Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

כאשר מצויין שם הספר בלבד, הכוונה היא לספר המסודר לפי סדר הלכות הרמב"ם.
בראש כל פרק מופיעה רשימת מקורות עם הסימון "רה"פ" (רוב הפרק). אלו הם מקורות העוסקים ברוב ההלכות שבאותו פרק (או בכולן).
כשיש למעיין קושי למצוא את הספר המצויין, או את מראה המקום באותו ספר, יפנה ל"רשימת הספרים".

למידע נוסף על המפתח, לחץ כאן.

ביאת מקדש

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה
פרק ו
פרק ז
פרק ח
פרק טא/442 הלכות ביאת מקדש פרק א *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


א/רה"פ הדרת קודש
א/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
א/רה"פ הר המוריה (שץ)
א/רה"פ הרמב"ם המדויק
א/רה"פ חי' הראי"ה
א/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
א/רה"פ יריעות שלמה (פיינסילבר)
א/רה"פ מעשה רקח
א/רה"פ מעשי למלך
א/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
א/רה"פ מרכבת המשנה מהדו"ב
א/רה"פ משנת ראשונים (בארי)
א/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' לג-לד
א/רה"פ פי' ר"י קאפח
א/רה"פ צפנת פענח
א/רה"פ רמב"ם הערוך
א/רה"פ רמב"ם לעם
א/רה"פ שם טוב
א/רה"פ שמחת עולם (לגו)
א/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
א/א אבן פינה (נשר) עמ' קיח
א/א אדרת המלך עמ' קסה-קסו
א/א אהבת קדומים עמ' קצ
א/א אור הישר [אור הישר כריתות יב ע"ב]
א/א אור ליהודה (תשנט) עמ' פד-פה, פט
א/א אורח מישור (פלם) ח"א עמ' רמ, רמב
א/א אז ישיר עמ' קנד
א/א אליה רבה סי' קכח ס' לח (אות סז-סח)
א/א אמונת עתיך גל' 118 עמ' 42 {מיץ ענבים}
א/א אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' עה
א/א אנצי"ת ע' ביאת מקדש הע' 65-63, ע' בעל מום (א) הע' 90
א/א אפיקי מים ח"א סי' טז
א/א אשד הנחלים (איזנשטין) ערובין פ"ו אות שכא, שלג
א/א באר יהודה הל' תפלה פט"ו ה"ד
א/א באר מים חיים (מוצירי) גירסא דינקותא דף יט ע"א {יין מגתו}
א/א בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף עה ע"א
א/א בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' צב
א/א בדבר מלך חי"ד עמ' ריז
א/א בדבר מלך חי"ז עמ' קל {כל כהן הכשר לעבודה אם שתה יין אסור לו להכנם מן המזבח ולפנים וכו' והוא ששתה רביעית יין חי בבת אחת מיין שעברו עליו מ' יום אבל אם שתה פחות מרביעית יין או שתה רביעית והפסיק בה או מזגה במים או ששתה יין מגיתו בתוך מ' אפילו יתר מרביעית פטור ואינו מחלל עבודה וכו'}
א/א ביצחק יקרא (תשמט) ח"ב סי' לז
א/א ביצחק יקרא (תשע) סי' קכז ד"ה כתב הרמב"ם
א/א בית הלוי ח"א סי' ב עמ' יב {כ"מ}
א/א בית זבול ח"א סי' כה אות יב
א/א ברור הלכה שבועות כב ע"ב ציון ה פסקה ג {אהא"ז}
א/א ברור הלכה תענית כו ע"ב ציון ו, סנהדרין פג ע"א ציון נ
א/א ברכת הורי סי' כה הע' כ
א/א ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קטו
א/א ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' נו
א/א גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' שמג
א/א גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' נז
א/א גור אריה ויקרא פ' י אות י
א/א דובר מישרים כאן, ודף יח ע"ב {לחם יהודה}
א/א האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קפז {מן המזבח ולפנים}
א/א הגהות רימ"א
א/א היכל מלך דף מא ע"א
א/א הלכה פסוקה ח"א סי' ז הערה 101, 109, 112, 115
א/א המאור הגדול (יעבץ) עמ' רלה
א/א הערות ר"י ליכטנשטין לחי' הריטב"א תענית כו ע"ב הערה 127 ולנימוקי תלמיד הרמב"ן שם הערה 19
א/א הר המוריה (אדר"ת) עמ' רלח {פתיחה}
א/א הר המלך ח"ו עמ' קיא, ח"ז עמ' קא
א/א התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קסו
א/א זבח טוב שער ב סי' ה {מנין המצוות}
א/א חוות יאיר סי' קעז
א/א חי' בר נחמני דף כח ע"א {מזוג}
א/א חי' הריצ"ד
א/א חי' חתם סופר
א/א חי' ש"י דף נב ע"ג
א/א חיים ומלך
א/א חיל המקדש סי' ו אות ו
א/א חסדי דוד ח"ז עמ' תרצא-תרצב
א/א חשבונות של מצוה עמ' קסח
א/א טוב נהורך פכ"ב סעיף א
א/א טל חיים (טל) ברכות עמ' תכד
א/א יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' ריח
א/א יד פשוטה אהבה עמ' תקיא
א/א ידי משה (בוצק') הל' ביא"מ סי' א
א/א ישועות יעקב קדשים עמ' שנג {ראב"ד}, שנה
א/א לב איש עמ' רעח
א/א לב טהור עמ' פד {מנין המצוות}
א/א מאור הקודש זבחים עמ' עח, עט {ר"ח הלוי}, פב-פג
א/א מאיר נתיבים עמ' 462
א/א מבוא לס' הלכות פסוקות עמ' 517
א/א מגילת סמנים עמ' עו
א/א מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' נו
א/א מוריה גל' רג עמ' יח
א/א מטה אהרן שבועות עמ' רטו-רטז
א/א מים טהורים עמ' יז
א/א מנחם שלמה - תוספתא כריתות פ"א ה"ו, הכ"ג
א/א מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' רעו
א/א מנחת חינוך ח"ב עמ' קיא-קיב
א/א מנחת מחבת עמ' רכז
א/א מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' יג
א/א מעין גנים (מזרחי) דף מח ע"א
א/א מעיני המים
א/א מעשה אברהם דף רי ע"א
א/א מעשה נסים (הכהן)
א/א מעשה רק"ם (קורייאט) דף ו ע"א
א/א מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תעג (ק)]
א/א מראה איש ח"ב עמ' פה
א/א מראי מקומות (עמר) עמ' 5-7
א/א משא בני קהת
א/א משא יד ח"א עמ' קצג-קצד
א/א משאת משה (חברוני) פסחים סי' כו עמ' 74, סי' נז עמ' פז
א/א משברי ים עדל"ת סי' לג ס"ק ו
א/א משנה לחם (תשסח) על כריתות יג ע"ב
א/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' רד {כל כהן הכשר לעבודה אם שתה יין אסור לו להכנס מן המזבח ולפנים ואם נכנס ועבד עבודתו פסולה וחייב מיתה בירי שמים}
א/א משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שכא
א/א משנת חיים ויקרא עמ' רכד
א/א משנת יעקב
א/א משפטי עזיאל ח"ג עמ' קמג
א/א נמוקי חיים עמ' רנג {כ"מ}
א/א נר מצוה (ואלק) מצוות דף פט ע"א {דוקא דרך שכרות}
א/א נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' מד
א/א נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' קלח {מנין המצוות}
א/א ספרי דבי רב ח"א עמ' קנב
א/א עבד המלך (תשא)
א/א עבודת אהרן סי' ב
א/א עבודת הזבח זבחים סי' ב ס"ק יג
א/א עיון בלומדות עמ' צה
א/א עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' מ
א/א פאר הלבנון ח"א סי' ז אות יא
א/א פאר הלכה פסחים עמ' רו-רז
א/א פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' מז
א/א פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' רנג {מן המזבח ולפנים}
א/א פני משה (צוייג) דף לו ע"ב, לז ע"ג
א/א ציוני מהר"נ
א/א ציץ אליעזר ח"ח סי' ט אות י {כ"מ}
א/א צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שמד ע"ג
א/א צרור החיים (יעקב)
א/א קדשי יהושע עמ' ר, אלף תקס
א/א קול דודי (תשף)
א/א קול דודי כריתות סי' שיט
א/א קרית מלך
א/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' נו
א/א שו"ת הרשב"א ח"א סי' שסג עמ' קסח-קעא
א/א שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' צט
א/א שיח ערב קדשים עמ' עב, עד
א/א שירת דוד כתובות עמ' סג
א/א שלחן המלך דף י ע"ג {כ"מ}
א/א שלמי יוסף יומא ח"א עמ' ש, תיז
א/א שם דרך ויקרא עמ' מג, שצא {כ"מ}
א/א שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' רח
א/א שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' שכה
א/א שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' רלו-רלז
א/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רפה, רפז {מנין המצוות אותיות א-ג, יב}, שא {מנין המצוות אות ה}, שיט {מנין המצוות אות ט-י}, שכ {מנין המצוות אות טו}, שכו {מנין המצוות אות טו}, של
א/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' קלא {מנין המצוות אותיות ו-ח}
א/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' רכא {מנין המצוות אות ד}, תקכו
א/א שפתי מלך
א/א תהלה לדוד (מן) קדשים סי' כו ס"ק י, יא {כס"מ}
א/א תורת הבמה עמ' קסט
א/א תורת הקדש ח"א עמ' רלז
א/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' רצא-רצב
א/א תשורת שי מהדו"ק סי' שסז
א/ב אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' יב
א/ב אוצרות הרמב"ם
א/ב אור הישר [אור הישר כריתות יג ע"ב]
א/ב אור יקרות
א/ב אור ליהודה (תשנט) עמ' פד
א/ב אור תורה (שוורץ) ח"א סי' כ
א/ב אז ישיר עמ' קעח
א/ב אמרי דוד (שליסל) דף עג ע"ג
א/ב אמרי יושר בכורות דף מה ע"ב
א/ב אמת ליעקב נשים עמ' לח {כ"מ - "כל שהוא" - כזית}
א/ב אסיפת מחקרים תורניים תשלז עמ' פה
א/ב באר מים חיים (מוצירי) ח"א גירסא דינקותא דף יד-כה {שאר משכרים}
א/ב בינה בספרים עמ' רמח
א/ב במעגלי יושר בראשית עמ' 328
א/ב בני יעקב
א/ב בנין ציון (עטלינגר) ח"א סי' נא
א/ב ברור הלכה תענית כו ע"ב ציון ו
א/ב ברית אברהם (אמריליו) דף קיב ע"ב-קיג
א/ב ברכת הורי סי' כה הע' כג
א/ב דרך המלך (רבי)
א/ב האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קפח {שאר משקין המשכרין}
א/ב הלכה פסוקה ח"א סי' ז הערה 102 {כ"מ}
א/ב המאיר לארץ [קרבן אהרן פ' אמור פ"א סי"ב]
א/ב הרועים בשושנים
א/ב התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קסו
א/ב ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' עט {דבילה קעילית}
א/ב זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' פא {כר' יהודה}
א/ב חי' בר נחמני דף נג ע"ד {כ"מ בשם רשב"א}
א/ב חי' חפץ חיים
א/ב חי' חתם סופר
א/ב חי' יחיאל דף ט ע"ב
א/ב חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רכט {כ"מ}
א/ב חסדי דוד ח"ז עמ' תרצא-תרצב
א/ב טוב ירושלים על הרמב"ן ויקרא פ"י פסוק ט
א/ב יד אברהם כלים עמ' כג
א/ב יד אפרים (ביליצר), פותח שערים עמ' כח
א/ב יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' ריט
א/ב יד יהודה (אשכנזי) דף מג ע"א
א/ב יד סופר עמ' כז
א/ב ישועות יעקב קדשים עמ' שנג
א/ב כל נדרי פ' ד הע' קכא, פ' כז הע' ו
א/ב כלי טהור עמ' קעד
א/ב להורות נתן מועדים ח"ה עמ' לט {חלב או גבינה}
א/ב לחם שלמה (לניאדו) עמ' 57 {שאר משכרים}
א/ב מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רנב ע"א {כ"מ}
א/ב מנחם שלמה סי' קעב
א/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' קיא-קיג
א/ב מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' קנח
א/ב מעין גנים (מזרחי) דף מח ע"א {יין מגתו או מזוג}
א/ב מפתח הבאורים [שו"ת הרשב"א סי' שסג]
א/ב מצודת בן ציון דף ב ע"ג {דבלה}
א/ב מקור ישראל סי' מ דף עד ע"ד {כ"מ}
א/ב מראה איש ח"ב עמ' פח
א/ב מראי מקומות (עמר) עמ' 7
א/ב מרגניתא דר"מ
א/ב משאת משה (חברוני) פסחים סי' פט עמ' קלז
א/ב משברי ים עדל"ת סי' לג ס"ק ו
א/ב משנת משה קידושין עמ' מה
א/ב נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' ל אות לא
א/ב נר מצוה (ואלק) מצוות דף פט ע"א-ע"ב {שאר משכרים}
א/ב נתן פריו ביצה עמ' מ
א/ב עבד המלך (תשא)
א/ב עדות בישראל
א/ב ענפי ארז (זי') דף קפה ע"ג
א/ב פאר הלכה פסחים עמ' רו-רז
א/ב פסקי אליהו ח"א עמ' לג {כ"מ בשם הרשב"א}
א/ב פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' רלב-רלג
א/ב צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שמד ע"ג
א/ב קרבן אהרן דף נו ע"א
א/ב קרית מלך
א/ב קרן הצבי מצוה מו אות ו
א/ב רוח יעקב (שלם) דף כג ע"ג {כ"מ}
א/ב רלב"ג ויקרא פ"י פסוק ט עמ' קכג
א/ב רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' לז {לוקה}
א/ב רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' נו
א/ב שו"ת הרשב"א ח"א סי' שסג
א/ב שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קיא
א/ב שיח ערב קדשים עמ' עד
א/ב שירת דוד כתובות עמ' סג
א/ב שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' רלו-רלז
א/ב שפתי מלך
א/ג אהל משה (שיינרמן) עמ' שפט
א/ג אור ליהודה (תשנט) עמ' פד
א/ג אז ישיר עמ' קסו, קעח
א/ג אנצי"ת ע' דבר שהצדוקים הע' 29א
א/ג ביצחק יקרא (תשמט) ח"ב סי' לז
א/ג ביצחק יקרא (תשע) סי' קכז ד"ה עוד כתב
א/ג בית אהרן וישראל גל' נז עמ' עה
א/ג במעגלי יושר בראשית עמ' 328
א/ג ברור הלכה סנהדרין לג ע"ב ציון ה
א/ג בתורתו יהגה ח"א עמ' ק
א/ג גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' סב
א/ג גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' תכב
א/ג היכל מלך
א/ג הלכה פסוקה ח"א סי' ז הערה 102, 110, 114
א/ג הר המלך ח"ד עמ' מד-מה
א/ג הר"מ במז"ל - קובץ עמ' קצד-קצה
א/ג ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ו עמ' עז
א/ג ויחי ויתן דף כד ע"ב
א/ג זאת ליעקב ויקרא עמ' לו
א/ג חי' הגאון אדר"ת עמ' קפג {עובר בלאו בהוראה}
א/ג לב טהור עמ' קסא
א/ג להורות נתן דברים עמ' קב
א/ג מבוא למשנה תורה עמ' 66, 220
א/ג מילי דמרדכי
א/ג מים חיים (קרייזוירטה) עמ' שצד
א/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' קיא
א/ג מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' קסא
א/ג מסורה ח"ה עמ' נט
א/ג מקורות לפסקי הרמב"ם
א/ג מראה איש ח"ב עמ' פח
א/ג מראי מקומות (עמר) עמ' 7
א/ג מרפא לנפש בראשית עמ' רכח
א/ג משבצות זהב שופטים עמ' צד
א/ג משה ידבר (תשעו) עמ' קפ, קצב
א/ג משנת יעקב
א/ג נר מצוה (ואלק) מצוות דף פט ע"ג
א/ג סיני ס' יובל עמ' שב-שג
א/ג עבודת אהרן סי' ג
א/ג עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קכט
א/ג עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קיח
א/ג פאר המלך עמ' קצב
א/ג פרפרת הפרשה פרשת שמיני פרק י פסוק ט
א/ג פרשת השבוע (תשעב) ח"א עמ' 106, ח"ג עמ' 68
א/ג קדשי יחזקאל דף יג ע"א
א/ג קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' קא, ח"ב עמ' שסז
א/ג קרן הצבי מצוה קיט אות ד
א/ג רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' נו
א/ג שארית יעקב (יוטס) דף פ ע"ד
א/ג שירת דוד כתובות עמ' סג
א/ג שם דרך ויקרא עמ' נב
א/ג שמות בארץ (תשנט) עמ' עה
א/ג שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' רנ {להורות}
א/ג שפתי מלך
א/ג תורת מנחם ח"ס עמ' 106
א/ד אז ישיר עמ' קסו
א/ד בתורתו יהגה ח"א עמ' ק
א/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' רנב
א/ד מבוא למשנה תורה עמ' 79
א/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' קיא
א/ד מראי מקומות (עמר) עמ' 7-8
א/ד סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 220
א/ד ענפי ארז (זי') דף טז ע"א
א/ד פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' מח
א/ד קול דודי כריתות סי' שכ
א/ד שפתי מלך
א/ה אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' נה
א/ה אז ישיר עמ' קעז
א/ה אשד הנחלים (איזנשטין) ערובין פ"ו אות שכא, שכב ס"ק ג, אות שכג, שלג, שנז
א/ה ביצחק יקרא (תשמט) ח"ב סי' לז
א/ה ביצחק יקרא (תשע) סי' קכז ד"ה עוד כתב
א/ה בית אהרן וישראל גל' נד עמ' קכ
א/ה בית הלוי ח"א סי' ב עמ' יב {כ"מ}
א/ה ביתאל ח"א דף כג ע"א
א/ה בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' צד {כ"מ}
א/ה גור אריה (צרמון)
א/ה דובב מישרים (וידנפלד) עמ' קמו
א/ה היכלי שן ח"ב סי' כח
א/ה הלכה פסוקה ח"א סי' ז הערה 118
א/ה הר המלך ח"ג עמ' עט
א/ה יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' כט
א/ה לשון למודים או"ח דף לג ע"ב {ראב"ד}
א/ה מועדים וזמנים ח"ח הערות לח"ו סי' לט
א/ה מוריה גל' רג עמ' יח
א/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' קיא-קיב
א/ה מעין גנים (מזרחי) דף מח ע"א
א/ה מעיני המים
א/ה מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תעג (ק)]
א/ה מראה איש ח"ב עמ' פה, פז
א/ה מראי מקומות (עמר) עמ' 8
א/ה נועם חי"ב עמ' ב
א/ה נזר הקדש (קפלן)
א/ה סדר הדין (דרברמדיקר) פי"א הערה מו
א/ה עמודי שלמה ח"ב עמ' שלב
א/ה פאר הלבנון ח"א סי' ז אות יא
א/ה פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' מז, מט
א/ה שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' צט
א/ה שפוני טמוני חול (תשכג) עמ' לג
א/ה שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' כז
א/ה תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' קסו
א/ו אהלים עמ' קכב-קכג {שתיית יין לכהן במשמרתו בפורים}
א/ו אז ישיר עמ' קסג
א/ו אמונת יהושע עמ' כו {ראב"ד}
א/ו אמרי אמת (אלתר) לקוטים דף צג ע"ג {ראב"ד}
א/ו אנצי"ת ע' בתי אבות הע' 46, 48, 49, 63, 64, 66, 68
א/ו אשישות חיים
א/ו באורי הרמב"ם ע"פ המאירי (גם קונטרס אחרון)
א/ו בימי הבית ובימי המשנה עמ' 16
א/ו ברור הלכה תענית יז ע"א ציון א
א/ו בתי כנסיות דף לב ע"ד
א/ו גור אריה ויקרא פ' ז הע' 54
א/ו גן שושנים ח"ב עמ' רלד
א/ו גפן פוריה עמ' כו
א/ו דברי תלמוד ח"א עמ' רצד {אבן האזל - כל בית האב עסק בהיפוך בצנורא}
א/ו הרועים בשושנים
א/ו ואתה תחזה ח"ג
א/ו לח"מ הל' מעה"ק פ"י הט"ו {יצטרכו לסייען}
א/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' קיא
א/ו מסורה חי"ד עמ' סו
א/ו מענה אליהו עמ' ח
א/ו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף ריג ע"ג, רמ ע"ג
א/ו מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ב]
א/ו מקור ברוך (פייתוס) דף רפז ע"ג
א/ו מקראי קדש (תשנג) עמ' שמ
א/ו מראי מקומות (עמר) עמ' 8-9
א/ו מרגניתא דר"מ {טעם האיסור בלילה}
א/ו משא יד ח"א עמ' קצד
א/ו משנת חיים דברים עמ' צה
א/ו משנת חיים יומא עמ' תקיט
א/ו משנת יעקב
א/ו משנת רבנו עמ' רמט
א/ו נר מצוה (ואלק) מצוות דף פט ע"ד
א/ו עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' מב {ראב"ד}
א/ו ערך כסף עמ' לה
א/ו פרי השדה (דייטש) ח"ב סי' טז
א/ו קדושת הר עמ' קפו {מעשי למלך - בנין בהמ"ק לע"ל בידי אדם}
א/ו שולי הגליון עמ' קלג
א/ו שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 33
א/ו שפתי מלך
א/ז אבן ישראל (פישר)
א/ז אגרות משה יו"ד ח"ב סי' פח
א/ז אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 14 {כ"מ}
א/ז אור המאיר (שפירא) סי' א אות יג
א/ז אור שמח
א/ז אז ישיר עמ' קנט
א/ז אמונת יהושע עמ' תצ {רמב"ם}, אלף סט {מרכה"מ}
א/ז אשישות חיים
א/ז אשר למלך
א/ז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי (גם קונטרס אחרון)
א/ז בני יוסף (קאריו) דף יב ע"ג
א/ז בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' שסג
א/ז ברור הלכה סנהדרין כב ע"ב ציון ו
א/ז בריכת המלך עמ' ד
א/ז גן שושנים ח"א עמ' קיב
א/ז דברות משה ב"ק ח"ב סי' פא ענף א-ב
א/ז המקדש וקדשיו עמ' רכה
א/ז התקופה והגאולה (תשסה) עמ' 37
א/ז ואתה תחזה ח"ג
א/ז זבחי תרועה סי' מ אות ד
א/ז זהב טהור עמ' 9 {איסור שתיית יין בזה"ז}
א/ז זכרון יעקב (מרל) ח"ב סי' כב ס"ק ג {יבנה בהמ"ק}
א/ז זכרון שלמה (ורנר) עמ' עט-פ, פב
א/ז זרעא דיוסף דף ד ע"ב
א/ז חי' הריצ"ד
א/ז חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' לו-לח
א/ז חקרי זמנים ח"ב עמ' תצב
א/ז יוסף חי
א/ז יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' כח
א/ז ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' פד, פח {מותר בזה"ז}
א/ז יפאר ענוים
א/ז ישורון ח"י עמ' רסז
א/ז כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' קה
א/ז להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' פד-פה
א/ז להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' קלט
א/ז מאור החיים עמ' עה
א/ז מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' תיז
א/ז מועדים וזמנים ח"ה סי' שנא
א/ז מוריה גל' רג עמ' יח
א/ז מחנה יהודה (קצין) ח"ב סי' מז
א/ז מילי דמרדכי [עי' הל' מגילה פ"א ה"ח]
א/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' קיא, קיג
א/ז מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שכ {רמב"ם}, ח"ג עמ' קסד {ראב"ד, כ"מ}
א/ז מעין גנים (מזרחי) דף מח ע"ב
א/ז מעיני המים
א/ז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קכז ע"א
א/ז מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' תקצז
א/ז מקראי קדש (תשנג) עמ' שמ
א/ז מראי מקומות (עמר) עמ' 10
א/ז מרגליות הים סנהדרין כב ע"ב אות ח {מרכה"מ}, יא
א/ז משנת יעקב
א/ז משנת רבנו עמ' רמט
א/ז נמוקי חיים עמ' רנג {כ"מ}
א/ז נתיב מאיר
א/ז עיר הקודש והמקדש ח"ה עמ' כט
א/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קעב
א/ז עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 119
א/ז צמיחת גאולתנו עמ' יג
א/ז קדושת הר עמ' קעג, קפ
א/ז שיבת ציון (תשס) ח"ב עמ' 67 {ראב"ד}
א/ז שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' רלח
א/ז שמחת יו"ט (אלגזי) סי' צב
א/ז שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' שמח-שמט
א/ז שער דלתי הלבנון סי' כט {ראב"ד}
א/ז שערי המקדש סי' מג אות ח
א/ז שערי טהר ח"ה שער ב סי' כה אות א
א/ז שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 33-34
א/ז שעת הכושר דף כא ע"א {כ"מ}
א/ז שפת אמת על התלמוד ח"ב דף קיג ע"ב
א/ז תוספתא כפשוטה מועד עמ' 1080
א/ז תורת הבית (אלבוים) ח"א פ"ד אות לט {מרכבת המשנה}, פ"ו אות כא
א/ז תשובה מאהבה ח"ב דף מה ע"ב
א/ח אור ליהודה (תשנט) עמ' ג {היקש פרועי ראש לשתויי יין}, פד
א/ח אור תורה (ריסקין) במדבר עמ' 46*
א/ח אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סב עמ' 151
א/ח בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף עה ע"א
א/ח בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' צב
א/ח בית זבול ח"א סי' כה אות יב
א/ח ברור הלכה סנהדרין פג ע"א ציון נ
א/ח גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' שמג
א/ח גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' נח
א/ח דברי שאול ויקרא עמ' עז {כ"מ}
א/ח דרשות מהר"ם חביב עמ' רנט
א/ח הגהות רימ"א
א/ח הר המלך ח"ז עמ' קא
א/ח זבח טוב שער ב סי' א
א/ח חי' הריצ"ד
א/ח יצחק ירנן [תועפות ראם דף סה]
א/ח כלי טהור עמ' ש, שיא, שיד-שטו
א/ח כתר תורה (תשסז) עמ' סט {פרוע ראש חייב מיתה}
א/ח למודי ה' (תשפא) עמ' תנד {כ"מ}
א/ח מטה אהרן (הלוי) דף שו ע"ג
א/ח מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' רעו
א/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' קה, קו
א/ח מעיל שמואל (פלורנטין)
א/ח מעין גנים (מזרחי) דף כא ע"ב, מח ע"ב
א/ח מעין החכמה עמ' צח
א/ח מעשה נסים (הכהן)
א/ח מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ג]
א/ח מראי מקומות (עמר) עמ' 10
א/ח מרגליות הים סנהדרין כב ע"ב אות כה {או"ש}, פג ע"ב אות יח {אהא"ז}
א/ח מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קמא אות ב {כ"מ - למה לא למדו מ"ראשיכם לא תפרעו"}
א/ח משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קסב {כהן שגדל שערו אסור לו להכנס מן המזבח ולפנים ואם נכנס ועבד חייב מיתה בידי שמים כשיכור שעבר וכו'}
א/ח משנת יעקב
א/ח נמוקי חיים עמ' רנג {כ"מ}
א/ח נר מצוה (ואלק) מצוות דף קד ע"ג
א/ח עבודת הזבח זבחים סי' ב ס"ק יא
א/ח פני מבין ח"א דף סט ע"ג
א/ח פני משה (צוייג) דף לו ע"ב
א/ח פני שלמה (אמריליו) דרוש כח דף נב ע"א
א/ח פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' רל, שכב
א/ח שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' רח
א/ח שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' שכה
א/ח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רפה-רפו
א/ח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תקכו
א/ח תהלה לדוד (מן) קדשים סי' כו ס"ק א, ג, ו, ח, יז
א/ח תועפת ראם (גטיניו) דף צא ע"ג
א/ח תורת הבמה עמ' קסט
א/ח תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' רסב, תשצה
א/ט אבי עזרי ח"א
א/ט אגרות משה אהע"ז ח"ד עמ' צא
א/ט אור הישר [אור הישר זבחים טו ע"ב]
א/ט אנצי"ת ע' גדול פרע הע' 58
א/ט אסיפת מחקרים תורניים תשלז עמ' פה
א/ט אשיחה בחקיך פרה עמ' רנח
א/ט בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' צב
א/ט בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' קיב
א/ט בנין שלמה (רבינ') סי' מב
א/ט דברות משה סנהדרין עמ' קב
א/ט כלי טהור עמ' ש
א/ט מים טהורים עמ' טו
א/ט מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' רעו
א/ט מנחת חינוך ח"א עמ' שמח, ח"ב עמ' קה
א/ט מצודת דוד (שפרבר) עמ' רעב
א/ט מראי מקומות (עמר) עמ' 11
א/ט משא יד ח"א עמ' רטו
א/ט משך חכמה במדבר פ"ו פס' יד
א/ט משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קסב {כהן שגדל שערו אסור לו להכנס מן המזבח ולפנים ואם נכנס ועבד חייב מיתה בידי שמים כשיכור שעבר וכו'}
א/ט משנת יעקב
א/ט נזר הקדש (רזין) זבחים מהדו"ת דף מה ע"ב
א/ט נר מצוה (ואלק) מצוות דף קד ע"ד
א/ט עבודת הזבח זבחים סי' ב ס"ק יא
א/ט פני מבין ח"א דף סט ע"ד
א/ט רלב"ג ויקרא פ"ט תועלת ג עמ' קנו
א/ט רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תשג
א/ט שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות לג
א/ט תהלה לדוד (מן) קדשים סי' כו ס"ק א, ג, ו, ח, יז
א/י אור ליהודה (תשנט) עמ' פד
א/י איש ההלכה גלוי ונסתר עמ' 211
א/י אנצי"ת ע' גדול פרע הע' 42, 46-48
א/י באר מרים פ"ב ה"ד אות ב
א/י בארות נתן עמ' קטו
א/י בני יעקב (כ"מ)
א/י ברור הלכה הוריות יא ע"ב ציון י
א/י ברור הלכה הוריות יב ע"ב ציון ו
א/י ברור הלכה סנהדרין כב ע"ב ציון ג
א/י גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' שמא-שמב
א/י דגל יהודה (בילו') סי' יד, עמ' נו
א/י חי' הריצ"ד
א/י חיל המקדש סי' ג אות ד, סי' ו אות ה
א/י חמדת ישראל ח"א דף כח ע"ב
א/י חסדי דוד ח"ב עמ' שלג, ח"ה עמ' תרעו
א/י יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' קמ
א/י יוסף חי
א/י יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רצב
א/י כלי טהור עמ' ש, שיא, שטז
א/י לחם חקי עמ' רצו
א/י מגילת ספר לאוין דף קמה ע"ב
א/י מן הסערה עמ' 189
א/י מנחת חינוך ח"ב עמ' קה, קז-קח
א/י מעין גנים (מזרחי) דף כא ע"ב, מח ע"ב
א/י מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
א/י מקראי קדש (תשנג) עמ' שמ
א/י מראי מקומות (עמר) עמ' 11-12
א/י משאת המלך (תשסז) עמ' מג {בשעת ביאה}
א/י משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קסב {כהן שגדל שערו אסור לו להכנס מן המזבח ולפנים ואם נכנס ועבד חייב מיתה בידי שמים כשיכור שעבר וכו'}
א/י משנת יעקב
א/י משנת משה סנהדרין עמ' עו
א/י משנת שמחה
א/י נזר הקדש (רזין) זבחים מהדו"ת דף מה ע"ג {ראב"ד}
א/י נחלת עזרא ח"ב עמ' 135
א/י נמוקי חיים עמ' רנד
א/י נתיב אברהם ח"א עמ' לט-מא, מג
א/י עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' יז
א/י עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תצג
א/י עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קעג {כ"מ}
א/י עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 198
א/י עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 213
א/י רלב"ג ויקרא פכ"א פסוק י עמ' שכ
א/י רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תשג
א/י שמועת חיים יומא ח"א עמ' קפז
א/י שעורי הגרי"ד תפילין עמ' רג
א/י שעורי הרב - אבלות עמ' פא, קו
א/י שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' שלד
א/י שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' לה
א/י שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' קצב
א/י שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' רח
א/י שערי היכל יומא מערכה קפח {משוח מלחמה}
א/י שערי טהר ח"ב שער ג סי' ט אות ד
א/י שפתי מלך
א/י תהלה לדוד (מן) קדשים סי' ז ס"ק ז, כו ס"ק יז
א/י תפארת אבות (סופר) עמ' קיב-קיד
א/יא אנצי"ת ע' גדול פרע הע' 3, 10, 32, 39, 45
א/יא ברור הלכה סנהדרין כב ע"ב ציון ג
א/יא חדושים ובאורים (גרי') נזיר ה ע"א
א/יא מנחת חינוך ח"ב עמ' קה
א/יא מראי מקומות (עמר) עמ' 12
א/יא משנת יעקב
א/יא משנת משה סנהדרין עמ' עו
א/יא ספרי דבי רב ח"א עמ' קעא
א/יא קרית מלך
א/יא קרן הצבי מצוה צו אות ז
א/יא שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' שלד
א/יא שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רפה
א/יא שערי טהר ח"ב שער ג סי' ט אות ד
א/יא תורה לשמה (תשעג) עמ' תיט
א/יב אור הישר [עי' הל' כלה"מ ספ"ו]
א/יב אשישות חיים
א/יב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
א/יב בית אהרן וישראל גל' מה עמ' יז
א/יב בנין אריאל ח"ב עמ' קכה
א/יב ברור הלכה תענית יז ע"א ציון ה
א/יב ברכת שלמה (תשז) עמ' מז
א/יב ואתה תחזה ח"ג
א/יב יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רצב
א/יב לקוטי שעורים (שטיין) חולין (תשסז) סי' כד ס"ק ה
א/יב מאור הקודש מנחות ח"א עמ' קנא
א/יב מבוא למשנה תורה עמ' 212
א/יב מילי דמרדכי
א/יב מנחת חינוך ח"ב עמ' קה
א/יב מעין גנים (מזרחי) דף מח ע"ב
א/יב מראי מקומות (עמר) עמ' 12
א/יב מרכבת המשנה מהדו"ק
א/יב נתיבות שלום (למפרט)
א/יב פאר הלבנון ח"א סי' ה אות ד-ה
א/יב פני חמה דף ה ע"ב
א/יב שמועת חיים יומא ח"א עמ' שלב
א/יב שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 34
א/יג בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף כט ע"ד
א/יג בית אהרן וישראל גל' מה עמ' יט
א/יג ברור הלכה מו"ק יז ע"ב ציון ח
א/יג בתי כהונה (תצו) בית ועד סי' ח, דף סג ע"א
א/יג בתי כהונה (תשסה) עמ' פז
א/יג מטה אהרן (הלוי) דף שח ע"א
א/יג מילי דמרדכי
א/יג מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' רעג
א/יג מנחת חינוך ח"ב עמ' קה
א/יג מעין גנים (מזרחי) דף מח ע"ב
א/יג מראי מקומות (עמר) עמ' 13
א/יד אבן האזל (גם בהערות סוף ח"ב)
א/יד אהבת קדומים עמ' קצ
א/יד אור הישר [מל"מ הל' ביה"ב פ"ז ה"כ]
א/יד אנצי"ת ע' בגדי כהנה הע' 155
א/יד אפיקי מים ח"א סי' טז
א/יד בגדי כהונה (שחור) עמ' שמג
א/יד בית הלוי ח"א סי' ב עמ' יב
א/יד בית זבול ח"א סי' כה אות יב
א/יד בנין שלמה (רבינ') סי' מב
א/יד גליונות אבני נזר
א/יד הר"מ במז"ל - קובץ עמ' רנח
א/יד זבח טוב שער ב סי' א, ח
א/יד חדושים ובאורים (גרי') זבחים סי' ד ס"ק ב, סי' יב ס"ק ב
א/יד חזו"א כלים סי' ב ס"ק ד
א/יד חזו"א על הרמב"ם
א/יד ישרי לב עמ' צו
א/יד כבוד מלכים (מרגליות)
א/יד כלי טהור עמ' שט, שיא, שיג, שטז
א/יד כתר תורה (תשסז) עמ' סט {קרוע בגדים חייב מיתה}
א/יד מוריה גל' קפא עמ' צ
א/יד מילי דמרדכי
א/יד מן הסערה עמ' 190
א/יד מנחם שלמה - תוספתא כריתות פ"א ה"ו
א/יד מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' צו
א/יד מנחת חינוך ח"ב עמ' קה-קח
א/יד מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שנב, ח"ג עמ' קנא
א/יד מסורה חי"ד עמ' סד
א/יד מעין גנים (מזרחי) דף כא ע"ב
א/יד מראה הנוגה
א/יד מראי מקומות (עמר) עמ' 13
א/יד מרחשת ח"א סי' ב אות א
א/יד מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קמא אות א {לומד מהפסוק ביחזקאל לדורות}
א/יד משא יד ח"א עמ' קע-קעב
א/יד משאת משה (חברוני) פסחים סי' פט עמ' 272
א/יד משה מבחוריו דף כח ע"ג-ע"ד {כשרה}
א/יד נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף כח ע"ב
א/יד נזר הקדש (תשעה) ח"ג עמ' תקמג
א/יד נחלת עזרא ח"ב סי' מב
א/יד נחלת עמי עמ' קטו
א/יד נר מצוה (ואלק) מצוות דף קה ע"ב
א/יד נתיב אברהם ח"א עמ' מב
א/יד נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' כב {כשרה}
א/יד נתיבותיה שלום שמות עמ' 214
א/יד עבודת הזבח זבחים סי' ב ס"ק יא, סי' ה ס"ק ד
א/יד עטרת צבי (שפלטר) ח"א סי' טז
א/יד עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' מ
א/יד ערהשה"ע קדשים סי' יד אות כח
א/יד פני מלך (גוטליב) שמות עמ' קפו {עבד}
א/יד פני משה (צוייג) דף לו ע"ב
א/יד פני משה (שלז')
א/יד פרשת המלך
א/יד צפנת פענח שמות עמ' קמז
א/יד קרית מלך
א/יד שארית נתן (לוברט) [עי' הל' כלי המקדש פ"ח ה"ד]
א/יד שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קמא {כ"מ}
א/יד שיח ערב קדשים עמ' פו {רדב"ז}
א/יד שיחות לספר שמות עמ' שג {בגד קרוע ומלוכלך}
א/יד שכר שכיר סוגיות ח"א סי' נא אות א {קרוע בגדים}
א/יד שלמי יוסף יומא ח"א עמ' פד-פה
א/יד שמחת מלך עמ' 94
א/יד שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' ש
א/יד שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' שכח
א/יד שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' רנד
א/יד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רפה-רפו, שמז
א/יד שערי היכל זבחים עמ' צב {קרוע בגדים - החילוק מבגדיו מקורעין}
א/יד שערי זיו ח"ג דף כח ע"ב
א/יד תהלה לדוד (מן) קדשים סי' כו ס"ק א, ג, ו, יא
א/יד תורת הקדש ח"ב עמ' רכג {כשרה}
א/יד תורת מיכאל עמ' קסו
א/יד תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' רסא, תשצו, תשצז, תת
א/טו אבן האזל (גם בהשמטות דף פז ע"ג)
א/טו אהבת קדומים עמ' קפז-קפח
א/טו אור ליהודה (תשנט) עמ' פג-פו, פח-פט
א/טו אוריתא טז עמ' צה
א/טו אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סד נספח עמ' 184, 295-300 {ר"ח הלוי}
א/טו אלומות יוסף (תשנ) עמ' רמג
א/טו אנצי"ת ע' ביאת מקדש הע' 12, 45 {ר"ח הלוי}, 63, 68, 70, 74, 84, ע' בין האולם הע' 26, 28, 29
א/טו אנצי"ת ע' בעל מום (א) הע' 90
א/טו אפיקי מגינים זבחים סי' כ
א/טו אפיקי מים ח"א סי' טז
א/טו ארעא דרבנן (תשעט) עמ' כד {ראב״ד}, פ, קנא
א/טו ארץ הצבי (שכטר) עמ' רנ-רנב
א/טו אשישות חיים
א/טו אשל אברהם (שפירא) עמ' תכה
א/טו באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קסג
א/טו בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף עה ע"א
א/טו בדבר מלך ח"ד עמ' קא, קג
א/טו בדי הארון (הכהן) עמ' 174 {ראב"ד}
א/טו בחסד יבנה עמ' רכט {מן המזבח ולפנים - כמזבח}
א/טו ביתאל ח"א דף יב ע"ד
א/טו בני יעקב
א/טו בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תקטו
א/טו ברור הלכה הוריות יא ע"ב ציון י פרק א {ראב"ד}
א/טו ברור הלכה סנהדרין פג ע"א ציון נ
א/טו בשבילי הקדושה סי' כג הערה ד {ראב"ד}
א/טו גור אריה ויקרא פ' א הע' 411 {ר"ח הלוי}
א/טו דברות משה שבת ח"א סי' י ענף ו
א/טו דגל יהודה (קמינר) עמ' קמח
א/טו הגהות רימ"א
א/טו הגהות רימ"א {כ"מ}
א/טו המאיר לארץ [זכרון יוסף או"ח סי' יג] {כ"מ}
א/טו הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' קסב
א/טו הר המלך ח"ז עמ' קא
א/טו הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' צט
א/טו ואתה תחזה ח"ג
א/טו זאת ליעקב ויקרא עמ' לח
א/טו זוהר הרקיע (תשסד) עמ' 212
א/טו זכרון יוסף (שטיינהרט) או"ח סי' יג
א/טו חזו"א כלים סי' ב ס"ק א, קדשים הוריות סי' טו ס"ק כג
א/טו חזו"א על הרמב"ם
א/טו חזון יחזקאל מנחות פ"א ה"ו
א/טו חי' בן אריה ח"א סי' ז אות ג
א/טו חי' הריצ"ד לעיל ה"א
א/טו חי' ש"י דף ג ע"א
א/טו חידושין על התורה לרבנו תם עמ' קלא
א/טו חיל המקדש סי' ו אות ז
א/טו חסדי דוד ח"ח עמ' יב
א/טו טוב ירושלים על הרמב"ן ויקרא פ"י פסוק ט
א/טו יד אברהם כלים עמ' כא
א/טו ידי משה (בוצק') הל' ביא"מ סי' ב
א/טו יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' כח {לוקה}
א/טו ישרי לב עמ' צה, צח
א/טו כלי טהור עמ' כה, קסו, קעא-קעב, רצה, רצח, שד, שח-שט, שיא, שטז
א/טו כנה"ג [תוי"ט כלים פ"א מ"ט]
א/טו לב טהור עמ' פד
א/טו מאור הקודש זבחים עמ' עט
א/טו מבשר טוב קדשים עמ' קצד
א/טו מוריה ח גל' ח עמ' כא
א/טו מטה אהרן (הלוי) דף קמ ע"ד
א/טו מים טהורים עמ' טז
א/טו מנוחת אליהו ח"ג
א/טו מנחת חינוך ח"א עמ' שפח, ח"ב עמ' קה-קח, קיא
א/טו מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שעז, ח"ג עמ' קנג, קס
א/טו מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' רמב
א/טו מעיל שמואל (פלורנטין)
א/טו מעין גנים (מזרחי) דף מח ע"ב
א/טו מעין החכמה עמ' צה
א/טו מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' רנד, ח"ב עמ' שעב
א/טו מפתח הבאורים [חי' ר' חיים הלוי דף נב, אבי עזרי ח"ד]
א/טו מקדש דוד קדשים סי' טו ס"ק ג במנחת מרדכי
א/טו מר קשישא עמ' צ
א/טו מראות הים עמ' קפב-קפד
א/טו משא יד ח"א עמ' קעא
א/טו משאת משה (חברוני) פסחים סי' פט עמ' קלז
א/טו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קסב, רב, רד {יראה לי שכל כהן הכשר לעבודה אם נכנס למזבח ולפנים וכו'}
א/טו נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' קצד
א/טו נודע ביהודה תנינא יו"ד סי' מג {כ"מ}
א/טו נועם חי"ג עמ' רנא
א/טו נזר אברהם מכות ועדות עמ' רא
א/טו נר מצוה (ואלק) מצוות דף קה ע"ב-ע"ג
א/טו נשמת חיים (תשסח) חו"מ ענינים סי' ל עמ' נב
א/טו נתיב אברהם ח"א עמ' מא-מב
א/טו ס' העתים, הקדמה עמ' 20 (בספרות רומיות) {ראב"ד}
א/טו סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' עב אות ב
א/טו עבודת אהרן סי' א
א/טו עבודת הזבח זבחים סי' ב ס"ק יב
א/טו עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' מ-מא
א/טו ערהשה"ע קדשים סי' יד אות כט
א/טו פאר הלבנון ח"א סי' ה אות ח
א/טו פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' מח
א/טו פני משה (צוייג) דף לו ע"ב-ע"ד, לז ע"ב-ע"ג
א/טו ציץ אליעזר ח"ח סי' ט אות ג
א/טו צפנת פענח ויקרא עמ' פח
א/טו קדשי יהושע עמ' אלף תקס, אלף תקסא {ר"ח הלוי}, אלף תקע
א/טו קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון חכמים עמ' עח
א/טו קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' נא
א/טו קרן פני משה ח"א עמ' צג-צד
א/טו רלב"ג ויקרא פ"ט פסוק ד עמ' קנז
א/טו רנת יצחק יחזקאל-תרי עשר עמ' קעב
א/טו רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' סט
א/טו רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תשד
א/טו שו"ת מהרש"ם ח"א סי' ריד
א/טו שיח ערב קדשים עמ' עג, עו {ר"ח הלוי}, עח {ר"ח הלוי}, עט, פב {ר"ח הלוי}, פג
א/טו שלחן המלך דף לט ע"ד
א/טו שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' רצג
א/טו שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' רח
א/טו שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' שכה
א/טו שעורי הרב - אבלות עמ' קז
א/טו שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' רלז ואילך
א/טו שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' שפב
א/טו שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' רכב
א/טו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רפו, רפח
א/טו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תקכו
א/טו שעורי ר"א ליכטנשטין זבחים עמ' 349
א/טו שערי היכל יומא מערכה ק {כניסה פרוע ראש}
א/טו תבואת יקב (פרידמן) עמ' עא
א/טו תהלה לדוד (מן) קדשים סי' כו ס"ק ד, ו, ח, י, יא
א/טו תורת מיכאל עמ' קסו
א/טו תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תשצז
א/טו תשובה מיראה (תשסו) עמ' יח
א/טז אור ליהודה (תשנט) עמ' פה-פז, פט
א/טז אנצי"ת ע' ביאת מקדש הע' 59 {ראב"ד}, 85
א/טז ארץ הצבי (שכטר) עמ' רנ-רנא
א/טז בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף עה ע"ב
א/טז בחסד יבנה עמ' רכט {מן המזבח ולפנים - כמזבח}
א/טז ביצחק יקרא (תשמט) ח"ב סי' לז
א/טז ביצחק יקרא (תשע) סי' קכז ד"ה עוד כתב
א/טז גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' שמג
א/טז גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' נז
א/טז זאת ליעקב ויקרא עמ' לח
א/טז חזו"א מעילה סי' לט ס"ק ה
א/טז חזו"א על הרמב"ם
א/טז חי' הריצ"ד
א/טז חי' ר' חיים הלוי דף נב
א/טז טוב ירושלים על הרמב"ן ויקרא פ"י פסוק ט
א/טז יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' כט
א/טז כלי טהור עמ' קעא, רצה
א/טז מאור הקודש זבחים עמ' עט
א/טז מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' רעו
א/טז מנחת חינוך ח"ב עמ' קה, קז
א/טז מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' קמט, קסא
א/טז מסורה חי"ד עמ' סד, סו
א/טז מעין גנים (מזרחי) דף מח ע"ב
א/טז מעין החכמה עמ' צז-צח
א/טז מעיני המים
א/טז מפענח צפונות עמ' 215
א/טז משא יד ח"א עמ' קצה {ביציאתו}
א/טז משאת משה (חברוני) פסחים סי' פט עמ' קלז
א/טז ס' החיים (קלוגר) עמ' רכג {ראב"ד}
א/טז עבודת הזבח זבחים סי' ב ס"ק יא
א/טז עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' מ
א/טז פאר הלבנון ח"א סי' ה אות ח
א/טז קרן פני משה ח"א עמ' צג-צד
א/טז רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' מח
א/טז שיח ערב קדשים עמ' עד, עח
א/טז שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' קו {עבד שתוי יין ביציאתו}
א/טז שם דרך ויקרא עמ' שצג
א/טז שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' רח
א/טז שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' שכה
א/טז שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' רלו-רלז, רמג
א/טז תהלה לדוד (מן) קדשים סי' כו ס"ק יב
א/טז תפארת נתן עמ' סח {אהא"ז}
א/יז אבן שלמה (ניימן) עמ' קכח
א/יז אגרות משה או"ח ח"א סי' קסג, ח"ד עמ' רג {ישראל שגדל שערו}
א/יז אהבת קדומים עמ' קצ
א/יז אז ישיר עמ' קפב
א/יז איש על העדה (אלאביץ) עמ' 165
א/יז אנצי"ת ע' ביאת מקדש הע' 87
א/יז אפיקי מים ח"א סי' טז
א/יז אשל חיים ח"ב עמ' רפג-רפד {פרוע ראש - האם חייב בראייה}
א/יז אשר למלך
א/יז באר מים חיים (מוצירי) גירסא דינקותא דף יד ע"ד
א/יז בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' קח-קט
א/יז גור אריה במדבר פ' ה הע' 127
א/יז האיר ממזרח חמש מגילות עמ' שפ {קרוע בגדים}
א/יז הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' קסב
א/יז הרמב"ם כמחנך עמ' 79
א/יז ואם תאמר ח"ב קושיה 607 {מורא}
א/יז ואתה תחזה ח"ג
א/יז ויטע אשל עמ' שכט
א/יז חזון יחזקאל מנחות פ"א ה"ו
א/יז כלי טהור עמ' קעב, רצה
א/יז כתבים (זסלנסקי) ח"א עמ' נט, ח"ב עמ' י {אור שמח}
א/יז מילי דמרדכי
א/יז מנוחת אליהו
א/יז מנחת חינוך ח"ב עמ' קו, קיב
א/יז מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' קנג
א/יז מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' תס-תסא
א/יז מרגניתא דר"מ
א/יז משבצות זהב ירמיהו עמ' תרסא {אור שמח}
א/יז משבצות זהב שופטים עמ' ריז
א/יז משבצות זהב שמואל א עמ' לג, לח
א/יז משכנות לאביר יעקב ח"א דף כב ע"ד, כה ע"ד
א/יז משנה שלמה עמ' סא
א/יז משנת יעקב הפלאה עמ' קעו {כ"מנ}
א/יז נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"ב סי' נג אות לז
א/יז נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א סי' ג אות ג, סי' ה אות ד
א/יז נמוקי חיים עמ' רנד {עמק המלך}
א/יז עטרת צבי (שפלטר) ח"א סי' טז
א/יז עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' מא-מב
א/יז עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 198-197
א/יז עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 212
א/יז פאר הלבנון ח"א סי' ה אות א, ב {או"ש}, ד {מרכה"מ}, סי' ז אות ב-ד
א/יז פני חמה דף ה ע"ב
א/יז פני מלך (גוטליב) בראשית עמ' שב {ישראל שגידל שערו}
א/יז קרית מלך
א/יז קרן הצבי מצוה צו אות ז
א/יז קרן פני משה ח"ב
א/יז רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' תכב
א/יז רנת יצחק שמואל עמ' יח
א/יז שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' רח
א/יז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רפה
א/יז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תקכו
א/יז שערי המקדש סי' לד אות ה, סי' מ אות ג
א/יז תהלה לדוד (מן) קדשים סי' כו ס"ק ו, י
א/יז תורה לשמה (תשעג) עמ' תיט
א/יז תורת הקדש ח"א עמ' רלז, ח"ב עמ' לח
א/יז תשובה מיראה (תשסו) עמ' יט


ב/443 הלכות ביאת מקדש פרק ב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ב/רה"פ הדרת קודש
ב/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ב/רה"פ הר המוריה (שץ)
ב/רה"פ הרמב"ם המדויק
ב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ב/רה"פ יריעות שלמה (פיינסילבר)
ב/רה"פ מעשי למלך
ב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ב/רה"פ משנת ראשונים (בארי)
ב/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' לה
ב/רה"פ פי' ר"י קאפח
ב/רה"פ רמב"ם הערוך
ב/רה"פ רמב"ם לעם
ב/רה"פ שם טוב
ב/רה"פ שמחת עולם (לגו)
ב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ב/א אב"י יושב אהל עמ' 248
ב/א אנצי"ת ע' ביאת מקדש הע' 2, 3
ב/א בתי כנסיות דף לה ע"ב
ב/א זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' תא
ב/א כלי טהור עמ' קסו, רעב
ב/א מאורי המועדים עמ' רמג
ב/א מגילת ספר לאוין דף קנז ע"א {כ"מ}
ב/א מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רצד
ב/א מנחת חינוך ח"ב עמ' קע
ב/א מקראי קדש (תשנג) עמ' שמ-שמא
ב/א מראה הפנים יומא דף כג
ב/א מראי מקומות (עמר) עמ' 17-18
ב/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קסד {אין כהן גדול נכנס לקדש הקדשים אלא מיום הכפורים - על קדש הקדשים במיתה ועל שאר הבית בלאו ולוקה}
ב/א משנת חיים במדבר עמ' רמט
ב/א פני שלמה (אמריליו) דרוש כח דף נא ע"ג
ב/א צרור הכסף (גטיניו) דף קיז ע"ד {כ"מ}
ב/א שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' רכ-רכא
ב/א שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תרנז
ב/א שפתי דעת ח"ג עמ' קכח
ב/א תהלה לדוד (מן) קדשים סי' כז ס"ק ט
ב/ב אבן ישראל (פישר)
ב/ב אגרות הגרי"ד עמ' ה, רל
ב/ב אהבת קדומים עמ' קצא
ב/ב אור ליהודה (תשנט) עמ' שסג {אזהרה לכהנים ולא לישראל}
ב/ב אור עולם (שניאורסון) עמ' 743
ב/ב אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סד עמ' 182
ב/ב אמר יצחק דף א ע"א
ב/ב אנצי"ת ע' בא זה הע' 10, 22 {מל"מ}, ע' ביאת מקדש הע' 5, 10, 13, 35
ב/ב אשישות חיים
ב/ב בגדי חמודות שמות פ"יט פסוק יב-יג
ב/ב בדבר מלך חי"ד עמ' שי
ב/ב ביצחק יקרא (תשמט) קונטרס ביה"ב פ"ז הכ"א
ב/ב בית אהרן (צוקרמן) עמ' שב, תב
ב/ב גבול יהודה (ציר') דף כא ע"ד
ב/ב גחלי אש דף י ע"ב, כד ע"ג
ב/ב דברות משה שבת ח"ב סי' נט הערה לא
ב/ב דעת מרדכי ח"ב עמ' צג
ב/ב הרועים בשושנים
ב/ב הררי קדם (תשס) עמ' קמז
ב/ב זר זהב (מייזליש) שמות סי' ריב
ב/ב חזו"א כלים סי' ב ס"ק ג
ב/ב חי' בן אריה ח"ב סי' ז
ב/ב חי' הראי"ה
ב/ב חי' הריצ"ד
ב/ב חיים ומלך
ב/ב חכמת גרשון עמ' ריד
ב/ב חסדי דוד ח"ח עמ' יב
ב/ב טהרת יו"ט חי"ח עמ' יג
ב/ב כלי טהור עמ' קסו, שא, שי, שיא, שכד-שכה
ב/ב למודי ה' (תשפא) עמ' תיח {כ"מ}
ב/ב מאורי המועדים עמ' רמב-רמג
ב/ב מגילת ספר לאוין דף קנז ע"א
ב/ב מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רצו, ש {מל"מ}, יו"כ עמ' עב-עג {מל"מ}
ב/ב מילי דמרדכי
ב/ב מים טהורים עמ' תרסב
ב/ב מלאכת שלמה (חכים)
ב/ב מלאכת שלמה (חכים) דף יד ע"ד {מל"מ}
ב/ב מלבי"ם שמות כו - רמזי חצר המשכן
ב/ב מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף נח ע"ד
ב/ב מנחה טהורה דף מט ע"ב וע"ד {מל"מ}
ב/ב מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' קכא
ב/ב מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' ס
ב/ב מנחת אהרן (תשפ) כלל ט אות י
ב/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' קע
ב/ב מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' שג, שה {מל"מ}
ב/ב מעיל שמואל (פלורנטין)
ב/ב מעין גנים (מזרחי) דף מט ע"א {אל הקדש - קה"ק}
ב/ב מעין החכמה עמ' צז {ראב"ד}, קנט {מל"מ}
ב/ב מעיני המים
ב/ב מעיני התורה ח"ג עמ' עט {מל"מ}
ב/ב מצודת דוד (שפרבר) עמ' תמג
ב/ב מקדש דוד קדשים סי' טו ס"ק ג במנחת מרדכי
ב/ב מראי מקומות (עמר) עמ' 18
ב/ב משכנות לאביר יעקב ח"ב דף יא ע"א
ב/ב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קסד {אין כהן גדול נכנס לקדש הקדשים אלא מיום הכפורים - על קדש הקדשים במיתה ועל שאר הבית בלאו ולוקה}
ב/ב משנת יעקב
ב/ב נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף ל ע"א
ב/ב נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' לד אות ב
ב/ב נר מצוה (ואלק) מצוות דף נט ע"ד {אסור ליכנס להיכל שלא לצורך עבודה}, קד ע"ג
ב/ב ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תעא {כ"מ}
ב/ב סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' עב אות ח
ב/ב סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' מג, קיד
ב/ב עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' מג
ב/ב עמק הנצי"ב פ' נשא פסקא ב עמ' טו
ב/ב עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף כא ע"א
ב/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קעג {כ"מ}
ב/ב ערהשה"ע קדשים סי' יד אות ל
ב/ב פותח יד
ב/ב פני משה (צוייג) דף לג ע"ב {כ"מ}, מ ע"ד, מא ע"ד
ב/ב פני שלמה (אמריליו) דרוש כח דף נא ע"ג {כ"מ}
ב/ב פרקי מועדות עמ' 559
ב/ב קרית מלך
ב/ב קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' פא
ב/ב רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ו ה"ב
ב/ב רנת יצחק משלי עמ' שלו
ב/ב שם יוסף (מועטי) ח"ב דף צו ע"א {כ"מ}
ב/ב שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' שד {כ"מ ומל"מ}
ב/ב שמועת חיים יומא ח"א עמ' רנא
ב/ב שעורי יומא דף כד ע"א ד"ה ועוד יש
ב/ב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' רכא-רכב
ב/ב שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תרנח
ב/ב שער המלך ח"ב עמ' קפט {מל"מ}
ב/ב שערי היכל זבחים עמ' תסג {על כל הבית - כולל האולם}
ב/ב תהלה לדוד (מן) קדשים סי' כז ס"ק ב, ג, ד, ז, ח {כס"מ ורדב"ז ומשל"מ}
ב/ב תחומין חי"ד עמ' 14-15
ב/ב תנופת זהב עמ' 185, 194
ב/ג אגרות הגרי"ד עמ' צו, רב
ב/ג אהבת קדומים עמ' קצא
ב/ג אוצרות הרמב"ם
ב/ג אור הישר [מל"מ לקמן פ"ג סוף הי"ט]
ב/ג אור ליהודה (תשנט) עמ' שסג {אזהרה לכהנים ולא לישראל}
ב/ג אמרות שמואל עמ' נה
ב/ג אנצי"ת ע' ביאת מקדש הע' 15, 19
ב/ג אשר למלך
ב/ג באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קסה
ב/ג בדבר מלך חי"ד עמ' קי, קנט
ב/ג בנין ציון (עטלינגר) ח"א סי' ב
ב/ג דברות משה נדה וטהרות עמ' תכז, תכט {ואם נכנס חמישית חייב מיתה בידי שמים}
ב/ג דקה מן הדקה דף פ ע"ג
ב/ג זאת ליעקב ויקרא עמ' קה
ב/ג חיי נפש ח"ג עמ' רכג {חייב מיתה}
ב/ג יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' ע
ב/ג כלי טהור עמ' כה, קסו, שכה
ב/ג מאור הקודש מנחות ח"ב עמ' קפד
ב/ג מאורי המועדים עמ' רמב
ב/ג מגן גבורים (או"ח) סי' קלב ס"ק א
ב/ג מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רצד
ב/ג מים טהורים עמ' תרסב
ב/ג מנחה טהורה דף נ ע"ב {מרכה"מ} וע"ד {כ"מ}
ב/ג מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' ס
ב/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' קע
ב/ג מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' שה {מל"מ}
ב/ג מעין החכמה עמ' קטז {כ"מ}
ב/ג מעיני המים
ב/ג מראי מקומות (עמר) עמ' 19
ב/ג משכנות לאביר יעקב ח"א דף כה ע"ד
ב/ג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קסד {אין כהן גדול נכנס לקדש הקדשים אלא מיום הכפורים - על קדש הקדשים במיתה ועל שאר הבית בלאו ולוקה}
ב/ג משנת חיים יומא עמ' שסב
ב/ג משנת חיים שמות עמ' קעב
ב/ג סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' עב אות ח
ב/ג סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ד עמ' שסב {מל"מ}
ב/ג עבודת אהרן סי' ו
ב/ג עבודת היום יומא עמ' קלב
ב/ג ענפי ארז (זי') דף נג ע"ד, קפ ע"ג
ב/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קכא
ב/ג פני משה (צוייג) דף לט ע"ד {מל"מ}
ב/ג פרקי מועדות עמ' 560
ב/ג פרשת המלך
ב/ג צבא אהרן ירח האיתנים עמ' קנב
ב/ג קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' ר
ב/ג קרית מלך
ב/ג קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' פב
ב/ג רנת יצחק יחזקאל-תרי עשר עמ' קנג
ב/ג רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קעו {מיתה בידי שמים}
ב/ג שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' רנז
ב/ג שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' שפה
ב/ג שעורי יומא דף כד ע"א ד"ה שם בתו"י
ב/ג שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' שעט
ב/ג שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תרנט
ב/ג שערי טהר ח"ג שער א סי' ז אות א, סי' יג אות ב, ח"ה שער א סי' ד אות א-ב
ב/ג תהלה לדוד (מן) קדשים סי' כז ס"ק ד, ח
ב/ג תורת יצחק ח"ב עמ' פא
ב/ד אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קכט
ב/ד אגרות הגרי"ד עמ' ה, צו, רב
ב/ד אהבת קדומים עמ' קצא
ב/ד אור הישר [מל"מ הל' כה"מ פ"ב ה"ג, אור הישר תמיד לג ע"ב]
ב/ד אור המאיר (שפירא) סי' נב אות ו
ב/ד אור המזרח חל"ד עמ' 61 {מלקות בכניסה להשתחוות}
ב/ד אור עולם (שניאורסון) עמ' 745
ב/ד אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סד עמ' 182, 184, 191
ב/ד אמונת עתיך גל' 110 עמ' 40 {כניסה להיכל להצטלם}
ב/ד אנצי"ת ע' ביאת מקדש הע' 15, 48
ב/ד ארץ הצבי (שכטר) עמ' צד
ב/ד אשר למלך
ב/ד באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תעד, שמות עמ' תת, דברים עמ' שיז, יהושע-שמואל עמ' רנא, מלכים עמ' ס
ב/ד בדבר מלך ח"ד עמ' קב, קפז, ח"ח עמ' רמ
ב/ד בדבר מלך חי"ד עמ' קנט
ב/ד בית אהרן (צוקרמן) עמ' שג
ב/ד בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 46 {כ"מ בשם סמ"ג}
ב/ד בנין דוד (מייזלש) בראשית - חנוכה אות יד, יט {ביאה ריקנית בלאו}
ב/ד ברור הלכה יומא נג ע"א ציון ד
ב/ד ברכי יוסף או"ח סי' עא ס"א
ב/ד בתי כנסיות דף לה ע"ב
ב/ד גבול יהודה (ציר') דף כא ע"ד
ב/ד גינת חמד, ענייני הלכה סי' ז (דף מז ע"א)
ב/ד דברי הרב עמ' שיב
ב/ד דעת מרדכי ח"ב עמ' צג
ב/ד דרך הקודש (תשסז) עמ' רמד
ב/ד הגהות רימ"א
ב/ד הדרת אפרים ח"א עמ' קמב
ב/ד הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קצב {על קה"ק - במיתה}
ב/ד המעלות לשלמה עמ' שמט
ב/ד הר המלך ח"ז עמ' קב
ב/ד הררי קדם (תשס) עמ' קלא
ב/ד ואתה תחזה ח"ג
ב/ד חדושים ובאורים (גרי') שבועות דף טז ע"א
ב/ד חזו"א קדשים הוריות סי' טו ס"ק כג, פרה סי' ז ס"ק א
ב/ד חזון יחזקאל נדה החדש על תוספתא כלים פ"א ה"ו
ב/ד חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' נה
ב/ד חנן אלקים עמ' עב {כ"מ}
ב/ד חשבונות של מצוה עמ' קעג
ב/ד טירת כסף דף קעח ע"ב
ב/ד יד אברהם כלים עמ' כב {כ"מ}
ב/ד יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' עב
ב/ד כלי טהור עמ' כה, קסח, קעא, קפו, שא
ב/ד כרע רבץ עמ' תריח-תריט {להשתחוות}
ב/ד לחם חקי עמ' שי
ב/ד מאור הקודש מנחות ח"ב עמ' קפד
ב/ד מאורי המועדים עמ' רמו
ב/ד מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' קנז
ב/ד מטה אהרן שבועות עמ' מג
ב/ד מים טהורים עמ' תרסב
ב/ד מלך שלם
ב/ד מנוחת אליהו ח"ג
ב/ד מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף נט ע"ד {כ"מ}
ב/ד מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' קכא
ב/ד מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' ס
ב/ד מנחת בנימין סי' יז
ב/ד מנחת חזקיה מנחות עמ' קיא
ב/ד מנחת חינוך ח"א עמ' שפד, שפח, ח"ב עמ' קע-קעא, ח"ג עמ' טו
ב/ד מנחת יהודה וירושלים עמ' 51-50
ב/ד מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' שב
ב/ד מעשה רקח
ב/ד מצודת דוד (שפרבר) עמ' תמג {מל"מ}
ב/ד מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' תנז
ב/ד מקדש דוד קדשים סי' כב ס"ק ה
ב/ד מקראי קדש (תשנג) עמ' קלג
ב/ד מראי מקומות (עמר) עמ' 19
ב/ד משבצות זהב שמואל א עמ' פב
ב/ד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קסד {אין כהן גדול נכנס לקדש הקדשים אלא מיום הכפורים - על קדש הקדשים במיתה ועל שאר הבית בלאו ולוקה}
ב/ד משנת חיים יומא עמ' שסב
ב/ד משנת חיים שמות עמ' שכז
ב/ד נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' לד אות ה
ב/ד נפש הרב עמ' ריד {כסף משנה}
ב/ד סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' עב אות ח
ב/ד סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קלח
ב/ד עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' נו, רה {כ"מ}
ב/ד עולת איש (אלישר) דף לד ע"ד
ב/ד עין יצחק ח"א עמ' רג {כ"מ}
ב/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' פד {כ"מ}
ב/ד פאר הלבנון ח"א סי' טו אות ג
ב/ד פרקי מועדות עמ' 560
ב/ד פרשת המלך
ב/ד צבא אהרן ירח האיתנים עמ' קנב
ב/ד צפנת פענח
ב/ד צרור הכסף (גטיניו) דף קיז ע"ד {כ"מ}
ב/ד קרן פני משה ח"א עמ' רכג
ב/ד קשוטי כלה (תשסג) עמ' קלו
ב/ד רנת יצחק דברי הימים עמ' סד
ב/ד רנת יצחק משלי עמ' שלו
ב/ד רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שצו
ב/ד רנת יצחק תהלים עמ' תמט
ב/ד רנת יצחק תפלה לימי המועדים עמ' רכא
ב/ד רנת יצחק תפלה לשבת עמ' יח
ב/ד רנת יצחק תפלה עמ' סז,
ב/ד שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' רכ
ב/ד שמש מרפא עמ' קעה
ב/ד שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' שפ
ב/ד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שפז
ב/ד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' רכג
ב/ד שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תרנט, תרסג
ב/ד שערי היכל זבחים עמ' תקלז הערה 6 {לעבודה או להשתחויה - דין השוחט בהיכל}
ב/ד שערי המקדש סי' מא אות א
ב/ד שערי זיו ח"ג דף כו ע"א {כ"מ}
ב/ד שעת הכושר דף כח ע"א {כ"מ}
ב/ד שפתי מלך
ב/ד תהלה לדוד (מן) קדשים סי' כז ס"ק ג, ח, ט {כס"מ}
ב/ד תורת יצחק ח"ב עמ' פו
ב/ד תפארת ציון (קואינקה) עמ' מח {כ"מ}
ב/ה אבן האזל (גם בהשמטות דף פז ע"ג)
ב/ה אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' מא
ב/ה אהלי תם עמ' שיג
ב/ה אנצי"ת ע' אנינות הע' 105-108
ב/ה ארוחת תמיד עמ' רצ
ב/ה ארזא דבי רב יבמות עמ' ק {"ומן המקדש לא יצא" הוא לאו גמור"}
ב/ה אשישות חיים
ב/ה אשר למלך
ב/ה באר מרים פ"ז ה"א
ב/ה בית אהרן (צוקרמן) עמ' רט {מל"מ}
ב/ה בית אהרן וישראל גל' ל עמ' סו {ר"ח הלוי}
ב/ה ביתאל ח"א דף כב ע"ב
ב/ה במאבק על ערכה של תורה עמ' 99
ב/ה ברור הלכה הוריות יב ע"ב ציון ו {ר"ח הלוי}
ב/ה ברור הלכה יומא יג ע"ב ציון ג פרק ב
ב/ה ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קמא
ב/ה ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' סט
ב/ה גבורת יצחק (תשסו) עמ' פא {ר"ח הלוי}
ב/ה גבורת יצחק מכות עמ' רנז
ב/ה גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' קכו
ב/ה גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' נד, קלז
ב/ה דברות משה סנהדרין עמ' נג
ב/ה דגל יהודה (בילו') סי' כא, עמ' עט
ב/ה היכל המלך (חב"ד) עמ' קיד-קיז
ב/ה הר המלך ח"ו עמ' קלט-קמ
ב/ה התורה והתלמוד ח"ד עמ' 409
ב/ה ואתה תחזה ח"ג
ב/ה זוהר הרקיע (תשסד) עמ' 213
ב/ה חי' הראי"ה
ב/ה חי' ר' חיים הלוי דף נג
ב/ה חי' ר' יהודה זרחיה עמ' קיד-קיח
ב/ה חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' כ
ב/ה חידושין על התורה לרבנו תם עמ' קעח-קעט {ראב"ד}
ב/ה חפץ יהונתן שמות פכ"א פסוק יד
ב/ה יברך ישראל זבחים עמ' שמה-שמו {ראב"ד}
ב/ה ידי משה (בוצק') הל' ביא"מ סי' ג
ב/ה יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' ג, כז
ב/ה יין מלכות (שניאורסון) עמ' 330-331
ב/ה לחם חקי עמ' רפד {ר"ח הלוי}
ב/ה מגילת ספר לאוין דף קנז ע"ג
ב/ה מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' תיט
ב/ה מן הסערה עמ' 190
ב/ה מנוחת אליהו
ב/ה מנחת בנימין סי' יח
ב/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' קט
ב/ה מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' קנד {רמב"ם}, קנו {מל"מ}
ב/ה מסורה חי"א עמ' מה
ב/ה מעין גנים (מזרחי) דף מט ע"א
ב/ה מעשה רקח
ב/ה מפענח צפונות עמ' 159
ב/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ה משנת פקוח נפש סי' יא אות יא {מל"מ}
ב/ה נזר הקדש (תשעה) ח"ג עמ' תקמד
ב/ה נחלת עזרא ח"ב עמ' 136
ב/ה נר מצוה (ואלק) מצוות דף קה ע"ד
ב/ה נשמת חיים (תשסח) חו"מ ענינים סי' לא עמ' נה
ב/ה סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' עב אות יא
ב/ה עבודת הזבח זבחים סי' ה ס"ק ב {ר"ח הלוי}
ב/ה עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' קסה
ב/ה ענפי ארז (זי') דף מא ע"ד
ב/ה פני אברהם (שפירא) עמ' ריב {ראב"ד}
ב/ה פנים חדשות [תומת ישרים קסה]
ב/ה צפנת פענח
ב/ה קרית מלך
ב/ה רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קח
ב/ה שלמי יוסף יומא ח"א עמ' יט, מו
ב/ה שלמי ירוחם
ב/ה שלמי שמחה ח"א עמ' יח {או"ש}
ב/ה שם דרך יומא עמ' יח
ב/ה שמועת חיים יומא ח"א עמ' קעג
ב/ה שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' ריט, רמט {ר"ח הלוי}, שיט
ב/ה שעורי יומא דף יג ע"ב ד"ה עי' בחי' הגר"ח, ד"ה עי' בר"מ
ב/ה שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' צז
ב/ה שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שא-שג {רמב"ם}, שלט {ר"ח הלוי}
ב/ה שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' קצב
ב/ה שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' רח
ב/ה שערי היכל יומא מערכה טז {יצא חייב}
ב/ה שפתי מלך
ב/ה תהלה לדוד (מן) קדשים סי' כח ס"ק א, ד, ו, י, יב
ב/ה תורת המלך (צדוק) סי' ה ס"ק יט {אבי עזרי}
ב/ה תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' רצג-רצד
ב/ה תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תשצח
ב/ו אבני נזר חו"מ סי' פח
ב/ו אבני ציון ח"ג עמ' שלח {מל"מ}
ב/ו אבני שהם (פרץ) דף נב ע"ב {מל"מ}
ב/ו אוריין תליתאי (תאומים) סי' קנט {מל"מ}
ב/ו אמונת עתיך גל' 102 עמ' 136 {מל"מ}
ב/ו אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' צט {מל"מ - בדרבנן יכול לעשות שליח גם אם אינו יכול לעשות בעצמו}
ב/ו אמרי נועם (דילישקש) עמ' צ {ראב"ד}
ב/ו אנצי"ת ע' אנינות הע' 65, 94, 98-101, 103
ב/ו ארוחת תמיד עמ' רצ
ב/ו אשישות חיים
ב/ו אשר למלך
ב/ו באר בשדה עמ' לז {כהן גדול עובד כשהוא אונן}
ב/ו באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' רטז {מל"מ}
ב/ו בית אהרן (קארטשין) עמ' יז {מל"מ}
ב/ו בית יעקב (מסקין) סי' מג
ב/ו בית לוי (גולדברג) דף כא ע"א, נו ע"ד
ב/ו ביתאל ח"א דף כב ע"ב
ב/ו במאבק על ערכה של תורה עמ' 99
ב/ו ברור הלכה יומא יג ע"ב ציון ג
ב/ו ברכת אהרן מאמר צז אות ו {מל"מ}
ב/ו גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' נו {ראב"ד ור"ח הלוי}
ב/ו גט מקושר (אלגזי) דף א ע"ב
ב/ו גליונות אבני נזר {מל"מ}
ב/ו דביר הקודש זבחים עמ' עה, עז, פב
ב/ו דברי אמת (תשעט) עמ' יט {מל"מ}
ב/ו דברי יששכר דף פד ע"א
ב/ו דברי שאול ויקרא עמ' נה {מל"מ}
ב/ו דברי שמואל (מאדלינגר) דף כ ע"ד {מל"מ}
ב/ו דגל יהודה (בילו') עמ' עט
ב/ו דגל ראובן ח"ב סי' ה
ב/ו דקה מן הדקה דף יד ע"ד {גומר עבודתו}
ב/ו התורה והתלמוד ח"ד עמ' 410
ב/ו ואתה תחזה ח"ג
ב/ו וזאת ליהודה (זלצר) עמ' רלא
ב/ו ויקח אברהם דף כ ע"א {מל"מ - האי דמשוי שליח לקרבנו}
ב/ו זאת ליעקב ויקרא עמ' קס
ב/ו זבח טוב שער ב סי' ג
ב/ו זכר אליהו עמ' מד {מל"מ}
ב/ו חזקה רבה אהע"ז ח"ד עמ' 202 {מל"מ}
ב/ו חי' הראי"ה
ב/ו חי' הריצ"ד
ב/ו חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' יט-כ, פד {מל"מ}
ב/ו חיי אברהם (צציק) עמ' קנג
ב/ו חסד יצחק עמ' סח
ב/ו חסדי דוד ח"ז עמ' תתסה {מל"מ}
ב/ו חק לישראל שליחות עמ' 209 {מל"מ}
ב/ו חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' רמד-רמה {מל"מ}
ב/ו טעם ודעת הל' פרה פ"ד הט"ו שעה"צ אות קס"ג
ב/ו יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קל
ב/ו יסודי ישורון ח"ב עמ' נה
ב/ו כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' קסא
ב/ו כי שרית עמ' 58
ב/ו כללי המצוות (תאומים) עמ' קכה {מל"מ}
ב/ו כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' קלה
ב/ו כרם יהושע (ולרשטיין) דף מ ע"ב {מל"מ - למשחה}
ב/ו כתב אמת ח"א עמ' צב
ב/ו לבושי מרדכי יו"ד עמ' רכ
ב/ו לחם חקי עמ' רעח
ב/ו מהרי"ט אלגזי פ"ה אות מ או"ק ב {מל"מ}
ב/ו מוריה גל' רג עמ' יח
ב/ו מנוחת אליהו
ב/ו מנחת אהרן (תשפ) כלל טז אות סח
ב/ו מנחת בנימין סי' יח
ב/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' קט-קי
ב/ו מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' עג
ב/ו מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' קנד {ראב"ד}, קנו {מל"מ}
ב/ו מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' שמו-שמז
ב/ו מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' רסה, רסז
ב/ו מעין גנים (מזרחי) דף מט ע"א
ב/ו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קסה {שכהן הדיוט שהי' במקדש בעבודתו ושמע שמת לו מת}
ב/ו משנת אליעזר (רבינ') עמ' קסד
ב/ו משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' מט-נ
ב/ו משנת יעקב עבודה עמ' פ
ב/ו נגד מלכים (כלפון) סי' י {מל"מ}
ב/ו נזר הקדש (קפלן)
ב/ו נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף כד ע"א
ב/ו נחלת עזרא ח"ב עמ' 136
ב/ו נמוקי חיים עמ' רנד {מל"מ}
ב/ו נר מצוה (ואלק) מצוות דף טז ע"ג
ב/ו נשמת חיים (תשסח) חו"מ ענינים סי' ל עמ' נב
ב/ו סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' עב אות ה
ב/ו עין יצחק ח"א עמ' רצט-ש {מל"מ}
ב/ו עיצומו של יום סי' ד ס"ק ב
ב/ו עלה יונה עמ' רפג-רפד
ב/ו ענפי ארז (זי') דף יא ע"ג
ב/ו פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' מ
ב/ו פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' כג
ב/ו פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 79 {מל"מ}
ב/ו פני מלך (גוטליב) שמות עמ' רד {ישב}
ב/ו פני משה (שלז')
ב/ו פרי השדה (דייטש) ח"א סי' עג {מל"מ}
ב/ו פתחי שערים דף מו ע"ד {מל"מ}, נד ע"א-ע"ב, נו ע"ב {מל"מ}
ב/ו ציץ אליעזר ח"ח סי' ז אות יא
ב/ו צפנת פענח
ב/ו קדשי יהושע עמ' אלף רעג
ב/ו קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' סט, רפ
ב/ו קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' עז {מל"מ}
ב/ו ראשי בשמים (רבין) עמ' קעב {מל"מ}
ב/ו ראשית בכורים דף פו ע"א {מניח עבודתו}
ב/ו רלב"ג ויקרא פכ"א פסוק יב עמ' שכ
ב/ו שבי בנימין דף טו ע"ג {מל"מ}
ב/ו שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' קי
ב/ו שם דרך ויקרא עמ' נ
ב/ו שם דרך יומא עמ' יח-יט, כא
ב/ו שם דרך כתובות עמ' מו
ב/ו שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' צז
ב/ו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רפג, שא-שג
ב/ו שערי היכל יומא מערכה טז
ב/ו שערי טהר ח"ה שער ב סי' ג אות ד
ב/ו שערי ציון (כהן, תרצח) דף לז ע"ד {מל"מ}
ב/ו שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' קעא {מל"מ}
ב/ו תבואת יקב (פרידמן) עמ' ע {מל"מ}, עא
ב/ו תהלה לדוד (מן) קדשים סי' כח ס"ק א, ד, ו, י, יב
ב/ו תורת המצוה דף מח ע"ג {מל"מ}
ב/ו תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' רעג-רעד {מל"מ}
ב/ו תורת מנחם חמ"א עמ' 43
ב/ו תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תשצח
ב/ו תשובות יהודה דף נה ע"ג {מל"מ}
ב/ז אבי עזרי ח"ג
ב/ז אבני נזר חו"מ סי' פח
ב/ז אבני ציון ח"ג עמ' כד
ב/ז אנצי"ת ע' אכילת קדשים הע' 69, 72, ע' אנינות הע' 65, 73
ב/ז אשר למלך
ב/ז בד קודש (דאנון)
ב/ז בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' קה
ב/ז בית שערים או"ח סי' קפב
ב/ז גבורת יצחק ביכורים עמ' קכה
ב/ז דגל יהודה (בילו') עמ' פא
ב/ז דקה מן הדקה דף נט ע"א, עד ע"ד
ב/ז זבח טוב שער ב סי' ג, שער יב סי' י
ב/ז חי' הגרי"ז דף יז ע"א
ב/ז חי' הריצ"ד
ב/ז חסד יצחק עמ' ס, סט
ב/ז טל חיים (סגל) עמ' טז
ב/ז יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' רצו
ב/ז ישמח אב עמ' קמב
ב/ז לחם חקי עמ' רפ
ב/ז מוריה גל' רג עמ' סו
ב/ז מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' קנא {נלמד ממעשר שני}
ב/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' קט
ב/ז מראה הפנים סנהדרין דף ט
ב/ז נר מצוה (ואלק) מצוות דף יז ע"א {לא חילק בין חול לשבת לענין אונן}
ב/ז נתיב אברהם ח"א עמ' מד, מז
ב/ז נתן פריו מכות עמ' קלב
ב/ז עבודת הזבח זבחים סי' ב {אבי עזרי}
ב/ז עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' קסה
ב/ז עיצומו של יום סי' ד ס"ק יז
ב/ז פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' מ
ב/ז קדשי יהושע עמ' קעז, אלף רעג, אלף רעו
ב/ז שם דרך כתובות עמ' מו
ב/ז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שה
ב/ז תבואת יקב (פרידמן) עמ' ע-עא
ב/ז תורת הבמה עמ' רעה
ב/ח אבני ציון ח"ג עמ' כד
ב/ח אור הישר [אור הישר זבחים צח ע"ב]
ב/ח אור שמח
ב/ח אנצי"ת ע' אנינות הע' 47, 74, 75
ב/ח אשיחה בחקיך פרה עמ' רנו {אינו לוקה}
ב/ח אשר למלך
ב/ח בית שערים או"ח סי' קפב
ב/ח ברור הלכה יומא יג ע"ב ציון ג
ב/ח דביר הקודש זבחים עמ' עה, עז
ב/ח דקה מן הדקה דף נט ע"א
ב/ח זבח טוב שער ב סי' ג, שער יב סי' י
ב/ח חזו"א זבחים סי' ב ס"ק ב
ב/ח חי' הגרי"ז דף יז ע"א
ב/ח חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' פג
ב/ח חיים ומלך
ב/ח חסד יצחק עמ' ס
ב/ח טל חיים (סגל) עמ' טז-יז
ב/ח ידי משה (בוצק') הל' ביא"מ סי' ד
ב/ח יתר הבז (תשסח) עמ' קכג
ב/ח לחם חקי עמ' רפ
ב/ח מגן גבורים (או"ח) סי' קלב ס"ק א
ב/ח מילי דמרדכי
ב/ח מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף כ ע"ב {כ"מ}
ב/ח מנחם שלמה - תוספתא כריתות פ"א ה"ז
ב/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' קט
ב/ח מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' קנ, קסג
ב/ח מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' רסד, רסו {או"ש}
ב/ח משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קסו {אונן שעבד אינו לוקה}
ב/ח משנת חיים ויקרא עמ' רמא
ב/ח משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' מט-נ
ב/ח נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף פה ע"ב
ב/ח עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' קע
ב/ח עיצומו של יום סי' ד ס"ק יז
ב/ח פאר הלכה פסחים עמ' קצו
ב/ח פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' מ
ב/ח פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' כג
ב/ח צפנת פענח כאן, ויקרא עמ' פח, קסח
ב/ח קדשי יהושע עמ' אלף רעג
ב/ח רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ו ה"ט מקור 10, 13
ב/ח רמת רחל עמ' סה {ואכלתי חטאת היום}
ב/ח שארית יעקב (מוסקוביץ) עמ' צד
ב/ח שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' תעג
ב/ח שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' רנג
ב/ח שם דרך כתובות עמ' מו
ב/ח שעורי עיון התלמוד כתובות עמ' טז
ב/ח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שג, שו
ב/ח שערי היכל זבחים עמ' תתקו {מותר ליגע בקדשים - גם באנינותו}
ב/ח שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 11 (בספרות רומיות)
ב/ח שפת אמת על התלמוד ח"ג דף ח ע"ב
ב/ט אבן האזל (גם בהשמטות דף פז ע"ד)
ב/ט אבן ישראל (פישר) ח"ח עמ' קה
ב/ט אבני נזר חו"מ סי' פח
ב/ט אור הישר [לח"מ הל' אבל פ"א ה"א, אור הישר זבחים ק ע"ב]
ב/ט אנצי"ת ע' אנינות הע' 5, 10, 11, 25, 130
ב/ט ארעא דרבנן (תשעט) עמ' סא
ב/ט בדבר מלך ח"ד עמ' קטז
ב/ט גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' ריג
ב/ט דגל ראובן ח"ב סי' ה
ב/ט דקה מן הדקה דף נט ע"א
ב/ט האשכול (אוירבך) במפתח בסוף הספר עמ' 173
ב/ט ואתה תחזה ח"ג
ב/ט זכרון זאב עמ' קסט
ב/ט חידושין על התורה לרבנו תם עמ' רמא
ב/ט יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' לג
ב/ט ימין המלך
ב/ט יתר הבז (תשסח) עמ' קכג
ב/ט כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר מערכה כג אות יב
ב/ט לבושי מרדכי ח"ד עמ' רמד
ב/ט לחם חקי עמ' רעט-רפ
ב/ט מגידות (תשמ) עמ' יח
ב/ט מגילת סמנים עמ' סג
ב/ט מי באר (פסח) דף פו ע"ב {אנינות לילה}
ב/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' קט
ב/ט מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' שמו, שנד
ב/ט משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קסז {ביום המיתה בלבד הוא הנקרא אונן דין תורה - ומת ששהה ימים ואחר כך נקבר כל אותן הימים - הוא אונן מדבריהם}
ב/ט משנת חיים זבחים עמ' רו
ב/ט משנת חיים נדה סי' נו עמ' ריד
ב/ט משנת חיים פסחים ח"ב עמ' שכב, שכו
ב/ט משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' מט-נ
ב/ט נועם ח"ח עמ' רפב
ב/ט נתיב אברהם ח"א עמ' לו {אבלות יום מיתה - דאוריתא}
ב/ט עלה יונה עמ' רפג {אבן האזל}
ב/ט פני משה (שלז')
ב/ט קרית מלך
ב/ט רלב"ג ויקרא פ"ט תועלת ח עמ' קנח
ב/ט רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ו ה"ט מקור 1, 3, 13
ב/ט רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קנ
ב/ט שו"ת ר"י מסלוצק סי' נה עמ' קצב
ב/ט שושנת העמקים (תאומים) עמ' פד
ב/ט שלמי יוסף יומא ח"א עמ' יח {לא חילק בין מת בחול למת בשבת ויו"ט}
ב/ט שם דרך כתובות עמ' מו
ב/ט שעורי הרב - אבלות עמ' כח
ב/ט שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רפג, שה
ב/ט שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 10 (בספרות רומיות)
ב/ט תאריך ישראל סי' יח אות א
ב/ט תנובת ציון דף קיב ע"ג
ב/י אנצי"ת ע' אכילת קדשים הע' 74, 76, ע' אנינות הע' 20, 22, 23, 50
ב/י בדבר מלך ח"ד עמ' קטז, ח"ה עמ' קסח
ב/י ברור הלכה חגיגה כד ע"ב ציון ה פסקה ג {טובל ואוכל בערב - בלי הערב שמש}
ב/י דברי יחזקאל (מישור) עמ' רמא
ב/י דברי יחזקאל (תרצה) דף עט ע"ב
ב/י ואתה תחזה ח"ג
ב/י זכר יצחק (תשח) עמ' רכא
ב/י זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' ב {שמועה קרובה דרבנן}
ב/י ידי משה (בוצק') הל' ביא"מ סי' ה
ב/י כרם היה לידידי עמ' 228
ב/י מגידות (תשעג) סי' יב עמ' יח
ב/י מנוחת אליהו
ב/י מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' רפג
ב/י מעין גנים (מזרחי) דף מט ע"א
ב/י משיב נבונים סי' יח
ב/י משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קסז {ביום המיתה בלבד הוא הנקרא אונן דין תורה - ומת ששהה ימים ואחר כך נקבר כל אותן הימים - הוא אונן מדבריהם}
ב/י משנת חיים פסחים ח"ב עמ' שכ
ב/י משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' מט-נ
ב/י נמוקי שזבנ"י ח"ב דף יא
ב/י נתיב אברהם ח"א עמ' מו
ב/י עטרת חן ח"א עמ' פה, פז
ב/י פני משה (שלז')
ב/י צפנת פענח
ב/י רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ו ה"ט מקור 4, 9, 19, 22
ב/י רמת רחל עמ' סו {אנינות מה"ת ביום מיתה בלי קבורה}
ב/י רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קנ
ב/י שם דרך כתובות עמ' מו
ב/י שם דרך פסחים עמ' קפח
ב/י שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רפג
ב/י שערי היכל זבחים עמ' תתקי {אוכל פסח לערב - ולא שאר קדשים}
ב/י שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 11 (בספרות רומיות)
ב/י תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' מ ס"ק א
ב/י תשובות הראב"ד סי' ריג
ב/יא אביר יעקב (אביגדור) דף סא ע"ד {מצורע}
ב/יא אור הישר [נחלת דוד בהקדמה ד"ה והתוס']
ב/יא אור ליהודה (תשנט) עמ' עח {שולח קרבנותיו}, רנו-רנז
ב/יא איש ההלכה גלוי ונסתר עמ' 39
ב/יא אמרי חן (לוונברג) פסחים-יומא עמ' קצג
ב/יא אנצי"ת ע' אבלות הע' 267, ע' אנינות הע' 112
ב/יא אשישות חיים
ב/יא באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' עז
ב/יא באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"א סי' עא אות א
ב/יא בדבר מלך ח"ד עמ' קז, ח"ה עמ' קעב
ב/יא בדבר מלך ח"ח עמ' יד, טז {אבל אינו משלח}
ב/יא בדרך המלך עמ' קכג, רכא
ב/יא בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תיג
ב/יא ביתאל ח"א דף כג ע"א {כ"מ - ספק}
ב/יא בנין ציון (עטלינגר) ח"ג סי' קלח
ב/יא ברור הלכה מו"ק טו ע"ב ציון נ
ב/יא ברור הלכה פסחים סב ע"א ציון ג, צח ע"א ציון א
ב/יא ברכת שלמה (תשז) עמ' נג
ב/יא ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שפא, תלב
ב/יא בשבילי הקודש סי' כא אות יד {מנודה - ספק}
ב/יא גבורת יצחק (תשמח) דף פא
ב/יא גבורת יצחק (תשסו) עמ' עט
ב/יא גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' נו
ב/יא גבורת יצחק חגיגה עמ' עד, עו, רטו
ב/יא גבורת יצחק סוכות עמ' קיט, קכג {אבל}
ב/יא גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' סט
ב/יא גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רכ, רכט, רפ
ב/יא גבורת יצחק שקלים עמ' רא, רז
ב/יא גחלי אש דף כד ע"ב {מל"מ}
ב/יא דביר הקודש זבחים עמ' ש
ב/יא דברות משה גיטין עמ' תיא, תטו
ב/יא דברי השקפה עמ' לז
ב/יא דברי יצחק (הרצוג) דף סג ע"א {מצורע}, סד ע"ד, סה ע"א {מנודה}
ב/יא הארת ירוחם קדושין ח"ב דף נו ע"ג
ב/יא העמק דבר ויקרא פי"ד פסוק יט
ב/יא ואתה תחזה ח"ג
ב/יא זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' ו, קמו
ב/יא זכר יצחק (תשן) עמ' קעו-קעז, רלב
ב/יא חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' קצט
ב/יא חזו"א מנחות סי' כג ס"ק ו, סי' לד ס"ק ה, אהע"ז סי' קמ ס"ק טז, זבחים סי' ד ס"ק ח
ב/יא חזו"א על הרמב"ם
ב/יא חזון יחזקאל נזיר פ"ה ה"ד
ב/יא חי' הגר"ח החדש עמ' קכה-קכו
ב/יא חי' ר"מ מאימראן ר"ה-חגיגה עמ' רמ
ב/יא חנוכת הבית עמ' לז
ב/יא חסד יצחק עמ' נט
ב/יא חסדי דוד ח"ז עמ' תתסד
ב/יא יברך ישראל זבחים עמ' רסד {נרצה}, רצא {מצורע}
ב/יא ישרי לב עמ' ק
ב/יא כלי טהור עמ' רפא
ב/יא כנפי נשרים
ב/יא כתר המלך
ב/יא כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר מערכה כג אות יב
ב/יא לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' מב
ב/יא מאורות הדף היומי ח"ב עמ' קצ
ב/יא מאיר נתיבים עמ' 216
ב/יא מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' רד
ב/יא מוריה גל' ריט עמ' נג-נה {אבל}
ב/יא מזל שעה
ב/יא מילי דמרדכי
ב/יא מן הסערה עמ' 62, 187
ב/יא מנחה לאיש עמ' 46 {מצורע}
ב/יא מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' קיא
ב/יא מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ג עמ' רד {מצורע}, רח {אבל}
ב/יא מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' רפח, תטז
ב/יא מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' קכד, קלח
ב/יא מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' שד
ב/יא מנחת חזקיה מנחות עמ' רנא
ב/יא מנחת חינוך ח"ב עמ' קמג, קנ, שה, תסט, ח"ג עמ' רס
ב/יא מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' רסז
ב/יא מעין גנים (מזרחי) דף מט ע"א
ב/יא מענה אליהו עמ' רפב
ב/יא מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ד]
ב/יא מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' תקצג
ב/יא מקדש דוד קדשים סי' כז ס"ק ה
ב/יא מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"א דף ט
ב/יא מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' ל, לב, מא, מז
ב/יא מראה כהן זבחים עמ' רא {מצורע}
ב/יא מרחשת ח"א סי' לח אות א
ב/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/יא משא יד ח"א עמ' טז {חי' ר"י באב"ד}
ב/יא משאת משה (חברוני) פסחים סי' יט עמ' 52 {אבל}, סי' קלב עמ' רג {אבל}, סי' קלג עמ' 410 {מצורע}, סי' קמ עמ' 432 {אבל}
ב/יא משנת חיים דברים עמ' שנז
ב/יא משנת חיים ויקרא עמ' רצה
ב/יא משנת חיים זבחים עמ' קלז
ב/יא משנת חיים מנחות עמ' קסט, תרלג, תרנה, תשכה
ב/יא משנת יעקב כאן
ב/יא משנת יעקב קרבנות עמ' רמה-רמו
ב/יא נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף כד ע"א
ב/יא נר מצוה (ואלק) מצוות דף טז ע"ד, יח ע"א {מצורע לא משלח קרבנותיו}
ב/יא נתיב אברהם ח"א עמ' כג, מו
ב/יא עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' קסט
ב/יא עבודת לוי (לוין) סי' לב, מח ס"ק א
ב/יא עולת איש (אלישר) דף לד ע"ד
ב/יא עיצומו של יום סי' ד ס"ק ז
ב/יא עמק הלכה (בוימל) עמ' קצח
ב/יא ענפי ארז (זי') דף י ע"א
ב/יא פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' עז, קיא
ב/יא פרי אברהם אליעזר
ב/יא פרי עץ חיים (קרויס) עמ' רנה
ב/יא צפנת פענח
ב/יא קדשי יהושע עמ' תר {או"ש}, תריז {או"ש}, אלף רפ, אלף תפט, אלף תקטו
ב/יא קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' כט
ב/יא רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קסט
ב/יא רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרס
ב/יא רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' קב
ב/יא רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קנ
ב/יא שאלת הכהנים תורה דף ג, ה
ב/יא שו"ת מהרש"ם ח"ח סי' א
ב/יא שחר אורך עמ' פז
ב/יא שלמי יוסף נזיר עמ' ע, תקסט, זבחים ח"א עמ' רפו, ח"ב עמ' רלא, רלד
ב/יא שלמי נזיר עמ' תיב-תיג
ב/יא שלמי שמחה ח"א עמ' טז, יח
ב/יא שלמי שמעון (קדשים) עמ' רא
ב/יא שם דרך ויקרא עמ' רטז {כ"מ}
ב/יא שם דרך פסחים עמ' קפח
ב/יא שעורי הרב - אבלות עמ' כד
ב/יא שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' שנו
ב/יא שעורי יומא דף טז ע"א ד"ה עי' בכתבי מרן
ב/יא שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' רסו
ב/יא שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' קנב
ב/יא שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות יד
ב/יא שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שג, תנח
ב/יא שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תל, תלב-תלג, תס
ב/יא שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תעג
ב/יא שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' קצ
ב/יא שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' רה {קרבנות}
ב/יא שערי היכל זבחים עמ' קעב {שילוח קרבן מצורע - וכן טמא מת}, תתקיא {כל שבעה - האם מדאורייתא}
ב/יא שערי יצחק (תשיז) עמ' מא
ב/יא שעת הכושר דף נ ע"ד
ב/יא שפתי מלך
ב/יא תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' מ ס"ק ו
ב/יא תורת הבמה עמ' רמז-רמח
ב/יא תורת הקדש ח"א עמ' קטו, ח"ב עמ' רא, רג, רנט
ב/יא תורת יצחק ח"ב עמ' פד
ב/יא תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קט {אונן לא מביא עצים}
ב/יב אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קמג, קמו
ב/יב אבן ציון עמ' תצ
ב/יב אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' מו אות יד
ב/יב אבני ציון ח"ד עמ' קז
ב/יב אור הישר [שאלת הכהנים תורה זבחים טו ע"ב, דברי יצחק (הרצוג) סי' ח, מל"מ הל' אבל פ"ג ה"י, אור הישר זבחים כב ע"ב, זכר יצחק (תשח) סי' סט]
ב/יב אור יקרות
ב/יב אור ליהודה (תשנט) עמ' רנה {טמא מת לא משלח קרבנותיו}
ב/יב אלומות יוסף (תשנ) עמ' קנא
ב/יב אפיקי מגינים זבחים סי' כב, כט
ב/יב אפיקי מגינים פסחים סי' נח, סט, עד
ב/יב אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' נד
ב/יב בד קודש (פוברסקי) ח"א דף צט ע"א, ק ע"ג, קב ע"א, ח"ה עמ' לא
ב/יב בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' קה
ב/יב בדבר מלך ח"א כאן, ועמ' עה
ב/יב בדבר מלך ח"ד עמ' קכא
ב/יב בדבר מלך חי"א עמ' עד
ב/יב בדבר מלך חי"ב עמ' קא
ב/יב בדבר מלך חי"ח עמ' קמו {טמא שרץ וכיו"ב והערל משלחין את קרבנותיהם ומקדיבין עליהן חוץ מפסח וכו'}
ב/יב בדרך המלך עמ' טו, קיא
ב/יב בית המדרש
ב/יב בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' רס
ב/יב בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' קטו
ב/יב בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' קל
ב/יב בנין אפרים עמ' יט
ב/יב ברור הלכה פסחים סב ע"א ציון ג
ב/יב ברכות חיים ח"ב עמ' מו, מט
ב/יב ברכת הנצי"ב (תשנז) תו"כ עמ' כה
ב/יב ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' י אות יא
ב/יב ברכת מרדכי פסחים עמ' רכב, רכו
ב/יב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' רסד, שפא, תלב
ב/יב דבר יהושע (שו"ת) ח"א סי' ב
ב/יב דברות משה גיטין עמ' תטו
ב/יב דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' קמב
ב/יב דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שמ {כ"מ}
ב/יב דברי חיים פ' בשלח ד"ה הרמב"ם, ציבור
ב/יב דברי יצחק (הרצוג) דף סב ע"ד, סג ע"א, סד ע"א וע"ג {אין מקריבים קרבן על טמא מת}, סה ע"ב וע"ד {אין שוחטים וזורקים על טמא שרץ}
ב/יב העמק דבר ויקרא פי"ד פסוק יט, במדבר פ"ט פסוק ז בהרחב דבר
ב/יב ואתה תחזה ח"ג
ב/יב וגר זאב עמ' לח
ב/יב זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' ו
ב/יב זבח פסח (אייכנשטיין) עמ' קלד
ב/יב זכר יצחק (תשח) עמ' ח, רכא
ב/יב זכר יצחק (תשן) עמ' ז, רלא-רלב
ב/יב זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 214, 216
ב/יב חזו"א זבחים סי' ד ס"ק ו
ב/יב חזו"א על הרמב"ם
ב/יב חזון יחזקאל נזיר פ"ב ה"ח, פ"ו ה"ג
ב/יב חי' הגר"ח החדש עמ' קכה
ב/יב חי' מהר"ם שיק ברכות עמ' לז
ב/יב חי' משנה פסחים עמ' שכא
ב/יב חנן אלקים עמ' קנא
ב/יב חסד יצחק עמ' נט
ב/יב חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' עה עמ' רמב
ב/יב יברך ישראל זבחים עמ' עט {טמא מת}
ב/יב יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' לט, נה
ב/יב ידי משה (בוצק') הל' ביא"מ סי' ו
ב/יב ידי משה (בוצק') זבחים סי' מט (ג)
ב/יב יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קפז
ב/יב ישרי לב עמ' ק
ב/יב כלי טהור עמ' רנח, רסא, רסח, רעד, רפא
ב/יב כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר מערכה כג אות יב, וסי' טו, קפב
ב/יב כתר כהונה במדבר סי' קיא
ב/יב מאמר המלך
ב/יב מגילת ספר לאוין דף קנח ע"א וע"ג
ב/יב מועדים וזמנים ח"ג סי' רל
ב/יב מזכרת חיים עמ' קסה, שנא
ב/יב מילי דמרדכי
ב/יב מים אדירים דף פא ע"ג
ב/יב מלבושי יו"ט ח"ב יו"ד סי' ז
ב/יב מנחת חינוך ח"ב עמ' קמג, ח"ג עמ' רנג
ב/יב מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' רלט {כ"מ}
ב/יב מעין גנים (מזרחי) דף מט ע"א
ב/יב מעין נצח ח"ב סי' צו
ב/יב מפתח הבאורים [חי' ר' חיים הלוי דף סח, מנחת ברוך סי' כב]
ב/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/יב מרכבת יוסף דף סה ע"א, עב ע"ב {על טמא מת אין מקריבים}
ב/יב משאת המלך ח"ג סי' שיב {ערל}
ב/יב משאת משה (חברוני) פסחים סי' קלג עמ' 410
ב/יב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קסז {טמא שרץ וכיוצא בו והערל משלחין את קרבנותיהם}
ב/יב משנת יעקב כאן
ב/יב משנת יעקב עבודה עמ' שעא-שעב
ב/יב נחלי אפרסמון
ב/יב נחלת שמואל דף יא ע"ד
ב/יב נר מצוה (ואלק) שרשים דף ח ע"ד {ערל משלח קרבנותיו}
ב/יב נתיב אברהם ח"א עמ' לב, קכד
ב/יב ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תרמא
ב/יב ספרי דבי רב ח"א עמ' קפד
ב/יב עיוני חג ומועד עמ' 266
ב/יב עמק הנצי"ב פ' נשא פסקא יז עמ' עב, פ' בהעלותך פסקא י עמ' ריג
ב/יב עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף מז ע"ד, עז ע"ד
ב/יב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' לה
ב/יב צרור החיים (יעקב)
ב/יב קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רמא
ב/יב קרן הצבי מצוה נה אות יז
ב/יב קרני ראם (ירמוש) עמ' רלג
ב/יב רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קנ
ב/יב שאלת הכהנים תורה דף ג, ה
ב/יב שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רפח
ב/יב שחר אורך עמ' עט, פא, פד, פט {טמא מת לא משלח קרבנותיו}
ב/יב שלמי יוסף נזיר עמ' תקעד
ב/יב שלמי שמחה ח"א עמ' קנג
ב/יב שם דרך פסחים עמ' קפז
ב/יב שם משמעון (פולק) ח"ב דף רי
ב/יב שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' שלב
ב/יב שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' רנח
ב/יב שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' תקכח
ב/יב שעורי הגרב"ד פסחים עמ' שא
ב/יב שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' שנה, שס
ב/יב שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות יד
ב/יב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שיג, תנד, תנו, תנח, תסב, תסד
ב/יב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תלב
ב/יב שערי היכל זבחים עמ' קסח {טמא שרץ בפסח - כדעת רב}, קעא {קרבן טמא מת - ביאור שיטתו}, קעב {אין מקריבים עליו - הקרבן כשר}, תרכג {טמא משלח קרבנו - למרות שאינו סומך}
ב/יב שערי יצחק (תשיז) עמ' מ
ב/יב תורת האוהל (תשנג) עמ' רמ {טמא מת}
ב/יב תורת הקדש ח"ב עמ' רא
ב/יב תורת ירוחם ח"ג דף מג ע"ד
ב/יב תשובות ר' איסר יהודה עמ' לד


ג/444 הלכות ביאת מקדש פרק ג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ג/רה"פ הדרת קודש
ג/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ג/רה"פ הר המוריה (שץ)
ג/רה"פ הרמב"ם המדויק
ג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ג/רה"פ יריעות שלמה (פיינסילבר)
ג/רה"פ מעשי למלך
ג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ג/רה"פ משנת ראשונים (בארי)
ג/רה"פ ס' הבתים ח"ב עמ' רצד-רצז
ג/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' לו-לז
ג/רה"פ פי' ר"י קאפח
ג/רה"פ רמב"ם הערוך
ג/רה"פ רמב"ם לעם
ג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ג/א אור ליהודה (תשנט) עמ' צב {משלחין - חיוב על הציבור לשלח}, צד {"מחנה" הוא מחנה שכינה}
ג/א אפיקי מגינים זבחים סי' נט
ג/א אפר קדשים עמ' קלז
ג/א ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' שלו {כ"מ}
ג/א בארות נתן עמ' קו
ג/א בית פנחס (וולף) עמ' 117
ג/א ברור הלכה פסחים סז ע"א ציון א
ג/א גינת ראובן תרומות עמ' קז
ג/א דרך הקודש (תשסז) עמ' כז {כ"מ}
ג/א זכר יצחק (תשח) עמ' רט
ג/א זכרון בנימין ח"ב עמ' תרלט
ג/א חי' הראי"ה
ג/א חי' הריצ"ד
ג/א חסדי דוד ח"ח עמ' ח
ג/א טהרת יו"ט חי"ח עמ' יז
ג/א ידי משה (בוצק') הל' ביא"מ סי' ז
ג/א יין מלכות (שניאורסון) עמ' 332-338
ג/א לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ד אות יד
ג/א לדוד עד עולם עמ' 140
ג/א לחמי תודה (הורביץ) דף סה ע"ג
ג/א לכתך אחרי במדבר עמ' 65
ג/א מוריה גל' רלח עמ' צו {וישלחו מן המחנה - אזהרה ליחיד}
ג/א מיטב הארץ עמ' 596
ג/א מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' קיח
ג/א מנחת חינוך ח"ג עמ' ט
ג/א מעיל שמואל (פלורנטין)
ג/א מראי מקומות (עמר) עמ' 20
ג/א מרגניתא דר"מ
ג/א משאת המלך ח"ג סי' שיב {השמיט ערל}
ג/א משאת המלך ח"ג סי' שיב {השמיט ערל}
ג/א משאת מרדכי מכות עמ' צד
ג/א משנת יעקב
ג/א משנת ירושלים עמ' ב, מט, קמ
ג/א ספרי דבי רב ח"א עמ' יד
ג/א עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' נה, צא
ג/א פני משה (צוייג) דף ל ע"ג
ג/א פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' שיח {עשה}
ג/א קול דודי (תשף)
ג/א קול דודי שבועות סי' ע
ג/א קרית מלך
ג/א רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קצז
ג/א רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קמו
ג/א שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' ריט, רנא, רעז
ג/א שם טוב
ג/א שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' צח {מל"מ}
ג/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' קלא, קלט, קנב
ג/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' עה
ג/א שפתי מלך
ג/א תהלה לדוד (מן) קדשים סי' ל ס"ק א, ב, ד
ג/ב אהלי יהודה (הכהן) דף יב ע"ג {מל"מ}
ג/ב אור ליהודה (תשנט) עמ' צא, צד
ג/ב אוריתא יד עמ' צט
ג/ב אחר האסף עמ' קפ
ג/ב אמת ליעקב מקרא עמ' רלח
ג/ב אנצי"ת ע' בועל נדה הע' 62
ג/ב אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' ריב
ג/ב אפיקי מגינים זבחים סי' נט
ג/ב אשל ברמה - ענבי אפרים דף כו ע"ג
ג/ב באר מרים פ"ו הי"ד אות ג
ג/ב ברור הלכה פסחים סז ע"א ציון א
ג/ב גבורת יצחק (תשמח) דף פג
ג/ב דרך הקודש (תשסז) עמ' עא
ג/ב האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שצד {שלא לרבות את הטומאה}
ג/ב הגהות רימ"א
ג/ב הרועים בשושנים
ג/ב ואתה תחזה ח"ג
ג/ב זבח טוב שער יד סי' ז
ג/ב זכרון בנימין ח"ב עמ' שסה, תרלט
ג/ב זכרון שמואל עמ' תל
ג/ב חי' ר' חיים הלוי דף פב
ג/ב חיי נפש ח"ד עמ' רצד {מל"מ}
ג/ב חיי נפש ח"ו עמ' נב
ג/ב חמדת ישראל ח"א דף ב ע"א
ג/ב חסדי דוד ח"ח עמ' ו
ג/ב חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' צו עמ' שכב
ג/ב חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' שצז, ת-תא {מל"מ}
ג/ב חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף קיא {מל"מ}
ג/ב טל אורות (ג'ויא) - ביאור המרדכי דף ק ע"ב {מל"מ}
ג/ב יד ישראל ח"ב
ג/ב יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קעא
ג/ב לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ד אות טו
ג/ב להורות נתן במדבר עמ' לא
ג/ב מאור תורה (שנגהי) חוב' ב עמ' נא, ס
ג/ב מחנה יוסף (תשעב) סי' מז אות א, ג
ג/ב מיטב הארץ עמ' 596
ג/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' קמז
ג/ב מעיני מים מקואות עמ' רח {מל"מ}
ג/ב מעשה רקח
ג/ב מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' שלא
ג/ב משאת מרדכי מכות עמ' צד
ג/ב משכן בצלאל ח"א סי' טז
ג/ב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קסח {לפיכך משלחין את המצורע חוץ לג' מחנות שהוא חוץ לירושלים מפני שהוא מטמא בביאה}
ג/ב משנת ירושלים עמ' ב, ז, מט, נא, נז, קכג
ג/ב נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"א סי' י אות ב-ג
ג/ב נמוקי חיים עמ' רנד {מל"מ}
ג/ב סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"א עמ' פו
ג/ב סהמ"צ לרס"ג ח"א דף סא ע"ג
ג/ב עטרת תפארת דף נד ע"ד
ג/ב עיר הקודש והמקדש ח"א עמ' לח, מח, ח"ד עמ' נה
ג/ב עמק הנצי"ב פ' נשא פסקא א עמ' ה {זה מחנה שכינה}
ג/ב פאר הלבנון ח"ב סי' ב אות ו {מל"מ - טלטול}
ג/ב פני משה (צוייג) דף ל ע"ג
ג/ב קרית מלך
ג/ב ראש יוסף (כולל) א עמ' מ
ג/ב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' שמח
ג/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' סח
ג/ב רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קמו
ג/ב שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קנה
ג/ב שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' רנא, רנג
ג/ב שלמי שמחה ח"א עמ' מה
ג/ב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' קלא
ג/ב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' עה
ג/ב תהלה לדוד (מן) קדשים סי' ל ס"ק ב, ד, ח, י
ג/ב תועפת ראם (גטיניו) דף צא ע"ג {מל"מ}
ג/ב תורת החוף ימים - שפתי חיים סי' כז אות א {מל"מ}
ג/ב תורת המדינה עמ' 283
ג/ב תורת הקדש ח"ב עמ' עה
ג/ב תורת לויים דף סה ע"ב, סח ע"ב {מחנה לויה}
ג/ב תשובות ר' איסר יהודה עמ' 5 {בדד ישב}
ג/ג אבן האזל (גם בהערות סוף ח"ב)
ג/ג אגרות משה אהע"ז ח"א סי' עב {מל"מ}
ג/ג אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ח הע' 184 {מל"מ}
ג/ג אור ליהודה (תשנט) עמ' צב
ג/ג אם המלך עמ' קג
ג/ג אנצי"ת ע' אבן מסמא הע' 63, ע' בועל נדה הע' 28 {מל"מ}, 62, 65, ע' בעל קרי הע' 112
ג/ג אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' סו, ריב
ג/ג אפר קדשים עמ' קלז
ג/ג ארצות החיים סי' ב ארץ יהודה אות ג
ג/ג אשישות חיים
ג/ג באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קנה
ג/ג בדבר מלך ח"ד עמ' קפו
ג/ג בדרך המלך עמ' קיח
ג/ג בית המדרש
ג/ג בית ישי - דרשות עמ' תח {השמיט שבע"ק יוצא ממחנה לויה}
ג/ג ביתאל ח"א דף כב ע"ב
ג/ג בנין אריאל יאיר עמ' 318
ג/ג ברור הלכה פסחים סח ע"א ציון א, פו ע"א ציון ד
ג/ג גליונות אבני נזר {מל"מ}
ג/ג דברי שמואל (ראטה) עמ' שכז {מל"מ}
ג/ג דרך הקודש (תשסז) עמ' קכא {מל"מ}
ג/ג זהב התרומה - חלה עמ' תרכב
ג/ג חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף קיא-קיב
ג/ג טהרת יו"ט חי"ח עמ' יח
ג/ג יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' קנט
ג/ג יד ישראל ח"ב
ג/ג ידי משה (בוצק') הל' ביא"מ סי' ח
ג/ג כלי טהור עמ' קס {מל"מ}
ג/ג כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף קנג ע"א, קנד ע"ב
ג/ג כתר כהונה (ולק, תשסד) עמ' צג {מל"מ}
ג/ג מאור למלך פסחים עמ' קנה
ג/ג מאור תורה (שנגהי) חוב' ב עמ' נ
ג/ג מגדל עז עמ' נו
ג/ג מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשסד) עמ' פז
ג/ג מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' קלו, קלח, ר"ה עמ' רכז
ג/ג מועדים וזמנים ח"ג סי' רכט
ג/ג מורשה חי"א עמ' 58
ג/ג מחובר לטהור סי' ה אות א, סי' ח אות ב {מל"מ}
ג/ג מיטב הארץ עמ' 596
ג/ג מכתב לחזקיהו דף פב ע"ד
ג/ג מלבושי יו"ט ח"ב יו"ד סי' ט
ג/ג מנוחת אליהו ח"ג
ג/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' קסז {מל"מ}, קסט {מל"מ}, ח"ג עמ' ז {מל"מ}, שסה, שסו {מל"מ}
ג/ג מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ו עמ' רעח {מל"מ}
ג/ג מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' רצד {מל"מ}
ג/ג מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' תיח-תיט
ג/ג מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' שעג {מל"מ}
ג/ג מראי מקומות (עמר) עמ' 21
ג/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ג משכן שילה עמ' כ, שלח
ג/ג משכנות לאביר יעקב ח"ב דף ו ע"ג
ג/ג משנת חיים נדה סי' לח עמ' קנ
ג/ג משנת חיים פסחים ח"ב עמ' קכב
ג/ג משנת ירושלים עמ' נד {מל"מ}, פח {אהא"ז}, צ, קצז {מל"מ}
ג/ג נועם חי"א עמ' לו, מד
ג/ג נחלת שמעון (אמוראי) דף ג-ד
ג/ג עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' נ {מל"מ}
ג/ג עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' לח-לט, נה
ג/ג עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' נג {מל"מ - המחילה הפתוחה להר הבית לא נתקדשה}
ג/ג על גדות ים התלמוד עמ' 257
ג/ג ענפי ארז (זי') דף ה ע"ג {ראב"ד}, רכט ע"ד
ג/ג פאר הלבנון ח"א סי' ו אות י, סי' יח אות טז {מל"מ}
ג/ג פרשת המלך
ג/ג קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' קמח {מל"מ - אירע קרי לאחד מהם יוצא במסיבה תחת הבירה}
ג/ג רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קמו, קנ
ג/ג שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' רסב
ג/ג שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' רמח, רנד
ג/ג שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תקמט
ג/ג שלמי שמחה ח"ה עמ' קעח
ג/ג שם טוב
ג/ג שנה בשנה תשמז עמ' 273-274 {דין בעל קרי}
ג/ג שער המלך ח"ב עמ' ג {מל"מ}
ג/ג שערי המקדש סי' לח אות ג {מל"מ}
ג/ג שערי טהר ח"ד שער א סי' כח אות ד, שער ב סי' טז
ג/ג שפת אמת על התלמוד ח"ג דף לג ע"ד
ג/ג תחומין ח"ג עמ' 414, ח"ז עמ' 494
ג/ד אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' קכה
ג/ד בית מועד (גטיניו) דף כז ע"ד, לג ע"ג {מל"מ}
ג/ד ברור הלכה פסחים סז ע"א ציון ב
ג/ד בתי כנסיות דף לה ע"א
ג/ד דברות משה יבמות עמ' קסח
ג/ד המקדש וקדשיו עמ' טו
ג/ד מורשה חי"א עמ' 59
ג/ד מנחת חינוך ח"ג עמ' שסה
ג/ד מעלין בקודש גל' ח עמ' 171
ג/ד מרפא לשון (ארדיט) דף יח ע"ב
ג/ד משכן שילה עמ' שמ
ג/ד נמוקי חיים עמ' רנד {מל"מ}
ג/ד רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קמו, קנ
ג/ד שערי טהר ח"ו סי' נד אות ה
ג/ד שפתי מלך
ג/ד תורת המדינה עמ' 278
ג/ה אגרות משה או"ח ח"א סי' לט, ח"ב סי' קיג
ג/ה אור הישר [תורת האהל דף נז ע"א]
ג/ה אור ליהודה (תשנט) עמ' צב
ג/ה אנצי"ת ע' בועל נדה הע' 61, ע' גוי הע' 614
ג/ה אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' סו, קכג
ג/ה אשישות חיים
ג/ה באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קנח
ג/ה ברור הלכה פסחים סז ע"א ציון ב
ג/ה דברות משה נדה וטהרות עמ' תכו {החיל משלחין ממנו עכו"ם וטמאי מת וכ"מ הלכה ט}
ג/ה דרך הקודש (תשסז) עמ' קלט
ג/ה זכרון בנימין ח"א עמ' תעז
ג/ה חוות יאיר (תשנז) עמ' תקד
ג/ה כלי טהור עמ' כב, קס
ג/ה מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' קלח
ג/ה מורשה חי"א עמ' 76
ג/ה מטה אהרן ר"ה עמ' ו
ג/ה מטומאה לקדושה עמ' 322
ג/ה מילי דשמיא עמ' קע
ג/ה מים חיים
ג/ה מכתב לחזקיהו דף ז ע"ג
ג/ה מנוחת אליהו ח"ג
ג/ה מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' צט, תיט
ג/ה מראי מקומות (עמר) עמ' 21-22
ג/ה מרפא לשון (ארדיט) דף ט ע"ב
ג/ה משכן שילה עמ' שלט
ג/ה משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קעז {החיל משלחין ממנו - אבל טבול יום נכנס לשם שכבר טבל}
ג/ה משנת ירושלים עמ' צט
ג/ה נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' קצד
ג/ה נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 210
ג/ה נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' לד אות ט
ג/ה ספרי דבי רב ח"א עמ' יד
ג/ה על גדות ים התלמוד עמ' 256
ג/ה קרית מלך
ג/ה רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קנ
ג/ה שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' רמט
ג/ה שלמי שמחה ח"א עמ' רעג
ג/ה שם טוב
ג/ה שמועת חיים יומא ח"א עמ' שלח
ג/ה שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' קלה
ג/ה שערי דעת (פלדמן) ח"א פי"ט הערה 96
ג/ה שערי היכל יומא מערכה ק הערה 3
ג/ה שפתי מלך
ג/ה תורת האוהל (תשנג) עמ' תכג
ג/ה תורת המדינה עמ' 278
ג/ה תחומין חי"ד עמ' 12
ג/ה תשובה מאהבה ח"א סי' כ
ג/ו אבני ציון ח"א סי' מא אות ג {מל"מ}, ח"ג עמ' כט
ג/ו אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' רעג
ג/ו אור ליהודה (תשנט) עמ' צב
ג/ו אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' קכג
ג/ו ארעא דרבנן (תשעט) עמ' צו
ג/ו בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף פה ע"א-ע"ב
ג/ו בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' לה
ג/ו ביתאל ח"א דף כג ע"א
ג/ו בכורי יוסף (הוטנר) דף לט ע"ד
ג/ו ברור הלכה יבמות ז ע"ב ציון א פרק ב
ג/ו דורש לציון (תשנה) עמ' כט
ג/ו דקה מן הדקה דף טו ע"ב
ג/ו דרך הקודש (תשסז) עמ' קלט
ג/ו הגהות רימ"א
ג/ו התורה והתלמוד ח"ד עמ' 480
ג/ו ואתה תחזה ח"ג
ג/ו זכרון בנימין ח"א עמ' תעא, תעו
ג/ו חוות יאיר (תשנז) עמ' תקמב
ג/ו חזו"א על הרמב"ם
ג/ו חזו"א קדשים לקוטים סי' א ס"ק ט
ג/ו יד אברהם כלים עמ' כא
ג/ו כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' קב
ג/ו מנחת חינוך ח"ג עמ' יד
ג/ו מעין החכמה עמ' ריב
ג/ו מראי מקומות (עמר) עמ' 23
ג/ו משכן שילה עמ' שלט
ג/ו נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' לד אות ו
ג/ו ספרי דבי רב ח"א עמ' יד
ג/ו עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' קסז {מד"ס}
ג/ו ערך כסף עמ' קח
ג/ו פנינים על התורה ומועדים עמ' צב {מכלל שלא נגמרה טהרתה}
ג/ו פתרון תורה עמ' 40
ג/ו קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תתפו
ג/ו קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' עו
ג/ו רב ברכות (רי"ח) עמ' עד
ג/ו רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ו ה"ה
ג/ו שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' רנט
ג/ו שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' רעג, רעו
ג/ו שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' ק
ג/ו שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' רסח
ג/ו שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' רכה
ג/ו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' קלה
ג/ו שערי היכל זבחים עמ' רנח {טבו"י מותר במחנה לויה - גם כשהוא מחוס"כ}
ג/ו שערי המקדש סי' ל אות ד
ג/ו תורת המדינה עמ' 278
ג/ו תחומין ח"ז עמ' 506
ג/ז אוצרות הרמב"ם
ג/ז אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' רעג
ג/ז אפיקי מגינים זבחים סי' י
ג/ז אשל ברמה - ענבי אפרים דף כג ע"א-ע"ג, כה ע"א-ע"ג, כו ע"א, כח ע"ד, כט ע"ד, ל ע"ג-ע"ד
ג/ז בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף פה ע"א-ע"ב
ג/ז בדי הארון (הכהן) עמ' 168
ג/ז בית ישחק
ג/ז המקדש וקדשיו עמ' רי
ג/ז זהב התרומה מ"ש עמ' שנב
ג/ז חוות יאיר (תשנז) עמ' תקמב
ג/ז חיי אברהם (צציק) עמ' קנא, קנג
ג/ז לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 80-81
ג/ז לקוטי שיחות תזריע תשדם
ג/ז מי החג עמ' יג
ג/ז מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' קיג
ג/ז מנחת חינוך ח"א עמ' שמו
ג/ז מקראי קדש (תשנג) עמ' רצא
ג/ז מראי מקומות (עמר) עמ' 23
ג/ז משכן שילה עמ' שלח
ג/ז ערך כסף עמ' קח
ג/ז פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' פז
ג/ז פרי שמואל מכות עמ' עח
ג/ז שלמי שמחה ח"ה עמ' קעז
ג/ז שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' ק
ג/ז שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' רסח
ג/ז שעורי הגרב"ד פסחים עמ' קסט
ג/ז שער דלתי הלבנון סי' כז {כ"מ}
ג/ז תהלה לדוד (מן) קדשים סי' ל ס"ק יא
ג/ז תורה תמימה ויקרא פ' יב אות נט
ג/ח אבן ישראל (פישר)
ג/ח אור ליהודה (תשנט) עמ' צ, צד
ג/ח אור שמח (הוספות)
ג/ח אורי חיים ח"א עמ' רח
ג/ח אוריתא יד עמ' לו
ג/ח אם למסורת (ביא') עמ' 21
ג/ח אמרי חן (לוונברג) כלים עמ' כד
ג/ח אמרי נפתלי ח"ב עמ' קיט
ג/ח אנצי"ת ע' אין מזהירין הע' 12, 48 {שעה"מ}
ג/ח אסיפת מחקרים תורניים תשלז עמ' צו
ג/ח אפיקי מים ח"א סי' טז
ג/ח אפר קדשים עמ' קלו
ג/ח אשישות חיים
ג/ח אשל ברמה - ענבי אפרים דף כג ע"ג, כד ע"ד, כט ע"ד, ל ע"ב
ג/ח באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קנב
ג/ח באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' רט
ג/ח באר מרים פ"ו הי"ד אות ג
ג/ח בדרך המלך עמ' רכב
ג/ח בנין שאול עמ' קפ
ג/ח ברור הלכה פסחים סז ע"א ציון א, סח ע"א ציון א
ג/ח גבורת יצחק (תשמח) דף פב-פג
ג/ח גבורת יצחק (תשסו) עמ' עט, פא
ג/ח גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' נו
ג/ח גבורת יצחק מכות עמ' רצט
ג/ח גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' קסד-קסה
ג/ח גן שושנים ח"א עמ' קח
ג/ח דברי חפץ עמ' נה
ג/ח דרך הקודש (תשסז) עמ' עב-עה
ג/ח דרשות מהר"ם חביב עמ' שמט
ג/ח הגהות רימ"א
ג/ח הגהות רימ"א
ג/ח הדרת מלך (זילברברג) דף לו ע"ג {מצורע לוקה}
ג/ח הלכות מדינה ח"ב עמ' לא
ג/ח הר המלך ח"ה עמ' שטז
ג/ח התורה והמדינה ח"ד עמ' רי
ג/ח זבח טוב שער יד סי' ז
ג/ח זכרון בנימין ח"א עמ' תמד
ג/ח זכרון בנימין ח"ב עמ' קפא, שסב-שסג, תעז, תקמד, תרלט
ג/ח זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' מד {שעה"מ}
ג/ח זכרון שמואל עמ' תל
ג/ח חוות יאיר (תשנז) עמ' תקמב
ג/ח חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' קפב
ג/ח חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רנט
ג/ח חי' הראי"ה
ג/ח חכמת גרשון עמ' קצב-קצג
ג/ח חנן אלקים עמ' עד
ג/ח חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' צו עמ' שכג
ג/ח חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' שצח {רמב"ם}, ח"ב עמ' רח {שעה"מ}
ג/ח חשב האפוד כלים פ"א מ"ח עמ' כג
ג/ח יד ישראל ח"ב
ג/ח ידי משה (בוצק' תשמג) סי' שמ
ג/ח ידי משה (בוצק') הל' ביא"מ סי' י
ג/ח ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' יג
ג/ח כלי טהור עמ' כ, קנט, קפא
ג/ח כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' קסב
ג/ח לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ד אות טו
ג/ח לדוד עד עולם עמ' 140
ג/ח להורות נתן על התורה ח"ג עמ' קו
ג/ח לחם חקי עמ' ריח, רכט
ג/ח למודי ה' (תשפא) עמ' כז {כ"מ}, נז {שעה"מ}, תכא {שעה"מ}
ג/ח מאור הקודש ערכין עמ' צג
ג/ח מאור למלך פסחים עמ' קנג, קנה-קנו
ג/ח מאור תורה (שנגהי) חוב' ב עמ' נ-נא, נט
ג/ח מבוא למשנה תורה עמ' 225
ג/ח מגילת ספר לאוין דף קנט ע"א
ג/ח מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' תנז
ג/ח מועדים וזמנים ח"ג סי' רכט, ח"ה סי' שמז
ג/ח מחנה יוסף (תשעב) סי' מז אות א
ג/ח מיטב הארץ עמ' 597
ג/ח מילי דמרדכי
ג/ח מים טהורים עמ' ט
ג/ח מכשירי מצוה עמ' עב
ג/ח מנוחת אליהו ח"ג
ג/ח מנחה חדשה (חן טוב) דף ז ע"א
ג/ח מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' קיח
ג/ח מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' קלא
ג/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' קמז, קמט, ח"ג עמ' טו, שסו
ג/ח מעין גנים (מזרחי) דף מט ע"א-ע"ב
ג/ח מעין החכמה עמ' קט, קצט-ר
ג/ח מעיני המים
ג/ח מעשה רקח
ג/ח מצעדי גבר יבמות סי' כא אות ב
ג/ח מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' רח
ג/ח מקדש דוד קדשים סי' לח ס"ק ג גם במנחת מרדכי
ג/ח מקראי קדש (תשנג) עמ' קלה
ג/ח מרכבת יוסף דף כא ע"א-ע"ב, כה ע"ב-ע"ד, כו ע"ב-ע"ג {מצורע שנכנס לירושלים לוקה}
ג/ח משאת המלך ח"ג סי' שצא {הבדל בין ירושלים למוקפות חומה}
ג/ח משברי ים אחע"א עמ' צג
ג/ח משך חכמה ויקרא פ"י פס' יב, פי"ב פס' ב, דברים פכ"ג פס' יא
ג/ח משכן בצלאל ח"א סי' טז
ג/ח משכן שילה עמ' שלח
ג/ח משכנות ידידיה עמ' פד-פה {בערים מוקפות חומה לא לוקה}
ג/ח משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קסח {אבל אם נכנס לשאר הערים המוקפות חומה אע"פ שאינו רשאי לפי שנאמר בדד ישב אינו לוקה}, קסט {וכן מצורע שנכנס לירושלים לוקה אבל אם נכנס לשאר הערים המוקפות חומה - אינו לוקה}
ג/ח משנת חיים זבחים עמ' נב
ג/ח משנת חיים פסחים ח"ב עמ' קטו, קכ, קכב
ג/ח משנת יעקב
ג/ח משנת ירושלים עמ' ה, ח, נב, נז, סג, עג-עה, עט-פ, פה
ג/ח נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"א סי' י אות ג
ג/ח נטע שורק דף צג ע"ג
ג/ח נר מצוה (ואלק) מערכות דף ו ע"ג, ז ע"ד, שרשים דף כג ע"ב {מצורע}, מצוות דף צ ע"ד, צא ע"א-ע"ב, צו ע"ב וע"ד {טמא שנכנס למקדש לוקה}
ג/ח נר מצוה (ואלק) מצוות דף צ ע"ג {כ"מ - רמב"ם לא גרס "אכתי לא עיילתיה, אפיקתיה"}
ג/ח נתן פריו סוגיות ח"א עמ' קמז
ג/ח עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' קכח
ג/ח עבודת לוי (רוד') דף יח ע"ב
ג/ח עולת שלמה ח"ב עמ' ש
ג/ח עטרת תפארת דף יג ע"ג-ע"ד {לוקה - הרי זה לאו שקדמו עשה}
ג/ח עיר הקודש והמקדש ח"א עמ' מח, ח"ב עמ' כ
ג/ח עיר מקלט עמ' קלה ביאור הלכה
ג/ח עליות משה (תשנב) ח"א עמ' לז
ג/ח עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תצג
ג/ח עמק הלכה (הורוביץ) עמ' לה
ג/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' צה
ג/ח פניני רבנו הגרי"ז עמ' שלג
ג/ח צפנת פענח כאן, במדבר עמ' י
ג/ח קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' רמז, ח"ד עמ' תטז
ג/ח קרית מלך
ג/ח קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' שנו
ג/ח רלב"ג ויקרא פי"ג פסוק מו עמ' ר
ג/ח רנת יצחק מלכים עמ' רפד {אינו לוקה}
ג/ח רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרע
ג/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' סח
ג/ח רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קמט
ג/ח שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' שד {מצורע בערים מוקפות חומה לא לוקה}
ג/ח שיח ערב קדשים עמ' רסא
ג/ח שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' ריח, רנ, שפב
ג/ח שלמי שמחה ח"א עמ' מד, רעג, רעז
ג/ח שם טוב
ג/ח שם יוסף (מועטי) ח"ב דף עז ע"ד {כ"מ - מצורע}
ג/ח שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' צא-צב
ג/ח שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' שלד
ג/ח שמחת עולם (לגו)
ג/ח שמחתי באומרים לי עמ' תי
ג/ח שנה בשנה תשמז עמ' 274
ג/ח שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות כד-כה, לז
ג/ח שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות עד
ג/ח שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' יד
ג/ח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' קלב
ג/ח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' עה
ג/ח שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' תכג
ג/ח שערי יצחק (תשיז) עמ' כ
ג/ח שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 502
ג/ח שפת אמת על התלמוד ח"א דף קנה ע"ב
ג/ח תהלה לדוד (מן) קדשים סי' ל ס"ק ב, ה, ט, י
ג/ח תולדות יעקב (מאהלר) עמ' נה
ג/ח תורה ודעת (מינצברג) תשע-תשעא עמ' קצא
ג/ח תורת המדינה עמ' 284
ג/ח תורת הקדש ח"ב עמ' עז, רנב
ג/ח תחומין ח"ט עמ' 243
ג/ח תנובת ציון דף קכב ע"ג-ע"ד
ג/ח תפארת ציון (קואינקה) עמ' צז
ג/ח תשובות ר' איסר יהודה עמ' 5-6 {עיר מוקפת חומה}
ג/ט אגרא לישרים סי' ז-ח
ג/ט אהבת איתן הוריות עמ' קפז
ג/ט אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"ו הע' 19
ג/ט אור הישר [מל"מ לקמן הי"ט ד"ה עוד נראה, אור הישר מנחות כז ע"ב]
ג/ט אור ליהודה (תשנט) עמ' צד-צה
ג/ט אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ד ס"ק נד {מל"מ}
ג/ט אם למסורת (ביא') עמ' 48
ג/ט אנצי"ת ע' אכילת קדשים הע' 52 {כ"מ}
ג/ט אפיקי מגינים זבחים סי' כב
ג/ט ארזא דבי רב יבמות עמ' סד {מכת מרדות}, קמח {מחו"כ לוקה מכת מרדות}
ג/ט ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קכה
ג/ט ארצות החיים סי' ח ארץ יהודה אות יב עמ' קעא
ג/ט אש פנחס עמ' קמב-קמג
ג/ט באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קנו-קנז
ג/ט באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' רט
ג/ט באר מרים פ"ו הי"ד אות ג
ג/ט באר שרים (שולמן) עמ' צד
ג/ט בד קודש (פוברסקי) ח"א דף פא ע"א, פב ע"א-ע"ב
ג/ט בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' לד
ג/ט בדבר מלך ח"א
ג/ט בדבר מלך ח"א עמ' עט
ג/ט בינת נבונים דף נט ע"ג
ג/ט ביצחק יקרא (תשמט) קונטרס ביה"ב פ"ז הי"ח
ג/ט בית יצחק יו"ד ח"ב סי' קי אות ג
ג/ט ביתאל ח"א דף יד ע"ב
ג/ט בני בנים ח"א עמ' יח
ג/ט בני בנים ח"א עמ' יח {כ"מ}
ג/ט בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' קסה
ג/ט ברור הלכה חולין קלד ע"א ציון ו פרק א
ג/ט ברור הלכה פסחים סז ע"א ציון א, ב, סח ע"א ציון א, סנהדרין פג ע"א ציון ל
ג/ט בריכת המלך עמ' רכז, רלד
ג/ט ברכות שמים מכות פ"ג אות קז, קי {מחוסר כפורים - מדרבנן}
ג/ט גבורת יצחק חגיגה עמ' רכט-רל, רלה
ג/ט דברות משה יבמות עמ' סא, סו
ג/ט דברות משה מועד ח"א עמ' רפד {דמחוסר כפורים שנכנס למחנה שכינה}
ג/ט דברי יצחק (הרצוג) דף נה ע"ב {איסור כניסת מחו"כ לעזרת ישראל - דרבנן}
ג/ט דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' רסב
ג/ט דורש לציון (תשנה) עמ' מט
ג/ט דרך הקודש (תשסז) עמ' קמ
ג/ט דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' שצג
ג/ט הדרת מלך (זילברברג) דף לו ע"ג {מצורע לוקה, כ"מ - נכנס למחנה שכינה}
ג/ט ואתה תחזה ח"ג
ג/ט זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' צד
ג/ט זבחי צדק (דיסקין) עמ' רמו
ג/ט זהב התרומה מ"ש עמ' שנא
ג/ט זית רענן ח"א עמ' תקסג
ג/ט זכרון בנימין ח"א עמ' תעג
ג/ט זכרון בנימין ח"ב עמ' תרלט
ג/ט זכרון שמואל עמ' תכט {כ"מ}
ג/ט חזקה רבה יו"ד הלכה נא
ג/ט חי' הגר"ח החדש עמ' קמג
ג/ט חי' הראי"ה
ג/ט חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' יט
ג/ט חי' משנה פסחים עמ' שכז {מחוסר כפורים}
ג/ט חיי אברהם (צציק) עמ' קס, קצט
ג/ט חכם צבי (תשעה) ח"א סי' קסב ד"ה בהלכות {כ"מ}
ג/ט חנן אלקים עמ' סז
ג/ט חסדי דוד ח"ח עמ' י-יא
ג/ט חשב האפוד כלים פ"א מ"ח עמ' כג, מ"ט עמ' כו
ג/ט טהרת יו"ט חט"ו עמ' רנט
ג/ט טעם ודעת הל' טו"מ פ"א שעה"צ אות מה
ג/ט יברך ישראל זבחים עמ' קכו {מכת מרדות}
ג/ט יד אברהם כלים עמ' כ
ג/ט יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קפט
ג/ט יד ושם ח"ב
ג/ט יד ישראל ח"ב
ג/ט ידי משה (בוצק') הל' ביא"מ סי' יא
ג/ט יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' טו
ג/ט יחל ישראל (תשסג) ח"ב עמ' רפט {מרכה"מ}
ג/ט כלי טהור עמ' קנט, קסד, רס
ג/ט כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' קעח-קעט
ג/ט כתבי העלוי מראקוב עמ' קנד
ג/ט כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תעא
ג/ט לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ד אות א, טז
ג/ט לחמי תודה (הורביץ) דף י ע"ג {מחוסר כפורים}
ג/ט למודי ה' (תקמז) דף עג ע"א
ג/ט לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' כט-ל
ג/ט מאור תורה (שנגהי) חוב' ב עמ' נ {כ"מ}, נא
ג/ט מהרי"ט אלגזי פ"ג אות מ (הראשון) או"ק ב
ג/ט מוריה גל' רג עמ' יח
ג/ט מי החג עמ' יג
ג/ט מיטב הארץ עמ' 597
ג/ט מים טהורים עמ' י-יג
ג/ט מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' קיג, קיז {מכת מרדות}, קיט
ג/ט מנחת חזקיה מנחות עמ' קי
ג/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' כח, צב {כ"מ}, קמא, שח, ח"ג עמ' ט, תלח
ג/ט מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ה עמ' ג {כ"מ}
ג/ט מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' רלד
ג/ט מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' רמא
ג/ט מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' תצג
ג/ט מעין גנים (מזרחי) דף מט ע"ב
ג/ט מעין החכמה עמ' קד-קה
ג/ט מעין נצח ח"ב סי' עב
ג/ט מעיני המים
ג/ט מעלין בקודש גל' ח עמ' 146, 149
ג/ט מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' רו
ג/ט מקדש דוד קדשים סי' לח ס"ק ג
ג/ט מקום דוד [חכם צבי סי' קסב]
ג/ט מקראי קדש (תשנג) עמ' קכח, שמה
ג/ט מרגליות הים סנהדרין פג ע"א אות א
ג/ט מרפא לשון (ארדיט) דף ט ע"א
ג/ט משאת מרדכי מכות עמ' סד
ג/ט משאת משה (חברוני) פסחים סי' מד עמ' 138
ג/ט משברי ים חזקה עמ' רפה
ג/ט משכנות לאביר יעקב ח"ב דף יז ע"ב
ג/ט משנת חיים פסחים ח"ב עמ' קטו, קכ
ג/ט משנת יעקב
ג/ט משנת ירושלים עמ' נב, סא, עג, עו, פב-פד, צז
ג/ט משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' מג אות ג
ג/ט נזר הקדש (רזין) זבחים מהדו"ת דף מז ע"ד
ג/ט נחלת שמואל דף ל ע"ב
ג/ט נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א סי' יא אות ד
ג/ט נמוקי חיים עמ' רנד {כ"מ}
ג/ט נר מצוה (ואלק) שרשים דף יב ע"ד {מחו"כ דזב אינו כזב}
ג/ט נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' קעט {כ"מ}
ג/ט נתן פריו מכות עמ' פ, קמו
ג/ט ספרי דבי רב ח"ב עמ' ריא, ח"ג עמ' שנז
ג/ט עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' קסא {ראב"ד}, קסב
ג/ט עבודת לוי (רוד') דף יח ע"א
ג/ט עמק הנצי"ב פ' נשא פסקא א עמ' ז
ג/ט ענפי ארז (זי') דף קפט ע"ב, קצא ע"ב
ג/ט עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף כה ע"א, נה ע"א
ג/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' סט, צט, כרך ב ח"א עמ' לז, צג, ח"ב עמ' קפו
ג/ט ערהשה"ע קדשים סי' יד אות כז
ג/ט פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' פז-פח {כ"מ}
ג/ט פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' נג
ג/ט פני מלך במדבר עמ' כא, כג {עזרת נשים}
ג/ט פני משה (צוייג) דף לא ע"ג
ג/ט פניני רבנו הגרי"ז עמ' תסא, תשא
ג/ט פרי שמואל מכות עמ' עז
ג/ט צפנת פענח
ג/ט קדשי יהושע עמ' אלף שסט, אלף תקיז
ג/ט קול דודי (תשף) (בקיצור)
ג/ט קול יהודה (גרשוני) עמ' מ
ג/ט קול צופיך עמ' נ
ג/ט שושנת העמקים (תאומים) עמ' נט, קג, רד, רי
ג/ט שיח ערב קדשים עמ' שנה
ג/ט שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' ריז, רמח, רנו, רעה
ג/ט שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' רנט, רעה
ג/ט שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' רכב, רכו {מל"מ}
ג/ט שלמי שמחה ח"א עמ' רעג
ג/ט שם טוב
ג/ט שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' רעט-רפ
ג/ט שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' ק, קד
ג/ט שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' רנד
ג/ט שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"ב עמ' קמו
ג/ט שעורי הגרב"ד פסחים עמ' קסח
ג/ט שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' רכו
ג/ט שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות קיב
ג/ט שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות לז
ג/ט שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' יד
ג/ט שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שכ, שכב-שכג
ג/ט שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' קלב, קלו, קמ
ג/ט שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תרנו
ג/ט שערי דעת (פלדמן) ח"א פי"ט הערה 55
ג/ט שערי היכל זבחים עמ' פ {מחוס"כ הנכנס לעזרה - דינו}
ג/ט שערי היכל יומא מערכה ק {עזרת נשים - מהתורה או מדרבנן}
ג/ט שפתי מלך
ג/ט תהלה לדוד (מן) קדשים סי' ל ס"ק ז, יא-יד
ג/ט תועפת ראם (גטיניו) דף עג ע"א
ג/ט תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' נז, סב
ג/ט תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שפב {מל"מ}
ג/ט תנופת זהב עמ' 387, 163, 179, 184, 185, 377
ג/י אבני נזר יו"ד סי' תנ אות יד, סי' תנב אות ג
ג/י אור ליהודה (תשנט) עמ' צד {"וישלחו" - רק על שילוח ממחנה שכינה}, צה
ג/י אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' קכד
ג/י באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' רט
ג/י גבורת יצחק מכות עמ' שא
ג/י גט מקושר (אלגזי) דף כח ע"ד {מל"מ}
ג/י דרך הקודש (תשסז) עמ' עד
ג/י הדרת מלך (זילברברג) דף לו ע"ג {כ"מ - "ולא יטמאו את מחניהם" היא בכל המחנות}
ג/י זכרון בנימין ח"ב עמ' תרלט
ג/י חמדת ישראל ח"א דף ב ע"א
ג/י חסדי דוד ח"ח עמ' י-יא
ג/י ידי משה (בוצק' תשמג) סי' שד
ג/י לב איש עמ' רעד
ג/י להורות נתן על התורה ח"ג עמ' קמט
ג/י לחם שלמה (ערנרייך) סי' ב
ג/י למודי ה' (תקמז) דף עג ע"א
ג/י לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' כח
ג/י מאור למלך פסחים עמ' קנד
ג/י מאור תורה (שנגהי) חוב' ב עמ' נ {כ"מ}, נא
ג/י מיטב הארץ עמ' 596
ג/י מנוחת אליהו ח"ג
ג/י מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' קיג
ג/י מנחת חינוך ח"ב עמ' רצד, ח"ג עמ' ט {כ"מ}, שסו
ג/י מעין גנים (מזרחי) דף מט ע"ב
ג/י מעיני המים
ג/י משאת המלך ח"ג סי' שצא {כ"מ}
ג/י משכן שילה עמ' שמ {כ"מ}
ג/י משכנות לאביר יעקב ח"ב דף ב ע"ד, ו ע"ב
ג/י משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קפז {וכשם ששילוח טמאים מן המקדש בעשה כך אם נכנסו עוברים בלא תעשה}
ג/י משנת חיים פסחים ח"ב עמ' קטז
ג/י משנת חיים שמות עמ' קע
ג/י משנת ירושלים עמ' נא-נב, עד
ג/י נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' קפ, תפז
ג/י נתן פריו מגילה עמ' תד
ג/י ספרי דבי רב ח"א עמ' ה
ג/י עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' צא
ג/י ענפי ארז (זי') דף ה ע"א
ג/י פני משה (צוייג) דף ל ע"ג
ג/י קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון תורה עמ' קלב {כ"מ}
ג/י קרית מלך
ג/י שושנת העמקים (תאומים) עמ' רד
ג/י שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' ריט, רנ
ג/י שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' קלא
ג/י שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' תכג
ג/י שרידי אש ח"א עמ' תקמח
ג/י תהלה לדוד (מן) קדשים סי' ל ס"ק ב, ג
ג/יא באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קנט
ג/יא באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' קסה {מל"מ}
ג/יא דברות משה ב"ב ח"א סי' ז ענף ג
ג/יא דברות משה מועד ח"א עמ' רפב {אבל אם נגע בעזרה מאחוריה פטור}
ג/יא דברות משה שבועות-ע"ז עמ' כו {ומניין שאינו עובר אלא אם כן נכנס}
ג/יא דרך הקודש (תשסז) עמ' כט {כ"מ}
ג/יא חזון יחזקאל זבחים פי"א ה"א
ג/יא חי' אור שמח על הירושלמי עמ' 168
ג/יא חי' ר' מאיר שמחה (תשלו) עמ' 168
ג/יא חנן אלקים עמ' סו
ג/יא חקל יצחק (שו"ת) עמ' כט
ג/יא לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' כח
ג/יא מועדים וזמנים ח"ה סי' שנ
ג/יא מי החג עמ' יג
ג/יא מנוחת אליהו ח"ג
ג/יא מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' קיג
ג/יא מעין גנים (מזרחי) דף מט ע"ב [לא תבוא - פי' הקרא תלי ליה בביאה]
ג/יא מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' תסא
ג/יא מצעדי גבר יבמות סי' כא אות ב
ג/יא מקדש דוד קדשים סי' לח ס"ק ג במנחת מרדכי
ג/יא מקראי קדש (תשנג) עמ' קכז
ג/יא מרגניתא דר"מ
ג/יא משכנות לאביר יעקב ח"א דף ג ע"א, ח"ב דף ו ע"ב {כ"מ}, יז ע"א
ג/יא משנת חיים חולין סי' א עמ' א
ג/יא משנת חיים שמות עמ' קע
ג/יא משנת יעקב
ג/יא נמוקי חיים עמ' רנד
ג/יא נתן פריו מגילה עמ' תד
ג/יא סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ה עמ' שנג
ג/יא ענפי ארז (זי') דף קצא ע"ב, רז ע"ד
ג/יא פני משה (צוייג) דף לט ע"א
ג/יא קרית מלך
ג/יא שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' רנ
ג/יא שער דלתי הלבנון סי' ה {רק דרך ביאה - כניסה על ערימת עפר}
ג/יא תורת המדינה עמ' 280
ג/יא תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' סא {נגע באחוריו פטור}
ג/יב אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קמו
ג/יב אור הישר [אור הישר זבחים יז ע"א]
ג/יב אפיקי מים ח"א סי' טז
ג/יב דברי אמת (תשעט) עמ' רנד {שחייבין על השוגג קרבן עולה ויורד}
ג/יב ואתה תחזה ח"ג
ג/יב זוהר הרקיע (תשסד) עמ' 247
ג/יב חנוכת הבית עמ' ג
ג/יב כלי טהור עמ' רטז
ג/יב כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' יא
ג/יב להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' קכ
ג/יב מנחת חינוך ח"ג עמ' שסו
ג/יב מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' רנח
ג/יב מקדש דוד קדשים סי' טו ס"ק ג
ג/יב מקראי קדש (תשנג) עמ' קכח
ג/יב מראי מקומות (עמר) עמ' 24
ג/יב משנת יעקב הפלאה עמ' ריט
ג/יב משנת ירושלים עמ' צח
ג/יב ענפי ארז (זי') דף רכט ע"ג
ג/יב פני אברהם (שפירא) עמ' קצ
ג/יב קרית מלך
ג/יב שו"ת ר"י מליריאה עמ' לו
ג/יב שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' רעז, רפ
ג/יב שם טוב
ג/יב שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' רכו
ג/יב תורת המדינה עמ' 279
ג/יב תורת הקדש ח"ב עמ' עה, עז
ג/יב תנובת ציון דף קמד ע"ג
ג/יב תנופת זהב עמ' 186
ג/יג אבן האזל (גם בהערות סוף ח"ב)
ג/יג אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קמו
ג/יג אור הישר [אור שמח הל' ממרים פ"ד ה"ג]
ג/יג אור המאיר (שפירא) סי' מג אות ח
ג/יג אור טהרה סי' פח {ראב"ד}
ג/יג אוריתא יד עמ' טו
ג/יג אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' ריב
ג/יג אפר קדשים עמ' קב
ג/יג בדבר מלך ח"ו עמ' קא, קד, קנב
ג/יג בית שערים יו"ד סי' תלח
ג/יג בנין הלכה עמ' קצז-קצח
ג/יג ברכת מרדכי פסחים עמ' קא
ג/יג בשבילי הקודש סי' יד אות ז {טומאה שהנזיר מגלח}
ג/יג גבורת יצחק (תשמח) דף קיד
ג/יג גבורת יצחק חגיגה עמ' עא
ג/יג גור אריה במדבר פ' ה הע' 38
ג/יג דברות משה יבמות עמ' סב, ב"ב ח"א סי' ז ענף ג
ג/יג דברות משה מועד ח"א עמ' רפב {שאין הנזיר מגלח על מגע כלים שנגעו במת}
ג/יג דברות משה שבועות-ע"ז עמ' כו {כל שנטמא בטומאה מן המת שהנזיר מגלח עליה}
ג/יג דברי אמת (תשעט) עמ' תיז, תיח {כלים הנוגעים במת חייב על ביאת המקדש}
ג/יג דברי שמואל (מאדלינגר) דף כא ע"ד {ראב"ד}
ג/יג ואתה תחזה ח"ג
ג/יג זכר יצחק (תשן) עמ' ר
ג/יג חזו"א כלים סי' א ס"ק ט
ג/יג חזון יחזקאל נזיר פ"ה ה"ג
ג/יג חי' הגר"ח החדש עמ' תמב
ג/יג חי' הגרי"ז דף מט ע"ד
ג/יג חי' הראי"ה
ג/יג חסדי דוד ח"ג עמ' שפט, ח"ח עמ' עט
ג/יג יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' קכב
ג/יג יד מלך (מן) הל' ממרים פ"א ה"א אות א ס"ק ז
ג/יג ידי משה (בוצק') הל' ביא"מ סי' יב
ג/יג יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קב
ג/יג כבוד הלבנון דף יח ע"ד {כ"מ}
ג/יג כלי טהור עמ' ל, רטו-רטז, רכא-רכד, רכח, רע, רפא, רפג
ג/יג כתבי העלוי מראקוב עמ' קנד
ג/יג להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' פד, חי"ב עמ' פ
ג/יג ליבא בעי דף כט
ג/יג מאור הקדש נזיר עמ' קיד
ג/יג מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"ב דף ה ע"ב
ג/יג מגילת ספר לאוין דף קסב ע"ד
ג/יג מוריה גל' קפז עמ' מט-נג
ג/יג מוריה גל' קצט עמ' סו {אהא"ז}
ג/יג מחנה לויה (תשעד) עמ' שי
ג/יג מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' ס-סא
ג/יג מנחת חינוך ח"ב עמ' קמ, שח, ח"ג עמ' י-יא
ג/יג מנחת יהודה (בוים) דף ח ע"ד {רק טומאת מת}
ג/יג מנחת צמח - משנה ברורה עמ' קיא-קיב
ג/יג מנחת שלמה (לוין) עמ' קנה
ג/יג מעין גנים (מזרחי) דף מט ע"ב
ג/יג מעין החכמה עמ' קה
ג/יג מעיני המים
ג/יג מעשה רקח
ג/יג מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' כח {כ"מ}
ג/יג מקורי הרמב"ם לרש"ש
ג/יג מראי מקומות (עמר) עמ' 25
ג/יג מרגניתא דר"מ
ג/יג מרכבת המשנה מהדו"ק
ג/יג מרכבת יוסף דף ס ע"א {כ"מ - כלים}
ג/יג משנה הלכות מהדו"ת או"ח סי' שיד עמ' רכא {טומאה שהנזיר מגלח}
ג/יג משנה לחם (תשסח) על פסחים עט ע"א
ג/יג משנה שכיר יו"ד עמ' נב
ג/יג משנת חיים ויקרא עמ' ע
ג/יג משנת חיים זבחים עמ' נב, חולין סי' א עמ' א
ג/יג משנת ר' אהרן זרעים עמ' ריא
ג/יג נחפה בכסף (נבון) ח"א - ביאור הל' חנוכה {ראב"ד}
ג/יג נר מצוה (ואלק) מצוות דף צ ע"ד {זב ומצורע חייב כרת בפסח הבא בטומאה}
ג/יג ספרי דבי רב ח"א עמ' שא, ח"ב עמ' קיב
ג/יג עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' קנז
ג/יג עבודת לוי (רוד') דף כא ע"ב
ג/יג עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' ריג
ג/יג עמק הלכה (בוימל) עמ' שפג
ג/יג עמק הנצי"ב פ' נשא פסקא א עמ' ט
ג/יג ענפי ארז (זי') דף ו ע"א {הר המוריה (שץ)}, ז ע"ג, קיז ע"ד, קצא ע"ב
ג/יג ערהשה"ע טהרות סי' יב אות כא
ג/יג פאר הלכה פסחים עמ' מא {כ"מ בשם ירושלמי}
ג/יג פרי עץ חיים (קרויס) עמ' פח
ג/יג צפנת פענח
ג/יג קול דודי (תשף) (בקיצור)
ג/יג קול דודי שבועות סי' ע
ג/יג שאלת הכהנים תורה דף ט
ג/יג שושנת העמקים (תאומים) עמ' כח
ג/יג שחר אורך עמ' פ, פד {דוקא טומאה שהנזיר מגלח עליה}
ג/יג שלמי נזיר עמ' שצב
ג/יג שם דרך במדבר עמ' ק
ג/יג שם דרך מגילה עמ' קכא
ג/יג שם טוב
ג/יג שמועת חיים יומא ח"א עמ' קיד
ג/יג שנה בשנה תשמז עמ' 274
ג/יג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' קלט
ג/יג שערי טהר ח"ה שער א סי' ב אות כד דף לז ע"ב
ג/יג שרשי הים דף קנ ע"א
ג/יג תורת הבמה עמ' עה
ג/יג תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' סב, סד
ג/יד אגודות אזוב מדברי דף קב ע"ב {טבול יום}
ג/יד ארזא דבי רב יבמות עמ' קמט {טבו"י חיב כרת על ביאת מקדש}
ג/יד ארעא דרבנן (תשעט) עמ' פ
ג/יד בד קודש (פוברסקי) ח"א דף פא ע"ב
ג/יד בית דינו של שמואל עמ' 519
ג/יד בית יצחק יו"ד ח"ב סי' קיא
ג/יד בית שערים או"ח סי' שכח
ג/יד ברור הלכה סנהדרין פג ע"א ציון י
ג/יד בריכת המלך עמ' רמה-רמו
ג/יד ברכת מרדכי פסחים עמ' קא
ג/יד גור אריה ויקרא פ' ה הע' 16
ג/יד דביר הקודש זבחים עמ' קמד
ג/יד דברות משה יבמות עמ' סא
ג/יד דברות משה נדה וטהרות עמ' תרנז {ואפילו אחר שטבל עד שיעריב שמשו}
ג/יד דברי אמת (תרכא) דף קט ע"א {כ"מ}
ג/יד דברי אמת (תשעט) עמ' רמו {המתטמא בטומאה מן המת שאין הנזיר מגלח עליהן וכו' ה"ז פטור על ביאת המקדש, וכ"מ}, תטז {כל הטעון ביאת מים מן התורה חייב כרת על ביאת המקדש וכו'}, תיז {כ"מ, ויש לומר דממתני' דכל הטעון ביאת מים לא קשיא וכו'}
ג/יד דברי תלמוד ח"א עמ' מג, קצז
ג/יד דעת מרדכי ח"א דף ו ע"ב
ג/יד חזו"א אהלות סי' כ ס"ק ב
ג/יד חי' הגר"ח החדש עמ' תמב
ג/יד חי' הראי"ה
ג/יד חי' מהר"ם שיק מכות עמ' ריב, שבועות עמ' יט
ג/יד חי' ר' חיים הלוי דף סח
ג/יד יד אברהם טהרות עמ' יא
ג/יד יד אברהם פרה עמ' קצז
ג/יד ידי משה (בוצק') הל' ביא"מ סי' יב
ג/יד כלי טהור עמ' ל, רטו, רכב, רכד, רס-רסא
ג/יד לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ד אות ז
ג/יד לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' כט
ג/יד מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' תמז, ח"ב עמ' ז
ג/יד מוריה גל' קפז עמ' מט-נ, נה
ג/יד מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' קיט
ג/יד מנחת חינוך ח"ב עמ' כח, קמ-קמא, שח {ראב"ד}, ח"ג עמ' ט, יא
ג/יד מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' קיז, רלד
ג/יד מעין גנים (מזרחי) דף מט ע"ב
ג/יד מעלין בקודש גל' ח עמ' 149
ג/יד מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' שצז
ג/יד מראי מקומות (עמר) עמ' 25
ג/יד מרגליות הים סנהדרין פג ע"א אות א
ג/יד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קעז {כללו של דבר כל הטעון ביאת מים מן התורה חייב כרת על ביאת המקדש ואפילו אחר שטבל עד שיעריב שמשו}
ג/יד משנת חיים יומא עמ' נח
ג/יד נתיב אברהם ח"א עמ' כד ע"א
ג/יד נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' שנד
ג/יד ספרי דבי רב ח"א עמ' שא
ג/יד עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' קנז, קסב
ג/יד עמק הנצי"ב פ' נשא פסקא א עמ' ו
ג/יד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' צט
ג/יד פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' פח
ג/יד צפנת פענח
ג/יד קול דודי (תשף)
ג/יד קול דודי סוטה סי' תשנד
ג/יד קול דודי שבועות סי' ע
ג/יד שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' שסט
ג/יד שחר אורך עמ' צה {טומאת ערב}
ג/יד שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' רנט
ג/יד שם דרך במדבר עמ' ק
ג/יד שם דרך מגילה עמ' קכא
ג/יד שם טוב
ג/יד שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' רפא
ג/יד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רצ, שכ
ג/יד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' קלט
ג/יד שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תרנו
ג/יד תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' ס {טבול יום}, סב
ג/טו אבני שהם (פרץ) דף נב ע"ב
ג/טו ארעא דרבנן (תשעט) עמ' פ
ג/טו ברכת מרדכי פסחים עמ' קא
ג/טו גבורת יצחק (תשסו) עמ' קיח {מכת מרדות}
ג/טו גליונות אבני נזר
ג/טו דברי אמת (תשעט) עמ' תטז {אע"פ שהוא טמא ראשון לענין תרומה ולטמא בשר קדשים הרי זה פטור על ביאת המקדש, וכ"מ}
ג/טו דברי יצחק (הרצוג) דף סג ע"ד
ג/טו דברי תלמוד ח"א עמ' מג
ג/טו דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 33-32, 63
ג/טו הרמב"ם והלכותיו
ג/טו ואתה תחזה ח"ג
ג/טו זכר יצחק (תשן) עמ' רכ
ג/טו זכרון בנימין ח"א עמ' נה
ג/טו זכרון בנימין ח"ב עמ' שעח
ג/טו טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' תקה
ג/טו כבוד הלבנון דף מז ע"ג {דבר שנלמד מהלכה למשה מסיני}
ג/טו כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קכה, תעה
ג/טו כלי טהור עמ' רטו-רטז, רכב, רכד
ג/טו לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ד אות ז
ג/טו לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 208
ג/טו מוריה גל' קפז עמ' נ
ג/טו מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' קיב
ג/טו מנחת חינוך ח"ג עמ' י-יא
ג/טו מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' שצו
ג/טו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קעז {וכן נוגע בכלים שננעו באדם וכו'}
ג/טו משפטי דרבנן עמ' לד
ג/טו עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' קנז
ג/טו עבודת לוי (רוד') דף כב ע"ב
ג/טו עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קלא
ג/טו עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קכ
ג/טו עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' צא
ג/טו ציץ אליעזר ח"ב סי' לד אות א
ג/טו קול דודי (תשף) (בקיצור)
ג/טו שנתון המשפט העברי ח"כ עמ' 116
ג/טו תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' סב
ג/טז אבן האזל (גם בהערות סוף ח"ב)
ג/טז אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' סו
ג/טז אור דוד עמ' כח, נה
ג/טז אור ליהודה (תשנט) עמ' צא {המכניס אדם טמא}, קיח {המכניס אוכל טמא}
ג/טז אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' קכד
ג/טז אפר קדשים עמ' קא
ג/טז באר מרים פ"ו הי"ד אות ג
ג/טז בדבר מלך ח"א כאן, עמ' פב, ח"ו עמ' עב
ג/טז בית שערים או"ח סי' טו, יו"ד סי' נז
ג/טז בכורי חיים ח"ה עמ' כח
ג/טז בנין אריאל יאיר עמ' 350
ג/טז בנין דוד (מייזלש) בראשית - חנוכה אות מו {איסור להכניס שרץ}
ג/טז דבר שאול סוטה סי' לז אות ג
ג/טז דברות משה יבמות עמ' סא, סג, ב"ב ח"א סי' ז ענף א
ג/טז דברות משה מועד ח"א עמ' ערה, רפא {או שהכניס אדם טמא למקדש הרי זה חייב כרת}
ג/טז דברות משה נדה וטהרות עמ' קב, קג {המכניס שרץ וכיוצא בו במקדש}
ג/טז דברי אמת (תשעט) עמ' רנב {אפילו היו כלים שנגעו במת פטור מן הכרת אבל חייב מלקות}
ג/טז דברי יצחק (הרצוג) דף סג ע"ד
ג/טז דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' רעג {מכניס בגד טמא}
ג/טז דגל יהודה (בילו') עמ' ק
ג/טז הרועים בשושנים
ג/טז הרמב"ם והלכותיו
ג/טז ואתה תחזה ח"ג
ג/טז זכרון בנימין ח"ב עמ' תקמז
ג/טז חזיונות יוסף דף ע ע"ג
ג/טז חי' הראי"ה
ג/טז חלק יעקב (אביגדור), חלק הפלפולים עמ' 141
ג/טז חסדי דוד ח"ח עמ' יט
ג/טז חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' תקמו
ג/טז טעם ודעת הל' פרה פט"ו ה"א שעה"צ סקי"ב
ג/טז יד אברהם טהרות עמ' י, יא
ג/טז ידי משה (בוצק') הל' ביא"מ סי' יג
ג/טז לב איש עמ' סז-סט
ג/טז לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ד אות ז
ג/טז מאור הקדש נזיר עמ' קכ
ג/טז מאורות נתן (הורוביץ) דף נ ע"ג
ג/טז מוריה גל' קנד עמ' ע
ג/טז מוריה גל' קפז עמ' נא-נב, נו
ג/טז מחובר לטהור סי' כג אות ג
ג/טז מטה אהרן שבועות עמ' מט
ג/טז מילי דמרדכי
ג/טז מנחת אהרן (בריסק) דף פח ע"ב
ג/טז מנחת חינוך ח"ב עמ' קסג, ח"ג עמ' ז, ט, יא-יד
ג/טז מנחת חינוך מצוה שסג (דף ג ע"א, ע"ג-ע"ד, ד ע"א)
ג/טז מנחת מאיר דף סה ע"א
ג/טז מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' רלח
ג/טז מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' תצא
ג/טז מנחת שלמה (לוין) עמ' קנד {ראב"ד}, קנה-קנו
ג/טז מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' שעט
ג/טז מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' עח
ג/טז מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"א דף יט
ג/טז מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' נט
ג/טז מראות הים עמ' קפה-קפח
ג/טז מראי מקומות (עמר) עמ' 27-29
ג/טז מרגניתא דר"מ
ג/טז מרחשת ח"א סי' ב אות ג
ג/טז מרכבת יוסף דף כז ע"א {המכניס כלי טמא - כרת} וע"ב {כלי שהוא ראשון}, כח ע"א {כלי ראשון}, סו ע"ג {המכניס שרץ}, עח ע"ד {זורק כלי טמא}
ג/טז משברי ים אחע"א עמ' צג
ג/טז משכן שילה עמ' שלט
ג/טז משכנות לאביר יעקב ח"ב דף ב ע"ג
ג/טז משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' פג
ג/טז משנת חיים עירובין עמ' רפ, זבחים עמ' נו
ג/טז משנת יעקב
ג/טז משנת ר' אהרן זרעים עמ' קנט-קס
ג/טז מתת מלך עמ' עה
ג/טז נרות שלמה עמ' צט
ג/טז נתן פריו מכות עמ' קמז
ג/טז נתן פריו סוגיות ח"א עמ' קמט
ג/טז ספרי דבי רב ח"א עמ' טו, יט, שא
ג/טז עבודת לוי (רוד') דף כב ע"ב
ג/טז עמק הנצי"ב פ' נשא פסקא א עמ' ט
ג/טז ענבי פתחיה עמ' 71
ג/טז ענפי ארז (זי') דף ט ע"א
ג/טז פני משה (צוייג) דף לט ע"ג
ג/טז פרשת המלך
ג/טז צמח מנחם דף לג ע"ב {המכניס שרץ}
ג/טז צפנת פענח במדבר עמ' ח
ג/טז קדושת הר עמ' קכג
ג/טז קול יהודה (גרשוני) עמ' צה
ג/טז קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' נח
ג/טז קרן פני משה ח"ב
ג/טז רב ברכות (רי"ח) עמ' סג
ג/טז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תקפ
ג/טז שבט הלוי (גרייבסקי) עמ' לד-לו {ראב"ד}
ג/טז שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' קפז
ג/טז שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' רנב, רנז, רע
ג/טז שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' צד
ג/טז שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' רכה
ג/טז שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' קכח
ג/טז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' קנב
ג/טז שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 46
ג/טז שערי טהר ח"ב שער ג סי' יג אות ג, שער ד סי' י, ח"ה שער א סי' ד אות ד, יח, סי' טו אות ב, ח"ו סי' נד אות א, ה
ג/טז שערי טהר ח"ו סי' נד אות ג דף קלב ע"ב {זורק כלים טמאים} וע"ג {הכניס אדם טמא}
ג/טז שרשי הים דף קנ ע"א
ג/טז תהלה לדוד (מן) קדשים סי' ל ס"ק ו
ג/טז תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' ס, סב
ג/טז תיבת גומא (ורשנר) עמ' צו
ג/טז תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קעד
ג/יז אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' סו
ג/יז אור הישר [דברי יצחק (הרצוג) סי' ח]
ג/יז אור טהרה סי' קפה-קפו {מל"מ - בראשון לטומאה}
ג/יז ארעא דרבנן (תשעט) עמ' עח, קלז
ג/יז ביתאל ח"א דף כג ע"ב
ג/יז בנין ציון (עטלינגר) ח"ב סי' קד
ג/יז ברכות שמים שבת אות תתקמה
ג/יז ברכת מרדכי פסחים עמ' קא
ג/יז גליונות אבני נזר {מל"מ}
ג/יז גן שושנים ח"ב עמ' רלב
ג/יז דברות משה יבמות עמ' סג, ב"ב ח"א סי' ז ענף א
ג/יז דברות משה מועד ח"א עמ' ערה {שאינו לוקה אלא על בגדים שהן אב טומאה וכ"מ ומל"מ}
ג/יז דברות משה נדה וטהרות עמ' קב, קג {המכניס שרץ וכיוצא בו במקדש}
ג/יז דברות משה סנהדרין עמ' תקפה {מל"מ}
ג/יז דברי יהונתן (אייבשיץ) דרוש לפסח אות קיב דף סז ע"א
ג/יז דברי יצחק (הרצוג) דף סג ע"ד
ג/יז דברי שמואל (אידלזק) עמ' קלח
ג/יז דגל יהודה (בילו') עמ' ק
ג/יז דעת מרדכי ח"א דף כג ע"ד
ג/יז דרכי אהרן ח"א עמ' כח
ג/יז הר המלך ח"ז עמ' קב
ג/יז ואתה תחזה ח"ג
ג/יז זכר יצחק (תשן) עמ' קצט
ג/יז זכרון בנימין ח"א עמ' נג, קפ, ריא
ג/יז חזיונות יוסף דף עא ע"א-עב ע"ב
ג/יז חי' הריצ"ד [מפי השמועה למדו - כאן הפרידו בין הדבקים]
ג/יז חסדי דוד ח"ח עמ' יט
ג/יז יד ישראל ח"ב
ג/יז יד שלמה (עזרא) דף עו ע"ג {מקראי קדש (תפט)}
ג/יז יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קע
ג/יז כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף קמה ע"ב {מל"מ}
ג/יז כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' ט-י, יד
ג/יז לב איש עמ' סח-סט
ג/יז לב טהור עמ' רמט {מל"מ}
ג/יז לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ד אות ז, י
ג/יז מאורות נתן (הורוביץ) דף נ ע"ג
ג/יז מאיר עיני חכמים ח"א דף מא ע"ד, מב ע"ד
ג/יז מוריה גל' קפז עמ' נא-נג, נה-נו
ג/יז מוריה גל' רג עמ' יט
ג/יז מים חיים (שמולביץ) מקואות עמ' שלז
ג/יז מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' ס-סא
ג/יז מנחת חינוך ח"ב עמ' קסג, ח"ג עמ' ח, יא, יג
ג/יז מנחת שלמה (לוין) עמ' קנד
ג/יז מעין גנים (מזרחי) דף מט ע"ב-נ ע"א
ג/יז מעיני המים
ג/יז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רה ע"ג
ג/יז מקדש דוד החדש טהרות עמ' יג
ג/יז מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' ר, רב
ג/יז מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' כט, לז, מג, עח, שצו
ג/יז מקדש דוד סי' מט אות א
ג/יז מקדש דוד קדשים סי' לח ס"ק ב גם במנחת מרדכי
ג/יז מראה כהן זבחים עמ' רמז, רצב {לא לוקה}
ג/יז מראות הים עמ' קפה-קפח
ג/יז מראי מקומות (עמר) עמ' 29
ג/יז מרחשת ח"א סי' ב אות א
ג/יז משאת המלך (תשסז) עמ' סא {אב הטומאה}
ג/יז משכנות לאביר יעקב ח"ב דף ב ע"ג, ד ע"ג, ו ע"א-ע"ב
ג/יז משנת אליעזר (רבינ') עמ' ר
ג/יז משנת חיים זבחים עמ' נו
ג/יז נחלת עזריאל (הלוי) נדה דף כח, לא
ג/יז נחלת שמואל דף יג ע"א
ג/יז נמוקי חיים עמ' רנה {מל"מ}
ג/יז ספרי דבי רב ח"א עמ' יט
ג/יז עבודת לוי (רוד') דף כג ע"ב
ג/יז עטרת ישראל עמ' ק
ג/יז ענבי פתחיה עמ' 71
ג/יז ענפי ארז (זי') דף יד ע"א {מל"מ}, סה ע"ד
ג/יז צמח ארז עמ' תנו {כלי שהוא ראשון}
ג/יז קול יהודה (גרשוני) עמ' צה
ג/יז קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' נח, במדבר עמ' עז
ג/יז קרית מלך
ג/יז שארית נתן (לוברט)
ג/יז שבט הלוי (גרייבסקי) עמ' לד-לו {מל"מ}
ג/יז שבי בנימין דף מה ע"א
ג/יז שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' תקיב
ג/יז שמן ראש חנוכה ח"ב עמ' רעח
ג/יז שמן רקח ח"א דף יד ע"א
ג/יז שמעתתא דבי רב עמ' שז {מל"מ - כרת על הכנסת בגד}, שח
ג/יז שער דלתי הלבנון סי' כז {כלי שהוא ראשון לטומאה}
ג/יז שערי דעת (פלדמן) ח"א פי"ט סעיף ו אות ג
ג/יז שערי זיו ח"ג דף נז ע"ב
ג/יז שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' מח {מכניס כלי ראשון}
ג/יז שערי טהר ח"א שער א סי' ח אות א, ח"ב שער ג סי' יג אות ג, שער ד סי' יט אות א, ח"ד שער א סי' יט אות ג, שער ב סי' טז, ח"ו סי' נד אות א
ג/יז תורה מציון שנה ז חוב' ב סי' יב דף כב ע"ד {מל"מ}
ג/יז תורת האוהל (תשנג) עמ' קלט, קמג
ג/יז תשובה מיראה
ג/יז תשובה מיראה (תשסו) עמ' כ
ג/יח אביר יעקב (אביגדור) דף עח ע"ג
ג/יח אבני נזר או"ח סי' לד אות ב, ז
ג/יח אבני נזר יו"ד סי' תנ אות כו-כז, סי' תנא אות א
ג/יח אבני ציון ח"ג עמ' קב
ג/יח אגרות משה חו"מ ח"ב עמ' רעד
ג/יח אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' קי
ג/יח אהל תורה (קוק) עמ' רכז
ג/יח אהליך יעקב יבמות סי' ג ס' ד
ג/יח אור דוד עמ' נה
ג/יח אור הישר [לח"מ הל' מעה"ק פ"ג הי"א והל' פסוה"מ פ"א ה"א]
ג/יח אוריתא יד עמ' קכד
ג/יח אמונת יהושע עמ' שפח
ג/יח אנצי"ת ע' ביאה במקצת הע' 11, 12 {כ"מ}, 14, 15
ג/יח אפיקי מגינים זבחים סי' מ-מב
ג/יח ארעא דרבנן (תשעט) עמ' פ
ג/יח ארצות החיים סי' ח ארץ יהודה אות יב עמ' קע
ג/יח באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קסד
ג/יח בדבר מלך ח"ח עמ' מד {מכת מרדות}
ג/יח בית אבי ח"ב סי' א עמ' ח
ג/יח בית אביגדור
ג/יח בית שערים או"ח סי' ר, יו"ד סי' נא, קעח
ג/יח ביתאל ח"א דף יד ע"ב
ג/יח בצל החכמה (חזות) עמ' 214 {כ"מ}
ג/יח ברור הלכה יבמות ז ע"ב ציון א פרק ב {ביאה במקצת}
ג/יח בשבילי הקודש סי' יד אות ו {מכת מרדות}
ג/יח בתי כנסיות דף יד ע"ד
ג/יח גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' טז
ג/יח גור אריה ויקרא פ' א הע' 113
ג/יח דברות משה יבמות עמ' סג, ב"ב ח"א סי' ז ענף ג
ג/יח דברות משה מועד ח"א עמ' רפג {וכן טמא שהכניס ידו למקדש}
ג/יח דברות משה נדה וטהרות עמ' רלב {אוכלין טמאים ושתה משקין טמאין}
ג/יח דברי אברהם (מנדלסון) דף כא ע"א {ביאה במקצת}
ג/יח דברי שמואל (ראטה) עמ' שכז
ג/יח דובב מישרים (וידנפלד) עמ' קצט
ג/יח דורש לציון (תשנה) עמ' מב
ג/יח הגהות חבר בן חיים
ג/יח הערות ר"י ליינר
ג/יח ואתה תחזה ח"ג
ג/יח זכרון בנימין ח"ב עמ' לה
ג/יח זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 149
ג/יח חוות יאיר (תשנז) עמ' תרמה-תרמו
ג/יח חזון יחזקאל סנהדרין פ"ד ה"א
ג/יח חי' הראי"ה
ג/יח חי' חפץ חיים
ג/יח חי' רעק"א (ליקוטים)
ג/יח חיי אברהם (צציק) עמ' קמז-קנב, קסט
ג/יח חיי נפש ח"ד עמ' כו
ג/יח חנן אלקים עמ' סו-סז
ג/יח חסדי דוד ח"ו עמ' שנא-שנב
ג/יח חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' צו עמ' שכג
ג/יח חשבונות של מצוה עמ' שכח
ג/יח טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' פז
ג/יח טירת כסף דף צ ע"ד {הכניס ידו}
ג/יח יברך ישראל זבחים עמ' קכג {מכת מרדות}
ג/יח יד אברהם נגעים עמ' קסד, קעז-קעט
ג/יח ידי משה (בוצק' תשמג) סי' כב
ג/יח ידי משה (בוצק') הל' ביא"מ סי' יד
ג/יח יוסף לקח כרך א ח"א עמ' צח
ג/יח כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף קנה ע"ג
ג/יח כרם שלמה (אהרמן) יבמות ח ע"א
ג/יח לבני בנימין דף כח ע"ב {כמו עולא}
ג/יח להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' ב
ג/יח להורות נתן ח"ז עמ' ג {הכניס ידו}
ג/יח לחמי תודה (הורביץ) דף טו ע"א, קמה ע"א, רנב ע"א {ביאה במקצת}
ג/יח ליבא בעי דף יא
ג/יח לשד השמן (ירוש')
ג/יח מאור הקודש זבחים עמ' קכג {אהא"ז}
ג/יח מאור צבי (תשסה) עמ' נט
ג/יח מועדים וזמנים ח"ה סי' שנ
ג/יח מוריה גל' רז עמ' נב
ג/יח מי החג עמ' א, י-יא
ג/יח מים אדירים דף טו ע"ג
ג/יח מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' קכ
ג/יח מנחת חינוך ח"ב עמ' ב, ע, ח"ג עמ' ט, יג
ג/יח מנחת יהודה (בוים) דף סא ע"א {ביאה במקצת}
ג/יח מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' רלח
ג/יח מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' תצא
ג/יח מעין גנים (מזרחי) דף נ ע"א
ג/יח מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קלג ע"ג
ג/יח מקדש דוד החדש טהרות עמ' מה
ג/יח מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' עז
ג/יח מקראי קדש (תשנג) עמ' קכז
ג/יח מראה הפנים שבועות דף י
ג/יח מראה כהן זבחים עמ' קח {הכניס ידו}
ג/יח מראי מקומות (עמר) עמ' 29-30
ג/יח מרחשת ח"א סי' ב אות א
ג/יח מרכבת יוסף דף כח ע"א-ע"ד, ל ע"ד {הכניס ידו}
ג/יח משכנות לאביר יעקב ח"ב דף ב ע"ג, ג ע"ד, ו ע"ב, י ע"ב, נח ע"א וע"ג
ג/יח משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קע {וכן טמא שהכניס ידו למקדש מכין אותו מכות מרדות וכו'}
ג/יח משנת חיים ויקרא עמ' ע, רפג-רפד
ג/יח משנת חיים זבחים עמ' נו
ג/יח משנת חיים יומא עמ' רמד, רנ
ג/יח משנת יעקב כאן
ג/יח משנת יעקב עבודה עמ' שעב
ג/יח משפטי דרבנן עמ' מח, צה
ג/יח נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף מא ע"ג, זבחים מהדו"ת דף מז ע"ג-ע"ד, מח ע"ג, מט ע"א-ע"ב
ג/יח נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' קסז, קפט
ג/יח נתן פריו חולין עמ' ז
ג/יח עבודת לוי (רוד') דף כד ע"א
ג/יח עטרת תפארת דף נה ע"ב
ג/יח עיצומו של יום סי' ז ס"ק ד
ג/יח עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' מח, נ
ג/יח עמק יהושע ח"א דף ז
ג/יח ענפי ארז (זי') דף קפח ע"ד, קפט ע"א, קצ
ג/יח ערוגת הבושם (גרינוואלד) סוגיות עמ' שנז {טמא שהכניס ידו למקדש מכין אותו מכת מרדות, השגת הראב"ד}
ג/יח פאת ים (מאיו) דף ה ע"ד
ג/יח פורת יוסף (שלופר) דף ח ע"א
ג/יח פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' פו-פז, צ
ג/יח פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' נב
ג/יח פינות הבית דף מה ע"ב
ג/יח פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 213
ג/יח ציוני מהר"נ
ג/יח צפנת פענח
ג/יח קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' נח, במדבר עמ' קל {ביאה במקצת}
ג/יח קרית מלך
ג/יח רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ו ה"ה
ג/יח שבט הלוי (גרייבסקי) עמ' לה {הכניס ידו}
ג/יח שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' צד
ג/יח שושנת העמקים (תאומים) עמ' נז {כ"מ}, נט, ס {כ"מ}
ג/יח שיח ערב קדשים עמ' תלח
ג/יח שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' רטז-ריז, רכ, רנז, רעו, רפג, תקלא, תקמ
ג/יח שם טוב
ג/יח שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' כו
ג/יח שמן רקח ח"א דף יד ע"ב
ג/יח שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' צ, ק
ג/יח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' קכד, קמא, קמג, קמט
ג/יח שערי היכל זבחים עמ' רסב {לוקה מכת מרדות - מקורו}
ג/יח שערי טהר ח"א שער א סי' ז אות א, שער ג סי' א, ח"ו סי' נד אות ב
ג/יח תורה תמימה ויקרא פ' יב אות לו
ג/יח תורת המלך (צדוק) עמ' תמה {אהא"ז}
ג/יח תנופת זהב עמ' 169
ג/יח תשובות יהודה דף ה ע"א וע"ד {ביאה במקצת}
ג/יט אביר יעקב (אביגדור) דף כג ע"ג {מל"מ}
ג/יט אבני נזר או"ח סי' צד אות ב {מל"מ}
ג/יט אגרות משה חו"מ ח"ב עמ' רעו
ג/יט אהלי יהודה (הכהן) כאן, ודף יב ע"ג {מל"מ}
ג/יט אור הישר [אור הישר זבחים יז ע"א ודף קיב ע"ב]
ג/יט אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 61 {מל"מ}
ג/יט אור ליהודה (תשנט) עמ' יט-כ {דרך גגות}
ג/יט אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ד ס"ק נו {מל"מ}
ג/יט אחר האסף עמ' תל {מל"מ}
ג/יט אמר יצחק דף יא ע"א
ג/יט אנצי"ת ע' ביאה במקצת הע' 12, 13, 33 {מל"מ}
ג/יט אפר קדשים עמ' קב
ג/יט באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קסד
ג/יט בדבר מלך ח"ד עמ' קב, קז {מל"מ}, קפו, ח"ו עמ' ע-עא
ג/יט בית אהרן וישראל גל' לג עמ' סב {מל"מ}
ג/יט בני דוד
ג/יט בנין ציון (עטלינגר) ח"ב סי' קסו
ג/יט ברור הלכה יומא נג ע"א ציון ד
ג/יט גחלי אש דף יח ע"ד {מל"מ}
ג/יט דברות משה יבמות עמ' סג
ג/יט דברי יהודה דף נג ע"ד {כ"מ}
ג/יט דברי יהודה סי' טו אות ו {מל"מ ד"ה ודע}
ג/יט דור דורים עמ' תל
ג/יט דרך הקודש (תשסז) עמ' כח
ג/יט הגהות חבר בן חיים
ג/יט הגהות רימ"א
ג/יט המקדש וקדשיו עמ' רטז
ג/יט הרועים בשושנים
ג/יט ואתה תחזה ח"ג
ג/יט זכר יצחק (תשן) עמ' ר {מל"מ}
ג/יט זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' תב
ג/יט חדושים ובאורים (גרי') שבועות דף יז ע"ב
ג/יט חזו"א יו"ד סי' ריא ס"ק ה, אהע"ז סי' קמג ס"ק יג, סי' קמד ס"ק ה
ג/יט חזו"א על הרמב"ם
ג/יט חזון יחזקאל סנהדרין פ"ד ה"א
ג/יט חי' הגרי"ח עמ' קז
ג/יט חי' חתם סופר
ג/יט חי' מהר"ם שיק נדה עמ' נד {מל"מ - גם טמא שרץ}
ג/יט חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' קעא-קעב, שבועות עמ' מב {מל"מ}, מג
ג/יט חי' ר"י נחמיה סי' לא אות ו
ג/יט חי' רעק"א (פרדס)
ג/יט חמדת ישראל ח"א דף לב ע"ד {מל"מ}
ג/יט חנן אלקים עמ' סו
ג/יט חסד יצחק עמ' עו
ג/יט יד אברהם כלים עמ' כא
ג/יט יד יהודה (אשכנזי) דף כח ע"ד {מל"מ}
ג/יט יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' מב
ג/יט יפאר ענוים
ג/יט כלי טהור עמ' קסח
ג/יט כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תע {מל"מ}
ג/יט לב איש עמ' רעד
ג/יט מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' קלט
ג/יט מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רצה {מל"מ}, יו"כ עמ' קסו
ג/יט מטה אהרן שבועות עמ' מד {מל"מ}
ג/יט מלחמות יהודה דף קנ ע"א
ג/יט מנחת אריאל מנחות עמ' קנב {מל"מ}
ג/יט מנחת חינוך ח"ב עמ' קע {מל"מ}, קעא, שח-שט {מל"מ}, ח"ג עמ' יב
ג/יט מנחת מאיר דף סד ע"ג
ג/יט מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' קסא, רלד, שד, שה {מל"מ}
ג/יט מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' רלט {מל"מ ד"ה ודע}
ג/יט מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' תצא {מל"מ}
ג/יט מעין גנים (מזרחי) דף נ ע"א
ג/יט מעשה רקח
ג/יט מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' שעז
ג/יט מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת יו"ד סי' יא]
ג/יט מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' כה {מל"מ}
ג/יט מראה כהן זבחים עמ' קי {דרך גגות}
ג/יט מראי מקומות (עמר) עמ' 31
ג/יט מרגליות הים סנהדרין פג ע"א אות ב {מל"מ}
ג/יט מרחשת ח"א סי' ב אות ג
ג/יט מרכבת יוסף דף כח ע"א-ע"ב {דרך גגות}
ג/יט משכנות לאביר יעקב ח"א דף יד ע"ג-ע"ד, טו ע"ד, לו ע"ד {מל"מ}, ח"ב דף ג ע"ג, ו ע"ג, טו ע"ג
ג/יט משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קע {טמא שנכנס למקדש דרך גנות פטור - ואע"פ שהוא פטור מכרת מכין אותו מכת מרדות}
ג/יט משנת חיים במדבר עמ' תלט
ג/יט משנת חיים זבחים עמ' נד {מל"מ}, נז
ג/יט משנת חיים ערכין עמ' תרא, תרב {מל"מ}
ג/יט משנת ירושלים עמ' קמ
ג/יט נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' קמט
ג/יט נחלי אפרסמון כאן, ובהל' ביה"ב פ"ו הי"ד
ג/יט נמוקי חיים עמ' רנה {מל"מ}
ג/יט נר מצוה (ואלק) מצוות דף נט ע"ד
ג/יט נתן פריו חולין עמ' ח
ג/יט עבודת הלוי עמ' כח {מל"מ}
ג/יט עבודת לוי (רוד') דף כב ע"ב
ג/יט עלה עזרא עמ' קיד {מל"מ}
ג/יט ענפי ארז (זי') דף נג ע"ג {מל"מ}, ע ע"ג, קלה ע"ד, קצ ע"א {מל"מ}, קצא ע"ב {מל"מ}
ג/יט פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' פח {מל"מ}
ג/יט פינות הבית דף מה ע"א
ג/יט פני אברהם (שפירא) עמ' ריט {מל"מ - תפלת כה"ג}
ג/יט קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' רא
ג/יט קובץ עניינים (קוך) עמ' קמג
ג/יט קול דודי (תשף)
ג/יט קול דודי שבועות סי' רלה
ג/יט קול יעקב (גוטקובסקי) עמ' קי {מל"מ}
ג/יט קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' קלג {מל"מ}
ג/יט קרית מלך
ג/יט קרנות המזבח דף קלב ע"ג, קמב ע"א
ג/יט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תקפ
ג/יט שו"ת הרדב"ז ח"ב סי' תרצא
ג/יט שושנת העמקים (תאומים) עמ' לד {מל"מ}
ג/יט שיח ערב קדשים עמ' עח
ג/יט שלמי שמחה ח"ה עמ' קעח, רב
ג/יט שם טוב (גם בהשלמה)
ג/יט שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' צה
ג/יט שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' שפט
ג/יט שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רצ
ג/יט שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' כח, קלה, קמ {מל"מ}
ג/יט שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תרסד {מל"מ}
ג/יט שער דלתי הלבנון סי' ה {רק דרך ביאה - כניסה על ערימת עפר, ומל"מ ד"ה אך מדברי}
ג/יט שערי המקדש סי' מ אות א
ג/יט שערי זיו ח"ג דף כה ע"ד {מל"מ - שהייה בביאה לא ריקנית בהיכל}
ג/יט שערי טהר ח"א שער ג סי' ב אות א, ח"ג שער א סי' יד אות א, שער ב סי' ה אות ג, ח"ו סי' נד אות ב-ג, ה, סי' עג
ג/יט שערי טהר ח"ו סי' נד אות ג דף קלב ע"ב {דרך גגות}
ג/יט תהלה לדוד (מן) קדשים סי' טו ס"ק ה, ז {משל"מ}
ג/יט תורת המדינה עמ' 280-281, 284-286
ג/יט תורת הקדש ח"ב עמ' רכט {מל"מ}
ג/יט תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' ס {דרך גגות פטור}
ג/יט תנופת זהב עמ' 186, 193
ג/כ אבן ישראל (פישר) ח"ה עמ' קצו {מל"מ}
ג/כ אשר למלך
ג/כ בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 26 {מל"מ}
ג/כ בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' ר {מל"מ - גרף של רעי}
ג/כ הגהות רימ"א
ג/כ הרועים בשושנים
ג/כ הרי בשמים (הורוביץ) ח"ה עמ' נג {מל"מ}
ג/כ ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) או"ח קיא ע"ד]
ג/כ חדושים להרשב"א (תשכז) עמ' קיז {מל"מ}
ג/כ חי' הראי"ה
ג/כ חיי נפש ח"ג עמ' קעו
ג/כ חיי נפש ח"ד עמ' כג
ג/כ חמודי צבי ויקרא עמ' קנב
ג/כ טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 470 {מל"מ}
ג/כ מעשה בצלאל סי' קכה {מל"מ}
ג/כ מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' צט, תלא
ג/כ מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' תקמט, ח"ב עמ' מו, רג {מל"מ}
ג/כ מקדש דוד קדשים סי' לב ס"ק ב, סי' לח ס"ק ב
ג/כ מראי מקומות (עמר) עמ' 32
ג/כ מרגניתא דר"מ
ג/כ משנת חיים עירובין עמ' רעו, רעט
ג/כ משנת ירושלים עמ' סח {מל"מ}, עא, קד, רטז {מל"מ}
ג/כ נחלי אפרסמון
ג/כ נחלת ישראל עמ' תשכא {מל"מ}
ג/כ נר למאור (רבינוביץ) דף כא ע"ב
ג/כ סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' קכד
ג/כ סופר המלך
ג/כ עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' קצד, רג
ג/כ עין תרשיש
ג/כ עמק יהושע אחרון עמ' מט {מל"מ}
ג/כ פי אריה דף יד ע"ד {כופים פסכתר}
ג/כ צרור החיים (חייקא)
ג/כ קרן הצבי מצוה ב אות ג
ג/כ קרן פני משה ח"ב
ג/כ שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' מג
ג/כ שדה אלחנן ח"א עמ' צט {מל"מ}
ג/כ שמן ראש חנוכה ח"ב עמ' קב
ג/כ שערי המקדש סי' לט אות ג {מל"מ}
ג/כ שערי זיו ח"ג דף קג ע"ג
ג/כ שערי טהר ח"א שער ד סי' ב אות א דף קסט ע"א
ג/כ שערי טהר ח"ד שער ב סי' טז, סי' יז אות ה
ג/כ תניא רבתי ח"א עמ' 60
ג/כא אבן האזל (גם בהשמטות דף פט ע"ד)
ג/כא אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 206
ג/כא אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ג/כא אבני דרך עמ' רכד {ר"ח הלוי}
ג/כא אגרות משה קדשים סי' ז ענף א
ג/כא אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' קכה
ג/כא אהל שרה לאה עמ' תשכג
ג/כא אור המאיר (שפירא) סי' א אות ט {באים כאחת}
ג/כא אור המאיר (שפירא) סי' ח אות ז {מל"מ}
ג/כא אוריין תליתאי (תאומים) סי' ע (סד ע"א) {מל"מ}
ג/כא אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' קעט {מל"מ}
ג/כא אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' יג {מל"מ - נכנס בהיתר ושהה}
ג/כא אמרות טהורות נגעים עמ' שיט {ר"ח הלוי, אבי עזרי}
ג/כא אמרי דוד (שליסל) דף ע ע"א, עה ע"ב {מל"מ}
ג/כא באר מרים פ"ה ה"ח אות א-ב {מל"מ}
ג/כא בדבר מלך ח"ו עמ' סה, סח-סט, עא, פו
ג/כא בית אבא (גוטווירטה) דף נב ע"א-ע"ב וע"ד {מל"מ}
ג/כא בית אהרן וישראל גל' נד עמ' קיט, גל' נו עמ' קלב {ר"ח הלוי}, גל' סז עמ' כז {מל"מ}, גל' עב עמ' סג {מל"מ - התחלה במעשה וסוף בלי מעשה}
ג/כא בית אפרים (שו"ת) או"ח סי' מא (ד"ה ומה שבא) {לאו שאין בו מעשה שבא ע"י מעשה}
ג/כא בית אפרים, שו"ת או"ח סי' מא דף עו ע"ג {מל"מ}
ג/כא בית הלוי ח"א סי' ב עמ' יט
ג/כא בית יצחק (תשיד) עמ' 13 {מל"מ}
ג/כא בית שערים או"ח סי' טו (דף ו-ז) {מל"מ}, קנז {מל"מ}, רמב {מל"מ}, שמט {מל"מ}
ג/כא בכורי אברהם דף סה ע"א וע"ג {מל"מ - מעשה}
ג/כא ברור הלכה שבועות יז ע"א ציון ב
ג/כא ברכות שמים מכות פ"ג אות תפח, תקט {מל"מ}
ג/כא ברכת יצחק (פאלער) עמ' רב {מל"מ}
ג/כא גינת ורדים (תאומים) עמ' פח {מל"מ}
ג/כא גליונות אבני נזר {מל"מ}
ג/כא גליוני הגר"ש עמ' פו {מל"מ}
ג/כא גפן פוריה עמ' קו {מל"מ}
ג/כא דבר שאול שבועות סי' יב ס"ק א, ג
ג/כא דברי שמואל (אידלזק) עמ' קמג
ג/כא האיר ממזרח חמש מגילות עמ' רעז {מל"מ - כשתחילת הדבר היה ע"י מעשה}
ג/כא הגהות רימ"א
ג/כא הגהות רימ"א {מל"מ}
ג/כא הוד יוסף עמ' קיח, קכה {מל"מ}
ג/כא הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' רפב
ג/כא הפלאות נדרים (תשעג) עמ' מז
ג/כא ואתה תחזה ח"ג
ג/כא ויצו יוסף עמ' עה, עז {מל"מ}
ג/כא זבח טוב שער ד סי' ח {ר"ח הלוי}
ג/כא זכרון יהושע ולקט מנחם עמ' 28, 30 {מל"מ - אם תחלתו ע"י מעשה גם אם השהה אח"כ לוקה עליו}
ג/כא זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' עח {מל"מ}
ג/כא חוות יאיר סי' קצב
ג/כא חזו"א אהע"ז סי' קמג ס"ק יג
ג/כא חזו"א על הרמב"ם
ג/כא חי' חתם סופר
ג/כא חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' מג {מל"מ}
ג/כא חי' ר' חיים הלוי
ג/כא חי' ר' חיים הלוי דף נג
ג/כא חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' רכו {מל"מ}
ג/כא חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' רלג {מל"מ}
ג/כא חלק לוי עמ' קסז, רפא {מל"מ}, שעו {מל"מ}
ג/כא חלקת לוי עמ' סה
ג/כא חסד יצחק עמ' עב
ג/כא חקל יצחק (שו"ת) עמ' צז, קיג {מל"מ}
ג/כא חקל יצחק עה"ת עמ' תקמח {נטמא בפנים ושהה}
ג/כא חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' מט עמ' קנ-קנא {מל"מ}
ג/כא חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' תקמז {שעה"מ}, ח"ד עמ' כח
ג/כא טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' קמט {מל"מ}
ג/כא יד בנימין ר"ה עמ' כא {מל"מ - אם תחילתו במעשה}
ג/כא יד יהודה (אשכנזי) דף כו ע"ב-ע"ד, לז ע"ד {מל"מ}
ג/כא יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' צה-צו
ג/כא ימין משה עמ' קלד
ג/כא כבוד מלכים (מרגליות) {מל"מ}
ג/כא כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף קו ע"ד {מל"מ}, ח"ב דף קנג ע"א, קנד ע"ב
ג/כא כרם ציון שביעית ח"ב עמ' רטו ע"א
ג/כא כרע רבץ פי"ד אות ט, ועמ' תרל-תרלא
ג/כא למודי ה' (תקמז) דף כא ע"ג {מל"מ}, פח ע"ב {מל"מ}
ג/כא לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 56
ג/כא מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' רד, רז {מל"מ}
ג/כא מאור צבי (תשסה) עמ' נט
ג/כא מאורי אש (אוירבך) פרק ג דף סד ע"א {מל"מ - אם תחלת הדבר היה במעשה מותר ובהמשך איסור בלי מעשה, נחשב מעשה}
ג/כא מאורי אש השלם עמ' ריא-ריב
ג/כא מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף סט ע"א, צב ע"ב {מל"מ}
ג/כא מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' סג {מל"מ}
ג/כא מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' יז, קנה {מל"מ}
ג/כא מוריה גל' קצט עמ' מז {ר"ח הלוי}
ג/כא מוריה גל' רמא עמ' סה {מל"מ - אם תחלת הדבר היה במעשה מותר ובהמשך איסור בלי מעשה, נחשב מעשה}
ג/כא מחשבת הקודש ח"ב דף י ע"א {מל"מ}
ג/כא מטה אהרן שבועות עמ' מד {מל"מ}, פד
ג/כא מי החג עמ' קמב
ג/כא מים אדירים דף יז ע"א
ג/כא מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' כ {ר"ח הלוי}
ג/כא מנחת חינוך ח"א עמ' נה-נו {מל"מ}, עז {מל"מ}, ריג, שנא {מל"מ}, ח"ב עמ' סא, קה, רט, רסט, תלז {חמשתם - מל"מ}, ח"ג עמ' יג, יד, רעד, רצד, שעט, שצב, ת {ששתם - מל"מ}
ג/כא מנחת יוסף ח"ב עמ' כב
ג/כא מנחת כהן (יוסף חיים) דף נג [מצויין נד] ע"ב {מל"מ}
ג/כא מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' רעח, תקעה {מל"מ}
ג/כא מעדני ארץ כלאים עמ' נא {נכנס למקדש ונטמא שם}
ג/כא מעשה רקח
ג/כא מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' שכז
ג/כא מקדש דוד קדשים סי' טו ס"ק ג, סי' לח ס"ק א במנחת מרדכי
ג/כא מקדשי השם ח"א עמ' קנח {מל"מ}
ג/כא מראי מקומות (עמר) עמ' 33-34
ג/כא מרגליות הים סנהדרין סה ע"א אות ח {מל"מ}
ג/כא מרחשת ח"א סי' ב אות ב
ג/כא משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תכח {מל"מ}
ג/כא משנת אליעזר (רבינ') עמ' ר
ג/כא משנת חיים הל' פסח עמ' תקג {מל"מ}
ג/כא משנת חיים עירובין עמ' רעה, רעו
ג/כא משנת יעקב הפלאה עמ' קצא, ר
ג/כא משנת ר' אהרן ב"ק עמ' קכח {מל"מ}, זרעים עמ' קסח, רכג-רכד {מל"מ}
ג/כא מתת מלך עמ' פד {מל"מ}
ג/כא נדרי זריזין ח"א עמ' יז {מל"מ}, ח"ב עמ' מו {מל"מ}
ג/כא נחלת עזריאל (הלוי) שבועות טז (קו ע"ב בדפי הספר) {מל"מ}
ג/כא נטע שעשועים (שליסל) עמ' קפג {מל"מ}
ג/כא נתיבות מרדכי ב"מ פ"א עמ' שפה {מל"מ}
ג/כא נתן פריו נדרים עמ' ו, מכות עמ' קצט
ג/כא ס' החיים (קלוגר) עמ' תריז {מל"מ}
ג/כא עבד המלך (תשא)
ג/כא עבודת הכהן עמ' כז
ג/כא עולת חודש ח"ג מאמר קנה {מל"מ}
ג/כא עטרת תפארת דף ב ע"ג, יב ע"ג, יד ע"א {מל"מ}
ג/כא ענפי ארז (זי') דף טו ע"ד
ג/כא עסק התורה עמ' נו {מל"מ}
ג/כא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' צח
ג/כא פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' פ
ג/כא פרי השדה (דייטש) ח"ב סי' נד אות ג {מל"מ}
ג/כא פרשת נזיר עמ' קכד {מל"מ}, קכז
ג/כא פתחי שערים דף טז ע"ג {מל"מ}
ג/כא צל"ח החדש דף יז ע"ב, כ ע"א {מל"מ}
ג/כא צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' צג אות ה, סי' קב אות ו
ג/כא קהלות יעקב עירובין סי' טו
ג/כא קובץ הערות (תשסג) סי' סט אות כא {מל"מ}
ג/כא קול דודי (תשף)
ג/כא קול דודי שבועות סי' רכט, רלד
ג/כא קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' קלא {מל"מ}
ג/כא קרבן אליצור דף קנה ע"ד {מל"מ}
ג/כא קרבן פסח עמ' כז {מל"מ}
ג/כא רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' יב {טימא עצמו במזיד}
ג/כא רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קפט-קצ
ג/כא שאגת אריה החדשות דף יח ע"ג
ג/כא שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף נו ע"א
ג/כא שבי בנימין דף ב ע"ד {מל"מ}
ג/כא שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' לג {מל"מ}
ג/כא שומע ומשמיע עמ' תנ
ג/כא שיח ערב קדשים עמ' עח
ג/כא שלמי יוסף נזיר עמ' שו, שלה
ג/כא שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' שכ-שכא {מל"מ}
ג/כא שלמי נזיר עמ' רכו
ג/כא שם יוסף (מועטי) ח"ב דף נב ע"ב {מל"מ}
ג/כא שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' קסד {מל"מ}
ג/כא שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' ש
ג/כא שנות חיים (קלוגר) עמ' שנ
ג/כא שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' תיא {מל"מ}
ג/כא שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' צג, צח
ג/כא שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' לב {ר"ח הלוי}
ג/כא שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תקלז {ר"ח הלוי}
ג/כא שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תרסה {ר"ח הלוי}
ג/כא שער המלך - מעשה חושב ח"א עמ' קצה {מל"מ}
ג/כא שערי טהר ח"א שער ג סי' ב אות ב, ח"ו סי' נד אות ב-ג, ה
ג/כא שערי טהר ח"ו סי' נד אות ג דף קלב ע"ד {ר"ח הלוי}
ג/כא שערי ציון (כהן, תרצח) דף טז ע"ג
ג/כא שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' קא {מל"מ}
ג/כא שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' טו, שעד, שצא
ג/כא שפתי מלך
ג/כא תולדות יעקב (מאהלר) עמ' רס
ג/כא תורת המדינה עמ' 284
ג/כא תורת הקדש ח"א עמ' קסה
ג/כא תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף יב ע"ד {מל"מ}
ג/כא תורת חיים (ליבוביץ, תשסט) סי' ח עמ' נב {מל"מ - תחלת הדבר ע"י מעשה}
ג/כא תכלת בציצית בימינו עמ' נ {מל"מ}
ג/כא תפארת חיים (שוורץ) עמ' רלב {מל"מ}
ג/כב אבן האזל
ג/כב אגרות משה חו"מ ח"ב עמ' שכ
ג/כב ארצות החיים סי' ח ארץ יהודה אות ב עמ' קמה
ג/כב ארצות החיים סי' יג ארץ יהודה אות ג עמ' רסח
ג/כב בדרך המלך עמ' כז
ג/כב ברור הלכה שבועות טז ע"ב ציון א, ה
ג/כב דבר שאול שבועות סי' יב ס"ק א, ג
ג/כב דברות משה סנהדרין עמ' תקצב
ג/כב הוד יוסף עמ' קכ
ג/כב חדושים ובאורים (גרי') שבועות טז ע"ב
ג/כב חזו"א אהע"ז סי' קמג ס"ק יד
ג/כב חזו"א על הרמב"ם
ג/כב חי' הראי"ה
ג/כב כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף קנג ע"א, קנד ע"ב
ג/כב לקט שבלים (תשסד) עמ' טו
ג/כב מאורי המועדים עמ' רמב
ג/כב מגילת ספר לאוין דף קנט ע"ד
ג/כב מסורה ח"ח עמ' מו
ג/כב מראי מקומות (עמר) עמ' 34
ג/כב משנת חיים פסחים ח"ב עמ' קכד
ג/כב עטרת ישראל עמ' ק
ג/כב עיונים ומחקרים ח"א עמ' 203
ג/כב רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' יג {שיעור שהייה}
ג/כב רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קצ
ג/כב שאגת אריה החדשות דף יח ע"ג
ג/כב שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' מג {מל"מ}
ג/כב שם טוב
ג/כב שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' צב
ג/כב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' קמח
ג/כב שפתי מלך
ג/כג ברור הלכה שבועות טז ע"ב ציון א
ג/כג הר המלך ח"ג עמ' כה
ג/כג ואתה תחזה ח"ג
ג/כג חדושים ובאורים (גרי') שבועות טז ע"ב
ג/כג חי' הראי"ה
ג/כג חי' הרז"ה ח"א עמ' קב
ג/כג כרע רבץ פי"ד אות ט, ועמ' תרל-תרלא
ג/כג לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 56
ג/כג מנחת חינוך ח"ג עמ' יד
ג/כג מעין גנים (מזרחי) דף נ ע"א
ג/כג מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת יו"ד סי' יא]
ג/כג מראי מקומות (עמר) עמ' 34
ג/כג מרגליות הים סנהדרין י ע"ב אות יז {כ"מ}
ג/כג משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף ה {שהה}
ג/כג נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' קמט
ג/כג עטרת שבת עמ' רכד {מל"מ}
ג/כג עיונים ומחקרים ח"א עמ' 202
ג/כג ענפי ארז (זי') דף ה ע"א, יד ע"א {צ"פ}, קצא ע"ג {יריעות שלמה (פיינסילבר)}
ג/כג פירושי רס"ג לבראשית עמ' 418
ג/כג קובץ מאמרים וענינים שונים (מימון) דף נ ע"ד-נא ע"ג
ג/כג קול דודי (תשף)
ג/כג קול דודי שבועות סי' רכא
ג/כג קרית מלך
ג/כג רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' יב {השתחוה דרך יציאתו}
ג/כג שארית יהודה (בלום) דף קטז ע"ג {שהה שיעור השתחוואה}
ג/כג שמחת מלך עמ' 148
ג/כג שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' צב
ג/כג תורה לשמה (תשעג) עמ' נח
ג/כד ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קעב, רפג
ג/כד אשל אברהם (בוטשאטש) סי' יג ס"ק א ברכת אברהם אות ד
ג/כד ברור הלכה שבועות טז ע"ב ציון ה
ג/כד ברכת מרדכי ענינים עמ' רז
ג/כד גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' עט
ג/כד דבר שאול שבועות סי' יב ס"ק ג
ג/כד דברי רננה עמ' נח
ג/כד ואתה תחזה ח"ג
ג/כד חזו"א אהע"ז סי' קמג ס"ק יד
ג/כד חזו"א על הרמב"ם
ג/כד חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 249
ג/כד חיים ומלך
ג/כד יד יהודה (אשכנזי) דף כח ע"ג
ג/כד כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' שנא
ג/כד לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 58
ג/כד מטה אהרן ר"ה עמ' ו {מל"מ ד"ה גרסינן}
ג/כד מנחת חינוך ח"א עמ' ריד, ח"ג עמ' יד
ג/כד מעשה רקח
ג/כד מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' קצו
ג/כד מקדש דוד קדשים סי' לח ס"ק א
ג/כד מראי מקומות (עמר) עמ' 35-36
ג/כד מרגליות הים סנהדרין כא ע"ב אות ז {מעשי למלך}, סה ע"א אות ח {מעשי למלך}
ג/כד משפטי דרבנן עמ' מג
ג/כד נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' נט אות ג {מכת מרדות}
ג/כד נחמד למראה ח"ג דף ז ע"ג
ג/כד נר מצוה (ואלק) שרשים דף לו ע"ב
ג/כד נשמת כל חי ח"א דף כט ע"ג
ג/כד פאת ים שבועות עמ' לב
ג/כד פרי האדמה ח"א
ג/כד פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 227, 262, 266
ג/כד צרור החיים (יעקב)
ג/כד קדשי יהושע עמ' אלף תפט, אלף תקיז
ג/כד קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' רב
ג/כד קול דודי (תשף) (בקיצור)
ג/כד קול דודי שבועות סי' רכא, רכו, רכט
ג/כד קרן הצבי מצוה מז אות ו
ג/כד רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' י, יג, לז
ג/כד שאגת אריה החדשות דף יט ע"ג
ג/כד שם טוב
ג/כד שם יוסף (מועטי) ח"א דף יט ע"ג
ג/כד שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' שנא {מל"מ}
ג/כד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' קמח
ג/כד שערי היכל זבחים עמ' תתקפה {אינו מביא קרבן - גם לא אשם תלוי}
ג/כד שפתי מלך
ג/כד תורה לשמה (תשעג) עמ' עב
ג/כד תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' רצה-שב
ג/כד תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' כה


ד/445 הלכות ביאת מקדש פרק ד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ד/רה"פ הדרת קודש
ד/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ד/רה"פ הר המוריה (שץ)
ד/רה"פ הרמב"ם המדויק
ד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ד/רה"פ יריעות שלמה (פיינסילבר)
ד/רה"פ מעשי למלך
ד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ד/רה"פ משנת ראשונים (בארי)
ד/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' לח-מ
ד/רה"פ פי' ר"י קאפח
ד/רה"פ רמב"ם הערוך
ד/רה"פ רמב"ם לעם
ד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ד/א אגרות משה חו"מ ח"ב עמ' שכ
ד/א בגדי חמודות שמות פ"יט פסוק יג
ד/א בית זבול ח"א סי' כה אות יב
ד/א בית שערים או"ח סי' שיז (דף קנח), שכח
ד/א דרכי משה ח"א שמעתתא ט פ"ה
ד/א חוות אליעזר עמ' פה
ד/א חזו"א זבחים סי' ד ס"ק ו
ד/א חזון יחזקאל קידושין פ"א ה"ד
ד/א חי' חפץ חיים
ד/א חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' מה
ד/א חלקו של יוסף (אמאדו) דף פ ע"ד
ד/א יקב זאב דף צג ע"ג
ד/א להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' פו {מ"ע להבדיל}
ד/א להורות נתן במדבר עמ' קעג
ד/א מנחת חינוך ח"ב עמ' שח, שי, שמד
ד/א מנחת עני (תקמז) דף כא ע"ד {טמא שעבד - עובר גם במעילה בבגדי כהונה}
ד/א משאת משה (חברוני) פסחים סי' מד עמ' 138
ד/א משנת ירושלים עמ' סט, קא {מל"מ}
ד/א מתת מלך עמ' קיג
ד/א צפנת פענח במדבר עמ' קפז
ד/א קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' תקצח
ד/א קרית מלך
ד/א שכר שכיר סוגיות ח"א סי' נ אות ו
ד/א שם טוב
ד/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שיט
ד/א שערי היכל זבחים עמ' קסה {טמא שעבד חילל - גם טמא מת}
ד/א שערי יצחק (תשיז) עמ' לא
ד/א תורת האוהל (תשנג) עמ' קצו {וינזרו}
ד/א תורת הבמה עמ' קסו
ד/א תורת הקדש ח"א עמ' רד, רלז
ד/א תורת ראשי הישיבות יבמות עמ' תרעו
ד/ב אגרות משה אהע"ז ח"א סי' לח {מל"מ}
ד/ב ארץ בנימין עמ' תיח, תכא-תכג
ד/ב ברור הלכה סנהדרין פא ע"ב ציון כ
ד/ב גליוני הגר"ש עמ' פז {מל"מ}
ד/ב דברות משה יבמות עמ' קסח
ד/ב דברות משה סנהדרין עמ' תרצט {מל"מ}
ד/ב כבוד יו"ט
ד/ב כללי קלב"מ (תשסז) עמ' ש
ד/ב לקוטי שעורים (שטיין) פסחים ח"ב (תשסז) סי' יד ס"ק ב {או"ש}
ד/ב מבוא למשנה תורה עמ' 212
ד/ב מטה אהרן (הלוי) דף רטז ע"ב {מל"מ}
ד/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' שט, שמד
ד/ב מראי מקומות (עמר) עמ' 36-37
ד/ב מרגליות הים סנהדרין פא ע"ב אות לו {מל"מ}
ד/ב מרגניתא דר"מ
ד/ב משכנות לאביר יעקב ח"א דף ל ע"ג
ד/ב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קפא {אע"פ שאם עבד בטומאה אינו חייב בבית דין - מוציאין אותו לחוץ ופוצעין את מוחו}
ד/ב פרי השדה (דייטש) ח"א סי' ז {מל"מ}
ד/ב קרן הצבי מצוה נה אות ח-ט, מצוה ק אות ג
ד/ב קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' טו
ד/ב שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' ריד
ד/ב שם טוב
ד/ב שער המלך ח"ב עמ' ריט
ד/ב שערי יצחק (תשיז) עמ' לז
ד/ב שפתי מלך
ד/ג בית אהרן (קארטשין) עמ' מז
ד/ג דבר שאול שבועות סי' יב ס"ק ז
ד/ג דעת מרדכי ח"א דף ו ע"ב
ד/ג זבח טוב שער ב סי' א
ד/ג חלקו של יוסף (אמאדו) דף פא ע"א
ד/ג חמדת יעקב עמ' 189, 184
ד/ג חנן אלקים עמ' סז
ד/ג מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' נו
ד/ג מחשבת הקודש ח"א דף סב (השני) ע"ב, ח"ב דף סג ע"ב
ד/ג מטה אהרן שבועות עמ' מז
ד/ג מנחם שלמה - תוספתא כריתות פ"א ה"ו
ד/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' קו, שח, שמד, ח"ג עמ' רצ
ד/ג מעין גנים (מזרחי) דף נ ע"א
ד/ג מעין החכמה עמ' קד {ראב"ד}
ד/ג מקראי קדש (תשנג) עמ' קכח
ד/ג נר מצוה (ואלק) שרשים דף ט ע"ג
ד/ג צרור הכסף (גטיניו) דף ז ע"ד
ד/ג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שכ
ד/ג שערי טהר ח"ה שער א סי' ד אות יד
ד/ג שפתי מלך
ד/ד אביר יעקב (אביגדור) דף כג ע"ג
ד/ד אבן האזל (גם בהערות סוף ח"ב)
ד/ד אבני נזר יו"ד סי' תמט אות י {ראב"ד}
ד/ד אגרא לישרים סי' ב
ד/ד אהל משה (הורוביץ) ח"א שבועות יז ע"א
ד/ד אור הישר [מעין החכמה דף סא ע"א, מל"מ לעיל פ"ג הי"ט ובהל' מעה"ק פ"ט הי"ג, אור הישר זבחים יז ע"א, כ"מ הל' סנהדרין רפי"ט]
ד/ד אור המאיר (שפירא) סי' ח אות ז {ראב"ד}
ד/ד אור יעקב פסחים דף 195, 198
ד/ד אחיעזר ח"א סי' כ ס"ק ז, ח"ג סי' ט ס"ק ב
ד/ד אחר האסף עמ' תל {ראב"ד}
ד/ד אישים ושיטות (תשסז) עמ' רע {מחובר כפורים}
ד/ד ארשות החיים עמ' תנד
ד/ד אשישות חיים
ד/ד באר שרים (שולמן) עמ' קמו
ד/ד בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף פד ע"א
ד/ד בדבר מלך חי"ד עמ' א
ד/ד בית אהרן (צוקרמן) עמ' רעב {ראב"ד}
ד/ד בית אהרן וישראל גל' נח עמ' קט
ד/ד בית זבול ח"א סי' כה אות יב
ד/ד בית יעקב (מסקין) סי' ג, יד
ד/ד בית שערים או"ח סי' שיז (דף קנח) {כ"מ}, שכח
ד/ד בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 132
ד/ד בנין אריאל יאיר עמ' 347 {ראב"ד}
ד/ד ברור הלכה סנהדרין פג ע"א ציון י, ל
ד/ד ברכת פרץ פ' אחרי מות
ד/ד גור אריה שמות פ' כח הע' 94
ד/ד גליוני הגר"ש עמ' פז {ראב"ד} [בדומה הקשה מל"מ הל' עבדים פ"ג ה"ח]
ד/ד דביר הקודש זבחים עמ' פה
ד/ד דבר יהושע (שו"ת) ח"ג חו"מ סי' לא
ד/ד דברות משה יבמות עמ' סד
ד/ד דברי אמת (תרכא) דף עג ע"א
ד/ד דברי אמת (תשעט) עמ' רו {לא יחללו אזהרה לטבול יום ששמש}
ד/ד דברי יהודה דף נג ע"ד {כ"מ}
ד/ד דברי יהודה סי' טו אות ו
ד/ד דעת מרדכי ח"א דף ו ע"א
ד/ד דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' שצב
ד/ד הגהות רימ"א
ד/ד המאור הגדול (יעבץ) עמ' רלו
ד/ד הרמב"ם והלכותיו
ד/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' יח {כ"מ}
ד/ד זבח טוב שער ב סי' ו
ד/ד זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' יב
ד/ד זבח שלמה ח"א עמ' יב
ד/ד זה השער שער ג סי' קז
ד/ד זוהר הרקיע (תשסד) עמ' 249-250
ד/ד חי' הגאון אדר"ת עמ' צד {כ"מ - מיתה בידי שמים - אין נכסיו מצליחים}
ד/ד חי' הגרי"ח עמ' פח
ד/ד חי' הראי"ה
ד/ד חי' חתם סופר
ד/ד חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' מא
ד/ד חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף כו, כז
ד/ד חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' קצח
ד/ד חי' ר"י נחמיה סי' ח אות ג, סי' פב אות ט
ד/ד חידושין על התורה לרבנו תם עמ' ריד {כ"מ}
ד/ד חנן אלקים עמ' סז
ד/ד חסדי דוד ח"ז עמ' תרעז
ד/ד יבול היובלות עמ' 88
ד/ד יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קפט
ד/ד יד יהודה (אשכנזי) דף כט ע"ב
ד/ד ידי משה (בוצק') הל' ביא"מ סי' טו
ד/ד ידי משה (בוצק') זבחים סי' לח
ד/ד יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' עג
ד/ד יקב זאב דף צג ע"ב
ד/ד כבוד מלכים (מרגליות) {מל"מ}
ד/ד כלי טהור עמ' קסד
ד/ד כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תע
ד/ד לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ד אות ב, יג-יד
ד/ד לחמי תודה (הורביץ) דף י ע"ג {מחוסר כפורים שעבד}
ד/ד לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 80
ד/ד לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' כט
ד/ד מאור הקודש זבחים עמ' עה, צד
ד/ד מאורות נתן (הורוביץ) דף מח ע"א
ד/ד מגילת סמנים עמ' כד {כ"מ}
ד/ד מגילת ספר לאוין דף קס ע"ב
ד/ד מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' תמז, ח"ב עמ' ז, כז
ד/ד מוריה גל' רג עמ' יט
ד/ד מטה אהרן ר"ה - קונ' ראש היום עמ' כג
ד/ד מנחם שלמה סי' ד, תוספתא כריתות פ"א ה"ו
ד/ד מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' קיט, מנחות עמ' סג
ד/ד מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' סד {ראב"ד}
ד/ד מנחת אהרן (בריסק) דף פד ע"ב
ד/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' ד {כ"מ}, שח-שט
ד/ד מנחת חינוך, קומץ מנחה קטו
ד/ד מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' נו {כ"מ}, ח"ג עמ' רלד
ד/ד מעין גנים (מזרחי) דף נ ע"א
ד/ד מעין החכמה עמ' קד, קנה, ריב
ד/ד מעיני המים
ד/ד מעשה אברהם דף לט ע"ב
ד/ד מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תעט (קו)]
ד/ד מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"א דף ח
ד/ד מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' כה
ד/ד מקראי קדש (תשנג) עמ' קכח
ד/ד מראה כהן זבחים עמ' נח {קודם הערב שמש}
ד/ד מרגליות הים סנהדרין פג ע"א אות א {ראב"ד}, ז {כ"מ}, י {ראב"ד}
ד/ד מרגניתא דר"מ
ד/ד משאת המלך ח"ג סי' שיא {כרת במחו"כ}
ד/ד משאת מרדכי מכות עמ' סד
ד/ד משכנות לאביר יעקב ח"א דף ז ע"ד, יד ע"א-ע"ב, ח"ב דף כא ע"ב {כ"מ}
ד/ד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קפ {וכן טמא שטבל ועבד קודם שיעריב שמשו עבודתו פסולה וכו'}, קפג {אבל מחוסר כיפורים שעבד אע"פ שעבודתו פסולה וחיללה הרי זה פטור}
ד/ד משנת חיים הל' פסח עמ' שסד {מ"מ}
ד/ד משנת חיים חולין סי' א עמ' א
ד/ד משנת ירושלים עמ' פג
ד/ד נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף כז ע"ב
ד/ד נחלת עזריאל (הלוי) שבועות טז
ד/ד נחלת שמואל דף נח ע"א
ד/ד נר מצוה (ואלק) שרשים דף יב ע"ד {מחו"כ שעבד לא חייב מיתה בידי שמים}
ד/ד סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ה עמ' תנד
ד/ד עבודת לוי (רוד') דף כב ע"ב
ד/ד עורה שחר דף יב ע"ג {כ"מ - מב"ש חמורה מכרת}
ד/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' סט, פט {כ"מ}, צט
ד/ד ערך כסף עמ' קז
ד/ד פאת ים (מאיו) דף צא ע"ד {מל"מ}
ד/ד פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' פז-פח
ד/ד פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' נג
ד/ד פני משה (צוייג) דף לב ע"ד {ראב"ד}
ד/ד פני משה (שלז')
ד/ד פנינים על התורה ומועדים עמ' צב
ד/ד פרחי כהונה (קצבורג) עמ' קד {כ"מ - במיתה בידי שמים גם בהמותיו מתות}
ד/ד פרי שמואל מכות עמ' עז
ד/ד צפנת פענח
ד/ד קדשי יהושע עמ' קסט, קעג {ראב"ד}, תשלו {ראב"ד}, אלף שסט
ד/ד קדשי שעה (פישמן) פ"ח סעיף ו {ראב"ד - במת ציבור או יחיד}
ד/ד קול אריה (ילין) דף מב ע"ג
ד/ד קול יעקב (גוטקובסקי) עמ' קי
ד/ד קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' רעה {מל"מ}
ד/ד קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' קלג {ראב"ד}, קמז {שעה"מ}
ד/ד קרן הצבי מצוה ק אות ג
ד/ד קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' טו
ד/ד שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' קלה {כ"מ}
ד/ד שארית נתן (לוברט)
ד/ד שבט הלוי (גרייבסקי) סי' ו עמ' לא
ד/ד שבט הלוי (גרייבסקי) עמ' לא-לב, לד {ראב"ד}
ד/ד שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' רלב, רלד
ד/ד שלמי שמחה ח"ה עמ' קעז, רב
ד/ד שם טוב
ד/ד שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' תטז
ד/ד שמועת חיים יומא ח"א עמ' רלא
ד/ד שמחת עולם (לגו)
ד/ד שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"ב עמ' קצה
ד/ד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שיט, שכב
ד/ד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' כח, קמ
ד/ד שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תרנו
ד/ד שער המלך ח"ב עמ' ריט
ד/ד שערי היכל זבחים עמ' פ {מחוס"כ שעבד - דינו}
ד/ד שערי המקדש סי' יז אות ד {ראב"ד}
ד/ד תורת הבמה עמ' עז {ראב"ד}
ד/ד תורת הקדש ח"ב עמ' רכט
ד/ד תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' נז, סב
ד/ד תשובה שלמה יו"ד סי' לו
ד/ה דברות משה יבמות עמ' סד
ד/ה דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' רסב
ד/ה דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' שצב
ד/ה המאיר לארץ [מנחת אהרן סנהדרין דף פג] {כ"מ}
ד/ה טעם ודעת הל' פרה פ"ד הט"ו ביאה"ל ד"ה מפני
ד/ה לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 80
ד/ה לקוטי שיחות תזריע תשדם
ד/ה מלכות בית דוד עמ' מה
ד/ה מעין החכמה עמ' קד
ד/ה מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תעט (קו)]
ד/ה משאת משה (חברוני) פסחים סי' מד עמ' 138
ד/ה משכנות לאביר יעקב ח"ב דף נד ע"ג
ד/ה נזר הקדש (קפלן)
ד/ה עטרת תפארת דף כו ע"ד, כז ע"א {רק על מצחו}
ד/ה עמודי אור סי' ב אות א
ד/ה פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' פז-פח
ד/ה פני משה (שלז')
ד/ה פנינים על התורה ומועדים עמ' צב
ד/ה שלמי יוסף יומא ח"א עמ' צג
ד/ה שעת הכושר דף כו ע"ב {כ"מ}
ד/ה תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' נט
ד/ה תפארת יהונתן (תרצד) דף סב ע"ג
ד/ו אביר יעקב (אביגדור) דף כב ע"א {מל"מ}
ד/ו אבן האזל בהערות סוף ח"ב, וקדשים ח"ב דף כ ע"ב
ד/ו אבן הספיר (ספרקה) עמ' ד {ר"ח הלוי}
ד/ו אבן ציון עמ' תקכח
ד/ו אבני ציון ח"א סי' לג אות ט
ד/ו אבני קודש (סוגיות) ח"ב עמ' רמא
ד/ו אגרות משה קדשים סי' ה
ד/ו אור הישר [לח"מ הל' ק"פ פ"ו ה"א, כ"מ הל' ק"פ פ"ו הי"א, אברהם יגל הל' נזירות פ"ו הט"ו]
ד/ו אור יעקב פסחים דף סה ע"א
ד/ו אמרות יצחק תנינא עמ' קטז
ד/ו אמרי חן (לוונברג) פסחים-יומא עמ' קפח {אהא"ז}
ד/ו אמרי יושר וטל תורה עמ' קח {כ"מ}
ד/ו בד קודש (פוברסקי) ח"א דף קג ע"ג, קד ע"ב וע"ד
ד/ו בדבר מלך ח"ה עמ' קמא, קעג
ד/ו בדרך המלך עמ' קכז
ד/ו בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' רסד
ד/ו בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' פב {ר"ח הלוי}
ד/ו בית שערים או"ח סי' שיז (דף קנח, קסא {שעה"מ}, קסב)
ד/ו ברור הלכה פסחים פ ע"ב ציון ד, פא ע"ב ציון ב
ד/ו גבול יהודה (אשכנזי) דף כו ע"ג
ד/ו גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' סח-סט {ר"ח הלוי}
ד/ו גחלי אש דף יד ע"ב וע"ד
ד/ו דברי אברהם (שדמי) ח"ד עמ' קטו
ד/ו דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' קמד
ד/ו דברי אמת (תשעט) עמ' רלד {ואפילו נודע לו שהוא טמא קודם שיזרוק הדם וכו'}
ד/ו דברי יצחק (הרצוג) דף ע ע"ב {כ"מ} וע"ג {ציץ מרצה על טומאת התהום}, דף אחרון עמ' ב {ציץ מרצה על טומאת התהום ביחיד}
ד/ו דברי סופרים (רזין) דף יב ע"א {טומאת תהום}
ד/ו דגל יהודה (בילו') עמ' פה
ד/ו דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' שנו
ד/ו הלכות עולם (קאראסיק) פסחים כה ע"ב {כ"מ}
ד/ו הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' ב ס"ק ה
ד/ו הר המלך ח"ה עמ' סה
ד/ו ויקן יוסף דף קנה ע"ג {מל"מ}
ד/ו חדושים ובאורים (גרי') נזיר סג ע"א
ד/ו חזו"א אהע"ז סי' קלט ס"ק ג
ד/ו חזו"א על הרמב"ם
ד/ו חזון יחזקאל נזיר פ"ו ה"ג
ד/ו חי' הגרי"ז דף סג ע"א
ד/ו חי' חפץ חיים
ד/ו חי' משנה פסחים עמ' שי
ד/ו חי' ר' חיים הלוי דף נד
ד/ו חי' ר"מ מאימראן פסחים עמ' שח
ד/ו חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' יד, קכז
ד/ו חיים ומלך
ד/ו חקל יצחק (שו"ת) עמ' קיח
ד/ו חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' עה עמ' רלח-רלט, רמא, רמז
ד/ו יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' סא {ר"ח הלוי}, ע, עב, עג-עד {ר"ח הלוי}, צד {ר"ח הלוי}, קכה
ד/ו יד סופר עמ' פז {מל"מ}
ד/ו ידי משה (בוצק') זבחים סי' מג (ט)
ד/ו לב איש עמ' קצג-קצד
ד/ו להורות נתן במדבר עמ' קעג
ד/ו לקוטי שעורים (שטיין) פסחים ח"ב (תשסז) סי' יד ס"ק א, ד
ד/ו מועדים וזמנים ח"ג סי' רלח
ד/ו מטה אפרים ח"ב
ד/ו מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"ב עמ' 269
ד/ו מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' תקעג {מל"מ}
ד/ו מקדש דוד קדשים סי' כו ס"ק ו
ד/ו מראה הפנים נזיר דף מד
ד/ו מראה כהן זבחים עמ' פ
ד/ו מראה עיני הכהן דף פג ע"ב, פה ע"ב
ד/ו מרומי גלים עמ' נד-נז
ד/ו מרכבת יוסף דף סד ע"א וע"ד, סה ע"א {טומאת התהום}
ד/ו משאת משה (חברוני) פסחים סי' קלג עמ' רו
ד/ו משך חכמה במדבר פט"ו פס' יג-יד
ד/ו משמר הלוי עמ' עב, קמ
ד/ו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קפג {שהציץ מרצה על טומאת התהום אף ע"פ שהוא מזיר}
ד/ו משנת יעקב הפלאה עמ' רג, רה-רז
ד/ו משנת יעקב כאן
ד/ו משנת יעקב קרבנות עמ' כו
ד/ו נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קפד
ד/ו נחלת צבי (תשסג) עמ' נה
ד/ו נתן פריו סוגיות ח"א עמ' קלח
ד/ו ס' החיים (קלוגר) עמ' רסט {מל"מ}
ד/ו עמק הלכה (בוימל) עמ' קכג
ד/ו עמק הלכה (הורוביץ) עמ' מח-מט
ד/ו ערהשה"ע קדשים סי' קפז אות ו
ד/ו פאר המלך עמ' רכב
ד/ו פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' קיט
ד/ו פני משה (שלז')
ד/ו צמח ארז עמ' תנז
ד/ו צפונות טז עמ' מא {כ"מ}
ד/ו צפנת פענח במדבר עמ' נד
ד/ו קדשי יהושע עמ' קסו, קסט, אלף תקו {רמב"ם}, אלף שעד-שעה {ר"ח הלוי}
ד/ו קהלות יעקב זבחים טז
ד/ו קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' רלב-רלג {ר"ח הלוי}
ד/ו קרית מלך
ד/ו רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ו הי"א, הי"ב
ד/ו שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' קכז
ד/ו שם דרך פסחים עמ' קעג
ד/ו שם טוב - השלמה
ד/ו שמחת החג דף כט ע"א-ע"ג
ד/ו שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' רעג {מל"מ}
ד/ו שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' שסב-שסג {ר"ח הלוי}
ד/ו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' תסא {ר"ח הלוי}, תסב, תסה {ר"ח הלוי}, תסז
ד/ו שער המלך
ד/ו שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ה הע' 204, 211 {מל"מ}
ד/ו שערי היכל זבחים עמ' קסה {הקרבנות שהקריב פסולים - גם טמא מת}
ד/ו שערי טהר ח"ג שער ג סי' טז אות א
ד/ו שערי יצחק (תשיז) עמ' מא, מה-מו
ד/ו שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 511
ד/ו שערי ישר שער ב פ"כ אות י
ד/ו תורת האוהל (תשנג) עמ' קצא, קצג, קצה, קצח-קצט {השמיט שאין ציץ מרצה על קדשי גוים}, רו {אסור להעלותו אלא שציץ מרצה בדיעבד}
ד/ו תפארת ציון (קואינקה) עמ' סד
ד/ז אבן האזל כאן, ובהשמטות דף פח ע"ד, וקדשים ח"ב דף כ ע"א
ד/ז אבני זכרון (פפר) ח"א דף עג ע"ב, ח"ב סי' כז אות א
ד/ז אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' ל אות א
ד/ז אדני נחושת עמ' רס
ד/ז אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' שא
ד/ז אור הישר [לח"מ הל' ק"פ פ"ד ה"ב, אור הישר מנחות טו ע"א]
ד/ז אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 91
ד/ז אור יעקב פסחים דף סא ע"א, סג ע"ב, ועמ' 122
ד/ז אור ליהודה (תשנט) עמ' קה {ציץ מרצה על טומאת הגוף}, קעג-קעד, קעו {לא מרצה על הנאכלים}
ד/ז אחיעזר ח"ד סי' צב ס"ק ד
ד/ז אמונת יהושע עמ' קכז
ד/ז אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תקעא
ד/ז אמרות יצחק תנינא עמ' קטז, קלד
ד/ז אמרי חן (לוונברג) פסחים-יומא עמ' קפח-קפט
ד/ז אפיקי מגינים פסחים סי' סו
ד/ז אש קודש מעילה עמ' לד
ד/ז אשר למלך
ד/ז באר שרים (שולמן) עמ' קל
ד/ז בד קודש (פוברסקי) ח"א דף צ ע"ג
ד/ז בדבר מלך ח"א עמ' קיז, ח"ד עמ' קיז, ח"ה עמ' לא, קלט, רמא
ד/ז בדבר מלך חי"ז עמ' קנו {וכן הציץ מרצה על טומאת דברים הקרבין וכו'}
ד/ז בית המדרש
ד/ז בית שערים או"ח סי' שיז (דף קנח)
ד/ז ברור הלכה יומא ז ע"ב ציון א
ד/ז ברור הלכה פסחים עז ע"א ציון ג, פ ע"ב ציון ב
ד/ז בריכת ירושלים עמ' רטו {על אכילות}
ד/ז ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' יא אות יא
ד/ז ברכת מרדכי פסחים עמ' רל
ד/ז ברכת שלמה (תשז) עמ' מא, מו, מט
ד/ז ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' רסג, רסז
ד/ז גליונות אבני נזר
ד/ז דביר הקודש זבחים עמ' פג
ד/ז דברי אברהם (שדמי) ח"א עמ' קמ
ד/ז דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' קמב
ד/ז דגל ראובן ח"ג סי' לה
ד/ז דרכי אהרן ח"א עמ' ל, ח"ב עמ' עה
ד/ז דרכי משה ח"א שמעתתא ט פ' ה
ד/ז היכל התורה (פינצוק) חוב' א עמ' ז {לא על דברים הנאכלים}
ד/ז הר המלך ח"ז עמ' קב
ד/ז הרועים בשושנים
ד/ז ואתה תחזה ח"ג
ד/ז זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' רסז
ד/ז חדושים ובאורים (גרי') יומא ז, מנחות סי' ב ס"ק ח
ד/ז חזו"א מנחות סי' לב ס"ק לד-לה
ד/ז חזו"א על הרמב"ם
ד/ז חזון יחזקאל נזיר פ"ו ה"ג, קידושין פ"א ה"ד, מנחות פי"א ה"י
ד/ז חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' ב
ד/ז חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' ב
ד/ז חי' הרי"ט עמ' עה
ד/ז חי' הריצ"ד
ד/ז חי' חפץ חיים
ד/ז חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"ב עמ' רצב ד"ה והנלע"ד {שעה"מ - שם ולא - ואפשר שהכריחו לרבינו לומר כן מכח קו' התוס' דפרק כ"צ וכו'}
ד/ז חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' כד, לא {שעה"מ}
ד/ז חיל המקדש סי' ו אות ט
ד/ז טל חיים (טל) ח"ג עמ' רעב
ד/ז יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' נח, קכו
ד/ז יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' נב
ד/ז ישועות יעקב (שו"ת, תשסח) עמ' מט
ד/ז ישועות יעקב מועד עמ' תרצט
ד/ז כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' קיא
ד/ז כתבי ערוך השולחן - שו"ת סי' סב
ד/ז לב איש עמ' קפה
ד/ז לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' יט אות ד-ה
ד/ז לחם התמיד עמ' ס {אין מרצה על טומאת הנאכלים}
ד/ז לקוטי שעורים (שטיין) פסחים ח"ב (תשסז) סי' יג ס"ק ג-ה
ד/ז מאכסניא של התורה סי' נח
ד/ז מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף כ ע"ב-ע"ג {גם בטומאת הגוף צריך ריצוי ציץ}
ד/ז מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' קלט
ד/ז מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רלד
ד/ז מועדים וזמנים ח"א סי' סו, ח"ז סי' רכג, רכה
ד/ז מי באר (פסח) דף פה ע"א-ע"ב
ד/ז מילי דמרדכי
ד/ז מלאכת מחשבת עמ' רג
ד/ז מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"ב עמ' 269
ד/ז מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' קפח, רכג, רכז
ד/ז מנחת אריאל מנחות עמ' קכח
ד/ז מנחת אשר פסחים עמ' רו
ד/ז מנחת חזקיה מנחות עמ' נז, צח
ד/ז מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' רנח
ד/ז מקדש דוד קדשים סי' כו ס"ק ב
ד/ז מראה כהן זבחים עמ' קכג {טומאת הנאכלים}
ד/ז מרגליות הים סנהדרין פג ע"א אות א
ד/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ז מרכבת יוסף דף סה ע"א {ציץ לא מרצה על הנאכלים}, עט ע"ג {ציץ מרצה על טומאת אדם הדחויה}
ד/ז משאת משה (חברוני) פסחים סי' קיא עמ' 348
ד/ז משכנות אפרים שבת סי' כו אות ב
ד/ז משמר הלוי עמ' עב, פג-פד, צח, קלו-קלז
ד/ז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קפג {וכן הציץ מרצה על טומאת דברים הקרבין}
ד/ז משנת יעקב הפלאה עמ' רג, רה-רז
ד/ז משנת יעקב כאן
ד/ז משנת יעקב קרבנות עמ' כה
ד/ז נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קפג
ד/ז נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף לד ע"ב, מנחות דף לט ע"ד {לא מרצה על אכילות}
ד/ז נר מצוה (ואלק) שרשים דף כא ע"ד {מרצה על אדם בטומאה שדחויה בציבור}
ד/ז נשמת חיים (תשסח) חו"מ ענינים סי' כח עמ' נ
ד/ז נתן פריו סוגיות ח"א עמ' קלח
ד/ז ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קיב
ד/ז ספרי דבי רב ח"ב עמ' כח
ד/ז עבודת הזבח זבחים סי' ד ס"ק ב
ד/ז עונג שבת סי' ז
ד/ז עין יצחק ח"א עמ' סב, סו, סט
ד/ז עיצומו של יום סי' ב ס"ק ד
ד/ז עיר הקודש והמקדש ח"ה עמ' כ
ד/ז ענפי ארז (זי') דף קכד ע"א
ד/ז ערהשה"ע קדשים סי' קכה אות טו
ד/ז פניני רבנו הגרי"ז עמ' רפח
ד/ז צמח ארז עמ' תנז
ד/ז צפנת פענח במדבר עמ' נא
ד/ז צרור החיים (חייקא) הל' עבדים פ"ג הי"ב (בסופו)
ד/ז קדשי הגבול פי"ב דף כ ע"ב {טומאת כהן צריכה ריצוי ציץ}
ד/ז קדשי יהושע עמ' קסג, קע, רלו-רלז, רעג, תתיד, אלף תרלד
ד/ז קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' קצא
ד/ז קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תרסב
ד/ז קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' רלה {ציץ מרצה על קרבן ציבור שבא בטומאה}
ד/ז קול דודי כריתות סי' קי
ד/ז קונטרסי שעורים גיטין שעור ז אות יג
ד/ז קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' טו {טומאה דחויה בציבור}
ד/ז קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' מב, עב
ד/ז קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' טו
ד/ז קרני ראם (ירמוש) עמ' רלב
ד/ז רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ד ה"ב
ד/ז שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' קעא-קעה, קצא-קצב
ד/ז שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' רמב-רמז, רסז-רסח
ד/ז שו"ת מהר"ש מוהליבר חידושים בש"ס וברמב"ם סי' יא עמ' שפב
ד/ז שי למלך (מלר) עמ' קלט
ד/ז שיח ערב קדשים עמ' רכ
ד/ז שלמי יוסף מנחות עמ' קכה, קכח, קסד, קסח
ד/ז שלמי יוסף מנחות עמ' קסה
ד/ז שם דרך יומא עמ' ה
ד/ז שמועת חיים יומא ח"א עמ' צד
ד/ז שמחת עולם (לגו)
ד/ז שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' רסה, של
ד/ז שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' רנו
ד/ז שעורי יומא דף ו ע"ב ד"ה שם בגמ' כי פליגי, יז ע"ב ד"ה וצ"ע מה
ד/ז שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' רו, שלא
ד/ז שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ד סי' מב
ד/ז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רפט, שו, שי, תנג
ד/ז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' תמ
ד/ז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תקסד, תרסז
ד/ז שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' שט, שנז, שנח, שס, שסג
ד/ז שערי היכל זבחים עמ' שסא {הציץ מרצה - השמיט דין הגויים}
ד/ז שערי היכל יומא מערכה ו {הציץ מרצה על המקריבים}
ד/ז שערי טהר ח"ב שער א סי' ד אות ה, ח"ג שער ג סי' טז אות א
ד/ז שערי יצחק (תשיז) עמ' לא, לג, לו-לז
ד/ז תורת האוהל (תשנג) עמ' קצב-קלג, ר {ריצוי ציץ בקרבן ציבור}
ד/ז תורת המנחה (רוקח) עמ' קצז
ד/ז תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קיג-קטו
ד/ז תפארת ציון (קואינקה) עמ' קלה, קלז
ד/ז-ח חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"ב עמ' רצב ד"ה דתניא, עמ' רצג ד"ה עוד {אלא אם כן היתה הטומאה הדחויה בציבור וכו' ואין הציץ מרצה אלא בזמן שהוא על מצחו}
ד/ח אבן האזל (גם בהשמטה אחרי פ"ט)
ד/ח אבן ישראל (פישר) ח"ח עמ' קסא
ד/ח אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' כז אות א
ד/ח אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' ל אות א
ד/ח אבני נזר חו"מ סי' צ
ד/ח אגרות משה קדשים סי' ה
ד/ח אהל משה (הורוביץ) ח"א זבחים כב
ד/ח אור הישר [נחלת יעקב פסחים עג בהגהה]
ד/ח אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 60, 90
ד/ח אור המאיר (שפירא) סי' נב אות ד
ד/ח אור שמח (גם בהוספות)
ד/ח אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תקע-תקעא {רק כשהוא על מצחו - סתירה למה שפסק טומאה דחויה בציבור}
ד/ח אמרות יצחק תנינא עמ' קטו-קטז, קכד, קכה, קכח {עודהו על מצחו מרצה}, קנג
ד/ח אמרי בינה (אוירבך) אמרי שלמה סי' ה ד"ה הרמב"ם
ד/ח אמרי זאב דף כח ע"ד
ד/ח אפיקי מגינים פסחים סי' סו
ד/ח ארצות החיים סי' יח ארץ יהודה אות א עמ' שיז
ד/ח אש תמיד עמ' קצב
ד/ח אשר למלך
ד/ח בארות נתן עמ' קט
ד/ח בגדי כהונה (שחור) עמ' קסז
ד/ח בדבר מלך ח"ד עמ' ל
ד/ח בדבר מלך חי"ד עמ' א
ד/ח בדבר מלך חי"ז עמ' קנו {ואין הציץ מרצה אלא בזמן שהוא על מצחו שנאמר והיה על מצחו תמיד לרצון לפני ה'}
ד/ח ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' יט
ד/ח ביצחק יקרא (תשע) סי' מא סעיף א ד"ה והנח
ד/ח בית אהרן וישראל גל' י עמ' לו-לז
ד/ח בית המדרש
ד/ח בית שערים או"ח סי' שיז (דף קנח, קסב)
ד/ח בכורי חיים ח"ד עמ' י
ד/ח בני ישראל (קרלי) סי' ג אות א
ד/ח בנין אריאל ח"ב עמ' צד
ד/ח בנין ציון (עטלינגר) ח"א סי' קסד
ד/ח בנין שלמה (מז) דף יח ע"ב
ד/ח ברור הלכה יומא ז ע"ב ציון א
ד/ח ברור הלכה יומא ז ע"ב ציון ג פרק א
ד/ח גחלי אש דף יד ע"ב וע"ד
ד/ח דברי אברהם (שדמי) ח"א עמ' קמ
ד/ח דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' קכח-קל
ד/ח דברי שלמה (אסרף)
ד/ח דברי שלמה (ברייער) עמ' 30
ד/ח דגל ראובן ח"ג סי' לה
ד/ח דרישת ציון (תשסב) עמ' 153-154
ד/ח הדר יוסף עמ' פח, צב
ד/ח המאיר לארץ [מנחת אהרן סנהדרין דף יב] {כ"מ}
ד/ח הרועים בשושנים
ד/ח הרמב"ם כמחנך עמ' 181
ד/ח זכרון הרב עמ' 96 {רק כשהוא על מצחו}
ד/ח זכרון יהודה (לאש) דף ד ע"ג-ע"ד, פו ע"א
ד/ח זכרון ליהודה סי' ג אות כב
ד/ח חזו"א על הרמב"ם
ד/ח חזו"א קדשים קמא סי' כב ס"ק א
ד/ח חזון יחזקאל קידושין פ"א ה"ד
ד/ח חי' הראי"ה
ד/ח חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"ב עמ' רצב ד"ה דתניא, עמ' רצג ד"ה עוד {כ"מ - ומאחר שפסק רבינו בסוף הפרק שטומאה דחויה היא בצבור הוי תרתי דסתרן וכו'}
ד/ח חי' יעקב עמ' נ
ד/ח חי' ר' יהודה זרחיה עמ' קיט
ד/ח חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' רכג {כ"מ}
ד/ח חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' יח, לא
ד/ח חיי נפש ח"ד עמ' תמד {עודו על מצחו מרצה}
ד/ח חיל המקדש סי' ו אות ח
ד/ח חלק לוי עמ' נד
ד/ח חמדת ישראל ח"א דף ב ע"ג
ד/ח חמודי צבי שמות עמ' שלט
ד/ח חקל יצחק (שו"ת) עמ' קיז
ד/ח טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' שמד
ד/ח ים התלמוד (עדיל) עמ' קצד
ד/ח ישועות יעקב (שו"ת, תרסו) דף טז ע"א
ד/ח ישועות יעקב (שו"ת, תשסח) עמ' נב
ד/ח ישועות יעקב מועד עמ' תשא
ד/ח כבוד הלבנון דף ט ע"א, טו ע"א {כשאינו על מצחו לא מרצה}
ד/ח כבוד מלכים (מרגליות)
ד/ח כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקפ, תרנד
ד/ח כתבי ערוך השולחן - שו"ת סי' סב
ד/ח לב איש עמ' קפה
ד/ח להורות נתן מועדים ח"ד עמ' רד
ד/ח מאור יהושע סי' יח עמ' כו
ד/ח מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"א דף כז ע"ב וע"ד, כח ע"א, סד ע"ב, ח"ב דף כג ע"ב
ד/ח מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף סו ע"ד
ד/ח מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' נו
ד/ח מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"א דף יא ע"א {אינו על מצחו לא מרצה}
ד/ח מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף כ ע"ב-ע"ד {ציץ רק בעודו על מצחו}
ד/ח מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' קלח {על מצחו}
ד/ח מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' קמז, ר"ה עמ' רכו
ד/ח מועדים וזמנים ח"ז סי' רכג, רכה
ד/ח מוריה גל' קנז עמ' כו {שעה"מ}
ד/ח מזכרת חיים עמ' קנג, קנו
ד/ח מי באר (פסח) דף פד ע"ד, פה ע"ב {עודהו על מצחו}
ד/ח מילי דמרדכי
ד/ח מלכות בית דוד עמ' מו
ד/ח מנחת בנימין סי' יט
ד/ח מנחת יהודה (בוים) דף סג ע"ד {עודו על מצחו}
ד/ח מעין גנים (מזרחי) דף נ ע"א
ד/ח מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רמ ע"ב
ד/ח מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"ב סי' כב אות ד-ה]
ד/ח מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' תקעא
ד/ח מקדש דוד קדשים סי' כו ס"ק ו
ד/ח מרכבת יוסף דף עד ע"ג, עו ע"ב, עז ע"א, עט ע"ד {עודו על מצחו מרצה}
ד/ח משמר הלוי עמ' עב, פג-פד, קיט, קלה, קלז, קמ
ד/ח משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קפד, קפח {ואין הציץ מרצה אלא בזמן שהוא על מצחו}
ד/ח משנת אליעזר (רבינ') עמ' קצט
ד/ח משנת חיים יומא עמ' פא, תקח
ד/ח משנת חיים פסחים ח"ב עמ' רל
ד/ח משנת יעקב
ד/ח נאות אפרים ח"ב עמ' צד
ד/ח נועם חכ"ג עמ' עח
ד/ח נזר הקדש (רזין) מנחות דף כט ע"ב-ע"ג
ד/ח נר מצוה (ואלק) שרשים דף כא ע"ד
ד/ח נתיב מאיר
ד/ח נתיבות החיים
ד/ח נתן פריו סוגיות ח"א עמ' קלח
ד/ח ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תרלה
ד/ח עבודת היום יומא עמ' ל
ד/ח עטרת ישועה (תשלו) עמ' ע
ד/ח עין יצחק ח"א עמ' סט, עה
ד/ח עיצומו של יום סי' ב ס"ק ד
ד/ח עמק הלכה (הורוביץ) עמ' לו, לח, נב, נה, קיז
ד/ח ענפי ארז (זי') דף קכד ע"ב {מרכה"מ}, קעו ע"ד
ד/ח פאר המלך עמ' רכב
ד/ח פני המלך (שטרן)
ד/ח פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' רעז
ד/ח פרפרת אליעזר תרומה פרק כח פסוק לח
ד/ח פתחי שערים דף כ ע"ג, כא ע"א
ד/ח צבא אהרן ירח האיתנים עמ' קמח {רק על מצחו}
ד/ח קדשי יהושע עמ' קסה
ד/ח קדשי יחזקאל דף יב ע"א
ד/ח קול דודי (תשף)
ד/ח קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' קכח, ויקרא עמ' סה, סח
ד/ח רביד יוסף ח"ב עמ' 55
ד/ח רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' פה
ד/ח שאלת הכהנים תורה דף ע
ד/ח שדה נפתלי עמ' מו, מט
ד/ח שו"ת מהר"ש מוהליבר חידושים בש"ס וברמב"ם סי' יא עמ' שפב
ד/ח שיח ערב קדשים עמ' רכא
ד/ח שלמי יוסף יומא ח"א עמ' צט
ד/ח שם דרך יומא עמ' ה
ד/ח שם טוב
ד/ח שם ישראל - שו"ת עמ' קפה
ד/ח שעורי הגרי"ד עבודת יוה"כ עמ' כג
ד/ח שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' שעז
ד/ח שער המלך ח"ב עמ' רכא
ד/ח שערי היכל יומא מערכה ו {ריצוי ביוה"כ}, ז {היסח הדעת}
ד/ח שערי טהר ח"ו סי' נ אות א
ד/ח שערי טהר ח"ו סי' נ אות א דף קיח ע"א
ד/ח שערי יצחק (תשיז) עמ' לב {או"ש}
ד/ח שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 511
ד/ח תורת הבית (אלבוים) ח"א פ"ו אות ח {ר"י קורקוס}
ד/ח תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קיד
ד/ח תפארת ישראל (שיינקמן) עמ' צד
ד/ח תפארת ישראל (שינקמן) עמ' צד
ד/ח תפארת ציון (קואינקה) עמ' קלו
ד/ט אבני הלבנון סי' י {קרבנות ציבור שאין קבוע להם זמן}
ד/ט אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' כז אות א
ד/ט אור הישר [גבורת ארי יומא ו ע"ב, עי' הל' תמידין רפ"ז]
ד/ט אור יעקב פסחים דף 195, 196, 200
ד/ט אור ליהודה (תשנט) עמ' קד
ד/ט אסיפת גאונים (תרנה) דף כא
ד/ט אשר למלך
ד/ט בד קודש (פוברסקי) ח"א דף צט ע"ג {רק טומאת מת}
ד/ט בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' קד
ד/ט בדבר מלך ח"ד עמ' קצח-קצט
ד/ט בדרך המלך עמ' מח, קל
ד/ט בית אהרן (צוקרמן) עמ' קנז
ד/ט בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' קטו
ד/ט בית ישי (תשסד) עמ' קכט
ד/ט בית שערים או"ח סי' שיז (דף קנט-קס), יו"ד סי' שמא
ד/ט בן מלך - עניינים בש"ס עמ' קלז
ד/ט בן מלך - שבת עמ' רנ {קרבן שקבוע לו זמן דוחה שבת}
ד/ט בצל החכמה (חזות) עמ' 194
ד/ט ברור הלכה פסחים סז ע"א לפני ציון א, עו ע"ב ציון ו
ד/ט ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' ו אות ד
ד/ט ברכת מרדכי פסחים עמ' רכב, רכו
ד/ט גבורת ארי עמ' מג-מד (לדף ו ע"ב)
ד/ט גחלי אש דף מא ע"ד
ד/ט דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' קל-קלג
ד/ט דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' רכה
ד/ט דרושי ר"מ מאימראן ח"ב עמ' ז
ד/ט האיר ממזרח פסחים סי' כ אות יב {כל קרבן שאין קבוע לו זמן אינו דוחה לא את השבת ולא את הטומאה - גדר הדין בזה}
ד/ט הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' צה
ד/ט ויטע אשל תמורה ח"ב עמ' י
ד/ט זכרון יהודה (לאש) דף ד ע"ג
ד/ט זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 131, 135, 138
ד/ט חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' סב
ד/ט חזו"א זבחים סי' ד ס"ק ו
ד/ט חזו"א על הרמב"ם
ד/ט חזון יחזקאל סנהדרין פ"ב ה"ו, מנחות פ"א ה"ה
ד/ט חזקה רבה יו"ד הלכה קמז
ד/ט חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' ב
ד/ט חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' ב
ד/ט חי' חפץ חיים
ד/ט חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' קכז
ד/ט חסדי דוד ח"ז עמ' תקפד
ד/ט יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' נט
ד/ט כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' קטז
ד/ט כלי טהור עמ' רעג
ד/ט לב איש עמ' קפג
ד/ט מאור יהושע סי' יח עמ' כו
ד/ט מועדי ישראל בתקופת המשנה והתלמוד עמ' 92
ד/ט מנחת אריאל מנחות עמ' רכח
ד/ט מנחת חזקיה מנחות עמ' צט
ד/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' יח
ד/ט מעין גנים (מזרחי) דף נ ע"ב
ד/ט מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' רנט
ד/ט מראה הפנים יומא דף לד
ד/ט משאת משה (חברוני) פסחים סי' קלג עמ' רו
ד/ט משנה הלכות ח"י סי' קע
ד/ט משנת יעקב כאן
ד/ט משנת יעקב קרבנות עמ' לב
ד/ט נתיבות החיים
ד/ט ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תרצו-תש
ד/ט סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' קיז {קרבן ציבור ויחיד}
ד/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קלב
ד/ט פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' קצז
ד/ט פרי אברהם אליעזר
ד/ט פרי אהרן (בגון) עמ' פב {רק טומאת מת הותרה בציבור}
ד/ט קדשי יהושע עמ' תתטו
ד/ט קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' רלב-רלג
ד/ט קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קסב, קסד {מל"מ}
ד/ט קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' רע-רעא
ד/ט קרבן שמואל דף לו ע"ד
ד/ט קרית מלך
ד/ט רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"א הי"ח, פ"ז ה"א
ד/ט שאר יוסף ח"ב עמ' כט
ד/ט שיחות לספר שמות עמ' שנז {שזמנם קבוע}
ד/ט שם טוב
ד/ט שמועת חיים ערכין ח"א עמ' שלב
ד/ט שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' שלד
ד/ט שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' רט
ד/ט שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' ס
ד/ט שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שכד, תנו, תסח
ד/ט שערי היכל זבחים עמ' קצו {הגיע לאויר מזרק - לחלל הכלי}, קצז {לא נתקדש הדם - אך לא נפסל}
ד/ט שעת הכושר דף נו ע"ב
ד/ט תורה אור (שנגהי) עמ' לא
ד/ט תורת האוהל (תשנג) עמ' רנט {דוקא טומאת מת}
ד/ט תחומין ח"י עמ' 448
ד/י אור יעקב פסחים דף 124
ד/י באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ד/י בד קודש (דאנון)
ד/י בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' קד
ד/י בדבר מלך ח"ד עמ' קצט
ד/י בדבר מלך חי"ב עמ' קנו
ד/י בית אהרן (צוקרמן) עמ' קנו {כ"מ}, קנז {רדב"ז}
ד/י בית שערים או"ח סי' שיז (דף קס-קסב, קסד)
ד/י ברור הלכה פסחים פ ע"ב ציון ג, ב"ק קי ע"א ציון ג
ד/י בשבילי הפסח סי' לא אות א
ד/י גבורת ארי עמ' מג-מד (לדף ו ע"ב)
ד/י גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קנא
ד/י גחלי אש דף יד ע"ד
ד/י דברי רבינו משולם (אשכנזי) עמ' רג
ד/י האיר ממזרח פסחים סי' כ אות יב {כל קרבנות הציבור קבוע זמנם, לפיכך כולן רוחין את השבת ואת טומאת המת - גדר הדין בזה}
ד/י זבחי ראיה עמ' יא
ד/י חי' הריצ"ד
ד/י חסדי דוד ח"ז עמ' תקפד
ד/י כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' קא
ד/י לשון ערומים
ד/י מבשר טוב קדשים עמ' קלט
ד/י מועדי ישראל בתקופת המשנה והתלמוד עמ' 92
ד/י מוריה גל' רג עמ' יט
ד/י מיטב הארץ עמ' 144, 151
ד/י מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' תל
ד/י מנחת חזקיה מנחות עמ' קנג
ד/י מנחת חינוך ח"ב עמ' יח
ד/י מעין גנים (מזרחי) דף נ ע"ב
ד/י מעיני המים
ד/י מעשה אברהם דף לט ע"ג
ד/י מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קצו ע"ד
ד/י מראי מקומות (עמר) עמ' 38-39
ד/י מרגניתא דר"מ [מאירי יומא נ]
ד/י משא יד ח"א עמ' טז {כה"ג משלח קרבנו אונן}
ד/י משוש הארץ עמ' קיא
ד/י משנת חיים במדבר עמ' תעז
ד/י משנת חיים ויקרא עמ' כא
ד/י משנת חיים יומא עמ' טו
ד/י משנת יעקב
ד/י משפט כהן עמ' שסב {כ"מ}
ד/י ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תרצו-תש
ד/י ערך כסף עמ' קנב
ד/י קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תקפג
ד/י רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ז ה"א מקור 3, 5
ד/י שלטי הגבורים עמ' רעא
ד/י שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תקפז
ד/י שלמי יוסף מנחות עמ' קסה
ד/י שלמי שמחה ח"ה עמ' סז
ד/י שם טוב
ד/י שמועת חיים ערכין ח"א עמ' שלב
ד/י שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' ס
ד/י תורת הבמה עמ' רלז
ד/י תחומין ח"י עמ' 449-448
ד/יא אור הישר [כ"מ הל' מעה"ק פ"י הכ"ג]
ד/יא אור יעקב פסחים דף 122, 124
ד/יא אור ליהודה (תשנט) עמ' קד
ד/יא אמונת יהושע עמ' קכז
ד/יא אמרות שמואל עמ' קל-קלא
ד/יא בד קודש (פוברסקי) ח"א דף קב ע"ב
ד/יא בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' קד
ד/יא בית אהרן (צוקרמן) עמ' קמט, קנ, רעח
ד/יא בית אהרן (קארטשין) עמ' יז
ד/יא בית המדרש
ד/יא בית יעקב (מסקין) סי' כא, ל
ד/יא ביתאל ח"א דף כג ע"ב
ד/יא ברור הלכה פסחים עו ע"ב ציון ו, ב"ק קי ע"א ציון ג
ד/יא גבורת ארי עמ' מג-מד (לדף ו ע"ב)
ד/יא גבורת יצחק חגיגה עמ' עא
ד/יא גפן פוריה עמ' כג-כה
ד/יא דביר הקודש זבחים עמ' פג
ד/יא דברות משה ב"ק ח"ב סי' פא ענף א-ב
ד/יא הלכות עולם (קאראסיק) פסחים כה ע"ב {וכל קרבן מהן}
ד/יא ויוסף שאול דף עב ע"ב
ד/יא זכרון יהונתן דף צח ע"א
ד/יא חדושים ובאורים (גרי') מעילה ח ע"א
ד/יא חזו"א זבחים סי' ב ס"ק ד-ה
ד/יא חזו"א על הרמב"ם
ד/יא חי' משנה פסחים עמ' שכד
ד/יא יבול היובלות עמ' 124
ד/יא יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' סב
ד/יא יד משה (אמריליו) דף קנ ע"א
ד/יא יסודי ישורון ח"ב עמ' יב
ד/יא ישמח אב עמ' קצח
ד/יא כתבי העלוי מראקוב עמ' קנד
ד/יא כתר המלך
ד/יא לחם התמיד עמ' עח
ד/יא מבשר טוב קדשים עמ' קלט
ד/יא מועדי ישראל בתקופת המשנה והתלמוד עמ' 92
ד/יא מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' רכו
ד/יא מנחת יהודה (בוים) דף סה ע"ב {אין נאכל בטומאה - שינה מלשון המשנה}
ד/יא מנחת שי חלה עמ' כ
ד/יא מעשה אברהם דף לט ע"ג
ד/יא מקדש דוד קדשים סי' כו ס"ק ג במנחת מרדכי
ד/יא מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"ב דף כה
ד/יא מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' רפח
ד/יא מראי מקומות (עמר) עמ' 40-41
ד/יא משברי ים עדל"ת סי' כז ס"ק ה
ד/יא משך חכמה במדבר פ"ט פס' ב
ד/יא משכנות אפרים שבת סי' כו אות ב {שעה"מ}
ד/יא משנת יעקב
ד/יא נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף מב ע"ד, פד ע"ג
ד/יא עבודת הזבח זבחים סי' ד
ד/יא ערך כסף עמ' קנב
ד/יא פניני רבנו הגרי"ז עמ' תנז {הבשר נאכל}
ד/יא קדשי יהושע עמ' רלה, תתיד
ד/יא שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' רמט
ד/יא שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תר
ד/יא שיח ערב קדשים עמ' שעט
ד/יא שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' רנה, מנחות עמ' קסח
ד/יא שלמי יוסף יומא ח"א עמ' צ
ד/יא שלמי שמחה ח"ה עמ' לח, סה
ד/יא שם דרך יומא עמ' ג
ד/יא שם טוב
ד/יא שמועת חיים יומא ח"א עמ' רל
ד/יא שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' רו
ד/יא שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שז, שטו
ד/יא שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' שנו
ד/יא שערי טהר ח"ג שער ג סי' ח אות ב
ד/יא תפארת אריה עמ' רכ
ד/יא תפארת ציון (קואינקה) עמ' קמח
ד/יב אבן האזל (השמטה סוף פ"ט, ודף פט ע"א)
ד/יב אבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' פה
ד/יב אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קמה-קמו
ד/יב אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' כז אות א
ד/יב אבני חן יומא עמ' יד
ד/יב אור הישר [לח"מ הל' ק"פ רפ"ז, נחלת דוד בהקדמה ד"ה והנה מפשטא, אור הישר זבחים יז ע"א ודף קיב ע"ב]
ד/יב אור יעקב פסחים דף 195, 196, 200
ד/יב אמרי זאב דף כט ע"ג
ד/יב אמרי נפתלי ח"ב עמ' קיט
ד/יב ארעא דרבנן (תשעט) עמ' רסט
ד/יב ארץ בנימין עמ' תב
ד/יב ארצות החיים סי' יח ארץ יהודה אות א עמ' שיד, שיז-שיח {דחויה}
ד/יב אשר למלך
ד/יב באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' קמד
ד/יב בד קודש (פוברסקי) ח"א דף פג ע"ג, צט ע"א
ד/יב בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' קד
ד/יב בדבר מלך ח"ד עמ' קכא, ח"ה עמ' קפא, קפג
ד/יב בית אהרן (צוקרמן) עמ' רעט
ד/יב בית המדרש
ד/יב בית יעקב (מסקין) סי' ל
ד/יב בית יצחק (תשי"ג) עמ' 99, 101
ד/יב בית שערים או"ח סי' שיז (דף קסא)
ד/יב ביתאל ח"א דף כג ע"ג
ד/יב ברור הלכה פסחים סז ע"א לפני ציון א, סז ע"ב אחרי ציון ב, צה ע"ב ציון ב
ד/יב ברכות חיים ח"ב עמ' מח
ד/יב ברכת מרדכי פסחים עמ' רל
ד/יב ברכת שלמה (תשז) עמ' מו
ד/יב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' רסד
ד/יב בשבילי התלמוד ח"ג זבחים טז ע"ב, כב ע"ב
ד/יב גבורת ארי עמ' מג-מד (לדף ו ע"ב)
ד/יב גבורת יצחק חגיגה עמ' ע, עב
ד/יב גליונות אבני נזר
ד/יב גן שושנים ח"ב עמ' רלב
ד/יב גפן פוריה עמ' כז
ד/יב דביר הקודש מנחות עמ' שלא {כלי שרת טמאים}
ד/יב דברי חיים פ' בשלח ד"ה הרמב"ם, ציבור
ד/יב דברי יצחק (הרצוג) דף סג ע"א {כהנים טהורים וקהל טמא}, סג ע"ב-ע"ג, סה ע"ג-ע"ד {טומאת שרץ לא נדחית}, סט ע"ג {נטמאו כלי שרת}
ד/יב דברי שאול במדבר עמ' מו
ד/יב דובב מישרים (וידנפלד) עמ' רמא
ד/יב דורש לציון (תקצד) דרוש בן המחבר
ד/יב דורש לציון (תשנה) עמ' מח, נז
ד/יב דרושי ר"מ מאימראן ח"ב עמ' ז
ד/יב האיר ממזרח פסחים סי' כא אות יב {כיצד רוחה את הטומאה וכו' - ביאור דבריו}
ד/יב הד משה עמ' 67, 69-71 {דחויה רק לטומאת מת}
ד/יב הדרת מרדכי דף לח ע"ד
ד/יב הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' שנה
ד/יב ואתה תחזה ח"ג
ד/יב זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר ג עמ' תרלח {מדוע לא הדליקו החשמונאים בשמן טמא}
ד/יב זכרון יהודה (לאש) דף פ ע"א
ד/יב זכרון יהונתן דף קצב
ד/יב חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' קפב
ד/יב חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רנט
ד/יב חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רנט {כ"מ}
ד/יב חזו"א זבחים סי' ב ס"ק ה, סי' ד ס"ק יד
ד/יב חזו"א על הרמב"ם
ד/יב חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"ב עמ' שלז ד"ה ובזה יש ליישב מאי {הרי זה יעשה בטומאה ויתעסקו בו הטמאים והטהורים כאחד ויכנסו כולן לעזרה, אבל הטמאים בטומאה אחרת כגון וכו' וטמאי שרץ ונבלה וכיוצא בהן לא יתעסקו ולא יכנסו לעזרה וכו' שלא נדחית אלא טומאת המת בלבד}
ד/יב חי' יעקב עמ' נז
ד/יב חי' משנה פסחים עמ' שכד
ד/יב חיל המקדש סי' ו אות י
ד/יב חמודי צבי מועדים עמ' עד
ד/יב יברך ישראל זבחים עמ' עח {כהנים טמאים}, פ-פא {ייכנסו לעזרה}
ד/יב יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' נד, קכג
ד/יב יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קפז
ד/יב ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' רמה {כ"מ}
ד/יב ים התלמוד (עדיל) עמ' קפט
ד/יב יעיר אזן דף מא ע"ג
ד/יב יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' עא
ד/יב כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' קטז
ד/יב כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' קא
ד/יב כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' טו
ד/יב לבושי מרדכי או"ח עמ' קיד
ד/יב לחמי תודה (הורביץ) דף סו ע"א, קט ע"א
ד/יב לקוטי סופר ח"א דף מא ע"ב, מג ע"ב
ד/יב לקוטי שעורים (שטיין) פסחים ח"ב (תשסז) סי' יד ס"ק ב-ג
ד/יב מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"א דף יז ע"א
ד/יב מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' קלו
ד/יב מועדי ישראל בתקופת המשנה והתלמוד עמ' 92
ד/יב מים טהורים עמ' ט
ד/יב מנחת חינוך ח"א עמ' ל, ח"ג עמ' טו, עא
ד/יב מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' רמד
ד/יב מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' תצו
ד/יב מעין החכמה עמ' קט
ד/יב מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' שט
ד/יב מקדש דוד קונטרס בעניני קדשים סי' ה אות ה
ד/יב מקראי קדש (תשנג) עמ' קמג
ד/יב מראי מקומות (עמר) עמ' 42-45
ד/יב מרגניתא דר"מ
ד/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/יב מרכבת יוסף דף כא ע"א {טומאת שרץ אינה דחויה} וע"ב {שאר טמאים חייבים כרת על הביאה}, כה ע"ב-ע"ד {חייבים כרת}, כו ע"א {חייבין כרת} וע"ד {טומאת שרץ אינה דחויה}, כז ע"א {טומאת שרץ אינה דחויה}, כח ע"ד {טומאת שרץ אינה דחויה}, כט ע"ד {טומאת שרץ אינה דחויה}, ל ע"ג-ע"ד {טומאת שרץ אינה דחויה}
ד/יב משאת משה (חברוני) פסחים סי' קלג עמ' רו
ד/יב משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' תל
ד/יב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קצב {הגיע זמנו של אותו קרבן והיו רוב הקהל שמקריבין אותו טמאין למת וכו'}
ד/יב משנת יעקב כאן
ד/יב משנת יעקב עבודה עמ' שסח-שסט
ד/יב משנת ירושלים עמ' פ, פט
ד/יב משנת ר' אהרן זרעים עמ' קנה
ד/יב נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קצג
ד/יב נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף מב ע"ד, מג ע"א, מד ע"ד, מנחות דף קמד ע"ד
ד/יב נחלת שמעון (אמוראי) דף ג {רק ט"מ}
ד/יב נטע שעשועים (שליסל) עמ' קטו {טומאת זיבה לא הותרה בציבור}
ד/יב נר מצוה (ואלק) מערכות דף ו ע"ג, ז ע"ד
ד/יב סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' קיז {בטומאה אחרת}
ד/יב עיר הקודש והמקדש ח"ה עמ' כ
ד/יב עללת הבציר דף טז ע"א {רק טומאה מת דחויה}
ד/יב עמק הלכה (הורוביץ) עמ' לה
ד/יב ענפי ארז (זי') דף קלד ע"ד, קצא ע"ג
ד/יב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קצה, כרך ב ח"א עמ' לו, ח"ב עמ' רו
ד/יב עקדת משה ח"ב עמ' נג
ד/יב ערהשה"ע קדשים סי' קצא אות יא
ד/יב פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' פט
ד/יב פרי החג דף עד ע"ד, עה ע"א-ע"ב {רוב טמאים טומאת שרץ}
ד/יב קונטרסי שעורים גיטין שעור ז אות יג
ד/יב קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' קכח-קכט
ד/יב קרית מלך (חב"ד) עמ' פג
ד/יב קרית מלך (קניבסקי)
ד/יב קרני ראם (ירמוש) עמ' רל, רלג
ד/יב רביד יוסף ח"ב עמ' 55
ד/יב רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ז ה"א מקור 3, 10, ה"ו, ה"ח מקור 8, 14
ד/יב שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קנז
ד/יב שחר אורך עמ' צא, צד {רק טומאת מת נדחית בציבור}
ד/יב שם דרך פסחים עמ' קצ
ד/יב שמועת חיים יומא ח"א עמ' עז-עח
ד/יב שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' רפה, שלב
ד/יב שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' רנג
ד/יב שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' תקלא
ד/יב שעורי הגרב"ד פסחים עמ' שד
ד/יב שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' שנב, שנה, שנט
ד/יב שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' ת
ד/יב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שכד, תיג, תנד, תנט, תסב
ד/יב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תלב
ד/יב שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' קמא, שנד, תקיט
ד/יב שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קפב
ד/יב שער דלתי הלבנון סי' כג
ד/יב שער המלך ח"ב עמ' ריח, רעח
ד/יב שערי היכל זבחים עמ' קסח {טומאת שרץ לא נדחית - קשה מפ"ב הי"ב}
ד/יב שערי זיו ח"ג דף מד ע"ד, מה ע"ג
ד/יב שערי יצחק (תשיז) עמ' לח-לט, מא-מב
ד/יב שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' כח
ד/יב שפתי מלך
ד/יב תורת האוהל (תשנג) עמ' תיז-תיח, תכ
ד/יב תחומין חי"ט עמ' 489
ד/יב תפארת ישראל (שיינקמן) עמ' צד {דחויה}
ד/יג אבני נזר או"ח סי' קלא אות ב
ד/יג אגרות הגרי"ד עמ' ו
ד/יג באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קס
ד/יג בדבר מלך ח"ד עמ' רא
ד/יג ביתאל ח"א דף כג ע"ב
ד/יג ברור הלכה פסחים צה ע"ב ציון ג
ד/יג המאיר לארץ [צל"ח פסחים דף צה לא דק בדברי מל"מ]
ד/יג הרועים בשושנים
ד/יג חזו"א זבחים סי' ד ס"ק יד
ד/יג חזו"א על הרמב"ם
ד/יג חי' הגר"מ והגרי"ד
ד/יג חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' כו
ד/יג מגילת ספר לאוין דף קסח ע"ב
ד/יג מנחת חינוך ח"ג עמ' טו
ד/יג מעשה רקח
ד/יג מראי מקומות (עמר) עמ' 46
ד/יג מרחשת ח"א סי' ב אות ד
ד/יג משנה יפה פסחים פ"ט מ"ד
ד/יג משנת יעקב
ד/יג שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' לז
ד/יד אבי עזרי ח"ג
ד/יד אבן האזל (השמטה סוף פ"ט)
ד/יד אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קמה
ד/יד אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' ל אות א
ד/יד אבני חפץ ח"ד עמ' קצב
ד/יד אבני נזר חו"מ סי' צ
ד/יד אבני ציון ח"א סי' מא אות א, ח"ג עמ' רפא
ד/יד אגרות משה חו"מ ח"ב עמ' שכב, קדשים סי' ה
ד/יד אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' עז
ד/יד אור ליהודה (תשנט) עמ' נ {מחזירים על משמרה אחרת}, קכז {משמר אחר}
ד/יד אוריין תליתאי (ורשה תרנו) דף פ ע"א {שעה"מ}
ד/יד אמר יוסף (אלקלעי)
ד/יד אמרות שמואל עמ' עט
ד/יד אמרי בינה (אוירבך) אמרי שלמה סי' ה ד"ה ובזה {שעה"מ ד"ה אך קשה לי}
ד/יד ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' שלו
ד/יד אשיחה בחקיך פרה עמ' קכה {כ"מ}
ד/יד אשישות חיים
ד/יד אשר למלך
ד/יד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי (גם קונטרס אחרון)
ד/יד באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' קמו, קפב
ד/יד בדבר מלך ח"ד עמ' קכא, קכד
ד/יד בדבר מלך חי"ז עמ' קנד {היו מקצת בית אב טמאים ומקצתם טהורים אע"פ שהוא טמאי מת לא יקריבו אלא הטהורים}
ד/יד בדרך המלך עמ' קכט
ד/יד בית אהרן (צוקרמן) עמ' קמט {רדב"ז}
ד/יד בית מלך (חב"ד) עמ' 60
ד/יד בית שערים או"ח סי' שיז (דף קנט-קס) {שעה"מ}
ד/יד בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תמו
ד/יד ברור הלכה ב"ק קי ע"א ציון ג
ד/יד ברור הלכה יומא ו ע"ב ציון א
ד/יד גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קנח
ד/יד גחלי אש דף יד ע"א
ד/יד גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' תטו
ד/יד גפן פוריה עמ' כו-כח
ד/יד דברות משה ב"ק ח"ב סי' פא ענף א-ב
ד/יד דברות משה סנהדרין עמ' תקצד-תקצה
ד/יד דברי יצחק (הרצוג) דף סח ע"ב
ד/יד היכל צמח
ד/יד ואתה תחזה ח"ג
ד/יד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' רסט
ד/יד זכרון הרב עמ' 94, 96 {דחויה}, 97, 99
ד/יד זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 143-142, 147
ד/יד חזו"א זבחים סי' ב ס"ק ה, יג, אהע"ז סי' קלט ס"ק ג
ד/יד חזו"א על הרמב"ם
ד/יד חזקה רבה יו"ד הלכה קמז
ד/יד חי' מרן הגרי"מ עמ' קע
ד/יד חמודי צבי מועדים עמ' קנה
ד/יד טל חיים (טל) ח"ג עמ' רפב, שיב, שכא
ד/יד יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' קכז
ד/יד כבוד הלבנון דף ט ע"א, טו ע"א {דחויה}
ד/יד כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' קיא
ד/יד לב איש עמ' קפג-קפד
ד/יד מאור יעקב דף נט ע"ב
ד/יד מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"ב דף כו ע"א
ד/יד מגן גבורים (או"ח) סי' כח ס"ק א
ד/יד מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' כה {רמב"ם}, כו {שעה"מ}
ד/יד מי באר (פסח) דף פד ע"ד, פה ע"ג {דחויה}
ד/יד מי יהודה או"ח סי' עז {שעה"מ}
ד/יד מכתב לחזקיהו דף כח ע"א
ד/יד מנחת חינוך ח"א עמ' שעד
ד/יד מנחת יהודה (בוים) דף סד ע"ב
ד/יד מעשה רקח
ד/יד מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' תקנט, תקסב, תקסה
ד/יד מקדש דוד קדשים סי' כו ס"ק א, ומנחת מרדכי על ס"ק ב
ד/יד מקורי הרמב"ם לרש"ש
ד/יד מראי מקומות (עמר) עמ' 46
ד/יד מרכבת יוסף דף עט ע"ג
ד/יד משאת מרדכי ב"ק עמ' שסה
ד/יד משך חכמה ויקרא פכ"ב פס' ב
ד/יד משכנות לאביר יעקב ח"א דף יז ע"ב
ד/יד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קצב {אם היו רוב הכהנים נכנסים שם בירושלים בזמן הקבוע טמאים יעשו בטומאה, היו מקצת בית אב טמאים ומקצתם טהורים}
ד/יד משנת חיים פסחים ח"ב עמ' רלה, רמז
ד/יד משנת יעקב
ד/יד משפטי שמואל (רבינוביץ) ח"א דף ח ע"ג
ד/יד נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף לג ע"א
ד/יד נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' לה אות טו
ד/יד נחפה בכסף (נבון) ח"א דף יח ע"ב
ד/יד נר מצוה (ואלק) מצוות דף מה ע"ב, קד ע"ב
ד/יד נשמת חיים (תשסח) חו"מ ענינים סי' כ עמ' לג
ד/יד נתיבות שלום (למפרט) עמ' סח, קו
ד/יד עבודת הזבח זבחים סי' ו ס"ק יב
ד/יד עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' קסא
ד/יד עטרת תפארת דף נד ע"א
ד/יד פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' רעז
ד/יד צבא אהרן ירח האיתנים עמ' קמט {שעה"מ}
ד/יד צפנת פענח
ד/יד קדשי יהושע עמ' תקנא
ד/יד קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' רלד
ד/יד קול דודי כריתות סי' קיב
ד/יד קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' קל {שעה"מ}, ויקרא עמ' קס {אם כל המשמר טמאים}
ד/יד קרית מלך
ד/יד רב ברכות (רי"ח) עמ' צא-צב
ד/יד רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ז ה"ו מקור 16
ד/יד שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קנו
ד/יד שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' רנו
ד/יד שלמי יוסף סוכה עמ' תקה
ד/יד שלמי שמחה ח"ה עמ' מג
ד/יד שם טוב
ד/יד שמועת חיים יומא ח"א עמ' פז, רכז
ד/יד שעורי יומא דף ו ע"ב ד"ה אמנם ברמב"ם
ד/יד שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' ת
ד/יד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שט
ד/יד שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' שנה
ד/יד שער המלך
ד/יד שערי היכל יומא מערכה ו
ד/יד שערי מאיר עמ' לה
ד/יד שפת אמת על התלמוד ח"א דף קסח ע"א
ד/יד תהלה לדוד (מן) קדשים סי' יד ס"ק ט
ד/יד תפארת ציון (קואינקה) עמ' קלא
ד/טו אבן ישראל (בוהוש) עמ' צד, קכו
ד/טו אבני הלבנון סי' י {דחויה}
ד/טו אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' כג אות ד
ד/טו אבני חפץ ח"ד עמ' קצב
ד/טו אגרות משה חו"מ ח"ב עמ' שכ
ד/טו אור הישר [שבות יעקב ח"א סי' לז, שדה יצחק סי' נג, אור שמח הל' ק"פ פ"ד ה"ב, ווי העמודים לס' יראים סי' יט אות ו]
ד/טו אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 80, 91
ד/טו אור המאיר (שפירא) סי' נב אות ד {דחויה}
ד/טו אור יעקב פסחים דף 122
ד/טו אור שמח
ד/טו אור תורה (שוורץ) ח"ד סי' כג
ד/טו אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תקע-תקעא {דחויה בציבור}
ד/טו אמר יוסף (אלקלעי)
ד/טו אמרות יצחק תנינא עמ' קז {דחויה בציבור}, קטז, קלג {דחויה בציבור}, קלד
ד/טו אמרי זאב דף כח ע"ג {דחויה}
ד/טו אמרי חן (לוונברג) פסחים-יומא עמ' קפט
ד/טו אמת ליעקב מועד עמ' שכב {דחויה}
ד/טו אנצי"ת ע' ביאת מקדש הע' 40
ד/טו אסיפת גאונים (תשע) עמ' תנח
ד/טו בדבר מלך ח"ד עמ' קכט
ד/טו בדבר מלך חט"ז עמ' ריט
ד/טו בדבר מלך חי"ז עמ' קמ, קנו {ומפני מה מחזירין על הטהור מבית אב אחר, מפני שהטומאה לא הותרה בציבור אלא באיסורה עומדת ודחויה היא עתה מפני הדחק ואין דוחין כל דבר הנדחה אלא במקום שאי אפשר ומפני זה צריכה ציץ לרצות עליה}
ד/טו בדרך המלך עמ' קל
ד/טו ביצחק יקרא (תשע) סי' מא סעיף א ד"ה והנה
ד/טו בית אהרן וישראל גל' י עמ' לו-לז, גל' סב עמ' יד
ד/טו בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' קלב
ד/טו בית מלך (חב"ד) עמ' 60
ד/טו בית שערים ח"ג סי' ה
ד/טו בכורי חיים ח"ד עמ' י
ד/טו בכורי ציון (הלוי) ענף יא פרח י
ד/טו בני יוסף (קאריו) דף יב ע"ד
ד/טו בני ישראל (קרלי) סי' ג אות א
ד/טו ברור הלכה יומא ו ע"ב ציון א
ד/טו ברור הלכה יומא ז ע"ב ציון ג פרק א
ד/טו ברור הלכה שבת, גליון הש"ס של רצ"י עמ' יב {דחויה}
ד/טו ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' קכה
ד/טו גבורת ארי עמ' מז
ד/טו גור אריה שמות פ' כח הע' 94, ויקרא פ' יד הע' 86
ד/טו גחלי אש דף ח ע"ג, יד ע"א וע"ד
ד/טו דברות משה סנהדרין עמ' תקצב {לא הותרה}
ד/טו דברי אברהם (מנדלסון) דף סו ע"ג {דחויה}
ד/טו דברי אברהם (שדמי) ח"א עמ' קמג
ד/טו דברי שלמה (ברייער) עמ' 30
ד/טו דקה מן הדקה דף טו ע"ד
ד/טו דרישת ציון (תשסב) עמ' 92 {דחויה}
ד/טו המקדש וקדשיו עמ' קטו
ד/טו הרועים בשושנים
ד/טו התעוררות תשובה (תשנב) ח"א עמ' רעו
ד/טו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' רסט
ד/טו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' שכה
ד/טו וענפיה ארזי אל (תשסו) בראשית-שמות עמ' ריט {דחויה}
ד/טו זכרון הרב עמ' 96, 256, 258 {דחויה}
ד/טו זכרון יהודה (לאש) דף ה ע"ג
ד/טו זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' א {דחויה}
ד/טו זכרון ליהודה סי' ג אות כב {דחויה}
ד/טו זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 131, 141-139, 149-147
ד/טו חזו"א על הרמב"ם
ד/טו חזו"א קדשים קמא סי' כו ס"ק ד
ד/טו חזון יחזקאל מנחות פ"א ה"ה
ד/טו חזקה רבה יו"ד הלכה קכו, קמז
ד/טו חי' הגר"ח החדש עמ' צח
ד/טו חי' הגרא"א דסלר עמ' רעא
ד/טו חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' מח
ד/טו חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"ב עמ' רצב ד"ה דתניא, עמ' רצג ד"ה עוד {שהטומאה לא הותרה בציבור אלא באיסורה עומדת ודחויה היא}
ד/טו חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' יז, ח"ב עמ' רכג
ד/טו חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' כד, לא, קע, תטו
ד/טו חכמת גרשון עמ' רלא
ד/טו חלק יעקב (אביגדור), חלק הפלפולים עמ' 58
ד/טו חמודי צבי ויקרא עמ' קכח
ד/טו חמודי צבי מועדים עמ' קנה
ד/טו חמודי צבי שמות עמ' שלט
ד/טו טל חיים (טל) ח"ג עמ' רעג, רעה, רפב
ד/טו יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' קכו
ד/טו יד ישראל ח"ב
ד/טו יחל ישראל (תשנב) עמ' שנב
ד/טו כטל אמרתי עמ' קסה
ד/טו כתבי ערוך השולחן - שו"ת סי' סב
ד/טו כתר אפרים עמ' לה
ד/טו לב איש עמ' קפד
ד/טו להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' קיא {דחויה}
ד/טו לקח טוב (תשפא) כלל טו אות מג {טומאה דחויה בצבור מעלת הבאת הפסח בטהרה לעומת הבאתו בזמנו ובצבור מה מכריע}
ד/טו מאור יעקב דף נט ע"ב
ד/טו מאיר עיני חכמים ח"א דף מד ע"ד
ד/טו מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"א דף יא ע"א וע"ג {דחויה}
ד/טו מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף כ ע"ב-ע"ג {דחויה}
ד/טו מגילת ספר לאוין דף קנח ע"ב
ד/טו מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' קמז, ר"ה עמ' רכו
ד/טו מועדים וזמנים ח"ה סי' שנא, ח"ז סי' רכג, רכה
ד/טו מוריה גל' קא עמ' ד, גל' קנז עמ' לב {דחויה בציבור}
ד/טו מזכרת חיים עמ' קנד, קנו
ד/טו מטה אהרן ר"ה עמ' קיד
ד/טו מנחת חינוך ח"א עמ' ל, קעח, שעז, ח"ב עמ' תס-תסא
ד/טו מנחת יהודה (בוים) דף סא ע"א, סג ע"ד {דחויה}
ד/טו מענה אליהו עמ' ח
ד/טו מעשה רקח
ד/טו מראה הפנים חגיגה דף יב
ד/טו מראי מקומות (עמר) עמ' 47
ד/טו מרגניתא דר"מ
ד/טו מרכבת יוסף דף כו ע"ב-ע"ג, כח ע"ד, סד ע"ב-ע"ג, עד ע"ג, עו ע"ב, עז ע"א, עט ע"ג-ע"ד {דחויה}
ד/טו מרפא לנפש חי' סוגיות סי' לב אות ג
ד/טו משאת משה (חברוני) פסחים סי' צא עמ' קמב {דחויה}
ד/טו משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' כז
ד/טו משכן שילה עמ' תו, תמה
ד/טו משמר הלוי עמ' סז, עב, פ, פג-פד, צז, קלה
ד/טו משנה הלכות ח"ד סי' עה {דחויה}
ד/טו משנת חיים יומא עמ' פא, תקמח
ד/טו משנת יעקב עבודה עמ' צד-צז, שסח
ד/טו משנת ר' אהרן קדשים - סוגיות סי' ז ס"ק א
ד/טו משפטי שמואל (רבינוביץ) ח"א דף ח ע"ג
ד/טו נועם ח"ו עמ' קפו-קפז
ד/טו נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קצד
ד/טו נזר אברהם שבת-ביצה עמ' רמד
ד/טו נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף לד ע"ב, מב ע"ד, מנחות דף כט ע"ב {כ"מ}
ד/טו נטע שורק דף עב ע"א
ד/טו נטע שעשועים (שליסל) עמ' קיז {דחויה}
ד/טו נר מצוה (ואלק) שרשים דף כא ע"ד {טומאה דחויה בציבור}
ד/טו נרות שלמה עמ' פז
ד/טו ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' רמה
ד/טו עבודת הזבח זבחים סי' ו ס"ק יב
ד/טו עולת שמואל (לובצר) ח"ב דף ב ע"ג
ד/טו עטרת תפארת דף כו ע"ד, כז ע"ב {דחויה}, נו ע"ד
ד/טו עין יצחק ח"א עמ' נח
ד/טו עמק הלכה (הורוביץ) עמ' קיז
ד/טו עמק הנצי"ב פ' פנחס פסקא יד עמ' רנו
ד/טו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קלה, קצב
ד/טו עץ החיים (קלוגר) עמ' פג
ד/טו פאר המלך עמ' רכא
ד/טו פרחי שושנה עמ' ט {דחויה}
ד/טו פתחי שערים דף כ ע"ג
ד/טו צבא אהרן - דרשות לבר מצוה עמ' עב, קנד {דחויה}
ד/טו צבא אהרן ירח האיתנים עמ' קמח {דחויה}
ד/טו קדשי הגבול פי"ב דף כ ע"ב {טומאת כהן צריכה ריצוי ציץ}
ד/טו קדשי יחזקאל דף יב ע"ב
ד/טו קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' רלד-רלה, רלז
ד/טו קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' יג
ד/טו קול אריה (שוורץ, תשעא) או"ח עמ' עו
ד/טו קול דודי (תשף) (בקיצור)
ד/טו קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' קכח {דחויה}
ד/טו קרבן אשר עמ' רפו
ד/טו קרית מלך
ד/טו קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רפב
ד/טו שאגת אריה סי' לח
ד/טו שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' רפ {דחויה}
ד/טו שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' עו אות א, סי' קלו אות א
ד/טו שדה נפתלי עמ' מו, מח-מט
ד/טו שיח ערב קדשים עמ' רכא
ד/טו שלשה שריגים (קרמר) דף ה ע"א-ע"ב {דחויה}
ד/טו שם טוב - השלמה
ד/טו שם ישראל - שו"ת עמ' קפה
ד/טו שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' רסז, ח"ב עמ' קמא
ד/טו שמועת חיים יומא ח"א עמ' קט
ד/טו שמחת עולם (לגו)
ד/טו שעורי עיון התלמוד כתובות עמ' יח, לה
ד/טו שעורי עיון התלמוד נדרים שיעור ל
ד/טו שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' שעז
ד/טו שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' שנד, שנח
ד/טו שער המלך ח"ב עמ' רכא
ד/טו שערי יצחק (תשיז) עמ' ל-לא, ש
ד/טו שערי מאיר עמ' לד-לה
ד/טו תבואת יקב (פרידמן) עמ' קכט {דחויה}
ד/טו תורה מציון שנה ב חוב' ד סי' ז דף ח ע"ד {דחויה}
ד/טו תורת החוף ימים סי' כב אות ב
ד/טו תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קיג-קיד
ד/טו תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' פא
ד/טו תפארת ישראל (שינקמן) עמ' צד
ד/טו תפארת ציון (קואינקה) עמ' קלא
ד/טו תשובות ר' איסר יהודה עמ' קעג {דחויה}
ד/טז אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קמד
ד/טז אבני חפץ ח"ד עמ' קצב
ד/טז אור הישר [אור הישר מנחות ה ע"ב]
ד/טז ארץ בנימין עמ' ת, תב, תד
ד/טז בדבר מלך ח"ד עמ' קכג
ד/טז ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' יט
ד/טז בית מלך (חב"ד) עמ' 60
ד/טז בית שערים או"ח סי' קפב, שיז (דף קס)
ד/טז ביתאל ח"א דף כג ע"ג
ד/טז בנין אריאל ח"ב עמ' צד
ד/טז ברור הלכה יומא ו ע"ב ציון א
ד/טז גור אריה יהודה (זמבא) עמ' נא
ד/טז הגיון יצחק דף טז ע"ב
ד/טז הר המלך ח"א עמ' קעט-קפ
ד/טז הרועים בשושנים
ד/טז הרמב"ם והלכותיו
ד/טז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' רסט
ד/טז ז משנת יעקב קרבנות עמ' ז
ד/טז חי' הראי"ה
ד/טז חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' קכז
ד/טז חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' כד, לא, קע
ד/טז חלק יעקב (אביגדור), חלק הפלפולים עמ' 58
ד/טז חנן אלקים עמ' פב
ד/טז יחוה דעת ח"ד עמ' קסב
ד/טז ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' רמו
ד/טז יצחק ירנן
ד/טז כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקעט
ד/טז כתר נהורא עמ' קצז
ד/טז לחם שלמה (לניאדו) עמ' 64
ד/טז מאור יעקב דף נט ע"ב
ד/טז מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"א דף כז ע"ב, כח ע"א, סד ע"ב
ד/טז מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף כ ע"ב {איש נדחה ולא ציבור}
ד/טז מועדי ישראל בתקופת המשנה והתלמוד עמ' 92
ד/טז מוריה גל' קנט עמ' כט
ד/טז מנחת יהודה (בוים) דף סה ע"ב-ע"ג {ויהי אנשים}
ד/טז מקדשי השם ח"ב עמ' פד
ד/טז מראי מקומות (עמר) עמ' 47
ד/טז משאת משה (חברוני) פסחים סי' קלג עמ' רו
ד/טז משך חכמה ויקרא פכ"ב פס' ב
ד/טז משכן שילה עמ' תו, תמה
ד/טז משמר הלוי עמ' פג
ד/טז משנת יעקב כאן
ד/טז נזר אברהם שבת-ביצה עמ' רמד
ד/טז נטע שורק דף עא ע"ג
ד/טז נר מצוה (ואלק) מצוות דף צא ע"א, קד ע"א {טומאה דחויה בציבור}
ד/טז נרות שלמה עמ' פז
ד/טז עבודת הזבח זבחים סי' ו ס"ק יב
ד/טז עין יצחק ח"א עמ' נח
ד/טז פתחי שערים דף כא ע"א
ד/טז קדשי יחזקאל דף יב ע"א
ד/טז קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תלט, תמא
ד/טז קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' רלג
ד/טז קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' קל {איש נדחה ולא ציבור}, ויקרא עמ' סה {דחויה בציבור}
ד/טז קרית מלך
ד/טז רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ז ה"א מקור 11
ד/טז שאגת אריה סי' לח
ד/טז שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קנז
ד/טז שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' קכח
ד/טז שלמי שמחה ח"ה עמ' לט
ד/טז שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' קמב
ד/טז שמועת חיים יומא ח"א עמ' פו
ד/טז שער המלך
ד/טז שערי יצחק (תשיז) עמ' לא
ד/טז תפארת ציון (קואינקה) עמ' ע {כ"מ}, קלו
ד/יז אור הישר [אבן האזל הל' ביה"ב פ"א הי"ג]
ד/יז ארץ בנימין עמ' שצח, תב-תד
ד/יז באר שרים (שולמן) עמ' קלא
ד/יז בדבר מלך ח"ד עמ' קכג
ד/יז ברכי יוסף או"ח סי' עד ס"ה
ד/יז גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' קסט-קע
ד/יז דובר מישרים
ד/יז דובר מישרים דף לו ע"ג {אור יקרות}
ד/יז הלכות מדינה ח"ג עמ' טז
ד/יז הר המלך ח"א עמ' קעט-קפ
ד/יז הרועים בשושנים
ד/יז הרמב"ם כמחנך עמ' 243
ד/יז ואתה תחזה ח"ג
ד/יז חי' חתם סופר
ד/יז חלק יעקב (אביגדור), חלק הפלפולים עמ' 58
ד/יז יערות דבש ח"ב עמ' רעט
ד/יז יערי עם דבשי ח"ד מדור ב אות עח {חזקיה טעה}
ד/יז יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' י
ד/יז מוריה גל' קג עמ' טו {חזקיהו התפלל כי עיבר שנים מפני הטומאה}, גל' קנט עמ' כט, לג-לד
ד/יז מוריה ט גל' ז (ר"י אייבשיץ)
ד/יז מנחת חינוך ח"א עמ' ל
ד/יז מנחת יהודה (בוים) דף סא ע"א, סה ע"ד {אין מעברין}
ד/יז מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ו עמ' ס {כ"מ}
ד/יז מעין גנים (מזרחי) דף נ ע"ב
ד/יז מראי מקומות (עמר) עמ' 48
ד/יז מרגליות הים סנהדרין יב ע"א אות לא, יב ע"ב אות ב
ד/יז משנת יעקב
ד/יז משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' עד-עה, רלז
ד/יז נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' לה אות יט
ד/יז נתיבות החיים
ד/יז נתיבות שלום (למפרט) עמ' סח
ד/יז סיני ס' יובל עמ' פב
ד/יז עמק הלכה (הורוביץ) עמ' כו, כח
ד/יז פני מבין ח"א דף לח ע"ג
ד/יז פתחי שערים דף טו ע"ב
ד/יז רלב"ג במדבר פ"ט פסוק ו עמ' ל-לא
ד/יז רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ז ה"א מקור 12
ד/יז רנת יצחק דברי הימים עמ' רנב-רנג {עיברו מפני הטומאה}
ד/יז שאלת הכהנים תורה דף ט
ד/יז שדה נפתלי עמ' מו
ד/יז שושן עדות דף קסח ע"ד
ד/יז שם טוב
ד/יז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שכה
ד/יז שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קפג
ד/יז שררה שהיא עבדות ח"ב עמ' 408
ד/יז תורת החוף ימים סי' כב אות א, ג, ד
ד/יח אוצרות הרמב"ם
ד/יח אור הישר [שו"ת ושב הכהן סי' עה, אור הישר סנהדרין יב ע"ב ומנחות כט ע"א]
ד/יח אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רסה
ד/יח ארץ בנימין עמ' שצח {כ"מ}
ד/יח בדבר מלך ח"ד עמ' קכג
ד/יח ביתאל ח"א דף כג ע"ב
ד/יח ברור הלכה סנהדרין יב ע"ב ציון א
ד/יח בשבילי החודש סי' טז ס"ק ב {עיבור חזקיה}
ד/יח גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' קע
ד/יח דברי רבינו משולם (אשכנזי) עמ' רג
ד/יח הלכות מדינה ח"ג עמ' טז
ד/יח הר המלך ח"א עמ' קעט-קפ
ד/יח הרמב"ם כמחנך עמ' 243
ד/יח ושב הכהן (תשמח) עמ' של
ד/יח חזון יחזקאל סנהדרין פ"ב ה"ו
ד/יח חי' הראי"ה
ד/יח חלק יעקב (אביגדור), חלק הפלפולים עמ' 58
ד/יח יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רט {כ"מ}
ד/יח יערות דבש ח"ב עמ' רעט
ד/יח יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' י
ד/יח להורות נתן מועדים ח"ב עמ' ק
ד/יח מגיד הרקיע ח"ג פ"ב ה"י
ד/יח מועדים וזמנים ח"א סי' סו
ד/יח מוריה גל' קנט עמ' כט, לג-לה, גל' רג עמ' יט
ד/יח מוריה ט גל' ז (ר"י אייבשיץ)
ד/יח מנחת חינוך ח"א עמ' ל-לא
ד/יח מנחת יהודה (בוים) דף סה ע"ד {דברים שעשה שלא כהלכה}
ד/יח מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ו עמ' ס {כ"מ}
ד/יח מעין גנים (מזרחי) דף נ ע"ב
ד/יח מראה החודש דף מב ע"ג
ד/יח מראי מקומות (עמר) עמ' 48
ד/יח מרגליות הים סנהדרין יב ע"א אות לא, יב ע"ב אות ב, טז
ד/יח משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קצא {וביקש רחמים על עצמו ועל החכמים שהסכימו על מעשיו וכו'}
ד/יח משנת יעקב
ד/יח נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' כח אות ו
ד/יח נתיבות החיים
ד/יח עמק הלכה (הורוביץ) עמ' כו, כח {כ"מ}
ד/יח פני מבין ח"א דף לח ע"ג
ד/יח פרי האדמה ח"א
ד/יח פרשת המלך
ד/יח רלב"ג במדבר פ"ט פסוק ו עמ' ל-לא
ד/יח רנת יצחק דברי הימים עמ' רנג {ביקש רחמים שיסכימו למעשיו}
ד/יח שאלת הכהנים תורה דף ט
ד/יח שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתיא
ד/יח שם טוב
ד/יח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שכה
ד/יח שער המלך ח"ב עמ' רכד {כ"מ}
ד/יח שררה שהיא עבדות ח"ב עמ' 408
ד/יח תורת החוף ימים סי' כב אות א, ג
ד/יח תורת המלך (צדוק) סי' ז ס"ק כט
ד/יח תחומין ח"י עמ' 41, חט"ו עמ' 158


ה/446 הלכות ביאת מקדש פרק ה *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ה/רה"פ אבן האזל
ה/רה"פ הדרת קודש
ה/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ה/רה"פ הר המוריה (שץ)
ה/רה"פ הרמב"ם המדויק
ה/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ה/רה"פ יריעות שלמה (פיינסילבר)
ה/רה"פ מעשה רקח
ה/רה"פ מעשי למלך
ה/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ה/רה"פ משנת ראשונים (בארי)
ה/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' מא-מג
ה/רה"פ פי' ר"י קאפח
ה/רה"פ צפנת פענח
ה/רה"פ רמב"ם הערוך
ה/רה"פ רמב"ם לעם
ה/רה"פ שם טוב
ה/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ה/א אוצרות הרמב"ם
ה/א אור ליהודה (תשנט) עמ' פט {חיוב מיתה אם עבד}
ה/א אמרי דוד (שליסל) דף עג ע"ג
ה/א אשל אברהם (בוטשאטש) סי' ד ס"ק י ברכת אברהם אות קכ
ה/א בדבר מלך חי"ד עמ' כב, צד
ה/א ברור הלכה סנהדרין פג ע"א ציון מ
ה/א הדרת מלך (זילברברג) דף לב ע"ג {כהן העובד}
ה/א הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קמה
ה/א ואתה תחזה ח"ג
ה/א זבח טוב שער ב סי' א, שער ג סי' ב
ה/א חזו"א נגעים סי' יב ס"ק ג
ה/א חזון יחזקאל נדה החדש על תוספתא כלים פ"א ה"ח
ה/א חידושין על התורה לרבנו תם עמ' קלא
ה/א יד פשוטה אהבה עמ' תקיג
ה/א יין מלכות (שניאורסון) עמ' 341
ה/א כגן עדנים עמ' קסט
ה/א כלי טהור עמ' רצח
ה/א לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ד אות יד
ה/א מכתב מאליהו (גריידץ) עמ' עח
ה/א מנחת חינוך ח"א עמ' שפח, ח"ב עמ' קז
ה/א מנחת מחבת עמ' רכח
ה/א מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שעח
ה/א מעין חיים ח"ב עמ' עט
ה/א מראי מקומות (עמר) עמ' 49
ה/א משא בני קהת
ה/א משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' נה {מדוע א"צ שאחר יצוק את המים על ידיו ורגליו של הכהן כמו בברכת כהנים}
ה/א משנה שכיר עמ' נה
ה/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' רב {מצות עשה לקדש כהן העובד ידיו ורגליו - וכהן שעבד ולא קידש ידיו ורגליו שחרית חייב מיתה בידי שמים}
ה/א משנת יעקב
ה/א משפטי עזיאל ח"ח עמ' יט
ה/א עבודת היום יומא עמ' פה
ה/א עמק הלכה (הורוביץ) עמ' רסח
ה/א פני משה (צוייג) דף לז ע"ד
ה/א פרת חטאת עמ' רלז
ה/א קרית מלך
ה/א רלב"ג שמות פ"ל פסוק כא עמ' תיא
ה/א שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' קי, קיב
ה/א שלמי יוסף יומא ח"א עמ' תיא
ה/א שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' שד
ה/א שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' רמ
ה/א שפתי מלך
ה/א תולדות יעקב (וורשנא) דף מ ע"ב
ה/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' שג-שה
ה/א תניא רבתי ח"א עמ' 65
ה/א תשובות הראב"ד סי' כג הערה 28 {השמיט עד היכן קיו"ר}
ה/ב אמרות יצחק תנינא עמ' קכ
ה/ב בדבר מלך ח"ה עמ' קפג
ה/ב חשבונות של מצוה עמ' קנו
ה/ב לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ד אות יד
ה/ב מראי מקומות (עמר) עמ' 50
ה/ב משנת יעקב
ה/ב סדר עבודה (רמ"ע) עמ' ד
ה/ב קרית מלך
ה/ב שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' רכט
ה/ב שלמי שמחה ח"א עמ' קעא
ה/ג אמונת יהושע עמ' תס
ה/ג אשל אברהם (בוטשאטש) סי' ד ס"ק י ברכת אברהם אות קכא
ה/ג בגדי כהונה (שחור) עמ' קסג
ה/ג בית אהרן וישראל גל' מא עמ' לו-לז
ה/ג בית הלוי ח"א סי' ה עמ' לה-לו
ה/ג בני ציון (שפירא) דף לה ע"א, לו ע"ג, לט ע"ג
ה/ג ברור הלכה סוטה לט ע"א ציון ג פסקה א
ה/ג גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' פז
ה/ג דקה מן הדקה דף לח ע"ג
ה/ג המקדש וקדשיו עמ' רו
ה/ג ואם תאמר ח"א קושיה 914
ה/ג ואתה תחזה ח"ג
ה/ג ושב הכהן (תשמח) עמ' א
ה/ג חי' הגאון אדר"ת עמ' קעו {כ"מ - שינה היא היסח הדעת}
ה/ג חי' הגרז"ס קדשים עמ' קסט
ה/ג חי' רעק"א (ליקוטים)
ה/ג חסדי דוד ח"ו עמ' רכד-רכה
ה/ג יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רצב
ה/ג יין הטוב עמ' כב, כו-כז
ה/ג יין מלכות (שניאורסון) עמ' 339-340
ה/ג כבוד מלכים (מרגליות) {כ"מ}
ה/ג לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ה אות א
ה/ג להורות נתן - שו"ת חי"ב עמ' י
ה/ג מאורות הדף היומי ח"ח עמ' ל {ישן}
ה/ג מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' שיג, שיד
ה/ג מנחת אהרן (תשפ) כלל טז אות עד
ה/ג מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' תסה
ה/ג מנחת חינוך ח"א עמ' שפח-שפט
ה/ג מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שפא {רמב"ם}, שפב {כ"מ}
ה/ג מעין נצח ח"א סי' מג
ה/ג מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"א דף ט
ה/ג מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' כח
ה/ג מראי מקומות (עמר) עמ' 51-52
ה/ג מרגניתא דר"מ
ה/ג משפטי עזיאל ח"ג עמ' ו, ח"ח עמ' יט
ה/ג נתן פריו מגילה עמ' שיא
ה/ג עבודת הזבח זבחים סי' ו ס"ק ב
ה/ג עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' ע
ה/ג קרית מלך
ה/ג ראש אליהו ח"א עמ' קלד-קלה
ה/ג רווחא שמעתתא ח"א עמ' קכג
ה/ג שאלת הכהנים תורה דף יא
ה/ג שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' ריא
ה/ג שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' נ
ה/ג שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' ריא
ה/ג שם דרך יומא עמ' נז
ה/ג שמועת חיים יומא ח"א עמ' שלד
ה/ג שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' רפח, שטז-שיז, שכב
ה/ג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שפד, שפח, תג-תד
ה/ג שערי היכל זבחים עמ' קכא {יצא - צריך לקדש - לכתחילה}
ה/ג שפת אמת על התלמוד ח"ג דף י ע"ב
ה/ג תפארת ציון (קואינקה) עמ' קמד
ה/ד אבי עזרי ח"ג
ה/ד אבני חן יומא עמ' נ
ה/ד אור הישר [אור הישר זבחים כ ע"ב]
ה/ד אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"א ס"ק לה, פ"ב ס"ק ה, כא
ה/ד אחר האסף עמ' תקמו
ה/ד אם למסורת (ביא') עמ' 48
ה/ד אמונת יהושע עמ' תנה, תנח
ה/ד אנצי"ת ע' ביאת מקדש הע' 110
ה/ד אפיקי מגינים זבחים סי' כד
ה/ד אפר קדשים עמ' ק
ה/ד באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ב סי' ב אות ז
ה/ד בדבר מלך ח"ד עמ' כח, צה, קע
ה/ד בדבר מלך חי"ד עמ' צא
ה/ד בדי הארון (הכהן) עמ' 167
ה/ד בית שערים או"ח סי' קכד (דף נד)
ה/ד ביתאל ח"א דף כג ע"ג
ה/ד ברור הלכה יומא ל ע"א ציון ה
ה/ד ברור הלכה יומא ל ע"ב ציון ג, לב ע"א
ה/ד דברות משה שבת ח"א סי' כ הערה צג
ה/ד דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' שו
ה/ד דרך הקודש (תשסז) עמ' קס, קסה
ה/ד הר המלך ח"ד עמ' שעה
ה/ד הרועים בשושנים
ה/ד הררי קדם (תשס) עמ' קכט
ה/ד וגר זאב עמ' רג {יצא ולא הסיח דעתו}
ה/ד זבח טוב שער ג סי' ה-ו
ה/ד זכור לאברהם (אביגדור)
ה/ד חדושים ובאורים (גרי') זבחים סי' ה ס"ק ט-י
ה/ד חזו"א על הרמב"ם
ה/ד חזון יחזקאל מנחות פ"א ה"ז
ה/ד חי' הריצ"ד
ה/ד חי' חפץ חיים
ה/ד חי' ירוחם
ה/ד חיל המקדש סי' ה אות ד
ה/ד חסדי דוד ח"ט עמ' פט
ה/ד יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' קסא
ה/ד יוסף חי
ה/ד יין הטוב עמ' כג, כז
ה/ד ימי שלמה
ה/ד ישועות יעקב קדשים עמ' שסח
ה/ד יתר הבז (תשסח) עמ' צב {כ"מ}
ה/ד לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ה אות א, ו
ה/ד להורות נתן מועדים ח"ג עמ' קז-קח
ה/ד להורות נתן על התורה ח"ג עמ' קנז
ה/ד מילי דמרדכי
ה/ד מנחת חינוך ח"א עמ' שצא
ה/ד מעין נצח ח"א סי' מג
ה/ד מעלין בקודש גל' ח עמ' 47
ה/ד מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' נד
ה/ד מראי מקומות (עמר) עמ' 53
ה/ד עבודת הזבח זבחים סי' ו ס"ק ח {אבי עזרי}
ה/ד עבודת המקדש (כהן) ח"ב עמ' עז
ה/ד עין חיים ח"א עמ' לב {עבודתו כשרה}
ה/ד עיצומו של יום סי' ז ס"ק טז
ה/ד עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' לט, מב
ה/ד ערהשה"ע קדשים סי' רלה אות ג
ה/ד ערך כסף עמ' קח
ה/ד פרחי כהונה (קצבורג) עמ' עט {טבילה לפני כניסה לעזרה}
ה/ד קדשי יהושע עמ' אלף תקו
ה/ד קרן פני משה ח"ב
ה/ד שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תקנ
ה/ד שם דרך יומא עמ' נ, נה
ה/ד שמחת עולם (לגו)
ה/ד שעורי הגרי"ד עבודת יוה"כ עמ' נד
ה/ד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' תד
ה/ד שערי היכל יומא מערכה סא {המסיך}, סב
ה/ד שערי טהר ח"ד שער ג סי' יט אות ב
ה/ד שערי תורת התקנות ח"ג עמ' 97
ה/ד שפת אמת על התלמוד ח"ב דף נ ע"א
ה/ד תורת האשם - שבט מנשה עמ' יב {יציאת המים}
ה/ד תורת הקדש ח"א עמ' רלד
ה/ד תורת יקותיאל (בירדוגו) עמ' תכג {אין אדם נכנס לעזרה לעבודה אע"פ שהוא טהור עד שהוא טובל}
ה/ה אחר האסף עמ' תקמו
ה/ה אמונת יהושע עמ' תנט
ה/ה אשל אברהם (בוטשאטש) סי' ד ס"ק י ברכת אברהם אות קכא
ה/ה בדבר מלך חי"ד עמ' צ, קב
ה/ה בדי הארון (הכהן) עמ' 167
ה/ה בנין שאול עמ' קעד
ה/ה ברור הלכה יומא כח ע"א ציון ב
ה/ה דברות משה שבת ח"א סי' כ הערה צג
ה/ה ואתה תחזה ח"ג
ה/ה ושב הכהן (תשמח) עמ' א-ב
ה/ה זכרון יעקב (מרל) ברכות סי' לז ס"ק א
ה/ה חדושים ובאורים (גרי') יומא כח
ה/ה חזון יחזקאל מנחות פ"א ה"ז
ה/ה חי' הגרז"ס קדשים עמ' קע
ה/ה חי' הריצ"ד [מ"זה הכלל היה במקדש" עד "ולא הטיל מים עבודתו כשרה" ענין אחד]
ה/ה חי' יעקב עמ' קיא
ה/ה טהרת יו"ט חי"ח עמ' רפח-רפט
ה/ה יין הטוב עמ' כז
ה/ה מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' שמג
ה/ה מילי דמרדכי
ה/ה מכתב מאליהו (גריידץ) עמ' פג
ה/ה מנחת חינוך ח"א עמ' שפט
ה/ה מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שפא
ה/ה מעלין בקודש גל' ח עמ' 47
ה/ה מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"ב דף כו
ה/ה מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' רפג
ה/ה מראי מקומות (עמר) עמ' 54
ה/ה עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' מב
ה/ה קדשי יהושע עמ' אלף שנו, אלף תקכא
ה/ה קרן הצבי מצוה ב אות יג
ה/ה שיח ערב קדשים עמ' ק
ה/ה שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' קי, קיב
ה/ה שלמי יוסף יומא ח"א עמ' תיב
ה/ה שלמי שמעון (קדשים) עמ' קפב
ה/ה שלמי שמעון (תשמו) עמ' נ
ה/ה שם דרך יומא עמ' נ, נה
ה/ה שמועת חיים יומא ח"א עמ' שלו
ה/ה שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' שטו
ה/ה שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שע, תה, תט
ה/ה שערי היכל יומא מערכה סא-סב
ה/ו אחר האסף עמ' תקמו
ה/ו אמונת יהושע עמ' תס, תסד
ה/ו אפיקי מגינים זבחים סי' כד
ה/ו באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' רלג {מל"מ}
ה/ו בד קודש (פוברסקי) ח"א דף יט ע"ד {מל"מ}
ה/ו בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' סב
ה/ו בית המדרש
ה/ו דברי אמת (תשעט) עמ' פ {ידים שנטמאו מטבילן}
ה/ו הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' כא ס"ק נט-ס
ה/ו ואתה תחזה ח"ג
ה/ו זבח טוב שער ג סי' ו
ה/ו חי' חפץ חיים
ה/ו יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רצב
ה/ו לב טהור עמ' קו
ה/ו מילי דמרדכי
ה/ו מנחת חינוך ח"א עמ' שפט, ח"ב עמ' קז
ה/ו מנחת מחבת עמ' לה
ה/ו מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שפא {כ"מ}, שפג
ה/ו מראה כהן זבחים עמ' סט
ה/ו מראי מקומות (עמר) עמ' 54
ה/ו נחלת צבי (תשסג) עמ' יג
ה/ו עבודת המקדש (כהן) ח"ב עמ' כג
ה/ו קדשי יהושע עמ' קעח, אלף שנז
ה/ו שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קכט
ה/ו שיח ערב קדשים עמ' צח {אהא"ז}
ה/ו שלמי יוסף יומא ח"א עמ' לד
ה/ו שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' שכב
ה/ו שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' רעד
ה/ו שעורי הגרב"ד פסחים עמ' קע
ה/ו שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' רפח, שטז-שיז, שכב
ה/ו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' תיד
ה/ו שערי היכל זבחים עמ' קל {קידש ונטמא - ביאור שיטתו}
ה/ו שערי היכל יומא מערכה סא
ה/ו שערי טהר ח"ה שער ב סי' ח אות א
ה/ו שפת אמת על התלמוד ח"ג דף י ע"ג
ה/ז אבני חן יומא עמ' פב
ה/ז אור הישר [מל"מ הל' כלה"מ פ"ב ה"ג]
ה/ז אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ב ס"ק כב-כג
ה/ז אפיקי מגינים זבחים סי' כד
ה/ז בדבר מלך חי"ד עמ' צה, קסא
ה/ז בית אהרן (צוקרמן) עמ' שצ
ה/ז בנין שאול עמ' קעא
ה/ז ברוך אומר חו"מ עמ' קמט
ה/ז גחלי אש דף יז ע"ב, נה ע"ד
ה/ז הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קמו
ה/ז זבח טוב שער ג סי' ב
ה/ז חדושים ובאורים (גרי') זבחים סי' ה ס"ק א
ה/ז חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רלד
ה/ז חי' הריצ"ד
ה/ז יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' קסב
ה/ז מי יהודה או"ח סי' קח
ה/ז מילי דמרדכי
ה/ז מראי מקומות (עמר) עמ' 55
ה/ז משנת יעקב
ה/ז נזר הקדש (רזין) מנחות דף כב ע"ג
ה/ז נר מצוה (ואלק) מצוות דף צ ע"א
ה/ז נתיבות שלום (למפרט)
ה/ז עבודת ישראל (קמחי) דף עא ע"א
ה/ז קדשי יהושע עמ' אלף תצ
ה/ז שאלת הכהנים תורה דף יא
ה/ז שלמי יוסף יומא ח"א עמ' שו, תקמד
ה/ז שעורי הרב - אבלות עמ' קו, קט
ה/ז שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' רפ
ה/ז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שסט, שעז
ה/ז שערי היכל זבחים עמ' קמב {ונאמר "ורחצו" - משמש לשתי דרשות}
ה/ז שערי טהר ח"ח סי' קכב אות ב
ה/ז תורת יצחק ח"ב עמ' פג
ה/ח אבן האזל (גם בהערות סוף ח"ב)
ה/ח אפיקי מגינים זבחים סי' כד
ה/ח בדבר מלך ח"ח עמ' קצב
ה/ח בדבר מלך חי"ד עמ' צ
ה/ח בני ציון (שפירא) דף לד ע"ד
ה/ח בשמים ראש, הקדמה
ה/ח בתי כנסיות דף לג ע"א
ה/ח זבח טוב שער ג סי' ה-ו
ה/ח חדושים ובאורים (גרי') זבחים סי' ה ס"ק ז
ה/ח יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רצג
ה/ח יין הטוב עמ' כא, כו
ה/ח מנחת חינוך ח"א עמ' שפח
ה/ח מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"ב דף יא
ה/ח מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' רלא
ה/ח מקור הברכה (מרגליות) עמ' כא
ה/ח מראי מקומות (עמר) עמ' 55
ה/ח מרגניתא דר"מ
ה/ח משא יד ח"א עמ' קעה
ה/ח עבודת הזבח זבחים סי' ו ס"ק ג {כ"מ}
ה/ח עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' ע, עב
ה/ח פני משה (שלז')
ה/ח קהלות יעקב זבחים טו
ה/ח קונטרסי שעורים קדושין שעור יט אות ו
ה/ח שו"ת מהרש"ם ח"ח סי' ג
ה/ח שיח ערב קדשים עמ' ק {אהא"ז}
ה/ח שעורי יומא דף ז ע"ב ד"ה ומבואר בבית
ה/ח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שפד, ת, תד
ה/ח שערי היכל זבחים עמ' קיט {קידוש פעם ביום - שיטתו בדין לינה}
ה/ט אבי עזרי ח"ג
ה/ט אמת ליעקב מועד עמ' שכו
ה/ט אפיקי מגינים זבחים סי' כד
ה/ט בדבר מלך חי"ד עמ' צ
ה/ט דבש תמר, הוספה אחרי חי' הרמב"ם
ה/ט הרועים בשושנים
ה/ט חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד זבחים כא ע"א]
ה/ט יין הטוב עמ' כו
ה/ט ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' קמ
ה/ט כתבים (זסלנסקי) ח"ב עמ' קלח
ה/ט לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ה אות א
ה/ט מילי דמרדכי
ה/ט מנחת חינוך ח"א עמ' שפח-שפט
ה/ט מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' לה
ה/ט מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' שיא, ח"ב עמ' נד
ה/ט מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' מא
ה/ט מראי מקומות (עמר) עמ' 56
ה/ט משא יד ח"א עמ' קעה
ה/ט משנת חיים ויקרא עמ' קס
ה/ט משנת חיים יומא עמ' קפד
ה/ט נועם ח"ב עמ' קנג
ה/ט נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף לד ע"ג-ע"ד
ה/ט נר למאור (רבינוביץ) דף סח ע"ג
ה/ט עבודת הזבח זבחים סי' ו ס"ק ג
ה/ט עבודת לוי (רוד') דף נח ע"ב, ס ע"א
ה/ט עלה יונה עמ' כה, רפד
ה/ט עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תקלב
ה/ט פני משה (שלז')
ה/ט שו"ת מהרש"ם ח"ח סי' ג
ה/ט שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' עח
ה/ט שם טוב - השלמה
ה/ט שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' שי
ה/ט שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שצח, ת
ה/ט שערי היכל זבחים עמ' קמ {לפני עליית השמש - אחרי עלות השחר}
ה/ט שערי היכל יומא מערכה לא {תרוה"ד אחרי עה"ש}
ה/ט שפת אמת על התלמוד ח"ב דף מו ע"ג
ה/ט תורת המנחה (רוקח) עמ' קעז
ה/י אבן ישראל (פישר) כאן, וח"ג עמ' צז
ה/י אגרות הגרי"ד עמ' קפה-קפו
ה/י אור הישר [אור הישר זבחים כ ע"ב ודף כא ע"ב ודף כב ע"א וב"ק נא ע"א]
ה/י אחר האסף עמ' תקמג, תקמה
ה/י אמרות שמואל עמ' נו
ה/י בארות נתן עמ' צז
ה/י בדבר מלך חי"ד עמ' ב
ה/י ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' כב
ה/י ביצחק יקרא (תשע) סי' מט סעיף ב ד"ה וכן בקידוש
ה/י בית אהרן (צוקרמן) עמ' רע, שצ
ה/י בית אהרן וישראל גל' לו עמ' כג
ה/י בן מלך - מצוות המקדש עמ' קצב
ה/י גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רלט
ה/י גבורת יצחק שקלים עמ' קכח
ה/י דביר הקודש זבחים עמ' קב-קג
ה/י דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' עב
ה/י דגל יהודה (בילו') עמ' פד
ה/י דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' קמב
ה/י הגהות רימ"א
ה/י הדרום חכ"ו עמ' 83
ה/י המקדש וקדשיו עמ' קלב
ה/י הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' כו ס"ק כב
ה/י הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קיז, קמח
ה/י הררי קדם (תשס) עמ' קלב
ה/י זבח טוב שער ג סי' א
ה/י חדושים ובאורים (גרי') זבחים סי' ה ס"ק יד
ה/י חזון יחזקאל מנחות פ"א ה"ז
ה/י חי' הגרז"ס קדשים עמ' רא
ה/י חי' הגרי"ז דף נ ע"ג
ה/י חי' הראי"ה
ה/י חי' הריצ"ד
ה/י חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' נא-נב, עה
ה/י חלק יעקב (אלבעלי) דף צח ע"ב
ה/י חנוכת הבית עמ' לט
ה/י חסדי דוד ח"ו עמ' רכא-רכב, ח"י עמ' רכא
ה/י יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רצב
ה/י לב אריה (בראד) חולין דף ק
ה/י לב אריה (בראד, תשסד) עמ' תג
ה/י לחם חקי עמ' שו, שח
ה/י מאורות הדף היומי ח"ח עמ' לב
ה/י מגן גבורים (או"ח) סי' קנט ס"ק ט
ה/י מועדים וזמנים ח"א סי' סח, ח"ו סי' לט
ה/י מים ראשונים (רבינ') עמ' נח, ס
ה/י מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' מז, צו
ה/י מנחת אליהו (שטיינברג) עמ' רסא
ה/י מנחת חינוך ח"א עמ' שפט-שצ
ה/י מפניני הרב עמ' שפו
ה/י מצות ראיה עמ' לב
ה/י מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"ב דף יא
ה/י מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' נה, רלא
ה/י מראי מקומות (עמר) עמ' 57
ה/י משא בני קהת
ה/י משא יד ח"א עמ' קעג-קעד {מצוה לקדש ממי כיור}
ה/י משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תעד
ה/י משנת חיים זבחים עמ' לו
ה/י משנת חיים שמות עמ' שיט-שכא, שכג, שכח
ה/י משנת יעקב
ה/י משפטי עזיאל ח"ח עמ' יט
ה/י נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף לב ע"ב
ה/י נתיבות החיים
ה/י עבד המלך (תשסט) עמ' תמא
ה/י עבודת היום יומא עמ' פה
ה/י עבודת המקדש (כהן) ח"ב עמ' פ-פב
ה/י עוללות ישראל עמ' פה
ה/י עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' צ
ה/י עצי אלמוגים סי' קנט ס"ק יג, סי' קס ס"ק ו
ה/י פני מלך (גוטליב) שמות עמ' קצז
ה/י פניני רבנו הגרי"ז עמ' תרנח
ה/י פרשת המלך
ה/י פרת חטאת עמ' רלו
ה/י ציץ אליעזר ח"ח סי' ט אות ג {מל"מ}
ה/י קדשי יהושע עמ' אלף שנו, אלף שפג, אלף תפח
ה/י קרית מלך
ה/י רלב"ג שמות פ"ל פסוק כא עמ' תי
ה/י רמב"ם המאיר הל' עיוה"כ פ"ב ה"ג הע' 9
ה/י רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרעז
ה/י שיח ערב קדשים עמ' תלז
ה/י שלטי הגבורים עמ' קכו
ה/י שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' קלד, תפז
ה/י שלמי יוסף יומא ח"א עמ' תי-תיא, תיד, תקיג, ח"ב עמ' תרפט
ה/י שלמי שמעון (קדשים) עמ' קפא
ה/י שלמי שמעון (תשמו) עמ' מט
ה/י שעורי הגרי"ד עבודת יוה"כ עמ' צ
ה/י שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רפד, תיט, תכג, תכז, תלא
ה/י שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ו הע' 226 {לא חילל}
ה/י שערי היכל זבחים עמ' קלב {קידש בתוך הכיור - ביאור פסיקתו}
ה/י שערי טהר ח"ד שער ג סי' יט אות א-ב
ה/י תורת הקדש ח"א עמ' רלד
ה/י תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' רה
ה/י תורת יקותיאל (בירדוגו) עמ' תכג {מצוה לקדש ממי הכיור וכו'}
ה/יא אבן ישראל (פישר)
ה/יא אבן ציון עמ' תקכח
ה/יא אבני חפץ ח"א סי' צח
ה/יא אור הישר [אור הישר הל' ברכות פ"ו ה"ו וזבחים כב ע"א]
ה/יא אחר האסף עמ' תקמה
ה/יא בית אהרן (צוקרמן) עמ' קסח, שצב
ה/יא דבר אהרן חו"מ סי' מד
ה/יא דגל יהודה (בילו') סי' כב, עמ' פג-פד
ה/יא הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' כא ס"ק נט
ה/יא הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קמו
ה/יא ואתה תחזה ח"ג
ה/יא זבח טוב שער ג סי' ז-ח
ה/יא חי' הראי"ה
ה/יא חי' חפץ חיים
ה/יא חיל המקדש סי' ה אות ב
ה/יא חסדי דוד ח"ו עמ' רכב, ח"י עמ' רכא
ה/יא יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רצג
ה/יא כתר המלך
ה/יא לב אריה (הורביץ) עמ' רלט
ה/יא מאור הקודש זבחים עמ' צו
ה/יא מגן שאול (קצנ') עמ' יג
ה/יא מחקרי ארץ ח"ז או"ח סי' מה
ה/יא מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' מז, צו
ה/יא מנחת חינוך ח"א עמ' שצ
ה/יא מעין גנים (מזרחי) דף נ ע"ב, נא ע"א
ה/יא מצות ראיה עמ' כז
ה/יא מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"ב דף יא
ה/יא מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' רלג
ה/יא מראי מקומות (עמר) עמ' 57
ה/יא משנת יעקב
ה/יא נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף לא ע"ג {ראב"ד}
ה/יא נתיב מאיר
ה/יא עבודת הזבח זבחים סי' ו ס"ק טז {כ"מ}
ה/יא עצי אלמוגים סי' קס ס"ק כז
ה/יא פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' ש
ה/יא רנת יצחק דברי הימים עמ' קמב {עד שירחץ בכלי}
ה/יא שלמי שמעון (קדשים) עמ' קפב
ה/יא שלמי שמעון (תשמו) עמ' נ
ה/יא שמועת חיים ערכין ח"א עמ' קכא
ה/יא שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' שכו
ה/יא שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' תיט, תכז
ה/יא שערי היכל זבחים עמ' קכה {טבילת ידיו אינה קידוש - וטבילת כל גופו?}, קמט {בכלי שאין בו רביעית - השמיט אוקימתת הגמ'}
ה/יא שערי היכל יומא מערכה סא {טבילת כל גופו במקוה}
ה/יב אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קיב
ה/יב אברהם יגל
ה/יב אורח צדקה עמ' רמט
ה/יב אם המלך עמ' צב-צג
ה/יב אמרי דוד (שליסל) דף עג ע"ג
ה/יב באר המים עמ' סג
ה/יב באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' קמו, קסה-קסו
ה/יב בגדי חמודות שמות פ"ל פסוק כ
ה/יב בית אהרן (צוקרמן) עמ' רע
ה/יב בני יעקב
ה/יב בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' שמה
ה/יב ברור הלכה סוטה טו ע"ב ציון א פסקה ד {אינם מים חיים}
ה/יב ברכי יוסף או"ח דף כח ע"ג {כל המימות}, סי' קס ס"א
ה/יב בשבילי התלמוד ח"ב ב"ב עט ע"א
ה/יב גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' קמז
ה/יב דבר שאול ידים סי' ח ס"ק טו
ה/יב דברות משה נדה וטהרות עמ' תתקכו {אלא יהיו כמים הכשרים לטבילה}
ה/יב דברים אחדים (קלצקין) עמ' קנ
ה/יב דרך הקודש (תשסז) עמ' רב
ה/יב הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' כא ס"ק נט, סט, סי' כו ס"ק כא, סי' כז ס"ק יג-טו
ה/יב הר המלך ח"ז עמ' קג
ה/יב ואתה תחזה ח"ג
ה/יב ויקן יוסף דף מג ע"ד
ה/יב חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' קכה
ה/יב מגן גבורים (או"ח) סי' קס ס"ק א, ה
ה/יב מועדים וזמנים ח"ד סי' שיא
ה/יב מחנה יוסף סוטה עמ' סד ע"א
ה/יב מים ראשונים (רבינ') עמ' עב
ה/יב מנחת חינוך ח"ב עמ' תצג
ה/יב מנחת יהודה וירושלים עמ' 24
ה/יב מפענח צפונות עמ' 198
ה/יב מראה הפנים סוטה דף י
ה/יב מראה עיני הכהן דף פד ע"ב
ה/יב מראי מקומות (עמר) עמ' 58
ה/יב נגינת לדוד עמ' ע {דוקא מים כשרים לטבילה}
ה/יב נחלת צבי (תשסג) עמ' פא
ה/יב נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"ב סי' מג אות י
ה/יב עבודת הזבח זבחים סי' ו ס"ק כד
ה/יב עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' קפד
ה/יב עצי אלמוגים סי' קס ס"ק א
ה/יב קול דודי (תשף)
ה/יב קול דודי סוטה סי' תל
ה/יב קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' נד-נה {מי מקוה כשרים לקידוש}
ה/יב קרית מלך
ה/יב רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רנח
ה/יב שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' קכב
ה/יב שם טוב - השלמה
ה/יב שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' לח
ה/יב שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' שמא, שמה
ה/יב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' תלח, תמו
ה/יב שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ג הע' 19, 48, פ"ו הע' 109
ה/יב שערי היכל זבחים עמ' קנו {קידוש במי מקוה - מקור הכרעתו}, קנז {כמים הכשרים לטבילה - האם ממקוה?}, קנח {שלא נשתנו מראיהם - מחמת דבר אחר}
ה/יב שפתי מלך
ה/יב תורת מנחם חי"ג עמ' 41, חכ"ד עמ' 115 {כל המשלים למי מקוה משלים למי כיור}
ה/יב תורת מנחם חכ"ז עמ' 75 {מי מקוה כשרים}
ה/יג אבי עזרי ח"ג
ה/יג אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 207
ה/יג אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ה/יג אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' כה אות ד
ה/יג אבני נזר חו"מ סי' פח
ה/יג אור הישר [אור הישר זבחים יט ע"ב]
ה/יג אור המאיר (שפירא) סי' ב אות ב
ה/יג אם למסורת (ביא') עמ' 51
ה/יג אפר קדשים עמ' צט
ה/יג אשישות חיים
ה/יג בית אהרן (צוקרמן) עמ' שצב
ה/יג בית המדרש
ה/יג בנין שאול עמ' קעא, קעג
ה/יג גחלי אש דף יז ע"ב
ה/יג דברי יציב חו"מ עמ' רמו {ד' כהנים}
ה/יג דגל יהודה (בילו') עמ' פד
ה/יג דגל יהודה (קמינר) עמ' קלב
ה/יג דקה מן הדקה דף עט ע"א {כ"מ}
ה/יג דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' קמד
ה/יג הדרום חכ"ו עמ' 84
ה/יג הדרת מלך (זילברברג) דף לב ע"ב {פנחס היה כהן לפני הריגת זמרי}
ה/יג הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' כז ס"ק י, טו
ה/יג הר המלך ח"ד עמ' שעה, ח"ח עמ' שסב
ה/יג הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' צז
ה/יג חדושים ובאורים (גרי') זבחים סי' ה ס"ק א
ה/יג חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' קסה
ה/יג חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קצו, רלד
ה/יג חי' הראי"ה
ה/יג חי' הריצ"ד
ה/יג חי' חתם סופר
ה/יג חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' סו עמ' ריג
ה/יג חשבונות של מצוה עמ' קמ
ה/יג טהרת יו"ט חט"ו עמ' רנ
ה/יג יד משה (אמריליו) דף קסח ע"ד
ה/יג יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רצא
ה/יג כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' שמד
ה/יג לב אריה (הורביץ) עמ' רלט
ה/יג מאור הקודש זבחים עמ' צח
ה/יג מגדל צופים ח"ה סי' צ
ה/יג מגן גבורים (או"ח) סי' קס ס"ק א, ה
ה/יג מי באר (פסח) דף פה ע"ג-ע"ד, פו ע"א {ארבעה כהנים}
ה/יג מנחה חדשה (חן טוב) פ' פקודי
ה/יג מנחת חינוך ח"ב עמ' שצ
ה/יג מנחת יהודה וירושלים עמ' 22, 54
ה/יג מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שעח
ה/יג מעין גנים (מזרחי) דף נא ע"א
ה/יג מעיני המים
ה/יג מפתח הבאורים [חתם סופר או"ח סי' קעג]
ה/יג מראה כהן זבחים עמ' סו {כמה מים}
ה/יג מראי מקומות (עמר) עמ' 58
ה/יג מרגניתא דר"מ
ה/יג משנת חיים שמות עמ' שיז
ה/יג נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף לב ע"א-ע"ב
ה/יג נחלת שמעון (קרסנר) יהושע ח"ב סי' נו אות ב
ה/יג נתיבות שלום (למפרט)
ה/יג סופר המלך
ה/יג עבודת הזבח זבחים סי' ו ס"ק טז
ה/יג עבודת המקדש (כהן) ח"ב עמ' פא
ה/יג עבודת ישראל (קמחי) דף עא ע"א
ה/יג עין חיים ח"א עמ' ריז {כיור - לפחות ארבעה כהנים}
ה/יג עצי אלמוגים סי' קס ס"ק כז
ה/יג פאר יעקב ח"ב עמ' תת
ה/יג פרשת המלך
ה/יג ציץ אליעזר ח"ח סי' ז אות יא
ה/יג צמח צדקה עה"ת עמ' מ-מא
ה/יג צפנת פענח שמות עמ' קעט
ה/יג רלב"ג שמות פ"ל פסוק יט עמ' תי
ה/יג שאלת הכהנים תורה דף י
ה/יג שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתכח
ה/יג שלטי הגבורים עמ' קכו
ה/יג שלמי ירוחם
ה/יג שלמי שמעון (תשמו) עמ' נא
ה/יג שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' רפו
ה/יג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שעז-שעח, שצא, תט, תכד, תכז
ה/יג שערי היכל זבחים עמ' קמב {ופינחס עימהם - גרסתו, שנאמר "אהרן ובניו" - משמש לשתי דרשות}, קמג {כמה מים - השיעור במים ולא בכלי}, קמה {כדי ד' כהנים - האם בכל קידוש}
ה/יג שפת אמת על התלמוד ח"ג דף ט ע"ג
ה/יג תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' שו
ה/יד אבן האזל (גם בהשמטות דף פז ע"ד)
ה/יד אור הישר [כ"מ הל' ביה"ב ספ"ג, אור הישר זבחים כ ע"א]
ה/יד אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 85, 86
ה/יד אור ליהודה (תשנט) עמ' שס
ה/יד באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' קצז
ה/יד בד קודש (פוברסקי) ח"א דף פח ע"א
ה/יד בדבר מלך ח"א כאן, עמ' פה, ח"ד עמ' צח
ה/יד בית אהרן (צוקרמן) עמ' קמג
ה/יד ברור הלכה יומא לז ע"א ציון ד {מוכני}
ה/יד דברי אפרים סי' ד {נפסלו בלינה, השמיט פסול היסח הדעות במי כיור}
ה/יד דרך הקודש (תשסז) עמ' רג
ה/יד דרכי משה ח"א שמעתתא י פ' יג
ה/יד הבית השני בתפארתו עמ' שנג {כ"מ}
ה/יד חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד הל' ביה"ב פ"ג הי"ח, חי' הריצ"ד זבחים כא ע"א]
ה/יד ידי משה (בוצק') הל' ביא"מ סי' טו
ה/יד לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ה אות א {נפסלים בלינה}
ה/יד מבוא למשנה תורה עמ' 236
ה/יד מחנה יוסף סוטה עמ' עז
ה/יד מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' תסז
ה/יד מנחת יהודה וירושלים עמ' 19-18, 23-22
ה/יד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף קמז ע"ג
ה/יד מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' נד, נו
ה/יד מראי מקומות (עמר) עמ' 59
ה/יד משנת חיים ויקרא עמ' תנג
ה/יד נחלת עמי
ה/יד עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' עה-עז, עט
ה/יד ציץ אליעזר ח"ח סי' ז אות יב
ה/יד קרית מלך
ה/יד שלמי יוסף יומא ח"א עמ' תקסג
ה/יד שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' שי
ה/יד שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' רצז
ה/יד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שצב, תכד
ה/יד שערי היכל זבחים עמ' קלט {או ממלאים בבוקר - ביאור שיטתו}, קמא {משקיעים את הכיור - קשה מבה"ב ג,יח}
ה/יד שערי היכל יומא מערכה פא {סתירה להל' בה"ב}
ה/יד שערי טהר ח"ג שער ב סי' ד
ה/יד שערי יצחק (תשיז) עמ' רצד-רצה
ה/יד שפת אמת על התלמוד ח"ג דף י ע"א
ה/יד שפתי מלך
ה/יד תורת הקדש ח"ב עמ' קח
ה/טו אור ליהודה (תשנט) עמ' שס
ה/טו אמרי יושר סוכה דף מח ע"ב
ה/טו אשל ברמה - ענבי אפרים דף כו ע"א-ע"ג, כז ע"א וע"ד, ל ע"ד
ה/טו באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' נא, קג, קצד, קצז
ה/טו בדבר מלך ח"ד עמ' צז
ה/טו דגל ראובן ח"ג סי' לב
ה/טו האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קלד {ים שעשה שלמה כמקוה היה}
ה/טו חי' בן אריה ח"ב קונטרס מקואות סי' א ס"ק מב, נב, וסי' ג ס"ק כט
ה/טו מועדים וזמנים ח"ח סי' שי
ה/טו מראי מקומות (עמר) עמ' 59
ה/טו נתיב אברהם ח"ב עמ' ד, יג, כח-כט {ים של שלמה}
ה/טו ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קלו-קלז
ה/טו עיוני הפטרה ח"ב עמ' 612
ה/טו קול דודי (תשף)
ה/טו קול דודי מקואות סי' כו
ה/טו קרית מלך
ה/טו רנת יצחק מלכים עמ' עו {לא נפסלו בלינה}
ה/טו רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקטז
ה/טו שלמי יוסף יומא ח"א עמ' תקסד
ה/טו שמועת חיים יומא ח"א עמ' רלא
ה/טו שמחת עולם (לגו)
ה/טו שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' רצז
ה/טו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שצג
ה/טו שערי היכל זבחים עמ' קלז הערה 6 {הים של שלמה - מימיו לא נתקדשו}, עמ' קנה {וממנו ממלאין - מי הכיור היו ממעיין}
ה/טו תורת הקדש ח"א עמ' רצח
ה/טו תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' רג
ה/טז אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' כג
ה/טז אור הישר [אור הישר זבחים יט ע"ב ד"ה כיצד מצות ולתוד"ה וליתב]
ה/טז אורח מישור (פלם) ח"א עמ' קמב
ה/טז אחר האסף עמ' תכט
ה/טז באימה וביראה (רבינוביץ) פי"א אות ה דף יג ע"ב {שוחה}, אות ז דף יד ע"ב
ה/טז באר יהודה הל' תפלה פי"ב הי"א {יושב - השמיט סומך}
ה/טז בדבר מלך ח"י עמ' קנב
ה/טז בית אהרן וישראל גל' ה עמ' פט
ה/טז בני ציון (שפירא) דף לד ע"ד, לה ע"א
ה/טז ברור הלכה חולין קו ע"ב ציון א
ה/טז הלכה פסוקה ח"ג עמ' שעט
ה/טז ואתה תחזה ח"ג
ה/טז זבח טוב שער ב סי' ה, שער ג סי' ד
ה/טז חיים ומלך
ה/טז חיל המקדש סי' ה אות ג
ה/טז יין הטוב עמ' כא-כב
ה/טז לב חיים (פלג'י) ח"ב דף ב ע"א
ה/טז לב טהור עמ' נד
ה/טז לבושי מרדכי אהע"ז עמ' קנ
ה/טז מילי דמרדכי [חולין קו ע"ב]
ה/טז מנחת חינוך ח"ב עמ' שצ
ה/טז מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שפג {כ"מ}
ה/טז מקדש דוד קדשים סי' ב ס"ק א במנחת מרדכי
ה/טז מראי מקומות (עמר) עמ' 59
ה/טז מרגניתא דר"מ
ה/טז משא בני קהת
ה/טז משא יד ח"א עמ' קעב {מעומד}
ה/טז משכנות לאביר יעקב ח"א דף כב ע"ג
ה/טז נודע ביהודה קמא או"ח סי' ה
ה/טז עבודת הזבח זבחים סי' ז ס"ק ב
ה/טז עבודת ישראל (קמחי) דף עז ע"ב
ה/טז עיצומו של יום סי' ח ס"ק יח
ה/טז עיר הקודש והמקדש ח"ה עמ' ל
ה/טז עלה יונה עמ' רנו
ה/טז פני מלך (גוטליב) שמות עמ' רא {במעומד}
ה/טז פרת חטאת עמ' רלז
ה/טז קרית מלך
ה/טז רלב"ג דברים פ"י פסוק ח עמ' ע-עא
ה/טז שבט מנשה (גרוסברג) סי' לז {שוחה}
ה/טז שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 27 {שוחה - כעמידה}, 48 {שוחה - כי אי אפשר בלי זה}
ה/טז שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קכט
ה/טז שלטי הגבורים עמ' קכו
ה/טז שלמי יוסף יומא ח"א עמ' שז
ה/טז שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' רצ
ה/טז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שכז, תעט
ה/טז שערי טהר ח"ד שער ג סי' יט אות ב
ה/טז שפתי מלך
ה/טז תשובה שלמה או"ח סי' כב דף כה ע"ב
ה/יז אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קט
ה/יז אור הישר [אור הישר סוטה לח ע"א, ברכי יוסף או"ח סי' עד ס"ק ה]
ה/יז אמונת עתיך גל' 118 עמ' 43
ה/יז אשיחה בחקיך פרה עמ' רנט
ה/יז באימה וביראה (רבינוביץ) פי"א אות ז דף יד ע"ב
ה/יז באר משה (שטרן) ח"ב סי' ה אות א
ה/יז בדבר מלך ח"ד עמ' קיח
ה/יז בדבר מלך ח"י עמ' קסט
ה/יז בן יהודה סי' פג
ה/יז בני ציון (שפירא) דף לט ע"א
ה/יז ברוך מבנים אשר (זולקווא תקט) דף מה ע"ג {יושב מחלל}
ה/יז ברכי יוסף או"ח דף לג ע"ב {לא היה דבר חוצץ}
ה/יז בשבילי הקודש סי' לב אות י {חציצה שלא בכלי שרת}
ה/יז דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' לז
ה/יז דורש לציון (תקצד) דרוש בן המחבר
ה/יז דורש לציון (תשנה) עמ' נה
ה/יז האיר ממזרח יהושע עמ' צג {עומד ע"ג כלים וכו'}
ה/יז המאיר לארץ [זכרון יוסף או"ח סי' יג] {מל"מ}
ה/יז הרועים בשושנים
ה/יז זבח טוב שער ב סי' ה, יג
ה/יז זכרון יוסף (שטיינהרט) או"ח סי' יג
ה/יז חדושים ובאורים (גרי') זבחים סי' ה ס"ק ב
ה/יז חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' קסה
ה/יז חיל המקדש סי' ו אות ד
ה/יז חסדי דוד ח"ו עמ' רכו {מל"מ}
ה/יז חקל יצחק (שו"ת) עמ' כט
ה/יז יד איתן
ה/יז יד פשוטה אהבה עמ' שנב
ה/יז יין הטוב עמ' כא-כב
ה/יז ים שמחה עמ' רכח {חציצה לרצפה}
ה/יז יתר הבז (תשסח) עמ' צה
ה/יז כגן עדנים עמ' קע
ה/יז כלי טהור עמ' קסג {מל"מ}
ה/יז כתר אפרים עמ' שפב
ה/יז לחם חקי עמ' רפב
ה/יז מאור הקודש מנחות ח"ב עמ' קפז
ה/יז מאור צבי (תשסה) עמ' עט
ה/יז מנחיל יעקב (פרנקפורט תצט) דף לג ע"ד
ה/יז מנחם שלמה - תוספתא כריתות פ"ה ה"ז
ה/יז מנחת אהרן (בריסק) דף כג ע"א
ה/יז מנחת חינוך ח"ב עמ' שצ
ה/יז מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' כז
ה/יז מקראי קדש (גרודזינסקי) עמ' סד
ה/יז מקראי קדש (תשנג) עמ' רי
ה/יז מראה כהן זבחים עמ' מט {מכלל עשה}
ה/יז מרגליות הים סנהדרין פד ע"א אות ו {מכלל עשה}
ה/יז מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/יז משכנות לאביר יעקב ח"א דף כב ע"ד
ה/יז משנת יעקב עבודה עמ' יד, ק-קג
ה/יז נודע ביהודה השלם או"ח עמ' יא
ה/יז נמוקי חיים עמ' רנה {מל"מ}
ה/יז נר מצוה (ואלק) מצוות דף טז ע"ב {עובד מיושב לא לוקה כי זה לאו הבא מכלל עשה}
ה/יז ס' השבי"ט עמ' יא
ה/יז סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ה עמ' קכב
ה/יז עבודת הזבח זבחים סי' ז ס"ק ה
ה/יז צמח מנחם דף יג ע"ב {חציצה}
ה/יז קדשי יהושע עמ' רו, ריב
ה/יז קול יעקב (פישר) סי' כח אות טז
ה/יז קרן פני משה ח"ב
ה/יז שכר שכיר סוגיות ח"א סי' נא אות ה
ה/יז שלמי ירוחם
ה/יז שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' שפג
ה/יז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שכז, תעא, תעט
ה/יז שערי היכל זבחים עמ' קעג {היושב אינו לוקה - ולא כפשטות הברייתא}
ה/יז שערי זיו ח"ג דף טו ע"א {שלא יהיה דבר חוצץ בינו לכלי שרת}
ה/יז שפת אמת על התלמוד ח"ג דף יא ע"ב
ה/יז תהלה לדוד (מן) קדשים סי' כד ס"ק יז
ה/יז תורה לשמה (תשעג) עמ' רז
ה/יז תניא רבתי ח"ב עמ' כז
ה/יח אבן ישראל (פישר) כאן, וח"ג עמ' קי
ה/יח אור הישר [אור הישר זבחים קטז ע"ב]
ה/יח אור שמח
ה/יח אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ד ס"ק מא
ה/יח אורות חיים פ' יג אות טז
ה/יח אמרות שמואל עמ' נו
ה/יח אשישות חיים
ה/יח בד קודש (פוברסקי) ח"א דף קו ע"ד
ה/יח בני יעקב
ה/יח ברור הלכה יומא מז ע"א ציון ב
ה/יח בתי כנסיות דף לב ע"א
ה/יח דברי שלמה (בלו') ח"ג עמ' יב {מסייעתו}
ה/יח דברי תורה (שפירא) ח"ד סי' קג {בשמאל}
ה/יח הוראות שעה פ"ב
ה/יח הר המלך ח"ז עמ' קג
ה/יח זבד טוב עמ' 9
ה/יח חזו"א מנחות סי' כב ס"ק ו
ה/יח חקל יצחק (שו"ת) עמ' יב
ה/יח לב אריה (הורביץ) עמ' רנה
ה/יח לב טהור עמ' עד
ה/יח מנחת חינוך ח"ב עמ' ג
ה/יח מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' שכב
ה/יח משכן בצלאל ח"א סי' כז
ה/יח משנת חיים ויקרא עמ' פב
ה/יח משנת חיים יומא עמ' שצא
ה/יח משנת יעקב
ה/יח משנת יעקב מדע עמ' שיט
ה/יח נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף לה ע"א, מנחות דף כא ע"ב
ה/יח ס' השבי"ט עמ' יא, יד
ה/יח ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קד, קו-קז
ה/יח סוגיות בדיני ממונות עמ' 185
ה/יח סתרי ומגיני (תשכג) עמ' יח
ה/יח עבודת הזבח זבחים סי' ז ס"ק ד
ה/יח ערהשה"ע קדשים סי' ג אות יב
ה/יח ציץ אליעזר ח"ח סי' ט אות טו
ה/יח קדשי יהושע עמ' רכ-רכא
ה/יח קרית מלך
ה/יח שיח ערב קדשים עמ' קג
ה/יח שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' רו
ה/יח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' תעח-תעט
ה/יח שעורי ר"א ליכטנשטין זבחים עמ' 394
ה/יח שערי היכל זבחים עמ' קפה {כששמאל מסייעתו - גדר הסיוע הכשר}
ה/יח שעת הכושר דף ו ע"א {כ"מ}
ה/יח תפארת ישראל פרה פי"ב אות פח
ה/יט אור הישר [אור הישר זבחים כד ע"א]
ה/יט אפיקי מגינים זבחים סי' ל
ה/יט אשישות חיים
ה/יט בד קודש (פוברסקי) ח"א דף צו ע"ג
ה/יט בדבר מלך ח"ד עמ' עא, קפט
ה/יט בדבר מלך חט"ז עמ' קצג
ה/יט בית המדרש
ה/יט ביתאל ח"א דף כג ע"ג
ה/יט ברך יצחק (ברכה) פ' ויצא {נתנדנדה אבן מאבני העזרה}
ה/יט בתי כנסיות דף כ ע"א
ה/יט דביר הקודש זבחים עמ' קו-קז
ה/יט דברי סופרים (סופר) עמ' קעג, ריז
ה/יט דרכי משה ח"א שמעתתא י פ"ח, ח"ב שמעתתא ה פי"ג
ה/יט המדות לחקר ההלכה מדה יד אות מד
ה/יט הרועים בשושנים
ה/יט זבח טוב שער ב סי' יד
ה/יט חזו"א זבחים סי' ה ס"ק ב
ה/יט חזו"א על הרמב"ם
ה/יט חי' הגרא"א דסלר עמ' קעו
ה/יט חי' הראי"ה
ה/יט חי' חפץ חיים
ה/יט חי' ר' חיים הלוי דף נא
ה/יט ידי משה (בוצק') זבחים סי' נ
ה/יט מנחת חינוך ח"ב עמ' שצ
ה/יט מנחת שלמה (לוין) עמ' יח-כ
ה/יט מעין גנים (מזרחי) דף נא ע"א
ה/יט מעיני המים
ה/יט מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' רצב-רצג
ה/יט מר קשישא עמ' כ
ה/יט משכן בצלאל ח"א סי' יד
ה/יט משנת יעקב כאן
ה/יט משנת יעקב עבודה עמ' יג
ה/יט נתיב מאיר
ה/יט עבודת הזבח זבחים סי' ז ס"ק ז
ה/יט עוללות ישראל עמ' פט
ה/יט ענפי ארז (זי') דף כ ע"ג {מל"מ}
ה/יט ערהשה"ע קדשים סי' ג אות יג, טו
ה/יט ציץ אליעזר ח"ח סי' ט אות יד
ה/יט קדשי יהושע עמ' רח, אלף שנז, אלף תפט, אלף תקז
ה/יט קרן פני משה ח"א עמ' רכד
ה/יט שלמי שמחה ח"א עמ' קפב {אין דרך שרות בכך}
ה/יט שלמי שמעון (קדשים) עמ' קפד
ה/יט שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' שעה
ה/יט שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' תפג-תפה
ה/יט שערי היכל זבחים עמ' קעח {נתנדנדה אבן - ביאור שיטתו}
ה/יט שערי המקדש סי' כב אות א, ג-ד
ה/יט שערי טהר ח"ג שער ג סי' יז אות ב, ח"ה שער א סי' ו אות י
ה/יט שערי יצחק (תשיז) עמ' רעה, רעז


ו/447 הלכות ביאת מקדש פרק ו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ו/רה"פ הדרת קודש
ו/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ו/רה"פ הר המוריה (שץ)
ו/רה"פ הרמב"ם המדויק
ו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ו/רה"פ יריעות שלמה (פיינסילבר)
ו/רה"פ מעשה רקח
ו/רה"פ מעשי למלך
ו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ו/רה"פ משנת ראשונים (בארי)
ו/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' מד-מה
ו/רה"פ פי' ר"י קאפח
ו/רה"פ צפנת פענח
ו/רה"פ קרית מלך
ו/רה"פ רמב"ם הערוך
ו/רה"פ רמב"ם לעם
ו/רה"פ שם טוב
ו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ו/א אבן האזל (גם בהשמטות דף פח ע"א)
ו/א אגרות הגרי"ד עמ' ה-ו, צח
ו/א אגרות משה אהע"ז ח"א סי' יא ענף ג
ו/א אהבת קדומים עמ' קפח-קפט, קצא
ו/א אור הישר [מל"מ הל' תמידין פ"ב ה"י]
ו/א אור מאיר (חדש) ח"א עמ' רב
ו/א אורים ותומים - תומים סי' ל ס"ק יב
ו/א אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סד עמ' 183
ו/א אם למסורת עמ' 58
ו/א אמר יוסף (אלקלעי)
ו/א אנצי"ת ע' ביאת מקדש הע' 45, 63, 67, ע' בין האולם הע' 28, ע' בעל מום (א) הע' 2, 44
ו/א אפיקי מגינים זבחים סי' כ, כב
ו/א ארץ הצבי (שכטר) עמ' רנ-רנב
ו/א בדבר מלך ח"ד עמ' קא-קב, קח, רד, ח"ה עמ' קפג
ו/א בית אהרן (כהן) ח"ב, קו"א לח"א דף מח ע"ג, נ ע"ב, נא ע"א וע"ד
ו/א בית אהרן (צוקרמן) עמ' רפב
ו/א בית הלוי ח"א סי' ב עמ' יב
ו/א ביתאל ח"א דף יב ע"א
ו/א בני יעקב
ו/א ברור הלכה תענית כז ע"א, סנהדרין פג ע"א ציון ק
ו/א ברכת שלמה אהע"ז עמ' רנא {אבן האזל}
ו/א בשבילי הקדושה סי' כג אות י
ו/א בשבילי הקודש סי' כז אות ז
ו/א גור אריה ויקרא פ' א הע' 286
ו/א גינת חמד, ענייני הלכה סי' ז (דף מז ע"ג)
ו/א גן שושנים ח"ב עמ' רלד
ו/א דברי אברהם (שדמי) ח"א עמ' קל
ו/א דקה מן הדקה דף נח ע"ד
ו/א דרשות מהר"ם חביב עמ' שכא
ו/א הדרת אפרים ח"א עמ' לב
ו/א הר המלך ח"ג עמ' פ
ו/א הרמב"ם והלכותיו
ו/א זבח טוב שער ב סי' ה
ו/א זבחי ראיה עמ' י
ו/א חזו"א קדשים הוריות סי' טו ס"ק כג
ו/א חי' בן אריה ח"א סי' ז אות ג
ו/א חי' הראי"ה
ו/א חי' הריצ"ד לעיל פ"א ה"א
ו/א חי' ש"י דף ג ע"א
ו/א חידושין על התורה לרבנו תם עמ' קלא
ו/א חכמת גרשון עמ' רס
ו/א חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' סז עמ' ריד {כניסת בע"מ לעזרה}
ו/א יד איתן
ו/א יד ישראל ח"ב
ו/א יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' עג
ו/א ישרי לב עמ' צה-צו
ו/א כלי טהור עמ' קעב, ש-שא, שג, שח
ו/א כתבים (זסלנסקי) ח"א עמ' נ
ו/א מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' קנז
ו/א מועדים וזמנים ח"ב סי' קלא
ו/א מוריה גל' רג עמ' יט
ו/א מזכרת חיים עמ' קסז
ו/א מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' קכא
ו/א מנחת אהרן (תשפ) כלל טז אות סו, עא
ו/א מנחת חינוך ח"א עמ' שפח, ח"ב עמ' קה {מל"מ}, קיא {מל"מ}, שמא, שמג {כ"מ}, שמד, ח"ג עמ' צ
ו/א מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' קמו {מל"מ}, קסב
ו/א מסורה חי"ד עמ' סה
ו/א מעין גנים (מזרחי) דף נא ע"א
ו/א מעיני המים
ו/א מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' רעו
ו/א מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תעד (קא)]
ו/א מקדש דוד קדשים סי' טו ס"ק ג במנחת מרדכי
ו/א מראי מקומות (עמר) עמ' 60-61
ו/א מרגניתא דר"מ
ו/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/א משכיל לאיתן דף ח ע"ד {מל"מ - הקשה על תוס' יומא כג}
ו/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' רב {כל כהן שיש בו מום בין מום קבוע בין מום עובר לא יכנס למקדש - ואם עבר ונכנס לוקה אף ע"פ שלא עבד, מפי השמועה למדו שאזהרה זו שלא יקרב לעבודה}
ו/א משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שכב
ו/א משנת חיים במדבר עמ' תלז
ו/א משנת חיים ויקרא עמ' תנ
ו/א משנת חיים קדושין עמ' תקטז-תקיח
ו/א משנת יעקב
ו/א נועם חי"ג עמ' רנא
ו/א נחלת עמי עמ' קיח
ו/א נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' לד אות ד
ו/א נר מצוה (ואלק) מצוות דף פו ע"ד {נ"ד אמות מהמזבח והלאה}, פז ע"ד, פח ע"א, פט ע"א-ע"ד {מי שאינו שוה בזרעו של אהרן}
ו/א נתן פריו מכות עמ' קלב
ו/א ס' סת"ם עמ' קי
ו/א עבודת הזבח זבחים סי' ב ס"ק יג
ו/א עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' מ {מל"מ}, מא
ו/א עמק הנצי"ב פ' קרח פסקא א עמ' פז
ו/א ענפי ארז (זי') דף נד ע"א, קלה ע"א, קמ ע"א {כ"מ}, קנד ע"ג, רכח ע"א, רכט ע"ג {מל"מ}
ו/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קפו, כרך ב ח"ב עמ' קעג
ו/א פד"ר ח"ח עמ' 266
ו/א פירות מפוזרין עמ' ע {לוקה אם נהנה}
ו/א פני משה (צוייג) דף לו ע"ב, לז ע"ג
ו/א פרי עץ חיים (קרויס) עמ' קיא
ו/א פרת חטאת עמ' רלז {כ"מ}
ו/א צפנת פענח במדבר עמ' קפז
ו/א צרור החיים (יעקב)
ו/א צרור הכסף (גטיניו) דף קי ע"ג
ו/א קדשי יהושע עמ' קעה
ו/א רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קלט
ו/א רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רכו, רכט
ו/א שיח ערב קדשים עמ' עה, עז, עט
ו/א שלטי הגבורים עמ' קנט
ו/א שלמי שמחה ח"א עמ' קצח
ו/א שם דרך יומא עמ' מא
ו/א שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' קפט
ו/א שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' שפב
ו/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רנו, רפה, רפז, שצז
ו/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תקכו
ו/א שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תנא {מל"מ}
ו/א שערי היכל יומא מערכה ק {בין האולם למזבח}
ו/א שפתי מלך
ו/א תהלה לדוד (מן) קדשים סי' לא ס"ק יב
ו/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' שז-שח
ו/א תחומין חי"ט עמ' 491
ו/א תנופת זהב עמ' 248, 258, 312, 320, 331, 379
ו/א תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' קמו
ו/ב אבן האזל (וכן בהשמטה אחרי פ"ט)
ו/ב אור הישר [מל"מ הל' איסו"מ פ"ב ה"ו]
ו/ב אנצי"ת ע' בעל מום (א) הע' 67, 68, 71
ו/ב ברור הלכה סנהדרין פג ע"א ציון ק
ו/ב דברי אמת (תשעט) עמ' רעח {דאיכא מלקות בדין שוה לזרעו של אהרן}
ו/ב דקה מן הדקה דף נח ע"ד
ו/ב כלי שרת סי' ע
ו/ב מגילת ספר לאוין דף קסג ע"ג
ו/ב מהלכי משפט ח"ד עמ' 342
ו/ב מכתם לדוד (פרדו) דף קח
ו/ב מנחת אהרן (תשפ) כלל טז אות עא
ו/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' קז
ו/ב מראי מקומות (עמר) עמ' 61
ו/ב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קצה {וכן בעל מום עובר שעבד פסל ולוקה שנאמר כל איש וכו'}
ו/ב ענפי ארז (זי') דף סג ע"ב, ריג ע"ב
ו/ב שבט הלוי (גרייבסקי) עמ' לא {רק לאו}
ו/ב שם דרך יומא עמ' מא
ו/ב שער המלך ח"ב עמ' רלא
ו/ב שפתי מלך
ו/ג אנצי"ת ע' בעל מום (א) הע' 5, 12, 72
ו/ג כתבים (זסלנסקי) ח"א עמ' נא
ו/ג מהרי"ט אלגזי פ"ו אות נב או"ק ד
ו/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' שמ
ו/ג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף כז ע"א
ו/ג מראי מקומות (עמר) עמ' 62
ו/ג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' רח {כל המומין כולן אחד שהי' בו מתחילת ברייתו וכו'}
ו/ג ראש אליהו ח"א עמ' כח
ו/ג שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' תו
ו/ג שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' עד
ו/ג תהלה לדוד (מן) קדשים סי' לא ס"ק א, ז
ו/ג תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' שמג
ו/ד התורה והתלמוד ח"ד עמ' 205
ו/ד ואתה תחזה ח"ג
ו/ד חזו"א בכורות סי' כו ס"ק ג
ו/ד חזו"א על הרמב"ם
ו/ד ישא מדברותיך כתובות פ"א עמ' רעז
ו/ד כבוד חכמים - עטרת פז עמ' תפט
ו/ד כתבים (זסלנסקי) ח"א עמ' נא
ו/ד מראי מקומות (עמר) עמ' 62
ו/ד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' רז {מום קבוע כגון - מה אלו בגלוי אף כל בגלוי}
ו/ד קדשי יהושע עמ' אלף לז, אלף פז
ו/ד תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תשעה
ו/ה גינת ביתן סי' לז (דף נו ע"ג)
ו/ה הר המלך ח"ז עמ' קד
ו/ה חסדי דוד ח"ו עמ' תנד-תנה
ו/ה משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' רז {מום קבוע כגון - מה אלו בגלוי אף כל בגלוי}
ו/ה משנת חיים בראשית עמ' קעה
ו/ה נתיב אברהם ח"א עמ' מ
ו/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קפו
ו/ה עצי ארזים סי' לט ס"ק יב {סוגי מומים}
ו/ה קדשי יהושע עמ' אלף סב
ו/ה שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' ריב
ו/ה שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רצב
ו/ו אביר יעקב (אביגדור) דף סב ע"א {לא חילל}
ו/ו אבני נזר חו"מ סי' פח
ו/ו אהל משה (הורוביץ) ח"א בכורות מג ע"ב, ח"ב סי' יא
ו/ו אהלי אהרן (מיליקובסקי) ח"א דף נז ע"א
ו/ו אור הישר [אור הישר בכורות מג ע"ב ותמורה ד ע"ב]
ו/ו אור תורה (בלומ') דף מג ע"ג {מום הפוסל רק באדם}
ו/ו אמרי יושר בכורות דף מג ע"א {מזיד לוקה} וע"ב {לא חילל עבודתו}
ו/ו ארץ בנימין עמ' תג
ו/ו אשיחה בחקיך פרה עמ' רמט
ו/ו אשר למלך
ו/ו באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' קפד
ו/ו באר מים חיים (מוצירי) גירסא דינקותא דף יד ע"ג, טו ע"ג, טז ע"ג, יז ע"ד, כ ע"ב-ע"ג
ו/ו בית אהרן (צוקרמן) עמ' שכ
ו/ו בית אהרן וישראל גל' נה עמ' עד
ו/ו בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' קיב {מלקות בפסול שלא שוה בזרעו של אהרן}
ו/ו ברכת הורי סי' כו הע' ד, י
ו/ו בשבילי הקודש סי' כה אות ח
ו/ו גליונות אבני נזר {מל"מ}
ו/ו זבח טוב שער ב סי' טז
ו/ו חדושים ובאורים (גרי') בכורות סי' ח ס"ק כ
ו/ו חזו"א בכורות סי' כו ס"ק ג-ד
ו/ו חזו"א על הרמב"ם
ו/ו חי' הראי"ה עמ' סו
ו/ו חי' ר' אפרים מרדכי
ו/ו חסדי דוד ח"ו עמ' תנד-תנה
ו/ו חק המלך יבמות עמ' כט
ו/ו יד יהודה (אשכנזי) דף מג ע"א
ו/ו ידבר שלום ח"א עמ' קמא {עבודתו כשרה}
ו/ו לב אריה (הורביץ) עמ' רנה
ו/ו להורות נתן על התורה ח"ב עמ' קכו
ו/ו לחם שלמה (לניאדו) עמ' 61 {מי שיש לו מום המיוחד לאדם לא מחלל עבודה}
ו/ו מגילת ספר לאוין דף קס ע"ד
ו/ו מגן גבורים (או"ח) סי' קכח ס"ק כט
ו/ו מילי דמרדכי
ו/ו מלאכת מחשבת עמ' רח
ו/ו מנחם שלמה סי' קעב
ו/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' קיג, שמא, שמב, שמד
ו/ו מעיני המים
ו/ו מראה איש ח"ב עמ' פט
ו/ו מראי מקומות (עמר) עמ' 63
ו/ו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' רז {מום קבוע כגון - מה אלו בגלוי אף כל בגלוי}
ו/ו משנת חיים בכורות עמ' תסד
ו/ו משנת חיים במדבר עמ' תלז
ו/ו משנת חיים ויקרא עמ' שצד
ו/ו משנת חיים קדושין עמ' תקטז-תקיח
ו/ו עיצומו של יום סי' ג ס"ק ד {אבי עזרי}
ו/ו ענפי ארז (זי') דף פז ע"ג
ו/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קפו
ו/ו פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' רמג
ו/ו קובץ מאמרים וענינים שונים (מימון) דף נא ע"ג-ע"ד
ו/ו קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' רכ
ו/ו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רצב
ו/ו שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' קכו
ו/ו שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' קלח
ו/ו שערי זיו ח"ג דף פה ע"ג
ו/ו שערי חכמה - שב שמעתתא דף ע ע"ג
ו/ו שערי טהר ח"ח סי' צ אות ב, סי' צג אות ג, סי' קכב אות ב
ו/ו תורת הבמה עמ' קסז
ו/ו תורת מיכאל עמ' קסה, קסז
ו/ו תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תרנה
ו/ו תפארת צבי (שפילמן) ח"ה עמ' ריח
ו/ז אור הישר [יד המלך הל' אישות פ"ז ה"ז, אור הישר בכורות מה ע"א]
ו/ז אמונת עתיך גל' 103 עמ' 37 {תורם כליה - לא בגלוי}
ו/ז אמונת עתיך גל' 122 עמ' 51
ו/ז בית אהרן (צוקרמן) עמ' תטו
ו/ז בית מועד (גטיניו)
ו/ז בן ימין עמ' כ-כא
ו/ז חזון יחזקאל יבמות פ"א ה"ב, קידושין פ"ד ה"ו
ו/ז חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' עה עמ' רמז
ו/ז טוב טעם ודעת מהדו"ב עמ' קצג
ו/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' שמ, שצו
ו/ז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף נא ע"ב
ו/ז מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תסב (פט)]
ו/ז מראי מקומות (עמר) עמ' 63
ו/ז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' רז {מום קבוע כגון - מה אלו בגלוי אף כל בגלוי}, רט {אין פוסל באדם אלא מומין שבגלוי}
ו/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קפו
ו/ז פד"ר ח"ו עמ' 255
ו/ז פני חיים (פלג'י) עמ' קמא
ו/ז ראשית בכורים דף פג
ו/ז שער המלך ח"ב עמ' רכה
ו/ז תהלה לדוד (מן) קדשים סי' לא ס"ק ט, יא
ו/ז תורת המצוה דף מז ע"ב
ו/ז תשובה שלמה אהע"ז סי' טו
ו/ח אבי עזרי ח"ג
ו/ח אבן פינה (נשר) עמ' ה
ו/ח אגרות משה או"ח ח"ב סי' לג ענף ב
ו/ח אור הישר [אור הישר זבחים כב ע"ב]
ו/ח אור שמח
ו/ח אחר האסף עמ' תל
ו/ח אמונת יהושע עמ' תקג {ערל}
ו/ח ארץ הצבי (שכטר) עמ' רמט
ו/ח אשיחה בחקיך פרה עמ' רנו
ו/ח אשישות חיים
ו/ח באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קסא
ו/ח בדבר מלך חי"א עמ' עא
ו/ח בדבר מלך חי"ח עמ' קמז {הערל הדי הוא כבן נכר שנאמר כל בן נכר ערל לב וערל בשר וכו'}
ו/ח בית אהרן (כהן) ח"ב, קו"א לח"א דף מז ע"א
ו/ח בית אהרן (צוקרמן) עמ' תטו
ו/ח בית מרדכי (סאויצקי) דף כט ע"א
ו/ח בתי כהונה (תצו) בית דין דף לו ע"ב
ו/ח גינת ורדים (תאומים) עמ' עט
ו/ח דבר אברהם ח"א סי' כו אות יב
ו/ח דברות משה סנהדרין עמ' תקעח {לוקה כזר}
ו/ח דברי יוסף (כהן) ח"א עמ' פט
ו/ח דליית הכרם עמ' תתתכב [הכותי - (בדפוס) ויניציא הערל]
ו/ח הגהות מוהר"י קרט עמ' רז
ו/ח המעלות לשלמה עמ' רנז
ו/ח ואתה תחזה ח"ג
ו/ח זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' קפד
ו/ח זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר א עמ' קב
ו/ח זכרון הרב עמ' 188 {ערל}
ו/ח חזון יחזקאל נזיר פ"א ה"ה
ו/ח חזון לימים ח"א עמ' שיד
ו/ח חי' הראי"ה
ו/ח חמדת ימים עמ' קמה
ו/ח ידי משה (בוצק') הל' ביא"מ סי' טז
ו/ח יסודי ישורון ח"ב עמ' סד
ו/ח מלאכת מחשבת עמ' רח
ו/ח מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' סח {כזר}, ח"ב עמ' קעד
ו/ח מנחת אהרן (תשפ) כלל טז אות עא
ו/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' שמא, שמג, שסד
ו/ח מסורה ח"ו עמ' יא
ו/ח מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תנט (פו)]
ו/ח מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' יח
ו/ח מקראי קדש (גרודזינסקי) עמ' סו {ערל שמתו אחיו מחמת מילה}
ו/ח מראה כהן זבחים עמ' עו {לוקה}
ו/ח מרגליות הים סנהדרין פד ע"א אות א {כזר}
ו/ח משיב נפש (שרהיי) דף מב ע"א, מו ע"ב
ו/ח משך חכמה בראשית פי"ז פס' א
ו/ח משכנות לאביר יעקב ח"א דף כב ע"ד
ו/ח משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' רי {הכותי הרי הוא כבן נכר שנאמר כל בן נכר ערל לב וערל בשר}
ו/ח משנת חיים בראשית עמ' קעג
ו/ח משנת יעקב
ו/ח נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' לח אות ז
ו/ח נר מצוה (ואלק) שרשים דף ט ע"א
ו/ח עיונים (פאור) עמ' 18
ו/ח עץ חיים (אבלסון) עמ' ת-תא
ו/ח ערהשה"ע קדשים סי' קצח אות ב
ו/ח פרשת המלך
ו/ח קדשי יהושע עמ' ריב
ו/ח שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' קעב
ו/ח שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' קטו, קכג
ו/ח שנתון המשפט העברי ח"כ עמ' 123
ו/ח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' תנא-תנב
ו/ח שעורי ר"א ליכטנשטין זבחים עמ' 358
ו/ח שערי היכל זבחים עמ' קסב {ערל שעבד לוקה - ולא כרש"י}, קסד הערה 14 {ערל שעבד חילל - גם ערל לאונסו}
ו/ח שפתי מלך
ו/ח שרידי אש ח"א עמ' כז
ו/ח תורת האוהל (תשנג) עמ' תלב-תלג {לוקה}
ו/ח תורת הבמה עמ' קעא
ו/ח תורת מיכאל עמ' קסה
ו/ח תניא רבתי ח"ב עמ' סח
ו/ח תשובה שלמה חו"מ סי' ח דף עג ע"א
ו/ט אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' מו
ו/ט אבני ציון ח"א סי' לא אות ה, ח"ב סי' עא אות ד
ו/ט אוצרות השעורים (פיקארסקי) עמ' פו
ו/ט אור הישר [אור הישר בכורות מה ע"ב]
ו/ט ארחות חיים ח"ב סי' ח אות כ
ו/ט באורי הרמב"ם ע"פ המאירי (גם קונטרס אחרון)
ו/ט בינה בספרים עמ' רנא
ו/ט בית אהרן (צוקרמן) עמ' תיב-תיד, תיז
ו/ט בני יעקב
ו/ט ברור הלכה גיטין לה ע"ב ציון ג
ו/ט ברית עולם (ולר) סי' לח אות א, ד
ו/ט בשמן רענן ח"ב עמ' רצג
ו/ט דברי אור ח"ד עמ' שכג
ו/ט הגהות חבר בן חיים
ו/ט הדרת מלך (זילברברג) דף לד ע"ב
ו/ט ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 403
ו/ט הר המלך ח"ג עמ' ש-שה
ו/ט התורה והמדינה ח"ה עמ' מט
ו/ט זכרון יהודה (לאש) דף ט ע"א
ו/ט זר זהב (פראג) עמ' קצו {מל"מ]
ו/ט חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' קפ, קצא
ו/ט חי' מכתב סופר
ו/ט חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' קח, רנח
ו/ט חי' ר"י נחמיה סי' סט אות א
ו/ט חיי אריה דף לו ע"א
ו/ט חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' שפה, מהדו"ב ח"א עמ' רנח
ו/ט טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' תרנ
ו/ט יד הלוי (פלוונא) דף סב ע"א, סג ע"א
ו/ט יחי ראובן (נאוי) עמ' פח
ו/ט יסודי ישורון ח"ב עמ' סה
ו/ט ישועות יעקב נשים עמ' תצט, תקו
ו/ט כתר כהונה (כץ) עמ' רכ
ו/ט לחם שלמה (ערנרייך) סי' לט
ו/ט מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף צט ע"א
ו/ט מגילת ספר לאוין דף קכא ע"א
ו/ט מוריה גל' רלח עמ' לט
ו/ט מנוחת אשר ח"א דף עט ע"ג {על דעת רבים}
ו/ט מנחת אהרן (תשפ) כלל טז אות סט {כ"מ}, ע
ו/ט מנחת חינוך ח"ג עמ' פט
ו/ט מנחת כהן (כץ) ח"ב דף ל ע"ב
ו/ט מנחת נתנאל דף מז ע"ג-ע"ד
ו/ט מעשה אברהם דף מא ע"ב, עג ע"א
ו/ט מרגניתא דר"מ
ו/ט מרפא לנפש חי' סוגיות סי' צה אות א {נודר ע"ד רבים - הרי בלא"ה צריך לפרט את הנדר}
ו/ט משך חכמה ויקרא פכ"א פס' ח
ו/ט משנה שכיר יו"ד עמ' רפט
ו/ט משנת חיים בכורות עמ' תפט-תצד
ו/ט משנת חיים ויקרא עמ' שעא
ו/ט משנת יעקב [משנת יעקב הל' שבועות פ"ו ה"ה וה"ח וה"ט]
ו/ט נדרי זריזין ח"ב עמ' צג, קסג, קעו, ח"ג עמ' כט
ו/ט נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"א סי' כא אות עג
ו/ט ניצוצי אש עמ' קנה
ו/ט נשאל דוד אהע"ז עמ' ג ע"ב
ו/ט ס' החיים (קלוגר) עמ' רכט-רלא
ו/ט ספרי דבי רב ח"ג עמ' שמו
ו/ט עבודת הגרשוני עמ' קסג
ו/ט עטרת ישראל עמ' רסט
ו/ט עללת הבציר דף נה ע"א וע"ד
ו/ט עמק יהושע אחרון עמ' קז
ו/ט ערבי נחל (תשנא) ח"א עמ' שנז
ו/ט ערבי נחל (תשסד) עמ' שס
ו/ט פרחי כהונה (הכהן) אהע"ז סי' לז דף קיח ע"א {הנושא נשים בעבירה - בדיעבד עבודתו כשרה}
ו/ט קרן הצבי מצוה צא אות י
ו/ט שארית ישראל (מינצברג) או"ח סי' כד (עמ' לא-לב)
ו/ט שארית ישראל (תשעד) ליקוטים עמ' 238-239
ו/ט שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' ל
ו/ט שו"ת וחי' ר"ע קורניצר דף כז
ו/ט שלום בחילך עמ' סג
ו/ט שלטי הגבורים עמ' קנט
ו/ט שם משמעון (פולק) ח"ב דף עב
ו/ט שנות חיים (קלוגר) עמ' צד
ו/ט שער המלך ח"ב עמ' קיט
ו/ט שערי ציון (כהן, תרצח) דף נד ע"ג {נודר עד"ר}
ו/ט שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' רכו {נושא נשים בעבירה}
ו/ט שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' שיד
ו/ט שפתי דעת ח"ג עמ' מח
ו/ט שפתי מלך
ו/ט תהלה לדוד (אורט') או"ח סי' קכח ס"ק ח
ו/ט תורת הקדש ח"ג עמ' קג
ו/ט תורת רפאל ח"ג עמ' מט
ו/ט תחומין ח"ז עמ' 326
ו/י אבי עזרי ח"א
ו/י אביר יעקב (אביגדור) דף לב ע"א-ע"ב, לג ע"א
ו/י אבן האזל (גם בהשמטות דף פט ע"ד)
ו/י אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' מ
ו/י אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' ג אות א
ו/י אבני נזר או"ח סי' שלא אות ו, אהע"ז סי' טז אות ג
ו/י אבני ציון ח"א סי' כה אות ב {שעה"מ}
ו/י אגרא לישרים סי' ב
ו/י אהל חייא עמ' תשיח
ו/י אוצרות הרמב"ם
ו/י אור הישר [באר יצחק יו"ד סי' כה, אור שמח הל' עבדים פ"ג ה"ח, נועם ירושלמי תרומות פ"ז, תשובות רבי אליעזר סי' טו אות ג, אור הישר זבחים יג ע"א]
ו/י אור יעקב יבמות דף ס ע"א
ו/י אור ליהודה (תשנט) עמ' צז-צט, קב-קג
ו/י אור ליהודה קדושין עמ' תלה
ו/י אור תורה (בלומ') דף מג ע"ג
ו/י אוריתא יד עמ' קה, קט
ו/י אמר יוסף (אלקלעי)
ו/י אמת ליעקב נשים עמ' צ {עד שלא נודע - עבודתו כשרה}, קעט {עבודתו כשרה}
ו/י ארזא דבי רב יבמות עמ' כט
ו/י ארזי לבנון עמ' ק
ו/י אשל אברהם (שפירא) עמ' שפד
ו/י אתוון דאורייתא כלל טו בהוספות (דף נד ע"ג)
ו/י באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ו/י באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' קכח, רד, רה {כ"מ}, רו, שנג
ו/י באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' רד {שעה"מ}
ו/י באר שרים (שולמן) עמ' קסט
ו/י באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' קצא
ו/י בגדי כהונה (שחור) עמ' קסט
ו/י בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף עט ע"ב
ו/י בדבר מלך ח"א כאן, עמ' פו
ו/י בינה בספרים, בהערת ר"ש וואהרמן בתחילת הספר {עבודת חלל כשרה כשנודע}, ועמ' רמג
ו/י ביצחק יקרא (תשע) סי' ח סעיף ב ד"ה גרסינן*, וסי' מט סעיף א ד"ה ואולם
ו/י בית אהרן (כהן) ח"ב, קו"א לח"א דף מז ע"א
ו/י בית אהרן (צוקרמן) עמ' תיב
ו/י בית אהרן וישראל גל' עא עמ' כא {שעה"מ - רש"י בענין שחיטת זר בשבת}
ו/י בית אהרן וישראל גל' קיב עמ' לו {טעם המלך}
ו/י בית המדרש
ו/י בית מלך (חב"ד) עמ' 122-124
ו/י בכורי חיים ח"ד עמ' רלז
ו/י בן מלך - עניינים בש"ס עמ' תח
ו/י בנין יחזקאל סי' כח
ו/י ברור הלכה קדושין סו ע"ב ציון ב
ו/י ברכות שמים מכות פ"א אות יב, ל
ו/י ברכות שמים מכות פ"ב אות שה, שטו
ו/י ברכת אהרן מאמר רעט אות א {שעה"מ}
ו/י ברכת הורי סי' ב הע' טו
ו/י ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רכב
ו/י ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קכה
ו/י ברכת ראובן דף קיז ע"א
ו/י ברכת שלמה אהע"ז עמ' כב
ו/י בשבילי הקודש סי' טז אות ה {שעה"מ}, סי' ל אות יז
ו/י גבורת ארי עמ' קכא
ו/י גבורת יצחק הל' תפלה עמ' שנו
ו/י גבורת יצחק מכות עמ' רנה-רנו, רסב
ו/י גבורת יצחק תרומות עמ' רלב, רלד
ו/י גינת ראובן תרומות עמ' תקצז
ו/י גליונות אבני נזר
ו/י גן שושנים ח"ב עמ' קצג-קצד
ו/י דברות אליהו ח"ו עמ' ה-ו
ו/י דברות משה יבמות עמ' ריג, כתובות עמ' קפא, קדושין סי' כג הערה סו
ו/י דברי אברהם (שדמי) ח"א עמ' קל
ו/י דברי חפץ עמ' קטז
ו/י דברי יחזקאל (מישור) עמ' רסד-רסה
ו/י דברי יחזקאל (תרצה) דף פז ע"ג
ו/י דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' קנד
ו/י דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' טו
ו/י דגל יהודה (בילו') סי' כג, עמ' פו-פז, פט
ו/י דובב מישרים (וידנפלד) עמ' עא, רעח
ו/י דרשות מהר"ם בנעט עמ' נו
ו/י הבאר (ר' דוד וייס) טבת תשסג עמ' יג-יד
ו/י הגהות רימ"א
ו/י הגהות רימ"א {מל"מ}
ו/י הלכה רבה ח"א עמ' 102-103
ו/י המחשבה הפלילית עמ' 92-93
ו/י הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' ב ס"ק ה-ו
ו/י הר המלך ח"ה עמ' סה-סו
ו/י התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קסו
ו/י ואתה תחזה ח"ג
ו/י ויקח אברהם [בתי כהונה (תצו) בית דין דף כו ע"ב]
ו/י זהב התרומה תרומות עמ' קס
ו/י זכר יצחק (תשח) עמ' רלה
ו/י זכר יצחק (תשן) עמ' צט, רמה, שמט
ו/י זכרון חי עמ' פ
ו/י זר זהב (פראג) עמ' קסו
ו/י חדוותא דשמעתתא ח"א דף כג ע"א {שעה"מ}
ו/י חדושים ובאורים (גרי') זבחים סי' ד ס"ק ו, סי' י ס"ק יא
ו/י חי' הגאון אדר"ת עמ' קכד
ו/י חי' מהר"ם שיק מכות עמ' רא
ו/י חי' ר' יהודה זרחיה עמ' קיט-קכב
ו/י חי' ר' שמואל יבמות עמ' קצה-קצו, קצח
ו/י חיל המלך נדרים - מכתבי תורה עמ' תט
ו/י חיל המקדש סי' ו אות ב
ו/י חלקת יואב החדש הגהות על מנ"ח מצוה רפ
ו/י חקל יצחק (שו"ת) עמ' רנו
ו/י חשבונות של מצוה עמ' קמא, קעא
ו/י טל נתן עמ' קפט
ו/י יגיעת ערב ב"מ עמ' שנט
ו/י יחי המלך פרק ח
ו/י יסודי ישורון ח"ב עמ' נה
ו/י ישרי לב עמ' קלט
ו/י לבושי מרדכי יו"ד עמ' תקנט
ו/י לחם חקי עמ' ש-שא, שג
ו/י לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 112
ו/י מאור הקודש זבחים עמ' ע, עב
ו/י מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' קצ-קצב {כ"מ}, קצג {מל"מ}, קצד {כ"מ}
ו/י מגילת ספר לאוין דף קסא ע"ב
ו/י מועדים וזמנים ח"ג סי' רלה, ח"ה סי' שנא
ו/י מוריה גל' קעה עמ' נ {אפילו נודע שהוא חלל}
ו/י מוריה גל' רלו עמ' צ {שעה"מ}
ו/י מטה אפרים ח"ב
ו/י מילי דמרדכי
ו/י מילי דקדושין עמ' שעו-שעז
ו/י מלאכת מחשבת עמ' רי
ו/י מלחמות יהודה דף קמו ע"ב
ו/י מלך שלם דף קנ ע"ד
ו/י מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף ע ע"ג, עא ע"א
ו/י מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' סו {כ"מ}
ו/י מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' רפד
ו/י מנחת אהרן (בריסק) דף כה ע"ב
ו/י מנחת בנימין סי' כ
ו/י מנחת חינוך ח"א עמ' שעט, ח"ב עמ' קיא, קמז, קעג, שב, שי, שכז, שמא, שנז, ח"ג עמ' קמ, רפט
ו/י מנחת מאיר דף לא ע"ד
ו/י מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תעד
ו/י מעין גנים (מזרחי) דף נא ע"א
ו/י מענה אליהו עמ' קמא
ו/י מעשה אברהם דף עא ע"ג
ו/י מעשה רק"ם (קורייאט) דף ו ע"א
ו/י מקדש דוד קדשים סי' כז ס"ק א
ו/י מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"א דף ה, ז
ו/י מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' יז
ו/י מקור ישראל דף ב ע"א
ו/י מקור ישראל דף ב ע"א
ו/י מקורות לפסקי הרמב"ם
ו/י מרגניתא דר"מ
ו/י מרחשת ח"א סי' ח אות א
ו/י משא יד ח"א עמ' ריד {לא חילל}
ו/י משארית יעקב עמ' כ
ו/י משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תקיט
ו/י משברי ים אחע"א עמ' קז
ו/י משכן שילה עמ' תה
ו/י משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תשמו-תשנ
ו/י משמר הלוי עמ' עא, עח, צד
ו/י משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף כא ע"ג {חלל שעבד}
ו/י משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תמט
ו/י משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' רז, רי, ריג {כהן שעבר ונבדק ונמצא חלל עבודתו כשירה לשעבר}
ו/י משנת חיים בכורות עמ' תצ
ו/י משנת חיים במדבר עמ' תלו, תמא
ו/י משנת חיים ויקרא עמ' פג
ו/י משנת חיים קדושין עמ' תקיא, תקיז-תקכו
ו/י משנת יעקב
ו/י מתת מלך
ו/י נאות יעקב (אלגזי) - שו"ת דף א ע"ג
ו/י נועם חי"ח עמ' יג {שעה"מ}
ו/י נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קה
ו/י נזר אברהם מכות ועדות עמ' קלה
ו/י נחלי אפרסמון
ו/י נתיב מאיר
ו/י נתיבות מרדכי יבמות ח"ב עמ' קנו
ו/י נתיבות מרדכי קדושין עמ' רמה, רמז, תמב {שעה"מ}
ו/י נתיבות שלום (למפרט)
ו/י נתן פריו מכות עמ' א {שעה"מ}, ז, קכא
ו/י ספיקא דרבנן עמ' ה-ו, ח
ו/י עבודת הזבח זבחים סי' ב ס"ק ט
ו/י עונג שבת סי' כב
ו/י עיוני הלכות ח"א עמ' תלא, תלג, תלז
ו/י עיר מקלט עמ' עה עיר מקלט
ו/י עץ חיים (אבלסון) עמ' שצח-שצט
ו/י ערך כסף עמ' קלח, קמו
ו/י ערכי משפט ויהדות עמ' 90
ו/י פני אברהם (פרלמן) דף מ ע"א
ו/י פנת יקרת (תשנד) סי' קסד אות א
ו/י פנת יקרת (תשעא) עמ' תשיא
ו/י פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תקא
ו/י פרי השדה (דייטש) ח"ב דף קב ע"ד, קג ע"א-ע"ג
ו/י פרי עץ חיים (קרויס) עמ' רצד
ו/י פרי שמואל מכות עמ' צו
ו/י פרפרת משה ח"ב עמ' קעג
ו/י ציץ אליעזר ח"ח סי' ט אות ב, ו
ו/י צמח ארז עמ' קסג
ו/י קדשי יהושע עמ' קסב, קפא, קפב, קפה {שעה"מ}, קפו, ריג
ו/י קול צופיך עמ' יב
ו/י קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' כב, ריח-ריט
ו/י ראשית בכורים דף פו ע"א
ו/י רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' תכד
ו/י שארית ישראל (מינצברג) או"ח סי' י, כד (עמ' לג-לד)
ו/י שבות יהודה (תנ"ך) עמ' קסז
ו/י שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' ל
ו/י שבי בנימין דף יח ע"ג
ו/י שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' קפד, שכד
ו/י שולי הגליון עמ' קלג
ו/י שחר אורך עמ' עו {שעה"מ}
ו/י שכר שכיר סוגיות ח"א סי' נ אות א, ג-ה
ו/י שלמי יוסף יומא ח"א עמ' כ
ו/י שלמי שמחה ח"א עמ' קמז, רמט, רנב
ו/י שם טוב - השלמה
ו/י שמועות ראיה פרשת אמור
ו/י שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' ריא {כ"מ}
ו/י שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' רמז, רנ
ו/י שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' שצט
ו/י שער המלך ח"ב עמ' רכד
ו/י שערי המקדש סי' כו אות א
ו/י שערי זיו ח"ג דף פא ע"ב
ו/י שערי טהר ח"ה שער ב סי' ז אות ב, סי' ח אות א-ב, סי' יא אות ד
ו/י שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' קצח {שעה"מ}
ו/י שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' שיד
ו/י שפת אמת על התלמוד ח"ב דף קיג ע"ב
ו/י שפתי מלך
ו/י תבואת ישראל תרומות עמ' נז
ו/י תהלה לדוד (מן) קדשים סי' כד ס"ק טו
ו/י תורת זרעים עמ' צח-צט
ו/י תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' עח-עט
ו/י תורת מיכאל עמ' קסה
ו/י תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תרמח, תרנה, תרנז
ו/י תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' תרכג
ו/י תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תשכד, תשכז
ו/י תחומין ח"ט עמ' 456
ו/י תיבת גומא (ורשנר) עמ' תי
ו/י תנופת זהב עמ' 35
ו/י תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' קמג
ו/יא אור הישר [מל"מ הל' עבדים פ"ג ה"ח]
ו/יא אלומות יוסף (תשנ) עמ' פו
ו/יא אנצי"ת ע' בית דין הגדול הע' 185, 186
ו/יא בארות נתן עמ' קכט, קעו, קפא-קפב
ו/יא בגדי כהונה (שחור) עמ' שכט
ו/יא בנין אפרים עמ' סו
ו/יא בשולי גליוני עמ' תקי
ו/יא הבית השני בתפארתו עמ' רלח
ו/יא הר המלך ח"ז עמ' קד
ו/יא חד וחלק ח"א דף לט ע"א
ו/יא חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' שיב
ו/יא חזון יחזקאל סנהדרין פ"ז ה"א
ו/יא חי' הגר"ח החדש עמ' תכח
ו/יא חי' ר' חיים הלוי דף נב
ו/יא חסדי יהונתן ח"ב סי' כז
ו/יא ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' סט {דנים את הכהונה}
ו/יא מאור הקודש מנחות ח"ב עמ' קפז-קפח
ו/יא מחזה עליון עמ' לו
ו/יא מחשבות על דמוקרטיה יהודית עמ' 299
ו/יא מנחת חינוך ח"ב עמ' שמג
ו/יא מסורה חי"א עמ' לה, מד
ו/יא מעלין בקודש גל' כו עמ' 35
ו/יא מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף ז ע"ב
ו/יא מצודת דוד (שפרבר) עמ' תנ {ב"ד הגדול - לא כתב "של ישראל" כבמשנה}
ו/יא משנת חיים ויקרא עמ' שצ
ו/יא משנת חיים קדושין עמ' תקטו
ו/יא נשמה של שבת עמ' 257
ו/יא ס' השבי"ט עמ' קג
ו/יא סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 18
ו/יא ספרי דבי רב ח"ג עמ' שנד
ו/יא פרשת המלך
ו/יא פרשת השבוע (תשעב) ח"ד עמ' 45
ו/יא רץ כצבי (תשסג) ח"ב עמ' רכו
ו/יא שבט הלוי (ווזנר) ח"ה קונטרס המצוות סי' מח
ו/יא שו"ת ר"י מילר עמ' קסב
ו/יא של"ה ווי העמודים פי"ז אות ב
ו/יא שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' יח ס"ק ד-ה
ו/יא שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 34
ו/יא תורת המדינה עמ' 60 {סנהדרין דן את הכהנים}
ו/יא תורת מנחם חס"ז עמ' 137 {ובודקין הכהנים ביוחסין ובמומין}
ו/יב אור ליהודה (תשנט) עמ' קכג {בעל מום - חלק מבית אב}
ו/יב ברור הלכה פסחים ג ע"ב ציון ב, מכות יא ע"ב ציון י
ו/יב הבית השני בתפארתו עמ' קכד
ו/יב ואתה תחזה ח"ג
ו/יב כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף ס ע"ב
ו/יב מגידות (תשמ) עמ' קיד {פצוע דכא אוכל קדשים}
ו/יב מגידות (תשעג) סי' מג עמ' קיד
ו/יב מנחת משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' רי
ו/יב מקדש דוד קדשים סי' יד ס"ק ט במנחת מרדכי
ו/יב מראה הנוגה
ו/יב משמר הלוי עמ' פו
ו/יב רץ כצבי (תשסג) ח"ב עמ' רכו
ו/יב שולי הגליון עמ' קלד
ו/יב שפתי מלך


ז/448 הלכות ביאת מקדש פרק ז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ז/רה"פ הדרת קודש
ז/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ז/רה"פ הר המוריה (שץ)
ז/רה"פ הרמב"ם המדויק
ז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ז/רה"פ יריעות שלמה (פיינסילבר)
ז/רה"פ מעשה רקח
ז/רה"פ מעשי למלך
ז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ז/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' מו
ז/רה"פ פי' ר"י קאפח
ז/רה"פ צפנת פענח
ז/רה"פ קרית מלך
ז/רה"פ רמב"ם הערוך
ז/רה"פ רמב"ם לעם
ז/רה"פ שם טוב
ז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ז/א אנצי"ת ע' אוזן הע' 2
ז/א בינת נבונים דף צח ע"ג
ז/א דעת מרדכי ח"ב עמ' טו {מומים הם ניכרים}
ז/א דקה מן הדקה דף עד ע"ד
ז/א כלי שרת סי' ע {ר"י קורקוס}
ז/א נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' רח
ז/א פני חיים (פלג'י) עמ' קמא
ז/א שארית יהודה (ינוביץ) יו"ד סי' יח
ז/א של"ה ח"א מס' פסחים סי' תי
ז/א של"ה ח"ב פסחים סי' תי
ז/א שלטי הגבורים עמ' רסז
ז/ב אוצרות הרמב"ם
ז/ב אוריין תליתאי (תאומים) סי' קלג
ז/ב אנצי"ת ע' אוזן הע' 15, 17, 18, 20, 24, 39
ז/ב באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' קל
ז/ב ברור הלכה חולין יז ע"ב ציון י {חגירת צפורן}
ז/ב דגל ראובן ח"א סי' יא
ז/ב דור רביעי ח"א סי' יט אות ב
ז/ב דעת כהן עמ' שסב
ז/ב הר המלך ח"ז עמ' קד
ז/ב השיב משה (תשעה) סי' נז אות ב עמ' שלז
ז/ב ויקח אברהם [הלכות יו"ט (אלגזי) קנח ע"ב]
ז/ב חזו"א על הרמב"ם
ז/ב חסדי דוד ח"ו עמ' תנא
ז/ב ישורון ד עמ' תרל, תרלו
ז/ב לקוטי שיחות חי"ז עמ' 159 הערה 13
ז/ב מהרי"ט אלגזי פ"ו אות נב או"ק ד
ז/ב מילי דמרדכי
ז/ב מלבושי יו"ט ח"ב יו"ד סי' יד
ז/ב מנחת חינוך ח"א עמ' פט, ח"ב עמ' תד
ז/ב מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' תח
ז/ב מראה הנוגה [הלכות יו"ט (מהרי"ט אלגזי) דף קנח ע"ב]
ז/ב משמר הלוי עמ' קלד
ז/ב משנת חיים בראשית עמ' קפ
ז/ב נוכח השלחן (הכהן) עמ' רמז
ז/ב נתן פריו חולין עמ' צה
ז/ב עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' קי {חגירת צפורן}, קיא
ז/ב פניני רבנו הגרי"ז עמ' שכו {פגימת האוזן}
ז/ב ציץ אליעזר ח"ב סי' ח אות ג
ז/ב צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' רכט
ז/ב שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' קלט
ז/ב שרידי אש ח"ב עמ' רלב
ז/ג אבני נזר או"ח סי' א אות ג
ז/ג אור שמח (גם במילואים)
ז/ג אנצי"ת ע' אוזן הע' 26, 28, 29, 31, 32
ז/ג באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' קל
ז/ג בית אפרים או"ח (תרמד) דף קה ע"ג {יבשה}, קו ע"א {ניקב ככרשינה}
ז/ג בית שערים יו"ד סי' שצב
ז/ג ברור הלכה קדושין כא ע"ב ציון ג
ז/ג דברות משה קדושין סי' לג הערה מו
ז/ג דברי אברהם (שדמי) ח"א עמ' קל
ז/ג הגהות מוהר"י קרט עמ' קעד
ז/ג הר המלך ח"ז עמ' קד
ז/ג ואתה תחזה ח"ג
ז/ג חזו"א בכורות סי' כה ס"ק ד-ה
ז/ג חזו"א על הרמב"ם
ז/ג חסדי דוד ח"ו עמ' תמג
ז/ג מגילת ספר לאוין דף קסא ע"א
ז/ג מהרי"ט אלגזי פ"ו אות נב או"ק ו
ז/ג מילי דמרדכי
ז/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' שצז, תד
ז/ג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף נ ע"ב
ז/ג מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' תח
ז/ג מצודת דוד (שפרבר) עמ' שסט {נסדק סחוס אזנו ולא נחסר}, שפג {נקב ארוך או עגול}
ז/ג מראה הנוגה
ז/ג משאת המלך ח"ד סי' תקס {גדר מום פגימת האוזן}
ז/ג ספרי דבי רב ח"ג עמ' שג
ז/ג ערהשה"ע זרעים סי' מה אות יד
ז/ג צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קסו ע"ג
ז/ג ראשית בכורים דף עט ע"א {שני סחוסים}
ז/ג שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' נה
ז/ד אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' מג
ז/ד באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' קל
ז/ד ואתה תחזה ח"ג
ז/ד חזו"א בכורות סי' כה ס"ק ה, כ
ז/ד חזו"א על הרמב"ם
ז/ד מעין גנים (מזרחי) דף נא ע"א
ז/ד משנת חיים בכורות עמ' תנד
ז/ה אור הישר [עין יצחק אהע"ז ח"א סי' לה]
ז/ה בית אהרן וישראל גל' נה עמ' עה
ז/ה דקה מן הדקה דף עד ע"ד
ז/ה ואתה תחזה ח"ג
ז/ה וישאל שאול יו"ד סי' לב
ז/ה חזו"א בכורות סי' כה ס"ק ב, ז
ז/ה חזו"א על הרמב"ם
ז/ה חי' הראי"ה
ז/ה חי' חפץ חיים
ז/ה חסדי דוד ח"ו עמ' תמג-תמד
ז/ה מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף מו ע"ב
ז/ה מעין גנים (מזרחי) דף נא ע"א-ע"ב {בשר יתר בעינו}
ז/ה מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף נא ע"ג
ז/ה מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תעו (קג)]
ז/ה משנת חיים בכורות עמ' תנז
ז/ה עין יצחק ח"ב עמ' קמט
ז/ה פני אברהם (שפירא) עמ' רכה {גרי"ז}
ז/ה פני משה (שלז')
ז/ה פרשת המלך
ז/ה קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' קסב
ז/ה תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' של
ז/ה תחומין ח"ג עמ' 215
ז/ו אורה ושמחה הל' לולב פ"ח ס"ק ק
ז/ו ברוך אומר חו"מ עמ' קמט*
ז/ו ואתה תחזה ח"ג
ז/ו חזו"א בכורות סי' כה ס"ק יג
ז/ו חזו"א על הרמב"ם
ז/ו חי' הראי"ה
ז/ו לב טהור עמ' נה
ז/ו לחם יהודה
ז/ו מעיני המים
ז/ו מצודת דוד (שפרבר) עמ' שפו {מצד אחד}
ז/ו מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
ז/ו תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' של, שמ
ז/ו תפארת יהונתן (תרצד) דף ב ע"א {נפגם חוטמו כחגירת צפורן}
ז/ז ארזא דבי רב קידושין עמ' סה {רוב המדבר שבלשונו}
ז/ז ברור הלכה קדושין כה ע"ב ציון א
ז/ז דברות משה קדושין סי' לז ענף א
ז/ז דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 169
ז/ז האיר ממזרח חמש מגילות עמ' סג {מי שניטל רוב המדבר של לשונו}
ז/ז ואתה תחזה ח"ג
ז/ז חזו"א בכורות סי' כה ס"ק ה, טז
ז/ז חזו"א על הרמב"ם
ז/ז חי' חפץ חיים
ז/ז טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב עמ' שח
ז/ז לחם חקי עמ' רעט {גרי"ז}
ז/ז לחם משנה עבדים פ"ה ה"ד
ז/ז מילי דמרדכי [אולי צ"ל "הזר" ולא "מזר"]
ז/ז משכנות לאביר יעקב ח"א דף ג ע"ג, ד ע"ג
ז/ז משפט איש תשטז עמ' רמז {כ"מ}
ז/ז מתנת כהונה בכורות עמ' לב
ז/ז פני אברהם (פרלמן) דף מד ע"א
ז/ז ראשית בכורים דף לג
ז/ז שאילות שמואל סי' פו (נו ע"ב)
ז/ז שו"ת מהרש"ם ח"ג סי' רמב
ז/ז שו"ת ר"י מילר עמ' רמז
ז/ז שלמי יוסף בכורות עמ' לב
ז/ז תשובה שלמה אהע"ז סי' טו
ז/ח אגרות משה אהע"ז ח"א סי' יא ענף ג, ח"ג סי' טו
ז/ח אהלי אהרן (מיליקובסקי) ח"א דף נו ע"ד, נז ע"א {טומטום}
ז/ח אמונת עתיך גל' 127 עמ' 114 {חסר חלק מביצה}
ז/ח אנצי"ת ע' אנדרוגינוס הע' 111
ז/ח ארזא דבי רב קידושין עמ' סה
ז/ח אשיחה בחקיך פרה עמ' רל {כ"מ}
ז/ח בדבר מלך ח"ח עמ' צא
ז/ח ברור הלכה יבמות עו ע"א ציון ו פרק ג {פצוע דכא מותר באכילת קדשים כבעל מום}
ז/ח ברור הלכה קדושין כה ע"ב ציון א
ז/ח היכל מלך דף מא ע"ב {סתירת הרמב"ם}
ז/ח הערות ר"א סופר למאירי קידושין כה ע"ב (עמ' 146) הערה 11
ז/ח הר המלך ח"ה עמ' שפט-שצ
ז/ח וישאל שאול אהע"ז סי' יד
ז/ח חדושים ובאורים (גרי') בכורים סי' ו ס"ק ב
ז/ח חזו"א יו"ד סי' קנ ס"ק טו, בכורות סי' כה ס"ק יד-טו, סי' כו ס"ק ו
ז/ח חזו"א על הרמב"ם
ז/ח חי' חפץ חיים
ז/ח חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' רצג
ז/ח חסדי דוד ח"ג עמ' סד-סה
ז/ח טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב עמ' רלה, שח {כ"מ}
ז/ח יד דוד (קרלין) ח"א דף כג ע"ב {אנדרוגינוס}
ז/ח יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רנ
ז/ח יסודי ישורון ח"ב עמ' יז
ז/ח לבושי מרדכי אהע"ז עמ' קיב, חו"מ עמ' יח
ז/ח לח"מ הל' בכורות רפ"ב
ז/ח לחם חקי עמ' רעט
ז/ח מגידות (תשעג) סי' מג עמ' קיד
ז/ח מגיני שלמה עמ' קנב
ז/ח מהרי"ט אלגזי פ"ו אות נד
ז/ח מנחת אהרן (תשפ) כלל טז אות סו
ז/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' שלב, שמא, שצב, שצו, ח"ג עמ' צ
ז/ח מנחת משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' יט
ז/ח מעשה רקם (אוטרמן) דף ט ע"א
ז/ח מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תסב (פט)]
ז/ח מצודת דוד (שפרבר) עמ' שפז {הגיד}
ז/ח מרגניתא דר"מ [פתחי תשובה אהע"ז סי' ה ס"ק א]
ז/ח משך חכמה ויקרא פכ"ב פס' כה
ז/ח משנה הלכות ח"ג סי' כב
ז/ח משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' רט {שנים עשר באיברי הזרע ואלו הן}
ז/ח מתנת כהונה בכורות עמ' לב
ז/ח נתיבות מרדכי יבמות ח"ב עמ' תכד
ז/ח עמק שאלה (טברסקי) עמ' רסט {כ"מ}
ז/ח ענפי ארז (גורביץ) הל' עבדים עמ' עט
ז/ח פני משה (שלז')
ז/ח קובץ מאמרים וענינים שונים (מימון) דף נא ע"ד
ז/ח קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קסג
ז/ח ראשית בכורים דף עט, פב
ז/ח רץ כצבי (תשסג) ח"ב עמ' רכו
ז/ח שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ב עמ' רמז, רמט
ז/ח שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' לז
ז/ח שלמי יוסף בכורות עמ' לב
ז/ח שמן ראש (כץ) סוכות ח"ב עמ' טו {טומטום}
ז/ח שפתי מלך
ז/ח תורת המלך (צדוק) סי' א ס"ק מג
ז/ח תניא רבתי ח"א עמ' 270
ז/ט אמרי יושר בכורות דף מ ע"ב
ז/ט בית אהרן וישראל גל' נה עמ' עז
ז/ט בית שערים יו"ד סי' נז, שצח
ז/ט ברור הלכה ביצה לה ע"ב ציון ו
ז/ט דעת מרדכי ח"א דף טז ע"ב
ז/ט האיר ממזרח משלי עמ' תה {נשמטה יריכו}
ז/ט העמק דבר דברים פט"ו פסוק כא בהרחב דבר
ז/ט הר המלך ח"ז עמ' קה
ז/ט השיב משה (תשעה) סי' נז אות ו, ח, עמ' שמה-שמו
ז/ט ואתה תחזה ח"ג
ז/ט חזו"א בכורות סי' כה ס"ק כ
ז/ט חזו"א על הרמב"ם
ז/ט חי' חתם סופר
ז/ט לחם יהודה
ז/ט מהרי"ט אלגזי פ"ו אות נז או"ק א
ז/ט מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת יו"ד סי' קד]
ז/ט משנת חיים בכורות עמ' תנו, תנט, תס, תסג, תסח-תע
ז/ט משפט איש תשטז עמ' רמז
ז/ט נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' קלט
ז/ט פני משה (שלז')
ז/ט שו"ת מהרש"ם ח"ג סי' רמב
ז/ט שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' נז
ז/י אור הישר [מפרשים בהל' איסו"מ פ"ב ה"ז]
ז/י בית שערים יו"ד סי' פט
ז/י השיב משה (תשעה) סי' מד אות ב עמ' קסד
ז/י ואתה תחזה ח"ג
ז/י חזו"א בכורות סי' כה ס"ק יז, כ
ז/י חזו"א על הרמב"ם
ז/י משנת חיים בכורות עמ' תנז, תסג
ז/י נחל עדן (גורדון) דף כד ע"א
ז/י נחל עדן דף כד ע"א
ז/י פני משה (שלז')
ז/י פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תקכה
ז/י פרשת המלך
ז/י פרת חטאת עמ' מא
ז/י צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף עא ע"ד
ז/י שמות בארץ (תשנט) עמ' רמ
ז/י תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' שכז-שכח
ז/יא אור הישר [אור הישר בכורות מ ע"ב]
ז/יא בית שערים או"ח סי' שכ, יו"ד סי' נו, פט
ז/יא ואתה תחזה ח"ג
ז/יא חזו"א בכורות סי' כה ס"ק י
ז/יא חזו"א על הרמב"ם
ז/יא יד בנימין ר"ה עמ' קכ {זקן}
ז/יא משנת חיים בכורות עמ' תנד, תסט
ז/יא נזר הקדש (תשעה) ח"ב עמ' שמב
ז/יא ראשית בכורים דף פד
ז/יא תורה שלמה ח"ט עמ' 84
ז/יא תורת המצוה דף מז ע"ב
ז/יא תורת ירוחם ח"א דף עו ע"א
ז/יב אבני ציון ח"ג עמ' קלא, רנא
ז/יב אהבת אברהם עמ' לג {חולה ורועדת}
ז/יב אהל משה (וינברג) דף נט ע"ג {רועד}
ז/יב אהל שרה לאה עמ' שטז {רותת}
ז/יב אור הישר [מל"מ הל' פרה רפ"א] {זקן}, [באר יצחק יו"ד סי' ו, עין יצחק יו"ד סי' ד] {חולה}
ז/יב אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ה ס"ק נו
ז/יב באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' רעא
ז/יב בינת נבונים דף צח ע"ג
ז/יב בית שערים או"ח סי' רצח, יו"ד סי' פט
ז/יב ברור הלכה חולין כד ע"ב ציון א
ז/יב גור אריה ויקרא פ' ד הע' 8
ז/יב דברי חיים ח"ב יו"ד סי' ג
ז/יב דברי יוסף (קונביץ) עמ' 11
ז/יב דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תקצא
ז/יב המדות לחקר ההלכה מדה ט אות ה
ז/יב הר המלך ח"ה עמ' שצ
ז/יב השמטה לבאורי מהרי"ק ורדב"ז (נדפסה בעמוד אחרי ההקדמה)
ז/יב ואתה תחזה ח"ג
ז/יב ויטע אשל תמורה ח"ג עמ' קט
ז/יב חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' רמה
ז/יב טל חיים (טל) ח"ג עמ' שנה
ז/יב יד אברהם פרה עמ' ו
ז/יב יד הלוי (לוין) דף קו ע"ב
ז/יב יוסף את אחיו עמ' קפד {רותת}
ז/יב יין הטוב עמ' שיא
ז/יב כבודה של תורה ח"ג עמ' כט
ז/יב כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תטז
ז/יב מנחם שלמה - תוספתא כריתות פ"ד ה"ד
ז/יב מנחת שלמה (לוין) עמ' קה, קז {זקן וחולה}
ז/יב מראה הפנים נזיר דף מד
ז/יב מרגניתא דר"מ
ז/יב מרומי גלים עמ' קלו
ז/יב משא בני קהת
ז/יב משמר הלוי עמ' קיג, קטו
ז/יב משנת חיים במדבר עמ' קלא
ז/יב משנת חיים ויקרא עמ' שכא
ז/יב משנת חיים זבחים עמ' רכט
ז/יב משנת חיים יומא עמ' תצג
ז/יב נועם חכ"ה עמ' מז
ז/יב נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' רח
ז/יב נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"א סי' כא אות עג
ז/יב ס' השבי"ט עמ' יג
ז/יב ספרי דבי רב ח"א עמ' רפו
ז/יב עין יצחק ח"א עמ' קנח
ז/יב עמק שאלה (טברסקי) עמ' תתכח
ז/יב ענפי ארז (זי') דף סג ע"ב
ז/יב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קפז
ז/יב פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 8 {חולה - רועד}, 99 {חולה}
ז/יב פני חיים (פלג'י) עמ' קמא
ז/יב פרת חטאת עמ' י {רותת}
ז/יב צל החכמה דף לא ע"ד
ז/יב קדשי יהושע עמ' אלף סב
ז/יב שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ב עמ' רנא
ז/יב שו"ת ר"י מילר עמ' קסא
ז/יב שולי הגליון עמ' קלד
ז/יב שלמי שמחה ח"א עמ' קס
ז/יב שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' סט
ז/יב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רפד
ז/יב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' קס, תקפו
ז/יב שערי טהר ח"ח סי' מח, סי' צד אות ב
ז/יב תורת ירוחם ח"ב דף מב ע"ג
ז/יג בית אבי ח"ב סי' מא עמ' נו {רוחץ בושם ועובד}
ז/יג הר המלך ח"ה עמ' שצ
ז/יג ואתה תחזה ח"ג
ז/יג ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' כא
ז/יג חזו"א בכורות סי' כו ס"ק ב
ז/יג חזו"א על הרמב"ם
ז/יג חי' חפץ חיים
ז/יג מנחם שלמה - תוספתא כריתות פ"ד ה"ד
ז/יג משכנות לאביר יעקב ח"א דף ג ע"א {מל"מ}
ז/יג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קפז
ז/יג שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' קעה
ז/יג שערי מאיר עמ' ג
ז/יג תשובה שלמה או"ח סי' כב דף כה ע"א


ח/449 הלכות ביאת מקדש פרק ח *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ח/רה"פ הדרת קודש
ח/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ח/רה"פ הר המוריה (שץ)
ח/רה"פ הרמב"ם המדויק
ח/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ח/רה"פ יריעות שלמה (פיינסילבר)
ח/רה"פ מעשה רקח
ח/רה"פ מעשי למלך
ח/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ח/רה"פ מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' מז
ח/רה"פ פי' ר"י קאפח
ח/רה"פ רמב"ם הערוך
ח/רה"פ רמב"ם לעם
ח/רה"פ שם טוב
ח/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ח/א אור הישר [עין יצחק אהע"ז ח"א סי' כח]
ח/א בית אהרן וישראל גל' נה עמ' עח
ח/א דברות אליהו ח"ה עמ' קסו {מומים}
ח/א ואתה תחזה ח"ג
ח/א חוקת עולם עמ' 528 {האם מום פוסל בסנהדרין}
ח/א חזו"א על הרמב"ם
ח/א חי' הראי"ה
ח/א מעין גנים (מזרחי) דף נא ע"ב {אמצע קדקדו כביצה}
ח/א מראי מקומות (עמר) עמ' 64
ח/א מרגניתא דר"מ
ח/א ס' המקח עמ' תה
ח/א עין יצחק ח"ב עמ' קטו
ח/א עמק שאלה (טברסקי) עמ' תפה
ח/א פרת חטאת עמ' מ {תשעים מומים באדם}
ח/א שו"ע הרב שו"ת סי' כח אות יד ד"ה ואף
ח/א שערי טהר ח"ג שער ג סי' ו אות ב
ח/ב אמר יוסף (אלקלעי) דף כה ע"ד {כ"מ}
ח/ב צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' עו אות ג
ח/ג אנצי"ת ע' אוזן הע' 15, 37, 38, 49, 50, 53-56
ח/ג הגהות ר' נחום טרעביטש
ח/ג הגהות רימ"א
ח/ג הגהות רימ"א {כ"מ}
ח/ג הר המלך ח"ז עמ' קה
ח/ג חזו"א בכורות סי' כו ס"ק ח-ט
ח/ג חזו"א על הרמב"ם
ח/ג חי' הראי"ה
ח/ג מעין גנים (מזרחי) דף נא ע"ב
ח/ג צפנת פענח
ח/ד אמרי יושר בכורות דף מג ע"ב
ח/ד ואתה תחזה ח"ג
ח/ד חזו"א בכורות סי' כו ס"ק ד-ה, ח
ח/ד חזו"א על הרמב"ם
ח/ד יצחק ירנן [תועפות ראם דף פג ע"ב]
ח/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' קז
ח/ד מעיני המים
ח/ד מציון אורה ח"א עמ' קצג
ח/ד משמר הלוי עמ' קלד
ח/ד משנת חיים בכורות עמ' תסד, תסח, תפד-תפז
ח/ד צפנת פענח
ח/ד קרן הצבי מצוה לה אות ח
ח/ד שער המלך על תהלים יום ג עמ' קמט {כ"מ - נלמד מ"או גבן"}
ח/ה אנצי"ת ע' אוזן הע' 37
ח/ה ואתה תחזה ח"ג
ח/ה חזו"א בכורות סי' כו ס"ק ח
ח/ה חזו"א על הרמב"ם
ח/ה חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף פו {מל"מ}
ח/ה מעין גנים (מזרחי) דף נא ע"ב
ח/ה מעיני המים
ח/ה מציון אורה ח"א עמ' קצג
ח/ו אמרי יושר בכורות דף מ ע"ב
ח/ו בית אהרן וישראל גל' נה עמ' עד-עז
ח/ו הר המלך ח"ז עמ' קה
ח/ו ואתה תחזה ח"ג
ח/ו חזו"א בכורות סי' כו ס"ק ה, ח
ח/ו חזו"א על הרמב"ם
ח/ו חי' חפץ חיים
ח/ו יסודי ישורון ח"ב עמ' נ
ח/ו מילי דמרדכי
ח/ו מעין גנים (מזרחי) דף נא ע"ב
ח/ו מרגניתא דר"מ [כ"מ איסו"מ פ"ב ה"א]
ח/ו נחלת אבות סי' יז עמ' לז
ח/ו קרית מלך
ח/ו שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' נה
ח/ו שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' נו
ח/ו תורה לשמה (תשעג) עמ' ר {כ"מ}
ח/ו תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' שמא-שמג
ח/ו תחומין ח"ג עמ' 215
ח/ז אבן פינה (נשר) עמ' סט
ח/ז אהל ישרים דף לא ע"ג
ח/ז אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' יא
ח/ז אור המאיר (שפירא) סי' כח
ח/ז אמרי יושר בכורות דף מג ע"ב
ח/ז בגדי כהונה (שחור) עמ' קכה
ח/ז בית אבי ח"ב סי' קנב עמ' רה
ח/ז ברוך אומר חו"מ עמ' קמט*
ח/ז גור אריה ויקרא פ' כא הע' 203 {כ"מ}
ח/ז הרמב"ם והזוהר
ח/ז חדושים ובאורים (גרי') בכורות סי' ח ס"ק כ
ח/ז חזו"א בכורות סי' כו ס"ק ח
ח/ז חזו"א על הרמב"ם
ח/ז חסדי דוד ח"ו עמ' תנו
ח/ז מבוא למשנה תורה עמ' 43
ח/ז מנחם שלמה סי' קעב
ח/ז מעין גנים (מזרחי) דף נא ע"ב
ח/ז מעיני המים
ח/ז משנה הלכות ח"ד סי' רמו {מום בחוטם - עשיית ניתוח לתקנו}
ח/ז משנת חיים בכורות עמ' תסד
ח/ז צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' עו אות ב
ח/ז קרית מלך
ח/ז שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' קנז
ח/ז שו"ת אדה"ז סי' כח
ח/ז שיח ערב קדשים עמ' תב
ח/ח אור הישר [שבות יעקב ח"א אהע"ז סי' קד]
ח/ח הרמב"ם והזוהר
ח/ח חזו"א בכורות סי' כו ס"ק ה
ח/ח חזו"א על הרמב"ם
ח/ח יסודי ישורון ח"ב עמ' נ
ח/ח שפת אמת על התלמוד ח"א דף פה ע"ד
ח/ט ואתה תחזה ח"ג
ח/ט מעין גנים (מזרחי) דף נא ע"ב
ח/ט צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קל אות א
ח/ט קרן הצבי מצוה צא אות יב
ח/ט תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' שמ
ח/י אוריין תליתאי (תאומים) סי' מו
ח/י באר מלך שבת פ"ג הט"ו אות מ {כ"מ}
ח/י חזו"א על הרמב"ם
ח/י חי' חפץ חיים
ח/י מעין גנים (מזרחי) דף נא ע"ב {תפח בשר}
ח/י ס' המקח עמ' תה
ח/יא אבן האזל קדשים ח"ב, הוספות בסופו להל' איסורי מזבח {חתך אצבע יתירה}
ח/יא אבני נזר יו"ד סי' לב אות ח
ח/יא אבני נזר יו"ד סי' לב אות ח
ח/יא אהל חייא עמ' תנח
ח/יא אוצרות הרמב"ם
ח/יא אמרי יושר בכורות דף מה ע"א
ח/יא אנצי"ת ע' אטר הע' 46, 49
ח/יא אשיחה בחקיך פרה עמ' רמט
ח/יא באר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 303 {שש אצבעות}
ח/יא בית אהרן וישראל גל' נה עמ' עט
ח/יא בית מאיר (תשע) סד"ח סי' כו עמ' שצא
ח/יא בן יהודה סי' סו
ח/יא בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תקל
ח/יא גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל ב סי' א
ח/יא דברות משה קדושין סי' לז ענף ג
ח/יא דור רביעי ח"ב עמ' ט
ח/יא דרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1967
ח/יא הלכות עולם (קאראסיק) פסחים כה ע"ג {לח"מ}
ח/יא השמטה לבאורי מהרי"ק ורדב"ז (נדפסה בעמוד אחרי ההקדמה)
ח/יא ואתה תחזה ח"ג
ח/יא ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ה עמ' מז
ח/יא זבח טוב שער ב סי' טז
ח/יא חזו"א בכורות סי' כו ס"ק יב-יג
ח/יא חזו"א על הרמב"ם
ח/יא חי' הראי"ה
ח/יא חי' חפץ חיים
ח/יא חי' חתם סופר
ח/יא כתר אפרים עמ' נ
ח/יא לב אריה (הורביץ) עמ' רנה
ח/יא מים ראשונים (רבינ') עמ' סז
ח/יא מנחת אהרן (תשפ) כלל טז אות סו
ח/יא מעין גנים (מזרחי) דף נא ע"ב
ח/יא מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"ב דף כז
ח/יא מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' רפה
ח/יא מרגניתא דר"מ
ח/יא משנה הלכות ח"ד סי' רמח {חיתוך אצבע יתירה}
ח/יא משנה הלכות ח"ו סי' י
ח/יא משנה הלכות מהדו"ת ח"ג סי' ז עמ' יא {שולט בשתי ידיו}
ח/יא ס' השבי"ט עמ' יא
ח/יא ענפי ארז (זי') דף סב ע"ג {יריעות שלמה (פיינסילבר)}
ח/יא צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' עו אות א
ח/יא קדשי יהושע עמ' רכג
ח/יא קרית מלך
ח/יא ראש אליהו ח"א עמ' כח {איטר}
ח/יא שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' ו
ח/יא שו"ת וחי' ר"מ פישלס עמ' לו
ח/יא שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' א
ח/יא שעורי הגרי"ד תפילין עמ' מז
ח/יא שעורי ר"א ליכטנשטין זבחים עמ' 266
ח/יא תורת הקדש ח"ג עמ' צ-צב
ח/יא תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' שיט, שלב, שמד
ח/יב אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' יב
ח/יב אור הישר [באר יצחק או"ח סי' כא, עין יצחק אהע"ז סי' יא]
ח/יב באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' קפה
ח/יב גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל ב סי' א
ח/יב ואתה תחזה ח"ג
ח/יב וישאל שאול אהע"ז סי' יד {כ"מ}
ח/יב חזו"א בכורות סי' כו ס"ק ו
ח/יב חזו"א על הרמב"ם
ח/יב חי' חפץ חיים
ח/יב יין הטוב עמ' קח
ח/יב כפי אהרן (זס') תנינא עמ' קו
ח/יב לב חיים (פלג'י) ח"ג דף נג ע"א
ח/יב לבושי מרדכי אהע"ז עמ' קמח
ח/יב מלאכת מחשבת עמ' רח
ח/יב מנחת משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' רי
ח/יב מעין גנים (מזרחי) דף נא ע"ב-נב ע"א
ח/יב משנת חיים בכורות עמ' תסד
ח/יב ספרי דבי רב ח"ג עמ' רצט
ח/יב פני משה (שלז')
ח/יב צפנת פענח
ח/יב קובץ מאמרים וענינים שונים (מימון) דף נא ע"ג
ח/יב קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קסג
ח/יב רץ כצבי (תשסג) ח"ב עמ' רכא
ח/יב שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ב עמ' רמט
ח/יב תניא רבתי ח"א עמ' 258
ח/יב תשובה שלמה אהע"ז סי' טו
ח/יג אמרי יושר בכורות דף מה ע"א
ח/יג אנצי"ת ע' אטר הע' 51
ח/יג בית אהרן וישראל גל' נה עמ' עט
ח/יג בית מאיר (תשע) סד"ח סי' כו עמ' שצא
ח/יג ברור הלכה יבמות קד ע"א ציון ב פרק ג {רדב"ז}
ח/יג גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל ב סי' א
ח/יג ואתה תחזה ח"ג
ח/יג חזו"א בכורות סי' כו ס"ק יא
ח/יג חזו"א על הרמב"ם
ח/יג חי' הראי"ה
ח/יג חי' חפץ חיים
ח/יג כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' צד
ח/יג מעיני המים
ח/יג משפט איש תשטז עמ' רמז {רגל אחת עבה מחברתה אינו מום}
ח/יג קרית מלך
ח/יג שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות שס
ח/יג שרידי אש ח"א עמ' שעא
ח/יד אגודות אזוב מדברי דף קלא ע"ד {ננס - כולל מי שקומצו פחות משני זיתים}
ח/יד אוצמפה"ת ב"מ כז ע"ב הע' 138
ח/יד אמרי יושר בכורות דף מג ע"ב, מה ע"ב
ח/יד הלכות עולם (קאראסיק) פסחים כה ע"ג {דמים}
ח/יד השמטה לבאורי מהרי"ק ורדב"ז (נדפסה בעמוד אחרי ההקדמה)
ח/יד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תסג
ח/יד יד אברהם פרה עמ' כג
ח/יד משנת יעקב
ח/יד נזר הקדש (רזין) מנחות דף מ ע"ג
ח/יד עין יצחק ח"ב עמ' קיג-קיד, קמט
ח/יד עינות מים דף קיא ע"ד
ח/יד פרת חטאת עמ' מ
ח/יד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שמו
ח/יד תורת המלאכות ח"ג עמ' יג
ח/טו אגרות משה קדשים סי' כה
ח/טו אור הישר [עין יצחק אהע"ז ח"ב סי' ב, מפרשים בהל' אישות פ"ז ה"ז]
ח/טו אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ד ס"ק נב
ח/טו אנצי"ת ע' אדום הע' 33, ע' בוהק הע' 5, 54
ח/טו בנין ציון (עטלינגר) ח"ב סי' קסב
ח/טו ברור הלכה כתובות עה ע"א ציון א פסקה ג {שומא}
ח/טו דברות משה שבועות-ע"ז עמ' ז {בעלי נגעים טהורים שנשתנה העור מחמת עצמו כמו הבוהק}
ח/טו ואתה תחזה ח"ג
ח/טו זכרון בנימין ח"ב עמ' קו
ח/טו חזו"א בכורות סי' כה ס"ק ד, סי' כו ס"ק ב, יב-יג
ח/טו חזו"א על הרמב"ם
ח/טו חיים ומלך
ח/טו חיים ושלום ח"ב דף פ ע"ד
ח/טו חסדי דוד ח"ו עמ' תנז-תנח
ח/טו יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' רטו
ח/טו כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' רנא
ח/טו לבושי מרדכי יו"ד עמ' קכא
ח/טו מגילת ספר לאוין דף קסא ע"א
ח/טו מילי דמרדכי [נראה שצ"ל "או שנשתנה"]
ח/טו מלחמות יהודה דף קכו ע"ג
ח/טו מנחת חינוך ח"ב עמ' שמב, ח"ג עמ' שצז
ח/טו מראה הפנים סנהדרין דף כב
ח/טו מרכבת המשנה מהדו"ק
ח/טו עין יצחק תנינא ח"א עמ' יא
ח/טו עמק שאלה (טברסקי) עמ' תסז, תעט, תקלח
ח/טו עצי ארזים סי' לט ס"ק יז
ח/טו פני משה (שלז')
ח/טו פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' קע-קעא, תטו
ח/טו צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' לח
ח/טו קרית מלך
ח/טו שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רצא
ח/טו שו"ע הרב שו"ת סי' כח אות י ד"ה לא, אות יג ד"ה אמנם, אות יד ד"ה ואף
ח/טו שו"ת אדה"ז סי' כח
ח/טו שערי היכל זבחים עמ' שלב {עור שנידלדל - שלפוחית היא מום}
ח/טו תורת הקדש ח"א עמ' מו
ח/טו תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' שמג
ח/טז אמרי יושר בכורות דף מה ע"ב
ח/טז בית דוד (תשעט) אהע"ז סי' צז
ח/טז בשבילי הקודש סי' כה אות ח {חרש ושוטה}
ח/טז בתי כנסיות דף קכא ע"ג
ח/טז גינת חמד, ענייני הלכה סי' ז (דף מז ע"ג)
ח/טז דעת מרדכי ח"א דף ח ע"א
ח/טז חזקה רבה יו"ד ח"ג עמ' 40, אהע"ז ח"ד עמ' 229
ח/טז חי' חתם סופר
ח/טז חסדי דוד ח"ו עמ' תנז
ח/טז יד ישראל ח"א
ח/טז לבושי מרדכי אהע"ז עמ' רלז
ח/טז להורות נתן על התורה ח"ב עמ' קכה
ח/טז מילי דמרדכי
ח/טז מלבושי יו"ט ח"א דף ח ע"ג
ח/טז מלבושי יום טוב אהע"ז סי' ד דף ח ע"ד, י ע"ב {רוח רעה}
ח/טז מנחת חינוך ח"ב עמ' שמב
ח/טז מפתח הבאורים [חתם סופר אהע"ז ח"ב סי' סב]
ח/טז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קסב, רה {ועוד יש שם באדם ארבעה מומין אחרים ואלו הן החרש והשוטה והנכפה וכו'}
ח/טז קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' עא {השמיט קטן}
ח/טז ראשית בכורים דף עח ע"א, פג ע"א {נכפה}
ח/טז תניא רבתי ח"ב עמ' קכו
ח/יז אור הישר [אור הישר בכורות מד ע"א]
ח/יז אנצי"ת ע' בעל מום (א) הע' 65
ח/יז ואתה תחזה ח"ג
ח/יז מבוא למשנה תורה עמ' 231
ח/יז מוריה גל' רג עמ' יט [המנין הזה כולל הב' פרקים]
ח/יז קרית מלך


ט/450 הלכות ביאת מקדש פרק ט *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ט/רה"פ הדרת קודש
ט/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ט/רה"פ הר המוריה (שץ)
ט/רה"פ הרמב"ם המדויק
ט/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ט/רה"פ יריעות שלמה (פיינסילבר)
ט/רה"פ מעשה רקח
ט/רה"פ מעשי למלך
ט/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ט/רה"פ מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/רה"פ משנת ראשונים (בארי)
ט/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' מח-מט
ט/רה"פ פי' ר"י קאפח
ט/רה"פ רמב"ם הערוך
ט/רה"פ רמב"ם לעם
ט/רה"פ שם טוב
ט/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ט/א אגרות משה או"ח ח"ב סי' לג ענף ב
ט/א אהל חייא עמ' תקז
ט/א אהלי אהרן (מיליקובסקי) ח"א דף נז ע"ב
ט/א אור אברהם
ט/א אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סד עמ' 151, 191
ט/א אמונת עתיך גל' 103 עמ' 160 {אשה - זר}
ט/א אנצי"ת ע' אשה הע' 296
ט/א אפיקי מגינים זבחים סי' כ
ט/א אפר קדשים עמ' צו-צז
ט/א אשיחה בחקיך פרה עמ' רסא
ט/א אתוון דאורייתא כלל יט (דף לב ע"ד)
ט/א באר בשדה עמ' תפג {זר שעבד במקדש עבודתו פסולה}
ט/א בית אהרן וישראל גל' כז עמ' עו {זר שעבד במקדש}
ט/א בית זבול ח"א סי' כה אות יב
ט/א בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תיב
ט/א בנתיב המצוות עמ' 187
ט/א גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' ריא
ט/א גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' קנד
ט/א דביר הקודש זבחים עמ' כא
ט/א דברות משה קדושין סי' נ הערה מה, חולין עמ' ריד
ט/א דברי אמת (תשעט) עמ' רפז {בני אהרן ולא בנות אהרן}
ט/א התורה והתלמוד ח"ד עמ' 227
ט/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקט
ט/א זבח טוב שער ב סי' א, טו
ט/א זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' קעד-קעה
ט/א זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' רד
ט/א זכרון בנימין ח"ב עמ' שלו
ט/א חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' שמה
ט/א חנוכת הבית עמ' מד
ט/א חסדי דוד ח"ח עמ' יב
ט/א יביע אומר (גרוברט) עמ' 105
ט/א יד אברהם כלים עמ' יט
ט/א יד איתן
ט/א ידי משה (בוצק') הל' ביא"מ סי' יז
ט/א לב מרפא דף כ ע"א
ט/א לחם חקי עמ' רצט
ט/א מאורי שערים עמ' שסד
ט/א מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשסד) עמ' קפו {זר שמלח}
ט/א מהלכי משפט ח"ד עמ' 343
ט/א מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף טז ע"ד
ט/א מנחם שלמה - תוספתא כריתות פ"א ה"ו
ט/א מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' קו
ט/א מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' נט
ט/א מנחת חינוך ח"א עמ' שמח, ח"ב עמ' שי, שמא, ח"ג עמ' פח-פט, צ {מל"מ}, צח
ט/א מנחת מאיר דף סא ע"ג
ט/א מקראי קדש (גרודזינסקי) עמ' סד {זר שעבד עבודתו פסולה}
ט/א מראה הפנים יומא דף ח
ט/א משא יד ח"א עמ' רס {במקדש - ולא בפרה}
ט/א משכנות לאביר יעקב ח"א דף כז ע"ב
ט/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' ריא {זר שעבד במקדש עבודתו פסולה וחייב מיתה בידי שמים}
ט/א משנת חיים קדושין עמ' רצב, תקסט
ט/א משנת יעקב
ט/א משנת שמחה
ט/א נתן פריו מכות עמ' קכא
ט/א עונג שבת סי' כב
ט/א ענפי ארז (זי') דף קצא ע"א
ט/א פרי שמואל מכות עמ' צו
ט/א צפנת פענח במדבר עמ' קסד, קסז, קפז
ט/א קדשי יהושע עמ' קצא
ט/א קהלות יעקב מנחות סי' יב
ט/א קרית מלך
ט/א ראשי בשמים (רבין) עמ' צה
ט/א רלב"ג במדבר פי"ח פסוק ז עמ' עו
ט/א שכר שכיר סוגיות ח"א סי' נ אות ו
ט/א שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' ריב
ט/א שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' שמ {השמיטו זר שעשה עבודת לוי}
ט/א שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' מח
ט/א שעורי יומא דף כג ע"א ד"ה שם בתוס'
ט/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' נו
ט/א שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קעט
ט/א שרשי הים
ט/א תורת האוהל (תשנג) עמ' קצו {והזר הקרב יומת}
ט/א תורת הבמה עמ' קנח
ט/א תורת הקדש ח"א עמ' רפו
ט/א תשובה שלמה חו"מ סי' ח דף עג ע"א {חיוב זר}
ט/ב אבני חן יומא עמ' צ
ט/ב אור הישר [מל"מ לעיל פ"ו ה"א]
ט/ב אור יעקב פסחים דף מג ע"א, סה ע"א, ועמ' 86
ט/ב אור שמח
ט/ב אמונת יהושע עמ' אלף תרמג
ט/ב אנצי"ת ע' בעל מום (א) הע' 21
ט/ב אפר קדשים עמ' צו
ט/ב ארץ בנימין עמ' לב
ט/ב באר בשדה עמ' תפד {זרים מוזהרין שלא יתעסקו בעבודה}
ט/ב בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף עה ע"ד
ט/ב בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' רנד
ט/ב בדבר מלך חי"ח עמ' ר {זרים חייבין מיתה רק על עבודה תמה ורק ארבע עבודות וכו'}
ט/ב בית זבול ח"ב סי' כז אות ד
ט/ב בנתיב המצוות עמ' 187
ט/ב ברור הלכה יומא כד ע"א ציון ג
ט/ב בתי כנסיות דף נא ע"ב
ט/ב דגל יהודה (קמינר) עמ' שנו
ט/ב הדרת מלך (זילברברג) דף לה ע"ד {מל"מ - תרומת הדשן}
ט/ב הפרדס שנה טז חוב' ב עמ' 22
ט/ב הר"מ במז"ל - קובץ עמ' קפז
ט/ב התורה והתלמוד ח"ד עמ' 226
ט/ב ואתה תחזה ח"ג
ט/ב זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' קעא-קעב
ט/ב חי' הראי"ה
ט/ב חי' הרמב"ם למסכתות יומא ותמורה עמ' 109
ט/ב חסדי דוד ח"ז עמ' תתצ
ט/ב יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רצג, ח"ב עמ' ג, כרך ב ח"א עמ' עא-עב
ט/ב לשד השמן (שפרינץ) יו"ד דף יג ע"ג {מל"מ}
ט/ב מאורי שערים עמ' שסד
ט/ב מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' נו
ט/ב מוריה גל' צט עמ' עד
ט/ב מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ג עמ' קמט, קעח, קצב {ניסוך המים}
ט/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' קה, קעג, תד, תצג, ח"ג עמ' צ, צח
ט/ב מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' לט, מב
ט/ב משאת משה (חברוני) פסחים סי' עג עמ' קז, קט
ט/ב משכנות לאביר יעקב ח"א דף כד ע"א-ע"ב, כה ע"א
ט/ב משנת חיים במדבר עמ' תפג
ט/ב משנת חיים יומא עמ' קעז
ט/ב משנת יעקב כאן
ט/ב משנת יעקב עבודה עמ' שעב
ט/ב סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קיח הערה 6
ט/ב ספרי דבי רב ח"ב עמ' קז
ט/ב עטרת ישועה (תשלו) עמ' פד
ט/ב קדשי יהושע עמ' של, תשכז, תשסח, תשצח
ט/ב קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' נ
ט/ב ראשי בשמים (רבין) עמ' קצב
ט/ב שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' רמד {סידור שני גזרי עצים}
ט/ב שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' שלד
ט/ב שם טוב - השלמה
ט/ב שמועת חיים יומא ח"א עמ' קנה
ט/ב שעורי יומא דף כד ע"א ד"ה שם בגמ' וניסוך
ט/ב שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קפ
ט/ב שער המלך ח"א עמ' קמו
ט/ב שערי טהר ח"ג שער ב סי' טו אות א
ט/ב שפתי מלך
ט/ב תורת הקדש ח"ב עמ' רמח
ט/ג אבן האזל קדשים ח"ב דף יב ע"ב
ט/ג אבני הלבנון סי' ז {מרכה"מ}
ט/ג אגרות משה או"ח ח"ב סי' לג ענף ב
ט/ג אפיקי מגינים זבחים סי' יז
ט/ג אפיקי מגינים מנחות סי' ג
ט/ג אפיקי מגינים פסחים סי' ס
ט/ג אפריון ט עמ' עא
ט/ג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי (גם קונטרס אחרון)
ט/ג באר שרים (שלזינגר) במדבר פ' בהעלותך סי' א אות ט {ר"ח הלוי}
ט/ג בדבר מלך חי"ד עמ' קעד, קצד, רצא
ט/ג בין המשפתים בראשית עמ' קפט, קצה {הדלקה}
ט/ג בית אהרן (צוקרמן) עמ' קנט, רפא {כ"מ}
ט/ג בית המלך (חסון)
ט/ג בנתיב המצוות עמ' 187
ט/ג ברור הלכה יומא כד ע"ב אחרי ציון א {מיצוי}
ט/ג גליונות אבני נזר [עי' תוס' יומא כד ע"ב ד"ה אלא]
ט/ג הרועים בשושנים
ט/ג ואתה תחזה ח"ג
ט/ג חי' הגר"י סי' מח
ט/ג חי' הראי"ה
ט/ג חסדי דוד ח"ז עמ' תתפט-תתצ
ט/ג יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' קמט
ט/ג לב לדעת זבחים סי' כה אות יא
ט/ג מאור הקדש מעילה עמ' נח
ט/ג מאור הקודש מעילה עמ' נח
ט/ג מבשר טוב קדשים עמ' קפד
ט/ג מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' קג, מנחות עמ' קצו
ט/ג מנחת אריאל מנחות עמ' תקג
ט/ג מעין גנים (מזרחי) דף נב ע"א {כ"מ - השמיט מזה מי חטאת}
ט/ג משא יד ח"א עמ' קצח
ט/ג משאת משה (חברוני) פסחים סי' עג עמ' קז, קט
ט/ג משכנות לאביר יעקב ח"א דף כו ע"א {כ"מ}
ט/ג משנת חיים זבחים עמ' קנד
ט/ג משנת חיים מנחות עמ' שטו
ט/ג נזר הקדש (רזין) מנחות דף ד ע"א {כ"מ}
ט/ג עבודת הזבח מעילה סי' ה ס"ק ח
ט/ג עבודת לוי (לוין) סי' כב ס"ק ב
ט/ג שארית ישראל (תשעד) דרוש ה עמ' 93
ט/ג שמועת חיים יומא ח"ב עמ' קמז
ט/ג שעורי יומא דף כד ע"א ד"ה שם בגמ' עבודה תמה, כד ע"ב ד"ה שם בגמ' והממצה
ט/ג שערי היכל זבחים עמ' שכג הערה 6 {אחת מכל הזיות - כוונתו גם לזריקות}
ט/ג שערי היכל יומא מערכה מא {הזאה אחת}
ט/ג שפת אמת על התלמוד ח"ב דף מז ע"ב
ט/ג תורת האוהל (תשנג) עמ' תל {הזאת חטאת העוף}
ט/ג תורת הקדש ח"א עמ' רנח
ט/ג תורת יצחק ח"ב עמ' קכא
ט/ג תנופת זהב עמ' 267
ט/ד אבן האזל (גם בהשמטות דף פח ע"א)
ט/ד אבני ציון ח"ב סי' מט אות ג {מל"מ}
ט/ד אשר למלך
ט/ד באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קע
ט/ד בדבר מלך ח"ד עמ' קפ
ט/ד בדבר מלך חי"ח עמ' רד {הקטיר איברים או קומץ או לבונה על המזבח אפילו הפך באיברים שלא נתעכלו וכו' והוא שהקטיר כזית וכו' קטורת ביוה"כ בקה"ק אינו חייב אלא במלא חפניו}
ט/ד בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ד עמ' 7 {הפך באברים}
ט/ד בנתיב המצוות עמ' 187
ט/ד ברור הלכה יומא כד ע"ב אחרי ציון א {הקטרה}
ט/ד בתי כנסיות דף ל ע"ב
ט/ד גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קל
ט/ד גליונות אבני נזר [עי' מל"מ מעה"ק פי"ט הי"א]
ט/ד הר המלך ח"ג עמ' כו
ט/ד ואתה תחזה ח"ג
ט/ד זבח טוב שער יג סי' ח
ט/ד זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' קלא, קלח-קמ
ט/ד חדושים ובאורים (גרי') שבועות יז ע"ב
ט/ד חזו"א זבחים סי' ט ס"ק כ
ט/ד חזו"א על הרמב"ם
ט/ד חי' הריצ"ד
ט/ד חיל המקדש סי' ו אות יב
ט/ד יברך ישראל זבחים עמ' רפד {קטורת של יוה"כ}
ט/ד יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' קמו
ט/ד ידי משה (בוצק') הל' ביא"מ סי' יז-יח
ט/ד לב מרפא דף כד ע"א
ט/ד מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' קכח
ט/ד מטה אהרן שבועות עמ' מז
ט/ד מי יהודה או"ח סי' עז
ט/ד מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ג עמ' קמט, קעז {קטורת ביוה"כ}
ט/ד מנחת חינוך ח"א עמ' שעג, שפה, ח"ב עמ' קד, קעג, ח"ג עמ' פט-צ
ט/ד מעין גנים (מזרחי) דף נב ע"א
ט/ד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קצג ע"ד, קצד ע"א
ט/ד מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תס (פז)]
ט/ד מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"א דף נא
ט/ד מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' קנה
ט/ד משאת משה (חברוני) פסחים סי' עג עמ' קז, קט
ט/ד משנת חיים במדבר עמ' תלט
ט/ד משנת חיים זבחים עמ' קנד {מל"מ}, רמא-רמב
ט/ד משנת יהודה ח"א פי"ב ה"א
ט/ד נחלת שמואל דף יז ע"ב {מל"מ}
ט/ד נתן פריו סוכה עמ' שלו
ט/ד ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתרצב
ט/ד עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' רנב
ט/ד עבודת לוי (לוין) סי' לט
ט/ד קדשי יהושע עמ' תכה, תשמ, תתב, אלף תרכא
ט/ד קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' שס
ט/ד קול דודי (תשף) (בקיצור)
ט/ד קול דודי כריתות סי' קכא
ט/ד קול יעקב (שאול) ח"ב
ט/ד קרבן ציון עמ' ריח {מל"מ}
ט/ד קרנות המזבח דף קלד ע"ג
ט/ד רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' כה
ט/ד רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שצח
ט/ד שיח ערב קדשים עמ' רמב {כ"מ ומל"מ}
ט/ד שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' שכט
ט/ד שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' יא
ט/ד שמועת חיים יומא ח"ב עמ' קנא-קנב
ט/ד שעורי יומא דף כד ע"א ד"ה אך מש"כ, כד ע"ב ד"ה שם בגמ' והמעלה, ד"ה יעוין בחי' הגר"מ
ט/ד שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' רעח, תריד
ט/ד שערי היכל זבחים עמ' תשי {זר שהקטיר אברים - כשהקטיר פסולים}, אלף ג {שיקטיר מלא חפניו - טעמו}
ט/ד שערי היכל יומא מערכה מא
ט/ד שערי טהר ח"ב שער ד סי' לב אות ג, ח"ג שער א סי' ה אות א, שער ב סי' טו אות א
ט/ד שפת אמת על התלמוד ח"ב דף מז ע"ג
ט/ד תהלה לדוד (מן) קדשים סי' כז ס"ק ג
ט/ד תורת הקדש ח"ב עמ' רכט
ט/ד תורת יצחק ח"ב עמ' צח
ט/ה אבן האזל קדשים ח"ב דף כה ע"א
ט/ה אבני חן יומא עמ' צא
ט/ה אגרות הגרי"ד עמ' לז
ט/ה אגרות משה קדשים סי' י
ט/ה אור אברהם
ט/ה אור הישר [אור הישר מנחות יח ע"א]
ט/ה אור המאיר (קובץ) ח"ב עמ' 138, 139
ט/ה אור הנר (ליברמן) עמ' רכד
ט/ה אור יעקב פסחים דף מג ע"א, סה ע"א, ועמ' 86
ט/ה אור ליהודה (תשנט) עמ' קנד, קסו, קסח
ט/ה אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"א ס"ק טז
ט/ה אישים ושיטות (תשסז) עמ' ע {הטבת נרות}
ט/ה אמונת עתיך גל' 103 עמ' 159-160 {יציקה, בלילה ופתיתה פסולים בזר}
ט/ה אמונת עתיך גל' 103 עמ' 162 {מעשי למלך}
ט/ה אמרי נפתלי ח"ב עמ' רנ
ט/ה אנצי"ת ע' בזיכין הע' 31
ט/ה אנצי"ת ע' בעל מום (א) הע' 48
ט/ה אפר קדשים עמ' צו
ט/ה ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' שלז
ט/ה אשר למלך
ט/ה בדבר מלך ח"ח עמ' טו, כא
ט/ה בדבר מלך חט"ז עמ' קצא
ט/ה בית המדרש
ט/ה בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תכה
ט/ה בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 86 {מלח זר}, 87
ט/ה בן הרמה הל' חנוכה פ"ד ה"ט דף סט ע"ב {סידור שלחן וסידור בזיכין - איך נכנס זר להיכל}
ט/ה בן מלך - מצוות המקדש עמ' שצד {המטיב}
ט/ה בני יהודה דף כט ע"א
ט/ה בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' שנו
ט/ה בנתיב המצוות עמ' 187, 190
ט/ה ברור הלכה יומא כד ע"ב ציון א
ט/ה ברכה למנחם עמ' 157
ט/ה בתי כנסיות דף ל ע"ב
ט/ה גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' עא {הטבת הנרות}
ט/ה גבורת יצחק מכות עמ' של
ט/ה גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' רח
ט/ה גליונות אבני נזר
ט/ה דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' רטו {סידור לחה"פ}
ט/ה דברי סופר עמ' נג
ט/ה דגל יהודה (קמינר) עמ' קעט
ט/ה דקה מן הדקה דף לו ע"א
ט/ה הערות ר"י ליינר
ט/ה הפרדס שנה טז חוב' ב עמ' 22
ט/ה התורה והתלמוד ח"ד עמ' 226
ט/ה ויקח אברהם [נחמד למראה ח"ב מא ע"ג]
ט/ה זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' סה
ט/ה זכור לאברהם (וייס) פרשת בהעלותך עמ' סד, עד {הטבת נרות}
ט/ה חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' קצח
ט/ה חזו"א על הרמב"ם
ט/ה חזו"א קדשים הוריות סי' טו ס"ק כג, מנחות סי' כה ס"ק ו-ז, סי' לו ס"ק ו
ט/ה חי' הגאון אדר"ת עמ' רמא {זר המטיב נרות - פסול}
ט/ה חי' הגר"מ זמבה סי' יא
ט/ה חי' הגרי"ז דף מ ע"ד
ט/ה חי' הריצ"ד
ט/ה חי' חתם סופר
ט/ה חיל המקדש סי' ו אות יא
ט/ה חקל יצחק עה"ת עמ' תנו {זר שהטיב}
ט/ה יבול היובלות עמ' 307
ט/ה יד אברהם כלים עמ' כב
ט/ה יד אברהם פרה עמ' פ
ט/ה יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' קנא-קנב
ט/ה יד ישראל ח"ב
ט/ה יראה ואהבה עמ' קמו
ט/ה ישורון ד עמ' תקעח = חי' הרד"ל למשניות ביכורים {זר המגיש}
ט/ה כלי טהור עמ' שא
ט/ה לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ד אות יד
ט/ה לחם התמיד עמ' שע {מיטיב נרות}
ט/ה לקוטי שיחות חי"ז עמ' 27, חכ"ב עמ' 9
ט/ה מאור הקודש מנחות ח"א עמ' פד
ט/ה מאיר עיני חכמים ח"א דף סח ע"ב
ט/ה מבשר טוב - הכרת הטוב עמ' רצו
ט/ה מבשר טוב - חנוכה (תשנה) עמ' קעט
ט/ה מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' קו
ט/ה מגילת ספר לאוין דף קכח ע"א, קסב ע"ב
ט/ה מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' שלח, שדמ
ט/ה מזכרת חיים עמ' קעו
ט/ה מלחמות יהודה דף קכה ע"ב
ט/ה מנחה טהורה דף לג ע"ג
ט/ה מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ג עמ' רה {נפסלו}, רי {מטיב את הנרות}
ט/ה מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' רע {יציקת שמן}, רפט {העצים קרבן}
ט/ה מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' ק, קי, ח"ב עמ' נג
ט/ה מנחת חינוך ח"א עמ' שעא, שעג, ח"ב עמ' ז, קה, קז, קיג, ח"ג עמ' פט-צ
ט/ה מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' מב
ט/ה מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קד ע"ד
ט/ה מפענח צפונות עמ' 156
ט/ה מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"יו"ד סי' מג]
ט/ה מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' רפז, ח"ב עמ' נה
ט/ה מקדש דוד קדשים סי' יג
ט/ה מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' ט, קיג
ט/ה מקור ברוך ח"א דף ג ע"א, סז ע"א
ט/ה מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' לה אות ה {מליחה בזר פסולה}, ז {מליחה - לאו}
ט/ה משאת משה (חברוני) פסחים סי' יט עמ' 52 {שני גזרי עצים}, סי' עג עמ' קז, קט
ט/ה משכנות לאביר יעקב ח"א דף כג ע"ג
ט/ה משנת חיים יומא עמ' קעז
ט/ה משנת חיים מנחות עמ' עז, קנה
ט/ה משנת חיים פסחים ח"ב עמ' תקסג
ט/ה נזר אברהם שבת-ביצה עמ' לה
ט/ה נזר הקדש (רזין) מנחות דף ד ע"ד
ט/ה נחלת שמואל דף כא ע"ד
ט/ה נר מצוה (ואלק) שרשים דף מא ע"ג {בלל ויצק זר}, מב ע"ב {מלח זר}
ט/ה נתיבות החיים
ט/ה ס' השבי"ט עמ' ט, נז
ט/ה ספיקא דרבנן עמ' קכה
ט/ה ספרי דבי רב ח"א עמ' רעג
ט/ה עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' צד
ט/ה עבודת לוי (לוין) סי' מו ס"ק ז
ט/ה עיצומו של יום סי' ה ס"ק ב, סי' ט ס"ק ו
ט/ה ענפי ארז (זי') דף קסב ע"א, רט ע"א
ט/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' לב
ט/ה פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' נח
ט/ה קדשי יהושע עמ' קנז, קסא
ט/ה קרית מלך
ט/ה רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' שצד
ט/ה רלב"ג במדבר פי"ח פסוק ז עמ' עו
ט/ה רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קנה
ט/ה שבט הלוי (ווזנר) ח"ה קונטרס המצוות סי' מא
ט/ה שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' רמד {שהעצים קרבן הוא}
ט/ה שיח ערב קדשים עמ' קעד
ט/ה שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' קג, רפו, ח"ב עמ' שיב, שנד, מנחות עמ' פח, תטו
ט/ה שלמי יוסף יומא ח"א עמ' שיז, תקיא-תקיב, תקמז
ט/ה שלמי יוסף ר"ה עמ' תעו
ט/ה שלמי שמחה ח"א עמ' קפט-קצ, קצד
ט/ה שם דרך ויקרא עמ' שפ, שפב
ט/ה שם דרך יומא עמ' לד, לח, מ, מה, מח
ט/ה שם טוב - השלמה
ט/ה שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' רצב-רצג, רצה
ט/ה שם עולם (רבין) ח"ב עמ' קמט
ט/ה שמועת חיים יומא ח"א עמ' רס, ח"ב עמ' לח
ט/ה שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' קעב, קצד
ט/ה שעורי יומא דף כד ע"ב ד"ה והעירוני, ד"ה אמנם לכאורה
ט/ה שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' קנ, רסד
ט/ה שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' רצ
ט/ה שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שלז
ט/ה שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תנב, תסח, תעא, תעז
ט/ה שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' סב
ט/ה שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' עא {תנופה}
ט/ה שער המלך ח"א עמ' קמו, ח"ב עמ' רטז
ט/ה שערי היכל זבחים עמ' שסו הערה 22 {זר המסדר עצים - הוא הדין לטמא}
ט/ה שערי היכל יומא מערכה מא {שני גזרים}
ט/ה שערי טהר ח"ג שער ב סי' א אות ג, סי' ח אות ג
ט/ה שפת אמת על התלמוד ח"ב דף מז ע"ב
ט/ה שפתי מלך
ט/ה תהלה לדוד (מן) קדשים סי' לג ס"ק כב, כג, סי' נ ס"ק ג, ז
ט/ה תורה תמימה במדבר פ' יח אות יג
ט/ה תורת הלוי עמ' קכ
ט/ה תורת הקדש ח"א עמ' קיד-קטז, רלא, רעח
ט/ה תורת יצחק ח"ב עמ' קעה, קפד
ט/ה תנופת זהב עמ' 230, 277
ט/ו אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' רמ
ט/ו אור הישר
ט/ו אור חדש (בלומ') דף קכז ע"ד
ט/ו אור עולם (בלומנפלד) דף עז ע"ד
ט/ו אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ד ס"ק מא-מב
ט/ו אוריין תליתאי (תאומים) סי' ע (סד ע"ב)
ט/ו אנצי"ת ע' בעל מום (א) הע' 48, 49, 55, 61, 64
ט/ו אפיקי מגינים זבחים סי' לט
ט/ו אשר למלך
ט/ו באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קעח
ט/ו בית אהרן וישראל גל' נא עמ' י
ט/ו בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' נז
ט/ו ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קטו {מל"מ}
ט/ו בשבילי הקודש סי' ל אות י
ט/ו דברי אהרן עמ' צז {מל"מ}
ט/ו דברי שאול ויקרא עמ' קלז, במדבר עמ' רלה
ט/ו הדרת מלך (זילברברג) דף לג ע"ד
ט/ו המאיר לארץ
ט/ו התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' קסח
ט/ו חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' קנו
ט/ו חי' הגר"מ זמבה סי' יא
ט/ו חנוכת הבית עמ' מט, נב
ט/ו יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' ג
ט/ו ישועת משה ח"א עמ' קפד {שחיטה}, קפו {האם זר כשר לכתחלה לשחוט}
ט/ו לקוטי שלמה (תרנד)
ט/ו מגילת ספר לאוין דף קסג ע"ג
ט/ו מחנה ישראל (אליהו) סי' עו
ט/ו מטה אהרן שבועות עמ' מז
ט/ו מי באר (אופנהיימר) דף נח ע"א {עבודות הכשרות בזר - לבישת בגדי כהונה בהן}
ט/ו מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' נז
ט/ו מנחת מאיר דף לג ע"ד
ט/ו מרגניתא דר"מ
ט/ו משאת משה (חברוני) פסחים סי' עג עמ' 214
ט/ו משוש הארץ עמ' פ
ט/ו משנת חיים ויקרא עמ' צה
ט/ו משנת יעקב
ט/ו סופר המלך
ט/ו עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' קז
ט/ו עבודת לוי (רוד') דף ס ע"ב
ט/ו עיצומו של יום סי' ה ס"ק ה
ט/ו פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' נח
ט/ו קדשי יהושע עמ' קעב, תתמ, אלף תקיא
ט/ו קרית מלך
ט/ו רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"א הי"ד
ט/ו שדה הארץ ח"ב דף ג ע"ג
ט/ו שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קלד
ט/ו שלטי הגבורים עמ' רפ
ט/ו שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' ריג
ט/ו שעורי יומא דף כו ע"ב ד"ה שם בגמ' תנא
ט/ו שערי היכל יומא מערכה נז
ט/ו תורת הקדש ח"ב עמ' קו
ט/ו תורת יצחק ח"א עמ' קמב
ט/ז אביר יוסף עמ' רנה
ט/ז אבן האזל בהשמטות דף פט ע"ד, וקדשים ח"ב דף מה ע"א
ט/ז אבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' קיח
ט/ז אבני חן יומא עמ' מג, מו
ט/ז אבני נזר או"ח סי' תק אות ד, סי' תקג אות ד, סי' תקה אות ב
ט/ז אבני ציון ח"ג עמ' כז-כח
ט/ז אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' קנא {ר"ח הלוי}
ט/ז אגרות הגרי"ד עמ' לז
ט/ז אגרות משה קדשים סי' י
ט/ז אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' לג
ט/ז אוצר המאמרים (תשס) עמ' קב-קג
ט/ז אוצרות הרמב"ם
ט/ז אור הישר [מל"מ הל' תמידין פ"ב ה"י]
ט/ז אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' רצא
ט/ז אור הנר (ליברמן) עמ' רס
ט/ז אור חדש (בלומ') דף קכז ע"ב
ט/ז אור ליהודה (תשנט) עמ' קסו-קסז {הדלקה והטבה}
ט/ז אור לנתיבתי אות מד {טלטול המנורה}
ט/ז אור תורה (בלומ') דף נ ע"ב
ט/ז אור תורה (שוורץ) ח"ב סי' לב, ח"ג סי' מו
ט/ז אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"א ס"ק נא, פ"ג ס"ק כ
ט/ז אורח ישראל סי' כז הערה לז {ר"ח הלוי}
ט/ז אידנו עמ' 9
ט/ז אישים ושיטות (תשסז) עמ' שלא-שלב {הוציאן לחוץ}
ט/ז אמונת עתיך גל' 122 עמ' 132-133
ט/ז אמרי אש (פיליצר) פרשת תצוה
ט/ז אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' נג
ט/ז אשישות חיים
ט/ז אשר למלך
ט/ז אשר למלך הל' חנוכה פ"ד ה"ט
ט/ז באהלה של תורה או"ח סי' קו אות ד
ט/ז באר יצחק (גולדשמיד) עמ' רפז
ט/ז באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתלז
ט/ז באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ה עמ' רמא
ט/ז בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף עז ע"א {ר"ח הלוי}
ט/ז בדבר מלך ח"ד עמ' נד
ט/ז בדבר מלך חט"ז עמ' ג, קצז, ריח, רלב, שכא, שעה, שפט-שצ
ט/ז בדבר מלך חי"ד עמ' רפב {הדלקת מנורה}
ט/ז בדבר מלך חי"ז עמ' שפד {וכן הדלקת המנורה כשירה בזרים לפיכך אם הטיב הכהן את הנרות והוציאן לחוץ מותר לזר להדליקן}
ט/ז בדבר מלך חי"ח עמ' פח {הלדקת הנדות כשרה בזדים לפיכך אם הטיב הכהן את הנרות והוציאן לחוץ מותר לזר להדליקו}
ט/ז בדי הארון (הכהן) עמ' 467
ט/ז בחסד יבנה עמ' צד {ר"ח הלוי}
ט/ז ביצחק יקרא (תשמט) קונטרס ביה"ב פ"ג הי"א
ט/ז בית אהרן וישראל גל' כב עמ' נ, גל' עד עמ' קנח
ט/ז בית יצחק (ויינברגר) עמ' רפט
ט/ז בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 136 {הדלקה אינה עבודה - איך מחנכים מנורה בהדלקה}
ט/ז בן הרמה הל' חנוכה פ"ד ה"ט דף סט ע"א-ע"ד {הוציאו לחוץ - מדוע בחנוכה פסול}
ט/ז בן מלך - מצוות המקדש עמ' שסז {הוציאן לחוץ}, שפח {ראב"ד}, שפט {אהא"ז}
ט/ז בנין אריאל יאיר עמ' 352
ט/ז בנין דוד (מייזלש) בראשית - חנוכה אות לא, מו
ט/ז בנין משה עמ' נז {הדלקה בעזרה}
ט/ז בנתיב המצוות עמ' 189
ט/ז ברור הלכה יומא כד ע"ב לפני ציון א
ט/ז ברור הלכה שבת כב ע"ב ציון ה פסקה ג
ט/ז בריתי יעקב ח"א עמ' צ
ט/ז ברכה למנחם עמ' 157 {ראב"ד}
ט/ז ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' ד, קכז
ט/ז ברכת מרדכי במדבר עמ' פא
ט/ז ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' רנד, רסח
ט/ז ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' רצח
ט/ז בשבילי הנסים סי' יד הערה ח {הדלקת המנורה}
ט/ז בשבילי הקודש סי' כא אות ד {או"ש}
ט/ז בתי כנסיות דף ל ע"ב
ט/ז גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' סט, עב, פג
ט/ז גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' נט, סב
ט/ז גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רעא
ט/ז גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' ריב
ט/ז גור אריה ויקרא פ' ח הע' 7
ט/ז גור אריה יהודה (זמבא) עמ' מד, פג, קלט
ט/ז דברי אברהם (שדמי) ח"א עמ' קלא
ט/ז דברי אליהו (בלייער) עמ' מו
ט/ז דברי יואל מועדים ח"ה עמ' צט, קיט, קכה, קנב
ט/ז דברי יציב או"ח עמ' שעג {להדליק}
ט/ז דברי סופרים (תנש"א) עמ' טז
ט/ז דברים בעתם (מרגליות) עמ' 100
ט/ז דברים בעתם (מרגליות) עמ' קסד
ט/ז דגל יהודה (קמינר) עמ' שנו
ט/ז דגל ראובן ח"ג סי' ב
ט/ז דרכי משה ח"א שמעתתא ח פ"א, שמעתתא י פ"א
ט/ז דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' קצז
ט/ז דרשות מהר"ם בריסק עמ' שיא, שכא
ט/ז הגיוני הלכה עמ' 7, 9
ט/ז הדרום קובץ לא עמ' 46, קובץ מא עמ' 74
ט/ז הלכות והליכות עמ' קל {ר"ח הלוי}
ט/ז הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' תו
ט/ז הרועים בשושנים
ט/ז הררי קדם (תשס) עמ' רעד
ט/ז התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' קסז
ט/ז ואם תאמר ח"ד קושיה 930
ט/ז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' פו
ט/ז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קו
ט/ז ויגד יעקב (תשסח) עמ' שנג, שנז {הדלקת נרות}
ט/ז ויטע אשל תמורה ח"ב עמ' לט
ט/ז ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' רמו
ט/ז ולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תל {הדלקת הנרות כשרה בזרים}
ט/ז ולאשר אמר תהלים עמ' תשצו {הדלקת הנרות כשרה בזר}
ט/ז וענפיה ארזי אל (תשסו) בראשית-שמות עמ' רכב
ט/ז זאת ליעקב במדבר עמ' נ {חי' ר"ח הלוי}
ט/ז זכור לאברהם (וייס) פרשת בהעלותך עמ' סד-סה, עא, עד {הדלקת נרות}
ט/ז זכרון בנימין ח"ב עמ' שלז
ט/ז חזו"א או"ח סי' קכט לדף כו ע"ב, מנחות סי' ל ס"ק ח
ט/ז חזו"א על הרמב"ם
ט/ז חי' הגאון אדר"ת עמ' רמ-רמא
ט/ז חי' הגר"מ זמבה סי' יז
ט/ז חי' הראי"ה
ט/ז חי' חתם סופר
ט/ז חי' ר' חיים הלוי דף נז
ט/ז חי' ר"י נחמיה סי' לו אות ה
ט/ז חכמת גרשון עמ' פה {ראב"ד}
ט/ז חמודי צבי שמות עמ' שיח
ט/ז חנוכת הבית עמ' נא {כ"מ}
ט/ז חנן אלקים עמ' צג
ט/ז חקל יצחק (שו"ת) עמ' כט
ט/ז חקל יצחק עמ' תנו {הדלקה}
ט/ז חשבונות של מצוה עמ' תצא
ט/ז יבול היובלות עמ' 306, 313
ט/ז יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' קמט-קנ {ר"ח הלוי}, קנא
ט/ז ידי משה (בוצק') הל' ביא"מ סי' יט
ט/ז יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קל
ט/ז ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' קלא {ראב"ד}
ט/ז יצחק ירנן
ט/ז יצחק ירנן הל' חנוכה פ"ד {הוציאו לחוץ - מדוע בחנוכה פסול}
ט/ז יציב פתגם - ימים נוראים עמ' קסג-קסד
ט/ז יציב פתגם חנוכה עמ' פא {הדלקה}
ט/ז ישועת משה ח"א עמ' קפו {הדלקת הנר - מותר לזר לכתחלה}
ט/ז ישרי לב עמ' קלב
ט/ז כפי אהרן (זס') קמא עמ' רד
ט/ז כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' קסה, רנא {ראב"ד}
ט/ז כתר נהורא עמ' פט, קי
ט/ז להורות נתן מועדים ח"ה עמ' כ
ט/ז להורות נתן מועדים ח"ה עמ' כו, נח, צב, צג, קז, רפח
ט/ז להורות נתן על התורה ח"א עמ' קיב, ח"ב עמ' קמא, במדבר עמ' יז
ט/ז לחם התמיד עמ' קעח, קפא, שכז, שלט-שמא, שמח, שנט
ט/ז לקוטי שיחות חל"ח עמ' 225
ט/ז לקוטי שיחות חלק ל עמ' 304
ט/ז מאור הקדש מעילה עמ' קיז, קכא
ט/ז מבשר טוב - הכרת הטוב עמ' רצה
ט/ז מבשר טוב - חנוכה (תשנה) עמ' קעט
ט/ז מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' קה
ט/ז מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' רצה
ט/ז מועדי הרב עמ' 71
ט/ז מועדים וזמנים ח"ב סי' קלח
ט/ז מוריה גל' קעה עמ' סב-סג {ר"ח הלוי}
ט/ז מוריה גל' רג עמ' יט, גל' רלא עמ' פז {ואח"כ הוציאם לחוץ}
ט/ז מזכרת חיים עמ' קעו
ט/ז מחנה יוסף שבת עמ' רנח
ט/ז מחשבת הקודש ח"ב דף יג ע"ב
ט/ז מי באר (פסח) דף פט ע"ג-ע"ד
ט/ז מי השלוח (זס') עמ' כב
ט/ז מי יהודה או"ח סי' פא אות ג, טו
ט/ז מילי דמרדכי
ט/ז מכתבי תורה (אלתר, תשכז) עמ' יח {הדלקה כשרה בזר}
ט/ז מלאכת חשב עמ' פד
ט/ז מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רלב ע"א
ט/ז מנחת בנימין סי' כא
ט/ז מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' לז, רלג, רלד
ט/ז מנחת חינוך ח"א עמ' שעג-שעד
ט/ז מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תקצח, ח"ב עמ' שכט, שלח
ט/ז מנחת עני (זינצהיים) ח"ב ע' הדלקת נרות במקדש {הוציאה לחוץ}
ט/ז מנחת שי (שור) סי' לג
ט/ז מעין גנים (מזרחי) דף נב ע"א
ט/ז מעין החכמה עמ' רכה
ט/ז מענה אליהו עמ' קל
ט/ז מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' שכו
ט/ז מקדש דוד קדשים סי' טו ס"ק ג, סי' כד ס"ק ד במנחת מרדכי, סי' לב ס"ק ב במנחת מרדכי
ט/ז מקדשי השם ח"ב עמ' פ
ט/ז משא יד ח"א עמ' קסו {הדלקה בחוץ}, קצד, רמז-רמט
ט/ז משאת משה (חברוני) פסחים סי' עג עמ' קז
ט/ז משבצות זהב (עמרם, תריא) סי' סד
ט/ז משוש הארץ עמ' עג, פ
ט/ז משך חכמה במדבר פ"ז פס' פט
ט/ז משכנות אפרים שבת סי' כו אות ב {ר"ח הלוי}, סי' לא {הדלקה}
ט/ז משכנות לאביר יעקב ח"א דף ב ע"א, כ ע"ד, כב ע"ד, לד ע"ד, לה ע"א וע"ג, ח"ב דף סב ע"א
ט/ז משמר הלוי עמ' פא {או"ש}
ט/ז משמרת חיים ח"א עמ' עא
ט/ז משמרת חיים ח"א עמ' עא, ח"ב עמ' פג
ט/ז משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' תל-תלא, תלג
ט/ז משנת אליעזר (קונשטט) עמ' קח {ר"ח הלוי - זר בהדלקת המנורה}
ט/ז משנת חיים ויקרא עמ' תמד, תמו, תמח
ט/ז משנת חיים מנחות עמ' קפט
ט/ז נזר אברהם שבת-ביצה עמ' לה
ט/ז נזר הקדש (קפלן)
ט/ז נזר הראש עמ' מה {ר"ח הלוי}
ט/ז נרות שלמה עמ' יט, כא
ט/ז נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' ל
ט/ז נתן פריו חולין עמ' יז, קח
ט/ז ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תרפז-תרפח
ט/ז ספרי דבי רב ח"א עמ' רסט, רעג
ט/ז עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' קסה, קצב, ח"ג עמ' כח
ט/ז עבודת עבודה (טאהש) ויקרא-דברים עמ' קנז {הדלקת הנר}
ט/ז עונג שבת סי' סד
ט/ז עטרת ישראל עמ' א
ט/ז עטרת צבי (שפלטר) ח"ב סי' ב
ט/ז עין חיים ח"ב עמ' לח
ט/ז עיצומו של יום סי' ה ס"ק ז
ט/ז עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' יט
ט/ז עליות משה (תשעו) ח"א עמ' רנה
ט/ז ענפי ארז (זי') דף קיב ע"ב
ט/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שמא, ח"ב עמ' קצד, כרך ב ח"א עמ' לב, ח"ב עמ' קסח
ט/ז פאר הלבנון ח"ב סי' ז אות יא
ט/ז פאר יעקב ח"ג עמ' שצד, ת {הדלקת נרות}
ט/ז פני מלך (גוטליב) מועדים עמ' קסא
ט/ז פנינים על התורה ומועדים עמ' ר
ט/ז פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' רלו, ויקרא עמ' תקפז
ט/ז פרפרת משה ח"ב עמ' קפ
ט/ז פרשת המלך
ט/ז פתגמי אורייתא (שבת) ח"א עמ' סט
ט/ז פתחי מגדים עמ' קיג, קטו, קכב, רמח, רנ-רנא
ט/ז צבא אהרן - דרשות לבר מצוה עמ' קפט
ט/ז צפנת פענח במדבר עמ' פז, דברים עמ' קסד
ט/ז צרור המור (רוטלוי) סי' כה עמ' קפז
ט/ז קדשי יהושע עמ' קעב, תלח, אלף תקסג
ט/ז קדשי יחזקאל דף ד ע"ג
ט/ז קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' קלח, ר"ה-יו"כ עמ' שמח, תרא
ט/ז קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' קכו-קכח, במדבר עמ' רכ
ט/ז קרית מלך
ט/ז קרן פני משה ח"א עמ' קח
ט/ז רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' קס, קסב
ט/ז רלב"ג ויקרא פכ"ד פסוק ב עמ' שמח
ט/ז רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קנד
ט/ז רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קמ
ט/ז שבט בנימין (טרכטמן) עמ' 91
ט/ז שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' קיא אות ב
ט/ז שדה יצחק עמ' סז
ט/ז שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' רכז-רכח
ט/ז שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קד-קה, קסט
ט/ז שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתכט
ט/ז שולי המעיל מעילה אות סו {ר"ח הלוי}
ט/ז שיח ערב קדשים עמ' שמט
ט/ז שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' רצה-רצו, מנחות עמ' תיד
ט/ז שלמי שמחה ח"א עמ' קעז, קפו, קצח, ח"ה עמ' עא, פז, צד, קיד, רי {או"ש}
ט/ז שם דרך יומא עמ' לד, מב
ט/ז שמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תמג {הדלקת נר}
ט/ז שמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' רצה
ט/ז שמן ראש חנוכה ח"א עמ' קט, קמט, קסב, שו, שפו
ט/ז שמן ראש חנוכה ח"ב עמ' ב, עו, קח, קכד, קפה, רמג, רפח, רצג
ט/ז שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' קמד {ר"ח הלוי}
ט/ז שעורי יומא דף כד ע"ב ד"ה שם בגמ' הדלקה
ט/ז שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' תטו
ט/ז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' קפג {ר"ח הלוי}
ט/ז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' כח, קעא
ט/ז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' רכב
ט/ז שעלי דעת גל' ז עמ' 50
ט/ז שערי היכל יומא מערכה מא {הדלקה}, נז
ט/ז שערי טהר ח"א שער ג סי' טו אות ג, ח"ג שער ב סי' א אות ג, סי' ב אות א-ב, סי' ג אות א, ח"ה שער ב סי' יז אות ד
ט/ז שערי יצחק (תשיז) עמ' ש
ט/ז שעת הכושר דף מט ע"ב
ט/ז שפע חיים ח"ב עמ' פד
ט/ז תועפות ראם (באר) עמ' רטז
ט/ז תוצאות חיים (תשסה) עמ' ריג
ט/ז תורה לדעת ח"ו עמ' קיב
ט/ז תורת הלוי עמ' קכ
ט/ז תורת הקדש ח"א עמ' עט, רלא, רלז, רמה {אור שמח}, ח"ב עמ' קו, רכח {אור שמח}
ט/ז תורת יצחק ח"ב עמ' קסט, קעג, קפא
ט/ז תורת מיכאל עמ' קסח-קסט
ט/ז תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' שט-שי
ט/ז תורת מנחם ח"מ עמ' 103 {הדלקת נרות כשרה בזר}
ט/ז תורת מנחם חמ"ז עמ' 94
ט/ז תורת מנחם חנ"א עמ' 81 {והוציאן לחוץ}
ט/ז תנופת זהב עמ' 230
ט/ז תפארת אריה עמ' קט-קי {ר"ח הלוי}
ט/ז תפארת צבי (שפילמן) ח"ה עמ' רח
ט/ח אבן האזל (גם בהערות סוף ח"ב)
ט/ח אור הנר (ליברמן) עמ' רכד
ט/ח אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"א ס"ק טז
ט/ח אישים ושיטות (תשסז) עמ' ע {דישון המנורה}
ט/ח אלומות יוסף (תשנ) עמ' קמג
ט/ח אש קודש מעילה עמ' צ-צא
ט/ח אשל אברהם (שפירא) עמ' תכו
ט/ח בדבר מלך ח"ח עמ' כ
ט/ח בדבר מלך חט"ז עמ' קצא
ט/ח בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תכה
ט/ח בנתיב המצוות עמ' 188
ט/ח ברור הלכה יומא כד ע"א ציון ג
ט/ח גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' פ
ט/ח גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' עא {דישון הנרות}
ט/ח הדרת מלך (זילברברג) דף לה ע"ד, לו ע"א-ע"ב {כרב}
ט/ח היכל מלך
ט/ח ואתה תחזה ח"ג
ט/ח חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' סג
ט/ח חי' הגרי"ז דף מ ע"ד
ט/ח חי' הריצ"ד
ט/ח לחם התמיד עמ' שע {דישן את המנורה}
ט/ח מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' שעא
ט/ח מוריה גל' קפא עמ' פג
ט/ח מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ג עמ' רי {דישן מזבח הפנימי והמנורה}
ט/ח מנחת חינוך ח"א עמ' שעג, ח"ב עמ' נד-נה
ט/ח מראה הפנים יומא דף ח
ט/ח משאת משה (חברוני) פסחים סי' עג עמ' קט
ט/ח משכנות לאביר יעקב ח"א דף כז ע"ב
ט/ח נחמד למראה ח"ב דף כח ע"ד, סח ע"ד
ט/ח נר מצוה (ואלק) מצוות דף טו ע"א {זר שתרם}
ט/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' עב
ט/ח קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תקמד
ט/ח קול צופיך עמ' כה
ט/ח רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' קמ
ט/ח רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קנה
ט/ח שלמי שמחה ח"א עמ' קצ
ט/ח שם טוב - השלמה
ט/ח שמחת עולם (לגו)
ט/ח שעורי יומא דף כד ע"ב ד"ה ברמב"ם פ"ט ביאמ"ק
ט/ח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רכז
ט/ח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תרמ
ט/ח שערי היכל יומא מערכה מא {עבודת סילוק במזבח החיצון}
ט/ח שפת אמת על התלמוד ח"ב דף מז ע"ב
ט/ח תורת יצחק ח"ב עמ' קעה, קפד
ט/ח תנופת זהב עמ' 255, 378
ט/ט אור הישר [באר יצחק או"ח סי' כב]
ט/ט באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' קפט
ט/ט גור אריה יהודה (זמבא) עמ' פג
ט/ט הפרדס שנה טז חוב' ב עמ' 22
ט/ט ואתה תחזה ח"ג
ט/ט חי' חפץ חיים
ט/ט חי' חתם סופר
ט/ט חיל המקדש סי' ו אות יג
ט/ט יכהן פאר (אחרי הל' עיוה"כ)
ט/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' נו
ט/ט מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' מב
ט/ט מעין גנים (מזרחי) דף נב ע"א
ט/ט משכנות לאביר יעקב ח"א דף כג ע"א-ע"ג, כט ע"א
ט/ט משמר הלוי עמ' צג
ט/ט ס' השבי"ט עמ' נז
ט/ט עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' צד {כ"מ}
ט/ט עונג שבת סי' כב
ט/ט קדשי יהושע עמ' קנו
ט/ט רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' מב
ט/ט שעורי יומא דף כז ע"ב ד"ה שם ע"ב א"ר אסי
ט/ט שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שלו
ט/ט שערי היכל יומא מערכה מא, נז הערה 9
ט/ט תורת הקדש ח"א עמ' קיד
ט/י אגרות משה קדשים סי' י
ט/י אור הישר [מל"מ הל' תמידין פ"ב ה"י]
ט/י אור ליהודה (תשנט) עמ' פז
ט/י אנצי"ת ע' בעל מום (א) הע' 21, 22, 24
ט/י אשר למלך
ט/י באר מים חיים (מוצירי) גירסא דינקותא דף כד ע"ד, כה ע"א
ט/י בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף עד ע"ג {מל"מ}
ט/י בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' צא
ט/י בדבר מלך ח"א
ט/י בדבר מלך ח"א עמ' פט
ט/י בית המדרש
ט/י ביתאל ח"א דף יב ע"ד
ט/י ברור הלכה סנהדרין פג ע"א ציון ק
ט/י גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' שמג
ט/י גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' נח
ט/י גליונות אבני נזר {מל"מ}
ט/י המאיר לארץ [זכרון יוסף או"ח סי' יג] {כ"מ}
ט/י הערות ר"י ליינר
ט/י ואתה תחזה ח"ג
ט/י זבח טוב שער ב סי' ה
ט/י זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' ח, קצג
ט/י זכרון יוסף (שטיינהרט) או"ח סי' יג
ט/י חזו"א על הרמב"ם
ט/י חזו"א קדשים הוריות סי' טו ס"ק כג, או"ח סי' קכג ס"ק ד
ט/י חי' הראי"ה
ט/י חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' קכד
ט/י חי' ש"י דף ב ע"ד
ט/י טהור רעיונים דף יז ע"א
ט/י יד אברהם כלים עמ' כב
ט/י יד ישראל ח"ב
ט/י לב טהור עמ' פד
ט/י מגילת ספר לאוין דף קסג ע"ג
ט/י מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' רעו
ט/י מנחת אהרן (בריסק) דף כה ע"א
ט/י מנחת חינוך ח"ב עמ' קה, קיג {מל"מ}, שט, שמב
ט/י מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שעז {מל"מ}
ט/י מעין גנים (מזרחי) דף נב ע"א
ט/י מעין החכמה עמ' קנח
ט/י מקדש דוד קדשים סי' טו ס"ק ג במנחת מרדכי
ט/י מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"א דף כא
ט/י מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' סה
ט/י מראה כהן זבחים עמ' מט {שאר עבודות באזהרה}
ט/י משכנות לאביר יעקב ח"א דף לד ע"ד
ט/י משנת חיים יומא עמ' רה
ט/י נר מצוה (ואלק) מצוות דף פז ע"ג {מל"מ}, פח ע"א {כ"מ}
ט/י סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ה עמ' רמב
ט/י ענפי ארז (זי') דף קצח ע"ד {יריעות שלמה (פיינסילבר)}
ט/י עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קפז {כ"מ}
ט/י פני משה (צוייג) דף לד ע"ד, לח ע"ד
ט/י צמח דוד (רפפורט) אות שיא
ט/י קדשי יהושע עמ' רא {מרכה"מ}, אלף תקנט {מרכה"מ}, אלף תקסא {מל"מ}
ט/י קרית מלך
ט/י רלב"ג ויקרא פכ"א פסוק כא עמ' שכג
ט/י שיח ערב קדשים עמ' ע
ט/י שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' קח, קיג
ט/י שם ישראל עה"ת עמ' צו
ט/י שמועת חיים יומא ח"א עמ' קנה, ח"ב עמ' נ, רמא
ט/י שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' רז
ט/י שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' שכד
ט/י שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' קעב, ריא
ט/י שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' של
ט/י שער המלך ח"ב עמ' רטז-ריז {מל"מ}
ט/י תהלה לדוד (מן) קדשים סי' כו ס"ק טו {משל"מ}
ט/יא אבני הלבנון סי' ז {ראב"ד}
ט/יא אור ליהודה (תשנט) עמ' פו
ט/יא אחר האסף עמ' תל
ט/יא אידנו עמ' 4
ט/יא אשישות חיים
ט/יא באר שרים (שולמן) עמ' קסט
ט/יא בית המדרש
ט/יא בני יעקב
ט/יא דביר הקודש זבחים עמ' קו
ט/יא דגל יהודה (בילו') עמ' פו
ט/יא דעת מרדכי ח"א דף ה ע"ב
ט/יא המקדש וקדשיו עמ' קטו
ט/יא ואתה תחזה ח"ג
ט/יא זית רענן ח"א עמ' תקסב
ט/יא חזון יחזקאל יבמות פ"ה ה"ו
ט/יא חי' הגרי"ח עמ' פז
ט/יא חי' הראי"ה
ט/יא חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' שמה
ט/יא חיל המקדש סי' ו אות א
ט/יא חסדי דוד ח"ז עמ' תתפז
ט/יא ישרי לב עמ' צז
ט/יא כלי טהור עמ' שיג
ט/יא לבוש מרדכי נשים (תשעה) יבמות סי' כז אות ה
ט/יא לחמי תודה (הורביץ) דף יא ע"א {זר ששימש בטומאה}
ט/יא מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קסח, יו"כ עמ' קנז, קפה, קפו
ט/יא מחשבת הקודש ח"א דף נט ע"ב
ט/יא מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' נג
ט/יא מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' רעז
ט/יא מנחת חינוך ח"א עמ' שעט, שפה, שצ, ח"ב עמ' יב, יד, קו, קיא, שט, שי {כ"מ}, שמא, שסח
ט/יא מעין גנים (מזרחי) דף נב ע"א
ט/יא מפענח צפונות עמ' 156
ט/יא מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"א דף ד
ט/יא מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' טו
ט/יא משאת המלך ח"ג סי' שיא {על כל אחד ואחד}
ט/יא משאת משה (חברוני) פסחים סי' מד עמ' 140
ט/יא משברי ים אחע"א עמ' קו, רמא, שא, תכז, תקפב, תרב, תריז
ט/יא משנת חיים במדבר עמ' תמב
ט/יא משנת חיים ויקרא עמ' פג, שצ
ט/יא משנת חיים מנחות עמ' תא
ט/יא משנת חיים קדושין עמ' תקכג
ט/יא משנת יעקב
ט/יא מתת מלך עמ' קיג
ט/יא נזר המלך
ט/יא ענפי ארז (זי') דף קלב ע"א, קצא ע"ב
ט/יא צפנת פענח דברים עמ' קסד
ט/יא קדשי יהושע עמ' קנט, קסא, קצב, ר, אלף תקס
ט/יא רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' שצא
ט/יא שם טוב - השלמה
ט/יא שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' רלב
ט/יא שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' נו, שיט, שעז
ט/יא שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' רכא
ט/יא שערי טהר ח"ו סי' מט אות ג, ח"ח סי' פט אות ג
ט/יא תורת הבמה עמ' קסה
ט/יא תורת הקדש ח"ב עמ' רכט
ט/יא תורת ראשי הישיבות יבמות עמ' תרעו
ט/יב אבני ציון ח"א סי' כה אות ב {מעשי למלך}
ט/יב אור ליהודה (תשנט) עמ' פו
ט/יב אנצי"ת ע' אין אסור הע' 44 {ראב"ד}, 86, 87, 89-91
ט/יב באר יעקב (אריאלי) סי' מז, עמ' קסז
ט/יב בדבר מלך ח"א כאן, עמ' צב
ט/יב בדבר מלך חי"ד עמ' קמד
ט/יב בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 89
ט/יב ברור הלכה יבמות לב ע"ב ציון א
ט/יב ברכות שמים מכות פ"ג אות רצב
ט/יב ברכת אהרן מאמר רעט אות ג
ט/יב ברכת מרדכי יבמות עמ' רנז
ט/יב דבר המלך (קרויזר) ח"א עמ' סב
ט/יב דברות משה יבמות עמ' תד
ט/יב דברים אחדים (קלצקין) עמ' פה {זר ששחט בשבת}
ט/יב הגהות רימ"א
ט/יב זית רענן ח"א עמ' תקצב {ראב"ד}
ט/יב חזון יחזקאל יבמות פ"ה ה"ו
ט/יב חי' הגר"י סי' כו
ט/יב חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' ח
ט/יב חי' חתם סופר
ט/יב חי' ירוחם
ט/יב חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' קכד, ח"ב עמ' שמו
ט/יב יד הלוי (לוין) דף עד ע"ג
ט/יב יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' עג
ט/יב ישרי לב עמ' צז
ט/יב לבוש מרדכי נשים (תשעה) יבמות סי' כז אות א-ו
ט/יב לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ד אות יד
ט/יב ללמוד על הכלל עמ' פא {ראב"ד}
ט/יב מזבח חדש דף נט ע"א
ט/יב מנחת חיים (שוויד) ח"ג עמ' קלה
ט/יב מנחת חינוך ח"ב עמ' יד, קו {מל"מ}, קיא {מל"מ}, קעג, שמא
ט/יב מנחת עני (תקמז) דף יג ע"ב
ט/יב מנחת פתים (כץ) עמ' שסו
ט/יב מעיני המים
ט/יב מקור ישראל דף א ע"ד
ט/יב מרגניתא דר"מ
ט/יב משברי ים אחע"א עמ' פד, קצט
ט/יב משנת יעקב
ט/יב צפנת פענח
ט/יב רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' שצה
ט/יב שו"ת ר"י מסלוצק סי' י עמ' לו
ט/יב שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' מא
ט/יב שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' נד {חייב משום שבת ומשום זרות}
ט/יב תניא רבתי ח"א עמ' 311, ח"ב עמ' נב
ט/יג אבן ישפה עמ' 3 {כהן שעבד ע"ז בין בשוגג בין במזיד}
ט/יג אגרות משה או"ח ח"א סי' לג
ט/יג אור הישר [שערי רחמים או"ח סי' ה, לח"מ הל' תפלה פט"ו ה"ג]
ט/יג אור תורה (בלומ') דף מה ע"א וע"ד
ט/יג אמונת עתיך גל' 124 עמ' 38
ט/יג אשר למלך
ט/יג באר ראי עמ' תמג
ט/יג בדבר מלך חי"א עמ' עב
ט/יג גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' ק-קא
ט/יג גליונות אבני נזר
ט/יג דקה מן הדקה דף נט ע"א
ט/יג המקדש וקדשיו עמ' רו
ט/יג המקנה קידושין כא ע"ב (ד"ה אין)
ט/יג זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' קפו
ט/יג זכרון הרב עמ' 180, 189
ט/יג חי' חפץ חיים
ט/יג חכם צבי (תשעה) ח"א סי' יג ד"ה וראיתי
ט/יג חמדת ישראל ח"א מפתחות והוספות דף טו ע"ד
ט/יג יד אליהו (בוקובזה) סי' א אות ו והערה 7
ט/יג יד פשוטה אהבה עמ' תקד
ט/יג יסודי ישורון ח"ב עמ' סג {בשאר עבירות לא נפסל}
ט/יג יקר הערך דף נא ע"א {כ"מ}
ט/יג לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ד אות יד
ט/יג לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' ה
ט/יג מנחת אהרן (תשפ) כלל טז אות ע
ט/יג מנחת אריאל מנחות עמ' תקד
ט/יג מנחת חינוך ח"א עמ' פ-פא, ח"ב עמ' שמג
ט/יג מנחת מחבת עמ' רכח
ט/יג מנחת מרדכי (קרטמן) ח"א עמ' קמט
ט/יג מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' רח
ט/יג מסורה ח"ב עמ' נט
ט/יג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קצח ע"ג
ט/יג משבצות זהב ישעיהו עמ' א'תריא
ט/יג משך חכמה שמות פל"ח פס' כא
ט/יג משנת חיים דברים עמ' תקי
ט/יג משנת חיים ויקרא עמ' קיד
ט/יג משנת חיים זבחים עמ' עב
ט/יג משנת חיים קדושין עמ' שכג
ט/יג משנת יעקב
ט/יג נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' לח אות ב
ט/יג עבד המלך (תשסט) עמ' קלח
ט/יג עולת כהן ח"א סי' לג ס"ק ה {עבד ע"ז}
ט/יג עיוני תשובה (קדרי) עמ' 46
ט/יג עמק שאלה (טברסקי) עמ' נו
ט/יג ענבי פתחיה עמ' 258
ט/יג ערך כסף עמ' קל
ט/יג פרשת השבוע (תשעב) ח"ג עמ' 42
ט/יג פתח דבריך עמ' ש
ט/יג ציץ אליעזר ח"ח סי' ט אות ג
ט/יג קדשי יהושע עמ' קעב, תקסב, אלף תעג, אלף תשח
ט/יג קרבן שמואל דף סד ע"ד
ט/יג קרית מלך
ט/יג קרן הצבי מצוה ב אות יט
ט/יג קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' ט, כו
ט/יג ראשית בכורים דף פו ע"א
ט/יג רנת יצחק מלכים עמ' תכד {אין קרבנו ריח ניחוח}
ט/יג רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רעו
ט/יג רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תשנב
ט/יג שארית ישראל (מינצברג) או"ח סי' כד (עמ' לו)
ט/יג שו"ת מהרלב"ח סי' נ
ט/יג שמחה לאיש (שונשול) דף כג ע"ג
ט/יג שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' ריב
ט/יג שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' שנב
ט/יג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' תנב
ט/יג שערי טהר ח"ח סי' קכב אות ב
ט/יג שערי תורת בבל עמ' 221
ט/יג שפת אמת על התלמוד ח"ג דף סט ע"ב
ט/יג שפתי מלך
ט/יג תורת אמת (תשסו) עמ' תקצא
ט/יג תורת הבמה עמ' קעו
ט/יג תורת הקדש ח"ג עמ' קג, קה
ט/יג תחומין חט"ז עמ' 255, 265, 269
ט/יד אנצי"ת ע' בית חוניו הע' 10, 13, 15, ע' גניזה הע' 108
ט/יד ברור הלכה ע"ז נב ע"ב ציון ד
ט/יד דרשות מהר"ם בריסק עמ' רסה
ט/יד הגהות מוהר"י קרט עמ' פג {מעשי למלך}
ט/יד הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' קכג
ט/יד חד וחלק ח"א דף יט ע"ד
ט/יד חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב נספחים סי' לו
ט/יד חוקת עולם עמ' 160 {כלים שהשתמשו בהם}
ט/יד חזקה רבה יו"ד הלכה קעו עמ' 296
ט/יד חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' רמח
ט/יד להורות נתן מועדים ח"ה עמ' כד
ט/יד לקוטי שיחות חט"ז עמ' 466 הערה 12
ט/יד לקוטי שיחות חל"ו עמ' 127
ט/יד מאור הקודש מנחות ח"א עמ' קסא
ט/יד מבוא למשנה תורה עמ' 180
ט/יד מבשר טוב קדשים עמ' לב, מט
ט/יד מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' רעו
ט/יד מנחת חינוך ח"א עמ' ריב-ריג
ט/יד מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תר
ט/יד מרגניתא דר"מ
ט/יד משה ידבר (תשעו) עמ' תעה
ט/יד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' ריג {מי שעבר ועשה בית חוץ למקדש להקריב בו קרבנו לשם אינו כבית ע"ז ואע"פ כן כל כהן ששימש בבית כזה וכו'}
ט/יד משנת חיים דברים עמ' רלה
ט/יד משנת חיים מנחות עמ' תשנ, תשנב
ט/יד נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' יט אות יא
ט/יד ס' השבי"ט עמ' נט
ט/יד עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' סג
ט/יד ענבי פתחיה עמ' 258 {יריעות שלמה (פיינסילבר)}
ט/יד פרי השדה (דייטש) ח"ב סי' צה
ט/יד פרשת השבוע (תשעב) ח"ג עמ' 42
ט/יד פתח דבריך עמ' ש
ט/יד קדשי יהושע עמ' תנג
ט/יד קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' ט
ט/יד רנת יצחק מלכים עמ' תכד {לא פסל}
ט/יד רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תשנג
ט/יד שאלו שלום ירושלים (תשמה) עמ' 32 {לא ישמש במקדש}
ט/יד שמחה לאיש (אלישר) דף ד ע"ג
ט/יד שערי המקדש סי' יח אות יג
ט/יד שפת אמת על התלמוד ח"ג דף סט ע"ב
ט/יד שפתי מלך
ט/יד תורת הבמה עמ' קעז
ט/יד תורת הקדש ח"א עמ' קפה, רכח
ט/יד תחומין חט"ז עמ' 255, 265
ט/יד תשובה מיראה (תשסו) עמ' כ
ט/טו אהל חייא עמ' תקז
ט/טו אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' רו {י"ח פסולים}
ט/טו אור ליהודה (תשנט) עמ' פח {שאר משקין המשכרים}
ט/טו אמונת עתיך גל' 103 עמ' 161
ט/טו אמונת עתיך גל' 124 עמ' 38
ט/טו אנצי"ת ע' ביאת מקדש הע' 11 {מל"מ}, 108 {מל"מ}, ע' בין האולם הע' 53 {מל"מ}
ט/טו אסיפת מחקרים תורניים תשלז עמ' פה
ט/טו אשל אברהם (שפירא) עמ' שפג {השמיט חלל}
ט/טו בגדי חמודות שמות פ"יט פסוק יב-יג, פכ"א פסוק יד {מל"מ - כהן שהרג בשוגג}, פ"ל פסוק כ {מל"מ}
ט/טו בית אהרן וישראל גל' כב עמ' קכח {השמיט פסול חציצה}
ט/טו בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תעט
ט/טו בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 86 {מל"מ}
ט/טו בן מלך - מצוות המקדש עמ' שצא {מל"מ}
ט/טו ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' נו עמ' קמט {מל"מ}
ט/טו בתי כנסיות דף ל ע"ב
ט/טו גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' קכא, רז {מל"מ}
ט/טו גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' ק
ט/טו גור אריה ויקרא פ' א הע' 411
ט/טו גפן פוריה עמ' לח-לט {מל"מ}
ט/טו דביר הקודש מנחות עמ' סא {מל"מ}
ט/טו דברות משה סנהדרין עמ' קב
ט/טו המאיר לארץ
ט/טו הרמב"ם והזוהר
ט/טו ואתה תחזה ח"ג
ט/טו זבח טוב שער ב סי' ו עמ' פ {יתור בגדים וחסר בגדים שני פסולים שונים}
ט/טו זבח טוב שער ב סי' יא
ט/טו זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' קפו
ט/טו זכרון בנימין ח"ב עמ' תריא
ט/טו חזו"א כלים סי' ב ס"ק א, מנחות סי' כב ס"ק ו
ט/טו חזו"א על הרמב"ם {מל"מ}
ט/טו חי' הראי"ה
ט/טו חי' חתם סופר
ט/טו חי' ש"י דף ג ע"א
ט/טו חמדת ישראל ח"א דף כג ע"ב {מל"מ}, ומפתחות והוספות דף טו ע"ד
ט/טו חסד יצחק עמ' פג
ט/טו חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' סז עמ' ריד {מל"מ - איסור בעל מום במזבח בלי עבודה}
ט/טו טהור רעיונים דף יז ע"א
ט/טו יבין שמועה (לעוו) עמ' רנד
ט/טו יד ישראל ח"ב
ט/טו יסודי ישורון ח"ב עמ' נה
ט/טו כבוד מלכים (מרגליות) {מל"מ}
ט/טו כלי טהור עמ' קסה, קעב, שב, שד, שח, שיא, שיד
ט/טו כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תשיג {מל"מ}
ט/טו לקוטי סופר ח"א דף טו ע"ד
ט/טו מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' תטו
ט/טו מוריה גל' צט עמ' עב, עד {מל"מ}, גל' קפא עמ' צא {מחוסר בגדים וקרוע בגדים}
ט/טו מוריה שנה ה גל' יא (ר"ש גינזבורג)
ט/טו מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רמה ע"ג {ק"ס}
ט/טו מנחם שלמה סי' קעב
ט/טו מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' רעה {השמיט קטן}
ט/טו מנחת אריאל מנחות עמ' תקד
ט/טו מנחת בכורים (מיוחס) דף ג ע"ג {מל"מ - אשתמיט לתוי"ט דברי תוס' דיבמות}
ט/טו מנחת חינוך ח"א עמ' שמח, ח"ב עמ' קה, קז, קיא, קעא-קעב {מל"מ}, קעג, ח"ג עמ' טו {מל"מ}, קיג, קמ
ט/טו מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' קמז, קנג {מל"מ}
ט/טו מעין גנים (מזרחי) דף נב ע"א
ט/טו מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' שעא, שעד-שעד
ט/טו מצודת דוד (שפרבר) עמ' רעג {פרוע ראש לא מחלל עבודה}
ט/טו מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' שכז, ח"ב עמ' קנח
ט/טו מקדש דוד קדשים סי' טו ס"ק ג גם במנחת מרדכי, סי' לו ס"ק א
ט/טו מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' סב
ט/טו מראה כהן זבחים עמ' מט {מל"מ}
ט/טו מרגליות הים סנהדרין פג ע"א אות יב
ט/טו מרגניתא דר"מ
ט/טו משאת משה (חברוני) פסחים סי' פט עמ' 272
ט/טו משכיל לאיתן דף ח ע"ד {מל"מ - אולי ר"ל סובר מעלות דאורייתא, מחוסר בגדים כמו זר}
ט/טו משכנות לאביר יעקב ח"א דף כה ע"ב
ט/טו משנת אליעזר (קונשטט) עמ' קו {מל"מ}
ט/טו משנת חיים ויקרא עמ' קטו
ט/טו משנת חיים עירובין עמ' רעה {מל"מ}
ט/טו משנת יעקב כאן
ט/טו משנת יעקב עבודה עמ' יד, רסג
ט/טו נועם ח"ב עמ' ט, חי"ג עמ' רנ {מל"מ}
ט/טו נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף ט ע"ד {מל"מ}
ט/טו נחלת שמעון (קרסנר) ישעיהו אות לז
ט/טו נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' לד אות ב
ט/טו נר מצוה (ואלק) מצוות דף פו ע"ד, פז ע"א וע"ד {מל"מ}
ט/טו נתיבות שלום (למפרט)
ט/טו סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ד עמ' שמח {מל"מ}
ט/טו סהמ"צ לרס"ג ח"ב דף רח ע"א
ט/טו ספרי דבי רב ח"ב עמ' קיא {מל"מ}
ט/טו עבודת הזבח זבחים סי' ב ס"ק ז, סי' ח ס"ק ב
ט/טו עטרת ישועה (תשלו) עמ' פה-פו
ט/טו עטרת צבי (שפלטר) ח"א סי' טז {מל"מ}
ט/טו עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' מא
ט/טו ענפי ארז (זי') דף נד ע"א {מל"מ}, קסא ע"ג {מל"מ}, קצא ע"א
ט/טו עץ חיים (אבלסון) עמ' שצג-שצד
ט/טו פירות מפוזרין עמ' עא {מל"מ}
ט/טו פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' רצא {מל"מ - כניסת זר לעזרה}
ט/טו פרי האדמה ח"א
ט/טו פרי עץ חיים (קרויס) עמ' קי
ט/טו פרשת המלך
ט/טו פרת חטאת עמ' רלו
ט/טו ציץ אליעזר ח"ח סי' ט אות ג {השמיט חלל}
ט/טו קדשי יהושע עמ' קפח {מל"מ}, ר
ט/טו קדשי יחזקאל דף ד ע"ד
ט/טו ראשית בכורים דף פה ע"ג {מל"מ}
ט/טו רלב"ג ויקרא פט"ז פסוק א עמ' רצ
ט/טו רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' סח
ט/טו רנת יצחק תפלה לימי המועדים עמ' רכב, רכד {מל"מ}
ט/טו שארית ישראל (מינצברג) או"ח סי' כג {מל"מ}
ט/טו שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ב עמ' כג
ט/טו שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' רכג-רכד {קרוע בגדים עבודתו כשרה}
ט/טו שי כהן עמ' ע {מל"מ}
ט/טו שיח ערב קדשים עמ' עג
ט/טו שכר שכיר סוגיות ח"א סי' נ אות ו, סי' נא אות ג
ט/טו שלטי הגבורים עמ' קנט
ט/טו שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' תו
ט/טו שלמי שמחה ח"א עמ' קח {מל"מ}, קצח {מל"מ}
ט/טו שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' רפד
ט/טו שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' ריא {כ"מ}
ט/טו שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' רכב
ט/טו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' נו, רפג, רפז, רפט, שכ
ט/טו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' תסד
ט/טו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' רכ {מל"מ}
ט/טו שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תנא {מל"מ}
ט/טו שעורי ר"א ליכטנשטין זבחים עמ' 347-348 {מל"מ}
ט/טו שער המלך ח"ב עמ' רטו-רטז {מל"מ}
ט/טו שערי המקדש סי' מ אות ד, סי' מא אות ב, ה {מל"מ}
ט/טו שערי טהר ח"ג שער ג סי' ו אות ב
ט/טו תהלה לדוד (מן) קדשים סי' כז ס"ק ג, סי' נ ס"ק ב {משל"מ}
ט/טו תורת הבמה עמ' קפג, שלא {מל"מ}
ט/טו תורת הקדש ח"א עמ' קפב, רלז, רפט
ט/טו תורת מיכאל עמ' קסד {מל"מ - הרג נפש}, קסו
ט/טו תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' שיא-שיב
ט/טו תחומין ח"ו עמ' 36 {מל"מ}, חי"ד עמ' 14
ט/טו תנופת זהב עמ' 262
ט/טו תניא רבתי ח"ב עמ' מז, פא
ט/טו תשובה מיראה (תשסו) עמ' כ

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US