Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

כאשר מצויין שם הספר בלבד, הכוונה היא לספר המסודר לפי סדר הלכות הרמב"ם.
בראש כל פרק מופיעה רשימת מקורות עם הסימון "רה"פ" (רוב הפרק). אלו הם מקורות העוסקים ברוב ההלכות שבאותו פרק (או בכולן).
כשיש למעיין קושי למצוא את הספר המצויין, או את מראה המקום באותו ספר, יפנה ל"רשימת הספרים".

למידע נוסף על המפתח, לחץ כאן.

מעשה הקרבנות

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה
פרק ו
פרק ז
פרק ח
פרק ט
פרק י
פרק יא
פרק יב
פרק יג
פרק יד
פרק טו
פרק טז
פרק יז
פרק יח
פרק יטא/458 הלכות מעשה הקרבנות פרק א *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


א/רה"פ דבר משנה
א/רה"פ הדרת קודש
א/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
א/רה"פ הר המוריה (שץ)
א/רה"פ הרמב"ם המדויק
א/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
א/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
א/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' סג-סד
א/רה"פ פי' ר"י קאפח
א/רה"פ קרית מלך
א/רה"פ רמב"ם הערוך
א/רה"פ רמב"ם לעם
א/רה"פ שם טוב
א/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
א/רה"פ תורת הקרבנות הל' א-טו
א/א אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' פו {מל"מ}
א/א אות היא לעולם ח"ב דף צח ע"ד
א/א אמונת עתיך גל' 113 עמ' 30 {מל"מ}
א/א אמרי חן (לוונברג) פסחים-יומא עמ' קפד {מל"מ}
א/א אנצי"ת ע' ברכת המצות הע' 136א, 245 {מל"מ}
א/א ביצחק יקרא (תשע) סי' לו סעיף ב עמ' 149 {מל"מ}
א/א בן מלך - עניינים בש"ס עמ' פ {מל"מ}
א/א גבורת יצחק מ"ש עמ' יד {מנין המצוות}
א/א גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' רח {מל"מ}
א/א גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' מז {מצוה ז}
א/א דביר הקודש מנחות עמ' קצב {מנין המצוות טז}
א/א דברות משה יבמות עמ' תקלז {מנין המצוות אות ז-ח}
א/א דברי יעקב (וישקי) ח"ג עמ' סא
א/א דליית הכרם עמ' תתתכב {מל"מ}
א/א דקה מן הדקה דף נ ע"ג {מל"מ}
א/א הפלאות נדרים (תשעג) עמ' סז
א/א הר המוריה (אדר"ת) עמ' רנח {מל"מ}
א/א הרי בשמים (הורוביץ) ח"ה עמ' נב {מל"מ}
א/א הרמב"ם והזוהר
א/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שצב
א/א ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ו עמ' קמח
א/א חי' הגאון אדר"ת עמ' קעג {מל"מ}
א/א חיים לגופא עמ' ט
א/א חשבונות של מצוה עמ' שצא
א/א טל חיים (טל) ח"ג עמ' צח {מל"מ}
א/א טעם ודעת הל' פרה פ"ג ה"ב שעה"צ סקפ"ד {מל"מ}
א/א יד ישראל ח"א
א/א כבוד חכמים (הורוויץ) דף כד ע"ב {מל"מ}
א/א כתונת יוסף
א/א כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' שסב
א/א לבני בנימין דף לו ע"ג {מנין המצוות - לעשות כעולה כמשפטה}
א/א מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' שלח
א/א מועדי ה' (נתנזון) חנוכה עמ' ל {מל"מ}
א/א מוריה גל' רלא עמ' פח {מל"מ - ברכה על יציקה ובלילה}
א/א מטה אהרן פסחים עמ' קכה {מל"מ}
א/א מכשירי מצוה עמ' מח {מל"מ}
א/א מלחמות יהודה דף קכ ע"ד
א/א מנחת חינוך ח"א עמ' מט {מנין המצוות}, שפב {מל"מ}, ח"ב עמ' ט {מל"מ}, סא {מנהמ"צ}, עה {מל"מ}, שעח {מנהמ"צ}, ח"ג עמ' פו {מנהמ"צ}, תמג {מנהמ"צ}
א/א מענה אליהו עמ' צג {מל"מ}
א/א מעשה רקח
א/א מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קצו ע"ג, ריב ע"ב, ריז ע"ב
א/א מקדש דוד קדשים סי' י ס"ק א
א/א מקור הברכה (מרגליות) עמ' כ, מה {מל"מ}
א/א מרגניתא דר"מ
א/א משנת חיים דברים עמ' ריב
א/א משנת חיים הל' פסח עמ' רעג {מנין המצוות מצוה א}
א/א משנת חיים פסחים ח"ב עמ' קפז, ש, תקסז
א/א משנת יעקב כאן
א/א משנת יעקב עבודה עמ' קלט
א/א נחלת שמעון (אמוראי) דף כח {מל"מ}
א/א נמוקי חיים עמ' רנו {מל"מ}
א/א נתן פריו הל' נט"י עמ' קכז
א/א נתן פריו סוגיות ח"א עמ' קמא
א/א עבודת הלוי עמ' צג
א/א עין חיים ח"א עמ' קסט {מל"מ - כהנים צריכים לברך על עבודתם}
א/א פחד יצחק (זס') עמ' סה {מל"מ}
א/א פני אברהם (שפירא) עמ' קמט {מנין המצוות אות יט}
א/א פנת יקרת (תשנד) סי' י {מנין המצוות}
א/א פנת יקרת (תשעא) עמ' מד {מנין המצות}
א/א פרחי כהונה (קצבורג) עמ' רמו {מל"מ}
א/א קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' צג {מל"מ}
א/א קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' לז {מל"מ}
א/א קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קנט
א/א רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' שמא {מנין המצוות אות ז}
א/א רנת יצחק שמואל עמ' קא {מנין המצוות - לאכול קדשי קדשים}
א/א שדה נפתלי עמ' א {מצוה ז}
א/א שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קכח {מל"מ}
א/א שלטי הגבורים עמ' רסו
א/א שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' קצז {מצוה ז}
א/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' קכט {מנין המצוות אות ז}
א/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' רמג {מנין המצוות}
א/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' רפט {מנין המצוות אות ה}
א/א שערי טהר ח"ב שער ד סי' כא אות ב
א/א תורת מנחם חס"ו עמ' 311 {חמשה מינין בלבד וכו'}
א/ב אמונת יהושע עמ' תתקלב
א/ב גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' קיד {מל"מ}
א/ב הר המלך ח"ו עמ' קיב
א/ב חיים לגופא עמ' ז
א/ב חנוכת הבית עמ' ח
א/ב יד ישראל ח"א
א/ב כתונת יוסף
א/ב לקוטי שיחות חלק ל עמ' 39
א/ב מעשה נסים (הכהן)
א/ב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף ריז ע"ב
א/ב משנת חיים במדבר עמ' שטו
א/ב משנת חיים הל' פסח עמ' רעה
א/ב משנת חיים פסחים ח"ב עמ' שד, שמד, שפב
א/ב נאם דוד
א/ב קדשי יהושע עמ' רצו
א/ב שלטי הגבורים עמ' רע
א/ב שמחת החג דף עט ע"ג
א/ב תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' שכד-שכה
א/ג אוצרות הרמב"ם
א/ג אמונת יהושע עמ' תתקלב
א/ג באר שרים (שלזינגר) ויקרא פ' ויקרא סי' ה אות ג {בכור מעשר ופסח - האם הם בכלל שלמים}
א/ג חנוכת הבית עמ' קטז, קיח-קיט
א/ג חקל יצחק (שו"ת) עמ' עד
א/ג יד ישראל ח"א
א/ג כתונת יוסף
א/ג משנת חיים במדבר עמ' שטו
א/ג משנת חיים הל' פסח עמ' רעה
א/ג משנת חיים פסחים ח"ב עמ' ש, שמד
א/ג נאות יעקב (שפירא) סי' כג אות ד
א/ג ענפי ארז (זי') דף קנב ע"א {כ"מ}
א/ד אור הישר [אור הישר בכורות לט ע"א]
א/ד אור יעקב פסחים דף נו ע"ב
א/ד באר שרים (שלזינגר) ויקרא פ' ויקרא סי' ה אות ג {בכור מעשר ופסח - האם הם בכלל שלמים}
א/ד בית מלך (חב"ד) עמ' 115
א/ד בית שערים או"ח סי' רמ
א/ד בשבילי ההודאה סי' ו ס"ק ד, סי' ז ס"ק יד, סי' יג ס"ק יא {חוץ משני כבשים}
א/ד הגהות רימ"א
א/ד הגהות רימ"א [אשם - עי' רש"י ויקרא ז, ב]
א/ד הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' ריח
א/ד חזון יחזקאל סנהדרין פי"ב ה"ב
א/ד חיים לגופא עמ' ו
א/ד יד ישראל ח"א
א/ד יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' כה
א/ד יראה ואהבה עמ' רסג
א/ד כתונת יוסף
א/ד מחנה יוסף (תשעב) סי' נז אות ב
א/ד מטה אהרן שבועות עמ' ג
א/ד מלחמות יהודה דף קמא ע"ב
א/ד מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' יג
א/ד מעשה נסים (הכהן)
א/ד מראה איש ח"א יו"ד עמ' מ {לח"מ}, קמה
א/ד משך חכמה במדבר פכ"ט פס' ח
א/ד פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' קעג
א/ד פרנס לדורו עמ' 302
א/ד קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תקפד
א/ד שארית יעקב (מוסקוביץ) עמ' עז
א/ד שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' רמג
א/ד שלטי הגבורים עמ' רע
א/ד שמועת חיים ערכין ח"א עמ' שמה
א/ד שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' ע
א/ד שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' נד
א/ד שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' קמא
א/ד תורה לדעת ח"ו עמ' מ
א/ד תפארת ישראל סי' שפו
א/ה אהבת איתן הוריות עמ' קג
א/ה בשולי גליוני עמ' רפה
א/ה חי' הגרז"ס קדשים עמ' קעח
א/ה ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' שמו
א/ה כתונת יוסף
א/ה מבוא למשנה תורה עמ' 203
א/ה מנחת בנימין סי' כג
א/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' יח-יט
א/ה מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קצו ע"ד, ריג ע"ד
א/ה מרגניתא דר"מ [לח"מ חגיגה פ"א ה"ח]
א/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קעד
א/ה קדשי יהושע עמ' קמא, קמג
א/ה שמועת חיים יומא ח"ב עמ' רמא
א/ו אבן האזל (גם בהשמטות דף קלא ע"א)
א/ו אבן שלמה (ניימן) עמ' סז {קרבן הגר}
א/ו אנצי"ת ע' אילו של כה"ג הע' 13, ע' גרות הע' 175, 176
א/ו בדבר מלך חי"ב עמ' שלז
א/ו גבורת יצחק חגיגה עמ' צד
א/ו דברות משה יבמות עמ' תקסז
א/ו הגיור עמ' 212
א/ו הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' ריח
א/ו הר המלך ח"ו עמ' קיב-קיג
א/ו הררי קדם (תשס) עמ' קנד
א/ו ואתה תחזה ח"ג
א/ו זבחי צדק (דיסקין) עמ' רסה
א/ו חנוכת הבית עמ' עו
א/ו חקרי זמנים ח"ג עמ' רנז
א/ו יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' רג
א/ו יד ישראל ח"א
א/ו כתונת יוסף
א/ו מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 415
א/ו מבוא למשנה תורה עמ' 203
א/ו מחנה יוסף (תשעב) סי' נז אות ב
א/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' יט
א/ו מסורה חי"ב עמ' נח
א/ו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קצו ע"ד
א/ו מקום דוד [קרבן חגיגה ע"א]
א/ו משנת חיים שמות עמ' קנח-קנט
א/ו משנת יעקב עבודה עמ' קנז-קנח
א/ו משנת יעקב קדושה עמ' עב
א/ו ערהשה"ע קדשים סי' רלא אות יא
א/ו פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' לג
א/ו פני מלך (גוטליב) מועדים עמ' רמה
א/ו פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' רסב
א/ו קדשי יהושע עמ' אלף תצד
א/ו קהלות יעקב הוספות זבחים ג
א/ו קול דודי (תשף)
א/ו קול דודי כריתות סי' רב
א/ו רמב"ם המאיר הל' עיוה"כ פ"ה הי"ג הע' 3
א/ו רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שיד
א/ו שאלת הכהנים תורה דף פט
א/ו שארית יעקב (מוסקוביץ) עמ' עז
א/ו שיח ערב קדשים עמ' ג
א/ו שלטי הגבורים עמ' רעא
א/ו שלמי שמחה ח"א עמ' לא
א/ו שפת אמת על התלמוד ח"ג דף צ ע"א
א/ו שפתי מלך
א/ו תורה שלמה שמות פכ"ד אות לז {גר}
א/ו תורת הבמה עמ' רי
א/ו תורת המצוה דף נד ע"ג
א/ו תורת הקדש ח"ג עמ' צט, קא
א/ז בדבר מלך חי"ב עמ' שד
א/ז בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' נח
א/ז בני יוסף (טנוג'י) דף לא ע"ג
א/ז בשמים ראש סי' קלט
א/ז דברי שאול ויקרא עמ' כח
א/ז המאיר לארץ [בשמים ראש סי' קלט כתב שדעת הרמב"ם אינה כרש"י]
א/ז ואתה תחזה ח"ג
א/ז ויקח אברהם [אות לישועה נה ע"ג]
א/ז חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' שמ
א/ז יברך ישראל זבחים עמ' שה
א/ז יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' סו
א/ז יד ישראל ח"א
א/ז ידי משה (בוצק') הל' מעה"ק סי' ב
א/ז כתונת יוסף
א/ז מאמר המלך
א/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' יט
א/ז מעשה רקח
א/ז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף ריז ע"ג
א/ז מצעדי גבר ב"ק סי' כד אות ה
א/ז משנת חיים זבחים עמ' פד
א/ז צמח מנחם דף יז ע"ג {קרבן יחיד שקבוע לו זמן}
א/ז צפנת פענח
א/ז שיח ערב קדשים עמ' תלח {כ"מ}
א/ז שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' נג
א/ח אבות הראש ח"א דף פא ע"ב
א/ח אור עולם (בלומנפלד) דף נא ע"א {רק מזכרים}
א/ח דבר שאול תמורה סי' לו
א/ח דרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1670
א/ח הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' ריח
א/ח הר המלך ח"ו עמ' קיג
א/ח הרמב"ם כמחנך עמ' 176, 177
א/ח ואתה תחזה ח"ג
א/ח חי' הגר"ח החדש עמ' תקכט
א/ח ישועות מלכו (הגהות)
א/ח כתונת יוסף
א/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' סט
א/ח משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' קלג
א/ח נתן פריו סוגיות ח"א עמ' קמב
א/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רמ
א/ח קובץ חי' תורה (סול') עמ' קו
א/ח תשובות יהודה דף כט ע"ב {עולה באה כבש, עז ואיל}
א/ט אמר יוסף (אלקלעי)
א/ט דקה מן הדקה דף עד ע"ג
א/ט הר המלך ח"ו עמ' קיג
א/ט ואתה תחזה ח"ג
א/ט כתונת יוסף
א/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' סט
א/ט מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קצז ע"א
א/ט משמר הלוי עמ' קלו
א/ט נוה צדק
א/י אבות הראש ח"א דף פה ע"ג
א/י אנצי"ת ע' אשם הע' 29
א/י הרמב"ם כמחנך עמ' 176
א/י ואתה תחזה ח"ג
א/י כתונת יוסף
א/י מנחת חינוך ח"ב עמ' סט
א/י שלטי הגבורים עמ' רע
א/י שם טוב - השלמה
א/י שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תעב
א/יא אבן האזל (גם בהשמטות דף קכה ע"ב, קלא ע"א)
א/יא אור הישר [מל"מ הל' איסו"מ פ"ב ה"ו והל' פרה רפ"א] {בקר}, [אור הישר כריתות י ע"ב] {צאן}
א/יא אור שמח
א/יא אנצי"ת ע' אשם הע' 49, 51
א/יא אשיחה בחקיך פרה עמ' יד
א/יא בית המלך דף טו ע"א
א/יא בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' קח
א/יא ברור הלכה חגיגה ח ע"ב ציון א
א/יא גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' קעב
א/יא גנא דפלפלי עמ' קסה {זקן}
א/יא דברות משה חולין עמ' קעט
א/יא דקה מן הדקה דף עד ע"ג
א/יא דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תקצא
א/יא דרכי הים דף קמה {לח"מ}
א/יא דרש אברהם ח"ב דף פב ע"ג {מראה הנוגה}
א/יא הגהות רימ"א
א/יא הר המלך ח"ז עמ' קז
א/יא הרמב"ם כמחנך עמ' 176
א/יא ואתה תחזה ח"ג
א/יא ויקן יוסף דף קסט ע"א
א/יא חזו"א על הרמב"ם
א/יא חסדי דוד ח"ט עמ' צח, ק
א/יא טורי אבן המפואר ר"ה עמ' קיב
א/יא יד אברהם פרה עמ' ה-ט
א/יא יד בנימין ר"ה עמ' קכ {פר זקן}
א/יא יד ישראל ח"א
א/יא יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רטו, רלב, ח"ב עמ' עב, קטו
א/יא ישמח משה (גאלופוליטי) דף קיא ע"ד {מל"מ}
א/יא כבוד יו"ט
א/יא כתונת יוסף
א/יא כתר המלך
א/יא כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תטז
א/יא לב טהור עמ' ג
א/יא מאיר עיני חכמים ח"א דף ח ע"ג
א/יא מטה אהרן ר"ה עמ' כח, ס, סב
א/יא מים טהורים עמ' תרכה, תרכז
א/יא מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' קיט
א/יא מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' רעה {כ"מ}
א/יא מעלין בקודש גל' ח עמ' 23
א/יא מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קצז ע"א
א/יא מקראי קדש (תשנג) עמ' קב, קטו
א/יא מראה איש ח"א יו"ד עמ' כז
א/יא מראה הנוגה
א/יא משנה הלכות מהדו"ת או"ח עמ' שלד, שס
א/יא משנת חיים במדבר עמ' קלא
א/יא משנת חיים פסחים ח"ב עמ' רצו
א/יא נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' רח
א/יא נזר המלך
א/יא נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' יט אות יב
א/יא ס' ההודיה עמ' כט
א/יא ענפי ארז (זי') דף סג ע"א
א/יא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רנז
א/יא פרי השדה (דייטש) ח"א סי' יד {ל' יום בשנה חשוב שנה}
א/יא פרת חטאת עמ' ט
א/יא צפנת פענח
א/יא קול דודי (תשף)
א/יא קול דודי ר"ה סי' קפג
א/יא קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' סה {פרה - רק שלמים}
א/יא קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' נג
א/יא רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"י הי"ב
א/יא רנת יצחק יהושע עמ' רצב {זקן}, שמואל עמ' פא {זקן}, מלכים עמ' קג {זקן}
א/יא שלטי הגבורים עמ' רסז, רע
א/יא שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' קס
א/יא שערי זיו ח"ג דף פב ע"ב-ע"ג
א/יא שערי שיש יהושע ח"א עמ' עו
א/יא שעת הכושר דף לח ע"א
א/יא תועפת ראם (גטיניו) דף נו-נח ע"ב-ע"ד
א/יא תורה אור (באנדי) עמ' שסז
א/יא תורת הבמה עמ' רמה
א/יא תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' רצח
א/יא תשובה שלמה יו"ד סי' א דף כח ע"ב {כתר המלך}
א/יב אבן האזל
א/יב אנצי"ת ע' בכור בהמה הע' 192
א/יב בריכת המלך עמ' רנז
א/יב בשבילי הפסח סי' כג אות ז {לכתחלה}
א/יב הר המלך ח"ו עמ' קיג
א/יב ויטע אשל תמורה ח"ב עמ' רעא
א/יב חי' הראי"ה
א/יב חיי נפש בראשית ח"ב עמ' פד
א/יב חסדי דוד ח"ט עמ' קא
א/יב יד אברהם פרה עמ' י, יג
א/יב יד ישראל ח"א
א/יב יהגה האריה עמ' קלג
א/יב יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רלז, רעא, ח"ב עמ' צו
א/יב כתונת יוסף
א/יב מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' שלג
א/יב מטה אהרן ר"ה עמ' כח, ס, סב
א/יב מים טהורים עמ' תרלה
א/יב מנחת חינוך ח"א עמ' קו, ח"ב עמ' א, ח"ג עמ' שיג
א/יב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף סו ע"ב, קצז ע"ג
א/יב מקור ישראל דף קטו ע"ג-ע"ד {השמיט נדרים ונדבות}
א/יב ס' ההודיה עמ' ל
א/יב סופר המלך ח"ב עמ' שב
א/יב עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' לג
א/יב ענפי ארז (זי') דף סג ע"ג, רא ע"א
א/יב שלטי הגבורים עמ' רסו, רעב
א/יב שעורי ר"א ליכטנשטין זבחים עמ' 29
א/יב תורה שלמה ח"י עמ' 78, פכ"ב אות תצד
א/יב תורת העולה ח"ב פ' יב
א/יב תשובה שלמה יו"ד סי' א דף כח ע"ב
א/יג אור הישר [מל"מ הל' פרה פ"א ה"א והל' רוצח פ"י ה"ב, אור הישר זבחים כה ע"ב]
א/יג אנצי"ת ע' אשם הע' 51
א/יג אשיחה בחקיך פרה עמ' א, יא-יב
א/יג בית ישחק
א/יג בית שערים או"ח סי' שיח
א/יג גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל א סי' כח
א/יג היכל התורה (פינצוק) חוב' א עמ' ג
א/יג המדות לחקר ההלכה מדה ד אות מד
א/יג זכרון בנימין ח"א עמ' רעה
א/יג חזו"א על הרמב"ם
א/יג חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רט
א/יג חנוכת הבית עמ' קיב
א/יג יד אברהם פרה עמ' ד
א/יג יד ישראל ח"א
א/יג ידי משה (בוצק') הל' מעה"ק סי' ג
א/יג יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רלז, רעא, ח"ב עמ' כא, כרך ב ח"א עמ' רלב, ח"ב עמ' עא
א/יג יעיר אזן דף סז ע"ג {מל"מ}
א/יג ישורון ח"י עמ' רמא
א/יג כתונת יוסף
א/יג לב טהור עמ' ד
א/יג מאמר המלך
א/יג מהרי"ט אלגזי פ"ד אות כו
א/יג מטה אהרן ר"ה עמ' כח, ס, סב
א/יג מי טהרה עמ' ג
א/יג מים טהורים עמ' תרכט
א/יג מלך שלם דף צד ע"ד
א/יג מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' קכ
א/יג מנחת חינוך ח"ב עמ' תלט-תמ
א/יג מסורה ח"א עמ' כה
א/יג מקראי קדש (תשנג) עמ' קב
א/יג משנת חיים ויקרא עמ' קלו
א/יג נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' רט, ריא
א/יג נזר הקדש (רזין) מנחות דף ז ע"ב
א/יג ענפי ארז (זי') דף סג ע"ב
א/יג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רנח
א/יג פני משה (הכהן) עמ' רב-רד
א/יג פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' א'רנג, א'רנט
א/יג פרת חטאת עמ' יא-יב, יד
א/יג צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קפב אות ז
א/יג צפנת פענח
א/יג שלמי יוסף ר"ה עמ' קיב
א/יג שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' תה
א/יג שעורי ר' יחיאל מיכל סוטה אות קנב
א/יג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' כ
א/יג שערי זיו ח"ג דף מח ע"ב
א/יג תורה אור (באנדי) עמ' שסז
א/יג תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' רפח, ש
א/יג תשובה שלמה או"ח מהדו"ת סי' טו
א/יד אבות הראש ח"א דף פה ע"ג
א/יד אבני ציון ח"ב סי' יד אות ד
א/יד אור הישר [נודע ביהודה תנינא אהע"ז סי' לו]
א/יד אור המאיר (שפירא) סי' נז אות א {שעיר עזים - בן שנה}
א/יד אור יעקב פסחים דף נו ע"א
א/יד אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"א ס"ק ח
א/יד איש על העדה (אלאביץ) עמ' 165
א/יד אנצי"ת ע' איל הע' 1, 6, 8, ע' אשם מצרע הע' 9
א/יד אשיחה בחקיך פרה עמ' ח, י, יג-טו, ע
א/יד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
א/יד בדרך המלך עמ' יז
א/יד בית שערים או"ח סי' שיח
א/יד בני ציון (שפירא) דף יא ע"ב {ל' יום בשנה}
א/יד בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' קח
א/יד ברור הלכה חולין כג ע"א ציון ד {פלגס}
א/יד דברות משה חולין עמ' קעח {כ"מ}
א/יד דקה מן הדקה דף מב ע"א {מל"מ}, נט ע"ד
א/יד הר המלך ח"ו עמ' קיג
א/יד ואתה תחזה ח"ג
א/יד ויטע אשל עמ' שעג
א/יד זכרון בנימין ח"א עמ' רעד
א/יד זכרון סופרים {ומאימתי יקרא איל וכו'} [אע"פ שבלשון בני אדם גם איל בן יומו קרוי איל, כדאיתא בב"ק דף סה ע"ב, מ"מ לענין קרבן אינו כן כמ"ש בתוס' שם]
א/יד חזו"א על הרמב"ם
א/יד חזו"א פרה סי' א ס"ק יא
א/יד חי' הראי"ה
א/יד חי' מהר"ם שיק נדה עמ' קמו
א/יד חיים ומלך
א/יד חיים לעולם ח"א דף נה ע"ד
א/יד טעם ודעת הל' פרה פ"א ה"א שעה"צ סקל"ד וביאה"ל ד"ה בת שלש
א/יד יד אברהם פרה עמ' א, ז {מל"מ}
א/יד יד בנימין ר"ה עמ' קיט {עגל}
א/יד יד דוד (קרלין) ח"א דף יח
א/יד יכהן פאר {ביום שלשים}
א/יד ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רלב
א/יד כתונת יוסף
א/יד לב טהור עמ' ב
א/יד לב שלמה (חלמא) עמ' קנ {מל"מ}
א/יד מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' קצג
א/יד מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' ר
א/יד מחשבת הקודש ח"ב דף יד ע"א {מל"מ}
א/יד מטה אהרן ר"ה עמ' כח, ס, סב
א/יד מים טהורים עמ' תרל, תרלה-תרלו
א/יד מכתבי תורה (אלתר, תשכז) עמ' ע, עג {פלגס - אחרי שנה וחודש}
א/יד מכתבי תורה (אלתר, תשנז) סי' סא-סב
א/יד מלבושי יו"ט ח"א דף עח ע"א
א/יד מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קיז ע"א
א/יד מנחת חינוך ח"ב עמ' לח, עג, תלט, תמ, תמב, ח"ג עמ' קי
א/יד מסורה חי"ג עמ' לה
א/יד מעין החכמה עמ' קיט
א/יד מעיני המים
א/יד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קצז ע"א-ע"ב, ריב ע"ג, ריז ע"ד
א/יד מצור דבש (צימרינג) {מל"מ}
א/יד מראה הפנים סוטה דף מב
א/יד משך חכמה ויקרא פ"ה פס' ו
א/יד נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' רח, רי
א/יד ניצוצי אש עמ' קא
א/יד עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 7
א/יד עין יצחק ח"א עמ' קסט
א/יד ענפי ארז (זי') דף סג ע"ב {שעיר}
א/יד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' מח
א/יד פרת חטאת עמ' ד
א/יד פתחי שערים דף כד ע"ב
א/יד צפנת פענח
א/יד קדשי יהושע עמ' אלף תקיג-תקיד
א/יד קול דודי (תשף) (בקיצור)
א/יד קול דודי ר"ה סי' קפג
א/יד קרית מלך (חב"ד) עמ' מג
א/יד שלטי הגבורים עמ' רסז
א/יד שלמי יוסף ר"ה עמ' קיג
א/יד שמועת חיים יומא ח"ב עמ' קצה
א/יד שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רלח
א/יד שעת הכושר דף לח ע"ב {כ"מ}
א/יד תבואת יקב (פרידמן) עמ' פט {שעיר ושעיר עזים}, ק-קב
א/יד תהלה לדוד (אמאדו) ח"א דף קלב ע"ב
א/יד תורה אור (באנדי) עמ' שסז
א/יד תורת המלך (צדוק) סי' ט ס"ק ו
א/יד תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' רפח, רצד, רצח {כ"מ}, שא
א/יד תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' קלו
א/יד תפארת ציון (קואינקה) עמ' קנז
א/יד תפארת ראובן עמ' צב
א/יד תשורת שי מהדו"ק סי' שמה
א/טו אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש נו עמ' 18
א/טו אשר למלך
א/טו בני דוד
א/טו בנין אפרים עמ' קנז
א/טו בתי כהונה (תשסה) עמ' קא
א/טו גביע הכסף ח"א עמ' שלא {אין עז בעולות ציבור}
א/טו ואתה תחזה ח"ג
א/טו זבח שלמה ח"ד עמ' לא
א/טו כתונת יוסף
א/טו מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' לז
א/טו מנחת חינוך ח"ב עמ' סז, תטז
א/טו מעשה רקח
א/טו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף ריג ע"ג, ריז ע"ד
א/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
א/טו ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תח-תט, תיג
א/טו שלטי הגבורים עמ' רעב
א/טו שם טוב - השלמה
א/טו שמועת חיים ערכין ח"א עמ' שמה
א/טו שער יוסף דף סד ע"ב, עא ע"ב
א/טו תורת העולה ח"ב פ' יג
א/טו תורת העולה עמ' קעז
א/טז אהבת איתן הוריות עמ' קג
א/טז אהלי יהודה (אמדו)
א/טז אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ב ס"ק נו
א/טז אמונת יהושע עמ' תפה {ראב"ד}
א/טז אמרי נועם מועדים לעיו"כ סי' יב
א/טז בנין אפרים עמ' קנז
א/טז ברור הלכה הוריות ד ע"ב ציון י פרק ה {ראב"ד}
א/טז גור אריה ויקרא פ' א הע' 272, במדבר פ' ח הע' 77
א/טז הר המלך ח"ו עמ' קיג
א/טז ואתה תחזה ח"ג
א/טז חי' הראי"ה
א/טז כתונת יוסף
א/טז מנחת אריאל מנחות עמ' רכט, תא
א/טז מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תפא (קח)]
א/טז מקראי קדש (תפט) דף קלג ע"א
א/טז מקראי קדש (תשנג) עמ' שמג
א/טז משאת המלך מועדים עמ' מו {שחברו משתלח}
א/טז ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תח, תיג
א/טז סולם מוצב עמ' קלב
א/טז צפנת פענח
א/טז קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' שנב
א/טז שער יוסף דף סב ע"ד, ע ע"א
א/טז תורת העולה ח"ב פ' יג
א/טז תורת העולה עמ' קעז
א/יז אנצי"ת ע' אשם הע' 134
א/יז בית שערים או"ח סי' רמ, שיז (דף קסא)
א/יז ברור הלכה הוריות ד ע"ב ציון י פרק ה {כ"מ}
א/יז ואתה תחזה ח"ג
א/יז כתונת יוסף
א/יז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף ריח ע"א
א/יז משמר הלוי עמ' קב-קג
א/יז משנת יעקב הפלאה עמ' ז
א/יז ציון לנפש חנה חיה עמ' סח
א/יז שלטי הגבורים עמ' רעב
א/יז תורת העולה ח"ב פ' יד
א/יז תורת העולה עמ' קפ
א/יח אגודת אזוב ח"א דף עג ע"א
א/יח אור הישר [אור הישר חולין יא ע"א] {האליה}
א/יח אור ליהודה (תשנט) עמ' רמ {מל"מ}
א/יח אנצי"ת ע' אליה הע' 5, 15, 35, 39, ע' אמורים הע' 1, 9, 12, 14, 18, 19, 33-34, ע' אמרכל הע' 5 {מל"מ}
א/יח אפיקי מגינים זבחים סי' לז
א/יח בד קודש (דאנון)
א/יח בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף פז ע"א
א/יח בית דינו של שמואל עמ' 664
א/יח ברור הלכה חולין מט ע"ב ציון ג פרק א, ד
א/יח גחלי אש דף מג ע"ב {מל"מ}
א/יח דביר הקודש זבחים עמ' קכד
א/יח דברי משה (פריצקר) עמ' ב
א/יח דליית הכרם עמ' תתתכב {כ"מ}
א/יח דעת כהן עמ' קט
א/יח דקה מן הדקה דף נד ע"ג, ס ע"ב
א/יח הגהות רימ"א
א/יח הגהות רימ"א {לשון מורים}
א/יח המעשה והמדרש עמ' עח {אלו הן אימורין}
א/יח זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' קח
א/יח זכותא דאברהם (לנדא) עמ' צג
א/יח חי' הגרי"ז דף לד ע"א
א/יח חי' חתם סופר
א/יח חי' ר"י נחמיה סי' קפד אות כו {מל"מ}
א/יח כבוד הלבנון דף ע ע"ד {חלב של הקבה}
א/יח כבוד יו"ט
א/יח כתונת יוסף
א/יח מאיר נתיבים עמ' 315
א/יח מילי דמרדכי
א/יח מים שאל דף סח ע"ב
א/יח מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' סה, רפד
א/יח מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' קמט
א/יח מנחת חינוך ח"א עמ' רנח, ח"ב עמ' סט
א/יח מעשה רקח
א/יח מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קצז ע"ג
א/יח מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' קכג
א/יח מקדש דוד קדשים סי' ה ס"ק ג
א/יח מרכבת המשנה מהדו"ב
א/יח משמר הלוי עמ' קב
א/יח משנת חיים ויקרא עמ' קו
א/יח משנת חיים שמות עמ' שיא
א/יח נמוקי חיים עמ' רנו {מל"מ}
א/יח עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' קפו {אהא"ז}, ח"ג עמ' ס-סא
א/יח ענפי ארז (זי') דף סה ע"ד
א/יח פניני רבנו הגרי"ז עמ' תקפח
א/יח קדושת יו"ט (אלגזי) דף מא ע"א
א/יח קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון חכמים עמ' ט
א/יח קרבן ציון עמ' שלא
א/יח רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"י ה"ז
א/יח שיחת חולין עמ' יב
א/יח שלטי הגבורים עמ' רעב
א/יח שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' תקיג
א/יח שלמי יוסף מנחות עמ' שפד
א/יח שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' נה
א/יח שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' רעד
א/יח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' א
א/יח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' עב
א/יח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תעח
א/יח שער יוסף דף יז, כ
א/יח שערי טהר ח"ח סי' קב אות א
א/יח שפתי מלך [צ"ע שברפ"ז קרא "אימורין" גם לאברי הנשרפות]
א/יח תורת העולה ח"ב פ' טו
א/יח תורת העולה עמ' קפא
א/יט אור הישר [אור הישר מנחות פג ע"א]
א/יט אנצי"ת ע' בן פקועה הע' 194, 196
א/יט התורה והתלמוד ח"ד עמ' 444
א/יט ואתה תחזה ח"ג
א/יט זכר יצחק (תשן) עמ' קס
א/יט כתונת יוסף
א/יט מנחת חינוך ח"ב עמ' סט, תג
א/יט מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף ריג ע"ג
א/יט מראה איש ח"א יו"ד עמ' נא
א/יט מראה איש ח"ב עמ' קסה
א/יט משכן אהרן עמ' פט
א/יט משנת חיים ערכין עמ' שנג
א/יט משנת יעקב
א/יט עבודת הכהן
א/יט עבודת לוי (רוד') דף סה ע"א
א/יט צפנת פענח
א/יט שכר שכיר סוגיות ח"א סי' נב אות א, ו-ז
א/יט שם טוב - השלמה
א/יט שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' קנא
א/יט שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' קלב
א/יט שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' רכ
א/יט שערי טהר ח"ח סי' קב אות א
א/יט תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' עט, פו


ב/459 הלכות מעשה הקרבנות פרק ב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ב/רה"פ דבר משנה
ב/רה"פ הדרת קודש
ב/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ב/רה"פ הר המוריה (שץ)
ב/רה"פ הרמב"ם המדויק
ב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ב/רה"פ מעשה רקח
ב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ב/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' סה-סו
ב/רה"פ פי' ר"י קאפח
ב/רה"פ קרית מלך
ב/רה"פ רמב"ם הערוך
ב/רה"פ רמב"ם לעם
ב/רה"פ שם טוב
ב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ב/רה"פ תורת הקרבנות הל' טז-כח
ב/א אבן האזל בהשמטות דף קכה ע"ג, ובקדשים ח"א דף סט ע"א
ב/א אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"ד ה"ו הע' 16 {דרך המלך}, ה"ז הע' 48 {צ"פ}, וליד הע' 50
ב/א אות היא לעולם ח"ב דף כט ע"ד {לח"מ}
ב/א איש על העדה (אלאביץ) עמ' 166
ב/א אמרי כהן (וילמן) זבחים סי' ג ס"ק ב
ב/א אפיקי מגינים מנחות סי' כב
ב/א ארצות החיים סי' א ארץ יהודה אות ז עמ' עו-עז {נסכי נדבה - לספלים}
ב/א בדבר מלך חי"ז עמ' רסט {היין והסולת שמביאין עם הקרבן הם הנקראין נסכים והסולת לבדה נקראת מנחת נסכים ומנחת נסכים אינה טעונה לא תנופה ולא הגשה ולא לבונה אבל טעונה מלח וכולה נשרפת על מזבח החיצון}
ב/א בינת נבונים דף לט ע"ג
ב/א ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' כו
ב/א ביצחק יקרא (תשע) סי' נט ד"ה כתב
ב/א בית אהרן (צוקרמן) עמ' שעו, תג
ב/א בית אהרן וישראל גל' לד עמ' נ, גל' עז עמ' יט
ב/א בית דוד (תשעט) או"ח סי' תקמב
ב/א בית שערים או"ח סי' קיח
ב/א ברור הלכה סוכה מט ע"ב ציון ב
ב/א בריכת המלך עמ' שג
ב/א בשבילי ההודאה סי' י ס"ק יג {כולה נשרפת}
ב/א גבורת יצחק סוכות עמ' קיח
ב/א גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רעח
ב/א גור אריה ויקרא פ' יד הע' 60, 64
ב/א גנא דפלפלי עמ' רלו
ב/א דביר הקודש מנחות עמ' שיא
ב/א דגל יהודה (קמינר) עמ' קעח
ב/א דקה מן הדקה דף מ ע"ב
ב/א הכתב והקבלה שמות פכ"ט פסוק מ {המנסך מגביה ידו}
ב/א הר המלך ח"ו עמ' קיג
ב/א ואתה תחזה ח"ג
ב/א ויקח אברהם [בתי כהונה (תצו) בית אבות כט ע"ב]
ב/א זבחי צדק (דיסקין) סוכה עמ' שכט
ב/א חוף ימים ח"ב סי' יג אות ב
ב/א חזון יחזקאל חולין פ"י ה"א
ב/א חי' הגאון אדר"ת עמ' קנב {השמיט ששורפים את היין היבש שנמצא בשיתין}
ב/א חי' הראי"ה
ב/א חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד סוכה מט ע"א]
ב/א חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' כח
ב/א חתן סופר או"ח ח"א עמ' יב
ב/א ידי משה (בוצק') הל' מעה"ק סי' ד
ב/א יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' ריז {כ"מ}, רכה
ב/א ישורון ח"ט עמ' שכד
ב/א מדרכי הכרם ח"א עמ' 155
ב/א מוריה גל' רג עמ' יט, גל' רכט עמ' צב {ניסוך לספלים}
ב/א מילי דמרדכי
ב/א מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' קלג, ש
ב/א מנחת חינוך ח"ב עמ' ה, יג, שיז {מ"מ}, תמא, תמה, ח"ג עמ' קפח
ב/א מנחת חינוך מצוה רצט (דף קטו ע"ב)
ב/א מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' תקז
ב/א מנחת יהודה וירושלים עמ' 89
ב/א מעיני המים
ב/א מעשה רק"ם (קורייאט) דף לז ע"ב {לא מזלף}
ב/א מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קצח ע"א, ריח ע"ב
ב/א מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' תרט, תריג, תרטו
ב/א מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' רלה, ח"ב עמ' קלט
ב/א מקראי קדש (תשנג) עמ' שמה
ב/א משאת המלך ח"ג סי' שכה {הביא איל}
ב/א משנת חיים שמות עמ' שח
ב/א נאם דוד
ב/א נזר הקדש (רזין) מנחות דף קנו ע"א
ב/א נזר התורה שנה ד גל' א עמ' קנה {צ"פ}, קנו {על היסוד}
ב/א סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' כח
ב/א סוכת דוד סוכה עמ' קסו, קצו
ב/א ספרי דבי רב ח"ב עמ' טו
ב/א עבודת הכהן
ב/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קעו, רא
ב/א פני שלמה (גנצפריד) ברכות עמ' יג {נסכים - יין וסולת}
ב/א פנת יקרת (תשעא) עמ' לח
ב/א צפנת פענח
ב/א קדשי יהושע עמ' תשנא, אלף רמג, אלף תקמ
ב/א קול דודי (תשף)
ב/א רלב"ג בראשית פכ"ח פסוק יח עמ' קעט, במדבר פכ"ח פסוק ז עמ' קנב
ב/א רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' ריא
ב/א שלטי הגבורים עמ' רעו
ב/א שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' לד, תסה
ב/א שלמי יוסף יומא ח"א עמ' תקב
ב/א שלמי שמחה ח"א עמ' נב
ב/א שלשה עשר עלי השושנה עמ' 337 {ניסוך היין}
ב/א שם טוב - השלמה
ב/א שמוש חכמים א עמ' לח-לט
ב/א שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' עז
ב/א שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' קפט
ב/א שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' תכב
ב/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' שנז
ב/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' קפט
ב/א שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' שמו, שעא
ב/א שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קפה
ב/א שערי טהר ח"ה שער ב סי' יז אות ז
ב/א תולדות ההלכה ח"ב עמ' 278-279 {מגביה ידו}
ב/א תורת המנחה (רוקח) עמ' קנא
ב/א תורת העולה ח"ב פ' יז
ב/א תורת העולה עמ' קצב
ב/א תורת מנחם חכ"א עמ' 65 {ויתנסך היין על המזבח כו' יוצק על היסוד והוא יורד לשיתין (ובכס"מ ולח"מ - יוצק על היסוד ולא בספל וכו')}
ב/א תחומין חי"א עמ' 488, 490, 492, 493
ב/ב אבני נזר או"ח סי' לט אות ג
ב/ב אור הישר [אור הישר מנחות צא ע"א]
ב/ב אור עולם (בלומנפלד) דף מב ע"ב
ב/ב אור שמח
ב/ב אידנו עמ' 8
ב/ב אמונת יהושע עמ' אלף תרפו
ב/ב בית אהרן וישראל גל' לה עמ' קכא-קכב, גל' מא עמ' קלב
ב/ב בית נפתלי (תרנט) סי' כה
ב/ב בית נפתלי (תשסו) עמ' קצ
ב/ב בן אריה
ב/ב בתי כהונה (תשסה) עמ' צד
ב/ב גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' עט
ב/ב גור אריה במדבר פ' טו הע' 5
ב/ב גושפנקא דמלכא
ב/ב דביר הקודש מנחות עמ' שז {עולה ושלמים}
ב/ב דקה מן הדקה דף לט ע"א
ב/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תעה
ב/ב זכרון יהונתן דף פז
ב/ב חזון יחזקאל חולין פ"י ה"א
ב/ב חי' מהר"ם שיק ברכות עמ' קיג
ב/ב חתן סופר או"ח ח"א עמ' יב
ב/ב יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' ריט
ב/ב כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' רז
ב/ב מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ג עמ' רא, מנחות עמ' שעח
ב/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' קנח, תמה
ב/ב משמר הלוי עמ' ט
ב/ב משנת חיים מנחות עמ' שי
ב/ב עבודת לוי (לוין) סי' מ ס"ק א
ב/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קצב
ב/ב ציץ אליעזר ח"ב סי' א פ"ה אות א
ב/ב רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ד ה"ז מקור 12
ב/ב שלטי הגבורים עמ' רעו
ב/ב שלמי שמחה ח"א עמ' נב
ב/ב שערי מאיר עמ' כא
ב/ב תורת העולה עמ' קצב
ב/ג אוריתא יג עמ' נ
ב/ג אמר יצחק דף י ע"ב
ב/ג אנצי"ת ע' אשם הע' 102, ע' בכור בהמה הע' 161, 163
ב/ג אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' מב
ב/ג דביר הקודש מנחות עמ' שג
ב/ג הר המלך ח"ו עמ' קיג
ב/ג יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' כא, כה
ב/ג יכהן פאר
ב/ג כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' רז
ב/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' תמה
ב/ג שערי טהר ח"ח סי' ה אות ג
ב/ד אור הישר [לח"מ לקמן רפי"ד]
ב/ד אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' שסו
ב/ד בדבר מלך ח"ח עמ' מב
ב/ד גבורת יצחק סוכות עמ' קיד
ב/ד גליונות אבני נזר [עי' שקלים פ"ה מ"ג]
ב/ד הר המלך ח"ו עמ' קיג
ב/ד הרמב"ם כמחנך עמ' 176
ב/ד זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר ג עמ' תרמא {השמן שמצאו בחנוכה היה של חביתי כה"ג}
ב/ד מים חיים
ב/ד מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' רעב
ב/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' תמב
ב/ד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף ריג ע"ג
ב/ד מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' רג
ב/ד מקדש דוד קדשים סי' ח ס"ק ב
ב/ד פרי אברהם אליעזר
ב/ד שלטי הגבורים עמ' רעו
ב/ד שלמי יוסף מנחות עמ' צב
ב/ד שלמי שמחה ח"א עמ' נב
ב/ד שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' קצז
ב/ד שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' שעא
ב/ד תורת המנחה (רוקח) עמ' יג
ב/ד תחומין חי"א עמ' 479
ב/ה אור הישר [אור הישר מנחות עו ע"ב]
ב/ה אנצי"ת ע' אכילת קדשים הע' 32
ב/ה בדבר מלך חי"ב עמ' ריב
ב/ה בית יעקב (מסקין) סי' טו
ב/ה בני דוד
ב/ה גבורת יצחק סוכות עמ' קטז
ב/ה דעת קדושים דף צד
ב/ה ואתה תחזה ח"ג
ב/ה זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' קעו
ב/ה חזון יחזקאל מנחות פ"א ה"י
ב/ה חי' הראי"ה
ב/ה חי' מהרא"ך ח"ב
ב/ה יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' ריט
ב/ה ישורון ח"י עמ' רמא
ב/ה כבוד יו"ט
ב/ה מוריה גל' רג עמ' יט [ג' הגהות צריך] {כ"מ - צריך להגיה}
ב/ה מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' קסא, רצח, שכג {כבש}, תמה, תצט
ב/ה מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' פז
ב/ה מנחת אריאל מנחות עמ' רנד
ב/ה מנחת חזקיה מנחות עמ' רסג
ב/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' תמז, תס, ח"ג עמ' קעז
ב/ה מענה אליהו עמ' מג
ב/ה מעשה רב (סוף טהרה, וסוף שופטים מהדורה א)
ב/ה מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קצח ע"א, ריח ע"ב
ב/ה נזר הקדש (רזין) מנחות דף יז ע"ד
ב/ה עבודת הכהן
ב/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' מט-נ {כ"מ}
ב/ה צפנת פענח כאן, ובמדבר עמ' קלו
ב/ה קדשי יהושע עמ' תתו
ב/ה קרבן שמואל דף עז ע"ד, עח ע"א
ב/ה שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' רעא
ב/ה שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' שכט, שסו
ב/ה תורת המנחה (רוקח) עמ' יז
ב/ה תורת העולה עמ' קצב
ב/ו אור הישר [אור הישר חולין כג ע"א, לח"מ לקמן פט"ז ה"ב]
ב/ו אור שמח
ב/ו אנצי"ת ע' אשם מצרע הע' 101
ב/ו בכורי אביב (ביק) דף ריט {השמיט שבפלגס מתנה}
ב/ו ברור הלכה חולין כג ע"א ציון ד
ב/ו בשמן רענן ח"ב עמ' שסט
ב/ו דברות משה חולין עמ' קעו, קפ
ב/ו הרמב"ם והלכותיו
ב/ו ואתה תחזה ח"ג
ב/ו זכרון בנימין ח"א עמ' רעד
ב/ו חי' חתם סופר
ב/ו חי' ר"י נחמיה סי' נו אות א, סי' נז אות ה-ו
ב/ו חיים שאל ח"ב סי' מב אות י
ב/ו יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' רכ
ב/ו לב אריה (בראד, תשסד) עמ' פז
ב/ו מים טהורים עמ' תרלב
ב/ו מכתבי תורה (אלתר, תשכז) עמ' עג
ב/ו מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' שג
ב/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' קנח, תמ
ב/ו מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' פ
ב/ו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף ריג ע"ד, ריח ע"ב
ב/ו מקורי הרמב"ם לרש"ש
ב/ו מר קשישא עמ' כב
ב/ו מרגניתא דר"מ
ב/ו משאת המלך ח"ג סי' שכה {מל"מ}
ב/ו משנת יעקב
ב/ו נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' רי-ריא
ב/ו נזר הקדש (רזין) מנחות דף קמג ע"א-ע"ב
ב/ו פרת חטאת עמ' טז
ב/ו קדשי יהושע עמ' אלף תפ, אלף תקיג
ב/ו קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' שמח
ב/ו שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתל
ב/ו שמחת עולם (לגו)
ב/ו תורת העולה עמ' קצג
ב/ו תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' רעה, רצד
ב/ז לקוטי שעורים (שטיין) חולין (תשסז) סי' ג ס"ק ג
ב/ז.
ב/ח הר המלך ח"ו עמ' קיג
ב/ח ואתה תחזה ח"ג
ב/ח חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד מנחות פח ע"א]
ב/ח חסדי דוד ח"ו עמ' שלו
ב/ח יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רכט
ב/ח לב אריה (בראד, תשסד) עמ' שסה
ב/ח מנחה טהורה דף קכ ע"א-ע"ב
ב/ח מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' ק
ב/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' תמה
ב/ח מרגניתא דר"מ
ב/ח משק ביתי כללי הרמב"ם סי' ה {כ"מ}
ב/ח ספיקא דרבנן עמ' קעח
ב/ח צפנת פענח במדבר עמ' קלה
ב/ח שלטי הגבורים עמ' רצט
ב/ח שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תרלב
ב/ח תורת העולה עמ' קצג
ב/ט אבן האזל (גם בהשמטות דף קכה ע"ד)
ב/ט אבני ציון ח"ב סי' נז אות ב-ג
ב/ט אמרי חיים (שיינברג) עמ' 56 {מל"מ}
ב/ט אמרי כהן (וילמן) זבחים סי' ב ס"ק ו
ב/ט אשר למלך
ב/ט באר מרים פ"א ה"ז אות א {מל"מ}
ב/ט דברי אור ח"ג עמ' יג {מל"מ}
ב/ט דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שלא-שלב {כ"מ}
ב/ט דברי חיים פ' בשלח ד"ה הרמב"ם
ב/ט הר המלך ח"ו עמ' קיג
ב/ט ואתה תחזה ח"ג
ב/ט זבח טוב שער יא סי' יז
ב/ט חזו"א על הרמב"ם
ב/ט חי' הראי"ה
ב/ט חי' חפץ חיים
ב/ט חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' רה, שה
ב/ט חסדי דוד ח"ו עמ' שלו-שלז, שלט
ב/ט ישמח אב עמ' קעא-קעב
ב/ט כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' רטו {מל"מ}
ב/ט כוכבי בוקר עמ' תלא {מל"מ}
ב/ט כתבי העלוי מראקוב עמ' עט
ב/ט כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' קמז
ב/ט לב אריה (קרלין) עמ' מד
ב/ט לב מרפא דף מ ע"א {מל"מ}
ב/ט מחשבת הקודש ח"א דף כד ע"ג
ב/ט מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' שיב {מל"מ}
ב/ט מנחת חזקיה מנחות עמ' רסו-רסז
ב/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' תמד-תמה, תעב
ב/ט מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קצח ע"ב
ב/ט מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' עו {מל"מ}, ח"ב עמ' קמח
ב/ט מקדש דוד קדשים סי' ב ס"ק ב במנחת מרדכי, סי' ג ס"ק ב, ז
ב/ט מראה הפנים שקלים דף טז
ב/ט נאם דוד
ב/ט נזיר אחיו (סאויצקי) עמ' כ
ב/ט נזר הקדש (רזין) מנחות דף פח ע"ד {מל"מ}, קמא ע"א-ע"ב
ב/ט סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' כד
ב/ט עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' כ
ב/ט עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' כ {מל"מ}
ב/ט עמק שאלה (טברסקי) עמ' תשסט
ב/ט ענפי ארז (זי') דף רלב ע"ד
ב/ט קדשי יהושע עמ' תעז
ב/ט קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' עד-עה {מל"מ}
ב/ט קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' שלז, שלט, שמד
ב/ט שערי היכל זבחים עמ' תשסז הערה 10 {נמשחו מבפנים ומבחוץ - ביאור שיטתו}
ב/ט שערי טהר ח"ג שער א סי' טז אות ד, ח"ד שער ג סי' ט אות ד, ח"ח סי' קטו אות ז-ח
ב/ט שפת אמת על התלמוד ח"ג דף סג ע"ד
ב/ט שפתי מלך
ב/ט תהלה לדוד (מן) קדשים סי' י ס"ק א, ו {משל"מ}
ב/ט תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קכט
ב/י אור הישר [אור הישר מנחות צ ע"ב]
ב/י גבורת יצחק שקלים עמ' קלז-קלח
ב/י דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שלב
ב/י ואתה תחזה ח"ג
ב/י חזון יחזקאל מנחות פ"ו ה"ו
ב/י מנחת חינוך ח"ג עמ' קפא
ב/י מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רכט ע"ג
ב/י מקדש דוד קדשים סי' כז ס"ק י
ב/י מראה הפנים שקלים דף טז
ב/י צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' מא אות ד
ב/י קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' שלח
ב/י שם משמעון (סטרליץ) עמ' רטו
ב/י שעת הכושר דף י ע"א
ב/י שפתי מלך
ב/יא אהלי יהודה (אמדו)
ב/יא משנת חיים מנחות עמ' קצז
ב/יא ציץ אליעזר ח"ב סי' ה אות ז
ב/יא רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רנו
ב/יא שפתי מלך
ב/יב אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' קעא
ב/יב אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' צה אות א
ב/יב אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"ד ה"ו הע' 54
ב/יב אוצרות הרמב"ם
ב/יב אור הישר [מל"מ הל' חגיגה פ"א ה"ח, אור הישר זבחים מג ע"א]
ב/יב אור עולם (בלומנפלד) דף צ ע"ב
ב/יב אפיקי מגינים מנחות סי' כב
ב/יב ארצות החיים סי' א המאיר לארץ אות סא {אחר כמה ימים}
ב/יב אש דת (תשמח) עמ' רעא
ב/יב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ב/יב בדבר מלך ח"ח עמ' לו, לח, מא
ב/יב בדבר מלך חי"ב עמ' שד
ב/יב ביצחק יקרא (תשע) סי' סז סעיף א ד"ה ואולי
ב/יב בית אהרן (צוקרמן) עמ' תה
ב/יב גבורת יצחק (תשמח) דף קא
ב/יב גבורת יצחק (תשסו) עמ' קא
ב/יב דביר הקודש מנחות עמ' קנג {רדב"ז}, קנו, שו
ב/יב דברי יעקב (וישקי) ח"ג עמ' נז
ב/יב הר המלך ח"ז עמ' קח
ב/יב ואתה תחזה ח"ג
ב/יב ויטע אשל עמ' קצב
ב/יב ויטע אשל תמורה ח"ב עמ' כד, כו, לו
ב/יב זבד טוב עמ' 9
ב/יב חיים ומלך
ב/יב חקל יצחק (שו"ת) עמ' קיא
ב/יב חקל יצחק עה"ת עמ' תלג {אם קדשו הנסכים בכלי שרת}
ב/יב חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' כו-כז
ב/יב יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' יח, קצה, ריט-רכ, כרך ב ח"א עמ' ריז
ב/יב כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' רז
ב/יב לחם חקי עמ' רמג, רמה, שה-שו
ב/יב מאור הקודש תמורה עמ' צד
ב/יב מגן גבורים (או"ח) סי' קלב ס"ק ב
ב/יב מכתב לחזקיהו דף עח ע"ב
ב/יב מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' שד, שז, שיא
ב/יב מנחת אריאל מנחות עמ' קסו
ב/יב מנחת חינוך ח"ב עמ' עג, תמ, תמא, תמד, ח"ג עמ' שעז
ב/יב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף קצז ע"א
ב/יב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף ריג ע"ד, ריח ע"ג
ב/יב מקדש דוד קדשים סי' י ס"ק א במנחת מרדכי
ב/יב מראה הפנים פסחים דף כה
ב/יב מרגניתא דר"מ [מל"מ חגיגה פ"א ה"ח]
ב/יב משך חכמה במדבר פכ"ט פס' יד-טז
ב/יב נאות אפרים ח"ב עמ' נא
ב/יב נטעי שושנה עמ' פג-פה {מל"מ}, צב
ב/יב ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' רצג
ב/יב עולת חודש ח"ג מאמר תמה
ב/יב פאר המלך עמ' רנב
ב/יב קדשי יהושע עמ' אלף ש
ב/יב קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' שיא
ב/יב קרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' קיב
ב/יב ראשית בכורים דף קי
ב/יב רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' ק
ב/יב רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קסא {נסכים לא מעכבים}
ב/יב שאלת הכהנים תורה דף עח-עט
ב/יב שלמי יוסף יומא ח"א עמ' תנג
ב/יב שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' שפז {מל"מ}
ב/יב שמלה שניה דף כ ע"ב {אחר עשרה ימים}
ב/יב שערי היכל זבחים עמ' שמב הערה 1 {אף לאחר עשרה ימים - משמע שלכתחילה}
ב/יב שערי המקדש סי' מה אות ג
ב/יב תורה תמימה ויקרא פ' ו אות עט
ב/יב תורת הקדש ח"ב עמ' רמד
ב/יב תורת לויים דף י ע"ד
ב/יג אמונת יהושע עמ' אלף תרכה {מן החולין}
ב/יג אפיקי מגינים מנחות סי' סה
ב/יג אפיקי מגינים קידושין סי' נח
ב/יג אשר למלך
ב/יג בדבר מלך ח"ט עמ' ר
ב/יג בדבר מלך ח"י עמ' רמז
ב/יג ביתאל ח"א דף יג ע"ג
ב/יג בשבילי הקרבנות סי' כא אות ג {רק חולין}
ב/יג חוף ימים ח"ב סי' יג אות א, ג-ד
ב/יג ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' מו
ב/יג כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' שפ
ב/יג מנחת חינוך ח"ב עמ' תמו
ב/יג מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' עד {לח"מ}
ב/יג משאת משה (חברוני) פסחים סי' צט עמ' 306
ב/יג משנת יעקב
ב/יג פרי שמואל שביעית עמ' עו
ב/יג צפנת פענח
ב/יג קדשי יהושע עמ' אלף רנח
ב/יג שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' תקסג, מנחות עמ' תב
ב/יג שלמי ירוחם
ב/יג שלמי שמחה ח"ה עמ' קיג
ב/יג שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' י
ב/יג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' יח
ב/יג שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' יב
ב/יג שערי היכל זבחים עמ' תשעא {נסכים רק מן החולין - ביחס לאיסו"מ ה,ט}
ב/יג תורת הקדש ח"ב עמ' קמז, רפב
ב/יג תושע יאודה דף קיז ע"ג-ע"ד
ב/יג תשובה שלמה יו"ד סי' לא דף נו ע"ב-ע"ג
ב/יד אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' תלא
ב/יד אמונת יהושע עמ' צ, צז, תעט, תפב, תפז, תצ, תצג, אלף סג
ב/יד באר חיים מרדכי דף סב
ב/יד בארות נתן עמ' קכח
ב/יד בגדי כהונה (שחור) עמ' שכז
ב/יד בנין ירושלים (יעוונין) דף ז ע"ד-ח ע"א
ב/יד בשבילי הנסים סי' ו הערה יט
ב/יד בשבילי הפסח סי' לא אות לג
ב/יד גוילי אפרים עמ' סד
ב/יד גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קמו
ב/יד הלכתא למשיחא עמ' 67
ב/יד העמק דבר במדבר פ"ז פסוק י בהרחב דבר
ב/יד הרמב"ם כמחנך עמ' 243
ב/יד הררי קדם (תשס) עמ' פח
ב/יד ואתה תחזה ח"ג
ב/יד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' קמז
ב/יד חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' רעא
ב/יד חי' הראי"ה
ב/יד חיים ומלך
ב/יד ידי משה (בוצק') הל' מעה"ק סי' ה
ב/יד יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' ריז
ב/יד ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' ק {הקרבנות ביחזקאל אינם לדורות}
ב/יד ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קמ, קמז, רטו
ב/יד כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתקצד
ב/יד כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' קנ
ב/יד לחם חקי עמ' רג-רד, רח
ב/יד מבוא למשנה תורה עמ' 158, 178
ב/יד מבי"ט (רובינ') דף עב ע"ג
ב/יד מועדי ישראל (גורן) עמ' 58, 103, 152, 308
ב/יד מועדים וזמנים ח"ח סי' שנא
ב/יד מורשה - שיחות למועדים עמ' רנד
ב/יד מזרח שמש דף כט ע"ב
ב/יד מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' שיד
ב/יד מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' טו, רט, רס {חנוכת מזבח}
ב/יד מנחת אריאל מנחות עמ' קסח
ב/יד מנחת בנימין סי' כד
ב/יד מנחת חינוך ח"ב עמ' עא
ב/יד מעין החכמה עמ' סה
ב/יד מעינות האמונה עמ' שנ {אלא הנביא צוה}
ב/יד מעיני המים
ב/יד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קצח ע"ב
ב/יד מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' תרו
ב/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/יד משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תקנז
ב/יד משמר הלוי עמ' קמב
ב/יד נאם דוד
ב/יד נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' כ אות ז
ב/יד נרות שלמה עמ' סא
ב/יד נשמה של שבת עמ' 236-237 {הבית שבס' יחזקאל אינו בית שני}, 247, 252 {קרבנות בבית שלישי}, 256 {בית שביחזקאל - לימות המשיח}
ב/יד עיוני הפטרה ח"ב עמ' 650
ב/יד עיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 19 {סדרי העבודה הכתובים שם מילואים ואין נוהגים לדורות}
ב/יד פאר הלבנון ח"ב סי' י אות ד {מילואים ולא לדורות}
ב/יד פחד יצחק (הוטנר) חנוכה מאמר יב אות ד
ב/יד פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' תמח, תנג
ב/יד פני אברהם (שפירא) עמ' רכט
ב/יד ציון לנפש חנה חיה עמ' עח
ב/יד ר' בחיי פ' שמיני הערה 90
ב/יד רנת יצחק יחזקאל-תרי עשר עמ' קעז
ב/יד רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' נא-נב
ב/יד רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקעו
ב/יד שאלת הכהנים תורה דף מו
ב/יד שאר יוסף ח"ג
ב/יד שם משמעון (פולק) ח"ב דף נב
ב/יד שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ד סי' טו
ב/יד שערי המקדש סי' ו אות ב, סי' כו אות א
ב/יד תורת המועדים (תשכד) עמ' 315, 465
ב/יד תורת המועדים (תשנו) עמ' 338, 500
ב/יד תורת המלך (צדוק) סי' א ס"ק ד
ב/יד תורת העולה עמ' קצג
ב/יד תורת הקדש ח"ב עמ' קמז
ב/יד תורת השבת והמועד עמ' 500, 520
ב/יד תורת יצחק ח"ב עמ' קפז
ב/טו אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' תלא
ב/טו אלומות יוסף (תשנ) עמ' קה
ב/טו אמונת יהושע עמ' צ, תצד {נשיא בשבת}
ב/טו בגדי כהונה (שחור) עמ' שכו
ב/טו ברית הלוי דף ה ע"ד
ב/טו גוילי אפרים עמ' סד
ב/טו דביר הקודש מנחות עמ' קסא {מילואים בבית שני}
ב/טו האיר ממזרח חמש מגילות עמ' עד {וכשם שהקריבו הנשיאים וכו' דברים שאין כמותן לדורות}
ב/טו הרמב"ם כמחנך עמ' 243
ב/טו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' קמז
ב/טו זוהר הרקיע (תשסד) עמ' 89
ב/טו חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' רעא
ב/טו חי' חתם סופר
ב/טו חכמת גרשון עמ' שנב
ב/טו ידי משה (בוצק') הל' מעה"ק סי' ה
ב/טו ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' ק {מילואים בבית שני}
ב/טו כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' כז, לד, תח {כתב בספרו רק מה שנוהג}
ב/טו כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' קנ
ב/טו לב אריה (הורביץ) עמ' קעט (או"ש}
ב/טו לחם חקי עמ' רג-רד, ריא
ב/טו לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 47 הערה 39
ב/טו לקוטי שיחות חל"א עמ' 223 {כשם שהקריבו}
ב/טו לקוטי שיחות חל"ב עמ' 105 {הוראת שעה}
ב/טו מבוא למשנה תורה עמ' 178
ב/טו מבי"ט (רובינ') דף עב ע"ג
ב/טו מועדי ישראל (גורן) עמ' 58
ב/טו מורשה - שיחות למועדים עמ' רנד
ב/טו מלך ישראל עמ' 392
ב/טו מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' שיד
ב/טו מנחת בנימין סי' כד
ב/טו מעין החכמה עמ' סה
ב/טו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף ריח ע"ג
ב/טו מרגליות הים סנהדרין צ ע"א אות ו
ב/טו משבצות זהב עזרא עמ' קלא
ב/טו משנת חיים במדבר עמ' קנ, קנה
ב/טו משנת חיים מנחות עמ' רי, רטז, תפ
ב/טו משפט המלוכה עמ' תב {בשבת - הוראת שעה}
ב/טו עיוני הפטרה ח"ב עמ' 650
ב/טו עיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 20 {כשם שהקריבו הנשיאים כך הנשיא מקריב תנופתו בשבת}
ב/טו ענפי ארז (זי') דף יז ע"ג
ב/טו פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' תמח, תנג
ב/טו פרי אברהם אליעזר
ב/טו צפנת פענח
ב/טו קדושת החודש (שטרן) עמ' רמח {הנשיא לעתיד}
ב/טו קדושת החודש עמ' רמח
ב/טו ר' בחיי פ' שמיני הערה 91-92
ב/טו רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקעו
ב/טו שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ד סי' טז
ב/טו שער יוסף דף כא
ב/טו שערי המקדש סי' ג אות ב, סי' כו אות א
ב/טו שערי טהר ח"ח סי' פה אות ג
ב/טו תורת הבית (אלבוים) ח"א פ"ד אות כג
ב/טו תורת המועדים (תשכד) עמ' 316
ב/טו תורת המועדים (תשנו) עמ' 338
ב/טו תורת הקדש ח"א עמ' נט
ב/טו תורת השבת והמועד עמ' 520
ב/טו תורת יצחק ח"ב עמ' קפז


ג/460 הלכות מעשה הקרבנות פרק ג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ג/רה"פ דבר משנה
ג/רה"פ הדרת קודש
ג/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ג/רה"פ הר המוריה (שץ)
ג/רה"פ הרמב"ם המדויק
ג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ג/רה"פ מעשה רקח
ג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ג/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' סז-סח
ג/רה"פ פי' ר"י קאפח
ג/רה"פ צפנת פענח
ג/רה"פ רמב"ם הערוך
ג/רה"פ רמב"ם לעם
ג/רה"פ שם טוב
ג/רה"פ שמחת עולם (לגו)
ג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ג/רה"פ תורת הקרבנות הל' כט-מג
ג/א אמרי שפר (סגל) עמ' עה
ג/א מחנה יוסף (תשעב) סי' נז אות יא
ג/א מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' תקד
ג/א מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' לג
ג/א מנחת חזקיה מנחות עמ' שי
ג/א מנחת חינוך ח"ב עמ' עג
ג/א משנת חיים במדבר עמ' תפג
ג/א משנת חיים זבחים עמ' סט
ג/א משנת חיים יומא עמ' רנא
ג/א סגולת ישראל שמות עמ' רנד {אכילת החטאת והאשם מ"ע}
ג/א צרור החיים (יעקב)
ג/א קרית מלך
ג/א שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' ריז
ג/א שער יהודה
ג/ב אבן האזל (גם בהשמטות דף קלא ע"א)
ג/ב אור הישר [שאלת הכהנים תורה מנחות עג ע"א, אור הישר מנחות עג ע"ב, מפרשים בהל' מלכים פ"י ה"י, פלתי סי' ג בתחלתו]
ג/ב אור תורה (בלומ') דף סא ע"ד {אין מקבלים מגוי מנחה}
ג/ב אות לישועה דף ב ע"ב
ג/ב אמרי שפר (סגל) עמ' עה
ג/ב אמת ליעקב מועד עמ' לה
ג/ב אנצי"ת ע' גוי הע' 227, 228, 237, 239-241, 262
ג/ב אפוד בד דף יא ע"ד {קרבן מגוי}
ג/ב אפיקי מגינים זבחים סי' כא
ג/ב אפיקי מגינים מנחות סי' סא
ג/ב אשל אברהם (שפירא) עמ' נט {קרבן מגוי עוע"ז}
ג/ב אשר לשלמה (אשכנזי)
ג/ב אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' מב
ג/ב בד קודש (דאנון)
ג/ב בדבר מלך חי"ח עמ' יג {אבל הגוים אין מקבליו מהן אלא עולות בלבד}
ג/ב בדרך המלך עמ' צד
ג/ב בית אהרן וישראל גל' נג עמ' מא
ג/ב בית אהרן וישראל גל' קכה עמ' קכא {חיוב אשה בקרבנות - לימודה הלכות קרבנות}
ג/ב בית נפתלי (תרנט) סי' ג
ג/ב בכורי אליהו עמ' קלה
ג/ב בני שלשים עמ' יט {אין מקבלים שלמים מגוי}
ג/ב בנין הלכה עמ' קל-קלא
ג/ב בשבילי העבודה עמ' קמא, קמז
ג/ב גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' קס
ג/ב דביר הקודש זבחים עמ' כד
ג/ב דברי שמואל (מאדלינגר) דף כ ע"ב {עולת העוף}
ג/ב דעת קדושים דף קיב
ג/ב דרכי הים דף נח ע"ב
ג/ב הגהות אליעזר דף ס ע"ג {לח"מ}
ג/ב הגהות ר' נחום טרעביטש
ג/ב המאור הגדול (יעבץ) עמ' רלח
ג/ב הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' קסד
ג/ב הפלאות נדרים (תשעג) עמ' צט
ג/ב הר המלך ח"ו עמ' קיג
ג/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' רלא
ג/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שטו
ג/ב זכרון משה אליהו עמ' מג
ג/ב חדושים ובאורים (גרי') מנחות סי' י ס"ק ב
ג/ב חי' הראי"ה
ג/ב חי' הריצ"ד
ג/ב חיים ומלך
ג/ב חנוכת הבית עמ' פא-פב, פז, צט
ג/ב חנן אלקים עמ' צ
ג/ב חשבונות של מצוה עמ' תלח
ג/ב יכהן פאר
ג/ב יקב זאב דף קטו ע"א
ג/ב כבוד מלכים (מרגליות)
ג/ב כבודה של תורה א עמ' פד
ג/ב כרם יעקב עמ' צג
ג/ב כרתי ופלתי סי' ב אות א, סי' כז אות ב
ג/ב להורות נתן מועדים ח"א עמ' ריג
ג/ב להורות נתן על התורה ח"א עמ' לא
ג/ב לחמי תודה (הורביץ) דף לט ע"ג {רק עולות}
ג/ב מבית מאיר ח"ג עמ' צ
ג/ב מבשר טוב קדשים עמ' יד
ג/ב מועדי ה' (נתנזון) סוכות עמ' קלד
ג/ב מוריה גל' קנז עמ' עג-עד {גוי מביא רק עולה}
ג/ב מלחמות יהודה דף סז ע"ד
ג/ב מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ג עמ' רא {עולת יולדת}, מנחות עמ' שעח
ג/ב מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' קכו
ג/ב מנחת אריאל מנחות עמ' שכג, שכו
ג/ב מנחת בנימין סי' כה
ג/ב מנחת חזקיה מנחות עמ' ריד
ג/ב מנחת חינוך ח"א עמ' קפ, שפו, ח"ב עמ' א, ו, עג, תי, תיא, תמז
ג/ב מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' צח
ג/ב מעיני המים
ג/ב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קצח ע"ב, ריח ע"ד
ג/ב מפי ספרים וסופרים (תשסח) ח"ב צו אות א
ג/ב מקדש דוד קדשים סי' ח ס"ק ג במנחת מרדכי
ג/ב מראה אש ח"א עמ' קמב-קמג, ריב
ג/ב מרגניתא דר"מ
ג/ב משא בני קהת
ג/ב משא יד ח"א עמ' כו {עולה של גוי}
ג/ב משנת חיים במדבר עמ' קמט, רמז, תיח, תכג
ג/ב משנת חיים הל' פסח עמ' סז
ג/ב משנת חיים ויקרא עמ' לב
ג/ב משנת חיים זבחים עמ' סט
ג/ב משנת חיים יומא עמ' תעו
ג/ב משנת חיים מנחות עמ' שט, תרנג
ג/ב משנת יעקב כאן
ג/ב משנת יעקב קדושה עמ' עב, שלב
ג/ב נאם דוד
ג/ב נזר הקדש (רזין) מנחות דף צג ע"א וע"ד, קטו ע"ג, קיח ע"ד
ג/ב נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' כו אות ח
ג/ב נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"ב סי' מה אות ג
ג/ב נטעי אשל בראשית עמ' שח
ג/ב עיונים (פאור) עמ' 196, 222, 251
ג/ב עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 25, 34
ג/ב עין ימין דף ח ע"ב {כ"מ}
ג/ב עיני דוד
ג/ב עמק החכמה עמ' קפד
ג/ב עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף י ע"א {עולות}
ג/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שלה, ח"ב עמ' קצא, כרך ב ח"א עמ' עז, ח"ב עמ' כג
ג/ב פאת ים (מאיו) דף קכג ע"ד
ג/ב צהר הבית עמ' קו
ג/ב צור יעקב ח"ב סי' ה {לח"מ}
ג/ב קדשי יהושע עמ' תתס
ג/ב קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תצט
ג/ב קול צופיך עמ' תק
ג/ב קרית מלך
ג/ב קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רמ, רפו-רפז
ג/ב קרן הצבי מצוה לח אות ג
ג/ב קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' סח
ג/ב שאלת הכהנים תורה דף נ
ג/ב של"ה ח"ג בוא אות יג
ג/ב שלמי שמחה ח"א עמ' רט {לח"מ}
ג/ב שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' קצא
ג/ב שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' קסב, רלו
ג/ב שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' רלב-רלג, רלה
ג/ב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' תכ
ג/ב שערי המקדש סי' כו אות ד {רק עולה}
ג/ב שערי טהר ח"ג שער ג סי' ב אות ד, ח"ה שער ב סי' לג אות ב
ג/ב שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 22
ג/ב תורה תמימה ויקרא פ' א אות ג
ג/ב תורת העולה עמ' קצד
ג/ב תורת הקדש ח"ג עמ' כב, קב
ג/ב תנובת ציון דף קכג ע"ד, קכד ע"א
ג/ב תשובה מיראה (תשסו) עמ' סג, עו
ג/ג אור הישר [אור הישר חולין יג ע"ב]
ג/ג אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 138
ג/ג אוריין תליתאי (תאומים) סי' ע (סד ע"א)
ג/ג איים בים חלק ז מנחות סי'ט אות ח
ג/ג אמונת יהושע עמ' אלף תרנט
ג/ג אמרי בינה (אוירבך) - פדיון הבן סי' ג ד"ה אך מ"מ
ג/ג אנצי"ת ע' גוי הע' 253, 254, 256, 262
ג/ג אפיקי מגינים מנחות סי' סא
ג/ג אשל אברהם (שפירא) עמ' נ {עולות}, נא-נב {הקדיש גוי שיתכפר ישראל}, נז
ג/ג באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' ה
ג/ג באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' קט
ג/ג בדבר מלך ח"י עמ' יט
ג/ג בדבר מלך חי"א עמ' קל
ג/ג בדבר מלך חי"ב עמ' שלז
ג/ג בים דרך עמ' קעד
ג/ג בית המדרש
ג/ג בכורי חיים ח"ה עמ' קסז
ג/ג בן מלך - שבת עמ' שלו
ג/ג ברכת ראובן דף קסד ע"ב
ג/ג בשבילי העבודה עמ' קכז, קלא-קלב, קמא, קמו
ג/ג גבורת ארי עמ' ריג
ג/ג דביר הקודש מנחות עמ' רכה-רכו {לבו לשמים}
ג/ג דברי שאול ויקרא עמ' ד
ג/ג דולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' קסט, תלב {שלמי גוים - עולות}
ג/ג דעת קדושים דף עט
ג/ג הר המלך ח"ו עמ' קיג
ג/ג ואתה תחזה ח"ג
ג/ג זבחי ראיה עמ' כז
ג/ג זכר יהודה עמ' רטז
ג/ג זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' שכא
ג/ג חי' יחיאל דף י ע"ב
ג/ג חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' עג עמ' רכח-רכט
ג/ג יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' מ
ג/ג ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רצח
ג/ג כבודה של תורה א עמ' פב, פד
ג/ג כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקכה
ג/ג כרם אברהם עמ' פ
ג/ג כתר המלך
ג/ג לב ארי (רביץ) עמ' 144
ג/ג מבשר טוב קדשים עמ' פד
ג/ג מגילת סמנים עמ' סג {שעה"מ}
ג/ג מוריה גל' קנז עמ' עה
ג/ג מחנה יוסף סוטה עמ' פד
ג/ג מילי דמרדכי
ג/ג מלחמות יהודה דף מא ע"ד, סז ע"ד
ג/ג מנחה טהורה דף עו ע"א {לח"מ}
ג/ג מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רמח
ג/ג מנחת אריאל מנחות עמ' שכה
ג/ג מנחת חזקיה מנחות עמ' רטו
ג/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' עג, שטו
ג/ג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קמג ע"ב, ריד ע"א
ג/ג מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' סו
ג/ג מראה אש ח"א עמ' קמב-קמג, ריב
ג/ג משכן בצלאל ח"א סי' ט
ג/ג משנת חיים דברים עמ' תמט
ג/ג משנת חיים ויקרא עמ' תטו
ג/ג משנת חיים מנחות עמ' תקמ, תקמח
ג/ג משנת יעקב
ג/ג משנת שמחה
ג/ג נזר הקדש (רזין) מנחות דף קיז ע"ד, קיח ע"א
ג/ג נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"א סי' כא אות מז
ג/ג ספרי דבי רב ח"ב עמ' כח
ג/ג עבודת הכהן
ג/ג עבודת לוי (לוין) סי' יט-כ
ג/ג עיונים (פאור) עמ' 196, 222
ג/ג עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 25
ג/ג עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' קכז
ג/ג עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תשס
ג/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רמ-רמא, רנג, ח"ב עמ' קצא, כרך ב ח"א עמ' עז, ח"ב עמ' כג
ג/ג צמח דוד (סקאליע) עמ' שסא {מביאים עולות}
ג/ג צפנת פענח ויקרא עמ' ד, דברים עמ' כא
ג/ג קדשי יהושע עמ' קו
ג/ג קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' קצח
ג/ג קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' סח
ג/ג רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ד ה"ט
ג/ג שאלת הכהנים תורה דף נ
ג/ג שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' סט עמ' קס-קסא
ג/ג שיח ערב קדשים עמ' קסא
ג/ג שלמי יוסף מנחות עמ' שעב
ג/ג שלמי שמחה ח"א עמ' ריז-ריח, ח"ה עמ' עו, קכט, קעד
ג/ג שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' רכח
ג/ג שערי טהר ח"ג שער א סי' ג אות ג, שער ג סי' ב אות ד, ח"ו סי' עג
ג/ג שערי לימוד (לוריא) ח"א סי' כו אות ד, ו
ג/ג שפת אמת על התלמוד ח"ג דף נח ע"א
ג/ג תהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' קנו
ג/ג תורת הקדש ח"ב עמ' קנו, רנו, ח"ג עמ' טז, צט-ק
ג/ג תורת יצחק ח"ב עמ' לח
ג/ד אבן האזל (גם בהשמטות דף קלא ע"א)
ג/ד אגרא דשמעתא ח"ב עמ' שמב
ג/ד אגרות הנצי"ב עמ' קעה
ג/ד אהבת איתן הוריות עמ' מג
ג/ד אהבת נח דרוש ב עמ' מב {מחלל שבת}
ג/ד אהבת נח עמ' מב {מומר}
ג/ד אור הישר [אור הישר חולין ה ע"א ועירובין סט ע"ב, שבות יעקב ח"ג סי' פה, מפרשים הל' שגגות פ"ג ה"ז, לח"מ הל' שגגות פ"ב ה"ב]
ג/ד אות היא לעולם ח"ב דף כט ע"ג
ג/ד אחר האסף עמ' ריג
ג/ד אלומות יוסף (תשלז) סי' ו
ג/ד אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' ה
ג/ד אמרי בינה (אוירבך) - שחיטה סי' ט ד"ה ואולי י'ל, ד"ה אולם, דיינים סי' יח [א] ד"ה הנוטל
ג/ד אמרי יהושע (ברוק) עמ' 107
ג/ד אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' א הערה ב, סי' לה אות יט
ג/ד אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' לה אות א
ג/ד אמרי שפר (פרידלר) חולין סי' ט
ג/ד אמת ליעקב מועד עמ' שמז {מחלל שבת}
ג/ד ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קנג
ג/ד בדבר מלך חי"א עמ' ע, שפה
ג/ד בית אהרן וישראל גל' ח עמ' לט {מומר על חלב, מקבלים ממנו קרבן על דם}, גל' סג עמ' ו
ג/ד בית זבול ח"א סי' טז אות א
ג/ד בכור שור עמ' קמה
ג/ד בכורי אליהו עמ' קלד-קלה
ג/ד בני שמואל דף עד ע"ב
ג/ד בנין הלכה עמ' קכה {הורגל בה}
ג/ד בנין שאול עמ' רכט
ג/ד בצור ירום ח"ו עמ' רח הערה 15
ג/ד ברור הלכה הוריות יא ע"א ציון ו
ג/ד ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' א אות יג
ג/ד ברכת מרדכי ענינים עמ' רטו
ג/ד גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' צ
ג/ד גבורת יצחק הל' תפלה עמ' קו
ג/ד גבורת יצחק ימים נוראים עמ' של
ג/ד גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' ריז
ג/ד גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' שב
ג/ד דברות משה שבת ח"ב סי' נט ענף א, חולין עמ' לז
ג/ד דברי אמת (תשעט) עמ' תמז {מקבלין ממנו כל הקרבנות כדי שיחזור בתשובה}
ג/ד דברי יהודה דף מד ע"א
ג/ד דברי יהודה סי' יב אות ב
ג/ד דברי יציב חו"מ עמ' רעג {והורגל}
ג/ד דובר מישרים
ג/ד דעת כהן עמ' טז
ג/ד דעת מרדכי ח"א דף ג ע"א
ג/ד דרש אברהם ח"א דף סד ע"א
ג/ד הר המלך ח"ב עמ' פה-פו
ג/ד הר"מ במז"ל - קובץ עמ' עב
ג/ד השבת לקדשו דף לב ע"ב, לג ע"ב
ג/ד ויאמר שמואל דף נט ע"ב {מחלל שבת}
ג/ד ויטע אשל תמורה ח"א עמ' טו
ג/ד זכר יצחק (תשן) עמ' ז
ג/ד חזו"א על הרמב"ם
ג/ד חי' חתם סופר
ג/ד חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"ב עמ' קלב
ג/ד חי' יפה לב עמ' שיב
ג/ד חיים ומלך
ג/ד חסד יצחק עמ' עג
ג/ד טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' שמ
ג/ד יד פשוטה מדע עמ' תתקיב
ג/ד ישועת משה עמ' עא
ג/ד כוכבי בוקר עמ' תפד
ג/ד כרתי ופלתי סי' ב אות א, סי' כז אות ב
ג/ד לקוטי שעורים (שטיין) חולין (תשסז) סי' ו ס"ק א
ג/ד מאור הקדש בכורות עמ' צח
ג/ד מגד יהודה ח"א סי' טז אות יב
ג/ד מהלכי משפט ח"ג עמ' 541
ג/ד מחלל שבת בפרהסיא עמ' 65, 86
ג/ד מטרה המקדשת את האמצעים עמ' 250
ג/ד מלילות ח"א עמ' 158 {מומר}
ג/ד מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"ב עמ' 61, 337
ג/ד מנוחת משה דף א ע"ד {כ"מ}
ג/ד מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' י, יד
ג/ד מנחת חינוך ח"א עמ' שפו, ח"ב עמ' א, כא {כ"מ}, לט, עג
ג/ד מנחת חינוך מצוה קטו (דף א ע"א)
ג/ד מסורה חי"ב עמ' כז
ג/ד מעגלי זהות יהודית עמ' 140 {מחללי שבת}
ג/ד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קצח ע"ג, ריט ע"א-ע"ד
ג/ד מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' קמד
ג/ד מקראי קדש (תשנג) עמ' רצט, שמב
ג/ד מראה הפנים הוריות דף א
ג/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ד מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' נא אות א {אין מקבלים קרבן ממומר}
ג/ד משכן בצלאל ח"א סי' יב
ג/ד משנת חיים בכורות עמ' רי, ריא
ג/ד משנת חיים במדבר עמ' תיח
ג/ד משנת חיים חולין סי' ה עמ' יג
ג/ד משנת חיים ערכין עמ' שכ
ג/ד משנת יעקב כאן
ג/ד משנת יעקב מדע עמ' סח-סט
ג/ד משפט כהן עמ' רלח ע"ב
ג/ד נאות יעקב (שפירא) סי' א אות ט
ג/ד נועם ח"ב עמ' ט, ח"ה עמ' שכא [שו"ת מהרי"ץ סי' ח], ח"ו עמ' קכז
ג/ד נזר המלך
ג/ד נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף צט ע"ג
ג/ד נר מצוה (ואלק) מצוות דף עג ע"א-ע"ב
ג/ד סיומי המסכתות עמ' 51
ג/ד סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 178, 182
ג/ד עולת איש (אלישר) דף ג ע"א
ג/ד עיונים (פאור) עמ' 246, 250, 251
ג/ד עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 25
ג/ד עמק החכמה עמ' קיז {מומר}
ג/ד ענפי ארז (זי') דף לט ע"ג
ג/ד עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף ב ע"ד, ח ע"ד
ג/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' לג, קמז, כרך ב ח"ב עמ' קפד
ג/ד ערהשה"ע קדשים סי' רי אות א
ג/ד פינות הבית דף מח ע"א
ג/ד פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' רצא-רצב
ג/ד פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' כג דף כג ע"ג
ג/ד צידה ברוך פ' שלח
ג/ד קדשי יהושע עמ' תר, תתמא
ג/ד קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' קי
ג/ד קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' לז
ג/ד קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' קכט
ג/ד קול אריה (שוורץ, תשעא) יו"ד עמ' טז
ג/ד קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' פט
ג/ד קרבן שמואל דף לט ע"א
ג/ד קרן הצבי מצוה עב אות ט, מצוה עז אות ח, מצוה פ אות י
ג/ד קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' סח
ג/ד קרן פני משה ח"ב [מל"מ הל' שגגות פ"ג ה"ז]
ג/ד ראש יוסף (כולל) א עמ' עה
ג/ד רנת יצחק תהלים עמ' רטז
ג/ד רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' פד
ג/ד שארית ישראל (מינצברג) או"ח סי' כב (עמ' כג)
ג/ד שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' שפח
ג/ד שמועת חיים יומא ח"ב עמ' תקפא
ג/ד שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' צז
ג/ד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' קכא, תנב
ג/ד שער המלך - מעשה חושב ח"ב עמ' קכה
ג/ד שפתי רננות (אריאש) דף מז ע"ב {ישראל מומר}
ג/ד תורה מציון שנה ג חוב' ג סי' יד דף יח ע"ג {מומר}
ג/ד תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' רסט
ג/ד תורת ציון עמ' 368
ג/ד תחומין חט"ז עמ' 255, 259
ג/ה אבן האזל (גם בהשמטות דף קלא ע"ב)
ג/ה אזני יהושע (מהד' אדרת) בראשית-שמות דרוש יז עמ' 295
ג/ה אמונת יהושע עמ' אלף תרכד
ג/ה אנצי"ת ע' גוי הע' 272, 273, 276, 277, 300
ג/ה אפיקי מגינים זבחים סי' כא, ס
ג/ה אשל אברהם (שפירא) עמ' נז {נסכים}, נח {גרי"ז}, נט {ממדינת הים}
ג/ה אשר למלך
ג/ה בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף פ ע"א
ג/ה בדבר מלך ח"י עמ' לו
ג/ה בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תכ
ג/ה בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תסג
ג/ה בן אשר סי' כג אות ז-ח
ג/ה בנין שאול עמ' קצז
ג/ה ברית הלוי דף כא ע"ג
ג/ה בשבילי ההודאה סי' ה ס"ק יג {סמיכה רק בישראל}
ג/ה בתי כהונה (תשסה) עמ' קב
ג/ה גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רכט
ג/ה גבורת יצחק שקלים עמ' מה-מו {כ"מ}, נב, רג-רד
ג/ה דבר שאול תמורה סי' ז אות ט
ג/ה דברי יציב או"ח עמ' י {ולא נשים}
ג/ה דעת קדושים דף קיב
ג/ה דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' קלו
ג/ה חדושים ובאורים (גרי') מנחות סי' י ס"ק ג
ג/ה חי' הראי"ה
ג/ה חי' ר"ש קלוגר ברכות-עירובין עמ' שסב
ג/ה חנן אלקים עמ' ט
ג/ה ידי משה (בוצק') הל' מעה"ק סי' ו
ג/ה יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קז, ריט
ג/ה ימי שלמה
ג/ה כבודה של תורה ח"א עמ' פז, ח"ג עמ' קפו
ג/ה מגן גבורים (או"ח) סי' יז ס"ק ד
ג/ה מנחה טהורה דף צד ע"ד
ג/ה מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' ו,ט
ג/ה מנחת אלימלך עמ' קפא
ג/ה מנחת אריאל מנחות עמ' שכח
ג/ה מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' קעג
ג/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' ה, תי {כ"מ}, תמז
ג/ה מעיני המים
ג/ה מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רכ ע"ב
ג/ה מפתח הבאורים [גרי"ז דף לד, אבי עזרי ח"א]
ג/ה מקום דוד [קרבן חגיגה סי' ע]
ג/ה מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"א דף כב
ג/ה מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' סח, ע
ג/ה מראה הפנים שקלים דף ה, ל
ג/ה מרגניתא דר"מ
ג/ה משא יד ח"א עמ' קצא {גוי}
ג/ה משך חכמה במדבר פט"ו פס' יג-יד
ג/ה משנת חיים זבחים עמ' עא
ג/ה משנת חיים ערכין עמ' רמח-רנג
ג/ה משנת יעקב
ג/ה משפט המלוכה עמ' שצ
ג/ה נאם דוד
ג/ה נזר הקדש (רזין) מנחות דף קיח ע"ב
ג/ה נטעי שושנה עמ' עג {גרי"ז}
ג/ה ס' החיים (קלוגר) עמ' תתקנב
ג/ה ספרי דבי רב ח"ב עמ' כד
ג/ה עבודת הכהן
ג/ה עין חיים ח"ב עמ' רמד
ג/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' נ
ג/ה פני משה (שלז')
ג/ה צדקה לחיים (תשסח) עמ' מב
ג/ה צרור החיים (יעקב)
ג/ה קדשי יהושע עמ' קו, אלף רסא, אלף רסד, אלף רפב, אלף שד, אלף תסט, אלף תקד
ג/ה קול יהודה (גרשוני) עמ' קג
ג/ה קול צופיך עמ' תצט
ג/ה קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' קצח
ג/ה שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' קנח
ג/ה שיח ערב קדשים עמ' קנז
ג/ה שמוש חכמים ב עמ' לב
ג/ה שמן ראש ח"א-ח"ח ויקרא עמ' סו {נסכים}
ג/ה שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' רי
ג/ה שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' רלד {גרי"ז}, רלח {גרי"ז}, רמו {לח"מ}
ג/ה שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' תיד, תכב
ג/ה שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' י
ג/ה שערי היכל זבחים עמ' שנח הערה 4 {נסכי גויים משל ציבור - רש"י חולק}, עמ' שנט {אינם מביאים נסכים - שיטתו בקדשי גוי}
ג/ה שערי טהר ח"ו סי' כב אות ג
ג/ה שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 22
ג/ה שפתי מלך
ג/ה תורת אמך ח"ב עמ' 543
ג/ה תורת העולה עמ' קצד, קצה
ג/ה תורת הקדש ח"ב עמ' קמח
ג/ה תורת לויים דף ט ע"ב
ג/ו אור הישר [מל"מ הל' אבל פ"ג ה"י]
ג/ו אות לישועה דף ח ע"ד
ג/ו אנצי"ת ע' בכור בהמה הע' 146, 148
ג/ו בית אהרן וישראל גל' קכט עמ' קכ {סמיכה לא מעכבת, סמיכה בקרבן של קטן}
ג/ו בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' רצח
ג/ו ברור הלכה ביצה כ ע"א ציון ד
ג/ו בשבילי ההודאה סי' ז ס"ק א, סי' יב ס"ק ב {חוץ מפסח בכור}
ג/ו בשבילי העבודה עמ' ל, צט, קיא
ג/ו בשם אומרם עמ' 96, 105
ג/ו הר המלך ח"ו עמ' קיג
ג/ו חי' יחיאל דף י ע"א
ג/ו חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' קצח
ג/ו יד ישראל ח"א
ג/ו כנה"ג
ג/ו כתר המלך
ג/ו מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' ו,ט
ג/ו מקראי קדש (תשנג) עמ' קא
ג/ו מראה הנוגה
ג/ו משנת ר' אהרן גיטין עמ' קלח
ג/ו עיוני פרשה שמות עמ' 164
ג/ו קרית מלך
ג/ו קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' שנא
ג/ו רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ד ה"ז
ג/ו שיח ערב קדשים עמ' מט
ג/ו שלטי הגבורים עמ' רעב
ג/ו שמות בארץ (תשנט) עמ' סו
ג/ו שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' תפב
ג/ו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' קנ
ג/ו שערי היכל זבחים עמ' עדר {כל קרבנות - גם אשם מצורע}
ג/ו שערי טהר ח"ה שער ב סי' יד אות ב, סי' טו אות א
ג/ו שרשי הים דף קנב ע"א
ג/ו תורת העולה עמ' קצו
ג/ו תורת הקדש ח"ג עמ' כד
ג/ז אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ד ס"ק כ
ג/ז אות היא לעולם ח"ב דף פט ע"א-ע"ד
ג/ז בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' קפ
ג/ז בית אהרן וישראל גל' נא עמ' טז {כ"מ}
ג/ז בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 18-19 {כל לא לעיכובא}
ג/ז ברור הלכה הוריות יא ע"א ציון ו
ג/ז בשבילי העבודה עמ' כד, ל
ג/ז גבורת יצחק שקלים עמ' רג {רדב"ז}
ג/ז הגהות רימ"א
ג/ז הגהות רימ"א {כ"מ}
ג/ז הר המלך ח"ו עמ' קיג
ג/ז ואתה תחזה ח"ג
ג/ז זכרון יהונתן דף פה
ג/ז חיים ומלך
ג/ז חסדי דוד ח"ז עמ' תקפו
ג/ז יבין שמועה (לעוו) עמ' תיח
ג/ז יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קכב
ג/ז ימי שלמה
ג/ז מבוא למשנה תורה עמ' 211
ג/ז מחנה יוסף (תשעב) סי' נז אות ו
ג/ז מלחמות יהודה דף ל ע"ד
ג/ז מנחם שלמה סי' רנו
ג/ז מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' ו,ט
ג/ז מעשה אברהם דף נח ע"א
ג/ז מראה הנוגה
ג/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ה
ג/ז פניני רבנו הגרי"ז עמ' תרמה {משל ציבור}
ג/ח אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' לג
ג/ח אוהב מישרים עמ' תל
ג/ח אוצרות הרמב"ם
ג/ח אור הישר
ג/ח אור שמח
ג/ח אנצי"ת ע' גזה הע' 214 {שעה"מ}
ג/ח אעירה שחר (רוזנטל) סוטה עמ' קכ
ג/ח אפיקי מגינים זבחים סי' כא
ג/ח בציר אליעזר ח"ב דף ט ע"ג, י ע"ד {אשה לא סומכת}
ג/ח ברור הלכה ר"ה לג ע"א ציון ב
ג/ח בשבילי העבודה עמ' י
ג/ח בתי כנסיות דף יב ע"ד, יז ע"א
ג/ח גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' קנג, קס
ג/ח דברי חיים (שו"ת) ח"א או"ח סי' כז
ג/ח דברי יהושע (קלעוואן, תשעא) עמ' שנח
ג/ח דרכי משה ח"א שמעתתא י פ' ז
ג/ח הר המלך ח"ו עמ' קיג
ג/ח הרועים בשושנים
ג/ח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שיט
ג/ח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קנ
ג/ח זבחי תרועה סי' מט אות ט
ג/ח חדושים ובאורים (גרי') זבחים סי' ז ס"ק א, ה, ז
ג/ח חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד מנחות צג ע"א]
ג/ח חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רצא
ג/ח חסדי דוד ח"ו עמ' שנב
ג/ח ידי משה (בוצק') הל' מעה"ק סי' ז
ג/ח יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' ו
ג/ח כנפי נשרים
ג/ח כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף כו ע"א
ג/ח מאור יהושע סי' יז עמ' כד-כה {נשים אין סומכות רשות}
ג/ח מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף צ ע"א {עבד}
ג/ח מגן גבורים (או"ח) סי' יז ס"ק ד
ג/ח מחזיק ברכה סי' תקיא אות ב {אשה}
ג/ח מילי דמרדכי
ג/ח מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' ו,ט
ג/ח מנחת בצלאל (תשלז) עמ' קלח
ג/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' א, עה, שלא-שלב {מל"מ}, ח"ג עמ' לז, רנט
ג/ח מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רכ ע"ב
ג/ח מקדש יחזקאל
ג/ח מרגניתא דר"מ
ג/ח משא יד ח"א עמ' קצא {גוי}
ג/ח משנה הלכות ח"י סי' ג
ג/ח משנה הלכות ח"י סי' ג
ג/ח משנת יעקב
ג/ח נאות אפרים ח"א עמ' קעז
ג/ח נזר הקדש (רזין) מנחות דף יג ע"ב
ג/ח נר מצוה (ואלק) מצוות דף כב ע"ב וע"ד, כד ע"ד {נשים סומכות רשות}
ג/ח ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' רפח {בעוף}
ג/ח סיני ק עמ' קצ
ג/ח עטרת ישראל עמ' פז {אשה}
ג/ח ערבי נחל (תשנא) ח"ב עמ' ו
ג/ח ערבי נחל (תשסד) עמ' תמז
ג/ח פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ב הערה 274
ג/ח צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' ג אות יא
ג/ח קול דודי (תשף)
ג/ח קונטרסי שעורים קדושין שעור כ אות ח
ג/ח שבי בנימין דף לא ע"ב {שליח}
ג/ח שם דרך סנהדרין עמ' א
ג/ח שמוש חכמים ב עמ' לב
ג/ח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תכח
ג/ח שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' י
ג/ח שער המלך ח"א עמ' נד
ג/ח שערי לימוד (לוריא) ח"ג עמ' רה
ג/ח תורת העולה עמ' קצה
ג/ח תחומין ח"ג עמ' 222, חי"ז עמ' 384
ג/ט אבי עזרי ח"ד
ג/ט אבני חן יומא עמ' סז
ג/ט אגרות הגרי"ד עמ' קפט
ג/ט אור הישר [אור הישר זבחים ה ע"ב] {חמשה}, [אור הישר תמורה ב ע"א (ד"ה דתניא ולרש"י ד"ה יורש) וערכין ב ע"א וכריתות כז ע"ב] {יורש}
ג/ט אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ד ס"ק כ
ג/ט אמונת יהושע עמ' אלף תקצג, אלף תרנג
ג/ט אמרי נפתלי ח"ב עמ' רמז
ג/ט בגדי כהונה (פרחיא) דף יב ע"ג
ג/ט בדבר מלך חי"ד עמ' עה, עז, שלה
ג/ט בית המדרש
ג/ט גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' רסט
ג/ט גבורת יצחק חגיגה עמ' רו
ג/ט גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' קפ
ג/ט דרכי משה ח"א שמעתתא ח פ"י
ג/ט העמק דבר שמות פכ"ט פסוק יט
ג/ט הר המלך ח"ו עמ' קיג
ג/ט ואתה תחזה ח"ג
ג/ט זכרון מנחם (מיארה) {סמיכה בשותפים, האם סמיכה מדין בעלות או מדיני הקרבן}
ג/ט זכרון צבי מנחם דף עא ע"א {כל שותף סומך}
ג/ט חדושים ובאורים (גרי') זבחים סי' ו ס"ק ה, ז
ג/ט חי' הגרי"ח עמ' קיז
ג/ט חיים ומלך
ג/ט יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' יז
ג/ט מילי דמרדכי
ג/ט מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' קכג
ג/ט מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' נד
ג/ט מנחת עני (תקמז) דף טו ע"ד {כולם סומכים}
ג/ט מרכבת יוסף דף קי ע"ד {יורש סומך}
ג/ט משנת חיים במדבר עמ' עח
ג/ט משנת חיים ויקרא עמ' שיח
ג/ט משנת חיים יומא עמ' קסא
ג/ט משנת חיים קדושין עמ' שא
ג/ט משנת יעקב קרבנות עמ' קסא
ג/ט נאות אפרים ח"א עמ' קעח
ג/ט נחלת יצחק קידושין סי' ח
ג/ט ניר לדוד
ג/ט ס' ההודיה עמ' לה
ג/ט עטרת חן ח"א עמ' עד, רט
ג/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ה-ו, כט
ג/ט פרי אברהם אליעזר
ג/ט קובץ שעורים וחדושי תורה (כהנמן) עמ' עד
ג/ט קול דודי (תשף)
ג/ט קול דודי ר"ה סי' תקפח
ג/ט קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' נג
ג/ט רנת יצחק יחזקאל-תרי עשר עמ' קעו
ג/ט שאלת הכהנים תורה דף סה
ג/ט שכר שכיר סוגיות ח"א סי' יא אות ב
ג/ט שמוש חכמים ב עמ' ל
ג/ט שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' רלא
ג/ט שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' י
ג/ט שעורי ר"א ליכטנשטין זבחים עמ' 137
ג/ט שערי לימוד (לוריא) ח"א סי' כו אות טו
ג/ט תורת העולה עמ' קצה
ג/ט תורת הקדש ח"ב עמ' קנ {קרית ספר}, ח"ג עמ' כז
ג/ט תורת יצחק ח"א עמ' קלו, קפה, קפז
ג/ט תפארת ציון (ריבקין) סי' כג אות ט עמ' שלא {אויר כלי ככלי}
ג/י אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' רצט
ג/י אהל שרה לאה עמ' תסא-תסב {סומכים שלשה}
ג/י אוצר א"י ח"ה עמ' 192
ג/י אור הישר [אור הישר סנהדרין ב ע"א ומנחות סב ע"ב ודף פח ע"א]
ג/י אור שמח
ג/י אמר יצחק דף ז ע"ב
ג/י אנצי"ת ע' בית דין הגדול הע' 165, 166
ג/י באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ג/י בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' קפ
ג/י בדבר מלך חי"ד עמ' רעג, שכו, שלג
ג/י בית אהרן (צוקרמן) עמ' רמו
ג/י בית המדרש
ג/י בית שערים או"ח סי' רכט
ג/י ברור הלכה סנהדרין יג ע"ב ציון ב
ג/י ברכת אריאל ח"א סי' כב ס"ק ב
ג/י בשבילי ההודאה סי' ז ס"ק א {חוץ משתי סמיכות}
ג/י בשבילי העבודה עמ' כד
ג/י גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' קפ
ג/י דובר מישרים
ג/י המסורת בספרי הרמב"ם עמ' 23
ג/י ואתה תחזה ח"ג
ג/י חי' הראי"ה
ג/י חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד מנחות צב ע"א]
ג/י חי' חפץ חיים
ג/י חי' ר' חנוך הענאך עמ' לא
ג/י חנוכת הבית עמ' קטו
ג/י חסדי דוד ח"ו עמ' שמח-שמט
ג/י יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' י
ג/י יכהן פאר
ג/י כבוד מלכים (מרגליות) {לח"מ}
ג/י מלאכת שלמה (חכים)
ג/י מנחת חזקיה מנחות עמ' רע
ג/י מנחת חינוך ח"ב עמ' יח
ג/י מראה הפנים סוטה דף מ
ג/י מרגליות הים סנהדרין ב ע"א אות טו {שלשה סומכים}
ג/י מרכבת יוסף דף צ ע"ג-ע"ד {סמיכה בשעיר המשתלח}
ג/י משיב נפש (שרהיי) דף מה ע"ב
ג/י ניר לדוד
ג/י עולת חודש ח"ג מאמר שסו
ג/י עיונים (פאור) עמ' 253
ג/י עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כט
ג/י פותח יד
ג/י פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' רסו {שלשה זקנים מן הסנהדרין}
ג/י פרקי מועדות עמ' 539
ג/י פרשת השבוע (תשעב) ח"ג עמ' 38
ג/י קובץ שעורים וחדושי תורה (כהנמן) עמ' עד
ג/י רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קיז, רטז
ג/י שדה הארץ ח"א דף קכו ע"ג
ג/י שופריה דיעקב (מערך) דף יז {שלשה}
ג/י שלטי הגבורים עמ' רעג
ג/י שם דרך סנהדרין עמ' א
ג/י שם טוב - השלמה
ג/י שמועת חיים יומא ח"א עמ' תכה
ג/י שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' שט
ג/י שערי טהר ח"ח סי' קטו אות ו
ג/י תורת יצחק ח"א עמ' קכז, קלה, קפה
ג/יא אגרות משה קדשים סי' ז ענף א
ג/יא אדרת המלך עמ' קעא {תיכף לסמיכה שחיטה}
ג/יא אור הישר [חוות יאיר סי' רכז, אור הישר זבחים לב ע"א ודף לג ע"א]
ג/יא אור חדש (בלומ') דף פד ע"ג
ג/יא אורח מישור (פלם) ח"ב עמ' כד
ג/יא אמונת יהושע עמ' כא
ג/יא אמרות שמואל עמ' נז
ג/יא אפיקי מגינים זבחים סי' יא, כב, מ, סא
ג/יא ארעא דרבנן (תשעט) עמ' רצ
ג/יא בדבר מלך ח"ח עמ' מד
ג/יא בית האוצר ח"ב עמ' 18
ג/יא בית המדרש
ג/יא ביתאל ח"א דף כד ע"א
ג/יא בשבילי העבודה עמ' א, טז(א), קנח
ג/יא בתי כנסיות דף יז ע"א
ג/יא גבורת יצחק הל' תפלה עמ' שנה
ג/יא גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' פג
ג/יא גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' ה
ג/יא גחלי אש דף מא ע"ג
ג/יא דביר הקודש זבחים עמ' קלח-קלט
ג/יא דברי חפץ עמ' קנא
ג/יא דורש לציון (תשנה) עמ' מב
ג/יא דרש אברהם ח"א דף קצד ע"ד
ג/יא הרועים בשושנים
ג/יא ואתה תחזה ח"ג
ג/יא ויטע אשל עמ' לו {חוץ לעזרה}
ג/יא זכר ישעיהו
ג/יא חוות יאיר (תשנז) עמ' תרמו
ג/יא חזו"א נגעים סי' יב ס"ק ה
ג/יא חזו"א על הרמב"ם
ג/יא חי' הראי"ה
ג/יא חי' חפץ חיים
ג/יא חיי אברהם (צציק) עמ' קע
ג/יא חסדי דוד ח"ו עמ' שנב
ג/יא יברך ישראל זבחים עמ' קכג {אם סמך טמא}
ג/יא יד יצחק (זלזניק) עמ' ח
ג/יא ידי משה (בוצק') זבחים סי' יח
ג/יא יוסף חי
ג/יא מבשר טוב קדשים עמ' עו
ג/יא מטה אהרן (הלוי) דף סא ע"ד {לח"מ}
ג/יא מלחמות יהודה דף סא ע"ב, סב ע"ב
ג/יא מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' קכ, קכב {סמך בחוץ}, קכג
ג/יא מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' מח
ג/יא מנחת חזקיה מנחות עמ' רעו
ג/יא מנחת יהודה (בוים) דף סא ע"א {הכניס ידו}
ג/יא מעיני המים
ג/יא מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קצח ע"ד
ג/יא מראה כהן זבחים עמ' קיא {אם סמך}
ג/יא מרגניתא דר"מ
ג/יא משך חכמה ויקרא פ"א פס' ד
ג/יא משנה שכיר יו"ד עמ' י
ג/יא משנת חיים ויקרא עמ' לה-לו, מה-מו, נה, ס, קעח
ג/יא משנת חיים זבחים עמ' נג
ג/יא משנת חיים יומא עמ' קנא
ג/יא נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' קמט
ג/יא נזר הקדש (רזין) זבחים מהדו"ת דף מח ע"ב {לח"מ}
ג/יא סדר עבודת יוה"כ (פוברסקי) עמ' קכז
ג/יא עבודת לוי (לוין) סי' יב ס"ק ב
ג/יא עיונים (פאור) עמ' 253
ג/יא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' יא
ג/יא צפנת פענח ויקרא עמ' ז
ג/יא קדשי יהושע עמ' אלף רפח
ג/יא קובץ שעורים וחדושי תורה (כהנמן) עמ' עד
ג/יא קרית מלך
ג/יא רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קיז
ג/יא רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' פה
ג/יא שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' רטו-רטז, ריט-רכ, רלט, רמד, רמו, רסב, רסו, תקלב, תקלד
ג/יא שם טוב - השלמה
ג/יא שם יוסף (מועטי) ח"ב דף עה ע"ג
ג/יא שמועת חיים יומא ח"א עמ' תכו, תנט
ג/יא שמועת חיים ערכין ח"א עמ' סג
ג/יא שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' פט
ג/יא שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' תפ, תפג-תפד
ג/יא שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' רסא
ג/יא שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' קכז, קמד-קמה, קמז, קמט, קנא
ג/יא שערי היכל זבחים עמ' רנד {סומכים בעזרה - טעם הדבר}, רעד {בחוץ...בכל כחו - שלא כרב יוסף}
ג/יא תועפת ראם (גטיניו) דף מב ע"א, עב ע"א
ג/יא תורת העולה עמ' קצז
ג/יא תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' רסז, רסט
ג/יא תנופת זהב עמ' 170
ג/יא תפארת נתן עמ' קיז-קיח {שחיטה בחוץ}
ג/יב אבני חן יומא עמ' סז {סמיכה לא מעכבת}
ג/יב אגרות משה אהע"ז ח"א סי' קנז
ג/יב אדרת המלך עמ' קעא {תיכף לסמיכה שחיטה}
ג/יב אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' קט
ג/יב אור שמח (גם במילואים)
ג/יב אורח מישור (פלם) ח"ב עמ' כד
ג/יב אות היא לעולם ח"ב דף פט ע"א, ע"ד
ג/יב אמונת יהושע עמ' כא, כג
ג/יב אמרי נועם (דילישקש) עמ' פ-פא
ג/יב אפיקי מגינים זבחים סי' יא, מ
ג/יב ארעא דרבנן (תשעט) עמ' שי
ג/יב ארצות החיים סי' ח ארץ יהודה אות יב עמ' קסט {שיורי מצוה}
ג/יב ביתאל ח"א דף טו ע"ג
ג/יב בן ימין עמ' לא
ג/יב בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' רצו
ג/יב ברור הלכה ביצה כ ע"א ציון ו
ג/יב ברור הלכה יומא מ ע"ב ציון א
ג/יב בריכת ירושלים עמ' רלה
ג/יב בשבילי העבודה עמ' טז(א), לח, סד, קיז
ג/יב בתי כנסיות דף יב ע"ד, יז ע"א
ג/יב גבורת יצחק הל' תפלה עמ' שנה
ג/יב גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' פג
ג/יב דביר הקודש זבחים עמ' קלח-קלט
ג/יב דעת קדושים (כץ, תקנז) דף כא ע"ב-ע"ג
ג/יב דעת קדושים דף מג
ג/יב הר המלך ח"ז עמ' קט
ג/יב התורה והתלמוד ח"ד עמ' 185 {לח"מ}
ג/יב ואתה תחזה ח"ג
ג/יב ויטע אשל עמ' לו {שהה}
ג/יב חזו"א על הרמב"ם
ג/יב חזון יחזקאל מנחות פ"ח הי"ד
ג/יב חיים ומלך
ג/יב חנוכת הבית עמ' לח
ג/יב חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' טז, רלו
ג/יב טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 433
ג/יב יד יצחק (זלזניק) עמ' ח
ג/יב יד ישראל ח"ב
ג/יב ידי משה (בוצק') זבחים סי' יז-יח
ג/יב יצחק ירנן [תועפות ראם דף מב ע"א]
ג/יב לב מרפא דף לו ע"א
ג/יב מבית מאיר ח"ג עמ' קמד
ג/יב מילי דמרדכי
ג/יב מכתב מאליהו (גריידץ) עמ' פ
ג/יב מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' קכ-קכא
ג/יב מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' נד
ג/יב מנחת חזקיה מנחות עמ' רעו
ג/יב מנחת חינוך ח"ב עמ' ב, עה
ג/יב מעיני המים
ג/יב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רכא ע"א
ג/יב מקראי קדש (תשנג) עמ' שמב
ג/יב מר קשישא עמ' לז
ג/יב מרגניתא דר"מ
ג/יב משאת המלך ח"ג סי' שכו {אינה מעכבת}
ג/יב משנת חיים ויקרא עמ' מה, מט, נה, ס
ג/יב משנת חיים זבחים עמ' טז, קלח
ג/יב משרת משה (עטייה)
ג/יב נתן פריו סוגיות ח"א עמ' קכד
ג/יב ס' ההודיה עמ' לו
ג/יב סדר עבודת יוה"כ (פוברסקי) עמ' קכז
ג/יב עבודת לוי (לוין) סי' יב ס"ק ב
ג/יב עיוני תשובה (קדרי) עמ' 31
ג/יב עיונים (פאור) עמ' 246
ג/יב עסק התורה עמ' נו
ג/יב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ג, ה, כט, נט
ג/יב קדשי יהושע עמ' אלף רפה
ג/יב קרית מלך
ג/יב שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' רטו, רלט-רמ, רמז, רנו, רסב, רסו, רסט, תכח
ג/יב שלמי יוסף יומא ח"א עמ' תקנה
ג/יב שמועת חיים יומא ח"א עמ' תכו
ג/יב שמועת חיים ערכין ח"א עמ' סח
ג/יב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שצה
ג/יב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' ב {ר"ח הלוי}, קכז, רעט
ג/יב שערי היכל זבחים עמ' כז {כאילו לא כיפר - מה לא כיפר}, רעה {במקום שסומכים - ולא במק"א בעזרה, אם שהה - לא לכתחילה}, רעז {שהה שחיטתו כשרה - האם יש לסמוך שוב}
ג/יב שערי היכל יומא מערכה פו {וידוי אינו מעכב}
ג/יב תועפת ראם (גטיניו) דף עב ע"א
ג/יב תורת העולה עמ' קצז
ג/יב תורת הקדש ח"ב עמ' קפח
ג/יב תחומין חי"ז עמ' 384
ג/יב תפארת ציון (ריבקין) סי' כג אות יג עמ' שלח {סמיכה אינה מעכבת, השמיט שתנופה אינה מעכבת}
ג/יג אמונת עתיך גל' 102 עמ' 138 {סמיכה ביושב על כסא גלגלים}
ג/יג ארצות החיים סי' ח ארץ יהודה אות יב עמ' קעא {כל כוחו}
ג/יג באר משה (שטרן) ח"ב סי' ה אות א
ג/יג בינת אברהם עמ' לה {שעה"מ}
ג/יג בית אבא (גוטווירטה) דף מח ע"ד {שעה"מ}
ג/יג בית שערים או"ח סי' רצח
ג/יג גדולי שמואל ביצה דף יט {שעה"מ}
ג/יג דביר הקודש מנחות עמ' שיח
ג/יג דברי יהושע (קלעוואן, תשעא) עמ' שסב {שער המלך}
ג/יג דינא דחיי ח"ב דף צא ע"ד
ג/יג השיר והשבח (פרדס) ח"א עמ' ריג
ג/יג ויטע אשל עמ' סד {דבר חוצץ}
ג/יג זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר א עמ' תרסה {סמיכה היא בשתי ידים}
ג/יג חנא וחסדא ח"א דף עו ע"ד
ג/יג יכהן פאר
ג/יג ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' קפא
ג/יג מגן גבורים (או"ח) סי' יז ס"ק ד
ג/יג מלחמות יהודה דף סג ע"א, קכג ע"ג, קכד ע"א
ג/יג מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' לג
ג/יג מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' רסו, רסח {שעה"מ}
ג/יג מעין נצח ח"ב סי' עט
ג/יג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רכא ע"א
ג/יג נועם חי"ט עמ' כו
ג/יג נזר הקדש (רזין) מנחות דף נו ע"א
ג/יג נזר התורה שנה ד גל' א עמ' רלט {שעה"מ}
ג/יג ענפי ארז (זי') דף נב ע"ב
ג/יג צמח מנחם דף יט ע"ב-ע"ג {שעה"מ}
ג/יג קדשי יהושע עמ' תרמו {רמב"ם}, אלף רעט {שעה"מ}
ג/יג קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' קעב {שעה"מ}
ג/יג קרית מלך
ג/יג רמב"ם המאיר הל' עיוה"כ פ"ד ה"א הע' 11
ג/יג רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' כט
ג/יג שבילי פנחס - לקוטי מאמרים (תשעח) עמ' רכו
ג/יג שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' רכ
ג/יג שם טוב - השלמה
ג/יג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' קמח
ג/יג שער המלך כאן, ח"ב עמ' רלח {מל"מ}
ג/יג שפת אמת על התלמוד ח"ג דף יד ע"ג
ג/יג שפתי מלך
ג/יג תורת העולה עמ' קצח
ג/יד אבני קודש מעילה עמ' יב
ג/יד אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' ש
ג/יד אהבת נח עמ' שכב, שכד
ג/יד אור הישר [אור הישר יומא לו ע"א]
ג/יד אור ליהודה (תשנט) עמ' קיב {לאו הניתק לעשה}
ג/יד אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ד ס"ק יח, כ-כא
ג/יד איים בים חלק ז ערכין סי' טו אות א
ג/יד אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' א הערה א
ג/יד אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' א הערה ד
ג/יד אפיקי מים ח"א סי' ד, יז
ג/יד ארצות החיים סי' א המאיר לארץ אות נח {עשה ולאו הניתק לעשה}
ג/יד באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' סב
ג/יד באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק ד פסוק ג, פרק ו פסוק יא
ג/יד באר מים חיים (טשרנוביץ) ויקרא פרק ט פסוק ג
ג/יד באר מים חיים (טשרנוביץ) שמות פרק ו פסוק ב
ג/יד באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"א עמ' קנו, רה, ח"ג עמ' צב
ג/יד בדבר מלך ח"ה עמ' קלב
ג/יד בדבר מלך חי"ד עמ' רמו
ג/יד בית אלהים שער ב עמ' רנה, רעא, רפד
ג/יד בית המלך (פרלשטיין) מדע סי' כ
ג/יד בכורי הארץ עמ' 73
ג/יד בני שמואל דף עט ע"ד
ג/יד בנין יחזקאל - פתיחה כוללת ח"ב ס"ק כח
ג/יד בצור ירום ח"א עמ' מז הערה 10
ג/יד בצור ירום עמ' מז
ג/יד ברור הלכה יומא לו ע"א ציון ב, ג
ג/יד ברור הלכה שבועות יב ע"ב ציון ג
ג/יד בריכת המלך עמ' קפא
ג/יד ברכת מועדיך לחיים (אזמיר) ח"ב דף ח ע"ב
ג/יד ברכת מועדיך לחיים (תשסג) ח"ב עמ' כח
ג/יד ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' קד
ג/יד ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' קנ, שעח
ג/יד בשבילי ההודאה סי' ה ס"ק ד
ג/יד בשבילי העבודה עמ' קיא
ג/יד בשם אומרם עמ' 96
ג/יד בתי כנסיות דף יד ע"ג
ג/יד גבורת יצחק ימים נוראים עמ' רלג, רלח-רלט
ג/יד גחלי אש דף מד ע"א
ג/יד דברות משה שבת ח"ב סי' נט ענף א
ג/יד דברי חיים השמטות סי' ל
ג/יד דרכי משה ח"א שמעתתא יא פ' ח
ג/יד דרש אברהם ח"א דף קלא ע"ב {לח"מ}
ג/יד הלכה רבה ח"א עמ' 198
ג/יד ואתה תחזה ח"ג
ג/יד ויקח אברהם [אות לישועה ח ע"ג]
ג/יד זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר א עמ' שנב
ג/יד חי' הגאון אדר"ת עמ' קח {עולה מכפרת על עשה ול"ת}
ג/יד חי' מהר"ם שיק מכות עמ' רכג
ג/יד חיים ומלך
ג/יד חנוכת הבית עמ' נז
ג/יד חנן אלקים עמ' ג
ג/יד חסדי דוד ח"ו עמ' שמז
ג/יד חקל יצחק (שו"ת) עמ' מז
ג/יד חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' טז
ג/יד טהרת יו"ט ח"ג עמ' סג
ג/יד יד הלוי (לוין) דף לג ע"א
ג/יד יד פשוטה מדע עמ' תתס
ג/יד יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' שמה, שפז
ג/יד יכהן פאר
ג/יד כללי המצוות (תאומים) עמ' קעו
ג/יד כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' קנ
ג/יד לב אריה (הורביץ) עמ' קעד-קעו
ג/יד להורות נתן אבות עמ' רטז
ג/יד מאור הקודש כריתות עמ' קמח, קסז
ג/יד מגילת ספר לאוין דף קנה ע"ג-ע"ד, קסו ע"ד
ג/יד מהרי"ט אלגזי פ"א אות ז או"ק ב
ג/יד מועדים וזמנים ח"ז סי' קמח
ג/יד מוריה גל' קפז עמ' נט {על עולה מתוודה על עוון עשה}
ג/יד מזבח חדש דף כז ע"ד
ג/יד מחקרי ארץ ח"ה או"ח סי' סז
ג/יד מטה אהרן שבועות עמ' כה
ג/יד מי באר (אופנהיימר) דף יג ע"ד {על עולה}
ג/יד מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף יח ע"ד
ג/יד מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' נ
ג/יד מנחת בנימין סי' כו
ג/יד מנחת חינוך ח"א עמ' יד, ח"ב עמ' א, ח"ג עמ' יח
ג/יד מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' רט, תיט {כ"מ}, תכ
ג/יד מעדני ארץ מתנ"ע עמ' כ {לח"מ}
ג/יד מעין החכמה עמ' קכט {כ"מ}
ג/יד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רכא ע"ב
ג/יד מרכבת יוסף דף מג ע"ב {עולה מכפרת על עשה}
ג/יד מרפא לנפש חי' סוגיות סי' כב אות ז {עולה מכפרת על עשה}
ג/יד משאת המלך ח"א סי' עז {עוון עשה}, עט, ח"ג סי' שכז {יראה לי}
ג/יד משאת המלך מועדים עמ' לא, לז {מתוודה עוון עשה}
ג/יד משבצות זהב ירמיהו עמ' קעה
ג/יד משמר הלוי עמ' פב
ג/יד משנת חיים במדבר עמ' תע
ג/יד משנת חיים ויקרא עמ' מב, סב, שיט-שכ
ג/יד משנת חיים יומא עמ' קסב
ג/יד משנת חיים ערכין עמ' רלח, תיח
ג/יד משנת יעקב זמנים ח"א עמ' רמו
ג/יד משנת יעקב כאן
ג/יד משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' שצז
ג/יד משנת יעקב קנין עמ' שכ
ג/יד משפט כהן עמ' רלז ע"ב
ג/יד נודע ביהודה תנינא יו"ד סי' יא בהגהה
ג/יד סדר עבודת יוה"כ (פוברסקי) עמ' קכט
ג/יד עבודת היום יומא עמ' קעו
ג/יד עבודת המקדש (כהן) ח"ב עמ' קלב {לח"מ}
ג/יד עיוני תשובה (קדרי) עמ' 28, 31, 78
ג/יד עיונים (פאור) עמ' 246
ג/יד על התשובה עמ' 151, 156
ג/יד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ה-ו, יא, כו, סז, כרך ב ח"ב עמ' קלב
ג/יד ערהשה"ע קדשים סי' נח אות ז
ג/יד פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' קצא {לח"מ}
ג/יד פרשת המלך
ג/יד פרשת השבוע (תשעב) ח"ג עמ' 38
ג/יד ראה חיים ח"ב דף ג ע"א (עמ' ח) {פר"ח}
ג/יד רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' יג
ג/יד רנת יצחק תהלים עמ' תנח
ג/יד שבילי פנחס - לקוטי מאמרים (תשעט) עמ' רמז
ג/יד שי כהן עמ' קכה {השמיט שיש להאריך בווידוי}
ג/יד שיח ערב קדשים עמ' מט
ג/יד שלמי יוסף (גליק) עמ' כז {וידוי פרטי לכל סוג קרבן}
ג/יד שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' תקלב
ג/יד שלמי יוסף יומא ח"א עמ' שנח, שצו, תקנג, ח"ב עמ' תקמג
ג/יד שמועות משה עמ' מא, סד
ג/יד שמועת חיים יומא ח"א עמ' תמב
ג/יד שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' קמ
ג/יד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' קכד, שצד
ג/יד שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רסא
ג/יד שעורי ר"א ליכטנשטין זבחים עמ' 165
ג/יד שער התפלה (טשרנוביץ) דף עז ע"א
ג/יד שערי היכל זבחים עמ' לח {ועל העולה מתוודה - הטעם}
ג/יד שערי היכל יומא מערכה עז
ג/יד שפת אמת על התלמוד ח"ב דף נא ע"ג
ג/יד שפתי מלך
ג/יד תורת העולה עמ' קצח
ג/יד תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' רסט
ג/טו אבני נזר או"ח סי' לט אות ג
ג/טו אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' ש
ג/טו אגרות הגרי"ד עמ' כה
ג/טו אהל דוד (קהן) ח"ב דברי הימים ב פ"ל פס' כב
ג/טו אור עולם (בלומנפלד) דף מב ע"א
ג/טו אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ב ס"ק מד, פ"ד ס"ק כב
ג/טו אות היא לעולם ח"א דף קכד ע"ד
ג/טו איים בים חלק ז ערכין סי' טו אות א
ג/טו אלומות יוסף (תשנ) עמ' רמו {יראה לי}
ג/טו אמונת יהושע עמ' אלף תרפז {או"ש}
ג/טו אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' א הערה א
ג/טו אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' א הערה ד
ג/טו אפיקי מגינים זבחים סי' סא
ג/טו אש המערכה עמ' 179
ג/טו באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' סב-סג
ג/טו באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"ד עמ' כט
ג/טו באר שרים (שלזינגר) ויקרא פ' ויקרא סי' ב אות ה {דברי שבח}
ג/טו באר שרים פרשת ויקהל דרוש ו אות ג
ג/טו בדבר מלך ח"ד עמ' טו, יז
ג/טו בדבר מלך חי"ד עמ' שכח, שלב
ג/טו בינת דניאל ח"א עמ' רסה
ג/טו בית אלהים שער ב עמ' רנו
ג/טו בית המלך (פרלשטיין) מדע סי' כ
ג/טו בכורי הארץ עמ' 73
ג/טו בנין יחזקאל - פתיחה כוללת ח"ב ס"ק כח
ג/טו בנין שלמה (רבינ') סי' לח
ג/טו ברור הלכה שבועות יב ע"ב ציון ג
ג/טו ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' קד-קה
ג/טו ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שעח
ג/טו בשבילי ההודאה סי' א ס"ק ט(ה) {דברי שבח}, סי' ג ס"ק כ {דברי שבח}, סי' ה ס"ק ב-ה {דברי שבח}, סי' ז ס"ק טז {דברי שבח}, יט {דברי שבח}, כ {שלמים}, כב {שלמים}, סי' יב ס"ק א-ב {דברי שבח}, יז {חזרתי בתשובה}, יט {דברי שבח}, כג {דברי שבח}, כה-כח {דברי שבח}, לא {דברי שבח}
ג/טו בשבילי העבודה פתיחה, ועמ' א, ד, ח, לט, עד, קו, קיא
ג/טו בשבילי הפסח סי' לב אות ח, סי' לג אות ט {דברי שבח}
ג/טו גבורת יצחק ימים נוראים עמ' רלב-רלג, רלה, רלט-רמ, רמב
ג/טו גביע הכסף ח"א עמ' קפב-קפג {ברכת הגומל כדברי שבח בקרבן תודה}
ג/טו גליונות אבני נזר
ג/טו גליוני הגר"ש עמ' פז-פח {או"ש - מזמור לתודה}
ג/טו גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' קנד
ג/טו דבר שאול שבועות סי' ח ס"ק ה, סי' יא ס"ק ז
ג/טו דברות משה שבת ח"ב סי' נט ענף א
ג/טו הדרום חל"ב עמ' 4
ג/טו הערות ר"י ליינר
ג/טו הררי קדם (תשס) עמ' קטו
ג/טו התורה והתלמוד ח"ד עמ' 183
ג/טו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תעה
ג/טו זבחי צדק (דיסקין) בפתיחה {דברי שבח}
ג/טו זכור לאברהם (וייס) פרשת ויקרא עמ' כג
ג/טו חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' קצח
ג/טו חיי אדם כלל קנה סעיף מא {דברי שבח - על תודה}
ג/טו חנוכת הבית עמ' נח
ג/טו חקרי זמנים ח"ג עמ' רע
ג/טו חשבונות של מצוה עמ' תלו
ג/טו יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' קסט
ג/טו יד פשוטה מדע עמ' תתס, תתסג, תתסו
ג/טו יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' כא, נג, שמה
ג/טו יחלק שלל ח"ג עמ' קכה {דברי שבח על שלמים}
ג/טו ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רכב
ג/טו ישרי לב עמ' קד
ג/טו כתב אמת ח"א עמ' קלב {כיצד מתוודה}
ג/טו כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' קנ
ג/טו לב אריה (הורביץ) עמ' קעד-קעו
ג/טו מאורי המועדים עמ' שסא
ג/טו מגילת ספר עשין דף ג ע"ב
ג/טו מהרי"ט אלגזי פ"א אות ז או"ק ב
ג/טו מועדים וזמנים ח"א סי' נז, ח"ו סי' יט
ג/טו מורשה - שיחות למועדים עמ' רלח
ג/טו מנחת חינוך ח"ב עמ' א, עג
ג/טו מסורה ח"ט עמ' פב
ג/טו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קצט ע"א, רכא ע"ג
ג/טו מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' לו
ג/טו מראות הים עמ' קצב-קצג
ג/טו מרכבת יוסף דף מג ע"ג {שלמים לא מכפרים}
ג/טו משאת המלך (תשסז) עמ' סב
ג/טו משאת המלך ח"ב סי' קעג {יראה לי}
ג/טו משבצות זהב ירמיהו עמ' קעה
ג/טו משבצות זהב שמואל ב עמ' רפח
ג/טו משך חכמה ויקרא פ"ט פס' ז
ג/טו משמר הלוי עמ' ט, פב
ג/טו משנת חיים יומא עמ' צח, קסא, שח
ג/טו נודע ביהודה תנינא יו"ד סי' יא בהגהה
ג/טו נזר התורה שנה ד גל' א עמ' קמא {וידוי "עשיתי כך וכך"}, קמד
ג/טו נר למאור (פרצקי) עמ' קד
ג/טו ס' ההודיה עמ' לה
ג/טו ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תקנד
ג/טו סדר יעקב ע' קרבנות עכו"ם (ד"ה אמנם)
ג/טו סדר עבודת יוה"כ (פוברסקי) עמ' קכט
ג/טו עיוני תשובה (קדרי) עמ' 28, 29, 31, 78
ג/טו עיונים (פאור) עמ' 240, 246
ג/טו על התשובה עמ' 151, 156, 165
ג/טו ענבי פתחיה עמ' 127
ג/טו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כו
ג/טו פני מלך (גוטליב) מועדים עמ' נט {זו כפרתי}
ג/טו פני משה (שלז')
ג/טו פניני רבנו יחזקאל עמ' נד
ג/טו פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' כא
ג/טו פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ב הערה 279
ג/טו קדושת עיניים (תשעא) פ"ח אות לג
ג/טו קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תרפח
ג/טו קול צופיך עמ' קסג-קסד
ג/טו קרית מלך
ג/טו קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' שנא
ג/טו קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' יא
ג/טו ראה חיים ח"ב דף ג ע"א (עמ' ח) {פר"ח}
ג/טו רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' קעד {על שלמים}
ג/טו רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' כט
ג/טו רנת יצחק שמואל עמ' שצ-שצא {אומר חטאתי}
ג/טו רנת יצחק תהלים עמ' תצג
ג/טו רנת יצחק תענית עמ' קעח {דברי שבח על שלמים}
ג/טו רנת יצחק תפלה לימי המועדים עמ' לה {על שלמים}
ג/טו רנת יצחק תפלה עמ' עו {או"ש}
ג/טו רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' של
ג/טו שאלת הכהנים תורה דף סה
ג/טו שבילי פנחס - לקוטי מאמרים (תשעח) עמ' רכו
ג/טו שבילי פנחס - לקוטי מאמרים (תשעט) עמ' רמז
ג/טו שי כהן עמ' קכה {השמיט שיש להאריך בווידוי}
ג/טו שיח יוסף ח"ב עמ' קו-קט
ג/טו שיח ערב קדשים עמ' מט
ג/טו שיחות לספר שמות עמ' שצו {על שלמים - דברי שבח}
ג/טו שירת דוד (תשסז) עמ' תג
ג/טו שירת הפסח אות קפה
ג/טו שלמי יוסף (גליק) עמ' לב-לג {ועשיתי תשובה}
ג/טו שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' רמא, תקלב
ג/טו שלמי יוסף יומא ח"א עמ' שנח-שנט, שצו
ג/טו שלמי יוסף יומא ח"א עמ' תקנו {על שלמים - דברי שבח}
ג/טו שמועות משה עמ' נז, קכ {השמיט "אנא ה'" וחרטה וקבלה}
ג/טו שמועת חיים יומא ח"א עמ' תכח, תלב, תנד
ג/טו שמועת חיים ערכין ח"א עמ' נא, ח"ב עמ' קא
ג/טו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' רפא
ג/טו שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רסא
ג/טו שערי היכל זבחים עמ' ערה הערה 4 {סומך בכל העזרה - בפועל סמכו בצפון}
ג/טו שערי לימוד (לוריא) ח"ג עמ' רה
ג/טו תורת הקדש ח"ג עמ' כד
ג/טו תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' רסט
ג/טו תורת יצחק ח"א עמ' קלג
ג/טו תורת יצחק עמ' קכט {הקרבן הוא הכפרה}
ג/טו תמורת תודה - הקדמה (ד"ה וטרח) {וידוי על קרבן תודה}
ג/טו תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קלח {אין וידוי בשלמים}
ג/טו תשובה מיראה (תשסו) עמ' כ, עד
ג/טו תשובה מיראה


ד/461 הלכות מעשה הקרבנות פרק ד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ד/רה"פ דבר משנה
ד/רה"פ הדרת קודש
ד/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ד/רה"פ הר המוריה (שץ)
ד/רה"פ הרמב"ם המדויק
ד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ד/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' סט-ע
ד/רה"פ פי' ר"י קאפח
ד/רה"פ רמב"ם הערוך
ד/רה"פ רמב"ם לעם
ד/רה"פ שם טוב
ד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ד/רה"פ תורת הקרבנות הל' מד-נד
ד/א אבי עזרי ח"א וח"ד
ד/א אור הישר [מל"מ תמידין פ"א ה"ג, אור הישר חולין כא ע"ב]
ד/א אור המאיר (שפירא) סי' ג אות ג {ביום הקריבו}
ד/א אם המלך עמ' קיט
ד/א אפיקי מגינים זבחים סי' נ
ד/א אשל אברהם (בוטשאטש) סי' א ס"ק ב ברכת אברהם אות מז
ד/א באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' כד, קצא
ד/א בדבר מלך חי"ד עמ' קע
ד/א ביצחק יקרא (תשע) סי' א' סעיף א ד"ה אכן בירושלמי {ק"ס}
ד/א בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 52 {ביום צוותו}
ד/א בנין דוד (מייזלש, תשסט) סוגיות עמ' קטו
ד/א ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' טז, כב
ד/א גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' לז
ד/א גור אריה ויקרא פ' ה הע' 86
ד/א דברי סופר עמ' יג
ד/א דרכי משה ח"א שמעתתא י פי"ג, שמעתתא יג פי"ג
ד/א הבית השני בתפארתו עמ' קסא-קסב
ד/א הדרום חל"ז עמ' 7
ד/א הרמב"ם כמחנך עמ' 12
ד/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' שמה
ד/א זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' קכה
ד/א זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 107
ד/א חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' פ
ד/א חי' הגר"ח החדש עמ' תנב
ד/א חכם צבי (תשעה) ח"א סי' כז ד"ה ובמחילת
ד/א יד ישראל ח"ב
ד/א יחוה דעת ח"ה עמ' ק
ד/א יכהן פאר
ד/א ימין המלך
ד/א כבוד חכמים - עטרת פז עמ' שיט
ד/א כבודה של תורה א עמ' קיד {מל"מ}
ד/א כרם מנחם סי' יט
ד/א כתר המלך
ד/א להורות נתן מועדים ח"ה עמ' קעה
ד/א מאור הקודש זבחים עמ' קמא
ד/א מגן גבורים (או"ח) סי' רלג ס"ק ב
ד/א מוריה גל' קז עמ' כו {מל"מ}
ד/א מחקרי ארץ ח"ו או"ח סי' קח
ד/א מטה אהרן ר"ה - קונ' ראש היום עמ' יד
ד/א מלחמות יהודה דף קכה ע"ד
ד/א מנוחת משה דף קעא ע"ג {מל"מ - סדר מעמדות}
ד/א מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' רג
ד/א מנחת בנימין סי' כז
ד/א מנחת כהן (פימינטל) מבוא השמש מאמר א פ"ד אות ד
ד/א מעין נצח ח"א סי' נ
ד/א מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קצט ע"ב-ע"ד
ד/א מצעדי גבר שבת סי' כט אות ט
ד/א מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' קסז
ד/א מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' עה
ד/א מקראי קדש (תשנג) עמ' תקו
ד/א מראה הנוגה
ד/א מרגניתא דר"מ
ד/א מרכבת המלך עמ' שיח-שכב
ד/א משנה הלכות ח"ז סי' קעט
ד/א משנת יעקב
ד/א משנת יעקב מדע עמ' קמ
ד/א משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' ב אות א
ד/א משנת שמחה
ד/א נזר הקדש (רזין) מנחות דף ל ע"ב
ד/א נמוקי חיים עמ' רנז
ד/א ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' קנז
ד/א עין חיים ח"א עמ' פט, קכג, קעט {מל"מ}
ד/א ענפי ארז (זי') דף קצב ע"ד
ד/א פני משה (שלז')
ד/א פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' נח
ד/א קדשי יהושע עמ' תסא, תקלו, אלף תצז
ד/א קרבן משה עמ' נ {מל"מ}
ד/א קרית מלך
ד/א רמב"ם המאיר הל' עיוה"כ פ"ה הט"ו הע' 1
ד/א רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"א ה"ד מקור 17
ד/א שלטי הגבורים עמ' רעה
ד/א שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' תט
ד/א שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' רמו, רנא, רנח, שכה
ד/א שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' ק
ד/א שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' רנב, שנו
ד/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' קב
ד/א שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תס
ד/א שערי היכל זבחים עמ' תמז {זריקה ביום השחיטה - כדעת רש"י}
ד/א תורת המנחה (רוקח) עמ' עב, קפב
ד/א תורת העולה עמ' קצח
ד/א תורת הקדש ח"א עמ' סז, רטו, רסה
ד/א תורת יצחק ח"ב עמ' צג, קפא
ד/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' שכו
ד/א תלפיות ח עמ' 90
ד/ב אגרא לישרים סי' כה
ד/ב אוצרות הקידוש סי' ל אות ה
ד/ב אוצרות הרמב"ם
ד/ב אורי חיים ח"א עמ' יח
ד/ב אם הבנים שמחה פ"ג אות פב הערה 1258 {לילה}
ד/ב אמונת יהושע עמ' כו, קח-קט
ד/ב אמת ליעקב מועד עמ' רפב {עד חצות מפני הרחקה}
ד/ב באר אברהם (אבלי) עמ' יג, פה
ד/ב בדבר מלך ח"ד עמ' קל
ד/ב בדרך המלך עמ' לב, קנב
ד/ב בחסד יבנה עמ' קסד {עד חצות}
ד/ב בית אהרן וישראל גל' לו עמ' מא, מג-מד, גל' ע עמ' נז-נח, ס, סב
ד/ב בית המדרש
ד/ב בית זבול ח"ב סי' כח אות א
ד/ב בית פנחס (וולף) עמ' 76
ד/ב בכורי חיים ח"ה עמ' ט
ד/ב בן מלך - עניינים בש"ס עמ' קלט
ד/ב בשבילי השבת סי' ל אות ה
ד/ב בשמים ראש סי' קכה
ד/ב בתורתו יהגה ח"א עמ' תפח
ד/ב גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' רעה
ד/ב דברות משה ברכות עמ' ד {אמרו חכמים שאין מקטירין האימורין ואיברי העולה אלא עד חצות הלילה}
ד/ב דברי יצחק (מורסיא) - תולדות יעקב עמ' ט
ד/ב דברי יציב חו"מ עמ' רסט {עד חצות}
ד/ב דברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' קלח {רק עד חצות}
ד/ב דברי תורה (תאומים) דף א ע"א {חצות}
ד/ב דקה מן הדקה דף נד ע"ג
ד/ב הדר איתמר עמ' רעא {עד חצות}
ד/ב הלכה רבה ח"א עמ' 30
ד/ב המאיר לארץ {מל"מ}
ד/ב המעשה והמדרש עמ' עח {עד חצות}
ד/ב הערות וחדושים (טויב) תחומין ואו"ח סי' יד ס"ק ג, ה, ח, יא, כא
ד/ב הרמב"ם (בנדיקט) עמ' כ
ד/ב ואתה תחזה ח"ג
ד/ב חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' א
ד/ב חזון נחום זרעים ח"א עמ' י-יא
ד/ב חי' ר"ש קלוגר ר"ה-מגילה עמ' תקפא
ד/ב חנן אלקים עמ' פז
ד/ב יד ישראל ח"ב
ד/ב יד פשוטה אהבה עמ' לג, לה
ד/ב כבוד מלכים (מרגליות)
ד/ב כבודה של תורה ח"ג עמ' קפח-קפט
ד/ב כנה"ג
ד/ב להורות נתן על התורה ח"ג עמ' לט
ד/ב לקוטי שיחות ח"ג עמ' 948
ד/ב מי יהודה או"ח סי' כ
ד/ב מילי דמרדכי
ד/ב מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ג עמ' פז {סייג עד חצות}
ד/ב מנחת אריאל מנחות עמ' קל
ד/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' עא, קה
ד/ב מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' שטו
ד/ב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קצט ע"ד
ד/ב מקור ברוך (גינ', תשמו) עמ' 143
ד/ב מקראי קדש (תפט) דף קלד ע"א
ד/ב מקראי קדש (תשנג) עמ' רנב, שמג {רמב"ם}, שסא {מ"מ}
ד/ב משא בני קהת
ד/ב משמר הלוי עמ' קטז
ד/ב משנה הלכות ח"ג סי' קצה {עד חצות}
ד/ב משנת חיים בראשית עמ' שפו, שצא
ד/ב משנת חיים דברים עמ' צב
ד/ב משנת חיים הל' פסח עמ' רכט
ד/ב משנת חיים יומא עמ' קעג
ד/ב נבכי נהרות סי' א ס"ק א
ד/ב נגינת לדוד עמ' יז {הקטר חלבים ואברים עד חצות - גזרו אף שמפורש בתורה להיתר}
ד/ב נהורא דעיינין ברכות עמ' כב {עד חצות}
ד/ב נמוקי שזבנ"י דף מא
ד/ב נשמת חיים (תשסח) או"ח סי' קמה עמ' רצב
ד/ב סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 165
ד/ב ספרי הפרדס ח"ב עמ' ע
ד/ב עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' ס-סא, צ
ד/ב עולת איש ברכות עמ' ח
ד/ב עולת חודש ח"ג מאמר כב, תה
ד/ב עין חיים ח"ב עמ' רעז
ד/ב על גדות ים התלמוד עמ' 11
ד/ב ענפי ארז (זי') דף סו ע"א
ד/ב עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף א ע"ד {כדי להרחיק}, ט ע"ב
ד/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שלא, כרך ב ח"ב עמ' קעד
ד/ב פני שלמה (גנצפריד) ברכות עמ' ג
ד/ב פרפרת התורה עמ' רמו
ד/ב פרפרת משה ח"א עמ' שעה
ד/ב פתחי שערים דף טז ע"ב
ד/ב צוף דבש (לוין) מאמר ד {עד חצות}
ד/ב ציץ אליעזר ח"ב סי' א פ"ד אות א-ב
ד/ב צמח מנחם דף כג ע"א {עד חצות}
ד/ב קרית מלך
ד/ב קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' נג
ד/ב קרנות המזבח דף סא ע"א
ד/ב ראש דברך עמ' קכו, קכח
ד/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' טז
ד/ב שמחת חיים (אמסלם) עמ' א
ד/ב שמחת עולם (לגו)
ד/ב שעורי הגרי"ד עבודת יוה"כ עמ' קכג
ד/ב שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' שעה
ד/ב שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' רד
ד/ב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' קכז, תצא
ד/ב שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תרכ
ד/ב שערי אלימלך עמ' ד {חצות}
ד/ב שערי היכל זבחים עמ' תשמו {מעלין כל הלילה - באברים שלא הועלו}, תשמח {מקטירין עד חצות - אפילו בדיעבד}
ד/ב שערי חכמה - שב שמעתתא דף כב ע"ב
ד/ב שפת אמת על התלמוד ח"א דף קסו ע"א
ד/ב שפתי מלך
ד/ב תורה שלמה ח"י עמ' 203
ד/ב תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' שעה
ד/ב תשובה מאהבה ח"ב דף לג ע"ב
ד/ב תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' שלד
ד/ג אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' לז אות א
ד/ג אוצרות הקידוש סי' ל אות ה
ד/ג אורי חיים ח"א עמ' יח
ד/ג אות היא לעולם ח"ב דף סט ע"ב {מל"מ}
ד/ג אות לישראל (מובשוביץ) עמ' נד
ד/ג אמונת יהושע עמ' קח
ד/ג אסופות ב עמ' קסג
ד/ג אשר למלך
ד/ג בדבר מלך ח"ד עמ' קל
ד/ג בדרך המלך הל' ק"פ עמ' קעז {משתדלין}
ד/ג בדרך המלך עמ' קז
ד/ג בית אהרן וישראל גל' מח עמ' קכג
ד/ג בן מלך - עניינים בש"ס עמ' קלט
ד/ג בן מלך - שבת עמ' רנג {הקטר חלבים ואברים דוחה שבת}
ד/ג בנין ציון (עטלינגר) ח"ב סי' קכב {מל"מ}
ד/ג ברור הלכה יומא מו ע"א ציון א פרק ד
ד/ג בריכת המלך עמ' קלח
ד/ג ברכת הזמן עמ' קמב
ד/ג ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קפו
ד/ג בשבילי השבת סי' ל אות ה
ד/ג גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל ו סי' י
ד/ג דברי יציב חו"מ עמ' רעא {אין מאחרין לדעת}
ד/ג דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' רכא-רכב
ד/ג המעשה והמדרש עמ' עח {משתדלים להקטיר ביום}
ד/ג הערות וחדושים (טויב) תחומין ואו"ח סי' יד ס"ק יא
ד/ג והריקותי לכם ברכה עמ' 19 {חביבה מצוה בשעתה}
ד/ג זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' סד {מל"מ}
ד/ג חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' א
ד/ג חזון נחום זרעים ח"א עמ' י
ד/ג חנן אלקים עמ' פח
ד/ג יד ישראל ח"ב
ד/ג ישרי לב עמ' צז
ד/ג כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' ריז
ד/ג לקוטי שיחות חי"ג עמ' 62 הערה 48
ד/ג מוריה גל' רג עמ' ה
ד/ג מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ג עמ' פז {חביבה מצוה בשעתה}, מנחות עמ' שו
ד/ג מנחת בנימין סי' כח
ד/ג מנחת צמח - משנה ברורה עמ' קמג
ד/ג מנחת שלמה (לוין) עמ' ס {מצוה להקטיר ביום כי חביבה מצוה בשעתה}
ד/ג מעדני ביאורים עמ' סד
ד/ג מעין נצח ח"א סי' נט, סג
ד/ג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קצט ע"ד
ד/ג משאת משה (חברוני) פסחים סי' צד עמ' קמח
ד/ג משנת חיים ויקרא עמ' קעח
ד/ג משנת יעקב
ד/ג נועם ח"ו עמ' רלד
ד/ג נמוקי חיים עמ' רנז {מל"מ}
ד/ג ספרי דבי רב ח"ב עמ' שב-שג {מל"מ}
ד/ג עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' סח, צג
ד/ג עונג שבת סי' יט
ד/ג על גדות ים התלמוד עמ' 11-10
ד/ג ענפי ארז (זי') דף כד ע"ד {מל"מ}
ד/ג עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף ט ע"ג
ד/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שלב
ד/ג ערהשה"ע קדשים סי' מג אות ו
ד/ג פרי עץ חיים (קרויס) עמ' שכה
ד/ג צמח מנחם דף יז ע"ב-ע"ג {מל"מ}
ד/ג קדשי יהושע עמ' תשנז {מל"מ}
ד/ג קול דודי (תשף) (בקיצור)
ד/ג קרני ראם (ירמוש) עמ' רטז
ד/ג שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' קסד {בלילה - ע"י הדחק}
ד/ג שלמי שמחה ח"ה עמ' יז-יח
ד/ג שם טוב - השלמה
ד/ג שם יוסף (מועטי)
ד/ג שמועת חיים יומא ח"א עמ' רלח
ד/ג שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' רצג
ד/ג שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' רחצ
ד/ג שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' רג
ד/ג שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תרכ
ד/ג שעת הכושר דף פה ע"א
ד/ג שפתי מלך
ד/ג תחומין חכ"ב עמ' 523
ד/ד אור הישר [מל"מ הל' תמידין פ"א ה"ג]
ד/ד אור שמח
ד/ד אות היא לעולם ח"א דף פב ע"ד
ד/ד בדבר מלך ח"ד עמ' קכט
ד/ד בדבר מלך חי"ד עמ' קסו
ד/ד ברכת הארץ (מאשבוים) עמ' ז
ד/ד דגל יהודה (בילו') עמ' מט
ד/ד ואתה תחזה ח"ג
ד/ד חי' יעקב עמ' ריט
ד/ד יד ישראל ח"ב
ד/ד מגן גבורים (או"ח) סי' רלג ס"ק ב
ד/ד מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' מג
ד/ד מזבח חדש דף ק ע"ד
ד/ד מחשבת הקודש ח"ב דף סד ע"ד
ד/ד מנחת חזקיה מנחות עמ' קו
ד/ד מנחת כהן (פימינטל) מבוא השמש מאמר א פ"ד אות ה, מאמר ב פ"ז אות ב
ד/ד מעין נצח ח"א סי' נ
ד/ד משנת יעקב
ד/ד נמוקי חיים עמ' רנז
ד/ד ענפי ארז (זי') דף נח ע"ג
ד/ד שיח ערב קדשים עמ' שכב
ד/ד שם עולם (רבין) ח"א עמ' לא {מל"מ}
ד/ד שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' דש
ד/ד שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תרכ
ד/ד תורת יצחק ח"ב עמ' פט, צב-צג, קפא
ד/ד תורת לויים דף ט ע"ב
ד/ה אהל שרה עמ' יח
ד/ה אור שמח
ד/ה אמונת יהושע עמ' קכ, אלף תרמא
ד/ה אסיפת שמועות תשרי עמ' צב
ד/ה אפיקי מגינים זבחים סי' כד
ד/ה באר אברהם (טרויב)
ד/ה גבורת יצחק (תשמח) דף קא
ד/ה גבורת יצחק (תשסו) עמ' קב
ד/ה גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קלה
ד/ה דליית הכרם עמ' תתתכג [כאבירי - צ"ל כאברי]
ד/ה דעת קדושים (כץ, תקנז) דף לא ע"א
ד/ה דעת קדושים דף נט
ד/ה ואתה תחזה ח"ג
ד/ה חזו"א על הרמב"ם
ד/ה חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד תמורה יד ע"ב]
ד/ה חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' כז
ד/ה יד ושם ח"ד
ד/ה ידי משה (בוצק') הל' מעה"ק סי' ח
ד/ה ידי משה (בוצק') זבחים סי' ז
ד/ה כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' רז
ד/ה מאורות הדף היומי ח"ח עמ' סט {קידוש הסכינים}
ד/ה מחשבת הקודש ח"ב דף סה ע"א {מל"מ}, סז ע"א
ד/ה מלואי שלמה עמ' קעו
ד/ה מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' רה, מנחות עמ' שה
ד/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' ט {כ"מ}, תמא, ח"ג עמ' צט, קעז
ד/ה מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' קכב
ד/ה מקראי קדש (תשנג) עמ' תקו
ד/ה משכנות לאביר יעקב ח"א דף כד ע"ב {כ"מ}
ד/ה משנת יעקב
ד/ה נחלת שמואל דף מב ע"ד
ד/ה נטריקן (תשעד) עמ' פט {לילה}
ד/ה עבודת לוי (רוד') דף נח ע"ב, ס ע"א
ד/ה ענפי ארז (זי') דף מט ע"ב
ד/ה קדשי יהושע עמ' אלף רמג
ד/ה שלמי יוסף מנחות עמ' פד
ד/ה שמועת חיים יומא ח"א עמ' רנג
ד/ה שערי טהר ח"ה שער ב סי' יב אות ג, ח"ו סי' כב אות ג
ד/ה תורת העולה עמ' קצט
ד/ה תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קיח-קיט
ד/ה תורת לויים דף ט ע"ב, יא ע"ג
ד/ו אור המאיר (קובץ) ח"ב עמ' 138 {השמיט מליחת אברים}
ד/ו אור חדש (בלומ') דף צב ע"א {כ"מ}
ד/ו אוריתא יג עמ' כא
ד/ו אות היא לעולם ח"א דף קלח ע"ב
ד/ו אמרי יושר מגילה כ ע"ב
ד/ו אסופות ב עמ' קסט
ד/ו בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 66-68 {סתם}
ד/ו בנין יחזקאל - פתיחה כוללת ח"ב ס"ק כח
ד/ו ברור הלכה פסחים ד ע"א ציון ו, מגילה כ ע"ב ציון ו
ד/ו בשבילי העבודה עמ' ל
ד/ו גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' קנד
ד/ו האיר ממזרח פסחים סי' יד אות יא {כל היום כשר לסמיכה וכו', זריזין מקדימין למצוות - הטעם שכתב רק כאן דין זריזין, ולא בשאר מקומות}
ד/ו חי' הראי"ה
ד/ו חי' יעקב עמ' מח
ד/ו חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' א
ד/ו חי' ר"ש קלוגר ר"ה-מגילה עמ' תקפא
ד/ו כתר המלך
ד/ו לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' מו
ד/ו מחשבת הקודש ח"ב דף יא ע"ג
ד/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' ט, עד
ד/ו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף ר ע"א
ד/ו משנת יעקב עבודה עמ' שסט, שעב
ד/ו נאות אפרים ח"א עמ' פב
ד/ו נועם חי"ג עמ' רמב
ד/ו ספרי הפרדס ח"ב עמ' ע
ד/ו פרי עץ חיים (קרויס) עמ' שעב
ד/ו פרשיות בספרי הנביאים שמואל א עמ' מה
ד/ו קדושת יו"ט (אלגזי) דף לט ע"ב
ד/ו קול יהודה (ישראל) דף צו ע"א-ע"ב
ד/ו קרית מלך
ד/ו רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' שסה
ד/ו רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ב ה"ו
ד/ו שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' קסד
ד/ו שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' רמג
ד/ו שו"ת הרדב"ז ח"ב סי' תריד
ד/ו שלטי הגבורים עמ' רעג
ד/ו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' שמב
ד/ו שפתי מלך
ד/ו תהלה לדוד (מן) קדשים סי' מד ס"ק ב, י {לח"מ}
ד/ז אבני ציון ח"א סי' ו אות ט, סי' יח אות יא, סי' לה אות ג, ח"ג עמ' שיז
ד/ז אגרות משה יו"ד ח"ב סי' טז, קדשים סי' יב
ד/ז אור הישר
ד/ז אור עולם (בלומנפלד) דף צג ע"ד, צח ע"ד, צט ע"א
ד/ז איים בים חלק ז זבחים סי' ח אות ב
ד/ז אפיקי מגינים זבחים סי' מט
ד/ז אפר קדשים עמ' צא
ד/ז בדבר מלך ח"ד עמ' צז, ריא, ח"ה עמ' רכז
ד/ז בדרך המלך עמ' נב
ד/ז בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' קז
ד/ז בית ישחק
ד/ז ביתאל ח"א דף יד ע"ב
ד/ז בשבילי הפסח סי' כג אות ז {לכתחלה}
ד/ז בשבילי הקודש סי' יז אות א, סי' כו אות ב, סי' לב אות ט {האם סכין צריך להיות כלי שרת}
ד/ז בשבילי התלמוד ח"ג זבחים מז ע"א
ד/ז גחלי אש דף כא ע"ד
ד/ז גן שושנים ח"ב עמ' נג
ד/ז דביר הקודש זבחים עמ' קפג
ד/ז דברות משה חולין עמ' רכז
ד/ז דברות משה מועד ח"א עמ' ער {אין שוחטין אותן לכתחלה אלא בסכין מכלי שרת}
ד/ז דברי חן (נתנזון) דף ס ע"א-ע"ב
ד/ז דברי יחזקאל (פרנקל) פ' בחוקותי עמ' קב
ד/ז דגל יהודה (בילו') עמ' צא
ד/ז דגל ראובן ח"א סי' ד
ד/ז דורש לציון (תקצד) דרוש בן המחבר
ד/ז דורש לציון (תשנה) עמ' נד
ד/ז דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' קכד
ד/ז הלכה רבה ח"ג עמ' 240
ד/ז הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' קסא
ד/ז זבח טוב שער ב סי' יב
ד/ז זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' קעח
ד/ז חי' הראי"ה
ד/ז יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' יט
ד/ז כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' קטז
ד/ז לב חיים (פלג'י) ח"א דף ו ע"ב, ח ע"ג {קרית ספר}
ד/ז מבשר טוב קדשים עמ' מ
ד/ז מועדים וזמנים ח"ד סי' שכו, ח"ז סי' ריט
ד/ז מחשבת הקודש ח"א דף כד ע"ב
ד/ז מים שאובים עמ' שעה, תקיז
ד/ז מלחמות יהודה דף יג ע"א, עב ע"ד, קכה ע"ד
ד/ז מנחה טהורה דף י ע"ד
ד/ז מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' א, קט, מנחות עמ' קכח
ד/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' ג, נו-נז
ד/ז מעין נצח ח"א סי' נה
ד/ז מעיני מים מקואות עמ' ת, תיא
ד/ז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רסד ע"ג
ד/ז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף ר ע"א, רכא ע"ג
ד/ז מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' מג, קנה
ד/ז מקדש דוד קדשים סי' ב ס"ק ב
ד/ז מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' כו
ד/ז מראה כהן זבחים עמ' קמח {סכין מכלי שרת}
ד/ז מרגניתא דר"מ
ד/ז מרכבת יוסף דף עג ע"ד {סכין כלי שרת}
ד/ז משאת המלך ח"ד סי' תקנט {אפילו בקרומית}
ד/ז משאת משה (חברוני) פסחים סי' צב עמ' קמב
ד/ז משנת חיים בראשית עמ' רפז, רפט
ד/ז משנת חיים הל' פסח עמ' רלג
ד/ז משנת חיים ויקרא עמ' קלד
ד/ז משנת חיים זבחים עמ' כח, קצ, קצט, וסי' יט, חולין סי' א עמ' ה, סי' יז עמ' סה, סז
ד/ז משנת חיים יומא עמ' קכג
ד/ז משנת חיים פסחים ח"ב עמ' קי
ד/ז משנת יעקב
ד/ז נתן פריו חולין עמ' טז
ד/ז עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' ע
ד/ז פרי אברהם - ענינים שונים סי' לט אות ה
ד/ז צפנת פענח כאן, ובראשית עמ' צ
ד/ז קדשי יהושע עמ' שנה, תנו, תקלד, אלף תנג
ד/ז קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' עג
ד/ז קרבן ציון עמ' כה
ד/ז קרית מלך
ד/ז קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' י
ד/ז שלטי הגבורים עמ' רעח
ד/ז שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' ה, שסח, שעב, תצ, ח"ב עמ' שנו
ד/ז שלמי יוסף יומא ח"א עמ' תג
ד/ז שלמי שמחה ח"ה עמ' רכז
ד/ז שמחה לאיש (אלישר) דף ב ע"ג, ד ע"א
ד/ז שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' עה, קסז
ד/ז שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' תפה
ד/ז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' קעא
ד/ז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' ה, יג, תשא
ד/ז שעורי ר"א ליכטנשטין זבחים עמ' 363
ד/ז שערי היכל זבחים עמ' תתצז {סכין מכלי שרת - ביאור שיטתו}
ד/ז שערי טהר ח"א שער ג סי' טו אות ב, ח"ה שער ב סי' טו אות ג, סי' טז אות ג, ח"ח סי' פט אות א
ד/ז שערי ציון (כהן, תרצח) דף כא ע"ג
ד/ז שפת אמת על התלמוד ח"ג דף ו ע"א, יח ע"א
ד/ז תורת העולה עמ' ר
ד/ז תורת יצחק ח"ב עמ' קיד, קפג
ד/ז תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' ב
ד/ז תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' תלב
ד/ח אבי עזרי ח"ג
ד/ח אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קב
ד/ח אבני חן יומא עמ' סז
ד/ח אבני נזר אהע"ז סי' קס אות ט
ד/ח אבני נזר או"ח סי' קעד אות ב
ד/ח אבני קודש מעילה עמ' מד {קבלת הדם מיד אחרי שחיטה}
ד/ח אגלי טל ח"ב סי' יח אות ב
ד/ח אור יעקב שבת דף לג ע"ד
ד/ח אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ד ס"ק יא
ד/ח אמרי נועם מועדים תשובה יח מבן המחבר {כל הדם}
ד/ח אמרי שפר (סגל) עמ' יז-יח
ד/ח אפיקי מגינים זבחים סי' לא
ד/ח בד קודש (פוברסקי) ח"א דף קה ע"א
ד/ח בית אהרן וישראל גל' נח עמ' מט {מל"מ}
ד/ח בריכת המלך עמ' ש
ד/ח בשבילי הקודש סי' יב אות א {או"ש}, סי' טז אות ו, סי' יט אות א, יג, סי' ל אות ה, סי' לא אות א, סי' לג אות יג
ד/ח בשמן רענן ח"ב עמ' רפה
ד/ח דביר הקודש זבחים עמ' קט-קי, רפג
ד/ח דביר הקודש מנחות עמ' יב {מל"מ}
ד/ח דבר אברהם ח"ב סי' ט אות ד
ד/ח דעת ותבונה מכשירין עמ' לא
ד/ח דעת כהן עמ' כט
ד/ח דקה מן הדקה דף נג ע"א
ד/ח הרועים בשושנים
ד/ח ואתה תחזה ח"ג
ד/ח וגר זאב עמ' נד-נה
ד/ח ויקח אברהם [הלכות יו"ט (אלגזי) מט ע"ג]
ד/ח זבח טוב שער ד סי' א-ב
ד/ח חותמי ברכה תשובה קצב אות ב
ד/ח חזו"א מנחות סי' כא ס"ק ד, קדשים קמא סי' כח ס"ק ג-ד
ד/ח חזו"א על הרמב"ם
ד/ח חי' ר' חיים הלוי דף נט
ד/ח חמדת ישראל ח"ב דף לח ע"ד
ד/ח חנן אלקים עמ' קב
ד/ח טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' קמו
ד/ח יברך ישראל זבחים עמ' פח {מוציא לתוך מזרק}
ד/ח ידי משה (בוצק') זבחים סי' ד, קכז
ד/ח יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' מט
ד/ח ישורון ח"י עמ' רמא
ד/ח כבוד הלבנון דף יא ע"א {רוב שנים}
ד/ח לב טהור עמ' עב
ד/ח לב לדעת זבחים פתיחה סי' ג הע' 1, גוף הספר סי' ג אות ב, ח
ד/ח להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' סה
ד/ח מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' רמט
ד/ח מזל שעה
ד/ח מי החג עמ' לה
ד/ח מלואי אבן ח"ד עמ' עו, אמרי חיים (שיינברג) עמ' 15
ד/ח מלחמות יהודה דף נד ע"א
ד/ח מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' ד, ז, מנחות עמ' צג, תו"כ ח"א עמ' עה
ד/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' קי
ד/ח מעשה אברהם דף מט ע"א וע"ג
ד/ח מעשה רקח
ד/ח מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף ר ע"ג, רא ע"ב
ד/ח מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' קע-קעא
ד/ח מקדש דוד קדשים סי' ז ס"ק א, וס"ק ב גם במנחת מרדכי
ד/ח מראה כהן זבחים עמ' רמו {פחות מכדי הזאה}
ד/ח מרגניתא דר"מ
ד/ח משכן בצלאל ח"א סי' טו
ד/ח משנת חיים ויקרא עמ' קלג
ד/ח משנת חיים חולין סי' כד עמ' צב, סי' כח עמ' קו
ד/ח משנת חיים יומא עמ' שצ, שצה
ד/ח משנת חיים מנחות עמ' נט
ד/ח משנת יעקב
ד/ח משנת יעקב קדושה עמ' שו
ד/ח נהורא א עמ' ה
ד/ח נועם חט"ז קונטרס הרפואה עמ' קפא
ד/ח נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף לה ע"ג {רמב"ם}, מט ע"ג {מל"מ}
ד/ח נחלת שמואל דף נח ע"ב
ד/ח ס' ההודיה עמ' לו
ד/ח עבודת הזבח זבחים סי' ט
ד/ח עבודת משא (מאיר) ח"א עמ' רסז {השמיט שחיטת כל הסימנים}
ד/ח עץ חיים (אבלסון) עמ' תקיג-תקיד
ד/ח פרי אברהם - ענינים שונים סי' לט אות ז
ד/ח פרי אברהם אליעזר
ד/ח פרת חטאת עמ' קפא {מל"מ}
ד/ח ציץ אליעזר ח"ב סי' לא אות ג
ד/ח צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קסג ע"ב
ד/ח צפנת פענח
ד/ח קדשי יהושע עמ' שמח, שנה {או"ש}, תלח {או"ש}, תנט
ד/ח קהלות יעקב הוספות קדשים (זבחים) ד
ד/ח קול דודי (תשף)
ד/ח קול דודי כריתות סי' תקכב
ד/ח קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' כב
ד/ח רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"י הי"א מקור 11
ד/ח שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' קעח, קפז
ד/ח שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' רנג, רסב
ד/ח שיחת חולין עמ' עז
ד/ח שלטי הגבורים עמ' רעח
ד/ח שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' יא-יב, קלז, קס, תצ, ח"ב עמ' ריא-ריב, תקז, תקמג, מנחות עמ' סה, סז, עג
ד/ח שלמי שמחה ח"ה עמ' רו
ד/ח שמועת חיים יומא ח"א עמ' רעב
ד/ח שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' רכד
ד/ח שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' ז, ט, קמא, קפב
ד/ח שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' שצג
ד/ח שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' קמב
ד/ח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רכג
ד/ח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' ו, ח, קצג, שא
ד/ח שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' קעה, קעח
ד/ח שערי היכל זבחים עמ' קפח {שיתקבל הדם כולו - לא רק דם הנפש}, קצא {להתכוון לקבל כל הדם - אינו מעכב}, קצב {שלא ירד מעל הסכין - דם הסכין כשר}, קצב הערה 14 {מקנחו בשפת המזרק - מבחוץ או מבפנים}, עמ' קצג {הסימנים לתוך המזרק - לחלל הכלי}, תתמד {פחות מכדי הזיה - ביאור שיטתו}
ד/ח שערי היכל יומא מערכה סז הערה 1 {רוב שנים}
ד/ח שערי זיו ח"ג דף קכ ע"ב
ד/ח שפת אמת על התלמוד ח"ב דף נד ע"ד, קז ע"ד, ח"ג דף יא ע"ג, לו ע"א
ד/ח שפתי מלך
ד/ח תורת העולה עמ' ר
ד/ח תורת הקדש ח"א עמ' לב
ד/ח תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' רנז
ד/ח תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' ה
ד/ט אבן ישראל (פישר) ח"ו עמ' קע {לח"מ}
ד/ט אבני נזר יו"ד סי' רפ אות ט
ד/ט אדרת המלך עמ' קעב-קעד {אויר כלי ככלי}
ד/ט אוצמפה"ת ב"מ יב ע"א ח"א הע' 28 {לח"מ}, 34 {לח"מ}
ד/ט אור הישר [מל"מ הל' שגות פי"א ה"ד, אור הישר זבחים כה ע"ב ודף פז ע"ב ודף פח ע"א]
ד/ט אור תורה (בלומ') דף עד ע"ג
ד/ט אמר יוסף (אלקלעי) דף כא ע"ב {אויר שאין סופו לנוח} {לח"מ}
ד/ט אמר יוסף (אלקלעי) דף סט ע"א {לח"מ}
ד/ט אנצי"ת ע' אויר שאין סופו הע' 7, 10, ע' אם תמצא הע' 23 {לח"מ}
ד/ט אפיקי מגינים זבחים סי' לב
ד/ט באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"א סי' יט אות נ {לח"מ}
ד/ט בדבר מלך ח"ג כאן, עמ' יב
ד/ט בית אהרן וישראל גל' מט עמ' קמח, קנ
ד/ט בית יעקב (טבשונסקי) סי' שיג סעיף ב {לח"מ}
ד/ט בני יעקב
ד/ט ברור הלכה שבועות יז ע"א ציון א {אויר עזרה}
ד/ט בשבילי התלמוד ח"ג מנחות כד ע"א
ד/ט גליונות אבני נזר
ד/ט הר המלך ח"ח עמ' רנב-רסא
ד/ט ואתה תחזה ח"ג
ד/ט זבח טוב שער ד סי' ה
ד/ט חזקה רבה חו"מ ח"ג עמ' 231 {לח"מ}
ד/ט חי' הגר"ח ב"מ עמ' צח {לח"מ}
ד/ט חי' חפץ חיים
ד/ט חי' צמח צדק (חב"ד) ב"מ עמ' קלג
ד/ט חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' ה עמ' טו {אויר}
ד/ט חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ג עמ' קמו
ד/ט טעם ודעת הל' פרה פ"ט ה"א ביאה"ל ד"ה נותן
ד/ט יצחק ירנן [עי' חידושי הל' גירושין פ"ה ה"ג]
ד/ט יראה ואהבה עמ' יא
ד/ט יתר הבז (תשסח) עמ' צז
ד/ט לב אריה (קרלין) עמ' מב
ד/ט לב לדעת זבחים סי' ג אות ח-ט
ד/ט מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף מו ע"א {אויר כלי}
ד/ט מהרי"ט אלגזי פ"ג אות לה או"ק ב
ד/ט מועדים וזמנים ח"ו סי' מ
ד/ט מחשבת הקודש ח"ב דף כ ע"א
ד/ט מלואי אבן ח"ד עמ' עו, עח
ד/ט מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' ט
ד/ט מנחת מאיר דף כה ע"ד
ד/ט מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' כא אות ז]
ד/ט מראה כהן זבחים עמ' פט, רמו {אויר כלי}
ד/ט משאת המלך ח"ג סי' שלג {לענין קידוש}
ד/ט משכן בצלאל ח"א סי' טו, יט
ד/ט משנת חיים חולין סי' כח עמ' קט
ד/ט משנת יעקב
ד/ט משנת יעקב נשים ח"ב עמ' ק
ד/ט משפט הקנין ח"ג עמ' יח
ד/ט משפטי אמת עמ' רעו
ד/ט נהורא א עמ' ה
ד/ט עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' מד, מו-מז
ד/ט עץ חיים (אבלסון) עמ' תקיב, תקטו
ד/ט פרי הארץ (מזרחי) ח"א חו"מ סי' ו דף נו ע"ג {לח"מ}
ד/ט פרשת המלך
ד/ט צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף קסא ע"ב
ד/ט צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים יו"ד עמ' 321
ד/ט קדשי יהושע עמ' שלח, אלף תקח
ד/ט ראשי בשמים (רבין) עמ' כב
ד/ט שבט הלוי (ווזנר) ח"ו קונטרס הקדשים סי' ז
ד/ט שו"ת ר"י מפוזנא עמ' צד
ד/ט שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' קלז, שצא, שצב, תצ
ד/ט שם טוב - השלמה
ד/ט שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' רפה
ד/ט שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' קצח
ד/ט שעורי עיון התלמוד ב"מ שעור מד
ד/ט שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' י-יא
ד/ט שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' רסח
ד/ט שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רכב
ד/ט שער המלך ח"א עמ' תקסח {לח"מ}
ד/ט שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ב הע' 48 {נפחתו שוליו}
ד/ט שערי זיו ח"ג דף קכ ע"ב
ד/ט תורת המלך (צדוק) עמ' תמד
ד/י אבי עזרי ח"ד וח"ה
ד/י אבן האזל (גם בהשמטות דף קכד ע"א, קכו ע"ד, קלא ע"ד, קלג ע"ב)
ד/י אבני חן יומא עמ' קכו
ד/י אוצר חיים (ברודא) - הדרת צבי דרוש ה דף ו ע"א
ד/י אור המאיר (שפירא) סי' ב אות א
ד/י אמונת עתיך (נאור) עמ' צט, קב, קיא
ד/י אמרי יהושע (ברוק) עמ' 278
ד/י אמרי נפתלי ח"ב עמ' קסד
ד/י אפיקי מגינים זבחים סי' ב, מד, מח
ד/י אפיקי מגינים מנחות סי' ב
ד/י אשל אברהם (שפירא) עמ' תריט-תרכ
ד/י באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' ריג, ריח
ד/י בדבר מלך ח"ה עמ' קכט
ד/י בדרך המלך עמ' פב, פו
ד/י בינה בספרים עמ' רכא
ד/י בית אהרן וישראל גל' סה עמ' כח-לא
ד/י בית דינו של שמואל עמ' 526
ד/י בית המדרש
ד/י ביתאל ח"א דף יג ע"א
ד/י בן ימין עמ' ג {מל"מ}
ד/י בנין הלכה עמ' קנ
ד/י בריכת ירושלים עמ' עח
ד/י ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' רמ
ד/י דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' סח
ד/י דברי יציב חו"מ עמ' רנז {סתם}
ד/י דברי סופרים (רזין) דף ח ע"ד {עולה ושלמים בסתם}
ד/י דברי תלמוד ח"ב עמ' פא
ד/י דרכי אהרן ח"א עמ' יז
ד/י דרכי משה ח"א שמעתתא יג פ' א, ד
ד/י הגהות רימ"א
ד/י הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' צ
ד/י הרועים בשושנים
ד/י הרמב"ם כמחנך עמ' 177
ד/י ואתה תחזה ח"ג
ד/י ויקח אברהם [חוקי חיים קכז ע"ד]
ד/י זבח טוב שער א סי' ד, יא
ד/י זרע אברהם (כטורזא) דף עו ע"ג, עז ע"ג
ד/י חביון עוז
ד/י חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' רצז
ד/י חזון יחזקאל מנחות פ"א ה"א
ד/י חי' הראי"ה
ד/י חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד פסחים עח ע"ב]
ד/י חי' חפץ חיים
ד/י חי' יעקב עמ' קמח, קנ
ד/י חי' משנה פסחים עמ' שו
ד/י חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' קמב
ד/י חיים ומלך
ד/י חסד יצחק עמ' עז
ד/י יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"ב עמ' מה-מז
ד/י יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' שח
ד/י יוסף לקח כרך א ח"א עמ' ריד {כ"מ}, כרך ב ח"א עמ' ריד, רכג, רכו
ד/י יכהן פאר זבחים ב ע"ב, ד ע"ב
ד/י ישורון ח"י עמ' רמב
ד/י כתבי העלוי מראקוב עמ' יד
ד/י לב אריה (קרלין) עמ' סא
ד/י לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' א אות א, ו
ד/י לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' מה
ד/י לקוטי שעורים (שטיין) פסחים ח"ב (תשסז) סי' ז ס"ק ו
ד/י מאור הקודש זבחים עמ' כד, לב
ד/י מבשר טוב קדשים עמ' עז, צו
ד/י מועדים וזמנים ח"ו סי' מ
ד/י מוריה גל' רג עמ' יט
ד/י מחשבת הקודש ח"א דף ח ע"ג, לב ע"א וע"ד, מב ע"א, ח"ב דף י ע"ג
ד/י מילי דמרדכי
ד/י מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' כו
ד/י מים אדירים דף לג ע"ג
ד/י מלחמות יהודה דף מח ע"ג
ד/י מנחה חדשה (חן טוב) פ' צו
ד/י מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' קלד
ד/י מנחת בנימין סי' כט עמ' תה, תז-תח
ד/י מנחת חינוך ח"ב עמ' ג, סז
ד/י מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' קז, ח"ג עמ' סח {כ"מ}
ד/י מעיני המים
ד/י מעשה רקח
ד/י מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף ר ע"ד, רא ע"ד, ריד ע"ד, רכא ע"ד, רכב ע"א
ד/י מקראי קדש (תשנג) עמ' שמג
ד/י מראה כהן זבחים עמ' ח
ד/י מראה עיני הכהן דף פ ע"א
ד/י מרחשת ח"ג סי' כד אות ג
ד/י מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/י משאת משה (חברוני) פסחים סי' עה עמ' 226
ד/י משב יעקב ח"א עמ' קנז {כ"מ}, ח"ב
ד/י משכן בצלאל ח"א סי' יא
ד/י משנת חיים ויקרא עמ' קיב
ד/י משנת חיים זבחים עמ' כ, עא, קעט
ד/י משנת יעקב
ד/י נאם דוד
ד/י נזר הקדש (קפלן)
ד/י נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף ו ע"א, מהדו"ת דף לו ע"ג, לז ע"ג
ד/י עבודת הכהן
ד/י עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' קלא
ד/י עבודת לוי (לוין) סי' ב
ד/י עדות ביהוסף (אלמושנינו)
ד/י עין חיים ח"ב עמ' סח
ד/י עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"א דף עו ע"ב
ד/י עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שמג, ח"ב עמ' נא, כרך ב ח"ב עמ' קעד
ד/י פאר הלכה פסחים עמ' רלח
ד/י פרת חטאת עמ' רכח {לכתחלה יחשוב לשמה}
ד/י פתחי שערים דף כז ע"א
ד/י צבי תפארת סי' מד ח"ב
ד/י צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף רנא ע"ב
ד/י צפנת פענח כאן, וויקרא עמ' רכד
ד/י קדשי יהושע עמ' נה
ד/י קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' לב
ד/י קרן הצבי מצוה לו אות ג
ד/י שארית ישראל (מינצברג) חידושים סי' יג
ד/י שבט הלוי (ווזנר) ח"ו קונטרס הקדשים סי' א {מל"מ}
ד/י שיח ערב קדשים עמ' יא, כא, כד, רעז
ד/י שלטי הגבורים עמ' רעה
ד/י שמחת מלך עמ' 160
ד/י שמחת עולם (לגו)
ד/י שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' מח
ד/י שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' יא, יח
ד/י שעורי ר' יחיאל מיכל זבחים פ"א אות ה, יח
ד/י שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' ט-יג
ד/י שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 259
ד/י שעורי ר"א ליכטנשטין זבחים עמ' 60, 111
ד/י שעות דרבנן סי' יח דף מה ע"ב
ד/י שערי היכל זבחים עמ' יג {לא חשב בעולה - דין פסח וחטאת}, טו {צריך לחשוב - לא מחשבה סתמית}, כא {בשעת זביחה - רק בשעת הזביחה, לשם שלמיו - ביאור מקורו}, שעא {לא חשב בעולה - אם בא למעט חולין}
ד/י שערי טהר ח"ב שער ד סי' טו אות א, סי' טז אות א, ח"ה שער ב סי' יב אות א-ב, סי' יד אות א
ד/י שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף לג ע"ב
ד/י שפת אמת על התלמוד ח"ג דף ב ע"ד, לד ע"ג
ד/י תולדות ההלכה ח"ב עמ' 146-147
ד/י תולדות יצחק (הורוביץ) דף ז ע"ג {סתמא כלשמן}
ד/י תורת העולה עמ' ר
ד/י תורת הקדש ח"ב עמ' קצה
ד/יא אבן ישראל (פישר) כאן, ח"ג עמ' קב, ח"ח עמ' קסג
ד/יא אבני חן יומא עמ' קכו {גרי"ז}
ד/יא אבני ציון ח"ג עמ' רמב
ד/יא אהל שרה לאה עמ' קטז {גרי"ז}, קיז, קיט
ד/יא אהליך יעקב פסחים סי' יח ס' א
ד/יא אור הישר [מל"מ הל' פסוה"מ רפי"ג, אור הישר זבחים מו ע"ב]
ד/יא אמונת יהושע עמ' קיא {לח"מ ומל"מ}
ד/יא אנצי"ת ע' אשם הע' 81
ד/יא אפיקי מגינים זבחים סי' א {גרי"ז}, ב, ג-ד {גרי"ז}, מח
ד/יא אשיחה בחקיך פרה עמ' עג, פב, רלט {גרי"ז}
ד/יא אשל אברהם (שפירא) עמ' תרכ
ד/יא אשר למלך
ד/יא בדבר מלך ח"ג כאן, עמ' כב, וח"ה עמ' קכח
ד/יא בדרך המלך עמ' טו
ד/יא בינה בספרים עמ' ריד
ד/יא בינת דניאל ח"א עמ' רעה {גרי"ז}
ד/יא בית אהרן (כהן) ח"ב, קו"א לח"א דף מד ע"ב, מט ע"ב {לשם ששה דברים}
ד/יא בית אהרן וישראל גל' סה עמ' לא
ד/יא בית המדרש
ד/יא בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ד/יא בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 72 {לח"מ - הקטרה}, 74 {סתם}
ד/יא בן אשר סי' מח אות ח, י, הערה יג {גרי"ז}
ד/יא ברור הלכה שבועות יא ע"ב ציון ב פסקה ב {גרי"ז}
ד/יא ברכת השבת עירובין סי' א ס"ק ב
ד/יא בשבילי הפסח סי' לא אות כב, כט {מל"מ}
ד/יא גבורת יצחק (תשמח) דף פח
ד/יא גבורת יצחק (תשסו) עמ' פז {לשם אותו חטא}
ד/יא גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' רמא
ד/יא דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' סח
ד/יא דברי אברהם (שדמי) ח"ג עמ' עב-עג
ד/יא דברי יציב לקוטים עמ' קנט {מל"מ}
ד/יא דברי תלמוד ח"ב עמ' פא-פב
ד/יא דרכי אהרן ח"א עמ' יד
ד/יא דרכי משה ח"א שמעתתא יג פ"ב
ד/יא הדר דוד עמ' צה
ד/יא ואתה תחזה ח"ג
ד/יא ויחי ויתן דף פא ע"ב
ד/יא זבח טוב שער א סי' א-ב {גרי"ז}, יא
ד/יא זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' כג
ד/יא זרע אברהם (כטורזא) דף עז ע"א
ד/יא חזון יחזקאל מנחות פ"א ה"א, ערכין פ"ג ה"ח
ד/יא חי' הראי"ה
ד/יא חי' חפץ חיים
ד/יא חי' ר"ש קלוגר ר"ה-מגילה עמ' תקפא
ד/יא חנן אלקים עמ' צה
ד/יא חסדי דוד ח"ז עמ' תשפ
ד/יא חקל יצחק (שו"ת) עמ' רכה
ד/יא טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' פ
ד/יא טל חיים (טל) שבת עמ' 80
ד/יא יברך ישראל זבחים עמ' לח
ד/יא יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' טו, יט, כב, רלז {גרי"ז}
ד/יא יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רמה, ח"ב עמ' ה, כרך ב ח"א עמ' לד, רכה, רלג
ד/יא יחלק שלל ח"ג עמ' מד {צריך לשחוט לשם כל הדברים}
ד/יא ימי שלמה
ד/יא יצחק ירנן [תועפות ראם דף ס ע"א]
ד/יא ישמח אב עמ' קנח {גרי"ז}
ד/יא יתר הבז (תשסח) עמ' עה
ד/יא לב אריה (קרלין) עמ' סא
ד/יא לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' א אות ב, ה
ד/יא לשד השמן (לוין, תרפט) דף נח ע"ג {מל"מ}
ד/יא מאור למלך פסחים עמ' קלד {גרי"ז}
ד/יא מבשר טוב - נצחיות המקדש עמ' קמז
ד/יא מועדים וזמנים ח"ו סי' מ, ח"ז סי' רטו
ד/יא מוריה גל' רטו עמ' קה {גרי"ז}
ד/יא מחשבת הקודש ח"א דף לו ע"ב, מד ע"ב {לח"מ}
ד/יא מילי דאורייתא עמ' כו
ד/יא מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' רפח
ד/יא מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' קטז, קיח
ד/יא מנחת בנימין סי' כט עמ' תה, תח
ד/יא מנחת בצלאל (תשלז) עמ' קסח
ד/יא מנחת חינוך ח"ב עמ' ג {מל"מ}, סז, תה
ד/יא מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' שיח
ד/יא מנחת מחבת עמ' קיב {גרי"ז}
ד/יא מעשה רקח
ד/יא מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף ר ע"ד, רכא ע"ד, רכב ע"א
ד/יא מפתח הבאורים [גרי"ז דף לד]
ד/יא מראה כהן זבחים עמ' ד, ו
ד/יא מראה עיני הכהן דף עח ע"א, פ ע"א-ע"ב
ד/יא משארית יעקב עמ' ל {סתם}
ד/יא משאת משה (חברוני) פסחים סי' עה עמ' 226
ד/יא משמר הלוי עמ' קלו {גרי"ז}
ד/יא משמרת חיים ח"ב עמ' ס
ד/יא משמרת חיים ח"ב עמ' ס {גרי"ז}
ד/יא משנת חיים ויקרא עמ' קיב
ד/יא משנת חיים זבחים עמ' ב
ד/יא משנת יעקב
ד/יא משנת ר' אהרן קדשים, זבחים סי' א ס"ק ד, ז
ד/יא נוה צדק
ד/יא נחלת שמואל דף כג ע"ד {מל"מ}
ד/יא נטעי שושנה עמ' ב, ה-יג, טו {גרי"ז}
ד/יא סיני ס' יובל עמ' רעז {לשם ששה דברים}
ד/יא ספרי דבי רב ח"ב עמ' צז
ד/יא עבודת הזבח זבחים סי' ב ס"ק ה {גרי"ז}
ד/יא עבודת הזבח תמורה סי' יג ס"ק יד {גרי"ז}
ד/יא עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' קו {מל"מ}, קכה, קלא
ד/יא עבודת לוי (לוין) סי' א ס"ק א-ב
ד/יא ענפי ארז (זי') דף כה ע"ג
ד/יא עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף י ע"ג
ד/יא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' לח, שה, ח"ב עמ' לח, פו
ד/יא פאר הלכה פסחים עמ' רלט
ד/יא פניני רבנו הגרי"ז עמ' תרב {גרי"ז}
ד/יא פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' קנג {סתם}
ד/יא פרי אברהם פסחים סי' יז אות ה
ד/יא פרי האדמה ח"א
ד/יא פרת חטאת עמ' ה {גרי"ז}
ד/יא פרת חטאת עמ' רכא-רכב, רכז {גרי"ז}
ד/יא צפנת פענח
ד/יא קדושת הר עמ' קלג {לח"מ}, קלח {מל"מ}
ד/יא קדושת יו"ט (אלגזי) דף מ ע"ד
ד/יא קדשי יהושע עמ' ב {גרי"ז}, ג, ד {גרי"ז}, נח, סא {גרי"ז}, אלף רכט, אלף תקיא
ד/יא קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תקמד {גרי"ז}
ד/יא קונטרסי שעורים גיטין שעור יא אות י
ד/יא קרבן שמואל דף לד ע"ב {לח"מ}
ד/יא שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' רמג
ד/יא שיח ערב קדשים עמ' יא, כד {רמב"ם}, רמז {גרי"ז}
ד/יא שיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 23 {וצריך שתהיה מחשבתו בשעת שחיטת העולה לשם ששה דברים}
ד/יא שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' א, ד, כה, כח, קנג, תמב, תקסא
ד/יא שם דרך יומא עמ' קנח
ד/יא שמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קצב
ד/יא שעורי הגדה עמ' כד
ד/יא שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' מח
ד/יא שעורי הרב גיטין ח"א עמ' רכ {גרי"ז}
ד/יא שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' ד, י, כא {גרי"ז}, לב
ד/יא שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' ב, כז, כח {גרי"ז}, ל, מ, קא {גרי"ז}
ד/יא שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' קצא
ד/יא שעורי ר' יחיאל מיכל זבחים פ"א אות ה, כד
ד/יא שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' קעד
ד/יא שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' ט-יג, טז {גרי"ז}, יח-יט {גרי"ז}, נד {גרי"ז}, נח {גרי"ז}, קמה {גרי"ז}
ד/יא שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' תס, תסא {גרי"ז}, תסב
ד/יא שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' ב, כב, כט {גרי"ז}
ד/יא שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 260 {גרי"ז}
ד/יא שעורי ר"א ליכטנשטין זבחים עמ' 50 {גרי"ז}, 60, 61, 94
ד/יא שערי היכל זבחים עמ' יד {לשם אותו החטא - כששחט בסתם}, שסז {שהקטרתו לריח בלבד - ולא לאכילה}, שסח {בשעת השחיטה - בשאר עבודות}, שסט {וצריך שתהיה מחשבתו - אינו מעכב}
ד/יא שערי המקדש סי' כו אות א {מל"מ}
ד/יא שערי טהר ח"ה שער ב סי' יד אות א
ד/יא שערי יצחק (תשיז) עמ' עד
ד/יא שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף לג ע"ב
ד/יא שפתי מלך
ד/יא תורה שלמה חי"ב עמ' 165


ה/462 הלכות מעשה הקרבנות פרק ה *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ה/רה"פ דבר משנה
ה/רה"פ הדרת קודש
ה/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ה/רה"פ הר המוריה (שץ)
ה/רה"פ הרמב"ם המדויק
ה/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ה/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ה/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' עא-עג
ה/רה"פ פי' ר"י קאפח
ה/רה"פ קרית מלך
ה/רה"פ רמב"ם הערוך
ה/רה"פ רמב"ם לעם
ה/רה"פ שם טוב
ה/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ה/רה"פ תורת הקרבנות הל' נה-עד
ה/א אפיקי מגינים זבחים סי' לט
ה/א באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קעח
ה/א דברי יעקב (וישקי) ח"א עמ' קצח
ה/א הגהות רימ"א
ה/א הר המלך ח"ו עמ' קיג
ה/א ואתה תחזה ח"ג
ה/א מאור הקודש זבחים עמ' קמא
ה/א מגילת ספר לאוין דף קכח ע"א, קסב ע"ד
ה/א מעשה רב (סוף שופטים, מהדורה א)
ה/א מעשה רקח
ה/א מראה הפנים יומא דף כט
ה/א מרגניתא דר"מ
ה/א עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' קז
ה/א עיני דוד
ה/א צידה לדרך מאמר ה עמ' ק
ה/א ראשי בשמים (רבין) עמ' כז
ה/א רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"א הי"ד
ה/א שלטי הגבורים עמ' רעג
ה/א שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' ריג
ה/א שעורי ר' יחיאל מיכל זבחים פ"א אות קלב
ה/א תורת העולה עמ' ר
ה/ב אוצרות הרמב"ם
ה/ב אור הישר
ה/ב אות היא לעולם ח"ב דף קיז ע"ד {כ"מ}
ה/ב אנצי"ת ע' אשם הע' 79
ה/ב אפיקי מגינים זבחים סי' כו, לט
ה/ב ואתה תחזה ח"ג
ה/ב זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' קיז
ה/ב יד יצחק (זלזניק) עמ' ח
ה/ב יהגה האריה עמ' קכה
ה/ב מאיר נתיבים עמ' 608
ה/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' ב
ה/ב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רב ע"א
ה/ב מפענח צפונות עמ' 158
ה/ב מרגניתא דר"מ
ה/ב משנת יעקב
ה/ב צפנת פענח
ה/ב רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' כ
ה/ב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' א
ה/ב שערי היכל זבחים עמ' תנז {שוחטים בצפון המזבח - ולא על גביו}
ה/ב שערי טהר ח"ג שער ג סי' טז אות ג
ה/ב תורת הקדש ח"א עמ' רכו
ה/ג אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' תקסג
ה/ג אמרי נועם מועדים תשובה יז מבן המחבר {מקום הקבלה}
ה/ג אנצי"ת ע' אשם הע' 79
ה/ג דביר הקודש זבחים עמ' קצ
ה/ג זבח טוב שער ד סי' ט
ה/ג חי' הראי"ה
ה/ג כרם יעקב עמ' קלז
ה/ג למודי ה' (תקמז) דף לז ע"ב
ה/ג למודי ה' (תשפא) עמ' רי {כ"מ}
ה/ג מועדי ה' (נתנזון) סוכות עמ' רס
ה/ג מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף נג ע"ד
ה/ג מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' כח
ה/ג מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' קלא
ה/ג מנחת אהרן (תשפ) כלל י אות כב
ה/ג משנת חיים זבחים עמ' פא
ה/ג סדר אליהו רבא וזוטא דף עב
ה/ג עבודת הכהן
ה/ג עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' קעה
ה/ג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' א
ה/ג שפתי מלך
ה/ג תורת הקדש ח"א עמ' רכו
ה/ד אהלי חיים עמ' מו
ה/ד אור המאיר (קובץ) ח"ב עמ' 147
ה/ד אור ליהודה (תשנט) עמ' יד-טז, יט
ה/ד אות היא לעולם ח"ב דף קיא ע"ב {כ"מ}
ה/ד אמונת יהושע עמ' רסו
ה/ד אנצי"ת ע' אחורי בית הכפורת הע' 16
ה/ד אפיקי מגינים זבחים סי' כו
ה/ד באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קס, קסב
ה/ד בית אברהם (סוכאטשוב) גל' א עמ' 30
ה/ד בית אהרן (צוקרמן) עמ' רפז {כ"מ}
ה/ד בני יעקב (כ"מ)
ה/ד ברור הלכה פסחים פה ע"ב ציון ט
ה/ד גליונות אבני נזר
ה/ד גליוני קדש עמ' 35 {כ"מ}
ה/ד דליית הכרם עמ' תתתכג {כ"מ}
ה/ד המקדש וקדשיו עמ' רפ, רפב
ה/ד הר המלך ח"ז עמ' קט
ה/ד הרועים בשושנים
ה/ד זבח טוב שער ח סי' ד
ה/ד חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' יט
ה/ד חי' הראי"ה
ה/ד חי' חפץ חיים
ה/ד חי' יעקב עמ' קיא
ה/ד חלקת יואב מהדו"ק או"ח סי' ה
ה/ד יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רמה
ה/ד כלי טהור עמ' שי
ה/ד מחשבת הקודש ח"ב דף סה ע"ג
ה/ד מילואים למנחת יהודה וירושלים (נדפסו בסו"ס הל' ביה"ב, קלר) עמ' 157
ה/ד מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' כא, לב, ח"ג עמ' קלא {גגות}
ה/ד מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' קמג
ה/ד מנחת חזקיה מנחות עמ' ד
ה/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' ע, עג, קעא
ה/ד מנחת יהודה וירושלים עמ' 104
ה/ד מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' פג {רמב"ם}, פד {לח"מ}
ה/ד מעיני המים
ה/ד מעשה רב (סוף שופטים, מהדורה א)
ה/ד מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' עח, פז, קנה
ה/ד מקום דוד [קרבן חגיגה סי' עב]
ה/ד מראה הנוגה
ה/ד מראה כהן זבחים עמ' קעג {כשרים}
ה/ד מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
ה/ד משנת ירושלים עמ' קנב, רח, ריז
ה/ד נזר הקדש (רזין) מנחות דף יד ע"ב
ה/ד סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' נג
ה/ד עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' קפא
ה/ד פאר הלבנון ח"א סי' טו אות יד, יז
ה/ד פני משה (שלז')
ה/ד פרשת המלך
ה/ד צפנת פענח
ה/ד רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"א ה"ג
ה/ד שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' קנב, רפב, תקסט
ה/ד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' פה
ה/ד שערי היכל זבחים עמ' תלז {להכשיר כל הרוחות - השמיט פשפשין ולול}, תנז {שוחטים בכל העזרה - גם על המזבח}, תקמ {שחטם בהיכל כשרים - לא בקדשי קדשים}, תתקעט {שאין ראויין לשחיטה - ולא שאין קדושה}
ה/ד שערי זיו ח"ג דף קמה ע"ב
ה/ד שפת אמת על התלמוד ח"ג דף יט ע"ג
ה/ד תורת העולה ח"ב פ' כה
ה/ד תורת הקדש ח"ב עמ' צד
ה/ד תנופת זהב עמ' 180
ה/ה אור אברהם
ה/ה אור הישר [אור הישר זבחים נה ע"ב ודף סג ע"א]
ה/ה אור יקרות
ה/ה אור שמח
ה/ה אמונת יהושע עמ' רסו
ה/ה אמרי נפתלי ח"ב עמ' רמ
ה/ה אנצי"ת ע' אחורי בית הכפורת הע' 16 {לח"מ}
ה/ה באר שרים (שולמן) עמ' קסא
ה/ה בד קודש (פוברסקי) ח"א דף פז ע"ב {כ"מ}
ה/ה בדבר מלך ח"ד עמ' עו
ה/ה ביצחק יקרא (תשמט) קונטרס ביה"ב פ"א ה"ה
ה/ה בית אברהם (סוכאטשוב) גל' א עמ' 13, 29-32, 34
ה/ה בית נפתלי (תרנט) סי' סט
ה/ה בני שמואל דף צה ע"א
ה/ה בנין דוד (מייזלש, תשסט) על התורה פ' וארא אות ד
ה/ה ברכת הנצי"ב (תשנז) תו"כ עמ' ה
ה/ה בשבילי הפסח סי' לא אות מא
ה/ה גליונות אבני נזר
ה/ה דביר הקודש זבחים עמ' רא
ה/ה דברי אהרן עמ' סא {קודם פתיחת דלתות}
ה/ה דליית הכרם עמ' תתתכג
ה/ה המקדש וקדשיו עמ' רפ
ה/ה הר המלך ח"ז עמ' קט
ה/ה הרועים בשושנים עמ' רנח
ה/ה ואתה תחזה ח"ג
ה/ה ויוסף שאול דף סב ע"ג
ה/ה זבח טוב שער ח סי' ד
ה/ה חי' הראי"ה
ה/ה חי' יעקב עמ' קצה
ה/ה חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' שא
ה/ה חנוכת הבית עמ' סג, קח
ה/ה ידי משה (בוצק') הל' מעה"ק סי' י
ה/ה יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' יג
ה/ה ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' קפא
ה/ה ישורון ח"י עמ' רס
ה/ה מבשר טוב קדשים עמ' א
ה/ה מוריה גל' קסט עמ' מז-מח, נ
ה/ה מחשבת הקודש ח"ב דף נז ע"א, סז ע"ד
ה/ה מילואים למנחת יהודה וירושלים (נדפסו בסו"ס הל' ביה"ב, קלר) עמ' 159-158
ה/ה מלחמות יהודה דף קיג ע"ד
ה/ה מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' קמג {לח"מ}
ה/ה מנחת חזקיה מנחות עמ' ד
ה/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' ד, ה {לח"מ}, ח"ג עמ' סד
ה/ה מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' פה
ה/ה מעיני המים
ה/ה מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' עח, פז, קנה
ה/ה מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' תקפד
ה/ה מראה כהן זבחים עמ' קסא
ה/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/ה משאת המלך (תשסז) עמ' לט {פרוכת שעל השער}
ה/ה משך חכמה שמות פכ"ט פס' יא
ה/ה משנת חיים זבחים, הקדמה אות ד, ועמ' רמח, רנג
ה/ה משנת יעקב הפלאה עמ' רצז-רצח
ה/ה משנת יעקב כאן
ה/ה משנת יעקב עבודה עמ' כג
ה/ה נאות אפרים ח"ב עמ' קט
ה/ה ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' ריט-רכ, רכב
ה/ה ספרי דבי רב ח"א עמ' רד, רו, ח"ב עמ' קכג
ה/ה עבודת הכהן
ה/ה עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' נא
ה/ה ערהשה"ע קדשים סי' קא אות ח
ה/ה פאר הלבנון ח"א סי' יב אות א, סי' טו אות ט, סי' טז אות יח
ה/ה פרשת נזיר עמ' רצב
ה/ה קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קלא
ה/ה קרבן שמואל דף כד ע"ד
ה/ה רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"א הט"ו, פ"ד ה"ז מקור 15
ה/ה שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' תקסט, ח"ב עמ' יב
ה/ה שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' שיז
ה/ה שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' כה
ה/ה שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' רפז
ה/ה שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' עז, עט, פא, פג, פה, פח
ה/ה שעורי ר"א ליכטנשטין זבחים עמ' 21
ה/ה שערי היכל זבחים עמ' תלד {הפרוכת אינה פוסלת - זהו הוילון בגמרא}, תלח {בזמן שפתוח - השמיט דין 'גובהה'}
ה/ה שערי היכל יומא מערכה קמז {שלמים ושאר קרבנות}
ה/ה שערי המקדש סי' כ אות ג
ה/ה שערי זיו ח"ג דף קמד ע"ג, קמה ע"ב
ה/ה שערי טהר ח"ג שער א סי' יב אות ב
ה/ה שפתי מלך
ה/ה תנופת זהב עמ' 246
ה/ו אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' טז אות א
ה/ו אגרות משה חו"מ ח"א סי' קח
ה/ו אהלי חיים עמ' פז
ה/ו אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ג ס"ק לו
ה/ו אנצי"ת ע' אשם הע' 93, 95, 96
ה/ו ארצות החיים סי' כו ארץ יהודה אות א עמ' שעו {רוב הדמים על יסוד דרומי}
ה/ו בחסד יבנה עמ' קנא
ה/ו גחלי אש דף לד ע"א
ה/ו דביר הקודש זבחים עמ' קצז-קצח
ה/ו דקה מן הדקה דף עד ע"ג
ה/ו המאיר לארץ {כ"מ}
ה/ו ואתה תחזה ח"ג
ה/ו זבח טוב שער ז סי' ז
ה/ו חי' חפץ חיים
ה/ו חי' מרן הגרי"מ עמ' קסא
ה/ו חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' רט
ה/ו חסדי דוד ח"ז עמ' תשצה
ה/ו כנה"ג
ה/ו כתבי ערוך השולחן - שו"ת סי' טו
ה/ו כתר המלך
ה/ו מנחת חינוך ח"א עמ' שמג
ה/ו מעשה רקח
ה/ו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רב ע"ג
ה/ו מראה כהן זבחים עמ' קנט
ה/ו מרגניתא דר"מ
ה/ו משא בני קהת
ה/ו משנת חיים דברים עמ' רעד, רפז
ה/ו משנת חיים זבחים עמ' כו
ה/ו משנת משה ר"ה עמ' קנז
ה/ו נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף נז ע"ג
ה/ו ענפי ארז (זי') דף קנג ע"ג
ה/ו קדשי יהושע עמ' שה, שכג
ה/ו קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' יז
ה/ו רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"א הי"ד מקור 15 {שיירי הדם}
ה/ו שיח ערב קדשים עמ' שכ
ה/ו שלטי הגבורים עמ' רפ, רפג
ה/ו שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' שכא, שנב, תקה
ה/ו שלמי ירוחם
ה/ו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' נו
ה/ו שערי היכל זבחים עמ' שצב {גג היסוד הדרומי - טעם הדבר}, שצה {שיריים על גג היסוד - ולא המתנות עצמן}, תב {שתי זריקות - הטעם שפסק כן}, תרצ {שיריים על גג היסוד - ביאור פסיקתו}
ה/ו שערי טהר ח"ד שער א סי' ה אות ד
ה/ו שפת אמת על התלמוד ח"ג דף טז ע"א, יט ע"א
ה/ו תורת העולה ח"ב פ' כה
ה/ו תורת העולה עמ' רו, תז
ה/ז אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ג ס"ק לט
ה/ז אנצי"ת ע' ארבע מתנות הע' 3
ה/ז בדבר מלך חי"ד עמ' קצט
ה/ז בזך לבונה עמ' רל
ה/ז בחסד יבנה עמ' קנא, קנד
ה/ז בית אהרן וישראל גל' נח עמ' קט
ה/ז בתי כנסיות דף מג ע"א
ה/ז גבורת יצחק (תשסו) עמ' פט {כנגד חודה של קרן}
ה/ז גחלי אש דף מד ע"א
ה/ז גליונות אבני נזר
ה/ז דביר הקודש זבחים עמ' קצו
ה/ז הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קלט {מספק כשר}
ה/ז הר המלך ח"ו עמ' קיג
ה/ז ואתה תחזה ח"ג
ה/ז זבח טוב שער ז סי' ו, שער יב סי' ב
ה/ז חזו"א או"ח סי' קכו ס"ק לח
ה/ז חזו"א על הרמב"ם
ה/ז חי' הריצ"ד
ה/ז חי' חפץ חיים
ה/ז חי' מרן הגרי"מ עמ' קסב
ה/ז חנן אלקים עמ' קב
ה/ז מגנזי הגר"ח עמ' סב
ה/ז מילי דמרדכי
ה/ז מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' עב
ה/ז מעשה אברהם דף מט ע"א
ה/ז משנת יעקב כאן
ה/ז משנת יעקב עבודה עמ' שכא
ה/ז נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף נח ע"א
ה/ז עבודת הכהן
ה/ז עומק הפשט ח"ג עמ' תקפה
ה/ז ערהשה"ע קדשים סי' קכו אות טו
ה/ז קדשי יהושע עמ' אלף תקז
ה/ז רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקצג
ה/ז שיח השדה (פרומר) עמ' קסז
ה/ז שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' תקנה
ה/ז שם טוב - השלמה
ה/ז שמועת חיים יומא ח"ב עמ' קכ
ה/ז שמש מרפא עמ' קכא
ה/ז שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' קלד
ה/ז שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' ערה
ה/ז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' מד-מה
ה/ז שערי היכל זבחים עמ' שלב {וסומך באצבעו הגדולה - זהו 'אמין שבאצבע'}, שצח {מחצי המזבח ומעלה - כרבי}, שצט {באמה אחת - הטעם שפסק כן, מכאן או מכן - די בנתינה כלשהי}, תתמט {עד שיכלה כל הדם - לכתחילה}
ה/ז שערי טהר ח"ג שער א סי' יד אות א, ח"ד שער א סי' כה אות ב
ה/ז שפתי מלך
ה/ז תורת העולה עמ' רו
ה/ז תורת יצחק ח"ב עמ' קכז
ה/ח אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ג ס"ק מא
ה/ח אמרות שמואל עמ' נז-נח
ה/ח בדבר מלך חי"ד עמ' קצט
ה/ח בית אהרן וישראל גל' סב עמ' קלט
ה/ח בן ימין עמ' לג {לח"מ}
ה/ח בנין שלמה (רבינ') סי' מא
ה/ח בתי כנסיות דף מג ע"א
ה/ח גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קעא
ה/ח גחלי אש דף מד ע"א
ה/ח הדר דוד עמ' צה
ה/ח העמק דבר ויקרא פ"ד פסוק כה
ה/ח ואתה תחזה ח"ג
ה/ח זבח טוב שער ז סי' יא
ה/ח חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד מנחות ז ע"ב]
ה/ח יברך ישראל זבחים עמ' פח {מקנח אצבעו}
ה/ח יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' מט
ה/ח מי טהרה עמ' מב
ה/ח מים טהורים עמ' תרנז {מקנח}
ה/ח מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' ח-ט, מנחות עמ' צח
ה/ח מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רב ע"ד, רכב ע"ב
ה/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/ח משאת המלך ח"ג סי' שפו {כ"מ}
ה/ח משנת חיים הל' פסח עמ' קעה
ה/ח משנת חיים פסחים ח"ב עמ' שסא
ה/ח משנת יעקב
ה/ח נר דוד ח"ב עמ' רפז {לח"מ}
ה/ח עבודת המקדש (כהן) ח"ב עמ' קלד
ה/ח עיני אברהם
ה/ח פרת חטאת עמ' קעט, קפא
ה/ח שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' שצא, תקח
ה/ח שם משמעון (סטרליץ) עמ' ריג
ה/ח שמועת חיים יומא ח"ב עמ' עז
ה/ח שמש מרפא עמ' קכא
ה/ח שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' שצז
ה/ח שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' קטז
ה/ח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' ח, שד, שו {לח"מ}
ה/ח שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' קפב, קפד
ה/ח שערי היכל זבחים עמ' קצב הערה 14 {מקנח בשפת המזרק - מבחוץ או מבפנים}, תתמט {וכשגומר מקנח אצבעו - אם הדם לא כלה, מקנח אצבעו במזרק - בפרה אינו כן}
ה/ח שערי טהר ח"ג שער א סי' יד אות א, ח"ד שער א סי' כה אות ב
ה/ח תורת יצחק ח"ב עמ' קכז
ה/ט אור הישר [מל"מ לעיל פ"ד ה"ח, אור הישר זבחים מ ע"ב]
ה/ט בד קודש (פוברסקי) ח"א דף קה ע"ב {מל"מ}, קז ע"ד
ה/ט בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 132
ה/ט בריכת המלך עמ' קעז
ה/ט בשמן רענן ח"ב עמ' שיב
ה/ט בתי כנסיות דף מג ע"א
ה/ט גחלי אש דף לב ע"ג-ע"ד {מל"מ}, מד ע"א, נב ע"א
ה/ט דביר הקודש זבחים עמ' רפג
ה/ט דעת כהן עמ' תנח
ה/ט דקה מן הדקה דף נב ע"ד
ה/ט ואתה תחזה ח"ג
ה/ט זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קסח
ה/ט חזו"א על הרמב"ם
ה/ט חי' הראי"ה
ה/ט יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' כג
ה/ט כתר המלך
ה/ט לב לדעת זבחים סי' ט אות ג
ה/ט מאור הקודש זבחים עמ' סב, קלח
ה/ט מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' צג
ה/ט מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' תריט
ה/ט מעיני המים
ה/ט מפתח הבאורים [גרי"ז דף לו]
ה/ט מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' קע-קעא
ה/ט מקדש דוד קדשים סי' ז ס"ק ב
ה/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/ט משנת יעקב
ה/ט עבודת הכהן
ה/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כג, קכט
ה/ט פרי אברהם אליעזר כאן ועמ' שצה {גרי"ז}
ה/ט פרת חטאת עמ' קפ {מל"מ}
ה/ט פרת חטאת עמ' קפא {גרי"ז}
ה/ט קדשי יהושע עמ' שמח {או"ש}
ה/ט קול יהודה (גרשוני) עמ' צג
ה/ט רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רפו
ה/ט שמש מרפא עמ' קכא
ה/ט שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' רכד
ה/ט שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' קפב
ה/ט שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' שב {גרי"ז}
ה/ט שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' קעח
ה/ט שערי היכל זבחים עמ' תתמד {שיהיה שם כדי טבילה - ביאור שיטתו}, תתמה הערה תתמח {אלא החטאת בלבד - גם חטאת חיצונית}, עמ' תתמז הערה 3 {לא שיספג אצבעו בדם - כך בכל החטאות}
ה/ט שערי טהר ח"ג שער ב סי' טו אות ג, שער ג סי' א אות ד, ח"ד שער א סי' כה אות ב
ה/ט תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' רנח {מל"מ}
ה/ט תשובה שלמה יו"ד סי' לג
ה/י אור הישר [אור הישר יומא נט ע"א]
ה/י אפיקי מגינים זבחים סי' מה
ה/י גחלי אש דף מד ע"א
ה/י הר המלך ח"ז עמ' קי
ה/י חי' מרן הגרי"מ עמ' קסב
ה/י מזל שעה
ה/י מנחת אהרן (תשפ) כלל י אות כב
ה/י משנת חיים זבחים עמ' כו
ה/י עבודת הכהן
ה/י עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' כה
ה/י עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' יד
ה/י רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקצג
ה/י שלטי הגבורים עמ' רפב
ה/י שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' שנב
ה/י שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' רכז, תקיא, תקטז
ה/י שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רכט
ה/י שערי טהר ח"ד שער א סי' ה אות ד, שער ב סי' א אות א
ה/י שפתי מלך
ה/י תורה תמימה במדבר פ' יח אות עד
ה/יא אגרות משה חו"מ ח"א סי' קח
ה/יא איש מצליח (תשסח) ח"א עמ' שפה, שצב, תיח
ה/יא אפיקי מגינים זבחים סי' מה
ה/יא בית אהרן וישראל גל' סב עמ' קלט, גל' סט עמ' מד
ה/יא ברור הלכה יומא נח ע"ב ציון ו
ה/יא גחלי אש דף לג ע"ג
ה/יא דברי תלמוד ח"א עמ' רכא
ה/יא דקה מן הדקה דף עד ע"ד
ה/יא הר המלך ח"ז עמ' קי
ה/יא הרועים בשושנים
ה/יא זבח טוב שער ח סי' ח
ה/יא זכר ישעיהו
ה/יא חי' הראי"ה
ה/יא חי' חפץ חיים
ה/יא חי' מרן הגרי"מ עמ' קסב
ה/יא חסדי דוד ח"ז עמ' תשפט-תשצ
ה/יא חתן סופר או"ח ח"א עמ' קמט
ה/יא יחוה דעת ח"ב עמ' מו
ה/יא כי בא מועד עמ' קכט-קל
ה/יא מבשר טוב קדשים עמ' קג, קה
ה/יא מגן שאול (קצנ') עמ' ה
ה/יא מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' מז
ה/יא מראה כהן זבחים עמ' קנז
ה/יא משב יעקב ח"ב
ה/יא נזר המלך
ה/יא נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף נז ע"ב
ה/יא עומק הפשט ח"ג עמ' תקפה
ה/יא קדשי יהושע עמ' שיג
ה/יא רשימות (שניאורסון) חוב' עד סכ"ה
ה/יא שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' שכא, שנב, מנחות עמ' רצה
ה/יא שם טוב - השלמה
ה/יא שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' יט
ה/יא שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' כג, קמ
ה/יא שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קפא
ה/יא שערי היכל זבחים עמ' שפח {שהוא פוגע בו תחילה - מטעם 'אין מעבירין'}
ה/יא שערי טהר ח"ג שער ב סי' ט אות ג
ה/יא תועפת ראם (גטיניו) דף נח ע"ג-ע"ד, נט ע"ג-ע"ד, ס ע"א
ה/יא תורת העולה עמ' רח
ה/יב אור הישר [אור הישר זבחים מז ע"א]
ה/יב אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ג ס"ק ל, פ"ה ס"ק כג
ה/יב אשיחה בחקיך פרה עמ' רכא-רכב
ה/יב בדי הארון (הכהן) עמ' 185, 192
ה/יב ברור הלכה יומא נז ע"א לפני ציון א
ה/יב ברור הלכה יומא נט ע"א ציון ב
ה/יב גחלי אש דף לג ע"ב, מא ע"ב
ה/יב דברי תלמוד ח"א עמ' רכא
ה/יב ואתה תחזה ח"ג
ה/יב חזו"א נגעים סי' יב ס"ק טו
ה/יב חזו"א על הרמב"ם
ה/יב יברך ישראל זבחים עמ' סא {ארבע ושבע}
ה/יב יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' ס
ה/יב יחי ראובן (נאוי) עמ' קה
ה/יב לקוטי שיחות ברכת יוה"כ תשמה ס"ד
ה/יב לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 315
ה/יב מילי דמרדכי
ה/יב מנחת חינוך ח"ב עמ' עא
ה/יב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רכב ע"ב
ה/יב עבודת הכהן
ה/יב צפנת פענח
ה/יב רמב"ם המאיר הל' עיוה"כ פ"ג ה"ה הע' 13
ה/יב שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תריט
ה/יב שמש מרפא עמ' קכ, קמא
ה/יב שעורי הגרי"ד עבודת יוה"כ עמ' לו
ה/יב שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' שעו
ה/יב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' שיא
ה/יב שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' קמב, תרנה
ה/יב שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קפא
ה/יב שערי היכל יומא מערכה קלב, קלז
ה/יב תורת העולה עמ' רח
ה/יב תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' שכז-שכח
ה/יג אור ליהודה (תשנט) קונ' שערי עיון עמ' לד {מל"מ}
ה/יג אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ג ס"ק ל {מל"מ}
ה/יג אנצי"ת ע' ארבע מתנות הע' 6
ה/יג בדבר מלך חי"ד עמ' קצט
ה/יג בדי הארון (הכהן) עמ' 185
ה/יג בית אהרן וישראל גל' מא עמ' קיט
ה/יג גחלי אש דף לג ע"ב
ה/יג דקה מן הדקה דף נב ע"ד {מל"מ}
ה/יג הררי קדם (תשס) עמ' קס
ה/יג חי' הריצ"ד
ה/יג ידי משה (בוצק') הל' מעה"ק סי' יא
ה/יג כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' מד
ה/יג לחם חקי עמ' קצז {מל"מ}
ה/יג מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' קצה
ה/יג מנחת חינוך ח"א עמ' שפה, ח"ב עמ' יח {מל"מ}, עא
ה/יג מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' עז
ה/יג מסורה חי"ג עמ' לה
ה/יג מעשה רב (סוף טהרה)
ה/יג מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' סח
ה/יג מקדש דוד קדשים סי' כ ס"ק א במנחת מרדכי, סי' כג ס"ק ד במנחת מרדכי
ה/יג מראה הנוגה
ה/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/יג משנת חיים שמות עמ' רנז
ה/יג נמוקי חיים עמ' רנז {מל"מ}
ה/יג נר מצוה (מהר"ל) ח"ב הערה 66
ה/יג עבודת המקדש (כהן) ח"ב עמ' קו {מל"מ}
ה/יג פני אברהם (שפירא) עמ' ריח {מל"מ}
ה/יג פרי השדה (דייטש) ח"א סי' ז {מל"מ}
ה/יג צפנת פענח
ה/יג שואל ומשיב מהדו"ג ח"א סי' תל {מל"מ}
ה/יג שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תריט
ה/יג שעורי הגרי"ד עבודת יוה"כ עמ' לה-לו {מל"מ}
ה/יג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' שיא
ה/יג שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' קמב, תרנה
ה/יג שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קפא
ה/יג שערי היכל יומא מערכה קלה, קלו
ה/יג שערי המקדש סי' כא אות ו {מל"מ}
ה/יג תורת הבמה עמ' עג {מל"מ}
ה/יג תורת הקדש ח"א עמ' קעו {מל"מ}
ה/יג תורת יצחק ח"ב עמ' קיא, קכו
ה/יד אור הישר [כ"מ ולח"מ הל' עיוה"כ פ"ד ה"ב]
ה/יד אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ד ס"ק עג-עד
ה/יד אמרות שמואל עמ' נח
ה/יד אמת ליעקב מועד עמ' שלד-שלה
ה/יד בדי הארון (הכהן) עמ' 184
ה/יד בית אהרן וישראל גל' מא עמ' קיט
ה/יד ברור הלכה יומא נח ע"ב ציון א, כ
ה/יד ברור הלכה יומא נט ע"א ציון א {לח"מ}
ה/יד גחלי אש דף מ ע"ג-ע"ד, מא ע"א
ה/יד דברי הגות והערכה עמ' 150
ה/יד הר המלך ח"ו עמ' קיד
ה/יד ואתה תחזה ח"ג
ה/יד חזו"א על הרמב"ם
ה/יד חי' הראי"ה
ה/יד חי' הריצ"ד
ה/יד חסדי דוד ח"ז עמ' תשפו
ה/יד ידי משה (בוצק') זבחים סי' קל, ודף צז
ה/יד כי בא מועד עמ' קכט-קל
ה/יד מאיר עיני חכמים ח"א דף נ ע"ד
ה/יד מזבח חדש דף נה ע"א
ה/יד מילי דמרדכי
ה/יד מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' עג
ה/יד מנחת חינוך ח"ב עמ' יח
ה/יד מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' עז
ה/יד מעשה רקח
ה/יד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רג ע"א
ה/יד מפתח הבאורים [שו"ת הרשב"א סי' שפח]
ה/יד מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
ה/יד עבודת הכהן
ה/יד עבודת המקדש (כהן) ח"ב עמ' קכט, קלב-קלג
ה/יד עבודת ישראל (קמחי) דף קפג-קפד
ה/יד צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' סז אות א ואילך
ה/יד רמב"ם המאיר הל' עיוה"כ פ"ד ה"ב הע' 4
ה/יד שארית נתן (לוברט)
ה/יד שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' יד {לח"מ}
ה/יד שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף שצח
ה/יד שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' תקנה, ח"ב עמ' תקה
ה/יד שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תריט
ה/יד שמועת חיים יומא ח"ב עמ' קיט
ה/יד שמש מרפא עמ' קכ
ה/יד שעורי הגרי"ד עבודת יוה"כ עמ' קכב
ה/יד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רנא
ה/יד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תקמה
ה/יד שערי היכל יומא מערכה קלו
ה/יד תורת העולה עמ' רי
ה/יד תורת יצחק ח"ב עמ' קכד
ה/יד תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' קי {לח"מ}
ה/טו אהל חייא עמ' תקז
ה/טו אור הישר [מעשי למלך הל' כלה"מ פ"ד דף רט ע"א]
ה/טו בני יעקב
ה/טו ברור הלכה הוריות יא ע"ב ציון ג
ה/טו גליונות אבני נזר {מל"מ}
ה/טו גליוני הגר"ש עמ' פח {מל"מ}
ה/טו דקה מן הדקה דף יג ע"א {מל"מ}
ה/טו הורה גבר (תקסב) דף לה ע"א
ה/טו הורה גבר (תשסג) עמ' קמ {מל"מ}
ה/טו ואתה תחזה ח"ג
ה/טו חסדי דוד ח"ה עמ' תתקכז
ה/טו יד בנימין מגילה עמ' עח {מל"מ}
ה/טו כבוד יו"ט
ה/טו כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' קסה {מל"מ}
ה/טו מילי דמרדכי
ה/טו מנחת חינוך ח"ב עמ' יח
ה/טו מנחת מאיר דף סא ע"ג
ה/טו מקדש דוד קדשים סי' כג ס"ק ה במנחת מרדכי
ה/טו מקום דוד [שער יוסף דף ק-קא]
ה/טו מקור חסד עמ' שצא
ה/טו מראה הנוגה
ה/טו מרגניתא דר"מ
ה/טו עין חנוך עמ' רעד
ה/טו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כג
ה/טו פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' רצג
ה/טו צפנת פענח
ה/טו שדה אלחנן ח"ב עמ' צז
ה/טו שמועת חיים יומא ח"ב עמ' סו
ה/טו שעורי הגרי"ד עבודת יוה"כ עמ' קט
ה/טו שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' שנח
ה/טו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' שט {מל"מ}
ה/טו תורת המלך (צדוק) סי' ט ס"ק מו {או"ש}
ה/טז ואתה תחזה ח"ג
ה/טז יצחק ירנן [תועפות ראם דף צט ע"א]
ה/טז מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' סב
ה/טז מסורה חי"ב עמ' ס
ה/טז סולם מוצב עמ' קלד
ה/טז עומק הפשט ח"ג עמ' תקפה
ה/טז שמועת חיים יומא ח"ב עמ' רמא
ה/טז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' שח
ה/טז תורה תמימה ויקרא פ' ד אות יז
ה/יז אהל משה (הורוביץ) ח"א פסחים קכא ע"א
ה/יז אור שמח
ה/יז אמת ליעקב מועד עמ' רפג-רפד {שפיכה}
ה/יז אנצי"ת ע' בכור בהמה הע' 151-152
ה/יז אפיקי מגינים זבחים סי' מד
ה/יז באר שרים (שלזינגר) ויקרא פ' ויקרא סי' ה אות ג
ה/יז בדבר מלך ח"ח עמ' מז
ה/יז בדרך המלך עמ' כז
ה/יז בחיר חיים
ה/יז ביצחק יקרא (תשע) סי' לג סעיף ב ד"ה אכן {לח"מ}
ה/יז בית אולפנא (אברהמס) ח"ב עמ' יב-יד {לח"מ}
ה/יז בנין הלכה עמ' קנה, קנט
ה/יז ברור הלכה פסחים קכא ע"א ציון א
ה/יז ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' רנד-רנה
ה/יז בשבילי התלמוד ח"ג זבחים לז ע"ב
ה/יז גבורת יצחק (תשמח) דף צ
ה/יז גבורת יצחק (תשסו) עמ' פט
ה/יז גחלי אש דף לא ע"ג-ע"ד
ה/יז הדר איתמר עמ' כט {ואת דמם תזרוק}, לא
ה/יז הרמב"ם והלכותיו
ה/יז זבח טוב שער ז סי' א-ב, ט, שער ט סי' ב, שער י סי' ז
ה/יז זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' קסד, רנ
ה/יז זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' קפ
ה/יז זרעא דיוסף דף יז ע"ג
ה/יז חדושים ובאורים (גרי') זבחים סי' ח ס"ק ג
ה/יז חזו"א על הרמב"ם
ה/יז חי' הגר"ח החדש עמ' תנא
ה/יז חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' כח
ה/יז חי' הראי"ה
ה/יז חי' חפץ חיים
ה/יז חי' מרן הגרי"מ עמ' קנב, קסב
ה/יז חיי אברהם (צציק) עמ' יט
ה/יז חיי משה (ברודנא) דף י ע"א
ה/יז יד ישראל ח"ב
ה/יז יתר הבז (תשסח) עמ' קד
ה/יז כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' שעז {לח"מ}, שעח {מרכה"מ}, שעט {לח"מ}
ה/יז לב איש עמ' רמד
ה/יז לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ט אות א, ג
ה/יז לקוטי שעורים (שטיין) פסחים ח"ב (תשסז) סי' טו ס"ק א
ה/יז מי באר (פישר) ערבי פסחים עמ' קנ
ה/יז מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' קצב, קצד
ה/יז מנחת חינוך ח"א עמ' לג, שמג
ה/יז מעיני המים
ה/יז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף ריד ע"ד, רכב ע"ב
ה/יז מקראי קדש (תשנג) עמ' רנט
ה/יז מראה הפנים הוריות דף י
ה/יז מראה כהן זבחים עמ' קכד {ואת דמם תזרוק}
ה/יז משאת משה (חברוני) פסחים סי' קנא עמ' רלא
ה/יז משנת חיים במדבר עמ' שיד
ה/יז משנת חיים דברים עמ' רפה
ה/יז משנת חיים ויקרא - מכתבים אות ד
ה/יז משנת חיים פסחים ח"ב עמ' רצב, שפא, תקעג
ה/יז משנת יעקב
ה/יז נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קצ, קצב
ה/יז נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף מח ע"ב {לח"מ}
ה/יז נחלת שמעון (אמוראי) דף כז, לד
ה/יז נתיבות החיים
ה/יז עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' נה
ה/יז עטרת זקנים (לבוב תרלא) פסחים צז (דף יג ע"ב בדפי הספר) {לח"מ}
ה/יז ציץ אליעזר ח"ב סי' לב אות ג {לח"מ}
ה/יז צפנת פענח
ה/יז קדשי יהושע עמ' אלף תרפט
ה/יז קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' יז
ה/יז רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' קמג, רטו
ה/יז שביתת יו"ט
ה/יז שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' שלא-שלב, שלז, שלט, שמג, תמו, ח"ב עמ' תפא
ה/יז שמוש חכמים א עמ' סז
ה/יז שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' קמח-קמט, קנב
ה/יז שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' קלד
ה/יז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רלג
ה/יז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' קצב-קצג, רמו
ה/יז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' רכז, תצז, תקי
ה/יז שערי היכל זבחים עמ' שיג הערה 4 {מפי השמועה - ולא מהפסוק}, שיד {בכור מעשר ופסח בשפיכה - ביאור שיטתו}, שטו {מתנה אחת כבכור - השפיכה מתנה אחת}, שטז {באחד משלוש זויות - דווקא בזוית}
ה/יז שערי זיו ח"ג דף כא ע"ב
ה/יז שערי טהר ח"ה שער ב סי' ד אות ה
ה/יז תורה אור (שנגהי) עמ' נה-נז
ה/יז תורת העולה עמ' ריא
ה/יז תנובת ציון דף נ ע"א {לח"מ}
ה/יח אור הישר [אור הישר זבחים קג ע"ב]
ה/יח אור ליהודה (תשנט) עמ' קלב {הפשט לפני הקטרת אימורים}
ה/יח אמרות שמואל עמ' קמח
ה/יח אנצי"ת ע' אמורים הע' 20, 25, ע' בכור בהמה הע' 159
ה/יח בדרך המלך עמ' לט
ה/יח בית אהרן וישראל גל' לו עמ' מג
ה/יח בית שערים או"ח סי' שיז (דף קסד)
ה/יח בני דוד
ה/יח גחלי אש דף לב ע"ד
ה/יח הגהות ר' נחום טרעביטש
ה/יח הרמב"ם כמחנך עמ' 15
ה/יח ואתה תחזה ח"ג
ה/יח חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד זבחים קג ע"ב]
ה/יח טוב טעם ודעת מהדו"ק סי' נ {אין בודקים את הריאה בקדשים}
ה/יח טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' קסז
ה/יח יד ישראל ח"ב
ה/יח יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' ה
ה/יח יכהן פאר
ה/יח כבוד מלכים (מרגליות)
ה/יח כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקכה
ה/יח כנה"ג
ה/יח להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' קטו
ה/יח מבית מאיר ח"ג עמ' קכז
ה/יח מלחמות יהודה דף קנ ע"ג
ה/יח מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' סה
ה/יח מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' צג
ה/יח מעשה רקח
ה/יח מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' תעא
ה/יח מקדש דוד קדשים סי' כג ס"ק א
ה/יח מראה אש ח"א עמ' קכט
ה/יח מרגניתא דר"מ
ה/יח משנת חיים ויקרא עמ' צא
ה/יח משנת חיים זבחים עמ' רב
ה/יח עבודת הזבח זבחים סי' יב ס"ק ד
ה/יח עבודת לוי (לוין) סי' לג {כ"מ}, לד
ה/יח צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף יח ע"ד
ה/יח קרנות המזבח דף כ ע"ב {אין בודקים את הריאה בקדשים}
ה/יח רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"א ה"ו
ה/יח שושן עדות דף לט ע"ג
ה/יח שיח ערב קדשים עמ' רא
ה/יח שלטי הגבורים עמ' רעד
ה/יח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תרא
ה/יח שערי היכל זבחים עמ' תתקמא {עור קדשים שנפסלו - כאביי וכרבי}
ה/יח תהלה לדוד (מן) קדשים סי' לו ס"ק ג, ז
ה/יח תורת העולה עמ' ריא
ה/יט אבן האזל (גם בהשמטות דף קכז ע"ב)
ה/יט אור הישר [אור הישר זבחים קג ע"א]
ה/יט אפיקי מגינים זבחים סי' לז
ה/יט בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' קעח
ה/יט בחסד יבנה עמ' קנב
ה/יט ברכת שלמה (תשז) עמ' כד
ה/יט ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' יד
ה/יט דברות משה ב"ק ח"ב סי' פא ענף ז
ה/יט דברי יהודה דף פ ע"ג {עורות קק"ל לבעלים}
ה/יט הר המלך ח"ו עמ' קיד
ה/יט ואתה תחזה ח"ג
ה/יט זבח טוב שער יב סי' ז
ה/יט חדושים ובאורים (גרי') זבחים סי' יב ס"ק ד
ה/יט חזו"א על הרמב"ם
ה/יט מהרי"ט אלגזי פ"א אות ח או"ק ח, פ"ד אות לה או"ק א
ה/יט מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' רצג
ה/יט מראה כהן זבחים עמ' רסו {שנאמר עולת איש}
ה/יט משנת חיים זבחים עמ' ריג-ריד
ה/יט נדרי זריזין ח"ג, שו"ת והוספות על חי' הש"ס עמ' קנא
ה/יט עבודת הכהן
ה/יט עבודת לוי (לוין) סי' טז ס"ק ב, סי' לג
ה/יט קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' כט
ה/יט רב ברכות (רי"ח) עמ' קלג {עורות קק"ל לבעלים}
ה/יט שאלת הכהנים תורה דף ל
ה/יט שלטי הגבורים עמ' רעב
ה/יט שם דרך ויקרא עמ' ד
ה/יט שפת אמת על התלמוד ח"ג דף ל ע"ב
ה/יט תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' לב-לג
ה/כ אור ליהודה (תשנט) עמ' קלא-קלב {כל אנשי המשמר חולקים}
ה/כ אוריין תליתאי (תאומים) סי' ע (סג ע"א)
ה/כ בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' קע
ה/כ ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' יד
ה/כ דביר הקודש זבחים עמ' שג
ה/כ חדושים ובאורים (גרי') זבחים סי' יב ס"ק ד, ז
ה/כ חי' חתם סופר
ה/כ חנוכת הבית עמ' ע-עא
ה/כ מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' צג
ה/כ מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רטו ע"ב, רכב ע"ג
ה/כ משנת חיים זבחים עמ' ריג-ריד
ה/כ משנת חיים מנחות עמ' תקמב
ה/כ משנת יעקב
ה/כ משנת יעקב הפלאה עמ' רסט
ה/כ נדרי זריזין ח"ג, שו"ת והוספות על חי' הש"ס עמ' עח
ה/כ עבודת לוי (לוין) סי' לג
ה/כ ענפי ארז (זי') דף קמו ע"ד
ה/כ צבי תפארת סי' טז
ה/כ שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' רכח, מנחות עמ' שסז
ה/כ שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' שצו
ה/כ שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ד סי' כ
ה/כ שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקג
ה/כ שפת אמת על התלמוד ח"א דף קנ ע"ד
ה/כ תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' לב-לג
ה/כא אבי עזרי ח"ד
ה/כא אבן האזל (גם בהשמטות דף קכז ע"ג)
ה/כא אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 139
ה/כא אמונת יהושע עמ' קה
ה/כא אשר למלך
ה/כא בית ישחק
ה/כא בריכת המלך עמ' סד, עו
ה/כא ברכת שלמה (תשז) עמ' כח
ה/כא ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' יח
ה/כא גור אריה (צרמון)
ה/כא דבר שאול תמורה סי' עא אות ה
ה/כא ואתה תחזה ח"ג
ה/כא זבח שלמה ח"א סי' ז, עמ' נג
ה/כא חדושים ובאורים (גרי') זבחים סי' יב ס"ק ה
ה/כא חזקה רבה יו"ד הלכה קיז
ה/כא חי' הראי"ה
ה/כא חי' הריצ"ד
ה/כא חי' חפץ חיים
ה/כא חסדי דוד ח"ז עמ' תתסח, תתע
ה/כא חפץ יהונתן ויקרא פ"ז פסוק ח
ה/כא מלחמות יהודה דף סט ע"ג
ה/כא מנחם שלמה - תוספתא כריתות פ"ב ה"ד
ה/כא מעיני המים
ה/כא מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רג ע"ב, רכב ע"ד
ה/כא מפתח הבאורים [גרי"ז דף נט]
ה/כא מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/כא משנה יפה שקלים פ"ד מ"ז
ה/כא משנת חיים זבחים עמ' ריא, ריג
ה/כא נאם דוד
ה/כא נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' קנו
ה/כא נמוקי חיים עמ' רנז
ה/כא ספיקא דרבנן עמ' קטו
ה/כא עטרת ישראל עמ' נג
ה/כא צפנת פענח
ה/כא קדשי יהושע עמ' אלף קעה
ה/כא ראשית בכורים דף מ
ה/כא שארית נתן (לוברט)
ה/כא שיח ערב קדשים עמ' רכח
ה/כא שם דרך ויקרא עמ' ד
ה/כא שמחת החג דף עז ע"ד, עח ע"א, עט ע"ד
ה/כא שמחת עולם (לגו)
ה/כא שער המלך ח"ב עמ' רה
ה/כא שערי היכל זבחים עמ' תתקלה {פרט לעולת הקדש - לא כחכמים}, תתקלז {פרט לעולת הקדש - אך לא עולת הגר}
ה/כא שעת הכושר דף מא ע"ד
ה/כא שפת אמת על התלמוד ח"ג דף כט ע"ד
ה/כא תפארת ציון (ריבקין) סי' ה אות יג
ה/כא תשובה שלמה יו"ד סי' לג


ו/463 הלכות מעשה הקרבנות פרק ו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ו/רה"פ דבר משנה
ו/רה"פ הדרת קודש
ו/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ו/רה"פ הר המוריה (שץ)
ו/רה"פ הרמב"ם המדויק
ו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ו/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' עד-עה
ו/רה"פ פי' ר"י קאפח
ו/רה"פ רמב"ם הערוך
ו/רה"פ רמב"ם לעם
ו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ו/רה"פ תורת הקרבנות הל' עה-פט
ו/א אגם מים עמ' קצח {שחיטה חלק מהמצוה}
ו/א אמת ליעקב מועד עמ' רצ {לעשות עולה}
ו/א גבורת יצחק חגיגה עמ' טו
ו/א גור אריה שמות פ' כא הע' 476
ו/א גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' קס {אין תנופה בעולה}
ו/א דובב מישרים (וידנפלד) עמ' רמה
ו/א זבח טוב שער יב סי' ב
ו/א חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' פב
ו/א חוף ימים ח"ב סי' יב אות ב-ג
ו/א כלי טהור עמ' שא {ר"י קורקוס}
ו/א לקוטי שיחות חט"ז עמ' 106 הערה 32
ו/א מאיר נתיבים עמ' 91
ו/א מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"א דף לו ע"א {הפשט אחר זריקה}
ו/א מחנה יוסף (תשעב) סי' נה אות ד
ו/א מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רטו ע"ג
ו/א משנת חיים הל' פסח עמ' רעג
ו/א משנת חיים פסחים ח"ב עמ' ש
ו/א נזר התורה שנה ד גל' א עמ' רכ-רכא {שחיטה - חלק ממעשה הקרבן}
ו/א נתן פריו נדרים עמ' ח, עה
ו/א קדושת יצחק עמ' צז
ו/א קהלת יעקב (אלגזי, שלוניקי) דף קי ע"ד {מל"מ}
ו/א קרית מלך
ו/א שם טוב
ו/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' א-ב
ו/א שערי היכל זבחים עמ' תעט {על גבי המזבח - אין הקטרה ברצפה}
ו/א שערי טהר ח"ח סי' קב אות א (רצה ע"ג) {מקטיר הכל כאחת}
ו/א שערי שמים דף קא ע"ב {לא כתב "קק"ד"}
ו/א שפתי מלך
ו/א תהלה לדוד (מן) קדשים סי' לו ס"ק ב, סי' מט ס"ק ד
ו/ב אהלי יעקב (לויטאן) עמ' ד {צמר בראשי כבשים}
ו/ב אור הישר [טעם המלך תחלת הל' יסוה"ת, שבות יעקב ח"ג סי' לח, אור הישר זבחים פו ע"א]
ו/ב אנצי"ת ע' בשר הע' 99
ו/ב אפיקי מגינים זבחים סי' לז
ו/ב בדבר מלך ח"ח עמ' ג
ו/ב בדבר מלך חי"ד עמ' קעא
ו/ב ברור הלכה חולין צ ע"א ציון א פרק א
ו/ב בשבילי הקודש סי' ה אות ב {עצמות מחוברים}
ו/ב דקה מן הדקה דף עד ע"ד
ו/ב הר המלך ח"ז עמ' קי
ו/ב ואתה תחזה ח"ג
ו/ב זבח טוב שער יא סי' יא
ו/ב זכור לדוד עמ' קכב
ו/ב טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' קמז
ו/ב יוסף חי [עי' חידושי לחולין צ ע"ב]
ו/ב יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' ה
ו/ב ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' לח {פרשו לא יעלו}
ו/ב כרם אברהם עמ' צט
ו/ב כרתי ופלתי סי' עא אות א
ו/ב לחם אבירים דף נ ע"ג
ו/ב מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ג עמ' נט {פקעו}
ו/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' ד, צד
ו/ב מרגניתא דר"מ [תוס' ישנים יומא מו ע"ב]
ו/ב משנת חיים ויקרא עמ' קו
ו/ב משנת יעקב
ו/ב משנת יעקב קדושה עמ' רז
ו/ב נדרי זריזין ח"ב עמ' רצג
ו/ב נר מצוה (ואלק) מצוות דף קח ע"ד, קט ע"א {לח"מ - גידין שפרשו, ירדו}
ו/ב עבודת הכהן
ו/ב עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' קפב
ו/ב ענפי ארז (זי') דף קמא ע"ד
ו/ב ערהשה"ע קדשים סי' קכט אות כה
ו/ב פניני רבנו הגרי"ז עמ' תקפח
ו/ב צפנת פענח
ו/ב קדשי יהושע עמ' תקז, תקפז, תקפט, תתמא, אלף תקי, אלף תקיב
ו/ב קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' א-ב {פירשו לא יעלו}
ו/ב שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קמד
ו/ב שיח ערב קדשים עמ' קצב-קצג, קצה
ו/ב שלטי הגבורים עמ' רפ
ו/ב שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' קמב, רלז
ו/ב שם טוב
ו/ב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תרטו
ו/ב שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקמט
ו/ב שער המלך - טעם המלך ח"א עמ' י
ו/ב שערי היכל זבחים עמ' תשלג {וכולן שפקעו - פירושו למשנה}, תשלט {פירשו - לא יעלו - ביאור שיטתו}
ו/ב שפת אמת על התלמוד ח"ג דף כו ע"ג
ו/ב שפתי מלך
ו/ב תורת הקדש ח"א עמ' קמז
ו/ב תורת יצחק ח"ב עמ' צד
ו/ג אהל משה (הורוביץ) ח"א זבחים קז ע"א
ו/ג אור הישר [מל"מ לקמן פי"ט הי"א]
ו/ג אמרי נפתלי ח"ב עמ' רנד
ו/ג אשר למלך
ו/ג בדבר מלך חי"ד עמ' קעא
ו/ג ואתה תחזה ח"ג
ו/ג זבח טוב שער יא סי' ט
ו/ג זכור לדוד עמ' קכב
ו/ג חי' הרז"ה ח"א עמ' נ {אברים שפקעו}
ו/ג חי' חפץ חיים
ו/ג כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' קסז
ו/ג לב לדעת זבחים סי' נג אות יב, סי' נה אות ג
ו/ג מאורי המועדים עמ' שו
ו/ג מלואי שלמה עמ' קעז
ו/ג מנחת חינוך ח"ג עמ' קפ
ו/ג מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' תפג
ו/ג מראה הפנים יומא דף י
ו/ג מראה כהן זבחים עמ' רעו
ו/ג מרגניתא דר"מ
ו/ג נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף עה ע"ד
ו/ג נמוקי חיים עמ' רנז
ו/ג נמוקי שזבנ"י דף לט
ו/ג עבודת לוי (לוין) סי' לז ס"ק ב
ו/ג ערהשה"ע קדשים סי' קסט אות ז
ו/ג קדשי יהושע עמ' תקעו
ו/ג שהם וישפה ח"א
ו/ג שיח ערב קדשים עמ' רג
ו/ג שלטי הגבורים עמ' רפ
ו/ג שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' שו
ו/ג שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' רד
ו/ג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תרלז, תרמח
ו/ג שערי היכל זבחים עמ' תשמו {אברים שפקעו - כשכבר נשרפו}, תשנא {אחר חצות לא יחזיר - גם כשפקע לפני כן}
ו/ג תורת יצחק ח"ב עמ' צד
ו/ד אברהם יגל
ו/ד אור אברהם
ו/ד אור הישר [אור הישר זבחים סב ע"ב, מל"מ תמידין פ"ו ה"א]
ו/ד אור המאיר (קובץ) ח"ב עמ' 210-211
ו/ד אור חדש (בלומ') דף קא ע"ד
ו/ד אור שמח
ו/ד אות היא לעולם ח"א דף פג ע"ג
ו/ד אמרי שפר (פרידלר) חולין סי' כד
ו/ד אנצי"ת ע' גיד הע' 295
ו/ד בדבר מלך ח"ח עמ' ג
ו/ד בדבר מלך חי"א עמ' נ
ו/ד בית אהרן (צוקרמן) עמ' קעא {מל"מ}
ו/ד ביתאל ח"א דף כד ע"א
ו/ד בן ימין עמ' טז {לח"מ}
ו/ד בנין הלכה עמ' קלח {גיד הנשה}
ו/ד ברור הלכה חולין צ ע"א ציון א
ו/ד ברור הלכה סוכה נד ע"ב ציון ד
ו/ד גליוני הגר"ש עמ' פח-צ
ו/ד דביר הקודש זבחים עמ' ריט-רכ
ו/ד דברי אברהם (שדמי) ח"א עמ' נג
ו/ד האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קכו {ואח"ב מעלין כל האברים וכו'}
ו/ד הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' ריח {גיה"נ חולצה לתפוח}
ו/ד הלכות עולם (קאראסיק) חולין נט ע"א {לח"מ}
ו/ד המאיר לארץ [שעה"מ הל' מאא"ס פ"ח ה"א]
ו/ד זאת ליעקב ויקרא עמ' כ
ו/ד זבח שלמה ח"ב עמ' מב
ו/ד זכרון הרב עמ' 147, 148, 153 {גיד הנשה אינו בכלל הקטרה}
ו/ד זכרון יהונתן דף יח
ו/ד חדושים ובאורים (גרי') חולין סי' יג ס"ק ד
ו/ד חזו"א על הרמב"ם
ו/ד חזו"א קדשים הוספות בסוה"ס עמ' קעא
ו/ד חזקה רבה או"ח הלכה לז
ו/ד חי' הראי"ה
ו/ד חי' הרמב"ם למסכתות יומא ותמורה עמ' 109
ו/ד חי' יפה לב עמ' רפט {אברים שצלאם}
ו/ד חי' כתב סופר קדשים עמ' קעד
ו/ד חסדי דוד ח"ז עמ' תשסה
ו/ד טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' רלו {לח"מ}
ו/ד יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' ג
ו/ד ידיו של משה
ו/ד יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' יז
ו/ד יכהן פאר
ו/ד כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' שפ
ו/ד לב אריה (בראד) חולין צ ע"ב
ו/ד לב לדעת זבחים סי' מב הע' 5
ו/ד להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' סז {גיד הנשה}
ו/ד מילי דמרדכי
ו/ד מלחמות יהודה דף יד ע"א, קלה ע"ג
ו/ד מנחם שלמה סי' קמז
ו/ד מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' קמח
ו/ד מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' פ, פב, קא
ו/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' ד {מל"מ}
ו/ד מנחת יהודה (בוים) דף סה ע"א {כך הבשר בזריקה, ולח"מ}
ו/ד מעיני המים
ו/ד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רג ע"ג, רטו ע"ג, רכב ע"ד, רכג ע"א
ו/ד מראה הנוגה [נחמד למראה ח"א דף קפה ע"א-ע"ב]
ו/ד מראה הפנים יומא דף י
ו/ד מרגניתא דר"מ
ו/ד משאת משה (חברוני) פסחים סי' סד עמ' 194
ו/ד משכנות לאביר יעקב ח"ב דף מ ע"א {לח"מ}
ו/ד משנת חיים ויקרא עמ' קיג, תקכו
ו/ד משנת חיים זבחים עמ' קנט, חולין סי' סז עמ' רכה
ו/ד משנת חיים יומא עמ' קצג
ו/ד משנת יעקב
ו/ד משנת יעקב קדושה עמ' רז
ו/ד נאות אפרים ח"א עמ' סב
ו/ד נדרי זריזין ח"ב עמ' רצג
ו/ד נזר הקדש (רזין) מנחות דף ט ע"ד
ו/ד נחלת שמואל דף נח ע"ג {מל"מ - זריקת אברים למזבח}
ו/ד נמוקי חיים עמ' רנז {מל"מ}
ו/ד סדר עבודה (רמ"ע) עמ' ל-לא
ו/ד ספיקא דרבנן עמ' קפא, קפג
ו/ד ספרי דבי רב ח"ג עמ' ריד
ו/ד עבודת הכהן
ו/ד עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' קצ, קצח
ו/ד ענפי ארז (זי') דף כב ע"ג, עג ע"ב, קפא ע"ב
ו/ד פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' קמו
ו/ד פניני רבנו הגרי"ז עמ' תקצג
ו/ד קדשי יהושע עמ' תקפז {לח"מ}
ו/ד קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' א {גיה"נ}
ו/ד קרבן ציון עמ' שט
ו/ד קרית מלך
ו/ד קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' עז
ו/ד קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' נג
ו/ד שארית יעקב (מוסקוביץ) עמ' יז-יח
ו/ד שלמי יוסף יומא ח"א עמ' תכג, תקכ
ו/ד שם טוב
ו/ד שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' קפו
ו/ד שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' קסו, שסה
ו/ד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' תסב
ו/ד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' ריא-ריב
ו/ד שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' קכט, רנא, תרל
ו/ד שער המלך ח"ב עמ' פא, טעם המלך ח"א עמ' י, ח"ב עמ' מב
ו/ד שערי היכל זבחים עמ' תקכג {מעלים לראש המזבח - ביחס לבה"ב ב,יג}, תקכד {זורק האיברים - אבל לא אימורים}, תשלט {מסיר גיד הנשה - ביאור שיטתו}
ו/ד שערי היכל יומא מערכה מח {הולכה לכבש בקרבן יחיד}
ו/ד שערי טהר ח"ד שער א סי' ה אות ד
ו/ד תהלה לדוד (מן) קדשים סי' לה ס"ק א, ב, ג, ד, ז, י, יא, יב, יד
ו/ד תורת המנחה (רוקח) עמ' קה-קו
ו/ד תורת העולה עמ' שפד
ו/ד תורת הקדש ח"א עמ' קסא
ו/ד תחומין חי"א עמ' 503
ו/ה אגרות משה או"ח ח"ד עמ' קנב {השמיט הפשטת עור הפרסות}
ו/ה אנצי"ת ע' בית המטבחים הע' 35
ו/ה דברות משה גיטין עמ' תקלד
ו/ה הבית השני בתפארתו עמ' שלח, שמב, שנ
ו/ה ואתה תחזה ח"ג
ו/ה להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' סה
ו/ה מנחת איש (וייס) שבת פ"א עמ' תד
ו/ה מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רכב ע"ד
ו/ה מצודת דוד (שפרבר) עמ' תלח {נותנה לאחר}
ו/ה נמוקי חיים עמ' רנח
ו/ה עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' קלז {שור בלי תלייה}, קעז, קפג, קצ
ו/ה קרית מלך
ו/ה רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"א הי"ד מקור 29
ו/ה שו"ת הרדב"ז ח"ו סי' שני אלפים קב
ו/ה שיחת חולין עמ' יא, שלא
ו/ה שלטי הגבורים עמ' רפא
ו/ה שעורי יומא דף כו ע"ב ד"ה והנה ברמב"ם
ו/ה שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' רס
ו/ה שער המלך ח"ב עמ' רסד
ו/ה שפתי מלך
ו/ה תהלה לדוד (מן) קדשים סי' לו ס"ק א, יג
ו/ו אנצי"ת ע' בית המטבחים הע' 46, 52, ע' בני מעים הע' 103
ו/ו אשר למלך
ו/ו באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ה עמ' רצא-רצב {מל"מ}
ו/ו בית אהרן וישראל גל' לו עמ' מ
ו/ו ביתאל ח"א דף כד ע"א
ו/ו בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 41 {או"ש}, 120
ו/ו בריכת המלך עמ' רסו
ו/ו בתי כנסיות דף מג ע"ב
ו/ו גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' עט
ו/ו דקה מן הדקה דף נז ע"א {מל"מ - מדיחים קרביים במים בלי שם לווי}
ו/ו דרך עץ החיים (אלגזי) דף ב ע"ד
ו/ו דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' קמג
ו/ו הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' כא ס"ק נט, סט
ו/ו הר המלך ח"ג עמ' פא, ח"ז עמ' קי
ו/ו ואתה תחזה ח"ג
ו/ו חזו"א זבחים סי' יט ס"ק כט
ו/ו חי' הראי"ה
ו/ו חיים ומלך
ו/ו חלקת יואב החדש תשובות סי' ק
ו/ו ידי משה (בוצק') הל' מעה"ק סי' יב-יג
ו/ו יחי ראובן (אונג') עמ' רלג
ו/ו לב שלמה (חלמא) עמ' קמד
ו/ו מאור הקודש מנחות ח"ב עמ' קצב
ו/ו מגדל צופים ח"ד סי' סו
ו/ו מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' נד, נה
ו/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' ד
ו/ו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף קכו ע"ד
ו/ו מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ג]
ו/ו עבודת הכהן
ו/ו עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' קפג-קפד
ו/ו עין חנוך עמ' רעד
ו/ו פני משה (שלז')
ו/ו רנת יצחק דברי הימים עמ' קמא {כל המימות כשרים}
ו/ו רנת יצחק מלכים עמ' עח {כל המימות כשרים}
ו/ו שיחת חולין עמ' יא, שלא
ו/ו שם טוב
ו/ו שמן למאור (ביימאייל) דף ט ע"ג, י ע"א {השמיט מי כיור}
ו/ו שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' שנ
ו/ו שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' רכב
ו/ו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' תמט-תנ
ו/ו שערי היכל זבחים עמ' קס {כל המימות כשרים - גם מי הכיור}
ו/ו שפת אמת על התלמוד ח"ג דף כו ע"א
ו/ו שפתי מלך עמ' רמא-רמב
ו/ו תורת העולה עמ' תז
ו/ו תורת הקדש ח"א עמ' רעב
ו/ז אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' ריד
ו/ז גור אריה יהודה (זמבא) עמ' לג
ו/ז ואתה תחזה ח"ג
ו/ז מעשה רקח
ו/ז עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' קעח, קפז
ו/ז קרית מלך
ו/ז שיחת חולין עמ' יא, שלא
ו/ז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' רס
ו/ז שערי תורה (לעוו) ח"ג דף נה ע"ג
ו/ח ואתה תחזה ח"ג
ו/ח מקדש דוד קדשים סי' כח ס"ק ג
ו/ח קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' עב
ו/ח שיחת חולין עמ' יא, שלא
ו/ח שפת אמת על התלמוד ח"ג דף יב ע"ד
ו/ט בית אהרן וישראל גל' לו עמ' קנ
ו/ט דליית הכרם עמ' תתתכג {לאחר}
ו/ט מראה הנוגה הל' מלוה פ"ג ה"א
ו/ט משנת חיים חולין סי' כח עמ' קח
ו/ט פני משה (שלז')
ו/ט שיחת חולין עמ' יא, שלא
ו/י מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"א דף יח
ו/י מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' נה
ו/י קרית מלך
ו/י שלטי הגבורים עמ' רפא
ו/י שעורי יומא דף כו ע"ב ד"ה ועי' בכתבי, ד"ה שם ברש"י, ד"ה והנה ברמב"ם
ו/י שערי היכל יומא מערכה מח
ו/י שערי טהר ח"ב שער ד סי' כט אות א
ו/י תורת העולה עמ' שעח
ו/יא אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ד ס"ק מא
ו/יא בתי כנסיות דף כח ע"ד {מל"מ}
ו/יא ואתה תחזה ח"ג
ו/יא חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' רכב
ו/יא ישורון ח"י עמ' רמג
ו/יא עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' מב
ו/יא ענפי ארז (זי') דף סד ע"ג
ו/יא שם טוב
ו/יא שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' שפו
ו/יב ואתה תחזה ח"ג
ו/יב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קמג ע"ג
ו/יב מקדש דוד קדשים סי' לא ס"ק ד
ו/יב ענפי ארז (זי') דף סד ע"ד {צ"פ}
ו/יב שערי טהר ח"ג שער ג סי' ב אות ד
ו/יג כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף א ע"ג
ו/יד זכור ליצחק דף קלד ע"ג
ו/יד משנת חיים ויקרא עמ' קיג
ו/יד משנת חיים זבחים עמ' ר
ו/יד פאת ים (מאיו) דף קו ע"ב
ו/טו מועדים וזמנים ח"ד סי' שלא
ו/טז ואתה תחזה ח"ג
ו/טז מרגניתא דר"מ
ו/יז ארשות החיים עמ' יז
ו/יז ברור הלכה יומא כו ע"ב ציון ד
ו/יז יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' ד
ו/יז מראה הפנים יומא דף י
ו/יז שמועת חיים ערכין ח"א עמ' שמה
ו/יח ברור הלכה יומא כו ע"ב ציון ד
ו/יח חוות יאיר (תשנז) עמ' שיג
ו/יח חוות יאיר סי' קיא
ו/יח מגדל צופים ח"ד סי' נט
ו/יח מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' קב
ו/יח מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קמג ע"ג
ו/יח מקדש דוד קדשים סי' כה ס"ק ב במנחת מרדכי
ו/יח מר קשישא עמ' קנב
ו/יח שמחת עולם (לגו)
ו/יח שערי היכל יומא מערכה נה {סדר ההולכה}
ו/יח תורת העולה עמ' שעח
ו/יט אדמת קדש ח"ב דף קכ ע"א {מל"מ}
ו/יט אור הישר [אור הישר חולין יא ע"א]
ו/יט אמונת יהושע עמ' תצה {מל"מ}
ו/יט אמרות יצחק תנינא עמ' קיב
ו/יט אמרי כהן (הולנדר) עמ' רלח-רמ {מל"מ}
ו/יט אנצי"ת ע' אברים (ב) הע' 5
ו/יט בארות נתן עמ' סד
ו/יט בדבר מלך חי"ד עמ' לא
ו/יט בית אהרן וישראל גל' לו עמ' קנ
ו/יט ברור הלכה יומא כו ע"ב ציון ד, ו
ו/יט גבורת ארי עמ' קמג
ו/יט דקה מן הדקה דף יד ע"ד {מל"מ - מדרש איכה}
ו/יט זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' קסא
ו/יט חוות יאיר (תשנז) עמ' שיג
ו/יט חי' הראי"ה
ו/יט ים התלמוד (עדיל) עמ' קצז {משנה למלך}
ו/יט למודי ה' (תקמז) דף נה ע"ב
ו/יט למודי ה' (תשפא) עמ' שי
ו/יט מזבח חדש דף ע ע"א {מל"מ}
ו/יט מים שאל דף סח ע"ב
ו/יט מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' קד
ו/יט מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רג ע"ד
ו/יט מקדש דוד קדשים סי' ד ס"ק ג במנחת מרדכי
ו/יט מר קשישא עמ' קנב
ו/יט מרגניתא דר"מ
ו/יט משמר הלוי עמ' ע
ו/יט משנת חיים ויקרא עמ' כא
ו/יט משנת חיים חולין סי' יב עמ' מז
ו/יט נמוקי חיים עמ' רנח {מל"מ}
ו/יט סדר עבודה (רמ"ע) עמ' לו
ו/יט עבודת לוי (לוין) סי' לז ס"ק ב
ו/יט פרי אברהם אליעזר
ו/יט קרית מלך
ו/יט רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקעו {מל"מ}
ו/יט שו"ת וחי' ר"ע קורניצר דף יד {מל"מ}
ו/יט שלמי יוסף יומא ח"א עמ' תקכב
ו/יט שם דרך ויקרא עמ' שעח {מל"מ}
ו/יט שם טוב
ו/יט שמועת חיים יומא ח"א עמ' רצב
ו/יט שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' כא
ו/יט שער המלך ח"ב עמ' רפא
ו/יט שערי היכל זבחים עמ' תתקפו הערה 7 {לא יחלקו האבר - בניגוד לראב"ד}
ו/יט שערי היכל יומא מערכה נה-נו
ו/יט שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 12 {מל"מ}
ו/יט שעת הכושר דף כ ע"ב {מל"מ}
ו/יט שפת אמת על התלמוד ח"ב דף מח ע"א
ו/יט תשובה שלמה יו"ד סי' יג
ו/כ אוצרות הרמב"ם
ו/כ אמרות שמואל עמ' קלא-קלד
ו/כ באר משה (שטרן) ח"ה סי' קעג אות ג
ו/כ בחסד יבנה עמ' קנא
ו/כ בית אהרן (צוקרמן) עמ' רפא
ו/כ בית אהרן וישראל גל' לט עמ' קכט-קל
ו/כ בית שערים יו"ד סי' קכז
ו/כ בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 57
ו/כ בשבילי התלמוד ח"ג מנחות ב ע"ב
ו/כ דברות משה חולין עמ' קס
ו/כ דרך הקודש (תשסז) עמ' רל
ו/כ ואתה תחזה ח"ג
ו/כ זבח טוב שער ט סי' ב, ה
ו/כ זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קסד
ו/כ חזו"א על הרמב"ם
ו/כ חי' חפץ חיים
ו/כ חמדת יעקב עמ' 88
ו/כ מבשר טוב עקבתא דמשיחא עמ' קס
ו/כ מטה אהרן (הלוי) דף רמח ע"ב
ו/כ מילי דמרדכי
ו/כ מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' רעא, רעו
ו/כ מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' כו
ו/כ מנחת חינוך ח"ב עמ' פה
ו/כ מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רד ע"א
ו/כ מראה כהן זבחים עמ' קעז
ו/כ מרגניתא דר"מ
ו/כ משנת חיים זבחים עמ' קה, קז-קח, חולין סי' כד עמ' פד
ו/כ משנת יעקב עבודה עמ' קעז-קפא
ו/כ נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף נז ע"ד, מנחות דף ד ע"ג
ו/כ ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קכ
ו/כ פניני רבנו הגרי"ז עמ' שיז {מיצוי}
ו/כ קדשי יהושע עמ' תקכ
ו/כ שיח ערב קדשים עמ' קע
ו/כ שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' מ-מא, מז
ו/כ שם טוב
ו/כ שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' מ, רנה, רסו, רסט
ו/כ שערי היכל זבחים עמ' תקפ {מולק ראשה ומבדיל - לגמרי}
ו/כ שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 21
ו/כ שפתי מלך
ו/כ תורת העולה עמ' שפד
ו/כ תנופת זהב עמ' 268
ו/כ תשובות ופסקי מהרי"ט החדשים עמ' רנט
ו/כא אור הישר [אור הישר ויקרא פ"א פסוק טז]
ו/כא אור עולם (שניאורסון) עמ' 308
ו/כא אמרות שמואל עמ' קלא-קלד
ו/כא אנצי"ת ע' בני מעים הע' 95
ו/כא בחסד יבנה עמ' קנב
ו/כא בית אהרן וישראל גל' לט עמ' קל
ו/כא בית שערים יו"ד סי' כו
ו/כא בשמן רענן ח"ב עמ' ריד
ו/כא ואתה תחזה ח"ג
ו/כא חי' הראי"ה
ו/כא כבוד מלכים (מרגליות)
ו/כא מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' רעו
ו/כא מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' כו, לא
ו/כא מנחת חינוך ח"ב עמ' ה, פה
ו/כא מעיני המים
ו/כא מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' קו
ו/כא משנת חיים מנחות עמ' קמז
ו/כא קדשי יהושע עמ' תקפה
ו/כא קרית מלך
ו/כא שארית נתן (לוברט)
ו/כא שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' יט
ו/כא שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' מ, רנו, רסה, רעא, רעג-רעד
ו/כא שערי היכל זבחים עמ' תקסח {ומקיף בית מליקתו - ביאור שיטתו}
ו/כא שערי זיו ח"ג דף קלז ע"ד {אהא"ז}
ו/כא שפתי מלך
ו/כא תהלה לדוד (מן) קדשים סי' לה ס"ק ח
ו/כא תורת המנחה (רוקח) עמ' קח
ו/כא תורת העולה עמ' שפד
ו/כב ואתה תחזה ח"ג
ו/כב זוהר הרקיע (תשסד) עמ' 216
ו/כב ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' קפב
ו/כב מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' רפה
ו/כב מנחת חינוך ח"ב עמ' פה
ו/כב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רטו ע"ג
ו/כב משנת חיים מנחות עמ' קמז
ו/כב קרית מלך
ו/כב שם טוב
ו/כב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' רנז, רצב
ו/כב שערי היכל זבחים עמ' תקעג {ואינו צריך להבדיל - אין איסור}
ו/כב שפת אמת על התלמוד ח"ג דף כ ע"ד
ו/כב תורת העולה עמ' שפד
ו/כג אבן ישראל (פישר)
ו/כג אהל משה (לוין) ח"א דף ל ע"א {אין עיקור סימנים פוסל}
ו/כג אחיעזר ח"ג סי' נא ס"ק א
ו/כג אילה שלוחה (קאהם) עמ' 41 {עיקור סימנים}
ו/כג אשר לשלמה (אשכנזי)
ו/כג אשר לשלמה (סויסה) חולין עמ' קצט, רעה
ו/כג בדבר מלך ח"ח עמ' ו-ז
ו/כג בית אהרן וישראל גל' לט עמ' קכט
ו/כג בית הלוי ח"ג סי' כב עמ' צד
ו/כג בית המדרש
ו/כג בית ישחק
ו/כג ברור הלכה חולין כ ע"א ציון א, ג
ו/כג דברות משה חולין עמ' קנו
ו/כג הר המלך ח"ו עמ' קיד
ו/כג ואתה תחזה ח"ג
ו/כג ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' נו
ו/כג חדושים ובאורים (גרי') זבחים סי' ט ס"ק י-יא
ו/כג חי' הראי"ה
ו/כג חי' הריצ"ד
ו/כג חי' חתם סופר
ו/כג חי' ר' אפרים מרדכי
ו/כג יצחק ירנן [תועפות ראם דף נב ע"ב]
ו/כג כלילת יופי דף לט
ו/כג כתב סופר יו"ד החדשות סי' ב ד"ה עוד הקשה {הרי הוא אומר הקריבהו}
ו/כג כתנות אור (אייזנשטט) עמ' תעג
ו/כג לב אריה (בראד, תשסד) עמ' עה, פב
ו/כג לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' יג אות א, ו
ו/כג מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"א דף סא ע"ג
ו/כג מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' שנט
ו/כג מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף ל ע"א
ו/כג מנחת חינוך ח"ב עמ' ו {לח"מ}, פה
ו/כג מנחת כהן (יוסף חיים) דף עט
ו/כג מעיני המים
ו/כג מעיני התורה ח"א עמ' כד, כו
ו/כג מעשה רקח
ו/כג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רד ע"א
ו/כג מקדש דוד קדשים סי' כח ס"ק ג
ו/כג מראה איש ח"א יו"ד עמ' כא
ו/כג משברי ים אחע"א עמ' קג, רמח
ו/כג משנת חיים זבחים עמ' קח, קיג, חולין סי' ז עמ' כה, סי' כ עמ' עח, סי' לה עמ' קל
ו/כג משנת יעקב כאן
ו/כג משנת יעקב קדושה עמ' שב
ו/כג נטריקן (תשעד) עמ' קיא
ו/כג נמוקי חיים עמ' רנט {כ"מ}
ו/כג עבודת לוי (לוין) סי' כד ס"ק ד
ו/כג עיני אברהם
ו/כג ענפי ארז (זי') דף קנ ע"ד
ו/כג פורת יוסף (שלופר) דף עח ע"ב
ו/כג פרי יואל קדשים סי' לג
ו/כג צפנת פענח
ו/כג קבא דתירוצא עמ' קלב
ו/כג קרן הצבי מצוה יא אות א
ו/כג שארית נתן (לוברט)
ו/כג שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' ו
ו/כג שושנת העמקים (תאומים) עמ' קכז
ו/כג שיח ערב קדשים עמ' קע, קעד
ו/כג שיחת חולין עמ' סב
ו/כג שם טוב
ו/כג שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' תסו
ו/כג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' רפ, רפג, רפז
ו/כג שרידי אש ח"ב עמ' רנח, רסט
ו/כג תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' א ס"ק ט
ו/כג תשובה שלמה יו"ד מהדו"ת סי' ד


ז/464 הלכות מעשה הקרבנות פרק ז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ז/רה"פ דבר משנה
ז/רה"פ הדרת קודש
ז/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ז/רה"פ הר המוריה (שץ)
ז/רה"פ הרמב"ם המדויק
ז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ז/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' עו-עז
ז/רה"פ פי' ר"י קאפח
ז/רה"פ קרית מלך
ז/רה"פ רמב"ם הערוך
ז/רה"פ רמב"ם לעם
ז/רה"פ שם טוב
ז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ז/רה"פ תורת הקרבנות הל' צ-ק
ז/א אבן ישראל (פישר)
ז/א אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ג ס"ק סו
ז/א אמת ליעקב מועד עמ' רצ {לעשות חטאת}
ז/א אנצי"ת ע' אמורים הע' 30
ז/א בדבר מלך ח"ד עמ' קעז
ז/א בדרך המלך עמ' טו
ז/א בית אהרן (כהן) ח"ב, קו"א לח"א דף מג ע"ד
ז/א ביתאל ח"א דף טו ע"ג
ז/א גור אריה שמות פ' כא הע' 476
ז/א גחלי אש דף מג ע"ב {כ"מ}, מד ע"ג
ז/א הגהות רימ"א
ז/א הפלאות נדרים (תשעג) עמ' תטז
ז/א ואתה תחזה ח"ג
ז/א חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' פב
ז/א ישורון ח"י עמ' רמג
ז/א לקוטי שיחות חט"ז עמ' 106 הערה 32
ז/א מילי דמרדכי
ז/א מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' פג
ז/א מנחת חינוך ח"א עמ' מט, ח"ב עמ' ז
ז/א מעשה רקח
ז/א מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רכג ע"א-ע"ב
ז/א מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
ז/א משנת חיים ויקרא עמ' צא
ז/א משנת יעקב
ז/א נאות יעקב (שפירא) סי' ז אות ח
ז/א נאם דוד
ז/א נועם ח"י עמ' קפז
ז/א נזר התורה שנה ד גל' א עמ' רכ-רכא {שחיטה - חלק ממעשה הקרבן}
ז/א עבודת הזבח זבחים סי' יב ס"ק ד
ז/א עבודת הכהן
ז/א ענפי ארז (זי') דף סו ע"ב {לח"מ}
ז/א שארית נתן (לוברט)
ז/א שלטי הגבורים עמ' רפא-רפב
ז/א שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' תקיג
ז/א שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' נט
ז/א שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' קעא, שמח
ז/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' פא
ז/א שערי היכל יומא מערכה קסג {אם רצה ליתן בכלי}
ז/א שפתי מלך
ז/א תהלה לדוד (מן) קדשים סי' לה ס"ק ח, סי' לו ס"ק ב, סי' מט ס"ק ד
ז/א תורת המנחה (רוקח) עמ' קו, קח
ז/א תורת העולה עמ' שפט
ז/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' שיח {אכילת קדשים בקדושה וטהרה}
ז/ב אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ג ס"ק סו, סח
ז/ב בית המדרש
ז/ב גחלי אש דף מד ע"ג
ז/ב דבש תמר
ז/ב התורה והתלמוד ח"ד עמ' 390
ז/ב ואתה תחזה ח"ג
ז/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' סז
ז/ב מקדש דוד קדשים סי' כג ס"ק ג
ז/ב משנת חיים ויקרא עמ' צא
ז/ב משנת יעקב
ז/ב סדר עבודה (רמ"ע) עמ' לד {כה"ג מקיף}
ז/ב עבודת הכהן
ז/ב רמב"ם המאיר הל' עיוה"כ פ"ג ה"ז הע' 7
ז/ב שלטי הגבורים עמ' רפב
ז/ב שלמי שמחה ח"א עמ' א
ז/ב שמועת חיים יומא ח"ב עמ' רפג, שכט
ז/ב שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' שיג
ז/ב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' יט
ז/ב שערי היכל יומא מערכה קסג {נותן בכלי}
ז/ב תהלה לדוד (מן) קדשים סי' לה ס"ק ח, סי' מט ס"ק ד
ז/ג אבן האזל (גם בהשמטות דף קכד ע"ג, קכז ע"ד)
ז/ג אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קיב {לח"מ}
ז/ג אבני ציון ח"ב סי' יג אות ג, סי' מג אות ה
ז/ג אור הישר [אור הישר זבחים דף פט ע"ב ודף קד ע"ב ומעילה ו ע"ב]
ז/ג אור ליהודה (תשנט) עמ' קיג {עצים הראויים למערכה}, קיז-קיט
ז/ג אור שמח
ז/ג אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ה ס"ק יז
ז/ג אידנו עמ' 117
ז/ג אנצי"ת ע' בית הדשן הע' 3, 4, 34
ז/ג בדבר מלך ח"ח עמ' ע
ז/ג בית אהרן (כהן) ח"ב, קו"א לח"א דף מג ע"ד
ז/ג בריכת המלך עמ' שה
ז/ג בריכת ירושלים עמ' קפז
ז/ג גליונות אבני נזר
ז/ג דביר הקודש זבחים עמ' שט {לח"מ}
ז/ג דגל יהודה (בילו') עמ' עה
ז/ג הבית השני בתפארתו עמ' שיג
ז/ג הדר יוסף עמ' קפא-קפג {לח"מ}
ז/ג התורה והתלמוד ח"ד עמ' 357
ז/ג ואתה תחזה ח"ג
ז/ג חזו"א זבחים סי' ו ס"ק ד
ז/ג חזו"א על הרמב"ם
ז/ג חי' הראי"ה
ז/ג חי' חפץ חיים
ז/ג יתר הבז (תשסח) עמ' קסה
ז/ג מלואי שלמה עמ' קעו {רדב"ז}
ז/ג מלחמות יהודה דף פג ע"ד
ז/ג מנחת חזקיה מנחות עמ' קא
ז/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' סז, עט, פ, צד
ז/ג מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' צז
ז/ג מעשה אברהם דף סב ע"ג
ז/ג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רטו ע"ג
ז/ג מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' תסט
ז/ג מקדש דוד קדשים סי' יז ס"ק ג במנחת מרדכי, סי' כג ס"ק א, וס"ק ג במנחת מרדכי
ז/ג מראה כהן זבחים עמ' רלו, רסח {לח"מ}
ז/ג מרגניתא דר"מ
ז/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/ג משארית יעקב עמ' כג
ז/ג משאת משה (חברוני) פסחים סי' יא עמ' 28
ז/ג משכנות אפרים שבת סי' לה אות נא, נג
ז/ג משנת חיים זבחים עמ' רטז
ז/ג נאם דוד
ז/ג עבודת הכהן
ז/ג עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' רל
ז/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פא
ז/ג פאר הלכה פסחים עמ' רכט-רל
ז/ג פרשת המלך
ז/ג צפנת פענח
ז/ג קדשי יהושע עמ' תמב {לח"מ}, תפז {או"ש}
ז/ג רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ד ה"ג מקור 20
ז/ג שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' פח, ח"ח סי' קיא אות ו
ז/ג שלטי הגבורים עמ' רפב
ז/ג שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' רנח, רס
ז/ג שם דרך פסחים עמ' קפד
ז/ג שם משמעון (סטרליץ) עמ' רלב
ז/ג שמועת חיים יומא ח"ב עמ' של
ז/ג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' רח, תלג
ז/ג שער המלך ח"ב עמ' רמח
ז/ג שערי היכל זבחים עמ' תתקנב {בית הדשן שבעזרה - לא דווקא במזרח}, תתקנג {ג' מקומות לשריפה - טעם לפסיקתו}, תתקנח {יצאו ישרפו בעזרה - הטעם}
ז/ג שערי טהר ח"ג שער א סי' יג אות ה-ו, ח"ה שער ב סי' יג אות ה
ז/ג שפת אמת על התלמוד ח"ג דף ל ע"ד
ז/ג תורת העולה ח"ג פ' סו
ז/ג תורת העולה עמ' תקמט
ז/ד אנצי"ת ע' בית הדשן הע' 4, 45, 46, 54, ע' בית הטבילה הע' 12
ז/ד בד קודש (פוברסקי) ח"א דף צד ע"א
ז/ד בדבר מלך ח"ח עמ' ע
ז/ד גחלי אש דף מג ע"ג
ז/ד דביר הקודש זבחים עמ' שז
ז/ד דובב מישרים (וידנפלד) עמ' קיח
ז/ד דרך הקודש (תשסז) עמ' צג, צו {בירה}
ז/ד ואתה תחזה ח"ג
ז/ד ויקח אברהם [נחמד למראה קפה ע"ב]
ז/ד חי' יחיאל דף י ע"ב
ז/ד טעם ודעת הל' פרה פ"ב ה"א ביאה"ל ד"ה מוכנת
ז/ד כתר המלך
ז/ד לב טהור עמ' נח
ז/ד מטה אשר דף קמא ע"ג
ז/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' עט-פ
ז/ד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף קעט ע"א
ז/ד מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' תכא-תכב
ז/ד מראה הנוגה
ז/ד משאת משה (חברוני) פסחים סי' יא עמ' 28
ז/ד משנת ירושלים עמ' קצח
ז/ד עבודת המקדש (כהן) ח"ב עמ' מט
ז/ד עיני אברהם
ז/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פא
ז/ד פאר הלבנון ח"א סי' כג אות ח
ז/ד צמח ארז עמ' תנז
ז/ד רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ד ה"ג מקור 20
ז/ד שם דרך פסחים עמ' קפד
ז/ד שמועת חיים יומא ח"א עמ' כז
ז/ד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' ו
ז/ד שערי היכל זבחים עמ' תתקנ {חוץ לירושלים - לא דווקא בצפון}
ז/ד שערי היכל יומא מערכה קסה {דיני בית הדשן ומקומו}
ז/ד שפת אמת על התלמוד ח"ג דף ל ע"ד
ז/ד שפתי מלך
ז/ד תורת העולה ח"ג פ' סו
ז/ד תורת העולה עמ' תקמט
ז/ה אבני ציון ח"ג עמ' שיב
ז/ה אור ליהודה (תשנט) עמ' קיג-קטז, קפח, קצ {בלילה}, רכט {בלילה, בזר}
ז/ה אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ג ס"ק עו
ז/ה אחר האסף עמ' שיח
ז/ה אידנו עמ' 117
ז/ה אמונת יהושע עמ' תה, תי
ז/ה בגדי כהונה (שחור) עמ' שלז
ז/ה בדבר מלך חי"ב עמ' קעח
ז/ה בדרך המלך הל' ק"פ עמ' קעח {בלילה}
ז/ה בדרך המלך עמ' קמו, קעח
ז/ה בית אהרן (צוקרמן) עמ' שצו
ז/ה בית הלוי ח"א סי' יט עמ' פג
ז/ה בית המדרש
ז/ה בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' קנה
ז/ה בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' קעז
ז/ה בריכת ירושלים עמ' רא
ז/ה גחלי אש דף מג ע"ב
ז/ה דביר הקודש זבחים עמ' שח
ז/ה דבר אברהם ח"א סי' כא אות ד
ז/ה דובב מישרים (וידנפלד) עמ' לג
ז/ה הלכות עולם (קאראסיק) פסחים כה ע"ג {השמיט שאף אם אין דשן יישרף, ואף שהצית האור ברובו}
ז/ה הרועים בשושנים
ז/ה ואתה תחזה ח"ג
ז/ה זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' ג
ז/ה זכרון בנימין ח"ב עמ' סז, שנט
ז/ה חזון יחזקאל זבחים פ"ז ה"ג
ז/ה חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' מז
ז/ה חי' הגרי"ח עמ' סג
ז/ה חי' הראי"ה
ז/ה חי' ר"מ מאימראן פסחים עמ' רפח
ז/ה יד בנימין ר"ה עמ' תעג {בלילה}
ז/ה יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' רנז
ז/ה יד ישראל ח"א
ז/ה יקב זאב דף קא ע"א
ז/ה ישורון ח"י עמ' רמג
ז/ה כפי אהרן (זס') תנינא עמ' לה-לו
ז/ה כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תנח
ז/ה לב דוד (פלדמן) עמ' עה {נשרפים בלילה}
ז/ה לב טהור עמ' קט, רכז
ז/ה לקוטי סופר ח"א דף נ ע"ג {לח"מ}
ז/ה מאיר עיני חכמים ח"א דף נא ע"ד
ז/ה מועדים וזמנים ח"א סי' מט, ח"ג סי' קצו
ז/ה מוריה גל' קג עמ' מז-מט
ז/ה מוריה שנה ט גל' ז (ר"ב זולטי)
ז/ה מילי דמרדכי
ז/ה מלואי שלמה עמ' קמז, קעו
ז/ה מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' עב, קכט, מנחות עמ' שמ-שמא, תו"כ ח"א עמ' קלו
ז/ה מנחת אריאל מנחות עמ' קפא, שמג
ז/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' עט-פ
ז/ה מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ב עמ' קסו
ז/ה מנחת עני (לר' ראובן רפפורט, נדפס סוף מנחת חינוך ח"ב)
ז/ה מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף שז ע"ד
ז/ה מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רד ע"ג, רכג ע"א-ע"ב
ז/ה מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' תעח
ז/ה מקדש דוד קדשים סי' כג ס"ק ג, סי' כד ס"ק ו, סי' כה ס"ק א
ז/ה מקדשי השם ח"ב עמ' פא {שריפת פסוה"מ בלילה}
ז/ה מקורי הרמב"ם לרש"ש
ז/ה מרגניתא דר"מ
ז/ה משאת משה (חברוני) פסחים סי' יא עמ' 28
ז/ה משך חכמה במדבר פי"ט פס' ח
ז/ה משנת חיים ויקרא עמ' רג
ז/ה משנת חיים מנחות עמ' תשיז
ז/ה משנת חיים ערכין עמ' תקצו
ז/ה משנת חיים פסחים ח"ב עמ' רסד
ז/ה נאם דוד
ז/ה נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף נח ע"ד
ז/ה נר מצוה (ואלק) מצוות דף יד ע"ג {פרים הנשרפים כשרים בזר}
ז/ה עבודת היום יומא עמ' קיג
ז/ה עין חנוך עמ' רעד
ז/ה ענפי ארז (זי') דף קכח ע"ד {כ"מ}
ז/ה פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' קפג
ז/ה פרת חטאת עמ' פג, רסה
ז/ה קדשי יהושע עמ' אלף תרכה
ז/ה קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' קפא, קצז
ז/ה קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' קע
ז/ה רמב"ם המאיר הל' עיוה"כ פ"ג ה"ח הע' 6
ז/ה רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' לד
ז/ה רש"ש שבת סו ע"א
ז/ה שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' קיא אות ו
ז/ה שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' שכב {בזר ובלילה}
ז/ה שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קכא
ז/ה שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' קלו
ז/ה שם דרך פסחים עמ' קפד
ז/ה שם טוב - השלמה
ז/ה שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' רלג
ז/ה שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' תיד
ז/ה שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ד סי' קסז
ז/ה שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' קיא, קיט
ז/ה שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' שנא
ז/ה שערי זיו ח"ג דף נ ע"ד, קמ ע"ג
ז/ה שערי טהר ח"ב שער ד סי' ב אות ב, ח"ג שער א סי' ה אות ב, שער ב סי' י
ז/ה שרידי אש ח"א עמ' קו
ז/ה תורה תמימה ויקרא פ' ד אות מו
ז/ה תורת מיכאל עמ' קפ
ז/ה תנופת זהב עמ' 270
ז/ו אבי עזרי ח"ה
ז/ו אבן האזל (גם בהשמטות דף קכח ע"ג)
ז/ו אור הישר
ז/ו אות ציון עמ' מח
ז/ו אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 422 [עי' חת"ס חולין כ ע"ב]
ז/ו אפיקי מגינים זבחים סי' יז, מד
ז/ו אפיקי מגינים מנחות סי' ג
ז/ו אשר לשלמה (אשכנזי)
ז/ו בחסד יבנה עמ' קנא
ז/ו בית שערים יו"ד סי' י
ז/ו בן אריה
ז/ו בשבילי התלמוד ח"ג מנחות ב ע"ב
ז/ו בתי כהונה (תצו) בית אבות דף כט ע"ב
ז/ו גבורת יצחק (תשמח) דף צב-צג
ז/ו גבורת יצחק (תשסו) עמ' צא, צג
ז/ו דביר הקודש זבחים עמ' רכד-רכה
ז/ו דברות משה חולין עמ' קנו
ז/ו הגהות רימ"א
ז/ו זבח טוב שער ט סי' א-ב
ז/ו חדושים ובאורים (גרי') זבחים סי' ט ס"ק יא
ז/ו חדות יעקב תנינא (מייזלש) סי' קמה אות לג
ז/ו חזון יחזקאל זבחים פ"ז ה"ג
ז/ו חי' הגר"ח החדש עמ' תנג
ז/ו חי' הגר"י סי' מח
ז/ו חי' הריצ"ד
ז/ו חי' חפץ חיים
ז/ו חי' חתם סופר
ז/ו חי' ר' אפרים מרדכי
ז/ו יברך ישראל זבחים עמ' קפד {עד שיחתוך הסימנים}
ז/ו ימין המלך
ז/ו לב אריה (בראד) חולין כב ע"א (ד"ה בגמ')
ז/ו לב אריה (בראד, תשסד) עמ' פב
ז/ו לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' יג אות א, ו
ז/ו לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' מז
ז/ו מאור צבי (תשסה) עמ' סו
ז/ו מבשר טוב קדשים עמ' כז
ז/ו מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' שנט
ז/ו מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' רסט {דרומית מערבית}, רעא
ז/ו מנחת חינוך ח"א עמ' מט, ח"ב עמ' ה, לב, סט
ז/ו מעיני התורה ח"א עמ' כב
ז/ו מעשה רקח
ז/ו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רכג ע"ב
ז/ו מראה איש ח"א יו"ד עמ' יח-יט
ז/ו מרומי גלים עמ' קצא
ז/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/ו משנת חיים דברים עמ' רפח
ז/ו משנת חיים זבחים עמ' קג, קה, קז, חולין סי' כא עמ' פד, סי' כה עמ' צט
ז/ו משנת יעקב כאן
ז/ו משנת יעקב עבודה עמ' קט
ז/ו משנת יעקב קדושה עמ' שג
ז/ו נזר הקדש (רזין) מנחות דף ה ע"ב
ז/ו נזר הקדש דף קנד
ז/ו נחלת שמואל דף לה ע"ד
ז/ו ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קכ
ז/ו סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קכד
ז/ו עבודת לוי (לוין) סי' כג, סי' כד ס"ק ד
ז/ו עמודי שלמה ח"ב עמ' שלח
ז/ו פני מלך (גוטליב) ויקרא עמ' ט
ז/ו פני משה (שלז')
ז/ו פרי יואל קדשים סי' לג
ז/ו שיח ערב קדשים עמ' קע
ז/ו שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' מ, מח
ז/ו שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' תסו
ז/ו שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' יח, כא
ז/ו שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' סז
ז/ו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' רלא, רלג, רמה, רמז, רסא, רפב, רפז, רפח, שו
ז/ו שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' לא
ז/ו שערי היכל זבחים עמ' תקמו {בקרן דרומית מערבית - ביאור שיטתו}, תקסט {שיירי הדם מתמצים - ביאור שיטתו}, תקפ {עד שיחתוך הסימנין - מותר לחתוך שניהם}, תקפא {מליקת חטאת העוף - השמיט דין רוב בשר}
ז/ו שרידי אש ח"ב עמ' רצד-רצה
ז/ו תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' א ס"ק ט
ז/ו תועפת ראם (גטיניו) דף ס ע"ג {שנאמר ולא יבדיל}
ז/ו תורת העולה עמ' שצג
ז/ו תורת הקדש ח"ג עמ' קמו
ז/ז אבן האזל (גם בהשמטות דף קלא ע"ד)
ז/ז אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קלא
ז/ז אדמת יהודה
ז/ז אור הישר [תורת האהל דף קח ע"ב, אור הישר זבחים נב ע"א ודף סה ע"ב ומעילה ח ע"ב]
ז/ז אחר האסף עמ' שיח
ז/ז אנצי"ת ע' אכילת קדשים הע' 101
ז/ז אפיקי מגינים זבחים סי' מד
ז/ז אפריון ט עמ' סו
ז/ז אש קודש מעילה עמ' נז {מיצוי חטאת העוף מעכב}
ז/ז בד קודש (פוברסקי) ח"א דף פז ע"ב {לח"מ}
ז/ז בדבר מלך ח"ח עמ' ח, יא
ז/ז בית שערים יו"ד סי' כו
ז/ז ברור הלכה יומא כד ע"ב אחרי ציון א {מיצוי מעכב}
ז/ז דביר הקודש זבחים עמ' רכג
ז/ז דברי יהושע (קלעוואן, תשעא) עמ' רטו
ז/ז דגל יהודה (בילו') עמ' ס
ז/ז הרי בשמים (הורוביץ) ח"ה עמ' נג {ל"מ}
ז/ז חדושים ובאורים (גרי') זבחים סי' ט ס"ק ח
ז/ז חי' הגר"ח החדש עמ' תקכט, תקלא {מיצוי מעכב}
ז/ז חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' סא
ז/ז חי' הראי"ה
ז/ז חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד הל' איס"ב פ"א ה"ג]
ז/ז חמדת יעקב עמ' 88-89
ז/ז חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' סד עמ' רח-רי {מיצוי מעכב}
ז/ז יהגה האריה עמ' קכו
ז/ז לשד השמן (שפרינץ) יו"ד דף יג ע"א
ז/ז מאור הקדש מעילה עמ' נו
ז/ז מאור הקודש מעילה עמ' נו
ז/ז מוריה גל' קפז עמ' סג {כשר בלילה}
ז/ז מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' לה, ריב, שב
ז/ז מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' כה
ז/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' לב, סט, פה
ז/ז מעיני המים
ז/ז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף שו ע"ג
ז/ז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רד ע"ד
ז/ז מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' קפח, תרטו, תריז
ז/ז מקדש דוד קדשים סי' כח ס"ק א
ז/ז מרגניתא דר"מ
ז/ז מרומי גלים עמ' קצג
ז/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/ז משברי ים אחע"א עמ' קט
ז/ז משנת חיים דברים עמ' רפז
ז/ז משנת יעקב כאן
ז/ז משנת יעקב עבודה עמ' קח
ז/ז נאם דוד
ז/ז נזר הקדש (רזין) מנחות דף ד ע"א וע"ג
ז/ז עבודת הזבח מעילה סי' א ס"ק כ, סי' ה
ז/ז עבודת לוי (לוין) סי' כב ס"ק א
ז/ז עין תרשיש
ז/ז צמח ארז עמ' תלד
ז/ז קדשי יהושע עמ' שכ, אלף שכ
ז/ז קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תרכח
ז/ז רוח יעקב (שלם) דף יא ע"א {קודם שישתמש}
ז/ז שיח ערב קדשים עמ' קפז
ז/ז שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' תלה
ז/ז שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' קי
ז/ז שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' שט
ז/ז שעורי יומא דף כד ע"ב ד"ה שם בגמ' והממצה
ז/ז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' לה, ש
ז/ז שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' רצה
ז/ז שערי היכל זבחים עמ' תקסד {מיצוי החטאת מעכב - הטעם שפסק כן}, תקפג {מיצוי החטאת מעכב - פירושו לגמ' סו,ב}
ז/ז שערי יצחק (תשיז) עמ' רכח-רכט
ז/ז תורה אור (שנגהי) עמ' נז
ז/ז תורת האוהל (תשנג) עמ' תל {מעכב}
ז/ז תנופת זהב עמ' 225
ז/ז תפארת צבי (שפילמן) ח"ג עמ' קפא
ז/ח אבן האזל
ז/ח אבני ציון ח"א סי' ג אות ד
ז/ח אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ד ס"ק נ
ז/ח בית דינו של שמואל עמ' 145
ז/ח גחלי אש דף כז ע"ב {לח"מ - חפינה עבודה קשה שבמקדש}
ז/ח ואתה תחזה ח"ג
ז/ח חי' הראי"ה
ז/ח מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' רעה
ז/ח מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' כא
ז/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' לב
ז/ח מעשה רקח
ז/ח מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רכג ע"ג
ז/ח משא בני קהת
ז/ח עיני אברהם
ז/ח רמב"ם המאיר הל' עיוה"כ פ"ד ה"א הע' 32
ז/ח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' רנג
ז/ח שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' רסד
ז/ח שערי היכל זבחים עמ' תקנט {שינה ואחז מכל מקום - מקורו}, תקסא {כיצד אוחז חטאת - הדין בעולה}
ז/ח תשובה שלמה יו"ד מהדו"ת סי' ד {על אחורי ידו}
ז/ט אבן האזל
ז/ט אבן ישראל (פישר)
ז/ט אור הישר [אור הישר זבחים סג ע"ב]
ז/ט אפיקי מגינים מנחות סי' ג
ז/ט אפריון ט עמ' סח-סט
ז/ט בדבר מלך ח"ח עמ' ח, יא-יב
ז/ט גבורת יצחק (תשמח) דף צג
ז/ט גבורת יצחק (תשסו) עמ' צג {כל מקום כשר}, צד {ק"ס}
ז/ט דביר הקודש זבחים עמ' רכג
ז/ט הרועים בשושנים
ז/ט ואתה תחזה ח"ג
ז/ט זבח טוב שער ה סי' ב
ז/ט חדושים ובאורים (גרי') זבחים סי' ט ס"ק יג
ז/ט חזון יחזקאל מנחות פ"א ה"א
ז/ט חי' הראי"ה
ז/ט חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד זבחים סג ע"ב]
ז/ט מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' לז, רסט, רצה, מנחות עמ' כ, תו"כ ח"א עמ' קכח, ח"ב עמ' כג, נח
ז/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' לב
ז/ט מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רה ע"א, רכג ע"ג
ז/ט מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' תריג
ז/ט מקדש דוד קדשים סי' כח ס"ק א
ז/ט מראה כהן זבחים עמ' קעה {למטה מדם הנפש}
ז/ט מרגניתא דר"מ
ז/ט משנת חיים זבחים עמ' קה
ז/ט נאם דוד
ז/ט נזר המלך
ז/ט נר מצוה (ואלק) שרשים דף לח ע"ד, לט ע"ב
ז/ט נתיב מאיר
ז/ט עבודת לוי (לוין) סי' כב ס"ק א, סי' כג ס"ק ב
ז/ט עין תרשיש
ז/ט עיני אברהם
ז/ט צפנת פענח
ז/ט קדשי יהושע עמ' שסא
ז/ט שארית נתן (לוברט)
ז/ט שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' תסז, ח"ב עמ' מב, מז, תלב
ז/ט שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' שח, שיז
ז/ט שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' יב, רלא, רלג, רלה
ז/ט שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' לא
ז/ט שפת אמת על התלמוד ח"ג דף כ ע"ד
ז/ט תורת המנחה (רוקח) עמ' רטו
ז/ט תורת העולה עמ' שצג
ז/י דקה מן הדקה דף עד ע"ד
ז/י ואתה תחזה ח"ג
ז/י זבח טוב שער ט סי' ב
ז/י ידי משה (בוצק') הל' מעה"ק סי' יד
ז/י מנחת חזקיה מנחות עמ' קעח
ז/י מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' תריד
ז/י ספרי דבי רב ח"ב עמ' טו
ז/י עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' רטו
ז/י שלטי הגבורים עמ' רסה
ז/י שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' תכב
ז/י שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' רכו, רלג
ז/י שערי היכל זבחים עמ' שי {של העולות וכו' - בבכור מעשר ופסח}, שפט {וחטאות הנאכלות - ולא הפנימיות}, תקנ {הגשת המנחות - לא הזכיר יסוד}
ז/י תחומין חי"א עמ' 491
ז/יא אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' כג אות א
ז/יא אוצרות הרמב"ם
ז/יא אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ב ס"ק לא
ז/יא ישועת משה עמ' קפט
ז/יא מילי דמרדכי
ז/יא מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' תכג
ז/יא משנת יעקב
ז/יא עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' כה
ז/יא עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' יד
ז/יא צפנת פענח
ז/יא רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רנט
ז/יא שפת אמת על התלמוד ח"ג דף כ ע"ד
ז/יא שפתי מלך
ז/יא תועפת ראם (גטיניו) דף נח ע"ג {הל"מ}
ז/יא תחומין חי"א עמ' 491
ז/יא תניא רבתי ח"ב עמ' לו
ז/יא תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' קט {מעשי למלך}
ז/יב אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' כג אות א
ז/יב ואתה תחזה ח"ג
ז/יב מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' תריד
ז/יב קרן פני משה ח"ב
ז/יב רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רנט
ז/יב שמועת חיים יומא ח"א עמ' רפ, תקיט
ז/יב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' רמב-רמג
ז/יב שערי היכל זבחים עמ' תקנז {המנסך... מקיף - גם כהן הדיוט}
ז/יב שפתי מלך
ז/יב תחומין חי"א עמ' 491
ז/יב תניא רבתי ח"ב עמ' לו


ח/465 הלכות מעשה הקרבנות פרק ח *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ח/רה"פ דבר משנה
ח/רה"פ הדרת קודש
ח/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ח/רה"פ הר המוריה (שץ)
ח/רה"פ הרמב"ם המדויק
ח/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ח/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ח/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' עח-עט
ח/רה"פ פי' ר"י קאפח
ח/רה"פ רמב"ם הערוך
ח/רה"פ רמב"ם לעם
ח/רה"פ שם טוב
ח/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ח/רה"פ תורת הקרבנות הל' קא-קכא
ח/א אמרי חן (בן סניור) ויקרא עמ' 73
ח/א אפיקי מגינים זבחים סי' נד
ח/א בגדי כהונה (שחור) עמ' שלא
ח/א בדרך המלך עמ' טו
ח/א דברי שאול ויקרא עמ' כו
ח/א יד אברהם נגעים עמ' קלג
ח/א להורות נתן על התורה ח"ג עמ' מט
ח/א מנחת חינוך ח"ב עמ' סט
ח/א מנחת פתים (ארנטרוי) ח"ב עמ' קיא
ח/א מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רכג ע"ג
ח/א משנת חיים זבחים עמ' קפ, קפד
ח/א פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' קס
ח/א רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' מו
ח/א שבט סופר (תשמו) עמ' קלו
ח/א שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' תקט
ח/א שערי זיו ח"ג דף כח ע"א
ח/א שערי טהר ח"ג שער א סי' יג אות א
ח/א תורת העולה עמ' שצו
ח/ב אבני נזר או"ח סי' קנז אות טז
ח/ב אגלי טל ח"ב סי' א אות טז
ח/ב אגרות הגרי"ד עמ' קצג
ח/ב באור הלכה סי' שב ס' ט
ח/ב באר דוד שבת ח"ב סי' י אות ג-ד
ח/ב בית אהרן וישראל גל' כג עמ' נח {לח"מ}
ח/ב גליונות אבני נזר
ח/ב הערות וחדושים (טויב) שבת סי' כא ס"ק יג
ח/ב חדושים ובאורים (גרי') שבת סי' טז ס"ק ב
ח/ב חי' הגרז"ס קדשים עמ' נב
ח/ב חי' הראי"ה
ח/ב חי' הריצ"ד
ח/ב טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' שפד
ח/ב טל נתן עמ' קיז
ח/ב יד אברהם נגעים עמ' קלג
ח/ב יד סופר עמ' סח
ח/ב ידי משה (בוצק') הל' מעה"ק סי' טו
ח/ב ידיו של משה
ח/ב מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף לה ע"ב {עור קשה}
ח/ב מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' רלח {עור קשה}
ח/ב מנחת חינוך ח"א עמ' קסו, ח"ב עמ' סט
ח/ב מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תמו {כ"מ}, ח"ג עמ' עב
ח/ב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רטו ע"ד
ח/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/ב משנת יעקב
ח/ב משנת ראשונים (הירשפלד) עמ' רכד
ח/ב נאם דוד
ח/ב ס' החיים (קלוגר) עמ' תיא {לח"מ}
ח/ב עטרת מרדכי (שפלטר, תשעב) שו"ת אות יא {סחיטה בעור רך}
ח/ב ענפי ארז (זי') דף רח ע"ב {או"ש}
ח/ב פתחי שערים דף יז ע"ב-ע"ד
ח/ב צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' עו אות ג
ח/ב קבא דתירוצא עמ' קל
ח/ב שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' תקמט-תקנ {עור רך}
ח/ב שער המלך - טעם המלך ח"א עמ' רלו
ח/ב שערי היכל זבחים עמ' תתסב {עור קשה הוא כעץ - טעם הכרעתו}, תתסג {וגורד הדם מעליו - משמע שטעון גרידה}
ח/ב שערי טהר ח"ד שער ג סי' טו אות ג, ח"ו סי' סה אות ו
ח/ב שפתי מלך
ח/ב תורת המלאכות ח"ג עמ' קלג, קלז
ח/ג אבן האזל (גם בהשמטות דף קכח ע"ד)
ח/ג אגרא לישרים סי' לו
ח/ג אות היא לעולם ח"א דף פג ע"ד
ח/ג אמונת יהושע עמ' אלף תרעח
ח/ג בדבר מלך חי"ז עמ' קס {חטאת שנפסלה אין דמה טעון כיבוס בין שהיתה לה שער הכושר בין שלא היתה לה שעת הכושר וכו'}
ח/ג בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 28-30 {דם שנטמא}
ח/ג בני יעקב
ח/ג בריכת המלך עמ' רצח, שב
ח/ג דרכי יושר (שרף) ח"ב עמ' רלט {קושיית תוי"ט מהל' טז}
ח/ג הגהות רימ"א
ח/ג השיב משה (תשעה) סי' לח [א] אות יח עמ' קלג
ח/ג ואתה תחזה ח"ג
ח/ג זבח טוב שער ד סי' יג
ח/ג חי' הגאון אדר"ת עמ' קכד {אפילו היתה לו שעת הכושר}
ח/ג חי' הגרז"ס קדשים עמ' נב-נג
ח/ג חי' הראי"ה
ח/ג חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד זבחים צב ע"א]
ח/ג חמדת שלמה עמ' סד {ישוב קושיית הלח"מ}
ח/ג יד יהודה (אשכנזי) חי' פסחים דף יח ע"ד
ח/ג כבוד הלבנון דף סב ע"א {דם פסול}
ח/ג מאור הקודש זבחים עמ' קסג
ח/ג מועדים וזמנים ח"ז סי' רכה
ח/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' סט-ע
ח/ג מנחת יהודה (בוים) דף צג ע"ד {גם אם היה לה שעת הכושר}
ח/ג מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' עג
ח/ג מעיני המים
ח/ג מעשה רקח
ח/ג משך חכמה ויקרא פ"ו פס' כ
ח/ג משנת חיים זבחים עמ' קפ, קפב
ח/ג משנת חיים ערכין עמ' תקצג
ח/ג משנת יעקב
ח/ג נאם דוד
ח/ג נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' ב
ח/ג סדר משנה הל' תפילין פ"ד ה"י אות ג
ח/ג פרחי כהונה (קצבורג) עמ' קמד-קמה {שעת הכושר}
ח/ג צפנת פענח
ח/ג קדשי יהושע עמ' תתיח
ח/ג שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' קעז
ח/ג שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' רנב
ח/ג שארית ישראל (מינצברג) חידושים סי' י
ח/ג שו"ת הריב"ד (פרידמן) דף יד ע"ד
ח/ג שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' תק, תקב-תקג
ח/ג שלמי שמעון (קדשים) עמ' ר
ח/ג שערי היכל זבחים עמ' תתלט {חטאת שנפסלה - סותר להלכה יד}, תתמא {או בזריקת דמה - ביאור דבריו}
ח/ג תורה אור (באנדי) עמ' שטז
ח/ד אגלי טל ח"ב סי' א אות ז
ח/ד אגרות הגרי"ד עמ' קצג
ח/ד דביר הקודש זבחים עמ' רפד-רפה
ח/ד וענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' עג
ח/ד זבח טוב שער ד סי' יב
ח/ד חזון יחזקאל זבחים פ"י ה"ה
ח/ד להורות נתן על התורה ח"ג עמ' נב
ח/ד מילי דמרדכי
ח/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' סט
ח/ד מקדש דוד קדשים סי' לא ס"ק ג במנחת מרדכי
ח/ד מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"א דף כט
ח/ד מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' צ
ח/ד משנת חיים זבחים עמ' קפד
ח/ד פאר יעקב ח"ג עמ' לט
ח/ד פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' קסו
ח/ד שערי היכל זבחים עמ' תתסג {אלא גורדן בלבד - משמע שטעון גרידה}
ח/ד שפתי מלך
ח/ה אבן האזל (גם בהשמטות דף קלג ע"ג)
ח/ה אגרות הגרי"ד עמ' קצג
ח/ה אפיקי מגינים זבחים סי' נד
ח/ה אש דת (דוברין) דף קו ע"א {לח"מ}
ח/ה בית אהרן (צוקרמן) עמ' רעה
ח/ה ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' לה
ח/ה בשבילי התלמוד ח"ג זבחים צד ע"א
ח/ה דביר הקודש זבחים עמ' רפד
ח/ה ואתה תחזה ח"ג
ח/ה חי' הראי"ה
ח/ה חלקת יואב החדש תשובות סי' טו {לח"מ}
ח/ה יתר הבז (תשסח) עמ' קנז
ח/ה מי הדעת עוקצין עמ' קסז
ח/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' סט-ע
ח/ה מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' לג
ח/ה מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' צג, צה, צט
ח/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/ה נאם דוד
ח/ה צמח מנחם דף ח ע"ב {ראוי לאחר שיתעבד}
ח/ה שו"ת הריב"ד (פרידמן) דף יד ע"ד
ח/ה שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' ריט, תקי
ח/ה שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות שיא
ח/ה שערי היכל זבחים עמ' תתנח {כיבוס עור שהופשט - כרבי יהודה, לאחר שיתעבד - ואין די במחשבה}
ח/ה שערי טהר ח"ב שער א סי' ה אות ו, ח"ד שער ג סי' טו אות ג
ח/ו אור הישר [אור הישר זבחים לח ע"ב, צג ע"א]
ח/ו אות היא לעולם ח"א דף פד ע"א
ח/ו אפיקי מגינים זבחים סי' נד
ח/ו בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 18
ח/ו גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קג
ח/ו דביר הקודש זבחים עמ' רפג
ח/ו המדות לחקר ההלכה מדה יא אות סח
ח/ו הר המלך ח"ה עמ' סו
ח/ו ימין המלך
ח/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' סט
ח/ו מעשה רקח
ח/ו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף קצג ע"א
ח/ו מקורות לפסקי הרמב"ם
ח/ו מרגניתא דר"מ
ח/ו עבודת הכהן
ח/ו שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' רנג
ח/ו שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' תק-תקא, תקז
ח/ו שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' שעג
ח/ו שערי היכל זבחים עמ' תרכז {כדי הזייה - נתינה צריכה שיעור}
ח/ו שפתי מלך
ח/ו תועפת ראם (גטיניו) דף ס ע"ג
ח/ו תורת האוהל (תשנג) עמ' ריז
ח/ז אות היא לעולם ח"א דף פד ע"ד
ח/ז אפיקי מגינים זבחים סי' יח
ח/ז אש קודש מעילה עמ' סא
ח/ז בדבר מלך חי"ד עמ' קצד
ח/ז ואתה תחזה ח"ג
ח/ז חדוותא דשמעתתא ח"א דף ג ע"ד
ח/ז ידי משה (בוצק') הל' מעה"ק סי' טז
ח/ז מעשה רקח
ח/ז משנת חיים זבחים עמ' קמט
ח/ז נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף פב ע"א
ח/ז נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' ב
ח/ז צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' עו אות ב
ח/ז קרית מלך
ח/ז שלמי שמעון (קדשים) עמ' ר
ח/ז שם טוב - השלמה
ח/ז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' רסט
ח/ז שערי זיו ח"ג דף מ ע"ד
ח/ז תורת יצחק ח"ב עמ' קכא
ח/ח אפיקי מגינים זבחים סי' יז-יח, מד
ח/ח בן אריה
ח/ח מחשבת הקודש ח"ב דף נד ע"ד, נה ע"א
ח/ח מנוחת משה דף קיז ע"א-ע"ב {מדוע נקט כלי חרס}
ח/ח מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ד]
ח/ח נאם דוד
ח/ח ענפי ארז (זי') דף קמג ע"ב {או"ש}
ח/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פ
ח/ט אבן האזל (גם בהשמטות דף קכח ע"ד)
ח/ט אגרא לישרים סי' לו
ח/ט אור הישר [אור הישר זבחים צח ע"ב]
ח/ט אמרות שמואל עמ' נח-נט
ח/ט אפיקי מגינים זבחים סי' יח, נד-נה
ח/ט אשיחה בחקיך פרה עמ' שעח-שעט
ח/ט בדבר מלך חי"ב עמ' שפה
ח/ט בית המדרש
ח/ט ביתאל ח"א דף כד ע"ג
ח/ט בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 30 {ניתז על בגד טמא}
ח/ט בן יהודה סי' לב
ח/ט ברורים ברמב"ם סי' לג
ח/ט בריכת המלך עמ' רצח, שא-שב
ח/ט ברכת מרדכי ענינים עמ' רב
ח/ט דברי סופרים (רזין) אחרי ההקדמה {ניתז על בגד טמא אינו טעון כיבוס}
ח/ט דגל יהודה (בילו') סי' יט, עמ' עב
ח/ט דובב מישרים (וידנפלד) עמ' עח, קעג
ח/ט דרכי אהרן ח"א עמ' לא
ח/ט ואתה תחזה ח"ג
ח/ט וענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' עג
ח/ט חזו"א על הרמב"ם
ח/ט חזו"א קדשים קמא סי' לז ס"ק ה
ח/ט חי' הגר"מ והגרי"ד
ח/ט חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' כט
ח/ט חי' הגרז"ס קדשים עמ' נב
ח/ט חי' הראי"ה
ח/ט חי' הריצ"ד
ח/ט חי' חפץ חיים
ח/ט חלקת יואב החדש הגהות על מנ"ח מצוה קכט
ח/ט טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' שמט
ח/ט יכהן פאר
ח/ט כלילת יופי דף כא
ח/ט כרם חמד (הלפנד) דף כח ע"א
ח/ט כתר המלך
ח/ט לב טהור עמ' רטו
ח/ט מאור הקודש זבחים עמ' קסה
ח/ט מוריה גל' ריג עמ' סט
ח/ט מחשבת הקודש ח"ב דף נה ע"ב {מרכה"מ} וע"ג
ח/ט מילי דמרדכי
ח/ט מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רנח
ח/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' ע
ח/ט מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תמו, ח"ג עמ' עב {כ"מ}
ח/ט מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' לד
ח/ט מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' צ
ח/ט מראה כהן זבחים עמ' רמג {על בגד טמא}
ח/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/ט משב יעקב ח"ב
ח/ט משנת חיים זבחים עמ' קפב
ח/ט משנת יעקב
ח/ט משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' קכד
ח/ט נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף פא ע"ג
ח/ט ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתקיב
ח/ט עבודת הכהן (גם בעמ' סז)
ח/ט עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' רנב
ח/ט ענפי ארז (זי') דף קמג ע"ב, קעח ע"ב {כ"מ}, רח ע"ב {או"ש}
ח/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' עט-פ, פב
ח/ט פרשת נזיר עמ' קמח
ח/ט צמח ארז עמ' תנו
ח/ט צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קל אות א
ח/ט שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' קעז
ח/ט שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' רנב
ח/ט שבי בנימין דף ו ע"ד
ח/ט שהם וישפה ח"א סי' קכז
ח/ט שושנת העמקים (תאומים) עמ' פה
ח/ט שלמי ירוחם
ח/ט שלמי שמעון (קדשים) עמ' רא
ח/ט שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' שמג
ח/ט שערי היכל זבחים עמ' תתל {ניתז מן הבגד לבגד שני - מדוע הכריע לקולא}, תתלא {ניתז על בגד טמא - ביאור פסיקתו}
ח/ט שערי טהר ח"ב שער א סי' ד אות ב, ח"ג שער א סי' יד אות ג
ח/ט שערי יצחק (תשיז) עמ' רלב, רצ-רצא
ח/ט שפת אמת על התלמוד ח"ג דף כח ע"א
ח/ט תורת הקדש ח"ב עמ' רג
ח/י אור הישר [באר שבע כריתות ו ע"א]
ח/י אור המאיר (קובץ) ח"ב עמ' 147 {אין מכניסים מי רגלים}
ח/י אפיקי מגינים זבחים סי' נה
ח/י בנין ציון (עטלינגר) ח"ג סי' קצה
ח/י בשבילי התלמוד ח"ג זבחים צה ע"ב
ח/י בשבילי התלמוד ח"ג זבחים צה ע"ב עמ' קמט {לח"מ}
ח/י המאיר לארץ {לח"מ}
ח/י הערות וחדושים (טויב) שבת סי' כא ס"ק יג
ח/י הר המלך ח"ג עמ' פא
ח/י הררי קדם שבת עמ' רכז
ח/י ואתה תחזה ח"ג
ח/י זבח טוב שער ד סי' יב
ח/י חי' הראי"ה
ח/י יברך ישראל זבחים עמ' רנד
ח/י יד אברהם נגעים עמ' קלג
ח/י יתר הבז (תשסח) עמ' קנז
ח/י מועדים וזמנים ח"ד סי' רצג
ח/י מנחת חינוך ח"ב עמ' ע
ח/י מעיל צדקה (תשעח) עמ' מז
ח/י מעיני המים
ח/י מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תריב (רמט)]
ח/י מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/י מרכבת יוסף דף עו ע"ג-ע"ד {מי רגלים}
ח/י משנת חיים זבחים עמ' קפד
ח/י נאם דוד
ח/י נתיב מאיר
ח/י ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתקיג
ח/י ענפי ארז (זי') דף קעח ע"ב {לח"מ}
ח/י קרית מלך
ח/י שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' רטז, תקא, תקג, תקטו
ח/י שערי היכל זבחים עמ' תתעד {חוץ ממי רגלים - ביאור שיטתו}, תעה {במים יפה יפה - עיקר הכיבוס במים}
ח/י שפת אמת על התלמוד ח"ג דף כח ע"א
ח/י שפתי מלך
ח/יא אגרות משה יו"ד ח"א סי' מב ענף ד
ח/יא אור שמח
ח/יא אות היא לעולם ח"א דף קלח ע"ג
ח/יא אלומות יוסף (תשנ) עמ' קיג
ח/יא בדבר מלך חי"ז עמ' סד {כלי חרש שנתבשלה בו החטאת הנאכלת טעון שבירה בעזרה וכלי מתכות שנתבשלה בו טעון מריקה ושטיפה במים בעזרה וכו' מריקה בחמין ושטיפה בצונן במים לא ביין ולא במזג ולא בשאר משקין וכו'}
ח/יא בית שערים יו"ד סי' רה
ח/יא בני דוד
ח/יא גור אריה יהודה (תשעח) עמ' רלד
ח/יא דברי חיים (שו"ת) ח"א יו"ד סי' כז
ח/יא היכל המלך (חב"ד) עמ' קיח-קכב
ח/יא הליכות אליהו (השמטות)
ח/יא הר המלך ח"ז עמ' קיא
ח/יא התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' נח, עט
ח/יא ואתה תחזה ח"ג
ח/יא ושב הכהן (תשמח) עמ' רכו
ח/יא זבח טוב שער יב סי' יג
ח/יא חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' קט
ח/יא חי' ר"י באב"ד
ח/יא חיים ומלך
ח/יא חפץ יהונתן ויקרא פ"ו פסוק כא
ח/יא טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' שמז
ח/יא יכהן פאר (אחרי הל' עיוה"כ)
ח/יא ישועות יעקב מועד עמ' רד
ח/יא כבוד הלבנון דף יז ע"ב-ע"ג, סא ע"ג {שבירה רק בחטאת}
ח/יא להורות נתן מועדים ח"א עמ' מ
ח/יא לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 36
ח/יא מאור הקודש זבחים עמ' קסט, קעג
ח/יא מועדי ישראל (שוורץ) פסח סי' ס אות ב
ח/יא מנחת פתים (ארנטרוי) ח"ב עמ' קיא, קיג
ח/יא מעלין בקודש גל' ח עמ' 52
ח/יא מפתח הבאורים [גרי"ז דף לט]
ח/יא משנת יעקב
ח/יא משנת יעקב קדושה עמ' ריז
ח/יא סופר מהיר ח"ב עמ' ט
ח/יא פרי עץ חיים (קרויס) עמ' קז
ח/יא צמח ארז עמ' תנז {עירוי}
ח/יא צפנת פענח
ח/יא קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קסז
ח/יא קרית מלך
ח/יא שארית נתן בנימין עמ' פח-פט, צד {רק בחטאת, כלי חרס צריך שבירה}
ח/יא שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' קמג {חטאת דוקא}, קמה
ח/יא שלמי יוסף יומא ח"א עמ' תצו
ח/יא שם יוסף (מועטי) ח"ב דף עה ע"ג {כ"מ}
ח/יא שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' רכג
ח/יא שער המלך - טעם המלך ח"א עמ' רלז
ח/יא שערי היכל זבחים עמ' תתמ הערה 10 {חטאת הנאכלת - למעט פסולה שהיה לה שעת הכושר}, עמ' תתנ הערה 1 {כלי מתכות - מקורו וטעמו}, עמ' תתנה הערה 9 {מריקה ושטיפה בעזרה - מקורו}
ח/יא שערי טהר ח"ג שער א סי' יג אות א
ח/יא תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' כט
ח/יב אבן האזל (גם בהשמטות דף קלג ע"ב)
ח/יב אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קיט
ח/יב אור הישר [חתם סופר יו"ד סי' קיד]
ח/יב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ח/יב בדבר מלך חי"ז עמ' סד {מגעילין במים חמין על גבי האש}
ח/יב בריכת המלך עמ' רסו
ח/יב גינת ורדים (תאומים) עמ' רל {רדב"ז}, רלא
ח/יב ואתה תחזה ח"ג
ח/יב זכר שמואל שבת סי' לא לדף קמב ע"ב
ח/יב חי' חפץ חיים
ח/יב חי' כתב סופר קדשים עמ' יד
ח/יב חמדת ישראל ח"א מפתחות והוספות דף ו ע"ב
ח/יב טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' קנה
ח/יב יתר הבז (תשסח) עמ' קנז
ח/יב כתב סופר או"ח סי' פז ד"ה ומכל מקום דבריו
ח/יב מועדי ישראל (שוורץ) פסח סי' ס אות ב
ח/יב מועדים וזמנים ח"ד סי' רפא
ח/יב מזכרת עמ' 292, 294
ח/יב מילי דמרדכי
ח/יב מקדש דוד קדשים סי' לא ס"ק ב
ח/יב מרגניתא דר"מ
ח/יב נמוקי חיים עמ' רנט
ח/יב סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' כ אות ב
ח/יב סדר יעקב ח"ב לדף עו ע"א (ד"ה רמי)
ח/יב עין יצחק ח"א עמ' קפו
ח/יב עיני דוד
ח/יב פרחי כהונה (קצבורג) עמ' קמ {מריקה בחמין ושטיפה בצונן}
ח/יב פרי החג דף נה ע"ב-ע"ג {שפוד ואסכלה}
ח/יב קרית מלך
ח/יב שבט סופר (תשמו) עמ' רלה
ח/יב שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' רכד-רכה
ח/יב שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' ריג
ח/יב שערי היכל זבחים עמ' תתפג {מריקה בחמין - הסבר פסיקתו}, תתפה {כמריקת הכוס - ניקוי לא יסודי}
ח/יב שפתי מלך
ח/יב תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' מב
ח/יג אבן האזל
ח/יג בדבר מלך חי"ז עמ' סה {אם בישל במקצת הכלי טעון מריקה ושטיפה בכל הכלי}
ח/יג בדרך המלך עמ' נב
ח/יג בזך לבונה עמ' שמח
ח/יג הדרום חכ"ז עמ' 44
ח/יג יכהן פאר
ח/יג כרתי ופלתי סי' צב אות יא
ח/יג מזכרת עמ' 295, 299
ח/יג מנחת פתים (ארנטרוי) ח"ב עמ' קיא
ח/יג מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' כז
ח/יג מקדש דוד קדשים סי' לא ס"ק ג
ח/יג מרחשת ח"א סי' ו אות ב
ח/יג משנת חיים זבחים עמ' קצ
ח/יג נזר המלך
ח/יג צפנת פענח
ח/יג שלמי יוסף יומא ח"א עמ' תצו, ח"ב עמ' ריג
ח/יג שערי היכל זבחים עמ' תתמ הערה 10 {שנזרק דמה כהלכתו - אפילו נפסלה אח"כ}
ח/יד אבני חפץ ח"ד עמ' ריד
ח/יד אגרות משה יו"ד ח"א סי' מב ענף ד
ח/יד אהל משה (פרהנד) תורה ומועדים ח"א עמ' רכג, ח"ב עמ' רצ
ח/יד אור הישר [שעה"מ הל' חמץ פ"ח הכ"ה]
ח/יד אור שמח
ח/יד אור שרגא עמ' שנג-שנד
ח/יד אור תורה (שוורץ) ח"א סי' סח, ח"ב סי' עח
ח/יד אות היא לעולם ח"א דף קלח ע"ג
ח/יד אמונת יהושע עמ' תתנד {ישטוף}, תתפב-תתפג
ח/יד אפיקי מגינים זבחים סי' נז
ח/יד אפיקי מגינים פסחים סי' לא
ח/יד אפר קדשים עמ' קכז
ח/יד בדבר מלך חי"ז עמ' סה {צלה הבשר באויר תנור של חרם יש בדבר ספק אם ישבר הואיל ונתבשלה בו או לא ישבר הואיל ולא נגעה בו וראב"ד}
ח/יד בזך לבונה עמ' שמג, שמז, שנא
ח/יד בחיר חיים
ח/יד בית המדרש
ח/יד בעקבי הצאן עמ' קמד
ח/יד בר ריב"א עמ' קפג, קפז, ר
ח/יד ברכת פסח (קוקיס) עמ' תקסד
ח/יד בשבילי התלמוד ח"ג זבחים צה ע"ב עמ' קמט
ח/יד גינת ורדים (תאומים) עמ' רכט-רל
ח/יד גליוני הגר"ש עמ' צ {כ"מ}
ח/יד גן שושנים ח"א עמ' לא
ח/יד דביר הקודש זבחים עמ' רפח-רצא
ח/יד דברות משה חולין עמ' רעד
ח/יד דברי חיים (שו"ת) ח"א יו"ד סי' כז
ח/יד דברי יואל מועדים ח"ח עמ' ר
ח/יד דברי יששכר דף נו ע"ג
ח/יד דברי שאול ויקרא עמ' כו {ראב"ד}
ח/יד דרך ישראל חולין סי' כו ס"ק ט
ח/יד דרכי אהרן ח"א עמ' לג
ח/יד דרשות דבר צבי עמ' קנא
ח/יד דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' כח
ח/יד הדר איתמר עמ' קפב-קפג {אסכלה - הגעלה}
ח/יד הלכה רבה ח"א עמ' 335
ח/יד המאיר לארץ {מל"מ}
ח/יד הר המלך ח"ה עמ' סו, ח"ז עמ' קיא
ח/יד התעוררות תשובה
ח/יד התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' נט
ח/יד ואתה תחזה ח"ג
ח/יד זבח טוב שער יב סי' יג
ח/יד זכרון יהודה (לאש) דף עג ע"ד
ח/יד חוות אליעזר עמ' פח
ח/יד חזו"א על הרמב"ם
ח/יד חי' הגר"ח החדש עמ' תנה-תנו
ח/יד חי' הגרז"ס קדשים עמ' נג
ח/יד חי' הראי"ה
ח/יד חי' הריצ"ד
ח/יד חי' חפץ חיים
ח/יד חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"ב עמ' רנג ד"ה ובברכת {צלה הבשר [באויר] תנור של חרס וכו' חוץ מן החטאת ששובר בה כלי חרם}
ח/יד חי' ירוחם
ח/יד חי' כתב סופר כאן, וקדשים עמ' טו-טז, יח
ח/יד חי' כתב סופר שבת עמ' נו
ח/יד חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' שו
ח/יד חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' קנג
ח/יד חי' ר"י נחמיה סי' טז אות ז
ח/יד חי' רח"א הכהן עמ' פו
ח/יד חכם צבי (תשעה) ח"א סי' פ ד"ה והנך {ראב"ד}
ח/יד חלק לוי עמ' קצט
ח/יד חמדת שלמה עמ' סה {למה לא פסק כסתמא דמתני' בדף צז. וכרבא}
ח/יד חסדי דוד ח"ז עמ' תתנח, תתס-תתסא
ח/יד חפץ יהונתן ויקרא פ"ו פסוק כא
ח/יד טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' שט, שמה
ח/יד יבין שמועה (לעוו) עמ' שטו
ח/יד ימין משה
ח/יד יערות דבש ח"ב עמ' רצב
ח/יד יערי עם דבשי ח"ד מדור ב אות פג
ח/יד יקב זאב דף קי ע"ג
ח/יד יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' סד
ח/יד ישועות יעקב קדשים עמ' יא, יב, רמה
ח/יד יתר הבז (תשסח) עמ' קכב
ח/יד כבוד הלבנון דף סא ע"ג {ראב"ד בשם תוספתא}
ח/יד כרם אברהם עמ' נח
ח/יד כרם יהושע (ולרשטיין) דף יט ע"ב-ע"ד, כ ע"א {מריקת כלי חרס, עקב אכילה}
ח/יד כרתי ופלתי סי' צב אות יא, סי' צג אות א, סי' צד אות ב, סי' קג אות ו
ח/יד כתב סופר או"ח סי' פז ד"ה וכתב בפלתי
ח/יד כתב סופר יו"ד סי' סא ד"ה ואני {וימרק וישטוף הכלי בין כלי מתכות}, סי' עט ד"ה ונראה {וימרק וישטוף הכלי בין כלי מתכות}, ד"ה ולפי {ואם רצה להיות דורס ויורד בצפורן}, סי' פ ד"ה ויש אתי {שאין חזרה בהקדש ואפילו בתוך}
ח/יד כתר המלך
ח/יד לב אריה (קרלין) עמ' מז
ח/יד לב חיים (מלינק) דף מח ע"א
ח/יד לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 29, 36
ח/יד מאור הקודש זבחים עמ' קע {אהא"ז}
ח/יד מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' שפו
ח/יד מועדים וזמנים ח"ד סי' רפ
ח/יד מזכרת עמ' 292, 295, 296, 298, 299
ח/יד מחנה חיים ח"ז עמ' כד-כה
ח/יד מילי דמרדכי
ח/יד מנוחת משה דף קמח ע"ב וע"ד {תלאו באויר}, קמט ע"א-ע"ב וע"ד, קנא ע"א {כלי חרס בשאר קדשים}
ח/יד מנחת בנימין סי' ל
ח/יד מנחת יהודה (בוים) דף צב ע"ב-ע"ד, צג ע"א-ע"ב וע"ד
ח/יד מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' עג
ח/יד מנחת פתים (ארנטרוי) ח"ב עמ' קיא, קטו
ח/יד מסורה ח"ג עמ' יז
ח/יד מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' קעה
ח/יד מעיני המים
ח/יד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף צא ע"ב, קנ ע"ג, רכג ע"ג
ח/יד מפרות האילן על המועדים עמ' 247
ח/יד מפתח הבאורים [גרי"ז דף לז]
ח/יד מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' יט, כב, כו
ח/יד מקדש דוד קדשים סי' לא ס"ק א, ג
ח/יד מקורות לפסקי הרמב"ם
ח/יד מקראי קדש (תשנג) עמ' רנא
ח/יד מראה כהן זבחים עמ' רמז {חטאת}, רנד {ספק}
ח/יד מראה עיני הכהן דף עח ע"א
ח/יד מרגניתא דר"מ
ח/יד מרחשת ח"א סי' ו אות א
ח/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/יד מרכבת יוסף דף יט ע"ג {מריקה ושטיפה בכלי חרס} וע"ד {עקב אכילה - תיכף לאכילה}, כ ע"ד {בכלי חרס}, נא ע"ג, נב ע"א, נג ע"א {מריקה ושטיפה בכלי חרס}
ח/יד משב יעקב ח"ב
ח/יד משך חכמה ויקרא פ"ו פס' כ
ח/יד משכן אהרן עמ' צה-צו
ח/יד משנת חיים זבחים עמ' קפו, קפט
ח/יד משנת יעקב
ח/יד נאם דוד
ח/יד נזר המלך
ח/יד נטע שורק דף פט ע"ג
ח/יד נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' ג
ח/יד נתיבות שלום (למפרט) עמ' עב
ח/יד ס' סת"ם עמ' רו
ח/יד סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' יז אות ג, סי' כ אות ב, ד {ראב"ד}, סי' כא אות ו, סי' נ אות לה {ראב"ד}, נג, עו {מרכה"מ}
ח/יד סופר מהיר ח"ב עמ' ח
ח/יד עבודת הכהן
ח/יד עולת חודש ח"ג מאמר קצה-רח
ח/יד עולת ראיה (וייס) עמ' צב
ח/יד עונג שבת סי' יז
ח/יד עטרת יהושע - סוגיות (תשנד) עמ' קמה
ח/יד עטרת יהושע - סוגיות (תשעד) עמ' צט, תנח, תסא
ח/יד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' עט {ראב"ד}
ח/יד פני המזבח (עמרם) עמ' שצה
ח/יד פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' קסז-קסט
ח/יד פרחי כהונה (קצבורג) עמ' קמב-קמד {לח"מ}, קמו {כ"מ}, קמח {עקב אכילה}, קמט {כ"מ}, קנ
ח/יד פרי החג דף מג ע"ב, מד ע"ג, נה ע"א, נו ע"ד
ח/יד פרשת המלך
ח/יד פתח דבריך עמ' רנ
ח/יד צידה ברוך דרוש ה
ח/יד צפנת פענח
ח/יד קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' כא
ח/יד קרבן אשר עמ' של {חרס בשאר קדשים}
ח/יד קרית מלך
ח/יד שאלת הכהנים תורה דף כז
ח/יד שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קמו
ח/יד שבט סופר (תשמו) עמ' רלא, רלד, רלו
ח/יד שירת הלויים פסחים סי' נו אות ז {גרי"ז}
ח/יד שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' ריג, רכה, רכז, תקיד-תקטו, תקיז
ח/יד שמחת עולם (לגו)
ח/יד שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' רכב {ראב"ד}, רכג, שיב
ח/יד שער המלך ח"א עמ' רלה, טעם המלך ח"א עמ' רלה, רלז
ח/יד שערי היכל זבחים עמ' תתנה {חוץ מן החטאת - ביאור שיטתו}, תתעז {תנור של חרס - במתכת אין ספק}, תתעח {יש בדבר ספק - מדוע לא הכריע}, תתפ {טעונין מריקה ושטיפה - דיון בהכרעה זו}, תתפא {טעונין מריקה ושטיפה - לא דוקא בעזרה}, תתפד {השפוד והאסכלה - ולא שאר כלים}, תתפז {ומבשל ושונה ומשלש - אם מבשל מיד}, תתפז {עקב אכילה - הסבר שיטתו}
ח/יד שערי זיו ח"ג דף לח ע"ב
ח/יד שערי יצחק (תשיז) עמ' רלא
ח/יד שפתי מלך
ח/יד תולדות יצחק (שור) דף יח ע"ב
ח/יד תורה אור (באנדי) דף שיג ע"ג-ע"ד, שטז
ח/יד תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' כט-לא
ח/יד תפארת אריה עמ' ריד {רק חטאת}
ח/יד תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' רע
ח/יד תשובות רי"ח זוננפלד עמ' רכז
ח/טו אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קיט {כלי אבנים}, ח"ז עמ' נה
ח/טו אבני נזר או"ח סי' שסה אות א
ח/טו אור שמח
ח/טו אור תורה (שוורץ) ח"ב סי' סג
ח/טו אשל אברהם (שפירא) עמ' תקסב
ח/טו באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ח/טו בדבר מלך חי"ז עמ' סו {כלי גללים וכלי אבנים וכלי אדמה אינן טעונין מריקה ושטיפה אפילו בחטאת אלא הדחה בלבד וכו'}
ח/טו ברכת מרדכי ענינים עמ' קח
ח/טו ברכת מרדכי פסחים עמ' שיד
ח/טו גור אריה יהודה (תשעח) עמ' רלד
ח/טו גליונות אבני נזר
ח/טו הדר איתמר עמ' קפג-קפד {כלי אבנים}
ח/טו זכרון בנימין ח"א עמ' שו
ח/טו חי' הגר"ח החדש עמ' תנה
ח/טו חי' הריצ"ד [כלי גללים - תוספתא זבחים פ"י]
ח/טו חמדת שלמה עמ' סג
ח/טו חסדי דוד ח"ז עמ' תתנט
ח/טו כבוד מלכים (מרגליות)
ח/טו כפתור ופרח (תשו) דף קכ ע"ד
ח/טו כתר המלך
ח/טו מועדים וזמנים ח"ד סי' רפ
ח/טו מזכרת עמ' 299
ח/טו מטה אפרים ח"ב
ח/טו מילי דמרדכי [תוספתא זבחים פ"י ועי' שעה"מ הל' חמץ פ"ה הכ"ג בשם ר' יונה]
ח/טו מנחת בנימין סי' לא
ח/טו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף צא ע"ג, רכג ע"ג
ח/טו מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' יט
ח/טו מקדש דוד קדשים סי' לא ס"ק א, ג
ח/טו משנת חיים זבחים עמ' קפט
ח/טו משנת חיים יומא עמ' תקצד
ח/טו סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' כ אות ב
ח/טו פני המזבח (עמרם) עמ' שצה
ח/טו פרי החג דף מג ע"ג
ח/טו צפנת פענח
ח/טו קדושת החודש (שטרן) עמ' רנ
ח/טו קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' כא
ח/טו קרית מלך
ח/טו שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' קיב אות יד
ח/טו שבט סופר (תשמו) עמ' רלב
ח/טו שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' רכד, תקטו
ח/טו שער המלך ח"א עמ' רלד
ח/טו שערי היכל זבחים עמ' תתנ הערה 2 {אלא הדחה בלבד - זו גרסתו בתוספתא}
ח/טו תבואות שמש דף לח ע"א {רמב"ם}, נח ע"ד {כ"מ}
ח/טו תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק א סי' י אות ו
ח/טז אור הישר [שדה יצחק סי' כ אות ג]
ח/טז אור עולם (בלומנפלד) דף צח ע"ד
ח/טז אשל אברהם (שפירא) עמ' תקסב
ח/טז ברכת מרדכי ענינים עמ' קח
ח/טז ברכת מרדכי פסחים עמ' שיד
ח/טז דבר שמואל (אבוהב) סי' קיט
ח/טז דרכי יושר (שרף) ח"ב עמ' רלט {קושיית תוי"ט מהל' ג}
ח/טז ואתה תחזה ח"ג
ח/טז חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' קכ-קכא
ח/טז משנת חיים יומא עמ' תקצד
ח/טז ס' סת"ם עמ' רח
ח/טז תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק א סי' י אות ו
ח/יז ברכת מרדכי פסחים עמ' שיד
ח/יז ושב הכהן (תשמח) עמ' רכח
ח/יח אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' רסד, רסח
ח/יח אשל אברהם (שפירא) עמ' תקסב
ח/יח אשר למלך
ח/יח באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' צז
ח/יח בזך לבונה עמ' שנ
ח/יח ביתאל ח"א דף כד ע"ג
ח/יח ברכת מרדכי ענינים עמ' קו-קח
ח/יח ברכת מרדכי פסחים עמ' שיד
ח/יח גינת ורדים (תאומים) עמ' רכז, רל, רלב
ח/יח דברי דוד (טייטלבוים) דף צא ע"ד
ח/יח המאור הגדול (יעבץ) עמ' רלח
ח/יח ואתה תחזה ח"ג
ח/יח חי' הגר"מ הלוי עמ' צא
ח/יח כנה"ג [עי' תוי"ט]
ח/יח מנחת פתים (ארנטרוי) ח"א עמ' 90, 94
ח/יח מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רכג ע"ד
ח/יח מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' ל
ח/יח מקדש דוד קדשים סי' לא ס"ק ד
ח/יח מקדשי השם ח"ב עמ' יא {יאכל כחמור}
ח/יח מקראי קדש (תשנג) עמ' רלב
ח/יח מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/יח נתיבות שלום (למפרט) עמ' עב
ח/יח צפנת פענח
ח/יח קבא דקשייתא (מנדלבוים) עמ' ל
ח/יח קבא דתירוצא עמ' נח
ח/יח קרית מלך
ח/יח שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' קעז
ח/יח שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' רנב
ח/יח שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קמו
ח/יח שולי הגליון עמ' קלח
ח/יח שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' תקיז
ח/יח שערי זיו ח"ב דף קל ע"ג-ע"ד
ח/יט אבן האזל (גם בהשמטות דף קכט ע"ב)
ח/יט אגרות הגרי"ד עמ' קצג
ח/יט ברור הלכה חולין קכג ע"א ציון ו פרק ב {אהא"ז}, פרק ג
ח/יט ברור הלכה יומא עב ע"א ציון א
ח/יט בריכת המלך עמ' שב
ח/יט הרמב"ם כמחנך עמ' 220
ח/יט ואתה תחזה ח"ג
ח/יט חזו"א יו"ד סי' ריד לדף קכג ע"ב
ח/יט חי' הראי"ה
ח/יט יתר הבז (תשסח) עמ' קיט
ח/יט מנחת חינוך ח"א עמ' שפ, ח"ב עמ' ע
ח/יט מעשה רקח
ח/יט מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רה ע"ב, רז ע"א
ח/יט מקדש דוד קדשים סי' לא ס"ק ה במנחת מרדכי
ח/יט מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
ח/יט משאת המלך ח"ג סי' תיא {לח"מ}
ח/יט עבודת הכהן
ח/יט פאר הלכה פסחים עמ' רמא
ח/יט צפנת פענח כאן, וויקרא עמ' נה
ח/יט שושנת העמקים (תאומים) עמ' פד
ח/יט שערי היכל זבחים עמ' תתסו הערה 6 {הבגד טמא מדבריהם - לא הכיבוס מדרבנן}
ח/יט שערי זיו ח"ג דף לז ע"ב {לח"מ}
ח/כ אוצרות הרמב"ם
ח/כ אור הישר [מל"מ הל' כלה"מ פ"ט ה"ג]
ח/כ אמרי דבש דף קמא
ח/כ אנצי"ת ע' בגדי כהנה הע' 160 {מל"מ}
ח/כ בגדי כהונה (שחור) עמ' צד
ח/כ בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' קצ
ח/כ בדבר מלך חי"ד עמ' רמא
ח/כ בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' ק {מל"מ}
ח/כ ברור הלכה יומא עב ע"א ציון א
ח/כ ברכת השבת עירובין סי' כ ס"ק יא {אבי עזרי}
ח/כ דור דורים עמ' רכו
ח/כ הרי יהודה ח"ב או"ח סי' לב אות ח
ח/כ זבח טוב שער ד סי' יב
ח/כ זכרון בנימין ח"א עמ' קכח
ח/כ חי' חפץ חיים
ח/כ חיבת הקודש עמ' קמה
ח/כ חמדת ישראל ח"א מפתחות והוספות דף ו ע"ב
ח/כ ישרי לב עמ' צט
ח/כ לבושי מרדכי או"ח עמ' רכד {מל"מ}
ח/כ מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' ש {מל"מ}
ח/כ מים טהורים עמ' רמה
ח/כ מנוחת משה דף קמח ע"ד {קורע}
ח/כ מנחת חינוך ח"א עמ' שפ
ח/כ מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שנב
ח/כ מעיל צדקה (לנדסופר) סי' טז
ח/כ מעיל צדקה (תשעח) עמ' מז, מט
ח/כ מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רכג ע"ד
ח/כ מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ג]
ח/כ מצודת בן ציון בהקדמה
ח/כ משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף מא ע"ג {מעיל}
ח/כ משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קנו {מעיל שניתז עליו דם חטאת ויצא ונטמא לחוץ כיצד הוא עושה והרי הקורע אותו לוקה וכו'}
ח/כ סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קיד
ח/כ ענפי ארז (זי') דף קפט ע"ב
ח/כ קול צופיך עמ' עב
ח/כ קרית מלך
ח/כ שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קמג
ח/כ שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' תקיג
ח/כ שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' פב
ח/כ שם דרך שמות עמ' רא {מל"מ}
ח/כ שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' נב, רלג
ח/כ שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' שפה
ח/כ שעורי יומא דף ח ע"ב ד"ה ועי' במל"מ
ח/כ תורה תמימה שמות פ' כח אות טו
ח/כ תורת הקדש ח"א עמ' רפד
ח/כ תחומין ח"א עמ' 225
ח/כ תשובות יהודה דף ה ע"ג {מל"מ}
ח/כא אגרות הגרי"ד עמ' קצג-קצה, רכז
ח/כא אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' שכב {כלי חרס שנטמא}
ח/כא אוצר יסודי שביעית עמ' רפט
ח/כא בית אהרן וישראל גל' צב עמ' סח {כדי שורש קטן}
ח/כא דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' קמה
ח/כא ואתה תחזה ח"ג
ח/כא זבח טוב שער יב סי' יג
ח/כא זבח טוב שער יב סי' יג עמ' תקד
ח/כא זכרון בנימין ח"א עמ' קכט, שכט
ח/כא חדושים ובאורים (גרי') כלים סי' ג ס"ק י, זרעים ח"ב סי' יא ס"ק ט
ח/כא טהרת אליהו עמ' טו {אהא"ז}, נח, סב, תקנ {אהא"ז}
ח/כא יתר הבז (תשסח) עמ' קכ
ח/כא מי הדעת עוקצין עמ' קכו
ח/כא מים חיים (שמולביץ) מקואות עמ' שלז
ח/כא מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' סא
ח/כא מנחת חינוך ח"ג עמ' ט
ח/כא מסורה חט"ו עמ' מט
ח/כא מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רה ע"ג
ח/כא מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' לג
ח/כא מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' לז
ח/כא מקדש דוד קדשים סי' לא ס"ק ה
ח/כא משכן אהרן עמ' צח
ח/כא משנת ר' אהרן זרעים עמ' קצא
ח/כא נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף פב ע"א
ח/כא נתיבות החיים
ח/כא ענפי ארז (זי') דף כ ע"ב, לח ע"ג {פוחתו ומרדדו}
ח/כא צפנת פענח
ח/כא צרור החיים (קליין) דף כ ע"ג, כא ע"ב
ח/כא קרית מלך
ח/כא שעורי יומא דף כא ע"א ד"ה עי' בתוס'
ח/כא שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות מה
ח/כא שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ג אות תפח, תקס-תקסא
ח/כא שעורי ר' יחיאל מיכל סוטה אות עא
ח/כא שערי היכל זבחים עמ' תתסז {נוקבו בכדי שורש קטן - לרש"י גרסה שונה, נקבו נקב גדול מזה - רבנו פרץ חולק}, תתסח {ומרדדו - תוס' חולקים}, תתפא {וכן כלי מתכות - דווקא בחטאת}
ח/כא שפתי מלך


ט/466 הלכות מעשה הקרבנות פרק ט *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ט/רה"פ דבר משנה
ט/רה"פ הדרת קודש
ט/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ט/רה"פ הר המוריה (שץ)
ט/רה"פ הרמב"ם המדויק
ט/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ט/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ט/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' פ
ט/רה"פ פי' ר"י קאפח
ט/רה"פ קרית מלך
ט/רה"פ רמב"ם הערוך
ט/רה"פ רמב"ם לעם
ט/רה"פ שם טוב
ט/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ט/רה"פ תורת הקרבנות הל' קכב-קמא
ט/א אנצי"ת ע' אשם הע' 63
ט/א אפיקי מגינים זבחים סי' יא
ט/א הפלאות נדרים (תשעג) עמ' תטז
ט/א הרמב"ם כמחנך עמ' 210
ט/א חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' פב
ט/א ידי משה (בוצק') הל' מעה"ק סי' יז
ט/א לקוטי שיחות חט"ז עמ' 106 הערה 32
ט/א מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' שפט
ט/א מועדים וזמנים ח"א סי' מד
ט/א מילי דמרדכי
ט/א מנחת חינוך ח"ב עמ' עג, שטו
ט/א מעין נצח ח"ב סי' צ
ט/א מעלין בקודש גל' ח עמ' 15 {אשם תלוי}
ט/א מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' סח
ט/א משנת חיים ויקרא עמ' צא
ט/א משנת יעקב
ט/א נזר התורה שנה ד גל' א עמ' רכ-רכא {שחיטה - חלק ממעשה הקרבן}
ט/א עבודת הזבח זבחים סי' יב ס"ק ד
ט/א רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"א ה"ב {מצוה לאכול}
ט/א שלטי הגבורים עמ' רפג
ט/א שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' תקיג
ט/א שמועת חיים יומא ח"ב עמ' רפז
ט/א שערי היכל יומא מערכה קסג {בכלי}
ט/א תהלה לדוד (מן) קדשים סי' מט ס"ק ד
ט/א תועפת ראם (גטיניו) דף עב ע"א, עג ע"א
ט/א תורת המנחה (רוקח) עמ' קו, קח
ט/א תורת העולה עמ' שצז
ט/ב אנצי"ת ע' אשם מצרע הע' 43
ט/ב אפיקי מגינים זבחים סי' יא
ט/ב דגל ראובן ח"ב סי' כח
ט/ב ואתה תחזה ח"ג
ט/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' עג, שטו
ט/ב משנת יעקב
ט/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רנט
ט/ג אמת ליעקב מועד עמ' רצ {עשיית שלמים}
ט/ג ואתה תחזה ח"ג
ט/ג זבח טוב שער יג סי' ח
ט/ג חי' הגרי"ז
ט/ג מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' קכב
ט/ג מנחת אריאל מנחות עמ' רפג
ט/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' שטו
ט/ג ניצוצי אש עמ' שנט
ט/ג פני אברהם (שפירא) עמ' קב
ט/ג פניני רבנו הגרי"ז עמ' תרד {תנופה}
ט/ג שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' טו אות ג
ט/ג שלטי הגבורים עמ' רפג
ט/ג שם טוב - השלמה
ט/ג שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' ריז, רכג
ט/ג שערי טהר ח"ה שער ב סי' יז אות ז
ט/ג תורת העולה עמ' שצז
ט/ד אנצי"ת ע' אכילת קדשים הע' 135
ט/ד מילי דמרדכי
ט/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' שטו
ט/ד משנת חיים במדבר עמ' קה
ט/ד משנת חיים ויקרא עמ' צא
ט/ד משנת יעקב
ט/ד שלטי הגבורים עמ' רפג
ט/ד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' ע
ט/ד שערי טהר ח"ב שער ד סי' כ אות א, ח"ה שער ב סי' יז אות ז
ט/ד תהלה לדוד (מן) קדשים סי' לה ס"ק ח
ט/ה אור שמח
ט/ה אמונת עתיך גל' 110 עמ' 38 {תודה - חובה או רשות}
ט/ה בדבר מלך חי"ב עמ' קנג, קעט
ט/ה בשבילי ההודאה סי' ב ס"ק ט-י, סי' ג ס"ק א
ט/ה דקה מן הדקה דף עד ע"ד
ט/ה חקרי זמנים ח"ג עמ' רנז
ט/ה מבוא למשנה תורה עמ' 203
ט/ה מנחת בנימין סי' לב
ט/ה מנחת חינוך ח"א עמ' שמג, ח"ב עמ' עה, שטו, ח"ג עמ' ה
ט/ה משנת יעקב
ט/ה משנת יעקב הפלאה עמ' ריג-ריד
ט/ה נחלת עזרא ח"ב עמ' 141
ט/ה נשמת אברהם ח"ד עמ' יא
ט/ה פני משה (שלז')
ט/ה שיח ערב קדשים עמ' תמח
ט/ה שלטי הגבורים עמ' רפד
ט/ו אבן האזל (גם בהשמטות דף קכט ע"ג)
ט/ו אבן ישראל (בוהוש) עמ' רעב {אהא"ז}
ט/ו אהל משה (הורוביץ) ח"א מנחות סא ע"א
ט/ו אוצרות הרמב"ם
ט/ו אור הישר [לח"מ הל' מחו"כ פ"ד ה"ב, אור הישר מנחות סא ע"א]
ט/ו אור המאיר (שפירא) סי' יט אות ד
ט/ו אור שמח
ט/ו אות היא לעולם ח"ב דף קצג ע"א {כ"מ}
ט/ו אם המלך עמ' קא
ט/ו באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קסב
ט/ו בדבר מלך חי"ב עמ' קנג
ט/ו בדבר מלך חי"ד עמ' רט
ט/ו ביתאל ח"א דף כד ע"ד
ט/ו ברור הלכה סוטה יט ע"א ציון ג פסקה ב
ט/ו ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' קסו
ט/ו בשבילי הקרבנות סי' ד אות ד {תנופה}
ט/ו גבורת יצחק ביכורים עמ' קצו
ט/ו גור אריה ויקרא פ' ד הע' 24
ט/ו דביר הקודש מנחות עמ' רה {תנופה במזרח}
ט/ו דברי יציב או"ח עמ' ט
ט/ו ואתה תחזה ח"ג
ט/ו זכר שלמה (זינגרביץ) עמ' קיח {תנופה}
ט/ו זכרון צבי מנחם דף ע ע"ג {בכל התנופות היה יד הכהן תחת יד הבעלים}
ט/ו חוות אליעזר עמ' לא
ט/ו חי' הראי"ה
ט/ו חיי אברהם (צציק) עמ' קסד
ט/ו חיים ומלך
ט/ו חקל יצחק (שו"ת) עמ' טו
ט/ו חקרי זמנים ח"א עמ' רב
ט/ו ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' קצה
ט/ו ישועות מלכו (הגהות)
ט/ו ישועת משה עמ' קפז
ט/ו כבוד יו"ט
ט/ו מוריה גל' צט עמ' עז
ט/ו מילי דמרדכי
ט/ו מלחמות יהודה דף קנ ע"ד
ט/ו מנחת אריאל מנחות עמ' רעט
ט/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' עד, שטו
ט/ו מעיני המים
ט/ו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רטו ע"ד
ט/ו מצודת דוד (שפרבר) עמ' רפו {תנופה במזרח}
ט/ו מרגניתא דר"מ [טהרת הקודש מנחות סא]
ט/ו משך חכמה במדבר פ"ח פס' יג
ט/ו משכן בצלאל ח"א סי' סה
ט/ו משנת חיים ויקרא עמ' צא
ט/ו משנת חיים מנחות עמ' תיט
ט/ו משנת יעקב
ט/ו ספרי דבי רב ח"א עמ' קכב
ט/ו עבודת הכהן
ט/ו עיוני תשובה (קדרי) עמ' 30
ט/ו עיני דוד
ט/ו פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' קעה
ט/ו פרי עץ חיים (קרויס) עמ' קז-קח, קצח, שעב
ט/ו קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רלח, רמ
ט/ו רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ד ה"ז מקור 13
ט/ו שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' א
ט/ו שמות בארץ (תשנט) עמ' רעב
ט/ו שעורי יומא דף כד ע"ב ד"ה יעוין בחי' הגר"מ
ט/ו שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' קלב, קלה, קלז
ט/ו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שצה
ט/ו תהלה לדוד (מן) קדשים סי' לה ס"ק ח
ט/ו תורת המנחה (רוקח) עמ' נב
ט/ו תורת העולה ח"ג פל"ט עמ' קיט
ט/ו תורת זרעים עמ' קכב
ט/ז אורה ושמחה הל' לולב פ"ז ס"ק נח
ט/ז בדבר מלך חי"ב עמ' קע
ט/ז בית ישחק
ט/ז בריכת המלך עמ' צח
ט/ז גליונות אבני נזר
ט/ז דקה מן הדקה דף עד ע"ג
ט/ז הגהות רימ"א
ט/ז הגהות רימ"א {כ"מ}
ט/ז חקרי זמנים ח"א עמ' קצח
ט/ז יד איתן
ט/ז ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' קצה
ט/ז מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' רלב
ט/ז מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' רכ
ט/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' עד
ט/ז מקדש דוד קדשים סי' כט ס"ק ה במנחת מרדכי
ט/ז מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' שכז
ט/ז משנת חיים מנחות עמ' קכט
ט/ז נזר הקדש (רזין) מנחות דף קלא ע"ג
ט/ז ספרי דבי רב ח"א עמ' קכב
ט/ז רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' ת
ט/ז שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' קלז
ט/ז שמות בארץ (תשנט) עמ' רעב
ט/ז שמחת עולם (לגו)
ט/ז שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' רי
ט/ז שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' רל, רמו, רמז
ט/ז תורת המנחה (רוקח) עמ' נב
ט/ז תורת העולה ח"ג פל"ט עמ' קיט
ט/ח אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' קיח
ט/ח אור שמח
ט/ח בדבר מלך חי"ב עמ' קנג, קסז
ט/ח בשבילי הקרבנות סי' ו אות יח {הלחם למעלה}
ט/ח חסדי דוד ח"ו עמ' שג
ט/ח מועדים וזמנים ח"ד סי' של
ט/ח מנחת אריאל מנחות עמ' רפא
ט/ח משנת חיים במדבר עמ' קו
ט/ח משנת חיים מנחות עמ' תכב
ט/ח עבודת הכהן
ט/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פג
ט/ח קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רלז
ט/ח שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' קלא, קלז, קמה, קמו
ט/ח שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' רל
ט/ח שפת אמת על התלמוד ח"ג דף נב ע"ד
ט/ח תורת המנחה (רוקח) עמ' נב
ט/ח תורת העולה ח"ג פל"ט עמ' קיט
ט/ט אור הישר [לח"מ הל' נזירות פ"ח הי"ב]
ט/ט אנצי"ת ע' איל נזיר הע' 60, 73, 76, 82, ע' אמורים הע' 28
ט/ט בשבילי הקרבנות סי' ח אות ו {חיתוך הזרוע},
ט/ט דברי יציב או"ח עמ' ט
ט/ט כתר תורה (תשסז) עמ' עט-פ
ט/ט מטה אפרים
ט/ט מלחמות יהודה דף יז ע"ב, יח ע"ד
ט/ט משנת חיים במדבר עמ' קג, קו, קט
ט/ט משנת חיים זבחים עמ' סט, קד
ט/ט משנת חיים מנחות עמ' תיט, תרכב
ט/ט משנת חיים קדושין עמ' שח
ט/ט משק ביתי דף קמח ע"א {מטה אפרים}
ט/ט ספרי דבי רב ח"א עמ' רח
ט/ט שלטי הגבורים עמ' רפד
ט/ט תורת העולה ח"ג פל"ט עמ' קיט
ט/י אמרי מנחם עמ' כט {שוק}
ט/י ביתאל ח"א דף כד ע"ד
ט/י ברור הלכה חולין מה ע"א ציון כ
ט/י ברור הלכה חולין קלד ע"ב ציון ו
ט/י דרכי משה ח"א שמעתתא ט פט"ז
ט/י המאיר לארץ
ט/י ואתה תחזה ח"ג
ט/י לבושה של תורה סי' מט אות ב, ו {שוק - מארכובה ומעלה}
ט/י מגידות (תשמ) עמ' מב
ט/י מגידות (תשעג) סי' כד עמ' מב
ט/י מנחת חינוך ח"ב עמ' עד
ט/י מנחת יהודה (בוים) דף לו ע"ד
ט/י מקראי קדש (תשנג) עמ' רמה
ט/י נועם ח"ז עמ' רפח
ט/י ס' ההודיה עמ' לז
ט/י ספרי דבי רב ח"א עמ' רח
ט/י עלה יונה עמ' קמח
ט/י ענפי ארז (זי') דף סד ע"ג
ט/י שיחת חולין עמ' קנ, תקל
ט/י שלטי הגבורים עמ' רפד
ט/י שמחת עולם (לגו)
ט/י תורת העולה ח"ג פל"ט עמ' קיט
ט/יא אור יעקב נדרים עמ' מח
ט/יא אור ליהודה (תשנט) עמ' קכ
ט/יא אלומות יוסף (תשנ) עמ' קג
ט/יא אנצי"ת ע' אכילת קדשים הע' 30, 91, 93
ט/יא באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ט/יא בית אהרן וישראל גל' לו עמ' מב {כהנים זוכים בבשר רק כשהאימורין קרבים}, מד
ט/יא בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תנה
ט/יא ברור הלכה פסחים נט ע"ב ציון א
ט/יא בשבילי הקרבנות סי' א אות יג, סי' ו אות ח {זוכים בחזה ושוק רק אחרי הקטרת אימורין}
ט/יא דברות משה יבמות עמ' קסה
ט/יא דרכי משה ח"א שמעתתא ח פי"א
ט/יא העמק דבר במדבר פ"ו פסוק כ
ט/יא ויטע אשל תמורה ח"א עמ' רל
ט/יא חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' סח
ט/יא חנוכת הבית עמ' צד
ט/יא ידי משה (בוצק') הל' מעה"ק סי' יח
ט/יא יכהן פאר
ט/יא להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' עה
ט/יא מבית מאיר ח"ג עמ' קכג
ט/יא מועדים וזמנים ח"ג סי' רמא
ט/יא מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' רמה, מנחות עמ' קצב, תו"כ ח"ב עמ' קמו
ט/יא מנחת חינוך ח"א עמ' שמג, ח"ב עמ' עה, קו
ט/יא מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' פו
ט/יא מעין נצח ח"א סי' ס
ט/יא מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רכג ע"ד
ט/יא משאת משה (חברוני) פסחים סי' קט עמ' קעג
ט/יא משנת חיים מנחות עמ' שב
ט/יא משנת יעקב כאן
ט/יא משנת יעקב עבודה עמ' שעב
ט/יא נתן פריו סוכה עמ' נט
ט/יא ס' ההודיה עמ' לח
ט/יא ספרי דבי רב ח"ב עמ' קכ
ט/יא עבודת הזבח מעילה סי' א ס"ק כט
ט/יא עטרת שלמה ח"ב עמ' קמא
ט/יא פרי אברהם אליעזר
ט/יא פרי אברהם פסחים סי' טו אות ו
ט/יא פרשיות בספרי הנביאים שמואל א עמ' מה
ט/יא קדשי יהושע עמ' תשמ {או"ש}, אלף מה, אלף רצ
ט/יא קובץ חי' תורה (סול') עמ' קג
ט/יא קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' נ
ט/יא רנת יצחק דברי הימים עמ' רפב {לאחר הקטרת אימורים}
ט/יא רנת יצחק שמואל עמ' לט {לאחר הקטרת אימורים}
ט/יא שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' רמט, מנחות עמ' קכ
ט/יא שם דרך ויקרא עמ' כה
ט/יא שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' קעד
ט/יא שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' שנה
ט/יא שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות לו
ט/יא שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רכט
ט/יא שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' שפט
ט/יא שעורי ר"א ליכטנשטין זבחים עמ' 330
ט/יא שערי טהר ח"ב שער ד סי' כ אות א, סי' כא אות ב, סי' כו אות ד
ט/יא שערי טהר ח"ה שער א סי' א אות ו דף יא ע"א {אימורים מעכבים רק חזה ושוק}
ט/יא שפת אמת על התלמוד ח"א דף קנא ע"ג
ט/יא שפתי מלך
ט/יא תורת המנחה (רוקח) עמ' קו
ט/יב אור תורה (בלומ') דף נג ע"ג
ט/יב אנצי"ת ע' אכילת קדשים הע' 30
ט/יב כתר תורה (תשסז) עמ' פ {צלי}
ט/יב מנחת אריאל מנחות עמ' רנז
ט/יב פרשת נזיר עמ' רצח
ט/יב תנופת זהב עמ' 308-309
ט/יג אבן האזל (גם בהשמטות דף קכט ע"ג, קלא ע"ד)
ט/יג אבני נזר אהע"ז סי' רעט אות כה {כ"מ}
ט/יג אור הישר [תורת האוהל (תשח) דף לו ע"א]
ט/יג אמונת יהושע עמ' רמו, רמט
ט/יג אמרות שמואל עמ' נט
ט/יג אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' סח
ט/יג ארזי לבנון עמ' מג
ט/יג אשר למלך
ט/יג באר ראי עמ' תסג
ט/יג בני יעקב
ט/יג בשבילי הקרבנות סי' ח אות ה {ספק תרומה}
ט/יג גליונות אבני נזר {כ"מ}
ט/יג דביר הקודש מנחות עמ' רנא-רנב {ספק תרומה}
ט/יג דברי אהרן עמ' עא-עב {אינו מדמע, פטור ממיתה וחומש}
ט/יג ואתה תחזה ח"ג
ט/יג ויוסף שאול דף נד ע"ב
ט/יג זכרון מלך (א"ש)
ט/יג חזו"א על הרמב"ם
ט/יג חזון יחזקאל תרומות פ"ז ה"י, פ"ח הי"ד, זבחים פי"ב ה"ה {ר"ח הלוי}
ט/יג חי' הראי"ה
ט/יג חלקת יואב מהדו"ק יו"ד סי' יג
ט/יג חשבונות של מצוה עמ' כח {כ"מ}
ט/יג ידי משה (בוצק') הל' מעה"ק סי' יט
ט/יג למודי ה' (תשפא) עמ' שפה
ט/יג מגדל צופים ח"ד סי' עח
ט/יג מהרי"ט אלגזי פ"ה אות מז או"ק ב, חלה אות ז או"ק א
ט/יג מחנה לויה (תשעד) עמ' שטו {כ"מ, מל"מ}
ט/יג מילי דמרדכי
ט/יג מנחת חזקיה מנחות עמ' רכז
ט/יג מנחת חינוך ח"ב עמ' שעח, שפב
ט/יג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רה ע"ג
ט/יג מרגניתא דר"מ
ט/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/יג משנת חיים יומא עמ' תכב
ט/יג משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' מה
ט/יג מתת מלך עמ' קכב
ט/יג נדרי זריזין ח"א עמ' צד
ט/יג נועם חי"ט עמ' רנג
ט/יג נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף מט ע"ב, מנחות דף קכד ע"ב
ט/יג נחלי אפרסמון הל' ביה"ב פ"ו הי"ד {כ"מ - ספק מב"ש}
ט/יג נחלת עזרא ח"ב עמ' 141
ט/יג נמוקי חיים עמ' רנט {כ"מ}
ט/יג נתיב מאיר השמטות להל' נערה
ט/יג עבודת הכהן
ט/יג עדות בישראל
ט/יג ענפי ארז (זי') דף סד ע"ד
ט/יג פאר הלכה פסחים עמ' רע
ט/יג פרי עץ חיים (קרויס) עמ' פח
ט/יג פרשת המלך
ט/יג קדשי יהושע עמ' אלף תפט, אלף תקד
ט/יג קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' נד
ט/יג שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' לט עמ' קה
ט/יג שלמי יוסף מנחות עמ' שפז, שצ-שצא
ט/יג שמחת עולם (לגו)
ט/יג שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' שמה
ט/יג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' רלד
ט/יג תורת האוהל (תשנג) עמ' שכ-שכא
ט/יג תנופת זהב עמ' 309
ט/יד אור שמח
ט/יד גליונות אבני נזר
ט/יד דעת סופר יו"ד סי' ל, לח
ט/יד דקה מן הדקה דף סה ע"ב
ט/יד ואתה תחזה ח"ג
ט/יד חוף ימים ח"ב סי' יג אות א
ט/יד חנוכת הבית עמ' צד
ט/יד כתר המלך
ט/יד מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' קפה
ט/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/יד משנת חיים מנחות עמ' רצה
ט/יד ענפי ארז (זי') דף ריד ע"ד
ט/יד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פד
ט/יד פרי אברהם אליעזר
ט/יד קונטרסי שעורים כתובות קונ' ה אות ד עמ' קז
ט/יד שמחת עולם (לגו)
ט/יד שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' רל
ט/יד שפת אמת על התלמוד ח"ג דף נח ע"ג
ט/יד תורת הקדש ח"ג עמ' קמא
ט/טו אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' רעא
ט/טו ברור הלכה סוטה יט ע"א ציון ג פסקה ב
ט/טו ברכי יוסף או"ח סי' עד ס"ה
ט/טו בשבילי ההודאה סי' א ס"ק ח
ט/טו דבר יהושע (שו"ת) ח"ג אהע"ז סי' טו
ט/טו דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' קצב
ט/טו יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' יח
ט/טו ישמח חיים מע' י אות סג
ט/טו מנחת אריאל מנחות עמ' רפ
ט/טו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף קלד ע"ד
ט/טו משנת חיים ויקרא עמ' קצד
ט/טו משנת חיים מנחות עמ' תלא
ט/טו משנת חיים קדושין עמ' שד-שז
ט/טו ס' ההודיה עמ' לז
ט/טו פאת ים (וינשטוק) ערכין עמ' פא
ט/טו פרי עץ חיים (קרויס) עמ' רב
ט/טו קדושת הר עמ' עד {אהא"ז}
ט/טו קול דודי (תשף) (בקיצור)
ט/טו קול דודי סוטה סי' תקלה
ט/טו קרבן שמואל דף נז ע"ג
ט/טו רב ברכות (רי"ח) עמ' עב
ט/טו שמועת חיים ערכין ח"א עמ' סט
ט/טו שפתי מלך
ט/טו תורה לשמה (תשעג) עמ' רז
ט/טו תורת המלך (צדוק) סי' ט ס"ק ה
ט/טו תורת יצחק ח"א עמ' קפד-קפה
ט/טו תפארת ציון (ריבקין) סי' כג אות א
ט/טז אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' רעא
ט/טז אור הישר [אור הישר מנחות סא ע"ב]
ט/טז אנצי"ת ע' אשה הע' 299
ט/טז בדבר מלך ח"י עמ' כב
ט/טז גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' ריא
ט/טז גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' מח
ט/טז דביר הקודש מנחות עמ' רח-רט {פסולה לתנופה}
ט/טז ואתה תחזה ח"ג
ט/טז זכרון צבי מנחם דף עא ע"א
ט/טז חזון יחזקאל מנחות פ"י ה"ד
ט/טז חנוכת הבית עמ' קטו
ט/טז יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' יח
ט/טז מאור הקדש נזיר עמ' צד
ט/טז מחנה יוסף סוטה עמ' סב
ט/טז מים שאובים עמ' תסו
ט/טז מלחמות יהודה דף טז ע"ד
ט/טז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רכד ע"א
ט/טז משנת חיים ויקרא עמ' קצא, קצד
ט/טז משנת חיים מנחות עמ' תכח, תל
ט/טז משנת חיים קדושין עמ' שד-שז
ט/טז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פג
ט/טז פרי עץ חיים (קרויס) עמ' קיא
ט/טז קול דודי (תשף)
ט/טז קול דודי סוטה סי' תקלה
ט/טז שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' קלב
ט/טז שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' ריח
ט/יז אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ו הע' 82
ט/יז אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' ר
ט/יז בית זבול ח"ג קונטרס ונצדק קדש סי' כז אות ב {כ"מ}
ט/יז בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' רלח
ט/יז התורה והתלמוד ח"ד עמ' 413
ט/יז ואתה תחזה ח"ג
ט/יז מנחת חינוך ח"ב עמ' עה
ט/יז מקראי קדש (תשנג) עמ' תכח
ט/יז מרגניתא דר"מ
ט/יז נר מצוה (מהר"ל) ח"א הערה 354
ט/יז ס' ההודיה עמ' לא
ט/יז שלטי הגבורים עמ' שיג
ט/יז תורת העולה ח"ג פל"ח עמ' קיג
ט/יז תורת העולה עמ' שצח
ט/יח אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ו הע' 82
ט/יח אור הישר [אור הישר מנחות עז ע"א]
ט/יח בדבר מלך ח"י עמ' רעט
ט/יח גינת ראובן תרומות עמ' רכה {כיצד מחמצן}
ט/יח ואתה תחזה ח"ג
ט/יח חי' הראי"ה
ט/יח ישורון ח"י עמ' רמד
ט/יח מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' תלב, תמא
ט/יח מנחת אריאל מנחות עמ' רלד
ט/יח מנחת חינוך ח"ב עמ' עה
ט/יח מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רטז ע"א, רכד ע"א
ט/יח נאם דוד
ט/יח נודע ביהודה השלם או"ח עמ' קצג
ט/יח נר מצוה (מהר"ל) ח"א הערה 354
ט/יח ס' ההודיה עמ' לב
ט/יח סופר המלך ח"ב עמ' רעד
ט/יח פרי אברהם אליעזר
ט/יח פרשת המלך
ט/יח קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רה-רו
ט/יח שמחת עולם (לגו)
ט/יח תורת העולה עמ' שצח
ט/יח תורת זרעים עמ' פח
ט/יט אור שמח
ט/יט ביתאל ח"א דף כה ע"א
ט/יט גבורת יצחק שקלים עמ' ריט
ט/יט ואתה תחזה ח"ג
ט/יט חי' הריצ"ד
ט/יט טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' תה
ט/יט ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' קצא
ט/יט מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' תט
ט/יט מקדש דוד קדשים סי' ל ס"ק ג במנחת מרדכי
ט/יט ס' ההודיה עמ' לג
ט/יט עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' רמט
ט/יט צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' נז אות ב
ט/יט שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' שמא
ט/יט שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ד סי' קנז
ט/יט שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' שמ
ט/יט שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' יח
ט/יט תורת העולה ח"ג פל"ח עמ' קיד
ט/יט תורת העולה עמ' ת
ט/כ בית ישחק
ט/כ בכורי אברהם דף קא ע"ד {הל"מ}
ט/כ דביר הקודש מנחות עמ' רצה
ט/כ המסורת בספרי הרמב"ם עמ' 12
ט/כ חוות יאיר (תשנז) עמ' תקלג
ט/כ חוף ימים ח"ב סי' יג אות ג
ט/כ חי' הריצ"ד
ט/כ ישורון ח"י עמ' רמד
ט/כ כרם יהושע (ולרשטיין) דף לז ע"ג {שמן במצות}
ט/כ מחנה יוסף סוטה עמ' עח
ט/כ עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קלב
ט/כ שער המלך ח"א עמ' רמט
ט/כ תורת העולה ח"ג פל"ח עמ' קיד
ט/כ תורת העולה עמ' ת
ט/כ תכריך מרדכי סי' יד עמ' פח {כמה שמן}
ט/כ תשובה שלמה או"ח סי' יא דף טו ע"ב
ט/כא אור המאיר (שפירא) סי' יט אות ד
ט/כא אור שמח
ט/כא אמונת יהושע עמ' רמז-רמח
ט/כא ביתאל ח"א דף כה ע"א
ט/כא בתי כהונה (תצו) בית ועד דף סח ע"א
ט/כא דביר הקודש מנחות עמ' רנ
ט/כא דקה מן הדקה דף עז ע"ד
ט/כא חזו"א או"ח סי' קכב ס"ק יא
ט/כא ישורון ח"י עמ' רמה
ט/כא כרתי ופלתי סי' קח אות ז
ט/כא מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' רס
ט/כא מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' צח
ט/כא מנחת חזקיה מנחות עמ' רכא
ט/כא מנחת חינוך ח"ב עמ' עו
ט/כא מעדני מלך (תשמח) עמ' רפג
ט/כא מעשה רקח
ט/כא מקדש דוד קדשים סי' ל ס"ק ג במנחת מרדכי
ט/כא מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' סח
ט/כא מרגניתא דר"מ
ט/כא ס' ההודיה עמ' לא
ט/כא ס' ההודיה עמ' לד
ט/כא קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' רט
ט/כא קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שנ
ט/כא שלמי יוסף מנחות עמ' צב
ט/כא שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' תכט
ט/כא תורת המנחה (רוקח) עמ' מג
ט/כא תורת העולה ח"ג פל"ח עמ' קיד-קטו
ט/כא תורת העולה עמ' ת
ט/כא תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' ריא
ט/כב אות היא לעולם ח"ב דף יז ע"א
ט/כב אמונת יהושע עמ' רנ
ט/כב ביצחק יקרא (תשמט) קונטרס ביה"ב פ"ו הי"ב
ט/כב דביר הקודש מנחות עמ' רמג {הפריש כשהן בצק}
ט/כב דקה מן הדקה דף עז ע"ד
ט/כב ואתה תחזה ח"ג
ט/כב חי' ר' אפרים מרדכי
ט/כב ישורון ח"י עמ' רמה
ט/כב מנחת חינוך ח"ב עמ' עו
ט/כב מעין החכמה עמ' פד
ט/כב ענפי ארז (זי') דף קנ ע"א
ט/כב פסקי אליהו ח"ב עמ' כב {פוסק כיש אומרים}
ט/כב קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' שא
ט/כב שער המלך ח"א עמ' רלג
ט/כב תורת העולה ח"ג פל"ח עמ' קיח
ט/כג אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' צה אות ז
ט/כג בדבר מלך חי"ח עמ' קיט {וכיצד הוא הלחם הבא עם איל הנזיר לוקח ששה עשרונות ושני שלישי עשרון וכו'}
ט/כג בית ישחק
ט/כג המסורת בספרי הרמב"ם עמ' 12
ט/כג ואתה תחזה ח"ג
ט/כג מעשה רקח
ט/כג שלטי הגבורים עמ' שיג
ט/כג תורת העולה ח"ג פל"ט עמ' קיח
ט/כד אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ו הע' 80 {מעשיה בחוץ}
ט/כד אור הישר [אור הישר מנחות עו ע"א]
ט/כד אמונת יהושע עמ' אלף קעה
ט/כד אמונת עתיך גל' 103 עמ' 160 {אפייה חוץ למקדש וע"י אשה}
ט/כד ברכת הארץ (מאשבוים) עמ' כה
ט/כד גליוני הגר"ש עמ' צ-צא {הגהות עמק המלך}
ט/כד הליכות חיים - קידוש בשבת עמ' תשל
ט/כד חי' הגאון אדר"ת עמ' צג {מעשיהן חוץ לעזרה}
ט/כד חי' הגרז"ס קדשים עמ' פח
ט/כד יקב זאב דף צט ע"א
ט/כד כתר המלך
ט/כד לב אריה (קרלין) עמ' מה, מז
ט/כד לקוטי סופר ח"א דף קד ע"ב
ט/כד מילי דמרדכי
ט/כד מנחת אריאל מנחות עמ' רלג
ט/כד מנחת חינוך ח"ב עמ' עו
ט/כד מעין החכמה עמ' פד
ט/כד מרגניתא דר"מ
ט/כד נזר הקדש (רזין) מנחות דף קמא ע"ג
ט/כד סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ג עמ' סה-סח
ט/כד עבודת הכהן
ט/כד פרי אברהם אליעזר
ט/כד קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' שלט, תמג
ט/כד שלמי יוסף מנחות עמ' שלא
ט/כד תורת העולה ח"ג פל"ט עמ' קיט
ט/כד תורת העולה עמ' תו
ט/כד תורת הקדש ח"א עמ' רלב
ט/כד תכריך מרדכי סי' יד עמ' פח-צ, צד-צה {חוץ לעזרה}
ט/כד תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' ריא {מעשי למלך}
ט/כה אמת ליעקב מועד עמ' רפה {הקטרת אימורין א"צ כלי}
ט/כה באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' רח
ט/כה בשבילי הפסח סי' יא אות ג
ט/כה הרמב"ם כמחנך עמ' 210
ט/כה חי' הגר"מ זמבה סי' ד
ט/כה חי' ירוחם
ט/כה חי' מרן הגרי"מ עמ' קנז
ט/כה חכמת גרשון עמ' רפ
ט/כה חנוכת הבית עמ' צד
ט/כה לב ים נדרים עמ' פא
ט/כה מבוא למשנה תורה עמ' 164
ט/כה מנחת חינוך ח"א עמ' שמג
ט/כה משנת חיים פסחים ח"ב עמ' רצב
ט/כה סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ד עמ' שב
ט/כה רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ב ה"א
ט/כה שירת הפסח אות לט
ט/כה שלטי הגבורים עמ' רפד
ט/כה שערי טהר ח"ב שער ד סי' כ אות א
ט/כה שפתי מלך


י/467 הלכות מעשה הקרבנות פרק י *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


י/רה"פ דבר משנה
י/רה"פ הדרת קודש
י/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
י/רה"פ הר המוריה (שץ)
י/רה"פ הרמב"ם המדויק
י/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
י/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
י/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' פא-פב
י/רה"פ פי' ר"י קאפח
י/רה"פ רמב"ם הערוך
י/רה"פ רמב"ם לעם
י/רה"פ שם טוב
י/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
י/רה"פ תורת הקרבנות הל' קמב-קסב
י/א אבני חפץ ח"ד עמ' רסד
י/א אבני נזר או"ח סי' שעו אות ה
י/א אבני ציון ח"א סי' סח אות ג {אין מ"ע לבעלים לאכול}
י/א אגרות הראי"ז עמ' קכד
י/א אור הישר [אור הישר לרש"י פסחים נט ע"א, וליבמות מ ע"א ולזבחים צ ע"ב ודף צז ע"ב ולתמיד כז ע"א, המאיר לעולם ח"א סי' יא]
י/א אור יעקב פסחים דף מח ע"א, ועמ' 138
י/א אור ליהודה (תשנט) עמ' קלו, קלט, קצא, רלט
י/א אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"א ס"ק י
י/א אות ציון עמ' עו {מל"מ - ברכה על אכילת קדשים}
י/א אמונת יהושע עמ' תקנט {מל"מ}
י/א אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קפח
י/א אמרי דוד (שליסל) דף ע ע"ג
י/א אנצי"ת ע' אכילת קדשים הע' 3, 16
י/א בד קודש (דאנון)
י/א בדרך המלך עמ' יד
י/א בית אהרן וישראל גל' עב עמ' מו
י/א בית המדרש
י/א בית שערים או"ח סי' רמ
י/א ברור הלכה פסחים נט ע"ב ציון ב
י/א ברכות שמים מכות פ"ג אות רנט
י/א בשבילי העבודה עמ' קסד
י/א בשבילי הקרבנות סי' ה אות ז
י/א בתי כנסיות דף כח ע"א
י/א גבורת יצחק חגיגה עמ' קלד {אין מצוה לבעלים לאכול שלמים}
י/א גבורת יצחק מ"ש עמ' יג
י/א גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' מז
י/א גור אריה במדבר פ' יח הע' 53 {מל"מ}
י/א דברות משה יבמות עמ' תקלז
י/א דברי יעקב (וישקי) ח"ג עמ' סא
י/א דקה מן הדקה דף מג ע"א {מל"מ}
י/א הגיוני הלכה עמ' 71
י/א הדרת מלך (זילברברג) דף נג ע"ד {ואכלו אותם}
י/א הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' צ {מצות אכילה}
י/א הפלאות נדרים (תשעג) עמ' סז
י/א הרמב"ם והזוהר
י/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שטז
י/א זכרון בנימין ח"א עמ' נד
י/א חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' עח, ש {קטנים}
י/א חזון יחזקאל זבחים פ"י ה"ד
י/א חי' הגר"ח החדש עמ' סג {מ"ע}
י/א חי' חפץ חיים
י/א חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רז
י/א חי' ר"מ מאימראן פסחים עמ' רכה
י/א חיי אברהם (צציק) עמ' קלט
י/א חלת לחם (תשנח) עמ' לח {מל"מ}
י/א חמדת יעקב עמ' 199, 197
י/א חנוכת הבית עמ' צד
י/א חשבונות של מצוה עמ' קמה, קמז
י/א ידי משה (בוצק') הל' מעה"ק סי' כ-כא
י/א יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' צז
י/א כבוד יו"ט
י/א כיצד מזמנין ח"ב סי' ג אות ב, ה {מצות אכילת חטאת ואשם}
י/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קכג, תתקעא
י/א כלילת יופי דף נז
י/א כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' מו, רלד
י/א כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' צב
י/א כתר כהונה במדבר סי' שסב {בקק"ל}
י/א לב אברהם סי' סד
י/א לב איש עמ' קנט
י/א להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' לד
י/א להורות נתן - שו"ת חי"ג עמ' לא
י/א להורות נתן מועדים ח"ב עמ' ריד, רצח
י/א להורות נתן על התורה ח"ב עמ' קמה, קמח
י/א לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' מח
י/א לקוטי שיחות חט"ז עמ' 106 הערה 24
י/א מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' שב
י/א מועדי ישראל (שוורץ) פסח סי' עא אות ג {מל"מ}
י/א מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' לב, נז
י/א מחנה יוסף (תשעב) סי' נה אות ד
י/א מילי דמרדכי
י/א מכשירי מצוה עמ' לה
י/א מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' פ
י/א מנחת בצלאל (תשלז) עמ' צו
י/א מנחת חינוך ח"א עמ' שפא, ח"ב עמ' ט {מל"מ}, נט {מל"מ}, ח"ג עמ' פו, תמג
י/א מנחת משה (גולדברג) סי' יז אות א
י/א מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שנה
י/א מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רכד ע"א
י/א מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' קי
י/א מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ב וח"ג]
י/א מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' שטז
י/א מקדש דוד קדשים סי' יד ס"ק ו במנחת מרדכי, סי' יט ס"ק ו במנחת מרדכי, קונ' ה ס"ק ז גם במנחת מרדכי
י/א מקראי קדש (תשנג) עמ' שמה
י/א מרומי גלים עמ' קפו
י/א משאת משה (חברוני) פסחים סי' צג עמ' קמו
י/א משברי ים עדל"ת סי' יז ס"ק ז {אבי עזרי}
י/א משכנות לאביר יעקב ח"ב דף נב ע"ג
י/א משנה הלכות ח"ג סי' קצה {אין מצוה באכילת קדשים קלים ותרומה}
י/א משנה הלכות ח"ג סי' ריז
י/א משנה הלכות מהדו"ת או"ח סי' מג {אכילתן מצוה}
י/א משנת חיים במדבר עמ' שב
י/א משנת חיים בראשית עמ' שעח, שפז
י/א משנת חיים דברים עמ' שכ
י/א משנת חיים הל' פסח עמ' פד
י/א משנת חיים ויקרא עמ' רלב
י/א משנת חיים מנחות עמ' שב, תקמא
י/א משנת חיים פסחים ח"ב עמ' קעו, תקנז, תקסג
י/א משנת חיים שמות עמ' רצ
י/א משנת יעקב
י/א נזר הקדש (קפלן)
י/א נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א סי' כב אות ו
י/א נטעי נתן (פריד) סי' קיב
י/א ניר לדוד
י/א נר יצחק (ארדיט) עמ' סח-סט
י/א נר מצוה (ואלק) שרשים דף מא ע"ד {מצות אכילה}
י/א ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' קטו
י/א ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' קצא
י/א עין חנוך עמ' רעד {מל"מ}
י/א עלי עשור (זס') עמ' כו
י/א ענפי ארז (זי') דף רלה ע"ג
י/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קפד
י/א פחד יצחק (זס') עמ' ל
י/א פני משה (שלז')
י/א פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תקיג {מל"מ}
י/א פרי אברהם אליעזר
י/א פרשת המלך
י/א קדשי יהושע עמ' אלף רסו, אלף רע
י/א קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תקכט
י/א קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' נו, שלה, ח"ב עמ' ק-קא
י/א קול צבי חוב' ט עמ' 221-238
י/א קרית מלך
י/א קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רפה
י/א קרן הצבי מצוה עא אות ח
י/א ראשי בשמים (רבין) עמ' כה
י/א ראשית בכורים דף עח
י/א רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' רכג
י/א רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' שמא
י/א רנת יצחק דברי הימים עמ' רפב {שאכילתם מצוה}
י/א רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' עג
י/א רנת יצחק שמואל עמ' קא {שאכילתם מצוה}
י/א שארית יהודה (בלום) דף מו ע"ב {מצות אכילת קדשים}
י/א שארית יעקב (מוסקוביץ) עמ' פט-צ
י/א שדה נפתלי עמ' א-ב
י/א שו"ת השבי"ט ח"א עמ' עד, קסח
י/א שיח ערב קדשים עמ' קפז
י/א שירת הלויים פסחים סי' נב אות ז {אבי עזרי}
י/א שלטי הגבורים עמ' רפד
י/א שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' שיז, ח"ב עמ' קצז, שסז, מנחות עמ' שנה
י/א שלמי יוסף יומא ח"א עמ' תקיח
י/א שלמי שמחה ח"א עמ' סו
י/א שמחת עולם (לגו)
י/א שנות ימין ח"ב דף ל ע"ד
י/א שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"ב עמ' נז
י/א שעורי הגרב"ד פסחים עמ' רמט
י/א שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' עט
י/א שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' תא
י/א שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' קלה
י/א שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' רכא
י/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' קכט
י/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' עו, רמג, שצב
י/א שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' נד
י/א שער המלך על תהלים יום ג עמ' קפז {מל"מ}
י/א שערי טהר ח"ב שער ד סי' כא אות ב, ח"ג שער א סי' ג אות ה
י/א שפתי מלך
י/א תהלה לדוד (מן) קדשים סי' לח ס"ק ג
י/א תולדות ההלכה ח"ב עמ' 269 {כהנים אוכלים ובעלים מתכפרים}
י/א תורת הבמה עמ' רנד, רעב, רעד, שמד
י/א תורת החוף ימים סי' לד אות יב
י/א תורת הלוי עמ' קלג
י/א תורת המנחה (רוקח) עמ' קלג, קצב
י/א תורת המצוה דף לב ע"ג, מ ע"ד
י/א תורת ירוחם ח"ב דף לה ע"ב
י/א תורת לויים דף ד ע"ד
י/א תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תטו
י/א תנופת זהב עמ' 107
י/א תפארת ציון (קואינקה) עמ' קכ
י/ב אגרות הראי"ז עמ' קכד
י/ב אוצרות הקידוש סי' כד אות יא
י/ב אור ליהודה (תשנט) עמ' קלז
י/ב אור שמח
י/ב אנצי"ת ע' אכילת קדשים הע' 4
י/ב בית ארזים - ס' הגליונות
י/ב בשבילי הפסח סי' ו אות טו
י/ב בשבילי השבת סי' כד אות יא
י/ב גחלי אש דף יט ע"א
י/ב דברי יעקב (וישקי) ח"ג עמ' סא
י/ב הדרת מלך (זילברברג) דף נג ע"ב-ע"ד, נד ע"א {והנותרת ממנה וכו'}
י/ב הרמב"ם והזוהר
י/ב חיי אברהם (צציק) עמ' קלט
י/ב חמדת יעקב עמ' 197
י/ב יד ישראל ח"א
י/ב כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' מו, רלד
י/ב להורות נתן על התורה ח"ב עמ' קמח
י/ב מאור הקודש מנחות ח"א עמ' מ {או"ש}
י/ב מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' לב, נז
י/ב מוריה י גל' יא (ר"ש וייס)
י/ב מטה אהרן פסחים עמ' מה
י/ב מכשירי מצוה עמ' לה
י/ב מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' פ
י/ב מנחת חזקיה מנחות עמ' פ
י/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' נח
י/ב מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שנו
י/ב מרומי גלים עמ' קפו, ר
י/ב משאת משה (חברוני) פסחים סי' צג עמ' קמו, 292
י/ב משכן בצלאל ח"א סי' טז
י/ב משנה הלכות ח"ג סי' ריג
י/ב משנת חיים ויקרא עמ' תנה
י/ב משנת יעקב
י/ב נזר הקדש (קפלן)
י/ב נר מצוה (ואלק) שרשים דף מא ע"ד {מצות אכילה}, מצוות דף ל ע"ד {מצות אכילת שיירי מנחות}
י/ב סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' נט
י/ב פרי אברהם אליעזר
י/ב קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קא
י/ב קול צבי חוב' ט עמ' 221-238
י/ב קרית מלך
י/ב ראשי בשמים (רבין) עמ' כה
י/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' ט
י/ב שו"ת השבי"ט ח"א עמ' עד
י/ב שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' שסא
י/ב שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' רכא
י/ב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' שצט
י/ב שפתי מלך
י/ב תורת המנחה (רוקח) עמ' קלג, קצב
י/ב תורת ירוחם ח"ב דף לה ע"ב
י/ב תנופת זהב עמ' 107
י/ג אבן האזל (גם בהשמטות דף קכט ע"ד)
י/ג אגרות הגרי"ד עמ' קצד
י/ג אור הישר [אור הישר זבחים סג ע"א]
י/ג אמונת עתיך גל' 102 עמ' 135 {מעשה רקח}
י/ג אמרי דוד (שליסל) דף ע ע"ג
י/ג אנצי"ת ע' אכילת קדשים הע' 135, 138
י/ג בתי כנסיות דף יט ע"ב {מל"מ}
י/ג דביר הקודש זבחים עמ' רכ-רכא
י/ג דביר הקודש מנחות עמ' יז {נאכלו בהיכל}
י/ג דקה מן הדקה דף מד ע"א {מל"מ}
י/ג דקה מן הדקה דף צ ע"ג {מל"מ - בשעת אכילת קק"ד צריכים כהנים לראות פתח העזרה}
י/ג דרך המלך (רבי)
י/ג דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תג
י/ג הרועים בשושנים
י/ג ואתה תחזה ח"ג
י/ג יברך ישראל זבחים עמ' קח {נאכלו בהיכל}
י/ג יד איתן
י/ג יד פשוטה אהבה עמ' תתקצד
י/ג ידי משה (בוצק') הל' מעה"ק סי' כב
י/ג יערי עם דבשי ח"ד מדור ב אות נח {אכילה בהיכל}
י/ג יקב זאב דף פא ע"א
י/ג כבוד מלכים (מרגליות) {מל"מ}
י/ג כלי טהור עמ' שי {רדב"ז}
י/ג כתר המלך
י/ג כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' שנט
י/ג להורות נתן על התורה ח"ב עמ' קמז
י/ג מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"ב דף נז ע"ד
י/ג מבשר טוב קדשים עמ' קלג
י/ג מוריה גל' קפט עמ' צד {ואם נאכלו בהיכל}
י/ג מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' עו, מנחות עמ' קכג, קכה
י/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' נט, ע
י/ג מנחת עני (זינצהיים) ח"ב עמ' קל
י/ג מעשה רקח
י/ג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רטז ע"א, רכה ע"א
י/ג מראה כהן זבחים עמ' קסב {מל"מ}
י/ג מרגניתא דר"מ
י/ג משאת משה (חברוני) פסחים סי' צג עמ' קמו
י/ג משכנות לאביר יעקב ח"ב דף נב ע"ב
י/ג משנת חיים ויקרא עמ' רכח, רלד
י/ג משנת חיים זבחים עמ' קב
י/ג משנת חיים יומא עמ' תקיא
י/ג משנת חיים מנחות עמ' סה
י/ג ספרי דבי רב ח"ב עמ' קכב
י/ג עבודת הכהן
י/ג ענפי ארז (זי') דף קלה ע"ד {כ"מ}
י/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' עט
י/ג פני אברהם (שפירא) עמ' קצט {בהיכל - בדיעבד}
י/ג פניני רבנו יחזקאל עמ' עא
י/ג פרשת המלך
י/ג קול דודי שבועות סי' רלו
י/ג קרית מלך
י/ג קרן הצבי מצוה מא אות ב
י/ג קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' נה
י/ג רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרה-תרו
י/ג שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' תסט
י/ג שארית נתן (לוברט)
י/ג שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' ט
י/ג שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' כב, לט, שסב, תכו
י/ג שם דרך יומא עמ' כד, כו
י/ג שם משמעון (סטרליץ) עמ' רטו
י/ג שנות חיים (קלוגר) עמ' תז
י/ג שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' קמד
י/ג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' קכט, קעא
י/ג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' מד, רכה
י/ג שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' רכ
י/ג שערי היכל זבחים עמ' תמ {נאכלים בעזרה - א"צ כנגד הפתח}, תקמ {נאכלו בהיכל - נאכלו - נתקיימה מצוותם}
י/ג שערי המקדש סי' לט אות ה {מל"מ}
י/ג שערי טהר ח"ו סי' נד אות ג דף קלב ע"ג {אוכלים ק"ק בעזרה}
י/ג שערי טהר ח"ח סי' ג אות א
י/ג תורת הקדש ח"א עמ' כד, כח
י/ד אור יעקב נדרים עמ' סא
י/ד אמונת יהושע עמ' תיג
י/ד אנצי"ת ע' אכילת קדשים הע' 27-28, ע' בכור בהמה הע' 169, ע' בת כהן הע' 3, 4
י/ד אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' קכד
י/ד באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' צד
י/ד ברור הלכה ב"ק קט ע"ב ציון ו
י/ד דקה מן הדקה דף כח ע"ד
י/ד ידי משה (בוצק') הל' מעה"ק סי' כג
י/ד כתר המלך
י/ד כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' שנט
י/ד לב ים נדרים עמ' פא
י/ד מלאכת מחשבת עמ' קפ
י/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' שעח
י/ד משנת משה ביצה עמ' עו
י/ד קדשי הגבול פ"ה דף ז ע"ב
י/ד קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תשמה
י/ד רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' לב
י/ד שעורי ר' יחיאל מיכל זבחים פ"א אות פז
י/ד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' קכט
י/ד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' עג
י/ד שערי טהר ח"ב שער ד סי' כ אות א
י/ד שערי טהר ח"ב שער ד סי' כ אות א, ח"ח סי' ג אות א
י/ד תורת ירוחם ח"ג דף מג ע"ב
י/ד תשובה שלמה יו"ד סי' ל דף נד ע"א {מל"מ}
י/ה אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' פח
י/ה אבני נזר יו"ד סי' תנ אות ב
י/ה אגרות משה ח"ח עמ' שג
י/ה אור הישר [מל"מ הל' תרומות פ"ז הי"ז, הל' ביה"ב פ"ו ה"ט]
י/ה אור יעקב נדרים עמ' סא-סג
י/ה אור ליהודה (תשנט) עמ' יא-יב {חלונות - לא חילק בין שוים לקרקע ללא שוים}, טז
י/ה אות היא לעולם ח"ב דף כו ע"א
י/ה אמונת יהושע עמ' אלף תרלה
י/ה אמרי דוד (שליסל) דף ע ע"ג
י/ה אנצי"ת ע' אכילת פסחים הע' 116, ע' אכילת קדשים הע' 29, 34, 142, 146, 148
י/ה אנצי"ת ע' בכור בהמה הע' 167, 169, 189
י/ה אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' קכד
י/ה באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' קלו {מל"מ}
י/ה באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ה עמ' צב
י/ה בגדי נהורין ח"ב סי' יט עמ' קסה {טעם ראשית הגז}
י/ה בדבר מלך ח"ד עמ' קד, ח"ה עמ' רנה
י/ה בית המדרש
י/ה בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' רצ
י/ה ברור הלכה פסחים פה ע"ב ציון ה
י/ה בשבילי הקרבנות סי' ה אות ה
י/ה דביר הקודש (תשכו) עמ' ג
י/ה דקה מן הדקה דף מד ע"ב {מל"מ}
י/ה הדר איתמר עמ' רנב {חלונות ועובי החומה}
י/ה הר המלך ח"ז עמ' קיא
י/ה ואתה תחזה ח"ג
י/ה זכרון בנימין ח"ב עמ' קפא
י/ה חי' הגרז"ס קדשים עמ' נח
י/ה חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' קב
י/ה חיים של שלום ח"א סי' נח
י/ה ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תסו
י/ה כגן עדנים עמ' קסו
י/ה לב ים נדרים עמ' פא-פב {גם לנקבות}
י/ה להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' כה
י/ה מאור תורה (שנגהי) חוב' ב עמ' ס
י/ה מגן גבורים (או"ח) סי' נה ס"ק ו
י/ה מהרי"ט אלגזי פ"ה אות לז או"ק ו
י/ה מלאכת מחשבת עמ' קפ
י/ה מלחמות יהודה דף פח ע"ב
י/ה מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף לו ע"ב, לח ע"ב
י/ה מנחת בנימין סי' לג
י/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' שעח, ח"ג עמ' ד-ו
י/ה מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רה ע"ד, רכד ע"ד, רכה ע"א
י/ה מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' קנה
י/ה מצעדי גבר נדרים סי' כג אות ג
י/ה מקנת כסף עמ' רט
י/ה משאת משה (חברוני) פסחים סי' קו עמ' קסט
י/ה משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תקפו
י/ה משנת יעקב עבודה עמ' קפז-קפח
י/ה משנת ירושלים עמ' קיז, קיט, קלג, קעג
י/ה נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קפה, קפז
י/ה נזר אברהם מכות ועדות עמ' קמה, קמז
י/ה ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' שנד, תעט, תפב-תפג
י/ה ספרי דבי רב ח"ג עמ' שיא
י/ה עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' קכב, קכד
י/ה עבודת לוי (רוד') דף ו ע"ב
י/ה עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' מט {חלונות ועובי החומה}
י/ה על גדות ים התלמוד עמ' 265
י/ה פאר הלבנון ח"א סי' יז אות א
י/ה פרשת המלך
י/ה צפנת פענח בראשית עמ' פא, שמות עמ' פב
י/ה קדשי הגבול פ"ה דף ז ע"ב
י/ה קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תשנב, תשנה
י/ה קובץ זכרון (קוסובסקי) עמ' קמז
י/ה קרית מלך
י/ה רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' מג
י/ה שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' שז {פסח כקק"ל}
י/ה שמועת חיים יומא ח"א עמ' רה
י/ה שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' שכד
י/ה שעורי ר' יחיאל מיכל זבחים פ"א אות פז
י/ה שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' קכט
י/ה שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' עג, צו, קיט-קכ
י/ה שערי טהר ח"ח סי' ג אות א
י/ה תהלה לדוד (מן) קדשים סי' לז ס"ק ז
י/ה תורת הקדש ח"א עמ' קפב
י/ה תשובות ר' איסר יהודה עמ' 6 {מקום טהור}
י/ו אגרות הראי"ז עמ' קכא-קכב
י/ו אנצי"ת ע' אכילת קדשים הע' 105, 109, 114, ע' בכור בהמה הע' 173, 184
י/ו בדבר מלך ח"ד עמ' קיז
י/ו בית המדרש
י/ו בכורי חיים ח"ד עמ' יט {או"ש}
י/ו ברור הלכה פסחים, ברורי הראי"ה ג ע"א ציון ב
י/ו גוילי אפרים עמ' קפח-קפט {או"ש}
י/ו הר המלך ח"ז עמ' יא
י/ו חמדת יעקב עמ' 199
י/ו ידי משה (בוצק') הל' מעה"ק סי' כד
י/ו להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' מב
י/ו להורות נתן על התורה ח"ג עמ' ס
י/ו לקוטי שעורים (שטיין) פסחים ח"ב (תשסז) סי' ג ס"ק א {או"ש}
י/ו לקוטי שעורים (שטיין) פסחים ח"ב (תשסז) סי' ג ס"ק א {ראב"ד}
י/ו מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף לח ע"א
י/ו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רכה ע"א
י/ו מקור ברוך (גינ', תשמו) עמ' 145
י/ו משא בני קהת
י/ו משברי ים עדל"ת סי' יא ס"ק ז {אין מצוה באכילת שלמים}
י/ו משכן בצלאל ח"א סי' טז, יח
י/ו משנה הלכות ח"ג סי' רו
י/ו משנת חיים בכורות עמ' שנג
י/ו משנת חיים במדבר עמ' שפו
י/ו משנת יעקב
י/ו ספרי דבי רב ח"ג עמ' שיא
י/ו ענפי ארז (זי') דף רא ע"ד
י/ו קדשי יהושע עמ' אלף תצז
י/ו קרבן ציון עמ' רצח
י/ו קרן הצבי מצוה צח אות ז
י/ו קרני ראם (ירמוש) עמ' רטז
י/ו רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ד ה"ח מקור 12 {השמיט שמותר הפסח נאכל יום ולילה}, פ"י הי"ג
י/ו שיח ערב קדשים עמ' שסח
י/ו שיירי כנה"ג [שדה יהושע דף ד ע"ב, ע"ג]
י/ו שלטי הגבורים עמ' רפה
י/ו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' קיח
י/ו שעורי ר"א ליכטנשטין זבחים עמ' 227
י/ו שערי היכל זבחים עמ' תמח {ביום הזביחה... וכל יום המחרת - אין עדיפות ליום הראשון}
י/ו שערי זיו ח"ג דף טו ע"א
י/ו שפתי מלך
י/ו תהלה לדוד (מן) קדשים סי' לז ס"ק ח
י/ו תפארת נתן עמ' מא {או"ש}
י/ז אור הישר [לח"מ הל' חגיגה פ"ב הי"ג]
י/ז אנצי"ת ע' אכילת קדשים הע' 118, 121, 124
י/ז בשבילי ההודאה סי' ב ס"ק י {קק"ל}
י/ז חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' ב
י/ז להורות נתן אבות עמ' ריח
י/ז מאור למלך פסחים עמ' קלח {אבי עזרי}
י/ז מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף לח ע"א
י/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' שלא
י/ז מעלין בקודש גל' ח עמ' 50 {יום ולילה}
י/ז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רכה ע"ב
י/ז מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
י/ז מר קשישא עמ' פח
י/ז משנה הלכות ח"ג סי' רו
י/ז משנת חיים בכורות עמ' שנג
י/ז משנת חיים במדבר עמ' שפו
י/ז ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תריב
י/ז פסקי אליהו ח"א עמ' לה
י/ז קרית מלך
י/ז קרן הצבי מצוה צח אות ז
י/ז שושנת יעקב (רפפורט) עמ' פז
י/ז שיח ערב קדשים עמ' שסח
י/ז שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' תצה
י/ז שעורי ר"א ליכטנשטין זבחים עמ' 227
י/ז תהלה לדוד (מן) קדשים סי' לז ס"ק א {רדב"ז}, ה {רדב"ז}, יב, יג
י/ז תחומין חי"א עמ' 492
י/ח אנצי"ת ע' אכילת קדשים הע' 125
י/ח בדרך המלך עמ' לב, קנא
י/ח בית אהרן וישראל גל' ע עמ' נז, ס
י/ח בית הלוי ח"א סי' לד עמ' קנג
י/ח בית המדרש
י/ח בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' רנא
י/ח בני יעקב
י/ח דברות משה קדושין סי' יז ענף ג
י/ח דברי פנחס ח"ב עמ' קב-קג {ר"י קורקוס, מל"מ}
י/ח דובר ישרים פסח עמ' תקיד
י/ח המאיר לארץ [עי' בשמים ראש סי' קכה בכסא דהרסנא מדוע שינה מלשון המשנה]
י/ח הערות וחדושים (טויב) תחומין ואו"ח סי' יד ס"ק כא
י/ח חזון נחום זרעים ח"א עמ' י
י/ח חלקת יואב מהדו"ק חו"מ סי' ה
י/ח יד בנימין מגילה עמ' קנב {עד חצות מדרבנן}
י/ח יד פשוטה אהבה עמ' לג, לה
י/ח להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' סה
י/ח מי באר (פישר) ערבי פסחים עמ' קמח
י/ח מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' לה
י/ח מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' רכח
י/ח מעשה רקח
י/ח ניר לדוד
י/ח נמוקי שזבנ"י דף מא
י/ח נתן פריו ערבי פסחים עמ' קפב
י/ח עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' צ
י/ח עולת איש ברכות עמ' ט
י/ח פרפרת התורה עמ' רמז
י/ח פרפרת משה ח"א עמ' שעה
י/ח פתחי שערים דף טז ע"ב
י/ח ציץ אליעזר ח"ב סי' א פ"ד אות ב
י/ח ראש דברך עמ' קכח
י/ח רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ח הט"ו מקור 2, 20, 25
י/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' טז
י/ח שמחת חיים (אמסלם) עמ' א
י/ח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' קיח, קכח
י/ח שערי היכל זבחים עמ' שצז {נאכלים עד חצות - הדין בדיעבד}
י/ח תורת רפאל או"ח ח"ב דף קא ע"ב
י/ט אגרות משה או"ח ח"ב סי' לג ענף ב
י/ט אות היא לעולם ח"ב דף קנח ע"ג
י/ט אנצי"ת ע' אכילת קדשים הע' 38, 53, 64, ע' אנדרוגינוס הע' 112
י/ט בית אהרן וישראל גל' נח עמ' מה-מו {כ"מ}
י/ט בית שערים יו"ד סי' שנא
י/ט גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' מז
י/ט הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קצט
י/ט הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קצט
י/ט התורה והתלמוד ח"ד עמ' 248, 481
י/ט ואתה תחזה ח"ג
י/ט חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף קצז ע"ד
י/ט יד ישראל ח"ב
י/ט יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' יד
י/ט ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' לח {פקע לא יחזיר}
י/ט כתר המלך דף נב
י/ט לקוטי סופר ח"א דף מ ע"ד, פח ע"ג
י/ט מחשבת הקודש ח"ב דף ס ע"ג
י/ט מנחת חינוך ח"א עמ' צג, שפב, ח"ב עמ' שמג
י/ט מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רכה ע"ב
י/ט מראות הים עמ' קצד-קצו
י/ט משנת יעקב [משנת יעקב הל' תרומות פי"א הי"ז ופי"ב ה"א, הל' מילה פ"א ה"ז]
י/ט נאם דוד
י/ט עמק הלכה (אורנשטין) סי' כב אות ו
י/ט צפנת פענח ויקרא עמ' צב
י/ט צרור החיים (יעקב)
י/ט קדשי יהושע עמ' אלף שע, אלף תקב, אלף תקד
י/ט קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' קפד
י/ט קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' לז
י/ט קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' נט
י/ט קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' קעה {נאכלים על השובע}
י/ט רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' שמא
י/ט שירת הפסח אות לו
י/ט שלום ירושלים עמ' רז
י/ט שמחת עולם (לגו)
י/ט שערי טהר ח"ח סי' ג אות א
י/ט תורה שלמה ח"י עמ' 113
י/ט תלפיות ח עמ' 95
י/ט תשובה מיראה
י/ט תשובה מיראה (תשסו) עמ' כא
י/י אבן ישראל (פישר)
י/י אור הישר [אור הישר בכורות כז ע"א, לזבחים כח ע"א ודף צ ע"ב, ולירושלמי שביעית פ"ח ה"ז]
י/י אמונת יהושע עמ' תקנו
י/י אמונת עתיך גל' 103 עמ' 164 {אכילת חולין בעזרה}
י/י אנצי"ת ע' אין מביאין הע' 34, ע' אכילת קדשים הע' 165, 169
י/י ארצות החיים סי' א ארץ יהודה אות ז עמ' עו {לא יתן לקדשים תבלי תרומה}
י/י באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' רא
י/י באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ה עמ' קכד {מל"מ}
י/י בדבר מלך ח"ה עמ' קסח
י/י בדבר מלך חי"א עמ' ס
י/י בדרך המלך עמ' נד, קלח, קעג
י/י בית אהרן וישראל גל' סו עמ' כח, גל' עב עמ' מ, מה-מו
י/י ברור הלכה חולין קלב ע"ב ציון ח פרק א {לא רק צלי}
י/י בריכת המלך עמ' קסא
י/י ברכת ראש סי' א עמ' רפו
י/י בשבילי הפסח סי' ו אות טו {כ"מ}
י/י גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' קמ {מל"מ}, קמב {כ"מ}
י/י גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' עז
י/י גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רמו
י/י דברות משה פסחים עמ' רמד {מל"מ}
י/י דברי יציב או"ח עמ' תיט {בכל מאכל}
י/י דברי פנחס ח"ב עמ' קב-קג {או"ש}
י/י דברי שמואל (מאדלינגר) דף א ע"ב {מל"מ}
י/י הר המוריה (אדר"ת) עמ' קלא-קלב
י/י ואתה תחזה ח"ג
י/י ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שמא
י/י ויטע אשל תמורה ח"ב עמ' שפ
י/י וענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' עג
י/י זבח טוב שער יב סי' ט, יב
י/י זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רנג
י/י חדוותא דשמעתתא ח"ב קונטרס כנהר שלום אות יא {כ"מ - דרך תענוג}
י/י חזו"א שביעית סי' יד ס"ק יד
י/י חי' הראי"ה
י/י חידושין על התורה לרבנו תם עמ' סח {מל"מ}
י/י יד ישראל ח"ב
י/י יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' יד
י/י כתב סופר או"ח דף צ ע"ב {מל"מ}, יו"ד דף יג ע"ב {מל"מ}
י/י כתר תורה (תשיז) עמ' לה
י/י כתר תורה (תשסז) עמ' עה {בכל מאכל}
י/י להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' מג ע"א, חי"ג עמ' כח
י/י להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' לז
י/י להורות נתן מועדים ח"א עמ' קכח
י/י להורות נתן מועדים ח"ב עמ' רט, שמו
י/י להורות נתן על התורה ח"ג עמ' מו
י/י מאורי המועדים עמ' כב {בכל מאכל ולשנות}
י/י מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"ב דף נז ע"ד {מל"מ}
י/י מוריה גל' קצא עמ' כו, גל' רכט עמ' קי
י/י מחנה יוסף (תשעב) סי' נד אות ד
י/י מי באר (פישר) ערבי פסחים עמ' קפח
י/י מי החג עמ' נב
י/י מילי דמרדכי
י/י מנחת בנימין סי' לד
י/י מנחת בצלאל (תשלז) עמ' צח
י/י מנחת חזקיה מנחות עמ' פ, פו
י/י מעין נצח ח"ב סי' צ {מל"מ}
י/י מעשה רקח
י/י מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רה ע"ד
י/י משאת משה (חברוני) פסחים סי' צו עמ' 298 {מל"מ}
י/י משנה הלכות ח"ז סי' קפ {מל"מ - למשחה - לגדולה}
י/י משנת חיים בכורות עמ' שנו
י/י משנת חיים במדבר עמ' רצו
י/י משנת חיים בראשית עמ' קסב, שסז
י/י משנת חיים הל' פסח עמ' קל
י/י משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' קנב, קנו
י/י משנת יעקב [משנת יעקב הל' חמץ פ"ו הי"ב ופ"ח ה"ז וה"ט, ומשנת יעקב זרעים ח"א עמ' קע]
י/י משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' קיב-קיג
י/י נאות אפרים ח"ב עמ' צח
י/י נאם דוד
י/י ניר לדוד
י/י נשמת חיים (תשסח) יו"ד סי' קסד עמ' רפז
י/י נתיבות שלום (למפרט)
י/י נתן פריו ערבי פסחים עמ' קכב
י/י ספרי דבי רב ח"ב עמ' קיז, קכג
י/י עבודת הכהן
י/י עבודת לוי (לוין) סי' כו
י/י עוללות אפרים עמ' קלג
י/י עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' פא
י/י עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תקט
י/י פרשת המלך
י/י קבא דתירוצא עמ' מח
י/י קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' קפד
י/י קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' שלא
י/י קובץ השמיטה עמ' תרלב
י/י קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' קעה {מל"מ}
י/י קרית מלך
י/י רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' שמא
י/י רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קכד
י/י שולי הגליון עמ' קלט
י/י שלטי הגבורים עמ' רעח
י/י שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' עה
י/י שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' מד, תריט, תרכז
י/י שערי היכל זבחים עמ' תתיב {בכל מאכל - קשה מביכורים ט,כב, אבל לא תרומה - הטעם לפסקו}
י/י שערי זבולון או"ח ח"ג סי' כז ס"ק ז
י/י שערי טהר ח"ה שער ב סי' ג אות א
י/י שפת אמת על התלמוד ח"ג דף כז ע"ג
י/י שפתי מלך
י/י תורת הבמה עמ' רעד {מל"מ}
י/י תפארת צבי (שפילמן) ח"ו עמ' קטז
י/יא אבן האזל קדשים ח"א דף כה ע"ב
י/יא אור הישר [מל"מ הל' מעילה פ"ח ה"ו]
י/יא אור יעקב פסחים דף מז ע"ב
י/יא אור ליהודה (תשנט) עמ' קמב-קמד {אכילה על השובע}, קצא {מצוות אכילה בחלק הבעלים}, רלט
י/יא אור עולם (בלומנפלד) דף צד ע"ג
י/יא אנצי"ת ע' אכילה גסה הע' 9, ע' אכילת קדשים הע' 177
י/יא באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' רא
י/יא בדבר מלך חי"א עמ' ס
י/יא בדרך המלך עמ' נד, קלח
י/יא בית אהרן וישראל גל' עב עמ' מו
י/יא בן אשר סי' י אות כה-כז
י/יא בריכת המלך עמ' קסב
י/יא ברכת ראש סי' א עמ' רפו
י/יא גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' מז-מח
י/יא דברי יציב או"ח עמ' תכד {אוכלין עמה חולין}
י/יא דברי פנחס ח"ב עמ' קז-קח
י/יא הר המוריה (אדר"ת) עמ' קלא
י/יא חדושים ובאורים (גרי') תמורה סי' ד ס"ק י
י/יא חי' הגר"ח החדש עמ' סג
י/יא חידושין על התורה לרבנו תם עמ' סז
י/יא חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' רי
י/יא יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' קכב
י/יא יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' עו
י/יא כלי שרת סי' עז
י/יא כתר תורה (תשסז) עמ' עז {על השובע}
י/יא לב איש עמ' קעז
י/יא להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' מב
י/יא מאור למלך פסחים עמ' קנט
י/יא מאורי המועדים עמ' כג
י/יא מבשר טוב קדשים עמ' קלה
י/יא מגן גבורים (או"ח) סי' קסח ס"ק כג
י/יא מועדי ה' (טרנובסקי) פסח-שבועות עמ' פ {על השובע}
י/יא מועדים וזמנים ח"ז סי' קפט
י/יא מחנה יוסף ח"ג עמ' מו
י/יא מי באר (פישר) ערבי פסחים עמ' קפח
י/יא מנחת חזקיה מנחות עמ' פ, פו
י/יא מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' שעה
י/יא מנחת חינוך ח"ב עמ' שפט
י/יא מעין נצח ח"ב סי' צ
י/יא מעלין בקודש גל' ח עמ' 118
י/יא מעשה רקח
י/יא משאת משה (חברוני) פסחים סי' צו עמ' קנ
י/יא משנת אליעזר (רבינ') עמ' קסה
י/יא משנת יעקב [משנת יעקב הל' חמץ פ"ו הי"ב ופ"ח ה"ז וה"ט, ומשנת יעקב זרעים ח"א עמ' קע]
י/יא משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' קיב-קיג
י/יא משנת יעקב קרבנות עמ' מח
י/יא ניר לדוד
י/יא עליות משה (תשנב) ח"א עמ' קלז
י/יא עליות משה (תשעו) ח"א עמ' צ
י/יא עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' שצב
י/יא פאר הלבנון ח"א סי' ז אות יג
י/יא פי אריה דף יז ע"ב
י/יא צמח מנחם דף נח ע"ד {אכילתם עם תרומה}
י/יא קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' קפד, קפז
י/יא קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תשלט
י/יא קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קא
י/יא רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' רכג-רכד
י/יא רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ח ה"ג מקור 15-16, 22
י/יא רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' שלט
י/יא שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קנח
י/יא שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' שיז, ח"ב עמ' רכח, רל, רנ, תקיז
י/יא שם יוסף (מועטי)
י/יא שמע אברהם דף סט ע"ד
י/יא שנתון מועצת רבני ישראל הצעיר בישראל ח"א עמ' סד {על השובע}
י/יא שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' קלו
י/יא שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקי, תקיב, תקיז
י/יא שערי שאול פסחים עמ' קסט
י/יא תורת החוף ימים סי' לד אות יב
י/יב אבן האזל (גם בהשמטות דף קכט ע"ד)
י/יב אוצמפה"ת חלה פ"א מ"א הע' 108 {ר"ח הלוי}
י/יב אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"ז הע' 25 {ר"ח הלוי}
י/יב אוצרות הרמב"ם
י/יב אמונת יהושע עמ' תקנז, אלף תלב
י/יב אנצי"ת ע' אין מביאין הע' 22
י/יב אפיקי מגינים קידושין סי' נח
י/יב אפר קדשים עמ' קל
י/יב בנין ציון (עטלינגר) ח"ב סי' נט
י/יב ברכת מרדכי ענינים עמ' קו
י/יב הר המלך ח"ז עמ' קיב
י/יב הרועים בשושנים
י/יב ואתה תחזה ח"ג
י/יב זכר שלמה (זינגרביץ) עמ' כא, כה
י/יב חזון נחום זרעים ח"ג עמ' קמו
י/יב חי' הגר"ח החדש עמ' לו
י/יב חי' הראי"ה
י/יב חי' ר' חיים הלוי דף נח
י/יב חיי נפש על הגש"פ עמ' קמד {מעשי למלך}
י/יב חלקת יואב קבא דקשייתא סי' ל
י/יב חלת לחם (תשנח) עמ' לח
י/יב חנוכת הבית עמ' צב-צג
י/יב חסדי דוד ח"ז עמ' תתנה
י/יב יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' יא, עד
י/יב מילי דמרדכי
י/יב מים אדירים דף מה ע"א, מט ע"א, נו ע"ג, נז ע"ב
י/יב מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' קנד {ר"ח הלוי}
י/יב מנחת חינוך ח"ב עמ' ס
י/יב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רו ע"א
י/יב מצעדי גבר פסחים (תשסג) סי' ט אות ו
י/יב מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' כג, כט
י/יב מראה הפנים ערלה דף טו
י/יב מרגניתא דר"מ
י/יב משכנות אפרים שבת סי' לה אות יז {ר"ח הלוי}
י/יב משנת אליעזר (קונשטט) עמ' סו {גר"ח - טכ"ע}
י/יב משנת חיים יומא עמ' קנ
י/יב משנת יעקב
י/יב נאות אפרים ח"ב עמ' צז
י/יב נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קע {ר"ח הלוי}
י/יב עבודת הכהן
י/יב צפנת פענח ויקרא עמ' מו
י/יב קבא דקשייתא (מנדלבוים) עמ' ל
י/יב קבא דתירוצא עמ' נז
י/יב קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קב
י/יב קונטרס השביעית (קלמנוביץ) עמ' צט
י/יב רווחא שמעתתא ח"א עמ' מב
י/יב שלום ירושלים עמ' קפח {לח"מ}
י/יב שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' עח {ר"ח הלוי}
י/יב שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' שיב {לח"מ}
י/יב שמחתי באומרים לי עמ' רנא, רנד, רפג
י/יב שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' רע {ר"ח הלוי}
י/יב שערי זיו ח"ב דף קל ע"א-ע"ב
י/יב שערי טהר ח"א שער ג סי' טו אות ג
י/יב שפתי מלך
י/יב תורת זרעים עמ' קיז
י/יב תורת מנחם חי"ב עמ' 89 {חתיכה של קד"ק או של פגול או נותר שנתבשלה עם חתיכות אחרות וכו'}
י/יב תניא רבתי ח"א עמ' 270
י/יב תפארת נתן עמ' מא
י/יג אבן האזל
י/יג אנצי"ת ע' בשר תאוה הע' 28
י/יג ברכת מרדכי ענינים עמ' קז
י/יג דליית הכרם עמ' תתתכג
י/יג ואתה תחזה ח"ג
י/יג זכר שלמה (זינגרביץ) עמ' כא, כה
י/יג חזו"א ערלה סי' ח ס"ק יא
י/יג חי' הגר"ח החדש עמ' לו
י/יג מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' כט
י/יג מראה הפנים ערלה דף טו
י/יג מרגניתא דר"מ
י/יג שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' שיג
י/יג שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' שצח
י/יג תורת מנחם חי"ב עמ' 89 {בשר קד"ק או בשר ק"ק שנתבשל עם בשר תאוה וכו'}
י/יד אבן האזל קדשים ח"א דף יז ע"א-ע"ב
י/יד אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ט הע' 119
י/יד אור ליהודה (תשנט) עמ' קכג, קכו, קלג
י/יד אור לישרים (שולמן) עמ' קמה
י/יד ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קיא
י/יד ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' נד
י/יד דברות משה יבמות עמ' תקלו
י/יד דקה מן הדקה דף לה ע"ב
י/יד דרך ישרה ח"ב עמ' סה
י/יד הגהות רימ"א
י/יד הפלאות נדרים (תשעג) עמ' תטז
י/יד ויטע אשל עמ' תקכד
י/יד זבח טוב שער יב סי' ו
י/יד חדושים ובאורים (גרי') זבחים סי' יב ס"ק א
י/יד חזו"א או"ח סי' קכו ס"ק יא
י/יד חזו"א על הרמב"ם
י/יד חזון יחזקאל מנחות פי"א ה"ז
י/יד חי' הגר"מ והגרי"ד
י/יד חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' ל
י/יד חי' הגרז"ס קדשים עמ' נו
י/יד חי' הריצ"ד
י/יד חי' מרן הגרי"מ עמ' קסג, קעא
י/יד חידושין על התורה לרבנו תם עמ' רסח
י/יד חיל המלך נדרים - מכתבי תורה עמ' שצח-שצט {שייך לכל בית אב}
י/יד חנוכת הבית עמ' סח {לח"מ}, עב-עג
י/יד ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' שמח
י/יד כתר תורה (תשסז) עמ' עו {גם לאנשי בית אב שלא עבדו}
י/יד להורות נתן על התורה ח"ב עמ' קמו
י/יד מילי דמרדכי
י/יד מנחת חינוך ח"ב עמ' נט
י/יד מעשה רקח
י/יד משאת המלך ח"ד סי' תקסט
י/יד משכיל ליהודה עמ' ריט
י/יד משנת חיים בראשית עמ' שעז
י/יד משנת חיים דברים עמ' שצה, שצט
י/יד משנת חיים ויקרא עמ' קצט
י/יד משנת חיים זבחים עמ' ר
י/יד משנת חיים יומא עמ' לו
י/יד משנת יעקב
י/יד נתן פריו חולין עמ' סד ע"א
י/יד סוכה וארבעת המינים עמ' 523
י/יד ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' רעח
י/יד ענפי ארז (זי') דף קלד ע"א
י/יד קדשי יהושע עמ' אלף תקלח
י/יד קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תשלט
י/יד קרית מלך
י/יד רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' כ-כא, עב {הראוי לעבודה חולק}
י/יד שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' לו
י/יד שלמי יוסף יומא ח"א עמ' שעא
י/יד שלמי יוסף סוכה עמ' תק, תקג
י/יד שלמי שמחה ח"א עמ' קיט, קכג
י/יד שמועת חיים יומא ח"א עמ' רצג
י/יד שמחת עולם (לגו)
י/יד שעורי יומא דף ו ע"ב ד"ה ובשם מרן, יז ע"ב ד"ה שם בגמ' כיצד
י/יד שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ד סי' כ
י/יד שערי היכל זבחים עמ' תתק {בשעת הקרבן - ולא בשעת חלוקה}
י/יד שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 35
י/יד שפתי מלך
י/יד שפתי רננות (אריאש) דף מ ע"ד {הזורק את דם השלמים}
י/יד תורת המנחה (רוקח) עמ' קכה
י/יד תנובת ציון דף עז ע"ג
י/טו אבן האזל קדשים ח"א דף יז ע"א-ע"ב
י/טו אהל חייא עמ' תרכט
י/טו אור הישר [מל"מ לקמן פי"ג ה"י, הל' כלה"מ פ"ד הי"ב, אור הישר מנחות עג ע"א]
י/טו אור ליהודה (תשנט) עמ' קלא {השמיט שאין חולקים עור כנגד עור}
י/טו איים בים חלק ז מנחות סי' ח אות ג
י/טו אמונת יהושע עמ' קלו
י/טו באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' רכג
י/טו בדבר מלך ח"ג (אחרי הל' מעילה), עמ' מה
י/טו בדרך המלך עמ' קלז
י/טו ברור הלכה סוכה נה ע"ב אחרי ציון ה
י/טו ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קיב {לח"מ}
י/טו ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' שלד
י/טו גור אריה ויקרא פ' ז הע' 21, 36
י/טו דורש לציון (תקצד) דרוש א בהגהה
י/טו דורש לציון (תשנה) עמ' ז
י/טו המאיר לארץ [קרבן אהרן פ' צו פ"י סי"ב השיג על תירוץ לח"מ}
י/טו ואתה תחזה ח"ג
י/טו חדושים ובאורים (גרי') זבחים סי' יב ס"ק ו-ז
י/טו חי' הראי"ה
י/טו חי' הריצ"ד
י/טו חיי אברהם (צציק) עמ' קמ
י/טו יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' עה
י/טו ישורון ח"י עמ' רמו
י/טו כנה"ג [קרבן אהרן דף קא]
י/טו ליבא בעי דף קכז-קכט
י/טו מבוא למשנה תורה עמ' 46, 121
י/טו מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' נז
י/טו מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' רסד, תלג
י/טו מנחת אריאל מנחות עמ' שכ-שכא, שמ
י/טו מנחת חינוך ח"ב עמ' ח
י/טו מעיני המים
י/טו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רכה ע"ב
י/טו מקדש דוד קדשים סי' ח ס"ק א במנחת מרדכי
י/טו מראה אש ח"ב עמ' נ, עב-עג
י/טו מרומי גלים עמ' קצט
י/טו משנת חיים יומא עמ' קלח
י/טו נודע ביהודה השלם או"ח עמ' פט
י/טו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' יח
י/טו פרי אברהם אליעזר
י/טו פרי הארץ (מזרחי) ח"ב דף מג ע"ג
י/טו שלטי הגבורים עמ' רצז
י/טו שמחת עולם (לגו)
י/טו שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' שצט
י/טו שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' קסו
י/טו שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' רטו, רפז
י/טו שפת אמת על התלמוד ח"ג דף נה ע"ג
י/טו תועפת ראם (גטיניו) דף סב ע"א {לח"מ}
י/טו תורת המנחה (רוקח) עמ' יז, קכט
י/טז באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' רכג
י/טז בדבר מלך ח"ג עמ' מה
י/טז ואתה תחזה ח"ג
י/טז חדושים ובאורים (גרי') זבחים סי' יב ס"ק ו-ז
י/טז חי' הריצ"ד
י/טז חיי אברהם (צציק) עמ' קמ
י/טז יצחק ירנן [תועפות ראם דף סב]
י/טז קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רפה
י/טז שם דרך ויקרא עמ' תכ
י/טז שם דרך יומא עמ' כד
י/טז שפת אמת על התלמוד ח"ג דף נח ע"א
י/טז תפארת צבי (שפילמן) ח"ג עמ' קפא
י/יז אור הישר [אור הישר ביכורים פ"ד מ"ד]
י/יז אנצי"ת ע' אכילת קדשים הע' 78, ע' אנדרוגינוס הע' 114, ע' בעל מום (א) הע' 79, 81, 86
י/יז בדי הארון (הכהן) עמ' 552 {קטן}
י/יז דביר הקודש זבחים עמ' רצז
י/יז דברות משה נדרים עמ' קג
י/יז דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' רכא {קטן}, רכג
י/יז הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קצט
י/יז חלקת יואב החדש קונטרס הערות בשם המחבר סי' כז
י/יז חתן סופר כאן [חתן סופר או"ח ח"א סדר עבוה"י שער הקרבנות סי' ז], וחתן סופר או"ח ח"א עמ' יז
י/יז יד ישראל ח"א
י/יז יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' ל {אשה}, לא {קטן}
י/יז יראה ואהבה עמ' קנט
י/יז כבוד יו"ט
י/יז כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תרסב {קטן}
י/יז לקוטי סופר ח"א דף מ ע"ד
י/יז מאמר מרדכי (נסים) דף עב ע"ג
י/יז מועדי ישראל (שוורץ) פסח סי' סח אות א
י/יז מילי דמרדכי
י/יז מנחת אשר פסחים עמ' יד
י/יז מנחת חינוך ח"א עמ' שפא, ח"ב עמ' שלב, שמג, ח"ג עמ' פו
י/יז מנחת מחבת עמ' פג, קיח
י/יז מקדש דוד קדשים סי' יד ס"ק ט במנחת מרדכי
י/יז מקורות לפסקי הרמב"ם
י/יז משברי ים עדל"ת סי' טו ס"ק יג {קטן רשאי לאכול}
י/יז משנת חיים בכורות עמ' תקסג
י/יז משנת חיים במדבר עמ' שב
י/יז משנת חיים יומא עמ' לו
י/יז משנת חיים קדושין עמ' רסא
י/יז משנת חיים שמות עמ' רצד
י/יז נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' לח אות ו
י/יז נטעי נתן (פריד) סי' קיב
י/יז נטעי שושנה עמ' קיד-קטו {כ"מ - למה צריך פסוק לקטן ולאשה}
י/יז נר מצוה (ואלק) שרשים דף מב ע"א {בעל מום חולק}
י/יז נשמת אברהם ח"א עמ' עד
י/יז ספרי דבי רב ח"ב עמ' קכד
י/יז ענפי ארז (זי') דף קסא ע"ב
י/יז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קפז, כרך ב ח"א עמ' פג, ח"ב עמ' נא
י/יז פניני רבנו הגרי"ז עמ' תסג
י/יז צפנת פענח ויקרא עמ' צב, במדבר עמ' קצא
י/יז קדשי יהושע עמ' אלף תקלו
י/יז קרית מלך
י/יז רנת יצחק דברי הימים עמ' רס {אין קטן חולק}
י/יז שולי הגליון עמ' קלט
י/יז שלום ירושלים עמ' רז
י/יז שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' ת
י/יז שערי טהר ח"א שער ג סי' כא אות ב
י/יז תועפת ראם (גטיניו) דף סב
י/יז תורת לויים דף ד ע"ד
י/יח אהלי חיים עמ' פב
י/יח אור ליהודה (תשנט) עמ' סג, סה
י/יח אור לישרים (שולמן) עמ' קמה
י/יח חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' ל
י/יח חנוכת הבית עמ' עא
י/יח חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' תקנה
י/יח מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' פז
י/יח משכיל ליהודה עמ' רכ
י/יח משנת חיים ויקרא עמ' תנט, תסה
י/יח משנת יעקב
י/יח סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ג עמ' קלה
י/יח פני משה (שלז')
י/יח קרית מלך
י/יח שלמי יוסף יומא ח"א עמ' שעד
י/יח שם דרך ויקרא עמ' תיח, תכ
י/יח שם דרך יומא עמ' כב-כג, כה-כו
י/יח שעורי יומא דף יח ע"א ד"ה ואולי י"ל
י/יח שערי היכל יומא מערכה כו {נוטל מה שירצה}
י/יח שפתי מלך
י/יח תועפת ראם (גטיניו) דף נז ע"ד
י/יח תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' ל
י/יט אנצי"ת ע' אכילת קדשים הע' 67
י/יט בשבילי התלמוד ח"ג זבחים צט ע"א
י/יט היכל צמח
י/יט ואתה תחזה ח"ג
י/יט זבח טוב שער יב סי' ו
י/יט חי' הגרז"ס קדשים עמ' נט
י/יט חי' הראי"ה
י/יט חי' הריצ"ד
י/יט חי' חפץ חיים
י/יט חי' מרן הגרי"מ עמ' קסג, קעא
י/יט יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' ל
י/יט ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' שמה
י/יט לב ארי (רביץ) עמ' 139
י/יט מגילת ספר לאוין דף קנז ע"ד
י/יט מילי דמרדכי
י/יט מנחת חינוך ח"ב עמ' שמג {לח"מ}, ח"ג עמ' תמג
י/יט מעיני המים
י/יט מעשה רקח
י/יט משאת המלך ח"ד סי' תקסט
י/יט משכיל ליהודה עמ' ריט-רכ
י/יט משכנות לאביר יעקב ח"א דף לב ע"ד
י/יט נאם דוד
י/יט ניר לדוד
י/יט נר מצוה (ואלק) שרשים דף טו ע"ג {מל"מ - לחשב את האוכלוסין}
י/יט עיני אברהם
י/יט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קפז
י/יט קרית מלך
י/יט שיח ערב קדשים עמ' שעט
י/יט שלמי שמחה ח"א עמ' יח
י/יט שמחת עולם (לגו)
י/יט שערי היכל זבחים עמ' תתק {בשעת הקרבן - ולא בשעת חלוקה}, תתקי {אין חולקין - אפילו בערב פסח}
י/יט תהלה לדוד (מן) קדשים סי' לח ס"ק ה
י/כ אבני ציון ח"ג עמ' כד
י/כ אור שמח
י/כ אמרי בינה (אוירבך) - אמרי אליעזר אות ד
י/כ בדבר מלך חי"א עמ' עא, עה
י/כ בדבר מלך חי"ב עמ' קמט
י/כ ברור הלכה פסחים עו ע"ב ציון ו
י/כ ברכת הורי סי' כט הע' מב
י/כ חי' הריצ"ד
י/כ חי' מרן הגרי"מ עמ' קסג, קעא
י/כ יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' לב, כרך ב ח"א עמ' עה
י/כ ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' שמח
י/כ ישורון ח"י עמ' רמו-רמז
י/כ מאור הקודש זבחים עמ' קעח
י/כ מנחת חינוך ח"ב עמ' שמג
י/כ מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רז ע"ב
י/כ משכנות לאביר יעקב ח"א דף לב ע"ד
י/כ משנת חיים ויקרא עמ' קצט
י/כ משנת חיים יומא עמ' לו
י/כ משנת יעקב
י/כ קדשי יהושע עמ' אלף רעד {לח"מ}
י/כ קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' עא
י/כ קרן הצבי מצוה לה אות ה
י/כ קרני ראם (ירמוש) עמ' רלד
י/כ שלמי שמחה ח"א עמ' קכד, ח"ה עמ' סז
י/כ שם דרך יומא עמ' ג
י/כ שערי טהר ח"ג שער א סי' ח אות א
י/כ שפתי מלך
י/כ תהלה לדוד (מן) קדשים סי' לח ס"ק ה
י/כא אור הישר [אור הישר זבחים קב ע"ב]
י/כא אור ליהודה (תשנט) עמ' קכא {בשעת הקטר חלבים}
י/כא בשבילי הקרבנות סי' ו אות ח
י/כא גור אריה ויקרא פ' ו הע' 212, פ' ז הע' 206
י/כא הר המלך ח"ז עמ' קיג
י/כא ואתה תחזה ח"ג
י/כא חי' הגרז"ס קדשים עמ' נו
י/כא חי' מרן הגרי"מ עמ' קסט-קע
י/כא ישורון ח"י עמ' רמו
י/כא יתר הבז (תשסח) עמ' קכז
י/כא מועדים וזמנים ח"א סי' מד
י/כא משכיל ליהודה עמ' ריח-רכ
י/כא משנת חיים בראשית עמ' תקסה
י/כא משנת חיים זבחים עמ' ר, ריג
י/כא עין חנוך עמ' רעה [שם עולם פ' צו]
י/כא עצי אלמוגים סי' קנט ס"ק א אות ג {אהא"ז}
י/כא רוח אליהו
י/כא שלמי שמחה ח"א עמ' קכג
י/כא שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רכט
י/כא שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' שפט
י/כא שערי היכל זבחים עמ' תתקלד {עד אחר הקטר - כאבא שאול}
י/כא תועפת ראם (גטיניו) דף סג ע"א
י/כב אור הישר [אור הישר זבחים קב ע"ב]
י/כב אפיקי מגינים מנחות סי' נט
י/כב בני יעקב [עי' הל' בכורות פ"ב ה"ו]
י/כב ואתה תחזה ח"ג
י/כב טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' תרנח
י/כב ידי משה (בוצק') הל' מעה"ק סי' כה
י/כב יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' יא
י/כב יתר הבז (תשסח) עמ' קכז
י/כב מעשה רב (סוף שופטים, מהדורה א)
י/כב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רכב ע"ד
י/כב מקדש דוד קדשים סי' יד ס"ק א במנחת מרדכי
י/כב קדשי יהושע עמ' אלף תצט
י/כב שפתי מלך
י/כג אגרות משה קדשים סי' ה עמ' שמו
י/כג אור הישר [אור שמח הל' ביא"מ פ"ד הי"ד]
י/כג אור ליהודה (תשנט) עמ' קד, קלד
י/כג אמרות שמואל עמ' נט
י/כג באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' קפ
י/כג בד קודש (פוברסקי) ח"א דף קב ע"א-ע"ב, קג ע"א
י/כג בית אהרן (צוקרמן) עמ' קנ, רעח
י/כג בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תקיז
י/כג בני יעקב
י/כג ברור הלכה ב"ק קי ע"א ציון ג
י/כג ברכת שלמה (תשז) עמ' מח
י/כג ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' רסה
י/כג גפן פוריה עמ' כג-כה
י/כג דביר הקודש זבחים עמ' רצח
י/כג דברות משה ב"ק ח"ב סי' פא ענף א {כ"מ}
י/כג הרועים בשושנים
י/כג ואתה תחזה ח"ג
י/כג ויוסף שאול דף עב ע"ב
י/כג זכותא דאברהם (לנדא) עמ' צג
י/כג חי' הגרז"ס קדשים עמ' נו {כ"מ}
י/כג חי' הראי"ה
י/כג חי' הריצ"ד
י/כג חי' מרן הגרי"מ עמ' קסט-קע
י/כג חיי אברהם (צציק) עמ' רט
י/כג יבול היובלות עמ' 125
י/כג ישמח אב עמ' קצח {אם לא נטמא הבשר}
י/כג יתר הבז (תשסח) עמ' קנז
י/כג לחם התמיד עמ' עח {אין חולקין עם הטהורים}
י/כג מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' רכו
י/כג מעשה רקח
י/כג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רז ע"ד
י/כג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רטז ע"א, רכב ע"ד
י/כג מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תר (רלז)]
י/כג מקדש דוד קדשים סי' כו ס"ק ג במנחת מרדכי
י/כג מרגניתא דר"מ
י/כג משאת המלך ח"ד סי' תקסט
י/כג משנת יעקב
י/כג נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף פד ע"ג {כ"מ}
י/כג נשמת חיים (תשסח) חו"מ ענינים סי' כא עמ' לו
י/כג נתיבות שלום (למפרט) כאן ועמ' סח, צב
י/כג עבודת הכהן
י/כג עבודת לוי (רוד') דף ס ע"ב
י/כג קדשי יהושע עמ' קסד, רלה, תתיד
י/כג קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' קס
י/כג רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ז ה"ב
י/כג שארית נתן (לוברט) {כ"מ - ויהיו ראוים לאכילה עם הטהורים}
י/כג שיח יצחק (גוטקינד, תרצב) דף ו ע"א
י/כג שיח ערב קדשים עמ' שעט
י/כג שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' קכח, ח"ב עמ' רנה, מנחות עמ' קסג, קסו
י/כג שם דרך יומא עמ' ד
י/כג שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' רסב {כ"מ}
י/כג שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' רכב
י/כג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שח, תנד
י/כג שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' שנו
י/כג שערי זיו ח"ב דף קפד ע"א
י/כג שעת הכושר דף קיז ע"ב
י/כג תורת הקדש ח"א עמ' רמה
י/כג תפארת אריה עמ' רכ
י/כג תפארת ציון (קואינקה) עמ' עא {כ"מ}, קמח


יא/468 הלכות מעשה הקרבנות פרק יא *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יא/רה"פ הדרת קודש
יא/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
יא/רה"פ הר המוריה (שץ)
יא/רה"פ הרמב"ם המדויק
יא/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יא/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יא/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' פג
יא/רה"פ פי' ר"י קאפח
יא/רה"פ רמב"ם הערוך
יא/רה"פ רמב"ם לעם
יא/רה"פ שם טוב
יא/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יא/רה"פ תורת הקרבנות הל' קסג-קע
יא/א אבני דרך עמ' רמג
יא/א אגרות משה או"ח ח"א סי' טז ענף ב, ויו"ד ח"א סי' רד {לח"מ}
יא/א אוצרות הרמב"ם
יא/א אור הישר [שבות יעקב ח"ב סי' קעד, לח"מ הל' בכורות פ"א הט"ז]
יא/א אחיעזר ח"ב סי' כח ס"ק ו
יא/א איים בים מכות פ"ג סי' כא אות ו
יא/א אמונת יהושע עמ' אלף תלו {בכור}, אלף תרמא {עולה}
יא/א אשל אברהם (שפירא) עמ' נג {לח"מ}
יא/א אשר למלך
יא/א באר מים חיים (נוסינזון) פסחים דף כב {חייב על כזית}
יא/א בדבר מלך ח"ה עמ' מ
יא/א בדבר מלך חי"ז עמ' קלט {כל האוכל כזית מבשר העולה בין לפני זריקת דמה בין לאחר זריקת דמה לוקה וכו'}
יא/א ברור הלכה מכות יז ע"א ציון ד
יא/א ברכות חיים ח"א עמ' קטו
יא/א ברכות שמים מכות פ"ג אות רסג, רצט {השמיט כליל תהיה}, ש
יא/א ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' נט עמ' קנח
יא/א דברות משה יבמות עמ' שעה
יא/א דברי אברהם (שדמי) ח"ד עמ' עג
יא/א דברי יעקב (וישקי) ח"א עמ' פז
יא/א דרכי משה ח"א שמעתתא יב פ' א
יא/א הדרום לט עמ' 59
יא/א הלכה רבה ח"ב עמ' 79
יא/א הרמב"ם והלכותיו
יא/א ואתה תחזה ח"ג
יא/א זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' קיח-קכ
יא/א זכרון הרב עמ' 152-153
יא/א חי' הגאון אדר"ת עמ' קלט {לח"מ - לא תוכל - איסור הנאה}
יא/א חי' הגר"ח החדש עמ' תנב
יא/א חי' הראי"ה
יא/א חי' הריצ"ד
יא/א חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף כב, כג
יא/א חיי אברהם (טייב) דף סב ע"ב
יא/א חמדת יעקב עמ' 206
יא/א חמדת ישראל ח"א דף כז ע"א
יא/א יד יהודה (אשכנזי) דף לח ע"ג
יא/א יד סופר עמ' ריד {לח"מ}
יא/א ידי משה (בוצק') הל' מעה"ק סי' כו
יא/א למודי ה' (תקמז) דף לט ע"ג {לא תוכל}
יא/א מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' קכז, מנחות עמ' רלד
יא/א מנחת חזקיה מנחות עמ' כח
יא/א מנחת חינוך ח"ב עמ' סו {לח"מ}, קד, ח"ג עמ' קפח
יא/א מנחת חינוך מצוה תמז (דף מט ע"א)
יא/א מעין החכמה עמ' רסה-רסו {לח"מ}
יא/א מעין נצח ח"א סי' יד {לח"מ}
יא/א מעיני המים
יא/א מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רכו ע"א
יא/א מקור ברוך (פייתוס) דף שב ע"ד
יא/א מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/א משאת מרדכי מכות עמ' קח-קי
יא/א משנה לחם (תשסח) על כריתות טו ע"ב {מל"מ}
יא/א משנת חיים ערכין עמ' תרצו
יא/א משנת יעקב
יא/א נאם דוד
יא/א נר מצוה (ואלק) מצוות דף ל ע"ג
יא/א ספרי דבי רב ח"ג עמ' קצח
יא/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' מג
יא/א קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קנו, קנט
יא/א קרבן ציון עמ' ש {לח"מ}
יא/א רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' מג {אזהרה על אכילת עולה}
יא/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' נה
יא/א שארית ישראל (מינצברג) חידושים סי' כ (עמ' שט-שי)
יא/א שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' תקיח
יא/א שם דרך פסחים עמ' קיד, קל
יא/א שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' רנא
יא/א שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' ת, תצג
יא/א תבואת יקב (פרידמן) עמ' קט, קיא
יא/א תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תשעב
יא/א תנופת זהב עמ' 114-111
יא/א תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' צט {לח"מ}
יא/א תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' רמד {מעשי למלך}
יא/ב אמונת יהושע עמ' אלף תרמא
יא/ב אסיפת שמועות תשרי עמ' לא
יא/ב ארץ בנימין עמ' עד
יא/ב אשל אברהם (שפירא) עמ' תקנב {כזית}
יא/ב בנין ציון (עטלינגר) ח"ג סי' ו
יא/ב דברי אברהם (שדמי) ח"ד עמ' עג
יא/ב ואתה תחזה ח"ג
יא/ב זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' קיח-קכ
יא/ב חדושים ובאורים (גרי') מעילה טו ע"ב
יא/ב חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד מעילה טו ע"ב]
יא/ב חמדת שלמה עמ' רט {מש"כ מצטרפין לכזית, הא יין שיעורו ברביעית}
יא/ב מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' רלד
יא/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' קד, שסג, ח"ג עמ' קפח
יא/ב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רכו ע"ב
יא/ב מר קשישא עמ' פ
יא/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/ב משנת חיים במדבר עמ' צא
יא/ב משנת יעקב [משנת יעקב הל' תרומות פ"י ה"ב]
יא/ב משנת יעקב זרעים ח"א עמ' קסח
יא/ב רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' סח {כזית בשתייה}
יא/ב רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' נה
יא/ב שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' ק
יא/ב שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' שפז
יא/ב שערי היכל זבחים עמ' אלף הערה 9 {חמשתן מצטרפין - רק לעניין זה}
יא/ג אברהם יגל
יא/ג אור שמח
יא/ג אישי יובל עמ' 40 {אהא"ז}
יא/ג אנצי"ת ע' אליה הע' 59, ע' אמורים הע' 52
יא/ג בית יחזקאל (סרנה) גליונות
יא/ג ברכות שמים מכות פ"ג אות רמד-רמה {לא כתב שלוקה על "לא תוכל לאכול"}, רפח {פרים הנשרפים}
יא/ג ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' נט עמ' קנח, קס
יא/ג דברי אברהם (שדמי) ח"ד עמ' עג
יא/ג הדר יוסף עמ' קפב-קפג
יא/ג זכרון הרב עמ' 152, 155
יא/ג חזו"א יו"ד סי' ריד לדף פט
יא/ג חזו"א על הרמב"ם
יא/ג חי' הראי"ה
יא/ג חי' חתם סופר
יא/ג חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' רלא ד"ה ברמב"ם {וכן האוכל כזית מבשר חטאות הנשרפות לוקה שנאמר וכל חטאת אשר יובא מדמה אל אהל מועד לא תאכל באש תשרף}
יא/ג חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף כב, כג (ד"ה עו"ק על, וד"ה עו"ק כאן)
יא/ג חמדת יעקב עמ' 206-205, 209, 221-220
יא/ג חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' עג עמ' רכט
יא/ג יד סופר עמ' ריד
יא/ג ידי משה (בוצק') הל' מעה"ק סי' כו
יא/ג ישורון ח"י עמ' רמז
יא/ג כתר המלך
יא/ג מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' שפג
יא/ג מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' כד, מנחות עמ' תיז
יא/ג מנחת חזקיה מנחות עמ' כח
יא/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' סו, עא
יא/ג מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' סו, עד
יא/ג מעין החכמה עמ' פה-פו {לח"מ}
יא/ג מקור ברוך (גינ', תשמו) עמ' 135
יא/ג מראה כהן זבחים עמ' רעז {כזית מכל האימורין}
יא/ג מרגניתא דר"מ
יא/ג משאת מרדכי מכות עמ' קי
יא/ג משנת חיים מנחות עמ' תשיח
יא/ג משנת יעקב
יא/ג נאם דוד
יא/ג נועם חי"ט עמ' רסט
יא/ג נר מצוה (ואלק) מצוות דף ק ע"ב {לח"מ}
יא/ג סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קלא
יא/ג ספיקא דרבנן עמ' קפג
יא/ג עמודי אור סי' קיז אות ו
יא/ג ענפי ארז (זי') דף כה ע"ד, נח ע"ד, נט ע"א, עא ע"ד, עז ע"ד, פא ע"ב, קכד ע"ב {כ"מ}, קצז ע"ב, קצח ע"ב, רכח ע"ב {כ"מ}
יא/ג פני משה (שלז')
יא/ג צרור החיים (יעקב)
יא/ג קדשי יהושע עמ' שסח
יא/ג קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קנט
יא/ג קרית מלך
יא/ג קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רצ
יא/ג שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' שכה {כ"מ}
יא/ג שלמי יוסף מנחות עמ' שפג-שפד
יא/ג שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' רנ, רסד, רעג
יא/ג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' תלב
יא/ג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' שיא, תקכה
יא/ג שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תצג
יא/ג שערי היכל זבחים עמ' תרצב {שנאמר 'וכל חטאת' - קשה מפהמ"ק ב,יג}
יא/ג שערי טהר ח"ב שער ד סי' לב אות ג
יא/ג שערי יצחק (תשיז) עמ' רכז
יא/ג תבואת יקב (פרידמן) עמ' קט
יא/ג תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תשעה-תשעז
יא/ג תנופת זהב עמ' 113
יא/ד אבן ישראל (פישר) כאן, וח"ג עמ' קלב
יא/ד אבני ציון ח"א סי' ז אות ב, סי' יח אות ז, ח"ב סי' מג אות ו {מל"מ}, ח"ג עמ' שלה
יא/ד אגרות משה או"ח ח"א סי' טז ענף ב
יא/ד אומר לציון סי' קפג
יא/ד אור הישר [מל"מ הל' פסוה"מ פי"ח הי"ב והל' מעילה פ"א ה"ג]
יא/ד אור ליהודה (תשנט) עמ' קכ-קכא {מל"מ}
יא/ד אור תורה (בלומ') דף סה ע"א {מל"מ - שאלה בהקדש נדבה}
יא/ד אלומות יוסף (תשנ) עמ' קד {מל"מ}
יא/ד אמרי בינה (אוירבך) - נדרים סי' יח ד"ה אך י"ל {מל"מ}
יא/ד אנצי"ת ע' אכילת קדשים הע' 89, 92, 94, 100
יא/ד אסיפת שמועות תשרי עמ' לא
יא/ד באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' ו, שסז {מל"מ}
יא/ד באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קח, קיב, קמח {מל"מ}
יא/ד בגדי יו"ט (קלוגר) עמ' רמה {מל"מ}
יא/ד בית אהרן (צוקרמן) עמ' קסב-קסג
יא/ד בית זבול ח"א סי' יב אות א
יא/ד בית פנחס (גרהר) ח"ב בהקדמה עמ' 64, וגוף הספר עמ' סט {מל"מ}
יא/ד בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 134 {מל"מ}
יא/ד בנין אהל מועד דף לח ע"ב {מל"מ}
יא/ד בנין ציון (עטלינגר) ח"ג סי' ו
יא/ד ברור הלכה מכות יג ע"א ציון ט, יז ע"א ציון ד
יא/ד ברכות שמים מכות פ"ג אות שד
יא/ד ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' יא אות ג
יא/ד ברכת מרדכי פסחים עמ' רלא
יא/ד בשבילי הפסח סי' ז אות א, ד {מל"מ}
יא/ד בשבילי הקודש סי' יח אות ו {מל"מ}
יא/ד בשבילי הקרבנות סי' ח אות ה {אכילה לפני זריקה}
יא/ד גבורת יצחק מכות עמ' רפח
יא/ד דביר הקודש זבחים עמ' קסו {מל"מ}
יא/ד דבר שאול סוטה סי' ט אות יז {מל"מ}
יא/ד דברי אברהם (שדמי) ח"ד עמ' עג
יא/ד דברי יהודה דף לז ע"ב {מל"מ}
יא/ד דברי יהודה סי' י אות ח {מל"מ}
יא/ד דברי שמואל (מאדלינגר) דף ב ע"א, ח ע"ג {מל"מ - כמו תרומה ביד כהן}
יא/ד דרכי אהרן ח"א עמ' נח, ח"ב עמ' נח
יא/ד דרכי משה ח"א שמעתתא ח פ"ז
יא/ד דרכי משה ח"א שמעתתא ט פ' א, ז, שמעתתא יא פ' ח
יא/ד האשכול (אוירבך) במפתח בסוף הספר עמ' 178
יא/ד הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' ריז-ריח
יא/ד הפלאות נדרים (תשעג) עמ' קמה
יא/ד הרי בשמים (הורוביץ) ח"ה עמ' ד, נ
יא/ד הרמב"ם והלכותיו
יא/ד ואתה תחזה ח"ג
יא/ד ושב הכהן (תשמח) עמ' שנז {מל"מ}
יא/ד זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' קיח
יא/ד זכר יצחק (תשן) עמ' קפח
יא/ד חדוותא דשמעתתא ח"א דף ג ע"ד {מל"מ}
יא/ד חדושים ובאורים (גרי') מעילה טו ע"ב
יא/ד חזו"א זבחים סי' יב ס"ק ט, קדשים קמא סי' כח ס"ק ה
יא/ד חזו"א על הרמב"ם
יא/ד חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד מעילה טו ע"ב]
יא/ד חמדת יעקב עמ' 211
יא/ד חקרי לב (לווינבוק) דף כ ע"א {מל"מ}
יא/ד חשבונות של מצוה עמ' קצח
יא/ד יד אליהו (בוקובזה) סי' ה הערה 8
יא/ד יראה ואהבה עמ' קנד
יא/ד כבוד הלבנון דף ז ע"ד {מל"מ}
יא/ד כתר המלך
יא/ד לב טהור עמ' יג {מל"מ}
יא/ד להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' קג ע"ב, ח"ז עמ' עה
יא/ד לקוטי סופר ח"א דף פה ע"א, קד ע"ב
יא/ד לקוטי שעורים (שטיין) פסחים ח"ב (תשסז) סי' יב ס"ק ב
יא/ד מאור יעקב דף צא ע"א
יא/ד מאור למלך נדרים עמ' קט-קיא {מל"מ}
יא/ד מבית מאיר ח"ג עמ' קכג, קכח
יא/ד מהרי"ט אלגזי פ"ד אות לה או"ק א, פ"ה אות לז או"ק ה {מל"מ}
יא/ד מועדי ה' (נתנזון) חנוכה עמ' מו {מל"מ}
יא/ד מועדים וזמנים ח"ז סי' ריא
יא/ד מזבח חדש דף צט ע"ג {מל"מ}
יא/ד מחנה לויה (תשעד) עמ' רמט {מל"מ}
יא/ד מים אדירים דף נא ע"ג
יא/ד מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' רלד
יא/ד מנחת אשר ב"ק עמ' קיט
יא/ד מנחת חזקיה מנחות עמ' מה
יא/ד מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' שמ
יא/ד מנחת חינוך ח"א עמ' עא {מל"מ}, צג, שמח {מל"מ}, ח"ב עמ' עא {לח"מ}, עה {מל"מ}, צב, רנה, ח"ג עמ' קפא, קפח, קצ
יא/ד מנחת חינוך מצוה תמח (דף מט ע"ב)
יא/ד מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' פז {רמב"ם}, קכא {מל"מ}
יא/ד מנחת עני (תקמז) דף יג ע"ג {מל"מ}, ל ע"ד {מל"מ בשם רשב"ם}
יא/ד מעין נצח ח"א סי' ס {מל"מ}
יא/ד מקדש דוד קדשים סי' ח ס"ק ג במנחת מרדכי
יא/ד מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' יט, שכה
יא/ד מקורי הרמב"ם לרש"ש
יא/ד מראה כהן זבחים עמ' קיז {קודם זריקת דמים}
יא/ד מרגניתא דר"מ
יא/ד משאת מרדכי מכות עמ' קט-קי
יא/ד משכיל לאיתן דף י ע"א {מל"מ - להישאל עליו}
יא/ד משנת חיים דברים עמ' רצ
יא/ד משנת יעקב
יא/ד משנת יעקב זרעים ח"א עמ' קסח
יא/ד משנת ירושלים עמ' קו-קז
יא/ד משפט כהן עמ' פה ע"א
יא/ד משפטי דרבנן עמ' קכ
יא/ד נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א סי' י אות א
יא/ד נתן פריו סוגיות ח"א עמ' קל
יא/ד נתן פריו סוכה עמ' נט
יא/ד ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' שכב-שכג
יא/ד ספרי דבי רב ח"ב עמ' קיח, קכ, ח"ג עמ' קצח
יא/ד עדות ביעקב (ריינס) עמ' תטז {מל"מ - התרת הנדר}
יא/ד עטרת שלמה ח"ב עמ' קמ, קמב {מל"מ}
יא/ד עמודי אור סי' קה
יא/ד עמק הלכה (הורוביץ) עמ' מב {מל"מ}, קטז {מל"מ}
יא/ד ענפי ארז (זי') דף סו ע"א
יא/ד פני אברהם (שפירא) עמ' קיד {מל"מ - שאלה על קדשי מזבח}
יא/ד פרי אברהם אליעזר
יא/ד פתחי מגדים עמ' עז, עט
יא/ד פתחי שערים דף כא ע"ג, כב ע"ג {מל"מ}, כח ע"ד {מל"מ}
יא/ד פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 280
יא/ד צל"ח החדש דף מה ע"ב
יא/ד קדשי יהושע עמ' רל, אלף שיג
יא/ד קהלות יעקב ב"ב לב ג
יא/ד קול דודי סוטה סי' תו
יא/ד קרית מלך
יא/ד קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' נ
יא/ד ראשי בשמים (רבין) עמ' רכא {מל"מ}
יא/ד רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קצד
יא/ד שאל האיש דף קט ע"א
יא/ד שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף קכ ע"א
יא/ד שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' לט עמ' קו, סי' מא {רמב"ם}, נא {מל"מ}
יא/ד שארית נתן (לוברט)
יא/ד שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' טו אות ג
יא/ד שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' תפז
יא/ד שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' ק
יא/ד שם דרך ויקרא עמ' כה {מל"מ}
יא/ד שם שלמה (ארדיט) דף נה ע"ד {מל"מ}
יא/ד שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' קיג
יא/ד שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' רנב
יא/ד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' שפט
יא/ד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' שיא
יא/ד שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' רמג, רצו, תרכד
יא/ד שערי היכל זבחים עמ' אלף הערה 9 {כולם מצטרפין - רק לעניין זה}
יא/ד שערי זיו ח"ג דף קנח ע"ד {מל"מ}
יא/ד שערי טהר ח"א דף ל ע"א {מל"מ}, ח"ג שער א סי' ג אות ח, סי' יג אות ד, שער ב סי' יג אות א, ג, סי' ל אות ב, שער ג סי' יד אות ב
יא/ד שערי טהר ח"א שער א סי' ח אות א דף ל ע"א {מל"מ - שאלה אחרי שנתקדש}
יא/ד שערי ציון (כהן, תרצח) דף נח ע"ב {מל"מ}
יא/ד שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' רלח {מל"מ}
יא/ד שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' תטז {מל"מ}
יא/ד שעת הכושר דף כו ע"ד {מל"מ}
יא/ד תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' ב ס"ק ד
יא/ד תורת האשם עמ' קכט {מל"מ}
יא/ד תנופת זהב עמ' 112, 113, 115
יא/ד תפארת ציון (ריבקין) סי' ב אות לג, סי' ז אות ל, לג
יא/ד תפארת ציון (ריבקין) סי' ח אות יב עמ' קמא
יא/ד תפארת ציון (ריבקין) סי' י אות נב עמ' קפ {מל"מ}, סי' יג אות ד עמ' רלא {מל"מ}
יא/ה אמונת יהושע עמ' תתצט
יא/ה אנצי"ת ע' אכילת קדשים הע' 151
יא/ה באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' קע
יא/ה בדרך המלך עמ' קנז
יא/ה בית אהרן (צוקרמן) עמ' שפא
יא/ה בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תב
יא/ה בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תמד
יא/ה ברור הלכה מכות יז ע"א ציון ד
יא/ה ברכות שמים מכות פ"ג אות רמה {לח"מ}, רפה {מנחות}, רפו {קדשים קלים}, רצ {לח"מ}
יא/ה ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' נט עמ' קנט
יא/ה ברכת שלמה (תשז) עמ' נח
יא/ה ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' רנב
יא/ה ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' רנב
יא/ה דברות משה יבמות עמ' תקלז
יא/ה דברי אברהם (שדמי) ח"ב עמ' נו
יא/ה הרמב"ם והלכותיו
יא/ה ואתה תחזה ח"ג
יא/ה זכרון בנימין ח"ב עמ' קפא
יא/ה חשבונות של מצוה עמ' קסה
יא/ה ידי משה (בוצק') הל' מעה"ק סי' כז-כח
יא/ה ישורון ח"י עמ' רמז-רמח
יא/ה מאור יעקב דף צא ע"ד
יא/ה מאור תורה (שנגהי) חוב' א עמ' לה-לו, חוב' ב עמ' מה
יא/ה מטה אהרן שבועות עמ' לה-לו
יא/ה מנחת חינוך ח"א עמ' פז, ח"ג עמ' קפז
יא/ה מנחת חינוך מצוה טו (דף כו ע"א)
יא/ה מפענח צפונות עמ' 179, 93
יא/ה מפתח הבאורים [גרי"ז דף מד]
יא/ה משאת מרדכי מכות עמ' קח, קי
יא/ה משנת ירושלים עמ' קלג, קמא
יא/ה נועם חכ"ה עמ' לה
יא/ה נתן פריו מכות עמ' קע
יא/ה ספרי דבי רב ח"ג עמ' קצח
יא/ה עבודת הכהן (גם בעמ' סז)
יא/ה עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' קכח {כ"מ}
יא/ה צפנת פענח שמות עמ' כג, פב, ויקרא עמ' ע
יא/ה קדשי יהושע עמ' אלף תצג
יא/ה רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ט ה"ב מקור 1, 16
יא/ה שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' קעח
יא/ה שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' רנד
יא/ה שער המלך ח"ב עמ' ריג
יא/ה תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תשעא
יא/ו אור הישר [שעה"מ הל' יסוה"ת פ"ה ה"ח]
יא/ו אור יעקב פסחים דף 202
יא/ו אור תורה (בלומ') דף יט ע"ב
יא/ו איים בים מכות פ"ג סי' כ אות ב
יא/ו אמונת יהושע עמ' תתצט
יא/ו אמרי דוד (שליסל) דף נה ע"ג
יא/ו אמרי חיים (שיינברג) עמ' 73
יא/ו אנצי"ת ע' אכילת קדשים הע' 156
יא/ו באר בשדה עמ' תקלג {בשר קדשי קדשים שיצא}
יא/ו באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' קעח
יא/ו בד קודש (פוברסקי) ח"א דף צה ע"ג
יא/ו בדבר מלך חט"ז עמ' שכה, שעה
יא/ו בדרך המלך עמ' קנז
יא/ו בית המדרש
יא/ו ברכות שמים מכות פ"ג אות רצ, ש
יא/ו ברכת שלמה (תשז) עמ' ס
יא/ו ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שטז
יא/ו בתי כהונה (תשסה) עמ' מג
יא/ו גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' קיא
יא/ו גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' מז
יא/ו גן שושנים ח"ב עמ' רל-רלא
יא/ו דברות משה סנהדרין עמ' תשיב
יא/ו דברות משה פסחים עמ' קמט
יא/ו דברי אברהם (שדמי) ח"ב עמ' נה
יא/ו דברי אמת (תרכא) דף עד ע"א
יא/ו דברי אמת (תשעט) עמ' ריב {והאוכל ממנה כזית לוקה}
יא/ו המעשה והמדרש עמ' לב-לג {בשר שיצא - כמו טריפה}
יא/ו הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' ק
יא/ו חזו"א חו"מ לקוטים סי' כג לדף יח ע"ב, קדשים לקוטים סי' ד ס"ק א
יא/ו חזו"א על הרמב"ם
יא/ו חי' הגר"ח החדש עמ' סז
יא/ו חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד מעילה ו ע"ב]
יא/ו טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' רצא
יא/ו ידבר שלום ח"א עמ' מז
יא/ו ידי משה (בוצק') הל' מעה"ק סי' כח
יא/ו ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' עב
יא/ו כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף לז ע"ג
יא/ו לקוטי שיחות חל"ב עמ' 42
יא/ו מאור תורה (שנגהי) חוב' ב עמ' מג-מה
יא/ו מוריה גל' קפט עמ' צא
יא/ו מטה אהרן שבועות עמ' ג, לה-לו
יא/ו מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' כד {לוקה}, עו
יא/ו מנחת בצלאל (תשלז) עמ' קצו
יא/ו מנחת חינוך ח"א עמ' פז, שיח, ח"ג עמ' קפז-קפח
יא/ו מעין החכמה עמ' מח
יא/ו מעלין בקודש גל' ח עמ' 119
יא/ו מעשה רקח
יא/ו מפענח צפונות עמ' 179
יא/ו משאת מרדכי מכות עמ' קי
יא/ו משאת משה (חברוני) פסחים סי' צג עמ' 290, סי' קיג עמ' 354, סי' קכ עמ' קפה
יא/ו משכן בצלאל ח"א סי' טו
יא/ו משנת יעקב כאן
יא/ו משנת יעקב קדושה עמ' קצב-קצד, קצח
יא/ו משנת יעקב קרבנות עמ' נה, רסא
יא/ו נועם חכ"ה עמ' לה
יא/ו נותן טעם לשבח עמ' 67
יא/ו נר מצוה (ואלק) מצוות דף צג ע"ב {האוכל פסה"מ עובר ב"כי קודש הם"}
יא/ו נשמת חיים (תשסח) חו"מ ענינים סי' לה עמ' סב {מל"מ}
יא/ו עורה שחר דף לב ע"ג
יא/ו ענפי ארז (זי') דף רלח ע"ד
יא/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קכ
יא/ו פניני רבנו הגרי"ז עמ' תרלא
יא/ו צפנת פענח שמות עמ' כג, במדבר עמ' קצא
יא/ו קדשי יהושע עמ' תמז, אלף שט
יא/ו קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תשנח
יא/ו קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' סא
יא/ו קרית מלך
יא/ו רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ט ה"ב מקור 2, 12
יא/ו שבט הלוי (ווזנר) ח"ה קונטרס המצוות סי' סד
יא/ו שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' קצו, ר
יא/ו שלמי שמחה ח"א עמ' לב, מד, קצו
יא/ו שמועת חיים יומא ח"א עמ' תלז
יא/ו שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' קלו, תנו
יא/ו שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' רה
יא/ו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' כט
יא/ו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' רכה
יא/ו שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' רכב
יא/ו שער המלך ח"א עמ' ח
יא/ו שערי טהר ח"ו פה"ש
יא/ו תבואת יקב (פרידמן) עמ' פד
יא/ו תוצאות חיים (תשסה) עמ' קעד
יא/ו תורה שלמה שמות פכ"ב אות תקיא
יא/ו תורת האשם - שבט מנשה עמ' ח {יציאת פחות מכזית}
יא/ו תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תשסט
יא/ו תשובה מאהבה ח"א סי' קפב
יא/ו תשובה שלמה יו"ד סי' יג {חזר למקומו}
יא/ז אגרות הגרי"ד עמ' קצד
יא/ז גבורת יצחק שקלים עמ' קצג {רדב"ז}
יא/ז דביר הקודש זבחים עמ' רכא
יא/ז דביר הקודש מנחות עמ' יז {נכנס להיכל}
יא/ז כלי טהור עמ' שי
יא/ז מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' קפה
יא/ז מנחת חזקיה מנחות עמ' כד
יא/ז משנת חיים ויקרא עמ' רלו
יא/ז משנת חיים זבחים עמ' קג
יא/ז משנת חיים יומא עמ' תקיא
יא/ז משנת יעקב
יא/ז נזר הקדש (רזין) מנחות דף יד ע"ב
יא/ז קדשי יהושע עמ' אלף שכג {מל"מ}
יא/ז קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' כז
יא/ז רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרו
יא/ז שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' כב, לז, תכו
יא/ז שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' קלו, תנו
יא/ז שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' קמד
יא/ז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' קע
יא/ז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' רכה, תקלב
יא/ז שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' רכב
יא/ז שערי היכל זבחים עמ' תקמא {בשר קק"ל שנכנס - החידוש בקק"ל}
יא/ח אור שמח
יא/ח אמרי דוד (שליסל) דף עא ע"א
יא/ח אשיחה בחקיך פרה עמ' טו
יא/ח בד קודש (פוברסקי) נדרים עמ' מט
יא/ח בית אהרן (צוקרמן) עמ' רצט
יא/ח בית המדרש
יא/ח בית שערים או"ח סי' רמ
יא/ח בריכת ירושלים עמ' קכב
יא/ח דברות משה יבמות עמ' תו
יא/ח ואתה תחזה ח"ג
יא/ח ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' קלז
יא/ח זכרון הרב עמ' 153
יא/ח חי' הגר"ח החדש עמ' קמ
יא/ח חי' הריצ"ד
יא/ח חמדת יעקב עמ' 203, 213
יא/ח ידי משה (בוצק') הל' מעה"ק סי' כט-ל
יא/ח ידי משה (בוצק') זבחים סי' ז
יא/ח ישורון ח"י עמ' רמח
יא/ח מהרי"ט אלגזי פ"ד אות לא או"ק א
יא/ח מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' קפד
יא/ח מוריה גל' רג עמ' לט
יא/ח מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף טז ע"ד, ח"ב דף קנ ע"ג
יא/ח מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' קכד
יא/ח מנחת אריאל מנחות עמ' שלא
יא/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' שעא, שעה, ח"ג עמ' קפח
יא/ח מעשה נסים (הכהן)
יא/ח מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רז ע"ג
יא/ח מקדש דוד קדשים סי' יז ס"ק ד במנחת מרדכי
יא/ח מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' קז
יא/ח משברי ים אחע"א עמ' קלב
יא/ח סגולת ישראל שמות עמ' רנח {זר שאכל מבשר קדשי קדשים בעזרה}
יא/ח קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קסד, ח"ב עמ' סב
יא/ח קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' רעד, ח"ב עמ' ק
יא/ח שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' קיח
יא/ח שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' קלה
יא/ח שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' תנח
יא/ח תורת הבמה עמ' רנג
יא/ח תורת ראשי הישיבות יבמות עמ' תרעח
יא/ח תנופת זהב עמ' 113, 308
יא/ח תפארת ציון (קואינקה) עמ' ס
יא/ט אבן האזל (גם בהשמטות דף קכב ע"ג, קלג ע"ב)
יא/ט אשיחה בחקיך פרה עמ' טו
יא/ט בית שערים או"ח סי' עז
יא/ט ברור הלכה יבמות לב ע"ב ציון א
יא/ט דברות משה יבמות עמ' תו
יא/ט דברי אפרים סי' י דף יג ע"ג
יא/ט ואתה תחזה ח"ג
יא/ט ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' נו
יא/ט חמדת יעקב עמ' 209
יא/ט לבושי מרדכי לקו"ת עמ' נז-נח
יא/ט לשד השמן (שפרינץ) יו"ד דף יג ע"ב
יא/ט מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' דש
יא/ט מנחת עני (תקמז) דף יג ע"ב
יא/ט משברי ים אחע"א עמ' רמח
יא/ט משנת יעקב [משנת יעקב קדושה עמ' שב-שו, שיט, שמא-שמג, שסט-שע]
יא/ט נטע שעשועים (בוירסקי) דף ה ע"ב, ו ע"ב
יא/ט פניני ים הקדמה לסי' כז, ואות א
יא/ט שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' שנז
יא/ט שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' קלד, קלו
יא/ט שעורי ר' שמואל יבמות ח"ב עמ' קסב
יא/ט שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' תיז
יא/ט תנופת זהב עמ' 112
יא/ט תפארת אהרן עמ' צה


יב/469 הלכות מעשה הקרבנות פרק יב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יב/רה"פ הדרת קודש
יב/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
יב/רה"פ הר המוריה (שץ)
יב/רה"פ הרמב"ם המדויק
יב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יב/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' פד-פה
יב/רה"פ פי' ר"י קאפח
יב/רה"פ קרית מלך
יב/רה"פ רמב"ם הערוך
יב/רה"פ רמב"ם לעם
יב/רה"פ שם טוב
יב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יב/רה"פ תורת הקרבנות הל' קעא-קצ
יב/א הגהות חבר בן חיים
יב/א ואתה תחזה ח"ג
יב/א מבוא למשנה תורה עמ' 213
יב/א מנחה לאיש עמ' 324
יב/א משך חכמה במדבר פט"ו פס' יג-יד
יב/א משנת חיים מנחות עמ' שא
יב/א שלטי הגבורים עמ' רצד
יב/א שערי המקדש סי' יד אות ז
יב/א תורת העולה עמ' ריט
יב/ב אור חדש (מהר"ל) פ"ו הע' 206 {מן השעורים}
יב/ב הר המלך ח"ז עמ' קיג
יב/ב ואתה תחזה ח"ג
יב/ב כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רמז
יב/ב מטה יחיאל סי' א ס"ק ג
יב/ב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רטז ע"ב
יב/ב מקדש דוד קדשים סי' כג ס"ק ג במנחת מרדכי
יב/ב פסקי אליהו ח"א עמ' לב
יב/ב צרור החיים (יעקב)
יב/ג אבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' פז
יב/ג אבן ישראל עה"ת (תשסז) עמ' קצד
יב/ג אמרי חיים (שיינברג) עמ' 24
יב/ג אפיקי מגינים מנחות סי' ט, טז
יב/ג בדבר מלך ח"ה עמ' עד, ח"ח עמ' כו
יב/ג בדבר מלך חי"ב עמ' שעז-שעח
יב/ג בית אהרן וישראל גל' עו עמ' יח, גל' עז עמ' כ
יב/ג בשבילי ההודאה סי' י ס"ק יג
יב/ג גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' כג
יב/ג הגהות רימ"א
יב/ג זכרון בנימין ח"א עמ' קעב
יב/ג חשבונות של מצוה עמ' רכד
יב/ג כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רמז
יב/ג להורות נתן מועדים ח"ב עמ' תקכא
יב/ג מקראי קדש (תשנג) עמ' תכח
יב/ג משנת חיים בראשית עמ' שעט
יב/ג משנת חיים ויקרא עמ' תסה
יב/ג משנת חיים יומא עמ' קנ, שטו
יב/ג משנת חיים מנחות עמ' רצא, רצה
יב/ג קדשי יהושע עמ' אלף תשב
יב/ג שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' רכד {לחה"פ נקרא קרבן}, תנט, תעב
יב/ג שם טוב - השלמה
יב/ג שערי טהר ח"ג שער א סי' יד אות א דף פט ע"ד
יב/ג שערי טהר ח"ח סי' צב
יב/ג שפתי מלך
יב/ג תורת הבמה עמ' רכא
יב/ג תפארת צבי (שפילמן) ח"ו עמ' לז
יב/ד אוצרות הרמב"ם
יב/ד בארות נתן עמ' סד
יב/ד בית אהרן וישראל גל' לו עמ' קמח {מל"מ}
יב/ד דביר הקודש מנחות עמ' רנד
יב/ד ואתה תחזה ח"ג
יב/ד חזון יחזקאל סוטה פ"א ה"ז {או"ש}
יב/ד חנוכת הבית עמ' עה-עו
יב/ד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רטז ע"ב
יב/ד עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' רלד
יב/ד עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 25
יב/ד פני שלמה (גנצפריד) ברכות עמ' מב
יב/ד שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' כז
יב/ד שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' קסו
יב/ד תורת העולה עמ' ריט
יב/ה אור הישר [אור הישר מנחות עו ע"ב]
יב/ה אם המלך עמ' צח
יב/ה אמרות שמואל עמ' קסה
יב/ה בדבר מלך ח"ה עמ' כח
יב/ה בית אהרן וישראל גל' מח עמ' קכד
יב/ה דביר הקודש מנחות עמ' רמד-רמה {לא פחות ולא יותר}, רצא {אלף עשרון}
יב/ה דרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1671
יב/ה חי' חפץ חיים
יב/ה ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' מו
יב/ה מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' קכז
יב/ה מנחת אריאל מנחות עמ' שמג
יב/ה מנחת חזקיה מנחות עמ' שו
יב/ה מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קכה ע"ב
יב/ה מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
יב/ה מקדש דוד קדשים סי' ח ס"ק ב במנחת מרדכי
יב/ה מרגניתא דר"מ [שו"ת הרשב"א ח"א סי' נב]
יב/ה משנת חיים מנחות עמ' תקסג, תקסד
יב/ה נתן פריו סוגיות ח"א עמ' קלו
יב/ה עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' רלד
יב/ה פרי אברהם אליעזר
יב/ה רנת יצחק משלי עמ' רלט
יב/ה שושנת יעקב (רפפורט) עמ' מה {מל"מ}
יב/ה שלמי יוסף מנחות עמ' קיא
יב/ה שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' שכח
יב/ה שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' שכז
יב/ה שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' קמז, תכד
יב/ו גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' קלב
יב/ו גליונות אבני נזר
יב/ו ואתה תחזה ח"ג
יב/ו מבית מאיר ח"ג עמ' עו
יב/ו מנחת חזקיה מנחות עמ' קעח
יב/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' סד
יב/ו משנת יעקב
יב/ו משנת שמחה
יב/ו פרי עץ חיים (קרויס) עמ' קי
יב/ו שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' ריד
יב/ו שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' ריט
יב/ו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' רכו, רכט
יב/ז אדרת המלך עמ' קעה-קעו {איסור שמן ולבונה}
יב/ז אור הישר [מל"מ לקמן פי"ג ה"ה]
יב/ז אורח ישראל מילואים לסי' יב ח"א אות ה(ב)
יב/ז אם המלך עמ' ק
יב/ז דביר הקודש מנחות עמ' לב {קומץ לבונה}
יב/ז ואתה תחזה ח"ג
יב/ז חזון יחזקאל מנחות פ"א ה"י
יב/ז חסדי דוד ח"ו עמ' שב
יב/ז ידי משה (בוצק') הל' מעה"ק סי' לא
יב/ז מאור הקודש מנחות ח"א עמ' צד
יב/ז מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' קכו, קסא, קסד {קומץ לבונה}, קעא, תצט, תקד
יב/ז מנחת אריאל מנחות עמ' רלא, תפד
יב/ז מנחת חזקיה מנחות עמ' לו, פד, רסד
יב/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' לג, ח"ג עמ' מ
יב/ז מעשה רקח
יב/ז מקדש דוד קדשים סי' ח ס"ק ב במנחת מרדכי
יב/ז משנת חיים מנחות עמ' תקנו
יב/ז נזר הקדש (רזין) מנחות דף כה ע"ב
יב/ז נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' קכד ס"ק א
יב/ז עבודת לוי (לוין) סי' יא ס"ק א
יב/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' טו
יב/ז צרור החיים (יעקב)
יב/ז קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' תכו
יב/ז שמועות רמ"ש (סו"ס מקורי הרמב"ם לרש"ש)
יב/ז שמחת עולם (לגו)
יב/ז שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' רעב-רעג
יב/ז שערי טהר ח"ג שער ג סי' יב אות ו
יב/ז שפתי מלך
יב/ז תורת המנחה (רוקח) עמ' מח
יב/ח אדרת המלך עמ' קעה-קעו {איסור שמן ולבונה}
יב/ח אור הישר [אור הישר מנחות נט ע"ב]
יב/ח אם המלך עמ' צט
יב/ח בית אהרן (צוקרמן) עמ' שנא
יב/ח בן אשר סי' מב אות ו-ז
יב/ח גינת המלך עמ' סג-סד
יב/ח דביר הקודש מנחות עמ' ר-רא
יב/ח דקה מן הדקה דף סא ע"א {מל"מ}
יב/ח דרך המלך (רבי)
יב/ח הר המלך ח"ז עמ' קיד
יב/ח ואתה תחזה ח"ג
יב/ח חדושים ובאורים (גרי') מנחות סי' ז ס"ק א, סי' יב לדף נט
יב/ח חזון יחזקאל סוטה פ"א ה"ז
יב/ח חי' הגרז"ס קדשים עמ' פג
יב/ח חי' הראי"ה
יב/ח חמדת ישראל ח"א דף כה ע"ג
יב/ח לב ארי (רביץ) עמ' 143
יב/ח מאור הקודש מנחות ח"א עמ' צד
יב/ח מאמר מרדכי (נסים) דף עב ע"ג
יב/ח מחנה דוד (בונאן) דף א ע"ג
יב/ח מילי דמרדכי
יב/ח מנחת אריאל מנחות עמ' רסט-רע
יב/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' לג-לד, ח"ג עמ' מ
יב/ח מעין החכמה עמ' עז
יב/ח מעיני המים
יב/ח מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רכו ע"ב-ע"ג
יב/ח מראה איש ח"א יו"ד עמ' קמז
יב/ח משנת חיים מנחות עמ' תטז
יב/ח נזר הקדש (רזין) מנחות דף צב ע"א
יב/ח נחלת שמואל דף כג ע"ג
יב/ח סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קכג
יב/ח עבודת הכהן
יב/ח צפנת פענח במדבר עמ' כב
יב/ח קדשי יהושע עמ' תרנח {או"ש}
יב/ח קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רלג
יב/ח שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' קיז, קיט
יב/ח שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' קעה, קפט, קצג
יב/ח שפת אמת על התלמוד ח"ג דף נא ע"ד
יב/ח שפתי מלך
יב/ח תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קכה
יב/ט אם המלך עמ' ק, קכו
יב/ט אפיקי מגינים זבחים סי' נב
יב/ט אפיקי מגינים מנחות סי' כב
יב/ט ברור הלכה סוטה ו ע"ב ציון א
יב/ט דביר הקודש מנחות עמ' קעח-קפא
יב/ט זבח שלמה ח"ד עמ' קפ
יב/ט כבודה של תורה ח"ג עמ' קצג, קצח
יב/ט מדה טובה ח"ג עמ' 64
יב/ט מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' שפג
יב/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' ס, סו
יב/ט מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף ריח ע"ד
יב/ט משנת חיים בראשית עמ' שעח
יב/ט נודע ביהודה השלם או"ח עמ' מז
יב/ט שפת אמת ליקוטים (מהד' אור עציון) ח"א עמ' 378 {קמיצה במנחת כהן}
יב/ט שפתי מלך
יב/ט תורת הקדש ח"ב עמ' ריז
יב/י אנצי"ת ע' בת כהן הע' 106
יב/י האיר ממזרח פסחים סי' ט אות כ {ומל"מ - ביאור דעת רש"י (פסחים לו - ד"ה פחיתה) אם גם במנחת העומר בעי פתיתה}
יב/י הרועים בשושנים
יב/י ואתה תחזה ח"ג
יב/י זבח שלמה ח"ד עמ' קפ
יב/י חי' הראי"ה
יב/י חי' חתם סופר
יב/י כבודה של תורה ח"ג עמ' קצג
יב/י מנחת חינוך ח"ב עמ' ס
יב/י מעשה רקח
יב/י מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/י מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קסג אות ב
יב/י נאם דוד
יב/י קרן פני משה ח"א עמ' קיח
יב/י שם טוב - השלמה
יב/י שערי טהר ח"ג שער ב סי' ו אות ג
יב/יא ברור הלכה יבמות ק ע"א ציון ו
יב/יא דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' רט, ריב
יב/יא ואתה תחזה ח"ג
יב/יא חזון יחזקאל סוטה פ"א ה"ז
יב/יא מנחת חינוך ח"ב עמ' ס
יב/יא נועם חכ"ה עמ' קלב
יב/יא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' עח
יב/יא קדשי יהושע עמ' ריג, אלף תקה
יב/יב אבי עזרי ח"א וח"ה
יב/יב אור אברהם
יב/יב אור הישר [מנחת חינוך מצוה כב אות ב, אור הישר זבחים סג ע"א וע"ב ומנחות ח ע"ב]
יב/יב אור ליהודה (תשנט) עמ' רפד {אשת כהן - אם המנחה מממונה או מממונו}
יב/יב אם המלך עמ' קכו
יב/יב אנצי"ת ע' אשת כהן הע' 28
יב/יב אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' קעח
יב/יב בית המדרש
יב/יב ברור הלכה סוטה כג ע"א ציון א
יב/יב דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' רלג
יב/יב דקה מן הדקה דף עה ע"ג
יב/יב דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' רט, ריב
יב/יב ואתה תחזה ח"ג
יב/יב זבח טוב שער ח סי' ו
יב/יב חזון יחזקאל סוטה פ"א ה"ז
יב/יב חיי אברהם (צציק) עמ' קפה
יב/יב יד דוד (קרלין) ח"ב דף רכו
יב/יב יכהן פאר
יב/יב כבודה של תורה ח"ג עמ' קצג
יב/יב כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' נב
יב/יב מועדים וזמנים ח"א סי' יד
יב/יב מילי דמרדכי
יב/יב מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' קכ
יב/יב מנחת חינוך ח"א עמ' קיט, ח"ב עמ' לג, ס
יב/יב מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' שעה
יב/יב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רכו ע"ג
יב/יב מפתח הבאורים [חתם סופר יו"ד סי' שא]
יב/יב מראה הפנים סוטה דף יח
יב/יב משנת ר' אהרן נדרים עמ' לז
יב/יב עבודת הזבח תמורה סי' ג ס"ק יד, סי' ח ס"ק ז {אבי עזרי}
יב/יב ענפי ארז (זי') דף קנח ע"ד
יב/יב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' עח
יב/יב פני מלך במדבר עמ' כח {אבי עזרי}
יב/יב קהלות יעקב הוספות קדשים ב
יב/יב שו"ת השבי"ט ח"א עמ' עד
יב/יב שושנת העמקים (תאומים) עמ' קנז
יב/יב שיח ערב קדשים עמ' רפד
יב/יב שלמי יוסף נזיר עמ' שפג
יב/יב שם דרך ויקרא עמ' כז
יב/יב שנות חיים (קלוגר) עמ' תכח
יב/יב שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' שו
יב/יב שעורי ר' יחיאל מיכל סוטה אות סז
יב/יב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' רכ
יב/יב שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' ריט, שמב
יב/יב שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' נו
יב/יב שערי היכל זבחים עמ' תקלו {קמץ בהיכל כשרה - לא לכתחילה}, תקלז {הקמיצה בכל מקום - גם בראש המזבח}, תקלח {הקמיצה בכל מקום - אפילו במנחת חוטא}
יב/יב שערי טהר ח"ג שער ב סי' יד אות א
יב/יב תורת המנחה (רוקח) עמ' רח
יב/יב תכריך מרדכי סי' יג עמ' פז
יב/יג אבי עזרי ח"ה
יב/יג אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' צה אות ד
יב/יג אבני קודש מעילה עמ' לה {כר' יוחנן}
יב/יג אור אברהם
יב/יג אור הישר [אור הישר מנחות ז ע"ב ודף כו ע"ב וזבחים מג ע"א, מל"מ הל' פסוה"מ פי"ח ה"ז]
יב/יג אם המלך עמ' קב
יב/יג אמונת יהושע עמ' קח
יב/יג אנצי"ת ע' אכילת קדשים הע' 99
יב/יג אפיקי מגינים זבחים סי' מו
יב/יג אפיקי מגינים מנחות סי' ד, ט, טו, טז, יט, סב
יב/יג באר שרים (שלזינגר) במדבר פ' קרח סי' ב אות א {מל"מ}
יב/יג בד קודש (פוברסקי) ח"א דף קו ע"ב
יב/יג בדבר מלך ח"ח עמ' סא
יב/יג בדבר מלך חי"ד עמ' קעד
יב/יג בית המדרש
יב/יג ברכת הארץ (מאשבוים) עמ' ז
יב/יג בשבילי הקרבנות סי' כד אות י
יב/יג גחלי אש דף כא ע"ד
יב/יג דגל יהודה (בילו') עמ' מט
יב/יג חזון יחזקאל זבחים פ"ט ה"ד
יב/יג חיי אברהם (צציק) עמ' קפה
יב/יג יכהן פאר
יב/יג מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' פו
יב/יג מנחת אריאל מנחות עמ' קמז
יב/יג מנחת חינוך ח"א עמ' שמח, ח"ג עמ' קפח
יב/יג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רכו ע"ג
יב/יג מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' קז
יב/יג משנת חיים פסחים ח"ב עמ' קנ
יב/יג נזר הקדש (רזין) מנחות דף יב ע"ג {כ"מ}, מא ע"א {מל"מ}
יב/יג קדשי יהושע עמ' שה, של, תקסח, תקעו, תתקלב
יב/יג קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' ס
יב/יג קול בן לוי (תשסג) עמ' עט
יב/יג קול דודי (תשף)
יב/יג קול דודי כריתות סי' שלד
יב/יג קול דודי סוטה סי' תז
יב/יג קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' כ
יב/יג שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' רכב אות ג
יב/יג שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תקסג
יב/יג שלמי יוסף מנחות עמ' נט
יב/יג שלמי יוסף מנחות עמ' קב {מקדשים ע"ג קרקע}
יב/יג שלמי שמחה ח"א עמ' עח, קפ {מל"מ}, ח"ה עמ' רלג
יב/יג שלמי שמעון (קדשים) עמ' רז
יב/יג שלמי שמעון (תשמו) עמ' נז
יב/יג שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' רד
יב/יג שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' צב {מל"מ}
יב/יג שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' קסז, קעב, שמג, תריח
יב/יג שערי היכל זבחים עמ' שמא {משיצת האור ברוב - כרבי יוחנן}
יב/יג שערי זיו ח"ג דף לא ע"א
יב/יג שערי טהר ח"ג שער א סי' ו אות א, ו, שער ב סי' יג אות ג, סי' ל אות ב, ח"ה שער ב סי' יז אות א
יב/יג תורת המנחה (רוקח) עמ' סו
יב/יג תורת הקדש ח"א עמ' ריז
יב/יג תורת יצחק ח"ב עמ' צב, צח
יב/יג תפארת נתן עמ' נח {כלי שע"ג קרקע}
יב/יד אור שמח
יב/יד אורח ישראל מילואים לסי' יב ח"א אות ה(ב)
יב/יד אנצי"ת ע' אכילת קדשים הע' 179
יב/יד באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קפא, קפד-קפה
יב/יד בדבר מלך חי"א עמ' קצא
יב/יד בית אהרן וישראל גל' סו עמ' כח
יב/יד בן שלמה דף סג ע"ב
יב/יד ברכת מרדכי פסחים עמ' רנט
יב/יד ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' קמו
יב/יד בשבילי הקרבנות סי' ב אות יג
יב/יד גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' קל, קמב
יב/יד גינת המלך עמ' נח {מחמץ אחר מחמץ}
יב/יד האיר ממזרח פסחים סי' יח אות כד {כל המנחות הקריבות לגבי המזבח מצה - נראה מסדר ההלכות ברמב"ם דהוא דין כיתר דיני הקרבן ולא דין בעצם הקרק}
יב/יד הר המוריה (אדר"ת) עמ' קלא
יב/יד זבח טוב שער יב סי' ט
יב/יד חזו"א או"ח סי' קכא ס"ק י, מנחות סי' לה ס"ק י
יב/יד חזון יחזקאל יבמות פ"ח ה"א, סוטה פ"א ה"ז
יב/יד חי' הראי"ה
יב/יד חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד מנחות נה ע"א]
יב/יד יד ושם ח"ד
יב/יד יד ישראל ח"ב
יב/יד ישורון ח"י עמ' רמח
יב/יד להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קמז {מחמץ אחר מחמץ}
יב/יד למודי ה' (תקמז) דף פט ע"א {מחמץ שייריה לוקה}
יב/יד למודי ה' (תשפא) עמ' תקח
יב/יד מחנה דוד (בונאן) דף מ ע"ג
יב/יד מטה אהרן פסחים עמ' מד-מה
יב/יד מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' רסה, תלז
יב/יד מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' קי
יב/יד מנחת אריאל מנחות עמ' רלג, רמה, רנ, שכ
יב/יד מנחת חזקיה מנחות עמ' קסא
יב/יד מנחת חינוך ח"א עמ' פו, ח"ב עמ' סא
יב/יד מעין נצח ח"ב סי' צו {לח"מ}
יב/יד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רכו ע"ג
יב/יד מקדש דוד קדשים סי' כט ס"ק ג במנחת מרדכי
יב/יד מרגניתא דר"מ
יב/יד משך חכמה במדבר פכ"ח פס' יז
יב/יד משנת חיים מנחות עמ' שכז, שסז, שע
יב/יד סדר משנה (תאומים) עמ' נז
יב/יד עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' רלד, שב
יב/יד עליות משה (תשנב) ח"א עמ' רנח
יב/יד עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תקי
יב/יד פרי אברהם אליעזר
יב/יד פרשת המלך
יב/יד רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' מג
יב/יד שאלת הכהנים תורה דף מט
יב/יד שלטי הגבורים עמ' רצה
יב/יד שלמי שמחה ח"א עמ' לא {מחמץ אחר מחמץ}
יב/יד שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' סד
יב/יד שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' נא, ע, צ
יב/יד שער המלך ח"ב עמ' רסא
יב/יד שערי טהר ח"ג שער א סי' יד אות ב
יב/יד שפת אמת על התלמוד ח"ג דף נ ע"ג
יב/יד שפתי מלך
יב/יד תורת המנחה (רוקח) עמ' קכב-קכג
יב/יד תורת יצחק ח"ב עמ' נב
יב/יד תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קכג
יב/יד תפארת ישראל סי' שפה
יב/טו אבן האזל קדשים ח"א דף סג ע"ב
יב/טו באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קפה
יב/טו דביר הקודש מנחות עמ' קצב-קצג
יב/טו המאור הגדול (יעבץ) עמ' רלט
יב/טו הר המלך ח"ג עמ' פא
יב/טו ואתה תחזה ח"ג
יב/טו כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' נב
יב/טו מועדים וזמנים ח"ד סי' רפג
יב/טו מנחת חינוך ח"א עמ' פו, ח"ב עמ' סא
יב/טו מעשה רקח
יב/טו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רכז ע"א
יב/טו מקראי קדש (תשנג) עמ' רמה
יב/טו משנת חיים מנחות עמ' שסז
יב/טו עליות משה (תשנב) ח"א עמ' רנח
יב/טו עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תקי
יב/טו קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רטז, ריח
יב/טו שארית נתן (לוברט)
יב/טו שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' סח
יב/טו שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' ע, עו
יב/טו שערי טהר ח"ג שער א סי' יד אות ב
יב/טו שפת אמת על התלמוד ח"ג דף נ ע"א
יב/טו תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קכג
יב/טז אבן האזל
יב/טז אור הישר [אור הישר מנחות נה ע"ב]
יב/טז בכורי אברהם דף סה ע"א-ע"ב
יב/טז הלכה רבה ח"א עמ' 211
יב/טז הררי קדם שבת עמ' כה
יב/טז חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' קמ
יב/טז מגילת ספר לאוין דף יח ע"ג
יב/טז מועדי ישראל (שוורץ) פסח סי' מא
יב/טז מנחת חינוך ח"א עמ' פו, ח"ב עמ' סא
יב/טז מעשה רקח
יב/טז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רז ע"ג
יב/טז משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף ה {הניח שאור}
יב/טז נמוקי חיים עמ' רנט
יב/טז קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' ריט
יב/טז שבט הלוי (ווזנר) ח"ג סי' נה, ח"ד סי' מח אות י
יב/טז שמש מרפא עמ' קכה
יב/טז שעורי מבשר טוב שבת עמ' טז
יב/טז תורת המלאכות ח"ב עמ' שז אות רנח
יב/טז תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קכג
יב/יז אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' קיט
יב/יז אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"ז הע' 147
יב/יז אור הישר [פרי חדש או"ח סי' תנה ס"ק ו, אור הישר מנחות כג ע"ב]
יב/יז ארץ יהודה
יב/יז באר שרים (שלזינגר) ויקרא פ' צו סי' ה אות א
יב/יז בדבר מלך ח"ח עמ' יג
יב/יז בחיר חיים
יב/יז בית אהרן וישראל גל' סו עמ' כח
יב/יז בית אהרן וישראל גל' פח עמ' צט
יב/יז דבר אברהם ח"א סי' טז אות ז
יב/יז דברות משה סנהדרין עמ' תרח
יב/יז דברי יחזקאל (תרצה) דף נח ע"ג
יב/יז הגדה של פסח מעשה חי"א (חמצי) עמ' רפד-רפה
יב/יז ואתה תחזה ח"ג
יב/יז חזו"א או"ח סי' קכא ס"ק י, מנחות סי' לה ס"ק י
יב/יז חי' בר נחמני דף סה ע"א {לח"מ}, סז ע"ב
יב/יז חי' הגר"ח החדש עמ' לח
יב/יז חי' הראי"ה
יב/יז חי' ר' חיים הלוי דף יא
יב/יז חי' רעק"א
יב/יז חידושין על התורה לרבנו תם עמ' תג-תד
יב/יז חסדי דוד ח"ו עמ' רכט
יב/יז יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רלד
יב/יז מטה אהרן פסחים עמ' מד-מה
יב/יז מילי דמרדכי
יב/יז מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' מ, נט
יב/יז מנחת חזקיה מנחות עמ' צ, קס
יב/יז מנחת חינוך ח"א עמ' פו, ח"ב עמ' סא
יב/יז מעיני המים
יב/יז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רז ע"ד, רטז ע"ב
יב/יז מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' קג
יב/יז מקראי קדש (תשנג) עמ' קב-קג, רמט
יב/יז מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/יז משכן בצלאל ח"א סי' מח
יב/יז משנת חיים מנחות עמ' שעב
יב/יז משנת יעקב
יב/יז משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' עז, פו-פז
יב/יז נתיב מאיר (השמטות)
יב/יז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' עו
יב/יז פרי אברהם אליעזר
יב/יז קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' סו, ריד
יב/יז רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' רמב
יב/יז שו"ת ראנ"ח ח"ב סי' עד
יב/יז שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תקסט, תקעא
יב/יז שלמי יוסף מנחות עמ' קח
יב/יז שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' שט
יב/יז שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקסג, תקע
יב/יז שערי ישועה עמ' צד {ראב"ד}
יב/יז תבואות שמש דף סז ע"ד {ראב"ד}, ע ע"ב, עא ע"ד
יב/יז תורת המנחה (רוקח) עמ' קכג
יב/יז תשובות הגאונים החדשות עמ' 52 {ראב"ד}
יב/יח אור הישר [מל"מ הל' ק"פ פ"א ה"ה, אור הישר מנחות נז ע"א]
יב/יח אמרי חיים (שיינברג) עמ' 43
יב/יח גינת המלך עמ' ס-סא
יב/יח דביר הקודש מנחות עמ' קצז-קצח
יב/יח ואתה תחזה ח"ג
יב/יח זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' עו
יב/יח חזו"א על הרמב"ם
יב/יח יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' ט, כב, עו
יב/יח יכהן פאר
יב/יח מים אדירים דף כד ע"ב
יב/יח מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' קו
יב/יח מנחת חינוך ח"א עמ' פו, ח"ב עמ' סא
יב/יח מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רח ע"א
יב/יח מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' צא
יב/יח קדשי יהושע עמ' שלא, אלף תקטז
יב/יח קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רכ
יב/יח שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' שכא, תלא
יב/יח שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' צא
יב/יח שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' צח, ק, קה
יב/יח שערי טהר ח"ג שער א סי' יג אות ב, סי' יד אות א-ב, ה, שער ב סי' ה אות ג
יב/יח שפתי מלך
יב/יט אבן פינה (פורת) עמ' סח
יב/יט אגרות משה או"ח ח"ד עמ' קפ
יב/יט אור שמח
יב/יט אמרות שמואל עמ' ס
יב/יט אשר למלך
יב/יט בדבר מלך ח"ח עמ' ל, מ
יב/יט בדבר מלך חי"א עמ' ריז
יב/יט בית ארזים - ס' הגליונות
יב/יט בית שערים או"ח סי' רכה
יב/יט בן אריה
יב/יט בני דוד
יב/יט בשבילי הקרבנות סי' א אות יד {לוקה}
יב/יט גבורות יצחק עמ' מז-מח, נה
יב/יט גדולת מרדכי (רבינוביץ) דף קלב ע"ב
יב/יט גור אריה יהודה (תשעח) עמ' קו
יב/יט דליית הכרם עמ' תתתכג {ביין}
יב/יט המאיר לארץ
יב/יט הרועים בשושנים
יב/יט ואתה תחזה ח"ג
יב/יט חזו"א על הרמב"ם
יב/יט חי' חפץ חיים
יב/יט חי' רח"א הכהן עמ' צג
יב/יט חסדי דוד ח"ו עמ' שפד
יב/יט חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' שמב-שמג
יב/יט חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף רנו ע"א
יב/יט ישורון ח"י עמ' רמח
יב/יט כבוד מלכים (מרגליות) {ביין}
יב/יט לחם מצה דף יב ע"א {מנחת נסכים שגיבלה במים פסולה}
יב/יט מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"א דף יז ע"ד
יב/יט מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף ד ע"ג {מחמץ לחה"פ לוקה}
יב/יט מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' יז {מחמץ לחם הפנים}
יב/יט מלך שלם דך פג ע"ב
יב/יט מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' תמד
יב/יט מנחת אריאל מנחות עמ' רנג
יב/יט מנחת חזקיה מנחות עמ' קסז
יב/יט מנחת חינוך ח"ב עמ' סא-סג, תמה
יב/יט מנחת חינוך מצוה רצט (דף קטו ע"א)
יב/יט מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' נז
יב/יט מעשה רקח
יב/יט מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רח ע"א, רכו ע"ד
יב/יט מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק או"ח סי' נב]
יב/יט מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' י
יב/יט מקדש דוד קדשים סי' ל ס"ק ג
יב/יט מרגניתא דר"מ
יב/יט מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/יט מרכבת יוסף דף ו ע"ב, ט ע"ד {המחמץ לחה"פ ומנחת נסכים}
יב/יט נזר הקדש (רזין) מנחות דף פב ע"ב
יב/יט עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' שב
יב/יט עין תרשיש
יב/יט עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 572
יב/יט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כב
יב/יט ערוגת הבושם (גרינוואלד) סוגיות עמ' קכה {המחמץ לחם הפנים לוקה וכו'}
יב/יט פותח יד
יב/יט פרי אברהם אליעזר
יב/יט צפנת פענח במדבר עמ' כג, קלה
יב/יט קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רז, רכא-רכג
יב/יט שארית כלב עמ' לה {כ"מ}
יב/יט שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' צד
יב/יט שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' קטז
יב/יט שפת אמת על התלמוד ח"ג דף נא ע"א-ע"ב
יב/יט תולדות הגר"א עמ' רכ {גיבלה ביין של נסכים}
יב/יט תורת המנחה (רוקח) עמ' יז
יב/יט תפארת ראובן עמ' קסו
יב/יט תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' ריג
יב/כ אור הישר [אור הישר מנחות עו ע"ב]
יב/כ האיר ממזרח פסחים סי' ט אות יד {החטים של מנחות ופר ואין הכל זריזין לשמרן - הטעם שהוצרך לכתב נועם הדין}
יב/כ הגדה של פסח מעשה חי"א (חמצי) עמ' רעט
יב/כ המאיר לארץ [חיים שאל ח"א סי' עא מיישב את הקושיה מהל' חמץ פ"ה ה"ז]
יב/כ ואתה תחזה ח"ג
יב/כ וענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' קצז
יב/כ זכרון יוסף (שטיינהרט) או"ח סי' ב
יב/כ חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' פו עמ' רעט
יב/כ יד פשוטה אהבה עמ' תקלה
יב/כ ישועות יעקב מועד עמ' תקע
יב/כ מגילת ספר לאוין דף כ ע"ד
יב/כ מועדים וזמנים ח"ד סי' רצ
יב/כ מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' קלה
יב/כ מנחת חזקיה מנחות עמ' קצא
יב/כ מנחת חינוך ח"ב עמ' סא, תס
יב/כ מעשה רקח
יב/כ מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רכז ע"א
יב/כ מקדש דוד קדשים סי' כב ס"ק ד במנחת מרדכי
יב/כ מקור חיים סי' תנו ס' א
יב/כ מקראי קדש (תשנג) עמ' עב, רמו, תיז
יב/כ נודע ביהודה השלם או"ח עמ' רד
יב/כ נחלת עזרא ח"ב עמ' 82
יב/כ פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' יט
יב/כ צמח צדקה - שו"ת עמ' כא
יב/כ תפארת נתן עמ' קטו {ציבור זריזין}
יב/כא אוריתא יג עמ' מא
יב/כא האיר ממזרח פסחים סי' ט אות יא {כל המנחות הנאפנח נילושות בפושרין - בדברי מהר"י קורקוס (שם פי"ג הל' ו) למצוה לכתחי' ללוש המנחות בפושרין, והביאור בזה}, אות יג {אם גם דעת רש"י (פסחים לו - ד"ה לתיתה) כן}
יב/כא ואתה תחזה ח"ג
יב/כא זאת ליעקב ויקרא עמ' קעח
יב/כא חי' חפץ חיים
יב/כא חיים ומלך
יב/כא חנוכת הבית עמ' יא
יב/כא חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' פו עמ' רפא
יב/כא כפר לחיים דף א ע"ב
יב/כא כתר המלך
יב/כא מועדים וזמנים ח"ד סי' רצ
יב/כא מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' תלט
יב/כא מנחת אריאל מנחות עמ' רמד
יב/כא מנחת חינוך ח"ב עמ' סא
יב/כא עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' רלו
יב/כא פרי אברהם אליעזר
יב/כא רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' מד
יב/כא שלטי הגבורים עמ' רצה
יב/כא שעורי מבשר טוב פסחים ח"ב עמ' עט
יב/כא שערי תורת בבל עמ' 214
יב/כא שפתי מלך
יב/כב אבני ציון ח"ב סי' מג אות ה
יב/כב אמונת יהושע עמ' תיד, אלף יט
יב/כב ברכת הארץ (מאשבוים) עמ' כה
יב/כב דביר הקודש מנחות עמ' שכו-שכז {במקום שמבשלים}
יב/כב הר המלך ח"ז עמ' קיד
יב/כב חדושים ובאורים (גרי') מנחות סי' ט ס"ק ט
יב/כב כתר תורה (תשסז) עמ' עט {בישול בעזרה}
יב/כב לב אריה (קרלין) עמ' נ
יב/כב מלחמות יהודה דף קו ע"ג
יב/כב מנחת חזקיה מנחות עמ' רפב
יב/כב מעשה רקח
יב/כב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רח ע"א
יב/כב משנת חיים מנחות עמ' תרעג
יב/כב פאר הלבנון ח"א סי' ו אות ט
יב/כב קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' שנז
יב/כב שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' קמח, קנ
יב/כב שערי טהר ח"ג שער ג סי' טז אות ד, ח"ד שער ג סי' יט אות א
יב/כג אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' קע
יב/כג אבני ציון ח"ג עמ' רמא-רמב
יב/כג אור הישר [מל"מ הל' תמידין פ"ח ה"ז, אור הישר מנחות צה ע"ב וזבחים צו ע"א]
יב/כג אמונת עתיך גל' 103 עמ' 157 {אבן האזל}, 158 {כשרה בזר}, 160 {אבן האזל}, 163 {בפנים}
יב/כג אמרי חיים (שיינברג) עמ' 23, 24
יב/כג ארץ בנימין עמ' שלא
יב/כג בדבר מלך ח"ד עמ' צז, ח"ח עמ' כח
יב/כג בדבר מלך חי"ב עמ' קנח, רד
יב/כג בדבר מלך חי"ז עמ' עא {ותנור של מקדש של מתכת היה}
יב/כג דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' רטו {זר}
יב/כג דגל יהודה (לוקץ) עמ' 147
יב/כג דרכי יושר (שרף) ח"ב עמ' רצד {של מתכת}
יב/כג דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' כח {של מתכת}
יב/כג הליכות חיים - קידוש בשבת עמ' תשל
יב/כג הר המלך ח"ז עמ' קיד
יב/כג ואתה תחזה ח"ג
יב/כג חדושים ובאורים (גרי') מנחות סי' ט ס"ק ט
יב/כג חזון יחזקאל מנחות פ"א ה"י
יב/כג חי' הראי"ה
יב/כג חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד מנחות צו ע"א]
יב/כג לב אריה (קרלין) עמ' מה, מז
יב/כג מאור הקודש מנחות ח"א עמ' נ {אהא"ז}
יב/כג מגילת ספר לאוין דף קסב ע"ד, קסג ע"ב
יב/כג מועדים וזמנים ח"ב סי' קלט
יב/כג מזבח חדש דף ק ע"ד, קא ע"ב
יב/כג מלחמות יהודה דף לז ע"א
יב/כג מנחת חזקיה מנחות עמ' רפב
יב/כג מנחת עני (זינצהיים) ח"ב עמ' רה
יב/כג מעדני מלך (תשמח) עמ' קסא {לישה ועריכה בפנים}
יב/כג מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' מה, נה, ס
יב/כג מקדש דוד קדשים סי' ב ס"ק ב, סי' ג ס"ק א, וס"ק ג במנחת מרדכי
יב/כג מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/כג משך חכמה במדבר פ"ז פס' פו
יב/כג משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף ו {וכל מעשיהם}
יב/כג משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף ו {וכל מעשיהם}
יב/כג משנת חיים מנחות עמ' תרעב
יב/כג משנת יעקב
יב/כג נתיבות שלום (למפרט)
יב/כג עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' שב-שד
יב/כג עבודת לוי (לוין) סי' כח ס"ק ה
יב/כג פרי אברהם אליעזר
יב/כג פרי האדמה ח"א
יב/כג קדשי יהושע עמ' תס
יב/כג קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רטו, שנז
יב/כג שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' שע, מנחות עמ' שלא
יב/כג שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' רמה, שמז
יב/כג שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' קכח
יב/כג שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' רפא
יב/כג תהלה לדוד (מן) קדשים סי' נ ס"ק ג
יב/כג תורת המנחה (רוקח) עמ' ג, לב, קלה-קלו, קלט
יב/כג תורת הקדש ח"א עמ' עד
יב/כג תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' טו-יז
יב/כג תכריך מרדכי סי' יד עמ' פח {לישתן ועריכתן בפנים}, פט {של מתכת - לא כתב כלי שרת}


יג/470 הלכות מעשה הקרבנות פרק יג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יג/רה"פ הדרת קודש
יג/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
יג/רה"פ הר המוריה (שץ)
יג/רה"פ הרמב"ם המדויק
יג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יג/רה"פ מעשה רקח
יג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יג/רה"פ עיני אברהם
יג/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' פו-פח
יג/רה"פ פי' ר"י קאפח
יג/רה"פ רמב"ם הערוך
יג/רה"פ רמב"ם לעם
יג/רה"פ שם טוב
יג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יג/רה"פ תורת הקרבנות הל' קצא-רג
יג/א אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' שסו
יג/א בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 74 {לשם זבח ולשם זובח}
יג/א דברות משה סנהדרין עמ' תעב {מל"מ}
יג/א הרמב"ם והזוהר
יג/א מאור הקודש מנחות ח"א עמ' מח
יג/א מנחת חינוך ח"ב עמ' סג
יג/א מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' י-יא
יג/א משנת יעקב
יג/א עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' רלד {מל"מ}
יג/א צרור הכסף (גטיניו) דף קלג ע"ג
יג/א קול דודי סוטה סי' תתכ
יג/א קרית מלך
יג/א שלטי הגבורים עמ' שיב
יג/א שלמי יוסף מנחות עמ' עה
יג/א שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ד סי' קס
יג/א שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' רה
יג/ב אוצרות הרמב"ם
יג/ב אור הישר [מל"מ הל' כלה"מ פ"ב ה"ח, אור הישר מנחות נ ע"ב]
יג/ב אמר יוסף (אלקלעי)
יג/ב אפיקי מגינים מנחות סי' יא
יג/ב באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' קה
יג/ב גבורת יצחק שקלים עמ' ריד-רטו {ר"י קורקוס}
יג/ב דרכי יושר (שרף) ח"ב עמ' רפ {קושיה מהל' תמידין פ"ג}
יג/ב המאור הגדול (יעבץ) עמ' רלט-רמב
יג/ב ואתה תחזה ח"ג
יג/ב זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר ג עמ' תרמא {השמן של חביתי כה"ג - זה השמן שמצאו בחנוכה}
יג/ב חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' רא
יג/ב חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד מנחות נא ע"א]
יג/ב חנוכת הבית עמ' עז-עח, פ
יג/ב יד ושם ח"ב
יג/ב מאור הקודש מנחות ח"א עמ' מח
יג/ב מאיר נתיבים עמ' 445
יג/ב מנחה טהורה דף צו ע"ג {מל"מ}
יג/ב מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' צט
יג/ב מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' רפא
יג/ב מנחת אריאל מנחות עמ' רטו, שפ
יג/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' סג
יג/ב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רח ע"ג-ע"ד
יג/ב מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' קצז, ח"ב עמ' ט, יא
יג/ב מקדש דוד קדשים סי' ח ס"ק א, סי' ל ס"ק ג גם במנחת מרדכי
יג/ב מרכבת יוסף דף ד ע"ב, ה ע"ג {אינה קדושה לחצאין}
יג/ב משנת חיים ויקרא עמ' ה
יג/ב משנת חיים מנחות עמ' נג, ס
יג/ב נזר הקדש (רזין) מנחות דף צ ע"ב
יג/ב נתן פריו נדרים עמ' עג
יג/ב סדר עבודה (רמ"ע) עמ' ח-ט
יג/ב עבודת הכהן עמ' מו
יג/ב עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' רכו, רלז
יג/ב עבודת לוי (לוין) סי' כח ס"ק ב, ז
יג/ב עין חנוך עמ' רעה
יג/ב ענפי ארז (זי') דף קיא ע"ד
יג/ב פרי אברהם אליעזר
יג/ב קול צבי חוב' ט עמ' 14-23
יג/ב קרית מלך
יג/ב קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' קפח, שלה, שמ
יג/ב שו"ת מהרש"ם ח"ח סי' רצא
יג/ב שיירי כנה"ג
יג/ב שלמי יוסף מנחות עמ' עד
יג/ב שם טוב - השלמה
יג/ב שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' קכד
יג/ב שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' שלט, שמג, שמז, שצח, תג
יג/ב שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ד סי' קנה
יג/ב שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' קסו, קפח
יג/ב שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' שמ
יג/ב שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' ר
יג/ב תורת המנחה (רוקח) עמ' ב, לט
יג/ב תשובה שלמה או"ח סי' יד
יג/ג אור הישר [אור הישר מנחות נ ע"ב]
יג/ג אור חדש (בלומ') דף קכח ע"ב {מל"מ}
יג/ג בית אהרן (צוקרמן) עמ' שסא {מל"מ}
יג/ג בית אהרן וישראל גל' לו עמ' ל {מל"מ - בחביתין צריך לקדש עשרון}
יג/ג ברכת שלמה (תשז) עמ' לח
יג/ג דביר הקודש מנחות עמ' רצ
יג/ג דקה מן הדקה דף לט ע"א
יג/ג האיר ממזרח הושענות כמנהג הספרדים עמ' צ {ואח"כ קולה אותה על המחבת}
יג/ג המאור הגדול (יעבץ) עמ' רלט-רמב
יג/ג הרועים בשושנים
יג/ג ואתה תחזה ח"ג
יג/ג חדושים ובאורים (גרי') מנחות סי' ה ס"ק ו
יג/ג חזו"א על הרמב"ם
יג/ג חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד מנחות נ ע"ב]
יג/ג חנוכת הבית עמ' עט
יג/ג מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' שפב
יג/ג מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' צט, תט
יג/ג מנחת חזקיה מנחות עמ' כא
יג/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' סג, סה
יג/ג מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' קכה {לח"מ}, ח"ג עמ' סד, סה {מל"מ}
יג/ג מקדש דוד סי' ה
יג/ג מקדש דוד קדשים סי' ג ס"ק ז במנחת מרדכי, סי' ח ס"ק א במנחת מרדכי
יג/ג מרגניתא דר"מ
יג/ג עבודת הכהן עמ' מה
יג/ג עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' רכו-רכז, רלג, שה
יג/ג עבודת לוי (לוין) סי' כח ס"ק ה {מל"מ}
יג/ג קול צבי חוב' ט עמ' 14-23
יג/ג קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' קפט, שלה, שנה
יג/ג שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ד סי' קנו-קנז
יג/ג שפת אמת על התלמוד ח"ג דף סב ע"ד
יג/ג תורת המנחה (רוקח) עמ' כט, לח, קמ
יג/ד אהלי יהודה (הכהן) כאן, ודף יב ע"ד, יג ע"א {מל"מ}
יג/ד אור הישר [אור הישר מנחות פז ע"ב]
יג/ד אור ליהודה (תשנט) עמ' נח-נט
יג/ד אור שמח
יג/ד אמרי חיים (שיינברג) עמ' 27, 32
יג/ד גבורת יצחק שקלים עמ' ריז-ריח {ראב"ד}
יג/ד גבורת יצחק תרומות עמ' מב
יג/ד גור אריה ויקרא פ' ו הע' 178
יג/ד דביר הקודש מנחות עמ' קעח {חולק כל חלה}, קפד {אינו חוצה}
יג/ד דקה מן הדקה דף לט ע"א, מג ע"א
יג/ד הגהות רימ"א
יג/ד הגהות רימ"א {מל"מ}
יג/ד המאור הגדול (יעבץ) עמ' רלט-רמב
יג/ד ואתה תחזה ח"ג
יג/ד חדושים ובאורים (גרי') מנחות סי' ט ס"ק יא
יג/ד חזו"א על הרמב"ם
יג/ד חי' הראי"ה
יג/ד חי' הריצ"ד
יג/ד חנוכת הבית עמ' עז
יג/ד חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' שפג
יג/ד חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף רמב ע"א
יג/ד ישורון ח"י עמ' רנט
יג/ד כבוד יו"ט
יג/ד מאור הקודש מנחות ח"א עמ' מד
יג/ד מוריה גל' רג עמ' יט
יג/ד מנחה טהורה דף צה ע"ד, צח ע"א
יג/ד מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' צט, תי
יג/ד מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' צט {מל"מ}
יג/ד מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רנז
יג/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' סג-סה, עו
יג/ד מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' סב, פז
יג/ד מעיני המים
יג/ד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף ריח ע"ד
יג/ד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רכז ע"ב
יג/ד מפענח צפונות עמ' 169
יג/ד מצודת דוד (שפרבר) עמ' רפד
יג/ד מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' רי
יג/ד מקדש דוד קדשים סי' ג ס"ק ד, סי' ח ס"ק ב במנחת מרדכי
יג/ד נזר הקדש (רזין) מנחות דף יג ע"ד
יג/ד סדר יעקב ע' מומר ס"ק ג
יג/ד עבודת הכהן
יג/ד עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' רכו, רלג, רלט-רמ, רמב
יג/ד ערהשה"ע קדשים סי' כה אות י
יג/ד צפנת פענח ויקרא עמ' פ
יג/ד צרור הכסף (גטיניו) דף קיח ע"ג {כ"מ}
יג/ד קול צבי חוב' ט עמ' 14-23
יג/ד קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רצו, שלד-שלה
יג/ד שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קלו-קלז
יג/ד שלמי יוסף יומא ח"א עמ' קמז
יג/ד שם משמואל פרשת צו ושבת הגדול שנת תרע"א {קרבין חצאין}
יג/ד שמש מרפא עמ' קעו
יג/ד שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' קכח
יג/ד שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' שלט
יג/ד שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ד סי' קנה, קסג-קסד
יג/ד שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' ט
יג/ד שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' שז
יג/ד שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' ר-רא
יג/ד שערי טהר ח"ג שער ב סי' א אות א דף קטו ע"א
יג/ד שערי טהר ח"ה שער ב סי' יז אות ה
יג/ד שפת אמת על התלמוד ח"ג דף נח ע"ד, סב ע"ג
יג/ד תבואות שמש דף סג ע"ג
יג/ד תורת המנחה (רוקח) עמ' לא
יג/ה אבן ישראל (פישר)
יג/ה אבן ישראל עה"ת (תשסב) עמ' צה
יג/ה אבן ישראל עה"ת (תשסז) עמ' קלח
יג/ה אהל משה (הורוביץ) ח"א מנחות עד ע"ב
יג/ה אור הישר [אור הישר מנחות כד ע"א]
יג/ה אור תורה (בלומ') דף עו ע"ב {לח"מ}
יג/ה אמונת יהושע עמ' קלד-קלה {השמיט פתיתה במנחת סולת}
יג/ה אמונת עתיך גל' 103 עמ' 163 {כלי חול}
יג/ה אפיקי מגינים מנחות סי' ד, ח, יג, כד
יג/ה בדבר מלך ח"ד עמ' צח, ח"ח עמ' מ
יג/ה בית אהרן וישראל גל' כד עמ' נב
יג/ה בן ימין עמ' לו {לח"מ}, לז {מל"מ}
יג/ה ברכת הארץ (מאשבוים) עמ' כה
יג/ה בשבילי התלמוד ח"ג מנחות ט ע"א
יג/ה גור אריה ויקרא פ' ב הע' 10
יג/ה גנזי ברכה סי' יד אות ז
יג/ה דרכי יושר (שרף) ח"ב עמ' רצג-רצד
יג/ה ואתה תחזה ח"ג
יג/ה זכרון בנימין ח"א עמ' קעב
יג/ה חדושים ובאורים (גרי') מנחות סי' ט ס"ק ט
יג/ה חזו"א מנחות סי' כה ס"ק ט, סי' כו ס"ק ה
יג/ה חזו"א על הרמב"ם
יג/ה חזון יחזקאל מנחות פ"א ה"ב {לח"מ}, כריתות פ"ד ה"ו
יג/ה חי' הראי"ה
יג/ה חי' הריצ"ד
יג/ה חסדי דוד ח"ו עמ' רכח
יג/ה ישורון ח"י עמ' רמח
יג/ה יתר הבז (תשסח) עמ' קנח
יג/ה לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' יח אות יב {כ"מ}
יג/ה מאור הקודש מנחות ח"א עמ' מח, קכ, קלז, קלט
יג/ה מגידות (תשעג) סי' פז עמ' רח
יג/ה מלחמות יהודה דף לו ע"ד, קו ע"ד
יג/ה מנחה טהורה דף צה ע"ד, צח ע"א
יג/ה מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ג עמ' קצד {לח"מ}
יג/ה מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' ק, קטז, רעב
יג/ה מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' נה
יג/ה מנחת אריאל מנחות עמ' רמד, שד, שלד
יג/ה מנחת חזקיה מנחות עמ' קצו, רטז
יג/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' ז-ח, תנה
יג/ה מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רי ע"ב
יג/ה מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' פ, רב, ח"ב עמ' כז
יג/ה מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' סח {לח"מ}
יג/ה מקדש דוד קדשים סי' ג ס"ק ז, סי' ח ס"ק א גם במנחת מרדכי
יג/ה מראה כהן זבחים עמ' רלא {נותנה בכלי שרת}
יג/ה מרכבת יוסף דף ה ע"א {צריך קידוש אחרי מתן שמן}
יג/ה משנת חיים מנחות עמ' תקנ, תקנה
יג/ה משנת יעקב
יג/ה נזר הקדש (רזין) מנחות דף יד ע"ד, טו ע"א-ע"ב, קכ ע"ג
יג/ה נתיבות שלום (למפרט)
יג/ה ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קח-קט
יג/ה עוללות אפרים עמ' קמד
יג/ה ענפי ארז (זי') דף מב ע"ד, פב ע"א, צח ע"א {כ"מ - בלילה בכלי חול}, קד ע"ד, קצד ע"ב, רט ע"א {יציקה בכלי}
יג/ה פני משה (שלז')
יג/ה פרי אברהם אליעזר
יג/ה פרשת דרכים (תשנב) עמ' קמח
יג/ה קדשי יהושע עמ' תעט, אלף תרצו
יג/ה קול דודי (תשף)
יג/ה קול דודי סוטה סי' שצא
יג/ה קרית מלך
יג/ה קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' כז, רטו, רכג, רסה
יג/ה קרן פני משה ח"א עמ' עט
יג/ה שארית כלב עמ' לז
יג/ה שארית נתן (לוברט)
יג/ה שו"ת מהרש"ם ח"ח סי' רצא
יג/ה שיח ערב קדשים עמ' רצב
יג/ה שלטי הגבורים עמ' שיב
יג/ה שלמי יוסף מנחות עמ' ע, עח, צב
יג/ה שם טוב - השלמה
יג/ה שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' קלט, קמה
יג/ה שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' רעב {מל"מ}, רפג, רצה {מל"מ}
יג/ה שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' ריא, רכד, תכ
יג/ה שער המלך ח"א עמ' רמח {מל"מ}
יג/ה שערי טהר ח"ג שער א סי' יד אות ב דף צב
יג/ה תועפת ראם (גטיניו) דף נז-נח ע"א
יג/ה תורת המנחה (רוקח) עמ' ח
יג/ה תורת הקדש ח"ב עמ' קפו
יג/ה תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' יג-יד
יג/ה תפארת נתן עמ' נה {יציקה שלא בכלי שרת}
יג/ה תשובה שלמה או"ח סי' יד
יג/ו אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' כט
יג/ו אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ה הע' 16 {שמן לבלילה ולא לטיגון}
יג/ו באר מים חיים (עובדיה) עמ' קנד
יג/ו בארות נתן עמ' סו
יג/ו בדבר מלך חי"א עמ' רכ
יג/ו גבורת יצחק ברכות ח"ב עמ' נא
יג/ו גנזי ברכה סי' יד אות ח
יג/ו דביר הקודש מנחות עמ' רלז {בולל ואח"כ לש}
יג/ו חזו"א מנחות סי' כו ס"ק ט, או"ח סי' כו ס"ק י
יג/ו חי' הגר"מ זמבה סי' ב
יג/ו חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' קפה
יג/ו מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' שלט
יג/ו מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' רעב, תמג
יג/ו מנחת אריאל מנחות עמ' רמד, שד, שלד
יג/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' ט
יג/ו מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' קצח
יג/ו מקראי קדש (תשנג) עמ' תלז
יג/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/ו נתיבות שלום (למפרט) עמ' קו {בפושרין}
יג/ו סדר עבודה (רמ"ע) עמ' ט {יציקה לפני אפייה או אח"כ}
יג/ו עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' רלה
יג/ו עוללות אפרים עמ' קמד, קנז-קנח
יג/ו פרי אברהם אליעזר
יג/ו קרית מלך
יג/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תכו
יג/ו שלטי הגבורים עמ' שיב
יג/ו שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תיח, תכ, תכב
יג/ו תועפות ראם (מחפוד) ח"ב עמ' עט
יג/ו תורת אמך ח"ב עמ' 51
יג/ו תורת המנחה (רוקח) עמ' יז, יט, לח
יג/ו תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' יד, כ
יג/ז גבורת יצחק שקלים עמ' ריט
יג/ז חוות יאיר סי' קצב
יג/ז מאור הקודש מנחות ח"א עמ' יט
יג/ז מנחת אריאל מנחות עמ' רפז, תפא
יג/ז מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' עו
יג/ז מקדש דוד קדשים סי' ג ס"ק ה
יג/ז משיב נפש (שרהיי) דף מה ע"ב
יג/ז משנת יעקב
יג/ז נזר הקדש (רזין) מנחות דף צד ע"ב
יג/ז עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' רכז, רלב
יג/ז פרי אברהם אליעזר
יג/ז צפנת פענח במדבר עמ' מו
יג/ז קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רמב
יג/ז שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' כד
יג/ז שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' קסו
יג/ז שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ד סי' קכו
יג/ז שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' רסג-רסד
יג/ז שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' כד
יג/ז תורת המנחה (רוקח) עמ' לה
יג/ח ארץ יהודה
יג/ח בדבר מלך חי"ח עמ' קכ {מנחת מאפה תנור כיצד אם חלות היא בולל הנזלת בשמן ולש בפושרין ואופה ופותת ונותן בכלי שרת וכו' ויראה לי שאחר אפייה מושח אותם}
יג/ח ברכת מרדכי פסחים עמ' רעד
יג/ח דביר הקודש מנחות עמ' רלט-רמ {לח"מ}
יג/ח חדושים ובאורים (גרי') מנחות סי' ט ס"ק ט
יג/ח חזו"א או"ח סי' קכב ס"ק יא {משיחתן אחר אפייתן}
יג/ח חזון יחזקאל סוטה פ"ב ה"ו, מנחות פי"ב ה"ה, כריתות פ"ד ה"ו
יג/ח חי' הראי"ה
יג/ח חי' הריצ"ד
יג/ח חסדי דוד ח"ו עמ' שח
יג/ח ישורון ח"י עמ' רמט
יג/ח מאור הקודש מנחות ח"א עמ' קמ-קמא
יג/ח מגידות (תשמ) עמ' רח-רט
יג/ח מגידות (תשעג) סי' פז עמ' רח
יג/ח מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' רעב
יג/ח מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' צא {לח"מ}
יג/ח מנחת חזקיה מנחות עמ' רכ-רכא
יג/ח מנחת חינוך ח"א עמ' סה, ח"ב עמ' ח
יג/ח מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' רב, ח"ב עמ' כז
יג/ח מקדש דוד קדשים סי' ח ס"ק א, סי' לא ס"ק ג
יג/ח מראות הים עמ' קצז-ר
יג/ח משך חכמה במדבר פ"ו פס' יט
יג/ח משנת חיים מנחות עמ' תקנ
יג/ח משנת יעקב
יג/ח נזר הקדש (רזין) מנחות דף כו ע"ד, כז ע"א {רמב"ם}, קכא ע"א {לח"מ}
יג/ח נמוקי חיים עמ' רנט
יג/ח סדר עבודה (רמ"ע) עמ' ט {יציקה לפני אפייה או אח"כ}
יג/ח פרי אברהם אליעזר
יג/ח קדשי יהושע עמ' אלף תרצו
יג/ח קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שנ
יג/ח קול צופיך עמ' כה
יג/ח קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רצב-רצד
יג/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תכז
יג/ח שאלת הכהנים תורה דף כח
יג/ח שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קלה
יג/ח שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' יא
יג/ח שלטי הגבורים עמ' שחיב
יג/ח שמחת עולם (לגו)
יג/ח שעורי הרב חלה עמ' מד
יג/ח שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' רעב, רפח, רצז
יג/ח שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תכ
יג/ח שער המלך ח"א עמ' רמח
יג/ח תועפת ראם (גטיניו) דף נח ע"א {לח"מ}
יג/ח תורת המנחה (רוקח) עמ' מב-מג
יג/ח תורת העולה עמ' רכו
יג/ח תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' יד
יג/ח תשובה מיראה
יג/ח תשובה מיראה (תשסו) עמ' כא
יג/ח,ט נשמת חיים (תשסח) או"ח סי' קכב עמ' דש
יג/ט אמרות שמואל עמ' ס
יג/ט בית אהרן וישראל גל' מא עמ' קיז-קיח
יג/ט חדושים ובאורים (גרי') מנחות סי' ט ס"ק יב
יג/ט חזו"א מנחות סי' כו ס"ק ה
יג/ט חי' הגרז"ס קדשים עמ' קב {לח"מ}
יג/ט חי' הראי"ה
יג/ט ישורון ח"י עמ' רמט
יג/ט לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 240
יג/ט מעיני המים
יג/ט משנת חיים מנחות עמ' תקנ, תקנה
יג/ט נזר הקדש (רזין) מנחות דף קנה ע"ד
יג/ט נמוקי חיים עמ' רנט
יג/ט נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' שטו
יג/ט פרי אברהם אליעזר
יג/ט קונטרסי שעורים נדרים שעור א אות כח
יג/ט קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רצד
יג/ט שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' רעב
יג/ט תורת העולה עמ' רכו
יג/י אור הישר [עטרת תפארת ברכות לז ע"א, אור הישר מנחות עה ע"ב]
יג/י אור תורה (בלומ') דף עו ע"ב {מל"מ}
יג/י אמונת יהושע עמ' קלה {מל"מ}, קלו, קמא {מל"מ}
יג/י בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 74 {שחט ע"מ לזרוק}
יג/י בתי כנסיות קו"א סי' קסח ס"י {מל"מ}
יג/י גבורת יצחק ברכות ח"ב עמ' נא
יג/י גור אריה ויקרא פ' ב הע' 66
יג/י דביר הקודש מנחות עמ' שע
יג/י המאור הגדול (יעבץ) עמ' רמב
יג/י ואתה תחזה ח"ג
יג/י חדושים ובאורים (גרי') מנחות סי' ט ס"ק טו
יג/י חזו"א מנחות סי' כה ס"ק ט
יג/י חזו"א על הרמב"ם
יג/י חזון יחזקאל מנחות פ"י ה"ג
יג/י חי' הגרז"ס קדשים עמ' פז
יג/י חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' נד
יג/י חי' הריצ"ד לעיל הל' ה
יג/י חמדת ישראל ח"א מפתחות והוספות דף כ ע"ד
יג/י יד ישראל ח"ב
יג/י כבוד מלכים (מרגליות) {מל"מ}
יג/י מגן גבורים (או"ח) סי' קסח ס"ק נא
יג/י מנחה טהורה דף פא ע"ג {לח"מ}
יג/י מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' קא
יג/י מנחת אריאל מנחות עמ' שמ, תפא
יג/י מנחת חזקיה מנחות עמ' קפד, רכב
יג/י מנחת חינוך ח"ב עמ' ח, סו
יג/י מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רט ע"א, רכז ע"ג
יג/י מקדש דוד קדשים סי' א ס"ק ב במנחת מרדכי, סי' ח ס"ק א במנחת מרדכי
יג/י מרגניתא דר"מ
יג/י נזר הקדש (רזין) מנחות דף טז ע"א {לח"מ}, קכא ע"ד, קכב ע"א
יג/י נתיבות שלום (למפרט) עמ' עט {מל"מ}
יג/י עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' רמ
יג/י עוללות אפרים עמ' קנט
יג/י עונג שבת סי' יז {מל"מ}
יג/י עמק הלכה (הורוביץ) עמ' רע {מל"מ}
יג/י פרי אברהם אליעזר
יג/י קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רטו {מל"מ}, רצב, רצו, שא
יג/י שארית נתן (לוברט)
יג/י שואל ומשיב מהדורא חמישאה סי' נב דף מט ע"ג
יג/י שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' רמ
יג/י שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' ב {מל"מ}, שפז
יג/י שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' יט, סח, קטז, קסו
יג/י שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' רפז {מל"מ}, רצט
יג/י שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' רסו, תכ-תכא, תכט-תל
יג/י שערי טהר ח"ג שער א סי' יד אות ב דף צב
יג/י תועפת ראם (גטיניו) דף נח ע"א {לח"מ}
יג/י תועפת ראם (גטיניו) דף נח ע"א {מל"מ}
יג/י תורת המנחה (רוקח) עמ' יז, כו, מו, קכ, קמג
יג/י תורת הקדש ח"ב עמ' קנב
יג/יא אור הישר [אור הישר מנחות ט ע"ב ודף יח]
יג/יא בדבר מלך חי"ב עמ' קסב
יג/יא גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' קטו
יג/יא גור אריה ויקרא פ' ב הע' 17
יג/יא ואתה תחזה ח"ג
יג/יא חזון יחזקאל מנחות פ"א ה"ב {לח"מ}
יג/יא חי' חפץ חיים
יג/יא מאור הקודש מנחות ח"א עמ' מח
יג/יא מוריה גל' צט עמ' עה
יג/יא מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' צג
יג/יא מנחת חינוך ח"ב עמ' ז-ח
יג/יא מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רט ע"ב-ע"ג
יג/יא משך חכמה במדבר פט"ו פס' ד
יג/יא משנת חיים במדבר עמ' עה
יג/יא משנת חיים מנחות עמ' תקנח
יג/יא משנת יעקב
יג/יא נזר הקדש (רזין) מנחות דף כז ע"ב-ע"ג, כח ע"ג, קכא ע"ב
יג/יא נחלת נפתלי דף לג
יג/יא קדשי יהושע עמ' אלף תצא
יג/יא קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רצג
יג/יא שפתי מלך
יג/יב אגרות משה יו"ד ח"ב סי' טז
יג/יב אור הישר [לח"מ הל' פסוה"מ פ"א הכ"ב]
יג/יב אור המאיר (קובץ) ח"ב עמ' 181
יג/יב אור ליהודה (תשנט) עמ' קפד-קפה {נותנה על הקומץ}
יג/יב אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ד ס"ק לט
יג/יב אם המלך עמ' קא, קב
יג/יב אמונת עתיך גל' 103 עמ' 158-159 {מה כשר בזר}
יג/יב אמרי חיים (שיינברג) עמ' 15, 62
יג/יב אפיקי מגינים מנחות סי' י, יח, כ, כב-כג
יג/יב באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קסב
יג/יב באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' קיט
יג/יב בד קודש (פוברסקי) ח"א דף קה ע"א, קז ע"א
יג/יב בחיר חיים
יג/יב בית אהרן (צוקרמן) עמ' שנא, שצו
יג/יב בית אהרן וישראל גל' כד עמ' נ-נא, גל' נח עמ' נו
יג/יב בית אהרן וישראל גל' פח עמ' קכג {ליקוט לבונה - כהן}
יג/יב בית המדרש
יג/יב בית יחזקאל (סרנה) גליונות
יג/יב בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 78, 81
יג/יב בן ימין עמ' לא {מל"מ}
יג/יב ברור הלכה יומא מח ע"א ציון ז {מרכה"מ}
יג/יב בשבילי התלמוד ח"ג מנחות ז ע"א {ר"ח הלוי}, ז ע"ב, יג ע"ב
יג/יב גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' קכה, קלח, רט
יג/יב גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' טו-יז
יג/יב גור אריה ויקרא פ' ב הע' 8, פ' ז הע' 30
יג/יב גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קלה
יג/יב דביר הקודש מנחות עמ' מ
יג/יב דבר שאול סוטה סי' יז אות ג {מל"מ}
יג/יב דברות משה מועד ח"א עמ' ער {ומקדשה בכלי שרת}
יג/יב דברי שמואל (מאדלינגר) הסכמת רש"מ מברעזאן עמ' 4 |לח"מ}
יג/יב דקה מן הדקה דף לט ע"ב, מה ע"ד {מל"מ}, סא ע"ב
יג/יב דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' קיט-קכ, קלב
יג/יב דרכי יושר (שרף) ח"ב עמ' רצג-רצד
יג/יב דרכי משה ח"א שמעתתא י פי"ח
יג/יב הרי בשמים (הורוביץ) ח"ה עמ' צא
יג/יב התורה והתלמוד ח"ד עמ' 234
יג/יב ואתה תחזה ח"ג
יג/יב וגר זאב עמ' נד-נה
יג/יב זבח טוב שער ד סי' א-ב
יג/יב זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' עג
יג/יב חדושים ובאורים (גרי') זבחים סי' ו ס"ק ז, מנחות סי' ט ס"ק ט
יג/יב חזו"א מנחות סי' כב ס"ק ג, סי' כה ס"ק יז
יג/יב חזו"א על הרמב"ם
יג/יב חי' ר' חיים הלוי דף נט
יג/יב חכמת גרשון עמ' רעא
יג/יב חלת לחם (תשנח) עמ' ריג
יג/יב חסדי דוד ח"ו עמ' רמו-רמז
יג/יב יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' קמח {ר"ח הלוי}
יג/יב יד ושם ח"ב
יג/יב ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' נא
יג/יב ישועות יעקב מועד עמ' תתסג
יג/יב לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ג אות ה
יג/יב מאור הקודש זבחים עמ' קצ {ר"ח הלוי}
יג/יב מאור הקודש מנחות ח"א עמ' נז
יג/יב מבשר טוב קדשים עמ' יז
יג/יב מוריה גל' קעה עמ' קכח-קכט {ר"ח הלוי}
יג/יב מי החג עמ' לו
יג/יב מילי דמרדכי
יג/יב מלאכת מחשבת עמ' קפג
יג/יב מלחמות יהודה דף נד ע"א וע"ג, קז ע"ב
יג/יב מנחה טהורה דף י ע"ב
יג/יב מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' ד, מנחות עמ' עב {מקום שנתרבה}, קמט {שחילקו}, רע {יציקה בזר}, תו"כ ח"א עמ' עה, פג, ח"ב עמ' נד, סח
יג/יב מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ג עמ' י {קומץ שחלקו}, רו {זר יוצק ובולל}
יג/יב מנחת אריאל מנחות עמ' קמ
יג/יב מנחת חזקיה מנחות עמ' כ
יג/יב מנחת חינוך ח"ב עמ' ז, לג, פו
יג/יב מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' תק, תריט
יג/יב מעלין בקודש גל' ח עמ'
יג/יב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רט ע"ג, רי ע"ד, רכז ע"ג
יג/יב מקדש דוד החדש טהרות עמ' תכה
יג/יב מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' קסז
יג/יב מקדש דוד קדשים סי' ז ס"ק ב גם במנחת מרדכי
יג/יב מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' כו, קיג
יג/יב מראה הפנים חגיגה דף יז, מגילה דף כא
יג/יב מרכבת יוסף דף ה ע"א {מל"מ - זמן הקטרת הלבונה}, כה ע"א {מקטיר לבונה עם בקומץ}
יג/יב משאת משה (חברוני) פסחים סי' פז עמ' קלה
יג/יב משך חכמה במדבר פ"ה פס' כה
יג/יב משכן בצלאל ח"א סי' כו
יג/יב משנת חיים ויקרא עמ' רכו
יג/יב משנת יעקב
יג/יב משפטי שלמה (קרליץ) ח"ב סי' כח עמ' קמו {קמיצה אחרי קידוש בכלי}
יג/יב נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף מט ע"ג {מל"מ}, מנחות דף כ ע"ד {ליקוט אחרי קמיצה}
יג/יב נחלת נפתלי דף לג
יג/יב ספיקא דרבנן עמ' קכג, קכז
יג/יב עבודת היום יומא עמ' קלז
יג/יב עבודת לוי (לוין) סי' ט ס"ק ב
יג/יב עיני כל חי (תשסח) עמ' ת (דף קל ע"ד במהד' תרלח) {מל"מ}
יג/יב עיצומו של יום סי' יא ס"ק י
יג/יב פרי אברהם אליעזר
יג/יב צפנת פענח ויקרא עמ' ה
יג/יב קדשי הגבול פ"ו דף ט ע"ב
יג/יב קדשי יהושע עמ' קנח, שסו, תכט, תנט {מל"מ}, תעא, תעג, תצו, תתקג
יג/יב קול דודי (תשף)
יג/יב קול דודי סוטה סי' תה
יג/יב קרית מלך
יג/יב קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' כב, מו, שלו
יג/יב שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' קעח
יג/יב שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' רנג, רע
יג/יב שארית נתן (לוברט)
יג/יב שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קלה
יג/יב שיח ערב קדשים עמ' קט {ר"ח הלוי}, קי, קיא {אהא"ז}, ריב, רפה {ר"ח הלוי}
יג/יב שכר שכיר סוגיות ח"א סי' יג אות ג
יג/יב שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' נד אות ה
יג/יב שלטי הגבורים עמ' שיחב
יג/יב שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' יא-יב, קסה, תצב, ח"ב עמ' ריב, תפב, תקז, מנחות עמ' נא, קעא
יג/יב שלמי ירוחם
יג/יב שם משמעון (סטרליץ) עמ' רלז
יג/יב שמועת חיים יומא ח"ב עמ' יט
יג/יב שמחת עולם (לגו)
יג/יב שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' ב, ז, קמא, קפה
יג/יב שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' קלח, תפב
יג/יב שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' קא, קעז, קצה, רכג
יג/יב שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' קמב
יג/יב שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' תעט {ר"ח הלוי}
יג/יב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רח {ר"ח הלוי}, רכג
יג/יב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' שנב
יג/יב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' ריא, ריג, רכו
יג/יב שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' קעד, רג, ריא, רכה, רנו {ר"ח הלוי}, רנח, רס, רסז {ר"ח הלוי}, תקעד {ר"ח הלוי}, תרל
יג/יב שערי היכל זבחים עמ' תתמד הערה 12 {וחוזר ומקדש - קשה שבדם אינו כן}
יג/יב שערי היכל יומא מערכה קסג {בכלי שרת}
יג/יב שערי זיו ח"ג דף נח ע"ב, נט ע"ב
יג/יב שערי טהר ח"ג שער ב סי' א אות א, סי' יז אות ה, שער ג סי' יב אות ו
יג/יב שעת הכושר דף יט ע"ד {מל"מ}
יג/יב שפת אמת על התלמוד ח"ג דף לו ע"ג, לז ע"ג, מא ע"ג
יג/יב תהלה לדוד (מן) קדשים סי' נ ס"ק ג, ו
יג/יב תורה אור (שנגהי) עמ' מו
יג/יב תורת אמך ח"ב עמ' 51
יג/יב תורת המנחה (רוקח) עמ' נ, צד, קו
יג/יב תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' רנח
יג/יב תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' ה-ז, ט
יג/יב תניא רבתי ח"א עמ' 179
יג/יג אור הישר [אור הישר מנחות יא ע"א]
יג/יג אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ה ס"ק עג
יג/יג אם המלך עמ' קא
יג/יג אמרות שמואל עמ' קסד
יג/יג בדבר מלך ח"ד עמ' ריג
יג/יג בדבר מלך חי"ב עמ' קכח
יג/יג בית אהרן וישראל גל' מז עמ' נב-נג {ר"ח הלוי}, גל' מח עמ' קכד
יג/יג בית דינו של שמואל עמ' 142, 144, 145
יג/יג בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 71-72
יג/יג בני יעקב
יג/יג ברור הלכה יומא מז ע"א ציון ד
יג/יג דביר הקודש מנחות עמ' כה-כח
יג/יג דברי שלמה (בלו') ח"ד
יג/יג הר המלך ח"ה עמ' סו
יג/יג ואתה תחזה ח"ג
יג/יג חי' הראי"ה
יג/יג חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד מנחות יא ע"א]
יג/יג חי' חפץ חיים
יג/יג חסדי דוד ח"ו עמ' רל-רלא
יג/יג ידי משה (בוצק') הל' מעה"ק סי' לב
יג/יג מגדל צופים ח"ה סי' צא
יג/יג מוריה גל' רג עמ' יט
יג/יג מנחה טהורה דף טו ע"ג {כ"מ}
יג/יג מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' קנז, רעט
יג/יג מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' סו
יג/יג מנחת חזקיה מנחות עמ' לג, לה
יג/יג מנחת חינוך ח"ב עמ' ז {כ"מ}, סו, ח"ג עמ' קעו
יג/יג מעיני המים
יג/יג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רי ע"א, רכז ע"ד
יג/יג מרגניתא דר"מ
יג/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/יג משנת חיים מנחות עמ' פב, פה
יג/יג משנת ר' אהרן קדשים, מנחות סי' ז ס"ק א
יג/יג סדר עבודת יוה"כ (פוברסקי) עמ' קכה
יג/יג פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' שט
יג/יג צפנת פענח במדבר עמ' רפו
יג/יג קדשי יהושע עמ' תתפה, אלף שנה, אלף תפח, אלף תפט, אלף תקו, אלף תקטז, אלף תקכא
יג/יג קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תשמג
יג/יג קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' לא
יג/יג שו"ת ר"י מילר עמ' קנב-קנג
יג/יג שיח ערב קדשים עמ' שיט
יג/יג שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' נד אות א-ו
יג/יג שלמי יוסף מנחות עמ' קה
יג/יג שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' קעד
יג/יג שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' קסג, רמג, רסג, רסו, רסט
יג/יג שערי היכל יומא מערכה קיא-קיב
יג/יג תועפת ראם (גטיניו) דף נז ע"ג, נט
יג/יד אגודות אזוב מדברי דף קל ע"ד {אין קומץ פחות משני זיתים ומל"מ ומרכה"מ}
יג/יד אהבת נח עמ' שלד {אין קומץ פחות משני זיתים}
יג/יד אור הישר [כ"מ הל' איס"מ פ"ה ה"א, אור הישר מנחות כו ע"ב ודף כז ע"א]
יג/יד אור תורה (בלומ') דף סא ע"א {מל"מ}
יג/יד אפיקי מגינים פסחים סי' מג
יג/יד בית אהרן וישראל גל' עה עמ' קמב {קומץ - כשני זיתים}
יג/יד בית יחזקאל (סרנה) גליונות
יג/יד בית שערים או"ח סי' ש
יג/יד ברור הלכה יומא כד ע"א אחרי ציון ב
יג/יד בשבילי התלמוד ח"ג מנחות ט ע"א
יג/יד דברי יהודה דף נד ע"ב {מקצתו מעכב}
יג/יד דברי יהודה סי' טו אות ז
יג/יד דקה מן הדקה דף לט ע"ב {מל"מ}
יג/יד ואתה תחזה ח"ג
יג/יד חי' הגרז"ס קדשים עמ' פז
יג/יד חי' הראי"ה
יג/יד חי' חתם סופר
יג/יד טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' תקי
יג/יד יחי ראובן (נאוי) עמ' קכח
יג/יד ישורון ח"י עמ' רמט
יג/יד כנסת יחזקאל (רחמים) עמ' עה
יג/יד כתב סופר - שו"ת החדשות עמ' פט {מל"מ}
יג/יד כתר המלך
יג/יד מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף ג ע"א {לח"מ}
יג/יד מגדל צופים ח"ה סי' צא
יג/יד מגילת ספר לאוין דף קסה ע"ד {לח"מ}
יג/יד מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' נו-נז
יג/יד מוריה גל' קעה עמ' קכח, קלב-קלג, גל' רמג עמ' פט {קומץ - שני זיתים}
יג/יד מלאכת שלמה (קמחי), תשובות דף טו ע"א, יז ע"ב {לח"מ}
יג/יד מנוחת משה דף סז ע"ג
יג/יד מנחה טהורה דף פ ע"ד {לח"מ}
יג/יד מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' קסב
יג/יד מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' מב
יג/יד מנחת חינוך ח"א עמ' שמח, ח"ב עמ' ז {כ"מ}, י, יב {לח"מ}, סו {מל"מ}
יג/יד מעין החכמה עמ' עד {לח"מ}
יג/יד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רי ע"ב
יג/יד מצודת בן ציון דף מח ע"ד {קומץ - שני זיתים}
יג/יד מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' כז אות ז-ח
יג/יד מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' רנה, שכג {מל"מ}
יג/יד מקדש דוד קדשים סי' יא ס"ק ב, סי' טו ס"ק ב, סי' כב ס"ק ב במנחת מרדכי
יג/יד מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' קיב {מל"מ}
יג/יד מקור ברוך (הגר) עמ' רסג {קומץ ולבונה מעכבין זא"ז}
יג/יד מרגניתא דר"מ
יג/יד משנת חיים יומא עמ' ריב
יג/יד משנת יעקב כאן
יג/יד משנת יעקב עבודה עמ' קלז {לח"מ}
יג/יד נזר הקדש (רזין) מנחות דף מ ע"ב {מל"מ}, צ ע"א
יג/יד נמוקי חיים עמ' רס {מל"מ}
יג/יד עבודת הכהן
יג/יד עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' רנב
יג/יד עבודת לוי (לוין) סי' יא ס"ק א, סי' מ ס"ק א
יג/יד פרי אברהם אליעזר
יג/יד צפנת פענח במדבר עמ' נח
יג/יד קדשי יהושע עמ' רמד, תב, תקצא
יג/יד קהלות יעקב מנחות כו, קהלות יעקב שעורין של תורה א ז
יג/יד קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' קמא {לח"מ}
יג/יד קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' עה {מל"מ}, עו
יג/יד שלמי שמחה ח"א עמ' עח, ח"ה עמ' קנח
יג/יד שלמי שמעון (תשמו) עמ' נט
יג/יד שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' שנב
יג/יד שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תריב
יג/יד תורת המנחה (רוקח) עמ' קט
יג/יד תחומין ח"י עמ' 436


יד/471 הלכות מעשה הקרבנות פרק יד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יד/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
יד/רה"פ הר המוריה (שץ)
יד/רה"פ הרמב"ם המדויק
יד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יד/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' פט-צב
יד/רה"פ פי' ר"י קאפח
יד/רה"פ רמב"ם הערוך
יד/רה"פ רמב"ם לעם
יד/רה"פ שם טוב
יד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יד/רה"פ תורת הקרבנות הל' רד-ריח
יד/א אור הישר [שאלת הכהנים תורה מנחות קד ע"ב, אור הישר זבחים צא ע"ב, מל"מ הל' כלה"מ פ"ו ה"ט]
יד/א בדבר מלך ח"ח עמ' יד-טו, יז
יד/א בית המדרש
יד/א בית שערים ח"ג סי' כ
יד/א גבורת יצחק ברכות ח"ב עמ' ט
יד/א גבורת יצחק סוכות עמ' קכג
יד/א ואתה תחזה ח"ג
יד/א ויקח אברהם [בתי כהונה (תצו) בית אבות כט ע"ב]
יד/א חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' קצו, קצח
יד/א חי' הגר"מ זמבה סי' יא
יד/א חי' הראי"ה
יד/א חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד מנחות קד ע"ב]
יד/א חלת לחם (תשנח) עמ' מא
יד/א לקוטי שיחות חי"ז עמ' 27
יד/א לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 103
יד/א מאור הקודש מנחות ח"א עמ' פד
יד/א מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' ש, תקד
יד/א מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' פח
יד/א מנחת חזקיה מנחות עמ' רנא
יד/א משבצות זהב (עמרם, תריא) סי' סה
יד/א קדשי יהושע עמ' אלף תרצה
יד/א קרית מלך
יד/א רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קע
יד/א שאלת הכהנים תורה דף סג
יד/א שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' תסה
יד/א שמחת עולם (לגו)
יד/א שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' רסה, רסז
יד/א שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ד סי' ג
יד/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' שנז, שצד
יד/א שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תעא, תעז
יד/א שערי היכל זבחים עמ' תתטז {מתנדב שמן - הטעם לפסקו}, תתכא הערה 19 {ממנחת נסכים לבדה - מנחה ושמן ללא יין}
יד/א שפתי מלך
יד/א תורת האשם - שבט מנשה עמ' כ {עצים}
יד/א תורת המנחה (רוקח) עמ' קנ
יד/א תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קיט
יד/א תחומין חי"א עמ' 479
יד/ב אור הישר [אור הישר מנחות ספי"ב וסוטה כג ע"א]
יד/ב אמר יוסף (אלקלעי) דף קמו ע"ד {דברי קבלה}
יד/ב בדבר מלך חי"ד עמ' עו
יד/ב דביר הקודש זבחים עמ' רכו-רכז
יד/ב דבר שאול תמורה סי' ג אות ד
יד/ב דברות משה חולין עמ' קסז {מל"מ}
יד/ב דובר מישרים
יד/ב האיר ממזרח חמש מגילות עמ' שנט {מנחה אינה באה בשותפות}
יד/ב היכל מלך
יד/ב הרמב"ם והלכותיו
יד/ב ויקח אברהם [עץ החיים ח"ב דף ג ע"ד]
יד/ב זבח טוב שער ט סי' ו {גרי"ז}
יד/ב חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' רא
יד/ב חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד מנחות קד ע"ב]
יד/ב יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' רב {גרי"ז}
יד/ב מאור הקודש מנחות ח"ב עמ' ר {גרי"ז}
יד/ב מאור הקודש מנחות ח"ב עמ' רח {גרי"ז}
יד/ב מאור למלך נדרים עמ' קיח
יד/ב מחנה יוסף (תשעב) סי' נז אות ט
יד/ב מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' תקד
יד/ב מנחת חזקיה מנחות עמ' שי
יד/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' ו, ס, ח"ג עמ' קכד
יד/ב מעשה רקח
יד/ב מפתח הבאורים [גרי"ז דף לט]
יד/ב מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' רסא
יד/ב מראה הנוגה
יד/ב מרגניתא דר"מ
יד/ב משך חכמה במדבר פ"ז פס' פז
יד/ב משנת חיים מנחות עמ' תקלב, תשכט
יד/ב משנת יעקב
יד/ב נזר הקדש (רזין) מנחות דף קנד ע"ב
יד/ב עין חיים ח"ב עמ' פה
יד/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שג, ח"ב עמ' יד, כרך ב ח"ב עמ' כה
יד/ב פניני רבנו הגרי"ז עמ' תרו {גרי"ז}
יד/ב פרי אברהם אליעזר עמ' שצה {גרי"ז}
יד/ב קדשי יהושע עמ' אלף שפב {גרי"ז}
יד/ב קרית מלך
יד/ב קרן פני משה ח"א עמ' קיח
יד/ב שאלת הכהנים תורה דף סג
יד/ב שנות חיים (קלוגר) עמ' תכט
יד/ב שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' סח {גרי"ז}
יד/ב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' פז
יד/ב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' רסב, שכ {גרי"ז}
יד/ב שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תעה
יד/ב שערי טהר ח"ה שער ב סי' יז אות ב
יד/ב שפת אמת על התלמוד ח"ג דף סז ע"ג
יד/ב שפתי מלך
יד/ב תורת יצחק ח"א עמ' קפו
יד/ב תנובת ציון דף קלו ע"ג
יד/ג אור הישר [אור הישר זבחים ה ע"ב]
יד/ג אור שמח
יד/ג אמונת יהושע עמ' אלף תרנג
יד/ג אפיקי מגינים זבחים סי' ט
יד/ג בדבר מלך ח"י עמ' לב {בניו}
יד/ג בדבר מלך חי"ד עמ' עו
יד/ג בדי הארון (הכהן) עמ' 503
יד/ג בית אברהם (סוכאטשוב) גל' א עמ' 42
יד/ג ברכת ראובן דף קסג ע"ב {לח"מ}
יד/ג ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' קכז
יד/ג חי' הראי"ה
יד/ג חי' הרמב"ם למסכתות יומא ותמורה עמ' 113 {לח"מ}
יד/ג מאור הקודש זבחים עמ' מא
יד/ג מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' שלט
יד/ג מוריה גל' קפז עמ' יב {או"ש}
יד/ג מלחמות יהודה דף נט ע"ד, קו ע"א
יד/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' ו {לח"מ}, לד, ס
יד/ג מנחת עני (תקמז) דף טו ע"ד {שני בנים}
יד/ג מעשה רקח
יד/ג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רכז ע"ד
יד/ג מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' לה
יד/ג מראה כהן זבחים עמ' טו {לשני בניו}
יד/ג משא יד ח"א עמ' קצב {או"ש}
יד/ג משכן בצלאל ח"א סי' ו
יד/ג משנת חיים ערכין עמ' שעא
יד/ג משנת יעקב [משנת יעקב הל' תמורה פ"א ה"ה]
יד/ג משנת יעקב קרבנות עמ' קסה
יד/ג נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף יא ע"ד
יד/ג עבודת הכהן
יד/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' יד
יד/ג פנת יקרת (תשנד) - הערות אחרי סי' סה אות ג
יד/ג שיח ערב קדשים עמ' כח {לח"מ}
יד/ג שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' תכט
יד/ג שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' קמב
יד/ג שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' קצד {לח"מ}
יד/ג שעת הכושר דף ב ע"ג
יד/ג שפתי מלך
יד/ג תורת יצחק ח"א עמ' קפו
יד/ג תפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' רנז-רנח
יד/ד אחר האסף עמ' תכ
יד/ד בית נפתלי (תרנט) סי' ל
יד/ד ברכת אריאל ח"ב עמ' לה {דמי בהמה זו}
יד/ד דברי יחזקאל (תרצה) דף סח ע"ג-ע"ד
יד/ד הדר יוסף עמ' רב-רה
יד/ד ויוסף שאול דף יד ע"ד
יד/ד חסדי דוד ח"ז עמ' תקפז
יד/ד ימין משה
יד/ד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קעט ע"ג
יד/ד מקור ברוך (פייתוס) דף שט ע"א
יד/ד משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף סז ע"ג
יד/ד משנת יעקב
יד/ד פאת ים (וינשטוק) ערכין עמ' נט
יד/ד קרית מלך
יד/ד שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף קכא ע"ב
יד/ד שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' רפ
יד/ד שפתי מלך
יד/ה אור הישר [אור הישר קנים פ"א]
יד/ה אמונת יהושע עמ' אלף תרנב
יד/ה אמרי נפתלי ח"ב עמ' רסו {מל"מ}
יד/ה אנצי"ת ע' אחריות הע' 26, 29, 31
יד/ה אפר קדשים עמ' קלד
יד/ה ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' תכב
יד/ה אשר למלך
יד/ה באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' רכ {שעה"מ}
יד/ה בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף ע ע"א וע"ג
יד/ה ביצחק יקרא (תשע) סי' טו סעיף ג {מל"מ}
יד/ה בית אהרן וישראל גל' לב עמ' לב {מל"מ}, גל' סב עמ' מג {מל"מ}
יד/ה בית המדרש
יד/ה בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' מה, נח {מל"מ}, עט, פב {שעה"מ}
יד/ה בנין אהל מועד דף נד ע"ב {מל"מ}
יד/ה ברור הלכה חולין כב ע"ב ציון ג {מל"מ}
יד/ה ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' ד אות ג
יד/ה ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' רמ {מל"מ}
יד/ה גבורת יהודה פסחים סי' ח ס"ק ו
יד/ה דביר הקודש זבחים עמ' א-ב
יד/ה דברי אברהם (שדמי) ח"ד עמ' פט {מל"מ}
יד/ה דברי פנחס ח"ב עמ' קנה-קנו {מל"מ}
יד/ה דרכי משה ח"א שמעתתא יא פ"ו
יד/ה הדר יוסף עמ' רב-רג
יד/ה ואתה תחזה ח"ג
יד/ה זבח שלמה ח"ב עמ' קלב {מל"מ}
יד/ה חדוותא דשמעתתא ח"ב דף ה ע"ד {מל"מ - תחלת הציהוב}
יד/ה חי' הראי"ה
יד/ה חי' חתם סופר
יד/ה חי' יעקב עמ' קמה
יד/ה חכמת שלמה חו"מ סי' סו סעיף מ
יד/ה חשב סופר עמ' רט {מל"מ}
יד/ה יגיעת ערב פסחים עמ' קסז {מל"מ}
יד/ה יד בנימין מגילה עמ' סו {אם הביא לכהן בעזרה ומת}
יד/ה יד ישראל ח"ב
יד/ה ידי משה (בוצק') הל' מעה"ק סי' לג
יד/ה ימין משה
יד/ה יקב זאב דף לב ע"א
יד/ה כבוד הלבנון דף ז ע"א, לד ע"ג, לח ע"ג {מל"מ}
יד/ה כלילת יופי דף ס
יד/ה לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' ז אות ז {מל"מ - תחילת הציהוב}
יד/ה להורות נתן - שו"ת ח"ב עמ' קנו ע"ב
יד/ה מגדל צופים ח"ד סי' נח
יד/ה מהרי"ט אלגזי פ"ד אות לה או"ק א
יד/ה מחנה יוסף פסחים עמ' לו
יד/ה מטה אהרן ר"ה עמ' ח, טז, כב, כד, כה, כז
יד/ה מים שאובים עמ' תקז
יד/ה מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' שיח
יד/ה מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קעט ע"ב, קפו ע"ד
יד/ה משאת גרשון עמ' קיא {אבי עזרי}
יד/ה משאת משה (חברוני) פסחים סי' פ עמ' 246
יד/ה משנה הלכות ח"ח סי' קצד
יד/ה משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף סו
יד/ה משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' שסא {מל"מ}
יד/ה משנת חיים מנחות עמ' שיב
יד/ה משנת יעקב עבודה עמ' ר-רד
יד/ה נאם דוד
יד/ה נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף ג ע"א {מל"מ}
יד/ה ניר לדוד
יד/ה נר למאור (רבינוביץ) דף מג ע"ד
יד/ה נתיב מאיר
יד/ה נתן פריו חולין עמ' קא
יד/ה ספרי דבי רב ח"ג עמ' רט
יד/ה עבודת לוי (לוין) סי' ג ס"ק א, סי' ט ס"ק א {מל"מ}
יד/ה עטרת חן ח"א עמ' צב {מל"מ}
יד/ה עטרת שלמה ח"ב עמ' קמא {מל"מ}
יד/ה ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' קיח {מל"מ}
יד/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קב
יד/ה ערך יעקב עמ' קמב
יד/ה פורת יוסף (שלופר) דף עא ע"ד
יד/ה פני חמה דף נג ע"א
יד/ה פרי אברהם אליעזר
יד/ה צל"ח החדש דף קכה ע"ב
יד/ה קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' צו
יד/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תכו
יד/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' רסט
יד/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תפא
יד/ה שארית ישראל (מינצברג) אהע"ז סי' טז {מל"מ}
יד/ה שבי ציון סי' ב ענף ב
יד/ה שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ב עמ' ריא
יד/ה שיח ערב פסחים עמ' כו-כז
יד/ה שיח ערב קדשים עמ' תלט
יד/ה שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' סו, ח"ב עמ' תמ
יד/ה שלמי ירוחם
יד/ה שם דרך ויקרא עמ' קמו {מל"מ}
יד/ה שם משמעון (פולק) ח"ב דף קס, קסג {מל"מ}
יד/ה שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' יב {מל"מ}
יד/ה שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' כא
יד/ה שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' יג
יד/ה שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' נג, נו
יד/ה שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' סג
יד/ה שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תעה
יד/ה שער המלך - טעם המלך ח"א עמ' שנז
יד/ה שערי זיו ח"ג דף קמו ע"ד, קמז ע"ב
יד/ה שערי טהר ח"ג שער א סי' יז אות ג
יד/ה שערי תודה ח"א דף פ ע"א {מל"מ}
יד/ה שערי תודה ח"ב דף כז ע"א, מז ע"א
יד/ה שעת הכושר דף טו ע"ד {מל"מ}
יד/ה שפתי מלך
יד/ה תועפת ראם (גטיניו) דף נח ע"א {לח"מ}
יד/ה תורת הקדש ח"ב עמ' קלח {מל"מ}
יד/ה תשובה שלמה יו"ד סי' ל דף נד ע"א
יד/ו אמרי בינה (אש) דף קמז ע"א {דמי בית זה עולה}
יד/ו אנצי"ת ע' אחריות הע' 33, 36
יד/ו בית המדרש
יד/ו גבול יהודה (ציר') דף קיג ע"ב-ע"ג
יד/ו דברי אברהם (שדמי) ח"ג עמ' קיח-קיט
יד/ו דברי יהושע (קלעוואן, תשעא) עמ' ריט
יד/ו הדר יוסף עמ' רב-רו
יד/ו ואתה תחזה ח"ג
יד/ו ויוסף שאול דף יד ע"ד
יד/ו ושב הכהן (תשמח) עמ' צה
יד/ו זבח שלמה ח"ב עמ' קלג
יד/ו חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ערכין כ ע"ב]
יד/ו חי' חפץ חיים
יד/ו לחם התמיד עמ' יב {רצה בשעת הפרשה ולא בשעת הקרבה}
יד/ו משמר הלוי עמ' כח-כט
יד/ו משנת יעקב הפלאה עמ' פא-פד
יד/ו משנת יעקב כאן
יד/ו משנת יעקב עבודה עמ' ר
יד/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קב
יד/ו פנים מאירות (קאטקין) ח"ב עמ' כ
יד/ו קרבן שמואל דף לח ע"א
יד/ו שם טוב - השלמה
יד/ו שערי זיו ח"ג דף קמז ע"ד
יד/ו שפת אמת על התלמוד ח"ב דף קכה ע"ד
יד/ז אור הישר [אור הישר מנחות קט ע"א]
יד/ז אנצי"ת ע' בית חוניו הע' 16, 18, 22, 27, 32
יד/ז בדבר מלך ח"ד עמ' קצא, ח"ו עמ' לג
יד/ז בית מרדכי (סאויצקי) דף מב ע"ג
יד/ז ברור הלכה ביצה כ ע"א ציון א
יד/ז דביר הקודש מנחות עמ' שפא
יד/ז הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' קכב
יד/ז ואתה תחזה ח"ג
יד/ז חוקות הדיינים ח"ב עמ' קמז, קנא-קנב
יד/ז חזון יחזקאל נזיר פ"ב ה"ז
יד/ז חי' חפץ חיים
יד/ז טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' תריט
יד/ז יד הלוי (פלוונא) דף לג ע"ד
יד/ז יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' לז, מא
יד/ז כנה"ג [משפט צדק ח"א סי' טו]
יד/ז לקוטי שיחות חל"ו עמ' 127
יד/ז מנחת חזקיה מנחות עמ' שיט
יד/ז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קפב ע"ג, רי ע"ד, רכח ע"א-ע"ב
יד/ז משה ידבר (תקפז) שו"ת דף פד ע"ד
יד/ז משה ידבר (תשעו) עמ' תעה
יד/ז משמר הלוי עמ' כז, נא
יד/ז משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף סז
יד/ז משנת יעקב
יד/ז משנת יעקב הפלאה עמ' פד-פה
יד/ז נזר הקדש (רזין) מנחות דף קנז ע"ג
יד/ז עבודת לוי (לוין) סי' נד
יד/ז עבודת לוי (רוד') דף מב ע"ב
יד/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כד
יד/ז ערך יעקב עמ' לא
יד/ז צמח מנחם דף א ע"ד, ב ע"ג {נדר לצער עצמו}
יד/ז קדושת הר עמ' קלא
יד/ז שואל ומשיב ח"ז עמ' קמז
יד/ז שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ב עמ' רטו-רטז
יד/ז שלמי נזיר עמ' תיח
יד/ז שמועות דוד עמ' צז
יד/ז שמחת מלך עמ' 193
יד/ז שערי זיו ח"ג דף סז ע"א {מל"מ}
יד/ז שערי טהר ח"ח סי' צ אות ב, סי' צא אות א, סי' קטו אות ד
יד/ז שערי תודה ח"ב דף מד ע"ד {אין ממשכנין}
יד/ז שפת אמת על התלמוד ח"ג דף יב ע"ד
יד/ז שפתי מלך
יד/ח אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' כז אות ב
יד/ח אמרי בינה (אוירבך) - נדרים סי' ג ד"ה והנה לכאורה {שעה"מ}
יד/ח אנצי"ת ע' אשם הע' 22, 25, 27
יד/ח בדבר מלך ח"ח עמ' רלב
יד/ח בדבר מלך חי"ח עמ' קסט {חטאת ואשם אינן באין אלא על חטא ואינו באין בנדר ונדבה}
יד/ח בית יחזקאל (סרנה) גליונות עמ' רצו
יד/ח בנין הלכה עמ' קסד
יד/ח ברור הלכה חולין מא ע"ב ציון כ פרק ג
יד/ח בשבילי התלמוד ח"ב נדרים ו ע"א {שעה"מ}
יד/ח גור אריה (צרמון)
יד/ח ויקח אברהם [לשון למודים יו"ד עד ע"ב]
יד/ח חי' חתם סופר
יד/ח חי' ירוחם
יד/ח חקרי זמנים ח"ג עמ' רמח
יד/ח יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' לז, מא
יד/ח יין המשמח סי' קכז ס"ק ו עמ' עז
יד/ח כבוד מלכים (מרגליות) {מל"מ בשם ב"ח}
יד/ח להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' יא
יד/ח לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 102
יד/ח מזבח חדש דף נה ע"א {מל"מ}
יד/ח מזל שעה
יד/ח מטה אפרים ח"ב
יד/ח מלחמות יהודה דף קנה ע"א
יד/ח מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' צח
יד/ח מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רי ע"ד
יד/ח מראה אש ח"א עמ' קנח
יד/ח מראה הפנים שבועות דף כ
יד/ח משכן בצלאל ח"א סי' ג
יד/ח משנת אליעזר (רבינ') עמ' נח
יד/ח ניר לדוד
יד/ח נתן פריו נדרים עמ' ט
יד/ח עבודת לוי (רוד') דף מא ע"א
יד/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כה
יד/ח פרי הארץ (מזרחי) ח"א דף כו ע"ג
יד/ח צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קא ע"ב
יד/ח צפיחית בדבש דף ז ע"א {מזל שעה}
יד/ח קדשי יהושע עמ' אלף רלג {שעה"מ}, אלף תפד, אלף תקכב-תקכג
יד/ח קרבן ציון עמ' קפג {שעה"מ}, קפה
יד/ח קרית מלך
יד/ח רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' קלא {דבריו קיימים}
יד/ח שלמי יוסף מנחות עמ' סח
יד/ח שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' רמח {שעה"מ}
יד/ח שערי זיו ח"ג דף נה ע"ג, סח ע"א וע"ג
יד/ח שערי טהר ח"ג שער א סי' ג אות ט, ח"ה שער א סי' ב אות יג
יד/ח תורת האוהל (תשנג) עמ' קיז {שעה"מ}, קיח {לא אמר כלום}, קכו {לא אמר כלום}
יד/ט אבן האזל
יד/ט אוצרות הרמב"ם
יד/ט בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' עו
יד/ט ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' קלב
יד/ט ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שנו
יד/ט הגהות רימ"א
יד/ט הר המלך ח"ג עמ' שט-שיג
יד/ט ואתה תחזה ח"ג
יד/ט חי' הריצ"ד
יד/ט ידי אליהו דף צב ע"ב
יד/ט לב ארי (רביץ) עמ' 149
יד/ט לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 101
יד/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' כד {מל"מ}
יד/ט מפענח צפונות עמ' 148
יד/ט משנת יעקב קרבנות עמ' קנד
יד/ט נחמד למראה ח"ד דף צו ע"ב
יד/ט ספיקא דרבנן עמ' נג
יד/ט עיני אברהם
יד/ט פאת ים (וינשטוק) ערכין עמ' לב
יד/ט שמחת עולם (לגו)
יד/י אבני דרך עמ' ריח
יד/י אגרות הגרי"ד עמ' קצ
יד/י אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' קנח
יד/י אור הישר [משיב דבר ח"ג סי' יז, אור הישר בכורות כו]
יד/י אור ליהודה (תשנט) עמ' קמט, קנא, רפג
יד/י אמונת יהושע עמ' תרכה
יד/י אמרי בינה (אוירבך) - נדרים סי' ג ד"ה ולענ"ד, פדיון הבן סי' ג ד"ה אמנם לכאורה
יד/י אמת ליעקב מועד עמ' רלח
יד/י אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' נז, קעו
יד/י באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' רלז
יד/י באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ג סי' סה אות ה
יד/י בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' קא
יד/י בדבר מלך ח"ה עמ' קל, ח"ו עמ' כז-כח
יד/י בית אהרן (סוויאדישץ) דף ד ע"ד {גזול אחרי יאוש}
יד/י בית המדרש
יד/י בן יאיר דף קלד ע"ג
יד/י ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' קסב
יד/י ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' קסד, ח"ב עמ' שנז
יד/י ברקאי ח"א עמ' 129
יד/י בתי כנסיות - בית האסופים דף יד ע"א
יד/י גבורת יצחק ר"ה עמ' מט
יד/י דברות משה שבת ח"ב סי' נט ענף ד
יד/י דברי אברהם (מנדלסון) דף כב ע"ד {אם רצה}
יד/י דרכי משה ח"א שמעתתא יג פ' ג
יד/י ואתה תחזה ח"ג
יד/י ויטע אשל עמ' תיג
יד/י חזו"א על הרמב"ם
יד/י חי' חפץ חיים
יד/י חי' ר' שמואל גיטין עמ' קפ-קפב
יד/י חי' ר' שמואל נדרים עמ' רלט
יד/י ישורון ח"י עמ' רנ
יד/י לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' מט
יד/י לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 102
יד/י מאור הקודש תמורה עמ' לא
יד/י מבשר טוב קדשים עמ' פד
יד/י מהרי"ט אלגזי פ"א אות ז או"ק ב
יד/י מחנה יוסף סוטה עמ' פה
יד/י מחנה לויה (תשעד) עמ' שלד
יד/י מחשבת הקודש ח"א דף ל ע"א, ח"ב דף כג ע"ב
יד/י מטה אהרן ר"ה עמ' ח, טז, כב, כד, כה, כז
יד/י מלך שלם דף פג ע"ב
יד/י מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' מו
יד/י מנחת חינוך ח"ב עמ' קנט
יד/י מעין נצח ח"א סי' ז, כג, לא, לה
יד/י מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קלו ע"ד, רטז ע"ב
יד/י מקדש דוד קדשים סי' ב ס"ק ב במנחת מרדכי
יד/י מראה עיני הכהן דף פא ע"ב {חטאתו ואשמו של פלוני עלי}
יד/י מרומי גלים עמ' קצה
יד/י משאת משה (חברוני) פסחים סי' קכז עמ' 390
יד/י משיב משפט עמ' קסג
יד/י משכן בצלאל ח"א סי' ג, י
יד/י משנת חיים מנחות עמ' קמט
יד/י משנת חיים ערכין עמ' קפא, קפב
יד/י משנת יעקב
יד/י משנת יעקב הפלאה עמ' קכח-קל
יד/י משנת ר' אהרן גיטין עמ' קלג
יד/י נחמד למראה ח"ד דף צו ע"ב
יד/י נתיבות מרדכי קדושין עמ' תנא
יד/י נתן פריו נדרים עמ' פז
יד/י ספיקא דרבנן עמ' נג, סז
יד/י עבודת לוי (לוין) סי' כ
יד/י עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שלג, ח"ב עמ' ד, קצ
יד/י פאת ים (וינשטוק) ערכין עמ' סג-סד
יד/י פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' רמט
יד/י פנת יקרת (תשנד) סי' סד אות א
יד/י פנת יקרת (תשעא) עמ' רפט
יד/י קדשי יהושע עמ' קו, קיב, תקצח
יד/י קהלת יעקב (אלגזי) תוספת דרבנן אות שיד (קטו ע"ג בדפוס שלוניקי)
יד/י קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' תכד
יד/י קרית מלך
יד/י רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' רעג
יד/י שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' סט עמ' קס
יד/י שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' ו
יד/י שלמי יוסף נזיר עמ' שפב
יד/י שלמי ירוחם
יד/י שמועות דוד עמ' קכא
יד/י שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' יב
יד/י שעורי הגרד"ש ב"ק סי' לד אות ב ד"ה והנה במקדיש
יד/י שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' שכו-שכז
יד/י שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רנו, רנט-רסא
יד/י שעורי ר' שמואל קדושין עמ' רפה-רפו
יד/י שעורי ר"א ליכטנשטין זבחים עמ' 88
יד/י שערי היכל זבחים עמ' נא הערה 4 {חזר בו - שלא מדעת בעלים}
יד/י שערי זיו ח"ג דף קח ע"ד, קט ע"ג-ע"ד
יד/י שערי טהר ח"ה שער ב סי' יב אות א-ג
יד/י תורת ירוחם ח"ג דף כז ע"א
יד/י תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' סט-ע
יד/י תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' שלח, שמא
יד/יא אבני ציון ח"ג עמ' שיז {מל"מ}
יד/יא אור יעקב נדרים עמ' מ, מב, מד
יד/יא אור שמח
יד/יא אפיקי מגינים זבחים סי' טו
יד/יא ברור הלכה נדרים ט ע"א ציון א פסקה ז {כ"מ}
יד/יא ואתה תחזה ח"ג
יד/יא יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' א
יד/יא מטה אהרן ר"ה עמ' ח, טז, כב, כד, כה, כז
יד/יא מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רי ע"ד
יד/יא מראה עיני הכהן דף פ ע"ב
יד/יא משנת יעקב
יד/יא ערך יעקב עמ' ג
יד/יא קרית מלך
יד/יא שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' עו {כ"מ}
יד/יא תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' יב ס"ק ב, יד-טז
יד/יב אבן ציון עמ' תנד
יד/יב אבני נזר חו"מ סי' ל, יו"ד סי' שו אות ה
יד/יב אבני ציון ח"א סי' ה אות ב, סי' כ אות ג, ח"ג עמ' עג
יד/יב אגרות משה יו"ד ח"א סי' קמז ענף א
יד/יב אור עולם (שניאורסון) עמ' 316
יד/יב אורח משפט (קוק) עמ' רעא
יד/יב אורח משפט עמ' רעא ע"ב
יד/יב אות היא לעולם ח"א דף עז ע"א
יד/יב אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש נט עמ' 104, 106
יד/יב אילה שלוחה (הלברשטם) דף ג ע"א
יד/יב אמונת יהושע עמ' תרע, אלף תרז, אלף תרסא
יד/יב אמונת עתיך גל' 114 עמ' 116
יד/יב אמרי כהן (הולנדר) עמ' רמג
יד/יב אמרי שפר (סגל) עמ' עה, עז, צט
יד/יב אשר למלך
יד/יב בדבר מלך חי"ח עמ' לה {אין הנודר ולא המתנדב חייב עד שיהא פיו ולבו שוין כיצד וכו'}
יד/יב בדרך המלך עמ' נה
יד/יב בית אהרן וישראל גל' סב עמ' מג
יד/יב בית המלך (בוים) דף נז ע"ג
יד/יב בית יחזקאל (סרנה) נדרים דף י
יד/יב בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' עא, ח"ב עמ' ג
יד/יב בית שלמה (דרמר) מהדורא בתרא סימן קט דף סא ע"ג
יד/יב בנין יחזקאל - פתיחה כוללת ח"ג ס"ק יד
יד/יב ברור הלכה פסחים סג ע"א ציון א, קידושין - גליון הש"ס לרצ"י עמ' ג
יד/יב ברור הלכה שבועות - גליון רצ"י עמ' א
יד/יב ברכות חיים ח"א עמ' קה, קז
יד/יב ברכת אמת סי' ה עמ' לד, לז, מ-מא
יד/יב ברכת ראש נזיר ט ע"ב (טז ע"ג בדפי הספר)
יד/יב גבורת יצחק חגיגה עמ' קפג
יד/יב גבורת יצחק מכות עמ' שלה
יד/יב גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רסח
יד/יב גבורת יצחק תרומות עמ' קט
יד/יב גור אריה ויקרא פ' ה הע' 40
יד/יב גליונות אבני נזר
יד/יב גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' רכו
יד/יב דברי יהודה דף לח ע"א
יד/יב דברי יהודה סי' י אות ט
יד/יב דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' קסב
יד/יב דלתי עזה עמ' סה
יד/יב דעת מרדכי ח"א דף מה ע"ג בהערה
יד/יב דרכי משה ח"א שמעתתא ד פ' יג
יד/יב היכלי שן ח"ג סי' כז
יד/יב הפלאות נדרים (תשעג) עמ' ה, יא, לח, ע, ריט, שמב
יד/יב הר המלך ח"א עמ' קפא-קפג, ח"ז עמ' רצח-שג
יד/יב ואתה תחזה ח"ג
יד/יב וגר זאב עמ' קפב {חייב להביא - אבל חלות קדושה על הקרבן רק אם הוציא בשפתיו}
יד/יב ושב הכהן (תשמח) עמ' עד, עח, פג
יד/יב זכר יצחק (תשן) עמ' קצב
יד/יב חזון יחזקאל נדרים פ"א ה"ד
יד/יב חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' לד, ח"ב עמ' קנח, רלח
יד/יב חי' מהר"ם שיק מכות עמ' רח
יד/יב חי' ר' שמואל נדרים עמ' לא
יד/יב חיים ומלך
יד/יב חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' עו עמ' רנא
יד/יב חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' קטו עמ' שנח
יד/יב טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' קמח, קנ
יד/יב ידי משה (בוצק') הל' מעה"ק סי' לה
יד/יב יוסף לקח כרך א ח"א עמ' שיח, שכ, ח"ב עמ' קכ, כרך ב ח"ב עמ' לו, מא
יד/יב כל נדרי פ' ד הע' נט
יד/יב להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' קכד
יד/יב להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' נד ע"א
יד/יב לקוטי שיחות חי"ט עמ' 532, תשובות ובאורים סי' ד הערה 8
יד/יב לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 5
יד/יב מאור למלך נדרים עמ' קטז {ר"י קורקוס}, קמה
יד/יב מאורות חיים תרומות עמ' נז {חייב להביא - לא חל שם קרבן}
יד/יב מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' שסא
יד/יב מועדים וזמנים ח"א סי' יד
יד/יב מזכרת חיים עמ' סז
יד/יב מחשבת הקודש ח"א דף מא ע"א
יד/יב מים שאובים עמ' רנו, תקל
יד/יב מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' קכז {נדיבות הלב}
יד/יב מנחת מאיר דף מד ע"ד
יד/יב מעלין בקודש גל' ח עמ' 58
יד/יב מעשה רקח
יד/יב מצעדי גבר נדרים סי' ד אות ג, ה, סי' טז אות א, ו
יד/יב מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' שכד
יד/יב מרומי גלים עמ' קעט
יד/יב משאת משה (חברוני) פסחים סי' פד עמ' 256
יד/יב משכן בצלאל ח"א סי' סא
יד/יב משנה הלכות ח"ט סי' שסא
יד/יב משנת יעקב הפלאה עמ' ט-יא, יד-טו, יט-כג, כז, ל-לא, צט-קב, קנו-קנט
יד/יב משנת יעקב עבודה עמ' רו-רט
יד/יב נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' ט אות ז
יד/יב נטע שורק דף סט ע"ג
יד/יב נטע שעשועים (בוירסקי) סי' מח
יד/יב נמוקי שזבנ"י דף צט
יד/יב נתיבות מרדכי קדושין עמ' שלג, תצב
יד/יב נתן פריו סוגיות ח"א עמ' פב
יד/יב ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' פז-פח, צב
יד/יב עבודת הכהן
יד/יב עורה שחר דף יד ע"א
יד/יב עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' קו
יד/יב עמק הלכה (בוימל) עמ' קמט
יד/יב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שלג, כרך ב ח"ב עמ' כה, ק
יד/יב ערהשה"ע קדשים סי' קמו אות ו
יד/יב ערך יעקב עמ' ג-ד {ר"י קורקוס}, פ
יד/יב ערך שי חו"מ סי' רנה סעיף א
יד/יב פני אברהם (שפירא) עמ' ק {בלבו - חיוב להביא ולא נקנה להקדש}
יד/יב פרחי אהרן עמ' 65, 258
יד/יב פרי אהרן (ברנשטיין) עמ' שיג
יד/יב פרנס לדורו עמ' 294
יד/יב פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 129
יד/יב צבא המלך עמ' קכב
יד/יב צבי תפארת סי' יח אות א
יד/יב צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קמה אות ג
יד/יב קדשי יהושע עמ' קמו, אלף קסא
יד/יב קונטרסי שעורים נדרים שעור א אות ו
יד/יב קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' קיט-קכ
יד/יב קרבן ציון עמ' מו, קכט, קפט-קצ
יד/יב קרית מלך
יד/יב רלב"ג דברים פכ"ג פסוק כד עמ' רמ-רמא
יד/יב רנת יצחק דברי הימים עמ' רנא {גמר בלבו}
יד/יב רנת יצחק תהלים עמ' מז
יד/יב רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' קכח, קל-קלב {גמר בלבו}
יד/יב רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' פז
יד/יב שאלת הכהנים תורה דף פג
יד/יב שדה אלחנן ח"א עמ' קמט
יד/יב שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' תנט {הרהור כדיבור}
יד/יב שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' פט-צ
יד/יב שחר אורך עמ' רס, רסד {הקדש במחשבה - אין חלות הקדש אלא חיוב הבאה}
יד/יב שלמי יוסף מנחות עמ' שפה
יד/יב שלמי שמחה ח"ה עמ' קלח
יד/יב שמועת חיים ערכין ח"א עמ' טו
יד/יב שמחת יו"ט (אלגזי) סי' נח אות ג, ו, ח, יא
יד/יב שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' קסא
יד/יב שעורי הרב גיטין ח"א עמ' שלט
יד/יב שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' רעד
יד/יב שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' קסט
יד/יב שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 177
יד/יב שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' קנז {ר"י קורקוס}
יד/יב שערי טהר ח"ה שער ב סי' יד אות ג, סי' כ אות ה, ח"ו סי' מז אות א
יד/יב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 312
יד/יב שערי תורה (שו"ת תשסה) עמ' סא
יד/יב שפתי מלך
יד/יב תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' י ס"ק נ
יד/יב תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' כח ס"ק ד עמ' שכה {ר"י קורקוס}
יד/יב תורת האוהל (תשנג) עמ' קסט, תעט {הקדש לא חל במחשבה אבל חייב להביא}
יד/יב תורת הקדש ח"ב עמ' קעד-קעה, קעז, רס
יד/יב תחומין חי"ב עמ' 274
יד/יב תנובת ציון דף קיט ע"ד
יד/יב תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רצעב (יב), רצד (יז) {גמר בלבו הרי זה חייב להביא, משום נדר אבל ההקדש אינו חל}
יד/יג אבי עזרי ח"ה
יד/יג אבן האזל (גם בהשמטות דף קכד ע"ג)
יד/יג אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' מז אות ד
יד/יג אבני ציון ח"ב סי' לז אות ה-ו, ח"ד עמ' מז, נג-נה
יד/יג אגרות הגרי"ד עמ' קצו
יד/יג אגרות משה קדשים סי' יח
יד/יג אהל ישרים דף לא ע"ב
יד/יג אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' קכב, קכד
יד/יג אור דוד עמ' מח
יד/יג אור יעקב פסחים דף 184, נדרים עמ' יז, כ
יד/יג אור לישרים (שולמן) עמ' יט {שלש רגלים}, ל {לא צריך כסדרן}
יד/יג אורח משפט (קוק) עמ' רעא
יד/יג אורח משפט עמ' רעא ע"ב
יד/יג אוריתא יג עמ' מד
יד/יג אמרי בינה (אוירבך) - דיינים סי' מט ד"ה וע"ע, ד"ה וגדולה
יד/יג אמרי זאב דף טז ע"ד
יד/יג אמרי יושר בכורות דף כו ע"ב
יד/יג אמרי יושר ר"ה ב ע"א, ד ע"א, ו ע"ב
יד/יג אמרי כהן (הולנדר) עמ' צב
יד/יג אמרי שפר (סגל) עמ' פו {כ"מ}, פז
יד/יג אמרי שפר (פרידלר) חולין סי' מ
יד/יג אמת ליעקב מועד עמ' שי
יד/יג אנצי"ת ע' בל תאחר הע' 3, 5, 6, 72, 90, 124, 129, 136, 165, 179, 182, 192
יד/יג אשר למלך
יד/יג אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' לח
יד/יג באר אלחנן עמ' נט-סא
יד/יג בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף מג ע"ד
יד/יג בד קודש (פוברסקי) נדרים עמ' כא
יד/יג בדרך המלך עמ' ח, יט
יד/יג בית אבי ח"ב סי' עז עמ' קיג {נדרי תענית כנדרי הקדש}
יד/יג בית אהרן וישראל גל' יב עמ' נג {בל תאחר בצדקה בג' רגלים}, גל' סב עמ' לא-לג, לט
יד/יג בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' קח
יד/יג בן אשר סי' יג אות ג {אבי עזרי}
יד/יג בני יעקב
יד/יג בני שמואל דף לד ע"ג
יד/יג ברור הלכה ביצה יט ע"ב ציון ד, ר"ה ד ע"א ציון א
יד/יג בריכת המלך עמ' קפז, קפט, של
יד/יג ברכת ראובן דף סג ע"ב
יד/יג בתים לבדים עמ' תסו
יד/יג גבורת יצחק מ"ש עמ' קלה, קמ, קצג
יד/יג גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' צ
יד/יג גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שע
יד/יג גבורת יצחק ר"ה עמ' ח, י, יג, טז, ל, לד, לו, מא, מו, מח, נב-נג
יד/יג גדולי שמואל ביצה דף יט
יד/יג גינת ראובן תרומות עמ' תתתעב
יד/יג גליונות אבני נזר
יד/יג דברות משה מועד ח"א עמ' שעא {שנאמר ובאת שמה והבאתם שמה}
יד/יג דברות משה נדרים עמ' קפב {מל"מ}
יד/יג דברי יחזקאל (מישור) עמ' ר, רד, שכד
יד/יג דברי פנחס ח"ב עמ' קנד-קנה
יד/יג דברי שאול במדבר עמ' רסד
יד/יג דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' קטז
יד/יג דרכי משה ח"א שמעתתא י פ"ח
יד/יג דרכי משה ח"א שמעתתא יא פ' ח
יד/יג האיר ממזרח כתובות סי' ד אות ו {עברו עליו שלשה רגלים וכו' עובר בלא תעשה שנא' לא תאחר לשלמו - גלל הלאו}
יד/יג הדר דוד עמ' לה
יד/יג המאיר לארץ {כ"מ, מל"מ}
יד/יג המנהיג עמ' תיב
יד/יג הפלאות נדרים (תשעג) עמ' ס, סג, סט
יד/יג הרמב"ם (בנדיקט) עמ' קכא-קכב
יד/יג התורה והתלמוד ח"ד עמ' 507-508
יד/יג ואתה תחזה ח"ג
יד/יג ויגד יעקב (תשסח) עמ' רנא {טעמא דקרא}, רנב {שעה"מ}
יד/יג וישב אברהם דף כה ע"א {מל"מ}
יד/יג ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' תריב
יד/יג זבחי תרועה סי' ג אות א
יד/יג זכר יצחק (תשח) עמ' קעה
יד/יג זכר צדיק דף כא
יד/יג זכרון יהודה (גרינוולד, תרפג) סי' רסד
יד/יג זכרון יחזקאל עמ' מט {לא לוקה}
יד/יג זכרון יצחק (מחלמא, תקפב) סי' פז
יד/יג זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' פז {שלשה רגלים}
יד/יג חי' הגאון אדר"ת עמ' טז {בל תאחר אחרי שלשה רגלים}
יד/יג חי' הרי"ט עמ' עו
יד/יג חי' חתם סופר
יד/יג חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קלה
יד/יג חי' ר' חנוך הענאך עמ' רלו
יד/יג חכם צבי (תשעה) ח"ב סי' כד ד"ה מה שכתב מעכ"ת, ד"ה והנה מ"ש אמ"ו
יד/יג חסדי דוד ח"ז עמ' תקל-תקלא
יד/יג חקל יצחק עה"ת עמ' תלה {שלשה רגלים}
יד/יג חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' כח {מל"מ}, נט {כ"מ}, שו
יד/יג חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף קמט
יד/יג טורי אבן המפואר ר"ה עמ' נג
יד/יג יד בנימין ר"ה עמ' כב {שלשה רגלים שלא כסדרם}, כג-כה {שלשה רגלים בצדקה}, כו {אבן האזל}, לד {האם עובר על 'והבאתם שמה' כל יום אחרי הרגל}, לז {שלשה רגלים - גם שמיני עצרת}, נב
יד/יג יד המלך (פלומבו)
יד/יג ידי משה (בוצק') הל' מעה"ק סי' לו
יד/יג יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קכ, כרך ב ח"ב עמ' מה
יד/יג יטב פנים ח"א דף קטו
יד/יג יכהן פאר
יד/יג כבוד מלכים (מרגליות)
יד/יג כטל אמרתי עמ' מו, נ
יד/יג כנפי נשרים
יד/יג כתר כהונה במדבר סי' תריא {אמר ולא הפריש עובר בעשה}
יד/יג לב ים נדרים עמ' לח {צדקה}
יד/יג לב מרפא דף לט ע"ב
יד/יג לב שלמה (חלמא) עמ' קמו
יד/יג להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' קעב
יד/יג להורות נתן ח"ז עמ' קעב
יד/יג לקוטים (פיינברג) עמ' יח
יד/יג מאור הקדש בכורות עמ' עז
יד/יג מגדל עז עמ' עו
יד/יג מגיני שלמה עמ' תמז
יד/יג מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' רסד, תמח
יד/יג מהרי"ט אלגזי פ"ד אות כג
יד/יג מועדים וזמנים ח"א סי' יב, יד, ח"ו סי' יז
יד/יג מוריה גל' קעא עמ' כב
יד/יג מלך שלם דף סג ע"ג
יד/יג מנחה טהורה דף קיח ע"ב
יד/יג מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' מא
יד/יג מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' קי
יד/יג מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' תקכד
יד/יג מנחת חינוך ח"א עמ' לח, צט-ק, ח"ב עמ' תעט, ח"ג עמ' קעה, שעו-שעז, שעט
יד/יג מנחת עני (תקמז) דף ל ע"ב
יד/יג מעין החכמה עמ' רס-רסא
יד/יג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רכד ע"א
יד/יג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף צד ע"א, ריא ע"א, רטז ע"ב
יד/יג מראה הנוגה
יד/יג מראה עיני הכהן דף פ ע"ב {כופים שיביא ברגל ראשון}
יד/יג מרגניתא דר"מ
יד/יג מרכבת המשנה מהדו"ק
יד/יג מרפא לנפש חי' סוגיות סי' מז אות ד-ה {מתנות עניים - לאלתר}, ז {שלשה רגלים}
יד/יג משאת משה (חברוני) פסחים סי' צח עמ' 302
יד/יג משמר הלוי עמ' ח, י, כא, לז, מא, קא, קכו-קכז
יד/יג משמרת חיים ח"ב עמ' קעט
יד/יג משמרת חיים ח"ב עמ' קעט
יד/יג משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף סז ע"ג {עברו עליו ג' רגלים}
יד/יג משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף סז ע"ג {עברו עליו ג'}
יד/יג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קלה {אחד נדרים ונדבות עם שאר הדברים שאדם חייב בהן - מצות עשה מן התורה שיביא הכל ברגל שפגע בו תחלה - הגיע הרגל ולא הביא הרי זה ביטל מצות עשה, עברו עליו שלשה רגלים ולא הביא - הרי זה עבר בלא תעשה}
יד/יג משנת חיים הל' פסח עמ' עג-עד
יד/יג משנת חיים זבחים עמ' מו
יד/יג משנת יעקב
יד/יג משנת ר' אהרן נדרים עמ' עד, רלה
יד/יג מתנת כהונה בכורות עמ' טו-טז, ריט
יד/יג נאות אפרים ח"א עמ' קכט, קנה
יד/יג נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קצו, רו
יד/יג נזר המלך
יד/יג נזר הקדש דף קנז
יד/יג נר דוד ח"ב עמ' קלא-קלח {מל"מ}
יד/יג נר מצוה (ואלק) מצוות דף כט ע"א, קב ע"ב-ע"ד, קג ע"א, קיז ע"ד {בל תאחר במעשר}
יד/יג נרות זכריה עמ' קמא
יד/יג נתן פריו ב"מ עמ' תנט
יד/יג ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' צב-צג
יד/יג סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' נח, סא, קלו
יד/יג סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ג עמ' מג-מד
יד/יג סוכת דוד (שירירו) דף קלז ע"ג
יד/יג סופר המלך
יד/יג ספרי דבי רב ח"ב עמ' שכג, ח"ג עמ' קפ, ח"ד עמ' קי
יד/יג עבודת הכהן
יד/יג עיני דוד
יד/יג עללת הבציר דף ע ע"ג {שלשה רגלים}
יד/יג ענפי ארז (זי') דף נ ע"ב
יד/יג ערך יעקב עמ' ג
יד/יג פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 67, 70
יד/יג פני חמה דף יט ע"א {מצות עשה}, נב ע"ב, נג ע"א {מצות עשה}
יד/יג קדשי יהושע עמ' אלף תקעב
יד/יג קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' ריג
יד/יג קובץ על יד ח"ב
יד/יג קול דודי (תשף) (בקיצור)
יד/יג קול דודי ר"ה סי' מו, נד-נה, נח-נט, פ-פא, צח
יד/יג קול יהודה (גרשוני) עמ' תכט
יד/יג קונטרסי שעורים נדרים שעור י אות ה, ז, ט
יד/יג קרית מלך
יד/יג קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' צד
יד/יג רלב"ג דברים פי"ב תועלת ז עמ' צח
יד/יג רנת יצחק חמש מגילות עמ' רסא
יד/יג רנת יצחק יהושע עמ' שלד
יד/יג רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רצג, שנד
יד/יג רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קטז, קכט-קל, קלב-קלג, קלה, קעט
יד/יג שארית ישראל (שלוניקי) דף א ע"ב {מל"מ}
יד/יג שארית ישראל (שלוניקי) דף א ע"ב {מל"מ}
יד/יג שארית ישראל (תשעד) דרוש א עמ' 8
יד/יג שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' קטו, קיז
יד/יג שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קט
יד/יג שושנת העמקים (תאומים) עמ' קנז
יד/יג שיח דוד (תשסד) עמ' קטו {ברגל הראשון}
יד/יג שיח דוד (תשסח) עמ' קלה
יד/יג שיח ערב קדשים עמ' תמ
יד/יג שכר שכיר סוגיות ח"א סי' ה אות א
יד/יג שלמי יוסף בכורות עמ' טו-טז, ריט
יד/יג שלמי יוסף ר"ה עמ' לז, מא{ר"י קורקוס}, מג, נב {כ"מ}, נד, נט-ס, תסט-תע
יד/יג שלמי יוסף ר"ה עמ' נה {כ"מ - ג' רגלים שלא כסדרן}
יד/יג שמועת חיים יומא ח"ב עמ' קפג
יד/יג שמן הטוב (דייטש) ימים נוראים עמ' רנב
יד/יג שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' תנח
יד/יג שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' קנו
יד/יג שעורי עיון התלמוד נדרים שיעור י
יד/יג שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' צא
יד/יג שער המלך כאן, ח"ב עמ' רלט
יד/יג שערי זיו ח"ג דף מח ע"ב
יד/יג שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 58
יד/יג שעת הכושר דף מב ע"ג {מל"מ}
יד/יג שפת אמת על התלמוד ח"ב דף יז ע"ג, יח ע"ד, יט ע"א
יד/יג שפתי מלך
יד/יג תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' כח ס"ק ו, יב, יד, יח, כא
יד/יג תולדות יצחק (פחימא) חולין - באר התלמוד עמ' מג
יד/יג תורה תמימה דברים פ' יב אות כד, פ' כג אות קיב
יד/יג תורת הבמה עמ' שכ
יד/יג תורת הקדש ח"א עמ' שג
יד/יג תורת מיכאל עמ' סב
יד/יד אבן ישראל (פישר) כאן, וח"ז עמ' קנג
יד/יד אבני ציון ח"ד עמ' נד
יד/יד אגרא לישרים סי' כד
יד/יד אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' קכט
יד/יד אוצר השבת ח"א עמ' נט
יד/יד אור הישר [מל"מ הל' חגיגה פ"א ה"ב, אור הישר קידושין לד ע"ב]
יד/יד אור ליהודה (תשנט) עמ' רעח {אשה}
יד/יד אור לישרים (שולמן) עמ' כד
יד/יד אמרי זאב דף יז ע"ד {אשה}
יד/יד אמרי יושר ר"ה ו ע"ב, חגיגה ו ע"ב
יד/יד אמרי שפר (סגל) עמ' פד
יד/יד אמת ליעקב מועד עמ' תיט {לח"מ - אשה}
יד/יד אנצי"ת ע' בל תאחר הע' 201
יד/יד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יד/יד באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ב סי' עא אות ז {לח"מ}
יד/יד בדבר מלך ח"ח עמ' קכד
יד/יד בדבר מלך ח"י עמ' י
יד/יד בדבר מלך חי"ז עמ' שסא {אחד האיש ואחד האשה עובר בבל תאחר}
יד/יד בית אהרן וישראל גל' מ עמ' קכב
יד/יד בית יצחק או"ח סי' יב אות יג
יד/יד בית ישחק
יד/יד בית נפתלי (תשסו) עמ' רג
יד/יד בני שמואל דף כח ע"ד
יד/יד בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' קסב
יד/יד בצל חמדה עמ' ג
יד/יד ברור הלכה קדושין לד ע"ב ציון ב
יד/יד ברכת אהרן מאמר קב אות ב
יד/יד ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' תב
יד/יד גבורת יצחק חגיגה עמ' פב
יד/יד גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' צ
יד/יד גבורת יצחק ר"ה עמ' נד, נו-נז
יד/יד דברות משה מועד ח"א עמ' שעז {לח"מ}
יד/יד דברי יחזקאל (מישור) עמ' רז {לח"מ}
יד/יד דגל יהודה (לוקץ) עמ' 29
יד/יד דובב מישרים (וידנפלד) עמ' עד, רט
יד/יד היכלי שן ח"ג סי' ח {אשה}
יד/יד ואתה תחזה ח"ג
יד/יד זבח שלמה ח"א סי' ח, עמ' סו
יד/יד זכרון יוסף (שטיינהרט) או"ח סי' י
יד/יד חי' הגאון אדר"ת עמ' רלט {אשה}
יד/יד חי' הראי"ה
יד/יד חי' הרי"ט עמ' עז
יד/יד חי' חתם סופר
יד/יד חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' קכג
יד/יד חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף טו
יד/יד חי' ר"מ מאימראן ר"ה-חגיגה עמ' כ {אשה}
יד/יד חי' ר"ש קלוגר ר"ה-מגילה עמ' ז {לח"מ}
יד/יד חי' רעק"א (ליקוטים)
יד/יד חמודי ציון ח"ב קונ' שמחת הרגל אות ט
יד/יד חנן אלקים עמ' קנא, ריא
יד/יד חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' שיג
יד/יד חשבונות של מצוה עמ' שלה, תפט
יד/יד יד בנימין ר"ה עמ' סח {יורש}, -סט {אשה}, עד {אשה}
יד/יד יוסף לקח עמ' מה
יד/יד יצחק ירנן [עי' חידושי הל' חגיגה פ"א ה"א]
יד/יד ישועות כהן לקוטים סי' מ ס"ק ב
יד/יד לקוטי סופר ח"א דף מח ע"ג
יד/יד לקוטי שיחות חל"ג עמ' 66 {לח"מ}
יד/יד מאיר עיני חכמים ח"א דף יט ע"ב
יד/יד מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' תמט, ח"ב עמ' רסד
יד/יד מהרי"ט אלגזי פ"ד אות כג
יד/יד מועדים וזמנים ח"א סי' יד
יד/יד מוריה גל' רז עמ' סו {לח"מ}
יד/יד מטה אהרן הל' יו"ט עמ' רכח
יד/יד מי באר (פסח) דף עה ע"ד, עו ע"ב {אשה}
יד/יד מכתב לחזקיהו דף נו ע"א
יד/יד מנחת חינוך ח"א עמ' ק, ח"ג עמ' סא, קעה, רנו, שפ
יד/יד מנחת יהודה (בוים) דף פח ע"ב-ע"ג {אשה}
יד/יד מעין החכמה עמ' רסא
יד/יד מעיני המים
יד/יד מעשה רק"ם (קורייאט) דף כח ע"ג {אשה}
יד/יד מעשה רקח
יד/יד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף ריא ע"א, רטז ע"ד, רכח ע"ב
יד/יד מפתח הבאורים [שאגת אריה סי' סו]
יד/יד מקור ברוך (פייתוס) דף רפט ע"א
יד/יד מקראי קדש (תשנג) עמ' שלט
יד/יד מרפא לנפש חי' סוגיות סי' מה אות א {אשה}
יד/יד משמר הלוי עמ' ב, כ
יד/יד משנת משה קידושין עמ' קסב
יד/יד משנת ר' אהרן נדרים עמ' סו
יד/יד מתנת כהונה בכורות עמ' יח
יד/יד נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קצז, רה
יד/יד נטעי נתן (פריד) סי' נג
יד/יד נר מצוה (ואלק) מצוות דף יא ע"א {לח"מ}, כט ע"א וע"ג
יד/יד נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' קכג ס"ק א
יד/יד נתיבות שלום (למפרט)
יד/יד סופר מהיר ח"ב עמ' קטז
יד/יד ספרי דבי רב ח"ב עמ' שלא
יד/יד עין חיים ח"א עמ' פב, קצא, רמח {בל תאחר באשה}
יד/יד ענפי ארז (זי') דף קסב ע"ג
יד/יד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קפב
יד/יד ערוגת הבושם (גרינוואלד) סוגיות עמ' ריח, רל {אחד האיש ואחד האשה עובר בבל תאחר}
יד/יד פאר הלכה פסחים עמ' רלד
יד/יד פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 68, 72
יד/יד פני המלך (שטרן)
יד/יד פרי אהרן (בגון) עמ' פט {לח"מ}
יד/יד צרור החיים (חייקא)
יד/יד קדשי יהושע עמ' אלף קעא
יד/יד קול דודי (תשף)
יד/יד קול דודי ר"ה סי' קיט
יד/יד קונטרסי שעורים נדרים שעור י אות ז
יד/יד קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' קלד
יד/יד רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' רלז, רלט
יד/יד רוח חיים (חיד"א) עמ' קסב {אשה}
יד/יד רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' קעב {לח"מ}
יד/יד שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' קכח
יד/יד שיח יוסף ח"ב עמ' עד, עו
יד/יד שלום בחילך עמ' מח
יד/יד שלחן המלך דף מג ע"ב {לח"מ}
יד/יד שלמי יוסף בכורות עמ' יח
יד/יד שלמי יוסף ר"ה עמ' כה, נח, סז
יד/יד שלמי שמחה ח"ה עמ' קלז, קמ-קמא
יד/יד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' פח
יד/יד שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' כו {ר"י קורקוס}
יד/יד שערי זיו ח"ג דף מז ע"ד
יד/יד שערי טהר ח"ו סי' מז אות א
יד/יד שערי תודה ח"ב דף מה ע"א {הומם וחיללו}
יד/יד תורת הקדש ח"א עמ' שג, ח"ג עמ' נו
יד/יד תורת ירוחם ח"ג דף יא ע"ג
יד/טו אור יעקב נדרים עמ' כ
יד/טו אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' כג אות ה
יד/טו אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 297-296 {ב"ד כופים}
יד/טו באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קמו
יד/טו בדבר מלך ח"ח עמ' עה
יד/טו בית המדרש
יד/טו ברור הלכה ר"ה ו ע"ב
יד/טו גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' לט
יד/טו גבורת יצחק ר"ה עמ' נא-נב
יד/טו דברות משה נדרים עמ' קיז
יד/טו היכלי שן ח"ג סי' כד
יד/טו הפלאות נדרים (תשעג) עמ' סג
יד/טו ואתה תחזה ח"ג
יד/טו חי' חפץ חיים
יד/טו חי' חתם סופר
יד/טו חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 417
יד/טו יוסף לקח עמ' קכב
יד/טו כתבים (זסלנסקי) ח"א עמ' יג
יד/טו להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' מה ע"ב
יד/טו מאור הקודש מנחות ח"ב עמ' קב
יד/טו מאור הקודש ערכין עמ' סא
יד/טו מועדים וזמנים ח"א סי' טו
יד/טו מטה אהרן ר"ה עמ' ח, טז, כב, כד, כה, כז
יד/טו מנחת חינוך ח"ג עמ' שפ
יד/טו מראה עיני הכהן דף פ ע"ב
יד/טו משמר הלוי עמ' ט
יד/טו משנת חיים ערכין עמ' קעה-קפד
יד/טו משנת משה ר"ה עמ' ל
יד/טו נועם ח"ו עמ' פה
יד/טו סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' שיב-שיד
יד/טו עין חיים ח"א עמ' רט
יד/טו פאת ים (וינשטוק) ערכין עמ' סד
יד/טו פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 68, 71
יד/טו שירת דוד כתובות עמ' רצה
יד/טו שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' טז
יד/טו שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' כו
יד/טו שערי זיו ח"ג דף מח ע"א
יד/טו שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 58
יד/טו שפת אמת על התלמוד ח"ב דף כב ע"ב
יד/טו שפתי מלך
יד/טו תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' כח ס"ק ט עמ' שכח {קרבנות שעברו עליהם ג' רגלים כשרים}
יד/טז אור הישר [לח"מ הל' אישות פי"ב הט"ו]
יד/טז אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' כג אות ה
יד/טז אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' כג אות א
יד/טז אמת ליעקב מועד עמ' שי
יד/טז באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קמו
יד/טז בית אהרן וישראל גל' פח עמ' מב-מג {רוצה אני}
יד/טז בית יצחק (תשיד) עמ' 71 {רוצה אני}
יד/טז בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 63
יד/טז בנין אפרים עמ' עג
יד/טז ברור הלכה כתובות פו ע"א ציון ז פסקה א השני {כפייה}
יד/טז גבורת יצחק ר"ה עמ' נ
יד/טז גינת המלך עמ' סז
יד/טז דבר שאול ליקוטים סי' ב ס"ק ו
יד/טז דרכי משה ח"א שמעתתא ז פ' א-ב
יד/טז הלכה רבה ח"א עמ' 173
יד/טז חד וחלק ח"ב דף יח ע"ב
יד/טז חזו"א אהע"ז סי' קלו לדף לה ע"ב ס"ק ב
יד/טז חזו"א על הרמב"ם
יד/טז חי' הגר"ח החדש עמ' שז
יד/טז חיים זכו עמ' ל {רוצה אני}
יד/טז כנפי נשרים
יד/טז כתבים (זסלנסקי) ח"א עמ' יג
יד/טז כתר המלך
יד/טז לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' מח אות ב-יג
יד/טז לבושי מרדכי אהע"ז עמ' קי
יד/טז מאור הקודש ערכין עמ' סג
יד/טז מטה אהרן ב"ב עמ' קלח
יד/טז מטה אהרן ר"ה עמ' ח, טז, כב, כד, כה, כז
יד/טז מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' מו
יד/טז מנחת חינוך ח"ב עמ' תסא
יד/טז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף ריא ע"ב, רכח ע"ב
יד/טז מראה עיני הכהן דף פ ע"ב, פג ע"א {כופין עד שיאמר רוצה אני}
יד/טז משאת משה (חברוני) פסחים סי' קכז עמ' 390
יד/טז משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' כב
יד/טז משכן בצלאל ח"א סי' ג
יד/טז משכנות ידידיה עמ' עב
יד/טז משמר הלוי עמ' ט
יד/טז משנה הלכות ח"ה סי' רלד {כופין כי נוח לו להתכפר}
יד/טז משנת חיים ערכין עמ' קעה-קפד
יד/טז משנת יעקב
יד/טז משנת ר' אהרן קדושין עמ' מ
יד/טז נאות אפרים ח"א עמ' קנה, קנז
יד/טז נדרי תורה עמ' ק
יד/טז נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' רו
יד/טז נתן פריו נדרים עמ' עח
יד/טז נתן פריו סוגיות ח"א עמ' עח
יד/טז ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' קלז
יד/טז סיני ס' יובל (תשיח) עמ' שצב, שצז
יד/טז סיני ס' יובל עמ' שצב, שצז
יד/טז עיונים (פאור) עמ' 247
יד/טז פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 68-70
יד/טז פני אברהם (שפירא) עמ' קמט {הפריש ולא הקריב}
יד/טז פנת יקרת (תשנד) סי' סד אות א
יד/טז פנת יקרת (תשעא) עמ' רפט
יד/טז פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תקלד
יד/טז צבי תפארתו ב"ב פ"ג עמ' קכא {כופין עד שיאמר רוצה אני}
יד/טז צפנת פענח במדבר עמ' רפו
יד/טז צרור הכסף (גטיניו) דף קכו ע"א
יד/טז קונטרסי שעורים קדושין שעור ג אות ב
יד/טז שבילין שנה ט גל' כה-כו (אלול תשל) עמ' לח {רוצה אני}
יד/טז שולי הגליון עמ' קלט
יד/טז שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' טז
יד/טז שעורי ר"א ליכטנשטין זבחים עמ' 88
יד/טז שפתי מלך
יד/טז תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' סט-ע
יד/טז תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' שלט
יד/טז תכריך מרדכי סי' ט עמ' נח
יד/יז אבני ציון ח"ב סי' לז אות ד, ו
יד/יז אודה ה' (גיראסי) דף ח ע"ב {אבל חייבי חטאות ואשמים אין ממשכנין אותן}
יד/יז אור הישר [אור הישר ב"ק מ ע"א וכריתות יב ע"א וערכין כא ע"א וסוף מנחות]
יד/יז אורים ותומים - תומים סי' כו ס"ק ה
יד/יז איש מבין ח"ב דף צג ע"ד
יד/יז אמר יוסף (אלקלעי)
יד/יז אמרי חן (לוונברג) פסחים-יומא עמ' קצג
יד/יז ארץ בנימין עמ' שמא
יד/יז אשל אברהם (פרידמן) ח"ד עמ' שמז {כופין}
יד/יז באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קמו
יד/יז בדבר מלך ח"ה עמ' עד, ח"ח עמ' קכד
יד/יז בדבר מלך חי"ז עמ' שנו {אבל חייבי חטאות ואשמות אין ממשכנין אותן הואיל והם מעוכבי כפרה אין חוששין להם שמא יפשעו וכו'}
יד/יז בני שמואל דף קה ע"א
יד/יז בנין אב (שולמן) סי' כח
יד/יז ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' קס {מל"מ}
יד/יז גור אריה ויקרא פ' א הע' 256 {מל"מ}
יד/יז דברי יהושע (קלעוואן, תשעא) עמ' ריט {מל"מ}
יד/יז דברי מנחם (היימליך) עמ' רטז
יד/יז דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' רכח
יד/יז היכלי שן ח"ג סי' כד
יד/יז הפלאות נדרים (תשעג) עמ' סא
יד/יז ואתה תחזה ח"ג
יד/יז זכר צדיק דף כג {מל"מ}
יד/יז זכרון יהונתן דף פד
יד/יז חוות יאיר (תשנז) עמ' קסה
יד/יז חוות יאיר סי' נה
יד/יז חי' הגרז"ס נשים עמ' פב
יד/יז חיי אברהם (צציק) עמ' קז, קיב
יד/יז חקל יצחק (שו"ת) עמ' מז
יד/יז יד אברהם נגעים עמ' קפב {מל"מ}
יד/יז יורה חכימא (תשח) עמ' רעט {צריך "רוצה אני"}, רפח {הטעם}
יד/יז יקר הערך דף עב ע"א {מל"מ}
יד/יז כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תריב
יד/יז כתר המלך
יד/יז לבושי מרדכי יו"ד עמ' רצה
יד/יז להורות נתן על התורה ח"ב עמ' צה, קיג
יד/יז לחם התמיד עמ' יב
יד/יז מגילת ספר לאוין דף קסו ע"ב
יד/יז מטה אהרן ר"ה עמ' ח, טז, כב, כד, כה, כז
יד/יז מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' רא
יד/יז מנחת חינוך ח"ב עמ' יז {מל"מ}, לד, לח, קנט {מל"מ}, ח"ג עמ' שיג
יד/יז מנחת עני (תקמז) דף ו ע"ד {ממשכנים על עולה}
יד/יז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רכט ע"א
יד/יז מראה הנוגה
יד/יז מראה עיני הכהן דף פ ע"ב, פג ע"א {ממשכנין}
יד/יז מרחשת ח"א סי' לח אות א
יד/יז משכן בצלאל ח"א סי' ד
יד/יז משמר הלוי, הסכמת ר"י אברמסקי {מל"מ}
יד/יז משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף סד {אין ממשכנין}
יד/יז משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף סד {אין ממשכנין}
יד/יז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' שנט
יד/יז משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' צה
יד/יז משנת חיים ערכין עמ' קעה-קפד
יד/יז משנת יעקב
יד/יז נר מצוה (ואלק) שרשים דף מו ע"ב {מל"מ}
יד/יז נתיבות שמואל דף עח ע"ד {מל"מ - כופין}
יד/יז סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' שיג
יד/יז סיני ס' יובל (תשיח) עמ' שצב, שצד
יד/יז סיני ס' יובל עמ' שצב, שצד, שצז
יד/יז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שלג {חילוק בין עולות לחטאות}, ח"ב עמ' ה {בעולת מצורע}
יד/יז פני משה (שלז')
יד/יז פניני רבנו יחזקאל עמ' נו
יד/יז פרקי מבוא לתורת הרוגאצ'ובי עמ' עז
יד/יז ציץ הקודש ח"א דף טו ע"ג {מל"מ}
יד/יז קול דודי (תשף)
יד/יז קול דודי כריתות סי' קמה
יד/יז קול דודי סוטה סי' אלף צג
יד/יז קול יהודה (גרשוני) עמ' פג {חטאת נזיר}
יד/יז קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' קלח {מל"מ - ממשכנים}
יד/יז קרן הצבי מצוה עה אות ד, מצוה קטז אות ג
יד/יז שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' קסג
יד/יז שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' קב-קג
יד/יז שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רנה
יד/יז שערי טהר ח"ו סי' לט
יד/יז שערי תודה ח"ב דף מו ע"ג, נ ע"ד {מל"מ}
יד/יז שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' רמה {מל"מ}
יד/יז שפת אמת על התלמוד ח"ג דף עו ע"ב
יד/יז שפתי מלך
יד/יז תוי"ט ערכין פ"ה מ"ו {חטאת נזיר}
יד/יז תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' סט {מל"מ בשם רמב"ן}


טו/472 הלכות מעשה הקרבנות פרק טו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


טו/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
טו/רה"פ הר המוריה (שץ)
טו/רה"פ הרמב"ם המדויק
טו/רה"פ חי' הראי"ה
טו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
טו/רה"פ מעשה רקח
טו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
טו/רה"פ מרכבת המשנה מהדו"ב
טו/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' צג
טו/רה"פ פי' ר"י קאפח
טו/רה"פ רמב"ם הערוך
טו/רה"פ רמב"ם לעם
טו/רה"פ שם טוב
טו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
טו/רה"פ תורת הקרבנות הל' ריט-רכו
טו/א אבן ישראל (בוהוש) עמ' שיא
טו/א אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קעד
טו/א אבני חן יומא עמ' קכח
טו/א אבני נזר יו"ד סי' שד אות ג
טו/א אבני ציון ח"ב סי' סו אות א-ב {מל"מ}
טו/א אגרות משה יו"ד ח"א סי' קנא
טו/א אהל משה (הורוביץ) ח"א מנחות קג ע"א
טו/א אוצרות הרמב"ם
טו/א אור הישר [אור הישר תמורה כה ע"ב]
טו/א אור לי כתובות סי' יג ס"ק ו {רדב"ז}
טו/א אור לישרים (שולמן) עמ' קצו {תכ"ד}
טו/א אחיעזר ח"א סי' כה ס"ק א, ח"ב סי' מד ס"ק ג
טו/א איים בים ב"ק סי' עה אות א
טו/א איש צעיר (עוזיאל) דף ח ע"ג {לשלמים כל שלושים יום ולאחר שלושים יום לעולה דבריו קיימים}
טו/א אלומת עלומים סי' ב דף ח ע"א-ע"ב {היא שלמים וולדה עולה}
טו/א אמונת יהושע עמ' שנא, שנה, שנח
טו/א אמונת שמואל (תשנט) עמ' קמט
טו/א אמרות טהורות (ישראל) דף ו ע"א {מל"מ}
טו/א אמרי אמת (גולדשלאג, תרפ"א) דף סה ע"ג {תכ"ד}
טו/א אמרי בינה (אוירבך) - תרו"מ סי' ז ד"ה אם, ד"ה ולכאורה, נדרים סי' ה ד"ה ברם
טו/א אמרי בינה (אש) דף קמז ע"א {אין חזרה תכ"ד}
טו/א אמרי נפתלי ח"ב עמ' לא
טו/א אמרי סופר עמ' סב-סג, סה
טו/א אפיקי מגינים זבחים סי' לח
טו/א ארעא דישראל מע' ת אות ח (נו ע"ב)
טו/א ארץ בנימין עמ' שמד {מל"מ}
טו/א אשר למלך
טו/א באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' שס
טו/א באר שרים (שולמן) עמ' קסב-קסג
טו/א בגדי יו"ט (קלוגר) עמ' רכד
טו/א בדבר מלך חט"ז עמ' רע, רעג, רצד
טו/א בית אהרן (קארטשין) עמ' רב
טו/א בית יחזקאל (סרנה) נדרים דף סה
טו/א בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' רצח
טו/א בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' פב, ח"ב עמ' ג, עא
טו/א בני שמואל דף ס ע"ג, פט ע"ג, צ ע"ב
טו/א בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' תעב {חזרה בהקדש}
טו/א בנין עולם (חבר) יו"ד סי' מג (השני) דף קט ע"ד, קיא ע"א
טו/א בנין שאול עמ' קסו
טו/א בנין שלמה (רבינ') סי' לד
טו/א ברור הלכה פסחים נט ע"ב ציון ו, ב"ק עג ע"ב ציון א
טו/א בריכת ירושלים עמ' סח, ע, עד-עה
טו/א ברית עולם (ולר) סי' סו אות א, ה
טו/א ברכות חיים ח"א עמ' קכד-קכו
טו/א ברכת אמת סי' ה עמ' לו-לז, מ
טו/א ברכת ראש נזיר ט ע"ב
טו/א גור אריה יהודה (זמבא) עמ' ג, קי
טו/א דבר שאול תמורה סי' נז אות א, ג
טו/א דברות משה גיטין עמ' שיד
טו/א דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' ט, קלג-קלה
טו/א דברי אליעזר (פרבר) ח"א דף ב ע"ג {מל"מ}, ז ע"א, יג ע"א-ע"ב
טו/א דברי דוד (מילדולה) דף לה ע"ב
טו/א דברי חיים ח"ב אהע"ז סי' סז
טו/א דברי מלכיאל ח"א סי' פד
טו/א דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' קעד
טו/א דברי סופר עמ' עב
טו/א דברי שלמה (אסרף)
טו/א דובב מישרים (וידנפלד) עמ' לז, ריד
טו/א דרכי משה ח"א שמעתתא ו פ' א
טו/א דרכי משה ח"א שמעתתא ז פ"ב
טו/א העובר בהלכה עמ' 46
טו/א הפלאות נדרים (תשעג) עמ' י, ע, שנד-שנה
טו/א הר המלך ח"ג עמ' שיד-שטז
טו/א ואתה תחזה ח"ג
טו/א ויטע אשל תמורה ח"ג עמ' ל {תכ"ד}
טו/א ושב הכהן (תשמח) עמ' עג, עו
טו/א זכרון יהודה (לאש) דף מב ע"א
טו/א זכרון יוסף (יונה) ח"ב קונ' בני יונה סי' ג אות ז, ט
טו/א חבש פאר עמ' קמה
טו/א חדושים ובאורים (גרי') תמורה סי' ב ס"ק ב
טו/א חוף ימים ח"א סי' ע אות ב
טו/א חזון יחזקאל תמורה פ"ג ה"ג
טו/א חזקה רבה יו"ד הלכה קסב
טו/א חי' בר נחמני דף לב ע"א-ע"ג {תכ"ד}
טו/א חי' הגאון אדר"ת עמ' קלא, קסב {תכ"ד}
טו/א חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' עט עמ' קצה
טו/א חי' הגר"מ זמבה סי' כג
טו/א חי' הגרא"א דסלר עמ' קפז
טו/א חי' הגרז"ס נשים עמ' קצו, רס, קדשים עמ' קפה
טו/א חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' רמב, רמד
טו/א חי' חתם סופר
טו/א חי' עזיאל
טו/א חסדי דוד ח"ז עמ' תקצט-תר
טו/א חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 496, 498
טו/א חקר הלכה (לנדא) ע' תוך כדי דיבור אות א דף קטו ע"ג, קטז ע"ב
טו/א חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' קטו עמ' שנח
טו/א חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' קטז עמ' שסב-שסג
טו/א טבעת החושן ח"ד עמ' 30
טו/א טבעת החושן, רנה, על קצוה"ח ס"ק א
טו/א יבול היובלות עמ' 80, 58
טו/א יד אהרן (לזכר ר' אהרן כהן) עמ' רלה-רלו
טו/א יד דוד (קרלין) ח"א דף קא
טו/א ידיו של משה דף קפו ע"ד {מל"מ}
טו/א יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' לו
טו/א ישועות ישראל סי' מב סעיף ה
טו/א כבוד הלבנון דף נח ע"א וע"ד {תכ"ד}
טו/א כל נדרי פ' יא הע' ב, מילואים סי' ד
טו/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תשמז, תשנ
טו/א כתב סופר אהע"ז סי' לח ד"ה ובדרך {מל"מ - סתירת הסוגיות ב"ק ומנחות בדין חזרה בעושה מעשה}, ד"ה והנה הטור {שאין חזרה בהקדש ואפילו בתוך כדי דבור}
טו/א כתב סופר יו"ד סי' קיא ד"ה במחילת {בכותית שאמר לה הבעלי לי בטלה}
טו/א לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' מב אות א-ה {היא שלמים וולדה עולה}, סי' נ אות ח-י {תכ"ד}
טו/א להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' מה ע"א, חי"א עמ' קסו
טו/א מאור למלך נדרים עמ' קמב, קמד-קמה {רדב"ז}
טו/א מוריה גל' ריג עמ' נב {תכ"ד}
טו/א מחנה יהודה (אשכנזי) דף רסה ע"א-ע"ד
טו/א מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' שלז, שלח, שמא
טו/א מים שאובים עמ' קנא, תפו, תצב
טו/א מכתב לחזקיהו דף נד ע"ד
טו/א ממעיני ישועה (הירשהורן) דף סא ע"א {תכ"ד}
טו/א מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' תצח
טו/א מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' רכח
טו/א מנחת אריאל מנחות עמ' שעב
טו/א מנחת בכורים (מיוחס) דף סב ע"א
טו/א מנחת בכורים (מיוחס) דף סב ע"א {תכ"ד}
טו/א מנחת בצלאל (תשלז) עמ' סה
טו/א מנחת חינוך ח"ב עמ' תקסח, ח"ג עמ' קפב, רפג
טו/א מנחת מאיר דף כה ע"ד
טו/א מנחת מחבת עמ' קסו
טו/א מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' שפח
טו/א מעין חיים ח"א עמ' לז
טו/א מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רכט ע"א
טו/א מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"ב סי' י אות ה]
טו/א מצעדי גבר קדושין סי' מא אות ה
טו/א מרפא לשון (ארדיט) דף יד ע"ב
טו/א משה ידבר (תשעו) עמ' רלד, רלט
טו/א משה מבחוריו דף ט ע"ד, י ע"א-ע"ב, טז ע"ב {תכ"ד בהקדש}
טו/א משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תרמב
טו/א משנה הלכות ח"ט סי' שסא
טו/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' רצה {תכ"ד}
טו/א משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רפח
טו/א משנת חיים מנחות עמ' תקלב
טו/א משנת יעקב
טו/א משנת יעקב מדע עמ' קלה-קמ, הפלאה עמ' כג-כז, רצ, זרעים ח"ב עמ' כה-כו {מל"מ}
טו/א משנת ר' אהרן נדרים עמ' קעד, קצ
טו/א משפט הקנין ח"א עמ' קלט
טו/א נדרי זריזין ח"א עמ' תקכט, תקלב
טו/א נזר אברהם מכות ועדות עמ' עד-עה, פא
טו/א נזר הקדש (קפלן)
טו/א נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' קיח אות ט
טו/א נטיעות חיים דף כ ע"א, כב ע"ב, כז ע"ג, ל ע"א
טו/א נטע שעשועים (בוירסקי) סי' מח
טו/א נמוקי שזבנ"י דף פז
טו/א נתיבות המשפט סי' רנה ס"ק ג {מל"מ}
טו/א נתן פריו ביצה עמ' מד
טו/א נתן פריו נדרים עמ' קנח ע"א
טו/א ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' צג-צד
טו/א ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' רכד
טו/א ס' סת"ם עמ' קנח
טו/א סופר מהיר ח"ב עמ' קלה
טו/א ספיקא דרבנן עמ' קנג-קנד, קנו
טו/א עבודת הכהן
טו/א עבודת מתנה עמ' לט
טו/א עורה שחר דף יד ע"א {מל"מ}
טו/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כד
טו/א ערהשה"ע לקוטים סי' מח אות יא
טו/א ערך יעקב עמ' קצה
טו/א ערך שי חו"מ סי' רנה סעיף א {מל"מ}
טו/א פד"ר חט"ז עמ' 8
טו/א פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תרסט
טו/א פרחי אהרן עמ' 62, 64
טו/א פרי עץ חיים (קרויס) עמ' קפא
טו/א פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 144
טו/א צבא המלך עמ' קכג
טו/א צהר הבית עמ' קיא
טו/א צמח מנחם דף מד ע"ג {אף בגמר דבריו נתפס}
טו/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רפח אות א ואילך
טו/א קהלת יעקב (אלגזי) תוספת דרבנן אות שיד (קי ע"א-ע"ד, קיא ע"א וע"ד, קיב ע"ד, קיג ע"א, קיד ע"ב וע"ד, קטו ע"ב, קיז ע"א, קיח ע"א בדפוס שלוניקי) {תכ"ד}
טו/א קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' תג-תד, תו {מל"מ}, תכא {מל"מ}
טו/א קהלת יעקב (אלגזי, שלוניקי) דף קי ע"א ואילך, קיד ע"ד
טו/א קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' קצ, קצה
טו/א קול דודי (תשף) (בקיצור)
טו/א קונטרסי שעורים נדרים שעור א אות א, שעור ב אות ו-ז, שעור כח אות ג, יב, יג, גיטין שעור ב אות יא
טו/א קרבן ציון עמ' קלא, רל {מל"מ}, רלב
טו/א קרית מלך רב (תשסו) עמ' תקנז {מל"מ}
טו/א ראש אליהו ח"א עמ' עג-עד
טו/א רביד הזהב (אברך) דף פג ע"ב {תכ"ד}
טו/א רוח אליהו (חאקו) ח"ב דף כ ע"ג, כא ע"ב {תכ"ד}
טו/א רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' קלא
טו/א שאלת הכהנים תורה דף פ-פא
טו/א שבי בנימין דף מט ע"א
טו/א שדה הארץ ח"ג דף נא ע"ג
טו/א שדה הארץ ח"ג דף נב ע"ב
טו/א שו"ת מהר"ש מוהליבר חידושים בש"ס וברמב"ם סי' ו עמ' שסו
טו/א שואל ומשיב מהדורא חמישאה סי' נב דף מח ע"ד, מט ע"ד {תכ"ד}
טו/א שובע שמחות עמ' רצו {מל"מ}
טו/א שי למלך עמ' רטו
טו/א שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' נט, תקכד, מנחות עמ' תב
טו/א שם יוסף (מועטי) ח"ב דף עד ע"ב {מל"מ}
טו/א שם יוסף (מועטי) ח"ב דף פ ע"ב
טו/א שמועת חיים ערכין ח"א עמ' יח
טו/א שמחת עולם (לגו)
טו/א שמן המור ח"א דף מט ע"ד, נ ע"א
טו/א שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' תסג
טו/א שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' תסא
טו/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' קב
טו/א שעורי ראשי ישיבות ליטא עמ' שנה
טו/א שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' קכו, קכז {שעה"מ}, קנו
טו/א שער המלך ח"ב עמ' רמ
טו/א שערי טהר ח"ח סי' נז אות ב, סי' קכה אות ג
טו/א שערי יצחק (תשיז) הסכמת רצ"פ פרנק הערה ב
טו/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 295, 318, 322
טו/א שערי ישר שער ה פכ"ב אות א, יט, כד
טו/א שערי תורה (לעוו) עדות ח"ב עמ' מ
טו/א שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף מז ע"ד, סב ע"ב
טו/א שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' רעט {מל"מ}
טו/א שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' רמב
טו/א תורת ההגיון בהלכה עמ' 14
טו/א תורת הקדש ח"ב עמ' קעד-קעה, רצ
טו/א תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' סז {היא שלמים וולדה עולה}
טו/א תפארת יהונתן (תרצד) דף יד ע"ג
טו/א תרומות חיים סעיף מח אות ח
טו/א תשובות יהודה דף כח ע"א {תכ"ד}
טו/ב אבן שלמה (ניימן) עמ' מ-מא
טו/ב אהל חייא עמ' רעה
טו/ב אהלי חיים עמ' רלה
טו/ב אהליך יעקב בכורות סי' א ס' ד
טו/ב אור הישר [כ"מ הל' מעילה פ"ד ה"ב, לח"מ הל' תמורה פ"א הט"ז, מפרשים הל' ערכין פ"ה הי"ד, אור הישר ערכין כ ע"א ובכורות ג ע"א וחולין מב ע"א]
טו/ב אור יעקב נדרים עמ' קד
טו/ב אוריין תליתאי (אפשטיין) דף לח ע"ב
טו/ב אידנו עמ' 56
טו/ב אמר יוסף (אלקלעי)
טו/ב אנצי"ת ע' אבר שהנשמה הע' 4, 7, 10, 12, 13
טו/ב באר מים חיים (נוסינזון) כתובות דף נט
טו/ב בדי הארון (הכהן) עמ' 562
טו/ב בית אהרן וישראל גל' מז עמ' כה-כו
טו/ב בית מרדכי (סאויצקי) דף מז ע"ב
טו/ב בית שערים או"ח סי' שכב
טו/ב בני דוד
טו/ב בני שמואל דף פג ע"ב
טו/ב בעקבי הצאן עמ' רמג
טו/ב בריכת המלך עמ' סד
טו/ב ברית יעקב (פייתוסי) דף ג ע"ב
טו/ב ברכת ראובן דף קעא ע"ב {כ"מ}
טו/ב בשמים ראש סי' סא
טו/ב גחלי אש דף נג ע"ד
טו/ב גט מקושר (אלגזי) עמ' שכא
טו/ב גליונות אבני נזר {כ"מ} [עי' הל' נזירות פ"א הט"ז]
טו/ב דבר שאול תמורה סי' כה אות ה, כו אות ב
טו/ב דור רביעי ח"א סי' מה אות ד
טו/ב דור רביעי ח"ב עמ' סג, סה
טו/ב דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' קכח
טו/ב הארת ירוחם קדושין ח"ב דף צ ע"ב, צא ע"ב
טו/ב הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' פו-פז
טו/ב ואתה תחזה ח"ג
טו/ב ויטע אשל תמורה ח"א עמ' תב {דמים קצובים}, תד {אבר מעוף}, ח"ג עמ' נד {דמיה חולין חוץ מדמי האבר}
טו/ב זכור לאברהם (אביגדור)
טו/ב זכור לאברהם (יפהן) עמ' צא, צד
טו/ב זכרון בנימין ח"ב עמ' תקמז
טו/ב זכרון מנחם (מיארה) {מקדיש אבר בעוף}
טו/ב חזקה רבה חו"מ ח"ד עמ' 24
טו/ב חי' הריצ"ד
טו/ב חי' הרמב"ם למסכתות יומא ותמורה עמ' 124-127, 130
טו/ב חסדי דוד ח"ז עמ' תקעט-תקפ
טו/ב יבין שמועה (לעוו) עמ' תטז
טו/ב יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' סב-סג
טו/ב יוסף חי [עי' חידושי לערכין ה ע"א]
טו/ב יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' ב, קנד, כרך ב ח"ב עמ' לז
טו/ב יחל ישראל (תשנב) עמ' תט
טו/ב יחל ישראל (תשסג) ח"ב עמ' רמה
טו/ב ימין המלך
טו/ב יקר הערך דף כד ע"א ואילך {לח"מ}
טו/ב כרם אברהם עמ' קיט
טו/ב כתר המלך
טו/ב לב אריה (בראד, תשסד) עמ' תקב
טו/ב לבושי מרדכי לקו"ת עמ' מה
טו/ב לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' קצו
טו/ב מגילת ספר לאוין דף קסז ע"ג {מל"מ}
טו/ב מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' שנז
טו/ב מלואי אבן ח"ב עמ' פג, פד
טו/ב מלחמות יהודה דף קכח ע"א
טו/ב מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' שלו
טו/ב מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' ריט
טו/ב מנחת חינוך ח"ג עמ' רנ
טו/ב מנחת יוסף ח"א עמ' סח
טו/ב מנחת מאיר דף כה ע"ג
טו/ב מעיני המים
טו/ב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רכט ע"ב
טו/ב מצעדי גבר קדושין סי' כו אות ג
טו/ב מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' רלג
טו/ב מקדש דוד קדשים קונ' ב ס"ק א במנחת מרדכי
טו/ב מראה איש ח"א יו"ד עמ' קסא
טו/ב מראה אש ח"א עמ' קפו, קצו, רב, רה
טו/ב מרחשת ח"ב סי' מ אות א, מנחת חינוך, מנחה שלוחה אות ז
טו/ב מרכבת יוסף דף מב ע"א {רק רגלה עולה}, מה ע"ב {דבר שהנשמה תלויה בו}, קיב ע"א וע"ג, קיג ע"ב {לא פשטה קדושה בכולה}
טו/ב משאת המלך ח"ג סי' שנח {עוף}
טו/ב משאת משה (חברוני) פסחים סי' קלט עמ' 430
טו/ב משנת אליעזר (רבינ') עמ' קמ, קמב-קמג
טו/ב משנת יעקב הפלאה עמ' רסא-רסה
טו/ב משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' סח
טו/ב משנת יעקב כאן
טו/ב משנת יעקב נשים ח"א עמ' לה-לז
טו/ב משנת יעקב קנין עמ' קנ
טו/ב משנת יעקב קרבנות עמ' קעג-קעד
טו/ב נאם דוד
טו/ב נחלת ברוך דף לג ע"א
טו/ב נתיבות החיים
טו/ב נתיבות שלום (למפרט) כאן, ועמ' עז
טו/ב נתן פריו סוגיות ח"א עמ' קמט
טו/ב ס' השבי"ט עמ' מח
טו/ב עולת שמואל (לובצר) ח"א, מנחת חנוך דף י ע"ג
טו/ב ענפי ארז (זי') דף כו ע"ב-ע"ג
טו/ב עסק התורה עמ' עח, פב-פג
טו/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ג, כד, רנז, כרך ב ח"ב עמ' כו
טו/ב ערהשה"ע קדשים סי' קעב אות ה
טו/ב ערך יעקב עמ' קסד {אהא"ז}
טו/ב קביעת רגע המוות (תשסח) עמ' 101
טו/ב קדשי יהושע עמ' אלף קפג, אלף רכג, אלף שצה, אלף שצז, אלף תקה
טו/ב קונטרסי שעורים קדושין שעור יא אות א, ד
טו/ב קרבן ציון עמ' קנב-קנג
טו/ב שאלו שלום ירושלים (פלאצקי) קו"א סי' ב
טו/ב שאלת הכהנים תורה דף פא
טו/ב שאלת שלום (רבינ') דף סז ע"ג
טו/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"ג סי' קלט
טו/ב שופריה דיעקב (מערך) דף כח
טו/ב שושנת יעקב (רפפורט) עמ' פג
טו/ב שם יוסף (מועטי) ח"ב דף עז ע"א {כ"מ}
טו/ב שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' רמג {כ"מ}
טו/ב שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' עח
טו/ב שמחת יו"ט (אלגזי) דף קלו ע"ג
טו/ב שמחת יו"ט (אלגזי) סי' ח אות ב, סי' לה אות ד
טו/ב שעורי הלכה עמ' קלב, קלה-קלו
טו/ב שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' קנח
טו/ב שעורי מרן הגר"י מפוניבז עמ' סו
טו/ב שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' סו, סח, עא
טו/ב שער המלך ח"ב עמ' קס-קסא
טו/ב שערי טהר ח"ג שער ג סי' יב אות ד, ח"ה שער ב סי' טז אות ג, סי' יז אות ב
טו/ב שפת אמת על התלמוד ח"ג דף פג ע"א
טו/ב שפת הים (מיו) דף ה ע"ג
טו/ב שפתי מלך
טו/ב שרשים במועדות עמ' רסה
טו/ב תורה תמימה ויקרא פ' כז אות לו
טו/ב תורת הקדש ח"א עמ' קלג, קלו, ח"ג עמ' כח
טו/ב תורת ירוחם ח"ב דף לו ע"ב
טו/ב תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' שמב, שלו, שלד, שלא, שסז
טו/ב תפארת שלמה מועדים - שמיני עצרת
טו/ג אור יעקב נדרים עמ' קו
טו/ג ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' לב
טו/ג ביצחק יקרא (תשע) סי' סח ד"ה ונראה מרוממי
טו/ג בנין הלכה עמ' קעה-קעז {מחויב חטאת}
טו/ג בשבילי התלמוד ח"ג תמורה כו ע"א
טו/ג גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' קעה
טו/ג דבר שאול תמורה סי' נה אות א, יט, סי' נח אות א
טו/ג הרמב"ם כמחנך עמ' 31
טו/ג חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד תמורה כו ע"א]
טו/ג חי' הרמב"ם למסכתות יומא ותמורה עמ' 149
טו/ג חי' חפץ חיים
טו/ג יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' יח
טו/ג מחשבת הקודש ח"א דף לא ע"א
טו/ג מלחמות יהודה דף יא ע"ב, עב ע"ד, קלא ע"ב, קלט ע"ג
טו/ג מעיני המים
טו/ג מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' רמב
טו/ג מקדש דוד קדשים קונ' א ס"ק א, קונ' ב ס"ק ג
טו/ג משנת אליעזר (רבינ') עמ' קמא-קמב
טו/ג משנת חיים ויקרא עמ' קצו
טו/ג משנת חיים מנחות עמ' תלב
טו/ג משנת יעקב
טו/ג נאם דוד
טו/ג עבודת הכהן
טו/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כד
טו/ג פרחי אהרן עמ' 173 {לח"מ}
טו/ג קדשי יהושע עמ' אלף קלב, אלף קעה, אלף קעו, אלף רלא-רלג
טו/ג שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' פג-פד
טו/ג שערי טהר ח"ג שער ג סי' טו אות ב
טו/ג שפת אמת על התלמוד ח"ג דף פו ע"ב
טו/ד אבן ישראל (פישר) ח"ט עמ' ריח
טו/ד אור הישר [כ"מ פסוה"מ פ"ג הכ"ב ורפ"ו והי"ז ושגות פ"ג ה"ח, אור הישר בכורות לז ע"א]
טו/ד אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 170
טו/ד אורח משפט עמ' רט ע"א
טו/ד איש צעיר (עוזיאל) דף ט ע"א {בעלי חיים נדחים}
טו/ד אמרי בינה (אוירבך) אמרי שלמה סי' ח ד"ה ואף
טו/ד ארזא דבי רב קידושין עמ' קכא-קכד
טו/ד באר שרים (שולמן) עמ' קעז
טו/ד בד קודש (פוברסקי) ח"א דף קח ע"ד, ח"ה עמ' קסד-קסה
טו/ד בדבר מלך ח"י עמ' רצה
טו/ד בדבר מלך חט"ז עמ' קסג
טו/ד בדבר מלך חי"ד עמ' רצו
טו/ד בדי הארון (הכהן) עמ' 557, 560
טו/ד בדרך המלך עמ' פט
טו/ד ביצחק יקרא (תשמט) ח"ב סי' כב
טו/ד ביצחק יקרא (תשע) סי' נו סעיף ד ד"ה כתב
טו/ד בית אהרן וישראל גל' נט עמ' יג
טו/ד בית המדרש
טו/ד בית שערים יו"ד בהקדמה
טו/ד ברור הלכה יומא סד ע"א ציון ג
טו/ד ברור הלכה פסחים צו ע"ב ציון א, צז ע"ב ציון ב
טו/ד בתי כנסיות - בית האסופים דף ט ע"ב
טו/ד גבורת יצחק (תשמח) דף צה
טו/ד גבורת יצחק (תשסו) עמ' צד
טו/ד גור אריה יהודה (זמבא) עמ' ק
טו/ד גחלי אש דף נד ע"א {לח"מ}
טו/ד גינת אלימלך ח"ב - דרושי אלימלך עמ' ט {בעלי חיים נדחים אם דחאו בידים}
טו/ד גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל ב סי' ב
טו/ד דבר שאול תמורה סי' נט אות ז
טו/ד דברות משה קדושין סי' יב ענף ג
טו/ד דברי חיים השמטות סי' כז
טו/ד דעת כהן עמ' שג
טו/ד דעת קדושים דף ל
טו/ד דרכי משה ח"א שמעתתא ט פרק יג
טו/ד הארת ירוחם קדושין ח"ב דף צג ע"ב
טו/ד הלכה רבה ח"א עמ' 212
טו/ד המאור הגדול (יעבץ) עמ' רמג
טו/ד המדות לחקר ההלכה מדה יג אות מד
טו/ד ואתה תחזה ח"ג
טו/ד ויגד יעקב (תשסח) עמ' רי {בע"ח אין נדחים}
טו/ד וענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' מט-נ, נה-נו
טו/ד זכרון שלמה (קליין) עמ' רלז
טו/ד חבצלת השרון יו"ד סי' פט
טו/ד חדושים ובאורים (גרי') תמורה סי' ה ס"ק ה
טו/ד חזו"א קדשים קמא סי' לד ס"ק ד
טו/ד חי' הריצ"ד
טו/ד חי' חתם סופר
טו/ד חי' ר"י נחמיה סי' לג אות יג
טו/ד חיי נפש בראשית ח"ב עמ' רסג, ח"ג עמ' רפח
טו/ד חנוכת הבית עמ' צ-צא {לח"מ}
טו/ד יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' צ, צג
טו/ד יד ושם ח"ב
טו/ד יוסף חי
טו/ד יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' יח, כרך ב ח"ב עמ' לו
טו/ד יתר הבז (תשסח) עמ' פד
טו/ד כבוד יו"ט
טו/ד כח מעשיו הגיד לעמו דף יד ע"ג
טו/ד כרוב ממשח
טו/ד כרם אברהם עמ' פ, פב
טו/ד לב איש עמ' רלא, רלג, תצ
טו/ד לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ב אות א-ג
טו/ד מאור יעקב דף צט ע"ג
טו/ד מאור למלך קדושין עמ' פו, פח-צב
טו/ד מחנה חיים ח"ה עמ' קלח
טו/ד מלואי אבן ח"ב עמ' קח
טו/ד מלחמות יהודה דף מד ע"א
טו/ד מנוחת אשר ח"א דף עג ע"ד
טו/ד מנחה לאיש עמ' 132 {אהא"ז}
טו/ד מנחת פתים (ארנטרוי) ח"ב עמ' סט
טו/ד מעיני המים
טו/ד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רכט ע"ג
טו/ד מפתח הבאורים [גרי"ז דף לח, אבי עזרי ח"ב]
טו/ד מצודת בן ציון דף נב ע"א {אין בע"ח נדחין}
טו/ד מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' שז
טו/ד מקור ברוך (פייתוס) דף רצט ע"ג
טו/ד מקראי קדש (תשנג) עמ' רכ
טו/ד מראה אש ח"ב עמ' סד
טו/ד מראה כהן זבחים עמ' לז, קסח
טו/ד מרחשת, מנחת חינוך, מנחה שלוחה אות ב
טו/ד מרכבת יוסף דף לז ע"א, מז ע"ד, מט ע"א {בע"ח אין נדחין}, קח ע"ג {ולקחה והקדישה קדושה וקרבה - ב"ח אין נדחין}
טו/ד משאת משה (חברוני) פסחים סי' מג עמ' 132
טו/ד משב יעקב ח"ב
טו/ד משכן בצלאל ח"א סי' כד
טו/ד משנת אליעזר (רבינ') עמ' קמג
טו/ד משנת חיים מנחות עמ' תלב
טו/ד משנת יעקב
טו/ד נאם דוד
טו/ד נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף יט ע"ד {לח"מ}
טו/ד נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' יג
טו/ד עבודת הזבח תמורה סי' יב ס"ק ז
טו/ד עדות ביהוסף (אלמושנינו)
טו/ד עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' רלד {אהא"ז}
טו/ד ענפי ארז (זי') דף כז ע"ג, עו ע"ג
טו/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ד, כרך ב ח"ב עמ' כו
טו/ד פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' צ
טו/ד פורת יוסף (שלופר) דף ב ע"ב, לט ע"ד
טו/ד פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' שיא, שטז
טו/ד פרי יצחק (תשעו) עמ' רלב
טו/ד פתחי שערים דף כא ע"ד
טו/ד צרור החיים (יעקב)
טו/ד קדשי יהושע עמ' תשכא, אלף קכ, אלף קמה, אלף שצו, אלף תעח
טו/ד קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' קנה-קנו
טו/ד קרבן ציון עמ' קמו-קמז {כ"מ}, רלד
טו/ד רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ד ה"ד, ה"ו
טו/ד שאגת אריה סי' יז
טו/ד שארית נתן (לוברט)
טו/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"ו קונטרס הקדשים סי' ח
טו/ד שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' ז, טז, צ, צב, צג, תנז
טו/ד שלמי יוסף יומא ח"א עמ' יב
טו/ד שם יוסף (מועטי) ח"ב דף פא ע"א {לח"מ}
טו/ד שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' רנו {לח"מ}
טו/ד שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' קצג, רג
טו/ד שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' תסא
טו/ד שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' קסא
טו/ד שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' קיח
טו/ד שעורי ר' יחיאל מיכל זבחים פ"א אות קכ-קכא
טו/ד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' ריא
טו/ד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' קנו
טו/ד שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תרלג
טו/ד שעורי ר"א ליכטנשטין זבחים עמ' 302, 317
טו/ד שער המלך ח"ב עמ' רסט, רעד
טו/ד שערי טהר ח"ג שער א סי' ג אות א, שער ג סי' יג אות ד, סי' יד אות א
טו/ד שערי ציון (כהן, תרצח) דף נח ע"ג {כ"מ}
טו/ד שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' רלט {כ"מ}
טו/ד תהלות ישראל (מג'לד) עמ' נד
טו/ד תורת זרעים עמ' קכא
טו/ד תורת יצחק ח"א עמ' קלז
טו/ד תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קכא {בע"ח אין נדחים}
טו/ד תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קכב {בע"ח אין נדחים}
טו/ד תשובה שלמה יו"ד סי' ב דף כט ע"ב {אין בע"ח נדחים}
טו/ד תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' רעב, רעו, רעח
טו/ה אבן האזל (גם בהשמטות דף קלב ע"א)
טו/ה אור יעקב נדרים עמ' קו-קז
טו/ה איש צעיר (עוזיאל) דף ח ע"ג {האומר דמי בהמה זו עולה אם הייתה ראויה עולה יקרב עולה}
טו/ה אפיקי מגינים נדרים סי' כט
טו/ה אשר למלך
טו/ה בדבר מלך חי"ח עמ' לה {האומר דמי בהמה זו עולה או ה"ז עולה}
טו/ה בית אהרן (צוקרמן) עמ' רפז
טו/ה בית המדרש
טו/ה בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' סד
טו/ה ברור הלכה נדרים כט ע"א ציון א ד"ה לכאורה
טו/ה גור אריה יהודה (זמבא) עמ' טו
טו/ה הדר יוסף עמ' רד
טו/ה זכר יצחק (תשן) עמ' קצד
טו/ה יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' קא
טו/ה יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' לו
טו/ה לב ים נדרים עמ' קמה
טו/ה לבושי מרדכי או"ח עמ' קצג, רלח
טו/ה מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קסט ע"א
טו/ה מקראי קדש (תשנג) עמ' תלג
טו/ה מראה איש ח"א יו"ד עמ' מז
טו/ה מראה אש ח"א עמ' קצד, קצט, רז
טו/ה מרגניתא דר"מ [שו"ת סו"ס גאון צבי חו"מ]
טו/ה משאת משה (חברוני) פסחים סי' נו עמ' 168
טו/ה משנת חיים ויקרא עמ' קצו
טו/ה משנת חיים מנחות עמ' תלב
טו/ה משנת יעקב
טו/ה נאם דוד
טו/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' לה, ח"ב עמ' ד
טו/ה ערך יעקב עמ' קסא
טו/ה קדשי יהושע עמ' אלף קמד, אלף קסד {מרכה"מ}, אלף קעא, אלף קעו {כ"מ}, אלף ריח-ריט
טו/ה קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' קע, קעג
טו/ה קרבן ציון עמ' רכב
טו/ה שארית יהודה (בלום) דף ק ע"א
טו/ה שיח ערב קדשים עמ' רכו
טו/ה שלמי שמעון (תשמו) עמ' לח
טו/ה שמחת יו"ט (אלגזי) סי' לה אות ד
טו/ה שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' קטו, קיט {מרכה"מ}
טו/ה שפת אמת על התלמוד ח"ג דף פה ע"א
טו/ה תורה לשמה (תשעג) עמ' קפט
טו/ה תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' פג
טו/ו אהל משה (לוין) ח"א דף כא ע"ד, כב ע"א
טו/ו אור הישר [מקום שמואל סי' לו, מל"מ הל' ערכין פ"ו ה"ח, אברהם יגל תחלת הל' איסו"מ]
טו/ו אנצי"ת ע' בעל מום (ב) הע' 133
טו/ו אשר למלך
טו/ו בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' סד
טו/ו גבול יהודה (ציר') דף קיג ע"ג
טו/ו גבורת יצחק מ"ש עמ' סא
טו/ו דברים אחדים (תקנח) דף קפ ע"א {כ"מ}
טו/ו ואתה תחזה ח"ג
טו/ו חוף ימים ח"ב סי' ל אות יג
טו/ו חזון יחזקאל תמורה פ"א ה"ה
טו/ו חי' הריצ"ד
טו/ו יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' ק
טו/ו יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' ב, ה
טו/ו יקר הערך דף יז ע"א {כ"מ}
טו/ו ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 30
טו/ו מוריה גל' ריט עמ' מא
טו/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' שצג
טו/ו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רכט ע"ג
טו/ו מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' תקמה
טו/ו מקדש יחזקאל תמורה עמ' רב
טו/ו מקום דוד [בית ועד דף סד ע"ב]
טו/ו מרגניתא דר"מ [קו"א בט"ז יו"ד הל' ס"ת]
טו/ו מרכבת המשנה מהדו"ק
טו/ו משנת יעקב
טו/ו נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' כח אות א
טו/ו עבודת הזבח תמורה סי' א ס"ק ט
טו/ו ענפי ארז (זי') דף קמז ע"ג {לח"מ}
טו/ו ערהשה"ע קדשים סי' נג אות כד
טו/ו פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' צא
טו/ו צמח מנחם דף מה ע"ב {פקע בכדי}
טו/ו קדשי יהושע עמ' אלף קסו, אלף קפ {מרכה"מ}, אלף ריב, אלף רלד, אלף רלז
טו/ו קול יעקב (שאול)
טו/ו שיח ערב קדשים עמ' שסב {מרכה"מ}
טו/ו שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' פג-פד
טו/ו שפת אמת על התלמוד ח"ג דף פא ע"ד
טו/ז אבן שלמה (ניימן) עמ' קכה
טו/ז אבני ציון ח"א סי' טו אות ו-ז, סי' לט אות ג, סי' מב אות א, ח"ב סי' מ אות ג
טו/ז אגרא לישרים סי' ל, לג
טו/ז אהל חייא עמ' ר, תשפב
טו/ז אור הישר [מל"מ הל' מעילה ספ"ד, קצוה"ח סי' קיז ס"ק ב]
טו/ז אור יעקב נדרים עמ' קג-קד, קו-קז
טו/ז אמרי בינה (אש) דף קמו ע"א {לח"מ - נפישא זיקא} וע"ד {לח"מ}, קמז ע"ב-ע"ג, קמח ע"ב {ראב"ד - כבר פדא}
טו/ז אמרי כהן (הולנדר) עמ' קפו {כ"מ}
טו/ז באר חיים מרדכי דף יא
טו/ז בית שערים או"ח סי' ש {מל"מ}
טו/ז בני יעקב
טו/ז ברור הלכה נדרים כח ע"א ציון כ פסקה א, ג
טו/ז ברור הלכה נדרים כט ע"א ציון א
טו/ז ברכת ראובן דף קע ע"ג
טו/ז גור אריה יהודה (זמבא) עמ' יח
טו/ז דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' קלה-קלח
טו/ז דברי חיים (אוירבך) יו"ד - מים חיים סי' מח {ראב"ד - כבר פדא}
טו/ז דברי חיים השמטות סי' ו
טו/ז דגל יהודה (קמינר) עמ' רכז
טו/ז דודאי משה עמ' סג {ראב"ד}
טו/ז היכל מלך
טו/ז המאיר לארץ
טו/ז המאיר לארץ {כ"מ - דכיון דרבא וכו' וכדמוכח לישניה דא"ל וכו'}
טו/ז הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' שנט {ראב"ד}
טו/ז הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' קסז
טו/ז הפלאות נדרים (תשעג) עמ' שמח, שנז, שסט
טו/ז הרי בשמים (הורוביץ) ח"ה עמ' צד
טו/ז וגר זאב עמ' קפג {כ"מ}
טו/ז זכר יצחק (תשן) עמ' קצד
טו/ז זכרון הרב עמ' 337 {ראב"ד}
טו/ז זרע אברהם (יצחקי) יו"ד דף קכט ע"ג
טו/ז חזון יחזקאל נדרים פ"ב ה"ד
טו/ז חי' כתב סופר כתובות עמ' קכג {ראב"ד}
טו/ז חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 384 {ראב"ד}
טו/ז חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' כה עמ' פא {כ"מ}, סי' פ עמ' רע
טו/ז חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' כד
טו/ז יבול היובלות עמ' 79
טו/ז יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' יח, לו
טו/ז ירושלים דדהבא עמ' לז {קדושת הגוף לא פקעה בכדי}
טו/ז כבוד הלבנון דף ח ע"א {כ"מ}
טו/ז כהונת רפאל עמ' שצה
טו/ז לב ים נדרים עמ' קמג-קמה, קמז, קמט-קנב
טו/ז מאור הקודש תמורה עמ' קל
טו/ז מועדי ה' (נתנזון) סוכות עמ' נז, עב, קצ, רנט, רסא
טו/ז מים שאובים עמ' תפה, תצב-תצג
טו/ז מלואי אבן ח"ב עמ' קג, משמרת חיים ח"ג עמ' ג
טו/ז מלחמות יהודה דף מד ע"ג, קמז ע"ד
טו/ז מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רטו
טו/ז מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' ריג
טו/ז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף ריא ע"ג
טו/ז מראה אש ח"א עמ' קצד-קצה, קצח-קצט
טו/ז מראה הנוגה [דברים אחדים דף קפ ע"א]
טו/ז מרגניתא דר"מ
טו/ז מרכבת יוסף דף מא ע"ב, מב ע"א וע"ד, מג ע"ב, מד ע"א-ע"ב {ולאחר ל' יום שלמים, וכ"מ - אף בתם}
טו/ז משאת משה (חברוני) פסחים סי' נו עמ' 168
טו/ז משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' מד אות א-ג
טו/ז משנת ר' אהרן נדרים עמ' קסו {ראב"ד}, קעא, קעז, קפ
טו/ז נדרי זריזין ח"א עמ' קצח {לח"מ}, רט
טו/ז נזיר אחיו (סאויצקי) עמ' קיד
טו/ז נזר הקדש (קפלן)
טו/ז נחלת שמואל דף יב ע"ג, לו ע"ג, לח ע"א, לט ע"א וע"ג
טו/ז נטעי נתן (פריד) סי' עב {כ"מ}
טו/ז נתיב מאיר
טו/ז עבודת הכהן
טו/ז עבודת לוי (רוד') דף מ ע"א
טו/ז עמקי המשפט עמק החוב סי' י אות א עמ' ס {ביאור הקצות בדעת הראב"ד דחילול הקדש ע"י חוב מהני דנתינת החוב נחשב כנתינת דמים}
טו/ז עסק התורה עמ' פג-פד
טו/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כו
טו/ז עצי ארזים סי' מ ס"ק ג
טו/ז ערך יעקב עמ' קצה
טו/ז קדשי יהושע עמ' עט {מרכה"מ}, אלף קלב {מרכה"מ}, אלף קעד {כ"מ}, אלף תקמו {כ"מ}
טו/ז קובץ הערות (תשסג) סי' נו אות ב, י, יז {ראב"ד}
טו/ז קרבן ציון עמ' קנא-קנב, קפד {כ"מ}, ריט-רכ {כ"מ}, רכא-רכב, שכח-שכט
טו/ז קרית מלך
טו/ז שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף קיא ע"ב, קיב ע"א, קטו ע"א
טו/ז שואל ומשיב מהדו"ה סי' סג (דף נט ע"ד)
טו/ז שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קיז סעיף י
טו/ז שלמי ירוחם
טו/ז שלמי שמעון (תשמו) עמ' לז
טו/ז שעורי עיון התלמוד כתובות עמ' צז
טו/ז שעורי עיון התלמוד נדרים שיעור מו-מז
טו/ז שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' קי, קיג
טו/ז שער המלך ח"א עמ' שא
טו/ז שערי טהר ח"ג שער ג סי' יב אות ו, סי' טו אות ד
טו/ז תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' פג, צ
טו/ז תורת רפאל ח"ג עמ' עא, עה
טו/ח אברהם יגל
טו/ח אהל חייא עמ' תרצה
טו/ח אהל יצחק גיטין עמ' תקכ
טו/ח אהל משה (לוין) ח"א דף כב ע"א {אנדרוגינוס}
טו/ח אהלי יהודה (הכהן) דף לב ע"א
טו/ח אור הישר [לח"מ הל' אישות פ"ד הי"א והל' זכיה פ"ח ה"ו והל' נחלות פ"ה ה"א והל' תמורה פ"ד ה"ג וה"ט]
טו/ח אור שמח
טו/ח אידנו עמ' 46 {קדושה חלה על עוברים}, 116
טו/ח אנצי"ת ע' אנדרוגינוס הע' 236, 237
טו/ח אנצי"ת ע' דבר שלא בא לעולם הע' 176
טו/ח באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' רצא
טו/ח בית מאיר (תשע) סי' מ ס"ח עמ' רצ, סי' עב ס"א עמ' כז
טו/ח בית מאיר השלם סי' מ ס"ח עמ' קיד
טו/ח בלכתך בדרך תשנט עמ' 83
טו/ח בני שמואל דף פג ע"ב, פט ע"ד
טו/ח ברית עולם (ולר) סי' סא אות ז
טו/ח ברכת ראובן דף קעא ע"א
טו/ח בתי כהונה (תצו) בית ועד דף סו ע"ב
טו/ח בתי כהונה (תשסה) עמ' קג
טו/ח גבול יהודה (אשכנזי) חי' כתובות דף ו ע"ב
טו/ח גבורת יצחק ר"ה עמ' מד
טו/ח גדולי שמואל כתובות דף נט
טו/ח דברות משה שבועות-ע"ז עמ' תעג {והמקדיש עובר במעי בעלת מום וכיוצא בה הרי זה קדוש}
טו/ח דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' רלח
טו/ח דקה מן הדקה דף סא ע"ב {מל"מ}
טו/ח העובר בהלכה עמ' 50
טו/ח ואתה תחזה ח"ג
טו/ח וגר זאב עמ' קעו-קעט
טו/ח זכרון שלמה (קליין) עמ' קצז {עובר במעי מעל מום}
טו/ח חדושים ובאורים (גרי') תמורה סי' ב ס"ק ז
טו/ח חי' הגרנ"ט סי' פה
טו/ח חי' הרמב"ם למסכתות יומא ותמורה עמ' 145
טו/ח חיי אברהם (טייב) דף סב ע"ב {מקדיש עובר במעי בע"מ}
טו/ח יד דוד (קרלין) ח"ב דף קעט
טו/ח יד ישראל ח"ב
טו/ח יעלת חן עמ' רסו
טו/ח לקוטים (פיינברג) עמ' מא {אם תלד זכר}
טו/ח מחנה יהודה (חסמן) עמ' קמד {אפשר להקדיש עובר}
טו/ח מטה אשר דף קמא ע"ג
טו/ח מנחת חינוך ח"ג עמ' קפג
טו/ח מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רכט ע"ד
טו/ח משנה הלכות ח"ט סי' של
טו/ח משנת יעקב
טו/ח משנת יעקב קנין עמ' ריד
טו/ח משנת ר' אהרן גיטין עמ' קע
טו/ח נדרי זריזין ח"ג עמ' קעה
טו/ח נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' מד
טו/ח עבודת הזבח זבחים סי' יז ס"ק ח
טו/ח עבודת הזבח תמורה סי' יב ס"ק כד
טו/ח ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' קכד
טו/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ד, כרך ב ח"א עמ' מט, ח"ב עמ' כח
טו/ח צרור החיים (יעקב)
טו/ח שובע שמחות עמ' שצט
טו/ח שם יוסף (מועטי) ח"ב דף פ ע"ג {במעי בעלת מום}
טו/ח שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' רנד
טו/ח שמעתתא דבי רב עמ' תקעב
טו/ח שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' רג
טו/ח שעורי הלכה עמ' קמב
טו/ח שער המלך ח"ב עמ' קנה, שכט
טו/ח שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 263
טו/ח שערי ישר שער ה פ"כ אות ה
טו/ח שפת אמת על התלמוד ח"ג דף עא ע"א
טו/ח תורת הלוי עמ' קא
טו/ח תורת הקדש ח"א עמ' קכו
טו/ח תורת הקנינים ח"ב עמ' תיב
טו/ח תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' סה, קלג {חלה קדושה על עובר בפ"ע}, קלד
טו/ח תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' ר
טו/ח תיבת גומא (תשסז) עמ' רלג


טז/473 הלכות מעשה הקרבנות פרק טז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


טז/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
טז/רה"פ הר המוריה (שץ)
טז/רה"פ הרמב"ם המדויק
טז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
טז/רה"פ מעשה רקח
טז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
טז/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' צד-צה
טז/רה"פ פי' ר"י קאפח
טז/רה"פ רמב"ם הערוך
טז/רה"פ רמב"ם לעם
טז/רה"פ שם טוב
טז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
טז/רה"פ תורת הקרבנות הל' רכז-רמא
טז/א אור הישר [מל"מ הל' פרה פ"א ה"א, כ"מ לעיל פ"א הי"ד]
טז/א דברות משה חולין עמ' קעו
טז/א ואתה תחזה ח"ג
טז/א זכרון בנימין ח"א עמ' רעו
טז/א חזו"א פרה סי' א ס"ק יא
טז/א יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רפג, ח"ב עמ' יז, רכ
טז/א יין מלכות (שניאורסון) עמ' 354-358
טז/א לקוטי שיחות ויקרא תשמה
טז/א לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 1
טז/א מי טהרה עמ' א
טז/א מים טהורים עמ' תרלה {גדי והביא שעיר}
טז/א מנחה טהורה דף לט ע"א {מרכה"מ}
טז/א מנחת חזקיה מנחות עמ' שטז
טז/א מנחת חינוך ח"ב עמ' תמ
טז/א מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף ריא ע"ג, רל ע"א
טז/א מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' שסו
טז/א מראה איש ח"א יו"ד עמ' כא
טז/א נדרי זריזין ח"ג עמ' סג
טז/א נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' ריג
טז/א נזר הקדש (רזין) מנחות דף קנו ע"ד
טז/א ענפי ארז (זי') דף רלג ע"א
טז/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ז
טז/א פרת חטאת עמ' יט
טז/א קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' שנ
טז/א שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' נט
טז/א שפתי מלך
טז/א תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' רעו
טז/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' שכט-שלד
טז/ב אור הישר [מל"מ הל' איסו"מ פ"ג ה"ב]
טז/ב אשיחה בחקיך פרה עמ' יב
טז/ב אשר למלך
טז/ב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
טז/ב בית אהרן וישראל גל' לב עמ' לא-לב
טז/ב בכורי אביב (ביק) דף ריט {פלגס}
טז/ב ברור הלכה חולין כב ע"ב ציון ג
טז/ב ברור הלכה חולין כג ע"א ציון ד
טז/ב ברור הלכה חולין כג ע"ב {השמיט הנודר לחמי תודה והביא שיאור}
טז/ב בריכת המלך עמ' רט
טז/ב גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קנח
טז/ב דביר הקודש מנחות עמ' שפ
טז/ב דברות משה חולין עמ' קעו
טז/ב הגהות רימ"א
טז/ב היכל התורה (פינצוק) חוב' א עמ' ב-ג
טז/ב ואתה תחזה ח"ג
טז/ב זכרון בנימין ח"א עמ' רעד
טז/ב חדושים ובאורים (גרי') מנחות סי' יא ס"ק יד
טז/ב חי' הראי"ה
טז/ב חי' חפץ חיים
טז/ב חי' ר"י נחמיה סי' נו אות א
טז/ב כלילת יופי דף ס
טז/ב לב אריה (בראד) חולין כג ע"ב
טז/ב לב אריה (בראד, תשסד) עמ' פז
טז/ב לשד השמן (שפרינץ) יו"ד דף ז ע"א
טז/ב מים טהורים עמ' תרלב
טז/ב מנחת חזקיה מנחות עמ' שטז
טז/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' עג, תיד, תלט, תמ, תמב
טז/ב מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' פ
טז/ב מעין נצח ח"ב סי' ק {או"ש}
טז/ב מעיני המים
טז/ב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רל ע"א
טז/ב מר קשישא עמ' כב
טז/ב מראה איש ח"א יו"ד עמ' כא
טז/ב משנת יעקב
טז/ב נאם דוד
טז/ב נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' רי-ריב
טז/ב נזר הקדש (רזין) מנחות דף קמג ע"א-ע"ג
טז/ב נתיב מאיר
טז/ב עבודת הכהן
טז/ב עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' רלז {או"ש}
טז/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ג, יג
טז/ב ערהשה"ע קדשים סי' פט אות יב
טז/ב פרת חטאת עמ' טז
טז/ב צרור החיים (יעקב)
טז/ב קדשי יהושע עמ' אלף תפ-תפא, אלף תק, אלף תקיג-תקיד
טז/ב קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' שמח, שנ
טז/ב שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתל
טז/ב שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"ב עמ' רס
טז/ב שו"ת ראנ"ח ח"ב סי' עד
טז/ב שיח ערב פסחים עמ' כז {אהא"ז}
טז/ב שערי זיו ח"ב דף קח ע"ד
טז/ב שערי יצחק (תשיז) עמ' קמו
טז/ב שפת אמת על התלמוד ח"ג דף סד ע"א
טז/ב תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' רעה, רעח, רפט, רצד
טז/ג אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' סט אות ב {מל"מ}
טז/ג אוהב מישרים עמ' רסא
טז/ג אור הישר [אור הישר תמורה כ ע"א]
טז/ג אור חדש (בלומ') דף צב ע"ב {לח"מ}
טז/ג אמרי סופר עמ' פב
טז/ג בית אהרן (צוקרמן) עמ' שצג
טז/ג בשמים ראש סי' קלט
טז/ג דביר הקודש מנחות עמ' שעח
טז/ג הר המלך ח"ו עמ' קמד-קמט
טז/ג ואתה תחזה ח"ג
טז/ג ויטע אשל תמורה ח"ב עמ' שס, ח"ג עמ' מו
טז/ג חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד מנחות קז ע"א]
טז/ג חסדי דוד ח"ו עמ' שפח
טז/ג חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' סג עמ' רה-רו
טז/ג חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' שכו
טז/ג חקרי לב יו"ד ח"ב סי' נב דף קב ע"ג
טז/ג יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' ה
טז/ג כבודה של תורה ח"ג עמ' כח
טז/ג כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' נד
טז/ג מועדי ה' (נתנזון) סוכות עמ' רסא
טז/ג מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' כו
טז/ג מחנה יוסף (תשעב) סי' נז אות י
טז/ג מילי דמרדכי
טז/ג מנחה טהורה דף קכא ע"ב {כ"מ}
טז/ג מנחת אריאל מנחות עמ' תצא
טז/ג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף ריא ע"ד, ריב ע"ב, רל ע"א
טז/ג משנת חיים ערכין עמ' תיא
טז/ג נמוקי חיים עמ' רס
טז/ג עיני דוד
טז/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' י
טז/ג שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' נט, סב
טז/ג שפתי מלך
טז/ג תאיר נרי דף פ ע"א
טז/ג תהלה לדוד (אמאדו) ח"ב דף ו ע"ד
טז/ג תהלות ישראל (מג'לד) עמ' קכז
טז/ד אור הישר [אור הישר מנחות קז ע"ב]
טז/ד בד קודש (פוברסקי) ח"א דף טו ע"ב
טז/ד חדושים ובאורים (גרי') מנחות סי' יא ס"ק יד
טז/ד חי' הראי"ה
טז/ד חי' הריצ"ד
טז/ד חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' סג עמ' רד-רה, רז {בינוני}
טז/ד יד סופר עמ' עג
טז/ד יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' לח
טז/ד יכהן פאר
טז/ד יסודי הצדקה עמ' 212
טז/ד כבוד מלכים (מרגליות) {לח"מ}
טז/ד כבודה של תורה ח"ג עמ' ל
טז/ד לב ארי (רביץ) עמ' 144
טז/ד לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 9
טז/ד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף ריב ע"א, רל ע"ב
טז/ד מרומי גלים עמ' קיא
טז/ד משנת משה ביצה עמ' יא, קידושין עמ' קיב, סנהדרין עמ' רכג
טז/ד נמוקי חיים עמ' רסא
טז/ד עבודת ישראל (קמחי) דף צד ע"א
טז/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' י
טז/ד קדשי יהושע עמ' עו, קטז
טז/ד קרית מלך
טז/ד רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' יג {הבינוני}
טז/ד שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' א
טז/ד שפת אמת על התלמוד ח"ג דף סח ע"ג
טז/ד שפתי מלך
טז/ה אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' א אות ה
טז/ה דביר הקודש מנחות עמ' שעט-שפ {שנים במנה}
טז/ה חי' הראי"ה
טז/ה יכהן פאר
טז/ה מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רל ע"ב
טז/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' מט
טז/ה תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' רעז
טז/ו גליוני הגר"ש עמ' צא {לח"מ} [עי' מל"מ הל' שגגות פי"ג ה"ה]
טז/ו ויטע אשל תמורה ח"ב עמ' שי
טז/ו חי' הראי"ה
טז/ו חסדי דוד ח"ו עמ' שצג-שצד
טז/ו לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 3
טז/ו מעיני המים
טז/ו מרומי גלים עמ' קז
טז/ו ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' קמב {מל"מ}
טז/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ז
טז/ו שיח יצחק (וייס) ח"ב עמ' מ
טז/ז אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' סט אות ב {מל"מ על אתרוג}
טז/ז אגודת אזוב השלמות דף כח ע"ג
טז/ז אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' רב {מל"מ}
טז/ז אור הישר ב"ק עח ע"ב
טז/ז אור עולם (שניאורסון) עמ' 718-719
טז/ז אמרי סופר עמ' עח, פב
טז/ז באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' לו
טז/ז בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' לו
טז/ז בדבר מלך חי"א עמ' קנב
טז/ז בית אהרן וישראל גל' נח עמ' סב {מל"מ}
טז/ז בן אשר סי' כג אות ו
טז/ז בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' קסז {מל"מ}
טז/ז ברור הלכה ב"ק עח ע"ב ציון ב
טז/ז ברכת ראובן דף קע ע"ג
טז/ז בשמים ראש סי' קלט {נגנב}
טז/ז דבר אהרן חו"מ סי' א אות ו
טז/ז דבר יהושע (שו"ת) ח"ג סי' עג ס"ק ג {מל"מ}
טז/ז דברות משה חולין עמ' קע {מל"מ}
טז/ז דברי רננה סי' ו (עמ' כה) {מל"מ}
טז/ז הגהות רימ"א
טז/ז הוד יוסף עמ' עד {מל"מ}
טז/ז הר המלך ח"ד עמ' מה
טז/ז ואתה תחזה ח"ג
טז/ז ויטע אשל תמורה ח"ב עמ' שי
טז/ז חזון יחזקאל מנחות פי"ב ה"א
טז/ז חי' הגאון אדר"ת עמ' מא {מל"מ}
טז/ז חי' ר"ש קלוגר סוכה עמ' תט
טז/ז חי' תורה בהל' גניבה (קפלן) עמ' 8 {מל"מ}
טז/ז חנן אלקים עמ' מא
טז/ז חק לישראל נזיקין עמ' 380 {מל"מ}
טז/ז חק לישראל שומרים עמ' 1046, 1047 {מל"מ}
טז/ז טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' תקיב {מל"מ}
טז/ז יברך ישראל זבחים עמ' שג {פוטר עצמו בשה}
טז/ז יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' ו
טז/ז ישועות יעקב נזיקין עמ' ב {מל"מ}
טז/ז ישורון ח"י עמ' רנ-רנא
טז/ז כרם אפרים דף טז
טז/ז לב איש עמ' תכט
טז/ז להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' קסח
טז/ז להורות נתן אבות עמ' רה
טז/ז לקוטי שעורים (שטיין) פסחים (תשמח) סי' ד אות ב עמ' קח
טז/ז לשון ערומים {נגנב}
טז/ז מאמר מרדכי - י"ג באלול עמ' רל, תקי {מל"מ}
טז/ז מועדים וזמנים ח"ח סי' ריא {נגנב}
טז/ז מחנה חיים ח"ב עמ' צו {מל"מ}
טז/ז מחנה ישראל (אליהו)
טז/ז מנוחת משה דף קז ע"א-ע"ב {מל"מ}
טז/ז מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' שיח
טז/ז מנחת אריאל מנחות עמ' תצח
טז/ז מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' י, ח"ב עמ' קמה
טז/ז מנחת יהודה (בוים) דף קח ע"א {מל"מ}
טז/ז מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ז עמ' קמט {מל"מ}
טז/ז מנחת עני (פראג תקמ) דף ו ע"ב {מל"מ}
טז/ז מנחת עני (תקמ) דף ו ע"ב {מל"מ}
טז/ז מנחת עני (תקמז) דף טו ע"ג {מל"מ}
טז/ז מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' ל {מל"מ}
טז/ז מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' תעח {מל"מ}
טז/ז מעיני התורה ח"ב עמ' קפט {מל"מ}
טז/ז מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' תקמו
טז/ז מקורות לפסקי הרמב"ם {נגנב}
טז/ז מרומי גלים עמ' קז
טז/ז מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קיב אות ד {השמיט דין הגנב}
טז/ז משכנות הרועים (אלחאיק) מע' ג אות לה
טז/ז משנה הלכות ח"ט סי' שיח
טז/ז משפט שלמה (זפרני, תשנה) סי' ז סעיף ד ס"ק א {מל"מ}
טז/ז משפטי ישראל עמ' 194-195 {מל"מ}
טז/ז נועם חכ"א עמ' רלו
טז/ז נחלת יהושע ב"ק עח ע"ב {נגנב}
טז/ז נחפה בכסף (נבון) ח"א דף פח ע"ד {מל"מ}, פט ע"א {פוטר עצמו בשה}, צא ע"ב {מל"מ}, צב ע"א {מל"מ}
טז/ז נטע שורק דף קלה ע"א
טז/ז נתיבות שלום (למפרט) {נגנב}
טז/ז ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתקח, תתתקסו, תתתקעט {מל"מ}
טז/ז ס' סת"ם עמ' רעז {מל"מ}
טז/ז סוכה וארבעת המינים עמ' 28-27, 31
טז/ז עורה שחר דף ד ע"ג {מל"מ}
טז/ז ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' קטו-קיח
טז/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' ט, ח"ב עמ' ז, כרך ב ח"א עמ' מח-מט
טז/ז עקדת משה ח"א עמ' פט-צ {מל"מ}
טז/ז פרי השדה (דייטש) ח"ב סי' נח {מל"מ}
טז/ז קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' יח {מל"מ}
טז/ז קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' תקפא-תקפב
טז/ז קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' קמט {מל"מ}
טז/ז קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' שנ
טז/ז קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' פ
טז/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תפא
טז/ז שאר יוסף ח"ג עמ' קכז {נגנב}
טז/ז שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 42 {מל"מ}
טז/ז שדה הארץ ח"ג דף קז ע"ג
טז/ז שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' רטו, סי' רכד אות כו
טז/ז שו"ת ר"י מילר עמ' רעב-רעג
טז/ז שואל ומשיב מהדו"ב ח"ב סי' ג (ד"ה והנה בהא) {מל"מ}
טז/ז שואל ומשיב מהדו"ג ח"ג סי' לג {מל"מ}, מהדו"ד ח"ג סי' כט {נגנב, דמיו עלי עולה}
טז/ז שיח ערב פסחים עמ' כו
טז/ז שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' סו, שצג, ח"ב עמ' תמ
טז/ז שלמי יוסף מנחות עמ' תמד
טז/ז שלמי יוסף ר"ה עמ' תעב
טז/ז שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' נח
טז/ז שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' נט
טז/ז שמוש חכמים ג עמ' לב
טז/ז שמרו משפט ח"א עמ' תיד {מל"מ}
טז/ז שנות חיים (קלוגר) עמ' קצז {מל"מ}
טז/ז שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' יג
טז/ז שעורי הגרב"ד פסחים עמ' מד
טז/ז שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' נו
טז/ז שעורי עיון התלמוד גיטין עמ' קלו
טז/ז שער המלך ח"ב עמ' שעד {מל"מ}
טז/ז שער משפט סי' עב ס"ק יב {מל"מ}
טז/ז שערי דעה ח"ב סי' ו, ח {מל"מ}
טז/ז שערי טהר ח"ג דף רטז ע"ג {נגנב}
טז/ז שרידים גל' יד עמ' סט-עא {מל"מ}
טז/ז תהלות ישראל (מג'לד) עמ' קכח {מל"מ}
טז/ז תורה לדעת ח"ו עמ' עז-עח
טז/ז תורת חיים וחסד עמ' שמט {מל"מ}
טז/ז תורת יצחק ח"א עמ' עט
טז/ז תחומין חי"ג עמ' 403 {מל"מ}
טז/ז תיבת גומא (ורשנר) עמ' תכג
טז/ז תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' תעז, תעט
טז/ח אש קודש מעילה עמ' קצב
טז/ח הגהות רימ"א
טז/ח ואתה תחזה ח"ג
טז/ח חדושים ובאורים (גרי') מנחות סי' יא ס"ק כג
טז/ח חסדי דוד ח"ו עמ' שצד
טז/ח ידי אליהו דף קט ע"ב
טז/ח לחקרי הלכות סי' רכ
טז/ח מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רל ע"ג
טז/ח מרגניתא דר"מ
טז/ח נזר הקדש (רזין) מנחות דף קנז ע"א
טז/ח נחפה בכסף (נבון) ח"א דף קיט ע"ד {שור משוורי}
טז/ח נחפה בכסף ח"א חו"מ סי' כב (קיט ע"ד, קכ ע"א)
טז/ח קדשי יהושע עמ' אלף רו
טז/ח קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' קעו
טז/ח שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ד סי' פד
טז/ח שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' תכח {מקדיש ולד}
טז/ח שפת אמת על התלמוד ח"ג דף סט ע"א
טז/ח תשובות ר"י אלחנן עמ' קסב, קסח-קסט
טז/ט איש על העדה (אלאביץ) עמ' 166
טז/ט אמרי בינה (אוירבך) - דיינים סי' מט ד"ה ומ"מ
טז/ט ואתה תחזה ח"ג
טז/ט חדושים ובאורים (גרי') מנחות סי' יא ס"ק כג
טז/ט חי' הראי"ה
טז/ט יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' מא-מב
טז/ט מחשבת הקודש ח"ב דף יב ע"ב {ראב"ד}
טז/ט מי טהרה עמ' ה
טז/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
טז/ט סהמ"צ לרס"ג ח"א דף תב ע"ד
טז/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ג, ט, כרך ב ח"א עמ' מח
טז/ט קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' ריב
טז/ט שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' נט
טז/ט תורת יקותיאל (בירדוגו) עמ' תכז {שכח באיזה מין הבהמה קבע עולתו וכו', וראב"ד, וכ"מ}
טז/י ואתה תחזה ח"ג
טז/י מחשבת הקודש ח"ב דף יב ע"ב {נדר עוף לא יביא בהמה}
טז/י מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' א
טז/י קרית מלך
טז/י שפת אמת על התלמוד ח"ג דף סח ע"ג
טז/יא אור שמח
טז/יא ארצות החיים סי' א ארץ יהודה אות ז עמ' עז {מל"מ - מלח}
טז/יא בית אהרן וישראל גל' עז עמ' יט
טז/יא דביר הקודש מנחות עמ' שעו {ושכח}
טז/יא דקה מן הדקה דף לז ע"א, מו ע"ב
טז/יא ואתה תחזה ח"ג
טז/יא חי' הגאון אדר"ת עמ' ה {מל"מ - מלח בנסכים}
טז/יא חי' הראי"ה
טז/יא חסדי דוד ח"ו עמ' שצ
טז/יא מילי דמרדכי
טז/יא מנחת אריאל מנחות עמ' תפט
טז/יא מנחת חינוך ח"ב עמ' תמז
טז/יא מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' רלח, רפח
טז/יא מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' קט
טז/יא משנת חיים מנחות עמ' תשלח
טז/יא נמוקי חיים עמ' רסא {מל"מ}
טז/יא עבד המלך (תשסט) עמ' תנג {מל"מ}
טז/יא שלמי שמחה ח"א עמ' נא {כ"מ}
טז/יא שמחת עולם (לגו)
טז/יא שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' שנח
טז/יא שער המלך ח"ב עמ' רמד
טז/יא תורת המנחה (רוקח) עמ' קנא
טז/יב אניה דיונה פי"ז, מאיל המילואים אות ו
טז/יב המדות לחקר ההלכה מדה ט אות ה
טז/יב ואתה תחזה ח"ג
טז/יב שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' רנז
טז/יב שפת אמת על התלמוד ח"ב דף קמח ע"ג
טז/יג אור הישר [מל"מ הל' כלה"מ פ"ו ה"ט, אור הישר מנחות קו ע"ב ומעילה יט ע"ב]
טז/יג אמונת יהושע עמ' תקפח
טז/יג אמרות יצחק תנינא עמ' קסא
טז/יג בדבר מלך ח"ח עמ' יד, טז
טז/יג דביר הקודש מנחות עמ' שעה {רדב"ז}
טז/יג דקה מן הדקה דף מו ע"ב
טז/יג הגהות רימ"א
טז/יג ואתה תחזה ח"ג
טז/יג חדושים ובאורים (גרי') מנחות סי' יא ס"ק ז
טז/יג חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' קצח-קצט
טז/יג חזו"א מנחות סי' מב ס"ק כה
טז/יג חזו"א על הרמב"ם
טז/יג חי' הגר"ח החדש עמ' קכו
טז/יג מאור הקודש מנחות ח"א עמ' פ
טז/יג מוריה גל' קעה עמ' קל-קלא
טז/יג מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' קסו {הרי עלי לבונה}, רצב {ארכן אמה}
טז/יג מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' לט, מז
טז/יג מנחת אריאל מנחות עמ' תפז
טז/יג מנחת חינוך ח"ב עמ' יג, שצד
טז/יג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רל ע"ד
טז/יג מקדש דוד קדשים סי' לד ס"ק ב
טז/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
טז/יג משנת חיים מנחות עמ' קעא, תרל
טז/יג נזר הקדש (רזין) מנחות דף כא ע"ד {חיבת הקודש דרבנן}, ל ע"ג
טז/יג עבודת הזבח מעילה סי' ח ס"ק יד
טז/יג עבודת הכהן
טז/יג עבודת לוי (לוין) סי' מו ס"ק ז {כ"מ}
טז/יג קול מבשר (ראטה) ח"ב עמ' ס {מל"מ}
טז/יג קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' צז
טז/יג קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' שעג
טז/יג רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' יז
טז/יג שלמי שמחה ח"א עמ' קפט
טז/יג שמחת עולם (לגו)
טז/יג שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' רסג, רסו
טז/יג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' רד
טז/יג שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תסז, תסח, תעג, תעה
טז/יג שערי היכל זבחים עמ' תקיט {עביין כמחוקות - מקורו בירושלמי}
טז/יג שערי טהר ח"ג שער ב סי' ח אות ג
טז/יג שפת אמת על התלמוד ח"ג דף סח ע"ב
טז/יג שפתי מלך
טז/יג תורת האשם - שבט מנשה עמ' כז {שני גזירים}
טז/יד אבן האזל קדשים ח"א דף סט ע"א
טז/יד אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' צה אות ד {לשיתין}
טז/יד אוצרות הרמב"ם
טז/יד אור הישר [אור הישר זבחים פד ע"א ומנחות עד ע"ב]
טז/יד אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 154
טז/יד אמרות שמואל עמ' ס-סא
טז/יד אמרי בינה (אש) דף יב ע"ד {אין מזלפים יין לאש כי זה פסיק רישיה}
טז/יד אמרי יהודה (רוזנר) כלל יז בתחלתו
טז/יד אמרי נפתלי ח"ב עמ' קה
טז/יד ארצות החיים סי' א ארץ יהודה אות ז עמ' עז {מלח על היין}
טז/יד אשר למלך כאן והל' תפלה פ"א ה"י
טז/יד בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף פה ע"ג, פו ע"ב-ע"ג
טז/יד בדבר מלך חי"ח עמ' רנ {מי שנדר או התנדב שמן כיצד עושין בו וכו' ונותן עליו מלח וזורקו ע"ג האשים והשאר נאכל לכהנים}
טז/יד בית אהרן וישראל גל' עז עמ' יח
טז/יד בית גמליאל ח"א עמ' ס
טז/יד בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' מו
טז/יד בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' נד
טז/יד בית שערים או"ח סי' קכד (דף נח)
טז/יד בכורי אברהם דף נ ע"ד {פסיק רישיה דלא ניחא ליה - לא מזלפים יין בגלל כיבוי}
טז/יד בני משה (מאג'אר) דף כא ע"ג
טז/יד בנין ציון (עטלינגר) ח"ב סי' לח
טז/יד ברור הלכה קדושין נה ע"א ציון א
טז/יד בתי כהונה (תצו) בית אבות דף כט ע"ב, בית דין דף פא ע"ד
טז/יד גבורות יצחק עמ' קו
טז/יד גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' קכד
טז/יד גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' כב, רכז
טז/יד דקה מן הדקה דף לז ע"א
טז/יד דרך המלך (רבי)
טז/יד הר המלך ח"ז עמ' קטו
טז/יד ואתה תחזה ח"ג
טז/יד חוות יאיר (תשנז) סי' רג, עמ' תקפה
טז/יד חזו"א מנחות סי' לג ס"ק טו
טז/יד חזו"א על הרמב"ם
טז/יד חזון יחזקאל זבחים פ"י ה"ב, מנחות פ"י ה"ב, פי"ג ה"ד
טז/יד חי' הראי"ה
טז/יד חי' חפץ חיים
טז/יד חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"ב עמ' שפט
טז/יד חי' ר' אפרים מרדכי
טז/יד חי' ר"ש קלוגר שבת עמ' רעו {כ"מ}
טז/יד חיי אברהם (טייב) דף סב ע"ג
טז/יד חיל המקדש סי' ח אות א
טז/יד חמדת אהרן עמ' סו
טז/יד חסדי דוד ח"ו עמ' שפב-שפג
טז/יד חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' פב עמ' רעג
טז/יד חקרי הלכות (שומיאץ) דף נב ע"ד {לספלים}, נג ע"ב
טז/יד טיול בפרדס ח"ב עמ' רפו
טז/יד טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' קלד
טז/יד יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רכה
טז/יד ישועות יעקב מועד עמ' רסח
טז/יד ישורון ח"י עמ' רנא
טז/יד כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' ריד
טז/יד כלי טהור עמ' קד {לח"מ}
טז/יד כלילת יופי דף לה
טז/יד כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' רע
טז/יד כתר תורה (תשסז) עמ' קכו {מנסך על השיתין}
טז/יד מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף ו ע"א, ז ע"ב {לא כתב שמזלף יין}
טז/יד מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' כט-ל, מב
טז/יד מגדל צופים ח"ג סי' עו
טז/יד מגן גבורים (או"ח) סי' א ס"ק י (ה ע"א) {מנסכו לשיתין, מולחו}
טז/יד מזבח חדש דף כט ע"א, עט ע"ד, פא ע"א
טז/יד מילי דמרדכי
טז/יד מים שאל דף נז ע"ג
טז/יד מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' צ, מנחות עמ' רסג, רצג, תו"כ ח"א עמ' פג, ח"ב עמ' מה
טז/יד מנחת חינוך ח"ב עמ' יג, ס, פז, תמ, תמז, ח"ג עמ' צ
טז/יד מנחת יהודה וירושלים עמ' 89
טז/יד מעיני המים
טז/יד מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' רפח, שצ
טז/יד מקדש דוד קדשים סי' יג, סי' יט ס"ק א, סי' לב ס"ק א במנחת מרדכי
טז/יד מר קשישא עמ' נג
טז/יד מראה כהן זבחים עמ' רמ {ביין}
טז/יד מרגניתא דר"מ
טז/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
טז/יד משבצות זהב שמואל ב עמ' תקצב
טז/יד משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' שנו
טז/יד משנת חיים מנחות עמ' קנא, תשלו
טז/יד משנת יעקב
טז/יד משנת ר' אהרן יבמות סי' ד אות ב
טז/יד נאם דוד
טז/יד נדרי זריזין ח"ג, שו"ת והוספות על חי' הש"ס עמ' לה, מו
טז/יד נזר אברהם שבת-ביצה עמ' קז
טז/יד נזר הקדש (רזין) מנחות דף ל ע"ג, לא ע"א, קנו ע"ג
טז/יד נמוקי חיים עמ' רסא {מל"מ - ראיה מזבחים פד} [נשמט לרש"ש]
טז/יד נר מצוה (ואלק) שרשים דף לד ע"א {כ"מ - אסור לזלף יין על האש}
טז/יד ס' החיים (קלוגר) עמ' תכו, תרנה
טז/יד סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' כח
טז/יד ספרי דבי רב ח"ב עמ' טו
טז/יד עטרת שבת עמ' יב
טז/יד ענפי ארז (זי') דף קג ע"ד
טז/יד פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' ש, שב
טז/יד פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' נז
טז/יד קדשי יהושע עמ' תקפג, תשכג, אלף תרצה
טז/יד קרית מלך
טז/יד קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' נח, שמט
טז/יד רלב"ג במדבר פכ"ח פסוק ז עמ' קנב
טז/יד שושנת העמקים (תאומים) עמ' קיא
טז/יד שחר אורך עמ' נה
טז/יד שי למלך (מלר) עמ' קמב
טז/יד שלמי יוסף נזיר עמ' כט
טז/יד שמועת חיים יומא ח"א עמ' רפח, שצח, שצט
טז/יד שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' רסט, רעח
טז/יד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' שצד
טז/יד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תקפד
טז/יד שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תנז
טז/יד שער המלך ח"ב עמ' רמג-רמד
טז/יד שערי היכל זבחים עמ' תתטז {התנדב שמן - כל דיניו כמנחה}, תתכ {יין... נותן עליו מלח - ביחס לאסו"מ ה,יא, על גבי השיתים - הטעם לפסקו}
טז/יד שפתי מלך
טז/יד תהלה לדוד (מן) קדשים סי' לג ס"ק ג, סי' מ ס"ק א, יג, יד
טז/יד תורת המנחה (רוקח) עמ' נט, קנב, קפט
טז/יד תורת הקדש ח"א עמ' קנד, רמט
טז/יד תורת מנחם חכ"א עמ' 65 {יין וכו' נותן עליו מלח ומנסכו (ובכס"מ ולח"מ)}
טז/יד תורת רפאל או"ח ח"ב דף נב ע"א
טז/יד תחומין ח"ט עמ' 538, חי"א עמ' 488, 492-493
טז/טו אבן האזל קדשים ח"א דף סז ע"ב
טז/טו אנצי"ת ע' דבר שבחובה הע' 1, 2, 6
טז/טו בדבר מלך ח"ט עמ' כ
טז/טו בריכת המלך עמ' נג, נה
טז/טו גבורת יצחק מ"ש עמ' צד
טז/טו דברי יעקב (וישקי) ח"ג עמ' סד
טז/טו דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תתקנא
טז/טו דרכי שלום (מרגונטו) דף קיט ע"ב
טז/טו חוף ימים ח"ב סי' כ אות ד, סי' כב אות א, סי' ל אות ז
טז/טו חי' הריצ"ד לקמן הי"ז
טז/טו חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' קלא
טז/טו חי' ר"ש קלוגר שבת עמ' מ
טז/טו חקל יצחק עה"ת עמ' תקנא {רק מחולין}
טז/טו מצעדי גבר ב"ק סי' כד אות ה
טז/טו משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' קעא
טז/טו משנת יעבץ שמיטה עמ' צב
טז/טו משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' נו-נז
טז/טו משנת יעקב כאן
טז/טו משנת יעקב עבודה עמ' שסט-שע
טז/טו עושה שלום (מרגנטו) דף קכ ע"ד
טז/טו פרי שמואל שביעית עמ' עו
טז/טו קמח סולת עמ' רצו
טז/טו שלמי שמחה ח"א עמ' צח
טז/טו תורת הקדש ח"ב עמ' קלו, קמא-קמב
טז/טו תורת זרעים עמ' עב
טז/טז אבן האזל קדשים ח"א דף סז ע"ב
טז/טז אנצי"ת ע' דבר שבחובה הע' 64, 69
טז/טז בדבר מלך חט"ז עמ' רעג
טז/טז ברכת ראש נזיר ט ע"ב (טז ע"ד בדפי הספר)
טז/טז בשבילי ההודאה סי' ב ס"ק יד {מחולין}
טז/טז דבר אברהם ח"א סי' טו אות ב
טז/טז דגל ראובן ח"ב סי' לא
טז/טז דרכי משה ח"א שמעתתא ו פ' א
טז/טז חוף ימים ח"ב סי' יג אות ג, סי' כז אות ד, סי' ל אות ז
טז/טז חוקות הדיינים ח"ב עמ' קנ
טז/טז מקראי קדש (תשנג) עמ' צט {כ"מ}
טז/טז נשמת אברהם ח"ד עמ' יג
טז/טז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פד
טז/טז פרי שמואל שביעית עמ' עו
טז/טז קהלת יעקב (אלגזי) תוספת דרבנן אות שיד (קיב ע"א בדפוס שלוניקי)
טז/טז קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' תיא
טז/טז קהלת יעקב (אלגזי, שלוניקי) דף קיב ע"א
טז/טז קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ג עמ' תלג
טז/טז קרית מלך
טז/טז שמן רקח ח"א דף יא ע"א
טז/טז שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' תמב
טז/טז שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 320
טז/טז שערי ישר שער ה פכ"ב אות כא
טז/טז שפת אמת על התלמוד ח"ג דף ס ע"ד
טז/יז אור הישר [אור הישר חולין כב ע"א]
טז/יז אור עולם (בלומנפלד) דף פא ע"ד {צד גבוה}
טז/יז אור תורה (בלומ') דף סה ע"א-ע"ד, סו ע"א
טז/יז אמונת יהושע עמ' תתקסב, אלף תרכה
טז/יז אנצי"ת ע' דבר שבחובה הע' 3, 5, 47, 52, 57, 72, 76, 84
טז/יז אפיקי מגינים מנחות סי' סה
טז/יז אפיקי מגינים קידושין סי' נח
טז/יז בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף עג ע"א
טז/יז בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' רסב
טז/יז בדבר מלך ח"ט עמ' ר
טז/יז בריכת המלך עמ' נג
טז/יז בשבילי ההודאה סי' ב ס"ק ח
טז/יז דביר הקודש מנחות עמ' רע
טז/יז ואתה תחזה ח"ג
טז/יז חוף ימים ח"ב סי' יג אות א, ג, יד, סי' יז אות ב, סי' כ אות ט, סי' כז אות ד, סי' ל אות ז
טז/יז חי' הגאון אדר"ת עמ' י {נסכים מחולין}, יב, נח {כספים ממעשר}, קנב {נסכים - משלו}
טז/יז חי' הגרז"ס קדשים עמ' צב
טז/יז חי' הריצ"ד
טז/יז חי' חתם סופר
טז/יז חי' מהרי"א צטרון עמ' קכו
טז/יז כרם ציון שביעית ח"ב עמ' קנז ע"ב
טז/יז להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' עז
טז/יז מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' יא
טז/יז מנחת אריאל מנחות עמ' שע
טז/יז מנחת חזקיה מנחות עמ' רמג
טז/יז מנחת חינוך ח"ב עמ' תמז
טז/יז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רלא ע"א
טז/יז משא בני קהת
טז/יז משאת משה (חברוני) פסחים סי' צט עמ' 306, קנה, סי' ק עמ' 312
טז/יז משנת חיים מנחות עמ' תקצז
טז/יז משנת יעקב
טז/יז נשמת אברהם ח"ד עמ' יב
טז/יז עבודת הכהן
טז/יז עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' קצח
טז/יז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פד-פה
טז/יז ציץ אליעזר ח"ב סי' ה אות ז
טז/יז קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ג עמ' תלג
טז/יז קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' תקפו
טז/יז קמח סולת עמ' רצו
טז/יז קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' שיח-שיט
טז/יז שו"ת הריב"ד (פרידמן) דף כט ע"ב
טז/יז שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' תקסג, מנחות עמ' תב
טז/יז שלמי יוסף מנחות עמ' ת {והקריב המקריב קרבנו}
טז/יז שלמי ירוחם
טז/יז שלמי שמחה ח"א עמ' רכח
טז/יז שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' רסט
טז/יז שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' רלא
טז/יז שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' קז
טז/יז שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' תיא
טז/יז שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' תנו, תנח-תנט
טז/יז שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' יד
טז/יז שערי זיו ח"ג דף עד ע"ג
טז/יז שפתי מלך
טז/יז תורת הקדש ח"ב עמ' קלו, קמא, קמז


יז/474 הלכות מעשה הקרבנות פרק יז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יז/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
יז/רה"פ הר המוריה (שץ)
יז/רה"פ הרמב"ם המדויק
יז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יז/רה"פ מעשה רקח
יז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יז/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' צו-צז
יז/רה"פ פי' ר"י קאפח
יז/רה"פ רמב"ם הערוך
יז/רה"פ רמב"ם לעם
יז/רה"פ שם טוב (אחרי פ' יח)
יז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יז/רה"פ תורת הקרבנות הל' רמב-רנה
יז/א אור שמח
יז/א אש דת (תשמח) עמ' קלב
יז/א ואתה תחזה ח"ג
יז/א חזו"א על הרמב"ם
יז/א יכהן פאר
יז/א משנת יעקב
יז/א תורת המנחה (רוקח) עמ' קלה
יז/ב אבן האזל
יז/ב אור הישר [מל"מ לעיל פי"ג ה"י]
יז/ב בני שמואל דף פג ע"ב
יז/ב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ד עמ' קלד
יז/ב ואתה תחזה ח"ג
יז/ב יכהן פאר
יז/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' ח
יז/ב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף ריב ע"ב
יז/ב משנת יעקב
יז/ב סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' כח
יז/ב עבודת הכהן
יז/ב תורה לשמה (תשעג) עמ' קפט
יז/ב תחומין חי"א עמ' 479
יז/ג דביר הקודש מנחות עמ' שנד-שנה
יז/ג ואתה תחזה ח"ג
יז/ג חזו"א על הרמב"ם
יז/ג חזון יחזקאל מנחות פי"ב ה"א
יז/ג חי' חפץ חיים
יז/ג מלחמות יהודה דף ע ע"א
יז/ג מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' כא, תצה
יז/ג מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' נז
יז/ג מנחת אריאל מנחות עמ' תסח
יז/ג מנחת חזקיה מנחות עמ' שד
יז/ג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רלא ע"א
יז/ג פרי אברהם אליעזר
יז/ג שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' כד
יז/ד דקה מן הדקה דף כא ע"ב
יז/ד ואתה תחזה ח"ג
יז/ד חזו"א על הרמב"ם
יז/ד חי' הראי"ה
יז/ד נאם דוד
יז/ד שפת אמת על התלמוד ח"ג דף סו ע"ג
יז/ה אור הישר [רא"ם על רש"י ויקרא פ"ב פסוק א, מלבי"ם שם סי' צה וסי' קל, מל"מ לעיל פי"ג ה"י]
יז/ה אור המאיר (שפירא) סי' סג אות ד
יז/ה דביר הקודש מנחות עמ' קצט, שסט
יז/ה ואתה תחזה ח"ג
יז/ה חי' הראי"ה
יז/ה חסדי דוד ח"ו עמ' שפו
יז/ה יכהן פאר
יז/ה כרם חמד (הלפנד) דף כח ע"ב
יז/ה מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' שלח
יז/ה מנחה טהורה דף קיט ע"ב {מל"מ}
יז/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' ו, פח
יז/ה מרגניתא דר"מ
יז/ה נזר הקדש (רזין) מנחות דף קנד ע"ד
יז/ה נמוקי חיים עמ' רסא {מל"מ}
יז/ה עין ימין דף ט ע"א {מל"מ}
יז/ה שפת אמת על התלמוד ח"ג דף סז ע"ד
יז/ה תועפת ראם (גטיניו) דף נז ע"ב {מל"מ}
יז/ו אוצרות הרמב"ם
יז/ו גבורת יצחק ביכורים עמ' עב
יז/ו הר המלך ח"ז עמ' קטו
יז/ו ואתה תחזה ח"ג
יז/ו חדשים גם ישנים עמ' 121
יז/ו ישורון ח"י עמ' רנב
יז/ו מטה אפרים ח"ב
יז/ו מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' רעא
יז/ו מנחת חזקיה מנחות עמ' שו
יז/ו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רלא ע"ב
יז/ו משארית יעקב עמ' כה
יז/ו משנת יעקב
יז/ו נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קלב
יז/ו עבודת הכהן
יז/ו עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף ג ע"ד
יז/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' טו
יז/ו שם טוב - השלמה
יז/ו שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' רלו
יז/ו שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' כה, תכד
יז/ז אוהב מישרים עמ' רסה {רדב"ז}
יז/ז ואתה תחזה ח"ג
יז/ז חדושים ובאורים (גרי') מנחות סי' יא ס"ק א
יז/ז חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב נספחים סי' לו
יז/ז חי' הריצ"ד
יז/ז מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' שסג-שסד {מל"מ}
יז/ז מנחה טהורה דף קיט ע"ג
יז/ז קרית מלך
יז/ח גן נעול ח"א דף לט ע"ג
יז/ח חדושים ובאורים (גרי') מנחות סי' יא ס"ק א
יז/ח חכם צבי (תשעה) ח"ב סי' קלג ד"ה מנחות
יז/ח מנחה טהורה דף קיט ע"ג
יז/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
יז/ח נשמת חיים (תשסח) יו"ד סי' מח עמ' צו
יז/ח עבודת הכהן
יז/ח שפת אמת על התלמוד ח"ג דף סז ע"ג
יז/ט אהל משה (הורוביץ) ח"א מנחות קג ע"א
יז/ט אור הישר [לח"מ הל' נזירות פ"א ה"י, מל"מ הל' נדרים פ"א ה"ז]
יז/ט אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תקכד
יז/ט אמרי בינה (אוירבך) - נדרים סי' ב ד"ה וראיה לזה, ד"ה עוד כתב, תרו"מ סי' ז ד"ה וכן נראה
יז/ט באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יז/ט בדבר מלך ח"ו עמ' ט
יז/ט ברכת ראש נזיר ט ע"ב
יז/ט דבר שאול תמורה סי' סא אות יג
יז/ט דברי אמת (תרכא) דף נה ע"ד {כ"מ}
יז/ט דברי אמת (תשעט) עמ' פה {האומר הרי עלי להביא מנחה מן השעורים, ובכס"מ}
יז/ט הגהות חבר בן חיים
יז/ט הר המלך ח"ח עמ' שמ
יז/ט ואתה תחזה ח"ג
יז/ט חדושים ובאורים (גרי') מנחות סי' יב לדף קג
יז/ט חזו"א על הרמב"ם
יז/ט חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' קי
יז/ט חי' הראי"ה
יז/ט חי' הריצ"ד
יז/ט חי' הרמב"ם למסכתות יומא ותמורה עמ' 138
יז/ט חי' חפץ חיים
יז/ט חי' ר' שמואל נדרים עמ' רט
יז/ט חסדי דוד ח"ו עמ' שעח-שעט
יז/ט חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' קצט-ר, רד-רה
יז/ט כבוד מלכים (מרגליות) {לח"מ}
יז/ט מוריה גל' רג עמ' כ-כא
יז/ט מילי דמרדכי
יז/ט מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' תצט
יז/ט מנחת אריאל מנחות עמ' תעא
יז/ט מנחת חזקיה מנחות עמ' שה
יז/ט מעיני המים
יז/ט מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף ריב ע"ב, רלא ע"ב
יז/ט משה מבחוריו דף ט ע"ג {כ"מ}
יז/ט משנת יעקב
יז/ט משנת ר' אהרן נדרים עמ' מג, קפט
יז/ט נדרי זריזין ח"ב עמ' יט
יז/ט נזר הקדש (רזין) מנחות דף קנג ע"ב
יז/ט נטעי נתן (פריד) סי' נ
יז/ט נמוקי חיים עמ' רסא
יז/ט נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' קיד ס"ק א
יז/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כה
יז/ט ערהשה"ע קדשים סי' נג אות כו
יז/ט פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' כ-כא
יז/ט פרשת המלך
יז/ט קדושת הר עמ' קלא
יז/ט קרית מלך
יז/ט שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתלב
יז/ט שלמי יוסף נזיר עמ' ריב
יז/ט שערי זיו ח"ג דף סז ע"ג
יז/ט שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 312, 319
יז/ט שערי ישר שער ה פכ"ב אות כ-כא
יז/ט תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' קכא
יז/ט תשובה שלמה יו"ד סי' כט דף נג ע"ב
יז/ט תשורת שי מהדו"ק סי' רעא {כ"מ}
יז/י אמונת יהושע עמ' רמה {תודה בלי לחם}
יז/י אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תקכה
יז/י הרועים בשושנים
יז/י ואתה תחזה ח"ג
יז/י חזו"א על הרמב"ם
יז/י חי' הראי"ה
יז/י חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד מנחות קג ע"ב]
יז/י חי' חתם סופר
יז/י חסדי דוד ח"ו עמ' שעח-שעט
יז/י מנחת ברוך סי' יד
יז/י מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קכה ע"ג
יז/י מרכבת המשנה מהדו"ב
יז/י נזר הקדש (רזין) מנחות דף קנג ע"ב, קנד ע"א
יז/י נמוקי חיים עמ' רסא
יז/י עיני אברהם
יז/י עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פג, כרך ב ח"ב עמ' כה
יז/י קדשי יהושע עמ' אלף רנח
יז/י שואל ומשיב ח"ז עמ' קמו, קמח
יז/י שמחת עולם (לגו)
יז/י שערי זיו ח"ג דף סז ע"ב {מל"מ}
יז/י שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 319
יז/י שערי ישר שער ה פכ"ב אות כ-כא
יז/י שפת אמת על התלמוד ח"ג דף סא ע"א
יז/יא ואתה תחזה ח"ג
יז/יא חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' קמא-קמב
יז/יא יד משה (אמריליו) דף קנה ע"א
יז/יא מעשה רק"ם (קורייאט) דף לז ע"א
יז/יא משנת חיים ויקרא עמ' קפח
יז/יא נמוקי חיים עמ' רסא
יז/יא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פג, כרך ב ח"ב עמ' כה
יז/יא שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' שלו, שלט
יז/יא שפתי מלך
יז/יב אור החיים במדבר פט"ו פסוק ב, ד
יז/יב חדושים ובאורים (גרי') מנחות סי' יא ס"ק י-יא
יז/יב יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' לח
יז/יב מנחה טהורה דף קיח ע"ג {מל"מ}
יז/יב מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' תקג
יז/יב מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' פח
יז/יב מנחת חזקיה מנחות עמ' שז
יז/יב מנחת חינוך ח"ב עמ' תמז
יז/יב נזר הקדש (רזין) מנחות דף כ ע"א {רמב"ם}, קנג ע"ד {מל"מ}
יז/יב ספרי דבי רב ח"ב עמ' כא {מל"מ}
יז/יב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' מט, ח"ב עמ' כה
יז/יב קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' שצג {מל"מ}
יז/יב תחומין חי"א עמ' 479
יז/יג חדושים ובאורים (גרי') מנחות סי' יא ס"ק י
יז/יג חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד מנחות קד ע"ב]
יז/יג מנחת חינוך ח"ב עמ' תמז
יז/יג מר קשישא עמ' כא
יז/יג תחומין חי"א עמ' 479
יז/יד אור הישר [אור הישר זבחים צא ע"ב]
יז/יד גבורות יצחק עמ' קו
יז/יד דביר הקודש מנחות עמ' רמה, רמז, שסב
יז/יד הר המלך ח"ז עמ' קטו
יז/יד ואתה תחזה ח"ג
יז/יד חדושים ובאורים (גרי') מנחות סי' יא ס"ק ט-י
יז/יד חי' הגרז"ס קדשים עמ' קב
יז/יד חי' הראי"ה
יז/יד חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד מנחות קד ע"א]
יז/יד חי' חפץ חיים
יז/יד חי' חתם סופר
יז/יד חסדי דוד ח"ו עמ' שפה
יז/יד יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' רכב, כרך ב ח"ב עמ' מא
יז/יד מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' תקא-תקב
יז/יד מנחת חינוך ח"ב עמ' תמז
יז/יד מר קשישא עמ' כא
יז/יד נזר הקדש (רזין) מנחות דף קנד ע"ב
יז/יד ספרי דבי רב ח"ב עמ' כב
יז/יד עמק הנצי"ב פ' שלח פסקא א עמ' טו
יז/יד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' מט {כ"מ}
יז/יד שאגת אריה החדשות דף מה ע"א
יז/יד שושנת העמקים (תאומים) עמ' קיא
יז/יד שי כהן עמ' קנג
יז/יד שפתי מלך
יז/יד תחומין חי"א עמ' 479
יז/טו בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' שכח
יז/טו הר המלך ח"ז עמ' קטז
יז/טו ואתה תחזה ח"ג
יז/טו חי' הגרז"ס קדשים עמ' קג
יז/טו מנחת חזקיה מנחות עמ' שטו
יז/טו מנחת חינוך ח"ב עמ' תמז
יז/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
יז/טו נר מצוה (ואלק) מצוות דף מג ע"א, קכ ע"ב {הרי עלי שמן לא יפחות מלוג}
יז/טו קדשי יהושע עמ' אלף תרצה
יז/טו שם טוב - השלמה
יז/טו שמות בארץ (תשנט) עמ' רעא
יז/טו שפת אמת על התלמוד ח"ג דף כז ע"ד
יז/טו תחומין חי"א עמ' 479


יח/475 הלכות מעשה הקרבנות פרק יח *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יח/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
יח/רה"פ הר המוריה (שץ)
יח/רה"פ הרמב"ם המדויק
יח/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יח/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יח/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' צח, ק
יח/רה"פ פי' ר"י קאפח
יח/רה"פ רמב"ם הערוך
יח/רה"פ רמב"ם לעם
יח/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יח/רה"פ תורת הקרבנות הל' רנו-רע
יח/א אבני חן יומא עמ' קכג
יח/א אגרות הגרי"ד עמ' ע
יח/א אור ליהודה (תשנט) עמ' ד {מצוה להקריב בבהמ"ק}
יח/א אנצי"ת ע' במה הע' 221
יח/א אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 220
יח/א אפיקי מגינים זבחים סי' ס
יח/א באר בשדה עמ' תצט {בהמה שנתחייב אדם מטפל ומביא קרבנות}
יח/א בדבר מלך ח"ה עמ' קה
יח/א בית אהרן (כהן) ח"ב, קו"א לח"א דף לו ע"א-ע"ב, לז ע"ג
יח/א בית מלך (חב"ד) עמ' 119
יח/א גינת ראובן תרומות עמ' תתתעא {הבאת מקום}
יח/א דברות משה סנהדרין עמ' תעא
יח/א דברי אברהם (שדמי) ח"ד עמ' צ
יח/א דובר מישרים
יח/א הדרת מלך (זילברברג) דף נב ע"ד
יח/א הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' פו
יח/א הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' כה, לז
יח/א הרמב"ם והלכותיו
יח/א ונתן לכהן עמ' קנה
יח/א זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' כא, קצט
יח/א חוקות הדיינים ח"ב עמ' קנא
יח/א חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' שא
יח/א חנוכת הבית עמ' פב
יח/א יברך ישראל זבחים עמ' רצב
יח/א יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' רפט
יח/א יהגה האריה עמ' קכ
יח/א יכהן פאר
יח/א לקוטי שיחות חי"ט עמ' 143 הערה 33
יח/א מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' רס
יח/א מנחת בצלאל (תשלז) עמ' סו
יח/א מנחת חינוך ח"ג עמ' קצט
יח/א מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רלא ע"ג
יח/א מראה אש ח"א עמ' קלג
יח/א משנת חיים זבחים עמ' רכ, רל
יח/א משנת חיים ערכין עמ' שצה, תנז
יח/א נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף צ ע"א {עשה ול"ת}
יח/א נחלת שמואל דף ח ע"ד, יא ע"ב {מ"ע להיות מטפל}
יח/א סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ג עמ' מה
יח/א ספרי דבי רב ח"ג עמ' רט
יח/א עין יהודה עמ' ג {חיוב שחוטי חוץ - עובר גם במטיל מום בקדשים}
יח/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כד, קעד
יח/א פני משה (שלז')
יח/א פרח מטה אהרן (סול') אהבה עמ' 171
יח/א צפנת פענח במדבר עמ' רפא, דברים עמ' עט, צב, רמא
יח/א קרית מלך
יח/א שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' רעא, רפ
יח/א שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' רפ {מ"ע להקריב בבהמ"ק}
יח/א שם טוב
יח/א שערי המקדש סי' ה אות יב, סי' כה אות ד
יח/א שערי טהר ח"ג שער ג סי' יב אות ו, ח"ה שער ב סי' טו אות א, סי' יז אות ד, ח"ח סי' צא אות א
יח/א שפתי מלך
יח/א תורת האוהל (תשנג) עמ' ריט {תשא ובאת}
יח/א תורת הקדש ח"א עמ' שד, ח"ב עמ' ט, קיג, קטו, ח"ג עמ' כב
יח/א תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' לז
יח/א תפארת ישראל סי' תת
יח/ב אור שמח
יח/ב אנצי"ת ע' במה הע' 226, 229, 240, 242, 243
יח/ב אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 220
יח/ב בדבר מלך ח"ה עמ' קה
יח/ב בית אהרן (כהן) ח"ב, קו"א לח"א דף לו ע"א, לט ע"ג
יח/ב בית אהרן (כהן, תשך) דף כח ע"ג
יח/ב ברכת מרדכי ב"ק עמ' מה
יח/ב דברות משה סנהדרין עמ' תעא
יח/ב הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' קעד
יח/ב ואתה תחזה ח"ג
יח/ב זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' רכט
יח/ב חי' הרמב"ם למסכתות יומא ותמורה עמ' 133
יח/ב חנוכת הבית עמ' פב-פג
יח/ב מגדל עז עמ' תרצג
יח/ב מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"א עמ' 81
יח/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' קעה, ח"ג עמ' ר, רנד
יח/ב משנת יעקב עבודה עמ' ז
יח/ב נחלת שמואל דף טו ע"א
יח/ב סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קכא
יח/ב ערבי נחל (תשנא) ח"ב עמ' רעג
יח/ב ערבי נחל (תשסד) עמ' תשג
יח/ב פני חמה דף כז ע"א {השמר לך הוא לאו - הרי הם שני לאוין}
יח/ב קול צופיך עמ' י
יח/ב שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' רעא
יח/ב שם טוב, גם בהשלמה
יח/ב שעורי הגרי"ד עבודת יוה"כ עמ' לו
יח/ב תועפת ראם (גטיניו) דף עד ע"א
יח/ב תורת הקדש ח"א עמ' ז, רנט
יח/ב תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' לז
יח/ב תנופת זהב עמ' 250
יח/ג אחיעזר ח"ב סי' נ ס"ק ח
יח/ג בדבר מלך ח"ה עמ' קה
יח/ג בית אהרן (כהן) ח"ב, קו"א לח"א דף לט ע"ג
יח/ג בית אהרן (כהן, תשך) דף כח ע"ד
יח/ג ברכת מרדכי ב"ק עמ' מה
יח/ג דביר הקודש זבחים עמ' שטו
יח/ג יד ישראל ח"א
יח/ג ידי משה (בוצק') הל' מעה"ק סי' לז
יח/ג יצחק ירנן [תועפות ראם דף עד ע"א]
יח/ג מגדל עז עמ' תרצג
יח/ג מנחת חינוך ח"ג עמ' רנד
יח/ג מעלין בקודש גל' ח עמ' 119
יח/ג נתן פריו חולין עמ' קיד
יח/ג פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' פ
יח/ג פרפרת משה ח"ב עמ' עח
יח/ג ראש יוסף (כולל) א עמ' פה
יח/ג שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' רעא
יח/ג שלמי ירוחם
יח/ג שם טוב - השלמה
יח/ד אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' יז
יח/ד אור הישר [אור הישר זבחים קז ע"א]
יח/ד אמונת יהושע עמ' תלז {מל"מ}
יח/ד אנצי"ת ע' במה הע' 245
יח/ד אשר למלך
יח/ד באר בשדה עמ' תצט {מה בין נדרים לנדבות}
יח/ד באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קח, קנ {מל"מ}
יח/ד באר ראי עמ' ת
יח/ד בית אהרן (כהן) ח"ב, קו"א לח"א דף לג ע"ג {מל"מ}, לד ע"ב {מל"מ} וע"ד, לח ע"א
יח/ד בכורי אברהם דף פד ע"ג
יח/ד ברור הלכה ב"ק סו ע"ב ציון א
יח/ד ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' סד {מל"מ}
יח/ד ברכת מרדכי ב"ק עמ' מה
יח/ד בשבילי הקודש סי' כג אות ח {מל"מ}
יח/ד גור אריה ויקרא פ' יז הע' 2, דברים פ' יב הע' 92
יח/ד גינת ורדים (תאומים) עמ' קכה
יח/ד דקה מן הדקה דף סה ע"ב {מל"מ}
יח/ד הארת ירוחם קדושין ח"ב דף צג ע"ב
יח/ד הרועים בשושנים
יח/ד ואתה תחזה ח"ג
יח/ד זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' רלב
יח/ד זרעא דיוסף דף נח ע"ד {מל"מ}
יח/ד חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' קצז
יח/ד לשד השמן (שפרינץ) או"ח דף ז ע"ב {מל"מ}
יח/ד מבוא למשנה תורה עמ' 124
יח/ד מי נח (ברנשטין) דף פד ע"ד {מל"מ}
יח/ד מנחת חינוך ח"א עמ' מח, קצ, קצא {שלשתם - מל"מ}, ח"ב עמ' קעה, רז {מל"מ}, רע {מל"מ}, ח"ג עמ' קעו {מל"מ}, רנד
יח/ד מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' קצח
יח/ד מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תיא {מל"מ}
יח/ד מראה הפנים סנהדרין דף לג
יח/ד משנת חיים זבחים עמ' רכב {מל"מ}
יח/ד נר מצוה (ואלק) שרשים דף י ע"ג {שחיטה בכלל "לא תעשה בכל מקום"}
יח/ד סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קכא
יח/ד עמק הלכה (הורוביץ) עמ' רצד {מל"מ}
יח/ד פרשת המלך
יח/ד קדשי יהושע עמ' תשכד, אלף תרעא
יח/ד שער המלך ח"ב עמ' עו
יח/ד תועפות ראם (באר) עמ' קעד {לח"מ}
יח/ה באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קפז-קפח
יח/ה באר שרים (שולמן) עמ' קס
יח/ה בית אהרן (כהן) ח"ב, קו"א לח"א דף לג ע"ג-ע"ד, לה ע"ב
יח/ה בית אהרן (כהן, תשך) דף כח ע"ד
יח/ה דביר הקודש זבחים עמ' שטו
יח/ה דליית הכרם עמ' תתתכג [צ"ל ואם שחט בחוץ והעלה בפנים]
יח/ה מנחת חינוך ח"ג עמ' רנד
יח/ה נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף פט ע"ג
יח/ה ערבי נחל (תשנא) ח"ג עמ' שז
יח/ה ערבי נחל (תשסד) עמ' תתשעג
יח/ה קול דודי (תשף) (בקיצור)
יח/ה קול דודי כריתות סי' ס
יח/ה שערי היכל זבחים עמ' תתקעו {אחת על ההעלאה - לא כרב ביבי}
יח/ו אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' ק
יח/ו אור הישר [לח"מ הל' תמורה פ"ד ה"ג]
יח/ו אפיקי מגינים זבחים סי' ס
יח/ו באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קפח
יח/ו בדבר מלך חי"ז עמ' קז {אשם תלוי בחוץ וראב"ד}
יח/ו בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' לח, מא-מב
יח/ו בני שמואל דף צ ע"א
יח/ו בריכת המלך עמ' רסג
יח/ו דברות משה סנהדרין עמ' תקכו
יח/ו היכל מלך
יח/ו ויטע אשל תמורה ח"א עמ' רא
יח/ו זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' ב, ר-רא
יח/ו חי' הריצ"ד
יח/ו חסדי דוד ח"ז עמ' תתפד-תתפה
יח/ו יכהן פאר
יח/ו מילי דמרדכי [פטור אבל אסור - עי' הל' יג]
יח/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' תקעו, ח"ג עמ' קפב
יח/ו מראה כהן זבחים עמ' רכג
יח/ו משנת אליעזר (רבינ') עמ' קנב
יח/ו משנת חיים זבחים עמ' רמד
יח/ו נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף צה ע"ג
יח/ו נר מצוה (ואלק) מצוות דף כו ע"ג {מה שאם עלה לא ירד, והעלה בחוץ, חייב כרת}, צא ע"ג {כל שפסולו בקודש אם הקריבו בחוץ חייב}
יח/ו ערבי נחל (תשנא) ח"ג עמ' רצב
יח/ו ערבי נחל (תשסד) עמ' תתשנח
יח/ו ערהשה"ע קדשים סי' רמא אות י, יב
יח/ו צמח מנחם דף ג ע"ד {בעל מום}
יח/ו קדשי יהושע עמ' תקכג, תשלג
יח/ו קרית מלך
יח/ו שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' רעא
יח/ו שם טוב
יח/ו שמחת עולם (לגו)
יח/ו שער המלך ח"ב עמ' רפט
יח/ו שערי היכל זבחים עמ' תשלא {איסורי מזבח - אפילו דוקין שבעין}
יח/ו תורת הקדש ח"ב עמ' רמח
יח/ו תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' לז
יח/ז אפיקי מגינים זבחים סי' ס
יח/ז בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' צ
יח/ז בריכת המלך עמ' רכ, רסג
יח/ז גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קמט
יח/ז ואתה תחזה ח"ג
יח/ז חזון יחזקאל חולין פ"ד ה"ג
יח/ז לב טהור עמ' קב
יח/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' תיב
יח/ז מנחת חינוך מצוה רצג (דף קו ע"ב-ע"ג)
יח/ז משאת משה (חברוני) פסחים סי' פא עמ' 250 {מחוסר זמן ששחטו בחוץ שלא לשמו}
יח/ז משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' שז
יח/ז משנת חיים זבחים עמ' רסז
יח/ז משנת יעקב
יח/ז משנת ר' אהרן קדשים, זבחים סי' יח ס"ק א, ז
יח/ז נר מצוה (ואלק) שרשים דף י ע"ג, מצוות דף כה ע"ג {במחוסר זמן אין חיוב שחוטי חוץ}
יח/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כג
יח/ז קדשי יהושע עמ' תשנט, תשסד, תשבח, תשעו, תשצט, אלף תיא
יח/ז שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' קז
יח/ז שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' שכב
יח/ז שם טוב - השלמה
יח/ז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רג
יח/ז שערי טהר ח"ג שער ג סי' ה אות א, ח"ח סי' סב אות ב
יח/ז תפארת נתן עמ' יד
יח/ח אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' מב {ליל שמיני}
יח/ח אמרי חיים (שיינברג) עמ' 47
יח/ח אפיקי מגינים זבחים סי' ס
יח/ח בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' צ
יח/ח בדבר מלך ח"ד עמ' פב
יח/ח בריכת המלך עמ' קצב, רג, רכ
יח/ח ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שפ
יח/ח בתי כנסיות דף לו ע"א
יח/ח ואתה תחזה ח"ג
יח/ח יגיעת ערב פסחים עמ' י, קמא
יח/ח מלאכת שלמה (השמטות)
יח/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' תיב-תיד
יח/ח מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' א, ד
יח/ח מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף סד ע"א
יח/ח משא יד ח"א עמ' ג {שחט בחוץ בליל שמיני}
יח/ח משנת חיים ערכין עמ' שסז
יח/ח משנת יעקב
יח/ח משנת יעקב קדושה עמ' שס
יח/ח משנת ר' אהרן קדשים - סוגיות סי' טו
יח/ח צפונות טז עמ' קח
יח/ח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' קצז-קצח, רג
יח/ט אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' נה
יח/ט אור הישר [לח"מ הל' מחו"כ פ"א ה"ה]
יח/ט אנצי"ת ע' אשם מצרע הע' 21
יח/ט בד קודש (פוברסקי) ח"א דף עט ע"ד, פ ע"ב
יח/ט בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' צ
יח/ט בית אהרן (כהן) ח"ב, קו"א לח"א דף לה ע"ד, לז ע"ד, לח ע"א-ע"ב {מחוסר זמן בבעלים}
יח/ט בריכת המלך עמ' קצב, רכ-רכא
יח/ט ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' תלד
יח/ט דביר הקודש זבחים עמ' שמב
יח/ט דברי אמת (תשעט) עמ' רלד {שהחטאת היא המעכבתו והיא עיקר הנזירות}
יח/ט הפלאות נדרים (תשעג) עמ' ט
יח/ט ואתה תחזה ח"ג
יח/ט זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' ה
יח/ט חי' משנה פסחים עמ' שכו
יח/ט חקל יצחק (שו"ת) עמ' מז
יח/ט חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' יא
יח/ט ידי משה (בוצק') הל' מעה"ק סי' לח
יח/ט יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' לט
יח/ט מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ג עמ' ר {העולה היא דורון}
יח/ט מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' רב {היא עיקר הנזירות}
יח/ט מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' קב
יח/ט מנחת ברוך סי' כו
יח/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' שט, תיב
יח/ט מעשה רקח
יח/ט מפתח הבאורים [מנחת ברוך סי' כג, אבי עזרי ח"ג]
יח/ט מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' צה
יח/ט מקדש דוד קדשים סי' לג ס"ק ב
יח/ט משארית יעקב עמ' לד
יח/ט משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' קמט
יח/ט משנת חיים ויקרא עמ' לא, רעז
יח/ט משנת חיים זבחים עמ' רנד, רנח, רסה, רסח
יח/ט משנת חיים מנחות עמ' שז
יח/ט משנת יעקב כאן
יח/ט משנת יעקב עבודה עמ' רנא, רנד
יח/ט נדרי תורה עמ' ח
יח/ט נתיב אברהם ח"א עמ' כג {שחט חטאתו ואשמו בימי ספירתו}, סד {מצורע בשמיני}
יח/ט ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' רפז
יח/ט סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 27
יח/ט עבודת לוי (לוין) סי' מח ס"ק א-ב
יח/ט עטרת ישועה (תשלו) עמ' סט
יח/ט עיונים (פאור) עמ' 253
יח/ט קדשי יהושע עמ' תשא, תשג, תשמח, תשצז
יח/ט קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' פו
יח/ט קול דודי כריתות סי' רלו
יח/ט שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' שכב
יח/ט שלמי נזיר עמ' של, תי, תיב-תיג, תטז
יח/ט שמחת עולם (לגו)
יח/ט שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' פד
יח/ט שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' קיט
יח/ט שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' קח
יח/ט שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' תעא
יח/ט שעורי הגרב"ד פסחים עמ' רנג
יח/ט שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' פד
יח/ט שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' רעג
יח/ט שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' סו
יח/ט שעורי ר' יחיאל מיכל זבחים פ"א אות ע
יח/ט שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ד סי' פט
יח/ט שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' נב
יח/ט שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' קיא
יח/ט שערי היכל זבחים עמ' אלף ל הערה 1 {שהעולה דורון - טעם חיובה}
יח/ט שפת אמת על התלמוד ח"ג דף ד ע"א
יח/ט תורה שלמה ח"י עמ' 113
יח/ט תורת הבמה עמ' רמח
יח/ט תורת הקדש ח"ב עמ' קעב, רג
יח/י אבן ישראל (פישר)
יח/י אברהם יגל
יח/י אגרא דשמעתא ח"א עמ' ס
יח/י אגרא דשמעתא ח"ב עמ' שט
יח/י אהל משה (וינברג) קונטרס הלך דבש דף ו ע"ד, ז ע"ב {אשם בין לשמו בין שלא לשמו פטור}
יח/י אוצרות הרמב"ם
יח/י אחר האסף עמ' רנו
יח/י אילה שלוחה (קאהם) עמ' 9
יח/י אמונת יהושע עמ' תמח {ראב"ד}, אלף תרב
יח/י אנצי"ת ע' אשם תלוי הע' 92, 94, 99, 101, 102, 104, 106-108
יח/י אפיקי מגינים זבחים סי' ס
יח/י בדבר מלך ח"ה עמ' רנג, ח"ו עמ' רכד, ח"ח עמ' רנז
יח/י בינת נבונים דף סג ע"ב וע"ד, סד ע"ג
יח/י בית אהרן (כהן, תשך) דף כה ע"ד, כו ע"א-ע"ג, כז ע"א-ע"ד
יח/י בית המדרש
יח/י בן אשר סי' מה הערה יא
יח/י בן יהודה סי' סו
יח/י בנין הלכה עמ' קמח, קנ-קנא, קנג-קנד
יח/י ברכת אריאל ח"א סי' כא ס"ק ב
יח/י ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' ד אות ד
יח/י ברקאי ח"א עמ' 115
יח/י גליונות אבני נזר
יח/י דביר הקודש זבחים עמ' שמד-שמה
יח/י דברות משה סנהדרין עמ' תקכו
יח/י דברות משה שבת ח"ב סי' נח ענף א
יח/י דברי אהרן עמ' ס-סא {חטאת העוף הבא על ספק}
יח/י דברי יצחק (הרצוג) דף נד ע"ב {חטאת העוף ספק}, נו ע"ד {כ"מ - חטאת העוף על ספק}, נח ע"א-ע"ד, נט ע"א וע"ג, עד ע"ג {חטאת העוף ספק}
יח/י דברי שמואל (אידלזק) סי' ו-ז
יח/י דורש לציון (תקצד) דרוש ד בהגהה
יח/י דורש לציון (תשנה) עמ' לג
יח/י דרכי משה ח"א שמעתתא ז פ"ו
יח/י דרכי משה ח"א שמעתתא ט פ' טו
יח/י הגהות חבר בן חיים
יח/י המאור הגדול (יעבץ) עמ' רמג
יח/י הרועים בשושנים
יח/י ואתה תחזה ח"ג
יח/י ויוסף שאול דף סב ע"ב
יח/י זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' ד, פב-פג
יח/י זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' נח, סב
יח/י זכר שלמה (זינגרביץ) עמ' סג
יח/י זכר שמואל יו"ד סי' טו אות ב ס"ק א
יח/י זכרון ישעיהו דף יד ע"ד
יח/י חדושים ובאורים (גרי') זבחים סי' א ס"ק ז, כריתות סי' ז ס"ק ו
יח/י חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' מא
יח/י חזו"א על הרמב"ם
יח/י חזו"א קדשים לקוטים סי' א ס"ק א
יח/י חי' הראי"ה
יח/י חי' חפץ חיים
יח/י חי' חתם סופר
יח/י חי' יפה לב עמ' שמג {אשם תלוי}
יח/י חי' ר' חיים הלוי דף נט
יח/י חכם צבי (תשעה) ח"א סי' קסב ד"ה וזוהי
יח/י חלקו של יוסף (זוס') ח"ב דף סז ע"ד
יח/י חמדת שלמה עמ' ה
יח/י חסדי דוד ח"ז עמ' תתפב-תתפג
יח/י חקרי לב (לווינבוק) דף מג ע"ב
יח/י יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' קפה {ראב"ד}
יח/י יד אברהם טהרות עמ' קכו {ר"ח הלוי}
יח/י יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' רמב, רנז, רנח, רסב, רסח {ר"ח הלוי}
יח/י יד ושם ח"ב
יח/י יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רג
יח/י יכהן פאר
יח/י ימי שלמה
יח/י כבוד הלבנון דף לח ע"ב {ראב"ד}
יח/י כלי שרת סי' עז
יח/י כתר המלך
יח/י כתר כהונה (ולק, תשסד) עמ' רנח
יח/י מאור הקודש כריתות עמ' קעה {ר"ח הלוי}, קעו
יח/י מבשר טוב קדשים עמ' ב
יח/י מלחמות יהודה דף צד ע"ב, קלח ע"ד, קלט ע"א, קמה ע"ב
יח/י מנחם שלמה סי' ריז
יח/י מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ג עמ' קנה, רלד {אשם מצורע}, מנחות עמ' תפא
יח/י מנחת חינוך ח"ב עמ' מא, ח"ג עמ' קעז
יח/י מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' טז {ראב"ד}
יח/י מעשה רקח
יח/י מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רלב ע"א
יח/י מקום דוד [חכם צבי סי' קסג]
יח/י מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' רנז
יח/י משנת חיים במדבר עמ' קסד
יח/י משנת חיים זבחים עמ' קסה, רכז
יח/י משנת רבנו יוסף עמ' 204
יח/י נאם דוד
יח/י נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף צו ע"ב
יח/י נחלת שמואל דף י ע"ד
יח/י נטעי שושנה עמ' לה-לו {אשם מחוסר זמן - השמיט חטאת מחוסרת זמן}
יח/י נר מצוה (ואלק) מצוות דף צא ע"ג-ע"ד
יח/י נשמת חיים (תשסח) חו"מ הערות עמ' קפט
יח/י נתיבות החיים
יח/י עבודת לוי (לוין) סי' מח ס"ק א, ג
יח/י עיני דוד
יח/י ענפי ארז (זי') דף קסה ע"ד
יח/י ציוני תורה כריתות כג
יח/י צמח מנחם דף ד ע"א-ע"ג{אשם תלוי}
יח/י צפנת פענח ויקרא עמ' לח
יח/י קדשי יהושע עמ' תקיג, תקיח, תקלא {או"ש}, תקעד, תרג, תריג, תשנד, תשסז {ר"ח הלוי}, שסט {ראב"ד}, אלף תיא, אלף תעט {ר"ח הלוי}, אלף תקכג {ר"ח הלוי}
יח/י קהלות יעקב הוספות קדשים ט
יח/י קובץ הערות (תשסג) סי' מב אות ד {ראב"ד}
יח/י קול דודי (תשף)
יח/י קול דודי כריתות סי' תט
יח/י קונטרסי שעורים קדושין שעור כג אות ו
יח/י קרבן שמואל דף לה ע"ד
יח/י קרית מלך
יח/י רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' רלא
יח/י שבי ציון סי' א ענף א
יח/י שושנת יעקב (רפפורט) עמ' צא
יח/י שיח התורה עמ' שלה {ראב"ד}
יח/י שיח ערב קדשים עמ' רנח
יח/י שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' תה, ח"ב עמ' תג
יח/י שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' כח, סד, שטז, שכב
יח/י שם טוב
יח/י שעורי הלכה עמ' קמח-קמט, קצז
יח/י שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ד סי' עב
יח/י שעורי ר' יחיאל מיכל סוטה אות י
יח/י שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' שלב
יח/י שערי היכל זבחים עמ' אלף לב {אשם מצורע בחוץ - בזמנו או לא}
יח/י שערי היכל יומא מערכה קמח
יח/י שערי זיו ח"ג דף קמב ע"ב
יח/י שערי טהר ח"ג שער א סי' ד אות א, ג, ח"ח סי' סב אות ג
יח/י שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 517
יח/י שפת אמת על התלמוד ח"ג דף פה ע"ב, צא ע"ד
יח/י שרידי אש ח"א עמ' קנה
יח/י תורת האוהל (תשנג) עמ' קכו
יח/י תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' לח
יח/י תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' קסה
יח/י תנופת זהב עמ' 207
יח/י תפארת חיים (שאכעט) דף פז ע"ג
יח/יא אבי עזרי ח"ה
יח/יא אבן האזל
יח/יא אבן ישראל (פישר) כאן, וח"ג עמ' קכה
יח/יא אור לישרים (שולמן) עמ' קצה
יח/יא אוריתא טז עמ' עט
יח/יא אמרי יושר (דייכס) דף יד ע"ג
יח/יא אפיקי מגינים זבחים סי' ס
יח/יא בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' כה
יח/יא בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' קעו
יח/יא בדבר מלך חי"ד עמ' ס, רעג, שכז
יח/יא בדבר מלך חי"ח עמ' רי {שני שעירי יום הכיפורים ששחטן בחוץ עד שלא התודה עליהם חייב כרת על שניהם הואיל וראויין לבוא לפני ה' ואם אחד שהתודה עליהם פטור על המשתלח וכו' וראב"ד}
יח/יא בית אלהים שער ב עמ' רפו
יח/יא בית המדרש
יח/יא בית זבול ח"ב סי' כו אות ג
יח/יא ברור הלכה יומא סב ע"ב ציון ד
יח/יא בשבילי הקודש סי' כב אות ג, סי' כג אות א
יח/יא גבורת יצחק ימים נוראים עמ' קג, קו, רנא {ראויים לבוא לפני ה' לוידוי}
יח/יא גבורת יצחק סוכות עמ' קכ
יח/יא גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רפ
יח/יא גבורת יצחק שקלים עמ' צד, צו
יח/יא גחלי אש דף לו ע"א, מט ע"ג
יח/יא דביר הקודש זבחים עמ' שכז, שלז-שלח
יח/יא דברי משפט סי' שנד סעיף ב {כ"מ}
יח/יא דגלי יהודה (גורדין) דרוש ב אות ב דף סא ע"א
יח/יא דגלי יהודה דרוש ב אות ב דף סא ע"א
יח/יא דעת קדושים דף קד
יח/יא הגהות רימ"א
יח/יא הגהות רימ"א {לח"מ}
יח/יא המאור הגדול (יעבץ) עמ' רמד
יח/יא הררי קדם (תשס) עמ' קלו
יח/יא ויטע אשל תמורה ח"א עמ' רא {ראב"ד}
יח/יא זבח טוב שער יג סי' א, י
יח/יא זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' פב
יח/יא זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' לד-לו, סב
יח/יא זכרון בנימין ח"ב עמ' עב
יח/יא חזו"א או"ח סי' קכז ס"ק יד
יח/יא חזו"א על הרמב"ם
יח/יא חי' הגר"ח החדש עמ' פט
יח/יא חי' הגר"מ והגרי"ד
יח/יא חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' לא
יח/יא חי' הראי"ה
יח/יא חי' הריצ"ד
יח/יא חי' חפץ חיים
יח/יא חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' קסה
יח/יא חכמת גרשון עמ' מד
יח/יא יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' רלט
יח/יא יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' כט, לב, רמב
יח/יא יד ישראל ח"א
יח/יא יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' מד
יח/יא כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' יב
יח/יא לב לדעת זבחים סי' ס אות יא
יח/יא לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' יב אות ח
יח/יא לחמי תודה (הורביץ) דף לח ע"ג
יח/יא לקוטי שעורים (שטיין) חולין (תשסז) סי' ו ס"ק ג
יח/יא מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"ב דף לט ע"א
יח/יא מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' קצו, רה, רז {לח"מ}
יח/יא מועדים וזמנים ח"ב סי' עג, ח"ו סי' לב
יח/יא מלחמות יהודה דף קיא ע"ד
יח/יא מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ג עמ' קצח, רז, רכ, רכב
יח/יא מנחת חינוך ח"ב עמ' שצח, ח"ג עמ' קעז
יח/יא מעיני המים
יח/יא מעשה רקח
יח/יא מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רלב ע"ב
יח/יא מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' תקפג, תקצא
יח/יא מקדש דוד קדשים סי' כז ס"ק ב, ד
יח/יא מקור ברוך (פייתוס) דף רצז ע"ב
יח/יא מקראי קדש (תפט) דף קלד ע"א
יח/יא מקראי קדש (תשנג) עמ' שמד
יח/יא מרגניתא דר"מ
יח/יא משא יד ח"א עמ' רב
יח/יא משמר הלוי עמ' קיד
יח/יא משנת חיים ויקרא עמ' שיד, שיט, שכב
יח/יא משנת חיים זבחים עמ' רנה
יח/יא משנת חיים יומא עמ' קסב, שלח, תצח
יח/יא נאם דוד
יח/יא נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף צה ע"א {כ"מ}
יח/יא נר מצוה (ואלק) מצוות דף כה ע"ג-ע"ד, כו ע"א-ע"ג
יח/יא נתיב מאיר
יח/יא עבודת היום יומא עמ' קסט
יח/יא עבודת הכהן
יח/יא עבודת לוי (לוין) סי' מה
יח/יא עיוני תשובה (קדרי) עמ' 30
יח/יא עיני אברהם
יח/יא עיצומו של יום סי' יד
יח/יא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כב {ראב"ד}
יח/יא צרור החיים (יעקב)
יח/יא קדשי יהושע עמ' תקכד, תקצג, תשכג, אלף סה, אלף קמ, אלף קנב
יח/יא קהל יהודה - חי' הש"ס דף לג ע"ד, לד ע"א
יח/יא קול יהודה (גרשוני) עמ' עב
יח/יא קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' קמט-קנא
יח/יא רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קטו
יח/יא שארית נתן (לוברט)
יח/יא שארית נתן (פולק) דף ס ע"ד
יח/יא שו"ת השבי"ט ח"א עמ' נו {ראב"ד}
יח/יא שיח ערב קדשים עמ' מח {עד שעת הוידוי}
יח/יא שיח ערב קדשים עמ' רמז
יח/יא שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' שט, שכב, שצו-שצז, תח, תקלז, תקנה
יח/יא שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' מ, שכ, תרכג
יח/יא שלמי שמחה ח"ה עמ' צג
יח/יא שם יוסף (מועטי) ח"ב דף עה ע"ג
יח/יא שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' רלט
יח/יא שמועת חיים יומא ח"א עמ' תצב, ח"ב עמ' קסא, קסג, קסז, רע
יח/יא שעורי הגרי"ד עבודת יוה"כ עמ' פה, קמ
יח/יא שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' צט
יח/יא שערי היכל יומא מערכה קמו
יח/יא תורת הקדש ח"א עמ' סח, ח"ב עמ' רלט, רמב-רמג
יח/יא תורת יצחק ח"א עמ' קכז, קנג
יח/יא תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' לז-לח
יח/יב אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' צא {שלמים}
יח/יב אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קג
יח/יב אהל משה (וינברג) קונטרס הלך דבש דף ה ע"ג, ח ע"א-ע"ב {פסח ששחטו בחוץ בשאר ימות השנה}
יח/יב אור יעקב פסחים דף 30
יח/יב אור ליהודה (תשנט) עמ' ב
יח/יב אור שמח
יח/יב אמונת יהושע עמ' רסו {קודם פתיחת דלתות}, אלף תרפב {פסח}
יח/יב אמרי זאב דף ז ע"ב
יח/יב אפיקי מגינים פסחים סי' נו
יח/יב אשר למלך
יח/יב בד קודש (פוברסקי) ח"א דף פד ע"א
יח/יב בדבר מלך ח"ה עמ' קמג
יח/יב בדי הארון (הכהן) עמ' 538
יח/יב בדרך המלך עמ' צג
יח/יב בית זבול ח"ב סי' כט אות א
יח/יב ברור הלכה יומא סג ע"א ציון א, ב
יח/יב ברור הלכה פסחים ס ע"ב בלי ציון
יח/יב בריכת המלך עמ' שו
יח/יב ברקאי ח"א עמ' 115
יח/יב המאיר לארץ [ברכת אברהם סי' ז] {כ"מ - בר מיום י"ד}
יח/יב ואתה תחזה ח"ג
יח/יב זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' מב
יח/יב חזו"א על הרמב"ם
יח/יב חי' הריצ"ד
יח/יב יד דוד (קרלין) ח"ב דף מב
יח/יב יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' לא
יח/יב יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' צה
יח/יב יד ישראל ח"א
יח/יב כח מעשיו הגיד לעמו דף סח ע"ד
יח/יב לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' יב אות א
יח/יב מאור למלך פסחים עמ' קלח
יח/יב מבשר טוב קדשים עמ' ב
יח/יב מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשנד) חי' ש"ס עמ' ד
יח/יב מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשסד) עמ' קמד
יח/יב מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ג עמ' רלה, רלח
יח/יב מנחת חזקיה מנחות עמ' ה
יח/יב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קפט ע"ד, רלב ע"ג
יח/יב מראה הפנים יומא דף כא
יח/יב מראה כהן זבחים עמ' כו
יח/יב מרגניתא דר"מ
יח/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
יח/יב מרכבת יוסף דף מח ע"ד {פסח א"צ עקירה}
יח/יב משאת משה (חברוני) פסחים סי' פא עמ' קכו
יח/יב משכיל לאיתן דף י ע"ד
יח/יב משנת חיים זבחים עמ' רנה, רסו, רסז
יח/יב משנת יעקב
יח/יב נחלת שמואל דף יא ע"ד
יח/יב עבודת לוי (לוין) סי' מז
יח/יב עטרת צבי (דרבקין, תשמה) סי' יב עמ' מג
יח/יב עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' קט
יח/יב עיוני תשובה (קדרי) עמ' 30
יח/יב ענפי ארז (זי') דף קכח ע"ב
יח/יב פרי אברהם אליעזר
יח/יב קדשי יהושע עמ' תשצט, תתו, אלף תו, אלף תרסז
יח/יב שיח ערב קדשים עמ' נ
יח/יב שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' פ, ח"ב עמ' יב, רסט, רעד, רעח
יח/יב שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' שיז, שכב
יח/יב שמוש חכמים ג עמ' צא
יח/יב שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' קמח
יח/יב שעורי הגרב"ד פסחים עמ' רעט
יח/יב שעורי הגרי"ד עבודת יוה"כ עמ' קמח
יח/יב שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' קנה
יח/יב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' עח, פז
יח/יב שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' ק
יח/יב שעורי ר"א ליכטנשטין זבחים עמ' 216
יח/יב שערי היכל זבחים עמ' תתקפב {מחוסרים מעשה - הדין בהעדר מזבח}
יח/יב שערי היכל יומא מערכה קמח
יח/יב שערי טהר ח"ג שער א סי' יב אות ב, ח"ח סי' סב אות ב
יח/יב תורת הקדש ח"א עמ' סה, סט
יח/יב תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' נד-נה
יח/יג אור הישר [אור הישר תמורה יב ע"א]
יח/יג ואתה תחזה ח"ג
יח/יג חי' הרמב"ם למסכתות יומא ותמורה עמ' 132-133
יח/יג חי' חפץ חיים
יח/יג חנוכת הבית עמ' פד-פה
יח/יג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רלב ע"ד
יח/יג נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף ק ע"ד, קא ע"א
יח/יג נשמת חיים (תשסח) חו"מ ענינים סי' קכ עמ' קסט
יח/יג עיוני תשובה (קדרי) עמ' 30
יח/יג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כב
יח/יג שו"ת רשב"ש עמ' שצג
יח/יג שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' רפז
יח/יג שערי היכל זבחים עמ' תתקפא הערה 8 {שעוברה קדשי מזבח - חומר איסור שחיטתה}
יח/יג שפת אמת על התלמוד ח"ג דף פג ע"ב
יח/יג תורת הלוי עמ' נח
יח/יד אבן האזל קדשים ח"א דף סה ע"א
יח/יד אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' ק-קא
יח/יד אהל יצחק גיטין עמ' פו
יח/יד אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' קסז
יח/יד אהל משה (פרהנד) תורה ומועדים ח"ב עמ' עא
יח/יד אור הישר [חמדת שלמה או"ח סי' כה, מפרשים הל' איסו"מ פ"ה ה"ז, לח"מ הל' גזילה פ"ב ה"א]
יח/יד אור לי (מדיני) סי' לא אות כח
יח/יד אור ליהודה (תשנט) עמ' קז, קי
יח/יד אור שמח
יח/יד אורח צדקה עמ' רעב {כ"מ}
יח/יד אחר האסף עמ' תיד-תטז
יח/יד אפר קדשים עמ' סז
יח/יד בית אב (יודלביץ) ח"א סי' טז
יח/יד בית אהרן (סוויאדישץ) דף לה ע"ד
יח/יד בנין אהל מועד דף נה ע"ב, נו ע"ב
יח/יד בנין דוד (טאוב) ח"ג עמ' מה
יח/יד בצל החכמה (חזות) עמ' 211 {לח"מ}
יח/יד ברור הלכה גיטין נה ע"א ציון ה, נה ע"ב ציון ג, ה
יח/יד בריכת המלך עמ' עו
יח/יד ברכות חיים ח"א עמ' צ, צד-צה
יח/יד ברכת מרדכי ב"ק עמ' רנח
יח/יד גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף סב ע"ג, ליקוטים דף כד ע"א {לח"מ}
יח/יד דבר יהושע על הש"ס עמ' קצד {לח"מ}
יח/יד דברות משה גיטין עמ' תקע, תקפ
יח/יד דברי יחזקאל (פרנקל) פ' וזאת הברכה עמ' קסה, קסז
יח/יד דברי משפט - חי' מהרי"א סי' שנד אות א {כ"מ ולח"מ}
יח/יד דברי משפט סי' שנד סעיף ב
יח/יד דרכי הים דף קכח {לח"מ}
יח/יד דרשות מהר"ם חביב עמ' רמד
יח/יד היכל צמח
יח/יד הרועים בשושנים
יח/יד זבח שלמה ח"א עמ' מח, נה
יח/יד זית רענן ח"א עמ' שסז-שסח
יח/יד זכרון סופרים {לח"מ - אבל קצת קשה וכו'} [עיין כפות תמרים סוכה ל]
יח/יד חזו"א זבחים סי' כ ס"ק יד
יח/יד חזו"א על הרמב"ם
יח/יד חי' הראי"ה
יח/יד חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד גיטין נה ע"ב]
יח/יד חי' כתב סופר נשים ח"ב עמ' מה
יח/יד חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' רפט
יח/יד חי' ר' חיים הלוי דף נז
יח/יד חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' רמה
יח/יד חי' רעק"א (ליקוטים)
יח/יד חלק יעקב (אלבעלי) דף קה ע"ד {לח"מ}
יח/יד חלק יעקב (קנטור) דרוש י
יח/יד חמדת שלמה עמ' קח {כ"מ ולח"מ}
יח/יד חק לישראל שומרים עמ' 1027 {נתיבות החיים}
יח/יד חקל יצחק (שו"ת) עמ' רב
יח/יד יד ישראל ח"א
יח/יד יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' ב, כרך ב ח"ב עמ' קסב
יח/יד ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' פב-פג
יח/יד ים התלמוד (עדיל) עמ' תלט, תמ
יח/יד יצחק ירנן [עי' חידושי הל' לולב רפ"ח, ותועפות ראם דף נב] {לח"מ}
יח/יד יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' לה, סב, עז
יח/יד לב ים גיטין עמ' שיח {לח"מ}, שכד-שכה
יח/יד מגילת ספר לאוין דף קסה ע"ד
יח/יד מוריה גל' רג עמ' כא {כ"מ}
יח/יד מטה אהרן (הלוי) דף רסה ע"ב
יח/יד מי החג עמ' קעא-קעג, קעו, קעח-קפ
יח/יד מנחת יהודה (בוים) דף עח ע"ב
יח/יד מעיני המים
יח/יד מעשה רקח
יח/יד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף קמב ע"ג
יח/יד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף צה ע"א וע"ד, צז ע"ב, רלב ע"ד
יח/יד מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' רז
יח/יד מצודת בן ציון דף ז ע"א, ח ע"ב וע"ד, ט ע"ד {העמידוהו ברשותו}
יח/יד מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' קו
יח/יד מקדש דוד קדשים סי' לג ס"ק ב
יח/יד מקום דוד [בית אברהם (כ"ץ) שאלה ו]
יח/יד מקראי קדש (תשנג) עמ' רלז, שעט
יח/יד מראה אש ח"ב עמ' לו, לח
יח/יד מרומי גלים עמ' פה
יח/יד משא יד ח"א עמ' קפג
יח/יד משאת מרדכי מגילה עמ' קנו
יח/יד משנת יוסף שביעית ח"ד עמ' קכד
יח/יד משנת יעקב
יח/יד נאם דוד
יח/יד נודע ביהודה השלם או"ח עמ' רעה {לח"מ}
יח/יד נודע ביהודה תנינא או"ח סי' קלג
יח/יד נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף צג ע"א
יח/יד נטעי נתן (פריד) סי' צא
יח/יד נתיב מאיר
יח/יד נתיבות החיים
יח/יד נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' ז
יח/יד נתיבות שלום (למפרט)
יח/יד ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתלט
יח/יד ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' קע, קפה-קפח
יח/יד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' מג
יח/יד פתחי שערים דף כג ע"ב
יח/יד קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' קפד
יח/יד קהלת יעקב (אלגזי, שלוניקי) דף נ ע"ד {לח"מ}
יח/יד רב ברכות (רי"ח) עמ' ו
יח/יד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקע
יח/יד שאל האיש דף קב ע"ב
יח/יד שארית נתן בנימין עמ' קנג {לח"מ}
יח/יד שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתלב
יח/יד שופריה דיעקב (מערך) דף כח
יח/יד שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' כח
יח/יד שלמי ירוחם
יח/יד שמות בארץ (תשנט) עמ' קפא-קפב
יח/יד תולעת שני דף צא ע"א
יח/יד תורת הקדש ח"ב עמ' רמט {לח"מ}, רנ
יח/יד תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קמב
יח/יד תשובות ר' איסר יהודה עמ' מב
יח/טו אור ליהודה (תשנט) עמ' יד
יח/טו אות היא לעולם ח"ב דף קכ ע"ג {כ"מ}
יח/טו אמונת יהושע עמ' תיב {בגגו}
יח/טו אשר למלך
יח/טו בדבר מלך ח"ד עמ' קג, קפט
יח/טו בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 22 {צוארה בפנים}
יח/טו בני שמואל דף פג ע"א
יח/טו בשבילי הקודש סי' כב אות ג
יח/טו הגהות רימ"א
יח/טו היכל מלך
יח/טו ואתה תחזה ח"ג
יח/טו זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' לו
יח/טו חזו"א על הרמב"ם
יח/טו חזון יחזקאל בכורות פ"ג ה"ז
יח/טו חי' הראי"ה
יח/טו ידי משה (בוצק') זבחים סי' קלד
יח/טו לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' יג אות כו
יח/טו מלחמות יהודה דף פ ע"ד
יח/טו מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' כא
יח/טו מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' קכח
יח/טו מנחת חינוך ח"ג עמ' רנד
יח/טו מעשה רקח
יח/טו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רלג ע"ב
יח/טו מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' קנה
יח/טו מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' קכא
יח/טו משנת חיים זבחים עמ' רכז
יח/טו סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ה עמ' שנט
יח/טו קדשי יהושע עמ' תלט
יח/טו שארית נתן (לוברט)
יח/טו שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' רפג, רפה
יח/טו שערי היכל זבחים עמ' תתקעט {בגג ההיכל פטור - כרבא, והטעם}
יח/טו תורת הקדש ח"ב עמ' צד, קעט
יח/טז באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קפט
יח/טז בריכת המלך עמ' שח
יח/טז בשבילי הקודש סי' כה אות ה {לא התכוון לשחוט לה'}
יח/טז דביר הקודש זבחים עמ' שכב
יח/טז דגל ראובן ח"ב סי' יז
יח/טז הר המלך ח"ז עמ' קטז
יח/טז הרמב"ם כמחנך עמ' 180
יח/טז ואתה תחזה ח"ג
יח/טז זבח טוב שער יג סי' ג
יח/טז חי' הראי"ה
יח/טז חלקת יוסף (ברקוביץ) סי' נג
יח/טז חלקת יצחק עמ' סו
יח/טז טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' כג
יח/טז לב ארי (רביץ) עמ' 139
יח/טז לקוטי סופר ח"ב דף כ ע"ג
יח/טז מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ג עמ' קנח
יח/טז מנחת חינוך ח"א עמ' קכט, ח"ב עמ' תו, ח"ג עמ' רנד
יח/טז מעשה רקח
יח/טז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קצה ע"ב
יח/טז מראה אש ח"ב עמ' יא
יח/טז משך חכמה ויקרא פי"ז פס' יג
יח/טז משנת חיים במדבר עמ' קסד
יח/טז משנת יעקב
יח/טז משנת ר' אהרן שבת עמ' צה {כ"מ}
יח/טז נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף צז ע"ד
יח/טז נחלת שמואל דף יג ע"ג
יח/טז נר מצוה (ואלק) שרשים דף לא ע"א {כ"מ - מנין ששנים ששחטו בחוץ פטורים}
יח/טז קדשי יהושע עמ' תקסט, תרנא, תרס, אלף תרנט
יח/טז שארית ישראל (מינצברג) חידושים סי' לה
יח/טז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' תי
יח/טז שפת אמת על התלמוד ח"ג דף לא ע"ד
יח/יז אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' מב
יח/יז אור הישר [אור הישר זבחים פה ע"א]
יח/יז אמרי חיים (שיינברג) עמ' 48
יח/יז אמרי חן (לוונברג) זבחים עמ' קסט-קעה, קעח
יח/יז אמרי נפתלי ח"ב עמ' רמ
יח/יז אשר לשלמה (סויסה) חולין עמ' רמ {העלה בלילה}
יח/יז באר שרים (שולמן) עמ' קנט, קסב
יח/יז בדבר מלך חי"ח עמ' רטו {השוחט בחוץ בלילה חייב הואיל והשחיטה בלילה כשדה בחוץ וכן אם העלה בלילה מזה ששחט בחוץ בלילה חייב על העלאה וכו' וראב"ד}
יח/יז בית אהרן (כהן) ח"ב, קו"א לח"א דף לט ע"א-ע"ד, מ ע"ב-ע"ג, מב ע"ד, מג ע"ג
יח/יז בית האוצר ח"ב עמ' 16 {ראב"ד}
יח/יז בית זבול ח"ב סי' כט אות ה
יח/יז בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' קט
יח/יז בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 18, 22 {קיבל בכלי חול}
יח/יז בריכת המלך עמ' רסג, שו
יח/יז ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' רעג
יח/יז בשבילי הקודש סי' כב אות ג {בלילה}
יח/יז דביר הקודש זבחים עמ' שלג-שלה
יח/יז ואתה תחזה ח"ג
יח/יז זבח טוב שער יג סי' ב
יח/יז זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' ע-עב, קטו, קצו-קצז, קצא-קצב, ריד-רטו, רלד
יח/יז זרעא דיוסף דף סד ע"ג
יח/יז חי' הראי"ה
יח/יז חכמת גרשון עמ' רנו
יח/יז יד ישראל ח"א
יח/יז לב לדעת זבחים סי' כד אות ב
יח/יז לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' יב אות ט
יח/יז מבשר טוב קדשים עמ' ג
יח/יז מחנה לויה (תשעד) עמ' עא
יח/יז מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ג עמ' ט, יב, יד, כה, לד, לו, מ, קיב
יח/יז מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' עז
יח/יז מנחת אריאל מנחות עמ' קלא
יח/יז מנחת חינוך ח"ב עמ' תיב-תיג, ח"ג עמ' קעו
יח/יז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רלג ע"ב
יח/יז מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' תקצה
יח/יז מקדש דוד קדשים סי' כז ס"ק ו
יח/יז מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' קלג
יח/יז מראה כהן זבחים עמ' לה
יח/יז משנת חיים ויקרא עמ' רעו, מכתבים אות ו
יח/יז משנת חיים יומא עמ' רלו
יח/יז נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף פט ע"ג, צא ע"ג-ע"ד, צד ע"ג
יח/יז נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' יט אות ט
יח/יז נתיב מאיר
יח/יז ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' רז
יח/יז עבודת היום יומא עמ' קעד
יח/יז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כב {ראב"ד}
יח/יז פרי אברהם אליעזר
יח/יז קדשי יהושע עמ' תקיז {לח"מ}, תקכו, תקסט {ראב"ד}, תריד, תשלא {לח"מ}, תשלח {ראב"ד}, תשמא {ראב"ד}, תשמב, תשנה, תתו, תתקכה, אלף קיג
יח/יז קהלות יעקב זבחים סי' לג
יח/יז קרית מלך
יח/יז שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' טו, קה, רסז, רעא, רעד, רעו, רצו, שט, שכו, שלו, שמ, תד, תז-תח, תעג, תקמד, מנחות עמ' תמ
יח/יז שלמי יוסף יומא ח"א עמ' תקכה {ראב"ד}
יח/יז שם טוב
יח/יז שם משמעון (סטרליץ) עמ' רכח
יח/יז שמועת חיים יומא ח"א עמ' שעו
יח/יז שמוש חכמים ב עמ' מד
יח/יז שערי היכל זבחים עמ' תשכ {שחט בפנים - לא כרבי יוחנן}, תשכא {שוחט בחוץ בלילה - ביאור שיטתו}
יח/יז שערי זיו ח"ג דף מו ע"א
יח/יז שערי טהר ח"ג שער ג סי' ד אות א
יח/יז שפת אמת על התלמוד ח"ג דף לב ע"ג
יח/יז תורת הבמה עמ' קכא, קלג
יח/יז תורת הקדש ח"א עמ' כג, סז, ח"ג עמ' קלג, קלז
יח/יז תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' לו, לח
יח/יח אמרי חן (לוונברג) זבחים עמ' קסט-קעה
יח/יח אשר לשלמה (סויסה) חולין עמ' קעז {שחיטה כשרה בחוץ - בבמה}, רמ {שחט בחוץ - טעם החיוב}
יח/יח בית אהרן (כהן) ח"ב, קו"א לח"א דף לט ע"ד, מ ע"א {שחט בחוץ - טעם החיוב}
יח/יח בית יצחק (ברטלר) ב"ק סי' מח עמ' שסו {שחט בחוץ - טעם החיוב}
יח/יח בריכת המלך עמ' שח {שחט בחוץ - טעם החיוב}
יח/יח בשבילי הקודש סי' כג אות א {עוף שנשחט בבמה}, סי' כד {שחט בחוץ - טעם החיוב}
יח/יח ואתה תחזה ח"ג
יח/יח זבח טוב שער יג סי' א
יח/יח זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' קצב {שחיטה כשרה בחוץ - בבמה}, רלד-רלו {שחט בחוץ - טעם החיוב}
יח/יח זכר יצחק (תשן) סי' לג עמ' קנג {שחיטה כשרה בחוץ - בבמה}
יח/יח חי' הראי"ה {שחט בחוץ - טעם החיוב}
יח/יח יד ושם ח"ב {שחט בחוץ - טעם החיוב}
יח/יח לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' יב אות ט
יח/יח מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ג עמ' מ {שחיטה כשרה בחוץ - בבמה}, מא {שחט בחוץ - טעם החיוב}
יח/יח מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רנב {שחט בחוץ - טעם החיוב}
יח/יח מנחת חינוך ח"ב עמ' קעה {שחט בחוץ}, ח"ג עמ' קעו
יח/יח מעשה רקח {ראב"ד}
יח/יח מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רלג ע"ג {מולק בחוץ}
יח/יח מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' תקצט
יח/יח מקדש דוד קדשים סי' כז ס"ק ח
יח/יח מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' רמ-רמא
יח/יח מקראי קדש (תפט) דף קלד ע"א {ראב"ד}
יח/יח מראה אש ח"ב עמ' יא {שהשחיטה בחוץ כשרה}
יח/יח מרכבת המשנה מהדו"ב {ראב"ד}
יח/יח משנת חיים ויקרא - מכתבים אות ו {שהשחיטה בחוץ כשרה}
יח/יח משנת ר' אהרן ב"ק עמ' קפו {שחט בחוץ - טעם החיוב}
יח/יח ניר לדוד {שחט בחוץ - טעם החיוב}
יח/יח ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' רצד {שחיטה כשרה בחוץ - בבמה}
יח/יח פרי אברהם אליעזר
יח/יח קדשי יהושע עמ' תקיז-תקיח, תקכ {שחט בחוץ - טעם החיוב}
יח/יח שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' רכ
יח/יח שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' רעו {שחיטה כשרה בחוץ - בבמה}, רצו {שחט בחוץ - טעם החיוב}, שלו {שחט בחוץ - טעם החיוב}, שלט {שחיטה כשרה בחוץ - בבמה}, תח {שחט בחוץ - טעם החיוב}, תעג {שחיטה כשרה בחוץ - בבמה}
יח/יח שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' מד
יח/יח שמועת חיים יומא ח"א עמ' שעו-שעז {שחט בחוץ - טעם החיוב}
יח/יח שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' פד
יח/יח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' שלח
יח/יח תורת הבמה עמ' קכא {שחיטה כשרה בחוץ - בבמה}
יח/יח תורת הקדש ח"א סי' טו עמ' סח {שחט בחוץ - טעם החיוב}, ח"ב סי' מב עמ' קעט {שחט בחוץ}
יח/יח תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' לז


יט/476 הלכות מעשה הקרבנות פרק יט *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יט/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
יט/רה"פ הר המוריה (שץ)
יט/רה"פ הרמב"ם המדויק
יט/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יט/רה"פ מעשה רקח
יט/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יט/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' צט-ק
יט/רה"פ פי' ר"י קאפח
יט/רה"פ רמב"ם הערוך
יט/רה"פ רמב"ם לעם
יט/רה"פ שם טוב
יט/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יט/רה"פ תורת הקרבנות הל' רעא-רפה
יט/א אנצי"ת ע' במה הע' 30, 239
יט/א באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' קפח {מל"מ}
יט/א בריכת המלך עמ' רסג
יט/א דביר הקודש זבחים עמ' שכד
יט/א דברי אברהם (שדמי) ח"ג עמ' ע
יט/א הדר איתמר עמ' קצד {לראש המזבח}
יט/א ואתה תחזה ח"ג
יט/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' כד
יט/א ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' צט
יט/א זבח טוב שער יג סי' ג, ה
יט/א זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' עט, פז, פט, קא, קה, קלא
יט/א זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' פג, קפא, קפז
יט/א זכרון בנימין ח"ב עמ' סו
יט/א חי' הר"ר שמעלקא קדושין נו {מל"מ}
יט/א חי' הראי"ה
יט/א חי' הריצ"ד
יט/א חי' חפץ חיים
יט/א חמדת יעקב עמ' 216
יט/א כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' קמב
יט/א מנחת חינוך ח"ב עמ' קעז {מל"מ}, ח"ג עמ' קעו-קעז
יט/א מנפת צוף עמ' 547
יט/א מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף לה ע"א
יט/א מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רלג ע"ד
יט/א מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' ריב-ריג
יט/א מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' יט
יט/א משנת חיים במדבר עמ' רפט
יט/א משנת חיים דברים עמ' שסא
יט/א משנת חיים זבחים עמ' רכה, רמא, רסב, רעד
יט/א נחלת שמעון (קרסנר) מלכים א ח"ב סי' מט אות ג
יט/א נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"ב סי' לה אות א
יט/א עבודת הזבח תמורה סי' יג ס"ק טו {מל"מ}
יט/א עבודת לוי (לוין) סי' לח ס"ק א, סי' מא
יט/א עיני דוד
יט/א קדשי יהושע עמ' תקסט
יט/א רנת יצחק מלכים עמ' קצד {שיעלה לראש המזבח}
יט/א רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רעו
יט/א רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תק
יט/א שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' קפז, שח, שיג, שלח
יט/א שערי היכל זבחים עמ' תתקפה {עד שיתכוון להשם - בסתמא פטור}, תתקצז הערה 17 {המזבח שיעשה - האם רק כשעשאו}, עמ' תתקצט {על האבן פטור - כר' יוסי, והטעם}
יט/א שערי טהר ח"ה שער א סי' ו אות ז דף צ ע"א
יט/א שערי טהר ח"ח סי' פח אות ב, סי' צא אות א
יט/א שפת אמת על התלמוד ח"ג דף לב ע"ב
יט/א שפתי מלך
יט/א תורה שלמה בראשית פ"ח אות עו
יט/א תורת הבמה עמ' קג, קה
יט/א תורת הקדש ח"א עמ' סג, קסו, ח"ב עמ' קד, קז
יט/א תנובת ציון דף קיא ע"ג
יט/א תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קיח {מזבח בבמה}
יט/ב אבן האזל (גם בהשמטות דף קלב ע"ג)
יט/ב בריכת המלך עמ' רצז, שד-שו
יט/ב בשבילי הקודש סי' כג אות ו {הפסוק לחייב זריקה}
יט/ב מנחת חינוך ח"ג עמ' קעז
יט/ב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף ו ע"ד
יט/ב משנת חיים זבחים עמ' רמ
יט/ב קדשי יהושע עמ' תשכז {רמב"ם}, תשכח {מרכה"מ}
יט/ב שיח ערב קדשים עמ' קפ
יט/ב שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' רסו
יט/ב שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' שכד
יט/ב שפתי מלך
יט/ג אבן האזל
יט/ג אדרת המלך עמ' קעז-קעט {מנסך מי החג}
יט/ג אמרי נפתלי ח"ב עמ' קג
יט/ג בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף עה ע"ג, עו ע"א
יט/ג בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' רנד
יט/ג בדבר מלך ח"ח עמ' מב
יט/ג בריכת המלך עמ' רסד, רסט, רצו, שד, שו
יט/ג גבורת יצחק סוכות עמ' קיג-קיד
יט/ג דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 56
יט/ג הפרדס שנה טז חוב' ב עמ' 23
יט/ג הר המלך ח"ז עמ' קטז
יט/ג ואתה תחזה ח"ג
יט/ג זבח טוב שער יג סי' ח
יט/ג זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' יט, כט, קסד, רטז
יט/ג חי' הראי"ה
יט/ג חי' הריצ"ד [צ"ל או לבונה, וכן הוא בדפוס ונציה]
יט/ג חי' חפץ חיים
יט/ג חמדת ימים עמ' קמה
יט/ג חמדת יעקב עמ' 217
יט/ג יד ישראל ח"ב
יט/ג לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' נ
יט/ג מבשר טוב קדשים עמ' ג
יט/ג מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ג עמ' קמט, קעז-קעח
יט/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' תצג, ח"ג עמ' קעז
יט/ג מנחת מרדכי (קרטמן) ח"ב עמ' טז
יט/ג מעיני המים
יט/ג מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' מ
יט/ג מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' רלט
יט/ג מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
יט/ג מרכבת יוסף דף פט ע"ב {קומץ או לבונה}
יט/ג משנת אליעזר (קונשטט) עמ' ע
יט/ג משנת חיים במדבר עמ' רפט
יט/ג משנת חיים זבחים עמ' רמ, רמח
יט/ג נחלת שמואל דף יג ע"ג
יט/ג נחלת שמעון (קרסנר) מלכים א ח"ב סי' מט אות ג
יט/ג סוכת דוד סוכה עמ' רסח
יט/ג ספיקא דרבנן עמ' קפ
יט/ג רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רס
יט/ג שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' רסה, שכ, שלג, שלד, תקלח
יט/ג שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' שכד
יט/ג שנתון המשפט העברי ח"כ עמ' 111
יט/ג שערי היכל זבחים עמ' תתקעז {מכאן אמרו: הזורק - זריקה נכללת בהעלאה}, אלף ג {המקטיר קטורת - גם של יו"כ בכזית}, אלף יב {שלושת לוגים - פסק שיש שיעור}, אלף יג {המנסך חייב - האם רק כשנתקדשו?}
יט/ג תורת האוהל (תשנג) עמ' תלא-תלב, תלה-תלו {ניסוך המים}
יט/ג תורת הקדש ח"ב עמ' רמז
יט/ד אדרת המלך עמ' קעז-קעט {מנסך מי החג}
יט/ד אהל משה (הורוביץ) ח"א זבחים קז ע"א
יט/ד אהלים עמ' קיט
יט/ד אור הישר [לח"מ לעיל פ"ח ה"ו]
יט/ד אות היא לעולם ח"א דף פה ע"א
יט/ד באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קעב
יט/ד בדבר מלך ח"ח עמ' מב
יט/ד בדבר מלך חי"ד עמ' קצג
יט/ד בריכת המלך עמ' רסד, רסט, רצו, שד
יט/ד הר המלך ח"ז עמ' קטז
יט/ד זבח טוב שער יג סי' ז, ט-י
יט/ד זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' צב, קעא-קעב, קעה
יט/ד זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' לו
יט/ד חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' עט עמ' רסט
יט/ד מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ג עמ' קכא, קמט, קעז-קעח
יט/ד מנחת אריאל מנחות עמ' תעג
יט/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' תד, ח"ג עמ' קעו-קעח
יט/ד מנחת מרדכי (קרטמן) ח"ב עמ' טז
יט/ד מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' רלט
יט/ד מראה כהן זבחים עמ' רפא {שיירי דם הפנימיים}
יט/ד משנת חיים זבחים עמ' רמב, רמד, רמח, רנ
יט/ד משנת חיים מנחות עמ' תשכו
יט/ד משנת חיים ערכין עמ' תרלט-תרמו
יט/ד משנת יעקב כאן
יט/ד משנת יעקב עבודה עמ' רנח
יט/ד נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף נז ע"ג, מנחות דף ד ע"ד
יט/ד ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' קמד
יט/ד עבודת לוי (לוין) סי' מ ס"ק א, סי' מג
יט/ד קדשי יהושע עמ' שה, תשסד, תשצו
יט/ד קרית מלך
יט/ד שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' שלג-שלה, תקלט
יט/ד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' רסט
יט/ד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' לה
יט/ד שערי היכל זבחים עמ' אלף יג {בין בשאר ימות השנה - גם חיוב הניסוך}, אלף יט {שיירי הדם פטור - דלא כר' נחמיה, והטעם}
יט/ד תורת הקדש ח"ב עמ' רמז
יט/ד תורת יצחק ח"ב עמ' קכ
יט/ה אוצרות הרמב"ם
יט/ה אור הישר [אור הישר זבחים קי ע"א]
יט/ה אמונת יהושע עמ' אלף רלב {הקטיר כולה}, אלף תקצב {מעלה כולה}
יט/ה באר משה (שטרן) ח"ב סי' ה אות א
יט/ה בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף עה ע"ד
יט/ה בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' רנד
יט/ה בית מועד (גטיניו) דף מב ע"א
יט/ה בנין ציון (עטלינגר) ח"ג סי' מז
יט/ה ברכי יוסף או"ח סי' עד ס"ה
יט/ה דביר הקודש זבחים עמ' שלה-שלו
יט/ה דברי יששכר דף עט ע"א
יט/ה ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' פד
יט/ה זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' קנ-קנא, קנד
יט/ה חקל יצחק (שו"ת) עמ' יד
יט/ה מאור צבי (תשס) עמ' עז-פו
יט/ה מאור צבי (תשסה) עמ' עה-עז
יט/ה מהרי"ט אלגזי פ"א אות ד או"ק ד
יט/ה מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ג עמ' קפג
יט/ה מנחת חינוך ח"ג עמ' קעז
יט/ה מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' קעח, קצט, רג-רד, רו, רלז
יט/ה מראה איש ח"ב עמ' עה-עו
יט/ה מראה כהן זבחים עמ' רעט {אין בשר הזבח חוצץ}
יט/ה משנת חיים זבחים עמ' רל
יט/ה נאות אפרים ח"א עמ' קפא
יט/ה נועם חט"ז עמ' לט
יט/ה נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף קד ע"ד
יט/ה נחלת שמואל דף כא ע"א {אור שמח}
יט/ה נר מצוה (ואלק) שרשים דף מ ע"ג {מין במינו אינו חוצץ}
יט/ה עבודת לוי (לוין) סי' מא
יט/ה קדשי יהושע עמ' תרלט, תרמא
יט/ה שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' ס
יט/ה שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' נ {מין במינו לא חוצץ}
יט/ה שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' רצח, שמא
יט/ה שלמי ירוחם
יט/ה שערי היכל זבחים עמ' אלף ו {אין בשר הזבח חוצץ - כרב, והטעם}
יט/ה תורה לשמה (תשעג) עמ' רז
יט/ה תורת המנחה (רוקח) עמ' קסד
יט/ו גינת ורדים (תאומים) עמ' קכד
יט/ו הר המלך ח"ז עמ' קיז
יט/ו ואתה תחזה ח"ג
יט/ו זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' ח
יט/ו יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' עא
יט/ו מילי דמרדכי
יט/ו מנחת חינוך ח"ג עמ' קעז
יט/ו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רלד ע"א
יט/ו מראה הנוגה
יט/ו נזר המלך
יט/ו עבודת הכהן
יט/ו עבודת לוי (לוין) סי' מט
יט/ו שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' רסו
יט/ו שערי טהר ח"ח סי' צא אות ג
יט/ו שפת אמת על התלמוד ח"ג דף לא ע"ב
יט/ו תורת הקדש ח"א עמ' רלא
יט/ו תפארת ישראל כלאים פ"ב בועז אות א
יט/ז אבן האזל קדשים ח"א דף סו ע"א
יט/ז אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' ק
יט/ז אשיחה בחקיך פרה עמ' רלז-רלח, רנה
יט/ז בן יהודה סי' סו
יט/ז בריכת המלך עמ' רסג, שה, שז
יט/ז ואתה תחזה ח"ג
יט/ז זבח טוב שער ה סי' ג, שער יג סי' י
יט/ז זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' צא-צב, קיד-קטו, קנה, קצה, ריד
יט/ז זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' לו, קצד
יט/ז זכרון בנימין ח"ב עמ' שנט
יט/ז חזו"א על הרמב"ם
יט/ז חי' הריצ"ד
יט/ז חסדי דוד ח"ט עמ' קיח
יט/ז יד אברהם פרה עמ' נד, עח
יט/ז לב מרפא דף מ ע"ד
יט/ז מי טהרה עמ' נח, סד
יט/ז מים טהורים עמ' תרסד
יט/ז מלחמות יהודה דף קיב ע"ג, קיג ע"ב
יט/ז מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ג עמ' לז, קכ-קכא, קצח
יט/ז מנחת חינוך ח"ג עמ' קעז
יט/ז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קפט ע"ג
יט/ז מקדש דוד קדשים סי' ז ס"ק ו במנחת מרדכי
יט/ז מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"א דף מד
יט/ז מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' קלג
יט/ז משארית יעקב עמ' כג
יט/ז משנת חיים זבחים עמ' רמג-רמד
יט/ז משנת חיים יומא עמ' תצה
יט/ז נאות אפרים ח"ב עמ' קי {חוץ ממקום שריפתה}
יט/ז נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף צא ע"ג
יט/ז נחלת שמואל דף י ע"ד
יט/ז ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' רמא {שעיר המשתלח}
יט/ז סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קכא
יט/ז עבודת הכהן
יט/ז עבודת לוי (לוין) סי' מה, מח ס"ק ג
יט/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כא
יט/ז פרי אברהם אליעזר
יט/ז פרת חטאת עמ' רנא {פרה אדומה ששחטה חוץ ממקום שריפתה}
יט/ז קדשי יהושע עמ' תקצג, תתו
יט/ז קרית מלך
יט/ז שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' יד, רסה, רעא, שכ, שלז, שצו, תקלח, תקמד, מנחות עמ' תמ
יט/ז שם משמעון (סטרליץ) עמ' רל
יט/ז שמועת חיים יומא ח"ב עמ' קסא, קסז
יט/ז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' רע
יט/ז שערי היכל זבחים עמ' תשי {ואלו נעשו לשם - טעם שונה מרש"י}
יט/ז שערי היכל יומא מערכה קמו
יט/ז שערי טהר ח"ג שער א סי' ד אות ב, סי' ה אות א, שער ג סי' ד אות א, ח"ה שער ב סי' טו אות א, ח"ח סי' סב אות ב, ד
יט/ז תורת הקדש ח"א עמ' סז, קכח, רנג, ח"ב עמ' רמג, רמח, ח"ג עמ' קלז
יט/ח אבן האזל
יט/ח אור שמח
יט/ח אמרי חן (לוונברג) זבחים עמ' קעה-קעז
יט/ח באר יעקב (אריאלי) סי' מח, עמ' קע
יט/ח בדבר מלך חי"ח עמ' רד {כל העלאה בחוץ חייב בכזית}
יט/ח בית אהרן (כהן) ח"ב, קו"א לח"א דף לא ע"א
יט/ח גליונות אבני נזר
יט/ח דביר הקודש זבחים עמ' שכט
יט/ח ואתה תחזה ח"ג
יט/ח זבח טוב שער יג סי' ח
יט/ח זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' קלח-קלט, רס-רסג
יט/ח זכור לדוד עמ' קכב
יט/ח חזו"א זבחים סי' כ ס"ק ז
יט/ח חי' חפץ חיים
יט/ח חסדי דוד ח"ז עמ' תתעח-תתעט
יט/ח ידי משה (בוצק') זבחים סי' קמז
יט/ח מלחמות יהודה דף קמח ע"א, קמט ע"ג
יט/ח מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ג עמ' קמט, קפו
יט/ח מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' קג
יט/ח מנחת חינוך ח"א עמ' שפה, ח"ג עמ' קפ
יט/ח מרגניתא דר"מ
יט/ח משנת חיים זבחים עמ' רלז, רמב, רמד
יט/ח משנת חיים מנחות עמ' קמט
יט/ח משנת יעקב
יט/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כא
יט/ח פרי אברהם אליעזר
יט/ח קדשי יהושע עמ' תרו
יט/ח קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' לה
יט/ח שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' רצח, ש-שא, שו-שז, שט, שכט, תקמ
יט/ח שמועת חיים יומא ח"ב עמ' קנב
יט/ח שמחת יו"ט (אלגזי) סי' נט אות ב
יט/ח שעורי יומא דף כד ע"ב ד"ה שם בגמ' והמעלה
יט/ח שערי היכל זבחים עמ' תתקצג {כזית חייב - קשה מהל' יא}, אלף ג {כזית - גם בקטורת}
יט/ח תורת יצחק ח"ב עמ' צח
יט/ט אמרי חן (לוונברג) זבחים עמ' קעה-קעז
יט/ט אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' רד
יט/ט בית אהרן (כהן) ח"ב, קו"א לח"א דף לא ע"א וע"ג, לב ע"א-ע"ב, לג ע"א-ע"ב, מ ע"ד, מא ע"ב וע"ד
יט/ט ברור הלכה פסחים, ברורי הראי"ה ג ע"א ציון ב
יט/ט גינת המלך עמ' סא {לפיכך אינו לוקה}
יט/ט דקה מן הדקה דף לב ע"א
יט/ט ואתה תחזה ח"ג
יט/ט זבח טוב שער יג סי' ח
יט/ט זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' קלא, קמח, רס-רסג
יט/ט זכרון יהונתן דף קעד {לח"מ, הדרשה הפשוטה}
יט/ט חי' חפץ חיים
יט/ט יברך ישראל זבחים עמ' רפ {חסרו}
יט/ט ידי משה (בוצק') זבחים סי' קמז
יט/ט כתר המלך
יט/ט מחשבות על דמוקרטיה יהודית עמ' 76 {לח"מ}
יט/ט מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ג עמ' קסב
יט/ט מנחת חינוך ח"ג עמ' קעח, קפ
יט/ט מראה כהן זבחים עמ' רעח
יט/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
יט/ט משנת חיים זבחים עמ' רלז, רמ, רמב-רמג
יט/ט משנת חיים מנחות עמ' קמט
יט/ט משנת יעקב
יט/ט עבודת לוי (לוין) סי' מ ס"ק א, ד
יט/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כא
יט/ט פרי אברהם אליעזר
יט/ט קדשי יהושע עמ' תרה {לח"מ}
יט/ט קרית מלך
יט/ט קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' לה
יט/ט שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' רסו, רצח, רצט, שד, שו, שז, שט, תקלט
יט/ט שערי היכל זבחים עמ' תתקצא {והאימורים והעולה שחסרו - בניגוד לרש"י ותוס'}
יט/ט תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' צב
יט/י אור הישר
יט/י באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קעג
יט/י דביר הקודש זבחים עמ' שכה
יט/י הרועים בשושנים
יט/י זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' סב, סה-סו, קט
יט/י ידי משה (בוצק') זבחים סי' קמב
יט/י ימי שלמה
יט/י מבשר טוב קדשים עמ' קפז
יט/י מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ג עמ' קמג
יט/י מנחת חינוך ח"ג עמ' קפא {מל"מ}
יט/י מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קמד ע"א
יט/י מקדש דוד קדשים סי' ה ס"ק ד במנחת מרדכי
יט/י מראה כהן זבחים עמ' רעג {שאין בו כזית}
יט/י משנת חיים יומא עמ' ריב
יט/י עיני דוד
יט/י פרי אברהם אליעזר
יט/י שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' שו
יט/י שעורי מצוות (מילר) דף ה ע"א
יט/י שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' ב
יט/י שערי היכל זבחים עמ' תתקפד {העצם משלימו - כר' יוחנן, והטעם}, תתקפה {ספק לפיכך אינו לוקה - מביא אשם תלוי}, אלף {עולה ואימוריה מצטרפים - אבל לא נסכיה}, אלף א {עולה ואימוריה מצטרפים - זבחים שונים לא}
יט/יא אהל משה (הורוביץ) ח"א זבחים קט ע"א {מל"מ}
יט/יא אמרי נפתלי ח"ב עמ' רנד
יט/יא באר יעקב (אריאלי) סי' מח (ב), עמ' קע, קעב
יט/יא באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קפו-קפז
יט/יא בדבר מלך ח"ד עמ' קפ
יט/יא בית אהרן (כהן) ח"ב, קו"א לח"א דף לא ע"א-ע"ד, לה ע"ג-ע"ד, מ ע"ד, מא ע"א וע"ג, מב ע"א וע"ג
יט/יא בית אהרן (כהן, תשך) דף כח ע"ג, כט ע"א
יט/יא בית ישחק
יט/יא בתי כנסיות דף כח ע"ב, נב ע"ג {מל"מ}
יט/יא גליונות אבני נזר
יט/יא דקה מן הדקה דף מז ע"ד, מח ע"ד
יט/יא דרכי יושר (שרף) ח"ב עמ' רמד
יט/יא הגהות רימ"א
יט/יא זבח טוב שער יג סי' ז
יט/יא זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' כד, צד, רס-רסג
יט/יא חזו"א על הרמב"ם
יט/יא חי' הגרז"ס קדשים עמ' סג {מל"מ}
יט/יא חי' הראי"ה
יט/יא חי' הריצ"ד
יט/יא חסדי דוד ח"ז עמ' תתעח-תתעט
יט/יא ידי משה (בוצק') זבחים סי' קמד
יט/יא כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' קסז
יט/יא כתר המלך
יט/יא מגדל צופים ח"ג סי' עז
יט/יא מלחמות יהודה דף קמח ע"א, קנא ע"א
יט/יא מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ג עמ' קסא, קעז
יט/יא מנחת חינוך ח"א עמ' שמח, ח"ג עמ' קעח-קפ
יט/יא מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רלד ע"א
יט/יא מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' תר {כ"מ}
יט/יא מקדש דוד קדשים סי' כז ס"ק ז במנחת מרדכי, וס"ק ט
יט/יא מרגניתא דר"מ
יט/יא משנת חיים זבחים עמ' רכו, רמא, רמג
יט/יא עבודת לוי (לוין) סי' לז
יט/יא פני מבין ח"א דף קמח ע"ג
יט/יא פרי אברהם אליעזר
יט/יא קדשי יהושע עמ' תקעט, תרלג, תתב {מל"מ}, אלף תרכא {מל"מ}
יט/יא שי כהן עמ' פו {מל"מ}
יט/יא שיח ערב קדשים עמ' רלא, רמא {מל"מ}, רמג
יט/יא שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' רסה-רסז, רצח, ש, שו, תקלו
יט/יא שערי היכל זבחים עמ' תתקעז {חילק בין מעלה לעושה - כרבי עקיבא}, תתקצג {אבר חסר - פטור - קשה מהל' ח}, תתקצד {העלה וחזר והעלה - האם בהעלם אחד?}
יט/יא שערי טהר ח"ג שער ב סי' טו אות א
יט/יא תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' צב
יט/יב איש על העדה (אלאביץ) עמ' 167
יט/יב אמרי בינה (אש) דף קי ע"ב {שנים שאחזו באבר}
יט/יב באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קפט
יט/יב זבח טוב שער יג סי' ד
יט/יב חלקת יצחק עמ' סו
יט/יב מנחת חינוך ח"ג עמ' קעז
יט/יב מעין החכמה עמ' רפב
יט/יב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רלד ע"ב
יט/יב משנת חיים במדבר עמ' קסד
יט/יב משנת חיים זבחים עמ' רכז
יט/יב משנת יעקב
יט/יב נחלת שמואל דף יג ע"ג
יט/יב נר מצוה (ואלק) שרשים דף לא ע"א {שנים שהעלו חייבים}
יט/יג אור הישר [אור הישר זבחים קיב ע"א]
יט/יג אמרות שמואל עמ' קלד-קלט
יט/יג בדבר מלך ח"ח עמ' יח
יט/יג בדבר מלך חי"ד עמ' קצג
יט/יג בית אהרן וישראל גל' סח עמ' כג-כז
יט/יג בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' קיא
יט/יג בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תב {חי' הר"ח}
יט/יג בריכת המלך עמ' רסט, רעא, רעד, רצו-רצז
יט/יג בריכת המלך עמ' רסט, רעא, רעד, רצו-רצז
יט/יג ואתה תחזה ח"ג
יט/יג זבח טוב שער ה סי' ז, שער ז סי' א, ד, יא-יב, שער יב סי' ג, שער יג סי' ט {ר"ח הלוי}
יט/יג זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' רו-רז
יט/יג זכר שלמה (זינגרביץ) עמ' צא
יט/יג חזו"א על הרמב"ם
יט/יג חי' הראי"ה
יט/יג חי' הריצ"ד
יט/יג חי' ר' חיים הלוי דף ס
יט/יג חיי אברהם (צציק) עמ' ריא
יט/יג יברך ישראל זבחים עמ' רצ {שהרי כולו ראוי להיקרב בפנים}
יט/יג יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' רכ, רכח {ר"ח הלוי}
יט/יג ידי משה (בוצק') זבחים סי' עד-עה
יט/יג מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' קמט
יט/יג מנחת חינוך ח"ג עמ' קעז, קפא
יט/יג מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' תקפט
יט/יג מקדש דוד קדשים סי' כז ס"ק ד
יט/יג מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' פה
יט/יג משנת חיים זבחים עמ' כה
יט/יג משנת חיים יומא עמ' תכג
יט/יג משנת יעקב
יט/יג ס' זכרון לר' חיים עוזר גרודזינסקי עמ' 37 {ר"ח הלוי}
יט/יג עבודת הזבח זבחים סי' יא ס"ק ה {ר"ח הלוי}
יט/יג עבודת לוי (לוין) סי' מג
יט/יג פניני רבנו הגרי"ז עמ' שכא {ר"ח הלוי}
יט/יג קדשי יהושע עמ' רלט {ר"ח הלוי}, שסד {ר"ח הלוי}, תקיד {ר"ח הלוי}, תתד, תתיא, תתנד, תתעא, תתפ, תתפג, תתק {ר"ח הלוי}, אלף רפז {ר"ח הלוי}
יט/יג שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' רצה, ח"ב עמ' רצה
יט/יג שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' רסח, רעא, שכד
יט/יג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רלב-רלג {ר"ח הלוי}
יט/יג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' מז, רלז, רס, רסז {ר"ח הלוי}
יט/יג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תקיב {ר"ח הלוי}
יט/יג שערי היכל זבחים עמ' אלף כ {מקצת מתנות חייב - גם כשקבל בכוס אחת, אחד בפנים ואחד בחוץ - גרסתו ושיטתו}
יט/יג שערי יצחק (תשיז) עמ' רל
יט/יג תורת יצחק ח"ב עמ' קכ
יט/יד גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קלא, קלו
יט/יד דקה מן הדקה דף מז ע"ד, מח ע"ד
יט/יד ואתה תחזה ח"ג
יט/יד חי' חפץ חיים
יט/יד מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ג עמ' קפו {הקריב אחד מהם}
יט/יד מנחת חינוך ח"ג עמ' קפ, קפה
יט/יד מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"א דף סז
יט/יד מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' קז
יט/יד שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' תקמ
יט/יד שערי היכל זבחים עמ' אלף ט {הקומץ והלבונה - השמיט ספק הגמ'}
יט/טו אבן האזל (גם בהשמטות דף קלב ע"ד)
יט/טו אור הישר [אור הישר זבחים ס ע"ב]
יט/טו אור יעקב פסחים דף 30
יט/טו אור ליהודה (תשנט) עמ' א-ב
יט/טו אמונת יהושע עמ' אלף סז, אלף קח
יט/טו אמרי חן (לוונברג) זבחים עמ' קעז-קפ
יט/טו אסופת מערכות עה"ת ח"ד עמ' קנ
יט/טו אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' קכא
יט/טו אפיקי מגינים זבחים סי' נח
יט/טו אשר למלך
יט/טו באר מים חיים (נוסינזון) ע"ז דף יג {בזה"ז}
יט/טו בארות נתן ח"ב עמ' יב, כד
יט/טו בגדי נהורין ח"ב סי' יט עמ' קנח
יט/טו בדבר מלך חי"ב עמ' רמ
יט/טו בית אהרן (צוקרמן) עמ' קמד
יט/טו בית זבול ח"ב סי' כט אות ח
יט/טו בית לוי (גולדברג) דף עב ע"ג
יט/טו בית מלך (חב"ד) עמ' 115
יט/טו בכורי אברהם דף עח ע"ג
יט/טו בכורי הארץ עמ' 268 {ראוי לפנים}
יט/טו בנין אריאל יאיר עמ' 277-278
יט/טו בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' קג
יט/טו ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' רמח, רעח
יט/טו בשבילי הנסים סי' ד הערה ב
יט/טו בשבילי הפסח סי' לא אות לד, לז-לח
יט/טו גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' קסו
יט/טו גן שושנים ח"ב עמ' רט, ריא
יט/טו דביר הקודש זבחים עמ' שיט
יט/טו דברי אהרן עמ' ס {מל"מ}
יט/טו דברי אמת (תרכא) דף קכד ע"ב
יט/טו דברי אמת (תשעט) עמ' תקיב {מי ששחט והעלה וכו'}
יט/טו דברי יוסף (בכרך, תרלא) דף יד ע"ג
יט/טו דגל יהודה (בילו') עמ' סו
יט/טו דרישת ציון (תשסב) עמ' 112, 140, 155, 164
יט/טו הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' פז-פח
יט/טו המקדש וקדשיו עמ' יד, מח, קטו, קכט, קלא, קס
יט/טו ויוסף שאול דף סב ע"א
יט/טו זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' לח-מד
יט/טו חדשים גם ישנים עמ' 122
יט/טו חי' חתם סופר
יט/טו חי' ר"ש קלוגר ר"ה-מגילה עמ' שפט
יט/טו חיי אברהם (צציק) עמ' צט
יט/טו חכמת גרשון עמ' רמט, רנב, רנז
יט/טו חנוכת הבית עמ' סג
יט/טו חתן סופר או"ח ח"א עמ' ג
יט/טו טהרת יו"ט חי"ח עמ' יד
יט/טו טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב עמ' שד
יט/טו יד ישראל ח"א
יט/טו ידי משה (בוצק') זבחים סי' קמא
יט/טו יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' מ
יט/טו ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' פז {מקריבים בלי בית}
יט/טו ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קכב, קמג
יט/טו יקרא דשכבי בסוף הספר אחרי המפתחות דף רכט ע"ג
יט/טו ירושלים דדהבא עמ' עד, פ, פב-פג
יט/טו כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתמד-תתמה
יט/טו כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' ק
יט/טו לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' יב אות א, ט
יט/טו להורות נתן על התורה ח"ג עמ' רנה
יט/טו לחם חקי עמ' קצג
יט/טו לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 77 {שיקריבו בבמה}
יט/טו מבשר טוב קדשים עמ' ב
יט/טו מגדל עז עמ' תרצג, תרצד
יט/טו מגידות (תשעג) סי' קצג עמ' רלז
יט/טו מגילת ספר לאוין דף קסד ע"א
יט/טו מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' רסו
יט/טו מועדים וזמנים ח"ה סי' שמט
יט/טו מחנה יוסף (תשעב) סי' מב אות ה
יט/טו מלחמות יהודה דף קב ע"ד, קד ע"ג
יט/טו מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"א עמ' 81
יט/טו מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ג עמ' קלד, קלו, מנחות עמ' סא
יט/טו מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' קלו
יט/טו מנחת חינוך ח"א עמ' קב, ח"ב עמ' תא, ח"ג עמ' קפ, קפה
יט/טו מעלין בקודש גל' ח עמ' 169
יט/טו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רלד ע"ג
יט/טו מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' תקצח, ח"ב עמ' קסא, רנו
יט/טו מפתח הבאורים [חתם סופר או"ח סי' קלט]
יט/טו מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' תקפג
יט/טו מקדש דוד קדשים סי' כז ס"ק ב
יט/טו מקור ישראל דף קטז ע"ג
יט/טו מראה כהן זבחים עמ' קמב, קסח
יט/טו משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תקמא, תקנז
יט/טו משכן אהרן עמ' לז
יט/טו משכן בצלאל ח"א סי' ד
יט/טו משכן שילה עמ' שלז, שפט, תג
יט/טו משנה למלך אחרון דף לג ע"ב
יט/טו משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שלד
יט/טו משנת אליעזר (רבינ') עמ' קנב
יט/טו משנת יעקב כאן
יט/טו משנת יעקב עבודה עמ' ז, כד
יט/טו משפט כהן עמ' קעד, קעו ע"א, ריז ע"א
יט/טו נועם ח"ז עמ' ר
יט/טו נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' פז
יט/טו נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף ס ע"ג
יט/טו נחלת שמעון (קרסנר) יהושע ח"ב סי' נ אות ב
יט/טו ניצוצי אש עמ' קסז-קסח
יט/טו נר מצוה (ואלק) מצוות דף צב ע"א
יט/טו נתן פריו מגילה עמ' ת
יט/טו נתן פריו נדרים עמ' קמו
יט/טו עבד המלך (תשסט) עמ' תכז, תלד, תלז
יט/טו עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' לד
יט/טו עיר הקודש והמקדש ח"א עמ' סא
יט/טו עמק הלכה (אורנשטין) סי' כב אות ו
יט/טו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' עה {ראב"ד}
יט/טו ערבי נחל (תשנא) ח"ב עמ' שצב
יט/טו ערבי נחל (תשסד) עמ' תתכב
יט/טו ערך כסף עמ' קלה
יט/טו פאר הלבנון ח"א סי' א אות יד
יט/טו פניני רבנו הגרי"ז עמ' רמג
יט/טו פרח מטה אהרן (סול') אהבה עמ' 172
יט/טו פרי אברהם אליעזר
יט/טו צמח ארז עמ' תנג {מל"מ}, תנח-תנט
יט/טו צמח מנחם דף ד ע"ב-ע"ג
יט/טו קדושת הר עמ' כז, עא, פו, פט, קח, רכ
יט/טו קדשי יהושע עמ' שע, תקלט, תרלז, תשלז, תשנד
יט/טו קול יעקב (שאול)
יט/טו קרבן שמואל דף מא ע"ב
יט/טו קרית מלך
יט/טו ראשית בכורים דף עג ע"ב
יט/טו שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' לב
יט/טו שיח ערב קדשים עמ' רלו
יט/טו שירת הפסח אות קעד
יט/טו שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' יב, יד, רעא-רעב, רעד-רעז, תכב, תקב, תקל-תקלא
יט/טו שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' מב, שיז-שיח, תרכו
יט/טו שלמי ירוחם
יט/טו שמועת חיים יומא ח"ב עמ' קסב
יט/טו שעורי הגרי"ד עבודת יוה"כ עמ' קמח
יט/טו שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' קנה
יט/טו שער דלתי הלבנון סי' ח {מל"מ - עיין ראב"ד}, כד {שחוטי חוץ בזה"ז}
יט/טו שערי היכל זבחים עמ' שכט {קדשים בזה"ז - גם חטאת פנימית},תע, תתקפ {מפני שהוא ראוי - משמע שלכו"ע אסור}, תתקפא הערה 3 {בזמן הזה חייב - למרות שאין מזבח}
יט/טו שערי היכל יומא מערכה קמו הערה 11
יט/טו שערי המקדש סי' כה אות ב, סי' כו אות א, סי' ל אות א
יט/טו שערי זיו ח"ג דף פג ע"א
יט/טו שערי טהר ח"ג שער א סי' יב אות ב, ח"ח סי' פח אות ב, סי' פט אות א
יט/טו תורת הקדש ח"א עמ' כב, סא, רנד, ח"ג עמ' קלז
יט/טו תחומין ח"י עמ' 446, חי"ג עמ' 477-476
יט/טו תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 41
יט/טו תשורת שי מהדו"ק סי' נה
יט/טז אבני נזר יו"ד סי' שמז אות ב
יט/טז אוצר א"י ח"ד עמ' 139
יט/טז אור הישר [אור הישר זבחים קטז ע"ב]
יט/טז אור ליהודה (תשנט) עמ' א
יט/טז אור שמח
יט/טז אידנו עמ' 6 {ק"ס}
יט/טז אנצי"ת ע' בית חוניו הע' 9, ע' במה הע' 254, 259, 261-263, 265, ע' בן נח הע' 371, ע' גוי הע' 322, 323
יט/טז אסיפת מחקרים תורניים תשלז עמ' סח
יט/טז אפיקי מגינים זבחים סי' ס
יט/טז בדבר מלך ח"י עמ' לו
יט/טז בית המלך (בוים) דף לג ע"א
יט/טז בית ישי - דרשות עמ' רע
יט/טז בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 85
יט/טז בני שמואל דף עז ע"א
יט/טז בנין אריאל יאיר עמ' 148
יט/טז בנין ציון (עטלינגר) ח"א סי' נד {מל"מ}
יט/טז בתורתו יהגה (תשעב) עמ' מה, רנו {מותר להורות לאחרים וללמדם}
יט/טז גליוני הגר"ש עמ' צא {מל"מ - ירושלמי} [שייקי קרבן שם העיר שהוא בבבלי זבחים קטז, ועי' קרית מלך]
יט/טז דביר הקודש זבחים עמ' שמו-שמז
יט/טז דבר שאול תמורה סי' ז אות י
יט/טז דברי אמת (תשעט) עמ' תקי {קדושת ירושלים אין אחריה היתר}
יט/טז דרש אברהם ח"א דף צא ע"ג
יט/טז הדר איתמר עמ' קצה {וכן המעלה}
יט/טז הר המלך ח"ה עמ' סו
יט/טז הרמב"ם כמחנך עמ' 255
יט/טז ואתה תחזה ח"ג
יט/טז זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' ע, פב-פו, קפז, קצ
יט/טז חי' הגאון אדר"ת עמ' מח {של גוים}
יט/טז חי' הריצ"ד
יט/טז חי' חפץ חיים
יט/טז חי' יחיאל דף י ע"ג
יט/טז חנוכת הבית עמ' פב, פז
יט/טז חסדי דוד ח"ז עמ' תתצד
יט/טז יד ישראל ח"ב
יט/טז ידי משה (בוצק') הל' מעה"ק סי' לט
יט/טז יוסף לקח כרך א ח"א עמ' לח, כרך ב ח"ב עמ' מ
יט/טז יין מלכות (שניאורסון) עמ' 359-360
יט/טז כבוד מלכים (מרגליות) {מל"מ}
יט/טז כתר המלך
יט/טז לבושי מרדכי או"ח עמ' סט
יט/טז לקוטי שיחות חלק ל עמ' 72
יט/טז מוריה גל' קז עמ' כו {מל"מ}, גל' קסט עמ' נג {במה}
יט/טז מחשבת הקודש ח"ב דף מט ע"א
יט/טז מלחמת יהושע סי' לב, עמ' קה
יט/טז מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"א עמ' 138
יט/טז מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' רסב
יט/טז מנחת חינוך ח"א עמ' קכט, ח"ב עמ' קעז, שצה, שצז
יט/טז מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' קח, שכב {מל"מ}, שלב
יט/טז מעיני התורה ח"א עמ' ב
יט/טז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קכח ע"ג, רלד ע"ג
יט/טז מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ד]
יט/טז מצות ה' ברה עמ' 14
יט/טז מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' שסו
יט/טז מקורות לפסקי הרמב"ם
יט/טז מראה הנוגה [קרבן העדה מגילה פ"א הי"א ד"ה ואת השדות]
יט/טז מראה כהן זבחים עמ' קמב
יט/טז משנת חיים במדבר עמ' רפח, תכט
יט/טז משנת חיים בראשית עמ' נז, צא, צג, קלו, קמב, קמח, רפה
יט/טז משנת חיים דברים עמ' שסא, תעו
יט/טז משנת חיים זבחים עמ' סה, רל, רמח, רעד, רעו, רפא, רפד
יט/טז משנת חיים מנחות עמ' תשלה
יט/טז נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף צז ע"ב {מל"מ}
יט/טז נחלת שמואל דף יא ע"א
יט/טז נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"א סי' כא אות מז
יט/טז נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"ב סי' לה אות א
יט/טז נר למאור (רבינוביץ) דף לד ע"ג {מל"מ - ירושלמי}
יט/טז סדר יעקב ח"א לדף ה ע"ב (ד"ה מנין)
יט/טז ספרי דבי רב ח"ב עמ' רצג, ח"ג עמ' קפז
יט/טז עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' לה
יט/טז עמק הלכה (הורוביץ) עמ' שח
יט/טז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' רג
יט/טז צמיחת גאולתנו עמ' קטו {מותר להורות}
יט/טז קדושת הר עמ' עא
יט/טז קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קפב, ח"ב עמ' פג
יט/טז קרית מלך
יט/טז קרן הצבי מצוה לח אות ב
יט/טז קרן פני משה ח"א עמ' קו, וח"ב כאן
יט/טז שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' כא
יט/טז שיח ערב קדשים עמ' רמו
יט/טז שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' יד, רעו-רעז, תקנח
יט/טז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' תח-תט
יט/טז שערי היכל זבחים עמ' שנח {קדשי גויים בחוץ - כרבי יוסי}, אלף מב {מותרים להקריב - איזה בע"ח}, אלף מד {מותר להורות להם - השמיט הדרכת רבא}
יט/טז שערי זיו ח"ג דף מו ע"ג
יט/טז שערי טהר ח"ה שער א סי' ו אות ו, שער ב סי' טו אות א, ח"ח סי' פה אות ב, סי' צ אות ב, סי' צא אות ב-ג
יט/טז שפת אמת על התלמוד ח"ג דף לג ע"ג
יט/טז שפתי מלך
יט/טז שרידי אש ח"ב עמ' תקח
יט/טז תורת הבמה עמ' שמה, שנ
יט/טז תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' רי
יט/טז תורת הקדש ח"א עמ' רנד, ח"ב עמ' קיד, קיז
יט/טז תורת ירוחם ח"א דף ח ע"א
יט/טז תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' שלה-שלו
יט/טז תחומין חי"ד עמ' 49, 503
יט/טז תפארת צבי (שפילמן) ח"ד עמ' תנ

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US