Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

כאשר מצויין שם הספר בלבד, הכוונה היא לספר המסודר לפי סדר הלכות הרמב"ם.
בראש כל פרק מופיעה רשימת מקורות עם הסימון "רה"פ" (רוב הפרק). אלו הם מקורות העוסקים ברוב ההלכות שבאותו פרק (או בכולן).
כשיש למעיין קושי למצוא את הספר המצויין, או את מראה המקום באותו ספר, יפנה ל"רשימת הספרים".

למידע נוסף על המפתח, לחץ כאן.

בית הבחירה

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה
פרק ו
פרק ז
פרק חא/424 הלכות בית הבחירה פרק א *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


א/רה"פ אבן האזל
א/רה"פ אשישות חיים
א/רה"פ ביצחק יקרא (תשמט) עמ' קלז-קמב
א/רה"פ בית הבחירה (מקובר)
א/רה"פ דרך חכמה
א/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
א/רה"פ הר המוריה (שץ)
א/רה"פ הרמב"ם המדויק
א/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
א/רה"פ יריעות שלמה (פיינסילבר)
א/רה"פ כלילא דוורדא
א/רה"פ מנוחת אליהו ח"ג
א/רה"פ מעשי למלך
א/רה"פ מקדש הקודש (תשנד)
א/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
א/רה"פ משנת ראשונים (בארי)
א/רה"פ ס' הבתים ח"ב עמ' רעו-רעח
א/רה"פ עץ יוסף
א/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' א-ד
א/רה"פ פי' ר"י קאפח
א/רה"פ קרית מלך
א/רה"פ רמב"ם הערוך
א/רה"פ רמב"ם לעם
א/רה"פ שם טוב
א/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
א/א אב"י יושב אהל עמ' 321
א/א אבן האזל (גם בהשמטות דף פה ע"א)
א/א אבני קודש (סוגיות) ח"ב עמ' רלה
א/א אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' קפח
א/א אגרא לישרים סי' לב
א/א אגרות הגרי"ד עמ' רסד
א/א אהל שרה לאה עמ' תרי {מעשי למלך אות ט}
א/א אוהב מישרים עמ' תפג-תפד
א/א אור אברהם
א/א אור החיים שמות פכ"ה פסוק ה
א/א אור ליהודה (תשנט) עמ' ד {ועשו לי מקדש, או "שמה תביאו"}
א/א אור לישרים (תשסג) עמ' מד
א/א אור עולם (בלומנפלד) דף לז ע"א
א/א אור תורה (בלומ') דף עד ע"ד {המטרה - קרבנות}
א/א אורה ושמחה הל' לולב פ"ז ס"ק פ
א/א אלומות יוסף (תשנ) עמ' צא, רנג
א/א אם הבנים שמחה פ"ג אות פא
א/א אמונת יהושע עמ' אלף תקעג
א/א אמונת עתיך גל' 119 עמ' 11 {תפלה בבהמ"ק}
א/א אמרי אמת (אלתר) לקוטים דף צג ע"א
א/א אמרי דוד (מלי') קונ' תפלה עמ' פז
א/א אמרי דוד (שליסל) דף סו ע"א {כ"מ} וע"ג
א/א אמרי חן (לוונברג) זבחים עמ' קטו-קכ
א/א אמרי חן (לוונברג) מקואות עמ' סט-עד
א/א אמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' ריח
א/א אמת ליעקב נשים עמ' קפט {טעמי בנין בהמ"ק}
א/א אנצי"ת ע' בית המקדש הע' 2, 4, 8, 12, 26
א/א אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 218-219 {ועשו לי מקדש}
א/א אפיקי מים ח"א סי' יג
א/א ארץ צבי (פרומר) ח"ב עמ' קפב
א/א באר מרים פ"א ה"א
א/א בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' קעו
א/א בדבר מלך ח"ד עמ' סז
א/א בדבר מלך חי"ד עמ' רסה
א/א בדי הארון (הכהן) עמ' 458
א/א בדי הארון (קלמ') עמ' יד, לט
א/א בדרך המלך עמ' קצג
א/א בחסד יבנה עמ' לד {להקריב קרבנות}
א/א ביצחק יקרא (תשמט) ח"ב סי' לה
א/א בית אהרן (סוויאדישץ) דף ה ע"ד {מצוות בנין בהמ"ק כוללת בנין המזבח}
א/א בית אהרן וישראל גל' לו עמ' נח-ס, סג, גל' לז עמ' קכח {מ"ע לבנות}
א/א בכור שאול (תשסט) עמ' א-ב
א/א בכור שאול (תשעד) עמ' א
א/א בן מלך - מצוות המקדש עמ' נח
א/א בני אתה עמ' קיב, קפח
א/א בני יעקב
א/א בנין אריאל יאיר עמ' 26, 27 {ועשו לי מקדש}, 71, 79, 81-82, 86 {בית לה'}, 87, 89, 92-94, 124, 131, 188 {מ"ע}, 205 {להקריב}, 251 {להקריב ולעלות לרגל}, 258-259 {בית לה'}
א/א בעקבות משה עמ' רכו
א/א ברור הלכה סנהדרין כ ע"ב ציון ח
א/א בריכת המלך עמ' ג
א/א בשבילי המלך סי' יד אות א {ועשו לי מקדש}
א/א בתורתו יהגה ח"א עמ' קעג
א/א גבורת התורה הלכות ביהכנ"ס עמ' קמז
א/א גבורת יצחק חגיגה עמ' סד, צו
א/א גבורת יצחק מ"ש עמ' פא
א/א גבורת יצחק מכות עמ' רכז
א/א גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' קנב-קנג
א/א גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' שב
א/א גדולת מרדכי (מוסקוביץ) עמ' קלד
א/א גור אריה יהודה (זמבא) הסכמת האדמו"ר מגור, ועמ' צה
א/א גינת ראובן תרומות עמ' תתתפב
א/א גן שושנים ח"א עמ' קז, ח"ב עמ' רט {להקריב קרבנות}
א/א דברות חיים (תשנ) ח"ב עמ' יט {משה היה מלך}
א/א דברי יואל מועדים ח"ו-ח"ז פורים תקג
א/א דברי יואל שמות ח"ב עמ' קפט, תכד
א/א דברי מנחם (וייסברג) עמ' 7-20, 31-35
א/א דמשק אליעזר (רלב"ג) שמות פכ"ה פסוק ח
א/א דקה מן הדקה דף נו ע"ב
א/א דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' קנ
א/א דרשות מהר"ם בנעט עמ' צו
א/א דרשות מהר"ם חביב עמ' ר, רד {כ"מ}
א/א האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קכא {שאלו שלום ירושלים}
א/א האיר ממזרח שיר השירים עמ' עט {וכבר נתפרש בתורה משכן שעשה משה}
א/א הדרת מלך (זילברברג) דף ל ע"ב-ע"ג {כ"מ - מדוע לא הביא "והיה המקום"}
א/א הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' לג {להיות מקריבים בו}, פא-פב {ועשו לי מקדש}, פו, קמ-קמא {גדר המצוה}
א/א הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' סג {ועשו לי מקדש}
א/א הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' ז {ועשו לי מקדש}, י {בית לקרבנות}, יד {ועשו לי מקדש}, כא {משכן לפי שעה}, כד {בית לקרבנות}, נג {בית לקרבנות}, סט {בית לקרבנות}, צה {מ"ע}, צח {בית לקרבנות}, קג {מ"ע}, קיז {מ"ע}, קמ {בית לקרבנות}
א/א הלכתא למשיחא עמ' 45
א/א המקדש וקדשיו עמ' רכא, רלח
א/א הערות ר"י ליינר
א/א הרמב"ם והזוהר
א/א הרמב"ם כמחנך עמ' 80
א/א התקופה והגאולה (תשסה) עמ' 20
א/א ואתה תחזה ח"ג
א/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' קפז
א/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רנב, שו
א/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' רפד
א/א ויחי ויתן דף צג ע"ב
א/א וענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' קלד
א/א ושכנתי בתוכם עמ' כא-כו
א/א זאת ליעקב ויקרא עמ' רמד
א/א זאת ליעקב שמות עמ' מח
א/א זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' קעה
א/א זכר שמואל קדושין סי' כט ס"ק א
א/א זכרון דברים (תשכז) מאמר א עמ' יט
א/א זכרון דברים (תשנט) עמ' ד
א/א זכרון הרב עמ' 171 {מטרת בהמ"ק - המזבח}, 172 {לקרבנות ולעלייה לרגל}
א/א זכרון יהודה (מונק) דף כב ע"ד, כג ע"א {האם אשה חייבת במצוה}
א/א זכרון נחום עמ' נג {להקריב קרבנות}
א/א חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' רכז, רצז, שז, ח"ב סי' לז, סי' מד אות ח
א/א חזון יחזקאל כריתות פ"א הי"ב
א/א חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' קסה
א/א חי' הריצ"ד
א/א חי' חתם סופר
א/א חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' לח
א/א חיי אברהם (צציק) עמ' צט
א/א חכמת גרשון עמ' ריט, רכד
א/א חקרי זמנים ח"ב עמ' תצו
א/א חקרי לב (הימן) בראשית עמ' קלט
א/א יד פשוטה אהבה עמ' שסו
א/א ידבר שלום ח"א עמ' קצג
א/א ידי משה (בוצק') הל' ביה"ב סי' א
א/א יוסף את אחיו עמ' קמ {מדוע ה' לא רצה שדוד יבנה, בנייתו דוקא בשיתוף כל ישראל}
א/א יחל ישראל (תשנב) עמ' פ
א/א יחל ישראל (תשסג) ח"א עמ' רה, ריג, רכא {רדב"ז}
א/א יחלק שלל ח"ג עמ' קיח {מטרת בהמ"ק - בהגדה בדיינו "לכפר על עוונותינו"}
א/א יין מלכות (שניאורסון) עמ' 307-309
א/א ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' פג {להקריב קרבנות}
א/א ישראל והזמנים (רוסוף) סיון-תמוז עמ' 301 {ועשו לי מקדש}
א/א כבוד חכמים - עטרת פז עמ' רכא
א/א כבוד מלכים (מרגליות) {כ"מ}
א/א כגן רוה עמ' 83, 91
א/א כפי אהרן (זס') קמא עמ' רג, תנינא עמ' מח, תליתאה עמ' רכח, רנ
א/א לב הארי על חובות הלבבות - שער יחוד המעשה עמ' שכב
א/א לדור ולדורות ח"ב עמ' צה
א/א להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' י ע"ב
א/א להורות נתן מועדים ח"ב עמ' שלה, שפ, תכז
א/א להורות נתן מועדים ח"ד עמ' ריז
א/א להורות נתן מועדים ח"ה עמ' מח {להקריב קרבנות}, קנו {מ"ע לבנות - גם לעתיד לבוא ייבנה בידי אדם}
א/א להורות נתן על התורה ח"ב עמ' ע
א/א לחם חקי עמ' ר
א/א ליהודים היתה אורה עמ' קל
א/א לקוטי שיחות חי"א עמ' 116, 120, 186, חי"ג עמ' 62 הערה 47, חי"ד עמ' 132 הערה 40, חט"ז עמ' 298, חי"ז עמ' 91 הערה 93, חי"ח עמ' 415-416, 464, חי"ט עמ' 143, חכ"א עמ' 149, 238, 242, חכ"ד עמ' 83
א/א לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 283, 415, חכ"ז עמ' 205, חכ"ח עמ' 134, 189, חכ"ט עמ' 71, 175
א/א לקוטי שיחות חל"א עמ' 222, 238
א/א לקוטי שיחות חל"ב עמ' 32 {מוכן}
א/א לקוטי שיחות חל"ו עמ' 127, 141, 192
א/א לקוטי שיחות חל"ט עמ' 11
א/א לקוטי שיחות חלק ל עמ' 71, 74, 120
א/א מאור החיים עמ' מו
א/א מאור הקודש מנחות ח"ב עמ' קז, קס
א/א מאורי המועדים עמ' צז
א/א מאכסניא של התורה סי' מז
א/א מבשר טוב - נצחיות המקדש עמ' 27
א/א מגולה לגאולה עמ' 309
א/א מגן צבי עמ' רמט
א/א מוריה גל' קסט עמ' נא, גל' רלא עמ' פו-פז {ועשו לי מקדש, ומל"מ}
א/א מורשה - שיחות למועדים עמ' קנא
א/א מחנה יוסף (תשעב) סי' מ אות א, סי' כד אות א, סי' לח אות ג, סי' לט אות א
א/א מכלול גל' כג עמ' 24-25 {להקריב קרבנות}
א/א מכתבי תורה (אלתר, תשכז) עמ' סז {תנאי לבהמ"ק - יהיה ראוי לראייה ברגל}, סח {קיימו בנוב וגבעון מצוות בנין בהמ"ק}
א/א מכתבי תורה (אלתר, תשנז) סי' ס
א/א מלואי אבן - שו"ת עמ' שב
א/א מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"א עמ' 11, 58, 68
א/א מנחם שלמה סי' פג
א/א מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רע, רעד-רעה
א/א מנחת חינוך ח"א עמ' שס
א/א מנחת יצחק (וייס) עה"ת ח"א עמ' שיז-שיח
א/א מנחת מאיר דף לב ע"ב
א/א מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שז
א/א מעדני ביאורים עמ' קמח
א/א מעדני מלך (תשמח) עמ' עא {בנין בהמ"ק - לשם הקרבת קרבנות}
א/א מעין החכמה עמ' נט
א/א מעשה נסים (הכהן)
א/א מעשה רקם (בר) עמ' 46
א/א מצודת דוד (שפרבר) עמ' רלה {מצוה לדורות}
א/א מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' ז
א/א מקדש הקודש (תשסח) סי' א-ב
א/א מראה הפנים יומא דף כד
א/א מרגליות הים סנהדרין כ ע"ב אות כד {ועשו לי מקדש}
א/א מרגניתא דר"מ
א/א משא יד ח"א עמ' טו {בית מוכן - אין מצוה בעשייה אלא בתוצאה}, עה-עו {מצוה לבנות - הרי יהיה בידי שמים}
א/א משאת המלך ח"ג סי' רפ-רפא {מקור למצות בנין בהמ"ק}, שסב {מצוה ראיה בשילה}
א/א משאת המלך מועדים עמ' טו {להקריב קרבנות וחוגגים}
א/א משבצות זהב ישעיהו עמ' תרטו, מה, תשכז
א/א משבצות זהב שמואל א עמ' יג
א/א משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תקמט, תקעט
א/א משנה הלכות ח"ה סי' קעח {מ"ע לבנות}, שי {בזמן שאין רוב ישראל בארץ}
א/א משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף ב {מ"ע לעשות בית}
א/א משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רלג
א/א משנת חיים במדבר עמ' קמב
א/א משנת חיים בראשית עמ' שצז
א/א משנת חיים ויקרא עמ' תקיב
א/א משנת חיים יומא עמ' צז
א/א משנת חיים שמות עמ' רכד
א/א משנת יעקב זמנים ח"א עמ' רטו, נשים ח"ב עמ' שיב-שיד, הפלאה עמ' קעד-קעו
א/א משנת יעקב כאן
א/א משפט המלוכה עמ' תב {לעשות - לא נקט לבנות}
א/א משפט כהן עמ' קפ
א/א משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' כו {מצוה לדורות}
א/א נחלי אפרסמון
א/א נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 216
א/א נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א סי' א אות ג
א/א נחמת המקדש
א/א ניר לדוד
א/א נר מצוה (ואלק) שרשים דף מב ע"א {בנין בהמ"ק אחרי מינוי מלך}
א/א נשמה של שבת עמ' 240 {מ"ע לבנות - בית שלישי ייבנה בידי אדם}, 245, 250 {מטרת בהמ"ק - קרבנות}
א/א נתיב התורה (סאלים) שמות עמ' רמז {להקריב קרבנות}
א/א נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' צח
א/א נתן פריו מגילה עמ' קעג, שצג
א/א נתן פריו סוכה עמ' שכ
א/א ס' המאמרים (רמ"מ) ח"ד עמ' שנא {ציווי ועשו לי מקדש לדורות}
א/א ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קע
א/א ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' רכג
א/א סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' מא
א/א עבודת לוי (לוין) סי' נ
א/א עדות ביהוסף (אלמושנינו)
א/א עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' קפג
א/א עטרת צבי (שפלטר) ח"א סי' א
א/א עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"א עמ' 357, 393 {מנין המצוות}
א/א עיר הקודש והמקדש ח"ה עמ' ג
א/א עלה יונה עמ' רמז
א/א עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תפב
א/א עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' ט, יב
א/א עמלות בתורה (לוריא) עמ' נו
א/א עקבי אבירים (תשסה) עמ' קמב
א/א עקבי אבירים (תשעא) עמ' קז
א/א עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 25
א/א עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 29
א/א פאר הלבנון ח"ב סי' יג אות ז {מצוות עשיית כלים בנפרד}
א/א פאר המלך עמ' מו {מנין המצוות}
א/א פאת ים שבועות עמ' ל
א/א פני מלך (גוטליב) ויקרא עמ' קצא {בית לה'}
א/א פניני רבנו יחזקאל עמ' נא
א/א פניני שבח עמ' רכג
א/א פנינים על התורה ומועדים עמ' ע, רמו-רמז {לבנות, להיות מקריבין}
א/א פרח מטה אהרן (סול') אהבה עמ' 166
א/א פרי האדמה ח"א
א/א פרפרת משה ח"א עמ' תקיז
א/א פרקי מועדות עמ' 479, 487
א/א פרשיות בספרי הנביאים יהושע עמ' קעז
א/א צרור החיים (יעקב)
א/א קדושת הר עמ' קסג-קסד, קפו
א/א קדשי יהושע עמ' אלף תקעב, אלף תרעט, אלף תשט
א/א קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' תרפד
א/א קובץ חי' תורה (סול') עמ' קלה-קלז
א/א קול יהודה (גרשוני) עמ' יג, כא
א/א קול צופיך עמ' עה
א/א קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' פד {שלש פעמים בשנה}
א/א קרבן שמואל דף מ ע"ד
א/א קרן פני משה ח"א עמ' פג, רז, רכא
א/א קרן פני משה ח"ב
א/א רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' צא
א/א רלב"ג שמות פכ"ה פסוק ח עמ' שמ
א/א רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"א ה"ג
א/א רנת יצחק דברי הימים עמ' סח, קלא
א/א רנת יצחק יהושע עמ' קפג {כ"מ - במת ציבור נקרא מקדש}
א/א רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שנו
א/א רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קצ {משכן שעשה משה}
א/א רנת יצחק שמואל עמ' פג {כ"מ - במת ציבור נקרא מקדש}, שמ, שמב
א/א רנת יצחק תהלים עמ' תקנד
א/א רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרכח
א/א רנת יצחק תענית עמ' קלט
א/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' שא
א/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' רסד
א/א רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' עד, עה, עח, עט
א/א רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קכג, קכו, קלז
א/א שאלו שלום ירושלים (תשמה) עמ' 18 {להקריב קרבנות ולעלייה לרגל}, 26 {ועשו לי מקדש}, 29 {בית לה'}, 30 {להקריב קרבנות}
א/א שבילי פנחס - לקוטי מאמרים (תשעו) עמ' רלג
א/א שבילי פנחס - לקוטי מאמרים (תשעז) עמ' קט, שו
א/א שבילי פנחס - לקוטי מאמרים (תשעח) עמ' עה, קפא, שע
א/א שבעים שנה לרבנות הראשית עמ' 765
א/א שיח ערב סנהדרין עמ' קצ
א/א שיח ערב קדשים עמ' שנא
א/א שיחות ר' צבי יהודה דברים עמ' 222, 498
א/א שיחות ר' צבי יהודה שמות עמ' 88, 320, 333, 351, ויקרא עמ' 74, 90 {מצות עשה לעשות בית לד' מוכן להיות מקריבים בו הקרבנות, וחוגגין אליו שלש פעמים בשנה שנאמר 'ועשו לי מקדש'}
א/א שירת הפסח אות קמא-קמב, קעב
א/א שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' רעט
א/א שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' ט
א/א שלמי יוסף ר"ה עמ' מב, קסו
א/א שלמי שמחה ח"א עמ' מח {כ"מ}, רסד {כ"מ}, ח"ה עמ' נב, קז, קסא, קסג
א/א שם דרך שמות עמ' קנז
א/א שם משמואל פרשת תרומה שנת תרע"ח, ופרשת ויקרא שנת תרע"ו {לצורך לקרבנות}
א/א שנה בשנה תשמז עמ' 176 {להקריב קרבנות}
א/א שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' שיג
א/א שעורי הגרי"ד עבודת יוה"כ עמ' קמז
א/א שעורי הרב גיטין ח"א עמ' רלג
א/א שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תנו
א/א שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קכח-קכט, קלב, רלב
א/א שערי היכל זבחים עמ' אלף סה {וחוגגין אליו - משמע שגם בנוב}
א/א שערי המקדש סי' א אות א, ד, סי' ב אות א-ו, סי' ג אות א-ד, ו, ט-י, סי' ד אות א-יב, סי' ה אות א-טז, סי' ו אות א, סי' ז אות א-ו, סי' ח אות א, סי' ט אות א-ו, ח, י, יב-יד, טז-יח, סי' י אות א, סי' יג אות יא, סי' טז אות ג, סי' יז אות ב, ה-ו, יא, סי' יח אות ז, ט, יג, סי' כ אות א-ב, יב, סי' כא אות א, ג, ד {מל"מ}, ו, ח, סי' כד אות ג-ד, ט, סי' כה אות ג-ה, סי' כו אות ב, סי' כז אות ד, סי' כח אות ג-ד, סי' לד אות ו, סי' לו אות ה
א/א שפת הים (הרשקוביץ) עמ' 40-50
א/א שפתי מלך
א/א תהלה לדוד (מן) קדשים סי' א ס"ק א, ב, סי' ב ס"ק ו, ז
א/א תורה תמימה שמות פ' כה אות ז
א/א תורת הבית (אלבוים) ח"א פ"א אות יא
א/א תורת הבמה עמ' סב, עט, צב
א/א תורת המועדים (תשנו) עמ' 503-504
א/א תורת המלך (אריאלי) הל' מלכים פי"א ה"א עמ' שיד-שטו {לשם הקרבת קרבנות}, שטז {ועשו לי מקדש}
א/א תורת המלך (צדוק) סי' א ס"ק ד
א/א תורת המקרא עמ' 187, 195
א/א תורת הקדש ח"א עמ' יא, טו, כא, ע, ח"ב עמ' יב, לב, נ, נד, עד
א/א תורת השבת והמועד עמ' 501
א/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' רי-רלד
א/א תורת מנחם חנ"ז עמ' 284 {בית להקרבת קרבות}
א/א תורת מנחם חס"ז עמ' 98, 99, 105, 106, 137 {לעשות בית לה' מוכן להיות מקריבים בו הקרבנות}, 236, 362 {לעשות בית לה' מוכן להיות מקריבים בו הקרבנות}
א/א תחומין ח"ה עמ' 443, ח"ח עמ' 488, חי"ג עמ' 475
א/א תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רצז-רצח (ל-לב), שכח (קכו) {מצות עשה לעשות בית לד' - אין הבניה מצוה רק שיהיה בית}, שמו (קעט), שנ (קצ) {מצות עשה לעשות בית לד' להיות מקריבים בו הקרבנות - דלא כרמב"ן}
א/ב אהל דוד (קהן) ח"ב מלכים א פ"ב פס' כט, ח"ג ירמיהו פכ"ו פס' ט
א/ב אהלי יהודה (הכהן) דף ב ע"ב
א/ב אור הישר [חיים שאל ח"א סי' סז]
א/ב אור ליהודה (תשנט) עמ' שסד-שסה
א/ב אור ליהודה (תשנט) קונ' שערי עיון עמ' לד {נוב וגבעון נחשבו "ועשו לי מקדש"}
א/ב אור שמח
א/ב אחר האסף עמ' קעג
א/ב אמונת יהושע עמ' תקא, אלף תקעג, אלף תרלג
א/ב אמרי חן (לוונברג) זבחים עמ' קכ-קכב
א/ב אמרי חן (לוונברג) מקואות עמ' עד-עו
א/ב אמרי שפר (חלאוה) עמ' פז
א/ב אנצי"ת ע' בית המקדש הע' 27, 29, ע' במה הע' 10
א/ב אשר למלך
א/ב בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' קעו
א/ב בדבר מלך ח"ד עמ' עז, קג
א/ב בחסד יבנה עמ' מו-מז {עד נוב נקרא משכן}
א/ב בית המדרש
א/ב בכור שאול (תשסט) עמ' ב-ג
א/ב בכור שאול (תשעד) עמ' ב
א/ב בני בנים ח"א עמ' יח
א/ב בנין אב (שולמן) סי' מב אות ט
א/ב בנין אריאל יאיר עמ' 26, 71, 92
א/ב ברור הלכה יומא מד ע"א ציון א פרק ג {אולם והיכל}
א/ב בשם אומרם עמ' 25, 33
א/ב בתי כהונה (תשסה) עמ' עו
א/ב גור אריה דברים פ' יב הע' 40
א/ב דברי מנחם (וייסברג) עמ' 31-35
א/ב דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' קנ
א/ב האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קכב {בנין שבנה שלמה כבר מפורש וכו'}
א/ב הגהות רימ"א
א/ב הגהות רימ"א {גליון}
א/ב הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קכט
א/ב הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' טו {בגלגל}, כא {ובנו שם מקדש}, קכו {שילה נקרא בית}
א/ב התורה והמדינה חי"א עמ' תקב
א/ב ואתה תחזה ח"ג
א/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' פד
א/ב ושכנתי בתוכם עמ' כו-כז
א/ב זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' יח, קח, קעה
א/ב זכרון סופרים {ובאו לגבעון ובנו שם מקדש} [עיין תפארת ישראל זבחים פרק יד אות מז]
א/ב זכרון סופרים {ובאו לנוב ובנו שם מקדש} [עיין הגהות רש"ש פסחים דף לח ע"ב]
א/ב חזון יחזקאל כריתות פ"א הי"ב
א/ב חקרי זמנים ח"ב עמ' תקג
א/ב יחל ישראל (תשנב) עמ' מא-מג, מה
א/ב לקוטי שיחות חט"ז עמ' 299, 468, 471
א/ב לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 134
א/ב מגן צבי עמ' רמט, שכג
א/ב מלאכת חשב עמ' קפב
א/ב מלכות יהודה וישראל עמ' 15
א/ב מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רעד
א/ב מנחת חינוך ח"א עמ' שס
א/ב מעין החכמה עמ' נט {כ"מ}
א/ב מקדש הקודש (תשסח) סי' ג-ז
א/ב מקורי הרמב"ם לרש"ש
א/ב מרגניתא דר"מ
א/ב משאת המלך ח"ג סי' רפד
א/ב משבצות זהב עזרא עמ' פ
א/ב משיב מלחמה (תשמג) ח"א עמ' שצג
א/ב משנת יעקב כאן
א/ב משנת יעקב נשים ח"ב עמ' שיב-שיד
א/ב משנת יעקב קרבנות עמ' רנח
א/ב נזר המלך
א/ב נזר הקדש (קפלן)
א/ב נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף צ ע"ב
א/ב נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"א סי' כה אות כח
א/ב עבודת לוי (לוין) סי' נא
א/ב עטרת צבי (שפלטר) פתיחה
א/ב עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' יד
א/ב ענפי ארז (זי') דף ריג ע"ג {יריעות שלמה (פיינסילבר)}, ריז ע"א
א/ב פני אברהם (שפירא) עמ' רד {בנוב וגבעון היה בנין אבנים}
א/ב פני מלך (גוטליב) מועדים עמ' רעב {לשילה}
א/ב פרפרת התורה עמ' שסז
א/ב פרשיות בספרי הנביאים יהושע עמ' קעז
א/ב קדשי יהושע עמ' אלף תרעט {רמב"ם}, אלף תרפב {הר המוריה (שץ)}
א/ב קדשי שעה (פישמן) פ"א אות ד {עלייה לרגל בנוב וגבעון}, יח {יריעות בשילה}, פ"ב אות ב-ג {מידות המשכן בשילה}, יא {בנין אבנים בשילה}, כ {בנין אבנים בשילה}, לה {עלייה לרגל בשילה}, פ"ה אות ח {נוב וגבעון - מקדש או אהל מועד}, יג-יד {נוב וגבעון - מקדש או אהל מועד}, פ"ח סעיף יז אות א {חיוב לינה בנוב וגבעון}
א/ב קול צופיך עמ' לד, סט
א/ב קרית מלך (חב"ד) עמ' קלד
א/ב רנת יצחק דברי הימים עמ' סה, קכז {בנוב בנו מקדש}
א/ב רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שסו, ח"ב עמ' שנו, שפח
א/ב רנת יצחק שמואל עמ' פג {בנוב בנו מקדש}
א/ב רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תכט
א/ב שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' שיב {קלעים בשילה}
א/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"ה קונטרס המצוות סי' כ
א/ב שדי חמד - פאת השדה מע' בית הכנסת סי' ג {לשמה}
א/ב שיח ערב קדשים עמ' רנח
א/ב שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' שסט
א/ב שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תרמח
א/ב שלמי ירוחם
א/ב שלמי שמחה ח"א עמ' רסד-רסה, ח"ה עמ' קסא-קסב, רי
א/ב שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' לט
א/ב שמחת מלך עמ' 170
א/ב שעורים בהגדות חז"ל מגילה עמ' קפא
א/ב שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קלב, רלב
א/ב שערי היכל זבחים עמ' תכד {ובנו שם מקדש - המשכן נקרא מקדש}, אלף סב {ובנו שם מקדש - האם כוונתו לבית?}
א/ב שערי המקדש סי' ב אות א, סי' ג אות ב, ו, סי' ח אות א, סי' ט אות א-ד, י, יב-יג, טז-יח, סי' י אות א, ד, יא, סי' יא אות א, סי' יב אות א, סי' יג אות א, יט, סי' יד אות א, סי' טז אות א-ב, ח, סי' יז אות א-ג, ו, ח, י-יא, סי' כא אות א, ג, ו
א/ב שערי זיו ח"ג דף לח ע"ד {או"ש}
א/ב שערי טהר ח"א שער ג סי' יב אות א
א/ב שפת אמת על התלמוד ח"ג דף לג ע"א, לד ע"א
א/ב שפת הים (הרשקוביץ) עמ' 51-54
א/ב שפתי מלך
א/ב תורה אור (באנדי) עמ' ש
א/ב תורת האוהל (תשנג) עמ' רכה
א/ב תורת הבמה עמ' סא, עט, פו {רדב"ז}, צב, שו
א/ב תורת החוף ימים סי' לד אות יח
א/ב תורת הקדש ח"א עמ' י, יג, עה, פז-פח, קעג, קעה-קעו, קפד, ח"ב עמ' טז, קיא {אור שמח}, קיג, קכד, קכז, רסד
א/ב תחומין ח"א עמ' 222, 224
א/ב תפארת צבי (שפילמן) ח"ה עמ' רה
א/ג אבני חן יומא עמ' קכא
א/ג אבני ציון ח"א סי' כח אות ז
א/ג אבני שהם (שחור, תשנו) ח"ב עמ' טז
א/ג אוהב מישרים עמ' תפד
א/ג אוצר א"י ח"ד עמ' 120, 196
א/ג אור חדש (מהר"ל) פ"ו הע' 435
א/ג אור יעקב פסחים דף 132
א/ג אלומות יוסף (תשנ) עמ' רנג
א/ג אמונת עתיך גל' 114 עמ' 11 {זה הוא בית ה'}
א/ג אמרי חן (לוונברג) זבחים עמ' קכב-קכג
א/ג אמרי חן (לוונברג) מקואות עמ' עו-עז
א/ג אנצי"ת ע' בית המקדש הע' 53, ע' במה הע' 77
א/ג אסיפת מחקרים תורניים שנת תשלג עמ' רכז, שנת תשלז עמ' נ
א/ג אפיקי מגינים זבחים סי' ל, נט
א/ג ארשת צבי עמ' מד
א/ג באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תקיד
א/ג בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' לב
א/ג בדבר מלך ח"ד עמ' סז-סח, ע, עה
א/ג בחסד יבנה עמ' מו {עד נוב נקרא משכן}
א/ג ביצחק יקרא (תשע) סי' מ סעיף א ד"ה הרמב"ם
א/ג בית מלך (חב"ד) עמ' 118
א/ג בכור שאול (תשסט) עמ' ג
א/ג בכור שאול (תשעד) עמ' ג
א/ג בנין אריאל יאיר עמ' 20, 25, 27, 31-32, 92, 273
א/ג גבורת יצחק ביכורים עמ' עו
א/ג גבורת יצחק חגיגה עמ' ב
א/ג גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שמא
א/ג גן שושנים ח"א עמ' קד
א/ג דברות משה פסחים עמ' קפט
א/ג דברי מנחם (וייסברג) עמ' 31-35
א/ג דרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1886
א/ג הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' פא
א/ג הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קכו, קכח
א/ג הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' טו, כד, קכג, קכה, קמא
א/ג המקדש וקדשיו עמ' צ
א/ג ואתה תחזה ח"ג
א/ג ושכנתי בתוכם עמ' כח-לא
א/ג זאת ליעקב בראשית עמ' ת {כיון שנבנה המקדש בירושלים}
א/ג זבח טוב שער יד סי' יא-יב
א/ג זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' רמא-רמב
א/ג חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' רלד-רלה, רלז, שיג, ח"ב סי' לו אות ג, נספחים סי' לו
א/ג חוקת עולם עמ' 46 {נאסרו כל המקומות}
א/ג חזון יחזקאל כריתות פ"א הי"ב
א/ג חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' כ-כג
א/ג חי' יפה לב עמ' רצח {נאסרו הבמות}
א/ג חכמת גרשון עמ' רנה
א/ג חנוכת הבית עמ' כד
א/ג חקרי זמנים ח"ב עמ' תקג, ח"ג עמ' 26
א/ג יבול היובלות עמ' 301
א/ג יד פשוטה מדע עמ' תרעח
א/ג ידי משה (בוצק') הל' ביה"ב סי' ב
א/ג כתר המלך
א/ג לאור ההלכה (תשסד) עמ' רח-רט {רק בירושלים}
א/ג לחם חקי עמ' קצה-קצו
א/ג לקוטי שיחות חט"ז עמ' 466, 467, חי"ט עמ' 142, 145
א/ג לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 73, 136
א/ג לקוטי שיחות חל"ו עמ' 127, 200
א/ג לקוטי שיחות חל"ז עמ' 177
א/ג לקוטי שיחות חלק ל עמ' 70-71, 120
א/ג לקוטי שעורים (שטיין) חולין (תשסז) סי' כד ס"ק ד
א/ג לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' כה
א/ג לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' צח
א/ג מבוא למשנה תורה עמ' 203
א/ג מועדי הרב עמ' 171
א/ג מטה אהרן שבועות עמ' לט
א/ג מילי דמרדכי
א/ג מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רל
א/ג מנחת בנימין סי' א עמ' לז-עא {במה}
א/ג מנחת מאיר דף לב ע"ג
א/ג מעמד האשה עמ' 159
א/ג מפתח הבאורים [גרי"ז דף פא]
א/ג מקדש הקודש (תשסח) סי' ח
א/ג משאת המלך ח"ג סי' רפה {אסור}, רפו {מקדש - ירושלים}
א/ג משך חכמה הפטרת תצוה
א/ג משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תקמו
א/ג משכן שילה עמ' תמה, תנו
א/ג משנת יעקב
א/ג משנת יעקב נשים ח"ב עמ' שיב-שיד
א/ג משנת ירושלים עמ' קנז
א/ג משנת שמחה
א/ג נחלת עזרא ח"ג עמ' 143
א/ג נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"ב סי' מו אות ו
א/ג נר למאור (פרצקי) עמ' רכ
א/ג עטרת צבי (שפלטר) פתיחה, וח"א סי' ט
א/ג עיוני פרשה ויקרא עמ' 207
א/ג ענבי פתחיה עמ' 19
א/ג פני אברהם (שפירא) עמ' קפט-קצא, רכב
א/ג פני משה (שלז')
א/ג פרח מטה אהרן (סול') אהבה עמ' 166
א/ג צורת הבית הקדמה ס"ק ג
א/ג קדושת הר עמ' קח, רכא
א/ג קובץ חי' תורה (סול') עמ' קלו, קלח
א/ג קול צופיך עמ' ז-ח
א/ג קרית מלך (חב"ד) עמ' מ, קלה
א/ג קרן הצבי מצוה א אות ב, מצוה צט אות ד
א/ג קרן פני משה ח"א עמ' פד, ח"ב כאן [עי' פ"ו ה"י]
א/ג רנת יצחק דברי הימים עמ' סט, קא, קג, קנד
א/ג רנת יצחק יהושע עמ' קפה
א/ג רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' פג, חמש מגילות עמ' ל, נב, ריט
א/ג רנת יצחק מלכים עמ' מה, צג-צד
א/ג רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רמז, ח"ב עמ' רסה
א/ג רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קח {ויאמר דוד}, רסד {אלא בירושלים}
א/ג רנת יצחק שמואל עמ' שמא-שמב, תקב, תקו
א/ג רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקלד, תקפא, תרכט
א/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' עד, עה, תקנו
א/ג רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קלג, קלז
א/ג שאלו שלום ירושלים (תשמה) עמ' 32, 54
א/ג שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' רפ {איסור במות גם לראב"ד}
א/ג שבי בנימין דף כט ע"א
א/ג שיח דוד (תשסד) עמ' כד
א/ג שיח דוד (תשסח) עמ' כז
א/ג שיח ערב קדשים עמ' קה, רלד, רלט
א/ג שיחות לספר ויקרא עמ' סט {איסור במה}
א/ג שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' שפב, תיד
א/ג שמש ומגן יו"ד סי' כה עמ' קצ {זאת מנוחתי עדי עד - מדוע לא הביא "והשימותי את מקדשיכם"}
א/ג שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' שעא
א/ג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' קע
א/ג שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קכח-קכט
א/ג שערי המקדש סי' א אות ה, סי' ב אות ג, סי' ג אות ב, ו, סי' ד אות ו, סי' ה אות ח-ט, יא, יד, סי' ו אות ב, ו, ח-ט, סי' ט אות ג, סי' יח אות א-ג, ח, יא-יד, סי' יט אות א, ג-ה, סי' כד אות ג, סי' כו אות ה, סי' כז אות א, ג, ה, ח, סי' כח אות ד, סי' כט אות ב, סי' לא אות ב, ז
א/ג שערי זיו ח"ג דף ז ע"ב
א/ג שפת הים (הרשקוביץ) עמ' 55-57
א/ג שפתי רננות (אריאש) דף ב ע"א, ט ע"ב
א/ג תורת האוהל (תשנג) עמ' נד
א/ג תורת הבמה עמ' שה, שטז, של
א/ג תורת החוף ימים סי' לד אות יח
א/ג תורת הקדש ח"א עמ' ז, יג, טו-טז, פו, ח"ב עמ' כט, לב, מז, נד, סד, קכט
א/ג תחומין ח"ה עמ' 449
א/ג תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 41
א/ד אבני הלבנון סי' ח
א/ד אגרות משה יו"ד ח"ג עמ' רסה, ח"ח עמ' קיג
א/ד אמונת יהושע עמ' צ, צז, אלף סג
א/ד אמונת עתיך (נאור) עמ' קלט
א/ד אמרי חן (לוונברג) זבחים עמ' קכג-קכו
א/ד אמרי חן (לוונברג) מקואות עמ' עז-פ
א/ד אנצי"ת ע' בית המקדש הע' 56, 169, 189, 191
א/ד בדבר מלך ח"ד עמ' סז, פא, קג, ח"ח עמ' עג {שלשתן נקראים היכל}
א/ד ביצחק יקרא (תשמט) ח"ב סי' לט
א/ד ביצחק יקרא (תשע) סי' מ סעיף ב ד"ה ובדרך
א/ד בית אהרן וישראל גל' לז עמ' קכב {בהמ"ק לע"ל ייבנה בידי אדם}
א/ד בנין אריאל יאיר עמ' 280 {העתיד להיבנות}
א/ד בריכת המלך עמ' ד-ה
א/ד דברות משה מועד ח"א עמ' תצג {וכן בנין העתיד להבנות אע"פ שהוא כתוב ביחזקאל}
א/ד דברי יואל - שו"ת עמ' נז
א/ד דברי יואל מועדים ח"ה עמ' שנ, שפו {בנין העתיד כתוב ביחזקאל ואינו מבואר}
א/ד דברי יואל מועדים ח"ו-ח"ז כט שבט נט, עז, זכור שסה
א/ד דברי יואל מועדים ח"ט עמ' קכה {פרטי הגאולה לא נתגלו אפילו לנביאים}, תכז {בנין העתיד אינו מפורש ביחזקאל}
א/ד דברי יואל שמות ח"ב עמ' קפט, רנב, שכ
א/ד הבית השני בתפארתו עמ' יב, תנג
א/ד הלכתא למשיחא עמ' 45, 68, 69
א/ד הר המלך ח"ז עמ' פה
א/ד התעוררות תשובה (תשנב) ח"א עמ' נב
א/ד ושכנתי בתוכם עמ' לא-לב
א/ד זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר ג עמ' שנח
א/ד זכרון הרב עמ' 172 {לבנות בית ולהקריב קרבן - כנגד שני תפקידי בהמ"ק}
א/ד חזון המקרא ח"א עמ' 211
א/ד חיים ומלך
א/ד חקרי זמנים ח"ב עמ' תקז, תקיד, ח"ג עמ' 26
א/ד יברך ישראל זבחים בהקדמה {כבנין שלמה ומעין המפורש ביחזקאל}
א/ד ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קצז, רפט
א/ד כי בא מועד עמ' רס
א/ד כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקכג
א/ד כתבי ר' אייזיק עמ' קיג
א/ד לדור ולדורות ח"ב עמ' צה
א/ד לכתך אחרי במדבר עמ' 54
א/ד לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 22, 160
א/ד לקוטי שיחות חלק ל עמ' 71, 120
א/ד מגולה לגאולה עמ' 308
א/ד מועדי ישראל (גורן) עמ' 58, 152, 308
א/ד מחזה עליון עמ' רמז
א/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' רסז
א/ד מקדש הקודש (תשסח) סי' ט
א/ד משאת המלך ח"ג סי' רפב {בית שני}
א/ד נשמה של שבת עמ' 236
א/ד סופר המלך
א/ד עטרת צבי (שפלטר) ח"א סי' ט
א/ד עיוני הפטרה ח"א עמ' 197
א/ד עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 25, 110
א/ד עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 29, 119
א/ד פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' תג
א/ד צורת הבית הקדמה ס"ק ה
א/ד רלב"ג שמות פכ"ה תועלת א עמ' שסא
א/ד שופריה דיעקב (סקווירא) גל' א עמ' לג {בהמ"ק נבנה ע"י מלך}
א/ד שם משמואל פרשת תרומה שנת תרע"ב {בנין שלעתיד ביחזקאל לא נתפרש}
א/ד שעור ליום השבת עמ' קנט {בנין שלמה}
א/ד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' ר
א/ד שערי המקדש סי' ג אות ב, ו, סי' ה אות ו, סי' כג אות ג, סי' מב אות ט, סי' מג אות א
א/ד שפת הים (הרשקוביץ) עמ' 58-59
א/ד שפתי מלך
א/ד תורת המועדים (תשכד) עמ' 316, 468
א/ד תורת המועדים (תשנו) עמ' 338, 503
א/ד תורת העולה עמ' ח
א/ד תורת הקדש ח"ב עמ' נ
א/ד תורת השבת והמועד עמ' 500
א/ד תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' רלה-רלו
א/ד תחומין ח"ה עמ' 495, ח"ח עמ' 493, ח"ט עמ' 487
א/ה אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קכד
א/ה אדני נחושת עמ' יג
א/ה אוהב מישרים עמ' תפד
א/ה אורה ושמחה הל' לולב פ"ז ס"ק פ
א/ה אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ב ס"ק לד, פ"ד ס"ק נט
א/ה אחר האסף עמ' קעא-קעג, קעה, קפ
א/ה אישי יובל עמ' 160
א/ה אנצי"ת ע' אולם הע' 1, 82, 84
א/ה אסיפת מחקרים תורניים תשלז עמ' עב
א/ה ארצות השלום (מלבי"ם, תשנה) עמ' מג
א/ה אשל אברהם (שפירא) עמ' תיז
א/ה באר מים חיים (מוצירי) גירסא דינקותא דף מ ע"א
א/ה בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' קעז
א/ה בדבר מלך ח"ד עמ' קג, קעב
א/ה בדי הארון (הכהן) עמ' 477
א/ה בחסד יבנה עמ' מו {נקרא מקדש}
א/ה בית אברהם (סוכאטשוב) גל' א עמ' 31
א/ה בית אהרן וישראל גל' סז עמ' קכד
א/ה בכור שאול (תשסט) עמ' ג-ד
א/ה בכור שאול (תשעד) עמ' ד
א/ה בנין אריאל יאיר עמ' 130
א/ה ברכת מרדכי כתובות עמ' תקז
א/ה גבורת יצחק (תשמח) דף כב, ועה"ת עמ' רעד
א/ה גבורת יצחק (תשסו) עמ' ט
א/ה גבורת יצחק ביכורים עמ' צז
א/ה גבורת יצחק חגיגה עמ' סד
א/ה גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' צד
א/ה גבורת יצחק שקלים עמ' קכו, קלב, קפ
א/ה גור אריה שמות פ' כה הע' 143, פ' כט הע' 191
א/ה גליוני הגר"ש עמ' פה
א/ה גן שושנים ח"א עמ' קו-קז
א/ה דרש אברהם ח"א דף קמא ע"ג
א/ה הבית השני בתפארתו עמ' שעט, תב, תקא
א/ה הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' יט {אולם}, נו {השמיט ארון}, עו {אולם}, צט {מחיצה אחרת סביב ההיכל}
א/ה ואם תאמר ח"ד קושיה 507
א/ה ושכנתי בתוכם עמ' לב-לד
א/ה זבח טוב שער ה סי' ה
א/ה זבחי צדק (דיסקין) סוכה עמ' שנב
א/ה זבחי צדק (דיסקין) עמ' קמט {נקרא מקדש}
א/ה חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' רלח, שיד, ח"ב סי' לח אות ב
א/ה חזון יחזקאל מכות פ"ד ה"ה, מנחות פ"ט ה"י
א/ה חי' הגר"מ והגרי"ד כאן, ועמ' ט, כא-כג
א/ה לקוטי שיחות חי"א עמ' 121 הערה 40, חט"ז עמ' 306 הערה 58
א/ה לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 21, 22, 71
א/ה לקוטי שיחות חל"א עמ' 151, 152, 219, 223
א/ה לקוטי שיחות חל"ו עמ' 141
א/ה מאור הקודש מנחות ח"ב עמ' צז, קעו
א/ה מילי דמרדכי
א/ה מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רלח, רעג
א/ה מנחת חינוך ח"א עמ' שסט, ח"ג עמ' שע
א/ה מנחת יהודה וירושלים עמ' 102
א/ה מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' כא
א/ה מקדש דוד קדשים סי' א ס"ק ג
א/ה מקדש הקודש (תשסח) סי' י-יב
א/ה משאת המלך ח"ג סי' רפז {קדושת אולם}
א/ה משבצות זהב ירמיהו עמ' קסב
א/ה משבצות זהב מלכים א עמ' רמט
א/ה משכן בצלאל ח"א סי' כ
א/ה משנת יעקב כאן
א/ה משנת יעקב נשים ח"ב עמ' שיב-שיד
א/ה משנת יעקב עבודה עמ' ל, לז
א/ה נאות אפרים ח"א עמ' קסח
א/ה נחלת שמואל דף יב ע"ג
א/ה נחמד למראה ח"ב דף כז ע"ג
א/ה ס' העתים עמ' 51
א/ה סדר עבודה (רמ"ע) עמ' צה {קדושת היכל ואולם - אחת}
א/ה עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' קפד
א/ה עטרת צבי (שפלטר) ח"א סי' ה, ט
א/ה עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' לא
א/ה עלה יונה עמ' שסח
א/ה פניני רבנו יחזקאל עמ' עא
א/ה פרפרת התורה עמ' שכו
א/ה פרת חטאת עמ' קעז {שלשתן נקראים היכל}
א/ה ציון לנפש חנה חיה עמ' כב-כג
א/ה קדושת הר עמ' רכג
א/ה קדשי יהושע עמ' אלף תרפו
א/ה קובץ חי' תורה (סול') עמ' קמג
א/ה קול יהודה (גרשוני) עמ' לג
א/ה קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קלא
א/ה קרן פני משה ח"א עמ' פג
א/ה רמב"ם המאיר הל' עיוה"כ פ"ה ה"א הע' 3
א/ה רנת יצחק דברי הימים עמ' קמג, קסח {אולם}
א/ה רנת יצחק מלכים עמ' פב {אולם}, תכא {שלשתם נקראים היכל}
א/ה רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' רמז, תקיב, תשנ
א/ה שארית ישראל (מינצברג) אהע"ז סי' טו עמ' רסג
א/ה שארית נתן (לוברט)
א/ה שבות יהודה (שו"ת) עמ' רנג
א/ה שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קיא
א/ה שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קסט {שלשתן נקראו היכל}
א/ה שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' רעז
א/ה שלמי יוסף יומא ח"א עמ' תטו, ח"ב עמ' רמח
א/ה שם דרך שמות עמ' קצז, רט, רכה
א/ה שם משמואל פרשת תרומה שנת תרע"א, ושנת תרע"ב {אולם}, פרשת תרומה ור"ח אדר שנת תרע"ג {שלשה דברים - קה"ק והיכל וחצר}, פרשת תרומה שנת תרע"ד, ושנת תרע"ה {חצר והיכל וקה"ק}
א/ה שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' רפח
א/ה שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' תטז
א/ה שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רנג
א/ה שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' רפח
א/ה שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' פח
א/ה שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' כו
א/ה שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' לב
א/ה שערי היכל זבחים עמ' תסב {ושלשתן נקראים היכל - דין האולם כהיכל}, תקיג {הדברים שהם עיקר - ביחס לנבואת יחזקאל}, תקלו הערה 5 {הוא הנקרא עזרה והכל נקרא מקדש - ביאורו}
א/ה שערי היכל יומא מערכה קא
א/ה שערי המקדש סי' ח אות ט, סי' ט אות ג, סי' יז אות יא, סי' כ אות א, ח, סי' כא אות א, ו, סי' כב אות ב, סי' כג אות ה, סי' כד אות א, סי' כז אות ז-ח, סי' לז אות א, סי' מב אות ח, סי' מג אות א
א/ה שערי טהר ח"ג שער ג סי' טז אות א
א/ה שערי תודה ח"ב דף א ע"ד {דברים עיקריים}
א/ה שפת הים (הרשקוביץ) עמ' 60-64
א/ה שפתי דעת ח"ג עמ' קכח
א/ה שפתי רננות (אריאש) דף ה ע"א, ו ע"א {הכל נקרא מקדש}
א/ה שרשים במועדות עמ' רצז
א/ה תורת הבמה עמ' מז-מח
א/ה תורת העולה עמ' כב
א/ה תורת הקדש ח"א עמ' כד-כה, מא, ע-עא, פה, קעו, רלז, רפ, ח"ב עמ' ד-ה, כה, נו, צח
א/ה תורת מנחם חכ"ד עמ' 91 {עיקר בבנין הבית וכו' עושין בו קדש וקדה"ק כו' והכל נק' מקדש}
א/ה תורת מנחם חנ"ז עמ' 255
א/ה תורת מנחם חס"ז עמ' 397 {הכל נק' מקדש}
א/ה תחומין ח"ה עמ' 449
א/ו אבן האזל (גם בהשמטות דף פ ע"ד)
א/ו אגרות הגרי"ד עמ' קפא
א/ו אמונת עתיך גל' 111 עמ' 37 {לא הזכיר עשרה שולחנות}
א/ו אמרי חן (לוונברג) זבחים עמ' קכו-קכח
א/ו אמרי חן (לוונברג) מקואות עמ' פ-פב
א/ו אסופת מערכות עה"ת ח"ד עמ' יב, קמט {השמיט ארון}
א/ו באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ה עמ' עא
א/ו בדבר מלך ח"ד עמ' פד, פט, צה
א/ו בדבר מלך חי"ד עמ' ב
א/ו בדי הארון (הכהן) עמ' 458, 477
א/ו בדי הארון (קלמ') עמ' יג
א/ו בחסד יבנה עמ' לד-לה {השמיט ארון}
א/ו בינה בספרים עמ' רס
א/ו בית אברהם (סוכאטשוב) גל' א עמ' 31 {כיור משוך כלפי דרום}
א/ו בית אהרן וישראל גל' סז עמ' קכד
א/ו בית שערים ח"ג סי' ח
א/ו בכור שאול (תשסט) עמ' ד-ז
א/ו בכור שאול (תשעד) עמ' ה-י
א/ו בן מלך - מצוות המקדש עמ' עו {מזבח לעולה}
א/ו בנין אריאל יאיר עמ' 130 {השמיט ארון}
א/ו בריכת המלך עמ' ג
א/ו ברכת אליהו (עמאר) תרומה מאמר יא
א/ו גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רטז, רלח
א/ו גבורת יצחק ר"ה עמ' קנח-קנט
א/ו גבורת יצחק שקלים עמ' קפב
א/ו גור אריה ויקרא פ' א הע' 411
א/ו דביר הקודש מנחות עמ' שלו
א/ו דברי הרב עמ' רט {אגרות הגרי"ד}
א/ו דברי סופרים (רזין) דף מג ע"ד, מד ע"א-ע"ד, מה ע"א- ע"ד, מו ע"א-ע"ב
א/ו דמשק אליעזר (רלב"ג) שמות פכ"ה פסוק ח {הכלים בכלל מצוות בנין בהמ"ק}
א/ו דעת כהן עמ' תמ
א/ו דרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1167
א/ו דרכי אהרן ח"ב עמ' מט
א/ו הבית השני בתפארתו עמ' תקא
א/ו הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' י
א/ו המקדש וקדשיו עמ' רסז
א/ו ואתה תחזה ח"ג
א/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' רפד
א/ו ושכנתי בתוכם עמ' לד-לו
א/ו זבח טוב שער ח סי' ח
א/ו זבחי צדק (דיסקין) עמ' קמד
א/ו חדושים ובאורים (פישר) עמ' כד {יריעות שלמה}, כט {אגרות הגרי"ד}
א/ו חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' לח אות ב
א/ו חזו"א נגעים סי' יב ס"ק ט
א/ו חזו"א על הרמב"ם
א/ו חי' הגרי"ז דף פא ע"א
א/ו חי' הריצ"ד
א/ו חיי אברהם (צציק) עמ' יא {כלים}
א/ו טהרת יו"ט ח"י עמ' קמא
א/ו ידי משה (בוצק') הל' ביה"ב סי' ה
א/ו כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' רכג
א/ו כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' קנג
א/ו לחם התמיד עמ' צה
א/ו למחר אעתיר עמ' קנד {השמיט ארון}
א/ו לקוטי שיחות חכ"א עמ' 158
א/ו מאורות הדף היומי ח"ח עמ' לח
א/ו מוריה גל' קסט עמ' נב
א/ו מלואי אבן - שו"ת עמ' שב
א/ו מנחת חזקיה מנחות עמ' קיג
א/ו מנחת חינוך ח"א עמ' שס, שפב
א/ו מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' רמח
א/ו מקדש הקודש (תשסח) סי' יג-כ
א/ו משבצות זהב מלכים א עמ' רמו {אהא"ז}
א/ו משכן בצלאל ח"א סי' כ
א/ו משנת חיים בראשית עמ' שצז
א/ו משנת חיים זבחים עמ' לו
א/ו משנת חיים שמות עמ' רכה, רסד, שיז, שכד
א/ו משנת יעקב כאן
א/ו משנת יעקב נשים ח"ב עמ' שיב-שיד
א/ו נר מצוה (מהר"ל) ח"ב הערה 66 {שבעה כלים}
א/ו נתן פריו חנוכה עמ' יט {מצוות בניית בהמ"ק כוללת כלים}
א/ו ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' רכד
א/ו סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"א עמ' רמב
א/ו סופר המלך
א/ו עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' מז {מל"מ}, ח"ב עמ' צו
א/ו עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' קפד
א/ו עטרת צבי (שפלטר) ח"א סי' ה, ט
א/ו עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תפב
א/ו ענפי ארז (זי') דף עה ע"ג
א/ו פאר הלבנון ח"ב סי' יג אות ז {מצוות עשיית כלים בנפרד}
א/ו פני מלך (גוטליב) שמות עמ' קכז, קצו
א/ו קרן פני משה ח"א עמ' פג, וח"ב כאן
א/ו רלב"ג שמות פכ"ה פסוק ח עמ' שלט
א/ו רנת יצחק דברי הימים עמ' קלט {כיור וכנו}
א/ו רנת יצחק מלכים עמ' עט {כיור וכנו}
א/ו רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שעח, שצט
א/ו רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תשיא
א/ו שיח ערב קדשים עמ' שנא
א/ו שיח ערב קדשים עמ' תלז {מצוה שיהיה כיור}
א/ו שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' לג
א/ו שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' ט, רנא
א/ו שלמי שמחה ח"ה עמ' קסב-קסג
א/ו שם דרך יומא עמ' לז
א/ו שם דרך שמות עמ' קצה, קצז, רג, רט, רכה
א/ו שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' שעז
א/ו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רמה
א/ו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' קמז-קמח
א/ו שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תרנז
א/ו שערי היכל זבחים עמ' רסט הערה 29 {ועושים במקדש כלים - לא הזכיר את הכלים שהוסיף שלמה}, תסה {כיור משוך לדרום - אע"פ שהמזבח בדרום}, תשנז {מזבח לעולה וכבש - הכבש הוא כלי נפרד}
א/ו שערי המקדש סי' כ אות א, סי' כא אות א, סי' כד אות ה, סי' כה אות ג, סי' מב אות ב, ד
א/ו שערי טהר ח"א שער ג סי' יד אות א
א/ו שפת הים (הרשקוביץ) עמ' 65-78
א/ו שפתי מלך
א/ו תורת המנחה (רוקח) עמ' קעד
א/ו תורת העולה ח"א פ' יג עמ' עח, פ' יד עמ' עט
א/ו תורת העולה עמ' סא
א/ו תורת הקדש ח"א עמ' יג, כה, נט, ע, עז, פד, צא, ק, קנה, קצז, רכו, ח"ב עמ' מט, נא, נז
א/ו תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' יז {צריך בבהמ"ק כלים}
א/ו תחומין ח"ה עמ' 472, 483
א/ו תשובות ופסקי מהרי"ט החדשים עמ' רנא-רנב
א/ז אמרי נועם מועדים לחנוכה סי' מא {מנורה מדרום}
א/ז אנצי"ת ע' בית הפרוה הע' 1
א/ז בדבר מלך ח"ד עמ' עט, צ
א/ז בכור שאול (תשסט) עמ' ז-ח
א/ז בכור שאול (תשעד) עמ' י
א/ז גבורת יצחק שקלים עמ' קלא, קפג
א/ז גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קמד
א/ז דביר הקודש מנחות עמ' שמ {שעליו לחם הפנים}
א/ז דברות משה נדה וטהרות עמ' תכו {ועושין בתוך העזרה גבולין}
א/ז דרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1167
א/ז הבית השני בתפארתו עמ' פו, תקא
א/ז ואתה תחזה ח"ג
א/ז ושכנתי בתוכם עמ' לו-מב
א/ז חזו"א או"ח סי' קכו ס"ק טו
א/ז חזו"א על הרמב"ם
א/ז כתבי ר' אייזיק עמ' קכג
א/ז מנחת חזקיה מנחות עמ' רפח
א/ז מנחת חינוך ח"א עמ' שפב
א/ז מנחת יהודה וירושלים עמ' 13-16
א/ז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קמא ע"ב
א/ז מפתח הבאורים [גרי"ז דף פא]
א/ז מצווה ועושה ח"ב עמ' תשסח {עץ בולט}
א/ז מקדש דוד קדשים סי' כב ס"ק א במנחת מרדכי
א/ז מקדש הקודש (תשסח) סי' כא-כד
א/ז משא יד ח"א עמ' קסד
א/ז סגולת ישראל שמות עמ' קנד {אין עושין מדרגות למזבח וכו'}
א/ז עטרת צבי (שפלטר) ח"א סי' ב
א/ז פאר הלבנון ח"א סי' א אות ה, סי' ב אות ח, סי' ג {ק"ס}
א/ז פרי אברהם אליעזר
א/ז רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שסה, שסט
א/ז רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקיד, ח"ב עמ' יא
א/ז שארית נתן (לוברט)
א/ז שלמי יוסף יומא ח"א עמ' שלב, ח"ב עמ' רמח
א/ז שם דרך שמות עמ' קצז, רט, רכה
א/ז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רנא
א/ז שערי היכל יומא מערכה ע
א/ז שפת הים (הרשקוביץ) עמ' 65-78
א/ז שפתי דעת ח"ג עמ' קכח
א/ז תורת המנחה (רוקח) עמ' קעד
א/ז תורת הקדש ח"א עמ' יג, רח, ח"ב עמ' צח
א/ז תשובה שלמה או"ח סי' ב
א/ח אגרות משה ח"ח קדשים סי' סג עמ' שא = ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' שנא {פסק כר' נחמיה}
א/ח אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' תפט {טעם איסור סיתות}
א/ח אור הישר [אור הישר סוטה מח ע"ב ותמיד כו ע"ב]
א/ח אור המאיר (שפירא) סי' ב אות ב {מל"מ}, סי' יא אות ה {מל"מ}, סי' עג אות ג {כר' נחמיה - ששאר מתכות מותרות}
א/ח אחר האסף עמ' קעה {דיני בנין הבית - ראיה שגם איסור עץ הוא מדיני בנין הבית}
א/ח אמרי חן (לוונברג) זבחים עמ' קסד {האם לבנה נחשבת אבן}
א/ח אנצי"ת ע' אבני היכל הע' 2, 4, 13, 26, 39, ע' בית המקדש הע' 140
א/ח בים דרך עמ' סז {מדוע פסק כר' נחמיה}
א/ח בכור שאול (תשסט) עמ' ח-ט {מסתתים בחוץ, איסור הנפת ברזל}
א/ח בכור שאול (תשעד) עמ' יא-יג
א/ח בכור שור מגילה כו ע"ב {כר' נחמיה}
א/ח בן ידיד
א/ח ברור הלכה סוטה מח ע"ב ציון א {כר' נחמיה}
א/ח ברית יצחק (טייב) פ' יתרו דף טו ע"ג {כר' נחמיה}
א/ח ברית משה ל"ת מג אות א {מפוצלות - מגוררות}, ג {בלבנים - אבנים רק לכתחילה משום "ואנוהו"}
א/ח גבורת יצחק (תשמח) דף כא
א/ח גבורת יצחק (תשסו) עמ' ח {דיני בנין הבית - ראיה שגם איסור עץ הוא מדיני בנין הבית}
א/ח גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' צג {דיני בנין הבית - ראיה שגם איסור עץ הוא מדיני בנין הבית}, קצב {שאר מתכות, אם עבר וסיתת האם נפסלה האבן}, קצג {כר' נחמיה, איסור סיתות מדרבנן, איסור סיתות גם אם לא בנאו}
א/ח גשר יהושע עמ' 295
א/ח דבר שאול סוטה סי' עד אות ב, ד
א/ח דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תרלה-תרלו
א/ח הבית השני בתפארתו עמ' לג, סח, פו, תקא
א/ח הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' קי {מאבנים ולא מלבנים}
א/ח הרועים בשושנים {כר' נחמיה}
א/ח הרמב"ם כמחנך עמ' 80
א/ח ואתה תחזה ח"ג
א/ח ושכנתי בתוכם עמ' מב-מו
א/ח חזו"א על הרמב"ם
א/ח חזו"א קדשים לקוטים סי' ב ס"ק א {כר' נחמיה}, ג {היכל ועזרה, "אבני גזית"}
א/ח חזיונות יוסף דף נח ע"ג {האם פסק כר' נחמיה}
א/ח חי' הראי"ה {מדוע פסק כר' נחמיה}
א/ח חיים שנים ישלם עמ' יג {כ"מ - למד ממזבח שכשר בלבנים}
א/ח חכמת גרשון עמ' רט-רי {מדוע פסק כר' נחמיה}
א/ח יד איתן
א/ח ידיו של משה דף צג ע"ד {מל"מ}
א/ח יתר הבז (תשסח) עמ' קס {כ"מ - הלכה כדברי המכריע בברייתא}
א/ח כי בא מועד עמ' רנט-רס {כר' נחמיה}
א/ח כלילא דוורדא דף ד ע"א, לה ע"א, לו ע"א
א/ח כנסת יחזקאל (רחמים) עמ' קכא {הר המוריה (שץ) - שאר מתכות}
א/ח כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף ח ע"א-ע"ב {כר' נחמיה}, יא ע"ד {מל"מ}, יב ע"א {מל"מ}, יג ע"ג {מל"מ}
א/ח כרע רבץ עמ' תקכ-תקכב
א/ח כתר תורה (תשסז) עמ' פא {פיצול אבנים בהר הבית ובבית הכנסת}
א/ח מטה אהרן (הלוי) דף צב ע"א-ע"ב {כ"מ - הלכה כדברי המכריע בברייתא}
א/ח מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רכב ע"א {כ"מ}
א/ח מנחת חינוך ח"א עמ' שס
א/ח מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תקצה, ח"ב עמ' שיג
א/ח מנפת צוף עמ' 834 {טעם איסור סיתות}
א/ח מעין החכמה עמ' לב {מדוע פסק כר' נחמיה}
א/ח מעיני המים {כ"מ - מדוע פסק כר' נחמיה}
א/ח מקדש הקודש (תשסח) סי' כה אות א {שאר מתכות, סיתות לבנים}, אות ב {כר' נחמיה}, סי' כו אות א {סיתות בהר הבית מחוץ לבנין}, אות ב {אבנים שלמות לעזרת נשים ולאבני הר הבית}, סי' כז {לבנים - מקור שכשרים לבניין, האם כשרים למזבח, האם נקרא "אבן", ביאור המכילתא, לבינה שנפגמה}, סי' כח אות א {לבנים - האם כשרים לכתחילה לבניין), אות ב {לבנים לרצפה}
א/ח מקור חסד עמ' עח {מותר לרצף באבנים פשוטות}
א/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ח משה האיש או"ח סי' כא דף כד ע"ב {לבנים נקראים אבנים, כ"מ - מקור מהמכילתא}, סי' כב דף כה ע"ב {לבנים נקראים אבנים, כ"מ - מקור מהמכילתא} וע"ג {יצחק ירנן}
א/ח משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קמ {כשבונין ההיכל והעזרה בונין באבנים גדולות}
א/ח משנת חיים זבחים עמ' צה {כ"מ - במכילתא הכשיר לבנים}
א/ח משרת משה (עטייה)
א/ח נאם דוד
א/ח נוכח השלחן (לבטון) דף ד ע"ג-ה ע"א {כ"מ - הלכה כמכריע}
א/ח נזר אברהם ברכות-סוכה סוכה סי' טו עמ' רצח-שג {כר' נחמיה, פגימה ונגיעת ברזל באבני בנין}
א/ח נזר המלך סי' לט עמ' קט-קי {פגימה ונגיעת ברזל באבני בנין}
א/ח נחלי אפרסמון (שו"ת) עמ' שיא {מדוע פסק כר' נחמיה}
א/ח נחמת המקדש {שימוש בשמיר לאבני הבניין}
א/ח נשמת חיים (תשסח) אהע"ז תשובת שלמה סי' יז עמ' תלא {מל"מ}
א/ח עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' מ, ח"ב עמ' קלז
א/ח עדות ביהוסף (אלמושנינו)
א/ח עיונים ומחקרים ח"א עמ' 9 {לשון "מפוצלות"}, 347 {כר' נחמיה, "מפוצלות"}
א/ח עין תרשיש
א/ח פני חמה דף נא ע"ב {מל"מ}
א/ח פני משה (שלז')
א/ח פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' תטו {פסול נגיעת ברזל - אינו לוקה אם לא בנה}
א/ח צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' לז {מל"מ - הלכה כדברי המכריע בברייתא}
א/ח קדשי יהושע ח"ה סי' תב עמ' אלף תרמז {פסול ברזל בבנין ובמזבח, פסול נגיעה}
א/ח קרבן אשה
א/ח קרן פני משה ח"א עמ' רכג {"ליסד הבית" - גם הקירות}
א/ח רנת יצחק דברי הימים עמ' קד {אבנים גדולות}
א/ח רנת יצחק מלכים עמ' נז {אבנים גדולות}, נח, סו, סח
א/ח רנת יצחק שמואל עמ' שמו {אבנים גדולות}
א/ח רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תלב-תלד, תמא, תמב, תמד, תרלג
א/ח רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רסא {מסתתים רק חוץ למקדש}
א/ח שארית נתן (לוברט)
א/ח שבות יהודה (שו"ת) עמ' רנג-רנד {כ"מ - הלימוד ממזבח, דין לבנים במזבח}
א/ח שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' כג = ח"ה קונטרס המצוות סי' נט {האם לבנה נחשבת אבן}
א/ח שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קנו {סיתות רק חוץ למקדש}
א/ח שו"ת מהר"ם בן חביב סי' שכט עמ' תתכו {כ"מ - מדוע פסק כר' נחמיה}
א/ח שעורי ר' יחיאל מיכל סוטה אות קסט {כר' נחמיה}
א/ח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רנג {אין מפצלים בהר הבית - הר הבית חלק מהמקדש}
א/ח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' סו
א/ח שערי המקדש סי' לז אות א {פיצול בהר הבית}
א/ח שפת הים (הרשקוביץ) עמ' 79-82
א/ח שפתי מלך עמ' קנז {סיתות לבנים בברזל בפנים}
א/ח תוספתא כפשוטה מועד מגילה פ"ב עמ' 1161 {מדוע פסק כר' נחמיה}
א/ח תורת הקדש ח"א עמ' ג {אבנים או לבנים - איך השתמשו ביריעות בבית שני}, מא {סיתות בהר הבית, פסק כר' נחמיה}, עא {סיתות בהר הבית}, ח"ב עמ' ט {סיתות בהר הבית}, קב {אבנים - איך השתמשו ביריעות בבית שני}
א/ח תורת הרא"ם - חי' הרא"ם דף מא ע"ב {מסתתים בחוץ}
א/ח תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' רלז
א/ח תחומין ח"ה עמ' 455
א/ט אבני ציון ח"ג עמ' קצא
א/ט אגרות משה או"ח ח"א סי' לט, ח"ד עמ' נז
א/ט אגרות משה ח"ח עמ' ש, שכב
א/ט אור הישר [באר שבע סוטה מא, אור הישר תמיד כט ע"א]
א/ט אור חדש (בלומ') דף קכז ע"א {ראב"ד - נטיעה בעזרת נשים}
א/ט אור ליהודה (תשנט) עמ' שנח, תנג
א/ט אורי חיים ח"א עמ' קי
א/ט אוריתא יד עמ' פג-פד
א/ט אחר האסף עמ' קעא, קעה, קעז-קעח
א/ט אמר יוסף (אלקלעי)
א/ט אמרי חן (לוונברג) זבחים עמ' קכח-קלא
א/ט אמרי חן (לוונברג) מקואות עמ' פב-פה
א/ט אנצי"ת ע' אבני היכל הע' 28, 36 {אבן האזל}, ע' אולם הע' 37 {כ"מ}, ע' בית המקדש הע' 141, 142, 154, 155, 157
א/ט באהלה של תורה או"ח סי' י אות ב
א/ט בית אהרן וישראל גל' נח עמ' לא
א/ט בית המלך (בוים) דף כ ע"א
א/ט בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' א
א/ט בכור שאול (תשסט) עמ' ט-יא
א/ט בכור שאול (תשעד) עמ' יג-טו
א/ט ברכת ראש סי' פב עמ' רצב, סי' פג עמ' רצג
א/ט ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' רעג
א/ט גבורת יצחק (תשמח) דף כא
א/ט גבורת יצחק (תשסו) עמ' ח
א/ט גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' צב
א/ט גבורת יצחק שקלים עמ' קלו
א/ט גליונות אבני נזר {ראב"ד}
א/ט דברי רבינו משולם (אשכנזי) עמ' מב
א/ט דובב מישרים (וידנפלד) עמ' פב {ראב"ד}
א/ט דקה מן הדקה דף כג ע"ב
א/ט דרך הקודש (תשסז) עמ' קמא-קמב
א/ט דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תקיט-תקכ
א/ט האיר ממזרח חמש מגילות עמ' מא {ראב"ד - לא תטע בעזרת נשים}
א/ט הבית השני בתפארתו עמ' קע, רטו, שלו, תקא
א/ט היכל מלך דף ב ע"א
א/ט הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' עט, קיב {כ"מ - כלונסאות}, קנב
א/ט הערות ר"י ליינר
א/ט הר המלך ח"ה עמ' סד
א/ט התורה והתלמוד ח"ד עמ' 354, 356
א/ט התעוררות תשובה (תשנב) ח"א עמ' נ
א/ט ואם תאמר ח"ג קושיה 505
א/ט ואתה תחזה ח"ג
א/ט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרסז
א/ט ויחי עוד ח"ב דף נה ע"ב
א/ט זבחי צדק (דיסקין) סוכה עמ' שנא
א/ט זבחי צדק (דיסקין) עמ' שכד {עץ בולט}
א/ט זכר שמואל נגעים סי' יג ס"ק ג
א/ט חדושים ובאורים (גרי') יומא י
א/ט חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב נספחים סי' כו
א/ט חזון יחזקאל סוטה פ"ז ה"ח
א/ט חי' הגר"י סי' לט
א/ט חי' הגר"מ זמבה סי' יז
א/ט חי' הראי"ה
א/ט חי' חתם סופר
א/ט חכם צבי (תשעה) ח"ב סי' קיט ד"ה הרמב"ם {כ"מ}
א/ט חכמת גרשון עמ' רי {ראב"ד}, ריב, רלד
א/ט יד ישראל ח"ב
א/ט יד פשוטה מדע עמ' תרעה
א/ט ידי משה (בוצק') הל' ביה"ב סי' ו
א/ט יראה ואהבה עמ' פז
א/ט ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' שטז, שיח
א/ט כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' רסב-רסג
א/ט כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף כ ע"ד
א/ט להורות נתן - שו"ת ח"ב עמ' מז ע"א
א/ט להורות נתן מועדים ח"ג עמ' רסה
א/ט לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 219, חכ"ט עמ' 497
א/ט לקוטי שיחות מסעי תשדם
א/ט לקוטי תורה (רש"ז) דברים דף צט ע"ד {עץ בולט}
א/ט מאורי המועדים עמ' רסו {עץ בולט}
א/ט מורשה חי"א עמ' 72 {ראב"ד}
א/ט מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רכב ע"ג {ראב"ד}
א/ט מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף לח ע"ג
א/ט מנחת חינוך ח"א עמ' שנט, ח"ג עמ' רסג-רסד
א/ט מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שי {ראב"ד, כ"מ}
א/ט מנחת שלמה (לוין) עמ' יד-טו {אכסדרה של עץ}
א/ט מעין החכמה עמ' רפג {ראב"ד}
א/ט מעיני המים
א/ט מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' תקצא, ח"ב עמ' פ, ש
א/ט מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תסז (צד)]
א/ט מקדש הקודש (תשסח) סי' כט-ל
א/ט מקורות לפסקי הרמב"ם
א/ט משא יד ח"א עמ' ש-שב
א/ט משאת המלך ח"ג סי' רפט {ראב"ד}
א/ט משכנות לאביר יעקב ח"א דף כ ע"א {ראב"ד}, ח"ב דף ח ע"א
א/ט משנה הלכות ח"ז סי' יב
א/ט משנת חיים דברים עמ' שמד
א/ט משנת יעקב
א/ט נאם דוד
א/ט נועם חי"ז עמ' רטו [היכל יצחק או"ח י], חכ"ב עמ' רמד
א/ט נחלי אפרסמון
א/ט נמוקי חיים עמ' רנ
א/ט ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' שנא
א/ט סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' ק
א/ט סוכת דוד סוכה עמ' תט, תקמ
א/ט סופר המלך ח"ב עמ' רצו
א/ט ספרי דבי רב ח"ג עמ' שמב
א/ט עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' סה
א/ט עטרת צבי (שפלטר) ח"א סי' ג, ז
א/ט עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' צג, קב {כ"מ}
א/ט ענפי ארז (זי') דף כא ע"ב, סג ע"ד, קנד ע"א
א/ט פאר הלבנון ח"א סי' יב אות ה
א/ט פאר הלבנון ח"ב סי' ד אות ו {אכסדראות של עץ}
א/ט פני מלך (גוטליב) מועדים עמ' קסד {ראב"ד - לשכת העץ}
א/ט צורת הבית סי' נא {כ"מ}
א/ט צרור החיים (יעקב)
א/ט קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' פו {ראב"ד}
א/ט קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' קצט {ראב"ד}
א/ט קרן פני משה ח"א עמ' ריט
א/ט רנת יצחק שמואל עמ' שמו {עץ בולט}, מלכים עמ' סט {עץ בולט}
א/ט רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תמד, תרלג
א/ט שארית יעקב (מוסקוביץ) עמ' צט
א/ט שארית ישראל (מינצברג) אהע"ז סי' טו עמ' רסג, סי' טז
א/ט שארית נתן (לוברט)
א/ט שבט בנימין (טרכטמן) עמ' 9
א/ט שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' קמו {ליד בית כנסת}
א/ט שו"ת השבי"ט ח"א עמ' סח, עד {מעשי למלך}, עז
א/ט שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתכו
א/ט שו"ת מהרש"ם ח"א סי' י
א/ט שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' שעה
א/ט שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' שפ, תפה
א/ט שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' תפב
א/ט שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' מב
א/ט שערי המקדש סי' לז אות א {רדב"ז}, סי' מ אות ו
א/ט שערי יצחק (תשיז) עמ' שג
א/ט שפת הים (הרשקוביץ) עמ' 83-91
א/ט תורת העולה עמ' מז
א/ט תורת הקדש ח"ב עמ' א, ה-ו, ח, סז, צט, ק, קב
א/ט תשובות ופסקי מהרי"ט החדשים עמ' רנג-רנד
א/י אבן האזל (גם בהשמטות דף פה ע"ג)
א/י אבני קודש (סוגיות) ח"ב עמ' רנד
א/י אהלי יהודה (הכהן) דף סז ע"ג
א/י אם למסורת (ביא') עמ' 50
א/י אמרי חן (לוונברג) זבחים עמ' קסו
א/י אנצי"ת ע' אבני היכל הע' 5
א/י אפיקי מגינים זבחים סי' ל
א/י בד קודש (פוברסקי) ח"א דף צח ע"ב {ראב"ד}
א/י בדבר מלך ח"ד עמ' עא
א/י בדבר מלך חט"ז עמ' קפט
א/י בינה בספרים, בהערת רז"נ גולדברג בתחילת הספר {ר"ח הלוי}
א/י ביצחק יקרא (תשמט) ח"ב סי' לה
א/י בכור שאול (תשסט) עמ' יא-יב
א/י בכור שאול (תשעד) עמ' טו
א/י ברור הלכה פסחים פו ע"א ציון ד
א/י ברית משה ל"ת מג אות ג {אבנים יקרות}
א/י ברך יצחק (ברכה) פ' ויצא {ומרצפין את הרצפה באבנים}
א/י גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' קמו
א/י גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' קיב {ר"ח הלוי}
א/י דברי סופרים (סופר) עמ' קעג, ריז
א/י דרכי משה ח"א שמעתתא ח פ' ח, שמעתתא י פ' ח
א/י הבית השני בתפארתו עמ' תקא
א/י המקדש וקדשיו עמ' כו
א/י הרמב"ם כמחנך עמ' 81
א/י ואתה תחזה ח"ג
א/י ושכנתי בתוכם עמ' מו-מט
א/י זבח טוב שער ב סי' יד
א/י זבחי צדק (דיסקין) עמ' קנ {ריצוף}
א/י חדושים ובאורים (פישר) עמ' ל {ר"ח הלוי}
א/י חזו"א זבחים סי' ה ס"ק ב
א/י חזו"א על הרמב"ם
א/י חי' הראי"ה
א/י ידי משה (בוצק') הל' ביה"ב סי' ז
א/י ידי משה (בוצק') זבחים סי' נ
א/י לקוטי שעורים (שטיין) חולין (תשסז) סי' כד ס"ק ב
א/י מילי דמרדכי
א/י מלחמות יהודה דף קלד ע"א {ר"ח הלוי}
א/י מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף מ ע"ד
א/י מנחת חינוך ח"א עמ' שס {כ"מ}
א/י מנחת שלמה (לוין) עמ' יח-כ
א/י מנפת צוף עמ' 834
א/י מעין גנים (מזרחי) דף נא ע"א
א/י מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' רעג
א/י מפתח הבאורים [חי' ר' חיים הלוי דף נא, אבי עזרי ח"א]
א/י מקדש הקודש (תשסח) סי' לא-לג
א/י משא יד ח"א עמ' צא, קסו, קעד {ר"ח הלוי}
א/י משכן בצלאל ח"א סי' יד
א/י משנת יעקב
א/י נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף לד ע"ד
א/י נחלי אפרסמון
א/י נחמת המקדש
א/י ניר לדוד
א/י נתן פריו מקואות עמ' כא
א/י ס' השבי"ט עמ' יא {ראב"ד}
א/י ס' זכרון לר' חיים עוזר גרודזינסקי עמ' 40 {ר"ח הלוי}
א/י עבודת הזבח זבחים סי' ז ס"ק ז
א/י עדות ביהוסף (אלמושנינו)
א/י עטרת חכמים חו"מ סי' יט קושיא ד דף לה ע"ד {יו"ט}
א/י ענפי ארז (זי') דף כ ע"ב וע"ד, כא ע"ב
א/י פני מלך במדבר עמ' לב {נעקרה אבן}
א/י ציץ אליעזר ח"ח סי' ט אות יד
א/י קדשי יהושע עמ' רח, אלף שנז, אלף תפט, אלף תצב, אלף תקז, אלף תרצט
א/י קרית מלך (חב"ד) עמ' מ
א/י קרן פני משה ח"א עמ' רכג-רכד, וח"ב כאן
א/י רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"א הט"ז
א/י רנת יצחק דברי הימים עמ' קלז {מרצפים באבנים יקרות}
א/י רנת יצחק מלכים עמ' סט {מרצפים באבנים יקרות}
א/י שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' תקו {מזבח נקרא כלי}
א/י שיח ערב קדשים עמ' קג
א/י שלמי שמעון (קדשים) עמ' קפד
א/י שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' שנח
א/י שעורי הגרי"ד עבודת יוה"כ עמ' קיח
א/י שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' שעה
א/י שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' תפ-תפב {ר"ח הלוי}, תפג, תפד-תפה {ר"ח הלוי}
א/י שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' קלז {ר"ח הלוי}
א/י שערי היכל זבחים עמ' קעח {אבן שנעקרה - ביאור שיטתו}
א/י שערי המקדש סי' כב אות א-ד
א/י שערי טהר ח"א שער ג סי' ד אות א-ב, ח"ה שער א סי' ו אות י
א/י שערי טהר ח"ג שער ג סי' יז אות ב דף רפג ע"א
א/י שערי יצחק (תשיז) עמ' רעה
א/י שפת הים (הרשקוביץ) עמ' 83-91
א/י שפתי מלך
א/י תורת הקדש ח"א עמ' נט, פב {ר"ח הלוי}, ריט, ח"ב עמ' פה, צח, רסה {קרית ספר}, רעז-רעח
א/יא אור שמח
א/יא אלומות יוסף (תשנ) עמ' קלג
א/יא אם למסורת (ביא') עמ' 53
א/יא אשר למלך
א/יא בגדי כהונה (שחור) עמ' יח
א/יא בדבר מלך ח"ד עמ' נא
א/יא בדרך המלך עמ' לח
א/יא בכור שאול (תשסט) עמ' יב
א/יא בכור שאול (תשעד) עמ' טז
א/יא בנין אריאל יאיר עמ' 190 {יופי}
א/יא ברכה למנחם עמ' 147
א/יא גבורת יצחק הל' תפלה עמ' ריב, ריט
א/יא גבורת יצחק ר"ה עמ' ריט
א/יא גבורת יצחק שקלים עמ' קלה-קלו, קפד
א/יא דרכי אהרן ח"ב עמ' ז
א/יא האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קיח {מצוה מן המובחר לחזק הבנין ולהגביהו}, קסה {ועוסקין בבנין מעלות השחר}
א/יא הבית השני בתפארתו עמ' תקא
א/יא הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קמא {מצוה לפארו}
א/יא הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' ק
א/יא הרמב"ם כמחנך עמ' 81
א/יא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רסט
א/יא ושכנתי בתוכם עמ' מט-נב
א/יא חי' ר' יהודה זרחיה עמ' קיג
א/יא ידי משה (בוצק') הל' ביה"ב סי' ח
א/יא כבודה של תורה ח"ג עמ' לא
א/יא לבושי מרדכי או"ח עמ' לט
א/יא לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 11, 13
א/יא מוריה גל' קסט עמ' נא {להגביהו}
א/יא מחנה יוסף שבת עמ' רנג
א/יא מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רלג
א/יא מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף מ ע"א
א/יא מנחת יהודה וירושלים עמ' 16
א/יא מנחת מאיר דף נא ע"ב
א/יא מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' שצ
א/יא מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' ז
א/יא מקדש הקודש (תשסח) סי' לד-לה
א/יא משא יד ח"א עמ' עה-עו {להגביהו - איך אפשר להוסיף על השיעור}
א/יא משאת המלך ח"ג סי' רצ {לרומם בית אלקינו}
א/יא משאת כפי עמ' לה-לו
א/יא משבצות זהב מלכים א עמ' רמו {מעשה רקח}, רעח
א/יא משבצות זהב עזרא עמ' קפד
א/יא משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תקפח
א/יא משנת חיים דברים עמ' תמו
א/יא משנת חיים יומא עמ' שיא
א/יא משנת יהודה עמ' רמח
א/יא נועם ח"ג עמ' שיד, חכ"ד עמ' ריא
א/יא נחלי אפרסמון
א/יא ניר לדוד
א/יא ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' רכב {להגביה}
א/יא עטרת צבי (שפלטר) ח"א סי' ד
א/יא עיונים ומחקרים ח"א עמ' 301
א/יא עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 25
א/יא עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 29
א/יא פאר המלך עמ' קנז
א/יא רנת יצחק דברי הימים עמ' קלה {לטוח בזהב}
א/יא רנת יצחק מלכים עמ' עא {לטוח בזהב}, עג {מייפים כפי כוחם}
א/יא רנת יצחק משלי עמ' רצו
א/יא רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שסד
א/יא רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' שכו
א/יא שאלו שלום ירושלים (תשמה) עמ' 72
א/יא שיחות לספר שמות עמ' שנח {לטוח בזהב}
א/יא שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' לב
א/יא שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' שצג
א/יא שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' סז
א/יא שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' פב
א/יא שערי היכל זבחים עמ' רסח {מצוה להגביהו - אין מידה לגובה}, רסט {מפארים כפי כוחם - אין תבנית קבועה}
א/יא שערי המקדש סי' כג אות א-ח
א/יא שפת הים (הרשקוביץ) עמ' 92-95
א/יא תורת הקדש ח"א עמ' לז, נ, פז, ח"ב עמ' סו, רעז
א/יא תורת מנחם חמ"ז עמ' 64
א/יא תחומין ח"ח עמ' 497, חי"ב עמ' 478
א/יב אבני הלבנון נספח א
א/יב אבני ציון ח"ג עמ' צב
א/יב אהל דוד (קהן) ח"א עמוס פ"ה פס' ד, ח"ד נחמיה פ"ד פס' טו
א/יב אוצרות הרמב"ם
א/יב אור חדש (בלומ') דף מג ע"א-ע"ב
א/יב אור עולם (בלומנפלד) דף לו ע"ג, לז ע"א {אשה}
א/יב אור תורה (בלומ') דף נח ע"ג {אשה חייבת בבנין בהמ"ק}
א/יב אוריין תליתאי (אפשטיין) דף לג ע"ג
א/יב אות לישועה דף סו ע"ב
א/יב אלומות יוסף (תשנ) עמ' צא
א/יב אם הבנים שמחה פ"ג אות א, עד
א/יב אמונת עתיך גל' 118 עמ' 199-200
א/יב אמרי חיים (לרנר) ח"ג עמ' רצו, רצח {אשה חייבת}
א/יב אמרי חן (בן סניור) שמות עמ' 379
א/יב אנצי"ת ע' אשה הע' 308, 310, ע' בית המקדש הע' 20, 22, 23, 123, 125-126, 133
א/יב אפיקי מים ח"א סי' יד-טו
א/יב ארצות החיים סי' א ארץ יהודה אות ג עמ' מז {כ"מ - מעזרא}
א/יב אשר למלך
א/יב באר שרים פרשת תרומה פסוק ד אות ב
א/יב בגדי ישע
א/יב בדבר מלך ח"ג עמ' א
א/יב בדבר מלך חט"ז עמ' קצו
א/יב בין השורות עמ' רעג
א/יב בינה בספרים - הערת רז"נ גולדברג בתחילת הספר {אשה חייבת לבנות, אין בנין בהמ"ק בלילה}, ועמ' רנו, רנח
א/יב בית אהרן וישראל גל' לו עמ' נט, סא, סד, גל' לז עמ' קכב {אין בונים בלילה}, גל' נט עמ' קכט {אשה חייבת בבנין בהמ"ק}
א/יב בית זבול ח"ב סי' כט אות יא
א/יב בית יצחק או"ח סי' ג אות ה
א/יב בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' קנג
א/יב בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' קעו בהערה
א/יב בית שמאי (פרידמן) דף לד ע"א {נשים - הרי זה מ"ע שהז"ג כי אינן בונים בלילה}
א/יב בית שערים או"ח סי' שנט
א/יב בכור שאול (תשסט) עמ' יב-טו
א/יב בכור שאול (תשעד) עמ' יז-כג
א/יב בכורי חיים ח"ה עמ' קסא {קטנים}
א/יב בן אשר סי' ב אות כג-כו
א/יב בעקבי יעקב עמ' קסט
א/יב בצל חמדה עמ' רמ
א/יב ברכת אהרן מאמר ג אות א-ב
א/יב ברכת אליהו (עמאר) תרומה מאמר יא
א/יב בשבילי המלך סי' יד אות א {כ"מ - ויבואו האנשים על הנשים}
א/יב גבורת יצחק הל' תפלה עמ' רכ
א/יב גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רעא
א/יב גבורת יצחק שבועות עמ' רנב {ר"י קורקוס - שמקיימין העולם}, רנה
א/יב גבורת יצחק שקלים עמ' יג, קלו
א/יב גדולי אריה עמ' פח {לילה, נשים}
א/יב גדולי ציון (תרע) דף לה ע"ד
א/יב גדולי ציון (תשנב) עמ' כד {עד צה"כ}
א/יב גופי הלכות (תשסו) עמ' תסה {הכל חייבים}
א/יב גן שושנים ח"א עמ' קז
א/יב דברי חפץ עמ' קכא
א/יב דברי יהונתן ויקרא פ"א פסוק יב
א/יב דברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' שנד {אסור לאכול}
א/יב דברי יציב חו"מ עמ' רלא
א/יב דברי מלכיאל ח"ד סי' עא, ח"ה סי' צט
א/יב דברי פנחס ח"ב עמ' צו-צז
א/יב דרור יקרא עמ' רג
א/יב האיר ממזרח אבות עמ' קיב {עוסקין בבנין מעלה"ש עד צאה"כ}
א/יב הבית השני בתפארתו עמ' קפב
א/יב הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' סא-סב, סד-סח, ע {נשים חייבות, לא בונים בלילה}
א/יב הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' ג {הכל חייבים}, יט {כמקדש המדבר}, כח {בלילה}, צה {שבת ויו"ט}, ק {הכל חייבים}, קיט {כמקדש המדבר}, קכו {כמקדש המדבר}
א/יב המקדש וקדשיו עמ' רנ
א/יב העמק דבר שמות פכ"ה פסוק ב
א/יב התורה והמדינה ח"ז עמ' נו
א/יב התעוררות תשובה (תשנב) ח"א עמ' רפד
א/יב ואתה תחזה ח"ג
א/יב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קכה
א/יב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שיב, תשיח
א/יב וענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' לא
א/יב ושכנתי בתוכם עמ' נב-נד
א/יב זאת ליעקב דברים עמ' רכא
א/יב זכר שמואל קדושין סי' כט ס"ק א
א/יב זכרון יהודה (גרינוולד, תרפג) סי' רעב
א/יב זכרון יעקב (מרל) ח"ג סי' פד ס"ק ד {אשה}
א/יב זרעא דיוסף דף סד ע"ב
א/יב חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' רלח
א/יב חוקת עולם עמ' 156 {עבודתם מחנכתם}, 321 {ת"ח}
א/יב חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' סד, נשים ח"א עמ' לא
א/יב חיי אברהם (צציק) עמ' צט
א/יב חיל המקדש סי' ב אות א
א/יב חכמת גרשון עמ' רכד
א/יב חמדת ישראל ח"א דף נז ע"א
א/יב חמודי צבי ח"ב עמ' שב
א/יב חמודי צבי שמות עמ' שע
א/יב חנוכת הבית עמ' א-ב, מו
א/יב חק המלך יבמות עמ' מו
א/יב יד הלוי (פלוונא) דף לז ע"ב {נשים}
א/יב יד פשוטה אהבה עמ' שפב
א/יב ידי משה (בוצק') הל' ביה"ב סי' ט
א/יב יחל ישראל (תשסג) ח"א עמ' נא {ק"ס}
א/יב ים שמחה עמ' קצ
א/יב ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שסד {בלילה}
א/יב ירושלים במועדיה - חוה"מ עמ' קי {חוה"מ}
א/יב ישא מדברותיך מגילה עמ' רפב, רפז {אשה}
א/יב כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' קעג
א/יב כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף ט ע"א
א/יב כרם מנחם סי' יב, יט
א/יב לקוטי סופר ח"ב דף מ ע"ג
א/יב לקוטי שיחות חי"א עמ' 109 הערה 7, חט"ז עמ' 473, חכ"א עמ' 155-154, 241, 255-254
א/יב לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 266, 268, חכ"ח עמ' 237
א/יב לקוטי שיחות חל"א עמ' 147 {המדבר}
א/יב לקוטי שיחות חל"ו עמ' 130
א/יב לקוטי שיחות חל"ח עמ' 200
א/יב לקוטי שיחות חלק ל עמ' 118-119
א/יב מוריה גל' רלח עמ' לח {חיוב עבד במצוות בנין בהמ"ק}
א/יב מוריה שנה ח גל' ח עמ' יט
א/יב מורשה חי"א עמ' 8 {הכל חייבים}
א/יב מותיב ומפרק עמ' קפט {בלילה, אשה}
א/יב מחנה יוסף (תשעב) סי' כד אות א
א/יב מילי דמרדכי
א/יב מכשירי מצוה עמ' סג
א/יב מכתב לחזקיהו דף קג ע"ב
א/יב מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רכב ע"ד, רכג ע"א
א/יב מנחת אלימלך עמ' קפד
א/יב מנחת אשר שבת עמ' קפ, פסחים עמ' יד
א/יב מנחת חינוך ח"א עמ' שסו
א/יב מנחת יהודה (בוים) דף פו ע"ד {לא בלילה, ונשים חייבות}
א/יב מנחת מאיר דף יח ע"ג, לב ע"א
א/יב מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שיא, ח"ג עמ' תסד
א/יב מעיני התורה ח"א עמ' קצט
א/יב מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' צו, שג
א/יב מקדש דוד קדשים סי' א ס"ק א, גם במנחת מרדכי
א/יב מקדש הקודש (תשסח) סי' לו-לט
א/יב מקוה המים עמ' קט {השמיט שדוחה שבת}
א/יב מקור חסד עמ' שכט
א/יב מרגניתא דר"מ
א/יב מרחשת ח"א סי' כב אות א, ה
א/יב מרפא לנפש חי' סוגיות סי' נד אות יא {השמיט שאינו דוחה שבת}
א/יב משא בני קהת
א/יב משא יד ח"א עמ' טו {אשה חייבת}
א/יב משאת המלך ח"ג סי' רצא {בין השמשות}
א/יב משבצות זהב מלכים א עמ' רצג
א/יב משבצות זהב עזרא עמ' רמ, רנז
א/יב משיבת נפש עמ' קעא
א/יב משכן שילה עמ' תלח
א/יב משמרת חיים ח"א עמ' סג
א/יב משמרת חיים ח"א עמ' סג
א/יב משנה הלכות ח"ו סי' סא, שכו
א/יב משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' שטו
א/יב משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף כ {נשים חייבות בבנין בהמ"ק}
א/יב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תקכו
א/יב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' רד {אין בונין את המקדש בלילה שנאמר וביום הקים את המשכן ביום מקימין לא בלילה}
א/יב משנת חיים יומא עמ' תקכד, תקכז
א/יב משנת חיים שמות עמ' רכז, רלז
א/יב משנת יהודה ח"א פ"ה ה"ד
א/יב משנת יעקב זמנים ח"א עמ' רטו
א/יב משנת יעקב כאן
א/יב משנת יעקב קרבנות עמ' רלד
א/יב משנת שמחה
א/יב נחלי אפרסמון
א/יב נחלי יהושע עמ' קלג
א/יב ניר לדוד
א/יב נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' קס
א/יב נתן חכמה שבועות סי' ב
א/יב נתן פריו סוכה עמ' שכ
א/יב ס' השבי"ט עמ' סז, פח
א/יב סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"א עמ' רמו
א/יב עבודת הלוי עמ' נה
א/יב עבודת המקדש (כהן) ח"ב עמ' צב {מל"מ}
א/יב עבודת לוי (רוד') דף נח ע"ג
א/יב עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' קפג
א/יב עטרת צבי (שפלטר) ח"א סי' ה, יז
א/יב עין חיים ח"ב עמ' צו, רכט
א/יב עליות משה (תשנב) ח"א עמ' כז
א/יב עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תעח
א/יב ענפי ארז (זי') דף עה ע"ב
א/יב עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 25
א/יב עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 29
א/יב פחד יצחק (זס') עמ' נח
א/יב פני מלך (גוטליב) שמות עמ' רל {אשה}
א/יב פני שלמה (גנצפריד) עירובין עמ' קעט
א/יב פרחי שושנה עמ' יח
א/יב פרי השדה (דייטש) ח"ב סי' טז
א/יב פרשת המלך
א/יב קול יהודה (גרשוני) עמ' כג
א/יב קונטרסי שעורים קדושין שעור יט אות ו
א/יב קרבן משה עמ' מד, קסו
א/יב קרבן ציון עמ' רסח, רעא-רעב, רעד
א/יב רווחא שמעתתא ח"ב עמ' לא
א/יב רנת יצחק יהושע עמ' קנה {הכל חייבים}, מלכים עמ' קלב {הכל חייבים}
א/יב רנת יצחק משלי עמ' שלב, חמש מגילות עמ' רמא, רמג
א/יב רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שנב, שנד, שנה, תא, תכד-תכו, תלא
א/יב רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שח, שכ, שכא, שנג, שנו
א/יב רנת יצחק פ' חלק עמ' רמח
א/יב רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' סט
א/יב שדה אלחנן ח"ב עמ' קג
א/יב שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' כט
א/יב שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' שכג {בלילה}
א/יב שולי הגליון עמ' קכט
א/יב שיחות לספר שמות עמ' רעח {אשה}, שנז {יו"ט}
א/יב שלמי שמחה ח"ה עמ' נב
א/יב שם אליעזר דף נז ע"ב
א/יב שערי המקדש סי' ג אות ה-ו, סי' ה אות ו, סי' כד אות א-ט, סי' לז אות א, סי' מג אות ב
א/יב שערי טהר ח"ב שער ג סי' ג אות ב, ח"ח סי' מו, סי' צג אות א, סי' קטז
א/יב שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' רנ {תשב"ר}
א/יב שפת הים (הרשקוביץ) עמ' 96-99
א/יב שפת הים (זכריש) סי' עג ס"ק ה
א/יב תורת הבמה עמ' קטז
א/יב תורת המלך (אריאלי) הל' מלכים פי"א ה"א עמ' שטו {אשה חייבת}
א/יב תורת המלך (צדוק) סי' א ס"ק א
א/יב תורת הקדש ח"א עמ' עו, עח, פג, ח"ב עמ' א, ע, עג, רעח
א/יב תורת הקדש ח"ב עמ' רעז {מעלות השחר עד צה"כ - כולל שאין משיירים בבנין}
א/יב תורת השבת והמועד עמ' 508
א/יב תורת יצחק ח"ב עמ' קפו
א/יב תורת ירוחם ח"ב דף י ע"א-ע"ב, ח"ג דף נז ע"א
א/יב תחומין ח"ח עמ' 488, 491
א/יב תפארת יהונתן (תרצד) דף סא ע"א
א/יב תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שכח (קל, קלב) {נשים חייבות בבנין בית המקדש}
א/יג אבן האזל, השמטות דף פא ע"א, פו ע"א, פט ע"ב, הערות סוף ח"ב, וקדשים ח"ב דף ח ע"א
א/יג אור הישר [אור הישר מדות לו ע"א וסנהדרין יב ע"א, עין יצחק יו"ד סי' לו]
א/יג אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 22 {מל"מ}
א/יג אות ציון עמ' מג-מד {אבני גזית למזבח}
א/יג איש על העדה (אלאביץ) עמ' 162
א/יג אמר יוסף (אלקלעי) כאן, ודף כג ע"א-ע"ב {מל"מ}
א/יג אנצי"ת ע' אבני היכל הע' 4, ע' אבני מזבח הע' 3 {גזית}
א/יג אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' עח-עט
א/יג אשר למלך
א/יג בדבר מלך ח"ד עמ' פד
א/יג בזך לבונה עמ' רנו
א/יג בית מרדכי (סאויצקי) דף לו ע"ד {מל"מ - גלגלת ארוונה}
א/יג ביתאל ח"א דף כב ע"א
א/יג בכור שאול (תשסט) עמ' טו
א/יג בכור שאול (תשעד) עמ' כג
א/יג בנין אריאל יאיר עמ' 202-203
א/יג בר ריב"א עמ' קנא
א/יג ברור הלכה נדרים - גליון רצ"י עמ' ב
א/יג גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' ריז
א/יג דביר הקודש זבחים עמ' רט-רי
א/יג דברי אהרן עמ' נד {מל"מ}
א/יג דליית הכרם עמ' תתתכא [גזית - טעות מבואר ובדפוס ויניציא אינו]
א/יג דעת כהן עמ' שצט, תלח, תנו
א/יג דרישת ציון (תשסב) עמ' 163
א/יג הבית השני בתפארתו עמ' רעא
א/יג הגהות אליעזר דף ס ע"ג [גזית - ט"ס ובדפוסים מדוייקים לא גורסים]
א/יג המקדש וקדשיו עמ' רג
א/יג הר המלך ח"ו עמ' קכט-קלד, ח"ח עמ' שלט-שמ
א/יג הרמב"ם והלכותיו
א/יג הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קמג
א/יג התעוררות תשובה (תשנב) ח"א עמ' רפה
א/יג ואם תאמר ח"ד קושיה 617
א/יג ואתה תחזה ח"ג
א/יג ושב הכהן (תשמח) עמ' של {מל"מ}
א/יג ושכנתי בתוכם עמ' נד-נח
א/יג זבח טוב שער ח סי' ז
א/יג זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' צא {מחובר באדמה}
א/יג זכרון שלמה (ורנר) עמ' לז {מעשי למלך}, לח {מל"מ}
א/יג חי' הראי"ה
א/יג חי' הריצ"ד [גזית ל"ג וכן ליתא בדפוס ונציה]
א/יג חי' חפץ חיים
א/יג חיי אברהם (צציק) עמ' קכח
א/יג חיים שנים ישלם עמ' יג
א/יג חסדי דוד ח"ה עמ' תקיד {מל"מ}
א/יג ידי משה (בוצק') הל' ביה"ב סי' י
א/יג יסודי ישורון ח"ב עמ' ע {מל"מ}
א/יג כבוד מלכים (מרגליות) {גזית}
א/יג כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף ז ע"ב-ע"ד
א/יג כרע רבץ עמ' תקכ-תקכא
א/יג ליבא בעי דף ל {מל"מ}
א/יג לקוטי סופר ח"ב דף נח ע"ב
א/יג לקוטי שלמה (תרנד)
א/יג מבוא למשנה תורה עמ' 326
א/יג מגיא ההריגה עמ' נח {מל"מ}
א/יג מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רכט {מל"מ}
א/יג מוריה גל' ריז עמ' עה {מל"מ}, עח {אהא"ז}, עט {מל"מ}
א/יג מחשבת הקודש ח"ב דף נו ע"ד {מל"מ}, נז ע"ב
א/יג מטה אהרן (הלוי) דף רמח ע"א-ע"ג
א/יג מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף צה ע"ג, צו ע"ב
א/יג מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רמא {מל"מ}
א/יג מנחת חינוך ח"א עמ' שסה
א/יג מנחת יהודה וירושלים עמ' 89
א/יג מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תקצט, תרא {מל"מ}, ח"ב עמ' שיג {הגהות יעב"ץ}
א/יג מנפת צוף עמ' 775, 832, 851
א/יג מעין החכמה עמ' לב
א/יג מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' רעז, ח"ב עמ' צג
א/יג מקדש הקודש (תשסח) סי' מ
א/יג מר קשישא עמ' צב
א/יג מרגליות הים סנהדרין יב ע"א אות לה, לז
א/יג משה האיש או"ח סי' כא דף כד ע"ב {לבנים פסולים}, כד ע"ג {מל"מ - אדמה תחת המזבח וכיפין תחתיה}, סי' כב דף כה ע"ב {השמיט לבנים, המלה "גזית"}
א/יג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' רז {ע"ג כיפין}
א/יג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קמב {המזבח אין עושין אותו אלא בנין אבנים גזית וזה שנאמר וכו'}
א/יג משנת חיים בראשית עמ' קנז
א/יג משנת חיים זבחים עמ' מו, צג, צה, ק, רעה
א/יג משנת חיים שמות עמ' רנט, רסו, רסח
א/יג משנת יעקב
א/יג משנת ירושלים עמ' קעט, קפג {אהא"ז}
א/יג נחלי אפרסמון
א/יג נחלת שמואל דף יג ע"א
א/יג נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' לה אות ד
א/יג נחמת המקדש
א/יג נטע שעשועים (שליסל) עמ' קמא {מל"מ, מעשי למלך}
א/יג נמוקי חיים עמ' רנ {מל"מ}
א/יג ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תעא, תשל {מל"מ}
א/יג עין חנוך עמ' רעב
א/יג עין יצחק ח"א עמ' רפא {מל"מ}
א/יג עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תפב
א/יג ענפי ארז (זי') דף עג ע"ג {מל"מ}, קנז ע"ב {מל"מ}
א/יג פאר הלבנון ח"ב סי' א אות ב {מל"מ - גולגולת ארונה}, סי' טו אות ב {אבנים}
א/יג פני מלך (גוטליב) שמות עמ' קכו {מל"מ}
א/יג פרשת המלך
א/יג פרת חטאת עמ' ק-קא
א/יג פתח דבריך עמ' שנח
א/יג פתח האהל דף סג ע"ב, סט ע"ב {מל"מ}
א/יג צמח מנחם דף לג ע"ד, לד ע"א {מל"מ - גלגלת ארוונה}
א/יג קדושת הר עמ' קמו {מל"מ}, רמח
א/יג קובץ מאמרים וענינים שונים (מימון) דף מט ע"ג
א/יג קול דודי (תשף)
א/יג קול יהודה (גרשוני) עמ' תלו
א/יג קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' רו {מל"מ}
א/יג קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שמה {מל"מ}
א/יג קול צופיך עמ' יח
א/יג קרן פני משה ח"א עמ' רכא
א/יג רלב"ג שמות פ"כ תועלת כג עמ' קצ
א/יג רנת יצחק דברי הימים עמ' קסד {מל"מ - כבש יהיה מחובר}
א/יג שארית נתן (לוברט)
א/יג שבות יהודה (שו"ת) עמ' רנג-רנד
א/יג שבט הלוי (גרייבסקי) עמ' לג {מל"מ}
א/יג שבי בנימין דף נב ע"א {מל"מ}
א/יג שו"ת מהרש"ם ח"ד סי' קיד
א/יג שושן עדות דף קפב ע"ג, קפט ע"ג
א/יג שמחת מלך עמ' 91
א/יג שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' רעד
א/יג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' סב, קלו, קצב
א/יג שערי היכל זבחים עמ' תצד {המזבח בנין אבנים - ללא נחושת}, תצז {שיהיה מחובר באדמה - כרבי ישמעאל}, תשנז {שיהיה מחובר באדמה - האם גם הכבש?}, תתקצז הערה 15 {המזבח בניין אבנים - גם בבמה}
א/יג שערי טהר ח"ב שער ד סי' לד אות ו, ח"ג שער ב סי' ה אות ב, שער ג סי' יז אות א, ח"ו סי' עו
א/יג שערי טהר ח"ו סי' עו דף רט ע"ג
א/יג שפת הים (הרשקוביץ) עמ' 100-103
א/יג שפתי מלך
א/יג תורה תמימה שמות פ' כ אות קיד {מל"מ}
א/יג תורת הבית (אלבוים) ח"א פ"ו אות ח {ר"י קורקוס}
א/יג תורת הקדש ח"א עמ' ג, טו, עד, ח"ב עמ' רעז
א/יג תורת הרא"ם - חי' הרא"ם דף מא ע"ד {מל"מ}
א/יג תחומין ח"ה עמ' 452-451
א/יג תפארת יהונתן (תרצד) דף מג ע"ד
א/יד אדרת המלך עמ' קסג
א/יד אור הישר [שבות יעקב ח"ב סי' נג, פלתי ר"ס יח, אור הישר מדות לו ע"א]
א/יד אור תורה (שוורץ) ח"ג סי' עד
א/יד אם למסורת (ביא') עמ' 49
א/יד אמר יוסף (אלקלעי)
א/יד אמרי דוד (שליסל) דף לה ע"ב
א/יד אמרי חן (לוונברג) זבחים עמ' קלא-קלב
א/יד אמרי חן (לוונברג) מקואות עמ' פה-פח
א/יד אנצי"ת ע' אבני מזבח הע' 26, 29, 32, 33, 41, 43, 47
א/יד ארץ יהודה
א/יד באר בשדה עמ' תקמד {אבני מזבח מן בתולת הקרקע}
א/יד באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' קל
א/יד באר צבי עמ' קד
א/יד באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' רא
א/יד באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ב סי' עד אות א-ב
א/יד באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ה עמ' קג
א/יד בד קודש (פוברסקי) ח"א דף קט ע"ב-ע"ג
א/יד בית אבי ח"ב סי' ב עמ' י
א/יד בית אהרן (צוקרמן) עמ' שלא
א/יד בית המדרש
א/יד בית יחזקאל (סרנה) גליונות
א/יד בכור שאול (תשעד) עמ' כג
א/יד בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 56-57 {כבש}
א/יד בן אריה
א/יד בנין אריאל ח"א עמ' קא
א/יד בנין אריאל יאיר עמ' 203
א/יד בר ריב"א עמ' קנא-קנב
א/יד ברור הלכה חולין יז ע"ב אחרי ציון ח פרק ב {כסכין שחיטה}
א/יד ברור הלכה חולין יח ע"א ציון א
א/יד ברור הלכה פסחים פד ע"א ציון ג
א/יד ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' קעג
א/יד בשבילי הקודש סי' לג אות יט {כסכין שחיטה}
א/יד בתי כהונה (תשסה) עמ' עח
א/יד גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' קצא-קצב
א/יד גחלי אש דף יז ע"א {מל"מ}
א/יד דבר שאול סוטה סי' עז אות א, ג
א/יד דבר שמואל (אבוהב) סי' רפב
א/יד דקה מן הדקה דף נו ע"ד
א/יד דרך המלך (רבי)
א/יד האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קטז, קיט {אבן שנפגמה}, קכ {אבני מזבח וכו' מן הים הגדול, פגימתן כסכין של שחיטה}
א/יד הבית השני בתפארתו עמ' רעז
א/יד הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' ל
א/יד המאיר לארץ
א/יד הר המלך ח"ו עמ' קכט-קלד
א/יד הרועים בשושנים
א/יד הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' נ
א/יד ואתה תחזה ח"ג
א/יד ושכנתי בתוכם עמ' נח-נט
א/יד זבח טוב שער ח סי' יג
א/יד זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' פה {בתולת קרקע או הים הגדול}
א/יד זכרון יוסף (שטיינהרט) חדושים ודרשות סי' כב
א/יד זכרון סופרים {כסף משנה בגליון - לא ירדתי וכו'} [עיין הגהות רש"ש גיטין דף ס"ח ע"א, ומנחת חינוך מצוה צ"ה]
א/יד חזו"א אהע"ז סי' קמו לדף מח ס"ק ג, קדשים לקוטים סי' ב ס"ק ג
א/יד חזו"א על הרמב"ם
א/יד חזון יחזקאל סוטה פ"ח ה"ה
א/יד חזיונות יוסף דף נט ע"א
א/יד חי' הגר"מ והגרי"ד
א/יד חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' יא
א/יד חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' רעו, רעח
א/יד טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"א עמ' קמב, מהדו"ד עמ' קלז-קלח
א/יד טוב לישראל סי' כה {כ"מ}
א/יד יבין שמועה (תשעו) הלכות שחיטה פרק ב אות ט הערה 65 עמ' 56 {פגימת המזבח}
א/יד יביע אומר (גרוברט) עמ' 33
א/יד יברך ישראל זבחים עמ' קעג
א/יד יד ישראל ח"ב
א/יד ידי משה (בוצק') הל' ביה"ב סי' י
א/יד יין מלכות (שניאורסון) עמ' 310-315
א/יד כבוד מלכים (מרגליות) {כסכין של שחיטה}
א/יד כלילא דוורדא דף ו ע"א, לו ע"ב
א/יד כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף ט ע"ד, יח ע"א-ע"ד
א/יד כרתי ופלתי סי' יח אות א
א/יד כתר נהורא עמ' קסד
א/יד לב אריה (בראד) חולין יז ע"ב
א/יד לב אריה (בראד, תשסד) עמ' סט-ע
א/יד להורות נתן על התורה ח"ב עמ' עב
א/יד לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 170 {שמיר}, חכ"ט עמ' 153, 158
א/יד לקוטי שלמה (תרנד)
א/יד מאור הקודש זבחים עמ' קמה
א/יד מוריה גל' ריז עמ' עט {קרקע בתולה}, גל' רכט עמ' צב
א/יד מחשבת הקודש ח"ב דף נז ע"ב-ע"ג
א/יד מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף כט ע"ג, צה ע"ג, ח"ב דף רכג ע"ב
א/יד מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' לט
א/יד מנחת חינוך ח"א עמ' מט, פט, ריא, שס, שסה
א/יד מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תקצה {מל"מ}, תקצט, תר {פרי חדש}
א/יד מעיני המים
א/יד מעשה רקח
א/יד מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' תלח
א/יד מפתח הבאורים [חתם סופר או"ח סי' מ]
א/יד מקדש הקודש (תשסח) סי' מא-מב
א/יד מקורי הרמב"ם לרש"ש
א/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
א/יד משא בני קהת
א/יד משאת המלך ח"ג סי' רצג {פגימת אבני היכל}, ח"ד סי' תקס {פגימת סכין}
א/יד משך חכמה דברים פכ"ז פס' ו
א/יד משכן אהרן עמ' לט
א/יד משכן בצלאל ח"א סי' יד
א/יד משנת חיים דברים עמ' רצג, תצה
א/יד משנת חיים חולין סי' יט עמ' עג
א/יד נועם הברכה עמ' יח
א/יד נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' רצט
א/יד נחלי אפרסמון
א/יד נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' יט אות יג
א/יד נמוקי חיים עמ' רנא {כ"מ}
א/יד נתן פריו חולין עמ' צו
א/יד עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' קי
א/יד עטרת צבי (שפלטר) ח"א סי' ו
א/יד עין חנוך עמ' רעב-רעג
א/יד עין תרשיש
א/יד פני מלך (גוטליב) שמות עמ' קכד {פסולה לכבש}
א/יד פרשת המלך
א/יד קול יעקב (שאול)
א/יד רנת יצחק יהושע עמ' פז, מלכים עמ' סה
א/יד רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תמא-תמב
א/יד רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רנט, רסא-רסב, שבועות ח"ב עמ' קה
א/יד שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' רמט
א/יד שדה נפתלי עמ' נח
א/יד שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קיא, קנו
א/יד שו"ת השבי"ט ח"א עמ' עא, עח
א/יד שמועת חיים יומא ח"א עמ' כב
א/יד שנות חיים (קלוגר) עמ' פז, פט
א/יד שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' רעז
א/יד שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' רצה
א/יד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' קנ, ריז
א/יד שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקכו
א/יד שערי היכל זבחים עמ' תטז {כל אבן שנפגמה - דין פגימה טבעית}, תיז {אינו מקום עבודה - צריך סימנים על כך}
א/יד שפת אמת על התלמוד ח"ג דף כ ע"א
א/יד שפת הים (הרשקוביץ) עמ' 104-109
א/יד שפתי מלך
א/יד תולדות יעקב (וורשנא) דף לז ע"ג
א/יד תורת הבמה עמ' שמו
א/יד תורת הקדש ח"א עמ' מ-מב, מז, מט, ח"ב עמ' ט, קב
א/יד תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' רלח-רמג
א/יד תחומין ח"ה עמ' 451
א/טו אבן האזל {גניזה, נגיעת ברזל}
א/טו אגרות משה ח"ח עמ' ש, שיג
א/טו אדרת המלך עמ' קסג
א/טו אוצר א"י ח"ג עמ' 18
א/טו אור הישר מדות לו ע"א {אבני גזית}
א/טו אור המאיר (שפירא) סי' עג אות א {נגיעת ברזל}
א/טו אות ציון עמ' מד {מל"מ}
א/טו אם למסורת (ביא') עמ' 49 {גניזה}
א/טו אמרי דוד (שליסל) דף לה ע"א-ע"ב
א/טו אמרי חן (לוונברג) זבחים עמ' קלב-קלה
א/טו אמרי חן (לוונברג) מקואות עמ' פח-פט
א/טו אמרי יהודה (רוזנר) דף י ע"ב {לא תניף}
א/טו אנצי"ת ע' אבני היכל הע' 28, 32, ע' אבני מזבח הע' 3, 6, 9, 37, 38, 42, 47, ע' גניזה הע' 95 {מל"מ}, 98
א/טו אפר קדשים עמ' צא {מל"מ}
א/טו באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' קפ {מל"מ}
א/טו ביצחק יקרא (תשמט) עמ' קלז-קמב {אין להם פדיון}
א/טו בית אהרן (צוקרמן) עמ' שלא {לא תניף}
א/טו בית אהרן וישראל גל' סב עמ' צד
א/טו בית המדרש {גניזה}
א/טו ביתאל ח"א דף כא ע"ד
א/טו בכור שאול (תשסט) עמ' טו-יז
א/טו בכור שאול (תשעד) עמ' כד-כז
א/טו בריכת המלך עמ' ב, ה {גונזין}
א/טו ברית יצחק (טייב) דף טז ע"א {מל"מ}
א/טו גבול יהודה (ציר') דף ח ע"א
א/טו גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' קצב-קצג
א/טו גליונות אבני נזר {מל"מ, לא תניף}
א/טו דברות משה מועד ח"א עמ' שמו {אבני היכל ועזרות שנפגמו או שנגממו פסולין}
א/טו דגל יהודה (קמינר) עמ' קה
א/טו דקה מן הדקה דף נז ע"א {כ"מ}
א/טו הבית השני בתפארתו עמ' רפ
א/טו הגהות רימ"א
א/טו הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' ל
א/טו הר המוריה (שץ) {אבני היכל, נגע ברזל, הבונה אבן פגום}
א/טו הר המלך ח"ו עמ' קכט-קלד
א/טו הרועים בשושנים
א/טו ואתה תחזה ח"ג
א/טו וידבר משה (פולאק) דף קמ ע"ב {דברי הרמב"ן שנגיעת כסף לא פוסלת}
א/טו ושכנתי בתוכם עמ' נט
א/טו זבח טוב שער ח סי' ב
א/טו זוהר הרקיע (תשסד) עמ' 83 {מזבח פגום}
א/טו חדושים ובאורים (גרי') קדושין סי' ט ס"ק ה {אבני מזבח אין להם פדיון}
א/טו חוקת עולם עמ' 158-160 {אבני היכל אין להן פדיון}
א/טו חזו"א אהע"ז סי' קמו לדף מח ס"ק ג, קדשים לקוטים סי' ב ס"ק ג
א/טו חזו"א על הרמב"ם
א/טו חי' הגר"מ והגרי"ד
א/טו חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' יא
א/טו חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' רעו
א/טו חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' תנ
א/טו כבוד לאיש דף טז ע"ד {גניזה}
א/טו כבוד מלכים (מרגליות) {מל"מ}
א/טו כלילא דוורדא דף ו ע"ד {גניזה, נגיעת ברזל, בונה אבן פגום עובר בעשה}, לו ע"ג {שנפגמו או שנגממו}
א/טו כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף ז ע"ג-ע"ד, ח ע"א, ט ע"ב-ע"ד, יח ע"א-ע"ד
א/טו כתבי העלוי מראקוב עמ' קלג
א/טו לב אריה (קרלין) עמ' ג {אין להם פדיון}
א/טו לבושי מרדכי או"ח עמ' לט
א/טו להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' נג
א/טו להורות נתן מועדים ח"ה עמ' נג, נז
א/טו להורות נתן על התורה ח"א עמ' פט {מל"מ}, קז, קט
א/טו לחם חקי עמ' רא {גניזה}
א/טו לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 153
א/טו לקוטי שלמה (תרנד)
א/טו מאור הקודש זבחים עמ' קמה
א/טו מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' קמא, קמד
א/טו מועדים וזמנים ח"א סי' עא {נגנזים}, ח"ב סי' קסא {אין פדיון לאבני מזבח}
א/טו מוריה גל' ריז עמ' עט {אבני העזרה א"צ להיות מקרקע בתולה}
א/טו מוריה שנה ח גל' ח עמ' כ
א/טו מחקרי ארץ ח"א או"ח סי' מא
א/טו מחשבת הקודש ח"ב דף נז ע"ב
א/טו מי ימצא סוכה עמ' שח
א/טו מילי דמרדכי
א/טו מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף צה ע"ג
א/טו מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' קעז-קעח, קפ, קפג
א/טו מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' קלד-קלה
א/טו מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' טו
א/טו מנחת חינוך ח"א עמ' מט, פח, צו {שלשתם - מל"מ}, ריא, ריג, ריד {מל"מ}, שסה, ח"ג עמ' תמו {מל"מ}
א/טו מנחת חינוך מצוה ז (דף טו ע"ב)
א/טו מנחת מאיר דף לג ע"ד {מל"מ, גניזה}
א/טו מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' קמג {רמב"ם}, תר {מל"מ}
א/טו מסורה ח"ז עמ' עא
א/טו מעין החכמה עמ' לב {מל"מ}
א/טו מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' רנט-רס
א/טו מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תסו (צג)]
א/טו מקדש דוד קדשים סי' א ס"ק ו {גונזין}
א/טו מקדש הקודש (תשסח) סי' מג-מה
א/טו מרחשת ח"ג סי' טז אות א
א/טו משאת המלך ח"ג סי' רצד {לסתת מבחוץ}
א/טו משבצות זהב ישעיהו עמ' קצד
א/טו משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תרצט
א/טו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קמא {והבונה אבן שנגע בה ברזל במזבח או בכבש לוקה - והבונה אבן פגום עובר בעשה}
א/טו משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' ריג
א/טו משנת חיים דברים עמ' תצג
א/טו משנת ראשונים (בארי) {אבני היכל שנפגמו או שנגממו, אבן שנגע בה ברזל, הבונה אבן פגום}
א/טו משפט כהן עמ' קעט ע"א {האם ברזל פוסל כל המזבח בנגיעה או רק אותה אבן}
א/טו נועם חי"א עמ' יז, חכ"ה עמ' קכו
א/טו נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' רצט
א/טו נחלי אפרסמון
א/טו נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' כח אות יא
א/טו נחמת המקדש
א/טו נמוקי חיים עמ' רנא
א/טו נר מצוה (ואלק) מצוות דף צג ע"ב {אבן שנפגמה טעונה גניזה}
א/טו נתן פריו חנוכה עמ' קלא, קלד
א/טו נתן פריו מגילה עמ' שסב
א/טו ס' הבתים ח"ב עמ' רעו-רעח {מניף ברזל}
א/טו ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' שנא
א/טו סגולת ישראל שמות עמ' קיג {אבני וכו' והבונה אבן שנגע בה ברזל וכו', מל"מ}
א/טו סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קיט {לוקה}
א/טו ספרי דבי רב ח"א עמ' צב {לא תניף}
א/טו עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' כד {מל"מ}
א/טו עין חנוך עמ' רעג
א/טו עיני דוד {נגנזים}
א/טו עץ יוסף {גונזין}
א/טו ערוך השלחן העתיד קדשים סי' א-ד {אבני היכל אחרי שנפגמו, יכול להוציאם לחוץ לתקן הפגימה}
א/טו פנת יקרת חולין פ"י עמ' ע
א/טו קדשי יהושע עמ' תתכב
א/טו קובץ מאמרים וענינים שונים (מימון) דף מט ע"ד
א/טו קול יהודה (גרשוני) עמ' נב {מל"מ בשם באר שבע}
א/טו קרית מלך {הבונה אבן, אבני היכל}
א/טו קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' קנד
א/טו רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' שלז
א/טו רלב"ג שמות פ"כ תועלת כג עמ' קפט
א/טו רנת יצחק יהושע עמ' פז, מלכים עמ' סו, סח
א/טו רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תמב, תמד
א/טו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' שכד-שכה
א/טו רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תקג, תקנג
א/טו רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קכח, קלא
א/טו רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' נב, ח"ב עמ' קא
א/טו שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' רמח
א/טו שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קיא {מל"מ}, קנו-קנח
א/טו שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' כח {לח"מ - גניזה}
א/טו שלמי שמעון (קדשים) עמ' ריט
א/טו שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' לז
א/טו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' סד, סז, קפד, ריז
א/טו שעורי ר"א ליכטנשטין פ' השואל עמ' 243
א/טו שערי המקדש סי' כ אות א, יב
א/טו שערי טהר ח"א שער ג סי' ד אות א, ח"ב שער ד סי' ב אות ב, ח"ו סי' עו
א/טו שערי טהר ח"ו סי' עו דף רט ע"ג {מל"מ}
א/טו שערי יצחק (תשיז) עמ' רעז
א/טו שפת הים (הרשקוביץ) עמ' 104-109
א/טו תורת הבמה עמ' קיז
א/טו תורת הקדש ח"א עמ' לד, מ-מב, מה, מז, נב-נג, צ-צא, קי, קפט {מל"מ}, ריט, רכט, ח"ב עמ' כח, עו, צב
א/טו תורת הרא"ם - חי' הרא"ם דף מא ע"ג {נגנזים}
א/טו תחומין ח"ה עמ' 451 {מל"מ}, חי"ז עמ' 455
א/טו תשובה שלמה או"ח סי' ב דף ה ע"ג
א/טז אבי עזרי ח"א
א/טז אבן האזל (גם בהשמטות דף פו ע"א)
א/טז אם למסורת (ביא') עמ' 49
א/טז אמר יוסף (אלקלעי) דף יב ע"ד
א/טז אמרי חן (לוונברג) זבחים עמ' קלה-קלו
א/טז אמרי חן (לוונברג) מקואות עמ' פט-צ
א/טז אנצי"ת ע' אבני היכל הע' 34 {ראב"ד}, ע' אבני מזבח הע' 12, 13, 15, 18, 23, 47
א/טז באר בשדה עמ' תקמד {אבן שנגע בה ברזל פסולה}
א/טז בד קודש (פוברסקי) ח"א דף קט ע"ב
א/טז בדבר מלך ח"ד עמ' פד
א/טז בית המדרש
א/טז ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' כג אות ז
א/טז גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' קצג
א/טז דקה מן הדקה דף נז ע"א {כ"מ}
א/טז הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' ל
א/טז הר המלך ח"ו עמ' קכט-קלד
א/טז הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קמד, קצח
א/טז ואתה תחזה ח"ג
א/טז ושכנתי בתוכם עמ' נט-סב
א/טז זבח טוב שער ח סי' ב
א/טז זבחי צדק (דיסקין) סוכה עמ' שלה
א/טז חזיונות יוסף דף נט ע"ב
א/טז חי' הראי"ה
א/טז יד פשוטה מדע עמ' קלג
א/טז ידי משה (בוצק') הל' ביה"ב סי' י
א/טז כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף י ע"ג-ע"ד
א/טז להורות נתן מועדים ח"ב עמ' תמט
א/טז לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 153
א/טז מוריה א גל' ח (ר"ש גולדברג)
א/טז מוריה גל' רג עמ' יז
א/טז מחשבת הקודש ח"ב דף נז ע"ג
א/טז מטה אהרן (הלוי) דף רמז ע"ג
א/טז מילי דמרדכי
א/טז מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף צו ע"ב וע"ד
א/טז מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף מ ע"ג, ח"ג עמ' קלג, קלו
א/טז מנחת חינוך ח"א עמ' ריא, ריג, שסה
א/טז מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' קמג {הגהות יעב"ץ}, תקצו-תקצז
א/טז מנחת שלמה (לוין) עמ' יט {פגימה באבן בעזרה פוסלת}
א/טז מצודת דוד (שפרבר) עמ' תמח {נפגמה אבן אחת או יותר}
א/טז מקדש הקודש (תשסח) סי' מו
א/טז משאת המלך ח"ג סי' רצד {ראב"ד}
א/טז משך חכמה דברים פכ"ז פס' ה
א/טז משכן אהרן עמ' לט
א/טז משכן בצלאל ח"א סי' יד
א/טז משנה הלכות ח"ב דף עד ע"א
א/טז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קמ {אבן שנפנמה או שנגע בה ברזל אחר שנבנית במזבח או בכבש וכו'}
א/טז משנת יעקב
א/טז נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' שג
א/טז נזר אברהם מכות ועדות עמ' רא {או"ש}
א/טז נחלי אפרסמון
א/טז ניר לדוד
א/טז נמוקי חיים עמ' רנא
א/טז נר מצוה (ואלק) שרשים דף מא ע"ב-ע"ג, מב ע"א-ע"ב {מל"מ}
א/טז עטרת צבי (שפלטר) ח"א סי' ו
א/טז צפנת פענח שמות עמ' צג
א/טז קול יהודה (גרשוני) עמ' קפב {אור שמח}
א/טז קרן פני משה ח"ב [עי' לעיל הל' יא]
א/טז רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' שלז
א/טז רנת יצחק מלכים עמ' סז {לא בכפיס של ברזל}
א/טז רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תמג
א/טז רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רנט, רסא-רסב
א/טז שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קס {ראב"ד}
א/טז שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' רכג
א/טז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רנז
א/טז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' סה, קנב
א/טז שערי טהר ח"א שער ג סי' ד אות ב, סי' יג אות ג
א/טז שפת הים (הרשקוביץ) עמ' 110-113
א/טז שפתי מלך
א/טז תולדות יעקב (וורשנא) דף לז ע"ד
א/טז תורה מציון שנה ב חו' א דף ח ע"א
א/טז תורה מציון שנה ב חוב' א סי' ד דף ח ע"ב {דרך השחתה}
א/טז תורת הקדש ח"א עמ' לה-לו, מ, מב, נ, נג, ח"ב עמ' עא
א/טז תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' רלח-רמג
א/טז תשובה מאהבה ח"ב דף יא ע"ד
א/יז אבן האזל (גם בהשמטות דף פט ע"ב)
א/יז אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 201
א/יז אבן מלוכה (ברון, תשעז)
א/יז אורח ישראל מלואים לסי' כ אות ב {אבן האזל}
א/יז אישים ושיטות (תשסז) עמ' שלא
א/יז אמר יוסף (אלקלעי)
א/יז אמרי דוד (שליסל) דף לה ע"א-ע"ב
א/יז אמרי חן (לוונברג) זבחים עמ' קלז-קלח
א/יז אמרי חן (לוונברג) מקואות עמ' צא-צב
א/יז אנצי"ת ע' אבני היכל הע' 33, ע' אבני מזבח הע' 45, 46
א/יז אפיקי מים ח"א סי' א
א/יז אשר למלך
א/יז באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קס
א/יז באר שרים פרשת עקב דרוש ג אות ב
א/יז בגדי כהונה (כהן) דף ז ע"א
א/יז בדבר מלך ח"ד עמ' צ, קג
א/יז ביצחק יקרא (תשמט) ח"ב סי' לה
א/יז בית אהרן וישראל גל' מ עמ' י
א/יז בית יצחק (תשיד) עמ' 105
א/יז בכור שאול (תשסט) עמ' יז-יט
א/יז בכור שאול (תשעד) עמ' כז-כט
א/יז בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 59 {מל"מ}
א/יז בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' תקכט
א/יז ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קכא
א/יז ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' נח
א/יז ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' כג אות א
א/יז גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שלח {כ"מ וק"ס}
א/יז דברי חיים ח"ב או"ח סי' יג
א/יז דור דורים עמ' רכה
א/יז דקה מן הדקה דף נז ע"א {כ"מ}
א/יז היכל מלך
א/יז הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' לב {הנותץ}, ק {מדרגות}, קנז {הנותץ}
א/יז הלכה למשה (קליג) דף ג ע"ג-ע"ד
א/יז הר המלך ח"ג עמ' עח, ח"ד עמ' מד
א/יז הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' פט
א/יז השמטה לבאורי מהרי"ק ורדב"ז (נדפסה בעמוד שאחרי ההקדמה, במהד' שולזינגר)
א/יז ואתה תחזה ח"ג
א/יז וזאת התורה עמ' קו
א/יז ושכנתי בתוכם עמ' סב-סו
א/יז זבח טוב שער ח סי' יב {גרי"ז}
א/יז זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רצט
א/יז זכור זאת ליעקב עמ' קיג-קיד {השמיט עזרה}, קטז-קיז {דרך השחתה - ולא בחפירה ארכיאולוגית}
א/יז חוקת עולם עמ' 161 {לא תעשון כן}
א/יז חזון יחזקאל מכות פ"ד ה"ה
א/יז חזיונות יוסף דף נט ע"ג
א/יז חי' הראי"ה עמ' ה
א/יז חכמת גרשון עמ' רמא-רמב
א/יז חסדי דוד ח"ה עמ' תרפז
א/יז חקל יצחק עה"ת עמ' רעט {פסיעה גסה}
א/יז חקרי לב (המאור) מהדו"ב ח"א עמ' קנה {כ"מ}
א/יז חשבונות של מצוה עמ' קה
א/יז יד פשוטה מדע עמ' קכד, אהבה עמ' שסה
א/יז ידי משה (בוצק') הל' ביה"ב סי' יא
א/יז כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' קכח
א/יז כרם יעקב עמ' סא
א/יז כתר נהורא עמ' קה, קז
א/יז לבושי מרדכי או"ח עמ' לג, רכג-רכד, יו"ד עמ' תנח
א/יז לבני בנימין דף מא ע"ד {איסור לגרד דם מהמזבח}
א/יז להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' יב ע"א
א/יז לחם יהודה
א/יז לקוטי שיחות חכ"א עמ' 121
א/יז לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 11, 157
א/יז מבוא למשנה תורה עמ' 228, 322
א/יז מגילת ספר לאוין דף ב ע"א, קנו ע"ב
א/יז מגל חי"ד עמ' 56 {דרך השחתה}
א/יז מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' קמג, ח"ב עמ' רסב
א/יז מוריה גל' קנד עמ' צט, גל' רג עמ' יז
א/יז מטה אהרן (הלוי) דף רמט ע"ד {מל"מ}, רנ ע"א
א/יז מילי דמרדכי
א/יז מלילות ח"א עמ' 236
א/יז מנוחת משה דף קמח ע"ד
א/יז מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף צז ע"א
א/יז מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף מ ע"ג
א/יז מנחת אלימלך עמ' קצב
א/יז מנחת בנימין סי' ב עמ' עב-עח
א/יז מנחת חינוך ח"א עמ' ריג, ח"ג עמ' קעד
א/יז מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תרא
א/יז מעין החכמה עמ' לב {מל"מ}
א/יז מערכי לב (ציר') עמ' תפא
א/יז מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' רצט, ח"ב עמ' קסג
א/יז מפענח צפונות עמ' 208
א/יז מפתח הבאורים [גרי"ז דף לא]
א/יז מצור דבש (צימרינג) {מל"מ}
א/יז מקדש דוד קדשים סי' א ס"ק ז במנחת מרדכי, סי' ב ס"ק ה במנחת מרדכי
א/יז מקדש הקודש (תשסח) סי' מז-נא
א/יז מקורות לפסקי הרמב"ם
א/יז מרגניתא דר"מ
א/יז משאת המלך ח"ג סי' ש {ראב"ד}
א/יז משבצות זהב מלכים א עמ' תשי
א/יז משבצות זהב עזרא עמ' רל
א/יז משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף מא {נותץ אבן}
א/יז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קמב {אין עושין מדריגות למזבח}
א/יז משנת חיים דברים עמ' רכ
א/יז משנת יעקב
א/יז נאות אפרים ח"א עמ' עא {מל"מ}
א/יז נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' רכג
א/יז נזר אברהם מכות ועדות עמ' ר
א/יז נחלי אפרסמון
א/יז נר מצוה (ואלק) מצוות דף צב ע"ג {שלא בדרך השחתה}, צג ע"ב {משחית אחרי משחית}
א/יז נתן פריו מגילה עמ' שצו
א/יז ס' סת"ם עמ' נז
א/יז סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קיג, קיט
א/יז ספרי דבי רב ח"א עמ' רה
א/יז עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' כט
א/יז עבודת משא (מאיר) ח"א כאן {רמב"ם} ועמ' שטו {אהא"ז}
א/יז עולת כהן ח"ג סי' כא ס"ק ד {דרך השחתה}
א/יז עטרת צבי (שפלטר) ח"א סי' ו, ט
א/יז עין חיים ח"א עמ' קצט {דרך השחתה}
א/יז עין יצחק ח"א עמ' כו, מ
א/יז עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' סח
א/יז ענפי ארז (זי') דף עה ע"ג
א/יז עץ החיים (קלוגר) עמ' קכו
א/יז פאר הלבנון ח"א סי' ד אות ו, יא {אהא"ז}, כב
א/יז פני מלך (גוטליב) שמות עמ' קכז {גרי"ז}
א/יז פרפרת משה ח"א עמ' תקל
א/יז צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' כ אות א
א/יז צפנת פענח שמות עמ' קסא, דברים עמ' עד-עה
א/יז קול יהודה (גרשוני) עמ' קפב, קפה
א/יז קול צופיך עמ' סח, עא
א/יז ראש אליהו ח"א עמ' פד, קז
א/יז רמב"ם המאיר הל' יסוה"ת פ"ו הלכה ז
א/יז שבט בנימין (טרכטמן) עמ' 10
א/יז שבט הלוי (ווזנר) ח"ה קונטרס המצוות סי' כא
א/יז שדה אלחנן ח"א עמ' קסא
א/יז שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קנב
א/יז שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קמב
א/יז שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' עז, פח
א/יז שו"ת ר"י קצבי - דרשות ר"ח אלפנדרי דרוש ג
א/יז שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' ג
א/יז שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' לה
א/יז שלמי יוסף יומא ח"א עמ' פב, תעח
א/יז שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' מח
א/יז שמועת חיים יומא ח"א עמ' תקכח
א/יז שעורי יומא דף ח ע"ב ד"ה ומחליפין, כב ע"א ד"ה אמנם בחי'
א/יז שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ד סי' קח
א/יז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רנז
א/יז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' רז {גרי"ז}
א/יז שער דלתי הלבנון סי' לא {כ"מ - נותץ ע"מ לבנות}
א/יז שערי היכל זבחים עמ' תקכז הערה 4 {הכבש כמו תל - משמע שהוא אטום}, עמ' תקלב הערה 6 {העולה במעלות לוקה - השמיט את היורד}, עמ' תקלד {הכבש מתמעט מראשו - ללא שטח מישורי}
א/יז שערי היכל יומא מערכה לו {השמיט איסור פסיעה גסה}
א/יז שערי המקדש סי' לז אות א, סי' מ אות ב, ה
א/יז שערי זיו ח"ג דף ז ע"ב
א/יז שפת הים (הרשקוביץ) עמ' 114-120
א/יז שפתי מלך
א/יז תבואת יקב (פרידמן) עמ' קמב {דרך השחתה}
א/יז תהלה לדוד (מן) קדשים סי' יא ס"ק ב
א/יז תורת המצוה דף נ ע"ג
א/יז תורת הקדש ח"א עמ' מד, מז, קז, קסב-קסז, רעט-רפ, רפב, ח"ב עמ' ו, רסה
א/יז תחומין ח"א עמ' 220, 225-224, חי"א עמ' 506, 516
א/יז תכריך מרדכי סי' כב {דרך השחתה, הפוגם פגימת צפורן}
א/יז תנובת ציון דף ז ע"ד
א/יז תשב"ץ ח"א סי' ב
א/יז תשובה מאהבה ח"ב דף יא ע"ד
א/יח אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' ג אות א
א/יח אור הישר [אור הישר חולין קז ע"א]
א/יח אור ליהודה (תשנט) עמ' ה, מד, שס
א/יח אור עולם (בלומנפלד) דף סג ע"ד, סה ע"ד
א/יח אור שמח (גם במילואים)
א/יח אמר יוסף (אלקלעי)
א/יח אמרי חן (לוונברג) כלים עמ' עח {אהא"ז}, פא
א/יח אפיקי מגינים זבחים סי' מט
א/יח בגדי כהונה (שחור) עמ' קכט, קלה, קלז
א/יח בדבר מלך חט"ז עמ' קצז
א/יח בדי הארון (קלמ') עמ' נג
א/יח ביצחק יקרא (תשמט) ח"ב סי' יד
א/יח ביצחק יקרא (תשע) סי' לח סעיף ג ד"ה עוד יש {אבן האזל}
א/יח ביתאל ח"א דף יד ע"ב
א/יח בכור שאול (תשסט) עמ' יט
א/יח בכור שאול (תשעד) עמ' כט
א/יח גבורת יצחק חגיגה עמ' רנז
א/יח גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' קלא
א/יח גבורת יצחק ר"ה עמ' ריט
א/יח גבורת יצחק שקלים עמ' קפד
א/יח דביר הקודש מנחות עמ' עט, של {מתכת בלבד}
א/יח דברי יואל מועדים ח"ד עמ' רי
א/יח דגל יוסף (אלוני) עמ' 58
א/יח דורש לציון (תקצד) דרוש בן המחבר
א/יח דורש לציון (תשנה) עמ' נה
א/יח דקה מן הדקה דף נח ע"ב
א/יח הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' צט
א/יח התעוררות תשובה (תשנב) ח"א עמ' רפו
א/יח זבחי צדק (דיסקין) סוכה עמ' שה
א/יח חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' קפ, רה
א/יח חי' הגר"ח החדש עמ' קלב {עץ}
א/יח חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' לח
א/יח יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"א עמ' כו
א/יח יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' פג {עץ}
א/יח יבין שמועה (תשעו) הלכות שחיטה פרק ב אות ט הערה 65 עמ' 56 {פגימת המזבח}
א/יח כבוד חכמים - עטרת פז עמ' שנב
א/יח כתר המלך
א/יח להורות נתן מועדים ח"ה עמ' כד
א/יח לשד השמן הל' עבדים פ"ג ה"ט
א/יח מוריה גל' רז עמ' קג {השמיט כלים למזבח}
א/יח מחנה יהודה (אשכנזי) דף קצט ע"א
א/יח מטה אהרן (הלוי) דף ריד ע"ב
א/יח מטה אפרים
א/יח מטה אשר דף מז ע"ד, מח {כ"מ}
א/יח מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רכה ע"ג, רל ע"ג
א/יח מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' צז {כיור צ"ל נחושת}
א/יח מנחת אריאל מנחות עמ' קסב
א/יח מנחת חזקיה מנחות עמ' רפו
א/יח מנחת חינוך ח"א עמ' שסא, שסז, שעא, שפב
א/יח מנחת מאיר דף לג ע"ב
א/יח מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' רס
א/יח מנחת עני (תקמז) דף מ ע"ג
א/יח מעדני מלך (תשמח) עמ' פד-פה, פח-צ
א/יח מערכי לב (ציר') עמ' תפד
א/יח מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת יו"ד סי' רמ בהגהה]
א/יח מקדש הקודש (תשסח) סי' נב-נג
א/יח מרגליות הים סנהדרין ב ע"א אות מט {מעשי למלך}
א/יח מרגניתא דר"מ
א/יח מרכבת המשנה מהדו"ב
א/יח משאת המלך ח"ג סי' רצו {השמיט העשירו עושים של כסף}
א/יח משנת חיים במדבר עמ' לד
א/יח משנת חיים זבחים עמ' קצט
א/יח משנת חיים יומא עמ' שיא
א/יח נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' קנז
א/יח נחלי אפרסמון
א/יח נטע שעשועים (שליסל) עמ' קט, קכ {של עץ פסול}, קכג-קכד {מעשי למלך}
א/יח ניר לדוד
א/יח נר דוד ח"א עמ' קסח-קע
א/יח נתן פריו חנוכה עמ' קלה, קפח
א/יח עטרת צבי (שפלטר) ח"א סי' ז
א/יח על גדות ים התלמוד עמ' 85
א/יח עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תפב
א/יח ענפי ארז (זי') דף כו ע"א
א/יח פני מלך (גוטליב) שמות עמ' קע {של זהב}
א/יח פרי אברהם אליעזר
א/יח פרפרת אליעזר תרומה פרק כה פסוק יא
א/יח קול יהודה (גרשוני) עמ' מח-מט
א/יח קול יעקב (שאול)
א/יח קרן הצבי מצוה ק אות יב
א/יח רנת יצחק דברי הימים עמ' קעב {מתכת בלבד}
א/יח רנת יצחק מלכים עמ' ע, קיד {מתכת בלבד}
א/יח רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שעג
א/יח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' שכו
א/יח שדה הארץ ח"ג
א/יח שי כהן עמ' קז
א/יח שלטי הגבורים עמ' קמב
א/יח שלמי יוסף יומא ח"א עמ' תקסד
א/יח שלמי יוסף סוכה עמ' קסח-קסט, זבחים ח"א עמ' שעט
א/יח שלמי שמחה ח"ה עמ' רכו
א/יח שם דרך יומא עמ' מא
א/יח שמחה לאיש (אלישר) דף ד ע"א
א/יח שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' תיח
א/יח שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ג אות תכח
א/יח שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' טו, כ, מא
א/יח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' תכד
א/יח שערי המקדש סי' כא אות א
א/יח שפת הים (הרשקוביץ) עמ' 121-125
א/יח תורה ודעת (מינצברג) תשע-תשעא עמ' שלט
א/יח תורת האוהל (תשנג) עמ' קמ
א/יח תורת הקדש ח"א עמ' ע, עד, רצד
א/יח תורת הקדש ח"ב עמ' קא {עץ מחופה במתכת}
א/יח תחומין ח"ה עמ' 477
א/יט אור הישר [עי' הל' כלה"מ פ"א הי"ג]
א/יט אור ליהודה (תשנט) עמ' ה-ו
א/יט אור ליהודה (תשנט) קונ' שערי עיון עמ' לג {זהב - מזבח העולה}
א/יט אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ג ס"ק ו
א/יט בגדי כהונה (שחור) עמ' יח
א/יט גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' קלא
א/יט גבורת יצחק שקלים עמ' קלו
א/יט דביר הקודש מנחות עמ' עח-עט {זהב}
א/יט דגל יוסף (אלוני) עמ' 58
א/יט דקה מן הדקה דף נח ע"ב
א/יט הר המלך ח"ה עמ' שפח
א/יט ויטע אשל עמ' רד {עושין של זהב}
א/יט ושכנתי בתוכם עמ' סו-סז
א/יט חקרי זמנים ח"ד עמ' קפג
א/יט יברך ישראל זבחים עמ' שכ {אם יש כח בציבור עושים זהב}
א/יט יסודי הצדקה עמ' 74
א/יט מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' צז {כיור צ"ל נחושת אפילו העשירו}
א/יט מנחת חינוך ח"א עמ' שסז, שפב
א/יט מקדש הקודש (תשסח) סי' נד
א/יט משאת המלך ח"ג סי' שו {חילק בין לח ליבש}
א/יט משפט המלוכה עמ' תא
א/יט נר דוד ח"א עמ' קסח-קע
א/יט סדר משנה הל' תענית פ"א ה"ד (עמ' קלח)
א/יט סדר עבודת יוה"כ (פוברסקי) עמ' קיג
א/יט על גדות ים התלמוד עמ' 85
א/יט עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 25
א/יט עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 29
א/יט קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' פד {העשירו}
א/יט קרן הצבי מצוה ק אות יב
א/יט רנת יצחק דברי הימים עמ' קלו {שערי העזרה}
א/יט רנת יצחק מלכים עמ' עא {שערי העזרה}, פ {עושים זהב}
א/יט רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' רמה, תקי
א/יט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' שכו
א/יט שלמי יוסף סוכה עמ' קסח-קסט
א/יט שמן ראש (כץ) ח"ד עמ' ריז
א/יט שערי היכל יומא מערכה פא הערה 3 {של זהב}, הערה 14 {כל הכלי ולא רק היד}
א/יט שערי המקדש סי' כג אות ה, ח
א/יט שפת הים (הרשקוביץ) עמ' 121-125
א/יט שפתי מלך
א/כ אבני נזר או"ח סי' יח אות כא, מב, מז
א/כ אבני נזר או"ח סי' יח אות כג
א/כ אגרות הגרי"ד עמ' קצד
א/כ אגרות משה יו"ד ח"ג עמ' שסב
א/כ אוהב מישרים עמ' תפג-תפה
א/כ אור הישר [עמק הלכה או"ח סי' מט]
א/כ אוריתא יד עמ' יא
א/כ אמרי חיים (שיינברג) עמ' 20
א/כ אנצי"ת ע' אבני היכל הע' 14, ע' בגדי כהנה הע' 71, ע' בית המקדש הע' 161
א/כ אפר קדשים עמ' צב
א/כ באהלה של תורה או"ח סי' יב אות ה
א/כ באר בשדה עמ' תקמג {כל הכלים מתחילתן לשם גבוה}
א/כ באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' רמב
א/כ באר מרים פ"ב ה"א אות ב
א/כ באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' קעו-קעח
א/כ באר שרים פרשת תרומה דרוש ב אות א
א/כ בגדי כהונה (שחור) עמ' קכ
א/כ בדבר מלך ח"י עמ' עא
א/כ בדרך המלך עמ' נב
א/כ בית אהרן (צוקרמן) עמ' רנט {רדב"ז}
א/כ בית אלהים שער א עמ' רפד
א/כ בית הלל שנה ז גל' א עמ' סו {איסור להדיוט להשתמש - לענין נר חנוכה}
א/כ בית יצחק תשכ"א עמ' 98
א/כ ביתאל ח"א דף כא ע"ד
א/כ בכור שאול (תשסט) עמ' יט-כ
א/כ בכור שאול (תשעד) עמ' ל-לג
א/כ בכורי חיים ח"ד עמ' ריט
א/כ בן ידיד
א/כ בני בנימין (נבון) ח"א דף סט ע"ב, ע"ד
א/כ בני יעקב
א/כ בנין דוד (מייזלש) בראשית - חנוכה אות יב {תחלת עשייתן להקדש}
א/כ ברור הלכה ע"ז נב ע"ב ציון ד
א/כ ברכה למנחם עמ' 161-162
א/כ בשבילי ההלכה סי' ה אות ג, י
א/כ בשבילי הקדושה סי' י אות ג
א/כ בשבילי השבת - בשבילי ההלכה סי' ה אות ג, י
א/כ בתי כהונה (תצו) בית ועד סי' ח, דף סא ע"א
א/כ גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שמ
א/כ גליונות אבני נזר
א/כ דבר יהושע על הש"ס עמ' רנח
א/כ דברות משה סנהדרין עמ' תו-תז
א/כ דברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' פה-פו
א/כ דברי סופרים (רזין) דף מו ע"ב
א/כ דגל יהודה (בילו') סי' כד, עמ' צ
א/כ דגלי יהודה (גורדין) דרוש ב אות א-ב
א/כ דגלי יהודה דרוש ב אות ב דף סא ע"ב {עשאן לשם הדיוט}
א/כ דרכי אהרן ח"ב עמ' מז
א/כ האיר ממזרח אבות עמ' רעט {אבנים וקורות שחצבן מתחילה לבהכ"נ}
א/כ היכלי שן ח"ב סי' מא
א/כ הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' כח
א/כ המדרש והמעשה פ' פקודי
א/כ המקדש וקדשיו עמ' רלה
א/כ הרועים בשושנים
א/כ הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' נב
א/כ הררי קדם שבת עמ' ריט
א/כ ואתה תחזה ח"ג
א/כ ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' נה
א/כ ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' רנח
א/כ וזאת התורה עמ' ק
א/כ ושב הכהן (תשמח) עמ' יז
א/כ ושכנתי בתוכם עמ' סז-סח
א/כ זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' פח {לשם הקדש}
א/כ זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' לז
א/כ זכר יצחק (תשח) עמ' קז, רמט
א/כ זכר יצחק (תשן) עמ' רב, רעב-רעג
א/כ זכרון יוסף (שטיינהרט) חדושים ודרשות סי' כב
א/כ חזו"א יו"ד סי' ס ס"ק כא
א/כ חזיונות יוסף דף ס ע"ב
א/כ חי' הגר"מ הלוי
א/כ חי' הראי"ה
א/כ חי' חתם סופר
א/כ חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' רמט
א/כ חיל המקדש סי' ב אות ב
א/כ חמדת ישראל ח"ב דף יא ע"ג {כ"מ}, הערות מנכד המחבר עמ' ב
א/כ חסדי דוד ח"ב עמ' תקלד
א/כ יביע אומר (גרוברט) עמ' 33-34 {נעשה להדיוט - פסול}
א/כ יד דוד (קרלין) ח"ב דף קד ע"ב
א/כ יוסף את אחיו עמ' קמא {מדוע שלח שלמה לחירם לחצוב ולא חצב בעצמו}
א/כ ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קיט
א/כ ירחי כלה סוכה ח"א עמ' שז
א/כ ישמח ישראל (רבינוביץ) דף כב ע"א
א/כ כהונת רפאל עמ' קעב-קעד
א/כ כף החיים או"ח סי' קמז ס"ק כה
א/כ כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף א ע"א-ע"ד, ב ע"ב, ג ע"ב
א/כ כתר תורה (תשיז) עמ' לח
א/כ כתר תורה (תשסז) עמ' פ {שחצבן לבית הכנסת}
א/כ לב איש עמ' רצ
א/כ לבושי מרדכי או"ח עמ' לג, קכג
א/כ להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' יא, חי"א עמ' נ
א/כ להורות נתן - שו"ת ח"ה סי' פט עמ' קכו {לשמה}
א/כ להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' קכד-קכה {לשמה}
א/כ להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' מו
א/כ להורות נתן מועדים ח"ה עמ' כד
א/כ להורות נתן על התורה ח"א עמ' פט, ח"ב עמ' עא, קל, קמא, קסד, קסט
א/כ לקוטי שיחות חכ"א עמ' 255 הערה 38
א/כ לקוטי שלמה (תרנד)
א/כ מאור החיים עמ' פו
א/כ מאורות הדף היומי ח"ח עמ' קצד-קצו
א/כ מבשר טוב קדשים עמ' נג
א/כ מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' קמב, רפז
א/כ מועדים וזמנים ח"ה סי' שנא
א/כ מוריה גל' קסא עמ' קיא-קיב, גל' רג עמ' יז
א/כ מחנה חיים ח"א סי' יד דף כז ע"ד
א/כ מחקרי ארץ ח"ג או"ח סי' מב
א/כ מחשבת הקודש ח"ב דף ו ע"ב {מל"מ}, ז ע"א, יח ע"ב
א/כ מיטב הארץ עמ' 467
א/כ מים קדושים, דרושים דף ה ע"א
א/כ מלילות ח"א עמ' 235, 237 {לבית הכנסת}
א/כ מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' קז
א/כ מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' ריט
א/כ מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' קעז-קעח
א/כ מנחת חינוך ח"א עמ' ריב, ריג, שס, שעט
א/כ מנחת חינוך מצוה צה (דף קג ע"א)
א/כ מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ז עמ' יח, כ
א/כ מנחת מאיר דף ל ע"ב
א/כ מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תקצד
א/כ מעין נצח ח"א סי' נה
א/כ מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קטו ע"ב
א/כ מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' רמט, רנט
א/כ מפתח הבאורים [חתם סופר או"ח סי' מ]
א/כ מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' כז
א/כ מקדש דוד קדשים סי' א ס"ק ו
א/כ מקדש הקודש (תשסח) סי' נה-נח
א/כ מקור חסד עמ' תצו
א/כ מראה אש ח"א עמ' מ
א/כ מרגליות הים סנהדרין ג ע"א אות ט {כ"מ - בית הכנסת}, מח ע"א אות ה {אהא"ז}
א/כ מרגניתא דר"מ
א/כ מרכבת המשנה מהדו"ב
א/כ משא יד ח"א עמ' כד {שימוש הדיוט פסול מטעם לשמה}, כה {נעשה להדיוט ולא השתמש בו}
א/כ משבצות זהב מלכים א עמ' רכד
א/כ משך חכמה במדבר פ"ד פס' כו
א/כ משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תרצח
א/כ משנת חיים דברים עמ' שמה
א/כ משנת חיים זבחים עמ' קצט
א/כ משנת יעקב
א/כ משנת יעקב הפלאה עמ' פד-פה
א/כ נועם ח"י עמ' קז, חי"א עמ' קנח
א/כ נחלי אפרסמון
א/כ נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א סי' טז אות ב
א/כ נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"ב סי' מה אות ב
א/כ נחמת המקדש
א/כ ניר לדוד
א/כ נתיב אברהם ח"ב עמ' קמה
א/כ נתן פריו ב"מ עמ' תי, חולין עמ' יח
א/כ נתן פריו חנוכה עמ' קלה
א/כ נתן פריו מגילה עמ' שסב, שצד
א/כ עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' ע
א/כ עבודת משא (מאיר) ח"א
א/כ עולת כהן ח"ב סי' נג ס"ק י
א/כ עטרת צבי (שפלטר) ח"א סי' ח
א/כ עין חיים ח"ב עמ' רלא
א/כ עיני דוד
א/כ עמק החכמה עמ' ק
א/כ עמק שאלה (טברסקי) עמ' רצז
א/כ ענפי ארז (זי') דף יז ע"ב, יט ע"ב וע"ד, כ ע"א {יריעות שלמה (פיינסילבר)}
א/כ עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף ט ע"ג
א/כ פאר הלבנון ח"א סי' א אות ו
א/כ פאר הלבנון ח"ב סי' יב אות יא
א/כ פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' תטו, תתי
א/כ פרי אברהם אליעזר
א/כ פרפרת אליעזר ויקהל פרק לה פסוק לג
א/כ פרפרת הפרשה פרשת ויקהל פרק לו פסוק ד
א/כ פרשת דרכים (תשסה) עמ' קצ
א/כ קדושת הר עמ' רט
א/כ קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' פט
א/כ קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' קנד
א/כ קרן הצבי מצוה מה אות ד
א/כ קרן פני משה ח"א עמ' עח, וח"ב כאן [העמק דבר ר"פ תרומה] {לשם הקודש}
א/כ קרנות המזבח דף קנג ע"ג
א/כ רנת יצחק יהושע עמ' לח {אסורים להדיוט}
א/כ רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' תלג
א/כ רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שסח {לשם הקודש}
א/כ רנת יצחק תהלים עמ' קעב
א/כ רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קכד
א/כ רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' מג
א/כ שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' לא, ח"ה קונטרס המצוות סי' כ
א/כ שדה אלחנן ח"א עמ' ז
א/כ שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קסז
א/כ שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' עט עמ' רעג
א/כ שופרא דישראל עמ' רסח
א/כ שיח יוסף ח"ב עמ' טז-יז
א/כ שיח ערב קדשים עמ' שמג
א/כ שיחות לספר שמות עמ' רסד {כוונה לשמה מחציבת האבן}
א/כ שלטי הגבורים עמ' רסד
א/כ שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' שעה, תקסח
א/כ שלמי יוסף יומא ח"א עמ' שנ
א/כ שלמי ירוחם
א/כ שלמי שמחה ח"ה עמ' קז
א/כ שם דרך יומא עמ' סד
א/כ שם דרך שמות עמ' קנז {ק"ס}
א/כ שם טוב - השלמה
א/כ שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' נג
א/כ שמחה לאיש (אלישר) דף ד ע"ג {לח"מ}
א/כ שעורי הרב גיטין ח"א עמ' רלג
א/כ שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' קע
א/כ שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' קצא
א/כ שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' ד, תשא
א/כ שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקכו
א/כ שערי המקדש סי' ד אות ב, סי' כ אות ז, סי' כא אות א, סי' כד אות ח, סי' כז אות ה, סי' לז אות א-ב, סי' מ אות ד, סי' מג אות א
א/כ שערי זיו ח"ג דף ו ע"א
א/כ שערי טהר ח"ה שער ב סי' טז אות ד
א/כ שפת הים (הרשקוביץ) עמ' 126-128
א/כ שרידי אש ח"א עמ' קמז
א/כ תבואת יקב (פרידמן) עמ' קיב
א/כ תהלה לדוד (אמאדו) ח"ב דף יז ע"א {מזל שעה}
א/כ תהלה לדוד (מן) קדשים סי' ג ס"ק א, ג, ו
א/כ תולדות יעקב (מאהלר) עמ' רפט
א/כ תוספתא כפשוטה מועד עמ' 1158 ואילך, 1160
א/כ תורה תמימה שמות פ' כ אות קטו {הר המוריה (שץ)}
א/כ תורת הבמה עמ' קטו
א/כ תורת המלך (צדוק) סי' ד ס"ק ו
א/כ תורת המצוה דף נ ע"ג-ע"ד
א/כ תורת הקדש ח"א עמ' סט, עב, עה, עז, קפו-קפז, רכט {קרית ספר}, ח"ב עמ' א-ב, עא
א/כ תורת הרא"ם - חי' הרא"ם דף מא ע"ג {אבן שהשתמש בה הדיוט}
א/כ תורת יצחק ח"ב עמ' רא, רד
א/כ תחומין חי"ז עמ' 455-456
א/כ תניא רבתי ח"ב עמ' קיא
א/כ תשובה שלמה או"ח סי' ב דף ה ע"ג


ב/425 הלכות בית הבחירה פרק ב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ב/רה"פ ביצחק יקרא (תשמט) עמ' קמב-קמד
ב/רה"פ בית הבחירה (מקובר)
ב/רה"פ דרך חכמה
ב/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ב/רה"פ הר המוריה (שץ)
ב/רה"פ הרמב"ם המדויק
ב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ב/רה"פ יריעות שלמה (פיינסילבר)
ב/רה"פ כלילא דוורדא
ב/רה"פ מעשה רקח
ב/רה"פ מעשי למלך
ב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ב/רה"פ משנת ראשונים (בארי)
ב/רה"פ עץ יוסף
ב/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' ה
ב/רה"פ פי' ר"י קאפח
ב/רה"פ רמב"ם הערוך
ב/רה"פ רמב"ם לעם
ב/רה"פ שם טוב
ב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ב/א אבן ציון עמ' תסז
ב/א אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' קצ
ב/א אוצר א"י ח"ב עמ' 52
ב/א אוצרות הרמב"ם
ב/א אור המאיר (שפירא) סי' עו אות ז {מכוון ביותר}
ב/א אמונת יהושע עמ' אלף קו
ב/א אמונת עתיך גל' 114 עמ' 11-12
ב/א אמרות יצחק תנינא עמ' קנח {שינוי מקום מזבח פנימי}
ב/א אמרי חן (לוונברג) זבחים עמ' קלח-קמ
ב/א אמרי חן (לוונברג) מקואות עמ' צב-צד
ב/א אנצי"ת ע' ארון הע' 27, 30
ב/א אסיפת מחקרים תורניים שנת תשלג עמ' ע, שנת תשלז עמ' נא
ב/א אפיקי מגינים זבחים סי' נט
ב/א ארשת צבי עמ' מג
ב/א באר בשדה עמ' לח {ובמקדש נעקד יצחק אבינו}
ב/א באר משה (אפשטיין) שמות עמ' שיז
ב/א בדבר מלך ח"ד עמ' סח, פ
ב/א בדרך המלך עמ' רכו
ב/א ביצחק יקרא (תשע) סי' קטז ד"ה והנה הרמב"ם
ב/א בית ישי - דרשות עמ' שמ
ב/א בכור שאול (תשעד) עמ' לג
ב/א בכורי הארץ עמ' 265
ב/א בנין אריאל יאיר עמ' 24-25 {מקום כפרתו}, 30-31, 132, 199-200
ב/א בנין דוד (מייזלש) בראשית פ' וירא אות פה {מקום העקידה}
ב/א בנין הלכה עמ' קלט
ב/א גאולה וישועה (לונץ) דף יט ע"ב {מקומו מכוון}
ב/א גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' מב, סג
ב/א דורש טוב עמ' 315
ב/א הבית השני בתפארתו עמ' צ-צא, רעג
ב/א הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קכו
ב/א הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' לד-לה, קא
ב/א הלכתא למשיחא עמ' 45
ב/א המקדש וקדשיו עמ' רכז
ב/א הרמב"ם כמחנך עמ' 80
ב/א ואתה תחזה ח"ג
ב/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' מד
ב/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' פה
ב/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' כד
ב/א ושכנתי בתוכם עמ' סט-עב
ב/א זאת ליעקב בראשית עמ' רטו {המזבח מקומו מכוון ביותר}
ב/א זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר ג עמ' שנג
ב/א חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' לו אות א
ב/א חכמת גרשון עמ' רכב, רל, רלט
ב/א חקל יצחק עה"ת עמ' קכה {יצחק נעקד}
ב/א חקרי זמנים ח"ב עמ' תקג
ב/א טהרת יו"ט ח"ג עמ' ב, ס
ב/א יברך ישראל זבחים עמ' קעח-קעט {מקומו מכוון}, שט {הקריב אדם}
ב/א ידי משה (בוצק') הל' ביה"ב סי' יב
ב/א יין מלכות (שניאורסון) עמ' 316-318
ב/א ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רפז {מקומו מכוון}
ב/א לאור ההלכה (תשסד) עמ' רח-רט {אין משנים מקומו}
ב/א להורות נתן במדבר עמ' רא
ב/א להורות נתן מועדים ח"ג עמ' רפו
ב/א לילה כיום יאיר (באום) עמ' 49 {מקומו מכוון}
ב/א לקוטי שיחות חי"ט עמ' 140, חכ"ד עמ' 652
ב/א לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 15, חכ"ט עמ' 160
ב/א לקוטי שיחות חלק ל עמ' 68
ב/א לקוטי שעורים (שטיין) חולין (תשסז) סי' כד ס"ק ד
ב/א לקט שיחות מוסר ח"א עמ' יז
ב/א מאור הקודש מנחות ח"ב עמ' קפ-קפא
ב/א מאורי המועדים עמ' רכ
ב/א מבוא למשנה תורה עמ' 119
ב/א מבשר טוב - קדושת ישראל עמ' לז
ב/א מגולה לגאולה עמ' 309
ב/א מגן צבי עמ' רא
ב/א מדרכי הכרם ח"ב עמ' 345
ב/א מחנה יוסף (תשעב) סי' עט אות יח
ב/א מכלול גל' כג עמ' 24 {הקדים את המזבח}
ב/א מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"א עמ' 68
ב/א מנוחת אליהו ח"ג
ב/א מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רלז, רמב, רנ
ב/א מנחת חזקיה מנחות עמ' קמד
ב/א מעין החכמה עמ' נה
ב/א מעמד האשה עמ' 159
ב/א מעשה חושב (ריקי) עמ' צט
ב/א מקדש הקודש (תשנד)
ב/א מקדש הקודש (תשסח) סי' נט-ס
ב/א משאת מרדכי מגילה עמ' קטו
ב/א משבצות זהב שמואל א עמ' שנא
ב/א משבצות זהב שמואל ב עמ' תריח
ב/א משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תקנ
ב/א משכן שילה עמ' תב, תמה
ב/א משנת חיים בראשית עמ' לג
ב/א משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' מג-מה
ב/א משנת יעקב כאן
ב/א משנת יעקב עבודה עמ' כז
ב/א נחלת שמעון (קרסנר) יהושע ח"ב הוספות אות יח
ב/א נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"ב סי' מד אות ד, סי' מו אות ו
ב/א נשמה של שבת עמ' 229
ב/א עבד המלך (תשסט) עמ' תכט
ב/א עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' קפד
ב/א עטרת צבי (שפלטר) ח"א סי' ט
ב/א עיר הקודש והמקדש ח"א עמ' כה, ח"ד עמ' ג, ח"ה עמ' יב, סא
ב/א עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תפב
ב/א עקבי ברכה עמ' קלג
ב/א פאר הלבנון ח"א סי' א אות כה
ב/א פאר הלבנון ח"ב סי' טו אות יב
ב/א פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' ר
ב/א פרח מטה אהרן (סול') מדע עמ' 60
ב/א פרפרת התורה עמ' שסח
ב/א צהר גל' א עמ' 48
ב/א צורת הבית סי' מג ס"ק ב
ב/א קול יהודה (גרשוני) עמ' יט
ב/א קרית מלך
ב/א רנת יצחק מלכים עמ' רלג {נעקד יצחק}
ב/א רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' ו, כב, צה, צו, קד
ב/א רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' עז {נעקד יצחק}
ב/א רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' פה-פו
ב/א רנת יצחק תפלה עמ' לד-לו, מח
ב/א שאלו שלום ירושלים (תשמה) עמ' 34 {קדושתו גם בגלל קרבנות אדם ונח}
ב/א שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' רפ {מציאת מקום המזבח}
ב/א שארית נתן (לוברט)
ב/א שלמי יוסף יומא ח"א עמ' מב {אין משנים ממקומו - לגבי מזבח הפנימי}
ב/א שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' קפט
ב/א שמועת חיים יומא ח"א עמ' כג, ל
ב/א שנה בשנה תשמז עמ' 197
ב/א שעורי ר' יחיאל מיכל זבחים פ"א אות קמג
ב/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רנב
ב/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' קצו
ב/א שערי היכל זבחים עמ' תקח {המזבח מקומו מכוון - היסוד למקום המקדש}
ב/א שערי היכל יומא מערכה כד
ב/א שערי המקדש סי' ב אות ו, סי' יח אות ו, סי' כח אות ד
ב/א שפת הים (הרשקוביץ) עמ' 130-147
ב/א תורה שלמה בראשית פ"ד אות לב
ב/א תורת הבמה עמ' קפ
ב/א תורת הקדש ח"א עמ' יג, טז, עא, פ, פו, קמו, רכז, ח"ב עמ' ח, נ, נד, סד-סה, קיז
ב/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' רמד-רמה
ב/א תחומין ח"ה עמ' 483, ח"ו עמ' 321
ב/ב אביר יוסף עמ' כא
ב/ב אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' קצ
ב/ב אברהם אברהם (רומאנו) דף לב ע"ג
ב/ב אהל דוד (קהן) ח"ז יחזקאל פמ"ג פסוק יג {אדם נברא שם}, תהלים פס"ט פסוק לב
ב/ב אוצר א"י ח"ב עמ' 52
ב/ב אוצרות הרמב"ם
ב/ב אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' ס {מסורת}
ב/ב אור הישר [כפתור ופרח פ"י]
ב/ב אור ליהודה (תשנט) עמ' שסה
ב/ב אלה דברי הברית (שלזינגר) עמ' שצו
ב/ב אם למסורת (ביא') עמ' 19
ב/ב אמרי חן (בן סניור) בראשית עמ' 29, 335
ב/ב אמרי חן (בן סניור) ויקרא עמ' 273
ב/ב אמרי שפר (חלאוה) בראשית עמ' פז
ב/ב ארשת צבי עמ' מג
ב/ב אשל אברהם (בוטשאטש) סי' ו ס"ק ז ברכת אברהם אות צה
ב/ב באר משה (אפשטיין) שמות עמ' שיז
ב/ב בחסד יבנה עמ' קלב {ממקום כפרתו נברא}
ב/ב בכור שאול (תשסט) עמ' כא
ב/ב בכור שאול (תשעד) עמ' לג
ב/ב בכורי הארץ עמ' 76 {הקרבת קין והבל}, 265
ב/ב בכורי חיים ח"ג עמ' ו
ב/ב במעגלי יושר בראשית עמ' 68, 121
ב/ב בנין אריאל יאיר עמ' 30-32, 199-201
ב/ב בנין דוד (מייזלש) בראשית פ' וירא אות פה {מקום העקידה}
ב/ב בנין הלכה עמ' קלט
ב/ב בתי כנסיות דף ט ע"ג
ב/ב גבורת יצחק אבות עמ' לח, מח
ב/ב גבורת יצחק סוכות עמ' קיב {השיתין לא ירדו עד התהום}
ב/ב גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' ח
ב/ב גבורת יצחק ר"ה עמ' רג
ב/ב גליונות אבני נזר
ב/ב גנזי חיים (זייצ'יק) עמ' שסז {מימי אדה"ר ואברהם}
ב/ב דברי ברוך ח"ב מאמר ח אות ה
ב/ב דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' רכ
ב/ב דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' קלב
ב/ב דורש טוב עמ' 315
ב/ב דקה מן הדקה דף ג ע"ג, עז ע"ד
ב/ב הארץ הטובה עמ' 114
ב/ב הבית השני בתפארתו עמ' כ, צא, רעג
ב/ב הגיוני משה עמ' 277-278
ב/ב הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' לה
ב/ב הרמב"ם כמחנך עמ' 80
ב/ב ואתה תחזה ח"ג
ב/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' מד
ב/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' פה
ב/ב ושכנתי בתוכם עמ' עב-עג
ב/ב זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' ק-קא
ב/ב זבח שלמה ח"ג עמ' מט
ב/ב זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' מד
ב/ב חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' לו אות ג
ב/ב חיתו ארץ עמ' 112
ב/ב חכמת גרשון עמ' רכב, רל
ב/ב חנוכת הבית עמ' א
ב/ב ידי משה (בוצק') הל' ביה"ב סי' יג
ב/ב יין מלכות (שניאורסון) עמ' 316-318
ב/ב ישורון ח"כ עמ' תעח {ממקום כפרתו נברא}
ב/ב ישראל והזמנים (רוסוף) סיון-תמוז עמ' 267
ב/ב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תמ, תרלב, תתקכג
ב/ב כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' רסב
ב/ב להורות נתן במדבר עמ' רא, דברים עמ' עה
ב/ב לכתך אחרי במדבר עמ' 144
ב/ב לקוטי שיחות חי"ט עמ' 140, 144-143
ב/ב לקוטי שיחות חלק ל עמ' 68
ב/ב לקט שיחות מוסר ח"א עמ' יח
ב/ב מבוא למשנה תורה עמ' 119
ב/ב מבשר טוב - קדושת ישראל עמ' לז
ב/ב מדרכי הכרם ח"א עמ' 157, 158, ח"ב עמ' 345
ב/ב מחקרי ארץ חו"מ סי' ג
ב/ב מי מרום ח"ט עמ' קפג, קצ {אדם הראשון לקח ה' עפרו מתחת אפרו של מזבח}
ב/ב מי מרום משפטים מאמר נז עמ' קפג {אדם נוצר מעפר תחת המזבח}
ב/ב מילי דמרדכי
ב/ב מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"א עמ' 69
ב/ב מנוחת אליהו ח"ג
ב/ב מנחת חינוך ח"א עמ' ריב
ב/ב מעמד האשה עמ' 159
ב/ב מעשה רב (סוף טהרה)
ב/ב מקדש הקודש (תשסח) סי' סא
ב/ב מרבה חיים סי' ב אות ט
ב/ב מרגניתא דר"מ
ב/ב משא יד ח"א עמ' א {קרבנו של אדה"ר - מחוסר זמן}, ב {שבנה נח}
ב/ב משבצות זהב ישעיהו עמ' תריד, תשכה
ב/ב משבצות זהב שמואל ב עמ' תריח
ב/ב משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תקנ
ב/ב משכן שילה עמ' תב
ב/ב משנת חיים במדבר עמ' תכו
ב/ב משנת חיים בראשית עמ' לד, לח, מד, עא, עט, פא, פד, קט, קלו, קמו, קמט, קנה, רנג, רסב, רפד, שצח, תו
ב/ב משנת חיים דברים עמ' שנח
ב/ב משנת חיים ויקרא עמ' יז, תקלא
ב/ב משנת חיים זבחים, הקדמה אות ג, עמ' רז, רעא, רעד
ב/ב משנת חיים יומא עמ' צג
ב/ב משנת יעקב הפלאה עמ' קעה-קעו, זרעים ח"ב עמ' מג-מה
ב/ב משנת יעקב כאן
ב/ב משנת יעקב עבודה עמ' כז
ב/ב נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"ב סי' לה אות א
ב/ב נשמה של שבת עמ' 228, 232
ב/ב נתיב התורה (סאלים) דברים עמ' נט {אדם ונח הקריבו שם}
ב/ב נתן פריו מכות עמ' קיד
ב/ב סדר יעקב ח"א לדף ה ע"ב (ד"ה למחוסר), ח ע"א (ד"ה שור)
ב/ב עיוני הפטרה ח"א עמ' 198
ב/ב עיוני חג ומועד עמ' 339
ב/ב עיר הקודש והמקדש ח"א עמ' יט, כו, ח"ד עמ' ג, ח"ה עמ' עט
ב/ב ענבי פתחיה עמ' 26-27
ב/ב פני מלך (גוטליב) בראשית עמ' קב {בגורן ארונה}
ב/ב פני מלך (גוטליב) ויקרא עמ' ב {הקרבת אדם הראשון}
ב/ב פרח מטה אהרן (סול') מדע עמ' 60
ב/ב פרי אברהם אליעזר
ב/ב פרי השדה נדרים עמ' עז
ב/ב פרי צדיק (ר' צדוק) פרשת שקלים אות ו {המקום שבנה בו דוד ושלמה המזבח וכו' ובו הקריב אדם הראשון קרבן}
ב/ב צהר גל' א עמ' 48-49
ב/ב צורת הבית סי' מג ס"ק ב
ב/ב צמח מנחם - דרשות ר' ירוחם וולפיש דף א ע"ג, ב ע"א
ב/ב צרור הכסף (גטיניו) דף קיז ע"א
ב/ב קדושת החודש (שטרן) עמ' רמז {ממקום כפרתו נברא}
ב/ב קול יהודה (גרשוני) עמ' יט
ב/ב קול צופיך עמ' ז
ב/ב קרית מלך
ב/ב רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' רה {האבות הקריבו במקום המזבח}
ב/ב רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' יג
ב/ב רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' ז, יג, טו {אדם וקין והבל}, ח"ב עמ' ז {הקריב אדם הראשון}
ב/ב רנת יצחק פ' חלק עמ' רעט {מפתחות ביד הזקנים}
ב/ב רנת יצחק תהלים עמ' תקנא
ב/ב רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' ד, י, כט
ב/ב רנת יצחק תפלה עמ' לו, מ
ב/ב שאלו שלום ירושלים (תשמה) עמ' 69
ב/ב שי למלך (מלר) פתיחה אות ב
ב/ב שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' קפז
ב/ב שמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קלט {עקידת יצחק}
ב/ב שעורים בהגדות חז"ל מגילה עמ' רנב
ב/ב שער ראובן (כץ) עמ' שלד-שלה {השמיט שיעקב התפלל שם}
ב/ב שערי המקדש סי' ב אות ו, סי' יח אות ו, סי' כח אות ד
ב/ב שערי טהר ח"ח סי' צא אות ב
ב/ב שפת הים (הרשקוביץ) עמ' 130-147
ב/ב תולדות יעקב (וורשנא) דף לז ע"ג
ב/ב תורה שלמה בראשית פ"ב אות קלב, פ"ד אות לב
ב/ב תורת הבמה עמ' שנ
ב/ב תורת הקדש ח"א עמ' י, טז, קמו, ח"ב עמ' מז, פו
ב/ב תורת השבת והמועד עמ' 473
ב/ב תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' רמו-רמח
ב/ב תחומין ח"ה עמ' 494, חי"א עמ' 545
ב/ג אבן האזל (גם בהשמטות דף פו ע"ב)
ב/ג אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' קצב
ב/ג אם למסורת (ביא') עמ' 49
ב/ג אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' ריט
ב/ג אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' סט
ב/ג אשישות חיים
ב/ג אשר למלך
ב/ג בדבר מלך ח"ד עמ' סח, ע
ב/ג בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 56 {גודל המזבח - השמיט שיהיה ששים אמה}
ב/ג בנין אריאל יאיר עמ' 201-202
ב/ג גבורת יצחק מ"ש עמ' פא
ב/ג גבורת יצחק מכות עמ' שכ
ב/ג גבורת יצחק שקלים עמ' קפב
ב/ג הבית השני בתפארתו עמ' צא, רעג, רעו
ב/ג המקדש וקדשיו עמ' קיח, קל-קלא, רב, רכז
ב/ג הרמב"ם כמחנך עמ' 80
ב/ג ואתה תחזה ח"ג
ב/ג ושכנתי בתוכם עמ' עג-עד
ב/ג זבח טוב שער ח סי' יד
ב/ג חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' כד
ב/ג חי' הגרי"ז דף מו ע"א
ב/ג חי' חפץ חיים
ב/ג חכמת גרשון עמ' רל-רלא
ב/ג טוב נהורך פכ"ז הערה 3
ב/ג יבול היובלות עמ' 116
ב/ג יברך ישראל זבחים עמ' קעח-קפ
ב/ג ידיו של משה
ב/ג לקוטי שעורים (שטיין) חולין (תשסז) סי' כד ס"ק ד
ב/ג מאור הקודש מנחות ח"ב עמ' קפ
ב/ג מבוא למשנה תורה עמ' 158
ב/ג מדה טובה ח"א עמ' 271
ב/ג מוריה ב גל' יא (ר"ש דיסקין)
ב/ג מחשבת הקודש ח"ב דף נו ע"ג, נז ע"ג
ב/ג מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף מב ע"ג
ב/ג מנחת חינוך ח"א עמ' שסו
ב/ג מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שכ
ב/ג מענה אליהו עמ' רמה
ב/ג מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' כג
ב/ג מקדש דוד קדשים סי' א ס"ק ד
ב/ג מקדש הקודש (תשנד)
ב/ג מקדש הקודש (תשסח) סי' סב-סד
ב/ג מראה כהן זבחים עמ' קעב {אין להוסיף}
ב/ג מרגניתא דר"מ
ב/ג משאת המלך (תשסז) עמ' ל
ב/ג משאת המלך ח"ב סי' רצח {אין להוסיף}
ב/ג משבצות זהב שמואל ב עמ' תריח
ב/ג משנת יעקב
ב/ג משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' מג-מה
ב/ג סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' מב
ב/ג עבד המלך (תשסט) עמ' תלט
ב/ג עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' קפד
ב/ג עטרת צבי (שפלטר) ח"א סי' ט
ב/ג עיר הקודש והמקדש ח"ה עמ' סח
ב/ג פרח מטה אהרן (סול') מדע עמ' 60
ב/ג צורת הבית סי' מג ס"ק ב
ב/ג צפנת פענח בראשית עמ' ה, במדבר עמ' קטז
ב/ג צרור הכסף (גטיניו)
ב/ג קדושת הר עמ' עט, ריג, רכג
ב/ג קובץ חי' תורה (סול') עמ' קמב
ב/ג קול יהודה (גרשוני) עמ' יט, כג
ב/ג קול צופיך עמ' קט
ב/ג רנת יצחק תפלה לימי המועדים עמ' נב {אין להוסיף ולא לגרוע}
ב/ג רפואה והלכה (שילת) עמ' 39
ב/ג רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רס-רסא
ב/ג שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' לה
ב/ג שעורי הגדה עמ' כד
ב/ג שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' שעז
ב/ג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' קלז, קצו, ר, רט
ב/ג שערי היכל זבחים עמ' תקה {אין להוסיף על מידתו - גם לא עד ששים אמה}, תקיא {ידועה איש מאיש - במסורת ולא בנבואה}
ב/ג שערי זיו ח"ג דף ו ע"ג, ז ע"א
ב/ג שערי טהר ח"א שער ג סי' יד אות א-ב
ב/ג שפת הים (הרשקוביץ) עמ' 130-147
ב/ג שרידי אש ח"א עמ' תקמו
ב/ג תורת הקדש ח"א עמ' יז, פה, קסג, רכז, ח"ב עמ' מו, סח
ב/ג תחומין חי"ז עמ' 493
ב/ד אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' קצב, רסה
ב/ד אור הישר [אור הישר זבחים סב ע"א]
ב/ד איש ההלכה גלוי ונסתר עמ' 72
ב/ד אמונת יהושע עמ' אלף קטו
ב/ד אסיפת מחקרים תורניים תשלז עמ' נא
ב/ד אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 225 {ע"פ נביא}
ב/ד בדבר מלך ח"ד עמ' סח, עה
ב/ד בית אהרן (צוקרמן) עמ' שכג
ב/ד בית אהרן וישראל גל' מז עמ' קיט
ב/ד בית מלך (חב"ד) עמ' 114, 118
ב/ד בכור שאול (תשסט) עמ' כא
ב/ד בכור שאול (תשעד) עמ' לד
ב/ד בנין אריאל יאיר עמ' 200, 201 {נביאים}, 202
ב/ד גבורת יצחק מ"ש עמ' פא
ב/ד גבורת יצחק מכות עמ' שכ
ב/ד דביר הקודש זבחים עמ' ריז
ב/ד הבית השני בתפארתו עמ' צא, רעג
ב/ד הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' פה-פו {שמקריבין אע"פ שאין בית}
ב/ד הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קכו
ב/ד הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' יא
ב/ד המקדש וקדשיו עמ' כה
ב/ד התקופה הגדולה עמ' שמא {נביא העיד על מקום המזבח}
ב/ד זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' לח, רמא-רמב
ב/ד זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר ג עמ' שנג
ב/ד חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' שטז, ח"ב סי' מג אות ח
ב/ד חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' מג אות ח
ב/ד חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' כד
ב/ד חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד זבחים סב ע"א]
ב/ד חיי אברהם (צציק) עמ' טו, צט, קכח-קכט
ב/ד חנוכת הבית עמ' סג {מקריבים בלי בית}
ב/ד חקרי זמנים ח"ג עמ' 26
ב/ד ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' עה {מקריבים בלי בית}
ב/ד לב הארי על חובות הלבבות - שער יחוד המעשה עמ' שמט
ב/ד לקוטי שיחות חי"א עמ' 122 הערה 47, חכ"א עמ' 254 הערה 36
ב/ד לקוטי שיחות חל"א עמ' 223
ב/ד מגילת ספר לאוין דף קסד ע"א
ב/ד מועדים וזמנים ח"ה סי' שמט, שנא
ב/ד מחנה יוסף (תשעב) סי' מ אות ב, סי' מב אות א
ב/ד מחשבת הקודש ח"ב דף נו ע"ד
ב/ד מי ימצא סוכה עמ' שח
ב/ד מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' רנח, מנחות עמ' שטו
ב/ד מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף מב ע"ד
ב/ד מנחת חינוך ח"א עמ' שסו
ב/ד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קצו ע"א
ב/ד מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' יב
ב/ד מקדש הקודש (תשנד)
ב/ד מקדש הקודש (תשסח) סי' סו
ב/ד משאת המלך (תשסז) עמ' ל
ב/ד משאת המלך ח"ג סי' רצז {"הזה", "כל"}
ב/ד משבצות זהב שמואל ב עמ' תריח
ב/ד משנת חיים יומא עמ' תעג
ב/ד משנת חיים שמות עמ' שד
ב/ד משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' ריט, נשים ח"א עמ' שיג, קדושה עמ' שצא, הפלאה עמ' עה, קעד-קעו
ב/ד משנת יעקב עבודה עמ' יח-כה
ב/ד משפט שלמה (אלבוים) הל' עדות סי' א פ"ד ענף א אות ב
ב/ד נשמה של שבת עמ' 229
ב/ד עבד המלך (תשסט) עמ' תלה, תלז
ב/ד עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' ג
ב/ד עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תפב
ב/ד עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 110
ב/ד עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 119
ב/ד פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' ר
ב/ד פרח מטה אהרן (סול') אהבה עמ' 171
ב/ד פרח מטה אהרן (סול') מדע עמ' 60
ב/ד קדושת הר עמ' כז, פז {מקריבים אע"פ שאין בית}, קלט
ב/ד קדשי יהושע עמ' אלף תרפז
ב/ד קובץ חי' תורה (סול') עמ' קמב
ב/ד קול צופיך עמ' כב, כד
ב/ד רנת יצחק משלי עמ' רצז
ב/ד רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רס-רסא
ב/ד שושן עדות דף קפג ע"א
ב/ד שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' ט
ב/ד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' קצה, קצז-קצח
ב/ד שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' רכח
ב/ד שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' רמט
ב/ד שערי היכל זבחים עמ' שכט {על המזבח הזה - האם למעט את הפנימי}
ב/ד שערי המקדש סי' יד אות ט, סי' כ אות ב-ג, סי' כה אות א, ג, ו-ז, סי' כו אות א, ד
ב/ד שערי טהר ח"א שער ג סי' יג אות ב, סי' יד אות א, ח"ג שער ב סי' ז אות ד
ב/ד שפת הים (הרשקוביץ) עמ' 130-147
ב/ד תורת המדינה עמ' 101 {הצורך בנביא}
ב/ד תורת העולה עמ' כה
ב/ד תורת הקדש ח"א עמ' יא-יב, יז, כא-כב, ח"ב עמ' מב-מד, מז
ב/ד תחומין חכ"א עמ' 506
ב/ה אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' קצב
ב/ה בחסד יבנה עמ' קנ {גבוה עשר אמות}
ב/ה בשבילי הפסח סי' לא אות לד {עשר אמות}
ב/ה הבית השני בתפארתו עמ' צא, רפב
ב/ה ושכנתי בתוכם עמ' עד-עה
ב/ה זבח טוב שער ח סי' טו
ב/ה חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' כד
ב/ה חי' הגרי"ז דף לא ע"ג
ב/ה חי' הריצ"ד להלן הי"ז
ב/ה חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' עח עמ' רס
ב/ה טיול בפרדס ח"א עמ' שעז
ב/ה יבול היובלות עמ' 116
ב/ה יסוד הדעת שיעור יב
ב/ה ישורון ח"כ עמ' תרלח
ב/ה כסא רחמים (תקסג) דף קז ע"ב
ב/ה כסא רחמים (תשנ) עמ' שנו
ב/ה כרוב ממשח דף מה ע"א
ב/ה להורות נתן - שו"ת ח"ח עמ' סז
ב/ה מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רנ
ב/ה מנחת חינוך ח"א עמ' שסו
ב/ה מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שסב
ב/ה מענה אליהו עמ' ז
ב/ה מעשה חושב (ריקי) עמ' קא
ב/ה מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' רסא, תקפט
ב/ה מקדש הקודש (תשנד)
ב/ה מקדש הקודש (תשסח) סי' סז
ב/ה מקורי הרמב"ם לרש"ש
ב/ה משא בני קהת
ב/ה משאת המלך (תשסז) עמ' ל
ב/ה עיר הקודש והמקדש ח"א עמ' כא
ב/ה קדושת הר עמ' ריז
ב/ה קול צופיך עמ' כב
ב/ה קרית מלך
ב/ה רלב"ג שמות פכ"ז פסוק א עמ' שנג
ב/ה רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שעב
ב/ה שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' לה
ב/ה שערי היכל זבחים עמ' תעו {מזבח של משה י' אמות - כדעת רבי יוסי}, תק {שעשו בני הגולה - השמיט 'שעשה שלמה'}
ב/ה שערי זיו ח"ג דף ו ע"ד
ב/ה שערי טהר ח"א שער ג סי' יד אות א
ב/ה שפת אמת על התלמוד ח"ג דף כ ע"ג
ב/ה שפת הים (הרשקוביץ) עמ' 130-147
ב/ה תורה ודעת (מינצברג) תשסח עמ' צ
ב/ה תורת העולה עמ' נה
ב/ה תורת הקדש ח"ב עמ' סח
ב/ו אבן האזל
ב/ו אפיקי מגינים זבחים סי' לב
ב/ו אשדות הפסגה ח"ב דף ה ע"ג
ב/ו בים דרך עמ' קז
ב/ו ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' כא
ב/ו ברור הלכה סוכה ה ע"ב לפני ציון א
ב/ו גור אריה במדבר פ' ח הע' 50
ב/ו דברי חיים מקואות עמ' קפה
ב/ו דרך הקודש (תשסז) עמ' רכב {נ"ח טפחים}
ב/ו הבית השני בתפארתו עמ' צא, רעג
ב/ו ושכנתי בתוכם עמ' עה
ב/ו חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קפה {אמה בת ששה}
ב/ו חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' כד
ב/ו חי' חפץ חיים
ב/ו חסדי דוד ח"ח עמ' קטו
ב/ו חקרי הלכות (שומיאץ) דף נד ע"א
ב/ו טיול בפרדס ח"ב עמ' רפד
ב/ו ישועות מלכו (קרית ארבע)
ב/ו מאמרי הרמ"ע מפאנו (מהד' ישמח לב) כרך ג מאמר המילואים עמ' עג-עד
ב/ו מאמרי הרמ"ע מפאנו ח"ג - מאמר המילואים עמ' עג-עד
ב/ו מי השלוח (רובינשטין) - שערי מים עמ' יד
ב/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' תקא
ב/ו מעיל צדקה (לנדסופר) סי' כח
ב/ו מעיל צדקה (תשעח) עמ' צד
ב/ו מענה אליהו עמ' ז
ב/ו מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' תקפט
ב/ו מקדש הקודש (תשסח) סי' סח
ב/ו מרכבת המשנה מהדו"ק
ב/ו עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' שא {ישועות מלכו}, שיז
ב/ו עטרת צבי (שפלטר) ח"א סי' י
ב/ו קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' שנח
ב/ו שו"ת השבי"ט ח"א עמ' כג-כד
ב/ו שמועת חיים יומא ח"א עמ' קפג
ב/ו שערי זיו ח"ג דף ו ע"ד
ב/ו שערי טהר ח"א שער ג סי' יד אות א
ב/ו שפת אמת על התלמוד ח"ג דף סה ע"ב
ב/ו שפת הים (הרשקוביץ) עמ' 148-151
ב/ו תורה אור (באנדי) דף רפו ע"ג-ע"ד {אמה בת ששה}
ב/ו תחומין חי"א עמ' 509
ב/ו תפארת חיים (שאכעט) דף פה ע"ג
ב/ז אור הישר [לח"מ ומל"מ תמידין פ"ב ה"ז]
ב/ז אישים ושיטות (תשסז) עמ' שלח
ב/ז בים דרך עמ' קז
ב/ז ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' כא
ב/ז ביצחק יקרא (תשע) סי' מח ד"ה והנה כתב
ב/ז בכור שאול (תשסט) עמ' כא [עי' לקוטי הלכות זבחים נד ע"ב ובמש"כ מוהר"ח שליט"א בכל"ד]
ב/ז בכור שאול (תשעד) עמ' לה [עי' ליקוטי הלכות זבחים נד ע"ב, ובמש"כ מוהר"ח שליט"א בכל"ד]
ב/ז דרך הקודש (תשסז) עמ' ריט, רכה
ב/ז הבית השני בתפארתו עמ' צא, רעה
ב/ז הר המלך ח"ז עמ' פה
ב/ז הרועים בשושנים
ב/ז התעוררות תשובה (תשנב) ח"א עמ' רפו
ב/ז ואתה תחזה ח"ג כאן, ועמ' שכד-שעה
ב/ז ושכנתי בתוכם עמ' עה-עח
ב/ז זבחי צדק (דיסקין) סוכה עמ' שג
ב/ז חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' כד
ב/ז חי' הראי"ה
ב/ז חי' ר"י עמדין
ב/ז חסדי דוד ח"ז עמ' תשצב
ב/ז ידי משה (בוצק') הל' ביה"ב סי' יד
ב/ז להורות נתן דברים עמ' קעד
ב/ז מאמרי הרמ"ע מפאנו (מהד' ישמח לב) כרך ג מאמר המילואים עמ' עג-עד
ב/ז מאמרי הרמ"ע מפאנו ח"ג - מאמר המילואים עמ' עג-עד
ב/ז מורשה חי"א עמ' 80
ב/ז מענה אליהו עמ' ז
ב/ז מקדש דוד קדשים סי' לב ס"ק ג במנחת מרדכי
ב/ז מקדש הקודש (תשנד)
ב/ז מקדש הקודש (תשסח) סי' סט
ב/ז מרגניתא דר"מ
ב/ז צרור הכסף (גטיניו) דף קטז ע"ב
ב/ז קדושת הר עמ' ריז-ריח
ב/ז קרית מלך
ב/ז שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' לד
ב/ז שערי היכל זבחים עמ' תיב {מקום הקרנות - שיטת הראב"ד}, תקיז הערה 11 {מקום רגלי הכהנים - השמיט כרכוב}
ב/ז שערי זיו ח"ג דף ו ע"ד
ב/ז שפת הים (הרשקוביץ) עמ' 148-151
ב/ז תחומין חי"א עמ' 508
ב/ז תשובות ופסקי מהרי"ט החדשים עמ' רנד-רנו
ב/ח אמונת יהושע עמ' אלף סא
ב/ח אמונת שמואל (תשנט) עמ' קנ
ב/ח אשדות הפסגה ח"ב דף ד ע"ד, יב ע"ג, יג ע"ג, יד ע"א
ב/ח ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' כא
ב/ח ביצחק יקרא (תשע) סי' מח ד"ה והנה כתב
ב/ח בית אהרן (צוקרמן) עמ' קסו
ב/ח בית אהרן וישראל גל' ס עמ' קלז {קרנות - אמה על אמה}
ב/ח בכור שאול (תשסט) עמ' כב
ב/ח בכור שאול (תשעד) עמ' לה
ב/ח דביר הקודש זבחים עמ' ר
ב/ח הבית השני בתפארתו עמ' צא
ב/ח המאיר לארץ [חכם צבי סי' סו] {קושיה ממנחות סא}
ב/ח הר המלך ח"ה עמ' שפח
ב/ח ואתה תחזה ח"ג
ב/ח זבח טוב שער ח סי' טו, שער ט סי' ד
ב/ח חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' כד
ב/ח חי' הראי"ה
ב/ח חי' הריצ"ד
ב/ח טיול בפרדס ח"ב עמ' רפד {אמה בת חמשה}
ב/ח לחם יהודה
ב/ח מאמרי הרמ"ע מפאנו (מהד' ישמח לב) כרך ג מאמר המילואים עמ' עג-עד
ב/ח מאמרי הרמ"ע מפאנו ח"ג - מאמר המילואים עמ' עג-עד
ב/ח מורשה חי"א עמ' 80
ב/ח מילי דמרדכי
ב/ח מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' רפג
ב/ח מענה אליהו עמ' ז
ב/ח מעשה חושב (ריקי) עמ' צו-צז
ב/ח מפתח הבאורים [גרי"ז דף לא]
ב/ח מקדש הקודש (תשסח) סי' ע-עא
ב/ח מרגניתא דר"מ
ב/ח עטרת צבי (שפלטר) ח"א סי' י
ב/ח צפנת פענח
ב/ח קדושת הר עמ' ריז
ב/ח קרית מלך
ב/ח שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' לד
ב/ח שלמי יוסף יומא ח"א עמ' תקב
ב/ח שמועת חיים יומא ח"א עמ' רכב
ב/ח שמות בארץ (תשנט) עמ' שכג {ראב"ד}
ב/ח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' סב-סג, סח, קצב, רג {רמב"ם}, רע {גרי"ז}
ב/ח שערי היכל זבחים עמ' תיא {גובה מקום המערכה - לריטב"א שיטה אחרת}, תכב {הקרנות חלולות בתוכן - הקרנות בראש המזבח}
ב/ח שערי זיו ח"ג דף ז ע"ד
ב/ח שפת הים (הרשקוביץ) עמ' 152-160
ב/ח תחומין חי"א עמ' 483 {מל"מ}, 508
ב/ט אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ד ס"ק ל
ב/ט אמרי יושר בכורות דף יח ע"א
ב/ט בים דרך עמ' קז
ב/ט ביתאל ח"א דף כא ע"ד
ב/ט בכור שאול (תשסט) עמ' כב
ב/ט בכור שאול (תשעד) עמ' לה
ב/ט ואתה תחזה ח"ג
ב/ט ושכנתי בתוכם עמ' עח-פב
ב/ט חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' כד
ב/ט מילי דמרדכי
ב/ט מקדש הקודש (תשנד)
ב/ט מקדש הקודש (תשסח) סי' עב
ב/ט מרגניתא דר"מ [פמ"ג יו"ד סי' כו שפ"ד ס"ק יא]
ב/ט משכנות לאביר יעקב ח"ב דף ו ע"ד
ב/ט משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' יז
ב/ט סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' עו אות נ
ב/ט שערי טהר ח"א שער ג סי' יד אות א
ב/ט שפת הים (הרשקוביץ) עמ' 152-160
ב/ט שפתי מלך
ב/ט תורת הקדש ח"א עמ' קנג
ב/י אור הישר [עי' הל' מעה"ק פ"ה הי"ז]
ב/י אורה ושמחה הל' לולב פ"ז ס"ק צט
ב/י ביצחק יקרא (תשע) סי' קטז ד"ה והנה הרמב"ם
ב/י בכור שאול (תשסט) עמ' כב
ב/י בכור שאול (תשעד) עמ' לה
ב/י דרך הקודש (תשסז) עמ' קה, קז
ב/י הרמב"ם והזוהר
ב/י ואתה תחזה ח"ג
ב/י ושכנתי בתוכם עמ' פב-פג
ב/י זבח טוב שער ח סי' ג
ב/י חסדי דוד ח"ז עמ' תשצג
ב/י ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קפז {דרומית מזרחית}
ב/י מעין החכמה עמ' קפז
ב/י מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' שנח, שסא, שסה
ב/י מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' כד
ב/י מקדש הקודש (תשסח) סי' עג-עד
ב/י מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/י משא בני קהת
ב/י משבצות זהב עזרא עמ' עז
ב/י משנת חיים זבחים עמ' ק
ב/י נתיבות החיים
ב/י עבודת לוי (רוד') דף כו ע"א
ב/י עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' קכז
ב/י קדושת הר עמ' רמג
ב/י רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ה ה"ה מקור 21
ב/י שערי היכל זבחים עמ' תח {היסוד בדרום מזרח - פסק כרב}, תי {השמיט בליטה במזבח - פירש כרבינו תם}
ב/י שפת הים (הרשקוביץ) עמ' 152-160
ב/י תורת הקדש ח"א עמ' קמ, קמו, קנג
ב/י תשובות ופסקי מהרי"ט החדשים עמ' רנו-רנז
ב/יא בית אהרן וישראל גל' קכט עמ' ט {אמת המים - האם היו בו מים}
ב/יא בכור שאול (תשסט) עמ' כב-כג
ב/יא בכור שאול (תשעד) עמ' לה-לז
ב/יא ברור הלכה סוכה מט ע"ב ציון ב
ב/יא הבית השני בתפארתו עמ' רעו
ב/יא ואתה תחזה ח"ג
ב/יא זבחי צדק (דיסקין) סוכה עמ' שכט
ב/יא חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' רצח
ב/יא חזו"א קדשים לקוטים סי' ג ס"ק א
ב/יא חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד זבחים סא ע"ב, וסוכה מט ע"א]
ב/יא משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תקעט
ב/יא עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' נז
ב/יא צפנת פענח
ב/יא שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' לד
ב/יא שמוש חכמים א עמ' לט {שיתין}
ב/יא שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' תכג
ב/יא שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' סג, קפט, קצב
ב/יא שפת הים (הרשקוביץ) עמ' 161-164
ב/יא תורת הקדש ח"א עמ' קנג
ב/יא תחומין חי"א עמ' 464, 468, 470, 485
ב/יא תשובות ופסקי מהרי"ט החדשים עמ' רנז
ב/יב בכור שאול (תשסט) עמ' כג-כה
ב/יב בכור שאול (תשעד) עמ' לז-מ
ב/יב ברור הלכה סוכה מט ע"ב ציון ב
ב/יב בריתי יעקב ח"א עמ' שמג
ב/יב זבחי צדק (דיסקין) סוכה עמ' של, שלז
ב/יב חוף ימים ח"ב סי' יג אות ז
ב/יב חלק יעקב (אביגדור), איה סופר עמ' 14
ב/יב מטה אהרן (הלוי) דף רמח ע"א
ב/יב עמודי הוד סי' ה עמ' יד {י"ב טפחים}
ב/יב קהלת יעקב (אלגזי, שלוניקי) דף ב ע"ב {כ"מ - אין שבות במקדש}
ב/יב שפת אמת על התלמוד ח"ב דף קה ע"ב, ח"ג דף צה ע"ד
ב/יב שפת הים (הרשקוביץ) עמ' 161-164
ב/יב תחומין חי"א עמ' 466, 470-469, 472, 496
ב/יב תרומת הדשן שו"ת סי' קד
ב/יג אבן האזל קדשים ח"ב דף י ע"א
ב/יג אבן ישראל (פישר)
ב/יג אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 202
ב/יג אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ב/יג אור הישר [מל"מ ואבן האזל מעה"ק פ"ו ה"ד]
ב/יג בדבר מלך ח"ד עמ' פד
ב/יג בים דרך עמ' קו
ב/יג בית אהרן (צוקרמן) עמ' קעא
ב/יג בכור שאול (תשסט) עמ' כה-כו
ב/יג בכור שאול (תשעד) עמ' מ
ב/יג דביר הקודש זבחים עמ' ריט
ב/יג דקה מן הדקה דף נז ע"א
ב/יג הבית השני בתפארתו עמ' רפא
ב/יג הר המלך ח"ח עמ' רמח-רמט
ב/יג ואתה תחזה ח"ג
ב/יג ושכנתי בתוכם עמ' פג-פה
ב/יג זבח טוב שער ח סי' ג, יז
ב/יג חזון יחזקאל זבחים פ"ד ה"א
ב/יג חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד זבחים סב ע"ב]
ב/יג ידי משה (בוצק') הל' ביה"ב סי' יד
ב/יג מטה אהרן (הלוי) דף רמח ע"א
ב/יג מלחמות יהודה דף קלה ע"ב
ב/יג מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' עט, פא
ב/יג מנחת יהודה וירושלים עמ' 88
ב/יג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רז ע"ד
ב/יג מקדש הקודש (תשנד)
ב/יג מקדש הקודש (תשסח) סי' עה
ב/יג מראה כהן זבחים עמ' קעב {אויר מעט}
ב/יג מרגניתא דר"מ
ב/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/יג ספרי דבי רב ח"ג עמ' ריד
ב/יג עטרת צבי (שפלטר) ח"א סי' י
ב/יג ענפי ארז (זי') דף לד ע"א וע"ג
ב/יג עץ השדה סי' יח הערה ז
ב/יג פני משה (שלז')
ב/יג רמב"ם המאיר הל' עיוה"כ פ"ב ה"ה הע' 3
ב/יג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' ריב, ריז
ב/יג שערי היכל זבחים עמ' תקכב {אויר בין כבש למזבח - קשה ממעה"ק ו,ד}, תקכד {האיברים בזריקה - אבל לא אימורים}, תקכה {אויר מעט - רבנו חיים חולק}, תקלג הערה 10 {הכבש שלושים ושתיים - בקרקע או בשיפוע}
ב/יג שערי זיו ח"ג דף ז ע"ג
ב/יג שערי טהר ח"א שער ג סי' יד אות א
ב/יג שפת הים (הרשקוביץ) עמ' 165-171
ב/יג שפתי מלך
ב/יג תהלה לדוד (מן) קדשים סי' לה ס"ק א, ז
ב/יג תורת הקדש ח"א עמ' קס
ב/יג תורת ירוחם ח"ג דף ל ע"ג
ב/יג תחומין ח"ג עמ' 448, חי"א עמ' 470, 472, 499, 501, 503
ב/יג תפארת צבי (שפילמן) ח"ה עמ' תי
ב/יג תקנת השבים עמ' 231 {כ"מ}
ב/יג תשובות ופסקי מהרי"ט החדשים עמ' רנח-רס
ב/יד אבן ישראל (פישר) ח"ח עמ' קסא
ב/יד אברהם יגל
ב/יד אור הישר [אור הישר מדות לו ע"א]
ב/יד אור המאיר (קובץ) ח"ב עמ' 16
ב/יד אור יעקב פסחים דף ל ע"ב
ב/יד אמונת יהושע עמ' תשמ
ב/יד בית מלך (חב"ד) עמ' 113
ב/יד בכור שאול (תשסט) עמ' כה-כו
ב/יד בכור שאול (תשעד) עמ' מא-מד
ב/יד בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 59 {קדושת הכבשים הקטנים}
ב/יד ברור הלכה פסחים לד ע"א ציון ה
ב/יד בתי כנסיות דף מח ע"א
ב/יד דרך הקודש (תשסז) עמ' רלג {רבובה}
ב/יד הבית השני בתפארתו עמ' רצא, רצג, ש
ב/יד הגהות חבר בן חיים
ב/יד ואתה תחזה ח"ג
ב/יד זבח טוב שער ח סי' יז
ב/יד חזון יחזקאל זבחים פ"ד ה"א
ב/יד חי' הראי"ה
ב/יד יד מרדכי (אלימלך) סוכה עמ' קצח
ב/יד מחנה דוד (בונאן) דף יג ע"ד
ב/יד מילי דמרדכי
ב/יד מעיני המים
ב/יד משא בני קהת
ב/יד משנת חיים זבחים עמ' ק
ב/יד צפנת פענח
ב/יד קרית מלך
ב/יד רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ד ה"ג
ב/יד שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' לד
ב/יד שערי היכל זבחים עמ' תקלא הערה 22 {שני כבשים קטנים - לא ציין את מידתם}
ב/יד שערי זיו ח"ג דף ז ע"ד
ב/יד שערי טהר ח"א שער ג סי' יד אות א
ב/יד שפת הים (הרשקוביץ) עמ' 165-171
ב/יד שפתי מלך
ב/יד תורת הקדש ח"א עמ' קס
ב/יד תחומין חי"א עמ' 503-504
ב/יד תשובות ופסקי מהרי"ט החדשים עמ' רס-רסג
ב/טו אורה ושמחה הל' סוכה פ"ד ס"ק ז
ב/טו בכור שאול (תשעד) עמ' מד
ב/טו בתי כנסיות דף ט ע"ג, יא ע"א
ב/טו דקה מן הדקה דף נו ע"ד
ב/טו ושכנתי בתוכם עמ' פה-פז
ב/טו ישועות יעקב נזיקין עמ' תכח {מל"מ}
ב/טו שערי טהר ח"א שער ג סי' יד אות א
ב/טו שפת הים (הרשקוביץ) עמ' 172-173
ב/טז בכור שאול (תשסט) עמ' כו [עי' עולת כהנים זבחים סי' יא]
ב/טז בכור שאול (תשעד) עמ' מד
ב/טז בנין אריאל יאיר עמ' 202-203
ב/טז בתי כנסיות דף ט ע"ג, יא ע"א
ב/טז הגהות חבר בן חיים
ב/טז ושכנתי בתוכם עמ' פז-פח
ב/טז זבח טוב שער ח סי' ג
ב/טז חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' קסד
ב/טז מנחת חינוך ח"א עמ' שסו
ב/טז מנחת יהודה וירושלים עמ' 89
ב/טז משכן בצלאל ח"א סי' ע
ב/טז משנת חיים זבחים עמ' צו
ב/טז משנת חיים שמות עמ' רסב
ב/טז עיר הקודש והמקדש ח"ה עמ' סא
ב/טז פני מלך (גוטליב) שמות עמ' קלב {אטום}
ב/טז פרת חטאת עמ' קא
ב/טז שאילת יעבץ ח"א סי' קז
ב/טז שולי הגליון עמ' קכט
ב/טז שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' לג
ב/טז שלמי יוסף יומא ח"א עמ' תקב
ב/טז שם טוב - השלמה
ב/טז שמועת חיים יומא ח"א עמ' רכב
ב/טז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' סב-סד, קצב
ב/טז שערי היכל זבחים עמ' תצז {המזבח כולו אטום - כבית ראשון לבר קפרא}, תצט {אין עושין בו חלל כלל - לשיטתו שהשיתין מחוץ למזבח}
ב/טז שערי טהר ח"א שער ג סי' יד אות א, ח"ו סי' עו
ב/טז שערי טהר ח"ו סי' עו דף רט ע"ב
ב/טז שפת הים (הרשקוביץ) עמ' 174-176
ב/טז תבואות שמש דף נ ע"ג-ע"ד
ב/טז תורת העולה ח"א פ' יג עמ' עח
ב/טז תורת העולה עמ' ס
ב/טז תחומין ח"ה עמ' 450 {קרן דרומית מזרחית}, חי"א עמ' 499
ב/טז תפארת צבי (שפילמן) ח"ד עמ' תכט
ב/יז אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 203-204
ב/יז אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ב/יז אבן מלוכה (רביע)
ב/יז אור הישר [אור הישר זבחים סב ע"א]
ב/יז אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' ריט
ב/יז אמרי חן (לוונברג) זבחים עמ' קמ-קמג
ב/יז אמרי חן (לוונברג) מקואות עמ' צד-צז
ב/יז אמרי יוסף (ספינקא) שמות דף קסה ע"ד {אמה על אמה}
ב/יז אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' סט-ע
ב/יז בגדי כהונה (שחור) עמ' שסה
ב/יז בדבר מלך ח"ד עמ' פג
ב/יז ביצחק יקרא (תשע) סי' קטז ד"ה והנה הרמב"ם
ב/יז בית אבי ח"ב סי' ב עמ' י
ב/יז בית אהרן וישראל גל' מה עמ' קז
ב/יז בכור שאול (תשסט) עמ' כו
ב/יז בכור שאול (תשעד) עמ' מה
ב/יז בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 60 {השמיט כבשים קטנים}
ב/יז בנין אריאל יאיר עמ' 202 {שינוי}
ב/יז גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' ז
ב/יז גבורת יצחק שקלים עמ' קפב
ב/יז דרישת ציון (תשסב) עמ' 92, 111 {אורך ורוחב לא מעכבים}
ב/יז המקדש וקדשיו עמ' קלא, קלד, רא
ב/יז ואתה תחזה ח"ג
ב/יז ושכנתי בתוכם עמ' פח-צ
ב/יז זבח טוב שער ח סי' יד-טו
ב/יז חזון יחזקאל מנחות פ"ה ה"ט
ב/יז חי' הגר"מ והגרי"ד
ב/יז חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' יג
ב/יז חי' הגרי"ז דף לא ע"ג
ב/יז חי' הריצ"ד
ב/יז חי' חפץ חיים
ב/יז חכמת גרשון עמ' רכב, רכז, רלא
ב/יז כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' קכא
ב/יז כרוב ממשח דף מה ע"ב
ב/יז לבושי מרדכי או"ח עמ' ז
ב/יז לקוטי שיחות חלק ל עמ' 71
ב/יז לקוטי שעורים (שטיין) חולין (תשסז) סי' כד ס"ק ד
ב/יז מאור הקודש מנחות ח"ב עמ' קכז-קכח
ב/יז מחשבת הקודש ח"ב דף נו ע"ג
ב/יז מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רנ
ב/יז מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף מא ע"ד, מב ע"ג
ב/יז מנחת חינוך ח"א עמ' שסו, שפב, ח"ג עמ' קכה
ב/יז מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שט
ב/יז מענה אליהו עמ' רמה
ב/יז מקדש הקודש (תשנד)
ב/יז מקדש הקודש (תשסח) סי' עו
ב/יז מראה הפנים שקלים דף כז
ב/יז משא בני קהת
ב/יז משא יד ח"א עמ' צא {אין לו כבש - כבש העשוי בצורת מעלות}
ב/יז משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תקלו
ב/יז משכן אהרן עמ' לט
ב/יז משנה הלכות ח"ב סי' מג דף עד ע"א {דברים שמעכבים במזבח}
ב/יז משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' מג-מה
ב/יז משנת יעקב עבודה עמ' כה-כו
ב/יז משפט כהן סי' צא
ב/יז נחלת שמעון (קרסנר) יהושע ח"ב סי' נה אות ג
ב/יז נמוקי חיים עמ' רנא
ב/יז נשמה של שבת עמ' 256
ב/יז עבד המלך (תשסט) עמ' תלט
ב/יז עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' קפד
ב/יז עטרת צבי (שפלטר) ח"א סי' ט
ב/יז עיר הקודש והמקדש ח"ה עמ' סט
ב/יז פני מלך (גוטליב) שמות עמ' קכח
ב/יז קדושת הר עמ' ריד, רכ, רכג
ב/יז קובץ חי' תורה (סול') עמ' קמב
ב/יז קול יהודה (גרשוני) עמ' יט, כא
ב/יז רלב"ג שמות פכ"ז פסוק א עמ' שנג-שנד
ב/יז רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רס
ב/יז שארית נתן (לוברט)
ב/יז שו"ת מהרי"ק סי' עה
ב/יז שיח משה (קרויס) סי' מז
ב/יז שיח משה (קרויס) עמ' קכט-קלד
ב/יז שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' לד-לה, שטז
ב/יז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' מח, קלז, רא-רב
ב/יז שערי היכל זבחים עמ' תעו {גובה שלוש אמות - גובה עשר אינו מעכב}, תקה {המידות אינן מעכבות - דווקא בדיעבד}, תקו {לא יפחות מאמה - אין צורך בחמש אמות}, תקטז {קרן, יסוד, כבש, ריבוע - השמיט סובב וכיור}
ב/יז שערי זיו ח"ג דף ו ע"ג-ע"ד, ז ע"א
ב/יז שערי טהר ח"א שער ג סי' יג אות ב, סי' יד אות א-ב, ח"ג שער א סי' ב אות ח
ב/יז שפת אמת על התלמוד ח"ב דף קה ע"א, ח"ג דף כ ע"ג
ב/יז שפת הים (הרשקוביץ) עמ' 177-178
ב/יז שרידי אש ח"א עמ' תקמו
ב/יז תורת הקדש ח"א עמ' נד, פה-פו, קסב-קסג, רכז, ח"ב עמ' נד, סה, סח
ב/יז תחומין ח"ה עמ' 448, 451, ח"ו עמ' 321, חי"ז עמ' 493
ב/יח אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קנב {כ"מ}
ב/יח אור הישר [אור הישר חולין יח ע"א ומדות לו ע"א ובכורות כג ע"ב וכלאים פ"ד מ"ח ואבות דר"נ פי"ח, מל"מ הל' פרה פ"ז הי"א והל' עבדים פ"ג הי"ד]
ב/יח אמרי חן (לוונברג) זבחים עמ' קלב
ב/יח אנצי"ת ע' אבני מזבח הע' 35
ב/יח בדבר מלך ח"ד עמ' פד
ב/יח בן אריה הל' עבדים פ"ג הי"ד {ראב"י}
ב/יח ברור הלכה חולין יח ע"א ציון א
ב/יח ברור הלכה קדושין כ ע"א ציון ג {כ"מ}
ב/יח גליוני הגר"ש עמ' פה {כ"מ}
ב/יח דברי אמת (תשעט) עמ' סח {כ"מ, דבברייתא לא אמרינן משנת רבי אליעזר בן יעקב קב ונקי}
ב/יח דקה מן הדקה דף נו ע"ד
ב/יח הגהות רימ"א
ב/יח הגהות רימ"א {כ"מ}
ב/יח הערות רש"ב ורנר ליקר תפארת עמ' צ הערה 13 {כ"מ, ראב"י}
ב/יח ואתה תחזה ח"ג
ב/יח זבח טוב שער ח סי' ב, יג
ב/יח זבחי צדק (דיסקין) סוכה עמ' שלה
ב/יח זכר יהודה עמ' רעח
ב/יח זרע יצחק (עטייה) ח"א דף פב ע"ב
ב/יח חוקת עולם עמ' 368 {כ"מ}
ב/יח חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' נא
ב/יח חי' ר"י באב"ד הל' עבדים פ"ג הי"ד {ראב"י}
ב/יח חכם צבי (תשעה) ח"א סי' י ד"ה שאלה {כ"מ}
ב/יח יעיר אזן דף נב ע"א
ב/יח כבוד יו"ט
ב/יח כסא רחמים (תקסג) דף קז ע"ב
ב/יח לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 158
ב/יח מגן גבורים (או"ח) סי' קנח ס"ק ד
ב/יח מנחת חינוך ח"א עמ' רמ {מל"מ}, רנב {מל"מ}, שסה, ח"ב עמ' שצו, ח"ג עמ' כא, רסד {מל"מ}, שכח
ב/יח מנחת מרדכי (תשז), קונטרס תשובות עמ' יג
ב/יח מעשה נסים (הכהן)
ב/יח מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' רעז
ב/יח מקדש הקודש (תשנד)
ב/יח מקדש הקודש (תשסח) סי' עז
ב/יח מקום דוד [אור יקרות דף מו ע"ד, נא ע"א]
ב/יח מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/יח משכן אהרן עמ' לט
ב/יח משפט כהן עמ' שסד {מל"מ}
ב/יח משרת משה (עטייה)
ב/יח נועם ח"כ עמ' נח {מל"מ}, חכ"ב עמ' רמח
ב/יח עטרת צבי (שפלטר) ח"א סי' ו
ב/יח עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף ח ע"ד {חגירת צפורן}
ב/יח פחד יצחק (זס') עמ' נד
ב/יח ראשי בשמים (רבין) עמ' פג {כ"מ}
ב/יח שושן עדות דף קפד ע"ג
ב/יח שלטי הגבורים עמ' קכד
ב/יח שם טוב - השלמה
ב/יח שמות בארץ (תשנט) עמ' קנו
ב/יח שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' רעז
ב/יח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' קנ
ב/יח שער המלך על תהלים יום ג עמ' טז {כ"מ - הלכה כראב"י רק בברייתא}
ב/יח שפת הים (הרשקוביץ) עמ' 179-180
ב/יח תורת הקדש ח"א עמ' מט, נג, ס
ב/יח תורת ירוחם ח"ג דף ל ע"ב


ג/426 הלכות בית הבחירה פרק ג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ג/רה"פ ביצחק יקרא (תשמט) עמ' קמד-קמה
ג/רה"פ בית הבחירה (מקובר)
ג/רה"פ דרך חכמה
ג/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ג/רה"פ הר המוריה (שץ)
ג/רה"פ הרמב"ם המדויק
ג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ג/רה"פ יריעות שלמה (פיינסילבר)
ג/רה"פ כלילא דוורדא
ג/רה"פ מעשה רקח
ג/רה"פ מעשי למלך
ג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ג/רה"פ משנת ראשונים (בארי)
ג/רה"פ עץ יוסף
ג/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' ו-ז
ג/רה"פ פי' ר"י קאפח
ג/רה"פ רמב"ם הערוך
ג/רה"פ רמב"ם לעם
ג/רה"פ שם טוב
ג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ג/א אור יעקב פסחים דף 2, 132
ג/א אור יקרות
ג/א בכור שאול (תשסט) עמ' כז
ג/א בכור שאול (תשעד) עמ' מו
ג/א הבית השני בתפארתו עמ' פו, צד
ג/א ושכנתי בתוכם עמ' צא
ג/א חזו"א או"ח סי' קכו ס"ק ג
ג/א יקרא דשכבי (דוד) דרוש מו דף קב ע"א-ע"ב
ג/א לחם חקי עמ' רטו
ג/א מגדל צופים ח"ה סי' פט
ג/א מנוחת אליהו ח"ג
ג/א מנחת חינוך ח"א עמ' שעא {כ"מ}
ג/א מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' מ
ג/א מקדש הקודש (תשסח) סי' עח
ג/א משנת יעקב
ג/א משנת רבנו יוסף עמ' 258
ג/א נחמת המקדש
ג/א עיוני פרשה שמות עמ' 124 {השמיט את הארון}
ג/א קול יהודה (פרלוב) עמ' סא {השמיט צורת הארון}
ג/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' שכו
ג/א תחומין ח"ה עמ' 449-448, 483
ג/ב אהל שרה לאה עמ' תקנ {משוקדים אין לו הכרע}
ג/ב אור ליהודה (תשנט) עמ' י {מל"מ}
ג/ב ברכת הנצי"ב (תשנז) עמ' קצג {כמו שקדים}
ג/ב גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קמה
ג/ב הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' מא
ג/ב העמק דבר שמות פכ"ה פסוק לג
ג/ב ואתה תחזה ח"ג
ג/ב ושכנתי בתוכם עמ' צא-צה
ג/ב זכרון מלך (א"ש)
ג/ב חי' הראי"ה
ג/ב חסדי דוד ח"ו עמ' רעו-רעז
ג/ב כי שרית עמ' 159
ג/ב לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 183
ג/ב מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רל ע"ב
ג/ב מנחת חינוך ח"א עמ' שעא-שעב
ג/ב מנחת יצחק (וייס) עה"ת ח"א עמ' שכ {הכל משוקדים}
ג/ב מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"י עמ' שנו
ג/ב מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שלד
ג/ב מעיני המים
ג/ב מעשה חושב (ריקי) עמ' קיח
ג/ב משמר הלוי עמ' קד
ג/ב משנת יעקב
ג/ב נאם דוד
ג/ב נחמת המקדש
ג/ב עיוני פרשה שמות עמ' 143 {שלש רגלים}
ג/ב עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' סב {כ"מ}
ג/ב פניני רבנו הגרי"ז עמ' תכו
ג/ב פרפרת משה ח"א עמ' תקכד
ג/ב קדשי יהושע עמ' אלף תקד
ג/ב קרית מלך
ג/ב רלב"ג שמות פכ"ה פסוק לא עמ' שמז
ג/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"ו קונטרס הקדשים סי' יד {מל"מ}
ג/ב שלטי הגבורים עמ' קלג
ג/ב שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' כה
ג/ב שערי היכל יומא מערכה קכג {משוקדים}
ג/ב שערי זיו ח"ג דף ז ע"ד
ג/ב תורה אור (באנדי) דף תיט ע"ג-ע"ד {שלש רגלים}
ג/ב תורה אור (באנדי) עמ' תיט
ג/ב תורה תמימה שמות פ' כה אות מג
ג/ג אוצרות הרמב"ם
ג/ג אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' רטו, ריח
ג/ג ביתאל ח"א דף כא ע"א
ג/ג דביר הקודש מנחות עמ' עד {כולם מעכבים}
ג/ג ואתה תחזה ח"ג
ג/ג ושכנתי בתוכם עמ' צה-צז
ג/ג כרוב ממשח דף מה ע"ב
ג/ג לחם יהודה
ג/ג מנוחת אליהו ח"ג
ג/ג מנחת אריאל מנחות עמ' קנה
ג/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' רסז
ג/ג מעיני המים
ג/ג משא יד ח"א עמ' קסה
ג/ג משך חכמה שמות פכ"ה פס' לא
ג/ג משנת יעקב
ג/ג ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתרי
ג/ג צפנת פענח
ג/ג קרבן אליצור דף סה ע"ב
ג/ג רלב"ג שמות פכ"ה תועלת א עמ' שנט-שס
ג/ג שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' ל
ג/ג שלטי הגבורים עמ' קלג
ג/ג שם טוב - השלמה
ג/ג שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' יב {ק"ס}
ג/ג תהלה לדוד (מן) קדשים סי' ה ס"ק ה {כס"מ}
ג/ג תורת הקדש ח"א עמ' פה
ג/ד אבן האזל
ג/ד אהל שרה לאה עמ' תתקטו-תתקיז
ג/ד אוצרות הרמב"ם
ג/ד אור ליהודה (תשנט) עמ' ז-י
ג/ד אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' רטו, ריח
ג/ד אמרי דוד (שליסל) דף סט ע"א
ג/ד אמרי מנחם עמ' רמח-רמט
ג/ד בגדי חמודות שמות פ"כה פסוק לו, לט
ג/ד בגדי כהונה (שחור) עמ' קלה
ג/ד בכורי אביב (ביק) דף קלב
ג/ד בן אשר סי' מ אות יא
ג/ד גבורת יצחק ר"ה עמ' קס
ג/ד דביר הקודש מנחות עמ' עג {חלולה}
ג/ד דרשות מהר"ם חביב עמ' ריב
ג/ד התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' קסו
ג/ד ואתה תחזה ח"ג
ג/ד חי' הראי"ה
ג/ד חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד מנחות כח ע"א]
ג/ד חי' חביבא עמ' 35, 33
ג/ד חי' חפץ חיים
ג/ד חקל יצחק (שו"ת) עמ' קפו
ג/ד כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' קסה
ג/ד מנוחת אליהו ח"ג
ג/ד מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רכח ע"א {מל"מ}, רכט ע"א {רמב"ם} וע"ג {ק"ס}
ג/ד מנחת אריאל מנחות עמ' קנה
ג/ד מנחת חינוך ח"א עמ' שעב, ח"ב עמ' רסז
ג/ד מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שלה, ח"ג עמ' תקס
ג/ד מקדש הקודש (תשסח) סי' עט
ג/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ד משא יד ח"א עמ' קסה
ג/ד משנת חיים שמות עמ' רנ
ג/ד משנת יעקב
ג/ד משנת רבנו יוסף עמ' 258
ג/ד נטע שעשועים (שליסל) עמ' קיא-קיב {אין עושים גביעים אף לכתחילה}
ג/ד נרות שלמה עמ' י
ג/ד נתיב מאיר
ג/ד ספרי דבי רב ח"א עמ' רעז
ג/ד על גדות ים התלמוד עמ' 86-85
ג/ד פני מלך (גוטליב) מועדים עמ' קע {מקשה}
ג/ד פני משה (שלז')
ג/ד פתחי מגדים עמ' עא
ג/ד קרית מלך
ג/ד רלב"ג שמות פכ"ה פסוק מ עמ' שמח {מקשה בשאר מתכות}
ג/ד רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תכז
ג/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' שכו
ג/ד שארית נתן (לוברט)
ג/ד שו"ת מהרי"ק סי' עה
ג/ד שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' שצג
ג/ד שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' ה-ו, יג
ג/ד שערי יצחק (תשיז) עמ' שב
ג/ד תורה תמימה שמות פ' כה אות מ
ג/ד תורת מנחם חס"ו עמ' 364
ג/ה אבן ישראל עה"ת (תשסז) עמ' ר
ג/ה אהל שרה לאה עמ' תתקטו
ג/ה אור ליהודה (תשנט) עמ' ז-ט
ג/ה אמרי מנחם עמ' רמח-רמט
ג/ה ביתאל ח"א דף כב ע"א
ג/ה בכור שאול (תשסט) עמ' כז-כט
ג/ה בכור שאול (תשעד) עמ' מו-מח
ג/ה גליונות אבני נזר
ג/ה דביר הקודש מנחות עמ' עב {גרוטאות}
ג/ה דקה מן הדקה דף עד ע"ג
ג/ה הרועים בשושנים
ג/ה ואתה תחזה ח"ג
ג/ה חזון יחזקאל חולין פ"א הי"א
ג/ה חי' הגר"מ הלוי
ג/ה חי' חביבא עמ' 32
ג/ה יחי ראובן (נאוי) עמ' פח
ג/ה להורות נתן מועדים ח"ה עמ' צו
ג/ה מלבי"ם שמות כה פסוק לה
ג/ה מנחה טהורה דף נא ע"ג {מל"מ}
ג/ה מנחת חינוך ח"א עמ' שעב, ח"ב עמ' רסז
ג/ה נחמת המקדש
ג/ה נרות שלמה עמ' י
ג/ה על גדות ים התלמוד עמ' 86
ג/ה קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' פד {מתכות}
ג/ה רלב"ג שמות פכ"ה פסוק מ עמ' שמח {מקשה בשאר מתכות}
ג/ה שארית נתן (לוברט)
ג/ה שי כהן עמ' קי
ג/ה שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' תיד
ג/ה תהלה לדוד (מן) קדשים סי' ה ס"ק ז {משל"מ}, ח
ג/ה תחומין חט"ז עמ' 467
ג/ו אהל שרה לאה עמ' תתקטז-תתקיז
ג/ו אור ליהודה (תשנט) עמ' י
ג/ו אור תורה (שוורץ) ח"ב סי' לב
ג/ו בחסד יבנה עמ' צז {הנרות מכלל הככר}
ג/ו ביצחק יקרא (תשע) סי' מח ד"ה והנה
ג/ו בכורי אביב (ביק) דף קלב
ג/ו בן אשר סי' מ אות ו
ג/ו דביר הקודש מנחות עמ' רצד {מכלל הככר}
ג/ו הוד תהלה (חרל"פ) דף ח ע"ב, ט ע"ד, י ע"א
ג/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תצה
ג/ו ושכנתי בתוכם עמ' צז-צח
ג/ו זכור לאברהם (וייס) פרשת בהעלותך עמ' עב {הנרות היו קבועים}
ג/ו מוריה גל' קצז עמ' קכט
ג/ו מנוחת אליהו ח"ג
ג/ו מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רכח ע"ד
ג/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' רסז
ג/ו מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שכט, שלד
ג/ו מערכי לב (ציר') עמ' תפד
ג/ו מעשה חושב (ריקי) עמ' קטו
ג/ו מקדש הקודש (תשסח) סי' פ
ג/ו מרגניתא דר"מ
ג/ו משך חכמה שמות פכ"ה פס' י
ג/ו משנת חיים מנחות עמ' קפח
ג/ו משנת חיים שמות עמ' רנג
ג/ו עדות ביהוסף (אלמושנינו)
ג/ו פני משה (שלז')
ג/ו פרפרת אליעזר פקודי פרק לט פסוק לז
ג/ו פרפרת אליעזר תצוה פרק כט פסוק לו-לט
ג/ו פרפרת משה ח"א עמ' תקכו
ג/ו קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' קכז
ג/ו קרית מלך
ג/ו קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' שמ
ג/ו רלב"ג שמות פכ"ה פסוק לט עמ' שמח
ג/ו שפת אמת על התלמוד ח"ג דף סג ע"א
ג/ו תחומין חט"ז עמ' 467
ג/ז אבני זכרון (פפר) ח"א דף כ ע"א
ג/ז בכורי אביב (ביק) דף קלב
ג/ז בן אשר סי' מ אות יד
ג/ז ושכנתי בתוכם עמ' צח-קא
ג/ז חי' חביבא עמ' 32
ג/ז חי' ר"ש קלוגר שבת עמ' סא
ג/ז חיבת הקודש עמ' י
ג/ז חשבונות של מצוה עמ' קלז
ג/ז לבושי מרדכי יו"ד עמ' שצא
ג/ז מחשבת הקודש ח"ב דף מח ע"ב
ג/ז מנוחת אליהו ח"ג
ג/ז מנחת חינוך ח"א עמ' שעב, ח"ב עמ' רסז
ג/ז מערכי לב (ציר') עמ' תפד
ג/ז מקדש הקודש (תשנד)
ג/ז מקדש הקודש (תשסח) סי' פא-פג
ג/ז משכנות לאביר יעקב ח"ב דף נג ע"ב-ע"ג
ג/ז משמרת איתמר (תשסה) עמ' תקסג-תקסד
ג/ז משמרת איתמר (תשסז) עמ' תרנא-תרנב
ג/ז נמוקי חיים עמ' רנב {כ"מ}
ג/ז ספרי דבי רב ח"א עמ' רעט
ג/ז צרור הכסף (גטיניו) דף קיז ע"ג {כ"מ}
ג/ז קרבן אליצור דף סה ע"ב
ג/ז קרית מלך
ג/ז רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שסט
ג/ז שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' קמח
ג/ז תהלה לדוד (מן) קדשים סי' ה ס"ק ב, ג
ג/ז תחומין חט"ז עמ' 467
ג/ח אור ליהודה (תשנט) עמ' קעא {נר מערבי}
ג/ח בחסד יבנה עמ' צח {נר מערבי}
ג/ח בין השורות עמ' קכה
ג/ח בכור שאול (תשעד) עמ' מט
ג/ח בן אשר סי' מ אות ו, ח
ג/ח בן מלך - מצוות המקדש עמ' שלט {נר מערבי}
ג/ח הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' קא
ג/ח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תצב
ג/ח ושכנתי בתוכם עמ' קא-קג
ג/ח ידי משה (בוצק') הל' ביה"ב סי' טז
ג/ח לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 62
ג/ח מוריה גל' קצג עמ' קפ {נרות מונחים בין צפון לדרום}, גל' קצז עמ' קל
ג/ח מנחת חינוך ח"א עמ' שעב
ג/ח מקדש הקודש (תשסח) סי' פד
ג/ח משמרת איתמר (תשסה) עמ' תקסג-תקסד
ג/ח משמרת איתמר (תשסז) עמ' תרנב {פניהם לנר האמצעי}
ג/ח משנת חיים מנחות עמ' קפט
ג/ח משנת חיים שמות עמ' רנב
ג/ח נרות שלמה עמ' ה
ג/ח עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' כב
ג/ח עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תקיט
ג/ח רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שסו
ג/ח שבילי פנחס - לקוטי מאמרים (תשעח) עמ' רפו {פניהם לאמצעי}
ג/ח שלטי הגבורים עמ' קלג
ג/ח שלמי יוסף מנחות עמ' תיט
ג/ח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' קפא
ג/ח שעורים בהגדות חז"ל מגילה עמ' רכט {מכוון לקה"ק}
ג/ח תורת העולה עמ' שיג
ג/ח תחומין חט"ז עמ' 467
ג/ט דברי מנחם (וייסברג) עמ' 41-44
ג/ט הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' מו
ג/ט העמק דבר שמות פכ"ה פסוק לו
ג/ט ואתה תחזה ח"ג
ג/ט לקוטי שיחות חכ"א עמ' 164, 168
ג/ט מנחת יהודה וירושלים עמ' 97
ג/ט פני משה (שלז')
ג/ט צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' רכא אות ב
ג/ט קרית מלך
ג/ט שם טוב - השלמה
ג/ט שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' כח
ג/י אור הישר [באר שבע תמיד ל ע"ב, אור הישר תמיד ל ע"ב]
ג/י אור ליהודה (תשנט) עמ' שס {גובה י"ח טפחים}
ג/י היכל המלך (חב"ד) עמ' קי-קיג
ג/י הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' מו, מט
ג/י ואתה תחזה ח"ג
ג/י ושכנתי בתוכם עמ' קג-קד
ג/י לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 201
ג/י מנחת יהודה וירושלים עמ' 93
ג/י מעליות ח"י עמ' 244-265
ג/י מעשה חושב (ריקי) עמ' קטז-קיז
ג/י עטרת צבי (שפלטר) ח"א סי' יא
ג/י קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' מב
ג/י קרן פני משה ח"א עמ' פה
ג/י קרן פני משה ח"ב
ג/י שלטי הגבורים עמ' קלג
ג/י שלמי יוסף יומא ח"א עמ' תקסד {גובה המנורה}
ג/יא בדבר מלך ח"ד עמ' צא
ג/יא בכור שאול (תשסט) עמ' כט
ג/יא בכור שאול (תשעד) עמ' נ
ג/יא האיר ממזרח חמש מגילות עמ' עו {ראב"ד - פותח כיון}
ג/יא ושכנתי בתוכם עמ' קד-קז
ג/יא מאור הקודש מנחות ח"ב עמ' קמז
ג/יא מקדש הקודש (תשסח) סי' פה
ג/יא מרגניתא דר"מ
ג/יא עבודת הזבח זבחים סי' ז ס"ק ו
ג/יא קרית מלך
ג/יא רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קמ {אבן}
ג/יא תורת הקדש ח"ב עמ' צ
ג/יב אבן האזל קדשים ח"ב דף נא ע"א
ג/יב אהל משה (הורוביץ) ח"א מנחות צח ע"ב
ג/יב אור הישר [אור הישר מגילה י ע"ב ותמורה ב ע"א וכלים פי"ז מ"י ויחזקאל פמ"ג פסוק יג]
ג/יב איש מבין ח"ב דף כג ע"ד
ג/יב אמרי יושר סוכה דף ד ע"ב
ג/יב אמת ליעקב מקרא עמ' קעג
ג/יב אנצי"ת ע' אמה הע' 28, ע' ארון הע' 47
ג/יב ארבעים לבינה סי' תרעא ס"ק יג
ג/יב בגדי כהונה (שחור) עמ' סא, שע, שעב, שעט
ג/יב בדבר מלך ח"ד עמ' פו, צ
ג/יב בחסד יבנה עמ' צו-צח, ק {נרות בין צפון לדרום}
ג/יב בית אהרן וישראל גל' נט עמ' קלד {השלחן באמה בת ששה טפחים}
ג/יב בית ישי - דרשות עמ' שכד
ג/יב בית נפתלי (תרנט) סי' כה
ג/יב בכור שאול (תשעד) עמ' נא
ג/יב בן מלך - מצוות המקדש עמ' שלט {בין צפון ודרום}
ג/יב בר ריב"א עמ' לה
ג/יב ברכת מרדכי פסחים עמ' שנז
ג/יב גבורת יצחק (תשסו) עמ' עב {לרוחב הבית}
ג/יב גחלי אש דף מה ע"ב {ראב"ד}
ג/יב דעת כהן עמ' תמ
ג/יב הבית השני בתפארתו עמ' שיט
ג/יב הגהות רימ"א
ג/יב הגהות רימ"א {כ"מ}
ג/יב הוד תהלה (חרל"פ) דף לט ע"א {צפון ודרום}
ג/יב המאיר לארץ [נוב"י תנינא או"ח סי' קכב, כנסת יחזקאל סי' ז, שו"ת הריב"ש סי' תו]
ג/יב הר המלך ח"ז עמ' פה
ג/יב הרועים בשושנים [עי' הרועים בשושנים מנחות פי"א מ"ו]
ג/יב ושכנתי בתוכם עמ' קז-קט
ג/יב חזו"א או"ח סי' קכו ס"ק לח
ג/יב חי' הראי"ה
ג/יב חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד מנחות צח ע"ב]
ג/יב חי' חפץ חיים
ג/יב חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"א עמ' קעא
ג/יב טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב עמ' קנו
ג/יב טל חיים (טל) ח"ג עמ' רצג {כ"מ}
ג/יב ישועות מלכו (הגהות)
ג/יב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קכב {אמות כלים - ששה טפחים}
ג/יב לחם התמיד עמ' צג
ג/יב לחם חקי עמ' רטו
ג/יב לקוטי שיחות חל"ח עמ' 192 {צפון ודרום}
ג/יב מגן גבורים (או"ח) סי' קלז ס"ק ג
ג/יב מזבח חדש דף כז ע"א
ג/יב מים חיים
ג/יב מנוחת אליהו ח"ג
ג/יב מנחה טהורה דף קיד ע"ד
ג/יב מנחת חזקיה מנחות עמ' רפח
ג/יב מנחת חינוך ח"א עמ' שסב, שסד, שסז, שסט, שעב, שפב
ג/יב מנחת חינוך מצוה צה (דף קג ע"ג-ע"ד)
ג/יב מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שי, שיט, שלו
ג/יב מעין החכמה עמ' סב {ראב"ד}
ג/יב מעיני המים
ג/יב מעשה חושב (ריקי) עמ' קי, קיג-קיד, קיט
ג/יב מעשה רב (סוף טהרה וסוף שופטים מהדורה א)
ג/יב מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' תרה
ג/יב מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' תלז
ג/יב מקדש דוד קדשים סי' כא ס"ק ד
ג/יב מקדש הקודש (תשנד)
ג/יב מקדש הקודש (תשסח) סי' פו
ג/יב מרגניתא דר"מ
ג/יב משמרת איתמר (תשסה) עמ' תקסד
ג/יב משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' קמו
ג/יב משנת יעקב
ג/יב משנת יעקב זמנים ח"א עמ' קלד, ח"ב עמ' קמג
ג/יב נודע ביהודה השלם או"ח עמ' רסד
ג/יב נחלת שמואל דף כט ע"א
ג/יב נחמת המקדש
ג/יב נחפה בכסף (נבון) ח"א - ביאור הל' מגילה {כ"מ}
ג/יב נרות שלמה עמ' ה, כד
ג/יב ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' שצח
ג/יב סופר המלך
ג/יב עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' ע {כ"מ}, קנ {ראב"ד}, קנב, רצד {כ"מ}
ג/יב עטרת צבי (שפלטר) ח"א סי' יא
ג/יב עיונים (פאור) עמ' 241 {כ"מ}
ג/יב פאר אהרן עמ' ק-קא
ג/יב פותח יד
ג/יב פרשת המלך
ג/יב צידה ברוך פ' תצוה
ג/יב קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' לג
ג/יב קול יעקב (פישר) סי' כג אות יט
ג/יב קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' שנח {ארכו י"ב}, שס-שסא
ג/יב קרן פני משה ח"ב
ג/יב רלב"ג שמות פכ"ה פסוק כג עמ' שמג
ג/יב רשימות (שניאורסון) חוב' מז עמ' 9, חוב' עח (מנורה) סל"ז-סל"ח, חוב' פח (מנורה) סי' פד
ג/יב שלטי הגבורים עמ' קלג, קלז
ג/יב שמן ראש חנוכה ח"ב עמ' קסו
ג/יב שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 38
ג/יב שרידים גל' יז עמ' יא
ג/יב תורה אור (באנדי) עמ' רפו
ג/יב תורת העולה ח"א פ' כב עמ' קיח
ג/יב תורת העולה עמ' קג
ג/יב תחומין ח"ה עמ' 483
ג/יב תפארת ראובן עמ' קי
ג/יב תשובות ר' איסר יהודה עמ' מד {מנורה - צפון ודרום}
ג/יג אור הישר [לח"מ תמידין פ"ה ה"א]
ג/יג אמרי יוסף (ספינקא) שמות דף קס ע"ד
ג/יג המקדש וקדשיו עמ' קלט
ג/יג ואתה תחזה ח"ג
ג/יג ושכנתי בתוכם עמ' קט-קי
ג/יג מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' תמ
ג/יג מנחת חינוך ח"א עמ' שסח
ג/יג מנחת יהודה וירושלים עמ' 59, 63
ג/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/יג עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' רפח
ג/יג עיונים ומחקרים ח"א עמ' 6
ג/יג עמק הנצי"ב פ' בהעלותך פסקא א עמ' קצא
ג/יג קרית מלך
ג/יג קרן פני משה ח"ב
ג/יג שפתי מלך
ג/יג תורת העולה ח"א פ' כב עמ' קיט
ג/יג תורת העולה עמ' קה
ג/יד בגדי כהונה (שחור) עמ' קלה
ג/יד בית פנחס (וולף) עמ' 61
ג/יד בית שערים ח"ג סי' ח
ג/יד דברי אמת (תרכא) דף פ ע"א
ג/יד דרך הקודש (תשסז) עמ' רג
ג/יד המקדש וקדשיו עמ' קלט
ג/יד ושכנתי בתוכם עמ' קי-קיב
ג/יד מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' תמו
ג/יד מלבי"ם שמות כה פסוק כט
ג/יד מנחת חינוך ח"א עמ' שסח
ג/יד מנחת יהודה וירושלים עמ' 63, 59
ג/יד מפתח הבאורים [שו"ת הרשב"א סי' שצ]
ג/יד משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' שצו
ג/יד עמק שאלה (טברסקי) עמ' תשיא
ג/יד קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' שנט {שני בזיכין}
ג/יד רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' תכח
ג/יד שפתי מלך
ג/יד תורת העולה ח"א פ' כב עמ' קיט
ג/יד תורת העולה עמ' קה
ג/טו אנצי"ת ע' בזיכין הע' 6
ג/טו המקדש וקדשיו עמ' קלט
ג/טו חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' שמד
ג/טו חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד מנחות צד ע"ב]
ג/טו חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' ריג
ג/טו מאיר עיני חכמים ח"א דף נט ע"ד
ג/טו מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רכז ע"ב
ג/טו מנחת יהודה וירושלים עמ' 63
ג/טו מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שכח {הגהות יעב"ץ}
ג/טו מראה הפנים פסחים דף מו
ג/טו נזר הקדש (רזין) מנחות דף נה ע"א
ג/טו עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' רפח
ג/טו תורת העולה ח"א פ' כב עמ' קיט
ג/טו תורת העולה עמ' קה
ג/טז אורה ושמחה הל' סוכה פ"ד ס"ק ז
ג/טז בכור שאול (תשעד) עמ' נא-נג
ג/טז בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' נה, קג
ג/טז גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קמד
ג/טז ושכנתי בתוכם עמ' קיב-קיג
ג/טז מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' סט
ג/טז מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' פח
ג/טז מנחת חינוך ח"א עמ' שסח, שעא
ג/טז מקדש הקודש (תשנד) הל' כלה"מ סי' עד אות א
ג/טז נחלי אפרסמון
ג/טז עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' ש
ג/טז עבודת ישראל (קמחי) דף קיג ע"ב
ג/טז קרית מלך
ג/טז רמב"ם המאיר הל' עיוה"כ פ"ג ה"א הע' 3 {מעלין בקודש ולא מורידין}
ג/טז שבי ציון סי' כה ענף ד
ג/טז שפתי מלך
ג/טז תורת העולה ח"א פ' כב עמ' קיט
ג/טז תורת העולה עמ' קה
ג/טז תורת הקדש ח"א עמ' קנט
ג/יז אור הישר [כ"מ הל' עיוה"כ פ"ד ה"ב ד"ה באמת]
ג/יז אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ה ס"ק ב
ג/יז בגדי כהונה (שחור) עמ' שעב
ג/יז ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' כא
ג/יז ביצחק יקרא (תשע) סי' מח ד"ה כתב הרמב"ם
ג/יז בית אהרן וישראל גל' מט עמ' קמד, קמו {מקריבים קטורת על המזבח הזה}, גל' נט עמ' קלג-קלד {מזבח הקטורת אמה על אמה - השמיט בת ה' טפחים}, גל' סו עמ' קיד-קטו
ג/יז בית ישי - דרשות עמ' שכז, שנז
ג/יז בכור שאול (תשסט) עמ' כט-לא
ג/יז בכור שאול (תשעד) עמ' נג-נה
ג/יז בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' פט
ג/יז ברכת אליהו (דווייך) מהדורא בתרא דף קח ע"א
ג/יז גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קמז
ג/יז דקה מן הדקה דף עד ע"א-ע"ב
ג/יז הבית השני בתפארתו עמ' ריד
ג/יז המקדש וקדשיו עמ' קלב
ג/יז המשכן וכליו עמ' 61
ג/יז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רעב
ג/יז ושכנתי בתוכם עמ' קיג-קטו
ג/יז חזיונות יוסף דף ס ע"ב
ג/יז חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' שמג
ג/יז חסדי דוד ח"ב עמ' תמח
ג/יז טהרת יו"ט ח"י עמ' רמח-רמט
ג/יז טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב עמ' קנו
ג/יז ידי משה (בוצק') הל' ביה"ב סי' יח-יט
ג/יז לחם חקי עמ' רטו
ג/יז מורשה חי"א עמ' 80
ג/יז מכתבי תורה (אלתר, תשכז) עמ' קנ {הר המוריה (שץ) אות ל}
ג/יז מנוחת אליהו ח"ג
ג/יז מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רכד ע"ד, רכה ע"א
ג/יז מנחת חינוך ח"א עמ' שעג, שפב
ג/יז מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שנט
ג/יז מעיני המים
ג/יז מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' רנו
ג/יז מקדש הקודש (תשנד)
ג/יז מקדש הקודש (תשסח) סי' פז-פט
ג/יז מרגליות הים סנהדרין טז ע"ב אות טז {הר המוריה (שץ)}
ג/יז משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תקנא
ג/יז עבודת המקדש (כהן) ח"ב עמ' קכט
ג/יז פרשת המלך
ג/יז קול צופיך עמ' כח
ג/יז קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' שנח {אמה על אמה}, שנט {משליש ההיכל ולפנים}
ג/יז רמב"ם המאיר הל' עיוה"כ פ"ד ה"ב הע' 5
ג/יז רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שנג
ג/יז שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תקצז
ג/יז שו"ת הרשב"א ח"א סי' שצ
ג/יז שלטי הגבורים עמ' קלג, קמח
ג/יז שערי היכל יומא מערכה ע {מיקום הכלים}
ג/יז שערי זיו ח"ג דף ח ע"א
ג/יז תורת העולה עמ' קיא
ג/יז תורת הקדש ח"א עמ' רח
ג/יז תחומין ח"ה עמ' 483
ג/יח אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"ד ה"ז הע' 21 {מעשי למלך}, 24
ג/יח אור הישר [מעשי למלך לעיל פ"א ה"ו אות ב, זבחים כ ע"א וסוכה נא ע"ב, ועי' הל' ביא"מ פ"ה הי"ד]
ג/יח אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 85, 86
ג/יח אור ליהודה (תשנט) עמ' שס-שסא
ג/יח אם למסורת (ביא') עמ' 51
ג/יח אמרות שמואל עמ' קכו-קכז
ג/יח אנצי"ת ע' ארון הע' 24
ג/יח אשישות חיים
ג/יח באורי הרמב"ם ע"פ המאירי (גם קונטרס אחרון)
ג/יח בגדי חמודות שמות פ"ל פסוק יח {מוכני}
ג/יח בד קודש (פוברסקי) ח"א דף פח ע"א, פט ע"א
ג/יח בדבר מלך ח"ד עמ' צה, ריא, ח"ו עמ' קי
ג/יח בדבר מלך ח"ח עמ' לז, מג {אם לן נפסל}
ג/יח בדבר מלך חט"ז עמ' ח
ג/יח בחסד יבנה עמ' רכה
ג/יח בית אהרן וישראל גל' לז עמ' קיז, גל' לט עמ' קכח {מוכני}
ג/יח בית שערים יו"ד בהקדמה
ג/יח בכור שאול (תשסט) עמ' לא-לב
ג/יח בכור שאול (תשעד) עמ' נה-נז
ג/יח בן מלך - מצוות המקדש עמ' שסו {אם לן נפסל}
ג/יח בני יעקב
ג/יח ברור הלכה יומא לז ע"א ציון ד {מוכני}
ג/יח גבול יהודה (אשכנזי) ליקוטים דף נח ע"ג {מל"מ}
ג/יח האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קלה {מוכני עשו לו שהיו בה המים תמיד}
ג/יח הבית השני בתפארתו עמ' שנג
ג/יח הגהות רימ"א
ג/יח הדרום ז עמ' 32
ג/יח המאיר לארץ
ג/יח הרמב"ם - שמרנות עמ' 197 {כ"מ}
ג/יח ואתה תחזה ח"ג
ג/יח ושכנתי בתוכם עמ' קטו-קיח
ג/יח חזיונות יוסף דף ס ע"ג
ג/יח חי' הראי"ה
ג/יח חי' הריצ"ד
ג/יח חי' מהר"ם שפירא ח"ב עמ' קצז-רה
ג/יח חיל המקדש סי' ה אות א
ג/יח לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ה אות א {נפסלים בלינה}
ג/יח לחם התמיד עמ' קיז
ג/יח מבוא למשנה תורה עמ' 125, 236
ג/יח מוריה גל' רג עמ' יז
ג/יח מחנה יוסף סוטה עמ' עז
ג/יח מילי דמרדכי
ג/יח מנוחת אליהו ח"ג
ג/יח מנחת חינוך ח"א עמ' שצ
ג/יח מנחת יהודה וירושלים עמ' 24-17
ג/יח מרגניתא דר"מ
ג/יח משא בני קהת
ג/יח משק ביתי סי' תח (קצו ע"א) {כ"מ}
ג/יח עבודת היום יומא עמ' פט
ג/יח עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' עה-עו
ג/יח פרפרת אליעזר כי תשא פרק ל פסוק יח
ג/יח ציץ אליעזר ח"ח סי' ז אות יב
ג/יח צפנת פענח
ג/יח שיח ערב קדשים עמ' קא
ג/יח שלמי יוסף יומא ח"א עמ' תקסג {איך המוכני מונע פסילת המים}
ג/יח שלמי יוסף יומא ח"א עמ' תקסד
ג/יח שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' שטו
ג/יח שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' רצז, תפה
ג/יח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שצא-שצב, תכד, תמה
ג/יח שערי היכל זבחים עמ' קלט {נפסל בלינה - המים נפסלים בעה"ש}, קמא {מוכני שהיא חול - ביאור שיטתו}
ג/יח שערי היכל יומא מערכה פא {מוכני הוא כלי חול}
ג/יח שערי זבולון יו"ד סי' יט ס"ק ז {מוכני}
ג/יח שערי טהר ח"ג שער ב סי' ד
ג/יח שערי יצחק (תשיז) עמ' רצד {כ"מ}
ג/יח תורת העולה ח"א פ' יד עמ' עט
ג/יח תורת העולה עמ' סא
ג/יח תורת הקדש ח"ב עמ' ק, קח


ד/427 הלכות בית הבחירה פרק ד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ד/רה"פ בית הבחירה (מקובר)
ד/רה"פ דרך חכמה
ד/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ד/רה"פ הר המוריה (שץ)
ד/רה"פ הרמב"ם המדויק
ד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ד/רה"פ יריעות שלמה (פיינסילבר)
ד/רה"פ כלילא דוורדא
ד/רה"פ מנוחת אליהו ח"ג
ד/רה"פ מעשה רקח
ד/רה"פ מעשי למלך
ד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ד/רה"פ מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/רה"פ ס' הבתים ח"ב עמ' רפג-רפה
ד/רה"פ עץ יוסף
ד/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' ח-י
ד/רה"פ פי' ר"י קאפח
ד/רה"פ רמב"ם הערוך
ד/רה"פ רמב"ם לעם
ד/רה"פ שם טוב
ד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ד/א אבי עזרי ח"א
ד/א אבן האזל (גם בהשמטות דף פו ע"ג)
ד/א אבני חן יומא עמ' כז, קמא
ד/א אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' תנב, ח"ב עמ' ח
ד/א אגרות הגרי"ד עמ' קפא
ד/א אהל משה (שיינרמן) עמ' רצט-ש
ד/א אוצרות הרמב"ם
ד/א אור הישר [באר שבע סוטה מח ע"א, גבורת ארי יומא ה ע"א, כ"מ הל' כה"מ פ"י ה"י]
ד/א אור המזרח חל"ד עמ' 57 {הארון נגנז - נחשב שעדיין יש ארון}
ד/א אור ליהודה (תשנט) עמ' שסא-שסב, שסד
ד/א אור ליהודה (תשנט) קונ' שערי עיון עמ' לד
ד/א אור שמח (גם במילואים)
ד/א אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ד ס"ק מח
ד/א אם למסורת (ביא') עמ' 54
ד/א אמונת עתיך (נאור) עמ' קלז, קמ
ד/א אמרי חן (לוונברג) זבחים עמ' קסב
ד/א אנצי"ת ע' אבן שתיה הע' 11, 16, ע' אורים ותומים הע' 12 {ראב"ד}, 16, 17, 88-89
ד/א אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' עז, קכב
ד/א ארץ הצבי (שכטר) עמ' צא
ד/א אשר למלך
ד/א באר מרים פ"ה ה"ב אות א
ד/א באר שרים (שולמן) עמ' קפג
ד/א בגדי חמודות שמות פ"כח פסוק יז
ד/א בגדי כהונה (שחור) עמ' סא, ריז, רכ, רכג, רל, רלו, רמב, רנב, שפא, תיא
ד/א בדי הארון (הכהן) עמ' 471
ד/א בחסד יבנה עמ' לה
ד/א בים דרך עמ' יט, קלח
ד/א ביצחק יקרא (תשמט) עמ' קמה
ד/א בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ד עמ' 53 {ארון נגנז במקומו - מה נ"מ}
ד/א בית אהרן (צוקרמן) עמ' רעו
ד/א בכור שאול (תשסט) עמ' לב-לג
ד/א בכור שאול (תשעד) עמ' נח-סב
ד/א בן מלך - מצוות המקדש עמ' קנא {שמן המשחה}, קנה {אורים ותומים להשלים בגדי כה"ג}, רנו {חידושי ר"י עמדין}
ד/א בנין אריאל יאיר עמ' 129-131 {במקומו נגנז}
ד/א בנין הלכה עמ' קמא-קמב
ד/א בעקבי הצאן עמ' קטו
ד/א בצור ירום (תשפ) חי"ג עמ' רכז {כשבנה שלמה את הבית וידע שסופו ליחרב, בנה בו מקום לגנוז בו הארון למטה וכו' ויאשיהו המלך גנזו במקום שבנה שלמה}
ד/א בצור ירום (תשפא) חט"ו עמ' רפו {ובעת שבנה שלמה את הבית, וידע שסופו ליחרב, בנה בו מקום לגנוז בו הארון למטה וכו'}
ד/א ברקאי ח"א עמ' 114
ד/א גבורת יצחק שקלים עמ' קסב-קסג
ד/א גור אריה שמות פ' כה הע' 254 {ראב"ד}
ד/א גחלי אש דף כז ע"ד
ד/א גן שושנים ח"א עמ' עט, ח"ב עמ' פג
ד/א דבר מלכות ויקרא עמ' 8 {צנצנת המן}
ד/א דבר שאול שבועות סי' יא ס"ק ב
ד/א דברות משה שבועות-ע"ז עמ' רלא {אלא להשלים שמנה בגדים לכהן גדול כדי שלא יהא מחוסר בגדים, ובראב"ד וכ"מ}
ד/א דברי חיים (שו"ת) ח"א יו"ד סי' נו
ד/א דברי מנחם (וייסברג) עמ' 37-40
ד/א דקה מן הדקה דף נו ע"א
ד/א דרך הקודש (תשסז) עמ' רמט
ד/א דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תרלד
ד/א הבית השני בתפארתו עמ' צד
ד/א הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' נה, סג, סה
ד/א המקדש וקדשיו עמ' ר
ד/א הר המלך ח"ה עמ' שי-שיב, ח"ז עמ' פו
ד/א הר"מ במז"ל - קובץ עמ' קפ
ד/א ואתה תחזה ח"ג
ד/א ושכנתי בתוכם עמ' קיט-קלג
ד/א זאת ליעקב במדבר עמ' יח, כה, קעב
ד/א זאת ליעקב שמות עמ' רכה
ד/א זכרון יהודה (גרינוולד, תרפג) סי' רסז
ד/א זכרון סופרים {אבן היתה בקוה"ק במערבו} [עיין מנחת חינוך מצוה צ"ה]
ד/א חדושים ובאורים (פישר) עמ' כט-ל
ד/א חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' שט, ח"ב סי' לח אות א
ד/א חוות בנימין ח"א עמ' צז
ד/א חזו"א על הרמב"ם
ד/א חזון יחזקאל סוטה פי"ג ה"ג, סנהדרין פ"ג ה"ב
ד/א חי' הגר"ח החדש עמ' קה
ד/א חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' טו
ד/א חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' טו-יט
ד/א חי' הגרי"ז דף לג ע"ג
ד/א חי' הראי"ה
ד/א חי' הרמב"ם למסכתות יומא ותמורה עמ' 103
ד/א חי' חתם סופר
ד/א חיים שיש בהם (גרוס) דרשות ח"ב עמ' צ
ד/א חסדי דוד ח"ב עמ' תנג, ח"ו עמ' רעד-רעה
ד/א טוב נהורך פ"מ הערה 8
ד/א טירת כסף דף רסד ע"ג
ד/א יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' קיט
ד/א יד ישראל ח"א
ד/א יחי המלך פרק מח
ד/א יין מלכות (שניאורסון) עמ' 319-320
ד/א ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' קסה
ד/א ירושלים דדהבא עמ' לה, מג, נא, עג
ד/א ישועת משה עמ' רמו
ד/א לחם חקי עמ' שד
ד/א לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' מא
ד/א לקוטי שיחות ח"ד עמ' 1347, חכ"א עמ' 136, 157-156
ד/א לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 179, חכ"ח עמ' 54
ד/א לקוטי שיחות חל"א עמ' 159 {ראב"ד}, 160
ד/א לקוטי שיחות חל"ו עמ' 196
ד/א מאורות הדף היומי ח"ח עמ' קמז {דבר היסטוריה}
ד/א מדרכי הכרם ח"א עמ' 191
ד/א מועדי ישראל (גורן) עמ' 57, 145
ד/א מוריה גל' רג עמ' יז
ד/א מחנה יוסף (תשעב) סי' מא אות א, סי' נד אות ה
ד/א מחנה יוסף שבת עמ' רסג, סוטה עמ' קנח
ד/א מטה אהרן (הלוי) דף רסז ע"ג
ד/א מטה אפרים ח"ב
ד/א מטה אשר דף ס ע"ג {כ"מ}
ד/א מי נח (ברנשטין) דף עח ע"א
ד/א מילי דמרדכי
ד/א מלך ישראל עמ' 310
ד/א מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רכד ע"ג
ד/א מנחת אשר ב"ב עמ' קלא {ראב"ד}
ד/א מנחת בנימין סי' ג
ד/א מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' לג, מד, מה
ד/א מנחת חינוך ח"א עמ' שס, שסד-שסה, שעו, שצג
ד/א מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שט {הגהות יעב"ץ}, שיד
ד/א מסורה חט"ו עמ' מט, חט"ז עמ' נט
ד/א מעשה חושב (ריקי) עמ' קלא-קלב
ד/א מעשה רוקח (ר"א רוקח) פ' וילך דף מט ע"ב, וקונטרס מעשה המשכן פ"ג
ד/א מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' קכב
ד/א מפניני הרב עמ' תכז
ד/א מציאות קטן סי' סו
ד/א מקדש הקודש (תשנד)
ד/א מקדש הקודש (תשסח) סי' צ-צא
ד/א מראה הפנים שקלים דף כד, ב"ב דף יט, סנהדרין דף ז
ד/א מרגניתא דר"מ
ד/א משא בני קהת
ד/א משבצות זהב ירמיהו עמ' צה
ד/א משבצות זהב מלכים א עמ' שנ
ד/א משך חכמה הפטרת פקודי
ד/א משמר הלוי עמ' פב
ד/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קנט {ואף אורים ותומים שהיו בבית שני לא היו משיבין ברוח הקודש - ולא היו עושין אותן אלא להשלים שמונה בגדים}
ד/א משנת חיים במדבר עמ' רצ
ד/א משנת חיים בראשית עמ' שצח
ד/א משנת חיים ויקרא עמ' שעט, תקיג
ד/א משנת חיים זבחים, הקדמה אות א
ד/א משנת חיים יומא עמ' רטז, קנז
ד/א משנת חיים שמות עמ' קלב, קלד, רלד, רמד, רפא
ד/א משנת יעקב נשים ח"ב עמ' שיג-שטז
ד/א משנת יעקב עבודה עמ' כו-כח
ד/א משנת ראשונים (בארי)
ד/א משפט המלחמה עמ' צז-צח
ד/א נועם חכ"ד עמ' קצא
ד/א נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 220 {פי' ר"י עמדין}
ד/א נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' מה אות סז
ד/א נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א ח"ב פרק ס פסוק כג
ד/א נחמת המקדש
ד/א ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' רמח
ד/א סתירת זקנים - הלכה עמ' ג
ד/א עבודת ישראל (קמחי) דף קנט ע"א
ד/א עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תעט, תפ, תפב
ד/א עמק הלכה (הורוביץ) עמ' שג
ד/א ענפי ארז (זי') דף יט ע"ד, כא ע"ג, מה ע"א {ראב"ד}
ד/א פני מלך (גוטליב) שמות עמ' כג {אורים ותומים}, קפד {אורים ותומים} רלז {לגנוז הארון}, רסה {לגנוז הארון}
ד/א פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' תרב
ד/א פרפרת אליעזר תצוה פרק כט פסוק לו
ד/א פרפרת התורה עמ' שכו
ד/א פרשת השבוע (תשעב) ח"ב עמ' 270
ד/א צידה לדרך מאמר ה עמ' רלו
ד/א צפנת פענח שמות עמ' קעג, קפא
ד/א קדושת הר עמ' לט, רמח
ד/א קובץ חי' תורה (סול') עמ' לא
ד/א קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' פה
ד/א קול צופיך עמ' לא-לג
ד/א קרית מלך
ד/א קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' שנט {אבן}
ד/א קרן פני משה ח"א עמ' פג, פט-צ
ד/א רלב"ג שמות פכ"ח פסוק ל עמ' שעח-שעט, ויקרא פט"ז פסוק ב עמ' רנה, במדבר פי"ז פסוק כה עמ' עג
ד/א רמב"ם המאיר הל' עיוה"כ פ"ד ה"א הע' 30
ד/א רנת יצחק משלי עמ' רצד
ד/א רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' נה
ד/א רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שכג, ח"ב עמ' מט {אורים ותומים}, קעה {מטה אהרן}
ד/א רנת יצחק שמואל עמ' עז {צנצנת המן ומטה אהרן}, קסא {ושמן המשחה}, מלכים עמ' כד {צנצנת המן ומטה אהרן}, צה {שלמה בנה מקום לגנוז}
ד/א רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקפב
ד/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' שטז
ד/א רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קלח
ד/א שארית נתן (לוברט)
ד/א שבילי אשר
ד/א שבילי פנחס - לקוטי מאמרים (תשעט) עמ' תקכא {הארון מונח על האבן}
ד/א שלטי הגבורים עמ' עו
ד/א שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' תקסה
ד/א שלמי יוסף יומא ח"א עמ' י, פא, תצז, ח"ב עמ' רמ, רמה, תקצ
ד/א שם דרך שמות עמ' רה
ד/א שם ישראל - שו"ת עמ' רלד
ד/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' שטו
ד/א שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' קעג
ד/א שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' קצג {שלמה בנה בו מקום}
ד/א שער דלתי הלבנון סי' ח {ראב"ד - לא היתה שכינה בבית שני}
ד/א שערי היכל יומא מערכה לה {אוריםן ותומים}, קכד, קל {אבן במערב}, קפט {לא השיבו בבית שני}
ד/א שערי המקדש פתיחה אות יב, טו, סי' ב אות ז, סי' יג אות יז, סי' כא אות ג, ה, סי' כח אות ג
ד/א שערי טהר ח"א שער ג סי' יב אות ג, ח"ו סי' נ אות ב, ח"ח סי' פט אות ב, סי' קיז
ד/א שפתי מלך
ד/א תהלה לדוד (מן) קדשים סי' כה ס"ק ג, ו
ד/א תורה ודעת (מינצברג) תשסח עמ' צט
ד/א תורת הבמה עמ' שכב
ד/א תורת המדינה עמ' 144 {הארון נגנז}
ד/א תורת המלך (צדוק) סי' ג ס"ק ה
ד/א תורת הקדש ח"ב עמ' נט-ס, פא
ד/א תורת השבת והמועד עמ' 336
ד/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' רמט
ד/א תורת מנחם חל"ט עמ' 71
ד/א תורת מנחם חמ"ב עמ' 211 {במטמוניות}
ד/א תורת מנחם חמ"ז עמ' 64 {במטמוניות}
ד/א תחומין ח"ה עמ' 483, 487, 493, ח"ט עמ' 464, 478 {במערבו}, 480, ח"י עמ' 53, חט"ז עמ' 482
ד/א תפארת צבי (שפילמן) ח"ו עמ' שיח, שכא-שכב
ד/א תשובות ופסקי מהרי"ט החדשים עמ' רסג
ד/ב אבני חן יומא עמ' קלח
ד/ב אברהם יגל
ד/ב אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"א ה"ו ליד הע' 43 {שהם וישפה}
ד/ב אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' תרכד
ד/ב אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 62 {שתי פרוכות}
ד/ב אור המאיר (שפירא) סי' כה אות א
ד/ב אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ד ס"ק מז
ד/ב אם למסורת (ביא') עמ' 53
ד/ב אמונת יהושע עמ' תלט
ד/ב אנצי"ת ע' אמה טרקסין הע' 11, 26, 27, 38
ד/ב באר משה (שטרן) ח"ג סי' צח אות ז
ד/ב בגדי כהונה (שחור) עמ' שפה
ד/ב בדבר מלך ח"ד עמ' צט
ד/ב בחסד יבנה עמ' מה
ד/ב בכור שאול (תשסט) עמ' לג-לה
ד/ב בכור שאול (תשעד) עמ' סב-סז
ד/ב ברור הלכה יומא נא ע"ב ציון ד ואחרי ציון ד
ד/ב גבורת יצחק שקלים עמ' קכב
ד/ב דברי יואל שמות ח"ב עמ' שסד
ד/ב דרך הקודש (תשסז) עמ' רמה-רמו
ד/ב הבית השני בתפארתו עמ' צד, תפו
ד/ב הערות וחדושים (טויב) שבת סי' יט ס"ק לח
ד/ב הר המלך ח"ה עמ' שי-שיב
ד/ב ואם תאמר ח"ד קושיה 510
ד/ב ואתה תחזה ח"ג
ד/ב ויאמר יעקב (זלקינד) עמ' 167-168
ד/ב ושכנתי בתוכם עמ' קלג-קלז
ד/ב חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' שי
ד/ב חסדי דוד ח"ב עמ' תנא
ד/ב טירת כסף דף קעה ע"ג {נסתפקו}
ד/ב ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שעא {שתי פרוכות}
ד/ב לחם שלמה (לניאדו) עמ' 55
ד/ב למודי ה' (תקמז) דף לה ע"ב {פסק כת"ק בענין פרוכת}
ד/ב לקוטי שיחות חל"ו עמ' 136, 138
ד/ב לקט אמרי קודש (בעלז) ליקוטים עמ' נד
ד/ב מוריה גל' רג עמ' יז
ד/ב מטה אהרן (הלוי) דף רסח ע"א {כ"מ}
ד/ב מלבי"ם שמות כו פסוק א
ד/ב מנחת חזקיה מנחות עמ' רפו
ד/ב מנחת יהודה וירושלים עמ' 102-97
ד/ב מנחת שלמה (לוין) עמ' יט-כ {ספק על עובי הכותל}
ד/ב מקדש דוד קדשים סי' א ס"ק ה במנחת מרדכי
ד/ב מקדש הקודש (תשנד)
ד/ב מקדש הקודש (תשסח) סי' צב-צג
ד/ב מרגניתא דר"מ [לח"מ מעה"ק פ"ה הי"ד]
ד/ב משא בני קהת
ד/ב משכן אהרן עמ' לב
ד/ב משנת חיים שמות עמ' רנו
ד/ב משנת ראשונים (בארי)
ד/ב משרת משה (עטייה)
ד/ב נאות אפרים ח"א עמ' קנח
ד/ב סוכת דוד (מן) סוכה סי' יא ס"ק יב-יד
ד/ב עבודת המקדש (כהן) ח"ב עמ' קלב
ד/ב עבודת ישראל (קמחי) דף פב ע"ב, קנא ע"ב
ד/ב עין חנוך עמ' רעג
ד/ב עלה יונה עמ' שע
ד/ב עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף ח ע"ב
ד/ב עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 110
ד/ב עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 119
ד/ב פאר הלבנון ח"א סי' יז אות ד
ד/ב פרפרת התורה עמ' שכו
ד/ב צרור הכסף (גטיניו)
ד/ב קובץ מאמרים וענינים שונים (מימון) דף מט ע"ד-נ ע"ג
ד/ב קול יהודה (גרשוני) עמ' נד
ד/ב קרית מלך
ד/ב רמב"ם המאיר הל' עיוה"כ פ"ד ה"א הע' 26
ד/ב רנת יצחק דברי הימים עמ' קנ {פרוכת אחת}
ד/ב רנת יצחק מלכים עמ' צא {פרוכת אחת}
ד/ב רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקלא
ד/ב שארית נתן (לוברט)
ד/ב שהם וישפה ח"ב
ד/ב שו"ת הרשב"א ח"א סי' שפח
ד/ב שו"ת הרשב"א ח"א סי' שפח
ד/ב שלטי הגבורים עמ' עו {כ"מ}
ד/ב שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' ריא, ריד, תקפח
ד/ב שם דרך יומא עמ' פו, פח
ד/ב שמועת חיים יומא ח"ב עמ' עא
ד/ב שערי היכל יומא מערכה קכא {האם הכותל ממדת הקודש}
ד/ב שערי המקדש סי' ה אות ו
ד/ב תהלה לדוד (מן) קדשים סי' ו ס"ק א, ב, ח, ט
ד/ב תוספתא כפשוטה מועד עמ' 776 ואילך
ד/ב תורת הקדש ח"ב עמ' רעט
ד/ב תחומין חי"ז עמ' 493 {מדות של מס' מדות}
ד/ב תשובות ופסקי מהרי"ט החדשים עמ' רסד-רסה
ד/ג אנצי"ת ע' אוטם הע' 7, ע' בית המקדש הע' 194, 217
ד/ג ביצחק יקרא (תשמט) עמ' קמה
ד/ג בכור שאול (תשסט) עמ' לה
ד/ג בכור שאול (תשעד) עמ' סז
ד/ג דברי אור ח"א עמ' קצג
ד/ג דרך הקודש (תשסז) עמ' רכט {טס ברזל}
ד/ג האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קיז {ההיכל שבנו בני הגולה וכו' על רום מאה}
ד/ג הבית השני בתפארתו עמ' צד, תכג, תכה, תכו, תכח, תכט, תפו
ד/ג הר המלך ח"ה עמ' סד, ח"ז עמ' פו
ד/ג ושכנתי בתוכם עמ' קלז-קלח
ד/ג חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' עא
ד/ג חי' הראי"ה
ד/ג יד פשוטה אהבה עמ' מג
ד/ג כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' רנו
ד/ג לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 137
ד/ג לקוטי שעורים (שטיין) חולין (תשסז) סי' כד ס"ק ד
ד/ג מוריה גל' רג עמ' יז
ד/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' רסז
ד/ג מקורות לפסקי הרמב"ם
ד/ג משנת ראשונים (בארי)
ד/ג פאר הלבנון ח"א סי' טו אות יג
ד/ג פרנס לדורו עמ' 347
ד/ג רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' לו
ד/ג רלב"ג שמות פכ"ה פסוק ח עמ' שמ
ד/ג שלטי הגבורים עמ' עג
ד/ג שם טוב - השלמה
ד/ג שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' פא
ד/ג תורת הקדש ח"ב עמ' קלד
ד/ג תנופת זהב עמ' 191
ד/ג תשובות ופסקי מהרי"ט החדשים עמ' רסה
ד/ד אור הישר [לח"מ הל' עיוה"כ פ"ד ה"א ד"ה מצא]
ד/ד אור ליהודה (תשנט) עמ' יח
ד/ד אנצי"ת ע' אולם הע' 9
ד/ד אנצי"ת ע' בית המקדש הע' 200
ד/ד אפיקי מגינים זבחים סי' כב
ד/ד ברור הלכה יומא נח ע"ב ציון א {שתי פרוכות}
ד/ד דקה מן הדקה דף עד ע"ג
ד/ד הבית השני בתפארתו עמ' שס, תפו
ד/ד המקדש וקדשיו עמ' ר
ד/ד ושכנתי בתוכם עמ' קלח-קלט
ד/ד מנחת יהודה וירושלים עמ' 136
ד/ד מרגניתא דר"מ
ד/ד צורת הבית סי' סא
ד/ד שו"ת הרשב"א ח"א סי' שפח
ד/ד שם טוב - השלמה
ד/ד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' פג
ד/ד תורת העולה עמ' כד
ד/ה אם למסורת (ביא') עמ' 56
ד/ה אנצי"ת ע' אולם הע' 14, 16-17, 20, 24, 27-28, ע' בית המקדש הע' 203, 205
ד/ה דרך הקודש (תשסז) עמ' רלח-רמ {מכותל עד כותל}
ד/ה הבית השני בתפארתו עמ' שנו, שנח, שנט, שסב, תפו
ד/ה הר המלך ח"ז עמ' פז-פח
ד/ה ואתה תחזה ח"ג
ד/ה חי' הראי"ה
ד/ה חסדי דוד ח"ז עמ' תתא
ד/ה כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' קיא
ד/ה לבושי מרדכי או"ח עמ' טו
ד/ה מנחת יהודה וירושלים עמ' 102, 137, מילואים למנחת יהודה וירושלים (נדפסו בסו"ס הל' ביה"ב, קלר) עמ' 161 {הר המוריה (שץ)}
ד/ה מקדש הקודש (תשסח) סי' צד
ד/ה משכן שילה עמ' שלז {רדב"ז}
ד/ה ספרי דבי רב ח"ד עמ' מו-מז
ד/ה צורת הבית סי' נ ס"ק ג, סי' סד ס"ק יא
ד/ה שם טוב - השלמה
ד/ו ברכת אליהו (דווייך) מהדורא בתרא דף קח ע"א
ד/ו הבית השני בתפארתו עמ' תיג, תפו, תצד
ד/ו ושכנתי בתוכם עמ' קלט-קמ
ד/ו מרגניתא דר"מ
ד/ו עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' מו-מז
ד/ו צורת הבית סי' מב, נג
ד/ו קרן הצבי מצוה מא אות ב
ד/ו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' עח
ד/ו תורת העולה עמ' כג, לה
ד/ז ביצחק יקרא (תשמט) עמ' קמה
ד/ז הבית השני בתפארתו עמ' תפו, תצד
ד/ז הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' א ס"ק ז
ד/ז ואתה תחזה ח"ג
ד/ז ושכנתי בתוכם עמ' קמ-קמא
ד/ז חוסן יוסף במפתחות סי' רלו {מרכה"מ}
ד/ז יד פשוטה אהבה עמ' תרעב
ד/ז מרגניתא דר"מ
ד/ז שפתי מלך
ד/ז תפארת ישראל סי' תתסה
ד/ח ביצחק יקרא (תשמט) עמ' קמה
ד/ח בכור שאול (תשעד) עמ' סז
ד/ח ברור הלכה ע"ז מג ע"א ציון ח פסקה ב
ד/ח דרך הקודש (תשסז) עמ' רמב {פתחו}
ד/ח האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קיז {פתחו של אולם גבוה ארבעים אמה}
ד/ח הבית השני בתפארתו עמ' תפו, תצד
ד/ח ואתה תחזה ח"ג
ד/ח ושכנתי בתוכם עמ' קמא
ד/ח מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף סט ע"א
ד/ח מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף מ ע"א
ד/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' עד
ד/ח מקדש הקודש (תשסח) סי' צה-צח
ד/ח צפנת פענח
ד/ח תורת העולה עמ' מו
ד/ח תפארת ישראל סי' תתסה
ד/ט אנצי"ת ע' אוטם הע' 13 {ראב"ד}, ע' אולם הע' 43, ע' בית המקדש הע' 210
ד/ט אפיקי מגינים זבחים סי' כט
ד/ט אשישות חיים
ד/ט הבית השני בתפארתו עמ' תפג, תפו, תפז, תצא, תצד
ד/ט הר המלך ח"ז עמ' פח
ד/ט ושכנתי בתוכם עמ' קמא-קמב
ד/ט חי' הראי"ה
ד/ט מנחת יהודה וירושלים עמ' 24, 31-26, 85, 137
ד/ט מעיני המים
ד/ט מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' עב, קמח
ד/ט מקדש הקודש (תשסח) סי' צט
ד/ט מראה הפנים ב"ב דף יג
ד/ט מרגניתא דר"מ
ד/ט עבודת המקדש (כהן) ח"ב עמ' קיב, קטז
ד/ט ענפי ארז (זי') דף מז ע"ג
ד/ט צורת הבית סי' סד ס"ק יא {ראב"ד}
ד/ט שושן עדות דף קע ע"א
ד/ט שערי היכל יומא מערכה צז {הרובדין}, קא הערה 3 {אין תקרה לאולם}
ד/ט תורת העולה עמ' מז
ד/י ביצחק יקרא (תשמט) עמ' קמה
ד/י גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' קפז, קפט
ד/י דור רביעי ח"ב עמ' קלב
ד/י הבית השני בתפארתו עמ' תצד
ד/י המאיר לארץ
ד/י הר המלך ח"ז עמ' פח-צ
ד/י חי' הראי"ה
ד/י מוריה גל' רג עמ' יז
ד/י מלחמות יהודה דף קלג ע"ד {מרכה"מ}
ד/י מנחת יהודה וירושלים עמ' 137
ד/י תורת העולה עמ' מז
ד/יא אנצי"ת ע' אוטם הע' 13
ד/יא אשר למלך הל' בהב"ח פ"ו הט"ז
ד/יא בדי הארון (קלמ') עמ' נג
ד/יא חי' הראי"ה
ד/יא מקדש הקודש (תשסח) סי' ק
ד/יא עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' קמה
ד/יא פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' שכא-שכב
ד/יא צורת הבית סי' סד ס"ק ט, יא
ד/יב אפיקי מגינים זבחים סי' כב
ד/יב בכור שאול (תשסט) עמ' לה-לו
ד/יב בכור שאול (תשעד) עמ' סח-ע
ד/יב הר המלך ח"ה עמ' סה
ד/יב מנחת יהודה וירושלים עמ' 109
ד/יב מקורות לפסקי הרמב"ם
ד/יב פאר הלבנון ח"א סי' טו אות ט
ד/יג אור ליהודה (תשנט) עמ' יח {לוים בעליית קה"ק ולא בעליית היכל}
ד/יג בכור שאול (תשעד) עמ' ע
ד/יג המקדש וקדשיו עמ' קלט
ד/יג ושכנתי בתוכם עמ' קמב-קמג
ד/יג יערי עם דבשי ח"ד מדור ב אות כז {היו מלבנים}
ד/יג מאור הקודש מנחות ח"ב עמ' קפד-קפה
ד/יג מנחת יהודה וירושלים עמ' 17
ד/יג מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' שפד
ד/יג מקדש דוד קדשים סי' א ס"ק ה במנחת מרדכי
ד/יג מקדש הקודש (תשנד)
ד/יג מקדש הקודש (תשסח) סי' קא-קב
ד/יג משנת ראשונים (בארי)
ד/יג פאר הלבנון ח"א סי' טו אות יז
ד/יג שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' רלד {שלא יזונו עיניהם}
ד/יג תוספתא כפשוטה מועד עמ' 714 ואילך


ה/428 הלכות בית הבחירה פרק ה *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ה/רה"פ בית הבחירה (מקובר)
ה/רה"פ דרך חכמה
ה/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ה/רה"פ הר המוריה (שץ)
ה/רה"פ הרמב"ם המדויק
ה/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ה/רה"פ יריעות שלמה (פיינסילבר)
ה/רה"פ כלילא דוורדא
ה/רה"פ מעשי למלך
ה/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ה/רה"פ ס' הבתים ח"ב עמ' רעט-רפב
ה/רה"פ עץ יוסף
ה/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' יא
ה/רה"פ פי' ר"י קאפח
ה/רה"פ רמב"ם הערוך
ה/רה"פ רמב"ם לעם
ה/רה"פ שם טוב
ה/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ה/א אגרות משה או"ח ח"א סי' קלז
ה/א אוצרות הרמב"ם
ה/א אור הישר [כפתור ופרח פ"ו]
ה/א אור המאיר (קובץ) ח"ב עמ' 14-15
ה/א אור המאיר (שפירא) סי' מז אות ב-ג {מקורה}
ה/א אמרי יהושע (דומב) ח"ו עמ' קכט, קלא {כיפין ע"ג כיפין - לענין טבילה באמת המים שהיתה מעליהם}
ה/א אנצי"ת ע' בית המקדש הע' 228
ה/א אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' עח
ה/א ביתאל ח"א דף כב ע"א
ה/א בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 26 {מקורה}
ה/א ברור הלכה פסחים יג ע"ב ציון א
ה/א בשבילי ההלכה סי' ה אות ה
ה/א בשבילי השבת - בשבילי ההלכה סי' ה אות ה
ה/א בתי כהונה (תצו) בית דין דף עד ע"ד
ה/א דגל ישראל תמוז תרפח עמ' 22 {הר הבית היה מקורה}
ה/א דרישת ציון (תשסב) עמ' 163
ה/א דרך הקודש (תשסז) עמ' פה
ה/א הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' קא
ה/א המקדש וקדשיו עמ' קעח, רו
ה/א הרי בשמים (הורוביץ) ח"ה עמ' קסד
ה/א ואתה תחזה ח"ג
ה/א ושכנתי בתוכם עמ' קמד
ה/א חזון יחזקאל מנחות פ"ט ה"י {הר הבית אינו מעצם המקדש}
ה/א חכמת גרשון עמ' רלב-רלג
ה/א לקוטי שיחות חלק ל עמ' 69-70
ה/א מאור הקודש מנחות ח"ב עמ' קעד
ה/א מוריה גל' ריז עמ' עה-עז {מקורה}
ה/א מורשה חי"א עמ' 71 {כולו מקורה}, 78 {סטיו לפנים מסטיו}
ה/א מנוחת אליהו ח"ג
ה/א מעמד האשה עמ' 159
ה/א מעשה רקח
ה/א מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' שפח, שצ, ח"ב עמ' קז
ה/א מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' תקפב
ה/א מקדש הקודש (תשסח) סי' קג-קד
ה/א מרגליות הים סנהדרין ב ע"א אות לב {מעשי למלך}
ה/א משנת יעקב
ה/א משנת ראשונים (בארי)
ה/א נועם ח"ג עמ' שיב-שיג, חכ"ב עמ' רמ
ה/א פאר הלבנון ח"א סי' כד אות ב, ו, סי' כה אות ד
ה/א פאר הלבנון ח"ב סי' א אות א, ה {מקורה}
ה/א פני אברהם (שפירא) עמ' רסז {מרכה"מ}
ה/א קדושת הר עמ' רמט
ה/א קול יהודה (גרשוני) עמ' כח
ה/א קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קל-קלא
ה/א קול צופיך עמ' ט, קפח
ה/א קרית אריאל עמ' ע
ה/א קרית מלך
ה/א רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רכה
ה/א שו"ת מהרלב"ח סי' קמב
ה/א שלטי הגבורים עמ' מ
ה/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רנז
ה/א שערי היכל זבחים עמ' תצז הערה 8 {וכולו היה מקורה - לא בדווקא}
ה/א שערי המקדש סי' יח אות ו, סי' כז אות א, ג
ה/א תורת החוף ימים סי' לד אות יב
ה/א תורת העולה עמ' ח, כב
ה/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' רנ-רנא {הר הבית - בהמ"ק נבנה על הר, וכן באדם ענייני הקדושה צריכים לתפוס מקום גבוה, וצריך לנהוג ביהדות בצורה גלויה ורוממות}
ה/א תשובות ופסקי מהרי"ט החדשים עמ' רסו-רע
ה/ב אם המלך עמ' פד
ה/ב אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' ריג
ה/ב בכור שאול (תשסט) עמ' לו
ה/ב בכור שאול (תשעד) עמ' עא
ה/ב הקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קפט {כ"מ}
ה/ב ושכנתי בתוכם עמ' קמד-קמו
ה/ב זכרון יהודה (גרינוולד, תרפג) סי' רעא
ה/ב מגן גבורים (או"ח) סי' קמז ס"ק ב
ה/ב מורשה חי"א עמ' 58
ה/ב מקדש הקודש (תשסח) סי' קה
ה/ב משכנות לאביר יעקב ח"ב דף כב ע"ב
ה/ב תורת העולה עמ' לד
ה/ג אביר יעקב (אביגדור) דף כז ע"א {כ"מ - הסורג מתיר טלטול}
ה/ג אגרות משה או"ח ח"א סי' לט {כ"מ}, ח"ב סי' קיג
ה/ג אור הישר [מל"מ הל' ביא"מ פ"ג ה"כ]
ה/ג אור המאיר (קובץ) ח"ב עמ' 15
ה/ג אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קצד {ויאבל חל וחומה, עשר אמות גובה}
ה/ג ביצחק יקרא (תשמט) עמ' קמה
ה/ג בכור שאול (תשסט) עמ' לו-לח
ה/ג בכור שאול (תשעד) עמ' עב
ה/ג דרך הקודש (תשסז) עמ' מו, קכג
ה/ג האיר ממזרח הושענות כמנהג הספרדים עמ' י {חיל לפנים מן החומה}
ה/ג האיר ממזרח חמש מגילות עמ' קפו {מקום החיל לפנים מחומת הר הבית}
ה/ג הדר איתמר עמ' רנד-רנו {לא היתה בר שורא}
ה/ג המקדש וקדשיו עמ' קצב
ה/ג הר המלך ח"ז עמ' צ
ה/ג הרמב"ם כמחנך עמ' 245
ה/ג ואתה תחזה ח"ג
ה/ג ושכנתי בתוכם עמ' קמו-קמז
ה/ג חסדי דוד ח"ה עמ' תקעד
ה/ג ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' שכג {כ"מ}
ה/ג כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' קח-קט
ה/ג מורשה חי"א עמ' 74-76 {חל}
ה/ג מנוחת אליהו ח"ג
ה/ג מנחת חינוך ח"ג עמ' ד-ה
ה/ג מעין נצח ח"א סי' סו
ה/ג מעיני המים
ה/ג משכן בצלאל ח"א סי' יח
ה/ג נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קפו
ה/ג נזר אברהם מכות ועדות עמ' קמו
ה/ג סוכת דוד סוכה עמ' תיב {כ"מ}
ה/ג עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' שכז
ה/ג על גדות ים התלמוד עמ' 256-257
ה/ג פני משה (שלז')
ה/ג קרית אריאל עמ' סט-ע {כ"מ}
ה/ג רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"א הי"ז
ה/ג רנת יצחק חמש מגילות עמ' קעד
ה/ג שו"ת הרמ"ע השלם עמ' קפח {כ"מ - טלטול בשבת}
ה/ג שלטי הגבורים עמ' מא
ה/ג שרשים במועדות עמ' רצז
ה/ג תורת העולה עמ' כט
ה/ג תשובות ופסקי מהרי"ט החדשים עמ' רע-רעא
ה/ד אנצי"ת ע' בית המקדש הע' 223
ה/ד אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' סז
ה/ד אשר למלך
ה/ד באר שרים (שלזינגר) במדבר פ' מסעי סי' ד אות ג {שערים במערב}
ה/ד ביצחק יקרא (תשמט) עמ' קמו
ה/ד בכור שאול (תשסט) עמ' לח
ה/ד בכור שאול (תשעד) עמ' עב-עד
ה/ד גור אריה שמות פ' כה הע' 143
ה/ד דרך הקודש (תשסז) עמ' מו, קכו, קסו, קע, קעד
ה/ד הבית השני בתפארתו עמ' קפו
ה/ד הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' עג
ה/ד המקדש וקדשיו עמ' קעה
ה/ד ושכנתי בתוכם עמ' קמז-קמח
ה/ד חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' שב
ה/ד חזו"א נגעים סי' יב ס"ק ו
ה/ד כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' קטו
ה/ד לקוטי שיחות חי"ח עמ' 212
ה/ד מאור הקודש מנחות ח"ב עמ' קעג
ה/ד מאמר המלך
ה/ד מוריה גל' רט עמ' סג {העזרה היתה רה"ר בגלל פתחיה}
ה/ד מורשה חי"א עמ' 75 {חל}
ה/ד מילי דמרדכי
ה/ד מנחת חינוך ח"ג עמ' ד
ה/ד מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' קא
ה/ד מקדש הקודש (תשסח) סי' קו
ה/ד ניר לדוד
ה/ד נשמה של שבת עמ' 241 {האם המדות הן לעיכובא}
ה/ד עטרת צבי (שפלטר) ח"א סי' יח
ה/ד עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' ג
ה/ד תורת הקדש ח"ב עמ' ה
ה/ד תחומין ח"ג עמ' 425
ה/ד תשובות ופסקי מהרי"ט החדשים עמ' רעב
ה/ה אלומות יוסף (תשנ) עמ' כח {שער מזרחי מצופה נחושת}
ה/ה אם למסורת (ביא') עמ' 45
ה/ה בכור שאול (תשסט) עמ' לח-מא
ה/ה בכור שאול (תשעד) עמ' עד-עז
ה/ה ברור הלכה סוטה ח ע"א ציון א פסקה א
ה/ה הבית השני בתפארתו עמ' קמז, שעו
ה/ה הר המלך ח"ז עמ' צא
ה/ה התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' קכה
ה/ה ושכנתי בתוכם עמ' קמח-קמט
ה/ה יד פשוטה אהבה עמ' תרעב
ה/ה מנוחת אליהו ח"ג
ה/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' עג-עד
ה/ה מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' תסב
ה/ה מקדש הקודש (תשסח) סי' קז
ה/ה קרית מלך
ה/ה רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שעג
ה/ה שערי היכל יומא מערכה פא {נחושת בשער נקנור}
ה/ה שפתי מלך
ה/ה תורת הקדש ח"ב עמ' ב
ה/ה תשובות ופסקי מהרי"ט החדשים עמ' רעב-רעג
ה/ו אגרא לישרים סי' ז
ה/ו אנצי"ת ע' בית המקדש הע' 229
ה/ו אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' סו
ה/ו ביצחק יקרא (תשמט) עמ' קמו
ה/ו בכור שאול (תשסט) עמ' מא
ה/ו בכור שאול (תשעד) עמ' עז
ה/ו הבית השני בתפארתו עמ' סא
ה/ו הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' לט
ה/ו המקדש וקדשיו עמ' קעז
ה/ו חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' לו אות ו
ה/ו כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' קיב
ה/ו מנוחת אליהו ח"ג
ה/ו מקדש הקודש (תשסח) סי' קח
ה/ו עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' כז
ה/ו על גדות ים התלמוד עמ' 257, 256
ה/ו שם טוב - השלמה
ה/ו תחומין חט"ז עמ' 477
ה/ז אור שמח
ה/ז אסופות ב עמ' ח
ה/ז ביצחק יקרא (תשמט) עמ' קמו
ה/ז בכור שאול (תשסט) עמ' מא
ה/ז בכור שאול (תשעד) עמ' עז
ה/ז גבורת יצחק חגיגה עמ' ריח
ה/ז דגל ישראל תמוז תרפח עמ' 22 {האם היה שער לעזרת נשים}
ה/ז ושכנתי בתוכם עמ' קמט-קנ
ה/ז חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' קב
ה/ז חקל יצחק (שו"ת) עמ' רכט
ה/ז ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' רצח
ה/ז להורות נתן מועדים ח"ד עמ' רנט
ה/ז מוריה גל' ריז עמ' עז {לשכות לא היו מקורות}
ה/ז מרגניתא דר"מ
ה/ז נועם ח"ג עמ' שיא {או"ש}
ה/ז נתן פריו מגילה עמ' נא
ה/ז עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' ג
ה/ז פאר הלבנון ח"ב סי' ד אות א
ה/ז צורת הבית סי' עא ס"ק ז
ה/ז קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קלא
ה/ז שערי טהר ח"ב שער ד סי' לד אות ו, ח"ג שער ג סי' טז אות א
ה/ז תורת החוף ימים סי' לד אות יב
ה/ז תורת העולה עמ' כט, לז
ה/ח אבני ציון ח"ג עמ' כז
ה/ח אור חדש (בלומ') דף קיד ע"ב {לשכת השמן}
ה/ח ושכנתי בתוכם עמ' קנ-קנא
ה/ח חקל יצחק (שו"ת) עמ' קכג
ה/ח להורות נתן על התורה ח"א עמ' קיא
ה/ח לקט מנחם (תרעא) דף ט ע"ד, י ע"א {לשכת בית שמניא - רה"ר}
ה/ח מועדים וזמנים ח"ב סי' קלט
ה/ח מי באר (יעקבזון) חנוכה (תשנז) עמ' כב-כג
ה/ח מקדש הקודש (תשסח) סי' קט-קי
ה/ח משמר הלוי עמ' פו
ה/ח משנת ראשונים (בארי)
ה/ח נתן פריו חנוכה עמ' כז {השמנים היו בלשכת בית שמניא ולא בהיכל}
ה/ח נתן פריו חנוכה עמ' קלו
ה/ח שם טוב - השלמה
ה/ח שמן ראש חנוכה ח"ב עמ' קא
ה/ח שעורי יומא דף טז ע"א ד"ה ועוד יותר
ה/ח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' פו
ה/ח שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' נה
ה/ח שערי טהר ח"ב שער א סי' ד אות ז
ה/ח תורת העולה עמ' לח
ה/ט אגרות משה או"ח ח"א סי' לט
ה/ט אורה ושמחה הל' לולב פ"ח ס"ק צו
ה/ט אורח משפט עמ' מו
ה/ט אחר האסף עמ' קפד
ה/ט אם למסורת (ביא') עמ' 50
ה/ט אנצי"ת ע' בית המוקד הע' 1-2, 5, 13, 41
ה/ט באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קנט
ה/ט בד קודש (פוברסקי) ח"א דף פח ע"ב
ה/ט בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' כב
ה/ט בית ישראל (הורוביץ) אהע"ז סי' כח
ה/ט בכור שאול (תשסט) עמ' מא-מב
ה/ט בכור שאול (תשעד) עמ' עח
ה/ט בני בנים ח"א עמ' ז-י, יד
ה/ט ברור הלכה יומא טו ע"ב ציון ב
ה/ט ברור הלכה יומא כה ע"א ציון ג
ה/ט דרך הקודש (תשסז) עמ' קכו, קעז, קפ
ה/ט הגהות רימ"א
ה/ט הגהות רימ"א {כ"מ}
ה/ט ושכנתי בתוכם עמ' קנא-קנב
ה/ט חדשים גם ישנים עמ' 24
ה/ט חזו"א או"ח סי' קכו ס"ק טז
ה/ט חי' ר"י עמדין
ה/ט כתבי ר' אייזיק עמ' קטו
ה/ט להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' כג
ה/ט מילי דמרדכי
ה/ט מנוחת אליהו ח"ג
ה/ט מנחת יהודה וירושלים עמ' 31, 37
ה/ט מקדש הקודש (תשסח) סי' קיא
ה/ט משנה הלכות ח"ז סי' יב, סי' מב {שלא יהיו מעורבבים}, מהדו"ת ח"ד עמ' כח
ה/ט משנת ראשונים (בארי)
ה/ט נועם חכ"ב עמ' רמט
ה/ט נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' קכב
ה/ט עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' כו, לז
ה/ט פאר הלבנון ח"א סי' יד אות ה
ה/ט שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' תפד
ה/ט שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קל
ה/ט שערי היכל יומא מערכה מה {מקום בית המוקד}
ה/ט שרידי אש ח"א עמ' יט, רטז
ה/ט תורת העולה עמ' לט
ה/ט תחומין ח"ב עמ' 159, חט"ו עמ' 467
ה/ט תשובות ופסקי מהרי"ט החדשים עמ' רעב
ה/ט תשובות ופסקי מהרי"ט החדשים עמ' רעג-רעד
ה/י אור המאיר (שפירא) סי' עג אות ג
ה/י אור ליהודה (תשנט) עמ' יג {קרקעה שוה לקרקע העזרה}
ה/י אנצי"ת ע' בית הטבילה הע' 1, 29, ע' בית המוקד הע' 19, 52-54
ה/י אפיקי מגינים זבחים סי' כז
ה/י אשישות חיים
ה/י ביצחק יקרא (תשמט) עמ' קמו
ה/י בכור שאול (תשסט) עמ' מב
ה/י בכור שאול (תשעד) עמ' עט-פא
ה/י ברור הלכה יומא טו ע"ב ציון ב
ה/י דרך הקודש (תשסז) עמ' קפ
ה/י דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תרלו
ה/י ושכנתי בתוכם עמ' קנב-קנה
ה/י חזו"א על הרמב"ם
ה/י להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' לב
ה/י מאור הקודש מנחות ח"ב עמ' קי
ה/י מילי דמרדכי
ה/י מעשה רקח
ה/י מרגניתא דר"מ
ה/י משנת ראשונים (בארי)
ה/י נתן פריו מגילה עמ' תכב
ה/י פאר הלבנון ח"א סי' יד אות ה
ה/י שער דלתי הלבנון סי' ד {ובאו בה פריצים וחללוה}
ה/י שערי היכל יומא מערכה כב {מקום לשכת הטלאים}, כה {מקום לשכת עושי לחה"פ}
ה/י תורת העולה עמ' לט
ה/י תורת העולה עמ' לט, מח
ה/י תורת הקדש ח"א עמ' לו
ה/יא אור הישר
ה/יא אנצי"ת ע' בית הטבילה הע' 2, 12, 29
ה/יא אפיקי מגינים זבחים סי' כז
ה/יא ואתה תחזה ח"ג
ה/יא טהרת יו"ט חי"ח עמ' ו
ה/יא טהרת יו"ט חי"ט עמ' קיז {יורדים לבית הטבילה}
ה/יא מאור הקודש מנחות ח"ב עמ' קו {אהא"ז}, קי
ה/יא מנוחת אליהו ח"ג
ה/יא מנחת יהודה וירושלים עמ' 138
ה/יא מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' קנד
ה/יא משנת ירושלים עמ' צב, קצח
ה/יא נזר הקדש (רזין) מנחות דף קמז ע"ב
ה/יא עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' כח, מח {אהא"ז}
ה/יא פאר הלבנון ח"א סי' כג אות ח
ה/יא תורת העולה עמ' לט, מח
ה/יא תורת הקדש ח"ב עמ' ה
ה/יב אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ד ס"ק יח
ה/יב אנצי"ת ע' אחורי בית הכפורת הע' 1, 8, ע' בין האולם הע' 2, ע' בית המקדש הע' 225
ה/יב אסופות ב עמ' ט
ה/יב בית אהרן וישראל גל' סב עמ' קיב {מאה אמה אורך}
ה/יב בכור שאול (תשסט) עמ' מב
ה/יב בכור שאול (תשעד) עמ' פא
ה/יב דרך הקודש (תשסז) עמ' קנג
ה/יב היכל צמח
ה/יב ושכנתי בתוכם עמ' קנה-קנו
ה/יב זכרון מנחם (מיארה) {על רשב"א ביצה כ}
ה/יב כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' קי
ה/יב מנחת חינוך ח"ב עמ' עד
ה/יב מעשה רקח
ה/יב מקדש הקודש (תשסח) סי' קיב-קיג
ה/יב עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' ג
ה/יב על גדות ים התלמוד עמ' 256
ה/יב צורת הבית סי' עד ס"ק א
ה/יב שם טוב - השלמה
ה/יב תורת העולה עמ' כ
ה/יב תשובות ופסקי מהרי"ט החדשים עמ' רעה
ה/יג אור הישר [לח"מ הל' תמידין פ"ב ה"ח ועיוה"כ פ"ג ה"ב]
ה/יג אנצי"ת ע' בית המטבחים הע' 6, 7, 31, 41, ע' בית המקדש הע' 227
ה/יג אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' ריד
ה/יג אפיקי מגינים זבחים סי' כז
ה/יג ביצחק יקרא (תשמט) עמ' קמו
ה/יג בכור שאול (תשעד) עמ' פא
ה/יג הבית השני בתפארתו עמ' שכא, שכד, שכט
ה/יג המקדש וקדשיו עמ' קמ
ה/יג הר המלך ח"ז עמ' צא-צב
ה/יג זבח טוב שער ח סי' ח
ה/יג חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' קנו
ה/יג חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד זבחים נח ע"א]
ה/יג כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' קי
ה/יג מילי דמרדכי
ה/יג מנחת יהודה וירושלים עמ' 82
ה/יג מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' רנג
ה/יג משנת ראשונים (בארי)
ה/יג עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' קלז
ה/יג עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' ג
ה/יג עלה יונה עמ' רפב
ה/יג עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 564
ה/יג קול יהודה (גרשוני) עמ' יד
ה/יג קרית מלך
ה/יג שלטי הגבורים עמ' עד
ה/יג שערי היכל יומא מערכה כד {רוב המזבח בדרום}
ה/יג תורת העולה עמ' י
ה/יג תורת הקדש ח"ב עמ' ה
ה/יג תחומין ח"ו עמ' 455
ה/יג תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שז (נה) {שמונה וכו' - התורה ענינה ארבעה חיתין נגד ארבעה חיתין במקדש}
ה/יג תשובות ופסקי מהרי"ט החדשים עמ' רעו
ה/יד אנצי"ת ע' בית המטבחים הע' 7, 41, 46, 52, 83, 84, 88, 90, 91, 94, ע' בית המקדש הע' 227
ה/יד ארצות החיים סי' ח ארץ יהודה אות יב עמ' קע {כל העזרה כשרה לשחיטה}
ה/יד בכור שאול (תשעד) עמ' פא
ה/יד ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' מט {ושם שוחטים}
ה/יד הבית השני בתפארתו עמ' שכא, שכד
ה/יד המקדש וקדשיו עמ' קמ
ה/יד זבח טוב שער ח סי' ח
ה/יד חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' קנז
ה/יד כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' קי
ה/יד מילואים למנחת יהודה וירושלים (נדפסו בסו"ס הל' ביה"ב, קלר) עמ' 164
ה/יד מילי דמרדכי
ה/יד מקדש הקודש (תשסח) סי' קיד
ה/יד נמוקי חיים עמ' רנב
ה/יד עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' קלג, קלח
ה/יד עלה יונה עמ' רפב
ה/יד קדושת הר עמ' קמו
ה/יד קול יהודה (גרשוני) עמ' יד
ה/יד תחומין ח"ו עמ' 455
ה/טו אור הישר [לח"מ הל' מחו"כ פ"ד ה"ב]
ה/טו אור תורה (בלומ') דף מג ע"ב
ה/טו אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ג ס"ק ח, פ"ד ס"ק יח
ה/טו אמרות יצחק תנינא עמ' קסב {מזבח רובו בדרום}
ה/טו אמת ליעקב מועד עמ' שלא-שלג
ה/טו אנצי"ת ע' בית המטבחים הע' 7, ע' בית המקדש הע' 227
ה/טו אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' סח
ה/טו אפיקי מגינים זבחים סי' כו-כז
ה/טו בדבר מלך ח"ח עמ' מה
ה/טו ביצחק יקרא (תשמט) עמ' קמו
ה/טו דרך הקודש (תשסז) עמ' ריד
ה/טו המקדש וקדשיו עמ' קמח
ה/טו זבח טוב שער ח סי' ח
ה/טו זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' קיז
ה/טו חזו"א נגעים סי' יב ס"ק ו
ה/טו חזו"א על הרמב"ם
ה/טו חי' הריצ"ד
ה/טו חי' חפץ חיים
ה/טו יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' קע
ה/טו יד יצחק (זלזניק) עמ' ח
ה/טו כלי טהור עמ' כד
ה/טו כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' קי
ה/טו מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' קלב
ה/טו מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף מג ע"ב
ה/טו מנחת חינוך ח"ב עמ' ב
ה/טו מנחת יהודה וירושלים עמ' 16
ה/טו מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' נ, קמט
ה/טו מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' קנז-קנח
ה/טו מקדש דוד קדשים סי' א ס"ק ד במנחת מרדכי, סי' ז ס"ק א
ה/טו מקדש הקודש (תשסח) סי' קטו
ה/טו מראה כהן זבחים עמ' קסז {בין מקום הטבעות}
ה/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/טו משנת יעקב
ה/טו עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' שג
ה/טו פרת חטאת עמ' קעט
ה/טו צורת הבית סי' מג ס"ק ד
ה/טו קדושת הר עמ' קמו, רלא-רלב
ה/טו קול יהודה (גרשוני) עמ' יד
ה/טו קרבן אליצור דף סה ע"ב
ה/טו רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' כא
ה/טו שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' קמט
ה/טו שלמי יוסף יומא ח"א עמ' שסד-שסה
ה/טו שמחה לאיש (אלישר) דף ד ע"ד {מל"מ}
ה/טו שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' ש
ה/טו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שצו
ה/טו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' קמה
ה/טו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' קלד, קלט, קמז
ה/טו שערי היכל זבחים עמ' רעד הערה 19 {'צפון' - מצפון למזבח - שער ניקנור אינו בצפון}, עמ' רעו {'צפון' - מצפון למזבח - שיעור תכיפה ב' אמות}, תנו {רוב המזבח בדרום - בכל זאת דינו כצפון}, תנז {הצפון עד כותל המזבח - ולא על המזבח}, תקמ {מכותל האולם - ההיכל אינו מהצפון}
ה/טו שערי היכל יומא מערכה עה {ממערב למזבח לא נקרא צפון}
ה/טו שפת אמת על התלמוד ח"ג דף ב ע"א
ה/טו תורת הקדש ח"א עמ' רכו
ה/טו תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שז (נה) {שמונה וכו' - התורה ענינה ארבעה חיתין נגד ארבעה חיתין במקדש}
ה/טו תשובות ופסקי מהרי"ט החדשים עמ' רנב
ה/טז אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"א ס"ק כג
ה/טז אורי חיים ח"א עמ' נא
ה/טז אנצי"ת ע' בית הטבילה הע' 31
ה/טז הר המלך ח"ז עמ' צב-צד
ה/טז זבח טוב שער ח סי' ה, ח
ה/טז זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' קיז
ה/טז חזו"א על הרמב"ם
ה/טז חי' מהר"ם שפירא ח"ב עמ' רה
ה/טז יד יצחק (זלזניק) עמ' ח
ה/טז ידי משה (בוצק') זבחים סי' צב
ה/טז כלי טהור עמ' כד
ה/טז כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף קנה ע"ג
ה/טז מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף מג ע"ב
ה/טז מנחת חינוך ח"ב עמ' ב
ה/טז מנחת יהודה וירושלים עמ' 115
ה/טז מעשה רקח
ה/טז מקדש דוד קדשים סי' ז ס"ק א במנחת מרדכי, וס"ק ג במנחת מרדכי
ה/טז מראה הפנים יומא דף יח
ה/טז מרגניתא דר"מ [לח"מ מחו"כ פ"ד ה"ב]
ה/טז משנת חיים יומא עמ' רנ
ה/טז משנת יעקב כאן
ה/טז משנת יעקב עבודה עמ' קעב
ה/טז ספרי דבי רב ח"ב עמ' קז-קט
ה/טז צורת הבית סי' מג ס"ק ד
ה/טז ציץ אליעזר ח"ב הקדמה עמ' 12 {ראב"ד}
ה/טז קול יהודה (גרשוני) עמ' יד
ה/טז קרית מלך
ה/טז שארית יעקב (מוסקוביץ) עמ' צח, ק
ה/טז שארית נתן (לוברט)
ה/טז שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' קמט, רמח, תסא
ה/טז שלמי יוסף יומא ח"א עמ' שסד
ה/טז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' קמה
ה/טז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' קלד
ה/טז שערי היכל זבחים עמ' רעד הערה 19 {'צפון' - מצפון למזבח - שער ניקנור אינו בצפון}, עמ' רעו {'צפון' - מצפון למזבח - שיעור תכיפה ב' אמות}
ה/טז תולדות אדם עמ' עח
ה/טז תורת העולה עמ' מ, מה
ה/טז תחומין חכ"א עמ' 80
ה/יז אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קמו
ה/יז אור הישר [מל"מ הל' מעה"ק פ"ו ה"ו, לח"מ הל' תמידין פ"ד ה"א]
ה/יז אור ליהודה (תשנט) עמ' שפט
ה/יז אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ד ס"ק ז
ה/יז איש על העדה (אלאביץ) עמ' 162
ה/יז אנצי"ת ע' בור הגולה הע' 2, ע' בית אבטינס הע' 13, ע' בית הפרוה הע' 6, 8, 9, 26
ה/יז אשישות חיים
ה/יז באר מרים פ"ב ה"ד אות ב
ה/יז בכור שאול (תשסט) עמ' מב-מד
ה/יז בכור שאול (תשעד) עמ' פב-פח
ה/יז ברור הלכה יומא יט ע"א ציון א
ה/יז ברור הלכה יומא כה ע"א ציון א
ה/יז ברור הלכה יומא כה ע"א ציון ג
ה/יז בשולי גליוני עמ' תקי {לשכת הגזית}
ה/יז בשמן רענן ח"ב עמ' רע
ה/יז דקה מן הדקה דף נז ע"א {חצי קודש וחצי חול}
ה/יז דרך הקודש (תשסז) עמ' רד
ה/יז דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תקז
ה/יז הבית השני בתפארתו עמ' קנט, ריב, רכה-רכז, רנד, רנט
ה/יז הדר איתמר עמ' רנו
ה/יז הר המלך ח"ז עמ' צד
ה/יז ואתה תחזה ח"ג
ה/יז ושכנתי בתוכם עמ' קנו-קס
ה/יז חי' הריא"ם עמ' רכא
ה/יז מוריה גל' קז עמ' פט-צב
ה/יז מוריה ט גל' יא (ר"י רכס)
ה/יז מנחת חינוך ח"ג עמ' ג
ה/יז מנחת יהודה וירושלים עמ' 6-4, 86
ה/יז מעדני ביאורים עמ' קנב-קנד
ה/יז מקדש הקודש (תשסח) סי' קטז
ה/יז משנת משה סנהדרין עמ' רלד {סנהדרין}
ה/יז משנת ראשונים (בארי)
ה/יז נחמת המקדש
ה/יז סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 19
ה/יז עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' קפד
ה/יז עטרת צבי (שפלטר) ח"א סי' ג, יב
ה/יז עיצומו של יום סי' ז ס"ק טז
ה/יז עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' ג
ה/יז פאר הלבנון ח"א סי' יד אות ב, ו
ה/יז פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' רפט
ה/יז פרת חטאת עמ' ריט {השמיט לשכת בית אבטינס}
ה/יז קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תקנב, תקנה
ה/יז רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קלח-קלט
ה/יז שארית נתן (לוברט)
ה/יז שלטי הגבורים עמ' קד
ה/יז שעורי יומא דף ח ע"ב ד"ה שם בגמ' ומחליפין
ה/יז שער המלך ח"ב עמ' ריא
ה/יז שערי היכל יומא מערכה כט {מקום לשכת פרהדרין}, מה {לשכת הגזית}
ה/יז שערי טהר ח"ג שער ג סי' טז אות א-ג
ה/יז תהלה לדוד (מן) קדשים סי' ז ס"ק ט
ה/יז תורת העולה עמ' מד
ה/יז תחומין ח"ו עמ' 451, 459
ה/יז תשובות ופסקי מהרי"ט החדשים עמ' רעז-רפג


ו/429 הלכות בית הבחירה פרק ו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ו/רה"פ ביאורי מהרי"ק ורדב"ז
ו/רה"פ בית הבחירה (מקובר)
ו/רה"פ בית מלך (חב"ד) עמ' 119, 115
ו/רה"פ דרך חכמה
ו/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ו/רה"פ הר המוריה (שץ)
ו/רה"פ הרמב"ם המדויק
ו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ו/רה"פ יריעות שלמה (פיינסילבר)
ו/רה"פ כלילא דוורדא
ו/רה"פ מעשי למלך
ו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ו/רה"פ משנת ראשונים (בארי)
ו/רה"פ ס' הבתים ח"ב עמ' רפו, רפז
ו/רה"פ עץ יוסף
ו/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' יב-יג
ו/רה"פ פי' ר"י קאפח
ו/רה"פ רמב"ם הערוך
ו/רה"פ רמב"ם לעם
ו/רה"פ שם טוב
ו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ו/א אגרות משה ח"ח עמ' שד
ו/א אם המלך עמ' פד
ו/א אמר יוסף (אלקלעי) דף כו ע"ג {מל"מ}
ו/א אנצי"ת ע' בית המקדש הע' 233
ו/א בחסד יבנה עמ' מו {הר הבית נקרא מקדש}
ו/א בני בנים ח"א עמ' ט
ו/א דברים אחדים (קלצקין) עמ' ט {העזרה היתה יותר גבוהה מהר הבית - קושיה על פני משה בחגיגה שכתב שהר הבית היה המקום הגבוה ביותר}
ו/א דרך הקודש (תשסז) עמ' ע, פח
ו/א האיר ממזרח הושענות כמנהג הספרדים עמ' עה {המקדש במעלה ההר}
ו/א הבית השני בתפארתו עמ' כ
ו/א הגהות רימ"א
ו/א הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' עו, קמה
ו/א הר"מ במז"ל - קובץ עמ' קפא
ו/א ושכנתי בתוכם עמ' קסא-קסב
ו/א יד פשוטה מדע עמ' תרע
ו/א יחי המלך פרק כה
ו/א יין מלכות (שניאורסון) עמ' 321-326 {במעלה ההר}
ו/א כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' קי
ו/א להורות נתן - שו"ת חי"ב עמ' ח
ו/א להורות נתן מועדים ח"ג עמ' קט
ו/א לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 21, 71
ו/א לשד השמן (לוין, תרפט) דף נז ע"ד {הר הבית נקרא מקדש}
ו/א מורשה חי"א עמ' 76 {חל}
ו/א מחנה יוסף (תשעב) סי' מד אות א
ו/א מנוחת אליהו ח"ג
ו/א מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' קיד
ו/א מרגניתא דר"מ [שו"ת הרדב"ז סי' תרמט, תרצא]
ו/א משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תקמא
ו/א משכן בצלאל ח"א סי' יח
ו/א משנת חיים דברים עמ' ריט
ו/א נתן פריו ב"מ עמ' קמח
ו/א ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' שנה
ו/א ספרי דבי רב ח"א עמ' פט
ו/א פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' רא
ו/א קול צופיך עמ' קי
ו/א שלשה עשר עלי השושנה עמ' 133
ו/א שער המלך
ו/א שערי המקדש סי' כז אות א, ד, ו, סי' לז אות ה
ו/א תורת העולה ח"ב פ' טז
ו/א תורת העולה עמ' מח, קפה
ו/א תורת הקדש ח"ב עמ' ו
ו/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' רנב-רנט
ו/ב אחר האסף עמ' קעג
ו/ב בדרך המלך עמ' רכו
ו/ב בכור שאול (תשסט) עמ' מד
ו/ב בכור שאול (תשעד) עמ' פח
ו/ב בני בנים ח"א עמ' ט
ו/ב ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' צה
ו/ב ושכנתי בתוכם עמ' קסב
ו/ב חזון נחום זרעים ח"ב עמ' קיז
ו/ב חקרי זמנים ח"ג עמ' רע
ו/ב יד פשוטה מדע עמ' תרע
ו/ב יין מלכות (שניאורסון) עמ' 321-326 {במעלה ההר}
ו/ב כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' קי
ו/ב להורות נתן מועדים ח"א עמ' שלה
ו/ב צרור הכסף (גטיניו)
ו/ב תורת העולה עמ' מט, נ
ו/ב תשובות ופסקי מהרי"ט החדשים עמ' רפג
ו/ג אבני נזר יו"ד סי' תנ אות ב
ו/ג אשישות חיים
ו/ג בכור שאול (תשסט) עמ' מד
ו/ג בכור שאול (תשעד) עמ' פט
ו/ג ברור הלכה יומא טז ע"א ציון כ
ו/ג חזו"א או"ח סי' קכו ס"ק טו
ו/ג חסדי דוד ח"ז עמ' תק
ו/ג יד פשוטה מדע עמ' תרע, אהבה עמ' תפז
ו/ג יין מלכות (שניאורסון) עמ' 321-326 {במעלה ההר}
ו/ג כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' קי-קיא
ו/ג להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' פו
ו/ג לחם חקי עמ' קלא
ו/ג מקדש הקודש (תשסח) סי' קיז
ו/ג נתן פריו סוכה עמ' רמ
ו/ג עטרת צבי (שפלטר) ח"א סי' ב
ו/ג עיר הקודש והמקדש ח"ה עמ' יט
ו/ג עצי אלמוגים סי' קסה ס"ק ה
ו/ג פני משה (שלז')
ו/ג שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תנז
ו/ג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רנו
ו/ג שערי היכל יומא מערכה כג {גובה עזרת כהנים}
ו/ג תורת העולה עמ' מט, נ
ו/ג תורת לויים דף כז ע"ג
ו/ד אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ד ס"ק ל
ו/ד אנצי"ת ע' אוטם הע' 5, ע' אולם הע' 8, 41, ע' בין האולם הע' 8, 12, 13
ו/ד ארץ יהודה
ו/ד ביצחק יקרא (תשמט) עמ' קמו
ו/ד בכור שאול (תשסט) עמ' מד
ו/ד בכור שאול (תשעד) עמ' צ
ו/ד ברכת אליהו (דווייך) מהדורא בתרא דף קז ע"ד
ו/ד דברות משה פסחים עמ' קפט
ו/ד הבית השני בתפארתו עמ' שפד
ו/ד הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' עו, קמה
ו/ד ולבש הכהן (חמצי) פ' יתרו דף קג ע"ג
ו/ד ושכנתי בתוכם עמ' קסב-קסד
ו/ד חזיונות יוסף דף ס ע"ד
ו/ד חי' הראי"ה
ו/ד יד פשוטה מדע עמ' תרע
ו/ד יין מלכות (שניאורסון) עמ' 321-326 {במעלה ההר}
ו/ד לקוטי שיחות ראה תשדם
ו/ד מעיני המים
ו/ד מעשה רקח
ו/ד מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' רנה
ו/ד משיב מלחמה (תשמג) ח"א עמ' קלג
ו/ד עבודת המקדש (כהן) ח"ב עמ' קיד
ו/ד עצי אלמוגים סי' קסה ס"ק ה
ו/ד קדושת הר עמ' קלד
ו/ד קרית מלך
ו/ד שלטי הגבורים עמ' קכו {ראב"ד}
ו/ד שם משמעון (סטרליץ) עמ' קמב
ו/ד שפתי דעת ח"ג עמ' קכח
ו/ד תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' רנב-רנז
ו/ה אמונת יהושע עמ' רסו
ו/ה בדי הארון (הכהן) עמ' 183
ו/ה ביצחק יקרא (תשמט) עמ' קמו
ו/ה בכור שאול (תשסט) עמ' מד-מה
ו/ה בכור שאול (תשעד) עמ' צ
ו/ה דליית הכרם עמ' תתתכב
ו/ה הגהות עמק המלך
ו/ה הר המלך ח"ה עמ' סה
ו/ה ואתה תחזה ח"ג
ו/ה ושכנתי בתוכם עמ' קסד-קסה
ו/ה חי' הגרי"ז דף סא ע"א
ו/ה יד פשוטה מדע עמ' תרע, אהבה עמ' מג
ו/ה ירושלים דדהבא עמ' קמג
ו/ה לב טהור עמ' קב
ו/ה לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 72
ו/ה מחנה יוסף (תשעב) סי' מד אות א
ו/ה מי טהרה עמ' מד {מפני זה עשו כותל}
ו/ה מים טהורים עמ' תרסב {כדי שיראה פתח ההיכל}
ו/ה מנחת אריאל מנחות עמ' קנא
ו/ה מקדש דוד קדשים סי' א ס"ק ד במנחת מרדכי
ו/ה מקדש הקודש (תשסח) סי' קיח
ו/ה מקורות לפסקי הרמב"ם
ו/ה פני מלך במדבר עמ' קע {רואה פתח ההיכל}
ו/ה פני משה (שלז')
ו/ה פרת חטאת עמ' קעד, קעו {פתח ההיכל - לא פתח קה"ק}, קעח-קעט, רנז {כהן רואה בשעה שמזה}
ו/ה שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' שפט
ו/ה שלמי שמחה ח"ה עמ' רלא
ו/ה שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' שכד
ו/ה שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תרעא
ו/ה שערי היכל יומא מערכה כג {הכותל נמוך}
ו/ה שערי המקדש סי' מג אות ב
ו/ו אנצי"ת ע' אולם הע' 8
ו/ו בדבר מלך ח"א
ו/ו בדבר מלך ח"א עמ' כג
ו/ו ביצחק יקרא (תשמט) עמ' קמו
ו/ו ביתאל ח"א דף כב ע"א
ו/ו השמטה לבאורי מהרי"ק ורדב"ז (נדפסה בעמוד שאחרי ההקדמה)
ו/ו חכמת גרשון עמ' קנז
ו/ו יד פשוטה אהבה עמ' תפז
ו/ו כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' קלא {מל"מ}
ו/ו לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' כו
ו/ו מועדים וזמנים ח"ה סי' שנא
ו/ו מעשה רקח
ו/ו משנת יעקב זמנים ח"א עמ' קפח-קפט
ו/ו ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' שנג
ו/ו עטרת צבי (שפלטר) ח"א סי' ב
ו/ו צפנת פענח
ו/ו שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 3 {מל"מ}
ו/ו שמועת חיים ערכין ח"א עמ' שסז
ו/ו שערי המקדש סי' מה אות ה
ו/ו תורת העולה עמ' נא
ו/ו תורת הקדש ח"א עמ' רנה, ח"ב עמ' ח, עג, עט
ו/ו תורת לויים דף כז ע"ג
ו/ז אבן ישראל (פישר)
ו/ז אבן ישראל עה"ת (לפני תשנט) עמ' נא
ו/ז אבן ישראל עה"ת (תשסב) עמ' עב
ו/ז אבן ישראל עה"ת (תשסז) עמ' נא
ו/ז אור הישר [מל"מ לעיל פ"א ה"ט, אור הישר ירושלמי פסחים פ"ז הי"ב]
ו/ז אור ליהודה (תשנט) עמ' יא, יד, יז, יט
ו/ז אור שמח
ו/ז אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ד ס"ק ז
ו/ז אוריתא יד עמ' צט
ו/ז אמונת יהושע עמ' אלף יא {או"ש}, אלף טו, אלף כד
ו/ז אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קצה
ו/ז אנצי"ת ע' גגין הע' 5 {מל"מ}, 30, 39, 44, 45, 60, 62
ו/ז באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ה עמ' צא-צב
ו/ז בדבר מלך ח"ד עמ' קא
ו/ז בית אהרן (צוקרמן) עמ' רפז
ו/ז בית אהרן וישראל גל' מו עמ' קמ {או"ש}
ו/ז ברור הלכה יומא כה ע"א ציון ג
ו/ז ברור הלכה פסחים פא ע"ב ציון ה, פה ע"ב ציון ט
ו/ז ברכה למנחם עמ' 120, 161
ו/ז גור אריה ויקרא פ' ו הע' 137
ו/ז דביר הקודש זבחים עמ' רג
ו/ז דברות אליהו ח"ה עמ' כ {עליות - לענין בית כנסת}
ו/ז דקה מן הדקה דף נז ע"א {מל"מ}
ו/ז הבית השני בתפארתו עמ' קנח
ו/ז הדר איתמר עמ' רנב {גגות}
ו/ז הדרום חי"ב עמ' 45
ו/ז התקופה והגאולה (תשסה) עמ' 132
ו/ז ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ו עמ' שכח {אבן האזל}
ו/ז חוקת עולם עמ' 139-142 {גגות}
ו/ז חזון נחום זרעים ח"ג עמ' כז
ו/ז חי' הגר"מ והגרי"ד
ו/ז חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' יט, כט
ו/ז חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' שלז
ו/ז חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' קב
ו/ז חיל המקדש סי' ב אות ג
ו/ז חכמת גרשון עמ' ריג
ו/ז יבול היובלות עמ' 117
ו/ז יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' פב
ו/ז ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תסו
ו/ז ימין משה עמ' קמב
ו/ז להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' יז ע"ב
ו/ז מאור הקודש מנחות ח"ב עמ' קד {או"ש}
ו/ז מאור תורה (שנגהי) חוב' ב עמ' נד
ו/ז מוריה גל' רלג עמ' קיא {או"ש}
ו/ז מחשבת הקודש ח"א דף סה ע"ב {או"ש}, ח"ב דף יט ע"א-ע"ב
ו/ז מלחמות יהודה דף פח ע"א
ו/ז מנוחת אליהו ח"ג
ו/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' עג, קסא, ח"ג עמ' ב, ו, ס
ו/ז מנחת יהודה וירושלים עמ' 116-117
ו/ז מנחת צבי (שפיץ) ח"א דף לב
ו/ז מסורה ח"ז עמ' יט
ו/ז מקדש הקודש (תשנד)
ו/ז מקדש הקודש (תשסח) סי' קיט-קכה
ו/ז מרגניתא דר"מ
ו/ז משבצות זהב ירמיהו עמ' תרסא
ו/ז משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תקמא, תקפה, תקפח {או"ש}, תקצד
ו/ז משכן בצלאל ח"א סי' טו-יח
ו/ז משנת יעקב
ו/ז משנת ירושלים עמ' קיח, קכא {או"ש}, קכג, קכד {או"ש}, קכט, קלח {או"ש}, קנ {או"ש}, קנט {או"ש}, קצא {או"ש}, ר, רז
ו/ז משפטי עזיאל ח"ו עמ' כח
ו/ז נועם חי"א עמ' נח {אור שמח}
ו/ז נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קפה
ו/ז נזר אברהם מכות ועדות עמ' קמה
ו/ז נחלי אפרסמון
ו/ז נחלת שמואל דף נו ע"ד
ו/ז נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"א סי' כא אות סח
ו/ז נחמת המקדש [משנת המעשר (סוף ציץ אליעזר ח"ב) פ"ג מ"ז]
ו/ז ניר לדוד
ו/ז ס' השבי"ט עמ' נח
ו/ז ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תעח, תפא-תפב
ו/ז עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' קכג
ו/ז עבודת לוי (רוד') דף ג ע"א
ו/ז עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' קפב
ו/ז ענפי ארז (זי') דף לג ע"ג {או"ש}
ו/ז פאר הלבנון ח"א סי' יד אות א, ה, סי' טו אות א
ו/ז פרחי אהרן עמ' 33
ו/ז ציץ אליעזר ח"ב סי' כא אות ה, משנת המעשר פ"ג מ"ז
ו/ז קדושת הר עמ' קמג {מעשי למלך}
ו/ז קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תשלד {או"ש}, תשנא, תשנד
ו/ז קובץ חי' תורה (סול') עמ' קלט
ו/ז קול צופיך עמ' מה {אור שמח}
ו/ז רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' מג, ח"ד עמ' שמח
ו/ז רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ד ה"ג מקור 32 {או"ש}, פ"ט ה"א מקור 51 {או"ש}
ו/ז רנת יצחק פ' חלק עמ' שכב {מל"מ}
ו/ז שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' שז
ו/ז שו"ת השבי"ט ח"א עמ' עו, צא
ו/ז שלמי שמחה ח"א עמ' לו, מד
ו/ז שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' שמג {או"ש}
ו/ז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' צד, צח
ו/ז שערי היכל זבחים עמ' תמב {תוכם חול - לכל דבר}
ו/ז שערי היכל יומא מערכה מה {קדושת הלשכות}
ו/ז שערי המקדש סי' לב אות א, ג-ד, סי' מב אות ח
ו/ז שערי טהר ח"א שער ג סי' ה אות א, סי' ו אות ב, ח"ג שער ג סי' טז אות ב, ד, סי' יז אות ב
ו/ז שערי יצחק (תשיז) עמ' רעט
ו/ז תורת המדינה עמ' 282-283 {גגין ועליות}
ו/ז תורת הקדש ח"ב עמ' ח, צה, צז
ו/ח אהל יהושע (הלר) עמ' 13
ו/ח אור הישר [נועם ירושלמי כלאים פ"ג]
ו/ח אור המאיר (קובץ) ח"ב עמ' 147
ו/ח אור יעקב פסחים דף 38
ו/ח אור תורה (בלומ') דף יט ע"ד
ו/ח אמונת יהושע עמ' תיא, תיד {או"ש}, אלף יז, אלף יט {או"ש}
ו/ח אנצי"ת ע' אכילת קדשים הע' 139, 149, ע' גגין הע' 47, 48
ו/ח אפיקי מגינים זבחים סי' יא
ו/ח ארעא דרבנן (תשעט) עמ' רעד
ו/ח בית אהרן וישראל גל' מו עמ' קמ {שעה"מ - ציון}
ו/ח בית אהרן וישראל גל' צד עמ' לד
ו/ח בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' רפד
ו/ח ברור הלכה יומא כה ע"א ציון ג
ו/ח גבורת יצחק אבות עמ' רנה
ו/ח גור אריה ויקרא פ' ו הע' 137
ו/ח דביר הקודש זבחים עמ' רג
ו/ח דרך הקודש (תשסז) עמ' נו
ו/ח הבית השני בתפארתו עמ' רכו
ו/ח המקדש וקדשיו עמ' רה
ו/ח זכרון בנימין ח"א עמ' נג
ו/ח חי' הגר"מ והגרי"ד
ו/ח חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' כט
ו/ח חיי אברהם (צציק) עמ' קכז-קכח
ו/ח ידי משה (בוצק') הל' ביה"ב סי' כא
ו/ח מאור הקודש מנחות ח"ב עמ' צב
ו/ח מלחמות יהודה דף פב ע"א
ו/ח מנוחת אליהו ח"ג
ו/ח מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רכט {אור שמח}
ו/ח מנחת אליהו (שטיינברג) עמ' ריד
ו/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' עג, קעו, רסו, ח"ג עמ' ב
ו/ח מנחת יהודה וירושלים עמ' 15, 117-116
ו/ח מקדש הקודש (תשנד)
ו/ח מראה הפנים מ"ש דף יז
ו/ח משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תקמא, תקפג
ו/ח משכן בצלאל ח"א סי' טו
ו/ח משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' מח-מט
ו/ח משנת יעקב כאן
ו/ח משנת ירושלים עמ' סט, קעח
ו/ח משפט כהן עמ' קצט ע"ב
ו/ח נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף נח ע"ב
ו/ח נחלי אפרסמון
ו/ח עבודת לוי (רוד') דף ה ע"א
ו/ח ענפי ארז (זי') דף קצא ע"ב
ו/ח פאר הלבנון ח"א סי' ו אות א, ט {או"ש}, יד {או"ש}, סי' ז אות ב, ד {שעה"מ}, ז {שעה"מ}, סי' ח אות ח {שעה"מ}, סי' יד אות ב {שעה"מ}, סי' טז אות כד
ו/ח פרי שמואל מכות עמ' קד
ו/ח קובץ חי' תורה (סול') עמ' קלט
ו/ח קרית מלך
ו/ח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רסא, תו, תח
ו/ח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' לא
ו/ח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' צז {רמב"ם}, צח {או"ש}
ו/ח שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' קנד {או"ש}
ו/ח שערי המקדש סי' לט אות ז, סי' מב אות ח
ו/ח שערי טהר ח"א שער ג סי' ה אות א-ב, ח"ג שער א סי' יא אות ה, סי' יג אות א, ד, שער ג סי' טז אות א-ב, ד, סי' יז אות א, ח"ד שער ג סי' יט אות א-ב, ח"ה שער ב סי' יג אות ה, ח"ו סי' נד אות ג
ו/ח שערי טהר ח"ו סי' נד אות ג דף קלב ע"ג {אוכלים שם ק"ק}
ו/ח שערי יצחק (תשיז) עמ' רעט
ו/ח תהלה לדוד (מן) קדשים סי' ז ס"ק ז
ו/ח תורת הקדש ח"א עמ' רכט {אור שמח}, ח"ב עמ' עז, צד, צז-צט
ו/ח תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' רמז
ו/ח תלפיות ו חוב' א עמ' 465
ו/ט אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' פח
ו/ט אבן ציון עמ' קסא
ו/ט אגרות משה ח"ח עמ' שג
ו/ט אור הישר [אור הישר זבחים כד ע"א]
ו/ט אור ליהודה (תשנט) עמ' יא-יב, כא
ו/ט איש על העדה (סולובייציק) עמ' 324
ו/ט אמונת יהושע עמ' תתצט, אלף ט
ו/ט אמונת עתיך גל' 117 עמ' 134
ו/ט אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קצד-קצה {השמיט דוקא בשווים לקרקע העזרה}
ו/ט אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' ריא {עובי החומה}, רטו
ו/ט אשישות חיים
ו/ט בדבר מלך ח"א כאן, עמ' לב
ו/ט ביצחק יקרא (תשמט) עמ' קמו
ו/ט בית אהרן וישראל גל' צד עמ' לג {השמיט בר טורא}, לד
ו/ט בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' רפג
ו/ט בכור שאול (תשסט) עמ' מה
ו/ט בכור שאול (תשעד) עמ' צ-צב
ו/ט ברור הלכה פסחים פה ע"ב ציון ה, פו ע"א ציון ד
ו/ט ברכה למנחם עמ' 120, 161
ו/ט גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שנ
ו/ט דברי שמואל (ראטה) עמ' שכז
ו/ט דרך הקודש (תשסז) עמ' צד, קצב-קצג
ו/ט הארץ הטובה עמ' 117
ו/ט הדר איתמר עמ' רנב {חלונות ועובי החומה}
ו/ט הדרום חי"ב עמ' 45
ו/ט הלכות עולם (קאראסיק) פסחים כה ע"ג {כ"מ - וצריך לדחוק}
ו/ט המקדש וקדשיו עמ' נד
ו/ט הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' יח ס"ק כג
ו/ט ושכנתי בתוכם עמ' קסה-קסט
ו/ט זהב התרומה מ"ש עמ' קמד
ו/ט חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' מג אות ח
ו/ט חזיונות יוסף דף סא ע"א
ו/ט חי' הגר"י סי' לט
ו/ט חי' הגר"מ והגרי"ד
ו/ט חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' כט, עב
ו/ט חי' הראי"ה
ו/ט חי' הריצ"ד
ו/ט חי' ר' אפרים מרדכי
ו/ט חיי אברהם (צציק) עמ' קכז-קכח, קלא
ו/ט ידי משה (בוצק') הל' ביה"ב סי' כב-כג
ו/ט יערות דבש ח"א עמ' קפג
ו/ט יערי עם דבשי ח"ד מדור ב אות נח
ו/ט להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' כה
ו/ט להורות נתן במדבר עמ' לב
ו/ט להורות נתן מועדים ח"ה עמ' נה
ו/ט לחם חקי עמ' רטז, ריט
ו/ט מאור תורה (שנגהי) חוב' ב עמ' נד
ו/ט מנוחת אליהו ח"ג
ו/ט מנחת חינוך ח"ג עמ' ב, ד-ו
ו/ט מנחת חינוך מצוה שסב (דף ב ע"א-ע"ב)
ו/ט מנחת יהודה וירושלים עמ' 100, 117-116
ו/ט מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רכד ע"ד
ו/ט מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' שמג, תכ
ו/ט מקדש הקודש (תשנד)
ו/ט מקדש הקודש (תשסח) סי' קכו
ו/ט משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תקמא, תקפג, תקפו, תקצג
ו/ט משכן בצלאל ח"א סי' יח
ו/ט משכנות לאביר יעקב ח"ב דף כא ע"ד, כב ע"א
ו/ט משנה הלכות מהדו"ת ח"ד עמ' תה
ו/ט משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' מח-מט
ו/ט משנת ירושלים עמ' קיח, קעג, קפא, רא
ו/ט נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קפה
ו/ט נזר אברהם מכות ועדות עמ' קמה
ו/ט נחלי אפרסמון
ו/ט נחמת המקדש
ו/ט נתן פריו חנוכה עמ' קלג
ו/ט ס' השבי"ט עמ' קיט
ו/ט עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' קכ-קכג
ו/ט עבודת לוי (רוד') דף ו ע"ג
ו/ט עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' מט-נ, נג
ו/ט על גדות ים התלמוד עמ' 265
ו/ט עמק שאלה (טברסקי) עמ' כב
ו/ט פאר הלבנון ח"א סי' יז אות א {עובי החומה}, סי' יח אות ה, י, כ, סי' כ אות ב, סי' כב אות ג, סי' כד אות יא {כולם - שעה"מ}
ו/ט פרי שמואל מכות עמ' קה
ו/ט צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' כ אות ד
ו/ט צפנת פענח
ו/ט קובץ חי' תורה (סול') עמ' קלט
ו/ט שמועת חיים יומא ח"א עמ' רה
ו/ט שמחת הלוי דף ט ע"ב
ו/ט שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' תעח
ו/ט שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' צו, צט
ו/ט שערי המקדש סי' כא אות ו, סי' כב אות ב, סי' כז אות א
ו/ט שערי טהר ח"ג שער ג סי' טז אות ב, סי' יז אות א-ב, ח"ד שער ב סי' ט אות ג, שער ג סי' יט אות ב
ו/ט שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 502
ו/ט תורת הקדש ח"ב עמ' ב, צח
ו/ט תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' רמו-רמז
ו/ט תחומין חט"ז עמ' 466
ו/י אבן ציון עמ' קסא
ו/י אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' קצא
ו/י אורה ושמחה הל' שופר פ"ב ס"ק סה
ו/י אוריתא יד עמ' פה {קרית ספר}
ו/י אישים ושיטות (תשסז) עמ' קנט
ו/י אמונת יהושע עמ' תמב
ו/י אסיפת מחקרים תורניים תשלז עמ' נה
ו/י אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 105-106 {יכולים להוסיף ככל שירצו}
ו/י אפיקי מגינים זבחים סי' נט
ו/י אפיקי מים ח"א סי' כו
ו/י אשישות חיים
ו/י בדבר מלך ח"ד עמ' עא
ו/י בית אהרן וישראל גל' מ עמ' מח
ו/י בכור שאול (תשסט) עמ' מו-נח
ו/י בכור שאול (תשעד) עמ' צב-קז
ו/י בשבילי ההודאה סי' י ס"ק ו
ו/י גבורת יצחק ביכורים עמ' עו
ו/י גבורת יצחק חגיגה עמ' ב
ו/י גן שושנים ח"א עמ' קה
ו/י דביר הקודש (תשכו) עמ' ב, ד
ו/י דבר שאול שבועות סי' יא ס"ק ו
ו/י דברי יציב חו"מ עמ' רלד {עד מקום שירצו מהר הבית}
ו/י האיר ממזרח הושענות כמנהג הספרדים עמ' יא-יב {ב"ד שרצו להוסיף על ירושלים וכו'}
ו/י האיר ממזרח סליחות עמ' קכג {ב"ד שרצו להוסיף על ירושלים וכו'}
ו/י הבית השני בתפארתו עמ' תקא
ו/י הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קכט
ו/י הר המלך ח"ה עמ' שיג-שטו
ו/י ויטע אשל תמורה ח"ב עמ' שלג
ו/י ושכנתי בתוכם עמ' קסט
ו/י זכרון בנימין ח"ב עמ' קפא, תקמו
ו/י חזון יחזקאל סנהדרין פ"ג ה"ב, מכות פ"ב ה"ב, ערכין פ"ה ה"ז
ו/י חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' ט
ו/י חכמת גרשון עמ' סב {או"ש}, תנ
ו/י חנוכת הבית עמ' ה
ו/י חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' קסג
ו/י יד פשוטה מדע עמ' תרעה
ו/י ידי משה (בוצק' תשמג) סי' תפב
ו/י ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קצז, רלז, רעח, רפ, רפו
ו/י ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' שכב
ו/י לאור ההלכה (תשסד) עמ' רט, שפ {עד המקום שירצו מבר הבית}
ו/י לדוד עד עולם עמ' 52
ו/י לקוטי שעורים (שטיין) חולין (תשסז) סי' כד ס"ק א, ד, ו
ו/י מאור הקודש מנחות ח"ב עמ' קעד
ו/י מורשה - שיחות למועדים עמ' רנג
ו/י מחנה יוסף (תשעב) סי' מה אות ה
ו/י מטה אהרן שבועות עמ' לד
ו/י מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רל
ו/י מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' קד
ו/י מנחת חינוך ח"ב עמ' רסז
ו/י מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' תקפב
ו/י מקדש הקודש (תשנד)
ו/י מקדש הקודש (תשסח) סי' קכז-קכח
ו/י מרגליות הים סנהדרין ב ע"א אות לה {עד מקום שירצו}
ו/י משבצות זהב עזרא עמ' תב
ו/י משך חכמה הפטרת תצוה
ו/י משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תקמא, תקמט
ו/י משנת חיים בראשית עמ' קסה, שד
ו/י משנת יעקב כאן
ו/י משנת יעקב מדע עמ' קצ
ו/י משנת משה ר"ה עמ' קעט
ו/י נחמת המקדש
ו/י נשמה של שבת עמ' 238 {או"ש}
ו/י נתן פריו סוגיות ח"א עמ' קמח
ו/י עיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 248 {משה רבינו מלך היה}
ו/י ענפי ארז (זי') דף קצא ע"ב
ו/י פאר הלבנון ח"א סי' יז אות א, סי' יט אות ב, ה
ו/י פאר הלבנון ח"ב סי' ו אות ג, ה-ו
ו/י פני אברהם (שפירא) עמ' קצ-קצא {רק בשטח הר הבית}
ו/י ציון לנפש חנה חיה עמ' כב
ו/י קול יהודה (גרשוני) עמ' כד
ו/י קונטרסי שעורים ב"ב דף קכט
ו/י רנת יצחק יחזקאל-תרי עשר עמ' שמב, חמש מגילות עמ' נא
ו/י רנת יצחק מלכים עמ' סג
ו/י רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רסה
ו/י רנת יצחק תהלים עמ' תיא
ו/י רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' לה, תלח, ח"ב עמ' רסח
ו/י רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קלד
ו/י שביעי קדש עמ' קצב
ו/י שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' כז
ו/י שם משמעון (סטרליץ) עמ' קמב
ו/י שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' קב
ו/י שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' שעא, שפ-שפא
ו/י שעורי יומא דף ח ע"ב ד"ה ועי' ברמב"ם
ו/י שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות כח
ו/י שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רנג
ו/י שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' סח
ו/י שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' שפב
ו/י שערי היכל זבחים עמ' רסז {בית דין שרצו - לא סותר ל'הכל בכתב'}, אלף מה הערה 3 {למשוך חומת ירושלים - לקידוש צריך חומה}
ו/י שערי המקדש סי' כז אות א-ב, ה-ז, סי' לא אות ז, סי' לז אות ה
ו/י שפתי מלך עמ' קסו-קסח
ו/י תורת החוף ימים סי' לד אות יז
ו/י תורת הקדש ח"א עמ' עא, פז, ח"ב עמ' ה, לד, לט, סז, עט, פא, פג-פה, רנד, רסה, רעט
ו/י תחומין חט"ז עמ' 453, 460
ו/יא אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' כ, ח"ג עמ' יח
ו/יא אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ו/יא אבני חפץ ח"ד עמ' רמו
ו/יא אבני שהם (שחור, תשנו) ח"ב עמ' נד
ו/יא אגרות הגרי"ד עמ' רסה-רסו
ו/יא אהבת אברהם עמ' קכו {משה היה מלך ונביא}
ו/יא אהל שרה לאה עמ' תנח-תס
ו/יא אוצר א"י ח"ג עמ' 36, ח"ד עמ' 184
ו/יא אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' קיב, קפו, רצב {משה - מלך}
ו/יא אורה ושמחה הל' שופר פ"ג ס"ק נג
ו/יא אלומות יוסף (תשלז) פ' ויחי עמ' טז {משה - מלך}
ו/יא אלומות יוסף (תשנ) עמ' נא, קמ {משה - מלך}
ו/יא אמת ליעקב נשים עמ' רמח
ו/יא אסופת מערכות עה"ת ח"ה עמ' קצז {משה - מלך}
ו/יא אסיפת מחקרים תורניים שנת תשלג עמ' רד, ריא, רכח, שנת תשלז עמ' מה
ו/יא אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 105 {מלך - אם אינו מבית דוד}
ו/יא אפיקי מגינים זבחים סי' ל, נט
ו/יא אפיקי מים ח"א סי' כו
ו/יא ארשת צבי עמ' מז
ו/יא באהלה של תורה או"ח סי' עו אות ד
ו/יא באר מרים פ"ה ה"ב אות א
ו/יא בגדי כהונה (שחור) עמ' רכה, שח, שי
ו/יא בגדי כהונה (שחור) עמ' שח
ו/יא בדבר מלך ח"ד עמ' ע
ו/יא ביצחק יקרא (תשמט) עמ' קמו
ו/יא בכור שאול (תשסט) עמ' מו-נח
ו/יא בכור שאול (תשעד) עמ' צב-קז
ו/יא בנין אריאל ח"א עמ' קי
ו/יא בנין אריאל יאיר עמ' 26
ו/יא בשבילי ההודאה סי' ח ס"ק טז {סנהדרין}
ו/יא גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' שיב {משה - מלך}
ו/יא גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' רה, רסח
ו/יא גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רעה, שצו
ו/יא דגל יהודה (בילו') עמ' לח
ו/יא דרכי חושן (תשסח) עמ' קנו
ו/יא האיר ממזרח סליחות עמ' קכג {אין מוסיפין וכו' אלא על פי מלך וכו'}
ו/יא הבית השני בתפארתו עמ' לב
ו/יא הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קכז
ו/יא הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' יז
ו/יא הלכתא למשיחא עמ' 33, 64
ו/יא המקדש וקדשיו עמ' קלא, קפד
ו/יא הר המלך ח"ג עמ' עח, ח"ה עמ' שפח-שפט, ח"ז עמ' צה
ו/יא התורה והמדינה ח"ד עמ' סט
ו/יא התקופה והגאולה (תשסה) עמ' 145
ו/יא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' תקמה
ו/יא ושכנתי בתוכם עמ' קסט-קע
ו/יא חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' רלא, רלח
ו/יא חוקת עולם עמ' 552 {משה - מלך}
ו/יא חי' חפץ חיים
ו/יא חנוכת הבית עמ' ו
ו/יא חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' ת
ו/יא ידי משה (בוצק') הל' ביה"ב סי' כד-כה
ו/יא ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קסט {אורים ותומים}, רי {משה היה מלך}
ו/יא לב הארי על חובות הלבבות - שער יחוד המעשה עמ' שלד
ו/יא לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 140, פקודי תשדם הערה 19
ו/יא לקוטי שיחות חל"א עמ' 223
ו/יא מוריה גל' קפה עמ' פג {משה היה מלך}
ו/יא מחזה עליון עמ' רכד {משה}
ו/יא מחנה יוסף (תשעב) סי' מה אות ה
ו/יא מלך ישראל עמ' 226, 508
ו/יא מלכות בית דוד עמ' ה, מז
ו/יא מנוחת אליהו ח"ג
ו/יא מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' קז
ו/יא מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' כח
ו/יא מצות ביקור חולים סי' לג אות טו {משה היה מלך}
ו/יא מקדש הקודש (תשנד)
ו/יא מקדש הקודש (תשסח) סי' קכט
ו/יא משיב מלחמה (תשמג) ח"א עמ' קלג
ו/יא משנת יעקב כאן
ו/יא משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תלו-תלז
ו/יא משנת משה ביצה עמ' כו
ו/יא נועם חי"א עמ' לז
ו/יא נטעי שושנה עמ' קסא, קסד {משה - מלך}
ו/יא ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' רפד {שההיה מלך}
ו/יא סדר הקבלה (מאירי) עמ' 188
ו/יא עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ג עמ' ר
ו/יא עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' סב
ו/יא עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' קח
ו/יא עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 40
ו/יא עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 44-45
ו/יא פאר הלבנון ח"א סי' יז אות ד
ו/יא פד"ר חי"ד עמ' 208
ו/יא פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' קצח
ו/יא פרדס מרדכי עמ' תרסב
ו/יא קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' שכא
ו/יא קול דודי (תשף)
ו/יא קול דודי שבועות סי' קפו, קצ
ו/יא קונטרסי שעורים ב"ב דף קכו
ו/יא רנת יצחק יהושע עמ' רלז {משה מלך היה}
ו/יא רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' תא, משלי עמ' שס
ו/יא רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שטז, ח"ב עמ' רמו, רע
ו/יא רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קלד
ו/יא שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' שח
ו/יא שם דרך במדבר עמ' קלט
ו/יא שם דרך דברים עמ' פט
ו/יא שנה בשנה תשמז עמ' 275 {קידוש תוספת הר הבית}
ו/יא שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' שעא, שפ-שפא
ו/יא שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' קצד
ו/יא שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' ריט
ו/יא שערי היכל יומא מערכה לה הערה 2 {אורים ותומים}
ו/יא שערי המקדש סי' ו אות ו {משה - מלך}
ו/יא שפתי מלך עמ' קסו
ו/יא תורת החוף ימים סי' לד אות טו, יז
ו/יא תורת המלך (צדוק) סי' א ס"ק יז
ו/יא תורת המקרא עמ' 342
ו/יא תורת הקדש ח"א עמ' שלד, ח"ב עמ' ה, עד, פא-פב, פה, רסו, רעט
ו/יא תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' רנח
ו/יא תחומין ח"ו עמ' 444, חי"א עמ' 544
ו/יא תפארת צבי (שפילמן) ח"ה עמ' רצב
ו/יב אבי עזרי ח"ד
ו/יב אגרא לישרים סי' ל
ו/יב אהל דוד (קהן) ח"א ישעיהו פנ"א פס' ג
ו/יב אהל משה (הורוביץ) ח"א שבועות טו ע"א
ו/יב אוצר א"י ח"ג עמ' 83, ח"ד עמ' 183
ו/יב אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 211
ו/יב אמונת יהושע עמ' תמג
ו/יב אמת ליעקב נשים עמ' רמח {כ"מ בשם רש"י}
ו/יב אשישות חיים
ו/יב בגדי כהונה (שחור) עמ' שו
ו/יב בדבר מלך ח"ד עמ' סט
ו/יב ביצחק יקרא (תשמט) עמ' קמז
ו/יב בית אהרן וישראל גל' צד עמ' כט-ל, לז-לח
ו/יב בכור שאול (תשסט) עמ' מו-נח
ו/יב בכור שאול (תשעד) עמ' צב-קז
ו/יב בנין אפרים עמ' רסב
ו/יב בנין אריאל יאיר עמ' 26
ו/יב ברור הלכה שבועות טו ע"א ציון ג, טו ע"ב ציון ד, י
ו/יב בשבילי ההודאה סי' י ס"ק ה {ארוממך}, יב {שתי תודות}, יד {בכנורות}, סי' יב ס"ק יד {שתי תודות}
ו/יב גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' רה
ו/יב דבר שאול שבועות סי' יא ס"ק ה, ז
ו/יב דברי יהונתן, נפש יהונתן פ' בשלח (נדפס בחומש עם פירושי ר' יהונתן, תחלת פ' אמור) {בכל אלו תנן}
ו/יב דגל יהודה (בילו') עמ' לח
ו/יב הגהות רימ"א
ו/יב הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קכז
ו/יב הר המלך ח"ד עמ' מד, ח"ז עמ' צה
ו/יב ואתה תחזה ח"ג
ו/יב ושכנתי בתוכם עמ' קע-קעא
ו/יב זבחי צדק (דיסקין) בפתיחה ועמ' קפד {שיר}
ו/יב חדושים ובאורים (גרי') שבועות יד, טו
ו/יב חוקת עולם עמ' 451 {סנהדרין}
ו/יב חזיונות יוסף דף סא ע"ג
ו/יב חי' הראי"ה
ו/יב חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד שבועות טו ע"ב]
ו/יב חנוכת הבית עמ' ה-ו, ח-ט, סז
ו/יב חסדי דוד ח"ה עמ' תקכב, תקמז
ו/יב חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' קסג
ו/יב יד יהודה (אשכנזי) דף כד ע"א
ו/יב ידי משה (בוצק') הל' ביה"ב סי' כה
ו/יב יחי המלך פרק כז
ו/יב ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רכב
ו/יב ירושלים דדהבא עמ' קג
ו/יב לחם חקי עמ' ריט
ו/יב מאורות הדף היומי ח"ז עמ' ריא
ו/יב מבוא למשנה תורה עמ' 203
ו/יב מחנה יוסף (תשעב) סי' מה אות ה
ו/יב מכתבי תורה (אלתר, תשנז) סי' קכג
ו/יב מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רכח
ו/יב מנחת חינוך ח"ג עמ' ט
ו/יב מנחת מאיר דף מח ע"ב
ו/יב מעשה נסים (הכהן)
ו/יב מעשה רקח
ו/יב מקדש דוד קדשים סי' כג ס"ק ג במנחת מרדכי
ו/יב מקורות לפסקי הרמב"ם
ו/יב מרגניתא דר"מ
ו/יב משאת המלך ח"ג סי' שב
ו/יב משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' רפג
ו/יב משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' רצו
ו/יב משך חכמה שמות פכ"ה פס' ט
ו/יב משכנות אפרים שבת סי' לג אות יד
ו/יב משנת יעקב [משנת יעקב ביכורים פ"ג הי"ב אות ב]
ו/יב נשמה של שבת עמ' 230-231
ו/יב סלסלות יוסף (צינוביץ) סי' לט
ו/יב עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' קיט
ו/יב עטרת צבי (שפלטר) ח"א סי' יג
ו/יב עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' כ-כא
ו/יב עמק הלכה (הורוביץ) עמ' רעג
ו/יב פני משה (שלז')
ו/יב פסקי אליהו ח"ב עמ' כב {איזה שיר אומרים}
ו/יב ציון לנפש חנה חיה עמ' כה
ו/יב קדושת הר עמ' קסד
ו/יב קדשי שעה (פישמן) עמ' קכו {תודות - קרבן ציבור}
ו/יב קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' ריט
ו/יב קובץ השמיטה עמ' שנג
ו/יב קול דודי (תשף)
ו/יב קול דודי שבועות סי' קצ, רצ
ו/יב קול יהודה (גרשוני) עמ' לא
ו/יב קונטרסי שעורים ב"ב דף קכט
ו/יב קרית מלך
ו/יב רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' קפט, תיא, תהלים עמ' צח {כ"מ}, משלי עמ' שנח-שס
ו/יב רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' רכה
ו/יב רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' ז-ח
ו/יב רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קלד
ו/יב רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רעה
ו/יב שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' ל
ו/יב שיח יצחק (וייס) ח"ב עמ' רמ
ו/יב שיח ערב קדשים עמ' רסא
ו/יב שמועת חיים ערכין ח"א עמ' שפג
ו/יב שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' סד, שעא
ו/יב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' עו, תעג, תעז
ו/יב שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קעא
ו/יב שערי היכל זבחים עמ' תקיג הערה 28 {על פי הנביא שורפים - הנביא קובע בכל פעם}
ו/יב שערי טהר ח"א שער ג סי' כב אות ב, ח"ג שער ג סי' טז אות ה
ו/יב שפתי מלך עמ' קסו
ו/יב תורת הבמה עמ' רכ
ו/יב תורת החוף ימים סי' לד אות ו, יז
ו/יב תורת הקדש ח"א עמ' רא, ח"ב עמ' עד, עח
ו/יב תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' רמב, רנב
ו/יב תורת לויים דף כח
ו/יב תחומין ח"ז עמ' 513
ו/יג אוצר א"י ח"ג עמ' 127
ו/יג אנצי"ת ע' בית המקדש הע' 252, 255, 256
ו/יג אפיקי מגינים זבחים סי' נט
ו/יג אשישות חיים
ו/יג בית אהרן וישראל גל' צד עמ' לח {השמיט שב"ד מביאים}
ו/יג בית לוי (גולדברג) דף סב ע"ד, סג ע"א
ו/יג בכור שאול (תשסט) עמ' מו-נח
ו/יג בכור שאול (תשעד) עמ' צב-קז
ו/יג ברור הלכה שבועות טו ע"א ציון ג
ו/יג דביר הקודש (תשכו) עמ' א-ב
ו/יג דקה מן הדקה דף כז ע"א
ו/יג דרכי יושר (שרף) ח"ב עמ' שיז {קושיה מהל' תמידין}
ו/יג המקדש וקדשיו עמ' קו
ו/יג חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד שבועות טו ע"א]
ו/יג יד יהודה (אשכנזי) דף כד ע"א
ו/יג מבוא למשנה תורה עמ' 216
ו/יג מנוחת אליהו ח"ג
ו/יג מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רכח
ו/יג מענה אליהו עמ' רמו
ו/יג מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' קנו
ו/יג מרחשת ח"ב שונים אות ו
ו/יג עמק הלכה (הורוביץ) עמ' רלה, רלז-רלח, רמא
ו/יג פני אברהם (שפירא) עמ' קצה
ו/יג פני משה (שלז')
ו/יג קדשי יהושע עמ' תשנ
ו/יג קול דודי (תשף)
ו/יג קול דודי שבועות סי' קצ
ו/יג קול יהודה (גרשוני) עמ' ל
ו/יג קונטרסי שעורים ב"ב דף קכט
ו/יג רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' ז-ח
ו/יג שפת אמת על התלמוד ח"ג דף יא ע"ב
ו/יג שפתי מלך
ו/יג תורת הבמה עמ' רמא
ו/יג תורת הקדש ח"א עמ' רא, ח"ב עמ' ה, עד, עח, פה
ו/יג תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' רנב
ו/יד אבן האזל (גם בהשמטות דף פו ע"ד) {יישוב קושית ראב"ד}
ו/יד אבן ישפה עמ' 7 {ירושלים קדושתה לא בטלה}
ו/יד אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' צ
ו/יד אגרא לישרים עמ' לט, מט, ריב-ריג {קידשה לע"ל}
ו/יד אגרות משה יו"ד ח"א סי' רל ענף ו {ראב"ד - אין בו כרת}
ו/יד אגרות ראיה ח"ד עמ' כג
ו/יד אוצר א"י ח"ג עמ' 153-154
ו/יד אוצרות יהושע עמ' מג, תסז
ו/יד אור הישר [כ"מ תרומות פ"א ה"ה]
ו/יד אור המאיר (שפירא) סי' כה אות א {בכל אלו תנן}
ו/יד אור יעקב פסחים דף סו ע"ד {לראב"ד במות אסורות}
ו/יד אור לישרים (תשסג) עמ' מג
ו/יד אורים גדולים (תקיח), דרושים דף יד ע"ד
ו/יד אוריתא יד עמ' פז {ראב"ד}, פח, צ-צא, צג, צה
ו/יד אות לישועה דף קסב ע"ג
ו/יד אחרית השנים עמ' לז {ראב"ד}
ו/יד אם למסורת עמ' 19 {שלמה}
ו/יד אמונת יהושע עמ' צג {ראב"ד}, תמב, תקכג, אלף סז, אלף עז
ו/יד אמונת עתיך גל' 105 עמ' 148
ו/יד אמונת עתיך גל' 114 עמ' 16-17
ו/יד אמרות שמואל עמ' נב
ו/יד אמרי חן (לוונברג) זבחים עמ' קמג-קמח, קסא
ו/יד אמרי חן (לוונברג) מקואות עמ' צז-קב
ו/יד אמרי נפתלי ח"ב עמ' קמ
ו/יד אנצי"ת ע' בית המקדש הע' 262, 306-308
ו/יד אסופת מערכות עה"ת ח"ד עמ' קנא
ו/יד אסיפת מחקרים תורניים שנת תשלג עמ' רכח, שנת תשלז עמ' מז, נב, נד-נו, נט, סו, ע {ראב"ד}, עג, עד, עו
ו/יד אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רל, רלג
ו/יד אפיקי מגינים זבחים סי' ל, נט
ו/יד ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' תכד
ו/יד ארצות החיים סי' א המאיר לארץ אות עט, סי' ג ארץ יהודה אות ג עמ' צד, ארץ יהודה אות ד (השני) עמ' צט
ו/יד ארשת צבי עמ' מו
ו/יד באהלה של תורה או"ח סי' יב אות ה
ו/יד בארות נתן ח"ב עמ' ט-טו {יישוב דעת הראב"ד}
ו/יד בגדי כהונה (פרחיא) דף צה ע"ג
ו/יד בגדי כהונה (שחור) עמ' שח
ו/יד בגדי כהונה (שחור) עמ' שח {מלך}
ו/יד בדבר מלך ח"ד עמ' ע {שקידשה שלמה}, עה-פג {מדוע לא השיג הראב"ד בפ"ב ה"ד}
ו/יד בדבר מלך ח"ח עמ' א
ו/יד בים דרך עמ' פג {סתירה לראב"ד איסו"ב פי"ד ה"ח}, קלז {"סוד ה' ליראיו"}
ו/יד בינת דניאל ח"א עמ' רפ
ו/יד ביצחק יקרא (תשמט) עמ' קמז {אין קדוש גמור, ראב"ד - "סברת עצמו"}
ו/יד ביצחק יקרא (תשע) סי' ז סעיף א ד"ה ויסוד {ראב"ד}, סעיף ב ד"ה ואולי י"ל, סי' מ סעיף ב ד"ה והנלע"ד
ו/יד בית אהרן וישראל גל' לז עמ' קכב, גל' עד עמ' קנה, גל' עז עמ' מו
ו/יד בית אהרן וישראל גל' צד עמ' ל-לא {שלמה קידש ולא דוד}
ו/יד בית המדרש {"סוד ה' ליראיו"}
ו/יד בית מלך (חב"ד) עמ' 114-120 {חובה או רשות, יישוב קושית ראב"ד}
ו/יד בית שערים או"ח סי' קמד
ו/יד ביתאל ח"א דף כב ע"א
ו/יד בכור שאול (תשסט) עמ' מו-נח
ו/יד בכור שאול (תשעד) עמ' צב-קז
ו/יד בכורי אברהם דף עח ע"ד {בכל אלו}
ו/יד בכורי חיים ח"ה עמ' קכא
ו/יד בן מלך - מצוות המקדש עמ' קסא {ראב"ד}
ו/יד בנין אריאל ח"א עמ' שפא
ו/יד בנין אריאל יאיר עמ' 26, 203, 247, 275, 324
ו/יד ברור הלכה מגילה י ע"א ציון ב
ו/יד ברור הלכה סוטה מח ע"א ציון ב פסקה ב {ראב"ד}
ו/יד ברור הלכה ע"ז נב ע"ב לפני ציון ה
ו/יד בריכת המלך עמ' קח {שקידשה שלמה}
ו/יד ברכת חיים (ירוחם) דף מא
ו/יד בשבילי הנסים סי' ד ס"ק ד {ראב"ד}, הערה ב {כ"מ}, סי' ו הערה יח
ו/יד בשבילי השמחה החדש סי' טו אות א
ו/יד גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' נא
ו/יד גבורת יצחק מ"ש עמ' קנב, רכא, ביכורים עמ' עו
ו/יד גבורת יצחק מכות עמ' רעב, רצז
ו/יד גבורת יצחק סוכות עמ' נא
ו/יד גבורת יצחק ר"ה עמ' רסד
ו/יד גן שושנים ח"א עמ' קא
ו/יד גשר יהושע עמ' 182
ו/יד דבר יהושע (שו"ת) ח"א סי' יג אות ה {קושיית הראב"ד ממע"ש}, ח"ה עניינים שונים סי' נא {ראב"ד}
ו/יד דברי אהרן עמ' נב
ו/יד דברי אמת (תרכא) דף קכג ע"א
ו/יד דברי יואל מועדים ח"ב-ח"ג עמ' נח {מלך ונביא ואו"ת}
ו/יד דברי יציב יו"ד עמ' סה, חו"מ עמ' רטו {ראב"ד}, רכט, רלה {ראב"ד}, לקוטים עמ' מח
ו/יד דברי שאול שמות עמ' שעא
ו/יד דברי שמואל (ראטה) עמ' שכז
ו/יד דורש לציון (תקצד) דרוש י
ו/יד דורש לציון (תשנה) עמ' קט
ו/יד דין אמת (תשסז) עמ' רפב {ראב"ד}
ו/יד דעת הרבנים ומלחמת מצוה (כשר) עמ' 27 {דעת הראב"ד על כניסה למקום המקדש בזה"ז}
ו/יד דקה מן הדקה דף נו ע"ג
ו/יד דרישת ציון (תשסב) עמ' 269{קידשה שלמה}, 271
ו/יד דרכי שמחה סי' ו {קידשה לע"ל - נ"מ לענין מורא מקדש}
ו/יד דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' רנז
ו/יד הגהות רימ"א
ו/יד הגהות רימ"א {ראב"ד}
ו/יד הדרת אפרים ח"א עמ' קלט {המחלוקת אם חייב כרת}, קפז {רוב פוסקים פסקו כרמב"ם}, קפט {קדשה לע"ל}, ח"ב עמ' פה
ו/יד הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' פ-פא {שלמה קידש}
ו/יד הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קכט
ו/יד הון רב ח"א דף קיב ע"ב
ו/יד הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' נה {קידש העזרה וירושלים}, עח {שקידשה שלמה}
ו/יד הלכה רבה ח"ג הקדמה עמ' כ {מחלוקת הרמב"ם והראב"ד}
ו/יד המאיר לארץ [דברי אמת בענין טבל סי"ד, כנסת יחזקאל סי' קטו-קטז, תוי"ט עדויות פ"ח מ"ו, מקום שמואל סי' לז]
ו/יד המקדש וקדשיו עמ' ל, נה, סא, קפד, רכו
ו/יד הר המלך ח"ח עמ' רנ-רנא
ו/יד הר"מ במז"ל - קובץ עמ' קפא {ולא אורים ותומים}
ו/יד הרי בשמים (הורוביץ) ח"ה סי' מג {מחלוקת הרמב"ם והראב"ד}
ו/יד הרמב"ם (בנדיקט) עמ' קלט
ו/יד הרמב"ם כמחנך עמ' 242
ו/יד הרמב"ם, תולדות חייו ויצירתו הספרותית עמ' קי {מקור לחיוב כרת ממדרש שמואל פי"ט}
ו/יד התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' קנא
ו/יד התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קעג {ראב"ד}
ו/יד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' פו
ו/יד ויוסף שאול דף סז-סח {יישוב קושית ראב"ד}
ו/יד ושכנתי בתוכם עמ' קעא-קעד
ו/יד זבח טוב שער יד סי' יא
ו/יד זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' נב
ו/יד זהב התרומה מ"ש עמ' נו
ו/יד זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר ג עמ' שנ-שנד
ו/יד זכרון דברים (תשכז) מאמר א עמ' יט
ו/יד זכרון דברים (תשנט) עמ' ד
ו/יד זכרון יעקב (מרל) ח"א סי' ב ענף א ס"ק ד
ו/יד זכרון יעקב (מרל) ח"ג סי' צג ס"ק ג
ו/יד זכרון סופרים {ראב"ד - לפיכך הנכנס עתה שם וכו'} [עיין מג"א סימן תקס"א ובחת"ס שם]
ו/יד זכרון שלמה (ורנר) עמ' עט-פב
ו/יד זכרון שמואל עמ' לח-מג {יישוב קושית ראב"ד}, תנז-תסא {מחלוקת הרמב"ם והראב"ד, "בכל אלו"}
ו/יד זרע אברהם (כטורזא) דף עה ע"א {ישוב קושית הראב"ד}
ו/יד חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' רלו, ח"ב עמ' שלו {שקידשה שלמה}
ו/יד חדשים גם ישנים עמ' 126-123 {ראב"ד}
ו/יד חוות בנימין סי' צה = שבילין כ עמ' סה {דעת הראב"ד}
ו/יד חוקת עולם עמ' 46-47
ו/יד חזו"א על הרמב"ם
ו/יד חזון יחזקאל סנהדרין פ"ג ה"ב-ה"ג
ו/יד חזיונות יוסף דף סב ע"א-ע"ד
ו/יד חי' הגר"מ והגרי"ד כאן, עמ' י, טז
ו/יד חי' הראי"ה
ו/יד חי' הרמב"ם למסכתות יומא ותמורה עמ' 103
ו/יד חי' יפה לב עמ' רצו {שלמה קידש}, רצח {ראב"ד - סוד ה'}
ו/יד חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' לח-לט
ו/יד חי' ר"ש קלוגר ר"ה-מגילה עמ' שפט
ו/יד חיי אברהם (צציק) עמ' רו-רז {קדשה לע"ל}
ו/יד חכמת גרשון עמ' נג-נה, רכ {ראב"ד}, רכא
ו/יד חלקת יוסף (ברקוביץ) סי' נא אות ד
ו/יד חנוכת הבית עמ' ג {ראב"ד}, כו {ראב"ד}
ו/יד חקל יצחק (שו"ת) עמ' קיד
ו/יד טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב עמ' שד
ו/יד טירת כסף דף קמא ע"ד
ו/יד יד סופר עמ' קצד {ראב"ד - היה יודע עזרא}
ו/יד ידי משה (בוצק') הל' ביה"ב סי' כח
ו/יד ידי משה (בוצק') זבחים סי' צג
ו/יד יחי המלך פרק כב, מז
ו/יד יחל ישראל (תשנב) ח"ג עמ' קמג {ראב"ד}
ו/יד יחל ישראל (תשסג) ח"א עמ' רנב, ח"ב עמ' נז
ו/יד ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' קיט-קכ
ו/יד יקר הערך דף קלח ע"א ואילך, קלט ע"א
ו/יד ירושלים דדהבא עמ' טז-יז, מז, נה {ראב"ד}, עה, עז, פב
ו/יד ישורון ח"כ עמ' תשיב {ראב"ד - בכל אלו}
ו/יד ישראל והזמנים (רוסוף) סיון-תמוז עמ' 160
ו/יד כבודה של תורה ח"ג עמ' קעה
ו/יד כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' קפה, רכו, רנא
ו/יד כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' יח, צח, ח"ג עמ' יד, יח
ו/יד כרם ציון שביעית ח"ב עמ' שצא {מחלוקת רמב"ם וראב"ד - נ"מ לוידוי מעשר}
ו/יד לבושי מרדכי או"ח עמ' תעב, יו"ד עמ' רלב
ו/יד לדוד עד עולם עמ' 55
ו/יד להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' טו
ו/יד להורות נתן דברים עמ' קס
ו/יד להורות נתן על התורה ח"ב עמ' קלב, ח"ג עמ' קו
ו/יד לחם חקי עמ' קיט, קצה, רא
ו/יד לקוטי שיחות חל"א עמ' 223
ו/יד לקוטי שיחות חל"ו עמ' 200
ו/יד לקוטי שיחות חל"ט עמ' 11
ו/יד לקוטי שעורים (שטיין) גיטין סי' ו ס"ק א
ו/יד לקוטי שעורים (שטיין) חולין (תשסז) סי' כד ס"ק ו
ו/יד לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' כד-כו
ו/יד לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' צח, קב
ו/יד לקט שבלים (תשסד) עמ' עח, קעח
ו/יד לשד השמן (לוין, תרפט) דף נג ע"ב-ע"ג
ו/יד מאור למלך נדרים עמ' קמו, קמח
ו/יד מאורות הדף היומי ח"ח עמ' קמה-קמז
ו/יד מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' יא {ראב"ד}, קכז
ו/יד מגן גבורים (או"ח) סי' ג ס"ק ד
ו/יד מגן צבי עמ' קלח, קמב, קמו, קנב, קנד
ו/יד מדרכי הכרם ח"ג עמ' 105 {ראב"ד}
ו/יד מהרי"ט אלגזי פ"ה אות מז או"ק ב {ראב"ד}
ו/יד מועדי הרב עמ' 241
ו/יד מועדים וזמנים ח"ה סי' שמו {שיטת הראב"ד}, שמח {יישוב קושית ראב"ד, קדושת ירושלים}, שמט {שיטת הראב"ד}
ו/יד מוריה גל' צז עמ' לב, גל' קז עמ' כה [עי' שער אפרים בסי' עט] {מל"מ}, גל' קעט עמ' טז, גל' רג עמ' יח
ו/יד מורשה חי"א עמ' 23 {אין קידוש גמור}, 25 {ראב"ד}, 27, 29 {מעשי למלך}
ו/יד מזכרת למשה עמ' קלא
ו/יד מזרח שמש דף טז ע"ג {ראב"ד}
ו/יד מחקרים במשה"ע עמ' 245
ו/יד מחשבת הקודש ח"ב דף כא ע"א
ו/יד מטה אהרן (הלוי) דף רעו ע"א
ו/יד מטה אהרן ר"ה עמ' קמה-קמו, שבועות עמ' לט-מא
ו/יד מטה יוסף (צלר) ב"ב פ"א עמ' תיט
ו/יד מיטב הארץ עמ' 469
ו/יד מילי דמרדכי
ו/יד מלך ישראל עמ' 508
ו/יד מנוחת אליהו ח"ג
ו/יד מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רלב {אין קדוש גמור}
ו/יד מנחת בנימין סי' ד
ו/יד מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' קפב, קפז
ו/יד מנחת חינוך ח"א עמ' כ, קב, ח"ב עמ' קמז, קסו, קעב, רנג, רסח, שפט-שצ {ראב"ד}, תג, ח"ג עמ' ט, קפה {ראב"ד}, רלד {מל"מ}, רלה, רסג {ראב"ד}
ו/יד מנחת חן (אהלבוים, שו"ת) עמ' רלה {שלמה קידש את העזרה}
ו/יד מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"י עמ' רנב {ראב"ד}
ו/יד מנחת כהן (יוסף חיים) דף קיח ע"ב
ו/יד מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' נו, ח"ג עמ' תקס, תקסא {ראב"ד}
ו/יד מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רד
ו/יד מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' צו
ו/יד מעדני ביאורים עמ' קנז, קס, קסב-קסג
ו/יד מעין גנים (מזרחי) דף מא ע"א-ע"ב {כ"מ - ר' יוחנן, ראב"ד}
ו/יד מעין החכמה עמ' קמו
ו/יד מעינות האמונה עמ' קעב {ראב"ד - סוד ה' ליראיו}
ו/יד מעלין בקודש גל' ח עמ' 168-169
ו/יד מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' ריא, רכג, רעו, ח"ב עמ' סו, רצח, תסא
ו/יד מפניני הרב עמ' רפז
ו/יד מפתח הבאורים [חתם סופר יו"ד סי' רלג, גרי"ז דף פא]
ו/יד מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' כ
ו/יד מראה הפנים סנהדרין דף ז
ו/יד מרגליות הים סנהדרין ב ע"א אות לו {אין קידוש גמור}, כ ע"ב אות יט
ו/יד מרכבת המשנה מהדו"ב {ראיה לרמב"ם מעזרא פ"ג פסוק ו}
ו/יד משאת המלך ח"ג סי' שג {מחלוקת רמב"ם וראב"ד, נ"מ למורא מקדש}
ו/יד משבצות זהב עזרא עמ' רלח
ו/יד משבצות זהב שופטים עמ' יב {ראב"ד - סוד ה'}
ו/יד משברי ים אחע"א עמ' צב
ו/יד משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' תז
ו/יד משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' תכה {זכרון הוא שעשה}
ו/יד משכן בצלאל ח"א סי' יד {קידשה שלמה - גם את הרצפה}
ו/יד משכן שילה עמ' שלו {ראב"ד}, שפט {ראב"ד}
ו/יד משכנות לאביר יעקב ח"ב דף ג ע"ב {ראב"ד}, ט ע"ד, י ע"ד, יא ע"א-ע"ד, יב ע"א, יג ע"א {ראב"ד}, נח ע"א {ראב"ד}
ו/יד משנת חיים בראשית עמ' קסו
ו/יד משנת חיים דברים עמ' תעח
ו/יד משנת חיים ויקרא עמ' קל, תצה, תקיא
ו/יד משנת חיים זבחים עמ' רסב
ו/יד משנת חיים מנחות עמ' תעט, תפו
ו/יד משנת חיים פסחים ח"ב עמ' רא
ו/יד משנת חיים שמות עמ' שד
ו/יד משנת יעקב הפלאה עמ' קעד-קעו, רצז-רצח, זרעים ח"א עמ' צח-צט
ו/יד משנת יעקב כאן
ו/יד משנת יעקב עבודה עמ' כ-כא
ו/יד משנת ירושלים עמ' ג, כ, מב, קנח
ו/יד משפט כהן עמ' קפג-רכז
ו/יד משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' קמא
ו/יד מתנובות שדי ב"מ סי' קג
ו/יד נאות אפרים ח"א עמ' קסא, קסה
ו/יד נודע ביהודה השלם או"ח עמ' סט
ו/יד נועם חי"א עמ' נב, קעח, חי"ב עמ' קס, חכ"א עמ' קעא
ו/יד נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' פו, פח, צב
ו/יד נזר אברהם מכות ועדות עמ' קעז
ו/יד נחלי אפרסמון {כרת לכניסה בזה"ז, קושיה על הראב"ד}
ו/יד נחלת צבי (כהנא) עמ' שט
ו/יד נחלת שמעון (קרסנר) יהושע ח"ב סי' נ אות ב
ו/יד נחלת שמעון (קרסנר) מלכים א ח"ב סי' נה אות א
ו/יד נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' לד אות ט, סי' מה אות סז
ו/יד נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"ב סי' מו אות ו, סי' מז אות טז, נה
ו/יד נחמת המקדש
ו/יד ניר לדוד {באור הקדושה לע"ל}
ו/יד נשמה של שבת עמ' 236, 465
ו/יד נתיבות יצחק ח"ג עמ' תלא
ו/יד נתן פריו גיטין עמ' ד-ה {ראב"ד}
ו/יד נתן פריו מכות עמ' קפד {דעת הראב"ד}
ו/יד נתן פריו מגילה עמ' שלד, תד, תז
ו/יד ס' החיים (קלוגר) עמ' תתמט
ו/יד סוכה וארבעת המינים עמ' 543
ו/יד ספר הזכרונות (לר' צדוק) פ"ז עמ' 143
ו/יד סתירת זקנים - הלכה עמ' שטו
ו/יד עולת חודש ח"ג מאמר תסה
ו/יד עולת שמואל (לובצר) ח"א, מנחת חנוך דף כג ע"א
ו/יד עונג שבת סי' כג-כד {ראב"ד}
ו/יד עורה שחר דף לב ע"ב {ראב"ד}, לג ע"ג
ו/יד עטרת יהושע - סוגיות (תשנד) עמ' סז
ו/יד עטרת יהושע - סוגיות (תשעד) עמ' קנד
ו/יד עטרת ישועה (תשלו) עמ' כב
ו/יד עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' קפט
ו/יד עטרת צבי (שפלטר) ח"א סי' יג
ו/יד עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' נד
ו/יד עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' לו, רכ
ו/יד עיר הקודש והמקדש ח"א עמ' נו, ס, סה, ח"ג עמ' נז, ח"ד עמ' לז
ו/יד על גדות ים התלמוד עמ' 257
ו/יד על התשובה עמ' 301
ו/יד עמק הלכה (הורוביץ) עמ' רלו-רלז {בכל אלו}
ו/יד עמק שאלה (טברסקי) עמ' כ, כב, כז
ו/יד ענבי פתחיה עמ' 25, 27, 36-37
ו/יד ענפי ארז (זי') דף צז ע"א
ו/יד עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף י ע"א {בכל אלו}
ו/יד עץ חיים (אבלסון) עמ' תמה {ר"י קורקוס - ראיה לחיוב כרת}, תמח-תמט {בירור דעת הראב"ד}
ו/יד עקדת משה ח"ב עמ' קצה
ו/יד ערהשה"ע קדשים סי' ק אות לג {קדשה לע"ל}
ו/יד ערך כסף עמ' קלה
ו/יד פאר הלבנון ח"א סי' א אות י, יא, יד, סי' כב אות ד, סי' כח אות ח
ו/יד פאר הלבנון ח"ב סי' ט אות ט {ראב"ד}
ו/יד פאר יעקב ח"א עמ' רמ, רמג {ראב"ד}
ו/יד פאת ים (וינשטוק) ערכין עמ' פט
ו/יד פד"ר חי"ד עמ' 1
ו/יד פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' רד
ו/יד פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' תריט
ו/יד פרח מטה אהרן (סול') אהבה עמ' 163
ו/יד פרי עץ חיים (קרויס) עמ' לא
ו/יד פרפרת התורה עמ' קעו
ו/יד פרקי מועדות עמ' 476
ו/יד צורת הבית סי' עא ס"ק ט {ראב"ד}
ו/יד ציון לנפש חנה חיה עמ' כד-כה
ו/יד ציץ אליעזר ח"ב סי' יג אות ג
ו/יד צמח דוד (סקאליע) עמ' קעד {ראב"ד}, קעה
ו/יד צפנת פענח במדבר עמ' רסט {קדשה לע"ל}
ו/יד קדושת הר עמ' כז, כט, לג, מא, נא-נב, פד, פו-פז, רכא
ו/יד קדשי שעה (פישמן) פ"ז אות ג-י {אין קדוש גמור}, פ"ח סעיף יב אות ח-יב {מקום אכילת מע"ש בזה"ז לראב"ד}
ו/יד קהלות יעקב שבועות סי' י
ו/יד קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון תורה עמ' ו
ו/יד קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ג עמ' רמג
ו/יד קובץ השמיטה עמ' רסג
ו/יד קובץ חי' תורה (סול') עמ' קלה-קלח
ו/יד קול צופיך עמ' ז {האם לראב"ד אפשר להקריב בתורת במה במקום בהמ"ק}, יא {קלע"ל, נ"מ למנחת סוטה}, נב {גם לראב"ד אפשר לבנות בהמ"ק בלי מלך}
ו/יד קונטרסי שעורים ב"ב דף 246
ו/יד קרבן שמואל דף מא ע"א {מל"מ}
ו/יד קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' שנו
ו/יד קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' קא
ו/יד ראשית בכורים דף עג ע"ב {ראב"ד}
ו/יד רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' קלט-קמ
ו/יד רנת יצחק דברי הימים עמ' צז, קנד {שלמה קידש}
ו/יד רנת יצחק משלי עמ' רצו, של, חמש מגילות עמ' קע
ו/יד רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קסז
ו/יד רנת יצחק שמואל עמ' תקב, תקד {שלמה קידש}, מלכים עמ' צג {שלמה קידש}
ו/יד רנת יצחק תהלים עמ' צז
ו/יד רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' רלט, ח"ב עמ' נז
ו/יד רנת יצחק תפלה לשבת עמ' קפ
ו/יד רנת יצחק תפלה עמ' רלז
ו/יד רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' ח-י
ו/יד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רצט, שב
ו/יד רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' עד, עה, תקכ, תקמח
ו/יד שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' רעט, רפא-רפב, רצה-רצז, רצט-ש, שח, שי
ו/יד שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' סד, ח"ו סי' עז {קידשה לע"ל, נ"מ ללולב}
ו/יד שבי בנימין דף כט ע"א, מג ע"ד {ראב"ד}, מז ע"א {כ"מ}
ו/יד שביעי קדש עמ' סה
ו/יד שדה יצחק עמ' קכג
ו/יד שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' ל
ו/יד שו"ת השבי"ט ח"א עמ' יב, כב {ראב"ד}
ו/יד שו"ת ר"י מילר עמ' קסז
ו/יד שי למלך עמ' לא-לה {יישוב קושית ראב"ד}
ו/יד שיח ערב קדשים עמ' קד {ראב"ד}, רלד
ו/יד שיחות ר' צבי יהודה שמות עמ' 327
ו/יד שירת הפסח אות מג, קכו, קמב, קעב, קעד, קצג ס"ק יז
ו/יד שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' רעז, רפ, ח"ב עמ' טז, כט
ו/יד שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' סא
ו/יד שמות בארץ (תשנט) עמ' רלט
ו/יד שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 125
ו/יד שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' תיד
ו/יד שעורי הגרי"ד עבודת יוה"כ עמ' קמה, קמז
ו/יד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' תעד
ו/יד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' קעא, קצד, קצו
ו/יד שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קצא, שמח, שצד
ו/יד שעורי ר' שמואל סנהדרין ח"א עמ' קטו
ו/יד שער דלתי הלבנון סי' כה {בכל אלו}
ו/יד שער המלך על תהלים יום ג עמ' קנו
ו/יד שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"א הע' 143
ו/יד שערי היכל זבחים עמ' קפב {קדושה שקידש שלמה - לא כתב שדוד קידש}
ו/יד שערי המקדש סי' ד אות יב, סי' יח אות ד, סי' יט אות ג, סי' כב אות ד, סי' לא אות ו
ו/יד שערי טהר ח"א שער ג סי' טז אות א, ב (דף קל ע"ד), סי' כב אות א, ו, ח"ח סי' פ אות ב
ו/יד שערי יצחק (תשיז) עמ' רעז
ו/יד שערי מאיר עמ' קמג
ו/יד שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' רפ
ו/יד תולדות אדם עמ' צז
ו/יד תורה לדעת ח"ו עמ' כז
ו/יד תורת האוהל (תשנג) עמ' תכד-תכה {ראב"ד}
ו/יד תורת הבמה עמ' צו, שכט
ו/יד תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' קו
ו/יד תורת החוף ימים סי' לד אות יז {אין קדוש גמור, קדשה לע"ל}, יח {קדשה לע"ל - הבנין}, יט {ראב"ד חילוק בין א"י לבהמ"ק}
ו/יד תורת המדינה עמ' 383
ו/יד תורת המועדים (תשכד) עמ' 527, 470 {שניהם - קדשה לע"ל}
ו/יד תורת המועדים (תשנו) עמ' 483, 505, 568
ו/יד תורת הקדש ח"א עמ' יג-יד, יז, קעו, ריח, ח"ב עמ' ה, ז, יט, כא, כט, לז, מו, עה, עז
ו/יד תורת השבת והמועד עמ' 509 {קדשה לע"ל}
ו/יד תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' רמג
ו/יד תורת מנחם חל"ח עמ' 98, 162 {ראב"ד}
ו/יד תחומין ח"ב עמ' 155, ח"ה עמ' 448-447, 479, ח"ו עמ' 439, ח"ז עמ' 490, ח"ט עמ' 498
ו/יד תחומין חט"ז עמ' 459 {או"ש}
ו/יד תחומין חי"ט עמ' 470
ו/יד תניא רבתי ח"א עמ' 50
ו/יד תפארת צבי (תשס) ח"ב עמ' קצה
ו/טו אבן ישראל (פישר) הל' מע"ש פ"ו הט"ז {יישוב קושית ראב"ד}, ח"ג עמ' נה, צא
ו/טו אבן ציון עמ' תסד-תסה {מעשר שני - ראב"ד ומל"מ}
ו/טו אבני הלבנון סי' א, ט, יג
ו/טו אגרא לישרים עמ' רא-רו
ו/טו אהבת יונתן (אייבשיץ) פ' פנחס
ו/טו אוצמפה"ת ב"מ נג ע"ב הע' 13 {ראב"ד - מ"ש}, 17, 21, 26
ו/טו אור הישר [כ"מ ביא"מ פ"א ה"ז, אור הישר זבחים מה ע"א ודף ס ע"ב וערכין לב ע"ב ותמורה ב ע"א]
ו/טו אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 102
ו/טו אור חדש (בלומ') דף טז ע"א {קדושת בהמ"ק לא בטלה בגלות בבל}, יז ע"א וע"ג, לח ע"ג
ו/טו אור ליהודה (תשנט) עמ' א-ה, כה
ו/טו אור לישרים (תשסג) עמ' מג
ו/טו אורה ושמחה הל' לולב פ"ז ס"ק פ
ו/טו אוריתא קובץ יד עמ' לה {ראב"ד}, לז, פח, צד-צה, צז, רכז, קובץ טו עמ' יח
ו/טו אות היא לעולם ח"ב דף קיד ע"ב, ע"ד
ו/טו איש אמונים דף קז ע"ג {מקריבים אף שאין בית}
ו/טו אמונת יהושע עמ' תפז, תקכג, אלף סז
ו/טו אמונת עתיך גל' 121 עמ' 35
ו/טו אמרות שמואל עמ' נג, קסא-קסב
ו/טו אמרי אמת (אמאדו) דף כט ע"א
ו/טו אמרי זאב דף ז ע"א {השוחט בהמת חולין במקום העזרה בזה"ז}
ו/טו אמרי חן (לוונברג) זבחים עמ' קמו-קמח, קסב
ו/טו אמרי חן (לוונברג) מקואות עמ' ק-קב
ו/טו אנצי"ת ע' בית המקדש הע' 309, 314, ע' בתי ערי הע' 193 {אהא"ז}
ו/טו אסופות ב עמ' ז
ו/טו אסופת מערכות עה"ת ח"ד עמ' קנא
ו/טו אסיפת מחקרים תורניים שנת תשלג עמ' עז, קכא, קצה, שנת תשלז עמ' מז, מט, נו, עג, עח, קכט
ו/טו אפיקי מגינים זבחים סי' נט
ו/טו ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' תכד
ו/טו ארצות החיים סי' ב ארץ יהודה אות ג {מל"מ}
ו/טו ארשת צבי עמ' מג {מורא מקדש בזה"ז}, מד-מו
ו/טו אש פנחס עמ' קיז {מדוע ר' ישמעאל לא הקריב כשהיטה בשבת}
ו/טו באורי הרמב"ם ע"פ המאירי [מאירי מכות יט ע"א, שבועות טז ע"א]
ו/טו באר מים חיים (נוסינזון) ע"ז דף יג {הקרבה בלי מזבח}
ו/טו בארות נתן עמ' קסז {מחלוקת רמב"ם וראב"ד - נ"מ למורא מקדש}
ו/טו בגדי כהונה (פרחיא) דף ט ע"ג {ראב"ד}
ו/טו בגדי כהונה (פרחיא) דף ט ע"ג-ע"ד, י ע"א {ראב"ד}
ו/טו בדבר מלך ח"א עמ' לו, ח"ד עמ' סח {בנין בהמ"ק בלי מלך}, ח"ח עמ' א
ו/טו בדבר מלך חי"ב עמ' רמ
ו/טו בינה במקרא עמ' 111
ו/טו בינה בספרים, בהערת רז"נ גולדברג בתחילת הספר
ו/טו ביצחק יקרא (תשע) סי' מ סעיף ב ד"ה והנלע"ד
ו/טו בית אברהם (סוכאטשוב) גל' א עמ' 26, 32
ו/טו בית אהרן (כהן, תשך) דף צא ע"א
ו/טו בית אהרן וישראל גל' לו עמ' סא, גל' לח עמ' סב-סג {ראב"ד}, גל' מז עמ' קיז, גל' מט עמ' קמה
ו/טו בית יצחק (תשט"ז) עמ' 130
ו/טו בית ישי - דרשות עמ' תיז
ו/טו בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' ח הערה ב
ו/טו בית לוי (גולדברג) דף עב ע"ב {נ"מ למנחת עומר בזה"ז}, ע"ג-ע"ד {האם צריך מזבח}
ו/טו בית מלך (חב"ד) עמ' 119, 114
ו/טו בכורי אברהם דף עח ע"ג
ו/טו בכורי חיים ח"ה עמ' קכא
ו/טו בנין אריאל ח"א עמ' שפא
ו/טו בנין אריאל יאיר עמ' 204, 247, 262, 275, 324-326, 373-374
ו/טו ברור הלכה מגילה י ע"א ציון ב, גיטין לו ע"א ציון ט, מכות כ ע"א ציון ב
ו/טו ברית שלום (וולאדווי) דף פג ע"ב {ראב"ד - עתידים להשתנות}
ו/טו ברכת חיים (ירוחם) דף מא
ו/טו ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' יז
ו/טו בשבילי הפסח סי' לא אות לז
ו/טו בשבילי הקדושה סי' כח הערה טו
ו/טו בשבילי הקודש סי' י אות יא
ו/טו גאולה וישועה (לונץ) דף יב ע"ב-יג ע"א, יז ע"ב, כ ע"ב
ו/טו גבורת יצחק ימים נוראים עמ' רנו
ו/טו גבורת יצחק מ"ש עמ' פ, פב
ו/טו גבורת יצחק מכות עמ' שיט
ו/טו גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' יט-כ
ו/טו גבורת יצחק שקלים עמ' קכה
ו/טו גן שושנים ח"א עמ' קה
ו/טו גן שושנים ח"ב עמ' קמט {קדושת עזרא קדשה לע"ל}, רט-רי
ו/טו גפן פוריה עמ' מ {לענין ספירת העומר בזה"ז}
ו/טו גשר יהושע עמ' 192
ו/טו דביר הקודש מנחות עמ' קסא
ו/טו דבר יהושע (שו"ת) ח"ה עניינים שונים סי' נא
ו/טו דברי אמת (תשעט) עמ' תקי {אוכלין מעשר שני בירושלים אע"פ שאין שם חומות}
ו/טו דברי חפץ עמ' צח {מעשר שני}
ו/טו דברי יחזקיהו ח"א עמ' טז-יז {ראב"ד וכ"מ}
ו/טו דברי פנחס ח"ב עמ' רעב-רעג
ו/טו דובר ישרים פסח עמ' תצג
ו/טו דורש לציון (תקצד) דרוש י
ו/טו דורש לציון (תשנה) עמ' קט
ו/טו דעה צלולה (שרקי) עמ' 35, 178-184
ו/טו דקה מן הדקה דף נו ע"ג
ו/טו דרישת ציון (תשסב) עמ' 90, 98, 111, 124, 155-157
ו/טו דרך ישרה ח"ב עמ' לט-מא {ביכורים ומע"ש}
ו/טו האיר ממזרח סליחות עמ' קכג {קדושת שאר ערי א"י}
ו/טו הארץ הטובה עמ' 36
ו/טו הגהות רימ"א
ו/טו הדרת אפרים ח"ב עמ' פה
ו/טו הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' עח-עט, פג-פח
ו/טו הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קכה-קכו
ו/טו הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' רמג-רמד {האם חובה להקריב בזה"ז}, רמו {מקריבים הקרבנות כולם}, רמז
ו/טו הון רב ח"א דף קיא ע"ד
ו/טו הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' ח {שלחן ומנורה לא מעכבים את הקרבן}, יא {מקריבים בלי בית אבל צריך מזבח}, כז {"בכל העזרה" - נשארה גם קדושת חלקי בהמ"ק}
ו/טו הלכות קטנות ח"ב, הגהת מהרמ"ג בדף כג ע"א סי' יד
ו/טו המקדש וקדשיו עמ' יד, כא, קכט-קל
ו/טו הר המלך ח"ז עמ' צה, ח"ח עמ' רנ-רנא
ו/טו התעוררות תשובה (תשנב) ח"א עמ' רפא
ו/טו התעוררות תשובה ח"א סי' קפד {קדשה לע"ל - נ"מ ללולב}
ו/טו התקופה הגדולה עמ' קט {כ"מ - שמא ינתן לנו רשות להקריב}, שכט
ו/טו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' פג
ו/טו ויוסף שאול דף סח ע"א {מעשר שני}
ו/טו זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' מט, נג
ו/טו זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' קיד
ו/טו זהב טהור עמ' 9
ו/טו זכרון דברים (תשכז) מאמר א עמ' יט, כד
ו/טו זכרון שלמה (ורנר) עמ' רנב
ו/טו זר זהב (פראג) עמ' קכ
ו/טו זרע אברהם (כטורזא) דף עה ע"א {ישוב קושית הראב"ד}
ו/טו חדשים גם ישנים עמ' 123-124
ו/טו חוקת עולם עמ' 135, 142 {ראב"ד}, 159
ו/טו חוקת עולם עמ' 315 {ראב"ד}
ו/טו חזון יחזקאל קידושין פ"א ה"ח, סנהדרין פ"ג ה"ב-ה"ג
ו/טו חזון לימים ח"א עמ' קסח
ו/טו חזון נחום זרעים ח"ג עמ' נג
ו/טו חזיונות יוסף דף סב ע"א-ע"ד
ו/טו חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' קסח
ו/טו חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד הל' מע"ש פ"ב ה"א ופ"ו הט"ז]
ו/טו חי' חפץ חיים
ו/טו חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' לח
ו/טו חי' ר"מ מאימראן ר"ה-חגיגה עמ' קמו
ו/טו חיי אברהם (צציק) עמ' צט {מצות בנין בהמ"ק בזה"ז}, קכט {צריך מזבח}, קלב {חובה או רשות}
ו/טו חיים ומלך
ו/טו חכמת גרשון עמ' רח, רכז, רכט
ו/טו חלקת יואב החדש ח"ב עמ' קמג {קדשה לע"ל - נ"מ לחיוב חומש}
ו/טו חלקת יוסף (ברקוביץ) סי' נא אות ד
ו/טו חמדת ירושלים (אלקלעי) מעלה כח דף כא ע"ב
ו/טו חמש דרשות (תשעב) עמ' 41
ו/טו חן וכבוד דף קח ע"א
ו/טו חנוכת הבית עמ' סג-סד, קלא
ו/טו חסדי דוד ח"א עמ' תמו, ח"ה עמ' תקכו
ו/טו חקרי זמנים ח"ג עמ' 26
ו/טו טהרת יו"ט ח"ג עמ' טז, נח-נט, חי"ח עמ' יב, יד
ו/טו טירת כסף דף קמד ע"ב
ו/טו טעמא דקרא (קניבסקי) איכה פ"ה
ו/טו יבין שמועה (מע"ש) פי"ד ע"א-ע"ב
ו/טו יד בנימין ר"ה עמ' שצא, תסג {קדושת המקדש בזה"ז לענין נטילת לולב כל שבעה מהתורה}
ו/טו ידבר שלום ח"ב עמ' פו
ו/טו יחי המלך פרק כב, מז
ו/טו יחל ישראל (תשנב) עמ' פ
ו/טו יחל ישראל (תשסג) ח"א עמ' רה, רנב
ו/טו יחלק שלל ח"ג עמ' לה
ו/טו ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' קצד
ו/טו ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' קעז, קפא, רכה {חובת פסח גם בזה"ז}
ו/טו ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' פו
ו/טו ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קעט, רעח
ו/טו יערות דבש חלק א דרוש י {קדושה ראשונה לא קדשה לע"ל כי באה בזכותנו וקדושה שניה קדשה לע"ל כי באה מה'}
ו/טו ירושלים דדהבא עמ' סה, עג, צב
ו/טו ישמח משה (גאלופוליטי) דף ה ע"ד
ו/טו כבודה של תורה ח"ג עמ' קעה
ו/טו כח מעשיו הגיד לעמו דף סח ע"ג
ו/טו כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' רנט, תריח-תריט, תתמד, תתקסז
ו/טו כנסת יחזקאל סי' קטו {באור מחלוקת רמב"ם וראב"ד}
ו/טו כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' יד, יח
ו/טו כתב סופר או"ח סי' קמ ד"ה ועל הרמב'ים
ו/טו כתר המלך {ראיה משבועות יב ע"ב שחייב כרת}
ו/טו כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תקפ
ו/טו לב חיים (מלינק) דף סט ע"א
ו/טו לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' יב אות ב, ז
ו/טו להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' קצ ע"ב, ח"ח עמ' י
ו/טו להורות נתן דברים עמ' עה
ו/טו להורות נתן מועדים ח"א עמ' שמח
ו/טו להורות נתן מועדים ח"ב עמ' שח, שפז
ו/טו להורות נתן מועדים ח"ה עמ' נה
ו/טו להורות נתן על התורה ח"א עמ' קח, ח"ב עמ' עב
ו/טו לחם חקי עמ' רט
ו/טו לקוטי הלכות זבחים קז, זבח תודה {ראיה לרמב"ם}
ו/טו לקוטי סופר ח"א דף מג ע"א
ו/טו לקוטי שיחות ח"כ עמ' 94, 97, 532, חכ"א עמ' 253 הערה 31
ו/טו לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 74
ו/טו לקוטי שיחות חל"א עמ' 223
ו/טו לקוטי שיחות חל"ב עמ' 42, 60
ו/טו לקוטי שעורים (שטיין) גיטין סי' ו ס"ק א
ו/טו לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' צז
ו/טו לקט שבלים (תשסד) עמ' קפב
ו/טו לשד השמן (לוין, תרפט) דף נה ע"ב, נו ע"א, נח ע"א, נט ע"ב
ו/טו מאורי המועדים עמ' שמו
ו/טו מבוא למשנה תורה עמ' 158
ו/טו מגדל עז עמ' תרצג
ו/טו מגילת ספר לאוין דף קסד ע"א
ו/טו מגן צבי עמ' קפח {ראב"ד}
ו/טו מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' תקצ, ח"ב עמ' קי, שו
ו/טו מועדי ה' (נתנזון) סוכות עמ' לו
ו/טו מועדי הרב עמ' 241
ו/טו מועדי ישראל (גורן) עמ' 59, 153
ו/טו מועדים וזמנים ח"ג סי' רכט {כרת בזה"ז}
ו/טו מוריה גל' קיא עמ' מט {ראב"ד}, גל' קסט עמ' מז, גל' קפט עמ' קלא, גל' רכו עמ' קי, גל' רלג עמ' קכא
ו/טו מורשה חי"א עמ' 54, 57
ו/טו מחנה יוסף (תשעב) סי' לט אות י {עלייה לרגל בזה"ז}, סי' מ אות ב, סי' מב אות א, סי' מד אות א, סי' מה אות א
ו/טו מחשבת הקודש ח"ב דף טז ע"א, סז ע"א
ו/טו מטה אהרן ר"ה עמ' קמה-קמו, שבועות עמ' לט-מא
ו/טו מטומאה לקדושה עמ' 322
ו/טו מי ימצא סוכה עמ' שח
ו/טו מילי דמרדכי
ו/טו מלך שלם דף צה ע"ב
ו/טו מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"א עמ' 124
ו/טו מנוחה וקדושה (זס') עמ' מז {ראב"ד - להתקדש קידוש אחר}
ו/טו מנוחת אליהו ח"ג
ו/טו מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף כט ע"ד {ראב"ד}
ו/טו מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' רנח, מנחות עמ' שטו
ו/טו מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רלב, רעח {חי' ר"י עמדין}
ו/טו מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' רטז {הגהות יעב"ץ}
ו/טו מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' קל
ו/טו מנחת בנימין סי' ד-ה
ו/טו מנחת חינוך ח"א עמ' כ, ע, ח"ב עמ' קמז, רנג, תא, ח"ג עמ' צ, רלד, שסו
ו/טו מנחת חינוך מצוה תעג (דף ס ע"ג)
ו/טו מנחת חן (אהלבוים, שו"ת) עמ' רלד
ו/טו מנחת יצחק (וייס) עה"ת ח"א עמ' קכג, רפג, שיז
ו/טו מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רד
ו/טו מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' צו
ו/טו מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' ו, כה, כו, קלב
ו/טו מעלין בקודש גל' ח עמ' 168
ו/טו מעשה רקח {יישוב קושית ראב"ד, ראיה לרמב"ם מדין שחיטת חוץ}
ו/טו מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' לב, רמג, רעו, רפב, שלח, שס, ח"ב עמ' רצו
ו/טו מקור ישראל דף קטז ע"ג
ו/טו מרגניתא דר"מ [עשרה מאמרות, מהרי"ל הל' יוה"כ במנהגים]
ו/טו מרכבת יוסף דף כה ע"ג {הקדושה לא בטלה ולכן גם האויר קדוש}
ו/טו מרפא לנפש חי' סוגיות סי' עב אות ב
ו/טו מרפא לשון (המבורג) עמ' קלה {ראב"ד}
ו/טו משא יד ח"א עמ' קסח {מורא מקדש בזה"ז}
ו/טו משאת כפי עמ' טו
ו/טו משב יעקב ח"ב עמ' נט
ו/טו משבצות זהב עזרא עמ' עד
ו/טו משברי ים אחע"א עמ' צו
ו/טו משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' תז
ו/טו משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תרכא
ו/טו משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תנא, תקמא
ו/טו משכן שילה עמ' קא, שלו, שפט, תמד
ו/טו משכנות יעקב (נעים) דף לד ע"ג
ו/טו משכנות לאביר יעקב ח"א דף ד ע"ב
ו/טו משנה למלך אחרון דף לג ע"ב {מחלוקת רמב"ם וראב"ד}
ו/טו משנת חיים דברים עמ' תעח
ו/טו משנת חיים זבחים עמ' צו
ו/טו משנת חיים מנחות עמ' תעט, תפו
ו/טו משנת חיים ערכין עמ' תקיג
ו/טו משנת חיים פסחים ח"ב עמ' רא
ו/טו משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' מג-מו, צא
ו/טו משנת יעקב כאן
ו/טו משנת יעקב מדע בהקדמה {ראיה לרמב"ם מהנסים שעדיין קיימים}, קדושה עמ' שעח, הפלאה עמ' קעד-קעו, רצז-רצח, זרעים ח"א עמ' צח-צט
ו/טו משנת יעקב עבודה עמ' יח-יט
ו/טו משנת ירושלים עמ' מא
ו/טו משנת משה מגילה עמ' ע, מו"ק עמ' כח
ו/טו משנת ר' אהרן מאמרים (תשמח) ח"ג עמ' נא
ו/טו משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' נא
ו/טו משנת רבנו עמ' רנ
ו/טו משפט הצבא בישראל עמ' קכח-קכט {ראב"ד}
ו/טו משפט כהן עמ' קצו ע"א
ו/טו נוכח השלחן (הכהן) עמ' קפה
ו/טו נועם ח"ז עמ' ר, חי"א עמ' לח
ו/טו נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף נט ע"ג
ו/טו נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 220
ו/טו נחלת שמואל דף יב ע"א
ו/טו נחלת שמעון (קרסנר) יהושע ח"ב סי' נ אות ב
ו/טו נמוקי חיים עמ' רנב
ו/טו נפש הרב עמ' עז
ו/טו נר מצוה (ואלק) שרשים דף טו ע"ד, מג ע"ד
ו/טו נשמה של שבת עמ' 256
ו/טו נתיב אברהם ח"ב עמ' קמה
ו/טו נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' תפא
ו/טו נתן פריו מגילה עמ' שלד, שמו, ת, תג
ו/טו ס' השבי"ט עמ' נח {ראב"ד}
ו/טו ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תעא
ו/טו ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' ריט
ו/טו סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' לג {צריך מזבח}
ו/טו סוכת דוד (מן) סוכה סי' לא ס"ק טו
ו/טו סיומי המסכתות עמ' 214-216
ו/טו סתירת זקנים - הלכה עמ' שטו
ו/טו עבד המלך (תשסט) עמ' תלט
ו/טו עולת חודש ח"ג מאמר תסה
ו/טו עטרת ישועה (תשלו) עמ' כב
ו/טו עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' קפה, קפח
ו/טו עטרת צבי (שפלטר) ח"א סי' ה, יג
ו/טו עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' נד
ו/טו עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' צו, ח"ה עמ' טו
ו/טו על גדות ים התלמוד עמ' 257
ו/טו עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תפב
ו/טו עמק הלכה (אורנשטין) סי' ג
ו/טו עמק יהושע ח"א דף פ
ו/טו עמק שאלה (טברסקי) עמ' כ
ו/טו ענפי ארז (זי') דף יז ע"ג
ו/טו פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' ר-רא, רד
ו/טו פניני רבנו הגרי"ז עמ' רו
ו/טו פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תרס
ו/טו פרחי אהרן עמ' 14
ו/טו פרקי מועדות עמ' 476
ו/טו ציץ אליעזר ח"ב סי' יג אות ג, משנת המעשר פ"ד מ"ג {ראב"ד}
ו/טו ציץ הקודש ח"א דף מט ע"ג, עח ע"ג
ו/טו צמח ארז עמ' קצא, שעד
ו/טו צפנת פענח
ו/טו קדושת החודש (שטרן) עמ' עה
ו/טו קדושת הר עמ' כג, כז, נד-נו, פג-פד, פט, קח, קכב, קכה, קכז, קל-קלא, קנז
ו/טו קהלות יעקב שבועות י
ו/טו קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ג עמ' רמג, תשו
ו/טו קובץ השמיטה עמ' רמז
ו/טו קול דודי שבועות סי' רי
ו/טו קול מבשר (ראטה) ח"ב סי' י {ראיה לרמב"ם ממדרש שה"ש פ"ד}
ו/טו קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' כז-כח, קמז
ו/טו קרבן שמואל דף מא ע"ב
ו/טו ראשון לציון מגילה י ע"א {ראיה לרמב"ם שקידשה לע"ל}
ו/טו ראשית בכורים דף ע ע"א
ו/טו רנת יצחק מלכים עמ' צג
ו/טו רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקלד
ו/טו רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' ח-י
ו/טו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רצט, שא-שב
ו/טו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' רכב
ו/טו רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קכה-קכו, קכט-קלא, קלד
ו/טו שאלו שלום ירושלים (תשמה) עמ' 13 {ראב"ד - מ"ש}, 15, 28, 38-40, 67
ו/טו שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' ש
ו/טו שארית מנחם שמות עמ' לא
ו/טו שבט הלוי (ווזנר) ח"ג סי' קנד
ו/טו שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 62 {ראב"ד - סוד ה' ליראיו - איך אפשר לפסוק ע"י רוה"ק}
ו/טו שביעי קדש עמ' סט
ו/טו שבעים שנה לרבנות הראשית עמ' 768, 774
ו/טו שבת הארץ - מבוא עמ' 98, 162
ו/טו שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' ל-לא
ו/טו שו"ת הרדב"ז ח"ב סי' תרצא {ראב"ד - אין בו כרת}
ו/טו שו"ת השבי"ט ח"א עמ' מד, קנה {מצורע לא ייכנס לירושלים בזה"ז}, קנו
ו/טו שו"ת ר"י מילר עמ' קסח
ו/טו שושן עדות דף קפג ע"ג
ו/טו שי כהן עמ' לט
ו/טו שי למלך עמ' לא-לב {מעשר שני}
ו/טו שיח ערב קדשים עמ' רלד
ו/טו שיר למעלות גל' ד עמ' 264 {ראב"ד - סוד ה'}
ו/טו שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' רעז, רפ
ו/טו שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' רפ {מעש"ש}
ו/טו שם טוב {יישוב קושית ראב"ד}
ו/טו שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' צד, צו, צט
ו/טו שמועת חיים יומא ח"א עמ' תקמא, ח"ב עמ' קסב
ו/טו שמחת החג דף קא עב-ע"ד
ו/טו שמש ומגן יו"ד סי' כה עמ' קפט-קצא
ו/טו שנה בשנה תשמז עמ' 166, 168, 169, 180 {קדושת בהמ"ק בזה"ז לענין נטילת לולב}, 194, 201, 210, 211, 274 {ראב"ד}, 363
ו/טו שעורי הגדה עמ' כד
ו/טו שעורי הגרי"ד עבודת יוה"כ עמ' קמה
ו/טו שעורי הרב חלה עמ' קעב
ו/טו שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' שפ-שפא
ו/טו שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ד סי' טז
ו/טו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' תד
ו/טו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' צב, קלט, קעא-קעב, קצח
ו/טו שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קצא, שמח, שצד
ו/טו שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' תנט-תס
ו/טו שער דלתי הלבנון סי' ג-ד {כרת על כניסה בזה"ז}, ו, ז {הקרבה רק עם מזבח}, ח {ראב"ד}, ט {כ"מ}, י {ראב"ד}, יד {ראב"ד}, טז, כ-כא, כב {כ"מ ומל"מ}, כד-כה {ראב"ד}, ל-לא {ראב"ד}
ו/טו שערי היכל זבחים עמ' שכט {מקריבים כל הקרבנות - אף חטאות פנימיות}, תפב {אע"פ שאין חומה - אבל צריך מזבח}
ו/טו שערי היכל יומא מערכה קמז הערה 7 {שלמים בלי בית}
ו/טו שערי המקדש פתיחה אות כ, כב, סי' א אות ה, סי' ד אות ז-ח, יב, סי' ה אות ז-ח, יג, סי' ו אות ה, סי' ז אות ד, ז, סי' יד אות ט, סי' יז אות ו, ז {ראב"ד}, ט, סי' יח אות ב, יא, סי' כ אות ב-ג, סי' כא אות ג, סי' כד אות ב, סי' כה אות א, ג, ה-ז, ט, סי' כו אות א, ג-ד, ח, י, סי' כח אות א-ו, סי' כט אות א-ה, ז, י, סי' ל אות א-ג, ה, סי' לא אות א-ד, ט, סי' לב אות א, ג-ד, ו, סי' מ אות א, ד, ו, סי' מא אות ב, ד, סי' מג אות ב, ה
ו/טו שערי זיו ח"ג דף ד ע"ב
ו/טו שערי טהר ח"א שער ג סי' טו אות א
ו/טו שערי מאיר עמ' קמג
ו/טו שפע חיים ח"ו עמ' צ
ו/טו תהלה לדוד (מן) או"ח סי' כט
ו/טו תוי"ט עדויות פ"ח מ"ו {מעשר שני}
ו/טו תורת החוף ימים סי' יב אות ז
ו/טו תורת המדינה עמ' 262, 263, 269, 279, 285
ו/טו תורת המועדים (תשכד) עמ' 448 {מקריבים בזה"ז}, 449 {לראב"ד מחיצות מעכבות למע"ש}, 450 {מע"ש}, 527 {קדשה לע"ל}
ו/טו תורת המועדים (תשנו) עמ' 481, 483, 568
ו/טו תורת המצוה דף לא ע"א
ו/טו תורת הקדש ח"א עמ' ז, כא-כב, סד, צא, קעו, רנה, רפד, ח"ב עמ' יג, יט-כג, כט-לז, מא-מז, פז, קיז-קכ
ו/טו תורת הרא"ם - חי' הרא"ם דף מא ע"ד
ו/טו תורת השבת והמועד עמ' 462 {קדשה לע"ל}, 478 {לראב"ד מותר להיכנס}, 509 {קדשה לע"ל}
ו/טו תורת יחיאל (שלזינגר) בראשית עמ' ג {קדושה לעתיד לבוא}
ו/טו תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' רס-רסה
ו/טו תורת מנחם חנ"ז עמ' 256
ו/טו תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תתסד
ו/טו תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' תשעד
ו/טו תחומין ח"א עמ' 4 {ראב"ד - אין כרת}, ח"ב עמ' 186, ח"ו עמ' 439, ח"ח עמ' 497
ו/טו תפארת אבות (סופר) עמ' קל {קרבן העומר בזה"ז}
ו/טו תשב"ץ ח"ג סי' רא {ראיה לרמב"ם מהנסים הקיימים}
ו/טז אביר יעקב (אביגדור) הסכמות עמ' 15 (בספרות רומיות) {הבדל בין א"י לבהמ"ק}
ו/טז אבן האזל (גם בהערות סוף ח"ב) {חילוק בין כיבוש לחזקה, תרומה בזה"ז}
ו/טז אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ו/טז אבן ציון עמ' תקצח, תרג {שביעית בזה"ז}
ו/טז אבן שלמה (ניימן) עמ' קכו
ו/טז אבני נזר יו"ד סי' תלד אות ז
ו/טז אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' תעו, ח"ב עמ' רנג, רס, רסב, רסה
ו/טז אגרא לישרים עמ' מ {שכינה מצויה}
ו/טז אגרות הגרי"ד עמ' רע
ו/טז אגרות משה ח"ח עמ' שד
ו/טז אהל משה (שיינרמן) עמ' שיג
ו/טז אהלי חיים עמ' צד
ו/טז אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' קסב
ו/טז אוצר א"י ח"ג עמ' 97, 99, 100, 112, 113, 120, 135, 151, ח"ד עמ' 8, 9, 225, ח"ה עמ' 30, 113
ו/טז אוצרות יהושע עמ' מד, קמב, תסז
ו/טז אור הישר [עמק יהושע ח"ב דרוש יד, טז, אור הישר זבחים ס ע"ב ועל ויקרא פכ"ו פל"א ועל מלכים א פ"ט פסוק ג, מקום שמואל סי' לז]
ו/טז אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 16
ו/טז אור חדש על ציון דף כ ע"א-ע"ב, כא ע"א-ע"ב, כב ע"א, כו ע"א-ע"ב, כז ע"א
ו/טז אור יעקב יבמות דף פ ע"א, פא ע"א, פה ע"א {חילוק בין כיבוש לחזקה}
ו/טז אור ליהודה (תשנט) עמ' כו-כז
ו/טז אור לישרים (תשסג) עמ' מג
ו/טז אור עולם (בלומנפלד) דף נה ע"ב-ע"ג {חזקה מועילה יותר מכיבוש}
ו/טז אור תורה (ריסקין) דברים עמ' 151, 103
ו/טז אורה ושמחה הל' לולב פ"ז ס"ק פ
ו/טז אוריתא קובץ יד עמ' פח, ק {כ"מ}, קובץ טו עמ' שמא
ו/טז אזני יהושע (מהד' אדרת) דברים דרוש מז עמ' 68
ו/טז איים בים חלק ז ערכין סי' כו אות ה
ו/טז איים בים כתובות סי' לד אות ה-ו {קדושת מקדש וירושלים}
ו/טז איים בים פסחים סי' יא אות ה {קדושה ראשונה על ידי כיבוש}
ו/טז איש אמונים דף לב ע"ד {כ"מ}
ו/טז איש ההלכה גלוי ונסתר עמ' 191
ו/טז איש על העדה (סולובייציק) עמ' 324
ו/טז אישים ושיטות (תשסז) עמ' נה, רכ-רכא
ו/טז אם הבנים שמחה פתיחה עמ' נ, פ"ג אות לח
ו/טז אמונת יהושע עמ' תקכג
ו/טז אמונת עתיך גל' 103 עמ' 53 {בטלה קדושת הארץ}
ו/טז אמונת עתיך גל' 111 עמ' 41, 48
ו/טז אמונת עתיך גל' 121 עמ' 33 {אבן האזל}, 34
ו/טז אמרי בינה (אוירבך) - שבת סי' כח ד"ה ועי'
ו/טז אמרי בינה דיני שבת סי' כח ד"ה הנה
ו/טז אמרי דבש דף קא ע"א
ו/טז אמרי חן (לוונברג) זבחים עמ' קמו-קמח, קסא-קסב
ו/טז אמרי חן (לוונברג) ח"ה - הסכמת ר"ש קוטלר אות י {שכינה אינה בטלה - נ"מ למלכות בית דוד}
ו/טז אמרי חן (לוונברג) מקואות עמ' ק-קב, קיז-קכג
ו/טז אמרי שבת דף פד ע"ב
ו/טז אנצי"ת ע' א"י ח"ב הע' 43, 54, 75, 76, 84, 86, 88, 113, 116, 120, ע' ביאת מקדש הע' 26, 27
ו/טז אנצי"ת ע' בית המקדש הע' 291, 292, 296
ו/טז אסופת מערכות עה"ת ח"ד עמ' קנא
ו/טז אסיפת מחקרים תורניים שנת תשלג עמ' נב, קכא, קצה-קצו, רלא, שנת תשלז עמ' טו, נא, נז-נח, עג-עד
ו/טז אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' קכג, רלז
ו/טז אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 105 {קדושת ירושלים לא בטלה}
ו/טז אפיקי מגינים זבחים סי' נט
ו/טז אפיקי מגינים חלה פ"ד מזו"ח אות א
ו/טז אפיקי מגינים חלה פ"ד משנה ז-ח אות א
ו/טז ארץ הצבי (שכטר) עמ' רט
ו/טז ארץ חמדה (ישראלי) עמ' פ, קיט, קכה-קכו, קכז {אבן האזל}, קכח-קל, קלד, קנז, קפח, רלא
ו/טז אשישות חיים
ו/טז אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' ריט
ו/טז אשל אברהם (שפירא) עמ' תקמא
ו/טז אשר למלך {שכינה אינה בטלה, קדושת ירושלים}
ו/טז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי [מאירי מגילה י ע"ב, מכות יט ע"א, שבועות טז ע"א] {חילוק בין א"י לבהמ"ק}
ו/טז באר מחוקק (תשמט) עמ' קלא {שכינה אינה בטלה}
ו/טז באר מחוקק (תשעה) עמ' קסב {שכינה אינה בטלה}
ו/טז באר מרים ח"ב עמ' נ {קידוש ע"י כיבוש}
ו/טז באר ראי עמ' רי {חילוק בין כיבוש לחזקה}
ו/טז בארות נתן עמ' קסו {קידוש עזרא}
ו/טז בגדי כהונה (פרחיא) דף ט ע"ג-ע"ד, י ע"א
ו/טז בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' קיג
ו/טז בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף מא ע"ג-ע"ד, ח"ה עמ' ז {כ"מ}, קעב-קעג
ו/טז בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' ל-לא
ו/טז בדבר מלך ח"א עמ' לו-מט {חילוק בין א"י לבהמ"ק}, ח"ד עמ' סח {בנין בהמ"ק בלי מלך}
ו/טז בדבר מלך ח"ד עמ' סח
ו/טז בדבר מלך ח"ט עמ' קפד, רמט
ו/טז בדי הארון (הכהן) עמ' 32
ו/טז בדי הארון (קלמ') עמ' ח-ט
ו/טז בינת דניאל ח"א עמ' רע
ו/טז ביצחק יקרא (תשמט) עמ' קמז {אינה מן א"י}
ו/טז בית אהרן (כהן, תשך) דף צ ע"ד
ו/טז בית אהרן וישראל גל' יג עמ' מג
ו/טז בית אהרן וישראל גל' פח עמ' קנח
ו/טז בית אהרן וישראל גל' צד עמ' נה
ו/טז בית אלהים שער א עמ' רפז
ו/טז בית הלוי ח"ג סי' א עמ' יב
ו/טז בית המדרש {שכינה אינה בטלה}
ו/טז בית זבול ח"א בהקדמה עמ' ג {קדוש אפילו בשוממותו}
ו/טז בית יצחק (תשט"ז) עמ' 130
ו/טז בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' לו {חילוק בין א"י לבהמ"ק - נ"מ לחדש}
ו/טז בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' יד, מג
ו/טז בית ישראל (הורוביץ) אהע"ז סי' נא
ו/טז בית מלך (חב"ד) עמ' 114
ו/טז בכורי הארץ עמ' 108-109 {כשאין רוב יושביה עליה - מדרבנן}, 140-141, 163
ו/טז בן ידיד
ו/טז בן פורת יוסף (תשעא) עמ' שכט
ו/טז בני ציון (שפירא) דף יט ע"ב {חזקה לא בטלה}
ו/טז בנין אב (שולמן) סי' מא {קדושת כיבוש בטלה}, מב {החילוק בין א"י לבהמ"ק}, מט {קדושת כיבוש בטלה}
ו/טז בנין אריאל ח"א עמ' שפא
ו/טז בנין אריאל יאיר עמ' 23 {והשמותי את מקדשיכם}, 204, 262-263, 275, 298, 303, 324, 374
ו/טז בנין הלכה עמ' קמא-קמג
ו/טז בנין ציון (עטלינגר) ח"א סי' א-ג
ו/טז בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' קנב
ו/טז ברוך אברהם (מני) עמ' צג
ו/טז ברוך אברהם (מני) עמ' צג
ו/טז ברור הלכה יבמות פא ע"א ציון ד פרק ג {אהא"ז אות ה}
ו/טז ברור הלכה מגילה י ע"א ציון ב
ו/טז ברור הלכה ע"ז נב ע"ב לפני ציון ה
ו/טז בריכת המלך עמ' טו {חילוק בין כיבוש לחזקה}, קח {שכינה אינה בטלה, חילוק בין כיבוש לחזקה}
ו/טז ברית הלוי השלם
ו/טז ברכת אהרן מאמר קצב אות א
ו/טז ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' לג
ו/טז ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' לז אות יז
ו/טז ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' קלד
ו/טז ברכת ראובן דף קנז ע"ד {כ"מ}
ו/טז ברקאי ח"ה עמ' 67-68
ו/טז בשבילי הפסח סי' לא אות טו, כז
ו/טז בשלום ובמישור עמ' 121
ו/טז בשם אומרם עמ' 24, 26, 32
ו/טז בשמן רענן ח"ב עמ' שצה
ו/טז בתורתו יהגה ח"ב עמ' תמח {ושכינה אינה בטילה}
ו/טז גבורות שלמה דף לו ע"א-ע"ב {קדושה ראשונה לא קדשה לע"ל}
ו/טז גבורת יצחק אבות עמ' רנו
ו/טז גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' ס
ו/טז גבורת יצחק הל' תפלה עמ' רטו, שכח
ו/טז גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' קל
ו/טז גבורת יצחק מכות עמ' שלח
ו/טז גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' סב
ו/טז גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' קנח, קסא, קסז
ו/טז גבורת יצחק שביעית עמ' סה, סז, סט-ע, פב, תרומות עמ' קיז, ביכורים עמ' קא
ו/טז גדולת מרדכי (רבינוביץ) דף קלו ע"א
ו/טז גור אריה ויקרא פ' טז הע' 55, במדבר פ' יט הע' 136, דברים פ' יב הע' 47
ו/טז גינת ראובן תרומות עמ' תתתפב
ו/טז גן שושנים ח"א עמ' ק, קז
ו/טז גן שושנים ח"ב עמ' רלד
ו/טז גשר יהושע עמ' 192, 234, 182
ו/טז דבר אברהם ח"א סי' י אות ו
ו/טז דברות אליהו ח"ב עמ' ח {מצות ראיה בזה"ז}, קלט
ו/טז דברות משה גיטין עמ' קנג-קנד {חילוק בין כיבוש לחזקה}, קצח {קדושת עזרא ע"י חזקה}, ב"ב ח"ב סי' נה הערה קח (עמ' שפז-שצ) {חילוק בין כיבוש לחזקה}
ו/טז דברות משה נדה וטהרות עמ' תכה {לא קדשה לעתיד לבוא}, תכו {וטמא מת שנכנס לעזרת הנשים אינו חייב חטאת}
ו/טז דברי אליהו (בלייער) ח"ב עמ' רל-רלב
ו/טז דברי אמת (תשעט) עמ' תקז {קדושה ראשונה שקידש יהושע לענין תרו"מ בכיבוש תליא מילתא}
ו/טז דברי ברוך ח"ב מאמר לו אות ג
ו/טז דברי הגות והערכה עמ' 29
ו/טז דברי השקפה עמ' צז
ו/טז דברי חפץ עמ' מג {חילוק בין א"י לבהמ"ק}, מה {חילוק בין כיבוש לחזקה}
ו/טז דברי יחזקיהו ח"א עמ' טז-יז
ו/טז דברי יציב חו"מ עמ' רז
ו/טז דברי שאול בראשית עמ' שיג, שמות עמ' שעא
ו/טז דגל יהודה (בילו') עמ' לח, סה {חילוק בין א"י לבהמ"ק}
ו/טז דגל ראובן ח"ב סי' כז (דף נ ע"ג) {קדושת עזרא לא בטלה - נ"מ לכלאי הכרם וערלה}
ו/טז דין אמת (תשסז) עמ' רפא
ו/טז דעה צלולה (שרקי) עמ' 179
ו/טז דקה מן הדקה דף כז ע"א {מל"מ}, נו ע"ג
ו/טז דרישת ציון (תשסב) עמ' 112, 128, 131, 132, 252 {כ"מ - שמא יותן לנו רשות להקריב}, 269 {והשימותי}
ו/טז דרך הקודש (תשסז) עמ' קיב
ו/טז דרך חיים (תשע) פ"ג הערה 776
ו/טז דרך עץ החיים (אלגזי) דף צ ע"א
ו/טז דרכה של תורה (רבינוביץ) עמ' 22
ו/טז דרכי אהרן ח"א עמ' סג
ו/טז דרכי איש דף א ע"א
ו/טז דרשות מהר"ם חביב עמ' רג {כ"מ}
ו/טז הארץ הטובה עמ' 115
ו/טז הגיון יצחק דף ד ע"ב {קדושת א"י לע"ל לענין עיבור שנים}
ו/טז הגיוני משה עמ' 164 {קדושתו מפני השכינה}
ו/טז הדר איתמר עמ' קג
ו/טז הדרום ח"ז עמ' 42, חט"ז עמ' 78
ו/טז הדרת אפרים ח"א עמ' קלט-קמא, קפט {שכינה לא בטלה}, ח"ב עמ' פה
ו/טז הדרת מלך (זילברברג) דף ל ע"ד {טעם שקדושה שניה לא בטלה}, לא ע"א {אע"פ ששוממין}
ו/טז הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' כד {קדושת הארץ}, לא-לב
ו/טז הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קכו
ו/טז הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' רמג, רמז {הקרבת עומר בזה"ז}
ו/טז הוראות שעה פ"ב (עמ' ה) {חילוק בין כיבוש לחזקה}
ו/טז הכנה דרבה (תשסט) עמ' ד
ו/טז הכנה דרבה עמ' ד
ו/טז הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' לט, נה, עח {שלשתם - שכינה לא בטלה}, פא-פו {חילוק בין כיבוש לחזקה}, קב {ששמומין}, קכג {שכינה לא בטלה}, קלב {חילוק בין בהמ"ק לא"י}
ו/טז הלכות יום העצמאות עמ' קסו
ו/טז המדות לחקר ההלכה מדה יג אות נה-נו {חילוק בין כיבוש לחזקה}
ו/טז המקדש וקדשיו עמ' כא, רטז
ו/טז הערות ר"י ליינר {ראיה משמות רבה פ"ב אות ב, חילוק בין כיבוש לחזקה}
ו/טז הר המלך ח"א עמ' קסח-קעג {שכינה אינה בטלה, חילוק בין כיבוש לחזקה}, ח"ו עמ' רצז-שי, ח"ז עמ' צו
ו/טז הר צבי זרעים ח"א עמ' נ, קפג
ו/טז הרמב"ם - שמרנות עמ' 69
ו/טז הרמב"ם (בנדיקט) עמ' קלט
ו/טז הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' רלד {מקור בפסקתא זוטרתי פ' קדושים}
ו/טז השליחות וההרשאה במשה"ע עמ' 258
ו/טז התורה והמדינה ח"א עמ' צג, קובץ ב עמ' צז
ו/טז ואתה תחזה ח"ג
ו/טז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' פג
ו/טז ויען יצחק עמ' רמג, רסא
ו/טז ושכנתי בתוכם עמ' קעד-קפב
ו/טז זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' נ, רלז
ו/טז זהב התרומה - חלה עמ' תקפט
ו/טז זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר ג עמ' שנא
ו/טז זכר ישעיהו
ו/טז זכרון דברים (תשכז) מאמר א עמ' יט, כו
ו/טז זכרון דברים (תשנט) עמ' ד
ו/טז זכרון יהונתן דף קסד
ו/טז זכרון יעקב (מרל) ח"א סי' ב ענף א ס"ק ד {שהרי אינה מא"י}, סי' ו ס"ק יב
ו/טז זכרון יעקב (מרל) ח"ב סי' ז ס"ק ד, ח"ג סי' ד ס"ק ז, סי' מו ס"ק ג, סי' עב ס"ק ב, סי' עג ס"ק ה, סי' עד ס"ק א, סי' פב ס"ק ב
ו/טז זכרון ישעיהו דף יא ע"ג
ו/טז זכרון מלך (א"ש) [בציוני מהר"נ צ"ל מאדוני אבי ר' דוד צבי]
ו/טז זכרון סופרים {ושכינה אינה בטלה} [מדרש (שמו"ר ב') הנה זה עומד אחר כתלינו שלא זזה שכינה משם (שאילת יעב"ץ ח"א סימן פ"ג, וחת"ס יו"ד סימן רל"ג)]
ו/טז זכרון סופרים {כ"מ - איני יודע מה כח חזקה גדול וכו'} [עיין תוס' יו"ט פרק ח' דעדיות משנה ו' ותשו' חת"ס יו"ד סימן רל"ג ומלא הרועים, וכולם על סגנון אחד]
ו/טז זכרון שלמה (ורנר) עמ' פא {אע"פ ששוממים}, רל
ו/טז זכרון שמואל עמ' תנז-תסא {קדושת א"י ובהמ"ק}
ו/טז זמן חרותנו עמ' 74
ו/טז חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' ריא, רעא, ח"ב סי' מ {חילוק בין א"י לבהמ"ק}, עמ' שלו {שכינה לא בטלה}
ו/טז חדשים גם ישנים עמ' 123-124
ו/טז חוות בנימין ח"א עמ' עו, ח"ב עמ' תקפה
ו/טז חוקת עולם עמ' 135, 140, 141
ו/טז חוקת עולם עמ' 318
ו/טז חוקת עולם עמ' 40 {שאינה א"י}, 66 {בטלה קדושת הארץ}, 68-69 {משום שכינה}, 70
ו/טז חוקת עולם עמ' 593
ו/טז חזו"א על הרמב"ם
ו/טז חזו"א שביעית סי' ג ס"ק טו {שביעית}
ו/טז חזון יחזקאל זרעים החדש הוספות לשביעית - שיטת הרמב"ם
ו/טז חזון לימים ח"א עמ' ק
ו/טז חזיונות יוסף דף סב ע"ד
ו/טז חי' הגר"ח החדש עמ' קצא, רס, רעב, תקיא
ו/טז חי' הריצ"ד
ו/טז חי' חתם סופר {חילוק בין א"י ובהמ"ק}
ו/טז חי' יפה לב עמ' רצח {שכינה אינה בטלה}
ו/טז חי' מהר"ם שיק ברכות עמ' קיז
ו/טז חי' מהר"ם שיק מכות עמ' רכח, שבועות עמ' לט
ו/טז חי' עזיאל
ו/טז חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' ז
ו/טז חי' ר"ש קלוגר ר"ה-מגילה עמ' תפ
ו/טז חכמת גרשון עמ' סו, קכה, קצו, קצט, רכט-רל, רלה-רלז, רמט-רנא
ו/טז חכמת התורה פ' לך לך עמ' רמב
ו/טז חלקת יוסף (ברקוביץ) סי' נא אות ד
ו/טז חלת לחם (תשנח) עמ' ג
ו/טז חמודי צבי בראשית עמ' רעח
ו/טז חמודי צבי ויקרא עמ' קז
ו/טז חמש דרשות (תשעב) עמ' 43
ו/טז חן וכבוד דף יג ע"ב {שכינה לא בטלה}
ו/טז חקרי זמנים ח"ב עמ' תנח-תנט, תקלד
ו/טז חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ג עמ' ז
ו/טז טהרת יו"ט ח"כ עמ' רכא, חי"ח עמ' יב, יד
ו/טז טורי אבן המפואר עמ' רמב
ו/טז טירת כסף דף עח ע"א
ו/טז יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' לא, לד
ו/טז יד ושם ח"ב
ו/טז יד סופר עמ' קצד
ו/טז ידי משה (בוצק') הל' ביה"ב סי' כו-כז
ו/טז יחוה דעת ח"א עמ' עא, ח"ג עמ' קלא
ו/טז יחל ישראל (תשנב) עמ' פ
ו/טז יחל ישראל (תשסג) ח"א עמ' רה, רנב, ח"ב עמ' רצא
ו/טז יין מלכות (שניאורסון) עמ' 327 {קדושת עזרא}
ו/טז ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' קעד, קעז
ו/טז ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קו, רפד
ו/טז ימי זכרון עמ' רמט
ו/טז ימלא פי תהלתך ח"א עמ' רל
ו/טז יסודי הצדקה עמ' 83
ו/טז יערי עם דבשי ח"ג אות קי, קסג, קפג
ו/טז יערי עם דבשי ח"ד מדור ב אות נח {הבדל בין קדושת המקדש לא"י}
ו/טז יקר הערך דף קלט ע"ד
ו/טז ירושלים דדהבא עמ' יד, טז, לא, מח, סט, עד, פח-פט, קמא-קמג, קמה, קנב
ו/טז ישועות עוזו עמ' 167
ו/טז כבודה של תורה ח"ג עמ' קעה, קעח, קפא
ו/טז כנסת יחזקאל סי' קטו {חילוק בין א"י לבהמ"ק}
ו/טז כפי אהרן (זס') קמא עמ' רד, תליתאה עמ' פג
ו/טז כפתור ופרח (תשו) דף קל ע"א, קלה ע"ג
ו/טז כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' יח, סז, קב, רנח
ו/טז כרם ציון שביעית ח"א דף י ע"ב {קדושת יהושע בטלה}, מז {קדושת כיבוש בטלה - נ"מ לכיבוש סנחריב}, קכח-קכט {שביעית}, ח"ב עמ' כט {קידוש עזרא קיים}, רפה-רפז {חילוק בין א"י לבהמ"ק}, שכה {חילוק בין א"י לבהמ"ק}, שכז {תרו"מ בירושלים בזה"ז}
ו/טז כתב סופר או"ח דף קל ע"א
ו/טז כתב סופר או"ח סי' קמ ד"ה ונראה לי להוסיף
ו/טז כתבי הרב נתן פרידלנד ח"א עמ' 218-219, 240, 257
ו/טז כתר אפרים עמ' טו
ו/טז כתר המלך {אע"פ ששוממים}
ו/טז כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' קמז
ו/טז לאור ההלכה (תשסד) עמ' כד, צג-צו, קג, קלב, קצז, רצו
ו/טז לב מרפא דף עא ע"ב
ו/טז לב שלמה (הלוי) דף קמז ע"ג
ו/טז לב שלמה (הלוי) דף קמז ע"ג-קמח ע"א
ו/טז לבושי מרדכי או"ח עמ' תעג
ו/טז לדוד עד עולם עמ' 139 {שכינה אינה בטלה}
ו/טז להורות נתן - שו"ת חי"ג עמ' עז
ו/טז להורות נתן מועדים ח"ג עמ' לט, רפו, שכו
ו/טז להורות נתן מועדים ח"ד עמ' תמט
ו/טז להורות נתן על התורה ח"א עמ' עג, ח"ג עמ' קמו, רנד
ו/טז לחם חקי עמ' לב, לו-לז, מה-מו, נה-נו, פג, קפח, רכ, רל
ו/טז לחם יהודה {חילוק בין א"י לבהמ"ק}
ו/טז לקוטי שיחות חי"א עמ' 177, חט"ו עמ' 101, חט"ז עמ' 467, חכ"ד עמ' 85 הערה 54
ו/טז לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 134, חכ"ט עמ' 74
ו/טז לקוטי שיחות חל"א עמ' 223
ו/טז לקוטי שיחות חל"ה עמ' 88 {ושכינה אינה בטלה לעולם}
ו/טז לקוטי שיחות חל"ו עמ' 123, 200
ו/טז לקוטי שיחות חל"ז עמ' 56, 95, 177
ו/טז לקוטי שיחות חל"ט עמ' 11
ו/טז לקוטי שיחות חלק ל עמ' 85 {בטל הכיבוש}
ו/טז לקוטי שעורים (שטיין) גיטין סי' ו ס"ק א
ו/טז לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' כו
ו/טז לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' צז-צט
ו/טז לקט שבלים (תשמט) עמ' יח-יט
ו/טז לקט שבלים (תשסד) עמ' עו, קעח
ו/טז לשד השמן (לוין, תרפט) דף נד ע"א, נז ע"ב
ו/טז לשם שבו ואחלמה ספר הכללים כלל ב ענף ג אות ט {קדושה שניה קידשה לע"ל}
ו/טז מאור הקודש מנחות ח"ב עמ' פח, קס
ו/טז מאור למלך גיטין עמ' עו
ו/טז מאור למלך נדרים עמ' קמו, קמח
ו/טז מאורות הדף היומי ח"ז עמ' קצג-קצה
ו/טז מאורות הראי"ה חנוכה ארבע פרשיות ופורים (תשפא) עמ' רד {קדושת המקדש לא בטלה}
ו/טז מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 461, 482, 483
ו/טז מאורות נתן (הורוביץ) דף עג ע"ב
ו/טז מאורי המועדים עמ' קעו, שפד, תלא, תלד
ו/טז מאורי שערים עמ' רנ
ו/טז מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' קפג
ו/טז מבוא למשנה תורה עמ' 164, 203, 360
ו/טז מבית מאיר ח"ג עמ' מט, נח, סב
ו/טז מגן צבי עמ' לג, צט, קי, קלז, קלט, קמב, קמד-קמה, רה-רח, תיט
ו/טז מגן שאול (קצנ') עמ' יח
ו/טז מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' שנא
ו/טז מועדי ה' (נתנזון) סוכות עמ' לו
ו/טז מועדי הרב עמ' 226, 231, 241
ו/טז מועדי ישראל (גורן) עמ' 59
ו/טז מועדים וזמנים ח"ג סי' רכט, ח"ה סי' שמה {חילוק בין כיבוש לחזקה}, שמו {ראשונה בטלה - לענין מצוות ישוב}, שמז {תרו"מ בזה"ז}, שנ-שנא {שכינה לא בטלה}
ו/טז מוריה גל' קיא עמ' מט, גל' קצג עמ' קפז-קפח, גל' רג עמ' יח
ו/טז מורשה חי"א עמ' 24
ו/טז מזכרת למשה עמ' קלח, קנב
ו/טז מחזה עליון עמ' י, קל
ו/טז מחנה יוסף (תשעב) סי' מ אות ב, סי' מב אות א, סי' מד אות א, סי' מה אות א, ג
ו/טז מטה אהרן ר"ה עמ' קמה-קמו, שבועות עמ' לט-מא
ו/טז מי מרום חי"א עמ' צז {כבוש יהושע לא קדשו לעתיד לבא}
ו/טז מי מרום פ' שלח מאמר לא אות ג עמ' צז
ו/טז מיטב הארץ עמ' 468
ו/טז מילי דמרדכי
ו/טז מלילות ח"א עמ' 237 {והשימותי}
ו/טז מלכות יהודה וישראל עמ' 378, 387
ו/טז מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"א עמ' 70, 82, 93
ו/טז מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רכד ע"ג
ו/טז מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' קלא
ו/טז מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' ריט {מפני כיבוש}
ו/טז מנחת בנימין סי' ו
ו/טז מנחת חינוך ח"א עמ' כ, ח"ב עמ' קמז, ריא, רמו, רנג, שפז, שפט, תקי, ח"ג עמ' רלד, שח
ו/טז מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' רכו
ו/טז מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ה עמ' יב
ו/טז מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תיז
ו/טז מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רד
ו/טז מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' רמח {תרו"מ בירושלים בזה"ז}, ח"ב עמ' רה, ח"ג עמ' צו
ו/טז מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' תצה
ו/טז מנחת שלמה שביעית עמ' קלא
ו/טז מסורה ח"ח עמ' מב, ח"י עמ' כ
ו/טז מעדני ארץ שביעית (תשד) דף קכא
ו/טז מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' קיד, קפה, קפח, קצ, שא, שכז
ו/טז מעלין בקודש גל' ח עמ' 168, 169, 188
ו/טז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רלד ע"ג
ו/טז מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' יב, ח"ב עמ' קסא, קצט, רסה, רצה, שכז
ו/טז מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' יא אות ט]
ו/טז מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' ב אות ד
ו/טז מקדש דוד זרעים - תרומות סי' יב
ו/טז מקדש דוד קדשים סי' כ ס"ק ב במנחת מרדכי
ו/טז מקדשי השם ח"ב עמ' קצד
ו/טז מרגליות הים סנהדרין כ ע"ב אות כד {קדושה ראשונה קדשה לע"ל}, צא ע"א אות ט {מעשי למלך}
ו/טז מרגניתא דר"מ {כשאין ארון}
ו/טז מרחשת, מנחת חינוך, שמן המנחה אות כב
ו/טז משאת המלך ח"ג סי' רפו {ירושלים מפני השכינה}
ו/טז משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' שנא
ו/טז משבצות זהב ירמיהו עמ' תצה
ו/טז משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' מב {אבן האזל}, תז
ו/טז משיב מלחמה (תשעט) ח"ג עמ' שיז
ו/טז משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' תכו-תכח {חילוק בין כיבוש לחזקה}, ח"ג עמ' שלט-שמ
ו/טז משך חכמה ויקרא פ"ב פס' יד
ו/טז משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תקי, תקמא, תקעג
ו/טז משכיל ליהודה עמ' קכב
ו/טז משכן שילה עמ' ק, שו, שלו, שפט, תח
ו/טז משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תתלב
ו/טז משכנות לאביר יעקב ח"ב דף ז ע"א, ח ע"ד, ח"ג דף ה ע"ב
ו/טז משנה הלכות ח"ה סי' כה
ו/טז משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' רמד
ו/טז משנת המדינה עמ' 157, 166, 264
ו/טז משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' קו
ו/טז משנת יעבץ שמיטה עמ' יא, יג, סד, סז, קמו
ו/טז משנת יעקב עבודה עמ' לד-לו
ו/טז משנת יעקב קדושה עמ' קמא, זרעים ח"א עמ' ה-ו, צח-צט, קז-קח, קצב-קצו
ו/טז משנת ירושלים עמ' ב, לט, מב {אהא"ז}
ו/טז משנת משה מגילה עמ' רטז
ו/טז משנת ר' אהרן גיטין עמ' נט, סא
ו/טז משפט המלחמה עמ' קסג-קסד
ו/טז משפט הצבא בישראל עמ' קכא, קכד, קכה, קכח, קלב
ו/טז משפט כהן עמ' קצב ע"ב
ו/טז משפטי התנאים עמ' פח, צ
ו/טז משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' ט {קדושה שנייה ע"י חזקה}, יג, כא-כב {כ"מ - הרי בבית ראשון היתה חזקה}, כג, קיב-קיג {חזקה}, קמא-קמב, שצט, תג-תד {קדושה ע"י כיבוש בטלה}
ו/טז נועם חי"ב עמ' קכד, קס, רלא
ו/טז נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' פו, פח
ו/טז נזר הקדש (קפלן)
ו/טז נחלה לישראל (תשעא) עמ' קיא {שכינה אינה בטלה}
ו/טז נחלה לישראל (תשעז) ח"ב עמ' ע
ו/טז נחלי אפרסמון לעיל פ"ו הי"ד {מפני השכינה}
ו/טז נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 220, 322, 492, 504, 553, 555
ו/טז נחלת שמואל דף ג ע"א, ד ע"ב, ה ע"א, ז ע"ג, נה ע"ג
ו/טז נחלת שמעון (קרסנר) יהושע ח"ב סי' לט אות ד, סי' נ אות ב
ו/טז נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' כו אות ח
ו/טז נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"ב סי' מז אות נה
ו/טז ניבי זהב עמ' קסג-קסד
ו/טז ניצני שביעית עמ' 53-54, 56, 62-63, 69-70, 78
ו/טז ניר לדוד {חילוק בין כיבוש לחזקה}
ו/טז נמוקי חיים עמ' רנב
ו/טז נפש יוסף (דוידוביץ, תשעד) עמ' צז
ו/טז נר דוד ח"ב עמ' רסו {כ"מ}
ו/טז נשמה של שבת עמ' 500
ו/טז נתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' של
ו/טז נתיבות מרדכי גיטין עמ' תרו-תרז
ו/טז נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' תפא
ו/טז נתיבות שלום (למפרט) (רשום הלכה יד) {חילוק בין כיבוש לחזקה}
ו/טז נתן פריו מגילה עמ' שצג, ת, תב, תד
ו/טז נתן פריו מכות עמ' קפא-קפד {חילוק בין כיבוש לחזקה, "קידשוה"}, וסוגיות ח"א עמ' קכט
ו/טז ס' השבי"ט עמ' מב {ראב"ד}
ו/טז ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' שנה
ו/טז סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' לז אות ב
ו/טז סוכה וארבעת המינים עמ' 315-314
ו/טז סיומי המסכתות עמ' 214-216
ו/טז סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 18
ו/טז סתירת זקנים - הלכה עמ' שטו, שכא, שכב
ו/טז עבודת לוי (רוד') דף ג ע"ג {קדושת ירושלים לע"ל}, יג-יד {חילוק בין כיבוש לחזקה}, יז-יט {חילוק בין בהמ"ק לא"י}
ו/טז עולת שלמה ח"ב עמ' שא
ו/טז עונג יו"ט דרשות דף מב ע"ג {קדושת הארץ בטלה ולא קדושת בהמ"ק}
ו/טז עונג שבת סי' כג-כד
ו/טז עורה שחר דף לה ע"ב
ו/טז עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' קנ
ו/טז עטרת צבי (שפלטר) ח"א סי' ה, יג-טו
ו/טז עיוני חג ומועד עמ' 437
ו/טז עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' נד
ו/טז עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' לו, רכ
ו/טז עיר הקודש והמקדש ח"א עמ' לב, נו, סב, סט
ו/טז על גדות ים התלמוד עמ' 257
ו/טז עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' כב {קדושת ירושלים בגלל שכינה}
ו/טז עמק הלכה (אורנשטין) סי' יט
ו/טז עמק הלכה (אורנשטין) סי' יט
ו/טז עמק הלכה (הורוביץ) עמ' רסח, רעט, שיא
ו/טז עמק שאלה (טברסקי) עמ' כ
ו/טז ענבי פתחיה עמ' 19, 29, 304
ו/טז עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 198
ו/טז עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 213
ו/טז ערהשה"ע זרעים סי' לד ס' כב {חילוק בין א"י לבהמ"ק}
ו/טז פאר הלבנון ח"א סי' א אות ג, כו, סי' ב אות ה
ו/טז פאר יעקב ח"א עמ' רמ
ו/טז פאת ים שבועות עמ' כח
ו/טז פד"ר חי"ד עמ' 208
ו/טז פחד יצחק (הוטנר) חנוכה מאמר יג אות ו
ו/טז פני אברהם (שפירא) עמ' רכב {שכינה אינה בטלה - הרי במשכן ובשילה היה רק לשעה}, רכג
ו/טז פני מנחם - תורה ומועדים פינחס עמ' קסא, נישואין וש"ב עמ' קי {ולמה אני אומר במקדש וירושלים קדושה ראשונה קדשה לעתיד לבא}
ו/טז פני משה (שלז')
ו/טז פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' רא-רה, רצד
ו/טז פניני רבנו הגרי"ז עמ' קפו-קצא, תצו
ו/טז פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תסט, תרנט
ו/טז פרחי אהרן עמ' 15
ו/טז פרי האדמה ח"א {חילוק בין כיבוש לחזקה}
ו/טז פרי הארץ (כהנוו) סי' עב
ו/טז פרפרת אליעזר בא פרק יב פסוק א
ו/טז פרפרת התורה עמ' שסד
ו/טז פרקי מועדות עמ' 476
ו/טז פרשת השבוע (תשעב) ח"ד עמ' 15
ו/טז פתח עינים ח"ב דף מא ע"ג
ו/טז צהר גל' ד עמ' 14 {שביעית בזה"ז}, גל' ט עמ' 18, 24
ו/טז ציוני תורה כריתות כד ע"ב (ד"ה והואיל)
ו/טז ציץ אליעזר ח"ב סי' יג אות ג
ו/טז ציץ השדה (פראג) אורה ושמחה עמ' עח
ו/טז צמח דוד (סקאליע) עמ' קעה
ו/טז צמח מנחם דף לג ע"א {מפני ששכינה אינה בטלה}
ו/טז צמיחת גאולתנו עמ' רס-רסב
ו/טז צפנת פענח כאן, בראשית עמ' סא, במדבר עמ' קכט {חילוק בין כיבוש לחזקה}, קלב {חזקה לא בטלה}
ו/טז קדושת הר עמ' כג, כז
ו/טז קהלת יעקב (קלוגר) פסח עמ' תקלה {קדשה לע"ל}
ו/טז קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' תרפג
ו/טז קובץ הערות (תשסג) סי' סב אות א {כ"מ}
ו/טז קובץ השמיטה עמ' רעו
ו/טז קול דודי (תשף) (בקיצור)
ו/טז קול דודי ר"ה סי' תקסו
ו/טז קול יהודה (גרשוני) עמ' כו, קנו, רנד
ו/טז קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קמג, ח"ב סי' י {שכינה לא בטלה}
ו/טז קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' רלט, ח"ב עמ' כז-כח, קמז
ו/טז קול צופיך עמ' נ {קדושת ירושלים בגלל השכינה}, קלד {קדושת יהושע בטלה, של עזרא קיימת}, קנ {חילוק בין כיבוש לחזקה}, רמט {קדושת יהושע בטלה, של עזרא קיימת}
ו/טז קול שמואל (קונפורטי) דף נז ע"א
ו/טז קונטרס תוספת שביעית (סו"ס בית הרידב"ז) דף לא ע"ג
ו/טז קונטרסי שעורים ב"ב דף 248
ו/טז קרית מלך
ו/טז קרן לדוד בראשית עמ' רנג, דברים עמ' קלד
ו/טז רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' רפז
ו/טז רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' קלט-קמ
ו/טז רנת יצחק דברי הימים עמ' רנה
ו/טז רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' מה, קפא, קפט, שכד, תלז, משלי עמ' רמד, שה, חמש מגילות עמ' מג, קנג, ריב, ריט
ו/טז רנת יצחק מלכים עמ' צד, קיא
ו/טז רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רסג, ח"ב עמ' קסט
ו/טז רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שעג {שכינה אינה בטלה}, ח"ב עמ' ה, קז, קט, קנז {בחזקה}, שנג
ו/טז רנת יצחק פ' חלק עמ' מב, תו
ו/טז רנת יצחק תהלים עמ' לו, פז, שפא, תד
ו/טז רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תיד, תקפא, ח"ב עמ' נו, קפא, ריז, רצט-ש
ו/טז רנת יצחק תפלה לימי המועדים עמ' קטז {שכינה אינה בטלה}, קנא {קדושת עזרא לא בטלה}, רכ {רדב"ז - דוד קידש המקום}
ו/טז רנת יצחק תפלה לשבת עמ' קפח
ו/טז רנת יצחק תפלה עמ' סה, רפא
ו/טז רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' ח-י
ו/טז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רצט, שב, שיד, תשס
ו/טז רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' עט, תקמח, תקנ, תקנא, תקנג, תקסג
ו/טז רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קכה-קכו, קכט-קלא, קלד
ו/טז רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רפ
ו/טז שאלו שלום ירושלים (תשמה) עמ' 13 {קדושת הארץ בזה"ז}, 38, 40, 67
ו/טז שאר יוסף ח"ד
ו/טז שארית ישראל (מינצברג) חידושים סי' לט
ו/טז שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' רעג {שכינה לא בטלה}
ו/טז שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' צא
ו/טז שבט בנימין (טרכטמן) עמ' 152
ו/טז שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קכט, ח"ה סי' קעב {שכינה לא בטלה}
ו/טז שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 40 {קדושת כהנים קיימת גם בזה"ז בגלל השכינה אבל קדושת הלוים בטלה כמו מעשרות}
ו/טז שבי ציון סי' טו
ו/טז שביעי קדש עמ' יט-כ, מז, נ, נו, סד-סה, סז-סח, עג, קמח, קנט, קפז-קפח, קצב, קצה
ו/טז שבת הארץ - מבוא עמ' 98, 103, 162
ו/טז שדה יצחק עמ' קכג
ו/טז שדה שמואל שביעית עמ' קמו, קנג, שבועות-ע"ז-נדה עמ' ל, רסב
ו/טז שו"ת השבי"ט ח"א עמ' יא, קסח {קדושת השכינה}
ו/טז שו"ת ר"י מילר עמ' קסז-קסח
ו/טז שולי האדרת גיטין עמ' יא, יג
ו/טז שי למלך (חב"ד) עמ' לו-לז {חילוק בין כיבוש לחזקה}
ו/טז שיבת ציון (תשס) ח"ב עמ' 32
ו/טז שיח ערב סנהדרין עמ' רד
ו/טז שיח ערב קדשים עמ' רס, שפג
ו/טז שיחות לספר במדבר עמ' רצג
ו/טז שיחות ר' צבי יהודה שמות עמ' 319, 327, ויקרא עמ' 73 {לפי שקדושת המקדש וירושלים מפני השכינה ושכינה אינה בטלה}
ו/טז שירת דוד כתובות עמ' קפג
ו/טז שכר שכיר סוגיות ח"א סי' א אות א-ג
ו/טז שלמי יוסף ר"ה עמ' מב
ו/טז שם משמעון (סטרליץ) עמ' קמ
ו/טז שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' כה, סב, צא, צד, צו
ו/טז שמן ראש ח"א-ח"ח בראשית עמ' תרצה
ו/טז שמש ומגן יו"ד סי' כה עמ' קפט-קצא
ו/טז שנה בשנה תשמז עמ' 196 {כיבוש יחיד לא מועיל}, 199-200 {חילוק בין כיבוש לקנין}, 211, 324
ו/טז שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 19
ו/טז שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' רצ, רצד, רצז
ו/טז שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' רסו
ו/טז שעורי הגרי"ד עבודת יוה"כ עמ' קמה
ו/טז שעורי הרב גיטין ח"א עמ' צ
ו/טז שעורי הרב חלה עמ' קכו, קלא, קלב {כ"מ}, קעב, קעג {כ"מ}
ו/טז שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' שפ-שפא
ו/טז שעורי עיון התלמוד גיטין עמ' ל
ו/טז שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' פד, פו
ו/טז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' קעא, קצו
ו/טז שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' שצד
ו/טז שעורי ר' שמואל גיטין עמ' קכג-קכד
ו/טז שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' תנט-תס
ו/טז שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' סה, קסט
ו/טז שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' עט, קפט
ו/טז שער דלתי הלבנון סי' ד {מל"מ}, ז {שכינה לא בטלה}
ו/טז שער המלך על תהלים יום ג עמ' קנו-קנז
ו/טז שערי היכל זבחים עמ' תפז {קדושת המקדש וירושלים לא בטלה - ביאור הכרעתו}
ו/טז שערי היכל יומא מערכה קכד {שכינה קיימת גם בלי ארון}
ו/טז שערי המקדש סי' טז אות ז, סי' יז אות י, סי' לג אות א, ג, ה, סי' לד אות ג-ד, סי' לה אות ב-ג, סי' לו אות א-ד, סי' לז אות א, ה-ו, סי' לח אות ד
ו/טז שערי זיו ח"א דף סח ע"ב, סט ע"ב, קנ ע"ג, ח"ב דף קצז ע"א-ע"ב, ח"ג דף ד ע"ג
ו/טז שערי טהר ח"א שער ג סי' ח אות א, סי' טז אות ז, ח"ד שער ב סי' ט אות ג, ח"ח סי' פ אות ב, סי' פג אות ב
ו/טז שערי מאיר עמ' קמג
ו/טז שפע חיים ח"ו עמ' צ
ו/טז שפת אמת על התלמוד ח"ב דף ק ע"ד
ו/טז שפתי חיים מועדים ח"ב עמ' קי-קיא
ו/טז שפתי מלך
ו/טז תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' רכח
ו/טז תורה לישראל עמ' 69
ו/טז תורה מציון שנה ג חוב' ג סי' יב דף יז ע"ד, יח ע"א
ו/טז תורת הבית (אלבוים) ח"א פ"ו אות ט {כ"מ}
ו/טז תורת החוף ימים סי' לג {חילוק בין כיבוש לחזקה}, לד אות יב {מעשי למלך - סוכה ברה"ר}, יד-טו {חילוק בין כיבוש לחזקה}, יח {שכינה אינה בטלה}, יט {חילוק בין א"י לבהמ"ק}, כג {שנלקח הארץ ממנו}
ו/טז תורת המדינה עמ' 24, 82, 111-113
ו/טז תורת המועדים (תשכד) עמ' 603 {מכח כיבוש יהושע}, 611 {קדושת עזרא}, 615 {חילוק בין כיבוש לחזקה}, 618 {עלה עזרא "וקידשה"}, 636 {קידוש יהושע בטל}
ו/טז תורת המועדים (תשנו) עמ' 647, 654, 655, 659, 660, 662, 682
ו/טז תורת המצוות באמונת ישראל עמ' 129
ו/טז תורת הקדש ח"א עמ' יא, סד, ח"ב עמ' יט, לא, קיז-קיח, קכג, קכד, קכו, קלב, רנב
ו/טז תורת השבת והמועד עמ' 296 {חילוק בין א"י לבהמ"ק}, 306 {בכח הכיבוש}
ו/טז תורת יחיאל (שלזינגר) במדבר עמ' רח
ו/טז תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' רסו
ו/טז תורת מנחם ח"ס עמ' 98
ו/טז תורת מנחם חל"ז עמ' 220 {שכינה אינה בטלה}
ו/טז תורת מנחם חל"ח עמ' 87, 88, 169
ו/טז תורת מנחם חמ"ב עמ' 210
ו/טז תורת מנחם חנ"ז עמ' 234, 284
ו/טז תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' קסה, תשצג, תתיא
ו/טז תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' תשכג
ו/טז תורת שביעית (סור') סי' ג
ו/טז תחומין ח"ה עמ' 177, ח"ו עמ' 439, ח"ז עמ' 513, ח"י עמ' 20, 18-17, 25, חי"ב עמ' 458, חי"ג עמ' 476, חי"ד עמ' 29, חט"ז עמ' 236, חי"ז עמ' 100
ו/טז תלמי השדה עמ' פד, פו
ו/טז תפארת אבות (סופר) עמ' קסט {שכינה אינה בטלה}
ו/טז תפארת ישראל סי' תתרא
ו/טז תפארת למשה עמ' פח-צ, קג, רנב, רנה
ו/טז תפארת צבי (שפילמן) ח"ו עמ' א
ו/טז תרומות חיים סעיף ב אות ב
ו/טז תרומת הגורן ח"א עמ' 92
ו/טז תשובה מיראה (תשסו) עמ' סא
ו/טז תשובות הרי"ד עמ' פא
ו/טז תשובות ר' איסר יהודה עמ' 3


ז/430 הלכות בית הבחירה פרק ז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ז/רה"פ ביאורי מהרי"ק ורדב"ז
ז/רה"פ בית הבחירה (מקובר)
ז/רה"פ דרך חכמה
ז/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ז/רה"פ הר המוריה (שץ)
ז/רה"פ הרמב"ם המדויק
ז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ז/רה"פ יריעות שלמה (פיינסילבר)
ז/רה"פ כלילא דוורדא
ז/רה"פ מעשה רקח
ז/רה"פ מעשי למלך
ז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ז/רה"פ משנת ראשונים (בארי)
ז/רה"פ ס' הבתים ח"ב עמ' רפט-רצג
ז/רה"פ עץ יוסף
ז/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' יד
ז/רה"פ פי' ר"י קאפח
ז/רה"פ רמב"ם הערוך
ז/רה"פ רמב"ם לעם
ז/רה"פ שם טוב
ז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ז/א אבן שלמה (ניימן) עמ' קכז
ז/א אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' רע-רעא
ז/א אגרות משה ח"ח עמ' שד
ז/א אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' קכ {מ"ע לירא}
ז/א אור הישר [עין יצחק או"ח סי' טו אות מ]
ז/א אור הרעיון עמ' קיד-קטו {אתה ירא ממי שציוה על יראתו}
ז/א אנצי"ת ע' בית המקדש הע' 317, 319
ז/א אסיפת מחקרים תורניים תשלז עמ' צא
ז/א בדבר מלך חי"ד עמ' רמב
ז/א בית אלהים שער א עמ' רפז
ז/א ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' צה
ז/א בשבילי ההלכה סי' ה אות ה
ז/א בשבילי השבת - בשבילי ההלכה סי' ה אות ה
ז/א גשר יהושע עמ' 169
ז/א דברי חפץ עמ' נה
ז/א דעת הרמב"ם עמ' 83
ז/א הר המלך ח"א עמ' קעד-קעח
ז/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' צח
ז/א ויחי ויתן דף פט ע"ב
ז/א ויחי עוד ח"ב דף נו ע"ב
ז/א ושכנתי בתוכם עמ' קפג-קפד
ז/א זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' קעה
ז/א חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' רצז
ז/א חזון יחזקאל סנהדרין פ"ג ה"ב
ז/א חכמת גרשון עמ' רלד, רלז
ז/א יד אברהם כלים עמ' כ
ז/א יחוה דעת ח"ה עמ' קסה
ז/א כרם שלמה (אהרמן) יבמות ו ע"ב
ז/א להורות נתן מועדים ח"ב עמ' תמט
ז/א להורות נתן מועדים ח"ג עמ' רסז, ח"ה עמ' פג
ז/א לקוטי שיחות חל"ז עמ' 55
ז/א מאורי המועדים עמ' תלא
ז/א מאמר המלך
ז/א מבוא למשנה תורה עמ' 199
ז/א מועדים וזמנים ח"ה סי' שנ
ז/א מחשבת הקודש ח"ב דף כג ע"ג, נה ע"א
ז/א מכשירי מצוה עמ' נז
ז/א מנחת בנימין סי' ז
ז/א מנחת יהודה וירושלים עמ' 41
ז/א מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' שצ, תסא
ז/א מקדש הקודש (תשנד)
ז/א מקדש הקודש (תשסח) סי' קל-קלא
ז/א משבצות זהב ישעיהו עמ' לז
ז/א משכן שילה עמ' שמב
ז/א משנת חיים בראשית עמ' רעח
ז/א משנת חיים שמות עמ' כג
ז/א משנת יעקב
ז/א משפטי התנאים עמ' פח
ז/א מתנת חיים קנינים עמ' קב-קג
ז/א נאות אפרים ח"א עמ' קסז, קסט
ז/א נועם ח"ח עמ' מט
ז/א נתיבותיה שלום שמות עמ' 255
ז/א נתן פריו חנוכה עמ' קסט
ז/א ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' שנה
ז/א עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' ריג
ז/א עין יצחק ח"א עמ' עא
ז/א עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' כה, לא
ז/א על גדות ים התלמוד עמ' 85
ז/א עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 198
ז/א עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 212
ז/א פאר הלבנון ח"א סי' ח אות ד
ז/א קול יהודה (גרשוני) עמ' קפג
ז/א קרית מלך
ז/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' רכא
ז/א רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תקמז
ז/א רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קכד
ז/א שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' יט
ז/א שי כהן עמ' קה
ז/א שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' י
ז/א שם דרך במדבר עמ' רכט
ז/א שם דרך ויקרא עמ' שכז
ז/א שעורי יומא דף ח ע"ב ד"ה ועי' ברמב"ם
ז/א שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' סה
ז/א שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' פ
ז/א שערי המקדש סי' לד אות א, ו
ז/א שפתי חיים מועדים ח"ג עמ' שצד {ממי שציווה על יראתו}
ז/א שפתי מלך
ז/א תולדות יעקב (וורשנא) דף מו ע"ג
ז/א תורת הבמה עמ' פט
ז/א תורת המלך (צדוק) עמ' תמו
ז/א תורת הקדש ח"א עמ' עא
ז/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' רסז
ז/א תחומין ח"ה עמ' 470
ז/א תשובה מיראה (תשסו) עמ' יט {ראב"ד}
ז/ב אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' קב {מל"מ}
ז/ב אהל שרה לאה עמ' תמ-תמא, תמד-תמה
ז/ב אהלים עמ' רעט
ז/ב אמונת עתיך גל' 102 עמ' 137 {מקל - לזקן}, 140 {מרכה"מ}
ז/ב אמרי יושר סוכה דף מט ע"ב עמ' רטו {מנעל - מהתורה}
ז/ב אנצי"ת ע' בית המקדש הע' 338, 342, 345
ז/ב אסיפת מחקרים תורניים שנת תשלג עמ' קכו, קכח, שנת תשלז עמ' נה
ז/ב אשישות חיים
ז/ב ביצחק יקרא (תשמט) עמ' קמז
ז/ב בית אפרים או"ח (תרמד) דף סו ע"א
ז/ב בכור שאול (תשסט) עמ' נח-סב
ז/ב בכור שאול (תשעד) עמ' קז-קיא
ז/ב ברור הלכה ברכות סב ע"ב ציון ד, ה, שבת סו ע"א אחרי ציון ו {מל"מ}
ז/ב בשבילי ההלכה סי' ה אות ה
ז/ב בשבילי השבת - בשבילי ההלכה סי' ה אות ה
ז/ב גליוני הגר"ש עמ' פה-פו
ז/ב דבר סיני (תשכו) הל' תפלה פי"א ה"ח
ז/ב דברות משה ברכות עמ' שב {לא יכנס אדם להר הבית במקלו או במנעל שברגליו או באפונדתו או באבק שעל רגליו או במעות הצרורין לו בסדינו}
ז/ב דברי יציב חו"מ עמ' רלח
ז/ב דקה מן הדקה דף נז ע"ג {מל"מ}
ז/ב האיר ממזרח חמש מגילות עמ' שעט {איסור רקיקה בהר הבית, השמיט דין לבוש שק}
ז/ב הדרת מלך (זילברברג) דף לא ע"ב {מעות הצרורים בסדינו}
ז/ב הר המלך ח"ג עמ' עח, ח"ו עמ' קד-קה, ח"ז עמ' צז
ז/ב ואתה תחזה ח"ג
ז/ב ושכנתי בתוכם עמ' קפד-קפה
ז/ב זכור זאת ליעקב עמ' קיד {מורא מקדש בכל הר הבית}
ז/ב חי' ר"י באב"ד
ז/ב חכמת גרשון עמ' רלד, רלז
ז/ב חנוכת הבית עמ' י
ז/ב חקרי זמנים ח"ד עמ' קכ
ז/ב יד אברהם כלים עמ' כ
ז/ב יד איתן
ז/ב יחוה דעת ח"ה עמ' קסה
ז/ב לקוטי שיחות חל"ז עמ' 55
ז/ב מאור תורה (שנגהי) חוב' ב עמ' נא {מקלו ותרמילו - דאורייתא}
ז/ב מאורי המועדים עמ' תלא
ז/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' קו, רסה
ז/ב מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' שיד
ז/ב מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תקנח {כ"מ}
ז/ב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קפז ע"ב
ז/ב מקדש דוד סי' כז אות א בסופו
ז/ב מקדש הקודש (תשסח) סי' קלב-קלג
ז/ב משבצות זהב ישעיהו עמ' לז, מא
ז/ב משכן שילה עמ' שמב-שמד
ז/ב משכנות לאביר יעקב ח"ב דף ט ע"ב, יג ע"א
ז/ב משנת יעקב
ז/ב מתנת חיים קנינים עמ' קב-קג
ז/ב נועם ח"ח עמ' מט, חי"א עמ' מב
ז/ב נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' קא אות יג {לרוק}
ז/ב ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' שנה
ז/ב עולת איש ברכות עמ' תקנה
ז/ב עולת כהן ח"ג סי' יד ס"ק יד
ז/ב עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' כו, כח, מ, סז, סט
ז/ב ענפי ארז (זי') דף קמט ע"ב
ז/ב עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 212
ז/ב פני משה (צוייג) דף לו ע"ג
ז/ב צרור הכסף (גטיניו) דף קיז ע"ג {כ"מ}
ז/ב קול יהודה (גרשוני) עמ' קפב {הר הבית}
ז/ב קרית מלך
ז/ב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' צג, ח"ד עמ' נ
ז/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תקמז
ז/ב שושנת יעקב (רפפורט) עמ' עז
ז/ב שי כהן עמ' קה
ז/ב שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' י
ז/ב שם דרך ויקרא עמ' שכז
ז/ב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רנג
ז/ב שערי המקדש סי' לד אות א, ו, סי' לה אות ג, סי' לז אות א, ג-ה, ז-ח, סי' לח אות א, סי' לט אות א, סי' מ אות ג-ד
ז/ב שפתי מלך
ז/ב תבואת יקב (פרידמן) עמ' יז {מל"מ}, כ {רק לדבר מצוה}
ז/ב תורה שלמה אסתר פ"ד אות יט
ז/ב תחומין ח"ז עמ' 512, ח"ט עמ' 247, חי"ד עמ' 16-17
ז/ג אנצי"ת ע' בית המקדש הע' 234, 346, 350
ז/ג ברור הלכה שבת סו ע"א אחרי ציון ו {הר המוריה (שץ)}
ז/ג דקה מן הדקה דף נו ע"ג
ז/ג ושכנתי בתוכם עמ' קפה-קפז
ז/ג חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' רצז
ז/ג חיי אברהם (צציק) עמ' קמו
ז/ג מוריה גל' קפה עמ' קי {מעשי למלך}
ז/ג מילי דמרדכי
ז/ג מרגניתא דר"מ [מרדכי מו"ק סי' תתצו]
ז/ג משכנות לאביר יעקב ח"ב דף יט ע"א
ז/ג מתנת חיים קנינים עמ' קב-קג
ז/ג עירין קדישין עמ' רסו {דרך ימין}
ז/ג עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 212
ז/ג שם דרך ויקרא עמ' שכז
ז/ג שערי המקדש סי' לד אות ו {דרך ימין ושמאל}
ז/ג שפתי מלך
ז/ד אהלי יהודה (אמדו)
ז/ד אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ד ס"ק נה
ז/ד אשישות חיים
ז/ד באר בשדה עמ' קל {אינו יוצא ואחוריו להיכל}
ז/ד בית יחזקאל (וייס) עמ' שעה
ז/ד בכור שאול (תשסט) עמ' סב
ז/ד בכור שאול (תשעד) עמ' קיא
ז/ד ברכת אליהו (דווייך) מהדורא בתרא דף קח ע"א
ז/ד גליוני הגר"ש עמ' פה {כ"מ} [עי' מים חיים]
ז/ד דברות משה חולין עמ' שד
ז/ד הגהות חבר בן חיים
ז/ד חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' שב
ז/ד חזיונות יוסף דף סג ע"ב
ז/ד יחוה דעת ח"ג עמ' סג
ז/ד כרע רבץ פ"י אות א {לאחוריו}
ז/ד לקוטי שיחות חל"ז עמ' 57
ז/ד מעיני המים
ז/ד מציון אורה ח"א עמ' קצו
ז/ד מקדש הקודש (תשסח) סי' קלד-קלה
ז/ד משפטי עזיאל ח"א עמ' טו
ז/ד מתנת חיים קנינים עמ' קב-קג
ז/ד סדר עבודה (רמ"ע) עמ' יט
ז/ד ספרי דבי רב ח"ד עמ' צט
ז/ד עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' כו, כח
ז/ד עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 212
ז/ד צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף סט ע"א
ז/ד רמב"ם המאיר הל' עיוה"כ פ"ד ה"א הע' 36
ז/ד שם דרך ויקרא עמ' שכז
ז/ד שערי היכל יומא מערכה קכט
ז/ד שערי המקדש סי' יז אות ח, סי' לד אות ו, סי' לה אות ג, סי' לז אות א, ג-ד, סי' לח אות ב, סי' לט אות ב, סי' מ אות א
ז/ד שפתי מלך
ז/ד תורת הבמה עמ' צ
ז/ד תורת המלך (צדוק) סי' ד ס"ק כז
ז/ד תורת הקדש ח"ב עמ' א
ז/ה אמונת עתיך גל' 103 עמ' 38
ז/ה אמרי אמת (אלתר) לקוטים דף צג ע"ב {ראב"ד שלא ילך כהדיוט}
ז/ה אמרי חן (לוונברג) זבחים עמ' קמח-קנא
ז/ה אמרי חן (לוונברג) מקואות עמ' קב-קה
ז/ה אנצי"ת ע' בית הכנסת הע' 245, ע' בית המקדש הע' 351 {ראב"ד}, 356, 365, 366
ז/ה באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ז/ה בדרך המלך עמ' מז
ז/ה בכור שאול (תשסט) עמ' סב-סג
ז/ה בכור שאול (תשעד) עמ' קיב
ז/ה ברור הלכה ברכות סא ע"ב ציון ב
ז/ה ברקאי ח"ה עמ' 67
ז/ה דרך הקודש (תשסז) עמ' קמד {כנגד שער מזרחי}
ז/ה דרכי שמחה עמ' כה
ז/ה הדרום א עמ' 38
ז/ה הרמב"ם כמחנך עמ' 80
ז/ה ושכנתי בתוכם עמ' קפז-קפח
ז/ה חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' ש
ז/ה חזיונות יוסף דף סג ע"ג
ז/ה חי' הראי"ה
ז/ה חי' מהר"ם שיק ברכות עמ' קיז
ז/ה חכמת גרשון עמ' רלט
ז/ה חשבונות של מצוה עמ' קז
ז/ה יחל ישראל (תשסג) ח"א עמ' רנח
ז/ה כרם שלמה (אהרמן) יבמות ו ע"ב
ז/ה כרע רבץ עמ' תפה {יהלך בנחת}
ז/ה להורות נתן מועדים ח"ד עמ' רו
ז/ה לקוטי שיחות חל"ז עמ' 57
ז/ה לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' כו
ז/ה מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' תקצ
ז/ה מועדים וזמנים ח"ה סי' שמח, שנ
ז/ה מילי דמרדכי
ז/ה מילי דשמיא עמ' ז {בנחת}
ז/ה מים חיים
ז/ה מנוחת אליהו ח"ג
ז/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' רסה
ז/ה מנחת יהודה וירושלים עמ' 15
ז/ה מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' קה
ז/ה מצות ראיה עמ' טו
ז/ה מציון אורה ח"א עמ' קצו {ראב"ד}
ז/ה מקדש הקודש (תשסח) סי' קלו
ז/ה משבצות זהב ירמיהו עמ' קסא
ז/ה משבצות זהב ישעיהו עמ' לז
ז/ה משכנות לאביר יעקב ח"ב דף ט ע"ב, יג ע"א {ראב"ד}
ז/ה מתנת חיים קנינים עמ' קב-קג
ז/ה נאות אפרים ח"א עמ' קעא
ז/ה עולת איש ברכות עמ' תקנה
ז/ה עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 212-213
ז/ה פאר הלבנון ח"א סי' ב אות ב {מל"מ}, ד, ח-ט, סי' ד אות א-ב, ד
ז/ה קרית מלך
ז/ה רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' תכג, תסג
ז/ה רנת יצחק מלכים עמ' שסד
ז/ה רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קלה
ז/ה שם דרך ויקרא עמ' שכז
ז/ה שמע ישראל (וינקלר) סי' כט דף מח ע"ב-מט ע"א
ז/ה שנה בשנה תשמז עמ' 176 {שכינה לא זזה מהעזרה}
ז/ה שערי היכל יומא מערכה כז {שער מזרחי - נקנור}, לו {יהלך בנחת}
ז/ה שערי המקדש סי' ל אות א, סי' לד אות ה-ו, סי' לה אות ב-ג, סי' לז אות ג, ו, סי' לח אות א-ב, ד, סי' לט אות ב, סי' מ אות א-ג, סי' מב אות א
ז/ה שפתי מלך
ז/ה תחומין ח"ז עמ' 512, חי"א עמ' 507
ז/ו אבני ציון ח"ג עמ' קצב {מל"מ}
ז/ו אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' רע, רעב
ז/ו אוצרות הרמב"ם
ז/ו אור הישר [אור הישר זבחים טז ע"א ותמיד דף כז]
ז/ו אור זרוע לצדיק עמ' 88
ז/ו אור חדש (מהר"ל) פ"ח הע' 136 {לשכת הגזית}
ז/ו אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"א ס"ק כג
ז/ו איש על העדה (אלאביץ) עמ' 163
ז/ו אמונת עתיך גל' 102 עמ' 135 {אכילת קדשים בעזרה בישיבה}
ז/ו אמרי אמת (אלתר) לקוטים דף צג ע"ב {מל"מ - ישיבה כשמביא קרבן}
ז/ו אמרי חן (לוונברג) זבחים עמ' קמח-קנא
ז/ו אמרי חן (לוונברג) מקואות עמ' קב-קה
ז/ו אנצי"ת ע' אין ישיבה הע' 9 {מל"מ}, 44, 59
ז/ו אעירה שחר (רוזנטל) סוטה עמ' קעה
ז/ו ארעא דרבנן (תשעט) עמ' כג {מל"מ}
ז/ו אש דת (דוברין) דף ז ע"ב-ע"ג
ז/ו באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קסא
ז/ו באר מרים פ"ב ה"ד אות ב
ז/ו בית אלהים שער א עמ' רפו
ז/ו בית המדרש
ז/ו בכור שאול (תשסט) עמ' סג-סד
ז/ו בכור שאול (תשעד) עמ' קיב
ז/ו בן יהודה סי' פג
ז/ו בני ציון (שפירא) דף לה ע"א {מל"מ ישיבה בעזרה}
ז/ו ברור הלכה יומא כה ע"א אחרי ציון א
ז/ו ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' מז
ז/ו ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' צה
ז/ו גבורת יצחק (תשמח) דף פ
ז/ו גבורת יצחק (תשסו) עמ' עז {ישיבה}
ז/ו גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רצט
ז/ו גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' שיא
ז/ו גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' צ
ז/ו גבורת יצחק ר"ה עמ' קסג
ז/ו דברי יעקב (וישקי) ח"א עמ' טו
ז/ו דברי סופרים (רובינשטיין) עמ' 8
ז/ו דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תקז
ז/ו הלכתא למשיחא עמ' 53, 55
ז/ו ושכנתי בתוכם עמ' קפח-קפט
ז/ו זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' קעה
ז/ו חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' ש-שא {מל"מ}
ז/ו חי' יחיאל דף ט ע"א
ז/ו חיים ומלך
ז/ו חכמת גרשון עמ' סז-סח, רלח, רמא-רמב, רמד
ז/ו חסדי דוד ח"ו עמ' רכו {מל"מ}
ז/ו יד ישראל ח"ב
ז/ו יד שלמה (עזרא) דף עו ע"ד {מל"מ}
ז/ו יחי המלך פכ"ב {מל"מ - אין ישיבה בעזרה}
ז/ו יין הטוב עמ' כב
ז/ו יעיר אזן דף ח ע"א {מל"מ}
ז/ו יצחק ירנן (אחרי הל' כלי המקדש פ"ו)
ז/ו ישועות יעקב מועד עמ' עח {מל"מ}
ז/ו כבוד חכמים (הורוויץ) דף טו ע"א {מל"מ}
ז/ו כגן עדנים עמ' קסא
ז/ו כלי טהור עמ' קסב {מל"מ}
ז/ו כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' רט {מל"מ}
ז/ו לחם חקי עמ' ט
ז/ו לשון זהב כלים פ"א מ"ז, ותשובה לג {מל"מ}
ז/ו מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' קנז
ז/ו מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' תקצ
ז/ו מועדי ה' (נתנזון) סוכות עמ' קטז {מל"מ}
ז/ו מוריה גל' רלג עמ' קיד {איסור ישיבה בעזרה מטעם מורא מקדש}
ז/ו מחנה יוסף (תשעב) סי' מג אות א
ז/ו מילי דמרדכי
ז/ו מנוחת אליהו ח"ג
ז/ו מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' רטו {מל"מ}, רטז
ז/ו מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף לח ע"ג, לט ע"א, ח"ב דף סט ע"א
ז/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' קו, רסו, ח"ג עמ' ג
ז/ו מנחת עני (תקמז) דף כא ע"א {מל"מ - ישיבה בעזרה דאורייתא}
ז/ו מעדני ביאורים עמ' קנג, קנה
ז/ו מעין נצח ח"א סי' מה, מז {מל"מ}
ז/ו מערכי לב (חזן) ח"ב דף רסז ע"ד {מל"מ}
ז/ו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף קפט ע"ג
ז/ו מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' קנד
ז/ו מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ב]
ז/ו מקדש הקודש (תשסח) סי' קלז
ז/ו מראה כהן זבחים עמ' נה {מל"מ}
ז/ו מרגליות הים סנהדרין קא ע"ב אות כ {מל"מ}
ז/ו מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קל אות ו, ח {מל"מ}
ז/ו משכנות לאביר יעקב ח"ב דף נג ע"ב
ז/ו משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' ריד
ז/ו משנת יעקב
ז/ו משנת ירושלים עמ' קצה {מל"מ}
ז/ו משנת משה תענית עמ' קמב
ז/ו נזר הקדש (רזין) מנחות דף קסב ע"ג
ז/ו נחלי אפרסמון
ז/ו נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א סי' לא אות יא
ז/ו נמוקי חיים עמ' רנב
ז/ו נר מצוה (ואלק) מצוות דף יב ע"ב-ע"ג, טז ע"ב
ז/ו ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קג-קד
ז/ו עבודת הזבח זבחים סי' ג ס"ק ג {מל"מ}
ז/ו עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' קנ
ז/ו עטרת צבי (שפלטר) ח"א סי' ג
ז/ו עיוני תשובה (קדרי) עמ' 30
ז/ו עין חיים ח"ב עמ' קיב {מל"מ}
ז/ו עיצומו של יום סי' ז ס"ק ו {מל"מ}
ז/ו ענפי ארז (זי') דף צ ע"ב
ז/ו עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 44, 212
ז/ו פאר הלבנון ח"א סי' ז אות א, סי' ח אות ד {מל"מ}, יב, יד
ז/ו פני מלך (גוטליב) שמות עמ' רה
ז/ו פרח שושן (שמאמה, לוורנו תקפה) דף טו ע"ב
ז/ו פרי צדיק (ר' צדוק) נח אות ח, וירא אות ג, שלח אות ט {אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד}
ז/ו צהר גל' ו עמ' 33 {מלך יושב}
ז/ו ציץ השדה (פראג) אורה ושמחה עמ' פ
ז/ו קדשי שעה (פישמן) פ"ח סעיף כ אות א {ישיבה בעזרה לכה"ג}
ז/ו רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' שעח-שעט
ז/ו שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קי
ז/ו שולי הגליון עמ' קכט
ז/ו שיח ערב סנהדרין עמ' רד, רח {מל"מ}
ז/ו שיח ערב קדשים עמ' שמז {מל"מ}
ז/ו שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' תעג
ז/ו שלמי יוסף יומא ח"א עמ' תקיד-תקטו
ז/ו שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' פא
ז/ו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' ש
ז/ו שער החצר דף קפב ע"א
ז/ו שער המלך - מעשה חושב ח"ב עמ' קיט, הגהות רעק"א ח"ב עמ' קיח
ז/ו שערי היכל יומא מערכה מו {ישיבה}
ז/ו שערי המקדש סי' יז אות ח, סי' לד אות ו, סי' לט אות א-ט
ז/ו שעת הכושר דף פב ע"ד {מל"מ}
ז/ו תהלה לדוד (מן) קדשים סי' ז ס"ק א {משל"מ}, ג
ז/ו תורת הבמה עמ' פט
ז/ו תורת המלך (צדוק) סי' ד ס"ק כז, ועמ' תמו
ז/ו תורת הקדש ח"ב עמ' לא, צג
ז/ו תחומין ח"ז עמ' 512
ז/ו תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 39
ז/ז אבי עזרי ח"ב
ז/ז אוצר א"י ח"ה עמ' 159, 165-167
ז/ז אורח משפט עמ' רע ע"א
ז/ז אם למסורת (ביא') עמ' 68
ז/ז אמונת עתיך גל' 103 עמ' 38
ז/ז אנצי"ת ע' בית המקדש הע' 323, 326, 331, 375
ז/ז אסיפת מחקרים תורניים שנת תשלג עמ' רד, רכח, שנת תשלז עמ' מז
ז/ז אפיקי מים ח"א סי' טז אות יג
ז/ז ארצות החיים סי' ג ארץ יהודה אות ד (השני) עמ' צט
ז/ז ארשת צבי עמ' מב-מו
ז/ז אשישות חיים
ז/ז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ז/ז בארות נתן עמ' קסז
ז/ז בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף מא ע"ד, מב ע"א, ח"ה עמ' קעג
ז/ז בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' לא
ז/ז בימי הבית ובימי המשנה עמ' 101
ז/ז בית אלהים שער א עמ' רפז
ז/ז בכור שור עמ' טז
ז/ז בנין אריאל יאיר עמ' 275
ז/ז ברור הלכה ברכות סא ע"ב ציון ב
ז/ז ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' יז
ז/ז ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' צו
ז/ז גבורת יצחק (תשמח) דף פ
ז/ז גבורת יצחק (תשסו) עמ' עז {מורא בחורבנו}
ז/ז גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' שיא
ז/ז גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' צ
ז/ז גשר יהושע עמ' 193
ז/ז דברי יעקב (וישקי) ח"א עמ' טז
ז/ז דרישת ציון (תשסב) עמ' 269, 271 {מקדשי תיראו}
ז/ז דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תקו
ז/ז דרכי שמחה עמ' כה
ז/ז הדרת מלך (זילברברג) דף לא ע"א {מקור למורא מקדש בחורבנה}
ז/ז המקדש וקדשיו עמ' רטז
ז/ז ואתה תחזה ח"ג
ז/ז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' פד
ז/ז וזאת התורה עמ' לח, מא
ז/ז ושכנתי בתוכם עמ' קפט-קצא
ז/ז זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' ב
ז/ז חזון נחום זרעים ח"א עמ' קז
ז/ז חכמת גרשון עמ' רלה, רלז
ז/ז חקרי זמנים ח"ג עמ' קמו
ז/ז חתן סופר או"ח ח"א עמ' ב
ז/ז טל חיים (טל) תהלים עמ' צח
ז/ז ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רמה
ז/ז כה תברכו דף קעא ע"א {מל"מ}
ז/ז כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' קב
ז/ז לחם חקי עמ' רח
ז/ז לקוטי שיחות חל"ז עמ' 56
ז/ז לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' כג, כו
ז/ז מאורי המועדים עמ' תלד-תלה
ז/ז מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' תקצ
ז/ז מועדי הרב עמ' 171
ז/ז מועדים וזמנים ח"ה סי' שמט-שנ
ז/ז מועדים וזמנים ח"ח סי' שנ עמ' פח
ז/ז מחנה יוסף (תשעב) סי' מד אות א
ז/ז מטומאה לקדושה עמ' 322
ז/ז מיטב הארץ עמ' 468
ז/ז מילי דמרדכי
ז/ז מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"א עמ' 126
ז/ז מנוחת אליהו ח"ג
ז/ז מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' שטו
ז/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' רסה, רסח
ז/ז מנחת חינוך מצוה רנד (דף סו ע"א)
ז/ז מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תקנז {רמב"ם}, תקסא {ראב"ד}
ז/ז מעדני ביאורים עמ' קנז
ז/ז מעין החכמה עמ' קמו
ז/ז מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' קפג
ז/ז מפענח צפונות עמ' 99
ז/ז מקוה המים עמ' קט {שמירת מקדש בזה"ז}
ז/ז מקורי הרמב"ם לרש"ש
ז/ז משאת המלך ח"ג סי' שג {שלשה ענייני מורא}
ז/ז משכן שילה עמ' שלז, שצ
ז/ז משכנות לאביר יעקב ח"ב דף ט ע"ד, י ע"א וע"ד, יא ע"ג, יב ע"ג, יז ע"ד
ז/ז משנת יוסף דרשות ח"ג עמ' רסב {קדושת בהכ"נ כבהמ"ק}
ז/ז משנת יעקב כאן
ז/ז משנת יעקב עבודה עמ' לד
ז/ז משנת ירושלים עמ' קנח
ז/ז משפטי התנאים עמ' פז, צ
ז/ז נועם חי"ב עמ' קכה
ז/ז נחלת שמעון (קרסנר) מלכים א ח"ב סי' נה אות א
ז/ז נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' תפא
ז/ז נתן פריו מגילה עמ' שלה
ז/ז עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' קפח
ז/ז עטרת צבי (שפלטר) ח"א סי' יג
ז/ז עיצומו של יום סי' ז ס"ק טו
ז/ז עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' כט
ז/ז עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 198
ז/ז עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 213
ז/ז פאר הלבנון ח"א סי' א אות ה, ז-ח, כז, סי' ב אות ד, ח, סי' ג, סי' ח אות יב, יד, סי' טו אות ג
ז/ז פרפרת התורה עמ' תכז
ז/ז קדושת הר עמ' קכט
ז/ז קרית מלך
ז/ז רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"א הי"ז
ז/ז רנת יצחק דברי הימים עמ' עז {לא ישב}
ז/ז רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קלה
ז/ז רנת יצחק שמואל עמ' יח, שנא {לא ישב}
ז/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' שא
ז/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תקמח
ז/ז רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קכה
ז/ז שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' יט
ז/ז שביעי קדש עמ' סט
ז/ז שו"ת רא"מ פינגרהוט עמ' כא
ז/ז שושן עדות דף קפד
ז/ז שיח ערב קדשים עמ' רלה
ז/ז שיחות ר' צבי יהודה שמות עמ' 327
ז/ז שם דרך ויקרא עמ' שלה
ז/ז שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' רצא, רצד
ז/ז שעורי הרב חלה עמ' קעג, קעח
ז/ז שער דלתי הלבנון סי' ו {איסור כניסה בטומאה מטעם מורא מקדש}, ז {ראב"ד לא השיג}, כו
ז/ז שערי המקדש סי' כט אות ג, סי' ל אות א, סי' לה אות א-ד, סי' לו אות א, ג, סי' לז אות א, סי' לח אות א-ב, ד, סי' מ אות א
ז/ז שפתי חיים מועדים ח"ג עמ' שצג {מורא מקדש לעולם}
ז/ז שפתי מלך
ז/ז תהלה לדוד (והרמן) פ"מח פסוק י הערה ד
ז/ז תולדות יעקב (וורשנא) דף מו ע"ב
ז/ז תורת הבמה עמ' רעא
ז/ז תורת החוף ימים סי' לד אות יח
ז/ז תורת הקדש ח"א עמ' קסה, ח"ב עמ' לז, פז
ז/ז תורת מנחם חל"ז עמ' 222 {חייב במוראו כי עומד בקדושתו}
ז/ז תחומין ח"ה עמ' 446, 479, ח"ז עמ' 493, 512, חי"א עמ' 541, חי"ד עמ' 12, 17
ז/ח אנצי"ת ע' בית המקדש הע' 375
ז/ח ארצות החיים סי' ג ארץ יהודה אות ד (השני) עמ' צט
ז/ח ארשת צבי עמ' מד
ז/ח באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ז/ח ברור הלכה ברכות סא ע"ב ציון ב
ז/ח דברות משה ברכות עמ' שב {והוא שיהיה רואה את המקדש ולא יהיה גדר מפסיק בינו ובין המקדש}
ז/ח דרכי שמחה עמ' כה
ז/ח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרנח
ז/ח וזאת התורה עמ' מא
ז/ח חכמת גרשון עמ' רלט
ז/ח ירושלים דדהבא עמ' קנז
ז/ח להורות נתן מועדים ח"ד עמ' רו
ז/ח לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 42
ז/ח מגן גבורים (או"ח) סי' ג ס"ק ד
ז/ח מועדים וזמנים ח"ה סי' שמט
ז/ח מחקרי ארץ ח"ו או"ח סי' יג
ז/ח מלכות יהודה וישראל עמ' 489
ז/ח מנחת חזקיה מנחות עמ' קי
ז/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' רסה
ז/ח מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תקנז
ז/ח מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' קנג {שעה"מ}
ז/ח מצות ראיה עמ' כב
ז/ח מקדש הקודש (תשסח) סי' קלח
ז/ח משכנות לאביר יעקב ח"ב דף יב ע"ג
ז/ח משנת יעקב
ז/ח עיר הקודש והמקדש ח"א עמ' נו, סט
ז/ח פאר הלבנון ח"א סי' א אות ה, סי' ב אות ג, ה, ח, ט, סי' ג אות ג
ז/ח פני משה (שלז')
ז/ח שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' יט
ז/ח שי כהן עמ' קה
ז/ח שערי המקדש סי' כח אות א, סי' לו אות ב, סי' לח אות ד
ז/ח תפארת ציון (קואינקה) עמ' לט
ז/ט אור הישר [עטרת ראש ברכות ה ע"א, עטרת תפארת סוף ברכות]
ז/ט אור הציצית עמ' כג
ז/ט אנצי"ת ע' בית הכסא הע' 80-81, 84, 88, 89, 112, ע' בית המקדש הע' 377
ז/ט ארחות חיים ח"ב סי' ז אות ז {מטתו בין צפון לדרום}
ז/ט ארצות החיים סי' ג ארץ יהודה אות ג עמ' צד
ז/ט ארצות החיים סי' ג ארץ יהודה אות ד (הראשון) עמ' צז-צח
ז/ט באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ז/ט ביתאל ח"א דף כב ע"ב
ז/ט בכור שור עמ' יז, יט
ז/ט בן ידיד
ז/ט בנין אריאל יאיר עמ' 377
ז/ט ברור הלכה ברכות ה ע"ב ציון א, סא ע"ב ציון ד
ז/ט המאיר לארץ
ז/ט הר המלך ח"ג עמ' עח
ז/ט הרמב"ם כמחנך עמ' 19, 80, 257
ז/ט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' פו
ז/ט וזאת התורה עמ' מא
ז/ט וישב הים ח"א סי' א ס"ק א-ג
ז/ט ושכנתי בתוכם עמ' קצא-קצב
ז/ט חי' הרז"ה ח"א עמ' תרכב
ז/ט יד פשוטה אהבה עמ' שסח
ז/ט יצחק ירנן (אחרי הל' כלי המקדש פ"ו)
ז/ט ירושלים דדהבא עמ' מט-נ, נב, קנח
ז/ט כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' סד
ז/ט כתבי יד הגניזה גנזי ירושלים עמ' קלח
ז/ט להורות נתן - שו"ת חי"ב עמ' ג
ז/ט מחנה יוסף (תשעב) סי' מז אות ה
ז/ט מחקרי ארץ או"ח סי' ג
ז/ט מלכות יהודה וישראל עמ' 489
ז/ט מנחת אהרן (קאפח) עמ' 370-372 {שינה}, 374, 375, 379, 380, 382
ז/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' רסו
ז/ט מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' קנב-קנד {שעה"מ}
ז/ט מצות ראיה עמ' כ-כג, רו
ז/ט משנת יעקב
ז/ט נועם חכ"ה עמ' קכה
ז/ט עולת איש ברכות עמ' תקנז
ז/ט עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' קצא
ז/ט עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' כט
ז/ט פאר הלבנון ח"א סי' ב אות יח, סי' ג אות ד
ז/ט פני משה (שלז')
ז/ט פני שלמה (גנצפריד) ברכות עמ' ז {אסור לישון בין מזרח למערב}
ז/ט קרית מלך
ז/ט ר"י קארו - קובץ עמ' קע
ז/ט שו"ע הרב או"ח סי' ג סעיפים ז-ט, יא, מהדו"ת ס"ו
ז/ט שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' ריט
ז/ט שערי המקדש סי' לו אות ב, סי' לח אות ד
ז/ט תורת אמך ח"ב עמ' 464
ז/ט תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 39
ז/י אגרות משה יו"ד ח"ג עמ' רסד
ז/י אוריתא יג עמ' קנ
ז/י אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' רכ
ז/י אמרי דוד (שליסל) דף לד ע"ג
ז/י אמרי חן (לוונברג) כלים עמ' פב {רדב"ז}
ז/י אמרי יושר ר"ה כד ע"ב ס"ק ג
ז/י אמת ליעקב מועד עמ' שיד
ז/י אמת ליעקב נשים עמ' שד
ז/י אנצי"ת ע' בית המקדש הע' 379, 380
ז/י ארשת צבי עמ' מו
ז/י אשר למלך הל' חנוכה פ"ד ה"ט
ז/י באורי הרמב"ם ע"פ המאירי (גם קונטרס אחרון)
ז/י באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ו עמ' קלג-קלד
ז/י בית אהרן (צוקרמן) עמ' רצד
ז/י בית אפרים או"ח (תרמד) דף סו ע"א
ז/י בכור שאול (תשסט) עמ' סד
ז/י בכור שאול (תשעד) עמ' קיג
ז/י ברור הלכה ע"ז מב ע"ב ציון ח פסקה י
ז/י ברור הלכה ע"ז מג ע"א ציון ח
ז/י גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רטו
ז/י גבורת יצחק ר"ה עמ' קנו-קנח
ז/י דביר הקודש מנחות עמ' עו-עח
ז/י דברות משה מועד ח"א עמ' תצב {או מנורה שאינה של מתכת}
ז/י הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' יט
ז/י ושכנתי בתוכם עמ' קצב
ז/י חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' רלח, ש
ז/י חוקת עולם עמ' 324
ז/י חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' רלג
ז/י חכם צבי (תשעה) ח"א סי' סא ד"ה ומה
ז/י חכמת גרשון עמ' רז
ז/י חפץ יהונתן שמות פ"כ פסוק כ
ז/י יד בנימין ר"ה עמ' שלה-שלו {משום מורא מקדש}
ז/י יד פשוטה מדע עמ' תקעט
ז/י ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' שכב
ז/י לבושי מרדכי יו"ד עמ' שצא
ז/י להורות נתן על התורה ח"ב עמ' קכט
ז/י לקוטי שיחות חט"ז עמ' 305-306
ז/י לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 176, 202
ז/י מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' קלח, תקצא
ז/י מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף צד ע"ד
ז/י מנחת אריאל מנחות עמ' קנח
ז/י מנחת חינוך ח"א עמ' רט, ח"ב עמ' רסה
ז/י מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שיג
ז/י מערכי לב (ציר') עמ' תפה
ז/י מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' תמז
ז/י מקדש דוד קדשים סי' ב ס"ק א
ז/י מקדש הקודש (תשנד)
ז/י מקדש הקודש (תשסח) סי' קלט
ז/י משא בני קהת
ז/י משאת המלך ח"ג סי' שג
ז/י משבצות זהב מלכים א עמ' רמו
ז/י משנת חיים זבחים עמ' רפז
ז/י משנת חיים שמות עמ' רכז
ז/י משנת יעקב
ז/י משפטי עזיאל ח"ב עמ' סו
ז/י נגינת לדוד עמ' לט {עשיית מנורה ממתכות אחרות}
ז/י נועם ח"ג, שער הלכה עמ' 10 [ממעיני הישועה, הירשהארן, סי' ב] {קרית ספר}, ח"ח עמ' מט
ז/י נחלי אפרסמון
ז/י נחלת שמעון (קרסנר) יהושע ח"ב סי' נה אות ב
ז/י סדר יעקב ח"א לדף מג ע"א (ד"ה כדתניא)
ז/י סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"א עמ' רנט
ז/י סופר המלך ח"א עמ' כב
ז/י עבודת מתנה עמ' קיב-קיג
ז/י עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' ריג
ז/י על גדות ים התלמוד עמ' 86
ז/י פאר הלבנון ח"א סי' ג אות ב
ז/י פרי האדמה ח"ג
ז/י קול דודי ר"ה סי' תט
ז/י רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' שכד
ז/י רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' ט
ז/י רנת יצחק מלכים עמ' עט {תבנית היכל}
ז/י שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' צו
ז/י שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' צה
ז/י שי כהן עמ' קה, קז-קט
ז/י שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' ט
ז/י שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' תיג
ז/י שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' כב, ל
ז/י שערי המקדש סי' כ אות ב, סי' כא אות ז, סי' כג אות ד, סי' מב אות א-ט
ז/י שפתי מלך
ז/י תורת הבמה עמ' שטו-שטז
ז/י תורת הקדש ח"א עמ' עג, רצד, ח"ב עמ' נח, פט, צא, צט
ז/י תחומין ח"ה עמ' 470, חט"ו עמ' 462
ז/יא אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' ג אות ב
ז/יא אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' שט, ח"ב עמ' רסג
ז/יא אור הישר [כ"מ הל' ביא"מ פ"ג ה"ט]
ז/יא אורה ושמחה הל' לולב פ"ח ס"ק צב
ז/יא אמרי חן (לוונברג) כלים עמ' כב
ז/יא אנצי"ת ע' בית המקדש הע' 173, 175
ז/יא אסיפת מחקרים תורניים שנת תשלג עמ' ר, שנת תשלז עמ' עב
ז/יא ארצות החיים סי' ב ארץ יהודה אות ג {מחנות בירושלים - לענין להיפנות בה}
ז/יא באר מים חיים (מוצירי) גירסא דינקותא דף מ ע"א
ז/יא בארות נתן עמ' נו
ז/יא בגדי כהונה (שחור) עמ' שח
ז/יא בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' לג
ז/יא ביצחק יקרא (תשמט) עמ' קמז
ז/יא גבורת יצחק חגיגה עמ' סה
ז/יא גבורת יצחק ר"ה עמ' קנז
ז/יא גן שושנים ח"א עמ' קה
ז/יא הבית השני בתפארתו עמ' ס
ז/יא הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' עו
ז/יא ואתה תחזה ח"ג
ז/יא ושכנתי בתוכם עמ' קצב-קצג
ז/יא זאת ליעקב במדבר עמ' י
ז/יא זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' טו, רב
ז/יא חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' רלח
ז/יא חכמת גרשון עמ' קצב
ז/יא חנוכת הבית עמ' כה
ז/יא כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' צד
ז/יא לדוד עד עולם עמ' 140
ז/יא לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 71
ז/יא לקוטי שיחות חל"א עמ' 151, 223
ז/יא מאור תורה (שנגהי) חוב' ב עמ' ס
ז/יא מנוחת אליהו ח"ג
ז/יא מנחת חינוך ח"ב עמ' רסז
ז/יא מקדש הקודש (תשסח) סי' קמ-קמב
ז/יא משכן בצלאל ח"א סי' טז
ז/יא משנת ירושלים עמ' ג, כו, מג, קלו
ז/יא משפט כהן עמ' קצא ע"ב
ז/יא נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' לה אות ו
ז/יא ס' השבי"ט עמ' קיח
ז/יא עבד המלך (תשא)
ז/יא עיר הקודש והמקדש ח"ב עמ' כו
ז/יא עיר הקודש והמקדש ח"ב פ"ג אות ב עמ' כו
ז/יא על גדות ים התלמוד עמ' 265
ז/יא עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 198
ז/יא עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 213
ז/יא פאר הלבנון ח"א סי' יט אות ד
ז/יא פני אברהם (שפירא) עמ' קפז {רק במקום חניית הדגלים}, קפח {המחנות - לשם מורא מקדש}
ז/יא קובץ חי' תורה (סול') עמ' קלו
ז/יא רנת יצחק יהושע עמ' לא {מחנה לויה}
ז/יא רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' ט
ז/יא רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קעט, קפ, קצו
ז/יא רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קיט
ז/יא רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' קצד
ז/יא רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קמה
ז/יא שיח ערב קדשים עמ' רס
ז/יא שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' שפא
ז/יא שמש ומגן יו"ד סי' כה עמ' קצא {שלש מחנות במדבר ולדורות}
ז/יא שעורי יומא דף ה ע"ב ד"ה ובדברי, ח ע"ב ד"ה ועי' בחי'
ז/יא שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' רג
ז/יא שערי המקדש סי' לז אות ב {מחנה לויה}
ז/יא שערי טהר ח"ו סי' נד אות ג
ז/יא שערי טהר ח"ו סי' נד אות ג דף קלב ע"ג {מפתח העזרה ולפנים מחנה שכינה}
ז/יא שפתי מלך
ז/יא תנובת ציון דף קלא ע"ב
ז/יא תשובות ר' איסר יהודה עמ' 5-6 {כנגדם לדורות}
ז/יב אבי עזרי ח"ג
ז/יב אוצר א"י ח"ג עמ' 129-130, 134-135, ח"ה עמ' 175, ח"ו עמ' 117
ז/יב אור הרעיון עמ' רעא {שמביאין ממנה העומר}
ז/יב אמרי חן (לוונברג) כלים עמ' כ
ז/יב אנצי"ת ע' א"י ח"ב הע' 49, 56
ז/יב אשר למלך
ז/יב בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' עט
ז/יב בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף ה ע"א-ע"ג, ו ע"א
ז/יב בדבר מלך חי"ב עמ' קל
ז/יב בית המדרש
ז/יב בכורי הארץ עמ' 138 {ביכורים}, 139 {כל א"י}, 161 {כל א"י}, 164 {כל א"י}
ז/יב גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' קכה
ז/יב גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' קיא
ז/יב גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' קנט
ז/יב גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שכ
ז/יב גבורת יצחק שביעית עמ' צג, ביכורים עמ' צט, קד
ז/יב גן שושנים ח"א עמ' קב
ז/יב דרכי דוד (קסל) פאה עמ' שי
ז/יב הר המלך ח"ז עמ' תצב-תקכ
ז/יב זבד טוב עמ' 16
ז/יב זכרון בנימין ח"ב עמ' תקמא
ז/יב חיים שיש בהם (גרוס) דרשות ח"ב עמ' קצד
ז/יב חשב האפוד כלים פ"א מ"ו עמ' כ
ז/יב יד אברהם כלים עמ' טו
ז/יב כלי טהור עמ' יט, קמו, קנג-קנד, קעט
ז/יב כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' צט
ז/יב להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קמ {ביכורים}
ז/יב מאור החיים עמ' צ
ז/יב מוריה גל' קעט עמ' צג {ביכורים}
ז/יב מזכרת למשה עמ' קיט
ז/יב מחנה יוסף (תשעב) סי' מה אות א, ג
ז/יב מילי דמרדכי
ז/יב מנחת חזקיה מנחות עמ' רב
ז/יב מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ו עמ' עדר
ז/יב משנת יעקב
ז/יב משנת ירושלים עמ' כה
ז/יב משנת ר' אהרן זרעים עמ' צט
ז/יב נחמת המקדש
ז/יב נתן פריו סוגיות ח"א עמ' קמב, קמד
ז/יב עומק הפשט ח"ג עמ' נו, סח, צג
ז/יב עטרת צבי (שפלטר) ח"א סי' טו
ז/יב עין חיים ח"א עמ' צב
ז/יב ענפי ארז (זי') דף קס ע"א
ז/יב עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 213
ז/יב קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' קפו
ז/יב קונטרסי שעורים ב"ב דף קיט
ז/יב קונטרסי שעורים גיטין שעור ו אות כד
ז/יב קרית מלך
ז/יב קרן הצבי מצוה מא אות א
ז/יב רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תקנא
ז/יב רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קכט
ז/יב שביעי קדש עמ' מט
ז/יב שלטי הגבורים עמ' לז {ר"י קורקוס}
ז/יב שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' רצו
ז/יב שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' רמו
ז/יב שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' תעו
ז/יב שערי המקדש סי' מ אות ד {ר"י קורקוס}
ז/יב שפתי מלך
ז/יב תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' רעב
ז/יב תשובות ר' איסר יהודה עמ' 3 {ביכורים}
ז/יג אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' צא
ז/יג אוצר א"י ח"ג עמ' 130
ז/יג אור ליהודה (תשנט) עמ' צא, צג
ז/יג אור תורה (בלומ') דף כד ע"א {בעיר חומה קוברים מת אם רוצים טובי העיר}
ז/יג אוריתא קובץ יד עמ' רכז, קובץ טו עמ' שכ {מל"מ}
ז/יג אם למסורת (ביא') עמ' 31, 34
ז/יג אמרות שמואל עמ' נג
ז/יג אמרי חן (לוונברג) כלים עמ' כה
ז/יג אנצי"ת ע' א"י ח"ב הע' 56, ע' בית הקברות הע' 30
ז/יג אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' רכז
ז/יג אפיקי מגינים זבחים סי' נט
ז/יג אשישות חיים
ז/יג אשר למלך
ז/יג באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קנב
ז/יג בית אהרן (צוקרמן) עמ' שפג-שפד
ז/יג גבורת יצחק (תשמח) דף פא
ז/יג גבורת יצחק (תשסו) עמ' עח
ז/יג גבורת יצחק מכות עמ' רסג {ראב"ד}
ז/יג גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קפט
ז/יג גליוני הגר"ש עמ' פו {כ"מ - לא שמעתי אינה ראיה} [וכן בהל' רוצח פ"ה ה"ו והל' ביא"מ פ"ז ה"ז]
ז/יג גן שושנים ח"א עמ' קב-קג
ז/יג דובב מישרים (וידנפלד) עמ' סח {ראב"ד}
ז/יג דעת כהן - תשובה בסוה"ס עמ' ז
ז/יג דרך המלך (רבי)
ז/יג דרך הקודש (תשסז) עמ' ו, לא-לב, לה
ז/יג דרש אברהם ח"ב דף ו ע"א
ז/יג הגהות רימ"א
ז/יג הגהות רש"ש כתובות מה ע"ב
ז/יג הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' לו {מל"מ}
ז/יג הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' עט, קג
ז/יג המאור הגדול (יעבץ) עמ' רכח {קבר}
ז/יג ואתה תחזה ח"ג
ז/יג ושכנתי בתוכם עמ' קצג-קצו
ז/יג זכרון בנימין ח"ב עמ' קפא
ז/יג זכרון יעקב (מרל) ח"ג סי' פה ס"ק ו
ז/יג חזו"א אהלות סי' כב ס"ק לט
ז/יג חזו"א על הרמב"ם
ז/יג חי' הראי"ה
ז/יג חיים ומלך
ז/יג חכמת גרשון עמ' קצב, קצג {מל"מ}
ז/יג חסדי דוד ח"ד עמ' שעב, ח"ח עמ' יז
ז/יג חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' קסג-קסד {מל"מ}
ז/יג חשב האפוד כלים פ"א מ"ו עמ' כ, מ"ז עמ' כב
ז/יג יד אברהם כלים עמ' טו-טז
ז/יג ישועת משה עמ' קמט, שנד
ז/יג כלי טהור עמ' יט, כא, קמו, קעט
ז/יג כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' צט, קעח
ז/יג לדוד עד עולם עמ' 140
ז/יג לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 75
ז/יג לקוטי שיחות חל"א עמ' 149
ז/יג לקוטי שיחות חל"ו עמ' 141
ז/יג לקט שבלים (תשסד) עמ' קפח
ז/יג מאור למלך נדרים עמ' קנג {מל"מ}
ז/יג מאור למלך פסחים עמ' קנד {מל"מ}
ז/יג מאור תורה (שנגהי) חוב' ב עמ' ס
ז/יג מגן צבי עמ' קצ {מל"מ}
ז/יג מועדים וזמנים ח"ה סי' שמז, ח"ח סי' שמז
ז/יג מחנה יוסף (תשעב) סי' מז אות ה
ז/יג מחשבת הקודש ח"ב דף יח ע"ג {מל"מ}
ז/יג מטה אהרן שבועות עמ' לה
ז/יג מים טהורים עמ' ח {קבורה}
ז/יג מלחמות יהודה דף פד ע"ב {קרית ספר}
ז/יג מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' קז
ז/יג מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' קכט, קלב
ז/יג מנחת חינוך ח"ב עמ' תקלד, ח"ג עמ' א, ט
ז/יג מערכי לב (חזן) ח"א דף נ ע"ב {מל"מ}
ז/יג מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' קנו, שלב, תכד
ז/יג מקדש הקודש (תשנד)
ז/יג מקדש הקודש (תשסח) סי' קמג
ז/יג מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' שכה {מל"מ}
ז/יג משאת מרדכי ב"ק עמ' ש
ז/יג משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' שיד
ז/יג משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' שכט
ז/יג משנה הלכות ח"ז סי' כט דף כג ע"ד {עשר קדושות לא כולל את א"י}
ז/יג משנת יעקב הפלאה עמ' שג-שד, זרעים ח"ב עמ' רעה-רעו
ז/יג משנת יעקב כאן
ז/יג משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תס-תסא
ז/יג משנת ירושלים עמ' ב, י, כה, ל, מד, מט, נח
ז/יג נחלת עזרא ח"ג עמ' 168
ז/יג נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"א סי' י אות א
ז/יג נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' כד אות ב
ז/יג נפש ברכה ח"ב עמ' קמד
ז/יג נתיבות החיים הל' איסו"ב פ"ג (עמ' מז)
ז/יג נתן פריו סוגיות ח"א עמ' קמג
ז/יג עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' קכב, קכד {מל"מ}, קכז {מל"מ}
ז/יג עטרת צבי (שפלטר) ח"א סי' טו, כ
ז/יג עין חנוך עמ' רעג
ז/יג עיר הקודש והמקדש ח"א עמ' לט-מ, ח"ב עמ' יט, כא, כד, ח"ג עמ' קעד, קעו, קעח
ז/יג על גדות ים התלמוד עמ' 264
ז/יג ענפי ארז (זי') דף קכה ע"א, רמ ע"ד {מל"מ}
ז/יג עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 59, 145, 198
ז/יג עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 66, 15, 213
ז/יג רנת יצחק דברי הימים עמ' רמד {ז' טובי העיר או אנשי העיר}
ז/יג רנת יצחק שמואל עמ' שו {ז' טובי העיר או אנשי העיר}, מלכים עמ' שנח {ז' טובי העיר או אנשי העיר}
ז/יג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' שו-שז
ז/יג רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תקנא
ז/יג רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קכט, קמח
ז/יג שאלו שלום ירושלים (תשמה) עמ' 47-48
ז/יג שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' שד {חלוקת מחנות לדורות}, שו {מל"מ}
ז/יג שלטי הגבורים עמ' לז {ראב"ד}
ז/יג שלמי שמחה ח"ה עמ' קצג
ז/יג שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' סב, קו
ז/יג שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' שפח, תיד
ז/יג שערי המקדש סי' לב אות ב {ק"ס}, סי' לז אות ב {מל"מ}
ז/יג שערי טהר ח"ה שער א סי' ו אות טו
ז/יג שערי טהר ח"ה שער א סי' ו אות טו דף ק ע"א {מל"מ}
ז/יג שערי יצחק (תשיז) עמ' רפ
ז/יג שפתי מלך
ז/יג שרשים במועדות עמ' שח
ז/יג תורת המלך (צדוק) סי' י ס"ק טו
ז/יג תורת לויים דף לח ע"ג
ז/יג תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' רעב
ז/יג תנובת ציון דף קלא ע"ב
ז/יד אבות הראש ח"ב דף מו ע"ד, מז ע"ב
ז/יד אגודות אזוב מדברי דף קכו ע"ד {לא נחלקה לשבטים - בכל זאת אם דלתותיה ננעלות בלילה אינה רה"ר}
ז/יד אגרא לישרים סי' ז
ז/יד אגרות הגרי"ד עמ' קעה
ז/יד אהל דוד (קהן) ח"ו מלכים א פ"ח פסוק מג
ז/יד אהלים עמ' תד
ז/יד אוצר יסודי שביעית עמ' לה
ז/יד אוריתא קובץ יד עמ' צח, רכז, קובץ טו עמ' שכב
ז/יד איכות הסביבה עמ' 59, 66
ז/יד אם למסורת עמ' 38-21
ז/יד אמונת עתיך גל' 121 עמ' 35 {אין גידולים בירושלים}
ז/יד אמרות שמואל עמ' נג
ז/יד אמרי הצבי (בער) סוגיות דף מז ע"א {השכרת בתים}
ז/יד אנצי"ת ע' גר תושב הע' 20, 22
ז/יד אסיפת מחקרים תורניים שנת תשלג עמ' רכט, שנת תשלז עמ' יא, קב
ז/יד אעירה שחר (זעפרני) עמ' מג
ז/יד ארשת צבי עמ' מז
ז/יד אשר למלך {אין משכירים, גר תושב}
ז/יד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי {כיפת הירדן}
ז/יד בים דרך עמ' פג {גר תושב}
ז/יד ביצחק יקרא (תשע) סי' קטז ד"ה אך נראה
ז/יד בית אהרן (צוקרמן) עמ' שפג-שפד {קברי בית דוד וחולדה}
ז/יד בית אהרן וישראל גל' קיא עמ' פ-פא {נעשית גינה}
ז/יד בית המדרש {אין משכירים}
ז/יד בית יעקב (טבשונסקי) סי' תיז סעיף ב
ז/יד ברור הלכה מגילה כו ע"א ציון ה, ב"ק עט ע"ב ציון ז, פב ע"ב ציון ד, ט, נ
ז/יד ברכות שמים מכות פ"ב אות שנא {אילנות}
ז/יד בשבילי השמחה סי' טו אות א {קדשה לע"ל}
ז/יד בשמן רענן ח"א עמ' שצה {גר תושב}, ח"ב עמ' שפו-שצב
ז/יד גבורת יצחק (תשמח) דף עו
ז/יד גבורת יצחק (תשסו) עמ' עב {לא נתחלקה לשבטים}
ז/יד גבורת יצחק מכות עמ' שכא
ז/יד גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' נב, קפט
ז/יד גבורת יצחק ר"ה עמ' קמט
ז/יד גביע הכסף ח"א עמ' קעג {נטיעת אילן}
ז/יד גביע הכסף ח"ב עמ' מ {אילנות}
ז/יד דברי יואל - שו"ת עמ' שצב
ז/יד דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' קצו {גדר לא נתחלקה}
ז/יד דעת כהן עמ' שצט {גר תושב}
ז/יד דרך הקודש (תשסז) עמ' לה-לז, קה
ז/יד האיר ממזרח הושענות עמ' ח {ירושלים אין נותנין בתוכה מקום לגר תושב}
ז/יד האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קנה {אין מקיימין קברות בירושלים}
ז/יד הלכות מדינה ח"ב עמ' קסג {גר תושב}
ז/יד הלכות קטנות ח"א סי' רפב {אין נוטעין}
ז/יד הלכתא למשיחא עמ' 32 {כ"מ בשם תוספתא}
ז/יד הר המלך ח"ז עמ' תצב-תקכ
ז/יד ושכנתי בתוכם עמ' קצו-קצז
ז/יד זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' כ, צה-צו, קיג, רב
ז/יד זכור זאת ליעקב עמ' נד {גר תושב}
ז/יד זכרון יעקב (מרל) ח"ג סי' ד ס"ק ג, סי' י ס"ק ב {קברות}, סי' פט ס"ק ג {השכרת בתים}
ז/יד חזו"א יו"ד סי' סה ס"ק ה {גר תושב}, שביעית סי' כד ס"ק ד {גר תושב}
ז/יד חי' הגרי"ז דף עו ע"ד {גר תושב}
ז/יד חיים ומלך
ז/יד חמדת ירושלים (אלקלעי) מעלה כט דף כב ע"א {הלנת המת}
ז/יד חסדי דוד ח"א עמ' תיא, ח"ט עמ' נז-נח
ז/יד חקרי הלכה (ויין) עמ' 36-37
ז/יד טירת כסף דף קצז ע"ב, רעג ע"ד {אין הבית חלוט}
ז/יד טעם ודעת הל' טו"מ פ"ח טעם ודעת אות קא
ז/יד יבול היובלות עמ' 299 {לא נתחלקה}
ז/יד יד אברהם כלים עמ' יז, כ
ז/יד יד בנימין מגילה עמ' קפז {השכרת בית ברגל או בכל השנה, בזה"ז}
ז/יד יד פשוטה מדע עמ' תשצב
ז/יד ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קפז {לא נתחלקה}
ז/יד יערי עם דבשי ח"א מדור ב אות קמד {עשר קדושות}
ז/יד יקר הערך דף קי ע"א
ז/יד יראה ואהבה עמ' ו
ז/יד כנפי נשרים {עגלה ערופה}
ז/יד כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' צז-צח, רס
ז/יד כרם ציון שביעית ח"ב עמ' שכד {גנת ורדים}
ז/יד להורות נתן - שו"ת ח"ב עמ' מז ע"א
ז/יד להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' קיא {העברת מת מיבנה לירושלים}
ז/יד להורות נתן מועדים ח"ד עמ' קנח
ז/יד לחם חקי עמ' צט
ז/יד למחר אעתיר עמ' רכח {לא נתחלקה}
ז/יד מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' קצו
ז/יד מאורי אור (אתרוג) עמ' שלא-שלג
ז/יד מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' שז
ז/יד מזכרת למשה עמ' סג {חיוב תרו"מ}
ז/יד מטה אהרן שבועות עמ' לה
ז/יד מילי דמרדכי
ז/יד מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף נו ע"א
ז/יד מנחת חינוך ח"ג עמ' ו
ז/יד מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שז
ז/יד מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' תלב
ז/יד מעשה רקח {העברת עצמות, מל"מ - שערים}
ז/יד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קמב ע"ד
ז/יד מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' ק
ז/יד מקדש הקודש (תשנד)
ז/יד מקדש הקודש (תשסח) סי' קמד
ז/יד מראה כהן זבחים עמ' קס {לא נתחלקה לשבטים}
ז/יד מרכבת המשנה מהדו"ב שמיטה פי"ג ה"ה {אין נוטעין}
ז/יד משאת מרדכי ב"ק עמ' ש
ז/יד משאת מרדכי מגילה עמ' קטז
ז/יד משבצות זהב שמואל ב עמ' תרז
ז/יד משיב מלחמה (תשמג) ח"א עמ' רנא {גר תושב}
ז/יד משך חכמה שמות פי"ג פס' יט
ז/יד משכנות לאביר יעקב ח"א דף ב ע"ד
ז/יד משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' סז {גר תושב}, ח"ג עמ' שלח {גר תושב}
ז/יד משנת יעבץ שמיטה עמ' קצא
ז/יד משנת יעקב
ז/יד משנת יעקב זמנים ח"א עמ' רמה {גר תושב}, קדושה עמ' קד
ז/יד משפטי עזיאל ח"ט עמ' קפ
ז/יד נועם חי"א עמ' ז {גנות ופרדסים}, חי"ב עמ' קצז {קברות}, חכ"א עמ' קסט {גנות ופרדסים, אילנות}
ז/יד נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 499
ז/יד נחלת שמעון (קרסנר) יהושע ח"ב סי' מו אות ב, ה
ז/יד נחלת שמעון (קרסנר) מלכים א ח"ב סי' לח אות א
ז/יד נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' כד אות א, יד
ז/יד נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' י אות ג
ז/יד נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' ז אות ז
ז/יד נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"א סי' יד אות ז, סי' כה אות יח
ז/יד נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"ב סי' מז אות נה
ז/יד נחמד למראה ח"א דף לג ע"ג {אין מקיימין אילנות}
ז/יד נתן פריו סוגיות ח"א עמ' קמב-קמג
ז/יד סדר יעקב ח"ב לדף סד ע"ב סי' א אות ו
ז/יד סודו של המשפט העברי עמ' 383, 386
ז/יד סוכה וארבעת המינים עמ' 543 {לולב שגדל בירושלים}
ז/יד עבודת לוי (רוד') דף כו ע"א {לא נתחלקה}
ז/יד עבודת משא (מאיר) ח"א
ז/יד עיר הקודש והמקדש ח"ב עמ' יט, ח"ג עמ' ה, ט, טו-טז, קכו-קכז {לא נתחלקה לשבטים}, קנ {כ"מ}, קסז, קע, קעד, קעט
ז/יד ענפי ארז (זי') דף קנז ע"ב
ז/יד עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 213
ז/יד ערהשה"ע קדשים סי' יד אות כג {אין משכירים}
ז/יד פחד יצחק (הוטנר) סוכות מאמר יג {ירושלים לא נתחלקה לשבטים}
ז/יד פניני רבנו הגרי"ז עמ' רד {גנות ופרדסים}
ז/יד פניני שבח עמ' רכו
ז/יד פרי עץ חיים (קרויס) עמ' קעב-קעג
ז/יד פרשיות בספרי הנביאים יהושע עמ' קסב
ז/יד פרשת השבוע (תשעב) ח"ד עמ' 17
ז/יד צהר גל' ט עמ' 15 {משאר העיירות}
ז/יד ציץ אליעזר ח"א, הסכמות עמ' 5
ז/יד קול יהודה (גרשוני) עמ' כה, כז, מה
ז/יד קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שמד
ז/יד קול צופיך עמ' נז-סה
ז/יד קונטרסי שעורים גיטין שעור ו הערה 46
ז/יד קרית מלך [אין ניטעת ואינה נחרשת - תוספתא נגעים פ"ו ה"ב]
ז/יד קרן הצבי מצוה כה אות א, מצוה לח אות ד, מא אות א, מצוה נג אות ג, מצוה פג אות טז
ז/יד קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' כט
ז/יד רנת יצחק שמואל עמ' תקד {גר תושב}
ז/יד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' שו
ז/יד שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' רפה {קבורה}, רפז {לא נתחלקה לשבטים}, רפח {אין משכירים}, רפט {עיר הנידחת}, רצג {לא נתחלקה לשבטים}, רצז {בזה"ז}, רצח, שז {אילנות}
ז/יד שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קכט אות א {קידוש החודש}, ח"ב סי' רז {קיום קברות}, ח"ה סי' קפה אות ג {קברות}
ז/יד שבעים שנה לרבנות הראשית עמ' 453, 454
ז/יד שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קנה {מצורע לא ייכנס בזה"ז}
ז/יד שולי הגליון עמ' קכט
ז/יד שלטי הגבורים עמ' לח
ז/יד שלמי שמחה ח"ה עמ' צב, רכה
ז/יד שם דרך מגילה עמ' קנו
ז/יד שם טוב {אין מוליכים}
ז/יד שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' שסג {ק"ס}
ז/יד שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות עד
ז/יד שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' שפב, שפט, ת
ז/יד שערי היכל יומא מערכה י
ז/יד שערי המקדש סי' לא אות ו, סי' לב אות ג
ז/יד שערי טהר ח"א שער ג סי' טז אות ה (דף קלח ע"ב), סי' יז אות ב, סי' כב אות ו
ז/יד שערי יצחק (תשיז) עמ' רפ
ז/יד שפתי מלך
ז/יד תורת האוהל (תשנג) עמ' מג {גר תושב}
ז/יד תורת המדינה עמ' 255, 257, 258 {אין מקיימים בה קברים}
ז/יד תורת המלך (צדוק) סי' י ס"ק טו
ז/יד תורת הקדש ח"א עמ' שיא {קרית ספר - קק"ל בערי חומה}, ח"ב עמ' קלא {לא נתחלקה}, רעג {גר תושב בזה"ז}
ז/יד תורת מנחם חנ"ז עמ' 153
ז/יד תחומין ח"ב עמ' 186 {גר תושב}, ח"ד עמ' 264 {גר תושב}, ח"ה עמ' 450 {לא נתחלקה}, חי"ב עמ' 478, חי"ט עמ' 483
ז/יד תחומין חכ"ב עמ' 491
ז/יד תנובת ציון דף קלא ע"ב, קלה ע"ד
ז/יד תפארת ציון (קואינקה), הקדמה עמ' ג-ה
ז/טו אור הישר [מל"מ הל' ביא"מ פ"ג ה"ג והל' סוטה פ"ג הט"ז]
ז/טו אור הרעיון עמ' קטו
ז/טו אנצי"ת ע' בית המקדש הע' 244
ז/טו אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' קכג
ז/טו ארץ חמדה (הורוויץ) עמ' ד
ז/טו בית אהרן וישראל גל' נו עמ' קלג {מל"מ}
ז/טו ביתאל ח"א דף כב ע"ב
ז/טו בכור שאול (תשסט) עמ' סד-סה
ז/טו בכור שאול (תשעד) עמ' קיד
ז/טו ברור הלכה פסחים סז ע"א ציון ב
ז/טו דרך הקודש (תשסז) עמ' ע
ז/טו דרכי הים דף א ע"ג {מל"מ}
ז/טו המקדש וקדשיו עמ' קצ
ז/טו הר המלך ח"ז עמ' צז
ז/טו חכמת גרשון עמ' רסג
ז/טו יד אברהם כלים עמ' יח, כ
ז/טו כלי טהור עמ' קנח
ז/טו להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' קלה
ז/טו לשד השמן (לוין, תרפט) דף נח ע"א
ז/טו מאור למלך פסחים עמ' קנה
ז/טו מועדים וזמנים ח"ג סי' רכט
ז/טו מנחת חינוך ח"ג עמ' ז, שסו
ז/טו מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ה עמ' א
ז/טו משכן שילה עמ' שלח
ז/טו משכנות לאביר יעקב ח"ב דף ו ע"ד
ז/טו משנת ירושלים עמ' צ
ז/טו נועם חי"א עמ' לה
ז/טו נחמת המקדש
ז/טו סהמ"צ לרס"ג ח"ב דף שלד ע"א-ע"ב
ז/טו עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' נג {מל"מ - השמיט בעל קרי}
ז/טו על גדות ים התלמוד עמ' 256, 257
ז/טו ענפי ארז (זי') דף רכט ע"ד {מל"מ}
ז/טו עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 213
ז/טו קול צופיך עמ' קיא {בעל קרי משתלח חוץ להר הבית}
ז/טו שנה בשנה תשמז עמ' 273 {השמיט בעל קרי}
ז/טו שערי היכל יומא מערכה ק {החיל}
ז/טו שערי המקדש סי' לח אות ג
ז/טו שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 502
ז/טו תחומין ח"ג עמ' 414, ח"ז עמ' 495-494
ז/טו תנופת זהב עמ' 168
ז/טו תשובות ופסקי מהרי"ט החדשים עמ' רפד
ז/טז אגרות משה או"ח ח"א סי' לט
ז/טז אור הרעיון עמ' קטו
ז/טז איש על העדה (אלאביץ) עמ' 162
ז/טז אנצי"ת ע' בית המקדש הע' 244, ע' גוי הע' 614
ז/טז ארץ בנימין עמ' תכב {ראב"ד}
ז/טז אשישות חיים
ז/טז באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קנח
ז/טז באר מרים פ"ו הי"ד אות ג
ז/טז ביצחק יקרא (תשמט) עמ' קמז
ז/טז בכור שאול (תשסט) עמ' סה-סו
ז/טז בכור שאול (תשעד) עמ' קטו
ז/טז ברור הלכה פסחים סז ע"א ציון ב
ז/טז ברכת מרדכי כתובות עמ' תקו
ז/טז גאולה וישועה (לונץ) דף יג ע"א {ראב"ד - קדושת חיל מדרבנן}
ז/טז גינת ראובן תרומות עמ' קז
ז/טז דרך הקודש (תשסז) עמ' קיב, קכ
ז/טז הוראות שעה פכ"ה
ז/טז התורה והתלמוד ח"ד עמ' 17
ז/טז זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' צד
ז/טז זבחי צדק (דיסקין) עמ' רמה {עזרת נשים}
ז/טז זכרון בנימין ח"א עמ' תעז
ז/טז חזיונות יוסף דף סג ע"ג
ז/טז חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' שפא
ז/טז חי' הראי"ה
ז/טז חקרי זמנים ח"ג עמ' קמו {מל"מ}
ז/טז יד אברהם כלים עמ' יח
ז/טז יחל ישראל (תשנב) ח"ג עמ' רפ
ז/טז יחל ישראל (תשסג) ח"ב עמ' רפח {ראב"ד}
ז/טז יקב זאב דף יב ע"ד
ז/טז כלי טהור עמ' כב, קנט-קס
ז/טז כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' קב
ז/טז להורות נתן מועדים ח"ה עמ' סב
ז/טז לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' לט
ז/טז מורשה חי"א עמ' 54
ז/טז מים טהורים עמ' יג
ז/טז מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רלה
ז/טז מנחת חינוך ח"ב עמ' קסט
ז/טז מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' צט
ז/טז מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' רז {בועל נדה, טמא שרץ}
ז/טז מרגליות הים סנהדרין צד ע"ב אות כד {מעשי למלך}
ז/טז מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/טז משנת ירושלים עמ' פט, צז
ז/טז משפטי עזיאל ח"א עמ' קפח
ז/טז נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' לד אות ט
ז/טז סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ה עמ' קס
ז/טז עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' לט
ז/טז על גדות ים התלמוד עמ' 256
ז/טז ענפי ארז (זי') דף קפו ע"א {כ"מ}
ז/טז עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 213
ז/טז פרפרת התורה עמ' תכז
ז/טז קרית מלך
ז/טז רנת יצחק מלכים עמ' שכא
ז/טז רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקמב
ז/טז שלטי הגבורים עמ' לח
ז/טז שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' ריד, רמח, רמט, תקל
ז/טז שמועת חיים יומא ח"א עמ' שלח
ז/טז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' קלה
ז/טז שער החצר דף קפב ע"א {כ"מ}
ז/טז תהלה לדוד (מן) קדשים סי' ל ס"ק יב, יד
ז/טז תחומין חי"ד עמ' 11-13
ז/טז תשובות ופסקי מהרי"ט החדשים עמ' רפה
ז/יז אגרות משה או"ח ח"א סי' לט
ז/יז אור הרעיון עמ' קטו
ז/יז אנצי"ת ע' בית המקדש הע' 244
ז/יז ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קכה
ז/יז באר מרים פ"ו הי"ד אות ג
ז/יז בדבר מלך ח"ד עמ' קא
ז/יז ביצחק יקרא (תשמט) עמ' קמז
ז/יז ברור הלכה יבמות ז ע"ב ציון א פרק ב
ז/יז ברור הלכה פסחים סז ע"א ציון ב
ז/יז דברי יציב חו"מ עמ' רלח
ז/יז דרך הקודש (תשסז) עמ' קלט
ז/יז ושכנתי בתוכם עמ' קצז-קצח
ז/יז זכרון בנימין ח"א עמ' תעא, תעו
ז/יז חסדי דוד ח"ח עמ' יב
ז/יז יד אברהם כלים עמ' יח
ז/יז יד אברהם פרה עמ' נח
ז/יז ידי משה (בוצק' תשמג) סי' שלט
ז/יז לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' לט
ז/יז מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' קיז
ז/יז מנחת חזקיה מנחות עמ' קי
ז/יז משכן שילה עמ' שלט
ז/יז משכנות לאביר יעקב ח"ב דף נג ע"ג
ז/יז משנת יעקב
ז/יז משנת ירושלים עמ' יא
ז/יז נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' קעט
ז/יז עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 213
ז/יז פני מלך במדבר עמ' כב {מטמא מת בעזרת נשים}
ז/יז קובץ השמיטה עמ' תריז
ז/יז רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ו ה"ה
ז/יז שלטי הגבורים עמ' לט
ז/יז שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' ריד, רמח-רמט
ז/יז שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' תפא
ז/יז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' קלה
ז/יז שערי המקדש סי' לט אות ג
ז/יז תהלה לדוד (מן) קדשים סי' ל ס"ק יב, יד
ז/יז תורת הקדש ח"א עמ' פז
ז/יז תחומין חי"ד עמ' 11
ז/יח אור הישר [מל"מ הל' ביא"מ פ"ד ה"ב, אור הישר מנחות כז ע"ב, ועי' הל' ביא"מ פ"ג הי"ב]
ז/יח אור הרעיון עמ' קטו
ז/יח אנצי"ת ע' בית המקדש הע' 244
ז/יח באר מרים פ"ו הי"ד אות ג
ז/יח ביצחק יקרא (תשמט) עמ' קמז
ז/יח דברות משה יבמות עמ' סד
ז/יח המאור הגדול (יעבץ) עמ' רכט
ז/יח חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' קנו
ז/יח חי' הריצ"ד
ז/יח טהרת יו"ט חי"ח עמ' ח, טז
ז/יח כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' קעט
ז/יח כתבי העלוי מראקוב עמ' קנד
ז/יח להורות נתן מועדים ח"ג עמ' שס
ז/יח מנחת חינוך ח"ג עמ' תלח
ז/יח מעדני ביאורים עמ' קסא
ז/יח מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' קג, רצג {שעה"מ}, שעא {שעה"מ}
ז/יח מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' שמב
ז/יח מקדש הקודש (תשסח) סי' קמה
ז/יח מרגניתא דר"מ
ז/יח מרפא לשון (ארדיט) דף ח ע"ד
ז/יח משנת יעקב
ז/יח נתן פריו סוכה עמ' שעא
ז/יח עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף עח ע"ג
ז/יח עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 213
ז/יח שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' מא {שעה"מ}
ז/יח שולי הגליון עמ' קכט
ז/יח שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' רעה {מחוסר כפורים פטור מכרת}
ז/יח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שכג
ז/יח שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תרנו
ז/יח שפתי מלך
ז/יח תהלה לדוד (מן) קדשים סי' ל ס"ק יא
ז/יח תורת החוף ימים סי' לד אות יט
ז/יח תורת הקדש ח"א עמ' פז
ז/יח תחומין חי"ג עמ' 480, חי"ד עמ' 11
ז/יח תנופת זהב עמ' 186
ז/יט אור הישר [עמ' הלכה או"ח סי' מא]
ז/יט אור הרעיון עמ' קטו
ז/יט אנצי"ת ע' ביאת מקדש הע' 104, 105, ע' בית המקדש הע' 244
ז/יט אשישות חיים
ז/יט בכור שאול (תשסט) עמ' סו-סח
ז/יט בכור שאול (תשעד) עמ' קטז-קיט
ז/יט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' צח
ז/יט ושכנתי בתוכם עמ' קצח-קצט
ז/יט חסדי דוד ח"ח עמ' יב
ז/יט יד אברהם כלים עמ' יט
ז/יט מילי דמרדכי
ז/יט מנחת חינוך ח"ג עמ' תלח
ז/יט מקדש הקודש (תשסח) סי' קמו
ז/יט מרגניתא דר"מ
ז/יט משנת יעקב
ז/יט נחלת שמואל דף נח ע"א {יריעות שלמה (פיינסילבר)}
ז/יט נר למאור (רבינוביץ) דף כט ע"א
ז/יט עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 213
ז/יט פאר הלבנון ח"א סי' ה אות א
ז/יט צורת הבית סי' עד ס"ק א
ז/יט קרית מלך
ז/יט שלטי הגבורים עמ' קכט
ז/יט שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' שנב
ז/יט שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' קלב
ז/יט שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' קלו
ז/יט שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' רכ
ז/יט שערי היכל יומא מערכה ק הערה 6 {לכפרה}
ז/יט שערי המקדש סי' מ אות ד, סי' מא אות ב, ה {ק"ס}
ז/יט תורת המנחה (רוקח) עמ' נג {ר"י קורקוס}
ז/יט תורת הקדש ח"א עמ' פז
ז/יט תחומין חי"ד עמ' 11
ז/כ אהבת קדומים עמ' קצ
ז/כ אור הרעיון עמ' קטו
ז/כ אור ליהודה (תשנט) עמ' פט
ז/כ אנצי"ת ע' ביאת מקדש הע' 83 {מל"מ}, 102, ע' בין האולם הע' 28, ע' בית המקדש הע' 244
ז/כ אשישות חיים
ז/כ אשר למלך
ז/כ באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קסג, קסז
ז/כ בדבר מלך ח"ד עמ' קא
ז/כ בית הלוי ח"א סי' ב עמ' יב
ז/כ ביתאל ח"א דף כב ע"ב
ז/כ בכור שאול (תשסט) עמ' סח-סט
ז/כ בכור שאול (תשעד) עמ' קיט
ז/כ גדולי אריה עמ' מא
ז/כ דרך הקודש (תשסז) עמ' א, רמה
ז/כ הגהות רימ"א
ז/כ הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' קסב
ז/כ הר המלך ח"ז עמ' צז
ז/כ חזו"א על הרמב"ם
ז/כ חזו"א קדשים הוריות סי' טו ס"ק כג
ז/כ חי' הגאון אדר"ת עמ' רמא {מל"מ - האם המעלות מדאורייתא}
ז/כ ישרי לב עמ' צה
ז/כ כלי טהור עמ' קסז, קעא-קעג, רצה, שט
ז/כ מים טהורים עמ' יז
ז/כ מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' קנג
ז/כ מעין החכמה עמ' צו, קנט
ז/כ מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' רנד
ז/כ מקדש הקודש (תשסח) סי' קמז
ז/כ מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/כ משאת המלך (תשסז) עמ' ר {פרועי ראש}
ז/כ משנת ירושלים עמ' כה
ז/כ נועם חי"ג עמ' רנ
ז/כ נזר אברהם מכות ועדות עמ' רא
ז/כ נחמת המקדש
ז/כ נתן פריו סוגיות ח"א עמ' קמב
ז/כ עבודת ישראל (קמחי) דף קלד ע"ב
ז/כ עטרת ישועה (תשלו) עמ' פה
ז/כ עטרת צבי (שפלטר) ח"א סי' ב, טז
ז/כ עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' מ
ז/כ עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 213
ז/כ רלב"ג ויקרא פ"ט תועלת ג עמ' קנו
ז/כ שחר אורך עמ' תצט-תקב
ז/כ שלטי הגבורים עמ' לט {ר"י קורקוס}
ז/כ שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רפח
ז/כ תהלה לדוד (מן) קדשים סי' כו ס"ק יג {משל"מ}
ז/כ תחומין חי"ד עמ' 11
ז/כ תשובות ופסקי מהרי"ט החדשים עמ' רפה
ז/כא אור הרעיון עמ' קטו
ז/כא אור ליהודה (תשנט) עמ' פט {ר"י קורקוס}
ז/כא אמונת יהושע עמ' תמב
ז/כא אנצי"ת ע' ביאת מקדש הע' 102, ע' בית המקדש הע' 244
ז/כא אפר קדשים עמ' קא
ז/כא אשר למלך
ז/כא בדי הארון (הכהן) עמ' 174, 469
ז/כא ביצחק יקרא (תשמט) עמ' קמז
ז/כא ביתאל ח"א דף טז ע"ג
ז/כא ברור הלכה יומא מד ע"א ציון א פרק ג {היכל ואולם}
ז/כא ברור הלכה סנהדרין פג ע"א ציון מ
ז/כא דרך הקודש (תשסז) עמ' ריג
ז/כא הדרת מלך (זילברברג) דף לב ע"ג {צריך קיו"ר על הכניסה}
ז/כא הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' צז, צט
ז/כא ושכנתי בתוכם עמ' קצט-רא
ז/כא חזו"א על הרמב"ם
ז/כא חזו"א קדשים הוריות סי' טו ס"ק כג
ז/כא חידושין על התורה לרבנו תם עמ' קלא
ז/כא כלי טהור עמ' קסח, קעב-קעג, רצח
ז/כא מנחת חינוך ח"א עמ' שפח
ז/כא מעשה חושב (ריקי) עמ' קה
ז/כא מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' רנד
ז/כא משנת יעקב כאן
ז/כא משנת יעקב עבודה עמ' צח
ז/כא נר מצוה (מהר"ל) ח"ב הערה 66 {רק רחוץ ידים ורגלים}
ז/כא סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' מג
ז/כא עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 213
ז/כא ערהשה"ע קדשים סי' מא אות ו
ז/כא פני משה (צוייג) דף לז ע"ד
ז/כא קרן פני משה ח"א עמ' צג
ז/כא שיירי כנה"ג [באר שבע דף נט]
ז/כא שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שעז, שפז
ז/כא שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' קמז, רכא
ז/כא שערי היכל זבחים עמ' תסו הערה 15 {רחוץ יו"ר נכנס להיכל - בין האולם ולמזבח}
ז/כא תחומין חי"ד עמ' 11
ז/כב אבני נזר או"ח סי' תנה אות ה
ז/כב אור הרעיון עמ' קטו
ז/כב אנצי"ת ע' בית המקדש הע' 244
ז/כב ביצחק יקרא (תשמט) עמ' קמז
ז/כב בכור שאול (תשסט) עמ' סט
ז/כב בכור שאול (תשעד) עמ' קכ
ז/כב ושכנתי בתוכם עמ' רא-רג
ז/כב יד אברהם כלים עמ' כב
ז/כב יד יהודה (אשכנזי) דף כד ע"ג, כט ע"ב
ז/כב לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 75
ז/כב מקדש הקודש (תשנד)
ז/כב מקדש הקודש (תשסח) סי' קמח
ז/כב עומק הפשט ח"ג עמ' סח
ז/כב עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 213
ז/כב קרן הצבי מצוה מא אות א
ז/כב תורת יחיאל (שלזינגר) בראשית עמ' קמז {דרגות הקדושה}
ז/כב תחומין חי"ד עמ' 11
ז/כג אבני נזר חו"מ סי' פח
ז/כג אהבת קדומים עמ' קפז
ז/כג אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' קמט
ז/כג אור הישר [תורת האהל דף נז ע"א, אור הישר מדות לז ע"א]
ז/כג אור ליהודה (תשנט) עמ' יז {ר"י קורקוס}, יח
ז/כג אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סד עמ' 188-191
ז/כג אמונת עתיך גל' 110 עמ' 39
ז/כג אמרות יצחק תנינא עמ' קלד-קלה
ז/כג אנצי"ת ע' בדק הבית הע' 32-30, ע' ביאת מקדש הע' 37, 40, ע' גגין הע' 18
ז/כג אשישות חיים
ז/כג בדבר מלך ח"ד עמ' קא, קז
ז/כג ביצחק יקרא (תשמט) עמ' קמז
ז/כג ביצחק יקרא (תשע) סי' מ סעיף א עמ' 165 {לא נמנו גוים}
ז/כג בית אהרן וישראל גל' עז עמ' קכג {האומנים שנכנסו לקה"ק לתקן}
ז/כג בית הראה
ז/כג ביתאל ח"א דף כב ע"ב (גם המסומן הל' כא והל' כז)
ז/כג בנין אריאל יאיר עמ' 304, 344, 351, 374
ז/כג גליונות אבני נזר {כ"מ} [עי' תוס' יבמות לג ע"ב ד"ה אמר]
ז/כג גליוני הגר"ש עמ' פו {מל"מ}
ז/כג דברות משה נדה וטהרות עמ' תכז {אין נכנסין לו אלא פעם אחת בשבוע}
ז/כג דרישת ציון (תשסב) עמ' 92
ז/כג דרך הקודש (תשסז) עמ' ל
ז/כג האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קמא {לא מצאו תמימים וכו'}
ז/כג הגיון יצחק דף ו ע"ב
ז/כג הדרת מלך (זילברברג) דף לב ע"ד {תמימים}
ז/כג הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' עט
ז/כג המאור הגדול (גר"א) עמ' תרלב {בעלי מום לפני ישראלים}
ז/כג המקדש וקדשיו עמ' ריג-ריד
ז/כג הרועים בשושנים
ז/כג ושכנתי בתוכם עמ' רג
ז/כג זכור לאברהם (אביגדור) דף קמד ע"א
ז/כג זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר ג עמ' תקלג {כניסה לקה"ק להוציא טומאה - לענין הוצאת כה"ג שמת שם}
ז/כג זכרון בנימין ח"ב עמ' רפז
ז/כג חזיונות יוסף דף סג ע"ג
ז/כג חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' עא
ז/כג חי' הראי"ה
ז/כג חי' ר"מ מאימראן פסחים עמ' קט
ז/כג חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' יח
ז/כג חכמת גרשון עמ' רטו
ז/כג חסדי דוד ח"ח עמ' ח, יד
ז/כג חשבונות של מצוה עמ' קצב
ז/כג טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' שמד
ז/כג להורות נתן על התורה ח"ב עמ' קסו
ז/כג מאור הקודש מנחות ח"ב עמ' קפד
ז/כג מגילת ספר לאוין דף קסב ע"ד
ז/כג מוריה גל' רג עמ' יח
ז/כג מחשבת הקודש ח"ב דף יט ע"ב
ז/כג מלך שלם
ז/כג מנוחת אליהו ח"ג
ז/כג מנחת חינוך ח"א עמ' שסד, שעד, ח"ב עמ' קעא
ז/כג מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ה עמ' ז
ז/כג מעדני ביאורים עמ' קסא
ז/כג מעין החכמה עמ' קנח {טמא ובעל מום}
ז/כג מערכי לב (ציר') עמ' תפ {פעם בשבוע}
ז/כג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף קיא ע"ב, רלב ע"ד
ז/כג מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' קנו, שעג
ז/כג מקדש הקודש (תשסח) סי' קמט-קנ
ז/כג מרגליות הים סנהדרין פג ע"א אות ב {דרך פתחים}
ז/כג מרגניתא דר"מ
ז/כג משכנות לאביר יעקב ח"א דף יט ע"ד
ז/כג משמר הלוי עמ' סו, צח, קלה
ז/כג משנה הלכות מהדו"ת או"ח עמ' שלו
ז/כג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' רד {יכנס בעל מום ואל יכנס טמא שהטומאה דחויה בצבור}
ז/כג משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שנב
ז/כג משנת חיים עירובין עמ' רעה, רעו, רעח, רפא
ז/כג משנת חיים שמות עמ' שכז
ז/כג משנת ירושלים עמ' ר
ז/כג משנת ר' אהרן קדושין עמ' יח
ז/כג משפטי עזיאל ח"ו עמ' כח
ז/כג נאות אפרים ח"ב עמ' פג
ז/כג נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' מה אות סז
ז/כג נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א סי' יז אות ט, מלכים ב ח"א סי' כא אות סח
ז/כג נר מצוה (ואלק) מצוות דף נט ע"ד
ז/כג נתן פריו חנוכה עמ' קלז
ז/כג נתן פריו נדרים עמ' טז
ז/כג סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ד עמ' תטז
ז/כג ספרי דבי רב ח"א עמ' רמא
ז/כג עבודת ישראל (קמחי) דף קסב ע"א {הנכנסים להיכל}
ז/כג עיר הקודש והמקדש ח"ה עמ' פ
ז/כג ענפי ארז (זי') דף נג ע"ד, ע ע"ג
ז/כג עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 198
ז/כג עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 213
ז/כג פאר הלבנון ח"א סי' טו אות יא, יז
ז/כג פאר הלבנון ח"ב סי' ה
ז/כג צפנת פענח
ז/כג קרבן אליצור דף עה ע"ב
ז/כג קרית מלך
ז/כג קרן הצבי מצוה ב אות ב, מצוה יג אות א, מצוה מא אות ב, מצוה צו אות ו
ז/כג ריח שדה דף עב ע"ג {דרך פתחים}
ז/כג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' שו
ז/כג רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תקנא
ז/כג רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קכט
ז/כג שו"ת מהרש"ם ח"ח סי' א
ז/כג שיח ערב קדשים עמ' פג
ז/כג שם טוב - השלמה
ז/כג שער המלך ח"ב עמ' רטז
ז/כג שערי מאיר עמ' יד
ז/כג שפתי רננות (אריאש) דף יט ע"ג-ע"ד
ז/כג תבואת יקב (פרידמן) עמ' קכט
ז/כג תורת האוהל (תשנג) עמ' תכג
ז/כג תורת לויים דף כח
ז/כג תחומין ח"ה עמ' 445
ז/כג תנופת זהב עמ' 188
ז/כג תשובות ופסקי מהרי"ט החדשים עמ' רפו-רפז


ח/431 הלכות בית הבחירה פרק ח *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ח/רה"פ ביאורי מהרי"ק ורדב"ז
ח/רה"פ בית הבחירה (מקובר)
ח/רה"פ דרך חכמה
ח/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ח/רה"פ הר המוריה (שץ)
ח/רה"פ הרמב"ם המדויק
ח/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ח/רה"פ יריעות שלמה (פיינסילבר)
ח/רה"פ כלילא דוורדא
ח/רה"פ מעשי למלך
ח/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ח/רה"פ משנת ראשונים (בארי)
ח/רה"פ ס' הבתים ח"ב עמ' רפח
ח/רה"פ עץ יוסף
ח/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' טו
ח/רה"פ פי' ר"י קאפח
ח/רה"פ רמב"ם הערוך
ח/רה"פ רמב"ם לעם
ח/רה"פ שם טוב
ח/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ח/א אבני נזר יו"ד סי' תמט אות ד
ח/א אגרא לישרים סי' א
ח/א אגרות משה או"ח ח"א סי' לח
ח/א אהל דוד (קהן) ח"ג תהלים פקל"ב פס' ב
ח/א אוצרות יהושע עמ' מד
ח/א אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' תנז
ח/א אור הישר [אור הישר ריש תמיד]
ח/א אור ליהודה (תשנט) עמ' כז, לו
ח/א אלומות יוסף (תשנ) עמ' קכט
ח/א אנצי"ת ע' בית המקדש הע' 391, 405, 408
ח/א אסיפת מחקרים תורניים תשלז עמ' פט, צא
ח/א אפיקי מגינים זבחים סי' כ
ח/א באר הגולה (הרטמן) באר א הערה 365 {פלטרין עם שומרים}
ח/א בדי הארון (הכהן) עמ' 545
ח/א בין השורות עמ' קצ
ח/א בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' צד
ח/א בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' קח
ח/א ביתאל ח"א דף כה ע"א
ח/א בנין אריאל יאיר עמ' 348-349, 354 {שמירה בחוץ - לא צורך פנים}
ח/א בנין הלכה עמ' כז {מ"ע}, כח
ח/א ברכי יוסף או"ח דף יז ע"א {שמירת המקדש}
ח/א ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קעו
ח/א גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קצא
ח/א גור אריה במדבר פ' ג הע' 15
ח/א דברי מנחם (וייסברג) עמ' 45-47
ח/א דקה מן הדקה דף לד ע"ב
ח/א דרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1566
ח/א האיר ממזרח חמש מגילות עמ' נב {שמירת המקדש מצות עשה}
ח/א הדרת מלך (זילברברג) דף לא ע"ג {שמירה לכבוד}
ח/א הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' פז, קב
ח/א הערות ר"י ליינר
ח/א הרמב"ם והזוהר
ח/א ויואל משה מאמר ב סי' קמ
ח/א ויואל משה עמ' שנד {פלטרין שיש עליו שומרים}
ח/א ושכנתי בתוכם עמ' רד-רח
ח/א זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר א עמ' רנג-רנד
ח/א חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' רפט
ח/א חוקת עולם עמ' 324 {לכבוד}
ח/א חכמת גרשון עמ' רמו, רמח
ח/א חשבונות של מצוה עמ' רעד
ח/א לקוטי שיחות חי"ג עמ' 58-57, חכ"א עמ' 242
ח/א לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 237
ח/א לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' כד
ח/א לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' שח, תשטו
ח/א לשד השמן (לוין, תרפט) דף נז ע"ד
ח/א מאור הקדש מעילה עמ' קפט
ח/א מאור הקודש מנחות ח"ב עמ' פו
ח/א מוריה גל' קנט עמ' צ, צב
ח/א מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תכט
ח/א מנחת אשר פסחים עמ' יג-יד
ח/א מנחת חינוך ח"ג עמ' פה
ח/א מנחת יהודה וירושלים עמ' 44-43
ח/א מעדני מלך (תשמח) עמ' סט-עא, פא, פג
ח/א מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' קיב
ח/א מקדש דוד קדשים סי' לג ס"ק ג
ח/א מקדש הקודש (תשנד)
ח/א מקדש הקודש (תשסח) סי' קנא
ח/א מרגניתא דר"מ
ח/א משבצות זהב עזרא עמ' רכט
ח/א משך חכמה במדבר פי"ח פס' ד
ח/א משכנות לאביר יעקב ח"ב דף י ע"ב, יט ע"ב
ח/א משנת יעקב
ח/א משפט הצבא בישראל עמ' צד
ח/א משפטים לישראל עמ' ריג
ח/א נאם דוד
ח/א נזר המלך
ח/א נחלי אפרסמון
ח/א נתן פריו חולין עמ' קח
ח/א סדר עבודה (רמ"ע) עמ' א
ח/א סוכת דוד (דיאס)
ח/א סופר המלך
ח/א עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' כט
ח/א עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' לד
ח/א עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 198
ח/א עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 212
ח/א פאר הלבנון ח"ב סי' ג אות ג
ח/א פחד יצחק (הוטנר) פסח ח"א מאמר עה אות ח, מאמר פג אות ד {כבודו}
ח/א פרקי מבוא לתורת הרוגאצ'ובי עמ' מו
ח/א צרור החיים (יעקב)
ח/א קדשי שעה (פישמן) פ"ח סעיף יח {שמירה בשילה ונוב וגבעון}
ח/א קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קלא
ח/א קרית מלך
ח/א קרן הצבי מצוה קב אות א-ב
ח/א קרן פני משה ח"א עמ' קפה, וח"ב כאן
ח/א ראש אליהו ח"ב עמ' פד {מעשי למלך}
ח/א רנת יצחק דברי הימים עמ' רכה
ח/א רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קפד
ח/א רנת יצחק שמואל עמ' פב
ח/א רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קכו
ח/א שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' א
ח/א שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' ג
ח/א שלטי הגבורים עמ' פט
ח/א שלמי יוסף יומא ח"א עמ' תיח
ח/א שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תלה
ח/א שערי המקדש סי' לד אות ה, סי' לה אות ה, סי' לז אות ג, סי' מג אות ד
ח/א תהלה לדוד (מן) קדשים סי' ח ס"ק א
ח/א תולדות ההלכה ח"ב עמ' 171
ח/א תועפת ראם (גטיניו) דף קט ע"ד
ח/א תורת המקרא עמ' 278
ח/א תורת הקדש ח"ב עמ' פח
ח/א תורת לויים דף כט
ח/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' רעג-רעז
ח/א תורת מנחם חנ"ח עמ' 366
ח/א תורת מנחם חס"ז עמ' 255 {אינו דומה פלטרין שיש עליו שומרין וכו'}
ח/א תחומין ח"א עמ' 508, חי"ד עמ' 15
ח/ב אוצרות הרמב"ם
ח/ב אור המאיר (שפירא) סי' ג אות ב {אהרן ובניו}
ח/ב אור ליהודה (תשנט) עמ' כז-כח
ח/ב אנצי"ת ע' בית המקדש הע' 393, 414, 429
ח/ב אסיפת מחקרים תורניים תשלז עמ' פט
ח/ב ארצות החיים סי' ל ארץ יהודה אות א
ח/ב אשישות חיים
ח/ב בדי הארון (הכהן) עמ' 553 {כל הלילה}
ח/ב ביצחק יקרא (תשמט) עמ' קמז
ח/ב בכור שאול (תשסט) עמ' סט
ח/ב בכור שאול (תשעד) עמ' קכ
ח/ב בנין אריאל יאיר עמ' 360 {כהנים ולויים}
ח/ב דברי מנחם (וייסברג) עמ' 45-47
ח/ב דרך הקודש (תשסז) עמ' סו, קלא, קלה
ח/ב הארת ירוחם קדושין ח"ב דף ג ע"ג
ח/ב הדרת מלך (זילברברג) דף לא ע"ג {כהנים ולויים, שמירה בלילה}
ח/ב הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' פז
ח/ב זכר שמואל עירובין סי' כג ס"ק א
ח/ב חוקת עולם עמ' 324 {בלילה}
ח/ב חי' חפץ חיים
ח/ב חכמת גרשון עמ' רמו {מל"מ}, רמז {מל"מ}
ח/ב חמדת ישראל ח"א דף א ע"ד
ח/ב חתן סופר או"ח ח"א עמ' ריד
ח/ב ידי משה (בוצק') הל' ביה"ב סי' כט
ח/ב כבוד מלכים (מרגליות) {מל"מ}
ח/ב כנה"ג [ס' שתי ידות, אצבע עבודת המקדש דף נו ע"ב]
ח/ב להורות נתן במדבר עמ' טו
ח/ב למודי ה' (תשפא) עמ' תקמג
ח/ב לקוטי שיחות חי"ג עמ' 60
ח/ב מוריה גל' קנט עמ' צ {מל"מ}, צג
ח/ב מטה אהרן ר"ה - קונ' ראש היום עמ' מז
ח/ב מכשירי מצוה עמ' נז
ח/ב מנחה חדשה (פאפרש) ח"א בראשית דף כד ע"ב
ח/ב מנחת אשר פסחים עמ' יג-יד
ח/ב מנחת חינוך ח"ג עמ' פה
ח/ב מעדני מלך (תשמח) עמ' סט-ע, עה
ח/ב מצודת דוד (שפרבר) עמ' תלה {כל הלילה}
ח/ב מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' רג
ח/ב מקדש דוד קדשים סי' לח ס"ק ב במנחת מרדכי
ח/ב מקום דוד [לשון ערומים בלשונות הרא"ם דף יד ע"ג]
ח/ב משכנות לאביר יעקב ח"א דף ה ע"א וע"ג, ח ע"א, יד ע"ב, כא ע"א וע"ג, כג ע"ב, כד ע"ב, כה ע"א וע"ד, ח"ב דף יט ע"ב-ע"ג, נג ע"א, ח"ג דף ב ע"ב
ח/ב משנת יעקב
ח/ב נחלי אפרסמון
ח/ב סוכת דוד (דיאס)
ח/ב סופר המלך
ח/ב עטרת צבי (שפלטר) ח"א סי' ה, יז
ח/ב עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' לה
ח/ב פאר הלבנון ח"ב סי' ג אות א-ב
ח/ב פני אברהם (שפירא) עמ' רכ {שמירה בזה"ז, בהיכל}, רכה {לויים וכהנים}
ח/ב פרי עץ החיים (שטינברג, תשסו) עמ' קנד
ח/ב צפנת פענח כאן, ובמדבר עמ' קפו
ח/ב קול דודי ר"ה סי' קב
ח/ב קרית מלך
ח/ב קרן פני משה ח"ב
ח/ב רלב"ג במדבר פי"ח פסוק ג עמ' עה, תועלת יד עמ' צא
ח/ב רנת יצחק דברי הימים עמ' רפד {כל הלילה}
ח/ב רנת יצחק שמואל עמ' נב {כל הלילה}
ח/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פו אות ט
ח/ב שער המלך ח"א עמ' לז, טעם המלך ח"א עמ' לו
ח/ב תהלה לדוד (מן) קדשים סי' ח ס"ק ב, ג, ט, י
ח/ב תורה תמימה במדבר פ' ג אות יב
ח/ב תורת המקרא עמ' 278
ח/ב תורת לויים דף כט-ל
ח/ב תורת מנחם חנ"ח עמ' 367
ח/ב תחומין חי"ד עמ' 15
ח/ב תשובות ופסקי מהרי"ט החדשים עמ' רפז
ח/ג אבני ציון ח"א סי' יג אות ה
ח/ג אור דוד עמ' נט
ח/ג אור הישר [שעה"מ הל' תפילין פ"ד הי"א, אור הישר תמיד רפ"ק]
ח/ג אור הציצית עמ' פ {מעשי למלך אות ח}
ח/ג אור ליהודה (תשנט) עמ' כז
ח/ג אמרי נפתלי ח"ב עמ' מט
ח/ג אנצי"ת ע' בית המקדש הע' 400
ח/ג אשר למלך
ח/ג בכור שאול (תשסט) עמ' סט
ח/ג בכור שאול (תשעד) עמ' קכ
ח/ג בנין הלכה עמ' כח {שמירה - אזהרה}
ח/ג ברכי יוסף או"ח סי' ל ס"א
ח/ג ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קג
ח/ג הררי קדם (תשס) עמ' רעב
ח/ג ואתה תחזה ח"ג
ח/ג חכמת גרשון עמ' רמו, תמב
ח/ג חמדת ישראל ח"ב דף כב ע"ג
ח/ג חתן סופר כאן [חתן סופר או"ח ח"א סדר עבוה"י שער הטוטפת סי' לא], חתן סופר או"ח ח"א עמ' קטז
ח/ג למודי ה' (תקמז) דף צה ע"ב
ח/ג למודי ה' (תשפא) עמ' תקמג
ח/ג לקוטי שיחות חי"ג עמ' 59
ח/ג מגן גבורים (או"ח) סי' ל ס"ק א
ח/ג מילי דמרדכי
ח/ג מכשירי מצוה עמ' סז
ח/ג מנוחת אליהו ח"ג
ח/ג מנחם שלמה סי' טו
ח/ג מנחת חינוך ח"ג עמ' צא, שלז
ח/ג מסורה ח"ד עמ' ז
ח/ג מעדני מלך (תשמח) עמ' פא-פג
ח/ג מענה לשון עמ' קצא
ח/ג מעשה רקח
ח/ג מקדש הקודש (תשסח) סי' קנב
ח/ג מרגניתא דר"מ
ח/ג מרחשת ח"ג סי' ל אות ב
ח/ג משך חכמה במדבר פי"ח פס' ד
ח/ג משכנות לאביר יעקב ח"ב דף יט ע"ב
ח/ג משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף ו ע"ב {בטלו שמירה עברו}
ח/ג משפטים לישראל עמ' ריג
ח/ג נאם דוד
ח/ג נועם חט"ו עמ' סה {לאו ד"ושמרו"}
ח/ג נטע שעשועים (שליסל) עמ' קע {הישמר}
ח/ג נר מצוה (ואלק) מצוות דף קכ ע"ב-ע"ג
ח/ג פני חמה דף כה ע"א {עובר בלאו}
ח/ג פרשת המלך
ח/ג צפנת פענח
ח/ג קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון תורה עמ' קפ
ח/ג קול דודי (תשף) (בקיצור)
ח/ג קול דודי ר"ה סי' קב
ח/ג קרית מלך
ח/ג רנת יצחק שמואל עמ' פג {לא תעשה}
ח/ג שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' תלה {לאו - "ושמרתם"}
ח/ג תהלה לדוד (מן) קדשים סי' ח ס"ק ב, ג, ט, י
ח/ג תורת לויים דף ל
ח/ג תחומין חי"ד עמ' 15
ח/ג תשובות ופסקי מהרי"ט החדשים עמ' רפז
ח/ד אור ליהודה (תשנט) עמ' כז-כח, לא, לד {מל"מ}, לה
ח/ד אמרי חן (לוונברג) זבחים עמ' קנא-קנד
ח/ד אמרי חן (לוונברג) מקואות עמ' קה-קח
ח/ד אנצי"ת ע' בית המוקד הע' 91 {מל"מ}, 101 {מל"מ}, 114 {מל"מ}, ע' בית המקדש הע' 436, 441, 449, 450, 453
ח/ד בדי הארון (הכהן) עמ' 548
ח/ד ביצחק יקרא (תשמט) עמ' קמח
ח/ד בית אהרן (צוקרמן) עמ' רעג {מל"מ}
ח/ד ביתאל ח"א דף כב ע"ב {מל"מ}
ח/ד בכור שאול (תשעד) עמ' קכ
ח/ד גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קצא
ח/ד גן שושנים ח"א עמ' קז
ח/ד האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' ריט {כהנים שומרים מבפנים ולויים מבחוץ}
ח/ד הדרת מלך (זילברברג) דף לא ע"ג
ח/ד הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' פט
ח/ד הערות ר"י ליינר
ח/ד הרועים בשושנים
ח/ד ואתה תחזה ח"ג
ח/ד ויטע אשל עמ' סז {לא תעשה}
ח/ד ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' תקנד
ח/ד ושכנתי בתוכם עמ' רח-רט
ח/ד חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' רצד, שב, שו
ח/ד חי' חפץ חיים
ח/ד חי' חתם סופר
ח/ד חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' רמו {כ"מ}
ח/ד חקל יצחק (שו"ת) עמ' ר
ח/ד חשבונות של מצוה עמ' רעג
ח/ד יד ישראל ח"ב
ח/ד כטל אמרתי עמ' מב
ח/ד כתר כהונה במדבר סי' שמב {השמיט כהנים למעלה ולויים למטה}
ח/ד לב השבת סי' כב הערה 28 {כ"מ}
ח/ד מנוחת אליהו ח"ג
ח/ד מנחת אשר שבת עמ' רעה {כ"מ}
ח/ד מנחת חינוך ח"ג עמ' פו
ח/ד מנחת יהודה וירושלים עמ' 45
ח/ד מנחת פתים (ארנטרוי) ח"ב עמ' י
ח/ד מעין החכמה עמ' רכז {מל"מ}
ח/ד מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' קלז
ח/ד מקדש הקודש (תשסח) סי' קנג
ח/ד מקור ברוך (פייתוס) דף קכו ע"ד
ח/ד מרגניתא דר"מ
ח/ד משכנות לאביר יעקב ח"א דף ג ע"ג, ד ע"א, ט ע"ג, כ ע"ד, כח ע"ד, כט ע"א, ח"ב דף יט ע"ב {מל"מ}, ח"ג דף י ע"ג-ע"ד, יב ע"ד, יג ע"ד {מל"מ}, כ ע"ד, כא ע"א
ח/ד משפט הצבא בישראל עמ' צד
ח/ד נזר התורה שנה ד גל' א עמ' קצו {מל"מ}, קצז {עדה}
ח/ד נחמד למראה ח"ב דף סז ע"ב {מל"מ - מש"כ להמפרש ריש תמיד}
ח/ד סדר עבודה (רמ"ע) עמ' א
ח/ד סוכת דוד (דיאס) דף יא ע"ג
ח/ד ספרי דבי רב ח"ב עמ' קו
ח/ד עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' כו {מל"מ}
ח/ד עמק הנצי"ב פ' קרח פסקא א עמ' פב
ח/ד פרשיות בספרי הנביאים שמואל א עמ' סו, פג
ח/ד פרת חטאת עמ' ריח, רכ
ח/ד קדשי שעה (פישמן) פ"ח סעיף יח {מל"מ}
ח/ד קרן פני משה ח"ב
ח/ד רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' נח, משלי עמ' רצג
ח/ד רנת יצחק שמואל עמ' לו, נד
ח/ד שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' לב {מל"מ}
ח/ד שיירי כנה"ג
ח/ד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' פד
ח/ד תולדות ההלכה ח"ב עמ' 171 {מל"מ - כהנים או לויים}
ח/ד תורת לויים דף לא
ח/ד תורת מנחם חנ"ח עמ' 366
ח/ה אוצרות יהושע עמ' מד
ח/ה אור ליהודה (תשנט) עמ' כט, לג {מל"מ}
ח/ה אמרי חן (לוונברג) זבחים עמ' קנא-קנו
ח/ה אמרי חן (לוונברג) מקואות עמ' קה-קי
ח/ה אנצי"ת ע' בית אבטינס הע' 5, 13, ע' בית המוקד הע' 87, 90, ע' בית המקדש הע' 433-434, 440 {מל"מ}, 458, 462, ע' בית הניצוץ הע' 2, ע' בתי אבות הע' 72, 73
ח/ה אסיפת מחקרים תורניים תשלז עמ' צא
ח/ה אשל אברהם (שפירא) עמ' תלו {מל"מ - קטנים}
ח/ה באורי הרמב"ם ע"פ המאירי (גם קונטרס אחרון)
ח/ה בדי הארון (הכהן) עמ' 551 {מל"מ}
ח/ה בית אהרן (צוקרמן) עמ' קמו, רעא-רעב
ח/ה ביתאל ח"א דף כב ע"ב
ח/ה בכור שאול (תשעד) עמ' קכא
ח/ה בנין אריאל יאיר עמ' 357 {מל"מ}
ח/ה גדולי אריה עמ' טו, יט
ח/ה דברי פנחס ח"ב עמ' שמו {מל"מ}
ח/ה הגיון יצחק דף פ ע"א {מל"מ}
ח/ה הדרת מלך (זילברברג) דף לא ע"ג-ע"ד {כ"מ - רובין הם קטנים}
ח/ה הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' צב
ח/ה הערות ר"י ליינר
ח/ה ואתה תחזה ח"ג
ח/ה חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' רצד
ח/ה חי' חפץ חיים
ח/ה חי' חתם סופר
ח/ה יהגה האריה עמ' קלא
ח/ה כפר לחיים דף ד ע"א
ח/ה להורות נתן במדבר עמ' טז
ח/ה לקט אמרי קודש (בעלז) שמות עמ' קכא, במדבר עמ' יד-טו {מל"מ - הרובים}
ח/ה מאיר עיני חכמים ח"א דף ב ע"ד {מל"מ}
ח/ה מועדי ה' (נתנזון) סוכות עמ' קטז
ח/ה מועדי ישראל (שוורץ) פסח סי' סח אות א {מל"מ}
ח/ה מוריה גל' קנט עמ' צב
ח/ה מילי דמרדכי
ח/ה מנחת חינוך ח"ג עמ' פו
ח/ה מנחת יהודה וירושלים עמ' 42, 50
ח/ה מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שעט
ח/ה מעיני המים
ח/ה מעשה רקח
ח/ה מקדש דוד קדשים סי' טו ס"ק ג
ח/ה משא בני קהת
ח/ה משברי ים עדל"ת סי' טו ס"ק יג
ח/ה משכנות לאביר יעקב ח"א דף כו ע"ב {מל"מ}, ל ע"ב וע"ד, לא ע"א, לב ע"ב, לג ע"ד
ח/ה משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' קנד
ח/ה משנת חיים בכורות עמ' תקסב
ח/ה משנת חיים במדבר עמ' שב
ח/ה משנת חיים קדושין עמ' רסא
ח/ה משנת חיים שמות עמ' רצד
ח/ה משנת יעקב
ח/ה נזר הקדש (קפלן)
ח/ה נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' תקסט {כ"מ}
ח/ה נטעי נתן (פריד) סי' כז
ח/ה נתן פריו חולין עמ' קד
ח/ה ס' השבי"ט עמ' יט
ח/ה סהמ"צ לרס"ג ח"א דף קיד ע"ב
ח/ה עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' לג-לד
ח/ה עטרת צבי (שפלטר) ח"א סי' יח
ח/ה עין יצחק ח"א עמ' ב
ח/ה פותח יד
ח/ה פרת חטאת עמ' ריח-ריט
ח/ה קרן פני משה ח"א עמ' קנה
ח/ה שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' שכד
ח/ה תהלה לדוד (מן) קדשים סי' ח ס"ק יב, יד {משל"מ}
ח/ה תורת העולה ח"א פ' יא
ח/ה תורת העולה עמ' נב
ח/ה תשובות ופסקי מהרי"ט החדשים עמ' רפח [דרך הקדש דף טו ע"א]
ח/ו אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' צח {מל"מ}
ח/ו אבן שלמה (ניימן) עמ' פג
ח/ו אבני נזר יו"ד סי' תמט אות ח
ח/ו אברהם יגל
ח/ו אגרא לישרים סי' ב
ח/ו אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' קפב
ח/ו אור ליהודה (תשנט) עמ' כח {שמיטה בבגדי כהונה}, כט {על הארץ}, לה
ח/ו אור תורה (בלומ') דף מב ע"ב {מל"מ - בגדיהם עליהם כהונתם עליהם}
ח/ו אמרי חן (לוונברג) זבחים עמ' קנז-קנח
ח/ו אמרי חן (לוונברג) מקואות עמ' קיא-קיב
ח/ו אנצי"ת ע' בגדי כהנה הע' 208, 210, 212, ע' בית המוקד הע' 96 {מל"מ}, 97, ע' בית המקדש הע' 424 {מל"מ}, 480, 482-484
ח/ו אסיפת מחקרים תורניים תשלז עמ' צב-צג
ח/ו בינת נבונים דף מז ע"ג
ח/ו בית אהרן וישראל גל' ל עמ' לא-לב, גל' מא עמ' ט, גל' נ עמ' מג
ח/ו בית הלוי ח"א סי' ב עמ' יט, סי' ה עמ' לז
ח/ו בכור שאול (תשעד) עמ' קכא
ח/ו ברור הלכה יומא סח ע"ב ציון ל
ח/ו בתי כהונה (תצו) בית ועד דף סב ע"ג
ח/ו בתי כהונה (תשסה) עמ' פג
ח/ו דברות משה שבת ח"א סי' כו הערה ח
ח/ו דובר מישרים דף לה ע"ג {מל"מ}
ח/ו דקה מן הדקה דף לד ע"ד
ח/ו האיר ממזרח הושענות עמ' מ {כ"מ - שבות במקדש}
ח/ו ושכנתי בתוכם עמ' רט
ח/ו חי' חפץ חיים
ח/ו חכמת גרשון עמ' רמח
ח/ו חלקת יואב החדש תשובות סי' מג
ח/ו יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' רסה
ח/ו להורות נתן במדבר עמ' טז
ח/ו לחם שלמה (ערנרייך) סי' יח
ח/ו מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' כה
ח/ו מנחת חינוך ח"ג עמ' פז {מל"מ}
ח/ו מנחת יהודה וירושלים עמ' 43-42
ח/ו מפי ספרים וסופרים (תשסח) ח"ג עמ' מח
ח/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/ו משכנות לאביר יעקב ח"א דף טז ע"א, כא ע"א {מל"מ}, לד ע"א-ע"ג
ח/ו משנת יעקב
ח/ו נאם דוד
ח/ו נחמת המקדש
ח/ו ס' השבי"ט עמ' יט
ח/ו סדר עבודה (רמ"ע) עמ' ג
ח/ו סופר המלך ח"ב עמ' רסג {ישמרו בבגדי כהונה}
ח/ו עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' לח {מל"מ}, שלו
ח/ו עטרת צבי (שפלטר) ח"א סי' ג, כ-כא
ח/ו פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' רפא, ויקרא עמ' קצט
ח/ו קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' רמט
ח/ו קרן הצבי מצוה קב אות ג
ח/ו קרן פני משה ח"ב
ח/ו רלב"ג במדבר פי"ח פסוק ג עמ' עה
ח/ו רנת יצחק שמואל עמ' נב {ישנים על הארץ}
ח/ו שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' קג אות י {מל"מ}
ח/ו שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' קסז {מל"מ}
ח/ו שיירי כנה"ג
ח/ו שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' תטז
ח/ו שמועת חיים יומא ח"ב עמ' שב
ח/ו שערי היכל יומא מערכה קעא {כנגד ראשיהן}
ח/ו תהלה לדוד (מן) קדשים סי' ח ס"ק טו {משל"מ}
ח/ז אגרא לישרים סי' ח
ח/ז אור הישר [מל"מ הל' עיוה"כ פ"ב ה"ב, אור הישר תמיד כו ע"א]
ח/ז אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' קכג
ח/ז באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קנה
ח/ז ברור הלכה פסחים פו ע"א ציון ד
ח/ז דרך הקודש (תשסז) עמ' עב-עג, צג, קצג
ח/ז הגהות רימ"א
ח/ז ואתה תחזה ח"ג
ח/ז ושכנתי בתוכם עמ' רט-רי
ח/ז מאור למלך פסחים עמ' קנה-קנו
ח/ז מאור תורה (שנגהי) חוב' ב עמ' נא
ח/ז מגן גבורים (או"ח) סי' כג ס"ק ב
ח/ז מועדים וזמנים ח"ג סי' רכט
ח/ז מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' נ
ח/ז משכן שילה עמ' שלח
ח/ז משכנות לאביר יעקב ח"ב דף ב ע"א
ח/ז משנת ירושלים עמ' צא, קב
ח/ז נועם חי"א עמ' מד
ח/ז עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' כט, מח
ח/ז ענפי ארז (זי') דף רכט ע"ד
ח/ז פרת חטאת עמ' קמז {השמיט שהסתפג אחרי הטבילה}
ח/ז שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' רנא, רנג
ח/ז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' קכה
ח/ז שערי היכל יומא מערכה סה {השמיט שמסתפג}
ח/ז שערי המקדש סי' לח אות ג
ח/ז שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 502
ח/ח אנצי"ת ע' בית המקדש הע' 468, 472, 474
ח/ח ארעא דרבנן (תשעט) עמ' כג
ח/ח ביצחק יקרא (תשמט) עמ' קמח
ח/ח ביתאל ח"א דף כב ע"א
ח/ח בכור שאול (תשסט) עמ' סט-ע
ח/ח בכור שאול (תשעד) עמ' קכא
ח/ח גן שושנים ח"א עמ' קז
ח/ח האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' ריט {והיכן היו הלויים שומרים וכו'}
ח/ח הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' עג
ח/ח ואתה תחזה ח"ג
ח/ח ושכנתי בתוכם עמ' רי
ח/ח חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' שב, שו
ח/ח חכמת גרשון עמ' רמה
ח/ח חנוכת הבית עמ' י
ח/ח לקוטי שיחות חי"ח עמ' 214
ח/ח מנחת חינוך ח"ג עמ' א, פז
ח/ח מנחת יהודה וירושלים עמ' 50, 45
ח/ח מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' רצ
ח/ח מקדש הקודש (תשסח) סי' קנד
ח/ח משכנות לאביר יעקב ח"א דף ז ע"ג
ח/ח משנת יעקב
ח/ח נר מצוה (ואלק) מצוות דף יב ע"ד
ח/ח עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' לח
ח/ח עטרת צבי (שפלטר) ח"א סי' יח
ח/ח פני משה (שלז')
ח/ח פרת חטאת עמ' ריז-ריח
ח/ח קרן פני משה ח"א עמ' קנו
ח/ח שושנת יעקב (רפפורט) עמ' עז
ח/ח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רנג
ח/ח שערי המקדש סי' לז אות ג, סי' לט אות ה
ח/ח שפתי רננות (אריאש) דף כ ע"א
ח/ח תורת לויים דף לב
ח/ח תשובות ופסקי מהרי"ט החדשים עמ' רפח
ח/ט אנצי"ת ע' בית המקדש הע' 478, 479
ח/ט בכור שאול (תשסט) עמ' ע
ח/ט בכור שאול (תשעד) עמ' קכב-קכג
ח/ט הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' קב
ח/ט ואתה תחזה ח"ג
ח/ט מנחת חינוך ח"ג עמ' פט
ח/ט מנחת יהודה וירושלים עמ' 50, 45
ח/ט עיונים ומחקרים ח"ב עמ' 34
ח/ט פני משה (שלז')
ח/ט שיח ערב קדשים עמ' שמו
ח/ט שם טוב - השלמה
ח/ט תורת לויים דף לב
ח/י אוהב מישרים - כלילת יופי עמ' לג {איש הר הבית - בל תשחית בשריפת הבגדים}
ח/י אור יקרות
ח/י אמרי חן (בן סניור) במדבר עמ' 56
ח/י אנצי"ת ע' איש הר הבית הע' 2, 3, 13
ח/י דובר מישרים
ח/י דעת כהן עמ' תלא
ח/י הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' קג
ח/י ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תצא
ח/י ושכנתי בתוכם עמ' רי-ריא
ח/י זבחי ראיה עמ' י
ח/י טהרת יו"ט חי"ט עמ' קיז
ח/י לקוטי שיחות חי"ג עמ' 64
ח/י מאור הקודש מנחות ח"ב עמ' קסד
ח/י מלך שלם - חי' הש"ס דף יח ע"ג
ח/י מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' רנג
ח/י מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' טז אות כד]
ח/י מצודת דוד (שפרבר) עמ' תמו {אומר "שלום עליך"}
ח/י מקום דוד [לשון ערומים בלשונות הרא"ם דף ט עב]
ח/י מקור ברוך (פייתוס) דף קכו ע"ד
ח/י נחלי אפרסמון
ח/י עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' כח
ח/י עטרת צבי (שפלטר) ח"א סי' יט-כא
ח/י ענפי ארז (זי') דף ח ע"ג, קלג ע"ב {הר המוריה (שץ)}
ח/י פני מלך (גוטליב) שמות עמ' קפט {לשרוף כסותו}
ח/י צפנת פענח כאן, שמות עמ' קמה, קסט, במדבר עמ' ה, קפ
ח/י קול צופיך עמ' ט, קפח
ח/י שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' קנא
ח/י שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' פד
ח/י תהלה לדוד (מן) קדשים סי' ח ס"ק יד-טז
ח/י תורת לויים דף לב
ח/יא אור הישר [אור הישר תמיד לד ע"א]
ח/יא אור ליהודה (תשנט) עמ' כח-כט, לו
ח/יא אור שמח
ח/יא אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ב ס"ק ה
ח/יא אמרות שמואל עמ' קכז-קכט
ח/יא אמת ליעקב מועד עמ' שכו {קודם עמוד השחר}
ח/יא אנצי"ת ע' בית המוקד הע' 98-100
ח/יא ביצחק יקרא (תשמט) עמ' קמח
ח/יא בית אהרן וישראל גל' מו עמ' קכח
ח/יא ברור הלכה יומא כ ע"א ציון א {לפני עלות השחר}
ח/יא גור אריה יהודה (זמבא) עמ' לא
ח/יא דקה מן הדקה דף לה ע"א
ח/יא הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' צא, צג
ח/יא ואתה תחזה ח"ג
ח/יא ושכנתי בתוכם עמ' ריא
ח/יא חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' רצז
ח/יא חזיונות יוסף דף סג ע"ד
ח/יא חי' הראי"ה
ח/יא כנה"ג [ס' שתי ידות, אצבע עבודת המקדש דף נח ע"א]
ח/יא לב השבת סי' כב הערה 29
ח/יא לקוטי שיחות חי"ג עמ' 62 הערה 51
ח/יא מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' רנג
ח/יא מפתח הבאורים [חתם סופר אהע"ז ח"ב סי' צג]
ח/יא מקדש הקודש (תשסח) סי' קנה
ח/יא מרגניתא דר"מ
ח/יא משנת יעקב
ח/יא נועם חכ"ב עמ' רלט
ח/יא נמוקי שזבנ"י דף מ {כמ"ד קרא גברא}
ח/יא נר למאור (רבינוביץ) דף סח ע"ד
ח/יא עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' נב, נז, סד
ח/יא עבודת ישראל (קמחי) דף נ ע"ב, נב ע"א
ח/יא רנת יצחק פ' חלק עמ' רעט {קודם עמוד השחר}
ח/יא שמועת חיים יומא ח"א עמ' רח
ח/יא שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' שמז
ח/יא שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קכט
ח/יא תורת המנחה (רוקח) עמ' קמב
ח/יב אבני הלבנון נספח ד {כ"מ - שבות במקדש}
ח/יב אור הישר [אור הישר כריתות כ ע"ב ותמיד כח ע"א]
ח/יב אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"א ס"ק סה, פ"ב ס"ק כח
ח/יב אמונת עתיך גל' 118 עמ' 64 {כ"מ}
ח/יב אמרות שמואל עמ' קכז-קכט
ח/יב אמרי בינה (אש) דף מח ע"ד, מט ע"א {מל"מ}
ח/יב אמרי יהושע (דומב) ח"ו עמ' קנט {כ"מ - כהנים זריזים}
ח/יב אנצי"ת ע' אין שבות הע' 1, 34 {כ"מ}, 37-36, 45
ח/יב ארעא דרבנן (תשעט) עמ' כד {כ"מ}, כה {מל"מ}, רסו {מל"מ}
ח/יב בימי הבית ובימי המשנה עמ' 23
ח/יב בית אהרן וישראל גל' עד עמ' קנח {כ"מ - אין שבות במקדש}
ח/יב בית שערים או"ח סי' קכד (דף סג)
ח/יב בכורי אברהם דף מו ע"ב {מ"מ - שבות במקדש}
ח/יב בני בנים ח"א עמ' נ {מל"מ}
ח/יב בני יעקב
ח/יב ברית יצחק (איזקסון) דף י ע"ד {כ"מ - כי כהנים זריזים}
ח/יב ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' קפא {מל"מ}
ח/יב בתי כהונה (תצו) בית דין דף פב ע"ג
ח/יב גבול יהודה (אשכנזי) ליקוטים דף כו ע"ב {כ"מ}
ח/יב גינת אגוז (תשעב) עמ' תלא {בשבת}
ח/יב גליונות אבני נזר
ח/יב גנזי המלך (תשסח) ח"ג עמ' תלא {כ"מ}
ח/יב דביר הקודש מנחות עמ' שלג {כ"מ}
ח/יב דובב מישרים (וידנפלד) עמ' רנט
ח/יב דרך חיים (תשע) פ"ו הערה 795 {כ"מ}
ח/יב הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' צג
ח/יב הר המלך ח"ז עמ' צח
ח/יב הרי בשמים (הורוביץ) ח"ה עמ' ז
ח/יב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרעה
ח/יב חזקה רבה יו"ד הלכה קפא עמ' 311 {מל"מ}
ח/יב חי' מהר"ם שיק שבת עמ' שטו
ח/יב חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' שנז
ח/יב חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' קיג {מל"מ}
ח/יב טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 429, 431, 434
ח/יב טל אורות (ג'ויא) - ביאור המרדכי דף צא ע"א-ע"ד
ח/יב יד הלוי (פלוונא) דף לח ע"ד
ח/יב יד ישראל ח"ב
ח/יב יד סופר עמ' פז
ח/יב ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 28-29
ח/יב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקפז, תתקפט
ח/יב כתר המלך
ח/יב לב השבת סי' כב הערה 29
ח/יב לבושי מרדכי אהע"ז עמ' קנד
ח/יב למודי ה' (תשפא) עמ' תצה
ח/יב לקוטי סופר ח"ב דף עד ע"ג {כ"מ}
ח/יב לקוטי שיחות חכ"א עמ' 238
ח/יב מגולה לגאולה עמ' 230
ח/יב מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רב {כ"מ}, יו"כ עמ' מב {מל"מ}
ח/יב מטה אהרן (הלוי) דף ט ע"ד {כ"מ}, י ע"ב-ע"ג {מל"מ}
ח/יב מטה אהרן (לוין), דרשת הכניסה - דברי הלכה אות טו ד"ה והנה
ח/יב מנוחת אליהו ח"ג
ח/יב מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ג עמ' עז, ח"ז עמ' קמב {כ"מ ומל"מ}
ח/יב מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' אבוקה בבית המקדש
ח/יב מעיני התורה ח"ג עמ' פה {כ"מ ומל"מ}
ח/יב מעלין בקודש גל' ח עמ' 48 {שבות במקדש}
ח/יב מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' צח
ח/יב מצודת דוד (שפרבר) עמ' תלו
ח/יב מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' תקנ
ח/יב מקדש דוד קדשים סי' כה ס"ק ו
ח/יב מקדש הקודש (תשנד)
ח/יב מקדש הקודש (תשסח) סי' קנו
ח/יב מקדשי השם ח"א עמ' רה
ח/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/יב משא בני קהת
ח/יב משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שיד {ליל שבת}
ח/יב נחלת ישראל עמ' תשכא
ח/יב נחמת המקדש
ח/יב נר יצחק (ארדיט) עמ' כז {כ"מ}
ח/יב נתן פריו ביצה עמ' לב {כ"מ}
ח/יב נתן פריו סוכה עמ' שע
ח/יב סופר המלך ח"ב עמ' רפ {מל"מ}
ח/יב סיני ס' יובל עמ' רעו {שבות במקדש}
ח/יב סיני ק עמ' תקסח-תקסט
ח/יב עטרת צבי (שפלטר) ח"א סי' כב
ח/יב ענפי ארז (זי') דף קכז ע"א {כ"מ}
ח/יב עץ החיים (קלוגר) עמ' רעא {מל"מ}
ח/יב פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' רפא {כ"מ}, רצה {כ"מ, מל"מ}, שד
ח/יב קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' ב {כ"מ}
ח/יב קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' צ {כ"מ}
ח/יב קרית מלך
ח/יב ראשי בשמים (רבין) עמ' יג, יז
ח/יב שדה הארץ ח"ב דף קל ע"ב-ע"ג {מל"מ}
ח/יב שו"ת ר' עזריאל הילדסהיימר ח"א חו"מ סי' רכח עמ' שע
ח/יב שלמי ירוחם
ח/יב שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' קנא
ח/יב שמועת חיים יומא ח"א עמ' קכו
ח/יב שמן למאור (ביימאייל) דף א ע"ג-ע"ד {שבת}
ח/יב שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' שנ
ח/יב שער המלך ח"א עמ' נב
ח/יב תורה לשמה (תשעג) עמ' רלד {כ"מ}
ח/יב תורת המנחה (רוקח) עמ' קמב
ח/יב תורת רפאל או"ח ח"ב דף לה ע"ג {מל"מ}, קעב ע"ג {מל"מ}
ח/יב תפארת נתן עמ' מז, נ, נג, סה, קט {כ"מ}
ח/יב תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' קלו

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US