Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

כאשר מצויין שם הספר בלבד, הכוונה היא לספר המסודר לפי סדר הלכות הרמב"ם.
בראש כל פרק מופיעה רשימת מקורות עם הסימון "רה"פ" (רוב הפרק). אלו הם מקורות העוסקים ברוב ההלכות שבאותו פרק (או בכולן).
כשיש למעיין קושי למצוא את הספר המצויין, או את מראה המקום באותו ספר, יפנה ל"רשימת הספרים".

למידע נוסף על המפתח, לחץ כאן.

תמידין ומוספין

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה
פרק ו
פרק ז
פרק ח
פרק ט
פרק יא/477 הלכות תמידין ומוספין פרק א *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


א/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
א/רה"פ הר המוריה (שץ)
א/רה"פ הרמב"ם המדויק
א/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
א/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
א/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' קא-קב
א/רה"פ פי' ר"י קאפח
א/רה"פ רמב"ם הערוך
א/רה"פ רמב"ם לעם
א/רה"פ שם טוב
א/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
א/א אבני הלבנון סי' ט {מל"מ - תמידין במדבר}
א/א אשל אברהם (בוטשאטש) סי' א ס"ק ב ברכת אברהם אות מז
א/א בית אהרן וישראל גל' עז עמ' מח {מנין המצוות}
א/א בני דוד
א/א בריכות מים דף רנג ע"ב {מל"מ - ע"ד ר"י מההיא דאמרינן מנודה מהו שישלח קרבנותיו}
א/א גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' ג
א/א דביר הקודש מנחות עמ' קעז {מנין המצוות - מוסף ר"ח}
א/א דברות משה שבועות-ע"ז עמ' י, תלא {מנין המצוות י-יח}
א/א דובר מישרים
א/א דקה מן הדקה דף לט ע"א
א/א הדרת קודש
א/א המעשה והמדרש עמ' פ
א/א הר המלך ח"ז עמ' תריג-תריד
א/א הרמב"ם והזוהר
א/א זבח טוב שער יב סי' א {מנין המצוות}
א/א זכרון הרב עמ' 233 {מנין המצוות}
א/א חזון יחזקאל סנהדרין פ"ז ה"א
א/א חקרי זמנים ח"א עמ' שלה
א/א יבול היובלות עמ' 285
א/א יד המלך (פלומבו)
א/א יין מלכות (שניאורסון) עמ' 361 {מאחרים תמידים מפני קרבנות יחידים}
א/א יכהן פאר
א/א כנה"ג
א/א להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' סה {מנין המצוות - עיקר המצוה לספור שבועות}
א/א לחם התמיד עמ' כט, מז {מנין המצוות מצוה ט}
א/א מאור הקודש ערכין עמ' לט, מא
א/א מאורי המועדים עמ' קכו {מנין המצוות - לספור}
א/א מבוא למשנה תורה עמ' 222
א/א מגן גבורים (או"ח) סי' נח ס"ק ג
א/א מילי דמרדכי
א/א מנחת בנימין סי' לה
א/א מנחת חינוך ח"ג עמ' קכד
א/א מעשה רקח
א/א מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף יט ע"ב
א/א מציאות קטן סי' פב {מנין המצווה מצוה ו}
א/א משנה שכיר אהע"ז-חו"מ עמ' עה
א/א משנת חיים במדבר עמ' תקד, תקי {מנין המצוות אות ח}
א/א משנת חיים בראשית עמ' רמו
א/א משנת חיים יומא עמ' ריח
א/א משנת יעקב
א/א נאות אפרים ח"א עמ' פב
א/א נתיבות החיים
א/א סופר המלך
א/א עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' א
א/א עבודת לוי (רוד') דף כו ע"ב
א/א פניני רבנו הגרי"ז עמ' רכז {מנין המצוות - שתי עולות מוסף בשבת}
א/א קדשי יהושע עמ' אלף תשח
א/א קול שמואל (קונפורטי) דף קיא ע"ב
א/א קרבן שמואל דף נה ע"א {מל"מ}
א/א קרית מלך
א/א ראה חיים ח"ב דף ה ע"ד (עמ' יז) {מל"מ}
א/א רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' שנא
א/א שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' א
א/א שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קח
א/א שלמי יוסף יומא ח"א עמ' שע-שעא
א/א שם משמעון (פולק) ח"ב דף לד
א/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' קטו {מנין המצוות אות ח}, שלא {מנין המצוות אות ב}
א/א שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' קצט {מנין המצוות אות ז}
א/א שערי היכל יומא מערכה קח {מנין המצוות אותיות ב-ג}
א/א תולדות יצחק (שושן) ח"א או"ח סי' יב
א/א תורת העולה עמ' עדר
א/א תורת הקרבנות סי' רפה
א/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' שלז
א/א תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' רג
א/ב אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"א ס"ק סט-ע
א/ב אות היא לעולם ח"ב דף קפז ע"ד {לח"מ}
א/ב אמונת יהושע עמ' קיג
א/ב אמרות טהורות (וולפסון) פסחים סי' ה הערה 7
א/ב אמת ליעקב מועד עמ' רמה {האיר המזרח - לפני הנץ}
א/ב אנצי"ת ע' בוקר הע' 34
א/ב אסופות ב עמ' קסה-קסו, קסט, קעא
א/ב אשל אברהם (בוטשאטש) סי' א ס"ק ב ברכת אברהם אות מז
א/ב בארות נתן עמ' נה
א/ב בית המדרש
א/ב ברור הלכה יומא כח ע"א ציון א
א/ב ברכת אהרן מאמר רי אות ב
א/ב ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' יח
א/ב בשבילי העבודה עמ' טז(א) {מל"מ}
א/ב גחלי אש דף יח ע"א, כ ע"ד
א/ב גליונות אבני נזר
א/ב דברי תלמוד ח"א עמ' יג
א/ב דובר מישרים
א/ב דקה מן הדקה דף עט ע"ד
א/ב האיר ממזרח הושענות כמנהג הספרדים עמ' מח {תמיד של בוקר שוחטין אותו קודם שתעלה החמה}
א/ב האיר ממזרח סליחות עמ' קעט {תמיד של שחר שוחטין אותו קודם עלות החמה}
א/ב הדרת קודש
א/ב הערות ר"י ליינר
א/ב הר המלך ח"ז עמ' תריג-תריד
א/ב הרמב"ם (בנדיקט) עמ' רצט
א/ב התורה והתלמוד ח"ד עמ' 471
א/ב ואתה תחזה ח"ג
א/ב זכרון משה (ברומר) דף ק ע"ד
א/ב זכרון סופרים {והקריבו תמיד של שחר בארבע שעות ביום} [עיין הגהות בית שאול לעדיות פרק ו]
א/ב זכרון סופרים {קודם שתעלה החמה} [עיין ראש יוסף ובית יצחק עמ"ס מגילה דף כ ע"ב]
א/ב חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' רצז
א/ב חזון נחום זרעים ח"א עמ' נד
א/ב חי' הראי"ה
א/ב חי' משנה פסחים עמ' של
א/ב חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' כח
א/ב יבול היובלות עמ' 285, 286
א/ב ידבר שלום ח"ב עמ' עא, עז
א/ב ידי משה (בוצק') הל' תמידין סי' א
א/ב יכהן פאר
א/ב ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שעא {עד שהאיר פני המזרח}
א/ב להורות נתן במדבר עמ' סב
א/ב להורות נתן מועדים ח"ב עמ' כה
א/ב לקוטי שיחות חי"ג עמ' 63 הערה 53
א/ב מגדל חננאל
א/ב מחנה יוסף (תשעב) סי' נ אות א-ב
א/ב מנחת חינוך ח"ג עמ' קכד
א/ב מנחת כהן (פימינטל) מבוא השמש מאמר א פ"ב אות יא
א/ב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רפב ע"א
א/ב מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' ס
א/ב מקדש דוד קדשים סי' לב ס"ק ה
א/ב משאת משה (חברוני) פסחים סי' עב עמ' קח
א/ב משבצות זהב שמואל ב עמ' תרה
א/ב משנה הלכות מהדו"ת ח"ג עמ' קמח
א/ב משנת חיים במדבר עמ' תצא
א/ב משנת חיים בראשית עמ' רמח-רמט
א/ב משנת חיים יומא עמ' רכב, רכז, רלב
א/ב נועם ח"ב עמ' קנד
א/ב ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' קנו
א/ב סיני ס' יובל עמ' רסח
א/ב עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' קו, ח"ב עמ' כא, עז
א/ב עבודת ישראל (קמחי) דף סד
א/ב עין תרשיש
א/ב עלה יונה עמ' כה
א/ב צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שמא ע"ג
א/ב צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 6
א/ב קול יעקב (שאול)
א/ב קרית מלך
א/ב רנת יצחק פ' חלק עמ' רעט
א/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תקע
א/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' ל, שנא
א/ב שושן עדות דף קנ
א/ב שמועת חיים יומא ח"א עמ' רצט
א/ב שעורי הגרי"ד עבודת יוה"כ עמ' נג
א/ב שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' שה
א/ב שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' לה
א/ב שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' מט
א/ב שערי היכל זבחים עמ' קמ הערה 26 {קודם שתעלה החמה - לא מיד בעה"ש}
א/ב שערי היכל יומא מערכה נט {משיאיר פני כל המזרח}
א/ב שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 229
א/ב שפתי מלך
א/ב תולדות יצחק (שושן) ח"א או"ח סי' יב
א/ב תורת המקרא עמ' 208
א/ב תורת הקרבנות סי' רפה
א/ג אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' קסא-קסב
א/ג אבן שלמה (ניימן) עמ' נ
א/ג אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' מז אות א
א/ג אבני ציון ח"א סי' יח אות ו, ח"ב סי' נח אות א {מל"מ}, ח"ג עמ' קצט {מל"מ}
א/ג אגרות משה או"ח ח"ד עמ' קיט {מל"מ ד"ה ודע}
א/ג אור חדש (בלומ') דף צט ע"ב {מל"מ}
א/ג אור יעקב פסחים דף לד ע"א, ועמ' 64, 70, 72
א/ג אור ליהודה (תשנט) עמ' קנה-קנח, קס {מל"מ}, רמא
א/ג איתן האזרחי עמ' תכב
א/ג אמונת יהושע עמ' קיג {מל"מ}
א/ג אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' קפד {עד סוף היום}
א/ג אמרי דוד (שליסל) דף ז ע"ג-ע"ד
א/ג אמת ליעקב מועד עמ' רפ-רפא
א/ג אנצי"ת ע' בין הערבים הע' 20, 24, 30
א/ג אסופות ב עמ' קסז, קסט
א/ג אפיקי מגינים פסחים סי' נג
א/ג ארצות החיים סי' א המאיר לארץ אות פא
א/ג ארצות החיים סי' כו ארץ יהודה אות א עמ' שעז {מל"מ}
א/ג אש תמיד עמ' תקעז
א/ג אשר למלך
א/ג באר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 392 {שייראה שהאריך הצל}
א/ג באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' כה
א/ג באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' קעח
א/ג באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שי
א/ג בארות נתן עמ' קכט
א/ג בד קודש (פוברסקי) ח"א דף יט ע"ג
א/ג בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' פג
א/ג בדבר מלך ח"ד עמ' קכז
א/ג בדבר מלך חי"א עמ' תו
א/ג בדרך המלך עמ' כב, לא, קיז, קיט, קפ
א/ג בית אבא (גוטווירטה) דף יב ע"ג, יג ע"א {א"א שיקריבו כולם בשתי שעות}
א/ג בית אברהם (סוכאטשוב) גל' א עמ' 30 {מל"מ}
א/ג בית אהרן (צוקרמן) עמ' קסא {מל"מ}
א/ג בית הלוי ח"א סי' לח עמ' קעה {מל"מ}
א/ג בית המדרש
א/ג בית זבול ח"ב סי' כח אות ט {מל"מ}
א/ג בית פנחס (וולף) עמ' 127
א/ג ביתאל ח"א דף טז ע"א
א/ג בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 43 {מל"מ}, 76 {שחיטה אחרי תמיד שבין הערבים}
א/ג בנין אב (שולמן) סי' יז
א/ג בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' פג
א/ג ברוך טעם (תשסח) שער עדל"ת עמ' קסג, קסח
א/ג ברור הלכה פסחים נח ע"א ציון א, ב, ואחרי ציון ג, נט ע"א לפני ציון ב, צ ע"א ציון ה
א/ג ברכת מרדכי פסחים עמ' קצא, קצז
א/ג בשבילי הפסח סי' כה אות יז {משיאריך הצל}, יח {לח"מ}, כא, סי' כט אות י {מל"מ}
א/ג גאון יעקב עמ' יט
א/ג גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף מא ע"ב {מל"מ}
א/ג גבורות יצחק עמ' מד
א/ג גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' י {מל"מ}
א/ג גליוני הגר"ש עמ' צא [עי' מל"מ הל' ו]
א/ג גן שושנים ח"א עמ' עה
א/ג דברות משה ברכות עמ' קכו, קלב {והוא משש ומחצה ומעלה עד סוף היום ומל"מ בסו"ד}
א/ג דברות משה מועד ח"א עמ' ב {מל"מ}
א/ג דברי תורה (תאומים) דף ב ע"ד {לא מנה עשה דהשלמה}
א/ג דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 30-29
א/ג דרכי משה ח"א שמעתתא ט פ' ה
א/ג דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' מה {לח"מ}
א/ג האיר ממזרח פסחים סי' יג אות כו {ולמה מאחרין אותו וכו' - מבואר שזה עיקר הדין ל"השלם", לאחל זמן התמיד של בין הערבים; לפי שאסור להקריב קרבן כלל קודם תמיד של שחר - ישוב לקושית הלח"מ מדיני נקט הרמב"ם ד"ז כאן}, אות כז {תמיד של בין הערבים שוחטין אותו משיאריך הצל וכו' - ושוב כתב "ולא היו שוחטין אותו בכל יום אלא בשמונה ומחצה", והביאור בזה}
א/ג הדרת קודש
א/ג היכל צמח
א/ג הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' קסט {מל"מ}
א/ג ואתה תחזה ח"ג
א/ג ויקן יוסף דף יד ע"ד {מל"מ}
א/ג זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 107, 118-117
א/ג חדושים ובאורים (גרי') זבחים סי' י ס"ק טו
א/ג חזו"א על הרמב"ם
א/ג חי' הגאון אדר"ת עמ' סה {חובת השלמה אינה במניין המצוות}
א/ג חי' הגרז"ס קדשים עמ' כה {מל"מ}
א/ג חי' הראי"ה
א/ג חי' הרז"ה ח"א עמ' יג
א/ג חי' הריצ"ד
א/ג חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"ב עמ' קמד ד"ה יאוחר {חוץ מקרבן פסח לבדו שאי אפשר שיקריבו כל ישראל פסחיהן בשתי שעות}, עמ' של ד"ה והנה {לא שוחטין קרבן אחר תמיד של בין הערבים חוץ מקרבן פסח לבדו, לח"מ - קשה דבברייתא לא אמרו בפרק תמיד נשחט טעם זה וכו'}
א/ג חי' יפה לב עמ' רד
א/ג חי' מהר"ם שיק ברכות עמ' סג
א/ג חי' מרן הגרי"מ עמ' כז, כט
א/ג חי' משנה פסחים עמ' רמב {מל"מ}
א/ג חי' ר' שמואל פסחים עמ' עז, קסו {מל"מ}
א/ג חי' ר"מ מאימראן פסחים עמ' רכ {שוחטים בשמונה}
א/ג חמדת ישראל ח"ב דף מט ע"ב {מל"מ}
א/ג חנוכת הבית עמ' קח {מל"מ}
א/ג חתן סופר או"ח ח"א עמ' יא
א/ג יד בנימין ר"ה עמ' תעב {אין שוחטין אחרי תמיד בה"ע}
א/ג יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' כא
א/ג יד יהודה (אשכנזי) חי' יומא דף ד ע"ג, ה ע"א {מל"מ}
א/ג יד פשוטה אהבה עמ' קעח, קפא
א/ג ידבר שלום ח"ב עמ' עב, עה
א/ג ידי משה (בוצק') הל' תמידין סי' ב
א/ג יכהן פאר
א/ג כבוד הלבנון דף ד ע"ג, ה ע"ב {מל"מ}, ט ע"א {מל"מ}, יב ע"ד {מל"מ - עולת תמיד שלא לשמה}, כא ע"ב {מפני שאפשר להקריב לפני תמיד של שחר}, כב ע"ב {עשה דהשלמה - גם בשחיטה}, כב ע"ג {מל"מ}, כג ע"א {מל"מ}, כה ע"ב-ע"ד {מפני שאפשר להקריב לפני תמיד של שחר}, כו ע"א {מל"מ}, כח ע"ב {מל"מ}, ל ע"ב {כי א"א שיקריבו כל ישראל תוך שש שעות}, ל ע"ד {מל"מ - העולה ראשונה - גם בשחיטה}, סב ע"ג {מל"מ}
א/ג כבוד חכמים - עטרת פז עמ' שז, שפח
א/ג כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' קסו {מל"מ}
א/ג כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף יז ע"א
א/ג כרם יהושע (ולרשטיין) דף טז ע"ב-ע"ג
א/ג כתר המלך
א/ג כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תקפט, תקצג {מל"מ}
א/ג לב איש עמ' קנט
א/ג לקוטי שעורים (שטיין) פסחים ח"ב (תשסז) סי' א ס"ק א, ה, סי' ב ס"ק ו
א/ג מאור למלך פסחים עמ' קכז-קל {מל"מ}, קלב {אהא"ז}
א/ג מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"א דף לט ע"ב, מ ע"א
א/ג מבשר טוב קדשים עמ' א
א/ג מועדים וזמנים ח"א סי' עה-עו, ח"ג סי' רכב
א/ג מוריה גל' קפה עמ' מב
א/ג מחשבת הקודש ח"א דף ס ע"ג {מל"מ}
א/ג מטה אהרן ר"ה - קונ' ראש היום עמ' מג-מד
א/ג מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ג עמ' פא {מל"מ ד"ה ומעתה}
א/ג מנחת אהרן (רוט) שבת עמ' יד
א/ג מנחת בצלאל (תשלז) עמ' פ
א/ג מנחת חינוך ח"א עמ' לד-לה, שמט-שנ {מל"מ}, ח"ג עמ' קכה, תמה {מל"מ}
א/ג מנחת יוסף ח"ב עמ' קמח
א/ג מנחת כהן (פימינטל) מבוא השמש מאמר א פי"ג אות ד
א/ג מנחת מאיר דף מח ע"ב {מל"מ}
א/ג מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' ק-קא {רמב"ם}, קז {מל"מ}
א/ג מעין החכמה עמ' פג, קיב {מל"מ}
א/ג מעין נצח ח"א סי' מט, סא, ח"ב סי' צה
א/ג מעיני המים
א/ג מעשה בצלאל סי' יא
א/ג מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' רכד
א/ג מקדש דוד קדשים סי' ט ס"ק ג
א/ג מראה הפנים פסחים דף לא ד"ה טעמיה
א/ג מראה כהן זבחים עמ' רלד {מל"מ}
א/ג מרחשת ח"ג סי' כד אות ב
א/ג מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' ד אות יג {עד סוף היום}
א/ג משא יד ח"א עמ' מב-מג, מו
א/ג משאת המלך ח"ג סי' שלט {כ"מ}
א/ג משאת המלך מועדים עמ' ריט, רכא
א/ג משאת משה (חברוני) פסחים סי' ע עמ' קב, סי' עב עמ' קו
א/ג משברי ים עדל"ת סי' יז ס"ק ז עמ' רפב {אין שוחטין}, יט ס"ק ז {מל"מ}
א/ג משכיל לאיתן דף ו ע"ג {מל"מ - פסול במה ששחט אחרי התמיד}
א/ג משכנות ידידיה עמ' לו-לז {עד סוף היום}
א/ג משנת חיים במדבר עמ' תקכו
א/ג משנת חיים יומא עמ' רל, ערב, רעג
א/ג משנת חיים מנחות עמ' שלד, שלו, תריא
א/ג משנת חיים פסחים ח"ב עמ' יב, יד, כא, כח
א/ג משנת יעקב עבודה עמ' רלא-רלג
א/ג משנת ר' אהרן קדשים, זבחים סי' ז ס"ק טז {מל"מ}
א/ג נאם דוד
א/ג נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף יד ע"ב {מל"מ}, טז ע"ד, יח ע"ב
א/ג נחלת עזריאל (הלוי) חולין דף עח (נד ע"א בדפי הספר) {מל"מ - עשה דוחה הפסול שבל"ת}
א/ג ניר לדוד
א/ג נר מצוה (ואלק) מצוות דף כה ע"א
א/ג סוכת דוד (מן) סוכה סי' מ ס"ק יד, כו-כט {מל"מ}
א/ג ספרי דבי רב ח"ב עמ' שד-שח {מל"מ}
א/ג עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' קו, ח"ג עמ' ג, כז, קסז
א/ג עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' קח {מל"מ}
א/ג עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' לט
א/ג עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' כה
א/ג עין חיים ח"א עמ' רסו {משיאריך הצל, למה מאחרין אותו שתי שעות}, רסז {לח"מ}
א/ג ענפי ארז (זי') דף נח ע"ג
א/ג פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 97 {מל"מ}
א/ג פי שנים דף מא ע"א {מל"מ}
א/ג פני אברהם (שפירא) עמ' רסב {מל"מ - מנחה}
א/ג פרי אברהם פסחים סי' טו אות א, סי' טז אות ד
א/ג פרי הארץ (מזרחי) ח"ב דף ג ע"ד
א/ג צבי תפארת סי' סג {מל"מ}
א/ג קדשי יחזקאל דף ג ע"ג
א/ג קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תקלא
א/ג קובץ זכרון (קוסובסקי) עמ' פז
א/ג קול יעקב (שאול)
א/ג קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' לז, מ, דברים עמ' כה-כו
א/ג קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' קפה {מל"מ}
א/ג קרני ראם (ירמוש) עמ' ריג, רכ
א/ג רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' רז {חלבי חול בשבת}
א/ג רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"א ה"ד מקור 10, 20, 29, 44, פ"ה ה"א
א/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תקע
א/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' ל
א/ג שארית יהודה (בלום) דף עז ע"ג {תמיד של בין הערביים עד הערב}
א/ג שארית ישראל (מינצברג) חידושים סי' טז {מל"מ}
א/ג שארית כלב עמ' מב
א/ג שובע שמחות עמ' רכ
א/ג שושנת יעקב (רפפורט) עמ' פו {מל"מ}
א/ג שלום ירושלים עמ' כד
א/ג שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' קצה
א/ג שלמי יוסף יומא ח"א עמ' תקכט-תקל
א/ג שלמי שמחה ח"א עמ' נא
א/ג שם יוסף (מועטי)
א/ג שם ישראל - שו"ת עמ' קעט
א/ג שמות בארץ (תשנט) עמ' מג-מד
א/ג שמחת יהודה דף קנח ע"ב {מל"מ על תוס' פ' א"ל הממונה}
א/ג שמחת מלך עמ' 113
א/ג שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 26, 27
א/ג שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' תכז, תכט, תלט, תנג, תנח, תסד
א/ג שעורי הגרב"ד פסחים עמ' רמ, רמה, רנט, רסב
א/ג שעורי הגרי"ד עבודת יוה"כ עמ' ס
א/ג שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' קמט, תלו
א/ג שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' רפז, רצד, שא, דש
א/ג שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ד סי' קלג, קמ {מל"מ}
א/ג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' קעט
א/ג שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קפד
א/ג שער המלך ח"א עמ' שי, ח"ב עמ' רסז, טעם המלך ח"א עמ' שיא
א/ג שער נפתלי דף י ע"ד
א/ג שערי היכל זבחים עמ' תשפח {אסור להקריב כלל - חמור מדיני קדימה}
א/ג שערי היכל יומא מערכה ס, סט
א/ג שערי חכמה - שב שמעתתא דף נז ע"ד
א/ג שערי חכמה - שב שמעתתא דף נז ע"ד
א/ג שערי טהר ח"ג שער א סי' יד אות ד
א/ג שערי יצחק (תשיז) עמ' יח {מל"מ}
א/ג שערי ישועה עמ' ח
א/ג שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 18
א/ג תבונה (קרש')
א/ג תהלה לדוד (מן) קדשים סי' לט ס"ק יא, סי' מ ס"ק ד, ה, ח, סי' מו ס"ק יד, כו {משל"מ}, סי' נג ס"ק א, ב, ז
א/ג תורה שלמה ח"י עמ' 89
א/ג תורת אמך ח"א עמ' 344, 354
א/ג תורת הלוי עמ' קכב
א/ג תורת הקדש ח"א עמ' רנז
א/ג תורת הקרבנות סי' רפו
א/ג תורת רפאל או"ח ח"ב דף טז ע"א {מל"מ}, צט ע"א-ע"ב {מל"מ}
א/ג תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' קמא, קמט
א/ד אור הישר [מל"מ הל' כלה"מ פ"ו ה"ט]
א/ד אור יעקב פסחים דף לד ע"א, לה ע"ב, ועמ' 68
א/ד אמת ליעקב מועד עמ' רפ
א/ד אפיקי מגינים פסחים סי' נג
א/ד באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' ה
א/ד באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' קלח
א/ד בדרך המלך עמ' כב, קיט
א/ד בית אהרן וישראל גל' כה עמ' קכב
א/ד ברור הלכה פסחים נט ע"א ציון ה
א/ד דברות אליהו ח"א עמ' טז {חטא כדי שיזכה חברך}
א/ד האיר ממזרח פסחים סי' יג אות כח {אין שוחטין את הפסח אלא אחר תמיד של בין הערבים - הטעם שכתב ד"ז בהל' תמידין ולא בהל' פסח}, אות כט {הדין כשאי אפשר להקריב תמיד, אם אפשל להקריב קרבן אחר קודם זמן תמיד של שחר}, אות לא {הדין כשמקריב ב' קרבנות כאחד, ממיל וקרבן אמר}
א/ד הדרת קודש
א/ד ואתה תחזה ח"ג
א/ד חי' יעקב עמ' ריט
א/ד יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' כא
א/ד לב מרפא דף ד ע"ב, כז ע"א
א/ד לקוטי שעורים (שטיין) פסחים ח"ב (תשסז) סי' א ס"ק א, ה, סי' ב ס"ק ו, סי' ג ס"ק ב {אהא"ז}, ד {מל"מ}, סי' ד ס"ק א {מל"מ}
א/ד מנחת חינוך ח"א עמ' לה
א/ד משא יד ח"א עמ' מב
א/ד משברי ים עדל"ת סי' יז ס"ק ז עמ' רפג {אהא"ז}
א/ד משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' קנד
א/ד משנת חיים פסחים ח"ב עמ' כו
א/ד משנת יעקב כאן
א/ד משנת יעקב קרבנות עמ' ב-ג
א/ד ספרי דבי רב ח"ב עמ' רצח
א/ד עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' א, כז
א/ד קרן הצבי מצוה כו אות א, מצוה מד אות ד, מצוה קטז אות ג
א/ד שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 27
א/ד שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' לה
א/ד שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' מח
א/ד שער המלך - טעם המלך ח"א עמ' שיא
א/ד שפת אמת על התלמוד ח"א דף קנא ע"א-ע"ב
א/ד שפתי מלך
א/ד תהלה לדוד (מן) קדשים סי' לט ס"ק יג
א/ד תורת הקרבנות סי' רפז
א/ה אור יעקב פסחים דף לד ע"א
א/ה בית אהרן וישראל גל' עה עמ' לב
א/ה ביתאל ח"א דף טז ע"ב
א/ה הדרת קודש
א/ה ואתה תחזה ח"ג
א/ה חי' ר"מ מאימראן פסחים עמ' ריח
א/ה חק המלך
א/ה יד איתן
א/ה מטה אהרן ר"ה - קונ' ראש היום עמ' מג-מד
א/ה מלאכת שלמה (חכים)
א/ה משנת חיים יומא עמ' רכח
א/ה עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' א-ב
א/ה עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' מב
א/ה עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' כז
א/ה קול יעקב (שאול)
א/ה שפת אמת על התלמוד ח"א דף קנא ע"א
א/ה תהלה לדוד (מן) קדשים סי' לט ס"ק יג
א/ה תורת העולה עמ' כב
א/ה תורת הקרבנות סי' רפח
א/ו אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' קסג
א/ו אור הישר [מל"מ הל' מעה"ק פ"ד ה"ב]
א/ו אור יעקב פסחים דף לג ע"ב
א/ו אורי חיים ח"א עמ' יח
א/ו אמונת יהושע עמ' כו, קט, קיז
א/ו אפיקי מגינים פסחים סי' נא
א/ו בדבר מלך ח"ד עמ' קל
א/ו בית אהרן וישראל גל' ע עמ' נז
א/ו ביתאל ח"א דף טז ע"ב
א/ו הדרת קודש
א/ו המעשה והמדרש עמ' עח {עד חצות}
א/ו הערות וחדושים (טויב) תחומין ואו"ח סי' יד ס"ק יא
א/ו הר המוריה הל' שגגות פ"ב ה"י {שחט אחרי תמיד - כשר}
א/ו ואתה תחזה ח"ג
א/ו חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' א
א/ו חי' הרז"ה ח"א עמ' מח
א/ו יברך ישראל זבחים עמ' רכג {מהפכים בהם עד הבוקר}, רכט {עד חצות}
א/ו יד פשוטה אהבה עמ' לג
א/ו ידבר שלום ח"ב עמ' סד
א/ו כבוד הלבנון דף כא ע"ד {מל"מ}
א/ו לקוטי שיחות ח"ג עמ' 948
א/ו מאור הקודש ערכין עמ' מא
א/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' תסא {מל"מ}, ח"ג עמ' קכד
א/ו מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' שטז
א/ו מנחת כהן (פימינטל) מבוא השמש מאמר ב פ"ח אות א
א/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ו משאת משה (חברוני) פסחים סי' עב עמ' 212
א/ו משנת חיים זבחים עמ' קס
א/ו משנת יעקב
א/ו עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' ה
א/ו על גדות ים התלמוד עמ' 11
א/ו ענפי ארז (זי') דף כד ע"ד {מל"מ}
א/ו פרי אברהם פסחים סי' טז אות ב
א/ו קדשי יהושע עמ' תקטו, תקעז, תתקעב, אלף תרלח
א/ו קרית מלך
א/ו ראש דברך עמ' קכח
א/ו שלום ירושלים עמ' ח
א/ו שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' שב
א/ו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' קכז
א/ו שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תריט
א/ז אבי עזרי ח"ג
א/ז אבן ישראל (פישר) כאן, וח"ו עמ' קפד
א/ז אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' מז אות א
א/ז אבני ציון ח"א סי' כז אות ג, ח"ב סי' טו {מל"מ}, ח"ד עמ' קפג {מל"מ}
א/ז אור הישר [תורת רפאל הל' ר"ה סי' קב]
א/ז אור המאיר (שפירא) סי' יג אות ח {לח"מ}
א/ז אור יעקב פסחים דף מא ע"א
א/ז אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"א ס"ק לו
א/ז אורה ושמחה הל' שופר פ"ב ס"ק עז
א/ז אסיפת גאונים (תרנה) דף כ
א/ז אסיפת גאונים (תשע) עמ' תנו
א/ז בדבר מלך ח"ד עמ' קכח
א/ז בית אהרן וישראל גל' ל עמ' נד, נו, נח, גל' סז עמ' יז {לח"מ - יוה"כ בע"ש}
א/ז בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' קח, תיז
א/ז בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' קכג
א/ז בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 89 {מל"מ}
א/ז בנין ציון (עטלינגר) ח"ג סי' נב {מל"מ}
א/ז בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' רפו
א/ז ברור הלכה יומא מה ע"א ציון ז פרק ב {מל"מ}
א/ז ברור הלכה יומא מו ע"א ציון א
א/ז ברור הלכה סוכה נד ע"ב ציון ב, ר"ה ו ע"ב
א/ז בריכת המלך עמ' קצז
א/ז ברקאי ח"א עמ' 114
א/ז גור אריה (צרמון)
א/ז דביר הקודש זבחים עמ' קכב {מל"מ}
א/ז דברות משה שבת ח"א סי' יט ענף א
א/ז דברי אברהם (שדמי) ח"א עמ' קמב
א/ז דברי אהרן עמ' כא {לח"מ}
א/ז דברי יציב לקוטים עמ' נ {ליל יוה"כ}
א/ז דגל יהודה (בילו') סי' יב, עמ' מח
א/ז דקה מן הדקה דף מד ע"א {מל"מ}
א/ז דרכי משה ח"א שמעתתא י פ' יב
א/ז האיר ממזרח סליחות עמ' קעח {ולא היו כופתין את הטלה וכו' אלא אוחזין ידיו ורגליו וכו'}
א/ז הדרת קודש
א/ז הערות וחדושים (טויב) שבת סי' כו ס"ק א {מל"מ}
א/ז הרי בשמים (הורוביץ) ח"ה עמ' י, יג {מל"מ}
א/ז התורה והתלמוד ח"ד עמ' 552
א/ז ואתה תחזה ח"ג
א/ז ויטע אשל תמורה ח"ב עמ' לב {חלבי שבת}
א/ז זבח שלמה ח"ד עמ' יח
א/ז זבחי תרועה סי' כב אות ב
א/ז זכרון הרב עמ' 232 {בליל יוה"כ}
א/ז זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' סד, פג {מל"מ}
א/ז זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 104 {מל"מ}
א/ז זכרון סופרים {לח"מ - שבת ויום כיפור יחד וכו'} [עיין צל"ח שם]
א/ז חזו"א או"ח סי' קכד לדף נט ע"א
א/ז חזו"א על הרמב"ם
א/ז חי' הגר"ח החדש עמ' קא
א/ז חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' פג
א/ז חי' הגרי"ח עמ' כג
א/ז חי' הראי"ה
א/ז חי' חתם סופר
א/ז חי' מרן הגרי"מ עמ' עז
א/ז חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רט
א/ז חמדת ישראל ח"ב דף מט ע"ב {מל"מ}, הערות מנכד המחבר עמ' ד-ה {מל"מ}
א/ז חסדי יהונתן ח"א סי' לג
א/ז חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' שמא, ח"ב עמ' שסד-שסה, שע-שעא, שעו
א/ז חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף רמ
א/ז יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רכג
א/ז ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רלא {חלבי שבת ביוה"כ}
א/ז כבוד הלבנון דף ב ע"א-ע"ד {מל"מ - אם עלו פסולים בשבת}, כג ע"א {מל"מ}, כד ע"ג-ע"ד {מל"מ}, כו ע"ב-ע"ג {מל"מ}, כז ע"א {מל"מ}
א/ז כבודה של תורה ח"ג עמ' קפט
א/ז כלילת יופי דף עו
א/ז מאור הקודש ערכין עמ' לט
א/ז מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"ב דף מא ע"ד {מל"מ}
א/ז מאמר מרדכי (נסים) דף עב ע"ד
א/ז מגיד הרקיע ח"ג פ"ז ה"א (1)
א/ז מהרי"ט אלגזי פ"ד אות כג {לח"מ}
א/ז מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' ריג {מל"מ}
א/ז מזבח חדש דף ק ע"א {לח"מ}
א/ז מחזיק ברכה סי' רסז אות ב
א/ז מטה אפרים ח"ב
א/ז מי יהודה או"ח סי' סג
א/ז מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ג עמ' ב {מל"מ ד"ה ודע}, מנחות עמ' רצו
א/ז מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' קיג {מל"מ}
א/ז מנחת אהרן (בריסק) דף לז ע"ב {מל"מ}
א/ז מנחת איש (וייס) שבת פ"א עמ' תב
א/ז מנחת חינוך ח"א עמ' לו {מל"מ}, ק {לח"מ}, שנא, ח"ב עמ' קעב {מל"מ}, תעו, ח"ג עמ' שעט
א/ז מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ח עמ' שנח
א/ז מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תלט {מל"מ}, ח"ב עמ' רפו
א/ז מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' שבת הותרה או דחויה
א/ז מנחת עני (תקמז) דף כח ע"ד {כ"מ}
א/ז מעיני המים
א/ז מענה אליהו עמ' קטז {לח"מ}
א/ז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רמא ע"ד
א/ז מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' שנג
א/ז מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' רצ
א/ז מקדש דוד קדשים סי' ד ס"ק ג, סי' יג
א/ז מקודש החודש עמ' קלז
א/ז מראה החודש דף לא ע"א {לח"מ}
א/ז מראה הפנים יומא דף כג
א/ז מרגליות הים סנהדרין יג ע"א אות ג, ה {לח"מ}
א/ז משיב טענה עמ' 169, 176, 216 {לח"מ}
א/ז משנת חיים פסחים ח"ב עמ' קצד, רסב
א/ז משנת שמחה
א/ז נחל עדן (גורדון) דף כח ע"ג
א/ז נחלת שמואל דף יז ע"א, כב ע"א
א/ז נמוקי חיים עמ' רסא
א/ז נר מצוה (ואלק) מצוות דף פט ע"ד
א/ז נרות שלמה עמ' סא
א/ז ספרי דבי רב ח"ב עמ' שד
א/ז עבודת המקדש (כהן) ח"ב עמ' עב, עו
א/ז עטרת תפארת דף ס ע"א, סב ע"ד
א/ז עין יצחק ח"א עמ' סא, עד, ח"ב עמ' תנח
א/ז פורת יוסף (שלופר) דף ד ע"א
א/ז פתחי שערים דף יט ע"ד
א/ז צידה ברוך דרוש א
א/ז קדשי יהושע עמ' רלה
א/ז שאלת הכהנים תורה דף סב {כ"מ בשם ריטב"א}
א/ז שארית ישראל (מינצברג) חידושים סי' טז {כ"מ}
א/ז שו"ת בית מאיר עמ' קד
א/ז שו"ת ר"י מסלוצק סי' י עמ' לז
א/ז שיח ערב קדשים עמ' רז {כ"מ}, רח {אהא"ז}
א/ז שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תקנב
א/ז שלמי יוסף ר"ה עמ' נב, רט
א/ז שלמי שמחה ח"א עמ' קכה
א/ז שמועת חיים ערכין ח"א עמ' רפ
א/ז שמחתי באומרים לי עמ' לה
א/ז שמן ראש חנוכה ח"א עמ' קכו
א/ז שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תצט {מל"מ}
א/ז שערי היכל יומא מערכה קז
א/ז שערי טהר ח"ג שער א סי' ו אות ב דף מב ע"ב
א/ז תורת רפאל או"ח ח"ב דף קנג ע"ג, קנה ע"א
א/ז תפארת למשה עמ' עז {לח"מ}
א/ח אשר למלך
א/ח בדבר מלך חי"ד עמ' שכח
א/ח בית אהרן וישראל גל' לה עמ' קכב, גל' נא עמ' קב
א/ח בנין הלכה עמ' קסג {מל"מ}
א/ח הדרת קודש
א/ח חיים ומלך דף טו ע"ב {קרית ספר}
א/ח ימי שלמה
א/ח מנחת חינוך ח"א עמ' שנא
א/ח מנחת עני (זינצהיים) ח"ב עמ' קצב
א/ח משאת המלך ח"ג סי' שלז {משיאריך הצל}
א/ח עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' קו
א/ח שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' כא
א/ח תורת יצחק ח"א עמ' קכח
א/ט אהל יששכר סי' קיא
א/ט אוצרות הרמב"ם
א/ט אור הישר
א/ט אור עולם (בלומנפלד) דף כז ע"ב
א/ט אורי חיים ח"א עמ' קט
א/ט איים בים חלק ז ערכין סי' ט אות א
א/ט אמרי יושר פסחים סי' יט ס"ק ד
א/ט אמרי כהן (וילמן) תמיד סי' א ס"ק א
א/ט אנצי"ת ע' בקור מומים הע' 3, 18, 20, 24, 45
א/ט אפר קדשים עמ' עא
א/ט אש דת (תשמח) עמ' רב
א/ט בדרך המלך עמ' לח, קפח
א/ט ביתאל ח"א דף טז ע"ב
א/ט ברור הלכה סוכה מב ע"א אחרי ציון ד
א/ט ברכת מרדכי פסחים עמ' רסו
א/ט גדולת מרדכי (רבינוביץ) דף קלו ע"ג
א/ט דברי אברהם (מנדלסון) דף יא ע"ב {ביקור}
א/ט דגל יהודה (קמינר) עמ' רמא
א/ט דור דורים עמ' תג
א/ט דעת ותבונה מכשירין עמ' יט
א/ט דקה מן הדקה דף עט ע"ד
א/ט דרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' שו
א/ט הגהות עמק המלך
א/ט הדרת קודש
א/ט ויטע אשל עמ' רעט
א/ט זרעא דיוסף דף נ ע"א
א/ט חזו"א על הרמב"ם
א/ט חיי אברהם (צציק) עמ' רכד
א/ט טוב טעם ודעת מהדו"ב עמ' קסב {לח"מ}
א/ט יוסף לקח כרך א ח"א עמ' עה, כרך ב ח"א עמ' רכב
א/ט ימי שלמה
א/ט ישורון ח"י עמ' רנג
א/ט להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' לא
א/ט מאור הקודש מנחות ח"ב עמ' קמב
א/ט מאורות הדף היומי ח"ח עמ' רלד {ביקור}
א/ט מאורי המועדים עמ' ו {מבקרים שנית}
א/ט מאמר המלך
א/ט מבוא למשנה תורה עמ' 222
א/ט מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' ריג
א/ט מזרח שמש דף מ ע"ב
א/ט מנחם שלמה לקוטים סי' לה
א/ט מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' שצח
א/ט מנחת בנימין סי' לו
א/ט מנחת בצלאל (תשלז) עמ' עב
א/ט מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' נא
א/ט מנחת חינוך ח"א עמ' לג, ח"ג עמ' קכד
א/ט מנחת עני (זינצהיים) ח"ב עמ' סט
א/ט מנחת עני (תקמ) דף יב ע"א {ביקור ארבעה ימים}
א/ט מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תשצד
א/ט מעין נצח ח"א סי' ב, ה
א/ט מעשה רקח
א/ט מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף סג ע"ב
א/ט משא בני קהת
א/ט משאת משה (חברוני) פסחים סי' קלו עמ' 420
א/ט משך חכמה ויקרא פ"א פס' ג
א/ט משכן אהרן עמ' כט
א/ט משנת חיים הל' פסח עמ' קנא-קנה
א/ט משנת יעקב
א/ט משנת יעקב הפלאה עמ' צא
א/ט ניר לדוד
א/ט עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' קו, קיז, קלב-קלג, ח"ג עמ' ב
א/ט עין חיים ח"ב עמ' פה
א/ט עין יצחק ח"א עמ' קסח, קע-קעא, קעג
א/ט פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' רטו {כ"מ}
א/ט קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תקיח, תתעד
א/ט קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' כז, כט
א/ט קרית מלך
א/ט קרן הצבי מצוה כה אות ד-ה
א/ט קרן פני משה ח"ב
א/ט רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"א ה"א
א/ט שיח ערב קדשים עמ' שסד
א/ט שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' ז
א/ט שמועת חיים ערכין ח"א עמ' שסו, שסח
א/ט שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' שו
א/ט שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ד סי' קמג
א/ט שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קצב-קצג
א/ט שפתי מלך
א/ט תורת העולה עמ' רעו
א/י אור הישר [אור הישר תמיד לא ע"ב]
א/י באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק א פסוק א אות יז {מעקדין}
א/י באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"א עמ' מ
א/י בתי כנסיות - בית האסופים דף ח ע"ד
א/י גור אריה דברים פ' יב הע' 211 {לח"מ}
א/י האיר ממזרח הושענות כמנהג הספרדים עמ' קג {אוחזין ידיו ורגליו}
א/י הדר דוד עמ' קט
א/י הדרת קודש
א/י ואתה תחזה ח"ג
א/י ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' מה
א/י חוט המשולש (דיוואן) דף ט ע"א {לא היו כופתין}
א/י חי' הראי"ה
א/י חפץ יהונתן בראשית פכ"ב פסוק ט
א/י טירת כסף דף כט ע"ב {לא היו כופתין}
א/י יד אברהם פרה עמ' סב {ראב"ד}
א/י ימי שלמה
א/י כרוב ממשח דף מה ע"ג
א/י מבוא למשנה תורה עמ' 228, 322
א/י מנחת יהודה וירושלים עמ' 75, 81
א/י מעין גנים (מזרחי) דף קסג ע"א
א/י מעיני המים
א/י משאת המלך ח"ג סי' שמ {ראב"ד}
א/י משנת משה שבת עמ' עא {לח"מ}
א/י משפט כהן עמ' קסט
א/י עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' קסח-קסט
א/י פרת חטאת עמ' קסא {ראב"ד}
א/י קהלות יעקב פסחים נג
א/י תולדות יצחק (שושן) ח"א יו"ד סי' ה
א/יא אנצי"ת ע' בית המטבחים הע' 6
א/יא בית אהרן (צוקרמן) עמ' שג
א/יא דרך הקודש (תשסז) עמ' רכה {על טבעת שניה}
א/יא הדרת קודש
א/יא הערות ר"י ליינר
א/יא הרמב"ם והלכותיו
א/יא ואתה תחזה ח"ג
א/יא לקוטי תורה (רש"ז) במדבר דף עט ע"ב {נגד השמש}
א/יא מנחת יהודה וירושלים עמ' 81
א/יא משאת המלך ח"ג סי' שלז {כנגד היום}
א/יא משאת המלך מועדים עמ' רכ {כנגד השמש}
א/יא סדר עבודה (רמ"ע) עמ' יט
א/יא עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' קסח, קעא, קעג, ח"ג עמ' ב-ד
א/יא צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שמא ע"ג
א/יא צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 6
א/יא קרית מלך
א/יא רלב"ג שמות פכ"ט פסוק ט עמ' תא, ויקרא פ"א תועלת ג עמ' לז
א/יא שולי הגליון עמ' קלט
א/יא שערי טהר ח"ג שער ג סי' ה אות ה
א/יא תורת העולה עמ' רעח
א/יא תשובות ופסקי מהרי"ט החדשים עמ' רפח-רפט
א/יב אבי עזרי ח"ג
א/יב אמונת יהושע עמ' קיד, תצב
א/יב אמרות שמואל עמ' סא
א/יב אפיקי מגינים מנחות סי' נד
א/יב באר שרים פרשת תצוה דרוש ה אות ג
א/יב בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף עו ע"ד
א/יב בדבר מלך ח"ד עמ' קמה
א/יב בית אהרן וישראל גל' מב עמ' קכ
א/יב בן מלך - מצוות המקדש עמ' סו {אבי עזרי}
א/יב בשבילי השמחה סי' לו אות ג {חינוך מזבח חדש}
א/יב גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' ג
א/יב גדולת מרדכי (רבינוביץ) דף קלח ע"ג
א/יב דברי יואל מועדים ח"ד עמ' תכז
א/יב דברי יואל מועדים ח"ה עמ' תיט
א/יב דובב מישרים (וידנפלד) עמ' קי
א/יב דובב שפתי ישנים עמ' 161
א/יב דרשות מהר"ם בנעט עמ' נח
א/יב הדרת קודש
א/יב המקדש וקדשיו עמ' רסא, רפו
א/יב הרמב"ם כמחנך עמ' 35
א/יב זכרון יהונתן דף קצג, קצז
א/יב חזו"א על הרמב"ם
א/יב חי' הגר"מ והגרי"ד
א/יב חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' לג
א/יב חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' מז
א/יב חי' ר"ש קלוגר ר"ה-מגילה עמ' רמ
א/יב חמודי צבי בראשית עמ' קפג
א/יב חמודי צבי מועדים עמ' קפו
א/יב חתן סופר או"ח ח"ב עמ' סח
א/יב יד פשוטה אהבה עמ' קעט
א/יב ידי משה (בוצק') הל' תמידין סי' ג
א/יב ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קנא
א/יב כתר המלך
א/יב מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' שפד
א/יב מנחת חזקיה מנחות עמ' קמב
א/יב מנחת חינוך ח"ב עמ' סו
א/יב מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' תצה
א/יב מרגליות הים סנהדרין כב ע"ב אות יג
א/יב משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תקלה
א/יב משנת יעקב
א/יב נועם חכ"ג עמ' כח
א/יב ניר לדוד
א/יב עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' ד
א/יב פאר הלבנון ח"ב סי' טז אות י
א/יב פניני רבנו הגרי"ז עמ' תכח
א/יב פרפרת משה ח"ב עמ' שטו
א/יב קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' קפו
א/יב שהם וישפה ח"ב
א/יב שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' רפ
א/יב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' שח
א/יב שערי טהר ח"א שער ג סי' יד אות ב
א/יב שרשי הים דף קנט ע"ב
א/יב תורת הבית (אלבוים) ח"א פ"ו אות כד
א/יב תורת הקדש ח"א עמ' רב, רי


ב/478 הלכות תמידין ומוספין פרק ב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ב/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ב/רה"פ הר המוריה (שץ)
ב/רה"פ הרמב"ם המדויק
ב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ב/רה"פ מעשה רקח
ב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ב/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' קג-קד
ב/רה"פ פי' ר"י קאפח
ב/רה"פ רמב"ם הערוך
ב/רה"פ רמב"ם לעם
ב/רה"פ שם טוב
ב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ב/א אוצר א"י ח"ג עמ' 142
ב/א אור ליהודה (תשנט) עמ' קנב-קנג
ב/א אנצי"ת ע' אש תמיד הע' 1, 19
ב/א בדי הארון (הכהן) עמ' 470
ב/א בחסד יבנה עמ' קס {האש מהשמים}, קסא-קסג
ב/א ברור הלכה יומא כא ע"ב ציון ב
ב/א גל עיני (תשע) ח"ב עמ' יג {מן ההדיוט}
ב/א האיר ממזרח פסחים סי' טו אות כג {מ"ע להיות אש יקודה על המזבח תמיד - כל ליגי הכנת האש להדלקה, ג"כ צורך עבולה הוא, וכמש"כ הרדב"ז}
ב/א הדרת קודש
ב/א ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' צט
ב/א חי' הראי"ה
ב/א טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' כג
ב/א יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' קפו
ב/א ידי משה (בוצק') הל' תמידין סי' ד
ב/א כי בא מועד עמ' קיז
ב/א כתב אמת ח"ב עמ' ת
ב/א לבושי מרדכי יו"ד עמ' תקז
ב/א לקוטי שיחות חי"ז עמ' 53
ב/א מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' צט
ב/א מנחת חינוך ח"ב עמ' נו {מצוה להדליק אם כבה האש}
ב/א מסורה חי"ב עמ' כג
ב/א מעין החכמה עמ' פב
ב/א מעיני המים
ב/א מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' נב
ב/א מקדש דוד קדשים סי' ה ס"ק ו במנחת מרדכי ס"ק יז {מצות הבאת אש הדיוט שייכת למ"ע של קיום האש}, סי' לב ס"ק ד במנחת מרדכי ס"ק כ {כנ"ל}
ב/א משנת חיים ויקרא עמ' קג, קסט
ב/א נר מצוה (ואלק) מצוות דף יד ע"ב {לח"מ - למה למד מצות קיום האש מ"אש תמיד תוקד"}
ב/א פרפרת התורה עמ' שפ
ב/א קרית מלך
ב/א רלב"ג ויקרא פ"ו תועלת א עמ' קו
ב/א רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' יד, מב
ב/א שלטי הגבורים עמ' שלב
ב/א שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' רה
ב/א שלמי יוסף יומא ח"א עמ' תקעט-תקפ
ב/א שם דרך ויקרא עמ' שפא
ב/א שם דרך יומא עמ' לט
ב/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רנו, שלא
ב/א שערי היכל יומא מערכה לד, קד
ב/א שפתי מלך
ב/א תהלה לדוד (מן) קדשים סי' מא ס"ק ג, ד, סי' מד ס"ק ז
ב/א תורת העולה עמ' רעט
ב/א תחומין ח"ט עמ' 520 {לח"מ}, 530 {מקור למערכה מיוחדת לקיום האש, לח"מ - הפסוקים}
ב/ב אור הישר תמיד כט ע"א {הפסוק "ובער עליה", מדוע רק בפעם הראשונה כתב "בבוקר בבוקר"}
ב/ב אור ליהודה (תשנט) עמ' קנג-קנד {מל"מ}
ב/ב באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' ז {לח"מ}
ב/ב בדבר מלך ח"ד עמ' קל {מצוה לערוך עצים}
ב/ב בחסד יבנה עמ' קסד
ב/ב ברור הלכה יומא כז ע"ב {עריכת המערכה בלילה}
ב/ב ברור הלכה פסחים, ברורי הראי"ה ג ע"א ציון ב {לח"מ - הדרשה הפשוטה}
ב/ב גחלי אש דף טז ע"א {קושיה מתמיד פ"ב מ"ג, לח"מ - הדרשה הפשוטה}
ב/ב גליוני הגר"ש עמ' צא {לח"מ} [עי' לח"מ הל' מחו"כ פ"ה ה"ו]
ב/ב דברי שלמה (בלו') ח"ד {האם צריך מערכה חדשה לתמיד בין הערביים, חובת שני גזירים מיוחדת לקרבן תמיד}
ב/ב דקה מן הדקה דף פד ע"ב {קושיה על רש"י יומא לט שנקט שני גזירי עצים בין הערביים}
ב/ב הגדה של פסח מעשה חי"א (חמצי) עמ' רפז {לח"מ}
ב/ב הגהות רימ"א {הגהות מל"מ}
ב/ב הדרת קודש
ב/ב הרמב"ם והלכותיו
ב/ב ואתה תחזה ח"ג
ב/ב זכרון יהונתן דף קעד ע"א {לח"מ - הדרשה הפשוטה}
ב/ב חזו"א על הרמב"ם
ב/ב חי' חפץ חיים
ב/ב טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' כג
ב/ב יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' קמח
ב/ב יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' ד
ב/ב ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' קפט {מצוה להביא שני גזירין}
ב/ב כפי אהרן (זס') תנינא עמ' טז
ב/ב מאור הקודש מנחות ח"ב עמ' קלא
ב/ב מחשבות על דמוקרטיה יהודית עמ' 76 {לח"מ}
ב/ב מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' ק {מל"מ}
ב/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' נו {האם סידור המערכה כשר בלילה, לח"מ - הדרשה הפשוטה}
ב/ב מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' מא
ב/ב מעיני המים
ב/ב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף שח ע"א
ב/ב משכנות לאביר יעקב ח"א דף כג ע"א, כד ע"ב
ב/ב משנת חיים בראשית עמ' רצח
ב/ב משנת חיים יומא עמ' קצא
ב/ב משנת יעקב כאן
ב/ב משנת יעקב עבודה עמ' קמח
ב/ב עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' פט {ישועות מלכו}, צה {זמן סידור שני גזירי עצים, מל"מ - הנחת גזירים על המערכה}
ב/ב פני מלך (גוטליב) ויקרא עמ' לד
ב/ב פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' קמד {מל"מ}
ב/ב קרית מלך
ב/ב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד סי' רלח עמ' שצד {מל"מ}
ב/ב רלב"ג ויקרא פ"א פסוק ח עמ' ו
ב/ב שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' רמד {מל"מ בשם ירושלמי}
ב/ב שלמי יוסף יומא ח"א עמ' תקט
ב/ב שם דרך ויקרא עמ' שפ
ב/ב שם דרך יומא עמ' מא-מב, מד-מה
ב/ב שעורי יומא דף כד ע"ב ד"ה שם בגמ' אלא מעתה, ד"ה שם בגמ' סידר שני, ד"ה ולכאורה עוד, כו ע"ב ד"ה שם רשב"י
ב/ב שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' רצ, רצד
ב/ב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שלה
ב/ב שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' שעח
ב/ב שערי היכל זבחים עמ' קמ הערה 26 {בבוקר עורכין - לשיטתו בזמן תה"ד}
ב/ב שערי היכל יומא מערכה לד, נח
ב/ב שערי טהר ח"ג שער ב סי' ח אות ב דף קלה ע"א {האם סידור המערכה והגזירין היו בלילה} וע"ב {מל"מ - בדיעבד אם הקדים עצים לאש} וע"ג {האם עריכת האליתא היתה ביום}, ח"ח סי' פז אות ד עמ' רמג {מל"מ - אליהו בהר הכרמל הקדים עצים לאש}
ב/ב שפתי מלך
ב/ב תורת האשם - שבט מנשה עמ' כז {מוסיף שני גזירין}
ב/ב תורת העולה עמ' רפא
ב/ב תורת הקדש ח"א סי' ל עמ' קמז {בראש המזבח - ולא בסובב}
ב/ב תחומין ח"ט עמ' 513 {מדוע הביא מ"ובער עליה"}, 515 {האם סידור המערכה היה ביום}, 517-516 {אופן הנחת הגזירין, זמן הנחתם}
ב/ג אור הישר תמיד כט ע"א {מי מעלה ומי מסדר}
ב/ג בחסד יבנה עמ' קסב-קסג
ב/ג הדרת קודש
ב/ג משנת חיים מנחות עמ' שטו
ב/ג משנת יעקב
ב/ג עיוני פרשה שמות עמ' 173 {מזבח שנעקר}
ב/ג ענפי ארז (זי') דף קסב ע"ד {הפייס על הגזירין, בבית ראשון היו רק שני גזירין}
ב/ג שבילי פנחס - לקוטי מאמרים (תשעח) עמ' מב
ב/ג שלמי יוסף יומא ח"א עמ' תקכב
ב/ג שעורי יומא דף כו ע"ב ד"ה ובביאור דברי
ב/ג תורה תמימה ויקרא פ' א אות סט {מנין שלא נשאו את העצים יחד}
ב/ד אמרות יצחק תנינא עמ' קנט
ב/ד אנצי"ת ע' אש תמיד הע' 8 {לח"מ}, 12, 21, 24
ב/ד בדבר מלך ח"ד עמ' קלב {נוטלים אש לקטורת}
ב/ד בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' סא
ב/ד ברור הלכה יומא מה ע"א ציון ג
ב/ד גבורת יצחק שקלים עמ' קד
ב/ד גור אריה ויקרא פ' ו הע' 102 {כדברי הרא"ם המובא בלח"מ}
ב/ד גחלי אש דף נה ע"ב {שלש מערכות כנגד שלשת האבות}
ב/ד הדרת קודש
ב/ד היכלי שן ח"ג סי' יב
ב/ד הרועים בשושנים
ב/ד וגר זאב עמ' רב
ב/ד יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' קפו
ב/ד יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' ז
ב/ד ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' קפט
ב/ד מגדנות נתן דף רצב ע"א
ב/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' נו {מצוה להדליק אם כבה האש, הזמן של מערכה לקיום האש, לח"מ בשם רש"י}
ב/ד מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' מג {לח"מ}
ב/ד מקדש דוד קדשים סי' לב ס"ק ג במנחת מרדכי אות טו {לח"מ - מערכה לקיום האש לא היתה בשביל הקרבנות}
ב/ד מרגניתא דר"מ [תוס' מנחות מט ע"ב]
ב/ד משנת חיים ויקרא עמ' קג, קסט, קעז-קעח, קפ
ב/ד משנת חיים מנחות עמ' קעד
ב/ד עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' צט-ק {אם נחלשה אש של מערכה גדולה לוקחים מהמערכה לקיום האש, לח"מ - השמטת אביי את המערכה לקיום האש, המקור למערכה גדולה, קושית לח"מ על רא"ם, זמנה של המערכה לקיום האש}
ב/ד עבודת ישראל (קמחי) דף נה ע"ב, נו ע"א-ע"ב
ב/ד רלב"ג ויקרא פ"ו פסוק ב עמ' עא
ב/ד רמב"ם המאיר הל' עיוה"כ פ"ב ה"ה הע' 11
ב/ד רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' מב, מג
ב/ד שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' רה
ב/ד שלמי יוסף יומא ח"א עמ' תצג, תקיג, תקמו
ב/ד שם דרך ויקרא עמ' כא
ב/ד שם משמואל פרשת צו ופרשת זכור תרע"ו {שלש מערכות}
ב/ד שמועת חיים יומא ח"א עמ' תקל
ב/ד שעורי יומא דף כז ע"א ד"ה שם בגמ' איזהו
ב/ד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רנו, שלב
ב/ד שערי היכל יומא מערכה קד
ב/ד שפתי מלך
ב/ד תורת העולה עמ' רפב
ב/ד תחומין ח"ט עמ' 520 {פסק כר' יוסי}, 527 {תפקידה של המערכה לקיום האש}, 528 {לח"מ - קושיה על הרא"ם}, 530 {פסק כר' יוסי, המקור למערכה שלישית ותפקידה}
ב/ה אמונת יהושע עמ' קט
ב/ה אמרי חיים (שיינברג) עמ' 81
ב/ה אמרי כהן יומא סי' ג ס"ק ד
ב/ה אנצי"ת ע' אש תמיד הע' 12
ב/ה אשר למלך
ב/ה בדבר מלך ח"ד עמ' קל
ב/ה ברור הלכה יומא מה ע"א ציון ג, ז
ב/ה גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' ל
ב/ה דברי שלמה (בלו') ח"ד
ב/ה הדרת קודש
ב/ה הרמב"ם והלכותיו
ב/ה ואתה תחזה ח"ג
ב/ה יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' ג, קמח
ב/ה מים חיים
ב/ה מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ג עמ' סח, קמט {בצד מערכה גדולה}
ב/ה מנחת איש (וייס) שבת פ"א עמ' תב
ב/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' נו
ב/ה מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' קיז, קמ
ב/ה מקדש דוד קדשים סי' ה ס"ק א
ב/ה נאות אפרים ח"א עמ' קפג
ב/ה נחמד למראה ח"ב דף ו ע"ד
ב/ה עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' צד, צו
ב/ה עיצומו של יום סי' ה ס"ק ד
ב/ה ערהשה"ע קדשים סי' קא אות יח
ב/ה קדשי יהושע עמ' תרז
ב/ה רלב"ג ויקרא פ"ו פסוק ב עמ' עא, פכ"ג פסוק יג עמ' שלו-שלז
ב/ה שלמי יוסף יומא ח"א עמ' תקעט
ב/ה שעורי יומא דף כז ע"א ד"ה שם בגמ' איזהו, ד"ה ועי"ש בפנ"מ
ב/ה שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' שסה
ב/ה שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' תטז
ב/ה שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תרלא
ב/ה תחומין ח"ט עמ' 513, 520, 530
ב/ו אור הישר [זבחים צא ע"ב]
ב/ו אור שמח
ב/ו אמרי בינה (אוירבך) - תרו"מ סי' כא ד"ה אך אם
ב/ו בדבר מלך ח"ד עמ' קלא
ב/ו בחסד יבנה עמ' קסא {לא תכבה}, קסג
ב/ו בית אהרן וישראל גל' עד עמ' כב
ב/ו ביתאל ח"א דף יב ע"ד, טז ע"ב
ב/ו דברי שלמה (בלו') ח"ד
ב/ו הדרת קודש
ב/ו ואתה תחזה ח"ג
ב/ו וזאת התורה עמ' קל
ב/ו ונתן לכהן עמ' קנה
ב/ו יצחק ירנן [תועפות ראם דף סא]
ב/ו מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' שעג
ב/ו מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' נו
ב/ו מוריה ח גל' ח עמ' כא
ב/ו מטה אהרן (הלוי) דף סט ע"ב
ב/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' נה {מל"מ}, נז
ב/ו מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שפב {כ"מ}, ח"ג עמ' מח
ב/ו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קכ ע"ג
ב/ו משך חכמה במדבר פי"ז פס' ב
ב/ו משנת יהודה ח"א פי"ב ה"א
ב/ו סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קכ
ב/ו סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ד עמ' שפב
ב/ו עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' פד
ב/ו עצי חיים על מועדים עמ' רמו
ב/ו רלב"ג ויקרא פ"ו פסוק ו עמ' עג
ב/ו שושנת העמקים (תאומים) עמ' ריא
ב/ו שיחות לספר ויקרא עמ' נג {מכבה גחלת אחת}
ב/ו שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' קמב, רז
ב/ו שם אליעזר דף נה ע"ב
ב/ו שם דרך ויקרא עמ' כא
ב/ו שם דרך יומא עמ' עח
ב/ו שמלה שניה דף יז ע"ב {מדוע לא לוקה שתים}
ב/ו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רנו
ב/ו שערי היכל יומא מערכה קח
ב/ו שפתי מלך
ב/ו תהלה לדוד (מן) קדשים סי' מא ס"ק ח
ב/ז אור הישר [אור הישר ל ע"א]
ב/ז אמונת שמואל (תשנט) עמ' קנ {ראב"ד}
ב/ז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ב/ז ביתאל ח"א דף יז ע"א
ב/ז דקה מן הדקה דף לא ע"ב-ע"ג, לב ע"ד {ראב"ד - כל יום}, לג ע"א {לח"מ}, לז ע"ב {לח"מ}
ב/ז דרך הקודש (תשסז) עמ' רכה {תפוח}
ב/ז הדרת קודש
ב/ז זבחי צדק (דיסקין) סוכה עמ' שג
ב/ז חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' רפט
ב/ז חי' הראי"ה
ב/ז מאור הקדש מעילה עמ' סא
ב/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' נה
ב/ז מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' תרא-תרב
ב/ז מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' קטו, ח"ב עמ' נ
ב/ז מקדש דוד קדשים סי' ה ס"ק א, סי' לב ס"ק ג
ב/ז מרגניתא דר"מ
ב/ז עבודת הזבח זבחים סי' ו ס"ק ד {ראב"ד}
ב/ז עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' פז, צ, ק-קא
ב/ז ענפי ארז (זי') דף קסח ע"ד
ב/ז פרת חטאת עמ' קנז {ויהיה מראה}
ב/ז צרור החיים (יעקב)
ב/ז קרית מלך
ב/ז קרן פני משה ח"א עמ' קטו-קיז
ב/ז רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' מב
ב/ז שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' שג
ב/ז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' רב, תרלד {ראב"ד}
ב/ז שערי היכל זבחים עמ' תיב {והוא הנקרא תפוח - ביאור שיטתו}
ב/ז תורת העולה עמ' רפב, שג
ב/ח אמרות יצחק תנינא עמ' קס, קסב-קסג
ב/ח אנצי"ת ע' אומד הע' 32
ב/ח בד קודש (פוברסקי) ח"א דף פח ע"ב
ב/ח בית אהרן (צוקרמן) עמ' קסט-קע
ב/ח בתי כנסיות דף יא ע"ד {לח"מ}
ב/ח גליונות אבני נזר {לח"מ} [עי' ריטב"א יומא לז ע"א ד"ה ומני]
ב/ח דברי שלמה (בלו') ח"ד
ב/ח הדרת קודש
ב/ח המקדש וקדשיו עמ' קמ
ב/ח זבח טוב שער ח סי' ח
ב/ח חזו"א על הרמב"ם
ב/ח חי' הראי"ה
ב/ח חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד זבחים נח ע"א ויומא מה ע"ב]
ב/ח מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רנ-רנא
ב/ח מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' רנג, תרט
ב/ח מראה כהן זבחים עמ' קסו {כלפי צפון}
ב/ח מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
ב/ח משא בני קהת
ב/ח משנת חיים ויקרא עמ' קעח
ב/ח משנת חיים מנחות עמ' קעג
ב/ח סדר עבודת יוה"כ (פוברסקי) עמ' קכ
ב/ח עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' פה
ב/ח עבודת ישראל (קמחי) דף נה ע"ב, נו ע"א-ע"ב, נח
ב/ח שם דרך ויקרא עמ' צד
ב/ח שם דרך יומא עמ' עה
ב/ח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' קלט, קמב, קמג, קמז
ב/ח שערי היכל זבחים עמ' תנט {כלפי צפון ד' אמות - אינה כנגד הפתח}
ב/ח תורת העולה עמ' שג
ב/ח תורת הקדש ח"א עמ' רכו
ב/ח תחומין ח"ט עמ' 526, 530
ב/ט אור ליהודה (תשנט) עמ' קנב
ב/ט אנצי"ת ע' אש תמיד הע' 15
ב/ט בדבר מלך ח"ד עמ' קלב
ב/ט הדרת קודש
ב/ט חי' הראי"ה עמ' קסט
ב/ט יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' קמח
ב/ט כי בא מועד עמ' קיט
ב/ט מאור הקודש מנחות ח"ב עמ' קלט
ב/ט מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' נא
ב/ט מקדש דוד קדשים סי' ה ס"ק ו במנחת מרדכי, סי' לב ס"ק ג, וס"ק ד במנחת מרדכי
ב/ט משנת חיים ויקרא עמ' קעב
ב/ט משנת חיים מנחות עמ' קעג
ב/ט סדר עבודה (רמ"ע) עמ' יב
ב/ט עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' פה
ב/ט רלב"ג ויקרא פ"ו תועלת א עמ' קו
ב/ט שם דרך ויקרא עמ' צד
ב/ט שנות חיים (חזן) דף קפב ע"ב {במזבח עצמו מציתין}
ב/ט שערי היכל יומא מערכה קה
ב/ט תורת העולה עמ' שד
ב/ט תחומין ח"ט עמ' 520, 530, 533
ב/י אבני שהם (פרץ) דף נב ע"ד {מל"מ}
ב/י אוצרות הרמב"ם
ב/י אור הישר [אור הישר מעילה ט ע"א]
ב/י אור ליהודה (תשנט) עמ' קסא-קסב, קסה
ב/י איש על העדה (אלאביץ) עמ' 167
ב/י אלומות יוסף (תשנ) עמ' קא {מל"מ}
ב/י אמר יוסף (אלקלעי) כאן, ודף כז ע"א {מל"מ}
ב/י אמרי חיים (שיינברג) עמ' 16
ב/י אנצי"ת ע' בעל מום (א) הע' 23, 48 {מל"מ}
ב/י אפיקי מגינים זבחים סי' כד
ב/י אשיחה בחקיך פרה עמ' קד
ב/י באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ב/י בגדי כהונה (שחור) עמ' שמב
ב/י בדבר מלך ח"ד עמ' קלה, רה
ב/י בחסד יבנה עמ' קנח, קסד-קסה
ב/י בית אהרן (צוקרמן) עמ' קסז
ב/י בית אהרן וישראל גל' כט עמ' לב-לו, גל' נא עמ' ק {צריך בגדים אחרים}
ב/י בני יעקב
ב/י ברור הלכה יומא כג ע"ב ציון ב
ב/י בריכות מים דף קנה ע"ד, רכה ע"ד
ב/י גחלי אש דף טו ע"ב
ב/י דקה מן הדקה דף לא ע"ב
ב/י דרשות ר"י מסלוצק עמ' קפב
ב/י הדרת מלך (זילברברג) דף לו ע"א {תרומת הדשן - בבגדים פחותים}
ב/י הדרת קודש
ב/י הצבי והצדק תנינא עמ' ריג
ב/י הר"מ במז"ל - קובץ עמ' קפה, קפז
ב/י הרמב"ם כמחנך עמ' 160
ב/י ואתה תחזה ח"ג
ב/י ושב הכהן (תשמח) עמ' יח
ב/י זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר א עמ' תסה {מצות תרומת הדשן - דומה לה המוליך את התינוק אחרי המילה}
ב/י חוקי חיים (גאגין) דף קלט ע"ג
ב/י חזו"א על הרמב"ם
ב/י חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' רפד {מל"מ בשם הירושלמי}
ב/י חי' הראי"ה
ב/י חי' הריצ"ד
ב/י חי' הרמב"ם למסכתות יומא ותמורה עמ' 107, 109
ב/י חי' חתם סופר
ב/י חנוכת הבית עמ' יג {מל"מ}, מב
ב/י חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' סז עמ' ריד, רטז {מל"מ}
ב/י טהור רעיונים דף יז ע"א
ב/י יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' שיא
ב/י ישמח לב (הלוי) ח"ב דף קג ע"א
ב/י כנה"ג [ס' שתי ידות, אצבע עבודת המקדש דף נט ע"ב]
ב/י כרם יהושע (ולרשטיין) דף ס ע"א-ע"ד
ב/י לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' י אות ז
ב/י לחם התמיד עמ' רנד
ב/י לחמי תודה (הורביץ) דף נד ע"ג
ב/י לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 137
ב/י לקוטי שיחות חל"ז עמ' 3 {פחותים}
ב/י מאור הקודש מנחות ח"ב עמ' קכב
ב/י מגדל צופים ח"ג סי' עח
ב/י מגן גבורים (או"ח) סי' קלג ס"ק ב
ב/י מוריה גל' קצט עמ' כ {מל"מ}, גל' רז עמ' כד, כו-כח
ב/י מילי דמרדכי
ב/י מים חיים
ב/י מים שאל דף נח ע"ג
ב/י מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף יט ע"ד {מל"מ}
ב/י מנחת אהרן (בריסק) דף כה ע"א {מל"מ}
ב/י מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' כא
ב/י מנחת חינוך ח"ב עמ' נד
ב/י מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' לה {רמב"ם}, לז-לח {מל"מ}
ב/י מעיני המים
ב/י מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רלד ע"ג
ב/י מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' מה
ב/י מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף שפה (יב)]
ב/י מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' שכה {מל"מ}
ב/י מקדש דוד קדשים סי' טו ס"ק ג
ב/י מראה הפנים יומא דף ח ד"ה תרם
ב/י משך חכמה שמות פכ"ח פס' מ, ויקרא פט"ז פס' ל, במדבר פי"ט פס' ח
ב/י משכנות יעקב (נעים) דף קיט ע"א
ב/י משנת חיים ויקרא עמ' קנז, קס, קסד
ב/י משנת חיים יומא עמ' קפ, קפא, תנח
ב/י נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף כח ע"ד {מל"מ}, כט ע"א
ב/י נר מצוה (ואלק) מצוות דף יד ע"ב-ע"ג, טו ע"א
ב/י עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' נד, נו, פג {מל"מ}, ח"ב עמ' יח
ב/י עיוני פרשה ויקרא עמ' 89, 91
ב/י עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף יח ע"א
ב/י עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ע
ב/י פני משה (צוייג) דף לד ע"ד {מל"מ}
ב/י פרשת המלך
ב/י צמח דוד (רפפורט) אות שיא {מל"מ}
ב/י קרית מלך
ב/י קרן פני משה ח"א עמ' קיד-קטז, וח"ב כאן
ב/י רלב"ג ויקרא פ"ו פסוק ד עמ' עב
ב/י רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קצ
ב/י שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף שפד
ב/י שולי הגליון עמ' קמ
ב/י שיח ערב קדשים עמ' פה {מל"מ}
ב/י שלטי הגבורים עמ' שלג
ב/י שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' תעח
ב/י שם דרך שמות עמ' ריב {מל"מ}
ב/י שעורי הגרי"ד עבודת יוה"כ עמ' סג
ב/י שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שנג
ב/י שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תרלב {מל"מ}
ב/י שער המלך ח"ב עמ' רטז {מל"מ}
ב/י שערי היכל יומא מערכה לח
ב/י שערי המקדש סי' מד אות ד {מל"מ}
ב/י שפתי מלך
ב/י שרשי הים דף קס ע"א
ב/י תהלה לדוד (מן) קדשים סי' מב ס"ק ב, ד
ב/י תועפת ראם (גטיניו) דף סא ע"א
ב/י תורת העולה עמ' שמד
ב/י תורת הקדש ח"א עמ' רמה {מל"מ}
ב/י תורת יצחק ח"ב עמ' קעו
ב/י תנופת זהב עמ' 255, 269, 329, 379
ב/יא אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ד ס"ק ב
ב/יא אמת ליעקב מועד עמ' שכו {מעמוד השחר}
ב/יא בד קודש (פוברסקי) ח"א דף פח ע"ב
ב/יא בית אהרן וישראל גל' ע עמ' קנא
ב/יא בית אהרן וישראל גל' קיא עמ' צד {עלות השחר}
ב/יא ברור הלכה ברכות ב ע"א ציון ב
ב/יא ברור הלכה יומא כ ע"א ציון א
ב/יא גבורת יצחק שקלים עמ' ריח
ב/יא גן שושנים ח"א עמ' קטו
ב/יא דברי שלמה (בלו') ח"ד
ב/יא דבש תמר, הוספה אחרי חי' הרמב"ם
ב/יא דקה מן הדקה דף לג ע"ב
ב/יא הדרת קודש
ב/יא היכלי שן ח"ב סי' סט
ב/יא חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' רנז
ב/יא חי' הראי"ה
ב/יא חי' הרז"ה ח"א עמ' סד
ב/יא ישא מדברותיך פסחים עמ' לא {זמן קרות הגבר, לח"מ}
ב/יא ישועות מלכו (הגהות)
ב/יא ישורון ח"י עמ' רנה
ב/יא כנה"ג
ב/יא כתבים (זסלנסקי) ח"ב עמ' נא, קלז
ב/יא מילי דמרדכי
ב/יא מנחת חינוך ח"ב עמ' נד, נה
ב/יא מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שפא {רמב"ם}, ח"ג עמ' לד {רמב"ם}, לה {יד איתן}
ב/יא מרגניתא דר"מ
ב/יא משכנות לאביר יעקב ח"א דף כג ע"א
ב/יא משנת חיים בראשית עמ' תקו
ב/יא משנת חיים ויקרא עמ' קעח
ב/יא משנת יעקב זמנים ח"א עמ' רמט
ב/יא משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' שצט-ת
ב/יא נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף עו ע"א {כ"מ}
ב/יא נחלת שמעון (קרסנר) יהושע ח"ב סי' לו אות [ג]
ב/יא נמוקי שזבנ"י דף לט-מ
ב/יא נר למאור (רבינוביץ) דף סח ע"ג
ב/יא נר מצוה (ואלק) מצוות דף פז ע"ד
ב/יא עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' פח-פט
ב/יא עבודת לוי (רוד') דף נח ע"ב, נט ע"א, ס ע"א
ב/יא עליות משה (תשנב) ח"א עמ' לה
ב/יא עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תקלא
ב/יא פסקי אליהו ח"ב עמ' כד {לח"מ}
ב/יא פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' קמו
ב/יא שארית נתן (לוברט)
ב/יא שירת הפסח אות נט
ב/יא שמועת חיים יומא ח"א עמ' רכה
ב/יא שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' שיא
ב/יא שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' שא, שה
ב/יא שעורי יומא דף כב ע"א ד"ה ולכאורה אפשר
ב/יא שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' רנג
ב/יא שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שצט
ב/יא שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תרמ, תרסא
ב/יא שערי היכל זבחים עמ' קמ {משיעלה עמוד השחר - שלא כרש"י}
ב/יא שערי היכל יומא מערכה לא
ב/יא תורת המנחה (רוקח) עמ' קעז
ב/יא תורת העולה עמ' שה
ב/יב אור הישר [מל"מ הל' מעה"ק פ"ו הכ"א, ולעיל ה"י, אור הישר תמיד לג ע"א וזבחים סד ע"א]
ב/יב אור ליהודה (תשנט) עמ' קסא-קסב
ב/יב אור שמח {מש"כ כ"מ בשם הריטב"א - מפורש בתו"כ}
ב/יב אנצי"ת ע' בית הדשן הע' 13
ב/יב אפר קדשים עמ' קמד
ב/יב בד קודש (פוברסקי) ח"א דף פח ע"ב
ב/יב בדבר מלך ח"ד עמ' קלה
ב/יב בית אהרן וישראל גל' ע עמ' קמח {מל"מ}
ב/יב ברור הלכה יומא כד ע"א אחרי ציון ב {מל"מ}, מג ע"ב אחרי ציון ב
ב/יב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' קסה {מל"מ}
ב/יב דברי שלמה (בלו') ח"ד
ב/יב דקה מן הדקה דף לג ע"ג
ב/יב הדרת קודש
ב/יב הערות ר"י ליינר
ב/יב הצבי והצדק תנינא עמ' ריז
ב/יב הר המלך ח"ג עמ' פא
ב/יב הר"מ במז"ל - קובץ עמ' קפז
ב/יב התורה והתלמוד ח"ד עמ' 217 {מל"מ}
ב/יב ואתה תחזה ח"ג
ב/יב חזו"א זבחים סי' כ ס"ק א
ב/יב חי' הראי"ה
ב/יב חי' הריצ"ד
ב/יב חי' הרמב"ם למסכתות יומא ותמורה עמ' 109
ב/יב חלק יעקב (קנטור) דרוש טז
ב/יב חנוכת הבית עמ' מב
ב/יב חקל יצחק עה"ת עמ' שנז {מל"מ}
ב/יב כנה"ג [ס' שתי ידות, אצבע עבודת המקדש דף מח ע"ב]
ב/יב מאור הקדש מעילה עמ' סא
ב/יב מאור הקודש מנחות ח"ב עמ' קכה
ב/יב מוריה גל' קעה עמ' קכז, קלב-קלג
ב/יב מילי דמרדכי
ב/יב מנחת חינוך ח"ב עמ' נד, נה
ב/יב מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' לט {מל"מ}
ב/יב מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' קמו {כ"מ}, ח"ב עמ' מג, מו
ב/יב מקדש דוד קדשים סי' ו, סי' כא ס"ק ב, סי' לב ס"ק א
ב/יב מרגניתא דר"מ
ב/יב משנת חיים יומא עמ' קצ
ב/יב נר מצוה (ואלק) מצוות דף יד ע"ב, פז ע"ד
ב/יב עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' נד-נז, עד, פא {כ"מ}, רב
ב/יב עיצומו של יום סי' ט ס"ק ו {כ"מ}
ב/יב פני מלך (גוטליב) שמות עמ' קכה {כבש}, קכו {ק"ס}
ב/יב פניני רבנו הגרי"ז עמ' תריח
ב/יב קרית מלך
ב/יב קרן פני משה ח"א עמ' קטז, וח"ב כאן
ב/יב רלב"ג ויקרא פ"ו פסוק ה עמ' עב-עג, תועלת ג עמ' קז
ב/יב רמב"ם המאיר הל' עיוה"כ פ"ד ה"א הע' 16
ב/יב שם משמעון (פולק) ח"ב דף קיב {מל"מ}
ב/יב שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' שט, שיא
ב/יב שעורי יומא דף כד ע"א ד"ה ומש"כ שם בת"י, ד"ה כן מבואר
ב/יב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' קסו {כ"מ}
ב/יב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' רמא
ב/יב שערי היכל יומא מערכה מ {שיעור תה"ד}
ב/יב שפת אמת ליקוטים (מהד' אור עציון) ח"א עמ' 377 {מל"מ - השמיט מדה לקומץ}
ב/יב תבואת יקב (פרידמן) עמ' קיג {קומץ}
ב/יב תהלה לדוד (מן) קדשים סי' מא ס"ק י {ר"י קורקוס}, יא {כס"מ}
ב/יב תורת העולה עמ' שו
ב/יג אבני חן יומא בהקדמה
ב/יג אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' רי
ב/יג אור ליהודה (תשנט) עמ' קסא-קסג
ב/יג אפיקי מגינים זבחים סי' כד, נג
ב/יג אש קודש מעילה עמ' סג-סה
ב/יג בדבר מלך ח"ד עמ' פז
ב/יג בחסד יבנה עמ' קנח
ב/יג ביתאל ח"א דף טז ע"ד
ב/יג בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 56-57 {בכבש כנגד הסובב}
ב/יג ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' קסה {מל"מ}
ב/יג בתי כנסיות דף יח ע"ד
ב/יג גליוני הגר"ש עמ' צא {מל"מ}
ב/יג דברי יהודה דף נז ע"ג {היפוך בצנורא}
ב/יג דברי שלמה (בלו') ח"ד
ב/יג דקה מן הדקה דף לג ע"ד
ב/יג הדרת קודש
ב/יג הר"מ במז"ל - קובץ עמ' קפז
ב/יג חזו"א זבחים סי' כ ס"ק א
ב/יג חזו"א על הרמב"ם {מל"מ}
ב/יג חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' רפד, רפט {מל"מ}
ב/יג חי' הגרי"ח עמ' סה
ב/יג חי' הריצ"ד
ב/יג חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' סז עמ' ריד {מל"מ}
ב/יג יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' קמג
ב/יג ישורון ח"י עמ' רנג-רנה
ב/יג מאיר נתיבים עמ' 136
ב/יג מילי דמרדכי
ב/יג מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' יט
ב/יג מנחת חינוך ח"ב עמ' נד, נה
ב/יג מקדש דוד קדשים סי' לב ס"ק א במנחת מרדכי, וס"ק ה
ב/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/יג משנת אליעזר (קונשטט) עמ' קכו
ב/יג משנת חיים במדבר עמ' לט
ב/יג משנת ר' אהרן קדשים - סוגיות סי' ח ס"ק ב
ב/יג נר מצוה (ואלק) מצוות דף יד ע"ב וע"ד, טו ע"ב, פז ע"ד
ב/יג נתיבות החיים
ב/יג עבודת הזבח זבחים סי' ו ס"ק ד
ב/יג עבודת הזבח מעילה סי' ו ס"ק י {מל"מ}
ב/יג עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' פג, פז {הר המוריה (שץ)}
ב/יג עבודת לוי (לוין) סי' כג ס"ק א, סי' מא
ב/יג עיוני פרשה ויקרא עמ' 92
ב/יג פני משה (שלז')
ב/יג פרפרת משה ח"ב עמ' י
ב/יג קרן פני משה ח"א עמ' קטז, וח"ב כאן
ב/יג רווחא שמעתתא ח"א עמ' כז {מל"מ}
ב/יג שבי בנימין דף כ ע"ב {מל"מ}
ב/יג שלטי הגבורים עמ' שלד
ב/יג שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' שיד, תעח
ב/יג שלמי יוסף יומא ח"א עמ' תכב
ב/יג שעורי הגרי"ד עבודת יוה"כ עמ' מח-מט
ב/יג שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' נ
ב/יג שעורי יומא דף כ ע"א ד"ה יעי"ש בכ"מ, ד"ה אמנם בר"מ
ב/יג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רס, תב
ב/יג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' מז, תרלא
ב/יג תורת העולה עמ' שז-שח
ב/יג תורת הקדש ח"א עמ' רסט {מל"מ}
ב/יד אור הישר [אור הישר תמיד כט ע"א]
ב/יד אור ליהודה (תשנט) עמ' קסא-קסג
ב/יד אלומות יוסף (תשנ) עמ' קא
ב/יד אמרות שמואל עמ' סב
ב/יד אמרי כהן (וילמן) מנחות סי' ב ס"ק ו
ב/יד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ב/יד בדבר מלך ח"ד עמ' קלג
ב/יד ביתאל ח"א דף טז ע"ג
ב/יד בתי כנסיות דף לב ע"א
ב/יד גור אריה ויקרא פ' ו הע' 97 {תרומת הדשן והוצאת הדשן בשני שלבים}
ב/יד דקה מן הדקה דף לא ע"ב-ע"ג, לב ע"ד {הוצאת דשן כל יום}, לג ע"ד
ב/יד הגהות רימ"א
ב/יד הדרת קודש
ב/יד הר"מ במז"ל - קובץ עמ' קפז
ב/יד ואתה תחזה ח"ג
ב/יד חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' רפד {לח"מ}
ב/יד חי' הריצ"ד
ב/יד יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' קמג
ב/יד לקוטי שיחות חל"ז עמ' 6 {לא נתעצל}
ב/יד מאור הקדש מעילה עמ' סא
ב/יד מנחת חינוך ח"ב עמ' נד
ב/יד מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' מו, נט
ב/יד מקדש דוד קדשים סי' לב ס"ק ב, ה
ב/יד מרגניתא דר"מ
ב/יד נזר המלך
ב/יד נר מצוה (ואלק) מצוות דף יד ע"ב, פז ע"ד
ב/יד עבודת הזבח מעילה סי' ו
ב/יד עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' נה {מעשה רקח}, צא
ב/יד עיוני פרשה ויקרא עמ' 92 {אין פייס}
ב/יד פרפרת משה ח"ב עמ' י
ב/יד קרית מלך
ב/יד קרן פני משה ח"ב [וכ"כ רש"י ר"פ צו פסוק ד]
ב/יד שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' שא, שה
ב/יד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תרלא
ב/טו אדמת יהודה
ב/טו אהל משה (הורוביץ) ח"א פסחים קכא ע"א
ב/טו אור הישר [אור הישר מעילה ט ע"א]
ב/טו אור ליהודה (תשנט) עמ' קסג {הוצאה אינה עבודה}, קסד {איסור הנאה או מעילה}, שלד
ב/טו איכות הסביבה עמ' 66
ב/טו אמרי כהן (וילמן) מנחות סי' ב ס"ק ד
ב/טו אנצי"ת ע' בית הדשן הע' 79, ע' בעל מום (א) הע' 38
ב/טו אפר קדשים עמ' קמה
ב/טו אש קודש מעילה עמ' פט {אין מעילה בתה"ד}, צח {הוצאת הדשן - אסורה בהנאה}
ב/טו באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ב/טו בדבר מלך ח"ד עמ' קלד-קלה, רז, ח"ה עמ' כ
ב/טו בחסד יבנה עמ' קסה
ב/טו בית אהרן וישראל גל' לט עמ' קמ-קמא
ב/טו בני יהודה דף כח ע"ד {בנחת}
ב/טו בני יעקב (גם כ"מ)
ב/טו ברור הלכה יומא כד ע"א ציון ג פרק ב {אינה עבודה}
ב/טו בתי כנסיות דף לב ע"א
ב/טו גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' מ
ב/טו גדולת מרדכי (רבינוביץ) דף קלב ע"ג
ב/טו גור אריה ויקרא פ' ו הע' 84
ב/טו דברי שלמה (בלו') ח"ד
ב/טו דקה מן הדקה דף לג ע"א {בעלי מומים}
ב/טו הדרת קודש
ב/טו הערות ר"י ליינר
ב/טו הר המלך ח"ד עמ' שעה
ב/טו הר"מ במז"ל - קובץ עמ' קפו-קפז
ב/טו הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' רא
ב/טו ובחרת בחיים (פלאג'י) דף יג ע"ג
ב/טו ובחרת בחיים (פלג'י) דף יג ע"ב
ב/טו חי' הגר"ח החדש עמ' תקטז
ב/טו חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' רפב-רפג, רפט {מחלוקת רמב"ם וראב"ד}
ב/טו חי' הראי"ה
ב/טו חי' הריצ"ד
ב/טו חי' הרמב"ם למסכתות יומא ותמורה עמ' 107-109 {אינה עבודה}
ב/טו חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' סז עמ' ריד
ב/טו טירת כסף דף כז ע"ג
ב/טו יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' קמג-קמד
ב/טו יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' שיח, של
ב/טו כבודה של תורה ח"ג עמ' סו
ב/טו כרם יהושע (ולרשטיין) דף ס ע"א-ע"ג
ב/טו כתבי העלוי מראקוב עמ' קנד
ב/טו לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' י אות א, ה, ז-ח
ב/טו לחם התמיד עמ' שמו {אין הוצאתו לחוץ עבודה}
ב/טו לקוטי שיחות חל"ז עמ' 6 {בעלי מום}
ב/טו מבשר טוב קדשים עמ' קסח
ב/טו מוריה גל' רז עמ' כד-כה, כז
ב/טו מים ראשונים (סו"ס מים שאל) סי' ה
ב/טו מנחת חינוך ח"ב עמ' נד, נה
ב/טו מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' לט
ב/טו מעיל שמואל (פלורנטין) דף צג ע"ג
ב/טו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף שז ע"ב
ב/טו מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' מו, מח
ב/טו מקדש דוד קדשים סי' לב ס"ק ב, ו
ב/טו מקור ברוך (פייתוס) דף קצט ע"ד
ב/טו מראה כהן זבחים עמ' קעה {אסור ליהנות}
ב/טו משב יעקב ח"ב
ב/טו משנת חיים יומא עמ' קפד
ב/טו משנת חיים יומא עמ' תנט
ב/טו נזר המלך
ב/טו נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף כט ע"ב
ב/טו נר מצוה (ואלק) מצוות דף יד ע"ב
ב/טו סיומי המסכתות עמ' 245 {אסור ליהנות מהדשן}
ב/טו עבודת הזבח מעילה סי' ו
ב/טו עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' פג, פד, צג
ב/טו עיוני פרשה ויקרא עמ' 92 {בעל מום}
ב/טו עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 572
ב/טו ענפי ארז (זי') דף קנא ע"ד, קנב ע"א, קצח ע"ד {הר המוריה (שץ)}, רכט ע"ג
ב/טו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' עב
ב/טו פותח יד
ב/טו פרפרת משה ח"ב עמ' י
ב/טו צרור הכסף (גטיניו) כאן, ודף קיח ע"ד
ב/טו קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון חכמים עמ' נד
ב/טו קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' שצח
ב/טו קרית מלך
ב/טו רלב"ג ויקרא פ"ו תועלת ג עמ' קח-קט
ב/טו רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' מב
ב/טו רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רכט
ב/טו שעורי הגרי"ד עבודת יוה"כ עמ' מו
ב/טו שעורי יומא דף כד ע"ב ד"ה בדין הוצאת
ב/טו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' תמב, תמט
ב/טו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' ז, תרלא
ב/טו שערי היכל יומא מערכה לח, מא
ב/טו שפתי מלך
ב/טו שרידי אש ח"א עמ' קט
ב/טו תנופת זהב עמ' 255


ג/479 הלכות תמידין ומוספין פרק ג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ג/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ג/רה"פ הר המוריה (שץ)
ג/רה"פ הרמב"ם המדויק
ג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ג/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' קה-קז
ג/רה"פ פי' ר"י קאפח
ג/רה"פ רמב"ם הערוך
ג/רה"פ רמב"ם לעם
ג/רה"פ שם טוב
ג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ג/א אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' צא {מל"מ}
ג/א אמרי דוד (שליסל) דף עב ע"א
ג/א ארשת צבי עמ' ט-י {פעמיים}
ג/א באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתלז, תתצא
ג/א בגדי כהונה (שחור) עמ' קלה
ג/א בדבר מלך ח"ח עמ' עג
ג/א בית אהרן וישראל גל' מב עמ' קכ
ג/א בית דוד (תשעט) או"ח סי' תסו
ג/א גחלי אש דף כא ע"ג
ג/א דברי יואל מועדים ח"ד עמ' לו
ג/א הגהות רימ"א
ג/א הדרת מלך (זילברברג) דף לה ע"ג {לא הקטירו קטורת בבוקר - כמה יקטירו בה"ע}
ג/א הדרת קודש
ג/א המקדש וקדשיו עמ' רפו
ג/א הרמב"ם כמחנך עמ' 35
ג/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' קצו
ג/א זכרון יהונתן דף קצז
ג/א חזו"א על הרמב"ם
ג/א חיי אברהם (צציק) עמ' קלח {על המזבח ולא על הרצפה}
ג/א חשבונות של מצוה עמ' קלז
ג/א יבול היובלות עמ' 319
ג/א ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קנב {חינוך בקטורת בה"ע}
ג/א ימי דוד עמ' קעה
ג/א לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 259
ג/א מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' שפא
ג/א מנחת חזקיה מנחות עמ' קמב
ג/א מנחת חינוך ח"א עמ' שפג-שפד
ג/א מעשה רקח
ג/א משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תקלו
ג/א משנת יעקב
ג/א נזר הקדש (רזין) מנחות דף עח ע"ד {לח"מ}
ג/א נר מצוה (ואלק) מצוות דף יג ע"ד
ג/א ספרי דבי רב ח"ב עמ' רצו
ג/א עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' נט {לח"מ}, קצג, רנא, רנז {לח"מ}
ג/א עיני דוד
ג/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שמד
ג/א צמח ארז עמ' תמח
ג/א קדשי יהושע עמ' אלף תרצג
ג/א קרית מלך
ג/א קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' קפו
ג/א רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' לד
ג/א שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' א
ג/א שיח יצחק (וייס) ח"ב עמ' קלה {לא הקטירו}
ג/א שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תקצב
ג/א שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ד סי' קנב
ג/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' שז
ג/א שערי טהר ח"ג שער ב סי' ב אות א, סי' ו אות ג, ח"ה שער ב סי' יז אות ג
ג/א שפתי מלך
ג/א תורת העולה עמ' שט
ג/א תורת הקדש ח"א עמ' רי, רכה
ג/א תורת יצחק ח"ב עמ' קו
ג/א תפארת צבי (שפילמן) ח"ו עמ' רעה
ג/ב אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ג/ב אבני חן יומא עמ' פח
ג/ב אבני ציון ח"ג עמ' קד {מל"מ}
ג/ב אור הישר [אור הישר ירושלמי יומא פ"ב ה"ב]
ג/ב אור חדש (בלומ') דף פב ע"ד {מל"מ}
ג/ב אור ליהודה (תשנט) עמ' ב {קטורת}
ג/ב אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ד ס"ק נג {מל"מ}
ג/ב אורח צדקה עמ' רכג
ג/ב אמונת יהושע עמ' קיט {לח"מ}
ג/ב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ג/ב באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קע
ג/ב באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קלב {מל"מ}
ג/ב בגדי חמודות שמות פ"ל פסוק לו
ג/ב בד קודש (דאנון)
ג/ב בדבר מלך ח"ד עמ' עה, ח"ח עמ' נב
ג/ב בדבר מלך חי"ד עמ' קסז
ג/ב בית אהרן (צוקרמן) עמ' קסז {כ"מ}, קסח
ג/ב בית אהרן וישראל גל' מב עמ' קכ
ג/ב בן מלך - מצוות המקדש עמ' קסח {מל"מ}
ג/ב בנין אריאל יאיר עמ' 248
ג/ב בשבילי התלמוד ח"ג זבחים לח ע"ב
ג/ב בתי כנסיות דף לה ע"ד {רדב"ז}
ג/ב גבורת יהודה פסחים סי' יט ס"ק י {מל"מ}
ג/ב גבורת יצחק שקלים עמ' ריג
ג/ב גליוני הגר"ש עמ' צא {מל"מ} [כעין זה במל"מ הל' איסו"ב פי"ט ה"י]
ג/ב דברי שלמה (בלו') ח"ד
ג/ב דרכי יושר (שרף) ח"א עמ' קמט {אינו מחזיר עיכולי קטורת אף שהיו ג' מערכות}
ג/ב הגהות רימ"א
ג/ב הדרת קודש
ג/ב הכה"ג והסגן סי' ו אות י {מל"מ}
ג/ב הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' ח
ג/ב הלכות קטנות ח"ב סי' יד, והגהת מהרמ"ג בדף כג ע"א סי' יד
ג/ב המקדש וקדשיו עמ' קלב
ג/ב ואתה תחזה ח"ג
ג/ב זבח טוב שער יא סי' י
ג/ב זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' קלב-קלד, קלח
ג/ב חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' לו
ג/ב חכמת גרשון עמ' רנג
ג/ב חנן אלקים עמ' צז
ג/ב יבול היובלות עמ' 311
ג/ב יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' קפה, קצה {ר"ח הלוי}
ג/ב ידי משה (בוצק') הל' תמידין סי' ה
ג/ב ישועות יעקב קדשים עמ' פ
ג/ב ישורון ח"י עמ' רנה
ג/ב כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' י
ג/ב לקוטי שיחות חי"א עמ' 118
ג/ב מאורי המועדים עמ' שו {קטורת שפקעה}
ג/ב מוריה שנה ח גל' ח עמ' כא {מזבח שנעקר}
ג/ב מחנה יוסף (תשעב) סי' נג אות ב
ג/ב מי השלוח (זס') עמ' קמז
ג/ב מלחמות יהודה דף קלד ע"ד
ג/ב מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' שפג
ג/ב מנחת חינוך ח"א עמ' שפג-שפד, שצה-שצו {מל"מ}, ח"ב עמ' יא, ח"ג עמ' צ {מל"מ}, קעט
ג/ב מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קעג
ג/ב מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שמ {כ"מ}, שסה {מל"מ}
ג/ב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף קצה ע"ב
ג/ב מרכבת יוסף דף ה ע"ג {קומץ אחד}
ג/ב משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תקנז
ג/ב משכן בצלאל ח"א סי' כה
ג/ב משמר הלוי עמ' פח
ג/ב משנת חיים במדבר עמ' תפג
ג/ב משנת חיים זבחים עמ' מו {מל"מ}
ג/ב משנת יעקב
ג/ב נמוקי חיים עמ' רסא
ג/ב ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' רסח, רעח {מל"מ}
ג/ב סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"א עמ' קלו {מל"מ}
ג/ב סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' קצד {מל"מ}
ג/ב עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' רנג-רנד, רנז
ג/ב עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תפב {נעקר}
ג/ב ענפי ארז (זי') דף קסו ע"ג {מל"מ}, קפד ע"ג {מל"מ}
ג/ב עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף יא ע"ב {מזבח שנעקר}
ג/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שמה
ג/ב ערהשה"ע קדשים סי' מח אות ז, סי' קא אות יט
ג/ב פניני ים סי' כא אות ו
ג/ב פרקי מועדות עמ' 477, 553
ג/ב קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' שס
ג/ב קרנות המזבח דף פז ע"ג {מל"מ}
ג/ב רלב"ג ויקרא פ"א תועלת ג עמ' לה-לו, תועלת כא עמ' סד
ג/ב רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קיד
ג/ב שאלו שלום ירושלים (תשמה) עמ' 16
ג/ב שיח ערב קדשים עמ' שמו
ג/ב שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' רעח, שכג
ג/ב שלמי שמעון (קדשים) עמ' קצז
ג/ב שלשה שריגים (קרמר) דף ה ע"א {אפילו בטומאה}
ג/ב שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' שד
ג/ב שעורי יומא דף כד ע"ב ד"ה ואפ"ל דהרי, ד"ה שם ברמב"ם
ג/ב שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ד סי' קנב {מל"מ}
ג/ב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' קנו
ג/ב שערי היכל זבחים עמ' תע {קטורת במקומו - באמורים אינו כן}, אלף ג {משקל מאה דינרים - השמיט שיצא בכזית}
ג/ב שערי חכמה - שב שמעתתא דף נז ע"ד
ג/ב שערי טהר ח"ג שער ב סי' ז אות א, ח"ה שער ב סי' יז אות ה
ג/ב תורת האוהל (תשנג) עמ' קד {מזבח שנעקר}
ג/ב תורת הקדש ח"א עמ' רח
ג/ב תורת יצחק ח"ב עמ' צ, קג
ג/ב תחומין ח"ה עמ' 458, 464, ח"י עמ' 447
ג/ג אבני חן יומא עמ' צז
ג/ג אגרות הגרי"ד עמ' קצז
ג/ג אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' קח
ג/ג אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 42
ג/ג אור המאיר (שפירא) סי' נב אות ב {בנין אב}
ג/ג אור עולם (שניאורסון) עמ' 743, 744, 747, 748
ג/ג אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ד ס"ק סד, סו
ג/ג אמונת יהושע עמ' תנא
ג/ג אמת ליעקב מקרא עמ' רמח
ג/ג אנצי"ת ע' בין האולם הע' 58
ג/ג באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קסז
ג/ג בדבר מלך ח"ד עמ' קלח
ג/ג בדבר מלך חי"ד עמ' קפ, שח, שי
ג/ג בית דוד (תשעט) או"ח סי' תסו
ג/ג בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תקטז
ג/ג ברור הלכה יומא מד ע"א ציון א
ג/ג גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קיב, קטו
ג/ג דקה מן הדקה דף ג ע"ג
ג/ג הדרת קודש
ג/ג ויקן יוסף דף קנ ע"ד {מל"מ}
ג/ג חי' בן אריה ח"ב סי' ז
ג/ג חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' לז
ג/ג חמדת ישראל ח"א, דברים אחדים
ג/ג יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' קפד
ג/ג יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' נא
ג/ג ימי דוד עמ' קעה
ג/ג ישורון ח"י עמ' רנו, רנח
ג/ג כי בא מועד עמ' קיג, קטז
ג/ג מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' קפז
ג/ג מוריה גל' רה עמ' קיז
ג/ג מטה יחיאל - הערות באהב"ח פ"ז נתה"ח ס"ק ד
ג/ג מילי דשמיא עמ' נז {לא יהא שם אדם}
ג/ג מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' קעט
ג/ג מנחת חינוך ח"א עמ' שפג, ח"ב עמ' קעא
ג/ג מעין החכמה עמ' צז
ג/ג מעשה רקח
ג/ג מקדש דוד קדשים סי' כ ס"ק א במנחת מרדכי
ג/ג משנת חיים יומא עמ' שנז, שסג
ג/ג סדר עבודה (רמ"ע) עמ' כט
ג/ג עבודת הזבח זבחים סי' ב ס"ק יג
ג/ג עבודת היום יומא עמ' קכה
ג/ג עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' עג, רז-רט, ריב-ריג, ח"ב עמ' לט, קלה {כ"מ}
ג/ג עטרת צבי (שפלטר) ח"ב סי' ב
ג/ג קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תשלח
ג/ג קול דודי (תשף)
ג/ג קול דודי סוטה סי' תמו
ג/ג רלב"ג שמות פ"ל פסוק לז עמ' תיח
ג/ג רמב"ם המאיר הל' עיוה"כ פ"ד ה"ב הע' 2
ג/ג רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קיד-קטו
ג/ג רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תש
ג/ג שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' ריז, רלח
ג/ג שמועת חיים יומא ח"א עמ' תקכג
ג/ג שעורי הגרי"ד עבודת יוה"כ עמ' צא
ג/ג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רפז
ג/ג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' פח, תקמז-תקמח
ג/ג שערי היכל יומא מערכה מא, צט
ג/ג שערי ציון (כהן, תרצח) דף לז ע"ד {מל"מ}
ג/ג שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' קעא {מל"מ}
ג/ג שפת אמת על התלמוד ח"ג דף כה ע"ד
ג/ג שפתי מלך
ג/ג תורת יצחק ח"ב עמ' קד-קה
ג/ד אבן ישראל (פישר)
ג/ד אבני חן יומא עמ' ק, קט {ר"ח הלוי}
ג/ד אגרות הגרי"ד עמ' רעט
ג/ד אור הישר [אור הישר תמיד לג ע"א ובקו"א סוף זבחים]
ג/ד אור שמח
ג/ד אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ד ס"ק מ, מט
ג/ד בדבר מלך חי"ד עמ' עז
ג/ד בית אהרן (צוקרמן) עמ' קע
ג/ד בית אהרן וישראל גל' נא עמ' ק
ג/ד בתי כנסיות דף ל ע"ד
ג/ד גחלי אש דף כ ע"ד, כו ע"ג-ע"ד
ג/ד דברי שלמה (בלו') ח"ד
ג/ד דרכי יושר (שרף) ח"א עמ' קמט {אינו מחזיר עיכולי קטורת אף שהיו ג' מערכות}
ג/ד הדרת קודש
ג/ד התורה והתלמוד ח"ד עמ' 353
ג/ד ואתה תחזה ח"ג
ג/ד זבח טוב שער ב סי' יב {ר"ח הלוי}
ג/ד חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' סד
ג/ד חי' הריצ"ד לקמן פ"ד ה"ה
ג/ד יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' כו
ג/ד ישורון ח"י עמ' רנו
ג/ד כה תברכו דף יד ע"א
ג/ד כי בא מועד עמ' קיד, קטז
ג/ד מוריה גל' קנד עמ' נד {ר"ח הלוי}
ג/ד מילי דמרדכי [צ"ל גדוש]
ג/ד מנחת חינוך ח"א עמ' שפג-שפד
ג/ד מסורה חט"ז עמ' נו
ג/ד מפתח הבאורים [חי' ר' חיים הלוי דף ס, גרי"ז דף לב]
ג/ד מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' עה
ג/ד מקדש דוד קדשים סי' כד ס"ק א
ג/ד מרגניתא דר"מ
ג/ד משכן בצלאל ח"א סי' כז
ג/ד ס' זכרון לר' חיים עוזר גרודזינסקי עמ' 35 {ר"ח הלוי}
ג/ד סדר עבודה (רמ"ע) עמ' לח
ג/ד עבודת הזבח זבחים סי' ז ס"ק ה {ר"ח הלוי}
ג/ד עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' קמב, קצג, רא {מל"מ}, רו
ג/ד עיצומו של יום סי' י {ר"ח הלוי}
ג/ד קדשי יהושע עמ' שמא, תרמח {ר"ח הלוי}
ג/ד קרית מלך
ג/ד רווחא שמעתתא ח"א עמ' קב {ר"ח לוי}
ג/ד רלב"ג שמות פכ"ט תועלת ד עמ' תב
ג/ד רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קצא
ג/ד שיח ערב קדשים עמ' צג {ר"ח הלוי}
ג/ד שעורי הגרי"ד עבודת יוה"כ עמ' ק, קכ {ר"ח הלוי}
ג/ד שעורי הגרי"ד תפילין עמ' מח, נא {ר"ח הלוי}
ג/ד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שנה {ר"ח הלוי}, תעז {ר"ח הלוי}, תעט {ר"ח הלוי}
ג/ד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' תנח
ג/ד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' שמז {ר"ח הלוי}
ג/ד שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' ד, תקפח, תריא {ר"ח הלוי}
ג/ד שעורי ר"א ליכטנשטין זבחים עמ' 97, 270, 392 {ר"ח הלוי}
ג/ד שערי זיו ח"ג דף מ ע"ד
ג/ד שפתי מלך
ג/ד תורת העולה עמ' שט
ג/ד תורת הקדש ח"א עמ' רעח
ג/ד תורת יצחק ח"א עמ' קפח
ג/ד תורת יצחק ח"ב עמ' קז
ג/ה אור הישר
ג/ה אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ב ס"ק לה {לח"מ}
ג/ה אמרות שמואל עמ' סא
ג/ה בדבר מלך חי"ד עמ' ריג
ג/ה בית אהרן (צוקרמן) עמ' קע
ג/ה בית זבול ח"א סי' כה אות י
ג/ה בני יעקב
ג/ה ברור הלכה יומא מג ע"ב אחרי ציון ב
ג/ה בריכת ירושלים עמ' רז
ג/ה בתי כנסיות דף ל ע"ד
ג/ה דברי שלמה (בלו') ח"ד
ג/ה דעת סופר יו"ד סי' קג-קד
ג/ה דקה מן הדקה דף מא ע"א
ג/ה הדרת קודש
ג/ה הר המלך ח"ז עמ' קיז
ג/ה ואתה תחזה ח"ג
ג/ה זבח טוב שער ח סי' ח
ג/ה חי' הגר"ח החדש עמ' קד {לאמה}
ג/ה חי' הראי"ה
ג/ה מנחת חינוך ח"א עמ' שפג
ג/ה מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' סז, תקיב
ג/ה מקדש דוד קדשים סי' ג ס"ק ב גם במנחת מרדכי, סי' כד ס"ק ד, סי' לג ס"ק ב במנחת מרדכי
ג/ה סדר עבודת יוה"כ (פוברסקי) עמ' לב, קיט
ג/ה עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' קצד
ג/ה עבודת ישראל (קמחי) דף מ ע"א
ג/ה רמב"ם המאיר הל' עיוה"כ פ"ד ה"א הע' 15
ג/ה רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קיב
ג/ה שיח ערב קדשים עמ' שע
ג/ה שם דרך ויקרא עמ' צד
ג/ה שם דרך יומא עמ' עה
ג/ה שמועת חיים יומא ח"א עמ' תקכח, תקלא
ג/ה שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות קלט
ג/ה שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' קסט
ג/ה שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' קמב
ג/ה שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקעד
ג/ה שערי טהר ח"ב שער ג סי' כא אות ב
ג/ה שפתי מלך
ג/ה תורת יצחק ח"ב עמ' קז
ג/ו אבני חן יומא עמ' פח
ג/ו אור הנר (ליברמן) עמ' רס
ג/ו אמרות שמואל עמ' סב
ג/ו אמרי דוד (שליסל) דף סח ע"ד, סט ע"ב
ג/ו בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תיז {מל"מ}
ג/ו הדרת קודש
ג/ו חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' לג
ג/ו מנחת חינוך ח"א עמ' שפג
ג/ו מעשה רקח
ג/ו מרגניתא דר"מ [תוס' ישנים יומא מה]
ג/ו עץ הדר השלם עמ' פח
ג/ו תורת הקדש ח"א עמ' רלא
ג/ז אגרות הגרי"ד עמ' קצז
ג/ז בדבר מלך ח"ד עמ' קלח
ג/ז בדבר מלך חי"ח עמ' רטז {משתחוה ויצא}
ג/ז בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תקטז
ג/ז גחלי אש דף ד ע"א
ג/ז הדרת קודש
ג/ז הררי קדם (תשס) עמ' קטז, קמז
ג/ז ואתה תחזה ח"ג
ג/ז חזו"א על הרמב"ם
ג/ז ישורון ח"י עמ' רנז
ג/ז כי בא מועד עמ' קיד, קטז
ג/ז כרע רבץ עמ' תריח {והשתחוה}
ג/ז מוריה גל' קנד עמ' נה
ג/ז מנחת חינוך ח"א עמ' שפג
ג/ז מסורה חי"ב עמ' נה
ג/ז מרגניתא דר"מ
ג/ז משנת חיים ויקרא עמ' קעז
ג/ז סדר עבודה (רמ"ע) עמ' כח
ג/ז עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' רז-רט
ג/ז עיצומו של יום סי' יב ס"ק ג
ג/ז פניני ים סי' מה
ג/ז קובץ חי' תורה (סול') עמ' קמה
ג/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' רפז
ג/ז שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' צז
ג/ז שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות קלט
ג/ז שערי זיו ח"ג דף כו ע"א
ג/ז תחומין ח"ה עמ' 461
ג/ח אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ד ס"ק נא
ג/ח בדבר מלך חי"ד עמ' קסט
ג/ח ברור הלכה יומא נב ע"ב ציון ב {אופן הנחת הקטורת}
ג/ח ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' רצה
ג/ח הדרת קודש
ג/ח ואתה תחזה ח"ג
ג/ח יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' מז
ג/ח מוריה גל' קנד עמ' נה
ג/ח מנחת חינוך ח"א עמ' שפג
ג/ח משנת חיים מנחות עמ' שמט
ג/ח עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' רי, רכח, רמח
ג/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קכז
ג/ח פרי האדמה ח"א
ג/ח שערי היכל יומא מערכה קכה {לא צובר}
ג/ח שפת אמת על התלמוד ח"ב דף נה ע"א
ג/ח תורת יצחק ח"ב עמ' צב
ג/ח תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' שלח
ג/ח תחומין חי"ז עמ' 479
ג/ט אגרות הגרי"ד עמ' קצז
ג/ט אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ד ס"ק נה
ג/ט בדבר מלך ח"ד עמ' קלט
ג/ט בדבר מלך חי"ד עמ' קסז
ג/ט בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תקטז
ג/ט גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קיג, קטו
ג/ט הדרת קודש
ג/ט חי' ר' חיים הלוי דף נז
ג/ט יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' קפה
ג/ט ישורון ח"י עמ' רנח
ג/ט כי בא מועד עמ' קיד, קטז
ג/ט כרע רבץ עמ' תריח {והשתחוה}
ג/ט מנחת חינוך ח"א עמ' שפג
ג/ט משנת חיים יומא עמ' שנז
ג/ט פני המזבח (עמרם) עמ' שטז
ג/ט שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' ריז
ג/ט שמועת חיים יומא ח"א עמ' תקכד
ג/ט שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תקמז
ג/ט תורת העולה עמ' שט
ג/ט תורת יצחק ח"ב עמ' צ, צב
ג/י אבן האזל קדשים ח"א דף מה ע"ב
ג/י אבני זכרון (פפר) ח"א דף יט ע"א
ג/י אבני חן יומא עמ' מד
ג/י אבני חפץ ח"ד עמ' קצ
ג/י אברהם יגל
ג/י אור הנר (ליברמן) עמ' ריח
ג/י אור ליהודה (תשנט) עמ' קסה-קסז
ג/י אור תורה (שוורץ) ח"ב סי' לב
ג/י אזני יהושע (מהד' אדרת) בראשית-שמות דרוש כ עמ' 335
ג/י אמרי דוד (שליסל) דף סח ע"ג
ג/י אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' נג
ג/י אפר קדשים עמ' קכו
ג/י באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתלז
ג/י בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף עה ע"ג
ג/י בדבר מלך ח"ד עמ' צג, קמב
ג/י בדבר מלך חט"ז עמ' קצא, ריח, רלד, תלא, תלו
ג/י בדבר מלך חי"ח עמ' פח {והדלקת הנרות דוחה את השבת ואת הטומאה כקרבנות שקבוע להן זמן שנאמר להעלות נר תמיד}
ג/י בית אהרן וישראל גל' סב עמ' פג {מדליקין בערב ובבוקר}
ג/י בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תכד
ג/י בית שערים יו"ד בהקדמה
ג/י ביתאל ח"א דף טז ע"ד
ג/י בן מלך - מצוות המקדש עמ' קפב, שיח-שכד, שסט-שעד, תב
ג/י בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' שנד-שנה
ג/י ברור הלכה יומא יד ע"ב ציון ג, ע ע"א אחרי ציון ה
ג/י ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' רע-רעא
ג/י ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' רצה-רצו
ג/י בשבילי הנסים סי' ג הערה א, סי' יד הערה ב {בבוקר}
ג/י גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' סח, עב, פ, פג
ג/י גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' נא {דוחה שבת וטומאה}, נח, סב {הדלקה היא הטבה}, סז, סט, עא, עג
ג/י גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רפ-רפא
ג/י גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' ריב
ג/י גבורת יצחק שקלים עמ' קנב
ג/י דבר צבי - קדושת השבת עמ' כט
ג/י דברות משה שבת ח"א סי' כו הערה כא
ג/י דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' קעג
ג/י דברי יואל מועדים ח"ד עמ' ל, קז
ג/י דברי יואל מועדים ח"ה עמ' פח {אפילו בשבת ואפילו בטומאה}
ג/י דרשות מהר"ם בריסק עמ' רפ, שז, שיב, שכב, שלב-שלג
ג/י דרשות מהר"ם חביב עמ' ר, ריג
ג/י האיר ממזרח פסחים סי' כ אות יב {והדלקת הנרות דוחה את השבת ואת הטומאה כקרבנות שקבוע להן זמן - גדר הדין בזה}
ג/י הדרת קודש
ג/י הר המלך ח"ז עמ' קיח
ג/י הררי קדם (תשס) עמ' רעד
ג/י התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' קסח
ג/י ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' קצו
ג/י ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' ע
ג/י ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' רסח
ג/י ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ד עמ' קיט
ג/י ויאמר מרדכי עמ' קמט
ג/י ויגד יעקב (תשסח) עמ' שנד {מצות הדלקה ביום}
ג/י ויחי ויתן דף צו ע"א
ג/י ויטע אשל תמורה ח"ב עמ' יא
ג/י וענפיה ארזי אל (תשסו) בראשית-שמות עמ' ריח {דוחה טומאה}
ג/י זאת ליעקב במדבר עמ' נ {כ"מ}
ג/י חי' הגאון אדר"ת עמ' רמא {יערוך אותו - הטבה}
ג/י חי' הגרי"ז דף מ ע"ד
ג/י חי' ר"י נחמיה סי' לו אות א-ג
ג/י חי' ר"ש קלוגר שבת עמ' ס
ג/י חיבת הקודש עמ' י
ג/י חיי נפש בראשית ח"ב עמ' קנח
ג/י חמודי צבי מועדים עמ' קנב
ג/י חשבונות של מצוה עמ' תצא
ג/י חתן סופר חנוכה-פורים עמ' כו {הדלקת נרות גם בבוקר}
ג/י יבול היובלות עמ' 305, 308, 319
ג/י יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' רנד
ג/י ידי משה (בוצק') הל' תמידין סי' ו-ז
ג/י ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' קלא, רמז
ג/י ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' לח
ג/י כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקפא
ג/י לב חיים (פלג'י) ח"ב דף ד ע"ב {דוחה טומאה}
ג/י להורות נתן מועדים ח"ה עמ' ע, עג, עח
ג/י להורות נתן על התורה ח"ב עמ' קלח
ג/י לחם התמיד עמ' שנ, שסט
ג/י לחמי תודה (הורביץ) דף רטו ע"ג {הדלקה בערב ובבוקר}
ג/י מאורי שערים עמ' שסא
ג/י מבשר טוב - הכרת הטוב עמ' רצה
ג/י מבשר טוב - חנוכה (תשנה) עמ' קעט
ג/י מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' קה
ג/י מועדים וזמנים ח"ב סי' קלט
ג/י מוריה גל' קעה עמ' ס, סב {דוחה שבת}, גל' קפא עמ' פג {מל"מ}
ג/י מורשה - שיחות למועדים עמ' קיא
ג/י מזכרת עמ' 587
ג/י מנוחת משה דף פו ע"א
ג/י מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רלא ע"ב
ג/י מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' שפו
ג/י מנחת חזקיה מנחות עמ' קמה, רסא
ג/י מנחת חינוך ח"א עמ' שעג
ג/י מנחת חינוך מצוה צח (דף קז ע"א)
ג/י מסורה חי"ב עמ' ז
ג/י מציאות קטן סי' פב
ג/י מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' רכא, תכז, תלז
ג/י מקדש דוד קדשים סי' ט ס"ק ב, סי' כא ס"ק ד
ג/י משאת משה (חברוני) פסחים סי' עג עמ' 214, 216
ג/י משוש הארץ עמ' עא
ג/י משכנות לאביר יעקב ח"א דף לה ע"ב
ג/י משנת חיים יומא עמ' עו, קפד
ג/י נגינת לדוד עמ' צו
ג/י נזר הראש עמ' מה
ג/י נפש יוסף (דוידוביץ, תשעד) עמ' סט {טומאה הותרה בציבור}
ג/י נר מצוה (ואלק) מצוות דף יג ע"א {הדלקה בוקר}
ג/י ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתרט-תתתרי, תתתרעה
ג/י סגולת ישראל שמות עמ' רמג {דישון המנורה והטבת הנרות וכו'}
ג/י ספרי דבי רב ח"א עמ' רעא
ג/י עבודת היום יומא עמ' ס
ג/י עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' קמט {כ"מ}
ג/י עונג שבת סי' סד
ג/י עזר מיהודה עמ' תנח {מדליקים בבוקר ובערב}
ג/י עטרת חן ח"א עמ' קעז
ג/י עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' מט
ג/י עיצומו של יום סי' ה ס"ק ז
ג/י על התשועות עמ' 193
ג/י פאר הלבנון ח"ב סי' ז אות ה {יאירו תמיד}
ג/י פי' הרמ"ז על הזוהר (תשסה) במדבר עמ' פג-פד
ג/י פרחי אהרן עמ' 140, 189
ג/י קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' קלט, ר"ה-יו"כ עמ' תקמד
ג/י קול יהודה (גרשוני) עמ' סא
ג/י קרית מלך
ג/י רלב"ג שמות פכ"ז פסוק כ עמ' שעג
ג/י רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קנג-קנד
ג/י רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שיז
ג/י רשימות (שניאורסון) רשימת מנורה סכ"ח, ס"ל, סל"ה
ג/י שביתת יו"ט דף א ע"א
ג/י שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' א
ג/י שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קה
ג/י שיח ערב קדשים עמ' שנב
ג/י שלמי יוסף יומא ח"א עמ' תצ, תקז-תקח
ג/י שלמי יוסף מנחות עמ' תיד
ג/י שלמי שמחה ח"א עמ' קעז, קפו, רא-רב, ח"ה עמ' עג, צג, קו, קטו
ג/י שם דרך יומא עמ' לה
ג/י שמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קכד {הדלקה ביום}
ג/י שמן ראש חנוכה ח"א עמ' קי, רכה, שעד {דוחה שבת}
ג/י שמן ראש חנוכה ח"ב עמ' ז
ג/י שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' קמג
ג/י שעורי יומא דף כז ע"ב ד"ה שם בתוד"ה אין
ג/י שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' שכב
ג/י שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' קפ, קפד, קפח
ג/י שערי היכל יומא מערכה כ-כא, קו הערה 3
ג/י שערי טהר ח"ב שער ד סי' לב אות ג, ח"ה שער ב סי' יז אות ג
ג/י שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 22
ג/י תולדות יצחק (פחימא) חולין - באר התלמוד עמ' עב
ג/י תועפות ראם (באר) עמ' ריח-ריט
ג/י תורה לדעת ח"ג עמ' צז
ג/י תורת הלוי עמ' קכא
ג/י תורת העולה עמ' שיב
ג/י תורת הקדש ח"א עמ' רלו, רעה
ג/י תורת יצחק ח"ב עמ' קע, קפד
ג/י תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' שלט-שמ
ג/י תורת מנחם חי"ב עמ' 41 {הדלקת המנורה גם ביום}
ג/י תורת מנחם חל"א עמ' 201 {הדלקה גם ביום}
ג/י תורת מנחם חמ"ז עמ' 92 {הדלקת הנרות גם בבוקר}
ג/י תחומין ח"י עמ' 449
ג/י תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קעד
ג/י תנובת ציון דף כז ע"ג
ג/יא אבני חפץ ח"ד עמ' קצה
ג/יא אור ליהודה (תשנט) עמ' קסה, קסט
ג/יא אלומות יוסף (תשנ) עמ' פב
ג/יא בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף עו ע"ד
ג/יא בדבר מלך חט"ז עמ' רכד
ג/יא בחסד יבנה עמ' צח
ג/יא בית שערים או"ח סי' שנט, יו"ד בהקדמה
ג/יא בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 136 {חינוך}
ג/יא בן אשר סי' מ אות ה
ג/יא בן יהודה סי' קכט
ג/יא בן מלך - מצוות המקדש עמ' שיח-שכד, שסט-שעד, תג
ג/יא ברור הלכה יומא טו ע"א ציון א
ג/יא ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' רסז
ג/יא ברכת מרדכי ויקרא-דברים מהדו"ת ומועדי ה' מהדו"ת עמ' תפ
ג/יא בשבילי הנסים סי' ג הערה א {בבוקר}, סי' ו הערה יז {חינוך המנורה}, סי' יד הערה ח
ג/יא גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' סט
ג/יא גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' נט {חינוך}
ג/יא דברי יואל מועדים ח"ד עמ' לו
ג/יא דברי יואל מועדים ח"ה עמ' תיט
ג/יא דגל יוסף (אלוני) עמ' 58
ג/יא הדרת קודש
ג/יא הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' תז
ג/יא הרמב"ם כמחנך עמ' 35
ג/יא הררי קדם (תשס) עמ' רעד
ג/יא חדוותא דשמעתתא ח"ב דף ג ע"ד
ג/יא חזו"א על הרמב"ם
ג/יא חי' בן אריה ח"א סי' ט אות ג, ה
ג/יא חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' פו
ג/יא חי' ר"ש קלוגר שבת עמ' לח
ג/יא חלק יעקב (אביגדור), חלק הפלפולים עמ' 65
ג/יא חמודי צבי שמות עמ' שיח
ג/יא יבול היובלות עמ' 314
ג/יא יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קל
ג/יא ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תלו {חינוך בה"ע}
ג/יא כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקפא
ג/יא להורות נתן מועדים ח"ה עמ' כח, נח, נט, עג, פה
ג/יא להורות נתן מועדים ח"ה עמ' קא {חצי לוג}
ג/יא להורות נתן על התורה ח"א עמ' קיב
ג/יא לקוטי שיחות חי"ח עמ' 98, חכ"ב עמ' 21 ס"ז
ג/יא מאור הקודש מנחות ח"ב עמ' קכז
ג/יא מבשר טוב קדשים עמ' מא, מד
ג/יא מלחמות יהודה דף צא ע"א
ג/יא מנחת חינוך ח"א עמ' שעג
ג/יא מנחת מאיר דף לד ע"א
ג/יא מעליות ח"ו עמ' 51-53
ג/יא מענה אליהו עמ' קנז
ג/יא מעשה רקח
ג/יא מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף שז ע"ב
ג/יא מציאות קטן סי' פב
ג/יא מרגניתא דר"מ
ג/יא משוש הארץ עמ' עא
ג/יא משכן אהרן עמ' כד
ג/יא משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' תכ
ג/יא נחפה בכסף (נבון) ח"א - ביאור הל' חנוכה
ג/יא נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' לא
ג/יא ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתרג-תתתרד
ג/יא סופר המלך ח"ב עמ' רסג
ג/יא עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' קסד-קסה
ג/יא עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' מט
ג/יא על התשועות עמ' 193
ג/יא עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תקכט
ג/יא פאר הלבנון ח"ב סי' ז אות יא {חינוך המנורה}
ג/יא פרי האדמה ח"א
ג/יא קדשי יהושע עמ' אלף תקסד
ג/יא קול צופיך עמ' כה
ג/יא קרן פני משה ח"א עמ' קח, וח"ב כאן
ג/יא רלב"ג שמות פכ"ז פסוק כ עמ' שעג
ג/יא רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קלח {בהדלקה בין הערבים}
ג/יא שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' צו
ג/יא שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' רכח
ג/יא שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קד
ג/יא שיח ערב קדשים עמ' שמט
ג/יא שלחן המלך
ג/יא שלמי שמחה ח"א עמ' רב, ח"ה עמ' קיא
ג/יא שלשה שריגים (קרמר) דף ה ע"א {חצי לוג}
ג/יא שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' רעט
ג/יא שערי היכל יומא מערכה כ, קו הערה 3
ג/יא שערי טהר ח"א שער ג סי' טו אות ג, ח"ב שער ד סי' לג אות ד, ח"ג שער ב סי' א אות ג
ג/יא שפתי מלך
ג/יא תולדות יצחק (פחימא) חולין - באר התלמוד עמ' עב
ג/יא תורת הקדש ח"א עמ' רלה
ג/יא תורת יצחק ח"ב עמ' קע, קפד
ג/יא תורת מנחם חי"ב עמ' 41 {הדלקת המנורה גם ביום}
ג/יא תורת מנחם חמ"ה עמ' 296, 310 {חנוכה בין הערבים}, חמ"ז עמ' 92 {הדלקת הנרות גם בבוקר}
ג/יב אבן האזל הל' עיוה"כ פ"ב ה"ב {הדלקת הנרות היא הטבה}
ג/יב אבן האזל קדשים ח"א דף מה ע"ב
ג/יב אבני חן יומא עמ' פח
ג/יב אבני חפץ ח"ד עמ' קפח
ג/יב אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' קנא
ג/יב אהל דוד (קהן) ח"א דברי הימים ב פי"ג פס' יא
ג/יב אור הישר [כ"מ הל' עיוה"כ פ"ב ה"ב]
ג/יב אור המאיר (שפירא) סי' לא אות ד {הטבה היא הדלקה - מהזוהר}
ג/יב אור הנר (ליברמן) עמ' ריח
ג/יב אור חדש (בלומ') דף קכה ע"ג {הטבה שבבוקר היא הדלקה}
ג/יב אור ליהודה (תשנט) עמ' קסה-קסז
ג/יב אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"א ס"ק טז
ג/יב אורח משפט עמ' קעח ע"א
ג/יב אזני יהושע (מהד' אדרת) בראשית-שמות דרוש כ עמ' 335
ג/יב אלומות יוסף (תשנ) עמ' קמג {מל"מ}
ג/יב אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' קסח
ג/יב אמרי דוד (שליסל) דף סח ע"ג
ג/יב אמרי יוסף (ספינקא) ויקרא-במדבר דף יז ע"ד
ג/יב אמרי כהן יומא סי' ג ס"ק יג
ג/יב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ג/יב באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתצח
ג/יב באר שרים פרשת תצוה דרוש ב אות ב
ג/יב בארות נתן עמ' קלו
ג/יב בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף עה ע"ג-ע"ד, עו ע"א
ג/יב בדבר מלך ח"ח עמ' כ
ג/יב בדבר מלך חט"ז עמ' קצ
ג/יב בחסד יבנה עמ' צד
ג/יב בית אהרן וישראל גל' לו עמ' כא, גל' מז עמ' קיח, גל' מט עמ' קמד
ג/יב בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תכג
ג/יב בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תסה
ג/יב בן אשר סי' מ אות ט
ג/יב בן מלך - מצוות המקדש עמ' שיב {הר המוריה (שץ)}, שיח-שכד, שמה {הר המוריה (שץ)}, שנח, שסד, שסט-שעד, שעט {ר"י קורקוס}, שפ, שפב, תט
ג/יב בני שלשים עמ' קלו
ג/יב בנין ציון (עטלינגר) ח"ג סי' קיב
ג/יב בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' סד, שנו, ח"ב עמ' תצו
ג/יב בנתיב המצוות עמ' 184-185
ג/יב ברור הלכה יומא ע ע"א אחרי ציון ה
ג/יב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' רצג, רצה
ג/יב בשבילי הנסים סי' ג הערה א {בבוקר}
ג/יב בתי כהונה (תצו) בית ועד דף יא ע"ב
ג/יב גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' פ, פג
ג/יב גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' עג
ג/יב גבורת יצחק שקלים עמ' קנא
ג/יב גור אריה (צרמון)
ג/יב גליונות אבני נזר
ג/יב דביר הקודש מנחות עמ' רצב {חצי לוג}
ג/יב דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' קעג
ג/יב דברי יואל מועדים ח"ה עמ' רפב {הטבה זו הדלקה}
ג/יב דמשק אליעזר (רלב"ג) דברים פ"ה פסוק כה {כיבוי לניקוי}
ג/יב דקה מן הדקה דף לט ע"ב
ג/יב דרש אברהם ח"א דף קא ע"א {כ"מ}
ג/יב דרשות מהר"ם חביב עמ' רו
ג/יב הגיוני הלכה עמ' 8-9
ג/יב הדר דוד עמ' נה, נח
ג/יב הדרום מא עמ' 73
ג/יב הדרת קודש
ג/יב המאיר לארץ {כ"מ}
ג/יב המשכן וכליו עמ' 76
ג/יב הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' תו
ג/יב הערות ר"י ליינר
ג/יב הפרדס שנה ו חוב' ז עמ' 14
ג/יב הרמב"ם והזוהר
ג/יב התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' קעב
ג/יב ואתה תחזה ח"ג
ג/יב וגר זאב עמ' רב
ג/יב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' קצז
ג/יב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' ע, פז
ג/יב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קו
ג/יב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קלד
ג/יב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' רסח
ג/יב ויחי ויתן דף לט ע"א
ג/יב זאת ליעקב במדבר עמ' נה {מל"מ}
ג/יב זכרון מלך (א"ש)
ג/יב חזו"א על הרמב"ם
ג/יב חי' הגאון אדר"ת עמ' רמא {היו דולקים גם ביום}
ג/יב חי' הראי"ה
ג/יב חי' הריצ"ד
ג/יב חי' ר"י נחמיה סי' לו אות ד
ג/יב חיי אברהם (צציק) עמ' קצו-קצז
ג/יב חלק יעקב (אביגדור), חלק הפלפולים עמ' 64
ג/יב חתן סופר או"ח ח"א עמ' י
ג/יב יבול היובלות עמ' 305, 307
ג/יב ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' קלא-קלג
ג/יב יצחק ירנן
ג/יב כבוד מלכים (מרגליות) {לח"מ}
ג/יב כנה"ג (גם כ"מ)
ג/יב כפי אהרן (זס') קמא עמ' רד
ג/יב כתר כהונה במדבר סי' קסה
ג/יב לבושי מרדכי או"ח עמ' רעג
ג/יב להורות נתן מועדים ח"ה עמ' כח
ג/יב להורות נתן על התורה ח"ב עמ' קלח
ג/יב לחם התמיד עמ' שכז, שלט, שמא-שמב
ג/יב לקט אמרי קודש (בעלז) מועדים עמ' קסד
ג/יב מאורות הדף היומי ח"ח עמ' רפו
ג/יב מאיר עיני חכמים ח"א דף מה ע"ב {הדליקו ביום ובלילה}
ג/יב מבשר טוב - חנוכה (תשנה) עמ' קעט
ג/יב מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' רצג, רצה
ג/יב מועדי ה' (נתנזון) חנוכה עמ' ו
ג/יב מועדים וזמנים ח"ב סי' קלט, קנג, ח"ח סי' קנא
ג/יב מי יהודה או"ח סי' פא אות טו
ג/יב מלחמות יהודה דף צא ע"א
ג/יב מנחה טהורה דף קטז ע"ג {לח"מ}
ג/יב מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ג עמ' קעה, ריא {מל"מ}
ג/יב מנחת חזקיה מנחות עמ' קמה, רסא
ג/יב מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' לז
ג/יב מנחת חינוך ח"א עמ' שעג-שעד
ג/יב מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שלט {מל"מ}
ג/יב מנחת שי (שור) סי' לג
ג/יב מעין החכמה עמ' סא {לח"מ}
ג/יב מעליות ח"ו עמ' 51-53
ג/יב מענה אליהו עמ' קנז
ג/יב מעשה רוקח (ר"א רוקח) פ' צו דף כח ע"א {שיעור ההרמה}
ג/יב מעשה רקח
ג/יב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף שו ע"ד
ג/יב מפתח הבאורים [גרי"ז דף מא]
ג/יב מציאות קטן סי' פב {לח"מ}
ג/יב מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' שכה, תכח-תכט, תלו
ג/יב מקדש דוד קדשים סי' כא ס"ק א-ב, ד
ג/יב מראה הפנים יומא דף יא
ג/יב מרגניתא דר"מ
ג/יב משאת משה (חברוני) פסחים סי' עג עמ' קז-קח, 216
ג/יב משוש הארץ עמ' עא
ג/יב משך חכמה שמות פכ"ה פס' טו
ג/יב משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' תכ
ג/יב נועם חכ"ה עמ' עג
ג/יב נזר אברהם שבת-ביצה עמ' לה
ג/יב נזר הקדש (רזין) מנחות דף קמא ע"ג
ג/יב נזר הראש עמ' מה
ג/יב נחפה בכסף (נבון) ח"א - ביאור הל' חנוכה
ג/יב נטע שורק דף עג ע"ג
ג/יב נשמת חיים (תשסח) חו"מ הערות עמ' קפ
ג/יב ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תעא {כ"מ}
ג/יב סדר משנה הל' מגילה וחנוכה פ"ג ה"ב (עמ' קעט)
ג/יב סופר המלך ח"ב עמ' רסג {דולק גם ביום}
ג/יב ספרי דבי רב ח"א עמ' רעא
ג/יב עבודת הזבח זבחים סי' ז ס"ק ו {מל"מ}
ג/יב עבודת היום יומא עמ' ס-סא
ג/יב עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' קי, קמט, קס {לא היה מכבה}, קסו-קסז, רנז, ח"ב עמ' קעג-קעד {הטבתן}
ג/יב עדות בישראל
ג/יב עטרת יהושע - סוגיות (תשנד) עמ' ו
ג/יב עטרת יהושע - סוגיות (תשעד) עמ' י
ג/יב עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' רו
ג/יב עמק הנציב ח"ב עמ' רמט
ג/יב ענפי ארז (זי') דף צה ע"ב, קמה ע"ב
ג/יב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' לג
ג/יב ערהשה"ע קדשים סי' קנט אות יב
ג/יב ערך כסף עמ' נז
ג/יב פאר הלבנון ח"ב סי' ז אות כא {כבתה באמצע הלילה}
ג/יב פי' הרמ"ז על הזוהר (תשסה) במדבר עמ' פג-פד
ג/יב פניני יחזקאל עמ' תקצה {הדלקה ביום}
ג/יב פניני רבנו הגרי"ז עמ' תרח {אהא"ז}, תריט, תרכו
ג/יב פרחי אהרן עמ' 189
ג/יב פתחי מגדים עמ' כג, קטו-קטז
ג/יב קדשי יהושע עמ' אלף תקסד
ג/יב קול צופיך עמ' כה
ג/יב קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' קכט
ג/יב קרבן משה עמ' קצז, קצט
ג/יב קרית מלך
ג/יב קרן פני משה ח"א עמ' קסג
ג/יב רלב"ג שמות פכ"ז פסוק כ עמ' שעג, פכ"ח תועלת א עמ' שפח
ג/יב רמב"ם המאיר הל' עיוה"כ פ"ב ה"ב הע' 6
ג/יב רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קלט {היא הטבתם}
ג/יב רשימות (שניאורסון) חוב' עג עמ' 45
ג/יב שארית מנחם ויקרא-במדבר עמ' קלג
ג/יב שבט הלוי (ווזנר) ח"ו קונטרס הקדשים סי' י-יא {מדליקים גם ביום}
ג/יב שדה הארץ ח"ב דף מד ע"א-ע"ב
ג/יב שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' רכז-רכט
ג/יב שו"ת הרשב"א ח"א סי' שט
ג/יב שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קד-קה
ג/יב שלחן המלך
ג/יב שלמי יוסף יומא ח"א עמ' תקז-תקח
ג/יב שלמי שמחה ח"א עמ' רג, ח"ה עמ' פח, קיא, קטו
ג/יב שם דרך יומא עמ' לג, לה
ג/יב שמועות רמ"ש (סו"ס מקורי הרמב"ם לרש"ש)
ג/יב שמן ראש חנוכה ח"א עמ' מז, קי {מדליק נר שכבה}, קפג, קפח, קצ, רכג, רכה, רצה, שכד, שמג, שעד
ג/יב שמן ראש חנוכה ח"ב עמ' לא, סב, רפא
ג/יב שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' קעז, קפא
ג/יב שעורי הגרי"ד עבודת יוה"כ עמ' נ
ג/יב שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ד סי' קמט
ג/יב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' קפד, קפו, רכז
ג/יב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' רמא, תרמ-תרמא
ג/יב שערי היכל יומא מערכה כ, קו הערה 3
ג/יב שערי טהר ח"ג שער ב סי' ג אות א
ג/יב שערי יצחק (תשיז) עמ' רצז {כ"מ}, שב
ג/יב שעת הכושר דף מט ע"א
ג/יב שפת אמת על התלמוד ח"ב דף מה ע"א
ג/יב שפתי דעת ח"ג עמ' קכח
ג/יב שרשי הים דף קס ע"א
ג/יב תולדות יצחק (פחימא) חולין - באר התלמוד עמ' עד
ג/יב תועפות ראם (באר) עמ' ריח
ג/יב תורת הלוי עמ' קכא
ג/יב תורת הקדש ח"א עמ' רלה, רעו, רעח, ח"ב עמ' צ
ג/יב תורת יצחק ח"ב עמ' קע
ג/יב תורת יצחק ח"ב עמ' קע, קפד
ג/יב תורת מיכאל עמ' קסח
ג/יב תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' שלט-שמ
ג/יב תורת מנחם חי"ב עמ' 41 {הדלקת המנורה גם ביום}
ג/יב תורת מנחם חמ"ה עמ' 296, 310 {חנוכה בין הערבים}, חמ"ז עמ' 92 {הדלקת הנרות גם בבוקר}
ג/יב תנופת זהב עמ' 229, 231
ג/יב תפארת צבי (שפילמן) ח"ג עמ' שצ-שצג
ג/יג אבני נזר או"ח סי' תקה אות ז {ראב"ד}
ג/יג אור הישר [אור הישר תמיד לג ע"א]
ג/יג אור הנר (ליברמן) סי' מט
ג/יג אור ליהודה (תשנט) עמ' קע
ג/יג אור שמח
ג/יג אמרי דוד (שליסל) דף סח ע"ג
ג/יג אשר למלך
ג/יג בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף עו ע"ג
ג/יג בן מלך - מצוות המקדש עמ' של, שלט {רמב"ם}, שצא {או"ש}
ג/יג ברור הלכה שבת כב ע"ב ציון ג
ג/יג ברקאי ח"ה עמ' 89
ג/יג גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' עא
ג/יג גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' סא
ג/יג גחלי אש דף מה ע"ג
ג/יג דברי יהודה סי' יז אות א
ג/יג דגל ראובן ח"ב סי' כ
ג/יג דקה מן הדקה דף לט ע"ג
ג/יג דרור יקרא עמ' קפג
ג/יג הדרת קודש
ג/יג הוד תהלה (חרל"פ) דף יא ע"ג, יז ע"ד
ג/יג המקדש וקדשיו עמ' רט
ג/יג הר המלך ח"ז עמ' קיח
ג/יג חזו"א על הרמב"ם
ג/יג חי' הראי"ה
ג/יג חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' מא
ג/יג חתן סופר או"ח ח"א עמ' י
ג/יג יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קלא
ג/יג ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' קלא
ג/יג כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' קסג
ג/יג להורות נתן מועדים ח"ה עמ' צז
ג/יג להורות נתן על התורה ח"ג עמ' כז
ג/יג לקוטי שיחות חי"ז עמ' 56 הערה 33
ג/יג מאור הקודש מנחות ח"ב עמ' קכו
ג/יג מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' רצה
ג/יג מועדי הרב עמ' 69-70
ג/יג מועדים וזמנים ח"ח סי' קנא
ג/יג מוריה גל' רלא עמ' פז {המנורה היתה דולקת תמיד}
ג/יג מחנה יוסף שבת עמ' רנח
ג/יג מילי דמרדכי
ג/יג מנחת חזקיה מנחות עמ' רנב, רנד
ג/יג מנחת חינוך ח"א עמ' שעג
ג/יג מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שלז {לח"מ}
ג/יג מנחת שי (שור) סי' לג
ג/יג מענה אליהו עמ' קנו {ראב"ד}
ג/יג מעשה רקח
ג/יג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף קפז ע"ב
ג/יג מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' תלג, ח"ב עמ' נח
ג/יג מקדש דוד קדשים סי' כא ס"ק ג
ג/יג מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
ג/יג משאת המלך ח"ג סי' שמא {מושך הפתילה}
ג/יג משאת המלך מועדים עמ' קכו {מושך הפתילה}
ג/יג משוש הארץ עמ' עג, עו
ג/יג משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' תיז
ג/יג נאם דוד
ג/יג נגינת לדוד עמ' צו-צח
ג/יג נר מצוה (ואלק) מצוות דף יג ע"א {ראב"ד}
ג/יג נתיבות שלום (למפרט)
ג/יג ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתרפח
ג/יג סופר המלך ח"ב עמ' רסב
ג/יג עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' קמח, קנז
ג/יג עדות ביהוסף - מנהגי ויז'ניץ חשון-אדר עמ' קכ {הדלקת נרות בבוקר - לעין נרות חנוכה}
ג/יג עללת הבציר דף יז ע"א, יח ע"א
ג/יג ענפי ארז (זי') דף צה ע"ג, קמה ע"ב, רל ע"א {או"ש}
ג/יג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קצד
ג/יג פאר הלבנון ח"ב סי' יד אות ד, ז
ג/יג פנינים על התורה ומועדים עמ' פו
ג/יג קדשי יחזקאל דף ד ע"ג
ג/יג קרית מלך
ג/יג רלב"ג ויקרא פ"ו פסוק ב עמ' עא
ג/יג רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' תלב
ג/יג רשימות (שניאורסון) חוב' עא עמ' 29 {ראב"ד - אין מעבירין}
ג/יג שבות יהודה (שו"ת) עמ' רפב {לח"מ}
ג/יג שבט הלוי (ווזנר) ח"ז סי' פט
ג/יג שו"ת הרשב"א ח"א סי' שט
ג/יג שיח התורה עמ' שלה {מאש מהמזבח}
ג/יג שלמי יוסף יומא ח"א עמ' תקעו
ג/יג שלמי יוסף מנחות עמ' תיט
ג/יג שם דרך שמות עמ' רז
ג/יג שמן ראש חנוכה ח"ב עמ' קצח
ג/יג שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' שכז
ג/יג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' קפא, רנו
ג/יג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' קמא
ג/יג שערי היכל יומא מערכה קו
ג/יג תולדות יצחק (פחימא) חולין - באר התלמוד עמ' עד
ג/יג תועפות ראם (באר) עמ' רטז
ג/יג תורת הקדש ח"א עמ' רלז
ג/יג תשובות הרי"ד עמ' תעה
ג/יד אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' קמד
ג/יד אבני חן יומא עמ' מח
ג/יד אבני נזר או"ח סי' תקה אות א
ג/יד אור הישר [לח"מ הל' חנוכה פ"ד ה"ט]
ג/יד אור חדש (בלומ') דף קכ ע"א {הדלקה מנר לנר}
ג/יד אור תורה (שוורץ) ח"ב סי' לב
ג/יד אורח משפט עמ' קעט ע"ב
ג/יד אמונת עתיך גל' 122 עמ' 132
ג/יד בדבר מלך ח"ד עמ' נד
ג/יד בדבר מלך חט"ז עמ' ב, קכה
ג/יד בית אהרן וישראל גל' סב עמ' יז {מנר לנר}
ג/יד בן הרמה הל' חנוכה פ"ד ה"ט דף ע ע"א {לח"מ}
ג/יד בנין אריאל ח"ב עמ' יח
ג/יד ברור הלכה שבת כב ע"א ציון ז פסקה ב, כב ע"ב ציון ג
ג/יד ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' רנא
ג/יד דרור יקרא עמ' קפג
ג/יד הגיוני הלכה עמ' 7
ג/יד הדרת קודש
ג/יד הוד תהלה (חרל"פ) דף ח ע"ב, לח ע"ב
ג/יד ואתה תחזה ח"ג
ג/יד וגר זאב עמ' רב
ג/יד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תצב
ג/יד חי' הראי"ה עמ' קעה
ג/יד חי' הריצ"ד
ג/יד חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' מא
ג/יד חי' ר"ש קלוגר שבת עמ' צ, קא
ג/יד לב שלם דף לח ע"ג
ג/יד לב שלם הל' חנוכה פ"ד ה"ט
ג/יד מועדי ה' (נתנזון) חנוכה עמ' סו
ג/יד מנוחת אשר ח"א דף ט ע"ב {פתילות ארוכות}
ג/יד מנוחת אשר ח"ב דף ג ע"ג {ע"י קינסא אסור}
ג/יד מנחת חזקיה מנחות עמ' רנב, רנד
ג/יד מנחת חינוך ח"א עמ' שעג
ג/יד מנחת נתנאל דף ו ע"ד {הדלקה מנר לנר - בזיון}, ז ע"א
ג/יד מנחת שי (שור) סי' לג
ג/יד מעשה רקח
ג/יד מקראי קדש (תשנג) עמ' שכו
ג/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/יד משאת משה (חברוני) פסחים סי' עג עמ' קח, 216
ג/יד משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' תיז-תיט
ג/יד משנת חיים שמות עמ' רנב-רנג
ג/יד משנת יעקב
ג/יד נאם דוד
ג/יד נר מצוה (ואלק) מצוות דף יג ע"א-ע"ב
ג/יד ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתרפ
ג/יד עדות בישראל
ג/יד עליות משה (תשעו) ח"א עמ' רנה
ג/יד עללת הבציר דף יז ע"א, יח ע"א
ג/יד ענפי ארז (זי') דף קמה ע"ב
ג/יד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קצד, כרך ב ח"א עמ' לג, ח"ב עמ' קסט
ג/יד פניני רבנו הגרי"ז עמ' תריד {נרות קבועים}
ג/יד פתחי מגדים עמ' קט
ג/יד רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' שנד
ג/יד שבט הלוי (ווזנר) ח"ה קונטרס המצוות סי' לה
ג/יד שם דרך ויקרא עמ' תיח
ג/יד שמן ראש ז' אדר-פורים ח"ב עמ' קכג
ג/יד שפתי מלך
ג/יד תועפת ראם (גטיניו) דף כג, נג ע"א
ג/טו אבני חפץ ח"ד עמ' קצח
ג/טו אות היא לעולם ח"א דף קי ע"ב
ג/טו אמונת עתיך גל' 115 עמ' 140, 144 {סוג הפתילה}
ג/טו אמונת עתיך גל' 122 עמ' 141
ג/טו אמרי דבש דף יט ע"ב
ג/טו אמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' רלד
ג/טו בדבר מלך חי"ד עמ' שח
ג/טו בית אהרן וישראל גל' עא עמ' קמה-קמו
ג/טו בית המדרש
ג/טו ברור הלכה שבת כא ע"א ציון ו
ג/טו בריתי יעקב ח"א עמ' קיב
ג/טו בתי כנסיות דף לד ע"ד
ג/טו דברות משה שבת ח"א סי' כו הערה ז
ג/טו דברי שירה חנוכה עמ' עט
ג/טו הגות והלכה עמ' 179
ג/טו הדרת קודש
ג/טו הר המלך ח"ה עמ' סו
ג/טו חי' מהר"ם שיק שבת עמ' רנא
ג/טו חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' לא
ג/טו חיים ומלך
ג/טו יד סופר עמ' פו
ג/טו יכהן פאר
ג/טו כתר המלך
ג/טו להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' קב
ג/טו להורות נתן במדבר עמ' נג
ג/טו מאורות הראי"ה חנוכה ארבע פרשיות ופורים (תשפא) עמ' קיב {השמיט שמנים שפסולים בשבת}
ג/טו מאורי המועדים עמ' שעג {פתילות שאסור להדליק בשבת}
ג/טו מועדי ה' (נתנזון) חנוכה עמ' נ
ג/טו מכתבי תורה (אלתר, תשנז) סי' יג {מל"מ}
ג/טו מנחת חינוך ח"א עמ' שעג
ג/טו מעיני התורה ח"ג עמ' ל
ג/טו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף שז ע"ב
ג/טו מקורות לפסקי הרמב"ם
ג/טו משנת יעקב
ג/טו משנת יעקב זמנים ח"א עמ' נה-נו
ג/טו ס' העתים עמ' 15
ג/טו עין יצחק ח"א עמ' מא {מל"מ}
ג/טו עמק שאלה (טברסקי) עמ' שמח
ג/טו פותח יד
ג/טו צמח צבי אגרת נו
ג/טו שפתי מלך
ג/טו תולדות יצחק (פחימא) חולין - באר התלמוד עמ' עב
ג/טו תורה מציון שנה ה חוב' ב סי' ב אות ב {השמיט שמנים}
ג/טו תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' שמא
ג/טז אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ד ס"ק יב, צג
ג/טז בדבר מלך ח"ד עמ' קמ, קמב
ג/טז בית אהרן וישראל גל' לו עמ' כא
ג/טז בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' סד
ג/טז דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 110-109
ג/טז הדרת קודש
ג/טז ואתה תחזה ח"ג
ג/טז וגר זאב עמ' רד {הטבת חמש נרות לפני קטורת}
ג/טז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תסב
ג/טז חי' הראי"ה
ג/טז חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד יומא יד ע"ב]
ג/טז חנן אלקים עמ' צז
ג/טז יין מלכות (שניאורסון) עמ' 362 {שתהא שלהבת עולה מאליה}
ג/טז כרע רבץ עמ' תריח {והשתחוה}
ג/טז לחם התמיד עמ' שלה {מפסיק ועושים עבודה אחרת}
ג/טז מנחת חינוך ח"א עמ' שעג
ג/טז מעיני המים
ג/טז מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' תלז
ג/טז נמוקי חיים עמ' רסב
ג/טז נר מצוה (ואלק) מצוות דף יג ע"ג, יד ע"א
ג/טז עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' קמח, קנח
ג/טז עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף יא ע"א
ג/טז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שמה, ח"ב עמ' קצד
ג/טז רלב"ג שמות פ"ל פסוק ז עמ' ת
ג/טז רשימות (שניאורסון) רשימת מנורה סכ"ח וסל"ה
ג/טז שדה הארץ ח"ב דף מד ע"ב-ע"ג
ג/טז שמועת חיים יומא ח"א עמ' צב
ג/טז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' קפב
ג/טז שערי היכל יומא מערכה סח, עא
ג/טז שפתי מלך
ג/טז תורת העולה עמ' שיג
ג/יז בית אהרן וישראל גל' צב עמ' קכג {הדלקה בבוקר - גם בחנוכה}
ג/יז דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' קעג
ג/יז הגהות רימ"א
ג/יז הדרת קודש
ג/יז מאור הקודש מנחות ח"ב עמ' קמז-קמח
ג/יז מנחת חינוך ח"א עמ' שעג
ג/יז מרגניתא דר"מ
ג/יז עבודת היום יומא עמ' סא
ג/יז עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' קמח
ג/יז על גדות ים התלמוד עמ' 251
ג/יז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' לג
ג/יז רשימות (שניאורסון) רשימת מנורה סכ"ח וסל"ה
ג/יז שארית אהרן עמ' כה
ג/יז שמן ראש (כץ) ח"ד עמ' קפח, תמה
ג/יז שמן ראש חנוכה ח"ב עמ' קכג
ג/יז שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' שפא
ג/יז שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' נה
ג/יז תולדות יצחק (פחימא) חולין - באר התלמוד עמ' עד
ג/יז תורת העולה עמ' שיד
ג/יז תורת הקדש ח"א עמ' רעח
ג/יח אבני ציון ח"ג עמ' רמב, רמו, רמח
ג/יח אור הישר [לח"מ לקמן פ"ה ה"ז]
ג/יח אור ליהודה (תשנט) עמ' נט-ס
ג/יח אות לישועה דף קמח ע"ב
ג/יח אשר למלך
ג/יח בארות נתן עמ' נה
ג/יח בדבר מלך ח"ח עמ' לב, מא, מב
ג/יח בדבר מלך חי"ב עמ' קפא
ג/יח בית המדרש
ג/יח בית שערים ח"ג סי' כא
ג/יח בריכת המלך עמ' קכ
ג/יח בריכת המלך עמ' קכ
ג/יח ברכת אריאל ח"ב עמ' צד-צה
ג/יח גבורת יצחק שקלים עמ' ריח-ריט
ג/יח דרכי יושר (שרף) ח"ב עמ' רפ {הרי התקדשה בביסא}, שטו {לח"מ - הביא דרשת רב הונא}
ג/יח האיר ממזרח הושענות כמנהג הספרדים עמ' צ {מנחת חביתין של כה"ג דוחה את השבת}
ג/יח הדרת קודש
ג/יח ואתה תחזה ח"ג
ג/יח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' קצו
ג/יח ויקח אברהם [עץ החיים (אבולפיה, תפט), לשונות דף ג ע"ב]
ג/יח זבד טוב עמ' 9
ג/יח חדושים ובאורים (גרי') מנחות סי' ה ס"ק יג
ג/יח חי' הראי"ה
ג/יח חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' קעח
ג/יח חיי אריה דף פא ע"ב
ג/יח חמודי צבי מועדים עמ' תרלב {דוחה שבת}
ג/יח חסדי דוד ח"ו עמ' שסז
ג/יח ישורון ח"י עמ' רנט
ג/יח כרם אברהם עמ' קג
ג/יח להורות נתן על התורה ח"ב עמ' קעט
ג/יח לקוטי שיחות חכ"ב עמ' 22-21
ג/יח מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף ד ע"ג {דוחות שבת}
ג/יח מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' יז {דוחים שבת}
ג/יח מועדים וזמנים ח"א סי' סז, ח"ב סי' קלט, ח"ד סי' שנו
ג/יח מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' תה-תו, תיב
ג/יח מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' רפב
ג/יח מנחת חזקיה מנחות עמ' קמז
ג/יח מנחת חינוך ח"ב עמ' סג-סד
ג/יח מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' סד
ג/יח מעיני המים
ג/יח מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' נה
ג/יח מקדש דוד קדשים סי' ג ס"ק א
ג/יח מקראי קדש (תשנג) עמ' שמד
ג/יח מראה הפנים שקלים דף ל
ג/יח מרכבת יוסף דף ג ע"ג, ד ע"ב, ה ע"ג-ע"ד {אפייתן דוחה שבת}
ג/יח משנת חיים מנחות עמ' שלו
ג/יח משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' קיג
ג/יח משנת יעקב
ג/יח נאם דוד
ג/יח נזר הקדש (רזין) מנחות דף עח ע"ג, צח ע"ד
ג/יח נר מצוה (ואלק) שרשים דף לט ע"א {חביתי כה"ג אפייתן דוחה שבת}
ג/יח נתיבות חיים (קארב) ח"ג - מלואים למשפט סי' כב
ג/יח עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' נד, רכו-רכז, רלא-רלב, רמח, שג {לח"מ}
ג/יח עבודת לוי (לוין) סי' כה ס"ק ה, ז
ג/יח עולת חודש ח"ג מאמר תקנז
ג/יח עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 24, 35
ג/יח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קעה
ג/יח פרי אברהם אליעזר
ג/יח קדשי יהושע עמ' תס, תפו
ג/יח קרית מלך
ג/יח קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' קצד
ג/יח שארית ישראל (מינצברג) חידושים סי' טז
ג/יח שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' רצט
ג/יח שלמי שמחה ח"א עמ' קלד
ג/יח שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' שכג
ג/יח שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' תלח
ג/יח שעורי הגרב"ד פסחים עמ' רלא
ג/יח שעורי יומא דף ה ע"ב ד"ה ועי' בכתבי
ג/יח שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' שמה, שסב, ת
ג/יח שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ד סי' קסא-קסב, קע
ג/יח שערי טהר ח"ג שער ב סי' א אות א דף קיד ע"ג
ג/יח שפתי מלך
ג/יח תורת המנחה (רוקח) עמ' קמ-קמא
ג/יח תורת העולה עמ' שיד
ג/יח תורת הקדש ח"א עמ' עד
ג/יח תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' טו-טז, יח, כ-כא
ג/יח תכריך מרדכי סי' יד עמ' פט {דוחה שבת}
ג/יט הדרת קודש
ג/יט מנחת חינוך ח"ב עמ' סג-סד
ג/כ אור ליהודה (תשנט) עמ' נה-נו {נטמא}
ג/כ אור שמח
ג/כ בדבר מלך חי"ד עמ' ה
ג/כ בשמן רענן ח"ב עמ' שסח
ג/כ בתי כנסיות דף כח ע"ד
ג/כ גבורת יצחק שקלים עמ' רכא
ג/כ הדרת קודש
ג/כ ואתה תחזה ח"ג
ג/כ חזו"א על הרמב"ם
ג/כ חנוכת הבית עמ' עד
ג/כ חסדי דוד ח"ו עמ' רצח
ג/כ חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' שפד
ג/כ יכהן פאר
ג/כ לחם חקי עמ' רעב, רצ
ג/כ מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' רפא
ג/כ מנחת חינוך ח"ב עמ' סג-סד
ג/כ מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' סא
ג/כ מקדש דוד קדשים סי' ל ס"ק א במנחת מרדכי
ג/כ מראה הפנים יומא דף יא
ג/כ משנת חיים במדבר עמ' תפג
ג/כ עטרת ישועה (תשלו) עמ' צז
ג/כ עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 34
ג/כ עין חנוך עמ' רעה [מקורו בירושלמי שקלים פ"ז ה"ג]
ג/כ קרית מלך
ג/כ רשימות (שניאורסון) חוב' קלט ס"ד
ג/כ שלמי שמחה ח"א עמ' קנב {או"ש}, קנג
ג/כ שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' שכג
ג/כ שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ד סי' קנה
ג/כ שפת אמת על התלמוד ח"ב דף מד ע"ג
ג/כ שפתי מלך
ג/כא דקה מן הדקה דף כא ע"ב
ג/כא הדרת קודש
ג/כא ואתה תחזה ח"ג
ג/כא חסדי דוד ח"ו עמ' רצח
ג/כא מנחת חינוך ח"ב עמ' סג-סד
ג/כא מרגניתא דר"מ [רמב"ם פסוה"מ פי"ט ה"ו]
ג/כא נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף מג ע"ד
ג/כא עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 34
ג/כא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' עח
ג/כא צמח ארז עמ' תקיח
ג/כא קרית מלך
ג/כא רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ד ה"ג
ג/כא רשימות (שניאורסון) חוב' קלט ס"ד
ג/כא שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' ת
ג/כב אבני ציון ח"ג עמ' רמט
ג/כב אגרות הגרי"ד עמ' קצ
ג/כב אוצרות הרמב"ם
ג/כב אור הישר [כ"מ הל' שקלים פ"ד ה"ג, זכר יצחק (תשח) סי' מג]
ג/כב אור חדש (בלומ') דף קכח ע"ג {ג' לוגין שמן}
ג/כב איש ההלכה גלוי ונסתר עמ' 37
ג/כב אמונת יהושע עמ' אלף תרנה
ג/כב באר שרים (שולמן) עמ' קכב-קכג
ג/כב בארות נתן עמ' סד-סה, סז
ג/כב בדבר מלך חי"ד עמ' ח
ג/כב בית אהרן (צוקרמן) עמ' נו {לח"מ}
ג/כב בית שערים יו"ד סי' שלד
ג/כב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' רפח-רפט
ג/כב בשבילי התלמוד ח"ג מנחות נא ע"ב
ג/כב גבורת יצחק שקלים עמ' רו-רז, רכג-רכד
ג/כב דביר הקודש מנחות עמ' קפב-קפג, קפה
ג/כב דברות משה מועד ח"א עמ' שנד {מביאין היורשין עשרון שלם עבור כפרתו}
ג/כב דברי אמת (תשעט) עמ' סא {דפסק כסתם משנה}
ג/כב דברי רבינו משולם (אשכנזי) עמ' רי
ג/כב דגל יהודה (בילו') עמ' פב-פג
ג/כב דקה מן הדקה דף כא ע"א, כב ע"א, לב ע"ב, מז ע"א
ג/כב הדרת קודש
ג/כב הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' קע
ג/כב ואתה תחזה ח"ג
ג/כב זבח טוב שער א סי' יז
ג/כב זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' קז, קנט, קסא
ג/כב זכר יצחק (תשן) עמ' קעו-קעז
ג/כב חדושים ובאורים (גרי') מנחות סי' ה ס"ק ז, ט-י
ג/כב חזו"א על הרמב"ם
ג/כב חי' הגר"ח החדש עמ' תעו
ג/כב חי' הראי"ה
ג/כב חי' הריצ"ד
ג/כב חי' חפץ חיים
ג/כב חי' ר' אפרים מרדכי
ג/כב חנוכת הבית עמ' לז-לח
ג/כב חסדי דוד ח"ו עמ' רצט
ג/כב חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' נב
ג/כב יכהן פאר
ג/כב לחם חקי עמ' רעב, רפט
ג/כב לקוטי שיחות חכ"ב עמ' 23
ג/כב מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' תג, תלא
ג/כב מנחת בנימין סי' לז
ג/כב מנחת חזקיה מנחות עמ' קמח
ג/כב מנחת חינוך ח"ב עמ' סג-סה, קג
ג/כב מנחת משה (גולדברג) סי' כ אות א
ג/כב מפענח צפונות עמ' 63
ג/כב מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' ז
ג/כב מקדש דוד קדשים סי' י ס"ק ג במנחת מרדכי, סי' ל ס"ק ב-ג
ג/כב מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' לד, מב
ג/כב מראה הפנים שקלים דף ל, לא
ג/כב מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/כב משנת חיים מנחות עמ' סב, שמה
ג/כב נאם דוד
ג/כב עבודת לוי (לוין) סי' יז ס"ק ג
ג/כב עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 34
ג/כב פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' צ
ג/כב פנינים על התורה ומועדים עמ' פט {מביאים היורשים עבור כפרתו}
ג/כב פרי אברהם אליעזר
ג/כב קדשי יהושע עמ' תשכד, תשנח
ג/כב קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' קצו-קצז
ג/כב ראשי בשמים (רבין) עמ' רפח
ג/כב רלב"ג ויקרא פ"ו תועלת ו עמ' קט, פסוק טו עמ' עז
ג/כב רשימות (שניאורסון) חוב' קלט ס"ד
ג/כב שלמי שמחה ח"א עמ' יח, קלה {או"ש}, ח"ה עמ' ר
ג/כב שמועת חיים יומא ח"א עמ' תא
ג/כב שמחת מלך עמ' 116
ג/כב שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' שסג, שצח, תג
ג/כב שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ד סי' קעה, קעח, קפא, קפט
ג/כב שערי זיו ח"ג דף סב ע"א
ג/כב שערי טהר ח"ו סי' כב אות א
ג/כב שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 24
ג/כב שפת אמת על התלמוד ח"ג דף מט ע"א
ג/כב תהלה לדוד (מן) קדשים סי' מג ס"ק ב
ג/כב תורת הקדש ח"א עמ' ריג-ריד, רמא, ח"ב עמ' ריז


ד/480 הלכות תמידין ומוספין פרק ד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ד/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ד/רה"פ הר המוריה (שץ)
ד/רה"פ הרמב"ם המדויק
ד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ד/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' קח-קט
ד/רה"פ פי' ר"י קאפח
ד/רה"פ רמב"ם הערוך
ד/רה"פ רמב"ם לעם
ד/רה"פ שם טוב
ד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ד/א אור ליהודה (תשנט) עמ' קסב, קסה {בגדי כהונה לפני הפייס}
ד/א אמונת יהושע עמ' תנה {נכנסו בבגדי כהונה}
ד/א אמרות יצחק תנינא עמ' קט
ד/א אנצי"ת ע' בתי אבות הע' 26
ד/א אנצי"ת ע' גורל הע' 146, ע' גלוי ראש הע' 68
ד/א ארצות החיים סי' ח ארץ יהודה אות ד עמ' קנב {נוטל מצנפת}, סי' כו ארץ יהודה אות ב עמ' שפג
ד/א אשר למלך
ד/א בדבר מלך ח"ד עמ' קלב
ד/א בדבר מלך חי"ד עמ' ג
ד/א ביתאל ח"א דף יז ע"א
ד/א בכורי חיים ח"ה עמ' סג, קעד
ד/א בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' ס {פייס בבגדי קודש}
ד/א בצל החכמה (חזות) עמ' 259
ד/א ברור הלכה יומא כד ע"ב ציון ב
ד/א דבר בעתו (בוגין) דף ג ע"ד, ד ע"א-ע"ד {פייס בבגדי כהונה}
ד/א דובב מישרים (וידנפלד) עמ' רמה
ד/א הדרת קודש
ד/א הר המלך ח"ו עמ' קה, ח"ז עמ' קיח
ד/א הר"מ במז"ל - קובץ עמ' קפג
ד/א ואתה תחזה ח"ג
ד/א חי' הראי"ה
ד/א חי' הרמב"ם למסכתות יומא ותמורה עמ' 104
ד/א חנוכת הבית עמ' מב
ד/א לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 260
ד/א מנחת איש (וייס) שבת פ"א עמ' תג
ד/א מנחת בנימין סי' לח
ד/א מעשה רקח
ד/א מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רמ ע"ב
ד/א מצודת דוד (שפרבר) עמ' תמא {מחזירה}
ד/א משמר הלוי עמ' סט, צג
ד/א משנת יעקב כאן
ד/א משנת יעקב נשים ח"א עמ' שיח-שכ
ד/א עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' נב-נג
ד/א עיני דוד
ד/א עלה יונה עמ' רעה
ד/א פאר הלבנון ח"א סי' ב אות ב
ד/א פי אריה דף טו ע"א
ד/א צבי תפארת סי' פב
ד/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' עא
ד/א קרית מלך
ד/א שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' רה
ד/א שלמי יוסף יומא ח"א עמ' תקיג
ד/א שלמי שמחה ח"ה עמ' צא
ד/א שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' רמז
ד/א שמועת חיים יומא ח"א עמ' רז, רכג, רכה
ד/א שעורי יומא דף כד ע"ב ד"ה ולבאר, ד"ה ועי' ברמב"ם פ"ד, כו ע"ב ד"ה וכן יש לעיין
ד/א שערי היכל יומא מערכה מג-מד
ד/א שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 3
ד/א שפתי מלך
ד/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' שמא-שמה
ד/א תניא רבתי ח"א עמ' 276
ד/ב אגרות משה יו"ד ח"ב סי' טז
ד/ב אור ליהודה (תשנט) עמ' קסב {הנשארים פשטו בגדיהם}
ד/ב ארצות החיים סי' כו ארץ יהודה אות ב עמ' שפג
ד/ב בדבר מלך ח"ד עמ' קלב
ד/ב בצל החכמה (חזות) עמ' 259
ד/ב הדרת קודש
ד/ב ואתה תחזה ח"ג
ד/ב עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' קצג
ד/ב עטרת צבי (שפלטר) ח"א סי' יב
ד/ב צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' עא
ד/ב שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 4
ד/ג אנצי"ת ע' גורל הע' 146, 180-182, 184, 187, 188
ד/ג בצל החכמה (חזות) עמ' 259
ד/ג ברור הלכה יומא כג ע"א ציון ד
ד/ג בתי כנסיות דף ל ע"ב {רדב"ז}
ד/ג דברי שלמה (בלו') ח"ד
ד/ג הדרת קודש
ד/ג הר המלך ח"ז עמ' קיח
ד/ג הר"מ במז"ל - קובץ עמ' קפא
ד/ג התורה והמדינה חי"א עמ' תלב, תלד
ד/ג ואתה תחזה ח"ג
ד/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רעא
ד/ג חי' הראי"ה
ד/ג חי' הרמב"ם למסכתות יומא ותמורה עמ' 103-104
ד/ג חסדי דוד ח"ב עמ' תכו
ד/ג להורות נתן על התורה ח"ב עמ' קנג
ד/ג מבוא למשנה תורה עמ' 13
ד/ג מילי דמרדכי
ד/ג מים שאל דף נז ע"ד {ר"י קורקוס}
ד/ג מנחת יהודה וירושלים עמ' 56-55
ד/ג מעיני המים
ד/ג מצודת דוד (שפרבר) עמ' תמא {כ"מ}, תמב {בהיקף}
ד/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ג משנת יעקב
ד/ג משנת יעקב נשים ח"א עמ' שיח-שכ
ד/ג עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' נג-נד, סב-סד
ד/ג עיונים ומחקרים ח"א עמ' 304
ד/ג פני משה (שלז')
ד/ג שמועת חיים יומא ח"א עמ' רכג, רכה
ד/ג שערי היכל יומא מערכה לז
ד/ג שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 2
ד/ג שפתי מלך
ד/ג תורת המדינה עמ' 299
ד/ג תכלת מרדכי (קלצקי) דף טו ע"ד {כ"מ}
ד/ד אגרות משה יו"ד ח"ג עמ' שסט
ד/ד אוצרות הרמב"ם
ד/ד אשל אברהם (שפירא) עמ' שפ
ד/ד אשר למלך
ד/ד בחסד יבנה עמ' ע {תמיד ממש}
ד/ד בין השורות עמ' קכז-קכח
ד/ד ברור הלכה יומא כב ע"ב ציון א
ד/ד ברקאי ח"ג עמ' 116
ד/ד גביע הכסף ח"ד עמ' קנז
ד/ד דבר אליהו (מיליקובסקי) שמות עמ' שצא, שצג-שצד {מדוע השמיט שני לאווים}
ד/ד דבר יהושע (שו"ת) ח"ד סי' נז ס"ק ז
ד/ד דברי יואל מועדים ח"ו-ח"ז שקלים קע
ד/ד הדרת קודש
ד/ד התורה והמדינה חי"א עמ' תלב, תלד
ד/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רעא
ד/ד חזון המקרא ח"א עמ' 135 {טעם איסור המניין}, ח"ב עמ' 203-204 {הקפדת שאול המלך במצוות}
ד/ד חקרי זמנים ח"א עמ' שלו
ד/ד יביע אומר (גרוברט) עמ' 90
ד/ד כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קמז {למנות}
ד/ד מילי דמרדכי
ד/ד מנחת חיים (שוויד) ח"ג עמ' קנא
ד/ד מנחת יהודה וירושלים עמ' 56
ד/ד מעשה רקח
ד/ד משבצות זהב שמואל א עמ' רמא
ד/ד משפטי עזיאל ח"ד עמ' רמב
ד/ד נועם חט"ז עמ' פז, צג, קב
ד/ד סולם מוצב עמ' נט
ד/ד עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' רלד-רלו
ד/ד עיני דוד
ד/ד עלה יונה עמ' קלח
ד/ד עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' קמו
ד/ד פרי האדמה ח"א
ד/ד פרפרת משה ח"א עמ' תקלז
ד/ד פרשיות בספרי הנביאים שמואל א עמ' קפג
ד/ד פרשת השבוע (תשעב) ח"ד עמ' 3, 5
ד/ד פתח עינים ח"א דף עז ע"א
ד/ד קול יהודה (גרשוני) עמ' תנד
ד/ד קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' פג
ד/ד קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קלז-קלח
ד/ד רלב"ג שמות פ"ל פסוק יא עמ' תד-תה
ד/ד רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שכט {אפילו לדבר מצוה}
ד/ד שאול בחיר ה' עמ' 74
ד/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' לה אות א
ד/ד שו"ע הרב או"ח סי' קנו ס' טו
ד/ד שלמי יוסף יומא ח"א עמ' תקה
ד/ד שלמי שמחה ח"א עמ' קיט
ד/ד שם דרך מגילה עמ' ק
ד/ד שם דרך שמות עמ' ריז
ד/ד שעורי יומא דף כד ע"ב ד"ה שם במשנה ומי מדשן
ד/ד שערי זבולון יו"ד סי' יא ס"ק א {אסור למנות}
ד/ד שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 5
ד/ד שרידי אש ח"א עמ' תנ
ד/ד תורת המדינה עמ' 299, 313, 315
ד/ד תורת מנחם חמ"ב עמ' 286
ד/ד תחומין ח"ד עמ' 335
ד/ד תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 42
ד/ה אור הישר
ד/ה אור ליהודה (תשנט) עמ' קסב {מי תורם}
ד/ה אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ד ס"ק ג
ד/ה אמרי חן (בן סניור) ויקרא עמ' 92
ד/ה אנצי"ת ע' ברב עם הע' 10, ע' גורל הע' 149
ד/ה באורי הרמב"ם ע"פ המאירי (גם קונטרס אחרון)
ד/ה בית אהרן (צוקרמן) עמ' קסט
ד/ה בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' רפ
ד/ה ברור הלכה יומא כב ע"א ציון ב, ד
ד/ה בתי כנסיות דף יד ע"ג
ד/ה גחלי אש דף טז ע"ג, כו ע"א
ד/ה דברי שלמה (בלו') ח"ד
ד/ה דקה מן הדקה דף כח ע"ב {מל"מ}
ד/ה דרך המלך (לוין) דף ט ע"א {לח"מ}
ד/ה הדרת קודש
ד/ה הר המלך ח"ז עמ' קיט
ד/ה הר"מ במז"ל - קובץ עמ' קפו
ד/ה ואתה תחזה ח"ג
ד/ה חזו"א מנחות סי' לו ס"ק יב
ד/ה חי' הראי"ה
ד/ה חי' הריצ"ד
ד/ה חי' הרמב"ם למסכתות יומא ותמורה עמ' 108 {תרומת הדשן}, 109
ד/ה חסדי דוד ח"ב עמ' תכח
ד/ה יד איתן
ד/ה יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קפו
ד/ה ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רח
ד/ה כנה"ג [ס' שתי ידות, אצבע עבודת המקדש דף נט ע"א]
ד/ה כפי אהרן (זס') תנינא עמ' טז-יז
ד/ה לחם חקי עמ' סד
ד/ה מים חיים
ד/ה מעיני המים
ד/ה מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' נה {כ"מ}
ד/ה מקדש דוד קדשים סי' כד ס"ק א במנחת מרדכי, סי' לב ס"ק ד
ד/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ה משנת חיים יומא עמ' קצ
ד/ה סדר עבודת יוה"כ (פוברסקי) עמ' קטו
ד/ה עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' קי, קצד
ד/ה ענפי ארז (זי') דף קסא ע"א {כ"מ}
ד/ה קרית מלך
ד/ה שלמי יוסף יומא ח"א עמ' תקיט
ד/ה שם דרך ויקרא עמ' שעט {כ"מ}
ד/ה שם דרך יומא עמ' מה
ד/ה שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' רצ
ד/ה שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תרלא
ד/ה שערי היכל יומא מערכה מט
ד/ה שערי זיו ח"ג דף כו ע"ג
ד/ה שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 14
ד/ה תורת המצוה דף נד ע"א
ד/ה תורת העולה עמ' שלו
ד/ה תשובות רי"ח זוננפלד עמ' מ
ד/ו אור הישר [אור הישר תמיד ל ע"א]
ד/ו אור חדש (בלומ') דף קא ע"ד {מל"מ}
ד/ו אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ד ס"ק ג-ד
ד/ו ארץ יהודה
ד/ו בית אהרן וישראל גל' לו עמ' כא
ד/ו ביתאל ח"א דף כד ע"א
ד/ו ברור הלכה יומא כה ע"א ציון ה
ד/ו דרך שלום (איזרלסון) עמ' 46
ד/ו הדרת קודש
ד/ו ואתה תחזה ח"ג
ד/ו ויאמר יעקב (זלקינד) עמ' 170
ד/ו ימין משה
ד/ו כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' רנא
ד/ו מילי דמרדכי
ד/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' סה
ד/ו משאת משה (חברוני) פסחים סי' צד עמ' קמח
ד/ו משמר הלוי עמ' צב
ד/ו עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' קיא, קמא, קמג, קמה
ד/ו פני משה (שלז')
ד/ו פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' רצ
ד/ו קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' כט
ד/ו שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קנח {כ"מ}
ד/ו שיירי כנה"ג
ד/ו שלמי יוסף יומא ח"א עמ' תפד
ד/ו שלמי שמחה ח"ה עמ' קצח {מל"מ}
ד/ו שם דרך ויקרא עמ' שעח {מל"מ}
ד/ו שם דרך יומא עמ' כח
ד/ו שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' רי
ד/ו שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' רנא
ד/ו שערי היכל יומא מערכה מז-מח
ד/ו שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 9, 11
ד/ו תורת העולה עמ' שלו
ד/ז אור הישר [אור הישר ירושלמי יומא פ"ב ה"ג]
ד/ז הדרת קודש
ד/ז המקדש וקדשיו עמ' קמד
ד/ז ידי אליהו (חדושים דף קטו ע"ב)
ד/ז מראה הפנים יומא דף יג
ד/ז משאת משה (חברוני) פסחים סי' צד עמ' קמח
ד/ז פתח הבית הוריות עמ' ס {פייס לקטורת}
ד/ז שלמי יוסף יומא ח"א עמ' תקכא
ד/ז שעורי יומא דף כו ע"א ד"ה במתני' הפייס
ד/ח אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' כג אות ג
ד/ח אור הישר [לח"מ לעיל פ"א ה"י והל' תפלה פ"ג ה"ב]
ד/ח אמרי חן (בן סניור) ויקרא עמ' 92
ד/ח ארשת צבי עמ' י
ד/ח אשישות חיים
ד/ח בית אהרן (צוקרמן) עמ' רפה
ד/ח בית אהרן וישראל גל' נא עמ' קג {כ"מ בשם ריטב"א}
ד/ח ברור הלכה יומא כו ע"א ציון ג, ד
ד/ח גינת אגוז (תשעב) עמ' ריב
ד/ח דקה מן הדקה דף כח ע"ב
ד/ח דרך המלך (לוין) דף ט ע"א
ד/ח הדרת קודש
ד/ח המקדש וקדשיו עמ' קמד
ד/ח ואתה תחזה ח"ג
ד/ח חדושים ובאורים (גרי') יומא כו
ד/ח חי' הרמב"ם למסכתות יומא ותמורה עמ' 110
ד/ח חי' ש"י דף עג ע"ג
ד/ח חנן אלקים עמ' צז
ד/ח חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' רצה
ד/ח יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רכב, רכה-רכו
ד/ח מנחה טהורה דף פה ע"ג
ד/ח מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רד ע"א, ריח ע"ג
ד/ח מרגניתא דר"מ
ד/ח משנת חיים בראשית עמ' רצח
ד/ח משנת יעקב
ד/ח עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' נב, נח {פייס שני בין הערביים}, ס, קצב
ד/ח ענפי ארז (זי') דף קסב ע"ד
ד/ח עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף יא ע"א
ד/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שמד
ד/ח צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' עא
ד/ח קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' קפו
ד/ח שלטי הגבורים עמ' רצג {כ"מ}
ד/ח שלמי יוסף יומא ח"א עמ' תקכ-תקכא
ד/ח שמועת חיים יומא ח"א עמ' רעה
ד/ח שעורי יומא דף כה ע"א ד"ה והנה יש, כו ע"א ד"ה ויותר מזה, כו ע"ב ד"ה שם במתני' שניים
ד/ח שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' שיח
ד/ח שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ד סי' קמז
ד/ח שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' רנא
ד/ח שערי היכל יומא מערכה נ, נב
ד/ח שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 11-12
ד/ח שפת אמת על התלמוד ח"ב דף מז ע"ד
ד/ט אבני חן יומא עמ' לח
ד/ט אדמת קדש ח"ב דף קכ ע"א {מל"מ}
ד/ט אור ליהודה (תשנט) עמ' קכה {מל"מ}, קכו {בית אב לשבת}, קכח {מל"מ}
ד/ט אור לישרים (שולמן) עמ' קמב, קמד {מל"מ}
ד/ט אור לישרים (שולמן) עמ' קמז {מי שזכה בתמיד זוכה במוסף}
ד/ט אור תורה (בלומ') דף נ ע"ד {מל"מ}
ד/ט אמונת יהושע עמ' שיח, אלף רמז {מל"מ}
ד/ט אמר יוסף (אלקלעי)
ד/ט אמרות יצחק תנינא עמ' קיב {מל"מ}
ד/ט אמרי יושר סוכה דף נו ע"א
ד/ט אנצי"ת ע' בזיכין הע' 40, 43 {כ"מ}, ע' בתי אבות הע' 6, 8
ד/ט באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ד/ט בית אהרן (צוקרמן) עמ' קעא {מל"מ}
ד/ט ברור הלכה יומא כו ע"א ציון ה, כו ע"ב ציון ו {מל"מ}, סב ע"ב אחרי ציון ג {מל"מ}
ד/ט ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' רג
ד/ט ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' רכא, ח"ב עמ' שעג
ד/ט בשבילי הקודש סי' ל אות ט {הוא זוכה בכבשי מוסף}
ד/ט דבר שאול תמורה סי' עד אות ט {מל"מ}
ד/ט דברות משה ב"ק ח"ב סי' פא ענף ב, ד {מל"מ}
ד/ט דובר מישרים
ד/ט דקה מן הדקה דף כח ע"ב {מל"מ}, כט ע"ג {מל"מ}
ד/ט דרך המלך (רבי)
ד/ט הדרת מלך (זילברברג) דף מב ע"ד
ד/ט הדרת קודש
ד/ט המקדש וקדשיו עמ' קמד
ד/ט ואתה תחזה ח"ג
ד/ט זבח טוב שער יב סי' א
ד/ט זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' קסא
ד/ט זבחי צדק (דיסקין) סוכה עמ' שפ
ד/ט זכרון הרב עמ' 233
ד/ט זכרון יהונתן דף צח
ד/ט זכרון סופרים {מל"מ - נראה דכל הקודם זכה} [עיין מנחת חינוך מצוה קטו]
ד/ט חדושים ובאורים (גרי') זבחים סי' יב ס"ק ב
ד/ט חזו"א על הרמב"ם
ד/ט חי' ש"י דף עג ע"ג
ד/ט חנוכת הבית עמ' עו {מל"מ}
ד/ט חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' לז {מל"מ}
ד/ט יד ישראל ח"א
ד/ט יכהן פאר
ד/ט ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' שמג, שמח
ד/ט ישורון ח"י עמ' רנט-רס
ד/ט כתר המלך
ד/ט לחמי תודה (הורביץ) דף פב ע"ג {מוספין - עולות}, רב ע"א {מל"מ - שוין}
ד/ט לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 313
ד/ט לשון זהב יומא ב {מל"מ}
ד/ט מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' שלו
ד/ט מזבח חדש דף ע ע"א
ד/ט מזל שעה
ד/ט מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' שצ
ד/ט מנחת חזקיה מנחות עמ' רטז
ד/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' ד, ח"ג עמ' קכה
ד/ט מנחת חינוך מצוה קטו (דף א ע"ד)
ד/ט מעשה אברהם דף לח ע"ג
ד/ט מעשה רקח
ד/ט מקור חסד עמ' תנו
ד/ט מראה הפנים יומא דף יב ד"ה לא
ד/ט מרגניתא דר"מ
ד/ט משמר הלוי עמ' ע {מל"מ}
ד/ט משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רעד
ד/ט משנת חיים במדבר עמ' תפד
ד/ט משנת חיים יומא עמ' רב
ד/ט משנת חיים מנחות עמ' שטז
ד/ט משנת חיים ערכין עמ' שלא
ד/ט משנת יעקב
ד/ט נמוקי חיים עמ' רסב
ד/ט נר מצוה (ואלק) מצוות דף קנד ע"ג
ד/ט סדר עבודה (רמ"ע) עמ' מה
ד/ט סדר עבודת יוה"כ (פוברסקי) עמ' יט
ד/ט עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' מא
ד/ט עיצומו של יום סי' א ס"ק ד {מל"מ}
ד/ט ענפי ארז (זי') דף קכ ע"ב, קלד ע"ג, רכג ע"ג, רמ ע"א
ד/ט ערך כסף עמ' קט {פייס בשבת}
ד/ט פני אברהם (שפירא) עמ' קטו {מל"מ}
ד/ט פני משה (שלז')
ד/ט פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' רפח
ד/ט פרשת המלך
ד/ט קדשי יהושע עמ' אלף תקלג {מל"מ}
ד/ט קרית מלך
ד/ט שארית ישראל (מינצברג) או"ח סי' י {מל"מ}
ד/ט שארית נתן (לוברט)
ד/ט שולי הגליון עמ' קמ
ד/ט שלטי הגבורים עמ' רצג
ד/ט שלמי יוסף סוכה עמ' תקג
ד/ט שם משמעון (פולק) ח"א דף כה {מל"מ}
ד/ט שעורי יומא דף כו ע"ב ד"ה שם במשנה אבל
ד/ט שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' שצה
ד/ט שערי היכל יומא מערכה נא
ד/ט שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 10, 12
ד/ט שעת הכושר דף ז ע"ג {מל"מ}
ד/ט שפת אמת על התלמוד ח"ג דף סה ע"ד
ד/ט תורה תמימה שמות פ' כה אות לד
ד/ט תורת המנחה (רוקח) עמ' קכה
ד/י אנצי"ת ע' אכילת קדשים הע' 102, ע' בזיכין הע' 34, 41
ד/י בדבר מלך חי"ב עמ' קמח
ד/י הדרת קודש
ד/י לחם התמיד עמ' קלח {לבונה טעונה מלח}
ד/י משנת חיים מנחות עמ' קנא
ד/י נגינת לדוד עמ' סט
ד/י עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' רפח
ד/י ענפי ארז (זי') דף קעד ע"א
ד/י ערך כסף עמ' קנא
ד/י פני משה (שלז')
ד/י ציץ אליעזר ח"א סי' י אות ה
ד/י קרית מלך
ד/י שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' תנט, תסז
ד/י שלמי יוסף מנחות עמ' נח
ד/י שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תק
ד/י תורת העולה ח"א פ' כב עמ' קכא
ד/יא אנצי"ת ע' בזיכין הע' 38, 68
ד/יא בית אהרן וישראל גל' יג עמ' י {מוספין קודמים לבזיכין}
ד/יא ברור הלכה יומא כו ע"א ציון ה פרק ב {מוסף לפני בזיכין}
ד/יא ברור הלכה פסחים נח ע"א ציון ג, סוכה נה ע"ב אחרי ציון ה
ד/יא דקה מן הדקה דף כט ע"ב
ד/יא הדרת מלך (זילברברג) דף מב ע"ד
ד/יא הדרת קודש
ד/יא מרחשת ח"א סי' יא אות א
ד/יא עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' קמה
ד/יא שמועת חיים יומא ח"א עמ' קצד
ד/יא שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' קצג
ד/יא שערי היכל יומא מערכה נא {השמיט באיזה פייס}
ד/יא תכלת מרדכי (קלצקי) דף סד ע"א {מוספין לפני בזיכין}
ד/יב אבני חן יומא עמ' פה
ד/יב אור ליהודה (תשנט) עמ' קכו {משמר הנכנס ומשמר היוצא}
ד/יב אשישות חיים
ד/יב באר אברהם (טרויב)
ד/יב בחיר חיים
ד/יב בחסד יבנה עמ' נט {שש לכל משמר}
ד/יב בכורי אברהם דף נא ע"א, נב ע"א {משמר המתעכב}
ד/יב ברור הלכה ברכות יב ע"א ציון א {ר"י קורקוס}
ד/יב ברור הלכה סוכה נו ע"א ציון ג
ד/יב ברור הלכה שבת, גליון הש"ס של רצ"י עמ' י {שהרי הם מוכנים לעבודה}
ד/יב דליית הכרם עמ' תתתכג
ד/יב דרך המלך (רבי)
ד/יב הדר איתמר עמ' נט
ד/יב הדרת קודש
ד/יב הר המלך ח"ז עמ' קיט
ד/יב ואתה תחזה ח"ג
ד/יב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקנד
ד/יב זבחי צדק (דיסקין) סוכה עמ' שעח-שעט
ד/יב חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' קנד
ד/יב חי' הראי"ה
ד/יב חסדי דוד ח"ז עמ' תקח
ד/יב יד מרדכי (אלימלך) סוכה עמ' ריז
ד/יב כהונת רפאל עמ' תח
ד/יב לקוטי שיחות חי"ט עמ' 59
ד/יב מועדים וזמנים ח"ח סי' שלא
ד/יב מילי דמרדכי [צ"ל באחד בשבת]
ד/יב מנחת חינוך ח"א עמ' שע
ד/יב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רה ע"ג
ד/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/יב משנת יעקב
ד/יב עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' רפט
ד/יב ערך כסף עמ' קח-קט
ד/יב קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תשמא
ד/יב קרית מלך
ד/יב שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' תסה
ד/יב שארית נתן (לוברט)
ד/יב שלמי יוסף יומא ח"א עמ' שעא
ד/יב תורת המנחה (רוקח) עמ' קכח
ד/יג אהלי חיים עמ' פ
ד/יג אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"ה ה"ח הע' 14, 18
ד/יג אור לישרים (שולמן) עמ' קמו {משמר המתעכב}
ד/יג אשישות חיים
ד/יג בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף כט ע"א
ד/יג בכורי אברהם דף נא ע"א, נב ע"א {אם הפסיק יום אחד}
ד/יג ברור הלכה סוכה נו ע"א ציון ד
ד/יג ברכת הזמן עמ' קמ
ד/יג דברות משה ב"ק ח"ב סי' פא ענף ב, ד
ד/יג הדר איתמר עמ' נה-נז
ד/יג הדרום כט עמ' 63
ד/יג הדרת קודש
ד/יג המאיר לארץ [חכם צבי סי' קסו] {ביאור השגת הראב"ד}
ד/יג הר המלך ח"ז עמ' קכ
ד/יג ואתה תחזה ח"ג
ד/יג זבחי צדק (דיסקין) סוכה עמ' שעח-שעט
ד/יג חזו"א מנחות סי' לו ס"ק יג
ד/יג חזו"א על הרמב"ם
ד/יג חי' הראי"ה
ד/יג חכם צבי (תשעה) ח"א סי' קסו (א) ד"ה הלכות
ד/יג כהונת רפאל עמ' ת, תא, תה
ד/יג לשד השמן (ירוש')
ד/יג מנחת חינוך ח"א עמ' שע
ד/יג מנחת חינוך מצוה צז (דף קו ע"א)
ד/יג מעשה רקח
ד/יג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רה ע"ג
ד/יג מראה הפנים סוכה דף כו
ד/יג מרחשת ח"א סי' יא אות ג
ד/יג משמר הלוי עמ' פז
ד/יג משנת חיים יומא עמ' קמד
ד/יג משנת רבנו עמ' רמו
ד/יג משפט כהן עמ' רנ ע"ב
ד/יג נזר הקדש (רזין) מנחות דף קמח ע"ד
ד/יג נחלת אריה עמ' נא {לא חילק בין כשאין משמר מתעכב לכשיש}, סד
ד/יג נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א ח"ב פרק ס פסוק טו
ד/יג נר מצוה (ואלק) מצוות דף קג ע"ב [שקל הקודש מערכת ה אות נד]
ד/יג סדר משנה (תאומים) עמ' קיד
ד/יג עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' רפט
ד/יג ענפי ארז (זי') דף נו ע"א
ד/יג שאלת הכהנים תורה דף קו
ד/יג שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' תסה
ד/יג תהלה לדוד (מן) קדשים סי' יד ס"ק כב
ד/יד אבני חן יומא עמ' לו
ד/יד אהלי חיים עמ' פ
ד/יד אור ליהודה (תשנט) עמ' סה
ד/יד אור לישרים (שולמן) עמ' קמה, קמז {נוטל חצי החלות}
ד/יד אשד הנחלים (נחמולי) דף יט ע"ד
ד/יד בדבר מלך ח"ד עמ' קכט
ד/יד בית יעקב (טבשונסקי) סי' רנג סעיף כ {לח"מ}
ד/יד ברור הלכה ב"מ קו ע"א ציון ו פסקה ג {לח"מ}
ד/יד ברור הלכה יומא יז ע"ב ציון א, ב
ד/יד ברך יצחק (ברכה) פ' אמור {כה"ג נוטל חצי החלות}
ד/יד גליונות אבני נזר {לח"מ}
ד/יד דקה מן הדקה דף ד ע"א, טו ע"א-ע"ב
ד/יד הדר איתמר עמ' נז-נט
ד/יד הדרום כט עמ' 65
ד/יד הדרת קודש
ד/יד ואתה תחזה ח"ג
ד/יד חוקי חיים (גאגין) דף קלט ע"ד
ד/יד חי' הראי"ה
ד/יד חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד יומא יז ע"ב]
ד/יד חנוכת הבית עמ' עב
ד/יד חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' תקנה
ד/יד ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' שמח
ד/יד כהונת רפאל עמ' שצט-תא, תה, תיא
ד/יד לקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"א עמ' קד
ד/יד מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' פז
ד/יד מנחת אשר פסחים עמ' י
ד/יד מנחת בנימין סי' לט
ד/יד מנחת חינוך ח"א עמ' שע, ח"ב עמ' נט, תעה
ד/יד מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שלב
ד/יד מעשה רקח
ד/יד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף ריח ע"ב
ד/יד מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' שח
ד/יד מראה הפנים סוכה דף כו
ד/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/יד משמר הלוי עמ' פז
ד/יד משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' תיד
ד/יד משנת חיים ויקרא עמ' תנט, תסה
ד/יד משנת יעקב
ד/יד נזר הקדש (רזין) מנחות דף קמט ע"ב
ד/יד נחלת אריה עמ' נא {לח"מ}, סד {אין כה"ג נוטל פרוסה}
ד/יד נשמת חיים (אבולפיה), דרושים דף סז
ד/יד סדר עבודה (רמ"ע) עמ' נ
ד/יד עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' רצ
ד/יד קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' נו
ד/יד רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קכא {כה"ג נוטל חצי}
ד/יד שאלת הכהנים תורה דף קח
ד/יד שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' תסו
ד/יד שלמי יוסף יומא ח"א עמ' שעד
ד/יד שלמי יוסף מנחות עמ' שסג
ד/יד שם דרך יומא עמ' כב, כה
ד/יד שמועת חיים יומא ח"א עמ' קפט-קצ, קצד
ד/יד שערי היכל יומא מערכה כו
ד/יד תועפת ראם (גטיניו) דף נז
ד/יד תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' ל-לא


ה/481 הלכות תמידין ומוספין פרק ה *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ה/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ה/רה"פ הר המוריה (שץ)
ה/רה"פ הרמב"ם המדויק
ה/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ה/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ה/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' קי-קיא
ה/רה"פ פי' ר"י קאפח
ה/רה"פ רמב"ם הערוך
ה/רה"פ רמב"ם לעם
ה/רה"פ שם טוב
ה/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ה/א אמרי דוד (שליסל) דף סז ע"ג
ה/א אנצי"ת ע' בזיכין הע' 43
ה/א אפיקי מגינים מנחות סי' ט
ה/א בריכת המלך עמ' קטו, קיח, קעז-קעח
ה/א גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קכה, קלג
ה/א הדרת קודש
ה/א יכהן פאר
ה/א לחם התמיד עמ' כט
ה/א לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 260
ה/א מאור הקודש מנחות ח"א עמ' מ
ה/א מנחת בנימין סי' מא
ה/א משא בני קהת (השמטות)
ה/א משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף ו ע"ד {סידור לחם הפנים}
ה/א משנת חיים ויקרא עמ' תנד
ה/א משפטי עזיאל ח"ח עמ' קלה
ה/א עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' רפח
ה/א עיוני תשובה (קדרי) עמ' 30
ה/א ערבי נחל (תשסד) עמ' תמב
ה/א קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קא
ה/א קרית מלך
ה/א רלב"ג ויקרא פ"א פסוק ה עמ' ד
ה/א שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' תנט
ה/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תרסג
ה/א שפתי מלך
ה/א תהלה לדוד (מן) קדשים סי' מד ס"ק ח
ה/א תורת המועדים (תשכד) עמ' 361
ה/א תשובה שלמה או"ח מהדו"ת סי' ט
ה/ב אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' עה {כאבא שאול}
ה/ב אמרי דוד (שליסל) דף סז ע"ג
ה/ב אנצי"ת ע' בזיכין הע' 4, 7, 8, 11, 27
ה/ב בחסד יבנה עמ' נח-נט {לבונה בצד המערכת}
ה/ב בית פנחס (וולף) עמ' 61
ה/ב בכורי אביב (ביק) דף קצט, רלה {כ"מ - בצד המערכה}
ה/ב בתי כנסיות דף נב ע"ב
ה/ב גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קל
ה/ב דביר הקודש מנחות עמ' שלה {בשני הבזיכין}
ה/ב הגהות רימ"א
ה/ב הדרת קודש
ה/ב ואתה תחזה ח"ג
ה/ב חזו"א נגעים סי' יב ס"ק טז
ה/ב חזו"א על הרמב"ם
ה/ב חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' ריג
ה/ב ישורון ד עמ' שפ {י"ב חלות}, תשב {י"ב חלות}
ה/ב מאיר עיני חכמים ח"א דף מד ע"א {לחם תחתון בלי קנים}
ה/ב מוריה גל' קצא עמ' נא {על בסמוך}
ה/ב מלחמות יהודה דף צ ע"ב
ה/ב מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שלב
ה/ב מעשה רקח
ה/ב מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' מא
ה/ב מראה הנוגה
ה/ב נזר הקדש (רזין) מנחות דף נה ע"א {כ"מ}
ה/ב עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' רפח
ה/ב עץ החיים (קלוגר) עמ' מד
ה/ב קול מבשר (ראטה) ח"ב עמ' פא
ה/ב קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קלג
ה/ב קרית מלך
ה/ב קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' שנט
ה/ב קרנות המזבח דף עד ע"ד
ה/ב שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' תנט
ה/ב שמן רקח ח"א דף ג ע"ב
ה/ב שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' ריב
ה/ב שפתי מלך
ה/ב שרשי הים דף קס ע"א
ה/ג אנצי"ת ע' בזיכין הע' 14
ה/ג באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תשעה
ה/ג בחסד יבנה עמ' נז {לחם הפנים - חלק מהותי מהשלחן}
ה/ג ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' שנט
ה/ג גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קכה, קכז
ה/ג הדרת קודש
ה/ג ואתה תחזה ח"ג
ה/ג חזון לימים ח"א עמ' עב
ה/ג ימין המלך
ה/ג מגדל חננאל
ה/ג מכשירי מצוה עמ' סג
ה/ג מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' סא
ה/ג מקדש דוד קדשים סי' יד ס"ק ו
ה/ג משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תקלו
ה/ג משנת יעקב
ה/ג נוה שלום (פיעטרקוב תרצא) עמ' 314
ה/ג עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' רפח
ה/ג קרית מלך
ה/ג רלב"ג ויקרא פ"ו פסוק יח עמ' עז
ה/ג שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' תנט
ה/ג שמועת חיים יומא ח"א עמ' קצ
ה/ג שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תרלד
ה/ג שפתי מלך
ה/ד אהל שרה לאה עמ' תתעד-תתעה {תמיד}
ה/ד אור הישר [לח"מ הל' ת"ת פ"א ה"ח, אור הישר מנחות צט ע"ב]
ה/ד אוריתא יג עמ' כ-כב
ה/ד אות היא לעולם ח"א דף קלח ע"ג
ה/ד אמרי בינה (אוירבך) - שבת סי' ל ד"ה ועיין עוד
ה/ד אנצי"ת ע' בזיכין הע' 28
ה/ד ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' יט
ה/ד ביצחק יקרא (תשע) סי' מא סעיף ב ד"ה תנן
ה/ד בית אברהם (רובינשטיין) דף לג ע"א {תמיד}
ה/ד בית אהרן וישראל גל' כג עמ' לד
ה/ד בית המלך (בוים) דף נט ע"א {תמיד}
ה/ד בכורי אברהם דף נח ע"ג, נט ע"א {אלו מושכים ואלו מניחים}
ה/ד ברכת אבות (רקובסקי) עמ' שסד {תמיד}
ה/ד ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' רצט
ה/ד גבול יהודה (אשכנזי) ליקוטים דף כח ע"ב
ה/ד גבורת יצחק (תשמח) דף עח
ה/ד גבורת יצחק (תשסו) עמ' עה {לח"מ - אורך השלחן לאורך הבית}
ה/ד גבורת יצחק חגיגה עמ' רנ
ה/ד גחלי אש דף יט ע"ב
ה/ד דבר אליהו (מיליקובסקי) שמות עמ' שעד
ה/ד דברי חפץ עמ' לג
ה/ד דרכי נועם דרוש א
ה/ד הדרת מלך (זילברברג) דף לה ע"ב
ה/ד הדרת קודש
ה/ד המעלות לשלמה עמ' שסב
ה/ד המעשה והמדרש עמ' ט-י {תמיד}
ה/ד הר המלך ח"ז עמ' קכ
ה/ד ואתה תחזה ח"ג
ה/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' תל
ה/ד זבחי צדק (דיסקין) סוכה עמ' שפ
ה/ד זכר ליעקב עמ' סג
ה/ד זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 154
ה/ד חי' הראי"ה
ה/ד חי' חפץ חיים
ה/ד חיבת הקודש עמ' ט
ה/ד חכמת גרשון עמ' רסב
ה/ד חלק יעקב הל' מגילה פ"א ה"ג
ה/ד חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' קיג עמ' שנו
ה/ד יד ישראל ח"ב
ה/ד יצחק ירנן הל' מגילה פ"א ה"ג
ה/ד יקב זאב דף קח ע"ג
ה/ד ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ה, רמב
ה/ד כהונת רפאל עמ' רג
ה/ד כתבי ערוך השולחן - שו"ת סי' סב
ה/ד מאכסניא של התורה סי' נח
ה/ד מלחמות יהודה דף צ ע"ב
ה/ד מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רכז ע"ג
ה/ד מנחת חינוך ח"א עמ' שסט
ה/ד מנחת יהודה וירושלים עמ' 60, 64
ה/ד מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' מה {לח"מ}
ה/ד מעיני המים
ה/ד מקדש דוד קדשים סי' ז ס"ק א במנחת מרדכי
ה/ד מקור ברוך (ערמן) דף לז ע"ד {תמיד}
ה/ד מרגניתא דר"מ [רד"ד סי' תקו, תה"ד סי' קד, שו"ת חת"ס או"ח סי' קפו]
ה/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/ד משנת חיים מנחות עמ' תרסב
ה/ד נחפה בכסף (נבון) ח"א - ביאור הל' מגילה
ה/ד נר מצוה (ואלק) מצוות דף י ע"ד {טפחו של זה בצד טפחו של זה}, יג ע"ג
ה/ד נשמת חיים (תשסח) יו"ד סי' ריג עמ' שסא, סי' ריד עמ' שסג
ה/ד ס' השבי"ט עמ' עח {תמיד}
ה/ד עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' רפט, רצד {אהא"ז}
ה/ד עונג שבת סי' סד
ה/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קלה
ה/ד עץ החיים (קלוגר) עמ' ע
ה/ד פני משה (שלז')
ה/ד צבא אהרן - דרשות לבר מצוה עמ' קנח
ה/ד צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף יח ע"ב, יט ע"א
ה/ד קובץ חי' תורה (לודז') עמ' יח
ה/ד קול יהודה (פרלוב) עמ' רכה {לפני תמיד - קושיה להל' תלמוד תורה}
ה/ד קרית מלך
ה/ד קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' שס {לח"מ}
ה/ד ראש דברך עמ' שעב
ה/ד רלב"ג ויקרא פ"ג פסוק ב עמ' יד
ה/ד שלטי הגבורים עמ' רצג
ה/ד שלמי יוסף יומא ח"א עמ' תקמו
ה/ד שעת הכושר דף סו ע"ב
ה/ד תהלה לדוד (מן) קדשים סי' מד ס"ק ב
ה/ד תורה לשמה (תשעג) עמ' שט
ה/ד תפארת בחורים פאה עמ' ו {תמיד - הקושיה מהל' ת"ת}
ה/ד תפארת צבי (שפילמן) ח"ב עמ' קעג
ה/ד תשובות ר' איסר יהודה עמ' מד
ה/ה אור שמח
ה/ה אנצי"ת ע' בזיכין הע' 37 {או"ש}
ה/ה אפיקי מגינים מנחות סי' ט, יז
ה/ה בדבר מלך חי"ב עמ' קמח-קמט
ה/ה גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קכט, קלב, קלה
ה/ה הדרת קודש
ה/ה המדות לחקר ההלכה מדה יח אות טז
ה/ה ויאמר מרדכי עמ' קמא-קמב
ה/ה יכהן פאר
ה/ה מעשה רקח
ה/ה נגינת לדוד עמ' סט {הקטרת בזיכים בשבת}
ה/ה עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' רסט
ה/ה שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' תסז
ה/ה שלמי יוסף מנחות עמ' נח
ה/ו אוצרות הרמב"ם
ה/ו בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' נז
ה/ו דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' קסג
ה/ו הדרת קודש
ה/ו הר המלך ח"ז עמ' קכ
ה/ו ואתה תחזה ח"ג
ה/ו זכור לאברהם (אביגדור)
ה/ו מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' קג
ה/ו מנחת חינוך ח"א עמ' שסט, ח"ב עמ' תעב
ה/ו משנת חיים מנחות עמ' עתר
ה/ו סדר עבודה (רמ"ע) עמ' מח
ה/ו עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' ש-שא
ה/ו פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' תתנז
ה/ו שלטי הגבורים עמ' שיד
ה/ו שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' שכח
ה/ו תורת העולה ח"א פ' כב עמ' קכא
ה/ז אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' קע
ה/ז אבני נזר חו"מ סי' קמב {מל"מ}
ה/ז אבני ציון ח"ב סי' נז אות א, סי' נח אות א, ג, ח"ג עמ' רמב, רמה, רמז
ה/ז אבני קודש מעילה עמ' סז
ה/ז אברהם יגל
ה/ז אגלי טל פתיחה אות י
ה/ז אוצרות הרמב"ם
ה/ז אור הישר [עי' לקמן פ"ח ה"ז]
ה/ז אוריתא יג עמ' מ
ה/ז אמרי זאב דף מה ע"ג {לח"מ}
ה/ז אמרי חיים (שיינברג) עמ' 22, 23
ה/ז אפיקי מגינים מנחות סי' כד, נ
ה/ז ארץ בנימין עמ' שלא
ה/ז אש דת (דוברין) דף צו ע"ב-ע"ג
ה/ז אשר למלך
ה/ז בדבר מלך ח"ח עמ' כח-כט, מ
ה/ז בדבר מלך חי"ב עמ' קפ
ה/ז בינת אלימלך פ' תרומה דף כו ע"ג
ה/ז ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' סח
ה/ז ביצחק יקרא (תשע) סי' קכב ד"ה איתא
ה/ז בית אהרן וישראל גל' עג עמ' יט
ה/ז בריכת המלך עמ' קכ
ה/ז ברכת הארץ (מאשבוים) עמ' כג {לח"מ}
ה/ז דביר הקודש מנחות עמ' שכה {ואפייתן בפנים}
ה/ז דברי אליעזר (וייזר, תשעז) ח"ב עמ' קסה {לחם הפנים ושתי הלחם לישתן ועריכתם בחוץ ואפייתם במקדש בפנים}
ה/ז דברי יחזקיהו ח"א עמ' כג {מעשה רקח}
ה/ז דגל יהודה (לוקץ) עמ' 146, 149
ה/ז דרכי יושר (שרף) ח"ב עמ' רצג {לח"מ}
ה/ז דרכי משה ח"א שמעתתא י פ' יב, שמעתתא יא פ' א, ח"ב שמעתתא ז פ' ב
ה/ז דרכי משה ח"ב שמעתתא ז פ' ב
ה/ז הדרת קודש
ה/ז היכל צמח
ה/ז הר המוריה (אדר"ת) עמ' קנא {לח"מ}
ה/ז ואתה תחזה ח"ג
ה/ז חדושים ובאורים (גרי') מנחות סי' ט ס"ק ה
ה/ז חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' כא
ה/ז חזו"א על הרמב"ם
ה/ז חי' הראי"ה
ה/ז חי' יעקב עמ' רז {מל"מ}
ה/ז חי' עזיאל
ה/ז חי' ר' שלמה (תשסד) עמ' קעח
ה/ז חמדת ישראל ח"ב הערות מנכד המחבר עמ' ט {תנור מקדש}
ה/ז חמודי צבי מועדים עמ' תרלא-תרלד {לח"מ}
ה/ז חנוכת הבית עמ' עח
ה/ז חסדי דוד ח"ו עמ' שסד-שסה
ה/ז חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' קיג עמ' שנה
ה/ז חשבונות של מצוה עמ' רכח
ה/ז יציב פתגם חנוכה עמ' רמה-רנא
ה/ז כרם אברהם עמ' קג
ה/ז כתר כהונה במדבר סי' קמו
ה/ז כתר נהורא עמ' ח {לח"מ}
ה/ז לב אריה (קרלין) עמ' מג-מד
ה/ז לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' יח אות ד, סי' כו אות א, ז-ח {לח"מ}
ה/ז לחם התמיד עמ' קיז
ה/ז לקט מנחם (תרעא) דף ח ע"א-ע"ב, יא ע"ד, יב ע"א-ע"ד
ה/ז מאור הקודש מנחות ח"א עמ' מח {חי' הגר"מ הלוי}, קנו
ה/ז מאיר עיני חכמים ח"א דף ס ע"ד {תנור מקדש ואינו דוחה שבת}, מהדו"ת ח"א דף סב ע"ג {תנור מקדש}
ה/ז מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"א דף יז ע"ד {לישתן ועריכתן בחוץ}
ה/ז מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף ד ע"ב-ע"ג
ה/ז מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' יז
ה/ז מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' רצא, שעט, ח"ב עמ' סח
ה/ז מועדים וזמנים ח"ב סי' קלט, ח"ד סי' שכו
ה/ז מטה אהרן (הלוי) דף קעו ע"ג
ה/ז מי יהודה או"ח סי' צט אות יד
ה/ז מלחמות יהודה דף לז ע"א, קו ע"ב
ה/ז מנחה טהורה דף קיד ע"ג
ה/ז מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' צא
ה/ז מנחת חזקיה מנחות עמ' קסז, ריב, רעט
ה/ז מנחת חינוך ח"א עמ' שסט-שע, ח"ב עמ' סב, תעב
ה/ז מנחת יהודה וירושלים עמ' 66-65
ה/ז מנחת מאיר דף לד ע"ב
ה/ז מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' נח, ס
ה/ז מנחת עני (זינצהיים) ח"ב ערך שתי הלחם {מל"מ}
ה/ז מעדני מלך (תשמח) עמ' קסא-קסב
ה/ז מעין החכמה עמ' פג
ה/ז מעיני המים
ה/ז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רח ע"ב
ה/ז מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' קכז, קנח
ה/ז מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' מה, נה, ס
ה/ז מקדש דוד קדשים סי' ב ס"ק ב, סי' ג ס"ק א
ה/ז מקום דוד [מגיד משנה (פירוש על משנת חסידים) בהקדמה]
ה/ז מקור ברוך (הגר) עמ' רסב
ה/ז מקור חיים סי' תסב ס' א
ה/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/ז מרכבת יוסף דף ג ע"ב-ע"ג, ד ע"א וע"ג, ז ע"א וע"ג, ח ע"א, ט ע"ג {לישתן ועריכתן בחוץ ואפייתן בפנים}
ה/ז מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קנד אות ד
ה/ז משכנות אפרים שבת סי' לה אות נא, נו
ה/ז משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף ו ע"ד
ה/ז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קצא {לישתן ועריכתן בחוץ ואפייתן בפנים}
ה/ז משנת חיים מנחות עמ' תרעב, תרעח
ה/ז משנת יעקב
ה/ז נודע ביהודה השלם או"ח עמ' שו
ה/ז נזר הקדש (רזין) מנחות דף יא ע"ד {מל"מ}, כב ע"א
ה/ז נחלת עזריאל (הלוי) שבועות טו
ה/ז נר מצוה (ואלק) שרשים דף לט ע"א
ה/ז נתיבות שלום (למפרט) כאן ועמ' קו
ה/ז עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' ש, שב
ה/ז עבודת לוי (לוין) סי' כח ס"ק ז {לח"מ}
ה/ז עולת חודש ח"ג מאמר תקנד-תקנה
ה/ז עין תרשיש
ה/ז עמק הלכה (הורוביץ) עמ' רלה, רלז-רלח, רמג
ה/ז עמק הנצי"ב פ' נשא פסקא מד עמ' קעו {לח"מ}
ה/ז ענפי ארז (זי') דף מב ע"ד, קמט ע"ד
ה/ז עץ חיים (אבלסון) עמ' שי-שיא
ה/ז צל"ח החדש דף עט ע"ג
ה/ז קדשי יהושע עמ' תס {לח"מ}, תסב, תעט, תפו, תשז, תשנז, אלף סב, אלף שצח, אלף תמז, אלף תנג, אלף תקנה, אלף תרט {כולם - מרכה"מ}
ה/ז קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' קמג
ה/ז קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' יב, טז-יז {אפייתם בפנים}
ה/ז קרית מלך
ה/ז קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' קצ, רטו, רכג
ה/ז רלב"ג ויקרא פכ"ד פסוק ה עמ' שמט
ה/ז שיח ערב קדשים עמ' קא, שלד
ה/ז שלמי יוסף מנחות עמ' צה
ה/ז שם יוסף (אליקים)
ה/ז שם ישראל - שו"ת עמ' רה
ה/ז שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' שכג
ה/ז שמן רקח ח"א דף טז ע"א
ה/ז שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' קה
ה/ז שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' שנז
ה/ז שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' קסח {לח"מ}
ה/ז שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ד סי' קע
ה/ז שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' קכח
ה/ז שער המלך ח"א עמ' רלג
ה/ז שערי היכל יומא מערכה כה
ה/ז שערי יצחק (תשיז) עמ' רפג {לח"מ}
ה/ז תבואת יקב (פרידמן) עמ' קסד {לח"מ}
ה/ז תורת המלאכות ח"ב עמ' כח אות כ
ה/ז תורת המלאכות ח"ז עמ' נג
ה/ז תורת המנחה (רוקח) עמ' לג, קלט
ה/ז תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' טו-טז, יח, כא
ה/ז תכריך מרדכי סי' יד עמ' פח-פט, צב
ה/ז תפארת אריה עמ' צד {תנור מקדש}
ה/ז תפארת נתן עמ' יד-קכ {אפייתן בפנים}
ה/ז תפארת ראובן עמ' קעג-קעו
ה/ז תשובה שלמה או"ח מהדו"ת סי' ט
ה/ח גור אריה שמות פ' כה הע' 288
ה/ח דברי יחזקיהו ח"א עמ' פב-פג {דפוס שנותנים בו בצק}
ה/ח דקה מן הדקה דף עה ע"ג
ה/ח הגהות רימ"א
ה/ח הדרת קודש
ה/ח חדושים ובאורים (גרי') מנחות סי' יב לדף צד
ה/ח מנחת חינוך ח"א עמ' שסח
ה/ח מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף קיב ע"ד
ה/ח מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' לג-לד
ה/ח משכנות אפרים שבת סי' לה אות נא, נו
ה/ח נזר הקדש (רזין) מנחות דף קמד ע"ג
ה/ח עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' שו
ה/ח עולת חודש ח"ג מאמר תקנד-תקנה
ה/ח עין חנוך עמ' רעה
ה/ח רלב"ג שמות פכ"ה פסוק כט עמ' שמד, ויקרא פכ"ד פסוק ה עמ' שמט
ה/ח רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' תכח
ה/ח תועפת ראם (גטיניו) דף מו ע"ב
ה/ח תפארת נתן עמ' צז-צח
ה/ט אהל אברהם אות קלז {אמה בת ששה טפחים}
ה/ט אור הישר [שבות יעקב ח"ב סי' יג, אור הישר מנחות צו ע"א וערכין ה ע"ב ותמורה ב ע"א]
ה/ט אוריתא יג עמ' קמט
ה/ט אמרי יהושע (דומב) ח"ו עמ' כז {אמות כלים - ששה טפחים}
ה/ט אמרי נועם מועדים תשובה ב מבן המחבר {כ"מ}
ה/ט אש דת (דוברין) דף צו ע"ב
ה/ט בחסד יבנה עמ' נח {אורך השלחן}
ה/ט בית אהרן וישראל גל' כג עמ' לד
ה/ט בית ארזים - ס' הגליונות
ה/ט גור אריה (צרמון)
ה/ט דבר אליהו (מיליקובסקי) שמות עמ' שעד
ה/ט דברי שלום ואמת (בוזגלו)
ה/ט דברי שלמה (אסרף)
ה/ט דקה מן הדקה דף מב ע"ג {כ"מ}
ה/ט דרכי יושר (שרף) ח"ב עמ' שיח {תיבה פרוצה}
ה/ט הגהות חבר בן חיים
ה/ט הגהות רימ"א
ה/ט הדרת קודש
ה/ט הר המלך ח"ז עמ' קכ
ה/ט התעוררות תשובה (תשנב) ח"א עמ' רסט
ה/ט ואתה תחזה ח"ג
ה/ט זכור לאברהם (אביגדור)
ה/ט זכרון סופרים {ורומה שבע אצבעות} [עיין הגהות מצות השם סימן צז ובמנחת חינוך שם]
ה/ט חזו"א על הרמב"ם
ה/ט חי' הראי"ה
ה/ט חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' קעח
ה/ט חיים ומלך
ה/ט חקל יצחק (שו"ת) עמ' י
ה/ט טיול בפרדס ח"ב עמ' רמד
ה/ט ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רנט
ה/ט כנה"ג [עי' תוי"ט]
ה/ט מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' רצב
ה/ט מוריה גל' רלג עמ' ל
ה/ט מילי דמרדכי
ה/ט מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רכז ע"ב
ה/ט מנחה טהורה דף קטו ע"א {לח"מ}
ה/ט מנחת חינוך ח"א עמ' שסב, שסז-שע, ח"ב עמ' תעב
ה/ט מנחת יהודה וירושלים עמ' 61, 64
ה/ט מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שכח, שלא
ה/ט מעשה רקח
ה/ט מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' תלא
ה/ט מצווה ועושה ח"ב עמ' רע
ה/ט מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' נח {כ"מ}
ה/ט מקדש דוד קדשים סי' כב ס"ק ה
ה/ט מקדשי השם ח"א עמ' רה
ה/ט מקום דוד דף ע ע"א
ה/ט מרכבת המשנה מהדו"ק
ה/ט משכנות אפרים שבת סי' לה אות נא, נו
ה/ט משנת יהודה ח"ב פי"א הט"ו
ה/ט נודע ביהודה השלם או"ח עמ' פו, רסד {כ"מ}
ה/ט סופר המלך
ה/ט עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' רפח, ש
ה/ט קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תג
ה/ט קרית מלך
ה/ט קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' שנה, שנז
ה/ט קרן הצבי מצוה כז אות ב
ה/ט רלב"ג שמות פכ"ה פסוק ל עמ' שמה, ויקרא פ"ד פסוק ו עמ' יח
ה/ט שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' תסא {מרובעת}, תסג {שבע אצבעות}, תסד {כ"מ בשם רלב"ג}
ה/ט שלטי הגבורים עמ' קמד
ה/ט שפת אמת על התלמוד ח"ג דף סד ע"א
ה/ט תורה לשמה (תשעג) עמ' קה
ה/י אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' קע
ה/י אגלי טל פתיחה אות י
ה/י אגרות הגרי"ד עמ' צז
ה/י אור הלבנה (חילו) בישול עמ' ו
ה/י אנצי"ת ע' אין שבות הע' 68
ה/י אפיקי מגינים מנחות סי' כד, נ
ה/י ארץ בנימין עמ' שלא
ה/י בדבר מלך חי"ב עמ' כ, קפ
ה/י בינת אלימלך פ' תרומה דף כו ע"ג
ה/י ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' סח
ה/י ביצחק יקרא (תשע) סי' קכב ד"ה איתא
ה/י בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ה עמ' 11 {אפייתם בפנים ולא דוחה שבת}
ה/י בריכת המלך עמ' קכ
ה/י ברית יצחק (איזקסון) דף ט ע"ד {אפייתן לא דוחה שבת}
ה/י דרכי יושר (שרף) ח"ב עמ' רצג {לח"מ}
ה/י דרכי משה ח"ב שמעתתא ז פ' ב
ה/י הדרת קודש
ה/י הר המלך ח"ז עמ' קכא
ה/י ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרעד
ה/י חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' כא
ה/י חזו"א מנחות סי' כד ס"ק י
ה/י חזו"א על הרמב"ם
ה/י חי' הגאון אדר"ת עמ' צג {אפייתן לא דוחה שבת}
ה/י חמדת ישראל ח"ב הערות מנכד המחבר עמ' ט {לא דוחה שבת}
ה/י חמדת שלמה עמ' קא {למה לא הביא כאן קרא ד"לכם" ולא לגבוה}
ה/י חמודי צבי ויקרא עמ' קעב
ה/י חמודי צבי מועדים עמ' תרלא
ה/י חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' קיג עמ' שנה
ה/י יציב פתגם חנוכה עמ' רמה-רנא
ה/י כבוד הלבנון דף כו ע"א {אפייה לא דוחה שבת}
ה/י כרם אברהם עמ' קג
ה/י לחם התמיד עמ' קיז {אינה דוחה שבת}
ה/י מאור הקודש מנחות ח"א עמ' קנו
ה/י מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' יז
ה/י מנחה טהורה דף קיד ע"ג
ה/י מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' צא, שלז
ה/י מנחת חינוך ח"ב עמ' תעב
ה/י מנחת יהודה וירושלים עמ' 66-65
ה/י מנחת מאיר דף לד ע"ב
ה/י מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' לב, קנח
ה/י מקום דוד [מגיד משנה (פירוש על משנת חסידים) בהקדמה]
ה/י מקור ברוך (הגר) עמ' רסב
ה/י מרגניתא דר"מ
ה/י מרכבת יוסף דף ג ע"ג, ד ע"ג-ע"ד, ה ע"ד, ז ע"א {אפייתן לא דוחה שבת}
ה/י משכנות אפרים שבת סי' לה אות נא, נו
ה/י משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קצא {אין אפיית לחם הפנים דוחה את השבת}
ה/י משנת חיים מנחות עמ' תרעח
ה/י משנת יעקב
ה/י נחלת עזריאל (הלוי) שבועות טו (קו ע"א בדפי הספר) {לא דוחה שבת}
ה/י עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' שא
ה/י ענפי ארז (זי') דף קמט ע"ד
ה/י עץ חיים (אבלסון) עמ' שי-שיא
ה/י ערבי נחל (תשנא) ח"א עמ' תמ {סידור לחה"פ בשבת}
ה/י פי אריה דף יד ע"ג, טו ע"ב {לא דוחה יו"ט}
ה/י פרי אברהם אליעזר
ה/י צל"ח החדש דף עט ע"ג, פד ע"א, קמח ע"ג
ה/י קדשי יהושע עמ' אלף תרכט
ה/י קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' יב, טז-יז
ה/י קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' קצד
ה/י שולי הגליון עמ' קמא
ה/י שלמי יוסף מנחות עמ' צה
ה/י שם ישראל - שו"ת עמ' רה
ה/י שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ד סי' קע
ה/י שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' קכח
ה/י שער המלך - טעם המלך ח"א עמ' קנג
ה/י תורת המלאכות ח"ב עמ' כח אות כ
ה/י תורת המלאכות ח"ז עמ' יג, נג
ה/י תורת המנחה (רוקח) עמ' לג, קלז, קלט, קעד
ה/י תורת הקדש ח"א עמ' נט
ה/י תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' טו-טז, יח-יט, כא
ה/י תפארת נתן עמ' יד-קכ {לא דוחה שבת}
ה/י תפארת ראובן עמ' קעג-קעו
ה/י תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' שלז
ה/יא אהל משה (הורוביץ) ח"א מנחות מז ע"ב
ה/יא אור יעקב פסחים דף מה ע"ב
ה/יא ברור הלכה שבת קכד ע"א ציון ב
ה/יא גחלי אש דף יח ע"ג
ה/יא הדרת קודש
ה/יא הר המלך ח"ז עמ' קכב
ה/יא זכר שמואל שבת סי' כד ס"ק ז
ה/יא חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"ג עמ' קלג
ה/יא חקרי זמנים ח"א עמ' קצח
ה/יא מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' רצא
ה/יא מחשבת חיים או"ח עמ' ריב
ה/יא מנחת יהודה וירושלים עמ' 60
ה/יא מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף קעט ע"ד
ה/יא מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' יב, תכו, תלו
ה/יא מקדש דוד קדשים סי' כב ס"ק ה
ה/יא מר קשישא עמ' נג
ה/יא משא בני קהת
ה/יא סדר עבודה (רמ"ע) עמ' נ
ה/יא עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' שא
ה/יא עטרת שבת עמ' קעה
ה/יא קרית מלך
ה/יא שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' קט
ה/יא שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' רלה, תק
ה/יא שערי מוקצה סי' יט אות ב
ה/יא שפת אמת על התלמוד ח"ב דף מט ע"א
ה/יא תהלה לדוד (אורט') ח"ג או"ח "יד" עא
ה/יא תפארת צבי (שפילמן) ח"ה עמ' רצג
ה/יב אמונת יהושע עמ' תרנו
ה/יב אמרי חיים (שיינברג) עמ' 33
ה/יב אנצי"ת ע' בזיכין הע' 72
ה/יב בריכת המלך עמ' קטז, קיט, קכב-קכג
ה/יב גליונות אבני נזר {כ"מ}
ה/יב הדרת קודש
ה/יב הר המלך ח"ז עמ' קכב
ה/יב ואתה תחזה ח"ג
ה/יב חדושים ובאורים (גרי') זבחים סי' י ס"ק יז
ה/יב חזו"א זבחים סי' יט ס"ק לה, מנחות סי' כב ס"ק ה, סי' כד ס"ק ד
ה/יב חזו"א על הרמב"ם
ה/יב חי' בן אריה ח"א סי' יד אות יד
ה/יב חי' הראי"ה
ה/יב לחם התמיד עמ' קנג {נפסל ואינו קדוש}
ה/יב מחשבת הקודש ח"א דף ס ע"ג {כ"מ - דין שיקרב המתיר כמצוותו הוא רק בפסול מחשבה}
ה/יב מנחה טהורה דף קטז ע"ג
ה/יב מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' תקיב
ה/יב מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' קד {כ"מ}
ה/יב מעשה רקח
ה/יב מקדש דוד קדשים סי' כב ס"ק א
ה/יב מרגניתא דר"מ
ה/יב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קצה
ה/יב פי אריה דף כד ע"ב
ה/יב קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' שסו-שסז
ה/יב שארית נתן (לוברט)
ה/יב שלמי שמחה ח"א עמ' קכ
ה/יב שם דרך יומא עמ' מו
ה/יב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' צז {כ"מ}
ה/יב שפת אמת על התלמוד ח"ב דף מט ע"א
ה/יב תפארת צבי (שפילמן) ח"ה עמ' רצג
ה/יג אור שמח
ה/יג אלומות יוסף (תשלז) סי' ה
ה/יג אמרי נפתלי ח"ב עמ' קלא
ה/יג בן מלך - מצוות המקדש עמ' רמח, רעט
ה/יג בריכת המלך עמ' קכג
ה/יג ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' לב אות ד
ה/יג ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' שס
ה/יג גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רכ
ה/יג גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קלא
ה/יג דביר הקודש מנחות עמ' שמ {אין בכך כלום}
ה/יג הדרת קודש
ה/יג הר המלך ח"ז עמ' קכב
ה/יג זבד טוב עמ' 3
ה/יג חדושים ובאורים (גרי') יומא כט
ה/יג חי' חפץ חיים
ה/יג חכמת התורה אמור עמ' שצט
ה/יג ידיו של משה
ה/יג לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' כו אות ד {לח"מ}
ה/יג לחם התמיד עמ' קכז
ה/יג מועדים וזמנים ח"ח סי' סז
ה/יג מחשבת הקודש ח"א דף נט ע"ג {כ"מ}
ה/יג מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' תלט
ה/יג ערהשה"ע קדשים סי' קל אות כא
ה/יג צפנת פענח שמות עמ' קמג
ה/יג קדשי יהושע עמ' קצב
ה/יג קרית מלך
ה/יג קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' שסו-שסז
ה/יג רלב"ג ויקרא פ"ד פסוק ז עמ' יח
ה/יג רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רסז
ה/יג שאלת הכהנים תורה דף נח
ה/יג שלמי יוסף מנחות עמ' תלה
ה/יג שלמי שמחה ח"א עמ' קכ-קכא
ה/יג שם דרך יומא עמ' מז
ה/יג שמן רקח ח"א דף טז ע"א
ה/יג שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קכו
ה/יג שפת אמת על התלמוד ח"ב דף מט ע"א
ה/יג תורת המנחה (רוקח) עמ' קסב
ה/יג תפארת נתן עמ' ל {לח"מ}, לא
ה/יג תשובה שלמה או"ח מהדו"ת סי' ט
ה/יד אנצי"ת ע' בזיכין הע' 74
ה/יד בריכת המלך עמ' קכב-קכג, קסג, קעז
ה/יד הדרת קודש
ה/יד הר המלך ח"ז עמ' קכג
ה/יד ואתה תחזה ח"ג
ה/יד חזו"א על הרמב"ם
ה/יד חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד מנחות ג ע"א]
ה/יד מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' תקטז
ה/יד מעין החכמה עמ' פג {לח"מ}
ה/יד עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' שיט-שכ
ה/יד צמח ארז עמ' תסא {סידר בזיכין בשבת והקטירם אחרי שבת הבאה}
ה/יד קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' שסו-שסז
ה/יד שארית נתן (לוברט)
ה/יד שם דרך יומא עמ' מח
ה/יד שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' סח
ה/טו אור הישר [אור הישר מנחות ח ע"א]
ה/טו אור ליהודה (תשנט) עמ' קעג
ה/טו אור שמח
ה/טו אמונת עתיך גל' 104 עמ' 24
ה/טו אפיקי מגינים מנחות סי' ט
ה/טו בדבר מלך ח"ח עמ' רי
ה/טו בדבר מלך חי"ב עמ' קמה
ה/טו ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' רפה {ראב"ד}
ה/טו גליונות אבני נזר
ה/טו הדרת קודש
ה/טו היכל התורה (פינצוק) חוב' א עמ' ו-ז
ה/טו ואתה תחזה ח"ג
ה/טו חדושים ובאורים (גרי') מנחות סי' ב ס"ק ט
ה/טו חזו"א מנחות סי' לב ס"ק לט-מ
ה/טו חזו"א על הרמב"ם
ה/טו מאור הקודש מנחות ח"א עמ' לח
ה/טו מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רכז ע"ד
ה/טו מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' קג
ה/טו מעלין בקודש גל' ח עמ' 34 {הבדל בין "חלה" ל"לחם"}
ה/טו מעשה רקח
ה/טו מציון אורה ח"א עמ' נה
ה/טו מקדשי השם ח"א עמ' רה
ה/טו משנת יעקב
ה/טו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קצו
ה/טו קדשי יהושע עמ' רעג, רעח
ה/טו רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קנו
ה/טו שמן רקח ח"א דף ד ע"ג
ה/טו שעורי יומא דף כא ע"א ד"ה אמנם לכאורה
ה/טו שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' קיט, קכב
ה/טו שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' קפט, קצד, רלט, שב, שו
ה/טז אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' שא
ה/טז אור הישר [אור שמח הל' פסוה"מ פי"א הי"ח]
ה/טז אור יעקב פסחים דף סב ע"א
ה/טז אור ליהודה (תשנט) עמ' קעג
ה/טז אחיעזר ח"ב סי' מא ס"ק א, ח"ד סי' צב ס"ק ד
ה/טז אמונת יהושע עמ' אלף פו
ה/טז אמרי חיים (שיינברג) עמ' 42
ה/טז בד קודש (פוברסקי) ח"א דף קב ע"ד
ה/טז בדבר מלך ח"ד עמ' קיח, קכ
ה/טז בדבר מלך חי"ב עמ' קמה, קמז
ה/טז בריכת המלך עמ' קסד
ה/טז בריכת ירושלים עמ' רטו
ה/טז ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' יא אות יא, סי' לב אות ה
ה/טז ברכת מרדכי פסחים עמ' רלה
ה/טז גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קכט
ה/טז דברים אחדים (קלצקין) עמ' ס
ה/טז דרכי משה ח"א שמעתתא יא פ' א
ה/טז הדרת קודש
ה/טז ואתה תחזה ח"ג
ה/טז זכר שלמה (זינגרביץ) עמ' קו
ה/טז חדושים ובאורים (גרי') מנחות סי' ב ס"ק ט
ה/טז חזו"א על הרמב"ם
ה/טז יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' נט
ה/טז ידי משה (בוצק' תשמג) סי' קעג
ה/טז יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קלב
ה/טז לב איש עמ' קפה
ה/טז לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' יט אות ג, ח
ה/טז לקוטי שעורים (שטיין) פסחים ח"ב (תשסז) סי' יג ס"ק ד
ה/טז מאור צבי (תשסה) עמ' פז-צא
ה/טז מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' קג, קפד, קפו-קפח, רכג
ה/טז מנחת חזקיה מנחות עמ' נז
ה/טז מעשה רקח
ה/טז משנת יעקב
ה/טז נזר הקדש (רזין) מנחות דף לט ע"ד {הטהור בטהרתו}
ה/טז ענפי ארז (זי') דף קכג ע"ד
ה/טז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קצז
ה/טז קדשי יהושע עמ' תתקח, תתקפג, אלף תרלד
ה/טז קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' מב
ה/טז שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' קעג, קצב
ה/טז שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' רמב-רמג, רסז-רסח
ה/טז שלמי יוסף מנחות עמ' נה, קכד, קכח, תלג
ה/טז שלמי יוסף מנחות עמ' קסה {נטמא אחד הסדרים}
ה/טז שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' שמח
ה/טז שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' רח
ה/טז שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' קפט, קצד, שו, שיג
ה/טז תורת המנחה (רוקח) עמ' רג, רח


ו/482 הלכות תמידין ומוספין פרק ו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ו/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ו/רה"פ הר המוריה (שץ)
ו/רה"פ הרמב"ם המדויק
ו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ו/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' קיב-קיד
ו/רה"פ פי' ר"י קאפח
ו/רה"פ קרית מלך
ו/רה"פ רמב"ם הערוך
ו/רה"פ רמב"ם לעם
ו/רה"פ שם טוב
ו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ו/א אגרות משה יו"ד ח"ב סי' א
ו/א אור הישר [לח"מ לעיל פ"ב הי"ב]
ו/א אור חדש (בלומ') דף קא ע"ד
ו/א אור יעקב פסחים דף י ע"א, ועמ' 68
ו/א אור ליהודה (תשנט) עמ' לב {שוהים עד פתיחת השער - האם כהן פותח}, לו, קסב {בגדי כהונה לפני הפייס}
ו/א אור שמח
ו/א אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ב ס"ק ה, פ"ד ס"ק ד-ה
ו/א אמרות יצחק תנינא עמ' קט
ו/א אמרי נפתלי ח"ב עמ' רמ
ו/א אמת ליעקב מועד עמ' שכו {קודם עמוד השחר}
ו/א אנצי"ת ע' בית המוקד הע' 117
ו/א בדבר מלך חי"ד עמ' כו
ו/א בית אהרן (צוקרמן) עמ' קסט
ו/א בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' ס, ח"ב עמ' קו
ו/א ברור הלכה יומא כד ע"ב ציון ב {פיס ראשון בבגדי כהונה}, מה ע"א ציון ג {השמיט מערכת קיום האש}
ו/א ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' רד {מל"מ}
ו/א דבר יהושע על הש"ס עמ' רצז {מל"מ}
ו/א דקה מן הדקה דף לה ע"א, לט ע"ד
ו/א דרך הקודש (תשסז) עמ' קסא {ללשכת הכלים}, קסה {כבר טבלו}
ו/א הדרת קודש
ו/א הר המלך ח"ז עמ' קכג
ו/א ואתה תחזה ח"ג
ו/א וגר זאב עמ' רד {דישון המזבח עם שחיטת התמיד}
ו/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' עז
ו/א זבח טוב שער ח סי' ד
ו/א זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר א עמ' תסד {מי שזכה בתמיד מושכו לבית המטבחים}
ו/א חזו"א מנחות סי' לו ס"ק ג-ד
ו/א חזו"א על הרמב"ם
ו/א חי' הראי"ה
ו/א חי' הרמב"ם למסכתות יומא ותמורה עמ' 110
ו/א חיים ומלך
ו/א חנוכת הבית עמ' סג
ו/א חתן סופר או"ח ח"ב עמ' יג
ו/א יד פשוטה אהבה עמ' תפח
ו/א ישורון ח"י עמ' רס
ו/א כבוד יו"ט
ו/א כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' שפ {מל"מ}
ו/א מבשר טוב קדשים עמ' א
ו/א מלחמות יהודה דף קנ ע"א
ו/א מנחת חינוך ח"ב עמ' ד
ו/א מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' ב, קמ
ו/א מקדש דוד קדשים סי' ד ס"ק ב במנחת מרדכי, סי' כד ס"ק א במנחת מרדכי
ו/א מראה הפנים פסחים דף כה
ו/א מרגניתא דר"מ
ו/א משמר הלוי עמ' סט, צ, צג
ו/א משנת חיים יומא עמ' קצד, קצה
ו/א משנת יעקב
ו/א נמוקי חיים עמ' רסב
ו/א נשאל דוד או"ח עמ' צב
ו/א סדר עבודה (רמ"ע) עמ' טז
ו/א עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' נב, נד, נח, פד, קלב, קמט
ו/א עבודת ישראל (קמחי) דף נ ע"ב, נב ע"א
ו/א ערהשה"ע קדשים סי' קג אות ח
ו/א קרבן שמואל דף עא ע"ג {מל"מ}
ו/א רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"א הט"ו
ו/א רנת יצחק דברי הימים עמ' ל {מעמידין עושי חביתין}
ו/א שלטי הגבורים עמ' תט
ו/א שלמי יוסף יומא ח"א עמ' תקיג, תקמז
ו/א שמועת חיים יומא ח"א עמ' רח, רי, רעט, ח"ב עמ' ז
ו/א שעורי הגרי"ד עבודת יוה"כ עמ' מט
ו/א שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' רפז
ו/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' עח
ו/א שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קכט
ו/א שערי היכל יומא מערכה לד, מד, סח, קמז
ו/א שערי טהר ח"ג שער א סי' ו אות ד, סי' יד אות א
ו/א שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 3
ו/א שפתי מלך
ו/א תורת העולה עמ' שמג
ו/א תחומין ח"ו עמ' 462
ו/ב אור יעקב פסחים דף י ע"א, ועמ' 68
ו/ב בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' קו
ו/ב הדרת קודש
ו/ב ואתה תחזה ח"ג
ו/ב חזו"א על הרמב"ם
ו/ב חי' הריצ"ד לקמן ה"ג
ו/ב חי' חפץ חיים
ו/ב מאור למלך פסחים עמ' קכח
ו/ב מגן גבורים (או"ח) סי' קלב ס"ק ב
ו/ב מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' נז
ו/ב מקדש דוד קדשים סי' לב ס"ק ה
ו/ב סדר עבודה (רמ"ע) עמ' טז
ו/ב עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' קמא-קמב, קמד
ו/ב שערי היכל יומא מערכה סח
ו/ג אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' לז אות א
ו/ג אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' רמ
ו/ג אור הישר [מל"מ הל' מעה"ק פ"ו ה"ד]
ו/ג אור יעקב פסחים דף לג ע"א-ע"ב
ו/ג אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"א ס"ק מ
ו/ג אפר קדשים עמ' צה
ו/ג ארצות החיים סי' א המאיר לארץ אות פג {שלא כאבא שאול}
ו/ג אש דת (דוברין) דף עו ע"ד
ו/ג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ו/ג בית אהרן (צוקרמן) עמ' קעא, תיא
ו/ג ברור הלכה יומא יד ע"ב ציון ג
ו/ג ברור הלכה סוכה נד ע"ב ציון ד
ו/ג גחלי אש דף כה ע"ג
ו/ג דקה מן הדקה דף כח ע"ג-ע"ד
ו/ג הדרת קודש
ו/ג הערות וחדושים (טויב) שבת סי' כו ס"ק ו
ו/ג ואתה תחזה ח"ג
ו/ג חי' הריצ"ד
ו/ג חנן אלקים עמ' צז
ו/ג יד פשוטה אהבה עמ' תפח
ו/ג יכהן פאר
ו/ג לחם התמיד עמ' שלז
ו/ג לקט אמרי קודש (בעלז) ויקרא עמ' נו {בזמן הקטרת הקטורת - אברי התמיד}
ו/ג מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' פ, פב
ו/ג מעיני המים
ו/ג מעשה אברהם דף מז ע"ד, מח ע"ד
ו/ג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף קפא ע"ב
ו/ג מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' תלה
ו/ג מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' רכה
ו/ג מראה הפנים פסחים דף כה
ו/ג נהורא דעיינין ברכות עמ' קפב {במערבו או במזרחו}
ו/ג נשמת חיים (תשסח) או"ח סי' רלב עמ' תכה
ו/ג ס' העתים עמ' 342
ו/ג סדר עבודה (רמ"ע) עמ' נג
ו/ג עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' קיא {הטבת שני נרות אחרי קטורת}, קעט
ו/ג עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף יא ע"א
ו/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שמה
ו/ג שלטי הגבורים עמ' שכח
ו/ג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' ריב
ו/ג שערי היכל זבחים עמ' תקטו הערה 2 {בין קרן לקרן - רש"י חולק}, עמ' תקכג {על המזבח מלמעלה - גרסתו ופירושו}
ו/ג שערי היכל יומא מערכה מז, סח
ו/ג תהלה לדוד (מן) קדשים סי' לה ס"ק י, יא, סי' לו ס"ק ה
ו/ג תורת העולה עמ' שטז, שמד
ו/ג תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' שמו-שנב
ו/ד אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' מג אות ג
ו/ד אהבת קדומים עמ' קעד
ו/ד אור הישר [עטרת ראש ברכות יב ע"א, אור הישר תמיד לב ע"ב]
ו/ד אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"א ס"ק מ, פ"ג ס"ק פה, צה
ו/ד אורח מישור (פלם) ח"א עמ' קמז
ו/ד אמונת יהושע עמ' עא
ו/ד באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתלז, תתצח
ו/ד בית המדרש
ו/ד ברור הלכה יומא יד ע"ב ציון ג
ו/ד ברכת שלום (וולף) עמ' קמא {קטורת באמצע הטבת הנרות}
ו/ד גחלי אש דף כה ע"ג
ו/ד דבר אברהם ח"א סי' טז אות כד
ו/ד דברות משה ברכות עמ' נד {ויאמר ואמת ויציב ורצה ושים שלום וכ"מ}
ו/ד דובר מישרים
ו/ד הדרת קודש
ו/ד הר המלך ח"ז עמ' קכד
ו/ד הרמב"ם והזוהר
ו/ד ואתה תחזה ח"ג
ו/ד ויקח אברהם [סוכת דוד (שירירו) קמג ע"א]
ו/ד חי' בן אריה ח"ב סי' ז
ו/ד חי' הראי"ה
ו/ד חי' הריצ"ד
ו/ד חתן סופר או"ח ח"ב עמ' סא
ו/ד יטב פנים ח"ב דף קצט
ו/ד כי בא מועד עמ' קיד, קטז
ו/ד כרם יעקב עמ' קי
ו/ד כתר נהורא עמ' צא
ו/ד מגן גבורים (או"ח) סי' מח ס"ק א
ו/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' שפד
ו/ד מעלין בקודש גל' ח עמ' 45
ו/ד מצודת דוד (שפרבר) עמ' תלח {אהבת עולם}
ו/ד מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' ס
ו/ד מקדש דוד קדשים סי' כא ס"ק ד, סי' לב ס"ק ה
ו/ד משנת יעקב זמנים ח"א עמ' רנא
ו/ד משנת יעקב כאן
ו/ד משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תא
ו/ד נועם ח"י עמ' קפז {מלח}
ו/ד נמוקי שזבנ"י דף ס
ו/ד נר מצוה (ואלק) מצוות דף יד ע"א {קטורת לפני הטבת שני נרות}
ו/ד ס' העתים עמ' 342
ו/ד עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' קיב {לח"מ}, קסג {לח"מ}, קצב, קצו, רז
ו/ד עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' קכב
ו/ד פני משה (שלז')
ו/ד פרי עץ חיים (אביגדור)
ו/ד צפנת פענח ויקרא עמ' עה
ו/ד קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' יז
ו/ד ראש דברך עמ' רד
ו/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' קל
ו/ד שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' עז {אהבה רבה לבד - אף שהיא סמוכה לחברתה}
ו/ד שו"ת וחי' ר"מ פישלס עמ' צב
ו/ד שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קמז
ו/ד שערי היכל יומא מערכה סח
ו/ד שערי זיו ח"ג דף כו ע"ב
ו/ד שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 32, ח"ב מח' ב עמ' 14
ו/ד שפתי מלך
ו/ד תורת העולה עמ' שכט, שמד
ו/ד תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' שמו-שנב
ו/ד תחומין חט"ו עמ' 469
ו/ד תניא רבתי ח"א עמ' 470 {כ"מ - ברכת כהנים}
ו/ה אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ב ס"ק נ {רדב"ז}
ו/ה אורה ושמחה הל' שופר פ"א ס"ק כא-כב, פ"ז ס"ק צח
ו/ה אמרי חן (לוונברג) ח"ה עמ' קע
ו/ה בית אלהים שער א עמ' שיז
ו/ה ברור הלכה יומא כו ע"א ציון ג
ו/ה ברור הלכה פסחים פב ע"א ציון ה, סוכה נג ע"ב ציון ב
ו/ה דרך הקודש (תשסז) עמ' קמו
ו/ה דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' פה
ו/ה האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קלט {ומכין המשוררים במיני ניגון שבמקדש}
ו/ה הבית השני בתפארתו עמ' שפה
ו/ה הדרת קודש
ו/ה היכל מלך
ו/ה הר המלך ח"ז עמ' קכד
ו/ה ואתה תחזה ח"ג
ו/ה ויטע אשל תמורה ח"ב עמ' ל
ו/ה חי' הראי"ה
ו/ה חי' הריצ"ד
ו/ה חכם צבי (תשעה) ח"ב סי' קלג ד"ה במנחות דף עב
ו/ה חקרי זמנים ח"ג עמ' שעז
ו/ה חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' שלט
ו/ה יסודי ישורון ח"ב עמ' י, לג
ו/ה כפר לחיים דף א ע"ב
ו/ה כרע רבץ עמ' תריח {להשתחוות}
ו/ה כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' רז
ו/ה מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' שמח
ו/ה מחנה יוסף (תשעב) סי' נא אות ג
ו/ה מחנה יוסף ח"ג עמ' ט
ו/ה מיטב הארץ עמ' 578
ו/ה מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' רצט
ו/ה מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' קד
ו/ה מעין נצח ח"א סי' נח
ו/ה מעשה רקח
ו/ה מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף קכה ע"ב
ו/ה מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קכד ע"ב
ו/ה מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' קו
ו/ה מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' תקג
ו/ה מראה הפנים סוכה דף כד
ו/ה משנת חיים מנחות עמ' קצג
ו/ה משנת חיים ערכין עמ' קכ
ו/ה משנת יעקב
ו/ה נטעי שושנה עמ' פג {בשעת ניסוך - שאינו שעת אכילה}
ו/ה נר מצוה (ואלק) מצוות דף כה ע"ב {כל יום היו תוקעים}
ו/ה ס' העתים עמ' 342
ו/ה ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קט
ו/ה סדר עבודה (רמ"ע) עמ' כח, לא
ו/ה סופר המלך
ו/ה עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' קצה, ריד, ריט, ח"ג עמ' צ
ו/ה עיונים ומחקרים ח"א עמ' 171
ו/ה קרבן שמואל דף כד ע"ד
ו/ה קרן הצבי מצוה ע אות ז, מצוה צו אות ד
ו/ה קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' ט
ו/ה רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"א הי"א, הי"ב
ו/ה רנת יצחק תפלה לימי המועדים עמ' נד {יין לניסוך}
ו/ה שו"ת השבי"ט ח"א עמ' כו
ו/ה שי כהן עמ' לז
ו/ה שמועת חיים יומא ח"א עמ' תג, תפ
ו/ה שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ד סי' ג
ו/ה שעורי ר' יחיאל מיכל סוטה אות יד
ו/ה שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תרסא
ו/ה שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קל, קלג, קלו
ו/ה שערי היכל יומא מערכה מח, נב
ו/ה שפתי מלך
ו/ה תורת העולה עמ' שמד
ו/ה תורת לויים דף יז ע"ג, נג
ו/ה תחומין חי"א עמ' 478, 491
ו/ה תניא רבתי ח"ב עמ' יב
ו/ו אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' קסח-קסט
ו/ו אור הישר [אור הישר תמיד לג ע"ב]
ו/ו אור ליהודה (תשנט) עמ' מ {תקיעה רק בשעת ניסוך}
ו/ו אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ד ס"ק ד {לח"מ}
ו/ו ברור הלכה סוכה נג ע"ב ציון ב
ו/ו דגל יהודה (לוקץ) עמ' 140
ו/ו דעת קדושים (כץ, תקנז) דף לא ע"ד
ו/ו הדרת קודש
ו/ו הלכות יום העצמאות עמ' כח
ו/ו הר המלך ח"ז עמ' קכה
ו/ו ואתה תחזה ח"ג
ו/ו זבחי צדק (דיסקין) סוכה עמ' שסט
ו/ו חזו"א על הרמב"ם
ו/ו חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"ב עמ' קעה ד"ה תוס' {מצותו להקצר בלילה בליל ששה עשר בין בחול בין בשבת, וכל הלילה כשר לקצירת העומר ואם קצרוהו ביום כשר}
ו/ו יקר הערך דף נג ע"א
ו/ו כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' רה
ו/ו להורות נתן - שו"ת חי"ב עמ' טז
ו/ו לחם חקי עמ' רלט
ו/ו מאור הקודש מנחות ח"ב עמ' קנז
ו/ו מאור הקודש ערכין עמ' מ {אהא"ז}
ו/ו מחנה ישראל (אליהו)
ו/ו מנחת חינוך ח"ג עמ' עו
ו/ו מעין החכמה עמ' ריז
ו/ו מעין נצח ח"א סי' נח
ו/ו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף קצח ע"ג
ו/ו משנת יעקב
ו/ו משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' קלו-קלט
ו/ו ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קט
ו/ו סדר עבודה (רמ"ע) עמ' לד
ו/ו ספרי דבי רב ח"א עמ' שלא, שלד
ו/ו ספרי הפרדס ח"ב עמ' ע
ו/ו פני מלך במדבר עמ' פה {אהא"ז}
ו/ו פרשת המלך
ו/ו שיח ערב קדשים עמ' שכג
ו/ו שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' תו
ו/ו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' רמב, שכח
ו/ו שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קל, קלג, קלו
ו/ו תורת הלוי עמ' קכז
ו/ו תורת העולה עמ' שמה
ו/ו תורת הקדש ח"ב עמ' רמד
ו/ו תורת השבת והמועד עמ' 31
ו/ו תחומין חי"א עמ' 478
ו/ו תפארת צבי (שפילמן) ח"ג עמ' סב
ו/ז אגרות הגרי"ד עמ' סה
ו/ז אמרי חן (לוונברג) ח"ה עמ' קנב
ו/ז ברור הלכה סוכה נג ע"ב ציון ב
ו/ז דגל יהודה (לוקץ) עמ' 140
ו/ז דקה מן הדקה דף כט ע"א
ו/ז דרך חיים (תשע) פ"ו הערה 2066
ו/ז הדרת קודש
ו/ז הר המלך ח"ז עמ' קכה
ו/ז חזו"א או"ח סי' קכו ס"ק כ
ו/ז חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' ה
ו/ז חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"ב עמ' קעה ד"ה תוס' {מצותו להקצר בלילה בליל ששה עשר בין בחול בין בשבת, וכל הלילה כשר לקצירת העומר ואם קצרוהו ביום כשר}
ו/ז חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' רצז-רצח, ש-שא
ו/ז כרע רבץ עמ' תרכא {השתחויה}
ו/ז כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' רה
ו/ז מועדים וזמנים ח"ז סי' קפא
ו/ז מילי דמרדכי
ו/ז מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' תקיח
ו/ז מנחת יהודה וירושלים עמ' 89
ו/ז מעין נצח ח"א סי' נט
ו/ז מראה אש ח"ב עמ' קמח
ו/ז מרגניתא דר"מ
ו/ז משנה הלכות מהדו"ת או"ח עמ' קכז
ו/ז משנת חיים ערכין עמ' קכט
ו/ז משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' קלו-קלט
ו/ז ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קט
ו/ז עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' רטו, רלב
ו/ז ענפי ארז (זי') דף רלו ע"ג
ו/ז פני אברהם (שפירא) עמ' רכו {שיר בזמן הניסוך}, רלא {תקיעות בין פרקי השיר}
ו/ז קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תקלד
ו/ז קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' פג
ו/ז רש"ש ע"ז מז ע"א
ו/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' קפ, תב
ו/ז רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רפו
ו/ז שו"ת השבי"ט ח"א עמ' כז
ו/ז שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קל, קלג, קלו
ו/ז שערי היכל יומא מערכה פג
ו/ז שרשים במועדות עמ' עו
ו/ז תורת העולה עמ' שמה
ו/ז תורת לויים דף טו ע"ב {חצוצרות}, נג, נח ע"א
ו/ז תחומין חי"א עמ' 478, 491
ו/ח אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' קעב
ו/ח אבני נזר או"ח סי' כו אות יד
ו/ח אות היא לעולם ח"ב דף סט ע"א {כ"מ}
ו/ח אמונת יהושע עמ' אלף תרצא
ו/ח אמרות שמואל עמ' סב
ו/ח אשל אברהם (בוטשאטש) סי' א ס"ק א ברכת אברהם אות כה
ו/ח בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' קעז
ו/ח בדבר מלך ח"ט עמ' סה, סח
ו/ח בדבר מלך חי"ב עמ' ש, שד
ו/ח בית אהרן וישראל גל' לה עמ' קכב {שירה רק בעולת צבור}, גל' מא עמ' קלג
ו/ח בית המדרש
ו/ח בית נפתלי (תרנט) סי' כה
ו/ח בית נפתלי (תשסו) עמ' קצ
ו/ח ברור הלכה ר"ה לא ע"א ציון א פסקה ג
ו/ח ברית אברהם (אמריליו) דף קז ע"א
ו/ח ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' צה
ו/ח בשבילי ההודאה סי' ו ס"ק ה {ממותר תרומת הלשכה}
ו/ח דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' רכה
ו/ח דעת קדושים דף נט
ו/ח דקה מן הדקה דף לט ע"א
ו/ח הדרת קודש
ו/ח הכה"ג והסגן סי' ו אות י
ו/ח הרמב"ם כמחנך עמ' 231
ו/ח ואתה תחזה ח"ג
ו/ח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' שמה
ו/ח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תעד
ו/ח חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ערכין יב ע"א]
ו/ח חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף נו
ו/ח יחוה דעת ח"ו עמ' יא
ו/ח ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רכא
ו/ח ישועת משה עמ' קפט
ו/ח מאור הקודש תמורה עמ' קכ
ו/ח מאכסניא של התורה סי' לז
ו/ח מוריה שנה ז גל' ב (ר"א גלדצלר)
ו/ח מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' שז
ו/ח מנחת בצלאל (תשלז) עמ' פא, פד
ו/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' יח
ו/ח מעשה רקח
ו/ח מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף קצו ע"ג
ו/ח משנת חיים ויקרא עמ' כא
ו/ח משנת חיים ערכין עמ' קיז
ו/ח משנת יעקב
ו/ח ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' רצג
ו/ח סופר המלך
ו/ח קדשי יהושע עמ' אלף רמב, אלף רפג
ו/ח קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' קס
ו/ח רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רעא
ו/ח שבי בנימין דף ד ע"א
ו/ח שו"ת מהרש"ם ח"ח סי' רט
ו/ח שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' ח
ו/ח שמועת חיים ערכין ח"א עמ' שלא, שנח
ו/ח שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' צז
ו/ח שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' תקטו
ו/ח שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ד סי' י
ו/ח שערי מאיר עמ' כא
ו/ח תורת הבמה עמ' שט
ו/ח תפארת ראובן עמ' קפו
ו/ט אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' קסט, קעב
ו/ט אהל משה (הורוביץ) ח"א ערכין יא ע"א
ו/ט אוצרות הרמב"ם
ו/ט אשר למלך
ו/ט בדבר מלך חי"א עמ' צג
ו/ט בית אהרן (צוקרמן) עמ' שו, שנג
ו/ט בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' קמג
ו/ט ברור הלכה ר"ה ל ע"ב ציון ו, לא ע"א ציון א, ב, ד
ו/ט ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' עד {השמיט שיר של מועדים}
ו/ט דברי תורה (תאומים) דף ב ע"ג {היו אומרים הרנינו}
ו/ט דליית הכרם עמ' תתתכג
ו/ט דרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' קו
ו/ט הדרת קודש
ו/ט ואתה תחזה ח"ג
ו/ט זבחי צדק (דיסקין) סוכה עמ' שסח
ו/ט חי' הראי"ה
ו/ט חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' קצו
ו/ט יד בנימין ר"ה עמ' תעה {האזינו}, תעו {במנחה בשבת}
ו/ט יין מלכות (שניאורסון) עמ' 363
ו/ט ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שמה
ו/ט לאור ההלכה (תשסד) עמ' רצב {במנחה של שבת}
ו/ט להורות נתן מועדים ח"ג עמ' פא
ו/ט לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 229
ו/ט מגיד הרקיע ח"ג פ"ג ה"ה
ו/ט מילי דמרדכי
ו/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' תפב, ח"ג עמ' צט-ק
ו/ט מעיני המים
ו/ט מקדש דוד קדשים סי' ט ס"ק א במנחת מרדכי
ו/ט מרגניתא דר"מ
ו/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/ט משנת יעקב
ו/ט סופר המלך ח"א עמ' לז
ו/ט עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' רכ
ו/ט פאת ים (וינשטוק) ערכין עמ' לב
ו/ט פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 95
ו/ט רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' פז, רפה
ו/ט שולי הגליון עמ' קמא
ו/ט שלמי יוסף ר"ה עמ' שעג
ו/ט שם יוסף (אליקים) כאן, ואחרי פ"ז
ו/ט שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קלו, קעא
ו/ט שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' עט
ו/ט שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' פט
ו/ט תורת לויים דף נד-נה, נז ע"ג
ו/ט תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' שנג-שנד
ו/י אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"ה ה"ו הע' 27 {סוכת דוד}, 33 {סוכת דוד}, 39, 41
ו/י אור הנר (ליברמן) עמ' שנח
ו/י באורי הרמב"ם ע"פ המאירי (עם קונטרס אחרון)
ו/י ברור הלכה סוכה נד ע"ב ציון ג
ו/י ברכי יוסף או"ח סי' תרצג ס"ג {כ"מ}
ו/י בתי כנסיות דף יד ע"ג
ו/י דברי יעקב (וישקי) ח"ג עמ' נח, פו
ו/י הדרת קודש
ו/י התורה והמדינה חי"א עמ' תשז
ו/י ואתה תחזה ח"ג
ו/י זבחי צדק (דיסקין) סוכה עמ' שסט
ו/י זכרון מלך (א"ש)
ו/י חתן סופר או"ח ח"א עמ' כ
ו/י מגיד הרקיע ח"ג פ"ג ה"ה
ו/י מחקרי ארץ ח"ז או"ח סי' קט
ו/י מכתבי תורה (אלתר, תשנז) סי' קג
ו/י מנחת חינוך ח"ב עמ' תפא, ח"ג עמ' קכו
ו/י ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' קסז
ו/י סוכת דוד (דיאס)
ו/י עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' רכב
ו/י עטרת מרדכי (מילר) עמ' רמ {שירת ר"ח דוחה}
ו/י רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' קצ
ו/י רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רלב
ו/י שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' שכט
ו/י תורת לויים דף נה, ס ע"ג
ו/יא אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' קסח
ו/יא אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' מג אות ג
ו/יא אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ד ס"ק פט
ו/יא אוריתא יג עמ' כב
ו/יא אמונת יהושע עמ' קיח
ו/יא אנצי"ת ע' בזיכין הע' 69
ו/יא ארץ יהודה
ו/יא ברור הלכה ר"ה לא ע"א ציון א, סוכה נה ע"ב אחרי ציון ה
ו/יא ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' רג
ו/יא ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' כח אות א
ו/יא ברכת מרדכי פסחים עמ' קפב
ו/יא גבורת יצחק הל' תפלה עמ' שמו-שמז
ו/יא גחלי אש דף טז ע"א
ו/יא דבר יהושע (שו"ת) ח"א סי' פב אות ח
ו/יא דקה מן הדקה דף לט ע"ד
ו/יא הדרת מלך (זילברברג) דף מג ע"א
ו/יא הדרת קודש
ו/יא ואתה תחזה ח"ג
ו/יא חזו"א מנחות סי' לו ס"ק ה, יג
ו/יא חזו"א על הרמב"ם
ו/יא חי' הראי"ה
ו/יא חי' הריצ"ד
ו/יא חי' מהר"ם שפירא ח"ב עמ' רו
ו/יא חי' ר"מ מאימראן פסחים עמ' רכב
ו/יא ימי שלמה
ו/יא כנה"ג (גם כ"מ)
ו/יא כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף יג ע"ד
ו/יא לחם התמיד עמ' טז, קלט
ו/יא מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' תה
ו/יא מנחת חינוך ח"א עמ' שעא, שפד
ו/יא מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רד ע"ד
ו/יא מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' רכ, רכח
ו/יא מקדש דוד קדשים סי' ט ס"ק ג, סי' י ס"ק ד במנחת מרדכי, סי' כא ס"ק ד במנחת מרדכי
ו/יא מקדש יחזקאל
ו/יא מראה הפנים יומא דף יב ד"ה תיפתר
ו/יא מרגניתא דר"מ
ו/יא מרחשת ח"א סי' יא אות ב בהגהה
ו/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/יא משנת חיים ויקרא עמ' קעא
ו/יא נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף עח ע"ג, מנחות דף סט ע"ב {מל"מ}
ו/יא נר מצוה (ואלק) מצוות דף יד ע"א {הסדר שהיה בבוקר, היה גם בין הערבים}
ו/יא ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קט-קי
ו/יא סדר עבודה (רמ"ע) עמ' מג, מו
ו/יא סדר עבודת יוה"כ (פוברסקי) עמ' קמג-קמד
ו/יא עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' קיב
ו/יא פני חמה דף לא ע"א {שם יוסף}
ו/יא קדשי יהושע עמ' אלף רמח
ו/יא קול בן לוי (אחרי הל' ק"פ)
ו/יא קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' קס
ו/יא שלמי יוסף יומא ח"א עמ' מא, תקנא
ו/יא שמועת חיים יומא ח"א עמ' שפח, שצד, שצט
ו/יא שמועת חיים ערכין ח"א עמ' שמב
ו/יא שמלה שניה דף כ ע"ב {בזיכין לפני נסכי מוסף}
ו/יא שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' תלו
ו/יא שעורי הגרב"ד פסחים עמ' רל
ו/יא שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ד סי' ג, י, קסב
ו/יא שערי היכל יומא מערכה סח, עא
ו/יא תורת לויים דף סא
ו/יא תחומין ח"ט עמ' 523


ז/483 הלכות תמידין ומוספין פרק ז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ז/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ז/רה"פ הר המוריה (שץ)
ז/רה"פ הרמב"ם המדויק
ז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ז/רה"פ מעשה רקח
ז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ז/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' קטו-קטז
ז/רה"פ פי' ר"י קאפח
ז/רה"פ קרית מלך
ז/רה"פ רמב"ם הערוך
ז/רה"פ רמב"ם לעם
ז/רה"פ שם טוב
ז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ז/א בדבר מלך ח"ט עמ' קלז {השמיט הקרבת העומר בשביעית}
ז/א בני יהודה דף כט ע"ב
ז/א דבר יהושע (שו"ת) ח"א סי' עח
ז/א דברי טובה יהושע טו-כד עמ' תתקצה
ז/א הדרת קודש
ז/א הרועים בשושנים
ז/א ויטע אשל תמורה ח"ב עמ' יח {מוסף ר"ח}
ז/א זכרון הרב עמ' 233 {פתיחה לדין מוסף}
ז/א חקרי זמנים ח"ב עמ' רפח
ז/א חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' ו, יב
ז/א יכהן פאר
ז/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קמט
ז/א מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רה
ז/א מוריה גל' קפה עמ' מב
ז/א מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' שפח
ז/א מראה הנוגה
ז/א מראה הפנים ר"ה דף א
ז/א משנת חיים במדבר עמ' תקלג
ז/א משנת חיים בראשית עמ' תלד
ז/א משנת חיים זבחים עמ' קע
ז/א משנת חיים מנחות עמ' רמא, תקכז
ז/א משנת יעקב
ז/א פורת יוסף (שלופר) דף טז ע"ד
ז/א פניני ים סי' כז אות ב
ז/א קדושת החודש (שטרן) עמ' רמט-רנ
ז/א שאלת הכהנים תורה דף כב
ז/א שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' שכח
ז/א שערי ישועה עמ' ח
ז/א שפתי מלך
ז/א תועפת ראם (גטיניו) דף סג ע"ג {מל"מ}
ז/א תורת אמך ח"א עמ' 354
ז/ב אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ג הע' 169
ז/ב דביר הקודש מנחות עמ' רמו, רמח
ז/ב הדרת קודש
ז/ב משנת חיים מנחות עמ' תרב
ז/ב נר מצוה (ואלק) מצוות דף מה ע"א
ז/ב פניני ים סי' כז אות ב
ז/ב שפתי מלך
ז/ג אפיקי מגינים מנחות סי' ד
ז/ג בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף ב ע"ג
ז/ג בדבר מלך ח"ח עמ' כו
ז/ג בדבר מלך חי"ב עמ' קכט, שעו, שעח
ז/ג בית אהרן וישראל גל' עו עמ' יח-יט
ז/ג גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' כג
ז/ג גבורת יצחק שקלים עמ' פז
ז/ג הדרת קודש
ז/ג ואתה תחזה ח"ג
ז/ג חקרי זמנים ח"ב עמ' קכ
ז/ג כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקסד
ז/ג כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רמז
ז/ג מוריה גל' רלג עמ' קכ {טז ניסן}
ז/ג מחנה יוסף (תשעב) סי' מח אות ו
ז/ג מנחת בנימין סי' מב
ז/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' תס
ז/ג משנת חיים במדבר עמ' תקלג
ז/ג משנת חיים בראשית עמ' תלד
ז/ג משנת חיים זבחים עמ' קע
ז/ג משנת חיים מנחות עמ' רמא, תריט
ז/ג נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א ח"ב פרק ס פסוק טז
ז/ג פרי האדמה ח"ג וח"ד
ז/ג שלמי ירוחם
ז/ד אוצר א"י ח"ה עמ' 157
ז/ד אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' קלו
ז/ד בדבר מלך ח"ד עמ' קצט
ז/ד בדרך המלך עמ' מח
ז/ד ביצחק יקרא (תשע) סי' פו ד"ה א"נ
ז/ד בית אהרן (כהן, תשך) דף סט ע"ד, עז ע"ב
ז/ד ברכת הארץ (מאשבוים) עמ' ז
ז/ד בתי כנסיות דף ב ע"ג
ז/ד גור אריה (צרמון)
ז/ד דרכי יושר (שרף) ח"ב עמ' רצ-רצא, רצו, רצח, ש {קושיה ממנחות עב}
ז/ד הדרת קודש
ז/ד ויען יצחק עמ' רלא
ז/ד חי' מהר"ז בינגא הל' עומר סי' א (הגהה ד)
ז/ד חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' תלא
ז/ד יד דוד (לוריא)
ז/ד יד ישראל ח"ב
ז/ד יטב פנים ח"ב דף קצט
ז/ד כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' צג
ז/ד כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רמז
ז/ד לחם חקי עמ' עא
ז/ד מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"א דף סד ע"ד
ז/ד מגן גבורים (או"ח) סי' קכח ס"ק ב
ז/ד מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' שכו
ז/ד מוריה גל' קעט עמ' מד
ז/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' תקז
ז/ד מקראי קדש (תשנג) עמ' תמא
ז/ד משך חכמה שמות פל"ה פס' ב
ז/ד משנת יוסף שביעית ח"א עמ' סז
ז/ד משנת ר' אהרן קדשים - סוגיות סי' ז ס"ק ג
ז/ד עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' רלא
ז/ד עמק הלכה (הורוביץ) עמ' יז
ז/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כ
ז/ד קובץ הערות (תשסג) סי' יח אות יא
ז/ד קובץ השמיטה עמ' קטו, קנ
ז/ד שבט סופר (תשמו) עמ' כד
ז/ד שלום ירושלים עמ' קיד
ז/ד שלטי הגבורים עמ' תח
ז/ד שעורי הגרי"ד עבודת יוה"כ עמ' קנב
ז/ד תחומין ח"י עמ' 448
ז/ד תפארת ראובן עמ' קעז
ז/ד תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' שלז
ז/ה אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' קיא {לח"מ}
ז/ה אהל חייא עמ' תתקכה
ז/ה אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' רעח
ז/ה אוצר א"י ח"ה עמ' 158-159
ז/ה אור הישר [אור הישר מנחות סח ע"ב ודף פד ע"א]
ז/ה אור המאיר (שפירא) סי' לז אות ו
ז/ה אור חדש (בלומ') דף יא ע"א, יד ע"ג, טו ע"ב {לא נמצא מן הקרוב - מביא מהרחוק}, טו ע"ד {רק מא"י}, סג ע"ב
ז/ה אור יעקב יבמות דף פא ע"ב, פה ע"ד
ז/ה אחיעזר ח"ב סי' לט ס"ק א
ז/ה אמונת אליעזר ערלה עמ' שכט {רק א"י}
ז/ה אמונת יהושע עמ' אלף קפח, אלף תסג
ז/ה אמונת עתיך גל' 108 עמ' 135-136
ז/ה אמרי שפר (פרידלר) חולין סי' לט
ז/ה באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קנא
ז/ה באר שרים (שולמן) עמ' קלב, קלז
ז/ה בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' עט
ז/ה בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף ה ע"ב-ע"ג
ז/ה בדבר מלך חי"ב עמ' קטו
ז/ה בזך לבונה עמ' רפט
ז/ה ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' מט
ז/ה ביצחק יקרא (תשע) סי' פו ד"ה ועוד אפשר, וסי' קכ ד"ה תנו
ז/ה בית אהרן (כהן, תשך) דף עה ע"ב, קו ע"ד
ז/ה בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' לה
ז/ה בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' מב
ז/ה בית לוי (גולדברג) דף סט ע"ד
ז/ה בית מועד (זלזניק) עמ' רמח {לח"מ}
ז/ה בכורי הארץ עמ' 134
ז/ה בן מלך - עניינים בש"ס עמ' תמד
ז/ה בני יהודה דף כט ע"ג
ז/ה ברכי יוסף או"ח דף קמה ע"ד {אלא מא"י}
ז/ה ברכת הארץ (מאשבוים) עמ' י, יג-טז
ז/ה ברכת מרדכי פסחים עמ' שסט
ז/ה גבורת יצחק שקלים עמ' קז, קט
ז/ה גור אריה (צרמון)
ז/ה דגל יהודה (בילו') סי' י, עמ' מ
ז/ה דעת סופר או"ח סי' פב
ז/ה דרכי יושר (שרף) ח"ב עמ' שט {לח"מ}
ז/ה דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' צג {לח"מ}
ז/ה הדרת קודש
ז/ה הוראות שעה פ"כ
ז/ה הרועים בשושנים [שני שדיך ס"פ ע"פ]
ז/ה ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' תקנא
ז/ה זבד טוב עמ' 15, 18
ז/ה זכר יצחק (תשן) עמ' רסה
ז/ה חזו"א יו"ד סי' קעו ס"ק יד, ערלה סי' יג ס"ק ד
ז/ה חזו"א על הרמב"ם
ז/ה חזון יחזקאל מנחות פ"ט ה"א
ז/ה חי' איברא
ז/ה חי' הגאון אדר"ת עמ' עד {השמיט מקור לעומר בשביעית}
ז/ה חי' הגר"ח החדש עמ' תעז {חו"ל}
ז/ה חי' יחיאל דף י ע"ד
ז/ה חי' כתב סופר נשים ח"ב עמ' טו
ז/ה חי' מהר"ז בינגא הל' עומר סי' א, הגהה ב
ז/ה חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' קמג, קמו-קמז
ז/ה חי' משנה פסחים עמ' ריט {מעבר הירדן}
ז/ה חי' ר"י נחמיה סי' פא אות א
ז/ה חידוש הסנהדרין לפי הרמב"ם עמ' פח
ז/ה חסד יצחק עמ' לא
ז/ה חסדי דוד ח"ו עמ' שכב
ז/ה ידי משה (בוצק') הל' תמידין סי' ט
ז/ה ימין משה
ז/ה ישועות יעקב קדשים עמ' פא
ז/ה כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רמז
ז/ה כרוב ממשח דף מה ע"ג
ז/ה כתר המלך
ז/ה להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קכה-קכו
ז/ה לחם חקי עמ' סד-סה, סט-ע
ז/ה מאור הקודש מנחות ח"א עמ' קג, קלד-קלה, קנו
ז/ה מאור למלך נדרים עמ' קנה {לח"מ}
ז/ה מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' סב
ז/ה מועדים וזמנים ח"א סי' יז, ח"ד סי' רצד
ז/ה מזבח אבנים (אורנשטיין) דרוש ז
ז/ה מזכרת למשה עמ' קכב
ז/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' תנה
ז/ה מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ח עמ' שנג
ז/ה מנחת פתים (ארנטרוי) ח"ב עמ' פו
ז/ה מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' שכב, שכה
ז/ה מפתח הבאורים [דרוש וחידוש מערכה ט]
ז/ה מרגניתא דר"מ
ז/ה מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קנג אות א {רק מא"י אף שחדש אסור בחו"ל}
ז/ה משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' שלב, שלד
ז/ה משנת חיים מנחות עמ' תרג, תקיד
ז/ה משנת יעקב
ז/ה משנת ר' אהרן זרעים עמ' יג, יז, קט, קיז, קיח
ז/ה משפט כהן עמ' רמט ע"ב
ז/ה ניר לדוד
ז/ה נשמת חיים (תשסח) או"ח סי' נז עמ' קנב
ז/ה נתיב מאיר
ז/ה נתן פריו סוגיות ח"א עמ' קמג
ז/ה ס' החיים (קלוגר) עמ' תשמה-תשמו {לח"מ}
ז/ה ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תקל-תקלא
ז/ה עומק הפשט ח"ג עמ' קו
ז/ה עטרת יהושע - סוגיות (תשנד) עמ' צח
ז/ה עטרת יהושע - סוגיות (תשעד) עמ' רטז
ז/ה עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' רפ, רפג
ז/ה עליות משה (תשנב) ח"א עמ' מח
ז/ה עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תקלו, תקמב
ז/ה פנים מאירות (תשפ) ח"ג עמ' רפה, רפז
ז/ה צפנת פענח דברים עמ' רלב
ז/ה קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' תקז
ז/ה קול דודי (תשף) (בקיצור)
ז/ה קול דודי ר"ה סי' רלז
ז/ה קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' שכג
ז/ה שאגת אריה החדשות דף כז ע"ב
ז/ה שארית נתן בנימין עמ' קעב {עומר רק מא"י}, קעד, קעח {השמיט שקציר גוי פסול}
ז/ה שביעי קדש עמ' מט
ז/ה שו"ת מהרלב"ח קונ' הסמיכה סי' ג
ז/ה שלמי יוסף ר"ה עמ' קכח
ז/ה שם יוסף (אליקים)
ז/ה שם משמעון (פולק) ח"ב דף כז
ז/ה שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' רצט
ז/ה שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' קפז
ז/ה שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' טו
ז/ה שערי זיו ח"ב דף קסט ע"ב
ז/ו אבן ישראל (פישר)
ז/ו אבני זכרון (פפר) ח"א דף עו ע"א, פו ע"ד
ז/ו אגודת אזוב ח"ב דף כא ע"א
ז/ו אהבת קדומים עמ' נ, נג
ז/ו אהלים עמ' רט
ז/ו אור הישר [עין יצחק או"ח סי' טו, אור הישר מנחות עב ע"א]
ז/ו אור עולם (בלומנפלד) דף ע ע"ד {שבת}
ז/ו אור תורה (בלומ') דף עט ע"ד
ז/ו אור תורה (שוורץ) ח"ג סי' ח
ז/ו אידנו עמ' 95
ז/ו אמונת יהושע עמ' תע
ז/ו אמרי חיים (שיינברג) עמ' 39
ז/ו אמרי נפתלי ח"ב עמ' עב
ז/ו אשר למלך
ז/ו באר שרים (שולמן) עמ' קמ
ז/ו בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף ד ע"א
ז/ו בדבר מלך ח"ד עמ' קכט, ח"ח עמ' כב
ז/ו בדבר מלך חי"ב עמ' קכה, שה, שנא, שנח
ז/ו ביצחק יקרא (תשע) סי' ח סעיף ב ד"ה עוד קשה
ז/ו בית אבא (גוטווירטה) דף ו ע"ד {לח"מ}
ז/ו בית אברהם (רובינשטיין) דף לג ע"א
ז/ו בית אהרן (כהן, תשך) דף עה ע"א-ע"ב
ז/ו בית אהרן וישראל גל' לד עמ' יב {קצירה דוחה שבת}, גל' סח עמ' סב {דוחה שבת}
ז/ו בני יעקב
ז/ו בנין שאול עמ' קמ
ז/ו ברור הלכה מו"ק ג ע"א ציון כ פסקה א {דוחה שבת}, ד ע"א ציון א
ז/ו ברכת הארץ (מאשבוים) עמ' ה-ו
ז/ו ברכת הזבח
ז/ו ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' יז
ז/ו ברכת ראובן דף טז ע"ד
ז/ו דברי אברהם (מנדלסון) דף לה ע"ד {שבת}
ז/ו דברי אמת (תשעט) עמ' סב, רכו {מצותו להקצר וכו' בין בחול בין בשבת}
ז/ו דברי חפץ עמ' סו
ז/ו דברי יהונתן (אייבשיץ) דרוש לפסח אות קיז דף סט ע"א
ז/ו דברי יהושע (קלעוואן, תשעא) עמ' קצא
ז/ו דברי שלמה (ברייער) עמ' 88
ז/ו דובר ישרים פסח עמ' תקנז
ז/ו דרך המלך (לוין) סי' ב
ז/ו דרך הנשר (ריכטר) קונטרס ז
ז/ו דרך שלום (איזרלסון) עמ' 46
ז/ו דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 170
ז/ו דרכי יושר (שרף) ח"ב עמ' רצ-רצא, רצו, רצח, ש {קושיה ממנחות עב}
ז/ו הד משה עמ' 59-60
ז/ו הדרת מרדכי (רוזנבלט) דף פג ע"ד
ז/ו הדרת מרדכי דף פג ע"ג, פד ע"ב-ע"ג
ז/ו הדרת קודש
ז/ו המאור הגדול (יעבץ) עמ' רמה-רמז
ז/ו הצבי והצדק תנינא עמ' רכו
ז/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' רפו-רפז
ז/ו והריקותי לכם ברכה עמ' 19
ז/ו ויקח אברהם [עץ החיים (אבולפיה, תפט), לשונות דף ג ע"ב]
ז/ו וישאל שאול יו"ד סי' כח
ז/ו זבחי תרועה סי' ח אות א
ז/ו זכרון סופרים {לח"מ - איך פסק דברים סותרים וכו'} [עיין הגהות לשד השמן, ועיין בחכמת שלמה יו"ד סימן רסב וביד שאול שם]
ז/ו חזו"א שביעית סי' יז ס"ק ב
ז/ו חי' הגר"י וינוגרד קדשים
ז/ו חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' שס {דוחה שבת}
ז/ו חי' הראי"ה
ז/ו חי' הריצ"ד
ז/ו חי' ר"י נחמיה סי' קעט אות ג
ז/ו חי' רפאל (שלזינגר) מכות ח ע"ב (ד"ה ועי')
ז/ו חיל המקדש סי' ט אות א
ז/ו חכם צבי (תשעה) ח"א סי' קסו (ב) ד"ה כתב
ז/ו חכמת גרשון עמ' קסח
ז/ו חמדת ישראל ח"ב דף יז ע"ב, והערות מנכד המחבר עמ' ב
ז/ו חמדת שלמה עמ' צג {ישוב קו' הלח"מ}
ז/ו חסד יצחק עמ' לג
ז/ו חקרי זמנים ח"ב עמ' קכב
ז/ו טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' תקלה
ז/ו טל חיים (טל) ח"ג עמ' ל
ז/ו יד בנימין ר"ה עמ' קא [יש בנימין מנחות עב ע"ב]
ז/ו ימין משה עמ' קנח
ז/ו יראה ואהבה עמ' קצט
ז/ו ישועות יעקב מועד עמ' רצב
ז/ו ישורון ח"י עמ' רס-רסב
ז/ו כבוד הלבנון דף יז ע"ג-ע"ד, יח ע"ג, יט ע"ב, כא ע"ב, כד ע"א, כה ע"ד {נקצר בשבת}
ז/ו כגן עדנים עמ' קעג
ז/ו כטל אמרתי עמ' קסד, קסט
ז/ו כפתור ופרח (תשו) דף קמה ע"ג
ז/ו כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רמח
ז/ו כרם אברהם עמ' צג
ז/ו כרם ציון שביעית ח"ב עמ' טו ע"א, מ ע"ב
ז/ו כתר המלך
ז/ו לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' יח אות ז, ט
ז/ו להורות נתן מועדים ח"ב עמ' קא
ז/ו להורות נתן על התורה ח"ג עמ' צ {שבת}
ז/ו מאור הקודש מנחות ח"א עמ' קל
ז/ו מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף כ ע"ב {לח"מ}
ז/ו מועדי הרב עמ' 129, 134
ז/ו מועדים וזמנים ח"ד סי' רצב
ז/ו מור דרור קו"א סי' עב {דוחה שבת}
ז/ו מוריה גל' קה עמ' לג-לה {דוחה שבת}, עה-עז, גל' קצז עמ' כח-כט
ז/ו מחנה חיים ח"ב עמ' עג, קכ
ז/ו מחשבת הקודש ח"ב דף יא ע"ג-ע"ד
ז/ו מי השלוח (זס') עמ' צב
ז/ו מים שאל דף סח ע"א {לח"מ}
ז/ו מנחת חזקיה מנחות עמ' ריב
ז/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' תנז, תנט-תסא
ז/ו מנחת יהודה (בוים) דף פג ע"ב
ז/ו מנחת יהודה (בוים) דף קמ ע"ד {דוחה שבת}
ז/ו מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' קסח
ז/ו מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' כח
ז/ו מעין גנים (מזרחי) דף קסג ע"א-ע"ב {מן הישן - פסול}
ז/ו מעיני המים
ז/ו מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' שסה
ז/ו מקום דוד [חכם צבי סי' קסו]
ז/ו מקראי קדש (תשנג) עמ' שמד
ז/ו מראה אש ח"ב עמ' קמח, קסו
ז/ו מרגניתא דר"מ
ז/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/ו מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' ז אות ו, ח, סי' מה אות א
ז/ו משאת מרדכי מכות עמ' סד
ז/ו משנה כסף (שירירו)
ז/ו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' א {מצותו להקצר בלילה בליל ששה עשר בין בחול בין בשבת}
ז/ו משנת יעבץ שמיטה עמ' ג
ז/ו נזר הקדש (רזין) מנחות דף קטו ע"ג
ז/ו נחלת בנימין עמ' מה
ז/ו נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' יב אות מד
ז/ו נשמת חיים (תשסח) או"ח סי' נז עמ' קנב
ז/ו נתיב מאיר
ז/ו נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' נה
ז/ו סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ג עמ' עח
ז/ו סתרי ומגיני (תשכג) עמ' רנה
ז/ו עולת חודש ח"ג מאמר תקנט
ז/ו עולת שמואל (לובצר) ח"ב דף מח ע"א, נד ע"ב
ז/ו עונג שבת סי' יט
ז/ו עושה שלום (מרגנטו) דף קלא ע"א
ז/ו עטרת יהושע - סוגיות (תשנד) עמ' קנה
ז/ו עטרת יהושע - סוגיות (תשעד) עמ' שלה, שלח, שמב, שמו
ז/ו עין יצחק ח"א עמ' עד
ז/ו עין תרשיש
ז/ו עליות משה (תשנב) ח"א עמ' מט
ז/ו עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תקכו, תקכז, תקמג
ז/ו עללת הבציר דף מ ע"ד
ז/ו עמק הלכה (הורוביץ) עמ' יז
ז/ו עמק יהושע ח"א דף יג
ז/ו עמק שאלה (טברסקי) עמ' שנא
ז/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קעה {לח"מ}
ז/ו פאת שדך יו"ד עמ' תג
ז/ו פרחי אהרן עמ' 189
ז/ו פרחי כהונה (קצבורג) עמ' קמג {ביום כשר}
ז/ו פרי אברהם אליעזר
ז/ו פרי יצחק (תשעו) עמ' קסא {לח"מ}
ז/ו פרפרת משה ח"ב עמ' קל
ז/ו צבי גאון יעקב סי' לד
ז/ו צידה ברוך פ' אמור
ז/ו ציוני מהר"נ
ז/ו צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' ג אות ט
ז/ו צרור הכסף (גטיניו) דף ג ע"ד
ז/ו קבא דתירוצא עמ' יז
ז/ו קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' יג, טו
ז/ו קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' שסז
ז/ו קובץ השמיטה עמ' רכט
ז/ו קול דודי (תשף)
ז/ו קול דודי ר"ה סי' קנח, רלז
ז/ו קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' מה-מז, במדבר עמ' קג
ז/ו שאילת יעבץ ח"א סי' לד
ז/ו שאר יוסף ח"א עמ' קכט
ז/ו שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שיח
ז/ו שו"ת מהרש"ם ח"ח סי' רא
ז/ו שושנת העמקים (תאומים) עמ' ריב
ז/ו שיחות לספר ויקרא עמ' כב
ז/ו שלמי ירוחם
ז/ו שלמי שמחה ח"ה עמ' סח
ז/ו שלמי שמעון (קדשים) עמ' רל
ז/ו שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' רד, שפד
ז/ו שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' רא
ז/ו שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' סה
ז/ו שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' עד
ז/ו שער המלך - טעם המלך ח"ב עמ' רו
ז/ו שערי תודה ח"ב דף לו ע"ג, לז ע"ב {דוחה שבת}
ז/ו שערי תורת בבל עמ' 214
ז/ו שעת הכושר דף פה ע"ג {לח"מ}
ז/ו שרשי הים דף קסא ע"א
ז/ו תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' קצט
ז/ו תורת מנחם ח"ס עמ' 362
ז/ו תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' יב
ז/ו תפארת נתן עמ' כ {או"ש}, כא
ז/ו תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' שלו
ז/ז אבן ישראל (פישר)
ז/ז אבני זכרון (פפר) ח"א דף עו ע"א, פו ע"ד
ז/ז אבני נזר או"ח סי' שפד-שפה
ז/ז אגודת אזוב ח"ב דף כא ע"א
ז/ז אגרות הגרי"ד עמ' רג
ז/ז אהבת קדומים עמ' נ, נג
ז/ז אור תורה (שוורץ) ח"ג סי' ח
ז/ז אוריתא יג עמ' לג {הביא מן הישן}, מט
ז/ז אידנו עמ' 95
ז/ז ארשות החיים עמ' לח
ז/ז אשר למלך
ז/ז באר אברהם (אבלי) עמ' פה
ז/ז בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף ד ע"א {מרכה"מ}
ז/ז בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' קמה
ז/ז בדבר מלך ח"ד עמ' קצח, ח"ח עמ' כב
ז/ז בדבר מלך חי"ב עמ' שה
ז/ז ביצחק יקרא (תשע) סי' ח סעיף ב ד"ה עוד קשה, סי' פו ד"ה ולכאורה
ז/ז בית אהרן (כהן, תשך) דף עה ע"ב-ע"ג, עו ע"ב
ז/ז בית אהרן וישראל גל' לד עמ' יב {נקצר ביום כשר}
ז/ז בית הלוי ח"א סי' לד עמ' קנג, סי' לח עמ' קעב
ז/ז בני יהודה דף כט ע"ד
ז/ז ברור הלכה ר"ה כא ע"ב ציון א {או"ש}
ז/ז ברכת הארץ (מאשבוים) עמ' ו
ז/ז ברכת הזבח
ז/ז ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' יז אות א
ז/ז גבורת יצחק שקלים עמ' קז
ז/ז דביר הקודש מנחות עמ' ריד
ז/ז דברי אברהם (מנדלסון) דף לה ע"ד {נקצר ביום כשר}
ז/ז דברי אמת (תרכא) דף מח ע"ג
ז/ז דברי אמת (תרכא) דף עו ע"ב {נקצר ביום כשר}
ז/ז דברי אמת (תשעט) עמ' סב, רכו {קצרוהו ביום כשר}
ז/ז דברי יהונתן (אייבשיץ) דרוש לפסח אות קיז דף סט ע"א
ז/ז דברי יהושע (קלעוואן, תשעא) עמ' קצא
ז/ז דברי יואל בראשית ח"א עמ' שמא
ז/ז דברי שלמה (ברייער) עמ' 88
ז/ז דרך שלום (איזרלסון) עמ' 46
ז/ז דרכי אהרן ח"ב עמ' ז
ז/ז דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 170
ז/ז דרכי יושר (שרף) ח"ב עמ' רצ-רצא, רצו, רצח, ש {קושיה ממנחות עב}
ז/ז הדרת קודש
ז/ז המאור הגדול (יעבץ) עמ' רמה-רמז
ז/ז ואתה תחזה ח"ג
ז/ז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' רפז
ז/ז והריקותי לכם ברכה עמ' 19
ז/ז זהב התרומה - חלה עמ' כג, כה {קצרו ביום}
ז/ז חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' שס {נקצר ביום כשר}
ז/ז חי' חפץ חיים
ז/ז חי' ש"י דף לא ע"א
ז/ז חיים ומלך
ז/ז חכמת גרשון עמ' קכא
ז/ז חמדת ישראל ח"ב דף יז ע"ב, והערות מנכד המחבר עמ' ב
ז/ז חמדת שלמה עמ' צג {ישוב קו' הלח"מ}
ז/ז חסד יצחק עמ' לג
ז/ז טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' תקלה
ז/ז טל נתן עמ' קצ
ז/ז יד בנימין מגילה עמ' קנ {ביום כשר}
ז/ז יד בנימין ר"ה עמ' קא [יש בנימין מנחות עב ע"ב]
ז/ז יד ישראל ח"ב
ז/ז יטב פנים ח"ב דף קצט
ז/ז ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' קפג
ז/ז ימין משה עמ' קנח
ז/ז יראה ואהבה עמ' מא
ז/ז ישועת ישראל (רבינוביץ) דף כח ע"א
ז/ז כבוד הלבנון דף יז ע"ג-ע"ד, יח ע"ג, יט ע"ב, כא ע"ב, כד ע"א, כה ע"ד {נקצר ביום כשר}
ז/ז כגן עדנים עמ' קעג
ז/ז כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' צג
ז/ז כטל אמרתי עמ' קסד, קסט
ז/ז כפתור ופרח (תשו) דף קמה ע"ג
ז/ז כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רמח
ז/ז כתבי יד הגניזה גנזי ירושלים עמ' קמ
ז/ז לחם יהודה
ז/ז לקוטים (פיינברג) עמ' ח
ז/ז מאור הקודש מנחות ח"א עמ' קל
ז/ז מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"א דף סד ע"ד
ז/ז מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשסד) עמ' קצ
ז/ז מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' שכו, שמג
ז/ז מועדי הרב עמ' 129, 134
ז/ז מור דרור קו"א סי' עב {נקצר ביום כשר}
ז/ז מוריה גל' קה עמ' לג-לה {נקצר ביום כשר}, גל' קצז עמ' כח-כט
ז/ז מוריה שנה ט גל' ט (ר"ד הורביץ)
ז/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' תנט-תסא, תסג
ז/ז מנחת יהודה (בוים) דף קמ ע"ד {ביום כשר}
ז/ז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף קצח ע"ד
ז/ז מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' שסה
ז/ז מקראי קדש (תפט) דף קלד ע"ב
ז/ז מר דרור סי' עג
ז/ז מרחשת ח"ג סי' יט אות א
ז/ז מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' ז אות ו, ח, סי' מה אות א
ז/ז משכיל לאיתן דף א ע"א {נקצר ביום כשר}
ז/ז משנת חיים מנחות עמ' תעד, תרט
ז/ז נועם ח"ו עמ' רלד
ז/ז נזר הקדש (רזין) מנחות דף צה ע"ד, קטו ע"ג
ז/ז נשמת חיים (תשסח) או"ח סי' נז עמ' קנב
ז/ז ס' החיים (קלוגר) עמ' סה
ז/ז עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' רלא, ח"ג עמ' צ
ז/ז עולת חודש ח"ג מאמר תקנט
ז/ז עולת שמואל (לובצר) ח"ב דף נד ע"ב
ז/ז עונג שבת סי' יט
ז/ז עטרת יהושע - סוגיות (תשעד) עמ' שלה, שלח, שמב, שמו
ז/ז עין יצחק ח"א עמ' עד
ז/ז עליות משה (תשנב) ח"א עמ' מט
ז/ז עללת הבציר דף מ ע"ד
ז/ז עמק הלכה (הורוביץ) עמ' יז-יח
ז/ז עמק שאלה (טברסקי) עמ' שנא
ז/ז עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף ג ע"ב
ז/ז פורת יוסף (שלופר) דף יא ע"ב
ז/ז פרחי אהרן עמ' 141, 189
ז/ז פרחי כהונה (קצבורג) עמ' קמג {דוחה שבת}
ז/ז פרי אברהם אליעזר
ז/ז פרי האדמה ח"ד
ז/ז פרי עץ חיים (קרויס) עמ' כד
ז/ז פתחי שערים דף כ ע"ב
ז/ז צידה ברוך פ' אמור
ז/ז קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' יג, טו
ז/ז קובץ השמיטה עמ' קצז
ז/ז קול דודי (תשף)
ז/ז קול דודי ר"ה סי' קנח, רלז
ז/ז קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' מה-מז, במדבר עמ' קג
ז/ז קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' קצב, רפב, שכג
ז/ז קרן הצבי מצוה קכז אות א
ז/ז ראש דברך עמ' קכו
ז/ז שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שיח
ז/ז שבט סופר (תשמו) עמ' כד
ז/ז שו"ת מהרש"ם ח"ח סי' רא
ז/ז שושנת העמקים (תאומים) עמ' ריב
ז/ז שלמי שמחה ח"א עמ' צב
ז/ז שלמי שמעון (קדשים) עמ' רל
ז/ז שם משמעון (פולק) ח"ב דף מח
ז/ז שני אליהו דף נה ע"ב
ז/ז שעורי הגרב"ד פסחים עמ' קיד
ז/ז שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' רא
ז/ז שער המלך - טעם המלך ח"א עמ' לא
ז/ז שערי תודה ח"ב דף לו ע"ג, לז ע"ב {נקצר ביום כשר}
ז/ז תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' קצט
ז/ז תורת מנחם ח"ס עמ' 362
ז/ז תפארת נתן עמ' כא
ז/ז תפארת ראובן עמ' קעב
ז/ז תשובה מאהבה ח"ב דף לג ע"ג
ז/ז תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' שלז
ז/ח אור הישר [אור הישר מנחות עב ע"א]
ז/ח בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף ד ע"א
ז/ח בדבר מלך חי"ב עמ' קכד
ז/ח בית אהרן (קריספין) דף ח ע"א {כ"מ}
ז/ח בית אהרן וישראל גל' קכו עמ' י {כר' ישמעאל בענין תוספת}
ז/ח דגל יהודה (בילו') עמ' מ
ז/ח דרכי אהרן ח"ב עמ' ט
ז/ח דרכי יושר (שרף) ח"ב עמ' רצט
ז/ח הדרת קודש
ז/ח חי' מהר"ז בינגא הל' עומר סי' א, ה
ז/ח ישורון ח"י עמ' רסא
ז/ח כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רמח
ז/ח לחם חקי עמ' סז
ז/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' תס
ז/ח נמוקי חיים עמ' רסב
ז/ח שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' שעג
ז/ח תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' קצט
ז/ט הדרת קודש
ז/ט חי' הגר"י וינוגרד קדשים
ז/ט חי' מהר"ז בינגא הל' עומר סי' א, ה
ז/ט כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רמח
ז/ט מוריה גל' קפט עמ' מג {לא מצא לח יביא יבש}
ז/ט מחנה ישראל (אליהו) סי' עה
ז/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' תס
ז/ט פאת ים (מאיו) דף ל ע"ד
ז/ט צבי תפארת סי' נ
ז/ט צמח צדקה עה"ת עמ' מה
ז/ט שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' קפז
ז/ט תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' קצט
ז/י בני יהודה דף כט ע"ד
ז/י הדרת קודש
ז/י ואתה תחזה ח"ג
ז/י חי' מהר"ז בינגא הל' עומר סי' א, ה
ז/י כתר המלך
ז/י מועדים וזמנים ח"ח סי' רצב
ז/י מוריה גל' רכו עמ' קיח {לח"מ}
ז/י מטה אהרן ר"ה עמ' כא
ז/י מנחה טהורה דף קז ע"ב
ז/י מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/י משנת יוסף שביעית ח"א עמ' סו, ע
ז/י נר מצוה (ואלק) מצוות דף מה ע"א
ז/י עונג שבת סי' יט
ז/י עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כ
ז/י שערי טהר ח"ח סי' ה אות ב
ז/י שערי מאיר עמ' קלג
ז/י שפתי מלך
ז/יא אבנים יקרות עמ' צ {הוכחה נגד הצדוקים}
ז/יא אהבת אברהם עמ' לו
ז/יא אוצר א"י ח"ה עמ' 156
ז/יא אור הישר [אור הישר מחות סג ע"ב]
ז/יא אור חדש (מהר"ל) פ"ב הע' 487, 613, פ"ה הע' 467, פ"ו הע' 251, פ"ט הע' 253
ז/יא אור יעקב יבמות דף פ ע"ד, פא ע"ב
ז/יא אלומות יוסף (תשנ) עמ' פו {בחול ובשבת}
ז/יא אעירה שחר (זעפרני) עמ' קפג
ז/יא אשר למלך
ז/יא באר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 89 {תלה בדבר שאינו עיקר}
ז/יא בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' קי
ז/יא ביצחק יקרא (תשע) סי' א סעיף א ד"ה ועדיין
ז/יא בית אהרן (קריספין) דף נג ע"ג-ע"ד
ז/יא ברית יצחק (טייב) דף יח ע"ב
ז/יא דביר הקודש מנחות עמ' ריז-ריח
ז/יא דורש לציון (תקצד) דרוש ה
ז/יא דורש לציון (תשנה) עמ' מד
ז/יא דרך חיים (תשע) פ"א הערה 8, פ"ב הערה 611, פ"ג הערה 325, 576, פ"ד הערה 1009, 1771, 2007 {סיבה לא אמיתית}
ז/יא דרכי משה ח"א שמעתתא ז פ"ג
ז/יא הדרת קודש
ז/יא המסורת בספרי הרמב"ם עמ' 23
ז/יא הערות ר"י ליינר
ז/יא הר המלך ח"ה עמ' שיז-שיח, ח"ח עמ' שסט
ז/יא הרמב"ם והלכותיו
ז/יא הרמב"ם כמחנך עמ' 117, 118
ז/יא התורה והתלמוד ח"ד עמ' 487
ז/יא ואתה תחזה ח"ג
ז/יא זכרון סופרים {מאחר שתלה הדבר במחרת הפסח וכו'} [עיין אבן עזרא פרשת אמור הביא ראי' זו בשם חכס ברומי ומשיג עלה, ע"ש ובתוס' קדושין דף ל"ז ע"ב, וע"ש בספר המקנה, וכן בדרשות חת"ס דף רל"א ורעד ע"ב כוון לדברי רבו ביישוב הנ"ל]
ז/יא חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שצו
ז/יא חי' הגרז"ס קדשים עמ' פד
ז/יא חי' חתם סופר
ז/יא חי' עזיאל
ז/יא חיים ומלך
ז/יא טל חיים (טל) ח"ג עמ' ל
ז/יא יביע אומר (גרוברט) עמ' 127 {מחרת הפסח}
ז/יא ידי משה (בוצק') הל' תמידין סי' י
ז/יא ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שלח
ז/יא כבוד מלכים (מרגליות) {הל"מ}
ז/יא כגן עדנים עמ' קעג
ז/יא כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רמז, רמט
ז/יא כרם ציון שביעית ח"ב עמ' לט ע"א
ז/יא לקוטי סופר ח"ב דף סב ע"ג
ז/יא לקוטי שיחות חל"ח עמ' 7, 17
ז/יא מאור הקודש מנחות ח"א עמ' קה
ז/יא מאורי המועדים עמ' קכה
ז/יא מבוא למשנה תורה עמ' 44, 66, 89, 114, 174, 258, 278
ז/יא מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' סא
ז/יא מועדים וזמנים ח"ד סי' רצא
ז/יא מוריה גל' קפט עמ' מג
ז/יא מחנה יוסף (תשעב) סי' מו אות ב
ז/יא מחשבה למעשה מועדים ומצוות עמ' קצו
ז/יא מנחת חינוך ח"ב עמ' תס
ז/יא מעדני ארץ מתנ"ע עמ' קיב {כריכות במחובר}
ז/יא מעין החכמה עמ' קעב
ז/יא מקראי קדש (תפט) דף קלד ע"א
ז/יא מקראי קדש (תשנג) עמ' שמד
ז/יא מר קשישא עמ' צא
ז/יא מראה הפנים חלה דף יב
ז/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/יא משנת חיים ויקרא עמ' תיב
ז/יא משנת חיים מנחות עמ' תקכו
ז/יא משק ביתי סי' קנז (סט ע"ב) {שם יוסף}
ז/יא נר מצוה (ואלק) מצוות דף נ ע"ד
ז/יא עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קלג
ז/יא עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קכא-קכב
ז/יא עלה יונה עמ' תנו
ז/יא פאר הלכה פסחים עמ' א
ז/יא קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' כ
ז/יא קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רנב
ז/יא רלב"ג ויקרא פכ"ג פסוק יא עמ' שלה
ז/יא שארית ישראל (מינצברג) או"ח סי' כח עמ' מה
ז/יא שו"ע הרב או"ח סי' תפט ס"ג
ז/יא שיחות לספר ויקרא עמ' רפג {ממחרת הפסח אכלו מעבור הארץ}
ז/יא שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' שכט
ז/יא שם יוסף (אליקים)
ז/יא שם משמעון (פולק) ח"ב דף כה
ז/יא שם עולם (רבין) ח"ב עמ' קסא
ז/יא שמועת חיים יומא ח"א עמ' כג
ז/יא שער המלך (שושן) עמ' קכו
ז/יא שפתי מלך
ז/יא תועפת ראם (גטיניו) דף נח ע"ג
ז/יא תורת המועדים (תשכד) עמ' 353
ז/יא תורת המועדים (תשנו) עמ' 380
ז/יא תורת העולה ח"ג פנ"ד עמ' קסט
ז/יא תורת העולה עמ' תסז
ז/יא תחומין ח"ב עמ' 156
ז/יא תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קטו, קיח {ממחרת הפסח}
ז/יא תפארת ישראל סי' שפו
ז/יב אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ד ס"ק לה
ז/יב אפיקי מגינים זבחים סי' נב
ז/יב אפיקי מגינים מנחות סי' ד
ז/יב בגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף יא ע"א
ז/יב בדבר מלך חי"ב עמ' קמח
ז/יב ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' סז
ז/יב בית אהרן וישראל גל' עז עמ' מט
ז/יב ברור הלכה הוריות יג ע"א ציון ח
ז/יב ברכת הארץ (מאשבוים) עמ' ו {השמיט היה עומד ומקריב מנחת העומר ונטמא}
ז/יב גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' קכ
ז/יב גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' כג
ז/יב גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' טו
ז/יב דבר שאול סוטה סי' יט אות א
ז/יב דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' רנח
ז/יב הדרת קודש
ז/יב ואתה תחזה ח"ג
ז/יב וענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' קצה
ז/יב חדושים ובאורים (גרי') מנחות סי' ט ס"ק ט
ז/יב חוות יאיר סי' קצב
ז/יב חי' הראי"ה
ז/יב חי' הריצ"ד
ז/יב חכמת התורה אמור עמ' שנג
ז/יב חלק יעקב (אביגדור), מכתבי תהלה עמ' 42
ז/יב חסדי דוד ח"ה עמ' תתקכט, ח"ו עמ' שסג-שסד
ז/יב חקרי זמנים ח"א עמ' רב
ז/יב ישורון ח"י עמ' רסב-רסג
ז/יב כגן עדנים עמ' קעו, קעח
ז/יב כטל אמרתי עמ' קסז
ז/יב כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רמז, רמט
ז/יב מאור הקודש מנחות ח"א עמ' קטו, קיט
ז/יב מאורי המועדים עמ' קסה {מתי קומצים}
ז/יב מאורי שערים עמ' תד {אימתי קומצים}
ז/יב מועדים וזמנים ח"ד סי' רצא
ז/יב מוריה גל' צט עמ' עז
ז/יב מזבח חדש דף עד ע"ב {אימתי}
ז/יב מכתבי תורה (אלתר, תשכז) עמ' קנה
ז/יב מכתבי תורה (אלתר, תשנז) סי' קלא
ז/יב מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' שעו, תעח
ז/יב מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' קיט, קלד
ז/יב מנחת חזקיה מנחות עמ' קצו
ז/יב מנחת חינוך ח"ב עמ' תנה, תס-תסא, תעג-תעד
ז/יב מעיני המים
ז/יב מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' רכז
ז/יב מקדש דוד קדשים סי' ט ס"ק ג, סי' לג ס"ק ג במנחת מרדכי
ז/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/יב משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' ריא
ז/יב משנת חיים במדבר עמ' עה, פה
ז/יב משנת חיים זבחים עמ' קסט
ז/יב משנת חיים מנחות עמ' תצה, תקלג
ז/יב סדר עבודת יוה"כ (פוברסקי) עמ' קמ
ז/יב עיני דוד
ז/יב עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תקסח
ז/יב קדשי יהושע עמ' אלף קעא
ז/יב קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' קסו, רנו, רסה
ז/יב שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' רכה {שמן - מצה עשירה}
ז/יב שלטי הגבורים עמ' רצד
ז/יב שלמי יוסף מנחות עמ' נח, צב, שלד
ז/יב שלמי שמחה ח"א עמ' פ, ח"ה עמ' רג
ז/יב שמועת חיים יומא ח"ב עמ' שכד
ז/יב שמועת חיים ערכין ח"א עמ' שמג
ז/יב שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' תלח
ז/יב שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' רסח
ז/יב שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' עב, פא, פג
ז/יב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' רכו
ז/יב שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' נו
ז/יב שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קפב
ז/יב שפת אמת על התלמוד ח"ג דף נה ע"ג
ז/יב שפתי מלך
ז/יב תנופת זהב עמ' 215
ז/יב תפארת ראובן עמ' קעב
ז/יג אוצמפה"ת חלה פ"א מ"א הע' 141, 165
ז/יג אוצר א"י ח"ו עמ' 184
ז/יג אור הישר [אור הישר מנחות סח ע"א]
ז/יג אור הרעיון עמ' שא {לקצור קודם לקצירת העומר}
ז/יג אור פני יהושע עמ' קג
ז/יג אמונת יהושע עמ' אלף קנ, אלף קנא {או"ש}, אלף קנה
ז/יג אמונת עתיך גל' 104 עמ' 119-121, 128
ז/יג אפיקי מגינים חלה פ"א מ"א אות ב
ז/יג אפיקי מגינים חלה פ"א מ"א אות ב
ז/יג אפיקי מגינים מנחות סי' ז
ז/יג באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תמז
ז/יג באר שרים (שולמן) עמ' קלח
ז/יג בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' פ
ז/יג בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף ג ע"ד, ח"ד דף ה ע"ג
ז/יג בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' קמה
ז/יג בדבר מלך חי"ב עמ' קטז, קכג, רמ, שעט
ז/יג בית לוי (גולדברג) דף נג ע"ד, נה ע"א-ע"ב, נז ע"א
ז/יג בית שערים ח"ג סי' ד
ז/יג בני יהודה דף ל ע"ב
ז/יג ברכת הארץ (מאשבוים) עמ' י-יא
ז/יג גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' ו
ז/יג גבורת יצחק שקלים עמ' קז
ז/יג גור אריה ויקרא פ' כג הע' 32
ז/יג דביר הקודש מנחות עמ' רכב {תחלה לכל הנקצרים}
ז/יג הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' רמב {איסור קצירה לפני העומר}
ז/יג הדרת קודש
ז/יג הר המלך ח"ז עמ' קכה
ז/יג ואתה תחזה ח"ג
ז/יג זבד טוב עמ' 18
ז/יג זהב התרומה - חלה עמ' כ-כג
ז/יג חי' הראי"ה
ז/יג חי' מהר"ז בינגא הל' עומר סי' א-ד, הגהה יג, הערה 11, עמ' רמד
ז/יג חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' קמד
ז/יג חקרי זמנים ח"א עמ' קצז
ז/יג יד המלך (פלומבו)
ז/יג ידי משה (בוצק') הל' תמידין סי' יא
ז/יג יחלק שלל ח"ג עמ' מה {בזה"ז}
ז/יג ישורון ח"י עמ' רסג
ז/יג כטל אמרתי עמ' קסח
ז/יג כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רמט-רנ
ז/יג כרוב ממשח דף מה ע"ד
ז/יג לחם חקי עמ' סו, עג
ז/יג מועדי הרב עמ' 129
ז/יג מועדים וזמנים ח"ד סי' רצד
ז/יג מנחת חזקיה מנחות עמ' רט
ז/יג מנחת חינוך ח"ב עמ' תנח-תנט
ז/יג מנחת פתים (ארנטרוי) ח"ב עמ' פח
ז/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/יג מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קנג אות ג {קצירה לפני העומר בזה"ז}
ז/יג משכן בצלאל ח"א סי' מט
ז/יג משנת חיים מנחות עמ' תקיב, תקיד, תרט
ז/יג משנת יעקב
ז/יג משפט כהן עמ' רמט ע"ב
ז/יג נועם חכ"ב עמ' שיא
ז/יג נזר הקדש (רזין) מנחות דף קיב ע"א {לח"מ}
ז/יג נתיבות שלום (למפרט)
ז/יג עליות משה (תשנב) ח"א עמ' מד, מט
ז/יג עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תקלו, תקמג
ז/יג ענבי פתחיה עמ' 302
ז/יג ענפי ארז (זי') דף קכה ע"א {ראב"ד}
ז/יג צפנת פענח ויקרא עמ' קפג
ז/יג קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' כד
ז/יג קובץ השמיטה עמ' תקסד
ז/יג קול בן לוי (תפז) דף כב ע"ב
ז/יג קול בן לוי (תשסג) עמ' פ {כ"מ}
ז/יג קול דודי (תשף)
ז/יג קול דודי ר"ה סי' ט
ז/יג קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רסו, רעח
ז/יג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תקעא
ז/יג שאגת אריה החדשות דף לד ע"א, לה ע"ב, מא ע"ב, נב ע"א
ז/יג שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' רלא
ז/יג שלום ירושלים עמ' קסח
ז/יג שלמי יוסף ר"ה עמ' קכט
ז/יג שלמי שמחה ח"א עמ' פט-צ, צב, ח"ה עמ' יט
ז/יג שם יוסף (אליקים)
ז/יג שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' קסה
ז/יג שערי מאיר עמ' קלב-קלג
ז/יג שפת אמת על התלמוד ח"ג דף נה ע"ד
ז/יג שפתי מלך
ז/יג תפארת נתן עמ' כא {או"ש}
ז/יג תשובות ר' איסר יהודה עמ' 4 {בית השלחין}
ז/יד אבן האזל
ז/יד אוצמפה"ת חלה פ"א מ"א הע' 173, 176, 179
ז/יד אמונת יהושע עמ' אלף קנו {רמב"ם}, אלף קנח {או"ש}
ז/יד אפיקי מגינים מנחות סי' ז, נח
ז/יד בדבר מלך חי"ב עמ' פט
ז/יד ברכת הארץ (מאשבוים) עמ' יב
ז/יד הגהות חבר בן חיים
ז/יד הדרת קודש
ז/יד זבד טוב עמ' 20
ז/יד חכמת גרשון עמ' קפה, רפד
ז/יד חקרי זמנים ח"א עמ' קצז
ז/יד לקט שבלים (תשמט) עמ' קמג
ז/יד מועדי ישראל (שוורץ) פסח סי' קו אות א
ז/יד מילי דמרדכי
ז/יד מנחת חזקיה מנחות עמ' רט
ז/יד משכן בצלאל ח"א סי' מט
ז/יד משנת חיים מנחות עמ' תרט
ז/יד נמוקי חיים עמ' רסג
ז/יד עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תקמד
ז/יד ענבי פתחיה עמ' 305
ז/יד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קעה
ז/יד פרפרת אליעזר בהר פרק כה פסוק טו
ז/יד קול דודי ר"ה סי' ט
ז/יד קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רעו-רעח
ז/יד שלמי יוסף ר"ה עמ' קל
ז/יד שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' עט
ז/יד שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' קמב
ז/טו אבן ישראל (פישר) ח"ח עמ' קסז
ז/טו אגרות הגרי"ד עמ' קלב
ז/טו אנצי"ת ע' בית המדרש הע' 65, 68
ז/טו בדבר מלך ח"ד עמ' קצט
ז/טו בדבר מלך חי"ב עמ' פט
ז/טו בני יהודה דף ל ע"ד
ז/טו דביר הקודש מנחות עמ' רכג
ז/טו דרכי דוד (קסל) פאה עמ' קצג, קצד, קצו, רא {לח"מ} רג, תתנט, תתס
ז/טו הדרת קודש
ז/טו ואתה תחזה ח"ג
ז/טו חדושים ובאורים (גרי') פאה סי' ג ס"ק ב
ז/טו חי' הגר"י וינוגרד קדשים
ז/טו חי' מהר"ז בינגא הל' עומר סי' ג-ד, הגהה יב-יג
ז/טו חקרי זמנים ח"א עמ' קצז
ז/טו מנחת חזקיה מנחות עמ' ריא
ז/טו מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' תפ
ז/טו מנחת חינוך ח"ב עמ' תנח-תנט, תסד
ז/טו מנחת שלמה שביעית עמ' שסג
ז/טו מעדני ארץ מתנ"ע עמ' עט {לח"מ}
ז/טו מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' לו, שסג
ז/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/טו משנת חיים מנחות עמ' תקטו
ז/טו משנת יעקב
ז/טו משנת ר' אהרן זרעים עמ' יג, יז
ז/טו נזר הקדש (רזין) מנחות דף קטו ע"ב
ז/טו נשמת חיים (אבולפיה), לשונות הסמ"ג דף ע {לח"מ}
ז/טו נתיבות שלום (למפרט)
ז/טו ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' קמ
ז/טו עטרת ישראל עמ' רלב
ז/טו קובץ חי' תורה (סול') עמ' סח
ז/טו שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' רמב
ז/טו שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' שע
ז/טו שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' קעט, קפא, קצה
ז/טו שפתי מלך
ז/טו תפארת בחורים פאה עמ' קמב, קנב-קנג {לפני הבאת שליש}
ז/טז אמונת עתיך גל' 104 עמ' 124 {כדרך הקוצרים}
ז/טז בדבר מלך ח"ד עמ' קצט
ז/טז בני יהודה דף ל ע"ד
ז/טז הדרת קודש
ז/טז מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' לו-לז, שסג
ז/טז משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' עב
ז/טז שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' רסד
ז/טז שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' קסו
ז/יז אגרות משה קדשים סי' א
ז/יז אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"י הע' 72-78
ז/יז אור הישר [אור הישר מנחות סח ע"ב]
ז/יז אור שמח
ז/יז אוריתא יג עמ' סא
ז/יז באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תמו-תמז
ז/יז בדבר מלך ח"ד עמ' קצט
ז/יז בדבר מלך חי"ב עמ' קטז, קיח, שעד
ז/יז בדי הארון (הכהן) עמ' 579
ז/יז ביצחק יקרא (תשע) סי' קיח ד"ה והרמב"ם
ז/יז בית אהרן וישראל גל' לד עמ' נ-נא
ז/יז בית לוי (גולדברג) דף נד ע"ג, נה ע"א
ז/יז בכורי הארץ עמ' 134, 387, 403
ז/יז בני יהודה דף ל ע"ד
ז/יז ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' יז אות א
ז/יז גבורת יצחק ביכורים עמ' יד, טז
ז/יז גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' קיט
ז/יז גבורת יצחק שבועות עמ' נז {לפני שתי הלחם}
ז/יז דברות משה זרעים עמ' תקסו, תרסד {ולא יביא קודם להבאת שתי הלחם ואם הביא כשד}
ז/יז הדרת קודש
ז/יז המאור הגדול (יעבץ) עמ' רמז
ז/יז הר המלך ח"ז עמ' קכו
ז/יז זהב התרומה ביכורים עמ' כג
ז/יז חדושים ובאורים (גרי') בכורים סי' ד ס"ק א
ז/יז חוף ימים ח"ב סי' יח אות א, סי' יט אות א
ז/יז חזון יחזקאל מנחות פ"י ה"ו
ז/יז יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' רעא
ז/יז יצחק ירנן
ז/יז לב מבין
ז/יז מאור למלך נדרים עמ' קנט
ז/יז מי החג עמ' קנח
ז/יז מילי דמרדכי
ז/יז מנחה טהורה דף צ ע"ג
ז/יז מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' מו
ז/יז מנחת חינוך ח"ב עמ' תס, תע-תא, תעה
ז/יז מנחת כהן (יוסף חיים) דף צז
ז/יז מנחת צמח - משנה ברורה עמ' קמג-קמד
ז/יז מנחת שלמה שביעית עמ' שסג
ז/יז מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' לו, שסג
ז/יז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף נט ע"ד
ז/יז מקראי קדש (תשנג) עמ' שמד
ז/יז משנת יעקב
ז/יז נדבות פי (דרוק, דרשות) עמ' רא
ז/יז נזר הקדש (רזין) מנחות דף קו ע"ב {או"ש}
ז/יז עומק הפשט ח"ג עמ' קח
ז/יז ענפי ארז (זי') דף רד ע"ג, רה ע"א
ז/יז עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף ה ע"ב
ז/יז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כא, כרך ב ח"ב עמ' קעו
ז/יז ערהשה"ע קדשים סי' נח אות יב
ז/יז פרי אברהם אליעזר
ז/יז פרי עץ חיים (קרויס) עמ' שסז
ז/יז צפנת פענח דברים עמ' רלג
ז/יז קול דודי (תשף) (בקיצור)
ז/יז קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' י
ז/יז ראשית בכורים דף סא ע"א {הביא כשר}
ז/יז שו"ת השבי"ט ח"א עמ' פב
ז/יז שו"ת ר"י מילר עמ' קנד
ז/יז שי למלך עמ' עח
ז/יז שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' תפג
ז/יז שלמי שמחה ח"א עמ' פו
ז/יז שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' עו
ז/יז שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' רפ
ז/יז שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' צג
ז/יז שפת אמת על התלמוד ח"ב דף קלה ע"א
ז/יז תפארת צבי (ספינקא) במדבר עמ' נב
ז/יז תשובות רי"ח זוננפלד עמ' קלג
ז/יח אהל שרה לאה עמ' תתקה-תתקו
ז/יח אור הישר [אור הישר מנחות עה ע"ב]
ז/יח אנצי"ת ע' ברכת הזמן הע' 115
ז/יח אפר קדשים עמ' קל
ז/יח בית אהרן (קריספין) דף ח ע"א
ז/יח בית אהרן וישראל גל' מב עמ' ק
ז/יח ברכת הזמן עמ' תכד
ז/יח דברות משה ב"ק ח"ב סי' פא ענף ב, ד
ז/יח דברות משה ברכות עמ' ריז {וכל המקריב מנחה מן החדש תחילה מברך שהחיינו ולח"מ}
ז/יח דברי יצחק (מורסיא) פתיחה עמ' 47-48
ז/יח הדרת קודש
ז/יח ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' נה
ז/יח זכרון סופרים {כ"מ - וללא כפרש"י והתוספות} [עיין רש"י מנחות דף ע"ה ע"ב, ומה שכתבתי שם ע"ד באה"ט או"ח סימן רע"ה]
ז/יח חזון יחזקאל ברכות פ"ה הכ"ג
ז/יח חי' הראי"ה
ז/יח ידי משה (בוצק') הל' תמידין סי' יב
ז/יח יצחק ירנן
ז/יח כגן עדנים עמ' קעז, קעח
ז/יח מראה הנוגה
ז/יח משנת יעקב זרעים ח"א עמ' קצג
ז/יח משנת יעקב כאן
ז/יח משק ביתי סי' קטו (לט ע"ב) {המגיה}
ז/יח נועם חי"א עמ' קמה
ז/יח נזר הקדש (רזין) מנחות דף קכב ע"א
ז/יח נחלת שמעון (אמוראי) דף כט
ז/יח על גדות ים התלמוד עמ' 271
ז/יח קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רצח
ז/יח ראשי בשמים (רבין) עמ' קסח
ז/יח שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קלא
ז/יח שולי הגליון עמ' קמא
ז/יח שפתי מלך
ז/יח שרגא בטהרה עמ' עו
ז/יט בדבר מלך חי"ב עמ' קטז, קיח
ז/יט הדרת קודש
ז/יט וענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' ר
ז/יט יוסף לקח כרך א ח"א עמ' שיא
ז/יט מאורי שערים עמ' תב-תד
ז/יט מנחת חזקיה מנחות עמ' ר
ז/יט מנחת חינוך ח"ב עמ' תסט-תעא
ז/יט משנת חיים במדבר עמ' עה
ז/יט משנת חיים מנחות עמ' תרט
ז/יט נחלת עמי עמ' קיד
ז/יט עליות משה (תשנב) ח"א עמ' מז
ז/יט עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תקמ
ז/יט קדשי יהושע עמ' אלף שנז, אלף תקז
ז/יט רלב"ג ויקרא פכ"ג פסוק טז עמ' שלח
ז/יט שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' רעו
ז/כ אוצרות השעורים (פיקארסקי) עמ' קכה
ז/כ אורים גדולים (תקיח) דף ז ע"ב
ז/כ אורים גדולים (תשסג) עמ' כג
ז/כ אשר למלך
ז/כ ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' סז
ז/כ ביצחק יקרא (תשע) סי' קיח ד"ה ובגמ'
ז/כ בית אהרן וישראל גל' לד עמ' נ
ז/כ בכורי הארץ עמ' 420
ז/כ בן ידיד
ז/כ בשבילי התלמוד ח"ג מנחות סט ע"א
ז/כ גליונות אבני נזר {לח"מ}
ז/כ הדרת קודש
ז/כ ואתה תחזה ח"ג
ז/כ וענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' ר
ז/כ זכר יצחק (תשן) עמ' קפ
ז/כ חדושים ובאורים (גרי') בכורים סי' ד ס"ק א
ז/כ חי' הראי"ה
ז/כ חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד מנחות סט ע"א]
ז/כ חכמת גרשון עמ' רפא
ז/כ ידי משה (בוצק') הל' תמידין סי' יח
ז/כ מאורי שערים עמ' תב-תד
ז/כ מילי דמרדכי
ז/כ מנחת חזקיה מנחות עמ' רא
ז/כ מנחת חינוך ח"ב עמ' תע-תעא
ז/כ מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' פח
ז/כ מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/כ משאת המלך מועדים עמ' רלב {כל מקום וכל זמן}
ז/כ נזר המלך
ז/כ נמוקי חיים עמ' רסג
ז/כ פרי עץ חיים (קרויס) עמ' שסז
ז/כ צרור הכסף (גטיניו)
ז/כ קדשי יהושע עמ' אלף תקכא
ז/כ קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' מד, צא, צז
ז/כ קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רע
ז/כ ראשית בכורים דף כד
ז/כ שלמי שמעון (קדשים) עמ' רכט
ז/כ שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' רפז
ז/כ שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' קג
ז/כ שפת אמת על התלמוד ח"ג דף נו ע"א
ז/כ שפתי מלך
ז/כא אמונת יהושע עמ' אלף קנו
ז/כא בדבר מלך חי"ב עמ' פט, קכג, שעט
ז/כא בית לוי (גולדברג) דף נח ע"ב וע"ד
ז/כא ברכת הארץ (מאשבוים) עמ' יב {או"ש}
ז/כא דביר הקודש מנחות עמ' רכב {אינו לוקה}
ז/כא דור דורים עמ' שמד
ז/כא הדרת קודש
ז/כא חי' הגאון אדר"ת עמ' רלו, רלח {כשר}
ז/כא חיל המקדש סי' ט אות ד
ז/כא חשבונות של מצוה עמ' תפד
ז/כא כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רנא
ז/כא מאורי שערים עמ' תב-תד
ז/כא מי החג עמ' קנח
ז/כא משנת חיים הל' פסח עמ' תקד-תקה
ז/כא משנת חיים מנחות עמ' תקטו, תקיט
ז/כא משנת חיים קדושין עמ' שיז
ז/כא נזר הקדש (רזין) מנחות דף קטו ע"ב
ז/כא קובץ הערות (תשסג) סי' יח אות יא
ז/כא קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רפא
ז/כא שאגת אריה החדשות דף מב ע"ג
ז/כא שארית ישראל (מינצברג) חידושים סי' יז
ז/כא שלמי שמחה ח"א עמ' פז, פט-צא
ז/כא שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' שעא
ז/כא תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' קמו
ז/כב אבן מלוכה (ברון, תשעז) עמ' 285-287
ז/כב אבנים יקרות עמ' צד {או"ש}
ז/כב אוצרות הרמב"ם
ז/כב אור אברהם
ז/כב אור שמח
ז/כב איש ההלכה גלוי ונסתר עמ' 29
ז/כב אעירה שחר (זעפרני) עמ' רי
ז/כב אפיקי מגינים מנחות סי' נה
ז/כב ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קע
ז/כב באר שרים (שולמן) עמ' קה
ז/כב בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף ב ע"ג
ז/כב בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' קמא
ז/כב בדבר מלך חי"ב עמ' שנב, שנט, שעג
ז/כב בית אהרן (כהן, תשך) דף עח ע"א
ז/כב בית אהרן (צוקרמן) עמ' שצו
ז/כב בית אהרן וישראל גל' עז עמ' מו, מח-מט, גל' עח עמ' פב {רדב"ז}
ז/כב בית הלוי ח"א סי' לט עמ' קפא
ז/כב בית ישחק
ז/כב בן ידיד
ז/כב בן מלך - עניינים בש"ס עמ' רו {רמב"ם}, רי {או"ש}
ז/כב ברכת יצחק (פאלער) עמ' מח {מתחילת היום}
ז/כב ברכת מרדכי פסחים עמ' שכג
ז/כב בשבילי הקדושה סי' כט הערה יד {או"ש}
ז/כב גבורת יצחק חגיגה עמ' רטז
ז/כב גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' ב, יא
ז/כב גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קנד
ז/כב גשר יהושע עמ' 206
ז/כב דבר יהושע על הש"ס עמ' רסד, רסח-רסט
ז/כב דובר ישרים פסח עמ' תקכז
ז/כב הדרת קודש
ז/כב הלכות והליכות עמ' כט
ז/כב הר המלך ח"ב עמ' רסח-רעא, ח"ד עמ' שא-שב, ח"ה עמ' שיט-שכה
ז/כב זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' מח
ז/כב חזון לימים ח"ב עמ' יז
ז/כב חי' הגר"ח החדש עמ' תעו
ז/כב חיים ומלך
ז/כב חכמת גרשון עמ' קיח, קכ
ז/כב חקרי זמנים ח"ב עמ' קטז, קיח, קכא
ז/כב יבול היובלות עמ' 403
ז/כב יד בנימין ר"ה עמ' מא {נמוקי מהרא"י}
ז/כב ידי משה (בוצק') הל' תמידין סי' יג
ז/כב יחוה דעת ח"א עמ' סז
ז/כב יין הטוב עמ' רמב {פרי האדמה}
ז/כב ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קעט {בזה"ז}
ז/כב יעיר אזן דף כג ע"ב {מיושב}
ז/כב כבוד חכמים - עטרת פז עמ' תמה
ז/כב כגן עדנים עמ' קעז
ז/כב כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רנא
ז/כב להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' סה {עיקר המצוה לספור שבועות}
ז/כב להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' נ ע"ב, נא ע"א
ז/כב מאור הקודש מנחות ח"א עמ' קיב {חי' הגר"מ הלוי}
ז/כב מאורי המועדים עמ' קכג, קכו
ז/כב מאורי שערים עמ' תב-תד
ז/כב מועדים וזמנים ח"ד סי' רפט
ז/כב מוריה גל' רלג עמ' קכ {יום הבאת העומר}
ז/כב מחנה יוסף (תשעב) סי' מח אות א
ז/כב מחקרי ארץ ח"ד או"ח סי' פב
ז/כב מכשירי מצוה עמ' סו
ז/כב מנחת אהרן (קאפח) עמ' 67 {השמיט מנהגי אבלות בספירה}
ז/כב מנחת חינוך ח"ב עמ' תקיג
ז/כב מנחת משה (גולדברג) סי' כג ענף א אות ה, ענף ד אות א
ז/כב מסורה חי"ב עמ' לא
ז/כב מעדני ביאורים עמ' קסו
ז/כב מעלין בקודש גל' ח עמ' 59
ז/כב מענה לשון עמ' עו
ז/כב מפניני הרב עמ' רחצ
ז/כב משאת מרדכי מגילה עמ' פא, קמז
ז/כב משמרת חיים ח"ג עמ' לח
ז/כב משנה הלכות ח"ח סי' קצג {בכל זמן}
ז/כב משנת חיים ויקרא עמ' תכב, תכד-תכה, תפה-תפו
ז/כב משנת חיים מנחות עמ' תעו
ז/כב משנת יעקב
ז/כב משנת שמחה
ז/כב נועם חכ"ד עמ' קלב
ז/כב נזר הקדש (רזין) מנחות דף קא ע"א
ז/כב ניצוצי אש עמ' תפא
ז/כב ניר לדוד
ז/כב נשמת חיים (תשסח) או"ח קונטרס מבית הלוי עמ' יד
ז/כב נתן פריו ערבי פסחים עמ' קפב
ז/כב ס' הפרדס לר' אשר עמ' קלו
ז/כב סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' כב אות יב
ז/כב סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ב עמ' רכא
ז/כב סהמ"צ לרס"ג ח"א דף רכז ע"א
ז/כב עיוני חג ומועד עמ' 309
ז/כב עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 135
ז/כב עליות משה (תשנב) ח"א עמ' קלא
ז/כב עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תקכ, תקכו, תקכז
ז/כב עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תקל
ז/כב פני חמה דף מג ע"ב {למנות שבועות וימים}
ז/כב פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תקלו
ז/כב פרי האדמה ח"א וח"ג
ז/כב פרפרת אליעזר אמור פרק כג פסוק טז
ז/כב צרור המור (רוטלוי) כללים עמ' רנא
ז/כב קרבן משה עמ' קסא
ז/כב קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' תלז
ז/כב קרן פני משה ח"א עמ' קלח, וח"ב כאן
ז/כב רבבות אפרים (גרינבלט)פרים ח"ד עמ' רנח {ניר לדוד}, ח"ה עמ' רלג {או"ש}
ז/כב רווחא שמעתתא ח"ב עמ' פד
ז/כב רץ כצבי (תשסג) ח"ב עמ' שיח
ז/כב שו"ע הרב או"ח סי' תפט ס"א
ז/כב שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' י
ז/כב שכר שכיר סוגיות ח"א סי' טו אות ב
ז/כב שם דרך ויקרא עמ' קנג
ז/כב שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' קצט, רב
ז/כב שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' מד
ז/כב שערי המקדש סי' כה אות ב {בזה"ז מהתורה}
ז/כב שפתי מלך
ז/כב שרשים במועדות עמ' קכז
ז/כב תאריך ישראל סי' כג הערה טו
ז/כב תהלה לדוד (מן) קדשים סי' מה ס"ק ח-י, כא
ז/כג אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ז/כג אהבת קדומים עמ' נג
ז/כג אוצרות הרמב"ם
ז/כג אור הישר [אור הישר מנחות סו ע"א]
ז/כג אור שמח
ז/כג אורה ושמחה הל' שופר פ"ג ס"ק נט {רדב"ז}
ז/כג אורח מישור (פלם) ח"א עמ' לד
ז/כג אמונת עתיך גל' 109 עמ' 57
ז/כג אמרי מרדכי (אליהו) או"ח עמ' רפד
ז/כג ארשות החיים עמ' לט
ז/כג בדבר מלך ח"י עמ' לו {מעומד}
ז/כג בחיר חיים
ז/כג ביצחק יקרא (תשע) סי' פו ד"ה ולכאורה
ז/כג בן אשר סי' כה אות ב
ז/כג ברכת אהרן מאמר קפט אות ג {כ"מ}
ז/כג גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' תלא
ז/כג גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' ה
ז/כג דברי שלמה (ברייער) עמ' 93
ז/כג דרשות ר"י אבן שועיב עמ' רסא
ז/כג הדרת אפרים ח"ב עמ' רסד
ז/כג הדרת קודש
ז/כג הלכות והליכות עמ' כט
ז/כג העלם דבר סי' קכד {כ"מ - מעומד}
ז/כג הרמב"ם והזוהר
ז/כג וגר זאב עמ' פא {שכח בלילה מונה ביום}
ז/כג חקרי זמנים ח"ב עמ' קטז, קיח, קכא
ז/כג יד בנימין מגילה עמ' קנ {שכח בלילה}
ז/כג יחוה דעת ח"ה עמ' כג
ז/כג ימין משה
ז/כג יראה ואהבה עמ' קצט, רב
ז/כג כטל אמרתי עמ' קסט
ז/כג כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתצא
ז/כג כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רנא-רנב
ז/כג כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' רט {כ"מ}
ז/כג להורות נתן - שו"ת חי"ב עמ' ב, ד
ז/כג לקוטי סופר ח"א דף ל ע"ב
ז/כג מועדים וזמנים ח"ד סי' רצב
ז/כג מחנה יוסף (תשעב) סי' מט אות א
ז/כג מחנה יוסף ציצית עמ' צב
ז/כג מסורה חי"ב עמ' לב
ז/כג מעין החכמה עמ' קעו
ז/כג מפניני הרב עמ' ש
ז/כג מקבציאל (מזוז, תשסט) עמ' קז
ז/כג מקור הברכה (מרגליות) עמ' מו
ז/כג מראה הנוגה
ז/כג מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' סג אות א {ספר במיושב יצא}
ז/כג משנת חיים ויקרא עמ' תפה-תפו
ז/כג משנת חיים מנחות עמ' תעד
ז/כג משנת יעקב
ז/כג נר דוד ח"א עמ' קעא, ח"ב עמ' רצה
ז/כג עליות משה (תשנב) ח"א עמ' קלא, קלו
ז/כג עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תקכ
ז/כג פני מנחם - תורה ומועדים במדבר עמ' ט {קבלה מפי רבותינו ואסמכוה אקרא דבקמה קרי ביה בקומה}
ז/כג צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 137
ז/כג צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' ע
ז/כג קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' קיט, קכא
ז/כג שו"ע הרב או"ח סי' תפט ס"ד
ז/כג שלמי שמעון (קדשים) עמ' רלא
ז/כג שם עולם (רבין) ח"ב עמ' קסא
ז/כג שמש ומגן או"ח סי' סג {אם יש בסיפרת העומר}
ז/כג שפת אמת על התלמוד ח"ג דף נה ע"א
ז/כג תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' אלף שמד {כ"מ}
ז/כג תפארת צבי (שפילמן) ח"ו עמ' יט, כב, כו
ז/כד אבן פינה (נשר) עמ' לז
ז/כד אהל יעקב (אטינגר) עמ' רלד
ז/כד אוצרות הרמב"ם
ז/כד אור הישר [תורת רפאל הל' פסח סי' עו, אור הישר כתובות עב ע"א]
ז/כד אור יעקב פסחים דף 209
ז/כד אמונת עתיך (נאור) עמ' קכ
ז/כד אמרי שפר (חלאוה) עמ' תנ
ז/כד אנצי"ת ע' בית המקדש הע' 559
ז/כד אעירה שחר (זעפרני) עמ' רט
ז/כד ארשת צבי עמ' מח {בזה"ז}
ז/כד באהלה של תורה או"ח סי' עב אות ג
ז/כד בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף ד ע"ב
ז/כד בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' קמו
ז/כד בדבר מלך חט"ז עמ' שלה {נשים ועבדים}
ז/כד בדבר מלך חי"ב עמ' שעב
ז/כד בינה בספרים עמ' צב
ז/כד בית אהרן (צוקרמן) עמ' שצו
ז/כד בית אהרן וישראל גל' א עמ' מד, גל' כח עמ' מה {ספירת העומר מה"ת בזה"ז}, גל' מו עמ' קמד {בזה"ז - דאורייתא}, גל' ע עמ' קד {בזה"ז דאוריתא}, גל' עו עמ' מ {בזה"ז}, גל' עז עמ' מה-מו, קמ {בזה"ז}
ז/כד בן אשר סי' כה אות א-ג
ז/כד בני יהודה דף לא ע"א
ז/כד ברקאי ח"א עמ' 154 {בזה"ז דאורייתא}
ז/כד בשבילי הקדושה סי' כח אות א, ו
ז/כד בשבילי השביתה החדש סי' ה הערה א
ז/כד גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' טז, יט
ז/כד גן שושנים ח"ב עמ' רט {ספירת העומר בזה"ז}
ז/כד גפן פוריה עמ' מ {בזה"ז}, מא {כ"מ}
ז/כד דביר הקודש מנחות עמ' ריט {בכל זמן}
ז/כד דבר שמואל (אבוהב) סי' נט
ז/כד דברות אליהו ח"ב עמ' קיא-קיב, קטו
ז/כד דברי ירוחם סי' לח
ז/כד דגל מחנה אפרים (לניאדו) או"ח סי' ו סעיף ג עמ' צז
ז/כד דובר ישרים פסח עמ' תצג
ז/כד הגיוני הלכה עמ' 107-104, 114
ז/כד הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' רמו-רמז {בזה"ז מהתורה}
ז/כד הדרת קודש
ז/כד הלכות והליכות עמ' כט
ז/כד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' לו
ז/כד זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר ג עמ' קצו {ספה"ע בזה"ז דאורייתא}
ז/כד חזון יחזקאל קידושין פ"א ה"ח
ז/כד חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' קיז
ז/כד חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רעה
ז/כד חיים זכו עמ' קעו
ז/כד חכמת גרשון עמ' קכא, קכה, קכח
ז/כד חקרי זמנים ח"ב עמ' קטז, קיח
ז/כד ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' רלח
ז/כד ישא מדברותיך קדושין עמ' שמא {מ"ע שהז"ג}
ז/כד ישועת משה ח"א עמ' של {בזה"ז}
ז/כד ישרי לב עמ' מז
ז/כד כל נדרי פ' עז הע' כ
ז/כד כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רנא
ז/כד כרם מנחם סי' יב עמ' קעא {מ"ע שהז"ג}
ז/כד כתב סופר או"ח סי' צט ד"ה וטרם אענה
ז/כד כתבי מהר"ם איררה עמ' לח {בין השמשות}
ז/כד להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' עב
ז/כד להורות נתן מועדים ח"ב עמ' תמ, תמב
ז/כד למחר אעתיר עמ' רטו {בכל זמן}
ז/כד לקוטי סופר ח"א דף ל ע"ג
ז/כד מאור הקודש מנחות ח"א עמ' קח, קיא
ז/כד מבוא למשנה תורה עמ' 224
ז/כד מועדים וזמנים ח"ז סי' רכט
ז/כד מוריה גל' רלג עמ' קכ {אשה פטורה}, קכא {בזה"ז דאורייתא}
ז/כד מחנה יוסף (תשעב) סי' מח אות א, ו
ז/כד מחקרי ארץ ח"ד או"ח סי' פב
ז/כד מחקרי ארץ ח"ח או"ח סימן קג
ז/כד מילי דמרדכי
ז/כד מכתב לחזקיהו דף צג ע"ב
ז/כד מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' שיט
ז/כד מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' רח {בזה"ז}
ז/כד מנחת אלימלך עמ' קפג
ז/כד מנחת חינוך ח"ב עמ' תסז
ז/כד מנחת משה (גולדברג) סי' כג ענף ג אות א
ז/כד מעין חיים ח"ב עמ' קפט
ז/כד מענה לשון עמ' רכט {בזה"ז}
ז/כד מצוות זמניות עמ' תנד
ז/כד מקראי קדש (תשנג) עמ' תמו
ז/כד מראה הנוגה
ז/כד משא בני קהת
ז/כד משנת חיים מנחות עמ' תסו, תעד
ז/כד נזר הקדש (רזין) מנחות דף קא ע"א
ז/כד נר דוד ח"א עמ' קעא, ח"ב עמ' רצה
ז/כד נשמת חיים (תשסח) או"ח קונטרס מבית הלוי עמ' יד
ז/כד נתן פריו סוכה עמ' שכא
ז/כד ס' הפרדס לרש"י עמ' רח
ז/כד סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' כב אות יב, סי' כג אות טו
ז/כד סוכת דוד (מן) סוכה סי' לז ס"ק יג {כ"מ}
ז/כד עולת ראיה (וייס) עמ' נב-נג
ז/כד עיוני חג ומועד עמ' 309
ז/כד עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 135
ז/כד עליות משה (תשנב) ח"א עמ' קלא
ז/כד עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תקכ
ז/כד פי' הרמ"ז על הזוהר (תשסה) ויקרא עמ' שטז, שפט
ז/כד פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תקלו
ז/כד קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ג עמ' רמב, ח"ד עמ' צז, קטז
ז/כד קונטרסי שעורים קדושין שעור יט אות ב
ז/כד קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רנד, רסט
ז/כד שו"ע הרב או"ח סי' תפט סעיפים א-ב
ז/כד שומע ומשמיע עמ' רצח
ז/כד שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' קצ {אשה}
ז/כד שיחות חכמה ומוסר מאמר סב אות ב
ז/כד שכר שכיר סוגיות ח"א סי' טו אות ה
ז/כד שם משמעון (פולק) ח"ב דף טו {כ"מ}
ז/כד שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 131 {אשה}
ז/כד שפת אמת על התלמוד ח"ג דף נה ע"א
ז/כד תאריך ישראל סי' כג הערה טו, סי' כד אות טו-טז
ז/כד תהלה לדוד (מן) או"ח סי' לה {כ"מ}
ז/כד תהלה לדוד (מן) קדשים סי' מה ס"ק א, יז, כא
ז/כד תולדות יצחק (שושן) ח"א או"ח סי' יח
ז/כד תורה לדעת ח"ו עמ' קצג
ז/כד תורת ירוחם ח"ב דף נא ע"ג
ז/כד תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' תשפ
ז/כד תורת רפאל או"ח ח"ב דף קב ע"ב-ע"ג
ז/כד תפארת אבות (סופר) עמ' קכח-קלא {אשה, דאורייתא בזה"ז}
ז/כד תפארת צבי (שפילמן) ח"ו עמ' ל
ז/כה אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ז/כה אוריתא יג עמ' צז
ז/כה אמרי מרדכי (אליהו) או"ח עמ' שד
ז/כה ארשת צבי עמ' נג {צריך לברך}
ז/כה באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ה עמ' קמו-קנז
ז/כה בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף ב ע"ג
ז/כה בדבר מלך ח"ח עמ' כג
ז/כה בדבר מלך חי"ב עמ' שסב
ז/כה בית אהרן וישראל גל' כח עמ' נא
ז/כה בית מועד (זלזניק) עמ' רלד
ז/כה ברכת יצחק (פאלער) עמ' רעד
ז/כה ברכת מרדכי פסחים עמ' של
ז/כה גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' ג-ו
ז/כה גשר יהושע עמ' 209 {אם לא בירך}
ז/כה דביר הקודש מועדים עמ' פז
ז/כה הדרת קודש
ז/כה חקרי זמנים ח"ב עמ' קטז, קיח
ז/כה יבול היובלות עמ' 406
ז/כה יחוה דעת ח"ו עמ' קנב
ז/כה כגן עדנים עמ' קעה
ז/כה כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רנב
ז/כה לוחות אבן ב"ב עמ' מב {בלי ברכה - יצא}
ז/כה מועדים וזמנים ח"ז סי' רל
ז/כה מחנה יוסף (תשעב) סי' מח אות ה
ז/כה מחקרי ארץ ח"ח או"ח סימן קד
ז/כה מנחת משה (גולדברג) סי' כג ענף ו אות א
ז/כה מפניני הרב עמ' רצה
ז/כה מקראי קדש (תשנג) עמ' תמז
ז/כה מרפא לנפש חי' סוגיות סי' מח אות ה {מנה ולא בירך}
ז/כה משאת מרדכי מגילה עמ' קמד
ז/כה משנת אליעזר (קונשטט) עמ' כו
ז/כה משנת חיים ויקרא עמ' תפד
ז/כה משנת חיים מנחות עמ' תע, תעד
ז/כה משנת יעקב
ז/כה משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' קיט
ז/כה נר דוד ח"א עמ' קעא, ריד, ח"ב עמ' רצה
ז/כה סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' כב אות יח
ז/כה עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' קמא
ז/כה פתגמי אורייתא (דיקמן) עמ' שכח, שלג
ז/כה רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' תמה
ז/כה שו"ע הרב או"ח סי' תפט ס"ג
ז/כה שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' י
ז/כה שמחת מלך עמ' 118
ז/כה שנות חיים (קלוגר) עמ' תקיא
ז/כה שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' רט
ז/כה שערי יעקב או"ח סי' ב סעיף ז ואילך
ז/כה שערי ישועה עמ' קכ
ז/כה שפתי מלך


ח/484 הלכות תמידין ומוספין פרק ח *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ח/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ח/רה"פ הר המוריה (שץ)
ח/רה"פ הרמב"ם המדויק
ח/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ח/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ח/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' קיז-קיח
ח/רה"פ פי' ר"י קאפח
ח/רה"פ רמב"ם הערוך
ח/רה"פ רמב"ם לעם
ח/רה"פ שם טוב
ח/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ח/א אבני חפץ ח"ד עמ' קכו
ח/א אוצרות הרמב"ם
ח/א אור הרעיון עמ' שב {שתי הלחם}
ח/א אוריתא יג עמ' לב
ח/א אפיקי מגינים מנחות סי' מח
ח/א ארץ יהודה
ח/א באר חיים מרדכי דף פב
ח/א בדבר מלך חי"ג עמ' כה
ח/א בית אהרן וישראל גל' עו עמ' יח-כ, גל' עז עמ' נ
ח/א בן מלך - מצוות המקדש עמ' קכד {כ"מ}, קלב
ח/א בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' קט
ח/א גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' כד
ח/א גבורת יצחק שבועות עמ' נב
ח/א גבורת יצחק שקלים עמ' פז
ח/א דביר הקודש מנחות עמ' קסג {כ"מ}
ח/א הדרת קודש
ח/א המאיר לארץ {כ"מ}
ח/א הר המלך ח"ד עמ' שג-שט
ח/א זכרון מלך עמ' 48
ח/א חקרי זמנים ח"ב עמ' קכ, רפח
ח/א חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' ו
ח/א יכהן פאר
ח/א כבוד יו"ט
ח/א כגן עדנים עמ' קעז
ח/א כתר המלך
ח/א להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' מט
ח/א מגידות (תשמ) עמ' קנח
ח/א מגידות (תשעג) סי' סב עמ' קנז
ח/א מועדי ישראל בתקופת המשנה והתלמוד עמ' 148
ח/א מנחה טהורה דף סט ע"ג
ח/א מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' שיז
ח/א מנחת חינוך ח"ב עמ' תעה
ח/א משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' שלט
ח/א משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף ו
ח/א משנת חיים במדבר עמ' תקכח, תקלג
ח/א משנת חיים בראשית עמ' תלד
ח/א משנת חיים ויקרא עמ' תמב
ח/א משנת חיים זבחים עמ' קסז, קע, קפח
ח/א משנת חיים מנחות עמ' רלו, רמא
ח/א נטעי שושנה עמ' קטז {שתי הלחם מתירים את החדש במקדש}
ח/א ניר לדוד
ח/א פרפרת אליעזר פנחס פרק כח פסוק כו
ח/א צרור המור (רוטלוי) כללים עמ' רנא
ח/א קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קעב
ח/א קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' רפח
ח/א קרית מלך
ח/א רלב"ג ויקרא פכ"א עמ' שנו
ח/א רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קנ
ח/א רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' עח {יותר על המוסף}
ח/א שו"ע הרב או"ח סי' תצד ס"א
ח/א שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתלג
ח/א שמחת מרדכי עמ' מ
ח/א שפתי מלך
ח/א תורת המועדים (תשנו) עמ' 389
ח/ב אביר יעקב (אביגדור) דף סח ע"ד {מן העלייה}
ח/ב אבן האזל
ח/ב אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קיא
ח/ב אהלי יצחק
ח/ב אור חדש (בלומ') דף י ע"ד {רק מא"י}
ח/ב אורים גדולים (תשסג) עמ' כו
ח/ב אוריתא יג עמ' לב-לג
ח/ב אשישות חיים
ח/ב באר שרים (שולמן) עמ' קלב
ח/ב בדבר מלך ח"ח עמ' כה
ח/ב בדבר מלך חי"ב עמ' קכו, שעו
ח/ב ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' סז
ח/ב ביצחק יקרא (תשע) סי' קיח ד"ה וי"ל
ח/ב בית ישחק
ח/ב בית לוי (גולדברג) דף ס ע"ג, סט ע"א
ח/ב בכורי הארץ עמ' 134
ח/ב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' רפט
ח/ב דברי אליעזר (וייזר, תשעז) ח"א עמ' קפט {שתי הלחם אינן באין אלא מהחדש}
ח/ב דברי אליעזר (וייזר, תשעז) ח"ב עמ' קסב, קע {שתי הלחם אינן באין אלא מן החדש, לא מצאו חדש יביאו מן העליה}
ח/ב דברי שלמה (ברייער) עמ' 92
ח/ב דובר מישרים
ח/ב דור דורים עמ' שמז
ח/ב הדרת קודש
ח/ב המקדש וקדשיו עמ' רצא
ח/ב זבד טוב עמ' 18
ח/ב חוף ימים ח"ב סי' יט אות ג
ח/ב חזון יחזקאל מנחות פ"י ה"ו
ח/ב חי' הגאון אדר"ת עמ' עד {בדיעבד כשר מן העלייה}
ח/ב חי' הראי"ה
ח/ב חי' חפץ חיים
ח/ב חי' רעק"א (ליקוטים)
ח/ב חיל המקדש סי' ט אות ב
ח/ב חכמת גרשון עמ' קפו, רפג
ח/ב חמדת ישראל ח"א דף ז ע"א
ח/ב חסד יצחק עמ' לא
ח/ב חסדי דוד ח"ו עמ' שכב-שכג
ח/ב חקל יצחק (שו"ת) עמ' קא
ח/ב יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קז, כרך ב ח"א עמ' רלג
ח/ב יטב פנים ח"ב דף קמו, קצח
ח/ב ישורון ח"ט עמ' שצט
ח/ב כבוד יו"ט
ח/ב כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רמח
ח/ב כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תקפה
ח/ב להורות נתן מועדים ח"ב עמ' תקכח
ח/ב לחם חקי עמ' סו
ח/ב מאור הקודש מנחות ח"א עמ' קכח
ח/ב מאיר נתיבים עמ' 438
ח/ב מאמר המלך
ח/ב מוריה גל' רט עמ' ו
ח/ב מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' שעז
ח/ב מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' קיט
ח/ב מנחת בנימין סי' מ
ח/ב מנחת חזקיה מנחות עמ' רמז
ח/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' תנה, תנז, תנח, תסט
ח/ב מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' רנז {לח"מ}
ח/ב מעדני מלך (תשמח) עמ' קסג-קסד
ח/ב מעין גנים (מזרחי) דף קסג ע"א-ע"ב {כ"מ - מן הישן}
ח/ב מעשה רקח
ח/ב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קט ע"א
ח/ב מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' רפח {לח"מ}
ח/ב מקדש דוד קדשים קונ' ד ס"ק ד
ח/ב מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"ב דף נד
ח/ב מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' שעז
ח/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/ב משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' שלז, שלט
ח/ב משנת חיים מנחות עמ' שכד, תרד, תרז
ח/ב משנת יעבץ שמיטה עמ' רב
ח/ב נאם דוד
ח/ב נועם חכ"ג עמ' ז
ח/ב נזר הקדש (רזין) מנחות דף ע ע"א
ח/ב עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' נב {ישועות מלכו}
ח/ב עבודת ישראל (מקוזניץ, תשנ"ו) עמ' קלה {מן העלייה}
ח/ב עונג יו"ט בסופו - חידושים מאחי המחבר דף רעד ע"ג
ח/ב עליות משה (תשנב) ח"א עמ' מח
ח/ב עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תקמב
ח/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שמד
ח/ב פנים מאירות (תשפ) ח"ג עמ' רפה
ח/ב פרחי אהרן עמ' 24
ח/ב צמח ארז עמ' תפז
ח/ב צמח צדקה עה"ת עמ' מה
ח/ב צפנת פענח דברים עמ' רלב
ח/ב קול דודי (תשף)
ח/ב קרית מלך
ח/ב קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רעב, שכב, שכה
ח/ב ראשית בכורים דף סג, קט
ח/ב שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתלג
ח/ב שלטי הגבורים עמ' שיד
ח/ב שלמי יוסף מנחות עמ' שלד
ח/ב שלמי שמעון (קדשים) עמ' רלא
ח/ב שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' רצט
ח/ב שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' שד, שפו
ח/ב שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' פא, קז {כ"מ}
ח/ב שערי זיו ח"ג דף סה ע"א-ע"ב
ח/ב תועפת ראם (גטיניו) דף נח ע"ב
ח/ג אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ג הע' 169, 170, 173
ח/ג אוצר א"י ח"ה עמ' 169, 173
ח/ג אוצרות השעורים (פיקארסקי) עמ' קכה
ח/ג אור שמח
ח/ג אמונת יהושע עמ' תתעה
ח/ג בדבר מלך חי"ב עמ' קכו, קלג, שעד
ח/ג בית אהרן וישראל גל' מב עמ' קכא
ח/ג גינת ראובן תרומות עמ' תתרצב
ח/ג דברי יואל מועדים ח"ד עמ' לב
ח/ג דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' קסג
ח/ג דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 130-129
ח/ג הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קלט {מספק כשר}
ח/ג הדרת קודש
ח/ג ואתה תחזה ח"ג
ח/ג חסד יצחק עמ' לא
ח/ג חקל יצחק (שו"ת) עמ' רמד
ח/ג יוסף לקח כרך א ח"א עמ' שיא
ח/ג ישורון ח"י עמ' רסד
ח/ג לחם התמיד עמ' קט {ג' סאין}
ח/ג מי השלוח (רובינשטין) - מים מן הסלע אות ד
ח/ג מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' רעח, תעח
ח/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' תסט-תע
ח/ג מעשה רקח
ח/ג מפענח צפונות עמ' 152
ח/ג משא בני קהת
ח/ג משנת יעקב
ח/ג נאות אפרים ח"ב עמ' עו
ח/ג נר למאור (פרצקי) עמ' טז
ח/ג נתן פריו סוגיות ח"א עמ' קמג
ח/ג סור מרע ועשה טוב (מהד' תרע"ב) דף לט ע"א {חטים שירדו בעבים}
ח/ג עומק הפשט ח"ג עמ' צד
ח/ג עליות משה (תשנב) ח"א עמ' מח
ח/ג עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תקמב
ח/ג קדשי יהושע עמ' תס, אלף שנז, אלף תקכא
ח/ג קרית מלך
ח/ג קרן הצבי מצוה לו אות ב, מצוה צד אות כ, מצוה קכג אות ו
ח/ג ראשית בכורים דף כד
ח/ג שיח השדה (פרומר) עמ' קסז
ח/ג שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' רעט {שירדו בעבים}
ח/ג שיח ערב קדשים עמ' שלט
ח/ג שלמי יוסף מנחות עמ' שלג
ח/ג שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' קיח
ח/ג תורת העולה עמ' תעב
ח/ג תורת מנחם חי"ב עמ' 35 {חטים שירדו בעבים יש בהם ספק כו'}
ח/ד דביר הקודש מנחות עמ' רמו, רמח
ח/ד הדרת קודש
ח/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' תנז, תעא, תעב, תעה
ח/ד מעין גנים (מזרחי) דף קסג ע"ב {מן הישן בי"א נפה}
ח/ה הדרת קודש
ח/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' תסא, תעב
ח/ה מנחת שלמה (לוין) עמ' ס {לחם נעשה נותר רק למחרת}
ח/ה שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' שכח {ר"י קורקוס}
ח/ה שער המלך - טעם המלך ח"א עמ' קנג
ח/ו דורש לציון (תקצד) דרוש יא
ח/ו דורש לציון (תשנה) עמ' קכז
ח/ו הדרת קודש
ח/ו חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד מנחות צד ע"א]
ח/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' תעב
ח/ו נזר הקדש (רזין) מנחות דף קמד ע"ג
ח/ו קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' קמז
ח/ז אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' קע
ח/ז אבני ציון ח"ב סי' נז אות א, סי' נח אות ג, ח"ג עמ' רמב, רמז
ח/ז אור הישר [כ"מ הל' מעה"ק פי"ב הכ"ג]
ח/ז אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 106
ח/ז אור פני משה (תקנב) דף כו ע"ב {אפייתן בפנים}
ח/ז אפיקי מגינים מנחות סי' כד
ח/ז ארץ בנימין עמ' של
ח/ז אש דת (דוברין) דף צו ע"ב-ע"ג
ח/ז אשר למלך עמ' פ
ח/ז באר חיים מרדכי דף פב
ח/ז באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ד סי' נט אות ז
ח/ז בגדי יו"ט (קלוגר) עמ' רלג
ח/ז בדבר מלך ח"ד עמ' צח, ח"ח עמ' כז
ח/ז בדבר מלך חי"ב עמ' קנח, קפ
ח/ז ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' סח
ח/ז ביצחק יקרא (תשע) סי' קכב ד"ה איתא
ח/ז ברכת הארץ (מאשבוים) עמ' כו
ח/ז דברי אליעזר (וייזר, תשעז) ח"ב עמ' קסה {לחם הפנים ושתי הלחם לישתן ועריכתם בחוץ ואפייתם במקדש בפנים}
ח/ז דברי יחזקיהו ח"א עמ' כג-כד
ח/ז דברי רבינו משולם (אשכנזי) עמ' קעג
ח/ז דגל יהודה (לוקץ) עמ' 146
ח/ז דורש לציון (תקצד) דרוש יא
ח/ז דורש לציון (תשנה) עמ' קכז
ח/ז דרכי יושר (שרף) ח"ב עמ' שיד {לח"מ}
ח/ז הדרת קודש
ח/ז המאור הגדול (יעבץ) עמ' רמח-רנ
ח/ז חדושים ובאורים (גרי') מנחות סי' ט ס"ק ט
ח/ז חי' יעקב עמ' רז
ח/ז חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' קעח
ח/ז חסדי דוד ח"ו עמ' שסד-שסה
ח/ז חקל יצחק עה"ת עמ' תלא {אפייתן בפנים}
ח/ז חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' קיג עמ' שנה
ח/ז יטב פנים ח"ב דף קצח
ח/ז יכהן פאר
ח/ז לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' יח אות ד, סי' כו אות א, ז-ח
ח/ז לקט מנחם (תרעא) דף יא ע"ד, יב ע"א-ע"ד {אפייתן בפנים}
ח/ז מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף ד ע"ב
ח/ז מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' סח
ח/ז מועדים וזמנים ח"ד סי' שכו, ח"ח סי' שכו
ח/ז מזבח חדש דף צט ע"ג
ח/ז מלחמות יהודה דף קו ע"ד
ח/ז מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' תיג
ח/ז מנחת יהודה וירושלים עמ' 65
ח/ז מסורה חי"ד עמ' סד
ח/ז מעדני מלך (תשמח) עמ' קסא-קסב
ח/ז מעשה רקח
ח/ז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רח ע"ב
ח/ז מקדש דוד קדשים סי' ג ס"ק א
ח/ז מקדשי השם ח"א עמ' ר
ח/ז מקור ברוך (הגר) עמ' רסב
ח/ז מרכבת המשנה מהדו"ק
ח/ז משכנות אפרים שבת סי' לה אות נא, נו
ח/ז משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף ו
ח/ז משנת חיים מנחות עמ' תרעב, תרעח
ח/ז משנת יעקב
ח/ז נדרי זריזין ח"ב עמ' יט
ח/ז נזר הקדש (רזין) מנחות דף קמו ע"ב
ח/ז נר מצוה (ואלק) שרשים דף לט ע"א {אפייתם בפנים}
ח/ז ענפי ארז (זי') דף מב ע"ד, קמט ע"ד, רלד ע"ב
ח/ז עצי חיים על מועדים עמ' שפג-שפד
ח/ז פרי האדמה ח"א
ח/ז צל"ח החדש דף עט ע"ג, פה ע"א
ח/ז קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' יב, טז-יז {אפייתם בפנים}
ח/ז שדה הארץ ח"ג
ח/ז שו"ת מהרש"ם ח"ח סי' רצד
ח/ז שיח ערב קדשים עמ' שלד
ח/ז שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ד סי' קע
ח/ז תורת המנחה (רוקח) עמ' לג, קלז, קלט
ח/ז תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' טו-טז, יח, כא
ח/ז תורת מיכאל עמ' קעג
ח/ז תפארת נתן עמ' יד-קכ {אפייתן בפנים}
ח/ז תפארת ראובן עמ' קעג-קעו
ח/ח אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' קע
ח/ח אבני הלבנון סי' י
ח/ח אבני ציון ח"ג עמ' רמב
ח/ח אגרות הגרי"ד עמ' צז
ח/ח אור הישר [אור הישר אבות פ"ה מ"ה ומנחות ק ע"ב]
ח/ח אור פני משה (תקנב) דף כו ע"ב {אינן דוחות את השבת}
ח/ח אמרות שמואל עמ' קמג
ח/ח אמרי זאב דף מה ע"א-ע"ב, סה ע"א {לכם ולא לגבוה}
ח/ח אפיקי מגינים מנחות סי' כד
ח/ח ארץ בנימין עמ' של
ח/ח אש דת (דוברין) דף צו ע"ב
ח/ח אשר למלך
ח/ח באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' סו
ח/ח בגדי יו"ט (קלוגר) עמ' רלג
ח/ח בדבר מלך חי"ב עמ' יט, קנח, קפ
ח/ח ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' סח
ח/ח ביצחק יקרא (תשע) סי' קכב ד"ה איתא
ח/ח בית אהרן וישראל גל' לה עמ' קכ, גל' עג עמ' יט
ח/ח בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' עח
ח/ח ברור הלכה ביצה כ ע"ב ציון ה
ח/ח ברכת הארץ (מאשבוים) עמ' כג
ח/ח דברי יחזקיהו ח"א עמ' כד {לא דוחה שבת}
ח/ח דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' רטז
ח/ח דגל יהודה (לוקץ) עמ' 146
ח/ח דעת סופר או"ח סי' קא
ח/ח דרכי יושר (שרף) ח"ב עמ' שיד {לח"מ}
ח/ח הדרת קודש
ח/ח המאור הגדול (יעבץ) עמ' רמח-רנ
ח/ח זית רענן ח"א עמ' קכו
ח/ח חזו"א מנחות סי' לב ס"ק ט
ח/ח חי' חפץ חיים
ח/ח חי' יעקב עמ' רז
ח/ח חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' קעח
ח/ח חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' קיג עמ' שנה
ח/ח חשבונות של מצוה עמ' רכז
ח/ח כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' קנח
ח/ח לב אריה (קרלין) עמ' מג
ח/ח לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' יח אות ד, סי' כו אות א, ז-ח
ח/ח לחמי תודה (הורביץ) דף קפו ע"א
ח/ח לקט מנחם (תרעא) דף יא ע"ד {לא דוחה שבת}
ח/ח מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף ד ע"ב {לא דוחה שבת - הרי נפסל בלינה}, כד ע"ד, כה ע"ב {אפייתן לא דוחה יו"ט}
ח/ח מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' קסו, קסח
ח/ח מועדי ה' (נתנזון) יו"ט עמ' קמו
ח/ח מועדים וזמנים ח"א סי' מד, סז, ח"ב סי' קלט, ח"ח סי' שכו
ח/ח מזבח חדש דף צט ע"ג
ח/ח מלאכת יו"ט עמ' מג, קנה
ח/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' תעב
ח/ח מנחת חינוך מצוה שז (דף קכב ע"ד)
ח/ח מנחת יהודה (בוים) דף ל ע"ב [מצויין כד השלישי] {אפיית שתי הלחם}
ח/ח מנחת יהודה וירושלים עמ' 65
ח/ח מנחת נתנאל דף ה ע"ג {בשתי הלחם אין עבודות שצריכות חילול שבת}
ח/ח מעדני מלך (תשמח) עמ' קסא
ח/ח מעשה רקח
ח/ח מקור ברוך (הגר) עמ' רסב
ח/ח מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קנד אות ו {לכם ולא לגבוה}
ח/ח משכנות אפרים שבת סי' לה אות נא, נו
ח/ח משנת חיים מנחות עמ' תקכז, תרעח
ח/ח משנת יעקב
ח/ח משנת יעקב זמנים ח"א עמ' רכא
ח/ח משנת ר' אהרן קדשים, מנחות סי' ו ס"ק ו
ח/ח נזר הקדש (רזין) מנחות דף קמו ע"ב
ח/ח נר מצוה (ואלק) שרשים דף לט ע"א {לא דוחה שבת}
ח/ח ס' החיים (קלוגר) עמ' תתיח, תתכד
ח/ח עולת חודש ח"ג מאמר תקנד-תקנה
ח/ח ענפי ארז (זי') דף קמט ע"ד
ח/ח פרי אברהם - ענינים שונים סי' כח אות ד
ח/ח פרי אברהם אליעזר
ח/ח פרי אברהם פסחים סי' יד אות ד
ח/ח פרי החג דף כא ע"ג-ע"ד {שתי הלחם לא דוחות יו"ט שנאמר "לכם"}
ח/ח פתחי שערים דף יג ע"א
ח/ח צל"ח החדש דף עט ע"ג, פד ע"א
ח/ח צרור החיים (קליין) דף צג ע"ג, צד ע"א
ח/ח קונטרסים (רייטפרט) קונ' ל
ח/ח קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' יב, טז-יז
ח/ח קרבן ציון עמ' קעז
ח/ח שו"ת מהרש"ם ח"ח סי' רצד
ח/ח שושנת העמקים (תאומים) עמ' יא
ח/ח שם יוסף (אליקים)
ח/ח שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ד סי' קע
ח/ח תוספת יו"ט (קלוגר) עמ' רפח, רצא
ח/ח תורת המנחה (רוקח) עמ' לג, קלז, קלט
ח/ח תפארת נתן עמ' יד-קכ {לא דוחה שבת}
ח/ח תפארת ראובן עמ' קעג-קעו
ח/ח תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' שלז
ח/ט אגרות הגרי"ד עמ' צז
ח/ט אהלי יהודה (אמדו)
ח/ט באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' רד {לח"מ}
ח/ט בית שערים ח"ג סי' כא
ח/ט דגל יהודה (לוקץ) עמ' 149-148
ח/ט הדרת קודש
ח/ט ואתה תחזה ח"ג
ח/ט חשבונות של מצוה עמ' רכד
ח/ט לב דוד (תשסט) עמ' קיב
ח/ט מועדי ה' (נתנזון) יו"ט עמ' קמג
ח/ט מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' תלב
ח/ט מרכבת המשנה מהדו"ק
ח/ט משכנות אפרים שבת סי' לה אות נא, נו
ח/ט נודע ביהודה השלם או"ח עמ' קצג
ח/ט סופר המלך
ח/ט עולת חודש ח"ג מאמר תקנד-תקנה
ח/ט תפארת צבי (שפילמן) ח"ו עמ' לז
ח/י בית ארזים - ס' הגליונות
ח/י הדרת קודש
ח/י הר המלך ח"ג עמ' פב, ח"ז עמ' קכז
ח/י מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' תלב
ח/י מנחת חינוך ח"א עמ' שע, ח"ב עמ' תעב
ח/י מנחת יהודה וירושלים עמ' 64
ח/י מעשה רקח
ח/י פתחי שערים דף יג ע"א
ח/י קרית מלך
ח/י תורת העולה עמ' תעב
ח/יא אור ליהודה (תשנט) עמ' סה {כה"ג אינו נוטל חלק בראש בכבשים}
ח/יא אוריתא יג עמ' קכז {הניפם זה אחר זה יצא - דוקא בלי הפסק, נ"מ לסעודות בשר וחלב שעושים בשבועות זכר לשתי הלחם}
ח/יא איש על העדה (אלאביץ) עמ' 167
ח/יא אנצי"ת ע' אכילת קדשים הע' 103 {שתי הלחם נאכלים אחרי הקטרת האימורים}
ח/יא אפיקי מגינים מנחות סי' מט {תנופה בחיים בלי לחם - יישוב סוגיית תנופה עושה זיקה במנחות מו ע"א}, סי' נ עמ' קלט {תנופה בחיים בלי לחם - יישוב סוגיית תנופה עושה זיקה}
ח/יא ארשת צבי (מרקוביץ) עמ' קנ {תנופה שחוטים - חלק מעבודת היום ולא מדין שלמים}
ח/יא בדבר מלך חי"ב עמ' קנב, קנה, קסג
ח/יא בית פנחס (וולף) עמ' 61 {על בסמוך, תנופה מחיים בלי שתי הלחם}
ח/יא בית שערים ח"ג סי' כ {הבשר נאכל לכהנים - באופן של למשחה}
ח/יא בשבילי הקרבנות סי' א אות יג {שתי הלחם נאכלים אחרי הקטרת האימורים}, סי' ד אות ג {אם הניפם אחד אחד}, סי' ו אות ב {הנפת האימורים}, ג {המקור להנפת שחוטים עם הלחם}, י {המקור להנפת שחוטים עם הלחם}, יא {לא הונפו אימורים}, יג {המקור להנפת שחוטים עם הלחם בלי אימורים}, יח {טעם הנחת הלחם ליד הכבשים}
ח/יא גבורת יצחק ביכורים עמ' נו {תנופה מחיים בלי שתי הלחם}
ח/יא דביר הקודש מנחות עמ' רי {מדוע פסק בתנופה אחרי שחיטה "על בסמוך"}, ריב {האם מניף לארבע רוחות}
ח/יא דברי יציב חו"מ סי' קיז {הלחם נאכל לכנהנים - קושיה על הזוהר האומר שנשרף במזבח}
ח/יא הדרת קודש
ח/יא ואתה תחזה ח"ג
ח/יא ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' תז
ח/יא זכר שלמה (זינגרביץ) עמ' קיח-קיט {תנופת חזה ושוק מדין שלמים או מעבודת היום, תנופה מחיים בלי לחם}, קכא {תנופה באימורים}
ח/יא חדושים ובאורים (גרי') שבת סי' יב ס"ק ו
ח/יא חוות יאיר (תשנז) סי' רג עמ' תקפה {דון מינה ומינה}
ח/יא חי' הגרי"ז הל' מעה"ק פ"ט ה"ג {תנופה מחיים בלי לחם, תנופה שחוטים מדין עבודת היום ולא מדין שלמים}
ח/יא חי' הראי"ה {לח"מ - ראיה מפירוש המשנה}
ח/יא חי' הריצ"ד מנחות מח ע"א {תנופה מחיים בלי שתי הלחם, והתנופה אחרי שחיטה עושה זיקה}
ח/יא חי' חפץ חיים
ח/יא חיי אברהם (צציק) עמ' קסד {תנופה במזרח או בשער ניקנור}
ח/יא חכם צבי סי' קסח {זה בצד זה - "על" בסמוך}
ח/יא חמדת ישראל ח"א דף ג ע"ג {אכילת שתי הלחם אם לא הונפו אם הכבשים}
ח/יא חסדי דוד ח"ו עמ' שד - תוספתא מנחות פ"ז ה"י {תנופה באימורים}
ח/יא חקל יצחק (שו"ת) עמ' קה {קדשי קדשים - המקדש אשה בשתי הלחם}
ח/יא חקרי זמנים ח"א עמ' רב {סדר הכיוונים של התנופה}
ח/יא חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב - כונן לחקר עמ' תקנה {כה"ג נוטל מחצה}
ח/יא ישועת משה ח"א סי' מד עמ' קפז {סדר הכיוונים של התנופה}
ח/יא ישורון ח"י עמ' רסד-רסה {תנופה מחיים בלי הלחם - ראיה ממנחות מח ע"א}
ח/יא לחם משנה הל' מעה"ק פ"ט ה"ז {הבדל בין הנפת חזה ושוק של שלמי יחיד לשלמי ציבור}
ח/יא מועדים וזמנים ח"ד סי' של {תנופה מחיים בלי הלחם, אין תנופה באימורים, תנופה לאחר שחיטה מדין עבודת היום ולא מדין שלמים}
ח/יא מוריה גל' צט עמ' עז {תנופה במזרח}
ח/יא מי ימצא סוכה לז ע"ב עמ' רפח {תנופה מחיים בלי הלחם}
ח/יא מנחת אברהם (גרבוז) מנחות מה ע"ב עמ' שכד {זה בפני עצמו וזה בפני עצמו - יקדים את הלחם}, מו ע"א עמ' שכו {זה בפני עצמו וזה בפני עצמו}, שכז-שכט {תנופה מחיים - עם או בלי הלחם}
ח/יא מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' קיח {תנופה מחיים בלי הלחם}
ח/יא מנחת אשר פסחים עמ' י
ח/יא מנחת חינוך ח"ב מצוה צו עמ' נט {כה"ג נוטל חלה}, מצוה שז עמ' תעג {קדימת שתי הלחם לכבשים}, תעד {תנופת חזה ושוק עם הלחם}, תעה {כה"ג נוטל חלה}
ח/יא מעשה רקח {הנפת הכבשים בצד הלחם גם בתנופה מחיים}
ח/יא מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קנו ע"א {תנופה במזרח}, קפו ע"ג {רק בחזה ושוק יש תנופה}
ח/יא מקדש דוד קדשים סי' כט ס"ק ה במנחת מרדכי
ח/יא מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' שכז {זה אחר זה כשר}
ח/יא משמר הלוי עמ' פז {כה"ג נוטל אחת - לפני החלוקה}
ח/יא משנת חיים במדבר עמ' קה {מדוע לא הזכיר תנופת חזה ושוק בהל' מעה"ק}
ח/יא משנת חיים ויקרא עמ' תנט-תס {כה"ג נוטל אחת - לא הזכיר זכות כה"ג בבשר}, תסה {כה"ג נוטל אחת}
ח/יא משנת חיים יומא עמ' קמד, קמה
ח/יא משנת חיים מנחות עמ' קכט, רמח, תיט, ש, שד
ח/יא משנת יעקב לעיל פ"ד הי"ד {כה"ג נוטל אחת}
ח/יא נזר הקדש (רזין) מנחות דף צג ע"ד {לח"מ, לחם בצד הכבשים ובצד חזה ושוק}, קלא ע"ג {זה בפני עצמו וזה בפני עצמו יצא}
ח/יא סדר עבודה (רמ"ע) עמ' סב
ח/יא עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' רצז {כה"ג נוטל אחד}
ח/יא עלה יונה עמ' רפה {זה בפני עצמו וזה בפני עצמו יצא}
ח/יא עמק הלכה (הורוביץ) עמ' נח {כ"מ - אם מסתבר טעמו}
ח/יא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קצח {תנופה מחיים בלי הלחם}
ח/יא פרי עץ חיים (קרויס) עמ' קז {תנופה במזרח}
ח/יא צאן קדשים מנחות קז ע"א {אחרי שחיטה מניף רק חזה ושוק}
ח/יא צפנת פענח ויקרא עמ' סט {קדשי קדשים}
ח/יא קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' מט {אכילת שתי הלחם רק אחרי הקטרת אימורים}
ח/יא קול דודי כריתות סי' רצ {כ"מ - אם מסתבר טעמו}
ח/יא קול מבשר (ראטה) ח"ב סי' לט עמ' פא {על בסמוך}
ח/יא קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קלג
ח/יא קונטרסים (רייטפרט) קונ' כג
ח/יא קרית מלך
ח/יא קרן אורה מנחות (תשסח) מה ע"ב עמ' קסז הערה רמב {זה בפני עצמו וזה בפני עצמו יצא}, מו ע"ב עמ' קסט הערה רנז-רנח {זה בפני עצמו וזה בפני עצמו יצא}, סב ע"א עמ' רמ {כרבי}
ח/יא רלב"ג ויקרא פכ"ג פסוק כ עמ' שמ {תנופת הלחם על הכבשים, הנפת האימורים}
ח/יא שלמי יוסף מנחות עמ' שסג {כה"ג נוטל אחת - לא הזכיר זכות כה"ג בבשר}
ח/יא שם דרך ויקרא עמ' תכ {כה"ג יכול ליטול את כל בשר הכבשים}
ח/יא שם דרך יומא עמ' כד-כה
ח/יא שמועת חיים יומא ח"א עמ' קצד
ח/יא שמות בארץ (תשנט) עמ' רעא
ח/יא שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' רי
ח/יא שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' רכג, רלא, רנב
ח/יא שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' קמו
ח/יא שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ד סי' מד, פב
ח/יא שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' ריז, רכב, רכג, רמח
ח/יא שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' שפא, תרלד
ח/יא שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קכז
ח/יא שער המלך - מעשה חושב ח"ב עמ' ריד {כ"מ - מדוע פסק כרבי}
ח/יא שערי היכל יומא מערכה כו {נוטל אחת}
ח/יא שפת אמת על התלמוד מנחות סב ע"א {תנופת חזה ושוק כחכמים - ע"פ רבינא}
ח/יא שפתי מלך {תנופה מחיים בלי הלחם, אם הניף זאח"ז, אם הניף חז בנפרד מהשוק}
ח/יא שרשי הים לעיל פ"ה ה"ב דף קסא ע"ב {האם הנפת הכבשים היא בצד הלחם בתנופה מחיים}
ח/יא תכלת מרדכי (קלצקי) דף סג ע"ד {חלוקת שתי הלחם אחרי מוסף}
ח/יא תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' סא-סב {על בסמוך}
ח/יא תפארת צבי (שפילמן) ח"ו עמ' לט {וכן שתי החלות נוטל כה"ג אחת מהן והשניה מתחלקת לכל המשמרות}
ח/יב אבני ציון ח"א סי' ס אות ג
ח/יב אוצרות השעורים (פיקארסקי) עמ' קכח
ח/יב אור הישר [אור הישר מנחות מח ע"א]
ח/יב אוריין תליתאי (אפשטיין) דף מג ע"ג
ח/יב אמרי בינה (אוירבך) - שו"ת ח"א סי' יב [יא] ד"ה ועיין {לח"מ}
ח/יב אנצי"ת ע' ברירה הע' 53 {לח"מ}, 155, 156
ח/יב בדבר מלך חי"ב עמ' ריח
ח/יב בדבר מלך חי"ד עמ' ד
ח/יב בדבר מלך חי"ז עמ' מג {שחט שני כבשים על ארבע חלות אם אמר יקדשו שתים מתוך ארבע מושך שתים מהן ומניפן והשאר פודין אותן בפנים ונאכלין בחוץ כשאר החולין וכו'}
ח/יב בית יצחק (תשעא) ברירה עמ' ריב
ח/יב בריכת המלך עמ' צז-ק
ח/יב דרכי יושר (שרף) ח"ב עמ' רעה {לח"מ}
ח/יב הדרת קודש
ח/יב הלכה ורפואה כרך ה (תשמח) עמ' קט
ח/יב זכרון יהונתן דף מה
ח/יב זכרון יעקב (בנד')
ח/יב זרע אברהם (יצחקי) יו"ד דף קיג ע"ב
ח/יב חזו"א על הרמב"ם
ח/יב חי' הראי"ה
ח/יב חי' חפץ חיים
ח/יב חיבת הקודש עמ' קיג
ח/יב יד ושם ח"ב
ח/יב ישועות ישראל סי' סא סעיף ג
ח/יב כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' קכז
ח/יב כנסת יחזקאל (רחמים) עמ' נג
ח/יב כרם אברהם עמ' קו
ח/יב לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' כ אות א, ג
ח/יב מאור הקדש מעילה עמ' עז
ח/יב מועדים וזמנים ח"ד סי' שכז
ח/יב מנחה טהורה דף סח ע"ד, עא ע"ד {לח"מ}, עב ע"ג
ח/יב מנחת חזקיה מנחות עמ' קלב, רלב
ח/יב מנחת יהודה (בוים) דף טו ע"א {שני כבשים על ארבע חלות}
ח/יב מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רס {כ"מ}
ח/יב מעדני מלך (תשמח) עמ' רלז-רלח
ח/יב מעיני המים
ח/יב מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' תרמט
ח/יב מקדש דוד קדשים סי' כט ס"ק ז
ח/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/יב משנת חיים יומא עמ' שמב
ח/יב משנת יעקב
ח/יב נזר הקדש (רזין) מנחות דף עו ע"ד {רמב"ם}, קכז ע"ג {לח"מ}
ח/יב ניר לדוד
ח/יב נתיבות חיים (קארב) ח"ג - מלואים למשפט סי' יא
ח/יב נתיבות שמואל דף נג ע"ב
ח/יב סופר המלך ח"ב עמ' רצא {ברירה}
ח/יב עולת חודש ח"ג מאמר קכו
ח/יב עטרת יעקב (זאהן) שו"ת סי' לא
ח/יב עין אליעזר ח"ב סי' יט דף עה ע"א
ח/יב עין אליעזר סי' יט
ח/יב ענפי ארז (זי') דף קכב ע"ד, קלג ע"א {הר המוריה (שץ)}
ח/יב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קצח
ח/יב פניני רבנו הגרי"ז עמ' תרה
ח/יב פרי אברהם אליעזר
ח/יב צבי גאון יעקב סי' י
ח/יב צפנת פענח ויקרא עמ' קעג
ח/יב קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' קעו
ח/יב שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' סב עמ' קלו
ח/יב שלמי יוסף מנחות עמ' קטו
ח/יב שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' קג
ח/יב שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' רנד
ח/יב שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' כג
ח/יב שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ד סי' פד
ח/יב שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' שעט, תכח
ח/יב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 289
ח/יב שערי ישר שער ג פכ"ב אות כ
ח/יג אור הישר [משיב דבר ח"ב סי' מג]
ח/יג אורח ישר דף יב ע"ב
ח/יג ארצות החיים סי' א ארץ יהודה אות ז עמ' עה {עמוד וחטא}
ח/יג בריכת המלך עמ' צח
ח/יג הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קלז, קלט {מושך שנים מהם - ברירה}
ח/יג הדרת קודש
ח/יג ואתה תחזה ח"ג
ח/יג חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד מנחות מח ע"א]
ח/יג מועדים וזמנים ח"א סי' סז, ח"ד סי' רצג, שכט
ח/יג מנחה טהורה דף צט ע"ג
ח/יג מערכי לב (ציר') עמ' קלה
ח/יג משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' תיט
ח/יג משנת חיים זבחים עמ' קפח
ח/יג נזר הקדש (רזין) מנחות דף עז ע"א
ח/יג נצר מטעי (פרידמן) סי' יח סעיף ה {שלא לשמה - חטא כדי שתזכה}
ח/יג על גדות ים התלמוד עמ' 244
ח/יג שפת אמת על התלמוד ח"ג דף מח ע"א
ח/יד בריכת המלך עמ' קלא-קלב
ח/יד הדרת קודש
ח/יד המאור הגדול (יעבץ) עמ' רנ-רנג
ח/יד ואתה תחזה ח"ג
ח/יד מגדל חננאל
ח/יד מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' רמג, שלד
ח/יד מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' קצג-קצה
ח/יד מנחת חזקיה מנחות עמ' קט
ח/יד מנחת חינוך ח"ב עמ' תעה
ח/יד מנחת יהודה וירושלים עמ' 68
ח/יד מעשה רב (סוף טהרה)
ח/יד משנת חיים זבחים עמ' קפח
ח/יד עלה יונה עמ' רפד
ח/יד קהלות יעקב כריתות ו ב
ח/יד קרבן שמואל דף סז ע"א
ח/יד קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' קעח-קעט
ח/יד שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' שסז
ח/יד שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' רטו
ח/יד שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ד סי' פה
ח/יד שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תרלג
ח/טו אדרת המלך עמ' קפ {זיקה}
ח/טו אהלי יצחק
ח/טו אור הישר [אור הישר מנחות מו ע"א וע"ב]
ח/טו אור שמח
ח/טו אוריתא יג עמ' לב
ח/טו אמונת יהושע עמ' אלף תרנז, אלף תרסו
ח/טו אמרות שמואל עמ' קמג-קמד
ח/טו אנצי"ת ע' אין אומרים לאדם עמוד הע' 15
ח/טו אפיקי מגינים מנחות סי' כא, מט-נ
ח/טו באר חיים מרדכי דף פב
ח/טו בדבר מלך חי"ב עמ' קנו, קעג, ריב
ח/טו בית אהרן וישראל גל' לה עמ' קכ-קכא
ח/טו בית שערים ח"ג סי' יט-כ
ח/טו בכורי הארץ עמ' 180
ח/טו בריכת המלך עמ' קל-קלא
ח/טו ברכת הארץ (מאשבוים) עמ' יח, כ
ח/טו ברכת מרדכי פסחים עמ' רלו
ח/טו ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' רמב
ח/טו בשבילי השמחה סי' יט אות ב
ח/טו גליונות אבני נזר
ח/טו דביר הקודש מנחות עמ' קסד-קסו
ח/טו דברי יששכר דף סא ע"א
ח/טו הדרת קודש
ח/טו הלכה פסוקה ח"ב סי' כה הערה 145
ח/טו המאור הגדול (יעבץ) עמ' רנ-רנג
ח/טו המקדש וקדשיו עמ' כט
ח/טו ואתה תחזה ח"ג
ח/טו זכר שלמה (זינגרביץ) עמ' קכ
ח/טו זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 146
ח/טו חד וחלק ח"א דף ד ע"א, ו ע"ב, ח ע"א
ח/טו חזון יחזקאל הוריות פ"ב ה"ב, זבחים פ"ה ה"א, מנחות פ"ה ה"א
ח/טו חי' הגר"י וינוגרד
ח/טו חי' הראי"ה
ח/טו חי' הריצ"ד
ח/טו חי' חפץ חיים
ח/טו חיבת הקודש עמ' קיד
ח/טו חלקת יואב החדש קונטרס הערות סי' כד, והגהות על מנ"ח מצוה שז
ח/טו חמדת ישראל ח"א דף נג ע"ב-ע"ג
ח/טו ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קפד {אבדו}
ח/טו ישורון ח"י עמ' רסה
ח/טו כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' קכח
ח/טו מאור הקודש מנחות ח"א עמ' פז
ח/טו מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף כה ע"א {א"א להקריב כבשים בלי לחם}
ח/טו מועדים וזמנים ח"ד סי' שכח
ח/טו מזבח חדש דף כט ע"ד, ל ע"א
ח/טו מי יהודה או"ח סי' סו
ח/טו מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' רלא, רמ, שכב, שכו-שכח, שסא
ח/טו מנחת חזקיה מנחות עמ' קכא, קכז
ח/טו מנחת חינוך ח"ב עמ' תעג-תעד
ח/טו מנחת יהודה (בוים) דף סב ע"א {כר"ע}
ח/טו מעשה רקח
ח/טו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קלט ע"ד
ח/טו מקדש דוד קדשים סי' כט ס"ק ה במנחת מרדכי
ח/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/טו משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' שלט
ח/טו משכיל ליהודה עמ' פח
ח/טו משכנות אפרים שבת סי' לה אות נד
ח/טו משנת חיים מנחות עמ' קל, רכח, רמח, רעז, רפ, רפה
ח/טו משנת יעקב
ח/טו נודע ביהודה השלם חו"מ עמ' צ {לח"מ}
ח/טו נועם חכ"ג עמ' יט {לח"מ}
ח/טו נזר הקדש (רזין) מנחות דף כג ע"ג, כד ע"ב-ע"ג, עד ע"א-ע"ב, עו ע"א
ח/טו נמוקי חיים עמ' רסג
ח/טו נר מצוה (ואלק) מצוות דף כג ע"א {לחם מעכב את הכבשים}
ח/טו עבודת לוי (לוין) סי' לא
ח/טו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קצח-קצט
ח/טו ערבי נחל (תשנא) ח"א עמ' תה
ח/טו ערהשה"ע קדשים סי' פד אות ג
ח/טו צל"ח החדש דף סו ע"א
ח/טו קדשי יהושע עמ' אלף שכ, אלף תקיב, אלף תרלב-תרלג
ח/טו קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' קסה, קסט, קעח
ח/טו רלב"ג ויקרא פ"ו תועלת ח עמ' קיא
ח/טו שבי בנימין דף י ע"א
ח/טו שלמי שמחה ח"ה עמ' נט
ח/טו שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' שסח
ח/טו שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' רכח
ח/טו שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ד סי' פה
ח/טו שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' שפ, תרלד
ח/טו שערי זיו ח"ג דף סט ע"ד
ח/טו שפת אמת על התלמוד ח"ב דף י ע"ב, ח"ג דף מה ע"ד
ח/טז אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 68
ח/טז אור שמח
ח/טז באר שרים (שולמן) עמ' פג
ח/טז בדבר מלך חי"ב עמ' קנט
ח/טז בית שערים ח"ג סי' כא
ח/טז גור אריה יהודה (זמבא) עמ' סח
ח/טז גליונות אבני נזר
ח/טז דברי רבינו משולם (אשכנזי) עמ' קעא
ח/טז הדרת קודש
ח/טז ואתה תחזה ח"ג
ח/טז ויקח אברהם [אמר יוסף מט ע"א]
ח/טז חזו"א מנחות סי' לב ס"ק ד
ח/טז חזו"א על הרמב"ם
ח/טז חזון יחזקאל הוריות פ"ב ה"ב
ח/טז חי' הגאון אדר"ת עמ' עד {כרבה ורבא ששתי הלחם לאכילה}
ח/טז חמדת ישראל ח"א דף ג ע"ג, ז ע"א
ח/טז חסדי דוד ח"ו עמ' רפט
ח/טז חשבונות של מצוה עמ' רכד
ח/טז יד הלוי (פלוונא) דף לז ע"ג
ח/טז ישורון ח"י עמ' רסה
ח/טז מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף כה ע"א {יצאו לבית השריפה}
ח/טז מועדים וזמנים ח"ד סי' שכח
ח/טז מנחה טהורה דף סט ע"א {מרכה"מ}
ח/טז מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' רמ
ח/טז מנחת חזקיה מנחות עמ' קכב
ח/טז מנחת חינוך ח"ב עמ' תעב, תעד
ח/טז מנחת יהודה (בוים) דף סב ע"א {שתי הלחם הבאים בפ"ע}
ח/טז מנחת עני (תקמז) דף יז ע"ג {לחם בלי כבשים}
ח/טז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רה ע"א
ח/טז מקדש מרדכי (אילן) פ' אמור עמ' קנט-קס
ח/טז מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' שכז
ח/טז מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/טז משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' שלט
ח/טז משכיל ליהודה עמ' פח
ח/טז משנת חיים ויקרא עמ' קפג
ח/טז משנת חיים מנחות עמ' רלה, רסז
ח/טז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קצט
ח/טז שערי חכמה - שב שמעתתא דף מו ע"ד
ח/טז שפת אמת על התלמוד ח"ג דף מד ע"ד, מו ע"ב
ח/טז שפתי מלך
ח/טז תורת הקדש ח"ג עמ' פב
ח/יז הדרת קודש
ח/יז ואתה תחזה ח"ג
ח/יז יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רלה
ח/יז מנחה טהורה דף סח ע"ד {כ"מ}
ח/יז מנחת חינוך ח"ב עמ' תמג, תעב, תעד
ח/יז קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' קסא
ח/יז שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ד סי' יא
ח/יח הגהות רימ"א
ח/יח הדרת קודש
ח/יח ואתה תחזה ח"ג
ח/יח חזו"א על הרמב"ם
ח/יח מנחת חינוך ח"ב עמ' תמג, תעד
ח/יח מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/יח ספרי דבי רב ח"ב עמ' שיג
ח/יט אפיקי מגינים מנחות סי' מח
ח/יט דביר הקודש מנחות עמ' קנח, קסו
ח/יט הגהות רימ"א {כ"מ}
ח/יט הדרת קודש
ח/יט הר המלך ח"ז עמ' קכז
ח/יט ואתה תחזה ח"ג
ח/יט חזו"א על הרמב"ם
ח/יט חי' אור שמח על הירושלמי עמ' 168
ח/יט חי' הגרי"ז דף לט ע"ב
ח/יט חי' הראי"ה
ח/יט חי' חפץ חיים
ח/יט חי' ר' מאיר שמחה (תשלו) עמ' 168
ח/יט מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' שי, שלד
ח/יט מנחת חזקיה מנחות עמ' קכב, קכו
ח/יט מנחת חינוך ח"ב עמ' תמג, תעד
ח/יט מראה הפנים יומא דף לב
ח/יט משנת חיים זבחים עמ' קעח
ח/יט משנת חיים מנחות עמ' רנא
ח/יט נודע ביהודה תנינא חו"מ סי' ג
ח/יט נזר הקדש (רזין) מנחות דף עג ע"ג-ע"ד, עד ע"א
ח/יט צפנת פענח במדבר עמ' רעח
ח/יט קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' קסב, קסז
ח/יט שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ד סי' יא
ח/יט שפת אמת על התלמוד ח"ג דף לח ע"א
ח/כ אבני החושן סי' קד סעיף ג
ח/כ אור הרעיון עמ' קח {עבר זמנו}
ח/כ אור חדש (בלומ') דף קז ע"ג-ע"ד, קט ע"ב
ח/כ אור לישרים (שולמן) עמ' קצו {מוספים לא מעכבים זה את זה}
ח/כ אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ה ס"ק א
ח/כ אורח ישראל סי' כ אות ז, י-יא
ח/כ איש מצליח (תשסח) ח"א עמ' תו
ח/כ אנצי"ת ע' אין מעבירין הע' 65
ח/כ אסופות ב עמ' קעא
ח/כ אפיקי מגינים מנחות סי' מח
ח/כ אפרקסתא דעניא ח"ב סי' קז עמ' רנט
ח/כ ארצות החיים סי' כה ארץ יהודה אות א עמ' שמו {אם יש רק שני כבשים}
ח/כ בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' לב
ח/כ בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' רסו
ח/כ בדבר מלך ח"ד עמ' קמב
ח/כ בדבר מלך חי"ד עמ' רנח
ח/כ בית אהרן וישראל גל' מח עמ' לו-לז
ח/כ בית המדרש
ח/כ בן מלך - מצוות המקדש עמ' קכב {או"ש}, קלח
ח/כ ברור הלכה סוכה מז ע"א אחרי ציון ד
ח/כ ברית אברהם (פרנס) עמ' שכג
ח/כ גבול יהודה (ציר') דף י ע"א
ח/כ גור אריה (צרמון)
ח/כ גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' תז
ח/כ דרך הקודש (תשסז) עמ' מג {הדבר שקול}
ח/כ הדרת מלך (זילברברג) דף כה ע"ג {לא מצאו אלא שני כבשים}
ח/כ הדרת קודש
ח/כ הר המלך ח"ז עמ' קכז
ח/כ ואתה תחזה ח"ג
ח/כ ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' ק
ח/כ ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שסט
ח/כ חדושים ובאורים (גרי') זבחים סי' יא ס"ק ג, ח
ח/כ חזו"א על הרמב"ם
ח/כ חי' הריצ"ד
ח/כ חי' חפץ חיים
ח/כ חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רנה
ח/כ חנן אלקים עמ' צו
ח/כ חסדי דוד ח"ה עמ' תרצח, ח"ו עמ' רפד, רצד
ח/כ חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' יב
ח/כ חתן סופר או"ח ח"א עמ' קלח
ח/כ יד פשוטה אהבה עמ' קעט
ח/כ יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' ריד, רכב, רכה, רכט, רלג, רלו, רמט, רנב
ח/כ יחל ישראל (תשנב) עמ' רכה
ח/כ יחל ישראל (תשסג) ח"א עמ' צא
ח/כ ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' שלט
ח/כ כתר המלך
ח/כ כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תקפה
ח/כ להורות נתן - שו"ת ח"ח עמ' מא
ח/כ להורות נתן מועדים ח"ג עמ' רכה
ח/כ לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 188 {ואינן חייבין להקריב}
ח/כ מגידות (תשמ) עמ' יט
ח/כ מגידות (תשעג) סי' יב עמ' כ
ח/כ מגן שאול (קצנ') עמ' ג, ה-ו
ח/כ מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' נט
ח/כ מטה אהרן שבועות עמ' כ
ח/כ מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' שיא
ח/כ מנחת בנימין סי' מג
ח/כ מנחת חינוך ח"ב עמ' תמג-תמד, תעד, תצב, ח"ג עמ' קכה
ח/כ מנחת חינוך מצוה שכ (דף קכח ע"ב)
ח/כ מעשה רקח
ח/כ מקראי קדש (גרודזינסקי) עמ' ריד {מוספים של היום או תמיד של מחר - איזה שירצה יקריב - מנחות מט}
ח/כ משנת חיים במדבר עמ' תפו, תקיז, תקכג
ח/כ משנת חיים מנחות עמ' רג, שיט, שכז
ח/כ משנת חיים ערכין עמ' קכב
ח/כ משנת יעקב
ח/כ סוכת דוד (מן) סוכה סי' מ ס"ק יז
ח/כ עלה יונה עמ' רפה
ח/כ עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף י ע"ד
ח/כ עקדת משה ח"א עמ' צד
ח/כ פרי האדמה ח"א
ח/כ פרי הארץ (מזרחי) ח"ב דף ג ע"ד
ח/כ פרשת המלך
ח/כ צבי תפארת סי' ס
ח/כ צלח רכב עמ' שסח
ח/כ קדשי יהושע עמ' אלף תצח
ח/כ קרית מלך
ח/כ קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' קסא, קפה
ח/כ שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' יז אות ט
ח/כ שדה אלחנן ח"ב עמ' עג
ח/כ שיח השדה (פרומר) עמ' פו, ק
ח/כ שלטי הגבורים עמ' רעז
ח/כ שם יוסף (מועטי) ח"א דף יז ע"ד
ח/כ שמועת חיים יומא ח"א עמ' תיד
ח/כ שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' קצו, רפג
ח/כ שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תרלז
ח/כ שערי היכל זבחים עמ' תתיד {הדבר שקול - הטעם שפסק כן}
ח/כ שפת אמת על התלמוד ח"ג דף מח ע"ד
ח/כ שפתי מלך
ח/כ תהלה לדוד (מן) קדשים סי' מו ס"ק יז
ח/כ תשובות ר' איסר יהודה עמ' מד


ט/485 הלכות תמידין ומוספין פרק ט *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ט/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ט/רה"פ הר המוריה (שץ)
ט/רה"פ הרמב"ם המדויק
ט/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ט/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ט/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' קיט-קכ
ט/רה"פ פי' ר"י קאפח
ט/רה"פ רמב"ם הערוך
ט/רה"פ רמב"ם לעם
ט/רה"פ שם טוב
ט/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ט/א אבי הנחל (שפירא) דרוש י דף לט ע"ד {שעירה לפני כשבה}
ט/א בית דוד (תשעט) או"ח סי' תמב
ט/א בית פנחס (וולף) עמ' 109
ט/א ביתאל ח"א דף יז ע"א
ט/א הדרת קודש
ט/א ואתה תחזה ח"ג
ט/א זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר ג עמ' תנט {קרבן ר"ח בראש השנה}
ט/א חיי אברהם (צציק) עמ' ריא
ט/א חקרי זמנים ח"ג עמ' ה
ט/א חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' ו
ט/א חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף קלג
ט/א יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' כד
ט/א יין מלכות (שניאורסון) עמ' 364-365 {יקדים איזה שירצה}
ט/א לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' נג
ט/א מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' יא, רה
ט/א מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ג עמ' קמד {לבונה לפני מלח}
ט/א מנחת חינוך ח"ב עמ' תפ
ט/א מעין החכמה עמ' קעז
ט/א מעשה רקח
ט/א משך חכמה במדבר פכ"ט פס' ג-ד
ט/א משנת חיים במדבר עמ' תקלג, תקלז
ט/א משנת חיים בראשית עמ' תלה
ט/א משנת חיים זבחים עמ' קע, רכג
ט/א משנת חיים מנחות עמ' רמב, רמה
ט/א נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף עח ע"ב
ט/א פניני רבנו הגרי"ז עמ' רכו
ט/א קרית מלך
ט/ב אבות הראש ח"ב דף נב ע"ב {תדיר ומקודש}
ט/ב אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' קסח
ט/ב אבני חן יומא עמ' פז
ט/ב אגרות משה או"ח ח"ג סי' ע, ח"ד עמ' קיט, אהע"ז ח"ד עמ' קנו
ט/ב אדני נחושת עמ' עא
ט/ב אוצרות הרמב"ם
ט/ב אור הישר [שאגת אריה סי' סב, שדה יצחק סי' ד, אור שמח הל' ק"פ פ"א ה"ד]
ט/ב אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ד ס"ק יד
ט/ב אורח ישראל סי' כ אות ז, י-יא, מילואים לסי' יט אות א
ט/ב אפרקסתא דעניא ח"ב סי' קז עמ' רנט
ט/ב ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' רמז, שעו, ח"ב עמ' שסז
ט/ב ארצות החיים סי' כה ארץ יהודה אות א עמ' שמא, המאיר לארץ אות ד, סי' כו ארץ יהודה אות א עמ' שעה {תדיר ומקודש}
ט/ב באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' קעט
ט/ב באר ראי עמ' רכד
ט/ב באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ג סי' לט אות א, סי' מ אות ב
ט/ב בד קודש (פוברסקי) ח"א דף כ ע"ב
ט/ב בדבר מלך ח"ד עמ' קמג
ט/ב בית אהרן וישראל גל' לה עמ' ע {תדיר ומקודש}, גל' סא עמ' מה
ט/ב בית המדרש
ט/ב בית פנחס (וולף) עמ' 109
ט/ב ביתאל ח"א דף יז ע"א
ט/ב ברכי יוסף או"ח סי' צ ס"ג {יקדים איזו שירצה}
ט/ב ברכת הזמן עמ' קמד, קע
ט/ב ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' לב אות ט
ט/ב ברכת מרדכי פסחים עמ' קצ, ר"ה-מגילה עמ' שסב
ט/ב ברקאי ח"ג עמ' 105 {תדיר ומקודש}
ט/ב בשבילי הקדושה סי' ב אות ד, סי' ג אות ז, הערה ז, סי' ד אות ג, ז
ט/ב גבורת יצחק הל' תפלה עמ' רסא {תדיר ומקודש}
ט/ב גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' ג
ט/ב דבר יהושע (שו"ת) ח"א סי' פב אות ח
ט/ב דברות משה מועד ח"א עמ' תקלז {תדיר ומקודש יקדים איזה מהם שירצה}
ט/ב דעת סופר או"ח סי' קכג
ט/ב דרך הקודש (תשסז) עמ' מג
ט/ב הדרת מלך (זילברברג) דף כה ע"ב-ע"ג, כו ע"א {תדיר ומקודש}
ט/ב הדרת קודש
ט/ב הוד יוסף עמ' קה
ט/ב היכלי שן ח"ב סי' יח
ט/ב ואתה תחזה ח"ג
ט/ב ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ה עמ' ח
ט/ב זבח טוב שער יב סי' א
ט/ב חבש פאר עמ' קז
ט/ב חי' הגרא"א דסלר עמ' רעז
ט/ב חיי אברהם (צציק) עמ' ריא
ט/ב חיי משה (ברודנא) דף יט ע"א
ט/ב חקרי זמנים ח"ד עמ' עד
ט/ב חתן סופר או"ח ח"א עמ' קלד-קלה
ט/ב יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רלג
ט/ב יחל ישראל (תשסג) ח"א עמ' צא
ט/ב ישועות יעקב מועד עמ' תרצו
ט/ב כרם מנחם סי' ו
ט/ב כתב משה ח"ב עמ' כז-כח
ט/ב כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תקפה
ט/ב מאורות הדף היומי ח"ח עמ' קכא {תדיר ומקודש}
ט/ב מאיר נתיבים עמ' 113
ט/ב מגן שאול (קצנ') עמ' א
ט/ב מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' נט
ט/ב מועדי ה' (נתנזון) חנוכה עמ' יא
ט/ב מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קח
ט/ב מחקרי ארץ ח"ג או"ח סי' יב
ט/ב מחקרי ארץ ח"ו או"ח סי' קסג
ט/ב מי יהודה או"ח סי' קג
ט/ב מנחת אהרן (קאפח) עמ' 403 {תפילין וציצית - מה קודם}, 410-411
ט/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' תפ
ט/ב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רד ע"ג
ט/ב מקדש דוד קדשים סי' י ס"ק ד במנחת מרדכי
ט/ב מראה הפנים יומא דף יב
ט/ב מראה כהן זבחים עמ' רמ {איזה שירצה}
ט/ב מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' ס אות ג {תדיר ומקודש}
ט/ב מרפא לנפש חי' סוגיות סי' לג אות ד {תדיר ומקודש}
ט/ב משא בני קהת (השמטות)
ט/ב משאת משה (חברוני) פסחים סי' עא עמ' 208
ט/ב משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' נב
ט/ב משנת חיים ויקרא עמ' קנה
ט/ב משנת חיים יומא עמ' רעו
ט/ב משנת חיים פסחים ח"ב עמ' טז
ט/ב משנת יעקב הפלאה עמ' צא
ט/ב משנת יעקב כאן
ט/ב נודע ביהודה השלם או"ח עמ' פח
ט/ב נועם חכ"ג עמ' פ
ט/ב נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף עח ע"ג
ט/ב נר מצוה (ואלק) מצוות דף כה ע"ב {מוסף ר"ח לפני מוסף ר"ה}
ט/ב ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתשמו
ט/ב סוכת דוד (מן) סוכה סי' מ ס"ק א
ט/ב סופר המלך כאן, וח"א עמ' קכד {תדיר ומקודש}
ט/ב עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' כט
ט/ב עטרת מרדכי (מילר) עמ' רמא {תדיר ומקודש}
ט/ב עין חיים ח"ב עמ' קצח
ט/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' כז
ט/ב עקדת משה ח"א עמ' צד
ט/ב פי אריה דף ב ע"א-ע"ג {תדיר ומקודש}
ט/ב פרחי אליהו (לונאץ) דף נ ע"א {תדיר ומקודש}
ט/ב פתח עינים ח"ב דף נח ע"ב {תדיר ומקודש}
ט/ב פתחי מגדים עמ' קפב, קפד, קפו, קפח
ט/ב צבי תפארת סי' יג, כט, סג
ט/ב צמח ארז עמ' ה {תדיר ומקודש}
ט/ב קדשי יהושע עמ' אלף תצט
ט/ב קובץ זכרון (קוסובסקי) עמ' פא, פז
ט/ב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' שלה
ט/ב שאגת אריה סי' כ
ט/ב שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רצו
ט/ב שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קיא
ט/ב שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' תצד, תצו-תצז
ט/ב שם יוסף (מועטי) ח"א דף יז ע"ד {תדיר ומקודש}
ט/ב שם ישראל - שו"ת עמ' סא
ט/ב שנות חיים (קלוגר) עמ' תקיג
ט/ב שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' תלו
ט/ב שערי היכל זבחים עמ' תשפח {התדיר קודם - חומרת הדין}, תתיד {יקדים איזה שירצה - הטעם שפסק כן}
ט/ב שפת אמת על התלמוד ח"א דף ה ע"ג
ט/ב תהלה לדוד (מן) קדשים סי' מו ס"ק א
ט/ב תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' רע
ט/ב תורת יצחק ח"א עמ' יט
ט/ב תורת יצחק עמ' יג {איזה שירצה}
ט/ב תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' שנה
ט/ב תניא רבתי ח"א עמ' 46
ט/ג אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' קס
ט/ג אור הישר [מל"מ לעיל פ"א ה"ג]
ט/ג אור חדש (בלומ') דף קח ע"א-ע"ב
ט/ג ארבעים לבינה סי' תרפד ס"ק ג
ט/ג ארצות החיים סי' כו ארץ יהודה אות א עמ' שעה, שעט
ט/ג באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' קלט
ט/ג בד קודש (פוברסקי) ח"א דף כא ע"ב
ט/ג בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' פו
ט/ג בדרך המלך עמ' כג
ט/ג בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' צו
ט/ג בית שערים או"ח סי' שסח
ט/ג ביתאל ח"א דף יז ע"ב
ט/ג ברור הלכה פסחים סא ע"א ציון ג
ט/ג ברכת מרדכי פסחים עמ' קפח
ט/ג גבורות יצחק עמ' מא
ט/ג גור אריה יהודה (זמבא) עמ' מד
ט/ג גזע ישי דף כד ע"ג
ט/ג דביר הקודש זבחים עמ' רעט
ט/ג הדרת קודש
ט/ג ואתה תחזה ח"ג
ט/ג זכרון שמואל עמ' קנד
ט/ג חזו"א מנחות סי' לג ס"ק ז
ט/ג חזו"א על הרמב"ם
ט/ג חזון נחום זרעים ח"א עמ' סג
ט/ג חסדי דוד ח"ט עמ' צא
ט/ג חתן סופר או"ח ח"א עמ' קלח, קמט
ט/ג יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' ה
ט/ג ידי אליהו דף ט ע"ג
ט/ג יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רמז, רמט
ט/ג לקוטי שעורים (שטיין) פסחים ח"ב (תשסז) סי' ב ס"ק א
ט/ג מגן גבורים (או"ח) סי' קח ס"ק א, סי' קמ ס"ק ג
ט/ג מועדים וזמנים ח"ג סי' רכב
ט/ג מי יהודה או"ח סי' קג
ט/ג מנחת חינוך ח"א עמ' לה, ח"ב עמ' תמג
ט/ג מעיני התורה ח"ג עמ' רמט
ט/ג מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת או"ח סי' יא]
ט/ג מראה כהן זבחים עמ' רמ {עבר או שכח}
ט/ג משנת חיים במדבר עמ' תקכב
ט/ג משנת חיים ויקרא עמ' יד
ט/ג משנת חיים יומא עמ' רעג
ט/ג משנת חיים מנחות עמ' שכז
ט/ג משנת חיים פסחים ח"ב עמ' יד
ט/ג משנת יעקב כאן
ט/ג משנת יעקב קרבנות עמ' ג
ט/ג נודע ביהודה השלם או"ח עמ' קיג
ט/ג נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף יז ע"א
ט/ג נתיבות שלום (למפרט) עמ' קח
ט/ג סוכת דוד (מן) סוכה סי' מ ס"ק יז
ט/ג ספרי דבי רב ח"ג עמ' שסט
ט/ג עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' לד
ט/ג עמק הלכה (בוימל) עמ' שיב
ט/ג פני אהרן (אמריליו) דף יט ע"א
ט/ג פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' צט
ט/ג קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תתעו-תתעז
ט/ג קובץ זכרון (קוסובסקי) עמ' פא, פו
ט/ג קרני ראם (ירמוש) עמ' רכב
ט/ג רוח חיים (חיד"א) עמ' קעא
ט/ג ריח שדה דף סח ע"א
ט/ג שאגת אריה סי' יז, כ, סב
ט/ג שו"ת רי"ט וייל או"ח סי' טו
ט/ג שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' תצח
ט/ג שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' קפה
ט/ג שערי היכל זבחים עמ' תשפט {עבר או שכח - ולכתחילה הוא חיוב}, תשצ {מקריבו ואח"כ שוחט - טעם הכרעתו}
ט/ג תהלה לדוד (מן) קדשים סי' מו ס"ק יז
ט/ד אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' קס
ט/ד ברור הלכה פסחים סא ע"א ציון ג
ט/ד ברכת מרדכי פסחים עמ' קפח
ט/ד הדרת קודש
ט/ד חיים ומלך
ט/ד כי בא מועד עמ' ג {מל"מ}
ט/ד כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תקפה
ט/ד לב חיים (פלג'י) ח"א דף נז ע"א, סז ע"ג
ט/ד מנחת חינוך ח"א עמ' לה
ט/ד מעשה רקח
ט/ד מפענח צפונות עמ' 128
ט/ד מראה כהן זבחים עמ' רלג {נשחטו שניהם}
ט/ד קובץ זכרון (קוסובסקי) עמ' פא, פה, פז
ט/ד קרני ראם (ירמוש) עמ' רכב
ט/ד שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' תצח
ט/ד שפת אמת על התלמוד ח"ג דף כז ע"ד
ט/ד שפתי מלך
ט/ה אביר יעקב (אביגדור) דף א ע"ב {איזה שירצה יקדים}
ט/ה אור שמח (גם במילואים)
ט/ה ארצות החיים סי' א ארץ יהודה אות ה
ט/ה ארצות החיים סי' א ארץ יהודה אות ו עמ' סד
ט/ה ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' ו אות ה
ט/ה ברכת מרדכי פסחים עמ' רז
ט/ה בשבילי התלמוד ח"ג זבחים פט ע"א
ט/ה גחלי אש דף לה ע"ד
ט/ה דעת קדושים דף סז
ט/ה הגהות עמק המלך
ט/ה הדרת קודש
ט/ה ואתה תחזה ח"ג
ט/ה ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) או"ח קלה ע"ב, לב חיים ח"א סז ע"ג]
ט/ה זבח טוב שער יב סי' ג
ט/ה חי' הגרז"ס קדשים עמ' נ
ט/ה חיים ומלך
ט/ה חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' ו-ז
ט/ה יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' כד
ט/ה יין מלכות (שניאורסון) עמ' 366 {חטאת קודמת לעולה}
ט/ה מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' יא
ט/ה מוריה גל' קא עמ' ח-ט
ט/ה מעשה רקח
ט/ה מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קכג ע"ד
ט/ה מצות ראיה עמ' ו
ט/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/ה משנת חיים במדבר עמ' קעז, תקכב
ט/ה משנת חיים ויקרא עמ' ב
ט/ה משנת יעקב הפלאה עמ' ריד
ט/ה משנת יעקב כאן
ט/ה נזר הקדש (רזין) מנחות דף סט ע"ד
ט/ה ס' החיים (קלוגר) עמ' לה
ט/ה עדות בישראל
ט/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' צז
ט/ה קדשי יהושע עמ' אלף תקעא
ט/ה שאלת הכהנים תורה דף יח
ט/ה שושנים לדוד (רייז) ח"א או"ח סי' א
ט/ה שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' רב, תצא
ט/ה שערי היכל זבחים עמ' תשצה {איזה שירצה יקדים - טעם הכרעתו}
ט/ה שערי המקדש סי' כו אות ט {חטאת לפני עולה}
ט/ה שפת אמת על התלמוד ח"ג דף כז ע"ב
ט/ה שפתי מלך
ט/ה תולדות יצחק (שור) דף ב ע"א
ט/ה תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' צא
ט/ה תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' שנו
ט/ו אביר יעקב (אביגדור) דף א ע"ג, ב ע"א, ט ע"ד {כ"מ בשם ר"י קורקוס}
ט/ו אור חדש (בלומ') דף קח ע"א-ע"ב
ט/ו אלומות יוסף (תשנ) עמ' קח
ט/ו אמונת יהושע עמ' אלף תרמז
ט/ו אנצי"ת ע' אשם מצרע הע' 42
ט/ו באר מים חיים (טשרנוביץ) במדבר פרק ח {חטאת קודם לעולה}
ט/ו באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"ד עמ' קנה
ט/ו באר שרים (שלזינגר) ויקרא פ' תזריע סי' ג אות א
ט/ו בדבר מלך חי"ד עמ' רנד
ט/ו בית אהרן (צוקרמן) עמ' שיד, של
ט/ו בית המדרש
ט/ו בית נפתלי (תשסו) עמ' שיז
ט/ו ביתאל ח"א דף יז ע"ב {מל"מ}
ט/ו בכור שור עמ' קנב
ט/ו בן מלך - מצוות המקדש עמ' קלג
ט/ו ברור הלכה פסחים נט ע"א ציון ח
ט/ו ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' ו אות ה
ט/ו ברכת מרדכי פסחים עמ' רז
ט/ו בשבילי התלמוד ח"ג זבחים פט ע"א-ע"ב
ט/ו בשמן רענן ח"ב עמ' שע
ט/ו גאון יעקב עמ' יט
ט/ו גבורות שלמה דף טו ע"ב, מב ע"ב, מה ע"ב {חטאת קודמת לעולה גם בלקיחה}
ט/ו גבורת יצחק (תשמח) דף צח, ק
ט/ו גבורת יצחק (תשסו) עמ' צח-קא
ט/ו גחלי אש דף מג ע"ד {כ"מ}
ט/ו גליונות אבני נזר {כ"מ} [עי' תוס' זבחים ד ע"ב ד"ה מאי]
ט/ו דבר יהושע (שו"ת) ח"א סי' עח
ט/ו דעת קדושים דף יג, סז
ט/ו הדרת קודש
ט/ו הקשורים ליעקב (תשעח) עמ' רטז {כ"מ}
ט/ו הר המלך ח"ז עמ' קכח
ט/ו ואתה תחזה ח"ג
ט/ו זבח טוב שער יב סי' ב
ט/ו זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רלא
ט/ו זכר יצחק (תשח) עמ' קנג
ט/ו זכר יצחק (תשן) עמ' קיט
ט/ו חי' הריצ"ד
ט/ו חיים ומלך
ט/ו חסדי דוד ח"ט עמ' צא
ט/ו חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' ז {כ"מ}, ח {מל"מ}, ט {כ"מ}, יא {מל"מ}, ח"ב עמ' ו {כ"מ}, ח-ט {כ"מ}
ט/ו יגיעת ערב פסחים עמ' קכט
ט/ו יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רכט
ט/ו יקב זאב דף א ע"א
ט/ו כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף יז ע"א, ק ע"א
ט/ו לב חיים (פלג'י) ח"א דף נז ע"א
ט/ו מטה אפרים ח"ב
ט/ו מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' שג {מל"מ}
ט/ו מנחת בנימין סי' מד
ט/ו מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' ז, ח
ט/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' קמא-קמב, קסו, תמג
ט/ו מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' רלז, רפב
ט/ו מקדש דוד קדשים סי' יב ס"ק א במנחת מרדכי
ט/ו משנת חיים במדבר עמ' רנו, תקלח
ט/ו משנת חיים זבחים עמ' קמז, קעא, קעד, קעה, סי' נד-נז
ט/ו משנת חיים יומא עמ' רסה, של
ט/ו משנת חיים מנחות עמ' רג, רמו
ט/ו משנת יעקב
ט/ו משנת יעקב הפלאה עמ' ריד
ט/ו נחלת יצחק קידושין סי' ח
ט/ו נחמד למראה ח"ג דף קעא ע"ד {מל"מ ד"ה חטאת קודמת}
ט/ו נר מצוה (ואלק) מצוות דף כו ע"ד
ט/ו ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' רפח {כ"מ}
ט/ו סוכת דוד (מן) סוכה סי' מ ס"ק יא {כ"מ בשם ר"י קורקוס}
ט/ו ספרי דבי רב ח"ב עמ' מט {מל"מ}
ט/ו עיני דוד
ט/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' צז
ט/ו פרקי מועדות עמ' 514
ט/ו קדשי יהושע עמ' אלף תקלב, אלף תקע
ט/ו קרית מלך
ט/ו רלב"ג ויקרא פ"ו עמ' קא, פ"ז פסוק ל עמ' פט
ט/ו רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רלט
ט/ו רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קמג {הקדש חטאת קודם}
ט/ו רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' קלד
ט/ו שאלת הכהנים תורה דף יח, כד-כה
ט/ו שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' לב {האם הקדימה לעיכובא}, לג
ט/ו שחר אורך עמ' תסט
ט/ו שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' ר, רב-רג, תצ
ט/ו שמועות דוד עמ' צה
ט/ו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' קכד {כ"מ}
ט/ו שערי היכל זבחים עמ' תתב {לעולה הבאה עמה - האם דווקא ביולדת}, תתד {מפריש החטאת - ולא כרבינו חיים}
ט/ו שרשי הים דף קסא ע"ב
ט/ו תהלה לדוד (מן) קדשים סי' מו ס"ק יא {כס"מ בשם הרי"ק}, סי' מז ס"ק ח {כס"מ ומשל"מ}
ט/ו תורת המלך (צדוק) סי' ט ס"ק מב
ט/ו תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' צא
ט/ו תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' שנו
ט/ו תשובה מאהבה ח"ב דף א ע"א
ט/ז אור שמח
ט/ז אמרי חן (לוונברג) פסחים-יומא עמ' קפג-קפד
ט/ז בית פנחס (וולף) עמ' 110
ט/ז בני דוד
ט/ז ברור הלכה הוריות יב ע"ב ציון פ
ט/ז ברור הלכה הוריות יג ע"א ציון ז
ט/ז הדרת קודש
ט/ז ואתה תחזה ח"ג
ט/ז זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רלב
ט/ז חזו"א על הרמב"ם
ט/ז חזון יחזקאל הוריות פ"ב ה"ד
ט/ז חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' שב
ט/ז חי' הריצ"ד
ט/ז חכמת התורה פ' וישלח עמ' שלז
ט/ז חמדת אהרן עמ' רכה
ט/ז חנוכת הבית עמ' עה
ט/ז חסדי דוד ח"ז עמ' תתמח
ט/ז חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' ה-ו
ט/ז לב חיים (פלג'י) ח"א דף סב ע"ד {בני דוד}
ט/ז מחנה יוסף ח"ג עמ' יט
ט/ז מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' ז, ח
ט/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' כ, כד, תפט
ט/ז מעיני המים
ט/ז מראה הפנים הוריות דף יז
ט/ז מרגניתא דר"מ
ט/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/ז משיב דבר ח"ה סי' ד
ט/ז משך חכמה ויקרא פ"ה פס' ו
ט/ז משנת חיים במדבר עמ' רנו, תקלח
ט/ז משנת חיים זבחים עמ' קעא, קעה
ט/ז משנת חיים מנחות עמ' רג, רה, רמו
ט/ז משנת יעקב
ט/ז נשמת חיים (תשסח) או"ח סי' ל עמ' פה
ט/ז סדר עבודה (רמ"ע) עמ' סח
ט/ז ספרי דבי רב ח"ב עמ' מט, שיז
ט/ז עמודי אור סי' קטז אות א
ט/ז פרקי מועדות עמ' 514
ט/ז קדשי יחזקאל דף יד ע"א
ט/ז קול דודי (תשף)
ט/ז קול דודי כריתות סי' תרמ
ט/ז קרית מלך
ט/ז רנת יצחק תפלה לימי המועדים עמ' מח {כמשפטם}
ט/ז שאלת הכהנים תורה דף כה
ט/ז שארית נתן (לוברט)
ט/ז שדה הארץ ח"ב דף מג ע"ד, מד ע"א
ט/ז שחר אורך עמ' תסט-תע
ט/ז שמחת חיים (חאראש) דף עז ע"א
ט/ז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תקכד
ט/ז שערי היכל זבחים עמ' תתו {בקרבנות החג אינו כן - הטעם לפסקו, בקרבנות החג - רק בסוכות}
ט/ז שפת אמת על התלמוד ח"ג דף כז ע"ג
ט/ז שפתי מלך
ט/ז תורת המלך (צדוק) סי' ט ס"ק לח
ט/ז תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' שנו
ט/ח אהל משה (הורוביץ) ח"א זבחים פט ע"א
ט/ח אור ליהודה (תשנט) עמ' רפה {אשם מצורע קודם}
ט/ח אמונת יהושע עמ' אלף תרמו-תרמז
ט/ח אנצי"ת ע' אשם מצרע הע' 28
ט/ח ביתאל ח"א דף יז ע"ב
ט/ח בני יעקב
ט/ח גבורת יצחק (תשמח) דף צח
ט/ח גבורת יצחק (תשסו) עמ' צח
ט/ח דביר הקודש זבחים עמ' רעז-רעח
ט/ח דעת קדושים דף יג
ט/ח הדרת קודש
ט/ח ואתה תחזה ח"ג
ט/ח זבח טוב שער יב סי' ה
ט/ח חי' הריצ"ד
ט/ח חלקת יוסף (וייס) ח"ב עמ' יז
ט/ח חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' כא
ט/ח יד ישראל ח"ב
ט/ח יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' כד
ט/ח כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף ד ע"א
ט/ח כתר המלך
ט/ח מבי"ט (רובינ') דף סו ע"ג
ט/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' קמא, קנח
ט/ח מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' רלז, רפב
ט/ח מעשה רקח
ט/ח מקדש דוד קדשים סי' יב ס"ק א במנחת מרדכי
ט/ח משנת יעקב
ט/ח נאם דוד
ט/ח נר מצוה (ואלק) מצוות דף כו ע"ד {אשם קודם לשלמי נזיר}, כז ע"א {חטאת העוף ועולת בהמה ונסכי בהמה}
ט/ח ס' החיים (קלוגר) עמ' שכ
ט/ח עיני דוד
ט/ח פני אברהם (שפירא) עמ' רכט
ט/ח פנים מאירות (תשפ) ח"ג עמ' רצט
ט/ח קרית מלך
ט/ח רלב"ג ויקרא פי"ד פסוק י עמ' רט
ט/ח שבי ציון סי' א ענף א
ט/ח שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' לג-לד
ט/ח שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' ר, תפז, תצג
ט/ח שלמי יוסף מנחות עמ' ח {אשם מצורע קודם כי הוא מכשיר}
ט/ח שלמי נזיר עמ' תיט
ט/ח שערי היכל זבחים עמ' תתב {אפילו של יולדת - היחס להל' ו}, תתד {אפילו של יולדת - למרות סדר המקרא}
ט/ח שערי היכל זבחים עמ' תתב {חטאת העוף תחלה - טעם הכרעתו}
ט/ט אור הישר [לח"מ לעיל פ"ז הי"ב]
ט/ט בדבר מלך חי"ב עמ' ריג
ט/ט בדרך המלך עמ' טז
ט/ט בית פנחס (וולף) עמ' 110
ט/ט ברור הלכה הוריות יג ע"א ציון ז, ח, ט
ט/ט הדרת קודש
ט/ט ואתה תחזה ח"ג
ט/ט וענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' קצה
ט/ט חדושים ובאורים (גרי') הוריות יג ע"א
ט/ט חזון יחזקאל הוריות פ"ב ה"ב
ט/ט חסדי דוד ח"ה עמ' תתקכח
ט/ט מאורי המועדים עמ' קסה {העומר קודם}
ט/ט מאורי שערים עמ' תד {עומר קודם לכבש}
ט/ט מועדים וזמנים ח"ד סי' רצא
ט/ט מחנה יוסף (תשעב) סי' מו אות א
ט/ט מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' שכג
ט/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' תמג, תעג-תעד
ט/ט משכיל ליהודה עמ' פח
ט/ט משנת חיים ויקרא עמ' יג, תסז, מכתבים אות א-ב
ט/ט משנת חיים זבחים עמ' קעה
ט/ט משנת חיים מנחות עמ' רה, תצח
ט/ט משנת יעקב
ט/ט עטרת מרדכי (שפלטר, תשעב) אות צ
ט/ט פניני רבנו הגרי"ז עמ' תקפט
ט/ט קול דודי (תשף) (בקיצור)
ט/ט קול דודי כריתות סי' תרמ
ט/ט קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' קסז
ט/ט רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קמח
ט/ט שמועת חיים יומא ח"ב עמ' צח
ט/ט שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' נו
ט/ט שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קפב
ט/ט שערי היכל זבחים עמ' תתו {פרים קודמין לאילים - מקורו}
ט/ט שפתי מלך
ט/ט תועפת ראם (גטיניו) דף פה ע"ג
ט/י אשר למלך
ט/י בית נפתלי (תרנט) סי' נז
ט/י ברור הלכה הוריות יג ע"א ציון כ פרק ב {איש קודם}
ט/י הדרת קודש
ט/י הר המלך ח"ג עמ' פב
ט/י חזון יחזקאל ב"מ פ"ב הי"ג
ט/י כתר המלך
ט/י משא בני קהת
ט/י משנת יעקב
ט/י ענפי ארז (זי') דף קסג ע"א
ט/י שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' ר
ט/י שמועות דוד עמ' צה
ט/י שערי היכל זבחים עמ' תת {מנחת האיש קודמת - מדוע דווקאבמנחה, איזה שירצה יקדים - הסבר הכרעתו}
ט/י תורה תמימה במדבר פ' ח אות ה
ט/יא אבן האזל כאן, ובהשמטות סוף עבודה ח"א דף פח ע"ג
ט/יא אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' קסח
ט/יא ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' ו אות ט, סי' יג אות י, סי' כג אות ג
ט/יא ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' רפח, פסחים עמ' קפג, קפו, רי
ט/יא גבורת יצחק (תשמח) דף צט
ט/יא הדרת קודש
ט/יא הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' קסח
ט/יא ואתה תחזה ח"ג
ט/יא זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' סג
ט/יא חוקי חיים (גאגין) דף קל ע"ב
ט/יא חזו"א על הרמב"ם
ט/יא חסדי דוד ח"ז עמ' תתנ
ט/יא חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' יא-יב
ט/יא מוריה גל' רה עמ' מה {או"ש}
ט/יא מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' רפט, רצו, שא, שצג
ט/יא מנחת חזקיה מנחות עמ' קיז
ט/יא מנחת חינוך ח"ב עמ' תמא
ט/יא מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' רפח, רצג
ט/יא מקדש דוד קדשים סי' יג
ט/יא משנת חיים ויקרא עמ' יג, קכא, רסג
ט/יא משנת חיים זבחים עמ' קעה
ט/יא משנת חיים מנחות עמ' קסג, קצד
ט/יא משנת יעקב
ט/יא נזר הקדש (רזין) מנחות דף סט ע"ד
ט/יא קרית מלך
ט/יא קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' סג, קס-קסא
ט/יא רלב"ג ויקרא פ"ז פסוק ז עמ' פא
ט/יא רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' ט {מלח קודם}
ט/יא שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' לב {בשל אדם אחד או בשל שניים}
ט/יא שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' תצג
ט/יא שעורי יומא דף יט ע"א ד"ה ברמב"ם
ט/יא שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' קפח
ט/יא שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' קלב
ט/יא שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ד סי' ג
ט/יא שערי היכל זבחים עמ' תשפז {הבא ראשון קרב - גם בתדיר ומקודש?}
ט/יא תהלה לדוד (מן) קדשים סי' לג ס"ק ט
ט/יא תורת המנחה (רוקח) עמ' קד, קנ
ט/יב אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' צד, ח"ה עמ' רז
ט/יב בית פנחס (וולף) עמ' 109
ט/יב הדרת קודש
ט/יב ואתה תחזה ח"ג
ט/יב מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' שכד
ט/יב מנחת אשר פסחים עמ' רנו
ט/יג אנצי"ת ע' אכילת קדשים הע' 158, 162
ט/יג הדרת קודש
ט/יג ואתה תחזה ח"ג
ט/יג זכר יצחק (תשן) עמ' ב
ט/יג חזו"א מנחות סי' לג ס"ק טו
ט/יג מנחת אשר פסחים עמ' רנו
ט/יג מעשה רקח
ט/יג משנת חיים ויקרא עמ' תנח
ט/יג משנת חיים מנחות עמ' קטז
ט/יג שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' תצב
ט/יג שערי היכל זבחים עמ' תתח {שהרי קרב זמנן - פירש כתוס', כמו שבארנו - היכן ביאר}
ט/יג תפארת נתן עמ' לט
ט/כ מראה עיני הכהן דף עג ע"ב, עד ע"א


י/486 הלכות תמידין ומוספין פרק י *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


י/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
י/רה"פ הר המוריה (שץ)
י/רה"פ הרמב"ם המדויק
י/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
י/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
י/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' קכא-קכב
י/רה"פ פי' ר"י קאפח
י/רה"פ רמב"ם הערוך
י/רה"פ רמב"ם לעם
י/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
י/א אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"א ס"ק ב, פ"ה ס"ק ה
י/א בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' סב
י/א הדרת קודש
י/א ואתה תחזה ח"ג
י/א חמשה מאמרות מאמר נוסח התפלה נספח מד
י/א ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' צח {מוסף ביוה"כ}
י/א ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' שמו
י/א לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' יב אות ג
י/א מנחת חינוך ח"ב עמ' תפט
י/א מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק או"ח סי' לט, מהדו"ת או"ח סי' קכז]
י/א משנת חיים במדבר עמ' תקלג, תקלז
י/א משנת חיים זבחים עמ' קע
י/א משנת חיים מנחות עמ' רמב, רמה
י/א משנת יעקב
י/א נודע ביהודה השלם או"ח עמ' רסט
י/א קרית מלך
י/א רמב"ם המאיר הל' עיוה"כ בהקדמה הע' 6, פ"א ה"א הע' 1, פ"ב ה"ב הע' 8
י/א שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' עו
י/א שם טוב
י/א שמועת חיים יומא ח"ב עמ' שכו, שלז
י/א תורת העולה עמ' תעח
י/ב אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"א ס"ק יא
י/ב הדרת קודש
י/ב חמשה מאמרות מאמר נוסח התפלה נספח מד
י/ב טל חיים (טל) ברכות עמ' תיד
י/ב מעשה רקח
י/ב מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק או"ח סי' לט]
י/ב קרית מלך
י/ב שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' עו
י/ב תורת העולה עמ' תעח
י/ג ברור הלכה סוכה נה ע"ב ציון ב
י/ג הדרת קודש
י/ג קרית מלך
י/ג שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קיא
י/ד הדרת קודש
י/ה הדרת קודש
י/ה ואתה תחזה ח"ג
י/ה מאור הקודש מנחות ח"ב עמ' קנג
י/ה משנת חיים במדבר עמ' תקלז
י/ה משנת חיים בראשית עמ' תלה
י/ה משנת חיים זבחים עמ' קעא
י/ה משנת חיים מנחות עמ' רמו, רמז
י/ה משנת משה תענית עמ' צ
י/ה עצרת - שמיני עצרת עמ' מו
י/ה קרית מלך
י/ה שם טוב
י/ו אור ליהודה (תשנט) עמ' מב {ניסוך המים בזמן ניסוך היין}
י/ו אורה ושמחה הל' לולב פ"ח ס"ק צ {השמיט שמחה בניסוך המים}
י/ו אמונת יהושע עמ' אלף תרמד
י/ו אמונת עתיך גל' 105 עמ' 145
י/ו אסיפת שמועות תשרי עמ' צב
י/ו בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף עה ע"ד, עו ע"ד
י/ו בדבר מלך ח"ח עמ' מב
י/ו בדבר מלך חי"ז עמ' רסט {כל שבעת ימי החג מנסכין את המים על גבי המזבח}
י/ו בית המדרש
י/ו בני יהודה דף ל ע"א, לא ע"א
י/ו בריכת המלך עמ' רסד, רסח
י/ו בשבילי השמחה סי' יח אות א
י/ו גבורת יצחק סוכות עמ' קיג
י/ו דקה מן הדקה דף מא ע"ד
י/ו דרך המלך (לוין) דף ז ע"ג
י/ו הדרת קודש
י/ו המסורת בספרי הרמב"ם עמ' 8
י/ו הררי קדם (תשס) עמ' רנד
י/ו ואתה תחזה ח"ג
י/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תצה
י/ו זבחי צדק (דיסקין) סוכה עמ' שכט
י/ו זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר ג עמ' תקעז {ניסוך המים כל שבעה}
י/ו חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' קמ
י/ו חוות יאיר (תשנז) עמ' תקמ
י/ו חמדת ימים עמ' קמה
י/ו יברך ישראל זבחים עמ' רפח-רפט {ניסוך המים עם ניסוך היין}
י/ו יד מרדכי (אלימלך) סוכה עמ' קצה
י/ו יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רכא
י/ו יצחק ירנן
י/ו ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' שי, שיד
י/ו כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קכב {הל"מ}
י/ו לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 215
י/ו לקוטי תורה (רש"ז) דברים דף פ ע"ב-ע"ג {ניסוך המים בזמן ניסוך היין}
י/ו לקח טוב (תשפא) כלל ד אות לה {כל שבעת ימי החג מנסכין את המים וכו' ואם הקדים המים לזבח אפילו נסכן בלילה יצא ניסוך בלילה כשר רק בדיעבד}
י/ו מדרכי הכרם ח"א עמ' 156
י/ו מועדי ה' (טרנובסקי) סוכות עמ' קצט
י/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' תצב-תצג
י/ו מנחת יהודה וירושלים עמ' 118
י/ו מנחת מחבת עמ' רכט
י/ו מעשה רקח
י/ו מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' רמב
י/ו מקדש דוד קדשים סי' י ס"ק ד, ו
י/ו מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"ב דף מו
י/ו מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' שנב
י/ו משכנות לאביר יעקב ח"א דף כג ע"ג {מל"מ}, כד ע"ב
י/ו משנת חיים זבחים עמ' רמח, רנב
י/ו משנת חיים יומא עמ' קעז, רטז, רעו
י/ו משנת חיים ערכין עמ' תרמד
י/ו משנת חיים פסחים ח"ב עמ' טז
י/ו משנת יעקב עבודה עמ' ב, רנז-רנח, שעב
י/ו נטריקן (תשעד) עמ' פח {הל"מ}
י/ו סדר עבודה (רמ"ע) עמ' לה
י/ו סוכת דוד (דיאס)
י/ו ספרי דבי רב ח"ב עמ' שכ
י/ו עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קלז
י/ו עיונים ומחקרים ח"ב עמ' 34
י/ו פני מלך (גוטליב) בראשית עמ' ריג {עם ניסוך היין מנסך מים}
י/ו פרשת המלך
י/ו קדשי יהושע עמ' תרפז, תשצו
י/ו קרית מלך
י/ו רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רנו, רסה
י/ו שבט בנימין (טרנובסקי) עמ' קצט
י/ו שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' שלג
י/ו שלמי יוסף יומא ח"א עמ' כט
י/ו שם טוב
י/ו שנתון המשפט העברי ח"כ עמ' 111
י/ו שעורי יומא דף כו ע"ב ד"ה בכתבי מרן
י/ו שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' קצב
י/ו שערי זיו ח"ג דף קנז ע"א
י/ו תועפות ראם (באר) עמ' קעו
י/ו תורת המועדים (תשנו) עמ' 136
י/ו תורת העולה עמ' תקטו
י/ו תורת הקדש ח"ב עמ' רמד-רמז
י/ו תחומין ח"ב עמ' 153, חי"א עמ' 479
י/ו תפארת צבי (שפילמן) ח"ג עמ' שלט
י/ו תרומת הגורן ח"א עמ' 338
י/ז אבני נזר או"ח סי' תצה אות ג
י/ז אגרות הגרי"ד עמ' סו
י/ז אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"ד ה"ו הע' 39 {מל"מ}, 41, ה"ז הע' 51
י/ז אור הישר [לח"מ הל' מעה"ק פ"ב ה"א]
י/ז אור ליהודה (תשנט) עמ' מב {תקיעות}
י/ז אור לישרים (שולמן) עמ' ר {עירה מים לתוך יין}
י/ז אור עולם (שניאורסון) עמ' 677
י/ז אור שמח
י/ז אמונת יהושע עמ' אלף תרלז, אלף תרמג
י/ז אמת ליעקב נשים עמ' שיא {שלשה לוגים}
י/ז אסיפת שמועות תשרי עמ' צב
י/ז אשישות חיים
י/ז בדבר מלך ח"ג כאן, עמ' ח, ח"ד עמ' מח
י/ז בדבר מלך חי"ח עמ' רמז {ואם הקדים ניסוך המים לזבח אפילו נסכן בלילה יצא}, רנא {ואם עירה המים לתוך היין או היין לתוך המים וכו'}
י/ז ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' כו
י/ז ביצחק יקרא (תשע) סי' נט ד"ה כתב
י/ז בית אהרן וישראל גל' עז עמ' יט {נסכים בלילה כשר}
י/ז בית מועד (זלזניק) עמ' קיד
י/ז בני יהודה דף ל ע"ב, לא ע"ב
י/ז ברור הלכה סוכה מח ע"ב אחרי ציון ד, מט ע"ב ציון ב, נ ע"א ציון ב, נג ע"ב ציון ג
י/ז בריכת המלך עמ' רסד, רסז-רסח
י/ז ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' קעו
י/ז בשבילי השמחה סי' יט אות ג-ד {בלילה}
י/ז גבורת יצחק מכות עמ' קב
י/ז גבורת יצחק מקואות עמ' קפד
י/ז גבורת יצחק סוכות עמ' קיז
י/ז גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רעז
י/ז הדרת קודש
י/ז הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קצט
י/ז הררי קדם (תשס) עמ' רנד
י/ז ואתה תחזה ח"ג
י/ז זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' קע-קעא
י/ז זהב התרומה מ"ש עמ' שצג {ניסך שניהם מכלי אחד}
י/ז זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר ג עמ' תקעו {ניסוך המים - כיצד היו עושין}
י/ז חוקי חיים (גאגין) דף קמ ע"א
י/ז חזו"א על הרמב"ם
י/ז חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' ב
י/ז חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ירושלמי סוכה פ"ד ה"ו מהדו"ת, וחי' הריצ"ד סוכה מט ע"א]
י/ז חי' חפץ חיים = לקוטי הלכות סוכה עמ' 56
י/ז חי' חתם סופר
י/ז חקרי זמנים ח"א עמ' רטו
י/ז ידי אליהו דף קטו ע"ג {ואם עירה המים לתוך היין}
י/ז ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' שי, שיד
י/ז ישורון ח"י עמ' רסו
י/ז כתר המלך
י/ז כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' שמז
י/ז לקח טוב (תשפא) כלל ד אות לה {כל שבעת ימי החג מנסכין את המים וכו' ואם הקדים המים לזבח אפילו נסכן בלילה יצא ניסוך בלילה כשר רק בדיעבד}, אות לו {מל"מ, בלילה מותר לנסך אבל חיוב ניסוך רק ביום עם תמיד של שחר בלילה אין קידוש שלא מדעת שאינו זמן חיוב}
י/ז מאורי המועדים עמ' רפז {עירה מים לתוך יין}
י/ז מדרכי הכרם ח"א עמ' 153
י/ז מועדי ה' (טרנובסקי) סוכות עמ' קמח
י/ז מועדים וזמנים ח"א סי' סז
י/ז מוריה גל' רכט עמ' צב {הספלים - בניסוך}
י/ז מי החג - הקדמה עמ' 4
י/ז מים חיים (שמולביץ) מקואות עמ' קכ
י/ז מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' קיב
י/ז מנחת בנימין סי' מה
י/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' ה, יג, תמה, תצב, ח"ג עמ' קעז
י/ז מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' תקז
י/ז מנחת יהודה וירושלים עמ' 89, 118
י/ז מסורה ח"ח עמ' מח, ח"ט עמ' צט, חי"ד עמ' נה
י/ז מעשה רקח
י/ז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף ו ע"ד
י/ז מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' מ, תריד, תרכג
י/ז מקדש דוד סי' י אות ו
י/ז מקום דוד [שבות יעקב ח"ב סי' יח]
י/ז מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' שנב
י/ז מראה הפנים סוכה דף כ, כא
י/ז מרגניתא דר"מ
י/ז מרחשת ח"א סי' כא אות א
י/ז משא בני קהת
י/ז משכנות לאביר יעקב ח"א דף כג ע"ג, כד ע"ב {מל"מ}
י/ז משנת חיים זבחים עמ' רמח, רנב
י/ז משנת חיים ערכין עמ' תרמד
י/ז משנת יעקב
י/ז נזר הקדש (רזין) מנחות דף קלט ע"ד
י/ז נזר התורה שנה ד גל' א עמ' קנו {לספלים}
י/ז נטריקן (תשעד) עמ' פח {הקדים מים לזבח}
י/ז ס' העתים עמ' 171
י/ז ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' פד
י/ז סוכת דוד סוכה עמ' רסג, רסו
י/ז ספיקא דרבנן עמ' קעט
י/ז עבודת הזבח זבחים סי' ו ס"ק י
י/ז עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' צד {ניסוך המים כשר בלילה}
י/ז עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' קיח
י/ז קדשי יהושע עמ' תרצא, תשלד, אלף שכ
י/ז קול דודי (תשף) (בקיצור)
י/ז קרית מלך
י/ז רלב"ג ויקרא פ"ז פסוק טו עמ' פד
י/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תקלב
י/ז רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' ריט, רנז, רסה, רפו
י/ז שארית נתן (לוברט)
י/ז שבט בנימין (טרנובסקי) עמ' קמח
י/ז שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' שלג-שלד
י/ז שלמי יוסף סוכה עמ' קעא
י/ז שלמי שמעון (קדשים) עמ' רטו
י/ז שם דרך יומא עמ' קפב
י/ז שם טוב
י/ז שם משמואל מועדים - סוכות שנת תרע"ג, וסוכות שנת תר"פ {שניהם מכלי אחד}
י/ז שמוש חכמים א עמ' לח-לט {ניסוך המים}
י/ז שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' שמו
י/ז שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' שנח
י/ז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' שס
י/ז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תפח
י/ז שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' קנו
י/ז שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קלג
י/ז שערי זיו ח"ג דף קנו ע"ד {מל"מ}
י/ז שערי טהר ח"ב שער ד סי' לב אות ג, ח"ה שער ב סי' יז אות ה, ז
י/ז שפת אמת על התלמוד ח"ב דף קו ע"ד, קז ע"ד, ח"ג דף צו ע"ב
י/ז תורת הקדש ח"א עמ' קנג, ח"ב עמ' רמד
י/ז תורת מנחם חט"ו עמ' 65 {אם הקרים כו' לזבח אפילו נסכן בלילה יצא}
י/ז תורת מנחם חל"ב עמ' 65 {ניסך בלילה}
י/ז תחומין ח"י עמ' 444, חי"א עמ' 470, 472, חי"ג עמ' 476
י/ח אוצרות הרמב"ם
י/ח אור שמח
י/ח הדרת קודש
י/ח ואתה תחזה ח"ג
י/ח ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שלח
י/ח כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תנב
י/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' תצב
י/ח צפנת פענח במדבר עמ' רעז, רפ
י/ח רלב"ג ויקרא פ"ז פסוק טו עמ' פד
י/ח שערי טהר ח"ה שער ב סי' יז אות ו
י/ח שפתי מלך
י/ח תחומין חי"א עמ' 494
י/ט אורה ושמחה הל' לולב פ"ז ס"ק קד
י/ט אשר למלך
י/ט בדבר מלך חט"ז עמ' ז
י/ט הדרת קודש
י/ט הפרדס שנה טז חוב' ב עמ' 23
י/ט ואתה תחזה ח"ג
י/ט חזון יחזקאל מנחות פ"ט ה"ב
י/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' תצב
י/ט מעשה רקח
י/ט מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קכו ע"ג
י/ט מרגניתא דר"מ
י/ט משנת חיים בראשית עמ' תלה
י/ט משנת יעקב כאן
י/ט משנת יעקב קנין עמ' קנא
י/ט נטריקן (תשעד) עמ' פח {חל בשבת}
י/ט עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' קיח
י/ט עמק הנצי"ב פ' שלח פסקא א עמ' יד-טו
י/ט שם טוב
י/י אבן ישראל (פישר)
י/י אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"ד ה"ז הע' 37 {כתר המלך, אור הישר}
י/י אור הישר
י/י אנצי"ת ע' גלוי הע' 229
י/י בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' שמד
י/י בנתיב המצוות עמ' 189
י/י בשבילי השמחה החדש סי' יח אות א
י/י הדרת קודש
י/י ויאמר מרדכי עמ' נא
י/י חזון יחזקאל מנחות פ"ט ה"ב
י/י כתר המלך
י/י מנחת חינוך ח"ב עמ' תצב
י/י משנת יעקב
י/י עבודת לוי (לוין) סי' מ ס"ק א
י/י עמק הנצי"ב פ' שלח פסקא א עמ' יד-טו
י/י פני משה (שלז')
י/י צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים או"ח סי' תרס
י/י צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף לט ע"א
י/י שלמי שמחה ח"ה עמ' קנה
י/י שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ג הע' 49 {נשפכה או נתגלתה}
י/י שפתי מלך
י/י תורת מנחם חי"ג עמ' 41, חט"ו עמ' 49, חכ"ד עמ' 115 {ממלא מן הכיור ומנסך}
י/י תורת מנחם חכ"ז עמ' 75 {מנסך מהכיור}
י/יא אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' קסט, ח"ח עמ' ס
י/יא בדבר מלך חי"א עמ' צג
י/יא הדרת קודש
י/יא ואתה תחזה ח"ג
י/יא זבחי תרועה סי' מא אות ב
י/יא יין מלכות (שניאורסון) עמ' 367
י/יא מנחת חינוך ח"ג עמ' ק
י/יא מעשה רקח
י/יא מרגניתא דר"מ
י/יא משנת יעקב
י/יא שלמי יוסף סוכה עמ' קעד
י/יא שלמי יוסף ר"ה עמ' שעה
י/יא שם טוב
י/יא שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קלו
י/יא תורת העולה עמ' תקטו
י/יא תורת לויים דף נח ע"א
י/יא תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' שנז
י/יב הדרת קודש
י/יב ואתה תחזה ח"ג
י/יב זבחי צדק (דיסקין) סוכה עמ' שעג
י/יב יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רפז
י/יב מעשה רקח
י/יב שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 37
י/יב תשובה מאהבה ח"ב דף י ע"ב
י/יג אמונת יהושע עמ' אלף תריח
י/יג הדרת קודש
י/יג זבחי צדק (דיסקין) סוכה עמ' שעב
י/יג חי' הראי"ה
י/יג חסדי דוד ח"ב עמ' תקטז
י/יג מנחת חינוך ח"ב עמ' תצד
י/יג מעיני המים
י/יג עין חיים ח"א עמ' לט
י/יג עצרת - שמיני עצרת עמ' לה
י/יג רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רצג
י/יג שם טוב
י/יג שמועת חיים יומא ח"א עמ' לח
י/יג שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 37
י/יג שפת אמת על התלמוד ח"ב דף קז ע"ב
י/יג תשובה מאהבה ח"ב דף י ע"ב
י/יד הדרת קודש
י/יד ואתה תחזה ח"ג
י/יד מנחת חזקיה מנחות עמ' שז, שטו
י/טו הגהות רימ"א {לח"מ}
י/טו הדרת קודש
י/טו הר המלך ח"ז עמ' קכח
י/טו ואתה תחזה ח"ג
י/טו חדושים ובאורים (גרי') מנחות סי' ז ס"ק ט
י/טו חזו"א על הרמב"ם
י/טו חי' חפץ חיים
י/טו יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' רכב
י/טו כלילת יופי דף כ
י/טו מילי דמרדכי
י/טו מעשה רקח
י/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
י/טו ספרי דבי רב ח"ב עמ' כ
י/טו עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' סב
י/טו פרי יצחק (תשעו) עמ' קנג
י/טו רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' ל
י/טו שאלת הכהנים תורה דף נב
י/טו שלמי יוסף מנחות עמ' תיט
י/טו שם טוב
י/טו שפתי מלך
י/טז אור ליהודה (תשנט) עמ' רמ {לא כתב שיקטיר חלבי כל קרבן ביחד}
י/טז אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ג ס"ק סז
י/טז אנצי"ת ע' אמורים הע' 42, 44
י/טז גבורת יצחק שקלים עמ' רלח
י/טז דקה מן הדקה דף נד ע"ב
י/טז הדרת קודש
י/טז הר המלך ח"ז עמ' קכח
י/טז זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' קח
י/טז חדושים ובאורים (גרי') מנחות סי' ז ס"ק ט
י/טז חזו"א מנחות סי' כט ס"ק כא
י/טז חי' הגר"ח החדש עמ' סא-סב
י/טז יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' רכא
י/טז כרם אפרים דף מג
י/טז לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' ס
י/טז משנת חיים מנחות עמ' רצו
י/טז נמוקי חיים עמ' רסג
י/טז פרי עץ חיים (קרויס) עמ' שסז
י/טז רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"א ה"ו
י/טז שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קכב
י/טז שיח ערב קדשים עמ' תמא
י/טז שלטי הגבורים עמ' רעה
י/טז שמועת חיים יומא ח"א עמ' רצו
י/טז שפת אמת על התלמוד ח"ג דף סג ע"ג
י/טז שפתי מלך
י/יז בית שערים או"ח סי' שיז (דף קסב)
י/יז הדרת קודש
י/יז ואתה תחזה ח"ג
י/יז חדושים ובאורים (גרי') מנחות סי' ז ס"ק ט
י/יז חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד מנחות פט ע"א]
י/יז מילי דמרדכי
י/יז מנחה טהורה דף קי ע"ב {לח"מ}
י/יז משך חכמה ויקרא פי"ד פס' י
י/יז ספרי דבי רב ח"ב עמ' כ
י/יז קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' שמג
י/יח הדרת קודש
י/יח ואתה תחזה ח"ג
י/יח חדושים ובאורים (גרי') מנחות סי' ז ס"ק ט
י/יח חזו"א מנחות סי' כט ס"ק כב
י/יח חזו"א על הרמב"ם
י/יח יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רכח, רמג
י/יח מנחה טהורה דף קי ע"ב {לח"מ}
י/יח מעשה רקח
י/יח עמק הנצי"ב פ' שלח פסקא א עמ' יד
י/יח שלטי הגבורים עמ' רעז
י/יח שלמי יוסף מנחות עמ' תיט
י/יט הדרת קודש
י/יט ואתה תחזה ח"ג
י/יט חדושים ובאורים (גרי') מנחות סי' ז ס"ק ט
י/יט חי' הראי"ה
י/יט מילי דמרדכי
י/יט מנחת חינוך ח"ב עמ' תמד
י/יט עמק הנצי"ב פ' שלח פסקא א עמ' יד
י/יט קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' שמח
י/יט שם טוב
י/יט שפת אמת על התלמוד ח"ג דף סג ע"ג
י/כ הדרת קודש
י/כ חי' הראי"ה
י/כ מנחת חינוך ח"ב עמ' תמד
י/כ קהלות יעקב מנחות ח

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US