Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

כאשר מצויין שם הספר בלבד, הכוונה היא לספר המסודר לפי סדר הלכות הרמב"ם.
בראש כל פרק מופיעה רשימת מקורות עם הסימון "רה"פ" (רוב הפרק). אלו הם מקורות העוסקים ברוב ההלכות שבאותו פרק (או בכולן).
כשיש למעיין קושי למצוא את הספר המצויין, או את מראה המקום באותו ספר, יפנה ל"רשימת הספרים".

למידע נוסף על המפתח, לחץ כאן.

שמיטה ויובל

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה
פרק ו
פרק ז
פרק ח
פרק ט
פרק י
פרק יא
פרק יב
פרק יגא/411 הלכות שמיטה ויובל פרק א *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


א/רה"פ אוצרות השמיטה לחכמי תימן
א/רה"פ באר יצחק (בן שושן)
א/רה"פ בית רידב"ז סי' א
א/רה"פ דרך אמונה
א/רה"פ הרמב"ם המדויק
א/רה"פ יד פשוטה
א/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
א/רה"פ מעשי למלך (קריספין)
א/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
א/רה"פ ס' השו"ת - שמיטה
א/רה"פ פאת השלחן סי' כ
א/רה"פ פי' ר"י קאפח
א/רה"פ פי' ר"ש צדוק
א/רה"פ רמב"ם הערוך
א/רה"פ רמב"ם לעם
א/רה"פ שבת הארץ
א/רה"פ שם טוב
א/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
א/א אבי עזרי ח"א
א/א אגרות הגרי"ד עמ' נח {מנין המצוות יב}
א/א אגרות הראי"ז עמ' קיב
א/א אדני נחושת עמ' קצ
א/א אוצר א"י ח"ה עמ' 105, 115, 280 {מניין המצוות}
א/א אוצר יסודי שביעית עמ' ו, ז, ט, קעח, קפב, קפו
א/א אור לציון שביעית עמ' קכג-קכה
א/א אורה ושמחה הל' שופר פ"א ס"ק ח
א/א אמונת יהושע עמ' אלף שיד {מל"מ}
א/א אמונת עתיך גל' 108 עמ' 128
א/א אמרי בינה (אש) דף מג ע"ב {חרישה}
א/א אמרי דוד (שליסל) דף עו ע"א
א/א אמרי כהן (וילמן) זרעים סי' יב ס"ק א
א/א אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' קלא-קלב, קלח
א/א אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 422 [עי' הל' שבת פ"כ ה"ב]
א/א אפיקי מגינים כתובות סי' ט
א/א אפיקי מגינים שבת דף עג
א/א אפר קדשים עמ' נא {מל"מ}
א/א ארץ חמדה (ישראלי) עמ' קג, קיא, קיד-קטו
א/א אשר למלך כאן, והל' איסו"ב פי"ז ה"ה {חרישה}
א/א בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף ח ע"א
א/א בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' קעח
א/א בדי הארון (הכהן) עמ' 76
א/א בדרך המלך עמ' נ
א/א בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ו עמ' 21, 23
א/א בית אהרן (כהן, תשך) דף יב ע"ג, סה ע"א, עה ע"א-ע"ב
א/א בית אהרן וישראל גל' קלז עמ' יח-יט {מל"מ - של הקדש}
א/א בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תמד
א/א בית שערים יו"ד סי' תו
א/א בכורי אברהם דף קז ע"ד {חרישה}
א/א בן מלך - עניינים בש"ס עמ' קה
א/א ברור הלכה הוריות ד ע"ב ציון א פרק א בסופו {בחריש ובקציר תשבות - על שמיטה}
א/א ברור הלכה מו"ק ג ע"א ציון כ, ד ע"א ציון א {בחריש ובקציר תשבות}
א/א ברכת הארץ (עמנואל) עמ' 42, 48 {אבי עזרי}
א/א ברכת המלך (רקובר) עמ' נג
א/א ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' קנז, פסחים עמ' שיז {מנין המצוות}, ר"ה-מגילה עמ' יז
א/א ברקאי ח"א עמ' 144, 146
א/א גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קנט
א/א גבורת יצחק ר"ה עמ' פ
א/א גבורת יצחק שביעית עמ' כ, ל, עה, פט, קנז
א/א גדולי ציון (תשנב) עמ' קמג {מל"מ - הקדש}
א/א דבר אליהו (מיליקובסקי) שמות עמ' תיב-תיג {חרישה}
א/א דברות משה זרעים עמ' רכח {מל"מ}
א/א דליות דוד מו"ק עמ' קכד
א/א דליית הכרם עמ' תתתכ {מנין המצוות} [כנגד - צ"ל כדרך]
א/א הוראות שעה פ' לא (קטז ע"ב)
א/א הליכות עולם (דובער)
א/א המאור הגדול (יעבץ) עמ' רכג
א/א הר המלך ח"ב עמ' יב-יח
א/א הר צבי זרעים ח"ב עמ' כב, עו, צד
א/א הרמב"ם ומכדרשב"י סי' כד, כה
א/א התורה והמדינה ח"ג עמ' קג, קכד
א/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שלא
א/א ויטע אשל עמ' תנ {מנין המצות - גאולת שדה אחוזה ושדה מקנה}
א/א ויען יצחק עמ' רל
א/א וישאל שאול יו"ד סי' כח
א/א וענפיה ארזי אל (תשסו) בראשית-שמות עמ' קיא {מנין המצוות מצוה יט}
א/א ושבתה הארץ
א/א זאת ליעקב ויקרא עמ' רד {מנין המצוות}
א/א זבחי תרועה סי' ט אות א
א/א זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לו {כ"מ - דר"י סבר} [לא משמע כך במו"ק שם ע"ב, עיי"ש בתוס']
א/א זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' פ {שעה"מ}
א/א חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' יג
א/א חוות בנימין ח"א עמ' לד
א/א חוט שני
א/א חזו"א על הרמב"ם
א/א חזו"א שביעית סי' יז ס"ק ב
א/א חזון יחזקאל פאה פ"ג הכ"א
א/א חזון נחום זרעים ח"ב עמ' קמט
א/א חי' מהר"ם שיק שבת עמ' שכ {מל"מ}
א/א חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' סה {מנין המצוות}
א/א חכמת גרשון עמ' קסח, קע, קעד, קפג-קפד
א/א חלקת יואב החדש תשובות סי' נא, והגהות על מנחות פד ע"א
א/א חלקת יוסף (ברקוביץ) סי' נא
א/א חלקת יוסף (וייס) ח"ב עמ' רכא
א/א חמדת ישראל ח"א דף לו ע"א
א/א יד ישראל ח"א
א/א ידבר שלום ח"א עמ' קסט {מנין המצוות}
א/א יין מלכות (שניאורסון) עמ' 602
א/א ימי שלמה
א/א יסודי הצדקה עמ' 176 {מנין המצוות - ט}
א/א ישורון ח"כ עמ' תסו { מנין המצוות - לא להימנע מלהלוות}, תעג, תעה {חרישה - עשה}
א/א כבודה של תורה ח"ג עמ' קנה, קסז
א/א כי בא מועד עמ' עט
א/א כנסת מחקרים - ספרד עמ' 332
א/א כפי אהרן (זסלנסקי) תנינא עמ' קלח, תליתאה עמ' מח
א/א כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף מח ע"ב
א/א כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' קכ
א/א כרם ציון שביעית ח"א דף יח ע"ג, סה ע"א, עב ע"ב, קט ע"א, ח"ב עמ' טו ע"א, לו ע"א, לז ע"ב, קי ע"ב, שכח
א/א כרם שלמה (עמאר) עמ' א-יד
א/א כתבים (זסלנסקי) ח"א עמ' מה {מל"מ}
א/א כתר המלך
א/א לאור ההלכה (תשסד) עמ' קכ {לשבות מעבודת הארץ}
א/א להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' קלט ע"ב
א/א להורות נתן מועדים ח"ב עמ' קב
א/א לקוטי שיחות חי"ז עמ' 286
א/א מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' נד, רא {מנין המצוות}, רג {מנין המצוות}, ש {מנין המצוות}, תרלב
א/א מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' שכד, שמח
א/א מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' מד {טעם המלך}
א/א מוריה גל' צז עמ' לז, עב-עג, עט, גל' קה עמ' מג {מל"מ - שביעית בהקדש}, סה {מצוות השבתה על הבעלים או על הארץ}, עה, עז-עח {בחריש ובקציר תשבות}, גל' קעט עמ' מד, גל' רכו עמ' עו-עז, קיא {עשה בחרישה}
א/א מוריה שנה ד גל' ה עמ' מב, שנה ט גל' א (ר"א ברונשפיגל)
א/א מזבח חדש דף ס ע"ב {מל"מ}
א/א מחקרי ארץ יו"ד סי' כד
א/א מטה אהרן ר"ה עמ' מג {מנין המצוות}, מד-מז
א/א מילי דמרדכי
א/א מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' רלד
א/א מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רכז
א/א מנחת הלוי מו"ק עמ' נב, נח-נט, עז, קכא
א/א מנחת חינוך ח"א עמ' ת, ח"ב עמ' רמה {מל"מ}, תלו, תקז, תקיא {מל"מ}, תקטו
א/א מנחת חינוך מצוה שכו (דף קלב ע"ב)
א/א מנחת יהודה (בוים) דף קמא ע"א
א/א מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' קכה, קפה
א/א מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' מח, נג
א/א מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' שפ {כ"מ}, ח"ג עמ' תקטז {מל"מ}
א/א מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רי-ריא, ריט, רלב, רלז, רמט
א/א מסורה חי"ג עמ' ח
א/א מעדני ארץ שביעית (תשד) דף יח ע"א
א/א מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' לג {מנין המצוות}, מה {מנין המצוות}, מט {מנין המצוות}, עג, פ {מנין המצוות}, פז {מל"מ}, רטו {מנין המצוות}, שטז {מנין המצוות}, שמט, שנח {מנין המצוות}, שפ, שפז {מנין המצוות}
א/א מעליות חי"ד עמ' 247-265
א/א מעשה רקח
א/א מראה איש ח"א יו"ד עמ' קכד
א/א מראה החודש דף יח ע"ב {מל"מ}
א/א מרכבת המשנה מהדו"ב
א/א משאת המלך (אדרי) {מניין המצוות - ד}
א/א משאת כפי עמ' נח
א/א משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תפט
א/א משכנות אפרים שבת סי' י אות א {שעה"מ}
א/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' א {מצות עשה לשבות מעבודת הארץ ועבודת האילן בשנה שביעית}
א/א משנת המדינה עמ' 246
א/א משנת השמיטה סי' י אות א
א/א משנת חיים במדבר עמ' של, תקנט {מנין המצוות אות יט, כא}
א/א משנת חיים ערכין עמ' רכא {מנין המצוות יט-כא}
א/א משנת יוסף שביעית ח"א עמ' סא, סו-ע, קט, ח"ד עמ' קו
א/א משנת יעבץ או"ח סי' כח, שמיטה עמ' א, ג, ז
א/א משנת יעקב כאן, זמנים ח"א עמ' מז-מח, הפלאה עמ' שא {מצוות טז-יח}
א/א משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תנח-תסא {מנין המצוות}
א/א משפטי עזיאל ח"ד עמ' רלג, רפח
א/א משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' קצט, רא {"בחריש ובקציר" - חרישה דאורייתא}, רנז, רעד
א/א משפטים לישראל עמ' רה
א/א נודע ביהודה השלם או"ח עמ' קמא
א/א נודע ביהודה תנינא או"ח סי' לא
א/א נזר הקדש (קפלן)
א/א ניצני שביעית עמ' 38 {שתשבות הארץ}, 40 {מל"מ - הקדש}
א/א נצר מטעי (פרידמן) סי' כו סעיף ז {מל"מ}, יא {מ"ע}
א/א נר דוד ח"א עמ' ו
א/א נתיבי ים קדושין עמ' יג {מנין המצוות - בחלקן כתב "בשנה זו"}
א/א נתן פריו ב"מ עמ' תיב
א/א נתן פריו כאן
א/א ס' המצות לרס"ג ח"א דף רסג ע"ג
א/א סדר יעקב ח"א לדף טו ע"ב (ד"ה מי דמי)
א/א סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' סט
א/א עטרת יהושע - סוגיות (תשנד) עמ' קנט
א/א עטרת יהושע - סוגיות (תשעד) עמ' שמד
א/א עיונים (פאור) עמ' 31
א/א עליות אריה עמ' קב {טעם המלך}
א/א עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' צה, קנג {פתיחה}
א/א עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תעה {מנין המצוות}
א/א ערהשה"ע זרעים סי' יט ס' א
א/א פאת שדך יו"ד עמ' תג
א/א פי' הרמ"ז על הזוהר (תשסה) ויקרא עמ' שפח
א/א פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' שא {מל"מ}
א/א פני חמה דף נו ע"ב {מ"ע}
א/א פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' רמא, רמג
א/א פנינים על התורה ומועדים עמ' קצא {מנין המצוות - שתשבות הארץ}
א/א פרי שמואל מכות עמ' עט
א/א פרפרת משה ח"ב עמ' קלא
א/א קבא דתירוצא עמ' כ
א/א קדשי יהושע עמ' תתכה
א/א קובץ השמיטה עמ' קטו, קלז, קמט-קנ, קנד, קסה, קעא, קפז, קצ, רכז, רמח, רפג, רפה, שכו, תרפה
א/א קול דודי (תשף)
א/א קול דודי ר"ה סי' קנד
א/א קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' רנז {שעה"מ וטעה"מ}
א/א קונטרס תוספת שביעית (סו"ס בית הרידב"ז) דף לא ע"א {מל"מ, הקדש בשביעית}
א/א קונטרסי שעורים גיטין שעור ו אות כו והערה 1, שעור יג הערה 2
א/א קרית מלך
א/א רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' רנט
א/א שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' קצו {מנין המצוות}
א/א שבט הלוי (גרייבסקי) עמ' כג {עשה ול"ת}
א/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' קסז {מל"מ}
א/א שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' ר
א/א שביעי קדש עמ' ו, כא, לג, לו
א/א שבת הארץ - קונטרס אחרון
א/א שדה שמואל שביעית עמ' קעט, קצ
א/א שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תקס
א/א שולי הגליון עמ' קכה
א/א שי כהן עמ' רמ
א/א שיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 244 {שתשבות הארץ בשביעית ממלאכתה}
א/א שם דרך ויקרא עמ' תכה {מנין המצוות ה}
א/א שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' יט
א/א שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' נג {מנין המצוות יב}, תב {מנין המצוות י-יא}, תיב {מנין המצוות כב}
א/א שעורי שבט הלוי הל' שביעית
א/א שער המלך כאן, וח"ב עמ' רו, שעח
א/א שערי זיו ח"א דף יא ע"ד
א/א שערי טהר ח"א שער ג סי' כ אות ד
א/א שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' פו {טעם המלך}, צא {שעה"מ}, צג {טעם המלך}, צה {טעם המלך}
א/א שערי שאול שבת עמ' קצב, קצו {כ"מ}, רא
א/א שפת אמת על התלמוד ח"ב דף כד ע"ד
א/א שרידי אש ח"א עמ' תקנט
א/א שרידים גל' יד עמ' לז {חיוב חפצא או גברא}
א/א שרשים במועדות עמ' לה
א/א תורה שלמה שמות פכ"ג אות קנא
א/א תורה תמימה שמות פ' לד אות לב
א/א תורת האוהל (תשנג) עמ' תקה {מל"מ}
א/א תורת המועדים (תשכד) עמ' 638
א/א תורת המועדים (תשנו) עמ' 683
א/א תורת השביעית (הלוי) הל' ב
א/א תורת זרעים עמ' ע
א/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' שכג {מצות שביעית בעבודת האדם}
א/א תורת שביעית (סור') סי' ב, סי' יא ס"ק ב, סי' יב
א/א תחומין ח"א עמ' 164 {חרישה}, 167 {מל"מ - בית}, 187 {מל"מ - בית}, 188 {"הארץ"}, חי"ג עמ' 79, חי"ד עמ' 56, 73, 75, 81
א/א תלמי השדה עמ' שיא-שיג
א/א תפארת בחורים פאה עמ' תקסב {מל"מ}, תשסג {דרך אמונה}
א/א תפארת ציון (קואינקה) עמ' קנו {מל"מ}
א/ב אגלי טל זורע סי' ב אות ד, סי' ד
א/ב אדני נחושת עמ' קצא
א/ב אוצמפה"ת ב"מ נח ע"א הע' 142
א/ב אוצר יסודי שביעית עמ' קסב
א/ב אור המאיר (שפירא) סי' נג {מלקות על חרישה}
א/ב אור יעקב סנהדרין דף לד ע"ג
א/ב אור לציון שביעית עמ' קכה-קכז
א/ב אמונת יהושע עמ' תסו, תקיד
א/ב אמונת עתיך גל' 108 עמ' 128
א/ב אמונת עתיך גל' 109 עמ' 60 {זמירה בשאר עצים}
א/ב אמונת עתיך גל' 118 עמ' 87 {נטיעה מדרבנן}
א/ב אמרי כהן (וילמן) זרעים סי' יב ס"ק א
א/ב אפיקי מגינים שבת דף עג
א/ב ארץ חמדה (ישראלי) עמ' קיד-קטו
א/ב אשר למלך
א/ב בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף ח ע"ב
א/ב בדי הארון (הכהן) עמ' 76
א/ב בינת נבונים דף עד ע"ב
א/ב בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ו עמ' 21 {רדב"ז}, 22-24
א/ב בית אהרן (כהן, תשך) דף סה ע"א {כ"מ}, סז ע"ג, קב ע"ב
א/ב בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' יח
א/ב בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' כא בהערה {זמירה מהתורה ולא נטיעה}
א/ב ברור הלכה מו"ק ג ע"א ציון א, כ
א/ב ברור הלכה פסחים כז ע"א ציון ד {ר"י קורקוס}, גיטין לו ע"א ציון ט
א/ב ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' יז
א/ב ברקאי ח"א עמ' 146
א/ב גבורת יצחק שביעית עמ' יט, מד, פח, קנז
א/ב גור אריה שמות פ' כג הע' 24
א/ב דבר אליהו (מיליקובסקי) שמות עמ' תיב, תיד {אין מלקות על חרישה}
א/ב דליות דוד מו"ק עמ' קכד
א/ב המאור הגדול (יעבץ) עמ' רכג
א/ב הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' קנה
א/ב התורה והמדינה ח"ג עמ' קמד, קובץ ד עמ' קמ
א/ב ויען יצחק עמ' רלג, רמז
א/ב זכרון יהונתן דף קסה ע"א בהגהה
א/ב חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' א ס"ק ט
א/ב חוות בנימין ח"א עמ' נד, סט
א/ב חוט שני
א/ב חוף ימים ח"א סי' נו אות א-ב
א/ב חזו"א על הרמב"ם
א/ב חזו"א שביעית סי' י ס"ק ה, סי' יב ס"ק ז, סי' יז ס"ק ג, כ, סי' כא ס"ק טו, סי' כו ס"ק א
א/ב חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' קנג
א/ב חכמת גרשון עמ' קסח
א/ב ימי שלמה
א/ב כנה"ג [שו"ת ר' בצלאל אשכנזי סי' מא]
א/ב כנסת מחקרים - ספרד עמ' 332
א/ב כרם אברהם עמ' צא
א/ב כרם ציון שביעית ח"ב עמ' מד ע"א, מח ע"ב, נ ע"א, שכח
א/ב כרם שלמה (עמאר) עמ' טו-יט
א/ב להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' קלו ע"א, קמ ע"ב
א/ב להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' פו
א/ב מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' נ, נד
א/ב מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף ח ע"ד {שאר אילנות}
א/ב מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' נג {שאר אילנות}
א/ב מוריה גל' צז עמ' עג, גל' קעט עמ' מד-מה, גל' רכו עמ' עו-עז
א/ב מוריה שנה ד גל' ה עמ' מב
א/ב מטה אהרן ר"ה עמ' מד-מז
א/ב מי השלוח (זס') עמ' קסו
א/ב מילי דמרדכי
א/ב מכתם לדוד (חסן)
א/ב מלאכת חשב עמ' קעג
א/ב מנחת הלוי מו"ק עמ' נב
א/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' תקו, תקט
א/ב מנחת יהודה (בוים) דף קמא ע"א
א/ב מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' קיח, קפה, קפט
א/ב מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' מד, נג-נד, נו
א/ב מנחת יהודה שביעית עמ' נו {חרישה דרבנן}
א/ב מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רלא
א/ב מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' כד
א/ב מראה איש ח"א יו"ד עמ' קכד
א/ב משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' לה
א/ב משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תסו, תפט
א/ב משנת המדינה עמ' 247
א/ב משנת השמיטה סי' י אות ב, סי' יא אות א
א/ב משנת יוסף שביעית ח"א עמ' כז, קיז-קיח
א/ב משנת יעבץ או"ח סי' כח, שמיטה עמ' ז
א/ב משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' קסד-קסה
א/ב משפטי עזיאל ח"ד עמ' רפח
א/ב משפטי עזיאל ח"ו עמ' קלט, רכד
א/ב משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' קעב {קוצר לוקה - גם בקרקע שאינה שלו}, רלז {זמירה בשאר עצים}, רלח, רסא {גיזום ירקות}, רסח, רעא {שאר עצים}, רעד
א/ב נודע ביהודה השלם או"ח עמ' קמא
א/ב נודע בשערים (מנד') שער משפט דף יג ע"ג
א/ב נועם חט"ז עמ' כט
א/ב ניצני שביעית עמ' 33 {זמירה בשאר עצים - מדאורייתא}
א/ב נר מצוה (ואלק) מצוות דף קטו ע"ב {רק 4 מלאכות דאורייתא}
א/ב נתן פריו כאן, וסוגיות ח"א עמ' קנד
א/ב סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' סט
א/ב עינים למשפט קידושין כ ע"א {חרישה}
א/ב ערהשה"ע זרעים סי' יט ס' ב, סי' כא ס' ב
א/ב פניני ים סי' ח אות ו
א/ב קהלות יעקב שביעית י ה
א/ב קובץ השמיטה עמ' קמט-קנ, קפז, קצ, רכז, קצז
א/ב קונטרסי שעורים גיטין שעור יג הערה 1
א/ב קרית מלך
א/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' קצה
א/ב שבת הארץ - מבוא עמ' 96, וקונטרס אחרון
א/ב שדה שמואל שביעית עמ' ח {שעה"מ}, קצ {שעה"מ}
א/ב שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' קלב
א/ב שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' שעב
א/ב שמחת עולם (הרבסט) ח"ב שביעית סי' ג אות ג
א/ב שמן המשחה (בן שמעון) ח"א עמ' רכו
א/ב שעורי הגרד"ש ב"ק סי' יז ד"ה ולכאורה
א/ב שעורי שבט הלוי הל' שביעית
א/ב שערי שמואל עמ' קד
א/ב תורה שלמה שמות פכ"ג אות קנב
א/ב תורת השביעית (הלוי) הל' ג
א/ב תחומין ח"א עמ' 164 {השמיט חרישה}, 173 {זמירה}, 175 {שאר אילנות}, 176 {קצירה}, חי"ד עמ' 77, 81
א/ב תפארת צבי (רוזנטל) עמ' קלד-קלה
א/ג אדני נחושת עמ' קצא
א/ג אדרת אליהו (ראם) עמ' רעז
א/ג אהלי חיים עמ' קיז
א/ג אוצר יסודי שביעית עמ' קסב, קפד, שז, שנד
א/ג אור לציון שביעית עמ' קכה-קכז
א/ג אמונת יהושע עמ' תקיב
א/ג אמונת עתיך גל' 109 עמ' 61 {זמירה תולדה של נטיעה}
א/ג אפיקי מגינים שבת דף עג
א/ג אשר למלך
א/ג בדי הארון (הכהן) עמ' 76
א/ג בינת נבונים דף עד ע"ב
א/ג בית אהרן (כהן, תשך) דף סה ע"א וע"ד, סו ע"א, סז ע"ג, קב ע"ב
א/ג בית אהרן וישראל גל' סח עמ' יז {זמירה ובצירה - תולדות}
א/ג בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' יח-יט
א/ג בכורי אברהם דף קז ע"ג
א/ג ברור הלכה גיטין לו ע"א ציון ט
א/ג ברור הלכה מו"ק ג ע"א ציון א, כ
א/ג ברכת המלך (רקובר) עמ' נג-נד
א/ג גבורת יצחק שביעית עמ' פח
א/ג גן שושנים ח"א עמ' קמ-קמא
א/ג ויען יצחק עמ' רלו, רנב, רעא
א/ג זבחי תרועה סי' ט אות א
א/ג חוות בנימין ח"א עמ' לד, סט, ח"ג עמ' תריח
א/ג חוט שני
א/ג חוף ימים ח"א סי' נו אות ב
א/ג חזו"א שביעית סי' יב ס"ק ז, סי' יז ס"ק ג
א/ג חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' רכב
א/ג חי' ר"מ מאימראן ר"ה-חגיגה עמ' רטז
א/ג חיים ומלך
א/ג חלקת יוסף (ברקוביץ) סי' נא
א/ג חמדת בנימין מכות ח ע"ב (ד"ה ובמק"א) {מלקות על חרישה}
א/ג כפי אהרן (זס') קמא עמ' ט, תנינא עמ' פב, פד
א/ג כרם ציון שביעית ח"א דף סה ע"א, עד ע"א, ח"ב עמ' מד ע"א
א/ג כרם שלמה (עמאר) עמ' טו-יט
א/ג מוריה גל' צז עמ' עט, גל' קעט עמ' מד-מה, גל' רכו עמ' לא {תולדות הן דרבנן}, עו
א/ג מוריה ד גל' ה (ר"ד מן)
א/ג מי השלוח (זס') עמ' קסו
א/ג מלואי שלמה עמ' שלא
א/ג מנחת הלוי מו"ק עמ' נב
א/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' תקו-תקט
א/ג מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' קפה-קפו
א/ג מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' נד
א/ג מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' שפ
א/ג מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רלא, רמט
א/ג מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' מה
א/ג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רכז ע"ב
א/ג מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקס (קצו)]
א/ג מקדש דוד זרעים - שביעית סי' מח {זמירה}
א/ג מראה איש ח"א יו"ד עמ' קכא
א/ג משאת המלך (אדרי)
א/ג משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תצב {שבת הארץ}
א/ג משנת המדינה עמ' 248
א/ג משנת יוסף שביעית ח"א עמ' כא, כג-כד, קכח, ח"ב עמ' מ
א/ג משנת יעקב
א/ג משפטי עזיאל ח"ד עמ' רפח
א/ג משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' רלז {זמירה בשאר עצים}, רלח
א/ג נודע בשערים (מנד') שער משפט דף יג ע"ג
א/ג נשמת כל חי ח"א דף ל ע"ג
א/ג נתן פריו
א/ג סידורא דפת עמ' ח
א/ג עיונים (פאור) עמ' 31
א/ג פי אריה דף ל ע"ב
א/ג פרקי מועדות עמ' 57
א/ג קהלות יעקב שביעית י ב
א/ג קובץ השמיטה עמ' קצ, רפג, רפה, רצז
א/ג קול דודי (תשף) (בקיצור)
א/ג קול דודי ר"ה סי' קנד, קנו
א/ג קונטרסי שעורים ב"ק שעור ג אות ו
א/ג קרית מלך
א/ג רלב"ג ויקרא פכ"ה פסוק ד עמ' שסו
א/ג שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פז אות ג
א/ג שביעי קדש עמ' ה, כא
א/ג שבת הארץ - מבוא עמ' 96, וקונטרס אחרון
א/ג שדה שמואל שביעית עמ' קצא, קצז, ריא
א/ג שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' קלב
א/ג שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' רע
א/ג שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' עט, קמב
א/ג שמחת עולם (הרבסט) ח"ב שביעית סי' ו אות א
א/ג שעורי שבט הלוי הל' שביעית
א/ג שערי זבולון הל' שבת סי' מ אות ב {זמירה ובצירה תולדות - קושיה מהל' שבת}
א/ג תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' ריא, ריג, רטז
א/ג תורה תמימה ויקרא פ' כה אות יד
א/ג תורת השביעית (הלוי) הל' ד
א/ג תחומין ח"א עמ' 164 {חרישה}, 176 {קצירה}, 188 {שבת הארץ}
א/ג תפארת צבי (רוזנטל) עמ' קלד-קלה, קלז
א/ד אגלי טל זורע סי' ב אות ה, סי' ה
א/ד אגרות הראי"ז עמ' קיב
א/ד אדני נחושת עמ' קצד
א/ד אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' פד
א/ד אוצר יסודי שביעית עמ' קפד, קפו, רו, רלד, רמה, רנז, שי
א/ד אמונת יהושע עמ' תקיב, תקיד
א/ד אמונת עתיך גל' 106 עמ' 34 {לצורך קרקע}
א/ד אמונת עתיך גל' 109 עמ' 61 {נטיעת עץ סרק}
א/ד ארץ חמדה (ישראלי) עמ' קיב, כלאים עמ' רעט
א/ד אשר למלך כאן, והל' איסו"ב פי"ז ה"ה {חרישה}
א/ד באר דוד שבת ח"א סי' א אות ד
א/ד באר שרים (שלזינגר) ויקרא פ' בהר סי' א אות ו {ר"י קורקוס - הלכה למשה מסיני}
א/ד בדי הארון (הכהן) עמ' 76
א/ד בינת נבונים דף עד ע"ב-ע"ג, עז ע"ב
א/ד בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ו עמ' 19-20 {עבודת שאר אילנות - מה"ת}
א/ד בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' רנח
א/ד בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' יט
א/ד בכורי אברהם דף קז ע"ג-ע"ד
א/ד בכורי חיים ח"ה עמ' קכא {חרישה דרבנן}
א/ד ברור הלכה מו"ק ג ע"א ציון א, כ, ו ע"ב ציון ז פסקה ג {מעשה רקח}
א/ד ברכת המלך (רקובר) עמ' נד
א/ד ברקאי ח"א עמ' 147
א/ד גליונות אבני נזר
א/ד גן שושנים ח"א עמ' קמא
א/ד דברי שירה שביעית עמ' נה
א/ד דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תקלו
א/ד הוד יוסף עמ' סט
א/ד הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' קנב, קנד
א/ד הערות וחדושים (טויב) שבת סי' א ס"ק יא, כא, סי' מב ס"ק ז
א/ד התורה והמדינה ח"ג עמ' קלו, קמד, קובץ ד עמ' קלז, קובץ ט עמ' רפה
א/ד ושבתה הארץ
א/ד זכרון יהונתן דף קסה-קסו
א/ד זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לו [לחם יהודה סי' ז]
א/ד חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' א ס"ק ו, ח
א/ד חוף ימים ח"א סי' נו אות ב
א/ד חזו"א על הרמב"ם
א/ד חזו"א שביעית סי' יז ס"ק כ
א/ד חזון נחום זרעים ח"ב עמ' ק
א/ד חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' רכה
א/ד חי' מהר"ם שיק זרעים עמ' קעח
א/ד חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' מז
א/ד חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' קנז
א/ד חכמת גרשון עמ' קסח
א/ד חלקת יוסף (ברקוביץ) סי' נא
א/ד חמדת ישראל ח"א דף כה ע"ג
א/ד יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' יז
א/ד ישורון ח"כ עמ' תעג, תעה {חרישה - מכת מרדות}
א/ד כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' קכז
א/ד כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' קמג
א/ד כרם ציון שביעית ח"א דף סו ע"א, עט ע"ב, ח"ב עמ' לז ע"ב, נא ע"ב, שמד
א/ד כרם שלמה (עמאר) עמ' כ-כה
א/ד לחם יהודה
א/ד מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' מט, נד
א/ד מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף ח ע"ד {נוטע}
א/ד מוריה גל' צז עמ' עט, גל' קה עמ' עב {נטיעה מדרבנן}, גל' קעט עמ' מד-מה, גל' רכו עמ' כט, ל {שמיטה דרבנן}, עו-עז
א/ד מלואי שלמה עמ' שלא
א/ד מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' קעו {נוטע לוקה מכת מרדות}
א/ד מנחת הלוי מו"ק עמ' נב, נז
א/ד מנחת חינוך מצוה שכז (דף קלב ע"ב), ח"ב עמ' תקז-תקח
א/ד מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' קפט
א/ד מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' נו
א/ד מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' שפג
א/ד מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' ריג, רלא, רלב {שבת הארץ}, רמד
א/ד מעדני ארץ שביעית (תשד) דף יא ע"ב
א/ד מעשה רקח
א/ד מקדש דוד זרעים - שביעית סי' מח
א/ד מקדש דוד סי' נט (מג ע"ב)
א/ד מראה איש ח"א יו"ד עמ' קטו
א/ד מרחשת ח"ג סי' ח אות א
א/ד משאת המלך (אדרי)
א/ד משאת כפי עמ' נח
א/ד משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תסו, תפט
א/ד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' ו {כיצד החופר או החורש לצורך הקרקע - מכין אותו מכות מרדות מדבריהן}
א/ד משנת אליעזר (קונשטט) עמ' לז
א/ד משנת המדינה עמ' 228
א/ד משנת השמיטה סי' י אות ג
א/ד משנת יוסף שביעית ח"א עמ' סז-ע, קט, קיב-קיג, קלח
א/ד משנת יעקב
א/ד משפטי עזיאל ח"ד עמ' רפח
א/ד משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' קצט {חרישה דרבנן}, רא {חרישה, נטיעה}, רב {נטיעה}, רג, רנב {נטיעה מדרבנן}, רנד, רנה, רס {מזבל}
א/ד משפטים לישראל עמ' רה
א/ד נתן פריו
א/ד עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' קעה
א/ד ערהשה"ע זרעים סי' יט ס' ג, ד, יב
א/ד פרי שמואל מכות עמ' עט
א/ד פתחי מגדים עמ' קנה
א/ד קהלות יעקב בכורות כז ב
א/ד קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' קכט
א/ד קובץ השמיטה עמ' קלה-קלו, קמט-קנ, קפז, קצ, רמג, רפג, רפז-רפח, תסז
א/ד רלב"ג ויקרא פכ"ה פסוק ד עמ' שסו
א/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' קצה
א/ד שביעי קדש עמ' י, יב, כא-כב
א/ד שבת הארץ - קונטרס אחרון
א/ד שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תקס
א/ד שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' עט
א/ד שירת הלויים פסחים סי' נו אות ב {דרך אמונה}
א/ד שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' קלא
א/ד שם טוב - השלמה
א/ד שמחת עולם (הרבסט) ח"ב שביעית סי' ו אות א
א/ד שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' כ
א/ד שעורי שבט הלוי הל' שביעית
א/ד שער המלך ח"ב עמ' קסח
א/ד שערי שאול שבת עמ' רה
א/ד שפת אמת על התלמוד ח"ב דף כד ע"ד
א/ד תורה שלמה שמות פכ"ג אות קלט
א/ד תורת השביעית (הלוי) הל' ה
א/ד תחומין ח"א עמ' 164 {חרישה}, 170 {נוטע}, 178 {מזבל}, 181 {מסקל}, 182 {מזבל}, 183 {מדשן}
א/ד תלמי השדה עמ' שיד, שטו
א/ה אגלי טל זורע סי' ד
א/ה אוצר יסודי שביעית עמ' קמז,רנח, שיא, שכג, שכה, שנח, שס, שסה, שעב
א/ה אוצרות הרמב"ם
א/ה אור לציון שביעית עמ' קכז
א/ה אות היא לעולם ח"ב דף צד ע"ד
א/ה אמונת עתיך גל' 106 עמ' 34 {שאר עבודות האילן}
א/ה אמונת עתיך גל' 108 עמ' 57 {שבת הארץ}
א/ה אמונת עתיך גל' 109 עמ' 61 {כ"מ - עץ סרק}, 62 {שבת הארץ}
א/ה ארץ חמדה (ישראלי) עמ' קיד
א/ה אשר למלך
א/ה בדי הארון (הכהן) עמ' 101, 73, 78, 98, 102
א/ה בית אהרן (כהן, תשך) דף סח ע"ג
א/ה בית הלוי ח"ג סי' א עמ' יד
א/ה בית זבול ח"ג סי' מב
א/ה בית שערים יו"ד סי' תו
א/ה בכורי אברהם דף קז ע"ג-ע"ד
א/ה בכורי הארץ עמ' 430 {שבת הארץ}
א/ה ברור הלכה מו"ק ג ע"א ציון א
א/ה ברור הלכה ע"ז נ ע"ב ציון א
א/ה ברור הלכה ר"ה י ע"ב ציון א פסקה ב
א/ה דברי שירה שביעית עמ' נד
א/ה דליות דוד מו"ק עמ' קכד
א/ה התורה והמדינה ח"ג עמ' צא, קובץ ד עמ' קלט, קובץ ט עמ' רפט
א/ה ויען יצחק עמ' רלו
א/ה וישאל שאול יו"ד סי' כח
א/ה חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' א ס"ק יא
א/ה חוט שני
א/ה חזו"א על הרמב"ם
א/ה חזו"א שביעית סי' יז ס"ק יט, סי' כ ס"ק ה
א/ה חזון יחזקאל שביעית פ"א ה"ט
א/ה חיים ומלך
א/ה ישועת משה עמ' כא, נה, נו, שצ
א/ה כפי אהרן (זסלנסקי) תליתאה עמ' צ
א/ה כרם ציון שביעית ח"א דף ד ע"א, קנא ע"א, ח"ב עמ' שמ, שמח
א/ה כרם שלמה (עמאר) עמ' כו-לה
א/ה כתבים (זסלנסקי) ח"א עמ' לה
א/ה מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' נט, ריח, ריט
א/ה מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' נד
א/ה מועדים וזמנים ח"ב סי' קנו
א/ה מוריה גל' צז עמ' מו, גל' קעט עמ' צד-צו {השמיט סיכת שמן על מכתו}
א/ה מוריה שנה ד גל' ה עמ' מב
א/ה מי השלוח (זס') עמ' קסו
א/ה מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' קעג {אילן סרק}
א/ה מנחת הלוי מו"ק עמ' פב
א/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' תקח
א/ה מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' קיח, קצ
א/ה מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' מב, נז {כ"מ}
א/ה מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רטו, רלה {שבת הארץ}, רלז-רלט, רמ {שבת הארץ}, רמא {שבת הארץ - תוספת שבת}, רמה {שבת הארץ}, רמז
א/ה מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' רלח
א/ה מעדני ארץ שביעית (תשד) דף יד ע"א
א/ה מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' לה, שנ
א/ה מעשה רקח
א/ה מצודת דוד (שפרבר) עמ' פג
א/ה מקדש דוד זרעים - שביעית סי' מח {סיכה בזוהמא}
א/ה מקדש דוד סי' נט אות ו (מג ע"א)
א/ה מראה איש ח"א יו"ד עמ' קכב
א/ה מרבה חיים סי' מד אות ב
א/ה משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' ח {אין מטעין בשביעית אפילו אילן סרק}, טו {ואם עשה אחת מאלו בשביעית מכין אותו מכות מרדות}
א/ה משנת המדינה עמ' 246, 251, 252
א/ה משנת השמיטה סי' טז אות ט
א/ה משנת יוסף שביעית ח"א עמ' קיג, קכב-קכג, קכה-קכז
א/ה משנת יעקב
א/ה משפטי עזיאל ח"ו עמ' קמה, קמז, ח"ט עמ' קפג
א/ה משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' רו-רז {אילן סרק}, רכ {זיהום נטיעות}, רנד {ריסוס מדרבנן}, רעא {אילן סרק}
א/ה נועם חט"ז עמ' כה, ח"כ עמ' רנח
א/ה נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 104 {שבת הארץ}
א/ה נצר מטעי (פרידמן) סי' כח סעיף א-ד, ז {אילן סרק}
א/ה נתן פריו
א/ה ענפי ארז (זי') דף קנט ע"ד
א/ה ערהשה"ע זרעים סי' יט ס' ה-ח
א/ה פני משה (שלז')
א/ה קובץ השמיטה עמ' קצ, ריב
א/ה קרית מלך
א/ה שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' קצו
א/ה שבת הארץ - מבוא עמ' 85, 96, וקונטרס אחרון כאן ופ"י
א/ה שדה שמואל שביעית עמ' כה, ר
א/ה שמחת עולם (הרבסט) ח"ב שביעית סי' ג אות ג {מזהמין}
א/ה שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' לג
א/ה שעורי שבט הלוי הל' שביעית
א/ה תורת השביעית (הלוי) הל' ו
א/ה תחומין ח"א עמ' 170 {נוטע}, 179 {לעשן}, 202, 195 {שתמות התולעת}, ח"ז עמ' 50, חי"ד עמ' 65, 70
א/ה תקות אהרן דף ח ע"ב {אין נוטעין אילן סרק}
א/ו אגרות הראי"ז עמ' צד {רדב"ז}
א/ו אהלי חיים עמ' קיח
א/ו אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ב הע' 100 {רדב"ז}
א/ו אוצר יסודי שביעית עמ' רנה
א/ו אור לציון שביעית עמ' קכח
א/ו אור עולם (שניאורסון) עמ' 338
א/ו אמונת עתיך גל' 105 עמ' 154
א/ו ארץ חמדה (ישראלי) עמ' קיג
א/ו אשר למלך
א/ו באר מלך שבת פ"ח ה"ב אות ח
א/ו באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"א סי' מג אות א
א/ו בית אהרן וישראל גל' ח עמ' סז-סט
א/ו ברכת המלך (רקובר) עמ' נד
א/ו ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' יז אות ח
א/ו דברי חפץ עמ' סב
א/ו המאור הגדול (יעבץ) עמ' רכג
א/ו התורה והמדינה ח"ג עמ' קלז, ח"ד עמ' קלט
א/ו זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לו [ירושלמי שם] {מקיימים את האלויי]
א/ו חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' יא ס"ק י
א/ו חוט שני
א/ו חזו"א יו"ד סי' קעז ס"ק יז, שביעית סי' יד ס"ק ט, סי' כב ס"ק א
א/ו חזו"א על הרמב"ם
א/ו חזון יחזקאל תרומות פ"ב הי"ב, שביעית פ"ג הי"א
א/ו חמדת ישראל ח"ב דף נג ע"ד, נד ע"א
א/ו טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 91
א/ו טל נתן עמ' יז
א/ו כרם ציון שביעית ח"ב עמ' ס ע"ב, סב ע"ב, שלו, שלח, שמד
א/ו כרם שלמה (עמאר) עמ' לו-מט
א/ו להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' קלז ע"א, קלח ע"א
א/ו להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' מו
א/ו מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' נח {רדב"ז}, רכז-רכח {רדב"ז}, שפה-שפז
א/ו מחקרי ארץ יו"ד סי' כג
א/ו מילי דמרדכי
א/ו מנחת הלוי מו"ק עמ' נב
א/ו מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' קצא
א/ו מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' נז-נח
א/ו מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ח עמ' רצ
א/ו מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רמח
א/ו מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' ריז, רכ, ח"ג עמ' רכז
א/ו מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' תמא
א/ו מעדני ארץ שביעית (תשד) דף קנה ע"ב
א/ו מעשה רקח
א/ו מראה איש ח"א יו"ד עמ' קכב
א/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ו משאת המלך (אדרי)
א/ו משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תסז {מרכה"מ, שעה"מ}, תצח
א/ו משנת השמיטה סי' טז אות ג, סי' יז אות ד
א/ו משפטי עזיאל ח"ו עמ' רכד
א/ו משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' קצז, רנד {ריסוס מדרבנן}, רעב {רדב"ז}, רפא {לימוד הפרה לחרוש}
א/ו נועם חט"ז עמ' לא
א/ו נחפה בכסף (נבון) ח"א דף לד ע"ד, לה ע"ג
א/ו נצר מטעי (פרידמן) סי' כח סעיף ג {שבת הארץ}
א/ו עבד המלך (תשסט) עמ' תיז
א/ו ערהשה"ע זרעים סי' יט ס' ח, ט
א/ו פאת שדך יו"ד עמ' שצח
א/ו פרי הארץ (כהנוו) סי' ב, ה, ז, י, יב-יג
א/ו קובץ השמיטה עמ' קצ
א/ו קרית מלך
א/ו ראש אליהו ח"ב עמ' שיח {מרכה"מ}
א/ו שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' רב, ח"ז סי' קפד, ח"ח סי' רמה, רמו אות א, ח"י סי' קצו
א/ו שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' נו
א/ו שם טוב - השלמה
א/ו שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' כ
א/ו שעורי שבט הלוי הל' שביעית
א/ו תוספתא כפשוטה זרעים עמ' 495 ואילך
א/ו תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' שה-שז
א/ו תורת השביעית (הלוי) הל' ז
א/ו תחומין חי"ד עמ' 68, 70, 87
א/ז אוצר יסודי שביעית עמ' קצב, שנח, שס
א/ז אות היא לעולם ח"ב דף צד ע"ד
א/ז בדי הארון (הכהן) עמ' 73
א/ז בית מועד (גטיניו)
א/ז ברור הלכה גיטין סב ע"א ציון ו
א/ז ברור הלכה מו"ק ג ע"א ציון א
א/ז ברור הלכה ע"ז נ ע"ב ציון א
א/ז הערות וחדושים (טויב) שבת סי' א ס"ק כא
א/ז הר המלך ח"ז עמ' פ
א/ז ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ה עמ' רפג
א/ז ויען יצחק עמ' רלח
א/ז זכרון יהונתן דף קסה ע"ב
א/ז זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לו [לחם יהודה סוף הל' מעשר]
א/ז חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' א ס"ק י
א/ז חוות בנימין ח"ג עמ' תרכג
א/ז חוט שני
א/ז חזו"א על הרמב"ם
א/ז חזו"א שביעית סי' יז ס"ק יט
א/ז חי' ר"מ מאימראן ר"ה-חגיגה עמ' ריח {מקשקש}
א/ז יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' ט
א/ז כרם ציון שביעית ח"ב עמ' מ ע"ב, שמה
א/ז כרם שלמה (עמאר) עמ' נ-נו
א/ז מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' קצב
א/ז מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' נח {כ"מ}
א/ז מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ח עמ' רצא
א/ז מעיני המים
א/ז מקדש דוד זרעים - שביעית סי' מח
א/ז מקדש דוד סי' נט (מג ע"ב)
א/ז משנת יוסף שביעית ח"א עמ' סח, קה, קט-קי, קכד
א/ז משנת יעקב
א/ז משנת ישראל סי' כג הרחבת המשנה אות ט {דרך אמונה}
א/ז משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' רלד {לאוקמי}, רנה {עידור וחפירה}, רעא, רעו, רפו {קשקוש}, רצא {השמיט זיבול לאוקמי}
א/ז נתן פריו
א/ז ערהשה"ע זרעים סי' יט ס' י
א/ז קובץ השמיטה עמ' קיז, קכא
א/ז שבת הארץ - קונטרס אחרון
א/ז שדה שמואל שביעית עמ' כה, קצט
א/ז שלום ירושלים עמ' קטו
א/ז שעורי שבט הלוי הל' שביעית
א/ז שפת אמת על התלמוד ח"ב דף קמח ע"ב
א/ז תורה שלמה שמות פכ"ג אות קלט, קנב
א/ז תורת השביעית (הלוי) הל' ח
א/ז תורת זרעים עמ' נה
א/ז תחומין ח"א עמ' 180, חי"ד עמ' 70
א/ח אדרת אליהו (ראם) עמ' רפג
א/ח אוצר יסודי שביעית עמ' רסב, רסד, רסו, רסט-רעא, שנח
א/ח אור לציון שביעית עמ' קכח
א/ח אורח צדקה עמ' רסב, רסט-רע
א/ח בדי הארון (הכהן) עמ' 94, 99-97
א/ח בית הלוי ח"ג סי' א עמ' טז
א/ח בית מועד (גטיניו)
א/ח ברור הלכה מו"ק ו ע"ב ציון ו
א/ח גליוני הגר"ש עמ' פג-פד {כ"מ}
א/ח דברי אמת (תשעט) עמ' סט {כ"מ, דבמקום רבים לא אמרינן משנת רבי אליעזר בן יעקב קב ונקי}
א/ח דברי שירה שביעית עמ' מז-מח
א/ח דליות דוד מו"ק עמ' קכד
א/ח התורה והמדינה ח"ד עמ' קפא
א/ח זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לו [יד מלאכי כלל תטז] {כ"מ - פסק כרבנן}
א/ח חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' א ס"ק יב
א/ח חוות בנימין ח"ג עמ' תרכג
א/ח חוט שני
א/ח חזו"א על הרמב"ם
א/ח חזו"א שביעית סי' טז ס"ק ג, יג, סי' כא ס"ק יד
א/ח חזון נחום זרעים ח"ב עמ' קמט
א/ח יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' ט
א/ח כרם יעקב עמ' קכח
א/ח כרם ציון שביעית ח"א דף ה ע"א, יט ע"א, ח"ב עמ' שנ, שנא
א/ח כרם שלמה (עמאר) עמ' נז-סג
א/ח כתר המלך
א/ח לחם שלמה (לניאדו) עמ' 49
א/ח מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' מו, רכט
א/ח מוריה גל' צז עמ' עט
א/ח מילי דמרדכי
א/ח מנחת אשר שבת עמ' רלה
א/ח מנחת הלוי מו"ק עמ' קסה
א/ח מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' קצב-קצג, רה
א/ח מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' נח-נט
א/ח מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' תרכח
א/ח מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
א/ח משאת המלך (אדרי)
א/ח משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' ח {משקין בית השלחין בשביעית - ומפני מה התירו כל אלה שאם לא ישקה וכו'}
א/ח משנת השמיטה סי' טז אות א
א/ח משנת יוסף שביעית ח"א עמ' סח, צב, קיז, קכט, קסט-קעא, קעג
א/ח משנת יעקב
א/ח משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' ריט, רסב {השקיית גן נוי}, רסט, רעא {בית השלחין}, רפו
א/ח נועם חט"ז עמ' כז
א/ח ערהשה"ע זרעים סי' יט ס' יא, יד
א/ח קובץ השמיטה עמ' קכא, רפג
א/ח שדה שמואל שביעית עמ' ר, רה
א/ח שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' נה
א/ח שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' רפו
א/ח שמחת עולם (הרבסט) ח"ב שביעית סי' ד אות א
א/ח שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' מא-מב
א/ח שעורי שבט הלוי הל' שביעית
א/ח שפת אמת על התלמוד ח"ב דף קלח ע"א, קלט ע"ב
א/ח תורת השביעית (הלוי) הל' ט
א/ח תורת זרעים עמ' נט
א/ח תחומין ח"א עמ' 179, 183, ח"ז עמ' 49
א/ט אוצר יסודי שביעית עמ' כו, קצד, קצו, רסו, רעא, שנח
א/ט אור לציון שביעית עמ' קכח
א/ט אורח צדקה עמ' רטו
א/ט אמונת עתיך גל' 104 עמ' 37-38
א/ט בית הלוי ח"ג סי' א עמ' טז
א/ט ברור הלכה מו"ק ג ע"א ציון א, ד ע"ב אחרי ציון א
א/ט דרכי יושר (שרף) ח"א עמ' קע
א/ט ויען יצחק עמ' רמ
א/ט חוות בנימין ח"ג עמ' תרכג
א/ט חזו"א על הרמב"ם
א/ט חזו"א שביעית סי' טז ס"ק יד, סי' יז ס"ק כ
א/ט כרם ציון שביעית ח"ב עמ' שנא
א/ט כרם שלמה (עמאר) עמ' סג-סו
א/ט להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' קצא ע"א
א/ט לחם שלמה (לניאדו) עמ' 49
א/ט מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' מו
א/ט מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' קצד
א/ט מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רמד {שבת הארץ}
א/ט מקדש דוד סי' נט (מג ע"ד)
א/ט משנת השמיטה סי' י אות ה, סי' טז אות ו
א/ט משנת יוסף שביעית ח"א עמ' סח, קה, קע
א/ט משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' קסז-קעט
א/ט משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' רסט, רעא
א/ט פאת שדך יו"ד עמ' שפח-שפט
א/ט קובץ השמיטה עמ' קכא
א/ט קרית מלך
א/ט ראש אליהו ח"ב עמ' שיג
א/ט שדה שמואל שביעית עמ' רה
א/ט שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' רפו
א/ט שעורי שבט הלוי הל' שביעית
א/ט תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' רטו
א/ט תורת השביעית (הלוי) הל' י
א/ט תחומין ח"א עמ' 179, 183, ח"ז עמ' 49
א/י אהלי חיים עמ' קיז
א/י אוצר יסודי שביעית עמ' קלז, קסד, קפה-קפו, רמה, רסד, שז, שנח, שעג
א/י אור הישר [משיב דבר קונ' דבר השמיטה, שאילת דוד קונ' השביעית, אור גדול סי' א דף טז ע"א, שערי ציון סי' יג]
א/י אור לציון שביעית עמ' קכט
א/י אור שמח
א/י אמונת עתיך גל' 104 עמ' 37, 39
א/י אמונת עתיך גל' 106 עמ' 75 {אוקמי פירא}
א/י אמונת עתיך גל' 109 עמ' 62
א/י ארעא דרבנן (תשעט) עמ' ריט
א/י באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"א סי' מג אות א
א/י בדי הארון (הכהן) עמ' 69, 71, 76, 85, 87, 93-92, 98
א/י בית אהרן (כהן, תשך) דף קב ע"ב
א/י בית הלוי ח"ג סי' א עמ' טז
א/י ברור הלכה גיטין לו ע"א ציון ט
א/י ברור הלכה מו"ק ג ע"א ציון א, ציון כ פסקה ב, ו ע"ב ציון ו פסקה א
א/י ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' קט {ר"י קורקוס}
א/י ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' יז
א/י ברקאי ח"א עמ' 147
א/י דבר אליהו (מיליקובסקי) שמות עמ' תיב-תיג
א/י דברות משה זרעים עמ' א'קכג, א'רלז {והואיל ואיסור הדברים האלו וכיוצא בהם מדבריהם לא גזרו על אלו}
א/י דברות משה מועד ח"א עמ' שצז {שאם לא ישקה תעשה הארץ מלחה וימות כל עץ שבה}
א/י דברי אמת (תרכא) דף קח ע"א
א/י דברי אמת (תשעט) עמ' תיב {והואיל ואיסור הדברים האלה וכיוצא בהם מדבריהם לא גזרו על אלו}
א/י דברי יואל - שו"ת עמ' שנב-שנו, שעא
א/י דרכי יושר (שרף) ח"א עמ' קע
א/י הערות וחדושים (טויב) שבת סי' א ס"ק כא
א/י הר המלך ח"ז עמ' פ
א/י התורה והמדינה ח"ד עמ' קמ
א/י ויען יצחק עמ' רמא
א/י זכרון יהונתן דף קס
א/י חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' א ס"ק יג
א/י חוות בנימין ח"ג עמ' תרכג, תרכד, תרנט
א/י חוט שני
א/י חזו"א על הרמב"ם
א/י חזו"א שביעית סי' יד ס"ק ט, סי' טז ס"ק ד, סי' יז ס"ק א, סי' יח ס"ק ג, ד, סי' כ ס"ק ה, סי' כא ס"ק יד
א/י יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' ט
א/י ישורון ח"כ עמ' תעג {חרישה - דרבנן}
א/י כרם ציון שביעית ח"ב עמ' לז ע"ב
א/י כרם שלמה (עמאר) עמ' סו-עא
א/י מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' מ, מו
א/י מאמר מרדכי - י"ג באלול עמ' קעח
א/י מוריה גל' צז עמ' נה, עט
א/י מנחת אשר שבת עמ' רלה
א/י מנחת הלוי מו"ק עמ' נב, נד-נה, צ
א/י מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' קי, קיח, קכד, קצד
א/י מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' מח
א/י מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רלד-רלה, רמ
א/י מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' קמג
א/י מקדש דוד זרעים - שביעית סי' מח {מפני מה התירו}
א/י מקדש דוד סי' נט (מג ע"ב)
א/י מרבה חיים סי' מד אות ג
א/י משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תסז
א/י משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' ח {משקין בית השלחין בשביעית - ומפני מה התירו כל אלה שאם לא ישקה וכו'}
א/י משנת יוסף שביעית ח"א עמ' סב, סז-ע, קכד-קכה, קל, קע, קעב-קעג
א/י משנת יעבץ שמיטה עמ' ו-ז, כז
א/י משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' קסז-קעה, קעט
א/י משפט כהן עמ' קנב ע"א
א/י משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' ריז-רכ, רכז-רלא, רלג-רלו {היתר מחשש הפסד}, רנה, רסז, רסט, רעא, רעו, רפו, רצ-רצב {ימות כל עץ}
א/י נודע בשערים (מנד') שער משפט דף יג ע"ד
א/י נועם חט"ז עמ' כז
א/י נתן פריו סוגיות ח"א עמ' קנד
א/י ענבי פתחיה עמ' 50
א/י ערהשה"ע זרעים סי' יט ס' ג
א/י קובץ השמיטה עמ' קכא, רכא, רפג, רצז
א/י שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' רב, ח"ט סי' רמ
א/י שדה שמואל שביעית עמ' רה
א/י שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תקס
א/י שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' קלב
א/י שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' רפו
א/י שלום ירושלים עמ' קיג
א/י שמחת עולם (הרבסט) ח"ב שביעית סי' ג אות ב-ג, סי' ו אות א
א/י שעורי שבט הלוי הל' שביעית
א/י תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' ריג-ריד, רטז
א/י תורת השביעית (הלוי) הל' יא
א/י תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תת
א/י תחומין ח"א עמ' 164 {חרישה}, 168 {שורין}, 178 {מפני מה}, 179 {השקיה}, 180 {להעמיד העץ}, 184 {שורף}, ח"ז עמ' 47, 49
א/י תלמי השדה עמ' שיד
א/יא אוצר יסודי שביעית עמ' שנב
א/יא אור גדול דף טז ע"ב
א/יא אור יעקב יבמות דף פד ע"ב {ראב"ד}
א/יא אור לישרים (שולמן) עמ' ריב {שמעון הצדיק לבש בגדי כהונה לפגוש את אלכסנדר - היתר מיראת המלכות}
א/יא אור לציון שביעית עמ' קכט
א/יא אמרי שבת דף פו ע"ב
א/יא ארץ חמדה (ישראלי) עמ' קטו-קטז
א/יא באר שרים (שולמן) עמ' קצז
א/יא בימי הבית ובימי המשנה עמ' 460
א/יא בית אהרן וישראל גל' קלז עמ' כא {מחמת אנס}
א/יא בית הלוי ח"ג סי' א עמ' ח, יז
א/יא בני יהודה דף כח ע"ג
א/יא בני ציון (שפירא) דף כ ע"ד
א/יא ברור הלכה גיטין לו ע"א ציון ט, סנהדרין כו ע"א ציון א
א/יא ברכת הארץ (עמנואל) עמ' 35-38
א/יא ברכת המלך (רקובר) עמ' נה
א/יא ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' לז אות טו
א/יא ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' קלב
א/יא גדולי ציון (תרע) דף לח ע"ב
א/יא גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' שמד
א/יא דבר יהושע (שו"ת) ח"ד סי' נו ס"ק ג-ה
א/יא דברי יואל - שו"ת עמ' שכב, שכו
א/יא דברי שירה שביעית עמ' צא
א/יא דגל ראובן ח"ב סי' כז
א/יא הדר יוסף עמ' לו
א/יא התורה והמדינה ח"ט עמ' קפב, קובץ יא עמ' רפד
א/יא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שלא
א/יא ויען יצחק עמ' רמב, רסא
א/יא זכרון יהונתן דף קסא ע"ב {ראב"ד}
א/יא חדושים ובאורים (פינס) הל' ע"ז פ"ט ה"א
א/יא חוט שני
א/יא חזו"א על הרמב"ם
א/יא חזו"א שביעית סי' ג ס"ק ח, סי' כ ס"ק ד, סי' כ בסופו
א/יא חזון נחום זרעים ח"ב עמ' קמט
א/יא חי' בר נחמני דף ע ע"ב {אנס}
א/יא חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' ריב
א/יא חקרי לב (לווינבוק) דף ל ע"ד {ראב"ד}
א/יא יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' ל
א/יא יד ישראל ח"א
א/יא כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' קמג
א/יא כרם ציון שביעית ח"א דף ז ע"ג, יט ע"א, ח"ב עמ' שג ע"ב
א/יא כרם שלמה (עמאר) עמ' עא-עג
א/יא מוריה גל' צז עמ' לג-לד, גל' רכו עמ' נ {ראב"ד}
א/יא מוריה ח"ד גל' ה עמ' מג, ח"ט גל' א (ר"מ באסין)
א/יא מטה מנשה עמ' סו
א/יא מלואי שלמה עמ' רסד
א/יא מנחת חינוך ח"ב עמ' תקיא
א/יא מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' קצד
א/יא מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' נט {ראב"ד}, עג
א/יא מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' עב
א/יא מעשה רקח
א/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
א/יא מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קלז אות א {ראב"ד}
א/יא משאת המלך (אדרי)
א/יא משיב דבר ח"ב בקונטרס דף נח ע"א
א/יא משכיל ליהודה עמ' קיג, קכ-קכג {ראב"ד}
א/יא משכן שילה עמ' תפ
א/יא משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' ט {משרבו האנסין והטילו מלכי עכו"ם על ישראל וכו'}
א/יא משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' ח-ט, ח"ג עמ' סג
א/יא משנת יעבץ שמיטה עמ' י
א/יא משפטי עזיאל ח"א עמ' רו
א/יא משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' קנב {ראב"ד}
א/יא נתן פריו
א/יא ס' השבי"ט עמ' כד
א/יא עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' רמב
א/יא עמק הלכה (אורנשטין) סי' יט
א/יא ערהשה"ע זרעים סי' טז ס' ט
א/יא פאת ים (וינשטוק) ערכין עמ' מא
א/יא פרי הארץ (כהנוו) סי' כב, עח
א/יא צבי תפארת סי' כו
א/יא ציץ הקודש ח"א דף כב ע"ד {ראב"ד}, כו ע"ב {מרכה"מ} וע"ג
א/יא צמח ארז עמ' קכה, קלא-קלב {היתר ארנונא - כשכל התבואה הולכת למלך}
א/יא קובץ השמיטה עמ' קכא, רע
א/יא קרית מלך
א/יא שביעי קדש עמ' קמו
א/יא שבת הארץ - מבוא עמ' 104, 107, 148
א/יא שיח ערב קידושין עמ' קנט
א/יא שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' רנג
א/יא שעורי שבט הלוי הל' שביעית
א/יא תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' קכא
א/יא תורת המדינה עמ' 451, 452, 459
א/יא תורת השביעית (הלוי) הל' יב
א/יא תורת חיים וחסד עמ' צא
א/יא תשובה שלמה יו"ד סי' טז
א/יב אהל מועד (לסר) חי' בית המדרש חידוש ז אות א-ב
א/יב אוצר יסודי שביעית עמ' קמח
א/יב אור לציון שביעית עמ' קל
א/יב ארץ חמדה (ישראלי) עמ' רכד
א/יב אש דת (תשמח) עמ' קסח
א/יב בית אהרן וישראל גל' ג עמ' כז-כח, גל' נד עמ' כח-כט
א/יב בן ידיד
א/יב ברור הלכה גיטין מד ע"ב ציון ב, נג ע"ב ציון ה
א/יב ברכת הארץ (עמנואל) עמ' 123
א/יב ברכת המלך (רקובר) עמ' נה-נט
א/יב גבורת יצחק שביעית עמ' כט
א/יב הר צבי זרעים ח"ב עמ' צט
א/יב ויען יצחק עמ' רמד, רנג
א/יב זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לו [לחם יהודה דף סז]
א/יב זכרון שלמה (קליין) עמ' קעז
א/יב חוט שני
א/יב חזו"א שביעית סי' יז ס"ק כה
א/יב חנא וחסדא ח"ב דף צז ע"ג
א/יב חקרי זמנים ח"א עמ' רנג
א/יב ישועות כהן שביעית סי' יא ס"ק ד
א/יב כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' קמג
א/יב כרם ציון שביעית ח"ב עמ' ריח ע"א, שלג
א/יב כרם שלמה (עמאר) עמ' עד-עו
א/יב לב אליהו (אטינגא) דף כא ע"א {בין בשוגג בין במזיד}
א/יב לבושי מרדכי או"ח עמ' רפא
א/יב לחם יהודה
א/יב לקט שבלים (תשסד) עמ' קסט-קע
א/יב מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' מח, ריט
א/יב מגן שאול (חנניה) דף ז ע"ב
א/יב מוריה גל' צז עמ' מו, גל' קה עמ' סח-סט, עא
א/יב מוריה שנה ד גל' ה עמ' מד, שנה ט גל' ט (ר"נ גשטטנר)
א/יב מזכרת עמ' 363
א/יב מטה מנשה עמ' סב
א/יב מנחת אפרים סי' ג אות א
א/יב מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' קכ, קצו
א/יב מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' מה, ס
א/יב מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ח עמ' רסח, רצא
א/יב מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' רלח, רמט
א/יב מעדני ארץ שביעית (תשד) דף קס ע"ב
א/יב מעשה רקח
א/יב מצודת דוד (שפרבר) עמ' פה
א/יב מקדש דוד סי' נט (מא ע"ב)
א/יב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' יג {הנוטע בשביעית בין בשונג בין במזיד יעקור}
א/יב משנת יוסף שביעית ח"א עמ' קמה, קמז
א/יב משנת יעקב
א/יב משנת יעקב נזיקין עמ' רנז {חשודים על שביעית}
א/יב נר מצוה (ואלק) מצוות דף צג ע"ג {הנוטע בשביעית - יעקור}
א/יב נתן פריו
א/יב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קצד
א/יב ערהשה"ע זרעים סי' יז ס' א
א/יב פנים מאירות (תקצג) ח"ב סי' קסג
א/יב פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' א'רב
א/יב פרי הארץ (מזרחי) ח"ב דף לא ע"ב
א/יב ציץ אליעזר ח"ח סי' יז (עמ' קעו) {לפני עיוור בספק}
א/יב קהל יהודה - חי' השו"ע דף לח ע"ד
א/יב קובץ השמיטה עמ' קצב, ריב, תסג
א/יב שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' רא
א/יב שדה שמואל שביעית עמ' יב
א/יב שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תקיט
א/יב שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' נה, קלב
א/יב שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' שעב
א/יב שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' רמה
א/יב שעורי שבט הלוי הל' שביעית
א/יב שער המלך ח"ב עמ' רי
א/יב שער נפתלי דף יג ע"ד
א/יב תורת השביעית (הלוי) הל' יג
א/יב תלמי השדה עמ' שיז
א/יג אוצר יסודי שביעית עמ' קסט
א/יג אור לציון שביעית עמ' קלא
א/יג אורח צדקה עמ' רסד
א/יג אמונת עתיך גל' 108 עמ' 56 {כדי שיהיה יפה לזריעה}
א/יג בדי הארון (הכהן) עמ' 60
א/יג ברור הלכה גיטין מד ע"ב ציון ב
א/יג דבר יהושע (שו"ת) ח"ד סי' נו ס"ק ג-ה
א/יג התורה והמדינה חי"א עמ' רפד
א/יג ויען יצחק עמ' רמה
א/יג חוט שני
א/יג חזו"א על הרמב"ם
א/יג חזו"א שביעית סי' יט ס"ק טז
א/יג חזון נחום זרעים ח"ב עמ' קז
א/יג חסדי דוד ח"א עמ' רצז {ר"י קורקוס}
א/יג ישועות כהן שביעית סי' יא ס"ק ח
א/יג כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' קמג
א/יג כרם ציון שביעית ח"א דף ז ע"ד, יט ע"ב, קיא ע"א, ח"ב עמ' שמז
א/יג כרם שלמה (עמאר) עמ' עז-פא
א/יג מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' שכה
א/יג מגד יהודה ח"א סי' רכו אות יא
א/יג מהרי"ט אלגזי פ"ה אות מג או"ק ד
א/יג מזכרת עמ' 363
א/יג מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' קלג, קצו
א/יג מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' לב, מד, ס
א/יג מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רמה
א/יג מעשה רקח
א/יג משאת המלך (אדרי)
א/יג משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תמ
א/יג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' יג {החורש את שדהו - בשביעית כדי שתהיה יפה לזריעה במוצאי שביעית קונסין אותו ולא יזרענה במוצאי שביעית}
א/יג משנת השמיטה סי' יב אות ה, סי' יג אות ה
א/יג משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' יא-יב, יט-כ
א/יג משנת יעקב
א/יג עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' רמב
א/יג ערהשה"ע זרעים סי' יז ס' ג
א/יג פני משה (שלז')
א/יג פרי הארץ (כהנוו) סי' כט
א/יג קובץ השמיטה עמ' קיט, קצב, רמא
א/יג שבת הארץ - קונטרס אחרון
א/יג שדה שמואל שביעית עמ' ל, קפט
א/יג שלום ירושלים עמ' קטז
א/יג שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' כד, לא
א/יג שעורי שבט הלוי הל' שביעית
א/יג תורת השביעית (הלוי) הל' יד
א/יד אוצר יסודי שביעית עמ' קסט
א/יד אור לציון שביעית עמ' קלא
א/יד אמונת עתיך גל' 108 עמ' 55-56
א/יד ברור הלכה גיטין מד ע"ב ציון ב
א/יד דובר מישרים
א/יד ויען יצחק עמ' רמה
א/יד זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לו [פנים מאירות (תקצג) ח"ב ס"ו קסב] {כ"מ}
א/יד חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' ג ס"ק ו
א/יד חוט שני
א/יד כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' קמג
א/יד כרם ציון שביעית ח"ב עמ' שמז
א/יד כרם שלמה (עמאר) עמ' פא-פב
א/יד מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' קצו
א/יד מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' לב, ס {כ"מ}
א/יד משאת המלך (אדרי)
א/יד משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תכו
א/יד משנת השמיטה סי' יא אות ח, סי' יד אות ה
א/יד משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' יב
א/יד משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' רצב
א/יד ערהשה"ע זרעים סי' יז ס' ד
א/יד קובץ השמיטה עמ' קצב
א/יד שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' קצז
א/יד שביעי קדש עמ' קמ
א/יד שבת הארץ - קונטרס אחרון
א/יד שם טוב - השלמה
א/יד שעורי שבט הלוי הל' שביעית
א/יד תורת השביעית (הלוי) הל' טו
א/טו אוצר יסודי שביעית עמ' רז-רח, רנב, שטו
א/טו אור הישר [משנה ראשונה לכלאים פ"א מ"ט]
א/טו אור לציון שביעית עמ' קלא
א/טו אור שמח
א/טו אמונת עתיך גל' 109 עמ' 60 {או"ש}
א/טו בדי הארון (הכהן) עמ' 71
א/טו בית אהרן (כהן, תשך) דף צא ע"א
א/טו זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לו [ירושלמי שביעית ספ"ה]
א/טו חוות בנימין ח"ג עמ' תרכד
א/טו חוט שני
א/טו חזו"א על הרמב"ם
א/טו חזו"א שביעית סי' ז ס"ק יב, סי' יב ס"ק ג, סי' כא ס"ק יד, יז, סי' יז ס"ק יט, כלאים סי' ג ס"ק יג
א/טו חקל יצחק (שו"ת) עמ' רמג
א/טו ישורון ד עמ' תקנא = חי' הרד"ל למשניות שביעית {לוף ובצלים}
א/טו כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' שי
א/טו כרם ציון שביעית ח"ב עמ' נ ע"א, שמד, שמה
א/טו כרם שלמה (עמאר) עמ' פג-צ
א/טו מוריה ד גל' ה עמ' מד
א/טו מילי דמרדכי
א/טו מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' קכח, קצז, קצט, רכ
א/טו מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' יח, ס, עג
א/טו מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רלז {שבת הארץ}, רמב {שבת הארץ}, רמה
א/טו מעשה רקח
א/טו מצודת דוד (שפרבר) עמ' פה-פו {כ"מ}, צח
א/טו משאת המלך (אדרי)
א/טו משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' לב, עב
א/טו משנת יעבץ או"ח סי' כח
א/טו נתן פריו
א/טו ערהשה"ע זרעים סי' יט ס' טו-יז
א/טו פאת שדך יו"ד עמ' שצח
א/טו קובץ השמיטה עמ' קיח, קצב
א/טו קרית מלך
א/טו שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' קצז
א/טו שדה שמואל שביעית עמ' לח, מו
א/טו שלום ירושלים עמ' קטז {כ"מ}
א/טו שמחת עולם (הרבסט) ח"ב שביעית סי' יג אות א {במקום דריסת אדם}
א/טו שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' כד
א/טו שעורי שבט הלוי הל' שביעית
א/טו תורת השביעית (הלוי) הל' טז-יז
א/טו תורת זרעים עמ' לו
א/טו תחומין ח"א עמ' 175, חי"ד עמ' 77
א/טז אוצר יסודי שביעית עמ' רה
א/טז אור לציון שביעית עמ' קלב
א/טז באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' מו
א/טז בית אהרן (כהן, תשך) דף סז ע"ג
א/טז ברכת הארץ (עמנואל) עמ' 178
א/טז הר המלך ח"ז עמ' פ
א/טז ויען יצחק עמ' רמו
א/טז חוט שני
א/טז חוף ימים ח"א סי' סג אות ב
א/טז יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' יח
א/טז כרם ציון שביעית ח"ב עמ' שמו
א/טז כרם שלמה (עמאר) עמ' צא-צו
א/טז מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' קצח
א/טז מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' ל, סא
א/טז מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ח עמ' רצב
א/טז מעשה רקח
א/טז מצודת דוד (שפרבר) עמ' פט
א/טז משאת המלך (אדרי)
א/טז משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תכו
א/טז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' יד {משרבו עוברי עבירה - אסרו ליטול אדם משדהו אלא מתוך שדה חבירו}
א/טז משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' א
א/טז משנת יעקב
א/טז נתן פריו
א/טז עולת ראיה (וייס) עמ' קיב
א/טז ערהשה"ע זרעים סי' יט ס' יח
א/טז קובץ השמיטה עמ' קכא, קצב
א/טז קרית מלך
א/טז שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' קצז
א/טז שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' נה
א/טז שעורי שבט הלוי הל' שביעית
א/טז שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 29
א/טז תורת השביעית (הלוי) הל' יח
א/יז אוצר יסודי שביעית עמ' רב, רלג
א/יז אור לציון שביעית עמ' קלב
א/יז באר שרים ח"א סי' מג אות ד
א/יז ויען יצחק עמ' רמז
א/יז חוט שני
א/יז יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' יח
א/יז ידי אליהו
א/יז כרם ציון שביעית ח"ב עמ' שמז
א/יז כרם שלמה (עמאר) עמ' צז-צט
א/יז לחם יהודה
א/יז מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' קצח
א/יז מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' סא
א/יז מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' רכו
א/יז משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תכו
א/יז משנת השמיטה סי' יא אות ה-ז
א/יז משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' ב-ג
א/יז עולת ראיה (וייס) עמ' קיב
א/יז ערהשה"ע זרעים סי' יט ס' יט
א/יז קובץ השמיטה עמ' קצב
א/יז שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' קצז
א/יז שדה שמואל שביעית עמ' לח
א/יז שעורי שבט הלוי הל' שביעית
א/יז שערי זיו ח"א דף יא ע"ב
א/יז תורת השביעית (הלוי) הל' יט
א/יח אוצר יסודי שביעית עמ' שכח
א/יח אור לציון שביעית עמ' קלג
א/יח אמונת עתיך גל' 108 עמ' 58
א/יח אמונת עתיך גל' 109 עמ' 65 {שבת הארץ}
א/יח באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' מו
א/יח ברכת המלך (רקובר) עמ' נט
א/יח ויען יצחק עמ' רמז
א/יח חי' מהר"ם שיק זרעים עמ' קפ
א/יח כרם ציון שביעית ח"א דף קט ע"ב, ח"ב עמ' שמה
א/יח כרם שלמה (עמאר) עמ' ק-קד
א/יח מוריה גל' רכו עמ' לא
א/יח מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' קצח
א/יח מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רכג {שבת הארץ}
א/יח משנת המדינה עמ' 262
א/יח משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' כח-ל, לה
א/יח משנת יעקב
א/יח עולת ראיה (וייס) עמ' קיב
א/יח ערהשה"ע זרעים סי' יט ס' כ, כא
א/יח קובץ השמיטה עמ' קכא, קלז, קצ, קצב
א/יח שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' קצז
א/יח שלום ירושלים עמ' קיח {כ"מ}
א/יח שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' נט
א/יח שעורי שבט הלוי הל' שביעית
א/יח תורת השביעית (הלוי) הל' כ
א/יט אור לציון שביעית עמ' קלג
א/יט בדי הארון (הכהן) עמ' 73, 86, 88
א/יט גבורת יצחק שביעית עמ' מד
א/יט התורה והמדינה ח"ג עמ' צ
א/יט ויען יצחק עמ' רמח
א/יט כרם ציון שביעית ח"ב עמ' שמא
א/יט כרם שלמה (עמאר) עמ' קה-קט
א/יט מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' נ {ר"י קורקוס}
א/יט משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' לא, לה
א/יט משנת יעקב
א/יט משפטי עזיאל ח"ז עמ' קמו
א/יט נועם חט"ז עמ' כה
א/יט ערהשה"ע זרעים סי' יט ס' כב
א/יט קובץ השמיטה עמ' קצב
א/יט שעורי שבט הלוי הל' שביעית
א/יט תורת השביעית (הלוי) הל' כא
א/כ אוצר יסודי שביעית עמ' שיז-שיח, שלז
א/כ אור יעקב סנהדרין דף לד ע"ד
א/כ אור לציון שביעית עמ' קלג
א/כ אמונת עתיך גל' 108 עמ' 57 {שבת הארץ}
א/כ אמונת עתיך גל' 109 עמ' 64 {שבת הארץ}
א/כ ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' נו
א/כ ויען יצחק עמ' רמח
א/כ חוט שני
א/כ יד דוד (קרלין) ח"ב דף קח
א/כ כרם ציון שביעית ח"א דף קי ע"א
א/כ כרם שלמה (עמאר) עמ' קי-קיב
א/כ מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' קצח
א/כ מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רכג, רלד, רלז
א/כ מעדני ארץ שביעית (תשד) דף יג ע"ב, כ ע"א
א/כ מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' לג, מ, נ, שפז
א/כ מצודת דוד (שפרבר) עמ' צב
א/כ משאת המלך (אדרי)
א/כ משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' לה, לט
א/כ משנת יעקב
א/כ נחל יצחק (תשעב) ח"ב עמ' קיד
א/כ ערהשה"ע זרעים סי' יט ס' כב
א/כ קובץ השמיטה עמ' קצג
א/כ שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' קצז
א/כ שעורי שבט הלוי הל' שביעית
א/כ תורת השביעית (הלוי) הל' כב
א/כא אוצר יסודי שביעית עמ' של
א/כא אור יעקב סנהדרין דף לד ע"ד, לה ע"א
א/כא אור לציון שביעית עמ' קלג
א/כא אמונת עתיך גל' 109 עמ' 64
א/כא בדי הארון (הכהן) עמ' 86
א/כא גבורת יצחק שביעית עמ' מה
א/כא דברות משה ב"ק ח"ב סי' סא ענף ה
א/כא הר המלך ח"ז עמ' פא
א/כא יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' יט
א/כא ישורון ד עמ' תקמט = חי' הרד"ל למשניות שביעית {בקציצת בתולת השקמה פסק כר"י}
א/כא כנה"ג
א/כא כרם ציון שביעית ח"ב עמ' שמא, שמו
א/כא כרם שלמה (עמאר) עמ' קיג-קטו
א/כא כתר המלך
א/כא מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' נ
א/כא מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רכד
א/כא מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' לג, תיט
א/כא מקדש דוד זרעים - שביעית סי' נא {בתולת שקמה}
א/כא מקדש דוד סי' נט (מג ע"ד)
א/כא משאת המלך (אדרי)
א/כא משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' לג, לה
א/כא משנת יעקב
א/כא נתן פריו
א/כא ערהשה"ע סי' יט ס' כד
א/כא קובץ השמיטה עמ' קכא, קצג, רצז
א/כא שביעי קדש עמ' קמא
א/כא שדה שמואל שביעית עמ' רג
א/כא שלום ירושלים עמ' קיח
א/כא שעורי שבט הלוי הל' שביעית
א/כא תורת השביעית (הלוי) הל' כג
א/כב אור יעקב סנהדרין דף לד ע"ד
א/כב אור לציון שביעית עמ' קלג
א/כב אמונת עתיך גל' 109 עמ' 64
א/כב בדי הארון (הכהן) עמ' 86
א/כב ויען יצחק עמ' רמט
א/כב כרם ציון שביעית ח"א דף קנא ע"ב, ח"ב עמ' שמא
א/כב כרם שלמה (עמאר) עמ' קטז-קיח
א/כב מוריה גל' צז עמ' ז
א/כב מקדש דוד סי' נט (מג ע"ב)
א/כב משאת המלך (אדרי)
א/כב משנת יוסף שביעית ח"א עמ' קכד, ח"ב עמ' לד
א/כב משנת יעקב
א/כב ערהשה"ע זרעים סי' יט ס' כד, כה
א/כב קובץ השמיטה עמ' צז, קצג
א/כב שדה שמואל שביעית עמ' רג
א/כב שולי הגליון עמ' קכה
א/כב שעורי שבט הלוי הל' שביעית
א/כב תורת השביעית (הלוי) הל' כד


ב/412 הלכות שמיטה ויובל פרק ב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ב/רה"פ אוצרות השמיטה לחכמי תימן
ב/רה"פ באר יצחק (בן שושן)
ב/רה"פ בית רידב"ז סי' ב
ב/רה"פ דרך אמונה
ב/רה"פ הרמב"ם המדויק
ב/רה"פ יד פשוטה
ב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ב/רה"פ מעשי למלך (קריספין)
ב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ב/רה"פ פאת השלחן סי' כא
ב/רה"פ פי' ר"י קאפח
ב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ב/רה"פ רמב"ם הערוך
ב/רה"פ רמב"ם לעם
ב/רה"פ שבת הארץ
ב/רה"פ שם טוב
ב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ב/א אוצר יסודי שביעית עמ' רכ-רכא
ב/א אוצרות הרמב"ם
ב/א אמונת עתיך גל' 109 עמ' 22
ב/א גבורת יצחק שביעית עמ' לח, מ
ב/א דברי שירה שביעית עמ' נב, נד
ב/א ויען יצחק עמ' רמט
ב/א חוט שני
ב/א חזו"א על הרמב"ם
ב/א חזו"א שביעית סי' יח ס"ק ח
ב/א חזון נחום זרעים ח"ב עמ' צח
ב/א חי' מהר"ם שיק זרעים עמ' קעו
ב/א כרם ציון שביעית ח"א דף ה ע"ב, ח"ב עמ' שמח, שמט
ב/א מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' נה
ב/א מוריה גל' רכו עמ' לא
ב/א מוריה שנה ד גל' ה עמ' מה
ב/א מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' קצט
ב/א מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' סא
ב/א מעשה רקח
ב/א משנת השמיטה סי' יב הערה א-ב
ב/א משנת יוסף שביעית ח"א עמ' קעה, קעח, קפב, ח"ד עמ' סב
ב/א משנת יעקב
ב/א ניצני שביעית עמ' 149 {או"ש}
ב/א נתן פריו
ב/א ס' השו"ת - שמיטה
ב/א ערהשה"ע זרעים סי' כ ס' א-ה, ז
ב/א קובץ השמיטה עמ' קיח, קלו, קצג
ב/א שבת הארץ - קונטרס אחרון
ב/א שדה שמואל שביעית עמ' כו, כח-כט
ב/א שלום ירושלים עמ' קטז
ב/א שמחת עולם (הרבסט) ח"ב שביעית סי' ט אות ב
ב/א שמן המשחה (בן שמעון) ח"א עמ' רכו-רכח
ב/א שעורי שבט הלוי הל' שביעית
ב/א תורת השביעית (הלוי) הל' כה
ב/ב אור הישר [אור הישר משניות שביעית פ"ג מ"ג]
ב/ב אמונת יהושע עמ' תקסא
ב/ב אמונת עתיך גל' 109 עמ' 22
ב/ב חזון נחום זרעים ח"ב עמ' צט
ב/ב כרם ציון שביעית ח"א דף ה ע"ג
ב/ב מוריה גל' רכו עמ' כא {כ"מ}, לא
ב/ב מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' קצט
ב/ב מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' סא {כ"מ}
ב/ב מעיני המים
ב/ב נתן פריו
ב/ב ערהשה"ע זרעים סי' כ ס' ו
ב/ב קובץ השמיטה עמ' קלו, קצג
ב/ב שדה שמואל שביעית עמ' כח, ל
ב/ב שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' נב
ב/ב תורת השביעית (הלוי) הל' כו
ב/ג אוצר יסודי שביעית עמ' ר
ב/ג בן אריה
ב/ג ברך יצחק (ברכה) פ' בהר {גדר של אבנים}
ב/ג גבורת יצחק שביעית עמ' מ
ב/ג הר המלך ח"ז עמ' פא
ב/ג חוט שני
ב/ג כרם ציון שביעית ח"ב עמ' שמט
ב/ג מוריה ד גל' ה עמ' מה
ב/ג מילי דמרדכי
ב/ג מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' ר
ב/ג מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' סב {כ"מ}
ב/ג מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ח עמ' רצב
ב/ג מעיני התורה ח"א עמ' רא
ב/ג מעשה רקח
ב/ג מקום דוד [ברך יצחק סוף בהר]
ב/ג משנת יוסף שביעית ח"א עמ' קפ-קפא
ב/ג משנת יעקב
ב/ג ערהשה"ע זרעים סי' כ ס' ח
ב/ג ציוני מהר"נ
ב/ג קובץ השמיטה עמ' קצג
ב/ג קרית מלך
ב/ג שדה שמואל שביעית עמ' כח
ב/ג שעורי שבט הלוי הל' שביעית
ב/ג שער המלך ח"ב עמ' רט
ב/ג תורת השביעית (הלוי) הל' כז
ב/ד אוצר יסודי שביעית עמ' ריט
ב/ד אור לציון שביעית עמ' קלד
ב/ד בית אהרן וישראל גל' צב עמ' לו {כ"מ ורדב"ז}
ב/ד המאור הגדול (יעבץ) עמ' רכד
ב/ד הר המלך ח"ז עמ' פא
ב/ד זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לו [חסדי דוד שביעית פ"ב]
ב/ד חזו"א שביעית סי' יט ס"ק יג
ב/ד חסדי דוד ח"א עמ' רצא
ב/ד ישורון ד עמ' תקמד = חי' הרד"ל למשניות שביעית {מותר להניח זבל בסהר בכל מקרה}
ב/ד כרם ציון שביעית ח"א דף ו ע"א, קי ע"ב, ח"ב עמ' שמט
ב/ד מוריה שנה ד גל' ה עמ' מה
ב/ד מחנה יוסף ח"ג עמ' קח
ב/ד מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' ר
ב/ד מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' סב {ראב"ד}
ב/ד מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רטז-ריז
ב/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ד משנת יוסף שביעית ח"א עמ' קפב
ב/ד משנת יעקב
ב/ד משפט כהן עמ' קנג ע"א
ב/ד נועם ח"א עמ' רעד
ב/ד נתן פריו
ב/ד ס' השו"ת - שמיטה
ב/ד ערהשה"ע זרעים סי' כ ס' ט-יב
ב/ד קובץ השמיטה עמ' קצג
ב/ד שדה שמואל שביעית עמ' ל
ב/ד שמחת עולם (הרבסט) ח"ב שביעית סי' ט אות ג-ד
ב/ד שער המלך ח"ב עמ' רח
ב/ד תורת השביעית (הלוי) הל' כח
ב/ד תורת זרעים עמ' נט
ב/ה חוט שני
ב/ה מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' רא
ב/ה מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' סה
ב/ה קובץ השמיטה עמ' קצג
ב/ה שדה שמואל שביעית עמ' לב
ב/ה שער המלך ח"ב עמ' רט
ב/ה תורת השביעית (הלוי) הל' כט
ב/ו אוצר יסודי שביעית עמ' רד
ב/ו אור הישר [כפתור ופרח ספמ"ח, תוי"ט אהלות ספ"ג]
ב/ו חוט שני
ב/ו חזו"א על הרמב"ם
ב/ו חזו"א שביעית סי' יט ס"ק ד
ב/ו ישורון ד עמ' תקמו = חי' הרד"ל למשניות שביעית {העושה מחצב בינו לבין חברו ופתח חברו תחלה}
ב/ו כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' קעו
ב/ו כרם ציון שביעית ח"א דף ו ע"ב, ח"ב עמ' שמח
ב/ו מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' רא
ב/ו מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' סב
ב/ו משאת המלך (אדרי)
ב/ו משנת השמיטה סי' יד הערה א
ב/ו משנת יוסף שביעית ח"א עמ' קפז, קפט, קצא
ב/ו משנת יעקב
ב/ו נתן פריו
ב/ו עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 56
ב/ו עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 63
ב/ו ערהשה"ע זרעים סי' כ ס' יג-טז, כח
ב/ו קובץ השמיטה עמ' קיט, קצג
ב/ו שדה שמואל שביעית עמ' לא
ב/ו שלום ירושלים עמ' קיז
ב/ו שעורי שבט הלוי הל' שביעית
ב/ו תורת השביעית (הלוי) הל' ל
ב/ז אוצר יסודי שביעית עמ' רד, רלג
ב/ז אור הישר [אור הישר משניות שביעית פ"ג מ"ו]
ב/ז אמונת יהושע עמ' תקט-תקי
ב/ז ברך יצחק (ברכה) פ' בהר דף עב ע"ד
ב/ז חוט שני
ב/ז חזו"א על הרמב"ם
ב/ז חזו"א שביעית סי' יט ס"ק ד
ב/ז כרם ציון שביעית ח"א דף קיא ע"א, ח"ב עמ' שמח
ב/ז מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' רא
ב/ז מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' סב
ב/ז מעיני המים
ב/ז מעשה רקח
ב/ז משאת המלך (אדרי)
ב/ז משנת יוסף שביעית ח"א עמ' קצא, קצג
ב/ז משנת יעקב
ב/ז ערהשה"ע זרעים סי' כ ס' יז
ב/ז קובץ השמיטה עמ' קצג
ב/ז שדה שמואל שביעית עמ' לב {ר"י קורקוס}
ב/ז שמחת עולם (הרבסט) ח"ב שביעית סי' י אות ב
ב/ז תורת השביעית (הלוי) הל' לא
ב/ח אוצר יסודי שביעית עמ' רד, רלג-רלד, רמא
ב/ח אמונת יהושע עמ' תקט {ר"י קורקוס}
ב/ח ברך יצחק (ברכה) פ' בהר דף עב ע"ד
ב/ח גבורת יצחק שביעית עמ' נד
ב/ח חוט שני
ב/ח חזו"א על הרמב"ם
ב/ח חזו"א שביעית סי' יט ס' א, ג, ד
ב/ח חסדי דוד ח"א עמ' רצד
ב/ח יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' יז
ב/ח כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' קעו
ב/ח כרם ציון שביעית ח"א דף קיא ע"ב
ב/ח מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' רא
ב/ח מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' סב
ב/ח מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ח עמ' רצג {כ"מ}
ב/ח מעשה רקח
ב/ח מצודת דוד (שפרבר) עמ' פז-פח
ב/ח משאת המלך (אדרי)
ב/ח משנת יוסף שביעית ח"א עמ' קצד
ב/ח משנת יעקב
ב/ח ניצני שביעית עמ' 257 {העמדת כרי}
ב/ח עולת ראיה (וייס) עמ' קיב
ב/ח ערהשה"ע זרעים סי' כ ס' יח
ב/ח קובץ השמיטה עמ' קכ, קצג
ב/ח קרבן אשה
ב/ח ראש אליהו ח"ב עמ' שטז, שכא, שכד
ב/ח שדה שמואל שביעית עמ' לב, ריג
ב/ח תוספתא כפשוטה זרעים עמ' 512
ב/ח תורת השביעית (הלוי) הל' לב
ב/ט המאור הגדול (יעבץ) עמ' רכד
ב/ט חוט שני
ב/ט כרם ציון שביעית ח"ב עמ' שמז
ב/ט מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' סז
ב/ט משאת המלך (אדרי)
ב/ט משנת יוסף שביעית ח"א עמ' קצג
ב/ט משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' רעג {פרח באילן}
ב/ט ערהשה"ע זרעים סי' כ ס' יט
ב/ט קובץ השמיטה עמ' קצג
ב/ט שדה שמואל שביעית עמ' לג
ב/ט תורת השביעית (הלוי) הל' לג
ב/י אוצר יסודי שביעית עמ' ר
ב/י אור לציון שביעית עמ' קלד
ב/י הר המלך ח"ז עמ' פא
ב/י חוט שני
ב/י חזו"א על הרמב"ם
ב/י חזו"א שביעית סי' יט ס"ק א, ב
ב/י יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' יז
ב/י כנה"ג [עי' תוי"ט]
ב/י כרם ציון שביעית ח"א דף ו ע"ג, קיא ע"א, ח"ב עמ' שמו
ב/י לחם שלמה (לניאדו) עמ' 52
ב/י מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' נה
ב/י מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' רא
ב/י מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' סב-סג
ב/י מעשה רקח
ב/י משאת המלך (אדרי)
ב/י משנת השמיטה סי' יד הערה ג
ב/י משנת יוסף שביעית ח"א עמ' קטו, קצג-קצה
ב/י ס' השו"ת - שמיטה
ב/י ערהשה"ע זרעים סי' כ ס' כ
ב/י קובץ השמיטה עמ' קכ, קצג
ב/י שלום ירושלים עמ' קיז
ב/י שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' לב
ב/י שעורי שבט הלוי הל' שביעית
ב/י תורת השביעית (הלוי) הל' לד (עמ' רו)
ב/יא אוצר יסודי שביעית עמ' קעא, קעג, קצח
ב/יא אור לציון שביעית עמ' קלה
ב/יא אמונת עתיך גל' 104 עמ' 39
ב/יא ברך יצחק (ברכה) פ' בהר דף עב ע"ד
ב/יא הר המלך ח"ג עמ' עו
ב/יא התורה והמדינה ח"ד עמ' קלז
ב/יא חוט שני
ב/יא חזו"א על הרמב"ם
ב/יא חזו"א שביעית סי' יח ס"ק ט, סי' יט ס"ק ט, י, יב
ב/יא חי' מהר"ם שיק זרעים עמ' קפ
ב/יא כרם ציון שביעית ח"ב עמ' שמח
ב/יא לחם שלמה (לניאדו) עמ' 52
ב/יא מוריה גל' רכו עמ' כא, לא
ב/יא מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' רא
ב/יא מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ח עמ' רצג {ראב"ד}
ב/יא מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רמד
ב/יא מעיני המים
ב/יא מעשה רקח
ב/יא מצודת דוד (שפרבר) עמ' פח
ב/יא מקום דוד [ברך יצחק סוף בהר]
ב/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/יא משנת יוסף שביעית ח"א עמ' קצז-קצט
ב/יא משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' רנב
ב/יא עולת ראיה (וייס) עמ' קיב {ראב"ד}
ב/יא ערהשה"ע זרעים סי' כ ס' כא-כג
ב/יא קובץ השמיטה עמ' קלז, קצג, רלט
ב/יא קרית מלך
ב/יא שביעי קדש עמ' קמ
ב/יא שדה שמואל שביעית עמ' לד
ב/יא שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' נב {ראב"ד}
ב/יא שעורי שבט הלוי הל' שביעית
ב/יא תורת השביעית (הלוי) הל' לה (עמ' רח)
ב/יב אוצר יסודי שביעית עמ' רב
ב/יב אור לציון שביעית עמ' קלה
ב/יב באר אברהם (טרויב)
ב/יב בני דוד
ב/יב בני יעקב
ב/יב ברך יצחק (ברכה) פ' בהר דף עג ע"א
ב/יב דליית הכרם עמ' תתתכ [גדולות - צ"ל קטנות וכן הוא בדפוס ויניציא]
ב/יב חוט שני
ב/יב חזו"א על הרמב"ם
ב/יב חזו"א שביעית סי' יט ס"ק ח
ב/יב חזון נחום זרעים ח"ב עמ' קב, קד
ב/יב כרם ציון שביעית ח"א דף ז ע"א
ב/יב מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' רב, רו
ב/יב מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' סג, סה
ב/יב מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ח עמ' רצד {כ"מ}
ב/יב מעיני המים
ב/יב מעשה רקח
ב/יב מצודת דוד (שפרבר) עמ' פח
ב/יב מקום דוד [ברך יצחק סוף בהר]
ב/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/יב משנת יוסף שביעית ח"א עמ' ר-רב
ב/יב משנת יעקב
ב/יב נתן פריו
ב/יב עולת ראיה (וייס) עמ' קיב
ב/יב עלה יונה עמ' רכו
ב/יב ערהשה"ע זרעים סי' כ ס' כה
ב/יב ציוני מהר"נ
ב/יב קובץ השמיטה עמ' קצג
ב/יב קרבן אשה
ב/יב תורת השביעית (הלוי) הל' לד (עמ' רטז)
ב/יג אוצר יסודי שביעית עמ' צח
ב/יג זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לו
ב/יג חוט שני
ב/יג חזו"א על הרמב"ם
ב/יג חזו"א שביעית סי' יט ס"ק יא
ב/יג ישורון ד עמ' תקמז = חי' הרד"ל למשניות שביעית {קירוי פירצה שמכשילה את הרבים}
ב/יג מנחת הלוי מו"ק עמ' ר
ב/יג מעדני ארץ שביעית (תשד) דף סה ע"א
ב/יג מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' פב
ב/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/יג משאת המלך (אדרי)
ב/יג משנת יוסף שביעית ח"א עמ' רג
ב/יג ערהשה"ע זרעים סי' כ ס' כו
ב/יג קובץ השמיטה עמ' קצג
ב/יג שדה שמואל שביעית עמ' לז
ב/יג שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' נג
ב/יג שמן המשחה (בן שמעון) ח"א עמ' רכח
ב/יג תורת השביעית (הלוי) הל' לה (עמ' ריח)
ב/יד אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 198
ב/יד אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ב/יד אוצר יסודי שביעית עמ' צח, קצה-קצח
ב/יד אמונת יהושע עמ' תקיב
ב/יד הר המלך ח"ז עמ' פא
ב/יד חוט שני
ב/יד חזו"א על הרמב"ם
ב/יד חזו"א שביעית סי' יט ס"ק יא
ב/יד ידבר שלום ח"א עמ' קיג
ב/יד כרם ציון שביעית ח"א דף ז ע"ב, ח"ב עמ' שמז
ב/יד מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' נה
ב/יד מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רנד ע"א
ב/יד מנחת הלוי מו"ק עמ' ר
ב/יד משאת המלך (אדרי)
ב/יד משנת יוסף שביעית ח"א עמ' רב-רג, רה
ב/יד משנת יעקב
ב/יד ערהשה"ע זרעים סי' כ ס' כז, כח
ב/יד קובץ השמיטה עמ' קכ
ב/יד רלב"ג דברים פ"ו פסוק י עמ' מט
ב/יד שדה שמואל שביעית עמ' לז
ב/יד שלום ירושלים עמ' קיז
ב/יד שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' נג
ב/יד תורת השביעית (הלוי) הל' לו


ג/413 הלכות שמיטה ויובל פרק ג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ג/רה"פ אוצרות השמיטה לחכמי תימן
ג/רה"פ באר יצחק (בן שושן)
ג/רה"פ דרך אמונה
ג/רה"פ הרמב"ם המדויק
ג/רה"פ יד פשוטה
ג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ג/רה"פ מעשה רקח
ג/רה"פ מעשי למלך (קריספין)
ג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ג/רה"פ ס' השו"ת - שמיטה
ג/רה"פ פי' ר"י קאפח
ג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ג/רה"פ רמב"ם הערוך
ג/רה"פ רמב"ם לעם
ג/רה"פ שבת הארץ
ג/רה"פ שם טוב
ג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ג/א אגרות הראי"ז עמ' צג
ג/א אגרות משה יו"ד ח"ג עמ' שצג, שצה
ג/א אוצר יסודי שביעית עמ' קכט, קמ, קמח
ג/א אור הישר [שעה"מ וטעה"מ לעיל רפ"א, אור הישר משניות שביעית פ"א מ"א]
ג/א אור לציון שביעית עמ' קלה
ג/א אמונת יהושע עמ' תסה, תעה, תצו, תק
ג/א אמרי בינה (אש) דף מג ע"ב {הלכה למשה מסיני}
ג/א ארץ חמדה (ישראלי) עמ' צה, צח
ג/א בדי הארון (הכהן) עמ' 36, 39, 42-41, 46, 51, 53, 76
ג/א בית אהרן וישראל גל' יא עמ' מ-מא
ג/א בית אהרן וישראל גל' קכו עמ' י {כר' ישמעאל בענין תוספת}
ג/א בכורי אברהם דף מב ע"א {תוספת שביעית - הל"מ}
ג/א בן מלך - שבת עמ' ריא
ג/א בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' קנב {ובזמן שאין מקדש}
ג/א ברור הלכה מו"ק ג ע"א ציון כ פסקה א {הלכה למשה מסיני}, ג ע"ב ציון ג
ג/א ברור הלכה ר"ה ט ע"א ציון ב, י ע"ב ציון א פסקה ב, גיטין לו ע"א ציון ט
ג/א ברכת הארץ (עמנואל) עמ' 39, 49, 56, 187
ג/א ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' קנז, ר"ה-מגילה עמ' יז
ג/א גבורת יצחק שביעית עמ' א, יז, כ
ג/א גפן פוריה עמ' קיז
ג/א דברות משה זרעים עמ' א'קיא, א'קיד, א'קיט, א'קכד, א'רכט, א'רלא, א'רלד, א'רלח {עבודת הארץ בשנה ששית שלשים יום סמוך לשביעית אסורה הלכה למשה מסיני מפני שהוא מתקנה לשביעית}
ג/א דברות משה מועד ח"א עמ' שפה, שפט, שצג, שצח {מפני שהוא מתקנה לשביעית}
ג/א דברי אברהם (שדמי) ח"א עמ' קכב
ג/א דברי יואל - שו"ת עמ' שנב
ג/א דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' רצה
ג/א דברי שירה שביעית עמ' ט, יב, לא-לב
ג/א דליות דוד מו"ק עמ' קכד-קכז
ג/א דרך המלך (לוין) דף ח ע"א
ג/א הדר יוסף עמ' ל-לא
ג/א המסורת בספרי הרמב"ם עמ' 12
ג/א הרמב"ם והלכותיו
ג/א הרמב"ם כמחנך עמ' 150
ג/א התורה והמדינה ח"ג עמ' עד, קמב-קמג
ג/א ויען יצחק עמ' רלא, רנא
ג/א זבחי תרועה סי' ח אות א, סי' ט אות א
ג/א זכרון יהונתן דף קסה
ג/א חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' א ס"ק ד, ו
ג/א חוות בנימין ח"א עמ' מ {הל"מ}, מב
ג/א חוות יאיר סי' קצב עמ' תקמ (במהד' תשנז)
ג/א חוט שני
ג/א חזו"א על הרמב"ם
ג/א חזו"א שביעית סי' יז ס"ק ב, יז
ג/א חזון נחום זרעים ח"ב עמ' צא
ג/א חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"ב עמ' קיד
ג/א חי' מהר"ם שיק זרעים עמ' קעו
ג/א חי' מרן הגרי"מ עמ' ב
ג/א חי' ר"מ מאימראן ר"ה-חגיגה עמ' כו {הל"מ}, ל
ג/א חכמת גרשון עמ' קסח, קעב
ג/א טל חיים (טל) ח"ג עמ' כט
ג/א יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' ג
ג/א יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רעה, שי
ג/א ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תל
ג/א ישורון ח"כ עמ' תעג-תעה {חרישה - אחרי ר"ה מדאורייתא}
ג/א כבודה של תורה ח"ג עמ' קנג, קנה
ג/א כי בא מועד עמ' עט-פ
ג/א כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' קל
ג/א כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף מח ע"ב
ג/א כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' קכ
ג/א כרם אברהם עמ' צג
ג/א כרם ציון שביעית ח"א דף ג ע"ג, קט ע"א, קיב ע"א, ח"ב עמ' לז ע"ב
ג/א כתר אפרים עמ' כו
ג/א מאיר עיני חכמים ח"א דף נג ע"א
ג/א מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' כז, רכ, תרלב
ג/א מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' שכה, שמח
ג/א מועדים וזמנים ח"א סי' טז, ח"ד סי' רצב, ח"ז סי' רכט
ג/א מוריה גל' צז עמ' מה, מז-מט, נג, נו, עט {חרישה בזקנה בתוספת שביעית}, פ, גל' קה עמ' עה-עו, גל' קעט עמ' מד, גל' רכו עמ' כח, קט, קיב
ג/א מוריה שנה ט גל' ט (ר"מ מרדר)
ג/א מטה אהרן ר"ה עמ' לז
ג/א מיטב הארץ עמ' 113
ג/א מילי דמרדכי
ג/א מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' קעו {עבודות הארץ - דין נטיעת עץ, מפני שמתקנה לשביעית}
ג/א מנחת הלוי מו"ק עמ' נב, ס, קכא, קכו, קלד
ג/א מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' צב, קי, רג, תקסה
ג/א מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' ז {רדב"ז}, סג
ג/א מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רז
ג/א מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' רלז
ג/א מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' עג
ג/א מקדש דוד זרעים - שביעית סי' נט
ג/א מקדש דוד סי' נט (בסופו)
ג/א מראה איש ח"א יו"ד עמ' קיד, קכג
ג/א משאת המלך (אדרי)
ג/א משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תמט
ג/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' יד {עבודת הארץ בשנה ששית שלשים יום סמוך לשביעית אסורה הלכה למשה מסיני - ודבר זה בזמן שבית המקדש קיים וכו'}
ג/א משנת אליעזר (קונשטט) עמ' קנג
ג/א משנת יוסף שביעית ח"א עמ' כט-ל, לד, עג, קמ
ג/א משנת יעבץ או"ח סי' כח, יו"ד סי' כח, שמיטה עמ' א, ז, יד, יט, כח, לא-לב, נז
ג/א משנת יעקב כאן, וזמנים ח"א עמ' מו-נג
ג/א משנת יעקב עבודה עמ' ב
ג/א ניצני שביעית עמ' 49 {מפני שמתקנה לשביעית}
ג/א נר דוד ח"ב עמ' כג
ג/א נר מצוה (ואלק) מצוות דף מה ע"א וע"ד {הלכה למשה מסיני}
ג/א נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' נה
ג/א נתן פריו
ג/א סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' סט
ג/א ערהשה"ע זרעים סי' יח ס' א
ג/א פניני ים סי' מב אות ב
ג/א פרי יצחק (תשעו) עמ' מג
ג/א פרי שמואל מכות עמ' עח
ג/א פרפרת משה ח"ב עמ' קלא
ג/א פתרון תורה עמ' 99
ג/א צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף כג ע"א
ג/א קובץ השמיטה עמ' קיד, קלד, קלו, קנ, ריא, ריג-ריד, ריט-רכ, רכב, רכט-רל, רמ, רמו, רפג
ג/א קול דודי (תשף) (בקיצור)
ג/א קול דודי ר"ה סי' ח, קנ, קנד
ג/א שביעי קדש עמ' א, יח, כ-כב, לג, לו, מא, מד
ג/א שדה שמואל שביעית עמ' קעז
ג/א שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' ד אות ב
ג/א שלום ירושלים עמ' קיג
ג/א שלמי יוסף ר"ה עמ' צ, קטו, תפ
ג/א שמחת עולם (הרבסט) ח"ב שביעית סי' ה אות א-ב
ג/א שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' נג {ר"י קורקוס}
ג/א שנתון המשפט העברי ח"כ עמ' 105
ג/א שעורי שבט הלוי הל' שביעית
ג/א שער המלך - טעם המלך ח"ב עמ' רו
ג/א שערי המקדש סי' כה אות ב {בזמן שהמקדש קיים}
ג/א שערי שאול שבת עמ' רב
ג/א שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 252
ג/א תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' ריד
ג/א תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' קכו
ג/א תורת זרעים עמ' נד
ג/א תחומין ח"י עמ' 25, חי"ג עמ' 474
ג/א תלמי השדה עמ' שו, שח, שט, שכג
ג/א תשורת שי מהדו"ת סי' קנח
ג/ב אור הישר [אור הישר משניות שביעית פ"א מ"ה ולירושלמי שם פ"א ה"ד]
ג/ב ברכת המלך (רקובר) עמ' נט-ס
ג/ב דבר שאול סוטה סי' נה אות א
ג/ב דברי שירה שביעית עמ' כג {כ"מ}
ג/ב חוט שני
ג/ב חזון נחום זרעים ח"ב עמ' פז
ג/ב חי' מהר"ם שיק זרעים עמ' קעו
ג/ב ישורון ד עמ' תקמא = חי' הרד"ל למשניות שביעית {שכל האילנות ביחד יעשו ככר}
ג/ב כבודה של תורה ח"ג עמ' קנז
ג/ב כרם ציון שביעית ח"א דף ב ע"ב, קיב ע"א, ח"ב עמ' יח ע"ב
ג/ב מוריה גל' רכו עמ' כח
ג/ב מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' רד
ג/ב מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' י, סד
ג/ב משאת המלך (אדרי)
ג/ב משנת יוסף שביעית ח"א עמ' מב-מד, עג
ג/ב משנת יעקב
ג/ב נר דוד ח"ב עמ' כג
ג/ב ערהשה"ע זרעים סי' יח ס' ז-י
ג/ב קהלות יעקב זרעים ליקוטים סי' א
ג/ב קובץ השמיטה עמ' קלד
ג/ב שדה שמואל שביעית עמ' א
ג/ב שולי הגליון עמ' קכו
ג/ב שמחת עולם (הרבסט) ח"ב שביעית סי' א אות ב {והוא שיהיה רחוק}
ג/ב שפתי ראם דף ל ע"א-ע"ב
ג/ג אור לציון שביעית עמ' קלה
ג/ג בית אהרן וישראל גל' נא עמ' לד
ג/ג בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תצז
ג/ג בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תק {ראב"ד}
ג/ג ברכת המלך (רקובר) עמ' סא
ג/ג גבורת יצחק שביעית עמ' ה-ז
ג/ג דבר שאול סוטה סי' נה אות ג
ג/ג דברות משה זרעים עמ' א'קלא, א'רמב {אין חורשין להן אלא לצרכם והוא מלוא האורה וסלו חוצה לי}
ג/ג חזו"א על הרמב"ם
ג/ג כבודה של תורה ח"ג עמ' קנז
ג/ג כרם ציון שביעית ח"ב עמ' יח ע"ב, כ ע"ב
ג/ג מוריה גל' רכו עמ' כח, מ
ג/ג מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' רד
ג/ג מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' סד
ג/ג משאת המלך (אדרי)
ג/ג קובץ השמיטה עמ' קלד, קמג
ג/ג שביעי קדש עמ' ה, כד
ג/ג שדה שמואל שביעית עמ' ח
ג/ד ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' קה
ג/ד דברות משה זרעים עמ' א'קלא, א'רמב {היו מג' ועד תשעה וראויין לעשות ששים מנה חורשין כל בית סאה בשבילן ואע"פ שיש בהם מי שאינו ראוי לעשות וראב"ד}
ג/ד דברי שירה שביעית עמ' כג {כ"מ}
ג/ד חזו"א על הרמב"ם
ג/ד כבודה של תורה ח"ג עמ' קנז
ג/ד כרם ציון שביעית ח"א דף א ע"ד, קיג ע"א, קלג ע"ב, ח"ב עמ' יח ע"ב
ג/ד מוריה גל' רכו עמ' כח
ג/ד מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' קט, רד
ג/ד מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' סד
ג/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ד משאת המלך (אדרי)
ג/ד משנת יוסף שביעית ח"א עמ' מה-מו, נב-נג, נז, נט, סז
ג/ד משנת יעבץ שמיטה עמ' ט
ג/ד משנת יעקב
ג/ד משפטי עזיאל ח"ד עמ' רפח
ג/ד ערהשה"ע זרעים סי' יח ס' יב
ג/ד פתרון תורה עמ' 99
ג/ד ציץ אליעזר ח"א סי' יח אות ו {השמיט רואין}
ג/ד קובץ השמיטה עמ' קטו, קלד
ג/ד שדה שמואל שביעית עמ' ג-ד {ר"י קורקוס}
ג/ד שלום ירושלים עמ' נה, קיג
ג/ד שם טוב - השלמה
ג/ד שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' נג {ראב"ד}
ג/ה אור הישר [אור הישר תענית ג ע"א]
ג/ה אור לציון שביעית עמ' קלה
ג/ה אמונת יהושע עמ' תצח
ג/ה ברכת הארץ (עמנואל) עמ' 39
ג/ה גבורת יצחק מכות עמ' רסה
ג/ה גבורת יצחק שביעית עמ' יב
ג/ה דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 59-58, 194
ג/ה הדרת אפרים ח"ב עמ' רלב
ג/ה המאור הגדול (יעבץ) עמ' רכד
ג/ה המסורת בספרי הרמב"ם עמ' 8
ג/ה הערות וחדושים (טויב) שבת סי' א ס"ק יא
ג/ה זכרון יהונתן דף קסה
ג/ה חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' א ס"ק ו
ג/ה חזו"א על הרמב"ם
ג/ה חזו"א שביעית סי' יז ס"ק ו, ז
ג/ה ירושלים דדהבא עמ' קמח
ג/ה כבודה של תורה ח"ג עמ' קנז
ג/ה כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קכב
ג/ה כרם ציון שביעית ח"א דף קלז ע"א, ח"ב עמ' ח ע"א, ע"ב
ג/ה מוריה גל' צז עמ' נו, גל' רכו עמ' כח, עח {עשר נטיעות לבית סאה נקרא שדה אילן}
ג/ה מים ראשונים (רבינ') עמ' פב {קרית ספר}
ג/ה מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' רה
ג/ה מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' סג, סד
ג/ה מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ח עמ' רצד
ג/ה מענה לשון עמ' רטז
ג/ה מצודת דוד (שפרבר) עמ' פא
ג/ה מקדש דוד זרעים - שביעית סי' נז
ג/ה מקדש דוד סי' נט (מה ע"ב)
ג/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ה משאת המלך (אדרי)
ג/ה משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' טו {היו עשרה אילנות לתוך בית סאה וכו'}
ג/ה משנת יוסף שביעית ח"א עמ' ס, קז
ג/ה משנת יעבץ שמיטה עמ' כו, כח
ג/ה משנת יעקב
ג/ה משפטי עזיאל ח"ד עמ' רפח
ג/ה עטרת יהושע - סוגיות (תשעד) עמ' תעג {רדב"ז}
ג/ה עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קמא
ג/ה ערהשה"ע זרעים סי' יח ס' יד
ג/ה קובץ השמיטה עמ' קטז, קלד, רכב
ג/ה שארית נתן (לוברט)
ג/ה שביעי קדש עמ' מד
ג/ה שדה שמואל שביעית עמ' קפג
ג/ה שלום ירושלים עמ' קיד
ג/ה שם טוב - השלמה
ג/ה שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' כו
ג/ו אור הישר [אור הישר משניות שביעית פ"א מ"ז]
ג/ו אור לציון שביעית עמ' קלו
ג/ו דברות משה זרעים עמ' א'קלא, א'רמב {היו עשויות שורה אחת או מוקפות עטרה אין חורשין להן אלא צרכן}
ג/ו הר המלך ח"ז עמ' פב
ג/ו חזון נחום זרעים ח"ב עמ' פח
ג/ו כבודה של תורה ח"ג עמ' קנז
ג/ו כרם ציון שביעית ח"א דף ב ע"ג, ג ע"א, קיג ע"א
ג/ו מוריה גל' צז עמ' נו
ג/ו מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' קח, רה
ג/ו מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' סג, סד, עו
ג/ו מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ח עמ' רצד {כ"מ}
ג/ו מראה איש ח"א יו"ד עמ' קיג
ג/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ו משנת יוסף שביעית ח"א עמ' עז, פ-פא, פד, פז, פט, קג
ג/ו משנת יעבץ שמיטה עמ' כח
ג/ו נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' כו {רדב"ז}
ג/ו עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' קל
ג/ו ערהשה"ע זרעים סי' יח ס' יח, יט
ג/ו קובץ השמיטה עמ' קטז, רכב
ג/ו קרית מלך
ג/ו שביעי קדש עמ' ג, כו
ג/ו שדה שמואל שביעית עמ' ג {רדב"ז}, ו, ז {ר"י קורקוס}
ג/ו שלום ירושלים עמ' קיד
ג/ו שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' כז
ג/ו שעורי שבט הלוי הל' שביעית
ג/ו תורת זרעים עמ' נה
ג/ז אמונת יהושע עמ' תעז
ג/ז אשר למלך
ג/ז בדי הארון (הכהן) עמ' 97
ג/ז חזו"א שביעית סי' טז ס"ק יד
ג/ז חיים שאל ח"ב סי' מב אות ז-ח
ג/ז חסדי דוד ח"א עמ' רעט
ג/ז כבודה של תורה ח"ג עמ' קנז, קנט, קסד
ג/ז משנת יוסף שביעית ח"א עמ' עז, צג, קמה
ג/ז משנת יעקב
ג/ז ערהשה"ע זרעים סי' יח ס' יז
ג/ז קובץ השמיטה עמ' קטז
ג/ז שדה שמואל שביעית עמ' נב {ר"י קורקוס}
ג/ז שלום ירושלים עמ' קיד
ג/ז שלמי יוסף ר"ה עמ' צז
ג/ח אבי עזרי ח"ב
ג/ח אגרות הראי"ז עמ' קיד-קטו
ג/ח אוצרות הרמב"ם
ג/ח אור לציון שביעית עמ' קלו
ג/ח אשר למלך
ג/ח בית ארזים - ס' הגליונות
ג/ח ברור הלכה סוטה מג ע"ב ציון ח
ג/ח ברך יצחק (ברכה) פ' בהר דף עג ע"א
ג/ח ברכי יוסף יו"ד דף נז ע"ד {כ"מ}
ג/ח ברכי יוסף יו"ד סי' רצד אות ט {כ"מ}
ג/ח גבורת יצחק שביעית עמ' טו
ג/ח דבר שאול סוטה סי' סז אות ג
ג/ח הדר איתמר עמ' קמה-קמו {מטפח ומעלה}
ג/ח הר המלך ח"ז עמ' פב
ג/ח חוט שני
ג/ח חזו"א יו"ד סי' קעז ס"ק יב, ושביעית סי' יז ס"ק יא
ג/ח חזו"א על הרמב"ם
ג/ח חי' מהר"ם שיק זרעים עמ' קעו {כ"מ}
ג/ח חיים שאל ח"ב סי' מב אות ז-ח
ג/ח ידבר שלום ח"א עמ' קיג
ג/ח יחי ראובן (נאוי) עמ' סג
ג/ח כבודה של תורה ח"ג עמ' קנז, קנט, קסא
ג/ח כרם ציון שביעית ח"א דף ג ע"ב, קלח ע"א
ג/ח לב מבין
ג/ח מוריה גל' קעט עמ' מג, גל' רכו עמ' כח
ג/ח מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' רה
ג/ח מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ח עמ' רצד {כ"מ}
ג/ח מנחת עני (זינצהיים) ח"ב ע' ערלה {אילן שנגמם - כר"ש}
ג/ח מעיני המים
ג/ח מצודת דוד (שפרבר) עמ' פב {כ"מ - מדוע פסק כר"ש}
ג/ח מקום דוד [ברך יצחק סוף בהר]
ג/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ח משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תסא {אבי עזרי}
ג/ח משנת יוסף שביעית ח"א עמ' צא, צה, צז
ג/ח משנת יעקב
ג/ח נאות אפרים ח"ב עמ' סג
ג/ח עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' רעז
ג/ח פני חמה דף ג ע"א-ע"ב {כ"מ - אין הלכה כשיטה}
ג/ח קובץ השמיטה עמ' קלד
ג/ח שביעי קדש עמ' ב
ג/ח שדה שמואל שביעית עמ' ז
ג/ח שעורי שבט הלוי הל' שביעית
ג/ח תבואת יוסף עמ' רנט
ג/ח תחומין ח"ג עמ' 392
ג/ט אבני נזר או"ח סי' שטז אות יג
ג/ט אוצר יסודי שביעית עמ' קנח
ג/ט אור ליהודה (תשנט) עמ' ג {בזה"ז}
ג/ט אור לציון שביעית עמ' קלו
ג/ט אמונת יהושע עמ' תעז
ג/ט ארץ חמדה (ישראלי) עמ' צה
ג/ט אשר למלך
ג/ט בדי הארון (הכהן) עמ' 47, 95-94
ג/ט ברור הלכה מו"ק ג ע"א ציון א פסקה א {ר"י קורקוס}, פסקה ו-ז
ג/ט ברור הלכה ע"ז נ ע"ב ציון א
ג/ט בשבילי המועד סי' כ אות כג
ג/ט גבורת יצחק שביעית עמ' יז
ג/ט התורה והמדינה ח"ג עמ' קמד
ג/ט ויען יצחק עמ' רלג, רנא-רנב
ג/ט חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' א ס"ק יב
ג/ט חוות בנימין ח"ג עמ' תריח
ג/ט חוט שני
ג/ט חזו"א על הרמב"ם
ג/ט חזו"א שביעית סי' יז ס"ק יח, יט, כז, סי' כא ס"ק טו
ג/ט חזון נחום זרעים ח"ב עמ' צא
ג/ט חסדי דוד ח"א עמ' רפ
ג/ט יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' י
ג/ט יד ישראל ח"א
ג/ט כנה"ג [עי' תוי"ט]
ג/ט כרם ציון שביעית ח"א דף ג ע"ג, ו ע"ג, קנא ע"א, ח"ב עמ' יב ע"ב
ג/ט מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' כז
ג/ט מועדים וזמנים ח"ב סי' קנו
ג/ט מוריה גל' קעט עמ' מג
ג/ט מטה אהרן ר"ה עמ' לז
ג/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' תקז
ג/ט מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' קטו, רה
ג/ט מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' סד
ג/ט מקדש דוד זרעים - שביעית סי' נ
ג/ט מקדש דוד סי' נט (מג ע"ד, מה ע"א)
ג/ט מראה איש ח"א יו"ד עמ' קיד, קטז, קכג
ג/ט משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' יב {"בזמן הזה"}
ג/ט משנת המדינה עמ' 239
ג/ט משנת השמיטה סי' י הערה ו
ג/ט משנת יוסף שביעית ח"א עמ' קד, קו, קח, קי-קיא, קיג, קטו-קטז, קלב, קסט, קצג
ג/ט משנת יעבץ שמיטה עמ' ח
ג/ט משנת יעקב
ג/ט משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' רנט {בזה"ז}, רצא {זיבול}
ג/ט נתן פריו
ג/ט ערהשה"ע זרעים סי' יח ס' כא-כג
ג/ט קהלות יעקב שביעית י
ג/ט קובץ השמיטה עמ' קטז, קמח
ג/ט קרית מלך
ג/ט שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' קצה ה"ד
ג/ט שביעי קדש עמ' ה, יב, קמ
ג/ט שדה שמואל שביעית עמ' ח-ט {ר"י קורקוס}, י-יא, קצ {ר"י קורקוס}, קצא, רח {ר"י קורקוס}
ג/ט שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' רג
ג/ט שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' לב
ג/ט שעורי שבט הלוי הל' שביעית
ג/ט שער המלך - טעם המלך ח"ב עמ' פו
ג/ט תורת השביעית (הלוי) הל' א
ג/ט תורת זרעים עמ' נו, נט
ג/ט תלמי השדה עמ' שכד, שכה
ג/י אוצר יסודי שביעית עמ' קנח, קעא, קעג, קצח, ר
ג/י אור לציון שביעית עמ' קלו
ג/י ברך יצחק (ברכה) פ' בהר דף עב ע"ד {מדרגות}
ג/י גליונות אבני נזר [עי' פ"ד הי"ט]
ג/י חוט שני
ג/י חזו"א על הרמב"ם
ג/י חזו"א שביעית סי' יט ס"ק י
ג/י ישורון ד עמ' תקמו = חי' הרד"ל למשניות שביעית
ג/י כי בא מועד עמ' פ
ג/י כרם ציון שביעית ח"א דף ו ע"ד
ג/י מועדים וזמנים ח"ב סי' קנו
ג/י מוריה גל' רכו עמ' ל
ג/י מוריה שנה ד גל' ה (ר"י שורש)
ג/י מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' רב, רה
ג/י מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' נז, סג, סה
ג/י מעדני ארץ שביעית (תשד) דף לג ע"א
ג/י מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' מב, פג
ג/י מצודת דוד (שפרבר) עמ' פד
ג/י משנת יוסף שביעית ח"א עמ' פח, קלא, קלג, קצג, קצח
ג/י משנת יעקב
ג/י נתיבי ים קדושין עמ' יב
ג/י עזרת כהן עמ' תכח
ג/י עלה יונה עמ' שלז
ג/י ערהשה"ע זרעים סי' יח ס' כד, סי' כ ס' כד
ג/י קובץ השמיטה עמ' קיח, קלו, רלח, רלט
ג/י קרית מלך
ג/י שביעי קדש עמ' קמ
ג/י שדה שמואל שביעית עמ' י, לד, קפב, רח
ג/י שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' רג
ג/י שלום ירושלים עמ' קטו
ג/י שמחת עולם (הרבסט) ח"ב שביעית סי' י אות ב
ג/י שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' נא-נב
ג/י תלמי השדה עמ' שכד, שכה
ג/יא אגרות משה יו"ד ח"ג עמ' שצה {ותשהה אחר קליטה ל' יום}
ג/יא אוצר יסודי שביעית עמ' קלד, קמג, רמה
ג/יא אור לציון שביעית עמ' קלו
ג/יא אור שמח
ג/יא אשר למלך ח"ד, מילואים
ג/יא בדי הארון (הכהן) עמ' 47
ג/יא בים דרך עמ' פג
ג/יא בינת נבונים דף עד ע"ג
ג/יא בית אהרן וישראל גל' ג עמ' כז-לב {נטע פחות ממ"ד יום לפני ר"ה - יעקור}, גל' נד עמ' כח-ל, לג {נטע פחות משלשים יום לפני ר"ה יעקור}
ג/יא ברור הלכה ר"ה י ע"ב ציון א
ג/יא גבורת יצחק ר"ה עמ' עו
ג/יא גבורת יצחק שביעית עמ' כה, כט
ג/יא גליונות אבני נזר
ג/יא דברות משה זרעים עמ' א'קט, א'קטו, א'קכא, א'רלא, א'רלו {נמצאת אומר שהנוטע או המבריך או המרכיב ערב שביעית קודם ר"ה במ"ד יום יקיים פחות מכן יעקור}
ג/יא דברות משה מועד ח"א עמ' שפט, שצה {כדי שתקלוט הנטיעה ותשהה אחר הקליטה ל' יום קודם ר"ה}
ג/יא דברות משה סנהדרין עמ' תקלח
ג/יא דברות משה שבת ח"ב סי' סד הערה מא
ג/יא דברי יואל - שו"ת עמ' שמ
ג/יא דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' רצה
ג/יא דברי שירה שביעית עמ' כט
ג/יא הוראות שעה פ"ג
ג/יא העמק שאלה ח"ב שאלתא קיב אות ו
ג/יא השיב משה (תשעה) סי' נד אות א עמ' שכז
ג/יא התורה והמדינה ח"ג עמ' קמג, ח"ד עמ' קמ, ח"ט עמ' שכט
ג/יא זבחי תרועה סי' י אות ג
ג/יא חוות בנימין ח"א עמ' סו, עה
ג/יא חוט שני
ג/יא חזו"א יו"ד סי' קעז ס"ק ד-ה, שביעית סי' יז ס"ק כג, כה, כט, סי' כה ס"ק לז, סי' כו ס"ק ב
ג/יא חזו"א על הרמב"ם
ג/יא חזו"א על הרמב"ם - השמטות
ג/יא חזון נחום זרעים ח"ב עמ' קנ
ג/יא חי' מהר"ם שיק זרעים עמ' קעט
ג/יא חיים לעולם ח"א דף נה ע"ב, נז ע"א
ג/יא יד בנימין ר"ה עמ' קכז {מראית עין}
ג/יא יד ישראל ח"א
ג/יא יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רעו, ח"ב עמ' קמא
ג/יא ישועות כהן שביעית סי' יא ס"ק ד
ג/יא כטל אמרתי עמ' קסח
ג/יא כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' שב
ג/יא כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' קמג
ג/יא כרם ציון שביעית ח"א דף ד ע"ב, ו ע"ג, יט ע"ב, קמד ע"א, ח"ב עמ' ריח ע"א, שלא
ג/יא לקט שבלים (תשמט) עמ' צה, קח-קט, קיג
ג/יא לקט שבלים (תשסד) עמ' קלד, קסח, קעב, קעה
ג/יא לשנת השמיטה עמ' מו
ג/יא מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' כח, כט, ריב, רטו, ריז-רכ
ג/יא מגד יהודה ח"א סי' רל אות יז
ג/יא מוריה גל' צז עמ' מא, מז, גל' קה עמ' סט, גל' רכו עמ' ל
ג/יא מזבח חדש דף פז ע"ד
ג/יא מזכרת עמ' 363
ג/יא מטה אהרן ר"ה עמ' סז
ג/יא מנחת הלוי מו"ק עמ' קלד
ג/יא מנחת חינוך ח"א עמ' ת, ח"ב עמ' תלו, תעח, תקז
ג/יא מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' קיח, קכ, קכו, קצה, רו-רז
ג/יא מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' יז, מד-מה, סה-סו
ג/יא מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ח עמ' ער
ג/יא מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רח-רט, ריא-ריב
ג/יא מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' רלח, רמט, רנ
ג/יא מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' תמג {ר"י קורקוס}
ג/יא מעדני ארץ שביעית (תשד) דף קס ע"ב, קסא ע"א
ג/יא מצודת דוד (שפרבר) עמ' עה, פה {קליטה - שתי שבתות}
ג/יא מקדש דוד זרעים - שביעית סי' כח {דלועין}, ס
ג/יא מקדש דוד סי' נט אות ג (דף מ ע"ב)
ג/יא מראה איש ח"א יו"ד עמ' קכד
ג/יא משאת המלך (אדרי)
ג/יא משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תפז
ג/יא משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' יב {"בזמן הזה"}, יד {אף בזמן הזה אין מטעין אילנות}
ג/יא משנת המדינה עמ' 245
ג/יא משנת השמיטה סי' י הערה ז
ג/יא משנת יוסף שביעית ח"א עמ' קמו
ג/יא משנת יעקב
ג/יא משנת יעקב קנין עמ' שעז
ג/יא משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' רנה {אילן סרק}, רנט, רסא, רסח
ג/יא נודע ביהודה השלם או"ח עמ' רט
ג/יא נודע ביהודה תנינא או"ח סי' פד
ג/יא נועם חט"ז עמ' כב
ג/יא נחמד למראה ח"א דף קיח ע"ב {ר"י קורקוס}
ג/יא נתן פריו
ג/יא ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תרכט
ג/יא עץ הדר השלם עמ' רכה
ג/יא ערהשה"ע זרעים סי' יח ס' ד
ג/יא פאת שדך יו"ד עמ' שצו
ג/יא פי' ר"א מן ההר יבמות פג ע"א
ג/יא פנים מאירות (תקצג) ח"ב סי' סא
ג/יא פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' תפד
ג/יא צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף כב ע"ד, כג ע"א
ג/יא קובץ השמיטה עמ' ריג, רלח, שח-שט, תסג
ג/יא קונטרס באורים וברורים אחרי עמ' רב
ג/יא קרית מלך
ג/יא שביעי קדש עמ' יח, מ
ג/יא שדה שמואל שביעית עמ' יא, קנז
ג/יא שדה שמואל שביעית עמ' קפח {מפני מראית העין}
ג/יא שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' לג
ג/יא שמחת עולם (הרבסט) ח"ב שביעית סי' ז אות ב
ג/יא שעורי שבט הלוי הל' שביעית
ג/יא שפת אמת על התלמוד ח"ג דף נו ע"ד
ג/יא תורת המלאכות ח"א עמ' כט אות כז
ג/יא תורת השביעית (הלוי) הל' א
ג/יא תחומין ח"א עמ' 171 ,183, ח"ז עמ' 15


ד/414 הלכות שמיטה ויובל פרק ד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ד/רה"פ אוצרות השמיטה לחכמי תימן
ד/רה"פ באורים וברורים (דיין, תשסח)
ד/רה"פ באורים וברורים (דיין, תשעה) עמ' א-עז
ד/רה"פ באר יצחק (בן שושן)
ד/רה"פ בית רידב"ז סי' ג-ד
ד/רה"פ דרך אמונה
ד/רה"פ הרמב"ם המדויק
ד/רה"פ יד פשוטה
ד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ד/רה"פ מעשי למלך (קריספין)
ד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ד/רה"פ ס' השו"ת - שמיטה
ד/רה"פ פאת השלחן סי' כב-כג
ד/רה"פ פי' ר"י קאפח
ד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ד/רה"פ רמב"ם הערוך
ד/רה"פ רמב"ם לעם
ד/רה"פ שבת הארץ
ד/רה"פ שם טוב
ד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ד/א אגרות הנצי"ב עמ' קעז
ד/א אהל יששכר סי' פב
ד/א אהלי חיים עמ' קיח
ד/א אוצמפה"ת ב"מ נח ע"א הע' 142
ד/א אוצר יסודי שביעית עמ' ח-ט, קסב, רלז, שלה, שנג
ד/א אור לציון שביעית עמ' קלז
ד/א אמונת יהושע עמ' תקיב
ד/א אמונת עתיך גל' 105 עמ' 61
ד/א אמונת עתיך גל' 108 עמ' 126, 128, 130-131
ד/א באורי סוגיות (הוניגסברג) שביעית סי' לא ס"ק ה
ד/א בדבר מלך ח"ט עמ' קכט
ד/א בית אהרן (כהן, תשך) דף סז ע"ג
ד/א בית אהרן וישראל גל' א עמ' ל, גל' ה עמ' כח, גל' נד עמ' לג-לד
ד/א בית אהרן וישראל גל' קלז עמ' יז {קצירה שלא כדרך בעלים}, יט
ד/א בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' יח
ד/א בכורי הארץ עמ' 426 {לקצור מעט}
ד/א ברור הלכה פסחים נא ע"ב ציון א
ד/א ברכת הארץ (עמנואל) עמ' 88, 96
ד/א ברכת המלך (רקובר) עמ' סא
ד/א ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' יח
ד/א גבורת יצחק שביעית עמ' עח, פח, קנג, קנז
ד/א גבורת יצחק שביעית עמ' קנה
ד/א דברות משה זרעים עמ' תתסא {ואפילו שדה שנטייבה בשביעית וצמחה פירותיה מותרין באכילה}, א'קפג {בין מן העשבים והירקות שעלו מאיליהן ואין להן זרע הכל מותר לאכלו מן התורה}
ד/א דברות משה קדושין סי' כג הערה יא
ד/א דברי אמת (תשעט) עמ' רפב {פירות המשומרים קודם הביעור אינן נאסרין}
ד/א דברי יואל - שו"ת עמ' שכח-של, שלט
ד/א דובר ישרים ר"ה-יוה"כ-סוכות עמ' צג
ד/א דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תקא
ד/א הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' קנד-קנה
ד/א הר המלך ח"ז עמ' פב
ד/א התורה והמדינה ח"ג עמ' קט, קמז, קובץ ט עמ' רפא
ד/א ויען יצחק עמ' רנה
ד/א זבחי תרועה סי' ח אות ג
ד/א זכרון שלמה (ורנר) עמ' רכ
ד/א חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' א ס"ק א, ב, ט
ד/א חוות בנימין ח"א עמ' נד, סז-סט, עו, ח"ג עמ' תרכא-תרכב
ד/א חוט שני
ד/א חוף ימים ח"א סי' יד אות ב
ד/א חזו"א על הרמב"ם
ד/א חזו"א שביעית סי' י ס"ק ה, סי' יב ס"ק ה, ז, סי' יז ס"ק ג, סי' יט ס"ק יח
ד/א חזון נחום זרעים ח"ב עמ' קיד
ד/א חי' מרן הגרי"מ עמ' ט-י
ד/א יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' כז, סג
ד/א יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רעו
ד/א ישועות כהן שביעית סי' י ס"ק ב
ד/א ישועת משה עמ' לא, נג
ד/א ישורון ח"כ עמ' תסב
ד/א כפי אהרן (זס') קמא עמ' לו
ד/א כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף מח ע"ב
ד/א כפתור ופרח (תשו) דף קנח ע"ג
ד/א כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' קכה, קלז
ד/א כרם ציון שביעית ח"א דף ט ע"ג, קיג ע"ב, קמג ע"ב, קנד ע"ב, קנה ע"א, ח"ב עמ' יז ע"א, לט ע"א, מה ע"א, נא ע"ב, קלג ע"ב, רכח ע"א, שנא
ד/א לקט שבלים (תשמט) עמ' קטו, קכב
ד/א לקט שבלים (תשסד) עמ' קנב, קסב
ד/א מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' סג, סד, רמז, שטו
ד/א מהרי"ט אלגזי פ"ה אות מג או"ק ה {רדב"ז}
ד/א מוריה גל' צז עמ' מט {קצירה בפירות שביעית שיצאו לשמינית}, נא, גל' קה עמ' עז
ד/א מוריה שנה ד גל' ה עמ' מו {דרבנן}
ד/א מזכרת עמ' 364
ד/א מטה אהרן ר"ה עמ' מו-מז
ד/א מילי דמרדכי
ד/א מלאכת חשב עמ' קעד
ד/א מנחת אשר פסחים עמ' נה
ד/א מנחת חינוך ח"ב עמ' תקט
ד/א מנחת חינוך מצוה שכח (דף קלב ע"ג)
ד/א מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' צז, קג, קו, קמב, רח, תקפח
ד/א מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' לו-לז, נא, נג-נד, סו-סז
ד/א מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רכו, רעא {שבת הארץ}, רעב {שבת הארץ - תוספת שבת}, רעג-רעד
ד/א מעדני ארץ שביעית (תשד) דף יב ע"א
ד/א מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' כד, כח, ל, פט, שטז, שמט, שנה, שנח, שסב, שפא, שפז, שצא
ד/א מקדש דוד זרעים - שביעית סי' א, לג {ירקות העולים מאליהם}, מא, מט, נג, פאה סי' כב
ד/א מקדש דוד סי' נט (לה ע"ג, מא ע"א, מג ע"ג, מד ע"א)
ד/א מראה אש ח"ב עמ' רלו
ד/א משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' לה
ד/א משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תכז
ד/א משכן שילה עמ' קי
ד/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' יז {כל שתוציא הארץ בשנה שביעית וכו'}
ד/א משנת אליעזר (רבינ') עמ' קס
ד/א משנת השמיטה סי' ח הערה ה
ד/א משנת חיים ויקרא עמ' תמ
ד/א משנת יוסף שביעית ח"א עמ' קמו, ח"ב עמ' יד, קמ, ח"ג עמ' קמב-קמג, קמו-קמז, ח"ד עמ' יג, כד
ד/א משנת יעבץ או"ח סי' כח
ד/א משנת יעבץ שמיטה עמ' ד-ה, כ, כג, ל-לא, לג, נח
ד/א משנת יעקב
ד/א משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' קעא {כדרך הקוצרים}, קעב {הקוצר מהמופקר}, רט {רדב"ז - קנס}, רי, ריב {ספיחים}, ריג {מלפני שביעית}, רטז, רסז-רסח, רצג {רדב"ז}
ד/א נועם ח"ג עמ' יז
ד/א ניצני שביעית עמ' 33, 177, 178, 181 {שינויים}, 256-257
ד/א נר מצוה (ואלק) מצוות דף קטו ע"א
ד/א נשמת חיים (תשסח) יו"ד סי' רה עמ' שמח
ד/א נתן פריו
ד/א נתן פריו סוכה עמ' שיח
ד/א סופר המלך
ד/א ענבי פתחיה עמ' 50
ד/א ערהשה"ע זרעים סי' כב ס' א
ד/א פני משה (שלז')
ד/א פרי הארץ (כהנוו) סי' כו, כט
ד/א פרקי מועדות עמ' 66
ד/א קהלות יעקב שביעית יב
ד/א קובץ השמיטה עמ' קצג, רטו, ריז, רמ, רפה, רצז, תרצה-תרצו
ד/א קונטרס באורים וברורים עמ' א-ב
ד/א קונטרס השביעית (קלמנוביץ) עמ' צז
ד/א קונטרסי שעורים גיטין שעור יג הערה 1
ד/א קרית מלך
ד/א ראשי בשמים (גוריון) או"ח סי' יז אות י {ספיחים דרבנן}
ד/א שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' קצה אות א ה"ב
ד/א שביעי קדש עמ' ה, כא, צד, קלה, קמא, קנב-קנג, קנה
ד/א שדה שמואל שביעית עמ' מ {רדב"ז}, מח, סג, צד {שעה"מ}, צה, רג, ריא
ד/א שם דרך ויקרא עמ' קעט
ד/א שמן המשחה (בן שמעון) ח"א עמ' רכט
ד/א שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' רסה
ד/א שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' קסו
ד/א שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' שנה
ד/א שעורי שבט הלוי הל' שביעית
ד/א שערי זיו ח"א דף ט ע"ב, טו ע"ב
ד/א תועפת ראם (גטיניו) דף סז ע"א, פו ע"ב, פז ע"ב
ד/א תורת השביעית (הלוי) הל' לז
ד/א תורת זרעים עמ' ע
ד/א תורת שביעית (סור') סי' ב, סי' יא ס"ק ב, סי' יב-יג
ד/א תחומין חי"ד עמ' 72
ד/א תלמי השדה עמ' קס, קסא
ד/א תפארת בחורים פאה עמ' רפד {קצירה כוללת איסוף והולכה לבית}
ד/ב אבני ציון ח"ג עמ' קסג-קסד
ד/ב אור לציון שביעית עמ' קלז
ד/ב אמונת עתיך גל' 108 עמ' 131 {שבת הארץ, דרך אמונה}
ד/ב אמונת עתיך גל' 117 עמ' 16
ד/ב אנצי"ת ע' אסורי אכילה הע' 112, ע' גזרה הע' 89
ד/ב ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קע
ד/ב באורי סוגיות (הוניגסברג) שביעית סי' כד ס"ק ב, סי' ל ס"ק א
ד/ב בדבר מלך ח"ט עמ' קלב, קלח
ד/ב בדבר מלך חי"ב עמ' רעד, רפ
ד/ב בירורים ברמב"ם סי' כט
ד/ב בית אהרן וישראל גל' א עמ' ל, גל' ג עמ' כו גל' נד עמ' כז, לג-לה, לז-לח, מ
ד/ב בית אהרן וישראל גל' קלז עמ' צא-צב {תחלת גידולו בשביעית}
ד/ב בית שערים יו"ד סי' שד
ד/ב ברור הלכה פסחים נא ע"ב ציון א
ד/ב ברכת הארץ (עמנואל) עמ' 88, 112, 127, 95
ד/ב גבורת יצחק שביעית עמ' עב
ד/ב דברות משה זרעים עמ' תשפ {ולמה גזרו עליהם מפני עוברי עבירה}, תתסא, א'קעד, א'קפג, א'רמו {ומדברי סופדים שיהיו כל הספיחים אסורין באכילה וכ"מ}
ד/ב דברות משה קדושין סי' כג הערה יא
ד/ב דברי אמת (תשעט) עמ' רפב {פירות המשומרים קודם הביעור אינן נאסרין}
ד/ב דברי יואל - שו"ת עמ' של
ד/ב הוראות שעה פ"ג
ד/ב התורה והמדינה ח"ג עמ' קיב
ד/ב חוות בנימין עמ' עד-עה
ד/ב חזו"א ערלה סי' ח ס"ק ח
ד/ב ישועות כהן שביעית סי' ט ס"ק א
ד/ב ישועת משה עמ' כא, לא-לב, מה, שעד, שצג
ד/ב ישורון ד עמ' תקסא = חי' הרד"ל למשניות שביעית {ספיחים אסורים לאכילה}
ד/ב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' שא
ד/ב כפי אהרן (זסלנסקי) קמא עמ' כד, לח
ד/ב כרם ציון שביעית ח"ב עמ' קנה ע"ב, ריז ע"א, רכב ע"א, רכח ע"א, שנא
ד/ב כתבים (זסלנסקי) ח"א עמ' ע
ד/ב לאור ההלכה (תשסד) עמ' קל-קלא
ד/ב להורות נתן מועדים ח"ג עמ' רעט
ד/ב לקט שבלים (תשמט) עמ' קטו, קכב
ד/ב לקט שבלים (תשסד) עמ' קסה, קסז
ד/ב מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' סד, סה, רלג, רמז, רמז, תרכא, תרכב
ד/ב מוריה גל' צז עמ' מ
ד/ב מזבח חדש דף כג ע"ב
ד/ב מטה אפרים ח"ב
ד/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' תסא
ד/ב מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' קנו, רי, ריח
ד/ב מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' סז, סט, עא, צו
ד/ב מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' קצט, רעד
ד/ב מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' עט, קח
ד/ב מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' תמב {שעה"מ}
ד/ב מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' עא, שסג, תה
ד/ב מקדש דוד זרעים - שביעית סי' לג
ד/ב משכן שילה עמ' קי
ד/ב משנת אליעזר (רבינ') עמ' קס
ד/ב משנת השמיטה סי' ח הערה ב
ד/ב משנת יוסף שביעית ח"ד עמ' ז, י-יז
ד/ב משנת יעבץ או"ח סי' כח
ד/ב משנת יעבץ שמיטה עמ' לג, לה, נד, צו, קסה
ד/ב משנת יעקב
ד/ב משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' רעג {שעה"מ}
ד/ב נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' רו
ד/ב נודע ביהודה תנינא או"ח סי' פד, יו"ד סי' נג
ד/ב נועם חט"ז עמ' לב
ד/ב נחלת ברוך דף לו ע"ב
ד/ב ניצני שביעית עמ' 33
ד/ב נשמת חיים (תשסח) יו"ד סי' רה עמ' שמח
ד/ב ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קב-קג
ד/ב ענבי פתחיה עמ' 52
ד/ב ערהשה"ע זרעים סי' כב ס' א
ד/ב פרי הארץ (כהנוו) סי' כה, כז
ד/ב פתח עינים ח"א דף כד ע"א
ד/ב קובץ השמיטה עמ' קצג, שח-שט, תפב
ד/ב קול דודי (תשף) (בקיצור)
ד/ב קונטרס באורים וברורים עמ' ב-ז
ד/ב קונטרסי שעורים גיטין שעור יג אות ג והערה 4
ד/ב שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' לו
ד/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קעד
ד/ב שדה שמואל שביעית עמ' מו, נא, רכח
ד/ב שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' שלב, תקיט
ד/ב שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' שט
ד/ב שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' קכו
ד/ב שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' שנה
ד/ב שעורי שבט הלוי הל' שביעית
ד/ב שער המלך כאן, וח"ב עמ' רו
ד/ב שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' נג {טעם המלך}
ד/ב תועפת ראם (גטיניו) דף פז ע"ב {כ"מ - ספיחים}
ד/ב תורת השביעית (הלוי) הל' לח
ד/ב תורת שביעית (סור') סי' א ס"ק ב, סי' יא ס"ק ב, סי' יב-יג
ד/ב תחומין ח"ז עמ' 11, 13, חי"ח עמ' 400
ד/ב תלמי השדה עמ' קס, קסא
ד/ג אור לציון שביעית עמ' קלח
ד/ג אמונת עתיך גל' 106 עמ' 71
ד/ג אמונת עתיך גל' 108 עמ' 28, 125 {ליקוט ספיחין לצורך לימוד}, 128, 134
ד/ג בדבר מלך חי"ב עמ' רפג
ד/ג בית אהרן וישראל גל' א עמ' לא, לד, גל' נד עמ' לה, לח
ד/ג בית אהרן וישראל גל' קלז עמ' כט {איסור לקיטת ספיחין}, צ-צא {מכת מרדות}, צב
ד/ג ברכת הארץ (עמנואל) עמ' 112, 127
ד/ג ברכת המלך (רקובר) עמ' סב
ד/ג דברי שירה שביעית עמ' כז
ד/ג ויען יצחק עמ' רנה
ד/ג חוט שני
ד/ג חוף ימים ח"א סי' יד אות ב, סי' סח אות ד
ד/ג חזו"א על הרמב"ם
ד/ג חזו"א שביעית סי' ט ס"ק ב, ד
ד/ג חזון יחזקאל שביעית פ"ד ה"ז
ד/ג יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' עד
ד/ג כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' קכה-קכו
ד/ג כרם ציון שביעית ח"א דף ט ע"ג, ח"ב עמ' רכג ע"א, רכו ע"א, שנא
ד/ג לאור ההלכה (תשסד) עמ' קל-קלא
ד/ג לקט שבלים (תשמט) עמ' קטז
ד/ג לקט שבלים (תשסד) עמ' קנד {כ"מ}, קנח
ד/ג מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' סח, רמג-רמה, רמז-רמח
ד/ג מוריה גל' רה עמ' יח
ד/ג מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' רט, ריא
ד/ג מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' סז
ד/ג מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רעד {שבת הארץ}, רעה, רעו {שבת הארץ}, רעח {שבת הארץ}
ד/ג מעדני ארץ שביעית (תשד) דף טו ע"א
ד/ג מקדש דוד סי' נט (דף מ ע"ד)
ד/ג משנת אליעזר (רבינ') עמ' קנט {באילן אין ספיחין}
ד/ג משנת המדינה עמ' 256
ד/ג משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' מג, צז, ח"ד עמ' ב, ט, יב-יד, יט, כא
ד/ג משנת יעבץ שמיטה עמ' לג
ד/ג משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' רעח {ספיחים באילן}
ד/ג נתן פריו
ד/ג ערהשה"ע זרעים סי' כב ס' ב
ד/ג קובץ השמיטה עמ' יא, קצג
ד/ג קונטרס באורים וברורים עמ' ז-י
ד/ג קונטרס השביעית (קלמנוביץ) עמ' קכד
ד/ג קרית מלך
ד/ג שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קפד
ד/ג שביעי קדש עמ' קכז, קנג, קנח
ד/ג שבת הארץ - מבוא עמ' 92
ד/ג שדה שמואל שביעית עמ' צו
ד/ג שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' קמד
ד/ג שעורי שבט הלוי הל' שביעית
ד/ג תורת השביעית (הלוי) הל' לט
ד/ג תחומין ח"ז עמ' 14, חי"ח עמ' 400 {ספיחים בפלפל}
ד/ד אבן ישראל (פישר) ח"ח עמ' פח
ד/ד אוצר יסודי שביעית עמ' רסט
ד/ד אור לציון שביעית עמ' קלח
ד/ד אמונת עתיך גל' 108 עמ' 133 {שבת הארץ}
ד/ד ארץ חמדה (ישראלי) עמ' רלג
ד/ד בדבר מלך ח"ט עמ' קלד, קלט {תבן}, קפא
ד/ד בדבר מלך חי"ב עמ' רעו, רפ-רפא
ד/ד בית אהרן וישראל גל' ה עמ' כז, גל' נד עמ' לח
ד/ד בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' לג
ד/ד בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' לח בהערה
ד/ד דברי שירה שביעית עמ' לח
ד/ד דרכי דוד (קסל) פאה עמ' שט
ד/ד דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' טז
ד/ד הארת ירוחם קדושין ח"ב דף ו ע"ב, מא ע"ב
ד/ד זר זהב (פראג) עמ' מג {ראב"ד וכ"מ}
ד/ד חוות בנימין ח"א עמ' עה
ד/ד חזו"א על הרמב"ם
ד/ד חזו"א שביעית סי' ט ס"ק ב, יא, יג, יז, סי' י ס"ק א, סי' יג ס"ק ה, סי' כב ס"ק ב, כלאים סי' ג ס"ק כט
ד/ד יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רעו
ד/ד ישועות כהן שביעית סי' ט ס"ק לח-לט
ד/ד ישועת משה עמ' יח, לה, מה
ד/ד כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' קכה-קכו
ד/ד כרם ציון שביעית ח"ב עמ' קמה ע"א, רכו ע"א, שנא, שנב
ד/ד מוריה ד גל' ה עמ' מו
ד/ד מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' כא {רדב"ז}
ד/ד מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' קכח, קנג, קנו, ריא, רכג
ד/ד מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' יח, סז-סח
ד/ד מנחת שי חלה עמ' רכז
ד/ד מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' פה, שסג
ד/ד מעשה רקח
ד/ד מקדש דוד זרעים - שביעית סי' לג, כלאים סי' לו
ד/ד מקדש דוד סי' סא אות ז
ד/ד מראה החודש דף יז ע"ג
ד/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ד משאת המלך (אדרי)
ד/ד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' יט {ספיחין העולין בשדה בור וכו', וכן התבן של שביעית מותר בכל מקום}
ד/ד משנת המדינה עמ' 256
ד/ד משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' פג, קנג, קנח, ח"ג עמ' צג, ח"ד עמ' יד, כ-כב, נג, ע-עג
ד/ד משנת יעבץ או"ח סי' כח
ד/ד משנת יעבץ שמיטה עמ' לג-לד, לז-לח, ס, קסו
ד/ד עמודי שלמה ח"ב עמ' שיג
ד/ד ערהשה"ע זרעים סי' כב ס' ב, ה, ט
ד/ד ציץ הקודש ח"א דף ל ע"א
ד/ד קהלות יעקב ב"ב סי' ד ד, זרעים סי' ז יב
ד/ד קובץ השמיטה עמ' קנב, קצג
ד/ד קונטרס באורים וברורים עמ' י-יז
ד/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' קצו הט"ז {ראב"ד}
ד/ד שביעי קדש עמ' קטז
ד/ד שבת הארץ - מבוא עמ' 92
ד/ד שדה שמואל שביעית עמ' צו-צז
ד/ד שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' קכו
ד/ד שעורי שבט הלוי הל' שביעית
ד/ד תורת האוהל (תשנג) עמ' שפה {ספיחים מותרים בהנאה}
ד/ד תורת השביעית (הלוי) הל' מ
ד/ד תחומין ח"ז עמ' 13-12, חי"ג עמ' 79
ד/ה אור לציון שביעית עמ' קלח
ד/ה אמונת עתיך גל' 108 עמ' 125, 133
ד/ה בית אהרן וישראל גל' קלז עמ' פג, פז, פט-צ, צב-צד {ירקות שיצאו לשמינית}
ד/ה ברכת המלך (רקובר) עמ' סב-סג
ד/ה דברות משה זרעים עמ' א'קפב {ספיחין של שביעית שיצאו למוצאי שביעית אסורין באכילה ואין תולשין אותן ביד אלא חורש כדרכו וכ"מ}
ד/ה חוות בנימין ח"א עמ' עד
ד/ה חזו"א על הרמב"ם
ד/ה חזו"א שביעית סי' ט ס"ק ו, י, יג, יד
ד/ה כרם ציון שביעית ח"ב עמ' קנה ע"ב, שנב, שנג
ד/ה מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' סה, עב, תרכא
ד/ה מנחת חיים (שוויד) ח"ג עמ' קעח
ד/ה מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' ריא, ריח
ד/ה מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' סח
ד/ה מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רנו
ד/ה מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' לו, שסג
ד/ה מקדש דוד זרעים - שביעית סי' כח {ספיחים שיצאו למוצאי שביעית}
ד/ה מקדש דוד סי' נט אות ג (דף מ ע"ב)
ד/ה משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' כ {ספיחין של שביעית שיצאו למוצאי שביעית וכו'}
ד/ה משנת יוסף שביעית ח"ד עמ' טו-טז, יח
ד/ה משנת יעבץ שמיטה עמ' לט
ד/ה משנת יעקב
ד/ה נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' קצ
ד/ה נתן פריו
ד/ה ערהשה"ע זרעים סי' כב ס' ט
ד/ה פאת שדך יו"ד עמ' שצז
ד/ה קונטרס באורים וברורים עמ' יז-כ
ד/ה שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' קנג
ד/ה שדה שמואל שביעית עמ' קנט
ד/ה שלום ירושלים עמ' קיט {מל"מ}
ד/ה שם טוב - השלמה
ד/ה שמחת עולם (הרבסט) ח"ב עמ' שיב-שיג
ד/ה שעורי הגרד"ש ב"ק סי' סו ד"ה וברמב"ם, סי' סז אות ד ד"ה ברמב"ם
ד/ה שעורי שבט הלוי הל' שביעית
ד/ה תורת השביעית (הלוי) הל' מא
ד/ה תחומין ח"ז עמ' 13
ד/ו אבן ישראל (פישר) ח"ח עמ' צ
ד/ו אור לציון שביעית עמ' קלח
ד/ו אור עולם (שניאורסון) עמ' 338
ד/ו אור שמח
ד/ו אמונת יהושע עמ' תיז
ד/ו אנצי"ת ע' גדולין הע' 159, 160
ד/ו באורי סוגיות (הוניגסברג) שביעית סי' כט ס"ק ד
ד/ו בדבר מלך ח"ט עמ' קלט
ד/ו בדבר מלך חי"ב עמ' רפב
ד/ו בית אהרן וישראל גל' ה עמ' כו, גל' נד עמ' לט-מ
ד/ו בית אהרן וישראל גל' קלז עמ' פו, פט, צא-צג {ראב"ד}
ד/ו בכורי הארץ עמ' 396
ד/ו דברות משה זרעים עמ' שפ {ועד מתי אסורין ספיחי שביעית במוצאי שביעית מר"ה ועד חנוכה ומחנוכה ואילך הן מותרין}
ד/ו דברי יציב יו"ד עמ' תקד {זורע ספיחי שביעית}
ד/ו חזו"א על הרמב"ם
ד/ו חזו"א שביעית סי' ט ס"ק יג, סי' יג ס"ק ה
ד/ו חזון יחזקאל שביעית פ"ד ה"ז
ד/ו ישועות כהן שביעית סי' ט ס"ק לד
ד/ו ישועת משה עמ' לב
ד/ו כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' קכו
ד/ו כרם ציון שביעית ח"ב עמ' רכה ע"ב, שנג
ד/ו לקט שבלים (תשמט) עמ' קכד
ד/ו לקט שבלים (תשסד) עמ' קסה
ד/ו מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' סה, עב, עג, תרכא
ד/ו מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' ריב
ד/ו מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' סח-סט, עא-עב
ד/ו מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רנו
ד/ו מצודת בן ציון דף ל ע"ג-ע"ד
ד/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' כ {עד מתי אסורין ספיחי שביעית במוצאי שביעית וכו'}
ד/ו משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' קנא-קנג, קנה, ח"ג עמ' כא, קצג, ח"ד עמ' טו, יט
ד/ו משנת יעבץ או"ח סי' כח
ד/ו משנת יעבץ שמיטה עמ' לו, לט
ד/ו משנת יעקב
ד/ו נתן פריו
ד/ו עולת ראיה (וייס) עמ' קטו
ד/ו ערהשה"ע זרעים סי' כב ס' י, יא
ד/ו קובץ השמיטה עמ' קצד
ד/ו קונטרס באורים וברורים עמ' כ-כא
ד/ו קרית מלך
ד/ו שביעי קדש עמ' קטז, קלח, קנז-קנח
ד/ו שבת הארץ - קונטרס אחרון
ד/ו שדה שמואל שביעית עמ' מז, נג
ד/ו שו"ת השבי"ט ח"א עמ' פג
ד/ו שמחת עולם (הרבסט) ח"ב עמ' שיג-שטו
ד/ו שעורי שבט הלוי הל' שביעית
ד/ו תורת השביעית (הלוי) הל' מב
ד/ו תורת זרעים עמ' סו
ד/ז אור לציון שביעית עמ' קלט
ד/ז אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 422
ד/ז באורי סוגיות (הוניגסברג) שביעית סי' כט ס"ק ד
ד/ז בית אהרן וישראל גל' נד עמ' מ
ד/ז בית אהרן וישראל גל' קלז עמ' פט, צב, צד {שיעשה כיוצא בו}
ד/ז ברור הלכה נדרים נג ע"ב לפני ציון א
ד/ז דברות משה זרעים עמ' א'קעח, א'קפג, א'רמח {וכן שאר הפירות אין לוקחים אותם במוצאי שביעית אלא משיעשו כיוצא בהן מפירות מוצאי שביעית}
ד/ז דברות משה קדושין סי' כג הערה יא
ד/ז זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לו [וכן משמע מירושלמי דמאי פ"ב] {כ"מ}
ד/ז חוט שני
ד/ז חוף ימים ח"א סי' סח אות ד
ד/ז חזו"א על הרמב"ם
ד/ז חזו"א שביעית סי' ט ס"ק טז
ד/ז חזון יחזקאל שביעית פ"ד ה"ז
ד/ז ישועות כהן שביעית סי' ט ס"ק לה
ד/ז כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' קנ
ד/ז כרם ציון שביעית ח"ב עמ' שנג
ד/ז לקט שבלים (תשמט) עמ' קכד
ד/ז לקט שבלים (תשסד) עמ' קסה-קסו
ד/ז מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' עב
ד/ז מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' ריג-ריד, ריח
ד/ז מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' סט, עא-עב, צו {כ"מ}
ד/ז מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רנו {שבת הארץ}
ד/ז מעשה רקח
ד/ז משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' קנ-קנג, קנה-קנז
ד/ז משנת יעקב
ד/ז ערהשה"ע זרעים סי' כב ס' יב
ד/ז קובץ השמיטה עמ' קכה, קצד
ד/ז קונטרס באורים וברורים עמ' כא-כה
ד/ז קרית מלך
ד/ז שביעי קדש עמ' קנט
ד/ז שדה שמואל שביעית עמ' נג
ד/ז שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' רג
ד/ז שלום ירושלים עמ' קכא
ד/ז שמחת עולם (הרבסט) ח"ב עמ' שטו-שיז
ד/ז שעורי שבט הלוי הל' שביעית
ד/ז שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 31
ד/ז תורת השביעית (הלוי) הל' מג
ד/ז תפארת בחורים פאה עמ' תקיד {דרך אמונה}
ד/ח בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' ח-ט
ד/ח חוות בנימין עמ' עג
ד/ח חוט שני
ד/ח ישועות כהן שביעית סי' ט ס"ק לו
ד/ח מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' עב, תרכא
ד/ח מוריה גל' קה עמ' עז
ד/ח מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רנה-רנו {שבת הארץ},
ד/ח משאת המלך (אדרי)
ד/ח משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' עח-עט
ד/ח משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' שה {שבת הארץ}
ד/ח ערהשה"ע זרעים סי' כב ס' יב
ד/ח קובץ השמיטה עמ' קצד, רלא
ד/ח קונטרס באורים וברורים עמ' כה
ד/ח שדה שמואל שביעית עמ' מז, נג
ד/ח שמחת עולם (הרבסט) ח"ב עמ' שיח
ד/ח שעורי שבט הלוי הל' שביעית
ד/ח תורת השביעית (הלוי) הל' מד
ד/ח תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' שלז
ד/ח תחומין חי"ג עמ' 38
ד/ט אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' פז
ד/ט אגרות הראי"ז עמ' ק
ד/ט אהל חייא עמ' קנב
ד/ט אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' פב
ד/ט אוצר יסודי שביעית עמ' שלט
ד/ט אור לישרים (שולמן) עמ' טז
ד/ט אור לציון שביעית עמ' קלט
ד/ט אחיעזר ח"ג סי' סה ס"ק ב
ד/ט אמונת יהושע עמ' תקמו
ד/ט אמונת עתיך גל' 109 עמ' 86
ד/ט אמונת עתיך גל' 114 עמ' 118
ד/ט אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 422 [אחיעזר ח"ג סי' סה אות ב]
ד/ט אש תמיד עמ' תתסא
ד/ט אשר למלך
ד/ט באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ד/ט באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' רטו
ד/ט בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף כד ע"ג
ד/ט בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' קנ
ד/ט בדבר מלך ח"ט עמ' קפא
ד/ט בית אהרן וישראל גל' קלז עמ' צג
ד/ט בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' א
ד/ט בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' א {גליון בשם השל"ה}
ד/ט בכורי הארץ עמ' 419 {חנטה קובעת את עונת המעשרות}
ד/ט ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' קלג {רדב"ז}
ד/ט ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' קסט
ד/ט גבורת יצחק ר"ה עמ' פג, צב
ד/ט גבורת יצחק שביעית עמ' כא, לא, לב, קצז
ד/ט גדולי ציון (תשנב) עמ' קל
ד/ט גליונות אבני נזר
ד/ט דבר סיני על מועדי השנה עמ' עו
ד/ט דברי שירה שביעית עמ' לז
ד/ט דובב מישרים (וידנפלד) עמ' קעא
ד/ט דעת ותבונה מכשירין עמ' קפח
ד/ט הוראות שעה פ"ד
ד/ט הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' קנה
ד/ט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קע
ד/ט זהב התרומה ביכורים עמ' קלב
ד/ט זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לו
ד/ט חוות בנימין עמ' סג
ד/ט חוט שני
ד/ט חוף ימים ח"ג סי' נו אות כד
ד/ט חזו"א על הרמב"ם
ד/ט חזו"א שביעית סי' ז ס"ק יב, יג, כ, סי' כב ס"ק ב
ד/ט חזון יחזקאל שביעית פ"ד ה"ז
ד/ט חי' מרן הגרי"מ עמ' יב
ד/ט חקרי זמנים ח"א עמ' שטז
ד/ט יד בנימין ר"ה עמ' ה-ו {ראש השנה לענין אילן}
ד/ט יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קלח
ד/ט ישועות כהן שביעית סי' ט ס"ק יט
ד/ט כי בא מועד עמ' פג
ד/ט כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שכח
ד/ט כרם ציון שביעית ח"ב עמ' טז ע"ב, סו ע"א, שעח
ד/ט מאור למלך סוכה עמ' קסז
ד/ט מאור למלך קדושין עמ' יד
ד/ט מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' סו, עז, קפה-קפו, קפט, תנ-תנב
ד/ט מועדים וזמנים ח"ב סי' קנו
ד/ט מוריה גל' קעט עמ' נד, גל' רכו עמ' עג
ד/ט מטה אהרן ר"ה עמ' נט
ד/ט מילי דמרדכי
ד/ט מלבושי יו"ט ח"ב יו"ד סי' יג, חובת קרקע סי' טו
ד/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' תקט
ד/ט מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' קצט, רט-ריא, ריד, תקסה
ד/ט מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' לז, סח-סט, עב
ד/ט מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ח עמ' רסב, רפח, ח"י עמ' רסב
ד/ט מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רכח, רנו, רעח, ש
ד/ט מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' פד, פז, רכח
ד/ט מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' תכא
ד/ט מעדני ארץ שביעית (תשד) דף כ ע"א, לג ע"א
ד/ט מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' כד, מח-נ, פג, שנח, שס
ד/ט מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תשנד
ד/ט מעשה רקם (בר) עמ' 217
ד/ט מקדש דוד סי' ס אות א
ד/ט משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' כא {פירות ששית שנכנסו לשביעית}
ד/ט משנת המדינה עמ' 256
ד/ט משנת השמיטה סי' א הערה יב1, סי' ב הערה א
ד/ט משנת יוסף שביעית ח"א עמ' קנב-קנג
ד/ט משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' רמב, רסו, רסט-רע, רצז {א' בתשרי}, רצח {קטניות}
ד/ט נר מצוה (ואלק) מצוות דף קיד ע"ג
ד/ט נתיבות המשפט סי' קמא ס"ק ב
ד/ט עטרת חן ח"א עמ' נז, ס
ד/ט עלה יונה עמ' קסו {עונת המעשרות}
ד/ט עלי עשור (זס') עמ' נב
ד/ט עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' צה
ד/ט עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תעד
ד/ט עקבי ברכה עמ' קסד
ד/ט ערהשה"ע זרעים סי' כג ס' ב
ד/ט פרי יצחק (תשעו) עמ' ריד
ד/ט פרי שמואל שביעית עמ' יז
ד/ט קהל יהודה - חי' הש"ס דף לז ע"ד
ד/ט קהלות יעקב ר"ה יד
ד/ט קובץ השמיטה עמ' קצד, רצח, שמה, שפא
ד/ט קול דודי (תשף) (בקיצור)
ד/ט קול דודי ר"ה סי' יא, רסב
ד/ט קול יהודה (גרשוני) עמ' שט, שכח
ד/ט קול צופיך עמ' רסו
ד/ט קונטרס באורים וברורים עמ' כה-כו
ד/ט קרית מלך
ד/ט שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' קעא
ד/ט שדה שמואל שביעית עמ' רטז, רכג
ד/ט שו"ת הרדב"ז ח"ו סי' שני אלפים רכא
ד/ט שלמי יוסף ר"ה עמ' יד, קכג
ד/ט שעורי שבט הלוי הל' שביעית
ד/ט שפת אמת על התלמוד ח"ב דף ק ע"ב
ד/ט תורת המועדים (תשכד) עמ' 231-232, 228
ד/ט תורת המועדים (תשנו) עמ' 247, 249-251
ד/ט תורת השביעית (הלוי) הל' מה
ד/ט תורת זרעים עמ' נט
ד/ט תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תשצח
ד/ט תלמי השדה עמ' שכה, שכו
ד/ט תפארת אבות (סופר) עמ' כה-כו
ד/ט,יב נשמת חיים (תשסח) יו"ד סי' רה עמ' שמח
ד/י יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רעו
ד/י ישועת משה עמ' שעג
ד/י כרם ציון שביעית ח"ב עמ' שעח
ד/י מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' קפה-קפו, קפט
ד/י מנחת חינוך ח"ב עמ' תקט
ד/י מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' ריד, תקסה
ד/י מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' לז, ע
ד/י משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' כא {התבואה והקטניות אסורין באכילה וכו'}
ד/י משנת יוסף שביעית ח"א עמ' קס
ד/י ערהשה"ע זרעים סי' כג ס' ב, ד
ד/י קובץ השמיטה עמ' קצד
ד/י קונטרס באורים וברורים עמ' כו-כז
ד/י קרית מלך
ד/י שאר יוסף ח"ו
ד/י שעורי שבט הלוי הל' שביעית
ד/י שערי זיו ח"א דף ו ע"א
ד/י שערי טהר ח"א שער ג סי' יח אות א
ד/י תורת השביעית (הלוי) הל' מה
ד/י תורת שביעית (סור') סי' יב {מל"מ}
ד/יא אור לציון שביעית עמ' קמ
ד/יא אורח צדקה עמ' רסה
ד/יא בדבר מלך ח"ט עמ' קפא
ד/יא בית אהרן וישראל גל' א עמ' לא, גל' נד עמ' לה
ד/יא ברור הלכה ר"ה יב ע"א ציון ו
ד/יא גבורת יצחק שביעית עמ' ל
ד/יא דברי שירה שביעית עמ' לז
ד/יא חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' טו ס"ק ה, ו
ד/יא חזו"א על הרמב"ם
ד/יא חזו"א שביעית סי' ז ס"ק ח, יב, סי' ט ס"ק ב
ד/יא חזון נחום זרעים ח"ב עמ' צד
ד/יא יד בנימין ר"ה עמ' קסא {ספיחין}
ד/יא ישועות כהן שביעית סי' ט ס"ק יט
ד/יא ישועת משה עמ' כה
ד/יא כפי אהרן (זס') תנינא עמ' קלז
ד/יא כרם ציון שביעית ח"א דף ד ע"ג, ח"ב עמ' רכג ע"א, שעח
ד/יא לקט שבלים (תשמט) עמ' קטז
ד/יא לקט שבלים (תשסד) עמ' קנד
ד/יא מוריה גל' קעט עמ' מה
ד/יא מנחת חינוך ח"ב עמ' תקט
ד/יא מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' קכז, קמג, ריד
ד/יא מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' י, יב, יח, לז, סז, ע {כ"מ}
ד/יא מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רנה
ד/יא מעשה רקח
ד/יא מקדש דוד זרעים - שביעית סי' נא
ד/יא משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' כא {האורז והדוחן וכו'}
ד/יא משנת יוסף שביעית ח"א עמ' קנא, קנה, קנז-קנח, קסח, ח"ד עמ' יג, כא
ד/יא משנת יעבץ או"ח סי' כח
ד/יא משנת יעבץ שמיטה עמ' מג, מה
ד/יא משנת יעקב
ד/יא משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' רל {אורז - לפי גמר פרי}
ד/יא ערהשה"ע זרעים סי' כג ס' ה
ד/יא פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 74
ד/יא פרי הארץ (כהנוו) סי' כט
ד/יא קהלות יעקב שביעית סי' יב
ד/יא קובץ השמיטה עמ' קנא
ד/יא קונטרס באורים וברורים עמ' כז-כח
ד/יא שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' קצז, ח"י סי' קצח {רדב"ז}
ד/יא שדה שמואל שביעית עמ' יג
ד/יא שם טוב - השלמה
ד/יא שעורי שבט הלוי הל' שביעית
ד/יא שער המלך כאן, וח"ב עמ' קצט
ד/יא שערי טהר ח"א שער ג סי' יח אות א
ד/יא תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' ריז
ד/יא תורה שלמה שמות פכ"ג אות קלה
ד/יא תורת השביעית (הלוי) הל' מו
ד/יא תורת זרעים עמ' נו {אורז ודוחן - לפי גמר פרי}
ד/יא תרומות חיים סעיף נז אות יא
ד/יב אגרות משה או"ח ח"א סי' קפו
ד/יב אהל חייא עמ' קנד, קנו
ד/יב אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' פב
ד/יב אוצר יסודי שביעית עמ' נא, נח
ד/יב אור לציון שביעית עמ' קמ
ד/יב איש על העדה (אלאביץ) עמ' 161
ד/יב אמונת עתיך גל' 109 עמ' 159
ד/יב אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' כ אות א-ב
ד/יב אפיקי ים ח"ב דף רכה
ד/יב אפיקי מגינים קידושין סי' ב
ד/יב באורי סוגיות (הוניגסברג) שביעית סי' ל ס"ק א
ד/יב באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' מט
ד/יב בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' קעג
ד/יב בדבר מלך ח"ט עמ' ה
ד/יב בדבר מלך חט"ו עמ' רמט, רנב {הירק בשעת לקיטתו והאתרוג אפילו היה כפול קודם ר"ה ונעשה כככר בשביעית חייב במעשרות כפירות ששית}
ד/יב בית אהרן וישראל גל' א עמ' לא, גל' נד עמ' לה
ד/יב בית פנחס (וולף) עמ' 106, 104
ד/יב ברור הלכה ר"ה יב ע"א ציון ו, יד ע"ב ציון א
ד/יב ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' קסז
ד/יב גבורת יצחק שביעית עמ' יז, כט, נז
ד/יב גדולי ציון (תשנב) עמ' קל
ד/יב גליונות אבני נזר
ד/יב דברות משה זרעים עמ' תקצא {הירק בשעת לקיטתו}, תר, א'קלד, א'קנג {הירק בשעת לקיטתו}, א'קנז, א'קעז {הירק בשעת לקיטתו}, א'רמד, א'רמח {הירק בשעת לקיטתו}, א'רנז {הירק בשעת לקיטתו}, א'רנט {ואפילו היה כככר בששית הואיל ונלקט בשביעית הרי הוא כפירות שביעית ומתעשר כפירות ששית להחמיר}
ד/יב דברות משה מועד ח"א עמ' תלו {הירק בשעת לקיטתו}, תמד {חייב במעשרות כפירות ששית}
ד/יב דברות משה קדושין סי' ב ענף ג, ו
ד/יב הארת ירוחם קדושין ח"ב דף ו ע"ב, מא ע"ב
ד/יב המאור הגדול (גר"א) עמ' תרמח {אחר לקיטה}
ד/יב ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' תמה
ד/יב ויען יצחק עמ' רנו
ד/יב זבחי תרועה סי' טו אות א, סי' יז אות ג, ו
ד/יב זהב התרומה ביכורים עמ' קכו
ד/יב זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לו
ד/יב חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' טו ס"ק ד
ד/יב חוות בנימין ח"א עמ' עב
ד/יב חוט שני
ד/יב חוף ימים ח"ב סי' עח אות א, ח"ג סי' נו אות טו
ד/יב חזו"א על הרמב"ם
ד/יב חזו"א שביעית סי' ז ס"ק ה, י, סי' ט ס"ק ב, סי' כז ס"ק ו, מעשרות סי' א ס"ק ו
ד/יב יד בנימין ר"ה עמ' ו {ראש השנה לענין אילן}, קפ {שעה"מ}, קפא-קפב, קפה, קפח-קפט {שעה"מ}, קצא {כפול}
ד/יב יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' שה
ד/יב יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רעז
ד/יב ישועות כהן שביעית סי' ט ס"ק יט
ד/יב ישורון ח"כ עמ' תנט {לקיטה}
ד/יב כנפי נשרים
ד/יב כפי אהרן (זס') קמא עמ' מ
ד/יב כרם ציון שביעית ח"ב עמ' ע ע"א, עב ע"ב, רכג ע"א, שעח, שעט
ד/יב כתר המלך
ד/יב לקט שבלים (תשמט) עמ' קטז
ד/יב לקט שבלים (תשסד) עמ' קנד
ד/יב מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' סז, עח, קכה, רמג, תמח
ד/יב מועדים וזמנים ח"א סי' יח
ד/יב מוריה גל' צז עמ' מא, גל' קעה עמ' קט, גל' קעט עמ' נד, גל' רה עמ' כ, גל' רז עמ' ז {כ"מ}, גל' רכו עמ' עד-עה {אתרוג כירק}
ד/יב מי ימצא סוכה עמ' רצט
ד/יב מנחת חינוך ח"ב עמ' תקט
ד/יב מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' ריד
ד/יב מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' י, יב, יח, נח, סז, סט-ע, עב
ד/יב מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ו עמ' קח, רמו, רעא
ד/יב מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רנז, רעה
ד/יב מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' רלט
ד/יב מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' תמג
ד/יב מעדני ארץ שביעית (תשד) דף ט ע"ב, י ע"א, כא ע"א, קסד ע"א
ד/יב מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' כב, נב, תלב
ד/יב מעיני המים
ד/יב מעשה רקח
ד/יב מצעדי גבר קדושין סי' ו ענף א אות ג
ד/יב מקדש דוד זרעים - שביעית סי' לב, חנטה ולקיטה ושליש סי' ט
ד/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/יב משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' כט, לג
ד/יב משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תי
ד/יב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' כא {האורז והדוחן וכו'}
ד/יב משנת השמיטה סי' ה הערה ב
ד/יב משנת יוסף שביעית ח"א עמ' קנב, קסד, ח"ב עמ' עה, עח, קג, ח"ג עמ' נז, ח"ד עמ' יג, כא
ד/יב משנת יעבץ שמיטה עמ' מא, מד, קעד, קצד
ד/יב משנת יעקב
ד/יב משנת ר' אהרן זרעים עמ' קלד
ד/יב משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' רסח {מה שיצא בששית}, רע, רעג {פרח שהוא ירק}
ד/יב נועם חט"ז עמ' לח
ד/יב נחלת ברוך דף לו ע"ב
ד/יב נתיבות אדם ח"ב עמ' רכב
ד/יב נתיבות שלום (למפרט) עמ' עג
ד/יב עבד המלך (תשא)
ד/יב עקבי ברכה עמ' קסג
ד/יב ערהשה"ע זרעים סי' כג ס' ו, סי' ע אות ג
ד/יב פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 75, 77
ד/יב פרי שמואל שביעית עמ' יח
ד/יב קהלות יעקב ר"ה סי' יב, יבמות סי' י ד
ד/יב קובץ השמיטה עמ' יג-יד, קנא, שח-שט, שמז, שפא-שפב, תלט
ד/יב קול דודי (תשף) (בקיצור)
ד/יב קול דודי ר"ה סי' רנח
ד/יב קול יהודה (גרשוני) עמ' שיז, שכה
ד/יב קונטרס באורים וברורים עמ' כח-ל
ד/יב קרית מלך
ד/יב שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' קצח
ד/יב שביעי קדש עמ' קסג
ד/יב שבת הארץ - קונטרס אחרון
ד/יב שדה שמואל שביעית עמ' צו, קעה, ריז, ריט
ד/יב שו"ת הרדב"ז ח"ו סי' שני אלפים קעז
ד/יב שמות בארץ (תשנט) עמ' רצד-רצה
ד/יב שמן המשחה (בן שמעון) ח"א עמ' רל
ד/יב שעורי ר' שמואל קדושין עמ' יז-יח
ד/יב שעורי שבט הלוי הל' שביעית
ד/יב שער המלך כאן, וח"ב עמ' קצט
ד/יב שערי זיו ח"א דף כא ע"ד, ח"ב דף רו ע"ד
ד/יב תורת המועדים (תשכד) עמ' 229
ד/יב תורת המועדים (תשנו) עמ' 248
ד/יב תורת השביעית (הלוי) הל' מז
ד/יב תורת זרעים עמ' סא {מה שנלקט בשביעית אסור משום ספיחים}
ד/יב תורת חיים וחסד עמ' שיג
ד/יב תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' ס
ד/יב תלמי השדה עמ' קעז, קעח
ד/יב תפארת אבות (סופר) עמ' כח
ד/יב תרומות חיים סעיף נז אות יא
ד/יג אור הישר [שו"ת ריב"ש סי' פז]
ד/יג אור לציון שביעית עמ' קמ
ד/יג אמונת עתיך גל' 108 עמ' 28
ד/יג אמונת עתיך גל' 109 עמ' 86
ד/יג אש תמיד עמ' תתסא
ד/יג בית אהרן (כהן, תשך) דף עו ע"ג
ד/יג ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' קעא
ד/יג דבר סיני על מועדי השנה עמ' עו
ד/יג הוראות שעה פ"ד
ד/יג חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' טו ס"ק ד
ד/יג חוף ימים ח"ג סי' נו אות כד
ד/יג חזו"א על הרמב"ם
ד/יג חזו"א שביעית סי' ג ס"ק כג, סי' ז ס"ק יג
ד/יג יד בנימין ר"ה עמ' ה {ראש השנה לענין אילן}, קסח {כ"מ}
ד/יג יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' טו
ד/יג יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רעו, ח"ב עמ' קמא
ד/יג כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' קמו {ר"י קורקוס}
ד/יג כרם ציון שביעית ח"ב עמ' שעח
ד/יג מועדים וזמנים ח"ב סי' קנו
ד/יג מוריה גל' קעט עמ' נד
ד/יג מטה אהרן ר"ה עמ' נט
ד/יג מנחת חינוך ח"ב עמ' תקט
ד/יג מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' ריד, ריז, תקסה
ד/יג מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' סז, ע, עב
ד/יג מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ח עמ' רסב
ד/יג מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רנו {שבת הארץ}
ד/יג מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' פז
ד/יג מעדני ארץ שביעית (תשד) דף לג ע"א
ד/יג מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' פב
ד/יג משאת המלך (אדרי)
ד/יג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' כא {וכן פירות שביעית שיצאו למוצאי שביעית}
ד/יג משנת יוסף שביעית ח"א עמ' קנח
ד/יג משנת יעבץ שמיטה עמ' נג
ד/יג משנת יעקב
ד/יג נר מצוה (ואלק) מצוות דף קיד ע"ג
ד/יג ערהשה"ע זרעים סי' כג ס' ז
ד/יג פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 76
ד/יג פרי הארץ (כהנוו) סי' כו
ד/יג קובץ השמיטה עמ' שפא
ד/יג קול דודי (תשף)
ד/יג קול דודי ר"ה סי' יא
ד/יג קונטרס באורים וברורים עמ' ל-לא
ד/יג שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' קצח
ד/יג שדה שמואל שביעית עמ' טו, קפב, קפד
ד/יג שמחת עולם (הרבסט) ח"ב שביעית סי' ה אות ג
ד/יג שעורי שבט הלוי הל' שביעית
ד/יג שפת אמת על התלמוד ח"ב דף ק ע"ב
ד/יג תורת המועדים (תשכד) עמ' 229
ד/יג תורת המועדים (תשנו) עמ' 248
ד/יג תורת השביעית (הלוי) הל' מח
ד/יג תורת זרעים עמ' ס {באילן לא הולכים אחר חנטה אלא אחר עוה"מ}
ד/יג תלמי השדה עמ' שכו
ד/יד אור לציון שביעית עמ' קמא
ד/יד אור עולם (שניאורסון) עמ' 337
ד/יד אור שמח
ד/יד אורח צדקה עמ' רסה
ד/יד אמונת עתיך גל' 108 עמ' 63
ד/יד באורי סוגיות (הוניגסברג) שביעית סי' ל ס"ק ג
ד/יד בית אהרן וישראל גל' א עמ' לב, גל' ג עמ' כו, לג, גל' נד עמ' כז-כט, לא, לג
ד/יד גליונות אבני נזר
ד/יד גפן פוריה עמ' יד, טז
ד/יד הוראות שעה פ"ד
ד/יד חוות בנימין ח"א עמ' עא
ד/יד חוט שני
ד/יד חזו"א על הרמב"ם
ד/יד חזו"א שביעית סי' ז ס"ק ג, סי' ט ס"ק יב
ד/יד יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' טז
ד/יד יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רעו
ד/יד כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' קמד-קמה, קפב
ד/יד כרם ציון שביעית ח"ב עמ' ריז ע"א
ד/יד לקט שבלים (תשמט) עמ' קז
ד/יד לקט שבלים (תשסד) עמ' קסו-קסז
ד/יד מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' סו
ד/יד מוריה גל' קעט עמ' מו-מז
ד/יד מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' ריח
ד/יד מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' לז, עב {רדב"ז}
ד/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/יד משאת המלך (אדרי)
ד/יד משנת יוסף שביעית ח"א עמ' קנט
ד/יד משנת יעקב
ד/יד עמק הלכה (אורנשטין) סי' נט
ד/יד ערהשה"ע זרעים סי' כג ס' ח
ד/יד קובץ השמיטה עמ' קצד
ד/יד קונטרס באורים וברורים עמ' לא-לב
ד/יד שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' קצח
ד/יד שביעי קדש עמ' קסג
ד/יד שדה שמואל שביעית עמ' כא
ד/יד שלמי יוסף ר"ה עמ' קלז
ד/יד שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' לח {כ"מ}
ד/יד שעורי שבט הלוי הל' שביעית
ד/יד תורת השביעית (הלוי) הל' מט
ד/יד תורת זרעים עמ' נו-נח
ד/טו אבן ישראל (פישר) ח"ח עמ' פז, ח"ט עמ' קסט
ד/טו אדרת אליהו (ראם) עמ' רפג
ד/טו אור לציון שביעית עמ' קמא
ד/טו אור עולם (שניאורסון) עמ' 337
ד/טו אמונת עתיך גל' 109 עמ' 159
ד/טו באורי סוגיות (הוניגסברג) שביעית סי' כד ס"ק ב
ד/טו בדבר מלך ח"ט עמ' קמ, קפא
ד/טו בדבר מלך חי"ב עמ' רפב
ד/טו בית אהרן וישראל גל' א עמ' לב {ראב"ד}, גל' ג עמ' כו, לג, גל' נד עמ' כז-כט, לא, לג, לו
ד/טו בית אהרן וישראל גל' קלז עמ' ל {ראב"ד}, צב-צג {הואיל ונלקט בשביעית}
ד/טו ברכת המלך (רקובר) עמ' סג
ד/טו גבורת יצחק שביעית עמ' ל
ד/טו דברות משה זרעים עמ' א'קעז, א'קעח, א'רמח {ואם זרעו לירק הואיל ונלקט בשמינית בין ירקו בין זרעו מותר וראב"ד}
ד/טו דברי יואל - שו"ת עמ' שלט
ד/טו דברי שירה שביעית עמ' לט, מה-מו
ד/טו הוראות שעה פ' ג, ד, טו
ד/טו זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' טו
ד/טו חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' ג ס"ק ו
ד/טו חוות בנימין ח"א עמ' עה-עו
ד/טו חוט שני
ד/טו חזו"א על הרמב"ם
ד/טו חזו"א שביעית סי' ג ס"ק ג, ח, כה, סי' ז ס"ק ד, סי' ט ס"ק יג, יד, סי' י ס"ק ו, סי' יז ס"ק כה
ד/טו חזון יחזקאל שביעית פ"ד ה"ז
ד/טו חיי דוד עמ' ריט
ד/טו יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' טז, כא, כז, לז
ד/טו ישועות כהן שביעית סי' יא ס"ק א
ד/טו ישועת משה עמ' מו-מז, סו
ד/טו כפי אהרן (זס') קמא עמ' לז-לח
ד/טו כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' קמד-קמה, קנו
ד/טו כרם ציון שביעית ח"ב עמ' ריז ע"א, רכד ע"א, שג ע"ב
ד/טו לקט שבלים (תשמט) עמ' קז, קיז
ד/טו לקט שבלים (תשסד) עמ' קנה, קסו-קסז
ד/טו מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' מג, סג
ד/טו מגד יהודה ח"א סי' רכא אות ב, סי' רל אות יח, סי' רלא אות יט
ד/טו מזבח חדש דף פז ע"ד
ד/טו מטה מנשה עמ' סד-סה
ד/טו מלבושי יו"ט ח"ב יו"ד סי' יג
ד/טו מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' סו
ד/טו מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' קד, רו, רח, ריח
ד/טו מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' נב, ס, סה-סו, עב
ד/טו מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ח עמ' רמג {כ"מ}, רסו, רסח {כ"מ}, רעא
ד/טו מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"י עמ' רפא {כ"מ}
ד/טו מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רעב-רעג
ד/טו מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' רנא, ח"ג עמ' עט, קז
ד/טו מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' תג {ר"י קורקוס}, תכט
ד/טו מעדני ארץ שביעית (תשד) דף נג ע"א, סז ע"א, קסא ע"ב
ד/טו מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' קטז, קלג, קלד, קמח, קסט, שצח
ד/טו מקדש דוד זרעים - שביעית סי' לה
ד/טו מקדש דוד סי' נט אות ג בסופו (מא ע"ב)
ד/טו מראה אש ח"ב עמ' רלו
ד/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/טו משאת המלך (אדרי)
ד/טו משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תמח
ד/טו משנת יוסף שביעית ח"א עמ' קמה, ח"ב עמ' קח {כ"מ}, קנא
ד/טו משנת יעבץ או"ח סי' כח
ד/טו משנת יעבץ שמיטה עמ' לט, מג
ד/טו משנת יעקב
ד/טו משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' קנב {ראב"ד}, קצד {קנס לזורע בשביעית}, רט, ריג, ריד, רסז, רעח {ראב"ד}, רצג {ראב"ד}
ד/טו נתן פריו
ד/טו ערהשה"ע זרעים סי' כג ס' ט
ד/טו פניני ים סי' מב אות א
ד/טו פרי הארץ (כהנוו) סי' כא-כב, כו-כז, כט-ל
ד/טו קול דודי (תשף) (בקיצור)
ד/טו קונטרס באורים וברורים עמ' לב-לה
ד/טו קרית מלך
ד/טו רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רב
ד/טו שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' קנג, ח"י סי' קצח {ראב"ד}
ד/טו שביעי קדש עמ' מא, מד, צד, צו, קכז, קכט, קנו, קנט, קפו
ד/טו שדה שמואל שביעית עמ' טו, כא, מ, קנז-קנח, רכג
ד/טו שלמי יוסף מנחות עמ' שמב
ד/טו שלמי יוסף מנחות עמ' שמב
ד/טו שלמי יוסף ר"ה עמ' תעח
ד/טו שעורי הרב חלה עמ' קפט
ד/טו שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' פז
ד/טו שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' שז
ד/טו שעורי שבט הלוי הל' שביעית
ד/טו תורת השביעית (הלוי) הל' נ
ד/טו תורת זרעים עמ' סו
ד/טו תחומין ח"ב עמ' 374
ד/טז אור לציון שביעית עמ' קמב
ד/טז גבורת יצחק ר"ה עמ' צט
ד/טז גבורת יצחק שביעית עמ' נב
ד/טז דברי יואל - שו"ת עמ' שנב
ד/טז דברי שירה שביעית עמ' לח
ד/טז חזון נחום זרעים ח"ב עמ' קיג
ד/טז חסדי דוד ח"א עמ' שב
ד/טז יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רעז
ד/טז כרם ציון שביעית ח"א דף ט ע"ב
ד/טז מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' ריט
ד/טז מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' עג
ד/טז מקדש דוד זרעים - חנטה ולקיטה ושליש סי' ד, כא
ד/טז מקדש דוד סי' ס אות א
ד/טז משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' קצד
ד/טז נתן פריו
ד/טז ערהשה"ע זרעים סי' כג ס' י
ד/טז קונטרס באורים וברורים עמ' לה
ד/טז שדה הארץ ח"ג דף מה ע"ד
ד/טז שדה שמואל שביעית עמ' מה
ד/טז שעורי שבט הלוי הל' שביעית
ד/טז תורת המועדים (תשכד) עמ' 233
ד/טז תורת המועדים (תשנו) עמ' 252
ד/טז תורת השביעית (הלוי) הל' נא
ד/טז תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תשכה
ד/יז אורח צדקה עמ' רסה
ד/יז אמונת יהושע עמ' תקה
ד/יז גפן פוריה עמ' יד, טז
ד/יז חזון יחזקאל שביעית פ"ד ה"ז
ד/יז חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 145
ד/יז יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' טו-טז
ד/יז כרם ציון שביעית ח"א דף ד ע"ג
ד/יז מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' סו
ד/יז מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"י עמ' רנז
ד/יז משאת המלך (אדרי)
ד/יז משנת יוסף שביעית ח"א עמ' קסא, קסג
ד/יז משנת יעקב
ד/יז ערהשה"ע זרעים סי' כג ס' יב
ד/יז צבי גאון יעקב סי' מג
ד/יז קונטרס באורים וברורים עמ' לה-לו
ד/יז שדה שמואל שביעית עמ' כג {כ"מ}
ד/יז שעורי שבט הלוי הל' שביעית
ד/יז תורת השביעית (הלוי) הל' נב
ד/יח אבן ישראל (פישר) ח"ח עמ' צד
ד/יח אור לציון שביעית עמ' קמב
ד/יח אמונת עתיך גל' 108 עמ' 133 {דרך אמונה}
ד/יח גבורת יצחק שביעית עמ' לז
ד/יח זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לו [תוספתא שביעית פ"ד וירושלמי שם פ"ט]
ד/יח חוות בנימין ח"א עמ' עג-עד
ד/יח חוט שני
ד/יח חזו"א על הרמב"ם
ד/יח חזו"א שביעית סי' ט ס"ק ד
ד/יח ישועת משה עמ' מט, נג
ד/יח כרם ציון שביעית ח"א דף קמ ע"ב
ד/יח מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' סו, סו
ד/יח מוריה גל' רכו עמ' עה {יבישה היא כלקיטה}
ד/יח מילי דמרדכי
ד/יח מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' כא
ד/יח מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' קמג, ריט
ד/יח מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' יח, לח, עג {כ"מ}
ד/יח מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רעז
ד/יח מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' פ {כ"מ}
ד/יח מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' תכט {כ"מ}
ד/יח מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' שסג
ד/יח מעשה רקח
ד/יח מקדש דוד זרעים - חנטה ולקיטה ושליש סי' יז {דלועין}
ד/יח מקדש דוד סי' ס אות ג
ד/יח משאת המלך (אדרי)
ד/יח משנת יוסף שביעית ח"א עמ' קסה, קסז, ח"ב עמ' עו, ח"ד עמ' י, טו
ד/יח משנת יעבץ שמיטה עמ' מג, פ
ד/יח משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' רצב
ד/יח ערהשה"ע זרעים סי' כג ס' יג-טו
ד/יח קובץ השמיטה עמ' שמז
ד/יח קונטרס באורים וברורים עמ' לו-לז
ד/יח שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' קנג
ד/יח שביעי קדש עמ' קיב, קנט
ד/יח שדה שמואל שביעית עמ' כד
ד/יח שדה שמואל שביעית עמ' צז
ד/יח שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' נו
ד/יח שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' רפו {כ"מ}
ד/יח שמחת עולם (הרבסט) ח"ב שביעית סי' ה אות ג, סי' ח אות א
ד/יח שעורי שבט הלוי הל' שביעית
ד/יח תורת השביעית (הלוי) הל' נג
ד/יח תחומין ח"ז עמ' 13-12
ד/יט אור הישר [אור הישר משניות שביעית פ"ה מ"ד]
ד/יט אור לציון שביעית עמ' קמב
ד/יט באורי סוגיות (הוניגסברג) שביעית סי' ל ס"ק א
ד/יט בדבר מלך ח"ט עמ' קלז
ד/יט בדבר מלך חי"ב עמ' רעט
ד/יט גליונות אבני נזר [עי' פ"ג ה"ו]
ד/יט חזו"א על הרמב"ם
ד/יט חזו"א שביעית סי' ט ס"ק ג
ד/יט ישורון ד עמ' תקנב = חי' הרד"ל למשניות שביעית {עקירת פואה של צלעות ע"י קרדומות}
ד/יט כרם ציון שביעית ח"א דף ט ע"ג
ד/יט מכתב לחזקיהו דף מח ע"ג
ד/יט מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' ריח, רכ
ד/יט מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' עב-עג
ד/יט משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' עד
ד/יט ערהשה"ע זרעים סי' כג ס' טז
ד/יט קונטרס באורים וברורים עמ' לז
ד/יט שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' קנג
ד/יט שביעי קדש עמ' קנט
ד/יט שבת הארץ - קונטרס אחרון
ד/יט שדה שמואל שביעית עמ' נב, צג, צז
ד/יט שמחת עולם (הרבסט) ח"ב שביעית סי' יג אות ג {עקירת לוף}
ד/יט שעורי שבט הלוי הל' שביעית
ד/יט תורת השביעית (הלוי) הל' נד
ד/כ אור לציון שביעית עמ' קמג
ד/כ אור שמח
ד/כ אמונת יהושע עמ' תקלג
ד/כ אנצי"ת ע' גדולין הע' 233
ד/כ באר מים חיים (נוסינזון) נדרים דף נט
ד/כ ברור הלכה נדרים נח ע"א ציון ד
ד/כ ברכת הארץ (עמנואל) עמ' 23
ד/כ גבול יהודה (ציר') דף יז ע"ג
ד/כ דברי שירה שביעית עמ' לח, ע
ד/כ זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לו [ירושלמי שביעית פ"ו]
ד/כ חזו"א על הרמב"ם
ד/כ חזו"א שביעית סי' ח ס"ק יד, טו
ד/כ חזון נחום זרעים ח"ב עמ' קיט
ד/כ יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' לה-לו
ד/כ ישועת משה עמ' נ
ד/כ ישורון ד עמ' תקנו = חי' הרד"ל למשניות שביעית {בצל שהוריק והשחיר או רבו גידולים}
ד/כ כרם ציון שביעית ח"א דף י ע"ג, קמז ע"א
ד/כ לב מבין
ד/כ מוריה גל' קה עמ' עג
ד/כ מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' רכ
ד/כ מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' עג
ד/כ משנה יפה שביעית פ"ו מ"ג
ד/כ משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' קמד-קמה, קמז-קמח
ד/כ נדרי זריזין ח"א עמ' שצו
ד/כ נחלת ברוך דף מג ע"ג, מד ע"א
ד/כ ערהשה"ע זרעים סי' כג ס' יז-יט
ד/כ קובץ השמיטה עמ' קכה, קצד, תסח
ד/כ קונטרס באורים וברורים עמ' לז-לח
ד/כ שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' קנג
ד/כ שביעי קדש עמ' קנט
ד/כ שדה שמואל שביעית עמ' נב, קצח
ד/כ שעורי שבט הלוי הל' שביעית
ד/כ תורת השביעית (הלוי) הל' נה
ד/כ תחומין ח"ז עמ' 13
ד/כא אור לציון שביעית עמ' קמג
ד/כא אורח צדקה עמ' רסו
ד/כא אמונת יהושע עמ' תקלז, תקמג
ד/כא אנצי"ת ע' גדולין הע' 197, 200
ד/כא ארץ חמדה (ישראלי) עמ' פ
ד/כא בית אהרן וישראל גל' ה עמ' כז
ד/כא ברור הלכה נדרים נז ע"ב ציון ב
ד/כא בריכות מים דף מח ע"ד {כ"מ}
ד/כא ברך יצחק (ברכה) פ' בהר דף עג ע"א {כ"מ}
ד/כא גינת ראובן תרומות עמ' תרצז
ד/כא גפן פוריה עמ' טו-טז
ד/כא דברי יציב יו"ד עמ' תקד {בצל שעקרו}
ד/כא דברי שירה שביעית עמ' עא
ד/כא הגהות חבר בן חיים
ד/כא חזו"א על הרמב"ם
ד/כא חזו"א שביעית סי' ח ס"ק יד
ד/כא חזון יחזקאל שביעית פ"ז ה"ב
ד/כא חי' ר' שמואל נדרים עמ' רמא {ראב"ד}
ד/כא יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' כו, לח
ד/כא יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רעז
ד/כא כרם ציון שביעית ח"א דף יב ע"ב
ד/כא לקט שבלים (תשמט) עמ' קכד
ד/כא מזבח חדש דף כב ע"ב
ד/כא מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' רכא
ד/כא מנחת יצחק (וייס) עה"ת ח"ב עמ' קפ
ד/כא מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' רכח {ראב"ד}
ד/כא מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/כא משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' קמה, קמט, קנא
ד/כא נדרי זריזין ח"א עמ' שצה
ד/כא נחלת ברוך דף מד ע"ד, מה ע"א, מו ע"ג
ד/כא נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' לו
ד/כא נתן פריו
ד/כא ערהשה"ע זרעים סי' כג ס' כ
ד/כא פרי שמואל שביעית עמ' נ
ד/כא קהלות יעקב נדרים סי' לא, שביעית סי' טז
ד/כא קונטרס באורים וברורים עמ' לח
ד/כא קרית מלך
ד/כא שדה שמואל שביעית עמ' רכח
ד/כא שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' רד
ד/כא שלום ירושלים עמ' קכא
ד/כא שמן המשחה (בן שמעון) ח"א עמ' רלא
ד/כא שעורי שבט הלוי הל' שביעית
ד/כא תורת השביעית (הלוי) הל' נו
ד/כא תורת זרעים עמ' סד
ד/כב אוצמפה"ת ב"מ נח ע"א הע' 142
ד/כב אוצר יסודי שביעית עמ' ח-ט, רלז, שלה, שלח, שמג
ד/כב אור לציון שביעית עמ' קמג
ד/כב אמונת עתיך גל' 108 עמ' 127, 128, 130
ד/כב ארץ חמדה (ישראלי) עמ' קיג, קיד {רדב"ז}
ד/כב באורי סוגיות (הוניגסברג) שביעית סי' לא ס"ק ה
ד/כב בית אהרן (כהן, תשך) דף סז ע"ד
ד/כב בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' יח
ד/כב גבורת יצחק שביעית עמ' פח, קנג, קנז
ד/כב גבורת יצחק שביעית עמ' קנה
ד/כב התורה והמדינה ח"ג עמ' קט, קלז, קמז
ד/כב ויען יצחק עמ' רנח
ד/כב חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' א ס"ק א
ד/כב חוות בנימין ח"א עמ' נד, סז, ח"ג עמ' תרכב
ד/כב חוט שני
ד/כב חזו"א על הרמב"ם
ד/כב חזו"א שביעית סי' י ס"ק ה, סי' יב ס"ק ה, ז, סי' יז ס"ק ג, סי' כא ס"ק טו
ד/כב ישועות כהן שביעית סי' י ס"ק ב
ד/כב כרם ציון שביעית ח"ב עמ' מ ע"א
ד/כב מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' נג, סב
ד/כב מוריה גל' צז עמ' מט {קצירה בפירות שביעית שיצאו לשמינית}, נא-נב, גל' קה עמ' עה-עו
ד/כב מוריה שנה ד גל' ה עמ' מו
ד/כב מטה אהרן הל' יו"ט עמ' כה
ד/כב מטה אהרן ר"ה עמ' מו-מז
ד/כב מנחת חינוך ח"ב עמ' תקט
ד/כב מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' נג
ד/כב מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' רנה {רדב"ז}
ד/כב מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רכז
ד/כב מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' תח
ד/כב מעדני ארץ שביעית (תשד) דף יא ע"ב, יב ע"א, יט ע"א
ד/כב מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' כד, כח, ל, מט, פט, שמט, שנז, שסב, שפז, תכו
ד/כב מקדש דוד זרעים - שביעית סי' מט, נג
ד/כב מקדש דוד סי' נט (מג ע"ג, מד ע"ב)
ד/כב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' כב {חפירות שהוציא האילן בשביעית לא יאספם וכו'}
ד/כב משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' קמז
ד/כב משנת יעבץ או"ח סי' כח
ד/כב משנת יעבץ שמיטה עמ' ד, כ,כג
ד/כב משנת יעקב
ד/כב משפטי עזיאל ח"ו עמ' קכח
ד/כב משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' קעא {כדרך הבוצרים}, רי-ריא {רדב"ז - כדרך הבוצרים}, רלז {בצירה בשאר עצים}
ד/כב ניצני שביעית עמ' 257 {ר"י קורקוס}
ד/כב נר מצוה (ואלק) מצוות דף קטו ע"א
ד/כב נתיבות אדם ח"א עמ' שלח {ר"י קורקוס}
ד/כב נתן פריו (גם עמ' קי)
ד/כב עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' קעד
ד/כב ענבי פתחיה עמ' 50
ד/כב ערהשה"ע זרעים סי' כא ס' ב
ד/כב פאת שדך יו"ד עמ' תב
ד/כב פרי הארץ (כהנוו) סי' ל
ד/כב קובץ השמיטה עמ' קצד, רטו, רצז
ד/כב קונטרס באורים וברורים עמ' לח-לט
ד/כב קונטרסי שעורים גיטין שעור יג הערה 1
ד/כב קרית מלך
ד/כב רלב"ג ויקרא פכ"ה פסוק ה עמ' שסו
ד/כב שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' קצה פ"א ה"ב
ד/כב שביעי קדש עמ' מ, צד
ד/כב שדה שמואל שביעית עמ' ריא, ריד
ד/כב שם דרך ויקרא עמ' תכד
ד/כב שמועות דוד עמ' נג {רדב"ז}
ד/כב שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' רסה
ד/כב שעורי שבט הלוי הל' שביעית
ד/כב שערי זיו ח"א דף ט ע"ב, כ ע"א
ד/כב תורת השביעית (הלוי) הל' נז
ד/כב תורת זרעים עמ' ע
ד/כב תחומין ח"א עמ' 176, חי"ד עמ' 72, 77
ד/כג אהל שרה לאה עמ' רמב {בחרבה}
ד/כג אוצר יסודי שביעית עמ' שמג
ד/כג אור הישר [אור הישר משניות שביעית פ"ח מ"ו]
ד/כג אור לציון שביעית עמ' קמד
ד/כג איש על העדה (אלאביץ) עמ' 161
ד/כג אמונת עתיך גל' 108 עמ' 130
ד/כג ארץ חמדה (ישראלי) עמ' קיג
ד/כג באורי סוגיות (הוניגסברג) שביעית סי' לא ס"ק ה
ד/כג גבורת יצחק שביעית עמ' סג, עא
ד/כג התורה והמדינה ח"ג עמ' קלז
ד/כג חוות בנימין ח"א עמ' סז, ח"ג עמ' תרכב
ד/כג חזו"א על הרמב"ם
ד/כג חזו"א שביעית סי' ג ס"ק כג, סי' טו ס"ק א
ד/כג חזון נחום זרעים ח"ב עמ' קלד
ד/כג ישועות כהן שביעית סי' י ס"ק ב
ד/כג כרם ציון שביעית ח"א דף טו ע"א, ח"ב עמ' שמג
ד/כג מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' נג, סב
ד/כג מילי דמרדכי
ד/כג מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"א עמ' 100
ד/כג מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' מז, פט, שנז, שפז
ד/כג מקדש דוד זרעים - שביעית סי' נג {במוקצה}
ד/כג משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' קמב-קמז
ד/כג משנת יעקב
ד/כג משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' רפ
ד/כג ניצני שביעית עמ' 258
ד/כג סופר המלך כאן, וח"ב עמ' רמט
ד/כג ערהשה"ע זרעים סי' כא ס' א
ד/כג פאת שדך יו"ד עמ' תא
ד/כג פירות מפוזרין עמ' סא
ד/כג פרי הארץ (כהנוו) סי' ל
ד/כג קונטרס באורים וברורים עמ' לט
ד/כג קונטרס השביעית (קלמנוביץ) עמ' צו-צז
ד/כג רלב"ג ויקרא פכ"ה פסוק ה עמ' שסו
ד/כג שביעי קדש עמ' צד, צז
ד/כג שדה שמואל שביעית עמ' ריא
ד/כג שעורי שבט הלוי הל' שביעית
ד/כג שערי זיו ח"א דף יג ע"ג
ד/כג תורת השביעית (הלוי) הל' נח
ד/כג תחומין ח"א עמ' 176
ד/כד אבי עזרי ח"ד
ד/כד אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' קכג
ד/כד אגרות משה יו"ד ח"ג עמ' שלג
ד/כד אהל יששכר סי' עט
ד/כד אור לציון שביעית עמ' קמד
ד/כד אמונת עתיך גל' 106 עמ' 35
ד/כד אמונת עתיך גל' 109 עמ' 15
ד/כד אמונת עתיך גל' 109 עמ' 70
ד/כד אמונת עתיך גל' 118 עמ' 81 {כ"מ - פריצת גדר}, 82 {אסור לנעול שדהו}
ד/כד אמרי דוד (שליסל) דף סא ע"א
ד/כד אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' כ הערה א
ד/כד אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' קמ
ד/כד באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תקעא
ד/כד בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' קעח
ד/כד בדבר מלך ח"ט עמ' י, קנ, קסה
ד/כד בדבר מלך חט"ו עמ' רנד, רנו {מצות עשה להשמיט כל מה שתוציא הארץ בשביעית שנאמד והשביעית תשמטנה ונטשתה וכו'}
ד/כד בדבר מלך חי"ב עמ' רס
ד/כד בדי הארון (הכהן) עמ' 55
ד/כד בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ו עמ' 22
ד/כד בית אהרן (כהן, תשך) דף פב ע"ב
ד/כד בית אהרן וישראל גל' קלז עמ' יז {מ"ע להפקיר}
ד/כד בית יצחק (שמעלקיש) יו"ד ח"ב סי' פא אות כא
ד/כד בכורי הארץ עמ' 426, 429 {הפקר הפירות}, 436 {שבת הארץ}
ד/כד בכורי יוסף (וינר) ח"א עמ' כו-כז
ד/כד בן אשר סי' ה הערה ג, סי' כה הערה א {אבי עזרי}
ד/כד ברכת הארץ (עמנואל) עמ' 19, 112
ד/כד ברכת המלך (רקובר) עמ' סד
ד/כד ברכת שלמה אהע"ז עמ' רעה
ד/כד גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' לב
ד/כד גבורת יצחק שביעית עמ' רז, ריט
ד/כד גור אריה שמות פ' כג הע' 32
ד/כד דברות משה זרעים עמ' תצג {מצות עשה להשמיט כל מה שתוציא הארץ בשביעית שנאמר והשביעית תשמטנה ונטשתה}
ד/כד דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' קיח
ד/כד דרכי אהרן ח"ב עמ' נה
ד/כד הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' קנה
ד/כד הר המלך ח"ג עמ' עז
ד/כד התורה והמדינה חי"א עמ' רמב
ד/כד ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' תשכב
ד/כד חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' יד, טז, כה
ד/כד חוות בנימין ח"א עמ' סז, סט
ד/כד חוט שני
ד/כד חוף ימים ח"א סי' יד אות ד, סי' נו אות ב, סי' נח אות א, ח"ב סי' ז אות ב, ה, סי' לה אות ג, סי' סח אות ב
ד/כד חזו"א על הרמב"ם
ד/כד חזו"א שביעית סי' יב ס"ק ה, ט, סי' יג ס"ק יז, יט
ד/כד חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' שעו
ד/כד יד דוד (קרלין) ח"ב דף לב
ד/כד יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' שו
ד/כד יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קלט
ד/כד ישורון ד עמ' תקנב = חי' הרד"ל למשניות שביעית
ד/כד ישורון ח"כ עמ' תפד {נועל וסג}
ד/כד כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' רמז
ד/כד כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' קמב, קמח
ד/כד כרם ציון שביעית ח"א דף ט ע"ד, קנז ע"א, ח"ב עמ' קפה ע"ב, קצב ע"ב, קצד ע"ב, ר ע"א, שנה
ד/כד לאור ההלכה (תשסד) עמ' קכא-קכב {הנועל כרמו}
ד/כד לב ים נדרים עמ' קפה {כ"מ בשם מכילתא}
ד/כד להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' קפח, ח"י עמ' קטז
ד/כד להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' פט-צ
ד/כד להורות נתן מועדים ח"ג עמ' רעט
ד/כד להורות נתן מועדים ח"ד עמ' רנ
ד/כד לקוטי שיחות חי"ז עמ' 286
ד/כד מאור למלך נדרים עמ' קכה {אבי עזרי}, קכז {ר"י קורקוס}
ד/כד מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' סא, סב, שט
ד/כד מוריה גל' קסא עמ' עו
ד/כד מזבח חדש דף יג ע"ב, טו ע"א
ד/כד מנחת חינוך ח"א עמ' שלז
ד/כד מנחת חינוך מצוה פד (דף צז ע"א)
ד/כד מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' רכא
ד/כד מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רכו, רסח-רסט, רעא
ד/כד מנפת צוף עמ' 571-572
ד/כד מעדני ארץ שביעית (תשד) דף לב ע"א, לד ע"ב
ד/כד מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' מ, נט, פה, פז-צא, שנה-שנו
ד/כד מעשה רקח
ד/כד מראה אש ח"ב עמ' רלד
ד/כד משאת המלך (אדרי)
ד/כד משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' כו, לז
ד/כד משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תלה
ד/כד משנה הלכות ח"ג סי' קלז
ד/כד משנה הלכות ח"ד סי' רטז
ד/כד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' כב {וכל הנועל כרמו או סג שדהו בשביעית}, כד {מצות עשה להשמיט כל מה שתוציא הארץ}
ד/כד משנת אליעזר (רבינ') עמ' קס
ד/כד משנת השמיטה סי' א הערה א, סי' ב הערה ב
ד/כד משנת יוסף שביעית ח"א עמ' רג, ח"ב עמ' נד, פז-פח, ח"ג עמ' מו, מט, נג, קמז-קמח, ח"ד עמ' מח, סו, עט, קה
ד/כד משנת יעבץ או"ח סי' לג
ד/כד משנת יעבץ שמיטה עמ' מו, נד, פח, קעב
ד/כד משנת יעקב
ד/כד משפטי עזיאל ח"ו סי' קו עמ' קמה
ד/כד משפטי עזיאל ח"ו עמ' קכז, קלא
ד/כד משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' רי {לא כתב ששמור אסור}, רסז {יפקיר}, רסח
ד/כד נועם ח"ג עמ' יח, חט"ז עמ' לג
ד/כד נזר הקדש (קפלן)
ד/כד ניצני שביעית עמ' 181 {להביא לתוך ביתו מעט}
ד/כד נר דוד ח"א עמ' ו
ד/כד נר יצחק (ארדיט) עמ' סז
ד/כד נתן פריו נדרים עמ' קכג, קלט
ד/כד נתן פריו סוכה עמ' שיז
ד/כד סגולת ישראל שמות עמ' רז {מ"ע להשמיט כל מה שתוציא הארץ בשביעית}
ד/כד סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ב עמ' שמב-שמג
ד/כד סהמ"צ לרס"ג ח"א דף רסו ע"א
ד/כד עטרת חכמים (תרכו) ח"ב דף כד ע"ד {כ"מ}
ד/כד ערהשה"ע זרעים סי' כא ס' ג, ז, סי' כט ס' ז
ד/כד פאת שדך יו"ד עמ' שצ
ד/כד פירות מפוזרין עמ' נז, סו
ד/כד פרי שמואל שביעית עמ' כג, נג
ד/כד פרקי מועדות עמ' 59, 67
ד/כד ציץ אליעזר ח"ב סי' יד אות ב
ד/כד קהלות יעקב ר"ה יב, יבמות י ב, שביעית ט-יד ב
ד/כד קובץ השמיטה עמ' קכג
ד/כד קונטרס באורים וברורים עמ' לט-מו
ד/כד קרית מלך
ד/כד רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' רנו-רנז
ד/כד שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' עג עמ' קפד
ד/כד שארית ישראל (תשעד) דרוש ב עמ' 41
ד/כד שביעי קדש עמ' צד, קד, קנג, קנט, קעז
ד/כד שדה שמואל שביעית עמ' מט
ד/כד שדה שמואל שביעית עמ' רמו
ד/כד שהם וישפה ח"ב
ד/כד שלום ירושלים עמ' קיט
ד/כד שלמי יוסף ר"ה עמ' קמח
ד/כד שמועות דוד עמ' נב {כ"מ}
ד/כד שמחת עולם (הרבסט) ח"ב שביעית סי' יד אות ב
ד/כד שעורי שבט הלוי הל' שביעית
ד/כד שערי זיו ח"א דף יג ע"ג
ד/כד שערי ציון (כהן, תרצח) דף יח ע"ג, סו ע"ד, עא ע"א
ד/כד שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' קח, רסז, רפב
ד/כד שפת אמת על התלמוד ח"ג דף סב ע"א
ד/כד תורה שלמה שמות פכ"ג אות קמ, קמב
ד/כד תורת השביעית (הלוי) הל' נט
ד/כד תורת יצחק ח"א עמ' מט
ד/כד תחומין ח"א עמ' 185, חי"ג עמ' 74
ד/כד תלמי השדה עמ' לז {כ"מ}, קה
ד/כה אבן ציון עמ' תקצז
ד/כה אבני נזר יו"ד סי' תנח אות ג {מל"מ}
ד/כה אדרת אליהו (ראם) עמ' לז
ד/כה אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' שעד
ד/כה אוצר א"י ח"ג עמ' 99, 132 , ח"ד עמ' 74, 150-151, 156, 228, ח"ה עמ' 105, 120
ד/כה אור הישר [שערי ציון סי' יג]
ד/כה אור לציון שביעית עמ' קמה
ד/כה אמונת עתיך גל' 106 עמ' 42
ד/כה אמרי בינה (אש) דף מג ע"א וע"ג, מד ע"א
ד/כה אמרי דעת חו"מ סי' א עמ' קיט {שלא בפני הבית}
ד/כה אנצי"ת ע' א"י ח"ב הע' 221 {כ"מ}
ד/כה אסיפת מחקרים תורניים תשלז עמ' נח
ד/כה אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 422
ד/כה ארעא דרבנן (תשעט) עמ' רכ {כ"מ}
ד/כה ארץ חמדה (ישראלי) עמ' צה, רח
ד/כה באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' מט
ד/כה בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' פה
ד/כה בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף ז ע"ג
ד/כה בינת נבונים דף עד ע"ג, עז ע"א
ד/כה ביצחק יקרא (תשע) סי' קכה סעיף א ד"ה ורישא {כ"מ}
ד/כה בית אברהם (ישראל, תקמו) דף קמב ע"ב
ד/כה בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' סז סעיף ב
ד/כה בית אהרן (כהן, תשך) דף פא ע"ב, פב ע"א, צב ע"א, קז ע"ב
ד/כה בית הלוי ח"ג סי' א עמ' ז, יב
ד/כה בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' צג
ד/כה בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' טז
ד/כה בית לוי (גולדברג) דף סה ע"ג
ד/כה ברור הלכה גיטין לו ע"א ציון ט
ד/כה ברך יצחק (ברכה) פ' בהר דף עג ע"א
ד/כה גדולי ציון (תרע) דף לח ע"ב
ד/כה גדולי ציון (תשנב) עמ' קג {כ"מ - בזמן שאתה משמט קרקע}
ד/כה גדולת מרדכי (רבינוביץ) דף קלו ע"ב
ד/כה גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קעז
ד/כה גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' שמד
ד/כה גשר יהושע עמ' 180
ד/כה דברי יואל - שו"ת עמ' שנא
ד/כה דרך עץ החיים (אלגזי) דף צ ע"ג {כ"מ - שמיטה בזה"ז מהתורה}
ד/כה הוראות שעה פי"א
ד/כה הרמב"ם כמחנך עמ' 13, 21
ד/כה התורה והמדינה ח"ד עמ' קסב
ד/כה ויען יצחק עמ' רס
ד/כה זכרון יהונתן דף קסא
ד/כה זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לו-לז
ד/כה זרע יצחק (עטייה) ח"א דף פט ע"ג
ד/כה חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' כה
ד/כה חוות בנימין ח"ג עמ' תרלח {כ"מ}
ד/כה חוט שני
ד/כה חוקי חיים (גאגין) דף ח ע"ד
ד/כה חזו"א על הרמב"ם
ד/כה חזו"א שביעית סי' ג ס"ק ח
ד/כה חזון יחזקאל זרעים החדש, הוספות לשביעית - שיטת הרמב"ם
ד/כה חזון נחום זרעים ח"ב עמ' קנ
ד/כה חי' הגר"ח החדש עמ' רסג
ד/כה חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' שנט
ד/כה חי' הרמב"ם לתלמוד עמ' מז הערה 7
ד/כה חי' חתם סופר
ד/כה חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"ב עמ' קיד
ד/כה חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' קצב-קצד {כ"מ}, שבועות עמ' רה, רח
ד/כה חי' ר' אפרים מרדכי עמ' צט-קג
ד/כה חיים ומלך
ד/כה חקרי לב יו"ד ח"א סי' קי דף קנז ע"ב
ד/כה טירת כסף דף קצה ע"ד {בזמן שאין היובל}
ד/כה יד משה (אמריליו) דף קמח ע"א
ד/כה ידי אליהו דף ס ע"ב
ד/כה יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' צג
ד/כה יקר הערך דף קמ ע"ג
ד/כה יקר הערך דף קמ ע"ג
ד/כה כבוד מלכים (מרגליות) {שלא בימי הבית}
ד/כה כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' קכ
ד/כה כרוב ממשח
ד/כה כרם אברהם עמ' צא
ד/כה כרם ציון שביעית ח"א דף יט ע"ב, כ ע"ג, קכח ע"א, ח"ב עמ' ל ע"ב, שכז, שעט
ד/כה לאור ההלכה (תשסד) עמ' קלג
ד/כה לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' נג אות י-יד {בזה"ז}
ד/כה לקוטי שיחות ח"ז עמ' 170
ד/כה מאור תורה (שנגהי) חוב' ב עמ' מו-מז
ד/כה מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' לב, לד, סה, קעה-קפב
ד/כה מגד יהודה ח"א סי' רלא אות יט
ד/כה מגילת ספר לאוין דף קמט ע"ד
ד/כה מגן צבי עמ' קנג
ד/כה מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' רנח, רנט, ח"ב עמ' צה
ד/כה מוריה גל' צז עמ' ל, לה, גל' קעט עמ' מג, גל' רכו עמ' קט
ד/כה מוריה שנה ד גל' ה (ר"י אברמסקי), שנה ט גל' א (ר"מ באסין)
ד/כה מזבח חדש דף פח ע"ב
ד/כה מילי דמרדכי
ד/כה מלך שלם
ד/כה מנחת חינוך ח"א עמ' שלח, ח"ב עמ' תקי-תקיא
ד/כה מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' קצה, רח, רכו
ד/כה מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' נט
ד/כה מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ו עמ' רסב, ח"ח עמ' רמה, רנו {כ"מ}
ד/כה מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רד-רה
ד/כה מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' ו
ד/כה מעיל שמואל (פלורנטין)
ד/כה מעיני המים
ד/כה מעשה רקח
ד/כה מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' קס
ד/כה מצודת בן ציון דף ל ע"א-ע"ג
ד/כה מרגליות הים סנהדרין כו ע"א אות ד {כ"מ}
ד/כה משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' שמו
ד/כה משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' שעז
ד/כה משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' שצג
ד/כה משכן שילה עמ' תעז, תפד
ד/כה משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' י {ונוהנת בין בפני הבית ובין שלא בפני הבית}
ד/כה משנת המדינה עמ' 272
ד/כה משנת יוסף שביעית ח"א עמ' טו
ד/כה משנת יעבץ יו"ד סי' כו
ד/כה משנת יעבץ שמיטה עמ' יא, סג, קב
ד/כה משנת יעקב כאן, וזמנים ח"ב עמ' קלא
ד/כה משפט כהן עמ' קכא ע"ב, קמ ע"ב
ד/כה משרת משה (עטייה)
ד/כה נועם ח"א עמ' קעט, ח"ב עמ' קסו, ח"ט עמ' שעב
ד/כה נחפה בכסף (נבון) ח"א דף כז ע"ב
ד/כה ניצני שביעית עמ' 149 {כ"מ}
ד/כה נר יצחק (ארדיט) עמ' יז
ד/כה נר מצוה (ואלק) שרשים דף מג ע"ד
ד/כה נתיבות מרדכי גיטין עמ' רמא, רמה
ד/כה נתן פריו כאן, ונתן פריו שמיטת כספים עמ' ה ע"א
ד/כה ספרי דבי רב ח"ג עמ' רעט
ד/כה עטרת יהושע - סוגיות (תשעד) עמ' תעג {כ"מ}
ד/כה עמק הלכה (אורנשטין) סי' יט
ד/כה עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף נו ע"ג {כ"מ}
ד/כה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רכח-רכט
ד/כה עקבי ברכה עמ' קסד
ד/כה ערהשה"ע זרעים סי' טו ס' ה, ח
ד/כה פי אריה דף א ע"ב {בזה"ז דרבנן}
ד/כה פניני ים סי' מב אות א
ד/כה פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תרד
ד/כה פרי האדמה ח"א
ד/כה פרי הארץ (כהנוו) סי' פ
ד/כה פרי עץ חיים (אביגדור)
ד/כה ציץ הקודש ח"א דף כב ע"ב-ע"ד
ד/כה צמח ארז עמ' קכד-קכה {שמיטת קרקע בזה"ז דאורייתא}
ד/כה קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' שסד
ד/כה קובץ השמיטה עמ' קכו, קמט, קסב, רמו, רסא, רסו, רעה
ד/כה קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קמב-קמד
ד/כה קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' רלז-רלח, רמ-רמא, רמז
ד/כה קונטרס באורים וברורים עמ' מו-מז
ד/כה קונטרס תוספת שביעית (סו"ס בית הרידב"ז) דף לב ע"ג
ד/כה קונטרסי שעורים גיטין שעור יג אות ג, והערה 4
ד/כה רלב"ג ויקרא פכ"ה פסוק ב עמ' שסה
ד/כה שאגת אריה החדשות דף נב ע"ב
ד/כה שביעי קדש עמ' קעט, קפט
ד/כה שבת הארץ - מבוא עמ' 99
ד/כה שדה הארץ ח"ג דף מה ע"ד
ד/כה שדה שמואל שביעית עמ' קמג
ד/כה שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' ריח, תתכד {כ"מ}
ד/כה שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' קלב
ד/כה שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' שעב
ד/כה שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' כו
ד/כה שו"ת רשב"ש עמ' קצא
ד/כה שלום ירושלים עמ' קכב
ד/כה שם טוב - השלמה
ד/כה שם מרדכי עמ' 183 {בזה"ז דאורייתא}
ד/כה שמן המור ח"א דף כח ע"ג
ד/כה שעורי שבט הלוי הל' שביעית
ד/כה שפת אמת על התלמוד ח"ב דף קלח ע"א
ד/כה שרשים במועדות עמ' לה
ד/כה תהלה לדוד (אמאדו) ח"א דף צה ע"ד
ד/כה תורה מציון שנה א חוב' ד סי' יב
ד/כה תורה שלמה שמות פכ"ג אות קלד
ד/כה תורה תמימה ויקרא פ' כה אות נה
ד/כה תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' קכ
ד/כה תורת המלך (אריאלי) הל' מלכים פי"א ה"א עמ' שטז {כ"מ - בזה"ז דאורייתא}
ד/כה תורת השביעית (הלוי) הל' ס
ד/כה תלמי השדה עמ' פג, פה-פו, פח
ד/כה תשובת מהר"ש אלגזי בס' חיי ר' שלום שרעבי (ירושלים תשכח), ובסו"ס קהלת יעקב (ירושלים תשכח)
ד/כו אבי עזרי ח"א
ד/כו אבני שהם (שחור, תשנו) ח"ב עמ' רמז
ד/כו אבקת רוכל (תשסב) עמ' קיא
ד/כו אבקת רוכל (תשעז) עמ' ק, קג
ד/כו אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ז הע' 71 {מל"מ}, 73
ד/כו אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ח הע' 115
ד/כו אוצר א"י ח"ג עמ' 131, ח"ד עמ' 74, 150-151, 156, 159, 228, ח"ה עמ' 94, 99, 120, ח"ו עמ' 141 {שבת הארץ מהד' מכון התורה והארץ עמ' 447}
ד/כו אור לציון שביעית עמ' קמה
ד/כו אמונת עתיך גל' 102 עמ' 67
ד/כו אמונת עתיך גל' 103 עמ' 49 {עולי מצרים}
ד/כו אמונת עתיך גל' 104 עמ' 32 {מל"מ}
ד/כו אמונת עתיך גל' 110 עמ' 49
ד/כו אמרי שבת דף פה ע"ב
ד/כו אנצי"ת ע' א"י ח"א הע' 336
ד/כו אסיפת מחקרים תורניים תשלז עמ' נח
ד/כו ארץ חמדה (ישראלי) עמ' קכז {מל"מ}, קנ, קנב, קפז, רכו, רכח
ד/כו בדבר מלך ח"ט עמ' קעז
ד/כו בית אהרן וישראל גל' נו עמ' קיא-קיב
ד/כו בית אהרן וישראל גל' קלז עמ' כ {רדב"ז}
ד/כו בנין אריאל יאיר עמ' 265 {מל"מ}
ד/כו בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' קנ
ד/כו ברור הלכה חולין ו ע"ב ציון ב פרק ב {ראב"ד}
ד/כו ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' רב
ד/כו גבורת יצחק חגיגה עמ' מח, נ
ד/כו גבורת יצחק שביעית עמ' סו, עב, עד, עט, פה, פט
ד/כו גדולי ציון (תרע) דף לט ע"ג
ד/כו גדולי ציון (תשנב) עמ' קג, קה {מקומות שלא החזיקו עולי בבל}, קו, קמד {מל"מ}
ד/כו גשר יהושע עמ' 181
ד/כו דברי יואל - שו"ת עמ' שלט
ד/כו הוראות שעה פ"ג
ד/כו הר המלך ח"ז עמ' פב
ד/כו חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' א ס"ק ב
ד/כו חוט שני
ד/כו חזו"א יו"ד סי' ריד לדף ו ע"ב, שביעית סי' ג ס"ק כא, כב
ד/כו חזו"א על הרמב"ם
ד/כו חי' הגר"ח החדש עמ' רסג, רסח
ד/כו יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רעז, ח"ב עמ' קלח
ד/כו ישורון ח"כ עמ' תנח, תסג
ד/כו כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' סג, ח"ג עמ' קכו, קנב
ד/כו כרם ציון שביעית ח"א דף קמד ע"א, קמה ע"א, ח"ב עמ' רסב ע"א, רעז ע"א, שנב, שעט
ד/כו להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' נא
ד/כו להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' קטז
ד/כו לחם חקי עמ' מא
ד/כו מאור תורה (שנגהי) חוב' ב עמ' נד {מל"מ}
ד/כו מאורות הדף היומי ח"ב עמ' שלו
ד/כו מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' לד, סה, ע
ד/כו מגד יהודה ח"א סי' רכא אות א
ד/כו מגן צבי עמ' קנג-קנד
ד/כו מועדים וזמנים ח"ה סי' שמה
ד/כו מוריה גל' צז עמ' נ {מל"מ}, גל' רכו עמ' קכג
ד/כו מזבח חדש דף פח ע"א
ד/כו מזכרת למשה עמ' סד {מל"מ}, קלא, קלט, קמב
ד/כו מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רכ ע"א
ד/כו מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' קכח, קנג, רז, ריח
ד/כו מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' נא {מל"מ}, עג
ד/כו מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ח עמ' רמה {מל"מ}
ד/כו מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"י עמ' רסא
ד/כו מנחת כהן (יוסף חיים) דף קיח ע"ב
ד/כו מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רעד
ד/כו מסורה חי"ג עמ' לב
ד/כו מעדני ארץ שביעית (תשד) דף מה ע"א, מו ע"א, מז ע"ב
ד/כו מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' כד, פד, קיא, קטו-קטז, קכ, שעו, תח, תטז
ד/כו מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' כה, כח, ל
ד/כו מקדש דוד זרעים - שביעית סי' א
ד/כו מקדש דוד סי' נט (לה ע"ג)
ד/כו משב יעקב ח"א עמ' קיג
ד/כו משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' שעז
ד/כו משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' שצג-שצד
ד/כו משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תמו
ד/כו משנת המדינה עמ' 261, 264, 265, 271, 272, 276, 278
ד/כו משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' קו-קז, קט-קי, קכ, ח"ג עמ' צג, ח"ד עמ' ל, לו
ד/כו משנת יעבץ או"ח סי' כז-כח, יו"ד סי' כו
ד/כו משנת יעבץ שמיטה עמ' כא, לט, נג, נו, ס, סג, קצא
ד/כו משנת יעקב
ד/כו משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' לט {עולי מצרים}, קנו {עולי מצרים}, קפב {רדב"ז - סחורה בפירות גוי}, קפג {מל"מ}
ד/כו נועם חכ"ב עמ' קעה
ד/כו נחלת ברוך דף לה ע"ב
ד/כו ניצני שביעית עמ' 166 {מל"מ}, 167, 171
ד/כו נר מצוה (ואלק) שרשים דף מג ע"ד
ד/כו נתיבות אדם ח"א עמ' שמז {מל"מ}
ד/כו ערהשה"ע זרעים סי' טז ס' ה
ד/כו פני משה (שלז')
ד/כו צהר גל' י עמ' 244
ד/כו קהלות יעקב יבמות סי' י א, שביעית סי' ה-יד
ד/כו קובץ השמיטה עמ' קכד, קסב, רטז
ד/כו קול דודי (תשף)
ד/כו קול צופיך עמ' קלה
ד/כו קונטרס באורים וברורים עמ' מז-מח
ד/כו שביעי קדש עמ' קכח-קכט, קנט, קעא, קעג
ד/כו שדה שמואל שביעית עמ' קמה {מל"מ}, קמו, קנז, קנט
ד/כו שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' קיב
ד/כו שיח ערב סנהדרין עמ' ריב
ד/כו שלום ירושלים עמ' קכ
ד/כו שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' עד
ד/כו שעורי הרב חלה עמ' קכו
ד/כו שעורי שבט הלוי הל' שביעית
ד/כו שערי זיו ח"א דף יא ע"א
ד/כו תורת המועדים (תשכד) עמ' 630, 636, 618
ד/כו תורת המועדים (תשנו) עמ' 663, 676
ד/כו תורת השביעית (הלוי) הל' סא
ד/כו תורת שביעית (סור') סי' א ס"ק ב, סי' ב
ד/כו תחומין ח"ב עמ' 399, 366, 374-373, ח"ד עמ' 282, 291, 296, חט"ז עמ' 237
ד/כז אבני שהם (שחור, תשנו) ח"ב עמ' רנז {מל"מ}
ד/כז אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ז הע' 23
ד/כז אוצר א"י ח"ב עמ' 98, 99, 109, ח"ד עמ' 74, 186, 228, ח"ה עמ' 122
ד/כז אור לציון שביעית עמ' קמו
ד/כז אמונת עתיך גל' 103 עמ' 49 {מל"מ}
ד/כז אמונת עתיך גל' 110 עמ' 49-51
ד/כז ארץ חמדה (ישראלי) עמ' קנ, קנג {מל"מ}
ד/כז בית אהרן וישראל גל' נו עמ' קטז {מל"מ}
ד/כז בית המדרש
ד/כז ביתאל ח"א דף פד ע"ב
ד/כז בנין אריאל יאיר עמ' 264
ד/כז ברור הלכה חולין ו ע"ב ציון ב פרק ב {מל"מ}
ד/כז בריכות מים דף רנב ע"ד {מל"מ}
ד/כז גבורת יצחק חגיגה עמ' מט-נא
ד/כז גבורת יצחק שביעית עמ' עב, עז, עט
ד/כז גבורת יצחק שקלים עמ' קה
ד/כז דרך הקודש (תשסז) עמ' יח
ד/כז הדר איתמר עמ' קג {גזרו עליה}
ד/כז הוראות שעה פ"ג (בסופו), פ"ט
ד/כז התורה והמדינה ח"ד עמ' קעז
ד/כז זכרון יעקב (מרל) ח"א סי' ד ענף א ס"ק יא
ד/כז חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' א ס"ק ב
ד/כז חוות בנימין ח"ג עמ' תרמז, תרנ
ד/כז חוט שני
ד/כז חזו"א על הרמב"ם
ד/כז חזו"א שביעית סי' ג ס"ק כג-כו, סי' ד ס"ק ג
ד/כז חזון נחום זרעים ח"ב עמ' קיח
ד/כז חידוש הסנהדרין לפי הרמב"ם עמ' פא
ד/כז חקרי יהדות (פדרבוש) עמ' 56 {כ"מ}
ד/כז ירושלים דדהבא עמ' לא
ד/כז כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' סג, קכט, ח"ב עמ' קלג, ח"ג עמ' קכו
ד/כז כרם ציון שביעית ח"א דף י ע"ג, קמה ע"א, ח"ב עמ' רנז ע"ב, שעט
ד/כז מוריה גל' צז עמ' נ, גל' קעט עמ' עב
ד/כז מזכרת למשה עמ' סד
ד/כז מחקרי ארץ ח"ג טור החמישי סי' ג
ד/כז מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' רכב
ד/כז מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' עג
ד/כז מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ו עמ' רנב
ד/כז מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' קטז, קיח, קכ, קכג {מרכה"מ}, שעח, תט-תי, תטז
ד/כז מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' י
ד/כז מעיל צדקה (תשעח) עמ' פח
ד/כז מצעדי גבר גיטין (תשסד) סי' כה אות ז {כדי שלא יניחו}
ד/כז מקדש דוד זרעים - שביעית סי' א {מל"מ}
ד/כז מקדש דוד סי' נט (לה ע"ג, לו ע"ב)
ד/כז מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/כז משאת המלך (אדרי)
ד/כז משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' שפז {מל"מ}
ד/כז משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' תד
ד/כז משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' קלו
ד/כז משנת יעבץ או"ח סי' כז
ד/כז משנת יעבץ שמיטה עמ' כא, נח, ס, סב, קעז, קפד, קצא
ד/כז משנת יעקב כאן, וזרעים ח"א עמ' קב-קג {מל"מ}
ד/כז נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 609
ד/כז עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' עו
ד/כז עלי עשור (זס') עמ' מו
ד/כז ערהשה"ע זרעים סי' טז ס' ו
ד/כז פאת שדך יו"ד עמ' תא
ד/כז פרי הארץ (כהנוו) סי' א
ד/כז צהר גל' י עמ' 244
ד/כז קהלות יעקב יבמות י א, שביעית יד
ד/כז קובץ השמיטה עמ' קכד, רטז, שמג
ד/כז קול יהודה (גרשוני) עמ' שמ
ד/כז קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' נב {מל"מ}
ד/כז קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' פה {מל"מ}
ד/כז קונטרס באורים וברורים עמ' מח-מט
ד/כז שביעי קדש עמ' צו, קכט, קנט, קעג
ד/כז שדה שמואל שביעית עמ' נא, קמו, קנט
ד/כז שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' קלב
ד/כז שלום ירושלים עמ' קכ
ד/כז שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' עד
ד/כז שעורי שבט הלוי הל' שביעית
ד/כז שערי זיו ח"א דף יא ע"ב, יח ע"ג
ד/כז תורת המועדים (תשנו) עמ' 675
ד/כז תורת השביעית (הלוי) הל' סב
ד/כז תורת שביעית (סור') סי' א-ב
ד/כז תחומין ח"ה עמ' 185, ח"ח עמ' 312
ד/כז תשובות הרי"ד עמ' פא
ד/כח אבן פינה (נשר) עמ' קלח
ד/כח אהל יצחק גיטין עמ' קנ {ראב"ד}
ד/כח אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' קסא
ד/כח אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ז הע' 68, 117, 118
ד/כח אוצר א"י ח"ב עמ' 24 {מרכבת המשנה}, 101, ח"ה עמ' 166, ח"ו עמ' 136-137, 143, 146
ד/כח אור לציון שביעית עמ' קמו
ד/כח אמונת עתיך גל' 106 עמ' 59 {כ"מ - כיבוש ינאי}
ד/כח אמונת עתיך גל' 110 עמ' 49-52
ד/כח אמונת עתיך גל' 112 עמ' 47 {כ"מ}
ד/כח אמרי דעת חו"מ סי' א עמ' קיט
ד/כח אנצי"ת ע' א"י ח"א הע' 390 {כ"מ}, 404 {כ"מ}
ד/כח אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' נב
ד/כח ארץ הצבי (שכטר) עמ' רי {ראב"ד}
ד/כח ארץ חמדה (ישראלי) עמ' קכו, קעב, קעט
ד/כח בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' פב
ד/כח בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף ו ע"ב {ראב"ד}
ד/כח בדי הארון (הכהן) עמ' 31
ד/כח בינת דניאל ח"א עמ' רפד {ראב"ד}
ד/כח בית המדרש
ד/כח בכורי הארץ עמ' 200 {עבר הירדן מדרבנן}
ד/כח בנין אב (שולמן) סי' מא
ד/כח בנין אריאל יאיר עמ' 264
ד/כח ברכי יוסף או"ח סי' תפט ס"ג {מהר"י קורקוס}
ד/כח ברכת הארץ (עמנואל) עמ' 19, 178 {כ"מ}
ד/כח ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' רג
ד/כח ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רל
ד/כח ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קכט {עבר הירדן}
ד/כח ברקאי ח"ה עמ' 200-201
ד/כח גבורת יצחק מכות עמ' רב {ראב"ד}
ד/כח גבורת יצחק שביעית עמ' עד, פב, פה
ד/כח דברי טובה יהושע טו-כד עמ' תתקצד
ד/כח דרכי דוד (קסל) פאה עמ' שח-שט
ד/כח דרכי חושן ח"א עמ' שפז-שפח {כ"מ}
ד/כח הארץ הטובה עמ' 40
ד/כח הדר איתמר עמ' קד {ראב"ד}
ד/כח הר המלך ח"א עמ' קסו-קסז
ד/כח זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לז [צרור החיים הל' מע"ש פ"ו, לחם יהודה דף עא]
ד/כח זכרון יעקב (מרל) ח"א סי' ו ס"ק יב
ד/כח זכרון יעקב (מרל) ח"ג סי' ד ס"ק ה, סי' מח ס"ק ב, סי' סח ס"ק ח, סי' עב ס"ק א, סי' עג ס"ק א {עבר הירדן}
ד/כח זכרון שמואל עמ' פז
ד/כח זר זהב (פראג) עמ' נ {ראב"ד}
ד/כח חוות בנימין ח"ב עמ' תקפו
ד/כח חוט שני
ד/כח חזו"א יו"ד סי' ריד לדף ו ע"ב, שביעית סי' ג ס"ק כא, כה, סי' ד ס"ק ד
ד/כח חזו"א על הרמב"ם
ד/כח חזון נחום זרעים ח"ב עמ' קנא
ד/כח חי' הגר"ח החדש עמ' רסג, רסח
ד/כח חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' תי, נשים ח"א עמ' פא-פב
ד/כח חלת לחם (תשנח) עמ' יג {ראב"ד}
ד/כח חקרי זמנים ח"ב עמ' תקלז
ד/כח יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' כט-ל, רצא
ד/כח יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קמז {ראב"ד}
ד/כח ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קה
ד/כח ישועות כהן שביעית סי' ח ס"ק א
ד/כח ישורון ד עמ' תקעד = חי' הרד"ל למשניות ביכורים
ד/כח ישורון ח"כ עמ' תז {כ"מ - עבר הירדן}
ד/כח כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' קסג, ח"ב עמ' ל, ח"ג עמ' קכו, קסח
ד/כח כרם ציון שביעית ח"א דף יט ע"ג, קמה ע"ב, ח"ב עמ' רנז ע"א, רסב ע"א, רפ ע"ב, רפג ע"א, שנב, שעט
ד/כח כתבים (זסלנסקי) ח"ב עמ' קכג
ד/כח להורות נתן במדבר עמ' קצח
ד/כח לחם חקי עמ' לו {ראב"ד}, לט, מא
ד/כח לקוטי שעורים (שטיין) גיטין סי' ו ס"ק א
ד/כח לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' צז
ד/כח מאור למלך גיטין עמ' עד {ראב"ד}
ד/כח מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' קפ
ד/כח מגן צבי עמ' תה
ד/כח מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' רעח
ד/כח מועדי הרב עמ' 245
ד/כח מוריה גל' צז עמ' צד
ד/כח מזכרת למשה עמ' קכ {ראב"ד}, קכא {ר"י קורקוס}, קכג-קכד, קלד
ד/כח מילי דמרדכי
ד/כח מלבושי יו"ט ח"ב חובת קרקע סי' יז
ד/כח מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רכ ע"א
ד/כח מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' נט
ד/כח מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ו עמ' רנב {רמב"ם}, רנד {כ"מ}
ד/כח מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ח עמ' רמד
ד/כח מנחת מאיר דף יג ע"ב
ד/כח מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רעד
ד/כח מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' קיג, קלא, קפה, שעו
ד/כח מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' י, כ {ר"י קורקוס}, כב {ראב"ד}, כד {ראב"ד}, כז, ל-לא {ראב"ד}, מד {ראב"ד}, קטז
ד/כח מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' שכג
ד/כח מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' יג אות ב-ו {כ"מ}
ד/כח מצעדי גבר גיטין (תשסד) סי' כה אות ב
ד/כח מקדש דוד זרעים - שביעית סי' נב, תרומות סי' ט
ד/כח מקדש דוד סי' נה אות א, סי' נט (מד ע"א)
ד/כח מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/כח משב יעקב ח"א
ד/כח משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תקטז {מרכה"מ}
ד/כח משכן שילה עמ' קג {מהר"י קורקוס}
ד/כח משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תתכא-תתכד
ד/כח משנת המדינה עמ' 22, 34, 274, 275
ד/כח משנת השמיטה סי' א הערה י
ד/כח משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' קכח, קלז, קסו, ח"ד עמ' כה-כו, כח, ל, לד, לט
ד/כח משנת יעבץ או"ח סי' כז, יו"ד סי' כו
ד/כח משנת יעבץ שמיטה עמ' לט, ס-סא, סג, קעה, קעז, קפג
ד/כח משנת יעקב כאן, וזרעים ח"א עמ' קב-קג, קצו-קצז, קצט-רא
ד/כח משנת יעקב עבודה עמ' לח, מב
ד/כח משנת ר' אהרן גיטין עמ' נח, סב, זרעים עמ' לו
ד/כח משפט הצבא בישראל עמ' קמב
ד/כח משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' יב {כ"מ - מקומות בסוריא שהחזיקו בבית שני}, יג {כ"מ}, כב, מט, נד {עבר הירדן}
ד/כח נחלת שמעון (קרסנר) יהושע ח"ב סי' נ אות ז, סי'נד אות ג, יא
ד/כח ניצני שביעית עמ' 167, 173, 174, 176 {בעבר הירדן}
ד/כח סופר המלך כאן, וח"ב עמ' רנב
ד/כח עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' קנט {ראב"ד}
ד/כח עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קמה
ד/כח עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' רסח-רסט
ד/כח ערהשה"ע זרעים סי' טז ס' ז, סי' כז ס' יג
ד/כח פני משה (שלז')
ד/כח פרחי אהרן עמ' 24
ד/כח פרי עץ חיים (קרויס) עמ' קיט
ד/כח צהר גל' י עמ' 244
ד/כח קול יהודה (גרשוני) עמ' קיח, קמא, קנב, שמ
ד/כח קול צופיך עמ' קלה, קמח
ד/כח קונטרס באורים וברורים עמ' מט
ד/כח קונטרסי שעורים גיטין שעור ו הערה 46
ד/כח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' שיא
ד/כח שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קכט
ד/כח שבי ציון או"ח סי' טו
ד/כח שביעי קדש עמ' נ, נג, צו, קמח, קנט, קעז
ד/כח שדה שמואל שביעית עמ' קמו
ד/כח שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' קלב
ד/כח שולי האדרת גיטין עמ' יא {ראב"ד - סוריא}
ד/כח שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' ש
ד/כח שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' רמז
ד/כח שעורי הרב גיטין ח"א עמ' פז {ראב"ד}, צ {כ"מ}
ד/כח שעורי הרב חלה עמ' קכו
ד/כח שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' פד, פו-פז
ד/כח שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' שפט {ראב"ד}
ד/כח שעורי ר' שמואל גיטין עמ' קכג-קכד
ד/כח שעורי שבט הלוי הל' שביעית
ד/כח שערי זיו ח"א דף י ע"ג
ד/כח שערי טהר ח"א שער ג סי' כ אות א-ב
ד/כח תורת המועדים (תשנו) עמ' 675
ד/כח תורת הקדש ח"א עמ' שכט, שלב
ד/כח תורת השביעית (הלוי) הל' סג
ד/כח תורת השבת והמועד עמ' 530
ד/כח תורת זרעים עמ' סב-סג
ד/כח תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' קסד
ד/כח תורת שביעית (סור') סי' ג-ד
ד/כט אבני נזר יו"ד סי' תנח אות ב
ד/כט אבקת רוכל (תשסב) עמ' צח, קא, קד, קי, קיד
ד/כט אבקת רוכל (תשעז) עמ' פט, צג, צט
ד/כט אדמת קדש ח"ב דף פה ע"ד
ד/כט אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ז הע' 82, 84, 93 {כ"מ}
ד/כט אוצר יסודי שביעית עמ' טז, כב, פד, תכט
ד/כט אוצרות הרמב"ם
ד/כט אור הישר [אחיעזר יו"ד סי' לט]
ד/כט אור לציון שביעית עמ' קמו
ד/כט אורי חיים ח"א עמ' סג
ד/כט אמונת יהושע עמ' תקכט
ד/כט אמונת עתיך גל' 103 עמ' 57 {כ"מ - אין קנין לגוי}
ד/כט אמונת עתיך גל' 105 עמ' 55 {כ"מ}, 61-62
ד/כט אמונת עתיך גל' 106 עמ' 51 {כ"מ}, 52 {שבת הארץ}
ד/כט אמונת עתיך גל' 110 עמ' 154 {שבת הארץ}
ד/כט אמר יוסף (אלקלעי) דף יט ע"א {כ"מ}
ד/כט אמרי שבת דף פו ע"א-ע"ב {כ"מ בשם כפו"פ}
ד/כט אנצי"ת ע' אין קנין לנכרי הע' 30, 61, 62, ע' גזרה הע' 162
ד/כט אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 422
ד/כט ארץ חמדה (ישראלי) עמ' צה, ק, קנט {רדב"ז}, רד-רח {כ"מ}, רכד, רכה {רדב"ז}, רל, רלב, רלג, רלה {רדב"ז}
ד/כט באורי סוגיות (הוניגסברג) מעשרות סי' כו ס"ק ב {כ"מ}
ד/כט באר מרים פ"ה ה"ו
ד/כט באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' מט {כ"מ}
ד/כט בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' עח
ד/כט בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף ט ע"א
ד/כט בדבר מלך ח"ט עמ' קפא
ד/כט ביצחק יקרא (תשע) סי' יא סעיף ד ד"ה ויתכן {כ"מ}
ד/כט בית אהרן וישראל גל' א עמ' לב-לג, גל' נד עמ' לו, גל' נט עמ' קכד {כ"מ בשם כפו"פ}
ד/כט בית אהרן וישראל גל' קלז עמ' כג {כ"מ}, כח {ר"י קורקוס}, ל {כ"מ}
ד/כט בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' קנ
ד/כט ברור הלכה גיטין לו ע"א ציון ט, מז ע"א ציון ג פסקה ו
ד/כט גבורת יצחק שביעית עמ' סה
ד/כט גדולי ציון (תשנב) עמ' קז {זרע גוי את שדהו בשמיטה}
ד/כט דבר יהושע (שו"ת) ח"ד סי' נו ס"ק ו
ד/כט דברות משה זרעים עמ' תתקיז {עכו"ם שקנה קרקע בארץ ישראל וזרעה בשביעית פירותיה מותרין}
ד/כט דברי יואל - שו"ת עמ' של, שלח, שמו-שמז
ד/כט דברי משה (פריצקר) עמ' יז-יט
ד/כט דובב מישרים (וידנפלד) עמ' קעא
ד/כט דליות דוד מו"ק עמ' קכז-קכט
ד/כט דרכי דוד (קסל) פאה עמ' שיב {כ"מ}
ד/כט הוראות שעה פ' א, ג-ו, ט, יא, יב, טו, יז
ד/כט הר צבי זרעים ח"א עמ' מט, ח"ב עמ' צו
ד/כט התורה והמדינה ח"ג עמ' ע, עה, קיד-קטו, קובץ ד עמ' קסב, קובץ ט עמ' שז
ד/כט זהב התרומה תרומות עמ' רצא
ד/כט זכר יצחק (תשן) עמ' קעג-קעד
ד/כט זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לז
ד/כט זכרון שלמה (ורנר) עמ' מא
ד/כט חוות בנימין ח"א עמ' עו, ח"ג עמ' תרלח, תרמו, תרמט {כ"מ}
ד/כט חוט שני
ד/כט חזו"א על הרמב"ם
ד/כט חזו"א שביעית סי' ג ס"ק ח, כה, סי' ד ס"ק ד, סי' כ ס"ק ז, סי' כ בסופו
ד/כט חזון יחזקאל דמאי פ"א הי"ב, פ"ד הט"ז
ד/כט חזון נחום זרעים ח"ב עמ' י
ד/כט חי' מהר"ם שיק זרעים עמ' קנו
ד/כט חי' ר' חיים הלוי דף מה {כ"מ}
ד/כט חיים זכו עמ' יד {כ"מ בשם כפו"פ - על שמאל שהוא ימין}
ד/כט טבעת החושן ח"א עמ' 246
ד/כט יד דוד (קרלין) ח"ב דף יד
ד/כט יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' עד
ד/כט יד ישראל ח"א
ד/כט יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' סד
ד/כט ישועת משה עמ' ס
ד/כט ישורון ח"כ עמ' תנז, תסא-תסד
ד/כט כפי אהרן (זס') תנינא עמ' קיז
ד/כט כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' קכ, קמט-קנג
ד/כט כרם ציון שביעית ח"א דף יט ע"ב, כא ע"ג, לח ע"א, מד ע"א, מו ע"ב, קיג ע"ב, קכה ע"ב, קכז ע"א, קמד ע"א, ח"ב עמ' פד ע"א, קנו ע"א, רכג ע"ב, שפב
ד/כט כתבים (זסלנסקי) ח"ב עמ' מז
ד/כט כתר אפרים עמ' כג, כו-כז
ד/כט לאור ההלכה (תשסד) עמ' קמ-קמא
ד/כט להורות נתן מועדים ח"ג עמ' רפ
ד/כט לקט שבלים (תשמט) עמ' קיז
ד/כט לקט שבלים (תשסד) עמ' קנה
ד/כט לשנת השמיטה עמ' יב
ד/כט מאור למלך נדרים עמ' קנד {כ"מ}
ד/כט מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' לב {רדב"ז}, סח, עד {כ"מ}, תלה, תלו {כ"מ}
ד/כט מגד יהודה ח"א סי' רכא אות ב
ד/כט מוריה גל' צז עמ' לח {אין תורת שביעית בשל גוי}
ד/כט מוריה גל' צז עמ' מ, מב-מג, גל' קה עמ' מו, גל' קעט עמ' מט {כ"מ - קדושת שביעית בפירות גוי}, נו {כ"מ - אין קנין לגוי}, עא, גל' ריג עמ' פז {כ"מ}
ד/כט מזבח חדש דף פז ע"ד
ד/כט מזכרת למשה עמ' קנג
ד/כט מלבושי יו"ט ח"ב יו"ד סי' יג
ד/כט מנחת חינוך ח"ב עמ' רמה, רנב, תקיא, ח"ג עמ' קז
ד/כט מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' נט {כ"מ}
ד/כט מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ו עמ' רנט, ח"ח עמ' רמה, רנו, רנח, ח"י עמ' רלז
ד/כט מנחת כהן (יוסף חיים) דף קיח ע"ב {כ"מ - דרבנן}
ד/כט מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' רנח {כ"מ, רדב"ז}
ד/כט מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רה, רעה, ש
ד/כט מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' רו {כ"מ}, ח"ג עמ' פא, קסו
ד/כט מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' שלה, תיג
ד/כט מעדני ארץ שביעית (תשד) דף יא ע"א, נב ע"ב, קנב ע"ב
ד/כט מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' כג, כו, קטז, קלג-קמח, קסב, קסח-קסט, קעו, קעט, קפד, קפט {רדב"ז}, שמב, שסח {רדב"ז}, תלה
ד/כט מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' כה, לז-לח {כ"מ}, מד
ד/כט מעשה רקח
ד/כט מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' רמו, רמח
ד/כט מקורות לפסקי הרמב"ם על הל' עבדים פ"ו ה"י {אינם מצווים}
ד/כט מרבה חיים סי' מ אות יג
ד/כט מרגליות הים סנהדרין כו ע"א אות ד {כ"מ}
ד/כט מרגניתא דר"מ
ד/כט משאת המלך (אדרי)
ד/כט משכן שילה עמ' תפא
ד/כט משנה שכיר יו"ד עמ' קעו
ד/כט משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' יא {עכו"ם שקנה קרקע בארץ ישראל}
ד/כט משנת אליעזר (רבינ') עמ' קס {אין ספיחין}
ד/כט משנת המדינה עמ' 272
ד/כט משנת השמיטה סי' א הערה יב, סי' ט הערה ב
ד/כט משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' קלז, ח"ג עמ' נז, צג, קכה, ח"ד עמ' כב
ד/כט משנת יעבץ שמיטה עמ' נד
ד/כט משנת יעקב כאן, וזרעים ח"א עמ' ר-רא
ד/כט משנת משה סנהדרין עמ' רמח
ד/כט משנת ר' אהרן זרעים עמ' נז-נח {כ"מ}
ד/כט משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' קמב {רדב"ז - שמיטה בזה"ז דאורייתא}, קפ {פירות של גוי}, קפא {כ"מ}, קפב, קצד {כ"מ}, קצה, רט {רדב"ז - נעבד}, ריג {גוי שעבד}, רסז, שו {רדב"ז - סחורה, ר"י קורקוס}
ד/כט נועם ח"ג עמ' כב, ח"ח עמ' רסג, חי"ז עמ' רלז [הר צבי או"ח עד]
ד/כט נחלת שמואל דף ד ע"א
ד/כט נחפה בכסף (נבון) ח"א דף כז ע"ב {כ"מ}
ד/כט ניצני שביעית עמ' 149 {רדב"ז, כ"מ}
ד/כט נתיבות מרדכי גיטין עמ' רמא
ד/כט נתיבות שלום (למפרט) כאן ועמ' עג
ד/כט נתן פריו [מהריט"ץ סי' צח, נחפה בכסף יו"ד סי' ג]
ד/כט סופר המלך
ד/כט עבד המלך (תשסט) עמ' תכא
ד/כט עטרת יהושע - סוגיות (תשעד) עמ' תעג {כ"מ}
ד/כט עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' קסא {כ"מ}
ד/כט עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' פד-פז
ד/כט ענבי פתחיה עמ' 53, 54
ד/כט ענפי ארז (זי') דף קצו ע"ב
ד/כט עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף נו ע"ד {כ"מ}
ד/כט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רכח
ד/כט ערהשה"ע זרעים סי' טז ס' ג, ד
ד/כט פאת שדך יו"ד עמ' שצז {כ"מ}
ד/כט פני אברהם (פרלמן) דף ה ע"א
ד/כט פניני ים סי' מב אות א
ד/כט פרי האדמה ח"א וח"ג
ד/כט פרי הארץ (כהנוו) סי' יט-כ, כב, כו-כז, מח, נא-נד, נו, נח-ס, סב
ד/כט פרי יצחק (תשעו) עמ' ריז
ד/כט צהר גל' ד עמ' 16
ד/כט ציץ הקודש ח"א דף כב ע"ג
ד/כט צרור הכסף (גטיניו)
ד/כט קדושת הר עמ' קמט
ד/כט קהלות יעקב שביעית יב
ד/כט קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' תצט
ד/כט קובץ השמיטה עמ' שט, שמב
ד/כט קול דודי (תשף) (בקיצור)
ד/כט קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' רלח, רמ {כ"מ}
ד/כט קונטרס באורים וברורים עמ' מט-נא
ד/כט קונטרס תוספת שביעית (סו"ס בית הרידב"ז) דף לב ע"ג
ד/כט רביד הזהב (אברך) דף לא ע"ב
ד/כט רביד הזהב (אברך) סי' כ אות יד
ד/כט שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' קצז
ד/כט שביעי קדש עמ' קיז, קמו, קנו, קנט, קעג, קפו, קצד
ד/כט שבת הארץ - מבוא עמ' 156, 168, וקונטרס אחרון
ד/כט שדה הארץ ח"ג דף מז
ד/כט שדה שמואל שביעית עמ' קנז
ד/כט שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' כג, כט, שלא, שלב, תקיח
ד/כט שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' ריז
ד/כט שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' נה
ד/כט שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' שז, החדשות (תשעו) עמ' רפו {כ"מ}
ד/כט שו"ת מהרלב"ח סי' קמג
ד/כט שו"ת מהרש"ם ח"ח סי' פח
ד/כט שכר שכיר סוגיות ח"א סי' ג אות ב, סי' ד אות א
ד/כט שלמי יוסף ר"ה עמ' קכז
ד/כט שם טוב - השלמה
ד/כט שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' רמט
ד/כט שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' קכד {כ"מ}
ד/כט שעורי שבט הלוי הל' שביעית
ד/כט שערי זיו ח"א דף ט ע"א
ד/כט שרידים גל' יד עמ' לו
ד/כט תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' קיט
ד/כט תורת המדינה עמ' 454-455
ד/כט תורת המועדים (תשכד) עמ' 635
ד/כט תורת המועדים (תשנו) עמ' 680
ד/כט תורת השביעית (הלוי) הל' סד
ד/כט תחומין ח"ז עמ' 20, 25, 40, 58, חי"ג עמ' 78, 83, 88-87
ד/כט תלמי השדה עמ' פז-פח {כ"מ}, קא-קב {כ"מ}, רי-ריא
ד/ל אבני נזר יו"ד סי' תמה אות ו
ד/ל אוצר יסודי שביעית עמ' פא
ד/ל אמונת עתיך גל' 105 עמ' 155
ד/ל אמונת עתיך גל' 118 עמ' 82 {גוים}
ד/ל אנצי"ת ע' א"י ח"ג הע' 143
ד/ל בדבר מלך ח"ט עמ' קמד
ד/ל בדבר מלך חי"ב עמ' רפו
ד/ל דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תשסג
ד/ל ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שמב
ד/ל זבחי תרועה סי' יח אות א
ד/ל זכר יצחק (תשן) עמ' קעד
ד/ל חוט שני
ד/ל ישורון ח"כ עמ' תפג {עיירות הסמוכות לספר}
ד/ל כרם ציון שביעית ח"ב עמ' שנז
ד/ל מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' סב
ד/ל מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' רכב
ד/ל מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' רנט
ד/ל מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רע
ד/ל מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' סז, צו, תב
ד/ל משנת השמיטה סי' ב הערה ג
ד/ל קובץ על יד ח"א
ד/ל קונטרס באורים וברורים עמ' נא-נב
ד/ל קונטרס השביעית (קלמנוביץ) עמ' עב
ד/ל שביעי קדש עמ' קנט
ד/ל שלמי יוסף ר"ה עמ' קמט
ד/ל שעורי שבט הלוי הל' שביעית
ד/ל תורת השביעית (הלוי) הל' סד
ד/ל תחומין חי"ד עמ' 62


ה/415 הלכות שמיטה ויובל פרק ה *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ה/רה"פ אוצרות השמיטה לחכמי תימן
ה/רה"פ באורים וברורים (דיין, תשסח)
ה/רה"פ באורים וברורים (דיין, תשעה) עמ' עח-קסה
ה/רה"פ באר יצחק (בן שושן)
ה/רה"פ בית רידב"ז סי' ה-ו
ה/רה"פ דרך אמונה
ה/רה"פ הרמב"ם המדויק
ה/רה"פ יד פשוטה
ה/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ה/רה"פ מעשי למלך (קריספין)
ה/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ה/רה"פ ס' השו"ת - שמיטה
ה/רה"פ פאת השלחן סי' כד-כה
ה/רה"פ פי' ר"י קאפח
ה/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ה/רה"פ רמב"ם הערוך
ה/רה"פ רמב"ם לעם
ה/רה"פ שבת הארץ
ה/רה"פ שם טוב
ה/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ה/א אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' נד, ח"ח עמ' צב
ה/א אגרות הגרי"ד עמ' קמב
ה/א אור הישר [תשובות הרמב"ם דפוס ירושלים סי' קלו]
ה/א אור לציון שביעית עמ' קמו
ה/א אמונת יהושע עמ' תקמט, תתקפז
ה/א אמונת עתיך גל' 106 עמ' 46 {שבת הארץ}
ה/א אמונת עתיך גל' 109 עמ' 22
ה/א אמונת עתיך גל' 111 עמ' 15
ה/א אפיקי מגינים יבמות סי' לב
ה/א בדבר מלך ח"ט עמ' רטז, רנח
ה/א בדרך המלך עמ' רעה
ה/א בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ד עמ' 35 {הדלקת נר חנוכה בשמן שביעית}
ה/א ברכת הארץ (מאשבוים) עמ' יג {השמיט איסור שריפה}
ה/א ברקאי ח"ה עמ' 120
ה/א גבורת יצחק שביעית עמ' צט-ק, קג, קח, קטז, קלד, קנז, ריד
ה/א גליון מהרי"ל שביעית תחילת פ"ח
ה/א דברות משה ב"ק ח"ב סי' עב ענף ה, סי' עג ענף א, ה-ו
ה/א דברות משה זרעים עמ' א'קנ {פירות שביעית ניתנו לאכילה ולשתייה ולסיכה ולהדלקת הנר ולצביעה מפי השמועה למדו תהיה אף להדלקת נר ולצבוע בה צבע וכ"מ}
ה/א דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' מה
ה/א דברי שירה שביעית עמ' קב-קג
ה/א הרמב"ם והלכותיו
ה/א ויען יצחק עמ' רסא
ה/א זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לז [ירושלמי שביעית רפ"ז]
ה/א זר זהב (פראג) עמ' כה
ה/א חוות בנימין ח"ג עמ' תרלה
ה/א חוט שני
ה/א חוף ימים ח"ב סי' לא אות ה
ה/א חזו"א שביעית סי' י ס"ק ד
ה/א חלקת יואב מהדו"ת סי' י
ה/א יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' נה, קנ
ה/א כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' נד
ה/א כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' קסב
ה/א כרם ציון שביעית ח"א דף יד ע"א, קנט ע"ב, ח"ב עמ' קכו ע"א, שנח
ה/א להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' קפח ע"א
ה/א מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' פ, פא, קב, שלב, שמו, שמז, תס, תסא
ה/א מוריה גל' צז עמ' עז, גל' קעט עמ' סא, גל' רכו עמ' פא, גל' רכט עמ' קז
ה/א מנחת חינוך ח"ב עמ' תמו
ה/א מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רסה, רסז
ה/א מראה איש ח"א יו"ד עמ' קל
ה/א משאת מרדכי ב"ק עמ' שמח
ה/א משאת משה (חברוני) פסחים סי' סט עמ' 202
ה/א משכנות אפרים שבת סי' כח אות יז {מותרת בהדלקה}
ה/א משנת השמיטה סי' א הערה ב
ה/א משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' ח, ק-קא
ה/א משנת יעבץ שמיטה עמ' פא
ה/א משנת יעקב
ה/א משפט כהן עמ' קנח ע"ב
ה/א משפטי עזיאל ח"ד עמ' רסח
ה/א נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' כח
ה/א נר דוד ח"ב עמ' כו
ה/א נתן פריו
ה/א עולת ראיה (וייס) עמ' טז, פ, קיג, קכ
ה/א עומק הפשט ח"ג עמ' קל, קלט
ה/א ערהשה"ע זרעים סי' כד ס' א, ה
ה/א פרי אברהם - ענינים שונים סי' ב אות ד, סי' ד אות ו
ה/א פרי שמואל שביעית עמ' לא, ס, סו
ה/א קובץ השמיטה עמ' קנז, קצד, שפה, תיב, תרכט
ה/א קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קנד
ה/א קונטרס באורים וברורים עמ' נג-נז
ה/א קונטרס השביעית (קלמנוביץ) עמ' י, טז, יח, פב, פד
ה/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תרכח, תרלד
ה/א רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תיא, תכב
ה/א רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רג
ה/א שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קפד, ח"ה סי' קנה
ה/א שביעי קדש עמ' פג, פח, קח, קלב, קמא, קמג, קנב, קס
ה/א שבת הארץ - קונטרס אחרון
ה/א שדה שמואל שביעית עמ' פ
ה/א שעורי הרב חלה עמ' קצג
ה/א שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקנז
ה/א שעורי שבט הלוי הל' שביעית
ה/א שערי טהר ח"ב שער ד סי' ב אות ג
ה/א תורת השביעית (הלוי) הל' סה
ה/א תורת זרעים עמ' סט
ה/א תורת שביעית (סור') סי' ח-ט, יא ס"ק ב
ה/א תחומין חכ"א עמ' 11
ה/א תלמי השדה עמ' קעא
ה/ב אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' נד
ה/ב אגרות הגרי"ד עמ' קמב
ה/ב אוצר יסודי שביעית עמ' תכח
ה/ב אור לציון שביעית עמ' קמז
ה/ב אמונת יהושע עמ' תקנח
ה/ב אמונת עתיך גל' 109 עמ' 1, 19
ה/ב בית המדרש
ה/ב בית מועד (זלזניק) עמ' רנז
ה/ב גבורת יצחק שביעית עמ' קג
ה/ב דברי שירה שביעית עמ' קג-קד
ה/ב ויען יצחק עמ' רסב
ה/ב חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' ז ס"ק ב
ה/ב חוות בנימין ח"ג עמ' תרלה
ה/ב חזו"א שביעית סי' יד ס"ק י
ה/ב חזון נחום זרעים ח"ג עמ' י
ה/ב ישועות כהן שביעית סי' ג ס"ק א
ה/ב ישועת משה עמ' ס
ה/ב כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' נד
ה/ב מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' שלב, תסא
ה/ב מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רסה
ה/ב משאת המלך (אדרי)
ה/ב משנת השמיטה סי' ג הערה ב
ה/ב משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' קו, קיד, קטז
ה/ב משפטי עזיאל ח"ד עמ' רסח
ה/ב נועם חכ"ב עמ' קפא
ה/ב עולת ראיה (וייס) עמ' סו, קיד, קיז, קיט
ה/ב ערהשה"ע זרעים סי' כד ס' ו
ה/ב פרי אברהם - ענינים שונים סי' ב אות ה
ה/ב פרי שמואל שביעית עמ' ז, לז, נח, ס, סג
ה/ב קובץ השמיטה עמ' תיב
ה/ב קונטרס באורים וברורים עמ' נז-נח
ה/ב ראשית בכורים דף לה
ה/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תרכח, תרלד
ה/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תיא, תכב
ה/ב שביעי קדש עמ' קו
ה/ב שדה שמואל שביעית עמ' עד {כ"מ}, פ
ה/ב שעורי שבט הלוי הל' שביעית
ה/ב שערי זבולון או"ח ח"ג סי' כו ס"ק ז
ה/ב תורת השביעית (הלוי) הל' סו, סז
ה/ב תורת שביעית (סור') סי' ח
ה/ב תחומין חי"ד עמ' 108
ה/ב תלמי השדה עמ' רל
ה/ג אבן ישראל (פישר) כאן, וח"ח עמ' צא
ה/ג אגרות הגרי"ד עמ' קמב
ה/ג אוצר יסודי שביעית עמ' תו-תז, תיד, תפח
ה/ג אור יעקב פסחים דף כא ע"ב
ה/ג אור לציון שביעית עמ' קמז
ה/ג אמונת יהושע עמ' תקנח, תקסג
ה/ג אמונת עתיך גל' 109 עמ' 21 {שבת הארץ}
ה/ג אמונת עתיך גל' 111 עמ' 15 {שבת הארץ}
ה/ג אמונת עתיך גל' 112 עמ' 34 {שבת הארץ}
ה/ג בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' לו
ה/ג בדבר מלך ח"ט עמ' קפד, רנח
ה/ג ביצחק יקרא (תשע) סי' יא סעיף ב ד"ה בגדר הביעור
ה/ג בית אהרן וישראל גל' מט עמ' סו
ה/ג בית אהרן וישראל גל' קלז עמ' קלא {אסור לשנות מברייתו}
ה/ג גבורת יצחק שביעית עמ' קעט
ה/ג דברות משה ב"ק ח"ב סי' עב ענף ה, סי' עג ענף א, ה-ו
ה/ג דברות משה זרעים עמ' א'קסח {לפיכך אין שולקין אוכלי בהמה}
ה/ג דברי יחזקאל (מישור) עמ' רכו
ה/ג דברי יחזקאל (תרצה) דף עד ע"ד
ה/ג ויען יצחק עמ' רסב
ה/ג חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' ח ס"ק ו
ה/ג חוט שני
ה/ג חוף ימים ח"ב סי' לא אות ו
ה/ג חזו"א על הרמב"ם
ה/ג חזו"א שביעית סי' יד ס"ק י, סי' יט ס"ק כו
ה/ג יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' קנ
ה/ג יד מרדכי (אלימלך) סוכה עמ' קנד
ה/ג ישועות כהן שביעית סי' ג ס"ק ד
ה/ג ישועת משה עמ' יח, קנח, שצז
ה/ג כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' נד
ה/ג כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' קלז
ה/ג כרם ציון שביעית ח"א דף צח ע"ב, קיד ע"א, ח"ב עמ' קנג ע"ב, שנח, שס
ה/ג מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' צ, שלב, שלו, שמ-שמב, שמה, שנא, שנט, שסב, תסח, תעא
ה/ג מוריה גל' רכט עמ' קז, קי {דבר שדרכו ליאכל חי לא יאכל מבושל}
ה/ג מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' רלה
ה/ג מנחת חיים (שוויד) ח"ג עמ' קטז
ה/ג מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' רלג, שכא
ה/ג מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' קנו
ה/ג מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תפט
ה/ג מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' שטז
ה/ג משאת המלך (אדרי)
ה/ג משאת משה (חברוני) פסחים סי' כב עמ' לא, סי' ל עמ' 94
ה/ג משנה הלכות ח"ו סי' שז
ה/ג משנת אליעזר (רבינ') עמ' קסא
ה/ג משנת השמיטה סי' א הערה ד, סי' ד הערה ד, ו, ט
ה/ג משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' ק, קה-קו, קיג-קיד, ח"ד עמ' נג
ה/ג משנת יעבץ שמיטה עמ' עב, קצט
ה/ג משפט כהן עמ' קנו ע"א
ה/ג משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' רעט, רצא
ה/ג ניצני שביעית עמ' 228-229, 240
ה/ג נתן פריו
ה/ג עולת ראיה (וייס) עמ' סו, קיד, קטו, קיז, קיט
ה/ג עומק הפשט ח"ג עמ' קסא-קסב
ה/ג עטרת מרדכי (שפלטר, תשעב) אות צג
ה/ג ערהשה"ע זרעים סי' כד ס' ג, ח, סי' פא אות ד
ה/ג פרי אברהם - ענינים שונים סי' ב אות ה
ה/ג פרי עץ חיים (קרויס) עמ' רמז
ה/ג פרי שמואל שביעית עמ' ז, נט, סב
ה/ג קובץ השמיטה עמ' תיב
ה/ג קונטרס באורים וברורים עמ' נח-עו
ה/ג קונטרס השביעית (קלמנוביץ) עמ' עא, עה-עו
ה/ג קרית מלך
ה/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תיא, תכב
ה/ג שביעי קדש עמ' פה, קיג, קס
ה/ג שבת הארץ - קונטרס אחרון סי' כב
ה/ג שדה שמואל שביעית עמ' עו, רמ
ה/ג שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' רצט
ה/ג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תכ
ה/ג שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקנו
ה/ג שעורי שבט הלוי הל' שביעית
ה/ג תורת השביעית (הלוי) הל' סו
ה/ג תורת זרעים עמ' ע
ה/ג תחומין חי"ד עמ' 91, 97
ה/ג תלמי השדה עמ' קפז, קפט, קצא, רכט-רל, רלו
ה/ד אור הישר [אור הישר בכורות סא וזבחים עה ע"ב]
ה/ד אמונת יהושע עמ' תקנו
ה/ד אמונת עתיך גל' 111 עמ' 52
ה/ד אנצי"ת ע' אין מביאין הע' 29-28
ה/ד ארצות החיים סי' א ארץ יהודה אות ז עמ' עו
ה/ד בדבר מלך ח"ט עמ' קמא
ה/ד בדבר מלך חי"ב עמ' רפג
ה/ד ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' ט
ה/ד ביצחק יקרא (תשע) סי' יא סעיף א ד"ה כתב הרמב"ם
ה/ד ברכת המלך (רקובר) עמ' סד
ה/ד חד וחלק ח"א דף א ע"ג
ה/ד חוט שני
ה/ד חלקת יואב מהדו"ת סי' י
ה/ד טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' ריג {כ"מ}
ה/ד כרם ציון שביעית ח"ב עמ' שנח, שעד
ה/ד כתר המלך
ה/ד מוריה גל' קה עמ' מ {אין מבשלים ירק שביעית בשמן תרומה}
ה/ד מוריה שנה ד גל' ה (ר"א נבנצל)
ה/ד מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קסג ע"א {כ"מ}
ה/ד מנחת פתים (ארנטרוי) ח"א עמ' 23
ה/ד מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' רכז
ה/ד מצודת דוד (שפרבר) עמ' קב
ה/ד מראה כהן זבחים עמ' רב {בישול ירק}
ה/ד משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' קנא-קנד, קנו
ה/ד משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' רעט
ה/ד נאות אפרים ח"ב עמ' צח
ה/ד נועם חכ"ג עמ' יד
ה/ד ניצני שביעית עמ' 262 {אם בישל מעט ואכלו מיד}
ה/ד נר דוד ח"ב עמ' ל
ה/ד עטרת מרדכי (שפלטר, תשעב) אות צג
ה/ד ערהשה"ע זרעים סי' כד ס' י
ה/ד צל"ח החדש קונטרס אחרון (נדפס אחרי דף קלז) דף ג ע"א
ה/ד קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' קפב
ה/ד קובץ השמיטה עמ' תיב, תטז, תנט, תפז
ה/ד קונטרס באורים וברורים עמ' עו-פ
ה/ד קונטרס השביעית (קלמנוביץ) עמ' צז, ק, קג
ה/ד שביעי קדש עמ' קיא, קנג
ה/ד שדה שמואל שביעית עמ' עב, פו-פז
ה/ד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תנה, תנז
ה/ד שעורי שבט הלוי הל' שביעית
ה/ד תורת השביעית (הלוי) הל' סח
ה/ה אבן פינה (נשר) עמ' ז
ה/ה אבני נזר יו"ד סי' תמה אות ה
ה/ה אגרות משה יו"ד ח"ג עמ' שפ
ה/ה אוצר יסודי שביעית עמ' צד
ה/ה אור שמח
ה/ה אמונת יהושע עמ' תקס
ה/ה אמונת עתיך גל' 108 עמ' 62-63
ה/ה באורי סוגיות (הוניגסברג) שביעית סי' ב ס"ק ו
ה/ה בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' קפח
ה/ה בדבר מלך ח"ט עמ' קפח, קצג, רנח
ה/ה בדבר מלך חט"ו עמ' רפד {פירות המיוחדין למאכל אדם אי מאכילין אותן לבהמה לחיה ולעופות וכו'}
ה/ה בדבר מלך חי"ב עמ' רמד
ה/ה ברכת הארץ (עמנואל) עמ' 169
ה/ה ברכת המלך (רקובר) עמ' סד-סה
ה/ה ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' קלה
ה/ה ברקאי ח"ה עמ' 120
ה/ה גבורת יצחק שביעית עמ' קלט, קפו, קצט
ה/ה דבר אהרן חו"מ סי' כד אות א
ה/ה דברות משה זרעים עמ' תריב, תרעא, א'קמ {הלכה הבהמה מאליה לתחת התאנה ואכלה אין מחייבין אותו להחזירה}, א'קפח, א'רנג {פידות המיוחדין למאכל אדם אין מאכילין אותן לבהמה לחיה ולעופות}
ה/ה דברי שירה שביעית עמ' קכז
ה/ה דברי תלמוד ח"א עמ' שלא
ה/ה התורה והמדינה ח"ג עמ' קיח, קובץ ד עמ' קלט
ה/ה חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' ז ס"ק ז, סי' טז ס"ק ו
ה/ה חוות בנימין ח"א עמ' נה, ח"ג עמ' תרלד
ה/ה חוט שני
ה/ה חזו"א שביעית סי' יג ס"ק ו
ה/ה חזון נחום זרעים ח"ב עמ' קל
ה/ה יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' נה-נו
ה/ה יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קלט
ה/ה ישועת משה עמ' צז
ה/ה ישורון ד עמ' תקס = חי' הרד"ל למשניות שביעית {בהמה שהלכה ואכלה תאנים אינו חייב להחזירה}
ה/ה ישורון ח"כ עמ' תפא-תפב {מאכל אדם לבהמה}, תפו {הלכה מאליה תחת תאנה}
ה/ה כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' סה
ה/ה כפתור ופרח (תשו) דף כא ע"ב
ה/ה כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' קלז
ה/ה כרם ציון שביעית ח"א דף יג ע"ד, קכז ע"ב, ח"ב עמ' שנז, שס
ה/ה כתבים (זסלנסקי) ח"ב עמ' סד
ה/ה להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' לג
ה/ה מחקרי ארץ או"ח סי' כה
ה/ה מילי דמרדכי
ה/ה מכתבי תורה (אלתר, תשכז) עמ' פג
ה/ה מכתבי תורה (אלתר, תשנז) סי' סו
ה/ה מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' קמב, ח"ג עמ' קעח
ה/ה מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' לט
ה/ה מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' רנז
ה/ה מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רסו
ה/ה מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' צא
ה/ה מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' תכד
ה/ה מעין חיים ח"ד עמ' קלז
ה/ה מקדש דוד זרעים - שביעית סי' כח, מב
ה/ה מקדש דוד סי' נט (דף מ ע"ב, מב ע"ב)
ה/ה משאת משה (חברוני) פסחים סי' סח עמ' 200
ה/ה משנת אליעזר (רבינ') עמ' קסב
ה/ה משנת השמיטה סי' ד הערה ג
ה/ה משנת יוסף שביעית ח"א עמ' קכג, ח"ג עמ' צג, צז, קז-קח
ה/ה משנת יעבץ או"ח סי' כח, לד
ה/ה משנת יעבץ שמיטה עמ' לג
ה/ה משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' קסט {אין חייב להחזיר}, קע, רמא {החזרת הבהמה}, רנד {החזרתה}, רעט {רדב"ז}
ה/ה נזר הקדש (רזין) מנחות דף קלה ע"א
ה/ה עולת ראיה (וייס) עמ' קיח, קיט
ה/ה עטרת מרדכי (שפלטר, תשעב) אות צג
ה/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רכט
ה/ה ערהשה"ע זרעים סי' כד ס' יא
ה/ה פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תרח
ה/ה פרי אברהם - ענינים שונים סי' ב אות ב, ה
ה/ה פרי שמואל שביעית עמ' ז
ה/ה קובץ השמיטה עמ' תיב
ה/ה קונטרס באורים וברורים עמ' פ-פז
ה/ה קונטרס השביעית (קלמנוביץ) עמ' כז, סא, עב
ה/ה ראשית בכורים דף לה
ה/ה רלב"ג ויקרא פכ"ה פסוק ז עמ' שסח
ה/ה שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' רמא
ה/ה שביעי קדש עמ' קיב
ה/ה שו"ת עמודי אור סי' כז ס"ק א
ה/ה שומר אמת שביעית עמ' יא, מא
ה/ה שלמי יוסף ר"ה עמ' עו, פו
ה/ה שעורי שבט הלוי הל' שביעית
ה/ה תורת השביעית (הלוי) הל' סט
ה/ה תורת שביעית (סור') סי' י, ל
ה/ה תלמי השדה עמ' קפד
ה/ו אור הישר [מל"מ הל' תרומות פי"א ה"ח]
ה/ו אור לציון שביעית עמ' קמז
ה/ו אמונת יהושע עמ' תקמט
ה/ו אמרי בינה (אוירבך) - תרו"מ סי' יא ד"ה ומ"ש
ה/ו גבורת יצחק שביעית עמ' קמ
ה/ו גינת ראובן תרומות עמ' תתטז
ה/ו דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' מה
ה/ו הרמב"ם כמחנך עמ' 151
ה/ו זר זהב (פראג) עמ' כה
ה/ו חוט שני
ה/ו חזון נחום זרעים ח"ב עמ' קלב
ה/ו חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' שסט
ה/ו כרם ציון שביעית ח"א דף יד ע"ב, קמח ע"ב, ח"ב עמ' שס
ה/ו מוריה גל' קעה עמ' קז-קח, גל' קעט עמ' סא
ה/ו מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' רכג
ה/ו מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רסז
ה/ו מפניני הרב עמ' קסב
ה/ו משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' קיט
ה/ו משנת יעבץ שמיטה עמ' לח
ה/ו עולת ראיה (וייס) עמ' קכא
ה/ו ערהשה"ע זרעים סי' כד ס' יב, יד
ה/ו קובץ השמיטה עמ' תיב, תלז
ה/ו קונטרס באורים וברורים עמ' פז-צ
ה/ו שביעי קדש עמ' קיד
ה/ו שדה שמואל שביעית עמ' עט
ה/ו שעורי שבט הלוי הל' שביעית
ה/ו תורת השביעית (הלוי) הל' ע
ה/ז אגרות הגרי"ד עמ' קמה
ה/ז אור הישר [מל"מ הל' תרומות רפי"א]
ה/ז ביצחק יקרא (תשע) סי' יא סעיף א ד"ה כתב הרמב"ם
ה/ז חוט שני
ה/ז כרם ציון שביעית ח"ב עמ' קח ע"א, שסא
ה/ז מילי דמרדכי
ה/ז מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' רכג
ה/ז מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רסז
ה/ז מעשה רקח
ה/ז מקדש דוד זרעים - שביעית סי' מב {בידים טמאות}
ה/ז משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' קסא, ח"ג עמ' קצז
ה/ז משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' רעט
ה/ז עולת ראיה (וייס) עמ' קכ
ה/ז ערהשה"ע זרעים סי' כד ס' יג-טו
ה/ז קובץ השמיטה עמ' תיב
ה/ז קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' סד
ה/ז קונטרס באורים וברורים עמ' צ-צד
ה/ז שבת הארץ - קונטרס אחרון סי' כה
ה/ז שדה שמואל שביעית עמ' עח {מל"מ}, עט
ה/ז שעורי שבט הלוי הל' שביעית
ה/ז שערי טהר ח"ב שער ד סי' י
ה/ז תורת השביעית (הלוי) הל' עא
ה/ז תורת זרעים עמ' ע
ה/ז תלמי השדה עמ' קפ, קפא, רנא
ה/ח אבן ישראל (פישר) כאן, וח"ח עמ' צב
ה/ח אבן ציון עמ' שיד
ה/ח אוצר יסודי שביעית עמ' תקס, תקסג
ה/ח אמונת עתיך גל' 109 עמ' 22
ה/ח אפר קדשים עמ' סב
ה/ח אשל אברהם (שפירא) עמ' תקנג {שבת הארץ}
ה/ח באורי סוגיות (הוניגסברג) שביעית סי' ט ס"ק א, ד
ה/ח בדבר מלך ח"ט עמ' לא, רטז
ה/ח ברכי יוסף יו"ד סי' קנא שיורי ברכה אות א {מפני שאינם מצווים}
ה/ח דברי שירה שביעית עמ' קג, קד
ה/ח חוט שני
ה/ח חוף ימים ח"ב סי' לא אות ה, סי' לח אות ו
ה/ח יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' נו
ה/ח ידיו של משה
ה/ח ישועות כהן שביעית סי' ב ס"ק ב
ה/ח כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' נד
ה/ח כרם ציון שביעית ח"ב עמ' קכ, שס, שסא
ה/ח מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' שנב, תסא
ה/ח מוריה גל' צז עמ' עז, צא
ה/ח מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רסז
ה/ח מקדש דוד זרעים - שביעית סי' מ {רק בנר}
ה/ח מקדש דוד סי' נט אות ד בסופו (מב ע"א)
ה/ח משנת השמיטה סי' ד הערה ח
ה/ח משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' ט, כג-כד, קב, קד, קסה, ח"ד עמ' פו
ה/ח משנת יעבץ שמיטה עמ' עג
ה/ח עולת ראיה (וייס) עמ' פ, קכ
ה/ח עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' מ {מדורה}
ה/ח עלי עשור (זס') עמ' מד
ה/ח עקבי ברכה עמ' קכה
ה/ח ערהשה"ע זרעים סי' כד ס' טו, טז
ה/ח פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' עו
ה/ח פרי שמואל שביעית עמ' יב, מא-מב, ע
ה/ח קובץ השמיטה עמ' קנז, תיב
ה/ח קול גדול ולא יסף עמ' 145 {ראב"ד}
ה/ח קונטרס באורים וברורים עמ' צד-צה
ה/ח קונטרס השביעית (קלמנוביץ) עמ' כד-כה
ה/ח שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' קצח
ה/ח שביעי קדש עמ' פח, קס
ה/ח שדה שמואל שביעית עמ' נט, צ
ה/ח שעורי שבט הלוי הל' שביעית
ה/ח תורת השביעית (הלוי) הל' עב
ה/ח תחומין חכ"א עמ' 12
ה/ח תלמי השדה עמ' רטו, רכז, רלא, רלה
ה/ט אבן ישראל (פישר)
ה/ט אוצר יסודי שביעית עמ' תפג
ה/ט אמונת יהושע עמ' תקנד
ה/ט באורי סוגיות (הוניגסברג) שביעית סי' ו ס"ק א
ה/ט בית אהרן וישראל גל' קלז עמ' קלא {אסור להפקיע קדושת שביעית}
ה/ט בנין שלמה (שטרן) מהדו"ב סי' יא אות ג
ה/ט ברכת המלך (רקובר) עמ' סה
ה/ט גבורת יצחק שביעית עמ' צח, קכ, קלו, קמח
ה/ט דברות משה זרעים עמ' א'קנ {דברים שדרכן לצבוע בהן אף ע"פ שהן מאכלי אדם צובעין בהן לאדם}
ה/ט הדר יוסף עמ' לז-לח
ה/ט זכר שמואל או"ח סי' ה ס"ק א, ג לדף מ ע"א
ה/ט זכר שמואל שביעית סי' א ס"ק א-ב
ה/ט חוט שני
ה/ט חוף ימים ח"ב סי' ג אות ד, סי' לא אות ה
ה/ט חזו"א שביעית סי' י ס"ק ד, סי' יג ס"ק ו, יג
ה/ט יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' נו
ה/ט כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' נד
ה/ט כרם ציון שביעית ח"א דף קס ע"א, קסא ע"א, ח"ב עמ' שסב
ה/ט מוריה גל' צז עמ' עז
ה/ט מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' קסה, רכג
ה/ט מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' רכג, רנב
ה/ט מעשה רקח
ה/ט משאת מרדכי ב"ק עמ' שמח
ה/ט משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' ז-ח
ה/ט משנת יעבץ שמיטה עמ' עד, עח, קא
ה/ט משנת יעקב
ה/ט משפטי עזיאל ח"ו עמ' נב
ה/ט ניצני שביעית עמ' 215, 238
ה/ט עולת ראיה (וייס) עמ' קיג
ה/ט ערהשה"ע זרעים סי' כד ס' יח
ה/ט פרי אברהם - ענינים שונים סי' ב אות ו
ה/ט צמח ארז עמ' קטו
ה/ט קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' קפא
ה/ט קובץ השמיטה עמ' קנז, תיב, תנח
ה/ט קונטרס באורים וברורים עמ' צה-צו
ה/ט קונטרס השביעית (קלמנוביץ) עמ' פב-פג
ה/ט שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' קצח
ה/ט שביעי קדש עמ' פג-פה, פח, קמג, קס
ה/ט שדה שמואל שביעית עמ' עח, פד, רלא-רלב
ה/ט שהם וישפה ח"ב
ה/ט שומר אמת שביעית עמ' כט, מא
ה/ט שעורי שבט הלוי הל' שביעית
ה/ט תורת השביעית (הלוי) הל' עג
ה/ט תורת שביעית (סור') סי' ה
ה/ט תחומין ח"א עמ' 179, חי"ד עמ' 99
ה/י אור הישר [אור הישר ירושלמי שביעית פ"ח ה"ה]
ה/י אור עולם (שניאורסון) עמ' 337
ה/י אמונת יהושע עמ' תקמט
ה/י אמונת עתיך גל' 102 עמ' 63
ה/י אמונת עתיך גל' 106 עמ' 70-71
ה/י אמונת עתיך גל' 109 עמ' 17
ה/י אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' קב
ה/י אפיקי מגינים יבמות סי' לב
ה/י אש תמיד עמ' תתסא
ה/י באורי סוגיות (הוניגסברג) שביעית סי' ג ס"ק ג
ה/י בדבר מלך ח"ט עמ' קפג, רלא
ה/י בדבר מלך חי"ב עמ' לג
ה/י בית אב (ענתבי) דף מג ע"א
ה/י בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 97, 100
ה/י ברור הלכה סוכה מ ע"א ציון ד
ה/י ברכת המלך (רקובר) עמ' סה-סו
ה/י גבורת יצחק שביעית עמ' קיז-קיח, קכג, קלב, רטו
ה/י דברות משה ב"ק ח"ב סי' עב ענף ה, סי' עג ענף א, ה-ו
ה/י דברי יציב יו"ד עמ' תצז
ה/י דברי שירה שביעית עמ' פה
ה/י הדר יוסף עמ' לג-לה, לז-לח
ה/י הוראות שעה פ"ב
ה/י ושבתה הארץ
ה/י זכר שמואל שביעית סי' א ס"ק א {כ"מ}
ה/י זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לז [סוכה מ ע"א (עיי"ש בכפות תמרים) וב"ק קב ע"א (עיי"ש), ירושלמי שביעית רפ"ו]
ה/י חוט שני
ה/י חזו"א על הרמב"ם
ה/י חזו"א שביעית סי' ט ס"ק ד, סי' יג ס"ק ו
ה/י חזון יחזקאל שביעית פ"ה ה"ד
ה/י יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' נו, ס
ה/י יד פשוטה אהבה עמ' תתלח
ה/י ישועות כהן שביעית סי' א ס"ק טו
ה/י ישועת משה עמ' יא
ה/י כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' נד
ה/י כרם ציון שביעית ח"א דף ק ע"א, קמט ע"א, ח"ב עמ' קכד ע"ב, שסג, שעא
ה/י מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' צה {ר"י קורקוס, וכ"מ}
ה/י מוריה גל' צז עמ' עז, גל' רכו עמ' ז {כ"מ}, ט
ה/י מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' רכג
ה/י מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ח עמ' עדר
ה/י מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רנג
ה/י מנחת שי חלה עמ' ו
ה/י מעדני ארץ שביעית (תשד) דף סא ע"א
ה/י מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' קנד-קנה
ה/י מעשה רקח
ה/י מקדש דוד זרעים - שביעית סי' לו
ה/י מקדש דוד סי' נט (מא ע"ב)
ה/י מראה איש ח"א יו"ד עמ' קלא
ה/י מראה אש ח"ב עמ' רלא
ה/י משאת מרדכי ב"ק עמ' שמח
ה/י משב יעקב ח"א עמ' קיד-קיח
ה/י משנה הלכות ח"ג סי' צה
ה/י משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' ח-י, לא, צב
ה/י משנת יעקב
ה/י משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' רמ {לאכלה ולא למלוגמא}
ה/י נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' ל
ה/י ניצני שביעית עמ' 206-209, 215
ה/י נר דוד ח"ב עמ' כו
ה/י נשמת אברהם ח"ד עמ' קכז
ה/י נתיבות שלום (למפרט)
ה/י נתן פריו כאן
ה/י נתן פריו נדרים עמ' קנה, חולין עמ' לז
ה/י עולת ראיה (וייס) עמ' קיג-קיד, קיז-קיח
ה/י עומק הפשט ח"ג עמ' קל
ה/י עטרת צבי שביעית עמ' פג
ה/י ערהשה"ע זרעים סי' כד ס' יט
ה/י פרי שמואל (תשלה)
ה/י פרי שמואל שביעית עמ' א-ה, לג, מז
ה/י ציץ הקודש ח"א דף כג ע"ד
ה/י קובץ השמיטה עמ' כב, כד, קנז
ה/י קונטרס באורים וברורים עמ' צו-צז
ה/י קונטרס השביעית (קלמנוביץ) עמ' י, טז, סב, צו
ה/י רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תרכח, תרל, תרלד
ה/י רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תכב
ה/י רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רג
ה/י שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' קנה
ה/י שביעי קדש עמ' פג, קיג, קמד, קס
ה/י שדה שמואל שביעית עמ' קסג, רלד
ה/י שומר אמת שביעית עמ' יח-יט, כג
ה/י שמוש חכמים ג עמ' נט
ה/י שמות בארץ (תשנט) עמ' רצז
ה/י שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' פח
ה/י שעורי שבט הלוי הל' שביעית
ה/י תוספתא כפשוטה זרעים עמ' 550
ה/י תורת השביעית (הלוי) הל' עד
ה/י תורת זרעים עמ' סו
ה/י תורת שביעית (סור') סי' ה, ט, לד
ה/י תלמי השדה עמ' קעא, קעב
ה/יא אוצר יסודי שביעית עמ' תע, תפח-תפט, תצא
ה/יא אור הישר [רדב"ז וכ"מ לקמן פ"ז הי"ד, אור הישר משניות שביעית פ"ח מ"א]
ה/יא אור לציון שביעית עמ' קמז
ה/יא אור עולם (שניאורסון) עמ' 340 {השמיט שעורים}
ה/יא אמונת יהושע עמ' אלף שסג
ה/יא אמונת עתיך גל' 106 עמ' 72, 74
ה/יא אמונת עתיך גל' 108 עמ' 133-134
ה/יא אמונת עתיך גל' 127 עמ' 48
ה/יא באורי סוגיות (הוניגסברג) שביעית סי' ג ס"ק ג
ה/יא בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' קפח
ה/יא בדבר מלך ח"ט עמ' קצב, קצד
ה/יא בדבר מלך חט"ו עמ' רפד {חשב עליו לעצים הרי הוא כעצים לאכילה הרי הוא כפירות}
ה/יא בדבר מלך חי"ב עמ' יז, רמד, רסז, רפד
ה/יא בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 97
ה/יא ברור הלכה סוכה מ ע"א ציון ג
ה/יא גבורת יצחק שביעית עמ' קלא
ה/יא דברות משה ב"ק ח"ב סי' עב ענף ה, סי' עג ענף א, ה-ו
ה/יא דברות משה זרעים עמ' א'קסז {וכל שאינו מיוחד למאכל אדם כגון קוצין ודרדרין הרכים עושין מהן מלוגמא לאדם אבל לא לבהמה}
ה/יא הדר יוסף עמ' מב
ה/יא הר צבי זרעים ח"ב עמ' קה, קכו
ה/יא חוט שני
ה/יא חזון נחום זרעים ח"ב עמ' קל
ה/יא חסדי דוד ח"י עמ' רפד
ה/יא טעם ודעת הל' פרה פי"א ה"ז בטו"ד אות קי"א וביאה"ל שם
ה/יא יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' מד, נו
ה/יא ישועת משה עמ' יד
ה/יא כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' קלח
ה/יא כרם ציון שביעית ח"א דף צח ע"ב, קנג ע"א, ח"ב עמ' קכא, קלג ע"ב, קמג ע"א
ה/יא מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' ק, קז
ה/יא מוריה גל' צז עמ' צב, גל' קעט עמ' צה, גל' רז עמ' ט, גל' רכו עמ' ח
ה/יא מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' רכג
ה/יא מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רנג
ה/יא מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' קט
ה/יא מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' תמ
ה/יא מעדני ארץ שביעית (תשד) דף סא ע"א
ה/יא מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' מ, קנד, קעד
ה/יא מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קנא
ה/יא מראה אש ח"ב עמ' רלא
ה/יא משב יעקב ח"א עמ' קכא
ה/יא משנת השמיטה סי' א הערה ג
ה/יא משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' ו, יא-יב, כז, צג, צה, צח, קח
ה/יא משנת יעבץ או"ח סי' כח
ה/יא משנת יעקב
ה/יא נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' לז
ה/יא נחלת נפתלי דף לד
ה/יא עולת ראיה (וייס) עמ' קיג, קיז
ה/יא עומק הפשט ח"ג עמ' קל
ה/יא ערהשה"ע זרעים סי' כד ס' כב, כג, סי' כח ס' ה
ה/יא פרי שמואל שביעית עמ' ה, לט, נה
ה/יא קובץ השמיטה עמ' כג, תיג
ה/יא קונטרס באורים וברורים עמ' צז-קב
ה/יא קונטרס השביעית (קלמנוביץ) עמ' סא, סב, סד, סח-סט
ה/יא רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תכב
ה/יא שביעי קדש עמ' פו, קלג, קס
ה/יא שדה שמואל שביעית עמ' רלא, רלד
ה/יא שומר אמת שביעית עמ' לח
ה/יא שכר שכיר סוגיות ח"א סי' ב אות ג
ה/יא שעורי הרב חלה עמ' קצד
ה/יא שעורי שבט הלוי הל' שביעית
ה/יא תורה שלמה ח"י עמ' 266
ה/יא תורת השביעית (הלוי) הל' עה
ה/יא תחומין ח"ז עמ' 13
ה/יב אגרות משה יו"ד ח"ג עמ' שפ
ה/יב אוצר יסודי שביעית עמ' תל-תלא
ה/יב אשל אברהם (שפירא) עמ' תקנג {חייב לשתות את השמן}
ה/יב באורי סוגיות (הוניגסברג) שביעית, סי' ח ס"ק ג, סי' ט ס"ק ג
ה/יב בדבר מלך ח"ט עמ' רנו
ה/יב בחיר חיים
ה/יב דברות משה זרעים עמ' תריב, תערב {אבל אין מוכרין אוכלי בהמה ליקח בהם אוכלי בהמה אחרת}
ה/יב דברי שירה שביעית עמ' קכט
ה/יב הדר יוסף עמ' לט-מ, מב
ה/יב חוט שני
ה/יב חוף ימים ח"ב סי' לא אות ו
ה/יב חזו"א שביעית סי' יג ס"ק כד
ה/יב חזון יחזקאל שביעית פ"ו הי"ח
ה/יב יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' נה
ה/יב ישועות כהן שביעית סי' ב ס"ק ה, ז
ה/יב מוריה גל' צז עמ' עז
ה/יב משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' קא
ה/יב משנת יעקב
ה/יב משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' רעט
ה/יב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רכט
ה/יב ערהשה"ע זרעים סי' כד ס' כד
ה/יב פרי אברהם - ענינים שונים סי' ב אות ב
ה/יב פרי שמואל שביעית עמ' מב
ה/יב קובץ השמיטה עמ' קנז
ה/יב קובץ חי' תורה (סול') עמ' קה
ה/יב קונטרס באורים וברורים עמ' קב-קג
ה/יב קונטרס השביעית (קלמנוביץ) עמ' כז-כח, סא
ה/יב קרית מלך
ה/יב ראשית בכורים דף לד
ה/יב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תרכח
ה/יב שביעי קדש עמ' קג-קד
ה/יב שדה שמואל שביעית עמ' סא, עג-עד, פד
ה/יב שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' פא
ה/יב שעורי שבט הלוי הל' שביעית
ה/יב תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' רכא, רכד
ה/יב תורת השביעית (הלוי) הל' עו
ה/יג אבן ישראל (פישר) ח"ח עמ' פח, ח"ט עמ' קסח
ה/יג אגרות משה ח"ח עמ' קלז
ה/יג אגרות משה יו"ד ח"ג עמ' שעט
ה/יג אוצר יסודי שביעית עמ' פא, שעט, שפז, תכח
ה/יג אור לציון שביעית עמ' קמח
ה/יג אמונת יהושע עמ' תקנג
ה/יג אמונת עתיך גל' 104 עמ' 35 {שבת הארץ, דרך אמונה}
ה/יג אמונת עתיך גל' 109 עמ' 20-21
ה/יג אמונת עתיך גל' 118 עמ' 82 {גוי}
ה/יג ארץ חמדה (ישראלי) עמ' רכח
ה/יג אשר למלך
ה/יג באורי סוגיות (הוניגסברג) שביעית סי' ג ס"ק ג
ה/יג בדבר מלך ח"ט עמ' קפא
ה/יג ברכת הארץ (עמנואל) עמ' 20
ה/יג ברקאי ח"ה עמ' 130-131
ה/יג גבורת יצחק שביעית עמ' צ
ה/יג גליונות אבני נזר
ה/יג דברות משה ב"ב ח"ב סי' נ ענף ג
ה/יג דברות משה זרעים עמ' תריא, תרעא, א'קמ {ואין מאכילין אותן לא לעכו"ם ורדב"ז}, א'קלה, א'רמה {פירות שביעית אין מוציאין אותן מהארץ לחוצה לארץ ואפילו לסוריא}
ה/יג דברי שירה שביעית עמ' פג
ה/יג דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תשסה
ה/יג הוראות שעה פי"ז
ה/יג הר צבי זרעים ח"ב עמ' קכו
ה/יג ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' תמט
ה/יג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שמג
ה/יג זכר יצחק (תשח) עמ' קנט
ה/יג זכר יצחק (תשן) עמ' קעג-קעד
ה/יג זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לז
ה/יג חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' ח ס"ק ו, ז
ה/יג חוט שני
ה/יג חוף ימים ח"ב סי' ג אות ה
ה/יג חזו"א על הרמב"ם
ה/יג חזו"א שביעית סי' ד ס"ק ד, סי' י ס"ק יד, סי' יג ס"ק כו, סי' כ ס"ק ז
ה/יג חי' ר"י באב"ד
ה/יג חסדי דוד ח"א עמ' שטז
ה/יג יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' לט, מג
ה/יג ישורון ד עמ' תקסב = חי' הרד"ל למשניות שביעית
ה/יג כוכבי בוקר עמ' תצד
ה/יג כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' קלז {ר"י קורקוס}, קנח
ה/יג כרם ציון שביעית ח"א דף לח ע"ב, מד ע"ב, ח"ב עמ' שסח, שעא
ה/יג כתר נהורא עמ' קד
ה/יג לבושי מרדכי או"ח עמ' תעב
ה/יג להורות נתן - שו"ת ח"ב עמ' לז ע"ב
ה/יג מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' פט
ה/יג מוריה גל' רכו עמ' כג
ה/יג מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' תנב
ה/יג מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' רכב
ה/יג מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' רנט
ה/יג מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רס {שבת הארץ}, רצד
ה/יג מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רכח
ה/יג מקדש דוד זרעים - שביעית סי' מז {מל"מ}
ה/יג מקדש דוד סי' נט (מב ע"ד)
ה/יג מראה איש ח"א יו"ד עמ' קלד
ה/יג מראה אש ח"ב עמ' רלא
ה/יג משנת המדינה עמ' 251
ה/יג משנת השמיטה סי' ה הערה ד, סי' יא הערה ה
ה/יג משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' קנט, קסא-קסב, קסד-קסה
ה/יג משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' ריח-ריט
ה/יג משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' קפב, קפח-קפט {האכלה לגוי או לפועל}, רסט {לחו"ל}, רעט
ה/יג נר יצחק (ארדיט) עמ' יז
ה/יג נתן פריו
ה/יג עטרת מרדכי (שפלטר, תשעב) אות צג
ה/יג ערהשה"ע זרעים סי' כד ס' ד, כה
ה/יג ציץ הקודש ח"א דף כו ע"ג
ה/יג קובץ השמיטה עמ' קד
ה/יג קונטרס באורים וברורים עמ' קג-קו
ה/יג קרבן אליצור דף קט ע"ד, קי ע"ג, קמו ע"ג-ע"ד
ה/יג קרית מלך
ה/יג שבט הלוי (ווזנר) ח"ז סי' קפד
ה/יג שביעי קדש עמ' פג, קו, קיב, קמג, קסא, קפו
ה/יג שבת הארץ - קונטרס אחרון סי' כג
ה/יג שדה שמואל שביעית עמ' פב, קסג
ה/יג שכר שכיר סוגיות ח"א סי' ד אות ב
ה/יג שמחת עולם (הרבסט) ח"ב שביעית סי' טו אות ב
ה/יג שעורי שבט הלוי הל' שביעית
ה/יג תורת השביעית (הלוי) הל' עז
ה/יג תחומין חי"ד עמ' 62
ה/יד אוצר יסודי שביעית עמ' תלא
ה/יד אור עולם (שניאורסון) עמ' 812
ה/יד אות היא לעולם ח"ב דף סג ע"ג {מל"מ}
ה/יד ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' רצא
ה/יד דגל ראובן ח"ב סי' לא
ה/יד דרך עץ החיים (אלגזי) דף לח ע"א
ה/יד חוט שני
ה/יד חוף ימים ח"ב סי' ג אות ה, סי' מ אות ב, סי' מב אות ג
ה/יד חוקות הדיינים ח"ג עמ' יג
ה/יד חזו"א על הרמב"ם
ה/יד חזו"א שביעית סי' יג ס"ק כו
ה/יד חזון יחזקאל שביעית פ"ה הט"ו
ה/יד ישועת משה עמ' יז
ה/יד כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' קנח
ה/יד כרם ציון שביעית ח"ב עמ' שמו
ה/יד מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' צב
ה/יד מוריה גל' קעה עמ' נז-נח {ניזונית מפירות שביעית}
ה/יד מעשה רקח
ה/יד מפענח צפונות עמ' 136
ה/יד משנת יעקב
ה/יד ערהשה"ע זרעים סי' כד ס' ד
ה/יד ערך כסף עמ' קסה
ה/יד פאת שדך יו"ד עמ' תג
ה/יד קונטרס באורים וברורים עמ' קו-קז
ה/יד קרבן אליצור דף קי ע"א וע"ג
ה/יד שעורי שבט הלוי הל' שביעית
ה/יד שערי זיו ח"א דף קיז ע"א
ה/יד תורת השביעית (הלוי) הל' עח
ה/טו אוצר יסודי שביעית עמ' תז, תי
ה/טו אור לציון שביעית עמ' קמט
ה/טו אמונת יהושע עמ' תקכ
ה/טו אמונת עתיך גל' 108 עמ' 128
ה/טו בדבר מלך ח"ט עמ' קפז
ה/טו בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 95-97
ה/טו גבורת יצחק שביעית עמ' מו
ה/טו דברי שירה שביעית עמ' נט
ה/טו הר המלך ח"ז עמ' פב
ה/טו חוט שני
ה/טו ישועת משה עמ' טו
ה/טו כנה"ג
ה/טו כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' קסא
ה/טו כרם ציון שביעית ח"ב עמ' סז ע"ב, קפז ע"א, שסה, שסו
ה/טו לחם חקי עמ' צג
ה/טו לקט שבלים (תשמט) עמ' כז
ה/טו מחשבת חיים או"ח עמ' קב
ה/טו מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' רכג
ה/טו מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' רנב
ה/טו מסורה ח"ב עמ' נה
ה/טו מעדני ארץ שביעית (תשד) דף טו ע"א, קסב ע"א
ה/טו מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' לז, נו, שסג
ה/טו מעשה רקח
ה/טו מצודת דוד (שפרבר) עמ' צג
ה/טו משנת אליעזר (קונשטט) עמ' מד
ה/טו משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' מ-מב, מד, נ-נא, קמו
ה/טו משנת יעקב כאן וזרעים ח"ב עמ' ג
ה/טו משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' רעט
ה/טו ניצני שביעית עמ' 182 {שנאמר תאכלו את תבואתה - ולא משום גזל}
ה/טו נתן פריו
ה/טו עולת ראיה (וייס) עמ' קיד, קטז
ה/טו ערהשה"ע זרעים סי' כא ס' ט, יא, יב
ה/טו פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' עג
ה/טו קהלות יעקב שביעית יב ה
ה/טו קונטרס באורים וברורים עמ' קז-קח
ה/טו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקנז, תרלב
ה/טו רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תנז
ה/טו שביעי קדש עמ' קמב
ה/טו שדה שמואל שביעית עמ' מג, ריט {ר"י קורקוס}
ה/טו שו"ת הריב"ש עמ' פ
ה/טו שו"ת ר"י מסלוצק סי' ה עמ' כ
ה/טו שמועת חיים יומא ח"ב עמ' תקנ
ה/טו שמחת עולם (הרבסט) ח"ב שביעית סי' יב אות א
ה/טו שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' סב, קכז
ה/טו שעורי הרב חלה עמ' רב
ה/טו שעורי שבט הלוי הל' שביעית
ה/טו תורת השביעית (הלוי) הל' עט
ה/טו תלמי השדה עמ' קפח
ה/טז אמונת אליעזר מעשרות עמ' כב {זיתים}
ה/טז אנצי"ת ע' בוסר הע' 30
ה/טז בדבר מלך ח"ט עמ' רכט
ה/טז גבורת יצחק שביעית עמ' מו
ה/טז יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' קכז
ה/טז יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קמא
ה/טז מחשבת חיים או"ח עמ' קב
ה/טז מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' לז, נו, שסג
ה/טז מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קפג
ה/טז מקדש דוד זרעים - חנטה ולקיטה ושליש סי' ד
ה/טז מקדש דוד סי' ס אות א
ה/טז משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' מג, מח, סט
ה/טז משנת יעקב
ה/טז ערהשה"ע זרעים סי' כא ס' י, יא
ה/טז פי שנים דף ק ע"ב {ר"י קורקוס}
ה/טז קונטרס באורים וברורים עמ' קח
ה/טז קרית מלך
ה/טז ר"י ששפורטש עמ' 323
ה/טז רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תכג, תנח
ה/טז שביעי קדש עמ' קמב
ה/טז שבת הארץ - קונטרס אחרון סי' כו
ה/טז שדה שמואל שביעית עמ' מג, עו
ה/טז שו"ת ר"י מסלוצק סי' ה עמ' כ
ה/טז שלום ירושלים עמ' קיח
ה/טז שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' סב, קכז
ה/טז שעורי שבט הלוי הל' שביעית
ה/טז תורת השביעית (הלוי) הל' פ
ה/טז תלמי השדה עמ' קפח {ר"י קורקוס}
ה/יז אגרות משה או"ח ח"א סי' נז ענף א
ה/יז אוצר יסודי שביעית עמ' ת, תי
ה/יז אוצרות הרמב"ם
ה/יז אור לציון שביעית עמ' קמט
ה/יז אמונת יהושע עמ' תקנח
ה/יז אמונת עתיך גל' 108 עמ' 29 {רדב"ז}
ה/יז אמונת עתיך גל' 109 עמ' 17
ה/יז אמונת עתיך גל' 110 עמ' 44
ה/יז אנצי"ת ע' אין אדם חוטא הע' 12
ה/יז באר אברהם (אבלי) עמ' קפ
ה/יז בדבר מלך ח"ט עמ' יב, קלו, קעב, קפה
ה/יז בדבר מלך חט"ו עמ' רנז {מותר לקוץ אילנות לעצים בשביעית קודם שיהיה בהן פרי וכו'}
ה/יז בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 97
ה/יז בכורי הארץ עמ' 421 {משעת הבוסר}
ה/יז ברכת אליהו (דווייך) פרשת משפטים דף סב ע"ד
ה/יז גבורת יצחק שביעית עמ' מז
ה/יז דברות משה ברכות עמ' קצב, שלד {שהרי הוציא פירותיו ובטל דין שביעית ממנו}
ה/יז דברות משה זרעים עמ' תרט {שהרי מפסיד האוכל ונאמר לכם לאכלה ולא להפסיד}, א'קלז {ואם הוציא פירות והגיעו לעונת המעשרות מותר לקוץ אותו שהרי הוציא פירותיו ובטל דין שביעית ממנו}
ה/יז דברות משה מועד ח"א עמ' פט {מותר לקוץ אותו שהרי הוציא פירותיו}
ה/יז דברות משה שבת ח"ב סי' סד הערה לה
ה/יז דברי שירה שביעית עמ' ס, קכט
ה/יז וישאל שאול יו"ד סי' יג
ה/יז חוט שני
ה/יז חוף ימים ח"ג סי' נו אות כד
ה/יז חזון נחום זרעים ח"ב עמ' קיב
ה/יז ישורון ח"כ עמ' תפז {אחרי שהגיע לעונת המעשרות}
ה/יז כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' נב, נט, סג
ה/יז כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' קסא
ה/יז כרם ציון שביעית ח"א דף ט ע"א, ח"ב עמ' קנג ע"ב, קפו ע"א, קפח ע"א, קצ ע"א, שסו
ה/יז להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' קפו, חי"א עמ' לג
ה/יז מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' מו, פ
ה/יז מבוא למשנה תורה עמ' 352
ה/יז מוריה גל' צז עמ' פ
ה/יז מי יהודה יו"ד סי' נא
ה/יז מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' קמא
ה/יז מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' רכד
ה/יז מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' פג, פז
ה/יז מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' תכא
ה/יז מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' לז, נו, שסג
ה/יז מעשה רקח
ה/יז משאת המלך (אדרי)
ה/יז משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' לא
ה/יז משנת המדינה עמ' 250
ה/יז משנת השמיטה סי' א הערה ו, סי' ב הערה י
ה/יז משנת יוסף שביעית ח"א עמ' קכג, ח"ב עמ' נב-נד, נט
ה/יז משנת יעבץ או"ח סי' כח, לג
ה/יז משנת יעבץ שמיטה עמ' לה, נד, עט, צו, קסה, קצו, רג
ה/יז משפטי עזיאל ח"ט עמ' קפב
ה/יז משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' רלט {לאכלה ולא להפסד}
ה/יז נתן פריו כאן, ועמ' קי
ה/יז נתן פריו נדרים עמ' קז, קיד
ה/יז ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קב
ה/יז סופר המלך
ה/יז עולת ראיה (וייס) עמ' קיד
ה/יז עלה יונה עמ' קסז
ה/יז ערהשה"ע זרעים סי' כד ס' כו
ה/יז פרי אברהם - ענינים שונים סי' ב אות ה
ה/יז קובץ השמיטה עמ' תיח, תפב, תרצו
ה/יז קול צופיך עמ' רסה
ה/יז קונטרס באורים וברורים עמ' קט-קי
ה/יז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תרלג
ה/יז רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תכ, תנח
ה/יז שביעי קדש עמ' קמב
ה/יז שדה שמואל שביעית עמ' מד, ריט
ה/יז שמחת עולם (הרבסט) ח"ב שביעית סי' יב אות ב
ה/יז שמן המשחה (בן שמעון) ח"א עמ' רלא-רלד
ה/יז שעורי הרב חלה עמ' קצא, רג
ה/יז שעורי שבט הלוי הל' שביעית
ה/יז שרשים במועדות עמ' קסז
ה/יז תורת השביעית (הלוי) הל' פא
ה/יז תרומת הגורן ח"א עמ' 122 {לאכלה ולא להפסד}
ה/יח אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' פב
ה/יח אוצר יסודי שביעית עמ' ת, תי
ה/יח אמונת עתיך גל' 108 עמ' 29
ה/יח אנצי"ת ע' אדם חשוב הע' 55-56, ע' בוסר הע' 35
ה/יח בית אהרן (צוקרמן) עמ' שמה
ה/יח ברור הלכה ברכות לו ע"ב ציון ו
ה/יח גליונות אבני נזר
ה/יח דברות משה ברכות עמ' רד {ושאר כל האילנות משיוציאו בוסר}
ה/יח דברות משה קדושין סי' מט ענף ד
ה/יח דברי שירה שביעית עמ' קכח
ה/יח הוראות שעה פט"ז
ה/יח התורה והמדינה קובץ ד עמ' קצא
ה/יח וישאל שאול יו"ד סי' יג
ה/יח זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לז [משנה שביעית ספ"ד, ועיי"ש בפירוש המשנה]
ה/יח חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' טו ס"ק ט
ה/יח חזו"א על הרמב"ם
ה/יח חזו"א שביעית סי' ז ס"ק כ
ה/יח חי' ר"מ מאימראן פסחים עמ' רו
ה/יח יצחק ירנן
ה/יח כרם ציון שביעית ח"ב עמ' קפז ע"א
ה/יח כתר המלך
ה/יח מוריה גל' רלג עמ' קמו {משיוציאו, בוסר}
ה/יח מי יהודה יו"ד סי' נא
ה/יח מילי דמרדכי
ה/יח מצודת דוד (שפרבר) עמ' צד
ה/יח משנת המדינה עמ' 250
ה/יח משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' נז-נח
ה/יח משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' ג
ה/יח משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' רעו {הפסד}, רעח {רדב"ז}
ה/יח נזר הקדש (רזין) מנחות דף קלה ע"ג, קלו ע"ב
ה/יח נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' כא
ה/יח נשמת חיים (תשסח) או"ח סי' מג עמ' קז-קח
ה/יח נתיבות שלום (למפרט)
ה/יח סופר המלך
ה/יח עיונים ומחקרים ח"א עמ' 29
ה/יח עלה יונה עמ' קסו
ה/יח ערהשה"ע זרעים סי' כד ס' כז, כח
ה/יח פני משה (שלז')
ה/יח שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' ריט
ה/יח שמחת עולם (הרבסט) ח"ב שביעית סי' יב אות ב {משיוציאו בוסר}
ה/יח שעורי שבט הלוי הל' שביעית
ה/יח שערי חיים (ס' המקח) דף ט ע"ג {שאר כל האילנות}
ה/יח תבואת יוסף עמ' שלד
ה/יח תורת אמך ח"ב עמ' 36
ה/יח תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' רטז
ה/יח תורת השביעית (הלוי) הל' פב
ה/יח תחומין ח"א עמ' 184
ה/יט אור לציון שביעית עמ' קמט
ה/יט בדבר מלך ח"ט עמ' קצ, קצז
ה/יט בית לוי (גולדברג) דף סד ע"א
ה/יט גבורת יצחק שביעית עמ' קכג, קעט, ריד
ה/יט דברות משה ב"ק ח"ב סי' עב ענף ה, סי' עג ענף א, ה-ו
ה/יט הדר יוסף עמ' לו
ה/יט זכר שמואל או"ח סי' ה ס"ק ה
ה/יט חוט שני
ה/יט ישועות כהן שביעית סי' א ס"ק לג
ה/יט כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' נב
ה/יט כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' קכו, קלח
ה/יט כרם ציון שביעית ח"ב דף א ע"א, שנב, שסג, שסו
ה/יט לב מבין
ה/יט מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' ריא
ה/יט מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' סח
ה/יט מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' פד
ה/יט מקדש דוד זרעים - שביעית סי' לח {שריפת תבן וקש}
ה/יט מקדש דוד סי' נט אות ד (מא ע"ג)
ה/יט מראה איש ח"א יו"ד עמ' קכח
ה/יט מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/יט משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' יט {אין שורפין תבן וכו'}
ה/יט משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' לא, קצא-קצז, ח"ד עמ' עג
ה/יט משנת יעבץ שמיטה עמ' לח, עו, פב
ה/יט משנת יעקב
ה/יט עטרת מרדכי (שפלטר, תשעב) אות צג
ה/יט ערהשה"ע זרעים סי' כד ס' יז, כט
ה/יט קובץ השמיטה עמ' תנח
ה/יט קונטרס באורים וברורים עמ' קי
ה/יט שביעי קדש עמ' קו, קח, קמה, קס
ה/יט שדה שמואל שביעית עמ' צ, קז {ר"י קורקוס}, רכא, רכט
ה/יט שעורי שבט הלוי הל' שביעית
ה/יט שרשים במועדות עמ' קסט
ה/יט תורת השביעית (הלוי) הל' פג
ה/יט תורת שביעית (סור') סי' כ, לד
ה/כ אוצר יסודי שביעית עמ' תסח, תפו
ה/כ אור לציון שביעית עמ' קמט
ה/כ אמונת עתיך גל' 123 עמ' 50 {דרך אמונה}
ה/כ באורי סוגיות (הוניגסברג) שביעית סי' ג ס"ק ג {כ"מ}, סי' ז ס"ק ה {כ"מ}
ה/כ בדבר מלך ח"ט עמ' קצה
ה/כ בית אב (ענתבי) דף מג ע"ד
ה/כ בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' רכג
ה/כ גבורת יצחק שביעית עמ' ס, קלב, קעח
ה/כ דברות משה ב"ק ח"ב סי' עב ענף ה, סי' עג ענף א, ה-ו
ה/כ דברות משה זרעים עמ' א'קסז {מרחץ שהוסקה בתבן ובקש של שביעית מותר לרחוץ בה בשכר וכ"מ}
ה/כ דברי שירה שביעית עמ' קח, קלד
ה/כ הגהות רימ"א {מל"מ}
ה/כ המאור הגדול (יעבץ) עמ' רכה
ה/כ הר המלך ח"ז עמ' פג
ה/כ ושבתה הארץ
ה/כ זכר שמואל או"ח סי' ה ס"ק ה
ה/כ זכר שמואל שביעית סי' א ס"ק ה, סי' ב ס"ק ב
ה/כ זר זהב (פראג) עמ' לח
ה/כ חוט שני
ה/כ חזו"א על הרמב"ם
ה/כ חזו"א שביעית סי' יג ס"ק ו, כח
ה/כ חזון נחום זרעים ח"ב עמ' קנא
ה/כ יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' סא
ה/כ ישועות כהן שביעית סי' א ס"ק לג, סי' ו ס"ק יא
ה/כ ישורון ד עמ' תקסג = חי' הרד"ל למשניות שביעית {רחיצה במרחץ}
ה/כ כנה"ג [עי' תוי"ט]
ה/כ כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' קכו, קלח-קלט
ה/כ כרם ציון שביעית ח"א דף טו ע"ג, יט ע"ג, ח"ב עמ' קמב ע"ב, שסו
ה/כ מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"ב דף כו ע"ד
ה/כ מגדל צופים ח"ה סי' פח
ה/כ מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' רכד
ה/כ מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' סח
ה/כ מעיני המים
ה/כ מראה איש ח"א יו"ד עמ' קכח, קלא
ה/כ מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/כ משב יעקב ח"א
ה/כ משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' קצא, קצו
ה/כ משנת יעבץ שמיטה עמ' עד-עה, פא, פז
ה/כ משנת יעקב
ה/כ נתיבות שלום (למפרט)
ה/כ ערהשה"ע זרעים סי' כד ס' ל, לא
ה/כ פרי שמואל שביעית עמ' מה {כ"מ}
ה/כ קהל יהודה - חי' השו"ע דף עט ע"ד {כ"מ}
ה/כ קונטרס באורים וברורים עמ' קיא
ה/כ קונטרס השביעית (קלמנוביץ) עמ' עא, קיט-קכא
ה/כ קרבן אשה
ה/כ קרית מלך
ה/כ שביעי קדש עמ' קו-קז, קלז, קמד-קמה, קנז, קס
ה/כ שדה שמואל שביעית עמ' צ-צא
ה/כ שומר אמת שביעית עמ' נז-נח
ה/כ שמוש חכמים ג עמ' ס
ה/כ שעורי שבט הלוי הל' שביעית
ה/כ שרשים במועדות עמ' קסט
ה/כ תורת השביעית (הלוי) הל' פד
ה/כ תורת שביעית (סור') סי' ט, כ, כה
ה/כא אוצר יסודי שביעית עמ' תכא
ה/כא אור לציון שביעית עמ' קנ
ה/כא אמונת עתיך גל' 102 עמ' 62 {גרעינים}
ה/כא אנצי"ת ע' גרעינים הע' 36, 37
ה/כא בדבר מלך ח"ט עמ' רכז, רלה
ה/כא גבורת יצחק שביעית עמ' קכג
ה/כא גינת ראובן תרומות עמ' תתמא-תתמב
ה/כא דברי שירה שביעית עמ' קז {כ"מ}
ה/כא זר זהב (פראג) עמ' מ
ה/כא חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' ז ס"ק ו
ה/כא חוט שני
ה/כא חזו"א על הרמב"ם
ה/כא חזו"א שביעית סי' יג ס"ק יא
ה/כא חזון יחזקאל שביעית פ"ז ה"ב
ה/כא חזון נחום זרעים ח"ב עמ' קכד
ה/כא חסדי דוד ח"א עמ' ש
ה/כא יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' מד, מו
ה/כא ישועות כהן שביעית סי' א ס"ק לח
ה/כא ישורון ד עמ' תקנ, תקנז = חי' הרד"ל למשניות שביעית
ה/כא כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' קעב
ה/כא כרם ציון שביעית ח"א דף יט ע"ג, קנב ע"ב, ח"ב עמ' קמג ע"ב, שסד
ה/כא להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' קפז ע"ב
ה/כא מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' צד, קג, שנד
ה/כא מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ח עמ' רצה
ה/כא מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' מ, שנו
ה/כא מעשה רקח
ה/כא מקום דוד [ברך יצחק סוף בהר]
ה/כא מראה איש ח"א יו"ד עמ' קלג
ה/כא מראה אש ח"ב עמ' רלא
ה/כא משה ידבר (תשעו) עמ' רסו
ה/כא משנת השמיטה סי' ד הערה ט
ה/כא משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' כז-כח, קיא
ה/כא משנת יעקב
ה/כא ניצני שביעית עמ' 213, 216
ה/כא נתיבות שלום (למפרט)
ה/כא עולת ראיה (וייס) עמ' קיז
ה/כא ערהשה"ע זרעים סי' כד ס' לב
ה/כא פרי שמואל שביעית עמ' טו-טז, מג
ה/כא קהלות יעקב שביעית סי' יא
ה/כא קונטרס באורים וברורים עמ' קיב-קטז
ה/כא קונטרס השביעית (קלמנוביץ) עמ' כט
ה/כא קרית מלך
ה/כא שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' קצט
ה/כא שביעי קדש עמ' קנ, קס
ה/כא שדה שמואל שביעית עמ' סב
ה/כא שמחת עולם (הרבסט) ח"ב שביעית סי' טז אות ד
ה/כא שעורי שבט הלוי הל' שביעית
ה/כא תורת השביעית (הלוי) הל' פה
ה/כא תורת זרעים עמ' סז
ה/כב גבורת יצחק שביעית עמ' ריז
ה/כב חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' ז ס"ק ו
ה/כב חוט שני
ה/כב חזו"א שביעית סי' ט ס"ק ד
ה/כב חי' בר נחמני דף יב ע"א
ה/כב חסדי דוד ח"א עמ' שיז
ה/כב מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' ק, שמב, שמג, שמה
ה/כב משנת יוסף שביעית ח"א עמ' קסז
ה/כב נתן פריו חולין עמ' לז
ה/כב ערהשה"ע זרעים סי' כד ס' לב
ה/כב קונטרס באורים וברורים עמ' קטז
ה/כב שעורי שבט הלוי הל' שביעית
ה/כב תורת השביעית (הלוי) הל' פו
ה/כג אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' פ, ח"ז עמ' צח, ח"ח עמ' צא
ה/כג אוצר יסודי שביעית עמ' תסא-תסב, תסד, תסח, תפה, תקנט-תקס
ה/כג אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' סד
ה/כג אור שמח
ה/כג באורי סוגיות (הוניגסברג) שביעית סי' ז ס"ק ב
ה/כג בדבר מלך ח"ט עמ' קצו {יוצן}, קצח {לתוך כר}
ה/כג גבורת יצחק שביעית עמ' ריז
ה/כג דברי שירה שביעית עמ' צז, קלה {רדב"ז}, קמו
ה/כג הדר יוסף עמ' לו
ה/כג זכר שמואל או"ח סי' ה ס"ק ה
ה/כג זר זהב (פראג) עמ' מד
ה/כג חוט שני
ה/כג חזו"א על הרמב"ם
ה/כג חזו"א שביעית סי' ט ס"ק ד, סי' יג ס"ק ה, טו
ה/כג חזון יחזקאל שביעית פ"ה הי"ב
ה/כג טל נתן עמ' צא
ה/כג יד אליהו (לובלין) סי' יז
ה/כג ישועות כהן שביעית סי' א ס"ק לג
ה/כג ישועת משה עמ' טז
ה/כג כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' קלח-קלט
ה/כג כרם ציון שביעית ח"ב עמ' קמה ע"ב, רלג ע"ב, שסג
ה/כג מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' סח
ה/כג מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' קסב-קסז
ה/כג מעשה רקח
ה/כג מקדש דוד זרעים - שביעית סי' ח, לח
ה/כג מקדש דוד סי' נט אות ב (לז ע"ב, מא ע"ד)
ה/כג מראה איש ח"א יו"ד עמ' קכח
ה/כג מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/כג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' יט {ומשתרד רביעה שנייה במוצאי שביעית נהגין וכו'}
ה/כג משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' יד, קצו-קצז, ח"ד עמ' סט, עה
ה/כג משנת יעבץ שמיטה עמ' עה
ה/כג משנת יעקב
ה/כג עולת ראיה (וייס) עמ' סו
ה/כג ערהשה"ע זרעים סי' כד ס' ל, לב
ה/כג קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קנד
ה/כג קונטרס באורים וברורים עמ' קטז-קיח
ה/כג קונטרס השביעית (קלמנוביץ) עמ' קכ-קכא
ה/כג שביעי קדש עמ' קו, קלב, קלה, קמה, קנז, קס
ה/כג שדה שמואל שביעית עמ' צא, קז-קח
ה/כג שומר אמת שביעית עמ' נז-נח
ה/כג שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' צח
ה/כג שעורי שבט הלוי הל' שביעית
ה/כג שער יהודה דף מו {ר"י קורקוס}
ה/כג שערי זיו ח"ב דף רה ע"ג
ה/כג תורת השביעית (הלוי) הל' פז
ה/כג תורת חיים וחסד עמ' תקיב
ה/כג תחומין חי"ד עמ' 100


ו/416 הלכות שמיטה ויובל פרק ו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ו/רה"פ אוצרות השמיטה לחכמי תימן
ו/רה"פ באורים וברורים (דיין, תשסח)
ו/רה"פ באורים וברורים (דיין, תשעה) עמ' קסז-רלה
ו/רה"פ באר יצחק (בן שושן)
ו/רה"פ בית רידב"ז סי' ז
ו/רה"פ דרך אמונה
ו/רה"פ הרמב"ם המדויק
ו/רה"פ יד פשוטה
ו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ו/רה"פ מעשי למלך (קריספין)
ו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ו/רה"פ ס' השו"ת - שמיטה
ו/רה"פ פאת השלחן סי' כו
ו/רה"פ פי' ר"י קאפח
ו/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ו/רה"פ רמב"ם הערוך
ו/רה"פ רמב"ם לעם
ו/רה"פ שבת הארץ
ו/רה"פ שם טוב
ו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ו/א אוצר יסודי שביעית עמ' תקו
ו/א אוצרות הרמב"ם
ו/א אור הישר [מפרשים הל' עדות פ"י ה"ד]
ו/א אור לציון שביעית עמ' קנ
ו/א אמונת יהושע עמ' תקנא
ו/א אמונת עתיך גל' 105 עמ' 166 {שבת הארץ}
ו/א אמונת עתיך גל' 106 עמ' 51 {שבת הארץ}, 75
ו/א באורי סוגיות (הוניגסברג) שביעית סי' יד ס"ק ו
ו/א בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' רסח
ו/א בדבר מלך ח"ט עמ' קפח
ו/א בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' נ, ח"ב בהקדמה עמ' 50, וגוף הספר עמ' יז
ו/א גבורת יצחק שביעית עמ' קמט
ו/א דברות משה ב"ק ח"ב סי' עב ענף ה
ו/א דברי ירמיהו קידושין עמ' קפז
ו/א דברי שירה שביעית עמ' צג, קי, קל-קלא
ו/א דרשות ר"י אבן שועיב עמ' רצח
ו/א חוות אליעזר עמ' סב
ו/א חוט שני
ו/א חוף ימים ח"ב סי' ה אות ו, סי' ח אות ב, סי' לא אות ו, סי' לז אות א, סי' לט אות א, סי' נ אות ט, סי' נב אות א, ו
ו/א חזון נחום זרעים ח"ב עמ' קכד
ו/א חי' משנה פסחים עמ' רכד
ו/א ישועות כהן שביעית סי' ו ס"ק ה
ו/א כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף טו ע"א
ו/א כרם ציון שביעית ח"א דף יב ע"ב, ח"ב עמ' קיא ע"א, קכג ע"א, קמו ע"א, רנג ע"ב, שסז, שסט
ו/א להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' סב, פ
ו/א מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' קיד, רעא
ו/א מוריה גל' רה עמ' יט {כ"מ - למכור מעט}
ו/א מחקרי ארץ ח"ג או"ח סי' קט
ו/א מילי דמרדכי
ו/א מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' רכד
ו/א מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רנב {שבת הארץ}, רנט, רס {שבת הארץ}
ו/א מעשה הבא בעבירה עמ' 82
ו/א מעשה רקח
ו/א משאת המלך (אדרי)
ו/א משב יעקב ח"א עמ' קיט
ו/א משנת השמיטה סי' א הערה ז, סי' ז הערה א
ו/א משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' יח, ח"ג עמ' לג, קסה, קעא, קצה
ו/א משנת יעבץ שמיטה עמ' פג, קסז, קע
ו/א משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' רכט-רלג
ו/א משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' רפ {רמב"ם}, שב {שבת הארץ}
ו/א נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 516 {שבת הארץ}
ו/א ניצני שביעית עמ' 181 {מוכר מעט}
ו/א נר דוד ח"ב עמ' כח {מל"מ}
ו/א נתן פריו כאן
ו/א נתן פריו סוכה עמ' שיג
ו/א סהמ"צ לרס"ג ח"א דף רסט ע"ד
ו/א ערהשה"ע זרעים סי' כה ס' א-ה
ו/א פני משה (שלז')
ו/א פרי שמואל שביעית עמ' מז-מח
ו/א צהר גל' י עמ' 245 {שבת הארץ}
ו/א קובץ השמיטה עמ' יב, תל, תלג
ו/א קונטרס באורים וברורים עמ' קיט-קלו
ו/א קונטרס השביעית (קלמנוביץ) עמ' מב, פז
ו/א קרבן אליצור דף קטו ע"ב {כ"מ}, קיט ע"ב {כ"מ}
ו/א שדה שמואל שביעית עמ' סה, פב, רמט
ו/א שומר אמת שביעית עמ' לד {השמיט שהאיסור הוא למכור בשוק}
ו/א שיחות לספר ויקרא עמ' רצז {דרכים שמותר למכור פירות שביעית}
ו/א שעורי שבט הלוי הל' שביעית
ו/א תורת השביעית (הלוי) הל' פח
ו/א תורת זרעים עמ' סז
ו/א תלמי השדה עמ' קכא, רא, רב
ו/ב אמונת עתיך גל' 110 עמ' 45
ו/ב באורי סוגיות (הוניגסברג) שביעית סי' יב ס"ק א, סי' יד ס"ק ו, סי' טו הערה 92
ו/ב בדבר מלך ח"ט עמ' רלב
ו/ב בית אהרן וישראל גל' צד עמ' יט-כ {טוה"נ ממון}
ו/ב גבורת יצחק שביעית עמ' קכח
ו/ב דברות משה ב"ק ח"ב סי' עג ענף ו
ו/ב דברות משה זרעים עמ' א'קנח {לקח ירקות לאכול והותיר מותר למכור המותר והדמים שביעית}
ו/ב דובב מישרים (וידנפלד) עמ' ד
ו/ב ויען יצחק עמ' רסד
ו/ב זר זהב (פראג) עמ' לח {בשכר}
ו/ב חוט שני
ו/ב חוף ימים ח"ב סי' ח אות ג, סי' ט אות א, סי' לו אות ה
ו/ב חי' משנה פסחים עמ' רכה
ו/ב יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' סא
ו/ב יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קלט
ו/ב כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף טו ע"א
ו/ב כרם ציון שביעית ח"ב עמ' קמב ע"ב, שסז
ו/ב להורות נתן - שו"ת ח"ב עמ' לז ע"ב
ו/ב מוריה גל' רה עמ' טז
ו/ב מנחת חיים (אמסלם) ח"ב עמ' לז
ו/ב מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' רכד
ו/ב מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רנט
ו/ב מעיני המים
ו/ב מעשה רקח
ו/ב מקדש דוד זרעים - שביעית סי' נה {בתלוש בסוריא}
ו/ב משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' ל, מג, מז, קלא, קצד
ו/ב משנת יעקב
ו/ב משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' רפ {רמב"ם}, ש {שבת הארץ}
ו/ב נודע ביהודה השלם או"ח עמ' קג
ו/ב נתיבות שלום (למפרט)
ו/ב ס' המקח עמ' קמה
ו/ב ערהשה"ע זרעים סי' כה ס' ו-ח
ו/ב פרי שמואל שביעית עמ' מז
ו/ב קובץ השמיטה עמ' ח, קכט, תלב
ו/ב קונטרס באורים וברורים עמ' קלו-קמ
ו/ב קונטרס השביעית (קלמנוביץ) עמ' לה, מב, פז
ו/ב קרבן אליצור דף קטו ע"ב
ו/ב שביעי קדש עמ' קז
ו/ב שדה שמואל שביעית עמ' סה
ו/ב שלום ירושלים עמ' קכד
ו/ב שם טוב - השלמה
ו/ב שמות בארץ (תשנט) עמ' רפו
ו/ב שמן המשחה (בן שמעון) ח"א עמ' רלד
ו/ב שעורי שבט הלוי הל' שביעית
ו/ב תורת השביעית (הלוי) הל' פט
ו/ב תחומין ח"ז עמ' 39
ו/ב תלמי השדה עמ' רא, רב
ו/ג אוצר יסודי שביעית עמ' תכב, תמ, תמה, תקיא-תקיב, תקיח, תקנב, תקנז, תקנט, תקסח
ו/ג אור הישר [אור הישר ירושלמי שביעית פ"ח ה"ג]
ו/ג אור לציון שביעית עמ' קנ
ו/ג אמונת עתיך גל' 106 עמ' 50, 55
ו/ג ארץ חמדה (ישראלי) עמ' פד
ו/ג בדבר מלך חי"ב עמ' רלה
ו/ג גבורת יצחק שביעית עמ' קמט
ו/ג דברי שירה שביעית עמ' צג, קי, קל-קלא
ו/ג חוט שני
ו/ג חזו"א על הרמב"ם
ו/ג כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' קמ
ו/ג כרם ציון שביעית ח"א דף יד ע"ג, ח"ב עמ' קה ע"ב, קמז ע"ב, שסז, שסח
ו/ג מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' קיד, קכב, תריז
ו/ג מנחת מרדכי (קרטמן) ח"א עמ' יא
ו/ג מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רסג
ו/ג מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' רכה
ו/ג מעדני ארץ שביעית (תשד) דף קנז ע"ב
ו/ג מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' נח
ו/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/ג משנת השמיטה סי' ז הערה ג
ו/ג משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' מו, קכ, קכד
ו/ג משנת יעקב
ו/ג משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' רפ
ו/ג ניצני שביעית עמ' 243-244
ו/ג ערהשה"ע זרעים סי' כה ס' ט, יב
ו/ג פני משה (שלז')
ו/ג קונטרס באורים וברורים עמ' קמ-קמא
ו/ג קונטרס השביעית (קלמנוביץ) עמ' מד, פו
ו/ג קרית מלך
ו/ג שדה שמואל שביעית עמ' פא, קמד
ו/ג שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' פז {רדב"ז}
ו/ג שעורי שבט הלוי הל' שביעית
ו/ג תורת השביעית (הלוי) הל' צ
ו/ג תלמי השדה עמ' קלא, רד-רו
ו/ד חזו"א על הרמב"ם
ו/ד חזו"א שביעית סי' יד ס"ק יב
ו/ד מנחת שי חלה עמ' רכז
ו/ד משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' לז, קכג, קכו
ו/ד ערהשה"ע זרעים סי' כה ס' י, יא
ו/ד פד"ר חי"ח עמ' 130 {מל"מ}
ו/ד קונטרס באורים וברורים עמ' קמא-קמב
ו/ד קונטרס השביעית (קלמנוביץ) עמ' פז
ו/ד שדה שמואל שביעית עמ' פא
ו/ד שעורי שבט הלוי הל' שביעית
ו/ד תורת השביעית (הלוי) הל' צא
ו/ה אור לציון שביעית עמ' קנ
ו/ה אמונת עתיך גל' 109 עמ' 75
ו/ה ברור הלכה נדרים נג ע"ב לפני ציון א
ו/ה גבורת יצחק שביעית עמ' עו, קז
ו/ה חוט שני
ו/ה חזו"א על הרמב"ם
ו/ה חזו"א שביעית סי' יד ס"ק יב
ו/ה כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' קנז
ו/ה כרם ציון שביעית ח"ב עמ' שסח
ו/ה מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' עב, קטו, קפז, רצז, רצח, תצה, תצו
ו/ה מאמר מרדכי - י"ג באלול עמ' רצג
ו/ה מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' קצו
ו/ה מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' תכז
ו/ה משנת השמיטה סי' ז הערה ה
ו/ה משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' קכ
ו/ה משנת יעבץ או"ח סי' לג, שמיטה עמ' לד, מז, פו
ו/ה ניצוצי אש עמ' קנז
ו/ה ערהשה"ע סי' כה ס' ט
ו/ה קונטרס באורים וברורים עמ' קמב-קמג
ו/ה קרית מלך
ו/ה שדה שמואל שביעית עמ' סה
ו/ה שעורי שבט הלוי הל' שביעית
ו/ה תורת השביעית (הלוי) הל' צב
ו/ה תלמי השדה עמ' ריא
ו/ו אמונת יהושע עמ' אלף שצא
ו/ו ארץ הצבי (שכטר) עמ' יט
ו/ו באורי סוגיות (הוניגסברג) שביעית סי' יא ס"ק ב
ו/ו בדבר מלך ח"ט עמ' לד, רט
ו/ו בית אהרן וישראל גל' צו עמ' פב
ו/ו בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 103 {גמ"ח}
ו/ו בן אשר סי' כה הערה א
ו/ו גבורת יצחק שביעית עמ' קסא
ו/ו גור אריה יהודה (זמבא) עמ' עב
ו/ו חוט שני
ו/ו חוף ימים ח"א סי' לה אות א, ח"ב סי' ד אות ג, סי' יא אות א
ו/ו חזו"א שביעית סי' י ס"ק יג
ו/ו חקרי זמנים ח"א עמ' שיז
ו/ו יד איתן
ו/ו יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רעו
ו/ו ישועת משה עמ' לה
ו/ו כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' קעד-קעה
ו/ו מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' קטו, תצו, תקא
ו/ו מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' רלה
ו/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' תקיא
ו/ו מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רנט
ו/ו מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' רנד
ו/ו מעדני ארץ שביעית (תשד) דף קסב ע"ב
ו/ו מעשה רקח
ו/ו משנת השמיטה סי' א הערה יג, סי' ז הערה ד
ו/ו משנת יעבץ שמיטה עמ' פח, קד, קע
ו/ו משנת יעקב מדע עמ' פח, נשים ח"א עמ' סט
ו/ו משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 66
ו/ו משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' רפ
ו/ו ערהשה"ע זרעים סי' כה ס' יד, טו
ו/ו פרי שמואל שביעית עמ' עא, עג
ו/ו קדשי יהושע עמ' תתכה
ו/ו קובץ השמיטה עמ' תלג
ו/ו קונטרס באורים וברורים עמ' קמג-קמו
ו/ו קרן פני משה ח"א עמ' קנ
ו/ו שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' קנב
ו/ו שלמי שמחה ח"א עמ' קעב
ו/ו שעורי שבט הלוי הל' שביעית
ו/ו תורת השביעית (הלוי) הל' צג
ו/ו תלמי השדה עמ' רכב
ו/ז אבן ישראל (פישר) ח"ט עמ' קסט
ו/ז אור ליהודה (תשנט) עמ' ת
ו/ז בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' רעד
ו/ז בדבר מלך ח"ט עמ' קמג, ריב
ו/ז בדבר מלך ח"י עמ' רנט
ו/ז בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' כ
ו/ז בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' כז
ו/ז גבורת יצחק שביעית עמ' קז, קיג, קסט
ו/ז דברי שירה שביעית עמ' צט
ו/ז חוט שני
ו/ז חוף ימים ח"א סי' כח אות ה, סי' לב אות ב, ח"ב סי' נב אות ג
ו/ז חזו"א על הרמב"ם
ו/ז יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קלט
ו/ז כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' קעד-קעה
ו/ז מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' קטו, תצו, תצז
ו/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' תקיא
ו/ז מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' קמה, קסא
ו/ז מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' יט, כו
ו/ז מראה איש ח"א יו"ד עמ' קלה
ו/ז משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' קנז-קנח
ו/ז משנת יעבץ או"ח סי' כח, שמיטה עמ' פח, קצח
ו/ז משנת יעקב נשים ח"א עמ' סה, סט, זרעים ח"ב עמ' קמח-קמט
ו/ז משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' רפ
ו/ז ערהשה"ע זרעים סי' כה ס' טו
ו/ז פרי שמואל שביעית עמ' יא
ו/ז קונטרס באורים וברורים עמ' קמו-קמח
ו/ז קונטרס השביעית (קלמנוביץ) עמ' נא
ו/ז שעורי שבט הלוי הל' שביעית
ו/ז תורת השביעית (הלוי) הל' צד
ו/ז תורת שביעית (סור') סי' יז
ו/ח בית אהרן וישראל גל' צו עמ' עה {דרך אמונה}
ו/ח ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' קלו
ו/ח גבורת יצחק שביעית עמ' קסא
ו/ח חוף ימים ח"א סי' יב אות ז, ח"ב סי' כ אות ה, סי' נ אות ג
ו/ח ישועת משה עמ' לד
ו/ח כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' קעה
ו/ח כרם ציון שביעית ח"ב עמ' קיז ע"א
ו/ח מוריה גל' צז עמ' פו
ו/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' תקיא
ו/ח מראה אש ח"ב עמ' רכז
ו/ח משנת השמיטה סי' ז הערה ו
ו/ח משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' קנו, קנח
ו/ח משנת יעבץ שמיטה עמ' קסט
ו/ח משנת יעקב כאן, נשים ח"א עמ' סה, זרעים ח"ב עמ' קמח-קמט
ו/ח משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 66
ו/ח נר מצוה (ואלק) מצוות דף לט ע"א
ו/ח ערהשה"ע זרעים סי' כה ס' טז
ו/ח פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' לב
ו/ח קובץ השמיטה עמ' תכ, תלב
ו/ח קונטרס באורים וברורים עמ' קמט-קנ
ו/ח שביעי קדש עמ' קנב
ו/ח שדה שמואל שביעית עמ' קעג
ו/ח שלמי שמחה ח"א עמ' קעב
ו/ח שעורי שבט הלוי הל' שביעית
ו/ח שער המלך ח"א עמ' כה
ו/ח תורת השביעית (הלוי) הל' צה
ו/ח תורת שביעית (סור') סי' יד
ו/ח תפארת ציון (ריבקין) סי' ז אות כד
ו/ט אור הישר [אור הישר עדויות פ"ז מ"ו ותמורה יח ע"א ודף כד ע"א]
ו/ט אמונת יהושע עמ' אלף שעט, אלף שפז {בהמה}
ו/ט בית אהרן וישראל גל' נד עמ' טו {שמא יגדל עדרים}
ו/ט ברור הלכה סוכה מ ע"ב ציון ו
ו/ט זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לז [עי' הל' מע"ש פ"ד ה"ו]
ו/ט חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' ט ס"ק כ
ו/ט חוף ימים ח"ב סי' נב אות ה
ו/ט כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' קעה
ו/ט כרם ציון שביעית ח"ב עמ' שסט
ו/ט מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' קטז
ו/ט מילי דמרדכי
ו/ט מעשה רקח
ו/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/ט משנת השמיטה סי' ז הערה ט
ו/ט משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' טז, ח"ג עמ' קסג, ח"ד עמ' צז
ו/ט נר מצוה (ואלק) מצוות דף לט ע"א {אין מחללים על בהמה חיה שמא יגדל עדרים}, מ ע"ג
ו/ט ערהשה"ע זרעים סי' כה ס' טז-יח
ו/ט ציץ הקודש ח"א דף קא ע"ב
ו/ט קונטרס באורים וברורים עמ' קנ
ו/ט שמות בארץ (תשנט) עמ' שב
ו/ט שעורי שבט הלוי הל' שביעית
ו/ט שפת אמת על התלמוד ח"ב דף ק ע"ד
ו/ט תורת השביעית (הלוי) הל' צו
ו/י אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' צד
ו/י אוצר יסודי שביעית עמ' תמה, תקנב, תקנז, תקנט, תקסח
ו/י אור שמח
ו/י באורי סוגיות (הוניגסברג) שביעית סי' יא הערה 29
ו/י בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' ריט, רסה, רסח
ו/י בדבר מלך ח"ט עמ' ל, קמו, קצט, רט, ריג {צדקה}, רטו
ו/י בדבר מלך ח"י עמ' רמט, רנב, רס
ו/י בדבר מלך חט"ז עמ' תסב
ו/י בדבר מלך חי"ב עמ' רלו, רפח
ו/י בית אהרן וישראל גל' צו עמ' פה {חוט שני}
ו/י ברור הלכה קדושין נב ע"א ציון ב
ו/י ברכת הארץ (עמנואל) עמ' 105
ו/י גבורת יצחק שביעית עמ' קס-קסא, קסג, קסט, קעא, קעג, קעה, קעח, מ"ש עמ' צ, צו
ו/י הר המלך ח"ה עמ' שט
ו/י ויען יצחק עמ' רסה
ו/י חוט שני
ו/י חוף ימים ח"ב סי' ד אות ד, סי' י אות ב, סי' יד אות א, ג, ו, סי' לה אות ג, סי' לח אות ד, סי' מג אות ו, סי' נ אות ו, סי' נא אות א, סי' נב אות א
ו/י חזון נחום זרעים ח"ב עמ' קלה
ו/י יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' סו, ע
ו/י יד ישראל ח"א
ו/י יקב זאב דף פא ע"א
ו/י ישועות כהן שביעית סי' ו ס"ק כא
ו/י ישורון ד עמ' תקסב = חי' הרד"ל למשניות שביעית
ו/י ישורון ד עמ' תקסג = חי' הרד"ל למשניות שביעית {קניית חטאות ואשמות מדמי שביעית}
ו/י כוכבי בוקר עמ' תצו {חוט השני}
ו/י כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' עב
ו/י כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' קעה
ו/י כרם ציון שביעית ח"א דף טו ע"א, ח"ב עמ' קה ע"א, קו ע"א, קלו ע"ב, קמא ע"ב, קנז ע"א, קס ע"ב, קע ע"א, קעו ע"ב, שסט, שעא
ו/י להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' עז
ו/י מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' קטז
ו/י מוריה גל' קה עמ' נה, גל' רכו עמ' צד-צה, צז
ו/י מילי דמרדכי
ו/י מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רנא
ו/י מקדש דוד סי' נט (מב ע"ד)
ו/י משנת השמיטה סי' ז הערה ט
ו/י משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' לב, קמא-קמב, קסח, קע-קעב
ו/י משנת יעבץ או"ח סי' כח, פ, שמיטה עמ' פג, צא, צג, צה, קסט
ו/י משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' ש {שבת הארץ}
ו/י נועם חי"ז עמ' רמט [קול תורה אדר תשכז], חכ"ב עמ' רכט
ו/י נחלת יצחק קידושין סי' כז
ו/י נחמד למראה ח"א דף נא ע"ד
ו/י ניצני שביעית עמ' 267
ו/י נתן פריו
ו/י עולת ראיה (וייס) עמ' קכ
ו/י ערהשה"ע זרעים סי' כו ס' ב, ג, ו
ו/י פרי שמואל שביעית עמ' עג
ו/י קובץ השמיטה עמ' קל, שצה, תסט, תעב
ו/י קונטרס באורים וברורים עמ' קנ-קנה
ו/י קונטרס השביעית (קלמנוביץ) עמ' קיג-קיד
ו/י קרית מלך
ו/י שביעי קדש עמ' קז, קנד
ו/י שולי הגליון עמ' קכו
ו/י שלום ירושלים עמ' קכה
ו/י שמן המשחה (בן שמעון) ח"א עמ' רלד {רדב"ז}
ו/י שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' יז
ו/י שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' יב
ו/י שעורי שבט הלוי הל' שביעית
ו/י תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' קסד-קסו
ו/י תורה לשמה (תשעג) עמ' ריט
ו/י תורת השביעית (הלוי) הל' צז
ו/י תורת שביעית (סור') סי' יד-טו, יז-יח
ו/י תחומין חכ"א עמ' 18, 20
ו/י תלמי השדה עמ' רנט-רסא, רסד {ר"י קורקוס}, רסה
ו/יא באורי סוגיות (הוניגסברג) שביעית סי' טז ס"ק ג
ו/יא בדבר מלך ח"ט עמ' רטו-רטז
ו/יא בית אהרן וישראל גל' נד עמ' טו {אין מוסרים פירות שביעית - השמיט עם הארץ}
ו/יא חוט שני
ו/יא חוף ימים ח"א סי' סג אות ג, ה, ח"ב סי' סו אות ב
ו/יא כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' קעה
ו/יא כרם ציון שביעית ח"ב עמ' קלז ע"א
ו/יא מאמר מרדכי - י"ג באלול עמ' רסז
ו/יא מוריה גל' רכו עמ' צד
ו/יא מנחת עני (תקמ) דף י ע"ב {השמיט שמותר לתת לפועל פמש"פ מדמי שביעית}
ו/יא מעשה רקח
ו/יא משנת השמיטה סי' ז הערה ט, יא
ו/יא משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' קלו, קלט-קמא, קעב
ו/יא נחמד למראה ח"א דף קלו ע"ד, קלז ע"ב
ו/יא ניצני שביעית עמ' 252-253
ו/יא נתיבות מרדכי קדושין עמ' תנו
ו/יא עין יהודה עמ' רנ {מתנת חנם}
ו/יא ערהשה"ע זרעים סי' כו ס' ה
ו/יא פועלים ואומנים עמ' 108
ו/יא קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' תסח
ו/יא קובץ השמיטה עמ' תסט
ו/יא קונטרס באורים וברורים עמ' קנה-קנו
ו/יא קונטרס השביעית (קלמנוביץ) עמ' צד, קיב
ו/יא שביעי קדש עמ' קס
ו/יא שדה שמואל שביעית עמ' פה
ו/יא שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' פט
ו/יא שעורי שבט הלוי הל' שביעית
ו/יא תורה לשמה (תשעג) עמ' שט
ו/יא תורת השביעית (הלוי) הל' צח
ו/יב אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' קכה, ח"ז עמ' צ
ו/יב באורי סוגיות (הוניגסברג) שביעית סי' כא ס"ק ב
ו/יב ברור הלכה ע"ז סב ע"א ציון ו
ו/יב דברות משה זרעים עמ' א'קע {ולא קנסו הפועל להיות שכרו כדמי שביעית}
ו/יב דברות משה שבועות-ע"ז עמ' שמג {ולא קנסו הפועל להיות שכרו כדמי שביעית}
ו/יב חוף ימים ח"א סי' יב אות ה, סי' לה אות א, סי' סב אות ג-ד, סי' סה אות ד, ח"ב סי' ז אות א, סי' לו אות א
ו/יב מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' סז, רמג-רמה, רמז {כ"מ}
ו/יב מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רעה
ו/יב מעיני המים
ו/יב משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' מד, קכח, קלא
ו/יב משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' רסח {לשלם לפועל}
ו/יב עיונים ומחקרים ח"א עמ' 31, 35
ו/יב ערהשה"ע זרעים סי' כו ס' ח, ט
ו/יב קונטרס באורים וברורים עמ' קנו-קנז
ו/יב קונטרס השביעית (קלמנוביץ) עמ' פח
ו/יב קרבן אליצור דף קנ ע"א
ו/יב שדה שמואל שביעית עמ' פב
ו/יב שעורי שבט הלוי הל' שביעית
ו/יב תורת השביעית (הלוי) הל' צט
ו/יג אור הישר [חתם סופר חיו"ד סי' קו]
ו/יג בית נפתלי (תשסו) עמ' תלב
ו/יג בית שערים ח"ג סי' לח
ו/יג ברור הלכה ע"ז סב ע"א ציון ו פסקה ב, ציון ח
ו/יג דברות משה זרעים עמ' א'קע {כגון שהביאו יותר מדאי הרי שכרן כדמי שביעית ודבר זה קנס להם}
ו/יג דברות משה שבועות-ע"ז עמ' שמג {כגון שהביאו יותר מדאי הרי שכרן כדמי שביעית}
ו/יג חוף ימים ח"א סי' ב אות א, ה, סי' טו אות ב, סי' לה אות א, סי' נז אות א, סי' סב אות ג, סי' סג אות ב, ח"ב סי' ב אות ו, סי' ה אות ה-ו, סי' ז אות ב, סי' לב אות א, סי' לה אות א
ו/יג חזו"א על הרמב"ם
ו/יג חזו"א שביעית סי' יב ס"ק ו, סי' יג ס"ק יט
ו/יג חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' רכב
ו/יג חלקת יואב מהדו"ק יו"ד סי' יח
ו/יג חסדי דוד ח"א עמ' שכא
ו/יג לבושי מרדכי יו"ד עמ' פז
ו/יג מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' רנח
ו/יג מוסר המקרא והתלמוד עמ' קכו
ו/יג משאת המלך (אדרי)
ו/יג משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' לב, מד, מט, קכט-קלא
ו/יג עיונים ומחקרים ח"א עמ' 35
ו/יג ערהשה"ע זרעים סי' יז ס' ה, סי' כו ס' ט
ו/יג ערוגת הבושם (גרינוואלד) סוגיות עמ' רמח {חמרים העושים בפירות שביעית וכו' ולא קנסו בשכר הפועל וכו'}
ו/יג קובץ השמיטה עמ' קכט
ו/יג קונטרס באורים וברורים עמ' קנז-קנח
ו/יג קונטרס השביעית (קלמנוביץ) עמ' צ
ו/יג שביעי קדש עמ' קד
ו/יג שלום ירושלים עמ' קכד
ו/יג שמוש חכמים ג עמ' ס
ו/יג שעורי שבט הלוי הל' שביעית
ו/יג תורת השביעית (הלוי) הל' ק
ו/יד אוצר יסודי שביעית עמ' תקכז, תקלז
ו/יד אמונת עתיך גל' 109 עמ' 21
ו/יד באורי סוגיות (הוניגסברג) שביעית סי' כ ס"ק ו, סי' כב ס"ק ב
ו/יד בית אהרן וישראל גל' צו עמ' פא {חוט שני}
ו/יד גבורת יצחק שביעית עמ' קנ
ו/יד דברות משה זרעים עמ' תתנג {ואם לקח ממנו סתם לא ישלם לו מדמי שביעית שאין פורעין חוב מהן}
ו/יד חוט שני
ו/יד חוף ימים ח"א סי' סב אות ג, סי' סד אות א, סי' סה אות ג, סי' סו אות ב
ו/יד חוף ימים ח"ב סי' ה אות ג
ו/יד חזון יחזקאל שביעית פ"ו הי"ג
ו/יד יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' נז
ו/יד ישועות כהן שביעית סי' ה ס"ק יב, סי' ו ס"ק יט
ו/יד משאת המלך (אדרי)
ו/יד משב יעקב ח"א
ו/יד משנת השמיטה סי' ו הערה יג
ו/יד משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' לב, קלב-קלה
ו/יד משנת יעקב כאן, ומדע עמ' פח
ו/יד ערהשה"ע זרעים סי' כו ס' ז, י
ו/יד קונטרס באורים וברורים עמ' קנט
ו/יד שדה שמואל שביעית עמ' פג, רמד
ו/יד שעורי שבט הלוי הל' שביעית
ו/יד תורת השביעית (הלוי) הל' קא
ו/יד תורת זרעים עמ' ע
ו/טו אמונת עתיך גל' 106 עמ' 36 {שבת הארץ}
ו/טו אמונת עתיך גל' 114 עמ' 30
ו/טו ארעא דרבנן (תשעט) עמ' ריט
ו/טו בית אהרן (סוויאדישץ) דף ח ע"א {בטובה}
ו/טו ברכת הארץ (עמנואל) עמ' 112
ו/טו דברות משה זרעים עמ' תרח {בטובה כיצד שיתן לו פירות שביעית כמו שעשה עמו טובה שנתן לו}
ו/טו דברי שירה שביעית עמ' קנ
ו/טו חוט שני
ו/טו חוף ימים ח"א סי' יג אות ב, סי' סג אות ב
ו/טו יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קלט
ו/טו כרם ציון שביעית ח"ב עמ' שנו
ו/טו מגד יהודה ח"א סי' רכט אות טז
ו/טו מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' רכד
ו/טו מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רע {שבת הארץ}
ו/טו משאת המלך (אדרי)
ו/טו משנת אליעזר (רבינ') עמ' קסא
ו/טו משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' טו, יז-יח, ח"ג עמ' לב, נו, קמב, ח"ד עמ' צה-צז
ו/טו משנת יעקב
ו/טו ערהשה"ע זרעים סי' כו ס' יא
ו/טו פרי שמואל שביעית עמ' נ
ו/טו קונטרס באורים וברורים עמ' קנט-קסא
ו/טו שביעי קדש עמ' קמא-קמב
ו/טו שדה שמואל שביעית עמ' קיא
ו/טו שושן עדות דף קכט ע"א
ו/טו שעורי שבט הלוי הל' שביעית
ו/טו תורת השביעית (הלוי) הל' קב


ז/417 הלכות שמיטה ויובל פרק ז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ז/רה"פ אוצרות השמיטה לחכמי תימן
ז/רה"פ באורים וברורים (דיין, תשסח)
ז/רה"פ באר יצחק (בן שושן)
ז/רה"פ בית רידב"ז סי' ח
ז/רה"פ דרך אמונה
ז/רה"פ הרמב"ם המדויק
ז/רה"פ יד פשוטה
ז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ז/רה"פ מעשי למלך (קריספין)
ז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ז/רה"פ ס' השו"ת - שמיטה
ז/רה"פ פאת השלחן סי' כז
ז/רה"פ פי' ר"י קאפח
ז/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ז/רה"פ רמב"ם הערוך
ז/רה"פ רמב"ם לעם
ז/רה"פ שבת הארץ
ז/רה"פ שם טוב
ז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ז/א אוצרות הרמב"ם
ז/א אמונת יהושע עמ' תקפד
ז/א אמונת עתיך גל' 110 עמ' 154
ז/א אמונת עתיך גל' 111 עמ' 152
ז/א אנצי"ת ע' בעור שביעית הע' 2
ז/א באורי סוגיות (הוניגסברג) שביעית סי' לה ס"ק ג
ז/א בדבר מלך ח"ט עמ' רכא
ז/א ברכת הארץ (עמנואל) עמ' 76, 106
ז/א גבורת יצחק שביעית עמ' קח, קפז
ז/א דברות משה זרעים עמ' א'קפא, א'רנא {כלה לחיה מן השדה חייב לבער אותו המין מן הבית וזהו ביעור של פירות שביעית}
ז/א דברי אמת (תשעט) עמ' רפ {ביעור פירות שביעית ואיסורן בהנאה}
ז/א חוט שני
ז/א חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד על הספרא, פסוק וכי תאמרו מה נאכל]
ז/א יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' נא
ז/א ישועות כהן שביעית סי' ז ס"ק ב, ד
ז/א כרם ציון שביעית ח"ב עמ' קנא ע"ב, רלט ע"ב, רנה ע"א, שעג
ז/א מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' קכח, רצו-רצז, תעט, תפג
ז/א מילי דמרדכי
ז/א מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' רלו
ז/א מנחת חינוך ח"ב עמ' תקי
ז/א מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' קמט, רכד
ז/א מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' כא
ז/א מעשה רקח
ז/א מראה איש ח"א יו"ד עמ' קלה
ז/א משאת משה (חברוני) פסחים סי' סח עמ' 200
ז/א משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תלז
ז/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' כד {פירות שביעית אין אוכלים מהן וכו'}
ז/א משנת השמיטה סי' א הערה ח, סי' ה הערה ג, סי' ו הערה א, ו
ז/א משנת יוסף שביעית ח"ד עמ' עט
ז/א משנת יעקב כאן, וקדושה עמ' רסו
ז/א משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' רפא {רמב"ם}, שב {שבת הארץ}
ז/א נתן פריו
ז/א פרי שמואל שביעית עמ' לח
ז/א פרנס לדורו עמ' 132
ז/א קונטרס באורים וברורים עמ' קסב-קסג
ז/א קונטרס השביעית (קלמנוביץ) עמ' כ
ז/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תרל
ז/א שביעי קדש עמ' קלא
ז/א שמות בארץ (תשנט) עמ' קכג
ז/א שמחת עולם (הרבסט) ח"ב עמ' שיט-שכ
ז/א שמן המשחה (בן שמעון) ח"א עמ' רלד-רלו
ז/א שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' קפה {כ"מ}
ז/א תהלה לדוד (אמאדו) ח"א דף עה ע"א
ז/א תורה שלמה שמות פכ"ג אות קנ
ז/א תורת השביעית (הלוי) הל' קג
ז/א תורת שביעית (סור') סי' כד, לב
ז/א תלמי השדה עמ' קיח {פירוש הרב קאפח}, רפג
ז/ב אוצרות הרמב"ם
ז/ב אור הישר [אור הישר ירושלמי שביעית פ"ט ה"ג]
ז/ב אנצי"ת ע' בעור שביעית הע' 140, 141
ז/ב באורי סוגיות (הוניגסברג) שביעית סי' לה ס"ק ו
ז/ב בדבר מלך ח"ט עמ' רכא
ז/ב ברקאי ח"ה עמ' 123
ז/ב גבורת יצחק שביעית עמ' קצב, רה
ז/ב חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' א ס"ק יב
ז/ב חוט שני
ז/ב חזו"א שביעית סי' טו ס"ק ג
ז/ב יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' נא
ז/ב ישועות כהן שביעית סי' ז ס"ק ב
ז/ב לאור ההלכה (תשסד) עמ' קכח
ז/ב מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' רצו-רצז
ז/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' תקי
ז/ב מנחת יהודה (בוים) דף כג ע"א
ז/ב משאת משה (חברוני) פסחים סי' סח עמ' 200
ז/ב משמר הלוי עמ' כא
ז/ב משנת יעקב כאן, וקדושה עמ' רסו
ז/ב סוכה וארבעת המינים עמ' 466
ז/ב עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' קסב
ז/ב קונטרס באורים וברורים עמ' קסג
ז/ב קרית מלך
ז/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תרל
ז/ב שמחת עולם (הרבסט) ח"ב עמ' שכא, ושביעית סי' טו אות ג {לא יעבירם ממקום למקום}
ז/ב תורת השביעית (הלוי) הל' קד
ז/ב תורת שביעית (סור') סי' כו
ז/ג אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' קכד, ח"ג עמ' פ, ח"ח עמ' פז
ז/ג אגרות משה או"ח ח"א סי' קפו {כ"מ}
ז/ג אוצר יסודי שביעית עמ' תכב, תמ
ז/ג אוצרות הרמב"ם
ז/ג אור יעקב פסחים דף 178, יבמות דף סו ע"ד
ז/ג אור לציון שביעית עמ' קנא
ז/ג אורי חיים ח"א עמ' סג
ז/ג אמונת עתיך גל' 109 עמ' 22 {שבת הארץ}, 23
ז/ג אמונת עתיך גל' 110 עמ' 155 {שבת הארץ}
ז/ג אמונת עתיך גל' 111 עמ' 58, 152
ז/ג אנצי"ת ע' בטול אסורים הע' 113 {ראב"ד}, ע' בעור שביעית הע' 7, 8, 10-13, 15, 26, 27, 162
ז/ג אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' קמג
ז/ג אפיקי מגינים מנחות סי' ז
ז/ג אפר קדשים עמ' מח
ז/ג ארעא דרבנן (תשעט) עמ' עד {כ"מ}
ז/ג באורי סוגיות (הוניגסברג) שביעית סי' לד ס"ק א, ד
ז/ג באר מים חיים (נוסינזון) נדרים דף נח {חייב לאבד}
ז/ג בדבר מלך ח"ט עמ' ריח, רכא, רכה
ז/ג בדבר מלך חי"ד עמ' שנט
ז/ג בימי הבית ובימי המשנה עמ' 463
ז/ג ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' ט
ז/ג ביצחק יקרא (תשע) סי' יא סעיף א ד"ה והנה מדהביא
ז/ג בית אהרן וישראל גל' צד עמ' פז {ראב"ד}
ז/ג בית שערים ח"ג סי' לח
ז/ג ברור הלכה נדרים נח ע"א ציון ג פסקה א {ראב"ד}
ז/ג ברור הלכה פסחים נב ע"ב ציון א
ז/ג ברכת הארץ (עמנואל) עמ' 75
ז/ג ברקאי ח"ה עמ' 122 {שורף באש או משליך לים המלח}, 128
ז/ג גבורת יצחק חגיגה עמ' מה
ז/ג גבורת יצחק שביעית עמ' קפג, קפה, קפז, קצ, קצט, רג, רז, ריט, מ"ש עמ' קצ
ז/ג גפן פוריה עמ' טו
ז/ג דברות משה זרעים עמ' תקצו {והוא שאמד}, תשפ, א'קלד, א'קמז, א'קנ, א'קנו {זה דעת ר"ש והוא שאמד כל הירק אחד לביעור}, א'קנז, א'קפח, א'רמד, א'רנג, א'רנט {ואסור לאכול אחר הביעור בין לעניים בין לעשירים וראב"ד וכ"מ}
ז/ג דברות משה מועד ח"א עמ' תמד {שורף באש או משליך לים המלח וכ"מ}
ז/ג דברות משה שבת ח"ב סי' סד הערה ד, קדושין סי' ב ענף ה, ב"ק ח"ב סי' עג ענף א, ו
ז/ג דברי שירה שביעית עמ' קלז
ז/ג דברי תלמוד ח"א עמ' קפב, קפו
ז/ג דרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1204
ז/ג דרכי אהרן ח"ב עמ' כט
ז/ג דרשות מהר"ם בריסק עמ' סג
ז/ג דרשות ר"י אבן שועיב עמ' רצה
ז/ג הוראות שעה פ"ד
ז/ג הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' רס
ז/ג התורה והמדינה ח"ג עמ' עב
ז/ג ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' תמז-תמט
ז/ג ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) ח"א סי' סז דף צח ע"ד]
ז/ג ושבתה הארץ
ז/ג זכר שמואל שביעית סי' ג ס"ק ג
ז/ג זכרון יהודה (לאש) דף לז ע"א, סה ע"ג
ז/ג זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לז [עי' ירושלמי שביעית פ"ז שאינה חלה קודם שימתקו, עפרא דארעא (עייאש) סי' נו]
ז/ג חוט שני
ז/ג חוף ימים ח"א סי' כח אות ג, ח"ב סי' א אות ב, סי' נב אות ד
ז/ג חזו"א יו"ד סי' נט ס"ק טו, סי' קנ ס"ק י, סי' רא ס"ק ו, שביעית סי' ט ס"ק יח, סי' טו ס"ק ח, סי' כ ס"ק ז, סי' כ בסופו, סי' כג ס"ק ה
ז/ג חזו"א על הרמב"ם
ז/ג חזון יחזקאל שביעית פ"ח ה"ג, סנהדרין פ"ה ה"ב
ז/ג חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד על הספרא, פסוק וכי תאמרו מה נאכל]
ז/ג חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' רעו {כ"מ}
ז/ג חסדי דוד ח"א עמ' של-שלא
ז/ג חק המלך יבמות עמ' קטז
ז/ג חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' קכא
ז/ג חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' שכז
ז/ג חקרי לב (לווינבוק) דף ה ע"ג
ז/ג טוב ירושלים על הרמב"ן ויקרא פכ"ה פסוק ז
ז/ג יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' כו, נג, עח-פ
ז/ג יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רעז {ראב"ד}, ח"ב עמ' קלט
ז/ג יין המשמח סי' קלב ס"ק ג עמ' רנג {צריכים שריפה}
ז/ג ישועות כהן שביעית סי' ז ס"ק ב
ז/ג ישורון ח"כ עמ' תמא-תמב
ז/ג כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' קסה {ראב"ד}, קסו
ז/ג כרם ציון שביעית ח"א דף טז ע"ד, קס ע"ב, קסב ע"ב, ח"ב עמ' קנא ע"ב, רל ע"א, רלח ע"א, רמא ע"ב, רמד ע"א, רנג ע"א, רעג ע"ב, שעה, שעו
ז/ג לאור ההלכה (תשסד) עמ' קכח
ז/ג להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' לג
ז/ג להורות נתן מועדים ח"ג עמ' רפ
ז/ג מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' קכט, קלא, רצו-רצז, תפ-תפא, תפד
ז/ג מגיני שלמה עמ' עד
ז/ג מהרי"ט אלגזי חלה אות ב או"ק יא
ז/ג מוריה גל' קה עמ' סו {כ"מ}, גל' קעה עמ' קח {שורפים את הפירות}, גל' רכו עמ' צו {ביעור - שמבערו מן העולם}
ז/ג מכתב לחזקיהו דף מג ע"א
ז/ג מנחת אהרן (קאפח) עמ' 302 {כ"מ}
ז/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' צז, תקי-תקיא, ח"ג עמ' תל
ז/ג מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' קפג, רכה
ז/ג מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' כא-כב, מא, נד
ז/ג מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ג עמ' רכט, רלג
ז/ג מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' קעד
ז/ג מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' ר, רפא-רפו
ז/ג מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' קד {רדב"ז}
ז/ג מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' תלח {רדב"ז}
ז/ג מנחת שלמה (לוין) עמ' קפד {הפירות אסורים אחר הביעור}
ז/ג מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' קמ, קסז
ז/ג מענה אליהו עמ' קצ {כ"מ}
ז/ג מקדש דוד זרעים - שביעית סי' א, ד, ו, יט
ז/ג מקדש דוד סי' נט אות ב (לו ע"א, לו ע"ג, לח ע"ד)
ז/ג מראה איש ח"א יו"ד עמ' קלה
ז/ג משאת המלך (אדרי)
ז/ג משאת משה (חברוני) פסחים סי' סח עמ' 200
ז/ג משב יעקב ח"ב עמ' נא
ז/ג משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תלז
ז/ג משנה הלכות ח"ג סי' קלז, ח"ו סי' צח
ז/ג משנה כסף (כולי) דף עא {כ"מ בשם ר"י קורקוס}
ז/ג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' כד {ואפור לאכול אחר הביעור בין לעניים ובין לעשירים ואם לא מצא אוכלין וכו'}
ז/ג משנת אליעזר (קונשטט) עמ' מא
ז/ג משנת השמיטה סי' ו הערה ב, ט, סי' ט הערה א, ז
ז/ג משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' עג-עד, צו, קסג, ח"ג עמ' קנא, ח"ד עמ' ס, פב, פד, פז, צד-צה
ז/ג משנת יעבץ או"ח סי' כח, שמיטה עמ' צו-צז, קצח
ז/ג משנת יעקב מדע עמ' צ, קדושה עמ' רסו, זרעים ח"ב עמ' רמה-רנ
ז/ג משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' קנו, קפג
ז/ג נועם חט"ז עמ' לד
ז/ג נחלת ברוך דף מ ע"ג, מא ע"ד
ז/ג נחלת עזרא ח"ב עמ' 86
ז/ג נתיבות שלום (למפרט) עמ' עג
ז/ג נתן פריו
ז/ג ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קב-קג
ז/ג סדר הלכה דף לג ע"א {ראב"ד}
ז/ג עורה שחר דף לו ע"א {ראב"ד}
ז/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רכט
ז/ג ערהשה"ע זרעים סי' כז ס' ו, ז
ז/ג ערוגת הבושם (גרינוואלד) סוגיות עמ' עג, רנח, רסט {ואסור לאכול אחר הביעור בין לעניים בין לעשירים}
ז/ג פרי הארץ (כהנוו) סי' כא, נג, נו-נח
ז/ג פרפרת משה ח"א עמ' תקח
ז/ג צמח ארז עמ' קיח-קכ, תקיג {ביעור}
ז/ג קהלות יעקב ר"ה סי' יא
ז/ג קובץ השמיטה עמ' קכג, רפה, תפב, תפז-תפח, תרצז
ז/ג קובץ שעורים וחדושי תורה (כהנמן) עמ' עג-עד
ז/ג קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' רצט
ז/ג קול צופיך עמ' רנט
ז/ג קונטרס באורים וברורים עמ' קסג-קעה
ז/ג קונטרס השביעית (קלמנוביץ) עמ' ב, כא
ז/ג קרבן אליצור דף קכג ע"ב
ז/ג קרית מלך
ז/ג ראשי בשמים (רבין) עמ' רסח {כ"מ}
ז/ג ראשית בכורים דף לג ע"ד {גורף}, לה ע"ג {כ"מ}
ז/ג רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שמא
ז/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תרל
ז/ג רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רו
ז/ג שבט הלוי (גרייבסקי) עמ' כד {גדר ביעור}
ז/ג שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קעד, ח"ו סי' ריא
ז/ג שביעי קדש עמ' עד-עה, עח, צט, קלא, קנ, קנה, קנז, קסא
ז/ג שדה אלחנן ח"ב עמ' קיט-קכ {כ"מ - אולי ספיחים וביעור דרבנן}
ז/ג שדה שמואל שביעית עמ' קח
ז/ג שו"ת מהרלב"ח סי' פח
ז/ג שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' רמא
ז/ג שיבת ציון (לנדא) סי' ב
ז/ג שכר שכיר סוגיות ח"א סי' ב אות ד, ו, סי' ד אות ג, סי' ה אות ב
ז/ג שלום ירושלים עמ' קיט
ז/ג שמחת עולם (הרבסט) ח"ב עמ' שכא-שכד
ז/ג שמרו משפט ח"ב עמ' צב
ז/ג שעורי הרב חלה עמ' רב
ז/ג שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' פד
ז/ג שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' קכו
ז/ג שער המלך ח"ב עמ' קב {ראב"ד}
ז/ג שערי זיו ח"ב דף רו ע"א
ז/ג שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' ק, קכד, שו"ת עמ' שכו {כ"מ}
ז/ג תבואת יקב (פרידמן) עמ' עד, צא {כ"מ - ביעור מד"ס}
ז/ג תורה שלמה שמות פכ"ג אות קמז
ז/ג תורת האוהל (תשנג) עמ' שעז, שפ, שפז {שורף}
ז/ג תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' קכה {כ"מ}
ז/ג תורת השביעית (הלוי) הל' קה
ז/ג תורת זרעים עמ' סח, עג-עד {ביעור הוא איבוד מן העולם}, עה
ז/ג תורת שביעית (סור') סי' כד, כז
ז/ג תחומין ח"א עמ' 185, ח"ז עמ' 36
ז/ג תלמי השדה עמ' קטו {ראב"ד}, קיז, קיח {רדב"ז}, רי-ריא {ר"י קורקוס}, רנז, רפז, רפט {ר"י קורקוס}, רצ {ראב"ד}, רצא, רצג, רצד {כ"מ}, שג
ז/ג תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' סב
ז/ד אנצי"ת ע' אין קנין לנכרי הע' 62 {כ"מ}, ע' בעור שביעית הע' 85, 89
ז/ד ברקאי ח"ה עמ' 123-124
ז/ד גבורת יצחק שביעית עמ' קצב, רה
ז/ד דברות משה זרעים עמ' תקצה {אינו אוכל מן הצמוקין מפני ענבים אלו שבחצר לפי שאינן מצויין לחיה}
ז/ד דברות משה מועד ח"א עמ' תמ {שעדיין יש ענבים בגפנים שבתוך החצרות}
ז/ד דברות משה קדושין סי' ב ענף ד
ז/ד הר המלך ח"ז עמ' פג
ז/ד זכרון יהונתן דף קסח
ז/ד חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' טז ס"ק ו
ז/ד חוט שני
ז/ד חזון יחזקאל תרומות פ"ב הי"ב
ז/ד חסדי דוד ח"א עמ' שכט
ז/ד כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' קסד
ז/ד כרם ציון שביעית ח"ב עמ' שעג
ז/ד מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' סב {דרך אמונה}
ז/ד מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' נד
ז/ד מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' קסו
ז/ד מקדש דוד זרעים - שביעית סי' יד
ז/ד מקדש דוד סי' נט (לח ע"א)
ז/ד משנת יוסף שביעית ח"ד עמ' מה-מו, מט-נ
ז/ד נתן פריו
ז/ד ערהשה"ע זרעים סי' כז ס' כא
ז/ד פאת שדך יו"ד עמ' שפט-שצ
ז/ד פרי שמואל שביעית עמ' יג-טז
ז/ד קונטרס באורים וברורים עמ' קעו-קפ
ז/ד שביעי קדש עמ' קטו
ז/ד שדה שמואל שביעית עמ' קב
ז/ד שומר אמת שביעית עמ' סז
ז/ד שמחת עולם (הרבסט) ח"ב עמ' שכה-שכו
ז/ד תורת השביעית (הלוי) הל' קו
ז/ד תורת זרעים עמ' עד
ז/ד תורת שביעית (סור') סי' כד, כו
ז/ה אמונת עתיך גל' 109 עמ' 76
ז/ה אנצי"ת ע' בעור שביעית הע' 93, 95, 98
ז/ה גבורת יצחק ר"ה עמ' צט
ז/ה גבורת יצחק שביעית עמ' נג, קצח, רו
ז/ה חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' ו ס"ק א, ד
ז/ה חוט שני
ז/ה חזו"א שביעית סי' יב ס"ק ב, סי' טו ס"ק ג
ז/ה יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קלט
ז/ה כרם ציון שביעית ח"ב עמ' קנב ע"א, שעב, שעד
ז/ה מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' רנג
ז/ה מעדני ארץ שביעית (תשד) דף קסב ע"ב
ז/ה מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' קסג
ז/ה מקדש דוד זרעים - שביעית סי' יד
ז/ה מקדש דוד סי' נט (לח ע"א)
ז/ה משאת המלך (אדרי)
ז/ה משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' עא, ח"ד עמ' כח, נא, צג
ז/ה נתן פריו
ז/ה ערהשה"ע זרעים סי' כז ס' כג
ז/ה קהלות יעקב שביעית ג
ז/ה קונטרס באורים וברורים עמ' קפ-קפב
ז/ה שבת הארץ - קונטרס אחרון סי' כד
ז/ה שדה שמואל שביעית עמ' קג
ז/ה שמחת עולם (הרבסט) ח"ב עמ' שכז
ז/ה שערי שמחה (רפיש) דף לד ע"א
ז/ה תורת השביעית (הלוי) הל' קז
ז/ו אבן ישראל (פישר) כאן, וח"ז עמ' צו
ז/ו אור לציון שביעית עמ' קנא
ז/ו אור שמח
ז/ו אמונת יהושע עמ' תקפב
ז/ו אנצי"ת ע' בעור שביעית הע' 3, 5, 163, 168, 170
ז/ו בדבר מלך ח"ט עמ' רכד-רכה
ז/ו בימי הבית ובימי המשנה עמ' 463
ז/ו ברור הלכה פסחים נב ע"א ציון ה
ז/ו דברות משה זרעים עמ' א'קפז, א'רנב {כל שכלה מינו מן השדה יבער מינו מן החבית ואם התחיל בה הרי הכל כמבוער}
ז/ו דברי שירה שביעית עמ' קכא
ז/ו דרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1205, 1214
ז/ו היכל המלך (חב"ד) עמ' קז-קט
ז/ו חוט שני
ז/ו יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' עט
ז/ו כרם ציון שביעית ח"ב עמ' רמא ע"ב, רמה ע"ב, שעה, שעו
ז/ו מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' קלב, תפה
ז/ו מילי דמרדכי
ז/ו מעדני ארץ שביעית (תשד) דף סו ע"ב
ז/ו מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' ע-עא, קיב, שצג, תט {או"ש}
ז/ו מקדש דוד זרעים - שביעית סי' י
ז/ו מקדש דוד סי' נט (לז ע"ד)
ז/ו מראה איש ח"א יו"ד עמ' קלו
ז/ו משאת המלך (אדרי)
ז/ו משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' פד-פה, ח"ד עמ' נט, עג, צד
ז/ו משנת יעקב
ז/ו ערהשה"ע זרעים סי' כז ס' כד
ז/ו קובץ השמיטה עמ' תפז
ז/ו קונטרס באורים וברורים עמ' קפב-קפג
ז/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תרלב
ז/ו שביעי קדש עמ' קלד, קסא
ז/ו שדה שמואל שביעית עמ' קד
ז/ו שומר אמת שביעית עמ' נט {או"ש}
ז/ו שמחת עולם (הרבסט) ח"ב עמ' שכז-שלא
ז/ו שעורי הרב חלה עמ' רד
ז/ו שערי שמחה (רפיש) דף לד ע"א
ז/ו תורת השביעית (הלוי) הל' קח
ז/ו תורת זרעים עמ' עד-עה
ז/ו תחומין חי"ד עמ' 101-102
ז/ו תלמי השדה עמ' רפג, רפט
ז/ז אבן ישראל (פישר)
ז/ז אור לציון שביעית עמ' קנא
ז/ז אנצי"ת ע' בעור שביעית הע' 29, 32, 75
ז/ז באורי סוגיות (הוניגסברג) שביעית סי' לה ס"ק ו
ז/ז בדבר מלך ח"ט עמ' רכב
ז/ז בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 101 {בידים טמאות}
ז/ז ברכת הארץ (עמנואל) עמ' 78, 83
ז/ז גבורת יצחק שביעית עמ' קיג
ז/ז גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קנא
ז/ז דברי שירה שביעית עמ' צט {רדב"ז}
ז/ז חוף ימים ח"ב סי' נב אות ד
ז/ז כרם ציון שביעית ח"ב עמ' שעז
ז/ז מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' קלב, תפה
ז/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' תקיא
ז/ז מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' רכד
ז/ז מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רפא
ז/ז מקדש דוד זרעים - שביעית סי' כא
ז/ז מקדש דוד סי' נט (לט ע"ב)
ז/ז משאת משה (חברוני) פסחים סי' סח עמ' רא
ז/ז משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' ב, כב, כד, קסא
ז/ז משנת יעקב
ז/ז ערהשה"ע זרעים סי' כז ס' י
ז/ז קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' קצט
ז/ז קונטרס באורים וברורים עמ' קפג-קפד
ז/ז שדה שמואל שביעית עמ' קו
ז/ז שומר אמת שביעית עמ' כה, מח
ז/ז שמחת עולם (הרבסט) ח"ב עמ' שלא
ז/ז שערי זיו ח"א דף כא ע"ד
ז/ז תורת השביעית (הלוי) הל' קט
ז/ז תלמי השדה עמ' שד, שה
ז/ח אור לציון שביעית עמ' קנא
ז/ח אנצי"ת ע' בעור שביעית הע' 30
ז/ח ברכת הארץ (עמנואל) עמ' 78, 83
ז/ח ברקאי ח"ה עמ' 115
ז/ח חוט שני
ז/ח כרם ציון שביעית ח"ב עמ' שעה
ז/ח מוריה גל' צז עמ' ז
ז/ח מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' רלו
ז/ח מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' רכד
ז/ח מקדש דוד זרעים - שביעית סי' כד {כיצד יבער}
ז/ח מקדש דוד סי' נט (לט ע"ד)
ז/ח משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' קט, ח"ד עמ' פב, צד
ז/ח משנת יעקב
ז/ח ערהשה"ע זרעים סי' כז ס' י
ז/ח קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' קצט
ז/ח קובץ השמיטה עמ' צז, תפח
ז/ח קונטרס באורים וברורים עמ' קפד-קפה
ז/ח שמחת עולם (הרבסט) ח"ב עמ' שלב
ז/ח תורת השביעית (הלוי) הל' קט
ז/ח תפארת בחורים פאה עמ' תקעה {רביעה שניה}
ז/ט אבן ישראל (פישר)
ז/ט אוצר א"י ח"ו עמ' 143
ז/ט אור לציון שביעית עמ' קנא
ז/ט אנצי"ת ע' א"י ח"א הע' 393, 408, 409, ע' בעור שביעית הע' 34, 41
ז/ט בינת דניאל ח"א עמ' רפד
ז/ט בכורי הארץ עמ' 201 {עבר הירדן}
ז/ט ברור הלכה פסחים נב ע"ב ציון א
ז/ט ברכי יוסף או"ח סי' תפט ס"ג
ז/ט ברקאי ח"ה עמ' 119, 122
ז/ט חוט שני
ז/ט חזון נחום זרעים ח"ב עמ' קלח
ז/ט חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד שביעית פ"ט מ"ב]
ז/ט חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' תי, נשים ח"א עמ' פא
ז/ט חסדי דוד ח"א עמ' שכה
ז/ט ישועות כהן שביעית סי' ח ס"ק א
ז/ט כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' קסח
ז/ט כרם ציון שביעית ח"א דף טו ע"ד, ח"ב עמ' רסד ע"ב, שעג
ז/ט מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' תפג, תפד
ז/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/ט משנת המדינה עמ' 275
ז/ט משנת יוסף שביעית ח"ד עמ' כח-כט, לב, לד, לח
ז/ט נחלת שמעון (קרסנר) יהושע ח"ב סי' נד אות ב
ז/ט סופר המלך ח"ב עמ' רנד
ז/ט ערהשה"ע זרעים סי' כז ס' יא
ז/ט קובץ השמיטה עמ' קכד
ז/ט קונטרס באורים וברורים עמ' קפה-קפו
ז/ט קרית מלך
ז/ט שביעי קדש עמ' קסא
ז/ט שדה שמואל שביעית עמ' צט-ק
ז/ט שולי הגליון עמ' קכו
ז/ט שמחת עולם (הרבסט) ח"ב עמ' שלב, ושביעית סי' טז אות ד
ז/ט תורת השביעית (הלוי) הל' קי
ז/ט תלמי השדה עמ' ש, שא
ז/ט תרומות חיים סעיף א אות יא
ז/י אוצר א"י ח"ה עמ' 166
ז/י אמונת עתיך גל' 109 עמ' 78 {שבת הארץ}
ז/י אנצי"ת ע' בעור שביעית הע' 42
ז/י בימי הבית ובימי המשנה עמ' 461
ז/י ברור הלכה פסחים נב ע"ב ציון א
ז/י ברקאי ח"ה עמ' 119, 122
ז/י דברי שירה שביעית עמ' קלח
ז/י חוות יאיר סי' קצב
ז/י חמדת ישראל ח"ב דף מג ע"ד
ז/י ישועות כהן שביעית סי' ח ס"ק ג
ז/י להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' סב
ז/י מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' רנז {רדב"ז}, תפג
ז/י משכנות אפרים שבת סי' כח אות יז
ז/י משנת יוסף שביעית ח"ד עמ' לח
ז/י קונטרס באורים וברורים עמ' קפה-קפו
ז/י שדה שמואל שביעית עמ' קא
ז/י שמחת עולם (הרבסט) ח"ב עמ' שלב-שלג
ז/י תורת השביעית (הלוי) הל' קי
ז/י תלמי השדה עמ' ש, שא
ז/יא אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' קכד
ז/יא אור זרוע השלם מועדים עמ' תתמד
ז/יא אור לישרים (שולמן) עמ' נח-נט
ז/יא אור לציון שביעית עמ' קנב
ז/יא אמונת עתיך גל' 109 עמ' 80-82
ז/יא אמונת עתיך גל' 111 עמ' 153
ז/יא אנצי"ת ע' בעור שביעית הע' 48, 49, 61, 62, 64, 66
ז/יא אשר למלך
ז/יא באורי סוגיות (הוניגסברג) שביעית סי' לד ס"ק ג, סי' לז ס"ק ב
ז/יא בכורי הארץ עמ' 395
ז/יא ברור הלכה פסחים נב ע"א ציון ו, נג ע"א ציון ב
ז/יא ברקאי ח"ה עמ' 105, 113, 115-118, 120-123, 127-128
ז/יא גליונות אבני נזר {כ"מ}
ז/יא דברות משה זרעים עמ' תקצב, א'קנג, א'קנה, א'קפט {ואוכלין בתמרים}, א'רנד {ואוכלין בתמרים עד שיכלה האחרון שבצוער}, א'רנז {ובענבים עד הפסח של מוצאי שביעית}
ז/יא דברות משה מועד ח"א עמ' תלז {ואוכלין בזיתים עד העצרת}
ז/יא דברות משה קדושין סי' ב ענף ד
ז/יא דברי שירה שביעית עמ' פג
ז/יא חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' טז ס"ק ה
ז/יא חוות בנימין ח"ג עמ' תרלד
ז/יא חוט שני
ז/יא חוף ימים ח"א סי' נו אות ג
ז/יא חזו"א על הרמב"ם
ז/יא חזו"א שביעית סי' טו ס"ק ה, ז
ז/יא חסדי דוד ח"א עמ' שכח
ז/יא ישועות כהן שביעית סי' ח ס"ק יב
ז/יא כרם ציון שביעית ח"ב עמ' שעד
ז/יא כתר המלך
ז/יא להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' סא
ז/יא לשד השמן (שפרינץ) או"ח דף טו ע"ב
ז/יא מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' קלא, תפג
ז/יא מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' רנד
ז/יא מקדש דוד זרעים - שביעית סי' יז
ז/יא מקדש דוד סי' נט אות ב (לח ע"ג)
ז/יא משאת המלך (אדרי)
ז/יא משמר הלוי עמ' כא
ז/יא משנת השמיטה סי' ו הערה ז
ז/יא משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' קנד, קנח, ח"ד עמ' כא, כח, מא, מג, נא-נב, נט, צא
ז/יא משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' רפא {רמב"ם}, שג {שבת הארץ}
ז/יא סוכה וארבעת המינים עמ' 466
ז/יא ערהשה"ע זרעים סי' כז ס' יח
ז/יא פרי עץ חיים (קרויס) עמ' שסח
ז/יא פרנס לדורו עמ' 134
ז/יא קונטרס באורים וברורים עמ' קפו-קפז
ז/יא שמחת עולם (הרבסט) ח"ב עמ' שלד
ז/יא שערי זיו ח"א דף ז ע"ד
ז/יא תורת השביעית (הלוי) הל' קיא
ז/יא תחומין ח"ב עמ' 422-421
ז/יב אבן ישראל (פישר)
ז/יב אבני נזר או"ח סי' תכד אות נא (השמטה)
ז/יב אור יעקב פסחים דף 176
ז/יב אמונת עתיך גל' 104 עמ' 34
ז/יב אמרי יושר פסחים סי' כט לדף נב ע"א
ז/יב אנצי"ת ע' בעור שביעית הע' 147
ז/יב אשר למלך
ז/יב באורי סוגיות (הוניגסברג) שביעית סי' לח ס"ק א
ז/יב באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' שסג
ז/יב בן אריה
ז/יב ברקאי ח"ה עמ' 122
ז/יב דברות משה זרעים עמ' א'קלד, א'רמד {ופירות הארץ שיצאו לחוצה לארץ מתבערים במקומן ולא יעבירם ממקום למקום}
ז/יב דברי שירה שביעית עמ' קלח
ז/יב הגהות חבר בן חיים
ז/יב ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' תמו, תנ
ז/יב חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' טז ס' ט
ז/יב חוט שני
ז/יב חוף ימים ח"א סי' יד אות ג
ז/יב חזו"א על הרמב"ם
ז/יב חזו"א שביעית סי' יג ס"ק ד
ז/יב חסדי דוד ח"א עמ' שי
ז/יב יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' לט
ז/יב יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רעז
ז/יב כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' קסט
ז/יב כרם ציון שביעית ח"א דף י ע"ב, ח"ב עמ' קנב ע"א, שעז
ז/יב כתר המלך
ז/יב להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' לג
ז/יב מוריה גל' צז עמ' פ
ז/יב מוריה שנה ד גל' ה עמ' מו
ז/יב מנחת אשר פסחים עמ' קעד
ז/יב מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ד עמ' ד
ז/יב מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רכח
ז/יב מעשה רקח
ז/יב משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' קנט, קסד, ח"ד עמ' כט, נח
ז/יב משנת יעבץ שמיטה עמ' פ, צו
ז/יב משנת יעקב כאן, וזמנים ח"א עמ' ריא-ריב
ז/יב משרת משה (עטייה)
ז/יב ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קא-קב
ז/יב עולת ראיה (וייס) עמ' קיח
ז/יב ערהשה"ע זרעים סי' כז ס' יט
ז/יב קובץ השמיטה עמ' קצד, תיח
ז/יב קונטרס באורים וברורים עמ' קפז-קפט
ז/יב קרית מלך
ז/יב שביעי קדש עמ' קמג, קסא
ז/יב שדה שמואל שביעית עמ' קי
ז/יב שם טוב - השלמה
ז/יב שמחת עולם (הרבסט) ח"ב עמ' שלה-שלז
ז/יב תורת השביעית (הלוי) הל' קיב
ז/יג אור לציון שביעית עמ' קנב
ז/יג אמונת עתיך גל' 108 עמ' 134 {שבת הארץ}
ז/יג אמונת עתיך גל' 110 עמ' 154
ז/יג אמונת עתיך גל' 112 עמ' 34
ז/יג אנצי"ת ע' בעור שביעית הע' 109, 110, 115, 116, 120, 122
ז/יג בדבר מלך ח"ט עמ' רכו, רלא, רלד-רלה
ז/יג גבורת יצחק שביעית עמ' קיא
ז/יג דברות משה זרעים עמ' תקצב, א'קנג, א'קנה, א'רנז {ואם היה מתקיים בארץ כגון הפואה והרכפה ממין הצובעין אע"פ שיש לו שביעית ולדמיו שביעית אין להם ביעור ולא לדמיהם וראב"ד וכ"מ}
ז/יג דברות משה קדושין סי' ב ענף ד
ז/יג דובר ישרים ר"ה-יוה"כ-סוכות עמ' צה
ז/יג חוף ימים ח"א סי' יג אות ב, ח"ב סי' לב אות א
ז/יג חזו"א על הרמב"ם
ז/יג חזו"א שביעית סי' יג ס"ק ט
ז/יג חזון נחום זרעים ח"ב עמ' קכב
ז/יג יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' מה
ז/יג ישועות כהן שביעית סי' א ס"ק כח
ז/יג ישורון ח"כ עמ' תמב {נהנין}
ז/יג כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' קע
ז/יג כרם ציון שביעית ח"א דף יא ע"ג, קמז ע"ב, קסא ע"א, ח"ב עמ' קלג ע"א
ז/יג מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' קלב, תפה
ז/יג מוריה גל' צז עמ' סו
ז/יג מי הדעת עוקצין עמ' קעד
ז/יג מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' קנז, קנט, קסא
ז/יג מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' כד, כו
ז/יג מעיני המים
ז/יג מקדש דוד זרעים - שביעית סי' כא
ז/יג מקדש דוד סי' נט (לט ע"א)
ז/יג מראה איש ח"א יו"ד עמ' קלז
ז/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/יג משאת משה (חברוני) פסחים סי' סט עמ' 202
ז/יג משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' ג, ו, כ-כב, ח"ד עמ' צג
ז/יג נקדש בצדקה סי' קסה
ז/יג ערהשה"ע זרעים סי' כח ס' א, ד
ז/יג פרי שמואל שביעית עמ' כח, לט, מז
ז/יג קובץ השמיטה עמ' קכו, תמה
ז/יג קונטרס באורים וברורים עמ' קפט-קצא
ז/יג קונטרס השביעית (קלמנוביץ) עמ' א, כא, כט, נז, סא, סג, סח, קד
ז/יג קרית מלך
ז/יג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תרלג
ז/יג שביעי קדש עמ' קח, קסא
ז/יג שדה שמואל שביעית עמ' נח, שבועות-ע"ז-נדה עמ' שב
ז/יג שומר אמת שביעית עמ' לח
ז/יג שלום ירושלים עמ' קכב
ז/יג שעורי הרב חלה עמ' רד-רה
ז/יג תוספתא כפשוטה זרעים עמ' 549 {ראב"ד}
ז/יג תורת השביעית (הלוי) הל' קיג
ז/יג תחומין חי"ד עמ' 101
ז/יד אבן ישראל (פישר) ח"ח עמ' צג
ז/יד אנצי"ת ע' בעור שביעית הע' 118, 120
ז/יד באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' קכט
ז/יד בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' קכז
ז/יד בדבר מלך ח"ט עמ' רלב, רלד
ז/יד גבורת יצחק שביעית עמ' צג, קטו, קכג, קסא
ז/יד דברות משה זרעים עמ' תקצב, תקצו, א'קנא, א'קנג {אלא נהנין בו או בדמיו עד ראש השנה}, א'קנה, א'רנח {וכל שאינו מיוחד לא למאכל אדם ולא למאכל בהמה ואינו ממין הצובעים הואיל ואינו לעצים יש לו ולדמיו שביעית אבל אין להם ביעור אע"פ שאינו מתקיים בארץ וראב"ד וכ"מ ורדב"ז}
ז/יד דברות משה נדה וטהרות עמ' קע {יש לו ולדמיו שביעית אבל אין להם ביעור}
ז/יד דברות משה שבת ח"ב סי' סד הערה ב {כ"מ}, ב"ק ח"ב סי' עג ענף א, ו
ז/יד הר המלך ח"ז עמ' פג
ז/יד זר זהב (פראג) עמ' מב
ז/יד חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' ו ס"ק א
ז/יד חוף ימים ח"א סי' יג אות ב
ז/יד חזו"א על הרמב"ם
ז/יד חזון יחזקאל שביעית פ"ה ה"ד
ז/יד חזון נחום זרעים ח"ב עמ' קכג
ז/יד יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' מג-מד
ז/יד ישועות כהן שביעית סי' א ס"ק כח
ז/יד ישועת משה עמ' י, כט
ז/יד ישורון ח"כ עמ' תמב {נהנין}
ז/יד כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' קעא
ז/יד כרם ציון שביעית ח"א דף צט ע"א, ח"ב עמ' סז ע"א, קלג ע"ב, קמד ע"ב
ז/יד מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' צד
ז/יד מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' קסב
ז/יד מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' כד-כו
ז/יד מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ו עמ' קט
ז/יד מקדש דוד זרעים - שביעית סי' ח, יט, כא, לו
ז/יד מקדש דוד סי' נט אות ב, ד (לז ע"ג, לח ע"ד, מא ע"ג)
ז/יד מראה איש ח"א יו"ד עמ' קלז
ז/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/יד משאת משה (חברוני) פסחים סי' סט עמ' 202
ז/יד משב יעקב ח"א וח"ב
ז/יד משכנות אפרים שבת סי' כח אות יז {אינו מיוחד לאדם}
ז/יד משנה הלכות מהדו"ת יו"ד סי' רלט {קליפות תפוזים}
ז/יד משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' יא-יג, יט-כג, כז-לא, צו, קא, קיא, ח"ד עמ' טז, ס
ז/יד משנת יעבץ או"ח סי' יז, שמיטה עמ' צז
ז/יד משנת יעקב
ז/יד ניצני שביעית עמ' 228-229
ז/יד נתיבות שלום (למפרט) עמ' קה
ז/יד עולת ראיה (וייס) עמ' קיז, קכ
ז/יד ערהשה"ע זרעים סי' כח ס' ה
ז/יד פרי שמואל שביעית עמ' טו-טז, כח, לג, לז-לט, נו-נז, נט-ס
ז/יד קונטרס באורים וברורים עמ' קצא-קצב
ז/יד קונטרס השביעית (קלמנוביץ) עמ' יז, כא, כג, נז, ע, קד
ז/יד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תרלג
ז/יד שביעי קדש עמ' קח, קמה, קנ, קנה, קנז-קנח, קס
ז/יד שדה שמואל שביעית עמ' נח, רלב
ז/יד שומר אמת שביעית עמ' לח
ז/יד שמחת עולם (הרבסט) ח"ב שביעית סי' טז אות א
ז/יד שעורי הרב חלה עמ' רד-רה
ז/יד תוספתא כפשוטה זרעים עמ' 549 {ראב"ד}
ז/יד תורת השביעית (הלוי) הל' קיד
ז/יד תורת זרעים עמ' נז, סח-סט, עד
ז/יד תלמי השדה עמ' קנב
ז/טו אבן ישראל (פישר) ח"ח עמ' צג
ז/טו אוצר יסודי שביעית עמ' תכא
ז/טו אור לציון שביעית עמ' קנב
ז/טו אמונת עתיך גל' 123 עמ' 47 {כ"מ}
ז/טו אנצי"ת ע' בעור שביעית הע' 126-128, ע' גרעינים הע' 28, 32, 33
ז/טו בדבר מלך ח"ט עמ' רכו
ז/טו גבורת יצחק שביעית עמ' קכב, קכד
ז/טו דברות משה זרעים עמ' תקצו, א'קנה, א'רנז {קליפי דמון והנץ שלו קליפי אגווים והגרעינין יש להם שביעית ולדמיהם שביעית}
ז/טו דברי שירה שביעית עמ' קז {כ"מ}
ז/טו התורה והמדינה קובץ ד עמ' רמד
ז/טו ושבתה הארץ
ז/טו זר זהב (פראג) עמ' לח-לט
ז/טו חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' ו ס"ק א
ז/טו חוט שני
ז/טו חזו"א על הרמב"ם
ז/טו חזו"א שביעית סי' יג ס"ק יא, סי' טו ס"ק י
ז/טו חזון יחזקאל שביעית פ"ז ה"ב
ז/טו חזון נחום זרעים ח"ב עמ' קכד
ז/טו יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' מה
ז/טו ישועות כהן שביעית סי' א ס"ק לח
ז/טו ישועת משה עמ' טו, כט
ז/טו ישורון ד עמ' תקנז = חי' הרד"ל למשניות שביעית {קליפי רצון ונץ אין להם ביעור}
ז/טו כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' קעב
ז/טו כרם ציון שביעית ח"א דף יב ע"א, יט ע"ד, קנב ע"ב, ח"ב עמ' קמב ע"ב, רלד ע"ב, שסד
ז/טו מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' קג
ז/טו מוריה ד גל' ה עמ' מו
ז/טו מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' נא
ז/טו מקדש דוד זרעים - שביעית סי' לח {קליפי רמון והנץ שלו}
ז/טו מקדש דוד סי' נט אות ד (מא ע"ג)
ז/טו מראה איש ח"א יו"ד עמ' קלג
ז/טו משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' כו, כח-כט, עא, פ, קי, ח"ד עמ' סד, פא
ז/טו משנת יעבץ שמיטה עמ' עז, צח, קא-קב
ז/טו משנת יעקב
ז/טו משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' קע
ז/טו נועם חכ"ב עמ' קפב
ז/טו ניצני שביעית עמ' 212, 215 {קליפי רמון והנץ שלו}
ז/טו נתיבות שלום (למפרט) עמ' עד, קה
ז/טו ערהשה"ע זרעים סי' כח ס' ו, ז
ז/טו פרי שמואל שביעית עמ' יג, מג {כ"מ}
ז/טו קובץ השמיטה עמ' קצד
ז/טו קונטרס באורים וברורים עמ' קצב-קצג
ז/טו קונטרס השביעית (קלמנוביץ) עמ' כט, לא, לד, מט
ז/טו קרית מלך
ז/טו שביעי קדש עמ' פ, קיג, קנא, קנח, קס
ז/טו שדה שמואל שביעית עמ' ס, סב
ז/טו שומר אמת שביעית עמ' כ
ז/טו שמן המשחה (בן שמעון) ח"א עמ' רלו-רמ
ז/טו תורת השביעית (הלוי) הל' קטו
ז/טו תורת זרעים עמ' סז
ז/טז אנצי"ת ע' בעור שביעית הע' 70
ז/טז גבורת יצחק שביעית עמ' רה
ז/טז דברות משה זרעים עמ' תקצו, א'קנה, א'רנז {עלי זיתים ועלי קנים ועלי חרובין אין להם ביעור לפי שאינן נובלות וכלות}
ז/טז זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לז [תוספתא שביעית פ"ה] {עלי זיתים}
ז/טז זר זהב (פראג) עמ' מב {עלי קנים}
ז/טז חזו"א על הרמב"ם
ז/טז כרם ציון שביעית ח"ב עמ' קמד ע"ב
ז/טז מנחת מרדכי (קרטמן) ח"א עמ' יז
ז/טז משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' עא-עב, ח"ד עמ' ע, צג
ז/טז ערהשה"ע זרעים סי' כח ס' ח
ז/טז קונטרס באורים וברורים עמ' קצד-קצה
ז/טז קרית מלך
ז/טז שדה שמואל שביעית עמ' קה-קו
ז/טז תורת השביעית (הלוי) הל' קטז
ז/יז גבורת יצחק שביעית עמ' רה
ז/יז חוט שני
ז/יז מעשה רקח
ז/יז מקדש דוד זרעים - שביעית סי' טו
ז/יז מקדש דוד סי' נט אות ב (לח ע"ב)
ז/יז משנת יוסף שביעית ח"א עמ' קעח, ח"ד עמ' סב-סג
ז/יז ערהשה"ע זרעים סי' כח ס' י
ז/יז קונטרס באורים וברורים עמ' קצה-קצו
ז/יז תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' קכה {מל"מ}
ז/יז תורת השביעית (הלוי) הל' קיז
ז/יח בדי הארון (הכהן) עמ' 55
ז/יח התורה והמדינה ח"ד עמ' קסח
ז/יח חוות בנימין ח"ג עמ' תרמב
ז/יח חוט שני
ז/יח כרם ציון שביעית ח"ב עמ' קצח ע"ב, שנז
ז/יח מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רעא
ז/יח מעדני ארץ שביעית (תשד) דף כח ע"ב, לד ע"א
ז/יח מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' עב, פה, תלג
ז/יח מקדש דוד זרעים - שביעית סי' כ
ז/יח מקדש דוד סי' נט (לט ע"א)
ז/יח משנת יוסף שביעית ח"ד עמ' סו
ז/יח ערהשה"ע זרעים סי' כח ס' י
ז/יח קונטרס באורים וברורים עמ' קצו
ז/יח שביעי קדש עמ' קסא
ז/יח שדה שמואל שביעית עמ' קז
ז/יח תורת השביעית (הלוי) הל' קיז
ז/יט אור לציון שביעית עמ' קנג
ז/יט אור עולם (שניאורסון) עמ' 183 {כ"מ}
ז/יט אמונת יהושע עמ' אלף שסא
ז/יט אמונת עתיך גל' 109 עמ' 17
ז/יט אמונת עתיך גל' 112 עמ' 33 {קטף}
ז/יט אנצי"ת ע' בעור שביעית הע' 74
ז/יט בתי כנסיות דף מ ע"ב
ז/יט הר המלך ח"ז עמ' פג
ז/יט חוט שני
ז/יט חזו"א שביעית סי' יד ס"ק ז
ז/יט חזון נחום זרעים ח"ב עמ' קכח
ז/יט חי' חתם סופר
ז/יט חי' מהר"ם שיק נדה עמ' כה
ז/יט חיים ומלך
ז/יט ישועת משה עמ' יג
ז/יט ישורון ד עמ' תקנט = חי' הרד"ל למשניות שביעית {יש לקטף שביעית}
ז/יט כנה"ג
ז/יט כרם ציון שביעית ח"א דף יג ע"ב, צט ע"ב, ח"ב עמ' שפח
ז/יט מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' סט, צה, רצא, רצג, שצה-שצו, תיב, תטו, תטז
ז/יט מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' קעט
ז/יט מגל ח"י עמ' 171
ז/יט מחנה יוסף (תשעב) סי' יא אות ד
ז/יט מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/יט משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' עח, פ
ז/יט משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' רעג
ז/יט נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' לב
ז/יט עולת ראיה (וייס) עמ' קטו
ז/יט עומק הפשט ח"ג עמ' קלט {דרך אמונה}
ז/יט ערהשה"ע זרעים סי' כח ס' ט
ז/יט קונטרס באורים וברורים עמ' קצז
ז/יט קונטרס השביעית (קלמנוביץ) עמ' נג
ז/יט רחמים לחיים על שו"ת הרשב"א ח"ה סי' מא
ז/יט שדה שמואל שביעית עמ' סח, שבועות-ע"ז-נדה עמ' ריח
ז/יט שו"ת הרשב"א ח"ה סי' מא
ז/יט תורת השביעית (הלוי) הל' קיח
ז/כ אמרי בינה (אוירבך) - שו"ת ח"א סי' י ד"ה והנה
ז/כ באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ז/כ בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף כט ע"ב
ז/כ בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' רמט
ז/כ דברות משה ברכות עמ' רח {אבל באילן סרק אף היוצא מן העלין ומן העיקרים כפרי שלהן ויש לו ולדמיו שביעית}
ז/כ דברות משה זרעים עמ' א'קסב {אבל באילן סרק אף היוצא מן העלין ומן העיקרים כפרי שלהן ויש לו ולדמיו שביעית}
ז/כ דברות משה נדה וטהרות עמ' מד, מז, מח {הקטף והוא שרף היוצא מהאילנות מן העלים ומהעיקרים אין לו שביעית}
ז/כ הלכות עולם (קאראסיק) פסחים כו ע"ד {כ"מ - סרק}
ז/כ חי' מהר"ם שיק נדה עמ' כה
ז/כ ישועת משה עמ' יג
ז/כ מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' קא, רצא, רצג, שצה, שצו, תיב, תטו
ז/כ מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' קעט
ז/כ מגל ח"י עמ' 171
ז/כ משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' עח, פ
ז/כ קונטרס באורים וברורים עמ' קצז
ז/כ קונטרס השביעית (קלמנוביץ) עמ' נג
ז/כ שדה שמואל שביעית עמ' סח, שבועות-ע"ז-נדה עמ' ריח
ז/כ תורת השביעית (הלוי) הל' קיח
ז/כא אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' פ-פא, ח"ז עמ' צו, צט
ז/כא אנצי"ת ע' בעור שביעית הע' 176
ז/כא ברור הלכה חולין צז ע"ב ציון ג
ז/כא דברי שירה שביעית עמ' קכ, קכב-קכג
ז/כא חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' ו ס"ק ב
ז/כא חזו"א על הרמב"ם
ז/כא חזו"א שביעית סי' יא ס"ק ה
ז/כא חזון נחום זרעים ח"ב עמ' קכט
ז/כא חסדי דוד ח"א עמ' שיד
ז/כא כרם ציון שביעית ח"א דף יג ע"ג
ז/כא מוריה גל' רכו עמ' כג
ז/כא מילי דמרדכי
ז/כא משב יעקב ח"ב עמ' נא
ז/כא משנת השמיטה סי' ג הערה ב, סי' ו הערה ח
ז/כא משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' פ, פב-פג
ז/כא משנת יעקב
ז/כא נחלת ברוך דף מ ע"ב, מא ע"א
ז/כא ניצני שביעית עמ' 223 {ר"י קורקוס}, 225-226
ז/כא ערהשה"ע זרעים סי' כח ס' יא, יב
ז/כא קובץ השמיטה עמ' תפה, תפח
ז/כא קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' קנה
ז/כא קונטרס באורים וברורים עמ' קצח-ר
ז/כא קונטרס השביעית (קלמנוביץ) עמ' נו
ז/כא שביעי קדש עמ' עו, קסא
ז/כא שדה שמואל שביעית עמ' עא
ז/כא שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' קנו {רדב"ז}
ז/כא שמחת עולם (הרבסט) ח"ב עמ' שלח-שמב
ז/כא שעורי הרב חלה עמ' רד
ז/כא תורת השביעית (הלוי) הל' קיט
ז/כא תורת זרעים עמ' עה
ז/כב אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' פ-פא, ח"ז עמ' צו, צט
ז/כב אוצר יסודי שביעית עמ' תד, תכו
ז/כב אור הישר [מל"מ מעילה פ"ז ה"ו]
ז/כב אור לציון שביעית עמ' קנג
ז/כב אמונת יהושע עמ' תקלד
ז/כב אנצי"ת ע' בטול אסורים הע' 110, 114, ע' בעור שביעית הע' 176
ז/כב באר מים חיים (נוסינזון) נדרים דף נח
ז/כב בדבר מלך ח"ט עמ' רלז
ז/כב ברור הלכה חולין צז ע"ב ציון ג
ז/כב ברור הלכה נדרים נז ע"ב ציון ב פסקה ג
ז/כב ברור הלכה נדרים נח ע"א ציון ג
ז/כב דברות משה זרעים עמ' א'קפז, א'רנב {חרובין של שביעית שכבשן ביין ששית או ביין מוצאי שביעית חייב לבער היין שהרי טעם פירות שביעית בו}
ז/כב דברי יציב יו"ד עמ' תצט
ז/כב דברי שירה שביעית עמ' קכד
ז/כב חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' ו ס"ק ב
ז/כב חוף ימים ח"א סי' כח אות ח
ז/כב חזו"א על הרמב"ם
ז/כב חזו"א שביעית סי' י ס"ק יב
ז/כב יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' נא, נג, עט
ז/כב יין המשמח סי' קכט ס"ק כז {דשיל"מ}
ז/כב כנה"ג
ז/כב כרם ציון שביעית ח"ב עמ' שעה
ז/כב מילי דמרדכי
ז/כב מנוחת משה דף קמד ע"א {בכל שהוא}
ז/כב מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' רנד
ז/כב מעדני ארץ שביעית (תשד) דף קסג ע"א
ז/כב מקדש דוד זרעים - שביעית סי' י
ז/כב משב יעקב ח"ב עמ' נב
ז/כב משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' פ, פד, צ
ז/כב משנת יעקב כאן, וקדושה עמ' רסו
ז/כב נדרי זריזין ח"א עמ' תא
ז/כב ניצני שביעית עמ' 225
ז/כב ערהשה"ע זרעים סי' כח ס' יג-טו
ז/כב פרשת הכסף דף מא ע"א
ז/כב קובץ השמיטה עמ' תפח
ז/כב קונטרס באורים וברורים עמ' ר-רב
ז/כב קונטרס השביעית (קלמנוביץ) עמ' נו, נט
ז/כב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תרלב
ז/כב שביעי קדש עמ' עו, קנא, קסא
ז/כב שדה שמואל שביעית עמ' עב, קד-קה, קט
ז/כב שו"ת מהרלב"ח סי' פח
ז/כב שמחת עולם (הרבסט) ח"ב עמ' שמב-שמה
ז/כב שעורי הרב חלה עמ' רד
ז/כב שער המלך ח"א עמ' קס
ז/כב שערי שמחה (רפיש) דף לג ע"ד
ז/כב תורת השביעית (הלוי) הל' קיט
ז/כב תורת זרעים עמ' סח


ח/418 הלכות שמיטה ויובל פרק ח *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ח/רה"פ אוצרות השמיטה לחכמי תימן
ח/רה"פ באר יצחק (בן שושן)
ח/רה"פ בית רידב"ז סי' ט
ח/רה"פ דרך אמונה
ח/רה"פ הרמב"ם המדויק
ח/רה"פ יד פשוטה
ח/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ח/רה"פ מעשי למלך (קריספין)
ח/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ח/רה"פ ס' השו"ת - שמיטה
ח/רה"פ פאת השלחן סי' כח
ח/רה"פ פי' ר"י קאפח
ח/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ח/רה"פ רמב"ם הערוך
ח/רה"פ רמב"ם לעם
ח/רה"פ שבת הארץ
ח/רה"פ שם טוב
ח/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ח/א אהלי יהודה (הכהן) דף לא
ח/א אור לציון שביעית עמ' קנג
ח/א אורים ותומים - תומים סי' סז ס"ק א
ח/א איש מבין ח"ב דף ג ע"ב
ח/א אמונת עתיך גל' 121 עמ' 55 {סיוע לעובר עבירה - דרבנן}
ח/א ברור הלכה ע"ז טו ע"ב ציון ג
ח/א גבורת יצחק שביעית עמ' סא
ח/א גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' שמד
ח/א דברי יואל - שו"ת עמ' שכו
ח/א זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לז [מהריט"ץ סי' מז]
ח/א חוט שני
ח/א חוף ימים ח"ב סי' לא אות א
ח/א חזו"א על הרמב"ם
ח/א חזו"א שביעית סי' יב ס"ק יד
ח/א ידבר שלום ח"א עמ' קסח
ח/א להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' לו ע"א
ח/א להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' צו {ר"י קורקוס}
ח/א מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' עא
ח/א מועדי ישראל (שוורץ) פסח סי' פג אות ו
ח/א מוריה ד גל' ה עמ' מו
ח/א מילי דמרדכי
ח/א מנחת אלימלך עמ' רכא
ח/א מעשה רקח
ח/א משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' קנז
ח/א משנת המדינה עמ' 245
ח/א משנת השמיטה סי' י הערה ח, סי' יח הערה א
ח/א משנת יעקב
ח/א משנת ישראל סי' יג אות יב, כח, הרחבת המשנה אות כז-כח {דרך אמונה}
ח/א נתן פריו
ח/א ערהשה"ע זרעים סי' כט ס' א-ב
ח/א צבי תפארת סי' כג, קא
ח/א קובץ השמיטה עמ' קצד
ח/א קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' רי
ח/א שאר יוסף ח"ג
ח/א שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' קעט
ח/א שררה שהיא עבדות ח"ב עמ' 170
ח/א תהלה לדוד (מן) או"ח סי' לט
ח/א תורת השביעית (הלוי) הל' קכ
ח/א תחומין חי"א עמ' 46
ח/א תחומין חכ"ב עמ' 86
ח/א תלמי השדה עמ' רטז
ח/א תרומת הגורן ח"א עמ' 219, 239
ח/ב אוצר יסודי שביעית עמ' תק
ח/ב אור לציון שביעית עמ' קנג
ח/ב אשר למלך הל' שבת פ"כ ה"ד
ח/ב ברור הלכה ע"ז טו ע"ב ציון ג
ח/ב חוט שני
ח/ב חוף ימים ח"ב סי' לא אות ב
ח/ב חזו"א על הרמב"ם
ח/ב חזו"א שביעית סי' יב ס"ק יד, סי' יח ס"ק ב
ח/ב מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' נו
ח/ב מילי דמרדכי
ח/ב מעדני ארץ שביעית (תשד) דף יג ע"א
ח/ב מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' מח {ר"י קורקוס}
ח/ב משנת המדינה עמ' 245
ח/ב משנת השמיטה סי' יח הערה ב
ח/ב משנת יעקב
ח/ב משפטי עזיאל ח"ב עמ' סח
ח/ב משפטי עזיאל ח"ט עמ' כז
ח/ב ערהשה"ע זרעים סי' כט ס' ג
ח/ב קרית מלך
ח/ב שדה שמואל שביעית עמ' רט
ח/ב שולי הגליון עמ' קכז
ח/ב תורת השביעית (הלוי) הל' קכ
ח/ב תחומין חי"א עמ' 54
ח/ג אור לציון שביעית עמ' קנג
ח/ג חזון נחום זרעים ח"ב עמ' קיד
ח/ג חלת לחם (תשנח) עמ' ג
ח/ג יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' כז
ח/ג כרם ציון שביעית ח"א דף ט ע"ג
ח/ג מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' עא
ח/ג מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רמח
ח/ג מעדני ארץ שביעית (תשד) דף יג ע"ב, לה ע"א
ח/ג מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' ל-לב, פט, צא
ח/ג ערהשה"ע זרעים סי' כט ס' ג
ח/ג קובץ השמיטה עמ' רצח
ח/ג שדה שמואל שביעית עמ' מט
ח/ג תורת השביעית (הלוי) הל' קכא
ח/ג תחומין חי"א עמ' 54
ח/ד אשר למלך הל' שבת פ"כ ה"ד
ח/ד דברות משה זרעים עמ' תתקמג {ומותר למכור סתם למי שאינו חשוד אפילו דבר שמלאכתו מיוחדת למלאכה האסורה בשביעית}
ח/ד חזו"א על הרמב"ם
ח/ד חזו"א שביעית סי' יב ס"ק יד
ח/ד מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' נו, עא
ח/ד משנת השמיטה סי' יח הערה ה
ח/ד משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' פא, צד
ח/ד משפטי עזיאל ח"ט עמ' כז
ח/ד משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' שד {שבת הארץ}
ח/ד ס' המקח עמ' קמה
ח/ד ערהשה"ע זרעים סי' כט ס' ו
ח/ד שמחת עולם (הרבסט) ח"ב שביעית סי' יד אות א-ב
ח/ד תורת השביעית (הלוי) הל' קכא
ח/ד תחומין חי"א עמ' 54
ח/ה אוצר יסודי שביעית עמ' עו
ח/ה אמונת עתיך גל' 109 עמ' 70
ח/ה הר המלך ח"ג עמ' עז, ח"ז עמ' פד
ח/ה חוט שני
ח/ה מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' רעו, רעז
ח/ה מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' תח
ח/ה מעשה רקח
ח/ה משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' פח, צד
ח/ה משנת יעקב
ח/ה ס' המקח עמ' קמה
ח/ה ערהשה"ע זרעים סי' כט ס' ז-ט
ח/ה קובץ השמיטה עמ' קכג
ח/ה תורת השביעית (הלוי) הל' קכב
ח/ה תחומין חי"א עמ' 54
ח/ו אוצר יסודי שביעית עמ' טז
ח/ו אשר למלך הל' ע"ז פ"ט ה"ח
ח/ו בית אהרן וישראל גל' צד עמ' יט {כלשהו}
ח/ו בר ריב"א עמ' ס {תולים}
ח/ו ברור הלכה ע"ז טו ע"ב ציון ג
ח/ו גבורת יצחק שביעית עמ' רכב
ח/ו דעת כהן סי' קעו {תולים גם בדרך רחוקה}
ח/ו חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' ה ס"ק ח
ח/ו חוט שני
ח/ו חוף ימים ח"ג סי' נו אות כה {שדה אילן, מכירת פירות שביעית}
ח/ו חזו"א שביעית סי' יט ס"ק כב {שדה זרועה לפני שצמחה, חשוד לעבוד או חשוד לאכול פירות}
ח/ו חזון נחום זרעים ח"ב עמ' קטו
ח/ו כרם ציון שביעית ח"א דף י ע"א {שדה אילן}, כו ע"ד {תולים}
ח/ו כתר ח"ו עמ' 342
ח/ו מחקרי ארץ ח"ו יו"ד סי' ה
ח/ו מעדני ארץ שביעית (תשד) סי' יג אות טז {שדה אילן}
ח/ו מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' ריז
ח/ו משנת המדינה עמ' 245
ח/ו משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' צא-צד
ח/ו נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' קפט-קצ
ח/ו ס' המקח עמ' קמה
ח/ו ערהשה"ע זרעים סי' כט ס' ד
ח/ו פרי אהרן (ברנשטיין) עמ' רפ, רפה
ח/ו פרי העץ דף עה ע"ג
ח/ו קובץ השמיטה עמ' קכג
ח/ו שדה שמואל שביעית עמ' מח, רכב
ח/ו שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' קיג
ח/ו שושן עדות דף יד
ח/ו תורת השביעית (הלוי) הל' קכג
ח/ו תחומין חי"א עמ' 54
ח/ו תרומת הגורן ח"א עמ' 233
ח/ז ברור הלכה גיטין סא ע"א ציון ה
ח/ז זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לז [לחם יהודה הל' מעשר פי"א]
ח/ז חוט שני
ח/ז מחקרי ארץ ח"ה חו"מ סי' ו
ח/ז מלאכת שמואל עמ' קלו-קלז
ח/ז מעשה רקח
ח/ז משנת יעקב
ח/ז נועם חט"ו עמ' קפב
ח/ז ערהשה"ע זרעים סי' כט ס' ה
ח/ז פרי שמואל שביעית עמ' עח
ח/ז תורת השביעית (הלוי) הל' קכד
ח/ז תחומין חי"א עמ' 54
ח/ז תחומין חכ"ב עמ' 86
ח/ח אבן ישראל (פישר) ח"ח עמ' עט
ח/ח אבני נזר יו"ד סי' תנח אות ב
ח/ח אדרת אליהו (קוצין) ח"א עמ' 73 {מחזיקין ידי עכו"ם בשביעית בדברים בלבד}
ח/ח אהלי חיים עמ' קפט
ח/ח אוצר יסודי שביעית עמ' כא, תקנד
ח/ח אור לציון שביעית עמ' קנד
ח/ח אמרי שבת דף פו ע"א
ח/ח אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 422
ח/ח ארץ חמדה (ישראלי) עמ' רלא
ח/ח בית הלוי ח"ג סי' א עמ' יג
ח/ח בנין יחזקאל - פתיחה כוללת ח"ה ס"ק ב
ח/ח ברור הלכה גיטין סב ע"א ציון ו
ח/ח ברקאי ח"א עמ' 63
ח/ח גבורת יצחק שביעית עמ' סא
ח/ח דבר יהושע (שו"ת) ח"ד סי' נו ס"ק ג
ח/ח דברי יואל - שו"ת עמ' שכה-שכו, של, שלב, שמו-שנ, שסט
ח/ח הוראות שעה פ' א, לב
ח/ח זה השער שער ג סי' נ
ח/ח חוט שני
ח/ח חזו"א על הרמב"ם
ח/ח חזו"א שביעית סי' ג ס"ק ח, סי' כ בסופו
ח/ח חזון נחום זרעים ח"ב עמ' קז
ח/ח חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' רכה
ח/ח חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' רכה
ח/ח ידבר שלום ח"א עמ' קעד
ח/ח כהונת רפאל עמ' קכב
ח/ח כפתור ופרח (תשו) דף עו ע"ג
ח/ח כרם ציון שביעית ח"א דף ז ע"ד, כט ע"ד, ח"ב עמ' כב ע"א
ח/ח כתר ח"ו עמ' 342
ח/ח לחם חקי עמ' עז
ח/ח מוריה גל' צז עמ' לד
ח/ח מחקרי ארץ יו"ד סי' כד
ח/ח מילי דמרדכי
ח/ח מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' רלד
ח/ח מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' קלה
ח/ח מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רכט, רצה {שבת הארץ}
ח/ח מעדני ארץ שביעית (תשד) דף יז ע"ב, מג ע"ב, נט ע"א, סא ע"א
ח/ח מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' כד, מג, קט, קמח, קנג, רטו
ח/ח משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' יט, כא, קג, ח"ד עמ' קסד
ח/ח משנת יעקב
ח/ח משפטי עזיאל ח"ו עמ' קמ
ח/ח נועם ח"ב עמ' מה
ח/ח נחמד למראה ח"א דף קל ע"ד {מל"מ}
ח/ח נתן פריו
ח/ח עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' יג
ח/ח ענבי פתחיה עמ' 53
ח/ח ערהשה"ע זרעים סי' כט ס' י
ח/ח פני משה (שלז')
ח/ח פרי האדמה ח"ג
ח/ח צבי תפארת סי' כג, קא
ח/ח צהר גל' ח עמ' 125 {שבת הארץ - אמירת איישר}
ח/ח ציץ הקודש ח"א דף כט ע"ב
ח/ח קובץ השמיטה עמ' רסה
ח/ח קול יהודה (גרשוני) עמ' קעז
ח/ח קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' רי
ח/ח שאר יוסף ח"ג
ח/ח שבת הארץ - מבוא עמ' 146, 156
ח/ח שדה שמואל שביעית עמ' קס-קסא
ח/ח שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' ריח
ח/ח שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' נד, נה
ח/ח שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' רפד
ח/ח שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' קעט
ח/ח שו"ת שערי עזרא (בצרי) עמ' רלח
ח/ח שער המלך ח"ב עמ' תכו
ח/ח שערי זיו ח"א דף יח ע"ד
ח/ח תורת המועדים (תשכד) עמ' 638-639
ח/ח תורת המועדים (תשנו) עמ' 684-685
ח/ח תורת השביעית (הלוי) הל' קכה (עמ' תצז)
ח/ח תורת חיים וחסד עמ' תקטז
ח/ח תפארת צבי (שפילמן) ח"ג עמ' יד
ח/ח תרחם ציון עמ' רפט {השמיט לומר "אלקים יהיה בעזרך"}
ח/ט אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ז הע' 80 {ר"י קורקוס}
ח/ט בגדי יו"ט (קריספין) ח"ב דף כד ע"ב
ח/ט התורה והמדינה ח"ד עמ' קעז
ח/ט חוות בנימין ח"ג עמ' תרמז, תרמח
ח/ט חוט שני
ח/ט חזו"א שביעית סי' ג ס"ק כג
ח/ט ישורון ד עמ' תקנד-תקנה = חי' הרד"ל למשניות שביעית {עבודה בתלוש בסוריא}
ח/ט מגל ח"י עמ' 170
ח/ט מעדני ארץ שביעית (תשד) דף י ע"ב
ח/ט מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' לא, קכה, קכז, שסו, שסח, תטו
ח/ט מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' כה, מה {ר"י קורקוס}, פח {ר"י קורקוס}
ח/ט מקדש דוד סי' נט (לה ע"ד)
ח/ט משנת יעבץ שמיטה עמ' סב
ח/ט משנת יעקב
ח/ט נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 609
ח/ט ערהשה"ע זרעים סי' טז ס' ו, סי' כט ס' יא
ח/ט שדה שמואל שביעית עמ' ריד
ח/ט שערי זיו ח"א דף יח ע"ד
ח/ט תורת השביעית (הלוי) הל' קכה (עמ' תק)
ח/י אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' סב, ח"ז עמ' צא, ח"ח עמ' פט
ח/י אוצר יסודי שביעית עמ' תקה, תקנד
ח/י אור יעקב שבת דף פד ע"ד, פה ע"ד
ח/י אור לציון שביעית עמ' קנד
ח/י אמונת יהושע עמ' תקפח, תתקעט
ח/י בית אבי ח"ב סי' קז עמ' קמח
ח/י בית אהרן וישראל גל' נ עמ' עב-עג
ח/י ברור הלכה סוכה לט ע"א ציון ה, לט ע"ב ציון א
ח/י הר המלך ח"ב עמ' רנח-רסג
ח/י זבחי צדק (דיסקין) סוכה עמ' רסד-רסו
ח/י זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לז [כפות תמרים סוכה לט ד"ה ועמדתי]
ח/י זכרון סופרים {ואפילו כל שהוא וכו'} [עיין תיו"ט ותו"ח שביעית ריש פרק ט', וכפת תמרים סוכה דף ל"ט ע"א]
ח/י חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' י ס"ק ה
ח/י חוט שני
ח/י חוף ימים ח"ב סי' לא אות א, סי' לה אות ג
ח/י חזו"א על הרמב"ם
ח/י חזו"א שביעית סי' י ס"ק ה
ח/י חי' משנה פסחים עמ' רכה
ח/י חיי נפש ח"ו עמ' קיא
ח/י ידבר שלום ח"א עמ' קסח
ח/י ישועות כהן שביעית סי' י ס"ק ב
ח/י כבוד חכמים - עטרת פז עמ' רעח-רפג
ח/י כרם ציון שביעית ח"א דף קנג ע"ב, ח"ב עמ' קמח ע"א, קס ע"ב, קע ע"א, שסט
ח/י כתר המלך
ח/י מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' פט, רנג
ח/י מגל ח"י עמ' 170
ח/י מוריה גל' צז עמ' סא, סה, גל' קה עמ' נו, גל' קעט עמ' נב
ח/י מוריה שנה ט גל' א (ר"א זלזניק)
ח/י מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רעא
ח/י מראה איש ח"א יו"ד עמ' קלה
ח/י משאת המלך (אדרי)
ח/י משנת אליעזר (רבינ') עמ' ע
ח/י משנת השמיטה סי' ז הערה ד
ח/י משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' מט, ח"ד עמ' ב-ד, ט-י
ח/י משנת יעבץ או"ח סי' כח, שמיטה עמ' צט, רג-רד
ח/י משנת יעקב
ח/י נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' כט
ח/י נתן פריו
ח/י סוכה של מי עמ' רעב
ח/י ערהשה"ע זרעים סי' כה ס' יג, סי' כט ס' יב
ח/י פרי שמואל שביעית עמ' מו, עט
ח/י קובץ השמיטה עמ' שעט, תו, תמא, תמה
ח/י קונטרס השביעית (קלמנוביץ) עמ' קכב
ח/י קרבן אליצור דף קצא ע"א
ח/י רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קצט
ח/י שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' עג עמ' קפד
ח/י שדה שמואל שביעית עמ' רמח
ח/י שומר אמת שביעית עמ' מח
ח/י שלמי יוסף סוכה עמ' קנב
ח/י שמות בארץ (תשנט) עמ' רפו-רפז
ח/י שעורי הרב חלה עמ' קפד
ח/י שערי זבולון יו"ד סי' א ס"ק א
ח/י תורת השביעית (הלוי) הל' קכו
ח/י תורת זרעים עמ' סז {אין מוסרים דמי פ"ש לע"ה}
ח/י תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תיא
ח/י תלמי השדה עמ' קכא, קעד, קעה, ר, רב
ח/יא אור הישר [עי' רש"י ותוס' סוכה לט ע"א]
ח/יא אור יעקב שבת דף פד ע"ד, פה ע"ד
ח/יא אור לציון שביעית עמ' קנד
ח/יא בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף כח ע"ג
ח/יא בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' רמז
ח/יא בדבר מלך ח"ט עמ' קצ
ח/יא ביצחק יקרא (תשע) סי' נז ד"ה ויש להוסיף
ח/יא בית אהרן וישראל גל' נ עמ' עב
ח/יא בית ארזים - ס' הגליונות
ח/יא ברור הלכה סוכה מ ע"א ציון ג
ח/יא ברכת הארץ (עמנואל) עמ' 130
ח/יא דברות משה זרעים עמ' א'קסה, א'קסו {הלוקח לולב מעם הארץ בשביעית נותן לו אתרוג מתנה ואם לא נתן לו מבליע לו דמי אתרוג בדמי לולב}
ח/יא דברי אור ח"ג עמ' פח
ח/יא דברי יציב יו"ד עמ' תצז
ח/יא הר המלך ח"ב עמ' רנח-רסג
ח/יא ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' תמג-תמד
ח/יא ושבתה הארץ
ח/יא זבחי צדק (דיסקין) סוכה עמ' רסז
ח/יא זכר שמואל או"ח סי' ה לדף לט ע"א
ח/יא חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' י ס"ק ה
ח/יא חוט שני
ח/יא חוף ימים ח"ב סי' לד אות ג
ח/יא חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 82
ח/יא יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' כח
ח/יא יצחק ירנן
ח/יא ישועת משה עמ' יב
ח/יא כרם ציון שביעית ח"א דף קנג ע"ב, ח"ב עמ' קלה ע"ב, רלג ע"א, שסד, שע, שפט
ח/יא כתר המלך
ח/יא מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' רנה {רדב"ז}, רסו, תטז, תצט
ח/יא מאמר מרדכי - י"ג באלול עמ' קצח
ח/יא מגל ח"י עמ' 170
ח/יא מוריה גל' קעה עמ' קט, גל' קעט עמ' נב, גל' רה עמ' טו, יז
ח/יא מחקרי ארץ ח"ג יו"ד סי' כ
ח/יא מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' קמא
ח/יא מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ו עמ' קז, קי, ח"ח עמ' רעג, רפא
ח/יא מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רס
ח/יא משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' שלא
ח/יא משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תיא
ח/יא משנה הלכות מהדו"ת ח"ד עמ' רצה
ח/יא משנת השמיטה סי' ה הערה א
ח/יא משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' לא
ח/יא עומק הפשט ח"ג עמ' קלח
ח/יא ערהשה"ע זרעים סי' כט ס' יב
ח/יא פרי הארץ (כהנוו) סי' כא, ל
ח/יא פרי שמואל שביעית עמ' יד-טו
ח/יא ציץ הקודש ח"א דף כה ע"א
ח/יא קובץ השמיטה עמ' ז, ט, טו, שעט, תמ
ח/יא קונטרס השביעית (קלמנוביץ) עמ' קכב
ח/יא רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קצט
ח/יא שדה שמואל שביעית עמ' רמח
ח/יא שמות בארץ (תשנט) עמ' רצז
ח/יא שעורי הרב חלה עמ' קפג
ח/יא תורה לשמה (תשעג) עמ' מד
ח/יא תורת השביעית (הלוי) הל' קכז
ח/יא תלמי השדה עמ' קכא
ח/יב אגרות משה או"ח ח"א סי' קפו, אהע"ז ח"ד עמ' קכא
ח/יב אוצר יסודי שביעית עמ' תקה, תקנב
ח/יב אוצרות הרמב"ם
ח/יב אור הישר [כ"מ לעיל רפ"ו]
ח/יב אור יעקב שבת דף פד ע"ד, פה ע"ד
ח/יב בית אהרן וישראל גל' א עמ' לא, לד
ח/יב ברור הלכה סוכה לט ע"ב ציון א
ח/יב דברות משה זרעים עמ' א'קלג, א'רמג {במה דברים אמורים בזמן שהיה מוכר פירות שכמותן בשמור}
ח/יב דברי אמת (תשעט) עמ' רפב {החשוד לעשות סחורה בפירות שביעית אין לוקחין ממנו}
ח/יב דברי יואל - שו"ת עמ' שמג, שנה
ח/יב הר המלך ח"ב עמ' רנח-רסג
ח/יב ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' תמד
ח/יב חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' י ס"ק ה
ח/יב חוט שני
ח/יב חוף ימים ח"ב סי' י אות ה, סי' לט אות א
ח/יב יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' קכט
ח/יב כרם ציון שביעית ח"א דף יב ע"ב, קנג ע"ב, קע ע"א, ח"ב עמ' רכג ע"א, שע
ח/יב לקט שבלים (תשמט) עמ' קטז
ח/יב לקט שבלים (תשסד) עמ' קנד
ח/יב מוריה גל' צז עמ' סא-סה, גל' קה עמ' סז, גל' קעט עמ' נב-נג, פט, גל' רה עמ' יד, יח
ח/יב מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' ריא
ח/יב מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' סז
ח/יב מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רסב
ח/יב מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קנב, רא
ח/יב משאת המלך (אדרי)
ח/יב משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' צב, ח"ג עמ' לג, ח"ד עמ' ב, ט-י
ח/יב נתן פריו
ח/יב ערהשה"ע זרעים סי' כט ס' יג
ח/יב פרי הארץ (כהנוו) סי' ל
ח/יב צמח ארז עמ' קכד
ח/יב קובץ השמיטה עמ' ו, י-יא, קעג, שעט, תנ
ח/יב קונטרס השביעית (קלמנוביץ) עמ' קכב
ח/יב שדה שמואל שביעית עמ' צה, קסט {ר"י קורקוס}, רמו {ר"י קורקוס}, רמח
ח/יב שמות בארץ (תשנט) עמ' רפז, רפט
ח/יב תורת השביעית (הלוי) הל' קכח
ח/יג הר צבי זרעים ח"ב עמ' צו
ח/יג חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' י ס"ק ה
ח/יג חוף ימים ח"ב סי' לט אות ב-ג
ח/יג חזו"א מעשרות סי' ב ס"ק ז
ח/יג חזו"א על הרמב"ם
ח/יג ישורון ד עמ' תקנג = חי' הרד"ל למשניות שביעית
ח/יג מוריה גל' צז עמ' סב-סו
ח/יג מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' כה
ח/יג מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קנב, רא
ח/יג מעיני המים
ח/יג ערהשה"ע זרעים סי' כט ס' טו
ח/יג קובץ השמיטה עמ' תמב, תמד
ח/יג שדה שמואל שביעית עמ' צה, קסט, רלג {כ"מ}, רמח
ח/יג שם משמעון (סטרליץ) עמ' נח
ח/יג תורת השביעית (הלוי) הל' קכט
ח/יד אור יעקב שבת דף פד ע"ד
ח/יד אור לציון שביעית עמ' קנד
ח/יד אמונת יהושע עמ' רפט
ח/יד אמונת עתיך גל' 109 עמ' 159
ח/יד בינת נבונים דף צג ע"ד
ח/יד בית אהרן וישראל גל' נ עמ' עב-עג
ח/יד בני ציון (שפירא) דף כג ע"ב
ח/יד גליון מהרי"ל שביעית תחילת פ"ט
ח/יד חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' י ס"ק א, ה
ח/יד חוט שני
ח/יד חוף ימים ח"ב סי' לד אות ג
ח/יד חזו"א יו"ד סי' מב ס"ק ה-ו, שביעית סי' י ס"ק יא, יב, מעשרות סי' א ס"ק יט
ח/יד חזו"א על הרמב"ם
ח/יד חקרי לב (המאור) חו"מ ח"א עמ' נד
ח/יד כבוד מלכים (מרגליות)
ח/יד כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' קמח
ח/יד כרם ציון שביעית ח"ב עמ' שע
ח/יד מוריה גל' רה עמ' יח
ח/יד מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רנט, רסג, רעד
ח/יד מצודת דוד (שפרבר) עמ' שסו {כ"מ - פשתן מפני זרעה}
ח/יד משאת המלך (אדרי)
ח/יד משנה הלכות מהדו"ת ח"ד עמ' רצו
ח/יד משנת השמיטה סי' יח הערה ג
ח/יד משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' צב
ח/יד משנת יעקב
ח/יד ערהשה"ע זרעים סי' כט ס' טז
ח/יד פאת שדך יו"ד עמ' תה
ח/יד פני משה (שלז')
ח/יד פרי הארץ (כהנוו) סי' כא
ח/יד קובץ השמיטה עמ' י
ח/יד קרית מלך
ח/יד שדה שמואל שביעית עמ' רמח
ח/יד שם משמעון (סטרליץ) עמ' נח
ח/יד שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' קצו
ח/יד תורת השביעית (הלוי) הל' קל
ח/טו ברכת הארץ (עמנואל) עמ' 129
ח/טו חקרי לב (המאור) חו"מ ח"א עמ' נד
ח/טו מאור הקדש בכורות עמ' צה
ח/טו ערהשה"ע זרעים סי' כט ס' יז
ח/טו צבי תפארת סי' כג
ח/טו ציץ הקודש ח"א דף ל ע"ד
ח/טו צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' א אות ג, ומילואים סי' טז
ח/טו צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' רמט
ח/טו שם טוב - השלמה
ח/טו תורת השביעית (הלוי) הל' קלא
ח/טז אמונת יהושע עמ' רפט
ח/טז דברות משה זרעים עמ' תשצד-תשצה {החשוד על הטהרות אינו חשוד לא על המעשר ולא על השביעית}
ח/טז זכר טוב עמ' קי
ח/טז חזו"א על הרמב"ם
ח/טז חזו"א שביעית סי' י ס"ק יא, יו"ד סי' מב ס"ק ה
ח/טז מי הדעת עוקצין עמ' ט-י
ח/טז מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' תנג
ח/טז מעין נצח ח"ב סי' עג
ח/טז מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' כג
ח/טז ערהשה"ע זרעים סי' כט ס' יז
ח/טז שם טוב - השלמה
ח/טז תורת האשם עמ' קיט, קכב, קסז {מטמא אחרים מד"ס}
ח/יז אבן ציון עמ' צה
ח/יז אור יעקב פסחים דף נה ע"ב, סנהדרין דף לז ע"ב
ח/יז אמונת יהושע עמ' רפט
ח/יז בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' קפא
ח/יז בית אהרן (קארטשין) עמ' קצב
ח/יז דבר שמואל (אבוהב) סי' סט
ח/יז הרמב"ם כמחנך עמ' 230
ח/יז זכרון אהרן עמ' לו
ח/יז חזקה רבה יו"ד הלכה קסד עמ' 250
ח/יז כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' עח, ח"ב עמ' שצא
ח/יז לבושי מרדכי יו"ד עמ' שיד
ח/יז מגילת ספר לאוין דף קיא ע"ד
ח/יז מעשה רקח
ח/יז מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/יז ערהשה"ע זרעים סי' כט ס' יח
ח/יז שו"ת דבר שמואל סי' סט
ח/יז תורת השביעית (הלוי) הל' קלא
ח/יח חוט שני
ח/יח חוף ימים ח"ב סי' י אות ה
ח/יח חזו"א על הרמב"ם
ח/יח חזו"א שביעית סי' יב ס"ק טז
ח/יח מעשה רקח
ח/יח משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' צג
ח/יח עבד המלך (תשא)
ח/יח ערהשה"ע זרעים סי' כט ס' יט, כ
ח/יח שם טוב - השלמה
ח/יח תחומין ח"א עמ' 180
ח/יט חוט שני
ח/יט חזו"א על הרמב"ם
ח/יט חזו"א שביעית סי' ו ס"ק יב
ח/יט ישועות כהן שביעית סי' ט ס"ק מב
ח/יט מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' צה
ח/יט מאמר מרדכי - י"ג באלול עמ' רפו
ח/יט ערהשה"ע זרעים סי' כט ס' כא
ח/יט תורת השביעית (הלוי) הל' קל
ח/יט תחומין ח"ז עמ' 12 {מורסן}
ח/כ אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' פא, ח"ז עמ' צט
ח/כ אוצר יסודי שביעית עמ' תקלז
ח/כ בדבר מלך ח"י עמ' רנד
ח/כ בית אהרן וישראל גל' צו עמ' עט {ללוות}, פא-פב {ר"י קורקוס}
ח/כ ברור הלכה ע"ז סב ע"ב ציון ד
ח/כ גבורת יצחק שביעית עמ' קיד
ח/כ דברות משה זרעים עמ' תתס {גבאי קופה בשביעית לא יהיו מדקדקין בחצרות של אוכלין שביעית}
ח/כ זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לז [תוספתא דמאי פ"ג וירושלמי שם עיי"ש]
ח/כ חוט שני
ח/כ חזו"א על הרמב"ם
ח/כ חזו"א שביעית סי' י ס"ק יז
ח/כ חסדי דוד ח"א עמ' קכח
ח/כ ישועת משה עמ' שעז
ח/כ כרם ציון שביעית ח"ב עמ' קמא ע"א, רנג ע"ב
ח/כ מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' צה
ח/כ משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' קלב
ח/כ משק ביתי סי' קל (נח ע"א-ע"ב) {רדב"ז}
ח/כ נתן פריו
ח/כ עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' קסז
ח/כ ערהשה"ע זרעים סי' כט ס' כב-כד
ח/כ ערוגת הבושם (גרינוואלד) סוגיות עמ' רנט {מותר ללוות מן העניים פירות שביעית ולפרוע בשמינית}
ח/כ קרבן אליצור דף קכה ע"ב
ח/כ תורת השביעית (הלוי) הל' קלב
ח/כ תורת זרעים עמ' ע {לווה פ"ש מעני}
ח/כ תלמי השדה עמ' רכג, רכד


ט/419 הלכות שמיטה ויובל פרק ט *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ט/רה"פ אוצרות השמיטה לחכמי תימן
ט/רה"פ באר יצחק (בן שושן)
ט/רה"פ דרך אמונה
ט/רה"פ הרמב"ם המדויק
ט/רה"פ יד פשוטה
ט/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ט/רה"פ מעשי למלך (קריספין)
ט/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ט/רה"פ ס' השו"ת - שמיטת כספים
ט/רה"פ פי' ר"י קאפח
ט/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ט/רה"פ רמב"ם הערוך
ט/רה"פ רמב"ם לעם
ט/רה"פ שבת הארץ
ט/רה"פ שם טוב
ט/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ט/רה"פ תורת השמיטה והפרוזבול
ט/א אוצרות הרמב"ם
ט/א אנצי"ת ע' א"י ח"ב הע' 221 {כ"מ}
ט/א ארחות חיים ח"ב סי' מא {שמיטת כספים דרבנן}
ט/א ארץ חמדה (ישראלי) עמ' צה
ט/א ברכת המלך (רקובר) עמ' סו-סז
ט/א גינת ורדים (תאומים) עמ' קז {מל"מ}
ט/א דברות אליהו ח"ה עמ' קמז
ט/א הוראות שעה פי"א
ט/א ויען יצחק עמ' רסו-רסח
ט/א חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' כ
ט/א חוט שני
ט/א כבודה של תורה ח"ג עמ' קסה
ט/א כך דרכו של תלמוד עמ' 41
ט/א כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' קפד
ט/א כרם ציון שביעית ח"ב עמ' שפג, שפד
ט/א כתבי משה זילברג עמ' 41
ט/א כתבים (זסלנסקי) ח"ב עמ' מז
ט/א למודי ה' (תקמז) דף נז ע"ב {מל"מ}
ט/א מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' קעג
ט/א מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' רנט
ט/א מוריה גל' רכו עמ' יג, צא, צג {שמוט כל בעל משה ידו}
ט/א מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' רלו
ט/א מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' רכו
ט/א מנחת כהן (יוסף חיים) דף קיח ע"ב
ט/א מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רפו
ט/א משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף כג ע"ג
ט/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' כח {והתובע חוב שעברה עליו שביעית וכו'}
ט/א משנת השמיטה סי' יט הערה א-ב
ט/א משנת יוסף שביעית ח"ד עמ' קד, קו-קז, קמא
ט/א משנת יעבץ שמיטה עמ' קיב
ט/א משנת יעקב
ט/א נזר הקדש (קפלן)
ט/א נחלת שמואל דף ד ע"א
ט/א ניצני שביעית עמ' 95, 96, 104 {לא כתב שמבטל עשה}
ט/א נתן פריו - שמיטת כספים עמ' ד ע"א, טו ע"ב
ט/א נתן פריו מכות עמ' יט
ט/א ס' התרומות עמ' תתיח
ט/א ספרי דבי רב ח"ג עמ' רפב-רפד
ט/א עטרת יעקב עמ' קפה
ט/א עלי עשור (זס') עמ' מב
ט/א עמק הלכה (אורנשטין) סי' יט
ט/א עמק הלכה (אורנשטין) סי' כב אות ו
ט/א פי' הרמ"ז על הזוהר (תשסה) ויקרא עמ' שפח
ט/א פני משה (שלז')
ט/א פניני ים סי' מב אות א
ט/א פנת יקרת (תשנד) סי' עג אות א, ג
ט/א פנת יקרת (תשעא) עמ' שלו-שלז
ט/א פרפרת משה ח"ב עמ' נה
ט/א קובץ השמיטה עמ' מז, סט, תקכח
ט/א קרית מלך
ט/א ר"י ששפורטש עמ' 150
ט/א רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' רס
ט/א שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ב עמ' קמא
ט/א שיח התורה עמ' שנב-שנג {דרך אמונה}
ט/א של"ה ווי העמודים פי"ד אות ו
ט/א שם דרך דברים עמ' סט
ט/א שם יוסף (מועטי) ח"ב דף עה ע"ג
ט/א שעורי הגרד"ש מכות הערה 13
ט/א שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' תב {כ"מ}
ט/א שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 96
ט/א תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' ה
ט/א תלמי השדה עמ' של, שלח
ט/ב אבי עזרי ח"א
ט/ב אבן ציון עמ' תרג-תרד
ט/ב אבקת רוכל (תשסב) עמ' קט {שמיטה מדבריהם}
ט/ב אדמת קדש ח"ב דף פה ע"ד
ט/ב אור הישר [שאילת דוד קונ' השביעית, כ"מ לעיל פ"ד הכ"ה, שערי ציון סי' יג]
ט/ב אור לציון שביעית עמ' קנד
ט/ב אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' קמא
ט/ב ארץ חמדה (ישראלי) עמ' צה, צח
ט/ב ארשות החיים עמ' שכב
ט/ב בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' פה
ט/ב בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף ז ע"ג
ט/ב בחיר חיים
ט/ב בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' סז סעיף ב
ט/ב בית אהרן (כהן, תשך) דף פ ע"א, פא ע"ב, פז ע"ג
ט/ב בית אהרן וישראל גל' כה עמ' יז
ט/ב בית הלוי ח"ג סי' א עמ' ח, יב
ט/ב בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' טז
ט/ב ברור הלכה גיטין לו ע"א ציון ט
ט/ב ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' לז אות ו
ט/ב ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' קל
ט/ב דברות אליהו ח"ה עמ' קמז
ט/ב דברות משה ברכות עמ' ר {אמרו חכמים בזמן שאתה משמיט קרקע אתה משמיט כספים}
ט/ב דברי יואל - שו"ת עמ' שנא
ט/ב דברי יחזקאל (מישור) עמ' קז
ט/ב דברי יחזקאל (תרצה) דף לה ע"א
ט/ב דברי משה (פריצקר) עמ' יז-יח {שמיטה בזה"ז דרבנן}
ט/ב הדרום י עמ' 120, 122
ט/ב הוראות שעה פ' א, ג (בסופו), יא
ט/ב הר המלך ח"ב עמ' רסד-רסה
ט/ב הר"מ במז"ל - קובץ עמ' רכה
ט/ב הרמב"ם והלכותיו
ט/ב הרמב"ם כמחנך עמ' 160
ט/ב התורה והמדינה ח"ד עמ' קסב
ט/ב התקופה הגדולה עמ' של {בזה"ז דרבנן}
ט/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' תמח
ט/ב ויען יצחק עמ' רמב-רמג, רסז
ט/ב זכרון יהונתן דף קס ע"ד, קסב-קסג
ט/ב זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לח [ידי אליהו תיקון קט]
ט/ב חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' כד
ט/ב חוות בנימין ח"א עמ' עו, ח"ג עמ' תרלח
ט/ב חוט שני
ט/ב חוקות הדיינים ח"ב עמ' רו
ט/ב חזו"א על הרמב"ם
ט/ב חזו"א שביעית סי' ג ס"ק ז
ט/ב חזון יחזקאל זרעים החדש הוספות לשביעית - שיטת הרמב"ם
ט/ב חי' הריצ"ד
ט/ב חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' קצג
ט/ב יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' סג
ט/ב ירושלים דדהבא עמ' קמב-קמד, קמז
ט/ב כבודה של תורה ח"ג עמ' קסה
ט/ב כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' קכ, קעז-קעט
ט/ב כרם ציון שביעית ח"א דף יט ע"א, כא ע"ב, כד ע"ג, קכז ע"ב, ח"ב עמ' כב, ל ע"ב, רנז ע"א
ט/ב לאור ההלכה (תשסד) עמ' קלו
ט/ב לשנת השמיטה עמ' ב, י
ט/ב מאור תורה (שנגהי) חוב' ב עמ' מו
ט/ב מאכסניא של התורה סי' כז
ט/ב מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' קעג, קעו, קעז {ר"י קורקוס}, קפב, קפד, תקמב
ט/ב מגילת ספר לאוין דף קמט ע"ד
ט/ב מגן צבי עמ' קנג
ט/ב מוריה גל' קה עמ' יט {כ"מ - שמיטה בזה"ז דאורייתא}
ט/ב מטה אפרים
ט/ב מילי דמרדכי
ט/ב מכתם לדוד (חסן)
ט/ב מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' רכו
ט/ב מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ו עמ' רסג, ח"ח עמ' רמה, רנו {כ"מ}
ט/ב מנחת כהן (יוסף חיים) דף קיח ע"ב
ט/ב מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' רנח
ט/ב מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רד-רה, רפח
ט/ב מנפת צוף עמ' 583-584
ט/ב מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' קפט
ט/ב מעשה רקח
ט/ב מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' רכד
ט/ב מראה החודש דף יט ע"א {כ"מ}
ט/ב משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' שמט
ט/ב משב יעקב ח"ב עמ' סח-עא
ט/ב משכיל ליהודה עמ' קיד-קטו, קיז-קכא
ט/ב משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תתלב
ט/ב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' י, כט {אין שמיטת כספים נוהגת מן התורה אלא בזמן שהיובל נוהג}
ט/ב משנת השמיטה סי' יט הערה ד
ט/ב משנת יוסף שביעית ח"א עמ' טו, ח"ד עמ' קט
ט/ב משנת יעבץ שמיטה עמ' קב
ט/ב משנת יעקב
ט/ב משפט כהן עמ' קכא ע"א, קמד ע"א
ט/ב משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' קמד {רק בזמן היובל}, קצד, רנו {כ"מ}
ט/ב נועם ח"א עמ' קעג, ח"ט עמ' שעב
ט/ב נחפה בכסף (נבון) ח"א דף כז ע"ב
ט/ב ניצני שביעית עמ' 59 {בזה"ז}, 64, 149 {ר"י קורקוס}
ט/ב נתיבות מרדכי גיטין עמ' רמא
ט/ב סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' עא
ט/ב ספרי דבי רב דברים פסקא יא (ח"ג עמ' רעט) {בזמן שאין יובל אין שמיטת כספים דאורייתא}
ט/ב עטרת יהושע - סוגיות (תשעד) עמ' תעג
ט/ב עיונים בהלכה עמ' 93
ט/ב ערהשה"ע זרעים סי' טו ס' ד, סי' ל ס' יג
ט/ב פרי האדמה ח"א
ט/ב פרי הארץ (כהנוו) סי' נד, עט-פ
ט/ב צידה ברוך פ' בחקותי {שמיטה בזמן שאין יובל}
ט/ב ציץ הקודש ח"א דף כב ע"ג-ע"ד
ט/ב קובץ השמיטה עמ' רעה-רעו
ט/ב קול דודי (תשף)
ט/ב קול דודי ר"ה סי' קנה
ט/ב קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' רמא
ט/ב שאגת אריה החדשות דף נב ע"ב-ע"ד
ט/ב שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' תי
ט/ב שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שטו
ט/ב שבת הארץ - מבוא עמ' 100, 163
ט/ב שדה שמואל שביעית עמ' קמא, קמג {ר"י קורקוס}, רנג
ט/ב שו"ת אור שמח דף סו
ט/ב שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' שח
ט/ב שו"ת רשב"ש עמ' קצב
ט/ב שובע שמחות עמ' רלב
ט/ב שמר את הדבר עמ' ריט
ט/ב שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 96, 97, 102
ט/ב שפת אמת על התלמוד ח"ב דף קלח ע"א
ט/ב שפתי דעת ח"ג עמ' שח
ט/ב תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' רכו
ט/ב תורת המדינה עמ' 82
ט/ב תורת רפאל ח"ג עמ' יב
ט/ב תחומין חי"ג עמ' 474, חי"ד עמ' 127
ט/ב תלמי השדה עמ' פג, פה-פו
ט/ג אבן ציון עמ' תקצז
ט/ג אור לציון שביעית עמ' קנה
ט/ג בית אהרן (כהן, תשך) דף פט ע"ד
ט/ג בית הלוי ח"ג סי' א עמ' ח, יב
ט/ג ברור הלכה גיטין לו ע"א ציון ט
ט/ג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ה עמ' ב, ה
ט/ג גשר יהושע עמ' 189
ט/ג הר"מ במז"ל - קובץ עמ' רכה
ט/ג ויען יצחק עמ' רסח
ט/ג זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לח [גדולי תרומה שער מה ח"א סי' ג] {כ"מ}
ט/ג חוט שני
ט/ג ידי אליהו
ט/ג ידי אליהו דף ס ע"א
ט/ג ישורון ח"כ עמ' תסו {בזה"ז מדרבנן}
ט/ג מאכסניא של התורה סי' כז
ט/ג מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' קעג, קפב, קפד
ט/ג מילי דמרדכי
ט/ג מנחת חיים (אמסלם) ח"ב עמ' לז
ט/ג מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' רכו
ט/ג מעשה בצלאל סי' שנ
ט/ג מעשה רקח
ט/ג משנה הלכות מהדו"ת יו"ד סי' תח עמ' שלה {שמיטת כספים מדרבנן}
ט/ג משנת השמיטה סי' יט הערה ד
ט/ג נר מצוה (ואלק) שרשים דף מג ע"ד, מד ע"א {שמיטת כספים בזה"ז דרבנן}
ט/ג נתיבות מרדכי גיטין עמ' רמא
ט/ג נתן פריו - שמיטת כספים עמ' ו ע"א
ט/ג ס' התרומות עמ' תתטו
ט/ג סיני ק עמ' תרנז
ט/ג עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' סח-ע
ט/ג עלי עשור (זס') עמ' מו
ט/ג צמח ארז עמ' קכד-קכה {שמיטת כספים בזה"ז דרבנן}
ט/ג צרור הכסף (הראשון) עמ' יד
ט/ג קובץ השמיטה עמ' רנג, תריג
ט/ג קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קמב, קנד, קנו
ט/ג קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' רלח-רלט, רס
ט/ג ר"י ששפורטש עמ' 152
ט/ג שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' תי
ט/ג שבת הארץ
ט/ג שו"ע הרב הל' הלואה אות לד
ט/ג שו"ת הרשב"א ח"ב סי' שיד
ט/ג שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' ריז, ח"ד עמ' קלד
ט/ג שו"ת רשב"ש עמ' קצב
ט/ג שפתי דעת ח"ג עמ' שח
ט/ג תחומין חי"ד עמ' 127
ט/ד אהל תורה (ברנוביץ) חוב' ג (תרפ"ה) סי' ב עמ' י-יא {אחר שבע - בתחילת שמינית}
ט/ד אורים ותומים - תומים סי' סז ס"ק כו
ט/ד אמונת עתיך גל' 105 עמ' 7, 128
ט/ד אפיקי מגינים שבת דף קמח
ט/ד באר אלחנן עמ' רמה-רמז {בסופה}
ט/ד בית אהרן וישראל גל' נג עמ' ל-לב
ט/ד בית אהרן וישראל גל' צו עמ' ו-ז {טעם שמשמטת בסופה}
ט/ד ברכות חיים ח"א עמ' פ
ט/ד ברכות חיים ח"ב עמ' לא
ט/ד ברכות שמים מכות פ"א אות קכו {בסופה}
ט/ד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ה עמ' נא-נב, נד
ט/ד ברכת המלך (רקובר) עמ' סז
ט/ד גבורת יצחק שביעית עמ' רנו
ט/ד דברות אליהו ח"ה עמ' קמח
ט/ד דברות משה קדושין סי' לג הערה מו
ט/ד דרשות ר' יצחק קארו עמ' 187
ט/ד ויען יצחק עמ' רסו, רסח
ט/ד זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לח [גדולי תרומה שער מה ח"א סי' טז]
ט/ד חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' כב
ט/ד חוט שני
ט/ד חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 198
ט/ד חי' כתב סופר פסחים עמ' כח
ט/ד טל חיים (סגל) עמ' קיא
ט/ד יד כהן גיטין סי' יב אות ב
ט/ד יד לגילת עמ' 118
ט/ד יחוה דעת ח"ד עמ' שב
ט/ד יחל ישראל (תשסג) ח"ג עמ' קטו
ט/ד ישורון ח"כ עמ' תמז
ט/ד כבודה של תורה ח"ג עמ' קעד
ט/ד כך דרכו של תלמוד עמ' 41
ט/ד כרם ציון שביעית ח"ב עמ' שפה
ט/ד כתבי משה זילברג עמ' 41
ט/ד מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' קלו
ט/ד מילי דמרדכי
ט/ד מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' רכז
ט/ד מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רצ
ט/ד מעשה רקח
ט/ד מקצוע בתורה סי' סז ס' ט ס"ק י, ס' ל ס"ק יז
ט/ד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' כח {אין שביעית משמטת כספים אלא בסופה וכו'}
ט/ד משנת השמיטה סי' יט הערה ה
ט/ד משנת יוסף שביעית ח"ד עמ' קה-קז, קלח, קמא
ט/ד משנת יעבץ שמיטה עמ' רט
ט/ד משנת יעקב
ט/ד משפטי ארץ ח"ב עמ' 262
ט/ד משפטי עזיאל ח"ו עמ' נב
ט/ד נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' נא, נג
ט/ד נזר אברהם מכות ועדות עמ' מח
ט/ד ניצני שביעית עמ' 95, 97
ט/ד עולת ראיה (וייס) עמ' קכו
ט/ד עטרת יעקב עמ' קפג-קפד, קצה
ט/ד עיונים בהלכה עמ' 87
ט/ד צרור הכסף (הראשון) עמ' טו
ט/ד קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קנד
ט/ד קרית מלך
ט/ד קרן פני משה ח"ב
ט/ד רלב"ג דברים פט"ו פסוק ב עמ' קכב
ט/ד שבות יצחק בדיני פרוזבול עמ' סה {זמנה בחו"ל, ביה"ש}
ט/ד שבת הארץ
ט/ד שדה שמואל שביעית עמ' קלג, קלה
ט/ד שו"ע הרב הל' הלואה אות לו
ט/ד שומר אמת שביעית עמ' עב
ט/ד שומרי משפט (צ'כנוב) ח"א עמ' קס {כשתשקע החמה}, קעט {משמטת בסופה}
ט/ד שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' קמט
ט/ד שם דרך דברים עמ' סט
ט/ד שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 111
ט/ד תורה אור (שנגהי) עמ' ג, ו
ט/ד תלמי השדה עמ' שלה
ט/ה אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' צג
ט/ה אהל יצחק גיטין עמ' רט
ט/ה אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' לא
ט/ה אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' ר
ט/ה אור הישר [אור הישר ערכין כח ע"ב ולמשניות שביעית פ"י מ"ב ומ"ח ושבת קמח ע"ב]
ט/ה באר אלחנן עמ' רמז
ט/ה בדבר מלך ח"ט עמ' רסה
ט/ה בדבר מלך חי"ג עמ' רסה
ט/ה בית דוד (תשעט) חו"מ סי' עו
ט/ה בן יהודה סי' פח
ט/ה ברור הלכה שבועות מט ע"א אחרי ציון ב
ט/ה ברור הלכה שבת קמח ע"ב ציון ו
ט/ה ברכות חיים ח"א עמ' פד
ט/ה ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' קט {ר"ח הלוי}
ט/ה ברכת ראובן דף מט ע"א
ט/ה גבורת יצחק שביעית עמ' רל
ט/ה דבר אהרן חו"מ סי' כג אות ב
ט/ה דברי שירה שביעית עמ' קסא {ראב"ד}
ט/ה דעת סופר או"ח סי' צו-צז
ט/ה זכר יצחק (תשן) עמ' שיג
ט/ה זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לח [גדולי תרומה שער מה ח"א סי' יג, קרבן העדה מכות פ"א ה"ב]
ט/ה זכרון ישעיהו (גרוסברג) דף כד ע"ד
ט/ה זכרון ישעיהו דף כד ע"ד
ט/ה חדושים ובאורים (גרי') שבת סי' כד לדף קמח ע"ב
ט/ה חוט שני
ט/ה חזון נחום זרעים ח"ב עמ' קמה, קנב
ט/ה חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 286-287
ט/ה חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"ג עמ' תצא
ט/ה חי' חתם סופר [שו"ת חת"ס חו"מ סי' נ]
ט/ה חי' כתב סופר
ט/ה חי' כתב סופר פסחים עמ' כו, כט
ט/ה חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' נ עמ' קמט
ט/ה יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' פה
ט/ה יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קלט
ט/ה יורו משפטיך ליעקב סי' נו
ט/ה ישועות ישראל סי' סז סעיף א
ט/ה ישורון ח"כ עמ' תנה
ט/ה כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' קפד {ראב"ד}
ט/ה כרם אברהם עמ' מז
ט/ה כרם ציון שביעית ח"א דף יז ע"ד, יט ע"ד, ח"ב עמ' שי ע"ב
ט/ה כתב סופר חו"מ דף ה ע"ג
ט/ה כתב סופר חו"מ סי' ח {כ"מ}
ט/ה כתר המלך
ט/ה מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' תקכב, תקנו, תקנז, תקנט
ט/ה מוריה גל' קעט עמ' עד-עז, עט-פב, גל' רמא עמ' פו, פח
ט/ה מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף נט ע"ג
ט/ה מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' רכז
ט/ה מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' תמב
ט/ה מעשה רקח
ט/ה מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' לב אות א]
ט/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/ה משאת המלך (אדרי)
ט/ה משאת מרדכי מכות עמ' כז
ט/ה משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' כח {שחט את הפרה וחלקה}
ט/ה משנת יוסף שביעית ח"ד עמ' קיב-קיג, קטו-קטז, קצו
ט/ה משנת יעקב
ט/ה משנת ר' אהרן גיטין עמ' צד, שו"ת סי' עה אות א, ד
ט/ה נתיבות שלום (גלבר) סי' קעא ס' כד
ט/ה ס' התרומות עמ' תתל
ט/ה סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' שא-שד
ט/ה עבד המלך (תשא)
ט/ה עולת ראיה (וייס) עמ' קכז
ט/ה עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' ל
ט/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' לה
ט/ה צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קמג ע"ב-ע"ג
ט/ה קובץ השמיטה עמ' תקא, תקז, תקיב
ט/ה שבת הארץ
ט/ה שדה הארץ ח"ב דף קז ע"ד
ט/ה שדה שמואל שביעית עמ' קכ {כ"מ}, קכג, רנג
ט/ה שומר אמת שביעית עמ' ע {רדב"ז}
ט/ה שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ב עמ' קיא-קיב
ט/ה שעורי ר' שמואל מכות (תשמד) סי' קב-קג {סתם הלואה שלשים יום}
ט/ה שער משפט סי' סז ס"ק ה, סי' עג ס"ק ב
ט/ה שער משפט סי' עג ס"ק ב
ט/ה שעשוע התלמידים דף עח ע"ד {כ"מ}
ט/ה תבונה (ליפקין) סי' כט (עמ' מט-נ)
ט/ה תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' ב
ט/ה תורת מיכאל עמ' רמג
ט/ה תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תשנד
ט/ה תורת שביעית (סור') סי' לו
ט/ה תחומין חי"ד עמ' 117
ט/ה תחומין חכ"א עמ' 425 הערה 10
ט/ו אבי עזרי ח"א
ט/ו אבן ציון עמ' רכ
ט/ו אור ליהודה (תשנט) עמ' תא, תג
ט/ו באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ט/ו בית אהרן וישראל גל' נד עמ' נא
ט/ו ברור הלכה גיטין לז ע"א ציון ט, כ
ט/ו ברור הלכה שבועות מט ע"א אחרי ציון ב
ט/ו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ה עמ' כה-כו, ל
ט/ו ברכת יוסף ואליהו רבה (תקז) - חידושי בן המחבר (אחרי פ' וזאת הברכה) עמוד ראשון
ט/ו גשר יהושע עמ' 189
ט/ו דברות משה גיטין עמ' רעו, רפג
ט/ו דברות משה שבועות-ע"ז עמ' קמה {שנאמר לא יגוש}
ט/ו דליות דוד מו"ק עמ' קכט
ט/ו דעת משה (פרידמן) סי' מז
ט/ו דרך ישרה ח"א עמ' קלח
ט/ו דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' רנב
ט/ו דרשות מהר"ם חביב עמ' תנג
ט/ו המדות לחקר ההלכה מדה יא אות קכא
ט/ו חדושים ובאורים (גרי') שבועות מה ע"ב
ט/ו חוות בנימין עמ' עח
ט/ו חוט שני
ט/ו חוקות הדיינים ח"ב עמ' קמה
ט/ו חזון יחזקאל שביעית פ"ח ה"ח
ט/ו חי' הגר"ח ב"מ עמ' קעג
ט/ו חי' ר' חיים הלוי
ט/ו חי' ר' חיים הלוי דף מח
ט/ו חיי עמרם עמ' נב
ט/ו חסדי דוד ח"א עמ' שלב
ט/ו יגיעת ערב ב"מ עמ' לט {אבי עזרי}, סד {אבי עזרי}, סח-סט {משמטת שבועה}, עא {ר"ח הלוי}, עד {ר"ח הלוי}
ט/ו יד ישראל ח"א
ט/ו יד סופר
ט/ו יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' סג
ט/ו ישועות ישראל סי' סז סעיף ג {כ"מ}
ט/ו כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' קפב, קפה
ט/ו כרם ציון שביעית ח"ב עמ' רצב ע"ב, שז ע"א, שפד
ט/ו כתר המלך
ט/ו לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' קכז-קכח
ט/ו מגילת ספר לאוין דף קנ ע"ב-ע"ג
ט/ו מזכרת עמ' 114
ט/ו מנחת חיים (שוויד) ריבית עמ' תקכד
ט/ו מנחת חינוך ח"ג עמ' רמב
ט/ו מס' גיטין (ארזי) עמ' 42
ט/ו מצודת בן ציון דף לא ע"א {משמטת שבועה}
ט/ו מצעדי גבר ב"מ סי' טז אות ו
ט/ו משאת המלך ח"א סי' כג
ט/ו משכנות הרועים (אלחאיך) מע' מ אות ז (קעג ע"ד) {סיים שדה}
ט/ו משנה הלכות ח"ז סי' רס {אפותיקי - האם שיק נשמט}
ט/ו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' ל {שביעית משמטת המלוה ואפילו מלוה שבשטר}, לא {השביעית משמטת את השבועה שנאמר לא ינוש}
ט/ו משנת אליעזר (קונשטט) עמ' קט {ר"ח הלוי}
ט/ו משנת השמיטה סי' יט הערה ו
ט/ו משנת יוסף שביעית ח"ד עמ' קג-קד, קיט
ט/ו משנת יעקב משפטים עמ' רל-רלא
ט/ו משנת יעקב קנין עמ' שמ
ט/ו משנת ר' אהרן שכנים עמ' מז, נא בהגהה
ט/ו משנת ראשונים (בארי) - ברורי הלכות עמ' נב
ט/ו נועם ח"ד עמ' רנב
ט/ו נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' לט, מד
ט/ו נחל יצחק (תשעב) ח"ד עמ' רצא
ט/ו ס' התרומות עמ' תתכו
ט/ו עמקי המשפט עמק החוב סי' א אות י עמ' ו, עמק הראשונים במלוה סי' ט"ז אות ג עמ' רכג {ביאור בדעתו דכשסיים שדה אינו משמט לשיטתו דיחוד לפרעון לא בעינן קנין}
ט/ו פנת יקרת (תשנד) סי' עג אות ג {ר"ח הלוי}
ט/ו פנת יקרת (תשעא) עמ' שלז {ר"ח הלוי}
ט/ו פרי שמואל מכות עמ' כד
ט/ו פרי שמואל שביעית עמ' פג {ר"ח הלוי}
ט/ו צבי גאון יעקב סי' מח
ט/ו צרור הכסף (הראשון) עמ' יד
ט/ו קובץ השמיטה עמ' תרצט
ט/ו קול דודי (תשף)
ט/ו קול דודי שבועות סי' תתסז, תתקעה
ט/ו קונטרסי שעורים ב"מ שעור ד אות ג
ט/ו קרית מלך
ט/ו רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' תעה
ט/ו שבות יצחק בדיני פרוזבול עמ' י {ר"ח הלוי}
ט/ו שבת הארץ
ט/ו שדה יצחק עמ' מב
ט/ו שדה שמואל שביעית עמ' קטו, רנב
ט/ו שו"ת הרדב"ז ח"ו סי' שני אלפים קמ
ט/ו שו"ת הריטב"א סי' קצו
ט/ו שו"ת הרשב"א ח"א סי' תתקפא
ט/ו שו"ת הרשב"א ח"ה סי' ר, ח"ו סי' רמו
ט/ו שומר אמת שביעית עמ' פ-פא
ט/ו שמחה לאיש (אלישר) דף נח ע"ג
ט/ו שעורי הרב גיטין ח"א עמ' קצא
ט/ו שעורי עיון התלמוד ב"מ שעור נו
ט/ו תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' ח
ט/ז אהל יצחק גיטין עמ' תצט
ט/ז באר אלחנן עמ' קעא
ט/ז בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' שלט
ט/ז ברור הלכה שבועות מט ע"א אחרי ציון ב
ט/ז ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ה עמ' לא
ט/ז דליות דוד מו"ק עמ' קל
ט/ז דרשות מהר"ם בריסק עמ' קכה
ט/ז זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לח [ירושלמי ס"פ כל הנשבעין] {כ"מ - כיחידאה}
ט/ז חזון יחזקאל שביעית פ"ח ה"ח, כתובות פ"ט ה"ז
ט/ז יגיעת ערב ב"מ עמ' סח, עה {שבועת השומרים והשותפים}
ט/ז יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' פו
ט/ז כרם ציון שביעית ח"ב עמ' שה ע"א, שח ע"ב
ט/ז מעשה רב (סוף טהרה, וסוף שופטים מהדורה א)
ט/ז מקדש דוד זרעים - שביעית סי' לח
ט/ז מקראי קדש (תשנג) עמ' שכו
ט/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/ז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' לא {במה דברים אמורים בשבועת הדיינין}
ט/ז משנת יעקב משפטים עמ' רל-רלא
ט/ז משפטי ארץ ח"ב עמ' 411 {רק שבועה על חוב שנשמט בשביעית}
ט/ז סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ב עמ' מו
ט/ז עדות ביעקב (ריינס) עמ' פא {כ"מ - הפקר ב"ד}
ט/ז עמודי שלמה ח"ב עמ' שיג
ט/ז עקדת משה ח"ב עמ' קטו
ט/ז פאת ים שבועות עמ' קג
ט/ז קול דודי שבועות סי' תתסז
ט/ז קונטרסי שעורים ב"מ שעור ד אות ג
ט/ז קרית מלך
ט/ז שבת הארץ
ט/ז שדה יצחק עמ' מב
ט/ז שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ב עמ' עו, עט, פו
ט/ז שעורי הרב גיטין ח"א עמ' קצא
ט/ז תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' ז
ט/ז תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' ו
ט/ח אבן ישראל (פישר)
ט/ח אבני החושן סי' סז סעיף ד {ראב"ד}
ט/ח אבני נזר חו"מ סי' א
ט/ח אגרות משה חו"מ ח"א סי' יח, ח"ב עמ' ריט
ט/ח אהל יצחק גיטין עמ' תצח-תק
ט/ח אור ליהודה (תשנט) עמ' תא-תג
ט/ח אורים ותומים - תומים סי' סז ס"ק ט
ט/ח באר מרים פ"ט ה"ט אות א
ט/ח בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' סז סעיף יא
ט/ח בית אהרן וישראל גל' מו עמ' נט, גל' נד עמ' נא-נג, סב
ט/ח בני דוד
ט/ח ברור הלכה שבועות מט ע"א אחרי ציון ב
ט/ח ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ה עמ' לב
ט/ח ברכת יוסף ואליהו רבה (תקז) - חידושי בן המחבר (אחרי פ' וזאת הברכה) עמוד ראשון
ט/ח ברכת ראובן דף מח ע"ב, מט ע"ד
ט/ח בשבילי התלמוד ח"ב כתובות יח ע"א
ט/ח גבורת יצחק שביעית עמ' רמד
ט/ח גור אריה ויקרא פ' ה הע' 119
ט/ח דברות משה גיטין עמ' רעג {כ"מ}, רעו, רעט {כ"מ}, רפב, רפג {כ"מ}
ט/ח דברות משה זרעים עמ' א'ר {כ"מ}, א'רד, א'רו, א'רס {הלוהו ותבעו וכפר בו והגיע השמטה והוא בכפירתו והודה אחר שעברה שביעית וראב"ד}
ט/ח דברות משה שבועות-ע"ז עמ' קמה, קמו {והגיע השמטה והוא בכפירתו, ובהשגת הראב"ד}
ט/ח דברי שירה שביעית עמ' קסז {ראב"ד}
ט/ח דליות דוד מו"ק עמ' קלא
ט/ח הגהות חבר בן חיים
ט/ח הגהות מוהר"י קרט עמ' סו-סז
ט/ח הר"מ במז"ל - קובץ עמ' ריט
ט/ח זכר יצחק (תשן) עמ' שיד
ט/ח זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לח [קרבן העדה גיטין פ"ה, גדולי תרומה שער מה ח"א סי' יא]
ט/ח חוות בנימין ח"א עמ' עח-פ
ט/ח חוקות הדיינים ח"ב עמ' קמה
ט/ח חי' ר' חיים הלוי דף מח
ט/ח חי' ר' שמואל ב"ק עמ' קמ-קמא
ט/ח יגיעת ערב ב"מ עמ' סח-סט, עא, עח
ט/ח יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' צג
ט/ח יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' סג
ט/ח ישועות ישראל סי' סז סעיף ד
ט/ח כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' קפו
ט/ח כרם ציון שביעית ח"ב עמ' רצו ע"ב, שד ע"ב, שח ע"א
ט/ח כתב סופר או"ח סי' ע ד"ה ומצאתי מקום
ט/ח מבוא למשנה תורה עמ' 10
ט/ח מוריה גל' רכו עמ' יג
ט/ח מוריה שנה ד גל' יב (ר"י ריינשטיין)
ט/ח מלבושי יו"ט ח"ב חו"מ סי' יב
ט/ח מנחת חינוך ח"ג עמ' רמג
ט/ח מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' רכח
ט/ח מצודת בן ציון דף ל ע"ד, לא ע"א {כפר}
ט/ח מצעדי גבר ב"מ סי' טז אות ו
ט/ח מקצוע בתורה סי' סז ס' ז ס"ק ז
ט/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/ח משב יעקב ח"ב
ט/ח משנת יעקב משפטים עמ' רל-רלא
ט/ח נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' מג
ט/ח נתיבות חיים (קארב) ח"ד עמ' שמב
ט/ח נתן פריו שמיטת כספים עמ' יא ע"א
ט/ח ס' התרומות עמ' תתכח
ט/ח סיני ק עמ' תרנא
ט/ח עטרת צבי (דרבקין, תשמה) סי' עח
ט/ח עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ג עמ' צה, צח
ט/ח עמקי המשפט עמק הראשונים במלוה סי' א אות ז עמ' קסג {ביאור בדעתו בכופר כמלוה}
ט/ח פאת ים שבועות עמ' קג
ט/ח פני משה (שלז')
ט/ח קובץ השמיטה עמ' מז, תקלא
ט/ח קול דודי (תשף)
ט/ח קול דודי שבועות סי' תתסז
ט/ח קרית מלך
ט/ח רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' שנ {או"ש}
ט/ח רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' תעה {ראב"ד}
ט/ח שבת הארץ
ט/ח שדה שמואל שביעית עמ' רנ
ט/ח שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ב עמ' עה-עו, פד, פו, קי
ט/ח שושנת יעקב (הורוויץ) סי' סז סעיף ג
ט/ח שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' רטז, ריט
ט/ח שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' קד {ר"י קורקוס}
ט/ח שעורי הגרד"ש מכות סי' ז אות ג ד"ה וסמוכין
ט/ח שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' שיז
ט/ח שעורי ר' שמואל סנהדרין ח"א עמ' ד-ה
ט/ח שערי בינה (תשעט) עמ' קלח {משמטת שבועה}
ט/ח שעשוע התלמידים דף עה ע"ד {ראב"ד}
ט/ח תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' ה, ז
ט/ח תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' ה
ט/ח תורת שביעית (סור') סי' לח ס"ק ב
ט/ח תחומין חי"ב עמ' 330
ט/ט אבן ישראל (פישר)
ט/ט אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' לא
ט/ט אור הישר [מ"מ הל' מלוה פ"ז ה"ד ומל"מ שם הי"א]
ט/ט אורים ותומים - תומים סי' סז ס"ק יב
ט/ט איים בים מכות פ"א סי' ז אות א
ט/ט אלומות יוסף (תשנ) עמ' קצ
ט/ט אמרי בינה (אוירבך) - שו"ת ח"ב סי' ח [א] ד"ה מה
ט/ט בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' פז
ט/ט בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף ט ע"ג, י ע"א
ט/ט בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' קעט
ט/ט בית אברהם (ישראל, תקמו) סי' סז סעיף יג (דף קלט ע"ד) {ר"י קורקוס - חייב לצי"ש}
ט/ט בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' סז סעיף יג
ט/ט בן אשר סי' לה אות א
ט/ט בן יהודה סי' פח
ט/ט בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' שצג
ט/ט ברור הלכה מכות ג ע"ב ציון ג
ט/ט ברור הלכה שבועות מט ע"א אחרי ציון ב
ט/ט ברכות חיים ח"א עמ' פב
ט/ט ברכות שמים מכות פ"א אות קכט {כ"מ}
ט/ט ברכת הארץ (עמנואל) עמ' 166
ט/ט ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' לז אות י
ט/ט ברכת ראובן דף מה ע"א
ט/ט גבורת יצחק מכות עמ' ק
ט/ט גבורת יצחק שביעית עמ' רלד, רנו {ר"י קורקוס}
ט/ט הגהות רימ"א
ט/ט היכל מלך
ט/ט הר המלך ח"ו עמ' רצא-רצו
ט/ט ויטע אשל עמ' רצט {התנה}
ט/ט ויען יצחק עמ' רסט
ט/ט זכרון ישעיהו דף כד ע"ד
ט/ט חדושים ובאורים (גרי') שבת סי' כד לדף קמח ע"ב
ט/ט חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' עב עמ' קעח, קפ {הטעם שאין בו לא יגוש}
ט/ט חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ירושלמי מכות פ"א ה"ב]
ט/ט חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' קסא
ט/ט חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 161
ט/ט חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' נ עמ' קס
ט/ט טל חיים סי' כז עמ' קיד {ע"מ שלא יתבענו - חייב לצי"ש}, קטו {התנה שלא יתבענו בשביעית בשביעית או שלא יתבענו לעולם}
ט/ט יגיעת ערב ב"מ עמ' ע, שמב
ט/ט יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' פח
ט/ט יד ישראל ח"א
ט/ט יד לגילת עמ' 125
ט/ט יצחק ירנן
ט/ט כרם אברהם עמ' מח
ט/ט כרם ציון שביעית ח"א דף קנ ע"ב, ח"ב עמ' רצא ע"א, שו ע"ב, שט ע"א
ט/ט מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' קנה-קנו
ט/ט מאיר עיני חכמים ח"א דף קג ע"א
ט/ט מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' תקכד, תקכה {כ"מ}, תקכו, תקלג, תקס, תקצח, תקצט
ט/ט מאמר מרדכי - י"ג באלול עמ' ר
ט/ט מוריה גל' רמא עמ' פו
ט/ט מלאכת חשב עמ' קעה
ט/ט מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף נט ע"ג
ט/ט מנחת חינוך ח"ג עמ' רמב-רמג
ט/ט מנחת מרדכי (קרטמן) ח"א עמ' קלט
ט/ט מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רצא
ט/ט מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' קיד
ט/ט מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' תמו
ט/ט מעשה רקח
ט/ט מקדש יחזקאל
ט/ט מקוה המים עמ' ב {תקנת העשירים - שלא יעברו על האיסור}
ט/ט מקצוע בתורה סי' סז ס' יח ס"ק יב
ט/ט מראה הגדול ח"ב דף כח ע"ד
ט/ט מראה הנוגה לקמן הלכה י {ההבדל בין "שלא יתבענו" למלוה לעשר שנים}
ט/ט משאת מרדכי מכות עמ' כד-כה
ט/ט משה ידבר (תקפז) שו"ת דף פה ע"ב {עשר שנים}
ט/ט משה ידבר (תשעו) עמ' תעח
ט/ט משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' לא {המלוה את חבירו וקבע לו זמן לעשר שנים}
ט/ט משנת אליעזר (קונשטט) עמ' מד
ט/ט משנת השמיטה סי' יט הערה טו
ט/ט משנת יוסף שביעית ח"ד עמ' קיג, קפה-קפז, קצב-קצג
ט/ט משנת יעבץ שמיטה עמ' קו, קיב, רח
ט/ט משנת יעקב כאן, וזמנים ח"א עמ' עה-עח
ט/ט נועם חכ"ה עמ' סז
ט/ט נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' מו
ט/ט נזר אברהם מכות ועדות עמ' מז, נג
ט/ט ניצני שביעית עמ' 113, 134 {עשר שנים}
ט/ט ס' התרומות עמ' תתכד
ט/ט עולת ראיה (וייס) עמ' קכו-קכז
ט/ט עטרת יעקב עמ' קצג
ט/ט פרי האדמה ח"ג
ט/ט פרי שמואל שביעית עמ' פד, מכות עמ' כה
ט/ט קהלות יעקב מכות ג
ט/ט קובץ השמיטה עמ' תקיב
ט/ט רלב"ג ויקרא פכ"ה פסוק ב עמ' שסה
ט/ט שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שטז
ט/ט שבות יצחק בדיני פרוזבול עמ' נג
ט/ט שבט הלוי (ווזנר) ח"ז סי' ריט, ח"ט סי' רצא אות א
ט/ט שבט סופר (תשמו) עמ' כח
ט/ט שדה שמואל שביעית עמ' קיז, רנב
ט/ט שו"ת הרשב"א ח"ג סי' לג
ט/ט שו"ת מהרש"ם ח"ה סי' כב {כ"מ בשם ר"י קורקוס}
ט/ט שומרי משפט (צ'כנוב) ח"א עמ' קסו-קסח, ח"ב עמ' פה, קז-קיד, ח"ג עמ' קנח {כ"מ}
ט/ט שושנת יעקב (הורוויץ) סי' סז סעיף ז
ט/ט שמעתתא דבי רב עמ' רמ
ט/ט שעורי הגרד"ש מכות סי' ז אות א ד"ה הרמב"ם, סי' ח אות א ד"ה והנה הרמב"ם
ט/ט שעורי ר' שמואל ב"ב ח"א עמ' קעג, מכות (תשמד) סי' קא-קב
ט/ט שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' קעז
ט/ט שער המלך - טעם המלך ח"א עמ' שצ {כ"מ}
ט/ט שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' שיז, שכד, שצו
ט/ט שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף צד ע"ב
ט/ט שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך ב עמ' עט
ט/ט תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' יג, טז, רכ
ט/ט תורת זרעים עמ' עז
ט/ט תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' ב, ו, ט
ט/ט תורת מיכאל עמ' רמא
ט/ט תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' ו
ט/ט תחומין חכ"א עמ' 425 הערה 11
ט/י אבן ישראל (פישר) הל' מכירה פי"ג (ח"ד עמ' צ-צד) {הקושיה מאונאה, הטעם שמועיל תנאי - התחייבות חדשה, מדוע התחייבות לא משמטת, האם המלוה לעשר שנים נחשב כתנאי שלא ישמט}
ט/י אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' לז אות ג
ט/י אהל יצחק גיטין עמ' שעט
ט/י אהל תורה (ברנוביץ) חוב' ג (תרפ"ה) סי' ב עמ' יא-יג {חייב עצמו - החיוב לא נקנה למי שקנה את השטר, מדוע החיוב החדש לא נשמט}
ט/י איים בים גיטין סי' כב אות ג
ט/י איפת צדק ח"ב ש"ב סי' ד אות ט
ט/י אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' כא {מתנה על מה שכתוב בתורה}
ט/י בדבר מלך ח"ט עמ' רלט, רסא
ט/י בדבר מלך חי"ג עמ' רסג
ט/י בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' סז סעיף א
ט/י בית אהרן (קארטשין) עמ' רלה {הקושיה מאונאה}
ט/י בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' כ {התנאי מועיל מטעם התחייבות - מדוע לא נשמטת ההתחייבות, התנאי מועיל מדין מחילה}
ט/י בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' כב בהערה
ט/י בכורי אברהם דף כא ע"ד {ע"מ שלא תשמטני}
ט/י בכורי גשן סי' יז ענף א
ט/י בני דוד
ט/י בני נפתלי (סופר) - בית אפרים דף ו ע"ד
ט/י ברור הלכה מכות ג ע"ב ציון ו {נוסח התנאי, הקושיה מתנאי באונאה, האם מותר להתנות}
ט/י ברכות חיים ח"א עמ' פב
ט/י ברכת מרדכי ב"מ עמ' רפה
ט/י ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' קס
ט/י גבורת יצחק מכות עמ' צג, צז
ט/י דברות משה ב"מ ח"ב סי' נד הערה נה עמ' רז {כ"מ בשם הרא"ש, "חייב עצמו במה שאינו חייב" - מדוע אינו אסמכתא, מדוע יש שעבוד נכסים, מדוע ההתחייבות עצמה לא נשמטת}
ט/י דברי חיים ב"מ נא ע"א {הקושיה מאונאה}
ט/י דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שז
ט/י דברי שירה שביעית סי' קז עמ' קעו-קעז {התנאי מועיל מטעם התחייבות - איך ההתחייבות חלה, מדוע אינה נשמטת}
ט/י הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קד
ט/י המדות לחקר ההלכה מדה כג אות לו-לז {הקושיה מאונאה}
ט/י המשפט העברי עמ' 162
ט/י ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' שפח
ט/י ויען יצחק עמ' רע
ט/י ויקח אברהם [אות היא לעולם טז ע"ב]
ט/י חוט שני
ט/י חי' הגר"ח ב"מ עמ' קמח-קמט {הקושיה מאונאה}
ט/י חי' הגר"ח החדש עמ' קפז
ט/י חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' עב עמ' קעז {הקושיה מאונאה}, קפ {התנאי מועיל מדין התחייבות - מדוע ההתחייבות לא נשמטת}
ט/י חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' עב,צג
ט/י חי' מהר"ם שיק גיטין לז ע"ב (עמ' ר) = מכות ג ע"ב (עמ' קצו) = מהר"ם שיק על המצוות מצוה תעז {התנאי מועיל מדין התחייבות - מדוע ההתחייבות לא נשמטת, מדוע אינה אסמכתא, האם יכול לטרוף מלקוחות}
ט/י חי' ר' חיים הלוי דף צז
ט/י טל חיים (סגל) עמ' קיב {מדוע מועיל תנאי}
ט/י יד ישראל ח"א
ט/י יצחק ירנן {האם מותר להתנות שלא ישמוט, האם מותר להתנות שלא יחזור מכר ביובל}
ט/י כבודה של תורה ח"ג עמ' קסח
ט/י כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' קפו
ט/י לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' קעז
ט/י לקוטי שעורים (שטיין) גיטין סי' יא ס"ק ג
ט/י לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' קכד-קכה
ט/י מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' קנו
ט/י מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' קלט, תקסז
ט/י מחנה לויה (תשעד) עמ' כח
ט/י מנחת חינוך מצוה תעז (ח"ג עמ' רמג) {נוסח התנאי}
ט/י מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' רכח
ט/י מעשה רקח {לח"מ הל' מכירה פי"ג לא כיוון}
ט/י מצודת דוד (שפרבר) עמ' קה {מחייב עצמו במה שאינו חייב}
ט/י מקצוע בתורה סי' סז ס' ו ס"ק ו, ס' ט ס"ק ט
ט/י מראה הנוגה {על הסוגיה במכות ג, על ירושלמי מכות פ"א ושדה יהושע שם}
ט/י משאת משה (חברוני) פסחים סי' סב עמ' צה
ט/י משנה הלכות מהדו"ת ח"ד עמ' רצט
ט/י משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' לה {המלוה את חבית והתנה עמו שלא תשמיטנו שביעית}
ט/י משנת יוסף שביעית ח"ד עמ' קפז {מדוע הרי"ף השמיט שמועיל תנאי}
ט/י משנת יעבץ שמיטה עמ' רו
ט/י משנת יעקב כאן, ונשים ח"א עמ' ק-קג {התנאי מועיל מטעם התחייבות, הקושיה מאונאה, האם ההתחייבות נמכרת למי שקונה את השטר, האם יש שעבוד נכסים, האם מועיל תנאי ביובל שלא יחזור המכר, מדוע התנאי מועיל לענין שבשביעית עצמה ב"ד לא נזקק לתבוע חוב לפי הרא"ש}, קדושה עמ' שפט, זרעים ח"א עמ' רטו-רטז {התנאי מועיל מטעם התחייבות}
ט/י משנת יעקב משפטים עמ' רפח
ט/י משנת יעקב קנין עמ' פ
ט/י נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' מה
ט/י נזר אברהם מכות ועדות עמ' נב
ט/י נזר הראש סי' כ עמ' קעג-קעז {התנאי מועיל מטעם התחייבות או משום שהחוב נחשב כפקדון, מדוע ההתחייבות לא נשמטת, נוסח התנאי}
ט/י נתיבות חיים (קארב) ח"ג - מלואים למשפט סי' ה {הקושיה מאונאה, התנאי מועיל משום שהחוב נחשב כפקדון}
ט/י נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' שעא
ט/י נתן פריו ב"מ עמ' רעד, מכות ג ע"ב (עמ' כ) {מועיל תנאי כי הוא ממון}
ט/י ס' התרומות שער מה אות ז {הקושיה מאונאה}
ט/י סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' שד-שי
ט/י עזרת כהן סי' מב עמ' קסג {התנאי מועיל מטעם התחייבות}
ט/י עטרת יעקב עמ' קפט
ט/י עליות משה (תשנב) ח"א עמ' רעט
ט/י עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תרעח
ט/י ערך כסף עמ' רפז
ט/י פרי שמואל מכות עמ' ל-לא {האם התנאי מועיל מטעם התחייבות, מדוע ההתחייבות לא נשמטת}
ט/י צרור החיים (יעקב)
ט/י צרור הכסף (הראשון) עמ' טו
ט/י קהלות יעקב מכות ג
ט/י קובץ השמיטה עמ' מז
ט/י קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' מג, מה
ט/י שארית ישראל (מינצברג) חידושים סי' ח
ט/י שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שטז
ט/י שדה שמואל שביעית עמ' קמט
ט/י שו"ע הרב הל' הלואה אות לה
ט/י שו"ת מהרי"ק סי' פא עמ' קנז {מי שנשבע לפרוע לא נחשב כאילו התנה שלא תשמטנו שביעית}
ט/י שומרי משפט (צ'כנוב) ח"א עמ' קס, ח"ב עמ' קיא-קיב
ט/י שופרא דשטרא שער ט פ"י
ט/י שעורי בקיאות גיטין לו ע"א (ד"ה לפ"ז)
ט/י שעורי הגרד"ש מכות סי' ז אות ב ד"ה ולפמש"נ, סי' ח אות ב ד"ה עוד
ט/י שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) סי' קסז עמ' קסה {התנאי מועיל כהתחייבות חדשה - האם ההתחייבות נמכרת ע"י מכירת השטר, מדוע התחייבות לא נשמטת}
ט/י שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' מ-מא, נא-נב
ט/י תבונה (קרש') ח"א סי' כח {האם מותר למלווה להימנע מלהלוות אם הלווה לא מסכים לתנאי "ע"מ שלא תשמטני"}
ט/י תולעת שני דף קלח ע"ד
ט/י תורה אור (שנגהי) עמ' ד, ו-ז
ט/י תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' ד
ט/י תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תיז, תכב
ט/יא אגרות משה יו"ד ח"ב סי' סו ענף ה
ט/יא אולם המשפט סי' סז סעיף ג
ט/יא אור לציון שביעית עמ' קנה
ט/יא אורים ותומים - תומים סי' סז ס"ק טו-טז
ט/יא איים בים כתובות סי' עד אות ה {וכסף משנה - דין הקפת חנות בשמיטה}
ט/יא אמת ליעקב נשים עמ' קמא {כ"מ בשם פיה"מ לרמב"ם}
ט/יא בדבר מלך ח"ט עמ' רסה
ט/יא בית אהרן (קארטשין) עמ' רלה {כ"מ}
ט/יא בית אהרן וישראל גל' צו עמ' יג-יד
ט/יא בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' יט
ט/יא בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' כב
ט/יא גבורת יצחק מכות עמ' צד
ט/יא דבר אהרן חו"מ סי' כג אות ב
ט/יא דברות משה זרעים עמ' א'קצו {הקפת החנות אינה נשמטת ואם עשאה מלוה נשמטת וכ"מ}
ט/יא דברי שירה שביעית עמ' קסא
ט/יא דיני עבודה במשה"ע עמ' 412
ט/יא השליחות וההרשאה במשה"ע עמ' 278
ט/יא זכר יצחק (תשן) עמ' שיג
ט/יא חזון יחזקאל כתובות פ"ט ה"ז
ט/יא חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"ג עמ' תצא
ט/יא חי' כתב סופר פסחים עמ' כט
ט/יא יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' פה
ט/יא יורו משפטיך ליעקב סי' נו
ט/יא ישורון ח"כ עמ' תסז {זקיפה במלווה}, תע, תעב
ט/יא כך דרכו של תלמוד עמ' 41
ט/יא כתבי משה זילברג עמ' 41
ט/יא לקוטי שעורים (שטיין) גיטין סי' יא ס"ק ג {כ"מ}
ט/יא לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' קכד-קכה {כ"מ}
ט/יא מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' תקכג, תקצו
ט/יא מוריה גל' קעט עמ' עו, פב
ט/יא מטה אפרים ח"ב
ט/יא מילי דמרדכי
ט/יא מנחת חינוך ח"ג עמ' רמא
ט/יא מעיני המים
ט/יא מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' לג אות ד {כ"מ}
ט/יא מראה הנוגה
ט/יא משאת המלך ח"ב סי' רעו
ט/יא משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' לב {הקפת החנות אינה נשמטת וכו'}
ט/יא משנת יוסף שביעית ח"ד עמ' קט-קי, קיג
ט/יא משנת יעבץ שמיטה עמ' קט
ט/יא משנת יעקב
ט/יא משנת יעקב קנין עמ' צד
ט/יא משנת ר' אהרן גיטין עמ' צד
ט/יא נודע ביהודה קמא יו"ד סי' פח
ט/יא נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' נ {כ"מ}
ט/יא נזר אברהם מכות ועדות עמ' נו {כ"מ}
ט/יא ניצני שביעית עמ' 25 {זקיפה}
ט/יא נתן פריו - שמיטת כספים עמ' טז ע"א
ט/יא ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תרנ
ט/יא עולת ראיה (וייס) עמ' קכז
ט/יא פרי העץ דף קיז ע"ג
ט/יא פרי שמואל מכות עמ' כז, שביעית עמ' פה {כ"מ}
ט/יא קול יהודה (גרשוני) עמ' רלב
ט/יא קונטרסי שעורים ב"ק שעור כא אות ז
ט/יא שבות יצחק בדיני פרוזבול עמ' סב, סד
ט/יא שדה שמואל שביעית עמ' קכד
ט/יא שומר אמת שביעית עמ' סט {כ"מ}, עא {כ"מ - טעם שהקפת חנות לא משמט}
ט/יא שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ב עמ' קיא
ט/יא שעורי הגרד"ש מכות סי' ז אות א ד"ה והנראה, סי' ח אות א ד"ה אלא
ט/יא שעורי ר' שמואל מכות (תשמד) סי' צג בהגהה {כ"מ - מדוע הקפת חנות אינה משמטת}
ט/יא שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' קנח-קנט, קסה
ט/יא שער משפט סי' סז ס"ק ו
ט/יא שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' רצא {כ"מ}
ט/יא שערי חיים (שמולביץ) קידושין עמ' קט {כ"מ}
ט/יא שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 113
ט/יא תורת זרעים עמ' עח
ט/יא תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' ב
ט/יא תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' יא
ט/יא תחומין חי"ד עמ' 115, 117, 118, 120, 124, 133
ט/יב אהל יצחק גיטין עמ' רי-ריא, תשנד
ט/יב אולם המשפט סי' סז סעיף א
ט/יב אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' יט
ט/יב באר אלחנן עמ' קע-קעא
ט/יב בית דוד (פילוסוף) חו"מ דף כ ע"ד {כ"מ}
ט/יב בית דוד (תשעט) חו"מ סי' עח
ט/יב ברור הלכה גיטין יח ע"א ציון ג
ט/יב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ה עמ' לט
ט/יב גבורת יצחק שביעית עמ' רלא, רנו
ט/יב גוילין נצולין עמ' רכו
ט/יב דברות משה גיטין עמ' רעד-רעה, רעט {כ"מ}, רפ, רפג
ט/יב דברות משה זרעים עמ' א'ר {ואם זקפן במלוה נשמטים ומאימתי נזקפין במלוה משעת העמדה בדין}
ט/יב הגהות רימ"א
ט/יב זכר יצחק (תשן) עמ' שיג
ט/יב זכרון יעקב ב"ק סי' נה אות ג {קנס לא נשמט}
ט/יב חוט שני
ט/יב חזון יחזקאל כתובות פ"ט ה"ז
ט/יב יורו משפטיך ליעקב סי' נו
ט/יב ישורון ח"כ עמ' תע {קנס}, תעא
ט/יב מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' תקכג
ט/יב מילי דמרדכי
ט/יב מציון אורה ח"א עמ' פב
ט/יב מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' לג אות ו
ט/יב משאת המלך ח"ב סי' רעו {הקנס אינו משמט}
ט/יב משה ידבר (תשעו) עמ' רעב {כ"מ}
ט/יב משנת חיים בכורות עמ' תקנד
ט/יב משנת חיים קדושין עמ' רנב, רנג
ט/יב משנת יוסף שביעית ח"ד עמ' קט, קיז
ט/יב משנת יעבץ שמיטה עמ' קז
ט/יב משנת יעקב
ט/יב משנת ר' אהרן גיטין עמ' צד, צח, שו"ת סי' עה אות ו
ט/יב נאות אפרים ח"א עמ' קנג
ט/יב ניר לדוד
ט/יב נתיבות שלום (גלבר) סי' קעא ס' יח
ט/יב פתח בית דוד דף כ ע"ד {כ"מ}
ט/יב קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' קנז
ט/יב קונטרסי שעורים ב"ק שעור כא אות ז
ט/יב שדה שמואל שביעית עמ' קיט, קכד
ט/יב שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ב עמ' עה, פ, פב-פג
ט/יב שעורי הרב גיטין ח"א עמ' קצה
ט/יב שער משפט סי' סז ס"ק ו
ט/יב תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' ה
ט/יג אור שמח
ט/יג באר אלחנן עמ' קעא
ט/יג בית אברהם (ישראל, תקמו) סי' סז סעיף יט (דף קמא ע"א) {השמיט דין תוספת כתובה}
ט/יג בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' סז סעיף יט
ט/יג בית אהרן וישראל גל' נד עמ' מב
ט/יג ברור הלכה גיטין יח ע"א ציון ג
ט/יג ברור הלכה כתובות נה ע"א ציון ג
ט/יג גוילין נצולין עמ' רכו
ט/יג דברות משה גיטין עמ' רעד-רעה, רפ
ט/יג הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' קנט {רדב"ז}
ט/יג זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לח [ירושלמי שבועות פ"ט]
ט/יג חקרי לב (המאור) מהדו"ב ח"ב עמ' קכז
ט/יג יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' סה
ט/יג כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' קפג
ט/יג מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' לג אות ה
ט/יג משנת השמיטה סי' יט הערה יג
ט/יג משנת יעקב
ט/יג משנת ר' אהרן גיטין עמ' צד
ט/יג משנת שמחה
ט/יג נאות אפרים ח"א עמ' קנ
ט/יג ניצני שביעית עמ' 22 {כתובה - זקיפה ופגימה אחרי גירושין}, 25
ט/יג עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' ל
ט/יג שדה שמואל שביעית עמ' קכד
ט/יג שעורי הרב גיטין ח"א עמ' קצה
ט/יג שער משפט סי' סז ס"ק ז
ט/יג שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 72, 76
ט/יד אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' לב אות טז
ט/יד אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' לב אות ה
ט/יד בית אברהם (ישראל, תקמו) דף קנז ע"ב
ט/יד בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' סז סעיף יג {כ"מ}
ט/יד בית אהרן וישראל גל' נד עמ' צא {כ"מ - מקשה על הרא"ש}
ט/יד ברור הלכה גיטין לז ע"א ציון ל, ב"מ מח ע"ב ציון ה
ט/יד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ה עמ' לו
ט/יד גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף לז ע"ג {כ"מ}
ט/יד גבורת יצחק (תשמח) עמ' ח
ט/יד גבורת יצחק שביעית עמ' רמ
ט/יד דברות משה זרעים עמ' א'רח, א'רט {ואם היה יתר משמיט היתר וכ"מ}
ט/יד דרכי יושר (שרף) ח"ב עמ' קכד {קושיה מב"מ שהוא רק שלא בשעת הלוואתו}
ט/יד הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קנו, קנח {משמט רק כנגד המשכון}
ט/יד היכל מלך
ט/יד זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לח [גדולי תרומה שער מח סי' י]
ט/יד חוקות הדיינים ח"ב עמ' רט
ט/יד חזון יחזקאל ב"מ פ"א ה"ט
ט/יד חי' הריצ"ד
ט/יד חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' קיח
ט/יד חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' קיח
ט/יד חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' קג
ט/יד כרם ציון שביעית ח"ב עמ' שיב ע"א, שפד
ט/יד למודי ה' (תקמז) דף נג ע"ג
ט/יד למודי ה' (תשפא) עמ' רצט {כ"מ}
ט/יד לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' קכח
ט/יד מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' תקטז, תקיז
ט/יד מחנה יהודה (קצין) ח"ב סי' מה
ט/יד מטה אהרן שבועות עמ' רצה
ט/יד מנחת חינוך ח"ג עמ' רמג
ט/יד מס' גיטין (ארזי) עמ' 45
ט/יד מעשה רקח
ט/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/יד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' לג {המלוה על המשכון אינו משמיט וכו'}
ט/יד משנת יוסף שביעית ח"ד עמ' קיח
ט/יד משנת יעקב כאן, ונשים ח"א עמ' רלב
ט/יד משנת שמחה
ט/יד ס' התרומות עמ' תתכה
ט/יד ספרי דבי רב ח"ג עמ' רפד
ט/יד ערוך השולחן חו"מ סי' קצ סעיף ג
ט/יד ערך השלחן חו"מ ח"א דף קכה ע"ג {כ"מ}
ט/יד פרי שמואל שביעית עמ' פח, מכות עמ' כט
ט/יד צרור החיים (יעקב)
ט/יד קרן פני משה ח"א עמ' ריא
ט/יד רוח חיים (חיד"א) עמ' כו
ט/יד רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' שצ
ט/יד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תקמג
ט/יד שארית יהודה (ינוביץ) או"ח סי' י עמ' קלא
ט/יד שארית נתן (פולק) דף ס ע"ג
ט/יד שבת הארץ
ט/יד שדה שמואל שביעית עמ' קטז, קכו
ט/יד תהלה לדוד (אמאדו) ח"א דף מג ע"ג
ט/טו אבני החושן סי' לט סעיף י
ט/טו אבני חפץ ח"א סי' מט
ט/טו אמונת עתיך גל' 105 עמ' 130
ט/טו בית אהרן וישראל גל' נד עמ' צה {מוסר שטרותיו - מועיל כי ב"ד תובע אותו}
ט/טו ברור הלכה גיטין לז ע"א ציון מ
ט/טו ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' קסד
ט/טו ברכת ראש סי' פה עמ' שג
ט/טו דברות אליהו ח"ה עמ' קמח-קמט
ט/טו דברות משה גיטין עמ' רעג, רעו, רעט-רפ, רפג
ט/טו דברות משה זרעים עמ' א'ר {המוסר שטרותיו לבית דין ואמר להם אתם גבו לי חובי זה אינו נשמט שנאמר ואשר יהיה לך את אחיך וזה בית דין תובעין אותו}, א'רג {וכן ב"ר שחתכו את הדין וכתבו איש פלוני אתה חייב ליתן לזה כך וכך אינו נשמט שזה כגבוי}
ט/טו דיני בוררות עמ' שסא
ט/טו דרשות דבר צבי עמ' צב
ט/טו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' תמט
ט/טו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרלט
ט/טו זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לח [גדולי תרומה שער מה ח"א סי' יא]
ט/טו חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 84
ט/טו כך דרכו של תלמוד עמ' 42
ט/טו כרם ציון שביעית ח"ב עמ' רפט ע"א, שו ע"ב
ט/טו כתבי משה זילברג עמ' 42
ט/טו להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' קנד
ט/טו לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' קכח
ט/טו מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' תרלח
ט/טו מוריה גל' צז עמ' סח-סט, גל' רכו עמ' צב {שזה ב"ד תובעים אותו}
ט/טו מלאכת חשב עמ' קעו
ט/טו מנחת חינוך ח"ג עמ' רמג
ט/טו מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' קעז
ט/טו מקצוע בתורה סי' לט ס' י ס"ק כו, סי' סז ס' א ס"ק א
ט/טו משנה הלכות ח"ה סי' רעב
ט/טו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' לג {המוסר שטרותיו לבית דין וכו'}
ט/טו משנת השמיטה סי' יט הערה ח
ט/טו משנת יוסף שביעית ח"ד עמ' קיז, קכ
ט/טו משנת יעקב
ט/טו נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' נג
ט/טו נזר אברהם מכות ועדות עמ' נ
ט/טו נתן פריו - שמיטת כספים עמ' יא, יח
ט/טו נתן פריו מכות עמ' יח
ט/טו עיונים בהלכה עמ' 90
ט/טו פרי שמואל שביעית עמ' פד, מכות עמ' כו
ט/טו קובץ השמיטה עמ' תקמד
ט/טו קול יהודה (גרשוני) עמ' רל
ט/טו שבות יצחק בדיני פרוזבול עמ' ב
ט/טו שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' קצג
ט/טו שדה יצחק עמ' מ
ט/טו שדה שמואל שביעית עמ' קכה, קכז {ר"י קורקוס}, קכח
ט/טו שו"ע הרב הל' הלואה אות לד
ט/טו שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תנח
ט/טו שופרא דשטרא שער ט פי"ד
ט/טו שעורי הגרד"ש מכות סי' ח אות א ד"ה ולכן
ט/טו שעורי עיון התלמוד ב"מ שעור נז
ט/טו שעורי עיון התלמוד גיטין עמ' צט
ט/טו שער משפט סי' סז ס"ק ג
ט/טו שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 102, 104
ט/טז אבן ציון עמ' רכ, תרג, תרו
ט/טז אבני חפץ ח"א סי' מט
ט/טז אגודות אזוב מדברי דף עז ע"ב {כ"מ - הפקר ב"ד להוציא}
ט/טז אור הישר [רדב"ז לעיל פ"ד הכ"ט]
ט/טז אור לציון שביעית עמ' קנה
ט/טז אורח ישר דף מה ע"ג {כ"מ}
ט/טז אורים ותומים - תומים סי' סז ס"ק כ
ט/טז אמונת עתיך גל' 105 עמ' 129
ט/טז אסיפת שמועות תשרי עמ' פא
ט/טז ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קצ
ט/טז ארשות החיים עמ' שכב, שכד, שכו
ט/טז בני שלשים עמ' קמו {הפקר ב"ד}
ט/טז ברוך השם סי' כט
ט/טז ברור הלכה גיטין לו ע"א ציון ז, ט
ט/טז ברית הלוי השלם [ברית הלוי מערכה ג סי' י]
ט/טז ברכות שמים מכות פ"א אות קכז {שמיטה של תורה}
ט/טז ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ה עמ' א
ט/טז ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' קסה
ט/טז ברכת ראש סי' פה עמ' שג
ט/טז גבורת יצחק שביעית עמ' רמד
ט/טז גרש ירחים גיטין לו ע"א לתוס' ד"ה מי
ט/טז דברות אליהו ח"ה עמ' קמח-קמט
ט/טז דברי רבינו משולם (אשכנזי) עמ' קפג
ט/טז דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תריב {ראב"ד}
ט/טז דרכי משה ח"א שמעתתא ח פ' טז {טעם הרמב"ם שהפקר ב"ד לא יכול להקנות}
ט/טז הגהות חבר בן חיים
ט/טז הוראות שעה פי"א
ט/טז הלכה פסוקה ח"א - ברור הלכה עמ' נא
ט/טז המדות לחקר ההלכה מדה כג אות לח
ט/טז הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' קנח
ט/טז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרלט
ט/טז ויען יצחק עמ' רמג, רעא
ט/טז זכות משה (בולה) סי' ט דף לג ע"א {רק בשמיטה דרבנן}
ט/טז זכות משה (תשסב) עמ' קנב
ט/טז זכות משה (תשסו) עמ' קנו
ט/טז זכר ליעקב עמ' מה {טעם הרמב"ם שהפקר ב"ד לא יכול להקנות}
ט/טז זכרון יהונתן דף קס ע"ד, קסא ע"א וע"ד
ט/טז זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לח [ידי אליהו תיקון קו] {כ"מ}
ט/טז חוקת עולם עמ' 404-405 {כותבים פרוזבול כל השנה}
ט/טז חזון נחום זרעים ח"ב עמ' קמו
ט/טז חי' הגאון אדר"ת עמ' רנב {בשמיטה של תורה לא מועיל פרוזבול}
ט/טז חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' קצה
ט/טז חלקת יואב החדש הגהות על מכות ג ע"ב
ט/טז חשב סופר עמ' קפז
ט/טז יד כהן גיטין סי' יב אות א
ט/טז ידי אליהו כאן, ודף סא ע"א-ע"ב
ט/טז יסודי הצדקה עמ' 183-184
ט/טז כבוד הלבנון דף מ ע"ג {כ"מ - הפקר ב"ד להוציא}, נה ע"א וע"ג {כ"מ}
ט/טז כבודה של תורה ח"ג עמ' קעג
ט/טז כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תה
ט/טז כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' קצד
ט/טז כרם ציון שביעית ח"א דף יח ע"א, כא ע"ב, כב ע"ב, ח"ב עמ' רפה ע"א, רפט ע"א
ט/טז כתב משה ח"א סי' ז עמ' כו
ט/טז כתב משה ח"ב עמ' קטו {רדב"ז}
ט/טז כתב סופר חו"מ סי' ט
ט/טז כתר תורה (תשסז) עמ' קו {פרוזבול מועיל רק בזה"ז}
ט/טז לב ים גיטין עמ' רמד-רמה, רנ
ט/טז לקוטי שעורים (שטיין) גיטין סי' יא ס"ק ב
ט/טז לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' קכג
ט/טז מאורות נתן (הורוביץ) דף סה ע"ב
ט/טז מאכסניא של התורה סי' כז
ט/טז מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' קמג, תקסו
ט/טז מאמר מרדכי - י"ג באלול עמ' קעז
ט/טז מוריה גל' צז עמ' סח, גל' רכו עמ' כו {ראב"ד}
ט/טז מחנה לויה (תקעט) דף ז ע"ב
ט/טז מחנה לויה (תשעד) עמ' כז {רמב"ם}, כח {ר"י קורקוס}
ט/טז מנחת חינוך ח"ג עמ' רמא
ט/טז מעיני המים
ט/טז מעשה רקח
ט/טז מקור ישראל דף צט ע"ג-ע"ד
ט/טז מקצוע בתורה סי' סז ס' א ס"ק א {רק בשביעית בזה"ז}
ט/טז מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/טז משאת כפי עמ' פח {רדב"ז}
ט/טז משכיל ליהודה עמ' קעז
ט/טז משכן שילה עמ' תפב
ט/טז משנה הלכות ח"ז סי' רעב
ט/טז משנה הלכות מהדו"ת ח"ד עמ' רצא
ט/טז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' לד {כשראה הלל הזקן שנמנעו מלהלוות זה את זה וכו'}
ט/טז משנת יוסף שביעית ח"ד עמ' קכב, קלא, קלד-קלה, קסא
ט/טז משנת יעבץ שמיטה עמ' יא, קט
ט/טז משנת יעקב נשים ח"ב עמ' לז, זרעים ח"ב עמ' רנט-רס
ט/טז משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' קמד {בשמיטה בזה"ז}, קנב {ראב"ד}, שיא {רק כששמיטה דרבנן}
ט/טז משק ביתי סי' קסט (עג ע"א) {השמר - ל"ת}
ט/טז נאם דוד
ט/טז נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' קיט, קכז, קנא, שצו, שצט, תט, ח"ג עמ' שנב, תצא, ח"ד עמ' קלז {ראב"ד וכס"מ}
ט/טז נר מצוה (ואלק) שרשים דף מד ע"א
ט/טז סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 102
ט/טז ספרי דבי רב ח"ג עמ' רפה
ט/טז עבודת משא (מאיר) ח"א
ט/טז עוגת אליהו דף כו ע"א {מ"מ}
ט/טז עיונים (פאור) עמ' 29
ט/טז עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' סח, ע
ט/טז עלי עשור (זס') עמ' מו
ט/טז עמק יהושע אחרון עמ' קט
ט/טז ערהשה"ע זרעים סי' טו ס' ח, ט
ט/טז פי שנים דף ה ע"ג
ט/טז פרי האדמה ח"ד
ט/טז פרשת השבוע (תשעב) ח"א עמ' 275
ט/טז ציץ הקודש ח"א דף כב ע"א-ע"ג
ט/טז צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קיז ע"ב-ע"ד
ט/טז קובץ השמיטה עמ' תקמא
ט/טז קול יהודה (גרשוני) עמ' רכט
ט/טז קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קנו
ט/טז קרן הצבי מצוה פג אות ה
ט/טז רביד הזהב (אברך) דף כז ע"ג
ט/טז שאגת אריה החדשות דף נב ע"ג
ט/טז שבת הארץ כאן, ומבוא עמ' 89, 103, 104, 107
ט/טז שדה שמואל שביעית עמ' קמג
ט/טז שו"ע הרב הל' הלואה אות לד
ט/טז שושן עדות דף ט ע"ג, מב ע"ג
ט/טז שירת דוד (שיינין) עמ' פא
ט/טז שם מרדכי עמ' 183 {בזה"ז דרבנן}
ט/טז שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 116
ט/טז שערי לימוד (לוריא) ח"ג עמ' קסט-קע
ט/טז שערי תודה ח"ב דף פה ע"ג {רק בשביעית בזה"ז}
ט/טז שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' תסה
ט/טז שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 97, 104
ט/טז תולדות יצחק (הורוביץ) דף סו ע"ד, סז ע"א וע"ד {כ"מ}
ט/טז תורת זרעים עמ' עח
ט/טז תורת שביעית (סור') סי' לח ס"ק ב
ט/טז תחומין ח"ז עמ' 31
ט/טז תלמי השדה עמ' עד {רדב"ז}
ט/יז אור לציון שביעית עמ' קנה
ט/יז אמת ליעקב נשים עמ' קד {חכמים גדולים}
ט/יז אנצי"ת ע' בית דין הע' 414, 416
ט/יז ארשות החיים עמ' שכא, שכח
ט/יז בית אבי ח"ב סי' לג {כתיבת פרוזבול בלילה}
ט/יז בית אהרן וישראל גל' ט עמ' פה {צריך ב"ד חשוב}, גל' נד עמ' פט {ר"י קורקוס}
ט/יז ברוך אומר חו"מ עמ' כג
ט/יז ברור הלכה גיטין לו ע"ב ציון ג, לז ע"א ציון ו
ט/יז ברור הלכה יבמות פט ע"ב ציון ז פרק ד
ט/יז ברכת ראש סי' פה עמ' שד
ט/יז דברות אליהו ח"ה עמ' קמח
ט/יז דברי דוד (מילדולה) דף קלח ע"ב
ט/יז דברי דוד (מילדולה) סי' נג דף קלח ע"ג, קלט ע"א
ט/יז דברי שירה שביעית עמ' קפ
ט/יז הערות ר"א יפה'ן לריטב"א יבמות פט ע"ב הערה 245
ט/יז התורה והמדינה ח"א עמ' נב, קובץ ב עמ' נא
ט/יז חוט שני
ט/יז יד כהן גיטין סי' יב אות א
ט/יז יחל ישראל (תשנב) עמ' קח, רמ
ט/יז יחל ישראל (תשסג) ח"א עמ' סה, ח"ג עמ' קעז
ט/יז כבוד יו"ט
ט/יז כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' קצה
ט/יז כרם ציון שביעית ח"ב עמ' שיט
ט/יז מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' תרכז
ט/יז מבוא למשנה תורה עמ' 87
ט/יז מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' רל
ט/יז מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רצד
ט/יז מקצוע בתורה סי' סז ס' א ס"ק א
ט/יז משנת השמיטה סי' יט הערה י
ט/יז משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' נה, ח"ד עמ' קל, קלג-קלד, קלו, קפ-קפד
ט/יז משנת יעבץ שמיטה עמ' קיא
ט/יז משנת יעקב כאן, ונשים ח"ב עמ' לז
ט/יז משפטי ארץ ח"א עמ' 515
ט/יז משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' קמד {ב"ד חשוב}, קמה, שיא {ב"ד שיכול להפקיע}
ט/יז משפטים לישראל עמ' עב
ט/יז ניצני שביעית עמ' 194, 196 {ר"י קורקוס - שלא בפני הדיינים}
ט/יז נישואין שלא כדת עמ' 112
ט/יז עבודת משא (מאיר) ח"א
ט/יז צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קיז ע"ג
ט/יז צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קצה
ט/יז צרור הכסף (הראשון) עמ' טו
ט/יז קובץ השמיטה עמ' מב
ט/יז ר"י ששפורטש עמ' 152, 281
ט/יז שארית ישראל (מינצברג) חו"מ סי' ו
ט/יז שבות יצחק בדיני פרוזבול עמ' יח {מסירה לת"ח}, כה
ט/יז שבת הארץ
ט/יז שדה שמואל שביעית עמ' קכח
ט/יז שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' קכא, שט
ט/יז שו"ת הרדב"ז ח"א סי' קעו
ט/יז שו"ת הריטב"א סי' קצו
ט/יז שו"ת הרשב"א ח"ג סי' לג
ט/יז שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' קצז
ט/יז שירת דוד (שיינין) עמ' פב
ט/יז שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' תל
ט/יז שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 106
ט/יז תורת חיים (תשסג) ח"ב עמ' ריד
ט/יח אגודות אזוב מדברי דף עה ע"א {הזכרת שם הלווה}
ט/יח אור שמח
ט/יח באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ט/יח ברור הלכה גיטין לב ע"ב ציון י, לג ע"א ציון א, לז ע"א ציון מ
ט/יח ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ה עמ' מב
ט/יח דברות אליהו ח"ה עמ' קמח-קמט
ט/יח הרמב"ם כמחנך עמ' 12
ט/יח חוט שני
ט/יח מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' רל
ט/יח משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' לה {זהו נופו של פרוזבול}
ט/יח משנת השמיטה סי' יט הערה יז
ט/יח משנת יוסף שביעית ח"ד עמ' קלב, קלח
ט/יח משנת יעבץ שמיטה עמ' קו
ט/יח משנת יעקב
ט/יח משנת יעקב משפטים עמ' שה-שז
ט/יח נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' רפט, ח"ב עמ' רסט
ט/יח נתן פריו - שמיטת כספים עמ' יט
ט/יח נתן פריו מכות עמ' כב
ט/יח רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' תמו
ט/יח שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' קצג
ט/יח שדה שמואל שביעית עמ' קכח
ט/יח שו"ע הרב הל' הלואה אות לד
ט/יח שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תעט
ט/יח שו"ת מהרש"ך ח"ד עמ' צז
ט/יח תולדות ההלכה ח"ב עמ' 132
ט/יט אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 199-200
ט/יט אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ט/יט אור לציון שביעית עמ' קנה
ט/יט בדי הארון (הכהן) עמ' 28
ט/יט ברור הלכה גיטין לז ע"א ציון ב, ג, ד
ט/יט גט מקושר (אלגזי) דף לד ע"ד
ט/יט גט מקושר (אלגזי) עמ' עט
ט/יט דברי אמת (תשעט) עמ' שמו {אם אין קרקע ללוה וכו'}
ט/יט דברי יחזקאל (מישור) עמ' נא
ט/יט דברי יחזקאל (תרצה) דף טז ע"א
ט/יט הר המלך ח"ד עמ' מג
ט/יט חזון נחום זרעים ח"ב עמ' קמז
ט/יט כרם ציון שביעית ח"א דף יח ע"ב, ח"ב עמ' נו ע"ב
ט/יט כתר המלך
ט/יט מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' תקסח, תקסט, תרלט
ט/יט מגילת ספר לאוין דף קנא ע"א
ט/יט מילי דמרדכי
ט/יט מעשה רקח
ט/יט מקורות לפסקי הרמב"ם
ט/יט משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תצט {מעשה רקח}
ט/יט משנת יוסף שביעית ח"ד עמ' קנו-קנז
ט/יט נחלת עזרא ח"ב עמ' 130
ט/יט קרית מלך
ט/יט ר"י ששפורטש עמ' 152
ט/יט שלחן המלך דף נב ע"ב {רדב"ז}
ט/יט שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 108-109
ט/יט תוספתא כפשוטה זרעים עמ' 591
ט/יט תחומין חי"ד עמ' 88 {מעשה רוקח}
ט/יט תפארת בחורים פאה עמ' רכח-רכט {קלח של כרוב}
ט/כ ויען יצחק עמ' רעב
ט/כ כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף כו ע"א
ט/כ מילי דמרדכי
ט/כ משנה הלכות כתובות דף קכ ע"ד
ט/כ משנת יוסף שביעית ח"ד עמ' קנא
ט/כ משנת יעקב
ט/כ נחלת עזרא ח"ב עמ' 13
ט/כ ש"ך חו"מ פו ס"ק ה (דף רמז ע"ג)
ט/כא.
ט/כב בדבר מלך ח"ט עמ' רלח
ט/כב דבר אהרן חו"מ סי' כג אות ב
ט/כב חידוש הסנהדרין במדינתנו המחודשת עמ' לח
ט/כב כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' קצא
ט/כב כרם ציון שביעית ח"א דף יח ע"ב
ט/כב מבוא למשנה תורה עמ' 16-15
ט/כב מוריה גל' רכו עמ' יא
ט/כב מעשה רקח
ט/כב משנת יוסף שביעית ח"ד עמ' קלח
ט/כב משפטי ארץ ח"ב עמ' 262
ט/כב נתן פריו - שמיטת כספים עמ' כז ע"א
ט/כב ס' התרומות עמ' תתלט
ט/כב קובץ השמיטה עמ' מה
ט/כב שדה שמואל שביעית עמ' קכט {ר"י קורקוס}
ט/כב שער המלך (שושן) עמ' קנו
ט/כב תוספתא כפשוטה זרעים עמ' 594
ט/כב תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 105
ט/כג דברי שירה שביעית עמ' קפה
ט/כג הר המלך ח"ג עמ' עח
ט/כג מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' רכח
ט/כג נועם חכ"א עמ' טז
ט/כג שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' קז {ראב"ד}
ט/כג שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 110
ט/כג תורת אמת (תשסו) עמ' תקכה-תקכו
ט/כד אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' פה
ט/כד אבני החושן סי' סז סעיף יב-יג
ט/כד אברהם יגל
ט/כד אור הישר [נחל יצחק סו"ס לד וסי' סז, אור הישר כתובות פט ע"א וגיטין לז ע"ב]
ט/כד אור שמח
ט/כד אורים ותומים - תומים סי' סז ס"ק כח-כט
ט/כד אמת ליעקב נשים עמ' קד
ט/כד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ט/כד בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ט/כד בית מאיר (תשע) סי' ק ס"יא עמ' רנא
ט/כד בכורי גשן סי' כ ענף ד
ט/כד ברור הלכה גיטין לז ע"א ציון א, לז ע"ב ציון ד
ט/כד דברי אמת (תשעט) עמ' תעא {נאמן אדם לומר פרוזבול היה לי ואבד}
ט/כד הגהות חבר בן חיים
ט/כד הלכה רבה ח"ג עמ' 52 ,89-90 ,95-96
ט/כד ויקח אברהם [בית אברהם ח"א קמג ע"ג]
ט/כד זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לח [גדולי תרומה שער מה ח"א סי' כד]
ט/כד זקן אהרן (ואלקין) חלק א סי' נא
ט/כד חוט שני
ט/כד חוקות הדיינים ח"ב עמ' ריא-ריב
ט/כד חזקה רבה יו"ד הלכה קע עמ' 277, חו"מ ח"ג עמ' 60
ט/כד חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' רנא
ט/כד כרם ציון שביעית ח"ב עמ' רצז ע"א, שא ע"ב
ט/כד כתב סופר חו"מ סי' ט
ט/כד כתר תורה (תשסז) עמ' פח {טעם שנאמן לומר פרוזבול היה לי ואבד}
ט/כד לחם יהודה
ט/כד מאורות הדף היומי ח"ג עמ' צב
ט/כד מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' תרלט
ט/כד מוריה גל' רכו עמ' יג
ט/כד מילי דמרדכי
ט/כד מנחת חינוך ח"ג עמ' רמ
ט/כד מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' רכח
ט/כד מס' גיטין (ארזי) עמ' 48-49
ט/כד מעשה רקח
ט/כד משנה הלכות ח"ה סי' רעא
ט/כד משנת יוסף שביעית ח"ד עמ' קסא
ט/כד משנת יעקב
ט/כד משפטי ארץ ח"א עמ' 125
ט/כד מתנות באדם עמ' 374
ט/כד נועם חט"ו עמ' שיב
ט/כד נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' רעז, רפח-רפט
ט/כד נחל יצחק (תשעב) ח"ב עמ' רסט
ט/כד ניצני שביעית עמ' 103 {יתומים}
ט/כד נתן פריו - שמיטת כספים עמ' כז ע"א
ט/כד ס' התרומות עמ' תתלט
ט/כד עטרת יעקב עמ' קפז
ט/כד עין יצחק ח"א עמ' קלז
ט/כד ערך שי חו"מ סי' סז סעיף ה
ט/כד קובץ השמיטה עמ' מז
ט/כד קרן הצבי מצוה מג אות ד
ט/כד רוח יעקב (שלם) דף כד ע"א
ט/כד שבות יצחק בדיני פרוזבול עמ' ו {בע"פ}
ט/כד שדה יצחק עמ' מא
ט/כד שדה שמואל שביעית עמ' רנד
ט/כד שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תעט
ט/כד שו"ת הרדב"ז ח"א סי' קעו
ט/כד שו"ת הריב"ש עמ' תשלג
ט/כד שו"ת הריטב"א סי' קצו
ט/כד שו"ת הרשב"א ח"ב סי' קעג
ט/כד שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' רנה
ט/כד שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' תקי
ט/כד שומרי משפט (צ'כנוב) ח"א עמ' קס, ח"ב עמ' קמד-קמו
ט/כד שופרא דשטרא שער ט פט"ו
ט/כד שער משפט סי' סז ס"ק ט-יא
ט/כד שערי עזרא (בצרי) עמ' שכג
ט/כד שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף צד ע"א וע"ג, צה ע"א
ט/כד שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך ב עמ' פא, פג
ט/כד שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 111
ט/כד תורת חיים (תשסג) ח"ב עמ' רט, ריח, רלז
ט/כה אבני החושן סי' סז סעיף יב-יג
ט/כה באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ט/כה ברור הלכה גיטין לז ע"ב ציון ד
ט/כה ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ה עמ' נז, נט
ט/כה דרכי משפט - טוען ונטען סי' א אות ח
ט/כה הלכה רבה ח"ג עמ' 89 ,95
ט/כה חזקה רבה חו"מ ח"ג עמ' 60
ט/כה כתב סופר חו"מ סי' ט
ט/כה ס' התרומות עמ' תתמ
ט/כה קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) מדות חכמים עמ' נו
ט/כה שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ב עמ' קמד
ט/כה שם טוב - השלמה
ט/כה שער משפט סי' סז ס"ק יא
ט/כה שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 112
ט/כה תורת חיים (תשסג) ח"ב עמ' רט, ריח, רלז
ט/כו אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' פה
ט/כו אבני החושן סי' סז סעיף יב-יג
ט/כו אורים ותומים - תומים סי' סז ס"ק כט
ט/כו בנין יחזקאל - פתיחה כוללת ח"ג ס"ק כ
ט/כו ברור הלכה גיטין לז ע"ב ציון ד
ט/כו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ה עמ' נז
ט/כו הלכה רבה ח"ג עמ' 95, 91
ט/כו כרם ציון שביעית ח"ב עמ' רצז ע"ב
ט/כו כתב סופר חו"מ סי' ט
ט/כו מילי דמרדכי
ט/כו מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' רכט
ט/כו מעשה בצלאל סי' שנ
ט/כו מקצוע בתורה סי' סז ס' לד ס"ק יט
ט/כו משפטי ארץ ח"ב עמ' 338 {כח המיגו}
ט/כו ס' התרומות עמ' תתמ
ט/כו ר"י ששפורטש עמ' 282
ט/כו שבות יהודה (שו"ת) עמ' פה
ט/כו שדה שמואל שביעית עמ' רנה
ט/כו שו"ת הריב"ש עמ' תשלג
ט/כו שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ב עמ' קמד
ט/כו שער משפט סי' סז ס"ק יא
ט/כו שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף צד ע"ד, צה ע"ג
ט/כו תורת חיים (תשסג) ח"ב עמ' רט, ריח, רלז
ט/כו תשובה מאהבה ח"א סי' עב
ט/כז אמת ליעקב נשים עמ' קד {ראב"ד}
ט/כז בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' סז סעיף כ
ט/כז ברוך אומר חו"מ עמ' כג
ט/כז ברור הלכה גיטין לז ע"א ציון ו
ט/כז דברות משה גיטין עמ' תצד
ט/כז דברי שירה שביעית עמ' קפ-קפא
ט/כז הגהות חבר בן חיים
ט/כז זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לח [גדולי תרומה שער מה ח"א סי' יד]
ט/כז חוט שני
ט/כז יד כהן גיטין סי' יב אות א
ט/כז כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' קצה
ט/כז להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' קנו
ט/כז לחם יהודה
ט/כז מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' תקפ
ט/כז מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' רכט
ט/כז מס' גיטין (ארזי) עמ' 37
ט/כז מעשה רקח
ט/כז מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/כז מרפא לנפש חי' סוגיות סי' פח אות ב {רק ת"ח}
ט/כז משנה הלכות מהדו"ת ח"ד עמ' רצא
ט/כז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' לו {תלמידי חכמים שהלוו זה את זה וכו'}
ט/כז משנת יוסף שביעית ח"ד עמ' קלא, קלד, קלז, קמב, קפ-קפד
ט/כז משנת יעבץ שמיטה עמ' קו, קיא
ט/כז משנת יעקב
ט/כז ניצני שביעית עמ' 195-197 {מסירת פרוזבול בת"ח}
ט/כז ס' התרומות עמ' תתלא
ט/כז עבודת משא (מאיר) ח"א עמ' שיד
ט/כז ערכי משפט ויהדות עמ' 51
ט/כז פני משה (שלז')
ט/כז ר"י ששפורטש עמ' 152
ט/כז שבות יצחק בדיני פרוזבול עמ' יז
ט/כז שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' קצג
ט/כז שדה שמואל שביעית עמ' קכח {כ"מ}
ט/כז שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' קכא
ט/כז שו"ת הר"ן סי' עז
ט/כז שו"ת הרד"ך עמ' רנ
ט/כז שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ב עמ' קמה
ט/כז שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 107
ט/כז תחומין חכ"א עמ' 213
ט/כז תלמי השדה עמ' שלו
ט/כז תשובה מאהבה ח"א סי' עב
ט/כח אמונת עתיך גל' 103 עמ' 105{רוח חכמים נוחה הימנו}
ט/כח אמונת עתיך גל' 110 עמ' 26
ט/כח בחיר חיים
ט/כח בית אהרן (כהן, תשך) דף פח ע"ב
ט/כח בית יצחק תשכ"א עמ' 68
ט/כח ברור הלכה גיטין לז ע"ב ציון א
ט/כח בשולי גליוני עמ' תפא
ט/כח גבורת יצחק שביעית עמ' רנט
ט/כח גליוני הגר"ש עמ' פד {כ"מ - הערוך}
ט/כח דברי יציב חו"מ עמ' ע {רצוני שתקבל}
ט/כח הרמב"ם כמחנך עמ' 199
ט/כח התורה והמדינה ח"ד עמ' קפו
ט/כח זכרון סופרים {כ"מ - אלא קרוב לפירוש הערוך} [בערוך שלפנינו ערך תלא ראיתי שמבאר כפירוש רש"י]
ט/כח חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' כא
ט/כח חוט שני
ט/כח חוף ימים ח"א סי' סג אות ב
ט/כח יורו משפטיך ליעקב סי' נו
ט/כח יחל ישראל (תשנב) ח"ג עמ' רא
ט/כח יחל ישראל (תשסג) ח"ג עמ' קטו, קיח
ט/כח ישורון ח"כ עמ' תמח
ט/כח כך דרכו של תלמוד עמ' 121
ט/כח כרם ציון שביעית ח"ב עמ' שח ע"ב
ט/כח כתבי משה זילברג עמ' 121
ט/כח לב ים גיטין עמ' רמו
ט/כח לחם יהודה
ט/כח לקוטי שיחות חי"ז עמ' 286
ט/כח מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' קמב
ט/כח מגילת ספר לאוין דף קנ ע"ג
ט/כח מוריה גל' רכו עמ' צא-צג
ט/כח מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' רכט {שלי הם ובמתנה אני נותן}
ט/כח מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' רל
ט/כח מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רפז
ט/כח מעשה רקח
ט/כח משנה הלכות ח"י סי' רעה
ט/כח משנה הלכות מהדו"ת ח"ד עמ' רצב
ט/כח משנת השמיטה סי' יט הערה יא
ט/כח משנת יוסף שביעית ח"ד עמ' קו-קז, קסה, קע
ט/כח משנת יעקב
ט/כח נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' נא-נב
ט/כח נזר אברהם מכות ועדות עמ' מח
ט/כח ניצני שביעית עמ' 95 {המלוה אומר שכבר נפטר}
ט/כח נתן פריו - שמיטת כספים עמ' כח ע"א, כט ע"ב
ט/כח ספרי דבי רב ח"ג עמ' רפא
ט/כח עולת ראיה (וייס) עמ' קכו
ט/כח עטרת יעקב עמ' קפג, קצח
ט/כח פנת יקרת (תשנד) סי' עג אות ג
ט/כח פנת יקרת (תשעא) עמ' שלז
ט/כח קובץ השמיטה עמ' קכ-תקכא, תקכח, תקל
ט/כח שמר את הדבר עמ' ריט
ט/כח שעורי בקיאות גיטין לו ע"ב (ד"ה וכן משמע)
ט/כח תורת מנחם ח"ע עמ' 28 {הלוה אמר לו אעפ"כ רצוני שתקבל יקבל ממנו שנאמר לא יגוש והרי לא נגש}
ט/כח תחומין חכ"א עמ' 212, 425 הערה 12
ט/כט אגרות משה חו"מ ח"ב עמ' רכא
ט/כט בית אהרן (כהן, תשך) דף פח ע"ג
ט/כט בית אפרים מהדורא תניינא אהע"ז ח"א סי' עא עמ' רעב
ט/כט ברור הלכה גיטין לז ע"ב ציון א, גליון הש"ס לרצ"י לדף לז
ט/כט ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ה עמ' ס
ט/כט ברכת שלמה אהע"ז עמ' ריג
ט/כט גליוני הגר"ש עמ' פד {כ"מ - הערוך}
ט/כט דברות משה זרעים עמ' א'רכג, א'רסג {החזיר לו חובו ולא אמר לו כן מסבב עמו ברבדים עד שיאמר לו שלי הם ובמתנה נתתים לך וכ"מ ורדב"ז}
ט/כט יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' צד
ט/כט כך דרכו של תלמוד עמ' 121
ט/כט כתבי משה זילברג עמ' 121
ט/כט לב ים גיטין עמ' רמו
ט/כט מוריה גל' רכו עמ' יג
ט/כט מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' רל
ט/כט מנחת מרדכי (קרטמן) ח"א עמ' יח
ט/כט מעיני המים
ט/כט מצודת דוד (שפרבר) עמ' קז
ט/כט משנה הלכות ח"י סי' רעו
ט/כט משנת יוסף שביעית ח"ד עמ' קסו, קסח
ט/כט ניצני שביעית עמ' 101{מסבב בדברים}
ט/כט עטרת יעקב עמ' רב
ט/כט פני משה (שלז')
ט/כט פנת יקרת (תשנד) סי' עג אות ג
ט/כט פנת יקרת (תשעא) עמ' שלז
ט/כט רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' רס
ט/כט שעורי בקיאות גיטין לו ע"ב (ד"ה וכן משמע)
ט/ל אור שמח
ט/ל אמונת עתיך גל' 110 עמ' 106 {שבת הארץ}
ט/ל אמר יצחק דף ג ע"ד
ט/ל ארשות החיים עמ' שכג
ט/ל בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף ח ע"ג
ט/ל בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' קעח
ט/ל בית אהרן וישראל גל' נג עמ' לד {ר"י קורקוס}
ט/ל ברור הלכה מגילה --- גליון הש"ס לרצי"ה לדף לא
ט/ל דברות משה קדושין סי' כג הערה ע
ט/ל הרמב"ם כמחנך עמ' 142, 255
ט/ל זה השער שער ג סי' סז
ט/ל חי' הרי"ט עמ' קמא
ט/ל חיים ומלך
ט/ל ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' קפט
ט/ל יסודי הצדקה עמ' 176, 193
ט/ל כבוד מלכים (מרגליות) עמ' קיא {יד איתן}
ט/ל כבודה של תורה ח"ג עמ' קסז
ט/ל לקוטי שיחות חל"ד עמ' 85 {נתון תתן}
ט/ל מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' קמב, תקסז, תקסח
ט/ל מכתב לחזקיהו דף ס ע"ד
ט/ל מנחת אשר ב"ק עמ' רד
ט/ל מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רצב
ט/ל מערכי לב (חזן) ח"א דף עד ע"ב
ט/ל משנת השמיטה סי' יט הערה יב
ט/ל משנת יוסף שביעית ח"ד עמ' קכז, קכט
ט/ל משנת יעקב
ט/ל נקדש בצדקה סי' ג, צו
ט/ל סהמ"צ לרס"ג ח"א דף קסח ע"א
ט/ל פני משה (שלז')
ט/ל פרפרת משה ח"ב עמ' שנג
ט/ל צלח רכב עמ' תפ
ט/ל קרית מלך
ט/ל שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' תיד
ט/ל תלמי השדה עמ' של, שמ {ר"י קורקוס}, שמה, שנ, שנא, שנג, שנד


י/420 הלכות שמיטה ויובל פרק י *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


י/רה"פ באר יצחק (בן שושן)
י/רה"פ דרך אמונה
י/רה"פ הרמב"ם המדויק
י/רה"פ יד פשוטה
י/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
י/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
י/רה"פ פי' ר"י קאפח
י/רה"פ פי' ר"ש צדוק
י/רה"פ רמב"ם הערוך
י/רה"פ רמב"ם לעם
י/רה"פ שבת הארץ
י/רה"פ שם טוב
י/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
י/א אבן ציון עמ' תקצח
י/א אגרות משה יו"ד ח"ג עמ' רצה
י/א אוצר א"י ח"ג עמ' 98, ח"ה עמ' 115, ח"ו עמ' 57
י/א אור יעקב סנהדרין דף ח ע"ד
י/א אור שמח
י/א אמונת עתיך גל' 109 עמ' 50 {ב"ד סופר}
י/א אמונת עתיך גל' 118 עמ' 196
י/א אנצי"ת ע' בית דין הגדול הע' 181א
י/א ארץ הצבי (שכטר) עמ' י
י/א ארץ חמדה (ישראלי) עמ' צז
י/א ארשת צבי עמ' ק
י/א אשר למלך ח"ד, מילואים
י/א באר מים חיים (מוצירי) גירסא דינקותא דף לה ע"ב
י/א בית אהרן (כהן, תשך) דף יב ע"ג, עח ע"א וע"ג, צג ע"ג, צו ע"א
י/א בית אהרן וישראל גל' ג עמ' לו, גל' מח עמ' לד
י/א בית הלוי ח"ג סי' א עמ' יב
י/א בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' צד, קא
י/א ברור הלכה גיטין לו ע"א ציון ט
י/א ברור הלכה ר"ה ל ע"א ציון ב פסקה ב
י/א ברכת יצחק (פאלער) עמ' שלו
י/א ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' קיא {ר"י קורקוס}, קעא {ב"ד הגדול}
י/א ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' פא
י/א ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' ל עמ' עו
י/א בשבילי החודש סי' יג ס"ק ו {מתקדשת מתחלתה}
י/א גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' טו
י/א גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' קפז
י/א גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קס
י/א דברות משה מועד ח"א עמ' שפד {מצות עשה לספור שבע שבע שנים}
י/א דברות משה נדה וטהרות עמ' ש {מצות עשה לספור שבע שבע שנים ולקדש שנת החמשים}
י/א הל' יובל (שטרן) עמ' טו-לח
י/א הלכתא למשיחא עמ' 51
י/א התורה והמדינה ח"ג עמ' עד
י/א זכרון יהונתן דף קס, קעג
י/א זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לח [תו"כ בהר פרשה ב]
י/א חוות בנימין ח"ג עמ' תרלג {מל"מ}
י/א חוט שני
י/א חזו"א על הרמב"ם
י/א חי' ר' חיים הלוי דף מט
י/א חכמת גרשון עמ' קעו {ב"ד הגדול}, קעח {שתי מצוות}
י/א חקרי זמנים ח"א עמ' ז, ח"ב עמ' תרפה
י/א יבול היובלות עמ' 397
י/א יד מלך (מן) הל' ממרים פ"א ה"א אות ג ס"ק ו
י/א ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קח
י/א כפי אהרן (זסלנסקי) קמא עמ' כט
י/א כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף מו ע"ג
י/א כתבים (זסלנסקי) ח"ב עמ' מח
י/א כתר אפרים עמ' כו
י/א מאמר המלך
י/א מועדי ישראל (גורן) עמ' 277
י/א מוריה גל' רכו עמ' מז-מט {מסורה לב"ד}, קט
י/א מוריה שנה ח גל' ח עמ' יט
י/א מזכרת עמ' 206 {ספירה וקידוש בב"ד הגדול}
י/א מילי דמרדכי
י/א מנחת חינוך ח"ב עמ' תקטו
י/א מסורה ח"א עמ' יב
י/א מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' יח
י/א מעיל צדקה (לנדסופר) סי' כא
י/א מעשה רקח
י/א משאת מרדכי מגילה עמ' קמו
י/א משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' קצה
י/א משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תנ
י/א משנת חיים ויקרא עמ' תפב, תפט
י/א משנת יעבץ יו"ד סי' כה
י/א משנת יעבץ שמיטה עמ' קיד-קטו, קכב
י/א משנת יעקב כאן, וזמנים ח"ב עמ' קלא-קלב
י/א משנת יעקב קרבנות עמ' ב
י/א משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' קמג {מצוה לספור - בזה"ז}
י/א סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' עא
י/א סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ב עמ' רכט
י/א סהמ"צ לרס"ג ח"א דף רכט ע"א וע"ד, רעד ע"א וע"ב
י/א סמוכים לעד (זס') עמ' ה
י/א עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קמה
י/א עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 123
י/א ענבי פתחיה עמ' 98
י/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ע
י/א ערהשה"ע זרעים סי' ל ס' ה
י/א פי' הרמ"ז על הזוהר (תשסה) ויקרא עמ' שפט
י/א פני חמה דף מג ע"ב {מאמר המלך - למנות שמיטות ושנים}
י/א פתגמי אורייתא (דיקמן) עמ' שמד, שמו
י/א קדושת החודש (שטרן) עמ' קב
י/א קובץ השמיטה עמ' רמו, רסז
י/א קול צופיך עמ' רפב, רפו
י/א קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' רנג-רנד {מצוה מסורה לב"ד}
י/א קרית מלך
י/א קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רנג
י/א קרן פני משה ח"א עמ' קלח, קמב, קמד, קמה
י/א רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' צה {מסורים לב"ד הגדול}
י/א רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תשה
י/א רשימות שעורים (קלמנסון) פסחים סי' מ
י/א שבת הארץ - קונטרס אחרון
י/א שו"ת השבי"ט ח"א עמ' לח-לט, קכז
י/א שיחות לספר ויקרא עמ' רסט {מצוה לספור}
י/א שלמי יוסף ר"ה עמ' עג, פד
י/א שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' לח
י/א שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' תב-תג
י/א שרשים במועדות עמ' לה
י/א תורת הלוי עמ' סב
י/א תורת המלך (אריאלי) הל' מלכים פי"א ה"א עמ' שיז {יובל צריך קידוש ב"ד}
י/א תחומין ח"ז עמ' 29
י/ב אבן ציון עמ' תרז
י/ב אוצר א"י ח"ו עמ' 57
י/ב אור יעקב יבמות דף פ ע"ד, סנהדרין דף לח ע"ד, לט ע"א-ע"ב
י/ב אמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות קנג
י/ב אנצי"ת ע' בהר"ד הע' 26
י/ב ארץ חמדה (ישראלי) עמ' צז
י/ב בית אהרן וישראל גל' כה עמ' יז, גל' סח עמ' קג-קד {כ"מ - בתשרי נברא העולם}
י/ב בית רידב"ז סי' י אות ד
י/ב בני ציון (שפירא) דף ט ע"א וע"ג, פב ע"ג, פז ע"ד, פח ע"א וע"ג
י/ב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ה עמ' יג-יד
י/ב ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קסג עמ' תמו
י/ב ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' לז אות י
י/ב ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' קל
י/ב גנא דפלפלי עמ' שיז {נמנו לפי כניסתם לארץ}
י/ב הוראות שעה פי"א
י/ב הל' יובל (שטרן) עמ' לט-מג
י/ב הלכות מדינה ח"ב עמ' קנז
י/ב הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' קט
י/ב הר המלך ח"א עמ' קסד-קסה
י/ב התורה והמדינה ח"ג עמ' ע
י/ב חזו"א על הרמב"ם
י/ב חזו"א שבת סי' כט ס"ק ג
י/ב חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' קי
י/ב חכמת גרשון עמ' קכב
י/ב חקרי זמנים ח"ד עמ' רצ
י/ב ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רס-רסא
י/ב כי היא חכמתכם פרק טז
י/ב כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' קפא, ריג
י/ב לקוטי שיחות חלק ל עמ' 272
י/ב מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' לו
י/ב מגיד הרקיע ח"ב פ"ז, ח"ג פ"ט ה"ג
י/ב מים רבים (פרנקל) בראשית אות א
י/ב מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' קלא
י/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' תקי
י/ב מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' ז, טו, קלה
י/ב מעיל צדקה (תשעח) עמ' סח
י/ב מעשה רקח
י/ב משיב טענה עמ' 183
י/ב משך חכמה דברים פ"ד פס' יד
י/ב משכיל ליהודה עמ' קיד
י/ב משנה הלכות מהדו"ת יו"ד סי' תח עמ' שלה {חשבון שנת השמיטה}
י/ב משנת המדינה עמ' 260
י/ב משנת יעקב כאן
י/ב משנת יעקב קרבנות עמ' ב
י/ב ניצני שביעית עמ' 82 {כיבוש וחילוק}, 117-118 {נולד אדם הראשון}
י/ב נתיבות מרדכי גיטין עמ' רמב-רמג
י/ב סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ב עמ' רנב
י/ב סהמ"צ לרס"ג ח"א דף רלז ע"ד
י/ב סיני ס' יובל עמ' רכה
י/ב עלה יונה עמ' תיא
י/ב עמק הלכה (אורנשטין) סי' כב אות ד {רק אחרי כיבוש}
י/ב ענבי פתחיה עמ' 44
י/ב ערהשה"ע זרעים סי' ל ס' ח
י/ב פאת השלחן סי' כט אות ד
י/ב פאת ים (וינשטוק) ערכין עמ' מ
י/ב פרשיות בספרי הנביאים יהושע עמ' קנא
י/ב קהלות יעקב שביעית ב
י/ב קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' רמא
י/ב קרית מלך
י/ב ר"י קארו - קובץ עמ' קסו
י/ב שביעי קדש עמ' קעט, קפט
י/ב שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' תנה {מולד אדה"ר}
י/ב שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' פח
י/ב שו"ת מהרלב"ח סי' קמג
י/ב שיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 266 {ומאימתי התחילו למנות? מאחר ארבע עשרה שנה משנכנסו לארץ}
י/ב שמוש חכמים ג עמ' טו
י/ב תלמי השדה עמ' נז
י/ב תרומות חיים סעיף יט אות נה
י/ב תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' קנ
י/ג אבן ציון עמ' תקצח
י/ג אבני הלבנון סי' יג
י/ג אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"ה ה"ח הע' 38, וליד הע' 40
י/ג אור הישר [אור הישר ערכין יב ע"ב]
י/ג אור יעקב יבמות דף עג ע"ד, פה ע"ג, פז ע"ב, סנהדרין דף לט ע"ב
י/ג אחר האסף עמ' קצא
י/ג ארץ הצבי (שכטר) עמ' יב
י/ג ארץ חמדה (ישראלי) עמ' צה, קלג, קנט
י/ג אשר למלך
י/ג בית אהרן (כהן, תשך) דף צו ע"ד, קז ע"ג
י/ג בית אהרן וישראל גל' ג עמ' מא, מה {ראב"ד}, מז {מנו יובלות בבית שני}
י/ג בית רידב"ז סי' י אות ה
י/ג בני יששכר (תשעז) ח"א עמ' צא {כ"מ}
י/ג בנין אב (שולמן) סי' מב אות ט
י/ג ברור הלכה ר"ה ח ע"ב ציון א פסקה ג, ל ע"א ציון ב פסקה ד, גיטין לו ע"א ציון ט
י/ג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ה עמ' יג
י/ג גדולת מרדכי (רבינוביץ) דף קלד ע"ב
י/ג דברי יואל מועדים ח"ט עמ' רלא {בית שני}
י/ג הגהות מוהר"י קרט עמ' קי
י/ג הל' יובל (שטרן) עמ' מד-מה
י/ג זכרון יהונתן דף קסא
י/ג זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לח [לחם יהודה הל' שמיטה פ"ט]
י/ג חזו"א על הרמב"ם
י/ג חזו"א שביעית סי' ג ס"ק י, לה
י/ג חי' ר' חיים הלוי דף מט
י/ג חכמת גרשון עמ' קעז
י/ג חלקת יוסף (ברקוביץ) סי' נא אות ד
י/ג חקרי זמנים ח"ב עמ' קצא, תרפו
י/ג טוב נהורך פכ"ז הערה 2
י/ג יד לרמב"ם עמ' 179
י/ג ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קיב
י/ג יערי עם דבשי ח"א מדור ב אות קפה
י/ג ירושלים דדהבא עמ' פח, קמג, קמו
י/ג מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' לו, קפג
י/ג מבאר על הלוחות (רוזנצוייג, תרעט) עמ' 26 {זמן המנין בביאת עזרא}
י/ג מועדי ישראל (גורן) עמ' 68
י/ג מזכרת למשה עמ' קלט {בזה"ז דרבנן}
י/ג מטה אהרן (הלוי) דף קסא ע"ד
י/ג מנחת אליהו (שטיינברג) עמ' רמח
י/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' תקי, תקלד, ח"ג עמ' רמ
י/ג מעלין בקודש גל' ח עמ' 75 {בית שני}
י/ג מקנת כסף עמ' ס
י/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
י/ג משבצות זהב ירמיהו עמ' תרד
י/ג משיב טענה עמ' 223
י/ג משנת יעבץ שמיטה עמ' קיד
י/ג משנת יעקב
י/ג משנת ירושלים עמ' מ
י/ג משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' עה אות א, ג
י/ג משפט כהן עמ' קכא ע"א
י/ג משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' קמא {לא היה יובל בבית שני}, קמב {ביטול המנין}, קנג {מנו יובלות לקדש שמיטין}
י/ג נאות אפרים ח"א עמ' קסב
י/ג נחלת שמואל דף ד ע"ב
י/ג ניצני שביעית עמ' 85 {כ"מ}, 122, 124, 126, 127 {שנת החורבן}
י/ג נר מצוה (ואלק) שרשים דף מג ע"ד
י/ג נרות שלמה עמ' נא
י/ג נתן פריו - שמיטת כספים עמ' יט ע"א
י/ג ספר הזכרונות (לר' צדוק) פ"ח עמ' 170
י/ג עיר הקודש והמקדש ח"א עמ' לו
י/ג עץ הדר השלם עמ' קצז
י/ג ערהשה"ע זרעים סי' ל ס' יא, סי' לא ס' י, סי' לד ס' כ
י/ג פאת השלחן סי' כט אות ה
י/ג פאת ים (וינשטוק) ערכין עמ' לט
י/ג צהר גל' ח עמ' 108 {מוצאי שביעית היתה}
י/ג קובץ השמיטה עמ' תריג
י/ג קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קנב
י/ג קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' רנד, רנז, רס-רסא
י/ג קרן פני משה ח"א עמ' קמד-קמה, וח"ב כאן [רבנו בחיי דברים טו פסוק א]
י/ג ר"י קארו - קובץ עמ' קסו
י/ג שאגת אריה החדשות דף נו ע"ג {בית שני}
י/ג שבת הארץ - מבוא עמ' 101
י/ג שדה שמואל שביעית עמ' קמג, קמד
י/ג שו"ת השבי"ט ח"א עמ' מג
י/ג שו"ת מהרלב"ח סי' קמג
י/ג שומר מצוה עמ' רט
י/ג שושן עדות דף ט ע"ד
י/ג שנה בשנה תשמז עמ' 216 {בית שני}
י/ג שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קפט, שצז
י/ג שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 98, 102
י/ג שרשים במועדות עמ' לה
י/ג תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' קיט, קכא
י/ג תלמי השדה עמ' נז, נח
י/ד אבן ציון עמ' תרח
י/ד אוצר א"י ח"ו עמ' 57
י/ד אור יעקב סנהדרין דף לח ע"ד
י/ד אור לציון שביעית עמ' קנו
י/ד אמרי שבת דף פב ע"א, פה ע"ב
י/ד אנצי"ת ע' בהר"ד הע' 26
י/ד ארחות חיים ח"ב סי' מא {חשבון השנים}
י/ד ארץ הצבי (שכטר) עמ' יב
י/ד ארץ חמדה (ישראלי) עמ' צז, צט
י/ד בית אהרן וישראל גל' ג עמ' לו-מט {ד' תתקלו - שמיטה}, גל' נב עמ' פט, צא {איזו שנה היא שמיטה}
י/ד בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' קא
י/ד בית רידב"ז סי' י אות ו
י/ד בני ציון (שפירא) דף ט ע"א, יג ע"א, פח ע"ד
י/ד ברור הלכה ר"ה ח ע"ב ציון א פסקה ג
י/ד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ה עמ' יג
י/ד ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' קה
י/ד ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קסג עמ' תלט
י/ד הגהות מוהר"י קרט עמ' קט-קיב
י/ד הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' יח {לא משתחררים ולא נפטרים}
י/ד הל' יובל (שטרן) עמ' מו-מח
י/ד הרמב"ם כמחנך עמ' 196
י/ד זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לח
י/ד חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' קב, ח"ב סי' כז אות ט
י/ד חוט שני
י/ד חזו"א על הרמב"ם
י/ד חקרי זמנים ח"א עמ' פו, צב
י/ד יביע אומר (גרוברט) עמ' 66 {מנין השטרות}
י/ד ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תל
י/ד כי היא חכמתכם פרק יז
י/ד כך דרכו של תלמוד עמ' 41
י/ד כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רא
י/ד כתבי משה זילברג עמ' 41
י/ד לאור ההלכה (תשסד) עמ' קטז-קיז
י/ד לקוטי שיחות חי"ב עמ' 47
י/ד מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' לו, קפג
י/ד מבוא לארחות חיים (לוניל) ח"ב עמ' 10 (בספרות רומיות)
י/ד מבוא למשנה תורה עמ' 25
י/ד מגיד הרקיע ח"ב פ"ז, ח"ג פ"ט ה"ג
י/ד מוריה גל' קה עמ' ח-י, יז-יח
י/ד מוריה שנה ט גל' ט (ר"ש יפה, ומחכמי ירושלים)
י/ד מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' רלו
י/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' תקי
י/ד מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
י/ד משנת יעבץ שמיטה עמ' קכ
י/ד נר מצוה (ואלק) מצוות דף מו ע"א וע"ג
י/ד נרות שלמה עמ' נא
י/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' פד
י/ד ערהשה"ע זרעים סי' ל ס' יא, יד
י/ד פאת השלחן סי' כט אות ו
י/ד צמח דוד (גנז) האלף הרביעי תמח
י/ד צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף רמט ע"ג
י/ד קדושת החודש (שטרן) עמ' עה
י/ד קובץ השמיטה עמ' נח
י/ד קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קנא
י/ד קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' רנב, רנו
י/ד ר"י קארו - קובץ עמ' קסו
י/ד שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' שנז {שנה זו - תתקל"ו}, תפח {מנין השטרות}
י/ד שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' פה, פו
י/ד שו"ת השבי"ט ח"א עמ' מב, מו
י/ד שו"ת מהרלב"ח סי' קמג
י/ד שנה בשנה תשמז עמ' 382
י/ד שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' רלה-רלו
י/ד שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' רנז
י/ד תלמי השדה עמ' ס, סב
י/ד תלפיות ו חוב' א עמ' 207
י/ד תרומות חיים סעיף יט אות נה
י/ה אהל דוד (קאהן) ח"ה יחזקאל פ"מ פסוק א
י/ה אור הישר [אור הישר עבדים פ"א]
י/ה אור לישרים (שולמן) עמ' מד
י/ה אור לציון שביעית עמ' קנו
י/ה אורים ותומים - תומים סי' סז ס"ק ג
י/ה אישים ושיטות (תשסז) עמ' מד
י/ה אמונת עתיך (נאור) עמ' ל {כ"מ}
י/ה ארץ חמדה (ישראלי) עמ' צה, צט, ק, קנט {כ"מ}
י/ה ארשת צבי עמ' ק {ר"ח הלוי}
י/ה בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף ג ע"א {ר"ח הלוי}
י/ה בדבר מלך ח"ט עמ' רמח, רנ
י/ה בית אהרן (כהן, תשך) דף פט ע"ד {כ"מ}
י/ה בית אהרן וישראל גל' ג עמ' מא {כ"מ - גאונים, בתשובת הרמב"ם}, מו {שנים שגלו לא מפסיקים את המנין}, גל' מח עמ' לד {ר"ח הלוי}
י/ה בית רידב"ז סי' י אות ז
י/ה בעקבי הצאן עמ' כט
י/ה ברור הלכה ר"ה ח ע"ב ציון א פסקה ג, גיטין לו ע"א ציון ט
י/ה ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ה עמ' יג-יד
י/ה ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' קט {כ"מ}
י/ה גשר יהושע עמ' 71
י/ה דברות משה שבועות-ע"ז עמ' קפב {אבל כל הגאונים אמרו שמסורת היא בידיהם}
י/ה הגהות מוהר"י קרט עמ' קיב-קיג
י/ה הגיוני הלכה עמ' 110 {ר"ח הלוי}
י/ה הל' יובל (שטרן) עמ' מט-נא
י/ה המשפט העברי עמ' 769
י/ה הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' שצא
י/ה הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' קיא
י/ה הרמב"ם כמחנך עמ' 196
י/ה ושבתה הארץ
י/ה זאת ליעקב ויקרא עמ' קפט {חי' ר"ח הלוי}
י/ה זכרון יהונתן דף קנט ע"ג
י/ה זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לח [לחם יהודה דף סט ע"א]
י/ה חזו"א על הרמב"ם
י/ה חזו"א שביעית סי' ג ס"ק ה
י/ה חי' ר' חיים הלוי דף מט
י/ה חכמת גרשון עמ' קעז
י/ה חלקת יוסף (ברקוביץ) סי' נא אות ד
י/ה חקרי זמנים ח"א עמ' פד, פו, צב, צה
י/ה ירושלים דדהבא עמ' קמט
י/ה כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רא
י/ה כרם ציון שביעית ח"א דף יט ע"ב
י/ה לאור ההלכה (תשסד) עמ' קטז-קיז
י/ה לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' נג אות יב {כ"מ - לגאונים קדשה לע"ל}
י/ה מאור הקודש מנחות ח"א עמ' קי {ר"ח הלוי}
י/ה מאיר נתיבים עמ' 437
י/ה מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' לו, קפג
י/ה מבאר על הלוחות (רוזנצוייג, תרעט) עמ' 21 {לא מנו יובלות}
י/ה מבוא למשנה תורה עמ' 88
י/ה מגיד הרקיע ח"ב פי"ג
י/ה מגילת ספר לאוין דף קנ ע"א
י/ה מועדי הרב עמ' 160 {ר"ח הלוי}
י/ה מוריה גל' קה עמ' ב, גל' קנד עמ' נג {ר"ח הלוי}, גל' רכו עמ' קט {ר"ח הלוי}
י/ה מוריה שנה ט גל' ט (ר"ש יפה, ומחכמי ירושלים)
י/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' תקי, ח"ג עמ' רי
י/ה משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תנ {ר"ח הלוי}
י/ה משנת יוסף שביעית ח"א עמ' טו
י/ה משנת יעבץ יו"ד סי' כה
י/ה משנת יעבץ שמיטה עמ' קיד
י/ה משנת יעקב כאן, זמנים ח"ב עמ' קלב, הפלאה עמ' שכ-שכב
י/ה משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' קמב-קמג {מנו שבע שבע}, קנג-קנד {ר"ח הלוי}
י/ה ניצני שביעית עמ' 128-129{הגאונים}
י/ה נתיבות מרדכי גיטין עמ' רמא
י/ה ס' התרומות עמ' תתמב
י/ה סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 32
י/ה ענבי פתחיה עמ' 97 {ר"ח הלוי}
י/ה ערהשה"ע זרעים סי' ל ס' יב
י/ה פאת השלחן סי' כט אות ז
י/ה פני משה (שלז')
י/ה פתגמי אורייתא (דיקמן) עמ' שנ
י/ה ציץ הקודש ח"א דף כא ע"ד
י/ה צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף רמט ע"ג
י/ה קובץ השמיטה עמ' רמו
י/ה קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' רנד-רנה {כ"מ}, רנז, רנט
י/ה קול צופיך עמ' רפד-רפה
י/ה קרית מלך
י/ה ר"י קארו - קובץ עמ' קסו
י/ה שארית נתן (לוברט)
י/ה שדה שמואל שביעית עמ' קמג-קמד
י/ה שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' פה, פו
י/ה שו"ת השבי"ט ח"א עמ' מג, מו
י/ה שו"ת מהרלב"ח סי' קמג
י/ה שומר אמת שביעית עמ' עח {ר"ח הלוי}
י/ה שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קפח-קפט {ר"ח הלוי}, קצ, שנ {ר"ח הלוי}, תב {ר"ח הלוי}
י/ה שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' רלה-רלו
י/ה שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' רנז
י/ה תורת המדינה עמ' 175 {עשרת השבטים גלו בשלבים}, 451
י/ה תלמי השדה עמ' נט
י/ה תרומות חיים סעיף יט אות נו
י/ו אהל יצחק גיטין עמ' שיז {ר"ח הלוי}
י/ו אור המזרח חל"ד עמ' 3 {קבלה היא עמוד גדול}
י/ו אור לציון שביעית עמ' קנו
י/ו איש על העדה (סולובייציק) עמ' 321
י/ו אמונת עתיך גל' 109 עמ' 23 {עמוד גדול}
י/ו ארץ חמדה (ישראלי) עמ' פב {ר"ח הלוי}, צה
י/ו באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' מט
י/ו בירור הלכות שביעית, נספח לתורה מציון שנה ב חוב' א (על131)
י/ו בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' קא
י/ו בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' טז
י/ו בית רידב"ז סי' י אות ח
י/ו בני ציון (שפירא) דף ט ע"א {הקבלה והמעשה}
י/ו בעקבי הצאן עמ' כט
י/ו ברור הלכה ר"ה ח ע"ב ציון א פסקה ב {ראב"ד}, גיטין לו ע"א ציון ט
י/ו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ה עמ' יג
י/ו ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קסג עמ' תלט
י/ו דברי דוד (טהרני) ח"א או"ח סי' א אות ז {הקבלה עיקר גדול}
י/ו דברי חן (נתנזון) דף נט ע"א
י/ו דברי יואל - שו"ת עמ' סב
י/ו הגהות מוהר"י קרט עמ' קיג
י/ו הל' יובל (שטרן) עמ' נב
י/ו המשפט העברי עמ' 769
י/ו הרמב"ם כמחנך עמ' 190, 196
י/ו התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' צג
י/ו ושבתה הארץ
י/ו חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' כז אות ח
י/ו חזו"א על הרמב"ם
י/ו חזו"א שביעית סי' ג ס"ק ח
י/ו חקרי זמנים ח"א עמ' פה-פו
י/ו יד לרמב"ם עמ' 179
י/ו יחוה דעת ח"ו עמ' רפח
י/ו כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רא-רב
י/ו לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' נג אות יא-טו
י/ו להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' ו, ח, קג, חי"א עמ' קלט, חי"ג עמ' מ
י/ו לקוטי שיחות ח"כ עמ' 547
י/ו מאורות הדף היומי ח"ז עמ' ריד-שטו
י/ו מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' קצב
י/ו מבוא למשנה תורה עמ' 102
י/ו מגיד הרקיע ח"ב פי"ג
י/ו מוריה גל' קה עמ' ב, כח-כט, גל' קסא עמ' קמ {קבלה}
י/ו מוריה גל' קה עמ' יא {ראב"ד}
י/ו מוריה שנה ט גל' ט (ר"ש יפה, ומחכמי ירושלים)
י/ו מנחת אהרן (קאפח) עמ' 17 {והמעשה}, 308 {הקבלה}
י/ו מרגליות הים סנהדרין צא ע"א אות יג
י/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
י/ו משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' מא
י/ו משנת המדינה עמ' 219
י/ו משנת יוסף על התורה ח"ב עמ' כז
י/ו משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' קנב-קנג {ראב"ד}, רנז {מנין השנים}
י/ו נועם ח"א עמ' קעא
י/ו ניצני שביעית עמ' 130 {ראב"ד - הגאונים}
י/ו נצר מטעי (פרידמן) סי' כח סעיף ה-ו {חשבון השנים}
י/ו סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 32
י/ו עולת ראיה (וייס) עמ' קכז {כ"מ}
י/ו עיוני הלכות ח"ב עמ' תמה-תמו
י/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' עג
י/ו ערהשה"ע זרעים סי' ל ס' יב
י/ו פאת השלחן סי' כט אות ח
י/ו פני משה (שלז')
י/ו צידה ברוך פ' בחקותי
י/ו קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' רכט
י/ו קובץ השמיטה עמ' סא {ראב"ד}
י/ו קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קנה-קנו
י/ו קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' רנד, רנו, רנט-רס
י/ו רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' רנ
י/ו שדה שמואל שביעית עמ' קמד
י/ו שו"ע הרב הל' הלואה אות לו
י/ו שו"ת השבי"ט ח"א עמ' מו
י/ו שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' טו עמ' סג
י/ו שו"ת מהרלב"ח סי' קמג
י/ו שחר אורך עמ' יט {מעשה - עמוד גדול}
י/ו שמש ומגן או"ח סי' לג עמ' קא {הקבלה עמוד גדול}
י/ו שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' רלה-רלו
י/ו שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' רנז
י/ו שערי טהר ח"א שער ג סי' יז אות ח, סי' יח אות א
י/ו תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' קיט, קכא
י/ו תחומין חי"ט עמ' 296
י/ו תלמי השדה עמ' נט, ס, סז, עט
י/ו תפארת בחורים פאה עמ' ריא {מעדני ארץ}
י/ו תפארת ציון (אבא שאול) עמ' רפב
י/ו תרומות חיים סעיף יט אות נו
י/ז אור לציון שביעית עמ' קנו
י/ז אשר למלך ח"ד, מילואים
י/ז בית אהרן (כהן, תשך) דף צב ע"ב, צג ע"ב
י/ז בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' קא
י/ז בית פנחס (וולף) עמ' 113
י/ז ברור הלכה ר"ה ח ע"ב ציון א
י/ז ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ה עמ' יג
י/ז ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קסג עמ' תמ
י/ז הל' יובל (שטרן) עמ' נג-נד
י/ז התורה והמדינה ח"ג עמ' קג
י/ז זבחי תרועה סי' ז אות ד
י/ז זכרון יהונתן דף קעד
י/ז חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' כז אות ח
י/ז חוט שני
י/ז חזו"א על הרמב"ם
י/ז חי' ר"י נחמיה סי' קנ אות ה
י/ז חיי נפש בראשית ח"ב עמ' צט-קא
י/ז טל חיים (טל) ח"ג עמ' לד
י/ז יד בנימין ר"ה עמ' ק {שלא כר' יהודה}
י/ז יקר הערך דף קד ע"ג {ר"י קורקוס}
י/ז כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף מז ע"א, ע"ד
י/ז כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף מז ע"ד
י/ז כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רא
י/ז לאור ההלכה (תשסד) עמ' קטז-קיז
י/ז מוריה גל' קה עמ' כח {שנת יובל לא עולה למנין}
י/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' תקי, תקיז, ח"ג עמ' תלז
י/ז מנחת שי (שור) ח"ב סי' סז
י/ז משך חכמה ויקרא פכ"ה פס' ג
י/ז משנת יעקב
י/ז משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' קמב, קמד {שלא כר' יהודה}
י/ז נועם ח"ט עמ' שמח
י/ז ניצני שביעית עמ' 121, 127 {יובל לא עולה למנין שבוע}
י/ז נר מצוה (ואלק) מצוות דף מו ע"א וע"ג {שנת חמישים לא עולה למנין}
י/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' עג
י/ז ערהשה"ע זרעים סי' ל ס' י, יב, יג
י/ז צידה ברוך פ' בחקותי
י/ז קובץ השמיטה עמ' עח
י/ז קול דודי (תשף) (בקיצור)
י/ז קול דודי ר"ה סי' קנ
י/ז קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' רמט-רנא
י/ז קרן פני משה ח"א עמ' קסו
י/ז שו"ת השבי"ט ח"א עמ' מב
י/ז תבונה (ליפקין) סי' כט (עמ' נא) {בזה"ז}
י/ז תורת המלך (אריאלי) הל' מלכים פי"א ה"א עמ' שטז
י/ז תלמי השדה עמ' נז, סב
י/ח אבן ציון עמ' תקצז {יובל אינו נוהג בזה"ז}, תקצח {משגלו}
י/ח אבני הלבנון סי' ט {רק כשרוב יושביה עליה}, יג
י/ח אוצר א"י ח"א עמ' 110, 116, ח"ג עמ' 96, 132, 144, ח"ה עמ' 111, 277, ח"ו עמ' 27, 94, 96, 109, 178
י/ח אוצרות הרמב"ם
י/ח אור הישר [שערי ציון סי' יג]
י/ח אור יעקב יבמות סי' כה(ב) אות יט דף עו ע"ב {כל יושביה עליה - תנאי כל שעה ושעה}, סי' כה(ג) אות כה דף פ ע"ג {אם חלק יושבים בערים אחרות של שבטם, האם בבית שני עלו מכל השבטים}
י/ח אוריתא יד עמ' צב {בטל היובל}
י/ח אמונת עתיך גל' 105 עמ' 165
י/ח אשר למלך כאן {צריך רוב כל שבט}, ובמילואים סוף ח"ד {אם לא ידוע למי להחזיר את הקרקע}
י/ח באר שרים (שלזינגר) בראשית פ' לך לך סי' א אות ד {שבטים מעורבים}
י/ח בדבר מלך ח"ט עמ' רמט
י/ח ברור הלכה גיטין לו ע"א ציון ט
י/ח בשבילי השמחה סי' ה אות ד עמ' מז {משגלו ראובן וגד}
י/ח גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' שמד
י/ח גשר יהושע עמ' 71 {מדוע לא הוקשה תקיעת שופר ליובל ותתבטל בזה"ז}, 180 {כשיתקיימו התנאים א"צ קידוש מחדש}
י/ח דברות משה ברכות עמ' ר {שנאמר וקראתם דרור בארץ לכל יושביה בזמן שכל יושביה עליה}
י/ח הל' יובל (שטרן) עמ' נה-סג
י/ח הלכתא למשיחא עמ' 51
י/ח התורה והמדינה ח"ג עמ' ע {יושבים כתקונם}, עד {דעה שיובל נהג אחרי חורבן בית שני}, קיא {האם מעורבבים פוסל אחרי שישבו כתקונם}
י/ח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תשיג
י/ח חזון יחזקאל זרעים החדש הוספות לשביעית - שיטת הרמב"ם
י/ח חי' הריצ"ד לעיל פ"ט ה"ב
י/ח יחל ישראל (תשסג) ח"ב עמ' נח-נט {ההבדל בין יובל לתרו"מ וחלה ב"כל יושביה"}
י/ח יחל ישראל ח"ג סי' טז עמ' קמד {כל יושביה עליה - דין בביצוע מצות יובל ולא דין בקדושת הארץ}
י/ח ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רסב
י/ח ירושלים דדהבא עמ' קנב {בזמן שיושביה עליה}
י/ח ישועות עוזו עמ' 262 {הקשר השלם בין העם לארץ}
י/ח ישרש יעקב (אבולפיה) מגילה יד ע"ב (דף נד ע"א בדפי הספר) {הרי יובל נהג כשהחזיר ירמיהו את עשרת השבטים}
י/ח כבודה של תורה ח"ג עמ' קסו {כל יושביה עליה}
י/ח כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף מז ע"א {ברכה על ספירת יובל בזה"ז}, מח ע"ג {איך כתב בפי"ב הט"ו שעזרא קידש ערי חומה}
י/ח כרם ציון שביעית פ"ב עמ' רפח {שיהיה כל שבט מכיר נחלתו}
י/ח כתר אפרים עמ' כה {מנו יובלות בבית שני לקדש שמיטין מדרבנן}, כו {שלא בפני הבית}
י/ח לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 44
י/ח לקוטי שיחות חל"ט עמ' 344
י/ח מוסר המקרא והתלמוד עמ' קכח {לא נהג יובל בבית שני}
י/ח מועדי ישראל (גורן) עמ' 68 {תקיעה אחרי נעילה זכר ליובל}
י/ח מלכות יהודה וישראל עמ' 379
י/ח מנחת חינוך ח"א מצוה מב עמ' רכח {שלוח עבדים בחו"ל}, מצוה פד עמ' שלח {שמיטה בזה"ז}
י/ח מנחת כהן (יוסף חיים) דף קיח ע"ב {קושיה על מש"כ רדב"ז הל' תרומות פ"א ה"ה שיובל לא תלוי בביאת כולם}
י/ח מס' גיטין (ארזי) עמ' 113
י/ח מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' ו
י/ח מעין החכמה עמ' קצז (דף עח ע"א במהד' רדלהיים) {משגלו השבטים, קיום משמרות כהנים בלי יובל}
י/ח מעלין בקודש גל' ח עמ' 75 {מונים יובל לקדש שמיטין}
י/ח מצודת בן ציון דף ל ע"ג
י/ח משך חכמה שמות פכ"א פס' ו {ע"ע שנמכר בזמן היובל ובטלו היובלות תוך שש}
י/ח משנת יוסף שביעית ח"א עמ' יח {טעם שנוהג רק כשכל יושביה עליה}
י/ח משנת יעבץ שמיטה עמ' קג-קד {קדושת הארץ לגבי יובל כשאין כל יושביה עליה}
י/ח משנת יעקב כאן {בחו"ל}, וזמנים ח"ב עמ' קלא (עמ' קמה במהד' תשסו) {בחו"ל}
י/ח נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 553 {כל יושביה עליה}
י/ח ניצני שביעית עמ' 59
י/ח נר מצוה (ואלק) שרשים דף מג ע"ד {בבית שני נהג יובל מדרבנן לענין בתי ערי חומה}
י/ח סיני ק עמ' תשכא
י/ח ספרי דבי רב ח"ג עמ' רעט {בבית שני השבטים היו מעורבים}
י/ח עטרת צבי (שפלטר) ח"א סי' טו
י/ח על גדות ים התלמוד עמ' 143 {שומת נזק בזה"ז שאין עבד עברי}
י/ח ענבי פתחיה עמ' 51 {אם מקצת כל שבט בעריו}
י/ח עץ הדר השלם עמ' קצז {האם היה גר תושב משגלו ראובן וגד}
י/ח עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 110
י/ח עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 119
י/ח ערהשה"ע זרעים סי' ל ס' טו {בחו"ל}, סי' לא ס' ט {השמיט שירמיהו החזיר עשרת השבטים}, י {ראיות שנהג יובל בבית שני}
י/ח פני דוד (חיד"א) - צוארי שלל הפטרת משפטים {בטלו יובלות}
י/ח פני שלמה (גנצפריד) ברכות עמ' ו {שילוח מצורע מעיר מוקפת חומה בבית שני}
י/ח פרשיות בספרי הנביאים יהושע עמ' קנא {מעורבבים}
י/ח פתח עינים מגילה יד ע"ב {משגלו שבט ראובן}
י/ח קובץ השמיטה עמ' רעה {כל יושביה עליה}, תריג {אין יובל בזה"ז אף מדרבנן}
י/ח קול מבשר (ראטה) ח"א סי' ס עמ' קמב {שלא בפני הבית}
י/ח קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' רלח
י/ח קרית מלך
י/ח שבת הארץ (מהד' תשנג) מבוא עמ' 161 {משגלו ראובן וגד}
י/ח שו"ת השבי"ט ח"א סי' ג עמ' מב {משגלו ראובן וגד}
י/ח שיחות לספר בראשית עמ' נח, קמד {כשכל שבט באדמתו}
י/ח שיחות לספר ויקרא עמ' רנט, שיד {כשכל שבט באדמתו}
י/ח שיחות ר' צבי יהודה במדבר עמ' 425 {בזמן שכל יושביה עליה}
י/ח שיחות ר' צבי יהודה שמות עמ' 87 {אם רוב ישראל עליה}, 172 {כשרוב יושביה עליה וכל שבט בנחלתו}, ויקרא עמ' 224 {אם רוב ישראל עליה}, 243 {בזמן שכל יושביה עליה}
י/ח שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' צט-ק {איך קידש עזרא בתי ערי חומה}
י/ח תולדות ההלכה ח"ב עמ' 125 {כולם יושביה כתקונם - כמעט א"א להתקיים}
י/ח תורת האוהל (תשנג) עמ' טו {חלוקת השבטים עתידה לחזור}, לה {נהג בחו"ל}
י/ח תורת המועדים (תשנו) עמ' 671
י/ח תורת המקרא עמ' 409
י/ח תורת הקדש ח"א סי' נז אות י עמ' שלה {כל יושביה}
י/ח תורת השבת והמועד עמ' 587 {הרי זבולון ונפתלי גלו לפני ראובן וגד}, 589-590 {השמיט שיובל נהג בסוף בית ראשון}, 599 {השמיט שיובל נהג בסוף בית ראשון כי לא השלימו יובל}
י/ח תלמי השדה עמ' נח {בבית שני לא היה יובל}, פז
י/ט אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' פז
י/ט אבן ציון עמ' תקצז, תרז
י/ט אבקת רוכל (תשסב) עמ' קט {שמיטה מדבריהם}
י/ט אוצר א"י ח"ג עמ' 96, 154, ח"ה עמ' 105
י/ט אוצר יסודי שביעית - מבוא
י/ט אור הישר [חיל המלך פ"ד ה"א]
י/ט אור יעקב יבמות דף פה ע"ב וע"ד, פז ע"ב
י/ט אור ליהודה (תשנט) עמ' כו {מל"מ}, צג {מל"מ}
י/ט אור ליהודה קדושין עמ' קסד, קצג
י/ט אור לציון שביעית עמ' קנז
י/ט אנצי"ת ע' א"י ח"ב הע' 221 {כ"מ}, ע' בתי ערי הע' 184, 193
י/ט אסיפת מחקרים תורניים תשלז עמ' צז {מל"מ}
י/ט אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 422
י/ט ארץ חמדה (ישראלי) עמ' צה, קלג, קלד, קנט, רח
י/ט אשר למלך
י/ט באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' קכד
י/ט בדבר מלך ח"ט עמ' רמז
י/ט בים דרך עמ' פח
י/ט בית אהרן (כהן, תשך) דף פ ע"א, פא ע"ב, פז ע"ד, קג ע"ד
י/ט בית אהרן וישראל גל' ט עמ' לה {מל"מ}
י/ט בית הלוי ח"ג סי' א עמ' יב
י/ט בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' ק
י/ט בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' טז
י/ט בית שערים יו"ד סי' תד
י/ט בנין שאול עמ' קפ
י/ט ברור הלכה גיטין לו ע"א ציון ט
י/ט ברית הלוי השלם
י/ט ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' קל, קמג
י/ט גאון יעקב עמ' ח
י/ט גדולת מרדכי (רבינוביץ) דף קלו ע"א
י/ט דברי משה (פריצקר) עמ' יז {שמיטה בזה"ז דרבנן}
י/ט דרך הקודש (תשסז) עמ' כד-כה
י/ט הגהות מוהר"י קרט עמ' קיג {מל"מ}
י/ט הוראות שעה פ' א, יא
י/ט הל' יובל (שטרן) עמ' סד-סז
י/ט הלכות מדינה ח"ב עמ' קנט
י/ט הרמב"ם כמחנך עמ' 231
י/ט התורה והמדינה ח"ג עמ' ע-עא, קובץ ד עמ' קסב, קובץ ט עמ' שו
י/ט ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' קמז
י/ט זכרון יהונתן דף קסב
י/ט חדשים גם ישנים עמ' 123
י/ט חוות בנימין ח"א עמ' עו, ח"ג עמ' תרלח
י/ט חוט שני
י/ט חזו"א על הרמב"ם
י/ט חזו"א שביעית סי' ג ס"ק ח, או"ח מועד סי' קמ ס"ק ג
י/ט חזון יחזקאל זרעים החדש הוספות לשביעית - שיטת הרמב"ם
י/ט חי' הגר"ח החדש עמ' רפ
י/ט חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' שנט
י/ט חי' הריצ"ד [חוץ משביעית בארץ - פי' מדאורייתא]
י/ט חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' רח
י/ט חי' עזיאל
י/ט חסדי דוד ח"ז עמ' תקעא
י/ט חשבונות של מצוה עמ' רכט
י/ט טירת כסף דף קצה ע"ד {חוץ משביעית}
י/ט יד פשוטה מדע עמ' תשצ
י/ט יקר הערך דף קט ע"ג, קלט ע"ד
י/ט יקר הערך דף קט ע"ג, קלט ע"ד, קמ ע"ג
י/ט ירושלים דדהבא עמ' קמא-קמב, קמד-קמה, קמח, קנב
י/ט כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' קכ
י/ט כרם ציון שביעית ח"א דף כא ע"ב, קכז ע"ב, ח"ב עמ' רנז ע"א, רסד ע"א
י/ט כתבי העלוי מראקוב עמ' יט
י/ט כתבים (זסלנסקי) ח"ב עמ' מו-מז
י/ט כתר אפרים עמ' כג
י/ט לאור ההלכה (תשסד) עמ' קלו-קלח
י/ט לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' נג אות י-יד
י/ט לדוד עד עולם עמ' 139 {מל"מ}
י/ט לקט שבלים (תשמט) עמ' כז
י/ט לקט שבלים (תשסד) עמ' קעח
י/ט לשנת השמיטה עמ' י
י/ט מאור עינים (עזריה מן האדומים, שלג) אמרי בינה פרק מ דף קכה ע"ב
י/ט מאכסניא של התורה סי' לו
י/ט מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' קעב-קעג, קעו-קעח, קפב
י/ט מגן צבי עמ' תטו
י/ט מזכרת למשה עמ' קלט {בזה"ז דרבנן}
י/ט מלכות יהודה וישראל עמ' 380
י/ט מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' קעב {כי אין כל יושביה עליה}
י/ט מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' קל {מל"מ}
י/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' קמז {מל"מ}, ריא, תקכז, ח"ג עמ' ז
י/ט מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ו עמ' רסג, ח"ח עמ' רמה, רנו {כ"מ}
י/ט מנחת כהן (יוסף חיים) דף קיח ע"ב
י/ט מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' שפחה איסורה מהתורה או מדרבנן
י/ט מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רה
י/ט מעיני המים
י/ט מעשה רקח
י/ט מרגליות הים סנהדרין כו ע"א אות ד
י/ט משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' שמט
י/ט משכיל ליהודה עמ' קיד
י/ט משכן שילה עמ' תעח-תעט
י/ט משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תתלב
י/ט משכנות ידידיה עמ' פה {מל"מ}
י/ט משנת יעבץ שמיטה עמ' יא, קג, קה
י/ט משנת יעקב הפלאה עמ' שא, זרעים ח"ב עמ' רסט-רע
י/ט משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תנח
י/ט משנת ירושלים עמ' ד, טו {מל"מ}, לח {מרכה"מ}, מא-מב {מל"מ}
י/ט משפט כהן עמ' קכא ע"א
י/ט משפטי עזיאל ח"ו עמ' נב
י/ט משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' קמא {שביעית תלויה ביובל}, קמד, קצד
י/ט נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 553
י/ט ניצני שביעית עמ' 60, 64
י/ט נר יצחק (ארדיט) עמ' נג
י/ט נתיבות מרדכי גיטין עמ' רמג
י/ט סיני ק עמ' תשכא
י/ט עבודת לוי (רוד') דף יח ע"א
י/ט עטרת יהושע - סוגיות (תשעד) עמ' תעג
י/ט עטרת צבי (שפלטר) ח"א סי' טו
י/ט עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' סב
י/ט עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' מב
י/ט על גדות ים התלמוד עמ' 143
י/ט עלי עשור (זס') עמ' מו
י/ט עמק הלכה (אורנשטין) סי' יט
י/ט עמק הלכה (אורנשטין) סי' כב אות ו
י/ט ענבי פתחיה עמ' 22
י/ט ענפי ארז (זי') דף עח ע"א
י/ט עץ הדר השלם עמ' קצז
י/ט ערהשה"ע זרעים סי' ל ס' א
י/ט פני המלך (שטרן)
י/ט פני משה (שלז')
י/ט פני שלמה (גנצפריד) ברכות עמ' ו {מל"מ}
י/ט פניני ים סי' מב אות א
י/ט פרי אהרן (בגון) עמ' פח {גר תושב - כר' שמעון בן אלעזר}
י/ט פרי הארץ (כהנוו) סי' עט-פ
י/ט ציץ הקודש ח"א דף צט ע"א
י/ט קובץ השמיטה עמ' רעה
י/ט קול דודי (תשף) (בקיצור)
י/ט קול דודי ר"ה סי' קנה
י/ט קונטרסי שעורים גיטין שעור יג הערה 4
י/ט קרן פני משה ח"ב
י/ט שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' תי
י/ט שביעי קדש עמ' קמו
י/ט שבת הארץ - מבוא עמ' 101, 163
י/ט שדה הארץ ח"ג דף מו ע"ג
י/ט שדה שמואל שביעית עמ' קמג
י/ט שו"ת מהרלב"ח סי' קמג
י/ט שיח ערב סנהדרין עמ' ריב
י/ט שיחות ר' צבי יהודה במדבר עמ' 425
י/ט שיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 224, 243 {בזמן שכל יושביה עליה}
י/ט שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' ל
י/ט שלמי שמחה ח"א עמ' רעו {מל"מ}
י/ט שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רב, שנא, שצז, תב
י/ט שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' תנה
י/ט שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 97
י/ט תורה מציון שנה א חוב' ד סי' יב
י/ט תורה שלמה שמות פכ"ג אות קלד
י/ט תורת החוף ימים סי' לד אות יט {מל"מ}
י/ט תורת המלך (שפירא) ח"א עמ' כב
י/ט תורת השבת והמועד עמ' 600
י/ט תחומין ח"ו עמ' 444
י/ט תלמי השדה עמ' פג, פד
י/ט תפארת יהונתן (תרצד) דף נז ע"א
י/י אוצר א"י ח"ה עמ' 116-118, ח"ו עמ' 57
י/י אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"ג ה"א הע' 38 {משנת יעבץ}
י/י אור שמח
י/י אורה ושמחה הל' שופר פ"א ס"ק ח
י/י אוריתא טז עמ' ט, קסח
י/י אמונת עתיך גל' 118 עמ' 197
י/י אשר למלך
י/י באר בשדה עמ' קיח, שיג {לתקוע בשופר בעשירי לתשרי}
י/י באר ראי עמ' תפ
י/י בדבר מלך חי"ג עמ' קפו
י/י בדי הארון (הכהן) עמ' 155
י/י בין השורות עמ' קפב, רפד
י/י בינה בספרים עמ' לד
י/י בית אהרן (כהן, תשך) דף פז ע"ד
י/י בית דוד (תשעט) או"ח סי' תיא
י/י בית זבול ח"ג סי' י
י/י בציר אליעזר ח"ב דף יב ע"ג {מסורה לב"ד}
י/י ברור הלכה ר"ה ל ע"א ציון ב
י/י בשבילי השמחה סי' יב אות ב {כל יחיד תוקע}
י/י גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קסב
י/י גבורת יצחק ר"ה עמ' עא, ריד, רנז
י/י גן שושנים ח"ב עמ' עח-עט {מצוה לתקוע}
י/י גשר יהושע עמ' 68, 70
י/י דבר סיני על מועדי השנה עמ' מה {לתקוע}, מו
י/י דברות אליהו ח"ב עמ' קלג {מצוה לתקוע}
י/י דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' ש
י/י האהל שנה כו (כסלו תשם) עמ' מז
י/י הל' יובל (שטרן) עמ' סח-פב
י/י הררי קדם (תשס) עמ' כח, לא
י/י ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ו עמ' צח
י/י זבחי תרועה סי' נ אות ג
י/י זכרון דברים (תשנט) עמ' פב {שופר}
י/י זכרון תרועה עמ' 205
י/י חוות בנימין ח"א עמ' רמח
י/י חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' נח, שלו
י/י חכמת גרשון עמ' לג, לו
י/י חשבונות של מצוה עמ' רכט, רלב
י/י יד בנימין ר"ה עמ' קיב {דרך אמונה}, קיג {תקיעת שופר - רק בא"י}, תסא {מצוה לתקוע}, תסב {דרך אמונה}
י/י יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רפז
י/י ימי זכרון עמ' קמג
י/י כנה"ג
י/י מאור יהושע סי' יז עמ' כ {מצוה לתקוע}
י/י מועדי ישראל (גורן) עמ' 67
י/י מועדים וזמנים ח"א סי' א, ו
י/י מוריה שנה ו גל' ז עמ' יב
י/י מזכרת עמ' 201, 203-205
י/י מטה אהרן ר"ה עמ' לז, נ, נד, קמא
י/י מילי דמרדכי
י/י מנחת אליהו (שטיינברג) עמ' רמז
י/י מנחת חינוך ח"ב עמ' תקיד
י/י מנחת חינוך מצוה שלה (דף קלג ע"ג)
י/י מסורה ח"א עמ' ט, חי"ג עמ' ט, חי"ד עמ' י
י/י מעלין בקודש גל' ח עמ' 73, 78 {השופר}
י/י מעשה רקח
י/י מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תל (נז)]
י/י משכן בצלאל ח"א סי' לג
י/י משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' ריט {לתקוע}
י/י משנת אליעזר (רבינ') עמ' קנד
י/י משנת יעבץ או"ח סי' נב
י/י משנת יעבץ שמיטה עמ' קכו
י/י משנת יעקב כאן, וזמנים ח"ב עמ' קכט-קלב
י/י משפט המלוכה עמ' תג {תקיעת שופר - דוקא בא"י}, תה {מסורה לב"ד}
י/י נועם חי"ח עמ' שנה
י/י נר למאור (פרצקי) עמ' ע
י/י סדר משנה הל' שופר פ"א ה"ג עמ' כו {האם מצוה על ב"ד לתקוע}
י/י סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' ע, עז
י/י סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 93
י/י עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' תא-תב
י/י עלה יונה עמ' רפ {מצוה לתקוע}
י/י עליות משה (תשנב) ח"א עמ' קע
י/י עליות משה (תשעו) ח"א עמ' קעא, ח"ב עמ' תסג, תע
י/י ערהשה"ע זרעים סי' לא ס' ג
י/י פאת ים (וינשטוק) ערכין עמ' פג
י/י פני מלך (גוטליב) ויקרא עמ' רטז
י/י פרשת השבוע (תשעב) ח"ג עמ' 193
י/י קבא דתירוצא עמ' קנד
י/י קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' מד
י/י קובץ השמיטה עמ' תריא
י/י קול דודי (תשף) (בקיצור)
י/י קול צופיך עמ' רעז, רעט
י/י קרן פני משה ח"א עמ' קמז, ח"ב כאן
י/י רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' שט
י/י רשימות שעורים (קלמנסון) פסחים סי' מ
י/י שו"ת השבי"ט ח"א עמ' לו, לח
י/י שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' טז
י/י שיח ערב שבת-חגיגה עמ' קצ
י/י שלמי יוסף ר"ה עמ' פב-פג
י/י שם טוב - השלמה
י/י שנה בשנה תשמז עמ' 215, 219
י/י שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' נג, קלב
י/י שעורי ר"א ליכטנשטין פסחים עמ' 229
י/י תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' אלף צט, אלף שיד, אלף שמד
י/י תועפות ראם (באר) עמ' קל
י/י תורה תמימה ויקרא פ' כה אות מח
י/י תנופת זהב עמ' 282
י/י תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' קלא
י/י תשובות רי"ח זוננפלד עמ' ד-ה
י/יא אגודת אזוב ח"ב דף סד ע"א
י/יא אגרות הגרי"ד עמ' נט
י/יא אוצר א"י ח"ה עמ' 115-116
י/יא אורה ושמחה הל' שופר פ"א ס"ק ח
י/יא אשר למלך
י/יא בדבר מלך חי"ג עמ' קפו
י/יא בין השורות עמ' קפב, רפד
י/יא ברור הלכה ר"ה כו ע"ב ציון ג, ל ע"א ציון ב
י/יא דבר סיני על מועדי השנה עמ' מה
י/יא דור דורים עמ' קסא
י/יא האהל שנה כו (כסלו תשם) עמ' מז
י/יא הל' יובל (שטרן) עמ' פג-צ
י/יא המאור הגדול (יעבץ) עמ' רכו
י/יא זכרון תרועה עמ' 208
י/יא חכמת גרשון עמ' לו
י/יא יד בנימין ר"ה עמ' תסא {המצוה בתקיעה או בשמיעה}
י/יא יד פשוטה אהבה עמ' קסג
י/יא לבושי מרדכי לקו"ת עמ' לז
י/יא מזכרת עמ' 205 {לאו דוקא ב"ד שקידשו את החודש}
י/יא מטה אהרן ר"ה עמ' לז, נ, נד, קמא
י/יא מילי דמרדכי
י/יא מעלין בקודש גל' ח עמ' 73, 78
י/יא משנת יעבץ או"ח סי' נב
י/יא משנת יעבץ שמיטה עמ' קכו-קכז, קכט
י/יא משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' קכט-קלב
י/יא סדר משנה הל' שופר פ"א ה"ג עמ' כז {ב"ד א"צ לתקוע בעצמם}
י/יא עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' תא
י/יא עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' קנג
י/יא עליות משה (תשעו) ח"א עמ' קעג
י/יא ערהשה"ע זרעים סי' לא ס' ב
י/יא פאת ים (וינשטוק) ערכין עמ' יד
י/יא קובץ השמיטה עמ' תריב, תריד
י/יא קרית מלך
י/יא שו"ת השבי"ט ח"א עמ' לז-לח, צג
י/יא שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' יט
י/יא שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' מב
י/יא שלמי יוסף ר"ה עמ' שסה
י/יא שנה בשנה תשמז עמ' 215, 219
י/יא שרשי הים דף קמח ע"ב
י/יא תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' אלף שמד
י/יא תועפות ראם (באר) עמ' קלא, קלג
י/יב אגרות הגרי"ד עמ' נט
י/יב אוצר א"י ח"ה עמ' 116
י/יב אמונת עתיך גל' 108 עמ' 49 {פועל לאוצר ב"ד}
י/יב בני שמואל דף קי ע"ג
י/יב ברור הלכה ר"ה כט ע"ב ציון ו
י/יב דור דורים עמ' קסא
י/יב הל' יובל (שטרן) עמ' צא
י/יב הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' קיב
י/יב התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' צה
י/יב זכרון תרועה עמ' 208
י/יב חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ר"ה כט ע"ב]
י/יב חכמת גרשון עמ' לו
י/יב חשבונות של מצוה עמ' רכט
י/יב מטה אהרן ר"ה עמ' לז, נ, נד, קמא
י/יב סדר משנה הל' שופר פ"א ה"ג עמ' כז {ב"ד א"צ לתקוע בעצמם}
י/יב ערהשה"ע זרעים סי' לא ס' ג
י/יב קובץ השמיטה עמ' תריב
י/יב שו"ת השבי"ט ח"א עמ' לו
י/יב שיבת ציון (לנדא) סי' מט
י/יב שנה בשנה תשמז עמ' 215
י/יג אבן ציון עמ' תרי
י/יג אהלי חיים עמ' ר
י/יג אור יעקב יבמות דף פה ע"א
י/יג אור לישרים (שולמן) עמ' מה
י/יג ארץ חמדה (ישראלי) עמ' צז, קנט
י/יג ברור הלכה גיטין, גליון הש"ס לרצ"י לדף לו
י/יג גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קסג
י/יג גבורת יצחק ר"ה עמ' עב
י/יג גן שושנים ח"ב עמ' עט {השופר מעכב}
י/יג דברי יציב או"ח עמ' תקטו {יובל ור"ה אחד הוא}
י/יג דקה מן הדקה דף עו ע"ב
י/יג דרכי אהרן ח"א עמ' סח
י/יג דרשות ר"י אבן שועיב עמ' רצה
י/יג האיר ממזרח שיר השירים עמ' קה {מר"ה ועד יוה"כ לא היו עבדים נפטדין וכו'}
י/יג הל' יובל (שטרן) עמ' צב-צח
י/יג הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' קיב
י/יג הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' רל
י/יג חוף ימים ח"א סי' יד אות א
י/יג חוקת עולם עמ' 168 {דברים שמעכבים ביובל - לא הזכיר קידוש ב"ד}
י/יג חוקת עולם עמ' 69 {שלושה דברים מעכבים}
י/יג חי' ר' חיים הלוי דף נ
י/יג יד בנימין ר"ה עמ' צד {דרך אמונה}, קיב {דרך אמונה}
י/יג כבודה של תורה ח"ג עמ' קסו
י/יג לקט שיחות מוסר ח"א עמ' תמג
י/יג מוריה גל' קעט עמ' לג, גל' רכו עמ' מח {תקיעה מעכבת}
י/יג מזכרת עמ' 202, 206
י/יג מילי דמרדכי
י/יג מלאכת חשב עמ' קעט
י/יג מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' שלה
י/יג מנחת חיים (שוויד) ח"ג עמ' כג
י/יג מנחת חינוך ח"א עמ' רכא, רכו, ח"ב עמ' תקיז, ח"ג עמ' רמ
י/יג משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' קצה
י/יג משך חכמה ויקרא פכ"ה פס' ב-ג
י/יג משכנות לאביר יעקב ח"ב דף נ ע"א
י/יג משנת אליעזר (רבינ') עמ' קנה, קנח
י/יג משנת יעבץ יו"ד סי' כה, חו"מ סי' ג
י/יג משנת יעבץ שמיטה עמ' קיד, קלא
י/יג משנת יעקב כאן, והפלאה עמ' רנב-רנג
י/יג נחלת שמואל דף ה ע"ב
י/יג עליות משה (תשנב) ח"א עמ' קט
י/יג עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תסג, תסח
י/יג ענפי ארז (זי') דף קנג ע"א {מקרא נדרש לפניו ולאחריו}
י/יג ערהשה"ע זרעים סי' לא ס' ה
י/יג פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 34
י/יג קול דודי (תשף)
י/יג קול דודי ר"ה סי' קסז
י/יג קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קמז
י/יג קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' רמו
י/יג קול צופיך עמ' רעח
י/יג קרן פני משה ח"א עמ' קמד
י/יג רשימות שעורים (קלמנסון) פסחים סי' מ
י/יג שו"ת השבי"ט ח"א עמ' לט
י/יג שיחות ר' צבי יהודה שמות עמ' 38
י/יג שלמי יוסף ר"ה עמ' פב
י/יג שמועת חיים ערכין ח"א עמ' שסא
י/יג שעורי עיון התלמוד גיטין עמ' כא
י/יג שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' שמב, שסב, שצה
י/יג שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 51
י/יג תורת הלוי עמ' סב
י/יד אגרות הגרי"ד עמ' נח
י/יד אמונת יהושע עמ' תעה
י/יד אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' רצח-רצט {כשהגיע יוה"כ}
י/יד בית אהרן (כהן, תשך) דף יג ע"א
י/יד בית דוד (תשעט) או"ח סי' תיב
י/יד ברור הלכה ר"ה ח ע"ב ציון א
י/יד ברכות שמים מכות פ"א אות קכו
י/יד גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קסג
י/יד גבורת יצחק ר"ה עמ' עב
י/יד גן שושנים ח"ב עמ' עט
י/יד דברות משה מועד ח"א עמ' שפד {מר"ה עד יום הכפורים לא היו עבדים נפטרים לבתיהן}
י/יד דברות משה קדושין סי' לג הערה לא
י/יד האיר ממזרח על התורה עמ' קיח
י/יד הל' יובל (שטרן) עמ' צט-קג
י/יד התקופה והגאולה (תשסה) עמ' 91
י/יד זבחי תרועה סי' ז אות ד
י/יד חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' כז אות ח
י/יד חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' שפט
י/יד חי' ר"י נחמיה סי' כח אות ו, סי' קנ אות ה
י/יד חיי נפש בראשית ח"ב עמ' צט
י/יד חקרי זמנים ח"ב עמ' קפה
י/יד טל חיים (טל) ח"ג עמ' לד
י/יד יד בנימין ר"ה עמ' ק {מתקדשת מתחילתה}
י/יד כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף מח ע"א
י/יד מועדים וזמנים ח"ו סי' ה עמ' ח {תקעו}
י/יד מוריה גל' קעט עמ' לא
י/יד מטה אהרן ר"ה עמ' לז, נ, נד, קמא, שבועות עמ' רצו
י/יד מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף א ע"ג
י/יד מנחת חינוך ח"א עמ' רכא, ח"ב עמ' תקטו-תקטז
י/יד מעשה רקח
י/יד מקודש החודש עמ' י
י/יד משא יד ח"א עמ' רכט-רל
י/יד משאת המלך (אדרי)
י/יד משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' קצ
י/יד משנת אליעזר (רבינ') עמ' קנו
י/יד משנת יעבץ יו"ד סי' כה, חו"מ סי' ג
י/יד משנת יעבץ שמיטה עמ' קיז, קלא, קלד
י/יד משנת יעקב כאן, והפלאה עמ' רנב-רנג
י/יד נזר המלך
י/יד ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תקיד
י/יד ענבי פתחיה עמ' 98
י/יד ערהשה"ע זרעים סי' לא ס' ו
י/יד פני מנחם - תורה ומועדים תצוה עמ' קסג {אלא עבדים אוכלין ושותים ושמחים ועטרותיהם בראשיהם}
י/יד קובץ השמיטה עמ' רב
י/יד קול דודי (תשף)
י/יד קול דודי ר"ה סי' קנ, קסז
י/יד קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' רמט-רנ
י/יד קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' רנד {שדות חוזרות רק ביוה"כ}
י/יד רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' תכא
י/יד רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תכ
י/יד רשימות שעורים (קלמנסון) פסחים סי' מ
י/יד שלמי יוסף ר"ה עמ' עה, עח, פב
י/יד שלשה עשר עלי השושנה עמ' 314
י/יד שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רפח, רצ
י/יד שערי זיו ח"ב דף ט ע"ג, ח"ג דף קיד ע"ב
י/יד שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 51
י/יד תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' אלף רצב
י/יד תורת רפאל או"ח ח"ב דף פט ע"ד
י/יד תפארת למשה עמ' סז
י/יד תשובות רי"ח זוננפלד עמ' ד
י/טו אור תורה (ריסקין) ויקרא עמ' 187*
י/טו אמונת יהושע עמ' תעד-תעה
י/טו בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' עז
י/טו בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף ח ע"ג
י/טו הוראות שעה פי"א
י/טו הל' יובל (שטרן) עמ' קד-קה
י/טו הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' קנה
י/טו הרמב"ם כמחנך עמ' 212
י/טו כפי אהרן (זס') תנינא עמ' פב-פד
י/טו מטה אהרן שבועות עמ' רצו
י/טו מילי דמרדכי
י/טו מנחת חינוך ח"ב עמ' תקטו, תקיז
י/טו מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רנא
י/טו מעדני ארץ שביעית (תשד) דף לא ע"א
י/טו מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' עח
י/טו משנת יעבץ שמיטה עמ' קד
י/טו סודו של המשפט העברי עמ' 183
י/טו עלי עשור (זס') עמ' לז
י/טו ערהשה"ע זרעים סי' לא ס' ז
י/טו ציץ אליעזר ח"ב סי' לד אות ב
י/טו קרית מלך
י/טו שבט הלוי (ווזנר) ח"ה קונטרס המצוות סי' נ
י/טו שלמי יוסף ר"ה עמ' פה
י/טו תורת האוהל (תשנג) עמ' שפד
י/טו תלמי השדה עמ' קסד
י/טז אדרת אליהו (ראם) עמ' רעז
י/טז אור תורה (ריסקין) ויקרא עמ' 187*
י/טז אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' רצח-רצט {מתחילתו}
י/טז אשר למלך ח"ד עמ' רכד
י/טז בנין אריאל יאיר עמ' 276
י/טז ברור הלכה גיטין, גליון הש"ס לרצ"י לדף לו
י/טז הדרום כב עמ' 154
י/טז הל' יובל (שטרן) עמ' קו
י/טז הרמב"ם כמחנך עמ' 212
י/טז זכרון יהונתן דף קעב ע"א
י/טז זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לח [לחם משנה הל' ערכין פ"ד הכ"ד]
י/טז חזו"א על הרמב"ם
י/טז יד לגילת עמ' 117
י/טז יקר הערך דף קג ע"ד ואילך
י/טז מדה טובה ח"ב עמ' 121, 124, 131
י/טז מעשה רקח
י/טז משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' קלב
י/טז ספיקא דרבנן עמ' מח
י/טז עלי עשור (זס') עמ' לו
י/טז ערהשה"ע זרעים סי' לא ס' ח
י/טז פי' הרמ"ז על הזוהר (תשסה) ויקרא עמ' שפח
י/טז קול דודי (תשף) (בקיצור)
י/טז קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' רמו
י/טז קרית מלך
י/טז רשימות שעורים (קלמנסון) פסחים סי' מ
י/טז שבת הארץ - מבוא עמ' 79, 100
י/טז שלמי יוסף ר"ה עמ' עה, עח
י/טז תהלה לדוד (אמאדו) ח"א דף עה ע"ב, קכד ע"ד


יא/421 הלכות שמיטה ויובל פרק יא *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יא/רה"פ באר יצחק (בן שושן)
יא/רה"פ דרך אמונה
יא/רה"פ הרמב"ם המדויק
יא/רה"פ יד פשוטה
יא/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יא/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יא/רה"פ פי' ר"י קאפח
יא/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יא/רה"פ רמב"ם הערוך
יא/רה"פ רמב"ם לעם
יא/רה"פ שבת הארץ
יא/רה"פ שם טוב
יא/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יא/א אבי עזרי ח"א
יא/א אוצמפה"ת ב"מ עט ע"א הע' 13
יא/א אוצר א"י ח"ה עמ' 277
יא/א אוצרות הרמב"ם
יא/א אור הישר [עולת שמואל ח"א סי' מב, דגל ראובן ח"ב סי' א, שו"ת רעק"א סי' קכט, אור הישר תמורה ו ע"א]
יא/א אור הלבנה (רובין) ח"ב עמ' לז
יא/א אור יעקב שבת דף פח ע"ב
יא/א אוריתא יג עמ' פד
יא/א אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש לב עמ' 146 {משרת משה}
יא/א אלומות יוסף (תשנ) עמ' קכב
יא/א אם למסורת (ביא') עמ' 22
יא/א אמרי בינה (אוירבך) - יו"ט סי' כא-ב [הערה ז] ד"ה גם {מל"מ}
יא/א אנצי"ת ע' א"י ח"ג הע' 148, ע' בתי ערי הע' 151
יא/א אפיקי מגינים קידושין סי' ל
יא/א ארץ חמדה (ישראלי) עמ' קצה
יא/א באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' שפב {מל"מ}
יא/א בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף פו ע"ד
יא/א בדבר מלך ח"ח עמ' ריד {תחזור השדה}
יא/א בינת דניאל ח"א עמ' צ, רפה
יא/א בית אהרן וישראל גל' לא עמ' לו, גל' לד עמ' יד
יא/א בית המדרש
יא/א בית יצחק (חבר) ח"ב דף כג ע"א {מל"מ}
יא/א בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תקיט
יא/א בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תצ
יא/א בית מאיר (תשע) שו"ת סי' ד עמ' כד, ל
יא/א בית מאיר אהע"ז - צלעות הבית סי' ד דף ג ע"ג, ד ע"ב {אעל"מ}
יא/א בכורי אברהם דף טו ע"ד {אעל"מ}
יא/א בן אריה
יא/א בני יעקב [עי' בירושלמי פ"ה דדמאי מ"ט]
יא/א ברורים ברמב"ם סי' ל
יא/א ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קמו
יא/א ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' עד {עבר הירדן}
יא/א גבורת יצחק (תשמח) דף עה, ועה"ת עמ' קמד
יא/א גבורת יצחק (תשסו) עמ' צב
יא/א גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' קס
יא/א גדולי שמואל ב"ב דף ב ע"א, קכג ע"ב {מל"מ}
יא/א דבר שאול תמורה סי' יב אות יד
יא/א דברות אליהו ח"ב עמ' לד, לו {אי עביד לא מהני}
יא/א דברות משה קדושין סי' יט ענף ו, הבבות עמ' רלט
יא/א דברי חיים (אוירבך) דיני דיינים סי' ב {חוזר ביובל - אעל"מ}
יא/א דברי חיים (אוירבך) דיני מכירה סי' כט דף עז ע"ד {מל"מ}
יא/א דברי יציב חו"מ עמ' ריח
יא/א דברי ירמיהו הל' שבת פ"כ ה"ג
יא/א דברי שאול ויקרא עמ' קעב-קעג, דברים עמ' קמה {מל"מ}
יא/א דגל ראובן ח"א סי' א
יא/א דרך המלך (חוידינסקי)
יא/א דרכי חושן (תשסח) עמ' קצט {מל"מ}
יא/א דרכי חושן ח"א עמ' רפד {מל"מ}
יא/א הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' לב {שניהם עוברים}
יא/א הדרת מרדכי דף לא ע"ב {מל"מ}
יא/א הוראות שעה פכ"ה
יא/א הל' יובל (שטרן) עמ' קז-קיב
יא/א הלכה רבה ח"א עמ' 6, 161-160, 208-206, 229
יא/א הפלאות נדרים (תשעג) עמ' צח, שסב
יא/א הר צבי זרעים ח"ב עמ' קלג
יא/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' רב
יא/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרלד
יא/א וענפיה ארזי אל (תשסו) בראשית-שמות עמ' קי
יא/א זבחי שלמה עמ' עא
יא/א זהב התרומה מ"ש עמ' ז
יא/א זכור זאת ליעקב עמ' נד {אי עביד לא מהני}
יא/א זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 249, 251
יא/א חוות בנימין ח"ג עמ' תרכח-תרכט
יא/א חוקת עולם עמ' 69 {מכירה לצמיתות בזמן שאין יובל}, 96 {אם מכר לצמיתות - המכר חל עד היובל}
יא/א חותם תכנית (ריינס) עמ' רלז {מל"מ}
יא/א חי' הגאון אדר"ת עמ' ק-קא {מכירה לצמיתות אינה מועילה}, קג, קד {מל"מ}
יא/א חי' הגר"ח ב"מ עמ' רכג {מל"מ}
יא/א חי' הרי"ט עמ' קמד {מל"מ}
יא/א חי' חתם סופר
יא/א חי' כתב סופר נזיקין עמ' ז, קטו
יא/א חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' רמו, רנו, רנח
יא/א חי' עזיאל
יא/א חי' ר"ע איגר
יא/א חיי נפש ח"ד עמ' שכד
יא/א חיי נפש ח"ו עמ' צח
יא/א חכמת גרשון עמ' רו
יא/א חסד לאברהם (תאומים) מהדו"ק אהע"ז סי' לח
יא/א חסד לאברהם (תאומים) מהדו"ק אהע"ז סי' לח
יא/א חקרי לב (המאור) חו"מ ח"א עמ' רכא {מל"מ}
יא/א חקרי לב (שלוניקי) חו"מ ח"א דף עא-עב {מל"מ}
יא/א טבעת החושן ח"ד עמ' כ {מל"מ}
יא/א טוב ירושלים על הרמב"ן ויקרא פכ"ה פסוק כג
יא/א טל אורות (ג'ויא) - ביאור המרדכי דף קח ע"א
יא/א יבול היובלות עמ' 86 {מל"מ}
יא/א יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' יט
יא/א יד ישראל ח"ב
יא/א יצחק ירנן
יא/א יקר הערך דף קכג ע"ד {מל"מ}
יא/א יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' שנה
יא/א יש מאין סי' ו (ד"ה ולי ההדיוט) {אעל"מ}
יא/א כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' קע {מל"מ}
יא/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתכה
יא/א כנה"ג
יא/א כרם ציון שביעית ח"א דף ל ע"ג
יא/א כתב סופר חו"מ דף טו ע"א {מל"מ}
יא/א כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' ריח {מל"מ}
יא/א להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' קסד
יא/א להורות נתן מועדים ח"ג עמ' רפא, רפד
יא/א לחם חקי עמ' יב-יג, יד-טו, עו, עט {מל"מ}
יא/א לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' כו עמ' צא {מל"מ}
יא/א לקוטי שעורים (שטיין) ב"מ סי' כג ס"ק א {מל"מ}
יא/א לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' רסא {מל"מ}
יא/א מגילת ספר לאוין דף פד ע"ד, קנא ע"א
יא/א מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' קט
יא/א מועדי ה' (נתנזון) סוכות עמ' כד
יא/א מועדי ישראל (גורן) עמ' 67
יא/א מוריה גל' קז עמ' עט {מל"מ - חפירת בורות}, גל' רה עמ' עו-עז, גל' רלג עמ' סד {אם עביד לא מהני בהפקרת שדה}
יא/א מזבח חדש דף כח ע"ב {מל"מ}
יא/א מזכרת למשה עמ' סה
יא/א מחשבת הקודש ח"א דף נו ע"ד
יא/א מי החג עמ' לא
יא/א מילי דמרדכי
יא/א מנוחת משה דף קמז ע"ב
יא/א מנחת חינוך ח"א עמ' רכד, רכו {מל"מ}, ח"ב עמ' תקכט-תקל {מל"מ}, תקלא, תקסב {מל"מ}
יא/א מנחת חינוך מצוה שלט (דף קלז ע"ד, קלח ע"א)
יא/א מנחת יוסף ח"ב עמ' קמו-קמז
יא/א מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' קצד, רכג {מל"מ}, רכה-רכו {מל"מ}, רכח {מל"מ}
יא/א מעין החכמה עמ' קפז
יא/א מעשה הבא בעבירה עמ' 56, 294, 295 {מל"מ}
יא/א מעשה רקח
יא/א מפתח הבאורים [דרוש וחידוש מערכה יא]
יא/א מרגניתא דר"מ
יא/א מרכבת המלך עמ' שס {מל"מ}, שסג, שסו {מל"מ}
יא/א משא יד ח"א עמ' רלב {תנאי לא מועיל}
יא/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' לח {ארץ ישראל המתחלקת לשבטים אינה נמכרת לצמיתות}
יא/א משנת יעבץ או"ח סי' כז, יו"ד סי' כו, שמיטה עמ' קלה, קנה, קפה-קפו, ריב
יא/א משנת יעקב כאן, והפלאה עמ' שא
יא/א משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תנח-תסא
יא/א משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 126 {מל"מ}
יא/א משרת משה (עטייה)
יא/א מתנת כהונה בכורות עמ' קלו
יא/א נועם ח"ב עמ' שיד {מל"מ}
יא/א נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קיד
יא/א נחלת עזרא ח"ב סי' מא
יא/א נטע שורק דף קעז ע"א
יא/א נר מצוה (ואלק) מצוות דף ז ע"א
יא/א נתיבות מוסר עמ' כד {איסור למכור לצמיתות}
יא/א נתיבות שמואל דף לז ע"א וע"ד, לט ע"ג, סה ע"ג {מל"מ}
יא/א נתן פריו ב"מ עמ' רמה
יא/א ס' המקנה (סופר) ח"ב כלל כד פרט ד דף כו ע"ד
יא/א ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' קסו, קסח, קע, קעב
יא/א סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קנה
יא/א סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' שי
יא/א ספיקא דרבנן עמ' מח
יא/א עולת שמואל (לובצר) ח"א דף ל ע"א
יא/א עטרת יהושע - סוגיות (תשנד) עמ' עח {מל"מ}
יא/א עטרת יהושע - סוגיות (תשעד) עמ' קעח {מל"מ - חפירת בורות}
יא/א עטרת ישראל עמ' סו-סז, סט, קלט
יא/א עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' קנז
יא/א עין חנוך עמ' רעב {מל"מ}
יא/א עמק יהושע ח"א דף פד
יא/א עמק יהושע ח"א סי' טז דף פד ע"א
יא/א עמק שאלה (טברסקי) עמ' רעט {מל"מ}
יא/א עץ חיים (אבלסון) עמ' תכב, תכט-תל
יא/א ערהשה"ע זרעים סי' לב ס' א-ה, ח
יא/א ערך שי חו"מ סי' ריב סעיף ג {מל"מ}
יא/א פורת יוסף (שלופר) דף כ ע"א
יא/א פנים מאירות (קאטקין) ח"ב עמ' קמ
יא/א פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תרכ, תרכב
יא/א פרחי אהרן עמ' 297 {מל"מ}
יא/א קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תרכח
יא/א קול יהודה (גרשוני) עמ' קמב
יא/א קול יעקב (שאול)
יא/א קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' טו {מל"מ}
יא/א קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' כא {מל"מ}
יא/א קונטרסי שעורים ב"ב דף ה
יא/א קונטרסי שעורים נדרים שעור כו אות ד
יא/א קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' סח {מ"מ}
יא/א קרית מלך
יא/א קרן פני משה ח"א עמ' קנ {מל"מ}
יא/א רביד הזהב (אברך) דף מב ע"א {מל"מ}
יא/א רווחא שמעתתא ח"ב עמ' פו
יא/א רלב"ג ויקרא פכ"ה פסוק כג עמ' שעג
יא/א רנת יצחק יהושע עמ' קיב, תכד
יא/א רנת יצחק מלכים עמ' ריג {שניהם עוברים}
יא/א רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קסב
יא/א רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רל {אינה נמכרת}
יא/א רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תשז
יא/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רעה-רעו
יא/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תי
יא/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' קפה אות א {מל"מ - לפנות}, ח"ה קונטרס המצוות סי' נב
יא/א שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' ר, שצה {מל"מ}
יא/א שבט סופר (תשמו) עמ' רנה
יא/א שביעי קדש עמ' כ, מח, קמט, קצד, רז
יא/א שבת הארץ - מבוא עמ' 149
יא/א שדה יצחק עמ' קעד
יא/א שדי חמד כללים מע' כ כלל ס עמ' 224 {אעל"מ}, כלל עג
יא/א שו"ת השבי"ט ח"א עמ' כב {ר"ח הלוי}
יא/א שו"ת נחל משה (ליד ההסכמות)
יא/א שו"ת ציוני ח"ב סי' כט דף לו ע"ב-ע"ג {מל"מ}
יא/א שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ב עמ' כד {מל"מ - על החינוך שהמוכר לצמיתות לא לוקה}
יא/א שיח דוד (תשסח) עמ' קמו
יא/א שיח ערב סנהדרין עמ' ריא
יא/א שירת הפסח אות קמב
יא/א שלמי יוסף בכורות עמ' קלו
יא/א שם דרך בראשית ח"ב עמ' רמב, ויקרא עמ' קפד, קפח {מל"מ}
יא/א שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' רכב {מל"מ}
יא/א שמן המור ח"א דף לה עג
יא/א שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' עז
יא/א שעורי עיון התלמוד גיטין עמ' לב, רד
יא/א שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רב
יא/א שעורי ר' שמואל ב"ב ח"ב עמ' קכ {מל"מ}
יא/א שערי זיו ח"ג דף קיג ע"א
יא/א שערי טהר ח"א שער ב סי' יט, שער ג סי' יז אות ז, ח"ח סי' קכב אות ד
יא/א שערי רחמים (פרנקו) ח"א אהע"ז סימן טז דף כו ע"ד {מל"מ}
יא/א שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' שכד
יא/א שרידי אש ח"ב עמ' תרכ {מל"מ}
יא/א תורת האוהל (תשנג) עמ' ג
יא/א תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' קכו {מל"מ}
יא/א תורת הקדש ח"א עמ' שלד
יא/א תורת זרעים עמ' כז
יא/א תורת לויים דף לט ע"א
יא/א תורת מיכאל עמ' רב {מל"מ}
יא/א תחומין חי"א עמ' 402
יא/א תכריך מרדכי סי' ז עמ' מח {מל"מ - חפירת בורות}
יא/א תנופת זהב עמ' 382
יא/א תפארת יהונתן (תרצד) דף נז ע"ב, סו ע"א
יא/א תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קעח (מ) {עבר ומכר הארץ לצמיתות, ומל"מ}
יא/א תפארת ציון (ריבקין) סי' יד אות כח {מל"מ}
יא/ב אבי עזרי ח"ב
יא/ב אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' לז אות ג
יא/ב אור החיים ויקרא פכ"ה פסוק טו
יא/ב אמונה ומסחר עמ' מג
יא/ב אנצי"ת ע' בתי ערי הע' 144, 145
יא/ב אשר למלך
יא/ב בשבילי התלמוד ח"א עמ' לח
יא/ב הל' יובל (שטרן) עמ' קיג-קטו
יא/ב המדות לחקר ההלכה מדה יב אות כח
יא/ב הר המלך ח"ח עמ' שצג
יא/ב ויטע אשל עמ' תפו
יא/ב זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לח [ב"מ עט]
יא/ב חי' כתב סופר נזיקין עמ' ח
יא/ב חלת לחם (תשנח) עמ' מו
יא/ב יקר הערך דף קטו ע"ב-ע"ד
יא/ב כתב סופר חו"מ סי' יג
יא/ב מנחת חינוך ח"א עמ' רכו, ח"ב עמ' תקל, תקמו
יא/ב מעשה הבא בעבירה עמ' 56
יא/ב מעשה רקח
יא/ב מרכבת המלך עמ' שסב
יא/ב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' מ {המוכר שדהו לששים שנה אינה יוצאת ביובל}
יא/ב משנת יעקב כאן, והפלאה עמ' שא-שב
יא/ב משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תנח-תנט
יא/ב משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 126
יא/ב עליות משה (תשנב) ח"א עמ' פא
יא/ב עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' ת
יא/ב ערהשה"ע זרעים סי' לב ס' ז
יא/ב פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תרכב
יא/ב קהלות יעקב ערכין ג
יא/ב שארית יעקב (מוסקוביץ) עמ' כו
יא/ב שדה יצחק עמ' קעה
יא/ב שם דרך ויקרא עמ' קצ
יא/ב שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' שנט
יא/ב תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' קכו
יא/ג אוצר א"י ח"ה עמ' 274
יא/ג אוצר יסודי שביעית עמ' תיא
יא/ג אחר האסף עמ' קצב
יא/ג אמרי אמת (אמאדו) דף מו ע"א
יא/ג אנצי"ת ע' בתי ערי הע' 138
יא/ג ברור הלכה ב"מ קט ע"ב ציון ה
יא/ג הל' יובל (שטרן) עמ' קטז-קיז
יא/ג זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לט [עי' גיטין נב]
יא/ג חזו"א שביעית סי' כד ס"ק ד
יא/ג להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' קנא ע"ב
יא/ג מילי דמרדכי
יא/ג מעשה רקח
יא/ג מקנת כסף עמ' סט
יא/ג משבצות זהב ירמיהו עמ' תרא
יא/ג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' מא {לא ימכור אדם ביתו - אלא אם כן העני - אבל למכור ולהניח הדמים בכיסו - אינו רשאי אלא למזונות בלבד}
יא/ג משנת יעבץ חו"מ סי' יח
יא/ג נחל איתן הל' תפילין פ"י ה"ב
יא/ג עינים למשפט קידושין כ ע"א
יא/ג ערהשה"ע זרעים סי' לב ס' י
יא/ג פרשת השבוע (תשעב) ח"ג עמ' 234
יא/ג קונטרסי שעורים קדושין שעור טו אות ו
יא/ג רלב"ג ויקרא פכ"ה פסוק כה עמ' שעג
יא/ג רנת יצחק מלכים עמ' ריד
יא/ג רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קסב
יא/ג רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' צז {אא"כ העני}
יא/ג שם טוב - השלמה
יא/ג שפת אמת על התלמוד ח"ג דף עט ע"א
יא/ג תחומין חי"א עמ' 399
יא/ד אנצי"ת ע' בתי ערי הע' 138, ע' גרעון הע' 27
יא/ד דברות משה קדושין סי' יט ענף ו
יא/ד הל' יובל (שטרן) עמ' קיח-קכב
יא/ד מערכי לב (חזן) ח"ב דף שט ע"ג {גאולת שדה אחוזה רשות}
יא/ד משנת יעקב
יא/ד נשמת חיים (ברלין - מחשבה) עמ' עט
יא/ד ערהשה"ע זרעים סי' לב ס' יא
יא/ד פרנס לדורו עמ' 325
יא/ד תחומין ח"ח עמ' 313
יא/ה אנצי"ת ע' גרעון הע' 27
יא/ה דברות משה קדושין סי' יט ענף ו
יא/ה הל' יובל (שטרן) עמ' קיח-קכב
יא/ה חי' הריצ"ד
יא/ה נשמת חיים (ברלין - מחשבה) עמ' עט
יא/ה ערהשה"ע זרעים סי' לג ס' א
יא/ה פרנס לדורו עמ' 325
יא/ה רלב"ג ויקרא פכ"ה פסוק כז עמ' שעג
יא/ה תחומין ח"ח עמ' 313
יא/ו בני שמואל דף קי ע"ב, קיא ע"ד
יא/ו הל' יובל (שטרן) עמ' קכג-קכד
יא/ו הרמב"ם כמחנך עמ' 179
יא/ו חי' הגר"ח החדש עמ' שעה
יא/ו חי' הריצ"ד [צ"ל במספר שני תבואות על פי השנים]
יא/ו ענפי ארז (זי') דף פז ע"ב
יא/ו ערהשה"ע זרעים סי' לג ס' ח
יא/ו פרחי אהרן עמ' 297
יא/ו פרפרת אליעזר בהר פרק כה פסוק טו
יא/ו קובץ השמיטה עמ' תרט
יא/ו שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' רפו
יא/ו שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' שסה
יא/ו תחומין ח"ח עמ' 313
יא/ז דברות משה קדושין סי' יט ענף ה
יא/ז הל' יובל (שטרן) עמ' קכה-קכו
יא/ז הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' ריג
יא/ז חדושים ובאורים (גרי') ערכין כט ע"ב, וב"מ ח"ב סי' ל לדף קט ע"ב
יא/ז לחמי תודה (בסן) דף קא
יא/ז מלואי אבן - שו"ת עמ' קכד
יא/ז מעדני ארץ שביעית (תשד) דף ק ע"א
יא/ז מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' רמז
יא/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/ז משאת המלך (אדרי)
יא/ז ערהשה"ע זרעים סי' לג ס' כא, כב
יא/ז קרית מלך
יא/ח אור הישר [חי' ר"ח הלוי הל' מלוה פכ"א ה"א]
יא/ח ברית אברהם (פרנס) עמ' שמג
יא/ח גדולי שמואל ב"מ דף קט
יא/ח דינא דגרמי (אינגבר) עמ' רו
יא/ח הל' יובל (שטרן) עמ' קכז
יא/ח חזו"א סנהדרין סי' כט ס"ק ד
יא/ח חזו"א על הרמב"ם, והשמטות
יא/ח חק לישראל עשיית עושר עמ' 165
יא/ח חקרי לב (המאור) חו"מ ח"א עמ' שצט
יא/ח חקרי לב (שלוניקי) חו"מ ח"א דף קלב ע"א
יא/ח משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' נא {הלוקח שרה אחוזה ונטעה אילנות והשביחה וכו'}
יא/ח ערהשה"ע זרעים סי' לג ס' כ
יא/ח רלב"ג ויקרא פכ"ה פסוק כז עמ' שעד
יא/ח שו"ת מהר"ם די בוטון סי' ג
יא/ח שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' שנו
יא/ח שעורי ר' שמואל ב"ב ח"ב עמ' קסח-קסט
יא/ט בית אהרן וישראל גל' קכה עמ' כ {האם מותר לקרוב לגאול תוך שנתיים}
יא/ט דברות משה הבבות עמ' רלט
יא/ט דברות משה הבבות עמ' רלט
יא/ט דברי אמת (תשעט) עמ' רפ {המוכר שדה לחבירו צריך להניחה שתי שנים ביד הלוקח}
יא/ט דברי סופרים (רזין) דף לח ע"א {אין גואלים פחות משתי שנים או לחצאין אף ברצון הקונה}
יא/ט הל' יובל (שטרן) עמ' קכח-קלה
יא/ט הערות ר"א סופר למאירי קידושין עמ' 121 הערה 1
יא/ט זוהר הרקיע (תשסד) עמ' 118
יא/ט יקר הערך דף קטו ע"ב-ע"ד
יא/ט כתר המלך
יא/ט מגילת ספר לאוין דף קנב ע"א
יא/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' תקכז-תקכח
יא/ט מנחת חינוך מצוה שלט (דף קלו ע"ד)
יא/ט מעשה הבא בעבירה עמ' 46
יא/ט נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' טז אות ז
יא/ט סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ד עמ' תקכו
יא/ט סהמ"צ לרס"ג ח"ב דף רעד ע"א
יא/ט עיני דוד
יא/ט ערהשה"ע זרעים סי' לג ס' ד, ט
יא/ט שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' שנז, שעא
יא/י אמונה ומסחר עמ' מג
יא/י אשר למלך
יא/י ברית אברהם (פרנס) עמ' שמג
יא/י הל' יובל (שטרן) עמ' קלו
יא/י חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' רמז
יא/י חמדת ישראל ח"א דף כט ע"א {מל"מ}
יא/י חסדי דוד ח"ז עמ' תקסג
יא/י יקר הערך דף קטו ע"ב-ע"ד
יא/י ערהשה"ע זרעים סי' לג ס' ו
יא/י שפת אמת על התלמוד ח"ג דף עח ע"ד
יא/י תורה תמימה ויקרא פ' כה אות צז
יא/יא אור הישר [חיל המלך פ"ד ה"י]
יא/יא אות היא לעולם ח"ב דף לג ע"ב
יא/יא אמונה ומסחר עמ' מג
יא/יא אשר למלך
יא/יא בני בנימין (ליפקין) עמ' קפח
יא/יא דברות משה ב"ק ח"ב סי' ס ענף ב
יא/יא דברי חיים (שו"ת) ח"א אהע"ז סי' צד ענף ה
יא/יא הל' יובל (שטרן) עמ' קלז-קלט
יא/יא זכר ישעיהו
יא/יא חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' שסו
יא/יא חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 161
יא/יא יקר הערך דף קטו ע"ב-ע"ד
יא/יא ישועות יעקב נשים עמ' רלז
יא/יא ישועת משה עמ' טו
יא/יא כבוד יו"ט
יא/יא כרם ציון שביעית ח"א דף קמב ע"ב
יא/יא מנחת חינוך ח"א עמ' רכא, ח"ב עמ' תקכח-תקל
יא/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/יא משנת יעקב נשים ח"א עמ' קא
יא/יא סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ד עמ' תקכד
יא/יא עטרת מרדכי (שפלטר, תשעב) אות קלו
יא/יא ערהשה"ע זרעים סי' לג ס' ו, טז
יא/יא קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' כב, קכח, רנא
יא/יא שמוש חכמים ג עמ' טז
יא/יב אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' לז אות ג
יא/יב אמונה ומסחר עמ' מג
יא/יב אשר למלך
יא/יב הל' יובל (שטרן) עמ' קמ
יא/יב משאת המלך (אדרי)
יא/יב ערהשה"ע זרעים סי' לג ס' ה
יא/יב פרפרת משה ח"ב עמ' קנ
יא/יב קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קנ
יא/יב קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' רנא
יא/יב שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' שס
יא/יג הל' יובל (שטרן) עמ' קמ
יא/יג חזו"א יו"ד סי' סה ס"ק ו
יא/יג להורות נתן במדבר עמ' קלו
יא/יג מעשה רקח
יא/יג נחלת עזרא ח"ב עמ' 133
יא/יג ערהשה"ע זרעים סי' לג ס' יט
יא/יד הל' יובל (שטרן) עמ' קמא
יא/יד חזון יחזקאל ערכין פ"ב ה"ה
יא/יד חי' חתם סופר [חי' חת"ס גיטין מח ע"א ד"ה ת"ש הקונה]
יא/יד מבשר טוב - ס' החיים עמ' סא
יא/יד מנחת חינוך ח"ב עמ' תקל, תקלד
יא/יד מעדני ארץ שביעית (תשד) דף קז ע"א
יא/יד מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' רמז, רסה
יא/יד משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 126
יא/יד ערהשה"ע זרעים סי' לג ס' יז
יא/יד שערי טהר ח"א שער ג סי' יז אות ח
יא/טו אור שמח [תוספתא ערכין]
יא/טו הל' יובל (שטרן) עמ' קמב
יא/טו ויטע אשל עמ' תמח
יא/טו מנחת חינוך ח"ב עמ' תקלד
יא/טו מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' מא
יא/טו ענפי ארז (זי') דף ר ע"ג
יא/טו ערהשה"ע זרעים סי' לג ס' יג
יא/טו קרית מלך
יא/טו שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' ריד, ריח
יא/טז בני שמואל דף קיב ע"א
יא/טז הל' יובל (שטרן) עמ' קמב-קמו
יא/טז חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ערכין ל ע"א]
יא/טז יקר הערך דף קכג ע"ד {רדב"ז}, קכה ע"א
יא/טז לב מרפא דף מו ע"ג
יא/טז מנחת חינוך ח"ב עמ' תקכז
יא/טז מצודת דוד (שפרבר) עמ' שצ {מייפים כח המוכר}
יא/טז ערהשה"ע זרעים סי' לג ס' יג, יד
יא/טז שיחות לספר ויקרא עמ' שי
יא/טז שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' רפח
יא/יז אגרות משה חו"מ ח"ב סי' כח {השמיט שקרוב לא לווה וגואל}
יא/יז גבורת יצחק מכות עמ' קפג
יא/יז הל' יובל (שטרן) עמ' קמז-קמט
יא/יז חקל יצחק (שו"ת) עמ' רלב
יא/יז ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רסג
יא/יז לח"מ עבדים פ"ב ה"ז {השמיט קרוב קרוב קודם}
יא/יז מטה אפרים ח"ב
יא/יז מעלין בקודש גל' ח עמ' 55
יא/יז עיני דוד
יא/יז ענפי ארז (זי') דף פז ע"ב
יא/יז ערהשה"ע זרעים סי' לג ס' י
יא/יז קרן פני משה ח"ב
יא/יז רוח יעקב (שלם) דף כג ע"ד
יא/יז שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' שסו
יא/יח אור הגנוז (אופק) קדושין ח"א עמ' תקו
יא/יח בד קודש (פוברסקי) ח"א דף לב ע"ד
יא/יח ברור הלכה קדושין כא ע"א ציון ב, ג, ד
יא/יח דברות משה קדושין סי' לג הערה מד-מה
יא/יח הל' יובל (שטרן) עמ' קנ
יא/יח חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רא
יא/יח חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רפט
יא/יח יד משה (אמריליו) דף קמה ע"א
יא/יח יחי ראובן (אונג') עמ' סה
יא/יח מגילת ספר לאוין דף קנב ע"ב
יא/יח מטה אפרים ח"ב הל' עבדים פ"ב ה"ז
יא/יח מלך שלם - חי' הש"ס דף מ ע"ד
יא/יח מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' שעג
יא/יח מעלין בקודש גל' ח עמ' 55
יא/יח משבצות זהב ירמיהו עמ' תרא
יא/יח סהמ"צ לרס"ג ח"ג דף קפו ע"ג
יא/יח ענפי ארז (זי') דף פז ע"ב-ע"ג
יא/יח ערהשה"ע זרעים סי' לג ס' י
יא/יח פאת ים (וינשטוק) ערכין עמ' פז
יא/יח קרית מלך
יא/יח קרן פני משה ח"ב
יא/יח רנת יצחק חמש מגילות עמ' קיד
יא/יח שובע שמחות עמ' קכט
יא/יח שיחות לספר ויקרא עמ' שט {גם קרוב יכול לכוף לפדות}
יא/יח שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' שסז
יא/יט אור הישר בכורות נב ע"ב {האם מתנה כמכר בתחומים שונים}
יא/יט אור הישר נדרים מד ע"א {האם הפקר חוזר ביובל}
יא/יט אור לישרים (איידליץ, תשב) דף רכז ע"ג
יא/יט אור תורה (בלומ') דף לח ע"ג
יא/יט אמר יוסף (אלקלעי) דף כב ע"ג {קושיה מסוגיית "יכיר", דברי בית ישחק, תנאי ע"מ שלא יחזור ביובל, מתנה לבנו}
יא/יט אמרי דעת חו"מ סי' א עמ' קכו {מתנה כמכר כי היתה לו הנאה מהמקבל, מתנה - בלי זכות שימוש}
יא/יט אשר למלך ח"ד - מילואים {הדרשה מ"תשובו"}
יא/יט בית ישחק
יא/יט בצל החכמה ח"ו סי' קיג אות ג
יא/יט דרכי נועם חו"מ סי' ד דף קפב ע"ג
יא/יט הל' יובל (שטרן) עמ' קנ
יא/יט חי' ר' יהודה זרחיה עמ' קיב {מתנה כמכר}
יא/יט יקר הערך דף קכט ע"ד {רדב"ז - הפסוק שהביא אינו המקור}
יא/יט כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף מט ע"ב {במתנה לבנו, הראיה מסוגיית "יכיר", ראיה מב"ב עב}
יא/יט לחמי תודה (בסן) דף קב ע"א
יא/יט מאירי הלכה ח"א דף ט ע"ג {מתנה}
יא/יט מנוחת משה דף קפב ע"א {מתנה}
יא/יט מנחת חינוך ח"ב עמ' תקכט
יא/יט מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/יט משנת יעקב כאן, נשים ח"א עמ' קא {לכן לא מועיל תנאי ע"מ שלא יחזור ביובל}, הפלאה עמ' רמז
יא/יט נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' ה אות ז {מדוע בני קיני לא החזירו את דושנה של יריחו ביובל}
יא/יט עין חנוך עמ' רעב {מתנה - ראיה מהפסוק יחזקאל}
יא/יט ערהשה"ע זרעים סי' לב ס' יג
יא/יט פורת יוסף (שלופר) דף א ע"ג {האם הפקר חוזר ביובל}
יא/יט פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' תנה
יא/יט פרי יצחק (תשעו) עמ' תקסט
יא/יט קרבן אליצור דף קטז ע"ב
יא/יט שם משמעון (סטרליץ) עמ' קיח {מתנה אינו כמכר לענין קביעה למעשר}
יא/יט תורת לויים דף לט ע"ב
יא/כ אבי עזרי ח"א
יא/כ אבן ישראל (פישר) כאן, וח"ד עמ' קיג
יא/כ אבני זכרון (פפר) ח"א דף קו ע"ג, ח"ב - אבנים שלמות סי' כט אות א
יא/כ אבני חפץ ח"ב עמ' רלז
יא/כ אבני נזר אהע"ז סי' שעה אות א
יא/כ אהל משה (הורוביץ) ח"א בכורות נז ע"א
יא/כ אור הישר [עולת שמואל ח"א סי' מא, עמק הלכה או"ח סי' צג]
יא/כ אור השמש (פולייב) עמ' 416
יא/כ אור לישרים (איידליץ, תשב) דף רכז ע"ג
יא/כ אור לישרים (תשסג) עמ' עה
יא/כ אור שמח
יא/כ אורים גדולים (תקיח), דרושים דף כד ע"ג-ע"ד
יא/כ אחיעזר ח"ד סי' סג ס"ק א
יא/כ אמונת עתיך גל' 108 עמ' 73
יא/כ אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' עז
יא/כ אמרי בינה (אש) דף קכט ע"ב-ע"ג
יא/כ אמרי יהודה (רוזנר) כלל טז שורש א אות ג, ופרט א אות א
יא/כ אמרי סופר עמ' מא
יא/כ אנצי"ת ע' ברירה הע' 227
יא/כ אפסי ארץ (תשסה) סי' כו עמ' פב
יא/כ אש דת (תשמח) עמ' רפז
יא/כ באר מים חיים (נוסינזון) גיטין דף ח
יא/כ בד קודש (פוברסקי) ב"ב עמ' יא
יא/כ בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' קכט, קלא
יא/כ בדבר מלך ח"ט עמ' רמ
יא/כ בדבר מלך חי"ז עמ' מא {האחין שחלקו כלקוחות הן ומחזירין זה לזה חלקו ביובל לא תבטל חלוקתן מכמות שהיתה וכן הבכור והמייבם אשת אחיו מחזיר ביובל חלק שנטל ונוטל החלק שכנגדו}
יא/כ ביצחק יקרא (תשע) סי' צז סעיף א ד"ה וכתב הרמב"ם
יא/כ בית אהרן (קלפפיש) ב"ק סו ע"א (לג ע"א בדפי הספר)
יא/כ בית אפרים אהע"ז הל' גיטין דף פב ע"ד
יא/כ בית המדרש
יא/כ בית יעקב (מסקין) סי' כו
יא/כ בית יער (רובין) - שו"ת סי' כ
יא/כ בית יצחק (חבר) ח"ב דף טו ע"ד, יז ע"ד, כא ע"ד, כב ע"ד, כג ע"ד
יא/כ בית יצחק (חבר) ח"ב דף לז ע"ד
יא/כ בית יצחק (תשעא) ברירה עמ' כח, פג
יא/כ בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' רכה
יא/כ בית לוי (גולדברג) דף יד ע"ד
יא/כ בית מאיר (תשע) סי' קיג ס"ב עמ' שלג
יא/כ בית שערים או"ח סי' שנו
יא/כ בן יהודה סי' קכה
יא/כ בני יהודה דף י
יא/כ בני יעקב
יא/כ בני שמואל דף נז ע"ד, קח ע"ד, קט ע"א
יא/כ ברור הלכה ביצה לז ע"ב ציון ה, גיטין מח ע"א אחרי ציון ו
יא/כ ברכות חיים ח"א עמ' פט
יא/כ ברכות חיים ח"ב עמ' קצז
יא/כ ברכת הזבח ערכין כו ע"ב {הסתירה להל' ביכורים}
יא/כ ברכת מרדכי ב"ב עמ' סד, עה, תיט
יא/כ גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף כו ע"ג
יא/כ גדולי שמואל כתובות דף פה, ב"ב דף קלח ע"א
יא/כ גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תרס
יא/כ גן נעול ח"א דף לז ע"א וע"ד, לח ע"א וע"ד, לט ע"ב
יא/כ דברות משה גיטין עמ' שפב, שפה, ב"ב ח"א סי' ט ענף ד, סי' י ענף ב
יא/כ דברי אברהם (מנדלסון) דף כו ע"ד {אין ברירה}
יא/כ דברי חיים (שו"ת) ח"א אהע"ז סי' צד ענף א, ה
יא/כ דברי יציב חו"מ עמ' קסד {כלקוחות}, רכג {לא תבטל חלוקתן}, רפא {כלקוחות}, רפד {לא תבטל חלוקתן}
יא/כ דברי לוי הל' כלים - שעורים במסכתות עמ' ט {לקוחות הן}
יא/כ דברים אחדים (קלצקין) עמ' קל {אין ברירה בדאורייתא}
יא/כ דגל ראובן ח"ב סי' א, לא, מג
יא/כ דודאי משה עמ' סא
יא/כ דינא דחיי ח"ב דף ק ע"ב
יא/כ דעת מרדכי ח"א דף לד ע"ג
יא/כ דרכי משה ח"ב שמעתתא ה פ' יב
יא/כ הגהות חבר בן חיים
יא/כ הדר איתמר עמ' קסא {אין ברירה}, רמו
יא/כ היכלי שן ח"ב סי' עד
יא/כ הל' יובל (שטרן) עמ' קנא
יא/כ המאור הגדול (יעבץ) עמ' רכו
יא/כ המדות לחקר ההלכה מדה כב אות צג
יא/כ המעמד האישי בישראל עמ' 278
יא/כ הערות ר"א סופר למאירי קידושין יז ע"ב הערה ח
יא/כ הערות ר"י ליינר
יא/כ הפלאות נדרים (תשעג) עמ' תפד, תפו
יא/כ התורה והמדינה חי"א עמ' תרכא
יא/כ ויקח אברהם [פנים מאירות (תקצג) ח"ב דף ט ע"א]
יא/כ זבחי שלמה עמ' עד
יא/כ זהב התרומה ביכורים עמ' רסח {אחין שחלקו}
יא/כ זכרון משה אליהו עמ' לו
יא/כ זרע אברהם (יצחקי) יו"ד דף קיג ע"א
יא/כ חד וחלק ח"ב דף ד ע"ב
יא/כ חדות הבושם עמ' סז {לקוחות הן}
יא/כ חוות בנימין ח"ג עמ' תרכח תרלג
יא/כ חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' שט
יא/כ חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תמז
יא/כ חזון נחום זרעים ח"א, קונ' ברירה עמ' שז
יא/כ חזקה רבה חו"מ ח"ג עמ' 12
יא/כ חי' הגאון אדר"ת עמ' ז, כא, קז {אחים שחלקו לקוחות - הרי קנין פירות אינו כקנין הגוף}
יא/כ חי' הגר"ח החדש עמ' תקיד
יא/כ חי' הגרא"א דסלר עמ' קנו, קעה
יא/כ חי' הגרנ"ט סי' פא
יא/כ חי' הרי"ט עמ' קמב
יא/כ חי' הרי"ם ב"ק עמ' עו
יא/כ חי' חתם סופר [חי' חת"ס גיטין מח ע"א, נ"י תשכא, ד"ה לא מצא]
יא/כ חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' רמז, רנט
יא/כ חי' ר' חנוך הענאך עמ' רמ
יא/כ חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' שפו, נשים ח"ב עמ' קפב-קפג
יא/כ חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' קס, ב"ב עמ' קעא-קעב
יא/כ חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' קיב
יא/כ חיי נפש ח"ד עמ' שכד
יא/כ חיי נפש ח"ו עמ' צד-צה
יא/כ חלקת לוי עמ' עא
יא/כ חסד לאברהם (טרוימן) דף יט ע"ב {אחים שחלקו לקוחות הן}
יא/כ חק לישראל שיתוף נכסים עמ' 138
יא/כ חקרי לב (המאור) חו"מ ח"א עמ' רכ
יא/כ חקרי לב (לווינבוק) דף לג ע"ב
יא/כ חקרי לב (שלוניקי) חו"מ ח"א דף מא ע"ד, עא-עב
יא/כ טהור רעיונים דף כד ע"א
יא/כ יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' נח, תסו
יא/כ יד דוד (קרלין) ח"ב דף קז
יא/כ יד פשוטה מדע עמ' תרו
יא/כ יקר הערך דף צה ע"א {מרכה"מ}
יא/כ יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' שנד-שנה
יא/כ כנה"ג [משא מלך ח"ג שער ב משפט יז]
יא/כ לב ים גיטין עמ' קצז-קצח, רא, רג-רד
יא/כ לבושי מרדכי לקו"ת עמ' קכג
יא/כ לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' רמז
יא/כ לחמי תודה (בסן) דף קב
יא/כ מאיר נתיבים עמ' 578
יא/כ מועדי ה' (נתנזון) סוכות עמ' כד
יא/כ מי באר (פסח) דף עח ע"ג {אין ברירה}
יא/כ מלבושי יו"ט ח"א דף צב ע"א, צג ע"א
יא/כ מנוחת אשר ח"א דף ד ע"ד, ה ע"א-ע"ב וע"ד, ו ע"א
יא/כ מנחת חינוך ח"ב עמ' תקכט-תקלא
יא/כ מנחת יהודה (בוים) דף טז ע"ד, יז ע"א, יח ע"א, יט ע"ד, כ ע"ג {אין ברירה}
יא/כ מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ב עמ' קיא, ח"ז עמ' קנב
יא/כ מנחת משה (קרויס) עמ' ס
יא/כ מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' צז
יא/כ מס' גיטין (ארזי) עמ' 115
יא/כ מעשה רקח
יא/כ מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף יג ע"א, יד ע"ב-ע"ג
יא/כ מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף א ע"ד, פג ע"ד
יא/כ מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' פא, פח, צ
יא/כ מצודת בן ציון דף כו ע"ג, כז ע"א
יא/כ מצעדי גבר ב"ק סי' לא אות ד
יא/כ מרכבת המלך עמ' שסה
יא/כ מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/כ משאת מרדכי ב"ק עמ' כד
יא/כ משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תיג
יא/כ משך חכמה ויקרא פכ"ה פס' יג
יא/כ משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' מג {וכן הבכור והמיבם אשת אחיו מחזיר ביובל}, קטו {האחין שחלקו כלקוחות הן ומחזירין זה לזה חלקו ביובל}
יא/כ משנת יעבץ חו"מ סי' כח, שמיטה עמ' קלח-קלט
יא/כ משנת יעקב כאן, נשים ח"ב עמ' ס-סב, זרעים ח"ב עמ' קלג-קלה
יא/כ משנת יעקב משפטים עמ' רפד
יא/כ משנת ר' אהרן ב"ק עמ' סח
יא/כ משנת ר' אהרן שכנים עמ' יח
יא/כ נחלי מים עמ' כו, לא
יא/כ נטע שורק דף קעו ע"ד, קעז ע"ב
יא/כ נשמת חיים (תשסח) חו"מ ענינים סי' א עמ' ב
יא/כ נתיבות מרדכי גיטין עמ' תכד
יא/כ ס' החיים (קלוגר) עמ' תקנט, תקפד
יא/כ ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' שפ {יורש מביא וקורא אף שהוא קנין פירות}
יא/כ ס' יהושע - פו"כ סי' תקפב
יא/כ סהמ"צ לרס"ג ח"ב דף רעא ע"א, ע"ב
יא/כ עולת חודש ח"ג מאמר עב-עג
יא/כ עולת שמואל (לובצר) ח"א דף כט ע"א, ל ע"א-ע"ב
יא/כ עטרת יהושע - סוגיות (תשנד) עמ' עז
יא/כ עטרת יהושע - סוגיות (תשעד) עמ' קעז, קפב
יא/כ עטרת ישראל עמ' סז, קלט
יא/כ עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' צא
יא/כ עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תד, תה
יא/כ עמק הלכה (אורנשטין) סי' כ אות ה
יא/כ עמק יהושע ח"א סי' טז דף פד ע"א
יא/כ עמק שאלה (טברסקי) עמ' שיג, שטו
יא/כ ענפי ארז (זי') דף נז ע"ג {או"ש}, צא ע"ג, רכו ע"ד {או"ש}
יא/כ ערבי נחל (תשנא) ח"ב עמ' לד, ח"ג עמ' שכא
יא/כ ערבי נחל (תשסד) עמ' תעא, תתשפז
יא/כ ערהשה"ע זרעים סי' לב ס' יג, יד
יא/כ פרחי אהרן עמ' 293
יא/כ פרי הארץ (מזרחי) ח"א דף לט ע"ג
יא/כ פרי עץ חיים (קרויס) עמ' שיב
יא/כ צאן קדשים ערכין כו ע"ב {הסתירה להל' ביכורים}
יא/כ צרור החיים (קליין) דף סה ע"ג-ע"ד
יא/כ קהלת יעקב (ברוכין, מקרלין), סוכה מא (דף מ ע"ב, מא ע"ד מדפי הספר)
יא/כ קול דודי (תשף) (בקיצור)
יא/כ קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' כב, קכח
יא/כ קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' קסא, קסג-קסד
יא/כ קרבן אליצור דף קצד ע"ד
יא/כ קרבן אשר עמ' שטו
יא/כ רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' עא
יא/כ רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקלא
יא/כ שאגת אריה סי' פט, צ
יא/כ שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף סא ע"א
יא/כ שו"ת מהר"ם שיק או"ח סי' של בסופו
יא/כ שו"ת ר"י מסלוצק סי' יד עמ' ס
יא/כ שיח השדה (פרומר) עמ' קנ
יא/כ שעורי הרב גיטין ח"א עמ' רצא
יא/כ שעורי עיון התלמוד ב"ב עמ' פג
יא/כ שעורי ר' אליהו מאיר יבמות סי' יט אות ה
יא/כ שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 149
יא/כ שער המלך ח"א עמ' תקלט
יא/כ שערי זיו ח"ג דף קיב ע"ג-ע"ד, קיד ע"ג
יא/כ שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 286
יא/כ שערי שאול ב"ק עמ' צח
יא/כ תולדות יצחק (שור) דף כה ע"ב
יא/כ תורה מציון שנה ח חוב' ג סי' ג {אחים שחלקו - לקוחות}
יא/כ תפארת יהונתן (תרצד) דף סט ע"א
יא/כא אגרות משה יו"ד ח"א סי' קכה
יא/כא אור יעקב יבמות דף נג ע"ב
יא/כא אור שמח
יא/כא אנצי"ת ע' בית הקברות הע' 39, 41, 42
יא/כא בדבר מלך ח"ט עמ' רמב
יא/כא בית אהרן וישראל גל' עו עמ' נו {או"ש}
יא/כא בית יחזקאל (סרנה) ב"ב עמ' קעד
יא/כא בית יחזקאל (סרנה) גליונות
יא/כא בכורי גשן סי' טז ענף ד, סי' יז ענף א
יא/כא דברות משה הבבות עמ' שסב
יא/כא דברי חיים (אוירבך) קידושין סי' ח ד"ה עוד (בהמ"ח)
יא/כא דגל יהודה (קמינר) עמ' שלז
יא/כא הגהות חבר בן חיים [לח"מ הל' נחלות פ"א ה"ח]
יא/כא הל' יובל (שטרן) עמ' קנב
יא/כא המאור הגדול (יעבץ) עמ' רכז
יא/כא המעשה והמדרש עמ' קכה
יא/כא הר המלך ח"ז עמ' פד
יא/כא הר צבי זרעים ח"ב עמ' קלב
יא/כא זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רט
יא/כא חזון יחזקאל יבמות פ"ט ה"ד
יא/כא חי' הגרז"ס קדשים עמ' קנד
יא/כא חי' הרי"ט עמ' קכ, קמב
יא/כא חי' כתב סופר נזיקין עמ' כה
יא/כא חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' רמח, רנ
יא/כא חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' קפח
יא/כא חלקת יוסף (ברקוביץ) סי' לג
יא/כא חסדי דוד ח"ו עמ' תעב
יא/כא יד איתן
יא/כא יצחק ירנן
יא/כא כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' כד
יא/כא כתר תורה (תשסז) עמ' נט {ירושת הבעל}
יא/כא מחנה יהודה (אשכנזי) דף רנ ע"ב
יא/כא מנחת חינוך ח"ב עמ' תקסד
יא/כא מעשה רקח
יא/כא מרכבת המלך עמ' שסט
יא/כא מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/כא משא יד ח"א עמ' רפד {או"ש}
יא/כא משנת יעקב כאן [משנת יעקב אישות פי"ב ה"ט], ונשים ח"א עמ' קעד
יא/כא משנת יעקב משפטים עמ' רסב
יא/כא עץ חיים (אבלסון) עמ' תכ
יא/כא עקדת משה ח"א עמ' קסט
יא/כא ערהשה"ע זרעים סי' לב ס' טו
יא/כא ערך יעקב עמ' פז
יא/כא פורת יוסף (שלופר) דף א ע"ג
יא/כא צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף ק ע"ב
יא/כא צפנת פענח במדבר עמ' רסו, דברים עמ' סד-סה
יא/כא קרית מלך
יא/כא קרית מלך רב (תשסו) עמ' רס
יא/כא שולי הגליון עמ' קכח
יא/כא שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' רא, רכה
יא/כא שמעתתא דבי רב עמ' תקלט
יא/כא שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 11 (בספרות רומיות), ח"ב מח' א עמ' 266
יא/כא תשובה מיראה (תשסו) עמ' מח
יא/כא תשובה מיראה הל' נחלות
יא/כא תשובה שלמה או"ח מהדו"ת סי' יא {ירושת הבעל דרבנן}


יב/422 הלכות שמיטה ויובל פרק יב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יב/רה"פ באר יצחק (בן שושן)
יב/רה"פ דרך אמונה
יב/רה"פ הרמב"ם המדויק
יב/רה"פ יד פשוטה
יב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יב/רה"פ פי' ר"י קאפח
יב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יב/רה"פ רמב"ם הערוך
יב/רה"פ רמב"ם לעם
יב/רה"פ שבת הארץ
יב/רה"פ שם טוב
יב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יב/א אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' לז אות ג
יב/א אור הישר [מל"מ לעיל פ"י ה"ט והל' ביה"ב פ"ז הי"ג]
יב/א אור יעקב סנהדרין דף לט ע"ב
יב/א אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש לב עמ' 146 {מכירת בית בערי חומה}
יב/א אנצי"ת ע' בתי ערי הע' 75, 76, 83, 97
יב/א בית המלך דף טו ע"א
יב/א בית שערים יו"ד סי' שד
יב/א בני שמואל דף קיב ע"א
יב/א ברור הלכה ר"ה ו ע"ב
יב/א ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קמח
יב/א גור אריה יהודה (זמבא) עמ' ס
יב/א גליונות אבני נזר
יב/א הגהות חבר בן חיים
יב/א הל' יובל (שטרן) עמ' קנג-קנד
יב/א הרמב"ם כמחנך עמ' 215
יב/א כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' קסא
יב/א לב מרפא דף מו ע"ג {כמה צריך לשלם אם התייקר הבית}
יב/א מטה אהרן ר"ה עמ' עא
יב/א מנחת חינוך ח"ב עמ' תקלב {כ"מ}
יב/א מעיני המים
יב/א מעשה רקח
יב/א מפתח הבאורים [חתם סופר יו"ד סי' שמג]
יב/א מראה החודש דף נ ע"ד, נא ע"א
יב/א מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
יב/א משנת יעקב
יב/א נזר הקדש דף קלה
יב/א ערהשה"ע זרעים סי' לד ס' א-ו
יב/א ערך יעקב עמ' קלז-קלח {דרך אמונה}
יב/א קרית מלך
יב/א רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' תג
יב/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' שז, תפה
יב/א שו"ת שער יהושע ח"א עמ' נב
יב/א שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' ק
יב/א שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' שסט-שע, שעב
יב/ב אוצר המלך הל' עבדים פ"ב ה"ז
יב/ב אור הגנוז (אופק) קדושין ח"א עמ' תקו
יב/ב אורח משפט עמ' רז ע"ב
יב/ב אנצי"ת ע' בתי ערי הע' 172
יב/ב בית אהרן וישראל גל' קכה עמ' כג {קרוב לא גואל בע"ח}
יב/ב בית המדרש
יב/ב ברור הלכה קדושין כא ע"א ציון ג
יב/ב דברות משה קדושין סי' לא ענף א, סי' לג הערה מה
יב/ב הל' יובל (שטרן) עמ' קנה
יב/ב הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' רא
יב/ב חדושים ובאורים (גרי') ערכין ל ע"א
יב/ב חיי אברהם (טייב) דף ס ע"ד
יב/ב חיים ומלך {קרובים}
יב/ב חקל יצחק (שו"ת) סי' פז, עמ' רלב
יב/ב יחי ראובן (אונג') עמ' סד
יב/ב יתר הבז (תשסח) עמ' קפז
יב/ב לחם משנה עבדים פ"ב ה"ז
יב/ב מטה אפרים ח"ב הל' עבדים פ"ב ה"ז
יב/ב מערכי לב (חזן) ח"ב דף שט ע"ג
יב/ב נר מצוה (ואלק) שרשים דף יז ע"ד, יח ע"ב {לא גואל לחצאין}
יב/ב נתיבות מרדכי קדושין עמ' תפז
יב/ב סהמ"צ לרס"ג ח"ג דף קפו ע"ב
יב/ב ערהשה"ע זרעים סי' לד ס' ז
יב/ב פאת ים (וינשטוק) ערכין עמ' פו
יב/ב רלב"ג ויקרא פכ"ה פסוק כט עמ' שעה
יב/ב שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתכד
יב/ב שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' שטז
יב/ב שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' שסז
יב/ב תורת לויים דף לו
יב/ג אנצי"ת ע' בתי ערי הע' 168
יב/ג בני שמואל דף קיב ע"א
יב/ג הל' יובל (שטרן) עמ' קנו-קנח
יב/ג מגילת ספר לאוין דף קח ע"ג
יב/ג ערהשה"ע זרעים סי' לד ס' ח
יב/ג שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' שעד
יב/ד אבי עזרי ח"א {הוחלט ביד השני}
יב/ד אנצי"ת ע' בתי ערי הע' 84, 111, 182
יב/ד בית מאיר (תשע) סי' נג ס"ג עמ' שנד
יב/ד דברי יחזקאל (תרצה) בהוספות
יב/ד הל' יובל (שטרן) עמ' קנט
יב/ד מאור תורה (שנגהי) חוב' א עמ' א {מדוע במקדיש וגאל אחר לא מחשבים משעת ההקדש}
יב/ד משנת יעקב הפלאה עמ' רנא, רנח
יב/ד משנת ר' אהרן קדושין עמ' פ {בית שניתן במתנה}
יב/ד נועם חכ"ג עמ' נד {פסק כר' יוחנן נגד ר' אליעזר}
יב/ד נחל יצחק (תשעב) ח"ד עמ' רכ
יב/ד ערהשה"ע זרעים סי' לד ס' ט, יא
יב/ד פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' א'רנב, א'רנה, א'רנט, א'רס
יב/ד קרית מלך [צ"ל ששלמה שנה לראשון]
יב/ד שו"ת שער יהושע ח"א עמ' נב {בית לשון זכר ולשון נקבה}
יב/ד שולי הגליון עמ' קכח
יב/ד שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' שעח {שנה מהמכירה הראשונה - הבדל בין מכר להקדש}
יב/ה אנצי"ת ע' בתי ערי הע' 97
יב/ה בית מועד (גטיניו) דף כז ע"ב {מל"מ}
יב/ה הל' יובל (שטרן) עמ' קס-קסג
יב/ה מגילת ספר לאוין דף קכט ע"ד
יב/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' תקלד {כ"מ}, ח"ג עמ' מו
יב/ה עיני דוד
יב/ה ערהשה"ע זרעים סי' לד ס' ט
יב/ה שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' תב-תג
יב/ו אור שמח
יב/ו אנצי"ת ע' בתי ערי הע' 98
יב/ו הל' יובל (שטרן) עמ' קסד-קסה
יב/ו ערהשה"ע זרעים סי' לד ס' י
יב/ו שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' רסז
יב/ו שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' רמב
יב/ו שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' שעה
יב/ו שערי זיו ח"ג דף קטז ע"א {או"ש}
יב/ז אנצי"ת ע' בתי ערי הע' 157
יב/ז דברי יציב חו"מ עמ' כג {בב"ד}
יב/ז הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' כט
יב/ז הל' יובל (שטרן) עמ' קסו-קסז
יב/ז המשפט העברי עמ' 461
יב/ז זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לט [ידי אליהו תיקון קיא]
יב/ז ידי אליהו
יב/ז מנחת חינוך ח"א עמ' רכב
יב/ז מצודת דוד (שפרבר) עמ' שצה
יב/ז משנת יעקב
יב/ז סודו של המשפט העברי עמ' 183, 184
יב/ז עושה שלום (מרגנטו) דף סז ע"ג {נתינה בע"כ}
יב/ז ערהשה"ע זרעים סי' לד ס' יב
יב/ז פנים מאירות (תקצג) ח"ב סי' קעד
יב/ז שו"ת מהרלב"ח סי' קלד (א)
יב/ז שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' שעט, שצז
יב/ח אנצי"ת ע' בתי ערי הע' 113, 116, 118, 119
יב/ח דברי יחזקאל (תרצה) בהוספות
יב/ח הל' יובל (שטרן) עמ' קסח
יב/ח חי' הגר"ח החדש עמ' קנג
יב/ח יהגה האריה עמ' קיז
יב/ח מאור תורה (שנגהי) חוב' א עמ' א
יב/ח ערהשה"ע זרעים סי' לד ס' יד
יב/ח ערך יעקב עמ' קלו {דרך אמונה}
יב/ח פאת ים (וינשטוק) ערכין עמ' פט
יב/ח שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' שעז
יב/ט אנצי"ת ע' בתי ערי הע' 101, 102
יב/ט בית שערים או"ח סי' שנו {בע"ח לא חוזר ביובל}
יב/ט הל' יובל (שטרן) עמ' קסט
יב/ט יד משה (אמריליו) דף קמט ע"ד
יב/ט לקט שבלים (תשסד) עמ' קפט
יב/ט מעשה רקח
יב/ט ערהשה"ע זרעים סי' לד ס' יג
יב/י אור שמח
יב/י אנצי"ת ע' בתי חצרים הע' 5, 15, 18-21, 25-27, 32, ע' גרעון הע' 28
יב/י בני יעקב
יב/י ברור הלכה גיטין לו ע"א ציון ט {לחם יהודה}
יב/י הל' יובל (שטרן) עמ' קע-קעא
יב/י הערות ר"א סופר למאירי קידושין עמ' 122 הערה 2
יב/י חוקת עולם עמ' 135 {בית חוזר ביובל}
יב/י חי' הגר"מ זמבה סי' כד-כה
יב/י חי' הגרז"ס קדשים עמ' קעא
יב/י חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' רסו
יב/י יקר הערך דף קמא ע"ד
יב/י לחם יהודה
יב/י מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' רנב {רדב"ז}
יב/י מעשה רקח
יב/י נתן פריו ב"מ עמ' מג
יב/י ערהשה"ע זרעים סי' לד ס' ב, יג
יב/י פני אברהם (שפירא) עמ' צג {רדב"ז}
יב/י שאר יוסף ח"ו
יב/י שבט הלוי (ווזנר) ח"ה קונטרס המצוות סי' נב
יב/י שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' שלט
יב/י שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' תו
יב/יא אבן ישראל (פישר)
יב/יא אור הישר [אור הישר ערכין לא ע"א]
יב/יא אור שמח
יב/יא אוריתא יד עמ' צט
יב/יא אנצי"ת ע' בתי ערי הע' 57, 64, 66, ע' גגין הע' 77
יב/יא בית יצחק (תשט"ז) עמ' 123
יב/יא בני שמואל דף קיב ע"ב
יב/יא גבורת יצחק חגיגה עמ' נ
יב/יא גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רצ
יב/יא דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' כא
יב/יא הל' יובל (שטרן) עמ' קעב-קעג
יב/יא הר המלך ח"ג עמ' עח, ח"ה עמ' סד, ח"ז עמ' פד
יב/יא התורה והתלמוד ח"ד עמ' 270 {הדרשה מ"אשר"}
יב/יא חזון נחום זרעים ח"ב עמ' ש
יב/יא חי' חתם סופר [חי' חת"ס גיטין מח ע"א, נ"י תשכא, ד"ה אך את זה]
יב/יא חי' יפה לב עמ' רעט {גגות}
יב/יא חכמת גרשון עמ' קיג, ריח
יב/יא חסדי דוד ח"ז עמ' תקסט
יב/יא ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תסה
יב/יא כנה"ג [תוי"ט מעשרות פ"ג מ"ט]
יב/יא מחשבת הקודש ח"א דף סה ע"ב
יב/יא מילי דמרדכי
יב/יא מנחת חינוך ח"ג עמ' ז
יב/יא מעשה רקח
יב/יא מקורות לפסקי הרמב"ם
יב/יא משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תקפח
יב/יא משכן בצלאל ח"א סי' טז
יב/יא משנת יעקב כאן, והפלאה עמ' שיז
יב/יא משנת ירושלים עמ' קכא, קכט, קמא
יב/יא עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' קכז
יב/יא ערהשה"ע זרעים סי' לד ס' טו
יב/יא קרית מלך
יב/יא רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' שמח
יב/יא שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' תקלא
יב/יא שלמי שמחה ח"א עמ' מה, מז
יב/יא שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' קב
יב/יא שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' שפא, שפד-שפה
יב/יא שערי טהר ח"א שער ב סי' ג, שער ג סי' ז אות ב
יב/יא תורת החוף ימים סי' לד אות יט
יב/יא תורת הקדש ח"ב עמ' רנה
יב/יא תורת לויים דף לח ע"ב
יב/יב אהלים עמ' תמו
יב/יב אמונת יהושע עמ' תתצח {בית הבנוי בחומה}
יב/יב אנצי"ת ע' בתי חצרים הע' 12, ע' בתי ערי הע' 47, 55, 131
יב/יב האיר ממזרח יהושע עמ' קעה {אין הבית נחלט בה}
יב/יב הל' יובל (שטרן) עמ' קעד-קעו
יב/יב יקר הערך דף קלא ע"ב וע"ד
יב/יב ירחי כלה סוכה ח"א עמ' רסג
יב/יב כנה"ג {דע"ד}
יב/יב מנחת חינוך ח"ב עמ' קס
יב/יב מעשה רקח {דע"ד}
יב/יב משנת יעקב
יב/יב משנת ירושלים עמ' יז
יב/יב משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 187 {ירושלים של כלל העם}
יב/יב עטרת צבי (שפלטר) ח"א סי' טו
יב/יב ערהשה"ע זרעים סי' לד ס' טז
יב/יב פאת ים (וינשטוק) ערכין עמ' פט
יב/יב פאת ים שבועות עמ' כח
יב/יב צפנת פענח במדבר עמ' קל {בית הבנוי בחומה}
יב/יב קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' צח {ד"א}
יב/יב שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קסח
יב/יב שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' שכד, שלט
יב/יב שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' שפה, שפז
יב/יב תורת מנחם חל"ח עמ' 329, ח"מ עמ' 186, 215, 225, 255, 267, 270, 272, 273
יב/יג אנצי"ת ע' בתי ערי הע' 18, 24
יב/יג אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' קיח
יב/יג הל' יובל (שטרן) עמ' קעז-קעח
יב/יג יחל ישראל (תשסג) ח"א עמ' רעד
יב/יג כתר המלך
יב/יג עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' קכז
יב/יג ערהשה"ע זרעים סי' לד ס' טז
יב/יג שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' שפז
יב/יג שרשים במועדות עמ' שח
יב/יג תורת לויים דף מ
יב/יג תורת מנחם חל"ח עמ' 329, ח"מ עמ' 186, 215, 225, 255, 267, 270, 272, 273
יב/יד אוצרות הרמב"ם
יב/יד אנצי"ת ע' בתי חצרים הע' 5, 6, ע' בתי ערי הע' 1, 2, 5, 6
יב/יד גבורת יצחק (תשמח) דף קטז
יב/יד גבורת יצחק (תשסו) עמ' קיט-קכ
יב/יד הל' יובל (שטרן) עמ' קעט-קפא
יב/יד זר אהרן עמ' מג-מד, מז
יב/יד חזו"א על הרמב"ם
יב/יד חזו"א שביעית סי' ג ס"ק ו {לא קדשה לע"ל}
יב/יד חכמת גרשון עמ' קצג
יב/יד יחוה דעת ח"ב עמ' רלז
יב/יד ירושלים דדהבא עמ' קמו, קמח
יב/יד ישא מדברותיך מגילה עמ' עב
יב/יד מנחת חינוך ח"ג עמ' ט
יב/יד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף קסד ע"ב
יב/יד מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' שלד
יב/יד מצות ראיה עמ' צב
יב/יד נתיבות מרדכי גיטין עמ' תרח
יב/יד עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' קכז
יב/יד ערהשה"ע זרעים סי' לד ס' יז
יב/יד קרית מלך
יב/יד שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' שפח, תו, תח, תטו
יב/יד תשובה מאהבה ח"א סי' רי
יב/טו אבן האזל קדשים ח"א דף יג ע"ב
יב/טו אבן ישראל (פישר) כאן, וח"ו עמ' קצד
יב/טו אבני נזר יו"ד סי' תלה אות א
יב/טו אבני שהם (שחור, תשנו) ח"ב עמ' רסא
יב/טו אוצר א"י ח"ג עמ' 97, 100, 154, ח"ה עמ' 42
יב/טו אור הישר [כסא דהרסנא על בשמים ראש סי' קסב, אור הישר ערכין לב ע"ב]
יב/טו אור חדש (מהר"ל) פ"ט הע' 167
יב/טו אור יעקב יבמות דף עז ע"ג, פד ע"ד, פו ע"ב, פז ע"א
יב/טו אור ליהודה (תשנט) עמ' כד {כ"מ}, כה-כו, צג {בטלה עם חורבן הבית}
יב/טו אוריתא יד עמ' כח-כט, צא-צב
יב/טו איים בים חלק ז ערכין סי' כו אות ה
יב/טו אם למסורת (ביא') עמ' 34
יב/טו אמונת יהושע עמ' תתצח
יב/טו אמונת עתיך גל' 121 עמ' 33
יב/טו אנצי"ת ע' בתי ערי הע' 29, 30, 38, 43, 45, 46, 186, 196
יב/טו אסיפת מחקרים תורניים תשלז עמ' סב, סו, עח, פא
יב/טו אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' קיט
יב/טו ארץ חמדה (ישראלי) עמ' צה, קלב-קלג, קנח-קנט
יב/טו באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קנב-קנג
יב/טו בדבר מלך ח"ט עמ' רמד
יב/טו בינת דניאל ח"א עמ' רעט
יב/טו בית אהרן (כהן, תשך) דף צ ע"ג-ע"ד
יב/טו בית אהרן וישראל גל' ט עמ' לג {בטלה קדושת ערי חומה בגלות בית ראשון}, גל' יג עמ' מג, מו, גל' מב עמ' צט
יב/טו בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' מ
יב/טו בכורי אברהם דף עח ע"ד {בטלה קדושת ערי חומה}
יב/טו בני שמואל דף קיג ע"א
יב/טו בעקבי הצאן עמ' סט
יב/טו ברור הלכה גיטין לו ע"א ציון ט
יב/טו ברור הלכה יבמות פא ע"א ציון ד פרק ג
יב/טו בריכת המלך עמ' קיד
יב/טו ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' לז אות לה
יב/טו ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' קמב
יב/טו בשבילי השמחה סי' טו אות א {קדושת מחיצות קדושה לע"ל}
יב/טו בשם אומרם עמ' 28, 36
יב/טו בשמן רענן ח"ב עמ' שצ
יב/טו גבורת יצחק (תשמח) דף קטז
יב/טו גדולת מרדכי (רבינוביץ) דף קלו ע"א
יב/טו גור אריה ויקרא פ' כה הע' 156
יב/טו גן שושנים ח"א עמ' קד
יב/טו דברי יחזקיהו ח"א עמ' יז
יב/טו דגל ראובן ח"ב סי' כז
יב/טו דין אמת (תשסז) עמ' רפד
יב/טו דליות דוד מו"ק עמ' קלב
יב/טו דרישת ציון (תשסב) עמ' 112
יב/טו הגהות רימ"א
יב/טו הל' יובל (שטרן) עמ' קפב
יב/טו הרמב"ם (בנדיקט) עמ' קמד
יב/טו זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לט [טורי אבן מגילה י ע"א ד"ה מנאו]
יב/טו זכרון סופרים {בגליון, ר"ל מנו יובלות וכו'} [עיין תוס' גיטין דף לו ע"ב דזה רק לפי הס"ד דלא חזרו עשרת השבטים, אבל לפי המסקנא דירמי' החזירן והיו שם מי"ב שבטים, אע"ג שלא עלו כולן חשיב כל יושביה וכו' ע"ש. וא"כ י"ל לכאורה דגם הרמב"ם ס"ל כן ובדיוק כתב שמיטין ויובלות ממש, אמנם צ"ע לפי"ז במש"כ בסוף פרק א' דתרומות דבכבוש עזרא לא נתחייבו בתרומה מה"ת לפי שהיתה ביאת מקצת ונאמר כי תבואו דבעי ביאת כולכם ע"ש וי"ל (ולהגירסא ברדב"ז סוף פרק א דתרומות צ"ל במעשרות)]
יב/טו זכרון שמואל עמ' תנז, תסא-תסב, תסה, תסז-תסח
יב/טו חדושים ובאורים (גרי') שבועות טז ע"א
יב/טו חזו"א על הרמב"ם
יב/טו חזו"א שביעית סי' ג ס"ק ו
יב/טו חזון יחזקאל זרעים החדש הוספות לשביעית - שיטת הרמב"ם, סנהדרין פ"ג ה"ג, ערכין פ"ה ה"ז
יב/טו חי' הגר"ח החדש עמ' רסג, תקיא
יב/טו חי' הגר"מ הלוי
יב/טו חי' הריצ"ד
יב/טו חי' ר"מ מאימראן ר"ה-חגיגה עמ' קמז
יב/טו חכמת גרשון עמ' קצב
יב/טו חקרי זמנים ח"ב עמ' תצז
יב/טו טורי אבן המפואר עמ' קיט
יב/טו ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' קעח-קפ
יב/טו יקר הערך דף קלט ע"א ואילך
יב/טו ירושלים דדהבא עמ' קמב, קמד-קמה
יב/טו כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף מח ע"ג
יב/טו כפתור ופרח (תשו) דף קל ע"א, קלב ע"א, קסד ע"א
יב/טו כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' נח, קסב
יב/טו כרם ציון שביעית ח"ב עמ' רסד ע"א, רפה ע"ב, רפז ע"א
יב/טו כתבי העלוי מראקוב עמ' כ
יב/טו לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' נג אות טו
יב/טו לדוד עד עולם עמ' 138, 139, 141
יב/טו לחם חקי עמ' נה-נו, רל
יב/טו לקט שבלים (תשמט) עמ' ז, יח, לה
יב/טו לקט שבלים (תשסד) עמ' עה, פא, קעז, קפ {כ"מ}, קפח, קצד, קצו {כ"מ}, קצט
יב/טו מגדל עז עמ' נו
יב/טו מגן צבי עמ' קמט, קנב, קצ, תיג, תיח
יב/טו מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' קי
יב/טו מועדים וזמנים ח"ה סי' שמז-שמח
יב/טו מוריה גל' צז עמ' לא
יב/טו מוריה ו גל' ח (ר"נ זק"ש), שנה ט גל' א (ר"מ באסין)
יב/טו מחנה יוסף (תשעב) סי' מז אות ה עמ' רנט
יב/טו מטה אהרן (הלוי) דף רעו ע"ד
יב/טו מטה אהרן שבועות עמ' מ-מא
יב/טו מלכות יהודה וישראל עמ' 381, 383
יב/טו מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"א עמ' 87, 88, 103, 107
יב/טו מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' קל
יב/טו מנחת חינוך ח"ב עמ' תקלד, ח"ג עמ' ז, ט
יב/טו מנחת כהן (יוסף חיים) דף קיח ע"ב
יב/טו מעדני ארץ שביעית (תשד) דף עו ע"א
יב/טו מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' קיד, קצא
יב/טו מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קל
יב/טו מעיני המים
יב/טו מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' קס, קסד-קסה, קסט
יב/טו מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' י אות י]
יב/טו מצות ראיה עמ' צב
יב/טו מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"ב דף ה, ח
יב/טו מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' רט, רכב
יב/טו מקור ברוך (פייתוס) דף שט ע"ד
יב/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/טו משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' שנא
יב/טו משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' שיד
יב/טו משיב מלחמה (תשעט) ח"ג עמ' שטו
יב/טו משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' שכט, ח"ג עמ' שלח-שלט
יב/טו משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תקנט
יב/טו משנת יעבץ שמיטה עמ' יג, קמ
יב/טו משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תנט-תסא
יב/טו משנת יעקב קדושה עמ' קלח, קמא, הפלאה עמ' שב-שד, זרעים ח"א עמ' קכג, ח"ב עמ' רעה
יב/טו משנת ירושלים עמ' ב-ג, כח, לז, מ, מב
יב/טו משפט כהן עמ' קכא ע"א, קצו ע"ב
יב/טו משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' י {לא הביא פסוק מהתורה}, קמא {בתי ערי חומה בבית שני}
יב/טו נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' פו-פז, צ, צה
יב/טו נזר אברהם מכות ועדות עמ' קפ
יב/טו נחלת שמעון (קרסנר) יהושע ח"ב סי' נ אות ב
יב/טו ניבי זהב עמ' קסג-קסד
יב/טו נתיב מאיר
יב/טו נתן פריו גיטין עמ' ד
יב/טו עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' קכז
יב/טו עבודת לוי (רוד') דף יח ע"ב
יב/טו עולת שלמה ח"ב עמ' ש-שא
יב/טו עונג שבת סי' כג-כד
יב/טו עטרת צבי (שפלטר) ח"א סי' טו
יב/טו עינות מים דף נו ע"ד {קדושת בתי ערי חומה בטלה}
יב/טו עיר הקודש והמקדש ח"א עמ' לו, לח, מח, ח"ג עמ' שפד {כ"מ}
יב/טו ענבי פתחיה עמ' 20, 22
יב/טו ענפי ארז (זי') דף עח ע"א, קט ע"ד
יב/טו ערהשה"ע זרעים סי' לא ס' י, סי' לד ס' יח-כא
יב/טו פני אברהם (שפירא) עמ' רכג {קדושתן בטלה עם החורבן}
יב/טו פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' רב-רג
יב/טו קהלת יעקב (קלוגר) פסח עמ' תקלה {קדשה לע"ל}
יב/טו קובץ השמיטה עמ' רסב, רעו, תקעב-תקעד
יב/טו רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' קפח
יב/טו רנת יצחק מלכים עמ' קסב {חומה המוקפת בשעת כיבוש}
יב/טו רנת יצחק פ' חלק עמ' שא {שעת כיבוש הארץ}
יב/טו רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' קיט, רכה
יב/טו רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' ח-י
יב/טו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' שח
יב/טו שביעי קדש עמ' נו, סד-סה, סז, עג, קעח, קפח
יב/טו שו"ת הרדב"ז ח"ו סי' שני אלפים ע
יב/טו שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קנד {מל"מ}
יב/טו שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתכה
יב/טו שיח ערב קדשים עמ' קה, רסא
יב/טו שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' כח-כט
יב/טו שם דרך יומא עמ' קצט
יב/טו שם דרך מגילה עמ' יח
יב/טו שם מרדכי עמ' 182-183
יב/טו שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' צח-צט, קז
יב/טו שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' שלט
יב/טו שמוש חכמים ג עמ' טז {קדושה ראשונה}
יב/טו שעורי הרב חלה עמ' קעז-קעח
יב/טו שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' שצ, שצד, תא, תיז
יב/טו שער דלתי הלבנון סי' טז {כ"מ - אשר לוא חומה - שגלו לפני החורבן}
יב/טו שערי היכל זבחים עמ' תפז {קדושת ערי חומה בטלה - כארץ ישראל}
יב/טו שערי טהר ח"א שער ג סי' ח אות א
יב/טו שפת אמת על התלמוד ח"ג דף עט ע"ב
יב/טו שרשים במועדות עמ' שט-שי
יב/טו תולדות נח (וילנא תרמט) דף קג ע"ד
יב/טו תולדות נח (רבינוביץ) דף קג ע"ד ואילך
יב/טו תורת החוף ימים סי' לג, סי' לד אות טז, יט
יב/טו תורת המדינה עמ' 110-111
יב/טו תורת המועדים (תשכד) עמ' 612, 603
יב/טו תורת המועדים (תשנו) עמ' 657
יב/טו תורת הקדש ח"ב עמ' כג
יב/טו תורת מנחם חנ"ז עמ' 256
יב/טו תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תתיז, תתסח
יב/טו תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' תשכח
יב/טו תחומין ח"א עמ' 124-126
יב/טו תרומות חיים סעיף ב אות ח
יב/טז אבן האזל קדשים ח"א דף יג ע"ב
יב/טז אבן ישראל (פישר) כאן, וח"ב עמ' קכ {ר"ח הלוי}
יב/טז אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"א הע' 22 {ר"ח הלוי}
יב/טז אוצמפה"ת חלה פ"ד מי"א הע' 34 {ר"ח הלוי}
יב/טז אוצר א"י ח"ג עמ' 53, 61, 62, 145, ח"ו עמ' 165, 176
יב/טז אור יעקב יבמות דף עה ע"ג, עז ע"ג, פד ע"ד, פה ע"ד, פו ע"א-ע"ד
יב/טז אור ליהודה (תשנט) עמ' כו
יב/טז אור לציון שביעית עמ' קנז
יב/טז אוריתא יד עמ' כח, צא-צב
יב/טז אמונת עתיך גל' 111 עמ' 40 {ר"ח הלוי}
יב/טז אמונת עתיך גל' 121 עמ' 33 {ר"ח הלוי}, 34
יב/טז אמרי יושר חולין ז ע"א
יב/טז אנצי"ת ע' א"י ח"ב הע' 112, 113, 220 {ר"ח הלוי}, ע' בתי ערי הע' 191 {מרכה"מ}, 193 {ר"ח הלוי}, 199
יב/טז אסיפת מחקרים תורניים תשלז עמ' ע {רמב"ם}, פ {ר"ח הלוי}, צו {ר"ח הלוי}
יב/טז ארץ חמדה (ישראלי) עמ' צה, קמב, קנח-קסא
יב/טז בארות נתן עמ' קסו
יב/טז בדבר מלך ח"ט עמ' רמח-רמט
יב/טז בית אהרן (כהן, תשך) דף צא ע"ד, צב ע"א, צה ע"א
יב/טז בית אהרן וישראל גל' יג עמ' מג, מו
יב/טז בית ישי - דרשות עמ' תיג
יב/טז בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' ז, טז
יב/טז בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' יא {ר"ח הלוי}
יב/טז בן אריה
יב/טז בנין אב (שולמן) סי' מ אות ט
יב/טז ברור הלכה גיטין לו ע"א ציון ט {ר"ח הלוי}
יב/טז ברור הלכה יבמות פא ע"א ציון ד פרק ג {ר"ח הלוי}
יב/טז בריכת המלך עמ' קיב-קיג
יב/טז ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' לז אות לה
יב/טז גבורת יצחק שביעית עמ' סז
יב/טז גן שושנים ח"א עמ' קז, קלח
יב/טז דברי אמת (תשעט) עמ' תקי {קדושת מחיצות לא קדשה לעתיד לבוא}
יב/טז הל' יובל (שטרן) עמ' קפג
יב/טז זכרון דברים (תשכז) מאמר א עמ' כא, כז
יב/טז זכרון דברים (תשנט) עמ' ו
יב/טז זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לט [ברכת הזבח ערכין לב ע"ג]
יב/טז זכרון שמואל עמ' תסב {מל"מ}, תסג-תסד, תסז {מל"מ}
יב/טז חזון יחזקאל זרעים החדש הוספות לשביעית - שיטת הרמב"ם
יב/טז חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' כה {לעתיד לבא}
יב/טז חי' ר' חיים הלוי דף נ
יב/טז חקרי זמנים ח"ג עמ' 27
יב/טז יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קנח
יב/טז ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' קעד
יב/טז ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קז, קט, קצח, תל
יב/טז יקר הערך דף קלט ע"א ואילך
יב/טז ירושלים דדהבא עמ' קמא-קמב, קמה, קנ
יב/טז כרם ציון שביעית ח"ב עמ' רפה ע"ב
יב/טז כתבי העלוי מראקוב עמ' כ
יב/טז לחם חקי עמ' נה, עז {ר"ח הלוי}
יב/טז לכתך אחרי במדבר עמ' 129 {ר"ח הלוי}
יב/טז לקט שבלים (תשסד) עמ' עו, פד, פח, קעט, קפח, קצה
יב/טז מבוא למשנה תורה עמ' 158, 336
יב/טז מבית מאיר ח"ג עמ' סא
יב/טז מגן צבי עמ' קנא-קנב, קנט
יב/טז מועדי הרב עמ' 236-237 {ר"ח הלוי}
יב/טז מוריה גל' צז עמ' לב, גל' קנד עמ' נג {ר"ח הלוי} [שערי ציון שבט תרצח סי' ט]
יב/טז מזכרת למשה עמ' קמט-קנ {ר"ח הלוי}
יב/טז מלכות יהודה וישראל עמ' 383, 402
יב/טז מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"א עמ' 108
יב/טז מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' קל
יב/טז מנחת כהן (יוסף חיים) דף קיח ע"ב-ע"ג
יב/טז מעדני ארץ שביעית (תשד) דף עו ע"א
יב/טז מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' קפו, קצ-קצא, קצד
יב/טז מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' ז, כא, מב, קלא, קלב, קלג {קרית ספר}, קלו
יב/טז מעיני המים
יב/טז מעשה רקח
יב/טז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף קלה ע"ב-ע"ג
יב/טז מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/טז משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' שיד
יב/טז משיב מלחמה (תשעט) ח"ג עמ' שטו, שיז
יב/טז משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' שכט, ח"ג עמ' שלח-שלט
יב/טז משכנות ידידיה עמ' פד-פה {ר"ח הלוי}
יב/טז משנת המדינה עמ' 61 {ר"ח הלוי}
יב/טז משנת יעבץ או"ח סי' כז, מח, יו"ד סי' ל, שמיטה עמ' יב, קד, קמב, קמח
יב/טז משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תס-תסא
יב/טז משנת יעקב קדושה עמ' קלח, קמא, הפלאה עמ' שב-שד, זרעים ח"א עמ' קכג, ח"ב עמ' רעד-רעו
יב/טז משנת ירושלים עמ' ג {ר"ח הלוי}, ד {מרכה"מ}, כב, מ {ר"ח הלוי}, מא {מרכה"מ}
יב/טז משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' י, קיא {ר"ח הלוי}, קיב-קיג, קמא {יקדשו ערי חומה}, קמב-קמד {רדב"ז}
יב/טז נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' צא
יב/טז נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 555 {ר"ח הלוי}
יב/טז נחלת שמואל דף ו ע"ד, י ע"ב
יב/טז ניצני שביעית עמ' 60, 61, 64, 73-75, 149 {ר"ח הלוי}
יב/טז נתיבות מרדכי גיטין עמ' רמא
יב/טז עבודת לוי (רוד') דף ג ע"ב
יב/טז עונג שבת סי' כג-כד
יב/טז עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' קסא-קסב {ר"ח הלוי}
יב/טז ענבי פתחיה עמ' 22
יב/טז ערהשה"ע זרעים סי' לד ס' כב
יב/טז פני אברהם (שפירא) עמ' קפד {ר"ח הלוי}
יב/טז פרי הארץ (כהנוו) סי' פ
יב/טז קובץ השמיטה עמ' רסג, רעו
יב/טז קונטרסי שעורים ב"ב דף קכג
יב/טז רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רפ
יב/טז שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' פט {ר"ח הלוי}
יב/טז שביעי קדש עמ' כ, ס, סח, עג, קמט, קנח, קעט-קפ
יב/טז שבת הארץ - מבוא עמ' 94
יב/טז שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קנה
יב/טז שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתכה
יב/טז שו"ת מהרלב"ח סי' קמג
יב/טז שולי האדרת גיטין עמ' יב
יב/טז שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' ל
יב/טז שם מרדכי עמ' 182-183
יב/טז שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קפח {ר"ח הלוי}, קצ, קצא {ר"ח הלוי}, שצ, שצו, תב {ר"ח הלוי}, תיז {ר"ח הלוי}, תיט
יב/טז שערי המקדש סי' כח אות ו, סי' ל אות א {רדב"ז}
יב/טז שערי טהר ח"א שער ג סי' ז אות ב, סי' כא אות ד
יב/טז תורת החוף ימים סי' לג, סי' לד אות יט, כב
יב/טז תורת המדינה עמ' 110-112
יב/טז תורת המועדים (תשנו) עמ' 657
יב/טז תורת המלך (אריאלי) הל' מלכים פי"א ה"א עמ' שטז {לעתיד לבוא}
יב/טז תורת הקדש ח"ב עמ' רנה
יב/טז תחומין ח"ז עמ' 514, ח"י עמ' 19, 25


יג/423 הלכות שמיטה ויובל פרק יג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יג/רה"פ באר יצחק (בן שושן)
יג/רה"פ דרך אמונה
יג/רה"פ הרמב"ם המדויק
יג/רה"פ יד פשוטה
יג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יג/רה"פ פי' ר"י קאפח
יג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יג/רה"פ רמב"ם הערוך
יג/רה"פ רמב"ם לעם
יג/רה"פ שבת הארץ
יג/רה"פ שם טוב
יג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יג/א אדרת אליהו (ראם) עמ' רפג
יג/א אוצר א"י ח"א עמ' 112, ח"ב עמ' 72, 91, ח"ה עמ' 113
יג/א אור שמח
יג/א איכות הסביבה עמ' 88
יג/א אשר למלך
יג/א בן אשר סי' ה אות ו
יג/א גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רצד
יג/א גור אריה במדבר פ' לה הע' 10
יג/א דובב שפתי ישנים עמ' 122, 120
יג/א הדרת אפרים ח"ב עמ' רלב, רלה
יג/א הל' יובל (שטרן) עמ' קפד-קצ
יג/א זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לט [משאת משה אהע"ז סי' יד]
יג/א חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' לה אות ו
יג/א ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קצב, ר
יג/א ישרי לב עמ' כח
יג/א לב אריה (הורביץ) עמ' רלה
יג/א לחם חקי עמ' יג, יח, נד
יג/א לקוטי שיחות חיי שרה תשמה
יג/א לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 94, חכ"ח עמ' 218
יג/א לקוטי שיחות חל"ח עמ' 104
יג/א מדה טובה ח"א עמ' 221
יג/א מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' שח
יג/א מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף נז ע"ג
יג/א מעשה רקח
יג/א משאת המלך (תשסז) עמ' עא {בימי המשיח}
יג/א משאת המלך ח"ב סי' רעט {כשמוסיפין}
יג/א משאת מרדכי מכות עמ' עג
יג/א משנת חיים במדבר עמ' ג, תקנט
יג/א משנת חיים ערכין עמ' רכא-רכו
יג/א משנת יעבץ או"ח סי' מח, יו"ד סי' כו, שמיטה עמ' קמג, קמה, קנג
יג/א נזר הקדש (קפלן)
יג/א סודו של המשפט העברי עמ' 394
יג/א עיר מקלט עמ' קכד, קלב שער העדה
יג/א ערהשה"ע זרעים סי' לח ס' ב
יג/א פרי שמואל מכות עמ' קח
יג/א קונטרס חי' תורה (טרכטמן) עמ' ז
יג/א קרית מלך
יג/א שו"ת אור שמח דף פד
יג/א שלטי הגבורים עמ' צב
יג/א שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' תיב
יג/א שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' תטו
יג/א שערי טהר ח"ח סי' קכב אות ד (שצח ע"ד) {קנין הלוים בעריהם}
יג/א תורת לויים דף לה
יג/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' קפח-קפט
יג/א תחומין ח"ז עמ' 514
יג/ב איכות הסביבה עמ' 88
יג/ב אמונת עתיך גל' 120 עמ' 92 {משנת יעבץ}
יג/ב אמרי דבש דף קמ
יג/ב אמת ליעקב נשים עמ' קכז {כ"מ}
יג/ב ברור הלכה סוטה כז ע"ב ציון ד
יג/ב ברכות שמים מכות פ"ב אות שכו {שלשת אלפים}
יג/ב גור אריה במדבר פ' לה הע' 10
יג/ב דברים אחדים (קלצקין) עמ' קמה {שלשת אלפים}
יג/ב הל' יובל (שטרן) עמ' קצא
יג/ב הרמב"ם - שמרנות עמ' 148, 151
יג/ב התורה והמדינה ח"ב עמ' ס
יג/ב זכרון יוסף (שטיינהרט) או"ח סי' ז
יג/ב חדושים ובאורים (גרי') סוטה ל ע"ב
יג/ב חשבונות של מצוה עמ' רלט
יג/ב טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 479 {כ"מ}
יג/ב מדה טובה ח"א עמ' 221
יג/ב מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' רכג
יג/ב מזבח חדש דף כט ע"ג {כר"א}
יג/ב מלבושי יו"ט ח"ב יו"ד סי' א
יג/ב מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' קח
יג/ב מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' שי
יג/ב מעיני המים
יג/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/ב נחלת שמעון (קרסנר) יהושע ח"ב סי' נב אות ו
יג/ב ס' יובל לדוד קוטלר עמ' 274
יג/ב סודו של המשפט העברי עמ' 394
יג/ב עיני דוד דף לב ע"ב וע"ג
יג/ב עיר מקלט עמ' קלו עיר מקלט
יג/ב עמק הלכה (אורנשטין) סי' ו
יג/ב עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שצה ס"ק ב {3000 אמה}
יג/ב ערהשה"ע זרעים סי' לח ס' ג
יג/ב פרשיות בספרי הנביאים יהושע עמ' קצ
יג/ב קול דודי (תשף)
יג/ב קול דודי סוטה סי' תשכה
יג/ב קונטרס חי' תורה (טרכטמן) עמ' י
יג/ב קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' ל
יג/ב קרן פני משה ח"א עמ' קעב
יג/ב רלב"ג במדבר פל"ה פסוק ה עמ' קפב
יג/ב רנת יצחק יהושע עמ' קעד {חוץ למגרש לשדות}
יג/ב שארית ישראל (מינצברג) אהע"ז סי' יז
יג/ב שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' שסג
יג/ב שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' שפב, תט
יג/ב שפת אמת על התלמוד ח"א דף קה ע"ד
יג/ב תחומין חי"ב עמ' 473
יג/ב תשובה שלמה אהע"ז סי' ל
יג/ג דברי שאול דברים עמ' קמה
יג/ג הל' יובל (שטרן) עמ' קצב-קצד
יג/ג העמק דבר במדבר פ"לה פסוק ג בהרחב דבר
יג/ג התורה והמדינה ח"ז עמ' רנו, קובץ ט עמ' תקעח
יג/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרלג
יג/ג זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רפג
יג/ג חוות בנימין ח"ג עמ' תשכו
יג/ג מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' שי
יג/ג מעשה רקח
יג/ג נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 597
יג/ג נחלת שמעון (קרסנר) יהושע ח"ב סי' נז אות [א]
יג/ג עיר מקלט עמ' קג עיר מקלט
יג/ג ענפי ארז (זי') דף קצג ע"ב {צ"פ}
יג/ג ערהשה"ע זרעים סי' לח ס' ג
יג/ג פרשיות בספרי הנביאים יהושע עמ' רכט
יג/ג צפנת פענח בראשית עמ' צו
יג/ג קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שמג
יג/ג רנת יצחק יהושע עמ' רה {בית הקברות חוץ לתחום}
יג/ג שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' שסג
יג/ג תורת לויים דף לו, סד ע"ג
יג/ג תחומין חי"ב עמ' 476
יג/ג תשובה שלמה אהע"ז סי' כט דף מ ע"א
יג/ד אבי עזרי ח"א
יג/ד אור הישר [לח"מ שכנים פ"י ה"א]
יג/ד איכות הסביבה עמ' 88
יג/ד בית אהרן וישראל גל' מ עמ' קיח {אין עושים מגרש עיר}
יג/ד בני שמואל דף קיג ע"ב
יג/ד דברות משה ב"ב ח"א סי' כ הערה מב
יג/ד דלתי עזה עמ' קמג
יג/ד הדר איתמר עמ' רכג
יג/ד הל' יובל (שטרן) עמ' קצה-קצט
יג/ד הרמב"ם והלכותיו
יג/ד התורה והמדינה ח"ב עמ' ס, חי"א עמ' רכז
יג/ד זכרון יוסף (שטיינהרט) או"ח סי' ז
יג/ד חי' הגר"י סי' מ
יג/ד חי' הגרז"ס קדשים עמ' קעג
יג/ד חסדי דוד ח"ז עמ' תקעב-תקעג
יג/ד כנפי נשרים
יג/ד כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף כד ע"א
יג/ד מאור הקודש ערכין עמ' צח-צט, קא
יג/ד מילי דמרדכי
יג/ד מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רכא
יג/ד מקור חסד עמ' מט
יג/ד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' נו {אין עושין בערי הלוים עיר מגרש}
יג/ד משנת יעקב כאן
יג/ד משנת יעקב קנין עמ' רפח
יג/ד משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' תסה {מגרש}
יג/ד סודו של המשפט העברי עמ' 394
יג/ד ספרי דבי רב ח"ג עמ' שצג
יג/ד עיני דוד
יג/ד עיר מקלט עמ' קז
יג/ד ערהשה"ע זרעים סי' לח ס' ד
יג/ד קול יהודה (גרשוני) עמ' קכ
יג/ד קול צופיך עמ' קלו
יג/ד רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' רג, רמא, יחזקאל-תרי עשר עמ' קלא
יג/ד רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' לז, תקעג, תשט, ח"ב עמ' רע
יג/ד שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' תי
יג/ד תבואת יקב (פרידמן) עמ' קטו-קטז
יג/ד תורת לויים דף לו
יג/ד תורת ציון עמ' 347
יג/ד תחומין חי"ב עמ' 476
יג/ה אגרות הגרי"ד עמ' קעה
יג/ה איכות הסביבה עמ' 88
יג/ה איש על העדה (אלאביץ) עמ' 161
יג/ה אנצי"ת ע' א"י ח"ג הע' 118, 119
יג/ה באר אברהם (טרויב)
יג/ה בית יעקב (טבשונסקי) סי' קנה סעיף ז
יג/ה בנין הלכה עמ' קצז
יג/ה ברכות שמים מכות פ"ב אות שכג {שאר ערי ישראל, מל"מ}, שכו {לעשות משדה עיר}, שכט {שינוי מועט}
יג/ה גבורת יצחק מכות עמ' רסו {מל"מ}
יג/ה דברות משה ב"ב ח"א סי' כ הערה מב
יג/ה דליית הכרם עמ' תתתכא
יג/ה הדר איתמר עמ' רכג {בערי ישראל}
יג/ה הל' יובל (שטרן) עמ' ר-רב
יג/ה הרמב"ם והלכותיו
יג/ה התורה והמדינה ח"ב עמ' ס, ח"ט עמ' תקעח
יג/ה זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' ריא
יג/ה זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לט
יג/ה זכרון יוסף (שטיינהרט) או"ח סי' ז
יג/ה חוות בנימין ח"ג עמ' תשכו
יג/ה חי' הגרז"ס קדשים עמ' קעג {מל"מ}
יג/ה חי' חתם סופר [חי' חת"ס כתובות כד ע"ב, פיעטרקוב, שו"ת חת"ס יו"ד סי' שלא ד"ה איברא]
יג/ה חי' ר' שמואל ב"ב עמ' קז
יג/ה חסדי דוד ח"ז עמ' תקעב-תקעג
יג/ה חשבונות של מצוה עמ' רלט, רמה, שסה {מל"מ}
יג/ה כנפי נשרים
יג/ה כפתור ופרח (תשו) דף קלא ע"ב
יג/ה כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' קסב
יג/ה כתר המלך
יג/ה מאור הקודש ערכין עמ' צח
יג/ה מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' קיב
יג/ה מחנה יהודה (אשכנזי) דף קנג ע"א {מל"מ}
יג/ה מילי דמרדכי
יג/ה מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רכא, רעח
יג/ה מעין החכמה עמ' קפט {מל"מ}
יג/ה מעשה רקח
יג/ה מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' שמא
יג/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/ה משנת המדינה עמ' 30
יג/ה משנת חיים במדבר עמ' תקסב
יג/ה משנת חיים ערכין עמ' רכד {מל"מ}
יג/ה משנת יעקב קנין עמ' רצ {ק"ס}
יג/ה משנת ירושלים עמ' נט {מל"מ}
יג/ה משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' תסה {בשאר ערי ישראל}, תסו
יג/ה נועם חי"ח עמ' י
יג/ה נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 84
יג/ה נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' כא אות ו
יג/ה סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קנו
יג/ה סודו של המשפט העברי עמ' 394
יג/ה ענבי פתחיה עמ' 210
יג/ה ענפי ארז (זי') דף קיט ע"ג
יג/ה ערהשה"ע זרעים סי' לח ס' ד
יג/ה פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תרכו
יג/ה קול יהודה (גרשוני) עמ' קכא, קכד-קכה
יג/ה קול צופיך עמ' קלז, קמ
יג/ה קונטרס חי' תורה (טרכטמן) עמ' ח
יג/ה רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' רג
יג/ה שבט בנימין (טרכטמן) עמ' 48, 50
יג/ה שו"ת אור שמח דף קנא
יג/ה שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' שפב-שפג, תט-תי, תיב
יג/ה שפת אמת על התלמוד ח"ג דף עט ע"ד
יג/ה תבואת יקב (פרידמן) עמ' קטו-קטז {מל"מ}
יג/ה תורת לויים דף לו
יג/ה תורת ציון עמ' 347
יג/ה תחומין חי"ב עמ' 476
יג/ו אם למסורת (ביא') עמ' 28
יג/ו אנצי"ת ע' א"י ח"ג הע' 124
יג/ו אסיפת מחקרים תורניים תשלז עמ' יט
יג/ו בית אהרן (קארטשין) עמ' סח
יג/ו דליית הכרם עמ' תתתכא
יג/ו הל' יובל (שטרן) עמ' רג-רד
יג/ו התורה והמדינה ח"ט עמ' תקעח, קובץ יא עמ' רכז
יג/ו חי' הריצ"ד [צ"ל וכן בשאר ערי ישראל לא יסתור אדם את ביתו]
יג/ו חי' ר' שמואל ב"ב עמ' קז {רדב"ז}
יג/ו יקר הערך דף קמב ע"ב {רדב"ז}
יג/ו מגילת ספר לאוין דף ד ע"ג
יג/ו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' נו {לא יסתור אדם את ביתו לעשותו גינה}
יג/ו משנת המדינה עמ' 30
יג/ו נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 86-87
יג/ו ס' יובל לדוד קוטלר עמ' 274
יג/ו ערהשה"ע זרעים סי' לח ס' ה
יג/ו פרי עץ חיים (אביגדור)
יג/ו שם טוב - השלמה
יג/ו שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' שמא, שסד
יג/ו שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' שפד
יג/ו תורה לשמה (תשעג) עמ' תיט
יג/ו תחומין ח"ה עמ' 498
יג/ז אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' פז, ח"ו עמ' קצו
יג/ז אברהם יגל
יג/ז אוצר א"י ח"ה עמ' 291
יג/ז אור שמח
יג/ז אנצי"ת ע' בתי ערי הע' 122, 128
יג/ז דברי יציב חו"מ עמ' רכו
יג/ז הדר איתמר עמ' רכח
יג/ז הל' יובל (שטרן) עמ' רה-רז
יג/ז הערות ר"א סופר למאירי קידושין עמ' 121 הערה 15
יג/ז הרמב"ם כמחנך עמ' 212
יג/ז חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ערכין לג ע"ב]
יג/ז לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 92
יג/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' תקלא
יג/ז מעשה רקח
יג/ז משבצות זהב ירמיהו עמ' תרב
יג/ז עיר מקלט עמ' קכ
יג/ז ערהשה"ע זרעים סי' לח ס' ו
יג/ז רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תשח
יג/ז שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' רפא, שע, שפ
יג/ז שמות בארץ (תשנט) עמ' לה
יג/ז שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' שטו, תכא
יג/ז תורת לויים דף לו-לז
יג/ח אנצי"ת ע' בתי ערי הע' 127
יג/ח הל' יובל (שטרן) עמ' רח
יג/ח מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' קעג {ראב"ד}
יג/ח משנת יעקב כאן [משנת יעקב הל' ערכין פ"ד הכ"א], והפלאה עמ' רנו-רנט
יג/ח ערהשה"ע זרעים סי' לח ס' י
יג/ח קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' כט
יג/ח רלב"ג ויקרא פכ"ה פסוק לג עמ' שעו
יג/ח שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' נג, תח
יג/ח תאריך ישראל סי' ז אות כח
יג/ח תורת החוף ימים סי' לד אות יט
יג/ח תורת לויים דף לז
יג/ט אורח משפט (אנוליק) חו"מ סו"ס צז
יג/ט אנצי"ת ע' בתי ערי הע' 127
יג/ט בינת דניאל ח"א עמ' רעז
יג/ט הל' יובל (שטרן) עמ' רט
יג/ט ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רו {גאולת עולם}
יג/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' תקסו
יג/ט משבצות זהב ירמיהו עמ' תרב
יג/ט ספרי דבי רב ח"ב עמ' קנו
יג/ט ערהשה"ע זרעים סי' לח ס' י
יג/ט שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' שטו
יג/ט תורת לויים דף לז
יג/י אבי עזרי ח"ב
יג/י אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' תמב
יג/י אברהם יגל
יג/י אגרא לישרים סי' א
יג/י אגרות משה או"ח ח"ב סי' קיג {מל"מ}
יג/י אהל יצחק גיטין עמ' קנ
יג/י אוצמפה"ת ב"מ כו ע"א הע' 45
יג/י אוצר א"י ח"א עמ' 25, ח"ב עמ' 72, 91 , ח"ג עמ' 125, ח"ד עמ' 10, ח"ה עמ' 280, 281, 312
יג/י אור הישר [עונג יו"ט סי' קנא, דברי אברהם סי' ל]
יג/י אחר האסף עמ' קצג-קצד
יג/י אמונת עתיך גל' 120 עמ' 88, 94
יג/י אנצי"ת ע' א"י ח"א הע' 162, 170
יג/י אסיפת מחקרים תורניים תשלז עמ' יט
יג/י ארץ חמדה (ישראלי) עמ' נה
יג/י אש דת (תשמח) עמ' רד
יג/י אשר למלך
יג/י באר אברהם (טרויב)
יג/י באר מרים פ"ד ה"ט, פ"ה ה"ו
יג/י באר שרים (שולמן) עמ' קצ
יג/י בינת דניאל ח"א עמ' רעו-רפ
יג/י בית ישחק
יג/י בית מועד (גטיניו) דף מז ע"ב {בית ישחק}
יג/י בני דוד
יג/י ברית אברהם (פרנס) עמ' שסט
יג/י ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קעב-קעג, קצא
יג/י ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' צט עמ' רנח-רנט
יג/י ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שסה
יג/י גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף מז ע"ב {מל"מ}
יג/י גבורת יצחק (תשמח) דף עה, עז
יג/י גבורת יצחק (תשסו) עמ' עב, עד
יג/י גבורת יצחק מ"ש עמ' ריט, ביכורים עמ' כה
יג/י גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רצז
יג/י דברות משה ב"מ ח"א סי' כה ענף א
יג/י דברות משה זרעים עמ' תקסט {מל"מ}
יג/י דברי אברהם (מנדלסון) דף טו ע"ד {לוקה}
יג/י דברי חפץ עמ' מב
יג/י דברי טובה יהושע ט-יד עמ' תקצא {מל"מ בשם סמ"ג}
יג/י דברי שאול במדבר עמ' רעא
יג/י דליית הכרם עמ' תתתכא
יג/י הדרום חכ"ה עמ' 71
יג/י הוראות שעה פכ"א
יג/י הל' יובל (שטרן) עמ' רי-ריב
יג/י הלכה רבה ח"א עמ' 206-207
יג/י המאור הגדול (יעבץ) עמ' רכז
יג/י העמק דבר דברים פי"ח פסוק ב
יג/י הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' קנט
יג/י התורה והמדינה א עמ' פה-פו
יג/י וענפיה ארזי אל (תשסו) בראשית-שמות עמ' קט-קי
יג/י זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לט [עץ החיים (אבולפיה) פ' שופטים דף קיד]
יג/י זכרון יעקב (מרל) ח"א סי' ו ס"ק ו
יג/י חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' ריא, ח"ב סי' לה אות א
יג/י חוקת עולם עמ' 113-114 {איסור נטילת חלק בביזה}, 279 {ראב"ד}
יג/י חי' הגר"ח החדש עמ' תיב
יג/י חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' יז
יג/י חמדת ישראל ח"א דף כט ע"א
יג/י יד איתן
יג/י יד ישראל ח"ב
יג/י יין מלכות (שניאורסון) עמ' 291-293
יג/י יצחק ירנן
יג/י כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קצ
יג/י כתר אפרים עמ' כ-כא
יג/י כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' שפד, שצז {מל"מ}
יג/י לב אריה (הורביץ) עמ' קפח
יג/י להורות נתן במדבר עמ' קט, דברים עמ' קג
יג/י לחם חקי עמ' יח
יג/י לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 93, חכ"ח עמ' 117, 217
יג/י לקוטי שיחות חל"ח עמ' 103
יג/י מבית מאיר ח"ג עמ' מז {מל"מ}
יג/י מגילת ספר לאוין דף פד ע"ד
יג/י מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' שדמ
יג/י מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' ריז, רכה
יג/י מנחת בכורים (מיוחס) דף מא ע"ג
יג/י מנחת חינוך מצוה תקד (דף ע ע"ב)
יג/י מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ה עמ' י
יג/י מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' שמב, תטז {ראב"ד}
יג/י מסורה ח"ז עמ' מז
יג/י מעין החכמה עמ' רלה-רלו {ראב"ד}
יג/י מעשה הבא בעבירה עמ' 295
יג/י מעשה רקח
יג/י מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/י משאת המלך (תשסז) עמ' פז {לוקה}
יג/י משאת המלך ח"א סי' מז {לוקה}, ח"ב סי' רעח {מדוע לוקה}, ח"ד סי' תסד {לוקה}
יג/י משנה הלכות מהדו"ת יו"ד סי' תלה עמ' שנה {מל"מ - לעתיד לבוא}
יג/י משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' נג {כל שבט לוי מוזהרין שלא ינחלו בארץ כנען וכן הן מוזהרין שלא יטלו חלק בביזה בשעה שכובשין את הערים}
יג/י משנת חיים במדבר עמ' ג, שפט, תקסב
יג/י משנת יעבץ שמיטה עמ' קנ, קנד, קנו-קנז
יג/י משפט המלחמה עמ' קסז
יג/י משפט הצבא בישראל עמ' פ-פב, פד-פה
יג/י משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' כ {כ"מ}
יג/י נועם חט"ו עמ' רלה {בביזה}, חכ"ד עמ' קנד
יג/י נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' מה אות לה
יג/י ניר לדוד
יג/י נר דוד ח"ב עמ' יח-כא {רדב"ז}
יג/י נר מצוה (ואלק) מצוות דף קיט ע"ב
יג/י נתיב התורה (סאלים) דברים עמ' פח
יג/י סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קמ
יג/י ספרי דבי רב ח"ב עמ' קמד {ראב"ד}, קנו, ח"ג עמ' שעא
יג/י עינות מים דף נג ע"ג
יג/י עיר מקלט עמ' קג שער העדה
יג/י עץ חיים (אבלסון) עמ' קפו
יג/י ערבי נחל (תשנא) ח"ב עמ' שצ
יג/י ערבי נחל (תשסד) עמ' תתכ {ראב"ד}
יג/י ערהשה"ע זרעים סי' לח ס' יא, יב
יג/י פי שנים דף קמד ע"ב
יג/י פרי האדמה ח"א
יג/י צפנת פענח במדבר עמ' רט, רצב-רצג
יג/י צרור החיים (יעקב)
יג/י קונ' חי' תורה (טרכטמן) עמ' ט
יג/י קונטרסי שעורים גיטין שעור ו הערה 1
יג/י קרית מלך
יג/י רלב"ג במדבר פל"א פסוק ד עמ' קעב, דברים פי"ח פסוק יח עמ' קנט
יג/י רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' מא {חלק בביזה}
יג/י רנת יצחק פ' חלק עמ' יד
יג/י שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' קנז {לוקה}
יג/י שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 40 {מל"מ - לעתיד לבוא}
יג/י שבי ציון או"ח סי' טו
יג/י שבילי אשר
יג/י שבילי פנחס - לקוטי מאמרים (תשעח) עמ' תא
יג/י שבילי פנחס - לקוטי מאמרים (תשעט) עמ' קפב, שעד
יג/י שביעי קדש עמ' מח, נג
יג/י שולי הגליון עמ' קכח
יג/י שם דרך במדבר עמ' קסא
יג/י שמועות דוד עמ' קלה
יג/י שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' שעד
יג/י שעורי עיון התלמוד גיטין עמ' לג
יג/י שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' תכב
יג/י שעורי ר' שמואל ב"ב ח"ב עמ' קנב-קנג
יג/י שערי טהר ח"א שער ג סי' כא אות א, ח"ח סי' קטז
יג/י תורת האוהל (תשנג) עמ' ו-ט
יג/י תורת המלך (אריאלי) הל' מלכים פ"א ה"ה עמ' טז {כהן לא יוצא למלחמה}
יג/י תורת הקדש ח"א עמ' שלג
יג/י תורת לויים דף ב ע"ג, לח
יג/י תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' קצ-קצט
יג/י תורת מנחם ח"מ עמ' 233
יג/י תחומין ח"ה עמ' 497
יג/י תשובה מיראה (תשסו) עמ' טז
יג/יא אבי עזרי ח"א
יג/יא אבני אש (מילר) עמ' רי
יג/יא אבני נזר יו"ד סי' תלה אות ד
יג/יא אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' תמב
יג/יא אוצר א"י ח"א עמ' 25, ח"ב עמ' 72, 91, ח"ג עמ' 36 , 125, ח"ד עמ' 10, 11, 41, ח"ה עמ' 285-287, ח"ו עמ' 54
יג/יא אור הישר [תורת האהל דף ב ע"ב]
יג/יא אור לישרים (שולמן) עמ' קטו
יג/יא אוריתא יד עמ' קב
יג/יא אחר האסף עמ' קצג-קצד
יג/יא אמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' קיז
יג/יא אמונת עתיך גל' 103 עמ' 60 {שנכרת לאברהם}
יג/יא אמונת עתיך גל' 120 עמ' 88, 90, 94
יג/יא אנצי"ת ע' א"י ח"א הע' 446, 451
יג/יא ארץ חמדה (ישראלי) עמ' נו-נז, קט, קמא-קמו, קמה
יג/יא אשר למלך
יג/יא באהלה של תורה או"ח סי' מז אות ד
יג/יא באר מרים פ"ד ה"ט, פ"ה ה"ו
יג/יא בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' כא, קיד
יג/יא בדבר מלך חי"ב עמ' קלו
יג/יא בינת דניאל ח"א עמ' רעו
יג/יא בית אהרן וישראל גל' עה עמ' סה-סו, סח-סט
יג/יא בכורי הארץ עמ' 162-163
יג/יא בן ידיד
יג/יא בנין אב (שולמן) סי' לט, סי' מג אות ה
יג/יא ברכות שמים מכות פ"ב אות שפז
יג/יא ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קמו
יג/יא ברכת ראובן דף קנו ע"א-ע"ב
יג/יא ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שסו
יג/יא גבורת יצחק (תשמח) דף עו
יג/יא גבורת יצחק (תשסו) עמ' עג
יג/יא גבורת יצחק מכות עמ' רה {ראב"ד}
יג/יא גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רצד, רצז
יג/יא גינת ראובן תרומות עמ' תתקלא, תתרפג
יג/יא דברי חפץ עמ' מד
יג/יא דליית הכרם עמ' תתתכא
יג/יא דרשות הצל"ח השלם עמ' קפה
יג/יא הגהות חבר בן חיים
יג/יא הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' כד
יג/יא היכל מלך
יג/יא הל' יובל (שטרן) עמ' ריג-ריד
יג/יא הלכות מדינה ח"א עמ' כ, ח"ב עמ' מט
יג/יא וענפיה ארזי אל (תשסו) בראשית-שמות עמ' צט, קז-קי
יג/יא זהב התרומה - חלה עמ' תריג, תריח
יג/יא זכרון יעקב (מרל) ח"א סי' ו ס"ק ו
יג/יא חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' ריא
יג/יא חזון יחזקאל ב"ק פ"ח ה"ו
יג/יא חי' הגר"ח החדש עמ' תיב
יג/יא חי' מהרי"א צטרון עמ' 9 (בספרות רומיות)
יג/יא חכמת גרשון עמ' רב-רד
יג/יא חסדי יהונתן ח"ב סי' לה
יג/יא יד ישראל ח"ב
יג/יא ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קפא, קצח, רג
יג/יא יסודי ישורון ח"ב עמ' נג
יג/יא לאור ההלכה (תשסד) עמ' קצח, רא
יג/יא לב ים גיטין עמ' סב
יג/יא לחם חקי עמ' יא, יח-כ, נא, נה
יג/יא לחם שלמה (לניאדו) עמ' 53
יג/יא לכתך אחרי במדבר עמ' 252
יג/יא לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 207
יג/יא לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 93, חכ"ח עמ' 117, 217
יג/יא לקוטי שיחות חל"ח עמ' 104-108
יג/יא לקוטי שעורים (שטיין) גיטין סי' ו ס"ק ו
יג/יא לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' ק
יג/יא מבית מאיר ח"ג עמ' מח
יג/יא מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' נח, ח"ב עמ' שדמ
יג/יא מועדים וזמנים ח"א סי' יד
יג/יא מזכרת למשה עמ' סא, קמא-קמב
יג/יא מחנה יהודה (קצין) ח"ב סי' מו
יג/יא מטה אהרן ר"ה עמ' לו
יג/יא מי מרום על הגדה של פסח - הוספות (במהד' תשמט) עמ' קיז
יג/יא מלאכת חשב עמ' קסט
יג/יא מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' ריז, רכ, שח, ח"ב עמ' ב
יג/יא מנחת חינוך מצוה תח (דף לו ע"א)
יג/יא מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ה עמ' י
יג/יא מנחת עני (זינצהיים) ח"ב ע' כהנים ולויים בביזה
יג/יא מסילות הנביאים יהושע עמ' קנה
יג/יא מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' יב, טז, קיג {ראב"ד}, קעו
יג/יא מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
יג/יא מראות הים עמ' קעד-קעז
יג/יא מרגליות הים סנהדרין צ ע"ב אות ג-ד
יג/יא מרגניתא דר"מ
יג/יא משאת מרדכי מכות עמ' עב
יג/יא משבצות זהב עזרא עמ' קס
יג/יא משך חכמה במדבר פי"ח פס' כד, פל"א פס' כז
יג/יא משנת יעבץ חו"מ סי' לט, שמיטה עמ' סו, קלה, קלז, קנז, קנט, קפח, ריא
יג/יא משנת יעקב
יג/יא משנת ר' אהרן זרעים עמ' כו {ראב"ד}
יג/יא משפט הצבא בישראל עמ' פ-פא, פג-פד
יג/יא משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' טו, יז {חלוקת שטח חדש שנכבש}, תיב
יג/יא נועם חט"ו עמ' רלג, רלה
יג/יא נחלת שמעון (קרסנר) יהושע ח"ב סי' נד אות ב
יג/יא נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' ה אות יב
יג/יא נחמד למראה ח"ד דף קטו ע"א
יג/יא ניר לדוד
יג/יא נר מצוה (ואלק) מצוות דף קו ע"ג-ע"ד
יג/יא ספרי דבי רב ח"ב עמ' קמד, ח"ג עמ' שעב
יג/יא עין חיים ח"א עמ' קעד {לויים נוטלים חלק בארץ שנכבשה מחדש}
יג/יא עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' קנד
יג/יא עיר מקלט עמ' קכד עיר מקלט
יג/יא עמודי אור סי' עד אות ב
יג/יא עמק הלכה (אורנשטין) סי' כב אות ד
יג/יא עמק הנצי"ב פ' קרח פסקא ד עמ' קכא
יג/יא ענפי ארז (זי') דף קצג ע"א, ריח ע"ג
יג/יא עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף פט ע"ד, קיד ע"ד
יג/יא עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 219, 222
יג/יא עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 236, 239
יג/יא ערבי נחל (תשנא) ח"ב עמ' שצ
יג/יא ערבי נחל (תשסד) עמ' תתכ
יג/יא ערהשה"ע זרעים סי' לח ס' יג, יד
יג/יא פרשת דרכים (תשנב) עמ' עו
יג/יא פרשת דרכים (תשסה) עמ' קיד, קלו
יג/יא ציץ אליעזר ח"א סי' ד אות ג, ז
יג/יא קול יהודה (גרשוני) עמ' שלח
יג/יא קול צופיך עמ' קמג
יג/יא קונטרסי שעורים גיטין שעור ו הערה 1
יג/יא קרית מלך
יג/יא קרן פני משה ח"ב [קרן פני משה ח"א עמ' קצ]
יג/יא רלב"ג במדבר פל"א פסוק ד עמ' קעב, תועלת ט עמ' קעח, דברים פי"ח פסוק ב עמ' קנא
יג/יא רנת יצחק יהושע עמ' קז, קכה
יג/יא רנת יצחק יחזקאל-תרי עשר עמ' קפו, שמח, שפט
יג/יא רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שסח
יג/יא רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רל
יג/יא רנת יצחק פ' חלק עמ' יד
יג/יא רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' שיב
יג/יא שבי בנימין דף יב ע"ב
יג/יא שואל ומשיב מהדו"ב ח"ב סי' עג
יג/יא שולי הגליון עמ' קכח
יג/יא שיח ערב סנהדרין עמ' רי
יג/יא שם אליעזר דף קטז ע"ג {ראב"ד}
יג/יא שם דרך במדבר עמ' קסא
יג/יא שעורי הרב חלה עמ' קל
יג/יא שעורי עיון התלמוד גיטין עמ' לב
יג/יא שערי טהר ח"א שער ג סי' יט, סי' כא אות א, ח"ח סי' קטז
יג/יא תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' ג ס"ק ד {ראב"ד}
יג/יא תורת האוהל (תשנג) עמ' ג-ד
יג/יא תורת המלך (צדוק) סי' א ס"ק יח
יג/יא תורת הקדש ח"א עמ' שלד
יג/יא תורת ירוחם ח"ב דף עח ע"ג-ע"ד
יג/יא תורת לויים דף ב ע"ג, לט
יג/יא תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' קצו-קצט
יג/יא תורת מנחם חל"ז עמ' 176
יג/יא תיבת גומא (ורשנר) עמ' ריא {מל"מ}
יג/יא תיבת גומא (ורשנר) עמ' רמו
יג/יא תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תצה
יג/יא תיבת גומא (תשסז) עמ' קעג {בשאר ארצות}, קעד {מל"מ}
יג/יא תשובה מיראה
יג/יא תשובה מיראה (תשסו) עמ' טז
יג/יב אבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' כב, ח"ב עמ' סא
יג/יב אבן ישראל (פישר) הלכה ח"ה עמ' קצג, רל
יג/יב אבן ישראל עה"ת (לפני תשנט) עמ' לו, עא
יג/יב אבן ישראל עה"ת (תשסב) עמ' נב, קב, קטו
יג/יב אבן ישראל עה"ת (תשסז) עמ' עא, עו, קמו, קנט
יג/יב אבן פינה (קלצקין) עמ' 16 {ולמה זכה שבט לוי}
יג/יב אהל דוד (קהן) ח"ג דברי הימים א פי"ב פס' כג {לא עורכין מלחמה}
יג/יב אהל דוד (קהן) ח"ז שופטים פי"ט פסוק כט
יג/יב אוצר א"י ח"ה עמ' 279, ח"ו עמ' 39
יג/יב אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 7
יג/יב אור המאיר (שפירא) סי' לה אות ב בהגהה {אינו יוצא למלחמה}
יג/יב אור תורה (ריסקין) דברים עמ' 61
יג/יב אישי יובל עמ' 111, 158
יג/יב אמונת עתיך גל' 120 עמ' 88, 90, 94, 95
יג/יב אמרות אברהם (תשסג) פ' ויחי עמ' פו
יג/יב אמרי יצחק במדבר-דברים עמ' רלז הערה י
יג/יב אסופת מערכות עה"ת ח"א עמ' שה, ח"ג עמ' תלד, ח"ו עמ' שפב
יג/יב ארץ חמדה (ישראלי) עמ' נו
יג/יב אשר למלך
יג/יב באהלה של תורה או"ח סי' מז אות ד
יג/יב באמונה שלמה עמ' תכג
יג/יב באר יוסף ח"ג עמ' שיב
יג/יב באר לחי ראי
יג/יב באר מרים פ"ז ה"ד אות ג
יג/יב באר משה (אפשטיין) שמות עמ' שכו, במדבר עמ' תשעו
יג/יב בחסד יבנה עמ' רט
יג/יב בטחון בה' והשתדלות טבעית עמ' 222
יג/יב בינת דניאל ח"א עמ' רעו, רעח
יג/יב בית אבי ח"ב סי' קמב עמ' קצג {פטורים ממלחמה}
יג/יב בית יחזקאל (וייס) עמ' קצב, שלד-שלה
יג/יב בית יחזקאל (סרנה) גליונות
יג/יב בנתיב החסד (אלתר) עמ' 166
יג/יב ברכת אליהו (עמאר) פ' ויגש מאמר כה
יג/יב ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קצב
יג/יב ברכת מרדכי במדבר עמ' רמט
יג/יב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' רכב
יג/יב ברקאי ח"א עמ' 53, 54
יג/יב גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' קסב
יג/יב גבורת יצחק ימים נוראים עמ' קטז {לוי הובדל}
יג/יב גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' קכא, קכד
יג/יב גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רפו, רצ
יג/יב דבר שאול סוטה סי' סו אות לד
יג/יב דברות משה זרעים עמ' תקעא {ולמה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל ובביזתה עם אחיו מפני שהובדל לעבוד את ה' לשרתו}
יג/יב דברי טובה יהושע ט-יד עמ' תרכ
יג/יב דברי יואל בראשית ח"ב עמ' שצג
יג/יב דברי יואל מועדים ח"ה עמ' תכו
יג/יב דברי יואל מועדים ח"ו-ח"ז כט שבט כד
יג/יב דברי שאול דברים עמ' רצט
יג/יב דולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות ח"א עמ' קפא, תפט, תצח, ח"ב עמ' סד, עג, צה
יג/יב דינא דמלכותא (שור) עמ' תקעה
יג/יב דליות דוד מו"ק עמ' קלד
יג/יב דקה מן הדקה דף עב ע"ב
יג/יב דרך חיים (תשע) פ"ג הערה 669
יג/יב דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' שלו, תקלב
יג/יב דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קכט, קלז, רנח
יג/יב הגיוני משה עמ' 415, 417
יג/יב הל' יובל (שטרן) עמ' רטו-רטז
יג/יב הלכות מדינה ח"ב עמ' מו, מט, רמט, ח"ג עמ' כג, מא
יג/יב העבודה ואשי ישראל (קמלהר) עמ' ח
יג/יב העמק דבר דברים פ"י פסוק ח
יג/יב הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' קס
יג/יב הפוסק תשח סי' תתרפד
יג/יב התורה והמדינה ח"ה עמ' סב, קובץ ז עמ' רמו-רמז
יג/יב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' שמו
יג/יב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שמט
יג/יב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תנט
יג/יב ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' שמז
יג/יב ולאשר אמר תהלים עמ' רלו {לוי הובדל לעבוד את ה׳ לשרתו}
יג/יב זאת ליעקב במדבר עמ' פא, קצה, שטז
יג/יב זאת ליעקב דברים עמ' שיד, תקסח
יג/יב זאת ליעקב ויקרא עמ' לז, קכב
יג/יב זהב התרומה - חלה עמ' תריז
יג/יב זכרון יעקב (מרל) ח"ג סי' נא ס"ק ג
יג/יב זכרון מלך (א"ש)
יג/יב זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' קמד {לעבוד}
יג/יב חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' לה אות ד
יג/יב חוקת עולם עמ' 113-114
יג/יב חזון יחזקאל סוטה פ"ז הט"ו
יג/יב חי' הגאון אדר"ת עמ' רטז {לא עושים מלחמה}
יג/יב חקרי זמנים ח"ב עמ' לז
יג/יב טל חיים (טל) ימים נוראים (תשע) עמ' רמד
יג/יב טל חיים (טל) ימים נוראים (תשעה) עמ' רמג
יג/יב יחוה דעת ח"ג עמ' רמח, ח"ה עמ' רנה
יג/יב יחל ישראל אבות ח"ד עמ' קז
יג/יב ים שמחה עמ' קנ, שיז, תכט
יג/יב יסודי ישורון ח"ב עמ' נב-נג
יג/יב ישרי לב עמ' קל
יג/יב כנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' לה
יג/יב כס המלך עמ' מט-נ
יג/יב כתב אמת ח"א עמ' מא
יג/יב לאור ההלכה (תשסד) עמ' כז-כח {לא עורכים מלחמה}
יג/יב להורות נתן דברים עמ' רד
יג/יב להורות נתן מועדים ח"ה עמ' רז, רמא
יג/יב להעיר להורות ולהשכיל ח"ד עמ' קו
יג/יב לחם חקי עמ' קנו-קנז
יג/יב לכתך אחרי במדבר עמ' 73, 74, 250
יג/יב לקוטי שיחות ח"כ עמ' 240
יג/יב לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 97, חכ"ח עמ' 117, 344
יג/יב לקוטי שיחות חל"ח עמ' 107
יג/יב לקט שיחות מוסר ח"א עמ' שס, ח"ב עמ' כב
יג/יב מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 91
יג/יב מאיר נתיבות ח"א עמ' שעח
יג/יב מבוא למשנה תורה עמ' 330, 285, 321, 354
יג/יב מגן צבי עמ' תפ
יג/יב מדרכי הכרם ח"ג עמ' 45
יג/יב מוסר דרך - אפיקי חיים עמ' רט
יג/יב מוריה גל' קעט עמ' יב
יג/יב מורשה - שיחות למועדים עמ' קח
יג/יב מחקרי ארץ ח"ז אה"ע סי' א
יג/יב מחשבות חרוץ פי"ח עמ' 158, 149
יג/יב מטר השמים (תשנז) עמ' קח, קי
יג/יב מילי דמרדכי
יג/יב מלך ישראל עמ' 369
יג/יב מנחת יצחק (וייס) עה"ת ח"א עמ' מח
יג/יב מנחת שלמה (לוין) עמ' קנג {כהן במלחמה - חשש טומאת מת}
יג/יב מסילות הנביאים יהושע עמ' רמח
יג/יב מערכי לב (שוואב) מועדים ח"ב עמ' צא
יג/יב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף ריט ע"א
יג/יב מצווה ועושה ח"א עמ' תקמב-תקמג
יג/יב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' נה {לא עורכין מלחמה כשאר ישראל}
יג/יב משנת חיים במדבר עמ' שלב
יג/יב משנת יוסף על התורה ח"א עמ' שיב
יג/יב משנת יעבץ שמיטה עמ' קנח
יג/יב משנת ר' אהרן מאמרים (תשמח) ח"א עמ' עה
יג/יב משנת ר' אהרן מאמרים (תשמח) ח"ג עמ' לא, קמז
יג/יב משנת ר' אהרן מאמרים (תשמח) ח"ד עמ' מב
יג/יב משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' עה
יג/יב משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' לא, קמז
יג/יב משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' מב
יג/יב משפט המלוכה עמ' תס-תסא
יג/יב משפט המלחמה עמ' לז-לט, מג-מד
יג/יב משפט הצבא בישראל עמ' עו-עח, צב, קסא
יג/יב משפטי עזיאל ח"ט עמ' ריז
יג/יב משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' לח {תפקידם לעסוק בתורה}, תיב {מלחמת כיבוש א"י}, תיג
יג/יב משפטים לישראל עמ' רכ
יג/יב נהורא דעיינין ברכות עמ' סב {להורות דרכי ה'}
יג/יב נועם חט"ו עמ' רלב, חכ"ד עמ' קנד
יג/יב נחלת שמעון (קרסנר) מלכים א ח"ב סי' מד אות ג
יג/יב נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"ב סי' מז אות מט
יג/יב נפלאות מתורתך (תשסה) ע' לוים
יג/יב נתיב התורה (סאלים) דברים עמ' פח
יג/יב נתיב התורה (סאלים) ויקרא עמ' קיז
יג/יב נתיבות יצחק ח"ב עמ' פט, רעד
יג/יב ספרי דבי רב ח"ג עמ' שעג
יג/יב עליות משה (תשנב) ח"א עמ' שד
יג/יב עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תשנ
יג/יב עמלות בתורה (לוריא) עמ' קכ, קנה-קנו
יג/יב עמק הנצי"ב פ' קרח פסקא ד עמ' קיב
יג/יב ערהשה"ע זרעים סי' לח ס' טו
יג/יב ערכי משפט ויהדות עמ' 115
יג/יב פחד יצחק (זס') עמ' סח
יג/יב פנינים על התורה ומועדים עמ' קכב {להורות דרכיו}
יג/יב פנת יקרת חולין פ"י עמ' יד
יג/יב פרח מטה אהרן (סול') מדע עמ' 97
יג/יב פרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' פה
יג/יב פתחי נדה (פוטאש) עמ' יד
יג/יב צדקת הצדיק פ"ז
יג/יב צהר גל' י עמ' 146 {פטורים ממלחמה}
יג/יב צפנת פענח במדבר עמ' רצז, דברים עמ' יז
יג/יב קובץ השמיטה עמ' תשח
יג/יב קול דודי סוטה סי' אלף כה
יג/יב קול יהודה (גרשוני) עמ' קמה
יג/יב קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' עב
יג/יב קול צופיך עמ' קעו
יג/יב קונטרס השביעית (קלמנוביץ) בהקדמה
יג/יב קרית מלך
יג/יב קרן הצבי מצוה ט אות ו, מצוה ע אות ז
יג/יב קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' ט
יג/יב רנת יצחק דברי הימים עמ' מג {פטורים ממלחמה}
יג/יב רנת יצחק יהושע עמ' נא, קפב, רס, שפו, תח, שמואל עמ' קנו, מלכים עמ' קנט
יג/יב רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רצה, שסח
יג/יב רנת יצחק תהלים עמ' מט, משלי עמ' קכז
יג/יב רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' רמד, תקסג, שנה, תיב, תשמד {לא יוצאים למלחמה}ח"ב עמ' סב, שנה-שנו
יג/יב רנת יצחק תפלה לימי המועדים עמ' קכא
יג/יב רנת יצחק תפלה עמ' קצה, שלד
יג/יב רץ כצבי (תשסג) ח"ב עמ' שיא
יג/יב רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' לח
יג/יב שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' קנז-קנח
יג/יב שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 39 {הקדמת לוי בזה"ז}
יג/יב שו"ת השבי"ט ח"א, פתח השער עמ' 13
יג/יב שומרי משפט (צ'כנוב) ח"א עמ' יב {חיל ה'}
יג/יב שי כהן עמ' עד
יג/יב שיחת מלאכי השרת עמ' 5
יג/יב שירת הפסח אות נה
יג/יב שם ישראל - שו"ת עמ' רלג
יג/יב שמועת חיים ערכין ח"א עמ' קמט-קנ, ח"ב עמ' שעב
יג/יב שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' 11, 15, שכב
יג/יב שערי הישיבה ח"א עמ' 37, ע, ח"ב עמ' מד
יג/יב שפתי חיים - מדות ועבודת ה' ח"ב עמ' עז
יג/יב תבואת יקב (פרידמן) עמ' מא {לא עורכים מלחמה}
יג/יב תורת המועדים (תשכד) עמ' 152
יג/יב תורת המועדים (תשנו) עמ' 165
יג/יב תורת לויים דף מ
יג/יב תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' קצו-קצט
יג/יב תורת מנחם ח"ס עמ' 343
יג/יב תורת מנחם חל"ז עמ' 176
יג/יב תורת מנחם חנ"ד עמ' 302, חנ"ה עמ' 390
יג/יב תורת מנחם חס"ד עמ' 295 {הובדל לעבוד את ה' לשרתו וכו' שנאמר אני חלקך ונחלתך}
יג/יב תחומין ח"ג עמ' 237, ח"ו עמ' 39, ח"ז עמ' 280, 326-325
יג/יב תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תצו
יג/יב תפארת ציון (אבא שאול) עמ' שיג
יג/יג אבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' קכב
יג/יג אבני אש (מילר) עמ' תמג
יג/יג אגרת על הבטחון (תשסב) עמ' קו, קכא
יג/יג אגרת על הבטחון (תשע) עמ' קיב, קכט
יג/יג אהל דוד (קאהן) ח"ה תהלים פכ"ה פסוק ח
יג/יג אהל דוד (קהן) ח"א תהלים פמ"ה פס' א, פקי"א פס' א, פקכ"ז פס' ב, ח"ב משלי פל"א פס' יד
יג/יג אהל שרה לאה עמ' תתעה, תתעח
יג/יג אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' רא
יג/יג אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קל, קצה
יג/יג אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' קמו, קסג, רכג, רמג, רמח, רפא, תנג, תצג, תצז, תקלט, תקנט, תרנח
יג/יג אור השבת - זכרון לר"מ רוטנברג עמ' קטו
יג/יג אור תורה (ריסקין) דברים עמ' 61
יג/יג אורח ישראל סי' כד הערה מב
יג/יג אילת אהבים (ברים) עמ' שלח
יג/יג אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' רי {רדב"ז}
יג/יג אמונת עתיך גל' 120 עמ' 88, 96
יג/יג אמונת עתיך גל' 121 עמ' 153
יג/יג אמרי דוד (מלי') קונ' ת"ת עמ' לו, לח
יג/יג אמרי חן (בן סניור) יהושע עמ' 168
יג/יג אמרי יצחק במדבר-דברים עמ' רלז הערה י
יג/יג אמרי מאיר (מאירי) דברים פכ"י פסוק י מס' 1 {עבודת כפיים}
יג/יג באמונה שלמה עמ' תכ
יג/יג באר יוסף ח"ג עמ' שיב
יג/יג באר לחי ראי
יג/יג באר מרים פ"ז ה"ד אות ג
יג/יג באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תשכז, שמות עמ' תל, תשפא, תשצו, תתרלג, ויקרא עמ' עה, רעו, במדבר עמ' לא, תמא
יג/יג באר שרים (שולמן) עמ' ז
יג/יג באר שרים (שלזינגר) במדבר פ' קרח סי' ו אות ד, חוקת סי' ו אות ה {פרק עול חשבונותיו}, מסעי סי' ב אות ג
יג/יג באר שרים פרשת משפטים דרוש ב אות ג, כי תשא דרוש ד אות ס
יג/יג בחסד יבנה עמ' רט
יג/יג בטחון בה' והשתדלות טבעית עמ' 222
יג/יג בין המשפתים ויקרא פ' קדושים אות ב
יג/יג בין השורות עמ' שח, שיא
יג/יג בינת דניאל ח"א עמ' רעו, רעח
יג/יג בית אהרן וישראל גל' כא עמ' קיז
יג/יג בית אהרן וישראל גל' קיא עמ' קנה {קדש קדשים}
יג/יג בית דוד (לייטר) סי' לח
יג/יג בית יחזקאל (סרנה) גליונות
יג/יג בית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר נט אות ד
יג/יג בן ידיד דף כא ע"א
יג/יג בנין דוד (טאוב) - דרשות עמ' קיא
יג/יג בנין עולם (ת"ת) עמ' נא, קמה-קמו
יג/יג בצור ירום ח"א עמ' פג
יג/יג בצור ירום עמ' פג
יג/יג ברור הלכה נדרים סב ע"א ציון א
יג/יג ברור הלכה שבת, גליון רצי"ה עמ' ד
יג/יג ברכת אליהו (עמאר) פ' ויגש מאמר כה
יג/יג ברכת מרדכי במדבר עמ' כה-כו, רמט
יג/יג ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' צ
יג/יג ברכת מרדכי ויקרא עמ' כג
יג/יג ברכת מרדכי ויקרא-דברים מהדו"ת ומועדי ה' מהדו"ת עמ' יב, קנז
יג/יג בתורתו יהגה (תשעב) עמ' רנט {כל איש ואיש מכל באי עולם}
יג/יג בתורתו יהגה ח"א עמ' שיא, שטו-שטז
יג/יג בתורתו יהגה ח"ג עמ' ו, צח, קמד-קמז
יג/יג גבורות אליהו או"ח סי' כח
יג/יג גבורת יצחק אבות עמ' קנו, רצח, שז
יג/יג גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' לב
יג/יג גבורת יצחק שבועות עמ' רצז
יג/יג גביע הכסף ח"ב עמ' רסד {נדבה רוחו והבינו מדעו}
יג/יג גחלי אש דף ד ע"ב, ז ע"א, יט ע"ב
יג/יג גינת המלך עמ' יח
יג/יג גל עיני (תשע) ח"ב עמ' קב
יג/יג גליוני הגר"ש עמ' פד-פה {כל איש - גם גוי}
יג/יג גן שושנים ח"א עמ' קיא
יג/יג גנזי ישראל (טשורטקוב, תשעד) על התורה עמ' תב {צדיק נקרא כהן}
יג/יג דבר מלכות ויקרא עמ' 219
יג/יג דברות אליהו ח"ו עמ' קעא
יג/יג דברי הרב עמ' רפח {כל יהודי}
יג/יג דברי חנינא - מזלות עמ' ע, עה, עח
יג/יג דברי חנינא - ת"ת עמ' רנג
יג/יג דברי יונה ח"א עמ' עה, קסד
יג/יג דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' י
יג/יג דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' לח
יג/יג דברי שאול דברים עמ' רצט
יג/יג דברים בעתם (מרגליות) עמ' 188
יג/יג דברים בעתם (מרגליות) עמ' רפ
יג/יג דולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות ח"א עמ' קפא, תפט, תצח, ח"ב עמ' סד, עג, צה
יג/יג דולה ומשקה פורים עמ' רעב
יג/יג דורש טוב עמ' 75, 78
יג/יג דליות דוד מו"ק עמ' קלב-קלד
יג/יג דעת הרמב"ם עמ' 407, 409
יג/יג דעת השם (אוחנה) עמ' סב
יג/יג דעת חיים עמ' מו
יג/יג דרך אמונה ובטחון עמ' כה, כט, עו, קעא, רג
יג/יג דרך חיים (תשע) פ"ב הערה 240, 297, פ"ג הערה 669
יג/יג דרשות מנחת יצחק עמ' לט
יג/יג דרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' קלג
יג/יג דרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' קסו {יפרוק עול חשבונות רבים}
יג/יג דרשות שבט הלוי ח"א עמ' כ, כח, קיח, קל, רפ
יג/יג דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' יד, לג, קכט, קלז, קעז, ר, רנט
יג/יג הגיוני משה עמ' 416
יג/יג היכל יצחק אהע"ז ח"א עמ' 24 {ת"ח הם חיל ה'}
יג/יג הל' יובל (שטרן) עמ' ריז-ריח
יג/יג הלכות מדינה ח"ב עמ' נו, רמט, ח"ג עמ' כג
יג/יג העבודה ואשי ישראל (קמלהר) עמ' ח-ט
יג/יג העמק דבר דברים פ"י פסוק ח
יג/יג הערות ר"י ליינר
יג/יג הר המלך ח"ב עמ' רסו
יג/יג הרמב"ם - שמרנות עמ' 66
יג/יג הרמב"ם כמחנך עמ' 61, 68, 169, 255
יג/יג התורה והמדינה ח"ה עמ' נ, נג, שנז
יג/יג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תלט
יג/יג ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ד עמ' רה
יג/יג ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ה עמ' רכב
יג/יג ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' קפט
יג/יג ושב ורפא לו עמ' קעו, רא
יג/יג זאת ליעקב במדבר עמ' קעג, קצז
יג/יג זאת ליעקב ויקרא עמ' קכב
יג/יג זבחי צדק (דיסקין) עמ' שכח {פרק מצווארו עול החשבונות}
יג/יג זכרון נחום עמ' סב
יג/יג זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' ריד, רכה
יג/יג חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' כד אות יג
יג/יג חוקת עולם עמ' 113-114
יג/יג חי' יפה לב עמ' שמא-שמב
יג/יג חי' מהרי"א צטרון עמ' 12 (בספרות רומיות)
יג/יג חיים שיש בהם (גרוס) דרשות ח"א עמ' לג, קפג, רפג
יג/יג חקרי זמנים ח"ד עמ' תסג
יג/יג חקרי לב (הימן) בראשית עמ' נז
יג/יג טל חיים (טל) ימים נוראים (תשע) עמ' רמד
יג/יג טל חיים (טל) ימים נוראים (תשעה) עמ' רמג
יג/יג יד אברהם מכשירין פתיחה ב אות כא
יג/יג יד ישראל ח"ב
יג/יג יד פשוטה מדע עמ' ג
יג/יג יחל ישראל אבות ח"ד עמ' קז, קעח
יג/יג יין מלכות (שניאורסון) עמ' 294
יג/יג ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רצא
יג/יג יקר הערך דף קמב ע"ג {מל"מ}
יג/יג ישרי לב עמ' קל
יג/יג כבוד חכמים (הורוויץ) דף לז ע"ג
יג/יג כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תכח
יג/יג כס המלך עמ' מט-נ
יג/יג כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תה
יג/יג לב שלום בראשית עמ' מב, קפ
יג/יג להוגה דעות פ"א ה"ד
יג/יג להורות נתן מועדים ח"ג עמ' שעב
יג/יג לכתך אחרי במדבר עמ' 73-74
יג/יג לקוטי שיחות ח"ח עמ' 192, 325, 346, חי"ד עמ' 131, חי"ז עמ' 36, חי"ט עמ' 561, ח"כ עמ' 242
יג/יג לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 121, 246, חכ"ח עמ' 104, 122, 333, חכ"ט עמ' 259
יג/יג לקוטי שיחות חל"א עמ' 163, 189
יג/יג לקוטי שיחות חל"ג עמ' 7, 225
יג/יג לקוטי שיחות חל"ה עמ' 18, 111
יג/יג לקוטי שיחות חל"ז עמ' 65
יג/יג לקוטי שיחות חל"ח עמ' 5, 109, 225
יג/יג לקוטי שיחות חל"ט עמ' 370
יג/יג לקוטי שיחות חלק ל עמ' 168
יג/יג מאור הקודש מנחות ח"א עמ' יב, ח"ב בפתח דבר עמ' 14
יג/יג מאורות ירושלים כרך ד (תשסז) עמ' רט-רי
יג/יג מאורי המועדים עמ' פב, קנט, ריב
יג/יג מאיר נתיבות ח"א עמ' שג, שעט, ח"ב עמ' כה, ח"ג עמ' רנז
יג/יג מאיר נתיבות ח"ב עמ' רכב
יג/יג מבוא למשנה תורה עמ' 330
יג/יג מבשר טוב - קדושת ישראל עמ' 23, צ, צד
יג/יג מדרגת האדם ח"א עמ' רח
יג/יג מדרכי הכרם ח"ג עמ' 45
יג/יג מוסר המקרא והתלמוד עמ' פז {כל באי עולם - גם גוי}
יג/יג מוריה גל' קעט עמ' יב
יג/יג מורשה - שיחות למועדים עמ' קח
יג/יג מחנה יוסף (תשעב) בפתח המחנה אות ו
יג/יג מחנה יוסף (תשעב) הדרת מלך סי' ג אות ג
יג/יג מחקרי ארץ ח"ז אה"ע סי' א
יג/יג מחשבת מוסר ח"א עמ' נו
יג/יג מכתב מאליהו (דסלר) ח"ב עמ' 262
יג/יג מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"ב עמ' 27
יג/יג מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' נג
יג/יג מנחת אשר פסחים עמ' רמט
יג/יג מעדני ביאורים עמ' פד
יג/יג מערכי לב (שוואב) מועדים ח"ב עמ' מו
יג/יג מעשה רקח
יג/יג מפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' תנז
יג/יג מצווה ועושה ח"א עמ' תקמב-תקמג
יג/יג מצור דבש (שטיינהויז) עמ' קד
יג/יג מרפא לנפש בראשית עמ' רלט
יג/יג משאת משה (חברוני) מוסר (תשלו) עמ' קנט
יג/יג משבצות זהב ירמיהו עמ' צה*, תרסה
יג/יג משבצות זהב עזרא עמ' שו
יג/יג משבצות זהב שופטים עמ' יד
יג/יג משך חכמה שמות פט"ז פס' לב
יג/יג משכנות לאביר יעקב ח"א דף ב ע"ב
יג/יג משנה הלכות מהדו"ת או"ח הקדמה עמ' ב
יג/יג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' קמ
יג/יג משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רסד
יג/יג משנת חיים דברים עמ' רד, רז, רי, שצב
יג/יג משנת חיים קדושין עמ' תקח-תקי
יג/יג משנת יוסף על התורה ח"א עמ' שו, שיב, ח"ב עמ' רצד, שיב, שפב
יג/יג משנת יעקב
יג/יג משנת ר' אהרן מאמרים (תשמח) ח"א עמ' עה, ח"ב עמ' רב
יג/יג משנת ר' אהרן מאמרים (תשמח) ח"ג עמ' קמז
יג/יג משנת ר' אהרן מאמרים (תשמח) ח"ד עמ' מב, פב
יג/יג משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' עה
יג/יג משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' רב
יג/יג משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' קמז
יג/יג משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' מב, פב
יג/יג משפט המלחמה עמ' מג-מו
יג/יג משפט הצבא בישראל עמ' עו-עז
יג/יג משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' לח, תיג {לפטור ת"ח ממלחמה}
יג/יג משפטים לישראל עמ' רכ
יג/יג מתנת חיים - שבת ור"ח עמ' קו
יג/יג מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' שפ
יג/יג מתנת חיים קנינים עמ' קמח
יג/יג נחלה לישראל (תשעז) ח"א עמ' צג
יג/יג נחלת דבש (ברייזכר) עמ' רטז, שטו-שטז, שלב
יג/יג נחלת מים סי' לט אות ג
יג/יג נפלאות מתורתך (תשסה) ע' לוים
יג/יג נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' ו, ז, יד, קכה, קעו
יג/יג נתיב התורה (סאלים) ויקרא עמ' צח
יג/יג נתיבות אמונה עמ' ריב
יג/יג נתיבות יצחק ח"ב עמ' עו
יג/יג נתיבים במשפט העברי עמ' 29, 13
יג/יג נתן פריו נדרים עמ' קל
יג/יג נתן פריו סוכה עמ' שמג
יג/יג ס' הקנינים עמ' עו
יג/יג סודו של המשפט העברי עמ' 115
יג/יג עטורי כהנים 146 עמ' 28-29
יג/יג עטרת חן ח"א עמ' קצא
יג/יג עטרת חן ח"ב עמ' רמ, רמו
יג/יג עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' ריז
יג/יג עלי שור ח"ב עמ' ע, קיד
יג/יג עץ אפרים (תכלת) דף מח ע"א
יג/יג עקבי אבירים (תשעא) עמ' קסב
יג/יג עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 53, 230-229
יג/יג עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 248
יג/יג ערהשה"ע זרעים סי' לח ס' טז
יג/יג ערכי משפט ויהדות עמ' 115
יג/יג פאת שדך יו"ד עמ' רנד-רנה
יג/יג פני מלך במדבר עמ' רפג
יג/יג פני מנחם - תורה ומועדים חנוכה עמ' רעא, ויחי עמ' תו, שמות עמ' ח, כי תשא עמ' רו, ריז-ריח, ויק"פ עמ' רמב, רמט, אמור עמ' קמד, במדבר עמ' ז, נשא עמ' נד, ס, בהעלותך עמ' סג, ע, עא, עו, עקב עמ' נח, ס, שופטים עמ' קב, קיג, בר מצוה עמ' נו, נישואין וש"ב עמ' קפ {ולא שבט לוי בלבד אלא כל איש ואיש מכל באי העולם אשר נדבה רוחו אותו}
יג/יג פניני רבנו הגרי"ז עמ' שנג
יג/יג פנינים על התורה ומועדים עמ' קיג
יג/יג פנת יקרת חולין פ"י עמ' יד
יג/יג פנת יקרת חולין פ"י עמ' פה, פז
יג/יג פרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' קנח
יג/יג פרח מטה אהרן (סול') מדע עמ' 97
יג/יג פרי עץ החיים (שטינברג, תשסו) עמ' קנה
יג/יג פרי צדיק (ר' צדוק) תצוה אות ז, יב, שלח אות ט, קרח אות ב, בלק אות יב {ולא שבט לוי בלבד אלא כל איש}
יג/יג פרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' פה
יג/יג פתחי נדה (פוטאש) עמ' יד
יג/יג צהר גל' ט עמ' 110, 111, גל' י עמ' 19
יג/יג קובץ השמיטה עמ' תשח
יג/יג קובץ חי' תורה (במגל"ט) ג עמ' 138 {מכל באי עולם}
יג/יג קול דודי (תשף)
יג/יג קול יעקב (טייטלבוים) עמ' קצד {פורק מעליו עול החשבונות}
יג/יג קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' מד
יג/יג קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' עב
יג/יג קנה חכמה פ"א ה"ח אות א ס"ק י {יזכה בעוה"ז דבר המספיק לו}
יג/יג קרית מלך
יג/יג רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה, הקדמה עמ' כז
יג/יג רווחא שמעתתא ח"א, הקדמה עמ' 6
יג/יג רנת יצחק יהושע עמ' קמד {יזכה לו דבר המספיק לו}, שמואל עמ' תכח, תפז {ה' מנת חלקי}
יג/יג רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' קמג, רמא, תהלים עמ' מח, עג, קכא
יג/יג רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' סב
יג/יג רנת יצחק תענית עמ' קנג
יג/יג רנת יצחק תפלה לשבת עמ' קטז, קצ
יג/יג רנת יצחק תפלה עמ' צ, שלד
יג/יג רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' לח
יג/יג שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' קס
יג/יג שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 39 {הקדמת לוי בזה"ז}
יג/יג שבי בנימין דף לו ע"ב
יג/יג שבילי פנחס - לקוטי מאמרים (תשעח) עמ' תא
יג/יג שבילי פנחס - לקוטי מאמרים (תשעט) עמ' קפב, שעד
יג/יג שו"ת השבי"ט ח"א, פתח השער עמ' 13
יג/יג שיח דוד (תשסד) עמ' קכב {מנת חלקי וכוסי}
יג/יג שיח דוד (תשסח) עמ' קמב {אתה תומיך גורלי}
יג/יג שיחות לספר במדבר עמ' קסח
יג/יג שיחות ר' צבי יהודה במדבר עמ' 409
יג/יג שיחת מלאכי השרת עמ' 6
יג/יג שירת דוד (תשסז) עמ' תקמג
יג/יג שירת הפסח אות נה
יג/יג שם דרך - הישר והטוב עמ' פה
יג/יג שם דרך בראשית ח"ב עמ' מז
יג/יג שם דרך דברים עמ' קסט, רטז, שח
יג/יג שמועות דוד עמ' סו
יג/יג שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' כז
יג/יג שמחת מרדכי עמ' צב
יג/יג שמן ראש פסח ח"א עמ' רצא
יג/יג שער ראובן (כץ) עמ' סו-סז
יג/יג שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' 11, 15, שכב
יג/יג שערי שיש יהושע ח"א עמ' נא
יג/יג שערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' רטו, רנא
יג/יג שערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' רכט, רעז
יג/יג שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קמג
יג/יג שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' קפד
יג/יג שררה שהיא עבדות ח"א עמ' 657, 725
יג/יג תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' ר-ריח
יג/יג תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' שכד-שכה
יג/יג תורת מנחם ח"ט עמ' 18, ח"י עמ' 242, חי"ג עמ' 28, חי"ד עמ' 88, חט"ז עמ' 17, ח"כ עמ' 49,44, חכ"א עמ' 57, 300, חכ"ג עמ' 90, 109, 165 {ולא שבט לוי בלבד אלא כל איש ואיש וכו' אשר נדבה רוחו וכו' לעמוד לפני ה' וכו'}
יג/יג תורת מנחם ח"ס עמ' 209, 212
יג/יג תורת מנחם חכ"ז עמ' 70, חכ"ח עמ' 133, 165
יג/יג תורת מנחם חל"א עמ' 82
יג/יג תורת מנחם חל"ב עמ' 348, חל"ד עמ' 180
יג/יג תורת מנחם חל"ז עמ' 51, 178
יג/יג תורת מנחם חמ"ב עמ' 227
יג/יג תורת מנחם חמ"ה עמ' 75, חמ"ז עמ' 227
יג/יג תורת מנחם חמ"ט עמ' 45, ח"נ עמ' 87
יג/יג תורת מנחם חנ"א עמ' 255
יג/יג תורת מנחם חנ"ד עמ' 302, חנ"ה עמ' 390
יג/יג תורת מנחם חס"ח עמ' 249, 367 {כל איש ואיש וכו' אשר נדבה רוחו וכו'}
יג/יג תורת מנחם חע"ב עמ' 230, 325 {לא שבט לוי בלבד אלא כל אחד ואחר מכל באי העולם אשר נדבה רוחו אותו וכו'}
יג/יג תחומין ח"א עמ' 302, ח"ז עמ' 325, ח"ח עמ' 360, 488
יג/יג תפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' קפח
יג/יג תפארת ציון (אבא שאול) עמ' שיג
יג/יג תשורי מראש אמנה (זעפרני, תשסג) עמ' צו

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US