Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

כאשר מצויין שם הספר בלבד, הכוונה היא לספר המסודר לפי סדר הלכות הרמב"ם.
בראש כל פרק מופיעה רשימת מקורות עם הסימון "רה"פ" (רוב הפרק). אלו הם מקורות העוסקים ברוב ההלכות שבאותו פרק (או בכולן).
כשיש למעיין קושי למצוא את הספר המצויין, או את מראה המקום באותו ספר, יפנה ל"רשימת הספרים".

למידע נוסף על המפתח, לחץ כאן.

כלי המקדש

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה
פרק ו
פרק ז
פרק ח
פרק ט
פרק יא/432 הלכות כלי המקדש פרק א *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


א/רה"פ דרך חכמה
א/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
א/רה"פ הר המוריה (שץ)
א/רה"פ הרמב"ם המדויק
א/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
א/רה"פ יריעות שלמה (פיינסילבר)
א/רה"פ מעשה רקח
א/רה"פ מעשי למלך
א/רה"פ מקדש הקודש (תשנד)
א/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
א/רה"פ משנת ראשונים (בארי)
א/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' טז-יח
א/רה"פ פי' ר"י קאפח
א/רה"פ רמב"ם הערוך
א/רה"פ רמב"ם לעם
א/רה"פ שם טוב
א/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
א/א אור ליהודה (תשנט) עמ' שסא {מנין המצוות אות א}
א/א אור עולם (שניאורסון) עמ' 659
א/א אורח ישראל סי' כח הערה סב {מנין המצוות מצוה י}
א/א אורח צדקה עמ' רעג
א/א אות היא לעולם ח"ב דף כט ע"ג {כ"מ}
א/א איש מצליח (תשסח) ח"א עמ' נד
א/א אמרי דוד (שליסל) דף עד ע"א
א/א ארחות ימים עמ' לו
א/א בגדי חמודות שמות פ"ל פסוק לג
א/א בן מלך - מצוות המקדש עמ' קנג {לדורות, ורדב"ז}, קסו, קסז {טעם שדין שמן המשחה בהל' כלה"מ}
א/א בנין אריאל יאיר עמ' 89 {מוכן}
א/א גבורת יצחק שקלים עמ' קסג
א/א גליונות אבני נזר
א/א דברות משה ב"ק ח"ב סי' פא ענף א-ב
א/א הדר איתמר עמ' קפח {מנין המצוות - לקדש הכהן}
א/א הדרת מלך (זילברברג) דף לח ע"א {לעשות שמן המשחה}
א/א הרמב"ם והזוהר
א/א ואם תאמר ח"א קושיה 308
א/א זבח טוב שער ב סי' ה {מנין המצוות}
א/א יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' קמב
א/א ידי משה (בוצק') הל' כה"מ סי' א
א/א ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' צ
א/א לחם חקי עמ' רטו
א/א לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 246
א/א לקוטי שיחות חל"א עמ' 156 {שם ההלכות}
א/א מאור הקודש כריתות עמ' קיב, קטו, קיז
א/א מבוא למשנה תורה עמ' 177
א/א מחנה יוסף (תשעב) סי' מא אות ה
א/א מחנה יוסף שבת עמ' רסג
א/א מכשירי מצוה עמ' נז
א/א מנחת חינוך ח"ג עמ' פז {מנין המצוות}
א/א מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שפה {כ"מ}
א/א מראה הפנים הוריות דף טו
א/א מראי מקומות (עמר) עמ' 6
א/א משאת המלך (תשסז) עמ' לג {מנין המצוות}
א/א משנה הלכות ח"ז סי' ו
א/א משנת חיים יומא עמ' תקכ {מנין המצוות אות ז}
א/א נודע ביהודה תנינא או"ח סי' ג
א/א נחלי אפרסמון
א/א עבודת הזבח זבחים סי' ה ס"ק ה {מנין המצוות אות יב}
א/א עליות משה (תשעו) ח"א עמ' נד {מנין המצוות}
א/א פרת חטאת עמ' 1
א/א קול דודי (תשף)
א/א קול דודי כריתות סי' צח
א/א קרית מלך
א/א רלב"ג שמות פ"ל תועלת א עמ' תטו
א/א רנת יצחק מלכים עמ' כד
א/א שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' א
א/א שיבת ציון (לנדא) סי' ב-ג
א/א שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' י
א/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שכז {מניין המצוות אות יב}
א/א שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' נ {מנין המצוות אות יב}
א/א שערי היכל יומא מערכה ה הערה 4
א/א שערי טהר ח"ה שער ב סי' יז אות ג
א/א תורת הקדש ח"א עמ' עג, רצה
א/א תחומין ח"ה עמ' 484
א/ב אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קכח
א/ב אברהם יגל
א/ב אגרת הפורים (לאער) עמ' קכ
א/ב אור חדש (בלומ') דף קיג ע"ג-ע"ד
א/ב אור שמח
א/ב אמרי דוד (שליסל) דף עד ע"א-ע"ב
א/ב אמרי יוסף (ספינקא) שמות דף קמג ע"א
א/ב אנצי"ת ע' אבנט הע' 20-23, 25
א/ב ארחות ימים עמ' לו
א/ב אשל חיים ח"ב עמ' קפה
א/ב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
א/ב בגדי חמודות שמות פ"ל פסוק כה
א/ב בגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף כו ע"א
א/ב בית אהרן (צוקרמן) עמ' שכח-שכט
א/ב בית אהרן וישראל גל' לז עמ' צח-צט {סדר עשיית שמן המשחה}, ק {קנמן בשם - 250}
א/ב ביתאל ח"א דף כב ע"ב
א/ב בן מלך - עניינים בש"ס עמ' צח
א/ב בן שלמה דף סג ע"ד
א/ב ברור הלכה הוריות יא ע"ב ציון ל
א/ב ברכת אליהו (עמאר) כי תשא מאמר ז {אופן עשיית שמן המשחה}
א/ב בשבילי הנסים סי' ב ס"ק ב
א/ב בשמים ראש סי' ח
א/ב בתי כנסיות דף מ ע"ד
א/ב דברי יוסף (קונביץ) עמ' 173
א/ב הגהות רימ"א
א/ב הגהות רימ"א {כ"מ}
א/ב המאיר לארץ [נוב"י תנינא או"ח סי' צ] {כ"מ}
א/ב ואתה תחזה ח"ג
א/ב ויקח אברהם [נחמד למראה צז ע"ד]
א/ב זבחי צדק (דיסקין) עמ' קנה
א/ב חזיונות יוסף דף סד ע"א
א/ב חמודי צבי מועדים עמ' ריד, תרכו {כ"מ}
א/ב חתן סופר או"ח ח"א עמ' טו
א/ב טל חיים (טל) שבת ח"ב עמ' רמז
א/ב יד פשוטה אהבה עמ' תתשכא
א/ב ידי משה (בוצק') הל' כה"מ סי' ב
א/ב ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' קמ
א/ב יסודי ישורון ח"ב עמ' קלג {מל"מ}
א/ב יתר הבז (תשסח) עמ' קנג
א/ב כבוד הלבנון דף לא ע"ג {ברצון הבעלים}
א/ב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקד
א/ב לב דוד (פלדמן) עמ' צח
א/ב לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 111
א/ב מאור הקודש כריתות עמ' קיג
א/ב מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף כ ע"א
א/ב מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' רעד {ראב"ד}
א/ב מבוא למשנה תורה עמ' 364
א/ב מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' שיה
א/ב מילי דמרדכי
א/ב מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' לד
א/ב מנחת חינוך ח"א עמ' שסא, שצא-שצב
א/ב מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שפו
א/ב מסורה חט"ז עמ' נו
א/ב מעשה נסים (הכהן)
א/ב מפענח צפונות עמ' 170
א/ב מראי מקומות (עמר) עמ' 7
א/ב מרגניתא דר"מ
א/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ב משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף קו
א/ב נועם ח"כ עמ' שנב, חכ"ד עמ' כג, כה
א/ב נזר הקדש (רזין) מנחות דף צג ע"א
א/ב נחלי אפרסמון
א/ב נמוקי חיים עמ' רנג
א/ב נר יצחק (ארדיט) עמ' טו
א/ב עבודת המקדש (ולדינברג)
א/ב עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תפא {במדבר - ולא עשו פעם אחרת}
א/ב פני חמה דף נה ע"א {קידה}
א/ב קול דודי (תשף) (בקיצור)
א/ב קול דודי כריתות סי' צח, קב
א/ב קרית מלך (חב"ד) עמ' לו
א/ב רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קלז
א/ב שם ישראל עה"ת עמ' קה
א/ב שמן ראש (כץ) ז' אדר-פורים ח"א עמ' תכב, תלו {מור}
א/ב שערי טהר ח"ב שער ד סי' לג אות ה-ו
א/ב שפתי מלך
א/ב תהלה לדוד (מן) קדשים סי' ט ס"ק א, י-יב
א/ב תורת הקדש ח"א עמ' רצה
א/ג אדני נחושת עמ' פא
א/ג אהל משה (הורוביץ) ח"א שבת עג ע"ב
א/ג אוצרות הרמב"ם
א/ג אור הישר [בשמים ראש סי' ח, אור הישר כריתות ו ע"א]
א/ג אור ליהודה (תשנט) עמ' לז-לח
א/ג אור עולם (שניאורסון) עמ' 660 {כ"מ}
א/ג אות ציון עמ' קל
א/ג אמונת יהושע עמ' אלף רנו, אלף רצא
א/ג אמונת שמואל (תשנט) עמ' קלז {ראב"ד}
א/ג אנצי"ת ע' גדולי קרקע הע' 141
א/ג ארחות ימים עמ' לו
א/ג באהלה של תורה או"ח סי' יג אות ג
א/ג באר שרים (שולמן) עמ' קיב-קיג
א/ג בינת נבונים דף לח ע"ב
א/ג בית דוד (תשעט) או"ח סי' רפו
א/ג בית שערים או"ח סי' כא
א/ג גדולת מרדכי (מוסקוביץ) עמ' קלב
א/ג גחלי אש דף כ ע"ב {מל"מ}, כה ע"ד
א/ג דברות משה ברכות עמ' רסא {המור הוא הדם הצרור בחיה שבהודו הידוע לכל שמתבשמין בה בני אדם וראב"ד וכ"מ}
א/ג דברי יונה ח"א עמ' קח, רח
א/ג דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תעא
א/ג דרשות מהרי"ץ ז' אדר עמ' קעד {דם הצרור בחיה}
א/ג המדרש והמעשה פ' תצוה אות ב {מור - מחיה טמאה}
א/ג ואתה תחזה ח"ג
א/ג ויטע אשל תמורה ח"ג עמ' קעד
א/ג חזיונות יוסף דף סד ע"ב
א/ג חי' הראי"ה
א/ג חי' חתם סופר
א/ג חי' ר"ש קלוגר שבת עמ' קנה
א/ג טהרת יו"ט חט"ו עמ' ש
א/ג טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' רעד
א/ג יד יקותיאל עמ' צ (א)
א/ג יד ישראל ח"א
א/ג יד פשוטה אהבה עמ' תתשיח
א/ג ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' קמ, קמב-קמג
א/ג ישועת משה עמ' שמח
א/ג כתר המלך
א/ג להורות נתן על התורה ח"ב עמ' קכז
א/ג מאורות הדף היומי ח"ח עמ' קסט
א/ג מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' קמו
א/ג מוריה גל' רז עמ' פג
א/ג מחשבת הקודש ח"ב דף מה ע"ג, מו ע"ב
א/ג מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שח
א/ג מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' לה, מג
א/ג מנחת חינוך ח"א עמ' שפג, שצא
א/ג מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' ד
א/ג מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שסב
א/ג מעיני המים
א/ג מעיני התורה ח"א עמ' נט
א/ג מעיני התורה ח"ג עמ' כח
א/ג מעיני מים מקואות עמ' שיג
א/ג מקדש דוד קדשים סי' לג ס"ק ג
א/ג מקור ברוך (הגר) עמ' של {מור}
א/ג מראי מקומות (עמר) עמ' 9
א/ג משנה הלכות ח"ז סי' ו, סי' ז דף ז ע"ד, ח ע"א
א/ג משנה הלכות מהדו"ת ח"ג עמ' קיט
א/ג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קמו {המור הוא הדם הצרור בחיה שבהודו הידוע לכל}
א/ג משנת יוסף על התורה ח"א עמ' שס
א/ג משנת יעקב [משנת יעקב הל' מאא"ס פ"ג הי"א אות ד]
א/ג משנת יעקב קדושה עמ' קע
א/ג נודע ביהודה השלם או"ח עמ' קה, קז
א/ג נחלי אפרסמון
א/ג נטריקן (תשעד) עמ' ריד {דם צרור}
א/ג ניר לדוד
א/ג נתיב מאיר
א/ג נתן פריו מגילה עמ' שיז
א/ג סדר יעקב ח"ב לדף סו ע"ב (ד"ה אביי)
א/ג עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' רנג {מל"מ}, רסה, רסז-רסח
א/ג עץ הדר השלם עמ' רכא
א/ג פי אריה דף מא ע"ד, מב ע"א
א/ג פי' מגילת אסתר לרמב"ם עמ' כו הערה כא
א/ג פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' תרצד
א/ג פתיל תכלת עמ' נו, עין התכלת עמ' עה
א/ג צפנת פענח
א/ג קדשי יהושע עמ' תכו
א/ג קול דודי (תשף)
א/ג קול דודי כריתות סי' קלד
א/ג קרנות המזבח דף קז ע"א {ראב"ד}
א/ג שבי בנימין דף ד ע"ב {כ"מ}
א/ג שו"ת מהרש"ם ח"ג סי' רלד, ח"ז סי' קיח
א/ג שולי הגליון עמ' קל
א/ג שלטי הגבורים עמ' שנג
א/ג שם ישראל עה"ת עמ' שכה
א/ג שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' רעה
א/ג שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' קסה {כ"מ}, ר {כ"מ}
א/ג שמן ראש ז' אדר-פורים ח"ב עמ' קצג, רמ
א/ג שנות חיים (קלוגר) עמ' תט
א/ג שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' מח, רמט
א/ג תורת העולה ח"ב פ' לז {דם חיה}
א/ג תורת העולה עמ' רלא
א/ג תורת מנחם חמ"ט עמ' 162 {דם חיה טמאה}
א/ג תחומין חי"ז עמ' 479
א/ג תיבת גומא (ורשנר) עמ' קנז, קסח, קפז {ראב"ד}, ריב {ראב"ד}, תצז
א/ג תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שמ-שמא, שפד, ח"ב עמ' ריב, תיז, תלז
א/ג תיבת גומא (תשסז) עמ' קיח, קכה, קלט, קמח, רלז, שג {מוסק}
א/ג תפארת בחורים פאה עמ' תקיד {מאיי הודו}
א/ג תפארת יהונתן (תרצד) דף נה ע"א
א/ג תפארת צבי (שפילמן) ח"ד עמ' עד-עה
א/ד אגרות משה יו"ד ח"ג עמ' רסה
א/ד ביתאל ח"א דף כב ע"ג
א/ד בן מלך - מצוות המקדש עמ' קסד
א/ד דגל יהודה (קמינר) עמ' קכד
א/ד דעת מרדכי ח"א דף יט ע"ד
א/ד הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' צ
א/ד זבחי צדק (דיסקין) עמ' קנה
א/ד זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קמג
א/ד חדושים ובאורים (גרי') כריתות סי' א ס"ק ח
א/ד יד פשוטה אהבה עמ' תתשכב, תתשכו
א/ד כתר המלך
א/ד מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רנ ע"ב, רנא ע"ב
א/ד מנחת חינוך ח"א עמ' שצא, שצה
א/ד מסורה חט"ז עמ' נה
א/ד מצודת דוד (שפרבר) עמ' שצח {להימשח בו - הדין אם לא משח, ליתנן לאחרים}
א/ד מראה הנוגה [כנה"ג לשונות הרמב"ם דף קל ע"א]
א/ד מראי מקומות (עמר) עמ' 11
א/ד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קמה {העושה שמן המשחה כמעשה הזה וכמשקל הזה וכו'}
א/ד משנת חיים שמות עמ' שלא
א/ד משנת יעקב
א/ד משנת משה מכות עמ' עה
א/ד סגולת ישראל שמות עמ' רסה-רסו {העושה שמן במעשה הזה וכו' הסך משמן המשחה}
א/ד עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' רנג {כ"מ}
א/ד עינות מים דף קיא ע"ד
א/ד פני חמה דף לא ע"ב {מל"מ}
א/ד פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' רצג
א/ד פרשת המלך
א/ד צפנת פענח כאן, ודברים עמ' טו
א/ד קול דודי כריתות סי' צח
א/ד קרית מלך
א/ד קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' נח
א/ד רלב"ג שמות פ"ל פסוק לא עמ' תיג
א/ד שמע אברהם דף מח ע"א
א/ד שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' שלה
א/ד תהלה לדוד (מן) קדשים סי' ט ס"ק ז, י, יג
א/ד תורה ודעת (מינצברג) תשסח עמ' קא
א/ד תורת הקדש ח"ב עמ' סב
א/ה אבני נזר חו"מ סי' קמד
א/ה אגרות משה יו"ד ח"ג עמ' רסה
א/ה אדרת המלך עמ' קסד
א/ה אהבת קדומים עמ' פו
א/ה אהל שרה עמ' יד-טז
א/ה אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' מח
א/ה אנצי"ת ע' אין עניות הע' 14 {מל"מ}
א/ה אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' שסה
א/ה באר מרים פ"א ה"ז אות א
א/ה בית אהרן וישראל גל' לז עמ' צט
א/ה בית אהרן וישראל גל' צד עמ' עה {כזית}
א/ה בן מלך - מצוות המקדש עמ' קנג {עשיית שמן אחר אם כלה של משה}
א/ה ברור הלכה הוריות יא ע"ב אחרי ציון נ עמ' לח {ישועות מלכו}
א/ה ברית יעקב (פייתוסי), דרוש ב (ז ע"ב)
א/ה גבורת יצחק מכות עמ' רפד
א/ה גבורת יצחק שקלים עמ' קסה
א/ה דברות משה מועד ח"א עמ' תצב {ומעולם לא נעשה שמן אחר חוץ ממה שעשה משה}
א/ה דעת מרדכי ח"א דף יט ע"ד
א/ה הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' צ-צא
א/ה ואתה תחזה ח"ג
א/ה חזון יחזקאל מכות פ"ג ה"א
א/ה חי' הגר"ח החדש עמ' תקיז
א/ה חסדי דוד ח"ז עמ' תרמד
א/ה יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' קצא
א/ה ידי משה (בוצק') הל' כה"מ סי' ג
א/ה כתר המלך
א/ה כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' שנז
א/ה לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 111
א/ה מאור הקודש כריתות עמ' קכג {ישועות מלכו}
א/ה מאורי אור (אתרוג) עמ' ו
א/ה מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' שטז
א/ה מנחם שלמה - תוספתא כריתות פ"א ה"א
א/ה מנחת חינוך ח"א עמ' שסא, שצג, ח"ב עמ' שמז
א/ה מראי מקומות (עמר) עמ' 12
א/ה משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קמד {הסך משמן המשחה כזית במזיד חייב כרת ובשוגג מביא חטאת קבועה}
א/ה נוה שלום (איזרלסון) עמ' 84
א/ה נקדש בצדקה סי' נו
א/ה סגולת ישראל שמות עמ' רסה-רסו {העושה שמן במעשה הזה וכו' הסך משמן המשחה}
א/ה ענפי ארז (זי') דף מח ע"ב
א/ה פאת ים שבועות עמ' סד
א/ה קול דודי (תשף) (בקיצור)
א/ה קול דודי כריתות סי' צח, קה, קלח
א/ה רלב"ג שמות פ"ל פסוק לב עמ' תיד
א/ה שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' שיג, שעב
א/ה שמן ראש חנוכה ח"א עמ' רטו {בבית שני נגנז}
א/ה שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' קצד
א/ה שערי היכל יומא מערכה ה הערה 4 {לא נעשה שמן אחר}
א/ה שערי טהר ח"ב שער ד סי' לג אות ז
א/ה תורת המלך (צדוק) סי' ה ס"ק כה
א/ה תורת העולה ח"ב פ' לז {יין חזק}
א/ו אבות הראש ח"א דף לג ע"ב, לו ע"ג, מה ע"ג {אין מושחין}
א/ו אברהם יגל
א/ו אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' מח
א/ו דברות משה ב"מ ח"ב סי' נד הערה כד
א/ו ואתה תחזה ח"ג
א/ו חזון יחזקאל מכות פ"ג ה"א
א/ו חי' חתם סופר
א/ו חמדת ישראל ח"א דף קב ע"ג
א/ו חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף רמה-רמו
א/ו טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' תריג
א/ו לב מבין
א/ו מאור הקודש כריתות עמ' קיח
א/ו מזכרת עמ' 286
א/ו מנחת חינוך ח"א עמ' שצג
א/ו מראי מקומות (עמר) עמ' 13
א/ו נר דוד ח"א עמ' לז
א/ו נר מצוה (ואלק) מצוות דף פג ע"ג-ע"ד {סך לאחרים}
א/ו נתיבות שמואל דף קא ע"ב {גוי}
א/ו סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קכ
א/ו עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 38
א/ו עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 43
א/ו פרי העץ דף עב ע"ג
א/ו פתח האהל דף סד ע"ב
א/ו רב ברכות (רי"ח) עמ' פב
א/ו שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 78 {שנאמר בשר אדם - דין הסך קטן}
א/ו שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' ריז
א/ו שולי הגליון עמ' קל
א/ו שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' רמד
א/ו תורת העולה עמ' רל
א/ז אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' רמג
א/ז איש על העדה (אלאביץ) עמ' 164
א/ז אמרי דוד (שליסל) דף עד ע"א
א/ז אמת ליעקב נשים עמ' מז {לדורות - למעט ימי משה}
א/ז באר מרים פ"ז ה"א
א/ז בגדי כהונה (שחור) עמ' תט
א/ז בדבר מלך ח"ד עמ' קט
א/ז ביצחק יקרא (תשע) סי' ז סעיף ג ד"ה דרשינן
א/ז בשבילי המלך סי' יח אות ט {רק מלכי בית דוד משוחין}
א/ז גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' קט {כ"מ}
א/ז הלכתא למשיחא עמ' 43
א/ז המקדש וקדשיו עמ' קכב
א/ז חזון יחזקאל סנהדרין פ"ד ה"ו
א/ז חיים ומלך
א/ז חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' שצז {כ"מ}
א/ז ידי משה (בוצק') הל' כה"מ סי' ד
א/ז יחי המלך פרק ו, כד
א/ז ישועות מלכו (קרית ארבע)
א/ז כבוד חכמים - עטרת פז עמ' רכא
א/ז לאור ההלכה (תשסד) עמ' לז-לח
א/ז לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 190
א/ז לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 109
א/ז מאור הקודש כריתות עמ' קיח {ישועות מלכו}
א/ז מוריה גל' קסה עמ' עב, גל' קפה עמ' פא {מושחים כה"ג ומשוח מלחמה בשמן המשחה}
א/ז מלכות בית דוד עמ' מב
א/ז מלכות יהודה וישראל עמ' 307
א/ז מנחת חינוך ח"א עמ' שצג
א/ז מקור חסד עמ' תנד
א/ז מראה הנוגה [סם חיי דרשות דף לא ע"ג, לשון ערומים דף לט ע"ג]
א/ז מראי מקומות (עמר) עמ' 14
א/ז משנת חיים במדבר עמ' שצט, תא
א/ז משנת חיים יומא עמ' תקלד
א/ז משנת חיים שמות עמ' רכז
א/ז משנת יעקב
א/ז נר דוד ח"ב עמ' רעה
א/ז עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 38, 63
א/ז עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 42-43, 69
א/ז פני מלך (גוטליב) מועדים עמ' קעז
א/ז פרשיות בספרי הנביאים שמואל א עמ' קס
א/ז קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' רח
א/ז קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שמח-שמט
א/ז קרית מלך
א/ז רלב"ג במדבר פ"כ פסוק כב עמ' קיד
א/ז רנת יצחק שמואל עמ' ריד
א/ז שיירי כנה"ג
א/ז שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' פח
א/ז תורת המלך (צדוק) סי' ב ס"ק ב
א/ח בן מלך - מצוות המקדש עמ' קנא
א/ח בשבילי הנסים סי' ב ס"ק ה
א/ח זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר ג עמ' תרמ {שמן המשחה לא היה בבית שני - קושיה על האומר שהשמן שמצאו בחנוכה משחו בו מלכי ישראל}
א/ח חשבונות של מצוה עמ' קס
א/ח ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקפז
א/ח מלכות יהודה וישראל עמ' 307
א/ח מנחת חינוך ח"א עמ' שצג
א/ח מראי מקומות (עמר) עמ' 15
א/ח משנת יעקב
א/ח פני משה (שלז')
א/ח פרשיות בספרי הנביאים שמואל א עמ' קס
א/ח קול דודי (תשף) (בקיצור)
א/ח קול דודי כריתות סי' צח
א/ח שלמי יוסף יומא ח"א עמ' ג
א/ח שערי היכל יומא מערכה ה אות 1 {מרובה בגדים}
א/ח תורה ודעת (מינצברג) תשסח עמ' צט
א/ט אבות הראש ח"א דף מא ע"ד, מב ע"ב
א/ט אהל שרה עמ' טו
א/ט אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' ריג
א/ט אור הישר [מל"מ הל' מעה"ק פי"ג ה"ה, אור הישר כריתות ה ע"ב ומנחות עה ע"א]
א/ט אש דת (תשמח) עמ' קצו
א/ט באר מרים פ"א ה"ז אות א
א/ט ביתאל ח"א דף כב ע"ב
א/ט ברור הלכה הוריות יב ע"א ציון א, ב
א/ט דברים אחדים (תקמח) דף קעט ע"ג {כמין נזר}
א/ט דברים אחדים (תקנח) דף קעה ע"ג
א/ט דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תקכה
א/ט הורה גבר (תקסב) דף לד ע"ב
א/ט הורה גבר (תשסג) עמ' קלו
א/ט התורה והתלמוד ח"ד עמ' 475
א/ט ואתה תחזה ח"ג
א/ט חיים ומלך
א/ט יד אברהם כלים עמ' קצו
א/ט ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' קמא
א/ט להורות נתן מועדים ח"ב עמ' תקנא
א/ט לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 242
א/ט מאה שערים (קפשאלי) עמ' תיט
א/ט מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רמט ע"א
א/ט מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' פח
א/ט מנחת חינוך ח"א עמ' שצב-שצג
א/ט מסורת הש"ס על ר"ש כלים פ"כ מ"ז
א/ט מצודת דוד (שפרבר) עמ' שצט-ת {כי יוונית}
א/ט מקדש הקודש (תשנד) הל' כלה"מ סי' עה אות א
א/ט מראי מקומות (עמר) עמ' 16
א/ט מרגניתא דר"מ
א/ט משנת חיים במדבר עמ' שצח
א/ט משנת חיים יומא עמ' תקלא
א/ט נאות אפרים ח"א עמ' קעג
א/ט סתירת זקנים - הלכה עמ' ו-ז
א/ט פני חמה דף נ ע"ב, נא ע"א {לא ירבה בשמן}
א/ט פתח הבית הוריות עמ' נז-נט
א/ט צפנת פענח
א/ט קול חיל עמ' יב
א/ט קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' צ
א/ט קונטרסי שעורים נדרים שעור א אות כח
א/ט קרית מלך
א/ט רנת יצחק מלכים עמ' רצו {נזר}
א/ט רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שכה
א/ט שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' שעח
א/ט שמחת עולם (לגו)
א/ט שערי טהר ח"ג שער ב סי' ד
א/ט תורה לשמה (תשעג) עמ' שצ
א/ט תורת המלך (צדוק) סי' ב ס"ק ז, ח {ק"ס}, יב, יד
א/ט תורת העולה עמ' רלא
א/ט תפארת צבי (שפילמן) ח"ד עמ' תצח
א/י אבן ישראל (פישר)
א/י אבני נזר חו"מ סי' קמד
א/י אבני נזר חו"מ סי' קמה
א/י אברהם יגל
א/י אהל שרה עמ' יד-טו
א/י אמרי דוד (שליסל) דף עד ע"ג
א/י אמת ליעקב מועד עמ' שכה {שכבר נמשחו}
א/י אמת ליעקב נשים עמ' מו, נא {נתן על מלך שכבר נמשח}
א/י אפיקי מגינים יבמות סי' לה
א/י באר מרים פ"א ה"ז אות א, ה"י
א/י בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' לט
א/י בית אהרן וישראל גל' צד עמ' עד-עז
א/י ביתאל ח"א דף כב ע"ב
א/י בני יעקב כאן, ודף רלב ע"ד
א/י ברור הלכה הוריות יב ע"א ציון א פרק ג {אבן האזל, מעשה רקח}
א/י ברית יעקב (פייתוסי), דרוש ב (ז ע"ב)
א/י גבורת יצחק שקלים עמ' קסה
א/י גבורת יצחק תרומות עמ' רכה
א/י גט מקושר (אלגזי) דף כג ע"ג-ע"ד, כד ע"ב
א/י גט מקושר (אלגזי) עמ' ו
א/י דברות משה ב"מ ח"ב סי' נד הערה כד
א/י דברים אחדים (תקנח) דף צג ע"ד = מהד' תשמו עמ' שלג {הנותן משמן המשחה}
א/י דברים אחדים (תשמו) עמ' שלג
א/י דקה מן הדקה דף יט ע"ג {ראב"ד}
א/י הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' סז {שכבר נמשחו}
א/י המאיר לארץ
א/י הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' צב
א/י ואתה תחזה ח"ג
א/י זבחי צדק (דיסקין) עמ' קסא {כזית}
א/י חדושים ובאורים (גרי') כריתות סי' א ס"ק טז
א/י חזון יחזקאל מכות פ"ג ה"א
א/י חזיונות יוסף דף סד ע"ב
א/י חי' הגרז"ס קדשים עמ' קצג {כ"מ}
א/י חי' הראי"ה
א/י חי' חתם סופר
א/י חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' קכח
א/י חיי אברהם (טייב) דף סב ע"א
א/י חקרי זמנים ח"ב עמ' תק
א/י חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' שצא-שצב, שצד
א/י חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף רמה-רמו
א/י יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' קצא
א/י ידי משה (בוצק') הל' כה"מ סי' ה
א/י יחי המלך פרק כ, כט
א/י יראה ואהבה עמ' ריב
א/י כבוד יו"ט
א/י כבודה של תורה ח"ג עמ' קפד
א/י לב מבין
א/י לבוש מרדכי נשים (תשעה) יבמות סי' טו אות ד
א/י מאור הקודש כריתות עמ' קכא
א/י מגילת ספר לאוין דף קנו ע"ג
א/י מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' שטז
א/י מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' נו
א/י מוריה גל' קסה עמ' עו
א/י מלכות בית דוד עמ' לט
א/י מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רמז ע"ג, רמח ע"א-ע"ב
א/י מנחה טהורה דף פב ע"א
א/י מנחם שלמה - תוספתא כריתות פ"א ה"א
א/י מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' פח
א/י מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף סח ע"א
א/י מנחת חינוך ח"א עמ' שצג-שצד, שצו
א/י מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שצב {ראב"ד}
א/י מסורה חי"ד עמ' סו
א/י מעין החכמה עמ' סז-סח {ראב"ד}
א/י מקדש הקודש (תשנד) הל' כלה"מ סי' עה אות א, עמ' לג {כה"ג שנטל}
א/י מראי מקומות (עמר) עמ' 18
א/י מרפא לנפש חי' סוגיות סי' סא אות ב {סך למלך וכה"ג}
א/י משאת המלך ח"ג סי' שה {ראב"ד}
א/י משנת שמחה
א/י משרת משה (עטייה)
א/י נזר הקדש (קפלן)
א/י נזר הקדש (רזין) מנחות דף צג ע"א {ראב"ד}
א/י עבודת המקדש (ולדינברג)
א/י עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 62
א/י עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 69
א/י פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' טז, כב
א/י צפנת פענח
א/י צרור החיים (יעקב) כאן, ודף קיב ע"ג
א/י צרור הכסף (גטיניו)
א/י קול דודי (תשף)
א/י קול דודי כריתות סי' קלח
א/י קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שמט
א/י רלב"ג שמות פ"ל פסוק לב עמ' תיג-תיד
א/י שבות יהודה (שו"ת) עמ' שז-שח
א/י שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתכו
א/י שיירי כנה"ג
א/י שם יוסף (מועטי) ח"ב דף צה ע"ד
א/י שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' שב {צרור החיים}
א/י שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' שעב
א/י שער יוסף דף קב
א/י שער יוסף דף קיא ע"ב
א/י שערי זיו ח"ג דף קלא ע"ג
א/י שפת אמת על התלמוד ח"ג דף פט ע"ג
א/י שפתי מלך
א/י תורה תמימה שמות פ' ל אות נו
א/י תורת המלך (צדוק) סי' ב ס"ק ג-ד, כד-כה, סג
א/י תורת יצחק ח"ב עמ' פה
א/יא אבות הראש ח"א דף ל ע"א, לג ע"ב
א/יא אבן ישראל (פישר) {טעם ההבדל בין בן מלך לבן כה"ג, אם יש מחלוקת - האם בטלה הירושה, האם נכד של מלך צריך משיחה}
א/יא אגם מים עמ' קלט, קמב, קמז {מושחים בן מלך כשיש מחלוקת}
א/יא אהבת עולם (דיהרנפורט) דף צה ע"ב
א/יא אהבת עולם (תשס) עמ' תריה
א/יא אור הישר [דברי נחמיה (גינזבורג) סי' מח]
א/יא אור עולם (שניאורסון) עמ' 292 {שמן אפרסמון - יש שסתם "שמן" משמעו כך}
א/יא איש על העדה (אלאביץ) עמ' 164
א/יא אמת ליעקב נשים עמ' מז
א/יא באר מרים ח"ב הל' מלכים פ"א ה"י עמ' מו {הרי בזמן יהואחז לא היה שמן המשחה}, הי"א עמ' מט {מדוע כתב כאן דין מעין}
א/יא בית אהרן (צוקרמן) עמ' שכט {מחלוקת - בין בני המלך או מצד העם}
א/יא ברור הלכה הוריות יא ע"ב ציון נ
א/יא ברור הלכה הוריות יב ע"א ציון ד
א/יא בשבילי המלך סי' יח אות ט {מלכי בית דוד משוחין}, סי' כה אות יב {לסלק מחלוקת}
א/יא גבורת יצחק שקלים עמ' קסז-קסט
א/יא דברי יואל מועדים ח"א עמ' כ {מושחים על המעיין}
א/יא הכה"ג והסגן סי' ג אות יז
א/יא הלכתא למשיחא עמ' 39, 40, 43
א/יא המאיר לארץ [באר שבע הוריות יג] {הרי בזמן יהואחז לא היה שמן המשחה}
א/יא ואתה תחזה ח"ג
א/יא זבחי צדק (דיסקין) עמ' קס
א/יא חנוכת הבית עמ' לה
א/יא חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' קכ-קכא {האם כשיש מחלוקת בטלה הירושה}
א/יא חתן סופר או"ח ח"ב עמ' כה
א/יא יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' קפז
א/יא ידי משה (בוצק') הל' כה"מ סי' ו
א/יא יחי המלך פרק כד {"להודיע שהוא מלך לבדו"}
א/יא יכהן פאר (אחרי הל' עיוה"כ) דף כח ע"א {מדוע מותר למשוח מלך בן מלך כשיש מחלוקת}
א/יא ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' קמא {מושחים בן מלך רק כשיש מחלוקת}
א/יא ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' נט {כדי לסלק מחלוקת}
א/יא כנה"ג [אהבת עולם דף קיט]
א/יא כרוב ממשח דף מה ע"ג
א/יא לקוטי שיחות חיי שרה תשדם
א/יא לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 107, 109, 111, 112
א/יא מאור הקדש מעילה עמ' קסא {טעם ההבדל בין בן מלך לבן כה"ג}
א/יא מאור הקודש כריתות עמ' קכה, קכח
א/יא מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' שלב
א/יא מבוא למשנה תורה עמ' 88 {מסורת ביד חכמים}, 117 {הקושי מיהוא}
א/יא מוריה גל' קסה עמ' עו, גל' ריג עמ' נו
א/יא מלך ישראל עמ' 200
א/יא מלכות יהודה וישראל עמ' 42
א/יא מנחם שלמה סי' פג
א/יא מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף סח ע"ד {"להודיע לכל"}, סט ע"א {מלכי ישראל רק בשמן אפרסמון}
א/יא מנחת חינוך ח"א עמ' שצג {הרי בזמן יהואחז לא היה שמן המשחה}
א/יא מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שפז, שפט
א/יא מסורה חט"ז עמ' נט
א/יא מעשה רקח {הרי בזמן יהואחז לא היה שמן המשחה}
א/יא מקדש הקודש (תשנד) סי' י {אם יש מחלוקת, טעם ההבדל בין בן מלך לבן כה"ג, מחלוקת - בין בני המלך או מצד העם, מדוע יואש לא נמשח על מעין, מדוע רחבעם לא נמשח, מדוע לא משחו את מלכי ישראל בשמן אפרסמון, מלכי ישראל נמשחים לא בצורת נזר, האם נכד של מלך צריך משיחה, מלך שמרדו בו וחזר - האם צריך משיחה}
א/יא מראה הנוגה [לשון ערומים דף מ ע"א, אהבת עולם דף צה ע"ב, כנה"ג לשונות הרמב"ם דף קמה]
א/יא מראי מקומות (עמר) עמ' 18
א/יא משנת יעקב
א/יא משנת ראשונים (בארי) {האם כשיש מחלוקת בטלה הירושה, טעם ההיתר להשתמש בשמן המשחה מפני המחלוקת}
א/יא משפטי עזיאל ח"ב עמ' קנג
א/יא נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"א סי' יז אות י-יא {החידושים בשלמה ויהוא ויהואחז, האם כשיש מחלוקת בטלה הירושה, מחלוקת - בין בני המלך או מצד העם}
א/יא נר דוד ח"ב עמ' רעה {כתב דינים אלו גם בהל' כלה"מ ללמד שהם שייכים גם בכה"ג}
א/יא סגולת ישראל שמות עמ' רסג {ואין מושחין מלך בן מלך וכו'}
א/יא עבודת היום יומא עמ' ריב
א/יא ענפי ארז (זי') דף ריח ע"ד {בן מלך יורש את שררתו שנאמר "הוא ובניו"}
א/יא עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 64-63
א/יא עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 69, 71
א/יא ערוך השלחן העתיד קדשים סי' יח אות ה {רמז שיהוא לא נמשח בשמן המשחה}
א/יא פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' טו
א/יא פני שלמה (גנצפריד) הוריות יא (נזיקין עמ' רצד) {הרי בזמן יהואחז לא היה שמן המשחה}
א/יא פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' תרסו
א/יא פרשיות בספרי הנביאים שמואל א עמ' קס
א/יא צפנת פענח
א/יא קול דודי כריתות סי' קד {הרי בזמן יהואחז לא היה שמן המשחה}
א/יא קול מבשר (ראטה) ח"א סי' עו עמ' רח {יהוא נמשח בשמן אפרסמון, מסורת ביד חכמים}
א/יא קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שמח-שמט
א/יא קרית מלך (חב"ד) עמ' ל-לב {האם כשיש מחלוקת בטלה הירושה}, לג-לד {מדוע מושחים כשיש מחלוקת}, לז-לח {"להודיע שהוא מלך לבדו", הקשר בין דין מעין להמשך ההלכה, מדוע לא כתב על משיחת יהוא בהלכה ז}
א/יא רנת יצחק דברי הימים עמ' קכג {מחלוקת}
א/יא רנת יצחק יהושע עמ' שט {מחלוקת}, שמואל עמ' רצג {מחלוקת}, מלכים עמ' טז, רצה, שיד, תטז {מחלוקת}
א/יא שבי ציון סי' ג ענף ב עמ' כ-כא, כג {האם כשיש מחלוקת בטלה הירושה, מחלוקת - בין בני המלך או מצד העם}
א/יא שיירי כנה"ג {הרי בזמן יהואחז לא היה שמן המשחה}
א/יא שלמי יוסף יומא ח"א עמ' ג
א/יא שפתי מלך
א/יא תוי"ט כריתות פ"א מ"א {הרי בזמן יהואחז לא היה שמן המשחה}
א/יא תורת המועדים (תשכד) עמ' 431
א/יא תורת המועדים (תשנו) עמ' 463
א/יא תורת המלך (צדוק) סי' א ס"ק א, סי' ב ס"ק כח
א/יא תחומין חי"ח עמ' 439, 440, חי"ט עמ' 31
א/יא תשורת שי מהדו"ק סי' תקעד
א/יב אבות הראש ח"א דף לח ע"ג
א/יב אגרות הגרי"ד עמ' קצט
א/יב אהל משה (הורוביץ) ח"א שבועות יא ע"א {מל"מ}
א/יב אור הישר [אור הישר חולין ג ע"א]
א/יב אור שמח (גם במילואים)
א/יב אמרי דוד (שליסל) דף עד ע"א
א/יב אמרי חיים (שיינברג) עמ' 17, 19, 21, 27
א/יב אנצי"ת ע' אבנט הע' 15, ע' באים כאחד הע' 19 {או"ש}
א/יב אשר למלך
א/יב באר מרים פ"א ה"ז אות א {מל"מ}
א/יב בדבר מלך ח"ד עמ' צו, צח
א/יב בדבר מלך חט"ז עמ' קצו
א/יב בדבר מלך חי"ד עמ' קפב
א/יב בית אהרן (צוקרמן) עמ' שסג-שסד
א/יב בית אהרן וישראל גל' לא עמ' סה {או"ש}
א/יב בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' קו
א/יב בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' קיח
א/יב בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' קלד, תסו הערה ג
א/יב בית שערים יו"ד בהקדמה
א/יב בית שערים יו"ד סי' שלד (ד"ה אמנם קושטא) {מלך בן מלך א"צ משיחה}
א/יב ביתאל ח"א דף כב ע"ג
א/יב בני בנימין (נבון) ח"א דף סט ע"ב
א/יב בנין שאול עמ' קע
א/יב ברור הלכה יומא לט ע"א ציון ג פרק ג
א/יב בשבילי הנסים סי' ו הערה ה {או"ש}
א/יב בשבילי הקודש סי' יז אות ד {שימוש מקדש}
א/יב בשבילי התלמוד ח"א יומא יב ע"ב
א/יב בתי כהונה (תשסה) עמ' עז
א/יב גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' קלז
א/יב גחלי אש דף כב ע"ב
א/יב דברי חיים ח"ב או"ח סי' טז
א/יב דגל יהודה (בילו') עמ' צב
א/יב דגלי יהודה (גורדין) דרוש ב אות א דף ס ע"א
א/יב היכלי שן ח"ב סי' מא
א/יב הלכתא למשיחא עמ' 44
א/יב הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' צג
א/יב זבח טוב שער יא סי' יז
א/יב זכור לאברהם (וייס) פרשת בהעלותך עמ' עב {עבודה מחנכת}
א/יב זכרון בנימין ח"ב עמ' שלח
א/יב חזו"א על הרמב"ם
א/יב חזון יחזקאל סוטה פי"ג ה"א
א/יב חזיונות יוסף דף סד ע"ד
א/יב חי' הראי"ה
א/יב חי' חתם סופר
א/יב חיים ומלך
א/יב חיים שאל ח"ב סי' מט אות יג
א/יב חמודי צבי מועדים עמ' ריד, תרכו
א/יב יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' קעב
א/יב יד יהודה (אשכנזי) דף כב ע"ד, כג
א/יב ידי משה (בוצק') הל' כה"מ סי' ז-ח
א/יב ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קלב
א/יב כוכבי בוקר עמ' תלא {מל"מ}, תלב {מזל שעה}
א/יב כתבי העלוי מראקוב עמ' עט, קכח
א/יב כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' קמז
א/יב לב אריה (קרלין) עמ' מה
א/יב להורות נתן במדבר עמ' צח
א/יב מאורי המועדים עמ' רמד
א/יב מבשר טוב קדשים עמ' מא, מה
א/יב מועדים וזמנים ח"א סי' עא
א/יב מוריה גל' קסט עמ' נג
א/יב מוריה שנה ח גל' ח (ר"מ שפירא) {מל"מ}
א/יב מזכרת עמ' 91 {במלאכתן נתקדשו}
א/יב מחשבת הקודש ח"ב דף ז ע"א
א/יב מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"ב עמ' 289
א/יב מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רמו ע"ג
א/יב מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רנז, ח"ב עמ' רפח {או"ש}
א/יב מנחת אריאל מנחות עמ' רנו
א/יב מנחת חזקיה מנחות עמ' קמב
א/יב מנחת חינוך ח"א עמ' שצב {מל"מ}
א/יב מנחת עני (תקמז) דף טז ע"ג {מל"מ}
א/יב מעיני המים
א/יב מערכי לב (חזן) ח"א דף פד ע"ג {מל"מ}
א/יב מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' תמז
א/יב מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' מ
א/יב מקדש דוד קדשים סי' ב ס"ק א
א/יב מראי מקומות (עמר) עמ' 20
א/יב מרגניתא דר"מ
א/יב מרכבת יוסף דף קיא ע"א {מל"מ} וע"ד
א/יב משאת המלך ח"ג סי' שט {גם שירות מחנך}
א/יב משנת חיים זבחים עמ' לח
א/יב משנת יעקב כאן
א/יב משנת יעקב עבודה עמ' יח
א/יב משפטי עזיאל ח"ב עמ' קנג
א/יב נאות אפרים ח"א עמ' קפה
א/יב נאם דוד
א/יב נזר הקדש (רזין) מנחות דף קמא ע"ב
א/יב נחלי אפרסמון
א/יב נחלת עזריאל (הלוי) שבועות טו
א/יב נחלת עזריאל (הלוי) שבועות טו (קה ע"ד בדפי הספר) {לדורות משיחה לא מקדשת}
א/יב נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א סי' טו אות ב
א/יב נר מצוה (ואלק) שרשים דף לח ע"ד {עבודתם מחנכתם}
א/יב ס' השבי"ט עמ' נא
א/יב ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קד, קכח
א/יב ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' רכה
א/יב סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' כד
א/יב עבודת היום יומא עמ' סב
א/יב עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' כ
א/יב עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף י ע"א
א/יב עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 63, 66
א/יב עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 70
א/יב פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' תרצז
א/יב קדשי יהושע עמ' אלף תרצט
א/יב קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תקכז
א/יב קול מבשר (ראטה) ח"ב עמ' מו {מל"מ}
א/יב קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' עד-עה
א/יב קרית מלך
א/יב קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רכד {לא נוהג לדורות}
א/יב קרן פני משה ח"א עמ' קח
א/יב רלב"ג במדבר פי"ז פסוק א עמ' עב
א/יב רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שצח
א/יב שאלת הכהנים תורה דף צח, קה
א/יב שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קכט
א/יב שו"ת מהרש"ם ח"ח סי' רצא
א/יב שיח ערב קדשים עמ' רצב, שמ, שנ
א/יב שיחות ר' צבי יהודה שמות עמ' 322
א/יב שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' שעו
א/יב שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' רמז, רנא
א/יב שלמי שמחה ח"ה עמ' קיא-קיב
א/יב שמן ראש חנוכה ח"ב עמ' ח
א/יב שעורי הגרי"ד עבודת יוה"כ עמ' קיח
א/יב שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' קכח-קכט
א/יב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' קצא
א/יב שערי טהר ח"א שער ג סי' טו אות ג, ח"ג שער ב סי' ד, סי' ה אות ב
א/יב תהלה לדוד (מן) קדשים סי' י ס"ק א, ו
א/יב תורה אור (באנדי) דף תמח ע"א {לח"מ}
א/יב תורת המלך (צדוק) סי' ב ס"ק ב {רדב"ז}
א/יב תורת העולה עמ' רלב
א/יב תורת הקדש ח"א עמ' צט-ק, קצב-קצג, קצז, ר, רכט, ח"ב עמ' רכב
א/יב תורת יצחק ח"ב עמ' קז, קפג, קפו
א/יב תחומין ח"ה עמ' 489
א/יב תפארת נתן עמ' סב-סג {עבודתם מחנכתם}
א/יב תפארת ציון (קואינקה) עמ' עז {מל"מ}
א/יג אבן האזל (גם בהשמטות דף פז ע"א)
א/יג אור הישר [מל"מ מעילה פ"ה הי"ד]
א/יג אור ליהודה (תשנט) עמ' ה {שאר מיני מתכת}, ו {זהב}
א/יג אור עולם (בלומנפלד) דף סה ע"א וע"ג {כלי מתכות}
א/יג אות היא לעולם ח"ב דף קכז ע"ב {מל"מ}
א/יג אמונת יהושע עמ' אלף שצב
א/יג אמרי חיים (שיינברג) עמ' 21
א/יג אמרי כהן (הולנדר) עמ' קעד
א/יג אפר קדשים עמ' צב
א/יג אש דת (תשמח) עמ' רא
א/יג באר חיים מרדכי דף י
א/יג בית אהרן (צוקרמן) עמ' רעה
א/יג בית המדרש
א/יג בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' קכ
א/יג בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' קלה בהערה
א/יג בית פנחס (גרהר) ח"ב בהקדמה עמ' 65 {מל"מ}
א/יג בריכת ירושלים עמ' רג
א/יג גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' קלא
א/יג דברי חיים ח"ב או"ח סי' טז
א/יג ויטע אשל עמ' רסד {מתיך}
א/יג זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רמט
א/יג זכרון בנימין ח"ב עמ' שלח
א/יג חוקת עולם עמ' 155, 156, 158, 161 {כלי שרת - אין קדושתם פוקעת}
א/יג חזו"א מנחות סי' ל ס"ק ב
א/יג חקרי לב (המאור) מהדו"ב ח"א עמ' קס
א/יג ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' קיט
א/יג לב מרפא דף טז ע"ב
א/יג להורות נתן על התורה ח"ב עמ' קל
א/יג מבשר טוב קדשים עמ' מה, נ
א/יג מוריה גל' קסט עמ' נג
א/יג מחשבת הקודש ח"ב דף יז ע"א
א/יג מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' תסב
א/יג מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רס
א/יג מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' רח
א/יג מפענח צפונות עמ' 122, 78
א/יג מראי מקומות (עמר) עמ' 21
א/יג מרכבת יוסף דף קט ע"א-ע"ב {יכול להתיכו ולעשותו מחדש}
א/יג משאת המלך ח"ג סי' שו {"לעולם", נתקדשו במשיחה}
א/יג משך חכמה ויקרא פ"ח פס' ל
א/יג משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תקלו
א/יג משכן אהרן עמ' כח
א/יג משנת חיים זבחים עמ' קצט
א/יג משנת יעקב כאן
א/יג משנת יעקב עבודה עמ' יח
א/יג משנת רבנו יוסף עמ' 25
א/יג נזר התורה שנה ד גל' א עמ' רנח
א/יג נחל עדה עמ' תכ
א/יג נטעי נתן (פריד) סי' לו
א/יג ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' רכה {אהא"ז}
א/יג סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' כ אות ב
א/יג ספרי דבי רב ח"א עמ' צב
א/יג עבודת המקדש (ולדינברג)
א/יג עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' כו
א/יג ענפי ארז (זי') דף לח ע"ד, קעד ע"ד
א/יג פרי אברהם אליעזר
א/יג צפנת פענח בראשית עמ' 25, שמות עמ' סד, קמב, ויקרא עמ' לג, במדבר עמ' שג
א/יג קדשי יהושע עמ' תתלא, אלף קכח
א/יג קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' צב
א/יג קרית מלך
א/יג קרן פני משה ח"א עמ' קח
א/יג רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"א הי"ג
א/יג שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' רכג, רכה
א/יג שו"ת מהרש"ם ח"ד סי' מו
א/יג שלמי יוסף סוכה עמ' קסח
א/יג שלמי שמחה ח"ה עמ' פא, רד
א/יג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תרפא, תרפד-תרפד
א/יג שערי טהר ח"א שער ג סי' יג אות ב, ח"ב שער ד סי' כו אות ד, ח"ג שער א סי' טו אות ג, שער ב סי' יב אות א, שער ג סי' טז אות ה
א/יג תורת העולה עמ' רלב
א/יג תורת הקדש ח"א עמ' נח-נט, ק
א/יד אוריתא יד עמ' יב
א/יד אמרי נפתלי ח"ב עמ' רמו {מל"מ}
א/יד אנצי"ת ע' אין עניות הע' 4-5
א/יד בדבר מלך ח"ד עמ' עג
א/יד בדבר מלך חי"ד עמ' רכו
א/יד בית המדרש
א/יד בית פנחס (גרהר) ח"ב בהקדמה עמ' 65 {מל"מ}
א/יד בני בנימין (נבון) ח"א דף עב ע"ד
א/יד ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' פב {מל"מ}
א/יד גחלי אש דף כב ע"ב {מל"מ}
א/יד דברי חיים השמטות סי' כה {מל"מ}
א/יד דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' קמו
א/יד הגהות רימ"א
א/יד חזון יחזקאל ערכין פ"ב ה"ב
א/יד חזיונות יוסף דף סה ע"א
א/יד חי' הראי"ה
א/יד יקר הערך דף מז ע"ג {מל"מ}
א/יד כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' קטז {מל"מ}
א/יד כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' קנח
א/יד לב מרפא דף טז ע"ב
א/יד מחשבת הקודש ח"ב דף ז ע"ד
א/יד מילי דמרדכי
א/יד מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רס
א/יד מנחת אהרן (בריסק) דף יח ע"ב {מל"מ}
א/יד מנחת חינוך ח"א עמ' שסו
א/יד מנחת עני (זינצהיים) ח"ב ע' התורה חסה
א/יד מפענח צפונות עמ' 71, 78 {מתיך}
א/יד מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' מט
א/יד מקדש דוד קדשים סי' ב ס"ק ה
א/יד מראי מקומות (עמר) עמ' 22
א/יד משנת חיים זבחים עמ' קסג
א/יד משנת רבנו יוסף עמ' 25
א/יד נחלי אפרסמון
א/יד סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' כ אות ב
א/יד סתירת זקנים - הלכה עמ' יג
א/יד עולת חודש ח"ג מאמר רלה, רלח
א/יד ענפי ארז (זי') דף כ ע"ד {מל"מ}, לח ע"ג {יריעות שלמה (פיינסילבר)}, צט ע"ג {מל"מ}
א/יד פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' תשפג
א/יד צפנת פענח כאן, ויקרא עמ' סד, סו
א/יד קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' צב
א/יד רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' שצו {יריעות שלמה (פיינסילבר)}
א/יד שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' כג
א/יד שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' פח
א/יד שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' שעו
א/יד שם דרך שמות עמ' ריב
א/יד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תש-תשב
א/יד שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קסז {מל"מ}
א/יד שערי היכל זבחים עמ' תשעג {מתיכים ועושים חדש - טעמו}
א/יד שערי טהר ח"ג שער א סי' טו אות ג
א/יד תבואת יקב (פרידמן) עמ' עט-פ
א/יד תורת האוהל (תשנג) עמ' קפא
א/יד תורת העולה עמ' רלב
א/יד תורת הקדש ח"א עמ' נז
א/טו אורי חיים ח"א עמ' קז, קיב
א/טו אם למסורת (ביא') עמ' 56
א/טו אמרי חיים (שיינברג) עמ' 21
א/טו אנצי"ת ע' אין עניות הע' 7, ע' בית החליפות הע' 20-21, 29, ע' גניזה הע' 102
א/טו אש דת (תשמח) עמ' רא
א/טו בית אהרן (צוקרמן) עמ' רסד, שסט
א/טו ברור הלכה חולין יז ע"ב אחרי ציון ח פרק ב {אין משחיזים}
א/טו בשבילי הקודש סי' לג אות ג, יט
א/טו הבית השני בתפארתו עמ' תה
א/טו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' ריג
א/טו זבחי צדק (דיסקין) עמ' קנא {שנפגמו}
א/טו ידי משה (בוצק') זבחים סי' פט
א/טו לב אריה (קרלין) עמ' ח
א/טו מבשר טוב קדשים עמ' קצד
א/טו מועדים וזמנים ח"ו סי' לה
א/טו מועדים וזמנים ח"ו סי' לה עמ' נח {בצד ההיכל}
א/טו מחזה עליון עמ' קצה
א/טו מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רלה {כ"מ}, רס
א/טו מנחת חינוך ח"א עמ' שסו
א/טו מנחת יהודה וירושלים עמ' 104-103
א/טו מנחת עני (זינצהיים) ח"ב ע' התורה חסה
א/טו מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' נו
א/טו מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' נ
א/טו מקדש דוד קדשים סי' ב ס"ק ב במנחת מרדכי
א/טו מראי מקומות (עמר) עמ' 23
א/טו מרגניתא דר"מ
א/טו מרחשת ח"ג סי' יח אות א
א/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
א/טו משכן אהרן עמ' כח
א/טו משנה הלכות ח"ו סי' סא
א/טו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קנט {סכין שנשמט - ואין משחיזין אותו - שאין עניות במקום עשירות}
א/טו משנת יעקב
א/טו נחלי אפרסמון
א/טו עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' קיא
א/טו עבודת ישראל (קמחי) דף קיד ע"א {אין עניות}
א/טו עולת חודש ח"ג מאמר רלה
א/טו עמק הפלפול עמ' 52
א/טו ענפי ארז (זי') דף קיד ע"ב
א/טו פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' תשפג
א/טו צפנת פענח
א/טו קול מבשר (ראטה) ח"ב עמ' נז
א/טו קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' עב, צב
א/טו שארית נתן (לוברט)
א/טו שיח התורה עמ' שלה
א/טו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' ד, תש-תשא
א/טו שער המלך ח"ב עמ' רלד
א/טו שערי היכל זבחים עמ' תשעב {אין עניות במקום עשירות - כרש"י ותוס'}, תתצז הערה 23 {גניזת סכינים פגומים - וי"א סכינים כשרים}
א/טו תבואת יקב (פרידמן) עמ' עט {נפגם}, פ
א/טו תורת הקדש ח"א עמ' נז, צב, צד, קח, קפז
א/טו תורת מנחם חס"ג עמ' 25 {שאין עניות במקום עשירות}
א/טז אבן האזל קדשים ח"ב דף ג ע"א
א/טז אור הישר [לח"מ הל' תמידין פ"ה ה"ז]
א/טז אמרי חיים (שיינברג) עמ' 19
א/טז ואתה תחזה ח"ג
א/טז חדושים ובאורים (גרי') מנחות סי' ה ס"ק טז
א/טז חי' הראי"ה
א/טז חסדי דוד ח"ו עמ' שלו, ח"י עמ' רכא
א/טז מאור הקודש מנחות ח"א עמ' קמט
א/טז מועדים וזמנים ח"ד סי' שכח
א/טז מנחת חינוך ח"ב עמ' סב, תמה
א/טז מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' נה
א/טז מקור חיים סי' תסב ס' א
א/טז מראי מקומות (עמר) עמ' 24
א/טז מרכבת המשנה מהדו"ב
א/טז פרי אברהם אליעזר
א/טז קדשי יהושע עמ' תס
א/טז קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' שלד {עשרון וחצי עשרון}
א/טז שערי טהר ח"א שער ג סי' טו אות ג
א/טז תורת המנחה (רוקח) עמ' ב
א/יז אוריתא יג עמ' מ
א/יז אם המלך עמ' צג
א/יז אמרי חיים (שיינברג) עמ' 19
א/יז בית אהרן (צוקרמן) עמ' שסג-שסד
א/יז בית שערים יו"ד בהקדמה
א/יז גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' פח
א/יז ואתה תחזה ח"ג
א/יז חזון יחזקאל סוטה פי"ג ה"א
א/יז חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד מנחות פח ע"א]
א/יז חסדי דוד ח"י עמ' רכא
א/יז להורות נתן מועדים ח"ה עמ' סא
א/יז מחנה יוסף (תשעב) סי' מא אות ה עמ' רלט
א/יז מחנה יוסף סוטה עמ' עז
א/יז מנחת חזקיה מנחות עמ' רנח
א/יז מנחת חינוך ח"ב עמ' סה, תמד
א/יז מנחת מאיר דף לד ע"ב
א/יז מראה כהן זבחים עמ' רלא
א/יז מראי מקומות (עמר) עמ' 24
א/יז מרגניתא דר"מ
א/יז משא בני קהת
א/יז נזר הקדש (רזין) מנחות דף קמא ע"א
א/יז רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שצח
א/יז שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' צו
א/יז שלמי שמחה ח"א עמ' קצו
א/יז שם טוב - השלמה
א/יז שערי טהר ח"א שער ג סי' טו אות ג, ח"ג שער ב סי' א אות א
א/יז תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קכט
א/יח אמרי חיים (שיינברג) עמ' 17, 19
א/יח בית אהרן (צוקרמן) עמ' שסג-שסד
א/יח בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' קו
א/יח בית שערים יו"ד בהקדמה
א/יח גחלי אש דף כב ע"ג
א/יח דברות משה ב"ק ח"ב סי' פא ענף א-ב
א/יח דקה מן הדקה דף צ ע"א
א/יח ואתה תחזה ח"ג
א/יח חזון יחזקאל סוטה פי"ג ה"א
א/יח לב אריה (קרלין) עמ' מה
א/יח מחנה יוסף (תשעב) סי' מא אות ה עמ' רלט
א/יח מחנה יוסף סוטה עמ' עו-עז
א/יח מי יהודה או"ח סי' פא אות י
א/יח מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' קיח
א/יח מנחת חזקיה מנחות עמ' רנח
א/יח מנחת מאיר דף לד ע"ב
א/יח מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' תמט
א/יח מר קשישא עמ' פח
א/יח מראי מקומות (עמר) עמ' 25
א/יח קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' קמו
א/יח קרית מלך
א/יח קרן פני משה ח"א עמ' קח
א/יח קרן פני משה ח"ב
א/יח שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' יא
א/יח שפת אמת על התלמוד ח"ג דף סב ע"ד
א/יט אבות הראש ח"א דף לח ע"ד
א/יט אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' קע
א/יט אור הישר [נודע ביהודה קמא או"ח סי' כב, אור הישר מנחות דף נז ע"ב ודף צ ע"א, לח"מ פסוה"מ פ"ג ה"כ]
א/יט אור שמח
א/יט אות היא לעולם ח"ב דף קנח ע"ג
א/יט ארצות החיים סי' ט המאיר לארץ אות ה {מדת יבש נתקדשה - אף שזה בשיטה}
א/יט בדבר מלך ח"ח עמ' כח {כלי יבש נמשחו בפנים}
א/יט בית אהרן וישראל גל' לד עמ' יא {מדות יבש נתקדשו}
א/יט בית שערים ח"ג סי' כא עמ' קד {מדת יבש נתקדשה}
א/יט בנין שאול עמ' קעא
א/יט דברי חיים ח"ב או"ח סי' טז
א/יט דגל יהודה (קמינר) עמ' קכ {מל"מ}
א/יט די השב דף כח ע"ד
א/יט הגהות רימ"א
א/יט ואתה תחזה ח"ג
א/יט זבד טוב עמ' 8
א/יט חזו"א מנחות סי' כד ס"ק ט, סי' לב ס"ק ט
א/יט חזו"א על הרמב"ם
א/יט חזון יחזקאל מנחות פ"א ה"י
א/יט חי' חתם סופר
א/יט חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' קלט
א/יט חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' קעח
א/יט חי' רח"א הכהן עמ' צג
א/יט חיים ומלך
א/יט כוכבי בוקר עמ' תלא
א/יט כתבי העלוי מראקוב עמ' קכח
א/יט לב אריה (קרלין) עמ' מד
א/יט לחם התמיד עמ' קיח
א/יט מי יהודה או"ח סי' פא אות י
א/יט מנחת חזקיה מנחות עמ' רסז, רעט
א/יט מנחת חינוך ח"א עמ' שע, שצב, ח"ב עמ' סב, תמה, תעב
א/יט מנחת עני (תקמז) דף טז ע"ג {כלי יבש שנאמר אותם}
א/יט מפתח הבאורים [חתם סופר או"ח סי' לז]
א/יט מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' נה, פ, ח"ב עמ' ט
א/יט מקדש דוד קדשים סי' ג ס"ק ג במנחת מרדכי, סי' ל ס"ק ג
א/יט מראי מקומות (עמר) עמ' 25
א/יט מרכבת יוסף דף ג ע"ג, ד ע"ג-ע"ד, ז ע"א וע"ג, ט ע"ג {מדת יבש נתקדשה}
א/יט נודע ביהודה השלם או"ח עמ' מז
א/יט סופר המלך ח"ב עמ' רנט {כלי יבש קודש}
א/יט עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' שג-שד
א/יט ענפי ארז (זי') דף קיא ע"ג {מדת יבש מקדשת}
א/יט ערהשה"ע קדשים סי' סו אות יח
א/יט פרי אברהם אליעזר
א/יט פרשת דרכים (תשנב) עמ' קמח
א/יט פרשת דרכים (תשסה) עמ' רי
א/יט קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' עד
א/יט קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רכג, שסח
א/יט שיח ערב קדשים עמ' רצב, שמ
א/יט שלמי יוסף מנחות עמ' צה
א/יט שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' קמה
א/יט שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' קכח-קכט
א/יט שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תרצה
א/יט שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' רכה
א/יט שערי טהר ח"ד שער ג סי' ט אות ד
א/יט שפת אמת על התלמוד ח"ג דף סג ע"ד
א/יט תורה אור (באנדי) עמ' תמח
א/יט תורת המנחה (רוקח) עמ' א
א/יט תורת העולה עמ' רלג
א/יט תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' טז, יח {עשרון הוא כלי שרת}
א/יט תכריך מרדכי סי' יד עמ' פט {נמשחו}
א/יט תפארת נתן עמ' ח, סג, סה, קד {מדת יבש נתקדשה}


ב/433 הלכות כלי המקדש פרק ב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ב/רה"פ דרך חכמה
ב/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ב/רה"פ הר המוריה (שץ)
ב/רה"פ הרמב"ם המדויק
ב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ב/רה"פ יריעות שלמה (פיינסילבר)
ב/רה"פ מעשה רקח
ב/רה"פ מעשי למלך
ב/רה"פ מקדש הקודש (תשנד)
ב/רה"פ מראה הנוגה
ב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ב/רה"פ משנת ראשונים (בארי)
ב/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' יט
ב/רה"פ פי' ר"י קאפח
ב/רה"פ רמב"ם הערוך
ב/רה"פ רמב"ם לעם
ב/רה"פ שם טוב
ב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ב/א אוצר א"י ח"ג עמ' 15, 55
ב/א אור ליהודה (תשנט) עמ' שסא {מ"ע}
ב/א אמרי דוד (שליסל) דף עב ע"ב-ע"ד
ב/א בגדי חמודות שמות פ"ל פסוק לג
ב/א בן מלך - מצוות המקדש עמ' קסו-קסז
ב/א בתי כנסיות דף נ ע"ב
ב/א גחלי אש דף כה ע"ג
ב/א דודאי משה עמ' קסח
ב/א דקה מן הדקה דף לא ע"ב {מ"ע}
ב/א הגהות רימ"א {כ"מ}
ב/א המאיר לארץ
ב/א המסורת בספרי הרמב"ם עמ' 21
ב/א המעלות לשלמה עמ' שנב
ב/א ואתה תחזה ח"ג
ב/א חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד כריתות ו ע"ב]
ב/א טל חיים (טל) ח"ג עמ' מז
ב/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קלא
ב/א מילי דמרדכי
ב/א מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רמ ע"א {מל"מ}
ב/א מנחת אהרן (תשפ) כלל י אות יג
ב/א מנחת חינוך ח"א עמ' שפג
ב/א מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שסב
ב/א מראה איש ח"א יו"ד עמ' קנא
ב/א מראה הנוגה [כנה"ג לשונות הרמב"ם דף קל ע"ב]
ב/א מראה הפנים יומא דף כג
ב/א מראי מקומות (עמר) עמ' 26
ב/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קמז {ונתפרשו בתורה ארבעה מסממניה}
ב/א נרות שלמה עמ' ד
ב/א קול דודי (תשף)
ב/א קול דודי כריתות סי' קיד
ב/א קרית מלך
ב/א קרן פני משה ח"א עמ' צ-צא
ב/א שי כהן עמ' פג
ב/א שיירי כנה"ג כאן, ודף קמה
ב/א שערי היכל יומא מערכה קט {הל"מ}
ב/א שערי טהר ח"ה שער ב סי' יז אות ג
ב/א תהלה לדוד (מן) קדשים סי' ט ס"ק ו
ב/ב אור הישר [חוות יאיר סי' קצב אות מו, אור הישר כריתות ו ע"א]
ב/ב אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ה ס"ק סה
ב/ב ארשת צבי עמ' קנט {מעלה עשן}
ב/ב בדבר מלך ח"ד עמ' מט, ח"ח עמ' רמ {מל"מ}
ב/ב בדבר מלך חי"ד עמ' קנט, רצ
ב/ב בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 92
ב/ב ברור הלכה יומא נג ע"א ציון ב
ב/ב בתי כנסיות דף מט ע"ג
ב/ב גחלי אש דף כג ע"ב, כה ע"ג-ע"ד
ב/ב דין אמת (תקטו) דף יד ע"ג
ב/ב המסורת בספרי הרמב"ם עמ' 21
ב/ב השמטה לבאורי מהרי"ק ורדב"ז [שו"ת הרדב"ז ח"ג סי' תקלד]
ב/ב ואתה תחזה ח"ג
ב/ב חדושים ובאורים (גרי') כריתות סי' ח ס"ק ט
ב/ב חוות יאיר (תשנז) עמ' תקנז
ב/ב חי' הראי"ה
ב/ב יד יהודה (אשכנזי) דף יז ע"ד {מל"מ}
ב/ב ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' קמג
ב/ב מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' שו
ב/ב מנחת חינוך ח"א עמ' שפג
ב/ב מעיני המים
ב/ב מראי מקומות (עמר) עמ' 29
ב/ב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קמז {אחד עשר סממנים נאמרו למשה מסיני וכו'}
ב/ב נתיבות החיים
ב/ב ספרי דבי רב ח"ב עמ' קב
ב/ב עבודת היום יומא עמ' קמג
ב/ב עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' רנו, רסד, רסט
ב/ב עבודת ישראל (קמחי) דף קנג ע"ב
ב/ב עיצומו של יום סי' יג ס"ק ד
ב/ב ענפי ארז (זי') דף עא ע"ג
ב/ב פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' טז-יז
ב/ב פני אברהם (שפירא) עמ' רכט
ב/ב קול דודי כריתות סי' קיד, קלג
ב/ב שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' קנט
ב/ב שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' ריז, ריט, רלא
ב/ב שם דרך יומא עמ' פא
ב/ב שערי ישועה עמ' יג
ב/ב שפתי מלך
ב/ב תהלה לדוד (מן) קדשים סי' ט ס"ק ח
ב/ב תורת המנחה (רוקח) עמ' טז
ב/ב תורת העולה עמ' רלז
ב/ב תורת יצחק ח"ב עמ' פ
ב/ב תורת יצחק ח"ב עמ' פ
ב/ב תורת לויים דף לג ע"ד
ב/ב תחומין ח"ה עמ' 463
ב/ג אבני חן יומא עמ' קיא
ב/ג אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 143, 145, 149
ב/ג אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ד ס"ק לה, נג {רדב"ז}, פ"ה ס"ק סה {מל"מ}
ב/ג אורח ישראל סי' א הערה יא {מל"מ}
ב/ג אוריין תליתאי (תאומים) סי' קנט {מל"מ}
ב/ג אמרי דוד (שליסל) דף עב ע"א-ע"ב
ב/ג אמרי חן (לוונברג) פסחים-יומא עמ' רב {מל"מ}, רג
ב/ג ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קנא {מל"מ}
ב/ג אשל אברהם (שפירא) עמ' תעב {מל"מ}
ב/ג באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קלג {מל"מ}
ב/ג בית אהרן וישראל גל' נד עמ' קט
ב/ג בית זבול ח"א סי' כה אות ג, יב
ב/ג ביתאל ח"א דף כב ע"ג
ב/ג בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 91, 92 {מלח סדומית}
ב/ג בן מלך - מצוות המקדש עמ' קצד {מל"מ}
ב/ג בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תצה {מל"מ - מעלה עשן}
ב/ג ברור הלכה יומא כו ע"א ציון ד {רדב"ז}
ב/ג ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שעו {מל"מ}
ב/ג בתי כנסיות דף נב ע"ד {מל"מ}
ב/ג גחלי אש דף כ ע"ב {מל"מ} וע"ג {כ"מ}, כג ע"ב {מל"מ}
ב/ג גליונות אבני נזר {מל"מ}
ב/ג דבר שאול שבועות סי' ז ס"ק ב
ב/ג דברי יהושע (קלעוואן, תשעא) עמ' קצז
ב/ג הבית השני בתפארתו עמ' רד
ב/ג הגהות חבר בן חיים
ב/ג המאור הגדול (יעבץ) עמ' רל {מל"מ}
ב/ג המעלות לשלמה עמ' שמח, שנא-שנב {מל"מ}
ב/ג הררי קדם (תשס) עמ' קס
ב/ג זבח שלמה ח"ב עמ' קנו-קנח
ב/ג חדושים ובאורים (גרי') כריתות סי' א ס"ק יב
ב/ג חוקות הדיינים ח"ב עמ' כט {כ"מ, דינר}
ב/ג חזו"א על הרמב"ם
ב/ג חי' ר"י נחמיה סי' לא אות ב {מל"מ}
ב/ג חלק יעקב (אביגדור), חלק הפלפולים עמ' 77
ב/ג יד יהודה (אשכנזי) דף טז ע"ד, יז ע"ב {מל"מ}
ב/ג כבוד מלכים (מרגליות) {מל"מ}
ב/ג כלילת יופי דף לז {מל"מ}
ב/ג כתר המלך
ב/ג מבוא למשנה תורה עמ' 113
ב/ג מגד יהודה ח"א סי' קצג אות יז
ב/ג מוריה גל' רמג עמ' פה {משקל דינר}
ב/ג מילי דמרדכי
ב/ג מנחם שלמה סי' פט
ב/ג מנחת אהרן (תשפ) כלל י אות יג {מל"מ}
ב/ג מנחת חינוך ח"א עמ' שפג-שפד, שצה, ח"ב עמ' יג
ב/ג מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קעג, קעה
ב/ג מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שסא, שסג-שסד {מל"מ}, שצז {מל"מ}
ב/ג מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' רצ
ב/ג מקדש דוד קדשים סי' יג
ב/ג מראה הנוגה [חק נתן ליקוטים דף רכה ע"ד]
ב/ג מראי מקומות (עמר) עמ' 30
ב/ג מרגניתא דר"מ
ב/ג מרכבת יוסף דף פח ע"ב, צ ע"ג, צא ע"ב {מל"מ - מעלה עשן}
ב/ג מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קסח אות א {מל"מ בשם רש"י}
ב/ג משמר הלוי עמ' קה {מל"מ}
ב/ג נועם חי"ח עמ' רח {מל"מ}
ב/ג סהמ"צ לרס"ג ח"ג דף פ ע"ב
ב/ג ספיקא דרבנן עמ' קכד {מל"מ}
ב/ג עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' רנג {מל"מ}, רסג, רסז, רע, רעג
ב/ג עיצומו של יום סי' יג ס"ק ה {מל"מ}
ב/ג פני מלך (גוטליב) ויקרא עמ' קיז {מל"מ - מעלה עשן}
ב/ג פני משה (צוייג) דף מא ע"ב
ב/ג פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' שעג
ב/ג פרי האדמה ח"א
ב/ג פתח הבית הוריות עמ' לט-מ {מל"מ} [דבר בעתו יומא נג ע"א אות סב]
ב/ג צמח ארז עמ' תל
ב/ג צפנת פענח
ב/ג קול דודי (תשף) (בקיצור)
ב/ג קול דודי כריתות סי' קיח-קיט
ב/ג קול יהודה עמ' צו {מל"מ על רש"ח בענין חיסר סממניה}
ב/ג קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' קלו, קלח, קמא {מל"מ}
ב/ג קרית מלך
ב/ג קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' שצג {מל"מ}
ב/ג קרנות המזבח דף קל ע"א, קלט ע"ד {מל"מ}, קמ ע"א
ב/ג שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' רצג {מל"מ}, ח"ב עמ' סג {מל"מ}
ב/ג שי כהן עמ' פה {מל"מ}
ב/ג שיח ערב קדשים עמ' שו
ב/ג שלטי הגבורים עמ' שלה, שפג
ב/ג שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' ריז, ריט, רלא, תקצא-תקצב
ב/ג שלמי שמחה ח"א עמ' קח {מל"מ}, קיב {מל"מ}
ב/ג שמו משה דף יא ע"ב
ב/ג שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תנז, תפא
ב/ג שערי היכל זבחים עמ' אלף ג {בכל יום מנה - לא כתב שיצא בכזית}
ב/ג שערי היכל יומא מערכה קט הערה 1 {מנה של חול}
ב/ג שערי טהר ח"ה שער ב סי' יז אות ד
ב/ג שערי ציון (כהן, תרצח) דף לז ע"ד {מל"מ}
ב/ג שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' קעא {מל"מ}
ב/ג שפתי מלך
ב/ג שרשי הים שורש זכיית קטן דף קסא ע"ב {מל"מ}
ב/ג תאריך ישראל סי' י אות יט {מל"מ}
ב/ג תהלה לדוד (מן) קדשים סי' כז ס"ק א, טו {משל"מ}
ב/ג תורת העולה עמ' רלז
ב/ג תחומין חי"ז עמ' 477
ב/ד אור הישר [אור הישר כריתות ו ע"א]
ב/ד בית דוד (תשעט) או"ח סי' רפו
ב/ד בתי כנסיות דף נ ע"ג {ר"י קורקוס}
ב/ד גחלי אש דף כו ע"ב
ב/ד דברות משה ברכות עמ' רסא {כ"מ}
ב/ד דין אמת (תשסז) עמ' שיז
ב/ד ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' קמב
ב/ד מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' שצג
ב/ד מבוא למשנה תורה עמ' 113, 248
ב/ד מועדי ה' (נתנזון) חנוכה עמ' כב {כ"מ}
ב/ד מילי דמרדכי
ב/ד מנחת אהרן (תשפ) כלל י אות יג-יד
ב/ד מנחת חינוך ח"א עמ' שפב-שפג
ב/ד מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שס {רמב"ם}, שסב {כ"מ}
ב/ד מראי מקומות (עמר) עמ' 31
ב/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ד משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' עט
ב/ד נטריקן (תשעד) עמ' ריד {מוסק}
ב/ד פני אברהם (שפירא) עמ' רכח {שיר בלי נסכים}
ב/ד פנת יקרת (תשעא) עמ' מא {ר"ח הלוי}
ב/ד פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' תרצד
ב/ד צפנת פענח
ב/ד קול דודי (תשף) (בקיצור)
ב/ד קול דודי כריתות סי' קכב
ב/ד קרית מלך
ב/ד ראש דוד (מנטובה) דף קא ע"ב {צרי}
ב/ד ראש דוד (תשמו) עמ' תז {צרי}
ב/ד שי כהן עמ' פה
ב/ד שלטי הגבורים עמ' שמג, שמז, שנג, שפז
ב/ד שערי היכל יומא מערכה קט
ב/ד תחומין חי"ז עמ' 473, 477
ב/ד תפארת צבי (שפילמן) ח"ד עמ' עג-עה
ב/ה אור הישר [אור הישר כריתות ו ע"א]
ב/ה אשישות חיים
ב/ה ביצחק יקרא (תשע) סי' קטו ד"ה והקשה
ב/ה בית אהרן וישראל גל' לז עמ' צט
ב/ה בית זבול ח"א סי' כה אות יב
ב/ה בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 92 {יין קפריסין}
ב/ה בני דוד כאן, ודף סא ע"ב
ב/ה ברוך שאמר על הסידור עמ' לד {יין לבן}
ב/ה בתי כנסיות דף מח ע"א
ב/ה דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' פו
ב/ה דודאי משה עמ' קסז
ב/ה המאיר לארץ
ב/ה הרמב"ם כמחנך עמ' 185
ב/ה ואתה תחזה ח"ג
ב/ה חדושים ובאורים (גרי') כריתות סי' ג ס"ק טו
ב/ה כי שרית עמ' 57
ב/ה כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתקח
ב/ה מנחם שלמה סי' פח, תוספתא כריתות פ"א ה"ו
ב/ה מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' קכו
ב/ה מנחת אהרן (תשפ) כלל י אות יג, טז
ב/ה מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שסג
ב/ה מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' קנו
ב/ה מראי מקומות (עמר) עמ' 32
ב/ה נועם חכ"ד עמ' כג, כה
ב/ה עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' רעג
ב/ה פרפרת אליעזר אחרי מות פרק טז פסוק יב
ב/ה רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' שי {יריעות שלמה (פיינסילבר)}
ב/ה שבט הלוי (ווזנר) ח"ה קונטרס המצוות סי' מא
ב/ה שולי המעיל מעילה אות צא {גרי"ז}
ב/ה שם דרך יומא עמ' פב
ב/ה שמר את הדבר עמ' קפח-קפט
ב/ה שערי טהר ח"ה שער ב סי' יז אות ב
ב/ה שערי שמים דף קב ע"א
ב/ה תורת העולה עמ' רמה
ב/ה תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תכח
ב/ה תחומין חי"ז עמ' 479
ב/ו אבן ישראל עה"ת (תשסב) עמ' צו
ב/ו אבן ישראל עה"ת (תשסז) עמ' קלט
ב/ו אגרא לישרים סי' לה
ב/ו אגרות משה יו"ד ח"ג עמ' רסה
ב/ו אור הישר [אור הישר כריתות ו ע"א]
ב/ו אורח צדקה עמ' רעה
ב/ו אמר יוסף (אלקלעי) כאן, ודף כד ע"א {כ"מ} וע"ב {מל"מ}
ב/ו אמרי חיים (שיינברג) עמ' 20
ב/ו אשל אברהם (בוטשאטש) סי' ד ס"ק י ברכת אברהם אות קכ
ב/ו באר בשדה עמ' תקי {פטמה שלא בכלי שרת}
ב/ו בתי כנסיות דף כו ע"ד, מט ע"ד
ב/ו גחלי אש דף כ ע"א
ב/ו דברי תלמוד ח"א עמ' שיט
ב/ו דודאי משה עמ' קסח
ב/ו דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' קכט
ב/ו דרש אברהם ח"ב דף נד ע"ד, נה ע"ד
ב/ו ואתה תחזה ח"ג
ב/ו ויחי עוד ח"ב דף סה ע"ג
ב/ו חזו"א חו"מ לקוטים סי' כד לדף יא ע"א, מנחות סי' כח ס"ק ז
ב/ו חזון יחזקאל סוטה פי"ג ה"א
ב/ו חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' קכד עמ' שעד {מל"מ}
ב/ו יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' קצ
ב/ו ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' קמג
ב/ו מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רנא ע"א-ע"ב
ב/ו מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' קכו
ב/ו מנחת אהרן (תשפ) כלל י אות יב {רמב"ם}, יג-טו {כ"מ}
ב/ו מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' כג
ב/ו מנחת חינוך ח"א עמ' שפד
ב/ו מנחת יהודה וירושלים עמ' 50
ב/ו מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' תמז
ב/ו מראי מקומות (עמר) עמ' 32
ב/ו מרגניתא דר"מ [מל"מ שקלים ספ"ב]
ב/ו משך חכמה שמות פל"ט פס' לג-לח
ב/ו משנת חיים שמות עמ' שסג
ב/ו נחלת עזריאל (הלוי) שבועות יא (קג ע"ב בדפי הספר), טו (קה ע"ד בדפי הספר)
ב/ו נחמד למראה ח"ב דף צו ע"ד
ב/ו עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' רנא, רנז
ב/ו ערך יעקב עמ' קמז {מל"מ}
ב/ו פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' תתט
ב/ו פרת חטאת עמ' רכ
ב/ו קדשי יהושע עמ' אלף תסו
ב/ו קול דודי שבועות סי' קכה
ב/ו קרן פני משה ח"א עמ' עט, צ-צא
ב/ו שארית יעקב (מוסקוביץ) עמ' צח, ק
ב/ו שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' כג
ב/ו שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' שלו
ב/ו שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' לח
ב/ו שערי טהר ח"ב שער ד סי' לג אות ו, ח"ג שער ג סי' טז אות ד, ח"ד שער ג סי' יט אות א, ח"ה שער ב סי' טז אות ג, סי' יז אות ד, ח"ח סי' צא אות ד
ב/ו שפתי מלך
ב/ו תורה תמימה שמות פ' ל אות עג
ב/ו תורת המקרא עמ' 294
ב/ו תחומין ח"ו עמ' 458
ב/ז אשישות חיים
ב/ז גחלי אש דף כ ע"ב-ע"ג
ב/ז דקה מן הדקה דף מ ע"ג
ב/ז ואתה תחזה ח"ג
ב/ז חזון יחזקאל סנהדרין פ"ז ה"א {מל"מ}
ב/ז חזיונות יוסף דף סה ע"א
ב/ז מראי מקומות (עמר) עמ' 33
ב/ז עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' רנב
ב/ז שמועת חיים יומא ח"ב עמ' כו
ב/ז שפתי מלך
ב/ח אבן האזל
ב/ח אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קכח
ב/ח אבני חן יומא עמ' קיא
ב/ח אבני נזר או"ח סי' כא אות א
ב/ח אור הישר [אור הישר כריתות ו ע"א]
ב/ח אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ה ס"ק סה
ב/ח אמר יוסף (אלקלעי)
ב/ח אמרות שמואל עמ' נד
ב/ח אמרי חן (לוונברג) פסחים-יומא עמ' רב
ב/ח ארשת צבי עמ' קנח-קנט
ב/ח אשישות חיים
ב/ח אשר למלך
ב/ח בדבר מלך חי"ד עמ' קנט, קעח {מעט מעט}, רפה
ב/ח בית אהרן וישראל גל' פא עמ' כו {חיסר אחת מסממניה}
ב/ח בית זבול ח"א סי' כה אות א
ב/ח בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תכד
ב/ח בית שערים ח"ג סי' כא
ב/ח ביתאל ח"א דף כב ע"ג
ב/ח בן מלך - מצוות המקדש עמ' קמה {גרי"ז}, קסט, קע {מל"מ}, קעב {גרי"ז}, קצד, קצז {גרי"ז}
ב/ח בני דוד
ב/ח בני יעקב
ב/ח ברור הלכה יומא נג ע"א ציון ד
ב/ח ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שעו
ב/ח בתורתו יהגה ח"א עמ' קעה
ב/ח בתי כנסיות דף כח ע"ד, נו ע"ד
ב/ח גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רמג
ב/ח גחלי אש דף כ ע"ג, כג ע"ב
ב/ח דור דורים עמ' תכח-תכט
ב/ח דקה מן הדקה דף מא ע"א
ב/ח הדרת מלך (זילברברג) דף לה ע"ג {פיטמה חצי מנה כשרה}
ב/ח המעלות לשלמה עמ' שמח
ב/ח הר המלך ח"ד עמ' שעה
ב/ח הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' צח
ב/ח ואם תאמר ח"ב קושיה 612
ב/ח ואתה תחזה ח"ג
ב/ח ויחי עוד ח"ב דף סה ע"ד
ב/ח וענפיה ארזי אל (תשסו) בראשית-שמות עמ' רטו {גרי"ז}
ב/ח זבח טוב שער יג סי' ח {גרי"ז}
ב/ח זכרון סופרים {שהרי נעשית קטורת זרה} [עיין בבית יוסף או"ח סימן קל"ג]
ב/ח חדושים ובאורים (גרי') כריתות סי' א ס"ק יג
ב/ח חזו"א זבחים סי' ט ס"ק כא
ב/ח חזו"א על הרמב"ם
ב/ח חזון יחזקאל מכות פ"ג ה"א
ב/ח חזיונות יוסף דף סה ע"ב-סו ע"ד
ב/ח חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' נד
ב/ח חי' הגרז"ס קדשים עמ' קצב
ב/ח חי' הריצ"ד
ב/ח חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' קפג
ב/ח חיים ומלך
ב/ח חתן סופר או"ח ח"א עמ' טו
ב/ח טירת כסף דף קעט ע"ב
ב/ח יבקש דעת (הקדמת תפא"י לטהרות) סי' נד והערת ר' יעקב צבי אסטרין שם
ב/ח יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' ריב
ב/ח יד יהודה (אשכנזי) דף יז ע"ג
ב/ח כתבי ערוך השולחן - שו"ת סי' נט
ב/ח לב איש עמ' רסז
ב/ח לקוטי שיחות חי"ד עמ' 128
ב/ח מגילת ספר לאוין דף קסה ע"ב
ב/ח מוסר דרך - אפיקי חיים עמ' ריב {גרי"ז}
ב/ח מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רצג-רצד {כ"מ}
ב/ח מועדים וזמנים ח"א סי' עז, ח"ו סי' לו
ב/ח מוריה א גל' יא (ר"א בלוי)
ב/ח מילי דמרדכי
ב/ח מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף כ ע"ב
ב/ח מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רמ ע"ד
ב/ח מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ג עמ' קעה {מל"מ}, קעו, מנחות עמ' שפב
ב/ח מנחת אהרן (תשפ) כלל י אות טז-יז
ב/ח מנחת חינוך ח"א עמ' שפד, שצו {מל"מ}, ח"ב עמ' י
ב/ח מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שסה, שסז
ב/ח מעיני המים
ב/ח מפתח הבאורים [גרי"ז דף לב]
ב/ח מקראי קדש (תפט) דף קכה ע"ב
ב/ח מראה איש ח"א יו"ד עמ' קמט
ב/ח מראי מקומות (עמר) עמ' 33
ב/ח מרגניתא דר"מ [מל"מ תמידין פ"ג ה"ב]
ב/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ח מרכבת יוסף דף פז ע"ב {חסר סממן} וע"ג {חסר מעלה עשן}
ב/ח מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קסח אות ב {קטורת זרה}
ב/ח משכן אהרן עמ' לד
ב/ח משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קמח {נתן לתוכה דבש כל שהוא פסלה חיסר אחת מסממניה חייב מיתה}
ב/ח משנת חיים במדבר עמ' תפג
ב/ח משנת חיים בראשית עמ' פג
ב/ח משנת חיים זבחים עמ' לה, מו {מל"מ}
ב/ח משנת חיים מנחות עמ' שטו, שצז
ב/ח משנת יעקב
ב/ח ניצוצי אש עמ' שנו {גרי"ז}
ב/ח ניר לדוד
ב/ח סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"א עמ' קלה
ב/ח סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' קצד {מעט מעט}
ב/ח עבודת המקדש (ולדינברג)
ב/ח עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' רנג {מל"מ}, רעז, רפה {חיסר אחד}
ב/ח עבודת לוי (לוין) סי' מ ס"ק ג
ב/ח עיצומו של יום סי' יג ס"ק ה
ב/ח עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' יח-כא
ב/ח עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תקיד
ב/ח עץ הדר השלם עמ' פח
ב/ח ערך יעקב עמ' קמז {גרי"ז}
ב/ח פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' י, טז
ב/ח פני משה (צוייג) דף מא ע"ג
ב/ח פניני רבנו הגרי"ז עמ' שלה, תקעד {גרי"ז}
ב/ח צמיחת גאולתנו עמ' קטז
ב/ח צפנת פענח כאן, ויקרא עמ' עט
ב/ח קדשי יהושע עמ' יא {גרי"ז}, שעז {גרי"ז}, תלב, תתקמא, אלף רס {גרי"ז}, אלף תעה {גרי"ז}
ב/ח קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תקפז
ב/ח קול דודי (תשף)
ב/ח קול דודי כריתות סי' צט, קיד {מל"מ בשם רש"י}, קיח, קיט, קלב
ב/ח קול דודי שבועות סי' קכג
ב/ח קול יהודה (גרשוני) עמ' צז {חיסר}
ב/ח קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' סב, קפז
ב/ח רלב"ג במדבר פט"ז פסוק ז עמ' סט
ב/ח רמב"ם המאיר הל' עיוה"כ פ"ה הכ"ה הע' 4
ב/ח רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' נג {חיסר אחת}
ב/ח שי כהן עמ' פא-פג, פו-פז
ב/ח שיח ערב קדשים עמ' שלו {מל"מ}
ב/ח שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' רח, רלא, רנד, תקצב
ב/ח שלמי שמחה ח"א עמ' קח, קי, קיב
ב/ח שלמי שמעון (קדשים) עמ' ריד
ב/ח שם דרך יומא עמ' פא, פג
ב/ח שמועת חיים יומא ח"ב עמ' כו
ב/ח שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' שיג
ב/ח שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ד סי' קנב
ב/ח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' קעז {גרי"ז}
ב/ח שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' שלז {גרי"ז}
ב/ח שערי היכל יומא מערכה קכז-קכח
ב/ח שערי טהר ח"ה שער ב סי' יז אות ג, ה, ז
ב/ח שערי ישועה עמ' יג
ב/ח שפת אמת על התלמוד ח"ב דף נה ע"ב, ח"ג דף פט ע"ג
ב/ח תהלה לדוד (מן) קדשים סי' כו ס"ק ב {ר"י קורקוס}, סי' כז ס"ק טו {ר"י קורקוס ורדב"ז}
ב/ח תורה ודעת (מינצברג) תשסח עמ' קב
ב/ח תורת הקדש ח"א עמ' קצב-קצג, רמז {קרית ספר}, רסח-רסט
ב/ח תורת יצחק ח"ב עמ' קב
ב/ח תחומין ח"ה עמ' 463, 466
ב/ח תנובת ציון דף קנ ע"ב, קנא ע"ג
ב/ח תפארת אריה עמ' צה {פיטמה מעט מעט}
ב/ט אור שמח
ב/ט אמרי דוד (שליסל) דף עה ע"א
ב/ט בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 92
ב/ט בן אריה
ב/ט בן מלך - מצוות המקדש עמ' קסד, קסט
ב/ט ברכת אליהו (עמאר) כי תשא מאמר ט
ב/ט ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שעז
ב/ט גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רמג
ב/ט דקה מן הדקה דף מ ע"ב
ב/ט זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' קלד
ב/ט חזון יחזקאל מכות פ"ג ה"א
ב/ט חי' הגר"מ והגרי"ד
ב/ט חי' הגרז"ס קדשים עמ' קצב
ב/ט חי' חפץ חיים
ב/ט חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' מב עמ' קכו
ב/ט מוריה א גל' יא (ר"א בלוי)
ב/ט מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רנא ע"ג
ב/ט מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ג עמ' קעו, מנחות עמ' שפג
ב/ט מנחת חינוך ח"א עמ' שצה-שצו
ב/ט מסורה חט"ז עמ' נה
ב/ט מפתח הבאורים [גרי"ז דף לב]
ב/ט מצודת דוד (שפרבר) עמ' שצח {אע"פ שלא הריח}
ב/ט מראה איש ח"א יו"ד עמ' קמט, קנא
ב/ט מראה הנוגה [חזון נחום ח"א דף רטז ע"א]
ב/ט מראי מקומות (עמר) עמ' 34
ב/ט משנת משה תענית עמ' צ
ב/ט סגולת ישראל שמות עמ' רסו {העושה קטורת מאחד עשר סממנים וכו'}
ב/ט עבודת המקדש (ולדינברג)
ב/ט עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' רנא-רנב
ב/ט עיצומו של יום סי' יג ס"ק י
ב/ט פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' יז, כ
ב/ט קרית מלך
ב/ט שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' קכח
ב/ט תהלה לדוד (מן) קדשים סי' ט ס"ק ו, ז
ב/ט תורה ודעת (מינצברג) תשסח עמ' קא
ב/ט תחומין ח"ה עמ' 463
ב/י ארעא דרבנן (תשעט) עמ' רז
ב/י בזך לבונה עמ' קח
ב/י בתי כנסיות דף כז ע"ג
ב/י דברי יהודה דף יט ע"ב {ריח}
ב/י דברי יהודה סי' ד אות ו
ב/י דגל יהודה (קמינר) עמ' קכד
ב/י ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) או"ח פה ע"ג]
ב/י זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קמג
ב/י חדושים ובאורים (גרי') כריתות סי' א ס"ק ח
ב/י מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רנ ע"ב
ב/י מנחת חינוך ח"א עמ' שצו
ב/י מצודת דוד (שפרבר) עמ' שצח {לציבור}
ב/י מראי מקומות (עמר) עמ' 36
ב/י מרגניתא דר"מ
ב/י משנת יעקב
ב/י נחלת שמעון (קרסנר) ישעיהו אות ל
ב/י עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' רנג
ב/י צפנת פענח
ב/י קול דודי כריתות סי' צח
ב/י רביד יוסף ח"א עמ' 45 {מל"מ - יחיד המתנדב קטורת}
ב/י שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' קכח
ב/יא אבן האזל
ב/יא אבני חן יומא עמ' קיב
ב/יא אור הישר [אור הישר זבחים כז ע"ב]
ב/יא אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ה ס"ק סה
ב/יא אמר יוסף (אלקלעי)
ב/יא אמרי דוד (שליסל) דף עב ע"ג
ב/יא אשר למלך
ב/יא בדבר מלך ח"ד עמ' קפ
ב/יא בדבר מלך חי"ד עמ' קסב
ב/יא בחסד יבנה עמ' קצט
ב/יא בית אהרן וישראל גל' פא עמ' כו {לוקה}
ב/יא ביתאל ח"א דף כב ע"ג
ב/יא בן מלך - מצוות המקדש עמ' קצג
ב/יא ברור הלכה יומא נג ע"א ציון ב פרק ב {רדב"ז}, ציון ד פרק ב
ב/יא ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שעו
ב/יא בתי כנסיות דף לז ע"ב, נא ע"ד
ב/יא גחלי אש דף יט ע"ד, כה ע"ב
ב/יא דקה מן הדקה דף מ ע"ב, מא ע"א
ב/יא הרמב"ם ומכילתא דרשב"י סי' לב
ב/יא חזו"א על הרמב"ם
ב/יא חזו"א קדשים לקוטים סי' א ס"ק ו
ב/יא חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' מ-מא
ב/יא חמדת ישראל ח"א דף כד ע"ד
ב/יא יברך ישראל זבחים עמ' שכו-שכז
ב/יא לב איש עמ' רסח
ב/יא לב לדעת זבחים סי' מב הע' 2
ב/יא לקוטי שיחות ח"ו עמ' 184
ב/יא מגדל חננאל
ב/יא מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רצד
ב/יא מועדים וזמנים ח"א סי' עז, ח"ו סי' לו
ב/יא מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' נו
ב/יא מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' תא
ב/יא מנחת חינוך ח"א עמ' שפה
ב/יא מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שסז
ב/יא מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קכא ע"א
ב/יא מראה הנוגה [שער המלך ח"ב דף לו ע"ד, לחם יהודה דף מה ע"ב, חזון נחום דף רלח ע"א, קול יעקב לשונות הרמב"ם דף מו ע"ב]
ב/יא מראי מקומות (עמר) עמ' 36
ב/יא מרגניתא דר"מ
ב/יא משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קמח {ואם הקטיר עליו קטרת אחרת שאינה כזו לוקה שנאמר וכו'}
ב/יא משנת חיים זבחים עמ' מה
ב/יא נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף לז ע"ג
ב/יא נחלת שמואל דף כא ע"ב
ב/יא סגולת ישראל שמות עמ' רנט {מזבח הזהב שבהיכל עליו מקטירים הקטרת}
ב/יא סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ד עמ' שעב
ב/יא עבודת המקדש (ולדינברג)
ב/יא עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' רנא-רנב, רעה {צ"פ}
ב/יא פני אהרן (אמריליו) דף ה ע"ד {קטורת אחר}
ב/יא פני משה (צוייג) דף מא ע"ב
ב/יא פני משה (שלז')
ב/יא צמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קפו ע"ד {לוקה}
ב/יא צפנת פענח
ב/יא צרור החיים (יעקב) כאן, ודף קיב ע"ד
ב/יא קדשי יהושע עמ' תקד, תשסב, אלף תפד
ב/יא קול דודי (תשף) (בקיצור)
ב/יא קול דודי כריתות סי' קיח, קיט, קכא
ב/יא קול יהודה (גרשוני) עמ' צז
ב/יא קרית מלך
ב/יא קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' קפז
ב/יא קרן פני משה ח"ב
ב/יא שיח ערב קדשים עמ' קכג, רמב, תלה
ב/יא שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' תקז
ב/יא שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' ג
ב/יא שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' רפד
ב/יא שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' שלד
ב/יא שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' קנה, תכב
ב/יא שערי היכל יומא מערכה קכז
ב/יא שערי טהר ח"ג שער ב סי' ו אות ב
ב/יא שפת אמת על התלמוד ח"ב דף נה ע"ב, ח"ג דף מח ע"ד
ב/יא תורה ודעת (מינצברג) תשסח עמ' קב
ב/יא תורת הקדש ח"א עמ' ריח, רמח, רנב, רסג
ב/יב אבני נזר חו"מ סי' עו
ב/יב אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' שיח
ב/יב אגרות הגרי"ד עמ' קפב
ב/יב אהבת קדומים עמ' עו, עח
ב/יב אוצרות הרמב"ם
ב/יב אור הישר [מקום שמואל סי' מ]
ב/יב אנצי"ת ע' ארון הע' 100, 103
ב/יב אשישות חיים
ב/יב בדי הארון (הכהן) עמ' 476
ב/יב בדי הארון (קלמ') עמ' טו, כ, לג-לה, מב
ב/יב בחסד יבנה עמ' לה {איסור הוצאת בדי ארון}
ב/יב ברור הלכה סוטה לה ע"א ציון א
ב/יב גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' ריד
ב/יב דברות משה חולין עמ' קפה
ב/יב דברי מנחם (וייסברג) עמ' 48-60
ב/יב דרך מצוותיך דף מ ע"ב
ב/יב האיר ממזרח יהושע עמ' סח, ע {נושאין הארון פנים נגד פנים}
ב/יב הגהות אליעזר דף ס ע"ג
ב/יב הדרת מלך (זילברברג) דף לז ע"ג
ב/יב הערות ר"י ליינר
ב/יב הר המוריה (אדר"ת) עמ' רס
ב/יב חי' הגר"מ והגרי"ד
ב/יב חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' כה
ב/יב חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' תט, נשים ח"ב עמ' נ
ב/יב ידי משה (בוצק') הל' כה"מ סי' ט
ב/יב ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' קסד
ב/יב לב אריה (הורביץ) עמ' קצב
ב/יב לחם חקי עמ' ריב, שה-שו
ב/יב לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 49
ב/יב לקוטי שיחות נשא תשדם
ב/יב מוריה גל' קנט עמ' נא-נג, גל' רג עמ' יח
ב/יב מילי דמרדכי
ב/יב מנחת חינוך ח"ג עמ' סח
ב/יב מקדש דוד קדשים סי' ג ס"ק ב
ב/יב מראה הנוגה [כנה"ג לשונות הרמב"ם דף קל ע"א]
ב/יב מראי מקומות (עמר) עמ' 39
ב/יב משנת חיים במדבר עמ' קמ
ב/יב משנת חיים דברים עמ' רה
ב/יב משנת יעקב כאן
ב/יב משנת יעקב נשים ח"ב עמ' שטו-שטז
ב/יב נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"א סי' ח אות ב
ב/יב נטריקן (תשעד) עמ' קמג {בכתף}, קמה-קמו {שכח דוד}
ב/יב עטרת חן ח"א עמ' קנז
ב/יב עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' קצב
ב/יב קול יהודה (פרלוב) עמ' סא, סג-סד {מצוה נשיאה על הכתף - אף שנגנז הארון}
ב/יב קרן פני משה ח"ב
ב/יב שפתי מלך
ב/יב תורת הבמה עמ' שיג
ב/יב תורת המקרא עמ' 391
ב/יב תורת הקדש ח"א עמ' רצח, ח"ב עמ' סא
ב/יב תורת השבת והמועד עמ' 337
ב/יב תורת לויים דף א
ב/יב תפארת צבי (שפילמן) ח"ג עמ' סא
ב/יג אגרות הגרי"ד עמ' קפג
ב/יג אמרי דוד (שליסל) דף סז ע"א
ב/יג אנצי"ת ע' ארון הע' 78, 117
ב/יג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ב/יג בדי הארון (הכהן) עמ' 476
ב/יג ביתאל ח"א דף כב ע"ג
ב/יג בכורי חיים ח"ה עמ' יח
ב/יג ברור הלכה יומא עב ע"א ציון ב
ב/יג גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' ריד
ב/יג דברי שלמה (בלו') ח"ד
ב/יג דגל ראובן ח"א סי' י
ב/יג דובר מישרים
ב/יג דרך מיעקב ע"ז כד ע"ב (ד"ה שישרו)
ב/יג המאיר לארץ
ב/יג הערות ר"י ליינר
ב/יג הר המוריה (אדר"ת) עמ' רס
ב/יג ואתה תחזה ח"ג
ב/יג זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קכח
ב/יג חדושים ובאורים (פישר) עמ' לג {איסור להפנות אחוריו לארון}
ב/יג חי' הגר"ח החדש עמ' קז {לא יסורו הבדים - האם דרך קלקול דוקא}
ב/יג חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' שעח
ב/יג חשבונות של מצוה עמ' קלה
ב/יג יד ישראל ח"ב
ב/יג ידי משה (בוצק') הל' כה"מ סי' י
ב/יג יקרא דשכבי (דוד) דרוש לז דף פג ע"ד
ב/יג כבוד מלכים (מרגליות)
ב/יג כרע רבץ עמ' תפד {צורת נשיאת הארון}
ב/יג לחם חקי עמ' ריד
ב/יג לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 51
ב/יג לקוטי שלמה (תרנד)
ב/יג מגן שאול (קצנ') עמ' רעו
ב/יג מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' רפט
ב/יג מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' נו
ב/יג מוריה גל' קנט עמ' נג, נה
ב/יג מנחת חינוך ח"א עמ' שסו
ב/יג מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שכ-שכא
ב/יג מעין החכמה עמ' סא
ב/יג מציון אורה ח"א עמ' קצו
ב/יג מראי מקומות (עמר) עמ' 39
ב/יג משא בני קהת
ב/יג משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' קמט-קנ
ב/יג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קנא {כשנושאים אותו על הכתף נושאין פנים כנגד פנים ואחוריהם לחוץ ופניהם לפנים וכו'}
ב/יג משנת חיים יומא עמ' תקכ
ב/יג משנת חיים שמות עמ' רמו
ב/יג נזר הקדש (רזין) מנחות דף קמח ע"א
ב/יג נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א סי' לא אות יד
ב/יג נר יצחק (ארדיט) עמ' קיז
ב/יג נתן פריו מכות עמ' רח
ב/יג ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' רלג
ב/יג ענפי ארז (זי') דף מה ע"ג
ב/יג פני מלך (גוטליב) שמות עמ' קפז {שלא ישמטו}
ב/יג פני משה (שלז')
ב/יג צפנת פענח
ב/יג קול יהודה (פרלוב) עמ' סא, סג-סד {איסור הסרת בדים - אף שנגנז הארון}
ב/יג קרית מלך
ב/יג רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שנט-שס
ב/יג רשימות (שניאורסון) חוב' ז עמ' 51 {פנים כנגד פנים}
ב/יג שיחות לספר שמות עמ' רצ
ב/יג שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' שעד
ב/יג שם דרך שמות עמ' רא
ב/יג שם טוב - השלמה
ב/יג שערי היכל יומא מערכה קפב
ב/יג שפתי מלך
ב/יג שרשי הים דף קמט ע"א
ב/יג תהלה לדוד (מן) קדשים סי' יא ס"ק א-ה
ב/יג תועפת ראם (גטיניו) דף מה
ב/יג תורה אור (באנדי) דף רצו ע"ג-ע"ד {מסיר בדי ארון}
ב/יג תורת המצוה דף נד ע"א
ב/יג תורת הקדש ח"ב עמ' רכד
ב/יג תורת השבת והמועד עמ' 337
ב/יג תורת לויים דף ב
ב/יג תחומין ח"ה עמ' 492
ב/יג תפלת דוד (אדר"ת) עמ' סב, קט


ג/434 הלכות כלי המקדש פרק ג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ג/רה"פ אשישות חיים
ג/רה"פ דרך חכמה
ג/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ג/רה"פ הר המוריה (שץ)
ג/רה"פ הרמב"ם המדויק
ג/רה"פ חי' חפץ חיים
ג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ג/רה"פ יריעות שלמה (פיינסילבר)
ג/רה"פ מעשה רקח
ג/רה"פ מעשי למלך
ג/רה"פ מקדש הקודש (תשנד)
ג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ג/רה"פ משנת ראשונים (בארי)
ג/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' כ-כא
ג/רה"פ פי' ר"י קאפח
ג/רה"פ צפנת פענח
ג/רה"פ רמב"ם הערוך
ג/רה"פ רמב"ם לעם
ג/רה"פ שם טוב
ג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ג/א אגרא לישרים סי' ב
ג/א אור ליהודה (תשנט) עמ' לג
ג/א אור עולם (שניאורסון) עמ' 305
ג/א אוריתא טז עמ' צו
ג/א אמונת עתיך גל' 120 עמ' 92 {שיהיו הלויים פנויים}
ג/א אמרי יושר בכורות דף ל ע"ב
ג/א אשר למלך
ג/א באמונה שלמה עמ' תכג
ג/א בדבר מלך ח"ט עמ' לט
ג/א בדי הארון (קלמ') עמ' כא
ג/א בדרך המלך עמ' מו
ג/א בית אהרן (צוקרמן) עמ' רעב
ג/א בנין אריאל יאיר עמ' 89 {מוכנים}
ג/א בנין הלכה עמ' קלז-קלח
ג/א ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' נו עמ' קנא
ג/א ברכת מרדכי במדבר עמ' כז, רמח
ג/א ברכת מרדכי ויקרא-דברים מהדו"ת ומועדי ה' מהדו"ת עמ' קנח
ג/א ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' מה
ג/א בשבילי ההודאה סי' יא ס"ק י
ג/א בשבילי הפסח סי' לח אות י
ג/א גבורת יצחק סוכות עמ' קיא {לויים בשיר על הקרבן}
ג/א גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קצב
ג/א דברות משה חולין עמ' קפו
ג/א הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' צא {לוי שבא לקבל - הדין בכהן}
ג/א הלכות מדינה ח"ב עמ' מז
ג/א התורה והמדינה חי"א עמ' תשה
ג/א ואתה תחזה ח"ג
ג/א חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' לה אות ה
ג/א חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' טו
ג/א חשבונות של מצוה עמ' רעב, רפא-רפב
ג/א ידי משה (בוצק') הל' כה"מ סי' יא
ג/א ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' ס
ג/א ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רטז {רצו או לא רצו}
ג/א יצחק ירנן
ג/א להורות נתן מועדים ח"ה עמ' רו
ג/א לחם חקי עמ' קנז, ריב
ג/א לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 118
ג/א מאור הקודש ערכין עמ' מח
ג/א מבוא למשנה תורה עמ' 121-120
ג/א מוריה גל' קצא עמ' כה
ג/א מילי דמרדכי
ג/א מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' עא
ג/א מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תעא (צח)]
ג/א מראה הפנים פסחים דף כה
ג/א מראי מקומות (עמר) עמ' 40
ג/א משכנות לאביר יעקב ח"א דף ב ע"ב, ו ע"א, ז ע"ג-ע"ד
ג/א משנת חיים במדבר עמ' קפח
ג/א משנת חיים דברים עמ' רד, ריא, ריג
ג/א משנת חיים ערכין עמ' קא
ג/א משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' קלו-קלז, נשים ח"ב עמ' שטו
ג/א משנת יעקב כאן
ג/א ס' השבי"ט עמ' יח
ג/א ספרי דבי רב ח"ב עמ' קעא
ג/א עבודת היום יומא עמ' נז
ג/א עולת כהן ח"ב סי' ט ס"ק יא
ג/א עיטור ביכורים ח"ב עמ' שסא
ג/א עצי חיים על מועדים עמ' עו
ג/א פינות הבית דף סה ע"ג
ג/א פני אברהם (שפירא) עמ' קצט {"עבודה"}
ג/א פני חמה דף מה ע"א-ע"ב {שנאמר ועבד הלוי}
ג/א פני משה (שלז')
ג/א פרשת המלך
ג/א קדשי יהושע עמ' אלף רמב
ג/א קרית מלך
ג/א ראשי בשמים (רבין) עמ' ה
ג/א רנת יצחק דברי הימים עמ' רנח
ג/א רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' ב-ג
ג/א רנת יצחק תפלה לימי המועדים עמ' סז {זרע לוי כולו}
ג/א רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רעד, רצג
ג/א שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קלט
ג/א שיחות לספר במדבר עמ' קסג {כופים את הלוי}
ג/א שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' שעג
ג/א שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תל
ג/א שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קפא
ג/א שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' סג
ג/א שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' עב
ג/א שפתי מלך
ג/א תהלה לדוד (והרמן) פ"ק פסוק ב הערה יג
ג/א תהלה לדוד (מן) או"ח סי' ה
ג/א תהלה לדוד (מן) קדשים סי' יב ס"ק ב, סי' יג ס"ק ב
ג/א תורת לויים דף ב, ג, ד ע"ג
ג/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' רעז-רעט {זרע לוי מובדל - כולל נשים שהן צדקניות}
ג/א תורת מנחם חל"ט עמ' 175
ג/ב אבני נזר או"ח סי' לט אות ג, יו"ד סי' שמ אות יא, סי' תמט אות ו, אהע"ז סי' קיט אות עז
ג/ב אגלי טל ח"ב סי' רב אות ו
ג/ב אהל משה (הורוביץ) ח"א ערכין יא ע"א
ג/ב אהל שרה עמ' טז
ג/ב אוהב מישרים - כלילת יופי עמ' כה {נסכים הבאים מחמת עצמם}
ג/ב אור ליהודה (תשנט) עמ' לא-לב {לפתוח ולהגיף}, לג, לה, לט
ג/ב אור עולם (בלומנפלד) דף מב ע"א-ע"ב {שירה רק בקרבן ציבור}
ג/ב אור שמח (גם במילואים)
ג/ב אלומות יוסף (תשנ) עמ' רמז {חובת ציבור}
ג/ב אמונת יהושע עמ' אלף תרפו
ג/ב אמרי חן (לוונברג) ח"ה עמ' קנט
ג/ב אמרי חן (לוונברג) פסחים-יומא עמ' קפב-קפג
ג/ב אמרי יושר בכורות דף ל ע"ב
ג/ב אנצי"ת ע' בית המקדש הע' 431
ג/ב אשל אברהם (בוטשאטש) סי' א ס"ק א ברכת אברהם אות כה
ג/ב אשר למלך
ג/ב בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף פא ע"ב, ח"ה עמ' קעח-קעט
ג/ב בדבר מלך ח"ד עמ' קיב
ג/ב בדבר מלך ח"ט עמ' סב, סה, סח
ג/ב בדבר מלך חט"ז עמ' קה
ג/ב בדבר מלך חי"ב עמ' רצו, ש, שד, שו
ג/ב בדי הארון (קלמ') עמ' לג
ג/ב בדרך המלך עמ' לז
ג/ב בין השורות עמ' קצט
ג/ב בית אהרן (צוקרמן) עמ' תג-תה
ג/ב בית אהרן וישראל גל' לה עמ' קכב, גל' מא עמ' קלג, גל' סח עמ' מא
ג/ב בית אפרים או"ח (תרמד) דף יד ע"ה
ג/ב בית המדרש
ג/ב בית נפתלי (תרנט) סי' כה
ג/ב בני שמואל דף קא ע"ב
ג/ב ברור הלכה ר"ה לא ע"א ציון א פסקה א
ג/ב ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' פו
ג/ב בשבילי ההודאה סי' ז ס"ק א, יא {עולות נדבה}, סי' י ס"ק ה, סי' יא ס"ק י, מא
ג/ב בשבילי הפסח סי' לג אות י, סי' לח אות י
ג/ב בתי כנסיות דף לה ע"ד {מל"מ}
ג/ב גבורת יצחק ביכורים עמ' קנו
ג/ב גבורת יצחק שקלים עמ' קנד
ג/ב גליונות אבני נזר
ג/ב דברי יעקב (וישקי) ח"ג עמ' נח, קיד
ג/ב דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' רכה, רלג
ג/ב דובב מישרים (וידנפלד) עמ' צד
ג/ב דעת קדושים (כץ, תקנז) דף ל ע"ד
ג/ב דעת קדושים דף נט
ג/ב דרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' קד
ג/ב הגיון יצחק דף פ ע"א
ג/ב הדרום ח עמ' 23
ג/ב הרמב"ם כמחנך עמ' 231
ג/ב ואם תאמר ח"ב קושיה 429
ג/ב ואתה תחזה ח"ג
ג/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' שמה
ג/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תעד
ג/ב וזאת ליהודה (זלצר) עמ' רסו
ג/ב ויטע אשל עמ' קצב
ג/ב חביון עוז
ג/ב חדושים ובאורים (גרי') ערכין יב ע"א
ג/ב חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' לה אות ה
ג/ב חי' הגר"ח החדש עמ' תפה
ג/ב חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' ט
ג/ב חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' שלז
ג/ב חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ערכין יב ע"א]
ג/ב חי' מהר"ם שפירא ח"ב עמ' רו-רח
ג/ב חי' ר' יהודה זרחיה עמ' קיג
ג/ב חיי אדם כלל קנה סעיף מא {רק על חובת ציבור}
ג/ב חיים ומלך
ג/ב חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' רד-רו, ריב-ריד, רלא {כ"מ}, ח"ב עמ' ריב, תכד, תכט
ג/ב חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף רנד ע"ב
ג/ב חשבונות של מצוה עמ' רפה
ג/ב יהגה האריה עמ' קיד
ג/ב יחוה דעת ח"ו עמ' יא
ג/ב ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רכא
ג/ב כתבי יד הגניזה גנזי ירושלים עמ' קע
ג/ב כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' רה
ג/ב לב חיים (פלג'י) ח"ב דף ח ע"ג
ג/ב להורות נתן במדבר עמ' יח
ג/ב לחם חקי עמ' רמג-רמה, רסא, שה-שו
ג/ב לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 121
ג/ב מאור הקודש מנחות ח"ב עמ' צ
ג/ב מאור הקודש ערכין עמ' מד {או"ש}
ג/ב מבוא למשנה תורה עמ' 121
ג/ב מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' קפד
ג/ב מועדי ישראל (שוורץ) פסח סי' סח אות א
ג/ב מוריה גל' קצא עמ' כה
ג/ב מחנה יוסף ח"ג עמ' ל
ג/ב מנחה טהורה דף סח ע"ד {מרכה"מ}
ג/ב מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' תל
ג/ב מנחת אהרן (רוט) ביכורים עמ' צח
ג/ב מנחת בצלאל (תשלז) עמ' פד
ג/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' יח, תמ-תמא, ח"ג עמ' עו, פו, צט
ג/ב מעין נצח ח"א סי' נו
ג/ב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קצו ע"ד
ג/ב מקדש דוד קדשים סי' י ס"ק ה במנחת מרדכי
ג/ב מראי מקומות (עמר) עמ' 41
ג/ב משכנות לאביר יעקב ח"א דף כא ע"א, ל ע"א, לד ע"ג
ג/ב משנת חיים במדבר עמ' קפה, קפח, ריט
ג/ב משנת חיים בראשית עמ' רעב
ג/ב משנת חיים ויקרא עמ' כא
ג/ב משנת חיים זבחים עמ' קצה
ג/ב משנת חיים ערכין עמ' קיז, קכ, קלו
ג/ב משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' קלו-קלז
ג/ב משנת יעקב עבודה עמ' נב-נג
ג/ב נאות אפרים ח"ב עמ' נא
ג/ב נועם חכ"ג עמ' יד
ג/ב נטעי שושנה עמ' פג-פה, צב, צד, קה {נסכים הבאים בפ"ע}
ג/ב נר מצוה (ואלק) מצוות דף יב ע"ג-ע"ד {ושרת בשם ה'}
ג/ב נשמת חיים (תשסח) או"ח סי' רלב עמ' תכה
ג/ב ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' רצג, שו
ג/ב ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קט
ג/ב סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ג עמ' קנב
ג/ב סופר המלך ח"ב עמ' רסג
ג/ב עבודה שבלב זו תפלה ח"ב עמ' 376 {שירה בקרבן חובה}
ג/ב עבודת המקדש (ולדינברג)
ג/ב עיני דוד
ג/ב פני אברהם (שפירא) עמ' רכה {מהם שוערים}, רכו {בשעת הניסוך}
ג/ב פני מלך במדבר עמ' יז
ג/ב פני משה (שלז')
ג/ב פניני רבנו הגרי"ז עמ' תרמה
ג/ב קדשי יהושע עמ' קמג, אלף רמב, אלף רפג, אלף תקב
ג/ב רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' קע
ג/ב רנת יצחק דברי הימים עמ' כט, רנ {שירה בעת ניסוך היין}, קיא, רנח, רפד {מהם שוערים}
ג/ב רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קעט
ג/ב רנת יצחק פ' חלק עמ' רעח
ג/ב רנת יצחק שמואל עמ' נד, נט, שכז
ג/ב רנת יצחק תהלים עמ' תקכד, משלי עמ' רצב, רצח, שלז, שלט
ג/ב רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרטו, ח"ב עמ' ב-ג
ג/ב רנת יצחק תפלה לימי המועדים עמ' ל {קרבן ציבור שקבוע לו זמן}
ג/ב רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רעג-רעד, רצג
ג/ב שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' תסז
ג/ב שיח ערב קדשים עמ' שכד, תלה, תנג
ג/ב שלמי יוסף סוכה עמ' קעב
ג/ב שלמי יוסף ר"ה עמ' שעב
ג/ב שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' תטז {גומרין}
ג/ב שמועת חיים יומא ח"ב עמ' רמא
ג/ב שמועת חיים ערכין ח"א עמ' שלא, שלג, שנב
ג/ב שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' צז
ג/ב שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' תקטז
ג/ב שעורי הגרב"ד פסחים עמ' רפט
ג/ב שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ד סי' י
ג/ב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' עו
ג/ב שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קלה, קעא, קפא
ג/ב שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' סג, סה
ג/ב שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' עב, עד
ג/ב שערי המקדש סי' מה אות ג
ג/ב שפתי מלך
ג/ב שרשי הים דף קמט ע"ב
ג/ב תהלה לדוד (מן) קדשים סי' ח ס"ק יז
ג/ב תורת העולה עמ' רמז
ג/ב תורת הקדש ח"א עמ' קצה
ג/ב תורת השבת והמועד עמ' 32
ג/ב תורת זרעים עמ' קכא {נסכים הבאים בפ"ע}
ג/ב תורת לויים דף ד-ו, ט-י, כו ע"א
ג/ב תחומין חי"ז עמ' 462
ג/ג אבני נזר או"ח סי' כו אות טז
ג/ג אבני נזר חו"מ סי' פח
ג/ג אגרות משה או"ח ח"א סי' קסו
ג/ג אור ליהודה (תשנט) עמ' מד {עיקר שירה בפה}
ג/ג אורה ושמחה הל' לולב פ"ח ס"ק קב
ג/ג אוריתא טז עמ' צז
ג/ג אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' קלג
ג/ג אמרי חן (לוונברג) ח"ה עמ' קלב
ג/ג אנצי"ת ע' אין שבות הע' 78, ע' אנינות הע' 109
ג/ג באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' קסח
ג/ג בדבר מלך ח"ד עמ' קי, קיד
ג/ג בדבר מלך חי"ב עמ' שה-שו
ג/ג בין השורות עמ' קצט
ג/ג בית אהרן (צוקרמן) עמ' שו
ג/ג בית אהרן וישראל גל' מב עמ' יד {עיקר שירה בפה}, גל' סד עמ' קה
ג/ג בית דינו של שמואל עמ' 117, 133
ג/ג בכורי אברהם דף מה ע"ד, מו ע"א {עיקר שירה בפה}
ג/ג בני שמואל דף ק ע"ב, קא ע"ג
ג/ג בנין אריאל יאיר עמ' 166, 175
ג/ג בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' קמג
ג/ג ברור הלכה סוכה נא ע"א ציון א, נג ע"ב ציון ב
ג/ג ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' קפ
ג/ג ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' פב
ג/ג בשבילי ההודאה סי' ח ס"ק טז(א){לויים וישראלים}
ג/ג גביע הכסף ח"ד עמ' שמו {עיקר שירה בפה}
ג/ג גינת ורדים (תאומים) עמ' קה
ג/ג דברות משה יבמות עמ' קטו, גיטין עמ' קצז
ג/ג דגל יהודה (בילו') עמ' פ
ג/ג דרכי אהרן ח"ב עמ' ד
ג/ג דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תקיא {עיקר שירה בפה}
ג/ג האיר ממזרח חמש מגילות עמ' מח {עיקר שירה בפה}
ג/ג התורה והמדינה חי"א עמ' תשד
ג/ג ואתה תחזה ח"ג
ג/ג ויטע אשל עמ' רה
ג/ג חד וחלק ח"ב דף מז ע"ג
ג/ג חדושים ובאורים (גרי') ערכין יג ע"ב
ג/ג חוט המשולש (דיוואן) דף כז ע"ב {שירה בפה}
ג/ג חזיונות יוסף דף סו ע"ד
ג/ג חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ערכין יג ע"ב]
ג/ג חי' מהר"ם שיק ברכות עמ' קיג
ג/ג חי' ר"י נחמיה סי' נז אות ט
ג/ג חי' ר"ש קלוגר סוכה עמ' תצו-תצח
ג/ג חמדת ישראל ח"א דף כד ע"ב
ג/ג חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' קט
ג/ג חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' קצב, שעד-שעה
ג/ג יד פשוטה אהבה עמ' תרלב
ג/ג לבושה של תורה סי' עו אות ז
ג/ג להורות נתן מועדים ח"ב עמ' תכז
ג/ג לחם חקי עמ' רמב
ג/ג מאורי המועדים עמ' שנו {לויים או ישראלים מיוחסים}
ג/ג מאכסניא של התורה סי' לא
ג/ג מבוא למשנה תורה עמ' 121
ג/ג מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' שנו
ג/ג מוריה שנה ח גל' ח עמ' כ
ג/ג מחנה יוסף ח"ג עמ' י, ל-לא
ג/ג מילי דמרדכי
ג/ג מנחת בצלאל (תשלז) עמ' פד
ג/ג מנחת חינוך ח"ג עמ' עו, צט
ג/ג מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שלה
ג/ג מנחת שלמה (לוין) עמ' רכח {עיקר שירה בפה}
ג/ג מעשה נסים (הכהן)
ג/ג מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' תלט, ח"ב עמ' רנז
ג/ג מראה הנוגה [לחם יהודה דף עד ע"א, חקרי לב או"ח סי' לד דף נח, דף ס, וסי' ס דף קז]
ג/ג מראה הפנים סוכה דף כב ד"ה אמר
ג/ג מראי מקומות (עמר) עמ' 42
ג/ג משכנות לאביר יעקב ח"א דף כב ע"ג וע"ד {אונן}
ג/ג משנת חיים במדבר עמ' קפה, קצב, קצה
ג/ג משנת חיים ערכין עמ' צז-קו, קיא-קטו, קלו
ג/ג משנת חיים קדושין עמ' תקסג, תקסד
ג/ג משנת יעקב
ג/ג נועם חי"ג עמ' רעג-רעד
ג/ג נחלת דבש (ברייזכר) עמ' רסז
ג/ג נתן פריו גיטין עמ' לה {עיקר שירה בפה}
ג/ג עולת איש (אלישר) דף לד ע"ד
ג/ג עטרת חן ח"ב עמ' צד
ג/ג עטרת מרדכי (מילר) עמ' רלז
ג/ג עיונים ומחקרים ח"א עמ' 216
ג/ג פני אברהם (שפירא) עמ' רלא {ישראל מנגן}
ג/ג פני חמה דף מה ע"ב
ג/ג צפנת פענח דברים עמ' סט, רנח
ג/ג קדשי יהושע עמ' אלף רנה, אלף רעה, אלף רעו, אלף רעח
ג/ג רנת יצחק דברי הימים עמ' קי, קעג {בכלי שיר לויים וישראלים}
ג/ג רנת יצחק מלכים עמ' קיד {בכלי שיר לויים וישראלים}
ג/ג רנת יצחק משלי עמ' שיא
ג/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תב
ג/ג רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רנו, רעב
ג/ג שבט הלוי (ווזנר) ח"ה קונטרס המצוות סי' מח
ג/ג שו"ת השבי"ט ח"א עמ' כז
ג/ג שלמי יוסף סוכה עמ' תצא
ג/ג שם משמואל פרשת בהעלותך שנת תרע"ד {עיקר שירה בפה}
ג/ג שמועת חיים ערכין ח"א עמ' רצא, שיח, שכה, שפה
ג/ג שמחה לאיש (שונשול) דף כט ע"ב
ג/ג שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' תו
ג/ג שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קלד, קמח, קצז, ר
ג/ג שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' נח, ס
ג/ג שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' סז, סט
ג/ג שערי המקדש סי' מה אות א-ו
ג/ג שפת אמת על התלמוד ח"ב דף קו ע"א
ג/ג שפתי רננות (אריאש) דף לח ע"ד {עיקר שירה בפה}
ג/ג שרשים במועדות עמ' קה
ג/ג תהלה לדוד (והרמן) פ"ק פסוק ב הערה יג
ג/ג תהלה לדוד (מן) קדשים סי' ח ס"ק יז
ג/ג תורת העולה עמ' רמז
ג/ג תורת השבת והמועד עמ' 32
ג/ג תורת לויים דף יא-יד, כד
ג/ג תחומין ח"ב עמ' 160 {ישראל}
ג/ג תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' קמח
ג/ד אור ליהודה (תשנט) עמ' מד
ג/ד אורה ושמחה הל' שופר פ"א ס"ק כד
ג/ד אמרי חן (לוונברג) ח"ה עמ' קכט
ג/ד בנין אריאל יאיר עמ' 166
ג/ד ברור הלכה סוכה נג ע"ב ציון ב
ג/ד ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' קפ
ג/ד ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' פא-פב, צד
ג/ד האיר ממזרח סליחות עמ' קט {נבלים וחלילים וכינורות וכו'}
ג/ד האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קלח-קלט {ובמה הם מנגנים וכו'}
ג/ד ואתה תחזה ח"ג
ג/ד חי' חתם סופר
ג/ד חקרי זמנים ח"א עמ' תל
ג/ד ימי דוד עמ' א
ג/ד כנה"ג [ס' שתי ידות, אצבע עבודת המקדש דף סא]
ג/ד לחם חקי עמ' רמ
ג/ד לחם שלמה (ערנרייך) סי' א אות א
ג/ד מחנה יוסף ח"ג עמ' י, ל
ג/ד מנחת חינוך ח"ג עמ' עה-עו
ג/ד מנחת מאיר דף נא ע"ב
ג/ד מקדש דוד קדשים סי' כה ס"ק ג במנחת מרדכי
ג/ד מראי מקומות (עמר) עמ' 42
ג/ד משנת חיים במדבר עמ' רכ
ג/ד משנת חיים ערכין עמ' קה
ג/ד משנת יעקב
ג/ד נתיב חיים (קנובליך) ח"א סי' סט ס"ק ו
ג/ד סדר עבודה (רמ"ע) עמ' לו
ג/ד פני משה (שלז')
ג/ד פרשת המלך
ג/ד קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' רפו
ג/ד רנת יצחק דברי הימים עמ' קיא {ט' כנורות ומוסיפין}
ג/ד שמועת חיים ערכין ח"א עמ' שסז
ג/ד שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' תו, תיא
ג/ד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' שכח
ג/ד שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קלד-קלה, קסט, קצז, ר
ג/ד שפת אמת על התלמוד ח"ב דף קו ע"א
ג/ד תורה שלמה חי"ב עמ' 174
ג/ד תורת הבמה עמ' שט
ג/ד תורת העולה עמ' רמז
ג/ד תורת לויים דף יד
ג/ה אבי עזרי ח"ג
ג/ה אבן האזל קדשים ח"ב דף נב ע"א
ג/ה אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' קסח-קסט, קעב
ג/ה אגרות הגרי"ד עמ' סה
ג/ה אור הישר [אור הישר תמיד לג ע"ב]
ג/ה אור ליהודה (תשנט) עמ' לט-מ {חצוצרות רק בימים מסוימים}, מב
ג/ה אורה ושמחה הל' שופר פ"א ס"ק כא-כב, כה
ג/ה אלומות יוסף (תשנ) עמ' קלז {חצוצרות במועדים}
ג/ה אמונת יהושע עמ' אלף תרפח
ג/ה אמרי חן (לוונברג) ח"ה עמ' קמה
ג/ה באר בשדה עמ' שיג {תוקעין בחצוצרות בשעת הקרבן}
ג/ה באר שרים (שלזינגר) במדבר פ' בהעלותך סי' ג אות א, ג
ג/ה בדבר מלך ח"ד עמ' קיב
ג/ה בדבר מלך ח"ט עמ' סה
ג/ה בדבר מלך חט"ז עמ' קו
ג/ה בדבר מלך חי"א עמ' צ
ג/ה בדבר מלך חי"ב עמ' רצו, שו
ג/ה בדרך המלך עמ' לז
ג/ה בינת אברהם עמ' י {תוקעים בחצוצרות}
ג/ה בנין אריאל יאיר עמ' 166-167
ג/ה ברור הלכה סוכה נג ע"ב ציון ב
ג/ה ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' קצג
ג/ה ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' כד
ג/ה ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' כד {ק"ס}, פא, צד
ג/ה ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שנב
ג/ה בשבילי ההודאה סי' יא ס"ק י, מא {בימי המועדות}
ג/ה בשבילי הפסח סי' לג אות ז {חצוצרות}
ג/ה בשבילי השמחה סי' ה אות א {תקיעת חצוצרות במועדים}
ג/ה גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' נז
ג/ה גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רכא
ג/ה גור אריה במדבר פ' י הע' 42
ג/ה דברי השקפה עמ' ס
ג/ה דובר ישרים ר"ה-יוה"כ-סוכות עמ' עג
ג/ה דקה מן הדקה דף מה ע"ב
ג/ה האיר ממזרח חמש מגילות עמ' מט {אין הלוי נפסל אלא בקול}
ג/ה האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קלח {חצוצרה של עשת של כסף}
ג/ה הלכות יום העצמאות עמ' כח
ג/ה המאור הגדול (יעבץ) עמ' רל
ג/ה הררי קדם (תשס) עמ' ל, רנח
ג/ה התורה והמדינה ח"ב עמ' קיד
ג/ה ואתה תחזה ח"ג
ג/ה ויטע אשל עמ' רד {אבוב של קנה}
ג/ה זבחי צדק (דיסקין) סוכה עמ' שסט
ג/ה חדושים ובאורים (גרי') ערכין י ע"א
ג/ה חזו"א על הרמב"ם
ג/ה חזו"א קדשים ערכין סי' ל ס"ק ז
ג/ה חזון לימים ח"א עמ' קג
ג/ה חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' ב, ה
ג/ה חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' נח
ג/ה חי' הגרי"ז דף נא ע"ד
ג/ה חי' הראי"ה
ג/ה חי' ר"ש קלוגר סוכה עמ' תצז
ג/ה חיים ומלך
ג/ה חיתו ארץ עמ' 128
ג/ה חקרי זמנים ח"א עמ' תל, ח"ג עמ' ה
ג/ה חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' רצז-רצח, ש-שא
ג/ה טורי אבן המפואר ר"ה עמ' רמג
ג/ה יד בנימין ר"ה עמ' שעז {חצוצרות}, שעח {לא הזכיר שופר}
ג/ה ידי משה (בוצק') הל' כה"מ סי' יב
ג/ה יהגה האריה עמ' קלא
ג/ה ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' יא
ג/ה יקר הערך דף נב ע"ד
ג/ה כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תשב
ג/ה לחם חקי עמ' רלט
ג/ה לחם שלמה (ערנרייך) סי' א אות א
ג/ה מאור הקודש ערכין עמ' לט
ג/ה מאור למלך פסחים עמ' קמז
ג/ה מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 176
ג/ה מאכסניא של התורה סי' לז
ג/ה מורשה חי"א עמ' 18
ג/ה מחנה יוסף ח"ג עמ' ט
ג/ה מנחת בצלאל (תשלז) עמ' פב
ג/ה מנחת חינוך ח"ג עמ' עה-עו, ק
ג/ה מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' תקיז
ג/ה מנחת מאיר דף נא ע"ב
ג/ה מעין נצח ח"א סי' נז-נח
ג/ה מעיני המים
ג/ה מעלין בקודש גל' ח עמ' 83
ג/ה מקורי הרמב"ם לרש"ש
ג/ה מראי מקומות (עמר) עמ' 42
ג/ה מרגניתא דר"מ
ג/ה משבצות זהב עזרא עמ' פו, תה
ג/ה משנת חיים במדבר עמ' קפד
ג/ה משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' קלו-קלז
ג/ה משנת יעקב עבודה עמ' נג-נו
ג/ה נר דוד ח"א עמ' כח
ג/ה נר מצוה (ואלק) שרשים דף יד ע"א {לדורות לוי נפסל רק בקול}, מצוות דף כה ע"א-ע"ב
ג/ה ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קט
ג/ה סופר המלך ח"א עמ' קטו
ג/ה ספרי דבי רב ח"א עמ' שלד
ג/ה עבודת מתנה עמ' קנט
ג/ה עולת חודש ח"ג מאמר רמב
ג/ה עטרת מרדכי (מילר) עמ' רלד
ג/ה עליות משה (תשעו) ח"א עמ' קעה
ג/ה פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 9 {של כסף}
ג/ה פני אברהם (שפירא) עמ' רל
ג/ה פני משה (שלז')
ג/ה פרשת המלך
ג/ה קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' רפו {מל"מ}
ג/ה קרית מלך
ג/ה קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' פג
ג/ה קרן פני משה ח"א עמ' קמח, קסה
ג/ה רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"א הי"א מקור 12
ג/ה רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' רכט {חצוצרות - כשאומרים שירה}
ג/ה רש"ש ע"ז מז ע"א
ג/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' קפ, תב
ג/ה רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רעו
ג/ה שו"ת השבי"ט ח"א עמ' כו-כח, לה
ג/ה שיח ערב קדשים עמ' שכג
ג/ה שיח ערב שבת-חגיגה עמ' קצב
ג/ה שלמי יוסף סוכה עמ' קעב, תצו
ג/ה שלמי יוסף ר"ה עמ' תכו
ג/ה שלמי יוסף ר"ה עמ' תכו {מצוה לתקוע ולא לשמוע}
ג/ה שמות בארץ (תשנט) עמ' לד-לה
ג/ה שמחה לאיש (אלישר) דף ג ע"א {מל"מ}
ג/ה שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' תג, תה-תו
ג/ה שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' ה
ג/ה שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' שכח
ג/ה שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קל, קלה
ג/ה שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' נח-עו
ג/ה שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' סז, פה
ג/ה שערי היכל יומא מערכה קמה {השמיט שיהיו שוות}
ג/ה שערי מאיר עמ' לא, קכא
ג/ה שפת אמת על התלמוד ח"ב דף לג ע"ג, קו ע"א, ח"ג דף כא ע"ד
ג/ה תורת הלוי עמ' קכז
ג/ה תורת המועדים (תשכד) עמ' 133
ג/ה תורת המועדים (תשנו) עמ' 145
ג/ה תורת השבת והמועד עמ' 30, 32
ג/ה תורת לויים דף ד ע"ד {מל"מ}, טו, יט
ג/ה תפארת צבי (שפילמן) ח"ג עמ' סא
ג/ה תשובה מאהבה ח"א סי' ד
ג/ו אור ליהודה (תשנט) עמ' מד {כלי שיר לא דוחים כל שבת}
ג/ו אורה ושמחה הל' לולב פ"ח ס"ק קד
ג/ו אמרי חן (לוונברג) ח"ה עמ' קכט, קלב
ג/ו בדבר מלך ח"ד עמ' קיא-קיב
ג/ו בדבר מלך ח"ט עמ' סח
ג/ו בדבר מלך חי"ב עמ' שה-שו
ג/ו בדרך המלך עמ' לה, לח
ג/ו בית דינו של שמואל עמ' 65, 67, 114, 117, 120, 130
ג/ו בני שמואל דף ק ע"ב
ג/ו בנין אריאל יאיר עמ' 352 {דוחה שבת}
ג/ו בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' קפו
ג/ו ברור הלכה סוכה נא ע"א ציון א
ג/ו ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' קפ
ג/ו ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שנב
ג/ו בשבילי ההודאה סי' יא ס"ק ז {דוחה שבת}, י {פסח ראשון ושני}
ג/ו בשבילי הפסח סי' לח אות ז {חליל דוחה שבת}
ג/ו גביע הכסף ח"ד עמ' שמו {דוחה שבת}
ג/ו הר המלך ח"ז עמ' קה
ג/ו ואתה תחזה ח"ג
ג/ו ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) או"ח נח ע"ג]
ג/ו זבחי צדק (דיסקין) סוכה עמ' שמז
ג/ו חזיונות יוסף דף סז ע"א-סח ע"א
ג/ו חי' ר"ש קלוגר סוכה עמ' תצז
ג/ו חלק יעקב (קנטור) דרוש ג
ג/ו חקרי זמנים ח"א עמ' תל
ג/ו חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' רד-רו, ריב-ריד
ג/ו יד איתן
ג/ו יתר הבז (תקמז)
ג/ו יתר הבז (תשסח) עמ' קנג
ג/ו לחם חקי עמ' רמב
ג/ו מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' פט
ג/ו מנחת חינוך ח"א עמ' לו, ח"ג עמ' ק
ג/ו מקדש דוד קדשים סי' כה ס"ק ג במנחת מרדכי
ג/ו מראה הנוגה
ג/ו מראה הפנים סוכה דף כב ד"ה אמר וד"ה החליל
ג/ו מראי מקומות (עמר) עמ' 43
ג/ו משא יד ח"א עמ' רנב {בכלי דוחה שבת}
ג/ו משנת חיים במדבר עמ' קצג
ג/ו משנת חיים ערכין עמ' קה
ג/ו משנת חיים ערכין עמ' קיא-קטו
ג/ו משנת יעקב
ג/ו נועם חי"ג עמ' רעד
ג/ו עבודת המקדש (ולדינברג)
ג/ו עטרת חן ח"ב עמ' צד
ג/ו עיונים ומחקרים ח"א עמ' 218
ג/ו צפנת פענח במדבר עמ' קפב, דברים עמ' רנט
ג/ו קדשי יהושע עמ' אלף רמב, אלף רנה
ג/ו קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תתנה
ג/ו קרית מלך
ג/ו רמב"ם המאיר הל' עיוה"כ פ"ב ה"ב הע' 2
ג/ו רנת יצחק דברי הימים עמ' קעג {חליל דוחה שבת}
ג/ו רנת יצחק מלכים עמ' קיד {חליל דוחה שבת}
ג/ו רנת יצחק תפלה לשבת עמ' קעט
ג/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תב
ג/ו רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רעו
ג/ו שהם וישפה ח"ב
ג/ו שלמי יוסף סוכה עמ' תצא
ג/ו שם טוב - השלמה
ג/ו שמועת חיים ערכין ח"א עמ' שמו
ג/ו שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' תו
ג/ו שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קסח
ג/ו שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' ס
ג/ו שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' ע
ג/ו שערי המקדש סי' מה אות א, ג
ג/ו שפת אמת על התלמוד ח"ב דף קו ע"א
ג/ו תורה שלמה חי"ב עמ' קסט = דברי מנחם (כשר) ח"ג עמ' קפא {חליל מכה לפני המזבח בשחיטת פסח}
ג/ו תורת לויים דף יט
ג/ז אבני נזר חו"מ סי' עו {כ"מ}
ג/ז אהבת יעקב עמ' קמא
ג/ז אור הישר [אור הישר ערכין יג ע"ב]
ג/ז אם למסורת (ביא') עמ' 58
ג/ז אמת ליעקב מקרא עמ' רלז
ג/ז בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' קפ
ג/ז בדי הארון (קלמ') עמ' סג
ג/ז בין השורות עמ' קצח
ג/ז בית אהרן וישראל גל' סח עמ' לה, לז
ג/ז בית הראה דף עב-עג
ג/ז בני שמואל דף קא ע"ב
ג/ז ברור הלכה חולין כד ע"א ציון ג
ג/ז גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קצב, רטז
ג/ז דברי יציב או"ח עמ' תקו {שיגדיל}
ג/ז דברי שאול במדבר עמ' מד-מה {כ"מ}
ג/ז האיר ממזרח חמש מגילות עמ' רכד {לוי פחות מבן ל'}
ג/ז הגיון יצחק דף פ ע"א
ג/ז היכל צמח
ג/ז ואתה תחזה ח"ג
ג/ז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שצ
ג/ז זאת ליעקב במדבר עמ' עא {כ"מ}
ג/ז חוקת עולם עמ' 443-444
ג/ז חי' הראי"ה
ג/ז כבוד מלכים (מרגליות) {כ"מ}
ג/ז כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' קסח
ג/ז מועדי ישראל (שוורץ) פסח סי' סח אות א
ג/ז מנחת חינוך ח"ג עמ' עה, פו, ק
ג/ז מעשה נסים (הכהן)
ג/ז מקדש דוד קדשים סי' י ס"ק ה במנחת מרדכי
ג/ז מקורי הרמב"ם לרש"ש
ג/ז מראה הנוגה [מים חיים ליקוטים דף כז ע"ב, לחם יהודה דף עד ע"א, שער המים חולין דף נד ע"ב]
ג/ז מראי מקומות (עמר) עמ' 43
ג/ז משבצות זהב עזרא עמ' פג
ג/ז משכנות לאביר יעקב ח"א דף י ע"ג-ע"ד
ג/ז משנת חיים במדבר עמ' קפב, קצז
ג/ז משנת חיים חולין סי' כב עמ' צ
ג/ז משנת חיים ערכין עמ' קלג-קמג
ג/ז משנת יעקב
ג/ז משפט המלחמה עמ' מ {כ"מ}
ג/ז נר מצוה (ואלק) שרשים דף יד ע"א {רמב"ם}, מג ע"א {כ"מ - מצות העבודה רק עד ל' שנה}
ג/ז ספרי דבי רב ח"א עמ' רפד
ג/ז עבודת מתנה עמ' קנז
ג/ז עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' כט
ג/ז ענפי ארז (זי') דף עו ע"ב, פד ע"ד
ג/ז פותח יד
ג/ז פינות הבית דף סד ע"ב, סה ע"א
ג/ז פני מלך במדבר עמ' יח
ג/ז פני משה (שלז')
ג/ז פרי האדמה ח"ד
ג/ז פרפרת הפרשה פרשת בהעלותך פרק ח פסוק טז, כד
ג/ז פרשת המלך
ג/ז צרור הכסף (גטיניו)
ג/ז קדשי יהושע עמ' אלף רמט
ג/ז קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קסג
ג/ז רוח יעקב (שלם) דף כג ע"ג {כ"מ}
ג/ז רלב"ג במדבר פ"ח תועלת א עמ' מד
ג/ז רנת יצחק דברי הימים עמ' קח {עד שיגדיל}
ג/ז רנת יצחק משלי עמ' רצז
ג/ז רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' ריז
ג/ז רנת יצחק שמואל עמ' כו, נח {עד שיגדיל}
ג/ז רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' שנד
ג/ז רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רפ
ג/ז שביתת יו"ט דף יג ע"ג {כ"מ}
ג/ז שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תעא
ג/ז שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתכז {כ"מ}
ג/ז שיח יצחק (וייס) ח"ב עמ' יז
ג/ז שעורי ר' יחיאל מיכל סוטה אות קנ
ג/ז שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קצט
ג/ז תהלה לדוד (מן) קדשים סי' יב ס"ק א, ג
ג/ז תורה מציון שנה ג חוב' א סי' יב
ג/ז תורת לויים דף כ, כו ע"ב
ג/ז תחומין חי"ז עמ' 461
ג/ח אור הישר [אור הישר חולין כד ע"א]
ג/ח אור ליהודה (תשנט) עמ' לב {כשר להיות שוער - האם כשר לשמור}, לג-לד
ג/ח אור עולם (בלומנפלד) דף נו ע"ב
ג/ח אלומות יוסף (תשנ) עמ' קלו {ויראה לי}
ג/ח אם למסורת עמ' 58
ג/ח אמונת עתיך גל' 103 עמ' 37 {מום בלוי}
ג/ח אמונת עתיך גל' 104 עמ' 23
ג/ח אמת ליעקב מקרא עמ' רלח
ג/ח בדי הארון (קלמ') עמ' מח, נד-נה
ג/ח בין השורות עמ' קצט
ג/ח בית אהרן וישראל גל' לז עמ' קב, גל' סח עמ' לה
ג/ח ברור הלכה חולין כד ע"א ציון ג
ג/ח ברור הלכה סוטה לה ע"א ציון א
ג/ח ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' צב
ג/ח בתי כנסיות דף לה ע"ג {ר"י קורקוס}
ג/ח גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' קג-קד
ג/ח גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קנב
ג/ח גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רטז
ג/ח דברות משה חולין עמ' קפד
ג/ח דברי שאול במדבר עמ' מה
ג/ח המדרש והמעשה פ' דברים אות ב {מי שנפסל מקולו}
ג/ח הרמב"ם והזוהר
ג/ח זבחי צדק (דיסקין) עמ' רנז {נפסל בקול}
ג/ח זכור לאברהם (אביגדור) דף קמג ע"ד
ג/ח חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' לט אות ד
ג/ח חוקת עולם עמ' 443
ג/ח חוקת עולם עמ' 528
ג/ח חזון יחזקאל חולין פ"א ה"י
ג/ח חי' הגאון אדר"ת עמ' רנא {ויראה לי}
ג/ח חי' הגר"ח החדש עמ' תפד
ג/ח חי' הגרי"ז דף עז ע"ד
ג/ח חסדי דוד ח"ו עמ' כו-כז
ג/ח יכהן פאר (אחרי הל' עיוה"כ)
ג/ח מאור הקודש תמורה עמ' צז
ג/ח מבוא למשנה תורה עמ' 177
ג/ח מגדל חננאל
ג/ח מחנה יוסף שבת עמ' רמט
ג/ח מילי דמרדכי
ג/ח מנחת בנימין סי' ח
ג/ח מנחת חינוך ח"ג עמ' ק
ג/ח מעין החכמה עמ' ריז
ג/ח מפענח צפונות עמ' 216, 117
ג/ח מקורי הרמב"ם לרש"ש
ג/ח מראות הים עמ' קעח-קפא
ג/ח מראי מקומות (עמר) עמ' 43
ג/ח משא יד ח"א עמ' רנא-רנג
ג/ח משבצות זהב עזרא עמ' פג
ג/ח משך חכמה במדבר פ"ג פס' מה
ג/ח משכנות לאביר יעקב ח"א דף ב ע"א, י ע"ג, יא ע"א-ע"ד, כא ע"א, כב ע"ב וע"ד
ג/ח משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קנד {אין הלוי נפסל אלא בקול שיתקלקל קולו מרוב הזקנה ויראה לי שאין נפסל אלא לומר שירה אבל יהי' מן השוערים}
ג/ח משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קלז
ג/ח משנת חיים במדבר עמ' קצח, רטז, ריט, רכא
ג/ח משנת חיים חולין סי' כב עמ' פז, צ
ג/ח משנת חיים שמות עמ' ב
ג/ח משנת יעקב
ג/ח משפט המלחמה עמ' מ
ג/ח נחלת דבש (ברייזכר) עמ' רעו
ג/ח נתן פריו סוגיות ח"א עמ' לח
ג/ח ספרי דבי רב ח"א עמ' רפב, רפה
ג/ח עבודת המקדש (ולדינברג)
ג/ח עטרת חן ח"א עמ' קנו
ג/ח עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' קצא
ג/ח עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' כט
ג/ח פאת ים (וינשטוק) ערכין עמ' לו-לז
ג/ח פינות הבית דף סה ע"א, סו ע"ב
ג/ח פני מנחם - תורה ומועדים נישואין וש"ב עמ' קמד {אבל לדורות אין הלוי נפסל וכו' אלא בקול שיתקלקל קולו מרוב הזקנה}
ג/ח פני משה (שלז')
ג/ח פרשת השבוע (תשעב) ח"ה עמ' 293
ג/ח קרית מלך
ג/ח קרן הצבי מצוה קב אות א
ג/ח ראה חיים ח"א דף כה ע"ד (עמ' פו)
ג/ח רנת יצחק דברי הימים עמ' קח {לדורות נפסל רק בקול}
ג/ח רנת יצחק יחזקאל-תרי עשר עמ' קסט, חמש מגילות עמ' רי
ג/ח רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' ריז
ג/ח שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' סו
ג/ח שם טוב - השלמה
ג/ח שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' תה
ג/ח שפתי מלך
ג/ח תהלה לדוד (מן) קדשים סי' יב ס"ק א, ה, יד, טו
ג/ח תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רסה
ג/ח תורה אור (באנדי) עמ' רצט-ש
ג/ח תורת לויים דף כא
ג/ח תפארת צבי (שפילמן) ח"ג עמ' תו-תז
ג/ח תשובה מיראה
ג/ח תשובה מיראה (תשסו) עמ' יז
ג/ט אביר יוסף עמ' רעג
ג/ט אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"ה ה"ח הע' 39 {מעשי למלך}
ג/ט אור ליהודה (תשנט) עמ' לג, מח, קכח
ג/ט אור לישרים (שולמן) עמ' קמב {פייסות בעבודת הלויים}
ג/ט אמרי חן (בן סניור) ויקרא עמ' 90
ג/ט אמרי חן (לוונברג) ח"ה עמ' קנח
ג/ט אנצי"ת ע' ארון הע' 125, ע' בתי אבות הע' 6, 21, 26, 28 {כ"מ}, 40, 41
ג/ט באר בשדה עמ' תפט {הלויים מוזהרין על עבודת המזבח}
ג/ט בדי הארון (קלמ') עמ' כו
ג/ט בית אהרן (צוקרמן) עמ' רעב
ג/ט בית אהרן וישראל גל' לז עמ' קב, גל' סח עמ' לח
ג/ט בית המדרש
ג/ט בנתיב המצוות עמ' 210
ג/ט ברכת מרדכי במדבר עמ' רמח
ג/ט ברכת מרדכי ויקרא עמ' רנט
ג/ט ברכת מרדכי ויקרא-דברים מהדו"ת ומועדי ה' מהדו"ת עמ' צא
ג/ט דברות משה חולין עמ' קצא {כ"מ}
ג/ט דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' קצא
ג/ט דורש לציון (תקצד) דרוש יב
ג/ט דורש לציון (תשנה) עמ' קלט
ג/ט דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תנד
ג/ט ואתה תחזה ח"ג
ג/ט זכרון יהושע (ויסברוד) ח"א עמ' קפז
ג/ט חי' הגרי"ז דף לג ע"ב
ג/ט חי' הראי"ה
ג/ט חיל המקדש סי' ג אות א
ג/ט יד ישראל ח"ב
ג/ט ישועת משה עמ' רמו
ג/ט ככר לאדן (תקסא) דף רא ע"ב {כ"מ}
ג/ט ככר לאדן (תקסא) ליקוטים לערכין לב ע"א - דף רא ע"ב בדפי הספר {כ"מ בשם סמ"ג}
ג/ט כתר המלך
ג/ט לב אריה (הורביץ) עמ' קצא
ג/ט להורות נתן דברים עמ' רג
ג/ט מבוא למשנה תורה עמ' 88, 120
ג/ט מוריה גל' רג עמ' יח
ג/ט מחנה יוסף ח"ג עמ' לב
ג/ט מנחת חינוך ח"ג עמ' פז
ג/ט מעיני המים
ג/ט מקדש דוד קדשים סי' י ס"ק ה במנחת מרדכי
ג/ט מראה הנוגה [ידי אליהו דף סב ע"ב]
ג/ט מראי מקומות (עמר) עמ' 43
ג/ט משכנות לאביר יעקב ח"א דף לח ע"ב
ג/ט משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קנב {וכל הלוים מוזהרין על עבודת המזבח - אבל ליגע מותרין}, קנג {וכל הלוים מוזהרין על עבודת המזבח וכו'}
ג/ט משנת יעקב
ג/ט משנת יעקב נשים ח"א עמ' שיט-שכ
ג/ט נחלת דבש (ברייזכר) עמ' שטז
ג/ט נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"א סי' ט אות ו
ג/ט סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קטז-קיז
ג/ט עבודת היום יומא עמ' נז
ג/ט פאת ים (וינשטוק) ערכין עמ' לו
ג/ט פני אברהם (שפירא) עמ' רכו-רכז {מינוי ע"י ראש בית אב}
ג/ט פני משה (שלז')
ג/ט פניני רבנו הגרי"ז עמ' תמו
ג/ט פרפרת התורה עמ' תמח
ג/ט פרשת המלך
ג/ט צפיחית בדבש דף יג ע"א
ג/ט קרן פני משה ח"א עמ' מו
ג/ט ראשי בשמים (רבין) עמ' קצב {כ"מ}
ג/ט רמב"ם המאיר הל' עיוה"כ פ"ג ה"ב הע' 2
ג/ט רנת יצחק דברי הימים עמ' כז {ראשי אבות מחלקים}, מח {ליגע מותרים}, מט {ראשי אבות מחלקים}, קט {שמואל ודוד}, קי
ג/ט רנת יצחק משלי עמ' שז, שנז
ג/ט רנת יצחק שמואל עמ' שכה {ליגע מותרים}, שכו-שכז {ראשי אבות מחלקים}
ג/ט רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תריג-תריד, ח"ב עמ' שנד
ג/ט שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתכז {כ"מ}
ג/ט שיח ערב קדשים עמ' תלג
ג/ט שלמי יוסף סוכה עמ' תקה
ג/ט שמועת חיים יומא ח"א עמ' רכה, רל
ג/ט שמועת חיים ערכין ח"א עמ' שכז
ג/ט שמחה לאיש (שונשול) דף כט ע"א-ע"ב
ג/ט שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קעז-קעח, קפ
ג/ט שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' רלט
ג/ט שערי היכל יומא מערכה נז הערה 9 {עלייה על המזבח}
ג/ט שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 28, 40
ג/ט שפתי מלך
ג/ט תהלה לדוד (מן) קדשים סי' יד ס"ק ב, ו, ח
ג/ט תורת העולה עמ' רמח
ג/ט תורת ירוחם ח"ג דף כז ע"ג
ג/ט תורת לויים דף כב
ג/ט תחומין ח"ה עמ' 505
ג/ט תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' צ
ג/ט תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' צ {מעשי למלך}
ג/י אבי עזרי ח"ג
ג/י אגלי טל ח"ב סי' רב אות ו
ג/י אוצרות הרמב"ם
ג/י אור ליהודה (תשנט) עמ' כח {כהן ששמר במקום שלוי צריך לשמור}, כט, מח-נ
ג/י אלומות יוסף (תשנ) עמ' קלה
ג/י אסיפת מחקרים תורניים תשלז עמ' צב
ג/י באר בשדה עמ' תפד {הלויים מוזהרין שלא לעבוד עבודת כהנים}, תפט {כהנים מוזהרין שלא לעבוד עבודת הלויים}
ג/י בדבר מלך ח"א כאן, עמ' מט
ג/י בדי הארון (קלמ') עמ' כו-כז
ג/י בית אהרן (צוקרמן) עמ' רפד
ג/י בית המדרש
ג/י גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' ל
ג/י גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קצה
ג/י גביע הכסף ח"ד עמ' שמד
ג/י דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' קפח
ג/י דורש לציון (תקצד) דרוש יב
ג/י דורש לציון (תשנה) עמ' קלט
ג/י המאור הגדול (יעבץ) עמ' רלא-רלג
ג/י התורה והמדינה ח"ז עמ' רמד
ג/י זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר א עמ' תקלז
ג/י חי' הגרי"ז דף לג ע"ב
ג/י חמדת ישראל ח"א דף כד ע"ב {ישראל לא מוזהר}
ג/י חקל יצחק עה"ת עמ' תצו {כהן אסור לעבוד עבודת לוי}
ג/י חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף נח
ג/י חשבונות של מצוה עמ' רסג
ג/י יד ישראל ח"ב
ג/י ימין משה עמ' קמד
ג/י יקר הערך דף נא ע"א-ע"ב
ג/י כלילת יופי דף י
ג/י כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' שמד
ג/י לב אריה (הורביץ) עמ' קצא
ג/י לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 120, 246
ג/י מאור הקודש ערכין עמ' מו, מט
ג/י מאכסניא של התורה סי' סה
ג/י מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' קעח
ג/י מוריה גל' קעה עמ' קס
ג/י מחשבת הקודש ח"א דף נט ע"ב
ג/י מנחת חינוך ח"ג עמ' פז
ג/י מנחת כהן (יוסף חיים) דף יג ע"א
ג/י מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תקה {כ"מ}
ג/י מעיני המים
ג/י מקדש דוד קדשים סי' י ס"ק ה במנחת מרדכי
ג/י מראה הנוגה
ג/י מראי מקומות (עמר) עמ' 43
ג/י משבצות זהב עזרא עמ' נג, סד
ג/י משבצות זהב שמואל ב עמ' קמג
ג/י משכנות לאביר יעקב ח"א דף ז ע"ג {שמירה}, כ ע"ד, כא ע"א-ע"ב, כח ע"א, לח ע"א
ג/י משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קנג {וכל הלוים מוזהרין על עבודת המזבח וכו'}, קנד {שלא יסייע המשורר לשוער ולא השוער למשורר}
ג/י משנת חיים במדבר עמ' קפה
ג/י משנת יעקב
ג/י משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' קלו-קלז
ג/י ספרי דבי רב ח"ב עמ' קד
ג/י עמק הנצי"ב פ' קרח פסקא א עמ' פג
ג/י פותח יד
ג/י פינות הבית דף סו ע"ב
ג/י פני אברהם (שפירא) עמ' רכה {שוער ששמר}
ג/י פנקס יג עמ' קיט
ג/י פנקסי הראי"ה ח"א עמ' רפג
ג/י פרפרת התורה עמ' תמח
ג/י קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תקלט
ג/י קרית מלך
ג/י קרן פני משה ח"א עמ' מו
ג/י ראשי בשמים (רבין) עמ' קצב
ג/י רנת יצחק דברי הימים עמ' מט {שלא יסייע המשורר}, קמט {כהנים מוזהרים}
ג/י רנת יצחק מלכים עמ' פט {כהנים מוזהרים}
ג/י רנת יצחק משלי עמ' רצב
ג/י רנת יצחק שמואל עמ' נח, שכו {שלא יסייע המשורר}
ג/י רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקל, תריג
ג/י רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תג
ג/י שבות יהודה (תנ"ך) עמ' שלב-שלג
ג/י שיחות ר' צבי יהודה במדבר עמ' 17
ג/י שלטי הגבורים עמ' ע
ג/י שם טוב - השלמה
ג/י שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' קצט
ג/י שמחת עולם (לגו)
ג/י שעורי יומא דף כה ע"א ד"ה והנה יש, ד"ה משנה שם
ג/י שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קעז, קפ
ג/י שערי המקדש סי' מה אות ב
ג/י תבונה (קרש')
ג/י תהלה לדוד (מן) קדשים סי' יד ס"ק ג
ג/י תולדות ההלכה ח"ב עמ' 174
ג/י תורה תמימה במדבר פ' יח אות ג
ג/י תורת לויים דף כג
ג/י תפארת צבי (שפילמן) ח"ג עמ' ס
ג/יא אביר יוסף עמ' רעג
ג/יא אבן האזל (גם בהשמטות דף פז ע"ב)
ג/יא אבני קודש (סוגיות) ח"ב עמ' רמד {צ"פ}
ג/יא אור החיים במדבר פי"ח פסוק ג
ג/יא אור הישר [מעין החכמה דף צא ע"א, אור הישר ערכין יא ע"ב]
ג/יא אור ליהודה (תשנט) עמ' לג {עובר בלאו}, מח
ג/יא אור שמח
ג/יא אידנו עמ' 8 {או"ש}
ג/יא אלומות יוסף (תשנ) עמ' קלה
ג/יא אמונת עתיך גל' 104 עמ' 23
ג/יא אמרי חן (לוונברג) ח"ה עמ' קנח
ג/יא ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קנא
ג/יא אתוון דאורייתא כלל יט (דף לג ע"ג)
ג/יא באר בשדה עמ' תפט {סייע לוי במלאכה שאינה מלאכתו}
ג/יא בדבר מלך ח"א
ג/יא בדבר מלך ח"א עמ' מט
ג/יא בדבר מלך חי"א עמ' צג
ג/יא בין השורות עמ' קצא
ג/יא בית אהרן וישראל גל' סח עמ' לח {אהא"ז}
ג/יא בני שמואל דף ק ע"ד
ג/יא בנתיב המצוות עמ' 210
ג/יא ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' צג
ג/יא גור אריה במדבר פ' א הע' 64
ג/יא דברות משה חולין עמ' קפט {כ"מ}
ג/יא דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' קפח
ג/יא דרשות מהר"ם חביב עמ' שעד {ראב"ד}
ג/יא הדרת מלך (זילברברג) דף לב ע"ב-ע"ג {כהן שעבד עבודת לוי}
ג/יא הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' עג
ג/יא וידבר דוד (שטיינוורצל) עמ' קפח-קצב
ג/יא חדושים ובאורים (גרי') ערכין יא ע"ב
ג/יא חזון לימים ח"א עמ' סב
ג/יא חזיונות יוסף דף סח ע"א
ג/יא חי' הראי"ה
ג/יא חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ערכין יא ע"ב]
ג/יא חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קכד
ג/יא חלקת יואב החדש קונטרס הערות סי' יח
ג/יא חמדת ימים עמ' צד
ג/יא חקל יצחק עה"ת עמ' תצח {לוי שסייע}
ג/יא חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' ריד-רטו
ג/יא חשבונות של מצוה עמ' רעו
ג/יא יד ישראל ח"א וח"ב
ג/יא ידי משה (בוצק') הל' כה"מ סי' יג
ג/יא ככר לאדן (תשנ) עמ' קלט {כ"מ}
ג/יא לב אריה (הורביץ) עמ' קצ
ג/יא להורות נתן במדבר עמ' יח
ג/יא מאור הקודש ערכין עמ' מט, נא
ג/יא מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' קעו
ג/יא מלחמות יהודה דף קכה ע"ב
ג/יא מנחת חינוך ח"ג עמ' פז
ג/יא מנחת מאיר דף מח ע"ב
ג/יא מעין החכמה עמ' רכז-רכח
ג/יא מראי מקומות (עמר) עמ' 44
ג/יא משכנות לאביר יעקב ח"א דף כא ע"ב, לח ע"ג-ע"ד
ג/יא משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קנג {וכל הלוים מוזהרין על עבודת המזבח וכו'}
ג/יא משנת יעקב
ג/יא נועם חכ"ה עמ' קכז
ג/יא נחלי אפרסמון
ג/יא נר מצוה (ואלק) שרשים דף יד ע"א, מצוות דף פח ע"ב וע"ד
ג/יא ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קד-קו
ג/יא ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תעא
ג/יא סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קטז
ג/יא ספרי דבי רב ח"ב עמ' קה, קנג
ג/יא עבודת לוי (רוד') דף י ע"א
ג/יא עמק הנצי"ב פ' קרח פסקא א עמ' פג
ג/יא ענפי ארז (זי') דף פה ע"א וע"ג, צ ע"ב, קלה ע"ב, קנו ע"ב
ג/יא עצי חיים על התורה עמ' שנג
ג/יא פאת ים (וינשטוק) ערכין עמ' לה
ג/יא פותח יד
ג/יא פרשת השבוע (תשעב) ח"ג עמ' 85
ג/יא צפנת פענח במדבר עמ' רז
ג/יא קדשי יהושע עמ' תרנח
ג/יא קרן הצבי מצוה עא אות ח
ג/יא קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' נ
ג/יא קרן פני משה ח"א עמ' מו
ג/יא ראשי בשמים (רבין) עמ' קצב
ג/יא רנת יצחק משלי עמ' שיב
ג/יא רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' רכג
ג/יא רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תג
ג/יא רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רעג, רצג
ג/יא שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' ח עמ' סז
ג/יא שבות יהודה (תנ"ך) עמ' שלב
ג/יא שמועת חיים ערכין ח"א עמ' שכח
ג/יא שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קעז, קפ
ג/יא שערי זיו ח"ג דף יב ע"ב
ג/יא שעת הכושר דף נה ע"ג
ג/יא תהלה לדוד (מן) קדשים סי' יד ס"ק ב, יד {רדב"ז}
ג/יא תולדות ההלכה ח"ב עמ' 174
ג/יא תורה אור (באנדי) עמ' רצט
ג/יא תורה תמימה במדבר פ' יח אות ג
ג/יא תורת לויים דף כד
ג/יא תפארת צבי (שפילמן) ח"ג עמ' ס
ג/יא תשובות יהודה דף ד ע"ד {מסייע}


ד/435 הלכות כלי המקדש פרק ד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ד/רה"פ דרך חכמה
ד/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ד/רה"פ הר המוריה (שץ)
ד/רה"פ הרמב"ם המדויק
ד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ד/רה"פ יריעות שלמה (פיינסילבר)
ד/רה"פ מעשה רקח
ד/רה"פ מעשי למלך
ד/רה"פ מקדש הקודש (תשנד)
ד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ד/רה"פ משנת ראשונים (בארי)
ד/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' כב-כג
ד/רה"פ פי' ר"י קאפח
ד/רה"פ רמב"ם הערוך
ד/רה"פ רמב"ם לעם
ד/רה"פ שם טוב
ד/רה"פ שמחת עולם (לגו)
ד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ד/א אור הישר
ד/א אור ליהודה (תשנט) עמ' לג
ד/א אור עולם (שניאורסון) עמ' 305
ד/א אור תורה (בלומ') דף מב ע"א, מח ע"א-ע"ד
ד/א אורח ישראל סי' כח אות י
ד/א אורח מישור (פלם) ח"א עמ' רמח
ד/א אוריתא טז עמ' צו
ד/א אמונת יהושע עמ' קנ
ד/א אמונת עתיך גל' 124 עמ' 39
ד/א אנצי"ת ע' ארון הע' 145, 147
ד/א אשר למלך
ד/א בגדי כהונה (שחור) עמ' שצ, שצב, שצה, שצז-שצח, ת-תא
ד/א בית אהרן וישראל גל' ל עמ' סה
ד/א בנין אריאל יאיר עמ' 89 {להכינם}
ד/א ברור הלכה גיטין נט ע"ב ציון ו פסקה א
ד/א ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' נו עמ' קנא
ד/א ברכת מרדכי במדבר עמ' רמט
ד/א ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' מה
ד/א גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' מו
ד/א דבר יהושע (שו"ת) ח"ג אהע"ז סי' ז
ד/א דרושי ר"מ מאימראן ח"ב עמ' צג
ד/א הדר איתמר עמ' פא {להכין את הכהנים לקרבן}
ד/א הדרת מלך (זילברברג) דף כו ע"ב {וקדשתו}
ד/א הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' יב
ד/א הרמב"ם והזוהר
ד/א ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' מ
ד/א חפץ חיים עשין ס"ק ט
ד/א טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' נד
ד/א ידי משה (בוצק') הל' כה"מ סי' יד
ד/א יסודי ישורון ח"ב עמ' רכב-רכג, רכה
ד/א כבוד חכמים - עטרת פז עמ' תצ
ד/א כלילת יופי דף כ
ד/א לחם חקי עמ' קנז
ד/א לקוטי שיחות חי"ד עמ' 127, 131
ד/א לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 118
ד/א מאור החיים עמ' עו
ד/א מאור הקודש זבחים עמ' ק
ד/א מבוא למשנה תורה עמ' 120
ד/א מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' שנה
ד/א מחקרי ארץ ח"א או"ח סי' לז
ד/א מחשבת הקודש ח"א דף לט ע"ב
ד/א מילי דמרדכי
ד/א מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' שעו, ח"ב עמ' רצד
ד/א מנחת בנימין סי' ט-יא
ד/א מנחת חינוך ח"ב עמ' של-שלא
ד/א מעין חיים ח"ב עמ' עט
ד/א מצות ראיה עמ' קיא
ד/א מציאות קטן סי' קיט
ד/א מקראי קדש (גרודזינסקי) עמ' צב {כבוד לכהן מצד שראוי לעבודה}
ד/א מראה הנוגה [כנה"ג לשונות הרמב"ם דף קל ע"א, שנות חיים פ' אמור דף קלז ע"ב]
ד/א מראי מקומות (עמר) עמ' 45
ד/א משכנות אפרים שבת סי' לב
ד/א משנה הלכות ח"ג סי' יט {וקדשתו - מדאורייתא}
ד/א משנת חיים בכורות עמ' הקדמה אות ב
ד/א משנת חיים במדבר עמ' רלא
ד/א משנת חיים בראשית עמ' קעט
ד/א משנת חיים דברים עמ' שצג
ד/א משנת יעקב
ד/א משפטי עזיאל ח"ב עמ' קמב, ח"ג עמ' מה
ד/א נר דוד ח"ב עמ' רעד
ד/א נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' י
ד/א ס' השבי"ט עמ' צב
ד/א עולת כהן ח"ב סי' ט ס"ק יא
ד/א פני המלך (מזוז) דף קכט ע"ב
ד/א פני המלך (שטרן)
ד/א פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 170
ד/א קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' שמט
ד/א קול אריה (שוורץ, תשעא) אהע"ז עמ' לד
ד/א קרית מלך
ד/א קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' נח
ד/א קרן פני משה ח"א עמ' קלג
ד/א רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קכד
ד/א רנת יצחק תפלה לימי המועדים עמ' סז {ויבדל אהרן}
ד/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קמ
ד/א רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רצג
ד/א שלטי הגבורים עמ' קסא
ד/א שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' שעד
ד/א שלמי שמחה ח"ה עמ' צא
ד/א שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' שעג
ד/א שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קפא
ד/א שעורים בהגדות חז"ל מגילה עמ' רסב
ד/א שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' סג
ד/א שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' עב
ד/א שערי זבולון יו"ד סי' נה ס"ק א
ד/א שערי תורה (לעוו) ח"ג דף טז ע"א
ד/א שפתי מלך
ד/א תבואת יקב (פרידמן) עמ' ט {וקדשתו - בבעל מום}
ד/א תהלה לדוד (מן) או"ח סי' ה
ד/א תהלה לדוד (מן) קדשים סי' יג ס"ק א-ג
ד/א תורת מנחם חל"ח עמ' 329
ד/א תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' רעב
ד/א תניא רבתי ח"ב עמ' קכה
ד/א תפארת ישראל סי' שכט
ד/ב אור ליהודה (תשנט) עמ' שסג
ד/ב אורח מישור (פלם) ח"א עמ' רמח
ד/ב אמונת עתיך גל' 124 עמ' 38-39
ד/ב אשישות חיים
ד/ב אשר למלך
ד/ב בית אהרן וישראל גל' ל עמ' סה, גל' עו עמ' יט
ד/ב בית שערים או"ח סי' מז, יו"ד סי' שלד
ד/ב ברור הלכה גיטין נט ע"ב ציון ו
ד/ב דקה מן הדקה דף ג ע"ג
ד/ב הדר איתמר עמ' פא
ד/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תיד
ד/ב חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' רנ
ד/ב חתן סופר או"ח ח"ב עמ' קיז
ד/ב טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' נד
ד/ב להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' יב
ד/ב מבוא למשנה תורה עמ' 216
ד/ב מגן גבורים (או"ח) סי' רא ס"ק ב
ד/ב מחקרי ארץ ח"א או"ח סי' לז
ד/ב מנחת בנימין סי' יא
ד/ב מעין חיים ח"ב עמ' עט
ד/ב מראי מקומות (עמר) עמ' 48
ד/ב משנת חיים במדבר עמ' יט
ד/ב משנת חיים דברים עמ' שצד
ד/ב משנת יעקב
ד/ב משפטי עזיאל ח"ב עמ' קמב, ח"ג עמ' מה
ד/ב נודע ביהודה קמא או"ח סי' לח
ד/ב נר דוד ח"ב עמ' רעד
ד/ב נתן פריו מגילה עמ' שעז
ד/ב עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 80, 197
ד/ב עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 212
ד/ב פסקי מהרי"ץ - בארות חיים הערה תרלד
ד/ב פרחי כהונה (קצבורג) - כתר כהונה עמ' לא {כל אדם מישראל}
ד/ב צמח מנחם דף כד ע"ד {מצוה לכבדם}
ד/ב צפנת פענח
ד/ב קדשי יהושע עמ' תרפז
ד/ב קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' פח
ד/ב קול אריה (שוורץ, תשעא) אהע"ז עמ' לד
ד/ב קרן פני משה ח"א עמ' קלג
ד/ב רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרצד
ד/ב רץ כצבי (תשסג) ח"ב עמ' קנא
ד/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קמ
ד/ב שולי הגליון עמ' קלא
ד/ב שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' סא
ד/ב שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' שעז
ד/ב שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' רנ {השמיט בעל כרחו}
ד/ב שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' קד
ד/ב שפתי מלך
ד/ב תהלה לדוד (מן) קדשים סי' יג ס"ק א-ג
ד/ב תורת רפאל או"ח ח"א דף יז ע"א-ע"ב
ד/ב תכלת מרדכי (קלצקי, תרפח) דף מג ע"א {מחילת כהן על "וקדשתו"}
ד/ב תניא רבתי ח"ב עמ' קכה
ד/ג אבני חן יומא עמ' מ {הבדל בין חלוקת משמרות לחלוקת בתי אב}
ד/ג אור התורה (צמח צדק) נ"ך ח"ב עמ' א'פב {משמרות}
ד/ג באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' צה {משמרות - הל"מ, בתי אבות - לפי החלטת ראש המשמר}
ד/ג בין השורות עמ' קצ
ד/ג ברור הלכה סוכה נה ע"ב ציון ג {חלוקת המשמרות - מצוה או תקנה}
ד/ג ברכת מרדכי ויקרא עמ' רנט {כל לוי עבד יום או יומיים בשנה}
ד/ג הבית השני בתפארתו עמ' קעד {הסבר ענין המשמרות}
ד/ג הדרת מלך (זילברברג) דף לח ע"ב {יש מצוה לחלק למשמרות כדי שיהיה ניכר שברגלים כולם שווים}, לח ע"ג-ע"ד {האם כל המשמרות שוות בעבודות קרבן פסח}
ד/ג הר המלך ח"ה עמ' שפט
ד/ג חי' הריצ"ד {השמיט חלוקת המשמרות בבית שני}
ד/ג חנוכת הבית עמ' סח {הבדל בין חלוקת משמרות לחלוקת בתי אב}
ד/ג חקרי לב (המאור) חו"מ ח"א עמ' קכה
ד/ג טל חיים (טל) ח"ג עמ' שכא
ד/ג ידי אליהו דף סב ע"ד {מדוע פסק שמשה תיקן שמונה משמרות, טעם חלוקת המשמרות}
ד/ג יריעות שלמה (פיינסילבר) {האם אפשר לפחות או להוסיף על ב"ד, האם החלוקה למשמרות היא מהתורה, היא חובה על ב"ד של כהנים ולא על כל כהן}
ד/ג מבוא למשנה תורה עמ' 120 {שילוב ההסתכלות ההיסטורית}
ד/ג מנחת חינוך ח"ג עמ' רפז {מנין המשמרות אינו מהתורה}
ד/ג מעין החכמה עמ' רצב (דף קיח ע"ב במהד' רדלהיים) {ראיה שאין מצוה לחלק את המשמרות}
ד/ג מעשי למלך {חזר בו ממש"כ בס' המצוות שחלוקה למשמרות היא ממניין המצוות}
ד/ג מראי מקומות (עמר) עמ' 51
ד/ג משבצות זהב עזרא עמ' קלג
ד/ג משנת חיים ויקרא עמ' תסד {משה חילק משמרות, כה"ג נחשב אחד מאנשי המשמר של אותו שבוע}
ד/ג משנת חיים יומא עמ' קמח
ד/ג משנת יעקב כאן {זכות כהני המשמר בגזל הגר, גזל הגר בזה"ז}, ולעיל פ"ג ה"ט {הקדים שמואל לפני דוד}
ד/ג נפלאות מתורתך (תשסה) ע' משמר {רמז בסופי תיבות לחלוקת המשמרות}
ד/ג סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' מו {שמואל לפני דוד}
ד/ג פני משה (שלז')
ד/ג קרית מלך {מקור לחילופין בשבת}
ד/ג ראשי בשמים (רבין) עמ' ה {כפיית כהן לעבוד במשמרו}
ד/ג רנת יצחק דברי הימים עמ' קט {האם משה רבינו חילק את הלויים למשמרות}
ד/ג רנת יצחק משלי עמ' שנז {אדם שהוא ראש של שני משמרות}
ד/ג רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רצג {החלוקה למשמרות היא חלק ממצוות "וקדשתו" להכין את הכהנים לעבודה}
ד/ג שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' שע, שעו
ד/ג שמועת חיים יומא ח"א עמ' קפו {משה חילק משמרות, כה"ג נחשב אחד מאנשי המשמר של אותו שבוע}, קפז {חובת אנשי המשמר להיות כל השבוע בירושלים, חובת כה"ג לעבוד בשבוע של משמרתו המקורית}, קצה {חובת אנשי המשמר להיות כל השבוע בירושלים}
ד/ג שמחת עולם (לגו) {ראיה מיומא ב ע"ב שחלוקת משמרות היא מהתורה}
ד/ג שמן המשחה (קושטא) דף ט ע"ב {השמיט שיימלך בב"ד}
ד/ג שעורי יומא דף ו ע"ב ד"ה הרי דדין
ד/ג שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' שמא {לאיזה משמר שייך השבת}
ד/ג שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 28, 32
ד/ג תהלה לדוד (מן) קדשים סי' יד ס"ק א, יב, יד
ד/ד בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף כט ע"א
ד/ד בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' רנח
ד/ד בדבר מלך חי"ב עמ' שעו
ד/ד בדי הארון (קלמ') עמ' לג
ד/ד בין השורות עמ' קצ
ד/ד בית אהרן וישראל גל' עו עמ' יז-כ
ד/ד ברור הלכה סוכה נה ע"ב ציון ג, ד
ד/ד ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' רח
ד/ד בתי כנסיות דף מז ע"ב
ד/ד דקה מן הדקה דף מ ע"ב
ד/ד הדר איתמר עמ' נט
ד/ד הר המלך ח"ו עמ' שיא-שיד
ד/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקנד
ד/ד ויטע אשל עמ' תקכד {עובד וחולק עמהם}
ד/ד זבחי צדק (דיסקין) סוכה עמ' שעו-שעז
ד/ד זבחי תרועה סי' ו אות ג
ד/ד חזון יחזקאל סנהדרין פ"ז ה"א
ד/ד חי' הראי"ה
ד/ד חיל המלך נדרים - מכתבי תורה עמ' תא
ד/ד חיל המקדש סי' ג אות ב
ד/ד חכמת גרשון עמ' רמח {ראב"ד}
ד/ד חמדת ישראל ח"א דף ב ע"ג
ד/ד חקרי זמנים ח"ג עמ' שעז
ד/ד חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף רמט
ד/ד יד איתן
ד/ד יד ישראל ח"ב
ד/ד ליבא בעי דף קכז {מל"מ}
ד/ד מגן גבורים (או"ח) סי' רכה ס"ק ג
ד/ד מחנה יוסף (תשעב) סי' מו אות א
ד/ד מנחת חינוך ח"א עמ' שע
ד/ד מראי מקומות (עמר) עמ' 54
ד/ד משבצות זהב עזרא עמ' קלג
ד/ד משנת חיים במדבר עמ' פה
ד/ד משנת חיים דברים עמ' שצד, שצח
ד/ד משנת חיים ויקרא עמ' שעז, תסא
ד/ד משנת חיים יומא עמ' קמו
ד/ד משנת חיים מנחות עמ' רצז, תק
ד/ד נר מצוה (ואלק) מצוות דף יב ע"ד {ברגלים המשמרות שוות}, מה ע"ב
ד/ד סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' מו
ד/ד סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ג עמ' קלח
ד/ד סהמ"צ לרס"ג ח"א דף שעח ע"ג
ד/ד ספרי דבי רב ח"ב עמ' קב
ד/ד עבודת המקדש (ולדינברג)
ד/ד פניני רבנו יחזקאל עמ' מט
ד/ד רנת יצחק שמואל עמ' נא
ד/ד שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' רמה
ד/ד שערי המקדש סי' מג אות ח
ד/ד שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 37
ד/ד שפתי מלך
ד/ד תהלה לדוד (מן) קדשים סי' יד ס"ק א, יב, יד
ד/ד תורת המנחה (רוקח) עמ' קכח
ד/ה אבן ישראל (פישר) כאן, וח"ה עמ' רו
ד/ה אדמת קדש ח"ב דף קיט ע"ד
ד/ה אמרי יושר סוכה דף נו ע"א {מל"מ}
ד/ה באר מים חיים (טשרנוביץ) במדבר פרק ה פסוק ט
ד/ה באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"ד עמ' קיט
ד/ה בדבר מלך ח"ח עמ' כה
ד/ה בדבר מלך חי"ב עמ' קכט
ד/ה בית אהרן וישראל גל' עו עמ' כ
ד/ה בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תסט
ד/ה בית שערים או"ח סי' רע {מל"מ}
ד/ה ברור הלכה סוכה נה ע"ב ציון ג, ד, ה
ד/ה ברכת הזמן עמ' תכד
ד/ה ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' לב אות א
ד/ה ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' רח
ד/ה דברות משה יבמות עמ' תקלו, ב"ק ח"ב סי' פא ענף א-ב
ד/ה דקה מן הדקה דף כט ע"ג
ד/ה הדר איתמר עמ' נט
ד/ה הדרת מלך (זילברברג) דף לח ע"ג {מל"מ - השמיט עומר}
ד/ה היכלי שן ח"ב סי' יז
ד/ה המאיר לארץ [נוב"י קמא או"ח סי' עט] {מל"מ}
ד/ה הרועים בשושנים [שני שדיך על סוכה]
ד/ה ואתה תחזה ח"ג
ד/ה זבחי צדק (דיסקין) סוכה עמ' שעה {מל"מ}
ד/ה חדושים ובאורים (גרי') זבחים סי' יא ס"ק ט
ד/ה חי' הראי"ה
ד/ה חי' ר"י נחמיה סי' כח אות ה-ו
ד/ה חיים ומלך
ד/ה חיל המלך נדרים - מכתבי תורה עמ' שצח, תא {זכות המשמרות}
ד/ה חיל המקדש סי' ט אות ג
ד/ה חמדת ישראל ח"א דף ב ע"ד
ד/ה חנוכת הבית עמ' סח
ד/ה יד ישראל ח"ב
ד/ה מגן גבורים (או"ח) סי' רכה ס"ק ג
ד/ה מילי דמרדכי
ד/ה מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' שעו
ד/ה מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' קיט
ד/ה מנחת בצלאל (תשלז) עמ' צג
ד/ה מנחת חינוך ח"א עמ' שע, ח"ג עמ' רפח
ד/ה מראי מקומות (עמר) עמ' 56
ד/ה משנת חיים במדבר עמ' פה
ד/ה משנת חיים דברים עמ' שצח
ד/ה משנת חיים ויקרא עמ' תסא
ד/ה משנת חיים זבחים עמ' רמה
ד/ה משנת חיים יומא עמ' קמו
ד/ה משנת חיים מנחות עמ' רצז, תק
ד/ה משנת יעקב
ד/ה נודע ביהודה השלם או"ח עמ' פט {מל"מ}
ד/ה נחלי אפרסמון
ד/ה נחלת יהושע דף יד
ד/ה סוכת דוד (מן) סוכה סי' מ ס"ק י {מל"מ}
ד/ה סתרי ומגיני (תשכג) עמ' פב
ד/ה עבודת המקדש (ולדינברג)
ד/ה עליות משה (תשנב) ח"א עמ' מו
ד/ה עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תקלט
ד/ה פניני רבנו יחזקאל עמ' מט
ד/ה צבי תפארת סי' סג {מל"מ}
ד/ה קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שלה
ד/ה קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' כז {מל"מ}
ד/ה רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רעה
ד/ה שאלת הכהנים תורה דף קט
ד/ה שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' תסה-תסו
ד/ה שו"ת אור שמח (מהד' תשנח) עמ' קסז {מל"מ}
ד/ה שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' שמט {מל"מ}
ד/ה שלמי יוסף מנחות עמ' שלד
ד/ה שעורי יומא דף כו ע"ב ד"ה ודבריהם מבוארים
ד/ה שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' שמא
ד/ה שערי זיו ח"א דף עא ע"ג {מל"מ}
ד/ה שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 37, 39
ד/ה שפתי מלך
ד/ה תהלה לדוד (מן) או"ח סי' כז
ד/ה תהלה לדוד (מן) קדשים סי' יד יח, כ
ד/ה תורת המנחה (רוקח) עמ' קכח
ד/ה תכלת מרדכי (קלצקי) דף ס ע"א, סא ע"ג, סג ע"ד
ד/ה תנובת ציון דף קנד ע"ד
ד/ו אהלי יצחק
ד/ו בית אהרן וישראל גל' עו עמ' יט-כ
ד/ו ברור הלכה סוכה נה ע"ב ציון ד, ואחרי ציון ה
ד/ו ברכת הזמן עמ' תכד
ד/ו ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' פו
ד/ו ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' רח
ד/ו גור אריה דברים פ' יח הע' 31
ד/ו הדרת מלך (זילברברג) דף לח ע"ג {הוכיח שאינו מדבר בלויים}
ד/ו ואתה תחזה ח"ג
ד/ו חיבת הקודש עמ' קנ {מל"מ}
ד/ו חמדת ישראל ח"א דף ב ע"ד
ד/ו יד מרדכי (אלימלך) סוכה עמ' רטז
ד/ו ירחי כלה סוכה ח"א עמ' שנה
ד/ו מגן גבורים (או"ח) סי' רכה ס"ק ג
ד/ו מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' קפד
ד/ו מוריה גל' קצא עמ' כה-כו
ד/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' תעה, ח"ג עמ' רפז
ד/ו מראי מקומות (עמר) עמ' 57
ד/ו משנת חיים דברים עמ' שצח
ד/ו משנת חיים ויקרא עמ' תסא
ד/ו משנת חיים יומא עמ' קמו
ד/ו משנת חיים מנחות עמ' רצז
ד/ו משרת משה (עטייה)
ד/ו נר מצוה (ואלק) מצוות דף יב ע"ד
ד/ו קרית מלך
ד/ו רלב"ג דברים פי"ח פסוק ו עמ' קנג
ד/ו רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רצג
ד/ו שם טוב - השלמה
ד/ו שמועות רמ"ש (סו"ס מקורי הרמב"ם לרש"ש)
ד/ו שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 39
ד/ו שפתי מלך
ד/ו תהלה לדוד (מן) קדשים סי' יד ס"ק יט
ד/ו תורת המנחה (רוקח) עמ' קכח
ד/ו תורת לויים דף כב
ד/ו תכלת מרדכי (קלצקי) דף סג ע"ד {מל"מ}
ד/ז אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ד/ז אבני חן יומא עמ' מ
ד/ז אגרא לישרים סי' א
ד/ז אור ליהודה (תשנט) עמ' קכג-קכד, קלג, קלה
ד/ז אור לישרים (שולמן) עמ' קמב {נותן קרבנותיו למי שירצה}
ד/ז אישים ושיטות (תשסז) עמ' קז
ד/ז אמונת יהושע עמ' שיד, שיח
ד/ז אשישות חיים
ד/ז אשל אברהם (שפירא) עמ' קמא-קמג
ד/ז באר מים חיים (טשרנוביץ) במדבר פרק ה פסוק י
ד/ז באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"ד עמ' קיט
ד/ז בארות נתן עמ' סד
ד/ז בדבר מלך ח"א
ד/ז בדבר מלך ח"א עמ' סט
ד/ז ביצחק יקרא (תשע) סי' פט סעיף ב ד"ה ונראה
ד/ז ברור הלכה ב"ק קט ע"ב ציון ו
ד/ז ברכת הזמן עמ' תכד
ד/ז גבורת יצחק ביכורים עמ' רכא
ד/ז גט מקושר (אלגזי) דף כב ע"ג
ד/ז גליונות אבני נזר [עי' פענח רזא פ' צו]
ד/ז דברות משה ב"ק ח"ב סי' פא ענף א-ב
ד/ז דברי אברהם (שדמי) ח"א עמ' קלח
ד/ז הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' צג
ד/ז היכל מלך
ד/ז הרועים בשושנים
ד/ז ואתה תחזה ח"ג
ד/ז ויטע אשל תמורה ח"א עמ' רנב-רנג
ד/ז זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר א עמ' תקל
ד/ז זכר שלמה (זינגרביץ) עמ' צו-צז
ד/ז זכרון שמואל עמ' תטו
ד/ז חד וחלק ח"ב דף לט ע"א
ד/ז חדושים ובאורים (גרי') זבחים סי' יב ס"ק ב
ד/ז חזון יחזקאל סנהדרין פ"ז ה"א
ד/ז חזיונות יוסף דף סח ע"ג
ד/ז חי' הראי"ה עמ' כב
ד/ז חי' הריצ"ד
ד/ז חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' פו
ד/ז חיים ומלך
ד/ז חיל המלך נדרים - מכתבי תורה עמ' שצח-תב, תז-תח {לכל כהן שירצה}
ד/ז חנוכת הבית עמ' סט, עו
ד/ז חפץ יהונתן ויקרא פ"ז פסוק ח
ד/ז חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף סא ע"ב
ד/ז יברך ישראל זבחים עמ' שמח
ד/ז יד ישראל ח"ב
ד/ז ידי משה (בוצק') הל' כה"מ סי' טו
ד/ז יקח מצוות עמ' קפב
ד/ז ירחי כלה סוכה ח"א עמ' שנה
ד/ז כבוד מלכים (מרגליות)
ד/ז כבודה של תורה ח"ג עמ' קצד
ד/ז לב חיים (פלג'י) ח"א דף עב
ד/ז מגן גבורים (או"ח) סי' רכה ס"ק ג
ד/ז מהרי"ט אלגזי פ"ח אות פא או"ק ד
ד/ז מטה אפרים ח"ב
ד/ז מנוחת אליהו ח"א
ד/ז מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' קכט
ד/ז מנחת חינוך ח"א עמ' עא, שנד-שנה, ח"ב עמ' מו, סו, שסב, ח"ג עמ' רפח
ד/ז מראי מקומות (עמר) עמ' 58
ד/ז מרגניתא דר"מ
ד/ז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תקכה
ד/ז משנת חיים דברים עמ' שצט
ד/ז משנת חיים ויקרא עמ' קכו, קפא
ד/ז משנת חיים מנחות עמ' קס, רסה
ד/ז משנת יהודה הל' שבת עמ' ריג {הרי מצוה בו יותר מבשלוחו}
ד/ז משנת יהודה ח"א פ"ל ה"ו
ד/ז משנת רבנו יוסף עמ' 236
ד/ז משפט הצבא בישראל עמ' כה
ד/ז משפט כהן עמ' רכט ע"א
ד/ז נזר הקדש (רזין) מנחות דף קנח ע"א
ד/ז נתיב מאיר
ד/ז ספרי דבי רב ח"א עמ' מו, ח"ב עמ' קב
ד/ז עבודת המקדש (ולדינברג)
ד/ז עין חיים ח"א עמ' כד {כהן שהקריב - העור שלו}
ד/ז עלי עשור (זס') עמ' כה-כו, כח
ד/ז עמק הנצי"ב פ' נשא פסקא ו עמ' לב
ד/ז ענפי ארז (זי') דף נה ע"ד {ראב"ד}, רה ע"ב
ד/ז פרי עץ חיים (קרויס) עמ' קצב
ד/ז צפנת פענח
ד/ז קדשי יהושע עמ' אלף קכב, אלף רעח
ד/ז רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' כ
ד/ז שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' רנג
ד/ז שם יוסף (מועטי)
ד/ז שמחת יו"ט (אלגזי) דף רכו ע"ד
ד/ז שעורי יומא דף כו ע"ב ד"ה שם במשנה אבל
ד/ז שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' רלט
ד/ז שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 39
ד/ז שפת אמת על התלמוד ח"ג דף נח ע"ב
ד/ז שפתי מלך
ד/ז תהלה לדוד (מן) קדשים סי' יד ס"ק א
ד/ז תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' צג {מעשי למלך}
ד/ז תורת המצוה דף כ ע"ב
ד/ז תפארת ציון (קואינקה) עמ' נח, קיט
ד/ח אור הישר [שאלת שלום סי' כד, אור הישר ב"ק קי ע"א]
ד/ח אור ליהודה (תשנט) עמ' קכד, קכו, קלב-קלד
ד/ח אשישות חיים
ד/ח בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 28 {מרצה רק בעודו על מצחו}
ד/ח בנין הלכה עמ' קצו {חולה}
ד/ח ברור הלכה ב"ק קט ע"ב ציון ו
ד/ח ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שעב
ד/ח דברות משה ב"ק ח"ב סי' פא ענף א-ב
ד/ח דברי חיים ח"ב יו"ד סי' ג
ד/ח דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שכב
ד/ח דברי חיים פ' ויצא ד"ה הרמב"ם
ד/ח דעת קדושים דף פא
ד/ח הפלאות נדרים (תשעג) עמ' תטז
ד/ח הר המלך ח"ה עמ' סה
ד/ח ואתה תחזה ח"ג
ד/ח ויקח אברהם דף יט ע"א {זקן או חולה}
ד/ח זכר שלמה (זינגרביץ) עמ' צז
ד/ח זכרון שמואל עמ' תיד
ד/ח חדושים ובאורים (גרי') זבחים סי' יב ס"ק ב
ד/ח חזו"א על הרמב"ם
ד/ח חזון יחזקאל מנחות פי"ג ה"ג
ד/ח חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' קיב
ד/ח חיים ומלך
ד/ח חכמת התורה ואתחנן עמ' לח
ד/ח חסדי דוד ח"ו שצח
ד/ח יד ישראל ח"ב
ד/ח ידי משה (בוצק') הל' כה"מ סי' טו
ד/ח יוסף את אחיו עמ' קלה-קלו
ד/ח כבודה של תורה ח"ג עמ' קצד
ד/ח לב חיים (פלג'י) ח"א דף קיט ע"ב
ד/ח לב מבין
ד/ח מטה אפרים ח"ב
ד/ח מנחת חינוך ח"ג עמ' רפח
ד/ח מעיני המים
ד/ח מקדש דוד קדשים סי' לו ס"ק ג במנחת מרדכי
ד/ח מקורות לפסקי הרמב"ם
ד/ח מראי מקומות (עמר) עמ' 60
ד/ח מרגניתא דר"מ
ד/ח משה ידבר (תשעו) עמ' שפד
ד/ח נדרי זריזין ח"ג, שו"ת והוספות על חי' הש"ס עמ' קא
ד/ח ס' השבי"ט עמ' יט {כ"מ}
ד/ח ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' רעט
ד/ח קדשי יהושע עמ' אלף קכג, אלף תקלו, אלף תקלט
ד/ח קול דודי כריתות סי' קיב
ד/ח קרית מלך
ד/ח שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' רל, רנג
ד/ח שלמי יוסף סוכה עמ' תקא, תקד
ד/ח שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' קצב
ד/ח שמחת יו"ט (אלגזי) דף רכה ע"ד
ד/ח שמחת יו"ט (אלגזי) סי' עז אות א
ד/ח שנות חיים (קלוגר) עמ' רצו
ד/ח שערי היכל יומא מערכה נו הערה 4 {בחירת המקריב}
ד/ח שערי טהר ח"ח סי' קיח אות ד
ד/ח שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 39
ד/ח תפארת ציון (קואינקה) עמ' קיט
ד/ט אבן האזל קדשים ח"ב דף כ ע"ב
ד/ט אור ליהודה (תשנט) עמ' קלג-קלה
ד/ט אמר יוסף (אלקלעי) כאן, ודף נז ע"ד {כ"מ}
ד/ט באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ד/ט בני יעקב כאן, והגהות דף לב ע"ד
ד/ט ברור הלכה ב"ק קי ע"א ציון ג
ד/ט ברור הלכה פסחים עו ע"ב ציון ו
ד/ט גפן פוריה עמ' כג, כז
ד/ט דברי אהרן עמ' קכ {מרכה"מ}
ד/ט דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שכא {ראב"ד}, שכב {כ"מ}
ד/ט ואתה תחזה ח"ג
ד/ט ויוסף שאול דף עב ע"ב {מרכה"מ}
ד/ט זבח טוב שער יב סי' ו-ז
ד/ט זכור לאברהם (אביגדור)
ד/ט זכרון יהונתן דף צז
ד/ט חדושים ובאורים (גרי') זבחים סי' יב ס"ק ב
ד/ט חזו"א זבחים סי' ב ס"ק ה, סי' ד ס"ק יג, חו"מ לקוטים סי' יט לדף קי ע"א
ד/ט חזו"א על הרמב"ם
ד/ט חזיונות יוסף דף סח ע"ג
ד/ט חי' הראי"ה
ד/ט חי' מרן הגרי"מ עמ' קסח-קע
ד/ט חיי אברהם (צציק) עמ' רט
ד/ט יד ישראל ח"ב
ד/ט יד משה (אמריליו) דף קנ ע"א
ד/ט ידי משה (בוצק') הל' כה"מ סי' טו
ד/ט מאור הקודש זבחים עמ' קעח
ד/ט מבשר טוב קדשים עמ' קלט
ד/ט מטה אפרים ח"ב
ד/ט מלך שלם - חי' הש"ס דף סא ע"א {קרית ספר}
ד/ט מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' רצט
ד/ט מנחת חינוך ח"ג עמ' רפח-רפט
ד/ט מסורה חי"א עמ' מג
ד/ט מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"א דף כא
ד/ט מראה הנוגה [אור יקרות לשונות הרמב"ם דף מז ע"ב וקונטרס אחרון דף מז ע"ב]
ד/ט מראי מקומות (עמר) עמ' 61
ד/ט משכיל ליהודה עמ' ריח-ריט
ד/ט משנת חיים שמות עמ' פח
ד/ט משפט כהן עמ' רכח
ד/ט נחלי אפרסמון
ד/ט נתיבות שלום (למפרט) כאן, ועמ' סט, קו
ד/ט ספיקא דרבנן עמ' טו
ד/ט עבודת הזבח זבחים סי' ד
ד/ט עבודת המקדש (ולדינברג)
ד/ט עדות ביהוסף (אלמושנינו)
ד/ט פניני רבנו הגרי"ז עמ' תנז
ד/ט צפנת פענח
ד/ט קרני ראם (ירמוש) עמ' רלא, רלד
ד/ט שאלת הכהנים תורה דף ל
ד/ט שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' רנד
ד/ט שלמי יוסף מנחות עמ' קסג, קסו
ד/ט שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' רכג
ד/ט שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' שצז
ד/ט שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' רו
ד/ט שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שח-שט
ד/ט שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' שנז
ד/ט שערי זיו ח"ב דף קפג ע"ד
ד/ט שעת הכושר דף קיז ע"א
ד/ט שרידי אש ח"ב עמ' תקפט
ד/י אור ליהודה (תשנט) עמ' קלג
ד/י בית יעקב (מסקין) סי' מג
ד/י ברור הלכה ב"ק קי ע"א ציון ה
ד/י דקה מן הדקה דף טו ע"ג
ד/י ואתה תחזה ח"ג
ד/י ויקח אברהם דף יט ע"א
ד/י חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' כ
ד/י חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' ריד-רטו, רמד
ד/י ידי משה (בוצק') הל' כה"מ סי' טו
ד/י מגילת ספר לאוין דף קנז ע"ד
ד/י מנחת חינוך ח"ב עמ' קי
ד/י מראי מקומות (עמר) עמ' 62
ד/י משנת חיים מנחות עמ' תסב
ד/י נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף כד ע"א
ד/י עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' קע
ד/י ענפי ארז (זי') דף יא ע"א
ד/י שלמי שמחה ח"א עמ' קנד
ד/י שם טוב - השלמה
ד/י שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שד
ד/י שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 40
ד/י תורת המלך (צדוק) סי' ד ס"ק ל
ד/יא אהל משה (הורוביץ) ח"א מנחות קז ע"ב
ד/יא אור ליהודה (תשנט) עמ' קכו {חלוקה לבתי אבות - לענין עבודה}
ד/יא אור שמח
ד/יא אנצי"ת ע' בתי אבות הע' 2
ד/יא בד קודש (דאנון)
ד/יא ברכת מרדכי ויקרא עמ' רנט
ד/יא ברכת מרדכי ויקרא-דברים מהדו"ת ומועדי ה' מהדו"ת עמ' צב
ד/יא דובר מישרים
ד/יא דובר מישרים דף לה ע"ד
ד/יא הגהות רימ"א
ד/יא הדר איתמר עמ' סט {ראש בית אב}
ד/יא חי' ש"י דף עג ע"ד
ד/יא חנוכת הבית עמ' סח
ד/יא ידי משה (בוצק') הל' כה"מ סי' טז
ד/יא מטה אהרן שבועות עמ' מג
ד/יא מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' רעב
ד/יא מראי מקומות (עמר) עמ' 62
ד/יא משנת חיים יומא עמ' קטו
ד/יא עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' כז, מא {או"ש}
ד/יא עיני דוד
ד/יא פני משה (שלז')
ד/יא קרית מלך
ד/יא שלמי יוסף סוכה עמ' תקא, תקד
ד/יא שעורי יומא דף ו ע"ב ד"ה וכן מצינו
ד/יא שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שמד
ד/יא שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 32
ד/יא תהלה לדוד (מן) קדשים סי' יד ס"ק יד
ד/יא תורת המנחה (רוקח) עמ' קכה
ד/יא תפארת ציון (קואינקה) עמ' קלב {כ"מ}
ד/יב אבות הראש ח"א דף לז ע"א
ד/יב אבי עזרי ח"ה
ד/יב אבן ישראל (פישר)
ד/יב אבני חן יומא עמ' כג, כח
ד/יב אגם מים עמ' קנח-קנט {השמיט שקצב וספר וכו' פסולים לכה"ג}
ד/יב אור הישר [שו"ת באר שבע סי' מב]
ד/יב אור ליהודה (תשנט) עמ' נא, נג, עד
ד/יב אור עולם (שניאורסון) עמ' 305
ד/יב אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"א ס"ק יז
ד/יב אמונת יהושע עמ' תצא
ד/יב אמת ליעקב מועד עמ' שכב {לשון מרובה בגדים}, שכג {שמן המשחה}
ד/יב אמת ליעקב נשים עמ' נ
ד/יב אשיחה בחקיך פרה עמ' קא
ד/יב בגדי כהונה (שחור) עמ' תי
ד/יב בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' קלג
ד/יב בית שערים יו"ד סי' שלד-שלה
ד/יב בן מלך - מצוות המקדש עמ' קנא
ד/יב בנין אריאל יאיר עמ' 210 {מתרבה בבגדים - כדי לתת חשיבות}
ד/יב ברור הלכה יומא ה ע"א ציון ג
ד/יב גבורת יצחק שקלים עמ' קנג
ד/יב דברי חפץ עמ' קנ
ד/יב דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' צח
ד/יב הלכתא למשיחא עמ' 44
ד/יב חי' בן אריה ח"ב סי' כד ס"ק ז
ד/יב חיים ומלך דף יב ע"ד
ד/יב חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' תה
ד/יב חשבונות של מצוה עמ' קס
ד/יב חתן סופר או"ח ח"א עמ' ה
ד/יב ידבר שלום ח"א עמ' קפד
ד/יב יחי המלך פרק לב
ד/יב ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קמז
ד/יב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתמח
ד/יב כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' קמז
ד/יב לחם חקי עמ' רצד
ד/יב מועדים וזמנים ח"א סי' סג, ח"ה סי' שנא
ד/יב מזכרת חיים עמ' קעא
ד/יב מזכרת עמ' 335
ד/יב מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' רעז
ד/יב מנחת אריאל מנחות עמ' שנ
ד/יב מנחת בנימין סי' יב
ד/יב מנחת חינוך ח"א עמ' שצב
ד/יב מנחת מאיר דף סא ע"א
ד/יב מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' רנח
ד/יב מראי מקומות (עמר) עמ' 63
ד/יב מרגניתא דר"מ
ד/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/יב משבצות זהב עזרא עמ' קלח
ד/יב משכנות אפרים שבת סי' לב {כה"ג ראש הכהנים}
ד/יב משנת חיים במדבר עמ' יז, שפא, שצו-שצז, שצט, תא
ד/יב משנת חיים יומא עמ' קט, קנו, תקל, תקלג
ד/יב משנת חיים יומא עמ' קיח
ד/יב משנת חיים שמות עמ' רעה, רעז
ד/יב משנת יעקב
ד/יב נחלי אפרסמון
ד/יב נר דוד ח"א עמ' רעה {בשמן המשחה}
ד/יב סתירת זקנים - הלכה עמ' ז
ד/יב עיצומו של יום סי' ג ס"ק ב
ד/יב עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 73
ד/יב פני מלך (גוטליב) מועדים עמ' קעה
ד/יב פרי עץ החיים (שטינברג, תשסו) עמ' קיז
ד/יב פרי שמואל מכות עמ' צא
ד/יב פרשת המלך
ד/יב צפנת פענח
ד/יב קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תקנ
ד/יב קונטרסי שעורים נדרים שעור יד אות ו
ד/יב קרית מלך
ד/יב רנת יצחק יחזקאל-תרי עשר עמ' שמו
ד/יב רנת יצחק מלכים עמ' נד {ראש הכהנים}
ד/יב רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' נג, רמג
ד/יב רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שכד
ד/יב רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' רמב, ח"ב עמ' נט
ד/יב רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' לה {קדושת הגוף מכח שמן המשחה}
ד/יב שי למלך עמ' רי
ד/יב שלטי הגבורים עמ' קס
ד/יב שלמי יוסף יומא ח"א עמ' מה, קמב, ח"ב עמ' סג
ד/יב שלמי שמחה ח"א עמ' קכו {ראב"ד}, ח"ה עמ' קיב
ד/יב שם דרך יומא עמ' ח
ד/יב שם טוב - השלמה
ד/יב שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' שנח
ד/יב שערי היכל יומא מערכה ה {אם אין שמן המשחה}, קפז {השמיט משוח מלחמה}
ד/יב שערי טהר ח"ו סי' נ אות ד
ד/יב שפתי מלך
ד/יב תהלה לדוד (מן) קדשים סי' טו ס"ק ד, ה, סי' טז ס"ק ב
ד/יב תורת הקדש ח"ב עמ' ריט
ד/יב תורת יצחק ח"ב עמ' קפו
ד/יב תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' נ (קעה) {אם משיחת כהן גדול כשאפשר, מעכבת}
ד/יג אבי עזרי ח"ה
ד/יג אבן האזל (גם בהערות סוף ח"ב)
ד/יג אבן ישראל (פישר)
ד/יג אבני חן יומא עמ' יז, כג, כח
ד/יג אגרות הגרי"ד עמ' קפג
ד/יג אהל תורה (קוק) עמ' ק {ראב"ד}
ד/יג אור ליהודה (תשנט) עמ' נא, נג-נד, נז-נח, עג-עד
ד/יג אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"א ס"ק כו
ד/יג אמונת יהושע עמ' תנב
ד/יג אמרי דוד (שליסל) דף עד ע"ד
ד/יג אמרי חן (לוונברג) זבחים עמ' קנט-קסא
ד/יג אמרי חן (לוונברג) מקואות עמ' קיג-קטו
ד/יג אמת ליעקב מועד עמ' שכג-שכד
ד/יג אמת ליעקב נשים עמ' נ {צריך לכתחלה כל שבעה}
ד/יג ארצות החיים סי' יח ארץ יהודה אות א עמ' שטז
ד/יג אשיחה בחקיך פרה עמ' קב
ד/יג בגדי כהונה (שחור) עמ' תי
ד/יג בדבר מלך ח"א עמ' ע
ד/יג בדבר מלך ח"א, ח"ד עמ' קב, רא
ד/יג בדבר מלך חי"ד עמ' א, יא
ד/יג ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' כב
ד/יג ביצחק יקרא (תשע) סי' מט סעיף א ד"ה וצ"ל
ד/יג בית אהרן וישראל גל' לא עמ' סד {חינוך בלבישה גרידא}
ד/יג בית האוצר ח"ב עמ' 19 {פעם אחת}
ד/יג בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' קיח
ד/יג בית שערים יו"ד סי' שלד-שלה
ד/יג ברור הלכה יומא ה ע"א ציון ג
ד/יג ברכה למנחם עמ' 84-85
ד/יג ברכות שמים מכות פ"ב אות רמו {פעם אחת}
ד/יג ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' ק
ד/יג גבורת ארי עמ' ל
ד/יג גבורת יצחק מכות עמ' רלח
ד/יג גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' קעד
ד/יג גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רלב
ד/יג גבורת יצחק שקלים עמ' קנג
ד/יג גליונות אבני נזר
ד/יג דביר הקודש מנחות עמ' רנג
ד/יג דברות משה שבת ח"ב סי' מט ענף ב
ד/יג דברי אברהם (שדמי) ח"א עמ' קלז
ד/יג דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תקכו
ד/יג העמק שאלה ח"ג שאלתא קכו אות ב
ד/יג הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' עה, עו
ד/יג וגר זאב עמ' קצא {שבעה ימים רצופים}
ד/יג זבחי צדק (דיסקין) עמ' קנג
ד/יג חדושים ובאורים (גרי') יומא יב
ד/יג חזו"א מנחות סי' כב ס"ק יט, או"ח סי' קכו ס"ק ג
ד/יג חי' הגר"ח החדש עמ' צח, קח
ד/יג חי' הראי"ה
ד/יג חי' הריצ"ד
ד/יג חי' מרן הגרי"מ עמ' נג-נד, סג-סד
ד/יג חסד יצחק עמ' פז
ד/יג חסדי דוד ח"ב עמ' תרלד
ד/יג חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' שעט, תג
ד/יג יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' קלד
ד/יג יד ישראל ח"ב
ד/יג ידי משה (בוצק') הל' כה"מ סי' יז
ד/יג ידיו של משה דף קטז ע"ב {כ"מ}
ד/יג כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' קמז
ד/יג לב טהור עמ' מז
ד/יג לחם חקי עמ' רסב, רסו, רעג, רצד
ד/יג לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' נה
ד/יג מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף יח ע"ב-ע"ג {לבוש שמונה בגדים בימי החינוך}
ד/יג מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' קכו
ד/יג מבשר טוב קדשים עמ' מז
ד/יג מזכרת חיים עמ' קסט, קעא
ד/יג מזכרת עמ' 91, 334
ד/יג מילי דמרדכי
ד/יג מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' רפה, רפט
ד/יג מנחת אריאל מנחות עמ' שנ
ד/יג מנחת חזקיה מנחות עמ' רכט
ד/יג מנחת חינוך ח"א עמ' שצב, שצד, ח"ב עמ' קעב, שה
ד/יג מנחת מאיר דף סא ע"ב
ד/יג מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שצ
ד/יג מקדש דוד קדשים סי' ל ס"ק א במנחת מרדכי
ד/יג מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"ב דף יא
ד/יג מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' רלב
ד/יג מראי מקומות (עמר) עמ' 63
ד/יג משא יד ח"א עמ' קע
ד/יג משכן אהרן עמ' כא
ד/יג משכנות אפרים שבת סי' לב
ד/יג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שד
ד/יג משנת חיים במדבר עמ' תמ
ד/יג משנת חיים יומא עמ' קט
ד/יג משנת יעקב כאן
ד/יג משנת יעקב עבודה עמ' שיז
ד/יג נזר הקדש (רזין) מנחות דף קכה ע"ב-ע"ד
ד/יג נר דוד ח"ב עמ' רעד {משיחה}
ד/יג נרות שלמה הקדמה עמ' ז
ד/יג נתיבות החיים
ד/יג סתירת זקנים - הלכה עמ' ז
ד/יג עבודת היום יומא עמ' לב
ד/יג עבודת המקדש (ולדינברג)
ד/יג עיצומו של יום סי' ג ס"ק ב
ד/יג ענפי ארז (זי') דף יד ע"ג
ד/יג פני מלך (גוטליב) שמות עמ' קפג
ד/יג פרשת המלך
ד/יג צפנת פענח
ד/יג קדושת החודש (שטרן) עמ' רמט
ד/יג קדשי יהושע עמ' אלף תצ
ד/יג קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תקכג, תקכו
ד/יג קובץ חי' תורה (סול') עמ' ל-לא
ד/יג קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' יא
ד/יג קול אריה (שוורץ, תשעא) או"ח עמ' עג
ד/יג קול דודי (תשף)
ד/יג קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' צ, קכח
ד/יג קרן הצבי מצוה ח אות א
ד/יג קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' כה
ד/יג ראשי בשמים (רבין) עמ' קסט
ד/יג רמב"ם המאיר הל' עיוה"כ פ"א ה"ב הע' 6
ד/יג רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שפח-שפט, ח"ב עמ' נד, נה, רסב, רסד
ד/יג רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' פה
ד/יג שאלת הכהנים תורה דף סט
ד/יג שארית יעקב (מוסקוביץ) עמ' צה
ד/יג שארית נתן (לוברט)
ד/יג שבט הלוי (ווזנר) ח"ה קונטרס המצוות סי' מ
ד/יג שלמי יוסף יומא ח"א עמ' ז, י, נא, פג, ח"ב עמ' סג
ד/יג שלמי שמחה ח"א עמ' קל-קלא
ד/יג שם דרך יומא עמ' י
ד/יג שמועת חיים יומא ח"א עמ' קנא
ד/יג שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' רצו
ד/יג שעורי הגרי"ד עבודת יוה"כ עמ' טז, כב
ד/יג שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' רנג
ד/יג שעורי יומא דף ה ע"א ד"ה שם בגמ' רבינא, ד"ה שם ברש"י ל"ג, ד"ה שם בגמ' ריבוי, יב ע"א ד"ה גמ' שם ומתקינין, ד"ה ועוד צ"ע
ד/יג שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' שע, קצט
ד/יג שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ד סי' קסב
ד/יג שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' רנז
ד/יג שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' שנח
ד/יג שערי היכל יומא מערכה ה
ד/יג שערי המקדש סי' מד אות ה
ד/יג שפתי מלך
ד/יג תהלה לדוד (מן) קדשים סי' טו ס"ק א, ה, ו
ד/יג תורת המלך (צדוק) סי' ב ס"ק יג
ד/יג תורת הקדש ח"ב עמ' רה, ריז
ד/יד אור הישר [אור הישר יומא נז ע"א]
ד/יד אמרי חן (בן סניור) ויקרא עמ' 74
ד/יד אמת ליעקב מועד עמ' שכב {לשון מרובה בגדים}
ד/יד בית שערים יו"ד סי' שלד
ד/יד ברור הלכה הוריות יא ע"ב ציון ג
ד/יד גבורת יצחק שקלים עמ' קעג-קעד
ד/יד דגל יהודה (בילו') עמ' נח
ד/יד הורה גבר (תקסב) דף לה ע"ב
ד/יד הורה גבר (תשסג) עמ' קמ {מל"מ}
ד/יד העלם דבר סי' יב
ד/יד חזון יחזקאל סנהדרין פ"ד ה"ו
ד/יד כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' קסה
ד/יד מנחת חינוך ח"ב עמ' קה
ד/יד מראי מקומות (עמר) עמ' 64
ד/יד משך חכמה במדבר פ"כ פס' כח
ד/יד נמוקי חיים עמ' רנג {מל"מ}
ד/יד ערהשה"ע קדשים סי' רל אות ח
ד/יד קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תקל
ד/יד שלטי הגבורים עמ' קס
ד/יד שלמי שמחה ח"א עמ' קמח
ד/יד שם טוב - השלמה
ד/טו אבות הראש ח"א דף יז ע"ב, כז ע"ד
ד/טו אבני הלבנון סי' ב {מינוי כה"ג בסנהדרין}
ד/טו אגרות הגרי"ד עמ' רסז
ד/טו אגרות משה חו"מ ח"א סי' מה
ד/טו אהל דוד (קהן) ח"ז מלכים א פ"ד פסוק ד
ד/טו אור חדש (בלומ') דף נה ע"ד {מינוי כה"ג בע"א}
ד/טו אור ליהודה (תשנט) עמ' עג {ב"ד של ע"א}, עד {ביום}
ד/טו אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"א ס"ק כו, נג
ד/טו אידנו עמ' 124
ד/טו אלומות יוסף (תשנ) עמ' קה {ב"ד של ע"א}
ד/טו אם למסורת (ביא') עמ' 58
ד/טו אנצי"ת ע' בית דין הגדול הע' 84
ד/טו באר מרים פ"א ה"ג אות א
ד/טו בארות נתן עמ' קכה-קכו
ד/טו בגדי כהונה (שחור) עמ' תלה
ד/טו בדבר מלך ח"ד עמ' קסו
ד/טו בדבר מלך חט"ז עמ' קצה
ד/טו בדבר מלך חי"ג עמ' רח
ד/טו בדבר מלך חי"ד עמ' ה, קיד, קיז
ד/טו בית אהרן וישראל גל' ל עמ' סח
ד/טו בית המדרש
ד/טו בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' קכא
ד/טו בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' קלה
ד/טו בית שערים יו"ד סי' שלד
ד/טו ביתאל ח"א דף כב ע"ג
ד/טו ברור הלכה סוטה מב ע"א אחרי ציון א
ד/טו ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' קע {שבעים ואחד}
ד/טו ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' ל עמ' עד {העמדת כה"ג}
ד/טו ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' קנח, קסב
ד/טו בשבילי המלך סי' טו אות א, סי' יט אות יז {ב"ד של ע"א}
ד/טו גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רלה
ד/טו גור אריה יהודה (זמבא) עמ' עג, פג
ד/טו גן שושנים ח"ב עמ' קצג {מינוי של ב"ד הגדול}
ד/טו דברות משה יבמות עמ' ריג
ד/טו דליית הכרם עמ' תתתכב
ד/טו דקה מן הדקה דף טו ע"ג, ל ע"א
ד/טו דרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1227
ד/טו דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תקכו
ד/טו האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קכד {אין ממנין ב' כהנים גדולים כאחד}
ד/טו הורה גבר (תקסב) דף לו ע"ד
ד/טו הורה גבר (תשסג) עמ' קמה {שני כה"ג}
ד/טו המאיר לארץ
ד/טו הערות ר"י ליינר
ד/טו התורה והמדינה ח"ד עמ' סג, קובץ ז עמ' מב, קובץ ט עמ' קכח
ד/טו ואתה תחזה ח"ג
ד/טו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תיג
ד/טו ויקרא יעבץ עמ' קלד
ד/טו חזון יחזקאל סנהדרין פ"ג ה"ב, שבועות פ"א ה"ד
ד/טו חזקה רבה או"ח הלכה לט
ד/טו חי' הגרי"ז דף עג ע"ב
ד/טו חי' הגרי"ח עמ' ד, לז
ד/טו חי' ר' חנוך הענאך עמ' רנו
ד/טו חידוש הסנהדרין לפי הרמב"ם עמ' לב
ד/טו חיים ומלך
ד/טו חמש דרשות (תשלד) עמ' 122
ד/טו חמש דרשות (תשעב) עמ' 124
ד/טו חסד יצחק עמ' פה, פז
ד/טו חק ומשפט עמ' רצט
ד/טו חקרי זמנים ח"ג עמ' עז
ד/טו חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' שעז
ד/טו חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף רח
ד/טו ידבר שלום ח"א עמ' קפד
ד/טו יחי המלך פרק לב
ד/טו כבוד חכמים - עטרת פז עמ' רו
ד/טו לחם חקי עמ' קד {כ"מ}, רסה, רפז
ד/טו לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' מא
ד/טו מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' מז
ד/טו מבשר טוב קדשים עמ' מז
ד/טו מועדים וזמנים ח"ה סי' שנא
ד/טו מוריה גל' ריג עמ' מה
ד/טו מזכרת למשה עמ' קיב {ב"ד של ע"א}
ד/טו מזכרת עמ' 332, 335
ד/טו מחשבות על דמוקרטיה יהודית עמ' 299
ד/טו מילי דמרדכי
ד/טו מלך ישראל עמ' 327
ד/טו מלכות בית דוד עמ' לח
ד/טו מלכי בקדש (מלכי) דף קנז
ד/טו מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' שעו
ד/טו מנחת חינוך ח"א עמ' שצד
ד/טו מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שצא
ד/טו מסורה חי"א עמ' מג
ד/טו מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' תצז
ד/טו מקדש דוד קדשים סי' כד ס"ק א, וס"ק ג במנחת מרדכי
ד/טו מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"ב דף יא
ד/טו מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' רל, רלג
ד/טו מראי מקומות (עמר) עמ' 65
ד/טו משנת חיים במדבר עמ' שמו
ד/טו משנת חיים יומא עמ' קיג, קיז-קיט
ד/טו משנת חיים שמות עמ' רעט
ד/טו משנת יעבץ שמיטה עמ' קכ
ד/טו משנת יעקב
ד/טו משפט המלחמה עמ' ק
ד/טו נועם חי"ד עמ' יח {ב"ד של ע"א}
ד/טו נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א ח"ב פרק ס פסוק כג
ד/טו נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א סי' כג אות ג
ד/טו עבודת המקדש (ולדינברג)
ד/טו עבודת המקדש (כהן) ח"ב עמ' עב
ד/טו עין חיים ח"ב עמ' נ
ד/טו עין חנוך עמ' רעג
ד/טו עיצומו של יום סי' ג ס"ק ג
ד/טו ענפי ארז (זי') דף עה ע"א, קג ע"ג
ד/טו עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 62
ד/טו פני אברהם (שפירא) עמ' רח {רק ביום}, רסח {ע"פ ע"א}
ד/טו פני מלך במדבר עמ' שיד
ד/טו פרת חטאת עמ' קל {בסנהדרין ע"א}
ד/טו צפנת פענח כאן, ובמדבר עמ' פח
ד/טו קדושת החודש עמ' רמט
ד/טו קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תקכה, תקכט, תקמז
ד/טו קרן הצבי מצוה צח אות ב
ד/טו קרן פני משה ח"א עמ' קיט
ד/טו רמב"ם המאיר הל' עיוה"כ פ"ג ה"ב הע' 1
ד/טו רנת יצחק יהושע עמ' רלג {ב"ד של ע"א}
ד/טו רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רמג
ד/טו רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' ל {שני כה"ג}
ד/טו רנת יצחק שמואל עמ' ריד {ב"ד של ע"א}, תסד {שני כה"ג}
ד/טו רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' רמב, ח"ב עמ' נט
ד/טו שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' רפ {סנהדרין}
ד/טו שו"ת ר"י מילר עמ' קנח
ד/טו שיח ערב סנהדרין עמ' קפט
ד/טו שיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 38 {ואין ממנין שני כהנים גדולים כאחת}
ד/טו שיירי כנה"ג כאן, ודף קמה ע"ג
ד/טו שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' פז, צא
ד/טו שלמי שמחה ח"א עמ' קכו-קכז, קכט, ח"ה עמ' פב, פה-פז, צא {או"ש}, קיג
ד/טו שם דרך סנהדרין עמ' ג, צג
ד/טו שמועת חיים יומא ח"א עמ' ח
ד/טו שעורי הגרי"ד עבודת יוה"כ עמ' כז
ד/טו שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' רנב
ד/טו שעורי יומא דף יב ע"א ד"ה ועי' בחזו"א, יב ע"ב ד"ה והנה ברמב"ם
ד/טו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שמ
ד/טו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' תה
ד/טו שערי טהר ח"ה שער ב סי' ט אות א-ב, סי' יח אות ב
ד/טו תורה תמימה ויקרא פ' ו אות עב
ד/טו תורת המדינה עמ' 60 {סנהדרין}
ד/טו תורת המועדים (תשכד) עמ' 537
ד/טו תורת המועדים (תשנו) עמ' 578
ד/טו תורת המלך (צדוק) סי' א ס"ק טז
ד/טו תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' צא
ד/טו תורת המקרא עמ' 214
ד/טו תורת הקדש ח"א עמ' רמא {אור שמח}, רפד, ח"ב עמ' פו, רו, רט-רי
ד/טו תורת יצחק ח"ב עמ' קפד, קפו
ד/טו תורת מיכאל עמ' קעה
ד/טו תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' רמג
ד/טו תפארת למשה עמ' קמא
ד/טז אור הישר [באר שבע תמיד פ"ז ד"ה וכיון, מל"מ לקמן פ"ה הי"א]
ד/טז אור ליהודה (תשנט) עמ' נו-נז, עג
ד/טז אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ג ס"ק יא
ד/טז אם למסורת (ביא') עמ' 60
ד/טז אמת ליעקב מקרא עמ' רב
ד/טז בדבר מלך חי"ד עמ' קטו
ד/טז בית אהרן וישראל גל' ל עמ' סט-ע
ד/טז ברור הלכה סנהדרין יט ע"א ציון ו
ד/טז גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' פט, קיב-קיג
ד/טז גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' רעד
ד/טז גור אריה יהודה (זמבא) עמ' סה
ד/טז דבר שאול סוטה סי' סה אות ד
ד/טז דקה מן הדקה דף ג ע"ג, טז ע"א-ע"ב
ד/טז הכה"ג והסגן סי' ב אות ד, סי' ג אות טו, יז
ד/טז חוקת עולם עמ' 522, 575 {סגן כה"ג}
ד/טז חוקת עולם עמ' 63 {סגן כה"ג}
ד/טז חי' הגרי"ח עמ' ד
ד/טז חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' קז, יו"ד ח"ד עמ' שלז
ד/טז לקוטי שיחות חל"ה עמ' 207 {כמו משנה למלך}
ד/טז מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' שכו
ד/טז מועדים וזמנים ח"א סי' סה
ד/טז מלילות ח"א עמ' 292
ד/טז מלך ישראל עמ' 2
ד/טז מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' רעז
ד/טז מראי מקומות (עמר) עמ' 66
ד/טז סדר עבודה (רמ"ע) עמ' עג-עד, עו
ד/טז ספרי דבי רב ח"ב עמ' קא
ד/טז עבודת המקדש (כהן) ח"ב עמ' סג
ד/טז עבודת ישראל (קמחי) דף ל ע"א
ד/טז עין חיים ח"ב עמ' נ
ד/טז פד"ר ח"י עמ' 51-52
ד/טז פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' רפז {סגן הוא ממונה}
ד/טז קרית מלך
ד/טז רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' תעב
ד/טז רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רמג
ד/טז רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקמג, תשמט, ח"ב עמ' פו
ד/טז רנת יצחק תענית עמ' רעז {סגן}
ד/טז שבילי אשר
ד/טז שעורי יומא דף יב ע"ב ד"ה בתוס' שם ומסתברא
ד/טז שערי היכל יומא מערכה פג {סגן}
ד/יז אור ליהודה (תשנט) עמ' לא
ד/יז אנצי"ת ע' אמרכל הע' 23, 25-26 {מל"מ}
ד/יז בית אהרן וישראל גל' קיז עמ' קמט {מל"מ}
ד/יז ברור הלכה הוריות יג ע"א ציון צ {כ"מ}
ד/יז הדר איתמר עמ' סט {אמרכלין}
ד/יז ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) או"ח רמ ע"ב]
ד/יז חי' הראי"ה
ד/יז מאור הקודש מנחות ח"ב עמ' צח
ד/יז מלכות בית דוד עמ' לט
ד/יז מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רמא
ד/יז מראי מקומות (עמר) עמ' 67
ד/יז נחמד למראה ח"ב דף כח ע"ד
ד/יז ספרי דבי רב ח"ב עמ' קא
ד/יז ענפי ארז (זי') דף קמה ע"ב
ד/יז רלב"ג במדבר פי"ח פסוק ג עמ' עד
ד/יז רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' נח
ד/יז רנת יצחק מלכים עמ' תכא {כמו הסגן}
ד/יז רנת יצחק פ' חלק עמ' רעט
ד/יז רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקמג
ד/יז שם טוב - השלמה
ד/יז שמחת יו"ט (אלגזי) סי' עז אות ב
ד/יח אור שמח
ד/יח אנצי"ת ע' אמרכל הע' 11
ד/יח אנצי"ת ע' גזבר הע' 3, 4, 8, 18, 19, 21
ד/יח בית אהרן וישראל גל' נג עמ' נא
ד/יח הדר איתמר עמ' סט {גזברין}
ד/יח ואתה תחזה ח"ג
ד/יח ויקח אברהם [נחמד למראה ח"ב סח ע"ד]
ד/יח חוקת עולם עמ' 497
ד/יח יד ישראל ח"ב
ד/יח מראי מקומות (עמר) עמ' 67
ד/יח משפט כהן עמ' רכז
ד/יח נתן פריו נדרים עמ' נח
ד/יח ספרי דבי רב ח"ב עמ' קא
ד/יח פני אברהם (שפירא) עמ' קסו {כה"ג ממונה על הגזברים}
ד/יח קדשי יהושע עמ' תתכא, אלף קע
ד/יח קרית מלך
ד/יח רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' תעד
ד/יח רנת יצחק מלכים עמ' שכב, תיב {גזברין גובין}
ד/יח רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקמג
ד/יח שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' לא
ד/יח שערי זיו ח"ג דף יב ע"ד
ד/יט אור ליהודה (תשנט) עמ' נה, עא, עג {קתיקלוקין}, עו {כ"מ}
ד/יט אם למסורת (ביא') עמ' 60
ד/יט אמת ליעקב נשים עמ' נא {איך יתכן משוח ומרובה בגדים בזמן אחד}, רמב
ד/יט אנצי"ת ע' אמרכל הע' 31, 32, 35, ע' בתי אבות הע' 76, 79, ע' גזבר הע' 10
ד/יט בגדי כהונה (שחור) עמ' תיז, תל
ד/יט בית אהרן וישראל גל' ל עמ' סח, ע, גל' נג עמ' נא
ד/יט ביתאל ח"א דף כב ע"ג (נדפס תוך פ"ג)
ד/יט ברור הלכה הוריות יא ע"ב ציון ה פרק א {מרכה"מ}
ד/יט ברור הלכה הוריות יג ע"א ציון צ, ק
ד/יט דקה מן הדקה דף פד ע"ד
ד/יט הורה גבר (תקסב) דף לז ע"א
ד/יט הורה גבר (תשסג) עמ' קמז
ד/יט ואתה תחזה ח"ג
ד/יט ויקח אברהם [ישיר משה פג ע"ב]
ד/יט חי' הגר"ח החדש עמ' קז {משוח מלחמה נפרד מכה"ג}
ד/יט חסדי דוד ח"ה עמ' תתקמ
ד/יט יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' קלו
ד/יט יד ישראל ח"ב
ד/יט יחי המלך פרק לד
ד/יט ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שפב {משוח מלחמה}
ד/יט ימין משה עמ' קמד
ד/יט מילי דמרדכי
ד/יט מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' רעט
ד/יט מנחת חינוך ח"ב עמ' שלד
ד/יט מקדש הקודש (תשנד) הל' כלה"מ סי' עו
ד/יט מראי מקומות (עמר) עמ' 68
ד/יט משנת יעקב
ד/יט משפט כהן עמ' רכז ע"ב
ד/יט סדר עבודה (רמ"ע) עמ' עב
ד/יט ספרי דבי רב ח"ב עמ' קא
ד/יט עבודת המקדש (ולדינברג)
ד/יט ענפי ארז (זי') דף צט ע"ג {מרכה"מ}
ד/יט פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' פט
ד/יט צהר גל' ו עמ' 25
ד/יט צפנת פענח
ד/יט קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תקל
ד/יט קרן הצבי מצוה יג אות א
ד/יט רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תשמט
ד/יט שלטי הגבורים עמ' קסא, קסז
ד/יט שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' רעד
ד/יט שעורי יומא דף ב ע"א ד"ה אכן לולא
ד/יט שערי היכל יומא מערכה יד הערה 2, מערכה קפז
ד/יט שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 40
ד/יט תורת משה (אלמושנינו) עמ' רלד {משוח מלחמה קודם וכו'}
ד/כ אבות הראש ח"א דף לד ע"ג
ד/כ אבני נזר אהע"ז סי' שמח אות ב
ד/כ אבני נזר יו"ד סי' שיב אות נח, עג
ד/כ אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' רמד
ד/כ אבק דרכים דף ז ע"ד {הקודם לנחלה}, יא ע"ב
ד/כ אגם מים עמ' קנה {הקודם בנחלה קודם בירושה}, קנה-קנו {זוכה לו ולזרעו}, קעו {כל הראוי ליורשו}
ד/כ אגרות משה חו"מ ח"א סי' מה
ד/כ אהבת עולם (דיהרנפורט) דף צה ע"ב
ד/כ אוצרות הרמב"ם
ד/כ אור הישר [אור הישר כריתות ה ע"ב]
ד/כ אור ליהודה (תשנט) עמ' נו, עב-עג
ד/כ אור שמח
ד/כ אורח משפט חו"מ סי' כ עמ' רכד {ירושת שררה ברופא}, רכז
ד/כ אמרי משפט ח"א עמ' שנה
ד/כ אמת ליעקב מועד עמ' שכה {חכמה ויראה}
ד/כ אפר קדשים עמ' קלא
ד/כ אשר למלך
ד/כ באר מרים פ"א ה"ג אות ג, ה"ז אות ב-ג
ד/כ בד קדש (דאנון) הל' מלכים פ"א ה"ז {ממלא מקום אבותיו בחכמה - השמיט יראה}
ד/כ בדבר מלך ח"ד עמ' קט-קי, קסו
ד/כ בית אהרן וישראל גל' ל עמ' סה, סט, גל' לו עמ' ח, גל' עו עמ' ס-סג, סו
ד/כ בית דינו של שמואל עמ' 65, 67
ד/כ בית שערים יו"ד סי' שלד
ד/כ ברור הלכה הוריות יא ע"ב אחרי ציון נ
ד/כ ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' מז
ד/כ גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' קטו
ד/כ גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' רנד
ד/כ גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רלה, רעג
ד/כ גבורת יצחק שקלים עמ' קסו, קעג
ד/כ גור אריה שמות פ' כט הע' 183
ד/כ גל עיני (תשע) ח"ב עמ' קכד {ממלא מקומו בחכמה}
ד/כ גליונות אבני נזר
ד/כ דברות אליהו ח"ה עמ' קפט {ירושת שררה}
ד/כ דברי הרב עמ' יב
ד/כ דגל מחנה אפרים (לניאדו) או"ח סי' א סעיף א עמ' ב, סי' ג סעיף א עמ' נב
ד/כ דיני עבודה במשה"ע עמ' 522, 515
ד/כ דעת כהן עמ' יא, תלב
ד/כ הדר איתמר עמ' ע-עא
ד/כ החינוך בראי החק וההלכה עמ' 541
ד/כ היכל מלך
ד/כ הכה"ג והסגן סי' ד אות כג
ד/כ הלכתא למשיחא עמ' 43
ד/כ התורה והמדינה ח"ט עמ' תצז
ד/כ התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קלד
ד/כ זכר יצחק (תשן) עמ' שלו
ד/כ חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תעח
ד/כ חי' הגרי"ח עמ' ד
ד/כ חנוכת הבית עמ' כא-כב, עד
ד/כ חק ומשפט עמ' שא
ד/כ חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' סט, עב, פב, פז, צב, צו, קכ, קלד, קלז, או"ח ח"ב עמ' תה, יו"ד ח"ד עמ' נד, שמז-שמח, מהדו"ב ח"א עמ' רג
ד/כ חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף לג ע"ג, יו"ד ח"ג דף טז, עז ע"ב
ד/כ חשבונות של מצוה עמ' שמג
ד/כ חתן סופר או"ח ח"ב עמ' כז, כט
ד/כ יד ישראל ח"ב
ד/כ ידבר שלום ח"א עמ' קפא
ד/כ יחי המלך פ' לב-לג
ד/כ יחל ישראל (תשנב) ח"ג עמ' רלא
ד/כ יחל ישראל (תשסג) ח"ג עמ' קכד
ד/כ ישא איש דף צח ע"ג
ד/כ ישמח משה פרשת משפטים ד"ה ועפי"ז {ביראה או בחכמה}
ד/כ לאור ההלכה (תשסד) עמ' לט-מ {משוח מלחמה}
ד/כ לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 109
ד/כ מאור הקודש כריתות עמ' קכה
ד/כ מאורות הדף היומי ח"ג עמ' קי
ד/כ מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' שכו
ד/כ מועדים וזמנים ח"א סי' סה
ד/כ מוריה גל' קסה עמ' עב, עה
ד/כ מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' תכב
ד/כ מלכות בית דוד עמ' יג, מא
ד/כ מלכות יהודה וישראל עמ' 248
ד/כ מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' רצז
ד/כ מנחת חינוך מצוה תצז (דף סט ע"א-ע"ב)
ד/כ מנחת כהן (יוסף חיים) דף עג, עה
ד/כ מצודת דוד (שפרבר) עמ' רעא {אפילו הבן פחות מאביו}
ד/כ מראי מקומות (עמר) עמ' 70
ד/כ מרגניתא דר"מ
ד/כ משנת חיים במדבר עמ' תא
ד/כ משנת חיים יומא עמ' קנה, תקלד
ד/כ משנת חיים שמות עמ' כא
ד/כ משנת יעקב
ד/כ משפט המלחמה עמ' קג
ד/כ משפט הצבא בישראל עמ' קד
ד/כ משפט כהן עמ' רכח ע"א
ד/כ משפטי הלוי ח"ב סי' יג אות ב עמ' רמב
ד/כ נאות אפרים ח"ב עמ' צא
ד/כ נודע ביהודה השלם או"ח עמ' רסא
ד/כ נועם חי"ד עמ' שכו
ד/כ נחלת שמעון (קרסנר) מלכים א ח"ב סי' מ אות י
ד/כ נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' מב אות ב
ד/כ נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' א אות ד
ד/כ נשמת חיים (תשסח) חו"מ סי' נד עמ' פח
ד/כ נשק בר (שידלוף) עמ' כג
ד/כ נתן פריו מכות עמ' קל
ד/כ ס' השבי"ט עמ' יט, קלב
ד/כ סדר עבודה (רמ"ע) עמ' עד
ד/כ ספרי דבי רב ח"ג עמ' שסו
ד/כ עטרת שלמה ח"ב עמ' קמז-קמח
ד/כ עקדת משה ח"ב עמ' קמח
ד/כ עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 63, 66, 73
ד/כ עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 69, 73, 80, 88
ד/כ פאר יעקב ח"ג עמ' ריג-ריד
ד/כ פד"ר ח"ד עמ' 209, 212, ח"ח עמ' 139, ח"י עמ' 51-52
ד/כ פד"ר ח"ח עמ' 139 {גם אמרכלים וגזברים זוכים לזרעם}
ד/כ צבי תפארת סי' קט
ד/כ קרית מלך
ד/כ רחובות יצחק עמ' סט, עט
ד/כ רנת יצחק דברי הימים עמ' טז {זוכה לזרעו}, כז {הקודם לנחלה}, רטו {ממלא מקומו}
ד/כ רנת יצחק יהושע עמ' שיח {זוכה לזרעו}
ד/כ רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' תנז, יחזקאל-תרי עשר עמ' שמד
ד/כ רנת יצחק מלכים עמ' יח {זוכה לזרעו}, קכו {זוכה לזרעו}, קסג {זוכה לזרעו}, שח {הקודם לנחלה}
ד/כ רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רסב
ד/כ רנת יצחק פ' חלק עמ' שב
ד/כ רנת יצחק שמואל עמ' ריד, שיג {הקודם לנחלה}, תסד
ד/כ רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' רמ, תנ, ח"ב עמ' נח
ד/כ שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' קפז
ד/כ שבי ציון סי' ג ענף א, ג
ד/כ שבילי אשר
ד/כ שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' רלא
ד/כ שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קלט-קמ
ד/כ שו"ת ר"ח כפוסי דף רכט
ד/כ שו"ת ר"מ גאויזון עמ' רס
ד/כ שי למלך עמ' רז
ד/כ שלטי הגבורים עמ' קצב
ד/כ שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' רמה
ד/כ שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' פז
ד/כ שמועת חיים יומא ח"א עמ' ט
ד/כ שמחת יו"ט (אלגזי) סי' ו אות א
ד/כ שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' רעט
ד/כ שעורי הגרי"ד עבודת יוה"כ עמ' לא
ד/כ שעורי יומא דף יב ע"ב ד"ה והנה יש לעיין
ד/כ שעות דרבנן סימן א (ד ע"ג)
ד/כ שער יהושע ח"ב עמ' שט
ד/כ שערי טהר ח"ח סי' פא אות א, סי' פב אות א-ב, סי' קיח אות ד, סי' קכד אות ד
ד/כ שפתי שושן עמ' צד
ד/כ תורת המלך (אריאלי) הל' מלכים פ"א הי"א עמ' לו {כה"ג בן כה"ג - מירושה}
ד/כ תורת המלך (צדוק) סי' ב ס"ק לו, מב
ד/כ תורת חיים וחסד עמ' פא
ד/כ תחומין ח"ה עמ' 285, חי"ט עמ' 10
ד/כ תקנת השבים עמ' 161, 162, 180, 215
ד/כא אבות הראש ח"א דף יז ע"ד, לה ע"א
ד/כא אגם מים עמ' קכח, קלב-קלד {משוח מלחמה לא עובר לבן}, קצ, קצב {משוח מלחמה לא עובר לבן}
ד/כא אגרות הגרי"ד עמ' רעז
ד/כא אהל משה (הורוויץ) ח"ב סי' נד {משמש כהדיוט}
ד/כא אוצרות הרמב"ם
ד/כא אור ליהודה (תשנט) עמ' סז, עא {ד' בגדים}, עב, עה
ד/כא אור שמח {לוקה בפני שלשה - ירושלמי הוריות פ"ג}
ד/כא אישים ושיטות (תשסז) עמ' ריז {משוח מלחמה}
ד/כא אמרי משפט ח"א עמ' שנה
ד/כא אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 96 {אם סרח}, 195
ד/כא באר מרים ח"ב פ"ז ה"א עמ' רטו {בנו של משוח מלחמה, "אם לא נמשח", משוח מלחמה משמש בארבעה בגדים}, רטז-ריז {משמש בארבעה בגדים}
ד/כא בגדי כהונה (שחור) עמ' תט {משיחה מעכבת במשוח מלחמה}, תיב {ק"ס - מדאורייתא משמש בשמונה בגדים}
ד/כא בית אהרן וישראל גל' ל עמ' סד {מורידים משררה}, סז {משמש במקדש בארבעה בגדים}, ע {בנו של משוח מלחמה}, עא {משמש במקדש בארבעה בגדים ובמלחמה בשמונה בגדים}, גל' מא עמ' קה {משמש בארבעה בגדים, איך היה משוח מלחמה בבית שני}
ד/כא ברור הלכה יומא עב ע"ב אחרי ציון ג
ד/כא ברור הלכה יומא עג ע"א לפני ציון א
ד/כא ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' קע
ד/כא בשבילי המלך סי' כו אות ה {רק אם סרח}
ד/כא הדר איתמר עמ' ע-עא {משוח מלחמה}
ד/כא הדר יוסף עמ' פו {משוח מלחמה - ארבעה בגדים}, צ-צא
ד/כא החינוך בראי החק וההלכה עמ' 541
ד/כא המאיר לארץ {מדוע כ"מ הביא מירושלמי ולא מבבלי סנהדרין פ"ב}
ד/כא התורה והמדינה ח"ז עמ' כב {אין מורידים}
ד/כא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תיג
ד/כא חוקת עולם עמ' 619-620 {אין מורידים}
ד/כא חי' הגר"ח החדש עמ' קז {משוח מלחמה משמש בד' בגדים}
ד/כא חי' חפץ חיים
ד/כא חיים ומלך
ד/כא חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' תו
ד/כא חתן סופר או"ח ח"ב עמ' כד
ד/כא יד ישראל ח"ב [מעלין לשררה גדולה - ברכות כח ע"א ויומא יב ע"ב, אין מורידין אא"כ סרח - ירושלמי מו"ק פ"ג ה"א וסנהדרין פ"ב ה"א והוריות פ"ג ה"א]
ד/כא יחי המלך פרק לד {בנו של משוח מלחמה}
ד/כא יין הטוב עמ' שיא
ד/כא ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקצד
ד/כא לאור ההלכה (תשסד) עמ' לט-מ {משוח מלחמה}
ד/כא לב איש עמ' רנט
ד/כא מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' שכד-שכז, של, שלב-שלג
ד/כא מלכות יהודה וישראל עמ' 248
ד/כא מנחת בנימין סי' יג-יד
ד/כא מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' לה-לו
ד/כא מפתח הבאורים [חתם סופר או"ח סי' יב]
ד/כא מקדש הקודש (תשנד) סי' עד {מעלין בקודש ואין מורידין}, סי' עה {מיני משוח מלחמה - משיחתו, בנו}, סי' עו {בנו של משוח מלחמה}, סי' עז {בכמה בגדים משמש משוח מלחמה}
ד/כא מראה הנוגה [לחם יהודה דף עד ע"ד]
ד/כא מראה הפנים הוריות דף טז
ד/כא מראי מקומות (עמר) עמ' 71
ד/כא מרגליות הים סנהדרין יח ע"א אות ב (מפרק שני) {לצאת מירושלים}, לו ע"ב אות ד {אין מורידים אא"כ סרח}
ד/כא משנת יעקב
ד/כא משפט הצבא בישראל עמ' קד {בנו של משוח מלחמה}
ד/כא משפטי הלוי ח"ב סי' יג אות ב עמ' רמב
ד/כא נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"ב סי' כט אות ט
ד/כא ניר לדוד {בנו של משוח מלחמה, תוס' נזיר מז ע"ב על ההבדל בין משוח מלחמה לסגן}}
ד/כא ספרי דבי רב ח"ב במדבר פסקה קנז עמ' שסא {משמש בארבעה בגדים}
ד/כא עבודת הזבח זבחים סי' ה ס"ק א
ד/כא עבודת היום יומא עמ' ריג
ד/כא עיצומו של יום סי' ג ס"ק ו
ד/כא עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 88
ד/כא פד"ר ח"ג עמ' 93 {אין מורידים משררה}
ד/כא פרי שמואל מכות עמ' צ {משמש בארבעה בגדים}
ד/כא פרשת השבוע (תשעב) ח"ה עמ' 332
ד/כא קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תקמו
ד/כא קובץ חי' תורה (סול') עמ' כט {משמש בארבעה בגדים, כה"ג אינו נעשה משוח מלחמה, איך היה משוח מלחמה בבית שני}
ד/כא קרית מלך
ד/כא רחובות יצחק עמ' נח {אין מורידים - מורידים להיות ככל אדם}
ד/כא רנת יצחק שמואל עמ' תל, תנא {אין מורידין אא"כ סרח}
ד/כא שבט הלוי (ווזנר) ח"ה קונטרס המצוות סי' לו {משמש בארבעה בגדים בשעת עבודה או בשעת מלחמה}
ד/כא שבי ציון סי' כה ענף ד {מעלין בקודש ואין מורידין}
ד/כא שדה יצחק עמ' צו {בנו של משוח מלחמה}
ד/כא שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' פז
ד/כא שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' רעו {אין מורידין - מורידים אם נעשה בעל מום או רותת}
ד/כא שעורי הגרי"ד עבודת יוה"כ עמ' כח
ד/כא שעורי יומא דף ז ע"ב ד"ה שם בגמ' אמר
ד/כא שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שלח
ד/כא שערי היכל יומא מערכה קפו {משוח מלחמה}, קפז
ד/כא תולדות יצחק (הורוביץ) דף ט ע"ד {אין מורידין אא"כ סרח}
ד/כא תורת החוף ימים - שפתי חיים סי' כג אות ז {אין מורידין לא משוח ולא מרובה בגדים, המקור לדין שמורידים אם סרח}
ד/כא תורת הקדש ח"ב סי' מח עמ' רטו {משמש בארבעה בגדים}, רכ {רק במקדש משמש בארבעה בגדים}
ד/כא תורת חיים וחסד עמ' פ
ד/כא תחומין חט"ו עמ' 139 {מלך שחטא יורד משררתו}, 157 {אא"כ סרח}
ד/כא תפארת ישראל סי' תשעב
ד/כא תקנת השבים עמ' 163, 180, 195, 216
ד/כב אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' קעד
ד/כב אמרי משפט ח"א עמ' שנח {כ"מ}
ד/כב אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 195
ד/כב בגדי כהונה (שחור) עמ' תלח {משוח מלחמה לוקה וחוזר לגדולתו}
ד/כב בית אהרן (צוקרמן) עמ' שכב {נידון בשלשה, גירסת הרדב"ז בסנהדרין יח}
ד/כב בית אהרן וישראל גל' ל עמ' סד {חוזר לגדולתו בין משוח ובין מרובה בגדים}
ד/כב בית שערים יו"ד סי' שלה
ד/כב דברי חיים ח"ב יו"ד סי' ו
ד/כב דברי יציב חו"מ עמ' רמד {חוזר}
ד/כב חזקה רבה או"ח הלכה לט {כה"ג חוזר לגדולתו}
ד/כב חקרי לב (שלוניקי) או"ח סי' קכד דף רמט ע"ב {אא"כ סרח}
ד/כב יד מלך (מן) הל' ממרים פ"א ה"א אות ב ס"ק ז
ד/כב יציב פתגם - ימים נוראים עמ' פג
ד/כב כבוד יו"ט {כ"מ - מלקים אותו בב"ד של שלשה, האם מעבירים אותו מגדולתו ואח"כ מחזירים, מדוע מביא מירושלמי ולא מבבלי סנהדרין רפ"ב}
ד/כב מלכות יהודה וישראל עמ' 248
ד/כב מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' לה-לו
ד/כב מקדש הקודש (תשנד) סי' עח {כה"ג שעבר עבירה}
ד/כב מראה הנוגה {מלקים אותו בב"ד של שלשה, ק"ס - מקור לזה שחוזר לגדולתו}
ד/כב מראי מקומות (עמר) עמ' 72
ד/כב משאת המלך ח"ד סי' תצו {מדוע כתב כאן שלוקה בשלשה}
ד/כב משנת יעקב [משנת יעקב הל' דעות פ"ו ה"ז אות י]
ד/כב נאות אפרים ח"ב עמ' קסו
ד/כב נועם חכ"ג עמ' מז {עונש על מצות עשה}
ד/כב נר יצחק (ארדיט) עמ' קיח
ד/כב עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 63, 66
ד/כב עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 88
ד/כב פרשת השבוע (תשעב) ח"ה עמ' 332
ד/כב קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תקמו
ד/כב רחובות יצחק עמ' צב {גם ע"ה אין מורידים משררתו}, צה {אין מורידים אפילו התמנה סתם}
ד/כב שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' שמ {חוזר לגדולתו}
ד/כב שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' רמז, רנג
ד/כב שעורי ר' שמואל סנהדרין ח"א עמ' קנד
ד/כב שפתי מלך
ד/כב תורת החוף ימים - שפתי חיים סי' כג אות ב {חוזר לגדולתו - עד שלקה יורד מגדולתו}, ג {אם נתחייב כופר אין מעבירים אותו}
ד/כב תורת המלך (צדוק) סי' ז ס"ק ט {ר"י קורקוס}
ד/כב תחומין חט"ו עמ' 139 {מלך שחטא יורד משררתו}
ד/כב תקנת השבים עמ' 180, 183, 184, 195, 216


ה/436 הלכות כלי המקדש פרק ה *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ה/רה"פ דרך חכמה
ה/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ה/רה"פ הר המוריה (שץ)
ה/רה"פ הרמב"ם המדויק
ה/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ה/רה"פ יריעות שלמה (פיינסילבר)
ה/רה"פ מעשי למלך
ה/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ה/רה"פ משנת ראשונים (בארי)
ה/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' כד-כה
ה/רה"פ פי' ר"י קאפח
ה/רה"פ צפנת פענח
ה/רה"פ רמב"ם הערוך
ה/רה"פ רמב"ם לעם
ה/רה"פ שם טוב
ה/רה"פ שמחת עולם (לגו)
ה/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ה/א אבות הראש ח"א דף לו עא {כ"מ}
ה/א אגם מים עמ' קכט, קנט
ה/א אמת ליעקב מועד עמ' שכה {במראה}
ה/א באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תלב
ה/א בית שערים יו"ד סי' שלד עמ' קצז ע"א {גדלהו משל אחיו}
ה/א ברור הלכה חולין קלד ע"ב ציון ד
ה/א ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' קיג
ה/א דברות משה ב"ב ח"א סי' כ הערה כד
ה/א דברי יואל בראשית ח"ב עמ' קעג
ה/א דברי יעקב (וישקי) ח"ג עמ' ע
ה/א דקה מן הדקה דף פא ע"ב
ה/א העלם דבר סי' יד
ה/א הר המלך ח"ה עמ' סה
ה/א וגר זאב עמ' קצח {במראה}
ה/א זכור לאברהם (אביגדור) דף קמד ע"א
ה/א חזון יחזקאל שבועות פ"א ה"ד
ה/א חי' הגרי"ח עמ' ב
ה/א חנוכת הבית עמ' לד-לה
ה/א חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' תד, יו"ד ח"ד עמ' נד
ה/א חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף רמט, יו"ד ח"ג דף טז ע"א
ה/א חתן סופר או"ח ח"ב עמ' כט
ה/א יד איתן
ה/א לקוטי שיחות חל"א עמ' 162 {גדול מאחיו}
ה/א מוריה ח גל' ח עמ' כ
ה/א מכתבי תורה (אלתר, תשכז) עמ' קיג
ה/א מכתבי תורה (אלתר, תשנז) סי' צד
ה/א מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' לה
ה/א מקדש הקודש (תשנד)
ה/א מקורות לפסקי הרמב"ם
ה/א מראה הנוגה [כנה"ג לשונות הרמב"ם דף קל ע"א]
ה/א מראי מקומות (עמר) עמ' 73
ה/א משנת חיים יומא עמ' קנה
ה/א משרת משה (עטייה)
ה/א נר דוד ח"א עמ' רעה
ה/א נשמה של שבת עמ' 482 {מראה}
ה/א עיוני הלכות ח"א עמ' תנז
ה/א עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 66, 198
ה/א עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 73, 81, 213
ה/א פרפרת משה ח"ב עמ' כו
ה/א קרית מלך
ה/א קרן הצבי מצוה א אות א, מצוה ח אות א
ה/א רחובות יצחק עמ' פא
ה/א רנת יצחק פ' חלק עמ' שעא
ה/א רנת יצחק שמואל עמ' צז {בנוי ובמראה}
ה/א רנת יצחק תענית עמ' קטז
ה/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' כז
ה/א שו"ת ר"י מילר עמ' קנח
ה/א שעורי יומא דף יח ע"א ד"ה משנה שם מסרו
ה/א שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קלז {גדול מאחיו}
ה/א שפתי מלך
ה/א תהלה לדוד (מן) קדשים סי' טז ס"ק ב
ה/א תורת מנחם חכ"ג עמ' 165 {כה"ג צריך שיהי' גדול מכל אחיו הכהנים וכו'}
ה/א תחית ישראל עמ' נח
ה/א תפארת צבי (שפילמן) ח"א עמ' י
ה/ב ארצות החיים סי' ג ארץ יהודה אות ה {כשהוא בבהכ"ס}
ה/ב בארות נתן עמ' קא
ה/ב בית שערים או"ח סי' שנה, יו"ד סי' שלד
ה/ב חי' הגרי"ח עמ' ב
ה/ב מוריה ח גל' ח עמ' כ
ה/ב מענה אליהו עמ' רנו
ה/ב מראי מקומות (עמר) עמ' 74
ה/ב משנת יעקב קרבנות - חי' על הוריות ט ע"ב
ה/ב עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 66, 198
ה/ב עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 73, 213
ה/ב קרית מלך
ה/ב שלטי הגבורים עמ' קסא
ה/ב שפתי מלך
ה/ב תהלה לדוד (מן) קדשים סי' טז ס"ק ב
ה/ב תורת המלך (צדוק) סי' ח ס"ק טז
ה/ג אור הישר [מל"מ הל' עיוה"כ פ"ד ה"א]
ה/ג אור ליהודה (תשנט) עמ' שסג
ה/ג אורח מישור (פלם) ח"א עמ' רנב
ה/ג אמת ליעקב מועד עמ' שכה {לא יראו אותו ערום}
ה/ג באר מרים פ"ב ה"א אות א, ה"ג אות א, ה"ה אות ב
ה/ג בית שערים או"ח סי' מז, יו"ד סי' שלד
ה/ג בן יהודה סי' א
ה/ג גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' קנו
ה/ג דקה מן הדקה דף ג ע"ג
ה/ג הבית השני בתפארתו עמ' קכז, קנ, קנה
ה/ג הדר איתמר עמ' נט
ה/ג הדרת מלך (זילברברג) דף לו ע"ד, לז ע"א {רשות בידו}
ה/ג חזון יחזקאל סנהדרין פ"ד ה"א
ה/ג חמדת ישראל ח"א דף ב ע"ב
ה/ג חתן סופר או"ח ח"ב עמ' קמ
ה/ג מילי דמרדכי
ה/ג מס' ציצית עם באור רשי"ח קנייבסקי - ארגמן עמ' ה
ה/ג מקדש הקודש (תשנד)
ה/ג מראי מקומות (עמר) עמ' 75
ה/ג משך חכמה ויקרא פכ"א פס' ח
ה/ג נזר אברהם מכות ועדות עמ' רכב, רכד
ה/ג סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' מד
ה/ג עיר מקלט עמ' ק
ה/ג עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 198, 202
ה/ג עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 213, 218
ה/ג צהר גל' ו עמ' 28
ה/ג קנה חכמה פ"ג ה"ב אות א ס"ק ח
ה/ג קרית מלך
ה/ג רמב"ם המאיר הל' עיוה"כ פ"ד ה"א הע' 8
ה/ג רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קכד {כבוד בעצמו}
ה/ג רנת יצחק שמואל עמ' מט {נוהגין בו גדולה}
ה/ג שעורי יומא דף יח ע"א ד"ה ברמב"ם, יט ע"א ד"ה ועי' בר"מ
ה/ג שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' שנז
ה/ג תורת המלך (צדוק) סי' ד ס"ק א
ה/ג תורת רפאל או"ח ח"א דף יח ע"ג, ח"ג עמ' פה
ה/ג תפארת אבות (סופר) עמ' קיב {גדולה יתירה}
ה/ד אהבת אברהם עמ' כח {כשמנחם אחרים}
ה/ד אור ליהודה (תשנט) עמ' שסג {האם דינים אלו נוהגים במשוח שעבר}
ה/ד אם למסורת (ביא') עמ' 59
ה/ד אמרי אמת (אלתר) לקוטים דף צג ע"ב {לסעודה}
ה/ד אנצי"ת ע' בתי אבות הע' 71
ה/ד בדבר מלך ח"ג כאן
ה/ד בדבר מלך ח"ג עמ' ד
ה/ד בדבר מלך ח"ט עמ' לט
ה/ד בית אהרן וישראל גל' ל עמ' עא
ה/ד ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' רנח
ה/ד גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' קנו, רעה
ה/ד דקה מן הדקה דף ג ע"ג
ה/ד האיר ממזרח על התורה עמ' פה
ה/ד הכה"ג והסגן סי' ג אות יט {סגן ומשוח שעבר בימינו}
ה/ד לב מרפא דף טז ע"א
ה/ד מילי דמרדכי
ה/ד מס' ציצית עם באור רשי"ח קנייבסקי - ארגמן עמ' ה
ה/ד מעשה רקח
ה/ד מראי מקומות (עמר) עמ' 76
ה/ד נזר אברהם מכות ועדות עמ' רכד
ה/ד עבודת ישראל (קמחי) דף ל ע"ב
ה/ד עיר מקלט עמ' קא
ה/ד ענפי ארז (זי') דף טז ע"א {יריעות שלמה (פיינסילבר)}, צ ע"ג, קל ע"ב
ה/ד עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 198, 202
ה/ד עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 213, 218
ה/ד פני מלך (גוטליב) בראשית עמ' קמד {לא יכנס לבית המשתה}
ה/ד פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' שכ
ה/ד צפנת פענח בראשית עמ' קה
ה/ד רנת יצחק מלכים עמ' י {אפילו של מצוה}
ה/ד תהלה לדוד (מן) קדשים סי' טז ס"ק ג
ה/ד תורת המלך (צדוק) סי' ד ס"ק ט
ה/ד תורת הקדש ח"א עמ' עו
ה/ד תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' רמו
ה/ה אהלי תם עמ' שיד
ה/ה אמרי חיים (לרנר) ח"ג עמ' רצח
ה/ה אמרי שפר (פינטו) עמ' קסז
ה/ה אנצי"ת ע' בתי אבות הע' 71
ה/ה ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קלז {כ"מ}
ה/ה אשר למלך
ה/ה בית המדרש
ה/ה ברור הלכה סנהדרין יח ע"א ציון א, ג
ה/ה בשבילי הפסח סי' לח אות י
ה/ה גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' רעד
ה/ה גושפנקא דמלכא
ה/ה דגל ראובן ח"ב סי' טו
ה/ה התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' שט
ה/ה ואם תאמר ח"ד קושיה 505
ה/ה זוהר הרקיע (תשסד) עמ' 218 {מת לו מת}
ה/ה חדושים ובאורים (גרי') סנהדרין סי' ג לדף יח ע"א
ה/ה חזיונות יוסף דף סח ע"ד
ה/ה לב מבין
ה/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' קי
ה/ה מעיני המים
ה/ה מראי מקומות (עמר) עמ' 77
ה/ה משרת משה (עטייה)
ה/ה סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קלח
ה/ה עבודת היום יומא עמ' עז
ה/ה עין חיים ח"א עמ' קעא {כה"ג חייב באבלות}
ה/ה עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 198, 203, 210
ה/ה עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 213, 219, 226
ה/ה שם טוב - השלמה
ה/ה תבואת יקב (פרידמן) עמ' עא
ה/ה תהלה לדוד (מן) קדשים סי' כח ס"ק ג
ה/ה תורה מציון שנה ב חוב' ד סי' ז דף ח ע"ג
ה/ה תורה תמימה ויקרא פ' כא אות ע
ה/ו אור ליהודה (תשנט) עמ' סו-סז, עא {השמיט משוח מלחמה לענין פריעה ופרימה}
ה/ו אור תורה (ריסקין) במדבר עמ' 46*
ה/ו איש ההלכה גלוי ונסתר עמ' 39
ה/ו אנצי"ת ע' גדול פרע הע' 58, 63, 67, 69-71
ה/ו באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ה/ו באר מרים פ"ז ה"א
ה/ו בגדי כהונה (שחור) עמ' תלז
ה/ו בית אהרן וישראל גל' ל עמ' עא
ה/ו בית המדרש
ה/ו ברור הלכה הוריות יא ע"ב ציון י
ה/ו ברור הלכה הוריות יב ע"ב ציון ו {מל"מ}, ט
ה/ו ברור הלכה סנהדרין כב ע"ב ציון מ
ה/ו בשבילי הפסח סי' לח אות י
ה/ו גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' שמא
ה/ו דקה מן הדקה דף נט ע"א
ה/ו הר המלך ח"ז עמ' שמ
ה/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תג
ה/ו ויקח אברהם [חלקם בחיים פג ע"ב]
ה/ו חדושים ובאורים (גרי') נזיר ה ע"א
ה/ו חזו"א כלים סי' ב ס"ק ד
ה/ו חזו"א על הרמב"ם
ה/ו חי' הראי"ה
ה/ו חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד הל' ביא"מ פ"א ה"ח]
ה/ו חי' יחיאל דף ט ע"א
ה/ו חיים שיש בהם (גרוס) דרשות ח"א עמ' שצג
ה/ו חמדת ישראל ח"א דף כח ע"ב
ה/ו חסדי דוד ח"ה עמ' תרעו
ה/ו יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' קמ-קמא
ה/ו ידי משה (בוצק') הל' כה"מ סי' יח
ה/ו ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' שלג
ה/ו כלי טהור עמ' שיב, שיז
ה/ו כתר המלך
ה/ו להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' כג
ה/ו מוריה גל' רג עמ' יח
ה/ו מילי דמרדכי
ה/ו מנחת בנימין סי' טו
ה/ו מנחת חינוך ח"א עמ' שעח, ח"ב עמ' קח-קט, קמט, שלג
ה/ו מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' רסט
ה/ו מעיני המים
ה/ו מקדש הקודש (תשנד)
ה/ו מראי מקומות (עמר) עמ' 80
ה/ו משך חכמה ויקרא פ"א פס' ח
ה/ו משנת חיים במדבר עמ' תב
ה/ו משנת חיים יומא עמ' תקלה
ה/ו משנת יעקב כאן
ה/ו משנת יעקב עבודה עמ' פ
ה/ו נחלת עזרא ח"ב עמ' 135
ה/ו נתיב אברהם ח"א עמ' מב {מל"מ}
ה/ו עבודת המקדש (ולדינברג)
ה/ו עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 198, 210
ה/ו עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 213, 226
ה/ו פרפרת אליעזר אמור פרק כא פסוק י
ה/ו קרית מלך
ה/ו שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' רי
ה/ו שלמי יוסף סוכה עמ' תקיד
ה/ו שמירה טובה עמ' 71
ה/ו שמש מרפא עמ' קמב {מל"מ}
ה/ו שעורי הרב - אבלות עמ' קז
ה/ו שעורי יומא דף יג ע"ב ד"ה וכן יש
ה/ו שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' לג, לו
ה/ו תהלה לדוד (מן) קדשים סי' כו ס"ק א
ה/ו תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' קנד
ה/ו תפארת אבות (סופר) עמ' קיב-קיד {פריעה ופרימה}
ה/ז אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' קיח
ה/ז אבני חן יומא עמ' פב
ה/ז אבני ציון ח"ד עמ' יח
ה/ז אהבת אברהם עמ' כה, כח
ה/ז אוצרות הרמב"ם
ה/ז אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' קצט {אסור לצאת מירושלים}
ה/ז אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 63 {לא יוצא מירושלים}
ה/ז אור ליהודה (תשנט) עמ' ע {לבש בגדי כהונה כל היום}, קמה {לא זז מירושלים}, שנט, שסד {יושב שם כל היום - לא נוהג במשוח שעבר}, שפט {לשכת כה"ג}
ה/ז אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"א ס"ק כג
ה/ז איש ההלכה גלוי ונסתר עמ' 211
ה/ז אם למסורת (ביא') עמ' 59
ה/ז אמרי אמת (אלתר) לקוטים דף צג ע"ב [למה לא יוכל לצאת ולחזור]
ה/ז אמרי חיים (לרנר) ח"ג עמ' רצח {ביתו בירושלים}
ה/ז אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' רכח
ה/ז באר מרים פ"ב ה"ד אות ב
ה/ז בארות נתן עמ' מז, סט, צז, ק, קי, קיב
ה/ז ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' ז
ה/ז ביצחק יקרא (תשע) סי' ז סעיף ג ד"ה דרשינן
ה/ז בית אבי ח"ב סי' סז עמ' צז {דר בירושלים - אלעזר כה"ג דר בשילה}
ה/ז בית אברהם (סוכאטשוב) גל' א עמ' 39
ה/ז בית אהרן וישראל גל' מח עמ' קכג-קכד
ה/ז בית המדרש
ה/ז ברור הלכה יומא י ע"א ציון א פרק ב
ה/ז ברכות שמים מכות פ"ב אות רצ {אינו זז מירושלים}
ה/ז גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' קטז
ה/ז גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רלה
ה/ז גבורת יצחק ר"ה עמ' כט
ה/ז גחלי אש דף י ע"א
ה/ז גן שושנים ח"א עמ' קכו
ה/ז דברי יעקב (וישקי) ח"ג עמ' ע
ה/ז דברי פנחס ח"ב עמ' קמ-קמא
ה/ז דגל ראובן ח"ב סי' טו
ה/ז דקה מן הדקה דף ג ע"ג, ד ע"א
ה/ז הר המלך ח"ה עמ' ק-קג
ה/ז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שמו
ה/ז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' תז
ה/ז זאת ליעקב במדבר עמ' קעא
ה/ז זבחי צדק (דיסקין) עמ' קנא
ה/ז זכרון יעקב (מרל) ח"ב סי' לא ס"ק ו {לא יוצא מירושלים}
ה/ז חזון יחזקאל סנהדרין פ"ז ה"א
ה/ז חכמת גרשון עמ' סא-סב
ה/ז חנוכת הבית עמ' כג, כח
ה/ז ים שמחה עמ' קצד {ישב בבהמ"ק כל היום}
ה/ז ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' נא-נב
ה/ז כתב אמת ח"ב עמ' רל
ה/ז כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תרסח
ה/ז לאור ההלכה (תשסד) עמ' שפד {אינו זז מירושלים}
ה/ז להורות נתן אבות עמ' של
ה/ז להורות נתן מועדים ח"ד עמ' רט
ה/ז לחם חקי עמ' רצה, רצז
ה/ז לקוטי שיחות חל"ג עמ' 8, 225 {אינו זז מירושלים}
ה/ז לקוטי שיחות חלק ל עמ' 298
ה/ז לקוטי שלמה (תרנד)
ה/ז לקט אמרי קודש (בעלז) בראשית עמ' נב {אסור לצאת מירושלים}
ה/ז מאורי המועדים עמ' סג {אינו זז משם}
ה/ז מבוא למשנה תורה עמ' 113
ה/ז מועדים וזמנים ח"ז סי' רכה
ה/ז מוריה גל' רג עמ' יח, גל' רלג עמ' קמו {לא יוציא מירושלים}
ה/ז מותיב ומפרק עמ' מט {לא יוצא מירושלים}
ה/ז מחשבת הקודש ח"ב דף כד ע"ב
ה/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' סה
ה/ז מנחת יהודה וירושלים עמ' 48
ה/ז מסורה חי"ד עמ' סו
ה/ז מעלין בקודש גל' ח עמ' 54 {כל היום - עם כלאים}
ה/ז מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' רנח
ה/ז מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' שיד
ה/ז מקדש הקודש (תשנד)
ה/ז מראי מקומות (עמר) עמ' 82
ה/ז מרגליות הים סנהדרין נט ע"א אות ז {לצאת מירושלים}
ה/ז מרגניתא דר"מ
ה/ז משבצות זהב עזרא עמ' תיז
ה/ז משך חכמה ויקרא פ"ח פס' לג
ה/ז משנה הלכות ח"ב סי' כו דף מב ע"א
ה/ז משנת אליעזר (קונשטט) עמ' צ {בית בירושלים}
ה/ז משנת חיים מנחות עמ' תסא, תשכה
ה/ז נחלת שמעון (קרסנר) יהושע ח"ב סי' נח אות י
ה/ז נטעי אשל בראשית עמ' צג
ה/ז נמוקי חיים עמ' רנג {אינו זז מירושלים}
ה/ז נפש הרב עמ' שיד
ה/ז נר מצוה (ואלק) שרשים דף כב ע"ג {כה"ג צריך להיות תמיד במקדש}
ה/ז סופר המלך ח"ב עמ' רסז
ה/ז ספיקא דרבנן עמ' ע
ה/ז עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 198, 210
ה/ז עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 213, 226
ה/ז פני אברהם (שפירא) עמ' ריז
ה/ז פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' קנא, תא, תקד
ה/ז פרי עץ חיים (קרויס) עמ' עה
ה/ז צהר גל' ו עמ' 31
ה/ז קול דודי סוטה סי' אלף כה
ה/ז קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קלג
ה/ז קרית אריאל עמ' פב
ה/ז קרית מלך
ה/ז קרן הצבי מצוה צז אות ד
ה/ז קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' כט
ה/ז רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' שמו
ה/ז רנת יצחק יהושע עמ' רב, שלד, תיא {אינו זז משם}
ה/ז רנת יצחק מלכים עמ' י {אינו זז משם}, רסד {אינו זז משם}, שיא, שכב {במקדש כל היום}
ה/ז רנת יצחק תהלים עמ' רעו
ה/ז רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קכה, תקמג
ה/ז רנת יצחק תענית עמ' כא {אינו זז משם}
ה/ז רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' פה-פו
ה/ז שו"ת אור שמח דף קמ
ה/ז שו"ת השבי"ט ח"א עמ' עה
ה/ז שיחות לספר במדבר עמ' מו
ה/ז שלטי הגבורים עמ' קיד
ה/ז שלמי יוסף יומא ח"א עמ' קח, תסט, ח"ב עמ' שסו
ה/ז שלמי שמחה ח"ה עמ' צב, קיב
ה/ז שמועת חיים יומא ח"א עמ' קפז, תד, תו, תז, ח"ב עמ' שא
ה/ז שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' שעד
ה/ז שעורי הגרי"ד תפילין עמ' רג
ה/ז שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' רמז {או"ש}
ה/ז שעורי יומא דף ח ע"ב ד"ה שם בגמ' ומחליפין
ה/ז שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות סט, עד
ה/ז שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' מו
ה/ז שערי היכל יומא מערכה קעא {יושב בבגדי כהונה}
ה/ז שערי המקדש סי' מד אות ד
ה/ז תבואת יקב (פרידמן) עמ' מא {איך הלך ינאי כה"ג לכוחלית}
ה/ז תהלה לדוד (מן) קדשים סי' ז ס"ק ז, סי' כו ס"ק טז
ה/ז תורה לדעת ח"ו עמ' קיח
ה/ז תורת הקדש ח"א עמ' ריד
ה/ז תורת לויים דף נד ע"ג
ה/ז תורת מנחם חי"ב עמ' 94 {ויהי' ביתו בירושלים ואינו זז משם}
ה/ז תורת מנחם חמ"א עמ' 143
ה/ז תורת מנחם חס"ו עמ' 371 {יהי' יושב במקדש כל היום ולא יצא אלא לביתו בלילה כו' ויהי' ביתו בירושלים ואינו זז משם}
ה/ז תורת מנחם חע"ב עמ' 387, 245, חע"ג עמ' 33 {בית יהי' לו מוכן במקדש כו' ויהי' ביתו בירושלים ואינו זז משם}
ה/ז תפארת צבי (שפילמן) ח"ו עמ' שו {ובית יהיה לו מוכן}
ה/ח אות היא לעולם ח"א דף מז ע"ב
ה/ח אפוד בד דף ס ע"ד
ה/ח ברור הלכה סנהדרין יח ע"א ציון א
ה/ח גושפנקא דמלכא
ה/ח השמטה לבאורי מהרי"ק ורדב"ז (נדפסה בעמוד אחרי ההקדמה)
ה/ח ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' נא-נב
ה/ח מעשה רקח
ה/ח מראי מקומות (עמר) עמ' 84
ה/ח מרגליות הים סנהדרין יט ע"א אות טז {מעשי למלך}
ה/ח נתיבים במשפט העברי עמ' 166, 180
ה/ח עבודת היום יומא עמ' קלט
ה/ח שם טוב - השלמה
ה/ט אבן האזל (גם בהשמטות דף פז ע"ג)
ה/ט אהל שרה לאה עמ' תנז {מעיד למלך בב"ד הגדול}
ה/ט אמרי דוד (מלי') קונ' תפלה עמ' קא
ה/ט אשר למלך
ה/ט באר מרים פ"ג ה"ז אות א-ב
ה/ט בית שערים או"ח סי' מז
ה/ט בנין שלמה (מז) דף כד ע"ג
ה/ט ברור הלכה סנהדרין יח ע"א ציון א
ה/ט גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' רסז
ה/ט הדר יוסף עמ' צ
ה/ט הלכה פסוקה ח"ג עמ' צח, ק
ה/ט הר המלך ח"ג עמ' כה
ה/ט חדושים ובאורים (גרי') סנהדרין סי' יב ס"ק י
ה/ט חוקת עולם עמ' 464 {כה"ג היודע עדות למלך}
ה/ט חזיונות יוסף דף סט ע"א
ה/ט חקרי זמנים ח"ג עמ' רצה-רצו
ה/ט יעיר אזן דף מט ע"א
ה/ט ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' נא-נב
ה/ט כתנות אור (ורזיר, תשעג) פ' שופטים אות ג
ה/ט מחזה עליון עמ' רסג
ה/ט מטה אהרן שבועות עמ' קפא
ה/ט מטה שמעון (הלפרין) ח"ג עמ' מג-מה
ה/ט מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף נב ע"ב
ה/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' כו
ה/ט מעיני המים
ה/ט מראי מקומות (עמר) עמ' 84
ה/ט מרגליות הים סנהדרין יח ע"ב אות ז-ח {מעיד למלך}
ה/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/ט משכנות לאביר יעקב ח"א דף י ע"ג {כ"מ}
ה/ט משנת חיים ויקרא עמ' שמה
ה/ט משנת יעקב
ה/ט נוכח השלחן (לבטון) דף ה ע"ג
ה/ט נזר אברהם מכות ועדות עמ' רכב
ה/ט נתיבים במשפט העברי עמ' 166, 180
ה/ט ס' השבי"ט עמ' קכח-קכט
ה/ט עבודת המקדש (ולדינברג)
ה/ט עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' ע
ה/ט עולת חודש ח"ג מאמר רכה
ה/ט עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 198, 210
ה/ט עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 213, 226
ה/ט פרי האדמה ח"ד
ה/ט צהר גל' ו עמ' 31 {כה"ג מעיד למלך}
ה/ט שם ישראל - שו"ת עמ' רב {רמב"ם}, רה {מעשי למלך}
ה/ט שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות נט
ה/ט שער יוסף דף עט-פ
ה/ט שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' שפ, שפט {כ"מ}
ה/ט תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' ה ס"ק כא
ה/ט תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' רמא
ה/ט תורת רפאל ח"ג עמ' פז-פח, צ
ה/י אבני חן יומא עמ' ו
ה/י אור הישר [גבורת ארי ריש יומא, דברי ריבות סי' שה, אור הישר ב"מ טז ע"ב]
ה/י אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"א ס"ק ב, כ, פ"ב ס"ק ל
ה/י אשישות חיים
ה/י בארות נתן עמ' קא
ה/י בדבר מלך חי"ד עמ' ה, קיט
ה/י בית שערים ח"ג סי' מה
ה/י בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' קיט {מל"מ}
ה/י ברור הלכה יומא יג ע"א ציון ד
ה/י ברכי יוסף אהע"ז דף קיז ע"ד
ה/י גט מקושר (אלגזי) עמ' קנו-קנח
ה/י דברי ריבות (תשעב) עמ' תעה
ה/י הדר יוסף עמ' צ
ה/י הדרת מלך (זילברברג) דף מ ע"ד {איסור מיוחד ביוה"כ}
ה/י ואם תאמר ח"ב קושיה 529
ה/י ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' רז
ה/י חומת אנך (תקסא) ח"ד דף רז {לא ישא שתי נשים}
ה/י חזיונות יוסף דף סט ע"ב
ה/י חי' חפץ חיים
ה/י חמשה מאמרות מאמר סמוכים לעד יומא אות א
ה/י חסדי דוד ח"ה עמ' תתקכד
ה/י חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' שפד, שפז
ה/י חתן סופר או"ח ח"א עמ' ד, ז
ה/י יסודי ישורון ח"ב עמ' סב
ה/י כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקנד
ה/י לחם חקי עמ' רצה, שיג
ה/י לקוטי שיחות חי"ז עמ' 172 הערה 5
ה/י מגד יהודה ח"א סי' קטז
ה/י מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' קמ
ה/י מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קפב-קפג
ה/י מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רלז
ה/י מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' שט
ה/י מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' תלה
ה/י מפענח צפונות עמ' 138
ה/י מראה הנוגה
ה/י מראי מקומות (עמר) עמ' 85
ה/י משנת חיים זבחים עמ' לח
ה/י נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"א סי' כא אות עג
ה/י סדר עבודת יוה"כ (פוברסקי) עמ' קכד
ה/י סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ה עמ' עג
ה/י עבודת המקדש (כהן) ח"ב עמ' סב
ה/י עין חיים ח"ב עמ' קעז
ה/י ערהשה"ע קדשים סי' קנז אות יז
ה/י ראשי בשמים (רבין) עמ' קסד
ה/י ראשית בכורים דף פו ע"ב {נשא שתים}
ה/י שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' כט {נשא שתים}
ה/י שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 69 {שתי נשים - אם היו לו שתי נשים לפני שהתמנה לכה"ג}
ה/י שדה הארץ ח"ג דף נה ע"א
ה/י שולי הגליון עמ' קלא
ה/י שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' רעה, ח"ב עמ' שלט
ה/י שמועת חיים יומא ח"ב עמ' שא
ה/י שערי היכל יומא מערכה טו
ה/י תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' ה ס"ק כ-כא
ה/יא אגרות משה קדשים סי' ב {כ"מ}
ה/יא אור הישר [אור הישר תמיד לג ע"ב]
ה/יא אשישות חיים
ה/יא באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קסה
ה/יא בית נפתלי (תרנט) סי' מט
ה/יא בני יעקב
ה/יא ברור הלכה סנהדרין יט ע"א ציון ו
ה/יא בתי כנסיות דף לה ע"ב
ה/יא גחלי אש דף ט ע"ב
ה/יא דבר שאול סוטה סי' סה אות יב
ה/יא דקה מן הדקה דף עט ע"א
ה/יא דרש אברהם ח"א דף קמא ע"ב
ה/יא המאיר לארץ [באר שבע תמיד דף לג]
ה/יא הר המלך ח"ז עמ' צט, ח"ח עמ' שצג-שצד
ה/יא ואתה תחזה ח"ג
ה/יא ויקח אברהם [חוקי חיים קלח ע"ג]
ה/יא זכור לאברהם (אביגדור) דף קמד ע"א
ה/יא חי' הראי"ה
ה/יא יד ישראל ח"ב
ה/יא ישורון ח"י עמ' רנח
ה/יא כרע רבץ עמ' תריח, תרכ
ה/יא מאורי המועדים עמ' רמז {כשנכנס להיכל}
ה/יא מטה אהרן (הלוי) דף רסז ע"ד {כ"מ}
ה/יא מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' רפה
ה/יא מעשה רקח
ה/יא מראה הנוגה
ה/יא מראי מקומות (עמר) עמ' 86
ה/יא מרגליות הים סנהדרין יט ע"א אות יא {מל"מ}
ה/יא משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קסד {בזמן שכהן גדול נכנס להיכל להשתחוות ג' אוחזין בו וכו'}
ה/יא משנת חיים זבחים עמ' לז-לח
ה/יא נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' לד אות ה
ה/יא עבודת ישראל (קמחי) דף קמט ע"א
ה/יא עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף ח ע"א
ה/יא קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קלא {מל"מ}, קלג
ה/יא קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' פב
ה/יא שיירי כנה"ג
ה/יא שלטי הגבורים עמ' עח
ה/יא שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' שמא
ה/יא שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' שפ
ה/יא שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תרס
ה/יא שפתי מלך
ה/יא תהלה לדוד (מן) קדשים סי' כז ס"ק ג {רי"ק ורדב"ז ומשל"מ}
ה/יא תפארת ציון (קואינקה) עמ' עח {כ"מ}
ה/יב אבן האזל קדשים ח"ב דף נ ע"ב
ה/יב אוצר א"י ח"ה עמ' 184
ה/יב אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 14
ה/יב אור ליהודה (תשנט) עמ' סב-סג, קכח
ה/יב אור לישרים (שולמן) עמ' קמה-קמו
ה/יב אמרות יצחק תנינא עמ' קכו, קנג
ה/יב אמרות שמואל עמ' נד-נה
ה/יב אשיחה בחקיך פרה עמ' קא
ה/יב בית אהרן (צוקרמן) עמ' רפה
ה/יב בית שערים יו"ד סי' שלד
ה/יב ברור הלכה יומא יז ע"ב ציון א
ה/יב הערות ר"י ליינר
ה/יב ואתה תחזה ח"ג
ה/יב חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' לט אות א
ה/יב חוקת עולם עמ' 470
ה/יב חזון יחזקאל סנהדרין פ"ז ה"א
ה/יב חזיונות יוסף דף סט ע"ג
ה/יב חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' ל
ה/יב חי' הריצ"ד [צ"ל כל יום שירצה להקריב מקריב וכו' וזה האשם שלי ובקדשי הגבול הוא כשאר הכהנים]
ה/יב חיים ומלך
ה/יב חנוכת הבית עמ' ע-עא
ה/יב יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' קלז
ה/יב ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' צג
ה/יב להורות נתן על התורה ח"ב עמ' קעח
ה/יב מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף יח ע"ב {כה"ג מקריב כשירצה}
ה/יב מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' קכו
ה/יב מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קפב
ה/יב מלכות בית דוד עמ' מא
ה/יב מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' פז
ה/יב מנחת חינוך ח"ב עמ' נט
ה/יב מעיני התורה ח"א עמ' לט
ה/יב מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ד]
ה/יב מקדש הקודש (תשנד)
ה/יב מראי מקומות (עמר) עמ' 87
ה/יב מרגניתא דר"מ
ה/יב משמר הלוי עמ' עו
ה/יב משנת חיים ויקרא עמ' תנט, תסה
ה/יב משנת חיים יומא עמ' קלה
ה/יב משנת יעקב כאן
ה/יב משנת יעקב עבודה עמ' רלט
ה/יב עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' קד
ה/יב עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף יא ע"ב
ה/יב ערך יעקב עמ' קפה
ה/יב פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' רפח
ה/יב קרית מלך
ה/יב קרן הצבי מצוה צא אות יב, מצוה קכו אות יב
ה/יב שיח ערב קדשים עמ' תיד
ה/יב שלמי יוסף יומא ח"א עמ' כג
ה/יב שלמי יוסף מנחות עמ' שס
ה/יב שם דרך יומא עמ' כז
ה/יב שמועת חיים יומא ח"א עמ' קפד, קצד
ה/יב שעורי יומא דף יג ע"ב ד"ה וכ' הרמב"ם, כו ע"ב ד"ה ובגוף דברי
ה/יב שערי היכל יומא מערכה כו
ה/יב שפתי מלך
ה/יב שרשי הים דף קמט ע"א
ה/יב תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' ל
ה/יב תורת מנחם חס"ב עמ' 51 {נוטל חלק בראש בקדשי המקדש כולן וכו' כל עת שירצה להקריב מקריב כל מה שירצה}
ה/יג אמרות יצחק תנינא עמ' קכו
ה/יג ברור הלכה יומא כו ע"א ציון ג פרק ב
ה/יג הערות ר"י ליינר
ה/יג ואתה תחזה ח"ג
ה/יג חדושים ובאורים (גרי') יומא כו
ה/יג חזיונות יוסף דף סט ע"ג
ה/יג מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' תרכא
ה/יג מקדש הקודש (תשנד)
ה/יג מראי מקומות (עמר) עמ' 87
ה/יג משמר הלוי עמ' עו
ה/יג משנת חיים זבחים עמ' לז
ה/יג פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' רפח
ה/יג שם דרך ויקרא עמ' שעז
ה/יג שם דרך יומא עמ' כח
ה/יג שמחה לאיש (אלישר) דף ד ע"ג
ה/יג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' ב
ה/יג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' רטו
ה/יג שערי טהר ח"ה שער ב סי' יח אות ב
ה/יג שפתי מלך עמ' קפז-קפח
ה/יג תהלה לדוד (מן) קדשים סי' לה ס"ק י
ה/יג תורת המלך (צדוק) סי' ג ס"ק נג, סט
ה/יד אבני נזר או"ח סי' תצו אות ז {מל"מ}
ה/יד ברור הלכה יומא כו ע"א ציון ג פרק ב
ה/יד דקה מן הדקה דף ד ע"א, מד ע"ד
ה/יד טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' רא
ה/יד להורות נתן מועדים ח"ד עמ' רה
ה/יד מראי מקומות (עמר) עמ' 88
ה/יד עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' קצט
ה/יד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' ב
ה/יד שפתי מלך
ה/יד תהלה לדוד (מן) קדשים סי' לה ס"ק ג
ה/טו אבני חן יומא עמ' כא
ה/טו אור הישר [נודע ביהודה תנינא או"ח סי' קיח-קיט, אור הישר ערכין יג ע"ב]
ה/טו אמרי יהושע (דומב) ח"ו עמ' קנט {עד בן כ'}
ה/טו אמרי יושר חולין כד ע"ב
ה/טו אנצי"ת ע' בית המקדש הע' 434, 462
ה/טו אשישות חיים
ה/טו באר שרים (שולמן) עמ' קכו
ה/טו בגדי כהונה (שחור) עמ' קפא
ה/טו בין השורות עמ' קצח
ה/טו בית אהרן (צוקרמן) עמ' שו
ה/טו בני שמואל דף קא ע"ב
ה/טו בנין אריאל יאיר עמ' 357
ה/טו ברור הלכה חולין כד ע"ב ציון ו
ה/טו גור אריה יהודה (זמבא) עמ' פט
ה/טו דליית הכרם עמ' תתתכב
ה/טו דקה מן הדקה דף יג ע"א
ה/טו הגהות רימ"א
ה/טו המקדש וקדשיו עמ' רצא
ה/טו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שצא
ה/טו ויטע אשל עמ' קצו
ה/טו חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' ש
ה/טו חי' הראי"ה עמ' כז
ה/טו חי' חפץ חיים
ה/טו חי' מהר"י וינוגרד
ה/טו חשבונות של מצוה עמ' רעא {ראב"ד}
ה/טו יד פשוטה אהבה עמ' תקט
ה/טו לב הארי על חובות הלבבות - שער יחוד המעשה עמ' שמו
ה/טו להורות נתן על התורה ח"ב עמ' קכו
ה/טו מאיר עיני חכמים ח"א דף פא ע"ג
ה/טו מנחת אהרן (קאפח) עמ' 129
ה/טו מנחת חינוך ח"א עמ' שעא, ח"ב עמ' סה, ח"ג עמ' ק
ה/טו מנחת יהודה וירושלים עמ' 42
ה/טו מנחת מאיר דף סב ע"ג
ה/טו מעיני המים
ה/טו מעשה אברהם דף סט ע"ג
ה/טו מעשה חושב (ריקי) עמ' סב
ה/טו מעשה רקח
ה/טו מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' יד
ה/טו מראי מקומות (עמר) עמ' 88
ה/טו משא יד ח"א עמ' רנא
ה/טו משכנות לאביר יעקב ח"א דף ל ע"ב
ה/טו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' רה {כשיגדל הכהן ויעשה איש הרי הוא כשר - אבל אחיו הכהנים וכו'}
ה/טו משנת המדינה עמ' 100
ה/טו משנת חיים במדבר עמ' רצד
ה/טו משנת חיים מנחות עמ' ער, שמח, שמט
ה/טו משנת יעקב כאן
ה/טו משנת יעקב עבודה עמ' רסב
ה/טו ס' השבי"ט עמ' יט
ה/טו ספרי דבי רב ח"א עמ' רפג
ה/טו עבודת הזבח זבחים סי' ב ס"ק ח
ה/טו עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 24
ה/טו ענפי ארז (זי') דף פד ע"ד
ה/טו עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 56
ה/טו עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 63
ה/טו קדשי יהושע עמ' קעז
ה/טו קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' עא
ה/טו קרבן אליצור דף סה ע"ב
ה/טו קרן הצבי מצוה ט אות ג, מצוה קב אות ב
ה/טו רנת יצחק דברי הימים עמ' קח {עד בן עשרים}
ה/טו רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רצג
ה/טו רנת יצחק שמואל עמ' כו {בשעה שאומרים שירה}, נ {עד בן עשרים}
ה/טו רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רפ
ה/טו שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' לז
ה/טו שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' סו {עשרים}
ה/טו שדה הארץ ח"א דף צח ע"ד
ה/טו שלמי שמחה ח"ה עמ' רכט
ה/טו שעורי הרב - אבלות עמ' קו
ה/טו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רפד
ה/טו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' תסד
ה/טו שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קצט
ה/טו שערי המקדש סי' מה אות ד-ה {רדב"ז}
ה/טו שפתי מלך
ה/טו תורת המצוה דף מח ע"ד
ה/טו תורת הקדש ח"ג עמ' צג
ה/טו תורת לויים דף כו
ה/טו תניא רבתי ח"א עמ' 294
ה/טז אבני חן יומא עמ' כ, כה
ה/טז אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' נה
ה/טז אהלי חיים עמ' קנט
ה/טז אור הישר [שאלת הכהנים תורה זבחים טו ע"ב, מל"מ הל' מעה"ק פי"ג ה"ד, אור הישר מנחות נא ע"ב]
ה/טז אור ליהודה (תשנט) עמ' נח, ס
ה/טז אור פני יהושע עמ' קלא {מל"מ}
ה/טז אור שמח (גם במילואים)
ה/טז אור תורה (בלומ') דף מב ע"א
ה/טז אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"א ס"ק ל
ה/טז אז ישיר עמ' לב
ה/טז אלומות יוסף (תשנ) עמ' קנא
ה/טז אם הבנים שמחה פ"ג אות פז {מל"מ}
ה/טז אמונת יהושע עמ' תפ
ה/טז אמת ליעקב מועד עמ' שכד {צריך להביא עשירית האיפה}
ה/טז אמת ליעקב נשים עמ' נ
ה/טז אפר קדשים עמ' קל
ה/טז אשיחה בחקיך פרה עמ' קג
ה/טז בדבר מלך חי"ד עמ' ד
ה/טז בית אהרן וישראל גל' לא עמ' סה {מל"מ - כהן המתמנה עיוה"כ, האם צריך מנחת חינוך}
ה/טז בית המדרש
ה/טז בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' קיז
ה/טז בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' קלב
ה/טז בנין אריאל יאיר עמ' 357
ה/טז ברור הלכה יומא ה ע"ב ציון א
ה/טז ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' ק
ה/טז גבורת יצחק שקלים עמ' רטו
ה/טז גור אריה יהודה (זמבא) עמ' עד-עה
ה/טז גט מקושר (אלגזי) דף נח ע"ג
ה/טז דביר הקודש מנחות עמ' רנד {עובד בידו}
ה/טז דברי אברהם (שדמי) ח"א עמ' קלב
ה/טז דורש לציון (תקצד) דרוש ד בהגהה
ה/טז דורש לציון (תשנה) עמ' כח
ה/טז דקה מן הדקה דף ד ע"א
ה/טז דרישת ציון (תשסב) עמ' 135
ה/טז הדר יוסף עמ' פט
ה/טז הדרת מלך (זילברברג) דף מב ע"ג-ע"ד
ה/טז המאור הגדול (יעבץ) עמ' רלג
ה/טז הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' עו
ה/טז זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' קה
ה/טז חזו"א מנחות סי' לד ס"ק ו
ה/טז חזון יחזקאל סנהדרין פ"ז ה"א
ה/טז חי' הגר"י וינוגרד קדשים
ה/טז חי' הראי"ה
ה/טז חי' מרן הגרי"מ עמ' נה-נו
ה/טז חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' סט
ה/טז חנוכת הבית עמ' לג
ה/טז חסד יצחק עמ' פו
ה/טז חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' צא עמ' שה
ה/טז חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' שפב
ה/טז חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף כב, רמח-רמט
ה/טז יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' קכא, קלה
ה/טז יד ישראל ח"ב
ה/טז ידי משה (בוצק') הל' כה"מ סי' יט
ה/טז לחם חקי עמ' רסב-רסג
ה/טז מאורות הדף היומי ח"ח עמ' רסט
ה/טז מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' קסז {מל"מ}
ה/טז מזכרת חיים עמ' קעא
ה/טז מזכרת עמ' 333
ה/טז מחשבת הקודש ח"ב דף יג ע"א
ה/טז מנחת אריאל מנחות עמ' שנא
ה/טז מנחת חזקיה מנחות עמ' רכח
ה/טז מנחת חינוך ח"ב עמ' סה, קעב, שיא
ה/טז מנחת יהודה וירושלים עמ' 44
ה/טז מנחת מאיר דף לד ע"א
ה/טז מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' סא-סג {מל"מ}, רמ, רצג, שח {מל"מ}
ה/טז מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' רמד
ה/טז מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' תצו
ה/טז מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' ז
ה/טז מקדש דוד קדשים סי' ל ס"ק א
ה/טז מקדש הקודש (תשנד)
ה/טז מראי מקומות (עמר) עמ' 89
ה/טז מרכבת יוסף דף סט ע"ג {עובדה בידו}
ה/טז משכנות אפרים שבת סי' לב {מל"מ}
ה/טז משנת חיים יומא עמ' קיז
ה/טז משפט הצבא בישראל עמ' קז
ה/טז נודע ביהודה השלם או"ח עמ' רסא
ה/טז נועם חכ"ה עמ' קלב
ה/טז נזר הקדש (רזין) מנחות דף קכו ע"ב {מל"מ}
ה/טז נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א סי' ב אות טו
ה/טז נר מצוה (ואלק) מצוות דף כב ע"ד {מנחת חינוך של כהן הדיוט}
ה/טז סהמ"צ לרס"ג ח"ג דף קצה ע"ג, קצו ע"א-ע"ב, רסא ע"ג
ה/טז עבודת היום יומא עמ' לב, לו
ה/טז עבודת המקדש (ולדינברג)
ה/טז עטרת ישועה (תשלו) עמ' צה
ה/טז עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 24, 30, 35
ה/טז עיצומו של יום סי' ג ס"ק ז {מל"מ}
ה/טז עמק הלכה (בוימל) עמ' קצט
ה/טז עמק הלכה (הורוביץ) עמ' שכח {מל"מ}
ה/טז פאר הלבנון ח"ב סי' י אות יט {עשירית האיפה}
ה/טז פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' רצד, שמ
ה/טז פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' קנא
ה/טז פרי אברהם אליעזר
ה/טז פרפרת משה ח"ב עמ' כד
ה/טז צפנת פענח ויקרא עמ' נ
ה/טז קדשי יהושע עמ' אלף תקסה
ה/טז קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תקכה
ה/טז קובץ שעורים וחדושי תורה (כהנמן) עמ' עד
ה/טז קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' סג, קטז
ה/טז קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קג, קצב, ח"ב עמ' צ
ה/טז קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' עא {משיעשה איש}
ה/טז קרן הצבי מצוה א אות א
ה/טז ראשי בשמים (רבין) עמ' קסח-קסט
ה/טז ראשית בכורים דף פה
ה/טז רווחא שמעתתא ח"א עמ' לא
ה/טז רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שפג, ח"ב עמ' מה
ה/טז שאלת הכהנים תורה דף ד, נא
ה/טז שארית נתן (פולק) דף נב ע"א
ה/טז שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' לג
ה/טז שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קלו-קלז
ה/טז שו"ת מהרש"ם ח"א סי' מב {מל"מ}
ה/טז שלמי יוסף יומא ח"א עמ' ז, טו, קמו, קמא {מל"מ}, קמט, תפד
ה/טז שלמי ירוחם
ה/טז שלמי שמחה ח"א עמ' רסד
ה/טז שם דרך יומא עמ' ח-ט, יא
ה/טז שם משמואל פרשת צו ושבה"ג שנת תרע"ד
ה/טז שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' שכב {מל"מ}
ה/טז שמועות דוד עמ' קא {מל"מ}
ה/טז שעורי יומא דף ה ע"ב ד"ה שם בגמ' ע"ב עשירית, יב ע"א ד"ה ולבאר הסוגיא
ה/טז שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' קצט, שסט
ה/טז שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' קסג
ה/טז שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ד סי' קסב
ה/טז שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' רנז
ה/טז שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' שח, שנח
ה/טז שערי המקדש סי' מג אות ח
ה/טז שערי טהר ח"ו סי' מב אות ה דף צו ע"ד
ה/טז שפת אמת על התלמוד ח"ב דף מג ע"א
ה/טז תהלה לדוד (מן) קדשים סי' כט ס"ק ח
ה/טז תורת הקדש ח"א עמ' נט, רלח, רמב, ח"ב עמ' רט {אור שמח}
ה/טז תורת יצחק ח"ב עמ' קפו
ה/טז תנובת ציון דף סח ע"ג, סט ע"א
ה/טז תפארת ראובן עמ' קג
ה/יז אבני חן יומא עמ' כ, כה
ה/יז אור הישר [נחלת דוד בהקדמה ד"ה עוד נלענ"ד]
ה/יז אור ליהודה (תשנט) עמ' נח-נט
ה/יז אור שמח
ה/יז אור תורה (בלומ') דף מב ע"א
ה/יז אז ישיר עמ' לב
ה/יז אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' לו אות ב {או"ש}
ה/יז אשישות חיים
ה/יז באר שרים (שולמן) עמ' קכד
ה/יז בדבר מלך חי"ד עמ' ז
ה/יז ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' קא
ה/יז גבורת יצחק שקלים עמ' רטו-רטז
ה/יז דברי אברהם (שדמי) ח"א עמ' קלג, קלה
ה/יז דברי יונה ח"א עמ' רפג, רפט, רצג
ה/יז דברי יצחק (הרצוג) דף סד ע"ב
ה/יז דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' רלט
ה/יז דקה מן הדקה דף ד ע"א, כ ע"א-ע"ד, כא ע"ב {מל"מ}, עג ע"א
ה/יז הדר יוסף עמ' פט
ה/יז הדרת מלך (זילברברג) דף מב ע"ד
ה/יז הכה"ג והסגן סי' ד אות כב
ה/יז ואתה תחזה ח"ג
ה/יז זבח טוב שער ב סי' ו
ה/יז חדושים ובאורים (גרי') מנחות סי' א ס"ק ד
ה/יז חזו"א מנחות סי' כו ס"ק ז
ה/יז חי' הראי"ה
ה/יז חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד מנחות עח ע"א]
ה/יז חי' מהר"ם שיק ברכות עמ' צב
ה/יז חי' מרן הגרי"מ עמ' נה-נו
ה/יז חמדת ישראל ח"א מפתחות והוספות דף ז ע"ד {כ"מ}
ה/יז חסדי דוד ח"ב עמ' תרכד, ח"ו עמ' שא
ה/יז חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' תו, מהדו"ב ח"א עמ' נט-ס
ה/יז חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף כב, רמח
ה/יז יכהן פאר (אחרי הל' עיוה"כ)
ה/יז ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קמח
ה/יז כבוד מלכים (מרגליות)
ה/יז לב טהור עמ' מו
ה/יז מזכרת חיים עמ' קעא
ה/יז מנחה טהורה דף צז ע"ד, צח ע"א
ה/יז מנחת אריאל מנחות עמ' שנא
ה/יז מנחת חזקיה מנחות עמ' קמט
ה/יז מנחת חינוך ח"ב עמ' סב, סה
ה/יז מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' סא, סג, סה {מל"מ}, רמ, רצג
ה/יז מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' ז
ה/יז מקדש דוד קדשים סי' ל ס"ק א
ה/יז מראי מקומות (עמר) עמ' 89
ה/יז מרגניתא דר"מ [רמב"ם הל' מעה"ק פי"ב ה"ד]
ה/יז מרכבת יוסף דף סט ע"ג {עובדה בידו}
ה/יז נודע ביהודה תנינא או"ח סי' קיח-קיט
ה/יז נר מצוה (ואלק) מצוות דף כב ע"ד
ה/יז עבודת היום יומא עמ' לד, לו
ה/יז עבודת המקדש (ולדינברג)
ה/יז עטרת ישועה (תשלו) עמ' צה
ה/יז עיוני פרשה ויקרא עמ' 267 {או"ש}
ה/יז פני מנחם - תורה ומועדים מקץ עמ' שמג {ואח"כ מקריב עשירית האיפה שלישית שהיא חביתי כהן גדול}
ה/יז פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' קנא
ה/יז פרי אברהם אליעזר
ה/יז פרפרת משה ח"ב עמ' כד
ה/יז קובץ שעורים וחדושי תורה (כהנמן) עמ' עד
ה/יז קרית מלך
ה/יז ראשי בשמים (רבין) עמ' קסח-קסט
ה/יז שאלת הכהנים תורה דף נא
ה/יז שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קלו-קלז
ה/יז שולי הגליון עמ' קלא
ה/יז שלמי יוסף יומא ח"א עמ' טו, תקעד
ה/יז שמועת חיים יומא ח"א עמ' ע
ה/יז שעורי יומא דף ה ע"ב ד"ה ע"ע שם ברמב"ם
ה/יז שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' תב
ה/יז שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ד סי' קעג
ה/יז שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' רנז
ה/יז שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' נז {או"ש}, שנב, שנה, שנז
ה/יז שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' רא
ה/יז שערי זיו ח"ג דף טו ע"ד, טז ע"א {מל"מ}
ה/יז שערי טהר ח"ו סי' עו
ה/יז שערי טהר ח"ו סי' עו דף רח ע"ד {או"ש}, רט ע"א
ה/יז תורת הקדש ח"א עמ' רטו, רלט
ה/יז תורת יצחק ח"ב עמ' קפז
ה/יז תורת מיכאל עמ' קעה
ה/יז תנופת זהב עמ' 47
ה/יז תפארת נתן עמ' סב {שתי מנחות חינוך}


ו/437 הלכות כלי המקדש פרק ו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ו/רה"פ דרך חכמה
ו/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ו/רה"פ הר המוריה (שץ)
ו/רה"פ הרמב"ם המדויק
ו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ו/רה"פ יריעות שלמה (פיינסילבר)
ו/רה"פ מעשי למלך
ו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ו/רה"פ משנת ראשונים (בארי)
ו/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' כו
ו/רה"פ פי' ר"י קאפח
ו/רה"פ רמב"ם הערוך
ו/רה"פ רמב"ם לעם
ו/רה"פ שם טוב
ו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ו/א אבני הלבנון סי' י {מעמדות - שליחי כל ישראל - קרבנות הוא מצוה על הציבור}
ו/א אור הישר [אור הישר תמורה לב ע"א]
ו/א אור ליהודה (תשנט) עמ' עז {בוררים יראי חטא כשליחים}, עח {קרבן יחיד וקרבן ציבור}, עט {ק"ס}, פ-פא
ו/א אורח משפט עמ' רא ע"א
ו/א בדבר מלך ח"ד עמ' קכג
ו/א בית דוד (תשעט) או"ח סי' שלה
ו/א ברור הלכה תענית כו ע"א ציון ב, ג
ו/א גבורת יצחק שקלים עמ' ריא
ו/א דברות משה מועד ח"א עמ' תקנח {ואי אפשר שיהיו ישראל כולן עומדין בעזרה}
ו/א הדרום כו עמ' 86
ו/א חנוכת הבית עמ' כג
ו/א חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' רטז
ו/א ידי אליהו
ו/א ידי אליהו דף סא ע"ד
ו/א כבוד מלכים (מרגליות)
ו/א כנה"ג
ו/א כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר מערכה כב אות כב
ו/א לחם חקי עמ' רלח
ו/א מאכסניא של התורה סי' מו
ו/א מחנה יוסף סוטה עמ' מו
ו/א מחשבות על דמוקרטיה יהודית עמ' 287
ו/א מיטב הארץ עמ' 578
ו/א מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רלה
ו/א מעשה רקח
ו/א מקדש הקודש (תשנד)
ו/א מראה הנוגה
ו/א מראי מקומות (עמר) עמ' 90
ו/א מרגניתא דר"מ
ו/א משבצות זהב ירמיהו עמ' תרלז
ו/א משנת חיים במדבר עמ' תסט, תעג
ו/א משנת יעקב
ו/א נזיר אחיו (סאויצקי) עמ' קו, קח-קט
ו/א נר מצוה (ואלק) מצוות דף יט ע"ג-ע"ד, כ ע"ד {השמיט שישראלים מעכבים את הקרבן}
ו/א ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' קסב
ו/א עץ הדר השלם עמ' עז
ו/א קדושת יצחק עמ' עו
ו/א קרבן שמואל דף ו ע"ב
ו/א קרית מלך (חב"ד) עמ' פג
ו/א קרית מלך (קניבסקי)
ו/א קרן פני משה ח"א עמ' קפו
ו/א קרן פני משה ח"ב [עי' תוספתא תענית פ"ג]
ו/א רב ברכות (רי"ח) עמ' עו-עז {שלוחי ישראל}
ו/א רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ז ה"ו מקור 13
ו/א שי כהן עמ' לז
ו/א שלטי הגבורים עמ' קיט
ו/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' תנז
ו/א שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' פז
ו/א שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' קג
ו/א שערי המקדש סי' מג אות ט
ו/א שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 88
ו/א שפתי מלך
ו/א תורת מנחם חמ"ה עמ' 135
ו/א תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רנג (ער) {שליחות לעמידת הבעלים על הקרבן}
ו/א תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' כד
ו/ב אור ליהודה (תשנט) עמ' פ
ו/ב ברור הלכה תענית כו ע"א ציון ג, כז ע"ב
ו/ב גנזי חיים (זייצ'יק) עמ' שעג
ו/ב הרמב"ם כמחנך עמ' 151
ו/ב יד פשוטה אהבה עמ' תרלב
ו/ב מראי מקומות (עמר) עמ' 93
ו/ב משיב צדק פ' סא עמ' 38
ו/ב משנת חיים במדבר עמ' תעב
ו/ב נועם חי"א עמ' קנד
ו/ב עמק שאלה (טברסקי) עמ' לג
ו/ב שם טוב - השלמה
ו/ב שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' פז
ו/ב שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' קג
ו/ב שערי היכל זבחים עמ' קח {אנשי המעמד - חיובם בתפילה}
ו/ב שפתי מלך
ו/ב תולדות ההלכה ח"ג עמ' 79
ו/ג אור ליהודה (תשנט) עמ' פ
ו/ג בדבר מלך ח"ו עמ' רמד
ו/ג ברור הלכה תענית כז ע"ב
ו/ג גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' עז
ו/ג הרמב"ם כמחנך עמ' 151
ו/ג ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) או"ח קט ע"ג]
ו/ג מעשה אברהם דף קכה ע"ג
ו/ג מראי מקומות (עמר) עמ' 93
ו/ג משנת חיים מנחות עמ' קסט
ו/ג נתן פריו סוגיות ח"א עמ' ל
ו/ג ענפי ארז (זי') דף רלו ע"ג
ו/ג שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' פח
ו/ג שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' קג
ו/ג שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 89
ו/ג תורת רפאל או"ח ח"ב דף קלז ע"ג
ו/ד אוצרות הרמב"ם
ו/ד אור ליהודה (תשנט) עמ' פ-פא
ו/ד אסופות ב עמ' קנט
ו/ד אשישות חיים
ו/ד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי עמ' קנא, רעג
ו/ד בדבר מלך ח"ו עמ' רמד-רמה {נעילה גם ביום ראשון}
ו/ד בנין הלכה עמ' קלה
ו/ד בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' לא {ד' תפלות}
ו/ד ברור הלכה תענית כו ע"א ציון ו, ז {מרכה"מ}, כו ע"ב אחרי ציון ג, כז ע"ב
ו/ד ברקאי ח"ה עמ' 76
ו/ד ואתה תחזה ח"ג
ו/ד חי' הראי"ה
ו/ד יד פשוטה אהבה עמ' תעה {נ"כ בכל התפלות}, תפו {נ"כ}
ו/ד ישורון ד עמ' תקצ = חי' הרד"ל למשניות ר"ה {מתפללים מוסף במעמדות}
ו/ד כבוד מלכים (מרגליות)
ו/ד כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתקלד-תתקלה {תפלה נוספת}
ו/ד מילי דמרדכי
ו/ד מעשה רקח
ו/ד מקדש הקודש (תשנד)
ו/ד מראי מקומות (עמר) עמ' 93
ו/ד מראית העין (תשכ) ליקוטים דף קכז ע"ג
ו/ד משנת חיים במדבר עמ' תעב
ו/ד נתן פריו סוכה עמ' שעו
ו/ד קרבן אשה
ו/ד קרית מלך {תפלה יתירה}
ו/ד רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' תיב
ו/ד שלטי הגבורים עמ' קנז {ראב"ד}
ו/ד שמועת חיים יומא ח"ב עמ' תקפט
ו/ד שפתי מלך
ו/ה אור ליהודה (תשנט) עמ' פא
ו/ה בתורתו יהגה ח"א עמ' תב
ו/ה גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' שיח
ו/ה גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' של
ו/ה גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' רכא
ו/ה מראי מקומות (עמר) עמ' 94
ו/ה ס' השבי"ט עמ' נא {מל"מ}
ו/ה רנת יצחק תענית עמ' רכט
ו/ה שם טוב - השלמה
ו/ה שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' פח
ו/ה שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' קג
ו/ה שפתי מלך
ו/ה תניא רבתי ח"א עמ' 319 {מעשי למלך - נוסח התפלה}
ו/ו ברור הלכה תענית כו ע"א ציון ה
ו/ו גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' שטז
ו/ו גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' שכח-שכט
ו/ו גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' רכ
ו/ו יראה ואהבה עמ' טז
ו/ו מאכסניא של התורה סי' מו
ו/ו מראה איש ח"ב עמ' פד
ו/ו מראי מקומות (עמר) עמ' 94
ו/ו רנת יצחק תענית עמ' רכט-רל {מוסף}
ו/ו שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 89
ו/ז ברור הלכה תענית כו ע"א ציון ו
ו/ז ואתה תחזה ח"ג
ו/ז מראי מקומות (עמר) עמ' 94
ו/ז קרן פני משה ח"ב [עי' רמב"ם וראב"ד הל' תפלה פי"ג ה"ו]
ו/ז שיח השדה (פרומר) עמ' קסז {כ"מ}
ו/ח אגרות משה או"ח ח"ג סי' ע {הלל בשחרית בר"ח, מעמד בשחרית ביו"ט}
ו/ח אור ליהודה (תשנט) עמ' פא-פב
ו/ח אסופות ב עמ' קנט {כ"מ}
ו/ח באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ו/ח בדבר מלך ח"ו עמ' רמד {נעילה במעמד בר"ח}
ו/ח ברור הלכה תענית כו ע"א ציון ו, ז
ו/ח דברות משה מועד ח"א עמ' תקלח {שמנת ימי חנוכה לא היו אנשי מעמד עושין מעמד}
ו/ח הלכות יום העצמאות עמ' רטו
ו/ח זכרון סופרים {ובמנחה} [עיין משנה דתענית שם דחזר רע"ק וכו', ועיין בתפארת ישראל סוף תענית]
ו/ח חד וחלק ח"ב דף מו ע"ד, מז ע"א
ו/ח חי' הראי"ה
ו/ח יחי ראובן (אונג') עמ' פד
ו/ח כי שרית עמ' 177
ו/ח מוריה גל' רג עמ' יח
ו/ח מזרח שמש דף י ע"ב {מל"מ}
ו/ח מעיני המים
ו/ח מעשה רקח
ו/ח מראי מקומות (עמר) עמ' 95
ו/ח משיב צדק פ' ס עמ' 37 {כ"מ - בטל עצם התפלה}
ו/ח עבודת המקדש (ולדינברג)
ו/ח פרי השדה (דייטש) ח"ב סי' עד
ו/ח שמועת חיים ערכין ח"א עמ' קפב
ו/ח שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 90-91
ו/ח שפתי מלך
ו/ט אבן האזל קדשים ח"ב דף כו ע"ב
ו/ט אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' קמ {מל"מ}
ו/ט אהבת אברהם עמ' ל
ו/ט אהל שרה לאה עמ' קג-קד
ו/ט אור הישר [מנחת חינוך סוף מצוה שא, אבן האזל הל' מעה"ק רפי"ד]
ו/ט אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' צח {מל"מ}
ו/ט אור ליהודה (תשנט) עמ' פג {רמב"ם}, רלח {מל"מ - חגיגה י"ד}
ו/ט אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ד ס"ק צה
ו/ט אות לישראל (מובשוביץ) עמ' קמז
ו/ט אמונת יהושע עמ' קמז, תקפז
ו/ט אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' קג {מל"מ}
ו/ט אמונת עתיך גל' 110 עמ' 13
ו/ט אמרי זאב דף נה ע"ג {מל"מ - אשר תזבח בערב}
ו/ט אנצי"ת ע' אב (ד) הע' 31, ע' אסרו חג הע' 11, 13, 18, 23, 31 {מל"מ}
ו/ט אשל אברהם (שפירא) עמ' תצג {עולת נדבה}
ו/ט אתה יצרת - מלאכות שבת - מועדי ה' סי' ח {מל"מ}
ו/ט באר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 229 {כמו יו"ט}
ו/ט באר מים חיים (נוסינזון) תענית דף יב {מנהג}
ו/ט באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ג סי' ג אות ה-ו {מל"מ}
ו/ט באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ה עמ' שמ
ו/ט בדרך המלך עמ' קעט
ו/ט ביצחק יקרא (תשע) סי' לב סעיף ב ד"ה ובמשנה {מל"מ}
ו/ט בית אהרן (צוקרמן) עמ' שצה {מל"מ}
ו/ט בית אהרן וישראל גל' סו עמ' מה {מל"מ - ערב פסח - יו"ט}
ו/ט בית המדרש
ו/ט בנין שאול עמ' רו
ו/ט ברור הלכה חגיגה יח ע"א אחרי ציון א (השני) פסקה ב {מל"מ}
ו/ט ברור הלכה פסחים נ ע"ב ציון ב, סט ע"ב ציון ד
ו/ט ברכי יוסף או"ח דף קמט ע"ד {מל"מ}
ו/ט ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רמז, רסז, רעד
ו/ט בשבילי החודש סי' ב ס"ק ג, סי' ז ס"ק ד
ו/ט בשבילי המועד סי' ב אות נד
ו/ט בשבילי הפסח סי' כה אות יא {מל"מ}
ו/ט בשמן רענן ח"ב עמ' מה {מל"מ}
ו/ט גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' פא-פב
ו/ט גבורת יצחק ר"ה עמ' קמט
ו/ט גבורת יצחק שקלים עמ' קב, קיד
ו/ט גליונות אבני נזר {מל"מ}
ו/ט דביר הקודש מועדים עמ' ה {מל"מ}
ו/ט דבר משה (אמריליו) ח"ג דף ז ע"ג {מל"מ}
ו/ט דברי אברהם (מנדלסון) דף ס ע"ג {מל"מ}
ו/ט דברי חיים השמטות סי' כט {מל"מ}
ו/ט דעת משה (פרידמן) סי' כ {מל"מ}
ו/ט דרך המלך (רבי)
ו/ט האשכול (אוירבך) במפתח בסוף הספר עמ' 179
ו/ט הדרום כו עמ' 88
ו/ט הר המלך ח"ח עמ' שצד
ו/ט התעוררות תשובה (תשנב) ח"א עמ' קסה
ו/ט ואתה תחזה ח"ג
ו/ט ויוסף שאול דף פ ע"א
ו/ט זאת ליעקב ויקרא עמ' קעא {מל"מ}
ו/ט זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר א עמ' תעב {מי שהביא קרבן עצים אסור בתענית רק ממנהג}
ו/ט זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר ג עמ' רפח, רצד, שלח {מל"מ}, שסח {מל"מ - היום שנאסר בתענית נשאר באיסורו אחרי החורבן}, שסט {מהו קרבן העצים}, שע {מל"מ - בניהם של מביאי העצים}
ו/ט זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' לח {מל"מ}
ו/ט חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' קצב, קצה
ו/ט חזון לימים ח"א עמ' רסז
ו/ט חי' הגאון אדר"ת עמ' קעב-קעג {מל"מ - אכילת חגיגה קודם}, קפג {מל"מ}
ו/ט חי' הגר"י סי' ג {מל"מ}
ו/ט חי' הגר"מ זמבה סי' יא
ו/ט חי' הראי"ה
ו/ט חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' קעב
ו/ט חי' משנה פסחים עמ' רט
ו/ט חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' רנא, רנד {מל"מ}
ו/ט חיים ומלך
ו/ט חנוכת הבית עמ' ל {מל"מ}
ו/ט חסדי דוד ח"ב עמ' שמז
ו/ט חקרי זמנים ח"ב עמ' קלז
ו/ט חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' קפו-קפח
ו/ט חשבונות של מצוה עמ' שצא
ו/ט טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 523 {מל"מ}
ו/ט טל אורות (ג'ויא) - ביאור המרדכי דף קי ע"ג {מל"מ}
ו/ט יד אפרים (ביליצר) - שו"ת עמ' רה {מל"מ}
ו/ט יד בנימין מגילה עמ' מו {קרבן עם העצים}
ו/ט יין הטוב עמ' רפח
ו/ט ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' רצח
ו/ט יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' סב {מל"מ}
ו/ט כבוד הלבנון דף לא ע"ב {מל"מ - חגיגה י"ד - אחרי תמיד של בה"ע}
ו/ט כבוד מלכים (מרגליות) {מל"מ}
ו/ט כרם יהושע (ולרשטיין) דף טז ע"ג {מל"מ - שחיטת חגיגה אחרי התמיד}
ו/ט כרם יהושע (ולרשטיין) דף מד ע"ב-ע"ג {מל"מ}
ו/ט כתב סופר או"ח דף צה ע"א {מל"מ}
ו/ט כתר המלך
ו/ט כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' רה
ו/ט להורות נתן - שו"ת חי"ב עמ' כב
ו/ט להורות נתן במדבר עמ' ג {איסור מלאכה}
ו/ט להורות נתן במדבר עמ' קע
ו/ט להורות נתן מועדים ח"ב עמ' רכח
ו/ט לקוטי סופר ח"ב דף סב ע"ד {מל"מ}
ו/ט לקוטי שיחות חי"ז עמ' 25, חכ"ב עמ' 7
ו/ט לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 24 {מל"מ}
ו/ט לקוטי שיחות חל"ג עמ' 110 {מל"מ}
ו/ט מאור הקודש מנחות ח"א עמ' פג
ו/ט מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"א דף לט ע"א וע"ג
ו/ט מאכסניא של התורה סי' מו
ו/ט מגד יהודה ח"א סי' רנו אות ט
ו/ט מגדל צופים ח"ג סי' נז
ו/ט מגדל צופים ח"ד סי' סג
ו/ט מגידות (תשמ) עמ' רנ {מל"מ}
ו/ט מגידות (תשעג) סי' קיא עמ' רנ
ו/ט מועדי ה' (נתנזון) יו"ט עמ' קפח
ו/ט מועדי ישראל (שוורץ) פסח סי' קט אות ג
ו/ט מועדים וזמנים ח"ז סי' ריב
ו/ט מוריה ו גל' א (ר"י קוליץ)
ו/ט מזרח שמש דף ז ע"ד {מל"מ}, מז ע"ג
ו/ט מטה אהרן (הלוי) דף עט ע"ד, פ ע"ג {מל"מ}
ו/ט מילי דמרדכי
ו/ט מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' שח {מל"מ - אחריהם מותרים}
ו/ט מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' רפז
ו/ט מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' קכד
ו/ט מנחת אהרן (קאפח) עמ' 176 {איסור הספד ותענית}, 177
ו/ט מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף כב ע"ב
ו/ט מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' ה
ו/ט מנחת חינוך ח"א עמ' לח {מל"מ}, ח"ב עמ' עה {מל"מ}, תנה {מל"מ}, ח"ג עמ' סט {מל"מ}, רנג {מל"מ}, רעט
ו/ט מעין נצח ח"ב סי' צג-צה {מל"מ}
ו/ט מעשה רקח
ו/ט מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' שפג
ו/ט מפתח הבאורים [מנחת ברוך סי' פג אות ג-ד]
ו/ט מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' שח {מל"מ}
ו/ט מקדש דוד קדשים קונ' ה ס"ק ד, סי' יא ס"ק ג במנחת מרדכי
ו/ט מראי מקומות (עמר) עמ' 97
ו/ט מראית העין (תשכ) דף קכז
ו/ט מראית העין (תשכ) ליקוטים דף קכז ע"ד {מל"מ} [עי' ברכי יוסף ומחזיק ברכה או"ח תצד]
ו/ט מרגניתא דר"מ
ו/ט משאת משה (חברוני) פסחים סי' סז עמ' 198
ו/ט משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' רע {מל"מ}
ו/ט משנת חיים מנחות עמ' קסט, תרכט
ו/ט משנת חיים פסחים ח"ב עמ' קסג, קסח, קע, שעא
ו/ט משנת יעקב
ו/ט נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"ב סי' מט אות ח
ו/ט נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א ח"ב פרק מא פסוק ד
ו/ט נפש הרב עמ' קפג
ו/ט נפש הרב עמ' קפג
ו/ט נר יצחק (ארדיט) עמ' קיט-קכ
ו/ט נשמת אברהם ח"א עמ' רסז {מל"מ}
ו/ט נתיבות שלום (למפרט) עמ' קח {מל"מ}
ו/ט ספרי דבי רב ח"ג עמ' שכ {מל"מ}
ו/ט עבודת המקדש (ולדינברג)
ו/ט עיני דוד
ו/ט ענפי ארז (זי') דף מד ע"ד {מל"מ - פסח שני}, קעה ע"א {מל"מ}
ו/ט פרחי כהונה (קצבורג) עמ' רמז {מל"מ}
ו/ט פרי האדמה ח"א
ו/ט קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תרמג, תשכח
ו/ט קול צופיך עמ' קסה {מל"מ}, רכד {מל"מ}
ו/ט קונטרסי שעורים נדרים שעור יג אות ו
ו/ט קרית מלך
ו/ט קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' כט
ו/ט קרן פני משה ח"ב
ו/ט קרני ראם (ירמוש) עמ' ריד {מל"מ}
ו/ט ראשי בשמים (רבין) עמ' קלז {מל"מ}
ו/ט רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' שיז
ו/ט שביתת יו"ט
ו/ט שו"ת ר"י מילר עמ' פב
ו/ט שעורי הרב - תשעה באב עמ' סח
ו/ט שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' רסה
ו/ט שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' פח, קלז
ו/ט שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תקיח {מל"מ}
ו/ט שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תעד
ו/ט שערי מאיר עמ' קלח
ו/ט שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 18 {מל"מ}
ו/ט שעת הכושר דף פז ע"א
ו/ט שפת אמת על התלמוד ח"ג דף כט ע"א
ו/ט שפתי מלך
ו/ט שרשי הים דף קמט ע"א
ו/ט תהלה לדוד (מן) קדשים סי' יז ס"ק ד, ו, ח, ט, סי' נג ס"ק ג, יב
ו/ט תולדות אדם עמ' קעו
ו/ט תולדות ההלכה ח"ג עמ' 126
ו/ט תורת האשם - שבט מנשה עמ' כ
ו/ט תורת השבת והמועד עמ' 443
ו/ט תורת מנחם ח"ג עמ' 255 {הי' להם כמו יום טוב}
ו/ט תפארת ציון (קואינקה) עמ' קמא-קמב
ו/ט תשובה מאהבה ח"ב דף לב ע"א
ו/ט תשובה שלמה או"ח סי' ג דף ח ע"א {מל"מ}
ו/י אהבת אברהם עמ' כה, כט
ו/י אהל משה (הורוביץ) ח"א פסחים קכא ע"א {מל"מ}
ו/י אהל שרה לאה עמ' קג
ו/י אור גדול דף קמב ע"א {מל"מ}
ו/י אור ליהודה (תשנט) עמ' פג
ו/י אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ד ס"ק צה
ו/י ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קה
ו/י בדבר מלך ח"ח עמ' טו, יז
ו/י בית ישחק
ו/י ברור הלכה פסחים נ ע"ב ציון ב, סט ע"ב ציון ד
ו/י גבורת יצחק שקלים עמ' קב, קיד
ו/י דרך המלך (רבי)
ו/י הגהות רימ"א
ו/י הגהות רימ"א {מל"מ}
ו/י ואם תאמר ח"ד קושיה 113 {מל"מ}
ו/י ואתה תחזה ח"ג
ו/י זאת ליעקב ויקרא עמ' קעא {מל"מ}
ו/י חדושים ובאורים (גרי') חגיגה יח ע"א
ו/י חנוכת הבית עמ' ל
ו/י חקרי זמנים ח"ב עמ' רמה {מל"מ - יום טבוח}
ו/י יד איתן
ו/י יד אפרים (ביליצר) - שו"ת עמ' רה
ו/י כתר המלך
ו/י לחם חקי עמ' רצח
ו/י מאור הקודש מנחות ח"א עמ' פג
ו/י מדרכי משה דף יא ע"א
ו/י מזרח שמש דף ז ע"ד {מל"מ}, מז ע"ג
ו/י מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' רפז
ו/י מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' קכד
ו/י מנחת חינוך ח"א עמ' לח {מל"מ}, ח"ב עמ' עה {מל"מ}, תנה {מל"מ}, ח"ג עמ' סט {מל"מ}, רנג {מל"מ}
ו/י מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' קב {מל"מ}
ו/י מנחת עני (זינצהיים) ח"ב ערך יום טבוח {מל"מ}
ו/י מעשה רקח
ו/י מצות ראיה עמ' פט
ו/י מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' שיד
ו/י מקדש דוד קדשים קונ' ה ס"ק ו
ו/י מקדש הקודש (תשנד)
ו/י מראי מקומות (עמר) עמ' 99
ו/י משאת משה (חברוני) פסחים סי' סז עמ' 198
ו/י משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' רע {מל"מ}
ו/י נפש הרב עמ' קפג
ו/י ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תריח {מל"מ}
ו/י ענפי ארז (זי') דף יט ע"ד
ו/י קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תרמד, תרפו
ו/י קול צופיך עמ' קסה {מל"מ}
ו/י קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' כט
ו/י קרן פני משה ח"ב
ו/י רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' שיז {מל"מ}
ו/י שירת הפסח אות י
ו/י שם טוב - השלמה
ו/י שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' פח
ו/י שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תעא, תעד
ו/י שערי מאיר עמ' קלח
ו/י תהלה לדוד (מן) קדשים סי' יז ס"ק ו
ו/י תולדות אדם עמ' קעו
ו/י תורת האשם - שבט מנשה עמ' כ
ו/י תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קיא {מל"מ}
ו/יא אור הישר [מל"מ הל' ביא"מ פ"א הי"ב]
ו/יא בית אהרן וישראל גל' מה עמ' יז
ו/יא בית דוד (פילוסוף) או"ח דף פט ע"ד
ו/יא ברור הלכה תענית יז ע"א ציון ה
ו/יא חוקי חיים (גאגין) דף קלח ע"ג
ו/יא מבוא למשנה תורה עמ' 212
ו/יא מילי דמרדכי
ו/יא מעשה רקח
ו/יא מראי מקומות (עמר) עמ' 100
ו/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/יא פאר הלבנון ח"א סי' ה אות ד
ו/יא שפתי מלך


ז/438 הלכות כלי המקדש פרק ז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ז/רה"פ דרך חכמה
ז/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ז/רה"פ הר המוריה (שץ)
ז/רה"פ הרמב"ם המדויק
ז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ז/רה"פ יריעות שלמה (פיינסילבר)
ז/רה"פ מעשי למלך
ז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ז/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' כז
ז/רה"פ פי' ר"י קאפח
ז/רה"פ רמב"ם הערוך
ז/רה"פ רמב"ם לעם
ז/רה"פ שם טוב
ז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ז/א אוצרות הרמב"ם
ז/א בשבילי ההודאה סי' יא ס"ק לח
ז/א בשבילי הפסח סי' לח אות לח {משוררים, צלצל}
ז/א האיר ממזרח חמש מגילות עמ' שסד {ממונים - האם זר כשר}
ז/א הר המלך ח"ז עמ' צט
ז/א הרועים בשושנים
ז/א ואתה תחזה ח"ג
ז/א חוקת עולם עמ' 470
ז/א חי' הראי"ה
ז/א מעיל שמואל (פלורנטין) דף צג ע"א {ראב"ד}
ז/א מעיני המים
ז/א מעשה רקח
ז/א מקור ברוך (פייתוס) דף קכו ע"ב
ז/א מראי מקומות (עמר) עמ' 101
ז/א מראית העין (תשכ) דף קכז
ז/א מראית העין (תשכ) ליקוטים דף קכז ע"ד
ז/א נמוקי שזבנ"י דף מ
ז/א פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' רפז {הממונים היו ממונים על אוצרות}
ז/א קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תקכ
ז/א רנת יצחק משלי עמ' שנז
ז/א שו"ת השבי"ט ח"א עמ' כז
ז/א שלטי הגבורים (תשע) עמ' קנה {גביני כרוז}
ז/א שלטי הגבורים עמ' קנה
ז/א שמועת חיים יומא ח"א עמ' רי
ז/א שפתי מלך
ז/א תורת לויים דף כו ע"ג
ז/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' רפ
ז/ב הבית השני בתפארתו עמ' קנז
ז/ב חזיונות יוסף דף סט ע"ג
ז/ב חקרי זמנים ח"א עמ' רטז
ז/ב מעשה רקח
ז/ב מראי מקומות (עמר) עמ' 102
ז/ב נר למאור (רבינוביץ) דף סח ע"ג
ז/ב סדר עבודה (רמ"ע) עמ' ח {מכריז "עמדו כהנים"}
ז/ב שלטי הגבורים עמ' קנג
ז/ב שם טוב - השלמה
ז/ב שמועת חיים יומא ח"א עמ' רי
ז/ב שפתי מלך
ז/ג אור הישר [מל"מ לעיל פ"ד הי"ז]
ז/ג אור ליהודה (תשנט) עמ' לא {האם הממונה היה כהן}, לב
ז/ג אשישות חיים
ז/ג באר שרים (שלזינגר) במדבר פ' בהעלותך סי' ג אות ח
ז/ג ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' מח
ז/ג ואתה תחזה ח"ג
ז/ג מילי דמרדכי
ז/ג מראי מקומות (עמר) עמ' 102
ז/ג שביתת יו"ט
ז/ג שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קכט, קלא
ז/ג שפתי מלך
ז/ג תורת לויים דף כו
ז/ד אבן ישראל (פישר)
ז/ד אור הישר
ז/ד אור ליהודה (תשנט) עמ' לה {מסבב על הלויים}
ז/ד איים בים ב"ק סי' פח אות ג {לוי שישן}
ז/ד אנצי"ת ע' איש הר הבית הע' 2, 17, 19
ז/ד הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' צב
ז/ד הר המלך ח"ז עמ' ק
ז/ד חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' שא
ז/ד מנחת חינוך ח"ג עמ' עו
ז/ד מעשה רקח
ז/ד מראה הפנים שקלים דף כב
ז/ד מראי מקומות (עמר) עמ' 103
ז/ד מראית העין (תשכ) ליקוטים דף קכח ע"ד
ז/ד מרגליות הים סנהדרין עג ע"א אות טז {מעשי למלך}
ז/ד עטרת צבי (שפלטר) ח"א סי' כא
ז/ד ענפי ארז (זי') דף קלג ע"ב
ז/ד צפנת פענח כאן, ובמדבר עמ' קפ
ז/ד שם טוב - השלמה
ז/ד שפתי מלך
ז/ד תהלה לדוד (מן) קדשים סי' ח ס"ק טו, טז
ז/ד תורת לויים דף כו, לג ע"ב
ז/ה אור הישר [עי' הל' תמידין פ"ו ה"ז]
ז/ה אור ליהודה (תשנט) עמ' מ
ז/ה אוריתא יד עמ' עט-פ
ז/ה באר שרים (שלזינגר) במדבר פ' בהעלותך סי' ג אות ח {תקיעה}
ז/ה בדבר מלך חי"ג עמ' צג
ז/ה בית אהרן וישראל גל' סח עמ' לח {גרי"ז}
ז/ה ברור הלכה חולין כו ע"ב ציון ז {תקיעה לחוד ותרועה לחוד}
ז/ה ברור הלכה סוכה נג ע"ב ציון ב, נה ע"א ציון א
ז/ה דקה מן הדקה דף מא ע"ג
ז/ה ואתה תחזה ח"ג
ז/ה זבחי צדק (דיסקין) סוכה עמ' שסט
ז/ה חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' ג
ז/ה חי' הגרי"ז
ז/ה חקרי זמנים ח"א עמ' ריב
ז/ה חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' רצא-רצג, ח"ב עמ' שסד-שסה, שע-שעא
ז/ה חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף רלו ע"ג, רלז ע"ב
ז/ה יד פשוטה מדע עמ' תתס
ז/ה לחם חקי עמ' רלט
ז/ה לקוטי שיחות חי"ח עמ' 44 הערה 5
ז/ה מאור הקודש ערכין עמ' מח {גרי"ז}
ז/ה מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קיג
ז/ה מחנה יוסף ח"ג עמ' יא, לב
ז/ה מילי דמרדכי
ז/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' תמד
ז/ה מנחת יהודה (בוים) דף קלב ע"ד {תקיעת שופר דוחה שבת}
ז/ה מקדש הקודש (תשנד)
ז/ה מראי מקומות (עמר) עמ' 103
ז/ה משנת חיים במדבר עמ' רכד
ז/ה משנת יעקב
ז/ה נר מצוה (ואלק) מצוות דף כה ע"ב {כל יום היו תוקעים}
ז/ה ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קט
ז/ה עבודת המקדש (ולדינברג)
ז/ה עטרת מרדכי (מילר) עמ' רמה
ז/ה פני אברהם (שפירא) עמ' רלא {תקיעה ע"י ישראל}
ז/ה קדשי יהושע עמ' אלף שד
ז/ה רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רפו-רפז
ז/ה שו"ת השבי"ט ח"א עמ' כז {לא כהנים תקעו}
ז/ה שלטי הגבורים עמ' קנו
ז/ה שלמי יוסף סוכה עמ' קע, קעב, תצז
ז/ה שמועת חיים ערכין ח"א עמ' רפו
ז/ה שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קל-קלג, קעח
ז/ה שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קעח {גרי"ז}
ז/ה שפת אמת על התלמוד ח"ב דף קז ע"ב
ז/ה תורת השבת והמועד עמ' 31
ז/ה תורת לויים דף יז ע"ג, כז
ז/ה תורת רפאל או"ח ח"ב דף קנג ע"ג
ז/ו אגרות משה ח"ח עמ' שיח
ז/ו אהלים עמ' קט
ז/ו אור ליהודה (תשנט) עמ' מב {תקיעות בשעת ניסוך המים}
ז/ו אורה ושמחה הל' לולב פ"ז ס"ק ק, קד
ז/ו אשישות חיים
ז/ו בארות נתן עמ' צג
ז/ו בדבר מלך ח"ד עמ' מח
ז/ו בני בנים ח"א עמ' י
ז/ו ברור הלכה סוכה נג ע"ב ציון ג, נד ע"א ציון א
ז/ו בשבילי השמחה סי' לא אות ג {תקיעה בשעת ניסוך המים}
ז/ו דברי שאול שמות עמ' רצב {מל"מ}
ז/ו דגל ישראל תמוז תרפח עמ' 22 {שער עזרת נשים}
ז/ו דרך הקודש (תשסז) עמ' קמד
ז/ו ואתה תחזה ח"ג
ז/ו ויטע אשל עמ' קפט
ז/ו זבחי צדק (דיסקין) סוכה עמ' שסא
ז/ו חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' ג
ז/ו חי' הריצ"ד
ז/ו חי' חפץ חיים
ז/ו חקרי זמנים ח"א עמ' רכ
ז/ו יד מרדכי (אלימלך) סוכה עמ' קצד
ז/ו יד פשוטה מדע עמ' תתס
ז/ו יצחק ירנן
ז/ו כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' קי
ז/ו מחנה יוסף ח"ג עמ' יא
ז/ו מי ימצא סוכה עמ' שסב
ז/ו מילי דמרדכי
ז/ו מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' קד
ז/ו מראה הנוגה [לחם יהודה דף עה ע"א] {היו תוקעין}
ז/ו מראי מקומות (עמר) עמ' 104
ז/ו משנת חיים במדבר עמ' רכד
ז/ו עבודת המקדש (ולדינברג)
ז/ו קרית מלך
ז/ו רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רפו
ז/ו שו"ת השבי"ט ח"א עמ' כו
ז/ו שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קל-קלג, קעח
ז/ו שפת אמת על התלמוד ח"ב דף קו ע"ג-ע"ד
ז/ו תורת לויים דף טו ע"ב
ז/ו תורת רפאל ח"ג עמ' קטו
ז/ז אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"ה ה"ו הע' 13 {הר המוריה (שץ)}
ז/ז אור ליהודה (תשנט) עמ' מ
ז/ז ואתה תחזה ח"ג
ז/ז מאור הקודש מנחות ח"ב עמ' קסד
ז/ז מראי מקומות (עמר) עמ' 105
ז/ז קרית מלך
ז/ז רנת יצחק משלי עמ' שנז
ז/ז שלמי יוסף סוכה עמ' קע, קעב, תצז
ז/ח אגרא לישרים סי' לב
ז/ח בגדי כהונה (שחור) עמ' תט
ז/ח ברור הלכה סנהדרין יט ע"א ציון ו
ז/ח דקה מן הדקה דף מה ע"ג
ז/ח להורות נתן דברים עמ' רד
ז/ח מראי מקומות (עמר) עמ' 105
ז/ח משכנות לאביר יעקב ח"א דף כ ע"ד
ז/ח קרית מלך
ז/ט אבן האזל
ז/ט אוצמפה"ת ב"מ נז ע"ב הע' 20 {ראב"ד}
ז/ט אור הישר [מל"מ הל' מלוה פ"ד הי"ד ד"ה והא דהקדש, אור הישר ירושלמי שקלים פ"ז ה"א וה"ג ומנחות צ ע"א]
ז/ט אמרי הצבי (בער) סוגיות דף טו ע"ב
ז/ט בגדי כהונה (שחור) עמ' תט
ז/ט בית אהרן (צוקרמן) עמ' שטו
ז/ט בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' שו
ז/ט בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תמא
ז/ט ברור הלכה ב"מ נז ע"ב ציון א
ז/ט בריכת המלך עמ' לח
ז/ט גבורת יצחק שקלים עמ' ריא
ז/ט ואתה תחזה ח"ג
ז/ט חוקת עולם עמ' 581 {מכירת קינים}
ז/ט חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 5
ז/ט חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' שפז
ז/ט חי' הראי"ה
ז/ט חי' חתם סופר
ז/ט חסדי דוד ח"ב עמ' תרכב
ז/ט יצחק ירנן
ז/ט לב מבין
ז/ט מגילת ספר עשין דף לא ע"א
ז/ט מטה אהרן (הלוי) דף קח ע"ב-ע"ד
ז/ט מראי מקומות (עמר) עמ' 105
ז/ט משנת יעקב
ז/ט נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' ה
ז/ט נודע ביהודה קמא אהע"ז סי' ב
ז/ט ספרי דבי רב ח"ד עמ' קה
ז/ט עבודת המקדש (ולדינברג)
ז/ט ענפי ארז (זי') דף כט ע"ב {ראב"ד}, קיג ע"ג, קיז ע"א
ז/ט צפנת פענח
ז/ט קרית מלך
ז/ט שער המלך ח"ב עמ' תכז {ראב"ד}
ז/ט שערי תודה ח"ב דף מז ע"ב {מספק פסולות}
ז/ט שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 25
ז/ט תורת הקדש ח"ב עמ' קלד {רבית בהקדש}
ז/י בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' שו
ז/י מראה הפנים שקלים דף כב
ז/י מראי מקומות (עמר) עמ' 106
ז/י שלטי הגבורים עמ' קנד {ראב"ד}
ז/י תורת רפאל או"ח ח"ב דף קד ע"א {מל"מ}
ז/יא ואתה תחזה ח"ג
ז/יא מראי מקומות (עמר) עמ' 106
ז/יא משכנות לאביר יעקב ח"א דף כא ע"א
ז/יב אשישות חיים
ז/יב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ז/יב בית אהרן (צוקרמן) עמ' רצט
ז/יב בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' שו
ז/יב ואתה תחזה ח"ג
ז/יב חי' הראי"ה
ז/יב מילי דמרדכי
ז/יב מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' סה
ז/יב מראה הפנים שקלים דף כב
ז/יב מראי מקומות (עמר) עמ' 107
ז/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/יב עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' מח
ז/יב צפנת פענח
ז/יב קרית מלך
ז/יג אור הישר [אור הישר מנחות סג ע"ב]
ז/יג אורח צדקה עמ' רלט, רמב
ז/יג אמרי הצבי (בער) סוגיות דף טו ע"ב
ז/יג בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' קעח-קעט
ז/יג ברור הלכה ב"מ נז ע"ב ציון א
ז/יג ברור הלכה יומא ח ע"א ציון א פרק א
ז/יג ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' נד
ז/יג גבורת יצחק שקלים עמ' קלז-קלח, קפה
ז/יג האיר ממזרח אבות עמ' קכא {כ"מ - הלכה כר' חנינא סגן הכהנים}
ז/יג האיר ממזרח חמש מגילות עמ' שסג {רדב"ז - גדולת בית אלוהינו}
ז/יג הר המלך ח"ג עמ' עט, ח"ז עמ' ק
ז/יג ואתה תחזה ח"ג
ז/יג ויקן יוסף דף קסב ע"א
ז/יג חדושים ובאורים (גרי') כתובות סי' י לדף קו ע"ב
ז/יג כבוד מלכים (מרגליות) {כ"מ}
ז/יג מחנה יוסף (תשעב) סי' נז אות ב
ז/יג מטה אהרן שבועות עמ' כג
ז/יג מילי דמרדכי
ז/יג מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' יג
ז/יג מקדש הקודש (תשנד)
ז/יג מרגניתא דר"מ
ז/יג מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
ז/יג משנת יעקב הפלאה עמ' רפז
ז/יג משנת ראשונים (בארי)
ז/יג סדר משנה הל' שופר פ"א ה"ג עמ' סא {כ"מ - מדוע פסק כר' חנינא}
ז/יג פאר הלכה פסחים עמ' א
ז/יג פניני רבנו הגרי"ז עמ' תרמו
ז/יג פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תקפו
ז/יג שביתת יו"ט
ז/יג שיח ערב קדשים עמ' שנג
ז/יג שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' ע, פז
ז/יד בגדי כהונה (בלו') עמ' 42
ז/יד בדבר מלך ח"ד עמ' קב
ז/יד בית אהרן וישראל גל' נד עמ' קכ
ז/יד דברי תורה (שפירא) ח"ט סי' סה
ז/יד דיני עבודה במשה"ע עמ' 455
ז/יד האיר ממזרח אבות עמ' קצט {ממונה על חולי מעים}
ז/יד לחם אשר פ' אחרי מות {מדוע צריך רופא - הרי צריך לבטוח בה'}
ז/יד מבוא למשנה תורה עמ' 360, 364
ז/יד מילי דמרדכי
ז/יד מנחת יהודה וירושלים עמ' 45-44
ז/יד מראי מקומות (עמר) עמ' 108, 112
ז/יד קרית מלך
ז/יד שולי הגליון עמ' קלב
ז/יד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שסז
ז/יד תורת הקדש ח"א עמ' רצה
ז/טו ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' מח
ז/טו ואתה תחזה ח"ג
ז/טו מראי מקומות (עמר) עמ' 108
ז/טו תולדות יצחק (הורוביץ) דף סב ע"א {המלביש}
ז/טו תורת הקדש ח"א עמ' רצה
ז/טז אבני הלבנון סי' ח {תכלת בפרוכת}
ז/טז אור הישר [אור הישר תמיד כט ע"ב]
ז/טז אנצי"ת ע' אדום הע' 52
ז/טז בגדי כהונה (שחור) עמ' שפז
ז/טז ברור הלכה יומא נא ע"ב ציון ד {שתי פרוכות - לעתיד לבוא} ואחרי ציון ד {שתי פרוכות}
ז/טז דקה מן הדקה דף נא ע"ד {שתי פרוכות}
ז/טז הגהות רימ"א
ז/טז הר המלך ח"ג עמ' עט
ז/טז ואתה תחזה ח"ג
ז/טז חסדי דוד ח"ב עמ' תרלב
ז/טז מלאכת שלמה (חכים) דף כב ע"ג {מ"מ}
ז/טז מעשה רקח
ז/טז מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' פז
ז/טז מראי מקומות (עמר) עמ' 108, 115
ז/טז משנת ראשונים (בארי)
ז/טז משפטי הלוי ח"ב סי' יב אות ב עמ' רמא
ז/טז נר יצחק (ארדיט) עמ' קכ
ז/טז ענפי ארז (זי') דף לז ע"ב
ז/טז קרית מלך
ז/יז אור ליהודה (תשנט) עמ' יח {פרוכת בעלייה}
ז/יז אנצי"ת ע' אמה טרקסין הע' 52
ז/יז הבית השני בתפארתו עמ' תנב
ז/יז ואתה תחזה ח"ג
ז/יז חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' שב
ז/יז יד ישראל ח"ב
ז/יז ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' קצא
ז/יז לקוטי שיחות חל"ו עמ' 140 {שתים לדביר}
ז/יז מאור הקודש מנחות ח"ב עמ' צט {הר המוריה (שץ)}
ז/יז מעשה רקח
ז/יז מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' סח
ז/יז מקדש דוד קדשים סי' א ס"ק ה במנחת מרדכי
ז/יז מראי מקומות (עמר) עמ' 108
ז/יז סוכת דוד (מן) סוכה סי' יא ס"ק יב-יג {רדב"ז}
ז/יז עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף ח ע"ב
ז/יז פאר הלבנון ח"א סי' טו אות ט
ז/יז רנת יצחק דברי הימים עמ' קמט {י"ג פרוכות}
ז/יז רנת יצחק מלכים עמ' צ {י"ג פרוכות}
ז/יז רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקלא
ז/יז שלטי הגבורים עמ' קכח
ז/יז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' פא
ז/יז שערי זיו ח"ג דף קמו ע"א-ע"ב
ז/יז תפארת ציון (קואינקה) עמ' קלב
ז/יח גבורת יצחק חגיגה עמ' רנא
ז/יח הר המלך ח"ז עמ' ק
ז/יח ואתה תחזה ח"ג
ז/יח מראי מקומות (עמר) עמ' 109
ז/יח משכנות אפרים שבת סי' ד הערה ה {שוטחין אותה בחיל}
ז/יח משנת ראשונים (בארי)
ז/יח סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' קכב {בולד הטומאה}
ז/יח רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' שצו
ז/יח שלטי הגבורים עמ' קכט
ז/יט בגדי כהונה (שחור) עמ' שמ
ז/יט ברור הלכה חגיגה כו ע"ב ציון ב
ז/יט דברי חיים ח"ב או"ח סי' טז
ז/יט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' קצג
ז/יט טירת כסף דף ר ע"ד
ז/יט מעשה רקח
ז/יט מראי מקומות (עמר) עמ' 111
ז/יט רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' שצו
ז/יט שמועת חיים ערכין ח"א עמ' שיד
ז/יט שערי טהר ח"א שער ג סי' טו אות ג
ז/יט תנופת זהב עמ' 231
ז/כ אמר יוסף (אלקלעי)
ז/כ אשישות חיים
ז/כ האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קפו {הממונה על בגדי כהונה וכו'}
ז/כ האיר ממזרח על התורה עמ' פו
ז/כ הגהות רימ"א
ז/כ הרועים בשושנים
ז/כ חי' הראי"ה
ז/כ מעיני המים
ז/כ מעשה רקח
ז/כ מקדש הקודש (תשנד)
ז/כ מראה הנוגה [טירת כסף דף ד ע"ד, מעיל שמואל ליקוטים]
ז/כ מראי מקומות (עמר) עמ' 111
ז/כ עבודת ישראל (קמחי) דף כה ע"א
ז/כ עטרת צבי (שפלטר) ח"א סי' יב
ז/כ שפתי מלך


ח/439 הלכות כלי המקדש פרק ח *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ח/רה"פ דרך חכמה
ח/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ח/רה"פ הר המוריה (שץ)
ח/רה"פ הרמב"ם המדויק
ח/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ח/רה"פ יריעות שלמה (פיינסילבר)
ח/רה"פ מעשה רקח
ח/רה"פ מעשי למלך
ח/רה"פ מקדש הקודש (תשנד)
ח/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ח/רה"פ משנת ראשונים (בארי)
ח/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' כח-כט
ח/רה"פ פי' ר"י קאפח
ח/רה"פ קרית מלך
ח/רה"פ רמב"ם הערוך
ח/רה"פ רמב"ם לעם
ח/רה"פ שמחת עולם (לגו)
ח/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ח/א אבי עזרי ח"ב
ח/א אבני הלבנון סי' ז {מל"מ - אבנט של הדיוט מתכלת}, יא {אבנט מכלאים}, ונספח ב {אבנט של הדיוט - כלאים}
ח/א אבני חן יומא עמ' יז
ח/א אהלי יעקב (לויטאן) עמ' לו {אבנט של הדיוט - כלאים}
ח/א אור הישר [כ"מ הל' ביה"ב פ"ג הי"ב, אור הישר מנחות ו ע"א וערכין ג ע"ב]
ח/א אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ב ס"ק א
ח/א אז ישיר עמ' לד
ח/א אמונת יהושע עמ' תמה
ח/א אמרות יצחק תנינא עמ' קח, קכו, קכח
ח/א אמת ליעקב מועד עמ' קד {ראב"ד}
ח/א אנצי"ת ע' אבנט הע' 7, 8, 11, ע' בגדי כהנה הע' 1, 2, 4
ח/א ארצות החיים סי' יח ארץ יהודה אות א עמ' שטז {מל"מ בשם רלב"ג}
ח/א אשיחה בחקיך פרה עמ' קט
ח/א בגדי כהונה (שחור) עמ' קצט, רא, שכט, שלא-שלב
ח/א בדבר מלך ח"ד עמ' קסד
ח/א בדבר מלך חי"ח עמ' קפד {אבנט - כלאים}
ח/א בים דרך עמ' קב
ח/א בית אהרן (צוקרמן) עמ' שפד
ח/א בית המדרש
ח/א בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' שטו
ח/א בני יהודה דף כח ע"ד
ח/א בציר אליעזר ח"ב דף כא ע"ג {האבנט - כלאים}
ח/א ברור הלכה יומא יב ע"ב ציון א {אבנט של כהן הדיוט - כלאים}, ציון ג
ח/א ברור הלכה יומא כד ע"ב ציון ב {אבנט מכלאים}
ח/א ברור הלכה יומא עא ע"ב ציון א
ח/א ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' קסט
ח/א בתורתו יהגה (תשעב) עמ' תנח {של פשתן וכר והאבנט לבדו רקום בצמר}
ח/א דברי שאול במדבר עמ' קעז
ח/א דקה מן הדקה דף עג ע"ב, עח ע"ג
ח/א דרישת ציון (תשסב) עמ' 102, 107 {מל"מ - אבנט של כהן הדיוט}, 108 {כ"מ}, 110, 114 {מל"מ}, 116 {מל"מ}
ח/א חי' הראי"ה
ח/א חיים ומלך דף יד ע"ד
ח/א חכמת גרשון עמ' רלא
ח/א חסדי דוד ח"ו עמ' רעג
ח/א טל חיים (טל) ח"ג עמ' רצג {כ"מ}
ח/א יד אברהם פרה עמ' עה
ח/א יד פשוטה אהבה עמ' שנב
ח/א כנה"ג
ח/א כרם יהושע (ולרשטיין) דף ס ע"א-ע"ד, סא ע"ב {אבנט - כלאים}
ח/א לב איש עמ' תקכח
ח/א להורות נתן על התורה ח"ב עמ' קעז
ח/א לחם חקי עמ' רצו
ח/א לחמי תודה (הורביץ) דף י ע"ג {אבנט של כלאים}
ח/א לקוטי שיחות חכ"ב עמ' 94
ח/א מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"א דף מז ע"א {אבנט כלאים}
ח/א מגן גבורים (או"ח) סי' יא ס"ק ח
ח/א מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קסח
ח/א מטה אהרן (הלוי) דף מז ע"א-ע"ד
ח/א מי טהרה עמ' ס
ח/א מילי דמרדכי
ח/א מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רלח ע"ב {לבנים}
ח/א מנחת חינוך ח"א עמ' שעה, שפא, ח"ג עמ' קיג
ח/א מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שמה, שמח
ח/א מעיני המים
ח/א מראה הנוגה [שער המלך ח"ב דף לו ע"ד, בנ"י דף כח ע"ד]
ח/א מראי מקומות (עמר) עמ' 118
ח/א מרגניתא דר"מ
ח/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/א משיב דבר ח"ה סי' פז
ח/א משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תקע {אבי עזרי}
ח/א משמר הלוי עמ' סח, עו
ח/א משנת חיים יומא עמ' קי
ח/א משנת יעקב
ח/א נשמת חיים (תשסח) חו"מ ענינים סי' כח עמ' נ, סי' לא עמ' נד
ח/א סוכת דוד (מן) סוכה סי' ח ס"ק א
ח/א עבד המלך (תשסט) עמ' תמג
ח/א עטרת ישועה (תשלו) עמ' פז {אבנט כלאים}
ח/א עיר הקודש והמקדש ח"ה עמ' לז, מד
ח/א ערהשה"ע קדשים סי' קנח אות ט
ח/א פני משה (שלז')
ח/א פרת חטאת עמ' רמד, רמו
ח/א קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תקכג
ח/א קול יעקב (פישר) סי' כה אות י
ח/א קול צופיך עמ' י
ח/א רלב"ג שמות פכ"ח פסוק מ עמ' שפד
ח/א שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' קצז
ח/א שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' רעו
ח/א שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קלז
ח/א שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' צד, רכד אות כא
ח/א שלטי הגבורים עמ' קצג, קצה
ח/א שלמי יוסף יומא ח"א עמ' פג
ח/א שלמי יוסף יומא ח"א עמ' תפב-תפג {אבנט הוא בכלאים, חינוך ע"י אבנט}
ח/א שם דרך ויקרא עמ' צט {מל"מ}
ח/א שם דרך יומא עמ' ז, יג, טו
ח/א שם טוב
ח/א שם יחזקאל בראשית-שמות עמ' תקנד
ח/א שעורי הגרי"ד עבודת יוה"כ עמ' כד
ח/א שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' רמז
ח/א שעורי יומא דף ב ע"א ד"ה שם במשנה, כג ע"ב ד"ה ואפשר לומר
ח/א שער המלך ח"ב עמ' ריד
ח/א שערי היכל יומא מערכה יא {של הדיוט כלאים - קושיה מהל' עיוה"כ}
ח/א שפתי מלך
ח/א תורת הקדש ח"א עמ' רפה, ח"ב עמ' ריג
ח/א תיבת גומא (ורשנר) עמ' שד
ח/א תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שכו, שסז, ח"ב עמ' פ
ח/א תיבת גומא (תשסז) עמ' רה {הלכה כרבי}
ח/א תפארת צבי (שפילמן) ח"ה עמ' קל {מל"מ}
ח/ב אבני הלבנון נספח ב {מל"מ}
ח/ב אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' צט אות ה
ח/ב אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' רז, רסא
ח/ב אור הישר [כ"מ בהל' יא, לח"מ הל' עיוה"כ פ"א ה"ג]
ח/ב אז ישיר עמ' לד
ח/ב אנצי"ת ע' בגדי כהנה הע' 17
ח/ב אשישות חיים
ח/ב בגדי כהונה (בלו') עמ' 12 {מל"מ}, 39-40
ח/ב בגדי כהונה (שחור) עמ' לב, צה
ח/ב בדבר מלך חי"ח עמ' קפד {אבנט - כלאים}
ח/ב בית אהרן (צוקרמן) עמ' שצח
ח/ב בית אהרן וישראל גל' לג עמ' ט
ח/ב ברור הלכה יומא יב ע"ב ציון ג
ח/ב ברור הלכה יומא עא ע"ב ציון א
ח/ב גבורת יצחק (תשמח) דף פד
ח/ב גבורת יצחק (תשסו) עמ' פב {מעשה רוקם}
ח/ב גור אריה שמות פ' כו הע' 10
ח/ב דברות משה שבת ח"ב סי' מה ענף א, גיטין עמ' קצז
ח/ב דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שט
ח/ב דברי חיים פ' פקודי
ח/ב דברי יואל - שו"ת עמ' כט
ח/ב דקה מן הדקה דף עח ע"ב
ח/ב דרישת ציון (תשסב) עמ' 109 {מל"מ}
ח/ב הכה"ג והסגן סי' ב אות יא
ח/ב הכתבים העבריים של בעל תקו"ז מאמר א שורה 165
ח/ב העמק דבר שמות פכ"ח פסוק לט
ח/ב הר המלך ח"ז עמ' ק
ח/ב הרמב"ם והזוהר
ח/ב התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' קכב {מל"מ}
ח/ב ואתה תחזה ח"ג
ח/ב חי' הראי"ה
ח/ב חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' נט
ח/ב חכמת גרשון עמ' רכח {מל"מ}
ח/ב יד הלוי (לוין) דרושים דף ח ע"ג
ח/ב לחם חקי עמ' רסה, רסו
ח/ב לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 196
ח/ב מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף יח ע"ד {אבנט של כה"ג וכהן הדיוט}
ח/ב מבוא למשנה תורה עמ' 113
ח/ב מבשר טוב קדשים עמ' מו
ח/ב מגדל צופים ח"ג סי' נח
ח/ב מועדים וזמנים ח"ה סי' שנא
ח/ב מוריה גל' רג עמ' יח
ח/ב מזכרת עמ' 333 {אבנט של כה"ג ושל כהן הדיוט שוים}
ח/ב מילי דמרדכי
ח/ב מים שאובים עמ' תקיח
ח/ב מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רלה ע"א
ח/ב מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' רעב
ח/ב מנחת חינוך ח"א עמ' שעד-שעה, שעז-שעח
ח/ב מעיני המים
ח/ב מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תע (צח)]
ח/ב מראי מקומות (עמר) עמ' 119, 135
ח/ב משנת יעקב
ח/ב נועם חי"ט עמ' יט {מל"מ}
ח/ב נטע שורק דף עג ע"ב
ח/ב נשמת חיים (תשסח) או"ח קונטרס מבית הלוי עמ' ז
ח/ב עיר הקודש והמקדש ח"ה עמ' לז-לח
ח/ב פי' הרמ"ז על הזוהר (תשסה) ויקרא עמ' סא, רמז
ח/ב פני משה (שלז')
ח/ב פרת חטאת עמ' רמד, רמו
ח/ב קול דודי (תשף) (בקיצור)
ח/ב קול יעקב (פישר) סי' כה אות יב
ח/ב רלב"ג שמות פכ"ח פסוק מ עמ' שפד
ח/ב שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קלח
ח/ב שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' צד, רכד
ח/ב שלטי הגבורים עמ' קצו {ראב"ד}
ח/ב שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' תעו
ח/ב שלמי שמחה ח"ה עמ' פב, פה
ח/ב שם דרך ויקרא עמ' צט {מל"מ}
ח/ב שם דרך יומא עמ' טו, יז
ח/ב שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' רצח
ח/ב שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' רמו
ח/ב שעורי יומא דף כב ע"א ד"ה כדתני {מל"מ}
ח/ב שערי היכל יומא מערכה יב {האבנטים}, קעח {מצפנת ומגבעת}
ח/ב שפתי מלך
ח/ב תהלה לדוד (מן) קדשים סי' יח ס"ק א, ב, סי' יט ס"ק א, ב
ח/ב תולדות יצחק (הורוביץ) דף סא ע"ג
ח/ב תורה אור (באנדי) עמ' תמג
ח/ב תורת הקדש ח"ב עמ' רי, ריג
ח/ב תיבת גומא (ורשנר) עמ' שה
ח/ג אבני חן יומא עמ' סג
ח/ג אגרות הגרי"ד עמ' קצד
ח/ג אור הישר [מל"מ הל' פרה פ"א הי"ב]
ח/ג אור המאיר (שפירא) סי' סג אות א
ח/ג אור שמח
ח/ג אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ג ס"ק פא, פ"ד ס"ק צ
ח/ג איש על העדה (אלאביץ) עמ' 164
ח/ג אמת ליעקב מועד עמ' שלז {כלים}
ח/ג אנצי"ת ע' בגדי כהנה הע' 11, 23, 48, 53, 54, 56
ח/ג אשישות חיים
ח/ג בגדי כהונה (בלו') עמ' 9-11
ח/ג בגדי כהונה (שחור) עמ' קפא, קפג-קפה, קפז-קפח, קצה
ח/ג בדבר מלך ח"ד עמ' קיד
ח/ג בית אהרן (צוקרמן) עמ' קנב, שפד, שפה, שפז
ח/ג בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' שטו-שטז {מל"מ}
ח/ג בני יהודה דף כח ע"ד
ח/ג ברור הלכה יומא יב ע"ב ציון ה {מל"מ}
ח/ג ברור הלכה יומא לד ע"ב ציון ה
ח/ג בתי כנסיות דף כז ע"ג
ח/ג גבורות יצחק עמ' קמד
ח/ג גור אריה ויקרא פ' ח הע' 85
ח/ג גחלי אש דף יא ע"ג-ע"ד
ח/ג דקה מן הדקה דף כד ע"ג {מל"מ}, עח ע"ג {מל"מ}
ח/ג דרכי אהרן ח"ב עמ' מט
ח/ג הגהות ר' נחום טרעביטש
ח/ג הגהות רימ"א
ח/ג הגהות רימ"א {מל"מ}
ח/ג הכה"ג והסגן סי' ב אות יא
ח/ג הרועים בשושנים
ח/ג התורה והתלמוד ח"ד עמ' 545-547
ח/ג ואתה תחזה ח"ג
ח/ג זוהר הרקיע (תשסד) עמ' 82
ח/ג חי' הראי"ה
ח/ג חיים ומלך
ח/ג חסדי דוד ח"ב עמ' תלט
ח/ג כתבי ר' אייזיק עמ' קכט
ח/ג לב איש עמ' תקכו, תקכח
ח/ג לחם חקי עמ' רסח
ח/ג לקוטי שיחות חל"א עמ' 162 {בגדי לבן}
ח/ג מדה טובה ח"א עמ' 329, 332-333
ח/ג מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קסט
ח/ג מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רלג ע"ב {מל"מ} וע"ג {שלשים מנה}, רלד ע"ג {מל"מ}
ח/ג מנחת חינוך ח"א עמ' שעד-שעה {מל"מ}, שעז-שעח, ח"ב עמ' קעד, ח"ג עמ' קיג {מל"מ}
ח/ג מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שמו {מל"מ}
ח/ג מעיני המים
ח/ג מקום דוד [סוף שיח יצחק על יומא]
ח/ג מראה הנוגה [שיח יצחק סוף הספר דף קעח-קעט]
ח/ג מראי מקומות (עמר) עמ' 120
ח/ג מרגניתא דר"מ
ח/ג מרכבת יוסף דף עז ע"ב, עט ע"א {מל"מ}
ח/ג משך חכמה ויקרא פט"ז פס' ל
ח/ג סדר עבודה (רמ"ע) עמ' צ {אם רצה להוסיף משלו צריך להקדישם}
ח/ג עבודת היום יומא עמ' עג
ח/ג עבודת המקדש (ולדינברג)
ח/ג עבודת המקדש (כהן) ח"ב עמ' כח
ח/ג עיר הקודש והמקדש ח"ה עמ' מב {מל"מ}
ח/ג ענפי ארז (זי') דף יד ע"א {מל"מ}, קעד ע"ב
ח/ג עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף ל ע"ד
ח/ג פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' שו
ח/ג פנים חדשות [רמ"ע מפאנו קב]
ח/ג פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' תקפז
ח/ג פרפרת משה ח"ב עמ' תס
ח/ג פרת חטאת עמ' רמד, רמו
ח/ג צפנת פענח
ח/ג קובץ מאמרים וענינים שונים (מימון) דף נ ע"ג-ע"ד
ח/ג קול דודי (תשף) (בקיצור)
ח/ג קול דודי ר"ה סי' קכח
ח/ג קרן פני משה ח"ב
ח/ג רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' קפו {מל"מ}
ח/ג רמב"ם המאיר הל' עיוה"כ פ"ב ה"א הע' 4
ח/ג שו"ת הרמ"ע השלם עמ' קצה
ח/ג שלמי שמחה ח"ה עמ' רי {מל"מ}
ח/ג שם דרך ויקרא עמ' פה, צט {מל"מ}
ח/ג שם דרך יומא עמ' טו, נט, סא
ח/ג שם יחזקאל בראשית-שמות עמ' תקנד
ח/ג שמועת חיים יומא ח"א עמ' תכב
ח/ג שעורי הגרי"ד עבודת יוה"כ עמ' סג
ח/ג שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' רסב {מל"מ}
ח/ג שעורי יומא דף ב ע"א ד"ה שם במשנה
ח/ג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' תמט
ח/ג שער המלך ח"א עמ' שז-שט
ח/ג שערי היכל יומא מערכה עג, עד הערה 11
ח/ג שערי זיו ח"א דף סז ע"ד {מל"מ}
ח/ג שפת אמת על התלמוד ח"ב דף נא ע"ב
ח/ג שפתי מלך
ח/ג תהלה לדוד (מן) קדשים סי' טו ס"ק ז
ח/ג תורה תמימה שמות פ' כה אות ג
ח/ג תורת הקדש ח"א עמ' עג, רפה, ח"ב עמ' ריב {מל"מ}
ח/ג תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' לט
ח/ג תלפיות ו חוב' א עמ' 417 {מל"מ}
ח/ג תניא רבתי ח"ב עמ' קיא
ח/ג תשובה שלמה או"ח סי' א דף ה ע"א {מל"מ}
ח/ד אור הישר [אור הישר זבחים יח ע"ב]
ח/ד אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ב ס"ק יב
ח/ד אם למסורת (ביא') עמ' 56
ח/ד אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' סא
ח/ד אנצי"ת ע' בגדי כהנה הע' 140א, 146, 151, 174
ח/ד ארצות החיים סי' י המאיר לארץ אות לח
ח/ד אשישות חיים
ח/ד בגדי כהונה (שחור) עמ' סה, שמג
ח/ד בית אהרן (צוקרמן) עמ' ת
ח/ד בית האוצר ח"ב עמ' 44
ח/ד בית המדרש
ח/ד בני יעקב כאן, והגהות דף רלב
ח/ד בנין אריאל ח"א עמ' שלה {"ילבש" לרבות שחקין"}
ח/ד בנין שלמה (רבינ') סי' מב
ח/ד ברור הלכה יומא כג ע"ב ציון ב פרק ג {שחוקים}
ח/ד גבורות יצחק עמ' קמד
ח/ד גלויות סנהדרין (קניג) עמ' 106
ח/ד גליונות אבני נזר
ח/ד דביר הקודש זבחים עמ' צא
ח/ד דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' צח
ח/ד דקה מן הדקה דף נט ע"ב, עח ע"ג
ח/ד דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' קמו
ח/ד הדרת אפרים ח"ב עמ' שכט
ח/ד היכל צמח
ח/ד המאיר לארץ [עי' הל' ביא"מ פ"ט הט"ו וכ"מ שם]
ח/ד הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' כט ס"ק יט
ח/ד הר"מ במז"ל - קובץ עמ' רנח
ח/ד ואתה תחזה ח"ג
ח/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' ריב
ח/ד זבח טוב שער ב סי' ח-ט
ח/ד זרע יצחק (לומברוזו) כאן, ודף ז ע"ד
ח/ד חדושים ובאורים (גרי') זבחים סי' ד ס"ק ב
ח/ד חזון יחזקאל מנחות פ"א ה"ו
ח/ד חיי משה (ברודנא) דף כד ע"ג
ח/ד חיל המקדש סי' ד אות א
ח/ד טוב טעם ודעת מהדו"ב עמ' רמא, שפו
ח/ד יד אברהם מקואות פרק ט משנה ו אות י
ח/ד יד ושם ח"ד
ח/ד ידי משה (בוצק') הל' כה"מ סי' כ
ח/ד כלי טהור עמ' שט, שיג
ח/ד כתב אמת ח"ב עמ' רל
ח/ד כתר המלך
ח/ד להורות נתן במדבר עמ' קכו
ח/ד להורות נתן מועדים ח"ה עמ' רעב
ח/ד לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 196
ח/ד מאור הקודש זבחים עמ' פו, צא
ח/ד מאורות הדף היומי ח"ח עמ' כה-כז
ח/ד מדה טובה ח"א עמ' 331
ח/ד מוריה גל' קפא עמ' פט-צב
ח/ד מזכרת עמ' 93
ח/ד מחשבת הקודש ח"ב דף טז ע"ג
ח/ד מי באר (פסח) דף נד ע"ג
ח/ד מילי דמרדכי
ח/ד מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' צו
ח/ד מנחת חינוך ח"א עמ' שעח, ח"ב עמ' קז-קח
ח/ד מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' קנא
ח/ד מעין גנים (מזרחי) דף כא ע"ב
ח/ד מקדש דוד קדשים סי' לו ס"ק א גם במנחת מרדכי
ח/ד מראה הנוגה [עינות מים דף קיא ע"ד, מראה הגדול ח"א דרוש ו לש"ה דף נה ע"ג-ע"ד]
ח/ד מראי מקומות (עמר) עמ' 123
ח/ד מרבה חיים סי' ב אות ג
ח/ד מרגניתא דר"מ
ח/ד מרחשת ח"א סי' ב אות א
ח/ד משא יד ח"א עמ' קע-קעא
ח/ד משאת המלך ח"א סי' יז
ח/ד משאת משה (חברוני) פסחים סי' פט עמ' 272
ח/ד משה מבחוריו דף כח ע"ג-ע"ד {פסולה}
ח/ד משנת חיים זבחים עמ' לה
ח/ד משנת יעקב
ח/ד נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף כח ע"ב {עבודתו פסולה}, כט ע"ב {שחקים כשרים}
ח/ד נר מצוה (ואלק) מצוות דף קה ע"ב
ח/ד נתיב אברהם ח"א עמ' מב
ח/ד נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' כב {קרועים}
ח/ד עבודת הזבח זבחים סי' ה ס"ק ד
ח/ד עבודת המקדש (ולדינברג) [חידושי להל' ביא"מ פ"א הי"ד]
ח/ד עולת חודש ח"ג מאמר רלז
ח/ד עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' נ
ח/ד עטרת צבי (שפלטר) ח"א סי' טז
ח/ד עין יצחק ח"א עמ' לט
ח/ד ענפי ארז (זי') דף טז ע"א, קעד ע"א
ח/ד עץ חיים (אבלסון) עמ' שצג-שצד
ח/ד עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 197
ח/ד עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 212
ח/ד פאר יעקב ח"ב עמ' תשפט
ח/ד פני מבין ח"א דף סט ע"ד
ח/ד פנינים על התורה ומועדים עמ' קפ {חדשים נאים לכבוד ולתפארת}
ח/ד פרת חטאת עמ' קמח, רמט
ח/ד צמח מנחם דף ט ע"ג
ח/ד רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' שצה-שצו
ח/ד רלב"ג ויקרא פ"ט תועלת ג עמ' קנו, פכ"ח תועלת ב עמ' שצא
ח/ד רני ושמחי דף מח ע"ד
ח/ד רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קכז
ח/ד רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קיא {חדשים ונאים}, ח"ב עמ' יד
ח/ד רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תמח
ח/ד שארית נתן (לוברט)
ח/ד שבט בנימין (טרכטמן) עמ' 59
ח/ד שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' רכג-רכד
ח/ד שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תסד
ח/ד שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קמא-קמב
ח/ד שיח ערב קדשים עמ' פה-פו
ח/ד שיחות לספר שמות עמ' שג {בגד קרוע או מלוכלך}
ח/ד שכר שכיר סוגיות ח"א סי' נא אות א, ה-ז
ח/ד שלטי הגבורים עמ' קצה
ח/ד שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' קיא, תעד
ח/ד שלמי יוסף יומא ח"א עמ' פד-פה
ח/ד שם טוב (גם בהשלמה)
ח/ד שמחת מלך עמ' 94
ח/ד שמן למאור (ביימאייל) דף ב ע"ב {מטושטשין}
ח/ד שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' ש
ח/ד שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' שכח
ח/ד שעורי הרב - אבלות עמ' סג
ח/ד שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' רנה, רנח
ח/ד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שמב, שמה, שמז, שנ
ח/ד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תשד
ח/ד שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקכה
ח/ד שערי היכל זבחים עמ' פט {מטושטשים - הגדרתו}, צ {חדשים נאים - חובה לכתחילה}
ח/ד שערי זיו ח"ג דף כח ע"ב
ח/ד שפתי מלך
ח/ד תורה אור (שנגהי) עמ' נה
ח/ד תורה לשמה (תשעג) עמ' קכא, רנז
ח/ד תורת הקדש ח"א עמ' רפט, ח"ב עמ' רכג
ח/ד תורת מיכאל עמ' קסו
ח/ד תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' רסא
ח/ד תניא רבתי ח"א עמ' 96
ח/ד תשובה שלמה או"ח סי' כב דף כד ע"ד
ח/ה אבני הלבנון נספח ב {גונזים}
ח/ה אבני חן יומא עמ' מב
ח/ה אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' קצט
ח/ה אהל חייא עמ' תרלג-תרלד
ח/ה אהלי יהודה (הכהן) דף לב ע"ג
ח/ה אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"ה ה"ג הע' 1 {יריעות שלמה (פיינסילבר)}, 2
ח/ה אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"א ס"ק ב, פ"ג ס"ק פא
ח/ה אורח צדקה עמ' רנא
ח/ה אמרי כהן (הולנדר) עמ' קלד {מל"מ}
ח/ה אנצי"ת ע' בגדי כהנה הע' 166, 182, 202, ע' גניזה הע' 111, 113, 117
ח/ה אפיקי מגינים פסחים סי' כה
ח/ה אשישות חיים
ח/ה בגדי כהונה (בלו') עמ' 8-9
ח/ה בגדי כהונה (שחור) עמ' שלג, שלה
ח/ה בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' קפז
ח/ה בדבר מלך ח"א כאן, עמ' עב, ח"ד עמ' קלז, קסה
ח/ה בית אהרן (צוקרמן) עמ' קנב, רעד, שפה-שפו
ח/ה בית אהרן וישראל גל' נד עמ' קכ
ח/ה בית שערים או"ח סי' שכז
ח/ה ברור הלכה יומא יב ע"ב ציון ה
ח/ה ברור הלכה סוכה נא ע"א ציון ז
ח/ה גבורת יצחק שקלים עמ' רלג
ח/ה גביע הכסף ח"ב עמ' שסא
ח/ה גחלי אש דף ה ע"א
ח/ה גינת ורדים (תאומים) עמ' נח
ח/ה גלויות סנהדרין (קניג) עמ' 106
ח/ה גן שושנים ח"א עמ' עז
ח/ה דברי שלמה (בלו') ח"ד
ח/ה דליית הכרם עמ' תתתכב
ח/ה הבית השני בתפארתו עמ' צה
ח/ה הגהות רימ"א
ח/ה הגהות רימ"א {מל"מ}
ח/ה הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' קנה
ח/ה הלכות והליכות עמ' קפז
ח/ה הרועים בשושנים
ח/ה ואתה תחזה ח"ג
ח/ה וגר זאב עמ' קצו {פסק כת"ק וכר' דוסא}
ח/ה זבח שלמה ח"ד עמ' מג-מד
ח/ה זבחי צדק (דיסקין) עמ' קנ
ח/ה חוקת עולם עמ' 158 {נגנזים במקום שפושט אותם}
ח/ה חי' הראי"ה
ח/ה חי' חפץ חיים
ח/ה חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' סא {כ"מ}
ח/ה חמדת ישראל ח"ב דף י ע"ד {מל"מ}
ח/ה חקרי לב (המאור) מהדו"ב ח"א עמ' קנב, קנג {מל"מ}, קס
ח/ה טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' שנא
ח/ה יד מרדכי (אלימלך) סוכה עמ' רג
ח/ה יד פשוטה אהבה עמ' תתלג
ח/ה ידי משה (בוצק') הל' כה"מ סי' כא
ח/ה ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רלו
ח/ה ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' שלא, שלד
ח/ה ישועות יעקב נזיקין עמ' תכו {מל"מ}
ח/ה כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"ב עמ' ד {מל"מ}
ח/ה לב אריה (קרלין) עמ' ד {מל"מ}
ח/ה לב מרפא דף טז ע"א {מל"מ}
ח/ה להורות נתן במדבר עמ' קכו
ח/ה לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 225
ח/ה לקחת מוסר ח"א עמ' שעד, ח"ב עמ' רפח
ח/ה מבשר טוב קדשים עמ' קעא
ח/ה מועדים וזמנים ח"ו סי' לה
ח/ה מועדים וזמנים ח"ו סי' לה עמ' נז
ח/ה מוריה גל' קפא עמ' פט-צ, צב
ח/ה מחשבת הקודש ח"ב דף טז ע"ג-ע"ד
ח/ה מילי דמרדכי
ח/ה מנחת חינוך ח"א עמ' שעח-שעט, שפא
ח/ה מנחת מאיר דף סב ע"ב
ח/ה מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שנג-שנד
ח/ה מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' רצז, ח"ב עמ' לז
ח/ה מראה איש ח"ב עמ' פד
ח/ה מראה הפנים יומא דף לח
ח/ה מראי מקומות (עמר) עמ' 126
ח/ה מרכבת יוסף דף עז ע"ב וע"ד, עט ע"א {אינו עובד בהם לעולם}
ח/ה משא יד ח"א עמ' קסט {מל"מ}
ח/ה משנת חיים זבחים עמ' קסב
ח/ה משנת יעקב
ח/ה משנת יעקב זמנים ח"א עמ' נו
ח/ה נודע ביהודה השלם או"ח עמ' שו
ח/ה נר מצוה (ואלק) שרשים דף כא ע"ב {אין מכבסים}
ח/ה ס' החיים (קלוגר) עמ' רסג {כ"מ}
ח/ה ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קד {מל"מ}
ח/ה סופר מהיר ח"ב עמ' קכא
ח/ה עבודת היום יומא עמ' עב
ח/ה עבודת המקדש (ולדינברג)
ח/ה עבודת המקדש (כהן) ח"ב עמ' קמח
ח/ה עורה שחר דף יב ע"ב {מל"מ}
ח/ה עין יצחק ח"א עמ' לט {מל"מ}, מ
ח/ה עמק הפלפול עמ' 52 {אין מכבסים}
ח/ה ענפי ארז (זי') דף טו ע"ג, קעד ע"ב
ח/ה פאר הלבנון ח"א סי' ה אות ה
ח/ה פאת ים שבועות עמ' כא
ח/ה פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' שנו
ח/ה פנינים על התורה ומועדים עמ' קפ-קפא {אינו עובד בהם פעם שנייה}
ח/ה פסקי אליהו ח"ב עמ' כב {פוסק כיש אומרים}
ח/ה פרשת המלך
ח/ה פרת חטאת עמ' שב {מל"מ}
ח/ה צפנת פענח
ח/ה קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תקכו, תקמח, תקנ-תקנא
ח/ה קול דודי (תשף)
ח/ה קול דודי כריתות סי' קט
ח/ה קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קעא
ח/ה קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' רפז, ח"ב עמ' עג, צב-צג {מל"מ}
ח/ה ראשי בשמים (רבין) עמ' כז {מל"מ}
ח/ה רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' שצה
ח/ה רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' נו {גניזה}
ח/ה שבט הלוי (ווזנר) ח"ו קונטרס הקדשים סי' טו, יז
ח/ה שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' רכד {מל"מ}
ח/ה שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קז {מל"מ}
ח/ה שלטי הגבורים עמ' קיג
ח/ה שלמי יוסף יומא ח"א עמ' א, ג, עו, ח"ב עמ' פג, שעג
ח/ה שלמי יוסף סוכה עמ' תקיב-תקיד, זבחים ח"א עמ' שעו, ח"ב עמ' תקיג
ח/ה שם דרך יומא עמ' נט
ח/ה שם דרך שמות עמ' רט
ח/ה שם טוב (גם בהשלמה)
ח/ה שמועת חיים יומא ח"ב עמ' קכט
ח/ה שמחה לאיש (אלישר) דף ב ע"ג {לח"מ}, ד ע"ג {מל"מ}
ח/ה שמחת מלך עמ' 96 {מל"מ}
ח/ה שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' שפא
ח/ה שעורי הגרי"ד עבודת יוה"כ עמ' כה
ח/ה שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' רסד
ח/ה שעורי יומא דף כג ע"א ד"ה כדתנן
ח/ה שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' תמט, תנא, תנד-תנה
ח/ה שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תשד-תשה
ח/ה שער המלך ח"ב עמ' רנה {מל"מ}, רנו
ח/ה שערי היכל זבחים עמ' תשעד {מניחו לפתילות - מותר להשהותו}, תשעה {בגד שנעשה צואי - ביאור פסיקתו}
ח/ה שערי היכל יומא מערכה יג {נגנזים}
ח/ה שערי טהר ח"ד שער א סי' כד אות א
ח/ה שעת הכושר דף יט ע"ד {מל"מ}
ח/ה תבואת יקב (פרידמן) עמ' נה-נו {מל"מ בשם ריטב"א}
ח/ה תורה אור (באנדי) עמ' תמד
ח/ה תורת הקדש ח"א עמ' צב, קפז, ח"ב עמ' ריב
ח/ה תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' רב
ח/ה תורת מיכאל עמ' קסה {מל"מ}
ח/ו אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' קנה {מל"מ}
ח/ו אבני נזר או"ח סי' לז אות י {מל"מ}
ח/ו אבני ציון ח"א סי' נב אות ה
ח/ו אגרות משה או"ח ח"א סי' קכו ענף ד {מל"מ}
ח/ו אהל חייא עמ' תרלג-תרלד
ח/ו אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' תקצד {ביוה"כ}
ח/ו אור הישר [מל"מ הל' מעילה פ"ה הי"ד, אברהם יגל לר"ה כח ע"א, אור הישר סוכה נא ע"א]
ח/ו אור ליהודה (תשנט) עמ' שלט {מל"מ}
ח/ו אמונת עתיך גל' 115 עמ' 141 {כותנות ומכנסיים}
ח/ו אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' כו
ח/ו אמת ליעקב מועד עמ' קד
ח/ו אנצי"ת ע' בגדי כהנה הע' 197, 202, 205
ח/ו אשישות חיים
ח/ו בגדי כהונה (בלו') עמ' 8, 45
ח/ו בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' קפז
ח/ו בדבר מלך ח"א כאן, ועמ' עב
ח/ו בית המדרש
ח/ו בית ישחק
ח/ו בית שערים או"ח סי' שכז {כ"מ}
ח/ו ברור הלכה סוכה נא ע"א ציון ז
ח/ו ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' קפג {מל"מ}
ח/ו ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' רנח
ח/ו ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' קנ
ח/ו גליונות אבני נזר {מל"מ}
ח/ו דברות משה מועד ח"א עמ' תקיב {מל"מ}
ח/ו דברות משה שבת ח"א סי' כו הערה ג
ח/ו דברי יששכר דף לו ע"א
ח/ו דעת מרדכי ח"א דף קה ע"ג
ח/ו דקה מן הדקה דף עח ע"ג
ח/ו הדרום כד עמ' 37
ח/ו המאור הגדול (יעבץ) עמ' רלד
ח/ו הרי בשמים (הורוביץ) ח"ה עמ' ק, קיא
ח/ו התורה והמדינה ח"ה עמ' רט {מל"מ}
ח/ו זבח שלמה ח"ב עמ' לד, לז {מל"מ}, ח"ד עמ' מג-מד
ח/ו חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רסב
ח/ו חלקת יואב החדש הגהות על פסחים כו ע"א {מל"מ}
ח/ו חמדת ישראל ח"א מפתחות והוספות דף ח ע"ב
ח/ו חקרי זמנים ח"א עמ' רטז
ח/ו חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' רצח {מל"מ}, מהדו"ב ח"א עמ' קנג {מל"מ}
ח/ו יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' רכח
ח/ו ירושלים דדהבא עמ' קכ {מל"מ}, קכב {מל"מ}
ח/ו להורות נתן על התורה ח"א עמ' פז {מל"מ}, ח"ב עמ' קטו, קמב
ח/ו ליבא בעי דף צא, קכח {מל"מ}
ח/ו למודי ה' (תקמז) דף פג ע"ד
ח/ו לקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"ב עמ' רל
ח/ו מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' עז-עח
ח/ו מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף עט ע"א {מל"מ}
ח/ו מגן גבורים (או"ח) סי' רטז ס"ק א
ח/ו מועדי ה' (טרנובסקי) סוכות עמ' קמז
ח/ו מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רסד, רפה {מל"מ}
ח/ו מועדים וזמנים ח"ו סי' לה עמ' נח
ח/ו מוריה גל' קסא עמ' קיב
ח/ו מטה אהרן (הלוי) דף מז ע"א-ע"ד
ח/ו מילי דמרדכי
ח/ו מנחם שלמה סי' פז
ח/ו מנחת אשר פסחים עמ' רס
ח/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' לז {מל"מ}
ח/ו מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' שס {מל"מ}
ח/ו מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' רפח {מל"מ}
ח/ו מראה הפנים חגיגה דף א
ח/ו מראי מקומות (עמר) עמ' 128
ח/ו מראית העין (תשכ) דף קכט
ח/ו מראית העין (תשכ) ליקוטים דף קכט ע"א
ח/ו מרגניתא דר"מ
ח/ו משנת חיים זבחים עמ' קסג
ח/ו משנת חיים מנחות עמ' תרכט
ח/ו משנת יעקב זמנים ח"א עמ' נו' קפט-קצ, ח"ב עמ' ריח
ח/ו משנת יעקב כאן
ח/ו משנת יעקב עבודה עמ' שנד
ח/ו נועם ח"ו עמ' צא {מל"מ}
ח/ו נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' ריט {מל"מ}
ח/ו נחלת אריה עמ' סב {כ"מ}
ח/ו נחלת עזרא ח"ב עמ' 134-135
ח/ו נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"א סי' יח אות א
ח/ו נר למאור (רבינוביץ) דף לב ע"ד
ח/ו נתן פריו חנוכה עמ' ז, יז, קכז
ח/ו ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תרז {מל"מ}
ח/ו עורה שחר דף כ ע"א {מל"מ}
ח/ו עיונים ומחקרים ח"ב עמ' 34
ח/ו עין יהודה עמ' צה {מל"מ}
ח/ו ענפי ארז (זי') דף קעו ע"א
ח/ו פני אברהם (שפירא) עמ' קסח, רצב {מל"מ}
ח/ו פרשת המלך
ח/ו קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תקמח, תקנא
ח/ו קול דודי (תשף)
ח/ו קול דודי כריתות סי' קז
ח/ו קול דודי ר"ה סי' תפא
ח/ו קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' צג, קז {מל"מ}
ח/ו ראשי בשמים (רבין) עמ' קפו {מל"מ}
ח/ו שבט בנימין (טרנובסקי) עמ' קמז
ח/ו שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' רכד
ח/ו שם טוב - השלמה
ח/ו שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' רכח
ח/ו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' תנב-תנג
ח/ו שער המלך ח"ב עמ' רנה {מל"מ}, רנו, קובץ מפרשים ח"א עמ' קעא
ח/ו שערי טהר ח"ח סי' קטו אות ח
ח/ו שפתי מלך
ח/ו תורה מציון שנה ג חוב' ב סי' י {כ"מ - המצנפת}
ח/ו תורת המועדים (תשנו) עמ' 129
ח/ו תורת ירוחם ח"ב דף לא ע"ד {מל"מ}
ח/ו תורת מנחם חכ"ז עמ' 75 {מדליקים בשמחת ביה"ש}
ח/ו תפארת אריה עמ' נז-נח {מל"מ}
ח/ז אבני הלבנון סי' ב
ח/ז אבני חן יומא עמ' סד
ח/ז אגרות ר' יצחק אלחנן עמ' רטו {יחיד שהתנדב}
ח/ז אהל דוד (קהן) ח"א דברי הימים ב פל"א פס' ג
ח/ז אהלי יעקב (לויטאן) עמ' לו {מוסרים לציבור}
ח/ז אור הישר [באר יצחק אהע"ז סי' י, מל"מ לעיל פ"ב ה"ו ופ"ו ה"ט והל' פרה פ"א סוף ה"א, עין יצחק - פתח השער ח"א אות לז, תורת האהל דף עט ע"א, אור הישר יומא כה ע"א וירושלמי שקלים פ"ד ה"א וה"ב ותמיד דף כז ע"א ודף לד ע"א]
ח/ז אור שמח
ח/ז אלומות יוסף (תשנ) עמ' קלא
ח/ז אמרי שפר (גוטמן) פרשת תצוה פרק כח
ח/ז אפר קדשים עמ' צא
ח/ז אשישות חיים
ח/ז אשל אברהם (שפירא) עמ' נח {ימסרנו יפה יפה}
ח/ז באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' רט, ח"ב עמ' קלט
ח/ז בגדי כהונה (בלו') עמ' 8
ח/ז בדבר מלך ח"ד עמ' קיד-קטז
ח/ז בית אהרן (צוקרמן) עמ' שפח
ח/ז בני בנימין (נבון) ח"א דף ע ע"ב
ח/ז ברור הלכה יומא לה ע"ב ציון א
ח/ז ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' נד, נו
ח/ז גבורת יצחק שקלים עמ' קג
ח/ז גחלי אש דף יב ע"ב וע"ד, יג ע"א
ח/ז גלויות סנהדרין (קניג) עמ' 108
ח/ז גליונות אבני נזר
ח/ז דבר אברהם ח"א זי' יד אות ד {מל"מ}
ח/ז דברי חיים השמטות סי' כט
ח/ז דעת קדושים דף מד
ח/ז דקה מן הדקה דף כד ע"ב {מל"מ}
ח/ז דרישת ציון (תשסב) עמ' 121
ח/ז הגהות רימ"א
ח/ז המדרש והמעשה פ' תצוה {אם יחיד רוצה להתנדב קרבן ציבור}
ח/ז הרועים בשושנים
ח/ז הרי בשמים (הורוביץ) ח"ה עמ' קיא
ח/ז התעוררות תשובה (תשנב) ח"א עמ' רעד
ח/ז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' קצו
ח/ז זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' פח
ח/ז חדושים ובאורים (גרי') כתובות סי' י לדף קו ע"ב
ח/ז חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' קצג, קצט
ח/ז חוף ימים ח"ב סי' כג אות א
ח/ז חזו"א מנחות סי' כג ס"ק ו
ח/ז חי' הגרי"ז דף לב ע"ב
ח/ז חי' חתם סופר
ח/ז חי' יפה לב עמ' קצה {מל"מ}
ח/ז חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' רסז
ח/ז יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' קסט
ח/ז ירושלים דדהבא עמ' קכג {מל"מ}
ח/ז כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתמט
ח/ז לבושי מרדכי יו"ד עמ' רלא
ח/ז לקוטי סופר ח"א דף מג ע"ב
ח/ז לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 284
ח/ז מהרי"ט אלגזי פ"ו אות נז או"ק ב
ח/ז מוריה גל' רלא עמ' קיט
ח/ז מחנה יוסף (תשעב) סי' כד אות ב, ה
ח/ז מחשבת הקודש ח"א דף סה ע"א, ח"ב דף יד ע"א
ח/ז מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' רצ, תכח
ח/ז מנחת חינוך ח"א עמ' שעח, ח"ב עמ' קנ, ח"ג עמ' קי
ח/ז מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' רנז
ח/ז מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' קסב
ח/ז מקדש דוד קדשים סי' לו ס"ק ב
ח/ז מקור ברוך (הגר) עמ' צח
ח/ז מראה הנוגה [קהלת יעקב דרשות דף יג ע"ד]
ח/ז מראי מקומות (עמר) עמ' 129
ח/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/ז משכנות אפרים שבת סי' ד {משל ציבור}
ח/ז משנת חיים במדבר עמ' שנג, תעו
ח/ז משנת חיים ויקרא עמ' קכ
ח/ז משנת חיים זבחים עמ' קצט
ח/ז משנת חיים יומא עמ' תקכב
ח/ז משנת חיים מנחות עמ' קסט, קפג
ח/ז משנת חיים שמות עמ' רלז
ח/ז נחלת עזרא ח"ב עמ' 136
ח/ז נחלת שמעון (קרסנר) מלכים א ח"ב סי' נה אות ב
ח/ז נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"ב סי' מו אות ב
ח/ז נתן פריו סוכה עמ' שעב
ח/ז עבודת הזבח תמורה סי' יג ס"ק יג {מל"מ}
ח/ז עבודת לוי (לוין) סי' מו ס"ק ז
ח/ז עיר הקודש והמקדש ח"ה עמ' לא
ח/ז ענפי ארז (זי') דף קעד ע"א {יריעות שלמה (פיינסילבר)}, קעה ע"א, ריב ע"ב {מל"מ}, ריז ע"ב
ח/ז עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף ל ע"ד
ח/ז פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' תרלט
ח/ז פרשת המלך
ח/ז פרת חטאת עמ' סא {מל"מ}
ח/ז צפנת פענח
ח/ז קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תשמא
ח/ז קול דודי (תשף)
ח/ז קול דודי ר"ה סי' קכח
ח/ז קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' צא {מל"מ}
ח/ז רנת יצחק דברי הימים עמ' פה {כלי שרת משל ציבור}
ח/ז רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קכו, ח"ב עמ' קח
ח/ז רנת יצחק שמואל עמ' קסא, שנח-שנט {כלי שרת משל ציבור}
ח/ז רנת יצחק תפלה לימי המועדים עמ' צה {משל ציבור}
ח/ז שו"ת הרד"ם (פדר) או"ח סי' כז
ח/ז שיחות לספר שמות עמ' רפ
ח/ז שלמי שמחה ח"א עמ' מא, ריא {מל"מ}, רכח-רכט
ח/ז שלמי שמעון (קדשים) עמ' רכ
ח/ז שם דרך יומא עמ' סא, סד
ח/ז שמועת חיים יומא ח"א עמ' נא, תקי
ח/ז שמן ראש חנוכה ח"ב עמ' קעב
ח/ז שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ד סי' קעה
ח/ז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' ה
ח/ז שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' קסד, תעא, תקכ, תקכה
ח/ז שער המלך ח"א עמ' שח
ח/ז שערי היכל יומא מערכה עד
ח/ז שערי טהר ח"ג שער א סי' טו אות ב
ח/ז שערי תורת בבל עמ' 49
ח/ז שפתי מלך
ח/ז תורת האוהל (תשנג) עמ' קפ
ח/ז תורת הבמה עמ' שלב
ח/ז תורת הקדש ח"א עמ' עג, ח"ב עמ' נ-נא
ח/ז תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' לד, לז
ח/ז תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קיא
ח/ז תפארת נתן עמ' צה
ח/ח אם למסורת (ביא') עמ' 56
ח/ח בגדי כהונה (בלו') עמ' 45
ח/ח בית אהרן (צוקרמן) עמ' רסד
ח/ח דקה מן הדקה דף כו ע"א
ח/ח דרך הקודש (תשסז) עמ' קסב-קסג, קע
ח/ח הבית השני בתפארתו עמ' קנו
ח/ח ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' קלג
ח/ח מילי דמרדכי
ח/ח מנחת יהודה וירושלים עמ' 104
ח/ח מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' קמ
ח/ח מראה הפנים חגיגה דף א
ח/ח מראי מקומות (עמר) עמ' 129
ח/ח עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' קצג
ח/ח עטרת צבי (שפלטר) ח"א סי' יב
ח/ח ערהשה"ע קדשים סי' קח אות ד
ח/ח שלטי הגבורים עמ' קיא, קצה
ח/ח שם טוב
ח/ח שמחת יהודה דף קנו ע"ב
ח/ח תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' רסא
ח/ט אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ד ס"ק צב
ח/ט אם למסורת (ביא') עמ' 56
ח/ט אמרי יוסף (ספינקא) שמות דף קסז ע"ד
ח/ט אנצי"ת ע' אבנט הע' 44
ח/ט בגדי כהונה (בלו') עמ' 45
ח/ט דקה מן הדקה דף עח ע"א
ח/ט חיים ומלך
ח/ט מס' ציצית עם באור רשי"ח קנייבסקי - ארגמן עמ' ה
ח/ט מראי מקומות (עמר) עמ' 129
ח/י אור ליהודה (תשנט) עמ' ע {לבש בגדי כהונה כל היום}, שנט
ח/י בגדי כהונה (בלו') עמ' 45
ח/י בית שערים או"ח סי' שכז
ח/י ברור הלכה יומא סח ע"ב ציון ל פרק ה
ח/י גבורת ארי עמ' א
ח/י גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' עג
ח/י חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' קצג, ר
ח/י להורות נתן מועדים ח"ד עמ' רה
ח/י לחם שלמה (ערנרייך) סי' יח
ח/י מנחת אהרן (בריסק) דף טז ע"א
ח/י מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' תמט-תנ, ח"ב עמ' תיז
ח/י מראי מקומות (עמר) עמ' 130
ח/י משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קז {כהן גדול מניח בגדי זהב בלשכה שלו בלילה וכו'}
ח/י משנת יעקב
ח/י סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' קלב {מניח בגדי זהב}
ח/י עבודת היום יומא עמ' ר
ח/י רווחא שמעתתא ח"א עמ' קלח {מל"מ}
ח/י שמועת חיים יומא ח"א עמ' תו
ח/י שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' מו
ח/י שערי היכל יומא מערכה ז {ציץ מחוץ למקדש}, קעא
ח/י תהלה לדוד (מן) קדשים סי' כו ס"ק כב
ח/יא אבן האזל
ח/יא אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' צה
ח/יא אבן מלוכה (רביע) עמ' א
ח/יא אבן שלמה (ניימן) עמ' פב
ח/יא אבני זכרון (פפר) ח"א דף נט ע"א
ח/יא אבני חן יומא עמ' קמה
ח/יא אבני ציון ח"ב סי' יד אות ב
ח/יא אברהם יגל
ח/יא אגרות משה יו"ד ח"ב סי' קלו ענף ב
ח/יא אוצרות הרמב"ם
ח/יא אור הישר [שאלת הכהנים תורה ערכין ג ע"ב, אור הישר ערכין ג ע"ב ותמיד כז ע"ב, שו"ת הרדב"ז לשונות הרמב"ם סי' צז]
ח/יא אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 74
ח/יא אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ג ס"ק פ {ר"י קורקוס וכ"מ}
ח/יא אמונת יהושע עמ' תיג, תמה
ח/יא אמרות יצחק תנינא עמ' קו, קיד, קלג, קנג
ח/יא אמרי דוד (שליסל) דף סט ע"ד, ע ע"ג
ח/יא אנצי"ת ע' אבנט הע' 15 {של כלאים}
ח/יא אנצי"ת ע' אבנט הע' 45, ע' בגדי כהנה הע' 190
ח/יא אפיקי מגינים זבחים סי' כג
ח/יא ארצות החיים סי' יח ארץ יהודה אות א עמ' שיג, שטז-שיט, סי' כו ארץ יהודה אות ב עמ' שפג-שפד {אבנט}
ח/יא אשר למלך
ח/יא בארות נתן עמ' צח, קח
ח/יא בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' כב
ח/יא בינת נבונים דף מח ע"א
ח/יא ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' כב
ח/יא ביצחק יקרא (תשע) סי' ח ד"ה והנה דעת, וסי' מט סעיף א ד"ה אלא
ח/יא בית אהרן וישראל גל' ל עמ' לא-לב
ח/יא בית האוצר ח"ב עמ' 46, 52
ח/יא בית הלוי ח"א סי' א עמ' א, סי' ב עמ' י, יח, סי' ג עמ' כ, סי' י עמ' מז
ח/יא בית נפתלי (תרנט) סי' צב
ח/יא בית נפתלי (תשסו) עמ' תכז
ח/יא בית שערים או"ח סי' יב
ח/יא בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 133
ח/יא בכורי חיים ח"ה עמ' סג, קעג
ח/יא בן אשר סי' מה הערה י
ח/יא בנין אריאל יאיר עמ' 211-212 {לא בשעת עבודה}
ח/יא ברור הלכה יבמות ג ע"ב ציון א {ראב"ד}
ח/יא ברור הלכה יומא סח ע"ב ציון ל
ח/יא ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' יא אות ב
ח/יא ברכת מרדכי יבמות עמ' פ
ח/יא ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' שנו
ח/יא בתי כהונה (תצו) בית ועד סי' ח, דף סא ע"ד
ח/יא בתי כהונה (תשסה) עמ' פ
ח/יא גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' קעב
ח/יא גחלי אש דף ט ע"ג
ח/יא דבר אברהם ח"ב סי' כב אות ד
ח/יא דברות משה שבת ח"א סי' כ הערה קלב, סי' כו הערה ח, ח"ב סי' מה ענף ב
ח/יא דברי אברהם (שדמי) ח"א עמ' קמג
ח/יא דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שט, שלו
ח/יא דברי חיים פ' פקודי
ח/יא דברי פנחס ח"ב עמ' פא-פב
ח/יא דגל יהודה (קמינר) עמ' שמז
ח/יא דגל ראובן ח"ג סי' לה אות ה {בכהן גדול}
ח/יא דקה מן הדקה דף יט ע"ג
ח/יא דרכי יושר (שרף) ח"א עמ' קנב
ח/יא דרכי משה ח"א שמעתתא ח פ"א, שמעתתא י פ"א
ח/יא דרשות מהר"ם חביב עמ' שעד
ח/יא הדרום כ עמ' 156
ח/יא הלכות והליכות עמ' קפה
ח/יא המדות לחקר ההלכה מדה כ אות ד
ח/יא הפלאות נדרים (תשעג) עמ' נ
ח/יא הרועים בשושנים
ח/יא זאת ליעקב במדבר עמ' קצב
ח/יא זכרון בספר (וישניאק) ח"ב דף לא ע"א
ח/יא זכרון יהונתן דף קנ ע"ד
ח/יא זכרון יצחק (גולדשמיד) עמ' קנב {מעשי למלך}
ח/יא חד וחלק ח"א דף טז ע"ג
ח/יא חזון יחזקאל כלאים פ"ה הי"ד
ח/יא חזיונות יוסף דף סט ע"ד
ח/יא חי' הראי"ה
ח/יא חי' מהר"ז בינגא הל' ציצית סי' עח
ח/יא חיל המקדש סי' ד אות ב
ח/יא יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' רסה
ח/יא ידי משה (בוצק') הל' כה"מ סי' כב
ח/יא כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תרנה
ח/יא כלי טהור עמ' כו, קעד, שו
ח/יא כרם יהושע (ולרשטיין) דף ס ע"ד {כ"מ}
ח/יא כרם יעקב עמ' לג
ח/יא להורות נתן במדבר עמ' קכו
ח/יא להורות נתן מועדים ח"ד עמ' רה, רט
ח/יא להורות נתן על התורה ח"ב עמ' קעז
ח/יא לחם חקי עמ' רצג
ח/יא לחם יהודה
ח/יא לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 313, חכ"ט עמ' 122
ח/יא לקוטי שיחות חל"א עמ' 274
ח/יא לקוטי שיחות חל"ו עמ' 153
ח/יא לשון למודים או"ח דף ט ע"ד {כ"מ}
ח/יא מאור למלך יבמות עמ' כב
ח/יא מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף סז ע"ד
ח/יא מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' נט
ח/יא מגילת ספר עשין דף ח ע"ג {כ"מ}
ח/יא מגן גבורים (או"ח) סי' יח ס"ק א
ח/יא מוריה שנה י גל' יא (ר"ש ניימן)
ח/יא מחנה לויה (תשעד) עמ' שכז
ח/יא מחנה לויה (תשעד) עמ' שכז {ראב"ד}
ח/יא מטה אהרן (הלוי) דף מז ע"א-ע"ד
ח/יא מי יהודה או"ח סי' עז
ח/יא מים שאובים עמ' תריג
ח/יא מנחה חדשה (חן טוב) פ' תצוה {אבנט כלאים}
ח/יא מנחת אליהו (שטיינברג) עמ' קצז
ח/יא מנחת חינוך ח"א עמ' שעח
ח/יא מנפת צוף עמ' 775, 850
ח/יא מעין החכמה עמ' סג {כ"מ}
ח/יא מעיני המים
ח/יא מעלין בקודש גל' ח עמ' 54
ח/יא מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' תמט-תנ, ח"ב עמ' תיז
ח/יא מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' קסג
ח/יא מקדש דוד קדשים סי' לו ס"ק ג
ח/יא מראה הפנים יומא דף לח
ח/יא מראות ישרים יבמות סי' ז עמ' לו
ח/יא מראי מקומות (עמר) עמ' 130
ח/יא מרכבת יוסף דף עז ע"ב {מותר ליהנות}
ח/יא מרפא לנפש חי' סוגיות סי' לו אות א, ד-ה {אבנט}
ח/יא משכנות אפרים שבת סי' כג אות א {לוקה}
ח/יא משמר הלוי עמ' סז, צ-צא, צג, צח, קיט
ח/יא משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קז {כהן גדול מניח בגדי זהב בלשכה שלו בלילה וכו'}
ח/יא משנת יעקב עבודה עמ' עא-עג
ח/יא משען המים דף לא ע"ג
ח/יא נאות אפרים ח"ב עמ' צג, צו
ח/יא נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' רלב
ח/יא נחלי אפרסמון
ח/יא נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א סי' ח אות ד, סי' לא אות לה
ח/יא סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' עב אות א, יב
ח/יא סגולת ישראל שמות עמ' רמז {בגדי כהונה מותר להנות בהם וכו'}
ח/יא סופר המלך
ח/יא סתרי ומגיני (תשכג) עמ' קכד
ח/יא עבודת המקדש (ולדינברג)
ח/יא עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' סא
ח/יא עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' שפז
ח/יא עמק יהושע ח"א דף ד
ח/יא פאר הלבנון ח"א סי' ה אות ה
ח/יא פאת ים (מאיו) דף כ ע"א
ח/יא פי שנים דף כז ע"ב
ח/יא פנינים על התורה ומועדים עמ' עג
ח/יא פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' תרנט
ח/יא פרי עץ החיים (שטינברג, תשסו) עמ' קיז
ח/יא צבי תפארת סי' עג
ח/יא ציץ הקודש ח"א דף מח ע"א
ח/יא צמח דוד (סקאליע) עמ' שעו
ח/יא צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' עא
ח/יא צפנת פענח
ח/יא קדשי יהושע עמ' קצא
ח/יא קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' תטו
ח/יא קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תרכא
ח/יא קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' ב-ד
ח/יא קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' ג
ח/יא קול דודי (תשף)
ח/יא קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' צו
ח/יא קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' רנא-רנב
ח/יא קרן פני משה ח"א עמ' קעו
ח/יא רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' יד
ח/יא רמב"ם המאיר הל' עיוה"כ פ"ג ה"ט הע' 1
ח/יא שאגת אריה סי' כט
ח/יא שאלת הכהנים תורה דף סו
ח/יא שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' תע-תעא
ח/יא שדה אלחנן ח"א עמ' ח {מותר שלא בשעת עבודה}
ח/יא שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' רכג
ח/יא שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתכז
ח/יא שיחות לספר בראשית עמ' לד {שעטנז}
ח/יא שיחות לספר ויקרא עמ' כא {שעטנז}
ח/יא שלטי הגבורים עמ' קצג
ח/יא שלמי יוסף יומא ח"א עמ' עו, צה, תפג, ח"ב עמ' סב, עא, פב, תקסז, תרמה
ח/יא שם יוסף (מועטי) ח"ב דף סא ע"א {כ"מ}
ח/יא שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' קצג {כ"מ}
ח/יא שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' קכה, ח"ב עמ' רמח
ח/יא שעורי הגרי"ד תפילין עמ' רג
ח/יא שעורי יומא דף כד ע"ב ד"ה שם בגמ' ר"ש אמר
ח/יא שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' מד, מח, נג
ח/יא שער המלך
ח/יא שערי היכל יומא מערכה קעא
ח/יא שערי המקדש סי' מד אות א, ד-ה
ח/יא שערי טהר ח"ו סי' נ אות א
ח/יא שערי טהר ח"ו סי' נ אות א דף קיח ע"א-ע"ב
ח/יא שפתי מלך
ח/יא שפתי רננות (מיכלדורף) דף יב ע"ב, יג ע"א
ח/יא תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' לט ס"ק לז, מז, נ
ח/יא תורה אור (שנגהי) עמ' נה
ח/יא תורה לשמה (תשעג) עמ' שמא
ח/יא תורת הקדש ח"א עמ' רצא
ח/יא תורת ירוחם ח"ב דף עט ע"א
ח/יא תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' פא
ח/יא תלפיות ו חוב' א עמ' 417
ח/יא תפארת ציון (ריבקין) סי' כג אות י עמ' שלו, סי' כד אות א עמ' שמ
ח/יב אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' צה, ח"ה עמ' קצז
ח/יב אבני הלבנון נספח ד {הנאה מכלאים בשעת עבודה}
ח/יב אבני ציון ח"א סי' ל אות יב, ח"ב סי' כח אות ג, ה, ח"ג עמ' קעט, ח"ד עמ' עא
ח/יב אור יקרות כאן, ודף מז ע"ב
ח/יב אור ליהודה (תשנט) עמ' ע {כ"מ - בה"ג}, שנט
ח/יב אור תורה (שוורץ) ח"ג סי' סד, ק, קז
ח/יב אמרות יצחק תנינא עמ' קו, קיד, קכה, קלג, קנג
ח/יב אנצי"ת ע' אבנט הע' 45, 48, 50, 53, 54
ח/יב אפיקי מגינים זבחים סי' כג
ח/יב אשיחה בחקיך פרה עמ' קט
ח/יב אשר למלך
ח/יב באורי מהרי"ק ורדב"ז
ח/יב בגדי כהונה (שחור) עמ' כב, קנה, שכו
ח/יב בדבר מלך ח"ד עמ' קסה, רב
ח/יב בדבר מלך חי"ד עמ' א, שיח
ח/יב בינת נבונים דף מח ע"א
ח/יב בית אהרן וישראל גל' ל עמ' לא, גל' נ עמ' לט-מ, מד-מה
ח/יב בית הלוי ח"א סי' ב עמ' י, יט {ראב"ד}
ח/יב בכורי אברהם דף מח ע"ד {רמב"ם}, סז ע"א {כלאים כל היום}
ח/יב בן אשר סי' מה הערה י
ח/יב בנין אריאל ח"א עמ' קמא {אבנט - כלאים}
ח/יב בנין אריאל יאיר עמ' 212 {ראב"ד}
ח/יב ברור הלכה יומא כד ע"ב ציון ב
ח/יב ברור הלכה יומא סח ע"ב ציון ל
ח/יב ברכת יצחק (פאלער) עמ' קכג
ח/יב ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' כג
ח/יב ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' יא אות ב
ח/יב ברכת מרדכי יבמות עמ' פ
ח/יב גליונות אבני נזר
ח/יב דברי אברהם (שדמי) ח"א עמ' קלט
ח/יב דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שט, שלו
ח/יב דברי חיים פ' פקודי
ח/יב דברי פנחס ח"ב עמ' פא-פב
ח/יב דברי שאול במדבר עמ' קפ
ח/יב דגל יהודה (קמינר) עמ' שמז
ח/יב דקה מן הדקה דף כו ע"א
ח/יב דרשות מהר"ם חביב עמ' שעד
ח/יב הדרת מלך (זילברברג) דף לז ע"א-ע"ב {שלא בשעת עבודה}
ח/יב הלכות והליכות עמ' קפה-קפו
ח/יב הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' לא
ח/יב הערות ר"י ליינר
ח/יב ואתה תחזה ח"ג
ח/יב זאת ליעקב במדבר עמ' קצב
ח/יב זבח טוב שער ב סי' ה
ח/יב זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' נח, עח
ח/יב זכרון משה (קרונז'ק) עמ' יא-יב
ח/יב זר זהב (מייזליש) שמות סי' ריב
ח/יב זרע יצחק (לומברוזו) כאן, ודף ז ע"ד
ח/יב חזו"א על הרמב"ם
ח/יב חזו"א קדשים קמא סי' כז ס"ק ט
ח/יב חזון יחזקאל כלאים פ"ה הי"ד
ח/יב חי' הגר"ח החדש עמ' רעג {אבנט}, תנ {ראב"ד}, תקמא
ח/יב חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' נח {ראב"ד}
ח/יב חיי נפש ח"ד עמ' שנה {כלאים שלא בשעת עבודה}
ח/יב חמודי צבי ויקרא עמ' יד
ח/יב חמודי צבי מועדים עמ' שיד
ח/יב חסד יצחק עמ' טז
ח/יב חתן סופר או"ח ח"א עמ' סח {שלא בשעת עבודה}
ח/יב יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' רסה
ח/יב יראה ואהבה עמ' כח
ח/יב ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' שלב
ח/יב כלי טהור עמ' כו, קעד, שו
ח/יב כלילת יופי דף לו
ח/יב כרם יהושע (ולרשטיין) דף ס ע"ג-ע"ד, סא ע"א
ח/יב לחם חקי עמ' רצג, רצה
ח/יב לחם יהודה
ח/יב לחמי תודה (הורביץ) דף נה ע"א
ח/יב לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 313, חכ"ט עמ' 122
ח/יב לשון למודים או"ח דף ט ע"ב {ראב"ד}
ח/יב מאור למלך יבמות עמ' כב
ח/יב מאיר עיני חכמים ח"א דף נג ע"א, קטו ע"ד
ח/יב מבי"ט (רובינ') דף קה ע"ג
ח/יב מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' קנז
ח/יב מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' ע
ח/יב מוריה גל' רטו עמ' עח
ח/יב מחנה ישראל (אליהו) סי' עד
ח/יב מחנה לויה (תשעד) עמ' שכז
ח/יב מחשבת הקודש ח"ב דף יג ע"ב
ח/יב מי באר (אופנהיימר) דף נו ע"ב, נח ע"א
ח/יב מילי דקדושין עמ' שעז {כהן שלובש בגדי כהונה כששוחט}
ח/יב מים שאובים עמ' שסג
ח/יב מנחה טהורה דף סה ע"א {כ"מ}
ח/יב מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' רפו {ראב"ד}
ח/יב מנחת אליהו (שטיינברג) עמ' קצז
ח/יב מנחת חינוך ח"ב עמ' שמג, ח"ג עמ' רפד
ח/יב מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שמו {ראב"ד}
ח/יב מסורה חי"ד עמ' סח
ח/יב מעין החכמה עמ' סג {ראב"ד}
ח/יב מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' תיז
ח/יב מראות ישרים יבמות סי' ז עמ' לו
ח/יב מראי מקומות (עמר) עמ' 131
ח/יב מרכבת יוסף דף כה ע"א, ל ע"א, פה ע"ג {אבנט - ראב"ד}
ח/יב משמר הלוי עמ' סז, עא, עו, צ-צא, צג, צח, קיט, קמ
ח/יב משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף ו ע"ג
ח/יב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קז {כהן גדול מניח בגדי זהב בלשכה שלו בלילה וכו'}
ח/יב משנת יעקב
ח/יב משפט המלחמה עמ' צח
ח/יב משפטי שלמה ח"א סי' לג עמ' קיח
ח/יב נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' רלב
ח/יב נזר הקדש (קפלן)
ח/יב נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף כה ע"א, מנחות דף סד ע"ב-ע"ג
ח/יב נחלי אפרסמון
ח/יב נצר מטעי (פרידמן) סי' מ סעיף ח-ט
ח/יב ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תצו {ראב"ד}
ח/יב סופר המלך ח"ב עמ' רסח
ח/יב סתרי ומגיני (תשכג) עמ' קכד
ח/יב עבודת המקדש (ולדינברג)
ח/יב עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' שפז
ח/יב עין חיים ח"א עמ' מב-מג {כלאים שלא בשעת עבודה}, רלז {בגדי כהונה שלא בשעת עבודה}
ח/יב עין חיים ח"ב עמ' קמב
ח/יב עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' סו
ח/יב עמודי אור סי' קיט אות יג
ח/יב ענפי ארז (זי') דף קעו ע"ב
ח/יב פרי עץ החיים (שטינברג, תשסו) עמ' קיז
ח/יב צבי תפארת סי' עג
ח/יב צמח דוד (סקאליע) עמ' שעו {ראב"ד}, שעז {כ"מ}
ח/יב צמח מנחם דף ז ע"א
ח/יב צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' עא
ח/יב קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' ב-ד
ח/יב קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' ג
ח/יב קול דודי (תשף)
ח/יב קול דודי כריתות סי' קי
ח/יב קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' קל-קלב, ויקרא עמ' ה
ח/יב קרבן ציון עמ' סג, סח
ח/יב קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' קלח
ח/יב קרן פני משה ח"א עמ' קעו
ח/יב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' יד
ח/יב רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רסג
ח/יב רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' פה
ח/יב שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' תעא
ח/יב שארית נתן (לוברט)
ח/יב שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 73 {אסור שלא בשעת עבודה - לכן אם נטמא בשבת הוא מוקצה}
ח/יב שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קלג
ח/יב שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתכז
ח/יב שו"ת מהרש"ם ח"ה סי' מו
ח/יב שושנת העמקים (תאומים) עמ' כב {ראב"ד}
ח/יב שיח ערב קדשים עמ' תנ
ח/יב שיחות לספר בראשית עמ' לד {שעטנז}
ח/יב שיחות לספר ויקרא עמ' כא {שעטנז}
ח/יב שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' סב, פא
ח/יב שלמי יוסף סוכה עמ' תקיג
ח/יב שם יחזקאל בראשית-שמות עמ' תלד
ח/יב שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' רמד, רמח
ח/יב שם עולם (רבין) ח"ב עמ' קעב
ח/יב שעורי הגרי"ד עבודת יוה"כ עמ' כג, מד
ח/יב שעורי הגרי"ד תפילין עמ' רג
ח/יב שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' רלד
ח/יב שעורי יומא דף ה ע"א ד"ה ומבואר בכתבי, ד"ה בתוספתא סוף, כד ע"ב ד"ה שם בגמ' ר"ש אמר
ח/יב שעורי ר' אליהו מאיר יבמות סי' ז אות ח
ח/יב שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' תצח
ח/יב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שכז, שכט
ח/יב שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' קנד
ח/יב שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' מד, מח, נג
ח/יב שער המלך ח"ב עמ' קעז
ח/יב שערי ציון (כהן, תרצח) דף כד ע"ב, כה ע"א, מא ע"ד, הסכמות עמ' ט {ראב"ד}
ח/יב שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' קכו, קפג
ח/יב שפתי מלך
ח/יב שפתי ראם דף מב ע"א-ע"ב
ח/יב תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' לט ס"ק לז, מז, נ
ח/יב תורה מציון שנה ב חוב' ד סי' ז דף ח ע"ד
ח/יב תורת האוהל (תשנג) עמ' שסט, תעב
ח/יב תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' פא
ח/יב תיבת גומא (תשסז) עמ' רה
ח/יב תפארת צבי (שפילמן) ח"ה עמ' קל
ח/יג אבני הלבנון סי' ז {תכלת מחלזון}, ח {ארגמן ותולעת שני}
ח/יג אבני נזר או"ח סי' טו אות ח-ט
ח/יג אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' קפח
ח/יג אהל שרה לאה עמ' רלט {שני}
ח/יג אור הישר [אור הישר מנחות מב ע"ב]
ח/יג אור עולם (שניאורסון) עמ' 659
ח/יג אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ג ס"ק כב
ח/יג אמונת יהושע עמ' תמד
ח/יג אמת ליעקב מועד עמ' קטז, קנא-קנב {מל"מ}
ח/יג אנצי"ת ע' אבנט הע' 5, ע' אדום הע' 48, 50, ע' בגדי כהנה הע' 30, 34-39
ח/יג אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 422 [עי' תוס' מנחות פ"ט] {מל"מ}
ח/יג אשל אברהם (שפירא) עמ' שכט
ח/יג בגדי כהונה (שחור) עמ' כב, פג-פד, של
ח/יג ביצחק יקרא (תשע) סי' מט סעיף א ד"ה מבואר
ח/יג בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תקעג {מל"מ}
ח/יג גליונות אבני נזר {מל"מ}
ח/יג דברי אהרן עמ' קכ {כ"מ}
ח/יג דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' יז
ח/יג דברי שאול שמות עמ' רעו
ח/יג דרישת ציון (תשסב) עמ' 102, 103, 111
ח/יג דרשות מהרי"ץ ז' אדר עמ' נד {ארגמן צבעו אדום}
ח/יג האיר ממזרח חמש מגילות עמ' נט {ארגמן האמור בתורה הוא צמר הצבוע אדום}
ח/יג הדרת זקנים שבת סי' ג ס"ק א
ח/יג הערות ר"י ליינר
ח/יג הרמב"ם והזוהר
ח/יג ואתה תחזה ח"ג
ח/יג זכר ישעיהו
ח/יג חי' הראי"ה
ח/יג חי' חתם סופר
ח/יג חכמת גרשון עמ' רכב {מל"מ}
ח/יג יד ישראל ח"א
ח/יג יד פשוטה אהבה עמ' תתל
ח/יג כתר המלך
ח/יג לקוטי שיחות חל"א עמ' 144 {צבוע אדום}, 274
ח/יג מגן גבורים (או"ח) סי' יא ס"ק ח
ח/יג מדה טובה ח"א עמ' 329
ח/יג מועדים וזמנים ח"ה סי' שנא
ח/יג מוריה גל' רז עמ' עג, פה
ח/יג מחנה יוסף ציצית עמ' נב
ח/יג מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' לה
ח/יג מנחת חינוך ח"א עמ' קסו, שעו
ח/יג מנחת עני (זינצהיים) ח"ב עמ' קי
ח/יג מעשה בצלאל סי' קכח {תולעת שני}
ח/יג מעשה חושב (ריקי) עמ' נח {ארגמן}
ח/יג מראי מקומות (עמר) עמ' 132, 138
ח/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/יג משכן שילה עמ' תז, תסג
ח/יג משנת יעקב כאן
ח/יג משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תמד {מל"מ}
ח/יג משנת יעקב נשים ח"א עמ' שח {מל"מ}
ח/יג נודע ביהודה השלם או"ח עמ' קד
ח/יג נחלת שמעון (קרסנר) ישעיהו אות מד
ח/יג עדות בישראל
ח/יג עיוני הפטרה ח"א עמ' 307
ח/יג עיר הקודש והמקדש ח"ה עמ' מג-מד, מו-מז
ח/יג פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' תקפח
ח/יג צפנת פענח שמות עמ' קסד, דברים עמ' צו
ח/יג קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' קנו
ח/יג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקנה
ח/יג שלמי יוסף יומא ח"א עמ' נב {מל"מ}
ח/יג שם טוב
ח/יג שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' קסט
ח/יג שפוני טמוני חול (תשכג) עמ' לו, פתיל תכלת עמ' סט, קסח-קסט
ח/יג שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' ל, נט, קמה, קמו
ח/יג תחומין חט"ז עמ' 428
ח/יג תחומין חכ"א עמ' 492
ח/יג תפארת צבי (שפילמן) ח"ה עמ' קפג
ח/יג תרחם ציון עמ' כג {עד למעלה מן העקב}
ח/יד אבן שלמה (ניימן) עמ' פב
ח/יד אנצי"ת ע' אבנט הע' 11, ע' בגדי כהנה הע' 45, 50, 53
ח/יד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ח/יד בגדי כהונה (שחור) עמ' כג, קעט, שמו-שמט, שפז
ח/יד בית אהרן (צוקרמן) עמ' שפד
ח/יד בנין אריאל יאיר עמ' 209, 211 {מ"ע}
ח/יד דבר צבי - קדושת השבת עמ' כא
ח/יד התורה והתלמוד ח"ד עמ' 547
ח/יד ואתה תחזה ח"ג
ח/יד חזיונות יוסף דף ע ע"א
ח/יד חי' חפץ חיים
ח/יד להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' ד ע"א
ח/יד מדה טובה ח"א עמ' 329, 333
ח/יד מוריה גל' קפא עמ' צ
ח/יד מנחת חינוך ח"א עמ' שעה, שעז
ח/יד מקור ברוך (פייתוס) דף שו
ח/יד מראי מקומות (עמר) עמ' 133
ח/יד משך חכמה ויקרא פט"ז פס' ל
ח/יד עבודת המקדש (ולדינברג)
ח/יד שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' רסב
ח/יד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שנב
ח/יד שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' נב
ח/יד שערי היכל יומא מערכה קעט
ח/יד תהלה לדוד (אמאדו) ח"א דף קז ע"ג
ח/טו אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' קצח {מל"מ}
ח/טו אור הישר [מל"מ לעיל ה"ב]
ח/טו אמרי יוסף (ספינקא) שמות דף קטז ע"ג
ח/טו אנצי"ת ע' בגדי כהנה הע' 60 {מל"מ}, 63-61
ח/טו אש פנחס עמ' מח-מט
ח/טו באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ח/טו באר שרים פרשת תרומה פסוק ו אות א {מל"מ}
ח/טו בגדי כהונה (בלו') עמ' 14
ח/טו בגדי כהונה (שחור) עמ' כ, שפח
ח/טו בית אהרן (צוקרמן) עמ' קנז {מל"מ}
ח/טו בית אהרן וישראל גל' עו עמ' כ
ח/טו ברור הלכה יומא עב ע"ב ציון ג
ח/טו דקה מן הדקה דף נא ע"ד {מל"מ}, נח ע"ד, עח ע"ג
ח/טו הגהות רימ"א
ח/טו חי' הראי"ה
ח/טו כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקד
ח/טו מוריה גל' קפא עמ' צ
ח/טו מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' רעה
ח/טו מנחת חינוך ח"א עמ' שעה
ח/טו מראי מקומות (עמר) עמ' 134
ח/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/טו נזר התורה שנה ד גל' א עמ' קצו
ח/טו נתינה לגר שמות פרק כו פסוק א
ח/טו ענפי ארז (זי') דף לז ע"ב {מל"מ}
ח/טו פרשת המלך
ח/טו רלב"ג שמות פכ"ו פסוק לו עמ' שנב-שנג
ח/טו שערי היכל יומא מערכה קפג, קפה
ח/טו תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' רסב
ח/טו תחומין ח"ה עמ' 456
ח/טז אמרי יוסף (ספינקא) שמות דף קסח ע"א
ח/טז אשישות חיים
ח/טז בגדי כהונה (בלו') עמ' 35
ח/טז בגדי כהונה (שחור) עמ' לד, קעז-קעט
ח/טז בית אהרן (צוקרמן) עמ' רעד, שפז
ח/טז בית אהרן וישראל גל' עו עמ' כ
ח/טז דקה מן הדקה דף עח ע"ב
ח/טז הגהות רימ"א
ח/טז העמק דבר שמות פל"ט פסוק כט {מל"מ}
ח/טז הערות וחדושים (טויב) שבת סי' לח ס"ק כא
ח/טז מנחת חינוך ח"א עמ' שעד-שעה
ח/טז מראי מקומות (עמר) עמ' 134
ח/טז משנה הלכות מהדו"ת ח"ג עמ' נא
ח/טז משנת חיים מנחות עמ' תרעה
ח/טז עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' שלז
ח/טז ענפי ארז (זי') דף קעז ע"ג
ח/טז פרשת המלך
ח/טז צמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קפו ע"ג
ח/טז קרן פני משה ח"א עמ' קט
ח/טז שלטי הגבורים עמ' קצה-קצו
ח/טז שם טוב
ח/טז שערי היכל יומא מערכה קפג {בית יד}
ח/טז תהלה לדוד (מן) קדשים סי' יט ס"ק א
ח/טז תרחם ציון עמ' לה {עד פס היד}
ח/יז ארצות החיים סי' ב המאיר לארץ אות כה {עד עקבו}
ח/יז בגדי כהונה (שחור) עמ' קפא
ח/יז בית אהרן וישראל גל' לו עמ' קלח-קלט
ח/יז בתי כנסיות דף כז ע"ג
ח/יז יד פשוטה מדע עמ' רצד
ח/יז לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 196
ח/יז מראי מקומות (עמר) עמ' 134
ח/יז משאת משה (חברוני) פסחים סי' פט עמ' 272
ח/יז משנת חיים זבחים עמ' לה
ח/יז קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תרמד
ח/יז שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' רנז
ח/יז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שמב
ח/יז שערי היכל זבחים עמ' פו {מידת בגדי כהונה - אורך הכתונת}
ח/יז תורת הקדש ח"ב עמ' ריג {אור שמח}
ח/יז תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' רכח
ח/יח בגדי כהונה (שחור) עמ' כח, קפג
ח/יח ואתה תחזה ח"ג
ח/יח לבושה של תורה סי' מז אות ח {ירך - עד הברך}
ח/יח לקוטי שיחות חל"ו עמ' 155 {שנצים}
ח/יח מזבח חדש דף עה ע"ג
ח/יח מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"א דף כ
ח/יח מראי מקומות (עמר) עמ' 135
ח/יח פאר הלבנון ח"א סי' ד אות כב
ח/יח פנינים על התורה ומועדים עמ' עג {שנצים}
ח/יח שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' לו
ח/יח שם טוב
ח/יח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שמב
ח/יח שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קלה
ח/יח תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' רכח
ח/יח תניא רבתי ח"א עמ' 427 {כ"מ}
ח/יח תרחם ציון עמ' כג {ממתנים עד ירכיים}
ח/יט אור הישר [אור הישר ערכין טו ע"ב וחולין קלח ע"א]
ח/יט איש על העדה (אלאביץ) עמ' 164
ח/יט אמרי דבש דף קט ע"ב
ח/יט אמרי יוסף (ספינקא) שמות דף קסח ע"ב {ל"ב אמה}
ח/יט אנצי"ת ע' אבנט הע' 27, 28
ח/יט אשישות חיים
ח/יט בגדי כהונה (בלו') עמ' 40
ח/יט בגדי כהונה (שחור) עמ' יח, ל, קפג, קצח, רא-רב
ח/יט בית אהרן וישראל גל' סג עמ' צח {כורך כרך על כרך}
ח/יט בית יעקב (מסקין) סי' כב
ח/יט ברור הלכה יומא עב ע"ב ציון ג {ר"י קורקוס}
ח/יט גור אריה שמות פ' כח הע' 8
ח/יט דברות משה גיטין עמ' קצז
ח/יט דברי חן (נתנזון) דף נה ע"ד
ח/יט דליית הכרם עמ' תתתכב {כ"מ}
ח/יט הערות וחדושים (טויב) שבת סי' לח ס"ק כא
ח/יט ואתה תחזה ח"ג
ח/יט זכרון בנימין ח"א עמ' תסח
ח/יט יברך ישראל זבחים עמ' סח {ארכו ל"ב אמה}
ח/יט ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' קלג
ח/יט לקוטי שיחות חל"ו עמ' 155, 159
ח/יט לשד השמן (לוין, תרפט) דף נט ע"ג
ח/יט מנחת חינוך ח"א עמ' שעד
ח/יט מראי מקומות (עמר) עמ' 135
ח/יט מרגניתא דר"מ
ח/יט משך חכמה ויקרא פ"ח פס' יג
ח/יט משנת חיים מנחות עמ' תרעה
ח/יט נר מצוה (ואלק) מצוות דף קה ע"ג {רוחב אבנט - ג' אצבעות}
ח/יט עין יהודה עמ' פז {אבנט ל"ב אמות - כלאים}
ח/יט פקודת אלעזר עמ' קמז
ח/יט צמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קפו ע"ג {ל"ב אמה}
ח/יט צפנת פענח
ח/יט שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' רכג
ח/יט שלטי הגבורים עמ' קצג, קצה-קצו
ח/יט שם דרך ויקרא עמ' שצה
ח/יט שם טוב
ח/יט שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שמב-שמג
ח/יט שערי היכל יומא מערכה קפג
ח/יט שערי תורת בבל עמ' 250 {אבנט ל"ב אמה}
ח/יט שפתי מלך
ח/יט תורה אור (שנגהי) עמ' נד
ח/יט תחית ישראל עמ' עב


ט/440 הלכות כלי המקדש פרק ט *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ט/רה"פ ביאורי מהרי"ק ורדב"ז
ט/רה"פ דרך חכמה
ט/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ט/רה"פ הר המוריה (שץ)
ט/רה"פ הרמב"ם המדויק
ט/רה"פ חי' הראי"ה
ט/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ט/רה"פ יריעות שלמה (פיינסילבר)
ט/רה"פ מעשה רקח
ט/רה"פ מעשי למלך
ט/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ט/רה"פ משנת ראשונים (בארי)
ט/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' ל-לב
ט/רה"פ פי' ר"י קאפח
ט/רה"פ רמב"ם הערוך
ט/רה"פ רמב"ם לעם
ט/רה"פ שם טוב
ט/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ט/א אבן האזל
ט/א אדרת אליהו (ראם) עמ' שפ
ט/א אוצרות הרמב"ם
ט/א אור החיים שמות פכ"ח פסוק לו
ט/א אשישות חיים
ט/א באורי הרמב"ם ע"פ המאירי (גם קונטרס אחרון)
ט/א באר ראי עמ' תפג
ט/א בגדי כהונה (שחור) עמ' ל, צה, קיא, קטו-קיח, קכ-קכא, קלט, קמא
ט/א בית יעקב (מסקין) סי' כב
ט/א ברור הלכה סוכה ה ע"א ציון א (גם בברורי הראי"ה סוה"ס), גליון רצ"י דף ה
ט/א גבעות עולם (קובו) דף פג ע"ב
ט/א גלויות סנהדרין (קניג) עמ' 104
ט/א דברות משה שבת ח"ב סי' נג הערה כח
ט/א דעת כהן עמ' רצג
ט/א דקה מן הדקה דף כה ע"א
ט/א זר זהב (פראג) עמ' קנט {פעמים כתבוהו בשיטה אחת}
ט/א חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' רפו
ט/א חי' עזיאל
ט/א ישועות יעקב קדשים עמ' לד
ט/א לקוטי שיחות חי"א עמ' 136, תצוה תשדם
ט/א לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 196, 200
ט/א מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רלז ע"א
ט/א מנחת חינוך ח"א עמ' שעז {מל"מ}
ט/א מעיל שמואל (פלורנטין)
ט/א מראי מקומות (עמר) עמ' 139
ט/א משנת יעקב
ט/א משנת יעקב נשים ח"ב עמ' פד
ט/א צפנת פענח כאן, ושמות עמ' קעה
ט/א צרור החיים (חייקא)
ט/א שו"ת מהרח"ש (תשסג) עמ' קצו
ט/א שלטי הגבורים עמ' קצח, רטו, תרכ
ט/א שם דרך שמות עמ' רטו
ט/א שערי היכל יומא מערכה קלב הערה 10 {פעמים כתבו}
ט/א שפת אמת על התלמוד ח"ב דף סו ע"ב
ט/א תאריך ישראל סי' י הערה ט {כ"מ}
ט/א תהלה לדוד (מן) קדשים סי' כ
ט/א תורת יצחק ח"ב עמ' טו
ט/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' רפא
ט/ב אשישות חיים
ט/ב בגדי כהונה (שחור) עמ' קמא, קמג, קמו, קמח, קנ
ט/ב ברור הלכה גיטין כ ע"א ציון ז
ט/ב גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף כב ע"ד {כ"מ}
ט/ב גבעות עולם (קובו) דף פג ע"ג
ט/ב דברות משה שבת ח"ב סי' נא ענף ד
ט/ב דעת כהן עמ' רצג
ט/ב דקה מן הדקה דף כד ע"ג-ע"ד
ט/ב הערות וחדושים (טויב) שבת סי' טו ס"ק ד
ט/ב הרמב"ם והזוהר
ט/ב ואתה תחזה ח"ג
ט/ב חדושים ובאורים (גרי') או"ח סי' ו ס"ק א, ברכות סי' יח ס"ק א
ט/ב חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' פז
ט/ב כבוד חכמים - עטרת פז עמ' קצט
ט/ב מגן גבורים (או"ח) סי' לב ס"ק א
ט/ב מנחת חינוך ח"א עמ' שעז
ט/ב מקום דוד [דת ודין - שו"ת סי' ב-ד]
ט/ב מראי מקומות (עמר) עמ' 140
ט/ב משנת יעקב נשים ח"ב עמ' פד
ט/ב משנת יעקב עבודה עמ' עד-עו
ט/ב משפטי עזיאל ח"ו עמ' מה
ט/ב נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' יג
ט/ב נתן פריו גיטין עמ' ק
ט/ב ענפי ארז (זי') דף קעז ע"ב
ט/ב פלגי שמן (ריזיקוב) סי' ח
ט/ב צפנת פענח
ט/ב קול דודי (תשף) (בקיצור)
ט/ב קול דודי סוטה סי' אלף קנא
ט/ב קול יעקב (פישר) סי' כה אות י
ט/ב קרית מלך
ט/ב שארית נתן (לוברט)
ט/ב שו"ת הרשב"א ח"ה סי' יב
ט/ב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שסז
ט/ב שערי היכל יומא מערכה קפט הערה 5 {בולטות מלפניו}
ט/ב שפת אמת על התלמוד ח"א דף סב ע"ד
ט/ב תורת המלאכות ח"ד עמ' נד אות ח
ט/ב תורת חיים (ר' דובער) שמות ח"ב דף שעב ע"ג
ט/ב תחומין חט"ז עמ' 397
ט/ב תפארת צבי (שפילמן) ח"ו עמ' רעא
ט/ג אבני אש (אויש) שמות עמ' רכד {לוקה}
ט/ג אבני אש (מילר) עמ' רצה
ט/ג אבני נזר או"ח סי' לד אות א {מל"מ}
ט/ג אבני קודש (סוגיות) ח"ב עמ' רמו {צ"פ}
ט/ג אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' רז {ראב"ד}
ט/ג אור הישר [עמק הלכה או"ח סו"ס נא, אור הישר זבחים צד ע"ב ודף צה ע"א, מל"מ הל' ביה"ב ספ"א והל' כלאים פ"ט הי"א]
ט/ג אמונת עתיך גל' 108 עמ' 48 {ציצית במעיל}
ט/ג אמרי חיים (שיינברג) עמ' 96
ט/ג אמרי יוסף (ספינקא) שמות דף קסח ע"ד {שתי כנפים}, קע ע"ב {כל בגדי כהונה} וע"ג {כולו תכלת}
ט/ג אנצי"ת ע' בגדי כהנה הע' 160-157, 164
ט/ג אשישות חיים
ט/ג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי (גם קונטרס אחרון)
ט/ג בגדי כהונה (בלו') עמ' 28, 31
ט/ג בגדי כהונה (שחור) עמ' פא, פה, צג, קעד, קעו, קפב, שמט
ט/ג בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' קצ
ט/ג בית אביגדור
ט/ג בית אהרן (צוקרמן) עמ' קנד {מל"מ}, רעד {מל"מ}, רעה, שצח, ת
ט/ג בית אפרים יו"ד (תרמד) דף פד ע"ד
ט/ג בית הלוי ח"א סי' ג עמ' כג
ט/ג בכורי חיים ח"ד עמ' קיח
ט/ג ברור הלכה יומא עב ע"א ציון א
ט/ג דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' רעז
ט/ג דברי שלמה (בלו') ח"ד
ט/ג דגל יהודה (קמינר) עמ' קכג
ט/ג דור דורים עמ' רכו
ט/ג דקה מן הדקה דף כה ע"א
ט/ג הערות ר"י ליינר
ט/ג הר המלך ח"ה עמ' שפט
ט/ג ואם תאמר ח"ב קושיה 127 {ארבע כנפות}, ח"ד קושיה 1029
ט/ג ואתה תחזה ח"ג
ט/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רסג
ט/ג וזאת התורה עמ' קה
ט/ג ונתן לכהן עמ' קנה
ט/ג חי' הגר"ח החדש עמ' קו, תקמב
ט/ג חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' רמו
ט/ג חיבת הקודש עמ' קמה
ט/ג חמדת ישראל ח"א דף כד ע"ד, ומפתחות והוספות דף ו ע"ב {מל"מ}
ט/ג חקרי לב (המאור) מהדו"ב ח"א עמ' קנה, קנז, קנט-קס
ט/ג חתן סופר או"ח ח"א עמ' פו, רג
ט/ג ידי משה (בוצק') זבחים סי' קכח א
ט/ג יכהן פאר (אחרי הל' עיוה"כ)
ט/ג ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' קלא
ט/ג יקרא דשכבי (דוד) דרוש לז דף פג ע"ד
ט/ג ישרי לב עמ' צח
ט/ג כבוד מלכים (מרגליות)
ט/ג כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקכ
ט/ג להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' יב ע"ב, קנד ע"ב
ט/ג לקוטי שיחות חט"ז עמ' 333
ט/ג מאור יעקב דף נו ע"ג
ט/ג מאורות הדף היומי ח"ח עמ' קיח
ט/ג מגד יהודה ח"א סי' קעה אות א
ט/ג מגילת ספר לאוין דף קיג ע"ב
ט/ג מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' רצט, ח"ב עמ' רסב
ט/ג מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' נו
ט/ג מוריה גל' קנד עמ' צח
ט/ג מזכרת עמ' 90, 93
ט/ג מנוחת משה דף קמח ע"ד {קורע}
ט/ג מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רלח ע"א
ט/ג מנחת חינוך ח"א עמ' שעו, שפ
ט/ג מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שנא-שנב
ט/ג מסורה חי"ד עמ' סו
ט/ג מעיל צדקה (לנדסופר) סי' טז
ט/ג מצודת בן ציון בהקדמה
ט/ג מקדש דוד קדשים סי' ב ס"ק ה במנחת מרדכי
ט/ג מקדש הקודש (תשנד)
ט/ג מקום דוד [קרבן חגיגה סי' סח]
ט/ג מקור ברוך (הגר) עמ' קלט {אין לו בית יד}
ט/ג מראה הנוגה
ט/ג מראי מקומות (עמר) עמ' 141
ט/ג מרגניתא דר"מ
ט/ג מרחשת ח"א סי' ב אות א
ט/ג משאת המלך (תשסז) עמ' לב {לוקה}
ט/ג משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף מא ע"ג {קורע פי המעיל}
ט/ג משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף יח {קורע פי המעיל}
ט/ג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קנו {והקורע פי המעיל לוקה שנאמר לא יקרע}
ט/ג משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' מז
ט/ג נאם דוד
ט/ג נזר הקדש (רזין) מנחות דף קלא ע"ג {מל"מ}
ט/ג נחלי אפרסמון
ט/ג נחלת עזרא ח"ב עמ' 136
ט/ג ניצוצי אור (מרגליות) ערכין ג ע"ב {אין לו בית יד}
ט/ג נר דוד ח"א עמ' לח
ט/ג סגולת ישראל שמות עמ' רנא {הקורע פי המעיל לוקה וכו'}
ט/ג סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' יא, סח, קכ
ט/ג עבודת המקדש (ולדינברג)
ט/ג עין חיים ח"א עמ' קצט {קורע מעיל}
ט/ג עין חיים ח"ב עמ' יז
ט/ג עין יצחק ח"א עמ' יח, לח, לט {מל"מ}, מ
ט/ג עמק הפלפול עמ' 52 {איסור קריעה}
ט/ג ענפי ארז (זי') דף קעג ע"א
ט/ג עץ החיים (קלוגר) עמ' קכו
ט/ג עץ חיים (אבלסון) עמ' שצג
ט/ג פאר הלכה פסחים עמ' קמא {מרכה"מ}, רמ
ט/ג פני מלך (גוטליב) שמות עמ' קפו, קפח
ט/ג צפנת פענח בראשית עמ' קפא, קפח, שמות עמ' קסא, דברים עמ' עה
ט/ג קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' רסו
ט/ג קול צופיך עמ' עב
ט/ג קרית מלך
ט/ג רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' שלד
ט/ג רלב"ג שמות פכ"ח פסוק לב עמ' שפא
ט/ג רמב"ם המאיר הל' יסוה"ת פ"ו הלכה ה והלכה ז
ט/ג רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שפא
ט/ג רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רפא
ט/ג שארית נתן (לוברט)
ט/ג שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' רכב {דרך השחתה}
ט/ג שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קמא
ט/ג שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' עח
ט/ג שו"ת רי"ט וייל יו"ד סי' סז
ט/ג שלטי הגבורים עמ' קצו
ט/ג שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' פב-פג, שעב-שעג
ט/ג שם דרך שמות עמ' רא
ט/ג שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' נב
ט/ג שמועת חיים יומא ח"ב עמ' שלב
ט/ג שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' שפה
ט/ג שעורי יומא דף ח ע"ב ד"ה מה שהערנו
ט/ג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תשח
ט/ג שערי היכל זבחים עמ' תתעא {הקורע פי המעיל לוקה - רק בדרך השחתה?}
ט/ג שערי היכל יומא מערכה קפ
ט/ג שערי זיו ח"ג דף כז ע"ד
ט/ג שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' שעה
ט/ג שפת אמת על התלמוד ח"ב דף נח ע"ד
ט/ג שפתי מלך
ט/ג תהלה לדוד (מן) קדשים סי' יא ס"ק א, ב, ד, ח
ט/ג תורה תמימה שמות פ' כח אות טו
ט/ג תורת הקדש ח"א עמ' רפד, ח"ב עמ' רכא, רכג
ט/ג תושע יאודה דף כו ע"ג
ט/ג תחומין ח"א עמ' 225
ט/ג תיבת גומא (ורשנר) עמ' קסא
ט/ג תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שכז
ט/ג תיבת גומא (תשסז) עמ' קכב {ארבע כנפות}
ט/ג תלפיות ו חוב' א עמ' 416-417
ט/ג תפארת צבי (שפילמן) ח"ו עמ' שח-שט
ט/ג תשובות יהודה או"ח סי' ה דף ה ע"ג {דרך השחתה}
ט/ג תשובת אריה דף כא ע"ד {אין לו בית יד - ראיה ממה שהיה פטור מתפילין}
ט/ד אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ה ס"ק סה
ט/ד אורה ושמחה הל' שופר פ"ג ס"ק כד
ט/ד בגדי כהונה (בלו') עמ' 28
ט/ד בגדי כהונה (שחור) עמ' שמה, שמט
ט/ד בתי כנסיות דף כח ע"ד
ט/ד דקה מן הדקה דף כה ע"א, עג ע"ב, עח ע"א
ט/ד האיר ממזרח חמש מגילות עמ' פא {ומביא תכלת וכו' ועושה אותן כמין רימונים וכו'}
ט/ד האיר ממזרח שיר השירים עמ' רסט {ע"ב זוגים וכו'}
ט/ד המאור הגדול (יעבץ) עמ' רלד
ט/ד הערות ר"י ליינר
ט/ד ואתה תחזה ח"ג
ט/ד זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קמא
ט/ד ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' קלב
ט/ד מנחת חינוך ח"א עמ' שעו
ט/ד מראה איש ח"א יו"ד עמ' קנא
ט/ד מראי מקומות (עמר) עמ' 143
ט/ד עקדת משה ח"א עמ' קעט-קפ
ט/ד רלב"ג שמות פכ"ח פסוק לג עמ' שפא {משזר - כפול שמונה}
ט/ד שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קמד {חוטי השוליים}
ט/ד שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' תפה
ט/ד שם דרך שמות עמ' רטו
ט/ד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תשו
ט/ד שערי היכל זבחים עמ' תשפ {תולה הפעמונים במעיל - ולא ברימונים}
ט/ד שערי היכל יומא מערכה קעט {שזורים}
ט/ד שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' שעו
ט/ד תהלה לדוד (מן) קדשים סי' כא ס"ק א, ב
ט/ד תלפיות ו חוב' א עמ' 417
ט/ה אנצי"ת ע' אפוד הע' 7
ט/ה בגדי כהונה (שחור) עמ' כב, כו, קלט, קצט
ט/ה דקה מן הדקה דף פב ע"ב
ט/ה מנחת חינוך ח"א עמ' שעה
ט/ה מראי מקומות (עמר) עמ' 143
ט/ה שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תע
ט/ה שיחות לספר בראשית עמ' לד {שעטנז}
ט/ה שיחות לספר ויקרא עמ' כא {שעטנז}
ט/ה שלמי שמחה ח"ה עמ' קיג
ט/ו אבני נזר אהע"ז סי' קיט אות פ {כ"מ}
ט/ו אגרות משה יו"ד ח"א סי' קו
ט/ו אנצי"ת ע' אבני חשן הע' 34, 36, 45
ט/ו בגדי חמודות שמות פ"כח פסוק יז
ט/ו בגדי כהונה (שחור) עמ' סב, עא, עד, עח, קעח, רכא
ט/ו בית הבחירה מקואות (תשיד) - התעוררות תשובה עמ' 119
ט/ו בן אריה
ט/ו ברור הלכה שבת קה ע"ב ציון ג פסקה ב {שיעור זרת}
ט/ו גור אריה שמות פ' כה הע' 110
ט/ו דברי יואל שמות ח"ב עמ' שס
ט/ו האיר ממזרח משלי עמ' רכז {כל אבן מהן מרובע}
ט/ו הגהות מוהר"י קרט עמ' קפז
ט/ו הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' סה
ט/ו התעוררות תשובה (תשנב) ח"א עמ' רפג
ט/ו ואתה תחזה ח"ג
ט/ו ולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תר {החושן זרת על זרת מרובע}
ט/ו ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' קלב
ט/ו מגן בעדי עמ' 35
ט/ו מוריה גל' קפג עמ' מו {חושן ואפוד - כלאים}
ט/ו מנחת חינוך ח"א עמ' שעה
ט/ו מראי מקומות (עמר) עמ' 144, 145
ט/ו מרגניתא דר"מ
ט/ו משנה אחרונה על כלים פי"ג מ"ד
ט/ו משנת יעקב
ט/ו נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"ב סי' מח אות ב
ט/ו ענבים במדבר עמ' 176 {לא הזכיר אורים ותומים כי לדעתו אבני החושן הם או"ת}
ט/ו ענפי ארז (זי') דף קעז ע"ג
ט/ו פרפרת אליעזר ויקהל פרק לה פסוק לג
ט/ו קול צופיך עמ' לא
ט/ו רלב"ג שמות פכ"ח פסוק ל עמ' שעח
ט/ו שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' צא
ט/ו שיחות לספר בראשית עמ' לד {שעטנז}
ט/ו שיחות לספר ויקרא עמ' כא {שעטנז}
ט/ו שלטי הגבורים עמ' קצה
ט/ו שם דרך שמות עמ' רטו
ט/ו שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' קלא
ט/ו שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קי
ט/ו שערי היכל יומא מערכה לה {השמיט או"ת}
ט/ו תהלה לדוד (מן) קדשים סי' כה ס"ק ג
ט/ו תפארת צבי (שפילמן) ח"ו עמ' צ-צא
ט/ז אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' ב אות ז
ט/ז אבני נזר או"ח סי' תקה אות ב
ט/ז אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' קנא
ט/ז אבני קודש (סוגיות) ח"ב עמ' רמג {צ"פ}
ט/ז אור הגנוז (הכהן) עמ' קמט
ט/ז אור הישר [עין יצחק יו"ד סי' כח אות ט]
ט/ז אמרי יוסף (ספינקא) שמות דף קלא ע"ד
ט/ז אנצי"ת ע' אבני חשן הע' 10, 15-13
ט/ז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ט/ז בגדי חמודות שמות פ"כח פסוק יז, כא
ט/ז בגדי כהונה (בלו') עמ' 25 {כ"מ}
ט/ז בגדי כהונה (שחור) עמ' סב, עה-עו, קסב, רי, רפז-רפח
ט/ז בים דרך עמ' סח
ט/ז בית אהרן (צוקרמן) עמ' קנד, שיח
ט/ז בית אהרן וישראל גל' קיא עמ' מא, מד, מו {סדר השמות}
ט/ז ברור הלכה סוטה מח ע"ב ציון א {מל"מ}
ט/ז בשמן רענן ח"ב עמ' שו
ט/ז דקה מן הדקה דף כה ע"א {מל"מ - אזמל}
ט/ז הערות וחדושים (טויב) שבת סי' טו ס"ק ד {מל"מ}
ט/ז הר המלך ח"ב עמ' פג-פד
ט/ז ואתה תחזה ח"ג
ט/ז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' קצג
ט/ז חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רג {מל"מ}
ט/ז חזון יהושע עמ' ט {רדב"ז}, י {שבטי י-ה}
ט/ז חי' חתם סופר
ט/ז חתן סופר או"ח ח"א עמ' ה
ט/ז ידי משה (בוצק') הל' כה"מ סי' כג
ט/ז כבוד מלכים (מרגליות) {שבטי י-ה}
ט/ז כי בא מועד עמ' רס
ט/ז כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף ח ע"ד
ט/ז לקוטי שיחות חל"ו עמ' 149
ט/ז לקוטי תורה (רש"ז) דברים דף כה ע"ד, כז ע"ד {ישפה - בנימין}
ט/ז מנחת חינוך ח"א עמ' שס, שעה, שעו
ט/ז מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תקצז {מל"מ}, ח"ב עמ' שמג {מל"מ}, שמה
ט/ז מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' רנח
ט/ז מראה הפנים יומא דף לח
ט/ז מראי מקומות (עמר) עמ' 144, 146
ט/ז משכן שילה עמ' תח
ט/ז משמר הלוי עמ' קכא
ט/ז משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' לו, יו"ד עמ' רצו
ט/ז משנת חיים יומא עמ' תקלח
ט/ז נועם חכ"ד עמ' ח
ט/ז נזר הקדש (רזין) מנחות דף מג ע"א-ע"ב
ט/ז נתן פריו מגילה עמ' שצז
ט/ז עיוני פרשה שמות עמ' 257 {שבטי י-ה}
ט/ז ענפי ארז (זי') דף יט ע"ד
ט/ז קול צופיך עמ' לא
ט/ז קרית מלך
ט/ז רלב"ג שמות פכ"ח פסוק כב עמ' שעז {שבטי י-ה}
ט/ז שיח משה (קרויס) סי' מח
ט/ז שיח משה (קרויס) עמ' קלה-קלו
ט/ז שיחות ר' צבי יהודה שמות עמ' 125, 339
ט/ז שלטי הגבורים עמ' קצט
ט/ז שערי היכל יומא מערכה קפט {שבטי י-ה}
ט/ז שערי טהר ח"ב שער א סי' י אות ג
ט/ז תהלה לדוד (מן) קדשים סי' כב ס"ק ז {משל"מ}, סי' כג ס"ק יא
ט/ז תורה תמימה בראשית פ' מט אות מה
ט/ז תפארת צבי (שפילמן) ח"ג עמ' שסה {מל"מ}
ט/ז תפארת צבי (שפילמן) ח"ו עמ' רצח, שג {מל"מ בשם הרמב"ן}, שד
ט/ח אנצי"ת ע' אפוד הע' 33
ט/ח באר אברהם (טרויב)
ט/ח בגדי חמודות שמות פ"כח פסוק כב
ט/ח בגדי כהונה (שחור) עמ' מח-מט, סב
ט/ח דליית הכרם עמ' תתתכב
ט/ח ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' קלב
ט/ח לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 191 {כ"מ}
ט/ח מראי מקומות (עמר) עמ' 144
ט/ח עולה ליפה סי' נט עמ' ריא {שרשרות מעשה עבות}
ט/ח קול צופיך עמ' לא
ט/ח קרית מלך
ט/ח שלטי הגבורים עמ' ר
ט/ט אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' ב אות ח
ט/ט אהלי יצחק
ט/ט אור הגנוז (הכהן) עמ' קמח, קנ
ט/ט אור החיים שמות פכ"ח פסוק י
ט/ט אמרי נועם מועדים תשובה טו מבן המחבר {יהוסף}
ט/ט אנצי"ת ע' אבני חשן הע' 30, 4, 33, ע' אפוד הע' 15, 24, 33
ט/ט בגדי חמודות שמות פ"כח פסוק כב
ט/ט בגדי כהונה (שחור) עמ' כד, כז-כח, לא-לב, לד, לז-לח, מד, מט, סב, עא, עה, עט, קיז, קפב
ט/ט בית אהרן וישראל גל' קיא עמ' לו {אבי עזרי}, לז, לט-מב, מה-מו, מח-נד
ט/ט בית נפתלי (תרנט) סי' סד
ט/ט בית נפתלי (תשסו) עמ' שמ
ט/ט ברור הלכה סוטה לו ע"א ציון א
ט/ט ברכת אליהו (עמאר) תצוה מאמר יב
ט/ט בתי כנסיות - בית האסופים דף יט ע"א
ט/ט גור אריה שמות פ' כה הע' 110
ט/ט גליונות אבני נזר [עי' רש"י שמות פ' כח פסוק ו]
ט/ט דברי דוד - דברי מאיר עמ' קנו
ט/ט דקה מן הדקה דף כה ע"ב
ט/ט דרך חיים (תשע) פ"ו הערה 540
ט/ט המאיר לארץ
ט/ט הר המלך ח"ה עמ' שפט
ט/ט הרועים בשושנים
ט/ט ואתה תחזה ח"ג
ט/ט חי' חפץ חיים
ט/ט חי' חתם סופר
ט/ט חכמת התורה תצוה עמ' קעא
ט/ט ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' קלב
ט/ט יצחק ירנן
ט/ט ישועות יעקב נשים עמ' ת
ט/ט כתבי ר' אברהם עפשטיין ח"ב עמ' עו-עט {סדר השמות}
ט/ט לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 191
ט/ט לקוטי שיחות חל"ו עמ' 148, 152
ט/ט לקוטי שיחות תצוה תשמה
ט/ט מוריה גל' קפז עמ' פא {למעלה מן החשב}
ט/ט מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רלז ע"ב
ט/ט מנחת אליהו (שטיינברג) עמ' קצא
ט/ט מנחת חינוך ח"א עמ' שעה
ט/ט מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שמא
ט/ט מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ב]
ט/ט מראי מקומות (עמר) עמ' 144
ט/ט משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' לו
ט/ט משנת חיים בראשית עמ' תקמג
ט/ט נועם חכ"ד עמ' ז
ט/ט נחלת שבעה - הקדמה שניה ד"ה והשתא {סדר השמות}
ט/ט ספר שמות (ונציה תיז) ערך בנימין דף יב
ט/ט ענפי ארז (זי') דף קמט ע"א
ט/ט פרשת המלך
ט/ט צמח צדקה - שו"ת עמ' רטו
ט/ט צפנת פענח כאן, ובמדבר עמ' קעד
ט/ט קול דודי סוטה סי' תתצח
ט/ט קול צופיך עמ' לא
ט/ט קרית מלך
ט/ט רוח יעקב (בן שבת, תרמא) דף נה ע"ב
ט/ט רוח יעקב (בן שבת, תשסז) עמ' רסח-רעד
ט/ט רלב"ג שמות פכ"ח פסוק ז עמ' שעה {הכתפות מחוברות לאפוד ולא לחשב}, תועלת ב עמ' שצא {כ"מ - כה אותיות בכל אבן}
ט/ט שיירי כנה"ג (גם כ"מ)
ט/ט שלטי הגבורים עמ' קצט, רטו
ט/ט שם יחזקאל בראשית-שמות עמ' תקנא {ראובן ויוסף מימין}
ט/ט שם משמואל פרשת מקץ - חנוכה - ר"ח טבת
ט/ט שער יהושע ח"ב עמ' שמה
ט/ט שערי היכל יומא מערכה קפא {הטבעות}, קפג {תופר}
ט/ט תהלה לדוד (מן) קדשים סי' כג ס"ק ב, ט-יג
ט/ט תפארת צבי (שפילמן) ח"ו עמ' שג
ט/ט תרומת הדשן שו"ת סי' רלג
ט/ט תשובות ופסקי מהרי"ט החדשים עמ' רט, ריז
ט/י אור ליהודה (תשנט) עמ' שנט-שס {מזיח חושן}
ט/י אמרי דוד (שליסל) דף ע ע"ג
ט/י אנצי"ת ע' אפוד הע' 33
ט/י בגדי חמודות שמות פ"כח פסוק כב
ט/י בגדי כהונה (שחור) עמ' לד, מט, סב-סג, סו
ט/י ברור הלכה יומא עב ע"א ציון ב
ט/י ברכות שמים מכות פ"ג אות תקלא {דרך קלקול}
ט/י דברי שלמה (בלו') ח"ד
ט/י דגל יהודה (קמינר) עמ' קכג
ט/י העמק דבר שמות פכ"ח פסוק כב
ט/י הר המלך ח"ה עמ' שפט
ט/י ואתה תחזה ח"ג
ט/י חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' לט אות ג
ט/י חי' הגר"ח החדש עמ' קו {דרך קלקול}
ט/י ידי משה (בוצק') הל' כה"מ סי' כד
ט/י לקוטי שיחות חט"ז עמ' 333, תצוה תשמה
ט/י לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 198
ט/י מגן שאול (קצנ') עמ' רעו
ט/י מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' רחצ
ט/י מוריה גל' קפז עמ' פא {למעלה מן החשב}
ט/י מזכרת עמ' 90
ט/י מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רלז ע"ב
ט/י מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שנ {חיבורן דרך קלקול לוקה}
ט/י מעין החכמה עמ' סד
ט/י מקדש הקודש (תשנד)
ט/י מראי מקומות (עמר) עמ' 145
ט/י משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קנח {מזיח חושן מעל האפוד ומפרק חיבורן דרך קלקול לוקה}
ט/י משנת יעקב
ט/י נר מצוה (ואלק) שרשים דף כא ע"ב {לא יזח החושן}
ט/י נתן פריו מכות עמ' רח
ט/י פני מלך (גוטליב) שמות עמ' קפז {המזיח}
ט/י קול צופיך עמ' לא
ט/י רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' תלא
ט/י שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' רפו {מזיח חושן שלא בשעת עבודה, דרך קלקול}
ט/י שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' שעב
ט/י שם דרך שמות עמ' ר
ט/י שערי היכל יומא מערכה קפא
ט/י שפתי מלך
ט/י תהלה לדוד (מן) קדשים סי' יא ס"ק א, ב, ה, ו
ט/י תורת האשם - שבט מנשה עמ' כז {מזיח חושן}
ט/י תורת הקדש ח"ב עמ' רכא
ט/י תפארת צבי (שפילמן) ח"ו עמ' ש
ט/יא אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' ב אות ד
ט/יא אנצי"ת ע' אפוד הע' 15, 17, 18, 34, 35
ט/יא בגדי כהונה (שחור) עמ' כז, סב-סג
ט/יא בית אהרן וישראל גל' סג עמ' צח {מקום החושן}
ט/יא בית ארזים - ס' הגליונות
ט/יא דקה מן הדקה דף כה ע"ג
ט/יא העמק דבר שמות פכ"ח פסוק כז {ראב"ד}
ט/יא ואתה תחזה ח"ג
ט/יא חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"ב עמ' שכז
ט/יא לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 197
ט/יא מקורי הרמב"ם לרש"ש
ט/יא מראי מקומות (עמר) עמ' 145
ט/יא סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' מב
ט/יא עבודת הזבח זבחים סי' ה ס"ק ח
ט/יא פרפרת הפרשה פרשת תצוה פרק כח פסוק לא
ט/יא קול צופיך עמ' לא
ט/יא שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שנג
ט/יא שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קלה-קלו
ט/יא שערי היכל זבחים עמ' צו {חשב כנגד הלב - שלא כראב"ד}


י/441 הלכות כלי המקדש פרק י *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


י/רה"פ אור הישר
י/רה"פ דרך חכמה
י/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
י/רה"פ הר המוריה (שץ)
י/רה"פ הרמב"ם המדויק
י/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
י/רה"פ יריעות שלמה (פיינסילבר)
י/רה"פ מעשה רקח
י/רה"פ מעשי למלך
י/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
י/רה"פ משנת ראשונים (בארי)
י/רה"פ פי' ר"י קאפח
י/רה"פ צפנת פענח
י/רה"פ קרית מלך
י/רה"פ רמב"ם הערוך
י/רה"פ רמב"ם לעם
י/רה"פ שם טוב
י/רה"פ שמחת עולם (לגו)
י/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
י/א אור הישר [אור הישר ערכין טו ע"ב]
י/א אנצי"ת ע' אבנט הע' 41, ע' בגדי כהנה הע' 88
י/א אפיקי מגינים זבחים סי' כג
י/א בגדי כהונה (שחור) עמ' כח
י/א בית אהרן וישראל גל' ס עמ' קח
י/א ברור הלכה יומא כג ע"ב ציון ד
י/א ברור הלכה סנהדרין מט ע"ב ציון ל
י/א גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רלד
י/א דביר הקודש זבחים עמ' צב
י/א דברי שאול שמות עמ' שא
י/א דקה מן הדקה דף עח ע"ד
י/א הלכות והליכות עמ' קפה
י/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רב
י/א זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 156
י/א חזון לימים ח"א עמ' קע
י/א חיל המקדש סי' ז אות א
י/א ידי משה (בוצק') הל' כה"מ סי' כה
י/א יכהן פאר (אחרי הל' עיוה"כ)
י/א ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רלב
י/א כפר לחיים דף ג ע"א {מכנסים תחילה וציץ בסוף}
י/א לקוטי שיחות חל"ו עמ' 155
י/א מכשירי מצוה עמ' מז
י/א מלך ישראל עמ' 310
י/א מנחת בנימין סי' טז
י/א מנחת חינוך ח"א עמ' שעח
י/א מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שמט
י/א מנחת עני (תקמז) דף כא ע"ד {מכנסים תחילה}
י/א מקדש הקודש (תשנד)
י/א מראי מקומות (עמר) עמ' 147, 154
י/א מרכבת המשנה מהדו"ב
י/א משא בני קהת
י/א משמר הלוי עמ' צא
י/א משנת חיים יומא עמ' מג
י/א נאות אפרים ח"ב עמ' צה {סדר הלבישה}
י/א עבודת הזבח זבחים סי' ה ס"ק ז
י/א עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' ר {כ"מ}
י/א רלב"ג שמות פכ"ח פסוק ד עמ' שעד
י/א רנת יצחק יחזקאל-תרי עשר עמ' שמה
י/א רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' נד
י/א רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' רמא, ח"ב עמ' נט
י/א שלמי יוסף יומא ח"א עמ' י
י/א שם דרך ויקרא עמ' שצה
י/א שמועת חיים יומא ח"א עמ' סח
י/א שעורי יומא דף ה ע"ב ד"ה שם בגמ' כיצד
י/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שכח, של, שנג
י/א שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' מט
י/א שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קלג, קלו
י/א שערי היכל יומא מערכה לט
י/א תהלה לדוד (מן) קדשים סי' כד ס"ק יא
י/א תורה לשמה (תשעג) עמ' טז
י/א תניא רבתי ח"א עמ' 430
י/ב אהל משה (הורוביץ) ח"א סנהדרין מט ע"ב
י/ב אנצי"ת ע' אבנט הע' 30, 40, ע' אפוד הע' 34, ע' בגדי כהנה הע' 88
י/ב ארצות החיים סי' כז המאיר לארץ אות ד {מרפק}
י/ב בגדי כהונה (שחור) עמ' כח
י/ב בית אהרן וישראל גל' ס עמ' קח
י/ב ברור הלכה יומא כג ע"ב ציון ד
י/ב ברור הלכה סנהדרין מט ע"ב ציון ל
י/ב גבורת יצחק (תשסו) עמ' פב-פג
י/ב דברי שאול שמות עמ' שא
י/ב דברי שלמה (שלם) דף נג ע"ג
י/ב הלכות והליכות עמ' קפה-קפו
י/ב הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' שלט
י/ב הרמב"ם והלכותיו
י/ב הרמב"ם כמחנך עמ' 185
י/ב ואתה תחזה ח"ג
י/ב וגר זאב עמ' רטז {אבנט לפני מצנפת}
י/ב זבח טוב שער ב סי' י
י/ב חזון לימים ח"א עמ' קע
י/ב חי' הריצ"ד
י/ב חי' חתם סופר
י/ב חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"ב עמ' שכז
י/ב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקיד, תתקיג
י/ב לקוטי שיחות חל"ו עמ' 155
י/ב מבוא למשנה תורה עמ' 46
י/ב מנחת חינוך ח"א עמ' שעח
י/ב מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שמט
י/ב מראי מקומות (עמר) עמ' 148, 154
י/ב מרגליות הים סנהדרין מט ע"ב אות יח {מצנפת אחרי אבנט}
י/ב עבודת הזבח זבחים סי' ה ס"ק ז
י/ב רלב"ג שמות פכ"ח פסוק ד עמ' שעד
י/ב רנת יצחק יחזקאל-תרי עשר עמ' קע
י/ב רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תשב
י/ב שם דרך ויקרא עמ' שצה
י/ב שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' רסב
י/ב שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' שצג
י/ב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שנג
י/ב שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' מט
י/ב שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קלג, קלו
י/ג אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' רסא
י/ג אוצר א"י ח"ג עמ' 20
י/ג אור הישר [אור הישר תמיד לג ע"ב]
י/ג אנצי"ת ע' אבנט הע' 33, ע' אפוד הע' 4, ע' בגדי כהנה הע' 90
י/ג בגדי כהונה (שחור) עמ' כח, קנא, קסז, קע-קעא
י/ג בדבר מלך חט"ז עמ' קסה
י/ג בית אהרן (צוקרמן) עמ' רעה
י/ג ברור הלכה סנהדרין מט ע"ב ציון ל
י/ג ברכת אליהו (עמאר) תצוה מאמר כב
י/ג דבר אברהם ח"ב סי' כב אות ד
י/ג דבש תמר
י/ג הרמב"ם כמחנך עמ' 245
י/ג ואתה תחזה ח"ג
י/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תנב
י/ג חדושים ובאורים (גרי') או"ח סי' ו ס"ק א, ברכות סי' יח ס"ק א
י/ג חזון לימים ח"א עמ' קע
י/ג חזיונות יוסף דף ע ע"ב
י/ג חי' הראי"ה
י/ג חי' חתם סופר
י/ג יסודי ישורון ח"ב עמ' יא
י/ג לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 197
י/ג לקוטי שיחות חל"ו עמ' 149
י/ג מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"א דף מז ע"א {מצנפת בסוף}
י/ג מילי דמרדכי
י/ג מנחה חדשה (חן טוב) פ' תצוה ופ' צו {אבנט לפני מצנפת}
י/ג מנחת חינוך ח"א עמ' שעז-שעח
י/ג מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שמט
י/ג מעיני המים
י/ג מעשה רב (סוף שופטים, מהדורה א)
י/ג מקדש הקודש (תשנד)
י/ג מראי מקומות (עמר) עמ' 148
י/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
י/ג משנת יעקב
י/ג עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' ר
י/ג פרפרת הפרשה פרשת תצוה פרק כח פסוק לא
י/ג קול דודי (תשף)
י/ג קול דודי כריתות סי' קיא
י/ג קול יעקב (פישר) סי' כה אות י
י/ג רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' ריב-ריג
י/ג שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' תקיג
י/ג שמועת חיים יומא ח"א עמ' סט
י/ג שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' רסז
י/ג שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' נב
י/ג שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קטז
י/ג שערי היכל זבחים עמ' קי {הציץ למעלה מהמצנפת - ביאור שיטתו}
י/ג שערי היכל יומא מערכה ז {מקום הנחת הציץ}, קפא
י/ג תורת הקדש ח"ב עמ' ריד
י/ג תפארת צבי (שפילמן) ח"ו עמ' רעג
י/ד אבני הלבנון סי' יא
י/ד אגרא לישרים סי' ב עמ' ז {מ"ע}
י/ד אור הישר [כ"מ הל' ביא"מ פ"ט ה"י]
י/ד אמרות יצחק תנינא עמ' קו
י/ד אמרי דוד (שליסל) דף סט ע"ג
י/ד אנצי"ת ע' בגדי כהנה הע' 73, 108, 110, 112, 113, ע' ביאת מקדש הע' 11, 94, 95 {שעה"מ}
י/ד אפיקי מגינים זבחים סי' כג
י/ד אתוון דאורייתא כלל יט (דף לג ע"ב)
י/ד באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' שצח
י/ד בגדי כהונה (שחור) עמ' סה
י/ד בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' כג
י/ד בדבר מלך חט"ז עמ' קצ
י/ד בדבר מלך חי"ז עמ' קס {כהן גדול שעבד עבודה בבגדי כהן הדיוט פסול}
י/ד בית אהרן וישראל גל' ל עמ' סז
י/ד בית זבול ח"א סי' כה אות יב
י/ד ברור הלכה סנהדרין פג ע"א ציון כ
י/ד ברקאי ח"א עמ' 145
י/ד גור אריה שמות פ' כח הע' 76
י/ד גליוני הגר"ש עמ' פו {מל"מ}
י/ד דקה מן הדקה דף ד ע"א, כו ע"א, לא ע"ב
י/ד האיר ממזרח על התורה עמ' פד
י/ד הדר יוסף עמ' צ
י/ד זבח טוב שער ב סי' ה
י/ד זבחי צדק (דיסקין) עמ' שפ
י/ד זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר א עמ' תרחצ {כהן שעבד בלי מגבעת - מקור לחובת כיסוי ראש}
י/ד חוקת עולם עמ' 280 {בלי בגדי כהונה הוא זר}
י/ד חי' הגר"ח החדש עמ' תנ {מחוסר בגדים כזר}
י/ד חי' הגרי"ח עמ' פח
י/ד חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד הל' ביא"מ פ"א ה"ח]
י/ד חי' מהרא"ך ח"ב דף מו ע"א
י/ד חסדי דוד ח"ב עמ' שמה
י/ד חתן סופר או"ח ח"א עמ' ד {מיתה בידי שמים}
י/ד טל חיים (טל) ח"ג עמ' מח
י/ד כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתמח
י/ד כלי טהור עמ' קע
י/ד כתר תורה (תשסז) עמ' שכא {עבד מחוסר בגדים}
י/ד לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ד אות יד
י/ד להורות נתן על התורה ח"ג עמ' קכו
י/ד לקוטי שיחות חל"ב עמ' 31
י/ד לקוטי שיחות חל"ו עמ' 155
י/ד מבשר טוב - חנוכה (תשנה) - פתיחה עמ' מז
י/ד מוריה גל' קפא עמ' צא
י/ד מחשבת הקודש ח"ב דף יז ע"א
י/ד מי טהרה עמ' סא {לבוש בגדי חול}
י/ד מכשירי מצוה עמ' מז
י/ד מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' צו-צז
י/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' קז, קעג
י/ד מנחת מאיר דף סב ע"א
י/ד מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' רנז {שעה"מ}, שעג-שעד, שעז {שעה"מ}
י/ד מראה אש ח"א עמ' קעז
י/ד מראי מקומות (עמר) עמ' 149
י/ד משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תקכד
י/ד משברי ים עדל"ת סי' ז ס"ק ג עמ' קלב
י/ד משכן שילה עמ' תו
י/ד נחלי אפרסמון
י/ד נחלת עמי עמ' קיז
י/ד נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א סי' ח אות ז
י/ד נתיבותיה שלום שמות עמ' 214
י/ד נתן פריו מכות עמ' קכב
י/ד סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' מה, קיז
י/ד סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' קלא {להיות עובד בהן}
י/ד עבודת הזבח זבחים סי' ה ס"ק ה
י/ד עטרת ישועה (תשלו) עמ' פז
י/ד עיר הקודש והמקדש ח"ה עמ' לז
י/ד ענפי ארז (זי') דף קעח ע"א {מל"מ - פירוש בגדי שרד}
י/ד פי אריה דף טו ע"א
י/ד פני מלך (גוטליב) שמות עמ' קפג
י/ד פרת חטאת עמ' 1 {מצוה לעשות בגדים}
י/ד צמח דוד (סקאליע) עמ' שעב, שעז
י/ד קדשי יהושע עמ' קפז
י/ד קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תקמט
י/ד קול דודי (תשף) (בקיצור)
י/ד קול דודי כריתות סי' קי
י/ד קרן פני משה ח"א עמ' צג {מל"מ}, וח"ב כאן
י/ד רלב"ג שמות פכ"ח פסוק מג עמ' שפה
י/ד רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' ע
י/ד רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שכ
י/ד רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תמח-תמט
י/ד רנת יצחק תענית עמ' צא {עשיית בגדים להכשר עבודה}
י/ד רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' פג
י/ד שארית יעקב (מוסקוביץ) עמ' צה
י/ד שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' תעא
י/ד שולי הגליון עמ' קלב
י/ד שיח ערב קדשים עמ' ע {רמב"ם}, עג {שעה"מ}
י/ד שיחות לספר שמות עמ' שג {לא להוסיף ולא לגרוע}
י/ד שכר שכיר סוגיות ח"א סי' נא אות א, ד-ה, ז
י/ד שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' קיא, קיג
י/ד שלמי יוסף יומא ח"א עמ' תנה
י/ד שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' קלא
י/ד שם עולם (רבין) ח"ב עמ' קנז
י/ד שעורי הגדה עמ' כד
י/ד שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' רצג
י/ד שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' רלג, רע
י/ד שעורי יומא דף כד ע"ב ד"ה שם ברמב"ם
י/ד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רכז, שכו-שכז
י/ד שערי המקדש סי' מג אות ח, סי' מד אות א, ג
י/ד שערי טהר ח"ו סי' נ אות א דף קיח ע"א {לעשות ולהיות}
י/ד שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 90
י/ד תורת הקדש ח"א עמ' רפט, רצא
י/ד תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' רלא
י/ה אביר יוסף עמ' רח
י/ה אמרי דבש דף יג ע"א
י/ה אמרי דוד (שליסל) דף סט ע"ג
י/ה אנצי"ת ע' בגדי כהנה הע' 124, 125
י/ה אפיקי מגינים זבחים סי' כג
י/ה אתוון דאורייתא כלל יט (דף לג ע"ב)
י/ה באר שרים (שלזינגר) ח"ד סי' מו אות ט {שני אבנטים}
י/ה בגדי כהונה (שחור) עמ' שמג, תיא
י/ה בית אהרן וישראל גל' ל עמ' סז
י/ה בית הראה
י/ה בכורי חיים ח"ה עמ' קטז-קיז
י/ה בנין שלמה (רבינ') סי' מב
י/ה בשמים ראש סי' עד
י/ה גבורת יצחק (תשמח) דף פד-פה
י/ה גבורת יצחק (תשסו) עמ' פב-פג {ק"ס}
י/ה דביר הקודש זבחים עמ' פט-צ
י/ה הר המלך ח"ו עמ' שטו-שכ
י/ה הר"מ במז"ל - קובץ עמ' רנט
י/ה זבח טוב שער ב סי' ז
י/ה חי' יעקב עמ' סה
י/ה חסד יצחק עמ' פב
י/ה כלי טהור עמ' שיג
י/ה לב איש עמ' תקכח
י/ה מאור תורה (שנגהי) חוב' ב עמ' ס-סא
י/ה מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קסט, יו"כ עמ' קפו
י/ה מחשבת הקודש ח"ב דף יז ע"ב וע"ד
י/ה מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' צו-צז
י/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' קז, קעג
י/ה מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' תעח
י/ה מסורה חי"ד עמ' סו
י/ה מעלין בקודש גל' ח עמ' 46
י/ה מקדש הקודש (תשנד)
י/ה מראי מקומות (עמר) עמ' 150
י/ה משאת משה (חברוני) פסחים סי' פט עמ' 274
י/ה משנת חיים זבחים עמ' לד
י/ה נחלת עזרא ח"ב עמ' 137
י/ה נר מצוה (ואלק) מצוות דף קה ע"א
י/ה נתיב אברהם ח"א עמ' מב
י/ה נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' כב
י/ה נתיבותיה שלום שמות עמ' 214
י/ה עבודת הזבח זבחים סי' ב ס"ק ז, סי' ה ס"ק ו
י/ה עבודת המקדש (ולדינברג)
י/ה פרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' קלז
י/ה פרשת המלך
י/ה קדשי יהושע עמ' קפח
י/ה קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תקכא
י/ה קרן פני משה ח"א עמ' צ-צא
י/ה ראשי בשמים (רבין) עמ' כז
י/ה שיחות לספר שמות עמ' שג {לא להוסיף ולא לגרוע}
י/ה שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' קיא, תעד, תעה, תעח
י/ה שלמי שמעון (קדשים) עמ' קעז
י/ה שם דרך יומא עמ' לא
י/ה שם עולם (רבין) ח"ב עמ' קנז
י/ה שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' שא
י/ה שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' שכט
י/ה שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' רעח
י/ה שעורי יומא דף ז ע"ב ד"ה עי"ש במקד"ד
י/ה שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' קעג
י/ה שעורי ר' יחיאל מיכל מקואות אות קא
י/ה שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רפג, שכ, שמה, שס
י/ה שערי היכל זבחים עמ' פד {יתר בבגדי כהונה - דין בגדי חול}
י/ה תהלה לדוד (מן) קדשים סי' כד ס"ק יח, כ, כב
י/ה תורה אור (שנגהי) עמ' נה
י/ה תורת הקדש ח"א עמ' רפו, רצ, רצב
י/ה תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' רכו, רלא
י/ה תורת יצחק ח"א עמ' רכא
י/ו אבי עזרי ח"א
י/ו אביר יוסף עמ' רח
י/ו אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 205
י/ו אבן מלוכה (ברון, תשעז)
י/ו אוצרות הרמב"ם
י/ו אור הישר [מל"מ הל' עוה"כ פ"ב ה"ב, אור הישר זבחים יט ע"א]
י/ו אמונת עתיך גל' 113 עמ' 31-32
י/ו אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' קפ {הרשות בידן}
י/ו אמרי נועם (דילישקש) עמ' קו
י/ו אנצי"ת ע' בגדי כהנה הע' 99-94, 101, 105
י/ו בגדי כהונה (בלו') עמ' 43
י/ו בדבר מלך ח"ד עמ' כד
י/ו בדבר מלך חי"ד עמ' סו
י/ו בית אהרן וישראל גל' כב עמ' קכח {חציצה בין הבגד לבשר}, גל' לו עמ' כב-כג {מים לא חוצצים}, גל' נו עמ' פו
י/ו בית הלוי ח"א סי' ג עמ' כג
י/ו בית המלך (בוים) דף נה ע"א {רצה להניח}
י/ו ביתאל ח"א דף כב ע"ד
י/ו בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' רב {אפילו עפר}
י/ו ברור הלכה יומא כג ע"ב ציון ד
י/ו ברקאי ח"א עמ' 111
י/ו גבורת יצחק (תשמח) דף פד
י/ו דובב מישרים (וידנפלד) עמ' קה
י/ו דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תרלד
י/ו האיר ממזרח על התורה עמ' פד
י/ו ואתה תחזה ח"ג
י/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרמה
י/ו ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ד עמ' יט
י/ו ויאמר שמואל דף קא ע"ב {תפילין}
י/ו זבח טוב שער ב סי' ז, יא
י/ו זכרון ליהודה סי' ג אות כד
י/ו חי' הגרי"ח עמ' מג
י/ו חי' הריצ"ד
י/ו חיי אברהם (צציק) עמ' קפז
י/ו טהרת יו"ט חי"ט עמ' קטו
י/ו יברך ישראל זבחים עמ' סט {על בשרו ולבשם}
י/ו יד פשוטה אהבה עמ' תרלב
י/ו ידי משה (בוצק') הל' כה"מ סי' כו
י/ו ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' לז, לט-מא, מה
י/ו כרם מנחם סי' י
י/ו כתר המלך
י/ו כתר תורה (תשסז) עמ' ע
י/ו מדה טובה ח"א עמ' 332
י/ו מוריה גל' קצא עמ' נ-נא
י/ו מזל שעה
י/ו מחשבת הקודש ח"ב דף יח ע"א
י/ו מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' כ
י/ו מילי דמרדכי
י/ו מלך שלם
י/ו מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' צו-צז
י/ו מנחת חינוך ח"א עמ' שעט
י/ו מעלין בקודש גל' ח עמ' 45
י/ו מקדש הקודש (תשנד)
י/ו מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"א דף כ
י/ו מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' סא
י/ו מראי מקומות (עמר) עמ' 150
י/ו מרבה חיים סי' ב אות ו
י/ו מרגניתא דר"מ
י/ו משכן בצלאל ח"א סי' סט
י/ו משנת יעקב זמנים ח"א עמ' רנא
י/ו משנת יעקב כאן
י/ו משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תד
י/ו מתנת כהונה בכורות עמ' קל
י/ו נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף כט ע"ג-ע"ד, מנחות דף נד ע"ג
י/ו נתיבות החיים
י/ו ס' סת"ם עמ' שפח
י/ו סתירת זקנים - הלכה עמ' קנו
י/ו עבודת הזבח זבחים סי' ה ס"ק י
י/ו עטרת מרדכי (מילר) עמ' קפב
י/ו פתחי שערים דף כז ע"ד, כח ע"ד
י/ו צבא אהרן - דרשות לבר מצוה עמ' קיד {בתפילין}
י/ו ציץ הקודש ח"א דף מח ע"ג
י/ו קול יעקב (פישר) סי' כה אות י
י/ו רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' יד
י/ו רלב"ג שמות פכ"ח פסוק ד עמ' שעה
י/ו שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' נב
י/ו שכר שכיר סוגיות ח"א סי' נא אות ד
י/ו שלטי הגבורים עמ' קצד
י/ו שלמי יוסף בכורות עמ' קל
י/ו שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' תעז-תעח
י/ו שלמי יוסף יומא ח"א עמ' תקלח
י/ו שמן למאור (ביימאייל) דף א ע"ג {נימא אחת}
י/ו שנות חיים (אויסאיבל) נדה סי' קיח ס"ב ס"ק א-ב
י/ו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שס, שסב
י/ו שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' נב
י/ו שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קיז-קיח
י/ו שערי היכל זבחים עמ' קה {חציצה בבגדי כהונה - ביאור הכרעתו}, קו {בין בשרו לבגדו - ולא בין הבגדים}
י/ו שפתי דעת ח"ג עמ' מח
י/ו תבואת יקב (פרידמן) עמ' קח-קט
י/ו תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' ריט, רכו, רלא
י/ו תורת יצחק ח"א עמ' קפד, קצ, ר
י/ו תורת יצחק עמ' קעה
י/ז אוצרות הרמב"ם
י/ז אוצרות השעורים (פיקארסקי) עמ' קכה, קל
י/ז אחר האסף עמ' תקמו {כ"מ}
י/ז אמרות שמואל עמ' קסג
י/ז ארצות החיים סי' כז המאיר לארץ אות יט
י/ז אשישות חיים
י/ז באר משה (שטרן) ח"ב סי' ה אות א
י/ז בדבר מלך ח"ד עמ' כח
י/ז בית המדרש
י/ז בית מועד (גטיניו) דף מב ע"א
י/ז ביתאל ח"א דף כג ע"א {כ"מ - מספק אין לנו כח לפסול העבודה, שיביא חולין לעזרה}
י/ז בכורי חיים ח"ה עמ' קיז
י/ז דעת משה (פרידמן) סי' סב
י/ז דרכי משה ח"א שמעתתא ח פ' ח, שמעתתא י פ' ח
י/ז הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קלט {כ"מ - מספק אסור}
י/ז המדות לחקר ההלכה מדה יד אות מד {מספק עבודתו כשרה}
י/ז ואתה תחזה ח"ג
י/ז ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' נ
י/ז זבח טוב שער ב סי' יא
י/ז חזו"א מנחות סי' לא ס"ק ו
י/ז חזו"א על הרמב"ם
י/ז חי' חפץ חיים
י/ז חי' ר"י נחמיה סי' נו אות א
י/ז טהרת יו"ט חי"ט עמ' קיט
י/ז טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' תקלז
י/ז יברך ישראל זבחים עמ' סט {לא יצא שערו}
י/ז ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' לז, לט
י/ז לב טהור עמ' ע
י/ז מאור יעקב דף סא ע"א
י/ז מחנה יהודה (קצין) ח"ב סי' מז
י/ז מחשבת הקודש ח"א דף סב (השני) ע"ד, ח"ב דף יד ע"ד, נו ע"א
י/ז מילי דמרדכי
י/ז מים אדירים דף סד ע"א
י/ז מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' קנח
י/ז מקדש דוד קדשים סי' לו ס"ק א
י/ז מקדש הקודש (תשנד)
י/ז מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"א דף כ
י/ז מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' סא
י/ז מקור ישראל דף קח ע"א
י/ז מראי מקומות (עמר) עמ' 150
י/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
י/ז משכן בצלאל ח"א סי' סט
י/ז משנה הלכות ח"ה סי' ט
י/ז משפט כהן עמ' רלא ע"א
י/ז נזר הקדש (רזין) מנחות דף נו ע"א וע"ג
י/ז נחלי אפרסמון
י/ז נחלת צבי (תשסג) עמ' קפו
י/ז ס' סת"ם עמ' שב
י/ז עבודת הזבח זבחים סי' ה ס"ק יג
י/ז עבודת הכהן עמ' ז
י/ז עטרת מרדכי (מילר) עמ' קפד {רוח}
י/ז עמודי אור סי' קיט אות יג
י/ז ענפי ארז (זי') דף כא ע"ד
י/ז פרדס מרדכי עמ' תמא
י/ז פרי העץ דף פג ע"ד
י/ז פרת חטאת עמ' קמז {עפר}, קמט
י/ז פתחי שערים דף כז ע"ד, כח ע"ד
י/ז ציץ אליעזר ח"ח סי' ט אות יב-יג {לא יכניס ידו}
י/ז קדשי יהושע עמ' אלף שנו, אלף תפב, אלף תפח, אלף תקו, אלף תקכא
י/ז קהלות יעקב זבחים לט ב
י/ז ראשית בכורים דף כד
י/ז רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' שלה
י/ז רמב"ם המאיר הל' עיוה"כ פ"ב ה"א הע' 3
י/ז שלמי יוסף יומא ח"א עמ' תקלח
י/ז שלמי יוסף סוכה עמ' קנ
י/ז שם טוב - השלמה
י/ז שמועת חיים יומא ח"ב עמ' קצו
י/ז שנות חיים (אויסאיבל) נדה סי' קכא ס"ג ס"ק ב {כ"מ - בית השחי}
י/ז שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' רעב
י/ז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שס-שסב, שסד
י/ז תורה לשמה (תשעג) עמ' כא
י/ז תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף ב ע"ב, ג ע"א
י/ז תורת יצחק ח"א עמ' קפד, קצ, ר
י/ז תורת יצחק עמ' קעה
י/ז תפארת ציון (ריבקין) סי' כג אות ב עמ' שכה {ידו לחיקו - חציצה}
י/ז תשובה שלמה או"ח סי' כב דף כה ע"א
י/ח אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' רלה
י/ח אנצי"ת ע' בגדי כהנה הע' 136
י/ח אפיקי מגינים זבחים סי' כג
י/ח אשישות חיים
י/ח באר המים עמ' קלח
י/ח באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ג סי' ב אות ז
י/ח בית אבי ח"ב סי' סח עמ' קא
י/ח בית אהרן וישראל גל' נו עמ' פו
י/ח בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' קג
י/ח בית יעקב (מסקין) סי' כב
י/ח ביתאל ח"א דף כב ע"ד
י/ח בכורי חיים ח"ה עמ' קיז
י/ח בנין שלמה (רבינ') סי' מב
י/ח גבורת יצחק (תשמח) דף פד
י/ח גבורת יצחק (תשסו) עמ' פב
י/ח דברי חן (נתנזון) דף נה ע"ד
י/ח דקה מן הדקה דף עג ע"א
י/ח הר המלך ח"ו עמ' קלה-קלח
י/ח ואתה תחזה ח"ג
י/ח זבח טוב שער ב סי' ז, יא
י/ח זכרון בנימין ח"א עמ' תסח
י/ח חדושים ובאורים (גרי') זבחים סי' ד ס"ק ג
י/ח חי' חתם סופר
י/ח חסד יצחק עמ' פב
י/ח יסודי ישורון ח"ב עמ' מט
י/ח להורות נתן על התורה ח"ב עמ' יב
י/ח מאור תורה (שנגהי) חוב' ב עמ' סא
י/ח מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' כא
י/ח מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' צו-צז
י/ח מנחת חינוך ח"א עמ' שעט, ח"ב עמ' קז
י/ח מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תעב (צט)]
י/ח מראה כהן זבחים עמ' סד {שלש אצבעות}
י/ח מראי מקומות (עמר) עמ' 151
י/ח מרבה חיים סי' ב אות ו
י/ח משאת משה (חברוני) פסחים סי' פט עמ' קלח
י/ח משכן בצלאל ח"א סי' סט
י/ח נחלת עמי עמ' קיט
י/ח נר מצוה (ואלק) מצוות דף קה ע"ב-ע"ג
י/ח נשמת אברהם ח"א עמ' עא
י/ח נתיב אברהם ח"א עמ' מב
י/ח נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' כב
י/ח עבודת הזבח זבחים סי' ה ס"ק יא
י/ח עוללות ישראל עמ' צה
י/ח ענפי ארז (זי') דף כ ע"ד, קמא ע"ג {יריעות שלמה (פיינסילבר)}
י/ח פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' תע
י/ח ציץ אליעזר ח"ח סי' ט אות טז
י/ח צמח מנחם דף יג ע"ב {חציצה בפחות משלוש}
י/ח קול דודי כריתות סי' קיא
י/ח שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' תעח, ח"ב עמ' רכא
י/ח שלמי שמעון (קדשים) עמ' קעז
י/ח שמות בארץ (תשנט) עמ' רסה
י/ח שמן למאור (ביימאייל) דף א ע"ג {צלצול קטן}
י/ח שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' רסז
י/ח שעורי ר' יחיאל מיכל מקואות אות קא
י/ח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שמב, שנו-שנז, שס, שסו
י/ח שערי היכל זבחים עמ' פד {חציצה בבגדי כהונה - דין בגדי חול}, צז {חציצה בבגדי כהונה - ביאור שיטתו}, קב {בגד על גוף הכהן - הסתירה בדבריו}
י/ח שפת אמת על התלמוד ח"ג דף ט ע"ב
י/ח תהלה לדוד (מן) קדשים סי' כד ס"ק כ, כג
י/ח תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' ריט, רכב
י/ח תפארת צבי (שפילמן) ח"א עמ' רנ
י/ט אבן האזל (גם בהשמטות דף פז ע"ד)
י/ט אגרות משה יו"ד ח"ב סי' טז
י/ט אנצי"ת ע' בגדי כהנה הע' 105-106 {אהא"ז}, 133 {כ"מ}, 137 {אהא"ז}
י/ט באר המים עמ' קלח
י/ט באר שרים ח"ג סי' ב אות ז
י/ט בית אבי ח"ב סי' סח עמ' קא
י/ט בית אהרן וישראל גל' נד עמ' קכ-קכא, גל' נו עמ' פו
י/ט בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' קג
י/ט בית יעקב (מסקין) סי' כב
י/ט בכורי חיים ח"ה עמ' קיז
י/ט ברקאי ח"א עמ' 111
י/ט בשבילי אמונה ח"ב עמ' תט {הכהן מדבר ברוה"ק ושורה שכינה}
י/ט בשבילי הקודש סי' לב אות י {חציצה שלא בכלי שרת}, יא {ראב"ד}
י/ט בשבילי השמחה החדש סי' יד הערה ה {שבות במקדש}
י/ט בשבילי השמחה סי' יד אות א {שבות במקדש}
י/ט דברות משה מועד ח"א עמ' ער {והוא שלא יחוץ הגמי או הבגד בין בשרו לכלי}
י/ט הדרת מרדכי (מסקין) דף ט ע"ג {מל"מ}
י/ט הרועים בשושנים
י/ט זבח טוב שער ב סי' ז, יא
י/ט חדושים ובאורים (גרי') זבחים סי' ד ס"ק ג
י/ט חי' הראי"ה
י/ט חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד זבחים יט ע"א ועירובין קג ע"ב, וחי' הריצ"ד לעיל ה"ו]
י/ט חי' חתם סופר
י/ט חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' קל
י/ט חסד יצחק עמ' פב
י/ט חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' יז עמ' נח {ראב"ד}
י/ט יסודי ישורון ח"ב עמ' מט
י/ט מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' קנו
י/ט מנחת חינוך ח"א עמ' שעט
י/ט מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' תלה
י/ט מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תעב (צט)]
י/ט מקדש הקודש (תשנד)
י/ט מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"א דף ח
י/ט מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' כז
י/ט מראי מקומות (עמר) עמ' 151
י/ט משאת משה (חברוני) פסחים סי' פט עמ' קלח
י/ט משנה הלכות ח"ח סי' יט
י/ט משנת יעקב
י/ט נר מצוה (ואלק) מצוות דף קה ע"ב-ע"ג
י/ט נשמת כל חי ח"א דף צח ע"ב
י/ט נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' כב
י/ט ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתקלט
י/ט עבודת הזבח זבחים סי' ה ס"ק יא {כ"מ}
י/ט עבודת לוי (לוין) סי' ח
י/ט עוללות ישראל עמ' צה
י/ט ציץ אליעזר ח"ח סי' ט אות טז
י/ט צמח מנחם דף יג ע"א-ע"ב {חציצה בפחות משלוש}
י/ט קדשי יהושע עמ' רו
י/ט שו"ת הרשב"א ח"ה סי' יב
י/ט שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתכח
י/ט שיח ערב קדשים עמ' צא {שעה"מ}
י/ט שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' תעח
י/ט שנות חיים (אויסאיבל) נדה סי' קיח ס"ב ס"ק ב {ראב"ד}
י/ט שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' של
י/ט שעורי יומא דף ז ע"ב ד"ה בהא דכ'
י/ט שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שנד-שנה, שנז
י/ט שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' רסב
י/ט שער המלך ח"ב עמ' ריז
י/ט שפתי מלך
י/ט תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' ריט {ראב"ד}
י/י אור הישר [עי' הל' ביה"ב פ"ד ה"א]
י/י אור ליהודה (תשנט) עמ' שסב
י/י אור תורה (ריסקין) שמות עמ' 195
י/י אנצי"ת ע' אורים ותומים הע' 16, 17, 89
י/י אשר למלך הל' בהב"ח פ"ו הט"ז
י/י בגדי חמודות שמות פ"כח פסוק יז
י/י בגדי כהונה (שחור) עמ' סא, ריז, רכב, רל, רלז
י/י בדי הארון (הכהן) עמ' 471
י/י בים דרך עמ' יח-יט, סח, קלח
י/י בית אהרן (צוקרמן) עמ' רעו
י/י בנין הלכה עמ' קמב-קמג
י/י ברקאי ח"א עמ' 46
י/י גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' קיז
י/י גבורת יצחק שקלים עמ' קנט
י/י גור אריה שמות פ' כה הע' 254
י/י גחלי אש דף ד ע"ב
י/י דבר שאול שבועות סי' יא ס"ק ב
י/י הדר יוסף עמ' פח
י/י הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' סה
י/י וגר זאב עמ' ריב {כלפי הארון - לא לעיכובא}
י/י חזו"א על הרמב"ם
י/י חזון יחזקאל סנהדרין פ"ג ה"ב
י/י חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' טו
י/י חי' הרמב"ם למסכתות יומא ותמורה עמ' 103
י/י חיים ומלך
י/י חסדי דוד ח"ו עמ' רמד-רמה
י/י חקרי זמנים ח"ג עמ' קכ, ח"ד עמ' טו
י/י לחם חקי עמ' שד
י/י לקוטי שיחות חי"א עמ' 136
י/י לקוטי שיחות חל"א עמ' 159-160
י/י מחזה עליון עמ' קלא
י/י מלך שלם
י/י מנחת חינוך ח"א עמ' שעו
י/י מעיל שמואל (פלורנטין)
י/י מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' סה
י/י מפתח הבאורים [גרי"ז דף לג]
י/י מקדש הקודש (תשנד)
י/י מראה הפנים יומא דף לח
י/י מראי מקומות (עמר) עמ' 155
י/י מרגניתא דר"מ [גבורת ארי יומא ה ע"א]
י/י משבצות זהב שופטים עמ' רע {אצל מי נשאלים}
י/י משמר הלוי עמ' פב
י/י משנת חיים שמות עמ' רפא
י/י משנת יעקב
י/י משפט המלחמה עמ' צז-צח
י/י נאם דוד
י/י נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א ח"ב פרק ס פסוק כג
י/י נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א סי' לא אות לה
י/י נר מצוה (ואלק) מצוות דף קה ע"ב
י/י סדר הקבלה (מאירי) עמ' 42
י/י עבודת המקדש (ולדינברג) [נחמת המקדש (סוף ציץ אליעזר ח"ג) פ"ד ה"א]
י/י עוללות ישראל עמ' צו
י/י עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תעט
י/י עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 211
י/י עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 227
י/י פניני רבנו הגרי"ז עמ' תקפב {לא היה ברוה"ק}
י/י צפנת פענח שמות עמ' קעג
י/י קובץ חי' תורה (סול') עמ' לא
י/י קול דודי סוטה סי' אלף קמח
י/י קול יהודה (גרשוני) עמ' קצא
י/י קול צופיך עמ' לא, לג
י/י קרן פני משה ח"ב [קרן פני משה ח"א עמ' צ]
י/י רנת יצחק משלי עמ' רצד
י/י רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' נה, רצח
י/י רנת יצחק שמואל עמ' קלא {אורים ותומים בבית שני}, רנב {לא היה כהן המדבר ברוה"ק}
י/י שיחות לספר שמות עמ' שיד {החושן - להשלים שמונה בגדים}
י/י שלטי הגבורים עמ' ריז
י/י שלמי יוסף יומא ח"א עמ' ט, תצז, ח"ב עמ' פא
י/י שמן ראש ח"א-ח"ח דברים עמ' שיז {אורים ותומים בבית שני}
י/י שעורי יומא דף ד ע"ב ד"ה ויעויין בגבו"א, ה ע"ב ד"ה וכן יש לעיין
י/י שעורי ר' יחיאל מיכל סוטה אות קסב
י/י שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' סה
י/י שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' יג
י/י שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' יט
י/י שערי היכל יומא מערכה לה, קפט הערה 2
י/י תהלה לדוד (מן) קדשים סי' כה ס"ק ג, ו
י/י תורת הקדש ח"ב עמ' נט
י/י תחומין ח"ד עמ' 57
י/י תפארת צבי (שפילמן) ח"ו עמ' שיט
י/יא אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' ב אות ז
י/יא אברהם יגל
י/יא אור הישר [באר שבע סוטה מח ע"א]
י/יא אור ליהודה (תשנט) עמ' סט, עא
י/יא אמונת עתיך (נאור) עמ' קלח
י/יא אמרי דוד (מלי') קונ' תפלה עמ' צה
י/יא אנצי"ת ע' אורים ותומים הע' 31, 44, 49
י/יא אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 422 [עי' חי' הגאונים בעין יעקב ביומא] {כ"מ - הנשאל פניו כלפי שכינה}
י/יא אשישות חיים
י/יא באהלה של תורה או"ח סי' מז אות ג
י/יא באר מרים פ"ה ה"ב אות א, פ"ז ה"א
י/יא בגדי כהונה (שחור) עמ' קיג, רז, רכב, רלט-רמ, רפט, תיא, תלז
י/יא בדי הארון (הכהן) עמ' 471
י/יא בים דרך עמ' יז
י/יא בית ישי - דרשות עמ' שלז
י/יא בית נפתלי (תשסו) עמ' רצג
י/יא במאבק על ערכה של תורה עמ' 169
י/יא בנין הלכה עמ' קמב
י/יא ברור הלכה יומא עג ע"א לפני ציון א, וציון א, ג
י/יא ברור הלכה יומא עג ע"ב ציון א
י/יא ברקאי ח"א עמ' 46
י/יא גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' קעג
י/יא גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רל
י/יא גביע הכסף ח"ד עמ' שיא {רואה במראה הנבואה}
י/יא דבר שמואל (אבוהב) סי' קעז {אינו שואל בקול}
י/יא דברות משה סנהדרין עמ' מט
י/יא דברות משה קדושין ח"א סי' נ הערה נז
י/יא הדר יוסף עמ' פה {מל"מ}, פו {מרכה"מ}, פח
י/יא הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' סו
י/יא המאיר לארץ [יקהל שלמה פ' תצוה] {כ"מ}
י/יא ואתה תחזה ח"ג
י/יא זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קכו, רסח
י/יא חדושים ובאורים (פישר) עמ' לג {פנים כנגד עורף הכהן}, לד {לפני הארון}
י/יא חי' הגר"ח החדש עמ' קח {פניו לארון}
י/יא חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' יח
י/יא חי' הראי"ה
י/יא חמדת ישראל ח"א דף פה ע"ד {השמיט מצוה לשאול בשעת מלחמה}
י/יא חנוכת הבית עמ' א, ג-ה
י/יא חקרי זמנים ח"ב עמ' תכג, תקה, ח"ד עמ' קעז
י/יא חשבונות של מצוה עמ' קלח
י/יא יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' רסט
י/יא ישועות יעקב נזיקין עמ' שצו
י/יא כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תקסד
י/יא לחם חקי עמ' קנה, קנז
י/יא לקוטי שיחות חל"א עמ' 159-160
י/יא מחקרי ארץ ח"ה או"ח סי' לג
י/יא מלילות ח"א עמ' 30 {מל"מ}
י/יא מלכות בית דוד עמ' מג, מו
י/יא מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' שעו
י/יא מעיני המים
י/יא מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' סה
י/יא מעשי למלך הל' כלי המקדש פ"ד הכ"א
י/יא מפענח צפונות עמ' 236
י/יא מצודת דוד (שפרבר) עמ' קנג {בקול נמוך}
י/יא מראה הפנים יומא דף לח
י/יא מראי מקומות (עמר) עמ' 152, 155
י/יא משאת המלך (תשסז) עמ' לב {פניו לארון}
י/יא משנת חיים במדבר עמ' תנ, תנג, תנו
י/יא משנת חיים יומא עמ' תקלו
י/יא משנת חיים שמות עמ' קלב, רפו
י/יא נאם דוד
י/יא נוכח השלחן (לבטון) דף ה ע"ג
י/יא נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"ב סי' מח אות ב
י/יא נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א סי' יד אות ב, סי' לא אות לה
י/יא עיוני פרשה שמות עמ' 257
י/יא עמק הנצי"ב פ' פנחס פסקא יא עמ' רמ
י/יא ענפי ארז (זי') דף מה ע"א, נו ע"ג {מל"מ}
י/יא פותח יד
י/יא פרקי מועדות עמ' 561
י/יא פרשיות בספרי הנביאים שמואל א עמ' רכט
י/יא צהר גל' ו עמ' 29 {ליד הארון}
י/יא צפנת פענח ויקרא עמ' עב, דברים עמ' נא
י/יא קדשי יהושע עמ' אלף תרצא
י/יא קדשי שעה (פישמן) פ"ג אות ד {פניו לארון כשהוא בעיר אחרת}, ה-י {שאלת שאול באחיה}
י/יא קובץ חי' תורה (סול') עמ' לא
י/יא קול יהודה (גרשוני) עמ' קצא
י/יא קול צופיך עמ' כט-ל
י/יא קרן פני משה ח"ב [קרן פני משה ח"א עמ' צ-צא]
י/יא רנת יצחק יהושע עמ' קסד, תיא {פניו לפני הארון}, תיז {אעלה או לא אעלה}, שמואל עמ' קלב, רטו, תכה {פניו לפני הארון}
י/יא רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רצז-רצח
י/יא רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' תקו
י/יא רץ כצבי על חדשי השנה עמ' קסט-קע
י/יא שלטי הגבורים עמ' ריז
י/יא שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' צג
י/יא שלמי שמחה ח"ה עמ' רא {מל"מ}
י/יא שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' יג
י/יא שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' יט {מעין נבואה}
י/יא שערי היכל יומא מערכה קפו {במשוח מלחמה}, קפט
י/יא שערי טהר ח"ו סי' נ אות ב
י/יא שפתי מלך
י/יא תהלה לדוד (מן) קדשים סי' כה ס"ק ג, ז
י/יא תורת המלך (צדוק) סי' ג ס"ק ה
י/יא תורת הקדש ח"א עמ' רצח, ח"ב עמ' רכא {מל"מ}
י/יא תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' רפא-רפג
י/יא תפארת צבי (שפילמן) ח"ו עמ' שא, שו
י/יא תשובות ר' איסר יהודה עמ' ו {לא הזכיר שהכהן שומע}
י/יב אברהם יגל
י/יב אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש מב עמ' 321 {שתי שאלות כאחד}
י/יב אידנו עמ' 124
י/יב אנצי"ת ע' אורים ותומים הע' 56
י/יב באר מרים פ"ז ה"א
י/יב בגדי כהונה (שחור) עמ' רצה, שטו
י/יב בים דרך עמ' יט, קלח
י/יב בית נפתלי (תשסו) עמ' רצה
י/יב בנין הלכה עמ' קמב
י/יב ברור הלכה יומא עא ע"ב ציון ג
י/יב ברור הלכה יומא עג ע"א לפני ציון א, וציון ה
י/יב גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' קיד
י/יב גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' רכט
י/יב דקה מן הדקה דף כו ע"א
י/יב דרושי ר"מ מאימראן ח"א עמ' רסח
י/יב הדר יוסף עמ' פו {משוח מלחמה}
י/יב הר המלך ח"ג עמ' עט, ח"ד עמ' מד
י/יב לקוטי שיחות חל"א עמ' 158
י/יב לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' קג
י/יב מזכרת עמ' 91
י/יב מלילות ח"א עמ' 30
י/יב מלכות יהודה וישראל עמ' 67, 275
י/יב מעיל שמואל (פלורנטין)
י/יב מקורות לפסקי הרמב"ם
י/יב מראה הנוגה [פרשת דרכים דף מה ע"ב]
י/יב מראי מקומות (עמר) עמ' 153, 155
י/יב משמר הלוי עמ' קיט
י/יב נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' ג אות י
י/יב ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' רפא
י/יב עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 40, 102
י/יב עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 46, 110
י/יב פרח מטה אהרן (סול') אהבה עמ' 152
י/יב פרשת דרכים (תשנב) עמ' קמד, ריז
י/יב פרשת דרכים (תשסה) עמ' רה
י/יב צהר גל' ו עמ' 29 {מלך בא לכה"ג}
י/יב צמיחת גאולתנו עמ' רי
י/יב רנת יצחק יהושע עמ' קלג, רט {צורך הציבור}
י/יב רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רצו
י/יב רנת יצחק שמואל עמ' קלא {רק למלך}, רט {צורך הציבור}
י/יב שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' צב-צג
י/יב שערי טהר ח"ח סי' עח אות ג
י/יב תורת הקדש ח"ב עמ' רכב
י/יג אהל דוד (קהן) ח"ז שמואל א פ"ב פסוק יח
י/יג אור ליהודה (תשנט) עמ' סט
י/יג אמונת עתיך גל' 113 עמ' 32
י/יג אנצי"ת ע' אורים ותומים הע' 25, 67
י/יג בגדי כהונה (שחור) עמ' נד, רכו, רלח
י/יג בחסד יבנה עמ' קפב
י/יג בשבילי אמונה ח"ב עמ' תט {בני הנביאים היו חוגרים אפוד בד}
י/יג גביע הכסף ח"ד עמ' קמח {בני הנביאים חגרו אותו}
י/יג גחלי אש דף ד ע"א, ה ע"ב, ח ע"ב
י/יג גליוני הגר"ש עמ' פו [עי' הל' יסוה"ת פ"ז ה"ה]
י/יג דקה מן הדקה דף פא ע"א
י/יג האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קסג {כהנים היו חוגרים אפוד בד וכו'}
י/יג הר המלך ח"ד עמ' מד
י/יג הרמב"ם כמחנך עמ' 243
י/יג לקוטי שיחות ח"א עמ' 228
י/יג לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 197
י/יג לקוטי שיחות חל"א עמ' 156
י/יג מבוא למשנה תורה עמ' 117
י/יג מעיל שמואל (פלורנטין)
י/יג מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) הקדמה עמ' א
י/יג מקורות לפסקי הרמב"ם
י/יג מראי מקומות (עמר) עמ' 153, 155
י/יג משבצות זהב שמואל א עמ' סו, תי, תיא
י/יג נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א ח"ב פרק ס פסוק כג
י/יג עולה ליפה סי' נט עמ' ריב {אפוד - לרוה"ק}
י/יג ענפי ארז (זי') דף קמט ע"ב
י/יג עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 221
י/יג עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 227
י/יג פני מנחם - תורה ומועדים קרח עמ' קח {להודיע כי הגיע זה למעלת כהן גדול}
י/יג פרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' קלח, שמואל א עמ' מח
י/יג ציץ השדה (פראג) ימי הפורים עמ' לג
י/יג צמיחת גאולתנו עמ' ריח
י/יג קרן פני משה ח"א עמ' צ-צא, וח"ב כאן [תרגום "גברין דכשרין למלבשא אפוד דבוץ"]
י/יג רנת יצחק שמואל עמ' ריב {הגיע למעלת כה"ג}
י/יג שולי הגליון עמ' קלג
י/יג שיחות לספר שמות עמ' שיב {אפוד שהיו חוגרים בני הנביאים}
י/יג שלמי יוסף יומא ח"א עמ' מח
י/יג שערי טהר ח"ו סי' נ אות ד
י/יג תורת הקדש ח"ב עמ' רכב
י/יג תורת לויים דף כז
י/יג תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' רפד-רצב
י/יג תורת מנחם חי"ד עמ' 57 {שהרי שמואל הנביא לוי היה וכו' אלא אפוד זה היו חוגרים אותו בני הנביאים ומי שהוא ראוי שתשרה עליו רוה"ק וכו'}
י/יג תחומין ח"ה עמ' 503
י/יג תשובות ר' איסר יהודה עמ' ד {רוה"ק}

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US