Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

כאשר מצויין שם הספר בלבד, הכוונה היא לספר המסודר לפי סדר הלכות הרמב"ם.
בראש כל פרק מופיעה רשימת מקורות עם הסימון "רה"פ" (רוב הפרק). אלו הם מקורות העוסקים ברוב ההלכות שבאותו פרק (או בכולן).
כשיש למעיין קושי למצוא את הספר המצויין, או את מראה המקום באותו ספר, יפנה ל"רשימת הספרים".

למידע נוסף על המפתח, לחץ כאן.

איסורי מזבח

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה
פרק ו
פרק זא/451 הלכות איסורי מזבח פרק א *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


א/רה"פ אבן האזל
א/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
א/רה"פ הר המוריה (שץ)
א/רה"פ הרמב"ם המדויק
א/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
א/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
א/רה"פ משנת ראשונים (בארי)
א/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' נ-נא
א/רה"פ פי' ר"י קאפח
א/רה"פ צפנת פענח
א/רה"פ רמב"ם הערוך
א/רה"פ רמב"ם לעם
א/רה"פ שם טוב
א/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
א/א אברהם יגל
א/א אוצרות הרמב"ם
א/א אות היא לעולם ח"ב דף פד ע"א
א/א אנצי"ת ע' אסורי מזבח הע' 2, ע' בעל מום (ב) הע' 1, 3, 29, 31, 32
א/א אפיקי מים ח"א סי' ו אות כד
א/א אשיחה בחקיך פרה עמ' ז
א/א באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' פב
א/א בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' רטז
א/א בדבר מלך חט"ז עמ' קצה, רצט
א/א בית שערים או"ח סי' ב
א/א בצל חמדה עמ' סו
א/א ברכת יצחק (פאלער) עמ' קנד
א/א בתי כנסיות דף נח ע"ג {מל"מ}
א/א גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קסא
א/א גליונות אבני נזר {לח"מ}
א/א גליוני הגר"ש עמ' פז {לח"מ}
א/א דבר יהושע (שו"ת) ח"ג אהע"ז סי' ז {אבן האזל}
א/א דברות משה ב"ק ח"ב סי' סה ענף ד
א/א דרכי משה ח"א שמעתתא ז פ' ה-ו
א/א היכל מלך
א/א הלכה רבה ח"א עמ' 162, 209
א/א הר המלך ח"ו עמ' קיא
א/א הרועים בשושנים
א/א הרמב"ם והזוהר
א/א זכרון יהונתן דף קעח
א/א חי' הרמב"ם למסכתות יומא ותמורה עמ' 120 {לוקה}
א/א חי' ר"י נחמיה סי' קעח אות א
א/א חסד יצחק עמ' צה {לח"מ}, צז
א/א חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ג דף ד, יד ע"א
א/א טעם ודעת הל' פרה פ"א ה"ז ביה"ל ד"ה וקראה
א/א יד ישראל ח"ב
א/א יכהן פאר
א/א כבודה של תורה ח"ג עמ' כט {מובחרין}
א/א כתר כהונה (ולק, תשסד) עמ' רמד
א/א לב טהור עמ' כד {מניין המצוות}
א/א לקוטי שיחות חי"ב עמ' 130
א/א לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 8
א/א לקוטי שיחות חל"ה עמ' 25 {מ"ע}
א/א לקוטי שיחות חלק ל עמ' 45
א/א מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' קמ
א/א מאורות הדף היומי ח"ח עמ' שיג {אמירת פסוקי קרבנות}
א/א מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' רסז
א/א מזל שעה
א/א מחשבת הקודש ח"א דף לו ע"ד {לח"מ}
א/א מי החג עמ' קנא {לח"מ}
א/א מים חיים
א/א מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף סא ע"ד {ראב"ד}
א/א מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' קמא {שלא יקטיר חלבו}
א/א מנחת חינוך ח"ב עמ' צ, שצא, ח"ג עמ' רסה, תמד
א/א מנחת חינוך מצוה רפה (דף ק ע"ב)
א/א מעשה רקח
א/א מקראי קדש (תשנג) עמ' תכח
א/א מראי מקומות (עמר) עמ' א-ב
א/א מרכבת המשנה מהדו"ב
א/א משאת המלך ח"א סי' יז
א/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' רטו {מצות עשה להיות כל הקרבנות תמימין ומובחרין}
א/א משנת חיים בראשית עמ' רסז
א/א משנת יעקב כאן
א/א משנת יעקב קדושה עמ' שנא
א/א משנת שמחה
א/א נר למאור (רבינוביץ) דף יב ע"ג {כ"מ}
א/א עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' צו {אהא"ז}
א/א עבודת לוי (לוין) סי' לה ס"ק א
א/א פני חיים (פלג'י) עמ' שיז
א/א פרי האדמה ח"א
א/א פרי העץ דף קכ ע"א
א/א קדשי יהושע עמ' אלף קס
א/א קרבן ציון עמ' רמג
א/א קרן פני משה ח"ב
א/א ראשית בכורים דף עח, קו ע"א
א/א שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' ס {שעה"מ}
א/א שו"ת ר"י מסלוצק סי' מז עמ' קסז
א/א שיח ערב קדשים עמ' שנח
א/א שלטי הגבורים עמ' רסז
א/א שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' קעז
א/א שמועת חיים יומא ח"ב עמ' שטז
א/א שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' א
א/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' קצו {מנין המצוות אות י}
א/א שערי חכמה - שב שמעתתא דף מט ע"ג
א/א שערי טהר ח"ג שער ב סי' יט אות א
א/א תהלה לדוד (מן) קדשים סי' לב ס"ק ז
א/א תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' שלה
א/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' שיא-שיב
א/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' שכו-שכז
א/א תורת מנחם חס"ו עמ' 311 {צריכים להיות תמימים וכו'}
א/ב אבני נזר אהע"ז סי' קנח אות ד {לח"מ}
א/ב אבני ציון ח"ד עמ' קח {מל"מ}
א/ב אור הישר [אור הישר תמורה ז ע"א]
א/ב אלה הדברים (ברודנא) עמ' 95 {המקדיש בעל מום למזבח לוקה}
א/ב אנצי"ת ע' בזיון קדשים הע' 25, ע' בעל מום (ב) הע' 29, 41
א/ב אשיחה בחקיך פרה עמ' ז
א/ב אשר למלך
א/ב באר מרים פ"ה ה"ח אות ב
א/ב בית המדרש
א/ב בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' סד, ח"ב עמ' עז
א/ב בני דוד
א/ב ברור הלכה ב"מ צ ע"ב ציון נ {אהא"ז}
א/ב בריכת ירושלים עמ' עה
א/ב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' שעה
א/ב דבר יהושע (שו"ת) ח"ג אהע"ז סי' ז
א/ב דברי אברהם (שדמי) ח"ג עמ' ע
א/ב דברי שמואל (מאדלינגר) דף א ע"ב-ע"ד, ב ע"א {מדוע לוקה הרי זו התראת ספק כי אולי יישאל}
א/ב דובר מישרים דף לז ע"ג {לח"מ}
א/ב די השב דף כח ע"ד
א/ב דרכי משה ח"א שמעתתא ז פ"ה
א/ב דרשות מהר"ם חביב עמ' רמב
א/ב הלכה פסוקה ח"א סי' ג הערה 150
א/ב הלכה רבה ח"א עמ' 209
א/ב הרועים בשושנים
א/ב ואתה תחזה ח"ג
א/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רנו
א/ב חדוותא דשמעתתא ח"ב דף כא ע"ב {מקדיש בהמה שנעקרו סימניה}
א/ב חי' הראי"ה עמ' עב, עד
א/ב חי' הרמב"ם למסכתות יומא ותמורה עמ' 121
א/ב חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' רכז
א/ב חנוכת הבית עמ' קיג
א/ב חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' טו, כג
א/ב טעם ודעת הל' פרה פ"א ה"א ביאה"ל ד"ה פרה
א/ב יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קעא
א/ב יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' א, יח
א/ב יקב זאב דף צא ע"ב
א/ב כבודה של תורה ח"ג עמ' לב {בזיון קדשים}
א/ב כרם אברהם עמ' קכא
א/ב כתונת יוסף
א/ב כתר כהונה (ולק, תשסד) עמ' רמד
א/ב לקח טוב (תשפא) כלל ב אות יא {המקדיש בהמה שיש בה מום לוקה על הקדשו אם לומדים טריפה מבעל מום יש בהקדשתה גם מלקות}
א/ב מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' קמא-קמב
א/ב מגילת ספר לאוין דף קסג ע"ג
א/ב מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' רכט, שצג, ח"ב עמ' מא
א/ב מחשבת הקודש ח"א דף מו ע"ג
א/ב מנוחת אשר ח"ב דף לג ע"ד {הקדיש בעל מום - חל הקדש}
א/ב מנחה חדשה (פאפרש) ח"א בראשית דף ז ע"ב
א/ב מנחת אשר פסחים עמ' עד
א/ב מנחת בצלאל (תשלז) עמ' קפג
א/ב מנחת חינוך ח"א עמ' עז, צח, ח"ב עמ' צ, שצא, שצג, תה, ח"ג עמ' שע
א/ב מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רצח, שיא
א/ב מעשה רק"ם (קורייאט) דף כח ע"ד {לוקה}
א/ב מראי מקומות (עמר) עמ' ג
א/ב משאת משה (חברוני) פסחים סי' נו עמ' 270
א/ב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' ריד {וכל המקדיש בהמה שיש בה מום לגבי המזבח קובר בלא תקשה ולוקה קל הקדשו}
א/ב משנת חיים בכורות עמ' תר
א/ב משנת חיים במדבר עמ' שנו
א/ב משנת חיים ערכין עמ' רעא
א/ב משנת יעקב משפטים עמ' ס
א/ב משנת יעקב עבודה עמ' קיג-קטז
א/ב משנת יעקב קרבנות עמ' קנה-קנו
א/ב נחלי אפרסמון
א/ב נתן פריו סוגיות ח"א עמ' קמא
א/ב עבודת הזבח תמורה סי' א ס"ק ט, סי' ה ס"ק ב, סי' יב ס"ק יב
א/ב עטרת ישועה (תשלו) עמ' סט
א/ב עמודי אור סי' סא אות ז
א/ב עמק הלכה (בוימל) עמ' רי
א/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קצא
א/ב פני חיים (פלג'י) עמ' שיז
א/ב פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' קפג, תקכג-תקכד
א/ב פרי השדה נדרים עמ' סד
א/ב קדושת יצחק עמ' צג
א/ב קדשי יהושע עמ' תלב, אלף קלז, אלף קמא, אלף תקעט
א/ב קול דודי (תשף)
א/ב קול דודי כריתות סי' עה
א/ב קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' יט
א/ב קרית מלך
א/ב רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קמג
א/ב שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' קנא
א/ב שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' ריז
א/ב שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ב עמ' כג {מקדיש בעל מום לוקה}
א/ב שיח התורה עמ' שלה
א/ב שיח ערב קדשים עמ' תכב
א/ב שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' רמ {לח"מ}
א/ב שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' ש
א/ב שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' נו, רס
א/ב שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות נח
א/ב שער המלך ח"ב עמ' קסג
א/ב שפת אמת על התלמוד ח"ג דף פא ע"ד
א/ב תהלה לדוד (מן) קדשים סי' לב ס"ק יט, כ
א/ב תורת האוהל (תשנג) עמ' תפ-תפא {לוקה}
א/ב תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תמה
א/ב תנופת זהב עמ' 92
א/ב תשובה שלמה אהע"ז סי' יז דף כג ע"ב {מקדיש תמימין לבדק הבית}
א/ג אב"י יושב אהל עמ' 217
א/ג אבן האזל בהשמטות דף פ ע"א
א/ג אבן ציון עמ' תנו
א/ג אהל משה (קצנלנבויגן) סי' לא דף כה ע"ד, כו ע"ב-ע"ג, סי' לב
א/ג אור הישר [אור הישר ערכין כח ע"א ותמורה ב ע"ב ודף ז ע"א ודף יז ע"א, לח"מ הל' תמורה פ"א ה"ב]
א/ג אמרי כהן (הולנדר) עמ' צז-צח
א/ג אנצי"ת ע' אומר מותר הע' 48, 50
א/ג ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' תכב
א/ג באר משה (שטרן) ח"א סי' יג אות ה עמ' ל
א/ג בדבר מלך חי"ז עמ' שעא {מי שדימה שמותר להקדיש בעל מום למזבח והקדיש ה"ז קדוש ואינו לוקה}
א/ג בינת אברהם עמ' קפא
א/ג בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' עז
א/ג ביתאל ח"א דף יג ע"ב
א/ג בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 131 {ראב"ד - טעות}
א/ג בני שמואל דף פז ע"ב
א/ג דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' קלג
א/ג דובב מישרים (וידנפלד) עמ' לח, קלח
א/ג דלתי עזה עמ' קטו
א/ג דעת משה (פרידמן) סי' ג, ו-ז, ל
א/ג דעת תורה יו"ד סי' ה ס"ק יד
א/ג דרך המלך (לוין) דף יב ע"א
א/ג דרכי משה ח"א שמעתתא ז פ' ה, ט
א/ג המאור הגדול (יעבץ) עמ' רלז
א/ג הרועים בשושנים
א/ג ואתה תחזה ח"ג
א/ג ויטע אשל תמורה ח"ב עמ' קפו
א/ג חדושים ובאורים (גרי') נזיר ל ע"ב, שבועות לה ע"ב
א/ג חי' הראי"ה
א/ג חי' הרמב"ם למסכתות יומא ותמורה עמ' 121-122 {דבר שאינו שלו}, 134-135 {אינו לוקה}
א/ג חלקת יואב מהדו"ק או"ח סי' יז, אהע"ז סי' לב, חלקת יואב החדש תשובות סי' מב
א/ג חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 448
א/ג חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 159
א/ג יכהן פאר
א/ג ירושלים דדהבא עמ' קמ {כ"מ}
א/ג כתבי ערוך השולחן - שו"ת סי' ס
א/ג כתונת יוסף
א/ג מאורות נתן (הורוביץ) דף סט ע"ד
א/ג מחשבת הקודש ח"א דף סב (הראשון) ע"ג
א/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' שצב
א/ג מראי מקומות (עמר) עמ' ד-ה
א/ג מרגניתא דר"מ
א/ג מרומי גלים עמ' קפג
א/ג משנת יעקב כאן
א/ג משנת יעקב קרבנות עמ' קסב
א/ג נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' כח אות א
א/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קצא-קצב
א/ג פחד יצחק (זס') עמ' ז
א/ג פרשת נזיר עמ' ס
א/ג צמח ארז עמ' תקלח
א/ג צפנת פענח במדבר עמ' רפה
א/ג קדשי יהושע עמ' אלף קסא
א/ג קרית מלך
א/ג ראשית בכורים דף סז ע"ג {ראב"ד}, פ, צח ע"ב {דימה}
א/ג רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' קכח {פיו ולבו שוים}
א/ג שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' עד, קמה, ח"ג סי' רעד
א/ג שו"ת מהרש"ם ח"ד סי' ס, ח"ט סי' קיד
א/ג שושנת העמקים (תאומים) עמ' קפו
א/ג שיח ערב קדשים עמ' תכג
א/ג שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' נט
א/ג שם יוסף (מועטי) ח"ב דף מה ע"ד {לח"מ}
א/ג שמחת יו"ט (אלגזי) סי' ו אות ב, סי' נח אות ג
א/ג שערי זיו ח"ג דף קכא ע"ג-ע"ד
א/ג שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' שמח
א/ג שעת הכושר דף כה ע"ג {כ"מ}
א/ג תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תתא
א/ג תשובה שלמה יו"ד מהדו"ת סי' יז דף כב ע"ד
א/ג תשובה שלמה יו"ד מהדו"ת סי' יח {מי שדימה}
א/ד אבני ציון ח"ב סי' לט אות א {מל"מ}, ח"ג עמ' רא, רטז-ריח
א/ד אברהם יגל
א/ד אהבת נח עמ' שלד-שלה {מקריב בעל מום עובר ב"כל דבר רע"}
א/ד אהלי חיים עמ' מב
א/ד אור הישר [אור הישר תמורה ז ע"א וזבחים סח ע"ב]
א/ד אנצי"ת ע' אסורי מזבח הע' 4, 8, 10, 12, 14, 18, 19, ע' בעל מום (ב) הע' 62-65, 81, 86, 87, 89, 90, 101, 106, 108, 125
א/ד אשר למלך
א/ד באר יעקב חי' סוגיות כלל מ
א/ד בית הלוי ח"ג סי' כז עמ' קז
א/ד ביתאל ח"א דף יג ע"א
א/ד בני שמואל דף פ ע"ג, פא ע"ג, פג ע"א
א/ד ברכת שלמה אהע"ז עמ' קיד
א/ד ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' שעה
א/ד דביר הקודש זבחים עמ' קמו-קמח
א/ד דבר שאול תמורה סי' יג אות ה, יד
א/ד דעת מרדכי ח"א דף צט ע"ג
א/ד הלכה רבה ח"א עמ' 209, 293
א/ד המעשה והמדרש עמ' לד-לה {לאו שבכללות}
א/ד ויאמר שמואל דף קד ע"א
א/ד ויטע אשל תמורה ח"א עמ' קפ {הקדיש בעל מום}, קפב {דימה שמותר}
א/ד זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' לז
א/ד חי' הגר"ח החדש עמ' תקיד {בדק הבית}
א/ד חי' הגר"מ זמבה סי' טו אות ח
א/ד חי' הגרי"ח עמ' רכז, רכט, רסז
א/ד חי' הראי"ה עמ' עג-עד
א/ד חי' חפץ חיים
א/ד יבין שמועה (לעוו) עמ' שפד
א/ד ידי משה (בוצק') הל' איס"מ סי' א
א/ד יכהן פאר
א/ד יצחק ירנן
א/ד ישועות מלכו (הגהות)
א/ד כתונת יוסף
א/ד לקח טוב (תשפא) כלל ב אות יא {השוחט בעל מום לשם קרבן לוקה שהרי נאמר בבעלי מומין לא תקריבו אם לומדים טריפה מבעל מום יש בהקרבתה גם מלקות}, כלל ו אות עג {כ"מ ומל"מ ד"ה השוחט, קדשי בדק הבית אין איסור שחיטת בעל מום כל שכן בחולין לא נוהג איסור בעל מום}
א/ד מאור הקודש תמורה עמ' נד
א/ד מחשבת הקודש ח"א דף נז ע"ג
א/ד מלחמות יהודה דף מו ע"ג
א/ד מנוחת משה דף קעב ע"ב {המקריב טריפה - ק"ו מבעל מום}
א/ד מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' ס, קלו {הזורק}, קמא
א/ד מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' יט
א/ד מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רמח
א/ד מנחת אריאל מנחות עמ' שכז
א/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' תג-תז, ח"ג עמ' שע, תמה
א/ד מעיני המים
א/ד מעשה הבא בעבירה עמ' 292 {כ"מ}
א/ד מעשה רקח
א/ד מפתח הבאורים [אור שמח]
א/ד מקדש דוד קדשים סי' כ ס"ק ג במנחת מרדכי
א/ד מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' קלב
א/ד מראי מקומות (עמר) עמ' ו-ז
א/ד מרגליות הים סנהדרין כז ע"א אות יד {כ"מ}
א/ד מרגניתא דר"מ
א/ד משברי ים אחע"א עמ' צח
א/ד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' רטו {השוחט בעל מום - נמצאת למד שאם הקדיש בעל מום וכו'}
א/ד משנת אליעזר (רבינ') עמ' קנב
א/ד משנת חיים בכורות עמ' רט, ריג
א/ד משנת חיים במדבר עמ' שנו
א/ד משנת חיים דברים עמ' שמד
א/ד משנת חיים ויקרא עמ' תטז
א/ד משנת חיים זבחים עמ' ז, צב, קלט, רכה, רסט
א/ד משנת חיים יומא עמ' תצט
א/ד משנת חיים מנחות עמ' שצו
א/ד משנת חיים ערכין עמ' רצז
א/ד משנת חיים קדושין עמ' תלה
א/ד משנת יעקב
א/ד משנת משה קידושין עמ' רמ
א/ד נאם דוד
א/ד נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף צא ע"ב
א/ד נחלת עזריאל (הלוי) חולין דף קטו (סו ע"ד בדפי הספר) {לא תקריבו}
א/ד נתן פריו סוגיות ח"א עמ' קמא
א/ד סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קכב
א/ד סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ה עמ' שצ
א/ד עין יהודה עמ' רל {מל"מ}
א/ד ענפי ארז (זי') דף קמו ע"א
א/ד פרת חטאת עמ' ל
א/ד קדשי יהושע עמ' תפח {או"ש}, תקכט, אלף יח, אלף לו {כ"מ}, אלף לט, אלף קס
א/ד קרבן ציון עמ' לח, פ, פב-פה, קס
א/ד קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רפז {כ"מ ומל"מ}
א/ד רלב"ג ויקרא פכ"ב פסוק כב עמ' שכח
א/ד שושנת העמקים (תאומים) עמ' קפו
א/ד שיבת ציון (לנדא) סי' כא
א/ד שלטי הגבורים עמ' רסח
א/ד שלמי ירוחם
א/ד שם יוסף (מועטי) ח"ב דף עו ע"א {כ"מ}
א/ד שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' רמ {כ"מ}
א/ד שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' תצט
א/ד שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' נו, רס
א/ד שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות נח
א/ד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' קעח
א/ד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תעח, תצג
א/ד שערי זיו ח"ג דף עו ע"ד, קכב ע"ג
א/ד שפת אמת על התלמוד ח"ג דף עא ע"ב
א/ד שפתי מלך
א/ד תהלה לדוד (מן) קדשים סי' לב ס"ק ד, ה
א/ד תורת הקדש ח"א עמ' סג
א/ד תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' שלד
א/ד תנופת זהב עמ' 91
א/ה אבני ציון ח"ג עמ' סא-סב
א/ה אברהם יגל
א/ה אהל שרה לאה עמ' קסז {מטיל מום בבעל מום}
א/ה אור שמח
א/ה אנצי"ת ע' אסורי מזבח הע' 22, 25, 26, ע' בעל מום (ב) הע' 110-113
א/ה בית דינו של שלמה יו"ד סי' י {מום קבוע}
א/ה בית הלוי ח"א סי' מו עמ' ר {מל"מ}
א/ה בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' מג, ח"ב עמ' קב
א/ה ביתאל ח"א דף יג ע"א
א/ה בריכת המלך עמ' רד
א/ה ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' שעו
א/ה דבר יהושע (שו"ת) ח"ג אהע"ז סי' ז
א/ה דברות משה מועד ח"א עמ' רסז {כ"מ}
א/ה דברי אמת (תשעט) עמ' רצא {איסור הקרבת בעל מום עובר}
א/ה דברי יעקב (וישקי) ח"א עמ' סה
א/ה הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' נט {בעל מום עובר}
א/ה היכל מלך
א/ה חזו"א זבחים סי' מב ס"ק כה
א/ה חי' הגרי"ח עמ' רלה
א/ה חנוכת הבית עמ' קיג {כ"מ}
א/ה חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' פט עמ' רפו
א/ה יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' ריט, ח"ב עמ' עט
א/ה יצחק ירנן
א/ה כתונת יוסף
א/ה מהרי"ט אלגזי פ"ד אות לה או"ק ב, פ"ו אות נב או"ק א
א/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' שצז, ח"ג עמ' רסד
א/ה מסורה חי"ג עמ' כט
א/ה מעין החכמה עמ' רפד {כ"מ}
א/ה מראה הפנים נזיר דף כט
א/ה מראי מקומות (עמר) עמ' ח
א/ה מרומי גלים עמ' קכז, קנג
א/ה משאת משה (חברוני) פסחים סי' קו עמ' 334
א/ה משכיל ליהודה עמ' קלא {או"ש}
א/ה משנת חיים בכורות עמ' רה
א/ה משנת חיים במדבר עמ' שנו
א/ה משנת חיים דברים עמ' שנט
א/ה נזיר אחיו (סאויצקי) עמ' נח
א/ה ספרי דבי רב ח"א עמ' רא, ח"ג עמ' שמה
א/ה ענפי ארז (זי') דף קמו ע"א
א/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' מ
א/ה פני משה (שלז')
א/ה קדשי יהושע עמ' אלף כ, אלף לה, אלף לז, אלף מ, אלף קנה
א/ה קרבן ציון עמ' רמא {כ"מ}
א/ה קרית מלך
א/ה רלב"ג ויקרא פכ"ב פסוק כה עמ' של {כ"מ}
א/ה רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קמג
א/ה שערי זיו ח"ג דף עו ע"א
א/ה שערי טהר ח"ג שער ב סי' יח אות ד
א/ה תהלה לדוד (מן) קדשים סי' לב ס"ק טו, כ {כס"מ ורדב"ז}
א/ה תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' שמד
א/ה תורת ראשי הישיבות יבמות עמ' תרפ
א/ו אבני ציון ח"ב סי' עב אות ג
א/ו אנצי"ת ע' אסורי מזבח הע' 33, ע' בעל מום (ב) הע' 119
א/ו בדבר מלך ח"י עמ' לו
א/ו בתי כנסיות - בית האסופים דף ד ע"א
א/ו דעת מרדכי ח"א דף צט ע"ב
א/ו יד ישראל ח"א
א/ו יכהן פאר
א/ו לקוטי שיחות חל"ה עמ' 28 {תמימות בקרבן גוי}
א/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' תי, ח"ג עמ' תמז
א/ו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף ריח ע"ד
א/ו מראה אש ח"א עמ' קמב
א/ו מראי מקומות (עמר) עמ' ט
א/ו משך חכמה ויקרא פכ"ב פס' כה
א/ו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' ריז {ולא קרבגות ישראל בלבד אלא אף קרבנות עכו"ם}
א/ו משנת חיים במדבר עמ' קלה
א/ו משנת חיים ויקרא עמ' תטז
א/ו משנת חיים מנחות עמ' תקטז, תקמח
א/ו עין יהודה עמ' רכט
א/ו ענפי ארז (זי') דף כב ע"ב
א/ו קרית מלך
א/ו רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קמג
א/ו שיח ערב קדשים עמ' שס
א/ו שפתי מלך
א/ו תורת הבמה עמ' רמה {מל"מ}
א/ז אבן האזל (גם בהערות סוף קדשים ח"ב עמ' יד) {בזה"ז}
א/ז אברהם יגל
א/ז אדרת אליהו (ראם) עמ' שמח {בזה"ז}
א/ז אהבת נח עמ' שלא-שלב {בזה"ז}
א/ז אור הישר בכורות לד ע"א (ד"ה וקשה) {איסור דאורייתא}, ותמורה כא ע"א (ד"ה וקשה) {בזה"ז}
א/ז אור הנר (ראטה) עמ' 176 {בזה"ז}
א/ז אור יעקב פסחים סי' ו דף יד ע"א {השמיט גרמא}, טו ע"ג-ע"ד {בזה"ז}, טז ע"א-ע"ד {בזה"ז}
א/ז אור ליהודה (תשנט) עמ' ג {בזה"ז}
א/ז איים בים חלק ז ע"ז סי' ג אות ה
א/ז אמרי בינה (אוירבך) - שחיטה סי' יז ד"ה אולם, שו"ת ח"ב סי' ב [א] ד"ה אתמול
א/ז אמרי יושר בכורות דף לד ע"א
א/ז ארזי לבנון עמ' יח-יט {בזה"ז}
א/ז ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קנ
א/ז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
א/ז באר מים חיים (נוסינזון) ע"ז דף יג {בזה"ז}
א/ז באר מרים פ"ט ה"ב אות ב
א/ז בארות נתן ח"ב עמ' יג-יד, כד {בזה"ז}
א/ז בדבר מלך ח"א
א/ז בדבר מלך ח"א עמ' צד
א/ז בית אפרים יו"ד (תרמד) דף קג ע"ד
א/ז בית המדרש {הטלת מום בקרבן גוי, בזה"ז}
א/ז בית יצחק תשט"ז עמ' 119 {הטלת מום בזה"ז}
א/ז בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תלה, תלח {בזה"ז}
א/ז בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תעט
א/ז בית מלך (חב"ד) עמ' 115
א/ז בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' סט
א/ז ביתאל ח"א דף יג ע"א
א/ז בני ישראל (קרלי) סי' כ אות טז
א/ז ברור הלכה ע"ז יג ע"ב ציון ב
א/ז ברור הלכה ע"ז נב ע"ב אחרי ציון ד
א/ז ברכת שלמה (תשז) עמ' יא
א/ז בשבילי הפסח סי' לא אות לד {בזה"ז}, לו {לא לוקה}, לז {בזה"ז}, לט {בזה"ז}
א/ז גן שושנים ח"ב עמ' רט-רי {בזה"ז}
א/ז דבר יהושע (שו"ת) ח"ג אהע"ז סי' ז
א/ז דברות משה סנהדרין עמ' שמז
א/ז דברות משה שבועות-ע"ז עמ' קצז {אבל בזמן הזה אף על פי שעבר בלא תעשה אינו לוקה, ובלח"מ}
א/ז דברי אמת (תרכא) דף קח ע"ב
א/ז דברי אמת (תשעט) עמ' תיג {המטיל מום בקדשים לוקה שנאמר לא יהיה בו מום והוא הדין לבכור}
א/ז דברי חיים ח"ב יו"ד סי' קז
א/ז דברי יוסף (בכרך, תרלא) דף יד ע"ג {בזה"ז}
א/ז דגל יהודה (בילו') עמ' סו {בזה"ז - הרי מקריבים אע"פ שאין בית}
א/ז דגל יהודה (קמינר) עמ' שז
א/ז דעת מרדכי ח"א דף ח ע"ג
א/ז דרישת ציון (תשסב) עמ' 164 {בזה"ז}
א/ז הגהות מוהר"י קרט עמ' קע
א/ז היכל מלך
א/ז הלכה רבה ח"ב עמ' 157-158 {בזה"ז}
א/ז המקדש וקדשיו עמ' עג-עד {בזה"ז}
א/ז הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' שמז
א/ז הרועים בשושנים
א/ז זה השער שער ג סי' צ
א/ז זית רענן ח"ב עמ' נט
א/ז זכר יצחק (תשן) עמ' קצה, קצז, שנ
א/ז זכרון צבי מנחם דף כב ע"ד {מטיל מום בזה"ז}
א/ז חבצלת השרון יו"ד סי' פט {בזה"ז}
א/ז חזו"א על הרמב"ם
א/ז חי' הגרז"ס קדשים עמ' קפה {הטלת מום בזה"ז לפני שיצא לאויר העולם}
א/ז חי' הגרי"ח עמ' רסט
א/ז חי' הראי"ה
א/ז חי' מהרי"ץ פסחים עמ' שטז {מל"מ}
א/ז חי' ר"מ מאימראן ר"ה-חגיגה עמ' רמב
א/ז חתן סופר או"ח ח"א עמ' ח
א/ז טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב עמ' רלו, רמא
א/ז טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' רו
א/ז יד דוד (קרלין) ח"ב דף כ ע"ג {בזה"ז}
א/ז יד ישראל ח"א
א/ז ידי משה (בוצק') הל' איס"מ סי' ב
א/ז יקב זאב דף צ ע"א {האם שחיטה בחוץ או בלילה נחשבת עשיית מום}
א/ז כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' לז
א/ז כח מעשיו הגיד לעמו דף סח ע"ד {בזה"ז}
א/ז כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתמו-תתמז {בזה"ז}
א/ז כנפי נשרים {בזה"ז}
א/ז כתב סופר יו"ד סי' ס ד"ה ואשר {האב הפודה בנו מברך על פדיון}, סי' קנח ד"ה הנה השואל {בזמן הזה אף על פי שעבד בלא}, סי' קסד ד"ה הן אמת {פירות שמכרתי לך}
א/ז כתב סופר יו"ד סי' קנח (ד"ה הנה השואל) {בזה"ז}, סי' קסד = חי' כתב סופר הל' בכורות פ"ד ה"א {בזה"ז איסור לאו}
א/ז כתונת יוסף
א/ז לבושי מרדכי יו"ד עמ' רפ
א/ז להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' פו {מל"מ}
א/ז להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' נה {בזה"ז}
א/ז מאור החיים עמ' עו {מל"מ}
א/ז מגדל צופים ח"ג סי' נט
א/ז מגן גבורים (או"ח) סי' א ס"ק ט (ג ע"ג), ס"ק י (ד ע"ב)
א/ז מזכרת חיים עמ' קנח
א/ז מזל שעה
א/ז מחנה יוסף (תשעב) סי' מז אות ה
א/ז מלחמות יהודה דף קב ע"ד
א/ז מנוחת משה דף קמח ע"ד
א/ז מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' קלו
א/ז מנחת חינוך ח"א עמ' קא-קב, ח"ב עמ' שצז, שצט {לח"מ}, תא, תד, תו, ח"ג עמ' רלא
א/ז מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' רמז
א/ז מעין החכמה עמ' קסג {לח"מ}
א/ז מעיני המים
א/ז מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' קסא
א/ז מפתח הבאורים [חתם סופר יו"ד סי' שיח, שו"ת הרדב"ז סי' אלף תפג (קי)]
א/ז מקראי קדש (תשנג) עמ' תלד
א/ז מראה איש ח"ב עמ' צ
א/ז מראה הנוגה [הלכות יו"ט (מהרי"ט אלגזי) דף קלג]
א/ז מראי מקומות (עמר) עמ' ט
א/ז מרומי גלים עמ' קי
א/ז מרחשת ח"א סי' מו אות ב
א/ז משאת המלך ח"ג סי' שיג {בזה"ז, מום עובר}
א/ז משאת משה (חברוני) פסחים סי' נו עמ' פה {בזה"ז}
א/ז משכיל ליהודה עמ' קלה {בזה"ז}
א/ז משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' מג
א/ז משנת חיים במדבר עמ' שכ
א/ז משפטי עזיאל ח"ד עמ' ער
א/ז מתנת כהונה בכורות עמ' רלד
א/ז נאם דוד {בזה"ז}
א/ז נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' קמ
א/ז נזר הקדש (רזין) מנחות דף פה ע"א-ע"ב
א/ז ניר לדוד {חיוב לשלם על הטלת מום}
א/ז נר מצוה (ואלק) מצוות דף ח ע"א {אסור להטיל מום}, צב ע"א-ע"ד, צג ע"ב-ע"ג
א/ז נתיב אברהם ח"א עמ' עט-פ
א/ז נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' מח
א/ז ס' יהושע - שו"ת עמ' קטז, קיט, קכא, קכד
א/ז עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' לו
א/ז עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' רצד-רצה {בזה"ז}
א/ז עמק שאלה (טברסקי) עמ' רסא, רע
א/ז ענפי ארז (זי') דף נה ע"ב {בזה"ז}
א/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' לז
א/ז פרי יואל קדשים סי' עו
א/ז פרי יצחק (תשעו) עמ' רל
א/ז צרור החיים (יעקב)
א/ז קדושת הר עמ' כד, סב, עג
א/ז קדשי יהושע עמ' רסז, אלף לז, אלף קיא
א/ז קהלות יעקב ע"ז ז, בכורות כו, זבחים לא
א/ז ראש אליהו ח"ב עמ' שכח {לח"מ}
א/ז ראשית בכורים דף סט
א/ז שאר יוסף ח"ז
א/ז שארית ישראל (מינצברג) חידושים סי' לט
א/ז שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתכט-תתל
א/ז שו"ת ר"י מסלוצק עמ' קפו {הטלת מום בספק בכור בזה"ז}
א/ז שלמי יוסף בכורות עמ' רלד
א/ז שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' רעט, תקלא
א/ז שם טוב - השלמה
א/ז שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' רכז, ח"ב עמ' כו, כח-כט
א/ז שמועת חיים יומא ח"ב עמ' קסב
א/ז שמר את הדבר עמ' רט
א/ז שעורי הגרי"ד עבודת יוה"כ עמ' קמד
א/ז שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' סט, עו, עט
א/ז שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' פד, צ, צז
א/ז שער החיים [ספר החיים] (ביק) - חוקת הפסח דף מה ע"א-ע"ד
א/ז שערי המקדש סי' יח אות ב, סי' כה אות ב {בזה"ז}
א/ז שערי זיו ח"ג דף פג ע"א
א/ז שערי טהר ח"ג דף קע {מום עובר}, קעג-קעד {בזה"ז}, ח"ה שער ב סי' ד אות א, ח"ח סי' צד אות א
א/ז שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 128
א/ז שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' נד, נ, נז-נט {בזה"ז}
א/ז תהלה לדוד (מן) קדשים סי' לב ס"ק ח
א/ז תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' קו
א/ז תורת הקדש ח"א עמ' סד, ח"ב עמ' קכ
א/ז תחומין חי"ג עמ' 478-479 {בזה"ז}
א/ז תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' קמא
א/ז תשורת שי מהדו"ת סי' רג
א/ח אגודות אזוב מדברי דף לב ע"ד {מום עובר}
א/ח אהבת נח עמ' שלא-שלב {מטיל מום בבעל מום}
א/ח אהל משה (הורוביץ) ח"א מנחות נו ע"ב
א/ח אור יעקב פסחים דף יד ע"א-ע"ב, טו ע"א, טז ע"א-ע"ב, ועמ' 28, 30, 32
א/ח אמרי יושר בכורות דף לד ע"א
א/ח ארחות חיים ח"ב סי' ב אות ד
א/ח בדבר מלך חי"א עמ' קצא {מטיל מום בבעל מום}
א/ח בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תלה
א/ח בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' סט
א/ח בית שערים יו"ד סי' שצח
א/ח בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' שב
א/ח גן שושנים ח"ב עמ' רי
א/ח דבר יהושע (שו"ת) ח"ג אהע"ז סי' ז
א/ח דברות משה קדושין סי' יב ענף ג
א/ח דגל יהודה (קמינר) עמ' שז
א/ח זכר יצחק (תשן) עמ' קצז
א/ח חזו"א על הרמב"ם
א/ח חי' חתם סופר
א/ח חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' קמה
א/ח יקב זאב דף צ ע"א
א/ח כנפי נשרים
א/ח כתב סופר יו"ד סי' קנח ד"ה הנה השואל {בזמן הזה אף על פי שעבד בלא}, סי' קסה ד"ה והנה מעלת {אבל בזה"ז אע"פ שעבר בל"ת אינו}
א/ח כתונת יוסף
א/ח להורות נתן על התורה ח"ג עמ' נ
א/ח מאור הקדש בכורות עמ' קא
א/ח מהרי"ט אלגזי פ"ה אות מב או"ק ג, ה
א/ח מנחת אריאל מנחות עמ' רנ
א/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' שצז, שצט
א/ח מעין החכמה עמ' קסג
א/ח מראי מקומות (עמר) עמ' י
א/ח מרגניתא דר"מ [שו"ת הרדב"ז]
א/ח מרומי גלים עמ' קי
א/ח מרחשת ח"א סי' מו אות ב
א/ח מרכבת יוסף דף קיב ע"ג {מטיל מום בבעל מום}
א/ח משאת משה (חברוני) פסחים סי' נח עמ' פה
א/ח משכיל ליהודה עמ' קכה, קלד-קלה
א/ח משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף י {המטיל מום}
א/ח משנת חיים בכורות עמ' רכה, שצד, תלג, תנה
א/ח משנת חיים במדבר עמ' שכ-שכא
א/ח מתנת כהונה בכורות עמ' רלד
א/ח נחלת שמואל דף טז ע"ג
א/ח נטעי שושנה עמ' כו-כז {מטיל מום בבעל מום}
א/ח נר מצוה (ואלק) מצוות דף צב ע"ג, צג ע"א-ע"ב
א/ח ס' יהושע - שו"ת עמ' קיט
א/ח עמק שאלה (טברסקי) עמ' רע
א/ח פרי יואל קדשים סי' עו
א/ח ציץ אליעזר ח"ב סי' ח אות ז
א/ח קדשי יהושע עמ' אלף לח
א/ח קהלות יעקב זבחים ה
א/ח ראש אליהו ח"ב עמ' שכח
א/ח שלמי יוסף בכורות עמ' רלד
א/ח שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' קעו
א/ח שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' קעה
א/ח שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' סז
א/ח שעורי הגרי"ד עבודת יוה"כ עמ' קמד
א/ח שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' עא
א/ח שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' צ, צז
א/ח שערי טהר ח"ג שער ב סי' יח אות ד, סי' כא אות א, ג
א/ח שפת אמת על התלמוד ח"ג דף נ ע"ג
א/ח שפתי מלך
א/ח תהלה לדוד (מן) קדשים סי' לב ס"ק ז
א/ח תורת יצחק ח"ב עמ' נב
א/ט אברהם יגל
א/ט אחיעזר ח"ב סי' לג ס"ק ג, סי' מו ס"ק ג
א/ט אמרי יושר בכורות דף לד ע"א
א/ט בית יצחק תשט"ז עמ' 118 {תמורת בכור ומעשר}
א/ט בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תלה
א/ט דבר יהושע (שו"ת) ח"ג אהע"ז סי' ז
א/ט הגהות הרש"ש לעיל הלכה ז {בתמורת בכור ומעשר אין לאו}
א/ט ואתה תחזה ח"ג
א/ט זהב התרומה - חלה עמ' תקמו {מטיל מום בתמורה}
א/ט חזו"א על הרמב"ם
א/ט כתונת יוסף
א/ט מהרי"ט אלגזי פ"ה אות מב או"ק ג, ה
א/ט מלחמות יהודה דף קב ע"ג
א/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' תא
א/ט מעין החכמה עמ' רסב
א/ט מפתח הבאורים [חתם סופר או"ח סי' קלט]
א/ט מראה איש ח"ב עמ' צד
א/ט מראי מקומות (עמר) עמ' יא
א/ט משנת חיים בכורות עמ' שצג-שצז
א/ט משנת חיים במדבר עמ' שכ
א/ט נזר הקדש (רזין) מנחות דף פה ע"א
א/ט ענפי ארז (זיל') דף נה ע"ג {תמורת בכור ומעשר}
א/ט קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' קמא
א/ט שלמי שמעון (קדשים) עמ' קצח
א/ט שערי טהר ח"ה שער ב סי' ד אות א, ב, ד
א/ט תבואת יקב (פרידמן) עמ' צח
א/י אוהב מישרים עמ' רכה {לא קדושה גמורה}
א/י אור הישר [רדב"ז הל' ערכין פ"ה הי"ב, אור הישר תמורה ה ע"ב ודף לב ע"ב]
א/י אוריין תליתאי (אפשטיין) דף לז ע"ג
א/י אנצי"ת ע' בעל מום (ב) הע' 129, 135
א/י אשר למלך
א/י באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קכב
א/י בזך לבונה עמ' שפז
א/י בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' שטו
א/י בית ישחק
א/י בית שערים יו"ד סי' שצח
א/י בני שמואל דף צו ע"א
א/י בתי כהונה (תשסה) עמ' צג, צז-צח
א/י גבורת יצחק ר"ה עמ' לג {לח"מ}
א/י דבר שאול תמורה סי' מד אות ב-ג, סי' עה אות ז
א/י דברות משה פסחים עמ' קנא
א/י דברי חיים השמטות סי' כט {מל"מ}
א/י דגל ראובן ח"א סי' ד
א/י דעת מרדכי ח"א דף צט ע"ג
א/י הלכה רבה ח"א עמ' 195, 162
א/י הר המלך ח"ו עמ' קיא
א/י הרועים בשושנים
א/י ויטע אשל תמורה ח"ג עמ' רפג
א/י זבח שלמה ח"א עמ' נג, ח"ב עמ' קסא
א/י זכר יצחק (תשן) עמ' רנב {מל"מ}
א/י חדושים ובאורים (גרי') תמורה סי' ו ס"ק ה {מל"מ}
א/י חזון יחזקאל ערכין פ"ד ה"ב והי"א
א/י חי' הגרי"ח עמ' רנו
א/י חי' הראי"ה
א/י חכמת אדם - בינת אדם בית הנשים סי' לא בסופו {אי עביד מהני}
א/י חסדי דוד ח"ז עמ' תקפב
א/י חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' פט עמ' רפו
א/י טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' תקכב
א/י ידי משה (בוצק') הל' איס"מ סי' ג
א/י יהל אור דף יט ע"ג-ע"ד {הקדש חל על בעל מום}
א/י יכהן פאר
א/י יקרא דשכבי (דוד) דרוש ד דף ז ע"ג
א/י כתונת יוסף
א/י לב אריה (קרלין) עמ' ב
א/י מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' קלז {שעה"מ}
א/י מנחת חינוך ח"ב עמ' תיג, תקנז, תקנט, ח"ג עמ' קפ
א/י מעשה רקח
א/י מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף ריב ע"א
א/י מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף ח ע"א, סד ע"א, קעה ע"א
א/י מקום דוד [בית ועד דף סה ע"ב]
א/י מראי מקומות (עמר) עמ' יא-יב
א/י מרומי גלים עמ' קז, קמג, קנג-קנד
א/י מרכבת המשנה מהדו"ב
א/י משאת משה (חברוני) פסחים סי' לג עמ' 102
א/י משנת אליעזר (קונשטט) עמ' סא {מל"מ}
א/י משנת חיים בכורות עמ' רמ
א/י משנת יעקב
א/י נר מצוה (ואלק) מצוות דף ל ע"ג-ע"ד
א/י נתן פריו סוגיות ח"א עמ' קמא
א/י ס' יהושע - שו"ת עמ' קמט-קנ
א/י סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' נט
א/י סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ג עמ' קמג
א/י סהמ"צ לרס"ג ח"א דף שעט ע"ד
א/י ספרי דבי רב ח"ג עמ' קפט-קצ
א/י עין יהודה עמ' רכט
א/י עין יצחק ח"א עמ' קי
א/י פנת יקרת (תשנד) סי' ז
א/י פנת יקרת (תשעא) עמ' יג
א/י פרי העץ דף קכ ע"א
א/י פרשת המלך
א/י צרור החיים (יעקב)
א/י קדשי יהושע עמ' אלף צ, אלף קכה {כ"מ}, אלף קסד, אלף קעא, אלף קעט, אלף קפ {מל"מ}, אלף קפט, אלף קצ, אלף ריב, אלף ריג {מל"מ}, אלף רטז {כ"מ}, אלף רכו, אלף רלז {כ"מ}, אלף תקנב
א/י קרית מלך
א/י שדי חמד כללים מע' כ כלל ס עמ' 225 {אעל"מ}
א/י שו"ת ר"י מסלוצק סי' מו עמ' קסא
א/י שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' מג
א/י שלמי ירוחם
א/י שם טוב - השלמה
א/י שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' רלט
א/י שם משמעון (סטרליץ) עמ' רמג, רסז
א/י שער המלך ח"ב עמ' רכו {מל"מ}
א/י שערי טהר ח"ב שער ג סי' כא אות ה, ח"ג שער א סי' ג אות ה, שער ב סי' כב אות ה
א/י תורת הקדש ח"ב עמ' קעא
א/י תנופת זהב עמ' 364
א/י תפארת ציון (ריבקין) סי' ח אות יז עמ' קמג {תיפדה}
א/יא אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' צב אות א-ב
א/יא אגודות אזוב מדברי דף לב ע"ד {מום עובר}, קכב ע"ד
א/יא אנצי"ת ע' בעל מום (ב) הע' 137, ע' גזה הע' 50 {שעה"מ}
א/יא אש קודש מעילה עמ' קג {השמיט חלב פסולי המוקדשין}
א/יא בדבר מלך ח"ה עמ' יט, סו
א/יא בית זבול ח"א סי' יא אות א
א/יא ביתאל ח"א דף יד ע"ב
א/יא בני יעקב
א/יא בני שמואל דף צו ע"א
א/יא בריכת המלך עמ' קצט, רי, רמח
א/יא ברכת שלמה (תשז) עמ' טז
א/יא בשבילי הקודש סי' טז אות ב {נשחטה לפני פדייה}
א/יא דבר שאול שבועות סי' ז ס"ק ט, תמורה סי' סט אות ג, סי' עה אות ז
א/יא דברי חיים השמטות סי' כט
א/יא דגל ראובן ח"א סי' כד
א/יא דרכי יושר (שרף) ח"ב עמ' שלג {לח"מ}
א/יא ואתה תחזה ח"ג
א/יא ויטע אשל תמורה ח"ב עמ' רכא {קדושת דמים}
א/יא זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' מה
א/יא חזון יחזקאל ערכין פ"ד ה"ב והי"א
א/יא חי' הראי"ה
א/יא חנוכת הבית עמ' קיג
א/יא ידי משה (בוצק') הל' איס"מ סי' ג
א/יא כתונת יוסף
א/יא לחם יהודה
א/יא לקוטי שעורים (שטיין) חולין (תשסז) סי' ב ס"ק ב
א/יא מבוא למשנה תורה עמ' 216
א/יא מנחת חינוך ח"ב עמ' תה, ח"ג עמ' קפ-קפב
א/יא מעשה רקח
א/יא מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף סא ע"ג, סד ע"ג
א/יא מקדש דוד קדשים קונ' ג ס"ק ג במנחת מרדכי
א/יא מקדש יחזקאל
א/יא מראה איש ח"א יו"ד עמ' קנט
א/יא מראי מקומות (עמר) עמ' יב
א/יא מרומי גלים עמ' קיב, קלד, קמד
א/יא משאת משה (חברוני) פסחים סי' לג עמ' נב
א/יא משנה הלכות ח"ג סי' ריא {לא חלה קדושת הגוף}
א/יא משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' רטז {שבעלת מום קבוע אם ילדה והיא קדש יפדה הולד ויצא לחולין}
א/יא משנת חיים בכורות עמ' רלג
א/יא משנת חיים ערכין עמ' שצב, שצג
א/יא משנת יעקב
א/יא משנת ר' אהרן קדשים - בכורות סי' ד ס"ק א, ודף טו ע"ב ד"ה סמוך
א/יא משנת ר' אהרן שבת עמ' קסב
א/יא מתנת כהונה בכורות עמ' כה
א/יא נאם דוד
א/יא נחלת שמואל דף מז ע"א
א/יא נר מצוה (ואלק) מצוות דף לז ע"א {מפרכסת}
א/יא ספרי דבי רב ח"ג עמ' קפט-קצ
א/יא עבודת הזבח מעילה סי' ג ס"ק ג, סי' ח ס"ק יג
א/יא ענפי ארז (זי') דף רא ע"ג
א/יא פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' רסג
א/יא צרור החיים (יעקב)
א/יא קדשי יהושע עמ' אלף צא {שעה"מ}, אלף ריב, אלף תקנא, אלף תקצא, אלף תרא
א/יא קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שכא {שעה"מ}
א/יא שיח ערב קדשים עמ' שס, שסב, שעג
א/יא שלמי יוסף בכורות עמ' כה
א/יא שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' ק-קא
א/יא שם משמעון (סטרליץ) עמ' רסח-רסט, רעא
א/יא שער המלך ח"ב עמ' רעא
א/יא שערי טהר ח"ב שער ד סי' כג אות ג, ח"ג שער א סי' ג אות ט, שער ב סי' כג
א/יא תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קלג {ולד קרב}
א/יא תנופת זהב עמ' 7
א/יא תפארת ציון (ריבקין) סי' ח אות יח
א/יב אור הנר (ראטה) עמ' 178
א/יב אמונת עתיך גל' 106 עמ' 50, 55
א/יב אמרי נפתלי ח"ב עמ' רמב, רמד
א/יב אנצי"ת ע' בזיון קדשים הע' 41, ע' בכור בהמה הע' 353, 370
א/יב ברור הלכה ביצה כח ע"א ציון ט
א/יב ברכת הזבח
א/יב דברות משה ביצה עמ' תמד
א/יב ואתה תחזה ח"ג
א/יב חי' הריצ"ד
א/יב כתונת יוסף
א/יב מנחת חינוך ח"ב עמ' תקעח, ח"ג עמ' צח, קפ
א/יב מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"א דף מח
א/יב מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' קמה
א/יב מראי מקומות (עמר) עמ' יג-יד
א/יב משנת חיים בכורות עמ' שסז
א/יב משנת שמחה
א/יב נתיב אברהם ח"א עמ' סט-ע, עב
א/יב עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' לח
א/יב עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תקצו
א/יב קרן אורה זבחים עה ע"ב (ד"ה כלום) {קנין גמור}
א/יב רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ד ה"ח מקור 24
א/יב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תמ
א/יב שערי היכל זבחים עמ' תרכט {חוץ מבכור וממעשר - ותמורתם}, תרלא {קניין גמור - בכור לא קנוי לגמרי}
א/יב שפת אמת על התלמוד ח"ג דף כג ע"א
א/יב שרשי הים דף קנ ע"ב
א/יב תפארת ציון (ריבקין) סי' ז אות ה


ב/452 הלכות איסורי מזבח פרק ב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ב/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ב/רה"פ הר המוריה (שץ)
ב/רה"פ הרמב"ם המדויק
ב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ב/רה"פ משנת ראשונים (בארי)
ב/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' נב
ב/רה"פ פי' ר"י קאפח
ב/רה"פ צפנת פענח
ב/רה"פ רמב"ם הערוך
ב/רה"פ רמב"ם לעם
ב/רה"פ שם טוב
ב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ב/א בנין ציון (עטלינגר) ח"ב סי' צח
ב/א דברי תלמוד ח"א עמ' רפח-רפט
ב/א ידי משה (בוצק') הל' איס"מ סי' ד
ב/א יתר הבז (תשסח) עמ' קנד
ב/א כתר תורה (תשיז) עמ' לד
ב/א מנחת חינוך ח"ב עמ' שצו
ב/א מראי מקומות (עמר) עמ' טו
ב/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' רז {כל המומין הפופלין באדם ובבהמה חמשים וכבר נמנו וכו'}
ב/א משנת יעקב
ב/א קדשי יהושע עמ' אלף לז
ב/ב אב"י יושב אהל עמ' 217
ב/ב אגרות משה יו"ד ח"א סי' קצט
ב/ב אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' יב
ב/ב אור הישר [כ"מ הל' ביא"מ פ"ז ה"ו, מעשי למלך הל' ביא"מ פ"ז דף ש ע"א]
ב/ב אמרי יושר בכורות דף מ ע"ב
ב/ב אמרי שמאי פרשת משפטים עמ' קכה
ב/ב אנצי"ת ע' אוזן הע' 38, 55
ב/ב בנין ציון (עטלינגר) ח"ב סי' צח
ב/ב בתי כנסיות דף לו ע"א
ב/ב דברי תלמוד ח"א עמ' רפח
ב/ב הר המלך ח"ג עמ' פ
ב/ב הרועים בשושנים
ב/ב השיב משה (תשעה) סי' נז אות ו עמ' שמד
ב/ב ואתה תחזה ח"ג
ב/ב חזו"א בכורות סי' כה ס"ק יא, יג, טז-יז, סי' כו ס"ק ט
ב/ב חזו"א על הרמב"ם
ב/ב חי' הראי"ה
ב/ב חי' חפץ חיים
ב/ב חי' ר' אפרים מרדכי
ב/ב חסדי דוד ח"ו עמ' תמה, תמח, תנא, תנח
ב/ב ידי משה (בוצק') הל' איס"מ סי' ד
ב/ב יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רלב
ב/ב יכהן פאר
ב/ב יצחק ירנן
ב/ב כתונת יוסף
ב/ב לקוטי שיחות חי"ב עמ' 130
ב/ב מילי דמרדכי
ב/ב מעיני המים
ב/ב מעשה רקם (אוטרמן) דף ח ע"ג, ט ע"א {עד כפול}
ב/ב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רצח ע"ג, רצט ע"ב, ש ע"א, שג ע"א-ע"ב
ב/ב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף נא ע"ג
ב/ב מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תעו (קג)]
ב/ב מצודת דוד (שפרבר) עמ' שפו {בין שני חוטמין}
ב/ב מקראי קדש (תשנג) עמ' שפז
ב/ב מראי מקומות (עמר) עמ' טו-יז
ב/ב מרגניתא דר"מ
ב/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ב משנת חיים בכורות עמ' תעא
ב/ב נתן פריו חולין עמ' צה
ב/ב פרשת המלך
ב/ב צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' רכו אות א ואילך
ב/ב רנת יצחק תפלה עמ' לד
ב/ב שמועת חיים יומא ח"א עמ' תטז
ב/ב שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' נו, רס
ב/ב תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' שכח-של, שלט, שמא-שמב
ב/ג אב"י יושב אהל עמ' 217
ב/ג בית ישחק
ב/ג בנין ציון (עטלינגר) ח"ב סי' צח
ב/ג הגהות רימ"א
ב/ג הרמב"ם כמחנך עמ' 150
ב/ג ואתה תחזה ח"ג
ב/ג חסדי דוד ח"ו עמ' תמו, תנח
ב/ג כתונת יוסף
ב/ג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רצט ע"ד
ב/ג מצודת דוד (שפרבר) עמ' שפז {נראים כשצווחת}
ב/ג מראי מקומות (עמר) עמ' יח
ב/ג מרגניתא דר"מ
ב/ג עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' צו
ב/ג עינות מים דף נה ע"ב {מ"מ}
ב/ג קרית מלך
ב/ג ראשית בכורים דף עה
ב/ד אב"י יושב אהל עמ' 217
ב/ד אור תורה (שוורץ) ח"ד סי' ט
ב/ד אורה ושמחה הל' שופר פ"א ס"ק יג
ב/ד אנצי"ת ע' אשם הע' 48, 49, 60 {מל"מ}
ב/ד אשיחה בחקיך פרה עמ' רנ
ב/ד בית אהרן וישראל גל' צו עמ' קטו {חסר שנים מהזנב}
ב/ד בית ישחק
ב/ד בן יהודה סי' סו
ב/ד בנין ציון (עטלינגר) ח"ב סי' צח
ב/ד ברור הלכה חולין יז ע"ב ציון י {פגימה - לא הזכיר חגירת צפורן}
ב/ד ואתה תחזה ח"ג
ב/ד חזו"א בכורות סי' כה ס"ק טז
ב/ד חזו"א על הרמב"ם
ב/ד חי' הראי"ה
ב/ד חי' חפץ חיים
ב/ד חסדי דוד ח"ו עמ' תנח, ח"ט עמ' קב
ב/ד חקל יצחק (שו"ת) עמ' קז
ב/ד יתר הבז (תשסח) עמ' קלח, קנה
ב/ד כתונת יוסף
ב/ד כתר המלך
ב/ד מטה שמעון (הלפרין) ח"ג עמ' לו {אינו בגלוי}
ב/ד מנחת פתים (ארנטרוי) ח"א עמ' 9
ב/ד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף נא ע"ד
ב/ד מצודת דוד (שפרבר) עמ' שפז {עור שחופה את הגיד}
ב/ד מקורי הרמב"ם לרש"ש
ב/ד מראי מקומות (עמר) עמ' יט-כא
ב/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ד משנת חיים בכורות עמ' תנז, תע
ב/ד נתן פריו סוכה עמ' רפד
ב/ד עיונים ומחקרים ח"א עמ' 7
ב/ד פרשת המלך
ב/ד פרת חטאת עמ' לז
ב/ד קרית מלך
ב/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' רלו
ב/ד שו"ת אור שמח דף קנו
ב/ד תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' שכד
ב/ה אב"י יושב אהל עמ' 217
ב/ה אברהם יגל
ב/ה אור הישר [באר יצחק או"ח סי' כא]
ב/ה אמר יוסף (אלקלעי) דף קמו ע"ד
ב/ה באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' קפה {מל"מ}
ב/ה ביתאל ח"א דף יג ע"א
ב/ה ואתה תחזה ח"ג
ב/ה חזו"א בכורות סי' כה ס"ק טז
ב/ה חזו"א על הרמב"ם
ב/ה חי' הגרז"ס נשים עמ' שפח {מל"מ}, קדשים עמ' שכב
ב/ה חי' חפץ חיים
ב/ה חידושין על התורה לרבנו תם עמ' רמה
ב/ה חסדי דוד ח"ו עמ' תנח
ב/ה ידבר שלום ח"א עמ' קסב
ב/ה כתונת יוסף
ב/ה כתר המלך
ב/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' שצד {מל"מ}
ב/ה מראי מקומות (עמר) עמ' כב-כה
ב/ה משנת חיים בכורות עמ' תנג-תנט, תסה-תסח
ב/ה פרת חטאת עמ' לז
ב/ה צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף קנז ע"ד
ב/ה צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים יו"ד עמ' 314
ב/ה צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' רעה
ב/ה רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' ת {מל"מ}
ב/ה שלמי ירוחם
ב/ה תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' שיט, שכד, שלא, שמד
ב/ו אבני ציון ח"ג עמ' קלא, רנא
ב/ו אבני ציון ח"ד עמ' קז
ב/ו אהבת אברהם עמ' לג {זקן חולה ומזוהם}
ב/ו אומר לציון סי' שמז
ב/ו אוצרות הרמב"ם
ב/ו אור הישר [טורי אבן ר"ה טז ע"א בקו"א, מל"מ הל' פרה רפ"א]
ב/ו אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ה ס"ק נו
ב/ו אמר יוסף (אלקלעי) כאן, ודף כה ע"ד {מל"מ}
ב/ו אנצי"ת ע' אונס (א) הע' 140, ע' בעל מום (ב) הע' 5
ב/ו בינת נבונים דף צח ע"ג
ב/ו ברור הלכה חולין כד ע"ב ציון א {מל"מ}
ב/ו גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' קעא
ב/ו גבורת יצחק שקלים עמ' קמז
ב/ו גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קא
ב/ו גליונות אבני נזר {מל"מ}
ב/ו דברי שאול בראשית עמ' ריג {מל"מ}
ב/ו דובר מישרים דף לח ע"ג, לט {מל"מ}
ב/ו דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תקצא
ב/ו הגהות רימ"א
ב/ו הגהות רימ"א {מל"מ}
ב/ו הר המלך ח"ו עמ' קיא
ב/ו הרי בשמים (הורוביץ) ח"ה עמ' ק {מל"מ}
ב/ו זכותא דאברהם (לנדא) עמ' צה
ב/ו חזו"א בכורות סי' כה ס"ק טו, פרה סי' א ס"ק א
ב/ו חזו"א על הרמב"ם
ב/ו חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' שפב
ב/ו חי' הראי"ה
ב/ו חי' מהר"ם שיק נדה עמ' קמו {מל"מ - זקן}
ב/ו חיים שאל ח"ב סי' ז אות ב {מל"מ}
ב/ו חלקת לוי עמ' נח
ב/ו חסדי דוד ח"ו עמ' תנח
ב/ו טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב עמ' שח
ב/ו יד אברהם פרה עמ' ו {מל"מ}
ב/ו יד בנימין ר"ה עמ' קכ {מל"מ - זקן}
ב/ו יוסף את אחיו עמ' קפד {מל"מ - זקנה בבהמה}
ב/ו יכהן פאר
ב/ו כתונת יוסף
ב/ו כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תיז
ב/ו לב טהור עמ' ד {מל"מ}
ב/ו לקוטי סופר ח"א דף צה ע"ג {שבעים ושלש}
ב/ו מאורות הדף היומי ח"ח עמ' פד-פז {מל"מ- הקרבת הזקן}
ב/ו מאיר עיני חכמים ח"א דף ח ע"ג {מל"מ}
ב/ו מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' כז
ב/ו מי יהודה או"ח סי' מ
ב/ו מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' קיט
ב/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' שצב, שצו, תלט
ב/ו מעשה רקח
ב/ו מפתח הבאורים [חתם סופר יו"ד סי' עב]
ב/ו מקורי הרמב"ם לרש"ש
ב/ו מראי מקומות (עמר) עמ' כה
ב/ו משנת חיים בכורות עמ' תסז
ב/ו משנת חיים במדבר עמ' קלא, קלה
ב/ו משנת חיים ויקרא עמ' שכא
ב/ו משנת חיים יומא עמ' תצג
ב/ו משנת חיים ערכין עמ' תריג-תריח {מל"מ}
ב/ו משנת יעקב
ב/ו נאות יעקב (שפירא) סי' ח אות יא
ב/ו נועם חכ"ה עמ' מז {מל"מ}
ב/ו נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' רח {מל"מ}
ב/ו נתן פריו חולין עמ' קיז
ב/ו ענפי ארז (זי') דף סג ע"א
ב/ו פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 8, 11, 31 {מל"מ}
ב/ו פני חיים (פלג'י) עמ' קמא {מל"מ}
ב/ו פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' קעה {מל"מ}
ב/ו פרת חטאת עמ' מג
ב/ו פתח עינים ח"ב דף פא ע"א {מל"מ}
ב/ו קדשי יהושע עמ' אלף קעא
ב/ו קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' שעה
ב/ו קול דודי (תשף)
ב/ו קול דודי ר"ה סי' קט
ב/ו ראשית בכורים דף ע
ב/ו רלב"ג ויקרא פ"א תועלת ג עמ' לו
ב/ו רנת יצחק דברי הימים עמ' קסא {מל"מ - רותתת}
ב/ו רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קב, ח"ב עמ' ז
ב/ו רנת יצחק תפלה עמ' מה {מל"מ}
ב/ו שלטי הגבורים עמ' רסז
ב/ו שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תרל
ב/ו שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' רסז
ב/ו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' קנט
ב/ו שער המלך ח"ב עמ' רלא
ב/ו שערי זיו ח"ג דף פב ע"א
ב/ו שערי מאיר עמ' ג
ב/ו שעת הכושר דף ח ע"א, לח ע"ב {מל"מ}
ב/ז אמונת עתיך גל' 119 עמ' 30
ב/ז בית אפרים או"ח (תרמד) דף קו ע"א
ב/ז בית שערים יו"ד סי' צ
ב/ז דברי אברהם (שדמי) ח"א עמ' נב
ב/ז דור רביעי ח"א סי' פ
ב/ז דקה מן הדקה דף נט ע"א
ב/ז הגהות רימ"א
ב/ז הגהות רימ"א {לח"מ}
ב/ז ואתה תחזה ח"ג
ב/ז חזו"א יו"ד סי' ג ס"ק טז, סי' קפט ס"ק ב, חו"מ לקוטים סי' יט לדף עו, בכורות סי' כד ס"ק ב, סי' כה ס"ק ז, ט
ב/ז חזו"א על הרמב"ם
ב/ז חי' הראי"ה
ב/ז חסדי דוד ח"ו עמ' תנח
ב/ז יעיר אזן דף סז ע"ג {מל"מ}
ב/ז מנוחת אשר ח"א דף עב ע"ג-ע"ד
ב/ז מראי מקומות (עמר) עמ' כה
ב/ז עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' רנד
ב/ז שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' תצה
ב/ז תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' שמד
ב/ז תחומין חכ"א עמ' 58 הערה 9
ב/ח אחיעזר ח"ב סי' לה ס"ק ה
ב/ח אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' סג
ב/ח בדבר מלך חי"ג עמ' קלז
ב/ח דביר הקודש מנחות עמ' רפב {אינה מן המובחר}
ב/ח הגהות מוהר"י קרט עמ' קסח {מל"מ}
ב/ח ואתה תחזה ח"ג
ב/ח זאת ליעקב דברים עמ' רס
ב/ח חזו"א בכורות סי' כה ס"ק יז, סי' כו ס"ק ט
ב/ח חזו"א על הרמב"ם
ב/ח חסדי דוד ח"ו עמ' תנח, ח"ט עמ' קב
ב/ח חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' סג עמ' רה
ב/ח טעם ודעת הל' פרה פ"א ה"ז בביאה"ל ד"ה וקראה
ב/ח ידי משה (בוצק') הל' איס"מ סי' ה
ב/ח יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רלא, רלו, ח"ב עמ' ע
ב/ח יכהן פאר
ב/ח ישורון ח"י עמ' רסג
ב/ח כבודה של תורה ח"ג עמ' כט
ב/ח כתונת יוסף
ב/ח לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 8
ב/ח לקוטי שיחות חלק ל עמ' 45
ב/ח מילי דמרדכי
ב/ח מים חיים (קרייזוירטה) עמ' תקצב
ב/ח מעין נצח ח"א סי' ה
ב/ח מקראי קדש (תשנג) עמ' שמו
ב/ח מראי מקומות (עמר) עמ' כו-כח
ב/ח מרגניתא דר"מ
ב/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ח משברי ים עדל"ת סי' כז ס"ק א
ב/ח משנת חיים בראשית עמ' סא, עו
ב/ח משנת יעקב
ב/ח משנת ר' אהרן מאמרים (תשמח) ח"ב עמ' פ
ב/ח משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' פ
ב/ח סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ג עמ' נא
ב/ח עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' צח
ב/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קפה
ב/ח פרשת המלך
ב/ח פרת חטאת עמ' לז-לח
ב/ח קרית מלך
ב/ח ראשית בכורים דף פ
ב/ח שיח ערב קדשים עמ' שס
ב/ח שם טוב - השלמה
ב/ח שמועת חיים יומא ח"ב עמ' שטז
ב/ח שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' רסז
ב/ח שערי טהר ח"ח סי' צד אות ב
ב/ח תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' שכד, שכט, שמד
ב/ח תשובה מיראה
ב/ח תשובה מיראה (תשסו) עמ' כ
ב/ט אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"י הע' 57
ב/ט אורה ושמחה הל' לולב פ"ח ס"ק יד
ב/ט הר המלך ח"ו עמ' קיא
ב/ט חסדי דוד ח"ד עמ' נא
ב/ט כתונת יוסף
ב/ט מראי מקומות (עמר) עמ' כח
ב/ט משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' רכג {וכן בהמת קדשים שנעבדה בה עבירה או שהמיתה את האדם}
ב/ט נתן פריו חולין עמ' סז
ב/ט ספרי דבי רב ח"ג עמ' קצ
ב/ט קול דודי ר"ה סי' קט
ב/ט שלטי הגבורים עמ' רסח
ב/ט שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' תצה
ב/ט שפת אמת על התלמוד ח"ג דף ב ע"ב
ב/ט שרידי אש ח"א עמ' תקנג
ב/י אבני ציון ח"א סי' לו אות א, ח"ב סי' כג אות א, סי' מ אות ב, סי' נג אות א
ב/י אגרא דשמעתא ח"א עמ' קמג, קמה
ב/י אגרא לישרים סי' כט
ב/י אגרות משה קדשים סי' כד ענף ב
ב/י אוצרות השעורים (פיקארסקי) עמ' קכז
ב/י אור הישר [עין יצחק או"ח סי' כה ויו"ד סי' ט, אור הישר תמורה ז ע"א וזבחים פה ע"ב] {טריפה}, [אור שמח הל' תמורה פ"ד ה"ח] {אין פודין}
ב/י אות ציון עמ' קסו {כ"מ - הקריבהו נא לפחתך - מדרבנן}
ב/י אלומות יוסף (תשלז) סי' ז בסופו
ב/י אנצי"ת ע' בדיקת ריאה הע' 98
ב/י אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' קפ
ב/י אפר קדשים עמ' קטו
ב/י אשישות חיים
ב/י אשל אברהם (שפירא) עמ' כח
ב/י אשר למלך
ב/י בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' ריז
ב/י בדבר מלך חט"ו עמ' רלד {בהמה שנולד בה א' מן הטרפיות האוסרות אותה באכילה אסורה לגבי המזבח וכו'}
ב/י בדבר מלך חט"ז עמ' ש
ב/י בית האוצר ח"א עמ' 125 {כ"מ}
ב/י בית המדרש
ב/י בית שערים יו"ד סי' י, פט-צ
ב/י בן יהודה סי' פו
ב/י בני דוד
ב/י בני יעקב
ב/י בני ציון (מיטובסקי, תרסח) סי' סח
ב/י בני ציון (מיטובסקי, תשסד) עמ' צג
ב/י בנין יחזקאל - פתיחה כוללת ח"א ס"ק כז
ב/י בריכת המלך עמ' נט
ב/י ברכת שלמה אהע"ז עמ' קיד
ב/י ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' שעה
ב/י בשבילי הקודש סי' י אות ב {כ"מ}
ב/י בשבילי הקרבנות סי' כ אות א-ב
ב/י גור אריה (צרמון)
ב/י דבר שאול תמורה סי' מד אות יד
ב/י דברות משה חולין עמ' פו
ב/י דברות משה שבועות-ע"ז עמ' קעג {הרי הוא אומר הקריבהו נא לפחתך}
ב/י דברי יואל - שו"ת עמ' תקעו
ב/י דברי ירמיהו קידושין עמ' רג
ב/י דברי תלמוד ח"א עמ' רצא
ב/י דגל ראובן ח"ב סי' טו
ב/י דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תרל
ב/י דרכי יושר (שרף) ח"ב עמ' רנא {קושיה מחולין יא}
ב/י הגהות מוהר"י קרט עמ' קסז {כ"מ}, קסח
ב/י הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קעז
ב/י המאיר לארץ [שעה"מ הל' שחיטה פי"א] {כ"מ}
ב/י הר המלך ח"ו עמ' קיא
ב/י הרמב"ם כמחנך עמ' 180
ב/י הררי קדם (תשס) עמ' רי
ב/י השמטה לבאור הלכה סי' רעב (נדפס במשנה ברורה הוצאת "מקור ההלכה" אחרי סי' שמד)
ב/י ואתה תחזה ח"ג
ב/י ויקן יוסף דף נו ע"ד, נז ע"ב
ב/י זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' עד
ב/י זכר יצחק (תשן) עמ' ש
ב/י זכרון סופרים {בהמה שנולד בה וכו'} [עיין תשו' מהר"ם שיק או"ח סימן פ"ג]
ב/י חותמי ברכה תשובה כד אות ד {כ"מ}
ב/י חזון יחזקאל זבחים פ"ח ה"א
ב/י חי' הגר"י וינוגרד קדשים
ב/י חי' הגר"מ הלוי
ב/י חי' הראי"ה
ב/י חי' הרי"ט עמ' רמז
ב/י חי' חתם סופר
ב/י חי' יפה לב עמ' רלו
ב/י חי' כתב סופר
ב/י חי' מהרי"א הכהן עמ' רכט
ב/י חלקת לוי עמ' נה
ב/י חמדת ישראל ח"א דף ל ע"ב {כ"מ}
ב/י חמודי צבי מועדים עמ' נו {כ"מ}
ב/י חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' סג עמ' רז
ב/י חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' עג עמ' רלג
ב/י טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' כג
ב/י יד אפרים (ביליצר) - שו"ת עמ' לו
ב/י ידי משה (בוצק') הל' איס"מ סי' ו
ב/י יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רנב
ב/י יכהן פאר
ב/י יקב זאב דף ז ע"א, עב ע"ג
ב/י יראה ואהבה עמ' רנח
ב/י ישועות יעקב קדשים עמ' עט {כ"מ}
ב/י יתר הבז (תשסח) עמ' קלב
ב/י כבודה של תורה ח"ג עמ' ל
ב/י כפתור ופרח (תשו) דף כח ע"ב
ב/י כתב סופר או"ח סי' פח ד"ה והא דפשיטא
ב/י כתב סופר יו"ד סי' מט ד"ה ולפום {הטיל מום בקדשים ובא אחר והטיל, כ"מ ד"ה ומ"ש המטיל מום}
ב/י כתונת יוסף
ב/י כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תיז
ב/י לב אריה (בראד) חולין נג ע"ב
ב/י לב אריה (בראד, תשסד) עמ' קצה
ב/י לבושי מרדכי יו"ד עמ' טז
ב/י להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' נח ע"א
ב/י להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קלב-קלג
ב/י להורות נתן מועדים ח"ב עמ' קד
ב/י לקוטי שלמה (תרנד)
ב/י לקח טוב (תשפא) כלל ב אות ג {טריפה אסורה לגבי מזבח משום הקריבהו נא לפח תך מזהירין ועונשין בטריפה מקל וחומר משום שאסורה מסברא, וכ"מ}, כלל ב אות ו {אין פודין את הקדשים להאכילן לכלבים עד שימותו הקדיש ולסוף נטרפה אינה ראויה לא לגופו ולא לדמיו והולך למיתה}, כלל ו אות קמו {כ"מ ד"ה ומ"ש, הרמב"ם נקט טעם הקריבהו נא מה שלא מוזכר בגמרא גם רש"י כתב טעם זה}, כלל ו אות קמט {כ"מ ד"ה ומ"ש, אי נמי הכי קאמר דאפילו לא היה בה איסור מן התורה הוה ליה לפוסלה משום הקריבהו נא הרמב"ם כתב סברת האיסור כדי להחמירו}
ב/י לשון למודים יו"ד דף יב ע"ב {כ"מ}
ב/י מאור החיים עמ' י
ב/י מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"ב דף לה ע"ד
ב/י מגילת ספר לאוין דף קסד ע"ד {כ"מ}
ב/י מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' שלג
ב/י מהרי"ט אלגזי פ"ה אות לז או"ק ה, אות מא או"ק ז (דף מב ע"א)
ב/י מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' רב-רג
ב/י מוריה ה גל' יא (ר"י זוסמנוביץ)
ב/י מחנה לויה (תשעד) עמ' ש {כ"מ}
ב/י מחשבת הקודש ח"א דף נז ע"ג
ב/י מטה שמעון (הלפרין) ח"ג עמ' לו {טריפה כשרה מדאורייתא}
ב/י מי השלוח (זס') עמ' כו
ב/י מי יהודה יו"ד סי' כ
ב/י מנוחת אשר ח"א דף פא ע"ד {כ"מ - טריפה פסולה מדרבנן}
ב/י מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' סג
ב/י מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' כז-כח
ב/י מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף מו ע"א
ב/י מנחת בצלאל (תשלז) עמ' ו
ב/י מנחת חזקיה מנחות עמ' קפז
ב/י מנחת חינוך ח"ב עמ' שצב, שצה, ח"ג עמ' שיג
ב/י מנחת כהן (יוסף חיים) דף סח ע"ב
ב/י מענה אליהו עמ' לא, לו
ב/י מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף נו ע"ד, סא ע"ג
ב/י מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' תקפה
ב/י מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת או"ח סי' קלד]
ב/י מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' רסו
ב/י מקדש דוד קדשים סי' לג ס"ק ג, קונטרס בעניני קדשים סי' ג אות ג
ב/י מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' רסו {כ"מ}
ב/י מראה הפנים מ"ש דף יא, יט
ב/י מראי מקומות (עמר) עמ' כט-לא
ב/י מרומי גלים עמ' קל-קלב, קמא, קנא
ב/י משא יד ח"א עמ' קפח
ב/י משאת משה (חברוני) פסחים סי' לג עמ' נב
ב/י משברי ים חזקה עמ' רנב
ב/י משנת חיים בכורות עמ' רכג
ב/י משנת חיים בראשית עמ' מב
ב/י משנת חיים דברים עמ' רמה
ב/י משנת יעקב
ב/י מתנת כהונה בכורות עמ' קלז
ב/י נודע ביהודה השלם או"ח עמ' רעח
ב/י נוה שלום (איזרלסון) עמ' 83
ב/י נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף סט ע"ב, מנחות דף ט ע"א, קנא ע"ג
ב/י נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' קסד {כ"מ}
ב/י נחלת שמואל דף לז ע"ג
ב/י נטע שעשועים (בוירסקי) דף כה ע"א
ב/י נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' קמא {כ"מ}
ב/י נשמת חיים (תשסח) יו"ד סי' מ עמ' עג
ב/י נתיבות שלום (למפרט) עמ' קו
ב/י נתן פריו חולין עמ' קג
ב/י ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תרכד
ב/י ס' יהושע - שו"ת עמ' קכב
ב/י סדר יעקב ח"א לדף ו ע"א (ד"ה אתך)
ב/י ספיקא דרבנן עמ' קפ
ב/י עבודת הזבח תמורה סי' י ס"ק ג
ב/י עיוני הפטרה ח"א עמ' 75
ב/י עין יצחק ח"א עמ' קח, קעא
ב/י ענפי ארז (זי') דף כב ע"ג, סג ע"ב {מל"מ}, קכז ע"א {כ"מ}
ב/י עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קפז
ב/י עקבי ברכה עמ' קכד, קעא
ב/י פינות הבית דף א ע"ד
ב/י פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' קפ, ויקרא עמ' יז, מד
ב/י פרחי כהונה (קצבורג) עמ' קלז {כ"מ}, קלח {שנולד בה}
ב/י פרי עץ חיים (קרויס) עמ' כד
ב/י פתח דבריך עמ' רנט
ב/י צמח ארז עמ' תלח
ב/י צמח מנחם דף ו ע"ג
ב/י צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף כח ע"ג
ב/י צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' נט אות ג
ב/י קדשי יהושע עמ' תכח, אלף סא, אלף צ, אלף קב, אלף קג, אלף תרז
ב/י קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' נג
ב/י קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' קפה
ב/י קול אריה (שוורץ, תשעא) יו"ד עמ' קז
ב/י קול בן לוי (תשסג) עמ' קטז
ב/י קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' לא
ב/י קרית מלך
ב/י קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' יב
ב/י ראשי בשמים (רבין) עמ' רצז {כ"מ}
ב/י ראשית בכורים דף ה ע"ג, סה, ע ע"ג {אין פודין}, פ
ב/י רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קעא
ב/י שארית יהודה (בלום) דף פ ע"ב {טריפה פסול מדרבנן}
ב/י שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' שה
ב/י שבי בנימין דף לב ע"א {כ"מ}
ב/י שדה אלחנן ח"ב עמ' קיז
ב/י שיח ערב קדשים עמ' שסג
ב/י שיחת מלאכי השרת עמ' 104
ב/י שלמי יוסף בכורות עמ' קלז
ב/י שלמי יוסף מנחות עמ' כד
ב/י שלמי שמחה ח"ה עמ' קנד {כ"מ}
ב/י שם משה (מאג'וז) דף ז ע"ב
ב/י שם משמעון (סטרליץ) עמ' רמה
ב/י שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' רע
ב/י שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' פג, שלג
ב/י שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' ט
ב/י שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' קלח
ב/י שער המלך ח"ב עמ' קיד, רכט
ב/י שערי היכל זבחים עמ' תשעא הערה 11 {הקריבהו נא לפחתך - טעם אחר מבגמרא}
ב/י שערי זבולון הל' שבת סי' פה אות ו
ב/י שערי טהר ח"ג שער ב סי' כג, ח"ה שער ב סי' יז אות ז, ח"ח סי' צד אות ב
ב/י שרידי אש ח"א עמ' תקנב
ב/י תבואת יקב (פרידמן) עמ' קא
ב/י תורה שלמה שמות פכ"ב אות תקכג
ב/י תורה תמימה ויקרא פ' כב אות קיב
ב/י תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' ר
ב/י תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' שמו-שמז
ב/י תשובות ר' איסר יהודה עמ' מא-מב {הקריבהו נא לפחתך}
ב/יא אבני נזר יו"ד סי' נג אות ג
ב/יא אבני ציון ח"ד עמ' כו, נח
ב/יא אברהם יגל
ב/יא אגרות משה יו"ד ח"א סי' רנא
ב/יא אור הישר [אור הישר בכורות לט ע"א ומנחות ו ע"א, ועי' הל' בכורות פ"ג ה"י]
ב/יא אחיעזר ח"ב סי' לד ס"ק א
ב/יא אמונת יהושע עמ' תו {נמצאת טריפה}
ב/יא אפר קדשים עמ' מ
ב/יא אשיחה בחקיך פרה עמ' ב
ב/יא בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' כה
ב/יא בית שערים או"ח סי' שמג, יו"ד סי' נה-נו, פט
ב/יא ביתאל ח"א דף יד ע"א
ב/יא ברור הלכה קדושין כד ע"ב ציון ע
ב/יא בריכת המלך עמ' נט
ב/יא ברקאי ח"ג עמ' 35 {חסרון שבפנים לא נקרא מום}
ב/יא גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קג
ב/יא דברי יואל - שו"ת עמ' תקעו
ב/יא דברי ירמיהו קידושין עמ' רג
ב/יא דגל יהודה (בילו') עמ' נא
ב/יא דובב מישרים (וידנפלד) עמ' ריא
ב/יא דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תקצה
ב/יא הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קעז
ב/יא הר המלך ח"ו עמ' קיא, קמא-קמג, ח"ז עמ' קו
ב/יא זבד טוב עמ' 15
ב/יא זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' עב-עג
ב/יא חדושים ובאורים (גרי') מעילה ב ע"א
ב/יא חזו"א בכורות סי' כג ס"ק ה
ב/יא חזו"א על הרמב"ם
ב/יא חי' הגר"ח החדש עמ' תנה {משום חסר}
ב/יא חי' כתב סופר קדשים עמ' קנח-קנט
ב/יא חנוכת הבית עמ' נד, קיג
ב/יא חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' עג עמ' רל-רלג
ב/יא טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' כג
ב/יא יבין שמועה (תשעו) הלכות ריאה פרק ה אות ה הערה 40 עמ' 214 {יתר כליה וטחול, למזבח}
ב/יא יד אברהם פרה עמ' כח
ב/יא יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' כא, כרך ב ח"א עמ' ריד, רלא, רלו, רנב, ח"ב עמ' פ
ב/יא יכהן פאר
ב/יא כטל אמרתי עמ' לו
ב/יא כתב סופר או"ח דף פב ע"ב
ב/יא כתונת יוסף
ב/יא כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תיז
ב/יא לב אריה (בראד, תשסד) עמ' קצה
ב/יא לקוטי שיחות חל"ה עמ' 24-25
ב/יא מהרי"ט אלגזי פ"ה אות מא או"ק ז
ב/יא מנוחת משה דף קפט ע"ב
ב/יא מנחת חינוך ח"ב עמ' שצד-שצז, תד
ב/יא מעשה רקם (אוטרמן) דף ח ע"ג
ב/יא מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רפז ע"ד
ב/יא מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף מב ע"ג, נ ע"ב-ע"ג, נא ע"א, קיא ע"ב
ב/יא מצודת דוד (שפרבר) עמ' שפז {מחוסר אבר בפנים}
ב/יא מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' קנז
ב/יא מראי מקומות (עמר) עמ' לב-לד
ב/יא מרומי גלים עמ' קכח, קלז, קמ
ב/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/יא משבצות זהב יו"ד מד ס"ק א
ב/יא משה ידבר (תשעו) עמ' נט
ב/יא משמר הלוי עמ' קלג-קלד, קלז
ב/יא משנת חיים בכורות עמ' תנ, תנו
ב/יא משנת חיים ויקרא עמ' תא
ב/יא משנת יעקב
ב/יא משנת יעקב קדושה עמ' שנא, הפלאה עמ' קצו
ב/יא משנת ר' אהרן קדשים - סוגיות סי יב ס"ק ז
ב/יא נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף פו ע"ג {מל"מ}, מנחות דף ח ע"ג
ב/יא נחלת שמואל דף לז ע"ב {חסר}
ב/יא נתיבות שלום (למפרט)
ב/יא ספיקא דרבנן עמ' קיח
ב/יא ספרי דבי רב ח"ב עמ' שיז
ב/יא עבודת לוי (לוין) סי' לה
ב/יא עין חיים ח"ב עמ' רסג
ב/יא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קפז, קצד
ב/יא פרשת המלך
ב/יא קדשי יהושע עמ' אלף כ, אלף לו, אלף לז, אלף נו, אלף נט, אלף קה
ב/יא קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' כח {אין מקריבים חסר כלל}, ל {נשחטה ונמצאה טריפה}
ב/יא קרית מלך
ב/יא ראשית בכורים דף לד, עח
ב/יא שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רמד
ב/יא שושן עדות דף לט ע"א
ב/יא שיח ערב קדשים עמ' שנט
ב/יא שמועת חיים ערכין ח"א עמ' שעה
ב/יא שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' תקכ
ב/יא שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' ריח-ריט
ב/יא שערי טהר ח"ג שער ב סי' יט אות ב, ח"ח סי' צד אות ב
ב/יא שפת אמת על התלמוד ח"ג דף ל ע"ג
ב/יא שפתי מלך
ב/יא תבואת יקב (פרידמן) עמ' קא-קב
ב/יא תורה שלמה בראשית פ"א אות תתח (עמ' קעא)
ב/יא תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' שלו, שלח
ב/יב ואתה תחזה ח"ג
ב/יב חסדי דוד ח"ו עמ' תמה
ב/יב יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קנד
ב/יב יכהן פאר
ב/יב כתונת יוסף
ב/יב לב אריה (בראד, תשסד) עמ' קצה
ב/יב לב אריה חולין נג ע"ב
ב/יב מראי מקומות (עמר) עמ' לד
ב/יב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ו
ב/יב פינות הבית דף א ע"ד
ב/יב פני חמה דף יח ע"ב {בדיקת הריאה בקרבן}
ב/יג דברות משה קדושין סי' לז ענף ב
ב/יג ואתה תחזה ח"ג
ב/יג חזו"א בכורות סי' כה ס"ק ו
ב/יג חזו"א על הרמב"ם
ב/יג חי' הראי"ה
ב/יג חסדי דוד ח"ו עמ' תמה
ב/יג כתונת יוסף
ב/יג מעשה רקח
ב/יג מראי מקומות (עמר) עמ' לד
ב/יג עמק המשפט ח"א עמ' קפו {כ"מ}
ב/יד אוריין תליתאי (תאומים) דף קה ע"ד, קו ע"ד
ב/יד בית זבול ח"א סי' יא אות ל
ב/יד ואתה תחזה ח"ג
ב/יד חזו"א על הרמב"ם
ב/יד חסדי דוד ח"ו עמ' תמה
ב/יד כתונת יוסף
ב/יד מהרי"ט אלגזי פ"א אות ז או"ק ב
ב/יד מחנה יוסף ציצית עמ' מד
ב/יד מצודת דוד (שפרבר) עמ' שפד-שפה
ב/יד מראי מקומות (עמר) עמ' לה
ב/יד קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' פ
ב/יד קרית מלך
ב/טו אבני נזר יו"ד סי' תיב אות יא {עשה בה מום אחר - עושה מום קבוע בבעל מום עובר}
ב/טו אברהם יגל
ב/טו אמונת יהושע עמ' תקח {ספק מועל}
ב/טו אמרי יושר בכורות דף לד ע"א
ב/טו אריה ליש עמ' רמז
ב/טו בית יצחק (תשי"ג) עמ' 113
ב/טו דגל יהודה (בילו') עמ' סו
ב/טו ואתה תחזה ח"ג
ב/טו זכר יצחק (תשן) עמ' קצו
ב/טו חזו"א יו"ד סי' קפט ס"ק ב, בכורות סי' כד ס"ק ב, סי' כה ס"ק ו, ח
ב/טו חזו"א על הרמב"ם
ב/טו חלקת לוי עמ' נח
ב/טו חסדי דוד ח"ו עמ' תמה
ב/טו כתונת יוסף
ב/טו מאור הקדש בכורות עמ' קיב
ב/טו מהרי"ט אלגזי פ"ה אות מב או"ק ה
ב/טו מועדים וזמנים ח"ח סי' רכג
ב/טו מנחת אריאל מנחות עמ' רמח
ב/טו מנחת חינוך ח"ב עמ' שצט
ב/טו מנחת חינוך מצוה רפז (דף קג ע"ד)
ב/טו מצודת דוד (שפרבר) עמ' שפד-שפה {גינה הסמוכה לעיר}
ב/טו מראה איש ח"ב עמ' צד
ב/טו מראי מקומות (עמר) עמ' לה
ב/טו מרחשת ח"א סי' מו אות ב
ב/טו משכיל ליהודה עמ' קלד, קלו-קלז {מטיל מום בבעל מום עובר}
ב/טו נתיב אברהם ח"א עמ' עז, עט
ב/טו פרי יצחק (תשעו) עמ' רלג
ב/טו קדשי יהושע עמ' אלף לח, אלף מג
ב/טו קרית מלך
ב/טו ראשית בכורים דף עו
ב/טו שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' תצד
ב/טו שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' עא, עז
ב/טו שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' יז
ב/טו שעורי ר' יחיאל מיכל זבחים פ"א אות יב
ב/טו שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' פא, צ
ב/טו שערי טהר ח"ג שער א סי' ה אות ב, שער ב סי' יח אות ד, סי' כ, ח"ח סי' צד אות א
ב/טו שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 128
ב/טז אבני נזר יו"ד סי' תח אות א, י
ב/טז אור שמח
ב/טז אמרי יושר בכורות דף לט ע"א
ב/טז בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' כח
ב/טז בריכת המלך עמ' קא
ב/טז ואתה תחזה ח"ג
ב/טז זכר יצחק (תשן) עמ' קצא
ב/טז זכר ישעיהו
ב/טז חזו"א בכורות סי' כה ס"ק ה, ח
ב/טז חזו"א על הרמב"ם
ב/טז חזון יחזקאל בכורות פ"ד ה"ב
ב/טז חי' הגרז"ס קדשים עמ' קנא
ב/טז יכהן פאר
ב/טז כתונת יוסף
ב/טז מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"ב דף יז-יח
ב/טז מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' רנב
ב/טז מראי מקומות (עמר) עמ' לו
ב/טז נר מצוה (ואלק) מצוות דף צג ע"א
ב/טז נתיב אברהם ח"א עמ' עז
ב/טז ראשית בכורים דף ע, עח
ב/טז שערי טהר ח"ג שער ב סי' יח אות ב-ג


ג/453 הלכות איסורי מזבח פרק ג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ג/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ג/רה"פ הר המוריה (שץ)
ג/רה"פ הרמב"ם המדויק
ג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ג/רה"פ מעשה רקח
ג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ג/רה"פ מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/רה"פ משנת ראשונים (בארי)
ג/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' נג-נד
ג/רה"פ פי' ר"י קאפח
ג/רה"פ רמב"ם הערוך
ג/רה"פ רמב"ם לעם
ג/רה"פ שם טוב
ג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ג/א אבן האזל (הוספות סוף ח"ב) {נסמית}
ג/א אבני זכרון (פפר) ח"ב, אבנים שלמות סי' ג אות ג
ג/א אוצרות הרמב"ם
ג/א אות היא לעולם ח"ב דף קסג ע"ג
ג/א אמת ליעקב נשים עמ' קסח {נסמית עינו}
ג/א אנצי"ת ע' בעל מום (ב) הע' 21
ג/א אפר קדשים עמ' קטז
ג/א ארזא דבי רב קידושין עמ' סד
ג/א ארץ צבי (פרומר) ח"ב עמ' עז
ג/א אשיחה בחקיך פרה עמ' ד, נה
ג/א אשר למלך
ג/א באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' רלט
ג/א בצור ירום ח"י עמ' נא
ג/א ברור הלכה חולין כג ע"א ציון ג
ג/א ברור הלכה קדושין כד ע"ב ציון ע
ג/א בריכת המלך עמ' נט-ס
ג/א ברכת חיים (אמסלם)
ג/א ברכת שלמה אהע"ז עמ' קטו
ג/א ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' שעו
ג/א גן שושנים ח"ב עמ' קצז
ג/א דגל ראובן ח"א סי' כז
ג/א דובר מישרים דף לט ע"ב {כ"מ}
ג/א דור רביעי ח"א סי' פא
ג/א דור רביעי ח"ב עמ' ט
ג/א דקה מן הדקה דף צא ע"ב
ג/א דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תקצד
ג/א הר המלך ח"ו עמ' קה
ג/א הרועים בשושנים
ג/א הרמב"ם כמחנך עמ' 177
ג/א ואתה תחזה ח"ג
ג/א זכותא דאברהם (לנדא) עמ' צה {מזרחי פ' ויקרא}
ג/א זכר יצחק (תשח) עמ' קע
ג/א זכר יצחק (תשן) עמ' קפד
ג/א חי' הראי"ה
ג/א חנוכת הבית עמ' נה
ג/א יד אברהם פרה עמ' כח
ג/א יכהן פאר
ג/א להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' קל
ג/א למודי ה' (תקמז) דף לז ע"א {לח"מ}, סג ע"ב {לח"מ}
ג/א למודי ה' (תשפא) עמ' רט, שע {לח"מ}
ג/א לקוטי שיחות חל"ה עמ' 25
ג/א מאור החיים עמ' י
ג/א מהרי"ט אלגזי פ"ו אות נח או"ק ד {לח"מ}
ג/א מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' רב
ג/א מטה אפרים {מזרחי פ' ויקרא}
ג/א מנחם שלמה סי' רנו
ג/א מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' קסט, שיט, מנחות עמ' תס
ג/א מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' א, ח
ג/א מנחת חינוך ח"ב עמ' שצה, שצז
ג/א מצודת בן ציון דף נח ע"ב {טריפה בעוף}
ג/א מצעדי גבר סוכה סי' ג (א) אות א
ג/א מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' קכח
ג/א מקדש דוד קדשים סי' לד ס"ק ב
ג/א מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' תקפו
ג/א מראי מקומות (עמר) עמ' לז-לח
ג/א מרגניתא דר"מ
ג/א משא בני קהת {זקן חולה ומזוהם}
ג/א משמרת חיים ח"א עמ' קכח
ג/א משמרת חיים ח"א עמ' קכח
ג/א נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף סא ע"ד
ג/א נחלת שמואל דף לז ע"ד
ג/א נחמד למראה ח"ד דף קיב ע"ג
ג/א נתיבות שלום (למפרט) כאן {טריפה}, ועמ' צז
ג/א ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תרכג-תרכד
ג/א ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' קמד
ג/א צפנת פענח
ג/א קדשי יהושע עמ' אלף נג, אלף נו, אלף קנד, אלף תקפג
ג/א קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' כח, ל {טעם הפסול}
ג/א קרית מלך
ג/א שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' רנד
ג/א שלמי ירוחם {חטאת העוף זכר}
ג/א שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' קה {שעה"מ}
ג/א שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' תקכ
ג/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' רטז, ריח
ג/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' שמג
ג/א שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' קכב
ג/א שפתי מלך
ג/א שפתי שושנים
ג/א שרידי אש ח"ב עמ' רלב
ג/א תועפת ראם (גטיניו) דף נו ע"ג
ג/א תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' שמו-שמח
ג/ב בדבר מלך ח"י עמ' כ
ג/ב בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' מה
ג/ב ברור הלכה חולין כב ע"ב ציון ב
ג/ב בריכת המלך עמ' רו
ג/ב דבר יהושע (שו"ת) ח"א סי' סז
ג/ב חסדי דוד ח"ו עמ' כה
ג/ב ימין המלך
ג/ב כלילת יופי דף ס
ג/ב כתבי יד הגניזה גנזי ירושלים עמ' רמט
ג/ב מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' יז
ג/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' שצד
ג/ב מנחת עני (תקמז) דף לא ע"ד {זקנים כשרים}
ג/ב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קיב ע"ג
ג/ב מקדש יחזקאל
ג/ב מראי מקומות (עמר) עמ' לט
ג/ב משנת חיים זבחים עמ' קכט
ג/ב משנת יעקב
ג/ב נזר הקדש (רזין) מנחות דף לט ע"ג
ג/ב קדשי יהושע עמ' אלף תקיב
ג/ב קונטרסי שעורים כתובות קונ' ח אות כז עמ' 368
ג/ב שיחת חולין עמ' סו
ג/ב שלטי הגבורים עמ' רסז
ג/ב שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' תנה
ג/ב שמחת עולם (לגו)
ג/ג אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' מח
ג/ג אור הישר [באר יצחק או"ח סי' ח, אברהם יגל הל' מעה"ק פט"ו ה"ה]
ג/ג אמונת עתיך גל' 115 עמ' 30 {אנדרוגינוס - מום}
ג/ג אמרי יושר בכורות דף מב ע"ב
ג/ג אנצי"ת ע' אנדרוגינוס הע' 111, 219, 229
ג/ג אשיחה בחקיך פרה עמ' ד
ג/ג אשר למלך
ג/ג באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' פב
ג/ג בדבר מלך ח"ח עמ' צא
ג/ג בית אהרן וישראל גל' צו עמ' קיא {כלאים}
ג/ג בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' סד
ג/ג בנין אפרים עמ' רכט
ג/ג ברור הלכה יבמות פא ע"א ציון ב פרק ב {אנדרוגינוס}
ג/ג בריכת המלך עמ' רה
ג/ג גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' קעה
ג/ג דובר מישרים דף מ ע"א {כ"מ}
ג/ג דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תקצד
ג/ג הגהות רימ"א
ג/ג זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' קפח
ג/ג זכרון בנימין ח"א עמ' רעה
ג/ג חדושים ובאורים (גרי') בכורים סי' ו ס"ק ב
ג/ג חי' הגר"ח החדש עמ' תקז
ג/ג חי' הראי"ה
ג/ג חנוכת הבית עמ' נה {לח"מ}
ג/ג חסדי דוד ח"ו עמ' של, תנב-תנג, ח"ז עמ' תתח
ג/ג יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' צו
ג/ג יסודי ישורון ח"ב עמ' יז
ג/ג ישועות מלכו (הגהות)
ג/ג כרם שלמה (אהרמן) יבמות פג ע"ב
ג/ג לקוטי שיחות חל"ה עמ' 25 {לח"מ}
ג/ג מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' מד
ג/ג מוריה גל' ריט עמ' מא-מב, מד
ג/ג מוריה שנה י גל' יא (ר"ש הופמן)
ג/ג מזבח חדש דף לג ע"ב {מל"מ}
ג/ג מים אדירים דף עט ע"א
ג/ג מנוחת משה דף קפט ע"ב
ג/ג מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' לז, ח"ב עמ' יב
ג/ג מנחת חזקיה מנחות עמ' רנ
ג/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' שמא {לח"מ}, שצב, שצד
ג/ג מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' רלו
ג/ג מעיני המים
ג/ג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף שא ע"ג
ג/ג מראה איש ח"א יו"ד עמ' כה
ג/ג מראי מקומות (עמר) עמ' מ
ג/ג מרומי גלים עמ' קלד
ג/ג משנה הלכות ח"ב דף נה ע"ג
ג/ג משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף פט
ג/ג משנת חיים בכורות עמ' תעב-תפא
ג/ג משנת יעקב
ג/ג משנת יעקב קנין עמ' ריד
ג/ג מתנת כהונה בכורות עמ' שלא, שלד
ג/ג נאם דוד
ג/ג נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' ריב
ג/ג נחלת שמואל דף לב ע"ד
ג/ג נתן פריו סוגיות ח"א עמ' קמא-קמב
ג/ג עבודת הזבח תמורה סי' ט ס"ק ד
ג/ג צפנת פענח
ג/ג קדשי יהושע עמ' אלף קג, אלף קד, אלף תקג, אלף תקפה
ג/ג ראשית בכורים דף עט-פא
ג/ג רלב"ג ויקרא פ"א פסוק ג עמ' ב
ג/ג שיח ערב קדשים עמ' שנט
ג/ג שלטי הגבורים עמ' רסח
ג/ג שלמי יוסף בכורות עמ' שלא, שלד
ג/ג שמן ראש (כץ) סוכות ח"ב עמ' טו {טומטום}
ג/ג שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' תקכב
ג/ג שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות יא
ג/ג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תקפו
ג/ג שערי טהר ח"ה שער ב סי' ו אות א
ג/ג שפתי מלך
ג/ג תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' שלד
ג/ג תניא רבתי ח"א עמ' 270
ג/ד אבני אש (מילר) עמ' שלה
ג/ד אברהם יגל
ג/ד אור הישר [אור הישר חולין לח ע"ב]
ג/ד אשיחה בחקיך פרה עמ' ס
ג/ד אשר למלך
ג/ד בדבר מלך ח"ט עמ' רצט
ג/ד ביתאל ח"א דף יג ע"ב
ג/ד בריכת המלך עמ' רנח
ג/ד גינת ראובן תרומות עמ' תתתקצא
ג/ד דבר המלך (קרויזר) ח"א עמ' מב
ג/ד דגל ראובן ח"א סי' כד
ג/ד הר המלך ח"ז עמ' קו
ג/ד הרועים בשושנים
ג/ד ואתה תחזה ח"ג
ג/ד חי' הגאון אדר"ת עמ' מט {בן פקועה פסול לקרבן משום יוצא דופן}
ג/ד חי' הגר"י סי' מא
ג/ד חי' הריצ"ד
ג/ד חסדי דוד ח"ו עמ' תעט
ג/ד טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' קלג, קמד
ג/ד יד ישראל ח"א
ג/ד יהגה האריה עמ' קכא
ג/ד יחי ראובן (אונג') עמ' שנא
ג/ד מוריה גל' קפה עמ' נג
ג/ד מי החג עמ' קיא-קיב
ג/ד מלבושי יו"ט ח"ב יו"ד סי' כה
ג/ד מלחמת יהושע עמ' קא
ג/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' תיד-תטו
ג/ד מעדני מלך (תשמח) עמ' סה-סו
ג/ד מעיני המים
ג/ד מראי מקומות (עמר) עמ' מא
ג/ד מרגניתא דר"מ
ג/ד משנה הלכות מהדו"ת יו"ד סי' ד עמ' ה {בן פקועה פסול - לכן אין לעשות את כל הבהמות בני פקועה להתיר טריפות}
ג/ד משנת חיים בכורות עמ' רמז-רנד
ג/ד משנת חיים נדה סי' לב עמ' קכט
ג/ד משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' קנז-קנח
ג/ד משנת יעקב עבודה עמ' קכ-קכח
ג/ד מתנת כהונה בכורות עמ' שלג
ג/ד נחלת שמואל דף לב ע"ד
ג/ד נר מצוה (ואלק) מצוות דף סו ע"א
ג/ד נתן פריו חולין עמ' קכז
ג/ד ענפי ארז (זי') דף רכ ע"ג {יתום}
ג/ד פסקי אליהו ח"א עמ' נז
ג/ד צפנת פענח
ג/ד קול חיל עמ' עז, ובהשמטה לסי' כב
ג/ד קרית מלך
ג/ד שחר אורך עמ' תפט
ג/ד שלמי יוסף בכורות עמ' שלג
ג/ד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' קצה
ג/ד שערי זיו ח"ג דף עז ע"ג
ג/ד שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 235
ג/ד שפתי מלך
ג/ד תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' קג
ג/ה אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' כד, ח"ג עמ' עח
ג/ה אבני השוהם (הורוויץ) דף יח ע"ג {הואיל ודומה למין אחר}
ג/ה אברהם יגל
ג/ה אור שמח
ג/ה אות היא לעולם ח"ב דף פד ע"א
ג/ה אשיחה בחקיך פרה עמ' נט
ג/ה בדבר מלך ח"ח עמ' עו, פ
ג/ה בית אהרן וישראל גל' עד עמ' לג-לד
ג/ה בית המדרש
ג/ה בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' סד
ג/ה דובב מישרים (וידנפלד) עמ' מה
ג/ה הגהות רימ"א
ג/ה ויטע אשל תמורה ח"א עמ' תסו
ג/ה זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רסח
ג/ה חי' הגר"ח החדש עמ' תקה {נדמה הוא מום}
ג/ה חי' הגרז"ס קדשים עמ' קמח
ג/ה יכהן פאר
ג/ה מאור הקדש בכורות עמ' מב
ג/ה מהרי"ט אלגזי פ"ו אות נז או"ק ב {ר"י קורקוס}
ג/ה מוריה גל' ריט עמ' מא, מד
ג/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' שצו, תטו, תקע
ג/ה מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תעה (קב)]
ג/ה מקום דוד [פנים מאירות ח"ג סי' כח]
ג/ה מראה הנוגה [הלכות יו"ט (מהרי"ט אלגזי) דף קסא ע"ג]
ג/ה מראי מקומות (עמר) עמ' מב
ג/ה מרגניתא דר"מ
ג/ה משב יעקב ח"א
ג/ה משנה הלכות ח"ג סי' רטו
ג/ה משנת חיים בכורות עמ' רמז-רנד
ג/ה משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' קנז-קנח
ג/ה משנת יעקב כאן
ג/ה נחלת עזריאל (הלוי) חולין דף עח (נד ע"ד-נה ע"א בדפי הספר) {כ"מ, מל"מ}
ג/ה ספרי דבי רב ח"ב עמ' קלו
ג/ה ענפי ארז (זי') דף קכב ע"ב
ג/ה פנים מאירות (תשפ) ח"ג עמ' רנד
ג/ה פרשת המלך
ג/ה צבי תפארת - בית שלמה סי' א
ג/ה קדשי יהושע עמ' אלף קד
ג/ה קרית מלך
ג/ה ראשית בכורים דף לג, פב
ג/ה רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קעב
ג/ה שחר אורך עמ' תפז-תפט {כבעל מום}
ג/ה שיח ערב קדשים עמ' תב
ג/ה שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' נו, צט, רס
ג/ה שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 235
ג/ה תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' קג
ג/ו אבני ציון ח"א סי' ב אות ג, סי' ג אות ג, סי' סו אות ה, ח"ג עמ' רלב, שמד
ג/ו אגרא לישרים סי' טו
ג/ו אגרות משה קדשים סי' כד ענף ג-ד {מל"מ}
ג/ו אהבת חיים (דייטש) עמ' י
ג/ו אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"ד ה"ז הע' 35
ג/ו אור יעקב נדרים עמ' ס
ג/ו אור תורה (שוורץ) ח"ב סי' כא
ג/ו אחיעזר ח"ב סי' יג ס"ק א
ג/ו אמרי נועם (רייזקין) דף מט ע"ג {מל"מ - מה שאסור להדיוט והיה לו שעת הכושר}
ג/ו אשר למלך
ג/ו באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' פה {מל"מ}
ג/ו בית הלל (כגן) ע"ז עמ' מט
ג/ו בית לוי (גולדברג) דף נט ע"א
ג/ו בנין הלכה עמ' קמו
ג/ו ברור הלכה חולין קמ ע"א לפני ציון א {מל"מ}
ג/ו ברור הלכה ע"ז נד ע"א ציון א פסקה ב
ג/ו ברית עולם (חיד"א, תשסט) עמ' קצח
ג/ו ברכי יוסף יו"ד סי' קמו שיורי ברכה אות ב {מל"מ}
ג/ו גבורות יצחק עמ' קב
ג/ו גור אריה יהודה (זמבא) עמ' ק
ג/ו דבר יהושע (שו"ת) ח"א סי' מז {מל"מ}
ג/ו הר המלך ח"ו עמ' קיא
ג/ו הרועים בשושנים
ג/ו זכותא דאברהם (לנדא) עמ' צה
ג/ו חזו"א יו"ד סי' ריד לדף קמ, נגעים סי' יא ס"ק ה
ג/ו חסדי דוד ח"ד עמ' נא
ג/ו חקל יצחק עה"ת עמ' תעח {אפילו בהמת חברו אסורה}
ג/ו טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' רו
ג/ו ידי משה (בוצק' תשמג) סי' תס
ג/ו יחי ראובן (זסלנסקי) עמ' ק
ג/ו כפתור ופרח (תשו) דף קמז ע"א {מל"מ}
ג/ו לקח טוב (תשפא) כלל ב אות יא {רובע נרבע מוקצה ונעבד כל הפסולין האלו וכו' אם עבר והקריבן אינו לוקה דוקא הנך אבל בבעל מום לוקה}
ג/ו מבשר טוב קדשים עמ' לג, לו
ג/ו מגדל עז עמ' תרצד
ג/ו מוריה גל' רז עמ' נז {מל"מ בענין ממשקה ישראל}
ג/ו מנוחת אשר ח"ב דף לד ע"א {מל"מ}
ג/ו מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ג עמ' לד {משחתם בהם}
ג/ו מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' כא, לב
ג/ו מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' קפז, קצא {ע"ז נחשבת השחתה}
ג/ו מנחת חינוך ח"ג עמ' תמו
ג/ו מענה אליהו עמ' כט {מל"מ}, לא {מל"מ}, מד {מל"מ}, סב {מל"מ}, עב, עה, רלו
ג/ו מקור חסד עמ' תפ
ג/ו מראות הים עמ' קפט-קצא
ג/ו מראי מקומות (עמר) עמ' מג
ג/ו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' רכג {וכן הרובע והנרבע והמוקצה לע"ז והנקבר פסולין לנבי מזבח}
ג/ו משנת יעקב
ג/ו נחלת עזריאל (הלוי) חולין דף קטו (סו ע"ג בדפי הספר) {מל"מ}
ג/ו נחלת עזריאל (הלוי) חולין דף קטו (סו ע"ג בדפי הספר) {מל"מ}
ג/ו נחלת שמואל דף לב ע"א
ג/ו נר מצוה (ואלק) שרשים דף ח ע"א
ג/ו נשמת חיים (אבולפיה) - דרושים דף ה ע"ב{מל"מ}
ג/ו סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ד עמ' ת-תא
ג/ו עבודת הזבח מעילה סי' א ס"ק ז, סי' ב ס"ק א, סי' ג ס"ק ט, יט, סי' ד ס"ק ח
ג/ו עבודת מתנה עמ' קנו
ג/ו עין יצחק ח"א עמ' קז-קח {מל"מ}
ג/ו פרשת הכסף דף סה ע"ב {מל"מ}
ג/ו צרור החיים (חייקא)
ג/ו קדשי יהושע עמ' אלף כז, אלף כח, אלף סג
ג/ו קונטרסי שעורים כתובות קונ' ט אות ב עמ' 372
ג/ו קרבן ציון עמ' רנא {מל"מ}, רנב
ג/ו קרן הצבי מצוה כה אות ד
ג/ו רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' ז
ג/ו שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף צא ע"ב
ג/ו שבט הלוי (גרייבסקי) עמ' יט {מל"מ}
ג/ו שמחת עולם (לגו)
ג/ו תהלה לדוד (מן) קדשים סי' לב ס"ק כא
ג/ו תורה שלמה בראשית פ"ו אות קמב
ג/ז אבי עזרי ח"ה
ג/ז אבני ציון ח"ד עמ' ע {כ"מ}
ג/ז אברהם יגל
ג/ז אור חדש (בלומ') דף צג ע"ד
ג/ז אנצי"ת ע' אסורי מזבח הע' 43, 45, ע' אתנן הע' 73
ג/ז אשיחה בחקיך פרה עמ' ו, נז
ג/ז באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' רצג
ג/ז באר מרים פ"ט ה"ב אות ב
ג/ז באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' ריב
ג/ז בית יעקב (מסקין) סי' כא
ג/ז בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תלח
ג/ז בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' יט, פד
ג/ז בית שערים יו"ד סי' צ
ג/ז ביתאל ח"א דף יג ע"ב, פ ע"ג
ג/ז בן פורת (ענגל) ח"א סי' י דף מו ע"ד
ג/ז ברור הלכה חולין כג ע"א ציון ג {מלקות על עוף מחוסר אבר}
ג/ז ברכת שלמה אהע"ז עמ' קטו
ג/ז ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' שעו
ג/ז גינת ורדים (תאומים) עמ' מא
ג/ז דבר יהושע (שו"ת) ח"ג אהע"ז סי' ז
ג/ז דברי אמת (תרכא) דף עא ע"א {כ"מ}
ג/ז דברי אמת (תשעט) עמ' קפט, קצה {אתנן זונה ומחיר כלב לוקה אחד, וכ"מ שם}, רד {אם עבר והקריבן אינו לוקה מן התורה, ולח"מ}
ג/ז דברי תלמוד ח"א עמ' רצב
ג/ז דרכי משה ח"א שמעתתא ט פ' יז
ג/ז העמק דבר ויקרא פכ"ז פסוק יא
ג/ז הרועים בשושנים
ג/ז ואתה תחזה ח"ג
ג/ז זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' נה
ג/ז זכרון יהונתן דף קמד
ג/ז חי' הגר"ח החדש עמ' תקיד {לא לוקה}
ג/ז חי' הראי"ה
ג/ז חלקת יואב מהדו"ק או"ח סי' יז
ג/ז חמדת ישראל ח"א דף קמג ע"ד
ג/ז חסדי דוד ח"ד עמ' נא, ח"ה עמ' תרפג
ג/ז טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' רו
ג/ז יכהן פאר
ג/ז כנסת מחקרים - ספרד עמ' 331
ג/ז לקח טוב (תשפא) כלל ב אות ב {לח"מ, אין מלקות על לאו של לא ירצה דאין לוקין על לאו שבכללות לא כסוגיא דחולין שכל פסולין שבשור לוקין מלא ירצה}, אות יא {רובע נרבע מוקצה ונעבד כל הפסולין האלו וכו' אם עבר והקריבן אינו לוקה דוקא הנך אבל בבעל מום לוקה}
ג/ז מהרי"ט אלגזי פ"ו אות נז או"ק ב
ג/ז מלבושי יו"ט ח"ב יו"ד סי' כ
ג/ז מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' קמא
ג/ז מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' כג
ג/ז מנחת אהרן (בריסק) דף עג ע"א
ג/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' שצד, שצו, ח"ג עמ' שע, תמו
ג/ז מנחת כהן (יוסף חיים) דף צב ע"ד
ג/ז מנחת מאיר דף מז ע"ב
ג/ז מעיני המים
ג/ז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קט ע"א
ג/ז מראה הנוגה [הלכות יו"ט (מהרי"ט אלגזי) דף קסב ע"ג]
ג/ז מראות הים עמ' קפט-קצא
ג/ז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' רכה {שאע"פ שאין כל הפסולין האלו ראויין למזבח לקרבן אם עבר והקריבן אינו לוקה - אבל אתנן זונה ומחיר כלב - לוקה אחת}
ג/ז משנת חיים בכורות עמ' תמ
ג/ז משנת יעקב
ג/ז נאם דוד
ג/ז נזיר אחיו (סאויצקי) עמ' קנג
ג/ז נר מצוה (ואלק) שרשים דף ח ע"א
ג/ז ספרי דבי רב ח"ג עמ' שמה
ג/ז עבודת הזבח מעילה סי' א ס"ק א, סי' ב, סי' ג ס"ק טו
ג/ז ענפי ארז (זי') דף כב ע"ד, קמה ע"ב
ג/ז פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' קפט
ג/ז פרת חטאת עמ' ל {מל"מ}
ג/ז צפנת פענח כאן, ושמות עמ' נח
ג/ז קדשי יהושע עמ' תרכ, תשה, אלף יח, אלף כג, אלף קלה, אלף קנה, אלף קנו, אלף תקט
ג/ז קרבן שמואל דף לג ע"א
ג/ז קרנות המזבח דף נח ע"ד {לח"מ}, קמא ע"ג
ג/ז שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף צא ע"ב
ג/ז שדה הארץ ח"ב דף סז ע"ג {מל"מ}
ג/ז שיורי ברכה יו"ד דף כט ע"א
ג/ז שיח ערב קדשים עמ' תב
ג/ז שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' נו, רס
ג/ז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תצה
ג/ז שפת אמת על התלמוד ח"ג דף סב ע"ב
ג/ז תהלה לדוד (מן) או"ח סי' ג {לח"מ}
ג/ז תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' ר
ג/ז תורת המלאכות ח"ה עמ' קצ אות קלד
ג/ז תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' שלד
ג/ז תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' רנא {כ"מ}
ג/ז תשובה מיראה
ג/ז תשובה מיראה (תשסו) עמ' כ, עא
ג/ח אבי עזרי ח"א
ג/ח אבני ציון ח"א סי' כג אות א {מל"מ}, ח"ב סי' נג אות ב
ג/ח אגודות אזוב מדברי דף קכ ע"ג {מל"מ}, קכא ע"א-ע"ב {מל"מ}, קכב ע"א {מל"מ} וע"ב {איסור עשה} וע"ג {מל"מ}, קכג ע"ג {מל"מ}
ג/ח אגרות משה קדשים סי' כד ענף ג-ד
ג/ח אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' מב
ג/ח אור הישר [באר יצחק יו"ד סי' יג]
ג/ח אור חדש (בלומ') דף צג ע"ב, צד ע"ג {מל"מ}
ג/ח אור לישרים (שולמן) עמ' לא-לג {מל"מ}
ג/ח אות היא לעולם ח"ב דף צו ע"ג
ג/ח אנצי"ת ע' אסורי מזבח הע' 48
ג/ח ארץ צבי (פרומר) ח"ב עמ' מב
ג/ח אשיחה בחקיך פרה עמ' כ-כא, נז-נח {מל"מ}
ג/ח באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' רצג
ג/ח באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' ריב-ריג
ג/ח באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' רלה
ג/ח בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף עח ע"א {מל"מ}
ג/ח בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' שנ
ג/ח בית לאבות דף קג ע"ג
ג/ח בית שערים יו"ד סי' צ
ג/ח בכורי אברהם דף סד ע"ג {מל"מ - כלו חדשיו}
ג/ח בני דוד
ג/ח בני יעקב
ג/ח בני ישראל (קרלי) סי' יג אות יב {מל"מ}
ג/ח בנין דוד (מייזלש, תשסט) סוגיות עמ' לד, קיח-קיט {מל"מ - מחוסר זמן פסול מחשש נפל}
ג/ח ברור הלכה חולין כב ע"ב ציון ב {עוף לפני יום השמיני}
ג/ח ברור הלכה שבת קלה ע"ב ציון ו
ג/ח בריכת המלך עמ' רד, רנה, רנז
ג/ח ברכת שלמה (תשז) עמ' צט
ג/ח ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' שעו, ח"ב עמ' רמג, שסח
ג/ח גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קמו, קמט
ג/ח גור אריה יהודה (תשעח) עמ' רד
ג/ח דבר יהושע (שו"ת) ח"ג אהע"ז סי' ז
ג/ח דבר שאול תמורה סי' סה אות יד
ג/ח דברי יואל - שו"ת עמ' תיט
ג/ח דובר מישרים דף מ ע"א {מל"מ}
ג/ח דרכי משה ח"א שמעתתא יג פ"ז
ג/ח הלכה רבה ח"א עמ' 104
ג/ח הרועים בשושנים
ג/ח הרמב"ם והזוהר
ג/ח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' שעז
ג/ח ויקן יוסף דף קי ע"ד, קיד ע"ד, קכה ע"א {מל"מ}
ג/ח ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' רכו
ג/ח זכרון יהונתן דף יא {מל"מ}
ג/ח זכרון שלמה (קליין) עמ' צט {מל"מ}
ג/ח חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' סט
ג/ח חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שה {מל"מ}
ג/ח חזו"א פרה סי' ג ס"ק ו
ג/ח חזקה רבה יו"ד הלכה עא {מל"מ}, קעח עמ' 303 {מל"מ}, אהע"ז ח"ב עמ' 144
ג/ח חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' שפא {מל"מ}
ג/ח חי' הראי"ה
ג/ח חי' הרי"ט עמ' ס {מל"מ}
ג/ח חי' חתם סופר
ג/ח חי' משנה פסחים עמ' רנב
ג/ח חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' קסח
ג/ח חי' ר"ש קלוגר שבת עמ' שסג {מל"מ}
ג/ח חסד יצחק עמ' צג
ג/ח חשבונות של מצוה עמ' רפז {מל"מ}
ג/ח טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' קלב {מל"מ}
ג/ח יגיעת ערב פסחים עמ' י
ג/ח יד דוד (קרלין) ח"א דף כג
ג/ח יד ישראל ח"ב
ג/ח יד סופר עמ' קב {מל"מ}
ג/ח יד שלמה (עזרא) דף מא, סה ע"ד {מל"מ}
ג/ח יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' צו
ג/ח יכהן פאר
ג/ח יצחק ירנן
ג/ח יקר הערך דף סח ע"ג {מל"מ}
ג/ח כבוד מלכים (מרגליות) {מל"מ}
ג/ח כלילת יופי דף ו
ג/ח כמו השחר דף טז ע"ג
ג/ח כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף ו ע"א, י ע"ג
ג/ח כרם יעקב עמ' קלד {מל"מ - לא פלוג בדאורייתא}
ג/ח לב טהור עמ' ו {מל"מ}
ג/ח לבושי מרדכי יו"ד עמ' שטז {מל"מ}
ג/ח לקוטי שעורים (שטיין) חולין (תשסז) סי' יט ס"ק ג
ג/ח לקח טוב (תשפא) כלל ח אות סז {מל"מ ד"ה והנראה - איסור הקרבת מחוסר זמן משום ספק נפל ומשום לא פלוג נאסר גם שכלו חדשיו משום סייג}, אות סח {מל"מ ד"ה והנראה - פטור פדיון הבן קודם שלשים מפאת ספק נפל ומשום לא פלוג אמרו גם אם כלו חדשיו משום סייג}
ג/ח מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"ג דף יד ע"א {מל"מ}
ג/ח מגידות (תשעג) סי' ריא עמ' שיט
ג/ח מהרי"ט אלגזי פ"א אות יד או"ק ב, פ"ד אות כה, פ"ח אות עו או"ק ד {מל"מ}
ג/ח מזבח חדש דף ה ע"ב {מל"מ}
ג/ח מחנה חיים ח"ג עמ' לג {מל"מ}
ג/ח מילי דמרדכי
ג/ח מכתב לחזקיהו דף לד ע"ב
ג/ח מנחת חזקיה מנחות עמ' צט
ג/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' קמב, תיא, תיב, תיג {מל"מ}, תקעב, ח"ג עמ' קכד {מל"מ}, תמד
ג/ח מנחת כהן (יוסף חיים) דף צג
ג/ח מעין החכמה עמ' קסה-קסו
ג/ח מעשה אברהם דף קל ע"א {מל"מ}
ג/ח מעשה נסים (הכהן)
ג/ח מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת יו"ד סי' ז]
ג/ח מקוה המים עמ' קד {מל"מ}
ג/ח מראה כהן זבחים עמ' לה {מל"מ}
ג/ח מראי מקומות (עמר) עמ' מג
ג/ח מרפא לנפש חי' סוגיות סי' לה אות ג {מל"מ}, ה {מל"מ}, ז {השמיט לילה לקדושה יום להרצאה}
ג/ח משא יד ח"א עמ' א {מל"מ}
ג/ח משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' שז
ג/ח משברי ים עדל"ת סי' יט ס"ק ה
ג/ח משנת חיים במדבר עמ' שנו
ג/ח משנת יעקב
ג/ח משנת יעקב קדושה עמ' שס
ג/ח משפט כהן עמ' רעא ע"ב
ג/ח משפטי דרבנן עמ' לה
ג/ח נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' קמב {מל"מ}
ג/ח נודע ביהודה תנינא יו"ד סי' ו-ז
ג/ח נחלת עזריאל (הלוי) חולין דף עח (נד ע"ד בדפי הספר) {מל"מ - בלא תעשה כל תועבה}, דף קטו (סו ע"ב בדפי הספר) {מל"מ}
ג/ח נחלת עזריאל (הלוי) חולין דף קטו (סו ע"ב בדפי הספר) {מל"מ}
ג/ח ניצני שביעית עמ' 235 {מונה לאו הבא מכלל עשה במניין המצוות}
ג/ח נמוקי חיים עמ' רנה {מל"מ}
ג/ח נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' תשע {מל"מ}
ג/ח ס' יהושע - שו"ת עמ' קלב, פו"כ סי' קט {מל"מ}
ג/ח סדורו של שבת (תשך) דף לה ע"ב {המתנת שבעה ימים בעוף}
ג/ח ספרי דבי רב ח"ג עמ' שח {מל"מ}
ג/ח עבודת הזבח מעילה סי' ג ס"ק יח {ר"ח הלוי}
ג/ח עזרת כהן עמ' תיד {מל"מ}
ג/ח עמק שאלה (טברסקי) עמ' רנ {מל"מ}
ג/ח ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' שכט
ג/ח ערך כסף עמ' צב
ג/ח פי אריה דף כג ע"ד
ג/ח פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תקכו {מל"מ}
ג/ח פרי השדה נדרים עמ' סב-סג
ג/ח פתחי שערים דף כד ע"ד
ג/ח צפונות טז עמ' קח
ג/ח צרור החיים (חייקא)
ג/ח קהלות יעקב חולין יז
ג/ח קול דודי ר"ה סי' קכ
ג/ח קרבן ציון עמ' רנב {מל"מ}
ג/ח קרית מלך
ג/ח קרנות המזבח דף יט ע"ד {מל"מ}, לח ע"ב {מל"מ}, קכ ע"ד {מל"מ}
ג/ח רווחא שמעתתא ח"א עמ' נח
ג/ח רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רנג
ג/ח שאלו שלום ירושלים (פלאצקי) קו"א סי' ב
ג/ח שאר יוסף ח"ב עמ' לח, ח"ג עמ' קצד
ג/ח שבי בנימין דף ז ע"ד {מל"מ}
ג/ח שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' עד
ג/ח שו"ת ר"י מסלוצק עמ' שסה {מל"מ - עד שמונה ימים אסור מדאורייתא}
ג/ח שיח ערב קדשים עמ' שנח, תיח
ג/ח שלטי הגבורים עמ' רסו
ג/ח שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' קפח {מל"מ}
ג/ח שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' קנג
ג/ח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' קצד-קצה, קצח
ג/ח שער המלך ח"ב עמ' רלב
ג/ח שער יהודה דף לא {מל"מ}
ג/ח שערי זיו ח"ג דף עה ע"ד
ג/ח שערי טהר ח"ה שער א סי' טז אות כה
ג/ח שערי ציון (כהן, תרצח) דף נ ע"א
ג/ח שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' רי {מל"מ}
ג/ח שעת הכושר דף לג ע"ג, מא ע"ב {מל"מ}
ג/ח שפתי מלך
ג/ח תהלה לדוד (מן) קדשים סי' לב ס"ק יט {משל"מ}
ג/ח תועפת ראם (גטיניו) דף קו ע"א {מל"מ}
ג/ח תורה שלמה שמות פכ"ב אות תצב {מל"מ}
ג/ח תורת האוהל (תשנג) עמ' שלה {מל"מ - לא פלוג בדאורייתא}
ג/ח תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' שלד {מל"מ}
ג/ח תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' ד, קצח
ג/ח תיבת גומא (תשסז) עמ' קפה
ג/ח תפארת נתן עמ' עה {אבי עזרי}
ג/ח תפארת ציון (קואינקה) עמ' צט {מל"מ}
ג/ח תשובה שלמה יו"ד סי' א, סי' ב דף כט ע"ב-ע"ג
ג/ח תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' עט
ג/ט אשיחה בחקיך פרה עמ' ד, כא, נז-נח
ג/ט בנין יחזקאל - פתיחה כוללת ח"א ס"ק כז
ג/ט בריכת המלך עמ' רו
ג/ט דברות משה קדושין סי' יב ענף ד
ג/ט דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תקצד
ג/ט ואתה תחזה ח"ג
ג/ט ויטע אשל תמורה ח"ב עמ' שא
ג/ט חקל יצחק עה"ת עמ' שצח {מחוסר זמן - מום}
ג/ט לב אריה (בראד) חולין כג ע"א (ד"ה בגמ')
ג/ט לב אריה (בראד, תשסד) עמ' פו
ג/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' תיד
ג/ט משנת חיים בראשית עמ' קז
ג/ט משנת יעקב
ג/ט משנת יעקב קדושה עמ' שס
ג/ט נזר הקדש (רזין) מנחות דף לט ע"ג
ג/ט צמח דוד (רפפורט) אות שד
ג/ט קדשי יהושע עמ' אלף כח, אלף לב, אלף קכה, אלף רכ, אלף תרו, אלף תרז
ג/ט קול חיל עמ' עז
ג/ט קרית מלך
ג/ט רלב"ג ויקרא פ"א תועלת ג עמ' לו
ג/ט שומר מצוה עמ' רט
ג/ט שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' תמג
ג/ט שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' קצו
ג/ט שפת אמת על התלמוד ח"ב דף נז ע"ד
ג/י אבי עזרי ח"א
ג/י אבן האזל קדשים ח"ב דף לב ע"א
ג/י אבני ציון ח"א סי' ב אות ה, סי' לו אות ו, ח"ד עמ' ע
ג/י אברהם יגל
ג/י אגרות משה קדשים סי' כד ענף ג-ד
ג/י אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' מח
ג/י אהל משה (לוין) ח"א דף כא ע"ד {ראב"ד}
ג/י אור הישר [לח"מ הל' אישות פ"ד הי"א והל' זכיה פ"ח ה"ו והל' נחלות פ"ה ה"א והל' תמורה פ"א הי"ז, אור הישר בכורות מב ע"א]
ג/י איים בים ב"ק סי' סד אות א
ג/י אנצי"ת ע' אין מפרישין הע' 9, ע' אתנן הע' 79, ע' בעל מום (ב) הע' 133
ג/י אשיחה בחקיך פרה עמ' ד, כב-כד
ג/י אשר למלך
ג/י בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף עז ע"ג
ג/י בדבר מלך ח"א כאן, עמ' צח, ח"ח עמ' רלד
ג/י בית הלל (כגן) ע"ז עמ' טו
ג/י בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' סד
ג/י בית שערים או"ח סי' צ, שמח
ג/י ביתאל ח"א דף יד ע"א
ג/י בני שמואל דף פו ע"ד, צח ע"ד
ג/י בריכת המלך עמ' קצט-ר, רד, רו, רי, רמח, רנב
ג/י ברכת הנצי"ב (תשנז) תו"כ עמ' ג
ג/י ברכת שלמה אהע"ז עמ' קיד
ג/י ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' קמד
ג/י בתי כהונה (תשסה) עמ' צג, צו
ג/י גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' קעה
ג/י דביר הקודש מנחות עמ' שמה-שמו {כמקדיש בע"מ}
ג/י דבר יהושע (שו"ת) ח"ג אהע"ז סי' ז
ג/י דברי תלמוד ח"א עמ' שיא
ג/י דובר מישרים דף מ ע"א {מל"מ}
ג/י המאור הגדול (יעבץ) עמ' רלז
ג/י הר המלך ח"ו עמ' קיא-קיב
ג/י ואתה תחזה ח"ג
ג/י ויטע אשל עמ' פו {רובע ונרבע}
ג/י ויטע אשל תמורה ח"ב עמ' שא
ג/י זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' מב, נח
ג/י זכר יצחק (תשן) עמ' רנב, ש
ג/י זכרון בנימין ח"ב עמ' עג
ג/י חדושים ובאורים (גרי') תמורה סי' ג ס"ק ג
ג/י חזו"א בכורות סי' יח ס"ק יג
ג/י חזו"א על הרמב"ם
ג/י חזון יחזקאל מכות פ"ד ה"ג, מעילה פ"א הי"ד
ג/י חי' הראי"ה
ג/י חי' יפה לב עמ' רלו {שיש במינו קרבן}
ג/י חי' ר' חיים הלוי דף נז
ג/י חלקת לוי עמ' נד
ג/י חסד יצחק עמ' צג
ג/י חסדי דוד ח"ז עמ' תקצא-תקצב
ג/י חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' עז עמ' רנו-רנז
ג/י חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' פט עמ' רפה {כ"מ}, רפו
ג/י יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' מו, נג, עה, עז, צח, ק, קד, שפ {ר"ח הלוי}
ג/י ידי משה (בוצק') הל' איס"מ סי' ז-ח
ג/י יהל אור דף יט ע"ג-ע"ד {הקדש חל על בעל מום}
ג/י יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רעב
ג/י כבוד יו"ט
ג/י לב אריה (בראד, תשסד) עמ' רעד
ג/י לב טהור עמ' ז, ט
ג/י לקוטי שעורים (שטיין) חולין (תשסז) סי' כא ס"ק ד
ג/י לקח טוב (תשפא) כלל ב אות ד {המקדיש טומטום וכו' וטריפה הרי זה כמקדיש עצים ואבנים וימכרו - בהקרבת טריפה אין מלקות שהיא כחולין}, אות ז-ט {המקדיש טומטום וכו' וטריפה הרי הן חולין ואינן כבעל מום שבעל מום יש במינו קרבן - אין לומר דיו שטריפה יהא בבעל מום}, אות י {המקדיש טומטום וכו' שבעל מום יש במינו קרבן - לא הולך על טריפה דחשיב מינן דשלמות; המקדיש טומטום וכו' וטריפה - השמיט הטעם שטריפה אסורה באכילה}
ג/י מאור הקודש תמורה עמ' קב, קעג
ג/י מהרי"ט אלגזי פ"ה אות מא או"ק ז, פ"ח אות עו או"ק ד
ג/י מוריה גל' צט עמ' כח, גל' קנד עמ' נג {ר"ח הלוי}, גל' ריט עמ' מא
ג/י מים אדירים דף פ ע"ג
ג/י מלחמות יהודה דף מג ע"ב
ג/י מלחמת יהושע סי' לא, עמ' קא
ג/י מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' קסז, קע, ח"ג עמ' לג
ג/י מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' כ, ח"ב עמ' ו
ג/י מנחת אריאל מנחות עמ' תמח
ג/י מנחת חינוך ח"ב עמ' שצב-שצד, תיב-תיד, תקנד, תקסח, תקע
ג/י מעדני מלך (תשמח) עמ' סד
ג/י מענה אליהו עמ' עג
ג/י מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' רסח
ג/י מקום דוד [בית ועד דף סו]
ג/י מקראי קדש (תשנג) עמ' רג
ג/י מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' תקפה
ג/י מרגניתא דר"מ
ג/י מרומי גלים עמ' קלד, קלז, קנא, רטו-רטז
ג/י משאת משה (חברוני) פסחים סי' כז עמ' 80, סי' נו עמ' קו, סי' קו עמ' 334
ג/י משנה הלכות ח"ג סי' ריא, רטו-רטז, רכב
ג/י משנה הלכות ח"ג סי' ריד
ג/י משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' רכה {אבל המקדיש רובע ונרבע ומוקצה ונעבד ואתנן ומחיר וכו'}
ג/י משנת חיים במדבר עמ' שנו
ג/י משנת יעקב עבודה עמ' קלא-קלד
ג/י משנת ר' אהרן קדשים - בכורות סי' ב
ג/י מתנת כהונה בכורות עמ' רא
ג/י נזר הקדש (רזין) מנחות דף קלג ע"ג
ג/י נחלת שמואל דף לב ע"א, לג ע"א
ג/י נר למאור (רבינוביץ) דף יא ע"ד
ג/י נתיבות שלום (למפרט)
ג/י נתן פריו סוגיות ח"א עמ' קמא
ג/י עבודת הזבח זבחים סי' יז {ר"ח הלוי}
ג/י עבודת הזבח מעילה סי' ג ס"ק יח {מל"מ}, סי' ז {מל"מ ור"ח הלוי}
ג/י עבודת הזבח תמורה סי' א ס"ק יא, סי' ט ס"ק ה, סי' י ס"ק ב, סי' יב
ג/י עבודת לוי (לוין) סי' לה, מו ס"ק ד-ה
ג/י עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קצב
ג/י ערהשה"ע קדשים סי' צג אות לא
ג/י פנת יקרת (תשנד) סי' ז {ר"ח הלוי}
ג/י פנת יקרת (תשעא) עמ' יג {ר"ח הלוי}
ג/י פרי עץ חיים (קרויס) עמ' רפ
ג/י צפנת פענח כאן, ויקרא עמ' כח
ג/י קדשי יהושע עמ' תע, תשעז, תתכ, תתלב, תתמא, תתנ, אלף טז, אלף כב, אלף כט, אלף מח, אלף סו, אלף קא-קג, אלף קו, אלף קלד, אלף קנג, אלף קנז, אלף קנח, אלף קסה, אלף קסח, אלף קעב, אלף ריד, אלף רכב, אלף רכו, אלף רלג {מרכה"מ}, אלף תלח {ר"ח הלוי}, אלף תקנד, אלף תקעו, אלף תקפה {ר"ח הלוי}, אלף תקצב, אלף תרז
ג/י קרבן ציון עמ' כט, צא
ג/י קרית מלך
ג/י קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' יב
ג/י קרן הצבי מצוה קז אות ה
ג/י ראשית בכורים דף מו ע"ד {מחוסר זמן קדוש}
ג/י רווחא שמעתתא ח"א עמ' יד {ר"ח הלוי}
ג/י רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' ו
ג/י שדה אלחנן ח"ב עמ' קיז
ג/י שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' תקז {טריפה}
ג/י שולי המעיל מעילה אות קטז {ר"ח הלוי}
ג/י שיח ערב קדשים עמ' שסא-שסב
ג/י שלמי יוסף בכורות עמ' רא
ג/י שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' קלז, תצה, ח"ב עמ' צח
ג/י שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' מד-מה
ג/י שם יוסף (מועטי) ח"ב דף לט ע"ב
ג/י שמחת עולם (לגו)
ג/י שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' קפו
ג/י שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' קנג, תקכ
ג/י שעורי עיון התלמוד נדרים שיעור מז {ר"ח הלוי}
ג/י שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' קי {ר"ח הלוי}
ג/י שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות יא
ג/י שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' שפט
ג/י שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' קצה, קצח, רח
ג/י שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' ריח {ר"ח הלוי}, ריט
ג/י שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' שמה, תקצב
ג/י שעורי ר"א ליכטנשטין זבחים עמ' 301 {ר"ח הלוי}
ג/י שערי זיו ח"ג דף לב ע"א, עו ע"א
ג/י שערי טהר ח"א שער ג סי' יא אות ז, ח"ג שער א סי' טו אות ב, שער ב סי' יח אות ב, סי' כא אות ג, סי' כג, שער ג סי' יב אות ב, ח"ח סי' צד אות ב
ג/י שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 235
ג/י שרשי הים דף קנא ע"ג
ג/י תורה שלמה שמות פכ"ב אות תצב
ג/י תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' שלד
ג/י תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' ר
ג/י תפארת ציון (קואינקה) עמ' צט
ג/י תשובה שלמה יו"ד סי' א
ג/י תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' פה {ראב"ד}
ג/יא אבן האזל (הערות סוף ח"ב דף טו ע"א)
ג/יא אבני ציון ח"א סי' ב אות א, ח"ב סי' כא אות א-ב, ד, סי' לו אות ג
ג/יא אברהם יגל
ג/יא אגרות משה קדשים סי' כד ענף ג-ד {לח"מ}
ג/יא אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' שו
ג/יא אור הישר [אור הישר זבחים עא ע"ב] {השמיט גזול}
ג/יא אנצי"ת ע' בן פקועה הע' 179 {שעה"מ}
ג/יא אפיקי מגינים זבחים סי' ס
ג/יא אשיחה בחקיך פרה עמ' ד
ג/יא בית אהרן וישראל גל' עד עמ' לד {השמיט נדמה}
ג/יא בית ישחק (אחרי פרק ו)
ג/יא בית שערים יו"ד סי' צ
ג/יא בני שמואל דף נו ע"א
ג/יא גבורת יצחק (תשסו) עמ' פה {כולם י"ד}
ג/יא הר המלך ח"ג עמ' פ
ג/יא ואתה תחזה ח"ג
ג/יא חזו"א פרה סי' ג ס"ק יד
ג/יא חי' הגר"י סי' מא
ג/יא חי' הראי"ה
ג/יא חי' הריצ"ד
ג/יא חי' חתם סופר
ג/יא חנוכת הבית עמ' נה
ג/יא חסדי דוד ח"ו עמ' תעט
ג/יא טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' קמה {רמב"ם}, מהדו"ד עמ' רצ {שעה"מ}
ג/יא טעם ודעת הל' פרה פ"א ה"א ביאה"ל ד"ה ויקחו
ג/יא יד ישראל ח"א
ג/יא יחי ראובן (אונג') עמ' שנא
ג/יא יין מלכות (שניאורסון) עמ' 342-345
ג/יא כבודה של תורה ח"ג עמ' כט
ג/יא להורות נתן על התורה ח"ב עמ' קיא
ג/יא לקוטי שיחות חי"ב עמ' 130
ג/יא לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 8
ג/יא מוריה גל' צט עמ' כח
ג/יא מזכרת למשה עמ' צט {שעה"מ}
ג/יא מי החג עמ' קיא
ג/יא מלבושי יו"ט ח"ב יו"ד סי' כה
ג/יא מנחת חינוך ח"ב עמ' תיד
ג/יא מעיני המים
ג/יא מענה אליהו עמ' עב, עד {לח"מ}
ג/יא מראה הפנים ר"ה דף ד
ג/יא מרומי גלים עמ' קלג, קנא
ג/יא משאת המלך ח"ג סי' שיד {תנא ושייר}
ג/יא משנה הלכות ח"ג סי' ריא, רטו-רטז, רכב
ג/יא משנה שכיר יו"ד עמ' תלד
ג/יא משנת חיים בכורות עמ' רמז-רנד
ג/יא משנת יעקב
ג/יא משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' קנז-קנח
ג/יא משנת ר' אהרן שבת עמ' קסא
ג/יא נטע שעשועים (בוירסקי) דף כה ע"ב
ג/יא נמוקי חיים עמ' רנה {כ"מ}
ג/יא נר מצוה (ואלק) מצוות דף סה ע"ג-ע"ד {השמיט בן פקועה}
ג/יא סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' מד אות ח {שעה"מ}
ג/יא פאר המלך עמ' קלד
ג/יא פורת יוסף (שלופר) דף נט ע"ב
ג/יא ציון לנפש חנה חיה עמ' סג
ג/יא צפנת פענח
ג/יא קרבן ציון עמ' פו {שעה"מ}, פח
ג/יא קרית מלך (חב"ד) עמ' קיט
ג/יא שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תנד, אלף תעה
ג/יא שולי הגליון עמ' קלה
ג/יא שחר אורך עמ' תפז-תפח {השמיט נדמה}
ג/יא שלטי הגבורים עמ' רסט
ג/יא שם טוב - השלמה
ג/יא תורת הקדש ח"ב עמ' רנ
ג/יא תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' שיג-שטז
ג/יב אבני השוהם (הורוויץ) דף יח ע"ב-ע"ג {ולד נרבעת}
ג/יב אור הישר [אור הישר תמורה רפ"ו, כ"מ ומל"מ לקמן פ"ד הי"ח]
ג/יב אור שמח
ג/יב אות ציון עמ' קסה
ג/יב אמרי הצבי (בער) סוגיות דף לט ע"ג
ג/יב אנצי"ת ע' אתנן הע' 129, 131
ג/יב בני שמואל דף צד ע"א וע"ד
ג/יב בנין ציון (עטלינגר) ח"א סי' כב
ג/יב ברור הלכה סנהדרין פ ע"א ציון ג
ג/יב ברור הלכה ע"ז מז ע"א ציון ו פסקה א {או"ש}
ג/יב בשבילי התלמוד ח"ג תמורה כח ע"א
ג/יב גדולי שמואל ב"ק דף צג ע"ב {או"ש}
ג/יב דבר שאול תמורה סי' סז אות ה
ג/יב העובר בהלכה עמ' 56-57
ג/יב הר המלך ח"ו עמ' קיב
ג/יב ויטע אשל תמורה ח"ג עמ' צא
ג/יב חזו"א יו"ד סי' ג ס"ק ד
ג/יב חי' בר נחמני דף לב ע"ד {בכמה אלפים}
ג/יב חי' הגר"י סי' מא
ג/יב חי' חתם סופר
ג/יב חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' רפז ד"ה ודע {כל האסורין לגבי המזבח וכו' ולדותיהן מותרין}
ג/יב חי' כתב סופר קדשים עמ' ה
ג/יב טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב עמ' רעט
ג/יב יד ישראל ח"ב
ג/יב ידי משה (בוצק') הל' איס"מ סי' ט
ג/יב כנה"ג [עצמות יוסף דף קו ע"ד]
ג/יב לבושי מרדכי יו"ד עמ' רפא
ג/יב מגילת ספר לאוין דף קסה ע"ב
ג/יב מהרי"ט אלגזי פ"ו אות נח או"ק א
ג/יב מי יהודה יו"ד סי' כ
ג/יב מנחת חינוך ח"א עמ' קא, רסז, ח"ג עמ' שעא
ג/יב מעשה אברהם דף סה ע"ב
ג/יב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף סא ע"ד, קיב ע"ג
ג/יב מראה איש ח"א יו"ד עמ' כט, קנג-קנד
ג/יב משאת משה (חברוני) פסחים סי' קלט עמ' ריד
ג/יב משנת חיים זבחים עמ' קכו
ג/יב משנת יעקב
ג/יב נחלת ברוך דף ל ע"ג, לב ע"ג
ג/יב סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' סא אות ד
ג/יב עבודת הזבח מעילה סי' ב ס"ק י, סי' ג ס"ק טז
ג/יב עולת חדש (תקמה) ח"ג אות שיג דף מו ע"א
ג/יב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ו
ג/יב פרי האדמה ח"א
ג/יב פרת חטאת עמ' לג
ג/יב קדשי יהושע עמ' אלף קח, אלף קלב
ג/יב קרבן אליצור דף פז
ג/יב קרבן ציון עמ' קפד
ג/יב שו"ת ר"י מפוזנא עמ' מא
ג/יב שם יוסף (מועטי) ח"ב דף פ ע"ב {עובר ירך אמו}
ג/יב שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' קיא
ג/יב שעורי הגר"א וסרמן חולין עמ' עג
ג/יב תפארת ציון (קואינקה) עמ' קט
ג/יג אור דוד עמ' קלט
ג/יג אור הישר [אור הישר זבחים ע ע"ב]
ג/יג אמרי הצבי (בער) סוגיות דף לט ע"ג
ג/יג אמרי הצבי ב"ק סו אות כג
ג/יג אנצי"ת ע' ביצה (א) הע' 120
ג/יג בדבר מלך ח"א כאן, עמ' קי
ג/יג בית האוצר ח"א עמ' 59
ג/יג בית שערים יו"ד סי' כז
ג/יג ברור הלכה סנהדרין פ ע"א ציון ג
ג/יג גליונות אבני נזר [עי' הל' פה"מ פ"ד ה"ו ור"ן חולין נח ע"א]
ג/יג דבר שאול תמורה סי' סז אות ה
ג/יג דברות משה גיטין עמ' שיד, שכב
ג/יג דברות משה סנהדרין עמ' תקעא {כאבר מאבריה}
ג/יג דגל ראובן ח"ב סי' כא
ג/יג דור דורים עמ' שכט
ג/יג העובר בהלכה עמ' 57
ג/יג ואתה תחזה ח"ג
ג/יג ויטע אשל תמורה ח"ג עמ' ריז
ג/יג זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' מב
ג/יג זכרון שלמה (קליין) עמ' קצט
ג/יג חוות בנימין ח"ב עמ' תטז
ג/יג חזון יחזקאל בכורות פ"ז ה"ה
ג/יג חי' הריצ"ד
ג/יג חי' הרמב"ם למסכתות יומא ותמורה עמ' 147 {עובר ירך אמו}
ג/יג חי' חתם סופר
ג/יג יד ישראל ח"ב
ג/יג כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תשצב
ג/יג להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' קיט
ג/יג מהרי"ט אלגזי פ"ו אות נח או"ק א, חלה אות ב או"ק ט
ג/יג מנחת חינוך ח"א עמ' קא, קג, רסז, ח"ג עמ' שעא
ג/יג מעדני מלך (תשמח) עמ' קפו {שינוי בקרבן שנרבע}
ג/יג מראה אש ח"א עמ' לה, לז, מ
ג/יג משאת מרדכי ב"ק עמ' רו
ג/יג משנת יעקב [משנת יעקב הל' מאא"ס פ"א ה"ה ופ"ג הי"א]
ג/יג נחלת ברוך דף כט ע"ג
ג/יג נחלת עזריאל (הלוי) ע"ז דף מז
ג/יג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ו
ג/יג פרת חטאת עמ' לג
ג/יג קבא דתירוצא עמ' פא
ג/יג קהלות יעקב ב"ב מ ד, תמורה ט ד
ג/יג קרבן אליצור דף פז
ג/יג שאלתות אביה, אחרי ההקדמה
ג/יג שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' צא
ג/יג שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' צב
ג/יג שמחתי באומרים לי עמ' פד
ג/יג תורה אור (באנדי) עמ' שמד-שמה
ג/יג תפארת ציון (קואינקה) עמ' קט
ג/יד אגרות משה או"ח ח"א סי' קמז ענף ד
ג/יד אדמת יהודה
ג/יד אהלי יצחק
ג/יד אור הישר [אור שמח לעיל הי"ב, קצוה"ח שנד ס"ק א, אור הישר תמורה לא ע"א]
ג/יד אור יעקב פסחים דף 174
ג/יד אור ליהודה (תשנט) עמ' תעג-תעד
ג/יד אור עולם (שניאורסון) עמ' 353
ג/יד ארצות החיים סי' יא ארץ יהודה אות י {שינוי בנעבד}
ג/יד אשר למלך
ג/יד בדבר מלך ח"א כאן, עמ' קי
ג/יד בית אהרן (צוקרמן) עמ' קנט
ג/יד בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' רסה
ג/יד בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' ע, עג
ג/יד ביתאל ח"א דף יג ע"ג
ג/יד ברור הלכה ע"ז מו ע"ב ציון ה
ג/יד בריכת המלך עמ' קכא
ג/יד גבול יהודה (ציר') דף יח ע"ג {בהמה נתפטמה בהיתר ואח"כ באיסור}
ג/יד דבר שאול תמורה סי' סח
ג/יד דבר שמואל (אבוהב) סי' קסד
ג/יד דברי חיים ח"ב אהע"ז סי' עג
ג/יד דובב מישרים (וידנפלד) עמ' מה
ג/יד דרכי משה ח"א שמעתתא יא פ' ח
ג/יד הליכות חיים - קידוש בשבת עמ' תשל
ג/יד חזקה רבה אהע"ז ח"ד עמ' 6
ג/יד חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד תמורה לא ע"א]
ג/יד חי' חתם סופר
ג/יד חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' רמ
ג/יד חי' ר' יוסף נחמיה סי' נז אות ט
ג/יד חקל יצחק עה"ת עמ' תעז {לקמה}
ג/יד יבא שילה - קול יעקב סי' ט עמ' ע
ג/יד יביע אומר (גרוברט) עמ' 34 {חטים למנחות שהשתנו}
ג/יד יד פשוטה אהבה עמ' תתטז
ג/יד מגד יהודה ח"א סי' קא אות ד
ג/יד מגן גבורים (או"ח) סי' יא ס"ק טו-טז
ג/יד מי יהודה או"ח סי' עג
ג/יד מנחת מרדכי (תשז) עמ' קלא {אכלה כרשיני ע"ז מותרת אפילו למזבח}
ג/יד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף ע ע"ד
ג/יד מקדש דוד קדשים סי' לג ס"ק ג
ג/יד מראה אש ח"א עמ' לה, לז, מ
ג/יד מרחשת ח"א סי' ה אות א
ג/יד משנת המדינה עמ' 120
ג/יד משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' עח
ג/יד נזיר אחיו (סאויצקי) עמ' קסו-קסז
ג/יד נחלת ברוך דף לב ע"ב וע"ד
ג/יד נטע שורק דף סב ע"ג
ג/יד נתיבות שלום (למפרט) עמ' עו
ג/יד סופר המלך ח"ב עמ' רמה
ג/יד עבודת מתנה עמ' קמח
ג/יד עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' רנד
ג/יד ערוך השולחן יו"ד סו"ס ס
ג/יד פרחי כהונה (קצבורג) עמ' קנח {שינוי לנעבד}
ג/יד פרשת הכסף דף נב ע"ב וע"ד
ג/יד צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף רלה ע"ב
ג/יד צפנת פענח
ג/יד קרבן אליצור דף נא ע"ב, פ ע"ג, פא ע"ד
ג/יד רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שפב
ג/יד שארית נתן בנימין עמ' כד {שינוי בנעבד}
ג/יד שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קמה {או"ש}
ג/יד שו"ת הריב"ד (פרידמן) דף ע ע"א
ג/יד שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' רצט
ג/יד תפארת ציון (קואינקה) עמ' קט
ג/יד תשורת שי מהדו"ק סי' שע
ג/טו אבני אש (אויש) מועדים עמ' קלז
ג/טו אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קכב
ג/טו ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' שצא
ג/טו חזו"א פרה סי' ג ס"ק יג
ג/טו חמדת ישראל ח"א דף קל ע"א
ג/טו חסדי דוד ח"ה עמ' תשצח-תשצט
ג/טו יד דוד (קרלין) ח"א דף כד
ג/טו ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רפח
ג/טו לשד השמן (שפרינץ) יו"ד דף כו ע"א
ג/טו מלך שלם דף פג ע"ב
ג/טו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קיד ע"ד
ג/טו משבצות זהב שמואל א עמ' קכב, רנח
ג/טו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' רכד {לוקחין כל הקרבנות מן העכו"ם ואין חוששין להם וכו'}
ג/טו עולת חודש ח"ג מאמר שו, שי, שיב, שטו
ג/טו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רמב, רנג-רנד
ג/טו שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קח
ג/טו שלטי הגבורים עמ' רסח
ג/טו שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קמ, קנד
ג/טו שנות ימין ח"ב דף עה ע"א
ג/טו שערי תורה (לעוו) עדות ח"א עמ' שא
ג/טו שפתי מלך
ג/טו שרי צבי (תקכח) דף ה ע"א {ראיה מעמלק}
ג/טו תהלה לדוד (אמאדו) ח"א דף קעב ע"ד


ד/454 הלכות איסורי מזבח פרק ד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ד/רה"פ אבן האזל
ד/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ד/רה"פ הר המוריה (שץ)
ד/רה"פ הרמב"ם המדויק
ד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ד/רה"פ מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/רה"פ משנת ראשונים (בארי)
ד/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' נה-נו
ד/רה"פ פי' ר"י קאפח
ד/רה"פ צפנת פענח
ד/רה"פ קרית מלך
ד/רה"פ רמב"ם הערוך
ד/רה"פ רמב"ם לעם
ד/רה"פ שם טוב
ד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ד/א אשיחה בחקיך פרה עמ' נט
ד/א בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' סז
ד/א בית הלל (כגן) ע"ז עמ' יא
ד/א גבורות יצחק עמ' צט
ד/א יוסף לקח כרך א ח"א עמ' לו
ד/א מוריה ח גל' ח עמ' כא
ד/א מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' ט
ד/א מנחת חינוך ח"א עמ' ק
ד/א שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף כב ע"א, כה ע"א
ד/א שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' רטז
ד/ב אהבת אברהם עמ' ק {המית}
ד/ב אור הישר [אור שמח הל' מאא"ס פ"ד הכ"ב, אור הישר כריתות כד ע"א]
ד/ב אור יעקב פסחים דף נט ע"א
ד/ב אור תורה (שוורץ) ח"ב סי' כא
ד/ב אשר למלך
ד/ב ברית עולם (חיד"א, תשסט) עמ' קצח
ד/ב גבורות יצחק עמ' צח-צט, קב
ד/ב דברי ירמיהו קידושין עמ' רנז
ד/ב הלכות עולם (קאראסיק) פסחים כו ע"ד {גלגל עין עגול}
ד/ב הר המלך ח"ו עמ' קיב
ד/ב חוות בנימין ח"א עמ' רנג
ד/ב חי' ירוחם
ד/ב חסדי דוד ח"ד עמ' נא
ד/ב ידבר שלום ח"ב עמ' קה, קכ, קנג
ד/ב יהל אור דף יט ע"ג {נאסר ע"פ עד אחד}
ד/ב יצחק ירנן
ד/ב מרומי גלים עמ' רטו-רטז
ד/ב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' רכג {הרובע והנרבע ושהמית את האדם אם היו שם שני עדים וכו'}
ד/ב משנת יעקב
ד/ב צבי תפארת - בית שלמה סי' א
ד/ב קדשי יהושע עמ' אלף סו
ד/ב שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף צב ע"א
ד/ב שיח ערב סנהדרין עמ' קסו
ד/ב שם דרך סנהדרין עמ' סג, עד
ד/ב שם משמעון (סטרליץ) עמ' רכה
ד/ב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 116
ד/ג אגרא לישרים סי' טו
ד/ג אור הישר [מקום שמואל סי' פג]
ד/ג אמת ליעקב נשים עמ' ר {בין עבד}
ד/ג אשר למלך
ד/ג באר שרים (ליפשיץ) הל' אישות פי"א עמ' י
ד/ג ביתאל ח"א דף יג ע"ד
ד/ג בכורי אברהם דף ב ע"ב {גיחור}
ד/ג בנין הלכה עמ' קמד-קמה
ד/ג ברור הלכה סנהדרין נח ע"א ציון ט
ד/ג גדולי שמואל ב"ק דף מ {ראב"ד}
ד/ג דבר המלך (קרויזר) ח"א עמ' לה
ד/ג דעת מרדכי ח"ב עמ' סט {נרבע ע"י גוי}
ד/ג ויטע אשל תמורה ח"ג עמ' קצג {ראב"ד}
ד/ג חדוותא דשמעתתא ח"ב דף ג ע"ג {שור אצטדיון}
ד/ג חדושים ובאורים (גרי') סנהדרין סי' ט לדף נד ע"ב
ד/ג חזון יחזקאל ב"ק פ"ד ה"ח, מכות פ"ד ה"ב, מנחות פ"ו ה"ד
ד/ג חי' הראי"ה
ד/ג חקל יצחק עה"ת עמ' תקא {גוי ועבד אוסר}
ד/ג יד ישראל ח"א
ד/ג מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' כד
ד/ג מנחת משה (גולדברג) סי' יב אות ה
ד/ג מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תקסד {ראב"ד}
ד/ג מענה אליהו עמ' עב
ד/ג מעשה רקח
ד/ג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קטו ע"א
ד/ג מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ד]
ד/ג מרגליות הים סנהדרין נו ע"א אות כו, פ ע"א אות ו
ד/ג מרומי גלים עמ' רטו
ד/ג משאת המלך ח"ב סי' קצד {ראב"ד}, ח"ג סי' שיט {ראב"ד}
ד/ג משאת מרדכי ב"ק עמ' קי
ד/ג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' רכד {אין הבהמה נפסלת משום רובע או נרבע עד שיהי' אדם שרבעה בן תשע שנים ויום אחד בין ישראל בין עכו"ם בין עבד}
ד/ג משפט המלחמה עמ' פו {ראב"ד}
ד/ג נזר הקדש (קפלן)
ד/ג נר מצוה (ואלק) מערכות דף יא ע"ג, טז ע"ג
ד/ג עבודת משא (מאיר) ח"א
ד/ג ענפי ארז (זי') דף קלב ע"ג, קנג ע"ג
ד/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רנד, ח"ב עמ' ו
ד/ג צבי תפארת - בית שלמה סי' א
ד/ג קונטרסי שעורים כתובות קונ' ח אות כז עמ' קפד, קונ' ט אות ב, ד, ז, עמ' 372, קונ' יב אות יז עמ' 458
ד/ג שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' רצד
ד/ג שערי זיו ח"ב דף קכד ע"ג, ח"ג דף לב ע"א
ד/ג שערי טהר ח"ח סי' לט אות ד
ד/ג שפת אמת על התלמוד ח"ג דף כב ע"ב
ד/ג שפתי מלך
ד/ג תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' ט ס"ק כ-כא {ראב"ד}
ד/ג תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' שצט
ד/ג תנופת זהב עמ' 370
ד/ג תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רלט {שור האיצטדין כשר למזבח, משום דאונס אינו עבירה, או משום דלא נפגם השוד מעבירה באונס}
ד/ד אבן האזל (גם בהשמטות דף צ ע"ב)
ד/ד אבן ישראל (פישר) כאן, וח"א עמ' י
ד/ד אור הישר [עונג יו"ט סי' נח בהגהה]
ד/ד אור המאיר (שפירא) סי' ו אות ה {ראב"ד}
ד/ד אור יעקב נדרים עמ' ס
ד/ד אשר למלך
ד/ד בינת נבונים דף פט ע"ב
ד/ד בית הלל (כגן) ע"ז עמ' יג, לד {ראב"ד}
ד/ד דבר שאול תמורה סי' סג אות טו
ד/ד הפלאות נדרים (תשעג) עמ' קב, תכה
ד/ד הרועים בשושנים
ד/ד הרי בשמים (הורוביץ) ח"ה עמ' קט
ד/ד חי' הגר"ח החדש עמ' תמח {מוקצה בדיבור}
ד/ד חי' הראי"ה
ד/ד חי' חתם סופר
ד/ד חלקת יואב קבא דקשייתא סי' מט
ד/ד חסדי דוד ח"ה עמ' תתנא-תתנב
ד/ד יד דוד (קרלין) ח"ב דף לה
ד/ד יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רכה
ד/ד יכהן פאר
ד/ד ירושלים דדהבא עמ' קיח {ראב"ד}
ד/ד כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' ג
ד/ד כתר תורה (תשיז) עמ' לג
ד/ד לחם התמיד עמ' קה-קו
ד/ד לשון למודים יו"ד דף כט ע"ג
ד/ד מאור הקודש תמורה עמ' קלט
ד/ד מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' ל
ד/ד מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' ריז
ד/ד מענה אליהו עמ' שכד-שכה
ד/ד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף עה ע"ד, עו ע"ב, עז ע"ב
ד/ד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קטו ע"ב
ד/ד מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' תנב, תנד, תפ, ח"ב עמ' שפד
ד/ד נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' יט אות ב
ד/ד סדר יעקב ח"א לדף מד ע"ב (ד"ה שאין) {ראב"ד}
ד/ד עבודת מתנה עמ' סט
ד/ד עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' סא
ד/ד עיונים ומחקרים ח"א עמ' 5
ד/ד עין חנוך עמ' רעד
ד/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רנד, ח"ב עמ' ו
ד/ד פד"ר חט"ז עמ' 10
ד/ד קדשי יהושע עמ' אלף קט
ד/ד קרבן אליצור דף מו ע"ג, סג ע"ב
ד/ד שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף כח ע"ב
ד/ד שמחת עולם (לגו)
ד/ד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' ת, תקצג
ד/ד שערי זיו ח"ג דף לב ע"א
ד/ד תועפת ראם (גטיניו) דף נב ע"ד
ד/ד תשובה שלמה או"ח סי' א דף ד ע"א-ע"ב
ד/ה אבני ציון ח"ד עמ' קלב
ד/ה אדרת המלך עמ' קסז-קע {אין אדם אוסר דשא"ש}
ד/ה אהל משה (פרהנד) תורה ומועדים ח"ב עמ' קט
ד/ה אור הישר [מל"מ הל' מעילה פ"ד ה"ח, אור הישר זבחים קיד ע"א]
ד/ה אישים ושיטות (תשסז) עמ' סו {ע"י מעשה}
ד/ה אמרי הצבי (בער) סוגיות דף לט ע"ג {מוקצה של חברו}
ד/ה אנצי"ת ע' דבר שאינו שלו הע' 148, 150, 151, 162, 222, 223, 230, 231
ד/ה אפיקי מגינים מנחות סי' סא
ד/ה אשר למלך
ד/ה באור הלכה סי' יא ס' ח
ד/ה באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פ"ח ה"א מושב שרים אות ג
ד/ה בדבר מלך ח"א
ד/ה בדבר מלך ח"א עמ' קטז
ד/ה בדי הארון (הכהן) עמ' 17, 569
ד/ה בית אהרן (סוויאדישץ) דף ג ע"ד {נעבד שאינו שלו}
ד/ה בית אהרן וישראל גל' נט עמ' יג
ד/ה בית הלל (כגן) ע"ז עמ' יג
ד/ה בית המדרש
ד/ה בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' קצה
ד/ה בני שמואל דף צב ע"ב, צד ע"ג
ד/ה בנין הלכה עמ' קמד, קמו
ד/ה ברית עולם (ולר) סי' ל אות ד
ד/ה גור אריה ויקרא פ' א הע' 151
ד/ה דרכי משה ח"א שמעתתא ו פ' יב, שמעתתא י פ' כג
ד/ה הרמב"ם כמחנך עמ' 150
ד/ה ואתה תחזה ח"ג
ד/ה ושב הכהן
ד/ה זית רענן ח"א עמ' תשו
ד/ה זכרון מלך (א"ש)
ד/ה חד וחלק ח"א דף יח ע"ד, יט ע"ג, כא ע"ב
ד/ה חזו"א יו"ד סי' ס ס"ק כג, ב"ק סי' ג ס"ק טו
ד/ה חי' הגר"י סי' לג-לה
ד/ה חי' הראי"ה
ד/ה חי' חתם סופר
ד/ה חסדי דוד ח"ה עמ' תתנא-תתנב
ד/ה יגיעת ערב ב"ב ח"ב עמ' תקנט
ד/ה יד ישראל ח"א
ד/ה יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רכה
ד/ה לחם התמיד עמ' קו {דבר שאינו שלו}
ד/ה מגידות (תשעג) סי' קיז עמ' ו
ד/ה מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' ס
ד/ה מהרי"ט אלגזי פ"ו אות נח או"ק א
ד/ה מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קמב ע"ג
ד/ה מנחת חינוך ח"א עמ' קא
ד/ה מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' רנו
ד/ה מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קטו ע"ד, קפח ע"ב
ד/ה מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' תקצו, ח"ב עמ' צא
ד/ה מראה אש ח"ב עמ' יא
ד/ה מרגניתא דר"מ
ד/ה מרחשת, מנחת חינוך, שמן המנחה אות ה
ד/ה מרכבת יוסף דף מג ע"ג, קי ע"ג {אין אדם מקצה דבר שאינו שלו}
ד/ה משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תנא, תנה
ד/ה משכן בצלאל ח"א סי' ב
ד/ה משנת יעקב [משנת יעקב מדע-אהבה עמ' פג]
ד/ה משנת ר' אהרן ב"ק עמ' עט, פז
ד/ה משנת ר' אהרן קדשים - סוגיות סי' יד ס"ק י
ד/ה נועם חכ"ג עמ' סט
ד/ה נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' יט אות יד
ד/ה נתיב מאיר (השמטות)
ד/ה ספיקא דרבנן עמ' קג, קה
ד/ה עבודת לוי (רוד') דף כז ע"א, כט ע"ב, לא ע"א
ד/ה עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' סא
ד/ה פני אברהם (שפירא) עמ' קטז
ד/ה צבי תפארת - בית שלמה סי' א
ד/ה ציוני מהר"נ
ד/ה צמח מנחם דף מט ע"ג
ד/ה קדשי יהושע עמ' אלף קח
ד/ה רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תכ
ד/ה שאלת הכהנים תורה דף קיז
ד/ה שארית נתן בנימין עמ' נט {נעבד בין שלו ובין של הקדש יכול לאסור}
ד/ה שולי הגליון עמ' קלה
ד/ה שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תקצג
ד/ה שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' שע
ד/ה שערי טהר ח"ג שער ב סי' יז אות ה
ד/ה שערי טהר ח"ו סי' סה אות ב דף קעט ע"ד
ד/ה תהלה לדוד (אמאדו) ח"א דף קמז ע"ג
ד/ה תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף ו ע"ב
ד/ה תורת חיים (ליבוביץ, תשסט) סי' ד עמ' כד
ד/ה תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' קלו
ד/ה תשובה מאהבה ח"א סי' קל
ד/ו אגורה באהלך דף כו ע"ב {לח"מ}
ד/ו אגרא לישרים סי' טו
ד/ו אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' מג
ד/ו אור הישר [לח"מ הל' ה, אור הישר תמורה ח ע"א]
ד/ו אור שמח (גם במילואים)
ד/ו אורה ושמחה הל' לולב פ"ח ס"ק ה {נעבד}
ד/ו אמרי הצבי (בער) סוגיות דף לט ע"ג {נעבד של חברו}
ד/ו אמרי חן (לוונברג) שבת עמ' קס, קפ
ד/ו אמרי נפתלי ח"ב עמ' כ
ד/ו אנצי"ת ע' דבר שאינו שלו הע' 162, 163, 227
ד/ו ארץ בנימין עמ' שנב
ד/ו אשר למלך
ד/ו באר בשדה עמ' תעה, תקמג {נעבד אסור למזבח}
ד/ו בית אהרן (סוויאדישץ) דף ו ע"ג {נעבד שאינו שלו}
ד/ו בית הלל (כגן) ע"ז עמ' יב-יג, פ
ד/ו בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' רא
ד/ו בני יעקב (כ"מ)
ד/ו בני שמואל דף צב ע"ד
ד/ו בנין דוד (מייזלש) בראשית פ' ויצא אות סד {נעבד בשל אחרים}
ד/ו ברור הלכה ע"ז נד ע"א ציון א
ד/ו ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' ריד
ד/ו גבול יהודה (אשכנזי) דף כז ע"ד
ד/ו גבורת יצחק (תשמח) דף כו
ד/ו גבורת יצחק (תשסו) עמ' יד {עבד של חברו}
ד/ו גבורת יצחק סוכות עמ' סז {נעבד בשל חברו}
ד/ו גור אריה ויקרא פ' א הע' 152, 167, 197
ד/ו דברי אור ח"א עמ' רד
ד/ו דגל ראובן ח"ג סי' ג בסופו בהגהה
ד/ו הר המלך ח"ו עמ' קיב
ד/ו הרועים בשושנים
ד/ו התורה והמדינה חי"א עמ' קלד
ד/ו ואתה תחזה ח"ג
ד/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' ק
ד/ו ויטע אשל תמורה ח"ג עמ' קד
ד/ו זית רענן ח"א עמ' תשו
ד/ו זכרון יהונתן דף ריב
ד/ו זכרון שמואל עמ' שנח, שסה
ד/ו חד וחלק ח"א דף יט ע"ג, כו ע"ב
ד/ו חזו"א יו"ד סי' ס ס"ק כג, סי' סח ס"ק ב
ד/ו חזון יחזקאל ב"ק פ"ד ה"ח, תמורה פ"ד ה"א
ד/ו חי' הגרי"ז הל' ע"ז פ"ח ה"א
ד/ו חי' הרי"ט עמ' רנח
ד/ו חי' ר' שלמה (תשסא) ח"ג עמ' כג
ד/ו חיי אברהם (טייב) דף סב ע"א
ד/ו חמדת שלמה עמ' קמא, קנג
ד/ו חסדי דוד ח"ה עמ' תתנא-תתנב
ד/ו טל חיים (סגל) עמ' פב
ד/ו יד ישראל ח"א
ד/ו יהגה האריה עמ' קכ
ד/ו יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' לד
ד/ו כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' ג
ד/ו כתבי העלוי מראקוב עמ' קלד
ד/ו כתר תורה דף י ע"א
ד/ו לבוש מרדכי נשים (תשעה) יבמות סי' כו אות ד
ד/ו להורות נתן מועדים ח"א עמ' רצ
ד/ו לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' מג
ד/ו לקוטי שיחות ח"ד עמ' 11-19
ד/ו מבשר טוב קדשים עמ' לב, לז
ד/ו מגידות (תשעג) סי' קיז עמ' ו
ד/ו מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' ס
ד/ו מהרי"ט אלגזי פ"ו אות נח או"ק א
ד/ו מוריה גל' רג עמ' יט [קשה הוא] {כ"מ - י"ל}
ד/ו מי הדעת עוקצין עמ' קל
ד/ו מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ג עמ' רכח
ד/ו מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' כה, לא
ד/ו מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' קפד, קפז {בין לפני הקדש בין לאחר הקדש}, קצב {של חברו}
ד/ו מנחת חינוך ח"א עמ' קא, ריג
ד/ו מנחת יהודה (בוים) דף ב ע"ד {נעבד של חברו}
ד/ו מעיני המים
ד/ו מעשה רקח
ד/ו מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' תעז-תעח
ד/ו מרגליות הים סנהדרין צג ע"א אות יא
ד/ו מרחשת, מנחת חינוך, שמן המנחה אות ד
ד/ו משא יד ח"א עמ' ו {אונס בנעבד}
ד/ו משך חכמה ויקרא פ"א פס' ב
ד/ו משכן בצלאל ח"א סי' ב
ד/ו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' קלב
ד/ו משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רפב
ד/ו משנת המדינה עמ' 111
ד/ו משנת חיים בראשית עמ' רס
ד/ו משנת חיים ערכין עמ' תפד
ד/ו משנת יעקב
ד/ו נאם דוד
ד/ו נזר הקדש (רזין) זבחים מהדו"ת דף נ ע"א-ע"ג
ד/ו נחלת עזריאל (הלוי) ע"ז דף מו {של אחר}
ד/ו נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' לח אות ד
ד/ו ניצוצי אש עמ' תפט
ד/ו נתיב מאיר
ד/ו ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' קמו
ד/ו סדר יעקב ח"א לדף מו ע"א (ד"ה בהמה)
ד/ו עבודת משא (מאיר) ח"א
ד/ו עבודת מתנה עמ' ע, קלא, קמא, קנט
ד/ו עולת שמואל (לובצר) ח"א, מנחת חנוך דף יט ע"א-ע"ב
ד/ו עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' רנא, רנג, רנו
ד/ו עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' סא, קיד-קטו
ד/ו עין יהודה עמ' קג, קיח {נעבד של חברו}
ד/ו עין יצחק ח"א עמ' מז-מח
ד/ו עמק הלכה (בוימל) עמ' קנג
ד/ו ענבי פתחיה עמ' 250-251, 263-262
ד/ו ענפי ארז (זי') דף יט ע"א
ד/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רנג
ד/ו פנת יקרת (תשנד) סי' מא אות טז
ד/ו פנת יקרת (תשעא) עמ' קצה
ד/ו פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' שנא
ד/ו פרשת הכסף דף כח ע"ב, סג ע"א {לח"מ}, סו ע"ב, סז-סח {כ"מ}
ד/ו צבי תפארת - בית שלמה סי' א
ד/ו צרור החיים (יעקב)
ד/ו קונטרסי שעורים כתובות קונ' ט אות ב עמ' קפז
ד/ו קרבן אליצור דף סו ע"ג
ד/ו שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף יז ע"א
ד/ו שארית נתן בנימין עמ' נט {נעבד בין שלו ובין של הקדש יכול לאסור}
ד/ו שו"ת רי"ט וייל או"ח סי' יד
ד/ו שם דרך כתובות עמ' כט, לב
ד/ו שמחת החג דף סח ע"ב, סט ע"ב
ד/ו שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' תלח
ד/ו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' סא
ד/ו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תקצב
ד/ו שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' שעא
ד/ו שערי טהר ח"ג שער ב סי' יז אות ה
ד/ו תהלה לדוד (אמאדו) ח"א דף קמז ע"ד {כ"מ}
ד/ו תולדות ההלכה ח"ב עמ' 153 {נעבד באונס}
ד/ו תורת מנחם חי"ג עמ' 133 {הנעבד וכו' בין של חבירו וכו' הרי זה אסור}
ד/ו תורת מנחם חל"ג עמ' 84
ד/ו תורת ראובן עמ' 53 {באונס}
ד/ו תפארת אהרן עמ' פח {כ"מ}
ד/ו תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' קיט
ד/ו תשובה מאהבה ח"א סי' קלא
ד/ו תשובה שלמה או"ח סי' א דף ד ע"א
ד/ז אבן האזל כאן, ובהשמטות דף פח ע"ב, ובהערות סוף ח"ב, וקדשים ח"ב דף ל ע"ב
ד/ז אהל משה (הורוביץ) ח"א בכורות נז ע"א
ד/ז אהלי יצחק
ד/ז אוצרות הרמב"ם
ד/ז אור הישר [אור שמח הל' עיוה"כ פ"ה הכ"ז]
ד/ז אור המאיר (שפירא) סי' עג אות ג
ד/ז אור ליהודה (תשנט) עמ' תעג-תעד
ד/ז אורה ושמחה הל' שופר פ"א ס"ק כה {ר"י קורקוס}
ד/ז אמרי חן (לוונברג) שבת עמ' קפ
ד/ז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ד/ז באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פ"ה ה"ג מושב שרים אות כב
ד/ז בית אהרן (סוויאדישץ) דף ב ע"ג-ע"ד, ג ע"א {אשרה שבטלה}, ה ע"ד {אבניו אסורים למזבח}, ו ע"ב {קרניה לחצוצרות}, ו ע"ג {מימי המעיין}
ד/ז בית אהרן (צוקרמן) עמ' קנט {כ"מ}
ד/ז בית אהרן (קריספין) דף ז ע"א
ד/ז בית הלל (כגן) ע"ז עמ' יג-יד
ד/ז בית זבול ח"ב סי' ז אות ה
ד/ז בית יעקב (טבשונסקי) סי' רעד סעיף א
ד/ז בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' רסה
ד/ז בית פנחס (וולף) עמ' 95
ד/ז ביתאל ח"א דף יג ע"ג
ד/ז בנין הלכה עמ' קמד, קמו
ד/ז בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תעד, תעז
ד/ז ברור הלכה ע"ז מו ע"ב ציון א
ד/ז ברור הלכה ע"ז מז ע"א ציון ו, ט
ד/ז ברכי יוסף יו"ד סי' קמו שיורי ברכה אות ב {כ"מ}
ד/ז בתי כנסיות דף ל ע"ד
ד/ז גאולת ישראל (זגלבוים) עמ' ח
ד/ז גאולת ישראל (זגלבוים, תשסו) על חג הפסח עמ' ח
ד/ז גבורת יצחק ביכורים עמ' נד
ד/ז דברי יואל מועדים ח"ט עמ' טו, כד, מב, מח, תכג {אשרה}
ד/ז דגל ראובן ח"ג סי' ז בסופו בהגהה
ד/ז דינא דחיי ח"א דף נג ע"ד {לקמה}
ד/ז דקה מן הדקה דף סא ע"ד {כ"מ}
ד/ז דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תרלו
ד/ז הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' ל {מעין שאינו שלו}
ד/ז הון יוסף דף מו, נה
ד/ז המדות לחקר ההלכה מדה כב אות יט
ד/ז ויטע אשל עמ' רד {שוקיה לחלילים}
ד/ז ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) או"ח פו ע"ד] {משתחוה לבהמה}
ד/ז זכרון שמואל עמ' שנט
ד/ז חדוותא דשמעתתא ח"א דף ה ע"ב
ד/ז חי' הראי"ה
ד/ז חי' ר"י נחמיה סי' נז אות ה, ט
ד/ז חנן אלקים עמ' קמב, קמט
ד/ז חקל יצחק עה"ת עמ' תעז {מים פסולים}
ד/ז טירת כסף דף רה ע"א
ד/ז יד פשוטה אהבה עמ' תתיז
ד/ז יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רכה, כרך ב ח"ב עמ' קז
ד/ז יטב פנים ח"ב דף קט
ד/ז ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקל
ד/ז יצחק ירנן {אבניו}
ד/ז כתבי העלוי מראקוב עמ' קטז-קיז, קלד
ד/ז כתר תורה (תשסז) עמ' עא {המשתחוה למעין}
ד/ז להורות נתן על התורה ח"ב עמ' עב
ד/ז לקוטי שיחות ח"ד עמ' 11-19, חי"ז עמ' 136
ד/ז לשון למודים או"ח דף ה ע"ד, יא ע"ג {כ"מ}
ד/ז מאור הקודש מעילה עמ' קיב
ד/ז מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"ב דף יח ע"ד
ד/ז מבשר טוב קדשים עמ' לב, לה, לח
ד/ז מגד יהודה ח"א סי' ק אות א
ד/ז מגידות (תשעג) סי' קיז עמ' ה
ד/ז מגן גבורים (או"ח) סי' יא ס"ק טו
ד/ז מחנה יוסף ח"ג עמ' י, וציצית עמ' מד
ד/ז מטה אפרים ח"ב
ד/ז מילי דמרדכי [ירושלמי ביכורים פ"א ה"א]
ד/ז מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' לא
ד/ז מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רמו
ד/ז מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' קפד {מעין בארצו}, קפז {פסול גם לכלי שיר}, קפח-קצא {דוקא מעיין מארצו}
ד/ז מעדני מלך (תשמח) עמ' טז
ד/ז מעיני המים
ד/ז מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' ל אות ב]
ד/ז מקראי קדש (תשנג) עמ' ריט, שיח
ד/ז מראה אש ח"א עמ' לט
ד/ז מראה הנוגה {אבניו}
ד/ז מרחשת, מנחת חינוך, שמן המנחה אות ח
ד/ז משבצות זהב (עמרם, תריא) סי' סט
ד/ז משנת המדינה עמ' 114
ד/ז משנת חיים במדבר עמ' ריט
ד/ז משנת חיים מנחות עמ' קעג
ד/ז משנת חיים ערכין עמ' תקיג
ד/ז משנת יעקב כאן
ד/ז משנת יעקב מדע עמ' פב, זרעים ח"ב עמ' עח
ד/ז נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' כ אות ד
ד/ז נחמד למראה ח"א דף עה ע"ב {כ"מ}
ד/ז ניצוצי אש עמ' תפט
ד/ז נתיבים במשפט העברי עמ' 47
ד/ז סדר יעקב ח"א לדף מו ע"ב (ד"ה ולענין)
ד/ז עבודת מתנה עמ' קמט, קנא, קנה, קנט
ד/ז עולת שמואל (לובצר) ח"א, מנחת חנוך דף כ ע"א
ד/ז עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' רמב
ד/ז עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' קיד, קיז
ד/ז עין יהודה עמ' קג, קיח {כ"מ - מחובר נאסר בהשתחוואה}
ד/ז ענפי ארז (זי') דף יט ע"א
ד/ז עץ הדר השלם עמ' לד, צב, רכב
ד/ז עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"א דף סד ע"ב, סה ע"ב {אשרה שבטלה}
ד/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רנו
ד/ז פני אברהם (שפירא) עמ' רלח, רמ
ד/ז פרחי כהונה (קצבורג) עמ' קנז {אשרה שבטלה}, קנח {אבניו אסורים, בגדי כהונה}, קס
ד/ז פרי האדמה ח"א
ד/ז פרי יצחק (תשעו) עמ' נא
ד/ז פרשת דרכים (תשנב) עמ' קסב
ד/ז פרשת דרכים (תשסה) עמ' רל
ד/ז פרשת המלך
ד/ז ציץ הקודש ח"א דף ו ע"ג
ד/ז קדשי יהושע עמ' אלף רנו, אלף שנה, אלף שנט, אלף תפט, אלף תצ, אלף תקד, אלף תקיד
ד/ז קול שמואל (קונפורטי) דף ט ע"ב
ד/ז קרבן אליצור דף מו ע"ג, סג ע"ב, סה ע"א, סז ע"גא
ד/ז קרן פני משה ח"ב [תוס' זבחים סח ע"א וע"ז מז ע"א]
ד/ז ראש דוד (תשמו) עמ' קד
ד/ז ראשית בכורים דף כד
ד/ז שולי הגליון עמ' קלה
ד/ז שמועת חיים יומא ח"ב עמ' לז
ד/ז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' שכא
ד/ז שפתי מלך
ד/ז שרשי הים דף קנא ע"א
ד/ז תורת הקדש ח"א עמ' מח
ד/ז תורת מנחם חי"ג עמ' 133 {המשתחוה למעין הנובע בארצו הרי מימיו פסולין לנסך}
ד/ז תורת מנחם חל"ג עמ' 84
ד/ז תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' שיח {מעשי למלך}
ד/ז תשובות ר' איסר יהודה עמ' מב
ד/ח אגרות משה או"ח ח"ד עמ' כו
ד/ח אור הישר [מעין החכמה דף קל ע"ב, דברי אברהם סי' יב]
ד/ח אור יעקב יבמות דף סא ע"א-ע"ב
ד/ח אנצי"ת ע' אתנן הע' 1, 39, 40, 46, 48, 51-53, 55, 58, 63
ד/ח בדבר מלך ח"א
ד/ח בית שערים ח"ג סי' לח
ד/ח בני שמואל דף צג ע"א
ד/ח ברור הלכה ב"ק ע ע"ב ציון ג
ד/ח בריכת המלך עמ' כד
ד/ח בתי כהונה (תשסה) עמ' לט
ד/ח גור אריה ויקרא פ' כא הע' 119 {לח"מ, אהא"ז}
ד/ח גרים וגרות עמ' סז {גויה או חייבי לאוין}
ד/ח דבר שאול תמורה סי' סה אות יט
ד/ח דברי אברהם (מנדלסון) דף ח ע"ב-ע"ג {נדה, שפחה}
ד/ח דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 168
ד/ח דרכי חושן ח"א עמ' צב
ד/ח ואתה תחזה ח"ג
ד/ח זבח שלמה ח"א עמ' לה-לו
ד/ח זכר ישעיהו
ד/ח זכרון יהודה (לאש) דף פג ע"ד
ד/ח חוף ימים ח"ג סי' א אות ז
ד/ח חי' הראי"ה
ד/ח חי' ר' שלמה (תשסא) ח"ג עמ' קנט
ד/ח חכמת התורה פ' ויגש עמ' קד
ד/ח חפץ יהונתן דברים פכ"ג פסוק יט
ד/ח טירת כסף דף רה ע"א
ד/ח ידי משה (בוצק') הל' איס"מ סי' י
ד/ח יחי ראובן (נאוי) עמ' קכב
ד/ח ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' רכב
ד/ח ישועות יעקב נזיקין עמ' תנח
ד/ח כתבי העלוי מראקוב עמ' קלד
ד/ח כתר המלך
ד/ח לב מבין
ד/ח לחם התמיד עמ' קג
ד/ח מאיר נתיבים עמ' 23
ד/ח מבשר טוב קדשים עמ' לו
ד/ח מגן בעדי עמ' 224
ד/ח מוריה שנה ח גל' ח עמ' כא {אבן האזל}
ד/ח מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' קפו-קפז {שם ע"ז}
ד/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' שיד, שיז, ח"ג עמ' שעב
ד/ח מנחת עני (תקמז) דף יד ע"ב {זונה גויה}
ד/ח מעשה רק"ם (קורייאט) דף טו ע"ד
ד/ח מראה הפנים ב"ק דף לג
ד/ח מרפא לנפש חי' סוגיות סי' סא אות ח {חייבי לאוין - גם אלמנה לכה"ג}
ד/ח משך חכמה במדבר פל"א פס' נא, נד, דברים פי"ב פס' ב, פכ"ג פס' יט
ד/ח משנה הלכות ח"י סי' רכג {אתנן גיורת}
ד/ח משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' רכה {אי זהו אתנן האומר לזונה הא ליך דבר זה בשכריך}
ד/ח משנת חיים בראשית עמ' רס, תנח
ד/ח משנת חיים ערכין עמ' תצא-תקא
ד/ח משנת חיים קדושין עמ' תקפא
ד/ח משנת יעקב [משנת יעקב מדע-אהבה עמ' פג, והל' איס"ב פי"ב ה"ג, והל' אישות פ"א ה"ה]
ד/ח משנת יעקב מדע עמ' פג, קדושה עמ' סא {לח"מ}
ד/ח משנת יעקב נזיקין עמ' קכא
ד/ח משנת ר' אהרן קדושין עמ' יב-יג
ד/ח נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' מה אות סב
ד/ח נישואין שלא כדת עמ' 30
ד/ח עצי ארזים סי' ו ס"ק טז
ד/ח פי' ר"א מן ההר יבמות סא ע"ב
ד/ח פני משה (שלז')
ד/ח פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' קכג
ד/ח פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' קסז
ד/ח צבי תפארת - בית שלמה סי' א
ד/ח צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קכז ע"ד
ד/ח צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קע
ד/ח קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' תקלו
ד/ח קול אריה (שוורץ, תשעא) חו"מ עמ' רנ
ד/ח קונטרסי שעורים כתובות קונ' ט אות ב עמ' קפז
ד/ח רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' צט
ד/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תרמט
ד/ח רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תכ
ד/ח שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ג עמ' רסב {ערוה מחייבי כריתות}
ד/ח שלמי יוסף מנחות עמ' רפז
ד/ח שערי זיו ח"ג דף קלה ע"ב
ד/ח שערי טהר ח"ו סי' מו אות א
ד/ח שפתי מלך
ד/ט אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' ז אות ג
ד/ט אות ציון עמ' קפג {נדה - ערוה}
ד/ט אמרי נפתלי ח"ב עמ' קיז
ד/ט אנצי"ת ע' אתנן הע' 31, 32, 65
ד/ט בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' עא
ד/ט בית שערים או"ח סי' ש, שמה, שמז
ד/ט ביתאל ח"א דף יג ע"ג
ד/ט בני שמואל דף צג ע"ב
ד/ט ברור הלכה ע"ז מו ע"ב ציון א
ד/ט דגל ראובן ח"ג סי' ג
ד/ט ואתה תחזה ח"ג
ד/ט ויטע אשל תמורה ח"ג עמ' קמח-קמט
ד/ט חי' ר' שלמה (תשסא) ח"ג עמ' קנט
ד/ט חי' ר"מ מאימראן פסחים עמ' שלד
ד/ט יד דוד (קרלין) ח"ב דף קט ע"ב
ד/ט לב שלמה (חלמא) עמ' קכב
ד/ט מחנה יהודה (אשכנזי) דף רמט ע"א
ד/ט מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' רצז
ד/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' שיז, ח"ג עמ' שעב-שעג
ד/ט מנחת חינוך מצוה רסו (דף עט ע"ד)
ד/ט מעיני המים
ד/ט משנת חיים ערכין עמ' תצא-תקא
ד/ט ס' החיים (קלוגר) עמ' רסב
ד/ט סדר הלכה דף יד ע"א
ד/ט ספרי דבי רב ח"ד עמ' קב
ד/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כז
ד/ט קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' לה
ד/ט שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 224
ד/ט שפתי מלך
ד/ט תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' שיט {מעשי למלך}
ד/י אנצי"ת ע' אתנן הע' 3, 6, 7
ד/י ברור הלכה קדושין כ ע"א ציון ג
ד/י בתי כהונה (תשסה) עמ' לט
ד/י דברי סופרים (רזין) דף לד ע"ד, לה ע"א {אתנן זונה בע"ע שבא על שפחה}
ד/י דגל ראובן ח"א סי' ט
ד/י הערות רש"ב ורנר ליקר תפארת עמ' סח הערה 1
ד/י הרועים בשושנים
ד/י ואתה תחזה ח"ג
ד/י ויקן יוסף דף פח ע"ד
ד/י זבח שלמה ח"א עמ' כז
ד/י חי' הגר"ח החדש עמ' רצא
ד/י חי' הראי"ה
ד/י חסדי דוד ח"ז עמ' תרטו
ד/י יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קנג
ד/י כנסת יחזקאל (רחמים) עמ' צה
ד/י כתר המלך דף מח ע"ב
ד/י מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' תלו
ד/י מחנה יהודה (אשכנזי) דף קעג ע"ב
ד/י מלך שלם הל' עבדים פ"ב הי"א
ד/י מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קב ע"ג
ד/י מנחת חינוך ח"ג עמ' שעג
ד/י מעיני המים
ד/י מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קטז ע"ב
ד/י מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ד]
ד/י מקראי קדש (תפט) דף קל ע"א
ד/י מקראי קדש (תשנג) עמ' שמא, שנו
ד/י משא יד ח"א עמ' צו {כ"מ - עבד פטור ממצוות}
ד/י משנת יעקב
ד/י ניצוצי אש עמ' קסג
ד/י נמוקי חיים עמ' רנה {מל"מ}
ד/י נתיבות מרדכי גיטין עמ' שנח
ד/י עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף א ע"ד
ד/י עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קעג
ד/י קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' לח
ד/י שערי זיו ח"ג דף קלה ע"ג-ע"ד
ד/יא אבי עזרי ח"ה
ד/יא אנצי"ת ע' אתנן הע' 8-10, 12
ד/יא בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' ריג
ד/יא דבר שאול תמורה סי' סה אות ו
ד/יא הר המלך ח"ו עמ' קיב
ד/יא ואתה תחזה ח"ג
ד/יא חזון יחזקאל תמורה פ"ד ה"א
ד/יא חי' ר"י נחמיה סי' נו אות א
ד/יא חסדי דוד ח"ז עמ' תריב
ד/יא חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' תיד
ד/יא חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ב דף קל ע"ב
ד/יא ישועות כהן שביעית סי' ה ס"ק יב
ד/יא כוכבי בוקר עמ' תקא {אבי עזרי מהדו"ה}, תקב
ד/יא כתר תורה (תשסז) עמ' עא {הקריבה לפני שבא עליה}
ד/יא מאור הקודש תמורה עמ' קנ
ד/יא מנחת חינוך ח"ג עמ' שעב-שעג
ד/יא מעשה רק"ם (קורייאט) דף כח ע"ד
ד/יא מעשה רקח
ד/יא מקראי קדש (תשנג) עמ' רכ, תח
ד/יא נזיר אחיו (סאויצקי) עמ' קנב, קנה, קנז
ד/יא ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' רכז {אימתי שתרצי}
ד/יא פני חיים (פלג'י) עמ' שיז
ד/יא קדשי יהושע עמ' אלף שנז
ד/יא קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' מד
ד/יא קרבן אליצור דף קלא ע"ב
ד/יא שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' נו
ד/יא שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 224
ד/יא תשורת שי מהדו"ק סי' רנה
ד/יב אבי עזרי ח"ה
ד/יב אוצרות השעורים (פיקארסקי) עמ' קל
ד/יב אנצי"ת ע' אתנן הע' 15, 106
ד/יב בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' ריג
ד/יב הארת ירוחם קדושין ח"ב דף נו ע"ב
ד/יב הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קלט {מספק הורצה}
ד/יב חי' ר"י נחמיה סי' נו אות א
ד/יב חקרי לב (המאור) מהדו"ב ח"א עמ' רב
ד/יב יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קנד
ד/יב ישועות מלכו (הגהות)
ד/יב מנחת חינוך ח"ב עמ' תסט, ח"ג עמ' שעג
ד/יב נזיר אחיו (סאויצקי) עמ' קנג
ד/יב ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' רלא {כ"מ}
ד/יב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רנד
ד/יב פאת ים שבועות עמ' לג
ד/יב קדשי יהושע עמ' אלף תפט, אלף תקז, אלף תקכא
ד/יב קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תקז
ד/יב שם טוב - השלמה
ד/יב שמועות דוד עמ' צ, קלו
ד/יב תשובה שלמה אהע"ז סי' כח
ד/יג אבני נזר חו"מ סי' לה
ד/יג אדרת אליהו (הצרפתי) עה"ת עמ' נז
ד/יג אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' קטו
ד/יג אהל משה (פרהנד) תורה ומועדים ח"ב עמ' ב
ד/יג אהל שרה לאה עמ' כז
ד/יג אור הישר [עונג יו"ט סי' כה, קמב]
ד/יג אור הנר (ראטה) עמ' 127
ד/יג אור לי (מדיני) סי' לא אות כא
ד/יג אור שמח
ד/יג אמר יוסף (אלקלעי)
ד/יג אמרי הצבי (בער) סוגיות דף ט ע"א-ע"ג
ד/יג אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' לב אות ג
ד/יג אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' לב אות א
ד/יג אנצי"ת ע' אתנן הע' 17, 19, 20, 130
ד/יג באר מים חיים (נוסינזון) גיטין דף ח {טלה סתם}
ד/יג באר מים חיים (נוסינזון) ע"ז דף סג
ד/יג בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ד/יג בית יעקב (טבשונסקי) סי' שלב סעיף ב {מל"מ}
ד/יג בן יהודה סי' יג
ד/יג בריכת המלך עמ' כ, כד-כה
ד/יג ברית עולם (ולר) סי' סט אות א
ד/יג ברכת ראובן דף קעד ע"ב
ד/יג גדולי שמואל ב"מ דף מד {כ"מ}
ד/יג גור אריה (צרמון)
ד/יג דברי חיים (אוירבך) יו"ד סי' נ ד"ה כתב
ד/יג דברי ירוחם סי' טז
ד/יג דובר מישרים דף נב ע"ב {מל"מ}
ד/יג הד משה עמ' 42 {זונה גויה}, 43 {מל"מ}
ד/יג הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קמה, קנד-קנה {ישראלית צריכה משיכה}
ד/יג הון יוסף דף לג
ד/יג הלכה רבה ח"ב עמ' 14, ט
ד/יג המעין תשרי תשפ עמ' 46 {כ"מ - לשון רבינו שאינה צריכה משיכה אינו מכוון עם לשון הגמרא דאמרו דלא קניא במשיכה - יעוין בתוס' ב"מ מח ד"ה נתנה לסיטון וכו' שכתבו 'והא דאמר בפרק בתרא דע"ז נכרי דלא מחסרי משיכה היינו' וכו', וכ"כ בבכורות י"ד ע"א סד"ה ר"א אמר, הרי שנים עדים שכך הייתה לפניהם הגירסא}
ד/יג הר המלך ח"ו עמ' קיב
ד/יג ואתה תחזה ח"ג
ד/יג זכרון שלמה (קליין) עמ' קצג {כ"מ}
ד/יג חזון נחום זרעים ח"ב עמ' רמח
ד/יג חי' חתם סופר
ד/יג טיב חליצה (תרנ) דף כב ע"א
ד/יג ישועות יעקב נזיקין עמ' תנט
ד/יג כבוד מלכים (מרגליות) {כ"מ}
ד/יג כתב סופר יו"ד סי' קנו ד"ה וכן בש"ס {ואפשר שסובר רבינו}
ד/יג מגידות (תשמ) עמ' פא
ד/יג מגידות (תשעג) סי' לד עמ' פ
ד/יג מוריה גל' קפג עמ' סו, גל' רג עמ' יט
ד/יג מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' רכג
ד/יג מעשה רקח
ד/יג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רל ע"ד
ד/יג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קטז ע"ג
ד/יג מקור ישראל דף לב ע"ג {מל"מ}
ד/יג מקראי קדש (תפט) דף קלג ע"ב
ד/יג מקראי קדש (תשנג) עמ' שמא
ד/יג משנת יעקב
ד/יג נחלת שמואל דף סט ע"ד
ד/יג נשמת חיים (תשסח) חו"מ סי' לו עמ' נג
ד/יג ס' החיים (קלוגר) עמ' רסג {מל"מ}
ד/יג ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' רכח {קנין במילווה}
ד/יג עורה שחר דף מז ע"א {מל"מ}
ד/יג עליות אריה עמ' קצג
ד/יג עמק הלכה (הורוביץ) עמ' קכז {קנין שחכמים הפקיעו לא מועיל לדאורייתא}
ד/יג עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"א דף סד ע"ב, ח"ב דף מה ע"א, ולשונות דף ז ע"ד
ד/יג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רנו, כרך ב ח"ב עמ' ר
ד/יג ערך שי חו"מ סי' רד סעיף ג
ד/יג פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' קכג
ד/יג פרי האדמה ח"א
ד/יג צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים או"ח סי' תמח ס' ג (השלישי)
ד/יג צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף לא ע"א
ד/יג קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' לט {נתן לה טלה ולא משכה}
ד/יג קרבן אליצור דף קלח ע"ד
ד/יג שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קעה
ד/יג שולי הגליון עמ' קלו
ד/יג שם טוב - השלמה
ד/יג שמן המור ח"ב דף לח ע"ב
ד/יג שער החיים [ספר החיים] (ביק) - חוקת הפסח דף מב ע"ב
ד/יג תורת כסף וחליפין עמ' קט
ד/יג תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' רמז
ד/יד אור ליהודה (תשנט) עמ' תעג
ד/יד אמרי סופר עמ' טו-יז
ד/יד אנצי"ת ע' אתנן הע' 120
ד/יד אשר למלך
ד/יד גבול יהודה (אשכנזי) ליקוטים דף כז ע"ג {לח"מ}
ד/יד העמק שאלה ח"ב שאלתא פח אות לב
ד/יד חזון יחזקאל בכורות פ"ז ה"ה, תמורה פ"ד ה"ב
ד/יד חפץ יהונתן דברים פכ"ג פסוק יט
ד/יד טירת כסף דף רה ע"א
ד/יד כתר המלך
ד/יד לחם התמיד עמ' שנד {דבר הראוי ליקרב - שמן המנורה}
ד/יד מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' צה
ד/יד מעין נצח ח"א סי' כז
ד/יד ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' רלא {רק גופן אסור}
ד/יד עץ הדר השלם עמ' קס
ד/יד פרחי כהונה (קצבורג) עמ' קנז {שינוי}
ד/טו אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' קטז
ד/טו אור הישר [שבות יעקב ח"ג סי' ט]
ד/טו אור ליהודה (תשנט) עמ' רנג
ד/טו אור ליהודה (תשנט) קונ' שערי עיון עמ' יא {מינוי בחגיגה}
ד/טו אחיעזר ח"ג סי' סב ס"ק ג
ד/טו אמרי כהן (הולנדר) עמ' רצא
ד/טו אמרי סופר עמ' טו-טז
ד/טו אנצי"ת ע' אתנן הע' 91 {ראב"ד}, 124, ע' דבר שאינו שלו הע' 165, 166
ד/טו אפיקי מגינים פסחים סי' עג
ד/טו באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פ"ח ה"א מושב שרים אות ג
ד/טו בית המדרש
ד/טו בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' רח
ד/טו בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' קצה, רסה, רעא
ד/טו בית לאבות דף צא ע"א
ד/טו בני דוד
ד/טו בני יעקב (כ"מ)
ד/טו בני שמואל דף צג ע"ד, צד ע"ג
ד/טו ברור הלכה פסחים פט ע"ב ציון ה
ד/טו ברכת מרדכי ב"ק עמ' ק
ד/טו ברכת ראובן דף קעג ע"א
ד/טו דבר שאול תמורה סי' סה אות כח
ד/טו דגל ראובן ח"א סי' יב, ח"ב סי' ו
ד/טו דובב מישרים (וידנפלד) עמ' קסו
ד/טו דרכי משה ח"א שמעתתא ח פ' ב
ד/טו הרמב"ם והלכותיו
ד/טו ויטע אשל תמורה ח"ג עמ' ריג
ד/טו ויקן יוסף דף קל ע"ג
ד/טו זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' מג, קצו
ד/טו זכרון שמואל עמ' שסז
ד/טו חזון יחזקאל בכורות פ"ז ה"ה, תמורה פ"ד ה"ב
ד/טו חי' הגר"ח החדש עמ' תקטו {עופות מוקדשין}
ד/טו חי' הגר"מ הלוי
ד/טו חי' הראי"ה
ד/טו חיי אברהם (טייב) דף סב ע"ב
ד/טו יגיעת ערב ב"מ עמ' שכא {אבי עזרי}
ד/טו יד דוד (קרלין) ח"ב דף לה
ד/טו ידי משה (בוצק') הל' איס"מ סי' יא
ד/טו יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' ו, כרך ב ח"ב עמ' קנד
ד/טו יורה חכימא (תשח) עמ' רסב {אתנן - הם ולא שינוייהם}
ד/טו ימין המלך
ד/טו יתר הבז (תשסח) עמ' קנו
ד/טו כנסת ישראל (יפה) - הדרת ישראל עמ' 179, 181-182
ד/טו כתר המלך
ד/טו לחקרי הלכות סי' תלב
ד/טו מאור הקודש תמורה עמ' קמז
ד/טו מאורי המועדים עמ' יח
ד/טו מבשר טוב קדשים עמ' פא
ד/טו מהרי"ט אלגזי פ"ו אות נח או"ק א
ד/טו מוריה גל' קפג עמ' סו
ד/טו מחנה דוד (בונאן) דף יא ע"ב
ד/טו מלבושי יו"ט ח"ב חו"מ סי' א
ד/טו מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ג עמ' רכו
ד/טו מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' יא
ד/טו מנחת חינוך ח"ג עמ' שעא-שעב
ד/טו מעין החכמה עמ' קצח
ד/טו מעיני המים
ד/טו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף שיב ע"ב
ד/טו מצעדי גבר ב"ק סי' נד אות א
ד/טו מקראי קדש (תשנג) עמ' עו, קיג
ד/טו מראה איש ח"א יו"ד עמ' קנב
ד/טו מראה אש ח"א עמ' רג, ח"ב עמ' נב-נג, נח, סב, עב-עג
ד/טו מרומי גלים עמ' קכז
ד/טו מרכבת יוסף דף לח ע"א וע"ד, לט ע"א {בהמת קדשים באתננה - שכבר זכה בהם גבוה}
ד/טו משארית יעקב עמ' כב {חטין ועשאן סולת}
ד/טו משך חכמה דברים פכ"ג פס' יט
ד/טו משכן בצלאל ח"א סי' ב, ז, מד
ד/טו משנת חיים ערכין עמ' תצט, תק, תקי-תקיח
ד/טו משנת יעקב
ד/טו משנת ר' אהרן קדשים - סוגיות סי' יד ס"ק א
ד/טו נאם דוד
ד/טו נזיר אחיו (סאויצקי) עמ' קמא, קמג, קנח-קסא
ד/טו ניצוצי אש עמ' קפג
ד/טו סדר יעקב ח"א לדף מו ע"א (ד"ה בהמה)
ד/טו ספיקא דרבנן עמ' נח-נט, סא
ד/טו ספרי דבי רב ח"ד עמ' קג
ד/טו עבודת לוי (רוד') דף מא ע"א
ד/טו עין יצחק ח"א עמ' מח
ד/טו ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' קצה
ד/טו עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף ג ע"ג, כה ע"ג, קכה ע"ג {עופות}
ד/טו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רנח, ח"ב עמ' יג
ד/טו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' צז {מוקדשין, עופות}
ד/טו פרי האדמה ח"א
ד/טו ציץ אליעזר ח"ב - משנת המעשר פ"א מ"ב
ד/טו צפנת פענח ויקרא עמ' קנא, דברים עמ' רטו
ד/טו קדשי יהושע עמ' עח, תתנג, אלף תס, אלף תקנז-תקנח
ד/טו קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תקח
ד/טו קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' כט-ל
ד/טו רלב"ג דברים פכ"ג פסוק יט עמ' רלב
ד/טו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קג
ד/טו שאלו שלום ירושלים (פלאצקי) קו"א סי' ב
ד/טו שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' רלג
ד/טו שופרא דישראל עמ' שיז {סולת}
ד/טו שיח ערב קדשים עמ' רכו
ד/טו שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' תקנו
ד/טו שמועות דוד עמ' כט, קלו
ד/טו שמחת יו"ט (אלגזי) סי' נח אות ט
ד/טו שמחת עולם (לגו)
ד/טו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' קלח
ד/טו שער יהודה דף עח-עט {לח"מ}
ד/טו שערי טהר ח"ג שער ב סי' יג אות ג, שער ג סי' יב אות ו
ד/טו תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף ה ע"א
ד/טו תורת חיים (ליבוביץ, תשסט) סי' ד עמ' יט
ד/טז אנצי"ת ע' אתנן הע' 112, 114, 116, 117, 119
ד/טז גבול יהודה (אשכנזי) דף כז ע"ב
ד/טז חסדי דוד ח"ז עמ' תריב
ד/טז חפץ יהונתן דברים פכ"ג פסוק יט
ד/טז מאור הקודש תמורה עמ' קנ
ד/טז ממעיני ישועה (הירשהורן) דף ס ע"ד
ד/טז מנחת חינוך ח"ג עמ' שעד
ד/טז פרפרת הפרשה פרשת בא פרק יא פסוק ז
ד/יז אבן האזל (גם בהשמטות דף צ ע"ב)
ד/יז אור הישר [עין יצחק או"ח סי' כו, לח"מ הל' בכורות פ"ו ה"י]
ד/יז אור ליהודה (תשנט) עמ' רמט {אהא"ז}
ד/יז אור ליהודה (תשנט) קונ' שערי עיון עמ' יב {אהא"ז}
ד/יז אמרי בינה (אוירבך) - סוגיות סי' ב [ד] ד"ה עיין
ד/יז אמרי יהודה (רוזנר) כלל טז פתיחה שורש א אות ג
ד/יז אנצי"ת ע' ברירה הע' 260, 264
ד/יז באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' קצט
ד/יז באר מים חיים (נוסינזון) גיטין דף ח
ד/יז בדבר מלך חי"ז עמ' מב {שני שותפין שחלקו זה לקח עשרה טלאים וזה לקח תשעה וכלב אחד וכו'}
ד/יז בית זבול ח"ג קונטרס ונצדק קדש סי' ג אות ד
ד/יז בית יצחק (חבר) ח"ב דף יח ע"א, כז ע"ד
ד/יז בית יצחק (תשעא) ברירה עמ' יא, מו
ד/יז בכורי אברהם דף קא ע"א
ד/יז בני שמואל דף צג ע"ג
ד/יז בציר אליעזר ח"א דף ז ע"ב-ע"ג, ח ע"א-ע"ב
ד/יז בריכת המלך עמ' צד
ד/יז ברית עולם (ולר) סי' סב אות ב
ד/יז ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' רצט
ד/יז גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף כו ע"ג
ד/יז גט מקושר (אלגזי) דף עג ע"ג
ד/יז גט מקושר (אלגזי) עמ' שסט
ד/יז דבר אברהם ח"א סי' ל אות ב
ד/יז דבר שאול תמורה סי' סו אות ו
ד/יז דברות משה גיטין עמ' שפא, שצו
ד/יז דברי חיים (אוירבך) מים חיים סי' כח ד"ה ולפי
ד/יז דודאי משה עמ' סב
ד/יז דרכי יושר (שרף) ח"ב עמ' רעז {ר"י קורקוס}
ד/יז דרכי משה ח"ב שמעתתא ה פ' יג
ד/יז הגהות חבר בן חיים
ד/יז הגהות רימ"א
ד/יז הדר איתמר עמ' רמג, רמז {טלאים כנגד הכלב}
ד/יז הדרום חכ"ה עמ' 133
ד/יז המדות לחקר ההלכה מדה יג אות נב, מדה כב אות יט ואות ס
ד/יז הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' רכא
ד/יז הפלאות נדרים (תשעג) עמ' תפה, תצא
ד/יז הר המלך ח"ג עמ' שו-שח
ד/יז ויאמר שמואל דף קד ע"ב
ד/יז ויטע אשל תמורה ח"ג עמ' קעט-קפ
ד/יז ונגש הכהן כלל ד פ"ה
ד/יז זכרון יוסף (שטיינהרט) יו"ד סי' יא
ד/יז חוקת הפסח (טייב) סי' תנד ס"ק ב {ברירה}
ד/יז חזו"א דמאי סי' טז ס"ק ט
ד/יז חזו"א על הרמב"ם
ד/יז חזון נחום זרעים ח"א, קונ' ברירה עמ' ש
ד/יז חי' הגרנ"ט סי' פא
ד/יז חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד בכורות נז ע"א]
ד/יז חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' סז-סח
ד/יז חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' שפה
ד/יז חיבת שמואל סי' סט
ד/יז חיים לעולם ח"א דף צט ע"א {ק"ס}
ד/יז חסדי דוד ח"ז עמ' תריג-תריד
ד/יז טיב חליצה (תרנ) דף כב ע"א
ד/יז טל חיים (סגל) עמ' פב
ד/יז כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תשעח
ד/יז מותיב ומפרק עמ' קצ {במחיר כלב מועילה ברירה}
ד/יז מזכרת חיים עמ' קעג
ד/יז מי באר (אופנהיימר) דף לא ע"ד
ד/יז מנחת חינוך ח"ג עמ' שעד
ד/יז מנחת יהודה (בוים) דף יז ע"ב {מוציאו מן העשרה - יש ברירה}
ד/יז מנחת שלמה (לוין) עמ' פא
ד/יז מקום דוד [דינא דחיי עשין דף ק ע"א]
ד/יז מקור חיים סי' תמח ס' ג
ד/יז מקראי קדש (תשנג) עמ' קצח
ד/יז מראה אש ח"א עמ' קסו
ד/יז משברי ים חזקה עמ' קעח
ד/יז משנה שכיר יו"ד עמ' קלח
ד/יז משנת יעקב
ד/יז משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' מו אות ז
ד/יז נזיר אחיו (סאויצקי) עמ' עה-עח
ד/יז נר מצוה (ואלק) מצוות דף קיא ע"א, קיב ע"ב
ד/יז נתיבות חיים (קארב) ח"ד עמ' שנב
ד/יז נתיבות שמואל דף נב ע"א, נה ע"א, נו ע"א וע"ג, נט ע"ד
ד/יז ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' רכ
ד/יז עבד המלך (תשסט) עמ' שכא
ד/יז עטרת ישראל עמ' קנב-קנג
ד/יז עין יצחק ח"א עמ' קי
ד/יז עמק יהושע אחרון עמ' צב
ד/יז עמק שאלה (טברסקי) עמ' שיב
ד/יז פי אריה דף מג ע"ג
ד/יז צבי גאון יעקב סי' ו
ד/יז צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קסד אות ח
ד/יז צרור החיים (יעקב)
ד/יז צרור החיים (קליין) דף סו ע"א
ד/יז קהלות יעקב לקוטים ח"ג סי' יא
ד/יז קרבן אליצור דף קעט ע"ב, קפ
ד/יז קרית מלך רב (תשסו) עמ' שפח-שפט
ד/יז ראשית בכורים דף קח ע"ג
ד/יז שאר יוסף ח"ו
ד/יז שו"ת ר"י מסלוצק סי' יד עמ' סא
ד/יז שובע שמחות עמ' ק
ד/יז שמו משה דף קנו ע"ב
ד/יז שמועות דוד עמ' כח {אהא"ז}
ד/יז שער המלך ח"א עמ' תקמב
ד/יז שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 283
ד/יז שערי ישר שער ג פכ"ב אות יז
ד/יז תולדות יעקב (מאהלר) עמ' קנט
ד/יז תשובה שלמה יו"ד סי' לא דף נז ע"א
ד/יח אבן מלוכה (רביע)
ד/יח אמונת עתיך גל' 121 עמ' 148 {כ"מ - אלעזר}
ד/יח אמרי הצבי ב"ק סו אות כג {כ"מ}
ד/יח אמרי כהן (הולנדר) עמ' קצא {לח"מ}
ד/יח אנצי"ת ע' אתנן הע' 67, 97, 100, 129
ד/יח בית לאבות דף צא ע"א-ע"ד
ד/יח בני יעקב
ד/יח בני שמואל דף נה ע"ד, צד ע"א
ד/יח היכל צמח
ד/יח ואתה תחזה ח"ג
ד/יח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רנג
ד/יח חדושים ובאורים (גרי') כתובות סי' י לדף קו ע"ב
ד/יח חזון יחזקאל בכורות פ"ז ה"ה
ד/יח חי' הראי"ה
ד/יח חפץ יהונתן דברים פכ"ג פסוק יט
ד/יח טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' כג
ד/יח יד משה (אמריליו) דף קנז ע"א
ד/יח ידי משה (בוצק') הל' איס"מ סי' יג
ד/יח יוסף חי
ד/יח יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קנד
ד/יח יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' מד
ד/יח ישורון ד עמ' תקעג = חי' הרד"ל למשניות ביכורים {לכל נדר}
ד/יח להורות נתן על התורה ח"ב עמ' עב
ד/יח מגילת ספר לאוין דף נט ע"א
ד/יח מלך שלם
ד/יח מנחת חינוך ח"ג עמ' שע
ד/יח מעיני המים
ד/יח מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קיז ע"א
ד/יח מראה איש ח"א יו"ד עמ' קנב
ד/יח מרגניתא דר"מ
ד/יח משנת חיים ערכין עמ' תקיא
ד/יח נחלת ברוך דף לא ע"ב
ד/יח נחלת עזריאל (הלוי) ע"ז דף מו {ריקועין}
ד/יח ספרי דבי רב ח"ד עמ' קג
ד/יח ענפי ארז (זי') דף קסו ע"ב
ד/יח פרחי כהונה (קצבורג) עמ' קנז-קנח {אתנן לבדק הבית}
ד/יח פרי האדמה ח"א
ד/יח פרת חטאת עמ' מט
ד/יח צרור הכסף (גטיניו) כאן, ודף קיז ע"ד {בדק הבית}
ד/יח קדשי יהושע עמ' תפח
ד/יח קרן הצבי מצוה ק אות יב
ד/יח רלב"ג דברים פכ"ג פסוק יט עמ' רלא
ד/יח שדה יצחק עמ' קיט
ד/יח שפתי מלך
ד/יח תורה תמימה דברים פ' כג אות צב


ה/455 הלכות איסורי מזבח פרק ה *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ה/רה"פ אבן האזל
ה/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ה/רה"פ הר המוריה (שץ)
ה/רה"פ הרמב"ם המדויק
ה/רה"פ חי' הראי"ה
ה/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ה/רה"פ מעשה רקח
ה/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ה/רה"פ מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/רה"פ משנת ראשונים (בארי)
ה/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' נז-נט
ה/רה"פ פי' ר"י קאפח
ה/רה"פ צפנת פענח
ה/רה"פ רמב"ם הערוך
ה/רה"פ רמב"ם לעם
ה/רה"פ שם טוב
ה/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ה/א אבן האזל (גם בהערות סוף ח"ב)
ה/א אברהם יגל
ה/א אגורה באהלך דף ז ע"ג {מל"מ}
ה/א אגרות משה או"ח ח"א סי' טז ענף ב
ה/א אהבת נח עמ' שלג-שלד {שאור ודבש - כל שהוא}
ה/א אהלי יהודה (הכהן) דף סז ע"א
ה/א אור הישר [לח"מ הל' מעה"ק ספי"ג, אור הישר תמורה רפ"ו]
ה/א אורח מישור (קרמניצר) דף מב ע"ד
ה/א אמרי בינה (אש) דף כו ע"ד {לא כתב שהיתר מצטרף לאיסור}
ה/א אמרי זאב דף לח ע"ג {תערובת}
ה/א אפיקי מגינים פסחים סי' מג
ה/א באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' פד
ה/א בדבר מלך ח"א, כאן עמ' קל
ה/א בזך לבונה עמ' עט
ה/א בית לוי (גולדברג) דף ה ע"ג
ה/א בית פנחס (וולף) עמ' 47
ה/א בשבילי הקרבנות סי' ב אות יג, סי' כה אות ה-ו
ה/א גבורת יהודה פסחים סי' מה ס"ק ד
ה/א גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' קמא
ה/א גור אריה ויקרא פ' ב הע' 109 {מל"מ}
ה/א גחלי אש דף כד ע"ב {מל"מ}
ה/א גינת ראובן תרומות עמ' רנא
ה/א דביר הקודש מנחות עמ' קצח {בכל שהן}
ה/א דברות משה פסחים עמ' קמח
ה/א דברי אמת (תרכא) דף עג ע"ג
ה/א דברי אמת (תשעט) עמ' קפט {שאור ודבש אינו לוקה אלא אחד}, רי {המקטיר תערובת שאור או תערובת דבש לוקה}
ה/א דברי רבינו משולם (אשכנזי) עמ' קנא
ה/א דברי שאול ויקרא עמ' יד {מל"מ}
ה/א דברי תלמוד ח"א עמ' שמו
ה/א דור דורים עמ' נ
ה/א דורש לציון (תקצד) דרוש ט
ה/א דורש לציון (תשנה) עמ' צד-צה
ה/א דרך ישראל חולין סי' כט ס"ק כא
ה/א הרועים בשושנים [שני שדיך על פסחים]
ה/א הרי יהודה ח"ב או"ח סי' לא אות לג, סי' לב אות ז
ה/א ואתה תחזה ח"ג
ה/א ויאמר יעקב (זלקינד) עמ' 169
ה/א ויקן יוסף דף נא ע"ב {מל"מ}
ה/א זכור לאברהם (אביגדור)
ה/א זכרון יהונתן דף קמד
ה/א זרע יצחק (לומברוזו)
ה/א זרעא דיוסף דף צט ע"ג {מל"מ}
ה/א חזו"א או"ח סי' קכא ס"ק ח {מל"מ}, מנחות סי' לה ס"ק ח
ה/א חי' הריצ"ד
ה/א חי' חפץ חיים
ה/א חי' חתם סופר
ה/א חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' קלט
ה/א חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קכח
ה/א חי' מהרי"ץ פסחים עמ' רנב {כ"מ - מדוע פסק כאביי}
ה/א חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' קצד {כ"מ}
ה/א חסדי דוד ח"ה עמ' תרעט-תרפ
ה/א חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' עח עמ' רנט
ה/א חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' צ עמ' רצז
ה/א יד ושם ח"ב
ה/א יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' ט
ה/א יין הטוב עמ' קסה {מל"מ}
ה/א יכהן פאר
ה/א ישורון ח"י עמ' רנו
ה/א כבוד מלכים (מרגליות) {מל"מ}
ה/א כללי המצוות (תאומים) עמ' קכט-קל
ה/א כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף קמג ע"ד
ה/א כרם ציון שביעית ח"ב עמ' מו ע"ב
ה/א כתר המלך
ה/א כתר כהונה (ולק, תשסד) עמ' מב {מל"מ}, רמא {כ"מ}
ה/א כתר תורה (תשסז) עמ' עב
ה/א כתר תורה דף י ע"ב
ה/א לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' טו אות ז
ה/א להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' לה {כלשהו}
ה/א לקוטי סופר ח"ב דף נ ע"ד
ה/א לשון למודים או"ח דף צא ע"ג
ה/א מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף ג ע"א {כל שהוא}
ה/א מבוא למשנה תורה עמ' 96
ה/א מבשר טוב קדשים עמ' כ
ה/א מגילת ספר לאוין דף קסה ע"א {כ"מ}
ה/א מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' נו
ה/א מוריה גל' קצז עמ' מח {בכלשהוא}
ה/א מנחה טהורה דף פ ע"ג {כ"מ}
ה/א מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' קיג, קטז
ה/א מנחת אהרן (קאפח) עמ' 362 {תערובת}
ה/א מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' פט
ה/א מנחת אריאל מנחות עמ' רנז
ה/א מנחת חינוך ח"א עמ' עט-פ, ח"ב עמ' ט-י, יב
ה/א מסורה ח"ב עמ' נו
ה/א מעין החכמה עמ' עד {כ"מ}
ה/א מעיני המים
ה/א מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף שפח (טו), אלף תס (פז)]
ה/א מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' כז אות ז-ט
ה/א מראה הפנים שקלים דף ז
ה/א מראי מקומות (עמר) עמ' מו-מח
ה/א משאת המלך ח"א סי' קכה
ה/א משנת חיים מנחות עמ' שצה
ה/א משנת יעקב
ה/א נאם דוד
ה/א נזר הקדש (רזין) מנחות דף צ ע"א וע"ג
ה/א נחלת שמואל דף כ ע"א
ה/א נר מצוה (ואלק) שרשים דף לח ע"ב {מנחת חמץ - אסור להקריב}
ה/א ס' החיים (קלוגר) עמ' תרמח, תרנה
ה/א סופר המלך ח"ב עמ' רמא {מל"מ}
ה/א עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' רנב, רעה
ה/א עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' קטו
ה/א עמודי שלמה ח"א עמ' שיג
ה/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כב, כרך ב ח"ב עמ' קסז
ה/א עץ חיים (אבלסון) עמ' שה
ה/א פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' סח
ה/א פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' קמט
ה/א פניני ים סי' לא
ה/א פרשת המלך
ה/א פרשת נזיר עמ' קצז
ה/א צרור החיים (יעקב)
ה/א קדשי יהושע עמ' תלב, אלף מח
ה/א קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' קמא {כ"מ}
ה/א קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רכז, רל
ה/א רלב"ג ויקרא פ"א תועלת ו עמ' מה-מו
ה/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ה קונטרס המצוות סי' מא
ה/א שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 24 {מל"מ}
ה/א שופריה דיעקב (מערך) דף לב {לוקה אחד}
ה/א שושנת העמקים (תאומים) עמ' קפ
ה/א שם דרך ויקרא עמ' י-יא[
ה/א שם טוב - השלמה {מלח בקטורת}
ה/א שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' שה
ה/א שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' צט, קו, קי
ה/א שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' קכ, קמ
ה/א שער המלך ח"א עמ' רז-רט
ה/א שער יהודה דף ו {כ"מ - אין הקטרה פחותה מכזית ע"י תערובת}
ה/א שערי היכל זבחים עמ' תרמה הערה 9 {שאור ודבש עם הקרבן - הדין ב'לשם עצים'}
ה/א שפת אמת על התלמוד ח"ג דף נא ע"ב
ה/א תורה תמימה ויקרא פ' ב אות נד
ה/א תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' רכה {כ"מ ולח"מ}
ה/ב אהבת נח עמ' שלג {אין הקטרה פחות מכזית}
ה/ב אמרי חיים (שיינברג) עמ' 47
ה/ב בדבר מלך ח"ח עמ' רמ
ה/ב בשבילי הקרבנות סי' כה אות ה-ו
ה/ב בתי כנסיות דף נב ע"ב
ה/ב גחלי אש דף כג ע"ד {כ"מ}, כד ע"א
ה/ב דברי שאול ויקרא עמ' יב
ה/ב דברי שמואל (ראטה) עמ' סח
ה/ב דרך ישראל חולין סי' כט ס"ק כא
ה/ב חסדי דוד ח"ה עמ' תרעט-תרפ
ה/ב כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף א ע"ב
ה/ב מבשר טוב קדשים עמ' כ
ה/ב מוריה גל' קצז עמ' מח {אין הקטרה פחות מכזית}
ה/ב מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' קיד
ה/ב מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' פט
ה/ב מנחת אריאל מנחות עמ' רסא
ה/ב מנחת חזקיה מנחות עמ' קסז, קעב
ה/ב מנחת חינוך ח"א עמ' שמח, ח"ב עמ' ט-יא, תז, ח"ג עמ' צ, שע
ה/ב מצודת בן ציון דף מח ע"ד {כל שהוא}
ה/ב מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' כז אות ט
ה/ב מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' קכח
ה/ב מקדש דוד קדשים סי' ה ס"ק ה
ה/ב מקראי קדש (תשנג) עמ' שפז, שצ
ה/ב מראי מקומות (עמר) עמ' מט
ה/ב משנת יעקב
ה/ב נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף עב ע"א, מנחות דף צ ע"ג
ה/ב נחלת שמואל דף כא ע"ב
ה/ב ס' החיים (קלוגר) עמ' תרנ
ה/ב עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' רנב
ה/ב עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' כה
ה/ב עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תצו
ה/ב פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' סח
ה/ב פרי אברהם אליעזר
ה/ב קול יהודה (גרשוני) עמ' צז
ה/ב קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רכט
ה/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"ה קונטרס המצוות סי' מא
ה/ב שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' רפה
ה/ב שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' קמח
ה/ב שער המלך ח"א עמ' רט
ה/ב תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' רכה {כ"מ ולח"מ}
ה/ג ביתאל ח"א דף סב ע"ג
ה/ג דברי אברהם (שדמי) ח"ג עמ' עב
ה/ג דברי אמת (תשעט) עמ' קצג {המקטיר שאור בלחם הפנים לוקה}
ה/ג דורש לציון (תקצד) דרוש ט
ה/ג דורש לציון (תשנה) עמ' צד-צה
ה/ג המאיר לארץ
ה/ג המעין תשרי תשפ עמ' 46 {'אפילו הקטיר דבר' וכו' - כך מפורש בתו"כ ויקרא יב}
ה/ג הרמב"ם כמחנך עמ' 150
ה/ג ואתה תחזה ח"ג
ה/ג חזון יחזקאל מנחות פ"ד ה"א
ה/ג חי' הריצ"ד
ה/ג חסדי דוד ח"ה עמ' תרפ
ה/ג חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' פו עמ' רפ
ה/ג כבוד מלכים (מרגליות)
ה/ג כתבי העלוי מראקוב עמ' קנד
ה/ג לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' מג
ה/ג מבשר טוב קדשים עמ' כ
ה/ג מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' שמ, שמא
ה/ג מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' קיג
ה/ג מנחת חזקיה מנחות עמ' קסז, קעב
ה/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' ט, יא, יב, תה, ח"ג עמ' צ
ה/ג מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תס (פז)]
ה/ג מקראי קדש (תשנג) עמ' רלב
ה/ג מראי מקומות (עמר) עמ' נ
ה/ג משנת חיים מנחות עמ' שצה
ה/ג נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף עא ע"ד {כ"מ - לא לוקה על "כל שממנו לאישים"}
ה/ג נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' ל
ה/ג ס' העתים עמ' 20
ה/ג ענפי ארז (זי') דף ריא ע"ד
ה/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כב
ה/ג קרית מלך
ה/ג קרן הצבי מצוה פו אות ב
ה/ג שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' ס
ה/ג שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' צט, קו, קי
ה/ג שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' קכ, קלז, קמ
ה/ג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תסה, תעג
ה/ג שערי היכל זבחים עמ' א הערה ו {הואיל והוא מן הקרבן - למרות שאינו קרב}, עמ' תרמד {שאור לשם עצים פטור - אסור לכתחילה}
ה/ג שפת אמת על התלמוד ח"ג דף נא ע"ב
ה/ג תורה תמימה ויקרא פ' ב אות נח
ה/ג תורת המנחה (רוקח) עמ' כז
ה/ד אמרי חיים (שיינברג) עמ' 24
ה/ד אנצי"ת ע' אסורי מזבח הע' 66-68
ה/ד בדבר מלך ח"ד עמ' פה
ה/ד בית אהרן וישראל גל' לא עמ' סז {או"ש}
ה/ד בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 72 {כל שממנו לאישים}
ה/ד ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' רצ
ה/ד דברי מהרי"א (אסד) על התורה, בסוף הספר, דרוש לשבת שובה
ה/ד ויען יוסף (זילברברג) דף כ ע"א
ה/ד זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' קנה-קנו
ה/ד חי' הריצ"ד
ה/ד חיבת הקודש עמ' קטו
ה/ד חסדי דוד ח"ה עמ' תרפ
ה/ד מבשר טוב קדשים עמ' כ
ה/ד מחשבת הקודש ח"ב דף נז ע"ג
ה/ד מנחת חזקיה מנחות עמ' קסז, קעב
ה/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' ט, יא-יב
ה/ד מראי מקומות (עמר) עמ' נא
ה/ד מרכבת המשנה מהדו"ק
ה/ד משכן בצלאל ח"א סי' ב
ה/ד משנת חיים מנחות עמ' שצה
ה/ד נאם דוד
ה/ד נזר הקדש (רזין) מנחות דף פט ע"א וע"ג {כ"מ}, צ ע"ג
ה/ד נחלת שמואל דף כ ע"ג
ה/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כב
ה/ד פני מלך (גוטליב) שמות עמ' קכז {בין למזבח בין לכבש}
ה/ד קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' נ, פט
ה/ד קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רכה-רכז, רכט
ה/ד שיח ערב קדשים עמ' קכה
ה/ד שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' תנח
ה/ד שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' קכ, קכג, קמ
ה/ד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' ריז, תסה, תעג
ה/ד שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקמה
ה/ד שערי היכל זבחים עמ' תרמא {הואיל והם קרבן - כדעת רבי עקיבא}
ה/ד תורת הקדש ח"א עמ' קנז, רמג
ה/ה אור שמח
ה/ה אנצי"ת ע' אסורי מזבח הע' 68
ה/ה בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' שז
ה/ה גחלי אש דף כד ע"ד
ה/ה דורש לציון (תקצד) דרוש ט
ה/ה דורש לציון (תשנה) עמ' צד-צה
ה/ה הרמב"ם והלכותיו
ה/ה ואתה תחזה ח"ג
ה/ה זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' קנו
ה/ה חי' הגר"מ זמבה סי' יא {או"ש}
ה/ה חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד זבחים עז ע"א]
ה/ה חסדי דוד ח"ה עמ' תרפ
ה/ה יד ושם ח"ב
ה/ה יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' ט
ה/ה כרם ציון שביעית ח"ב עמ' מו ע"ב
ה/ה מנחה טהורה דף פ ע"ב {מרכה"מ}
ה/ה מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' קיג
ה/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' ט, יב
ה/ה מקדש דוד קדשים סי' ה ס"ק ה במנחת מרדכי
ה/ה מראי מקומות (עמר) עמ' נב
ה/ה מרגניתא דר"מ
ה/ה נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף עב ע"א, מנחות דף פט ע"א-ע"ג
ה/ה עיוני פרשה ויקרא עמ' 69
ה/ה עקבי ברכה עמ' קכד
ה/ה פרת חטאת עמ' קפב
ה/ה קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רכה-רכו
ה/ה שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' תנח
ה/ה שמועת חיים יומא ח"ב עמ' כב
ה/ה שמחת עולם (לגו)
ה/ה שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' קכ, קכג, קל
ה/ה שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תסד, תסה, תעג
ה/ה שערי היכל זבחים עמ' תרמא {אסור להקטיר שיריים - גם לפני הקומץ}, תרמד הערה 3 {אסור להקטיר - משמע שאינו לוקה}
ה/ה תורת האוהל (תשנג) עמ' ריב
ה/ו אבי עזרי ח"א
ה/ו אבן האזל קדשים ח"ב דף כב ע"ב
ה/ו אבני ציון ח"א סי' כג אות א, סי' כה אות ב {כ"מ}, סי' מה אות ג {כ"מ}, ח"ב סי' א אות ב, סי' לב אות ב, סי' מט אות א-ב, סי' עה אות ב {כ"מ}, ח"ג עמ' קכז, קפב, ח"ד עמ' קח {כ"מ}
ה/ו אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' לד
ה/ו אהלי חיים עמ' מב-מג
ה/ו אור הישר [מל"מ הל' מאא"ס רפ"ב]
ה/ו אנצי"ת ע' אין מזהירין הע' 27, ע' אסורי מזבח הע' 71, 72, 75, 77
ה/ו בדבר מלך ח"א
ה/ו בדבר מלך ח"א עמ' קלז
ה/ו בית אהרן וישראל גל' לד עמ' נג
ה/ו ביתאל ח"א דף יג ע"ב
ה/ו גינת ורדים (תאומים) עמ' כז
ה/ו דביר הקודש זבחים עמ' קמז-קמח
ה/ו דברי אמת (תשעט) עמ' רסב {כשם שלוקה על אכילת הטמאה כך לוקה על הקרבתה}
ה/ו דברי תלמוד ח"א עמ' רפח
ה/ו דקה מן הדקה דף עד ע"ג
ה/ו הר המלך ח"ג עמ' פ
ה/ו הרועים בשושנים
ה/ו ואתה תחזה ח"ג
ה/ו זוהר הרקיע (תשסד) עמ' 92
ה/ו חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף מז
ה/ו חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' קפח-קפט
ה/ו יברך ישראל זבחים עמ' קכא {לוקנ על אכילה ועל הקרבה}
ה/ו יד דוד (קרלין) ח"ב דף מב
ה/ו ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' קפ
ה/ו כתנות אור (אייזנשטט) עמ' שלה
ה/ו כתר המלך
ה/ו למודי ה' (תקמז) דף ה ע"ב, ו ע"א-ע"ב {לח"מ}
ה/ו למודי ה' (תשפא) עמ' כו, ל {לח"מ}, לא {כ"מ}
ה/ו מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' שלב
ה/ו מוריה גל' ריז עמ' פד {אברי חיה}
ה/ו מחשבת הקודש ח"א דף נו ע"ג
ה/ו מנחה חדשה (פאפרש) ח"א בראשית דף ה ע"ב, ח"ב דף רב ע"ב
ה/ו מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' קלו
ה/ו מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' יט
ה/ו מנחת אהרן (בריסק) דף עב ע"ב
ה/ו מנחת אריאל מנחות עמ' שכז
ה/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' תד, ח"ג עמ' תמה
ה/ו מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' שטז {אהא"ז}
ה/ו מעין החכמה עמ' עא
ה/ו מענה אליהו עמ' רלו
ה/ו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רפז ע"ד
ה/ו מראה הפנים ב"ק דף לב
ה/ו מראה כהן זבחים עמ' קיז {אברי בהמה טמאה}
ה/ו מראי מקומות (עמר) עמ' נב-נג
ה/ו מרגליות הים סנהדרין סד ע"ב אות ז {כ"מ}, סו ע"א אות יט {כ"מ}
ה/ו מרומי גלים עמ' קלד
ה/ו משאת המלך ח"ג סי' שכ {ראב"ד}
ה/ו משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תפט
ה/ו משברי ים אחע"א עמ' צח
ה/ו משנת חיים בכורות עמ' תמב, תמג
ה/ו משנת חיים בראשית עמ' קמג
ה/ו משנת חיים זבחים עמ' רעב
ה/ו משנת חיים ערכין עמ' תקכט
ה/ו משנת חיים קדושין עמ' שיז, שיח
ה/ו משנת יעקב
ה/ו נועם חי"ט עמ' יא
ה/ו נחלת שמואל דף כ ע"ג
ה/ו נתן פריו סוגיות ח"א עמ' קמא
ה/ו סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קמא
ה/ו עבודת לוי (לוין) סי' מה
ה/ו ענפי ארז (זי') דף כב ע"ג, כד ע"ב, קפא ע"ב
ה/ו פאת ים (מאיו) דף נג
ה/ו פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' רמז {כ"מ}
ה/ו פרת חטאת עמ' ט-י {מל"מ}
ה/ו צמח מנחם דף ו ע"ג
ה/ו צרור החיים (יעקב)
ה/ו קדשי יהושע עמ' תשכ, תתקט, אלף קנו, אלף רלב
ה/ו קרבן ציון עמ' ריד, רטז {כ"מ}, רנב
ה/ו שארית יעקב (דניזון) ח"ב לולאות התלמוד סי' ו דף ח ע"א {כ"מ}
ה/ו שבי בנימין דף לב ע"א
ה/ו שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' תקז {כ"מ}
ה/ו שלמי שמחה ח"א עמ' קצג {כ"מ}
ה/ו שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' תצו
ה/ו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' קעד, קעח, קפ
ה/ו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תעט
ה/ו שער המלך ח"ב עמ' עד
ה/ו שער יהודה דף מג {מל"מ}
ה/ו שערי היכל זבחים עמ' רפג {המקטיר בהמה טמאה - ביאור פסיקתו}
ה/ו שערי חכמה - שב שמעתתא דף נו ע"ב, עג ע"א
ה/ו תורת האוהל (תשנג) עמ' ריד-רטו
ה/ו תורת רפאל או"ח ח"ב דף קלב ע"ב
ה/ו תשובה מאהבה ח"א סי' קכו
ה/ז אבן האזל בהערות סוף ח"ב דף יד ע"ב-ע"ג, וקדשים ח"ב דף לז ע"א
ה/ז אבן ישראל (פישר)
ה/ז אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 208-211
ה/ז אבן מלוכה (ברון, תשעז) עמ' 281-283
ה/ז אבן מלוכה (רביע)
ה/ז אבן שלמה (ניימן) עמ' מח
ה/ז אבני ציון ח"ג עמ' כא
ה/ז אהל יצחק גיטין עמ' פז {ראב"ד}
ה/ז אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' קסז
ה/ז אהל משה (פרהנד) תורה ומועדים ח"ב עמ' עא
ה/ז אהלי יעקב (לויטאן) עמ' יח
ה/ז אור הישר [אור גדול - קונ' קרני אור, לח"מ הל' גזילה פ"ב ה"א]
ה/ז אור יקרות
ה/ז אור לי (מדיני) סי' לא אות כח, לג
ה/ז אור ליהודה (תשנט) עמ' קה-קז, קט-קי
ה/ז אורח צדקה עמ' רעא
ה/ז אחיעזר ח"ג סי' עא ס"ק ג
ה/ז אחר האסף עמ' תיד, תטז
ה/ז אפיקי מגינים זבחים סי' ט
ה/ז אפיקי מגינים סוכה עמ' סט {מהב"ע}
ה/ז ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קנ
ה/ז אשר למלך
ה/ז באר שרים (שלזינגר) ויקרא פ' ויקרא סי' ג אות ו
ה/ז בדבר מלך חי"א עמ' רצו, שב
ה/ז בדבר מלך חי"ח עמ' צד {הגונב או הגוזל והקריב הקרבן פסול והקב"ה שונאו וכו' ואין צ"ל שאינו מתקבל וכן אין מביאין מנחות ונסכים מן הטבל ולא מן החדש וכו' מפני שהיא מצוה הבאה בעבירה שהקב"ה שונאה}
ה/ז בירורים ברמב"ם סי' לא
ה/ז בית אב (יודלביץ) ח"א סי' טז
ה/ז בית אהרן (סוויאדישץ) דף ד ע"ג {אחר יאוש כשר - הרי זה מהב"ע}, מב ע"ג-ע"ד
ה/ז בית יצחק (תשיד) עמ' 130-131
ה/ז בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תל
ה/ז בית פנחס (גרהר) ח"א בהקדמה עמ' 5, ח"ב עמ' ע
ה/ז בית שערים או"ח סי' שמז {ראב"ד}
ה/ז בנין אהל מועד דף נה ע"א
ה/ז בנין דוד (טאוב) ח"ג עמ' מד-מה
ה/ז ברור הלכה סוכה ל ע"א ציון א, גיטין נה ע"א ציון ה, נה ע"ב ציון ה {ר"ח הלוי}, ב"ק סו ע"א ציון ג, סו ע"ב ציון א, קיד ע"א ציון ל
ה/ז ברית עולם (ולר) סי' ח אות א
ה/ז ברכות חיים ח"א עמ' צ, צד-צה
ה/ז ברכת יצחק (פאלער) עמ' שכב
ה/ז ברכת מרדכי ב"ק עמ' רנב, רנח
ה/ז ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' שא
ה/ז גבול יהודה (אשכנזי) דף כד ע"א-ע"ג, חי' גיטין דף סב ע"ג
ה/ז דברות אליהו ח"ב עמ' לב
ה/ז דברות משה גיטין עמ' תקע, תקעט, ב"ק ח"א סי' מג ענף א-ב, ח"ב סי' פג ענף א
ה/ז דברי משפט - חי' מהרי"א סי' שנד אות א {כ"מ}
ה/ז דברי משפט סי' שנד סעיף ב
ה/ז דברי שלמה (ברייער) עמ' 78
ה/ז דרכי הים דף קלח ע"ג
ה/ז דרכי משה ח"א שמעתתא יג פ' י
ה/ז דרשות מהר"ם חביב עמ' רמג {כ"מ}
ה/ז הארת ירוחם קדושין ח"ב דף קל ע"ב
ה/ז הגהות חבר בן חיים
ה/ז הלכה רבה ח"א עמ' 335, 210, 56, ח"ב עמ' 72
ה/ז המאור הגדול (יעבץ) עמ' רלז
ה/ז הר המלך ח"ב עמ' רסז, ח"ג עמ' פ, ח"ז עמ' קז
ה/ז הרועים בשושנים [תאומי צביה סי' כח]
ה/ז ואתה תחזה ח"ג
ה/ז זבח שלמה ח"א סי' ו, עמ' מח
ה/ז זית רענן ח"א עמ' שסז
ה/ז זכר יצחק (תשן) עמ' קפ
ה/ז זכרון בנימין ח"ב עמ' תעו
ה/ז זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' ש
ה/ז זכרון סופרים {כ"מ - ואמרינן בירושלמי וכו'} [הובא בחידושי רשב"א גיטין דף נ"ה, ועיין בגמ' גיטין דף מ"ו ע"ה וכמה רבים, ר"נ אמר ג' ר' יצחק אמר עשרה, וקיי"ל כר"נ שם]
ה/ז זכרון סופרים {כ"מ - וי"ל דאע"ג וכו'} [אין מובן כוונתו (וכן הוא בלחם משנה פרק י"ח ממע"ק, ובכפת תמרים סוכה דף ל)]
ה/ז זכרון סופרים {שנאמר שונא גזל בעולה} [עיין חידושי הרשב"א סוכה דף ל ע"א]
ה/ז חדושים ובאורים (גרי') ב"ק סי' יא ס"ק יא
ה/ז חזו"א ב"ק סי' טז ס"ק יז
ה/ז חזו"א על הרמב"ם
ה/ז חזקה רבה אהע"ז ח"ד עמ' 57
ה/ז חי' חתם סופר
ה/ז חי' כתב סופר כאן
ה/ז חי' כתב סופר נשים ח"ב עמ' מה
ה/ז חי' כתב סופר ר"ה-מו"ק עמ' יח-יט, כא
ה/ז חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' רצג
ה/ז חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' רמה
ה/ז חיי נפש ח"ו עמ' קלט
ה/ז חלק יעקב (אלבעלי) דף קה ע"ג {כ"מ}
ה/ז חקל יצחק (שו"ת) סי' ע, עמ' רב
ה/ז יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' רסח
ה/ז יד ישראל ח"א
ה/ז יד מרדכי (אלימלך) סוכה עמ' פא
ה/ז ידי משה (בוצק') הל' איס"מ סי' יד-טז
ה/ז יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' ב
ה/ז ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' פב {כ"מ}
ה/ז ים התלמוד (עדיל) עמ' תמ
ה/ז יסודי ישורון ח"ב עמ' קלד
ה/ז יצחק ירנן
ה/ז יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' לה, לט, סב
ה/ז ישמח אב עמ' קסא
ה/ז כנסת יחזקאל (פאנעט) דרשות עמ' קנה
ה/ז כרם מנחם סי' ח
ה/ז כתב סופר או"ח סי' קכז ד"ה והשתא אתי
ה/ז כתר תורה (תשיז) עמ' כב
ה/ז כתר תורה (תשסז) עמ' נג
ה/ז לב ים גיטין עמ' שיח-שיט {נודעה אינה מכפרת מפני תקנת המזבח}, שכ-שכא {ר"ח הלוי}
ה/ז לבושי מרדכי לקו"ת עמ' קכט
ה/ז מבשר טוב קדשים עמ' נד, נח
ה/ז מגילת ספר לאוין דף קסה ע"ד
ה/ז מועדי ה' (נתנזון) סוכות עמ' קצב
ה/ז מוריה גל' רג עמ' כא {יאוש ושינוי השם קונה מהתורה}
ה/ז מטרה המקדשת את האמצעים עמ' 216
ה/ז מי החג עמ' קסט, קעא-קעב, קעז, קפא-קפב
ה/ז מכשירי מצוה עמ' ג
ה/ז מלכי בקדש (מלכי) דף צד ע"ב
ה/ז מנחת יהודה (בוים) דף עח ע"ב
ה/ז מנחת פתים (ארנטרוי) ח"א עמ' 31
ה/ז מס' גיטין (ארזי) עמ' 201
ה/ז מעדני מלך (תשמח) עמ' לח-לט
ה/ז מעיני המים
ה/ז מענה אליהו עמ' פג
ה/ז מעשה הבא בעבירה עמ' 167-166
ה/ז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף צה ע"א
ה/ז מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' רז
ה/ז מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת יו"ד סי' קלד, חי' ר' חיים הלוי דף נז]
ה/ז מצודת בן ציון דף ז ע"א, ח ע"ב-ע"ד, ט ע"ד {הרי יאוש לא קונה}, נ ע"ד {נודעה אינה מכפרת}
ה/ז מצעדי גבר ב"ק סי' סב אות ג
ה/ז מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' קו
ה/ז מקדש דוד קדשים סי' לג ס"ק ב
ה/ז מראה אש ח"א עמ' קה, ח"ב עמ' לו, לח-מ, קלח
ה/ז מראה עיני הכהן דף עז ע"ב, עט ע"ב, פ ע"א
ה/ז מראי מקומות (עמר) עמ' נג-נה
ה/ז משא יד ח"א עמ' קפג, קפה
ה/ז משאת המלך ח"א סי' מז {הרי זו מהב"ע}
ה/ז משאת מרדכי מגילה עמ' קנה
ה/ז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' כד {הנונב או הגוזל והקריב הקרבן פסול}
ה/ז משנת יעקב
ה/ז משנת יעקב מדע עמ' רצו-רצז, שב-שג, זמנים ח"ב עמ' רז
ה/ז משנת יעקב נזיקין עמ' צב
ה/ז נודע ביהודה השלם או"ח עמ' רעה, רעז
ה/ז נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קסו
ה/ז נחלת מים סי' ה אות א
ה/ז נחלת שמואל דף לב ע"א
ה/ז נטעי נתן (פריד) סי' צא
ה/ז נשמת חיים (תשסח) יו"ד סי' מח עמ' צה
ה/ז נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' ז
ה/ז נתן פריו סוכה עמ' קצט
ה/ז ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתלח
ה/ז ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תרסב-תרסג
ה/ז סוכה וארבעת המינים עמ' 523
ה/ז סוכת דוד (מן) סוכה סי' כו ס"ק כ
ה/ז עטרת מרדכי (זלבוביץ) עמ' כח
ה/ז עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' מה
ה/ז עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תצז
ה/ז ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' קפו-קפז
ה/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ט
ה/ז עצי חיים על התורה עמ' תטז
ה/ז פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' רכב
ה/ז פרי חיים (תרסז) סי' ח
ה/ז פתחי שערים דף כג ע"ב
ה/ז צבי תפארת סי' א {מרכה"מ}, כ ח"א, סי' כה, לז (שם שלמה), בית שלמה סי' ד, ו
ה/ז צמח מנחם - דרשות ר' ירוחם וולפיש דף ד ע"ג
ה/ז צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קכ ע"א
ה/ז צרור החיים (יעקב)
ה/ז קרבן אשר עמ' שיב
ה/ז קרבן ציון עמ' רנד
ה/ז קרית מלך
ה/ז קרן הצבי מצוה כו אות ט, מצוה פג אות ג
ה/ז רב ברכות (רי"ח) עמ' ו
ה/ז רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' קמג, קמה
ה/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' שפא, שצא, תקעא
ה/ז רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קכג-קכד, קכח, קל, שבועות עמ' קלה
ה/ז שאל האיש דף יז ע"ב, יח ע"ב, קב ע"ב
ה/ז שארית נתן בנימין עמ' קנג {יאוש כדי קונה}
ה/ז שבט סופר (תשמו) עמ' קנה
ה/ז שו"ע הרב הל' גזילה קו"א אות ט ד"ה וטעמיה
ה/ז שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתלב {כ"מ}
ה/ז שולי הגליון עמ' קלו-קלח
ה/ז שופריה דיעקב (מערך) דף כח {נודעה}
ה/ז שיחות לספר ויקרא עמ' טו {גזול}
ה/ז שכר שכיר סוגיות ח"א סי' יג אות ג
ה/ז שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' כח
ה/ז שם מרדכי עמ' 172 {כרבה}, 185, 191
ה/ז שמות בארץ (תשנט) עמ' קפב
ה/ז שמחת עולם (לגו)
ה/ז שמן למאור (ביימאייל) דף ז ע"ג, ח ע"א {נודעה ברבים}
ה/ז שנות חיים (קלוגר) עמ' מו, רפז
ה/ז שעורי הלכה עמ' קצט
ה/ז שער המלך - טעם המלך ח"א עמ' שא
ה/ז שערי היכל זבחים עמ' תריט {גזולה אינה מכפרת - גם בדיעבד}
ה/ז שערי ציון (כהן, תרצח) דף יז ע"ד, יח ע"א {מל"מ}
ה/ז שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' קה
ה/ז שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' תיד, תכב
ה/ז שפתי מלך
ה/ז שרשי הים דף קנא ע"ב
ה/ז תהלה לדוד (מן) או"ח סי' כב
ה/ז תולדות יצחק (שור) דף יב ע"א
ה/ז תולעת שני דף צ ע"ב-ע"ד
ה/ז תועפות ראם (באר) עמ' קע, קעד
ה/ז תועפת ראם (גטיניו) דף נב ע"א
ה/ז תורת הלוי עמ' יא
ה/ז תורת הקדש ח"ב עמ' רמט, רנא {קרית ספר}
ה/ז תורת יצחק ח"א עמ' קז-קח
ה/ז תחומין חי"ב עמ' 114
ה/ח אור הישר [אור הישר ב"ק עו ע"א]
ה/ח אחר האסף עמ' תיד-תטז
ה/ח דבר המלך (קרויזר) ח"א עמ' קי
ה/ח דברות משה ב"ק ח"א סי' מג ענף א-ב
ה/ח דובר מישרים (עם הוספות מבנו)
ה/ח דרכי שמחה עמ' כח {מעשי למלך}
ה/ח הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קד {יאוש}
ה/ח הר המלך ח"ב עמ' רסז
ה/ח זבח שלמה ח"א עמ' נ
ה/ח ידי משה (בוצק') הל' איס"מ סי' יד
ה/ח יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' ב, קכד
ה/ח יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' עז
ה/ח ישמח אב עמ' קסא
ה/ח כרם אברהם עמ' קא
ה/ח מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קלז ע"א
ה/ח מצעדי גבר ב"ק סי' סב אות ג
ה/ח מראה אש ח"א עמ' קה, ח"ב עמ' לט
ה/ח מראה עיני הכהן דף עח ע"א, עט ע"א, פ ע"א
ה/ח מראי מקומות (עמר) עמ' נה
ה/ח מרומי גלים עמ' לב-לג
ה/ח משארית יעקב עמ' כא
ה/ח ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' קפו-קפז
ה/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ט
ה/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקעב
ה/ח רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קכג-קכד, קכח, קל
ה/ח שער המלך ח"ב עמ' שעד
ה/ח שערי טהר ח"ה שער ב סי' יב אות ג, ז
ה/ח תורת הקדש ח"ב עמ' רנ
ה/ח תשובות ר' איסר יהודה עמ' מב
ה/ט אביר יעקב (אביגדור) דף סח ע"א וע"ד {נסכים לפני העומר}
ה/ט אבן האזל קדשים ח"ב דף כח, נד
ה/ט אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' קכב, ח"ז עמ' קנט
ה/ט אבן שלמה (ניימן) עמ' מח
ה/ט אבני זכרון (פפר) ח"א דף קח ע"א
ה/ט אבני ציון ח"א סי' ז אות א {מל"מ}, סי' יא אות א, סי' לו אות ב, סי' סב אות ד, ח"ב סי' לז אות ד, סי' סז אות ה, ח"ג עמ' יב, כ, נו, קכג, ח"ד עמ' מה
ה/ט אברהם יגל
ה/ט אגודות אזוב מדברי דף קלג ע"ב {מל"מ}
ה/ט אהל משה (פרהנד) תורה ומועדים ח"ב עמ' עא
ה/ט אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"י הע' 72
ה/ט אור הישר [אור הישר זבחים פח ע"א ומנחות סח ע"ב (במשנה וד"ה לדברי) וחולין צ ע"ב ותמורה ה ע"ב, לח"מ הל' פסוה"מ פ"ג ה"כ, זכר יצחק (תשח) סי' מה]
ה/ט אוריין תליתאי (אפשטיין) דף כד ע"ב, כו ע"ג, לד ע"ג, לה ע"א, לו ע"ב בהערה
ה/ט אוריתא יג עמ' נג
ה/ט אחיעזר ח"ב סי' מז ס"ק י, ח"ג סי' עא ס"ק ד
ה/ט אידנו עמ' 70
ה/ט אמונת יהושע עמ' רכג, רסט, רפג, אלף קסח, אלף רנה
ה/ט אמרי בינה (אוירבך) - נדרים סי' טז ד"ה אולם אם נאמר {מל"מ}
ה/ט אמרי בינה (אוירבך) - פסח סי' ב ד"ה ודע
ה/ט אמרי זאב דף לז ע"א {טבל}, מו ע"ב {מהב"ע}
ה/ט אפיקי מגינים סוכה עמ' סט {מהב"ע}
ה/ט ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קמז
ה/ט ארץ בנימין עמ' שמז-שמח
ה/ט אשר למלך
ה/ט באורי סוגיות (הוניגסברג) שביעית סי' יח ס"ק ד, סי' יט ס"ק ב {אהא"ז}
ה/ט באר מים חיים (נוסינזון) חולין דף קמ {מהב"ע}
ה/ט באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תמו
ה/ט באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' מו
ה/ט באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ב סי' כ אות ו
ה/ט באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ו עמ' קצט
ה/ט בדבר מלך ח"א עמ' קלט
ה/ט בדבר מלך ח"א, וח"ה עמ' עד
ה/ט בדבר מלך ח"י עמ' מ, שב
ה/ט בדבר מלך חט"ו עמ' רסה {אין מביאין מנחות נסכים לא מן הטבל ולא מן החדש קודם לעומר וכו' מפני שהוא מצוה הבאה בעבירה}
ה/ט בדבר מלך חט"ז עמ' סט
ה/ט בדבר מלך חי"א עמ' רצו, שה
ה/ט בדבר מלך חי"ב עמ' קיח, קכ, קכב, רלח
ה/ט בדבר מלך חי"ג עמ' ריט
ה/ט בדי הארון (הכהן) עמ' 579
ה/ט בינת נבונים דף כא ע"ב
ה/ט ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' סז
ה/ט ביצחק יקרא (תשע) סי' קיח עמ' 437
ה/ט בית אהרן (סוויאדישץ) דף ט ע"ג-ע"ד {מהב"ע}
ה/ט בית אהרן וישראל גל' לד עמ' מח, נ, גל' מג עמ' קט {מל"מ}
ה/ט בית אהרן וישראל גל' קלז עמ' כז {פירות שביעית}
ה/ט בית הלוי ח"א סי' מז עמ' רה
ה/ט בית הלל שנה ז גל' א עמ' פה {ציפורי עיר הנידחת - הרי מללה"נ}
ה/ט בית המדרש
ה/ט בית יעקב (מסקין) סי' טו
ה/ט בית יצחק (תשיד) עמ' 130
ה/ט בית לחם יהודה (אויזרמן) ח"א שיטה ד
ה/ט בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' נד {מל"מ}, נו
ה/ט בית שערים או"ח סי' שמז {ראב"ד}, יו"ד סי' פט
ה/ט ביתאל ח"א דף יג ע"ג
ה/ט בכורי הארץ עמ' 403
ה/ט בני יעקב
ה/ט בני ישראל (קרלי) סי' ב אות ז
ה/ט בנין הלכה עמ' קעח-קעט {מהב"ע}
ה/ט בנין יחזקאל - פתיחה כוללת ח"א ס"ק נ
ה/ט בנין ציון (עטלינגר) ח"א סי' מא
ה/ט בנין שלמה (רבינ') סי' ב
ה/ט בציר אליעזר ח"ב דף טז ע"ד, יז ע"א
ה/ט בציר אליעזר ח"ב דף יג ע"ד {מהב"ע הוא פסול דאורייתא}
ה/ט ברור הלכה שבת כו ע"א ציון א פסקה ג, סוכה ל ע"א ציון א
ה/ט בריכת המלך עמ' קלו
ה/ט ברית עולם (ולר) סי' ח אות א
ה/ט ברכות חיים ח"א עמ' צה
ה/ט ברכת הארץ (מאשבוים) עמ' ח
ה/ט ברכת יצחק (פאלער) עמ' שיט
ה/ט ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' כ אות ג
ה/ט ברכת מרדכי ב"ק עמ' רנח
ה/ט בשבילי הקרבנות סי' כ אות ט, סי' כא אות א, ט {השמיט לחמי תודה וביכורים}, סי' כה אות ה
ה/ט בשבילי התלמוד ח"ג מנחות ב ע"א
ה/ט בשמן רענן ח"ב עמ' תקטו
ה/ט בתי כהונה (תצו) בית אבות דף עו ע"ב
ה/ט גבורת יצחק ביכורים עמ' יד, טז
ה/ט גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' קיט
ה/ט גבורת יצחק ר"ה עמ' רלה
ה/ט גדולי אריה עמ' נו
ה/ט גינת ראובן תרומות עמ' תתרלג
ה/ט גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' פב, פה
ה/ט דבר המלך (קרויזר) ח"א עמ' קח
ה/ט דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' קכ {אבן האזל אות ו}
ה/ט דבר מאיר (ראק) סי' קיז
ה/ט דברות אליהו ח"ב עמ' לא {כקדשים שנפסלו - מהב"ע פסול מדאורייתא}
ה/ט דברי אברהם (שדמי) ח"א עמ' נג
ה/ט דברי דוד (טייטלבוים) דף פט ע"א
ה/ט דברי חיים (אוירבך) ר"ה סי' ד ד"ה ובדברי
ה/ט דברי יואל - שו"ת עמ' תקנא
ה/ט דברי יואל מועדים ח"א עמ' רל
ה/ט דברי יעקב (וישקי) ח"א עמ' קצז
ה/ט דברי יצחק (רבינוביץ) דרוש יט
ה/ט דברי יששכר דף לג ע"ד
ה/ט דברי שלמה (ברייער) עמ' 78
ה/ט דברים אחדים (קלצקין) עמ' קה {מצוה הבאה בעבירה - לא כתב מצד ממשקה ישראל כי היה לו שעת הכושר}
ה/ט דגל ראובן ח"א סי' ד
ה/ט דובר ישרים ר"ה-יוה"כ-סוכות עמ' רי
ה/ט דובר ישרים פסח עמ' שסד
ה/ט דעת קדושים דף צא
ה/ט דרך חיים (תשע) פ"ב הערה 76
ה/ט דרך ישרה ח"א עמ' נב
ה/ט דרכי משה ח"א שמעתתא א פ' א, יב, יז
ה/ט דרכי שמחה עמ' כט
ה/ט הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' צז {מהב"ע}
ה/ט הדרת מרדכי דף לז ע"ב
ה/ט הלכה רבה ח"א עמ' 55, 166
ה/ט המאיר לארץ [נוב"י תנינא או"ח סי' קלב] {מל"מ}
ה/ט הר המלך ח"ב עמ' רסז, ח"ד עמ' קלב-קלד
ה/ט ואתה תחזה ח"ג
ה/ט זבח שלמה ח"א עמ' מט
ה/ט זהב התרומה ביכורים עמ' כג
ה/ט זית רענן ח"א עמ' תצג
ה/ט זכרון יהודה (מונק) דף כד ע"ב {מל"מ - איסורי הנאה}
ה/ט זכרון סופרים {כ"מ - ומ"ש ואם הביא וכו'} [זבחים דף פ"ח (עיין שאגת אריה סימן צ"ג)]
ה/ט זכרון סופרים {מפני שהוא מצוה הבא בעבירה} [עיין שאגת ארי' סימן צ"ו ונודע ביהודה תנינא או"ח סימן קלד]
ה/ט זכרון צבי מנחם דף ט ע"ד, י ע"ב {מהב"ע}
ה/ט זרע יצחק (לומברוזו)
ה/ט חדושים ובאורים (גרי') בכורים סי' ד ס"ק א
ה/ט חוף ימים ח"ב סי' יח אות ב, סי' כא אות ו
ה/ט חי' חפץ חיים
ה/ט חי' חתם סופר
ה/ט חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"ב עמ' עג ד"ה ורמב"ם {אין מביאין מנחות ונסכים לא מן הטבל וכו' ואין צ"ל מערלה, מל"מ - אך התוס' בפרק בתרא דחולין כתבו דבקרבנות לא שייך הנאה משום דמצות לאו ליהנות ניתנו}
ה/ט חי' יפה לב עמ' ריז, רעד {יין טבל}
ה/ט חי' כתב סופר
ה/ט חי' כתב סופר ר"ה-מו"ק עמ' יז
ה/ט חיבת הקודש עמ' כח
ה/ט חיי משה (ברודנא) דף י ע"ג
ה/ט חסדי דוד ח"ב עמ' תריב
ה/ט יד הלוי (לוין) דף כח ע"א
ה/ט יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' רעב
ה/ט יד ישראל ח"א
ה/ט יכהן פאר
ה/ט ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' פב, קנו
ה/ט ישועות יעקב מועד עמ' תשע, קדשים עמ' פד
ה/ט כפתור ופרח (תשו) דף קמז ע"ג
ה/ט כתב סופר או"ח סי' קכז ד"ה ועיין שאגת
ה/ט כתבים (זסלנסקי) ח"ב עמ' סד
ה/ט כתר המלך
ה/ט לבושי מרדכי או"ח עמ' נז, יו"ד עמ' טז, רצה
ה/ט להורות נתן מועדים ח"ב עמ' תמב
ה/ט ליבא בעי דף קיח-קכא
ה/ט לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק סי' יט
ה/ט לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' קה, קי-קיא
ה/ט לקח טוב (תשפא) כלל יא אות ח {מגיה למל"מ ד"ה ומ"ש, מצוות לאו ליהנות ניתנו רק בדיעבד אבל לכתחלה אסור לעשותם באיסורי הנאה מצוות צריכות לכתחלה לברכה המתרת הנאה}
ה/ט מאור הקודש מנחות ח"א עמ' כח
ה/ט מאור למלך פסחים עמ' סד
ה/ט מאורות נתן (הורוביץ) דף א ע"ג {מהב"ע}, יג ע"ב
ה/ט מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"ב דף כה ע"ג
ה/ט מבשר טוב קדשים עמ' נה
ה/ט מגל ח"ז עמ' 142
ה/ט מגן גבורים (או"ח) סי' יא ס"ק יז
ה/ט מהרי"ט אלגזי פ"ח אות סה (הראשון) או"ק ו {מל"מ}, חלה אות ב או"ק י {אבן האזל}, אות יג {אבן האזל}
ה/ט מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' עח
ה/ט מועדים וזמנים ח"ב סי' קי, קלט
ה/ט מוריה גל' רה עמ' פג, פה
ה/ט מזבח חדש דף לג ע"ד
ה/ט מזכרת למשה עמ' קו
ה/ט מזכרת עמ' 16
ה/ט מטרה המקדשת את האמצעים עמ' 216
ה/ט מי באר (אופנהיימר) דף יא ע"ג
ה/ט מי החג עמ' קנה
ה/ט מי יהודה יו"ד סי' קו
ה/ט מילי דמרדכי
ה/ט מנחה טהורה דף צ ע"ב
ה/ט מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' ט, מה, נב
ה/ט מנחת אלימלך עמ' לח-לט, נח
ה/ט מנחת אריאל מנחות עמ' שטו
ה/ט מנחת בצלאל (תשלז) עמ' ה
ה/ט מנחת חזקיה מנחות עמ' קצט, רמט
ה/ט מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' רא, ח"ג עמ' קנה
ה/ט מנחת חינוך ח"א עמ' סט, ח"ב עמ' ט, יד, תטז, תמו, תס, תסא, תע
ה/ט מנחת חינוך מצוה שב (דף קיט ע"ג)
ה/ט מנחת יהודה (בוים) דף עד ע"א {הגהת מל"מ}, עו ע"א {מל"מ} וע"ב {מהב"ע}, עז ע"ב {מהב"ע}
ה/ט מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' קפא
ה/ט מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' לט {אהא"ז}
ה/ט מנחת יוסף ח"ב עמ' קמח
ה/ט מנחת כהן (יוסף חיים) דף צז ע"ב
ה/ט מנחת מחבת עמ' לא
ה/ט מנחת שלמה (לוין) עמ' סד {מהב"ע פסול מהתורה}
ה/ט מעדני מלך (תשמח) עמ' לח
ה/ט מענה אליהו עמ' פג {מל"מ}
ה/ט מעשה בצלאל סי' כה
ה/ט מעשה הבא בעבירה עמ' 157, 167
ה/ט מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף כט ע"ב
ה/ט מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת יו"ד סי' קלד]
ה/ט מצעדי גבר סוכה סי' י אות ז
ה/ט מקדש דוד קדשים סי' לג ס"ק ג
ה/ט מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' פז
ה/ט מקראי קדש (תשנג) עמ' שמד
ה/ט מראה אש ח"ב עמ' רט
ה/ט מראה החודש דף יז ע"ג
ה/ט מראי מקומות (עמר) עמ' נו
ה/ט מרבה חיים סי' עב אות יח
ה/ט מרגניתא דר"מ
ה/ט מרומי גלים עמ' ז, י, מג
ה/ט מרחשת ח"א סי' א אות ג
ה/ט משא בני קהת
ה/ט משאת המלך ח"ג סי' שיז {איך חל ההקדש}
ה/ט משאת משה (חברוני) פסחים סי' סד עמ' צז
ה/ט משיב נפש (גרוס) ח"ג עמ' נט-סא
ה/ט משכן שילה עמ' ג
ה/ט משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' כד {אין מביאין מנחות ונסכים לא מן הטבל וכו'}
ה/ט משנת יעקב כאן
ה/ט משנת יעקב מדע עמ' רצו {מל"מ}, זמנים ח"ב עמ' רז, קכ-קכה, זרעים ח"ב עמ' י
ה/ט משנת יעקב עבודה עמ' קנח
ה/ט נאות אפרים ח"ב עמ' עח {טבל}
ה/ט נדבות פי (דרוק, דרשות) עמ' רא
ה/ט נודע ביהודה השלם או"ח עמ' רעה-רעח, יו"ד ח"א עמ' ריט
ה/ט נודע ביהודה תנינא או"ח סי' סב
ה/ט נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קסד, רעח, רפג
ה/ט נזר הקדש (קפלן)
ה/ט נזר הקדש (רזין) מנחות דף ח ע"ב {מהב"ע}
ה/ט נזר התורה שנה ד גל' א עמ' רנג {מללה"נ בקרבן}
ה/ט נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' קסג
ה/ט נחלת מים סי' ה אות א
ה/ט נחלת נפתלי דף יז
ה/ט נחמד למראה ח"א דף עה ע"ב
ה/ט נטע שעשועים (שליסל) עמ' קכז {מל"מ - מללה"נ רק בדיעבד}
ה/ט נמוקי חיים עמ' רנה
ה/ט נר מצוה (ואלק) מצוות דף ח ע"ג
ה/ט נתיב מאיר
ה/ט נתיב מצותיך עמ' נו
ה/ט סוכה וארבעת המינים עמ' 521, 524
ה/ט סוכת דוד (מן) סוכה סי' כו ס"ק כ
ה/ט סוכת דוד סוכה עמ' קפא, תקמט
ה/ט סופר מהיר ח"ב עמ' מא, פח {מל"מ}
ה/ט ספיקא דרבנן עמ' קפא, קפג
ה/ט ספרי דבי רב ח"ב עמ' שטו
ה/ט עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' שא
ה/ט עבודת לוי (לוין) סי' כט ס"ק ב
ה/ט עונג יו"ט על דרוש דף לז ע"ג {מל"מ - מללה"נ}
ה/ט עין חיים ח"א עמ' רנ {מל"מ}, רנא
ה/ט עין חיים ח"ב עמ' כב
ה/ט עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' צח
ה/ט עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תצח
ה/ט עמק החכמה עמ' רלו {טבל}
ה/ט עמק הלכה (הורוביץ) עמ' קפג
ה/ט עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף ה ע"ג
ה/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כא, כרך ב ח"ב עמ' קעו
ה/ט פותח יד
ה/ט פחד יצחק (זס') עמ' ח
ה/ט פני משה (שלז')
ה/ט פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' קפא, ויקרא עמ' תקיט
ה/ט פרי אברהם - ענינים שונים סי' כב אות ה, סי' כג אות ד
ה/ט פרי אברהם אליעזר
ה/ט פרי אברהם פסחים סי' יב אות ה, סי' יג אות ב, ד
ה/ט פרי אהרן (בגון) עמ' יט
ה/ט פרי יואל קדשים סי' מד
ה/ט פרי עץ חיים (קרויס) עמ' שסז
ה/ט פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 295
ה/ט צבי תפארת סי' כ ח"א, סי' כה, לז (שם שלמה), בית שלמה סי' ב
ה/ט ציץ אליעזר ח"ב סי' ה אות ז
ה/ט קדשי יהושע עמ' תכז
ה/ט קהלות יעקב נדרים סי' כח י
ה/ט קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' קכט
ה/ט קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' צא-צג {משום מהב"ע - לא כתב משום ממשקה ישראל}
ה/ט קרבן אשר עמ' שיב-שיג
ה/ט קרבן ציון עמ' מד {מל"מ}, נט, צד, רפ
ה/ט קרבן שמואל דף לט ע"א
ה/ט קרית מלך
ה/ט קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' י
ה/ט קרנות המזבח דף מט ע"ב {מל"מ}
ה/ט רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' קמה
ה/ט רץ כצבי (תשסג) ח"ב עמ' לג
ה/ט רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קכג-קכד, קכח, קל
ה/ט שאל האיש דף יז ע"ב, יח ע"א
ה/ט שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף פג ע"א
ה/ט שארית נתן (לוברט)
ה/ט שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' קסא
ה/ט שביעי קדש עמ' צה, צט, קא, קמד
ה/ט שו"ת מהר"ם שיק או"ח סי' שכט {מל"מ}
ה/ט שו"ת ר"י מילר עמ' קכד
ה/ט שיח ערב קדשים עמ' רטז
ה/ט שירת הלויים פסחים סי' מח הגהה סז
ה/ט שכר שכיר סוגיות ח"א סי' יג אות ג-ד
ה/ט שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' קצז, תפב-תפג
ה/ט שלמי ירוחם
ה/ט שלמי שמחה ח"א עמ' רלד-רלה, רלז
ה/ט שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' שד, ח"ב עמ' לה, רצז
ה/ט שמחת מלך עמ' 99-98, 104
ה/ט שמן הטוב (דייטש) ימים נוראים עמ' קצז
ה/ט שנות חיים (קלוגר) עמ' קכז, רמט {מל"מ}
ה/ט שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' קפח
ה/ט שעורי הלכה עמ' קסה
ה/ט שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' שיד
ה/ט שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' עו, קלא
ה/ט שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' רעט
ה/ט שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' נא, צג
ה/ט שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' יח, תרצח-תרצט
ה/ט שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' יג
ה/ט שערי דעה (ליטוין, תשעב) עמ' תסא {מל"מ}
ה/ט שערי היכל זבחים עמ' תשע {מצווה הבאה בעבירה - האם גם מדומע}
ה/ט שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' שעג {איסוה"נ - מהב"ע}
ה/ט שערי טהר ח"ב שער ד סי' יב, ח"ג שער א סי' ג אות ח, שער ג סי' ב אות ב, ח"ה שער א סי' ו אות ו, שער ב סי' יז אות ז
ה/ט שערי טהר ח"ה שער א סי' ו אות ו דף פט ע"ב
ה/ט תבואת יקב (פרידמן) עמ' לא {כקדשים שנפסלו}, לב-לג
ה/ט תהלה לדוד (מן) או"ח סי' כב
ה/ט תועפות ראם (באר) עמ' קע, קעד
ה/ט תורת המנחה (רוקח) עמ' קסב
ה/ט תורת הקדש ח"א עמ' קנד, רלא, רמט, רנא, ח"ב עמ' רפב
ה/ט תורת הקדש ח"ב עמ' קמג {חולק על תוס' חולין קמ שבקרבן לא אומרים מללה"נ}
ה/ט תורת יצחק ח"א עמ' צט, קי, קטו
ה/ט תחומין חי"ב עמ' 114
ה/ט תכריך מרדכי סי' ג עמ' לב {המקדיש איסוה"נ}
ה/ט תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' טז
ה/ט תשובה שלמה יו"ד סי' לא דף נו ע"ג
ה/ט תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' צד {מל"מ}
ה/ט תשובות ר' איסר יהודה עמ' מא-מב
ה/ט תשובות רי"ח זוננפלד עמ' רכה
ה/י אבן שלמה (ניימן) עמ' נ
ה/י אהלי יהודה (הכהן) דף פז ע"ד
ה/י אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"י הע' 72
ה/י אור הישר [אור הישר מנחות סח ע"ב ד"ה קודם וד"ה ואם]
ה/י אחיעזר ח"ב סי' מז ס"ק י
ה/י אמרי בינה (אוירבך) - יו"ט סי' יב [ב] ד"ה ועי', פסח סי' כד ד"ה אגב
ה/י אשר למלך
ה/י בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' סב
ה/י בדבר מלך ח"א כאן, עמ' קמא
ה/י בדי הארון (הכהן) עמ' 579
ה/י ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' סז
ה/י בית אהרן וישראל גל' לד עמ' מח, נ
ה/י בית שערים או"ח סי' רלט {כ"מ}
ה/י בכורי אברהם דף נג ע"א {מוקצה}
ה/י בכורי הארץ עמ' 180
ה/י בריכת המלך עמ' קצד
ה/י ואתה תחזה ח"ג
ה/י חכמת גרשון עמ' רפב
ה/י ידי משה (בוצק') מנחות סי' א
ה/י כתר המלך
ה/י מזכרת חיים עמ' ל
ה/י מי החג עמ' קנח-קנט
ה/י מנחת אלימלך עמ' לט
ה/י מנחת חינוך ח"ב עמ' תמו, תע
ה/י מראי מקומות (עמר) עמ' נז
ה/י מרומי גלים עמ' קלה
ה/י משברי ים עדל"ת סי' לח ס"ק א
ה/י משנת יעקב
ה/י נמוקי חיים עמ' רנו
ה/י ספיקא דרבנן עמ' קפג
ה/י ספרי דבי רב ח"ב עמ' שטו
ה/י ענפי ארז (זי') דף רה ע"א
ה/י פרי אברהם - ענינים שונים סי' כב אות ה, סי' כג אות ד
ה/י קול דודי (תשף) (בקיצור)
ה/י שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' קסא
ה/י שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' רפט-רצ
ה/י שלמי שמחה ח"א עמ' פו
ה/י שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' לה
ה/י שעורי הרב חלה עמ' קיג
ה/י תורת הבמה עמ' רל
ה/י תשובה שלמה יו"ד סי' לא דף נו ע"ג
ה/יא אבן האזל בהשמטות דף פב ע"א, ובהערות סוף ח"ב, וקדשים ח"ב דף נו ע"א
ה/יא אבן ציון עמ' תקל
ה/יא אגרות משה יו"ד ח"א סי' כה
ה/יא אדמת יהודה
ה/יא אוצרות הרמב"ם
ה/יא אור הישר [לח"מ הל' מעה"ק פט"ז הי"ד והל' מאא"ס פ"ו הי"ב, מל"מ הל' מעה"ק פט"ז הי"א, אור הישר מנחות כ ע"א (ד"ה ולא וד"ה אילו) ודף כא ע"א (לתוס' ד"ה וכן ורש"י ד"ה כל) וחולין יד ע"א]
ה/יא אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 71, 150
ה/יא אור יעקב פסחים דף מא ע"ב
ה/יא אמרות שמואל עמ' סא
ה/יא אפר קדשים עמ' צה, צט
ה/יא ארצות החיים סי' א ארץ יהודה אות ז עמ' עז {יין}
ה/יא אשר למלך
ה/יא באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' לג
ה/יא באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' קיח
ה/יא בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף פו ע"ב {יין}
ה/יא בדבר מלך חי"ח עמ' רנ {מ"ע למלוח כל הקרבנות קודם שיעלו למזבח וכו' ואין לך דבר שקרב למזבח בלא מלח חוץ מיין הנסכים והדם והעצים וכו'}
ה/יא בית אהרן וישראל גל' עז עמ' יח-יט
ה/יא בית זבול ח"ג סי' כח
ה/יא ביתאל ח"א דף יד ע"א
ה/יא בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 77-80, 86 {כל שהוא}, 88 {כל שהוא}, 90, 91 {לח"מ}, 92
ה/יא בן אריה
ה/יא בן ימין עמ' צט {כ"מ}
ה/יא בשבילי הקרבנות סי' כה אות א {הדחת המלח}
ה/יא גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' קכט
ה/יא גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' כה
ה/יא דברי חיים (שו"ת) ח"א יו"ד סי' כה
ה/יא דברי יונה ח"א עמ' קלג
ה/יא דברי יששכר דף ל ע"ג
ה/יא דקה מן הדקה דף לה ע"ד
ה/יא דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' קלד
ה/יא המאיר לארץ
ה/יא המדות לחקר ההלכה מדה י אות לא
ה/יא הערות וחדושים (טויב) שבת סי' כו ס"ק א
ה/יא הר המלך ח"ז עמ' תסז-תסח
ה/יא הרועים בשושנים
ה/יא הרמב"ם והלכותיו
ה/יא הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קסה
ה/יא הרמב"ם כמחנך עמ' 211
ה/יא ויען יוסף (זילברברג) דף יט ע"ג
ה/יא ויצו יוסף עמ' עד {לוקה - נחשב שיש בו מעשה}
ה/יא ונתן לכהן עמ' קמד
ה/יא זכר יצחק (תשן) עמ' קעט-קפ
ה/יא חזו"א על הרמב"ם
ה/יא חי' הריצ"ד
ה/יא חיבת הקודש עמ' קח
ה/יא חיל המקדש סי' ח אות ב
ה/יא חמדת ישראל ח"א דף כה ע"ב, ח"ב דף מט ע"ב {מל"מ}
ה/יא חסדי דוד ח"ו עמ' רסז-רסח, שלא
ה/יא חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ג דף ב ע"ב
ה/יא טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' רסט
ה/יא טל נתן עמ' קפט
ה/יא יביע אומר (גרוברט) עמ' 151-152 {כל שהוא}
ה/יא ידי משה (בוצק') מנחות סי' יד
ה/יא יין הטוב עמ' קסד
ה/יא יכהן פאר
ה/יא יעקב לחק (סניגליא) לימוד מ
ה/יא יתר הבז (תשסח) עמ' קנו
ה/יא כבוד יו"ט (לפני פ"ג)
ה/יא כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף קנד ע"ג
ה/יא כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' רע
ה/יא מאור הקודש מנחות ח"א עמ' עב
ה/יא מאורי אש השלם עמ' ריג
ה/יא מאמר המלך
ה/יא מבשר טוב קדשים עמ' טו
ה/יא מגדל צופים ח"א סי' סה
ה/יא מגן גבורים (או"ח) סי' א ס"ק י
ה/יא מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' שמב
ה/יא מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' נז
ה/יא מוריה גל' רמא עמ' סח
ה/יא מחשבת הקודש ח"ב דף ס ע"ד
ה/יא מילי דמרדכי
ה/יא מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' רצג
ה/יא מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' קכד, קכו
ה/יא מנחת אשר פסחים עמ' רב
ה/יא מנחת בנימין סי' כב
ה/יא מנחת חזקיה מנחות עמ' עג
ה/יא מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' לח, מ
ה/יא מנחת חינוך ח"א עמ' קנח, ח"ב עמ' יב-יג, תמז
ה/יא מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' תפו
ה/יא מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תצב
ה/יא מנחת עני (תקמז) דף טו ע"א
ה/יא מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קג ע"ד, קפ ע"ג
ה/יא מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' רפח, ח"ב עמ' קל
ה/יא מקדש דוד קדשים סי' ד ס"ק ג במנחת מרדכי, סי' יג גם במנחת מרדכי
ה/יא מקדשי השם ח"א עמ' קצו
ה/יא מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' פז
ה/יא מראי מקומות (עמר) עמ' נז-נח
ה/יא מרכבת המשנה מהדו"ק
ה/יא מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' לה אות א {כמליחת צלי}, ד {בדיעבד כשר}, ו {כמליחת צלי}
ה/יא משא בני קהת
ה/יא משאת משה (חברוני) פסחים סי' עה עמ' 228
ה/יא משנת חיים ויקרא עמ' קיא
ה/יא משנת חיים זבחים עמ' רכד
ה/יא משנת חיים מנחות עמ' קנא
ה/יא משנת יעקב
ה/יא משנת ר' אהרן כתובות עמ' סח
ה/יא משנת ר' אהרן קדשים, מנחות סי' ח ס"ק א, ח
ה/יא נועם ח"י עמ' קפד, קפו
ה/יא נזר הקדש (קפלן)
ה/יא נזר הקדש (רזין) מנחות דף ל ע"ג {כ"מ - לבונה טעונה מלח}, לא ע"א {יין אינו טעון מלח} וע"ב {מל"מ}
ה/יא נחמד למראה ח"ב דף לו ע"ג, לז ע"א
ה/יא ניר לדוד
ה/יא נמוקי חיים עמ' רנו
ה/יא נתן פריו ביצה עמ' לג
ה/יא נתן פריו נדרים עמ' כח, ב"מ עמ' כז
ה/יא סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ג עמ' קלא
ה/יא ספיקא דרבנן עמ' קכא, קכג, קכה
ה/יא עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' רנג, רנו
ה/יא עבודת לוי (לוין) סי' מו ס"ק ז
ה/יא עמק יהושע ח"א דף טז
ה/יא עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף ה ע"ג
ה/יא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כא
ה/יא עקדת משה ח"א עמ' קסב
ה/יא פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' נז {מל"מ}, נח
ה/יא פרשת המלך
ה/יא צרור החיים (יעקב)
ה/יא קדשי יהושע עמ' קז, רכו, תכט, תתסה
ה/יא קול דודי סוטה סי' תה
ה/יא קרבן שמואל דף סו ע"ב
ה/יא קרית מלך
ה/יא קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' נז-נח, סא, שמט
ה/יא קרן הצבי מצוה כה אות ח
ה/יא קרן פני משה ח"ב
ה/יא שארית יעקב (מוסקוביץ) עמ' יז
ה/יא שארית ישראל (מינצברג) חידושים סי' יט {רמב"ם}, וסי' כ עמ' שיב {מל"מ}
ה/יא שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' רא {קבלה ואין מקרא}
ה/יא שארית מנחם ויקרא-במדבר עמ' ח
ה/יא שארית נתן (לוברט)
ה/יא שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קלד
ה/יא שי למלך (מלר) עמ' קמא
ה/יא שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' קס
ה/יא שיח ערב קדשים עמ' שג
ה/יא שיירי כנה"ג (נדפס אחרי הל' מעשה הקרבנות)
ה/יא שלטי הגבורים עמ' רעה, שכ
ה/יא שלמי ירוחם
ה/יא שלמי שמחה ח"ה עמ' ע
ה/יא שמועת חיים יומא ח"א עמ' רפח, ח"ב עמ' י
ה/יא שמש מרפא עמ' קכו, קעה
ה/יא שעורי יומא דף יט ע"א ד"ה בר"מ שם, ד"ה בר"מ איסו"מ
ה/יא שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' ערב, רפא
ה/יא שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' רנה
ה/יא שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תנג, תנו, תסו, תעז, תעח, תפד, תצו, תצז, תק-תקא, תקט
ה/יא שער המלך ח"א עמ' קמד, ח"ב עמ' רמד
ה/יא שערי טהר ח"ג שער א סי' ו אות ט, ח"ה שער ב סי' יז אות ד
ה/יא שערי טהר ח"ח סי' קה אות ב (שו ע"ב) {שעה"מ}
ה/יא שפת אמת ליקוטים (מהד' אור עציון) ח"א עמ' 376
ה/יא שפת אמת על התלמוד ח"ג דף מ ע"ב-ע"ג
ה/יא שפתי מלך
ה/יא תהלה לדוד (מן) קדשים סי' לג ס"ק ב-ג {כס"מ ורי"ק ולח"מ}, ח-ט {כס"מ ורי"ק ולח"מ}, י-יא {משל"מ}, יג {כס"מ ורי"ק ולח"מ}
ה/יא תורת האשם - שבט מנשה עמ' כ {לח"מ}
ה/יא תורת המלאכות ח"ז עמ' פד, קלח
ה/יא תורת המנחה (רוקח) עמ' קנב, קפט
ה/יא תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קו-קז
ה/יא תורת מנחם חכ"א עמ' 65 {מ"ע למלוח כל הקרבנות כו' חוץ מיין הנסכים וכו'}
ה/יא תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רלה {השמיט בן פקועה}
ה/יא תשובה מאהבה ח"א סי' רט
ה/יא תשובה שלמה או"ח סי' טו {שעה"מ}
ה/יב אבני נזר אהע"ז סי' קיט אות עא
ה/יב אוצר השבת ח"א עמ' רב
ה/יב אור הישר
ה/יב אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 153, ח"ב עמ' 137, 138
ה/יב אלומת עלומים סי' א דף ז ע"א {הקריב בלי מלח - לוקה}
ה/יב אמרות שמואל עמ' נז
ה/יב אמרי בינה (אוירבך) - או"ח סי' א ד"ה והשאגת
ה/יב אפיקי מגינים מנחות סי' כו
ה/יב ארצות החיים סי' ח ארץ יהודה אות ב עמ' קמז {לוקה}
ה/יב באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' לג
ה/יב בדבר מלך חי"א עמ' מ, קפט {לוקה}
ה/יב בית אהרן וישראל גל' עז עמ' יז, יט-כ
ה/יב בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 73 {הורצה}, 78, 79 {מליחת הקומץ}, 80, 86, 88
ה/יב גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' קכו
ה/יב גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' כ, כד
ה/יב גליונות אבני נזר
ה/יב דבר שאול תמורה סי' ח אות יב
ה/יב דקה מן הדקה דף לה ע"ג-ע"ד {מל"מ}
ה/יב דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' קלג
ה/יב דרכי משה ח"א שמעתתא יג פ' י-יא
ה/יב האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קכו {מקטיר בלא מלח לוקה}
ה/יב הערות רש"ב ורנר ליקר תפארת על רמב"ם עבדים פ"ג הי"ד הערה 8
ה/יב הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קסה
ה/יב ואתה תחזה ח"ג
ה/יב וזאת התורה עמ' קכה
ה/יב זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' ט
ה/יב זכר יצחק (תשן) עמ' קעט
ה/יב זכרון ליהודה סי' ט אות כה {לא לוקה}
ה/יב חזו"א על הרמב"ם
ה/יב חי' חפץ חיים
ה/יב חי' חתם סופר
ה/יב חיי אברהם (טייב) דף סב ע"ב
ה/יב חיל המקדש סי' ח אות ג
ה/יב חכמת גרשון עמ' רסט {מל"מ}
ה/יב חלקת יואב מהדו"ק או"ח סי' יב
ה/יב חסדי דוד ח"ו עמ' שלא
ה/יב חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' ס, ח"ד עמ' ט
ה/יב יד סופר עמ' קיג {לח"מ}
ה/יב יתר הבז (תשסח) עמ' קלה
ה/יב לב לדעת זבחים פתיחה סי' א אות ה
ה/יב להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' פב
ה/יב לחם התמיד עמ' קלז {מלח מעכב}
ה/יב למודי ה' (תקמז) דף נא ע"א {לוקה}
ה/יב למודי ה' (תשפא) עמ' רפז
ה/יב מאור הקודש מנחות ח"א עמ' עב
ה/יב מאורי אש השלם עמ' ריג
ה/יב מבשר טוב קדשים עמ' טו
ה/יב מגדל צופים ח"א סי' סה
ה/יב מגילת ספר לאוין דף קסו ע"א
ה/יב מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' שמג
ה/יב מכתב לחזקיהו דף ז ע"ד
ה/יב מנחה טהורה דף לג ע"ג {לח"מ}
ה/יב מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' קנה, רסו, רפא-רפב
ה/יב מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' פא, קכא, קכו
ה/יב מנחת אריאל מנחות עמ' שד
ה/יב מנחת בנימין סי' כב
ה/יב מנחת חזקיה מנחות עמ' עג
ה/יב מנחת חינוך ח"א עמ' מט, קנח, ח"ב עמ' יב-יד
ה/יב מנחת חינוך מצוה תצ (דף סו ע"א)
ה/יב מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תצג
ה/יב מנחת עני (תקמז) דף טו ע"א
ה/יב מעין החכמה עמ' עד
ה/יב מעיני המים
ה/יב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קכ ע"ג, רט ע"ב
ה/יב מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת יו"ד סי' מג, דבר אברהם ח"ב סי' כא אות ב]
ה/יב מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' רפז
ה/יב מקדש דוד קדשים סי' יג
ה/יב מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' פז
ה/יב מראי מקומות (עמר) עמ' נט
ה/יב מרגניתא דר"מ
ה/יב משנת חיים דברים עמ' תפד
ה/יב משנת חיים ויקרא עמ' קכב
ה/יב משנת חיים זבחים עמ' רכד
ה/יב משנת חיים מנחות עמ' קמז, קנד, קנו, קסד
ה/יב משנת ר' אהרן כתובות עמ' סז
ה/יב משנת ר' אהרן קדשים זבחים סי' טו ס"ק א עמ' ס {לוקה}
ה/יב משנת ר' אהרן קדשים, מנחות סי' ח ס"ק א, ה
ה/יב נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' קצד {לח"מ}
ה/יב נועם ח"י עמ' קפו {לוקה}
ה/יב נזר הקדש (רזין) מנחות דף כז ע"ג-ע"ד, כח ע"ג, לב ע"א {לא מעכב}
ה/יב ניר לדוד
ה/יב נתן פריו הל' נט"י עמ' קיח
ה/יב נתן פריו נדרים עמ' כח
ה/יב סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ג עמ' קכח, קל
ה/יב ספיקא דרבנן עמ' קכא-קכב, קכה-קכז, קכט
ה/יב עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' רנו
ה/יב עבודת לוי (לוין) סי' מט
ה/יב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כא
ה/יב צפנת פענח ויקרא עמ' יא
ה/יב קדשי יהושע עמ' קנה, תקצד, אלף רצא
ה/יב קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תרלב
ה/יב קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' יט-כ
ה/יב קרבן שמואל דף סו ע"א-ע"ב
ה/יב קרית מלך
ה/יב קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' נו
ה/יב קרן הצבי מצוה כה אות ח
ה/יב שארית ישראל (מינצברג) חידושים סי' כ (עמ' שיא-שיב) {אם לא מלח - כשר}
ה/יב שו"ת מהרש"ם ח"ח סי' רצב
ה/יב שושנת העמקים (תאומים) עמ' ריא
ה/יב שלמי יוסף מנחות עמ' שכא
ה/יב שלמי שמחה ח"ה עמ' סט
ה/יב שלמי שמעון (קדשים) עמ' רטז
ה/יב שם דרך יומא עמ' פד
ה/יב שמועות רמ"ש (סו"ס מקורי הרמב"ם לרש"ש)
ה/יב שמש מרפא עמ' קכה-קכו, קעה
ה/יב שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' רמג, רעא
ה/יב שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' רסג
ה/יב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' רנז, רסא
ה/יב שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תנא, תנג, תנז, תנט
ה/יב שערי טהר ח"ג שער א סי' ו אות ט, ח"ה שער ב סי' יז אות ד
ה/יב שעת הכושר דף כג ע"ב, צג ע"ג {כ"מ}
ה/יב שפת אמת ליקוטים (מהד' אור עציון) ח"א עמ' 376
ה/יב שפת אמת על התלמוד ח"א דף קנד ע"ב, ח"ג דף יג ע"ב, לט ע"ד
ה/יב תהלה לדוד (מן) קדשים סי' לג ס"ק א, טו, טז {כס"מ ובלח"מ}
ה/יב תורת המלאכות ח"ב עמ' רנה אות רג
ה/יב תורת המלאכות ח"ז עמ' עא
ה/יב תורת המנחה (רוקח) עמ' צה, ק, קפז
ה/יב תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קו-קז
ה/יב תנופת זהב עמ' 280
ה/יג אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 153 {משל ציבור}
ה/יג אור ליהודה (תשנט) עמ' קנה {עצים}
ה/יג אמונת עתיך גל' 120 עמ' 144
ה/יג אנצי"ת ע' בית הפרוה הע' 26, 27
ה/יג בדבר מלך ח"ח עמ' טו
ה/יג בית אהרן וישראל גל' לט עמ' קכט
ה/יג בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ה/יג בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 90 {אם כבר נתן על האש}, 92 {השמיט מליחת קטורת}
ה/יג בתי כהונה (תשסה) עמ' עח
ה/יג גבורת יצחק שקלים עמ' רח-רט
ה/יג דביר הקודש מנחות עמ' סה, שעד {עצים משל ציבור}
ה/יג דובר מישרים
ה/יג חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' קצח
ה/יג חזו"א על הרמב"ם
ה/יג חי' חפץ חיים
ה/יג יביע אומר (גרוברט) עמ' 151
ה/יג כרתי ופלתי סי' צא אות ג
ה/יג מגן גבורים (או"ח) סי' קמז ס"ק ב
ה/יג מטה אפרים
ה/יג מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רמג ע"ג {עצים משל ציבור), וע"ד
ה/יג מנחה טהורה דף מ ע"ד {לח"מ}
ה/יג מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' רצ
ה/יג מנחת חינוך ח"ב עמ' יב-יג
ה/יג משנת חיים ויקרא עמ' קכ, קכה
ה/יג משנת חיים מנחות עמ' קנא, קנח, קסג, קסז, קסח
ה/יג משנת יעקב
ה/יג סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' כח
ה/יג ספיקא דרבנן עמ' קכב
ה/יג קדשי יהושע עמ' תכט
ה/יג קול דודי סוטה סי' תה
ה/יג קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' סג
ה/יג קרן הצבי מצוה כה אות ח
ה/יג שארית יעקב (מוסקוביץ) עמ' יז
ה/יג שלמי יוסף יומא ח"א עמ' תקיב
ה/יג שלמי שמעון (קדשים) עמ' רטז
ה/יג שמועת חיים יומא ח"ב עמ' ט
ה/יג שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' קמב, רנב, תקד, תקכד-תקכה
ה/יג שער המלך ח"א עמ' קמז
ה/יג שפתי מלך
ה/יג תהלה לדוד (מן) קדשים סי' לג ס"ק ט
ה/יג תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קי


ו/456 הלכות איסורי מזבח פרק ו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ו/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ו/רה"פ הר המוריה (שץ)
ו/רה"פ הרמב"ם המדויק
ו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ו/רה"פ משנת ראשונים (בארי)
ו/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' ס-סא
ו/רה"פ פי' ר"י קאפח
ו/רה"פ צפנת פענח
ו/רה"פ רמב"ם הערוך
ו/רה"פ רמב"ם לעם
ו/רה"פ שם טוב
ו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ו/א אנצי"ת ע' בעל מום (ב) הע' 9, 12, 14-16
ו/א ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קז
ו/א אש תמיד עמ' תקנג
ו/א בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' ריז
ו/א בדבר מלך חט"ז עמ' קצה, ש
ו/א בינת נבונים דף לט ע"א-ע"ד
ו/א בית שערים או"ח סי' ד
ו/א ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' תו
ו/א חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' לא
ו/א יד ישראל ח"א
ו/א לקוטי שיחות חלק ל עמ' 45
ו/א מהלכי משפט ח"ד עמ' 759
ו/א מוריה גל' קסא עמ' קיא
ו/א מטר השמים (תשנ) בראשית-שמות עמ' לז {שהתליע}
ו/א מנחת חזקיה מנחות עמ' רנ
ו/א מנחת חינוך ח"ב עמ' שצג
ו/א מעשה רקח
ו/א משכן בצלאל ח"א סי' יג
ו/א משמר הלוי עמ' פו
ו/א משנת חיים ערכין עמ' תלז
ו/א משנת יעקב
ו/א נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א סי' טז אות ב
ו/א ספרי דבי רב ח"ב עמ' שיז
ו/א פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 262
ו/א קדשי יהושע עמ' אלף יט
ו/א קובץ חי' תורה (סול') עמ' קיג
ו/א קרבן שמואל דף נט ע"ד
ו/א שיח ערב קדשים עמ' שנט
ו/א שעורי יומא דף טז ע"א ד"ה ובעצם ההלכה
ו/א שערי היכל זבחים עמ' תתכג {יין...סולת... שמן - כולם 'נסכים'}
ו/א שערי טהר ח"ג שער ב סי' יח אות א
ו/א שפתי מלך
ו/ב אוצרות הרמב"ם
ו/ב אור הישר [מל"מ לקמן פ"ז ה"ג]
ו/ב אמונת עתיך גל' 120 עמ' 144
ו/ב אנצי"ת ע' בעל מום (ב) הע' 17
ו/ב באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' רמב
ו/ב בדבר מלך ח"ח עמ' טו {לח"מ ד"ה ועצי סתירה}
ו/ב בית אהרן (צוקרמן) עמ' שב
ו/ב בית שערים או"ח סי' ד
ו/ב ביתאל ח"א דף יד ע"א
ו/ב בתי כהונה (תצו) בית ועד דף סא ע"ג
ו/ב בתי כהונה (תשסה) עמ' עח
ו/ב גבורת יצחק שקלים עמ' ק {לח"מ}
ו/ב דגל יהודה (בילו') עמ' צ
ו/ב דגלי יהודה (גורדין) דרוש ב אות א דף ס ע"א-ע"ב, אות ג דף סב ע"ב
ו/ב הרועים בשושנים
ו/ב ואתה תחזה ח"ג
ו/ב ושב הכהן (תשמח) עמ' יז
ו/ב זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' פז
ו/ב חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' קצח {לח"מ}
ו/ב חזו"א על הרמב"ם
ו/ב חי' בר נחמני דף ב ע"ג{עצי סתירה}
ו/ב חי' חתם סופר
ו/ב חסדי דוד ח"ו עמ' של
ו/ב יביע אומר (גרוברט) עמ' 33 {עצי סתירה}
ו/ב יוסף חי
ו/ב יכהן פאר
ו/ב ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' קפא
ו/ב כתר המלך
ו/ב מגילת ספר לאוין דף קסח ע"א
ו/ב מגן גבורים (או"ח) סי' קמז ס"ק ב
ו/ב מוריה גל' קסא עמ' קיא, גל' רג עמ' יט
ו/ב מחצית השקל על מג"א קמז ס"ק ה
ו/ב מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רמג ע"ג
ו/ב מנחה טהורה דף מא ע"ד {לח"מ}
ו/ב מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' קח
ו/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' שצג-שצד
ו/ב מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תקצה
ו/ב מקדש דוד קדשים סי' יא ס"ק ג במנחת מרדכי
ו/ב מראי מקומות (עמר) עמ' ס
ו/ב משכן בצלאל ח"א סי' יג
ו/ב משמר הלוי עמ' פו
ו/ב משנת חיים מנחות עמ' קסז, תרכז, תרלד
ו/ב משנת יעקב
ו/ב עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' פד, צה-צו
ו/ב עין חיים ח"ב עמ' רלא
ו/ב קרית מלך
ו/ב רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' צה
ו/ב שדה אלחנן ח"א עמ' ח
ו/ב שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' עט עמ' רעג
ו/ב שלטי הגבורים עמ' שכט
ו/ב שלמי יוסף מנחות עמ' שעו
ו/ב שלמי שמחה ח"א עמ' קצב-קצג, ח"ה עמ' סד, ריט
ו/ב שמועת חיים יומא ח"א עמ' רסא
ו/ב שעורי יומא דף טז ע"א ד"ה ועוד יותר, ד"ה ובעצם הלכה
ו/ב שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' רצד
ו/ב שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקכה
ו/ב שער המלך ח"א עמ' שט
ו/ב שפת אמת על התלמוד ח"א דף עה ע"ג, ח"ג דף לג ע"ד
ו/ב שפתי מלך
ו/ב תוספתא כפשוטה מועד עמ' 1159 ואילך
ו/ב תורה שלמה בראשית פכ"ב אות ס
ו/ב תורת הבמה עמ' קטו
ו/ב תורת המצוה דף נ ע"א-ע"ד
ו/ב תורת הקדש ח"א עמ' נז, עו {עצי סתירה}, ח"ב עמ' קכא, רסט
ו/ג אור הישר [באר יצחק או"ח סי' כב]
ו/ג אור שמח
ו/ג איים בים ב"מ סי' סט אות ד
ו/ג אנצי"ת ע' בעל מום (ב) הע' 49, 50, 54, 98
ו/ג ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קנ
ו/ג אשיחה בחקיך פרה עמ' ז
ו/ג אשר למלך
ו/ג באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' קצ {מל"מ}
ו/ג באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' עז
ו/ג בדבר מלך ח"ח עמ' יד, טז
ו/ג בית אהרן (צוקרמן) עמ' שב-שג {מל"מ}
ו/ג בית לוי (גולדברג) דף ע ע"א
ו/ג בית שערים או"ח סי' שמח, יו"ד בהקדמה
ו/ג בכורי אברהם דף קז ע"ג {מכת מרדות}
ו/ג ברור הלכה ביצה ו ע"א ציון א
ו/ג גבורת יצחק מכות עמ' של
ו/ג גינת ורדים (תאומים) עמ' קפג
ו/ג גליוני הגר"ש עמ' פז {מל"מ} [וכן במל"מ הל' תמידין פ"א ה"ג]
ו/ג דביר הקודש מנחות עמ' רפ-רפב
ו/ג דבר יהושע (שו"ת) ח"א סי' ע
ו/ג דרך הקודש (תשסז) עמ' קנ {ספק}
ו/ג חזו"א על הרמב"ם
ו/ג חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד מנחות פה ע"ב]
ו/ג חי' הרמב"ם למסכתות יומא ותמורה עמ' 120 {מל"מ}
ו/ג חי' יפה לב עמ' רטו
ו/ג חי' ר"י נחמיה סי' לו אות א
ו/ג חסדי דוד ח"ו עמ' שכו
ו/ג כתר המלך
ו/ג כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תרד
ו/ג מבשר טוב קדשים עמ' קפט
ו/ג מנחה טהורה דף קז ע"ב וע"ד {מל"מ}
ו/ג מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' רפט
ו/ג מנחת חזקיה מנחות עמ' רנ
ו/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' שצג, שצז, תו {מל"מ}, תצג {מל"מ}, ח"ג עמ' צ
ו/ג מעין החכמה עמ' קסד
ו/ג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קכ ע"ד
ו/ג מקדש דוד קדשים סי' ה ס"ק א במנחת מרדכי, סי' ז ס"ק ה במנחת מרדכי, סי' לד ס"ק ב
ו/ג מראי מקומות (עמר) עמ' ס
ו/ג מרגניתא דר"מ
ו/ג משאת משה (חברוני) פסחים סי' יט עמ' 52
ו/ג משמר הלוי עמ' פו
ו/ג משנת חיים מנחות עמ' קע, תרכז, תרל, תרלב, תרלד, תקסג
ו/ג משפטי דרבנן עמ' מב
ו/ג נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' נט אות ג
ו/ג נמוקי חיים עמ' רנו {מל"מ}
ו/ג נר מצוה (ואלק) שרשים דף לו ע"ב
ו/ג נשמת חיים (אבולפיה), לשונות הסמ"ג דף פז {מל"מ}
ו/ג ענפי ארז (זי') דף רכט ע"ב {מל"מ}
ו/ג פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 261
ו/ג קדשי יהושע עמ' אלף יט, אלף תקיז
ו/ג קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' רב
ו/ג קרית מלך
ו/ג קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' שכט, שלב
ו/ג שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף קח ע"ב
ו/ג שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתלה
ו/ג שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' רפו
ו/ג שלמי שמחה ח"א עמ' קצב-קצג, ח"ה עמ' סד
ו/ג שעורי יומא דף טז ע"א ד"ה אמנם עי' בר"מ
ו/ג שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' רסח
ו/ג שערי טהר ח"ג שער ב סי' יח אות ד, ח"ה שער ב סי' יז אות ב
ו/ג תורה לשמה (תשעג) עמ' רנח
ו/ג תורת האשם - שבט מנשה עמ' כ {מל"מ}
ו/ג תורת הקדש ח"ב עמ' רמו
ו/ג תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רד
ו/ד אבן האזל (גם בהשמטות דף פב ע"ד, צ ע"ד)
ו/ד אבני נזר אהע"ז סי' תנד אות ג
ו/ד אבני ציון ח"ב סי' כז אות ב
ו/ד אור הישר [מל"מ הל' כלה"מ פ"ח סוף ה"ה]
ו/ד אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 121
ו/ד אור עולם (שניאורסון) עמ' 760
ו/ד אור שמח
ו/ד אמונת יהושע עמ' קלא {עצים}
ו/ד אמרי בינה (אוירבך) - שחיטה סי' יב ד"ה ובאמת י'ל {שעה"מ}
ו/ד אש תמיד עמ' רכה
ו/ד בירורים ברמב"ם סי' לב
ו/ד בית אהרן (צוקרמן) עמ' קעו, שיג, שצב, שצד
ו/ד בית האוצר ח"א עמ' 146
ו/ד בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תמח
ו/ד ביתאל ח"א דף יד ע"א
ו/ד בני בנימין (נבון) ח"א דף סט ע"ד {כלי שרת}
ו/ד בריכת המלך עמ' סג
ו/ד ברכת ראובן דף קעג ע"ד
ו/ד בשבילי הקודש סי' ג אות י {אין פודים עצים}
ו/ד גן שושנים ח"ב עמ' קצז
ו/ד דבר שאול תמורה סי' עה אות ד
ו/ד דברות משה פסחים עמ' צה
ו/ד דגל יהודה (בילו') עמ' צג
ו/ד דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' קכח
ו/ד הגהות רימ"א
ו/ד הגהות רימ"א {כ"מ}
ו/ד הר המלך ח"ז עמ' קז
ו/ד ואתה תחזה ח"ג
ו/ד חי' הגר"י סי' מז
ו/ד חי' הראי"ה
ו/ד חי' חפץ חיים
ו/ד חסדי דוד ח"ו עמ' שעו
ו/ד כתבי העלוי מראקוב עמ' קל
ו/ד לב אריה (קרלין) עמ' ח
ו/ד להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' פז
ו/ד מאור החיים עמ' עז
ו/ד מבשר טוב קדשים עמ' קפט
ו/ד מועדים וזמנים ח"א סי' סא
ו/ד מחשבת הקודש ח"ב דף ז ע"ב
ו/ד מנחה טהורה דף קיז ע"א וע"ג
ו/ד מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' קלג, מנחות עמ' תעח
ו/ד מנחת אריאל מנחות עמ' תנא, תנג
ו/ד מנחת חזקיה מנחות עמ' רצו
ו/ד מסורה ח"ט עמ' עז
ו/ד מעשה רקח
ו/ד מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' תל, תעז {שעה"מ}
ו/ד מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' מג
ו/ד מקדש דוד קדשים סי' לב ס"ק א
ו/ד מרומי גלים עמ' קפג
ו/ד מרחשת ח"ג סי' יח אות א
ו/ד משה מבחוריו דף כח ע"ד {אין להם פדיון}
ו/ד משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תקלז
ו/ד משנת אליעזר (קונשטט) עמ' סא
ו/ד משנת אליעזר (רבינ') עמ' נח
ו/ד משנת חיים במדבר עמ' פז
ו/ד משנת חיים מנחות עמ' תשי
ו/ד משנת חיים ערכין עמ' תרסג, תרסט
ו/ד משנת יעקב הפלאה עמ' רסה-רסו
ו/ד משנת יעקב כאן
ו/ד נזיר אחיו (סאויצקי) עמ' נט
ו/ד נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף נא ע"ד, מנחות דף קנא ע"א-ע"ב
ו/ד עבודת הזבח מעילה סי' ח ס"ק ב
ו/ד עבודת לוי (רוד') דף לב ע"א
ו/ד עבודת מתנה עמ' קמז
ו/ד עטרת ישועה (תשלו) עמ' נו
ו/ד ערך יעקב עמ' קמא-קמב {אהא"ז}, קסד
ו/ד פתחי מגדים עמ' עב
ו/ד ציץ הקודש ח"א דף פ ע"ג
ו/ד צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' רלא
ו/ד צפנת פענח ויקרא עמ' נה
ו/ד קדשי יהושע עמ' תפג, תקצה, תתלב, תתלז, תתלח {או"ש}, אלף קנה, אלף קפט, אלף תקנב
ו/ד קרית מלך
ו/ד קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' שעא-שעב, שעד
ו/ד רחובות יצחק עמ' קצה
ו/ד רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' קא
ו/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"ז סי' נ
ו/ד שלמי שמחה ח"א עמ' קלב {או"ש}
ו/ד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' יח, ריח
ו/ד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תרסד
ו/ד שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' ק
ו/ד שער המלך ח"ב עמ' רלב, רנה
ו/ד שערי טהר ח"ב שער ד סי' א אות ב, ח"ג שער א סי' טו אות ב, ח"ה שער א סי' ג אות ז, יא, שער ב סי' טז אות ג, סי' יח אות ב
ו/ד שערי טהר ח"ג שער ג סי' יב אות ו דף רנו ע"ד
ו/ד שערי טהר ח"ה שער א סי' ג אות יא דף נ ע"ד
ו/ד שערי יצחק (תשיז) עמ' רמא
ו/ד שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 314
ו/ד שפת אמת על התלמוד ח"ג דף סו ע"א
ו/ד תורת המנחה (רוקח) עמ' קעז, קפד
ו/ד תורת הקדש ח"א עמ' צא, צג {אור שמח}, קיב, קכא, קצ, ח"ב עמ' כח, ח"ג עמ' יח
ו/ד תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קל-קלא
ו/ה אבן האזל (וכן השמטה אחרי פ"ט)
ו/ה אבני ציון ח"ג עמ' כח
ו/ה אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 60 {נסכים שנטמאו}, 121, 122
ו/ה אור עולם (שניאורסון) עמ' 760
ו/ה אם המלך עמ' קכה
ו/ה אמונת יהושע עמ' קלא {עצים}, שצז, תח {השמיט שרפת דם שנפסל}, תנ-תנא
ו/ה אמת ליעקב מועד עמ' עב, עד
ו/ה בדבר מלך חט"ז עמ' רכח
ו/ה בינת נבונים דף לז ע"ג, לט ע"ג-ע"ד
ו/ה בירורים ברמב"ם סי' לב
ו/ה בית אהרן (צוקרמן) עמ' שעו, שצב, שצה
ו/ה ביתאל ח"א דף יד ע"א
ו/ה בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 30 {שורפים במזבח}, 111, 133
ו/ה בני בנימין (נבון) ח"א דף עב ע"ג
ו/ה ברור הלכה סוטה כ ע"א ציון ג פסקה ב
ו/ה בריכת המלך עמ' סג, רצח, שב
ו/ה גבורת יצחק שקלים עמ' רלח
ו/ה גינת ביתן סי' ה (דף יד ע"ג)
ו/ה דברות משה פסחים עמ' צב
ו/ה דגל יהודה (בילו') עמ' צג
ו/ה דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' קכו
ו/ה דרכי יושר (שרף) ח"ב עמ' שכא {קושיה ממנחות קא}
ו/ה הר המלך ח"ז עמ' קז
ו/ה ואתה תחזה ח"ג
ו/ה ויטע אשל תמורה ח"ג עמ' רצד {שורפן}
ו/ה זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' קפב
ו/ה חזון יחזקאל סוטה פ"ב ה"ו, מנחות פ"א ה"ב
ו/ה חי' הגר"י סי' מו-מז
ו/ה חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד מנחות ק ע"ב]
ו/ה חסדי דוד ח"ו עמ' שעו, ח"ז עמ' תרכה
ו/ה חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' פב עמ' רעג-רעד
ו/ה כבוד חכמים - עטרת פז עמ' שצו
ו/ה כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' קיז
ו/ה כמו השחר דף יח ע"ד
ו/ה כתר המלך
ו/ה לב אריה (קרלין) עמ' ח {לח"מ}
ו/ה מאורות נתן (הורוביץ) דף נ ע"ג
ו/ה מבית מאיר ח"ג עמ' קסח
ו/ה מועדים וזמנים ח"ז סי' קמו
ו/ה מלואי שלמה עמ' קעג-קעד, קעט-קפ, קפג
ו/ה מלחמות יהודה דף לז ע"ג
ו/ה מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' תסג-תסד
ו/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' לג
ו/ה מעיני המים
ו/ה מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' תל, תעז {שעה"מ}
ו/ה מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' קה, שסט
ו/ה מקדש דוד קדשים סי' ד ס"ק ד, סי' יז ס"ק י
ו/ה מקדשי השם ח"ב עמ' פא
ו/ה משכנות אפרים שבת סי' לה אות לג, מ {אהא"ז}
ו/ה משנת חיים במדבר עמ' פז
ו/ה משנת חיים מנחות עמ' תשי
ו/ה משנת חיים ערכין עמ' תרסג, תרסט
ו/ה משנת ר' אהרן קדשים - סוגיות סי' יג ס"ק ב
ו/ה נאם דוד
ו/ה נזר הקדש (רזין) מנחות דף קנ ע"ג-ע"ד, קנא ע"ג
ו/ה ניצוצי אש עמ' שנה
ו/ה ס' השבי"ט עמ' נז
ו/ה ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' רנד
ו/ה ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' צח
ו/ה עבודת לוי (לוין) סי' כח ס"ק א
ו/ה ענפי ארז (זי') דף קכא ע"א
ו/ה ערך יעקב עמ' קסד
ו/ה פרי החג דף כא ע"ג {אין נפדים טהורים}
ו/ה צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' רלא
ו/ה צפנת פענח במדבר עמ' פב
ו/ה קדשי יהושע עמ' תתיג, אלף קכו
ו/ה קדשי יחזקאל דף ד ע"ד
ו/ה קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' שעו
ו/ה שיח ערב קדשים עמ' קפב
ו/ה שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' תק
ו/ה שלמי שמחה ח"א עמ' קפ, ח"ה עמ' קסט
ו/ה שמחת עולם (לגו)
ו/ה שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' רלד
ו/ה שמן ראש חנוכה ח"ב עמ' קפג
ו/ה שעורי הלכה עמ' קצד
ו/ה שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' שצו
ו/ה שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ד סי' מז
ו/ה שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תפב, תרסד
ו/ה שער המלך ח"ב עמ' קנט, רלב
ו/ה שערי היכל זבחים עמ' תתכב {נטמאו - שורפן במזבח - ביאור שיטתו}, תתכד {נסכים שנטמאו - השמיט דם}
ו/ה שערי טהר ח"ב שער א סי' ד אות ד, ח"ג שער ג סי' יב אות ו, ח"ה שער ב סי' טז אות ג
ו/ה שערי טהר ח"ה שער א סי' ג אות יא דף נ ע"ד
ו/ה שערי יצחק (תשיז) עמ' רמא
ו/ה שפת אמת על התלמוד ח"ג דף כז ע"ד
ו/ה תורת המנחה (רוקח) עמ' קעז, קפד
ו/ה תורת הקדש ח"א עמ' צט, קלד, קנב {מערכה בפ"ע}, קנד, קצ
ו/ו אבן האזל (גם בהשמטות דף פג ע"ב)
ו/ו אבני ציון ח"א סי' נב אות ח
ו/ו אגרות הגרי"ד עמ' קפו-קפז
ו/ו אור חדש (בלומ') דף קיג ע"ג
ו/ו אות היא לעולם ח"א דף קלא ע"ב {לח"מ}
ו/ו אשר למלך
ו/ו באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ה עמ' רצ
ו/ו בדבר מלך חט"ז עמ' קסב
ו/ו בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ו/ו ביתאל ח"א דף יד ע"א, פ ע"ג
ו/ו גליונות אבני נזר
ו/ו דבר אברהם ח"ב סי' ח אות כז
ו/ו דברות משה ביצה עמ' שי {הואיל ונדחו ידחו}
ו/ו המאיר לארץ [צל"ח פסחים לד הסביר מדוע שינה מלשון הגמרא שם]
ו/ו זכרון שמואל עמ' קנא
ו/ו חזו"א על הרמב"ם
ו/ו חי' בן אריה ח"ב קונטרס מקואות סי' ב ס"ק ט
ו/ו חי' הגר"מ זמבה סי' טו אות ח
ו/ו חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' קלא
ו/ו חי' ר' שמואל פסחים עמ' סח-סט, עג
ו/ו חמדת ישראל ח"א דף ס ע"ג-ע"ד
ו/ו חסדי דוד ח"ז עמ' תשכט
ו/ו טל חיים (סגל) עמ' פ
ו/ו יכהן פאר
ו/ו כבוד הלבנון דף ע ע"ב {מי החג שנטמאו}
ו/ו כבוד מלכים (מרגליות)
ו/ו לקח טוב (תשפא) כלל ו אות לד, פב-פד {מי החג שנטמאו והשיקן וטהרן אם טהרן ואחר כך הקדישן הרי אלו מתנסכין הקדישן ואחר כך נטמאו נדחו דיחוי חל רק לאחר ההקדש וטעם הדבר}
ו/ו מאור למלך קדושין עמ' צב
ו/ו מועדים וזמנים ח"ב סי' קלט
ו/ו מחנה דוד (בונאן) דף מז ע"א
ו/ו מי השלוח (רובינשטין) - משברי ים סי' א
ו/ו מי יהודה או"ח סי' עג
ו/ו מנחת חזקיה מנחות עמ' קעה
ו/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' קכו, תצג
ו/ו מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' שו
ו/ו מקדש דוד קדשים סי' טז ס"ק ג במנחת מרדכי
ו/ו מרגניתא דר"מ
ו/ו משאת משה (חברוני) פסחים סי' מג עמ' 132
ו/ו משנת חיים פסחים ח"ב עמ' רלא
ו/ו משנת יעקב
ו/ו ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתז
ו/ו ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תעא
ו/ו עבודת לוי (רוד') דף לו ע"ג
ו/ו עמק הלכה (בוימל) עמ' שפט
ו/ו קרית מלך
ו/ו רווחא שמעתתא ח"א עמ' כה
ו/ו שארית ישראל (מינצברג) חידושים סי' י
ו/ו שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' תנד
ו/ו שלמי יוסף יומא ח"א עמ' יא
ו/ו שמועת חיים יומא ח"א עמ' רסא
ו/ו שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' נו
ו/ו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' שכח
ו/ו שערי היכל זבחים עמ' תרסט הערה 4 {הואיל ונדחו - יידחו - אך הזריעה מטהרת}
ו/ו שערי טהר ח"ב שער ד סי' לב אות ג, ח"ג שער א סי' ב אות ט, ח"ד שער א סי' יט אות ב, סי' כא אות ג
ו/ו שערי יצחק (תשיז) עמ' יז
ו/ו תורת זרעים עמ' קא
ו/ז אבן האזל
ו/ז אור יעקב שבת דף לב ע"ד
ו/ז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי (גם קונטרס אחרון)
ו/ז בדבר מלך ח"א כאן, עמ' קמד, ח"ו עמ' רלה
ו/ז בית אהרן (צוקרמן) עמ' קנט {כ"מ}
ו/ז ברור הלכה פסחים לג ע"ב ציון א
ו/ז ואתה תחזה ח"ג
ו/ז זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר ג עמ' תרלח {מדוע לא עשו כך החשמונאים}
ו/ז זכרון שמואל עמ' קנג
ו/ז חי' בר נחמני דף כג ע"ב {לנסכים}
ו/ז חי' ר' שמואל פסחים עמ' עא
ו/ז יד יהודה (אשכנזי) חי' פסחים דף כ ע"ב
ו/ז ישא מדברותיך כתובות פ"א עמ' צה {מיפקד פקיד}
ו/ז כבוד מלכים (מרגליות) [שהמקשה - צ"ל שהמשקה]
ו/ז לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' קט
ו/ז מנחת חינוך ח"א עמ' קנז
ו/ז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תקנה
ו/ז משנת יעקב
ו/ז עבודת מתנה עמ' קמז
ו/ז ערהשה"ע זרעים סי' פד אות כו
ו/ז קרית מלך
ו/ז שמחת עולם (לגו)
ו/ז שערי טהר ח"ד שער א סי' כא אות ג
ו/ז שערי יצחק (תשיז) עמ' יז
ו/ז תורת האשם עמ' קסח {המשקה מופקד}
ו/ז תורת זרעים עמ' קב
ו/ח אבן האזל כאן, ובהשמטות דף פד ע"ב, וקדשים ח"ב דף מב ע"ב
ו/ח אגרות הגרי"ד עמ' קפז, קצב
ו/ח אור הישר [אור הישר חולין לה ע"א, ועי' הל' אה"ט פי"ב הי"ג וה' טו"א ספ"י]
ו/ח אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 71, 120-125
ו/ח אור טהרה סי' קלג
ו/ח אור עולם (שניאורסון) עמ' 759, 761, 763, 764
ו/ח אמונת עתיך גל' 120 עמ' 148
ו/ח אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תקעא {טומאת עצים ולבונה - מדרבנן}
ו/ח ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קכה, רו
ו/ח ארצות החיים סי' יח ארץ יהודה אות א עמ' שיח {חיבת הקדש דרבנן}
ו/ח באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' עד
ו/ח באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ה עמ' רצ
ו/ח בדבר מלך ח"א
ו/ח בדבר מלך ח"א עמ' קנב, ח"ח עמ' סח
ו/ח בדבר מלך חט"ז עמ' קסב
ו/ח בית המדרש
ו/ח בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' קיח
ו/ח בית שערים יו"ד בהקדמה {מל"מ}
ו/ח ביתאל ח"א דף יד ע"א
ו/ח בני יעקב
ו/ח בני ישראל (קרלי) סי' יט אות ה
ו/ח בנין אפרים עמ' קעה {מל"מ}
ו/ח בנין אריאל ח"ב עמ' צד
ו/ח ברור הלכה פסחים יד ע"א ציון ה {אבן האזל}
ו/ח בריכת ירושלים עמ' רה, ריא
ו/ח גחלי אש דף כא ע"ב {כ"מ}
ו/ח דברות משה פסחים עמ' קב
ו/ח דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' רו
ו/ח הגהות רימ"א
ו/ח הגהות רימ"א
ו/ח הרי בשמים (הורוביץ) ח"ה עמ' לג
ו/ח ואתה תחזה ח"ג
ו/ח זכרון בנימין ח"א עמ' קעא, רא
ו/ח חזו"א או"ח סי' קכו ס"ק ל, זבחים סי' ט ס"ק ו, יד, מנחות סי' מב ס"ק כז
ו/ח חזו"א על הרמב"ם
ו/ח חזון יחזקאל מנחות פ"י ה"ב {לח"מ}
ו/ח חי' הגר"ח החדש עמ' קג {חיבת הקודש דרבנן}
ו/ח חי' הגר"י סי' מו-מז
ו/ח חי' הראי"ה
ו/ח חי' ר' שמואל פסחים עמ' עב, קנג
ו/ח חמודי צבי מועדים עמ' קנד
ו/ח חמודי צבי מועדים עמ' קנד {מל"מ}
ו/ח טל חיים (סגל) עמ' פא
ו/ח יד יהודה (אשכנזי) חי' פסחים דף כ ע"ב
ו/ח יד סופר כאן, ובשו"ת דף נ-נב
ו/ח ידי משה (בוצק') זבחים סי' פ, פב
ו/ח יכהן פאר
ו/ח ישמח אב עמ' קמה, קמט
ו/ח לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ד אות ג, ה {מעלה יתירה}
ו/ח לקח טוב (תשפא) הסכמת עטרת ישועה אות יא-יב {ולח"מ, אוכל מעצים כזית לוקה דחבת הקודש דאורייתא קשה שהרי בשר שהוכשר על ידי חיבת הקודש הוי דרבנן}
ו/ח מגן גבורים (או"ח) סי' כח ס"ק א
ו/ח מזבח חדש דף כא ע"ג, סא ע"ב
ו/ח מזכרת חיים עמ' קנה
ו/ח מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' קי, קלג-קלד, מנחות עמ' תעט, תפה, תפט
ו/ח מנחת אריאל מנחות עמ' תנה, תסה
ו/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' צג
ו/ח מפתח הבאורים [חי' ר' חיים הלוי דף סב, נודע ביהודה מהדו"ת או"ח סי' פו]
ו/ח מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' כד
ו/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/ח משאת משה (חברוני) פסחים סי' יט עמ' כה, סי' מג עמ' 132, סט
ו/ח משכן בצלאל ח"א סי' יג
ו/ח משמר הלוי עמ' פג, קמ
ו/ח משנת יעקב עבודה עמ' קנא-קנד
ו/ח משנת יעקב קרבנות עמ' רלא, רפא-רפב
ו/ח נודע ביהודה השלם או"ח עמ' ריב
ו/ח נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף מד ע"ג-ע"ד
ו/ח נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' לה אות ז
ו/ח נחמד למראה ח"ב דף כח ע"ג
ו/ח סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' קכא
ו/ח ערהשה"ע טהרות סי' קעה אות יח
ו/ח קדשי יהושע עמ' תתקעא, תתקעה
ו/ח קהלות יעקב פסחים י
ו/ח שיח ערב קדשים עמ' קסג
ו/ח שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' רפו
ו/ח שלמי יוסף יומא ח"א עמ' יא
ו/ח שם טוב - השלמה
ו/ח שמן למאור (ביימאייל) דף יד ע"ב {לח"מ}
ו/ח שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' קיט
ו/ח שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' תצג, תצה
ו/ח שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' קכב
ו/ח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רצז
ו/ח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' קסה, שעז
ו/ח שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 97
ו/ח שערי היכל זבחים עמ' שסה {מעלה עשו חכמים - טומאתם מדרבנן}
ו/ח שערי טהר ח"ב שער ג סי' כ אות ג, שער ד סי' יא, ח"ד שער א סי' כא אות ג
ו/ח שערי יצחק (תשיז) עמ' יז, רמא-רמד
ו/ח תורת האשם עמ' קכ, קמח {לח"מ}
ו/ח תורת זרעים עמ' קא {אפילו זרען}, קב
ו/ח תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קל
ו/ח תפארת ציון (קואינקה) עמ' כה
ו/ט אבני נזר יו"ד סי' קיג אות ח
ו/ט אור הישר [לח"מ הל' מאא"ס פי"א ה"ט]
ו/ט אור עולם (שניאורסון) עמ' 675
ו/ט אור שמח
ו/ט אורח צדקה עמ' נא
ו/ט אות היא לעולם ח"א דף קלח ע"ב
ו/ט אמרי שבת דף מט ע"א {יין צמוקין}
ו/ט בית אהרן (קריספין) דף מה ע"א {לח"מ}
ו/ט בית אהרן וישראל גל' סב עמ' פז
ו/ט בית מועד (זלזניק) עמ' קיד
ו/ט ברור הלכה סוכה - ברורי הראי"ה ו ע"א ציון ג
ו/ט ברור הלכה ע"ז כט ע"ב ציון מ פסקה ד
ו/ט בריכת המלך עמ' רסד
ו/ט דבר יהושע (שו"ת) ח"א, בתחילתו, תשובה אל רצ"פ פרנק {כ"מ}
ו/ט דברות אליהו ח"ו עמ' צו {עד שישתנה טעמו בבישול}
ו/ט דברי יציב יו"ד עמ' מ {שנשתנה טעמו}
ו/ט דעת ותבונה מכשירין עמ' של
ו/ט דקה מן הדקה דף עד ע"ג
ו/ט היכלי שן ח"ב סי' סו
ו/ט הר המוריה (אדר"ת) עמ' קפ
ו/ט ואתה תחזה ח"ג
ו/ט חזו"א על הרמב"ם
ו/ט חזון יחזקאל ב"ב פ"ו ה"ג
ו/ט חי' הראי"ה
ו/ט חי' חפץ חיים
ו/ט טוב נהורך פכ"ב סעיף א
ו/ט יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רלו
ו/ט כתר המלך
ו/ט כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' רע
ו/ט לב בנים עמ' קד-קה
ו/ט מחנה יהודה (אשכנזי) דף רטו ע"ג, רטז ע"א
ו/ט מילי דמרדכי
ו/ט מנחה טהורה דף קח ע"ב
ו/ט מנחת אהרן (קאפח) עמ' 362
ו/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' תמו, תצג
ו/ט מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תקלח
ו/ט מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' קנט
ו/ט מעיני המים
ו/ט מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' רמז {לח"מ}
ו/ט מקדש דוד קדשים סי' י ס"ק ו
ו/ט משנת יעקב כאן
ו/ט משנת יעקב קדושה עמ' רמא
ו/ט נזר הקדש (רזין) מנחות דף קלט ע"ב-ע"ד
ו/ט נשמת אברהם ח"ב עמ' רצא
ו/ט ס' העתים עמ' 203
ו/ט ספרי דבי רב ח"א עמ' קנב, ח"ב עמ' רצד
ו/ט עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' קטז {השמיו יין מזוג}
ו/ט פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' קיז-קיח
ו/ט פני אברהם (פרלמן) דף כ ע"א וע"ג
ו/ט צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' כח אות ב
ו/ט קרית מלך
ו/ט קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' שלא
ו/ט רלב"ג במדבר פכ"ח פסוק ז עמ' קנב
ו/ט שארית נתן בנימין עמ' מ {השמיט שיין מזוג פסול למזבח}
ו/ט שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' רמב {מבושל}
ו/ט שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קיא {לח"מ, מזוג}
ו/ט שושן עדות דף קמט ע"ג
ו/ט שמוש חכמים א עמ' מא {לח"מ}
ו/ט שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' יג, יו"ד עמ' קפא-קפב
ו/ט שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' שמה
ו/ט שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' רעג
ו/ט שערי זבולון יו"ד סי' יא ס"ק ד
ו/ט שערי יצחק (תשיז) עמ' רמד {לח"מ}
ו/ט תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רכ {מבושל פסול מטעם שינוי}
ו/ט תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' עו
ו/י אנצי"ת ע' גלוי הע' 229
ו/י בנין הלכה עמ' קלז
ו/י ברור הלכה סוכה - ברורי הראי"ה ו ע"א ציון ג
ו/י ברור הלכה ע"ז כט ע"ב ציון מ פסקה ד
ו/י ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' שעו
ו/י גינת ראובן תרומות עמ' תרכו
ו/י דברות אליהו ח"ו עמ' צו {שנשתנה ריחו}
ו/י היכלי שן ח"ב סי' ו
ו/י הליכות חיים - קידוש בשבת עמ' תשכה
ו/י ואתה תחזה ח"ג
ו/י מנחת חינוך ח"ב עמ' תמו, תצג
ו/י מענה אליהו עמ' מד
ו/י מעשה רקח
ו/י משנת יעקב
ו/י נחמד למראה ח"ב דף כח ע"ג
ו/י פותח יד
ו/י שפתי מלך
ו/יא אור הישר [אור שמח הל' אסו"ב פי"ח ה"י]
ו/יא אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 71, 72 {לח"מ}
ו/יא בית שערים או"ח סי' ד, יו"ד סי' קמו
ו/יא דביר הקודש מנחות עמ' רעט {רוב חטה}
ו/יא דבר שאול סוטה סי' יט אות א
ו/יא ואתה תחזה ח"ג
ו/יא חזון יחזקאל מנחות פ"ט ה"א
ו/יא יכהן פאר
ו/יא מהרי"ט אלגזי פ"א אות ב או"ק ז {אבן האזל}
ו/יא מי יהודה יו"ד סי' כו
ו/יא מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' קג
ו/יא מנחת חזקיה מנחות עמ' רנ
ו/יא מנחת חינוך ח"ב עמ' תמו
ו/יא נזיר אחיו (סאויצקי) עמ' נז-נח
ו/יא עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' שא
ו/יא עורה שחר דף לו ע"ג
ו/יא ענפי ארז (זי') דף קכא ע"ג
ו/יא ערך יעקב עמ' קנז {אהא"ז}
ו/יא קדשי יהושע עמ' אלף תקטז
ו/יא קרית מלך
ו/יא קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' שכט
ו/יא שם טוב - השלמה
ו/יא שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' רי
ו/יא שערי טהר ח"ה שער ב סי' יג אות א
ו/יא שפת אמת על התלמוד ח"ג דף סב ע"ב
ו/יב דביר הקודש מנחות עמ' רעח {בית הזבלים}
ו/יב די השב דף כח ע"א {לח"מ}
ו/יב ואתה תחזה ח"ג
ו/יב זבד טוב עמ' 16
ו/יב יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רכה
ו/יב כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רס
ו/יב מנחת חינוך ח"ב עמ' תמו, תנח
ו/יב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קט ע"ג
ו/יב קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רסו
ו/יב שערי מאיר עמ' קלב
ו/יב תשובות ר' איסר יהודה עמ' 4 {בית השלחין}
ו/יג אוצרות השעורים (פיקארסקי) עמ' קל
ו/יג אור הישר [עי' רש"י מנחות סט ע"א ד"ה והשתא] {לח"מ}
ו/יג אור חדש (בלומ') דף קיד ע"א
ו/יג ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קז
ו/יג דברי סופרים (סופר) עמ' סג
ו/יג הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קלט {מספק כשר}
ו/יג חי' הראי"ה
ו/יג חי' ר"י נחמיה סי' נז אות ה, ח
ו/יג חיים ומלך
ו/יג יוסף לקח כרך א ח"א עמ' שי
ו/יג כתבי העלוי מראקוב עמ' קטז
ו/יג כתר תורה (תשסז) עמ' עא {לקט חטים מגללים}
ו/יג מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"ב דף יח ע"ד
ו/יג מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רלא ע"א
ו/יג מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' פג
ו/יג מנחת חינוך ח"ב עמ' תמו
ו/יג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף קצג ע"א
ו/יג מראה אש ח"א עמ' לו
ו/יג משנת יעקב
ו/יג ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתח
ו/יג ס' יובל לדוד קוטלר עמ' 233
ו/יג קדשי יהושע עמ' אלף שנז, אלף תקז, אלף תקכא
ו/יג קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רעא
ו/יג שיח השדה (פרומר) עמ' קסד
ו/יג שם טוב - השלמה
ו/יג שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' רע
ו/יג שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' רצב
ו/יג שפת אמת על התלמוד ח"ג דף נו ע"ב
ו/יג שפתי מלך
ו/יג תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף ב ע"ב
ו/יד אמונת עתיך גל' 122 עמ' 143
ו/יד בית אהרן וישראל גל' סב עמ' פז
ו/יד ואתה תחזה ח"ג
ו/יד חדושים ובאורים (גרי') חלה סי' ה ס"ק א
ו/יד חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד מנחות פה ע"ב]
ו/יד חמודי צבי מועדים עמ' קפה
ו/יד מועדים וזמנים ח"ד סי' רצד
ו/יד מחנה יוסף שבת עמ' רסג
ו/יד מי הדעת עוקצין עמ' קפג
ו/יד מנחת חינוך ח"ב עמ' תמו
ו/יד מסורה ח"ב עמ' נה
ו/יד מראה אש ח"א עמ' לו, ח"ב עמ' ריח-ריט
ו/יד נזר הקדש (רזין) מנחות דף קלח ע"ג
ו/יד ספרי דבי רב ח"ב עמ' רצא
ו/יד ענפי ארז (זי') דף קמו ע"א
ו/יד פתחי מגדים עמ' רמב
ו/יד צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' כח אות ב
ו/יד קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' של
ו/יד שלמי יוסף ר"ה עמ' תפה
ו/יד שערי זיו ח"ב דף קנד ע"ג
ו/יד שערי טהר ח"ב שער א סי' ז, שער ג סי' כ אות ג, שער ד סי' לג אות ז
ו/יד תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' עו
ו/טו אור הישר [אור הישר מנחות פג ע"ב]
ו/טו אמרי שפר (פרידלר) חולין סי' לט
ו/טו בדבר מלך ח"ט עמ' קלד
ו/טו בדבר מלך חי"ב עמ' רעו
ו/טו בכורי הארץ עמ' 180 {שתי הלחם - מנחה}
ו/טו ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' רפט
ו/טו ואתה תחזה ח"ג
ו/טו יטב פנים ח"ב דף קצט
ו/טו מי נדה עמ' עד
ו/טו מנחת חזקיה מנחות עמ' רמז
ו/טו מנחת חינוך ח"ב עמ' תמו, תנז
ו/טו משא בני קהת
ו/טו משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' שלז
ו/טו משנת חיים מנחות עמ' תרי
ו/טו נזר הקדש (רזין) מנחות דף קה ע"ד {לח"מ}
ו/טו עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' קיח
ו/טו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כא
ו/טו קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' שכב
ו/טו שו"ת השבי"ט ח"א עמ' פב
ו/טו שלמי יוסף מנחות עמ' שלד
ו/טו שפתי מלך
ו/טו תשובות ר' איסר יהודה עמ' 4 {עומר ושתי הלחם}
ו/טו תשובות רי"ח זוננפלד עמ' קא


ז/457 הלכות איסורי מזבח פרק ז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ז/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ז/רה"פ הר המוריה (שץ)
ז/רה"פ הרמב"ם המדויק
ז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ז/רה"פ מעשה רקח
ז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ז/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' סב
ז/רה"פ פי' ר"י קאפח
ז/רה"פ קרית מלך
ז/רה"פ רמב"ם הערוך
ז/רה"פ רמב"ם לעם
ז/רה"פ שם טוב
ז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ז/א אבן האזל (הערות סוף ח"ב)
ז/א אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' ל אות ו
ז/א אור הישר
ז/א גבורת יצחק ביכורים עמ' י
ז/א גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' לה
ז/א גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' כה
ז/א גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' קי
ז/א גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' קמט
ז/א דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' רלז
ז/א הליכות חיים - קידוש בשבת עמ' תשכה
ז/א ואתה תחזה ח"ג
ז/א ויטע אשל תמורה ח"א עמ' קיב, ח"ב עמ' רע {כחוש}
ז/א חי' הראי"ה
ז/א יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' לח
ז/א ישורון ח"י עמ' רסג
ז/א כבודה של תורה ח"ג עמ' כט
ז/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקפז
ז/א לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 8
ז/א לקוטי שיחות חל"ג עמ' 122
ז/א מוריה גל' קצא עמ' כו
ז/א מנחת חזקיה מנחות עמ' קפז
ז/א מרגניתא דר"מ
ז/א משנת חיים בראשית עמ' נז
ז/א משנת חיים ויקרא עמ' יח
ז/א נאות אפרים ח"ב עמ' י
ז/א נר מצוה (ואלק) מצוות דף מה ע"א
ז/א ס' יובל לדוד קוטלר עמ' 228, 230, 233
ז/א עבודת הזבח מעילה סי' א ס"ק ז, סי' ד ס"ק ח
ז/א צפנת פענח כאן, ובראשית עמ' קנג
ז/א קובץ חי' תורה (סול') עמ' קיג
ז/א קרבן שמואל דף מד ע"ד, מז ע"ד, סב ע"ג
ז/א רנת יצחק יהושע עמ' קסג {יביא מן המובחר}
ז/א רנת יצחק יחזקאל-תרי עשר עמ' שפה
ז/א רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' סט, קכה
ז/א רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' יג
ז/א רנת יצחק תהלים עמ' רפב
ז/א רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קמד
ז/א רנת יצחק תפלה עמ' לה
ז/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' רטז
ז/א שופריה דיעקב (סקווירא) גל' א עמ' פג
ז/א שלטי הגבורים עמ' רסז
ז/א שמועת חיים יומא ח"א עמ' תטו, ח"ב עמ' שטז
ז/א שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' רסז
ז/א שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' ט
ז/א שפתי מלך
ז/א תורת מנחם חס"ג עמ' 212 {מן המובחר וכו' וכן הוא אומר כל חלב לה'}
ז/ב ואתה תחזה ח"ג
ז/ב מנחם שלמה סי' פח
ז/ב מרגניתא דר"מ
ז/ב משנת חיים בראשית עמ' סד, קפ
ז/ב משנת חיים מנחות עמ' קסז
ז/ב רנת יצחק תהלים עמ' רפב
ז/ב שם טוב - השלמה
ז/ב שפת אמת על התלמוד ח"ב דף מו ע"ג
ז/ב שפתי מלך
ז/ג אור הישר
ז/ג אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 16 {מל"מ}
ז/ג אות ציון עמ' פב {מל"מ}
ז/ג איים בים מועד סי' יא אות א {מל"מ - קציצת אילן מאכל}
ז/ג אמונת עתיך גל' 115 עמ' 151 {מל"מ - ענבים}
ז/ג אמונת עתיך גל' 127 עמ' 32 {מל"מ}
ז/ג אמרות יצחק תנינא עמ' קסא
ז/ג אנצי"ת ע' א"י ח"ג הע' 129, ע' בל תשחית הע' 40 {מל"מ}
ז/ג אש דת (תשמח) עמ' קה
ז/ג באר חיים מרדכי דף צד
ז/ג באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' רמב
ז/ג באר מרים פ"ו ה"ח, ה"ט {מל"מ}
ז/ג באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' קעז
ז/ג בינה בספרים עמ' קפט
ז/ג בית אהרן (צוקרמן) עמ' קסט, שצג
ז/ג בית המלך (בוים) דף מ ע"ג {מל"מ}
ז/ג בית יעקב (טבשונסקי) סי' קנד סעיף ז {מל"מ}
ז/ג בצור ירום ח"ג עמ' קנה {שמן מתקוע}
ז/ג גורן דוד ח"ב סי' סו {מל"מ}
ז/ג גחלי אש דף מה ע"ב
ז/ג גליוני הגר"ש עמ' פז {מל"מ}
ז/ג דברי אור ח"ד עמ' רלח {מל"מ}
ז/ג דגל יהודה (בילו') עמ' צ
ז/ג דעת משה (פרידמן) סי' לז {מל"מ}
ז/ג דקה מן הדקה דף לז ע"ג {מל"מ}
ז/ג דרך הקודש (תשסז) עמ' קנ {משום ישוב א"י}
ז/ג האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' תיב {ולא היו מביאין לא משל זית ובו'}
ז/ג הגהות רימ"א
ז/ג הגהות רימ"א {מל"מ}
ז/ג הרמב"ם והזוהר
ז/ג ואתה תחזה ח"ג
ז/ג זבח טוב שער ח סי' טז
ז/ג חזו"א על הרמב"ם
ז/ג חי' הראי"ה
ז/ג חסדי דוד ח"ו עמ' שכט-של
ז/ג חקרי לב (המאור) מהדו"ב ח"א עמ' קסה {מל"מ}
ז/ג יביע אומר (גרוברט) עמ' 33 {צריך עצים חדשים}
ז/ג יד אפרים (ביליצר), על צוואת ריה"ח עמ' ל
ז/ג יוסף לקח כרך א ח"א עמ' עד
ז/ג יחל ישראל (תשנב) ח"ג עמ' סו {מל"מ}
ז/ג יחל ישראל (תשסג) ח"א עמ' רלה {מל"מ}
ז/ג ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' קפב
ז/ג ישועת משה ח"א עמ' רנו {מל"מ בשם באר שבע}, רנט {מל"מ}
ז/ג כבוד מלכים (מרגליות)
ז/ג להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' יג {מל"מ}
ז/ג מאור החיים עמ' ט {מל"מ}
ז/ג מאור הקודש מנחות ח"א עמ' פ, ח"ב עמ' קכח, קלה
ז/ג מגן גבורים (או"ח) סי' קמז ס"ק ב
ז/ג מלכות יהודה וישראל עמ' 415
ז/ג מנוחת משה דף קצד ע"ד, קצה ע"א {מל"מ}
ז/ג מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' רצב {ארכן אמה}
ז/ג מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' קט
ז/ג מנחת אריאל מנחות עמ' תפז
ז/ג מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' בל תשחית {מל"מ}
ז/ג מענה לשון עמ' קפד
ז/ג מעשה איש דף יג ע"ג
ז/ג מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' תמח
ז/ג מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' נא
ז/ג מקדש דוד קדשים סי' יא ס"ק ג במנחת מרדכי, סי' כ ס"ק ג במנחת מרדכי, סי' לב ס"ק ג
ז/ג מרגניתא דר"מ
ז/ג משא בני קהת
ז/ג משנת חיים מנחות עמ' קעג
ז/ג משנת יעקב
ז/ג משפט המלחמה עמ' קכח-קכט {מל"מ}
ז/ג נועם ח"ד שער הלכה עמ' 12 [פנים יפות פ' שופטים] {מל"מ}, ח"ח עמ' קלב
ז/ג נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 106
ז/ג נר יצחק (ארדיט) עמ' קפח {מל"מ}
ז/ג עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' פד, צג, צו, צח-צט
ז/ג עץ השדה סי' א הערה טו-יז, סי' ה הערה א
ז/ג פרפרת הפרשה פרשת ויקרא פרק א פסוק ח
ז/ג צפנת פענח
ז/ג קדשי יהושע עמ' תקד
ז/ג רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' יז
ז/ג שלחן המלך דף עג ע"ד {מל"מ}
ז/ג שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' רכט {מל"מ}
ז/ג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' רד, רו
ז/ג שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תסז, תקכה
ז/ג שערי היכל זבחים עמ' תקיט {כל העצים... אמה - לא רק שני גזירים}, תקכ {וכמותן עושים לדורות - גם במקדש}
ז/ג שערי היכל יומא מערכה נד {משה ולדורות}
ז/ג שפת אמת על התלמוד ח"ג דף כ ע"ג
ז/ג שפתי מלך
ז/ג תורת האשם - שבט מנשה עמ' כז {כמותם עושים לדורות}
ז/ג תחומין ח"ט עמ' 516
ז/ד אברהם יגל
ז/ד אדמת יהודה
ז/ד דקה מן הדקה דף סא ע"א
ז/ד ואתה תחזה ח"ג
ז/ד חי' הראי"ה
ז/ד חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד מנחות פה ע"א]
ז/ד כתבי ר' אייזיק עמ' קלא
ז/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/ד נמוקי חיים עמ' רנו
ז/ד קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' שכט
ז/ד שארית נתן (לוברט)
ז/ד שפת אמת על התלמוד ח"א דף קמב ע"ב, ח"ג דף סב ע"א
ז/ה אור הישר [אור הישר מנחות עו ע"א, ועי' אור זרוע הל' חלה סי' רכו]
ז/ה אות היא לעולם ח"ב דף רט ע"ב
ז/ה דביר הקודש מנחות עמ' רמב
ז/ה יד אברהם כלים הקדמה עמ' 7
ז/ה מגילת ספר לאוין דף כ ע"ד
ז/ה מקום דוד [בית ועד דף סג]
ז/ה עיוני חג ומועד עמ' 155
ז/ה ענפי ארז (זי') דף סה ע"ד {צ"פ}
ז/ו ואתה תחזה ח"ג
ז/ו חזו"א על הרמב"ם
ז/ו חסדי דוד ח"ו עמ' שכח
ז/ו כרם ציון שביעית ח"ב עמ' שסג
ז/ו לב השבת סי' נו הערה 11
ז/ו מילי דמרדכי
ז/ו ספרי דבי רב ח"ב עמ' רצד
ז/ו קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' שלב
ז/ו שפתי מלך
ז/ז אות היא לעולם ח"א דף קלא ע"ב, קלח ע"א
ז/ז בית אהרן וישראל גל' נו עמ' צא
ז/ז גבול יהודה (אשכנזי) ליקוטים דף כד ע"א {ראב"ד}
ז/ז דקה מן הדקה דף סא ע"א
ז/ז דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' קלט
ז/ז ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' תו
ז/ז חיים ומלך
ז/ז חסדי דוד ח"ו עמ' שכז
ז/ז מקדש דוד קדשים סי' י ס"ק ו במנחת מרדכי
ז/ז קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' שלב
ז/ז שושן עדות דף קמט ע"ד
ז/ח אמרי חן (בן סניור) ויקרא עמ' 32
ז/ח בתי כהונה (תשסה) עמ' פח
ז/ח דקה מן הדקה דף עד ע"ג
ז/ח דרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' רנח {האכיל רעב}
ז/ח ואתה תחזה ח"ג
ז/ח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' א
ז/ח וזאת ליהודה (קצין) עמ' קלד {מגרגרו}
ז/ח ויקח אברהם [נחמד למראה ח"ב כח ע"ג]
ז/ח חי' הראי"ה
ז/ח כבודה של תורה ח"ג עמ' כז
ז/ח לב מרפא דף ס ע"ג {מל"מ}
ז/ח מועדי ה' (נתנזון) חנוכה עמ' מט-נ
ז/ח מנחת חינוך ח"א עמ' שעג
ז/ח מנחת יצחק (וייס) עה"ת ח"א עמ' שכב {שמן זית מובחר בררו}
ז/ח מרגניתא דר"מ
ז/ח סוכת דוד (שירירו) דף צג ע"ד-צה ע"ב
ז/ח ספרי דבי רב ח"ב עמ' רצא
ז/ח עבודת ישראל (קמחי) דף צד ע"ב
ז/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שמ
ז/ח שערי טהר ח"ב שער ג סי' כ אות ג
ז/ח תועפת ראם (גטיניו) דף עו ע"ד {לח"מ}, עז ע"ד
ז/ט באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"ג עמ' תנג
ז/ט וזאת ליהודה (זלצר) עמ' קמט
ז/ט כבודה של תורה ח"ג עמ' כז, ל
ז/ט לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 9
ז/ט רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שצא
ז/ט שם טוב - השלמה
ז/ט שפת אמת על התלמוד ח"ג דף סב ע"ג
ז/י אור תורה (שוורץ) ח"ג סי' לט
ז/י אמונת עתיך גל' 122 עמ' 144
ז/י בית אהרן וישראל גל' סב עמ' פו
ז/י דביר הקודש מנחות עמ' רפג {כתית למאור}
ז/י ואתה תחזה ח"ג
ז/י ויקח אברהם [נחמד למראה ח"ב כח ע"ג]
ז/י חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' לג
ז/י חנן אלקים עמ' צב
ז/י יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רטז, רכד-רכה
ז/י כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף כג ע"א
ז/י להורות נתן מועדים ח"ה עמ' צ-צא
ז/י מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' קב
ז/י משך חכמה שמות פל"ה פס' כז-כח
ז/י משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רמג {שמן ניסי למנורה}
ז/י ספרי דבי רב ח"ב עמ' רצא
ז/י עולת חודש ח"ג מאמר רלט
ז/י עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף יב ע"א
ז/י צבי תפארת סי' נ
ז/י קדשי יהושע עמ' אלף כד
ז/י רלב"ג ויקרא פכ"ד פסוק ב עמ' שמח
ז/י שערי טהר ח"ב שער ד סי' לג אות ז
ז/י תועפת ראם (גטיניו) דף מז ע"א {לח"מ}
ז/י תשובה מאהבה ח"א סי' ד
ז/יא אוצרות הרמב"ם
ז/יא אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' תטז, תקיח
ז/יא אור הרעיון עמ' טז, כג {מן המשובח}
ז/יא אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' סג
ז/יא אמרי חן (בן סניור) בראשית עמ' 621
ז/יא אמרי חן (בן סניור) ויקרא עמ' 32
ז/יא אש דת (תשמח) עמ' רא
ז/יא באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק ד פסוק ג, פרק יט פסוק לח
ז/יא באר מים חיים (טשרנוביץ) שמות פרק כה פסוק כד, פרק לה פסוק כב
ז/יא באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"א עמ' קנז, ח"ב עמ' תעא, ח"ג עמ' שע
ז/יא באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' קצז, דברים עמ' רלד
ז/יא באר שרים (שלזינגר) במדבר פ' נשוא סי' ה אות ז
ז/יא בדרך המלך עמ' ריב
ז/יא בית אבא (גוטווירטה) דף נא ע"ג {זה א-לי ואנוהו מהתורה}
ז/יא בית ישראל (טויסיג) השלם פ' משפטים עמ' עז = תליתאה פ' משפטים עמ' נא
ז/יא בתורתו יהגה ח"ב עמ' רעז, רעט {האכיל רעב יאכיל מן הטוב}
ז/יא גבורת יצחק הל' תפלה עמ' ריט
ז/יא גינת ראובן תרומות עמ' תתתמז
ז/יא גליוני הגר"ש עמ' פז [עי' לח"מ הל' מלוה פ"ה ה"ח]
ז/יא דברי שאול במדבר עמ' קנד
ז/יא דברי שלום (הלברשטם, תשעג) עמ' תקכד
ז/יא די באר בראשית עמ' טו {מטרת הבאת המובחר - לכוף את יצרו}
ז/יא דרך הקודש (תשסז) עמ' קנ
ז/יא דרכי אהרן ח"ב עמ' ז
ז/יא דרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' שכט {יכסה ערום מן היפה}
ז/יא הדרת אפרים ח"ב עמ' יד
ז/יא הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' מה, ק
ז/יא הרמב"ם והזוהר
ז/יא הרמב"ם כמחנך עמ' 19, 140, 255
ז/יא ואתה תחזה ח"ג
ז/יא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' רפז
ז/יא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' רל
ז/יא זהב התרומה תרומות עמ' לו
ז/יא זכרון ליהודה סי' ח אות ח
ז/יא חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב הדרן אות כב
ז/יא חזון נחום זרעים ח"א עמ' ריא
ז/יא חיים שיש בהם (גרוס) מועדים עמ' תי-תיא
ז/יא חכם צבי (תשעה) ח"א סי' מה ד"ה ואי
ז/יא חנן אלקים עמ' צב
ז/יא חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' סג עמ' רד-רה
ז/יא חקרי זמנים ח"ד עמ' תסג
ז/יא טיול בפרדס ח"ב עמ' קכד
ז/יא יין מלכות (שניאורסון) עמ' 346-351
ז/יא יסודי הצדקה עמ' 212
ז/יא יקח מצוות עמ' תלג
ז/יא כבודה של תורה ח"ג עמ' כז, כט-ל
ז/יא כפי אהרן (זס') תנינא עמ' מח
ז/יא כרם מנחם סי' ג
ז/יא כתבי הסבא מקלם חנוכה-פורים עמ' קנז
ז/יא לב אביגדור עמ' נד
ז/יא להורות נתן מועדים ח"ב עמ' קז
ז/יא לחם התמיד עמ' יז
ז/יא לקוטי שיחות חי"א עמ' 131, חי"ב עמ' 130, חט"ו עמ' 23, חי"ט עמ' 108 הערה 22
ז/יא לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 249, חכ"ו עמ' 189, חכ"ז עמ' 2, 8
ז/יא לקוטי שיחות חל"ג עמ' 122, 124
ז/יא לקוטי שיחות חל"ז עמ' 120
ז/יא לקוטי שעורים (שטיין) חולין (תשסז) סי' כב ס"ק ב
ז/יא מאורות הדף היומי ח"ז עמ' רח-רי {הידור מצוה}
ז/יא מאורות הדף היומי ח"ח עמ' צו
ז/יא מבוא למשנה תורה עמ' 312, 318, 321, 323, 324
ז/יא מגדל תורה (טומאשוב) עמ' 77
ז/יא מועדים וזמנים ח"ד סי' רצח
ז/יא מוריה גל' קסא עמ' קיא {כל דבר שהוא לשם ה'}
ז/יא מטר השמים (תשנז) עמ' תלז
ז/יא מיטב הארץ עמ' 353
ז/יא מילי דשמיא עמ' קכה {מן היפה שבכסותו}
ז/יא מלחמת יהושע עמ' קב {כ"מ}
ז/יא מנחת חזקיה מנחות עמ' רנא
ז/יא מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף ד ע"ב, קכא ע"ב, קכח ע"ג, ריב ע"א
ז/יא מפי ספרים וסופרים (תשסח) ח"ג עמ' קא
ז/יא משא בני קהת
ז/יא משאת מרדכי ב"ק עמ' ל
ז/יא משכנות אפרים שבת סי' כח אות יא {מן הנאה}
ז/יא משנת חיים במדבר עמ' צה
ז/יא משנת חיים בראשית עמ' ס-סא, סג, קלו
ז/יא משנת חיים ויקרא עמ' יח
ז/יא משנת יעקב כאן
ז/יא משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תלח {לאגוד}
ז/יא משנת יעקב מדע עמ' רנה, זמנים ח"ב עמ' ריז
ז/יא נועם חט"ז עמ' קכט
ז/יא נקדש בצדקה סי' פז
ז/יא ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קז-קח
ז/יא ס' יובל לדוד קוטלר עמ' 230, 231, 233 {מן הטוב שבשלחנו}
ז/יא סוכת דוד (מן) סוכה סי' כה ס"ק ה, יב, טז
ז/יא סוכת דוד סוכה עמ' שמד
ז/יא סופר המלך ח"ב עמ' שב
ז/יא עבודת משא (מאיר) ח"א עמ' צה {מן היפה}
ז/יא עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' קמב
ז/יא עטרת צבי (שפלטר) ח"א סי' ד
ז/יא עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' קכ
ז/יא עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף יב ע"א
ז/יא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שמ
ז/יא פני מלך (גוטליב) ויקרא עמ' יט
ז/יא פני מנחם - תורה ומועדים שקלים עמ' קלו {שהרוצה לזכות עצמו יכוף יצרו הרע וירחיב ידו ויביא קרבנו מן היפה המשובח ביותר}
ז/יא פנינים על התורה ומועדים עמ' ח, עא
ז/יא פרי השדה (דייטש) ח"א סי' ב
ז/יא צפנת פענח כאן, ויקרא עמ' רנו
ז/יא קרבן שמואל דף סז ע"ד
ז/יא ראשית דעת (קורח) סי' כט {שיהיה מן הטוב}
ז/יא רלב"ג ויקרא פכ"ד פסוק ב עמ' שמח
ז/יא רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' סט
ז/יא רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' יג {מן היפה}, סב {המאכיל רעב}
ז/יא שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' רטז, ח"ו סי' צא
ז/יא שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' עה {עומר שלא מהמובחר}
ז/יא שולי הגליון עמ' קלח
ז/יא שיח דוד (תשסד) עמ' ה {יכוף יצרו}
ז/יא שיח דוד (תשסח) עמ' ה
ז/יא שיחות לספר במדבר עמ' רפט {בית תפלה יהיה נאה מבית ישיבתו}
ז/יא של"ה ח"א מס' מגילה סי' יט
ז/יא של"ה ח"ב מגילה סי' יט
ז/יא שמועת חיים יומא ח"ב עמ' שטו
ז/יא שעורי יומא דף יט ע"א ד"ה בר"מ שם
ז/יא שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' רסז
ז/יא שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' תנז
ז/יא שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' א
ז/יא שערי טהר ח"ב שער ד סי' לג אות ז
ז/יא שפתי מלך
ז/יא תהלות ישראל (מג'לד) עמ' ריט
ז/יא תורה שלמה בראשית פ"ד אות לב
ז/יא תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' שיז-שכג
ז/יא תורת מנחם ח"כ עמ' 55, חכ"ג עמ' 90 {והוא הדין בכל דבר שהוא לשם הא-ל הטוב שיהיה מן הנאה והטוב וכו'}
ז/יא תורת מנחם ח"מ עמ' 245
ז/יא תורת מנחם ח"ע עמ' 138, 40 {מן היפה המשובח ביותר וכו' הנאה והטוב וכו'}
ז/יא תורת מנחם חי"ב עמ' 54 {בנה בית וכו' האכיל רעב כו' כסה ערום כו' הקדיש דבר וכו' כל חלב לה'}
ז/יא תורת מנחם חכ"ט עמ' 120, חל"א עמ' 133
ז/יא תורת מנחם חל"ג עמ' 225, 340
ז/יא תורת מנחם חל"ז עמ' 141 {כל חלב לה'}
ז/יא תורת מנחם חמ"ב עמ' 280
ז/יא תורת מנחם חמ"ז עמ' 62
ז/יא תורת מנחם חנ"ג עמ' 137
ז/יא תורת מנחם חנ"ח עמ' 186
ז/יא תורת מנחם חס"ג עמ' 212 {מן המובחר וכו' וכן הוא אומר כל חלב לה'}
ז/יא תורת מנחם חס"ז עמ' 144, 360, חס"ט עמ' 234 {כל דבר שהוא לשם הא-ל כו' שיהי' מן הנאה והטוב כו' וכן הוא אומר כל חלב לה'}
ז/יא תפארת בחורים פאה עמ' מא
ז/יא תפארת ישראל (שינקמן) עמ' סג
ז/יא תרומות חיים סעיף נב אות ד, כ

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US