Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

כאשר מצויין שם הספר בלבד, הכוונה היא לספר המסודר לפי סדר הלכות הרמב"ם.
בראש כל פרק מופיעה רשימת מקורות עם הסימון "רה"פ" (רוב הפרק). אלו הם מקורות העוסקים ברוב ההלכות שבאותו פרק (או בכולן).
כשיש למעיין קושי למצוא את הספר המצויין, או את מראה המקום באותו ספר, יפנה ל"רשימת הספרים".

למידע נוסף על המפתח, לחץ כאן.

פסולי המוקדשין

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה
פרק ו
פרק ז
פרק ח
פרק ט
פרק י
פרק יא
פרק יב
פרק יג
פרק יד
פרק טו
פרק טז
פרק יז
פרק יח
פרק יטא/487 הלכות פסולי המוקדשין פרק א *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


א/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
א/רה"פ הר המוריה (שץ)
א/רה"פ הרמב"ם המדויק
א/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
א/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
א/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' קכג-קכה
א/רה"פ פי' ר"י קאפח
א/רה"פ רמב"ם הערוך
א/רה"פ רמב"ם לעם
א/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
א/א אבן ישראל (פישר) ח"ח עמ' קס
א/א אבני חן יומא עמ' קיז
א/א אברהם יגל
א/א אור הישר [לח"מ הל' מחו"כ פ"ד ה"ב, אור הישר חולין ב ע"ב וזבחים רפ"ב]
א/א אור יקרות
א/א אור תורה (שוורץ) ח"ג סי' נח
א/א אחיעזר ח"ב סי' א ס"ק א
א/א אמרות יצחק תנינא עמ' קלד
א/א אמרי יושר חולין ב ע"ב
א/א אפיקי מגינים זבחים סי' לט-מא
א/א באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קנח
א/א בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף פ ע"ג
א/א בדבר מלך ח"ד עמ' קיט, ח"ח עמ' מד
א/א בדבר מלך חט"ז עמ' קס
א/א בית דינו של שמואל עמ' 518
א/א בית הלוי ח"ג סי' כא עמ' צג
א/א ביתאל ח"א דף יד ע"ב
א/א בכורי חיים ח"ב סי' כז
א/א בנין אריאל ח"ב עמ' צה
א/א ברור הלכה סוטה כח ע"א ציון ג פסקה ג
א/א ברור הלכה פסחים יט ע"ב ציון א
א/א ברכות חיים ח"ב עמ' מח
א/א ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' רמ
א/א בשבילי הקודש סי' י אות א, סי' יד אות א, ד
א/א בשבילי התלמוד ח"ג חולין ב ע"ב
א/א בתי כנסיות דף ט ע"ג
א/א גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' קז {מצוה ג}
א/א גבעת פנחס (ביליצר) עמ' רלה {טמא}
א/א דביר הקודש זבחים עמ' קלט
א/א דברי יששכר דף מג ע"ב
א/א הדרום לג עמ' 17
א/א ואתה תחזה ח"ג
א/א ויקח אברהם [לשון למודים או"ח דף ב ע"א]
א/א זיר יצחק עמ' ג
א/א חדושים ובאורים (גרי') מנחות סי' ב ס"ק י
א/א חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' קנו
א/א חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' רטו
א/א חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רצט, נשים ח"ב עמ' נט, רלט {מנין המצוות}
א/א חי' ר' שלמה (תשסא) ח"ג עמ' ט
א/א חנוכת הבית עמ' מט
א/א חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' פז עמ' רפא
א/א טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' פז, צד
א/א כבוד הלבנון דף יא ע"ב {שמא יגע בבשר}
א/א כתב סופר יו"ד דף ו ע"ד
א/א כתב סופר יו"ד סי' ז ד"ה ובדברינו אלו {זב כשישלים לאכול יגעיל השפוד וכו'}
א/א לב מרפא דף כג ע"ב
א/א לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ז אות ד
א/א להורות נתן מועדים ח"ג עמ' קנד
א/א מאור הקודש זבחים עמ' קסו {או"ש}
א/א מאורי המועדים עמ' יח {מנין המצוות - לא יותיר}
א/א מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' שלה
א/א מועדים וזמנים ח"ז סי' רכד
א/א מוריה ח גל' א (ר"ש ורנר)
א/א מי יהודה יו"ד סי' ה
א/א מלאכת מחשבת עמ' קמז
א/א מנוחת אשר ח"א דף לו ע"ב
א/א מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' קלז, קעה, קפא
א/א מנחת חינוך ח"א עמ' נד {מניין המצוות}, ח"ב עמ' ז
א/א מנחת עני (תקמז) דף מ ע"ג
א/א מעדני מלך (תשמח) עמ' קסח, קע
א/א מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק יו"ד סי' ד]
א/א מקראי קדש (תשנג) עמ' רי
א/א מראה הפנים יומא דף לה
א/א מראה כהן זבחים עמ' קט {שמא יגע}
א/א משנה שכיר יו"ד עמ' י-יא, מז-מח, נא
א/א משנת חיים ויקרא עמ' ע
א/א משנת חיים זבחים עמ' נו-נח, סי' יט-כ, מ, חולין סי' א עמ' א-ב, ה
א/א משנת חיים קדושין עמ' תקע
א/א משנת יעקב
א/א נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' ג
א/א נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף מא ע"ג
א/א נחלת עמי
א/א נטע שורק דף קכו ע"ג
א/א נתן פריו חולין עמ' ז, ט
א/א עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' קז
א/א עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' שי-שיד
א/א עיצומו של יום סי' ה ס"ק א
א/א עלה יונה עמ' שעח
א/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קסד
א/א פד"ר ח"י עמ' 290
א/א פינות הבית דף מג ע"ג, מה ע"א-ע"ב
א/א ציוני מהר"נ
א/א קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' תקצח {מנין המצוות}
א/א קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' קכז, קל
א/א קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' י
א/א ראש יוסף (כולל) א עמ' ט
א/א שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' רס
א/א שארית יעקב (מוסקוביץ) עמ' מא
א/א שבט הלוי (גרייבסקי) עמ' לה {השמיט שזה טמא שרץ או בקרומית של קנה}
א/א שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' רלט
א/א שיח ערב קדשים עמ' תלז
א/א שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' ריד, תקד
א/א שלמי יוסף יומא ח"א עמ' שצח-שצט
א/א שלמי ירוחם
א/א שלמי שמעון (תשמו) עמ' נט
א/א שם טוב
א/א שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' עה
א/א שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' קנה
א/א שעורי הגרב"ד פסחים עמ' קד, קו
א/א שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' תפ
א/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' קלח {מנין המצוות אות ג}
א/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' קכג-קכד {טמא}, שמד {מנין המצוות אותיות א-ב}
א/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' קיג {מנין המצוות אות ז}, קיז {מנין המצוות אות א, ד}, קיט {מנין המצוות אות ז-ח}
א/א שערי טהר ח"ב שער ד סי' כח
א/א תהלה לדוד (מן) קדשים סי' נ ס"ק ו
א/א תפארת צבי (שפילמן) ח"ה עמ' רז
א/א תשובה מאהבה ח"א סי' צח
א/ב אבן ישראל (פישר) ח"ח עמ' קס
א/ב אבני שהם (פרץ) דף נג ע"א
א/ב אהל יששכר סי' קב
א/ב אוצר א"י ח"ג עמ' 142
א/ב אוצרות הרמב"ם
א/ב אור הישר [חיי אריה יו"ד סי' ג אות ה, לח"מ הל' עיוה"כ פ"ג ה"ג, אור הישר מנחות יט ע"א ויומא מב ע"א]
א/ב אור ליהודה (תשנט) עמ' קיח
א/ב אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"א ס"ק טז
א/ב אוריין תליתאי (תאומים) סי' ע (סא ע"ד)
א/ב אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קעב {טמא ששחט - למה לא שואלים אותו אם נגע}
א/ב אשיחה בחקיך פרה עמ' רסח
א/ב באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קעז, קעט
א/ב בד קודש (פוברסקי) ח"א דף צג ע"ג
א/ב בדבר מלך ח"ד עמ' קיט
א/ב בדבר מלך חי"ד עמ' נג
א/ב בית אהרן וישראל גל' כז עמ' עד, גל' לו עמ' מ {עולה ששחטה בראש המזבח}
א/ב בית המדרש
א/ב בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תעח
א/ב בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תקכד
א/ב בית פנחס (גרהר) ח"ב בהקדמה עמ' 80, וגוף הספר עמ' ה
א/ב בכורי חיים ח"ב סי' כז
א/ב בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' שלט
א/ב ברור הלכה יומא לט ע"ב ציון ב
א/ב ברור הלכה יומא מב ע"א ציון ד
א/ב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שיג
א/ב גליונות אבני נזר
א/ב דברי אהרן עמ' קכא
א/ב דברי יחזקאל (מישור) עמ' רסו
א/ב דברי יציב חו"מ עמ' רנ {שחטו זר}
א/ב דברי יששכר דף מג ע"ב
א/ב הערות ובאורים (אדלשטיין) טהרות עמ' קג
א/ב ויוסף שאול דף עב ע"ג
א/ב זכרון בנימין ח"ב עמ' שלז
א/ב זרעא דיוסף דף לט ע"ג
א/ב חזו"א פרה סי' ח ס"ק ד, קדשים בהגהות בסופו עמ' קעז
א/ב חי' הגאון אדר"ת עמ' יב {אין שחיטה שפסולה בזר}
א/ב חי' הגר"מ זמבה סי' כד
א/ב חי' כתב סופר
א/ב חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רצט
א/ב חמודי צבי ויקרא עמ' קמז {פר יוה"כ}
א/ב חמודי צבי ח"ב עמ' קכד {פר כה"ג}
א/ב חנוכת הבית עמ' נא-נב
א/ב חסדי דוד ח"ט עמ' קכז
א/ב חקל יצחק (שו"ת) עמ' רמט
א/ב חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' פז עמ' רפא
א/ב טעם ודעת הל' פרה פ"א הי"א בטו"ד אות קכ"ד וביאה"ל שם, פ"ד הי"ז ביה"ל ד"ה אבל
א/ב יד אברהם פרה עמ' פד
א/ב יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' רל
א/ב יטב פנים ח"א דף קכג
א/ב יציב פתגם - ימים נוראים עמ' פא
א/ב כבוד הלבנון דף לב ע"ד {טמא ששחט - גם אם לא אמר ברי לי}
א/ב כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' יא
א/ב כתב סופר יו"ד דף ו ע"ד
א/ב כתב סופר יו"ד סי' ז ד"ה ובדברינו אלו {בין כלי חרס וכו'}
א/ב לב טהור עמ' קיא
א/ב לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ז אות ד
א/ב לחמי תודה (הורביץ) דף קסו ע"ג {שחט פרה אדומה}
א/ב מאורות נתן (הורוביץ) דף מח ע"א
א/ב מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף כ ע"ב-ע"ג {שחיטה בזר - בדיעבד}
א/ב מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' קלט
א/ב מבית מאיר ח"ג עמ' קמז
א/ב מוריה גל' קעה עמ' קסא
א/ב מי טהרה עמ' יז {שחטה זר}
א/ב מלאכת מחשבת עמ' קמז
א/ב מלחמות יהודה דף קכו ע"א, קמו ע"ג
א/ב מנוחת אשר ח"א דף לו ע"ב
א/ב מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' קעז
א/ב מנחת חזקיה מנחות עמ' יג
א/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' קעג-קעד, ח"ג עמ' קיג
א/ב מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' קצב
א/ב מעדני מלך (תשמח) עמ' קסח
א/ב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רעד ע"ב
א/ב מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' תקלח
א/ב מרחשת ח"א סי' כה אות א
א/ב משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תמז
א/ב משמר הלוי עמ' צד, צו
א/ב משנה שלמה עמ' שעב-שעג
א/ב משנת חיים ויקרא עמ' עו
א/ב משנת יעקב עבודה עמ' רנט-רס
א/ב נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' ג
א/ב נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף מא ע"ג
א/ב נחלת עמי
א/ב נטע שורק דף קכו ע"ג
א/ב ספרי דבי רב ח"ב עמ' קצב
א/ב עבודת המקדש (כהן) ח"ב עמ' עד, קג
א/ב עולת חודש ח"ג מאמר קמב
א/ב עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' שי-שיד
א/ב עיצומו של יום סי' א ס"ק א
א/ב עמק הלכה (הורוביץ) עמ' מז-מח
א/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' צג
א/ב ערהשה"ע טהרות סי' נה אות ו
א/ב פאר אהרן עמ' כט
א/ב פינות הבית דף מג ע"ג
א/ב פני אברהם (פרלמן) דף כג ע"א
א/ב פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' רצט
א/ב פרת חטאת עמ' קלט {פרה}, שו-שח
א/ב קדשי יהושע עמ' אלף שי
א/ב קדשי יחזקאל דף ז ע"א
א/ב קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תקמ
א/ב קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' קנב, במדבר עמ' קל, קנב {שחיטת פרה בזר כשרה}
א/ב שארית נתן (לוברט)
א/ב שיח ערב קדשים עמ' רסא, תמט
א/ב שיירי כנה"ג
א/ב שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' תקמא, מנחות עמ' תמב
א/ב שלמי יוסף יומא ח"א עמ' מא, שצח-שצט
א/ב שם טוב
א/ב שמחת יו"ט (אלגזי) סי' נט אות ב
א/ב שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' יט, כז
א/ב שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' קנה
א/ב שעורי הגרב"ד פסחים עמ' קד, קו
א/ב שעורי הגרי"ד עבודת יוה"כ עמ' סא
א/ב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' קכג
א/ב שערי היכל יומא מערכה צ-צא
א/ב שפת אמת על התלמוד ח"ב דף נג ע"ג
א/ב תורת הקדש ח"ב עמ' קפד
א/ב תורת יצחק ח"א עמ' קמד
א/ב תורת יצחק ח"ב עמ' קכו
א/ב תורת יצחק עמ' קמב {פר כה"ג}
א/ב תנופת זהב עמ' 270
א/ג אבי עזרי ח"ה
א/ג אור הישר [אור הישר מנחות קי]
א/ג באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ה עמ' קצד
א/ג בדבר מלך ח"ד עמ' קיט
א/ג בדבר מלך חי"ג עמ' קעו
א/ג בית אהרן וישראל גל' לו עמ' מ, מב-מג
א/ג בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 75 {עד שיתכוון לשחיטה}
א/ג בכורי אברהם דף פה ע"א {מתעסק}, פז ע"ג {השמיט כסבור חולין ונמצא קודש}
א/ג בכורי חיים ח"ב סי' כז
א/ג ברור הלכה חולין יג ע"א ציון ז
א/ג בשבילי הקודש סי' כז אות טו
א/ג בתי כנסיות דף יח ע"ד
א/ג דברי יהודה סי' טו אות א
א/ג דברי שמואל (אידלזק) עמ' קנח
א/ג דעת מרדכי ח"א דף ז ע"ב-ע"ג
א/ג הדר איתמר עמ' רג
א/ג הרועים בשושנים
א/ג חידושין על התורה לרבנו תם עמ' ריח
א/ג חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' סא עמ' קצז-קצח
א/ג טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"א עמ' קיב
א/ג יד אברהם פרה עמ' פא
א/ג ישועת משה עמ' קפד
א/ג ישורון ח"כ עמ' תרג {כוונה לשחיטה}
א/ג כבוד יו"ט
א/ג לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' יח אות י
א/ג מוריה גל' רז עמ' נב
א/ג מחשבת הקודש ח"א דף יד ע"ב, לג ע"ד
א/ג מנחת חינוך ח"ג עמ' קיד
א/ג מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ב]
א/ג מקדש דוד קדשים סי' כג ס"ק ד
א/ג מראה הפנים קדושין דף טז
א/ג מראה כהן זבחים עמ' קמז {כמתעסק}
א/ג מרחשת ח"א סי' כד אות א
א/ג משאת משה (חברוני) פסחים סי' צב עמ' 286
א/ג משכנות לאביר יעקב ח"א דף יד ע"ג
א/ג משנת חיים חולין סי' יד עמ' נד-נה
א/ג משנת יעקב עבודה עמ' רס-רסג
א/ג משנת שמחה
א/ג נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף נב ע"א
א/ג נתן פריו חולין עמ' פא
א/ג פניני רבנו הגרי"ז עמ' תרלח {אבי עזרי}
א/ג פרת חטאת עמ' קכה-קכו
א/ג קדשי יהושע עמ' שמט
א/ג ראשית בכורים דף מט ע"ב {כ"מ}
א/ג שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' ר {מל"מ}
א/ג שיח ערב קדשים עמ' יד, קיד, רז
א/ג שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' שנד
א/ג שם טוב
א/ג שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' יט, כז
א/ג שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' קלא
א/ג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' תסד
א/ג שעורי ר"א ליכטנשטין זבחים עמ' 35
א/ג שערי היכל זבחים עמ' שעד {לא נתכוון לשחיטה - לאפוקי כיוון לחולין}
א/ג שערי טהר ח"ב שער ג סי' כא אות ב
א/ג תורת הקדש ח"א עמ' סו
א/ד אבי עזרי ח"ג
א/ד אברהם יגל
א/ד אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' שא
א/ד אמרי יושר פסחים סי' יח ס"ק ז
א/ד אשר לשלמה (אשכנזי)
א/ד בדבר מלך ח"ד עמ' קיט, ח"ה עמ' קמ
א/ד בדבר מלך חט"ז עמ' קסה
א/ד בית זבול ח"א סי' י אות ו
א/ד בית שערים או"ח סי' שיז (דף קנח, קסב-קסג)
א/ד בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 132 {לפני קבלה נפסל ביוצא}
א/ד ברור הלכה חולין כט ע"א ציון ו
א/ד דעת מרדכי ח"א דף ח ע"ב
א/ד דקה מן הדקה דף סא ע"א
א/ד ואתה תחזה ח"ג
א/ד חדושים ובאורים (גרי') מנחות סי' ב ס"ק ח, י
א/ד חי' הרי"ט עמ' עד-עה
א/ד כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תכד
א/ד לב איש עמ' קפה {לח"מ}
א/ד לקוטי סופר ח"א דף מד ע"ד
א/ד מאמר המלך
א/ד מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רלד
א/ד מחשבת הקודש ח"א דף מז ע"ג {כ"מ}
א/ד מרחשת ח"א סי' כד אות א
א/ד מרכבת יוסף דף סה ע"א {נטמא הבשר והחלב}
א/ד משאת משה (חברוני) פסחים סי' צב עמ' 286
א/ד משכנות לאביר יעקב ח"א דף יד ע"ג
א/ד משנת חיים חולין סי' כט עמ' קטו
א/ד משנת חיים ערכין עמ' תסד
א/ד נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף קו ע"ג
א/ד ענפי ארז (זי') דף מו ע"ב
א/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קסד
א/ד קדשי יהושע עמ' אלף רצ
א/ד קובץ זכרון (קוסובסקי) עמ' פה
א/ד שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' נה
א/ד שלמי יוסף יומא ח"א עמ' לט
א/ד שם טוב
א/ד שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' רמא
א/ה אבני נזר או"ח סי' מח אות כו
א/ה אפיקי מגינים זבחים סי' ב, לט
א/ה באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' קלט
א/ה בדבר מלך חי"ז עמ' שעט {שנים שוחטין זבח אחד}
א/ה ברור הלכה חולין ל ע"א ציון א
א/ה גן דוד דף ז ע"א
א/ה דקה מן הדקה דף לב ע"א, סא ע"א
א/ה הרועים בשושנים
א/ה ואתה תחזה ח"ג
א/ה חי' חתם סופר
א/ה טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' תרצו {כ"מ}
א/ה יוסף לקח כרך א ח"א עמ' ריד
א/ה כבוד הלבנון דף י ע"א {שנים שוחטים}, יט ע"ב-ע"ג {שנים לא ישחטו לכתחילה}
א/ה כללי קלב"מ (תשסז) עמ' סט
א/ה לב אריה (בראד, תשסד) עמ' קח {כ"מ}
א/ה מגן שאול (קצנ') עמ' ז
א/ה מנחת חינוך ח"א עמ' שמח, ח"ב עמ' פג
א/ה מנחת כהן (כץ) ח"ב דף כ ע"א
א/ה מרחשת ח"א סי' כד אות א
א/ה משנה התלמוד ח"ג דף יא ע"א {שחיטת שנים בקדשים - מותר לכתחלה}
א/ה משנת חיים זבחים עמ' נו, חולין סי' א עמ' ה
א/ה משנת חיים קדושין עמ' שלה
א/ה ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' קפד {שנים ששחטו ואחד פיגל}
א/ה עמודי אור סי' ב אות ג
א/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קסד
א/ה עקדת משה ח"ב עמ' קנה
א/ה פרי אברהם - ענינים שונים סי' לט אות ז
א/ה קדשי יהושע עמ' יד, שנג, תקנז
א/ה שארית יהודה (בלום) דף פ ע"ב {שנים שוחטים}
א/ה שבי בנימין דף יז ע"ג
א/ה שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קטו
א/ה שומע ומשמיע עמ' עז
א/ה תנובת ציון דף נה ע"ב
א/ו אב בחכמה דף כז ע"ד {עומד על גביו}
א/ו אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קלט, ח"ט עמ' רכ
א/ו אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' צח אות א
א/ו אבני ציון ח"ג עמ' רמב
א/ו אהלי חיים עמ' רו
א/ו אוצרות השעורים (פיקארסקי) עמ' נו
א/ו אור הישר [מקום שמואל סי' כה, עטרת ראש ברכות לא ע"ב, מל"מ הל' טו"א פי"ד ה"ב, אור הישר חולין יג ע"א]
א/ו אחיעזר ח"ג סי' פא ס"ק יג
א/ו אמונת יהושע עמ' אלף תרעח
א/ו אמרי בינה (אוירבך) - או"ח סי' ו ד"ה ולמ"ש, שחיטה סי' ו ד"ה ובדרכי
א/ו אמרי יושר חולין כד ע"ב
א/ו אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' יג אות ד
א/ו אפיקי מגינים זבחים סי' מא
א/ו ארעא דרבנן (תשעט) עמ' רי {לח"מ}
א/ו באר חיים מרדכי דף ז {לח"מ}
א/ו באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' רפד
א/ו בד קודש (פוברסקי) ח"א דף טז ע"א-ע"ב, יז ע"ד, יח ע"ג
א/ו בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' נג
א/ו בדבר מלך ח"ג כאן, עמ' כה
א/ו בדבר מלך חט"ו עמ' קב {הקטן אינו שוחט קדשים אע"פ שהגדול עומד ע"ג שהקדשים צריכין מחשבה וכו'}
א/ו בית אהרן וישראל גל' מז עמ' נב-נג
א/ו בית יחזקאל (סרנה) גליונות
א/ו בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' כב {כ"מ}, ח"ב בהקדמה עמ' 59, 60, 63
א/ו ביתאל ח"א דף יד ע"ב
א/ו בכורי אברהם דף פו ע"ד {קטן}
א/ו בכורי חיים ח"ד עמ' רכט
א/ו בני יעקב (כ"מ)
א/ו ברור הלכה חולין יב ע"ב ציון ה
א/ו בריכת המלך עמ' שח
א/ו ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' קנה
א/ו ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שג-שד
א/ו בשבילי הקודש סי' ו אות ט, סי' י אות י-יא, סי' יא אות ז
א/ו בשבילי התלמוד ח"ג זבחים צב ע"א
א/ו גור אריה יהודה (זמבא) עמ' צד
א/ו גחלי אש דף נג ע"א {כ"מ}
א/ו דברות משה נדה וטהרות עמ' תפז {לח"מ}
א/ו דברי אליהו (חזן) ח"ב עמ' קטו
א/ו דגל ראובן ח"ג סי' ט
א/ו דעת מרדכי ח"א דף ז ע"ג, צח ע"א
א/ו הגהות חבר בן חיים
א/ו הדר איתמר עמ' רב
א/ו הלכה רבה ח"ג עמ' 237-238
א/ו המאיר לארץ {כ"מ}
א/ו הערות ובאורים (אדלשטיין) טהרות עמ' מד, נח
א/ו הרמב"ם כמחנך עמ' 206
א/ו ואתה תחזה ח"ג
א/ו חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' שב
א/ו חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' שנו
א/ו חי' הגרי"ז דף סג ע"ב
א/ו חי' חתם סופר
א/ו חי' ש"י דף ב ע"ג
א/ו חסדי דוד ח"ח עמ' קיח
א/ו חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' סא עמ' קצז {קטן}
א/ו יד ישראל ח"ב
א/ו ידי משה (בוצק') הל' פסה"מ סי' א
א/ו יטב פנים ח"ב דף עא, קיב
א/ו כלילת יופי דף כא, כה
א/ו כרם יהושע (ולרשטיין) דף לב ע"ד, לג ע"א
א/ו לב אריה (קרלין) עמ' נט
א/ו לב טהור עמ' קסה
א/ו לב יוסף עמ' 139
א/ו לקוטי סופר ח"א דף מה ע"א {כ"מ}
א/ו מחשבת הקודש ח"א דף מט ע"ד, ח"ב דף נה ע"ג-ע"ד
א/ו מים שאובים עמ' שסה
א/ו מנחת בצלאל (תשלז) עמ' ל
א/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' ג {לח"מ}, ע, פג {כ"מ}, צב, קעז, שמב {כ"מ}
א/ו מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' קיד {כ"מ}
א/ו מעשה רקח
א/ו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קלו ע"ג, ר ע"ב
א/ו מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' רנח
א/ו מראה אש ח"ב עמ' סב
א/ו מרחשת ח"א סי' כד אות א
א/ו משכנות לאביר יעקב ח"א דף לב ע"ב {לח"מ}
א/ו משנת חיים חולין סי' יד עמ' נה
א/ו משנת ר' אהרן מאמרים (תשמח) ח"ד עמ' ח {קטן}
א/ו משנת ר' אהרן שבת עמ' קלט
א/ו משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' ח {קטן}
א/ו נועם חי"א עמ' קה, חי"ט עמ' קנט
א/ו נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף ו ע"א
א/ו נחלת שמואל דף כו ע"א
א/ו נתן פריו נדרים עמ' עז, חולין עמ' עד, עז
א/ו עדות בישראל
א/ו עין חיים ח"ב עמ' לח
א/ו עין יהודה עמ' רכד
א/ו פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ב הערה 246
א/ו צבי תפארת סי' מד
א/ו צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קיח אות ב, סי' ת אות ד
א/ו צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' ב אות ה
א/ו קהלות יעקב פסחים י
א/ו קונטרסי שעורים גיטין שעור יא אות ד
א/ו קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' עא {קטן}
א/ו קרבן שמואל דף לד ע"ב {לח"מ}
א/ו שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' קעא
א/ו שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' רלט
א/ו שושנת העמקים (תאומים) עמ' פה
א/ו שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' תקג
א/ו שלמי יוסף יומא ח"א עמ' ת
א/ו שם טוב
א/ו שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' רלז, רלט
א/ו שעורי הגרב"ד פסחים עמ' קנג, קנז
א/ו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' יט {לח"מ}
א/ו שעורי ר"א ליכטנשטין זבחים עמ' 374
א/ו שערי טהר ח"ב שער א סי' ד אות ב, ח"ה שער ב סי' יט אות א
א/ו תורה ותעודה עמ' 28
א/ו תורת הקדש ח"ג עמ' צה
א/ז אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' רט
א/ז גנא דפלפלי עמ' רנט
א/ז ואתה תחזה ח"ג
א/ז יהגה האריה עמ' קכה
א/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' ג {מל"מ}, ח"ג עמ' תמו
א/ז משנת יעקב מדע עמ' קמ
א/ז שלטי הגבורים עמ' רעד
א/ז שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' קנ
א/ז שם טוב - השלמה
א/ז שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' רפא
א/ח אבן האזל
א/ח אפיקי מגינים זבחים סי' לד, לט-מ
א/ח גליונות אבני נזר [עי' תוס' זבחים מח ע"ב ד"ה הגהה]
א/ח דרכי משה ח"א שמעתתא יב פי"א
א/ח מאור הקודש זבחים עמ' כג
א/ח משנת יעקב
א/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ז, קסד
א/ח קדשי יהושע עמ' אלף תרכא
א/ט אפיקי מגינים זבחים סי' לט
א/ט דברות משה חולין עמ' קפא
א/ט זכר יצחק (תשן) עמ' רסח
א/ט ימי שלמה
א/ט לקוטי סופר ח"א דף מט ע"ב {מל"מ}
א/ט מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' רצה
א/ט משנת יעקב
א/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ז
א/י גור אריה יהודה (זמבא) עמ' טז
א/י חקל יצחק (שו"ת) עמ' ט
א/י ישועות מלכו (קרית ארבע)
א/י סוכה של מי עמ' עא
א/י קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' רח
א/י רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' שכח
א/י תנופת זהב עמ' 347
א/יא אגרות משה קדשים סי' לב
א/יא אור הישר [אור הישר זבחים כו ע"א ודף צב ע"א]
א/יא אפיקי מגינים זבחים סי' לד, מ, נג
א/יא ואתה תחזה ח"ג
א/יא זבח טוב שער ד סי' ח
א/יא חסדי דוד ח"ז עמ' תשפד
א/יא מאור הקודש זבחים עמ' קטז {או"ש}
א/יא מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' כב
א/יא מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' כה
א/יא מראה כהן זבחים עמ' צא {יצאה לדרום וחזרה}
א/יא משכנות לאביר יעקב ח"א דף טו ע"ג
א/יא משנת יעקב כאן
א/יא משנת יעקב עבודה עמ' קעא
א/יא נר מצוה (ואלק) שרשים דף מב ע"ג {צריך כהן}
א/יא עבודת הזבח מעילה סי' ג ס"ק ג
א/יא ענפי ארז (זי') דף קא ע"ג, קב ע"ד
א/יא קול דודי סוטה סי' אלף קא
א/יא שם טוב - השלמה
א/יא שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' תי
א/יא שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' כז
א/יא שפת אמת על התלמוד ח"ג דף יב ע"א, כז ע"ב
א/יא תנופת זהב עמ' 342
א/יא תפארת נתן עמ' ע {לינה מועלת בראש המזבח}
א/יא תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' קמט
א/יב אור הישר [אור הישר זבחים כו ע"א]
א/יב אשר למלך
א/יב בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 22
א/יב בשבילי הנסים סי' ב הערה ו
א/יב דעת משה (פרידמן) סי' סב
א/יב ואתה תחזה ח"ג
א/יב זבח טוב שער ד סי' ז
א/יב חדושים ובאורים (גרי') זבחים סי' ו ס"ק י
א/יב טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' תשלו
א/יב טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' כג
א/יב מחשבת הקודש ח"א דף סב (השני) ע"ד, ח"ב דף נו ע"א
א/יב משכנות לאביר יעקב ח"א דף יד ע"ג, טו ע"ג
א/יב נזר הקדש (רזין) זבחים מהדו"ת דף מח ע"ד, מט ע"א
א/יב נר מצוה (ואלק) שרשים דף מב ע"ג {גם בכה"ג רק ארבעה בגדים}
א/יב ענפי ארז (זי') דף קעז ע"ד {או"ש}
א/יב קדשי יהושע עמ' תקנא
א/יב קרית מלך
א/יב שם טוב - השלמה
א/יב שמן ראש חנוכה ח"א עמ' רטז {עבודתם מחנכתם}
א/יב שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' תכג
א/יב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' לב
א/יב שערי היכל זבחים עמ' רח {ציציתו בחוץ - ביאור ציציתו, עבודתו פסולה - אף בדיעבד}
א/יג בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 129
א/יג דעת ותבונה מכשירין עמ' שנ
א/יג ואתה תחזה ח"ג
א/יג זכר יצחק (תשן) עמ' קפד
א/יג חדושים ובאורים (גרי') זבחים סי' ו ס"ק י
א/יג חוסן יוסף במפתחות סי' סח
א/יג חזו"א על הרמב"ם
א/יג יברך ישראל זבחים עמ' צד {יצאו קודם זריקה}
א/יג ימי שלמה
א/יג מאור צבי (תשס) עמ' סד-עו
א/יג מאור צבי (תשסה) עמ' סד-עד
א/יג מלואי אבן ח"א עמ' צז
א/יג מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' קיח
א/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
א/יג קדשי יהושע עמ' תנב {או"ש}
א/יג קרית מלך
א/יג שהם וישפה ח"ב
א/יג שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' קמא
א/יג שם טוב
א/יג שמוש חכמים ב עמ' מז
א/יג שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' תיז
א/יג שערי היכל זבחים עמ' תשצח {פרכסה ויצאת כשרה - טעמו}
א/יג שערי טהר ח"ג שער א סי' יג אות ה
א/יג שפת אמת על התלמוד ח"ג דף כז ע"ב
א/יג תורת המנחה (רוקח) עמ' רב
א/יד אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קטו
א/יד אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' כה {לח"מ}
א/יד אשר למלך
א/יד בית המדרש
א/יד ביתאל ח"א דף יד ע"ב
א/יד ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' רמ
א/יד בשבילי הקרבנות סי' כג אות ח
א/יד גליונות אבני נזר
א/יד דביר הקודש זבחים עמ' קיד {לח"מ}
א/יד דרכי משה ח"א שמעתתא י פ' יז
א/יד הרועים בשושנים
א/יד זבח טוב שער ד סי' ז
א/יד זכר יצחק (תשח) עמ' קע
א/יד זכר יצחק (תשן) עמ' קפד
א/יד חדושים ובאורים (גרי') זבחים סי' ו ס"ק י
א/יד חזו"א על הרמב"ם
א/יד חי' חפץ חיים
א/יד חי' יפה לב עמ' רצא {רגליה בחוץ}
א/יד יתר הבז (תשסח) עמ' צז
א/יד כרם אברהם עמ' פט
א/יד לבני בנימין דף יח ע"א {רגליה בחוץ}
א/יד מאור הקודש זבחים עמ' כג
א/יד מחשבת הקודש ח"ב דף טו ע"ג
א/יד מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' כא
א/יד מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' קכח
א/יד מנחת חיים (שוויד) ח"ג עמ' קצט
א/יד מנחת חינוך ח"ב עמ' קעו
א/יד מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' קיט
א/יד מראה אש ח"ב עמ' יח
א/יד נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף לו ע"ב
א/יד עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' קצד
א/יד ענפי ארז (זי') דף רכח ע"ד
א/יד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ז
א/יד קדשי יהושע עמ' תלח, תסו, תקלו, תקנב, תתסה
א/יד רב ברכות (רי"ח) עמ' קעד {פסול בדיעבד}
א/יד שארית נתן (לוברט)
א/יד שיח ערב קדשים עמ' קטו
א/יד שלמי יוסף מנחות עמ' צג
א/יד שלמי ירוחם
א/יד שמוש חכמים ב עמ' מד
א/יד שמן הקדש סי' א
א/יד שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' תכג
א/יד שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' קנא
א/יד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' כב, כד, לא
א/יד שערי היכל זבחים עמ' רז {רגלה בחוץ הזבח פסול - אף בדיעבד}
א/יד תורת הקדש ח"א עמ' סו
א/טו אבי עזרי ח"א
א/טו אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קלג
א/טו אור הישר [מל"מ הל' כלים פכ"ג ה"ט]
א/טו אנצי"ת ע' בית הסתרים הע' 13, 14
א/טו אפר קדשים עמ' צח
א/טו בד קודש (פוברסקי) ח"א דף צה ע"ב-ע"ג
א/טו ביתאל ח"א דף יד ע"ג
א/טו בני דוד
א/טו בני יעקב (כ"מ)
א/טו ברור הלכה חולין עב ע"א ציון ה {ראב"ד}
א/טו ברכת שלמה (תשז) עמ' מב, נו
א/טו ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' רנ, רנט
א/טו דברי אפרים סי' יא דף יח ע"ג
א/טו דגל יהודה (בילו') עמ' עח
א/טו דגל ראובן ח"א סי' יא
א/טו הגהות רימ"א
א/טו הגהות רימ"א {כ"מ, לח"מ}
א/טו הרועים בשושנים
א/טו ואתה תחזה ח"ג
א/טו זבח טוב שער ד סי' ז
א/טו חדושים ובאורים (גרי') זבחים סי' ו ס"ק ט-י
א/טו חזו"א זבחים סי' ו ס"ק ה, סי' כ ס"ק יד, טבול יום סי' ה ס"ק יב, יו"ד סי' ריד לדף קכח ע"א ד"ה ומיהו
א/טו חזו"א על הרמב"ם
א/טו חזקה רבה יו"ד הלכה קפא עמ' 312
א/טו חי' הראי"ה
א/טו חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד זבחים כו ע"א]
א/טו חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' קג, קמז {ראב"ד}
א/טו חיי אריה דף יג ע"ג
א/טו חסדי דוד ח"י עמ' נה
א/טו טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' תנא {ראב"ד}
א/טו יברך ישראל זבחים עמ' צג {ראב"ד}
א/טו יד אפרים (ביליצר) - שו"ת עמ' קד
א/טו ידי משה (בוצק') זבחים סי' קלד
א/טו יתר הבז (תשסח) עמ' קנח
א/טו כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' צו
א/טו לב אריה (קרלין) עמ' ס
א/טו לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ו אות ז, סי' ז אות א, ג
א/טו לחקרי הלכות סי' תלב
א/טו לקוטי שיחות חי"ב עמ' 190
א/טו מאור החיים עמ' פז
א/טו מאור צבי (תשס) עמ' סג-עא
א/טו מאור צבי (תשסה) עמ' סג-עד
א/טו מאיר עיני חכמים ח"א דף נא ע"ג
א/טו מחשבת הקודש ח"ב דף כ ע"ד
א/טו מי הדעת עוקצין עמ' פא-פב
א/טו מלחמות יהודה דף פג ע"א
א/טו מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' יז, כה
א/טו מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' ריז {ראב"ד, כ"מ}, רכד {לח"מ}
א/טו מעשה רקח
א/טו מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' רח {כ"מ}
א/טו מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"א דף לח
א/טו מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' קיז-קיט
א/טו מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
א/טו משאת המלך ח"ג סי' שכח {ואח"כ מקבל}
א/טו משנת אליעזר (רבינ') עמ' קעח, קפד
א/טו משנת חיים חולין סי' מח עמ' קסד
א/טו נאם דוד
א/טו נזר הקדש (גורונצ'יק)
א/טו נחלת עמי
א/טו נמוקי חיים עמ' רסג
א/טו נתיבות שלום (למפרט) עמ' ע
א/טו עבודת הזבח זבחים סי' י ס"ק ז
א/טו עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' צח {כ"מ}
א/טו עוללות ישראל עמ' צ {שמנונית}
א/טו עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' קצו
א/טו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ז
א/טו פאר הלכה פסחים עמ' רפח
א/טו פרקי מבוא לתורת הרוגאצ'ובי עמ' לח
א/טו צפנת פענח ויקרא עמ' ס
א/טו קדשי יהושע עמ' רנט, תמב, תמה, אלף תפח, אלף תקד
א/טו קדשי יחזקאל דף ו ע"ג, ח ע"ב
א/טו שארית נתן (לוברט)
א/טו שיח ערב קדשים עמ' קטז, קכ
א/טו שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' קיח
א/טו שם טוב
א/טו שמוש חכמים ב עמ' מד
א/טו שמן הקדש סי' א
א/טו שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' רמא
א/טו שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' כג-כד
א/טו שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' תי
א/טו שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' שכה
א/טו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' כא
א/טו שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ה הע' 143, 150
א/טו שערי טהר ח"ג שער א סי' יג אות ה, ח"ד שער ג סי' י
א/טו שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 270
א/טו שפת אמת על התלמוד ח"ג דף יב ע"א
א/טו תורת האשם עמ' כ-כא, ריא {חותך הבשר}
א/טו תורת המלך (צדוק) עמ' תמה
א/טז אור הישר [מל"מ הל' שגגות פי"א ה"ד, אור הישר זבחים פז ע"ב ודף פח ע"א ומכות יב ע"א]
א/טז אנצי"ת ע' אויר (ב) הע' 8
א/טז ברור הלכה שבועות יז ע"א ציון א {אויר עזרה}
א/טז זבח טוב שער ד סי' ט
א/טז מחשבת הקודש ח"ב דף טו ע"ד
א/טז מרכבת המשנה מהדו"ב
א/טז משנת ירושלים עמ' קנב {מרכה"מ}
א/טז עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' מד
א/טז רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' כ
א/טז שם טוב
א/טז שמן הקדש סי' ב
א/טז שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' רמג
א/טז שערי היכל זבחים עמ' רי {תלה ושחט - פסולה - גם בקדשים קלים}
א/יז ואתה תחזה ח"ג
א/יז מוריה ח גל' ח עמ' כא
א/יז מעין נצח ח"א סי' נ
א/יז משכן בצלאל ח"א סי' טו
א/יז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קסד
א/יז שמן הקדש סי' ב
א/יז תורת הקדש ח"א עמ' רכה
א/יח אבן הספיר (ספרקה) עמ' כג
א/יח אגודות אזוב מדברי דף לא ע"ד, לב ע"א-ע"ב {ישנה לשחיטה מתוע"ס}
א/יח אגלי טל ח"ב סי' קסט אות ח
א/יח אגרות משה או"ח ח"א סי' יז ענף ב, יו"ד ח"א סי' ז ענף ד
א/יח אהל משה (וינברג) קונטרס הלך דבש דף ו ע"ג {ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף}
א/יח אהל משה (לוין) ח"א דף מ ע"א {ישנה לשחיטה מתוע"ס}
א/יח אפיקי מגינים מנחות סי' א
א/יח אשר למלך
א/יח אשר לשלמה (סויסה) חולין עמ' רכב {מיעוט סימנים}
א/יח באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קצא
א/יח באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קפח
א/יח באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' קמב
א/יח ברור הלכה חולין כט ע"ב ציון ב פרק ב {ישנה לשחיטה מתוע"ס}, ציון ה
א/יח ברור הלכה חולין לה ע"ב ציון ד פרק ה {ישנה לשחיטה מתוע"ס}
א/יח ברור הלכה פסחים נט ע"ב ציון ו, ב"ק ע ע"א ציון נ (נדפס בדף עב)
א/יח ברכת מרדכי ב"ק עמ' מה
א/יח בשבילי הקודש סי' יב אות ב
א/יח בתי כהונה (תצו) בית ועד סי' ח, דף סו ע"ג
א/יח בתי כהונה (תשסה) עמ' קד
א/יח גינת ורדים (תאומים) עמ' ריג
א/יח דברי אברהם (שדמי) ח"ב עמ' מה
א/יח דברי יעקב (וישקי) ח"א עמ' קלג
א/יח דרכי משה ח"א שמעתתא ט פ"ז, שמעתתא יד פט"ו
א/יח ונתן לכהן עמ' קנה
א/יח חי' הגר"מ זמבה סי' טו אות יא
א/יח חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' שעח
א/יח חלקת יואב מהדו"ת סי' יא
א/יח ישרי לב עמ' קיג
א/יח כלילת יופי דף לז, מא
א/יח כתב משה ח"א סי' יז עמ' סט
א/יח לב אריה (בראד, תשסד) עמ' קכד
א/יח לב שלמה (הלוי) דף קנז ע"ג
א/יח לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' יג אות א, יט, לב
א/יח לבני בנימין דף מג ע"ב {מתחילה ועד סוף}
א/יח לקוטי סופר ח"ב דף כא ע"ב
א/יח לקוטי שעורים (שטיין) חולין (תשסז) סי' טו ס"ק א {או"ש}
א/יח לקוטי שעורים (שטיין) חולין (תשסז) סי' טו ס"ק א, ה
א/יח מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' שכד
א/יח מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף נז ע"ג
א/יח מנחת חינוך ח"א עמ' קכט, ח"ב עמ' סח, פג, קעו, תו, ח"ג עמ' קטו
א/יח מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' שיח
א/יח מעשה רקח
א/יח מראה אש ח"ב עמ' טו, יח
א/יח מרכבת המשנה מהדו"ב
א/יח מרכבת יוסף דף צה ע"ד, קו ע"ד {ישנה לשחיטה מתוע"ס}
א/יח משאת מרדכי ב"ק עמ' רפז
א/יח משכן אהרן עמ' עא
א/יח משנת חיים חולין סי' נח עמ' קצג
א/יח משנת חיים פסחים ח"ב עמ' לד
א/יח משנת יעקב כאן
א/יח משנת יעקב קדושה עמ' שלו, שלח
א/יח נזר הקדש (קפלן)
א/יח נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף צג ע"ג-ע"ד, צד ע"א, מנחות דף יד ע"ג, טו ע"ג
א/יח נחלת עמי
א/יח נחלת שמואל דף יח ע"ג, יט ע"ג
א/יח נתיב מאיר
א/יח נתן פריו חולין עמ' פב, קיד, קטז
א/יח עבודת לוי (רוד') דף מב ע"א
א/יח פרת חטאת עמ' רנ
א/יח קדשי יהושע עמ' שנד, תקעב, אלף שנט {או"ש}, אלף תקטו {או"ש}, אלף תקיט {או"ש}
א/יח קרן אורה זבחים ל ד"ה ויש
א/יח קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' עז
א/יח שדה הארץ ח"ג דף צז ע"ג
א/יח שדה יצחק עמ' כה
א/יח שיח ערב קדשים עמ' תמא
א/יח שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' ה, תא, ח"ב עמ' שמה
א/יח שם דרך פסחים עמ' קכ
א/יח שמוש חכמים ב עמ' מה
א/יח שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף לה ע"ב {כ"מ}
א/יח שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' קנ {כר"י}
א/יח תורת הקדש ח"א עמ' נא, ח"ב עמ' קצא
א/יח תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף א ע"ב-ע"ג, ב ע"ב
א/יח תורת חיים (ליבוביץ, תשסט) סי' א עמ' א
א/יט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תשו
א/יט יתר הבז (תשסח) עמ' קנט
א/יט משאת משה (חברוני) פסחים סי' פח עמ' 270
א/יט משכן בצלאל ח"א סי' טו
א/יט משנת יעקב כאן
א/יט משנת יעקב עבודה עמ' י
א/יט נזר הקדש (גורונצ'יק)
א/יט שמן הקדש סי' ב
א/יט שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' תכא
א/יט תפארת ציון (ריבקין) סי' כג אות י הערה 4 עמ' שלד-שלה {נתלה וקיבל}
א/כ אנצי"ת ע' אויר (ב) הע' 1, 6
א/כ בדבר מלך ח"ד עמ' עב
א/כ ואתה תחזה ח"ג
א/כ חזון יחזקאל זבחים פ"א ה"ה
א/כ מהרי"ט אלגזי פ"ג אות לה או"ק ב
א/כ מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' קעט
א/כ נזר הקדש (גורונצ'יק)
א/כ עבודת לוי (רוד') דף ז ע"א
א/כ קדשי יהושע עמ' שלט, אלף תקח
א/כ שמן הקדש סי' ב
א/כ שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' תכא
א/כ שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' לא
א/כ שערי היכל זבחים עמ' ריא {תלה המזרק בידו - פירושו ל'תלה וקבל'}, ריג {אויר המקום כמקום - קשה משגגות יא,ד}, תשסג {אויר המקום כמקום - דין כללי באויר}
א/כא אבני ציון ח"ג עמ' רמו
א/כא אור הישר [אור הישר זבחים קי ע"א ותמיד לג ע"א]
א/כא איש על העדה (אלאביץ) עמ' 168
א/כא באר משה (שטרן) ח"ב סי' ה אות א
א/כא בדבר מלך ח"ד עמ' קמה
א/כא בדבר מלך חי"ד עמ' פח
א/כא ברור הלכה יומא נח ע"א ציון א
א/כא דברי יהודה דף סח ע"ג-ע"ד {מין במינו לא חוצץ}
א/כא הוד יוסף עמ' רעג
א/כא הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' טו ס"ק נה
א/כא ואתה תחזה ח"ג
א/כא זבח טוב שער ב סי' יב
א/כא חיים ומלך
א/כא יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' רכה
א/כא כבוד הלבנון דף כג ע"א {לח"מ}
א/כא לב מרפא דף מ ע"ד
א/כא מאור צבי (תשס) עמ' עח-פו
א/כא מאור צבי (תשסה) עמ' עה-עז
א/כא מהרי"ט אלגזי פ"א אות ד או"ק ד
א/כא משכן בצלאל ח"א סי' סח-ע
א/כא משנת יעקב כאן
א/כא משנת יעקב עבודה עמ' יב
א/כא נועם חט"ז עמ' לז
א/כא עבודת לוי (לוין) סי' ט ס"ק ד
א/כא עטרת מרדכי (מילר) עמ' קעז {מזרק תוך מזרק}
א/כא עמק שאלה (טברסקי) עמ' רמג
א/כא פרשת המלך
א/כא פתחי שערים דף כט ע"ב
א/כא ציץ אליעזר ח"ח סי' ט אות יב
א/כא קדשי יהושע עמ' תרלט, תרמח
א/כא קול יעקב (פישר) סי' כח אות יא
א/כא שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' ס
א/כא שיח ערב קדשים עמ' צד
א/כא שמן הקדש סי' ג
א/כא שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' שנו
א/כא שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' קפא
א/כא שעורי הגרי"ד עבודת יוה"כ עמ' קיח
א/כא שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' תעז
א/כא שערי זיו ח"ג דף מא ע"ב
א/כא שערי טהר ח"ג שער ב סי' ד
א/כא שפת אמת על התלמוד ח"ב דף נו ע"ב
א/כא תורת יצחק ח"א עמ' קפד
א/כב אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ד ס"ק מא
א/כב בית אהרן וישראל גל' פח עמ' קכג {הולכת אברים - פסולה בזר}
א/כב המדות לחקר ההלכה מדה טו אות כד
א/כב חמדת ישראל ח"א מפתחות והוספות דף יא ע"ג
א/כב ידי משה (בוצק') זבחים סי' כו
א/כב מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' קמז
א/כב מעיני המים
א/כב נזר הקדש (רזין) מנחות דף כא ע"א
א/כב קרן פני משה ח"ב
א/כב שלטי הגבורים עמ' רעד
א/כב שם טוב
א/כב שמחת החג דף פו ע"א
א/כב שעורי ר"א ליכטנשטין זבחים עמ' 394
א/כב שפת אמת על התלמוד ח"ג דף ז ע"ב
א/כג אהבת קדומים עמ' רעב {מל"מ}
א/כג אור הישר
א/כג אמונת עתיך גל' 113 עמ' 31 {מל"מ}
א/כג אפיקי מגינים מנחות סי' יח
א/כג אפיקי מגינים פסחים סי' ס
א/כג אפר קדשים עמ' קה-קו
א/כג ארץ צבי (פרומר) ח"ב עמ' רכו {מל"מ}
א/כג בדבר מלך ח"ח עמ' נט
א/כג בדרך המלך עמ' מ
א/כג בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' קטו
א/כג בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' שצח {מל"מ}
א/כג בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תמ {מל"מ}
א/כג דביר הקודש זבחים עמ' עב, עד
א/כג דברי שמואל (אידלזק) סי' ט-י
א/כג דברי תלמוד ח"ב עמ' קלו
א/כג דרכי משה ח"א שמעתתא י פ' יט
א/כג הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קצט
א/כג ואתה תחזה ח"ג
א/כג חי' הגרז"ס קדשים עמ' טו {מל"מ}
א/כג חי' הראי"ה
א/כג חי' חפץ חיים
א/כג יברך ישראל זבחים עמ' נז
א/כג יד ישראל ח"ב
א/כג ידי משה (בוצק') הל' פסה"מ סי' ב
א/כג ידי משה (בוצק') זבחים דף ל
א/כג יתר הבז (תקמז) (השמטות דף סד)
א/כג יתר הבז (תשסח) עמ' פח, קנט
א/כג לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ג אות א, ד
א/כג לקוטי שיחות ח"ז עמ' 205
א/כג לקוטי שיחות חל"ב עמ' 55 {הולכה ברגל}
א/כג מאור צבי (תשס) עמ' קו-קטו
א/כג מחשבת הקודש ח"א דף יח ע"ב {לח"מ}
א/כג מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' קמח
א/כג מנחת חינוך ח"ב עמ' ג, פד {מל"מ}, פז
א/כג מפניני הרב עמ' רפה
א/כג מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' עד
א/כג מקדש דוד קדשים סי' ז ס"ק ג, סי' לג ס"ק א
א/כג מראה כהן זבחים עמ' מו {מל"מ}
א/כג מרכבת המשנה מהדו"ב
א/כג משאת משה (חברוני) פסחים סי' פו עמ' 266
א/כג משנת חיים זבחים עמ' לב {מל"מ}
א/כג משנת חיים מנחות עמ' קמא
א/כג משנת יעקב
א/כג משנת ר' אהרן קדשים, זבחים סי' י ס"ק ב
א/כג נזר הקדש (גורונצ'יק)
א/כג נזר הקדש (קפלן)
א/כג נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף כב ע"ג, לה ע"ג
א/כג עבודת המקדש (כהן) ח"ב עמ' קלג {מל"מ}, ח"ג עמ' מד {מל"מ}, נג {מל"מ}, נד
א/כג עיצומו של יום סי' י ס"ק י
א/כג ערהשה"ע קדשים סי' קפב אות כא
א/כג קדשי יהושע עמ' שז
א/כג קרית מלך
א/כג קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' ל
א/כג קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' עז
א/כג רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"א הי"ד
א/כג שיח ערב קדשים עמ' סד-סה, סז
א/כג שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' קג, תס, תסג, תצב, ח"ב עמ' קעג
א/כג שם טוב - השלמה
א/כג שמחת מלך עמ' 169 {כה"ג}
א/כג שמן הקדש סי' ד
א/כג שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' סז, רד, רלד
א/כג שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' תקנג-תקנד
א/כג שעורי הגרי"ד עבודת יוה"כ עמ' קכב {מל"מ}
א/כג שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' קצו
א/כג שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' קצה, רמה
א/כג שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' קלט-קמ {מל"מ}
א/כג שעורי ר' יחיאל מיכל זבחים פ"א אות לג, קמו, קמא {מל"מ}, קנד, קנח {מל"מ}
א/כג שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות נג
א/כג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רסג, רסח, רעב, רפ
א/כג שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' שכח, תמה
א/כג שעורי ר"א ליכטנשטין זבחים עמ' 386 {מל"מ}
א/כג שערי היכל זבחים עמ' סא {עמד במקומו וזרקו - חובה להוליך}, סג {עמד במקומו וזרקו - הדין כשהלך קצת}, סח {זרקו למזבח - נפסל - ואם לא - יכול לתקן}
א/כג שערי זיו ח"ג דף קמח ע"ג
א/כג שערי טהר ח"ג שער ב סי' ל אות א
א/כג תורת ישראל (פרוכטהנדלר) סי' מד
א/כד אור הישר [מל"מ הל' מעה"ק פי"ג הי"ב, אור הישר זבחים טו ע"א וע"ב ודף מז]
א/כד אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ג ס"ק סו
א/כד אמונת עתיך גל' 123 עמ' 140
א/כד אפיקי מגינים זבחים סי' יט
א/כד הגהות רימ"א
א/כד זכר שלמה (זינגרביץ) עמ' צ
א/כד ידי משה (בוצק') זבחים סי' כו
א/כד מחשבת הקודש ח"ב דף ד ע"א
א/כד מקראי קדש (תשנג) עמ' ריט
א/כד נזר הקדש (גורונצ'יק)
א/כד נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף לה ע"ג
א/כד קרית מלך
א/כד שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' קפז
א/כד שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' רסב
א/כד שערי היכל זבחים עמ' רצא {יחזיר וכשר - הטעם לפסקו}
א/כד שערי טהר ח"ג שער ג סי' ג אות ד, ח"ה שער א סי' ג אות א
א/כה אור הישר [אור הישר זבחים לב ע"א ודף כה ע"א]
א/כה אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ה ס"ק יא
א/כה אפיקי מגינים זבחים סי' יט, לא
א/כה אשר למלך
א/כה ביצחק יקרא (תשע) סי' קכו סעיף ח
א/כה בנין אריאל יאיר עמ' 115 {כל שבידו אינו דחוי}
א/כה זבח טוב שער ד סי' ב-ג
א/כה חדושים ובאורים (גרי') זבחים סי' ו ס"ק ה
א/כה חזו"א על הרמב"ם
א/כה חזו"א קדשים קמא סי' כח ס"ק ב
א/כה חי' ר' חיים הלוי דף סא
א/כה יברך ישראל זבחים עמ' פג {נפסל}
א/כה יתר הבז (תשסח) עמ' פח
א/כה לב מבין
א/כה מאור הקודש זבחים עמ' סח
א/כה מנחת חינוך ח"ב עמ' ז
א/כה משא בני קהת
א/כה נזר הקדש (גורונצ'יק)
א/כה נחלת עמי
א/כה נחלת שמואל דף מב ע"ג
א/כה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פ
א/כה קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' יח
א/כה שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קכג
א/כה שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' ד
א/כה שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' קצז
א/כה שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' קלט
א/כה שערי היכל זבחים עמ' סד הערה 9 {נשפך ואספו - כשר - א"צ להחזיר למקום}
א/כה שערי טהר ח"ג שער ג סי' ג אות ד, סי' ה אות ב, ח"ד שער א סי' כב אות א
א/כו אבני חן יומא עמ' קד
א/כו אמרי חיים (שיינברג) עמ' 14
א/כו אפיקי מגינים זבחים סי' יט
א/כו בית המדרש
א/כו ביתאל ח"א דף יד ע"ב
א/כו דביר הקודש זבחים עמ' קח-קט
א/כו דרכי משה ח"א שמעתתא י פ' יז, יט
א/כו זבח טוב שער ד סי' ג-ד
א/כו זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' קעט
א/כו יחי ראובן (נאוי) עמ' צ
א/כו יתר הבז (תשסח) עמ' פח
א/כו מלחמות יהודה דף כז ע"ב
א/כו מנחת חיים (שוויד) ח"ג עמ' קיג
א/כו מקדש דוד קדשים סי' כח ס"ק א במנחת מרדכי, סי' לג ס"ק ב במנחת מרדכי
א/כו מקור ברוך (פייתוס) דף רצו ע"ד
א/כו מרכבת המשנה מהדו"ב
א/כו משנת חיים זבחים עמ' לח {כ"מ}
א/כו משנת חיים יומא עמ' שצה
א/כו משנת ר' אהרן קדשים, זבחים סי' י ס"ק א
א/כו נחלת עמי
א/כו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ז
א/כו ציץ אליעזר ח"ב סי' לא אות ג {כ"מ}
א/כו קרית מלך
א/כו שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' ד, ו, תצ
א/כו שערי היכל זבחים עמ' קפח {שיהיה דם הנפש - רק דם הנפש מעכב}
א/כו שערי טהר ח"ג שער ג סי' א אות ד
א/כו שפת אמת על התלמוד ח"ב דף נד ע"ד
א/כז אור הישר [אור הישר זבחים טו ע"א]
א/כז אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ד ס"ק מא
א/כז אמרות שמואל עמ' סב-סג
א/כז אפיקי מגינים זבחים סי' יט-כ
א/כז בית המדרש
א/כז בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' קטו
א/כז בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' שצח
א/כז בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תמ {יחזיר לכשר}
א/כז גינת חמד, ענייני הלכה סי' ח (דף נ ע"א)
א/כז גליונות אבני נזר
א/כז דביר הקודש זבחים עמ' עד
א/כז דקה מן הדקה דף סא ע"ב-ע"ג {מל"מ - הולכת אברים או דם ע"י זר}
א/כז דרכי משה ח"א שמעתתא י פ"כ
א/כז ואתה תחזה ח"ג
א/כז חי' ר' חיים הלוי דף סא
א/כז חמדת ישראל ח"א מפתחות והוספות דף יא ע"ג {מל"מ}
א/כז יברך ישראל זבחים עמ' קלא {זרקו כהלכתו}
א/כז ידי משה (בוצק') זבחים סי' לב
א/כז יתר הבז (תשסח) עמ' פח
א/כז לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ח אות א, ט
א/כז מאור הקודש זבחים עמ' קל
א/כז מלחמות יהודה דף כו ע"ד
א/כז מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' עה, קמז
א/כז מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' ע {כ"מ}
א/כז מעשה רקח
א/כז מקדש דוד קדשים סי' לב ס"ק ה
א/כז משב יעקב ח"ב עמ' פ
א/כז נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף כב ע"ג {מל"מ}, לה ע"ג
א/כז נחלת ישראל עמ' תשכ
א/כז עבודת המקדש (כהן) ח"ב עמ' קלד
א/כז פרת חטאת עמ' רכז
א/כז ציץ אליעזר ח"ב סי' לא אות ד, ו
א/כז קדשי יהושע עמ' שמו, אלף רצא
א/כז קרית מלך
א/כז שיח ערב קדשים עמ' קלט
א/כז שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' ק, שא, תסח, מנחות עמ' ל
א/כז שלמי ירוחם
א/כז שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' רל, רלג, רלה
א/כז שעורי הגרי"ד עבודת יוה"כ עמ' קא, קד
א/כז שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' קצז, רו
א/כז שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' קלט-קמ
א/כז שעורי ר' יחיאל מיכל זבחים פ"א אות קנז
א/כז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רעז, רפ
א/כז שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' של
א/כז שערי היכל זבחים עמ' סח {נתן לפסול יחזיר לכשר - גם כשקירב למזבח, אי אפשר לתקן - הטעם להכרעתו}
א/כז שערי טהר ח"ב שער ד סי' לב אות ג
א/כז תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' צו {הולכה פוסלת}
א/כח אבי עזרי ח"א
א/כח אור הישר [אור שמח לקמן פי"ד ה"ב]
א/כח אור שמח
א/כח אידנו עמ' 126-127
א/כח אפיקי מגינים זבחים סי' יג, כ, לה
א/כח אש קודש מעילה עמ' כד
א/כח בד קודש (פוברסקי) ח"א דף עו ע"א {ראב"ד}, קיד ע"ג
א/כח בית המדרש
א/כח בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 108 {מרכה"מ מהדו"ב}
א/כח בן ימין עמ' לב
א/כח גליונות אבני נזר
א/כח דרכי משה ח"א שמעתתא יב פ' יא
א/כח זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' סט-ע
א/כח זכר שלמה (זינגרביץ) עמ' פח-פט
א/כח חזו"א על הרמב"ם
א/כח חי' הגרז"ס קדשים עמ' כח {ראב"ד}
א/כח חי' הראי"ה
א/כח חי' הריצ"ד
א/כח יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' שא
א/כח ידי משה (בוצק') זבחים סי' נו, עא {אהא"ז}
א/כח יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' מו
א/כח לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ח אות א, ז, ט
א/כח מאור הקודש זבחים עמ' קל
א/כח מזכרת עמ' 120-121, 123
א/כח מי טהרה עמ' לח {יקבל כשר}
א/כח מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' יד, קמב
א/כח מנחת חזקיה מנחות עמ' יז
א/כח מנחת חינוך ח"ב עמ' סח, עב
א/כח מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' סט {רמב"ם}, ע {כ"מ}
א/כח מעשה רקח
א/כח מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' קכח
א/כח מרגניתא דר"מ
א/כח מרכבת המשנה מהדו"ב
א/כח נזר הקדש (גורונצ'יק)
א/כח נזר הקדש (רזין) מנחות דף יא ע"א
א/כח נחלת עמי
א/כח עבודת הזבח זבחים סי' יא ס"ק ט
א/כח עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' מד
א/כח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ז {רק טמא עושה את הדם שיריים}
א/כח פרי אליהו ח"ב סי' לח
א/כח ציץ אליעזר ח"ב סי' לא אות א, ג-ז
א/כח קדשי יהושע עמ' קסט, רסג, שמה, שמו {ראב"ד}, שסד {מרכה"מ}, תתעג, תתצד
א/כח קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' טז
א/כח שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' תע
א/כח שיח ערב קדשים עמ' קלד, קלח
א/כח שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' קמא, רכד, שא, שז, מנחות עמ' לא
א/כח שם טוב
א/כח שמן הקדש סי' ח
א/כח שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' לז
א/כח שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' מד, קלז
א/כח שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' תפב
א/כח שעורי הגרב"ד פסחים עמ' רסו
א/כח שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' תכה, תק, תקב
א/כח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רפט
א/כח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' מו
א/כח שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' קיא
א/כח שערי היכל זבחים עמ' רפט {פסול לא עושה שיריים - קשה מפי"ד ה"ב}, רצ {קיבל הטמא - נפסל - גם אם לא זרק}
א/כח שערי טהר ח"א שער ג סי' יא אות ד, ח"ג שער א סי' א אות ז, ט, סי' יג אות ג, שער ב סי' טו אות ב, ד, ח"ד שער א סי' ה אות ד, ח"ה שער ב סי' ח אות א
א/כח שפת אמת על התלמוד ח"ג דף יד ע"א, טו ע"א
א/כח תורת הבמה עמ' קסו
א/כט אבני ציון ח"א סי' לז אות א, ח"ד עמ' כג
א/כט אנצי"ת ע' בעל מום (ב) הע' 8
א/כט אפיקי מגינים זבחים סי' לד
א/כט אפיקי מגינים מנחות סי' יד, טז
א/כט בית המדרש
א/כט בני ציון (מיטובסקי, תשסד) עמ' קה
א/כט גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קלז
א/כט דביר הקודש זבחים עמ' קיא-קיב
א/כט דגל יהודה (בילו') סי' יג, עמ' נא, נג
א/כט דגל ראובן ח"א סי' יא
א/כט דרכי משה ח"א שמעתתא י פ' טז
א/כט ואתה תחזה ח"ג
א/כט זבח טוב שער ד סי' ו
א/כט חדושים ובאורים (גרי') זבחים סי' ו ס"ק ח
א/כט חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' פד עמ' רט
א/כט חמדת ישראל ח"א דף עח ע"ד
א/כט יבול היובלות עמ' 183
א/כט יד ישראל ח"א
א/כט לב לדעת זבחים סי' ה אות ה
א/כט מאיר נתיבים עמ' 369 {חסר מאבריה כ"ש}
א/כט מלחמות יהודה דף קנ ע"ד
א/כט מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' יא, ח"ג עמ' קמ {שיהיה שלם}
א/כט מנחת חינוך ח"א עמ' צב, ח"ב עמ' שצח, תד
א/כט מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' קכא
א/כט מרגניתא דר"מ
א/כט משמר הלוי עמ' קלד
א/כט משנת חיים בכורות עמ' תל, תלא
א/כט משנת חיים ויקרא עמ' קלו
א/כט נחלת עמי
א/כט עבודת הזבח זבחים סי' י ס"ק ב
א/כט ענפי ארז (זי') דף קכא ע"ג
א/כט פניני רבנו הגרי"ז עמ' שכד
א/כט קדשי יהושע עמ' תרלו, אלף לט
א/כט שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' ז-ח, קלט, תצב-תצג
א/כט שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' טז
א/כט שערי היכל זבחים עמ' רב {שיהיה שלם בקבלה - אינו בגדר בעל מום}, רג {בהמה שחסר מאיבריה - אפילו בקק"ל}
א/כט שערי טהר ח"ג שער ב סי' יז אות ד, סי' יט אות א, ח"ח סי' קב אות א-ב
א/כט שפת אמת על התלמוד ח"ג דף יא ע"ד
א/כט תורת הקדש ח"ב עמ' קפא, ח"ג עמ' יח, מד
א/ל אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' שב
א/ל אור יעקב פסחים דף סא ע"א, סג ע"א, ועמ' 122
א/ל אפיקי מגינים זבחים סי' סג
א/ל אפיקי מגינים מנחות סי' יד, טז, נא
א/ל אפיקי מגינים נדרים - השמטות סי' עד
א/ל ארץ יהודה
א/ל בדבר מלך ח"ח עמ' ריג
א/ל בני יעקב
א/ל ברור הלכה פסחים עח ע"ב ציון א
א/ל דרכי משה ח"א שמעתתא י פ' יד, טז
א/ל ואתה תחזה ח"ג
א/ל זבח טוב שער ו סי' יג
א/ל זבח שלמה ח"ב עמ' מב
א/ל זכר שלמה (זינגרביץ) עמ' צב
א/ל חי' ר"מ מאימראן פסחים עמ' שב
א/ל חמדת יעקב עמ' 202
א/ל יבול היובלות עמ' 183
א/ל יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' מה
א/ל מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ג עמ' קמ {שיהיה שלם}
א/ל מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' פד
א/ל מנחת חזקיה מנחות עמ' קג, קכד
א/ל מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' קפ
א/ל מקדש דוד קדשים סי' ז ס"ק ד
א/ל מרגניתא דר"מ
א/ל משמר הלוי עמ' קלד {רעק"א}
א/ל משנת יעקב
א/ל משנת יעקב קדושה עמ' רח
א/ל נזר הקדש (גורונצ'יק)
א/ל נחלת שמואל דף כו ע"ג
א/ל נתן פריו ביצה עמ' כט
א/ל נתן פריו סוגיות ח"א עמ' קכט
א/ל עבודת הזבח זבחים סי' י ס"ק ב
א/ל עבודת לוי (לוין) סי' לז ס"ק א
א/ל קדשי יהושע עמ' רמ
א/ל קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' עא
א/ל רלב"ג ויקרא פ"א תועלת ג עמ' לט-מ
א/ל שיח ערב קדשים עמ' ריח
א/ל שלטי הגבורים עמ' רעד
א/ל שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' קלט, שעג, שפב
א/ל שלמי שמחה ח"ה עמ' קצב
א/ל שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' יט
א/ל שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' רלה, תקצח
א/ל שערי היכל זבחים עמ' רג {חסרה אחר קבלה - הדין בהולכה}
א/ל שפת אמת על התלמוד ח"ג דף מא ע"ב
א/ל תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' קפג
א/לא אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' שב
א/לא אור הישר [כ"מ הל' מעילה פ"ג ה"ט]
א/לא אור יעקב פסחים דף סא ע"א, סג ע"א, ועמ' 122
א/לא אור ליהודה (תשנט) עמ' קעג
א/לא אש קודש מעילה עמ' לג, לה, נ
א/לא בדבר מלך ח"ד עמ' קיז, קנ, קצט, ח"ה עמ' כג
א/לא בית אהרן וישראל גל' מט עמ' קמו
א/לא בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תמז
א/לא ביתאל ח"א דף יד ע"ד
א/לא ברור הלכה פסחים עז ע"ב ציון ב, עח ע"ב ציון א
א/לא ברכת אריאל ח"א סי' כט ס"ק ו
א/לא דרכי משה ח"א שמעתתא י פ' טז
א/לא היכל התורה (פינצוק) חוב' א עמ' ז
א/לא המאור הגדול (יעבץ) עמ' רנג
א/לא ואתה תחזה ח"ג
א/לא זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' רסז, רסט
א/לא זכר שלמה (זינגרביץ) עמ' צב
א/לא זרעא דיוסף דף ל ע"ג
א/לא חזו"א זבחים סי' ו ס"ק ד
א/לא חזו"א על הרמב"ם
א/לא חזון יחזקאל מנחות פ"ד ה"ב
א/לא חי' הריצ"ד
א/לא יבול היובלות עמ' 182
א/לא יתר הבז (תשסח) עמ' קנט
א/לא כרם אברהם עמ' קטו, קיח
א/לא לקוטי שעורים (שטיין) פסחים ח"ב (תשסז) סי' יב ס"ק א, ה
א/לא מאור צבי (תשס) עמ' סט, ק
א/לא מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' לט, מנחות עמ' קעט
א/לא מנחת חזקיה מנחות עמ' קג, קכד
א/לא מנחת יהודה (בוים) דף סה ע"א-ע"ב {נשאר פחות מכזית}
א/לא מעיני המים
א/לא משנת יעקב
א/לא משנת ר' אהרן קדשים סוגיות סי' ז ס"ק ג, ה ואילך, מנחות סי' ה ס"ק ו
א/לא נזר הקדש (גורונצ'יק)
א/לא נחלת עמי
א/לא עבודת לוי (לוין) סי' לט
א/לא פרי הארץ (מזרחי) ח"ב דף ס ע"ד
א/לא קדשי יהושע עמ' רמ, רמט, אלף שטו, אלף שפה, אלף תנה
א/לא קרית מלך
א/לא שיח ערב קדשים עמ' שב, שי, שיב
א/לא שלמי יוסף מנחות עמ' קכה, קסט
א/לא שלמי שמעון (קדשים) עמ' רכא
א/לא שם דרך יומא עמ' ג
א/לא שמן הקדש סי' ט
א/לא שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' תיא, תטו
א/לא שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' קס, קפז
א/לא שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' כו
א/לא שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' רלה, שנא
א/לא שערי טהר ח"ג שער א סי' יג אות ד, שער ג סי' ח אות א, ח"ה שער ב סי' יג אות א, ח"ח סי' קב אות א
א/לא תורת המנחה (רוקח) עמ' קצז, רא, רד, ריד
א/לא תורת הקדש ח"א עמ' רל
א/לא תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' קפג
א/לא תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' כב, כו, קיד-קטו
א/לב אבן ישראל (פישר) כאן, וח"ג עמ' קלב-קלג
א/לב אבני קודש מעילה עמ' סה {סוף בשר לצאת}
א/לב אור הישר [אור הישר זבחים פט ע"ב ומעילה ו ע"ב]
א/לב אמרי דוד (שליסל) דף טו ע"ד
א/לב אש קודש מעילה עמ' לג, מט-נ, נו, סג
א/לב בד קודש (פוברסקי) ח"א דף צה ע"ג-ע"ד
א/לב בדבר מלך ח"ד עמ' קנב-קנג, ח"ה עמ' כג
א/לב בדי הארון (הכהן) עמ' 19
א/לב ביתאל ח"א דף טו ע"א
א/לב ברכת שלמה (תשז) עמ' ס-סא
א/לב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שטז
א/לב דביר הקודש זבחים עמ' שט
א/לב דגל יהודה (בילו') סי' כ, עמ' עה
א/לב הדר יוסף עמ' קפ, קפג
א/לב היכל התורה (פינצוק) חוב' א עמ' ז
א/לב ואתה תחזה ח"ג
א/לב חזו"א על הרמב"ם
א/לב חזון יחזקאל זבחים פ"ה ה"ד
א/לב חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' ס
א/לב חי' הראי"ה
א/לב חי' הריצ"ד
א/לב חי' חפץ חיים
א/לב חי' יפה לב עמ' רפח
א/לב יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' שד
א/לב ידי משה (בוצק') הל' פסה"מ סי' ג
א/לב יתר הבז (תשסח) עמ' קסא
א/לב כנה"ג [עי' תוי"ט]
א/לב לב אריה (בראד) חולין סח ע"א
א/לב מאור צבי (תשס) עמ' סג-סד, סז, עב-עג
א/לב מאור צבי (תשסה) עמ' סד-עד
א/לב מאור תורה (שנגהי) חוב' א עמ' לה
א/לב מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' יז, כו, קסז, קפב
א/לב מעיני המים
א/לב מפענח צפונות עמ' 158
א/לב מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' שכו
א/לב מראה כהן זבחים עמ' רלו
א/לב מרכבת המשנה מהדו"ב
א/לב משאת משה (חברוני) פסחים סי' צג עמ' קמה
א/לב משב יעקב ח"ב
א/לב משנת יעקב
א/לב משנת ירושלים עמ' קז, קיד {כ"מ}
א/לב נזר הקדש (גורונצ'יק)
א/לב נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף עו ע"ד, עז ע"ג, עח ע"א, מנחות דף עה ע"א-ע"ד
א/לב נחלת עמי
א/לב ס' העתים עמ' 20
א/לב עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' קצג
א/לב פאר הלכה פסחים עמ' רל
א/לב פרי אברהם אליעזר
א/לב קדשי יהושע עמ' רנח, רסב, תקמא
א/לב קהלות יעקב זבחים לג
א/לב שיח ערב קדשים עמ' ריז
א/לב שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' קצח, מנחות עמ' קכא
א/לב שם דרך יומא עמ' ג
א/לב שם טוב
א/לב שמן הקדש סי' ט
א/לב שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' תיג
א/לב שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' קס
א/לב שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' רכ, רלט
א/לב שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ד סי' עח
א/לב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' כו
א/לב שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' רצו, ש
א/לב שערי היכל זבחים עמ' תשצח {לשרפו ולא לאכלו - ביאור שיטתו}
א/לב שערי טהר ח"ב שער א סי' ד אות ד, ח"ג שער א סי' יג אות ד-ה
א/לב תורה אור (שנגהי) עמ' נח
א/לב תורת המנחה (רוקח) עמ' קצח, רא
א/לב תורת הקדש ח"א עמ' רל
א/לב תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' כו-כח
א/לג אבי עזרי ח"ב
א/לג אבני קודש מעילה עמ' סה {אימורי קק"ל שיצאו לפני זריקה}
א/לג אהל משה (הורוביץ) ח"א זבחים פט ע"ב
א/לג אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' רצד
א/לג אור הישר [אור הישר מעילה ו ע"ב]
א/לג אחיעזר ח"ב סי' מב ס"ק ד
א/לג אש קודש מעילה עמ' לג
א/לג אשר למלך
א/לג בד קודש (פוברסקי) ח"א דף צ ע"ג
א/לג בדבר מלך ח"ד עמ' קנב
א/לג בדי הארון (הכהן) עמ' 19
א/לג בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תד
א/לג בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תמה
א/לג בריכת המלך עמ' קכד
א/לג דברי יהודה דף מט ע"א-ע"ב {אימורים שיצאו - מקטיר}
א/לג דגל יהודה (בילו') עמ' עו-עז
א/לג דרכי משה ח"א שמעתתא ט פ' ה, שמעתתא יג פ' יח
א/לג הגהות רימ"א
א/לג הדר יוסף עמ' קפ, קפג
א/לג היכל התורה (פינצוק) חוב' א עמ' ז
א/לג הר המלך ח"ז עמ' קכט
א/לג הרועים בשושנים
א/לג ואתה תחזה ח"ג
א/לג חזו"א על הרמב"ם
א/לג חי' הראי"ה
א/לג חי' הריצ"ד
א/לג חי' חפץ חיים
א/לג יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' שד
א/לג ידי משה (בוצק') הל' פסה"מ סי' ג
א/לג לב אריה (בראד, תשסד) עמ' רמט
א/לג מאור הקדש מעילה עמ' נג
א/לג מאור צבי (תשס) עמ' סד-עו
א/לג מאור צבי (תשסה) עמ' סד-עד
א/לג מאור תורה (שנגהי) חוב' א עמ' לו
א/לג מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' כו
א/לג מפענח צפונות עמ' 158
א/לג מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' תפב
א/לג מקור ברוך (גינ', תשמו) עמ' 142
א/לג מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' קיז
א/לג מרכבת המשנה מהדו"ב
א/לג משאת משה (חברוני) פסחים סי' צג עמ' קמה
א/לג משנת ר' אהרן קדשים סוגיות סי' יב ס"ק ז, זבחים סי' יב ס"ק יב-יג
א/לג נזר הקדש (גורונצ'יק)
א/לג נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף עז ע"ג, עח ע"א
א/לג נחלת עמי
א/לג נחלת שמואל דף כד ע"ב
א/לג ס' העתים עמ' 20
א/לג עבודת הזבח זבחים סי' י ס"ק א {אבי עזרי}
א/לג עבודת הזבח מעילה סי' א ס"ק כג
א/לג עבודת הזבח מעילה סי' א ס"ק כג {לח"מ}
א/לג עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' קצג
א/לג פרי אברהם אליעזר
א/לג קדשי יהושע עמ' רנג, רסב, תמא, תמב {או"ש}, תמג {ק"ס}, אלף שח
א/לג שארית נתן (לוברט)
א/לג שיח ערב קדשים עמ' קפט
א/לג שמן הקדש סי' ט
א/לג שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' תיא, תטו
א/לג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' כו
א/לג שערי היכל זבחים עמ' תשצח {החזירן - מקטירין - לא כרבינא בר שילא}
א/לג שערי טהר ח"ג שער א סי' יג אות ג, ה
א/לג שערי יצחק (תשיז) עמ' לו-לז
א/לג תורת המנחה (רוקח) עמ' רא-רב, ריב
א/לג תורת הקדש ח"א עמ' רל
א/לג תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' כב, כו-כח, קכ {כר"ע}
א/לד אבן האזל כאן, וקדשים ח"א דף לג ע"ב
א/לד אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' שא
א/לד אור הישר [עין יצחק יו"ד סי' ט, לח"מ הל' מעה"ק פ"ו ה"ד, אור הישר מנחות טו ע"א]
א/לד אור טהרה סי' קלג
א/לד אור יעקב פסחים דף סג ע"ב, סד ע"ב, ועמ' 126
א/לד אור ליהודה (תשנט) עמ' קעד, קעו
א/לד אחיעזר ח"ב סי' מא ס"ק ט
א/לד אפיקי מגינים זבחים סי' כא
א/לד אש קודש מעילה עמ' לג-לד
א/לד בד קודש (פוברסקי) ח"א דף עח ע"ד {רמב"ם}, צא ע"ד {לח"מ}
א/לד בדבר מלך ח"ד עמ' קיז-קיח, קכ, קנא, ח"ח עמ' ריג
א/לד בדבר מלך ח"י עמ' לו
א/לד בדבר מלך חי"א עמ' מז
א/לד בן אברהם (תשי) עמ' רט
א/לד ברור הלכה פסחים נט ע"ב אחרי ציון ב, עז ע"ב ציון ב, עח ע"ב ציון א
א/לד ברכת הארץ (מאשבוים) עמ' כז
א/לד ברכת מרדכי פסחים עמ' רלה
א/לד גליונות אבני נזר {לח"מ}
א/לד דבר יהושע (שו"ת) ח"ג יו"ד סי' טז
א/לד דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שמו {כ"מ}
א/לד דברי רבינו משולם (אשכנזי) עמ' רסה
א/לד דרכי אהרן ח"א עמ' ל
א/לד דרכי משה ח"א שמעתתא ט פ' ה
א/לד הר המלך ח"ז עמ' קכט
א/לד הרועים בשושנים
א/לד זבח פסח (אייכנשטיין) עמ' נג
א/לד זכרון מנחם (מיארה) {"הרי עלי" בגוי, כפרת גוי בקרבנו}
א/לד חזו"א על הרמב"ם
א/לד חזון יחזקאל מנחות פ"א ה"ה {לח"מ}, פ"ג ה"ז
א/לד חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' ב
א/לד חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' ב
א/לד חי' הראי"ה
א/לד חי' הריצ"ד
א/לד יבול היובלות עמ' 182
א/לד יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' נט, סג
א/לד יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' מה
א/לד כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' קעב {לח"מ}
א/לד כרם אברהם עמ' קטו, קיח
א/לד לב לדעת זבחים פתיחה סי' א אות ה
א/לד לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' יט אות ב {לח"מ}
א/לד לקוטי שעורים (שטיין) פסחים ח"ב (תשסז) סי' יב ס"ק א, סי' יג ס"ק א-ב, ד
א/לד מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"א דף יא ע"ג {מקריבים בציבור לאכילה}
א/לד מועדים וזמנים ח"ג סי' רלח, ח"ז סי' רכה
א/לד מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ג עמ' קמא, קסט, מנחות עמ' קפח
א/לד מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' פד
א/לד מנחת חזקיה מנחות עמ' נז, קב
א/לד מנחת יהודה (בוים) דף סה ע"א {נטמא הבשר כולו}
א/לד מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ג]
א/לד מקדש דוד קדשים סי' כו ס"ק ג במנחת מרדכי, ס"ק ו במנחת מרדכי
א/לד מרכבת המשנה מהדו"ב
א/לד משאת משה (חברוני) פסחים סי' קיא עמ' קעה
א/לד משנת חיים פסחים ח"ב עמ' רלב
א/לד משנת יעקב כאן
א/לד משנת יעקב עבודה עמ' צו
א/לד משנת ר' אהרן קדשים סוגיות סי' ז ס"ק ג, ה ואילך, מנחות סי' ה ס"ק ו
א/לד נזר הקדש (גורונצ'יק)
א/לד נזר הקדש (רזין) מנחות דף כב ע"ג {לח"מ}, לט ע"ג-ע"ד
א/לד ספרי דבי רב ח"ב עמ' כח, ח"ג עמ' ריד
א/לד עבודת הזבח זבחים סי' יא ס"ק ו
א/לד עטרת תפארת דף נו ע"ג-ע"ד
א/לד עין יצחק ח"א עמ' סב {לח"מ}, סט {לח"מ}, קעב
א/לד ערהשה"ע קדשים סי' לט אות ח, סי' קפז אות ו
א/לד פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' רעז
א/לד פרשת המלך
א/לד קדשי הגבול פי"ב דף כ ע"ב {לח"מ}
א/לד קדשי יהושע עמ' קז, רכו, רלז, תקצד, אלף שיד, אלף שפה
א/לד קהלות יעקב פסחים נב
א/לד קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תרסב
א/לד קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' קנד {אם זרק הורצה}
א/לד קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' עא-עב
א/לד רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ד ה"ב מקור 9, 12
א/לד שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' קעא, קפ, קפא, קצב
א/לד שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' רמד-רנו, רסז-רסח
א/לד שארית ישראל (מינצברג) חידושים סי' י
א/לד שיח ערב קדשים עמ' שא {אהא"ז}, שב
א/לד שלמי יוסף יומא ח"א עמ' קד
א/לד שלמי יוסף מנחות עמ' קכה, קסח-קסט
א/לד שלמי שמעון (קדשים) עמ' רט
א/לד שם דרך יומא עמ' ה
א/לד שם טוב
א/לד שם משמעון (סטרליץ) עמ' ריח
א/לד שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' קכו
א/לד שעורי הגרב"ד פסחים עמ' רפה
א/לד שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' רח, שמג
א/לד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' תכז, תכט
א/לד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תקסד
א/לד שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקצד, תקצז
א/לד שער המלך ח"ב עמ' רכ-רכא
א/לד שערי היכל זבחים עמ' שסא {הציץ מרצה - השמיט הדין בגויים}
א/לד שערי טהר ח"ב שער א סי' ד אות ה
א/לד שערי יצחק (תשיז) עמ' לד, לו
א/לד תהלה לדוד (מן) קדשים סי' לה ס"ק ח {לח"מ}
א/לד תורת המנחה (רוקח) עמ' קצז, רג
א/לד תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קיד {לח"מ}
א/לה משנת יעקב
א/לה נזר הקדש (גורונצ'יק)
א/לה שם טוב
א/לה שערי טהר ח"ב שער א סי' ד אות ה, שער ד סי' יג אות ב
א/לו אבן ישראל (פישר)
א/לו אבני נזר או"ח סי' כב אות ה
א/לו אגרא לישרים סי' לו
א/לו אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' רח
א/לו אור הישר [שדה יצחק סי' נג, אור שמח הל' מעה"ק פ"ח ה"ט, אור הישר זבחים צב ע"א]
א/לו אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 60-61, 69, 70
א/לו אור המאיר (שפירא) סי' לז אות ג {לח"מ}
א/לו אור יעקב פסחים דף סד ע"א
א/לו אמרות יצחק תנינא עמ' קטז
א/לו אפיקי מגינים זבחים סי' נה
א/לו ארעא דרבנן (תשעט) עמ' צח
א/לו ארצות החיים סי' יח ארץ יהודה אות א עמ' שיח
א/לו באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' קעב
א/לו בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' נז
א/לו בדבר מלך ח"ד עמ' קנ, ח"ה עמ' לג
א/לו בדבר מלך חט"ז עמ' קנז
א/לו בינת נבונים דף לט ע"ד
א/לו בית אהרן וישראל גל' לד עמ' טו {דם קדשים לא מק"ט}, גל' לה עמ' קכב
א/לו בית המדרש
א/לו ביתאל ח"א דף יד ע"ד
א/לו בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 28-31, 35-37, 40 {דם לא מקבל טומאה}
א/לו ברור הלכה פסחים טז ע"א ציון ב, ד, כב ע"ב לפני ציון א, פ ע"ב ציון ג
א/לו בריכת המלך עמ' רצח-ש
א/לו בריכת המלך עמ' רצח-ש
א/לו בשבילי הקודש סי' י אות יא {לח"מ}
א/לו גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קג
א/לו דברות משה פסחים עמ' קו {לח"מ}
א/לו דברי אהרן עמ' קכ
א/לו דברי חפץ עמ' קנה
א/לו דעת ותבונה מכשירין עמ' שמד-שמה
א/לו דרכי אהרן ח"א עמ' כה, כט-ל, לב
א/לו דרכי משה ח"א שמעתתא ט פ' ו, שמעתתא י פ' יד
א/לו הלכה רבה ח"ג עמ' 240
א/לו הר המלך ח"ג עמ' שיז-שכ
א/לו הרועים בשושנים
א/לו זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' רכ
א/לו זכרון בנימין ח"א עמ' עז, עט, תכא
א/לו זכרון בנימין ח"ב עמ' סה
א/לו חזו"א זבחים סי' ו ס"ק ה, או"ח סי' קכו ס"ק ל
א/לו חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' כט
א/לו חי' הראי"ה
א/לו חי' הריצ"ד
א/לו חי' יעקב עמ' לו
א/לו חי' ר' שמואל פסחים עמ' נג, נו, עג
א/לו חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' צג עמ' שיח
א/לו טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' שמט
א/לו יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' קכז
א/לו ידי משה (בוצק' תשמג) סי' קמט, תכד
א/לו ידי משה (בוצק') הל' פסה"מ סי' ד
א/לו ימי שלמה
א/לו כבוד הלבנון דף טו ע"א {כ"מ - ריצוי ציץ לא שייך בטומאה דרבנן}
א/לו כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' רסט {כ"מ}, רצד
א/לו כרם אברהם עמ' עו
א/לו כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' יד, רע
א/לו מאור הקודש זבחים עמ' קסה
א/לו מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"א דף כח ע"א
א/לו מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תיז
א/לו מעיני המים
א/לו מקדש דוד קדשים סי' כ ס"ק ג במנחת מרדכי
א/לו מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' כב
א/לו מראה כהן זבחים עמ' קמג, רמב, רמה
א/לו מרגניתא דר"מ
א/לו משמר הלוי עמ' עב, פג, קלה, קמ
א/לו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קפד {וכל דם הקדשים אינו מקבל טומאה כלל}
א/לו משנת יעקב כאן
א/לו משנת יעקב עבודה עמ' קפב
א/לו משנת ר' אהרן קדשים - סוגיות סי' ז ס"ק ו
א/לו נזר הקדש (גורונצ'יק)
א/לו נזר הקדש (רזין) מנחות דף ל ע"ג {רמב"ם}, קלח ע"ד {לח"מ}
א/לו נטע שורק דף קכז ע"א
א/לו נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' ב
א/לו נתן פריו חולין עמ' קכד
א/לו ס' סת"ם עמ' רי
א/לו עמק הלכה (הורוביץ) עמ' קטו, קיז
א/לו עצי אלמוגים סי' קנט ס"ק כז
א/לו פאר הלכה פסחים עמ' קטז, קלט, קנ
א/לו קדשי יהושע עמ' שסז, תתיג-תתיד
א/לו קדשי יחזקאל דף יב ע"א
א/לו שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' קפ
א/לו שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' רנה
א/לו שארית ישראל (מינצברג) חידושים סי' יא {לח"מ - למה צריך הל"מ הרי יש פסוק בדם קדשים}
א/לו שארית נתן (לוברט)
א/לו שבי בנימין דף ו ע"ד
א/לו שושן עדות דף קעט
א/לו שם טוב
א/לו שמועת חיים יומא ח"ב עמ' קלו
א/לו שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' רעז
א/לו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' תכז
א/לו שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' שס, תקצד
א/לו שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"א הע' 73
א/לו שערי היכל זבחים עמ' תתכד {אינו מקבל טומאה - לשיטתו במק"א}, תתלב {אינו מקבל נטמא - דם שנפסל נטמא}
א/לו שערי זיו ח"ב דף קפו ע"ג
א/לו שערי טהר ח"ב שער א סי' ד אות ה, שער ד סי' יג אות ב, ח"ג שער ג סי' טז אות א
א/לו שערי יצחק (תשיז) עמ' ל
א/לו שפת אמת על התלמוד ח"א דף קכג ע"ב
א/לו תבואת יקב (פרידמן) עמ' קלח-קלט
א/לו תורת האוהל (תשנג) עמ' רה {כ"מ}
א/לו תורת האשם עמ' רב {לח"מ}, רכב
א/לו תורת הבמה עמ' קנא
א/לז אבן האזל
א/לז אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' רח
א/לז אפיקי מגינים זבחים סי' נ
א/לז באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' כד, קצא
א/לז באר שרים (שולמן) עמ' קנה
א/לז בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 52 {ביום צוותו}
א/לז הרועים בשושנים [שאגת אריה סי' יז]
א/לז ידי משה (בוצק') הל' פסה"מ סי' ה
א/לז יחוה דעת ח"ה עמ' ק
א/לז לקוטי שעורים (שטיין) פסחים ח"ב (תשסז) סי' יב ס"ק א, ה, סי' יג ס"ק א-ב, ד
א/לז מגן גבורים (או"ח) סי' רלג ס"ק ב
א/לז מהרי"ט אלגזי פ"ה אות לז או"ק ד
א/לז מנחת כהן (פימינטל) מבוא השמש מאמר א פ"ד אות ד
א/לז מקראי קדש (תשנג) עמ' תקו
א/לז משנת יעקב
א/לז נזר הקדש (גורונצ'יק) עמ' לג
א/לז נחלת עמי
א/לז קול דודי (תשף)
א/לז קול דודי סוטה סי' תפה
א/לז שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' שכו
א/לז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' קב
א/לז שערי היכל זבחים עמ' תמז {ששקעה עליו חמה - הדין בבין השמשות}
א/לז תורת המנחה (רוקח) עמ' עב
א/לז תורת יצחק ח"ב עמ' קפא


ב/488 הלכות פסולי המוקדשין פרק ב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ב/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ב/רה"פ הר המוריה (שץ)
ב/רה"פ הרמב"ם המדויק
ב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ב/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' קכו-קכח
ב/רה"פ פי' ר"י קאפח
ב/רה"פ רמב"ם הערוך
ב/רה"פ רמב"ם לעם
ב/רה"פ שם טוב
ב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ב/א אבן האזל
ב/א אבן ציון עמ' רפה
ב/א אור הישר
ב/א אמת ליעקב מועד עמ' רפד
ב/א אפיקי מגינים זבחים סי' מד-מה
ב/א אשר למלך
ב/א באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' שנא
ב/א בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' קסט
ב/א בדבר מלך ח"ח עמ' מו-מז
ב/א בדבר מלך חי"ד עמ' קצ
ב/א בדרך המלך עמ' כח
ב/א בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' שא
ב/א בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תב
ב/א בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תמד
ב/א בית פנחס (וולף) עמ' 101
ב/א בן אשר סי' לט אות ט {כ"מ ור"י קורקוס}
ב/א בנין הלכה עמ' קנה
ב/א בריכת המלך עמ' קעג, קעו, רעא
ב/א ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שנג
ב/א גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' נב
ב/א גושפנקא דמלכא
ב/א דרכי משה ח"א שמעתתא ט פ' יז
ב/א הדר איתמר עמ' כט {ודם זבחיך ישפך}, ל-לב
ב/א ואתה תחזה ח"ג
ב/א זבח טוב שער ז סי' ב, ד
ב/א חי' הראי"ה
ב/א ידי משה (בוצק') הל' פסה"מ סי' ו
ב/א ימי שלמה
ב/א לב איש עמ' רמג
ב/א לב לדעת זבחים סי' כ אות ה, ט
ב/א לקוטי שעורים (שטיין) פסחים ח"ב (תשסז) סי' טו ס"ק א-ב
ב/א מאור הקודש זבחים עמ' קלד
ב/א מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' קפז-קפח
ב/א מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף מד ע"א
ב/א מנחת חזקיה מנחות עמ' קיח
ב/א מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' כד
ב/א מנחת חינוך ח"ב עמ' ד, סז, ע, ח"ג עמ' קעו
ב/א מעשה רקח
ב/א מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קמב ע"ג
ב/א מראה כהן זבחים עמ' קכה {ודם זבחיך ישפך}
ב/א מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
ב/א משאת משה (חברוני) פסחים סי' קנא עמ' רלא
ב/א משנת חיים דברים עמ' רפז
ב/א נאם דוד
ב/א נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קצ, קצב
ב/א נחלת עמי
ב/א סופר המלך עמ' רעט
ב/א ציץ אליעזר ח"ב סי' לב לפני אות א, ואות א
ב/א שירת הפסח אות קעט
ב/א שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' שלג, שלז, שלט, שמב-שמג, תקנג
ב/א שמן הקדש סי' י
ב/א שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' קנח
ב/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' לז
ב/א שערי היכל זבחים עמ' שיח {השפיכה היא העיקר - מתנה פשוטה יותר}
ב/א תורה אור (שנגהי) עמ' נו
ב/ב אבן האזל
ב/ב אבן ישראל (פישר) ח"ה עמ' קצט
ב/ב אוצרות הרמב"ם
ב/ב אור הישר [לח"מ הל' מעה"ק פ"ה הי"ז והל' חמץ פ"ח ה"ז, הקדמה לשו"ת בית דוד ד"ה דבפרק]
ב/ב אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' שנד-שנו
ב/ב אמת ליעקב מועד עמ' רפד
ב/ב אפיקי מגינים זבחים סי' יז, מד-מה
ב/ב אפיקי מגינים פסחים סי' ס
ב/ב אשר למלך
ב/ב באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' ז {כ"מ}
ב/ב בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' קסט
ב/ב בדבר מלך ח"ח עמ' מז
ב/ב בדבר מלך חי"א עמ' פב
ב/ב בית אולפנא (אברהמס) ח"ב עמ' יב-יד
ב/ב בנין הלכה עמ' קנה-קנו, קנח
ב/ב ברור הלכה פסחים קכא ע"א ציון א
ב/ב בריכת המלך עמ' קעד
ב/ב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שנג
ב/ב בשבילי התלמוד ח"ג זבחים לז ע"ב
ב/ב גחלי אש דף לב ע"א {כ"מ}
ב/ב דברי סופרים (רזין) אחרי ההקדמה {נשפך הדם על הרצפה בחטאת העוף}
ב/ב דברי תלמוד ח"ב עמ' פט
ב/ב הדר איתמר עמ' כט {בשפיכה יצא}, ל, לב
ב/ב הדר דוד עמ' כט
ב/ב הדרת אפרים ח"ב עמ' ט
ב/ב ואתה תחזה ח"ג
ב/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' תיז
ב/ב זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' קפ
ב/ב חדושים ובאורים (גרי') זבחים סי' ח ס"ק ג
ב/ב חי' הגר"ח החדש עמ' תנא
ב/ב חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד הל' חמץ פ"ח ה"ז]
ב/ב חי' מרן הגרי"מ עמ' קנח
ב/ב חי' ר"מ מאימראן פסחים עמ' שצו
ב/ב חיי נפש ח"ג עמ' רח, ריב
ב/ב חיי נפש ח"ד עמ' לו, מד {הניתנים בזריקה שנתן בשפיכה יצא}
ב/ב לב איש עמ' רמג
ב/ב לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ט אות א
ב/ב לקוטי שעורים (שטיין) פסחים ח"ב (תשסז) סי' טו ס"ק א-ב
ב/ב מגידות (תשעג) סי' לח עמ' קא
ב/ב מוריה גל' ריט עמ' לג
ב/ב מוריה שנה ג גל' ח (ר"ד כהן)
ב/ב מי באר (פישר) ערבי פסחים עמ' קמט
ב/ב מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' יד
ב/ב מנחת חזקיה מנחות עמ' קיח
ב/ב מקראי קדש (תשנג) עמ' עג, רנח
ב/ב מרגליות הים סנהדרין ז ע"ב אות יט {כ"מ}, לד ע"ב אות יב {מביא פסוק פשוט יותר}
ב/ב משאת משה (חברוני) פסחים סי' קנא עמ' רלא
ב/ב משנת חיים פסחים ח"ב עמ' רצב
ב/ב משנת יעקב
ב/ב משנת יעקב הפלאה עמ' שיח
ב/ב משק ביתי כללי הרמב"ם סי' ג {לח"מ}
ב/ב נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קצ
ב/ב נזר הקדש (גורונצ'יק)
ב/ב נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף מח ע"ג, פ ע"ד
ב/ב נחלת שמעון (אמוראי) דף כז
ב/ב סופר המלך עמ' רעט
ב/ב סיומי המסכתות עמ' 36
ב/ב ענפי ארז (זי') דף רא ע"ד
ב/ב ציץ אליעזר ח"ב סי' לב אות א, ג
ב/ב קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תשטו
ב/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קמז
ב/ב שביתת יו"ט
ב/ב שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קיח
ב/ב שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' שלא, שלג, שלז, שלט, שמב-שמג, תקנג, מנחות עמ' לא
ב/ב שמוש חכמים א עמ' סו
ב/ב שמן הקדש סי' י
ב/ב שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' לח, קמז, קעד
ב/ב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' טו
ב/ב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' רמד
ב/ב שערי היכל זבחים עמ' שכ {נתנן בשפיכה - יצא - ביאור שיטתו}
ב/ב שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 125
ב/ב תחית ישראל עמ' רד
ב/ב תנובת ציון דף מט ע"ג
ב/ג אור הישר [אור הישר זבחים לט ע"א]
ב/ג אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ה ס"ק א
ב/ג אמת ליעקב מועד עמ' רפד
ב/ג בדבר מלך חי"ד עמ' קצ
ב/ג בדבר מלך חי"ח עמ' קצז {כל הדמים הניתנין על מזבח הפנימי אם חסר אחת מהן לא כיפור אלא כולן הן עיקר הכפרה שהרי הכתוב הקפיד על מנינן וכו'}
ב/ג בן אשר סי' לט אות ד, ז-ט, יב, יד
ב/ג בנין הלכה עמ' קנה, קנט
ב/ג גחלי אש דף לד ע"א-ע"ב
ב/ג דברי יהודה דף סא ע"ג
ב/ג דברי יהודה סי' יט אות א
ב/ג הרמב"ם והלכותיו
ב/ג חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' קכ
ב/ג חי' הגרי"ז דף מח ע"ד
ב/ג חי' הראי"ה
ב/ג חי' הריצ"ד
ב/ג טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' כג
ב/ג יד אברהם פרה עמ' פד
ב/ג לקוטי שעורים (שטיין) פסחים ח"ב (תשסז) סי' טו ס"ק א-ב
ב/ג מנחת חזקיה מנחות עמ' סג
ב/ג מנחת חינוך ח"ג עמ' סז
ב/ג מעיני המים
ב/ג מעשה רקח
ב/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ג משנת שמחה עמ' עה
ב/ג נזר הקדש (גורונצ'יק)
ב/ג רלב"ג ויקרא פ"א תועלת ג עמ' מ
ב/ג שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' שלז
ב/ג שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' לח, קמז, קעד
ב/ג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' רעה
ב/ג תורת יצחק ח"ב עמ' קיז
ב/ג תורת מנחם חס"ח עמ' 89 {וכל הניתנין בזריקה שנתנן בשפיכה יצא}
ב/ד אבן האזל
ב/ד אור הישר [אור הישר זבחים לח ע"ב]
ב/ד אפיקי מגינים זבחים סי' יז, מד
ב/ד בדבר מלך חי"ד עמ' קצג
ב/ד ואתה תחזה ח"ג
ב/ד לב לדעת זבחים סי' כה אות א
ב/ד משנת חיים זבחים עמ' כח
ב/ד ענפי ארז (זי') דף סב ע"ג
ב/ד תורת יצחק ח"ב עמ' קכא
ב/ה בדבר מלך חי"ד עמ' קצד
ב/ה חזון יחזקאל זבחים פ"א ה"ח {מרכה"מ}
ב/ה טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' כג
ב/ה לב לדעת זבחים סי' כה אות א
ב/ה משנת יעקב [משנת יעקב הל' מעה"ק פ"ד ה"א]
ב/ה שערי היכל זבחים עמ' שכה {לא יתן השלוש בלילה - דין השיריים בלילה}
ב/ו אור הישר [אור הישר זבחים קיב ע"א]
ב/ו אפיקי מגינים זבחים סי' מד
ב/ו בדבר מלך חי"ד עמ' קצג
ב/ו בריכת המלך עמ' רצז, שד
ב/ו גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' נב
ב/ו דברי אור ח"ג עמ' יג
ב/ו ואתה תחזה ח"ג
ב/ו זבח טוב שער ז סי' ד
ב/ו זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' יט, כט, רטז
ב/ו זכר שלמה (זינגרביץ) עמ' צא
ב/ו לב לדעת זבחים סי' כה אות א
ב/ו מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' קפז
ב/ו מנחת חינוך ח"ג עמ' קעו
ב/ו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קצה ע"ד
ב/ו מקדש דוד קדשים סי' כג ס"ק ד במנחת מרדכי
ב/ו מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"ב דף נט
ב/ו משנת חיים זבחים עמ' כח, קמח, רמ
ב/ו עבודת לוי (לוין) סי' כג ס"ק א
ב/ו פרי אברהם אליעזר
ב/ו קדשי יהושע עמ' תקיד, תתה
ב/ו שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' תקמד
ב/ו שערי היכל זבחים עמ' שכד הערה 8 {והשלימן בחוץ - דווקא שלושתן?}
ב/ו שערי זיו ח"ג דף מ ע"ג-ע"ד
ב/ו תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף ב ע"ב
ב/ו תורת יצחק ח"ב עמ' קכ
ב/ז אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' קצד {אסור לערב המזבחות}
ב/ז אור הישר [אור הישר זבחים טו ע"א]
ב/ז אפיקי מגינים זבחים סי' יז, כט, מד
ב/ז אפיקי מגינים מנחות סי' טו
ב/ז בית אהרן וישראל גל' סב עמ' צג
ב/ז בשבילי הקודש סי' כז אות ד {נקטעה ידו}
ב/ז דברי תלמוד ח"ב עמ' פט
ב/ז ואתה תחזה ח"ג
ב/ז זבח טוב שער ב סי' ב
ב/ז מים אדירים דף ט ע"ד
ב/ז מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' לט
ב/ז משנת רבנו יוסף עמ' 101
ב/ז צפנת פענח שמות עמ' 36
ב/ז קדשי יהושע עמ' שכח
ב/ז שיח ערב קדשים עמ' שב
ב/ז שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' קלו, רב
ב/ז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רעד
ב/ז שערי היכל זבחים עמ' עא {נקטעה יד המזה - דווקא ביד ובהזאה}, עב {היה מזה - בכל הקדשים}
ב/ז שערי טהר ח"ב שער ד סי' יד אות ב, ח"ג שער ב סי' טו אות ד, סי' כז אות א, שער ג סי' ו אות ב, סי' ח אות א, ח"ה שער א סי' ג אות יד
ב/ז שערי טהר ח"ד שער א סי' ה אות ד-ה, סי' כד אות ה
ב/ז תורת הקדש ח"א עמ' קנג
ב/ז תורת יצחק ח"ב עמ' קיב
ב/ח אור שמח (גם במילואים)
ב/ח אשל אברהם (שפירא) עמ' תרטו
ב/ח בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' קסו
ב/ח בית אהרן וישראל גל' מט עמ' קמא-קמב
ב/ח בריכת המלך עמ' קעה-קעו
ב/ח גדולת מרדכי (רבינוביץ) דף קלב ע"ג
ב/ח דביר הקודש זבחים עמ' קיח, קסא
ב/ח דברי יציב חו"מ עמ' רס
ב/ח ואתה תחזה ח"ג
ב/ח זבח טוב שער ה סי' ב, שער ז סי' ו, שער ח סי' ז
ב/ח חזו"א על הרמב"ם
ב/ח חזון יחזקאל זבחים פ"א ה"ח, פ"ו ה"ג
ב/ח חי' הריצ"ד
ב/ח חי' חפץ חיים
ב/ח חי' מרן הגרי"מ עמ' קנה-קנו
ב/ח ידי משה (בוצק') זבחים דף כו, עב
ב/ח ימין המלך
ב/ח לב לדעת זבחים סי' ט הע' 2, אות ג, ה
ב/ח מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' עא-עג
ב/ח מעשה רקח
ב/ח נחלת עמי
ב/ח עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 573
ב/ח ענפי ארז (זי') דף עז ע"ד
ב/ח קדשי יהושע עמ' רכח, רצב, שלג {מרכה"מ}, שסב
ב/ח קרית מלך
ב/ח שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' קסז
ב/ח שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' לט, קנח, שיב
ב/ח שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' קלד
ב/ח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' לד
ב/ח שערי היכל זבחים עמ' ריח {שינה מתן קרנות פסל - האם בעלים נתכפרו}
ב/ח שערי היכל יומא מערכה קלו {שינה}
ב/ח שערי טהר ח"ג שער א סי' י אות ג, ח"ה שער א סי' ג אות ט
ב/ח תורת הקדש ח"א עמ' קנ, ח"ג עמ' מח
ב/ט אור שמח
ב/ט בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' קסו
ב/ט בית אהרן וישראל גל' מט עמ' קמא
ב/ט בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 30 {אסור לזרוק לפנים מן הקרנות}, 46 {לפנים מן הקרן}
ב/ט בריכת המלך עמ' קעה-קעו
ב/ט דרכי משה ח"א שמעתתא יב פ' יב
ב/ט ואתה תחזה ח"ג
ב/ט זבח טוב שער ז סי' ט, שער ח סי' יב, שער ט סי' ב
ב/ט חדושים ובאורים (גרי') זבחים סי' י ס"ק טז
ב/ט חזו"א על הרמב"ם
ב/ט חזון יחזקאל זבחים פ"א ה"ח
ב/ט חסדי דוד ח"ז עמ' תשצא, תשצו
ב/ט מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' עא-עג
ב/ט קרית מלך
ב/ט רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרעח-תרעט
ב/ט שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' קמב
ב/ט שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' קסז
ב/ט שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' לט, קנח, שיב
ב/ט שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' לד
ב/ט שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' סד
ב/ט שערי היכל זבחים עמ' שטז {בין בשאר קדשים - גם בכור ופסח}, שטז הערה 19 {מן הקרן ולפנים - פסל - ביאורו}
ב/ט שערי טהר ח"ג שער א סי' י אות ג, ז, ח"ה שער א סי' ג אות ט
ב/י אור הישר [אור הישר זבחים כו ע"ב ודף נב ע"ב]
ב/י אמונת יהושע עמ' אלף תרנח
ב/י אמרות יצחק תנינא עמ' קנד {שלא במקומו כמקומו}
ב/י אמרי נפתלי ח"ב עמ' רנ
ב/י אפיקי מגינים זבחים סי' טו, לה-לו
ב/י אפריון ט עמ' עא
ב/י בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' קסז
ב/י בדבר מלך ח"ד עמ' פב, פח, רכב, ח"ח עמ' מט
ב/י בית אהרן וישראל גל' מז עמ' קטו, גל' מט עמ' קמב-קמג, קמו
ב/י ביתאל ח"א דף טו ע"א
ב/י בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 55, 57 {נתכפרו}
ב/י בנין אריאל יאיר עמ' 248
ב/י בריכת המלך עמ' קעו
ב/י בתי כנסיות - בית האסופים דף כ ע"ג
ב/י גבורת יצחק (תשמח) דף צג
ב/י גבורת יצחק (תשסו) עמ' צב {כמו שהגיע למקומו}
ב/י גחלי אש דף לב ע"ג, לג ע"ב
ב/י דובב מישרים (וידנפלד) עמ' צג
ב/י דרכי משה ח"א שמעתתא ט פ' ד
ב/י הגהות רימ"א
ב/י הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' נז, סב {שלא במקומו כמקומו}
ב/י ואתה תחזה ח"ג
ב/י זבח טוב שער ה סי' א, ה, שער ז סי' ח
ב/י זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' קיא, רמט
ב/י זכר שלמה (זינגרביץ) עמ' צב, צד
ב/י חדושים ובאורים (גרי') זבחים סי' ז ס"ק א, ט
ב/י חזו"א או"ח סי' קכז ס"ק ח
ב/י חזו"א על הרמב"ם
ב/י חזון יחזקאל זבחים פ"א ה"ח, פ"ח הי"ג, פ"י ה"ה, מנחות פ"ו ה"ג
ב/י חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' מ, מו
ב/י חי' הראי"ה
ב/י חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד זבחים לו ע"א]
ב/י חי' מרן הגרי"מ עמ' קנה
ב/י חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רעו
ב/י חיי אברהם (צציק) עמ' ריא {אור שמח}
ב/י חכמת גרשון עמ' רנח-רנט
ב/י חסדי דוד ח"ז עמ' תשפז
ב/י ידי משה (בוצק') זבחים סי' נט
ב/י ימין המלך
ב/י לב לדעת זבחים סי' ט אות ה
ב/י להורות נתן אבות עמ' פז-פח
ב/י מאור הקודש זבחים עמ' קיב-קיג, קטז
ב/י מועדים וזמנים ח"א סי' עט
ב/י מזכרת עמ' 121
ב/י מחשבת הקודש ח"ב דף נז ע"ב-ע"ד
ב/י מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' ל, לג, לד, קמג, רעד
ב/י מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' כח
ב/י מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' ע {לח"מ}
ב/י מפתח הבאורים [חי' ר' חיים הלוי דף סא, אבי עזרי ח"ב]
ב/י מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' תפג, ח"ב עמ' פט
ב/י מקדש דוד קדשים סי' כג ס"ק ד
ב/י מראה כהן זבחים עמ' צו {נתכפרו}
ב/י מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/י משכן בצלאל ח"א סי' כג
ב/י משמר הלוי עמ' קז
ב/י משנת חיים זבחים עמ' מא
ב/י משנת חיים יומא עמ' תעד
ב/י משנת יעקב
ב/י נזר הקדש (גורונצ'יק)
ב/י נחלת עמי
ב/י נטעי שושנה עמ' לח {או"ש}
ב/י נתיבות החיים
ב/י נתן פריו סוגיות ח"א עמ' קלז
ב/י ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קי
ב/י עבודת הזבח זבחים סי' יא ס"ק ז
ב/י עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' נה {או"ש}
ב/י עבודת לוי (לוין) סי' כג ס"ק א
ב/י ענפי ארז (זי') דף עז ע"ד, עח ע"א
ב/י פני מלך (גוטליב) שמות עמ' קלא {דם על הכבש}
ב/י פניני רבנו הגרי"ז עמ' רצז, שיח
ב/י פרקי מועדות עמ' 477, 526
ב/י קדשי יהושע עמ' רכו-רכז, רלא-רלב, רצב {כ"מ}, רצד {או"ש}, רצה, רצז, שכא, שלב, שסב, תרלז
ב/י קול דודי כריתות סי' שלד
ב/י שאלו שלום ירושלים (תשמה) עמ' 16
ב/י שיח ערב קדשים עמ' קכא, קכה, קלד
ב/י שירת הפסח אות קעג
ב/י שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' שא-שב, שכד, תצט, ח"ב עמ' לג, תלג
ב/י שלמי יוסף יומא ח"א עמ' תכב
ב/י שלמי ירוחם
ב/י שם דרך יומא עמ' ב
ב/י שם משמעון (סטרליץ) עמ' ר, ריז
ב/י שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' לח-לט, מד
ב/י שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' תכו, תקכז
ב/י שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' קל
ב/י שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רפא {או"ש}
ב/י שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' לד, לז, מב-מג, מו, רצו
ב/י שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' קסה {או"ש}
ב/י שערי היכל זבחים עמ' ריז {על המזבח החיצון - גם בשינוי פנים וחוץ}, ריט {הכבש שלא כנגד היסוד - בחלקו העליון}, רכב {נתכפרו הבעלים - כדעת שמואל}, תקפה {דם שמצותו - האם גם בעוף}
ב/י שערי טהר ח"ג שער א סי' י אות א, שער ג סי' י אות א, ח"ה שער א סי' ג אות ט, ח"ח סי' קב אות א
ב/י שפת אמת על התלמוד ח"ג דף יב ע"ב, טו ע"ד
ב/י תורת הקדש ח"א עמ' קנ, רכו, רס
ב/יא אבן האזל
ב/יא אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' קיז {כ"מ ואו"ש}
ב/יא אנצי"ת ע' בל תגרע הע' 8
ב/יא אשר למלך
ב/יא בין השורות עמ' רסג
ב/יא בכורי אברהם דף מו ע"ד, מח ע"ג {קרבן פסול משום גזירה במקדש}
ב/יא גור אריה ויקרא פ' א הע' 297
ב/יא דברי סופר עמ' קל
ב/יא התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קמז
ב/יא ואתה תחזה ח"ג
ב/יא חזו"א זבחים סי' יח ס"ק י
ב/יא חזו"א על הרמב"ם
ב/יא חזון יחזקאל זבחים פ"ח ה"ח
ב/יא חי' הריצ"ד
ב/יא חי' חפץ חיים
ב/יא חי' יפה לב עמ' רפב {בל תוסיף}
ב/יא חיים זכו עמ' כא, ס {כר' יהושע}
ב/יא חסדי דוד ח"ז עמ' תתכא-תתכב
ב/יא יבשר טוב סי' סא דף סב ע"ג
ב/יא יתר הבז (תשסח) עמ' קיח
ב/יא כנסת מחקרים - ספרד עמ' 337
ב/יא לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ט אות ו
ב/יא להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' קיז {בל תוסיף יותר חמור}
ב/יא לחם שלמה (ערנרייך) סי' ח
ב/יא לקוטי סופר ח"א דף מז ע"ד
ב/יא מאור יהושע סי' יז עמ' יז {בל תוסיף}
ב/יא מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף יח ע"א
ב/יא מחשבת הקודש ח"ב דף נה ע"א
ב/יא מטה אהרן ר"ה עמ' קיט
ב/יא מי יהודה או"ח סי' א
ב/יא מנחת חינוך ח"ג עמ' ר
ב/יא מעיני המים
ב/יא משה ידבר (תשעו) עמ' כב
ב/יא משנת חיים זבחים עמ' קנ
ב/יא נועם שיח ח"א עמ' פא, קעה, רנג
ב/יא נזר הקדש (גורונצ'יק)
ב/יא סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' שטו-שיז
ב/יא סופר המלך עמ' רעט
ב/יא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ח
ב/יא פתחי שערים דף כא ע"ב
ב/יא פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 398
ב/יא צמח ארז עמ' תמב-תמג
ב/יא קדשי יהושע עמ' שכב, שכד
ב/יא קרן הצבי מצוה פג אות ח
ב/יא שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' ד
ב/יא שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תלו
ב/יא שערי היכל זבחים עמ' תרכז {יתן מתנה אחת - האם יש לה שיעור}, תרמה {הנתנים למעלה ולמטה - כחכמים}, תרעז {בין דם בדם - פסק שיש בילה}, תרפא {מתן אחת במתן שתיים - כרבי יהושע}, תרצ {שמקום הכל למטה - השיריים לגג היסוד}, תשסא {יישפך הכל לאמה - קשה, שכלי שרת מקדשים פסולים}
ב/יא תורת יצחק ח"א עמ' רז
ב/יא תורת ירוחם ח"א דף יא ע"ב
ב/יא תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' רנד
ב/יב אמרי נפתלי ח"ב עמ' רנ
ב/יב אנצי"ת ע' בילה הע' 34
ב/יב אשר למלך
ב/יב בדבר מלך ח"ד עמ' פג {או"ש}
ב/יב בינת זקנים - שער בינה בהלכה סי' לד
ב/יב בית אהרן וישראל גל' מט עמ' קמד {או"ש}
ב/יב הר המלך ח"ז עמ' קכט
ב/יב ואתה תחזה ח"ג
ב/יב חזו"א על הרמב"ם
ב/יב חי' הראי"ה
ב/יב חסדי דוד ח"ז עמ' תתכא-תתכב
ב/יב יתר הבז (תשסח) עמ' קיח
ב/יב לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ט אות ה
ב/יב מאור הקודש זבחים עמ' קטו {או"ש}
ב/יב מנחה טהורה דף קא ע"ד {כ"מ}
ב/יב מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' ע
ב/יב מעשה רקח
ב/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/יב משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' שכד
ב/יב משנת חיים זבחים עמ' קנ, קנב
ב/יב נזר הקדש (גורונצ'יק)
ב/יב נתיבות החיים
ב/יב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ח
ב/יב צמח ארז עמ' תמג
ב/יב קדשי יהושע עמ' רלב, רפו, שסא-שסב {רמב"ם}, אלף תרפה {או"ש}
ב/יב קרבן שמואל דף כט ע"ב
ב/יב קרן הצבי מצוה פג אות ח
ב/יב שערי היכל זבחים עמ' תרכז {אלו ואלו עלו לו - אין שיעור לנתינה}, תרצ {נתן למעלה ושאל - ביאור פסיקתו}
ב/יב שערי טהר ח"ג שער א סי' י אות ב, שער ג סי' ט, ח"ה שער א סי' א אות ג
ב/יב שערי טהר ח"ה שער א סי' א אות ג דף ז ע"ב {או"ש}
ב/יג אבן ישראל (פישר)
ב/יג אהל משה (הורוביץ) ח"א זבחים פב ע"א
ב/יג אור הישר [לח"מ הל' מעה"ק פי"א ה"ד]
ב/יג אור ליהודה (תשנט) עמ' קעט
ב/יג אמר יצחק דף יא ע"א {והוא שיבוא דרך}
ב/יג אמרי נפתלי ח"ב עמ' רנב
ב/יג אנצי"ת ע' בילה הע' 34
ב/יג ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' סו
ב/יג ביצחק יקרא (תשע) סי' קטו ד"ה ולקמן
ב/יג ביתאל ח"א דף טו ע"א
ב/יג בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 46 {דוקא חטאת}
ב/יג בשבילי התלמוד ח"ג זבחים פב ע"א
ב/יג גבורת יצחק ר"ה עמ' לב
ב/יג גחלי אש דף נא ע"א
ב/יג דרך הקודש (תשסז) עמ' רמד
ב/יג ואתה תחזה ח"ג
ב/יג זבח טוב שער ד סי' יא
ב/יג חזו"א על הרמב"ם
ב/יג חזון יחזקאל זבחים פ"ח ה"ח
ב/יג חי' הגרז"ס קדשים עמ' מז
ב/יג חי' הראי"ה
ב/יג חי' הריצ"ד
ב/יג חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' רלא ד"ה ברמב"ם {שדם חטאת שנכנס להיכל אפילו חטאת יחיד הנאכלת אסורה שנאמר וכל חטאת אשר יובא מדמה וגו'}
ב/יג חסדי דוד ח"ז עמ' תתלד-תתלה
ב/יג יתר הבז (תשסח) עמ' קיח, קסא
ב/יג כתר המלך
ב/יג מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' שפח
ב/יג מנחת חינוך ח"ב עמ' עא, עב
ב/יג מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' עד {רמב"ם}, עו {מל"מ}
ב/יג מעין החכמה עמ' פו
ב/יג מעיני המים
ב/יג מראה כהן זבחים עמ' צה
ב/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/יג משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' שכד
ב/יג משפט כהן עמ' רנב
ב/יג נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף עד ע"ב
ב/יג נר מצוה (ואלק) מצוות דף ק ע"ב-ע"ג
ב/יג נתיבות החיים
ב/יג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ח
ב/יג פני משה (צוייג) דף מא ע"ב
ב/יג קדשי יהושע עמ' שסח, אלף תקיט
ב/יג רלב"ג ויקרא פ"ו פסוק כג עמ' עט
ב/יג שאלת הכהנים תורה דף טז {לח"מ ומל"מ}
ב/יג שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' שכב, שכד, ח"ב עמ' עז, פב
ב/יג שם משמעון (סטרליץ) עמ' רא
ב/יג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תקכה, תקלח, תקמא, תקמד
ב/יג שער המלך ח"ב עמ' רמח
ב/יג שערי היכל זבחים עמ' תרצב {שנאמר 'וכל חטאת' - ביחס למעה"ק יא,ג}, תרצז {הכניסו בפשפש - טעמו}, תרצח {שנכנס להיכל - כשרצה להזות בקה"ק}
ב/יג שערי טהר ח"ג שער א סי' ח אות ב, סי' יא אות א
ב/יג שפת אמת על התלמוד ח"ג דף יב ע"ג
ב/יג תורת הקדש ח"ב עמ' צד
ב/יד אבן האזל
ב/יד אגרות משה קדשים סי' יג
ב/יד אור ליהודה (תשנט) עמ' קעט-קפ
ב/יד אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ד ס"ק סח, פ"ה ס"ק כא
ב/יד אמונת יהושע עמ' תמג
ב/יד אמרות שמואל עמ' סד-סה
ב/יד בדבר מלך חט"ז עמ' שכב, שעו
ב/יד בית אהרן (צוקרמן) עמ' שסב
ב/יד בית אהרן וישראל גל' מז עמ' קטו-קטז
ב/יד ביתאל ח"א דף טו ע"ב
ב/יד ברור הלכה יומא מד ע"א ציון א פרק ג {או"ש}
ב/יד בתי כנסיות דף כח ע"ד
ב/יד גליוני הגר"ש עמ' צא [בהל' מעה"ק פ"י ה"ג - "ואם נאכלו בהיכל נאכלו"]
ב/יד דביר הקודש זבחים עמ' רנו
ב/יד דגל ראובן ח"ג סי' ב
ב/יד דרך הקודש (תשסז) עמ' רמד
ב/יד דרכי משה ח"א שמעתתא י פ' י, יח
ב/יד דרכי משה ח"א שמעתתא יב פ' יב
ב/יד הרועים בשושנים
ב/יד ואתה תחזה ח"ג
ב/יד זבח טוב שער ד סי' יא
ב/יד חי' הראי"ה
ב/יד חי' ר' אפרים מרדכי
ב/יד יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' מט
ב/יד כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' לט
ב/יד כרם אברהם עמ' צד
ב/יד מוריה גל' רג עמ' כא
ב/יד מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' כב, מנחות עמ' רכד
ב/יד מנחת חינוך ח"ב עמ' עא
ב/יד מעיני המים
ב/יד מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' תפב
ב/יד מקדש דוד קדשים סי' כג ס"ק ד, סי' לג ס"ק א במנחת מרדכי
ב/יד מראה כהן זבחים עמ' צה {פר העלם דבר}
ב/יד משאת משה (חברוני) פסחים סי' קיג עמ' קסח
ב/יד נזר הקדש (גורונצ'יק)
ב/יד נחלת עמי
ב/יד ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קי-קיא
ב/יד סדר עבודה (רמ"ע) עמ' קא
ב/יד עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' קצד
ב/יד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פא, קלח
ב/יד ציון לנפש חנה חיה עמ' פה
ב/יד צמח ארז עמ' תמו
ב/יד קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תקסח
ב/יד קרית מלך
ב/יד שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' פב
ב/יד שלמי שמחה ח"א עמ' קצח-קצט, ח"ה עמ' רי
ב/יד שם משמעון (סטרליץ) עמ' רטז
ב/יד שמועת חיים יומא ח"א עמ' תצב
ב/יד שמן הקדש סי' יא
ב/יד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רנ
ב/יד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' רסב
ב/יד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תקמג, תקמו
ב/יד שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' שמא
ב/יד שערי היכל זבחים עמ' תשא {חטאת פנימית לפנים ממקומה - ביאור שיטתו}
ב/יד שערי טהר ח"ג שער א סי' ט, סי' י אות ז
ב/יד שפת אמת על התלמוד ח"ג דף כה ע"ג, לז ע"ב
ב/יד תורת הקדש ח"א עמ' קפא, ח"ב עמ' כד
ב/טו אבני קודש מעילה עמ' נט
ב/טו אור ליהודה (תשנט) עמ' קעז-קעט
ב/טו דברי חיים פ' בשלח ד"ה הרמב"ם
ב/טו המדות לחקר ההלכה מדה כב אות קטז
ב/טו ואתה תחזה ח"ג
ב/טו חי' הגרז"ס קדשים עמ' מז
ב/טו חי' חתם סופר
ב/טו חי' ר' חיים הלוי דף ס
ב/טו חיי אברהם (צציק) עמ' קצ
ב/טו יד איתן
ב/טו ידי משה (בוצק') זבחים דף כו, עב
ב/טו לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' נד
ב/טו מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' שפח
ב/טו מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' קכח
ב/טו מנחת חינוך ח"ב עמ' עא
ב/טו נר מצוה (ואלק) מצוות דף ק ע"ב-ע"ג
ב/טו ענפי ארז (זי') דף רל ע"ג
ב/טו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פב
ב/טו פני המזבח (עמרם) עמ' שיז
ב/טו פניני רבנו הגרי"ז עמ' רט
ב/טו שיח ערב קדשים עמ' קכב
ב/טו שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' שכב, שכד, ח"ב עמ' עז, עט-פ
ב/טו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תקכה, תקכט, תקל, תקמ {ר"ח הלוי}, תקנג {ר"ח הלוי}
ב/טו שערי היכל זבחים עמ' שכד הערה 9 {והיזה ממנה שם - הזאה ראשונה}, עמ' תרצד {והיזה ממנה שם - כשהיזה בפועל}
ב/טו שערי טהר ח"ג שער א סי' ה, סי' יא אות א
ב/טו תשובה מיראה (תשסו) עמ' יט
ב/טז אבני קודש (סוגיות) ח"ב עמ' רמ-רמא
ב/טז אהל משה (הורוביץ) ח"א זבחים פב ע"א
ב/טז אור ליהודה (תשנט) עמ' קעז-קעט
ב/טז בית אהרן וישראל גל' מט עמ' קמא {ר"ח הלוי}
ב/טז בית המדרש
ב/טז ביתאל ח"א דף טו ע"ב
ב/טז בתי כנסיות דף יא ע"ג
ב/טז הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' נו-נז, נט-ס, סג
ב/טז ואתה תחזה ח"ג
ב/טז זבח טוב שער ה סי' ה
ב/טז חזו"א על הרמב"ם
ב/טז חי' הגרז"ס קדשים עמ' מז-מח
ב/טז חי' הראי"ה
ב/טז חי' הריצ"ד
ב/טז חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' עח עמ' רס-רסא
ב/טז יוסף חי
ב/טז כרוב ממשח
ב/טז מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' כט
ב/טז מנחת חינוך ח"ב עמ' עא-עב
ב/טז מעשה רקח
ב/טז מפתח הבאורים [חי' ר' חיים הלוי דף ס, אבי עזרי ח"א וח"ד]
ב/טז מראה כהן זבחים עמ' רטז {בשוגג}
ב/טז משפט כהן עמ' רנג ע"א
ב/טז נאם דוד
ב/טז נר מצוה (ואלק) מצוות דף ק ע"ג
ב/טז עין תרשיש
ב/טז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' עט
ב/טז פני המזבח (עמרם) עמ' שטז-שיז
ב/טז קדשי יהושע עמ' רצג {או"ש}, אלף תקכ {ר"ח הלוי}
ב/טז רלב"ג ויקרא פ"ו פסוק כג עמ' עט
ב/טז שאלת הכהנים תורה דף יז
ב/טז שיח ערב קדשים עמ' קכב, קעט {ר"ח הלוי}, קפג {ר"ח הלוי}
ב/טז שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' שכג-שכד, תקמט, ח"ב עמ' עז, פ
ב/טז שם משמעון (סטרליץ) עמ' קצח-קצט
ב/טז שמן הקדש סי' יב
ב/טז שנות חיים (קלוגר) עמ' תכז
ב/טז שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' תקכט {ר"ח הלוי}
ב/טז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' רכו, רכח-רכט
ב/טז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תקנא
ב/טז שערי היכל זבחים עמ' תרצד {הכניסו לכפר ולא כיפר - קשה מהל' טו}, תרצט {בשוגג - הרי זה כשר - וכן בהכניס להיכל להזות בקה"ק}, תשה {הכניסו לכפר ולא כיפר - ביאור הכרעתו}, תשו {ולא היזה כלום - הזאה אחת פוסלת}
ב/טז שערי טהר ח"ג שער א סי' ט, סי' י אות א, סי' יא אות א
ב/טז שפת אמת על התלמוד ח"ג דף יז ע"ג
ב/יז אגרות הגרי"ד עמ' קצד
ב/יז גליוני הגר"ש עמ' צב {לח"מ} [לעיל הט"ו הלשון "אילו מקצת דמה"]
ב/יז דביר הקודש זבחים עמ' נד
ב/יז הרועים בשושנים
ב/יז ואתה תחזה ח"ג
ב/יז חזו"א זבחים סי' יח ס"ק א
ב/יז חזו"א על הרמב"ם
ב/יז מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' עו
ב/יז מנחת חינוך ח"ב עמ' עא
ב/יז מעשה רקח
ב/יז מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/יז נחלת עמי
ב/יז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פב
ב/יז קדשי יהושע עמ' שנט, תמח, תצג, אלף שנה, אלף שנט, אלף תקכ
ב/יז שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' תקד
ב/יז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' קע
ב/יז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תקכה
ב/יז שערי טהר ח"ג שער א סי' ה
ב/יח ביתאל ח"א דף טו ע"ב
ב/יח ואתה תחזה ח"ג
ב/יח ויקן יוסף דף יג ע"ד
ב/יח מנחת חינוך ח"ב עמ' עא
ב/יח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פב
ב/יח שיח ערב קדשים עמ' קמט
ב/יח שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' שכג
ב/יט אמונת יהושע עמ' תשמב, תשמח
ב/יט בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 129 {הכניס דם בצואר העוף}
ב/יט בריכת המלך עמ' ס
ב/יט דובב מישרים (וידנפלד) עמ' קעד
ב/יט ואתה תחזה ח"ג
ב/יט חזו"א זבחים סי' יח ס"ק א
ב/יט חזו"א על הרמב"ם
ב/יט מאור צבי (תשס) עמ' עא
ב/יט מנחת חינוך ח"ב עמ' עא-עב
ב/יט מעשה רקח
ב/יט מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
ב/יט משארית יעקב עמ' כו
ב/יט נזר הקדש (רזין) זבחים מהדו"ת דף מב ע"ב
ב/יט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פב
ב/יט קדשי יהושע עמ' אלף שנה, אלף שנח, אלף תקיח, אלף תקכא
ב/יט שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' שכג
ב/יט שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' א
ב/יט שערי היכל זבחים עמ' תתכח {הרי זה ספק - ההנהגה למעשה}
ב/כ אמונת יהושע עמ' תשמב, תשמח
ב/כ אנצי"ת ע' אויר (ב) הע' 27
ב/כ בני יעקב
ב/כ בריכת המלך עמ' ס
ב/כ גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קנג
ב/כ דביר הקודש זבחים עמ' רעא
ב/כ דגל יהודה (בילו') עמ' עב-עג
ב/כ דובב מישרים (וידנפלד) עמ' קעב
ב/כ ואתה תחזה ח"ג
ב/כ ויקן יוסף דף עט ע"א
ב/כ חדושים ובאורים (גרי') זבחים סי' ט ס"ק ח
ב/כ חי' חפץ חיים
ב/כ מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' ד
ב/כ מנחת חינוך ח"ב עמ' עא-עב
ב/כ מקדש דוד קדשים סי' כח ס"ק א
ב/כ מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' צ
ב/כ מרכבת יוסף דף קו ע"ד {אם דעתו להוסיף}
ב/כ משארית יעקב עמ' כו
ב/כ משכן בצלאל ח"א סי' כז
ב/כ נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף פא ע"א
ב/כ נתיבות החיים
ב/כ נתן פריו סוגיות ח"א עמ' קלג
ב/כ קדשי יהושע עמ' שלה, תתקלז, אלף שנח {או"ש}, אלף שנט, אלף שצ, אלף תסא, אלף תקכא
ב/כ שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' קעט
ב/כ שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' רנה
ב/כ שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' מח, תקד
ב/כ שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' א
ב/כ שערי היכל זבחים עמ' תתכח {נשפך דם חטאת העוף - דווקא בחטאת העוף, הרי זה ספק - צדדי הספק לשיטתו}
ב/כא אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ה ס"ק כז, כט
ב/כא אמרות שמואל עמ' קלה
ב/כא אפיקי מגינים זבחים סי' יג, לו
ב/כא בדבר מלך ח"ח עמ' יח
ב/כא בית אהרן וישראל גל' סח עמ' כג-כז
ב/כא בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' קיא
ב/כא בריכת המלך עמ' רעב, רעט, רפז, רצו
ב/כא זכר שלמה (זינגרביץ) עמ' צב
ב/כא חי' הגרז"ס קדשים עמ' כז
ב/כא ימי שלמה
ב/כא מחשבת הקודש ח"ב דף נז ע"ג
ב/כא מים אדירים דף לח ע"ג
ב/כא מנחת חינוך ח"ג עמ' קעז
ב/כא מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' תקצ
ב/כא מקדש דוד קדשים סי' כז ס"ק ד
ב/כא מראה הפנים יומא דף כט
ב/כא משנת חיים זבחים עמ' לט
ב/כא משנת חיים יומא עמ' תכב, תכד
ב/כא נזר הקדש (גורונצ'יק)
ב/כא קדשי יהושע עמ' תתד, תתעא
ב/כא קול דודי כריתות סי' תיא, תקסג
ב/כא שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' יג
ב/כא שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' רעא
ב/כא שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' קמ
ב/כא שעורי הגרי"ד עבודת יוה"כ עמ' קיד
ב/כא שערי טהר ח"ג שער ב סי' טו אות ג
ב/כב אבני נזר יו"ד סי' פד אות ב
ב/כב אהל משה (הורוביץ) ח"א זבחים עט ע"א
ב/כב אמרי בינה (אש) דף לד ע"ד, לה ע"א
ב/כב בדי הארון (הכהן) עמ' 199
ב/כב ביתאל ח"א דף טו ע"ב
ב/כב בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 112 {דם שנתערב במים}
ב/כב הר המור
ב/כב זכר יצחק (תשן) עמ' קסג
ב/כב חזו"א על הרמב"ם
ב/כב חזו"א פרה סי' ט ס"ק טז
ב/כב חי' הראי"ה
ב/כב חיים ומלך
ב/כב חסדי דוד ח"י עמ' ס
ב/כב חקל יצחק (שו"ת) עמ' קלט
ב/כב ידי משה (בוצק') הל' פסה"מ סי' ז
ב/כב יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' ד
ב/כב יתר הבז (תשסח) עמ' קטז
ב/כב לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' טו אות א, טו
ב/כב מנוחת אשר ח"ב דף נ ע"ב
ב/כב מנחת חינוך ח"ב עמ' קא
ב/כב מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/כב נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף עב ע"ב
ב/כב נתיב אברהם ח"ב עמ' קטו {לח"מ}
ב/כב עדות ביהוסף (אלמושנינו)
ב/כב עוללות ישראל עמ' צ
ב/כב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ז
ב/כב פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 23
ב/כב צמח ארז עמ' תמה
ב/כב קרנות המזבח דף ב ע"ג, ה ע"ד
ב/כב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תפג
ב/כב שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תרלד, תקנח
ב/כב שער המלך ח"ב עמ' רעד
ב/כב שערי היכל זבחים עמ' תרנג {מראיו מראה דם - כל התערובת כדם}, תרנו {דם שנפל למים פסול - כרבי יוחנן}, תרסא {אילו היה מים - במאכ"א אין 'רואין'}
ב/כב תורת יצחק ח"ב עמ' טז
ב/כב תכריך מרדכי סי' כא {כ"מ - דם שנתערב במים ויש בו מראית דם כשר לזריקה}
ב/כג אור הישר [אור הישר זבחים עח ע"א]
ב/כג אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ה ס"ק כא
ב/כג אמרי בינה (אוירבך) - בב"ח סי' יח ד"ה החו"ד
ב/כג בדבר מלך ח"ד עמ' קצא
ב/כג בית אהרן וישראל גל' קכט עמ' יב
ב/כג בכורי אברהם דף נג ע"א {ישפך לאמה - גוזרים גזירה במקדש}
ב/כג דרכי משה ח"א שמעתתא י פ"י
ב/כג ואתה תחזה ח"ג
ב/כג זבח טוב שער י סי' ה
ב/כג חי' הראי"ה
ב/כג חי' ש"י דף לה ע"ד {דלא כר"י שאמר כוס היה ממלא בדם התערובת}
ב/כג יברך ישראל זבחים עמ' רא
ב/כג מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' סט
ב/כג מעין נצח ח"ב סי' ק
ב/כג מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/כג משארית יעקב עמ' כז
ב/כג פאר הלכה פסחים עמ' רפט
ב/כג ציץ אליעזר ח"א סי' כ פרק א אות טו
ב/כג קול דודי (תשף)
ב/כג קול דודי כריתות סי' תקכב
ב/כג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תפג
ב/כג שער המים דף צב
ב/כג שערי היכל זבחים עמ' תרסד {לא שאל ונתן - כשר - רק בדם התמצית}, תשסא הערה 11 {שנתערב בדם פסולים - מדוע לא התקדש}
ב/כג שערי טהר ח"ג שער ב סי' יז אות ד דף קסג ע"ד
ב/כג תורת האוהל (תשנג) עמ' רי
ב/כד אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' ק, קד, קי
ב/כד אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 104 {לח"מ}
ב/כד אור תורה (בלומ') דף ס ע"ד, סא ע"א
ב/כד אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ד ס"ק מא
ב/כד אפיקי מגינים מנחות סי' יב
ב/כד ארץ יהודה
ב/כד בד קודש (פוברסקי) ח"א דף קו ע"ד
ב/כד בדבר מלך ח"ח עמ' ס
ב/כד בית המדרש
ב/כד ברכת אריאל ח"א סי' כח ס"ק ד, סי' כט
ב/כד גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' קלח
ב/כד דרכי משה ח"א שמעתתא י פ' יח
ב/כד הרועים בשושנים
ב/כד חזו"א על הרמב"ם
ב/כד חי' הראי"ה
ב/כד חי' חפץ חיים
ב/כד חסדי דוד ח"ו עמ' רנז, ח"ז עמ' תשמח-תשמט
ב/כד חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' צ עמ' שג
ב/כד כבודה של תורה א עמ' קח
ב/כד לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ג אות ה-ו
ב/כד מוריה גל' קנד עמ' נד-נה
ב/כד מלחמות יהודה דף יד ע"א
ב/כד מנחה טהורה דף מז ע"א {לח"מ}
ב/כד מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ג עמ' כ {בין ביד}, מנחות עמ' קמו
ב/כד מנחת חזקיה מנחות עמ' ל
ב/כד מנחת חינוך ח"ב עמ' ז
ב/כד מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' רח
ב/כד מקדש דוד קדשים סי' ג ס"ק ג, סי' ח ס"ק ג, סי' כד ס"ק ה במנחת מרדכי
ב/כד מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' כו
ב/כד משכן בצלאל ח"א סי' כו
ב/כד משנת יעקב
ב/כד נזר הקדש (גורונצ'יק)
ב/כד נזר הקדש (רזין) מנחות דף מ ע"א-ע"ב {לח"מ}, קמ ע"ג
ב/כד נחלת עמי
ב/כד עבודת הזבח זבחים סי' ח ס"ק ב
ב/כד עבודת לוי (לוין) סי' ט ס"ק ג
ב/כד ענפי ארז (זי') דף סו ע"ב
ב/כד פרי אברהם אליעזר
ב/כד קדשי יהושע עמ' רכא, שלא, תתקמח
ב/כד קול דודי (תשף) (בקיצור)
ב/כד קול דודי סוטה סי' תה
ב/כד קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' עג
ב/כד שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' רע
ב/כד שיח ערב קדשים עמ' שיט
ב/כד שלמי יוסף מנחות עמ' ק
ב/כד שמן הקדש סי' ז
ב/כד שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' קעג
ב/כד שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' קמ, שיב
ב/כד שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' קע, ער, שמח
ב/כד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' תפו
ב/כד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' כח
ב/כד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' ריא, ריד
ב/כד שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקצ, תרב-תרג
ב/כד שערי זיו ח"ג דף מא ע"ב
ב/כד תהלה לדוד (מן) קדשים סי' לה ס"ק ח
ב/כד תורת המנחה (רוקח) עמ' צ
ב/כד תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קיז-קיח
ב/כה ואתה תחזה ח"ג
ב/כה חזו"א על הרמב"ם
ב/כה מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ג עמ' קה {בין בקערה בין בהין}, מנחות עמ' קיח
ב/כה נזר הקדש (גורונצ'יק)
ב/כה עבודת לוי (לוין) סי' מב ס"ק א
ב/כה ענפי ארז (זי') דף סו ע"ב
ב/כה קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' עד
ב/כה שלמי יוסף מנחות עמ' עט, צא
ב/כה שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' קעב
ב/כה שערי זיו ח"ג דף מב ע"א
ב/כה תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' שנח-שנט
ב/כו אבן האזל
ב/כו אור הישר [אור הישר מנחות כו ע"ב]
ב/כו אור המאיר (קובץ) ח"ב עמ' 177
ב/כו אור שמח (הוספות)
ב/כו אמונת יהושע עמ' קיא
ב/כו בדבר מלך ח"ד עמ' קפט
ב/כו בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 73 {הורצה}
ב/כו ברכת אריאל ח"א סי' כט ס"ק ד
ב/כו דרכי משה ח"א שמעתתא י פ"ט
ב/כו הגהות רימ"א
ב/כו הר המוריה (אדר"ת) עמ' קכו
ב/כו חזו"א מנחות סי' כג ס"ק א
ב/כו חזו"א על הרמב"ם
ב/כו חזון יחזקאל זבחים פ"א ה"ח {לח"מ}
ב/כו חי' הראי"ה
ב/כו יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' ד
ב/כו כבודה של תורה א עמ' קז
ב/כו לב לדעת זבחים פתיחה סי' א אות ה
ב/כו מטה אהרן שבועות עמ' מז
ב/כו מלחמות יהודה דף קלה ע"ג
ב/כו מעיני המים
ב/כו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קה ע"א
ב/כו מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' קיז
ב/כו מקדש דוד קדשים סי' ה ס"ק א
ב/כו מקור ברוך (גינ', תשמו) עמ' 143
ב/כו מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/כו משנת חיים יומא עמ' קצז
ב/כו נאות אפרים ח"א עמ' קפב
ב/כו נחלת עמי
ב/כו עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' קב
ב/כו עיצומו של יום סי' ט ס"ק ח
ב/כו קדשי יהושע עמ' רכו, תקצה, תרז, תרלב {או"ש}, תתסה, אלף רצ, אלף שנז, אלף תקז
ב/כו קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' עח
ב/כו שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' שנח
ב/כו שמועת חיים יומא ח"א עמ' תקלא-תקלב
ב/כו שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' שסד
ב/כו שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' תטז
ב/כו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' מ, רו {או"ש}
ב/כו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תקסד {או"ש}
ב/כו שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' רלד {או"ש}, רצח {או"ש}, תרל
ב/כו שפת אמת על התלמוד ח"ג דף מא ע"ד


ג/489 הלכות פסולי המוקדשין פרק ג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ג/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ג/רה"פ הר המוריה (שץ)
ג/רה"פ הרמב"ם המדויק
ג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ג/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' קכט-קל
ג/רה"פ פי' ר"י קאפח
ג/רה"פ רמב"ם הערוך
ג/רה"פ רמב"ם לעם
ג/רה"פ שם טוב
ג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ג/א אור הישר
ג/א בחסד יבנה עמ' קמ {שחיטה בראש המזבח - רק בקדשי קדשים}
ג/א דביר הקודש זבחים עמ' ד
ג/א דרכי משה ח"א שמעתתא ט פ"ז
ג/א ואתה תחזה ח"ג
ג/א זכרון יהושע (ויסברוד) ח"א עמ' קמג
ג/א חי' הריצ"ד
ג/א חסדי דוד ח"ז עמ' תרלא
ג/א ידי משה (בוצק') הל' פסה"מ סי' ח, זבחים סי' קי
ג/א מגן גבורים (או"ח) סי' לב ס"ק ט
ג/א מילואים למנחת יהודה וירושלים (נדפסו בסו"ס הל' ביה"ב, קלר) עמ' 163
ג/א מנחת חינוך ח"ב עמ' ב
ג/א משנת יעקב כאן
ג/א משנת יעקב עבודה עמ' קעב
ג/א משנת ר' אהרן קדשים זבחים סי' יב ס"ק ט, סי' יד ס"ק ח-ט, מנחות סי' ה ס"ק ט, סוגיות סי' ז ס"ק ג, סי' ח ס"ק ט, סי' יב ס"ק א ואילך
ג/א נזר הקדש (רזין) מנחות דף ג ע"ג
ג/א שלטי הגבורים עמ' רסה
ג/א שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' לה
ג/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' קלד
ג/א שערי היכל זבחים עמ' תנו {כאילו שחטן בצפון - כרבי יוסי}, תנז {ששחטן בראש המזבח - לא לכתחילה}
ג/א שערי טהר ח"ג שער ב סי' ז אות א
ג/א שפת אמת על התלמוד ח"ג דף כ ע"א
ג/א תולדות ההלכה ח"ב עמ' 146
ג/א תורת המצוה דף מח ע"ב
ג/ב אות היא לעולם ח"ב דף קסב ע"ד
ג/ב אמרות שמואל עמ' קמד-קמח
ג/ב אנצי"ת ע' בזיון קדשים הע' 28 {כ"מ}
ג/ב אפר קדשים עמ' קד
ג/ב בדבר מלך ח"ד עמ' פו
ג/ב בית אהרן וישראל גל' ס עמ' קמט, קנא, גל' סה עמ' קכה
ג/ב חסדי דוד ח"ז עמ' תתמה
ג/ב ידי משה (בוצק') זבחים סי' קי
ג/ב ישורון ח"י עמ' רנה
ג/ב מעשה רקח
ג/ב משכן בצלאל ח"א סי' כב
ג/ב משנת חיים מנחות עמ' מג
ג/ב משנת ר' אהרן קדשים זבחים סי' ט ס"ק א, סוגיות סי' יב ס"ק א
ג/ב פורת יוסף (שלופר) דף לט ע"ד
ג/ב צמח ארז עמ' תל
ג/ב קרית מלך
ג/ב שיח ערב קדשים עמ' קפד
ג/ב שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' צב, קכו, קכז, קס, קפב
ג/ב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רסב
ג/ב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תקסו, תקעט, תרד
ג/ב שערי היכל זבחים עמ' תשכז {ומוריד את הקרביים - על פי התוספתא, יפשיט וינתח במקומה - לא כרבינו חיים}, תשכח {יפשיט וינתח במקומה - רק בדיעבד}
ג/ב שערי תורת בבל עמ' 268
ג/ב תורת הקדש ח"א עמ' קנא, רכג, רנא
ג/ג אדרת המלך עמ' קפא-קפד {קידוש מזבח}
ג/ג אור שמח
ג/ג אות היא לעולם ח"ב דף קסג ע"א {כ"מ}
ג/ג אידנו עמ' 5 {או"ש}
ג/ג אמונת יהושע עמ' אלף תרנט
ג/ג אמרות שמואל עמ' קמד-קמח
ג/ג בית אהרן וישראל גל' מח עמ' קכה, גל' ס עמ' קמח
ג/ג בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 44 {אסור להוריד לרצפה}, 50, 108, 136
ג/ג בן פורת (ענגל) ח"א סי' יא דף נ ע"ג {כר' יהושע}
ג/ג בריכת המלך עמ' רצז, שג
ג/ג גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' מא
ג/ג דרכי יושר (שרף) ח"ב עמ' רלז {קושיה מהל' יט}, רלח {קושיה מפ"ז - אין מטמא בבית הבליעה}
ג/ג ואתה תחזה ח"ג
ג/ג זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' עד-עה, רנב-רנג
ג/ג חדושים ובאורים (גרי') זבחים סי' י ס"ק ב
ג/ג חזון יחזקאל מנחות פ"י ה"ב
ג/ג חי' חפץ חיים
ג/ג חסדי דוד ח"ז עמ' תתלח-תתלט, תתמה
ג/ג יברך ישראל זבחים עמ' רטז {זבחים שחוטים}
ג/ג ידי משה (בוצק') זבחים סי' קה (י)
ג/ג יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רמד
ג/ג יצחק ירנן [על קושית לח"מ עי' רמב"ם לקמן הל' יד ודוק]
ג/ג יתר הבז (תשסח) עמ' קסא
ג/ג לב לדעת זבחים סי' מו אות כ
ג/ג מחשבת הקודש ח"א דף כד ע"א
ג/ג מלחמות יהודה דף סו ע"ג
ג/ג מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' נ, ח"ג עמ' ג, ה, יא, כז, מה
ג/ג מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' פב
ג/ג משכן בצלאל ח"א סי' כב
ג/ג משנת חיים זבחים עמ' קנג
ג/ג נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף עד ע"ג
ג/ג נחלת עמי
ג/ג נחלת שמואל דף טו ע"א
ג/ג עבודת לוי (לוין) סי' כה
ג/ג ענפי ארז (זי') דף רכג ע"ג
ג/ג פרנס לדורו עמ' 185
ג/ג קדשי יהושע עמ' שע, תנב, תרטז, תרכה, תרלז, תשה, תתקב
ג/ג שארית נתן (לוברט)
ג/ג שו"ת הריב"ד (פרידמן) דף טו ע"ב
ג/ג שיח ערב קדשים עמ' קעז, קפא, רה, ש
ג/ג שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' צב, קכב, קכד, קכו-קכז, קעד, קפב, תלז
ג/ג שלמי יוסף יומא ח"א עמ' תקפא
ג/ג שם משמעון (סטרליץ) עמ' רט
ג/ג שמועת חיים יומא ח"א עמ' תקלז, ח"ב עמ' רפז
ג/ג שמוש חכמים א עמ' סח {ראוי לאשים}
ג/ג שמן הקדש סי' יג
ג/ג שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' שכא {דם - אם עלה ירד}
ג/ג שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' קפז, נא
ג/ג שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' קיא
ג/ג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רסב
ג/ג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' נ, סט
ג/ג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' קט, תקנט, תקסב, תקסו, תקעט, תקפב, תקצט, תרא, תרד
ג/ג שערי היכל זבחים עמ' תשח {כל הנוגע במזבח יקדש - היחס בין הדרשות}, תשיג {כל הראוי לאישים - כר' יהושע, והטעם}, תשכח {לא יוריד אלא יפשיט - חיוב ולא רשות}
ג/ג שערי טהר ח"ג שער א סי' ד אות ב, שער ב סי' יז אות א, ח"ה שער ב סי' טו אות א
ג/ג שפת אמת על התלמוד ח"ג דף כא ע"ד, כו ע"א
ג/ג תורה תמימה שמות פ' כט אות ט
ג/ג תורת הקדש ח"א עמ' קנד, רכב, רמט, ח"ב עמ' קד {אור שמח}
ג/ד אור הישר
ג/ד אפיקי מגינים זבחים סי' ס
ג/ד בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 131
ג/ד גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' מא
ג/ד חזון יחזקאל ערכין פ"ב ה"ב
ג/ד מאור הקדש מעילה עמ' נה
ג/ד מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ג עמ' יא
ג/ד מקדש דוד קדשים סי' ד ס"ק א במנחת מרדכי
ג/ד מרכבת יוסף דף קט ע"א {ניקבו או נשברו}
ג/ד משנת חיים זבחים עמ' קנג, קנו
ג/ד פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' כט
ג/ד קדשי יהושע עמ' תשו, תריט
ג/ד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' קלה, תקעט
ג/ד תפארת נתן עמ' עה {קמץ בלילה}
ג/ה אבי עזרי ח"ג
ג/ה אבן האזל
ג/ה אורי חיים ח"ב עמ' תט
ג/ה אפיקי מגינים זבחים סי' ס
ג/ה ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שפו
ג/ה דביר הקודש זבחים עמ' רס
ג/ה הדרום חי"א עמ' 197
ג/ה ואתה תחזה ח"ג
ג/ה זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' עב
ג/ה חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' צ עמ' רצב
ג/ה יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רצה
ג/ה מלחמות יהודה דף ח ע"ד
ג/ה מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ג עמ' יא
ג/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ה נזר הקדש (רזין) מנחות דף ה ע"ג, מ ע"ב
ג/ה שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' צט
ג/ה שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' מד
ג/ה שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תקסט
ג/ה שערי היכל זבחים עמ' תשלא {כל איסורי מזבח ירדו - גם דוקין שבעין}
ג/ה שפת אמת ליקוטים (מהד' אור עציון) ח"א עמ' 378 {קומץ שלא נתקדש}
ג/ו אבן האזל
ג/ו אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קט {מל"מ}, ח"ו עמ' קצח-קצט
ג/ו אבני ציון ח"א סי' נו אות ד
ג/ו אבני קודש מעילה עמ' יד {מל"מ}, כד
ג/ו אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' מב
ג/ו אור הישר [באר יצחק או"ח סי' כב, אור הישר מעילה ב ע"ב]
ג/ו אור לישרים (שולמן) עמ' מ {בלילה תרד}
ג/ו אחיעזר ח"ב סי' כו ס"ק י
ג/ו אמונת יהושע עמ' אלף תרעז {מל"מ}
ג/ו אמרי חיים (שיינברג) עמ' 47 {מל"מ}
ג/ו אמרי חן (לוונברג) זבחים עמ' קפג
ג/ו אש קודש מעילה עמ' ח-ט
ג/ו באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' קצ
ג/ו בית אהרן וישראל גל' סח עמ' כה
ג/ו בית המדרש
ג/ו בית לוי (גולדברג) דף עד ע"א
ג/ו בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 50 {מל"מ}
ג/ו בני שמואל דף קמה ע"א
ג/ו בריכת המלך עמ' רסג, שו
ג/ו בשבילי התלמוד ח"ג מנחות יג ע"ב
ג/ו דביר הקודש זבחים עמ' סא-סב {מל"מ}, רנט {מל"מ}, רס, שכו-שכז {מל"מ}
ג/ו דברי יהודה דף מט ע"ד {נשחטה בלילה}
ג/ו דברי יהודה סי' טו אות ב
ג/ו דרכי משה ח"א שמעתתא ט פ' ה-ו
ג/ו ואתה תחזה ח"ג
ג/ו זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' ק, קיא-קיב, קצה
ג/ו זכר יצחק (תשן) עמ' קפח
ג/ו חזו"א זבחים סי' יט ס"ק ג, לז
ג/ו חי' יעקב עמ' מג
ג/ו חי' משנה פסחים עמ' רמה {מל"מ}
ג/ו חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' צ עמ' רפט, רצב, רצט
ג/ו ידי משה (בוצק') זבחים דף סח {מל"מ}
ג/ו יתר הבז (תשסח) עמ' קיט
ג/ו כסא דוד (תקנד) דף מח ע"ד
ג/ו כסא דוד (תקנד) דף מח ע"ד
ג/ו כסא דוד (תשנ) עמ' רד
ג/ו כתבי העלוי מראקוב עמ' קנה
ג/ו כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תרד
ג/ו מים אדירים דף מג ע"ד
ג/ו מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ג עמ' ב {מל"מ}, יא {מל"מ}, כב, כד {מל"מ}, נא {מל"מ}
ג/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' קיח, קעו, תיב
ג/ו מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' צט {מל"מ}, תרכז, ח"ב עמ' שלא
ג/ו מקדש דוד קדשים סי' ד ס"ק א, סי' כח ס"ק ד
ג/ו מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' קלג {מל"מ}
ג/ו משנת חיים זבחים עמ' רצא
ג/ו משנת חיים יומא עמ' רלד
ג/ו משנת חיים ערכין עמ' תקסז-תקע
ג/ו משנת יעקב
ג/ו נחלת עמי
ג/ו עבודת הזבח מעילה סי' א ס"ק ז,סי' ב ס"ק א, סי' ג ס"ק ט, יט, סי' ד ס"ק ח
ג/ו עבודת לוי (לוין) סי' כה
ג/ו ענפי ארז (זי') דף קצב ע"ד
ג/ו קדשי יהושע עמ' תצב, תקה {מל"מ}, תקט {מל"מ}, תרכא {מל"מ}, תרל, תתקכג {מל"מ}
ג/ו קהלות יעקב יומא סי' ט
ג/ו קרית מלך
ג/ו שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' שסו, ח"ב עמ' קב
ג/ו שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' מד
ג/ו שם משמעון (סטרליץ) עמ' רל
ג/ו שמועת חיים יומא ח"א עמ' רסב
ג/ו שמחת החג דף פה ע"ב
ג/ו שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' קצו, שכב, שכד, שלג
ג/ו שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' קנו
ג/ו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רג, תפז
ג/ו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' שלט, שנו, תקע, תקצג, תרא, תרט
ג/ו שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' רנג
ג/ו שעורי ר"א ליכטנשטין זבחים עמ' 369
ג/ו שערי היכל זבחים עמ' תקצט {נשחטה בלילה תרד - קשה מפ"ז ה"א}, תשיח {נשחטה בלילה תרד - כר' יהודה, והטעם}
ג/ו שערי טהר ח"ב שער ד סי' לב אות ג, ח"ג שער א סי' ו אות ב, סי' יב אות א, שער ב סי' ז אות ד
ג/ו שערי טהר ח"ה שער א סי' ג אות ב דף מ ע"ד {לילה}
ג/ו תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' ד
ג/ז אבן ישראל (פישר) ח"ו עמ' קצח-קצט
ג/ז אבני ציון ח"א סי' נו אות ו {לח"מ}
ג/ז אבני קודש מעילה עמ' ח, כד
ג/ז אור הישר [אור הישר ריש מעילה]
ג/ז אחר האסף עמ' תקיב
ג/ז אמרי חן (לוונברג) זבחים עמ' קפא-קפג
ג/ז אש קודש מעילה עמ' ח-ט {נשחט בדרום}, י {לח"מ, מעילה דרבנן בפסולים}
ג/ז אשר למלך
ג/ז בדבר מלך ח"ה עמ' כא, לא
ג/ז בית אהרן וישראל גל' לו עמ' קמח {אם עלו לא ירדו}, גל' מט עמ' קמב, קמו
ג/ז בית הלוי ח"א סי' לח עמ' קעו
ג/ז ביתאל ח"א דף טו ע"א
ג/ז בני בנימין (נבון) ח"א דף עב ע"ג
ג/ז בריכת המלך עמ' רצז, שג
ג/ז גליונות אבני נזר
ג/ז דברי יהודה דף מט ע"א, נ ע"א, נא ע"ב, נד ע"ב {שפסולו בקודש}, נה ע"ד {לח"מ}
ג/ז דברי יהודה סי' טו אות א, ד, ט
ג/ז דברי יהושע (קלעוואן, תשעא) עמ' רכו {לח"מ}
ג/ז דברי יעקב (וישקי) ח"א עמ' מט
ג/ז דרכי משה ח"א שמעתתא ט פ' ה, ז
ג/ז דרכי משה ח"א שמעתתא י פ' טז
ג/ז הלכות עולם (קאראסיק) פסחים כו ע"ד
ג/ז הפלאות נדרים (תשעג) עמ' קמד
ג/ז ואתה תחזה ח"ג
ג/ז זבח טוב שער ה סי' ג, שער יא סי' יב
ג/ז זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' קיא, רנג
ג/ז חדושים ובאורים (גרי') מעילה ב ע"ב
ג/ז חזו"א על הרמב"ם
ג/ז חזון יחזקאל זבחים פ"ט ה"ב
ג/ז חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' רצו
ג/ז חי' הראי"ה
ג/ז חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד זבחים קכ ע"א]
ג/ז חי' חפץ חיים
ג/ז חי' ר' חיים הלוי דף סב
ג/ז חי' ר' שמואל פסחים עמ' פא
ג/ז חיי אברהם (צציק) עמ' קפו, ריא
ג/ז חסדי דוד ח"ז עמ' תרכז-תרכח
ג/ז חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' עח עמ' רנט
ג/ז חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' צ עמ' רצ, רצב, שג
ג/ז יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' רפה
ג/ז יד פשוטה אהבה עמ' לו
ג/ז יראה ואהבה עמ' יא
ג/ז יתר הבז (תשסח) עמ' קסב
ג/ז לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' ו אות ב-ה {לא ירדו}
ג/ז לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' כד אות א, ד, סי' כה אות א
ג/ז מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף ד ע"ג {לן - אם עלו לא ירדו}
ג/ז מבשר טוב קדשים עמ' ב, קעח
ג/ז מלחמות יהודה דף פו ע"א {ישועות מלכו}
ג/ז מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' לד, ח"ג עמ' פה
ג/ז מעיני המים
ג/ז מעשה רקח
ג/ז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף קצז ע"ב
ג/ז מראה כהן זבחים עמ' קסב, קפא, ריח-ריט
ג/ז מרגניתא דר"מ
ג/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ז משברי ים עדל"ת סי' יא ס"ק ג
ג/ז משכן בצלאל ח"א סי' כב
ג/ז משנת חיים זבחים עמ' קנג, רכד, רצא
ג/ז משנת חיים ערכין עמ' תקסז-תקע
ג/ז נזר הקדש (גורונצ'יק)
ג/ז נחלת שמואל דף כה ע"א
ג/ז ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' רצא {לח"מ}
ג/ז עבודת הזבח זבחים סי' יא ס"ק ח
ג/ז עבודת הזבח מעילה סי' א ס"ק א, סי' ב, סי' ג ס"ק טו {כ"מ ולח"מ}
ג/ז ענפי ארז (זי') דף כה ע"ב {לח"מ}
ג/ז ערהשה"ע קדשים סי' קע אות ט
ג/ז פרי אברהם אליעזר
ג/ז פרנס לדורו עמ' 185
ג/ז צדקה לחיים (תשסח) עמ' מב
ג/ז קדשי יהושע עמ' רל, רסה, רפח-רפט, תצג, תקכח, תתטו, תתכ {רמב"ם}, תתקלג {או"ש}
ג/ז קרית מלך
ג/ז קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' שז
ג/ז רחובות יצחק עמ' קצו
ג/ז שיח ערב קדשים עמ' קעח, קפה, תמג
ג/ז שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' שד, ח"ב עמ' קב, קט, תלז, תע
ג/ז שמחת החג דף פה ע"ב, פז ע"ב
ג/ז שמן הקדש סי' יג
ג/ז שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' רמו
ג/ז שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' תכג
ג/ז שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' של
ג/ז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' לז
ג/ז שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' קמא
ג/ז שערי היכל זבחים עמ' רכ הערה 23 {שלא במקומו - לא ירד - לכתחילה לא יעלה}, עמ' תקצט {קבלו טמאים - בשאר פסולים - ירד}, תשיד {לן הדם - לא כנסכים, והטעם}, תשיז {שחטן בדרום לא ירדו - אפילו לר' יהודה}
ג/ז שערי טהר ח"ג שער א סי' א אות ט, סי' ה אות א, סי' יב אות א, שער ב סי' ז אות א
ג/ז שערי טהר ח"ה שער א סי' ג אות ב דף מ ע"ד {דרום}
ג/ז שפת אמת על התלמוד ח"ג דף צד ע"ג
ג/ז תולדות ההלכה ח"ב עמ' 146
ג/ז תורת המנחה (רוקח) עמ' ריג, רטז-ריז
ג/ז תורת הקדש ח"א עמ' סו, רנא
ג/ח אור אברהם
ג/ח אור הישר [אור הישר זבחים פד ע"א]
ג/ח אמרי חיים (שיינברג) עמ' 43
ג/ח אמרי חן (לוונברג) זבחים עמ' קפג
ג/ח בית אהרן (צוקרמן) עמ' שצא
ג/ח בית אהרן וישראל גל' מט עמ' קנא {ר"ח הלוי}
ג/ח בני יעקב
ג/ח גבורת יצחק (תשמח) דף קד
ג/ח גבורת יצחק (תשסו) עמ' קה
ג/ח גליונות אבני נזר {מל"מ}
ג/ח דביר הקודש זבחים עמ' רסד
ג/ח דברי יהודה דף נד ע"ב {שפסולו בקודש}
ג/ח דברי יהודה סי' טו אות ח
ג/ח המדות לחקר ההלכה מדה כא אות מח
ג/ח הר המלך ח"ז עמ' קכט
ג/ח ואתה תחזה ח"ג
ג/ח זבח טוב שער יא סי' א, ז, יא
ג/ח זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' קכד
ג/ח חי' משנה פסחים עמ' רסו
ג/ח חי' ר' חיים הלוי דף סב
ג/ח חמדת ישראל ח"ב דף מט ע"ג
ג/ח חקל יצחק (שו"ת) עמ' רנג {מל"מ}
ג/ח יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' רפ, רפב, רצב {ר"ח הלוי}
ג/ח יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רצה
ג/ח מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' מב
ג/ח מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' קיד
ג/ח מנחת חזקיה מנחות עמ' נב
ג/ח משכן בצלאל ח"א סי' כב
ג/ח משנה הלכות ח"ב דף ע ע"ג
ג/ח משנת חיים זבחים עמ' קנה
ג/ח משנת יעקב
ג/ח סדר משנה הל' שופר פ"א ה"ג עמ' ס-סא {שלא כר"ח סגן הכהנים}
ג/ח עבודת הזבח מעילה סי' ג ס"ק יח {ר"ח הלוי}
ג/ח ענפי ארז (זי') דף עה ע"ג {נזר הקודש}
ג/ח ערהשה"ע קדשים סי' עד אות ט
ג/ח קדשי יהושע עמ' תקו {ר"ח הלוי}, תקנ {ר"ח הלוי}, תקפז {ר"ח הלוי}, תשמ, תתמא {ר"ח הלוי}, תתסד {ר"ח הלוי}, תתסח, אלף תקט {ר"ח הלוי}
ג/ח קול דודי כריתות סי' שלה
ג/ח שולי המעיל מעילה אות א, יט {ר"ח הלוי}
ג/ח שיח ערב קדשים עמ' קצו, שכא {ר"ח הלוי}
ג/ח שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' קכה, תקלח
ג/ח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' שסח, שעג, שעה-שעו {ר"ח הלוי}
ג/ח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תריב {ר"ח הלוי}
ג/ח שעורי ר"א ליכטנשטין זבחים עמ' 370
ג/ח שערי היכל זבחים עמ' תשטז {כל שפסולו בקודש - אפילו לר' יהודה}
ג/ח שערי זיו ח"ג דף לא ע"א {ר"ח הלוי}
ג/ח שערי טהר ח"ג שער א סי' ו אות ה, שער ב סי' ו אות א
ג/ח תורת הקדש ח"א עמ' קנו
ג/ט אבני ציון ח"א סי' טו אות ג {מל"מ}, סי' נו אות ו {מל"מ}, ח"ד עמ' רלב {מל"מ}, רלד {מל"מ}
ג/ט אבני קודש מעילה עמ' לה-לו {מל"מ}
ג/ט אגרות משה קדשים סי' כ {מל"מ}
ג/ט אור אברהם
ג/ט אור הישר [מל"מ לקמן פי"ח הכ"א]
ג/ט אמרי חיים (שיינברג) עמ' 44
ג/ט אפיקי מגינים זבחים סי' מו
ג/ט באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' קפז {מל"מ}
ג/ט בדבר מלך ח"ח עמ' נב
ג/ט בית אהרן (צוקרמן) עמ' קסג {מל"מ}
ג/ט בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 45, 133 {מל"מ}
ג/ט דביר הקודש זבחים עמ' סא, קסח, רנט, רסד
ג/ט דברי אפרים סי' ה
ג/ט דברי יהודה דף נב ע"ב-ע"ג, נד ע"א {מל"מ}
ג/ט דברי יהודה סי' טו אות ה {לח"מ}
ג/ט דקה מן הדקה דף מד ע"א {מל"מ}
ג/ט דרכי משה ח"א שמעתתא ט פ' ז
ג/ט הר המלך ח"ז עמ' קכט
ג/ט ואתה תחזה ח"ג
ג/ט זבח טוב שער יא סי' ב, ז
ג/ט חדושים ובאורים (גרי') זבחים סי' י ס"ק כ
ג/ט חזו"א על הרמב"ם
ג/ט חזון יחזקאל זבחים פ"ט ה"ד
ג/ט חי' חפץ חיים
ג/ט חי' משנה פסחים עמ' רסו
ג/ט חלקת יואב החדש תשובות סי' צו {מל"מ}
ג/ט חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' צ עמ' רצט {מל"מ}
ג/ט לב לדעת זבחים סי' נג אות יב, סי' נה הע' 1
ג/ט מנחת חינוך ח"א עמ' שנא, ח"ב עמ' פט {מל"מ}, ח"ג עמ' צ
ג/ט מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' תפח
ג/ט מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' רפה {מל"מ}
ג/ט מעשה רקח
ג/ט מקדש דוד קדשים סי' ו במנחת מרדכי
ג/ט מראה כהן זבחים עמ' רכח {מל"מ}
ג/ט משב יעקב ח"ב
ג/ט משכנות לאביר יעקב ח"א דף טו ע"ד {מל"מ}
ג/ט משנה הלכות ח"ב דף ע
ג/ט משנת יעקב
ג/ט משנת ר' אהרן קדשים, מנחות סי' ה ס"ק ד ואילך
ג/ט נזר הקדש (רזין) מנחות דף קנב ע"ב
ג/ט נחלת עמי
ג/ט נחלת שמואל דף יז ע"ג, כב ע"ד {מל"מ}
ג/ט עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' פט
ג/ט ענפי ארז (זי') דף נח ע"ד
ג/ט קדשי יהושע עמ' של {מל"מ}, תתסג, תתסז
ג/ט קול דודי כריתות סי' שלד-שלה
ג/ט קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' עז {מל"מ}
ג/ט שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' קסז, רצט
ג/ט שלמי שמחה ח"א עמ' פ {מל"מ}, קעו
ג/ט שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' סה, שסח
ג/ט שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תרט, תריג
ג/ט שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' שמג, תריח, תרכה {מל"מ}
ג/ט שערי היכל זבחים עמ' שמא {משלה בהם האור - כשמשלה במקצתם}, תשלב {משלה האור - יעלו - כרב מרי}
ג/ט שערי זיו ח"ג דף לא ע"א {מל"מ}
ג/ט שערי טהר ח"ג שער א סי' ו אות ו, סי' יד אות א, שער ב סי' ו אות א, סי' ח אות א, ח"ה שער ב סי' יז אות א
ג/ט תורת הקדש ח"א עמ' ריז, רעב
ג/ט תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' מ
ג/י אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קטו
ג/י אבני קודש מעילה עמ' לו {מקצתו}
ג/י אפיקי מגינים מנחות סי' יט
ג/י בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 51
ג/י דברי יהודה דף נד ע"ב {מקצתו בארץ}
ג/י דברי יהודה סי' טו אות ז
ג/י חדושים ובאורים (גרי') זבחים סי' י ס"ק יט-כ
ג/י חזו"א על הרמב"ם
ג/י חסדי דוד ח"ז עמ' תתמג-תתמד
ג/י מנחה טהורה דף כ ע"ד, כא
ג/י מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ג עמ' סו {מל"מ}
ג/י מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' קח {מל"מ}
ג/י מראה איש ח"ב עמ' ק
ג/י נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף נ ע"א
ג/י נחלת עמי
ג/י עבודת הזבח מעילה סי' ג ס"ק יח {מל"מ}
ג/י ענפי ארז (זי') דף קעז ע"ג
ג/י פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' נ
ג/י קדשי יהושע עמ' תתסג
ג/י קול דודי (תשף)
ג/י קול דודי כריתות סי' שלב, שלה
ג/י שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' קלז
ג/י שלמי שמחה ח"א עמ' פ
ג/י שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' קצח
ג/י שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' שסח, שעה
ג/י שערי היכל זבחים עמ' שלט {מקצתו בארץ - גם אם לא הועלה}
ג/י שערי טהר ח"ג שער א סי' ו אות א, ו, ח"ה שער ב סי' יז אות א
ג/י תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' מ-מא
ג/יא אבי עזרי ח"ד
ג/יא אבן ציון עמ' קסג
ג/יא אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' ג אות ד
ג/יא אבני ציון ח"ב סי' ד אות ז
ג/יא אור הישר [מל"מ הל' תמידין פ"א ה"ג, אור הישר זבחים פז ע"א]
ג/יא אור יעקב פסחים דף לה ע"ב
ג/יא אמונת יהושע עמ' קי
ג/יא אפיקי מגינים זבחים סי' נ, נג
ג/יא אש תמיד עמ' תקעח
ג/יא באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קצא
ג/יא בדבר מלך חט"ז עמ' י
ג/יא בדבר מלך חי"א עמ' לז, תיא
ג/יא בית אהרן וישראל גל' ל עמ' נז-נח, גל' נח עמ' קח, גל' ס עמ' קמט-קנ, קנב
ג/יא בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 46, 48, 52 {לינה מועלת בראש המזבח}
ג/יא ברוך טעם (תשסח) שער עדל"ת עמ' קסג
ג/יא ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' טז
ג/יא דרכי משה ח"א שמעתתא ט פ"ז, שמעתתא י פ' יג
ג/יא ואתה תחזה ח"ג
ג/יא זבח טוב שער יא סי' יב
ג/יא חי' הגרז"ס קדשים עמ' כה
ג/יא חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' קע
ג/יא חנן אלקים עמ' פו
ג/יא יד ישראל ח"ב
ג/יא ידי משה (בוצק') הל' פסה"מ סי' ט
ג/יא יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רכד
ג/יא כבוד חכמים - עטרת פז עמ' שיט
ג/יא כמו השחר דף מד ע"ג
ג/יא כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף יא ע"א
ג/יא לב לדעת זבחים סי' נח אות יג
ג/יא לקוטי שעורים (שטיין) פסחים ח"ב (תשסז) סי' ד ס"ק ג {אברים וחלבים}
ג/יא מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' ערה
ג/יא מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' יז, רד, ח"ג עמ' יח {בראש המזבח}, עו, פג, מנחות עמ' רפג
ג/יא מנחת חינוך ח"א עמ' שמח-שנ
ג/יא מעין נצח ח"א סי' סא
ג/יא מעשה רקח
ג/יא מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' ד אות ד {לינה מועלת בראש המזבח}
ג/יא משברי ים עדל"ת סי' יז ס"ק ז עמ' רפב {לינה פוסלת בראש המזבח}
ג/יא משכנות יעקב (נעים) דף כא ע"ד
ג/יא משנת חיים זבחים עמ' קנט, רלט
ג/יא משנת חיים פסחים ח"ב עמ' כ
ג/יא משנת יעקב
ג/יא נזר הקדש (גורונצ'יק)
ג/יא נזר הקדש (רזין) מנחות דף ל ע"ג
ג/יא נחלת עמי
ג/יא נחלת שמואל דף כא ע"ד
ג/יא נמוקי שזבנ"י דף לח
ג/יא עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף ט ע"א
ג/יא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' של
ג/יא ערבי נחל (תשנא) ח"ב עמ' שנט
ג/יא ערבי נחל (תשסד) עמ' תשפט
ג/יא פרי אברהם פסחים סי' טז אות ה
ג/יא קדשי יהושע עמ' תתעא, תתקיג
ג/יא שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' שפז, ח"ב עמ' קסג
ג/יא שלמי יוסף יומא ח"א עמ' תכג
ג/יא שלמי שמעון (קדשים) עמ' קצו
ג/יא שלמי שמעון (תשמו) עמ' נז
ג/יא שמועת חיים יומא ח"א עמ' תקלד, תקלו
ג/יא שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' רס, רסט
ג/יא שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' רנז
ג/יא שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' קח, קי, תרנא, תרנט
ג/יא שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תסב
ג/יא שערי היכל זבחים עמ' תשנד {כאילו לנו בעזרה - כרבא, והטעם}
ג/יא שערי טהר ח"ג שער א סי' ו אות ט, שער ב סי' ל אות ב
ג/יא תורה שלמה בראשית פ"א אות תט, שמות פכ"ג אות רמז
ג/יא תורת המנחה (רוקח) עמ' קעה, קעח
ג/יא תורת הקדש ח"א עמ' קנא, רנז
ג/יא תורת רפאל או"ח ח"ב דף טז ע"ג, צט ע"א
ג/יב אור הישר [מל"מ הל' שגגות פי"א ה"ד, אור הישר זבחים פג ע"ב ודף פז ע"ב ודף פח ע"א ומנחות פז ע"ב]
ג/יב אור תורה (בלומ') דף עד ע"ג
ג/יב אוריתא יד עמ' קכב
ג/יב אחיעזר ח"ב סי' כו ס"ק י
ג/יב אמרות שמואל עמ' סה
ג/יב אנצי"ת ע' אויר (ב) הע' 13, ע' אמורים הע' 23, 24
ג/יב אפיקי מגינים זבחים סי' לב
ג/יב ארץ צבי (פרומר) ח"ב עמ' שטו {כ"מ}
ג/יב בד קודש (פוברסקי) ח"א דף עח ע"ב
ג/יב בדבר מלך חי"ד עמ' קפח {אויר מזבח}
ג/יב ביתאל ח"א דף טו ע"ג
ג/יב בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 50 {לח"מ}, 51 {כ"מ}
ג/יב בני יעקב
ג/יב בריכת המלך עמ' קצו
ג/יב דביר הקודש זבחים עמ' רע
ג/יב דרך המלך (השמטות)
ג/יב הדרום חי"ד עמ' 303
ג/יב ואתה תחזה ח"ג
ג/יב זבח טוב שער יא סי' ב
ג/יב חזו"א על הרמב"ם
ג/יב חי' הגרז"ס קדשים עמ' מט
ג/יב חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' רצח
ג/יב חי' הגרי"ח עמ' מו
ג/יב חי' הראי"ה
ג/יב חי' חפץ חיים
ג/יב חי' ר' שמואל פסחים עמ' פ-פא
ג/יב חמדת ישראל ח"א מפתחות והוספות דף יא ע"ג
ג/יב חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' צ עמ' רצח, שד
ג/יב יבול היובלות עמ' 116
ג/יב יתר הבז (תשסח) עמ' קיט
ג/יב כבוד הלבנון דף ג ע"ב, לג ע"א {לח"מ}
ג/יב כבודה של תורה ח"ג עמ' לג
ג/יב לב לדעת זבחים סי' מו אות ב {כ"מ}
ג/יב להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' קטו
ג/יב מאור צבי (תשס) עמ' פו
ג/יב מאור צבי (תשסה) עמ' עז-עח
ג/יב מאורות הדף היומי ח"ח עמ' קיד {אויר מזבח}
ג/יב מהרי"ט אלגזי פ"ג אות לה או"ק ב
ג/יב מים אדירים דף מד ע"א
ג/יב מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' לח, ח"ג עמ' יז, קב
ג/יב מנחת חינוך ח"ב עמ' פה
ג/יב מקדש יחזקאל
ג/יב מר קשישא עמ' כ
ג/יב מראה כהן זבחים עמ' רל {לח"מ}
ג/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/יב משכן בצלאל ח"א סי' כב
ג/יב משנת חיים זבחים עמ' קנח
ג/יב משנת חיים פסחים ח"ב עמ' פב
ג/יב נזר הקדש (גורונצ'יק)
ג/יב נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף עו ע"א {לח"מ}, מנחות דף נו ע"ב
ג/יב נחלת עמי
ג/יב נחלת שמואל דף כב ע"ב
ג/יב עבודת הזבח מעילה סי' ב ס"ק י, סי' ג ס"ק טז
ג/יב עבודת לוי (רוד') דף ז ע"א
ג/יב עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' מד
ג/יב ענפי ארז (זי') דף לד ע"ב
ג/יב פרחי אהרן עמ' 32
ג/יב צור יעקב ח"ב סי' ו
ג/יב קדשי יהושע עמ' רל, שלח, תיב, תרלא {כ"מ}, תתצג {כ"מ}, רצו {כ"מ}, אלף תקח, אלף תרלה, אלף תרלז {כ"מ}
ג/יב ראשי בשמים (רבין) עמ' כב
ג/יב שיח התורה עמ' שלו {כ"מ - ספק}
ג/יב שיח ערב קדשים עמ' קפד {כ"מ}, קפו, קצא {כ"מ}, רט, ריט {כ"מ}
ג/יב שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' קנט, ח"ב עמ' צא, קכב, קכט, קפט, קצא
ג/יב שלמי שמחה ח"א עמ' רג
ג/יב שמחת החג דף פה ע"ד
ג/יב שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' קכג
ג/יב שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' קנו
ג/יב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תקסה, תקע, תקצט, תרעט
ג/יב שערי היכל זבחים עמ' תשכג {אימורי קק"ל לא ירדו - אפילו לר' יהודה}, תשסג {אויר מזבח כמזבח - אפילו כשתלה בקנה}
ג/יב שערי זיו ח"ג דף לא ע"ג
ג/יב שערי טהר ח"ג שער א סי' ה אות ב, סי' יז אות ב, שער ב סי' יז אות ד, סי' כז אות א, סי' ל אות ב
ג/יב שפת אמת על התלמוד ח"ג דף יז ע"ב
ג/יב תורת המדינה עמ' 286
ג/יב תורת המלך (צדוק) עמ' תמה
ג/יב תורת המנחה (רוקח) עמ' ריג
ג/יב תורת הקדש ח"א עמ' קמט
ג/יב תורת יצחק ח"ב עמ' קטו, קכז
ג/יג בדבר מלך חי"ד עמ' רצו
ג/יג ביתאל ח"א דף טו ע"ג
ג/יג ואתה תחזה ח"ג
ג/יג חזו"א על הרמב"ם
ג/יג חי' הראי"ה
ג/יג כבוד מלכים (מרגליות) {ראב"ד - מחוסר זמן}
ג/יג מים אדירים דף ל ע"ג, מג ע"ד, מד ע"א
ג/יג מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' צה {ראב"ד}
ג/יג משכן בצלאל ח"א סי' כב
ג/יג נזר הקדש (גורונצ'יק)
ג/יג עדות בישראל
ג/יג קדשי יהושע עמ' תקי {ראב"ד}, תרד, תרלד
ג/יג קרית מלך
ג/יג שיח ערב קדשים עמ' רמה
ג/יג שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' צא, קכג
ג/יג שמחת החג דף פו ע"ב
ג/יג שערי היכל זבחים עמ' תשכד {קודם זריקה - של איזה מהם?}
ג/יג שערי טהר ח"ב שער ד סי' לב אות ג
ג/יד בדבר מלך חט"ז עמ' רכח
ג/יד בית אהרן וישראל גל' ס עמ' קמח
ג/יד בריכת המלך עמ' שג
ג/יד ואתה תחזה ח"ג
ג/יד זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' עד-עה, רנב-רנג
ג/יד חזו"א על הרמב"ם
ג/יד חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' צ עמ' שג
ג/יד ידי משה (בוצק') זבחים סי' קי
ג/יד יתר הבז (תשסח) עמ' קסב
ג/יד מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ג עמ' ה {נסכים שירדו}, מו {מפני שראוי לאישים}
ג/יד משכן בצלאל ח"א סי' כב
ג/יד קרית מלך
ג/יד רחובות יצחק עמ' קצה
ג/יד שיח ערב קדשים עמ' מב, קעז
ג/יד שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' קסח, תקלח
ג/יד שם טוב - השלמה
ג/יד שמועת חיים יומא ח"ב עמ' תקפא
ג/יד שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' שצז
ג/יד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תקפב
ג/יד שערי היכל זבחים עמ' תשיג {הנסכים ירדו - כר' יהושע, והטעם}
ג/יד שערי טהר ח"ג שער ב סי' ל אות ב
ג/יד תורת הקדש ח"א עמ' קנד
ג/טו אור הישר [מל"מ שם ה"ט, באר יצחק או"ח סי' כב, לח"מ לקמן רפ"ז]
ג/טו אמרי חיים (שיינברג) עמ' 57, 59
ג/טו אמרי חן (לוונברג) זבחים עמ' קפב
ג/טו באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' קפט
ג/טו בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף פז ע"ג
ג/טו בדבר מלך ח"ד עמ' קסב
ג/טו ביתאל ח"א דף טו ע"ג
ג/טו בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 108
ג/טו ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' רפב, רפד
ג/טו דביר הקודש זבחים עמ' רלה
ג/טו דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' קכה, קל
ג/טו ואתה תחזה ח"ג
ג/טו זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' עב, רנד
ג/טו חדושים ובאורים (גרי') זבחים סי' י ס"ק י-יא
ג/טו חזו"א על הרמב"ם
ג/טו חזו"א קדשים לקוטים סי' א ס"ק א
ג/טו חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' צ עמ' רצב-רצד, רצו
ג/טו יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' קס
ג/טו יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' רפז
ג/טו מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ג עמ' ד, ו, כה, צג, מנחות עמ' עג, פג
ג/טו מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' צג, קמז
ג/טו מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' ט, פד, רמ
ג/טו משנת חיים זבחים עמ' קנג, רפו
ג/טו משנת חיים ערכין עמ' תקצג
ג/טו משנת חיים פסחים ח"ב עמ' תרסה
ג/טו עבודת לוי (לוין) סי' יג ס"ק א
ג/טו ענפי ארז (זי') דף קסב ע"ב
ג/טו פרי אברהם אליעזר
ג/טו צמח ארז עמ' תנט
ג/טו קדשי יהושע עמ' קנו, קס, קסב, שנז, תי, תפח, תצב, תריח, תתצד, תתצט, תתקט, תתקכב
ג/טו שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' קמח, שד, ח"ב עמ' סג, סה, קב, קט, קיז, קפ, שמא, תסב, מנחות עמ' תלט
ג/טו שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' שלב
ג/טו שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' תלט
ג/טו שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' קג
ג/טו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' שמח, שמט, שנה, תקס, תרסט
ג/טו שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' קמא, קמה, קנח
ג/טו שערי היכל זבחים עמ' תקצט {מלקו זר לא ירד - קשה מהל' ז}
ג/טו שערי טהר ח"ה שער א סי' ג אות ד, שער ב סי' טז אות ב
ג/טו תורת המנחה (רוקח) עמ' עה
ג/טז בדבר מלך ח"ח עמ' ג
ג/טז דקה מן הדקה דף צ ע"ג
ג/טז ואתה תחזה ח"ג
ג/טז זכרון הרב עמ' 148 {גידין אם עלו ירדו}
ג/טז זכרון יהושע (ויסברוד) ח"א עמ' קמג
ג/טז חי' חפץ חיים
ג/טז חקל יצחק (שו"ת) עמ' קח
ג/טז כבוד הלבנון דף ב ע"א, ט ע"א {הראוי לאשים}
ג/טז לב אריה (בראד) חולין צ ע"ב
ג/טז לב אריה (בראד, תשסד) עמ' שמג
ג/טז מבשר טוב קדשים עמ' קפג
ג/טז משנת יעקב
ג/טז משנת יעקב קדושה עמ' רז
ג/טז נדרי זריזין ח"ב עמ' רצג
ג/טז ספרי דבי רב ח"ג עמ' ריד
ג/טז עבודת לוי (לוין) סי' כו
ג/טז ענפי ארז (זי') דף קמא ע"ד
ג/טז קדשי יהושע עמ' תקפא, תקפז
ג/טז קול דודי כריתות סי' תקפז
ג/טז קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' א
ג/טז שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קמד {פרשו}
ג/טז שיח ערב קדשים עמ' קצב-קצג, קצו
ג/טז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תקעח, תקפב, תרט
ג/טז שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקמט
ג/טז שערי היכל זבחים עמ' תשלב {אינן מחוברים - ירדו - כרב מרי, והטעם}, תשלט {העצמות - ירדו - ביאור שיטתו}
ג/טז תורת הקדש ח"א עמ' רמח
ג/יז אור הישר [אור הישר מנחות כג ע"א]
ג/יז אמרי כהן (וילמן) זבחים סי' ד ס"ק ד
ג/יז ביתאל ח"א דף טו ע"ג
ג/יז גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קנג
ג/יז ואתה תחזה ח"ג
ג/יז חזו"א על הרמב"ם
ג/יז חי' הראי"ה
ג/יז חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד מנחות כג ע"א]
ג/יז טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' שי
ג/יז מנחה טהורה דף מב ע"ג {מרכה"מ}
ג/יז מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/יז ס' החיים (קלוגר) עמ' תקעט
ג/יז קדשי יהושע עמ' תקעז {מרכה"מ}, תקפ, אלף תקט, אלף תקיב, אלף תרלח {מרכה"מ}
ג/יז שיח ערב קדשים עמ' שיז
ג/יז שלמי שמעון (קדשים) עמ' רכ
ג/יז שלמי שמעון (תשמו) עמ' נט
ג/יז שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' שג
ג/יז שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקמט
ג/יח אבני ציון ח"א סי' מד אות א
ג/יח אור הישר [אור הישר זבחים פח ע"א]
ג/יח אמונת יהושע עמ' אלף תרעו
ג/יח אמרי בינה (אוירבך) - שו"ת ח"א סי' ז ד"ה ולדעתי
ג/יח אמרי חיים (שיינברג) עמ' 49
ג/יח בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף פח ע"ג
ג/יח בדבר מלך ח"ד עמ' פא, ח"ח עמ' נב
ג/יח בית אהרן וישראל גל' ס עמ' קנ
ג/יח בית שערים או"ח סי' שמח, יו"ד בהקדמה
ג/יח ביתאל ח"א דף טו ע"ד
ג/יח בן ימין עמ' כג {מל"מ}
ג/יח ברכת אריאל ח"א סי' כח ס"ק א
ג/יח ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' קעה {מל"מ}
ג/יח גור אריה יהודה (תשעח) עמ' קז
ג/יח דביר הקודש זבחים עמ' קכג
ג/יח דובב מישרים (וידנפלד) עמ' קסה
ג/יח דעת כהן עמ' שג
ג/יח הפרדס שנה טז חוב' ב עמ' 23
ג/יח ואתה תחזה ח"ג
ג/יח זבח טוב שער יא סי' יד, יז
ג/יח חביון עוז
ג/יח חדוותא דשמעתתא ח"א דף יח ע"ג {מל"מ}
ג/יח חזו"א על הרמב"ם
ג/יח חזון יחזקאל זבחים פ"ט ה"ב
ג/יח חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' לא, מ-מא
ג/יח חי' הריצ"ד
ג/יח חי' חתם סופר
ג/יח חנן אלקים עמ' צה
ג/יח חסדי דוד ח"ז עמ' תתלח-תתלט
ג/יח חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' צ עמ' רצז
ג/יח חשבונות של מצוה עמ' קמח
ג/יח יד ושם ח"ב
ג/יח ישורון ח"י עמ' רנה
ג/יח כרם אברהם עמ' קיח
ג/יח לב לדעת זבחים סי' מב אות ח
ג/יח מבוא למשנה תורה עמ' 215
ג/יח מנחה טהורה דף ט ע"ב {מל"מ}
ג/יח מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' רנו, ח"ג עמ' פח, מנחות עמ' רג
ג/יח מנחת בנימין סי' מו
ג/יח מנחת חזקיה מנחות עמ' קמו
ג/יח מנחת חינוך ח"ב עמ' סב
ג/יח מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' תצז
ג/יח מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' תרט
ג/יח מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' רלח
ג/יח משכן בצלאל ח"א סי' כב
ג/יח משנת חיים זבחים עמ' מד
ג/יח נזר הקדש (גורונצ'יק)
ג/יח נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף לז ע"ג
ג/יח ניר לדוד
ג/יח עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' מד
ג/יח עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף י ע"ג
ג/יח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שמג
ג/יח פני מלך (גוטליב) שמות עמ' קל {כבש מקדש}
ג/יח פרשת המלך
ג/יח צמח ארז עמ' תל
ג/יח צרור הכסף (גטיניו) דף קיט ע"ג
ג/יח קדשי יהושע עמ' שסט, תקב, תקד, תרכג, תשסב, תתלז, אלף קעא, אלף תקפד
ג/יח קול דודי כריתות סי' תקפז
ג/יח קרית מלך
ג/יח רחובות יצחק עמ' קצו
ג/יח שארית ישראל (מינצברג) חידושים סי' יז
ג/יח שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' צג
ג/יח שיח ערב קדשים עמ' קכג, רטו
ג/יח שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' קפא
ג/יח שלמי ירוחם
ג/יח שם טוב - השלמה
ג/יח שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' ג, תכז, תמד
ג/יח שעורי יומא דף כד ע"ב ד"ה ובגוף דברי הרמב"ם
ג/יח שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' קי
ג/יח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רו
ג/יח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' סה, סט
ג/יח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' ריז, תקעח, תרסג
ג/יח שערי היכל זבחים עמ' רכז {קומץ... לא ירד - אלא יוקטר שם}
ג/יח שערי טהר ח"ג שער ב סי' ה אות א, סי' ו אות א-ב
ג/יח שערי טהר ח"ה שער א סי' ג אות ב דף מא ע"א {כלי שרת מקדש את הראוי לו}
ג/יח שפת אמת על התלמוד ח"ג דף לח ע"ג
ג/יח תורת המנחה (רוקח) עמ' ה
ג/יח תורת הקדש ח"א עמ' קנו, רמו, רמח-רמט, רנג
ג/יח תורת יצחק ח"ב עמ' צז
ג/יח תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' א, ג
ג/יט אבן ישראל (פישר) ח"ו עמ' קצט
ג/יט אבני ציון ח"א סי' יח אות ב, יב
ג/יט אור הישר [מקום שמואל סי' ג, תורת האהל דף פח ע"ב, אור הישר זבחים פח ע"א]
ג/יט אמרי חיים (שיינברג) עמ' 72
ג/יט בית אהרן וישראל גל' ס עמ' קמח
ג/יט בית שערים או"ח סי' שמח
ג/יט ביתאל ח"א דף טו ע"ד
ג/יט בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 30 {כלי שרת מקדש דם פסול}, 108
ג/יט בן ימין עמ' כה
ג/יט בני יעקב [שער אפרים סי' א]
ג/יט בשבילי התלמוד ח"ג מנחות ט ע"א
ג/יט גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קלז
ג/יט דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שמו
ג/יט דברי חיים פ' תולדות ד"ה הרמב"ם
ג/יט דברי סופרים (תנש"א) עמ' יז {מקדש דם פסול}
ג/יט דרכי יושר (שרף) ח"ב עמ' רלז {קושיה מהל' ג}
ג/יט דרכי משה ח"א שמעתתא ט פ' ו
ג/יט דרכי משה ח"א שמעתתא י פ' טז, שמעתתא יא פ"ד
ג/יט היכל התורה (פינצוק) חוב' א עמ' טו-טז
ג/יט המאיר לארץ {כ"מ}
ג/יט המדות לחקר ההלכה מדה יט אות ו
ג/יט הרועים בשושנים
ג/יט ואתה תחזה ח"ג
ג/יט זבד טוב עמ' 6
ג/יט זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' עד-עה, רנא
ג/יט חזו"א על הרמב"ם
ג/יט חזון יחזקאל מנחות פ"י ה"ב
ג/יט חי' הגר"ח החדש עמ' תנד
ג/יט חי' הגרז"ס קדשים עמ' לג, מט
ג/יט חי' הראי"ה
ג/יט חי' הריצ"ד
ג/יט חי' חפץ חיים
ג/יט חי' ר' חיים הלוי דף סב
ג/יט חסדי דוד ח"י עמ' נח
ג/יט ידי משה (בוצק') הל' פסה"מ סי' יא
ג/יט יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רצה
ג/יט יתר הבז (תשסח) עמ' קסב
ג/יט כבוד הלבנון דף ב ע"א {דם פסול}, ו ע"א-ע"ב {כ"מ}, ט ע"א {לח"מ}
ג/יט לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ג אות ז, סי' כו אות ה
ג/יט מלחמות יהודה דף קז ע"א
ג/יט מנחה טהורה דף ט ע"ב {לח"מ}
ג/יט מנחם שלמה סי' רעג
ג/יט מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' נז, נח, קמה, ח"ג עמ' ו, צב, מנחות עמ' פב, תפג
ג/יט מנחת חינוך ח"ב עמ' סב, פו
ג/יט מנחת יהודה (בוים) דף ע ע"ב {מקדש דם פסול}
ג/יט מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' תצט
ג/יט מצודת בן ציון דף סג ע"א {כל העומד ליזרק כזרוק - בית שמואל קכד ס"ק ב}
ג/יט מקדש דוד קדשים סי' טז ס"ק ב במנחת מרדכי
ג/יט מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"א דף כח
ג/יט מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' פו
ג/יט מראה כהן זבחים עמ' רכט
ג/יט מרגניתא דר"מ [בית שמואל אהע"ז קכד]
ג/יט מרכבת יוסף דף מז ע"ב {כ"מ - סובר כל העומד ליזרק כזרוק, ע"פ בית שמואל סי' קכד ס"ק ב}
ג/יט משכן בצלאל ח"א סי' כב
ג/יט משנת יעקב עבודה עמ' רעד-רעו
ג/יט נזר הקדש (גורונצ'יק)
ג/יט נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף ל ע"ד, מה ע"ג {כ"מ}, עד ע"ג
ג/יט נחלת שמואל דף טו ע"א
ג/יט נתיבות חיים (קארב) ח"ד עמ' שצ
ג/יט ס' השבי"ט עמ' נ
ג/יט ענפי ארז (זי') דף פז ע"ב, צד ע"ד
ג/יט עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף קמב ע"ב {דם הפסול}
ג/יט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' רז
ג/יט צמח ארז עמ' תל
ג/יט קדשי יהושע עמ' תרלה
ג/יט קול דודי (תשף)
ג/יט קול דודי כריתות סי' תקפז
ג/יט קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' פא
ג/יט רחובות יצחק עמ' קצד
ג/יט שיח השדה (פרומר) עמ' קלב
ג/יט שיח ערב קדשים עמ' קעז, קפא {אהא"ז}, ריד
ג/יט שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' סה, קסח, קעג-קעד, קפ, קפב, קפה, תסא, תע, מנחות עמ' עט
ג/יט שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' קעד
ג/יט שמוש חכמים א עמ' סח
ג/יט שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' שצז, תמב
ג/יט שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' שנג
ג/יט שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' סו
ג/יט שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תקפג, תרסט, תרפח
ג/יט שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' קנח
ג/יט שערי היכל זבחים עמ' תשס {מקדשים פסול ליקרב - ביאור שיטתו}
ג/יט שערי טהר ח"ב שער ג סי' כא אות ב, ח"ג שער א סי' א אות ט, סי' ד אות ג, שער ב סי' יז אות א, ג, שער ג סי' ד אות א, ח"ד שער א סי' כה אות א, ח"ה שער ב סי' טז אות ב
ג/יט שערי טהר ח"ה שער א סי' ג אות ב דף מ ע"ד, מא ע"א {כלי שרת מקדשים דם}
ג/יט שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 130
ג/יט שפת אמת על התלמוד ח"ג דף צג ע"ג
ג/יט תורת האוהל (תשנג) עמ' רב, רט-רי {כלי שרת מקדשים דם פסול ליקרב}
ג/יט תורת המנחה (רוקח) עמ' עח
ג/יט תורת הקדש ח"א עמ' קס, רנא
ג/כ אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' קע
ג/כ אגרות הגרי"ד עמ' רכז
ג/כ אור הישר [מל"מ הל' מעה"ק פ"ב ה"ט והל' מעילה פ"ה הי"ד, אור הישר זבחים פח ע"א]
ג/כ אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 107, ח"ב עמ' 192
ג/כ אור חדש (בלומ') דף עה ע"א, קכו ע"ג
ג/כ אור שמח
ג/כ אם המלך עמ' צט
ג/כ אמרי זאב דף סה ע"א {רק מדעת}
ג/כ אמרי חיים (שיינברג) עמ' 49
ג/כ אפיקי מגינים מנחות סי' יא
ג/כ אשר למלך
ג/כ בדבר מלך ח"ח עמ' ל
ג/כ בית אהרן (צוקרמן) עמ' שסג
ג/כ בית יצחק (תשעא) ברירה עמ' קכא
ג/כ בית שערים ח"ג סי' כא
ג/כ בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 23 {לא אומרים ראשון ראשון קדוש}, 112-113 {כלי שרת מקדשים רק מדעת}
ג/כ בן ימין עמ' כב {מל"מ}, קיד {לח"מ}
ג/כ ברכת אריאל ח"א סי' כח ס"ק א
ג/כ בשבילי התלמוד ח"ג מנחות ז ע"א {מל"מ}
ג/כ גליוני הגר"ש עמ' צב {לח"מ} [עי' לח"מ הל' שכנים פי"א ה"ה]
ג/כ דביר הקודש מנחות עמ' שכה {אין מקדשין אלא מדעת}
ג/כ דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שלב, שמו {כ"מ}
ג/כ דברי חיים פ' בשלח ד"ה הרמב"ם
ג/כ דברי שאול במדבר עמ' לה {כ"מ}
ג/כ דגל יהודה (לוקץ) עמ' 150
ג/כ דרכי יושר (שרף) ח"ב עמ' רצב
ג/כ ואתה תחזה ח"ג
ג/כ חזו"א על הרמב"ם
ג/כ חזון יחזקאל מנחות פ"ח הי"ד
ג/כ חי' הגר"מ זמבה סי' יח
ג/כ חי' הגרז"ס קדשים עמ' מט
ג/כ חי' הגרי"ח עמ' קנג
ג/כ חי' הראי"ה
ג/כ חי' חפץ חיים
ג/כ ידי משה (בוצק') הל' פסה"מ סי' יא
ג/כ יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רצה
ג/כ ישמח אב עמ' קעג
ג/כ להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קכד
ג/כ להורות נתן מועדים ח"ה עמ' פז
ג/כ מאור תורה (שנגהי) חוב' א עמ' לא-לב
ג/כ מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' רצא
ג/כ מזבח חדש דף ק ע"ב {מל"מ}, קא ע"א
ג/כ מחשבת הקודש ח"א דף כד ע"ג, ח"ב דף ז ע"ד {ניקבו}, טו ע"ד
ג/כ מלחמות יהודה דף נד ע"ג
ג/כ מנחה טהורה דף יב ע"א {כ"מ}
ג/כ מנחם שלמה סי' רעג
ג/כ מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' כב, קט
ג/כ מנחת חזקיה מנחות עמ' כב
ג/כ מנחת חינוך ח"ב עמ' סב
ג/כ מעיני המים
ג/כ מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קכו ע"א, רח ע"ד
ג/כ מפענח צפונות עמ' 187
ג/כ מקדש דוד קדשים סי' ג ס"ק א במנחת מרדכי
ג/כ מראה הפנים סוכה דף כא
ג/כ מרחשת ח"א סי' א אות ג
ג/כ מרכבת יוסף דף ד ע"ב, ז ע"א וע"ד, ח ע"א {כלי שרת מקדש רק לדעת}
ג/כ משאת המלך ח"ג סי' שו
ג/כ משנת חיים מנחות עמ' תרע
ג/כ משנת יעקב עבודה עמ' רעד-רעו
ג/כ נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף לד ע"ב, עט ע"ד {כ"מ}, מנחות דף יא ע"ד, קמא ע"ב
ג/כ נמוקי חיים עמ' רסג
ג/כ נתיבות חיים (קארב) ח"ג - מלואים למשפט סי' כב
ג/כ ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קט
ג/כ עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' שד
ג/כ עבודת לוי (לוין) סי' כח ס"ק ד
ג/כ עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' כו
ג/כ ענפי ארז (זי') דף פז ע"ב, קיא ע"ג-ע"ד
ג/כ עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קח {כ"מ}
ג/כ פאר הלבנון ח"א סי' ו אות ט
ג/כ פנת יקרת חולין פ"י עמ' ע
ג/כ פרי יואל קדשים סי' מד
ג/כ פרי עץ חיים (קרויס) עמ' קפה
ג/כ צל"ח החדש דף פד ע"א
ג/כ קדשי יהושע עמ' תע, תעד-תעה
ג/כ קרית מלך
ג/כ קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' יט, כה, שו, שלט
ג/כ שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קכט
ג/כ שיח ערב קדשים עמ' ריא, ריד
ג/כ שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' קעד
ג/כ שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' קעד, תפא, מנחות עמ' ע
ג/כ שלמי שמחה ח"ה עמ' רלג
ג/כ שם דרך יומא עמ' י
ג/כ שם טוב - השלמה
ג/כ שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' קל, קמג
ג/כ שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תרצ, תרצב, תרצה-תרצו
ג/כ שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' קפז, רד, ריז
ג/כ שערי היכל זבחים עמ' תשסה {אלא שלמים - כשמואל וכמשנתנו}, תשסו {אינם מקדשין חסרים - דווקא המידות}, תשסז {אלא מתוכן - ביחס לדין בירוצין}, תשסח {מקדשים להפסל - ביאור שיטתו}
ג/כ שערי טהר ח"ג שער א סי' יא אות ב, שער ב סי' טו אות ג, סי' יז אות ד, ח"ד שער ג סי' ט אות ד, ח"ה שער ב סי' טז אות א-ב, סי' יז אות ז, ח"ח סי' סו אות א
ג/כ שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' תסב
ג/כ שפת אמת על התלמוד ח"ג דף סג ע"ד
ג/כ תורת הקדש ח"א עמ' רכט-רל, רמו, ח"ב עמ' קפט, ח"ג עמ' קלח-קלט
ג/כ תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' ט-י
ג/כ תפארת נתן עמ' צא, צג {כלי שרת מקדש רק מדעת}, קג-קד {דעתו למלאות}
ג/כ תשובה שלמה או"ח מהדו"ת סי' ט
ג/כא אבני ציון ח"ב סי' נז אות ב
ג/כא אגרות משה קדשים סי' ח
ג/כא אור הישר [אור הישר מנחות צה ע"ב]
ג/כא אשר למלך
ג/כא בדבר מלך ח"ח עמ' לב
ג/כא בריכת המלך עמ' רכ
ג/כא ברכת אריאל ח"א סי' כח ס"ק א
ג/כא דגל ראובן ח"א סי' ד
ג/כא דרכי יושר (שרף) ח"ב עמ' רצב
ג/כא זבד טוב עמ' 5-4, 9
ג/כא חזו"א על הרמב"ם
ג/כא חי' חפץ חיים
ג/כא יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' קנט
ג/כא יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רצה
ג/כא לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' כו אות ד
ג/כא לחם התמיד עמ' קכא
ג/כא מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' שלט
ג/כא מנחת חזקיה מנחות עמ' רצב
ג/כא מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' ו
ג/כא מנחת חינוך ח"ב עמ' ט
ג/כא מעשה רקח
ג/כא מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קצב ע"ב
ג/כא משנת אליעזר (רבינ') עמ' קנ
ג/כא נזר הקדש (גורונצ'יק)
ג/כא עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' שיט
ג/כא ענפי ארז (זי') דף מב ע"ד, נ ע"ב, פז ע"ב, קי ע"ד, קיב ע"ד
ג/כא פי אריה דף כד ע"ב
ג/כא פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' רצא
ג/כא קדשי יהושע עמ' תעג, תריב, תתא, תתקיב, תתקכז {רמב"ם}, אלף שסה {או"ש}
ג/כא קהלות יעקב יומא סי' ט
ג/כא קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' שסח, תמה
ג/כא שיח ערב קדשים עמ' קא
ג/כא שלמי יוסף מנחות עמ' לז, קנח, תמא
ג/כא שם משמעון (סטרליץ) עמ' רמג
ג/כא שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' שיד
ג/כא שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' כג
ג/כא שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' שנב, שסא
ג/כא שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' צח
ג/כא שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תרצו
ג/כא שערי טהר ח"ג שער א סי' ד אות ג
ג/כא שפת אמת על התלמוד ח"ב דף מח ע"ד
ג/כא תורת המנחה (רוקח) עמ' כה, קמ, קסב
ג/כא תורת הקדש ח"א עמ' רנח {אור שמח}
ג/כא תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' ג, יח
ג/כא תפארת נתן עמ' לז
ג/כא תשובה שלמה או"ח מהדו"ת סי' ט
ג/כב אבי עזרי ח"ה
ג/כב אבן האזל
ג/כב אבן ישראל (פישר) ח"ט עמ' ריז
ג/כב אבן שלמה (ניימן) עמ' מב
ג/כב אהלי יצחק
ג/כב אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' רי
ג/כב אור הישר [אור הישר זבחים נט ע"א]
ג/כב אור ליהודה (תשנט) עמ' א
ג/כב אור שמח (הוספות)
ג/כב אחיעזר ח"ג סי' סו ס"ק א
ג/כב אמרי חן (לוונברג) זבחים עמ' קעז
ג/כב אסיפת מחקרים תורניים תשלז עמ' נ
ג/כב אפיקי מגינים זבחים סי' נח
ג/כב בד קודש (פוברסקי) ח"א דף קי ע"א
ג/כב בדבר מלך חט"ז עמ' שעה
ג/כב בדבר מלך חי"ד עמ' שא {מזבח שנפגם}
ג/כב בדי הארון (הכהן) עמ' 557
ג/כב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' רמז
ג/כב גבורת יצחק (תשסו) עמ' צח
ג/כב דביר הקודש זבחים עמ' ריא-ריב
ג/כב דרכי משה ח"א שמעתתא ט פ"ח
ג/כב הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' לג
ג/כב המקדש וקדשיו עמ' קלא
ג/כב הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' מו
ג/כב ואתה תחזה ח"ג
ג/כב וענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' נה
ג/כב זבח טוב שער ח סי' יד
ג/כב זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' לט-מ
ג/כב זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' קעד
ג/כב חזון יחזקאל מנחות פ"ה ה"ט
ג/כב חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד זבחים ס ע"א]
ג/כב חי' חפץ חיים
ג/כב חכמת גרשון עמ' רנח-רנט
ג/כב חסד יצחק עמ' פח-צ
ג/כב טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' קמז
ג/כב ידי משה (בוצק') הל' פסה"מ סי' י, יב
ג/כב יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רטו
ג/כב יין מלכות (שניאורסון) עמ' 368
ג/כב ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' קנה
ג/כב ישועות מלכו (הגהות)
ג/כב לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' יב אות א
ג/כב להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' סא
ג/כב להורות נתן על התורה ח"ג עמ' קמח
ג/כב לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 155, 159
ג/כב לקח טוב (תשפא) כלל ו אות רמו {מזבח שנפגם נפסלו כל הקדשים שהיו שם שחוטין במקדש שעדיין לא נזרק דמם ובמהר"י קורקוס אומרים דיחוי בשחוטים}
ג/כב מבשר טוב קדשים עמ' ו
ג/כב מועדי ישראל (גורן) עמ' 153
ג/כב מוריה גל' רלא עמ' פו {"שהרי אין מזבח לזרוק עליו"}
ג/כב מחשבת הקודש ח"ב דף נז ע"ב
ג/כב מים שאל דף עו ע"ג
ג/כב מנחה לאיש עמ' 132
ג/כב מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' סא
ג/כב מנחת חזקיה מנחות עמ' רעט
ג/כב מנחת חינוך ח"ב עמ' סח
ג/כב מנחת פתים (ארנטרוי) ח"ב עמ' סט
ג/כב מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' צז-צח
ג/כב מקדש דוד קדשים סי' לג ס"ק ב
ג/כב מקדש יחזקאל
ג/כב מקראי קדש (תשנג) עמ' ריט, שמה
ג/כב מראה כהן זבחים עמ' קסז {מזבח שנפגם}
ג/כב משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תקלג
ג/כב משכן אהרן עמ' לח
ג/כב משכן בצלאל ח"א סי' יד, כד
ג/כב משנת יעקב כאן
ג/כב משנת יעקב עבודה עמ' כה
ג/כב נזר הקדש (גורונצ'יק)
ג/כב נחלת עמי
ג/כב נחלת שמואל דף יא ע"ד
ג/כב נתן פריו מגילה עמ' תג
ג/כב נתן פריו סוכה עמ' רלד
ג/כב ס' החיים (קלוגר) עמ' תתקט
ג/כב עיצומו של יום סי' יד ס"ק ה
ג/כב עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תפג
ג/כב ענפי ארז (זי') דף קא ע"ב
ג/כב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' לו, ח"ב עמ' קפד
ג/כב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כב
ג/כב ערהשה"ע קדשים סי' ק אות לג
ג/כב פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' שיג
ג/כב פרי אברהם אליעזר
ג/כב קדשי יהושע עמ' תקלט
ג/כב שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' א, ג, יב, רעג, רעה, רעח, תקט
ג/כב שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' מב, שיח, תרכו
ג/כב שם טוב - השלמה
ג/כב שמות בארץ (תשנט) עמ' ריד
ג/כב שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' רעח, שד
ג/כב שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' קנו
ג/כב שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' קו, קיח
ג/כב שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' קפא
ג/כב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' קמח
ג/כב שערי היכל זבחים עמ' תנו {שנאמר 'וזבחת עליו' - נדרש פעמיים}, תסט {שהיו שם שחוטין - לפני ואחרי הפגימה}
ג/כב שערי טהר ח"ג שער א סי' ב אות א, ח
ג/כב שפת אמת על התלמוד ח"ג דף כ ע"א
ג/כב תורת הקדש ח"א עמ' נא, נג, נה-נו, ריט, ח"ב עמ' נד
ג/כב תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' שס-שסא
ג/כג אבי עזרי ח"ה
ג/כג אבן האזל
ג/כג אור הישר [כ"מ ולח"מ הל' ק"פ פ"ד ה"ד וה"ו, לח"מ הל' שגגות פ"ג ה"ח, אור הישר בכורות לז ע"א]
ג/כג אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 170
ג/כג ארזא דבי רב קידושין עמ' קכב-קכד
ג/כג בד קודש (פוברסקי) ח"א דף קי ע"ב
ג/כג בדי הארון (הכהן) עמ' 557
ג/כג ביצחק יקרא (תשע) סי' נו סעיף ד ד"ה עוד, וסי' קכו סעיף ח
ג/כג ברור הלכה פסחים צו ע"ב ציון א {בע"ח אין נדחים}, צז ע"ב ציון ב
ג/כג ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' רמה-רמז
ג/כג דרכי משה ח"א שמעתתא ט פ' יג
ג/כג הגהות הרש"ש הל' איסו"מ פ"א ה"ז
ג/כג וענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' נה
ג/כג זכר יצחק (תשן) עמ' קפו
ג/כג חזו"א קדשים קמא סי' לד ס"ק ד
ג/כג חנוכת הבית עמ' צא
ג/כג יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רמד, כרך ב ח"ב עמ' מ
ג/כג יתר הבז (תשסח) עמ' פד
ג/כג כרם אברהם עמ' פ, פב
ג/כג לב איש עמ' רלא, רלה
ג/כג לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ב אות ב
ג/כג מאור למלך קדושין עמ' צא
ג/כג מחשבת הקודש ח"ב דף ד ע"ב
ג/כג מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' רמז
ג/כג מעשה רקח
ג/כג מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' קה
ג/כג מקדש דוד קדשים סי' לג ס"ק ב
ג/כג מראה אש ח"ב עמ' סד
ג/כג מראה כהן זבחים עמ' קיט, קסז
ג/כג מרכבת יוסף דף לז ע"א, מז ע"ד, מט ע"א, קז ע"ג {בע"ח אין נדחין}
ג/כג משכן בצלאל ח"א סי' כד
ג/כג עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' רלה
ג/כג ענפי ארז (זי') דף עו ע"ג {נזר הקודש}, קא ע"ב
ג/כג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' לה
ג/כג ערהשה"ע קדשים סי' צג אות יט
ג/כג פתחי שערים דף כב ע"א
ג/כג צמח ארז עמ' תנט
ג/כג קול דודי (תשף) (בקיצור)
ג/כג רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ד ה"ד
ג/כג שיח ערב קדשים עמ' קסז
ג/כג שלטי הגבורים עמ' רסה
ג/כג שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' צב, ח"ב עמ' ב, רעה
ג/כג שם טוב - השלמה
ג/כג שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' רעט
ג/כג שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' קו, קיח
ג/כג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' ריא
ג/כג שער המים דף צא ע"ד
ג/כג שערי טהר ח"ג שער א סי' ג אות ג
ג/כג תורת הקדש ח"א עמ' נב
ג/כג תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' שס-שסא
ג/כד אבן האזל
ג/כד אבן שלמה (ניימן) עמ' מה
ג/כד אוצרות הרמב"ם
ג/כד אור הישר [כ"מ הל' שגגות פ"י הי"ג, אור הישר זבחים נט ע"א]
ג/כד אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 170
ג/כד ארזא דבי רב קידושין עמ' קכב-קכג
ג/כד בד קודש (פוברסקי) ח"א דף קי ע"ב
ג/כד ביצחק יקרא (תשע) סי' נו סעיף ד ד"ה עוד, וסי' קכו סעיף ח
ג/כד בית שערים יו"ד בהקדמה
ג/כד בנין אריאל יאיר עמ' 115 {דיחוי מעיקרו}
ג/כד ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' רמה, רמז
ג/כד דעת כהן עמ' שג
ג/כד הגהות הרש"ש הל' איסו"מ פ"א ה"ז
ג/כד הרי בשמים (הורוביץ) ח"ה עמ' צא {לח"מ}
ג/כד וענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' נה
ג/כד חזון יחזקאל סנהדרין פ"ג ה"ג
ג/כד טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' קמח {לח"מ}
ג/כד לב איש עמ' תפט
ג/כד לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ב אות ב
ג/כד מאור למלך קדושין עמ' צב
ג/כד משאת משה (חברוני) פסחים סי' מג עמ' 132
ג/כד נחלת עמי
ג/כד נחלת שמואל דף סה ע"ב {לח"מ}
ג/כד עטרת צבי (שפלטר) ח"א סי' ו
ג/כד עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' רלה
ג/כד צמח ארז עמ' תמה
ג/כד קדשי יהושע עמ' תשכא
ג/כד שבט הלוי (ווזנר) ח"ו קונטרס הקדשים סי' ח
ג/כד שיח ערב קדשים עמ' קסז
ג/כד שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' ב
ג/כד שלמי יוסף יומא ח"א עמ' יב
ג/כד שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' רעט
ג/כד שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' קו, קיח
ג/כד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רי-ריא
ג/כד שערי טהר ח"ג שער א סי' ב אות א, סי' טו אות א
ג/כד תורת הקדש ח"א עמ' נב
ג/כה אוצמפה"ת ב"מ נג ע"ב הע' 96-97
ג/כה אור הישר [אור הישר זבחים סא ע"ב]
ג/כה אור ליהודה (תשנט) עמ' ד
ג/כה אמונת יהושע עמ' תתכד, אלף תרלה
ג/כה אמרות שמואל עמ' סה
ג/כה אסיפת מחקרים תורניים תשלז עמ' מט
ג/כה דרכי משה ח"א שמעתתא ט פ"ח
ג/כה המדות לחקר ההלכה מדה ו אות יג
ג/כה המקדש וקדשיו עמ' ל
ג/כה התורה והתלמוד ח"ד עמ' 304
ג/כה זבח טוב שער יב סי' יא
ג/כה זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' קיד
ג/כה חי' הראי"ה
ג/כה טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' קמז
ג/כה יברך ישראל זבחים עמ' קעה {עד שיבנה}
ג/כה ידי משה (בוצק') הל' פסה"מ סי' יב
ג/כה יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רמד, ח"ב עמ' לא
ג/כה יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' לא
ג/כה כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' שנט
ג/כה מאור הקודש זבחים עמ' קמח
ג/כה מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' תרלא
ג/כה משנת חיים זבחים עמ' קב
ג/כה משנת חיים מנחות עמ' קפה
ג/כה משנת יעקב
ג/כה נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' צג
ג/כה נזר אברהם מכות ועדות עמ' קעח
ג/כה נר מצוה (ואלק) שרשים דף טו ע"ד {לח"מ - ר"ע סובר קדשה לע"ל}
ג/כה ס' החיים (קלוגר) עמ' תתקט
ג/כה פרי עץ חיים (קרויס) עמ' שמב
ג/כה שבט הלוי (ווזנר) ח"ו קונטרס הקדשים סי' ח
ג/כה שו"ת ר"י מילר עמ' קסח
ג/כה שלטי הגבורים עמ' רסה
ג/כה שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' שפד, ח"ב עמ' טז, לב, רפ
ג/כה שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' רפ
ג/כה שלמי יוסף ר"ה עמ' שעו {לח"מ}
ג/כה שער דלתי הלבנון סי' ז {צריך מזבח}
ג/כה שערי היכל זבחים עמ' תפב {אין אוכלים קדשים - אף קק"ל}, תפג {עד שייבנה - הבשר חוזר להיתרו}
ג/כה שערי טהר ח"ב שער ד סי' לב אות ג, ח"ג שער א סי' ב אות ו
ג/כה תורת הקדש ח"א עמ' קעז


ד/490 הלכות פסולי המוקדשין פרק ד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ד/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ד/רה"פ הר המוריה (שץ)
ד/רה"פ הרמב"ם המדויק
ד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ד/רה"פ מעשה רקח
ד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ד/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' קלא-קלג
ד/רה"פ פי' ר"י קאפח
ד/רה"פ רמב"ם הערוך
ד/רה"פ רמב"ם לעם
ד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ד/א אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' ל אות א
ד/א אגרות משה יו"ד ח"ג עמ' שעג
ד/א אור תורה (בלומ') דף צט ע"א
ד/א אחיעזר ח"ב סי' מג ס"ק ד
ד/א אנצי"ת ע' אין כפרה הע' 21
ד/א אש פנחס עמ' מב {שעה"מ}
ד/א אשל אברהם (בוטשאטש) סי' א ס"ק ד ברכת אברהם אות נד
ד/א באר שרים (שולמן) עמ' עא
ד/א בגדי כהונה (שחור) עמ' רעז
ד/א בדבר מלך ח"ד עמ' קנה, ח"ח עמ' רכז
ד/א בדבר מלך חי"ד עמ' רמב
ד/א ביצחק יקרא (תשע) סי' פט סעיף א ד"ה וטפי
ד/א בכורי אברהם דף ק ע"א {מפי משה רבנו}
ד/א בני שמואל דף קמה ע"ד
ד/א ברכת אריאל ח"א סי' כז
ד/א דבר שאול תמורה סי' נה אות כ, כה, סי' נז אות א
ד/א דברי שמואל (מאדלינגר) דף טו ע"ד {שעה"מ}
ד/א דרכי משה ח"א שמעתתא יא פט"ו
ד/א הדר דוד עמ' קד
ד/א המאיר לארץ [ברכת אברהם]
ד/א המדות לחקר ההלכה מדה יט אות ו
ד/א המסורת בספרי הרמב"ם עמ' 23
ד/א הרמב"ם והלכותיו
ד/א הרמב"ם כמחנך עמ' 31
ד/א ואתה תחזה ח"ג
ד/א ויוסף שאול דף כז ע"ב וע"ד
ד/א ויטע אשל תמורה ח"ב עמ' צא {אין כל ישראל מתים}, קפא, שסט {יכניסם לבית}
ד/א זכור לאברהם (יפהן) עמ' כח
ד/א חדושים ובאורים (גרי') תמורה סי' ד ס"ק י
ד/א חזו"א על הרמב"ם
ד/א חזון יחזקאל תמורה פ"ג ה"ו
ד/א חי' הריצ"ד
ד/א חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' קעד
ד/א חסדי דוד ח"ב עמ' שח
ד/א יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' קטו
ד/א ידבר שלום ח"ב עמ' קכב
ד/א ידי משה (בוצק') הל' פסה"מ סי' יג-יד
ד/א יפה תואר (תשעח) ח"ב עמ' תקיז
ד/א כנפי נשרים
ד/א לבושי מרדכי יו"ד עמ' רפח
ד/א להורות נתן על התורה ח"א עמ' צט
ד/א לקוטי שיחות חל"ג עמ' 129 {אין כל ישראל מתים}
ד/א מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"ב דף כא ע"ב {צבור}
ד/א מוריה שנה י גל' ז (ר"י אריאלי)
ד/א מחנה יוסף ח"ג עמ' כו
ד/א מחנה לויה (תשעד) עמ' שכח {שעה"מ}
ד/א מים שאובים עמ' תעו
ד/א מלאכת שלמה (חכים)
ד/א מלחמות יהודה דף צד ע"ד
ד/א מנחת בנימין סי' מז
ד/א מנחת חינוך ח"ב עמ' לד
ד/א מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' ב {שעה"מ}
ד/א מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תקז
ד/א מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' תג
ד/א מקוה המים עמ' לט
ד/א מר קשישא עמ' כד
ד/א מראה הפנים הוריות דף ז
ד/א משנת אליעזר (רבינ') עמ' קנ, קנב
ד/א משנת יעקב עבודה עמ' רעז-רעט
ד/א משנת משה קידושין עמ' רמג
ד/א משפטי שלמה (קרליץ) ח"ב סי' כז עמ' קלח-קלט
ד/א נזר הקדש (רזין) זבחים מהדו"ת דף נג ע"ד, נד ע"א-ע"ב
ד/א נחלת יצחק קידושין סי' ח
ד/א נחלת עמי
ד/א נמוקי חיים עמ' רסד
ד/א עבד המלך (תשא)
ד/א עבודת הזבח תמורה סי' יד ס"ק ה
ד/א ענפי ארז (זי') דף קכג ע"ב
ד/א ערהשה"ע קדשים סי' צג אות כח
ד/א פרי יצחק (תשעו) עמ' תעח {שעה"מ}
ד/א פתח הבית הוריות עמ' לב {חטאת השותפים לא מתה}
ד/א צמח ארז עמ' תנב {שעה"מ}
ד/א קדשי יהושע עמ' תתקסא, אלף רלא, אלף תקה
ד/א קרבן ציון עמ' ריז {שעה"מ}
ד/א קרית מלך
ד/א רמב"ם המאיר הל' עיוה"כ פ"ה הט"ו הע' 1
ד/א שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' כא {או"ש}
ד/א שיח ערב קדשים עמ' מ, שעד
ד/א שם טוב
ד/א שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' רכז
ד/א שמועת חיים יומא ח"ב עמ' רלט
ד/א שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ד סי' נ
ד/א שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' ס {שעה"מ}
ד/א שערי היכל יומא מערכה קנד {קושיה משבועות}
ד/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 282
ד/א שערי שמואל עמ' קד
ד/א תורת האוהל (תשנג) עמ' תנט {אין כל ישראל מתים}
ד/א תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קנד {חטאת שמתו בעליה למיתה אזיל, מה אם איבד עצמו לדעת}
ד/ב אגרות משה יו"ד ח"ג עמ' שעג
ד/ב אור תורה (בלומ') דף צט ע"ב
ד/ב אמרי חן (לוונברג) זבחים עמ' קפב {ר"ח הלוי}
ד/ב בני שמואל דף עא ע"ד
ד/ב דברי אברהם (מנדלסון) דף יב ע"א
ד/ב הגהות רימ"א
ד/ב מטה אהרן שבועות עמ' יט
ד/ב מסורה חי"ב עמ' נט
ד/ב מראה הפנים יומא דף כד
ד/ב משמר הלוי עמ' ק
ד/ב משנת ר' אהרן קדשים - סוגיות סי' יג ס"ק ד
ד/ב נחלת עזריאל (הלוי) שבועות כא (קז ע"ג בדפי הספר) {כ"מ}
ד/ב עבודת הזבח תמורה סי' יד ס"ק ה
ד/ב ענפי ארז (זי') דף קכג ע"ד
ד/ב קדשי יהושע עמ' אלף קעו
ד/ב שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' שצא
ד/ב שם טוב
ד/ב שמועת חיים יומא ח"ב עמ' רמ-רמא
ד/ב שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' נח, קסג
ד/ב שער המלך ח"ב עמ' רמב-רמג
ד/ב שערי היכל יומא מערכה קנד
ד/ג אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' ל אות א
ד/ג אבני קודש מעילה עמ' נד, ע
ד/ג אור הישר [לח"מ לקמן פ"ה ה"ב, אור הישר מעילה ז ע"ב]
ד/ג בדבר מלך ח"ד עמ' קנו, קנט, ח"ה עמ' רעב, ח"ח עמ' רכז
ד/ג בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' יז, עג-עד
ד/ג ביתאל ח"א דף טו ע"ד
ד/ג בריכת המלך עמ' רעב, רצא
ד/ג גחלי אש דף ו ע"א
ד/ג דבר שאול תמורה סי' נה אות כ, כה
ד/ג הר המלך ח"ז עמ' קל
ד/ג הרועים בשושנים
ד/ג ואתה תחזה ח"ג
ד/ג חדושים ובאורים (גרי') תמורה סי' ד ס"ק י
ד/ג חזו"א על הרמב"ם
ד/ג חזון יחזקאל נזיר פ"ב ה"ג
ד/ג חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד תמורה כג ע"א ומנחות פ ע"א]
ד/ג יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' קיד-קטו, קכו
ד/ג ידי משה (בוצק') הל' פסה"מ סי' טו
ד/ג מאור יעקב דף צח ע"ג
ד/ג מזבח אבנים (אורנשטיין) דרוש כו
ד/ג מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף ז ע"ג
ד/ג מנחה טהורה דף ו ע"א-ע"ג {כ"מ}
ד/ג מנחם שלמה - תוספתא כריתות פ"ב ה"ד
ד/ג מראה עיני הכהן דף עה ע"א {יקריב את הראשונה}
ד/ג נחלת עמי
ד/ג פרשת המלך
ד/ג פתח דבריך עמ' סז
ד/ג קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' שטז
ד/ג קרן הצבי מצוה פג אות ח
ד/ג שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתלד
ד/ג שם טוב
ד/ג שמועת חיים יומא ח"ב עמ' רמא
ד/ג שערי טהר ח"ה שער ב סי' יב אות ג
ד/ג שפת אמת על התלמוד ח"ג דף פה ע"ד
ד/ד גבורת יצחק שקלים עמ' קפז {שעה"מ}
ד/ד דבר שאול תמורה סי' נה אות כ, כה
ד/ד חזון יחזקאל תמורה פ"ג ה"ו
ד/ד חנוכת הבית עמ' צ {לח"מ}
ד/ד מקדש דוד קדשים סי' יט ס"ק ז במנחת מרדכי
ד/ד משארית יעקב עמ' מ
ד/ד נזר הקדש (גורונצ'יק)
ד/ד נחלת עמי
ד/ד עבודת לוי (לוין) סי' לה ס"ק ב
ד/ד קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' שטז
ד/ד שיח ערב קדשים עמ' שכא, שנו
ד/ד שם טוב
ד/ה אבי עזרי ח"ד
ד/ה אור הישר [לח"מ הל' ק"פ פ"ד ה"ו]
ד/ה בדבר מלך ח"ד עמ' רכז
ד/ה בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' עט
ד/ה בני שמואל דף פט ע"ב וע"ד
ד/ה בריכת המלך עמ' רעב, רצא
ד/ה ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' ג אות א
ד/ה ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שפד
ד/ה מאור יעקב דף צט ע"ד
ד/ה מכתב לחזקיהו דף ז ע"ד
ד/ה מלחמות יהודה דף ח ע"ד
ד/ה מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ג עמ' רכא
ד/ה מראה אש ח"א עמ' קנט
ד/ה משנת יעקב [משנת יעקב הל' איסו"ב פי"ב ה"כ ועמ' עד, פב-פד]
ד/ה ס' העתים עמ' 70
ד/ה קדשי יהושע עמ' קיח, אלף רל, אלף תכד
ד/ה שם טוב
ד/ה שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ד סי' צד
ד/ה תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' סה
ד/ו אוצרות הרמב"ם
ד/ו אור הישר [לח"מ הל' עבדים פ"ז ה"ה, אור גדול קונ' קרני אור, אור הישר תמורה י ע"ב ודף יא ע"א ודף יב ע"א]
ד/ו אלומת עלומים סי' ב דף ז ע"ד, ח ע"א, י ע"ב {רצה בה רצה בוולדה}, סי' ט דף כ ע"ב-ע"ג
ד/ו באר מים חיים (נוסינזון) כתובות דף נט
ד/ו בית שערים יו"ד סי' כז
ד/ו ביתאל ח"א דף טו ע"ד
ד/ו בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' רלב
ד/ו גדולי אריה עמ' עד
ד/ו דברי יששכר דף נב ע"ב
ד/ו דעת משה (פרידמן) סי' לה
ד/ו דרכי משה ח"א שמעתתא י פ' טז
ד/ו היכל צמח
ד/ו הלכה רבה ח"ב עמ' 163
ד/ו העובר בהלכה עמ' 45, 46, 48, 49, 54
ד/ו הרועים בשושנים
ד/ו ואתה תחזה ח"ג
ד/ו זבח שלמה ח"ג עמ' פב
ד/ו זכותא דאברהם (לנדא) עמ' צג
ד/ו זכרון שלמה (קליין) עמ' קצז {לח"מ}
ד/ו חדושים ובאורים (גרי') תמורה סי' ב ס"ק ב {לח"מ}
ד/ו חוות בנימין ח"ב עמ' תטז
ד/ו חזו"א על הרמב"ם
ד/ו חזו"א תמורה סי' לג ס"ק ה-ו, פרה סי' ב ס"ק ח, אהע"ז סי' ד ס"ק יא
ד/ו חזקה רבה חו"מ ח"ד עמ' 24
ד/ו חי' הראי"ה
ד/ו חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד הל' עבדים פ"ז ה"ה]
ד/ו חי' הרמב"ם למסכתות יומא ותמורה עמ' 147-148 {חטאת מעוברת וילדה}
ד/ו חנוכת הבית עמ' סה
ד/ו יד אברהם פרה עמ' טז
ד/ו יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' קלז
ד/ו יד ישראל ח"ב
ד/ו ימין משה
ד/ו יעלת חן עמ' רסח {לח"מ}
ד/ו לב ארי (רביץ) עמ' 153
ד/ו לב אריה (בראד) חולין נו ע"א (ד"ה ובזה)
ד/ו לב אריה (בראד, תשסד) עמ' רד
ד/ו לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' מב אות א-ה
ד/ו מטה אהרן (הלוי) דף רמא ע"ב
ד/ו מטה אשר דף פא ע"א
ד/ו מלחמות יהודה דף קכ ע"ג
ד/ו מנחה טהורה דף קג ע"ג {לח"מ}
ד/ו מנחת חזקיה מנחות עמ' רלז
ד/ו מערכי לב (ציר') עמ' רמד
ד/ו מראה איש ח"א יו"ד עמ' מו, נג, קנח, ח"ב עמ' קסו
ד/ו מראות ישרים יבמות סי' לז עמ' קפד
ד/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ו משאת מרדכי ב"ק עמ' רה
ד/ו משאת משה (חברוני) פסחים סי' קלט עמ' ריד
ד/ו משנה הלכות ח"ט סי' של
ד/ו משנת יעקב [משנת יעקב הל' איסו"ב פי"ב ה"כ ועמ' עד, פב-פד]
ד/ו משנת ר' אהרן גיטין עמ' קסט
ד/ו נחלת יעקב (צלניק) עמ' 211
ד/ו נחלת עמי
ד/ו נחלת שמואל דף סו ע"א {לח"מ}
ד/ו נשמת חיים (תשסח) חו"מ ענינים סי' פא עמ' קלד
ד/ו עבודת הזבח תמורה סי' יב ס"ק ז
ד/ו עבודת מתנה עמ' לט {לח"מ}
ד/ו עצמות יוסף קידושין דף פח (עמ' רנא)
ד/ו ערהשה"ע קדשים סי' רלט אות כט
ד/ו קדשי יהושע עמ' שנא, אלף תקפט
ד/ו קול דודי (תשף)
ד/ו קול דודי כריתות סי' תרכד
ד/ו קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' רמו
ד/ו קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' שיז
ד/ו שאל האיש דף לא ע"ד
ד/ו שו"ת ר"י מסלוצק עמ' שנ
ד/ו שיח ערב קדשים עמ' שסח
ד/ו שלמי יוסף מנחות עמ' שצו
ד/ו שם טוב - השלמה
ד/ו שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' רנד {לח"מ}
ד/ו שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' קיד
ד/ו שעורי הלכה עמ' קמה
ד/ו שעורי ר' אליהו מאיר יבמות סי' כ אות ב
ד/ו שער המלך ח"ב עמ' רצ, שכח
ד/ו שערי טהר ח"ה שער ב סי' יז אות א, ח"ח סי' קא אות א (רצב ע"ג) {לח"מ - עובר ירך אמו}
ד/ו שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 531
ד/ו שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' קיד
ד/ו שפת אמת על התלמוד ח"ג דף ס ע"ד, פו ע"ב
ד/ו תורת ההגיון בהלכה עמ' 14, 19
ד/ו תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' סה-סז, קלג {חלה קדושה על עובר בפ"ע}, קלד
ד/ז אור הישר [לח"מ הל' מעה"ק פט"ו ה"ג]
ד/ז אפיקי מגינים זבחים סי' לז
ד/ז בדבר מלך ח"ד עמ' קנט
ד/ז בדבר מלך חי"ד עמ' קפח
ד/ז גחלי אש דף לב ע"א {ראב"ד}
ד/ז זבח שלמה ח"ג עמ' פב, צא
ד/ז חי' הרמב"ם למסכתות יומא ותמורה עמ' 141
ד/ז מראה איש ח"א יו"ד עמ' מז
ד/ז משנת יעקב
ד/ז קדשי יהושע עמ' אלף תכ
ד/ז שמועת חיים יומא ח"ב עמ' רמג
ד/ז שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' רסו
ד/ח אבני קודש מעילה עמ' ע
ד/ח אור הישר [כ"מ הל' מעילה פ"ד ה"ז]
ד/ח בדבר מלך ח"ד עמ' קנח-קנט
ד/ח בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' טז {שעה"מ}
ד/ח ביתאל ח"א דף טו ע"ד
ד/ח דבר שאול תמורה סי' נה אות כ, כה
ד/ח הגהות רימ"א
ד/ח הגהות רימ"א {כ"מ, לח"מ}
ד/ח הר המלך ח"ז עמ' קל
ד/ח ואתה תחזה ח"ג
ד/ח ויטע אשל תמורה ח"ב עמ' שמה
ד/ח חדושים ובאורים (גרי') תמורה סי' ד ס"ק י
ד/ח חי' הראי"ה
ד/ח חי' הריצ"ד לעיל ה"א
ד/ח חי' הרמב"ם למסכתות יומא ותמורה עמ' 141-142
ד/ח חסדי דוד ח"ז עמ' תקפח
ד/ח יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' קיד
ד/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ח משנת יעקב
ד/ח נחלת עמי
ד/ח קדשי יהושע עמ' תשפז {גרי"ז}, אלף רכז, אלף רכט
ד/ח שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' קנד
ד/ח שם טוב - השלמה
ד/ט אמרי יצחק במדבר-דברים עמ' נד
ד/ט בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' עג
ד/ט המסורת בספרי הרמב"ם עמ' 23
ד/ט חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד תמורה כב ע"ב]
ד/ט נחלת עמי
ד/ט קדשי יהושע עמ' אלף רכט
ד/ט שם טוב - השלמה
ד/ט שערי טהר ח"ה שער ב סי' יב אות ג
ד/י ואתה תחזה ח"ג
ד/י חוות בנימין עמ' תטז
ד/י שיח ערב קדשים עמ' י {אהא"ז}, רלג
ד/י שלמי שמחה ח"א עמ' סה
ד/י שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תלו
ד/י שערי טהר ח"ה שער ב סי' יב אות ג
ד/יא מלחמות יהודה דף קלח ע"ג
ד/יא שם טוב
ד/יב באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' רלג
ד/יב ואתה תחזה ח"ג
ד/יב חי' חתם סופר
ד/יב מחשבת הקודש ח"ב דף יד ע"ב וע"ד
ד/יב קרית מלך
ד/יב שם טוב - השלמה
ד/יב שערי טהר ח"ה שער ב סי' יב אות ג
ד/יג אור הישר [לח"מ לקמן פ"ו ה"ח]
ד/יג באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' רלג
ד/יג הגהות חבר בן חיים
ד/יג חסדי דוד ח"ז עמ' תתיא
ד/יג קדשי יהושע עמ' אלף תקיג
ד/יג שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף לג ע"ב {מל"מ}
ד/יד אחר האסף עמ' רמה, רמז
ד/יד אמרות טהורות (ישראל) דף רע ע"ג
ד/יד אנצי"ת ע' אשם שנתק הע' 8, ע' גוסס הע' 157 {מל"מ}
ד/יד אש פנחס עמ' קלז-קלח {אשם תלוי - האם רועה}
ד/יד אשל אברהם (בוטשאטש) סי' א ס"ק ד ברכת אברהם אות נד
ד/יד בארות יצחק (הכהן) עמ' שיא
ד/יד בדבר מלך ח"ד עמ' קנט
ד/יד ברור הלכה פסחים עג ע"א ציון ג, גיטין כח ע"א ציון ב, ג {מל"מ}, ציון ד
ד/יד ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' ג אות א
ד/יד דביר הקודש זבחים עמ' לב
ד/יד ואתה תחזה ח"ג
ד/יד חדושים ובאורים (גרי') שבועות יב ע"א
ד/יד חזקה רבה יו"ד הלכה קסו {מל"מ}, אהע"ז ח"א עמ' 58-57 {מל"מ}, ח"ד עמ' 189
ד/יד חי' הרמב"ם למסכתות יומא ותמורה עמ' 142-143
ד/יד חי' חתם סופר
ד/יד כלי טהור עמ' רפא
ד/יד להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' קכו ע"ב
ד/יד מזכרת חיים עמ' שנא
ד/יד מים אדירים דף פא ע"ג
ד/יד מלחמות יהודה דף צב ע"א
ד/יד מנחת חינוך ח"ב עמ' לד
ד/יד מקוה המים עמ' לט
ד/יד מרחשת ח"ב סי' י אות ד
ד/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/יד משנת יעקב
ד/יד ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קכ
ד/יד ספרי דבי רב ח"א עמ' לה
ד/יד עבודת הזבח תמורה סי' יד ס"ק ה
ד/יד עמק יהושע אחרון עמ' צד
ד/יד קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רמא
ד/יד שם טוב
ד/יד שמוש חכמים ב עמ' לא
ד/יד שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' מה {מרכה"מ}
ד/יד שעורי ר"א ליכטנשטין זבחים עמ' 133
ד/יד שערי אלימלך עמ' נ
ד/יד שערי היכל זבחים עמ' תרכג {שאינה בת סמיכה - ביחס לבאמ"ק ב,יב}
ד/יד תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' לד
ד/טו אבן האזל (גם בהוספות סוף ח"ב)
ד/טו אברהם יגל
ד/טו אהל משה (וינברג) קונטרס הלך דבש דף ז ע"ד {אשם שניתק לרעייה ושחטו לשם עולה}
ד/טו אור עולם (בלומנפלד) דף כו ע"ד
ד/טו אמונת יהושע עמ' אלף תרפב
ד/טו אנצי"ת ע' אשם שנתק הע' 20 {קרית ספר}, 28, 29, 40
ד/טו אפיקי מגינים זבחים סי' יד
ד/טו בד קודש (פוברסקי) ח"א דף פד ע"א-ע"ב
ד/טו בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' צז
ד/טו בדבר מלך ח"ה עמ' קמד, קמו, רה
ד/טו בדרך המלך עמ' פח
ד/טו בינת נבונים דף סה ע"ב
ד/טו בית המדרש
ד/טו ביתאל ח"א דף טז ע"א
ד/טו ברור הלכה פסחים עג ע"ב ציון א
ד/טו הר המוריה הל' שגגות פ"ב ה"י {צריך עקירה}
ד/טו וענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' מט
ד/טו חדושים ובאורים (גרי') שבועות יב ע"א
ד/טו חזו"א על הרמב"ם
ד/טו חי' הראי"ה
ד/טו חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד זבחים ה ע"ב]
ד/טו חי' ר"מ מאימראן פסחים עמ' רפג
ד/טו חכם צבי (תשעה) ח"א סי' מה ד"ה וראיתי
ד/טו יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' לא
ד/טו יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' פז
ד/טו לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ב אות ד-ה
ד/טו מאור למלך פסחים עמ' קלח
ד/טו מחשבת הקודש ח"א דף לח ע"ב
ד/טו מטה אהרן שבועות עמ' כב
ד/טו מנחת חזקיה מנחות עמ' ה
ד/טו מעין נצח ח"א סי' מח {לח"מ}
ד/טו מעיני המים
ד/טו מראה כהן זבחים עמ' טו, כה-כו
ד/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/טו משאת משה (חברוני) פסחים סי' קה עמ' קסה
ד/טו משכיל לאיתן דף י ע"ג {צריך עקירה}
ד/טו משנת יעקב
ד/טו נזר הקדש (גורונצ'יק) עמ' קח-קכא
ד/טו נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף טז ע"ג, מהדו"ת דף לט ע"ג, מנחות דף קנ ע"ב
ד/טו נר מצוה (ואלק) מצוות דף כו ע"ג {אשם שניתק לרעיה ושחטו לעולה}
ד/טו נשמת חיים (תשסח) חו"מ הערות עמ' קפט
ד/טו ענפי ארז (זי') דף ס ע"ג, סא ע"א, קסה ע"ד
ד/טו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' נא
ד/טו קדשי יהושע עמ' נד, תרג {כ"מ}, תשפא {לח"מ}, אלף תט-תי
ד/טו רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ד ה"ג מקור 12
ד/טו שיח ערב קדשים עמ' שפז {לח"מ}
ד/טו שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' פא
ד/טו שם טוב כאן, והשלמה
ד/טו שמועת חיים ערכין ח"א עמ' רכח
ד/טו שמוש חכמים ג עמ' צ-צא
ד/טו שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' קמח
ד/טו שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' תקו
ד/טו שעורי הגרב"ד פסחים עמ' רעט
ד/טו שעורי ר' יחיאל מיכל זבחים פ"א אות נג
ד/טו שעורי ר"א ליכטנשטין זבחים עמ' 124, 133
ד/טו שערי היכל יומא מערכה קמח הערה 4 {קושיה מהל' מעה"ק}
ד/טו שערי טהר ח"ה שער ב סי' יד אות ב
ד/טו תורת הקדש ח"ב עמ' רו
ד/טו תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' נד
ד/טז אבי עזרי ח"א וח"ה
ד/טז אבן האזל
ד/טז אור הישר [כ"מ הל' מעה"ק פט"ו ה"ה]
ד/טז אור יעקב נדרים עמ' קז
ד/טז אור שמח
ד/טז אחיעזר ח"ב סי' מט ס"ק ח
ד/טז איש צעיר (עוזיאל) דף ח ע"ג {מפריש נקבה לאשם ולעולה קדוש קדושת הגוף}
ד/טז אמונת יהושע עמ' אלף ו {או"ש}
ד/טז אמרי כהן (הולנדר) עמ' רצ
ד/טז אנצי"ת ע' אשם הע' 37
ד/טז בדבר מלך חי"ד עמ' שא, שד
ד/טז בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' סד-סה
ד/טז בני שמואל דף פח ע"ג
ד/טז ואתה תחזה ח"ג
ד/טז וענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' מט
ד/טז חי' הרמב"ם למסכתות יומא ותמורה עמ' 138
ד/טז מלואי אבן ח"ב עמ' פה
ד/טז מנחם שלמה - תוספתא כריתות פ"ב ה"ד
ד/טז מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' ריז
ד/טז מקדש דוד קדשים קונ' א ס"ק א
ד/טז מראה אש ח"א עמ' קצ, קצה
ד/טז מרכבת יוסף דף קח ע"א {המפריש נקבה לאשם}
ד/טז משנת חיים ערכין עמ' תז-תיג
ד/טז משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' מד אות ב
ד/טז משנת ר' אהרן נדרים עמ' קעא, קפ, קפב
ד/טז עבודת הזבח תמורה סי' יא ס"ק ז {או"ש}
ד/טז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' מט
ד/טז קדשי יהושע עמ' תשעד {או"ש}, אלף קלא, אלף קלג, אלף קסה, אלף קעג-קעד, אלף ריז, אלף רלד, אלף תכ
ד/טז קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' קע, קעג
ד/טז שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' צב
ד/טז שם טוב
ד/טז שמחת עולם (לגו)
ד/טז שעורי הלכה עמ' קלז
ד/טז שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' מה
ד/טז שערי טהר ח"ה שער ב סי' טז אות ד
ד/טז שרידי אש ח"א עמ' תקמט
ד/טז תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' שמה
ד/יז אבי עזרי ח"ה
ד/יז איש צעיר (עוזיאל) דף ח ע"ג {מפריש נקבה לאשם ולעולה קדוש קדושת הגוף}
ד/יז בד קודש (פוברסקי) ח"א דף קח ע"א
ד/יז בדבר מלך חי"ד עמ' שד
ד/יז גבורת יצחק (תשמח) דף צה
ד/יז גבורת יצחק (תשסו) עמ' צה
ד/יז דרכי יושר (שרף) ח"ב עמ' שלג {לח"מ}
ד/יז זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' מב
ד/יז חזו"א על הרמב"ם
ד/יז חיים שאל ח"ב סי' מג אות יז
ד/יז יד אליעזר תמורה-מעילה עמ' רלא
ד/יז יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' מז, צ
ד/יז ישועות מלכו (הגהות)
ד/יז משאת משה (חברוני) פסחים סי' קה עמ' קסו
ד/יז קדשי יהושע עמ' אלף קלב
ד/יז קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' קע, קעג
ד/יז שיח ערב קדשים עמ' שס
ד/יז שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' צב
ד/יז שרידי אש ח"א עמ' תקמט
ד/יח אור שמח
ד/יח אנצי"ת ע' אין מפרישין הע' 13
ד/יח אשיחה בחקיך פרה עמ' יט
ד/יח בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' סה-סו
ד/יח בנין הלכה עמ' קסה-קסו
ד/יח דבר שאול תמורה סי' נז אות יא
ד/יח הדר איתמר עמ' רלז-רלח
ד/יח הרועים בשושנים
ד/יח ואתה תחזה ח"ג
ד/יח ויטע אשל תמורה ח"ב עמ' צ
ד/יח ויקן יוסף דף קס ע"ד
ד/יח חדושים ובאורים (גרי') תמורה סי' ג ס"ק ה
ד/יח חזו"א על הרמב"ם
ד/יח חי' הראי"ה
ד/יח יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' מז
ד/יח לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' כא אות ד
ד/יח לקוטי שיחות חל"ב עמ' 13
ד/יח מאור למלך קדושין עמ' פח
ד/יח מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"ב דף כא ע"א
ד/יח מנחם שלמה - תוספתא כריתות פ"ב ה"ד
ד/יח מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' שו
ד/יח מנחת חינוך ח"ב עמ' תקנה
ד/יח מראה אש ח"א עמ' קפט
ד/יח נזר הקדש (גורונצ'יק)
ד/יח נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' לז
ד/יח עבודת הזבח תמורה סי' א ס"ק יב, סי' י ס"ק א
ד/יח ענפי ארז (זי') דף קט ע"ב
ד/יח צפנת פענח ויקרא עמ' כז
ד/יח צרור החיים (יעקב)
ד/יח קדשי יהושע עמ' אלף קלב-קלג, אלף קסו, אלף קעב, אלף קעז, אלף רלד
ד/יח שם טוב
ד/יח שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' קס, קסד
ד/יח שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' קכג
ד/יח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' ריא
ד/יח שרידי אש ח"א עמ' תקמט
ד/יח תורת המלך (צדוק) סי' ט ס"ק כה
ד/יט אבי עזרי ח"א
ד/יט אבן האזל (גם בהשמטות דף קל ע"א)
ד/יט אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קו-קז
ד/יט אגרא דשמעתא ח"א עמ' נג
ד/יט אגרות משה יו"ד ח"ב סי' פח
ד/יט אור הישר [לח"מ הל' מעה"ק פי"ח ה"י]
ד/יט אחר האסף עמ' רנו
ד/יט אנצי"ת ע' אשם תלוי הע' 113, 120, 123, 126
ד/יט אנקת יעקב דף ו ע"ג {לא אומרים "כל העומד"}
ד/יט בדבר מלך ח"ד עמ' קסא, ח"ו עמ' רכב, ח"ח עמ' נב-נג
ד/יט בינת נבונים דף סד ע"ג
ד/יט בית אהרן (כהן, תשך) דף כה ע"ד
ד/יט בית שערים או"ח סי' א
ד/יט ביתאל ח"א דף טו ע"ד
ד/יט בנין הלכה עמ' קנד
ד/יט ברור הלכה גיטין כ ע"ב ציון ד
ד/יט ברכת אריאל ח"א סי' כא ס"ק ז
ד/יט ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' ד אות א
ד/יט דברות משה נדה וטהרות עמ' תשע {הדם ישפך והבשר ישרף}
ד/יט דברי יצחק (הרצוג) דף נח ע"ד, עד ע"ג-ע"ד {לבו של אדם דוה על עוונותיו}
ד/יט דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תריב, תרטו
ד/יט דרכי משה ח"א שמעתתא ט פ"ו, שמעתתא י פ' טז
ד/יט ואתה תחזה ח"ג
ד/יט ויקח אברהם [ברכת מועדיך לחיים (אזמיר) ח"ב דף ז ע"א]
ד/יט זכר שמואל יו"ד סי' טו אות ב ס"ק א
ד/יט זכרון מלך (א"ש)
ד/יט חדושים ובאורים (גרי') כריתות סי' ז ס"ק ד
ד/יט חכם צבי (תשעה) ח"א סי' קסג ד"ה והנה
ד/יט חלקת מחוקק סי' קכד ס"ק א {לא אומרים כל העומד}
ד/יט חסדי דוד ח"י עמ' נח
ד/יט טוב טעם ודעת מהדו"ב עמ' עא
ד/יט יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' רסג
ד/יט יראה ואהבה עמ' רכא {לא אומרים כל העומד}
ד/יט כבוד הלבנון דף ו ע"א-ע"ב {יאכל}
ד/יט לקוטי שיחות ח"ג עמ' 143
ד/יט מי החג עמ' סג
ד/יט מלחמות יהודה דף קמא ע"א, קמה ע"ב
ד/יט מנחם שלמה סי' ריז, רסט, רעג, תוספתא כריתות פ"ד ה"ד
ד/יט מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' תפג
ד/יט מנחת חינוך ח"ב עמ' מא, צה, ח"ג עמ' שטו
ד/יט מנחת יהודה (בוים) דף ע ע"א-ע"ב {נודע אחרי שנזרק הדם}
ד/יט מעין גנים (מזרחי) דף ה ע"ב {הואיל ועל ספק הפרישו}
ד/יט מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קפט ע"ג
ד/יט מראה כהן זבחים עמ' רכט
ד/יט משנת יעקב
ד/יט נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף מה ע"ד
ד/יט נחלת שמואל דף טו ע"א
ד/יט נר מצוה (ואלק) מצוות דף צא ע"ג {נודע לו שלא חטא ירעה עד שיסתאב}
ד/יט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' רז
ד/יט ערהשה"ע קדשים סי' ק אות ז
ד/יט פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' פ
ד/יט פני אברהם (פרלמן) דף כח ע"ב {"ומקדיש"}
ד/יט ציוני תורה כריתות כג
ד/יט צמח מנחם דף ד ע"א {נודע שלא חטא}
ד/יט צרור הכסף (גטיניו)
ד/יט קדשי יהושע עמ' תקעה, אלף תעט
ד/יט קול דודי (תשף)
ד/יט קול דודי כריתות סי' תט, תקפז
ד/יט קרית מלך
ד/יט שי למלך עמ' ריט
ד/יט שיח השדה (פרומר) עמ' קה
ד/יט שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' קעד {נודע קודם זריקה}
ד/יט שעורי הלכה עמ' קמט, קצז
ד/יט שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' מו
ד/יט שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' שלב
ד/יט שער המלך ח"ב עמ' שעז
ד/יט שערי היכל זבחים עמ' תשס {הדם ישפך - כחכמים}
ד/יט שערי זיו ח"ג דף קמב ע"ג
ד/יט שערי טהר ח"ג שער א סי' ד אות ג, שער ב סי' ז אות א
ד/יט שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 130
ד/יט תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' קסז
ד/יט תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' קסו
ד/יט תפארת חיים (שאכעט) דף פז ע"ג
ד/כ אנצי"ת ע' אשם הע' 153-155, 157, 158, 161
ד/כ ואתה תחזה ח"ג
ד/כ שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' מו
ד/כ שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' ריט
ד/כא אחר האסף עמ' רמה, רנו
ד/כא אנצי"ת ע' אשם תלוי הע' 128
ד/כא בדבר מלך ח"ד עמ' קנט, קסא
ד/כא בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' פ
ד/כא ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' ג אות א
ד/כא דביר הקודש זבחים עמ' לב
ד/כא הגהות רימ"א
ד/כא חי' הראי"ה
ד/כא חי' חתם סופר
ד/כא חקל יצחק (שו"ת) עמ' קז
ד/כא מלחמות יהודה דף יא ע"ד, צב ע"א, צג ע"ד
ד/כא מנחם שלמה סי' רסח
ד/כא מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ב עמ' רמה {מל"מ}
ד/כא מעיני המים
ד/כא ס' העתים עמ' 70
ד/כא פני אברהם (פרלמן) דף כח ע"ב
ד/כא קול דודי (תשף)
ד/כא שלמי יוסף מנחות עמ' ב
ד/כא שעורי הלכה עמ' קמט {מל"מ}
ד/כא שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' מה {מל"מ}, מו
ד/כא שפת אמת על התלמוד ח"ג דף צג ע"ב
ד/כב אנצי"ת ע' אשם הע' 52, ע' אשם מצרע הע' 8, 14, ע' אשם נזיר הע' 5, 10, ע' אשם תלוי הע' 13, 14, 17
ד/כב ארעא דרבנן (תשעט) עמ' סג
ד/כב באר אברהם (טרויב)
ד/כב בית שערים או"ח סי' ב
ד/כב בני שמואל דף פט ע"ד
ד/כב ברור הלכה שבועות לו ע"ב ציון ה
ד/כב גחלי אש דף לב ע"ג {מל"מ - מצוה מן המובחר להביא חטאת בסלע}
ד/כב דליית הכרם עמ' תתתכג {מן הקטנים}
ד/כב דקה מן הדקה דף סד ע"א {מל"מ}
ד/כב הר המלך ח"ז עמ' תקכא, ח"ח עמ' שמ-שמא
ד/כב הרמב"ם והלכותיו
ד/כב הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' רב
ד/כב ואתה תחזה ח"ג
ד/כב כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' נא
ד/כב לקוטי שלמה (תרנד)
ד/כב מנחם שלמה - תוספתא כריתות פ"ד ה"ב
ד/כב מנחת חינוך ח"ב עמ' מח
ד/כב מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' עז {רמב"ם}, עח {מרכבת המשנה, הגהות עמק המלך}
ד/כב מרגניתא דר"מ [כוכב מיעקב סי' לא]
ד/כב משנת יעקב הפלאה עמ' ז
ד/כב ניצוצי אש עמ' קא
ד/כב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קסח
ד/כב פותח יד
ד/כב פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' קלא
ד/כב צמח ארז עמ' תלב
ד/כב קרית מלך
ד/כב שארית יהודה (בלום) דף כז ע"א {כסף שקלים}
ד/כב שלטי הגבורים עמ' רע
ד/כב שם טוב
ד/כב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תעב
ד/כב תורה מציון שנה ה חוב' ב סי' יד, שנה ו חוב' א סי' יא
ד/כג אמונת יהושע עמ' קעג
ד/כג אנצי"ת ע' אשם הע' 56
ד/כג מהרי"ט אלגזי פ"ח אות פא או"ק ו
ד/כג מנחת חינוך ח"ב עמ' לח
ד/כג קול דודי (תשף)
ד/כג קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' כד
ד/כג שו"ת אור שמח (מהד' תשנח) עמ' קעב {או"ש}
ד/כג שיח ערב קדשים עמ' קטו
ד/כג שלטי הגבורים עמ' רע
ד/כג שם טוב
ד/כג תורה לשמה (תשעג) עמ' רנג
ד/כד אבן האזל
ד/כד אבן ישראל (פישר) ח"ט עמ' ריז
ד/כד אור הישר [לח"מ הל' שגגות פ"ג ה"ח, מל"מ הל' מעילה פ"ד ה"ו]
ד/כד אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 170
ד/כד אנצי"ת ע' אשם הע' 57, 58, 61, 62
ד/כד בדבר מלך חי"ד עמ' ש
ד/כד ביצחק יקרא (תשמט) ח"ב סי' כב
ד/כד דברי שמואל (אידלזק) סי' ז-ח
ד/כד הרמב"ם כמחנך עמ' 219
ד/כד ואתה תחזה ח"ג
ד/כד וענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' נו
ד/כד חדושים ובאורים (גרי') כריתות סי' י ס"ק ד
ד/כד חזון עובדיה (הלוי) דף רכה ע"ד
ד/כד חי' הראי"ה
ד/כד חי' הריצ"ד
ד/כד חנוכת הבית עמ' צא
ד/כד כבוד הלבנון דף סד ע"ג
ד/כד לב איש עמ' תפט
ד/כד מאור למלך קדושין עמ' צב
ד/כד מנחת חינוך ח"ב עמ' לח
ד/כד מעיני המים
ד/כד מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' קה
ד/כד מקדש דוד קדשים סי' לג ס"ק ב
ד/כד מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/כד נזר הקדש (רזין) מנחות דף מ ע"ב
ד/כד עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' רלד
ד/כד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' מה, נה, קסט
ד/כד ערהשה"ע קדשים סי' צג אות יט
ד/כד קול דודי (תשף)
ד/כד קול דודי כריתות סי' תרכב, תרכה
ד/כד קרית מלך
ד/כד שבט הלוי (ווזנר) ח"ו קונטרס הקדשים סי' ח
ד/כד שם טוב
ד/כד שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' קו
ד/כד שערי טהר ח"ג שער א סי' ג אות ג
ד/כד תהלות ישראל (מג'לד) עמ' נד
ד/כה אנצי"ת ע' אשם הע' 131
ד/כה מנחם שלמה - תוספתא כריתות פ"ד ה"ה
ד/כה מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף עד ע"ג
ד/כה נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' יג
ד/כה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קסט
ד/כה שם טוב - השלמה
ד/כו אנצי"ת ע' אשם הע' 45
ד/כו אשר למלך
ד/כו בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' סה
ד/כו ואתה תחזה ח"ג
ד/כו חזו"א על הרמב"ם
ד/כו חזו"א קדשים לקוטים סי' ה
ד/כו חיים שאל ח"ב סי' ז אות ב
ד/כו לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' כא אות ד
ד/כו מנחם שלמה - תוספתא כריתות פ"ד ה"ד
ד/כו משנת חיים מנחות עמ' שט
ד/כו משנת יעקב
ד/כו נזר הקדש (גורונצ'יק)
ד/כו קדשי יהושע עמ' רצה, אלף לא
ד/כו שיח ערב קדשים עמ' רנו
ד/כו שם טוב - השלמה
ד/כו שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' עדר
ד/כו שפת אמת על התלמוד ח"ג דף פה ע"ב
ד/כו תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' רפ
ד/כז אור הישר [אור הישר מנחות מח ע"ב]
ד/כז אור שמח
ד/כז בד קודש (פוברסקי) ח"א דף פ ע"א
ד/כז בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' פח, קעז
ד/כז גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' עח
ד/כז ואתה תחזה ח"ג
ד/כז זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' קמו
ד/כז זכרון מלך (א"ש)
ד/כז ידי משה (בוצק') הל' פסה"מ סי' טז-יז
ד/כז מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ג עמ' רב, רד
ד/כז מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' תקצג-תקצד, ח"ב עמ' סא
ד/כז מקדש דוד קדשים סי' כז ס"ק ה
ד/כז משנת חיים ויקרא עמ' לה
ד/כז משנת חיים זבחים עמ' קנח
ד/כז משנת חיים יומא עמ' תעה
ד/כז משנת חיים מנחות עמ' שט, שי
ד/כז משנת יעקב
ד/כז צרור החיים (יעקב)
ד/כז קול דודי כריתות סי' תרכו
ד/כז קרית מלך
ד/כז שלמי נזיר עמ' תי
ד/כז שם טוב
ד/כז שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' פג
ד/כז שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' תע


ה/491 הלכות פסולי המוקדשין פרק ה *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ה/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ה/רה"פ הר המוריה (שץ)
ה/רה"פ הרמב"ם המדויק
ה/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ה/רה"פ מעשה רקח
ה/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ה/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' קלד
ה/רה"פ פי' ר"י קאפח
ה/רה"פ רמב"ם הערוך
ה/רה"פ רמב"ם לעם
ה/רה"פ שם טוב
ה/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ה/א בארות יצחק (הכהן) עמ' שיב
ה/א בית המדרש
ה/א בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תקכה
ה/א חזון יחזקאל זבחים פ"ח ה"ב
ה/א יגיעת ערב פסחים עמ' קכו {מל"מ}
ה/א מנחת כהן (יוסף חיים) דף סב ע"ג
ה/א מנחת עני (תקמז) דף ל ע"ב {מל"מ}
ה/א משנת יעקב
ה/א קהלות יעקב בכורות סי' ח
ה/א קרית מלך
ה/א שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קמה {מל"מ}
ה/א שיירי כנה"ג [רמ"ע מפאנו סי' כג]
ה/א שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' קסג
ה/א תהלה לדוד (מן) קדשים סי' מז ס"ק יא {משל"מ}
ה/ב בארות יצחק (הכהן) עמ' שיב
ה/ב משנת יעקב
ה/ג בארות יצחק (הכהן) עמ' שיב
ה/ג בדבר מלך חי"ב עמ' קפח
ה/ג בני יעקב
ה/ג ואתה תחזה ח"ג
ה/ג משנת יעקב
ה/ג שם טוב - השלמה
ה/ד חזון יחזקאל זבחים פ"ח ה"ב
ה/ד שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' רטו
ה/ד שערי שמואל עמ' קמד
ה/ה אילה שלוחה (הלברשטם) דף ב ע"א
ה/ה בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' עט
ה/ה עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' רצד
ה/ה פאר הלכה פסחים עמ' מה {שעה"מ}
ה/ה שם טוב - השלמה
ה/ה שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' סא, סח, עא
ה/ה שפת אמת על התלמוד ח"ב דף נ ע"ג
ה/ה תורת יצחק ח"ב עמ' קכא
ה/ו אהל משה (קצנלנבויגן) סי' לא דף כה ע"ד, כו ע"ג
ה/ו אוצרות הרמב"ם
ה/ו אור הישר [מל"מ הל' נזירות פ"ט הי"ג]
ה/ו בדבר מלך ח"ו עמ' קלט
ה/ו בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' עט
ה/ו הדר איתמר עמ' רלו-רלז
ה/ו חזון יחזקאל תמורה פ"א ה"ה
ה/ו חי' הראי"ה
ה/ו מעיני המים
ה/ו מראה אש ח"א עמ' קנג, קנח
ה/ו מרגניתא דר"מ
ה/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/ו ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תרמא
ה/ו עדות בישראל
ה/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' סז
ה/ו צמח מנחם דף ה ע"א
ה/ו שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' קמג
ה/ו שלמי שמחה ח"א עמ' ריב {לח"מ}
ה/ז גליונות אבני נזר {לח"מ - ירושלמי} [מפורש להיפוך - עיי"ש]
ה/ז הגהות רימ"א
ה/ז ואתה תחזה ח"ג
ה/ז זבד טוב עמ' 8
ה/ז חי' הראי"ה
ה/ז מעיני המים
ה/ז מראה אש ח"א עמ' קנח
ה/ז מראות הים עמ' רא-רד
ה/ז משנה הלכות יבמות - עריות סי' עג
ה/ז ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תרמא {לח"מ}
ה/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' יב, סז
ה/ז קהלות יעקב בכורות ח
ה/ז תשובה מיראה
ה/ז תשובה מיראה (תשסו) עמ' כא
ה/ח אור הישר [אור הישר מנחות קח ע"א, עי' ירושלמי נזיר פ"ד ה"ד]
ה/ח אחר האסף עמ' רנד {גרי"ז}
ה/ח דברי חיים בתרא ד"ה בסוגיא
ה/ח הגהות רימ"א
ה/ח ואתה תחזה ח"ג
ה/ח זבד טוב עמ' 8
ה/ח חדושים ובאורים (גרי') מנחות סי' יא ס"ק יט
ה/ח חזון יחזקאל מנחות פ"ו ה"ו
ה/ח חי' הראי"ה
ה/ח יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' עה {גרי"ז}
ה/ח מנחה טהורה דף קכב ע"א {כ"מ}
ה/ח מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' כג
ה/ח מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' טז
ה/ח מעיני המים
ה/ח מפתח הבאורים [גרי"ז דף מד]
ה/ח מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' שעה, שצ, תב
ה/ח מקדש דוד קדשים סי' יח ס"ק א, סי' יט ס"ק ב
ה/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/ח משנת חיים במדבר עמ' קב
ה/ח משנת חיים מנחות עמ' תקפב, תשמ
ה/ח נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"א סי' יח אות ז
ה/ח ס' השבי"ט עמ' לו-לז
ה/ח עטרת צבי (דרבקין, תשמה) סי' לא עמ' קד
ה/ח עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' קכג
ה/ח פניני רבנו הגרי"ז עמ' תרמ, תרמג
ה/ח קדשי יהושע עמ' תשפה-תשפו
ה/ח קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' קד
ה/ח קרית מלך
ה/ח רנת יצחק מלכים עמ' שכד {המותר - מנחת נדבה}
ה/ח רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקמה
ה/ח שולי המעיל מעילה אות עז {גרי"ז}
ה/ח שלמי יוסף מנחות עמ' א {השמיט מנחת קנאות}
ה/ח שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' כח
ה/ח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' פה
ה/ח שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' ב, מד
ה/ח שערי טהר ח"ג שער ג סי' טו אות ד
ה/ט ברכת אריאל ח"ב עמ' לה {לעולה ולשלמים של יחיד}
ה/ט בשמן רענן ח"ב עמ' שסז
ה/ט גבורת יצחק שקלים עמ' קפה
ה/ט הדר איתמר עמ' רלו
ה/ט ואתה תחזה ח"ג
ה/ט חדושים ובאורים (גרי') מנחות סי' יא ס"ק יט
ה/ט חזון יחזקאל נזיר פ"ג ה"ח
ה/ט חי' הגר"מ זמבה סי' ל אות ו, ט
ה/ט חי' ירוחם
ה/ט יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' יז
ה/ט מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' שב
ה/ט ספיקא דרבנן עמ' עד
ה/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' יב, סז
ה/ט קדשי יהושע עמ' אלף קעב, אלף רלח
ה/ט קול דודי (תשף)
ה/ט קול דודי כריתות סי' תרלא
ה/ט קרית מלך
ה/ט שלמי יוסף נזיר עמ' שפו
ה/ט שלמי נזיר עמ' שנג-שנח
ה/ט שפת אמת על התלמוד ח"ג דף צד ע"א
ה/ט תוספתא כפשוטה מועד עמ' 672
ה/י ואתה תחזה ח"ג
ה/י קדשי יהושע עמ' אלף קכה
ה/י שם טוב - השלמה
ה/יא בדבר מלך ח"ג כאן, עמ' לג, וח"ו עמ' קכו, קכח-קכט
ה/יא דברות משה מועד ח"א עמ' קמ {אלא בלקיחת הבעלים או בעשיית כהן}
ה/יא ואתה תחזה ח"ג
ה/יא חזון יחזקאל נזיר פ"ג ה"ח
ה/יא חזון נחום זרעים ח"א, קונ' ברירה עמ' רצב
ה/יא חי' ר' אפרים מרדכי
ה/יא חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' שפז
ה/יא חיים לעולם ח"א דף צו ע"א
ה/יא מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' שו
ה/יא מקדש דוד קדשים סי' ז ס"ק ו במנחת מרדכי
ה/יא משך חכמה ויקרא פי"ב פס' ז-ח, פט"ו פס' יד-טו
ה/יא משכיל ליהודה עמ' קמה-קמו
ה/יא משנת חיים מנחות עמ' תקלב
ה/יא ניר לדוד
ה/יא ספרי דבי רב ח"א עמ' קפח
ה/יא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' יג, קיג
ה/יא פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' נד
ה/יא צרור החיים (יעקב)
ה/יא קול דודי (תשף)
ה/יא קול דודי כריתות סי' תרלז
ה/יא קרית מלך
ה/יא שלמי יוסף יומא ח"א עמ' שפא
ה/יא שלמי יוסף נזיר עמ' שפט
ה/יא שלמי נזיר עמ' שנט-שסא, שסו-שסז
ה/יא שם דרך יומא עמ' עב
ה/יב בדבר מלך ח"ו עמ' קכז, קכט
ה/יב בשמן רענן ח"ב עמ' שעא-שעב
ה/יב זכר יצחק (תשן) עמ' שכב
ה/יב חדושים ובאורים (גרי') נזיר כו ע"א
ה/יב חזון יחזקאל נזיר פ"ג ה"ח
ה/יב משך חכמה ויקרא פט"ו פס' יד-טו
ה/יב קרית מלך
ה/יב שלמי יוסף יומא ח"א עמ' שפא
ה/יב שלמי יוסף נזיר עמ' שפט
ה/יב שלמי נזיר עמ' שנט-שסא, שסו-שסז
ה/יג בדבר מלך ח"ו עמ' קכז, קכט
ה/יג ואתה תחזה ח"ג
ה/יג זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' לג
ה/יג חדושים ובאורים (גרי') נזיר כו ע"א
ה/יג חי' הראי"ה
ה/יג חסדי דוד ח"ז עמ' תרלה
ה/יג מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' ל
ה/יג משכיל ליהודה עמ' קמו
ה/יג פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' צא
ה/יג פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' נד-נה
ה/יג קרית מלך
ה/יג שלמי יוסף נזיר עמ' שפט
ה/יג שלמי נזיר עמ' שס-שסא
ה/יג שם דרך יומא עמ' עב
ה/יג שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' מב
ה/יג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' שטז
ה/יג שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' סד


ו/492 הלכות פסולי המוקדשין פרק ו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ו/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ו/רה"פ הר המוריה (שץ)
ו/רה"פ הרמב"ם המדויק
ו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ו/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' קלה-קלו
ו/רה"פ פי' ר"י קאפח
ו/רה"פ רמב"ם הערוך
ו/רה"פ רמב"ם לעם
ו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ו/א אבן ישראל (בוהוש) עמ' עט-פ {לא פסק שאם נפל אחד הותרו כולם}
ו/א אבן ישראל (פישר) ח"ט עמ' ריח
ו/א אבן שלמה (ניימן) עמ' מ, מב
ו/א אור הישר [העמק שאלה ויקרא אות כח, אור הישר זבחים עד ע"א]
ו/א אמרי בינה (אוירבך) אמרי שלמה סי' ח ד"ה בזבחים
ו/א אנצי"ת ע' בעלי חיים הע' 59, 62
ו/א בדבר מלך ח"י עמ' רצה
ו/א בדבר מלך חי"ד עמ' רצו
ו/א בית יצחק (חבר) דף כד ע"ג
ו/א בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' יז, ע, ח"ב עמ' קד-קה
ו/א ברור הלכה פסחים צו ע"ב ציון א, צז ע"ב ציון ב
ו/א דברים אחדים (קלצקין) עמ' קכט {ימותו כולם - ולא אומרים שאם מת אחד הותרו כולם}
ו/א דעת אביעזרי עמ' רכב
ו/א דרכי יושר (שרף) ח"ב עמ' רכח {כ"מ - קושיה מהל' ע"ז}
ו/א דרכי משה ח"א שמעתתא ט פ' יז
ו/א ואתה תחזה ח"ג
ו/א זכרון יוסף (שטיינהרט) יו"ד סי' ז
ו/א חי' הראי"ה
ו/א חי' הריצ"ד
ו/א חי' חתם סופר
ו/א חי' כתב סופר קדשים עמ' ד
ו/א חי' ר"י נחמיה סי' קעח אות א
ו/א טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב עמ' רצב
ו/א ידבר שלום ח"ב עמ' קכב
ו/א יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' שח-שט, שנב
ו/א כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"ב עמ' יז
ו/א כח מעשיו הגיד לעמו דף יד ע"ג
ו/א כרם אברהם עמ' צט
ו/א לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' יד אות א
ו/א לקוטי סופר ח"א דף צג ע"ב
ו/א מוריה גל' קעט עמ' כא
ו/א מנחת מחבת עמ' פג
ו/א מצודת בן ציון דף נא ע"א וע"ג-ע"ד {מדוע לא אומרים דאיסורא מיית}, נב ע"א {אין בע"ח נדחין} וע"ב-ע"ד {לח"מ}
ו/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/א משה ידבר (תשעו) עמ' תי {לח"מ}
ו/א משנת חיים זבחים עמ' קכז, קכט, קמ
ו/א משנת יעקב כאן
ו/א משנת יעקב עבודה עמ' קלד
ו/א נמוקי חיים עמ' רסד {לח"מ}
ו/א עין חנוך עמ' רעו
ו/א עין תרשיש
ו/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ד, יא
ו/א ערך יעקב עמ' קנ, קנב {אהא"ז}
ו/א פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' שיב
ו/א פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' תתפו
ו/א קדשי יהושע עמ' אלף תקה
ו/א קובץ השמיטה עמ' לג
ו/א קרבן משה עמ' עז-עח, קמב
ו/א קרבן ציון עמ' רלד
ו/א שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' תנג
ו/א שלמי שמחה ח"א עמ' פה {מרכה"מ}, ח"ה עמ' רז {מרכה"מ}
ו/א שם טוב
ו/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' ריב
ו/א שעורי ר"א ליכטנשטין זבחים עמ' 316
ו/א שער המלך ח"ב עמ' רע
ו/א שערי היכל זבחים עמ' תרכא {אם הקריב הורצה - שלא כרבא},תרנא {כולן ימותו - כחכמים, ויישובו}
ו/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 55
ו/א תיבת גומא (תשסז) עמ' רפא {דבר חשוב אינו מתבטל}
ו/ב אוהב ישראל (תשעה) ח"ב עמ' תקא
ו/ב אור הישר [עי' רש"י זבחים ע ע"ב ד"ה נתערבו זבחים כשרים]
ו/ב ואתה תחזה ח"ג
ו/ב חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' צ
ו/ב חי' הראי"ה
ו/ב יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קנד
ו/ב פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' שיב
ו/ב קדשי יהושע עמ' אלף קעו
ו/ב קהל יהודה - חי' השו"ע דף לח ע"ג
ו/ב שם טוב
ו/ב שערי היכל זבחים עמ' תריד {וימכרו - ולא צריך לחלל}
ו/ב שערי טהר ח"ה שער ב סי' יב אות ג
ו/ג אור הישר [אור הישר זבחים עא ע"ב]
ו/ג בני ישראל (קרלי) סי' י אות א
ו/ג הרמב"ם כמחנך עמ' 209
ו/ג ואתה תחזה ח"ג
ו/ג זבח שלמה ח"ד עמ' צו
ו/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' קעז
ו/ג קרית מלך
ו/ג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תיד
ו/ד אמרי נפתלי ח"ב עמ' רמז
ו/ד בית המדרש
ו/ד בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' כד
ו/ד בריכת המלך עמ' קמח-קנא
ו/ד דגל ראובן ח"א סי' יב, ח"ב סי' ו
ו/ד הר המלך ח"ז עמ' קל
ו/ד ואתה תחזה ח"ג
ו/ד זבח טוב שער י סי' ב
ו/ד זבח שלמה ח"א עמ' נ, ח"ד עמ' צו
ו/ד חי' הגאון אדר"ת עמ' כד, כז, לו, מב {יתן כל אחד חלקו לחברו - רעק"א}
ו/ד ידי משה (בוצק') הל' פסה"מ סי' יח
ו/ד להורות נתן - שו"ת חי"ב עמ' קלו
ו/ד מבשר טוב קדשים עמ' עו
ו/ד מועדים וזמנים ח"ג סי' רט
ו/ד מים אדירים דף פא ע"ג
ו/ד מלחמות יהודה דף קד ע"ג
ו/ד מנחם שלמה - תוספתא כריתות פ"ב ה"ה
ו/ד מנחת חזקיה מנחות עמ' שיז
ו/ד מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ב]
ו/ד מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' שעד
ו/ד מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' קמח
ו/ד מרגניתא דר"מ
ו/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/ד משכן בצלאל ח"א סי' ג
ו/ד משנה לחם (תשסח) על כריתות ז ע"ב
ו/ד משנת חיים זבחים עמ' קלח
ו/ד משנת יעקב
ו/ד משנת ר' אהרן גיטין עמ' קלד
ו/ד משנת ר' אהרן קדשים, מעילה ס"ק ג
ו/ד נאות אפרים ח"א עמ' קעט
ו/ד נזר הקדש (רזין) מנחות דף קנז ע"ב
ו/ד נזר הקודש (רוזין, שו"ת) אהע"ז סי' מב אות טז
ו/ד נחלת יעקב (מליסא, תרסב) לט ע"א
ו/ד סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ג עמ' פג
ו/ד עבודת לוי (רוד') דף לט ע"ב
ו/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' י
ו/ד ערך יעקב עמ' קנא, קנג {או"ש}, קנד
ו/ד קדשי יהושע עמ' קיז, קכ, אלף רפו, אלף תרמח
ו/ד קרית מלך
ו/ד קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רמא
ו/ד שלמי שמעון (תשמו) עמ' לט
ו/ד שם טוב כאן, ובהשלמה
ו/ד שמועת חיים יומא ח"א עמ' תח
ו/ד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תיד
ו/ד שערי היכל זבחים עמ' תרטז {שיתן חלקו לחברו - קשה ממעילה ד,ח}, תרכג {לא יקרבו - ביחס לבאמ"ק ב,יב}
ו/ד שערי טהר ח"ג שער א סי' טז אות ג-ד, שער ג סי' יא אות ב, סי' טו אות ד
ו/ד שפת אמת על התלמוד ח"ג דף כב ע"ב, פז ע"ג
ו/ה אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' צה אות ד
ו/ה אמונת יהושע עמ' תקנז, תקסו
ו/ה אנצי"ת ע' אין מביאין הע' 11
ו/ה ברכת מרדכי ענינים עמ' נא
ו/ה ברכת מרדכי פסחים עמ' רמח
ו/ה גור אריה ויקרא פ' א הע' 299
ו/ה היכל התורה (פינצוק) חוב' א עמ' טז {אין מביאים קדשים לבית הפסול}
ו/ה ואתה תחזה ח"ג
ו/ה ויקן יוסף דף יג ע"ג
ו/ה זבח טוב שער י סי' ג
ו/ה כהונת רפאל עמ' מז
ו/ה כרם ציון שביעית ח"ב עמ' פב ע"ב
ו/ה מנחת מאיר דף סח ע"ד
ו/ה משנת חיים זבחים עמ' קמב-קמג
ו/ה משנת ר' אהרן קדשים, מעילה ס"ק ב, יג
ו/ה קרית מלך
ו/ו ברכת מרדכי ענינים עמ' נא
ו/ו ברכת מרדכי פסחים עמ' רמח
ו/ו דרכי משה ח"א שמעתתא ט פ' יב
ו/ו המאיר לארץ [מאיר נתיבים פ' ויקרא הראה מקור מזבחים עז]
ו/ו הר המלך ח"ח עמ' שסט
ו/ו ואתה תחזה ח"ג
ו/ו זבח טוב שער י סי' ג
ו/ו חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רל
ו/ו חנוכת הבית עמ' קז
ו/ו משנת חיים זבחים עמ' קמג
ו/ו משנת ר' אהרן קדשים, מעילה ס"ק ה
ו/ו קרית מלך
ו/ו שערי היכל זבחים עמ' תריג הערה 11 {וימכר כל אחד לבדו - טעמו}, עמ' תריד {וימכר - ולא צריך לחלל}
ו/ז ואתה תחזה ח"ג
ו/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' י
ו/ז שם טוב - השלמה
ו/ח בני שמואל דף צ ע"ב
ו/ח בשמן רענן ח"ב עמ' שעב
ו/ח ואתה תחזה ח"ג
ו/ח חי' הראי"ה
ו/ח מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' שז
ו/ח מרגניתא דר"מ
ו/ח משנה הלכות ח"ג סי' רו
ו/ח משנת יעקב
ו/ח שם טוב
ו/ט הגהות רימ"א
ו/ט ואתה תחזה ח"ג
ו/ט משנת יעקב
ו/ט משנת ר' אהרן קדשים, מעילה ס"ק א, ו, ט ואילך
ו/ט קדשי יהושע עמ' אלף קעב
ו/ט שם טוב - השלמה
ו/ט שמועות דוד עמ' קלו
ו/ט שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תנא
ו/י אבן האזל
ו/י אור הישר [אור שמח הל' מע"ש פ"ז ה"ג]
ו/י אמרי בינה (אוירבך) - נדרים סי' ג ד"ה והנה לכאורה {כ"מ}
ו/י בדבר מלך ח"ג עמ' לז
ו/י בית המדרש
ו/י בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' סו {כ"מ}
ו/י ברכת מרדכי ענינים עמ' נא
ו/י בשבילי הקרבנות סי' ח אות ח {כ"מ}, סי' יב-יג, סי' טו אות ו, סי' טז אות ה
ו/י גבורת יצחק מ"ש עמ' קמב
ו/י גור אריה יהודה (זמבא) עמ' מג, נא
ו/י דביר הקודש זבחים עמ' רמג
ו/י דעת סופר יו"ד סי' כא
ו/י היכל התורה (פינצוק) חוב' א עמ' טז {ראב"ד}
ו/י הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' רא
ו/י ואתה תחזה ח"ג
ו/י זכרון יהודה (לאש) דף סא ע"א
ו/י חי' הראי"ה
ו/י חסדי דוד ח"ז עמ' תתיב
ו/י ידי משה (בוצק') הל' פסה"מ סי' יט
ו/י כבוד הלבנון דף כח ע"ד {כ"מ - תודה שהתערבה באיל נזיר}
ו/י כבוד חכמים - עטרת פז עמ' שפח
ו/י כרם ציון שביעית ח"ב עמ' פג ע"א
ו/י לקוטי שלמה (תרנד)
ו/י מאורות נתן (הורוביץ) דף סז ע"א {כ"מ - ממעט מקצתו}
ו/י מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"ב דף כח ע"ד {כ"מ}
ו/י מחנה לויה (תקעט) דף עז ע"א
ו/י מלחמות יהודה דף ז ע"א, כד ע"א {נתערב תודה בשלמים}
ו/י מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' ריא {כ"מ}
ו/י מנחת שלמה שביעית עמ' רז
ו/י מעדני ארץ שביעית (תשד) דף קנב {כ"מ}
ו/י מעין נצח ח"ב סי' צה {כ"מ}
ו/י משנה שלמה עמ' שעב {כ"מ}
ו/י משנת ר' אהרן קדשים, מעילה ס"ק א, ו, ט ואילך
ו/י נמוקי חיים עמ' רסד {כ"מ}
ו/י עקדת משה ח"א עמ' קעא-קעג
ו/י פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' קנז
ו/י קרית מלך
ו/י שו"ת מהרש"ם ח"א סי' נ
ו/י שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' תנה
ו/י שלמי יוסף מנחות עמ' שצו {תודה שנתערבה}
ו/י שער המלך ח"ב עמ' רמז
ו/יא אבי עזרי ח"א
ו/יא אור המאיר (קובץ) ח"ב (תשמ"ה) עמ' 16-17 {כ"מ}
ו/יא אמונת יהושע עמ' תקסג
ו/יא אנצי"ת ע' אין מביאין הע' 19-17
ו/יא ארץ הצבי (שכטר) עמ' פא
ו/יא באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' קלה
ו/יא באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ה עמ' קכב-קכג {כ"מ}
ו/יא בשבילי הפסח סי' ד אות ה
ו/יא בשבילי הקרבנות סי' טז אות ו
ו/יא דובר ישרים פסח עמ' רסו
ו/יא זבח טוב שער י סי' ג
ו/יא זכרון יהודה (לאש) דף סא ע"א
ו/יא חזון יחזקאל זבחים פ"ח ה"ב
ו/יא חי' הראי"ה
ו/יא חי' חתם סופר
ו/יא חנוכת הבית עמ' צב {ראב"ד}
ו/יא טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' תקעז {ראב"ד}
ו/יא יהגה האריה עמ' י
ו/יא מלחמות יהודה דף יט ע"א, קכב ע"ד
ו/יא מנחה חדשה (חן טוב) דף כג ע"א {בע"ח חשובים}
ו/יא מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' קנו {כ"מ}
ו/יא מעין נצח ח"ב סי' ק
ו/יא מקדש דוד קדשים סי' יד ס"ק ח במנחת מרדכי
ו/יא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' י
ו/יא עצי אלמוגים סי' קנח ס"ק יג
ו/יא עקדת משה ח"א עמ' קעא-קעב
ו/יא קדשי יחזקאל דף יב ע"ג
ו/יא שער המלך ח"ב עמ' רמז
ו/יא שער יהודה דף קו {כ"מ}
ו/יב אמונת יהושע עמ' תקנז, תקסג
ו/יב אנצי"ת ע' אין מביאין הע' 11
ו/יב בדבר מלך חי"א עמ' תג
ו/יב בדרך המלך עמ' קפג
ו/יב ברור הלכה קדושין נה ע"א ציון א
ו/יב ואתה תחזה ח"ג
ו/יב ויקן יוסף דף יא ע"ג
ו/יב זבח טוב שער י סי' ג
ו/יב חי' הראי"ה
ו/יב חכם צבי (תשעה) ח"א סי' כג ד"ה אמנם
ו/יב חנוכת הבית עמ' צג {כ"מ}, קו-קז
ו/יב טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' תקעו {ראב"ד}
ו/יב יד ישראל ח"ב
ו/יב כבוד חכמים - עטרת פז עמ' שפח, שצ
ו/יב מנחת חינוך ח"ב עמ' עה
ו/יב מקדש דוד קדשים סי' יד ס"ק ח
ו/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/יב משנת חיים זבחים עמ' קמא
ו/יב משנת ר' אהרן קדשים, מעילה הוספה ס"ק ה
ו/יב נמוקי שזבנ"י דף מא
ו/יב נתיב אברהם ח"א עמ' עא-עב
ו/יב קונטרס השביעית (קלמנוביץ) עמ' צט
ו/יב רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ד ה"ח מקור 20, פ"ח הט"ו
ו/יב שם טוב
ו/יב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תנא
ו/יב שער המלך ח"ב עמ' רסז
ו/יב שערי תורה (לעוו) ח"ג דף מז ע"ב
ו/יב שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' קכג
ו/יב שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' תד
ו/יג אנצי"ת ע' אין מביאין הע' 11
ו/יג ואתה תחזה ח"ג
ו/יג חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' מד
ו/יג מעשה רקח
ו/יג משנת חיים זבחים עמ' קמב
ו/יג משנת חיים פסחים ח"ב עמ' קצז
ו/יג נתיב אברהם ח"א עמ' עא
ו/יד בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תקעב
ו/יד ואתה תחזה ח"ג
ו/יד חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' מד
ו/יד נתיב אברהם ח"א עמ' עא
ו/יד עקדת משה ח"א עמ' קעב
ו/טו אגרות משה או"ח ח"ד עמ' א
ו/טו אור הישר [אור הישר פסחים צח ע"ב]
ו/טו אנצי"ת ע' אין מביאין הע' 11
ו/טו ארצות החיים סי' א ארץ יהודה אות ז עמ' עד
ו/טו בנין ציון (עטלינגר) ח"ב סי' נט
ו/טו ברור הלכה קדושין נה ע"א ציון א
ו/טו ואתה תחזה ח"ג
ו/טו זבח טוב שער י סי' ג
ו/טו חי' הגאון אדר"ת עמ' לג {אין מביאין קדשים לבית הפסול}
ו/טו חתן סופר או"ח ח"א עמ' יט
ו/טו כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תרסג
ו/טו לקוטי סופר ח"ב דף עד ע"ב
ו/טו מלחמות יהודה דף כד ע"ב
ו/טו מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' תו
ו/טו מקדש דוד קדשים סי' יט ס"ק יב
ו/טו משנת חיים זבחים עמ' קמג
ו/טו נתיב אברהם ח"א עמ' עא
ו/טו עבד המלך (תשסט) עמ' תנג
ו/טו שלמי שמחה ח"ה עמ' א
ו/טו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תנא
ו/טו שער המלך ח"ב עמ' רמו, רסז
ו/טז יין מלכות (שניאורסון) עמ' 369-373
ו/טז כבוד יו"ט
ו/טז לקוטי שיחות חל"ב עמ' 13
ו/טז מעשה רקח
ו/טז מרגניתא דר"מ
ו/טז ערך יעקב עמ' מח {אהא"ז}
ו/טז שרשי הים
ו/טז תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' שסב-שסז
ו/יז אור הישר [אור הישר קנים כד ע"א]
ו/יז בארות נתן ח"ב עמ' יד
ו/יז ברכת שלמה (תשז) עמ' קד
ו/יז הלכה רבה ח"א עמ' 212
ו/יז חיל המלך נדרים - מכתבי תורה עמ' תח {או"ש}
ו/יז ידי משה (בוצק') הל' פסה"מ סי' כ
ו/יז כבוד יו"ט
ו/יז כתב סופר או"ח החדשות סי' ג ד"ה ובאשחור
ו/יז מחשבת הקודש ח"ב דף ד ע"ב
ו/יז מעשה הבא בעבירה עמ' 80
ו/יז מעשה רקח
ו/יז מראה כהן זבחים עמ' קצו {אין בע"ח נדחין}
ו/יז נתיבות מרדכי קדושין עמ' תקכא {או"ש}
ו/יז שלמי ירוחם
ו/יז שם טוב - השלמה
ו/יז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תכג
ו/יז שערי היכל זבחים עמ' תרכא {אם הקריב הורצה - שלא כרבא}
ו/יח אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' צה אות ג-ד
ו/יח אדמת יהודה
ו/יח אור שמח (הוספות)
ו/יח אורח ישר דף יב ע"ב
ו/יח אמונת יהושע עמ' תקנז
ו/יח אמרי בינה (אוירבך) - נדרים סי' ג ד"ה והנה לכאורה {שעה"מ ד"ה ולע"ד}
ו/יח אמרי נפתלי ח"ב עמ' קה {שעה"מ}
ו/יח אנצי"ת ע' אשם תלוי הע' 13
ו/יח ארצות החיים סי' א ארץ יהודה אות ז עמ' עד-עז {הרי אין מביאים קדשים לביה"פ}
ו/יח באר מים חיים (נוסינזון) קידושין דף נה
ו/יח באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' קלו {שעה"מ}
ו/יח בית המדרש
ו/יח בני שמואל דף קמה ע"א
ו/יח ברור הלכה קדושין נה ע"א ציון א
ו/יח בריכת המלך עמ' קנג
ו/יח בשבילי הפסח סי' ד אות ח {שעה"מ}
ו/יח בשבילי הקרבנות סי' ח אות ח {שעה"מ}, סי' יג אות ה
ו/יח גבורת יצחק שקלים עמ' קצח
ו/יח דביר הקודש מנחות עמ' רסד-רסה
ו/יח דברות אליהו ח"א עמ' טז {חטא כדי שיזכה חברך}
ו/יח דברי שמואל (אידלזק) סי' ח-ט
ו/יח היכל התורה (פינצוק) חוב' א עמ' טז {עם לחם}
ו/יח המאיר לארץ [חכם צבי סי' כב] {כ"מ}
ו/יח ואתה תחזה ח"ג
ו/יח זרעא דיוסף דף לג ע"ב
ו/יח חי' הראי"ה
ו/יח חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' קצז {מתנה בשלמים ובתודה}
ו/יח חי' ר"י נחמיה סי' ז אות ב {שעה"מ}
ו/יח חכם צבי (תשעה) ח"א סי' כג ד"ה כתב, סי' כד ד"ה אמנם
ו/יח חנוכת הבית עמ' צג, קו-קז
ו/יח יד ישראל ח"ב
ו/יח ידי משה (בוצק') הל' פסה"מ סי' כא
ו/יח יוסף חי [עי' חידושי לקידושין נה ע"ב]
ו/יח לב מרפא דף ד ע"ג
ו/יח מוריה גל' רג עמ' כא-כב
ו/יח מחנה לויה (תשעד) עמ' שכה, שלא {שעה"מ}
ו/יח מים אדירים דף פא ע"ג
ו/יח מלחמות יהודה דף יט ע"א, כ ע"ג, כג ע"ב, כד ע"ב
ו/יח מלך שלם דף קנב ע"ב
ו/יח מנחת חינוך ח"ב עמ' עה
ו/יח מעיני המים
ו/יח מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' שעז, שפ
ו/יח מקדש דוד קדשים סי' יח ס"ק ב, ד
ו/יח מראה הפנים שקלים דף ל
ו/יח מרגניתא דר"מ
ו/יח מרחשת ח"ג סי' כד אות ד
ו/יח משכן בצלאל ח"א סי' ג
ו/יח משנת חיים ויקרא עמ' קפח
ו/יח משנת חיים קדושין עמ' תיג-תכג
ו/יח משנת יעקב
ו/יח נזיר אחיו (סאויצקי) עמ' קסח-קסט, קעא, קעג-קעד, קעו
ו/יח נתן פריו נדרים עמ' ט, חולין עמ' קל
ו/יח עבד המלך (תשא)
ו/יח על גדות ים התלמוד עמ' 244
ו/יח עקדת משה ח"א עמ' קעב {שעה"מ}
ו/יח צמח מנחם דף ה ע"ב
ו/יח קדשי יהושע עמ' תשצ, אלף קעו, אלף תעט, אלף תקו
ו/יח קרן הצבי מצוה כה אות ב
ו/יח רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ד ה"ח
ו/יח שולי הגליון עמ' קמב
ו/יח שיח ערב קדשים עמ' שסז-שסח
ו/יח שם טוב
ו/יח שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' רכז
ו/יח שער המלך ח"ב עמ' רמו-רמז
ו/יח שערי זיו ח"ג דף נו ע"ג-ע"ד
ו/יח שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך ב עמ' ריח
ו/יח תשובה מאהבה ח"ב דף יב ע"ג
ו/יט גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' כו
ו/יט ואתה תחזה ח"ג
ו/יט חסדי דוד ח"ז עמ' תתיד-תתטו
ו/יט ידי משה (בוצק') הל' פסה"מ סי' כב
ו/יט מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' קב
ו/יט מקדש דוד קדשים סי' לג ס"ק ב
ו/יט משנת חיים זבחים עמ' קמא, קמג
ו/יט קרית מלך
ו/יט שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תעח
ו/כ אנצי"ת ע' אסורי מזבח הע' 86
ו/כ ארצות החיים סי' א ארץ יהודה אות ז עמ' עה {עמוד וחטא}
ו/כ בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 112 {לא רואין}
ו/כ דגל יהודה (לוקץ) עמ' 37
ו/כ דרכי יושר (שרף) ח"ב עמ' רכח {קושיה מהל' ע"ז}
ו/כ חסדי דוד ח"ז עמ' תתטו-תתטז
ו/כ יד המלך (פלומבו)
ו/כ מנחת חינוך ח"ב עמ' יב
ו/כ מראה עיני הכהן דף פח ע"א
ו/כ משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' קמ
ו/כ צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף קצב ע"ד
ו/כ צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים יו"ד עמ' 384
ו/כ צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' רפח אות א
ו/כ קרית מלך
ו/כ שם טוב
ו/כ שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תעג, תעז
ו/כ שערי היכל זבחים עמ' תרמה {מניחין הכל - כחכמים, והטעם}
ו/כא אור הישר [אור הישר זבחים קו"א ד"ה ולע"ד אינני]
ו/כא בית הלוי ח"ב סי' לד עמ' קלא
ו/כא בית יצחק (חבר) דף כד ע"ג
ו/כא ואתה תחזה ח"ג
ו/כא זכרון יוסף (שטיינהרט) יו"ד סי' ז
ו/כא חי' חתם סופר
ו/כא חי' כתב סופר קדשים עמ' ד
ו/כא חי' ר"י נחמיה סי' קעח אות א
ו/כא חסדי דוד ח"ז עמ' תתטו-תתטז
ו/כא ישועות יעקב קדשים עמ' ט
ו/כא יתר הבז (תשסח) עמ' קיד
ו/כא כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' רלד
ו/כא כנה"ג
ו/כא כרם אברהם עמ' צט
ו/כא לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' יד אות א, טו, כז
ו/כא מנחת חינוך ח"ב עמ' תה
ו/כא מנחת שלמה (לוין) עמ' מז, נ-נא {אברי בעלי מומים שנתערבו בכשרים}
ו/כא מעלין בקודש גל' ח עמ' 54 {דיחוי}
ו/כא מצודת בן ציון דף נ ע"ב-ע"ג {אפילו קרבו כולם - שלא כר"א}
ו/כא מרכבת יוסף דף עו ע"ד {תערובת בעלי מומין}
ו/כא נזיר אחיו (סאויצקי) עמ' נא
ו/כא עלה יונה עמ' רפד-רפה
ו/כא ערבי נחל (תשנא) ח"ג עמ' רכה
ו/כא ערבי נחל (תשסד) עמ' תתרצב
ו/כא פרשת הכסף דף מז ע"א
ו/כא קהל יהודה חי' ביצה דף ג ע"ב
ו/כא קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' קנד, קנו
ו/כא קרית מלך
ו/כא שם טוב
ו/כא שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תעז
ו/כא שער המלך ח"ב עמ' רעג
ו/כא שערי היכל זבחים עמ' תרנ {חוץ מאחד - שלא כרא"ה}, תרנא {ואפילו קרבו כולם - כחכמים, ויישובו}
ו/כא שפת אמת על התלמוד ח"ג דף כב ע"ג
ו/כא תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' רעב, רעח, ש
ו/כב כתב משה ח"ב עמ' קלה
ו/כב מלחמות יהודה דף קכג ע"ג
ו/כב משנת חיים זבחים עמ' קמ
ו/כב נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף עא ע"ב
ו/כב קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' ו
ו/כג אור הישר [לח"מ הל' מאא"ס פט"ז ה"ג]
ו/כג אמונת אליעזר ערלה עמ' שד
ו/כג אמונת יהושע עמ' אלף תלב-תלג
ו/כג אנצי"ת ע' בטול אסורים הע' 85
ו/כג דעת סופר יו"ד סי' י, לה
ו/כג ואתה תחזה ח"ג
ו/כג חזו"א מנחות סי' מב ס"ק כב, ערלה סי' ח ס"ק יא
ו/כג חי' בר נחמני דף ו ע"ב {בטל במאה}
ו/כג כרם אברהם עמ' צט
ו/כג כתב משה ח"ב עמ' קלה
ו/כג מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' ל {כ"מ}
ו/כג מקדש דוד קדשים סי' לא ס"ק ד
ו/כג משנת יעקב
ו/כג ניר לדוד
ו/כג שם טוב
ו/כג שמחת עולם (לגו)
ו/כג תורת זרעים עמ' קיז
ו/כד אוצרות הרמב"ם
ו/כד אמונת יהושע עמ' אלף שצט, אלף תח
ו/כד דעת סופר יו"ד סי' י, לה
ו/כד ואתה תחזה ח"ג
ו/כד מילי דמרדכי [בדפוס רומי הגירסה חתיכה טהורה]
ו/כד מראה הפנים ערלה דף י
ו/כד מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/כד צפנת פענח ויקרא עמ' מט
ו/כד קרית מלך
ו/כד שו"ת מהרלב"ח סי' פח
ו/כד שם טוב


ז/493 הלכות פסולי המוקדשין פרק ז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ז/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ז/רה"פ הר המוריה (שץ)
ז/רה"פ הרמב"ם המדויק
ז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ז/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' קלז
ז/רה"פ פי' ר"י קאפח
ז/רה"פ רמב"ם הערוך
ז/רה"פ רמב"ם לעם
ז/רה"פ שם טוב
ז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ז/א אוצרות הרמב"ם
ז/א אור הישר
ז/א אמרי חן (לוונברג) זבחים עמ' קפג
ז/א בדבר מלך ח"ד עמ' קסא
ז/א בית שערים או"ח סי' רכט
ז/א ברכת מרדכי פסחים עמ' קו, קיב
ז/א גור אריה (צרמון)
ז/א גליונות אבני נזר {לח"מ}
ז/א דגל ראובן ח"ג סי' ב
ז/א דרכי יושר (שרף) ח"ב עמ' רלח {קושיה מפ"ג}
ז/א ואתה תחזה ח"ג
ז/א חדושים ובאורים (גרי') זבחים סי' י ס"ק ח, י-יא
ז/א חי' הראי"ה
ז/א חי' הריצ"ד
ז/א חי' חפץ חיים
ז/א חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' צ עמ' רצב
ז/א יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' רפד, רפו
ז/א ידי משה (בוצק') זבחים דף סח
ז/א כתבי העלוי מראקוב עמ' קנד
ז/א לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' יג אות כט
ז/א מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ג עמ' כג
ז/א מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' תרכז
ז/א מקדש דוד קדשים סי' ד ס"ק א בסופו, סי' כח ס"ק ד
ז/א מראה כהן זבחים עמ' קפב בלילה}
ז/א משנת חיים יומא עמ' רלד
ז/א משנת יעקב
ז/א עבודת הזבח מעילה סי' א ס"ק ז, סי' ד ס"ק ח
ז/א עבודת לוי (לוין) סי' כה
ז/א פרי אברהם אליעזר
ז/א צמח ארז עמ' תנט {מליקה}
ז/א קדשי יהושע עמ' תתקכב-תתקכג
ז/א קדשי יחזקאל דף יב ע"ג
ז/א שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' סג, תלז, תקלח, מנחות עמ' תלט
ז/א שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' שכב, שכד
ז/א שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' שפט
ז/א שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' קסז
ז/א שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' פב
ז/א שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' קלב
ז/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' תפז
ז/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' שלט, שנג
ז/א שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' רנג
ז/א שערי טהר ח"ב שער ד סי' טו אות א
ז/ב הר המלך ח"ז עמ' קלא
ז/ב הרמב"ם כמחנך עמ' 158
ז/ב ואתה תחזה ח"ג
ז/ב מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' קסט, שיט
ז/ב מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' א
ז/ב משנת ר' אהרן קדשים, מעילה ס"ק ז
ז/ב עבודת לוי (לוין) סי' כה
ז/ב קדשי יהושע עמ' אלף תקנד
ז/ב שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' צט, תמג
ז/ב שם דרך פסחים עמ' קעט
ז/ג אפר קדשים עמ' קטז
ז/ג בית שערים או"ח סי' עז
ז/ג הרמב"ם כמחנך עמ' 158
ז/ג ואתה תחזה ח"ג
ז/ג מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' כ
ז/ג נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' שמו
ז/ג עבודת לוי (לוין) סי' כה, לה ס"ק ב
ז/ג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' שסד, שסו
ז/ג תורת הקדש ח"ב עמ' רלז
ז/ד אנצי"ת ע' אנדרוגינוס הע' 229
ז/ד בית המדרש
ז/ד גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' קעה
ז/ד הר המלך ח"ח עמ' שסט
ז/ד ואתה תחזה ח"ג
ז/ד זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' מא
ז/ד מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' קע, מנחות עמ' תסב
ז/ד מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' ו
ז/ד מרומי גלים עמ' קלד
ז/ד עבודת לוי (לוין) סי' כה, מו ס"ק א
ז/ד פרשת המלך
ז/ד קדשי יהושע עמ' אלף סב
ז/ד שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' צח
ז/ד שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות יא
ז/ד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' שמה, שסד
ז/ה בריכת המלך עמ' קעב
ז/ה גבורת יצחק (תשמח) דף צג
ז/ה גבורת יצחק (תשסו) עמ' צב
ז/ה הגהות רימ"א
ז/ה ואתה תחזה ח"ג
ז/ה חזון יחזקאל מעילה פ"ה ה"א
ז/ה מחשבת הקודש ח"ב דף ד ע"א
ז/ה מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' לז, רצה
ז/ה משנת יעקב
ז/ה קדשי יהושע עמ' שסב
ז/ה קרית מלך
ז/ה שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' תלו
ז/ה שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' שיז
ז/ה שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' רצו, ש
ז/ה שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' לב
ז/ה תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' שסח
ז/ו אבן הספיר (ספרקה) עמ' כג
ז/ו אבן ישראל (פישר)
ז/ו אחר האסף עמ' תקי
ז/ו אשר לשלמה (סויסה) חולין עמ' רכג, רמד {מלק למטה}
ז/ו בדבר מלך ח"ח עמ' י
ז/ו בית אהרן וישראל גל' מט עמ' קמג
ז/ו ברור הלכה חולין כט ע"ב ציון ד
ז/ו גליונות אבני נזר
ז/ו ואתה תחזה ח"ג
ז/ו זבח טוב שער ט סי' ח
ז/ו חזון יחזקאל זבחים פ"ז ה"ג, מעילה פ"ה ה"א
ז/ו חי' הגרי"ז דף מה ע"ב
ז/ו חי' הריצ"ד
ז/ו חי' חפץ חיים
ז/ו כבוד הלבנון דף כז ע"א {כר' יהושע}
ז/ו לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' יג אות א, לב
ז/ו לקוטי שעורים (שטיין) חולין (תשסז) סי' טו ס"ק ג
ז/ו מאור הקודש זבחים עמ' קנז {או"ש}
ז/ו מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' לז
ז/ו מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רנד
ז/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' קעו
ז/ו מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' שיט
ז/ו מקדש דוד קדשים סי' כח ס"ק ב
ז/ו מראה כהן זבחים עמ' עז, קעט
ז/ו מרומי גלים עמ' קפט, קצד
ז/ו משנת יעקב
ז/ו נחלת עמי
ז/ו עבודת לוי (רוד') דף מב ע"ב
ז/ו קדשי יהושע עמ' כג {או"ש}
ז/ו קרן אורה זבחים ל ד"ה ועוד
ז/ו שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' סא
ז/ו שם דרך פסחים עמ' קעט
ז/ו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' ש
ז/ו תורת חיים (ליבוביץ, תשסט) סי' א עמ' ט
ז/ו תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' שסח
ז/ז ואתה תחזה ח"ג
ז/ז חמדת ישראל ח"א דף קמד ע"ב
ז/ז נזר הקדש (רזין) מנחות דף ה ע"ד
ז/ז עבודת לוי (לוין) סי' כג
ז/ז שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' מז
ז/ז תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף ב ע"ד
ז/ח בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' רו
ז/ח ואתה תחזה ח"ג
ז/ח מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' רצח
ז/ח נטע שעשועים (בוירסקי) דף לט ע"ג
ז/ח שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' מז
ז/ט אחיעזר ח"ב סי' ז ס"ק ה
ז/ט בית שערים יו"ד סי' תכא
ז/ט דרכי יושר (שרף) ח"ב עמ' רלח {קושיה מפ"ג}
ז/ט ואתה תחזה ח"ג
ז/ט מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' שו
ז/ט מעשה רקח
ז/ט קרית מלך
ז/ט שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' תלז
ז/ט שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' שנב
ז/י אחיעזר ח"ב סי' ז ס"ק ה
ז/י אמונת יהושע עמ' תשמב, תשמח
ז/י בדבר מלך ח"ד עמ' קפט, קצג
ז/י בציר אליעזר ח"ב דף כא ע"א-ע"ג {כ"מ}
ז/י דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' עה
ז/י ויקן יוסף דף פח ע"ד
ז/י זכר ישעיהו
ז/י חי' הגרז"ס קדשים עמ' רה
ז/י ידי משה (בוצק') הל' פסה"מ סי' כג
ז/י מהרי"ט אלגזי פ"ג אות מ (הראשון) או"ק ב {כ"מ}
ז/י מחנה לויה (תקעט) דף פ ע"ג, פא ע"ג
ז/י מחנה לויה (תשעד) עמ' שיד, שטו {כ"מ}, שכו, של
ז/י מנחם שלמה סי' שא
ז/י משנת ר' אהרן קדשים, מעילה ס"ק ז-ח
ז/י קדשי יהושע עמ' אלף שסח, אלף שפו {כ"מ}, אלף שצ, אלף תנד, אלף תנט, אלף תקג, אלף תקיח, אלף תקכ
ז/י קול בן לוי (תשסג) עמ' קטו, קיז
ז/י קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' נט {כ"מ ולח"מ}
ז/י קרית מלך
ז/י שלמי יוסף נזיר עמ' קלח
ז/י שם דרך פסחים עמ' קיג
ז/י שמלה שניה דף י ע"א {כפסולי המוקדשין}
ז/י שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' שלב
ז/י שערי זיו ח"ג דף לב ע"ב
ז/י תורת הקדש ח"ג עמ' סא
ז/יא בית המדרש
ז/יא בן אשר סי' מה אות ז, יג, הערה ט
ז/יא ברכת אריאל ח"א סי' כא ס"ק א
ז/יא ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' א אות יט
ז/יא דברי יצחק (הרצוג) דף נז ע"ב
ז/יא הרמב"ם כמחנך עמ' 179
ז/יא ואתה תחזה ח"ג
ז/יא חדושים ובאורים (גרי') כריתות סי' ט ס"ק ח
ז/יא חזו"א על הרמב"ם
ז/יא חזון יחזקאל זבחים פ"ז ה"ה
ז/יא חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד כריתות כו ע"ב]
ז/יא חסדי דוד ח"ז עמ' תשטז
ז/יא מלואי שלמה עמ' ה, יא, יד
ז/יא מנחם שלמה - תוספתא כריתות פ"ב הט"ו
ז/יא קול דודי (תשף)
ז/יא קול דודי כריתות סי' קפב
ז/יא תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' קסז
ז/יב ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' א אות יט
ז/יב הגהות רימ"א
ז/יב הגהות רימ"א
ז/יב מנחת חינוך ח"ב עמ' צז


ח/494 הלכות פסולי המוקדשין פרק ח *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ח/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ח/רה"פ הר המוריה (שץ)
ח/רה"פ הרמב"ם המדויק
ח/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ח/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ח/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' קלח
ח/רה"פ פי' ר"י קאפח
ח/רה"פ רמב"ם הערוך
ח/רה"פ רמב"ם לעם
ח/רה"פ שם טוב
ח/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ח/א אוצרות הרמב"ם
ח/א אור הישר [אור הישר קנים כב ע"ב, ועי' תוס' סוטה ו ע"ב וכריתות יג ע"ב]
ח/א אנצי"ת ע' ברירה הע' 179
ח/א בדבר מלך חי"ב עמ' קצג
ח/א בית יצחק (תשע) קבוע וספקות עמ' קעט {אחת בריבוא}
ח/א ואתה תחזה ח"ג
ח/א חי' הראי"ה
ח/א לב יוסף עמ' 237
ח/א מעשה רקח
ח/א נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' כו
ח/א קרבן משה עמ' ר
ח/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' שכח {איסור נותר בעבודת ה'}
ח/ב אפיקי ים ח"א דף קיז
ח/ב ואתה תחזה ח"ג
ח/ב כרם אברהם עמ' לא
ח/ב מעיני המים
ח/ב מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' תרכג
ח/ב מקדש דוד קדשים סי' כח ס"ק ב
ח/ב נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' כו
ח/ב קרית מלך
ח/ב שער המים דף צא ע"ד
ח/ב שערי חכמה - שב שמעתתא דף נט ע"ג
ח/ג ואתה תחזה ח"ג
ח/ג חיים לעולם ח"א דף צו ע"א {מרכה"מ}
ח/ג ידי משה (בוצק') הל' פסה"מ סי' כד
ח/ג מראות הים עמ' רה-רח
ח/ג נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' כו
ח/ג פנים חדשות [תומת ישרים כג]
ח/ג קרבן ציון עמ' שלה
ח/ג קרית מלך
ח/ג שו"ת הרמ"ע השלם עמ' מו {כולן למטה}
ח/ג תיבת גומא (ורשנר) עמ' קכז {מל"מ}
ח/ד דברים אחדים (דים) עמ' תקלח-תקמ
ח/ד ואתה תחזה ח"ג
ח/ד חיים לעולם ח"א דף צז ע"ג
ח/ד מראות הים עמ' רה-רח
ח/ד נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' כו
ח/ה גינת ורדים (תאומים) עמ' רנא
ח/ה הגיון ב עמ' 102-96
ח/ה ואתה תחזה ח"ג
ח/ה מנחת חינוך מצוה תסט (דף מט ע"ב)
ח/ה מעשה רקח
ח/ה מקראי קדש (תשנג) עמ' קצח
ח/ה עמודי אור סי' ה אות ד
ח/ו דברים אחדים (דים) עמ' תקמ-תקמב
ח/ו הגיון ב עמ' 102-96
ח/ו ואתה תחזה ח"ג
ח/ו חי' הראי"ה
ח/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/ז ואתה תחזה ח"ג
ח/ז חיי אריה דף מח ע"ד
ח/ז מחנה חיים ח"ז עמ' ל {אימורין מתירים}
ח/ז משנת חיים מנחות עמ' קכח
ח/ז קובץ חי' תורה (סול') עמ' קג
ח/ח אבן האזל קדשים ח"א דף סא ע"א
ח/ח אור הישר
ח/ח אמרי יהודה (רוזנר) כלל טז פתיחה שורש אות ג
ח/ח אנצי"ת ע' ברירה הע' 146
ח/ח בדבר מלך ח"ה עמ' קנ
ח/ח בית יצחק (חבר) ח"ב דף לח ע"א
ח/ח בית יצחק (תשעא) ברירה עמ' פד
ח/ח בני שמואל דף נח ע"ב
ח/ח ברכות חיים ח"א עמ' עה
ח/ח דברות משה מועד ח"א עמ' קלה, קמ {לאיזה שירצה הכהן יקריב חטאת וכ"מ}
ח/ח המדות לחקר ההלכה מדה כב אות קיח ואות קכב
ח/ח ואתה תחזה ח"ג
ח/ח חזון נחום זרעים ח"א, קונ' ברירה עמ' רצא
ח/ח חי' הראי"ה
ח/ח חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' שפז
ח/ח חיים לעולם ח"א דף צח ע"א, קי ע"א
ח/ח ידי משה (בוצק') הל' פסה"מ סי' כה
ח/ח ישועות ישראל סי' סא סעיף ג
ח/ח מאור הקודש מנחות ח"ב עמ' קצו
ח/ח מבשר טוב קדשים עמ' פא
ח/ח מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' שעה
ח/ח משנת חיים מנחות עמ' קכח
ח/ח משנת יעקב
ח/ח משנת ר' אהרן גיטין עמ' קלג
ח/ח נזיר אחיו (סאויצקי) עמ' פט-צ
ח/ח נחמת יהודה דף כב ע"א
ח/ח ספיקא דרבנן עמ' סג
ח/ח קדשי יהושע עמ' סט, אלף ריא
ח/ח קרבן אליצור דף קנד ע"ג
ח/ט אנצי"ת ע' אשם הע' 117, 129
ח/ט דברי שלום ואמת (בוזגלו)
ח/ט ואתה תחזה ח"ג
ח/ט כבוד מלכים (מרגליות) {מותר נזיר}
ח/ט ספיקא דרבנן עמ' נד
ח/ט קדשי יהושע עמ' אלף תקו
ח/י דברים אחדים (דים) עמ' תקמב-תקמג
ח/י ואתה תחזה ח"ג
ח/י.
ח/יא דברים אחדים (דים) עמ' תקמב-תקמג
ח/יא ואתה תחזה ח"ג
ח/יא תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' קפד


ט/495 הלכות פסולי המוקדשין פרק ט *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ט/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ט/רה"פ הר המוריה (שץ)
ט/רה"פ הרמב"ם המדויק
ט/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ט/רה"פ מעשה רקח
ט/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ט/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' קלט
ט/רה"פ פי' ר"י קאפח
ט/רה"פ רמב"ם הערוך
ט/רה"פ רמב"ם לעם
ט/רה"פ שם טוב
ט/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ט/א אוצרות הרמב"ם
ט/א אור הישר
ט/א דברי אברהם (שדמי) ח"ב עמ' לח
ט/א דרכי משה ח"א שמעתתא יג פ' יד
ט/א ואתה תחזה ח"ג
ט/א מאור הקודש מנחות ח"ב עמ' ר
ט/א מחשבת הקודש ח"א דף לה ע"א
ט/א מקוה המים עמ' לט
ט/א קרית מלך
ט/א שערי תודה ח"ב דף מד ע"ב {אבד אחד חייב להשלים}
ט/ב אהל משה (הורוביץ) ח"א פסחים קכא ע"א
ט/ב דברים אחדים (דים) עמ' תקמג-תקמד
ט/ב ואתה תחזה ח"ג
ט/ג ואתה תחזה ח"ג
ט/ג חזו"א זבחים סי' ו ס"ק ד
ט/ד בדבר מלך חי"ב עמ' קפט
ט/ד דברים אחדים (דים) עמ' תקמד
ט/ד דרכי משה ח"א שמעתתא יג פ"ד
ט/ד דרשות אל עמי ח"ג דרוש כה
ט/ד ואתה תחזה ח"ג
ט/ד לקוטי שעורים (שטיין) פסחים ח"ב (תשסז) סי' יג ס"ק ג
ט/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שה
ט/ד קדשי יהושע עמ' לה
ט/ה אור הישר [אור הישר קנים פ"ב מ"ג, עי' תוס' יומא סה ע"ב]
ט/ה ואתה תחזה ח"ג
ט/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שה
ט/ה פסקי אליהו ח"ב עמ' כב {לא פוסק כיש אומרים}
ט/ה פתחי שערים דף יג ע"ד
ט/ה שם טוב - השלמה
ט/ו ואתה תחזה ח"ג
ט/ו ידי משה (בוצק') הל' פסה"מ סי' כו
ט/ז בשבילי התלמוד ח"ג מנחות ז ע"ב
ט/ז הר המלך ח"ז עמ' קלא
ט/ז ואתה תחזה ח"ג


י/496 הלכות פסולי המוקדשין פרק י *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


י/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
י/רה"פ הר המוריה (שץ)
י/רה"פ הרמב"ם המדויק
י/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
י/רה"פ מעשה רקח
י/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
י/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' קמ
י/רה"פ פי' ר"י קאפח
י/רה"פ רמב"ם הערוך
י/רה"פ רמב"ם לעם
י/רה"פ שם טוב
י/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
י/א אוצרות הרמב"ם
י/א אור האורים סי' כ {מביאה חטאת העוף על ספק}
י/א אור הישר [אור הישר קנים פ"ג מ"ו]
י/א בית שערים יו"ד סי' תכ
י/א דרכי משה ח"א שמעתתא יא פ"ד
י/א ואתה תחזה ח"ג
י/א חי' הראי"ה
י/א ידי משה (בוצק') הל' פסה"מ סי' כז
י/א לקוטי שיחות חי"ז עמ' 133 הערה 16
י/א מטה אהרן ר"ה - קונ' ראש היום עמ' כג
י/א מנחה חדשה (חן טוב) פ' נשא
י/א מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' שיז
י/א מנחת אשר פסחים עמ' קפד
י/א מרכבת המשנה מהדו"ב
י/א משנת יעקב
י/א ספרי דבי רב ח"א עמ' קפו
י/א קרית מלך
י/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' שיט
י/א תנופת זהב עמ' 38
י/ב הר המלך ח"ז עמ' קלא
י/ב ואתה תחזה ח"ג
י/ב מטה אהרן ר"ה - קונ' ראש היום עמ' כג
י/ב קדשי יהושע עמ' אלף תק
י/ג בית שערים או"ח סי' שיז (דף קסב)
י/ג דברים אחדים (דים) עמ' תקמה-תקמז
י/ג הר המלך ח"ז עמ' קלב
י/ג ואתה תחזה ח"ג
י/ג חי' הגרי"ז דף מ ע"א
י/ג כנה"ג [עי' תוי"ט]
י/ג צפנת פענח במדבר עמ' סז
י/ג קרית מלך
י/ג שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' תלט
י/ג שערי טהר ח"ו סי' סח אות ג
י/ד הר המלך ח"ז עמ' קלב
י/ד ואתה תחזה ח"ג
י/ד פסקי אליהו ח"ב עמ' כב {לא פוסק כיש אומרים}
י/ה אור הישר [לח"מ הל' מעה"ק פ"ז ה"ג, עי' לקמן פי"ט ה"י]
י/ה קדשי יהושע עמ' אלף תקו
י/יח תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תמד


יא/497 הלכות פסולי המוקדשין פרק יא *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יא/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
יא/רה"פ הר המוריה (שץ)
יא/רה"פ הרמב"ם המדויק
יא/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יא/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יא/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' קמא-קמג
יא/רה"פ פי' ר"י קאפח
יא/רה"פ רמב"ם הערוך
יא/רה"פ רמב"ם לעם
יא/רה"פ שם טוב
יא/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יא/א אוצרות הרמב"ם
יא/א אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ה ס"ק עט
יא/א אפיקי מגינים מנחות סי' יח
יא/א בדבר מלך ח"ח עמ' נט
יא/א בשבילי התלמוד ח"ג מנחות יא ע"ב
יא/א דביר הקודש מנחות עמ' לט-מ
יא/א דברי תלמוד ח"ב עמ' קלו, קמ
יא/א דקה מן הדקה דף מח ע"ב
יא/א דרכי משה ח"א שמעתתא י פ' יט
יא/א ואתה תחזה ח"ג
יא/א ויקח אברהם [נחמד למראה ח"ב מא ע"ג]
יא/א חזון יחזקאל מנחות פ"ה ה"ח {או"ש}
יא/א חי' הראי"ה
יא/א חי' הריצ"ד
יא/א חי' ר' חנוך הענאך עמ' רכז
יא/א חמדת ישראל ח"א דף כד ע"ב
יא/א לב טהור עמ' פו {מל"מ}
יא/א לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ג אות א, י
יא/א מאור הקודש מנחות ח"א עמ' נט
יא/א מאור צבי (תשס) עמ' קט-קטו
יא/א מאור צבי (תשסה) עמ' צב-צו
יא/א מוריה גל' צט עמ' עה
יא/א מלחמות יהודה דף כז ע"ד
יא/א מנחה טהורה דף יח ע"ג {כ"מ}, יט ע"א, כח {מל"מ}
יא/א מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' ב, סט, רח-רט
יא/א מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' סא
יא/א מקדש דוד קדשים סי' כד ס"ק ה במנחת מרדכי
יא/א מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"א דף מא-מב, עמ' 138
יא/א מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' פה, קכו
יא/א משאת משה (חברוני) פסחים סי' פז עמ' קלה
יא/א משכן בצלאל ח"א סי' כו
יא/א משנת חיים מנחות עמ' קמ
יא/א משנת יעקב
יא/א נזר הקדש (רזין) מנחות דף יא ע"ד, כ ע"ג, כא ע"א וע"ג
יא/א נחלת שמואל דף כז ע"ג
יא/א נמוקי חיים עמ' רסד {מל"מ}
יא/א עבודת לוי (לוין) סי' יג ס"ק א
יא/א קדשי יהושע עמ' קנח, תתפה, תתקד-תתקה
יא/א קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' לט
יא/א שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' נד אות ה
יא/א שלמי יוסף מנחות עמ' קמז
יא/א שם משמעון (סטרליץ) עמ' רלז
יא/א שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' קפ, תסו
יא/א שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' קלז
יא/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רמ, רמב
יא/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' שמט, תרצו
יא/א שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' קנב, שכז, שכח, ת
יא/א שערי זיו ח"ג דף נח ע"א-ע"ב, נט ע"א
יא/א שערי טהר ח"ג שער א סי' א אות ח, ח"ד שער א סי' כד אות ג
יא/א שפת אמת על התלמוד ח"ג דף לז ע"ד
יא/א תורה אור (שנגהי) עמ' מו-מז
יא/א תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' צו
יא/ב אור הישר [אור הישר מנחות יג ע"ב]
יא/ב אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 98
יא/ב אחיעזר ח"ד סי' צב ס"ק ד
יא/ב אפיקי מגינים זבחים סי' לא
יא/ב ברור הלכה יומא מח ע"א ציון ז
יא/ב דרכי משה ח"א שמעתתא י פ' יח
יא/ב ואתה תחזה ח"ג
יא/ב חדושים ובאורים (גרי') זבחים סי' ו ס"ק ז
יא/ב ידי משה (בוצק') הל' פסה"מ סי' כח
יא/ב מנחה טהורה דף מז ע"ג
יא/ב מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' קנא
יא/ב מנחת חזקיה מנחות עמ' קה
יא/ב מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' קסח
יא/ב מקדש דוד קדשים סי' ז ס"ק ב
יא/ב נמוקי חיים עמ' רסד {כ"מ}
יא/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' טז
יא/ב פני מלך במדבר עמ' קסט {שחט זר}
יא/ב פרי אברהם אליעזר
יא/ב קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' יח, שלו
יא/ב שם טוב - השלמה
יא/ב שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' שפז
יא/ב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' תפט
יא/ב שערי זיו ח"ג דף מב ע"א
יא/ב שערי טהר ח"ג שער ב סי' יז אות ה
יא/ב שפת אמת על התלמוד ח"ב דף נד ע"ד
יא/ג דביר הקודש מנחות עמ' כח
יא/ג ואתה תחזה ח"ג
יא/ג מי החג עמ' עח
יא/ג מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' ע
יא/ג מנחת חזקיה מנחות עמ' לג
יא/ג משנת חיים מנחות עמ' פג
יא/ג ספיקא דרבנן עמ' קכג
יא/ג ענפי ארז (זי') דף רלח ע"א
יא/ג שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' קעב
יא/ג שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' קמג
יא/ד אמונת יהושע עמ' כט {מל"מ}
יא/ד אפר קדשים עמ' צו-צז
יא/ד בן ימין עמ' לא
יא/ד דביר הקודש מנחות עמ' יט {יחזור ויקמוץ בפנים}
יא/ד ואתה תחזה ח"ג
יא/ד זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' כח
יא/ד חוסן יוסף במפתחות סי' סח
יא/ד חזו"א על הרמב"ם
יא/ד ידי משה (בוצק') הל' פסה"מ סי' כט
יא/ד מלואי אבן ח"א עמ' צז
יא/ד מנחה טהורה דף י ע"א
יא/ד מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' סג, פא
יא/ד מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' סא, סד
יא/ד מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' שכ
יא/ד משנת חיים מנחות עמ' ע, פג, תרמג
יא/ד נזר הקדש (רזין) מנחות דף יא ע"ד, כא ע"ב
יא/ד ענפי ארז (זי') דף לד ע"ב {מל"מ}, פב ע"א, קד ע"ד, קנ ע"ב
יא/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' טז
יא/ד קדשי יהושע עמ' שנז, תתצח, תתקיא
יא/ד קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' יז
יא/ד שיח ערב קדשים עמ' רצג
יא/ד שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' טו, מנחות עמ' לח, צג
יא/ד שמועת חיים יומא ח"ב עמ' כח
יא/ד שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' קנב
יא/ד תורת המנחה (רוקח) עמ' קסא
יא/ד תורת הקדש ח"ב עמ' קפו
יא/ה אור הישר [אור הישר זבחים כה ע"א]
יא/ה איים בים חלק ז זבחים סי' יב אות ב
יא/ה בד קודש (פוברסקי) ח"א דף קה ע"א
יא/ה ברור הלכה יומא מח ע"א ציון ז
יא/ה גליונות אבני נזר
יא/ה הגהות רימ"א
יא/ה הדרום חי"א עמ' 197
יא/ה ואתה תחזה ח"ג
יא/ה חזו"א מנחות סי' כד ס"ק א, קדשים קמא סי' כח ס"ק ב
יא/ה חי' ירוחם
יא/ה מלחמות יהודה דף נד ע"ג
יא/ה מרגניתא דר"מ
יא/ה נזר הקדש (רזין) מנחות דף קמ ע"ג, קמב ע"ב
יא/ה ניר לדוד
יא/ה פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' קמו
יא/ה קדשי יהושע עמ' שסו
יא/ה קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תשסד
יא/ה קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' יח, שלו
יא/ה שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' רנד
יא/ה שיח ערב קדשים עמ' קי {אהא"ז}
יא/ה שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' קמב
יא/ה שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' קנט, קעח, קפא
יא/ה שערי טהר ח"ג שער ב סי' א אות ב
יא/ה תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' ה
יא/ו אבן האזל
יא/ו אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קד
יא/ו אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 104
יא/ו אור עולם (בלומנפלד) דף עז ע"ד
יא/ו אור תורה (בלומ') דף ס ע"ד, סא ע"ב {מנחה שלא בכלי שרת - פסולה}
יא/ו אפיקי מגינים מנחות סי' יב
יא/ו בד קודש (פוברסקי) ח"א דף קז ע"א
יא/ו בדבר מלך ח"ד עמ' צח, ח"ח עמ' ס
יא/ו בית המדרש
יא/ו בן מלך - עניינים בש"ס עמ' תלו
יא/ו ברכת אריאל ח"א סי' כט ס"ק א
יא/ו גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' קלח
יא/ו דביר הקודש מנחות עמ' יח-יט {בלילה בפנים}
יא/ו דרכי יושר (שרף) ח"ב עמ' רצג {קושיה ממנחות צה}
יא/ו ואתה תחזה ח"ג
יא/ו זכר יצחק (תשח) עמ' קעג
יא/ו חזו"א מנחות סי' כב ס"ק ג, ו
יא/ו חזון יחזקאל זבחים פ"א ה"ח
יא/ו יד דוד (קרלין) ח"ב דף יח
יא/ו כבודה של תורה א עמ' קח
יא/ו לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ג אות ו
יא/ו מלחמות יהודה דף יד ע"א, לו ע"ד
יא/ו מנחה טהורה דף יב ע"ד, מז ע"א
יא/ו מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' קמו
יא/ו מעשה רקח
יא/ו מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' קעג
יא/ו משכן בצלאל ח"א סי' כו
יא/ו משנת חיים מנחות עמ' עא, קנג
יא/ו נזר הקדש (רזין) מנחות דף מ ע"ב, קמ ע"ג
יא/ו נחלת עמי
יא/ו עבודת לוי (לוין) סי' ט ס"ק ג
יא/ו ענפי ארז (זי') דף סו ע"ב
יא/ו פרי אברהם אליעזר
יא/ו צפנת פענח (ורשה תרצה) סי' עח
יא/ו קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' קמב
יא/ו קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' עג
יא/ו רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ט ה"ב מקור 18
יא/ו שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' רע
יא/ו שיח ערב קדשים עמ' שיט
יא/ו שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' נט
יא/ו שלמי יוסף מנחות עמ' צד, ק
יא/ו שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' קצב
יא/ו שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' קמד
יא/ו שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' נב, קמ
יא/ו שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' שמח
יא/ו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' ריד
יא/ו שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' ד, רכז, תרג
יא/ו שערי זיו ח"ג דף מב ע"א
יא/ו שערי טהר ח"ג שער ב סי' טז אות ג, שער ג סי' ב אות ב
יא/ו שפת אמת על התלמוד ח"ג דף מא ע"ג
יא/ו תורת המנחה (רוקח) עמ' פט-צ, קסד
יא/ו תורת הקדש ח"ב עמ' קפ
יא/ו תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' יד, קיז-קיח
יא/ז אור הישר [אור הישר מנחות יח ע"א]
יא/ז אמונת עתיך גל' 103 עמ' 159 {זר כשר בדיעבד}, 160 {מרכה"מ}, 161
יא/ז אמרי נפתלי ח"ב עמ' רמט
יא/ז ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' שלז
יא/ז אשר למלך
יא/ז באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קסב-קסג
יא/ז באר שרים (שולמן) עמ' קמו
יא/ז באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' קיט
יא/ז בדרך המלך עמ' מד
יא/ז בית אהרן וישראל גל' עז עמ' יז
יא/ז בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 86 {מלח זר}, 87 {חוזר כהן}, 88
יא/ז בני דוד
יא/ז בשבילי התלמוד ח"ג מנחות ט ע"א
יא/ז גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' קטז, קכג, רח {מרכה"מ}, רי
יא/ז גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' יט
יא/ז גליונות אבני נזר
יא/ז דביר הקודש מנחות עמ' סא {מלח זר}
יא/ז דברי סופר עמ' נד
יא/ז דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' קלג
יא/ז היכל מלך דף מא ע"ב
יא/ז זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' ח, י
יא/ז זכרון סופרים {או מלחן כשירות} [עיין מנחת חינוך מצוה קט"ז]
יא/ז חזו"א על הרמב"ם
יא/ז חי' חפץ חיים
יא/ז חכמת גרשון עמ' רע
יא/ז יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' קנ
יא/ז יד ישראל ח"ב
יא/ז ידי משה (בוצק') הל' פסה"מ סי' ל
יא/ז ידי משה (בוצק') מנחות סי' יד
יא/ז מבשר טוב קדשים עמ' יז
יא/ז מגילת ספר לאוין דף קכח ע"א, קסב ע"ד
יא/ז מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' שמג
יא/ז מוריה גל' צט עמ' עד {מרכה"מ}, עה, עז
יא/ז מלחמות יהודה דף קכה ע"ב
יא/ז מנחה טהורה דף לג ע"ד {מרכה"מ}
יא/ז מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' ח, רסז, רע
יא/ז מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' נג
יא/ז מנחת חזקיה מנחות עמ' כה
יא/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' ז, יד
יא/ז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף שו ע"ג
יא/ז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קד ע"ד {זר שמלח מנחה}
יא/ז מפענח צפונות עמ' 156
יא/ז מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת יו"ד סי' מג]
יא/ז מקדש דוד קדשים סי' טו ס"ק א במנחת מרדכי
יא/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/ז מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' לה אות ה, ז{מליחה בזר כשרה}
יא/ז משנת חיים ויקרא עמ' רכה
יא/ז משנת חיים מנחות עמ' עז, קנה
יא/ז נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' קצד
יא/ז נזר הקדש (רזין) מנחות דף כז ע"ג-ע"ד
יא/ז נחמד למראה ח"ב דף מא ע"א
יא/ז נר מצוה (ואלק) שרשים דף מב ע"ב {בלל ומלח זר}
יא/ז ספיקא דרבנן עמ' קכה-קכו
יא/ז עיצומו של יום סי' א ס"ק ה, סי' ה ס"ק א
יא/ז ענפי ארז (זי') דף רט ע"א
יא/ז פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' נח
יא/ז צפנת פענח דברים עמ' קסד
יא/ז צרור החיים (יעקב)
יא/ז קדשי יהושע עמ' קנה {ר"י קורקוס}, קסא, אלף תקנט
יא/ז קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' נד, נו
יא/ז שבט הלוי (ווזנר) ח"ה קונטרס המצוות סי' מא
יא/ז שיח ערב קדשים עמ' שד
יא/ז שלטי הגבורים עמ' רצה
יא/ז שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' קג, ח"ב עמ' שנד
יא/ז שם דרך יומא עמ' מח
יא/ז שם משמעון (סטרליץ) עמ' רכא
יא/ז שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' קעב
יא/ז שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' קמט
יא/ז שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' רלא, תנב, תנה
יא/ז שער המלך ח"א עמ' קמו
יא/ז שפת אמת על התלמוד ח"ג דף לט ע"ג
יא/ז תהלה לדוד (מן) קדשים סי' לג ס"ק כב, סי' נ ס"ק ב, ו
יא/ז תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קז
יא/ח אור הישר [מל"מ לקמן פי"ד ה"י]
יא/ח אנצי"ת ע' אתין הע' 35
יא/ח אפיקי מגינים מנחות סי' כ
יא/ח בית אהרן וישראל גל' נח עמ' נו
יא/ח ברור הלכה פסחים סא ע"ב ציון א
יא/ח דביר הקודש מנחות עמ' כט, לא {חיסר לבונתה}
יא/ח דקה מן הדקה דף מו ע"א, צ ע"ד {שני קרטין}
יא/ח המאור הגדול (יעבץ) עמ' רנד
יא/ח ואתה תחזה ח"ג
יא/ח זבח טוב שער יג סי' ז
יא/ח זכור לדוד עמ' קכב
יא/ח חדושים ובאורים (גרי') מנחות סי' ז ס"ק ה
יא/ח חזו"א על הרמב"ם
יא/ח חזון יחזקאל מנחות פ"ד ה"א
יא/ח חי' ירוחם
יא/ח חי' רעק"א (ליקוטים)
יא/ח חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' נט {כ"מ}
יא/ח ידבר שלום ח"ב עמ' קח
יא/ח יתר הבז (תשסח) עמ' קסג
יא/ח מאור הקודש מנחות ח"א עמ' נב, נח
יא/ח מאור תורה (שנגהי) חוב' ב עמ' נה-נו
יא/ח מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' קלא, קסד
יא/ח מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' מ, נב, עח
יא/ח מנחת חזקיה מנחות עמ' לו-לז
יא/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' ח, פז
יא/ח מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' קכח
יא/ח מקורי הרמב"ם לרש"ש
יא/ח מראה איש ח"א יו"ד עמ' קמד
יא/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/ח משנת חיים יומא עמ' ריב
יא/ח משנת חיים מנחות עמ' קמט
יא/ח משנת יעקב עבודה עמ' רפט-רצ
יא/ח נזר הקדש (רזין) מנחות דף כא ע"ג
יא/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' טז, סח
יא/ח פרי אברהם אליעזר
יא/ח צבי גאון יעקב סי' ו
יא/ח צדקה לחיים (תשסח) עמ' מג
יא/ח קדשי יהושע עמ' תב, אלף תקצח
יא/ח שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' קסה, ח"ב עמ' שכד, מנחות עמ' פג, קמח
יא/ח שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' קיח
יא/ח שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' רעא, רעו, רעט, רפט, שמג, תריד
יא/ח שערי טהר ח"ה שער ב סי' יג אות א
יא/ח תורת המנחה (רוקח) עמ' קע
יא/ט אור הישר [אור הישר מנחות יח ע"ב ודף יא ע"ב]
יא/ט גבורת יצחק שקלים עמ' רכה
יא/ט גליונות אבני נזר
יא/ט דביר הקודש מנחות עמ' כח {ריבה שמנה}
יא/ט דקה מן הדקה דף מז ע"ב
יא/ט הר המלך ח"ז עמ' קלג
יא/ט ואתה תחזה ח"ג
יא/ט חזו"א על הרמב"ם
יא/ט חזון יחזקאל מנחות פ"א ה"י, פ"ד ה"א
יא/ט חי' הגרז"ס קדשים עמ' סט
יא/ט חי' חפץ חיים
יא/ט יתר הבז (תשסח) עמ' קסג
יא/ט כרם אברהם עמ' קד
יא/ט מאור הקודש מנחות ח"א עמ' כט, לב
יא/ט מאור תורה (שנגהי) חוב' ב עמ' נה-נו
יא/ט מנחה טהורה דף טו ע"ג-ע"ד {כ"מ}
יא/ט מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' קסא, קעא
יא/ט מנחת חזקיה מנחות עמ' רנח
יא/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' ח
יא/ט מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קכה ע"ב
יא/ט מראה איש ח"א יו"ד עמ' קמה
יא/ט משנת חיים מנחות עמ' תקסב
יא/ט משנת יעקב עבודה עמ' קצט, רפט-רצ
יא/ט נזר הקדש (רזין) מנחות דף יז ע"א-ע"ג, יח ע"א-ע"ג
יא/ט נחלת עמי
יא/ט סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קכו
יא/ט עבודת לוי (לוין) סי' יא ס"ק א
יא/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' טז
יא/ט פרי אברהם אליעזר
יא/ט צבי גאון יעקב סי' ב
יא/ט קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' לג-לד
יא/ט שלמי יוסף מנחות עמ' פג
יא/ט שם טוב - השלמה
יא/ט שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' רע, רעא {או"ש}, רעג, רעו, רפב-רפג
יא/ט שפת אמת ליקוטים (מהד' אור עציון) ח"א עמ' 335
יא/ט שפת אמת על התלמוד ח"ג דף לו ע"ד, לז ע"א
יא/ט תורת המנחה (רוקח) עמ' נ
יא/ט תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' צט
יא/י אהל משה (הורוביץ) ח"א מנחות נט ע"ב
יא/י אור שמח
יא/י אם המלך עמ' ק
יא/י ביתאל ח"א דף טו ע"ג
יא/י בכורי חיים ח"ה עמ' פב-פג
יא/י בן אשר סי' מב אות א, ה-ו
יא/י דקה מן הדקה דף מח ע"א
יא/י ואתה תחזה ח"ג
יא/י זכר יצחק (תשן) עמ' קפו-קפז
יא/י חדושים ובאורים (גרי') מנחות סי' ז ס"ק ב-ג, סי' יב לדף נט
יא/י חי' חפץ חיים
יא/י ידי משה (בוצק') הל' פסה"מ סי' לא
יא/י כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' נג
יא/י לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ח אות ד
יא/י מחנה דוד (בונאן) דף א ע"א
יא/י מי החג עמ' עח
יא/י מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רנח
יא/י מנחת חינוך ח"ב עמ' לג
יא/י מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' ג
יא/י מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' כו, קד
יא/י מראה איש ח"א יו"ד עמ' קמו
יא/י מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/י משאת משה (חברוני) פסחים סי' עד עמ' 222
יא/י משנת חיים מנחות עמ' תט, תיד
יא/י נזר הקדש (רזין) מנחות דף צא ע"א, צב ע"ב
יא/י נחלת עמי
יא/י עמק הלכה (בוימל) עמ' קל
יא/י קדשי יהושע עמ' אלף שנה, אלף שנט, אלף תקטו, אלף תקכא
יא/י קרית מלך
יא/י קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רלד
יא/י קרן הצבי מצוה כט אות א
יא/י ראשי בשמים (רבין) עמ' עה
יא/י שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' קכב
יא/י שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' קפא
יא/י שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' קיז, רעב, תקמג
יא/י שערי זיו ח"ג דף נד ע"א וע"ד
יא/י שפת אמת על התלמוד ח"ג דף נב ע"א
יא/י תורת המנחה (רוקח) עמ' קמה
יא/י תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קכה {לבונה שחוקה}
יא/יא אור הישר [שאלת הכהנים תורה מנחות נט ע"ב, אור הישר מנחות שם]
יא/יא אם המלך עמ' ק
יא/יא בית אהרן (צוקרמן) עמ' שנב
יא/יא ואתה תחזה ח"ג
יא/יא ושב הכהן (תשמח) עמ' רכו
יא/יא חזו"א על הרמב"ם
יא/יא חזון יחזקאל סוטה פ"א ה"ז, מנחות פ"ה ה"ח
יא/יא יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' נט
יא/יא מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' רסה
יא/יא מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' סב, סח, עז
יא/יא מנחת חינוך ח"ב עמ' לג
יא/יא משנת חיים במדבר עמ' פד
יא/יא נחלת עמי
יא/יא קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רלג
יא/יא קרן פני משה ח"ב [לח"מ הל' מעה"ק פי"ב ה"ח]
יא/יא שאלת הכהנים תורה דף מט
יא/יא שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' קיח
יא/יא שערי זיו ח"ג דף נד ע"ד
יא/יא תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קכה
יא/יב אור הישר [מל"מ הל' מתנ"ע פ"ו ה"ז]
יא/יב אם המלך עמ' ק
יא/יב בני יעקב
יא/יב דקה מן הדקה דף מח ע"א
יא/יב ואתה תחזה ח"ג
יא/יב כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' נג
יא/יב מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' נז
יא/יב מנחת חזקיה מנחות עמ' לז
יא/יב מנחת חינוך ח"ב עמ' לג
יא/יב מעין החכמה עמ' סח, עז
יא/יב מראה איש ח"א יו"ד עמ' קמד
יא/יב פני מבין ח"א דף קמז ע"ב
יא/יב קדשי יהושע עמ' אלף שנה
יא/יב קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רלו
יא/יב שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' שעב
יא/יב שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקמג
יא/יג בן אשר סי' מב אות א, ו
יא/יג דקה מן הדקה דף מח ע"א
יא/יג כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' נג
יא/יג להורות נתן - שו"ת חי"ב עמ' פ
יא/יג מחנה דוד (בונאן) דף א ע"ב
יא/יג מנחת חינוך ח"ב עמ' לג
יא/יג משאת משה (חברוני) פסחים סי' עד עמ' קיב
יא/יג משנת חיים מנחות עמ' תיד
יא/יג משנת יעקב קרבנות עמ' רפ
יא/יג נזר הקדש (רזין) מנחות דף צא ע"א
יא/יג נחלת עמי
יא/יג קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רלד
יא/יד אור הישר [אור הישר מנחות נד ע"א]
יא/יד אור המאיר (שפירא) סי' כט בשאלה {חרבה - עם מים}
יא/יד אש פנחס עמ' פב {גיבלה במים}
יא/יד בית ארזים - ס' הגליונות
יא/יד בית המלך (בוים) דף סא ע"ג
יא/יד בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 81
יא/יד דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' שצג
יא/יד ואתה תחזה ח"ג
יא/יד חדושים ובאורים (גרי') מנחות סי' יב לדף נד
יא/יד מלחמות יהודה דף לז ע"ד
יא/יד מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' תמה
יא/יד מנחת חינוך ח"ב עמ' לג
יא/יד מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' צב
יא/יד מקדש דוד קדשים סי' לא ס"ק ג במנחת מרדכי
יא/יד מראה איש ח"א יו"ד עמ' קמז
יא/יד עין חנוך עמ' רעו
יא/יד קול דודי (תשף)
יא/יד קול דודי סוטה סי' תקנט
יא/יד קרית מלך
יא/יד קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רי
יא/יד שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקמב
יא/יד שערי טהר ח"ג שער ג סי' יב אות ו דף רנז ע"א
יא/טו אור הישר [אור הישר מנחות כו ע"א]
יא/טו אמרי חיים (שיינברג) עמ' 33
יא/טו אפיקי מגינים פסחים סי' מג
יא/טו בית אהרן (צוקרמן) עמ' שנא-שנב
יא/טו הרועים בשושנים
יא/טו ואתה תחזה ח"ג
יא/טו חזו"א על הרמב"ם
יא/טו חזון יחזקאל מנחות פ"ד ה"א {מל"מ}
יא/טו חי' חתם סופר
יא/טו מלחמות יהודה דף נד ע"ב
יא/טו מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' קסג, רמח
יא/טו מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' קד
יא/טו מנחת חזקיה מנחות עמ' סו
יא/טו מנחת חינוך ח"א עמ' עט, ח"ב עמ' י
יא/טו מעיני המים
יא/טו מעשה רקח
יא/טו מקדש דוד קדשים סי' ה ס"ק ד במנחת מרדכי
יא/טו מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' קיב-קיג, רג
יא/טו נזר הקדש (רזין) מנחות דף כה ע"א, מ ע"ב וע"ד
יא/טו נחלת עמי
יא/טו עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' רנב
יא/טו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' יז
יא/טו קדשי יהושע עמ' תקעט, תקפה
יא/טו קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' מט, עו
יא/טו שלמי ירוחם
יא/טו שלמי שמחה ח"ה עמ' קנח, קס, ריט
יא/טו שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' רכד, שנב
יא/טו שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תריג, תרטו
יא/טו שערי טהר ח"ג שער ב סי' יד אות א
יא/טו תורת יצחק ח"ב עמ' צח
יא/טו תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' לט {כזית}
יא/טז אור הישר [אור הישר מנחות יח ע"א]
יא/טז אם המלך עמ' קכז
יא/טז בית אהרן וישראל גל' עז עמ' יז
יא/טז גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' כ
יא/טז גחלי אש דף ב ע"ג
יא/טז ואתה תחזה ח"ג
יא/טז זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' ט
יא/טז חסדי דוד ח"ו עמ' רנא
יא/טז מזכרת חיים עמ' קנב
יא/טז מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' רסו, רפב
יא/טז מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' קכא
יא/טז מרגניתא דר"מ
יא/טז נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' קצד
יא/טז עבודת לוי (לוין) סי' מט
יא/טז פרי אברהם אליעזר
יא/טז שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קלה
יא/טז שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' רסג
יא/טז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' רנז
יא/טז שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' ריא, רלב, תעט
יא/טז תהלה לדוד (מן) קדשים סי' לג ס"ק טו
יא/טז תורת המנחה (רוקח) עמ' צו, ק, קפז
יא/יז דקה מן הדקה דף לב ע"א
יא/יז ואתה תחזה ח"ג
יא/יז חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' נה
יא/יז חי' חפץ חיים
יא/יז מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' קלג, קסד, קסו
יא/יז קדשי יהושע עמ' תתפח
יא/יז קרן פני משה ח"א עמ' קיא
יא/יז שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' רצב
יא/יח אור הישר [אור הישר מנחות יא ע"ב]
יא/יח אמרי נפתלי ח"ב עמ' סד
יא/יח בשבילי התלמוד ח"ג מנחות יא ע"ב {או"ש}
יא/יח דרכי משה ח"א שמעתתא יא פ"א
יא/יח ואתה תחזה ח"ג
יא/יח מעשה רקח
יא/יח מרגניתא דר"מ
יא/יח משנת יעקב
יא/יח עבודת לוי (לוין) סי' יא ס"ק ב
יא/יח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' טו
יא/יח קדשי יהושע עמ' תתקח
יא/יח שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' תסו
יא/יח שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' רפג, רפז
יא/יט אמונת יהושע עמ' קכז
יא/יט בית שערים או"ח סי' שיז (דף קסג)
יא/יט דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' קלט
יא/יט ידי משה (בוצק') הל' פסה"מ סי' לב
יא/יט יתר הבז (תשסח) עמ' קנט
יא/יט מנחת חזקיה מנחות עמ' קב
יא/יט מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' קמג
יא/יט משנת יעקב
יא/יט נתיבות שלום (למפרט) עמ' צג
יא/יט שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' תכז
יא/יט שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תרצד
יא/יט שערי יצחק (תשיז) עמ' לו
יא/כ אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' רצח, שב, שיב
יא/כ אור הישר [לח"מ לעיל פ"א הל"ד והל' מחו"כ פ"ה ה"ה, כ"מ הל' מעילה פ"ג ה"ט]
יא/כ אור יעקב פסחים דף סה ע"א
יא/כ אור ליהודה (תשנט) עמ' קעב-קעז
יא/כ אחיעזר ח"ב סי' מא ס"ק ג
יא/כ אפיקי מגינים מנחות סי' ט, יד
יא/כ בד קודש (פוברסקי) ח"א דף צב ע"א
יא/כ בדבר מלך ח"ה עמ' כו, לג, ח"ח עמ' סד, סו, ריג
יא/כ בדבר מלך חי"ב עמ' קמז, רכו
יא/כ ברך יצחק (ברכה) פ' ויקרא {קמץ ואח"כ נטמאו שיריה}
יא/כ ברכת אריאל ח"א סי' כט ס"ק ו
יא/כ גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' רמח
יא/כ גבורת יצחק שקלים עמ' קיב
יא/כ גחלי אש דף ב ע"ב-ע"ג
יא/כ גליונות אבני נזר {כ"מ}
יא/כ דביר הקודש מנחות עמ' ע {הורצה}
יא/כ דברי רבינו משולם (אשכנזי) עמ' רסה
יא/כ היכל התורה (פינצוק) חוב' א עמ' ו {השיריים שנשארו אסורים}, ז {אם הקטיר הורצה}
יא/כ זבח טוב שער ו סי' יג
יא/כ זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' רסז-רסח
יא/כ זכר יצחק (תשן) עמ' קצ
יא/כ זכר שלמה (זינגרביץ) עמ' קו
יא/כ חדושים ובאורים (גרי') מנחות סי' ב ס"ק יג
יא/כ חזו"א מנחות סי' כב ס"ק יז, סי' לב ס"ק לה, לח, קדשים קמא סי' כו ס"ק יד
יא/כ חזו"א על הרמב"ם
יא/כ חי' חפץ חיים
יא/כ חי' יפה לב עמ' רפ {מנחה שחסרה}
יא/כ יבול היובלות עמ' 182
יא/כ ידי משה (בוצק') הל' פסה"מ סי' לב
יא/כ כרם אברהם עמ' קטז, קיח
יא/כ לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' יט אות ב-ג, ח
יא/כ להורות נתן אבות עמ' פז
יא/כ לקוטי שעורים (שטיין) פסחים ח"ב (תשסז) סי' יב ס"ק א
יא/כ מאור צבי (תשס) עמ' קד-קה
יא/כ מועדים וזמנים ח"ד סי' רצד, ח"ז סי' רכד
יא/כ מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' לט, מנחות עמ' קלז-קלח, קפא-קפב, רכג, תו"כ ח"א עמ' פד, ח"ב עמ' עא, פה
יא/כ מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ג עמ' קמ, קסט {נשאר מעט}
יא/כ מנחת חזקיה מנחות עמ' כז, נז
יא/כ מנחת יהודה (בוים) דף סה ע"א {אבדו שייריה והקטיר הורצה}
יא/כ מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' קפ
יא/כ מקדש דוד קדשים סי' ז ס"ק ד
יא/כ מרגניתא דר"מ
יא/כ מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/כ משכן בצלאל ח"א סי' מח
יא/כ משנת יעקב
יא/כ נזר הקדש (רזין) מנחות דף טו ע"ד, יט ע"ד
יא/כ נחלת עמי
יא/כ נתן פריו נדרים עמ' יא
יא/כ נתן פריו סוגיות ח"א עמ' קכט-קל, קלז
יא/כ ענפי ארז (זי') דף קכט ע"ב
יא/כ עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' יט
יא/כ פרי אברהם אליעזר
יא/כ קדשי יהושע עמ' רמט, רסט, רעג, רעח, אלף שפה
יא/כ קהלות יעקב פסחים נב
יא/כ קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' לח, עב, שפז
יא/כ שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' קעד, קצא, קצד
יא/כ שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' רמב, רסז-רסח
יא/כ שיבת ציון (לנדא) סי' פח
יא/כ שלמי יוסף מנחות עמ' נג-נד, קט, קכד, קכז-קכט
יא/כ שלמי שמעון (קדשים) עמ' רט
יא/כ שמועת חיים יומא ח"ב עמ' יט
יא/כ שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' קיט, קנג, קנח, קפז, קפח, שד, שדמ
יא/כ שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' יט
יא/כ שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' רלה, שד, שיב, תקנב, תקצז
יא/כ תורת המנחה (רוקח) עמ' רד-רה, ריא
יא/כ תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קטו
יא/כא בריכת ירושלים עמ' רי
יא/כא חלת לחם (תשנח) עמ' קכח
יא/כא מזכרת חיים עמ' קנא
יא/כא מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' קסט
יא/כא נזר הקדש (רזין) מנחות דף צג ע"ב
יא/כא נתן פריו ביצה עמ' כט
יא/כא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' יז
יא/כא קדשי יהושע עמ' אלף ה
יא/כא קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' סז
יא/כא שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קעא
יא/כא שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' שטז
יא/כב ואתה תחזה ח"ג
יא/כב זכר יצחק (תשח) עמ' קעו
יא/כב חלת לחם (תשנח) עמ' קכד
יא/כב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' יז
יא/כב שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קעא
יא/כב תורת הקדש ח"ב עמ' קפח
יא/כג אמרות שמואל עמ' קסה
יא/כג אמרי בינה (אוירבך) - שו"ת ח"א סי' ז ד"ה והנה
יא/כג אפיקי מגינים מנחות סי' ל
יא/כג בדבר מלך ח"ד עמ' קפט, קצב, ח"ח עמ' סא-סב
יא/כג בית אהרן וישראל גל' לו עמ' כז, כט-ל, גל' מח עמ' קכד
יא/כג בני יעקב
יא/כג ברור הלכה חגיגה כג ע"ב ציון ה פסקה ב {ספק}
יא/כג בריכת ירושלים עמ' קפז, ריג, רטז
יא/כג בשבילי התלמוד ח"ג מנחות כד ע"א
יא/כג בתי כהונה (תצו) בית ועד סי' ח, דף סז ע"א
יא/כג בתי כהונה (תשסה) עמ' קו
יא/כג דביר הקודש מנחות עמ' סט {ספק}
יא/כג דברי סופרים (רזין) דף ג ע"ד, ד ע"א, ה ע"א {עשרון שחלקו - ספק}
יא/כג דברי שלום ואמת (בוזגלו)
יא/כג דגל יהודה (בילו') עמ' קה
יא/כג ויקח אברהם [שמחת יהודה קכא ע"ג]
יא/כג זבד טוב עמ' 22
יא/כג זכר יצחק (תשן) עמ' קפט-קצ
יא/כג חדושים ובאורים (גרי') חגיגה כד ע"א
יא/כג חזו"א על הרמב"ם
יא/כג חזון יחזקאל מנחות פ"ד ה"ב, מקואות פ"ג ה"ג
יא/כג חי' חפץ חיים
יא/כג חי' ר' חנוך הענאך עמ' רכח
יא/כג ידי משה (בוצק') זבחים סי' א
יא/כג לב טהור עמ' רג
יא/כג לב שלמה (הלוי) דף קנז ע"ג
יא/כג מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' רעח
יא/כג מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' עב
יא/כג מנחת חזקיה מנחות עמ' צא, צו
יא/כג מנחת שי חלה עמ' צה
יא/כג מקדש דוד קדשים סי' כב ס"ק ב במנחת מרדכי
יא/כג מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' רלה
יא/כג משנת יעקב
יא/כג נועם חכ"ג עמ' יג
יא/כג נזר הקדש (רזין) מנחות דף לו ע"ג
יא/כג נשמת חיים (תשסח) אהע"ז תשובת שלמה סי' יז עמ' תלב
יא/כג ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קלא
יא/כג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' יז
יא/כג פרשת המלך
יא/כג קדשי יהושע עמ' אלף שנה, אלף שנח, אלף תפח, אלף תקו, אלף תקכא
יא/כג קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' צד
יא/כג קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' סז, ע
יא/כג שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קע
יא/כג שושן עדות דף קעד
יא/כג שיח השדה (פרומר) עמ' קסז
יא/כג שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' ד
יא/כג שמועת חיים יומא ח"ב עמ' כז
יא/כג שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' רט, תקעז, תקפד
יא/כג שפת אמת על התלמוד ח"ג דף ז ע"א, מא ע"א-ע"ב
יא/כג תורת האשם עמ' קטו {ספק}
יא/כד בית אהרן וישראל גל' מב עמ' לב-לג
יא/כד ברך יצחק (ברכה) פ' ויקרא {נתן קומץ על השלחן}
יא/כד ואתה תחזה ח"ג
יא/כד זבד טוב עמ' 5
יא/כד חזו"א על הרמב"ם
יא/כד לב אריה (קרלין) עמ' מח
יא/כד מלחמות יהודה דף נד ע"ג, צה ע"ג
יא/כד מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' סב, מנחות עמ' עט, תו"כ ח"ב עמ' נח
יא/כד מנחת חזקיה מנחות עמ' רנו
יא/כד מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' תצט
יא/כד משנת חיים מנחות עמ' תרמז
יא/כד נזר הקדש (רזין) מנחות דף קמ ע"ד
יא/כד נחלת עמי
יא/כד עטרת יצחק סי' קכב {כ"מ}
יא/כד קדשי יהושע עמ' שסו, תעג, תשיא
יא/כד קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' שלו
יא/כד שארית נתן (לוברט)
יא/כד שיח ערב קדשים עמ' ריג
יא/כד שלמי שמחה ח"ה עמ' רלג
יא/כד שלמי שמעון (קדשים) עמ' רח
יא/כד שלמי שמעון (תשמו) עמ' נח
יא/כד שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' שיד
יא/כד שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' קי
יא/כד שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' שנג
יא/כד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תרצו
יא/כד שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' קעג
יא/כד שערי טהר ח"א שער ג סי' טו אות ג, ח"ב שער ג סי' כא אות ב
יא/כד תורת המנחה (רוקח) עמ' ה, כה, עא, עו, קסא
יא/כד תורת הקדש ח"ב עמ' קפז
יא/כד תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' ד, יח
יא/כה אבני חן יומא עמ' קלז
יא/כה אבני נזר או"ח סי' תלג אות ה
יא/כה אגרא לישרים סי' לו
יא/כה אור המאיר (שפירא) סי' ב אות ד
יא/כה בדבר מלך ח"ד עמ' קפט
יא/כה ברור הלכה יומא מח ע"א ציון א
יא/כה דביר הקודש מנחות עמ' כו
יא/כה דברי שלמה (בלו') ח"ד
יא/כה ואתה תחזה ח"ג
יא/כה זבח טוב שער ד סי' ה
יא/כה חזו"א על הרמב"ם
יא/כה חי' חפץ חיים
יא/כה יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' רכה
יא/כה מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' ט, מנחות עמ' קנט, רעח
יא/כה מנחת חזקיה מנחות עמ' לד
יא/כה מנחת שי חלה עמ' צא
יא/כה משאת המלך ח"ג סי' שלג {חולק על רש"י}
יא/כה נהורא א עמ' ה
יא/כה קדשי יהושע עמ' אלף שנה
יא/כה שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' קעז
יא/כה שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' רסח-רסט
יא/כו אבן האזל
יא/כו בית אהרן וישראל גל' לו עמ' כט-ל
יא/כו בריכת ירושלים עמ' רט-רי, רטז
יא/כו גבורת יצחק חגיגה עמ' רמ
יא/כו ואתה תחזה ח"ג
יא/כו זכרון בנימין ח"ב עמ' רצג
יא/כו חזו"א על הרמב"ם
יא/כו מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' עג
יא/כו מנחת חזקיה מנחות עמ' צה
יא/כו מנחת חינוך ח"ב עמ' לד
יא/כו משנת חיים מנחות עמ' קפ
יא/כו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' יז
יא/כו פאר הלכה פסחים עמ' קעד
יא/כו קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' ע
יא/כו שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקעו, תקפג-תקפד
יא/כז אבן האזל
יא/כז אור שמח (מילואים)
יא/כז איים בים חלק ז מנחות סי' יב אות ד
יא/כז בדבר מלך ח"ח עמ' סא
יא/כז בית אהרן וישראל גל' לו עמ' כט-ל
יא/כז ואתה תחזה ח"ג
יא/כז חזו"א על הרמב"ם
יא/כז חזון יחזקאל מנחות פ"א ה"י
יא/כז מזכרת חיים עמ' קנג
יא/כז מנחת חזקיה מנחות עמ' צה
יא/כז מעשה רקח
יא/כז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קכה ע"ג
יא/כז נשמת חיים (תשסח) אהע"ז תשובת שלמה סי' יז עמ' תלב
יא/כז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' יז
יא/כז קרית מלך
יא/כז קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' ע
יא/כז שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' שכט
יא/כז שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקפג
יא/כח אנצי"ת ע' בטול אסורים הע' 106
יא/כח אפיקי מגינים מנחות סי' כז
יא/כח חזו"א מנחות סי' כט ס"ק כא, כג
יא/כח חזו"א על הרמב"ם
יא/כח חי' חפץ חיים
יא/כח מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ג עמ' קסד
יא/כח מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' קעג, רמט
יא/כח מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' קה
יא/כח נזר הקדש (רזין) מנחות דף לג ע"ד
יא/כט אור הישר [לח"מ הל' מעה"ק פי"ז ה"ד]
יא/כט אמונת יהושע עמ' אלף רלא
יא/כט אנצי"ת ע' בטול אסורים הע' 107, 109
יא/כט בית אהרן וישראל גל' לו עמ' כז
יא/כט בתי כהונה (תשסה) עמ' קי
יא/כט חדושים ובאורים (גרי') מנחות סי' ב ס"ק יג, סי' יב לדף כד
יא/כט חזו"א על הרמב"ם
יא/כט חי' ר' חנוך הענאך עמ' רכח
יא/כט מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/כט שושן עדות דף קעד
יא/כט שפת אמת על התלמוד ח"ג דף מא ע"א
יא/ל מנחת חזקיה מנחות עמ' פט
יא/לא בית ארזים - ס' הגליונות
יא/לא בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תמז
יא/לא גחלי אש דף נב ע"א
יא/לא הרועים בשושנים
יא/לא ואתה תחזה ח"ג
יא/לא חזו"א על הרמב"ם
יא/לא כרם אברהם עמ' קטו
יא/לא מנחה טהורה דף מב ע"ב
יא/לא מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' עב
יא/לא מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' קצט
יא/לא מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
יא/לא נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף קה ע"א
יא/לא קרית מלך
יא/לא קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' סו
יא/לא שארית נתן (לוברט)
יא/לא שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קלה
יא/לא שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקנב
יא/לא תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' מה


יב/498 הלכות פסולי המוקדשין פרק יב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יב/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
יב/רה"פ הר המוריה (שץ)
יב/רה"פ הרמב"ם המדויק
יב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יב/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' קמד-קמה
יב/רה"פ פי' ר"י קאפח
יב/רה"פ רמב"ם הערוך
יב/רה"פ רמב"ם לעם
יב/רה"פ שם טוב
יב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יב/א ואתה תחזה ח"ג
יב/א מחשבת הקודש ח"א דף י ע"א
יב/א מקדש דוד קדשים סי' ח ס"ק ב במנחת מרדכי
יב/א משנת חיים מנחות עמ' תקסג, תקסה
יב/א נשמת חיים (תשסח) חו"מ ענינים סי' לח עמ' עא
יב/א קדשי יהושע עמ' רעח
יב/א שלטי הגבורים עמ' שא
יב/ב אחיעזר ח"ב סי' מא ס"ק ה
יב/ב אנצי"ת ע' איל נזיר הע' 34
יב/ב ואתה תחזה ח"ג
יב/ב שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ד סי' כז
יב/ב שערי טהר ח"ה שער א סי' א אות ב דף ו ע"ג
יב/ג אחיעזר ח"ב סי' מא ס"ק ה
יב/ג בגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף כב ע"ב
יב/ג נזר הקדש (רזין) מנחות דף כד ע"ב
יב/ד אור הישר [אור הישר מנחות ח ע"א]
יב/ד אחיעזר ח"ב סי' מא ס"ק ה
יב/ד בדבר מלך ח"ח עמ' רי
יב/ד ואתה תחזה ח"ג
יב/ד מעשה רקח
יב/ד מציון אורה ח"א עמ' נה
יב/ד ראש אליהו ח"א עמ' קעא
יב/ה ויטע אשל תמורה ח"ב עמ' לז
יב/ה יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' צד
יב/ה ידי משה (בוצק') הל' פסה"מ סי' לג
יב/ה ימין המלך
יב/ה מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' צ, קלג
יב/ה מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' ע
יב/ה מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קכה ע"ד
יב/ה שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' קלח
יב/ה שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' רעד
יב/ה שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' ק
יב/ה שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' ריד
יב/ה שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' קפז
יב/ה תורת הקדש ח"ג עמ' קמ
יב/ו אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' קסט, קעא-קעב
יב/ו אוצרות הרמב"ם
יב/ו אור הישר [אור הישר מנחות עט ע"ב]
יב/ו אמרי כהן (וילמן) מנחות סי' ה ס"ק א
יב/ו אנקת יעקב דף ו ע"ג {לא אומרים "כל העומד"}
יב/ו אפיקי מגינים מנחות סי' א, כב
יב/ו בדבר מלך ח"ח עמ' לו, לח
יב/ו בדבר מלך חי"ב עמ' קפב
יב/ו בדבר מלך חי"ד עמ' רמ
יב/ו בית יצחק (תשעא) ברירה עמ' ריד
יב/ו בית שערים יו"ד בהקדמה
יב/ו גבורת יצחק (תשמח) דף קא
יב/ו גבורת יצחק (תשסו) עמ' קא {מתקדשים בשחיטה}
יב/ו דביר הקודש מנחות עמ' רסא-רסב
יב/ו דברי אברהם (שדמי) ח"ב עמ' מד
יב/ו דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' רכט
יב/ו המדות לחקר ההלכה מדה יט אות כט
יב/ו הפרדס שנה טז חוב' ב עמ' 22 {מל"מ}
יב/ו זבד טוב עמ' 9
יב/ו חדושים ובאורים (גרי') מנחות סי' ח ס"ק ד-ה
יב/ו חזו"א על הרמב"ם
יב/ו חי' הראי"ה
יב/ו חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד מנחות עט ע"א]
יב/ו חי' חפץ חיים
יב/ו חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' מו
יב/ו חסדי דוד ח"ו עמ' רפז
יב/ו חקל יצחק (שו"ת) עמ' קיא
יב/ו חקל יצחק עה"ת עמ' תלג
יב/ו ידי משה (בוצק') הל' פסה"מ סי' לד
יב/ו כבוד הלבנון דף כו ע"ג {לב ב"ד מתנה}
יב/ו לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' יח אות ג, סי' כו אות ג, ו
יב/ו מלואי שלמה עמ' קעד
יב/ו מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' רלו
יב/ו מנחת חזקיה מנחות עמ' רלה
יב/ו מעיני המים
יב/ו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף קצז ע"א
יב/ו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רט ע"ד
יב/ו מקדש דוד קדשים סי' י ס"ק א במנחת מרדכי
יב/ו מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' שנה
יב/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/ו משנת יעקב
יב/ו נזר הקדש (רזין) מנחות דף קכט ע"ב-ע"ג
יב/ו נחלת עמי
יב/ו עבודת לוי (לוין) סי' יח
יב/ו עיוני הלכות ח"ב עמ' רעא
יב/ו קדשי יהושע עמ' קז, תשיא-תשיב, אלף שא, אלף שג, אלף תסג
יב/ו קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' צא
יב/ו קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' מה, שיא
יב/ו שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' רטו
יב/ו שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ד סי' ב
יב/ו שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' קמו
יב/ו שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' שפז-שפח, שצב {ק"ס}, שצט-ת
יב/ו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' שפד
יב/ו שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' שעה
יב/ו שעת הכושר דף י ע"א
יב/ו שפת אמת על התלמוד ח"ג דף ס ע"א
יב/ו תורת המנחה (רוקח) עמ' קמב
יב/ו תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קד-קה {לא יקרבו עם זבח אחר}
יב/ז אפיקי מגינים זבחים סי' ב
יב/ז אפיקי מגינים מנחות סי' א
יב/ז בדבר מלך חי"ב עמ' קצד, רלא
יב/ז דביר הקודש מנחות עמ' שג
יב/ז ואתה תחזה ח"ג
יב/ז זבח טוב שער א סי' ג
יב/ז משא יד ח"א עמ' קצב-קצג {יקרבו נסכיהם - נחשב עדיין שייך לקרבן}
יב/ז משנת יעקב
יב/ז נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף ה ע"ג, מנחות דף קמב ע"ד
יב/ז קרית מלך
יב/ז שאלת הכהנים תורה דף א
יב/ז שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' רמג
יב/ז שמועת חיים ערכין ח"א עמ' שמח
יב/ז שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' לב
יב/ח אור הישר [שאלת הכהנים תורה - קו"א, אור הישר מנחות פ ע"ב]
יב/ח אשר למלך
יב/ח בשבילי ההודאה סי' יג ס"ק ד
יב/ח בשבילי הקרבנות סי' ט אות א, ה {אהא"ז}, יג, טו, סי' י, טו-טז
יב/ח דבר שאול תמורה סי' מט אות ד
יב/ח דברות משה גיטין עמ' שיג
יב/ח דברי שלום ואמת (בוזגלו)
יב/ח ואתה תחזה ח"ג
יב/ח ויטע אשל תמורה ח"א עמ' תלא
יב/ח ויקח אברהם [אמר יוסף כז ע"ב]
יב/ח ושב הכהן
יב/ח חזו"א על הרמב"ם
יב/ח חזון יחזקאל תמורה פ"ב ה"ה
יב/ח חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד תמורה יח ע"ב]
יב/ח חי' חפץ חיים
יב/ח חסדי דוד ח"ז עמ' שיז-שיח
יב/ח חקרי זמנים ח"ג עמ' רנח
יב/ח ימין המלך
יב/ח כבוד מלכים (מרגליות) {שניהם צריכים לחם}
יב/ח מאור הקודש תמורה עמ' קכ
יב/ח מגילת ספר לאוין דף קסח ע"א
יב/ח מלחמות יהודה דף ה ע"ד
יב/ח מנחת חזקיה מנחות עמ' רלו
יב/ח מענה אליהו עמ' ריג
יב/ח נזר המלך
יב/ח קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' שיב-שיד, שטז
יב/ח רחש לבב עמ' קיב {תמורה טעונה לחם בין לפני כפרה בין לאחר כפרה}
יב/ח שאלת הכהנים תורה דף קטו
יב/ח שאר יוסף ח"א עמ' יט
יב/ח שם עולם (רבין) ח"ב עמ' כב
יב/ח שמוש חכמים ג עמ' פז {תודת חובה}
יב/ח שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' תא-תג, תה, תיז, תכו
יב/ח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' קלה
יב/ח שערי זיו ח"ג דף נו ע"א-ע"ב
יב/ח שערי תורת בבל עמ' 215
יב/ח שפת אמת על התלמוד ח"ג דף ס ע"א-ע"ג
יב/ח תורת הקדש ח"ג עמ' נה
יב/ח תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קכו-קכז
יב/ט בשבילי הקרבנות סי' ט אות ג
יב/ט חזון יחזקאל זבחים פ"ה ה"א
יב/ט חי' חתם סופר
יב/ט חסדי דוד ח"ז עמ' שיז-שיח
יב/ט מאור הקודש תמורה עמ' קכג
יב/ט מענה אליהו עמ' רטו
יב/ט קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' שיג
יב/ט שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' תא
יב/ט שפת אמת על התלמוד ח"ג דף ס ע"א
יב/י בשבילי הקרבנות סי' יא אות ג
יב/י חסדי דוד ח"ז עמ' שיז-שיח
יב/י מנחת חזקיה מנחות עמ' צד
יב/י עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פד
יב/י שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' שח, ח"ב עמ' תפב
יב/יא הפלאות נדרים (תשעג) עמ' קמז
יב/יא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פד
יב/יא שמועות דוד עמ' כד, קלו
יב/יא שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' שסד, שסו
יב/יב אמונת עתיך גל' 111 עמ' 54-55 {כר' יוחנן}
יב/יב נשמת חיים (תשסח) חו"מ הערות עמ' קצה
יב/יב שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' נה
יב/יג אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' צה אות ח
יב/יג אמר יוסף (אלקלעי) כאן, דף כז ע"ב {רוח אליהו}
יב/יג אמרי בינה (אוירבך) - פסח סי' ח ד"ה והנה
יב/יג ארצות החיים סי' א ארץ יהודה אות ז עמ' עה-עו
יב/יג אשר למלך
יב/יג ברית עולם (ולר) סי' לא אות ט
יב/יג בשבילי הקרבנות סי' יא-יג, סי' טז אות ד-ה
יב/יג דברות משה גיטין עמ' שיד, שכא
יב/יג דברי שלום ואמת (בוזגלו) דף ז ע"א
יב/יג היכל התורה (פינצוק) חוב' א עמ' טז
יב/יג זרעא דיוסף דף פה ע"א
יב/יג חזו"א על הרמב"ם
יב/יג חי' הראי"ה
יב/יג חכם צבי (תשעה) ח"א סי' כד ד"ה שאלת {ראב"ד}
יב/יג חסדי דוד ח"ז עמ' תרט
יב/יג מאור הקודש תמורה עמ' קכד
יב/יג מגילת ספר לאוין דף קסח ע"א
יב/יג מלחמות יהודה דף ה ע"ד
יב/יג מנחה טהורה דף קב ע"ד {ראב"ד}
יב/יג מעיני המים
יב/יג מענה אליהו עמ' ריד
יב/יג מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' שצט
יב/יג מקדש דוד קדשים סי' יט ס"ק ב במנחת מרדכי, וס"ק ד
יב/יג מקום דוד [חכם צבי סי' כד]
יב/יג מראה איש ח"א יו"ד עמ' נג
יב/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/יג משנת משה ר"ה עמ' ל
יב/יג נועם ח"כ עמ' סב
יב/יג נזיר אחיו (סאויצקי) עמ' קסט-קעא
יב/יג נשמת חיים (תשסח) חו"מ הערות עמ' קצה
יב/יג קרית מלך
יב/יג קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' שטז-שיז
יב/יג רוח אליהו
יב/יג שיח ערב קדשים עמ' שסז
יב/יג שם יוסף (מועטי) ח"ב דף פ ע"ג
יב/יג שם עולם (רבין) ח"ב עמ' כב
יב/יג שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' תכו-תכז
יב/יג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' קלו
יב/יג שער המלך ח"ב עמ' רמז, שכח
יב/יג שערי זיו ח"ג דף נה ע"ד
יב/יג שפת אמת על התלמוד ח"ג דף ס ע"ד
יב/יג תורת הקדש ח"ג עמ' נז
יב/יג תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קכז
יב/יג תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תמג
יב/יד אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' שד, שח-שט
יב/יד אור ליהודה (תשנט) עמ' קעג {נטמאה חלה אחת}
יב/יד אחיעזר ח"ב סי' מא ס"ק א, יא
יב/יד אמונת עתיך גל' 104 עמ' 24
יב/יד בדבר מלך ח"ח עמ' סב, סה
יב/יד בדבר מלך חי"ב עמ' רטו
יב/יד בריכת המלך עמ' קל
יב/יד בשבילי ההודאה סי' ג ס"ק ה
יב/יד בשבילי הקרבנות סי' יא אות ה, סי' יט
יב/יד הרועים בשושנים
יב/יד ואתה תחזה ח"ג
יב/יד זכר שלמה (זינגרביץ) עמ' קו
יב/יד חדושים ובאורים (גרי') מנחות סי' ב ס"ק ז-ח
יב/יד חזו"א על הרמב"ם
יב/יד חי' הראי"ה
יב/יד חי' חפץ חיים
יב/יד יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' ס
יב/יד יד ושם ח"ב דף לד ע"א
יב/יד יתר הבז (תשסח) עמ' קסג
יב/יד לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' יט אות ו-ז
יב/יד לחם התמיד עמ' סא
יב/יד לקוטי שעורים (שטיין) פסחים ח"ב (תשסז) סי' יג ס"ק ד
יב/יד מאור צבי (תשס) עמ' צב, קד
יב/יד מאור צבי (תשסה) עמ' פז-צא
יב/יד מלחמות יהודה דף כג ע"ד
יב/יד מנחה טהורה דף ע ע"ב {מרכה"מ}
יב/יד מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' קסה, קפח, שלח
יב/יד מנחת חזקיה מנחות עמ' נז, קכד
יב/יד מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' עז
יב/יד מעלין בקודש גל' ח עמ' 31-37
יב/יד משנה הלכות ח"ג סי' רו
יב/יד משנת יעקב
יב/יד נזר הקדש (רזין) מנחות דף יח ע"ד, כב ע"ג, עו ע"א
יב/יד נחלת עמי
יב/יד סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ג עמ' סו
יב/יד סהמ"צ לרס"ג ח"א דף שנג ע"ד
יב/יד ענפי ארז (זי') דף קנ ע"ב
יב/יד עקדת משה ח"ב עמ' פד
יב/יד פרי אברהם אליעזר
יב/יד קדשי יהושע עמ' רעד {ראב"ד}, רעז-רעח
יב/יד קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' לז, מב, קעה, שפג, שפז
יב/יד רלב"ג ויקרא פ"ז פסוק יד עמ' פג
יב/יד שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' קצ, קצב
יב/יד שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' רסו-רסח
יב/יד שלמי יוסף מנחות עמ' קכח, קסד-קסה
יב/יד שלמי יוסף מנחות עמ' קסה
יב/יד שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' קצב, רט
יב/יד שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' ריט
יב/יד שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ד סי' כז, מב
יב/יד שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' שו, יג, שנא, שסד, תכט
יב/יד תורת המנחה (רוקח) עמ' רו, רח-רט
יב/יד תורת הקדש ח"ב עמ' קפז
יב/טו אבני ציון ח"א סי' ס אות ג
יב/טו אהל משה (הורוביץ) ח"א מנחות פא ע"א
יב/טו אוצרות השעורים (פיקארסקי) עמ' קכה
יב/טו אור הישר [לח"מ הל' תמידין פ"ח הי"ב, אור הישר מנחות עח ע"ב]
יב/טו אוריין תליתאי (אפשטיין) דף מב ע"ג
יב/טו אמונת יהושע עמ' תרנו
יב/טו אמרי בינה (אוירבך) - שו"ת ח"א סי' ז ד"ה ולדעתי, שו"ת ח"א סי' יב [יא] ד"ה ועיין
יב/טו אמרי בינה, יו"ד, שו"ת סי' יב, אות יא
יב/טו אנצי"ת ע' ברירה הע' 156
יב/טו אפיקי מגינים קידושין סי' מט
יב/טו בדבר מלך חי"ז עמ' מג {תודה שנשחטה על שמונים חלות לא יקדשו ארבעים מתוך שמונים ואם אמר יקדשו ארבעים מתוך שמונים מושך ארבעים מתוך שמונים ומרים מהם אחת מכל קרבן והארבעים השנויות יפדו ויצאו לחולין וכו' ואין אומרין בשל תורה נחשוב כאילו נברר עד שיברור}
יב/טו בית אהרן (סוויאדישץ) דף ז ע"ג {כר' יוחנן נגד חזקיה}
יב/טו בית יצחק (תשעא) ברירה עמ' קכא, ריב
יב/טו ברור הלכה חולין כג ע"ב {ארבעים ייפדו}
יב/טו ברור הלכה קדושין נ ע"ב ציון ו
יב/טו בריכת המלך עמ' צז, צט
יב/טו ברך יצחק (ברכה) פ' צו {תודה שנשחטה על שמונים חלות}
יב/טו ברכת אהרן מאמר ו אות ב {מל"מ}
יב/טו ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' קעה
יב/טו דברי חיים השמטות סי' כה
יב/טו דרכי יושר (שרף) ח"ב עמ' רעז
יב/טו הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קלז, קלט {מושך מ' מהם - ברירה}
יב/טו ואתה תחזה ח"ג
יב/טו חזו"א על הרמב"ם
יב/טו חי' הראי"ה
יב/טו חיבת הקודש עמ' קיד
יב/טו ישועות ישראל סי' סא סעיף ג
יב/טו כרם אברהם עמ' קה
יב/טו מנחה טהורה דף צט ע"ג
יב/טו מנחת חזקיה מנחות עמ' קלב, רלב
יב/טו מנחת יהודה (בוים) דף טו ע"א {שמונים חלות}
יב/טו מנחת עני (תקמז) דף מ ע"ג
יב/טו מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רס {אור שמח}
יב/טו מעיני המים
יב/טו מקדש דוד קדשים סי' כט ס"ק ה, ז
יב/טו מראה אש ח"א עמ' קנט
יב/טו מרכבת יוסף דף מה ע"א {שמונים חלות}
יב/טו משרת משה (עטייה)
יב/טו נזר הקדש (רזין) מנחות דף קכז ע"ג, קכח ע"ב-ע"ג
יב/טו נחלת יהושע דף א
יב/טו נתיבות חיים (קארב) ח"ג - מלואים למשפט סי' יא
יב/טו נתיבות שמואל דף נג ע"ב, ס ע"ב
יב/טו ס' העתים עמ' 70
יב/טו סופר המלך ח"ב עמ' רצא {ברירה}
יב/טו עמק המלך (יקותיאל) דיני ברירה (בתוך הלכות גירושין פ"ג) העיקר הרביעי דף ד ע"ב
יב/טו ענפי ארז (זי') דף קנ ע"א {מל"מ}, רלג ע"ב
יב/טו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פה {כ"מ}
יב/טו פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' שלג
יב/טו פרי אברהם אליעזר
יב/טו צבי גאון יעקב סי' י
יב/טו קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' שו
יב/טו ראש אליהו ח"א עמ' קע {מל"מ}
יב/טו ראשית בכורים דף קט
יב/טו שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' ח עמ' סד, סי' סב עמ' קלו
יב/טו שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קכח
יב/טו שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' תכח
יב/טו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' סא
יב/טו שערי טהר ח"ו סי' פו אות ב
יב/טו שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 289
יב/טו שערי ישר שער ג פכ"ב אות כ
יב/טו שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' שח
יב/טו שפת אמת על התלמוד ח"ג דף נט ע"ג
יב/טז אור שמח (מילואים)
יב/טז אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' עה
יב/טז בדבר מלך חי"א עמ' כז, לב
יב/טז בחיר חיים
יב/טז בית פנחס (וולף) עמ' 61
יב/טז ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' יא אות ו
יב/טז חזון יחזקאל מנחות פי"א ה"י
יב/טז לחם חקי עמ' רכו {או"ש}
יב/טז מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' עו {רמב"ם}, עז {כ"מ, לח"מ}
יב/טז מעלין בקודש גל' ח עמ' 31
יב/טז מעשה רקח
יב/טז משנה הלכות ח"ב סי' כו דף מג ע"ד {חוץ לחומה}
יב/טז משנת יעקב
יב/טז נחלת עמי
יב/טז עדות ביעקב (ריינס) עמ' תלג
יב/טז עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' ו-ז, יא
יב/טז קדשי יהושע עמ' רמא {או"ש}, רנט, תלז {או"ש}, תנה {או"ש}, תסד {או"ש}
יב/טז שערי טהר ח"ג שער א סי' יג אות ה
יב/טז תשובות ופסקי מהרי"ט החדשים עמ' רפט
יב/יז אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קלג
יב/יז בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 80 {תנור}
יב/יז חזו"א קדשים קמא סי' כו ס"ק ד
יב/יז שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' שסה
יב/יז שפת אמת על התלמוד ח"א דף קמ ע"ג
יב/יח אחיעזר ח"ג סי' נד ס"ק א
יב/יח אנצי"ת ע' איל נזיר הע' 35, 38
יב/יח אפיקי מגינים מנחות סי' נ
יב/יח בדבר מלך ח"ה עמ' רסח
יב/יח בדבר מלך חי"ב עמ' רה
יב/יח הגהות רימ"א
יב/יח הגהות רימ"א {כ"מ}
יב/יח ואתה תחזה ח"ג
יב/יח חזון יחזקאל נזיר פ"ד ה"ח
יב/יח לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' יח אות י
יב/יח מלחמות יהודה דף יט ע"ב
יב/יח נחלת עזרא ח"ב סי' מג
יב/יח נחלת עמי
יב/יח קדשי יהושע עמ' שפב, שפה
יב/יח קרית מלך
יב/יח שפת אמת על התלמוד ח"ג דף נט ע"ד


יג/499 הלכות פסולי המוקדשין פרק יג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יג/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
יג/רה"פ הר המוריה (שץ)
יג/רה"פ הרמב"ם המדויק
יג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יג/רה"פ מעשה רקח
יג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יג/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' קמו
יג/רה"פ פי' ר"י קאפח
יג/רה"פ רמב"ם הערוך
יג/רה"פ רמב"ם לעם
יג/רה"פ שם טוב
יג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יג/א אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קא-קב, ח"ז עמ' קסה, ח"ח עמ' קסב {מל"מ}
יג/א אבני ציון ח"א סי' ה אות ג {מל"מ}, סי' ח אות א {מל"מ}, סי' כ אות ב, סי' לט אות ג {הגהות מל"מ}, ח"ב סי' סד אות ה, סי' סט אות ג, ח"ג עמ' רכד, שכא {מל"מ}, ח"ד עמ' קכ
יג/א אגרא לישרים סי' יח
יג/א אהל שרה לאה עמ' קיז, קכ
יג/א אוצמפה"ת ב"מ מג ע"ב ח"ב הע' 29-30, 33
יג/א אוצרות הרמב"ם
יג/א אור הישר [לח"מ ומל"מ הל' מעה"ק ספ"ד, אור הישר זבחים ד ע"ב ודף כט ע"ב ודף מא ע"ב ומנחות ב ע"ב ודף טו ע"א]
יג/א אור המאיר (קובץ) ח"ב עמ' 161 {מל"מ}
יג/א אור המאיר (שפירא) סי' ג אות ג
יג/א אור יעקב פסחים דף נו ע"ב
יג/א אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ה ס"ק סט
יג/א אוריין תליתאי (אפשטיין) דף לו ע"ב
יג/א אוריין תליתאי (תאומים) סי' ל {מל"מ}, ע (סב ע"ד) {מל"מ}
יג/א איים בים גיטין סי' כו אות ב
יג/א איים בים קידושין פ"ב סי' כה אות ב {מל"מ}
יג/א אמונת יהושע עמ' אלף תרכא {כ"מ}
יג/א אפיקי מגינים זבחים סי' א, טו
יג/א אשר למלך
יג/א בד קודש (פוברסקי) ח"א דף עה ע"א {גרי"ז}, עח ע"א
יג/א בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' צג
יג/א בדבר מלך חי"א עמ' תכה, תכז
יג/א בדבר מלך חי"ב עמ' קצב, קצד
יג/א בדי הארון (הכהן) עמ' 516
יג/א בדרך המלך עמ' סד, צו
יג/א בינה בספרים עמ' רלה
יג/א בית אהרן וישראל גל' נח עמ' נד {או"ש}, גל' סה עמ' לט
יג/א בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' שצא
יג/א בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תלה
יג/א בית נפתלי (תשסו) עמ' תכד {מל"מ}
יג/א בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' ל {מל"מ}
יג/א בית שערים או"ח סי' שכד
יג/א בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 64
יג/א בכורי חיים ח"ד עמ' ר {מל"מ}
יג/א בן ימין עמ' ב
יג/א בני דוד
יג/א בני ציון (מיטובסקי, תשסד) עמ' רלה
יג/א ברור הלכה פסחים נט ע"ב ציון ו
יג/א ברכת השבת עירובין סי' א ס"ק ב
יג/א ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' יב אות יב
יג/א ברכת מרדכי פסחים עמ' ריח
יג/א ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' רלט
יג/א בשבילי הקרבנות סי' כג אות יט {או"ש}
יג/א בשבילי התלמוד ח"ג מנחות ב ע"א
יג/א גדולי ציון (תשנב) עמ' מ {פיגול בלב}
יג/א גחלי אש דף נא ע"ב {מל"מ}, נב ע"ד {מל"מ}
יג/א גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' קמז, רמד
יג/א דביר הקודש זבחים עמ' ד
יג/א דברי אברהם (שדמי) ח"ב עמ' מג, ח"ג עמ' עב
יג/א דברי סופר עמ' סט
יג/א דודאי משה עמ' קסב {מל"מ}
יג/א דרכי אהרן ח"א עמ' יד
יג/א דרכי משה ח"א שמעתתא ז פ"א
יג/א הד משה עמ' 40, 48 {מחשבה בלי דיבור}
יג/א הלכה רבה ח"א עמ' 146
יג/א הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' קעב {מל"מ}
יג/א הפלאות נדרים (תשעג) עמ' קג, תכב
יג/א הרמב"ם כמחנך עמ' 208
יג/א השיב משה (תשעה) סי' נב [א] אות כא עמ' שה
יג/א ואתה תחזה ח"ג
יג/א ויצו יוסף עמ' פא {מל"מ}
יג/א זבח טוב שער א סי' ג-ד, יא, טז, שער ז סי' ה
יג/א חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' רצז
יג/א חזון יחזקאל סוטה פ"ב ה"ז
יג/א חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' רמא
יג/א חי' הראי"ה
יג/א חי' הרז"ה ח"ב עמ' קכ
יג/א חי' הריצ"ד
יג/א חי' חפץ חיים
יג/א חי' חתם סופר
יג/א חי' יעקב עמ' קמה
יג/א חיי אברהם (צציק) עמ' לג
יג/א חיים ומלך
יג/א חסדי דוד ח"ו עמ' רסו
יג/א חשב סופר עמ' קצד {מל"מ}
יג/א חתם סופר אהע"ז ח"ב סי' מג {מל"מ}
יג/א יברך ישראל זבחים עמ' יב, קד
יג/א יד סופר עמ' לח-לט
יג/א ידי משה (בוצק') הל' פסה"מ סי' לה-לו
יג/א ידי משה (בוצק') זבחים סי' ד, ז
יג/א יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רמד
יג/א יין מלכות (שניאורסון) עמ' 374-376
יג/א יקב זאב דף צא ע"א {מל"מ}
יג/א ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 219
יג/א יתר הבז (תשסח) עמ' עד
יג/א כבוד הלבנון דף לה ע"ד, לח ע"א {מל"מ}
יג/א כרם יהושע (ולרשטיין) דף לב ע"ד {הגהת מל"מ}
יג/א לב טהור עמ' מב
יג/א לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' א אות ז-ח
יג/א להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' מט ע"א
יג/א להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' סו
יג/א לקוטי שעורים (שטיין) פסחים ח"ב (תשסז) סי' ו ס"ק א {או ששחט}, סי' ז ס"ק ו, סי' ט ס"ק ג {שינוי בעלים בכל ד' עבודות}
יג/א מאור הקודש זבחים עמ' לז, קמא
יג/א מאור למלך פסחים עמ' קלה
יג/א מבשר טוב קדשים עמ' פט
יג/א מועדים וזמנים ח"ג סי' רכד-רכה
יג/א מוריה גל' קצט עמ' ע {לשם בעליו ושלא לבעליו}, גל' רכט עמ' יט {הליכות אליהו}, גל' רלא עמ' קכג {הליכות אליהו}
יג/א מחשבת הקודש ח"א דף ח ע"ג {לשמה ושלא לשמה בשאר קרבנות לא מרצה}, יח ע"ג {לשמה ושלא לשמה}, לג ע"ד {מל"מ}, לו ע"ד, לז ע"ג {מל"מ}, מה ע"ד
יג/א מים שאובים עמ' רנט
יג/א מכתב לחזקיהו דף סא ע"א
יג/א מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' עב, רד, רעח, מנחות עמ' ו
יג/א מנחת אליהו (שטיינברג) עמ' רי
יג/א מנחת אשר פסחים עמ' קצד-קצה
יג/א מנחת חינוך ח"א עמ' סט, עב {מל"מ}, ח"ב עמ' סח-סט, פב {מל"מ}, פה, צ {מל"מ}, ח"ג עמ' תמז
יג/א מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' קא, קיא {מל"מ}
יג/א מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רצט {מל"מ}
יג/א מעלין בקודש גל' ח עמ' 57
יג/א מפתח הבאורים [מנחת ברוך סי' א, גרי"ז דף לה]
יג/א מקדש דוד קדשים קונ' ד ס"ק א במנחת מרדכי
יג/א מקדש יחזקאל
יג/א מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' שעב
יג/א מראה כהן זבחים עמ' מב, קג
יג/א מרגליות הים סנהדרין ס ע"ב אות יט {מל"מ}
יג/א משא בני קהת
יג/א משא יד ח"א עמ' קצב {לא עלו לשם חובה - נחשב "פסול"}
יג/א משאת משה (חברוני) פסחים סי' עז עמ' 234, סי' פ עמ' 242, סי' קז עמ' 340
יג/א משה מבחוריו דף יד ע"ד, טו ע"ב-ע"ג {מחשבה בלי דיבור}
יג/א משכן בצלאל ח"א סי' ז
יג/א משנת חיים הל' פסח עמ' רצח-רצט
יג/א משנת חיים זבחים עמ' ח, יג, נא, קלט
יג/א משנת חיים מנחות עמ' קי, קא
יג/א משנת חיים פסחים ח"ב עמ' לג, לח, מ, סט
יג/א משנת יעקב כאן
יג/א משנת יעקב עבודה עמ' קסז
יג/א נועם חי"ד עמ' קטז
יג/א נזר הקדש (רזין) זבחים מהדו"ת דף לח ע"ד
יג/א נחל יצחק (תשעב) ח"ד עמ' רח {מל"מ}
יג/א נחל יצחק סי' צח ענף ה {מל"מ}
יג/א נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' נח אות א
יג/א נחלת עזרא ח"ב עמ' 140
יג/א נחלת עמי
יג/א נטעי שושנה עמ' א-ב, ח, י, יג, טו, יז, יט, כב, כד, כו
יג/א נמוקי חיים עמ' רסה {מל"מ}
יג/א נר מצוה (ואלק) מצוות דף פא ע"ג-ע"ד, פב ע"א {מל"מ}
יג/א נתן פריו ביצה עמ' יא {מל"מ}
יג/א נתן פריו חולין עמ' קיט
יג/א נתן פריו סוגיות ח"א עמ' קלד
יג/א סופר המלך ח"ב עמ' רצ {מחשבה בלי דיבור}
יג/א סיני ס' יובל עמ' רעג, רעה {מל"מ}
יג/א עבודת הזבח זבחים סי' יא ס"ק כו {או"ש}
יג/א עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' קכז {מל"מ}, קכט
יג/א עבודת לוי (לוין) סי' א ס"ק א, סי' ג ס"ק ג
יג/א עוגת אליהו דף לא ע"ב {מל"מ}
יג/א עין חיים ח"א עמ' קפז
יג/א עמק שאלה (טברסקי) עמ' תרצג
יג/א ענפי ארז (זי') דף קצב ע"א
יג/א פאר הלכה פסחים עמ' רלט
יג/א פני מבין ח"א דף לג ע"ד {מל"מ}
יג/א פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' קפג {מל"מ}
יג/א צרור החיים (חייקא)
יג/א קדשי יהושע עמ' ח, רפ, שד {או"ש}, תתע {או"ש}, אלף תצז, אלף תקפ
יג/א קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תקמח
יג/א קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' ו {מל"מ}
יג/א קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' לא {מל"מ}
יג/א קונטרסי שעורים נדרים שעור ה עמ' נז
יג/א קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' כא-כב {מל"מ}, כג, דברים עמ' קסו {מל"מ}
יג/א קרבן ציון עמ' מב, עג {מל"מ}
יג/א קרית מלך
יג/א קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' עז
יג/א רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"י ה"ו
יג/א שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' קמח
יג/א שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' רטו
יג/א שארית יעקב (מוסקוביץ) עמ' לט {מל"מ}
יג/א שארית ישראל (מינצברג) חידושים סי' יב-יג
יג/א שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' רלט {מחשבה בלי דיבור}
יג/א שו"ת מהר"ש מוהליבר חו"מ סי' ט על חו"מ סי' יב סעיף ח (עמ' שכט-של) {מחשבה}, חידושים בש"ס וברמב"ם סי' ז עמ' שסז {מחשבה}
יג/א שיח ערב קדשים עמ' סח
יג/א שיחות לספר ויקרא עמ' קסד {חשב לאכול תודה למחר}
יג/א שירת הפסח אות ח
יג/א שלחן המלך דף מב ע"א {מל"מ}
יג/א שלטי הגבורים עמ' רסט
יג/א שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' נ, נב, נה, קפא, קפג, קפה, שנב, שצ, שצד, תנ, תקמא
יג/א שלמי שמעון (תשמו) עמ' לד
יג/א שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' קפז
יג/א שמוש חכמים א עמ' מב {מל"מ, מחשבה}
יג/א שמחת יו"ט (אלגזי) סי' לו {מל"מ}
יג/א שמחת יו"ט דף קמב ע"ד {מל"מ}
יג/א שמחת מלך עמ' 172 {מל"מ}, 193
יג/א שמן הקדש (קונטרס השלמה בקדשים)
יג/א שמר את הדבר עמ' רכ
יג/א שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' ב, לה, עא, קכד, קמז
יג/א שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' נח, קסד, רמט
יג/א שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' תפ, תקיג, תקכ
יג/א שעורי הגרב"ד פסחים עמ' רסד
יג/א שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' ב, ו, ח {מל"מ}, טו, כז, לט
יג/א שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' קצא
יג/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' י
יג/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' נג {או"ש}, רכט, תג {מל"מ}
יג/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' קיא, קיד
יג/א שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' א, שמב
יג/א שעורי ר"א ליכטנשטין זבחים עמ' 52, 53, 65, 66
יג/א שערי היכל זבחים עמ' נד {על מנת לזרוק - ולא ע"מ לקבל}, רלח {חוץ לעזרה - ההיכל - כעזרה}
יג/א שערי זיו ח"ג דף נב ע"ב {מל"מ}
יג/א שערי טהר ח"ג שער ג סי' א אות ה, ח"ה שער א סי' ד אות א, שער ב סי' יד אות א
יג/א שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף לג ע"ב
יג/א שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' קלה, קמא {מל"מ}, קמב
יג/א שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' סא {מל"מ}
יג/א שפת אמת על התלמוד ח"א דף קנג ע"א וע"ד
יג/א תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' רט
יג/א תורת הלוי עמ' קטו
יג/א תורת המנחה (רוקח) עמ' עג, קנג, קסט
יג/א תורת הקדש ח"א עמ' רסה
יג/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' שעב-שעד
יג/א תנופת זהב עמ' 38
יג/א תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רצא (ח) {ומל"מ ד"ה שלש, אם חלות הפיגול הוא גם במחשבה}
יג/א תשובות הרי"ד עמ' שצב
יג/ב אור עולם (שניאורסון) עמ' 316 {מל"מ}
יג/ב אמרי דוד (שליסל) דף עב ע"ד
יג/ב אפיקי מגינים זבחים סי' טו
יג/ב בדי הארון (הכהן) עמ' 516
יג/ב ואתה תחזה ח"ג
יג/ב זבח טוב שער ו סי' יב
יג/ב חי' הגרי"ז דף נא ע"ג
יג/ב חי' הריצ"ד
יג/ב חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' רכח
יג/ב ידי משה (בוצק') הל' פסה"מ סי' לז
יג/ב מוריה גל' קה עמ' נה
יג/ב מנחה טהורה דף א ע"א {מל"מ}
יג/ב מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' ע, פ {מפי השמועה}, רמג, מנחות עמ' פז
יג/ב עבודת הזבח זבחים סי' טז ס"ק ח
יג/ב ענפי ארז (זי') דף סח ע"ב
יג/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פה
יג/ב קדשי יהושע עמ' רמו, שצז, שצט, תכ
יג/ב קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' קלג
יג/ב קובץ השמיטה עמ' שצה
יג/ב שיחות לספר ויקרא עמ' קסד {חשב לאכול תודה למחר}
יג/ב שלמי שמחה ח"א עמ' עג
יג/ב שמר את הדבר עמ' רכ
יג/ב תורת המנחה (רוקח) עמ' עג, קנג, קסט
יג/ג אהלי יצחק
יג/ג אור שמח (מילואים)
יג/ג אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ה ס"ק סט
יג/ג אפיקי מגינים זבחים סי' יז
יג/ג אפריון ט עמ' סז
יג/ג בית אהרן וישראל גל' לו עמ' קמח
יג/ג גור אריה ויקרא פ' א הע' 328
יג/ג ואתה תחזה ח"ג
יג/ג חי' הריצ"ד
יג/ג יברך ישראל זבחים עמ' קנד
יג/ג לב לדעת זבחים סי' יד אות יז, סי' יט אות ב
יג/ג מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' תי
יג/ג מראה כהן זבחים עמ' מב {מל"מ}
יג/ג משנת חיים פסחים ח"ב עמ' לה
יג/ג נזיר אחיו (סאויצקי) עמ' כח
יג/ג עבודת לוי (לוין) סי' יח, כב ס"ק א
יג/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קסג
יג/ג קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תקמג
יג/ג שיח ערב קדשים עמ' סט
יג/ג שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' תנח
יג/ג שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' לט
יג/ג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' רז, שנד, שפ
יג/ג שערי היכל זבחים עמ' שלד {לפיכך אין מתפגל - ביאור "לפיכך"}
יג/ג שערי טהר ח"ג שער ב סי' יא, ח"ה שער א סי' א אות ו
יג/ג שערי טהר ח"ה שער א סי' א אות ו דף י ע"ג
יג/ג תורת המנחה (רוקח) עמ' עג, קנג, קסט
יג/ד אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ה ס"ק סט
יג/ד אנצי"ת ע' ארבע עבודות הע' 3
יג/ד אפיקי מגינים זבחים סי' יז
יג/ד אפיקי מגינים מנחות סי' טז
יג/ד בדי הארון (הכהן) עמ' 516
יג/ד ברכת אריאל ח"א סי' כט ס"ק ג, ד
יג/ד חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' ריט
יג/ד כרם מנחם סי' ג
יג/ד מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' סב
יג/ד מנחת חינוך ח"א עמ' צב
יג/ד משכן בצלאל ח"א סי' כו
יג/ד משנת חיים מנחות עמ' קלה
יג/ד משנת חיים פסחים ח"ב עמ' מז
יג/ד נחלת עמי
יג/ד סיני ס' יובל עמ' רעד
יג/ד עיוני תשובה (קדרי) עמ' 31
יג/ד שלטי הגבורים עמ' רסט
יג/ד שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' תסו, תקיח
יג/ד שלמי ירוחם
יג/ד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רלב
יג/ד שערי היכל זבחים עמ' נד {נפסל בשחיטה ובקבלה - אינו מחלק ביניהם}, נד הערה 2 {בזריקתו על המזבח - הדין בשיריים}, עמ' תקסה {העוף במליקה ובמיצוי - הדין בהזאה}
יג/ד תורת יצחק ח"א עמ' קנד
יג/ה אור הישר [לח"מ לעיל פ"א הכ"ג]
יג/ה אפיקי מגינים זבחים סי' יז
יג/ה אפריון ט עמ' סו
יג/ה בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 50 {השמיט ע"מ להורידה מחר ולהעלותה}
יג/ה בשמן רענן ח"ב עמ' שי
יג/ה חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד הל' מעה"ק פ"ז ה"ו]
יג/ה חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' סד עמ' רח-רט {השמיט הנאה}
יג/ה יברך ישראל זבחים עמ' נח {במליקה ובמיצוי}
יג/ה כבוד הלבנון דף ג ע"ב {השמיט ע"מ להורידו ולהעלותו}
יג/ה מאור הקודש מעילה עמ' נח
יג/ה מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' יח, קנב
יג/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' סט, פה
יג/ה מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' קפז
יג/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/ה משנת חיים מנחות עמ' קלה
יג/ה נזר הקדש (רזין) מנחות דף ה ע"ב
יג/ה עבודת הזבח מעילה סי' ה ס"ק ח
יג/ה עבודת לוי (לוין) סי' כב ס"ק א
יג/ה קדשי יהושע עמ' שח, שכ
יג/ה שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' תסו
יג/ה שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' קעא, ר
יג/ה שעורי ר' יחיאל מיכל זבחים פ"א אות קלא
יג/ה שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רכד
יג/ה שערי היכל זבחים עמ' סה {במליקה ובמיצוי - לא הזכיר הולכה}, תקסה {העוף במליקה ובמיצוי - הדין בהזאה}
יג/ה תורה אור (שנגהי) עמ' נז
יג/ה תורת המנחה (רוקח) עמ' פג
יג/ה תורת הקדש ח"ב עמ' קפז
יג/ו אבן האזל קדשים ח"א דף מה ע"א
יג/ו אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קטז
יג/ו אור הישר [מל"מ לקמן פט"ז ה"ז, אבן האזל הל' ביא"מ פ"ט ה"ג]
יג/ו אפיקי מגינים מנחות סי' טז
יג/ו בית אהרן וישראל גל' לו עמ' קמח
יג/ו בנין אריאל ח"א עמ' קמד
יג/ו ברכת אריאל ח"א סי' כט ס"ק ג, ד
יג/ו גליונות אבני נזר
יג/ו דברי תלמוד ח"ב עמ' קמ
יג/ו ואתה תחזה ח"ג
יג/ו לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ג אות ח
יג/ו מוריה גל' קט עמ' לז
יג/ו מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' קמ
יג/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' פו
יג/ו מקדש דוד קדשים סי' ז ס"ק ג במנחת מרדכי
יג/ו משכן בצלאל ח"א סי' כו, כז
יג/ו משנת חיים מנחות עמ' קד, קלה
יג/ו עבודת לוי (לוין) סי' ג ס"ק ג
יג/ו קדשי יהושע עמ' של, שלז
יג/ו קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' כ, מז
יג/ו קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' עז
יג/ו שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' תיט
יג/ו שלמי שמעון (קדשים) עמ' רכב
יג/ו שלמי שמעון (תשמו) עמ' ס
יג/ו שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' רלו
יג/ו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רמ
יג/ו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' ריג
יג/ו שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' קסז
יג/ו שערי טהר ח"ג שער א סי' ו אות ד, סי' יד אות א
יג/ו שערי יצחק (תשיז) עמ' רלז
יג/ו תורת המנחה (רוקח) עמ' סו
יג/ז אפיקי מגינים מנחות סי' י, יג, טז
יג/ז אש קודש מעילה עמ' לח
יג/ז בית המדרש
יג/ז חי' הריצ"ד לקמן פי"ד ה"ח
יג/ז מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' עו
יג/ז משנת חיים זבחים עמ' כז
יג/ז משנת חיים יומא עמ' רד
יג/ז נחלת עמי
יג/ז שיח ערב קדשים עמ' יז
יג/ז תהלה לדוד (מן) קדשים סי' לו ס"ק ב, ד
יג/ח אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קטז
יג/ח אהל שרה לאה עמ' קיז
יג/ח אור הישר [אור הישר מנחות יח ע"א]
יג/ח אור המאיר (קובץ) ח"ב עמ' 189
יג/ח אור שמח
יג/ח אמרי בינה (אוירבך) - שחיטה סי' יא ד"ה אולם באמת
יג/ח אפיקי מגינים זבחים סי' לו
יג/ח גחלי אש דף נא ע"ב {לשרוף חטאת נשרפת}
יג/ח דברי תלמוד ח"ב עמ' קלו, קמא
יג/ח דרכי משה ח"א שמעתתא יב פ"א
יג/ח הלכה רבה ח"ג עמ' 236
יג/ח המאיר לארץ [קרבן אהרן פ' צו פ"ח סי"ה]
יג/ח ואתה תחזה ח"ג
יג/ח זבח טוב שער ו סי' ח
יג/ח חי' הגרי"ז דף לה ע"א
יג/ח חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד זבחים לו ע"א]
יג/ח לקוטי סופר ח"ב דף כ ע"ד
יג/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' פב-פג
יג/ח מעין נצח ח"ב סי' צה
יג/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/ח נועם חט"ז קונטרס הרפואה עמ' קפא
יג/ח נחלת עמי
יג/ח עבודת הזבח זבחים סי' יא ס"ק טו
יג/ח ערהשה"ע קדשים סי' קכד אות ז
יג/ח קרית מלך
יג/ח שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' קנח
יג/ח שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' רכד
יג/ח שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' תקה
יג/ח שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' רע
יג/ח שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' קצה
יג/ח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' נג, רכד
יג/ח שערי היכל זבחים עמ' רלח הערה 21 {ליתן במזבח הפנימי - הטעם}
יג/ח תורה אור (שנגהי) עמ' כג
יג/ט אבן האזל
יג/ט בארות יצחק (הכהן) עמ' שיב
יג/ט בד קודש (פוברסקי) ח"א דף עו ע"א {מל"מ}
יג/ט בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' צג
יג/ט בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' סח
יג/ט בדבר מלך ח"ח עמ' נט
יג/ט בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' שצח
יג/ט בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תמ
יג/ט ביתאל ח"א דף יד ע"ג
יג/ט דביר הקודש זבחים עמ' עג
יג/ט דברי תלמוד ח"ב עמ' קמא
יג/ט דעת כהן עמ' שטו
יג/ט ואתה תחזה ח"ג
יג/ט חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' רכ
יג/ט חזון יחזקאל זבחים פ"א ה"ד, פ"ח הי"א {ר"ח הלוי}
יג/ט חי' הראי"ה
יג/ט חי' ר' חיים הלוי
יג/ט חסדי דוד ח"ז עמ' תשלח-תשלט
יג/ט יברך ישראל זבחים עמ' סג {הלך בו להוציאו}
יג/ט יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' קנ {ר"ח הלוי}
יג/ט ידי משה (בוצק') זבחים סי' לב
יג/ט יסודי ישורון ח"ב עמ' קלב
יג/ט יתר הבז (תשסח) עמ' פח
יג/ט לקוטי שיחות חי"ז עמ' 240 הערה 68
יג/ט מאור צבי (תשס) עמ' קט-קטו
יג/ט מאור צבי (תשסה) עמ' צג-צו
יג/ט מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' נז {קיבל בפנים}, צ, עח
יג/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' עד
יג/ט מעיני המים
יג/ט מקדש דוד קדשים סי' ז ס"ק ג גם במנחת מרדכי, סי' כד ס"ק ה במנחת מרדכי
יג/ט מקור ברוך (פייתוס) דף שה ע"ג
יג/ט מראה כהן זבחים עמ' מח {והוציאו לחוץ}
יג/ט משאת משה (חברוני) פסחים סי' פו עמ' 264
יג/ט משנת חיים זבחים עמ' ל, לד
יג/ט משנת חיים יומא עמ' קצג, קצה
יג/ט נחלת עמי
יג/ט עבודת המקדש (כהן) ח"ב עמ' קלד
יג/ט עיצומו של יום סי' י ס"ק י
יג/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פו
יג/ט פרת חטאת עמ' רכז
יג/ט צמח ארז עמ' תקכח {מהלך במקום שא"צ}
יג/ט קרית מלך
יג/ט קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' עז
יג/ט שיח ערב קדשים עמ' סח
יג/ט שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' קא, קג, תס, תסג, תסח-תסט, מנחות עמ' מד
יג/ט שמועת חיים יומא ח"ב עמ' פ
יג/ט שמן הקדש סי' ו
יג/ט שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' לט, רז, רכט, רלג
יג/ט שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' קלב
יג/ט שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' תפד
יג/ט שעורי הגרב"ד פסחים עמ' רסה
יג/ט שעורי הגרי"ד עבודת יוה"כ עמ' קד
יג/ט שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' קצו, קצח, קצט {ר"ח הלוי}, רה {ר"ח הלוי}, רו, תקכח {ר"ח הלוי}
יג/ט שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' קלו, קלח
יג/ט שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רכא, רכה, רע, רעב {ר"ח הלוי}, רעז-רפ, רפא {ר"ח הלוי}, רפב, רצא {ר"ח הלוי}
יג/ט שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' רכז, רכט {ר"ח הלוי}
יג/ט שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' של {ר"ח הלוי}
יג/ט שעורי ר"א ליכטנשטין זבחים עמ' 396, 398 {ר"ח הלוי}
יג/ט שערי היכל זבחים עמ' סה {אין המחשבה פוסלת - דין הולכה קצרה ברגל}, עג {במקום שא"צ להלך - שלא כר"א, והטעם}
יג/ט תורה אור (שנגהי) עמ' מז {הולכה שלא ברגל אינה הולכה}


יד/500 הלכות פסולי המוקדשין פרק יד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יד/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
יד/רה"פ הר המוריה (שץ)
יד/רה"פ הרמב"ם המדויק
יד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יד/רה"פ מעשה רקח
יד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יד/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' קמז-קמח
יד/רה"פ פי' ר"י קאפח
יד/רה"פ קרית מלך
יד/רה"פ רמב"ם הערוך
יד/רה"פ רמב"ם לעם
יד/רה"פ שם טוב
יד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יד/א אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' רעט, רפו
יד/א אור הישר [פלתי ר"ס ד, חיי אריה יו"ד סי' ג אות ח, אור הישר ריש זבחים וב"ק ל ע"ב וב"מ סט ע"א ומנחות נז ע"ב וחולין קכד]
יד/א ארצות החיים סי' ט המאיר לארץ אות ה {כ"מ - שיטה}
יד/א בשבילי הקודש סי' כו אות ב {אחר העובד}
יד/א בתורתו יהגה ח"א עמ' שצ
יד/א דגל ראובן ח"א סי' ד
יד/א דרכי משה ח"א שמעתתא יג פ' ב
יד/א זכרון מלך (א"ש)
יד/א חי' חפץ חיים
יד/א חמדת ישראל ח"א דף עט ע"ב
יד/א כרתי ופלתי סי' ד אות א
יד/א משנת חיים במדבר עמ' צא
יד/א נמוקי חיים עמ' רסה {מל"מ}
יד/א נר למאור (רבינוביץ) דף לה ע"ד
יד/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שלג, ח"ב עמ' קסד
יד/א קרבן ציון עמ' שיב
יד/א רלב"ג ויקרא פ"ז פסוק יח עמ' פו
יד/א שערי היכל זבחים עמ' ו {אפילו שמענו שפיגל - פיגול חל במחשבה}
יד/א שערי טהר ח"ח סי' פט אות ג
יד/א שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף לא ע"ג
יד/א תולדות ההלכה ח"ב עמ' 146
יד/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' שעה
יד/א תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' ח
יד/א תפארת ראובן עמ' רלב
יד/ב אבי עזרי ח"ג
יד/ב אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' רמו
יד/ב אור עולם (בלומנפלד) דף קא ע"ב
יד/ב אחיעזר ח"ג סי' נד ס"ק א
יד/ב אמרי דוד (שליסל) דף עה ע"א
יד/ב אפיקי מגינים זבחים סי' יג, כ
יד/ב ארעא דרבנן (תשעט) עמ' רי {מל"מ}
יד/ב באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' רפד
יד/ב בד קודש (פוברסקי) ח"א דף עה ע"ב, עו ע"ב {ר"ח הלוי}, קיד ע"ג-ע"ד, קטו ע"א
יד/ב בדבר מלך ח"ח עמ' נא
יד/ב ביצחק יקרא (תשע) סי' פט סעיף ב ד"ה ונראה
יד/ב בית אהרן וישראל גל' נח עמ' נג {אם חשב הפסול בשעת שחיטה - פסול}, גל' ס עמ' קמח {ר"ח הלוי}
יד/ב בית המדרש
יד/ב בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' שצט
יד/ב בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תמא הערה א
יד/ב בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' כב, ח"ב בהקדמה עמ' 59, 60, 63
יד/ב ברך יצחק (ברכה) פ' ויקרא {אין המחשבה פוסלת אלא בדבר הראוי}
יד/ב בשבילי התלמוד ח"ג זבחים צב ע"א, קח ע"א {ר"ח הלוי}, מנחות ו ע"ב
יד/ב גליונות אבני נזר {כ"מ}
יד/ב דביר הקודש זבחים עמ' קנ
יד/ב דבר יהושע (שו"ת) ח"ג חו"מ סי' לב
יד/ב דליית הכרם עמ' תתתכג
יד/ב דעת מרדכי ח"א דף צח ע"א
יד/ב דרכי משה ח"א שמעתתא יב פ' יג
יד/ב הגהות רימ"א
יד/ב הגהות רימ"א {כ"מ}
יד/ב הרמב"ם כמחנך עמ' 208
יד/ב ואתה תחזה ח"ג
יד/ב זבח טוב שער ה סי' ח, י {ר"ח הלוי}, שער ז סי' א {ר"ח הלוי}, יא-יב, שער יא סי' ד {ר"ח הלוי}, ו {ר"ח הלוי}
יד/ב זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' רמח-רנה
יד/ב זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' רא
יד/ב זכר שלמה (זינגרביץ) עמ' פט-צ
יד/ב חדושים ובאורים (גרי') זבחים סי' ז ס"ק ג, ו
יד/ב חזו"א על הרמב"ם
יד/ב חזון יחזקאל זבחים פ"ג ה"ד {או"ש}
יד/ב חי' הראי"ה
יד/ב חי' ר' חיים הלוי דף ס, סב
יד/ב חיי אברהם (צציק) עמ' ריא {ר"ח הלוי}
יד/ב חסדי דוד ח"ז עמ' תשנו, תשס
יד/ב יברך ישראל זבחים עמ' קא, קל {ישפך לאמה}
יד/ב יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' קס {ר"ח הלוי}
יד/ב יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' רפד-רפה {ר"ח הלוי}
יד/ב ידי משה (בוצק') הל' פסה"מ סי' לח
יד/ב ידי משה (בוצק') זבחים סי' עא, קכה, ודף ב
יד/ב כרם יהושע (ולרשטיין) דף לג ע"א {מל"מ}
יד/ב לב לדעת זבחים סי' יג אות ט
יד/ב לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ח אות א, ו, ט
יד/ב לקח טוב (תשפא) כלל ד אות מ {מל"מ ד"ה עוד, פיגול על ידי מחשבת קטן מטמא את הידים פיגול דרבנן מטמא ידים}
יד/ב מזכרת עמ' 120-123
יד/ב מחשבת הקודש ח"א דף טו ע"ב
יד/ב מילי דמרדכי
יד/ב מלחמות יהודה דף כז ע"א
יד/ב מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' נב, קמג-קמד, ח"ג עמ' ו {ר"ח הלוי}, מנחות עמ' עד
יד/ב מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ג עמ' ח, צו {ר"ח הלוי}
יד/ב מנחת חזקיה מנחות עמ' יז
יד/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' סח-סט, פג, שמב
יד/ב מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' תפא
יד/ב מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' סח, סט {כ"מ}, קיד {מל"מ}
יד/ב מעיני המים
יד/ב מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' עז
יד/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
יד/ב משאת משה (חברוני) פסחים סי' עד עמ' 222
יד/ב משב יעקב ח"ב עמ' עד, פ
יד/ב משנת חיים הל' פסח עמ' רצז
יד/ב משנת חיים מנחות עמ' לא, תטו
יד/ב משנת ר' אהרן שבת עמ' קלט
יד/ב משפטי שלמה ח"א סי' לט עמ' קס-קסד
יד/ב נזר הקדש (רזין) זבחים מהדו"ת דף נב ע"ג-ע"ד
יד/ב נחלת שמואל דף יח ע"א, יט ע"א, כז ע"א
יד/ב נתיבות החיים
יד/ב עבודת הזבח זבחים סי' יא ס"ק ו
יד/ב עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' קכו
יד/ב עבודת לוי (לוין) סי' יג ס"ק א
יד/ב עין יהודה עמ' רכד {מל"מ}
יד/ב ציץ אליעזר ח"ב סי' לא אות א, ד-ח
יד/ב קדשי יהושע עמ' ט, קנד, קנו, רלז, שמה, תח, תרנח, תתצה {כ"מ}, תתק {כ"מ}, תתקא, תתקט
יד/ב קדשי יהושע עמ' רכח, רלו, רפב, רצ, שסא {ר"ח הלוי}
יד/ב קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' יא, שפב
יד/ב שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' רנב
יד/ב שולי המעיל מעילה אות כז {ר"ח הלוי}
יד/ב שיח ערב קדשים עמ' קלה, קלח {אהא"ז}, קמא {ר"ח הלוי}, קעז {ר"ח הלוי}
יד/ב שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' קסו, ריג, רצב, רצז, שא, תנ, תקא, תקמב, ח"ב עמ' ג, מנחות עמ' כא, כג, לא, מב, מד-מה
יד/ב שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' שח {קבלת פסול פוסלת}
יד/ב שלמי שמחה ח"א עמ' עז, ח"ה עמ' רה
יד/ב שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' לו, מב
יד/ב שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' מה, סג, קל, קלז
יד/ב שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' תפא
יד/ב שעורי הגרב"ד פסחים עמ' רסז
יד/ב שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' שצז {ר"ח הלוי}, תכה, תלט {ר"ח הלוי}
יד/ב שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' קלו, קלח {ר"ח הלוי}, קלט
יד/ב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רלב {ר"ח הלוי}, רעח
יד/ב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' מג {ר"ח הלוי}, מו, מז {או"ש}, מט {ר"ח הלוי}, סא {ר"ח הלוי}, קפב, קפד {ר"ח הלוי}
יד/ב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' קט, רלה, רסו, שח, שיג, תקנח, תקפג, תקצג {ר"ח הלוי}
יד/ב שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' לז, קיב, קיז, קנא
יד/ב שעורי ר"א ליכטנשטין זבחים עמ' 373
יד/ב שערי היכל זבחים עמ' רפט {זה שאינו ראוי - קשה מפ"א הכ"ח}, רצ {קבל פסול - נפסל הזבח - תוס' חולקים}
יד/ב שערי טהר ח"ג שער א סי' א אות א, שער ג סי' א אות ד, ח"ד שער א סי' ה אות ד, ח"ה שער ב סי' יד אות ז, ח"ו סי' כב אות ד ח"ח סי' פט אות ג, סי' צד אות א
יד/ב שערי טהר ח"ד שער א סי' ה אות ד
יד/ב שפת אמת על התלמוד ח"ג דף טו ע"א, לה ע"ב, צד ע"ד
יד/ב תורת הקדש ח"א עמ' נד
יד/ב תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' א {ר"ח הלוי}, צד
יד/ג אוריתא יג עמ' נב, נד, נה
יד/ג אפיקי מגינים מנחות סי' טז עמ' מב
יד/ג בדבר מלך חי"ב עמ' קצז, שעח
יד/ג בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 76 {ראב"ד}
יד/ג בן אשר סי' מב אות ה
יד/ג ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' כ אות ג
יד/ג דליית הכרם עמ' תתתכד
יד/ג דקה מן הדקה דף מח ע"ב
יד/ג הגהות רימ"א
יד/ג הגהות רימ"א
יד/ג המאיר לארץ {כ"מ}
יד/ג ואתה תחזה ח"ג
יד/ג זבח טוב שער ו סי' ג
יד/ג חדוותא דשמעתתא ח"א דף ח ע"ג
יד/ג חוף ימים ח"ב סי' כג אות ו
יד/ג חזו"א תמורה סי' לה ס"ק ה, ז
יד/ג חזון יחזקאל מנחות פ"ה ה"ח
יד/ג חי' הראי"ה
יד/ג חי' חפץ חיים
יד/ג יתר הבז (תשסח) עמ' קלא
יד/ג מועדי ה' (נתנזון) חנוכה עמ' מו-מז
יד/ג מועדים וזמנים ח"ד סי' רצג
יד/ג מוריה גל' קפט עמ' מד
יד/ג מזכרת עמ' 121
יד/ג מחנה יוסף (תשעב) סי' מו אות א
יד/ג מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' נט
יד/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' פז
יד/ג מענה אליהו עמ' שטו {ראב"ד}
יד/ג מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' רפח
יד/ג מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' קד, קו
יד/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
יד/ג משנת חיים מנחות עמ' תטו
יד/ג משנת ר' אהרן זרעים עמ' קכא-קכב
יד/ג נחלת עמי
יד/ג נמוקי חיים עמ' רסה
יד/ג עבודת לוי (לוין) סי' י
יד/ג קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' כא
יד/ג קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' י-יא, רלו
יד/ג שי למלך עמ' רכג
יד/ג שיח ערב קדשים עמ' רעט-רפ
יד/ג שלמי יוסף מנחות עמ' כא
יד/ג שלמי שמחה ח"א עמ' עז
יד/ג שם טוב - השלמה
יד/ג שמן הקדש (קונטרס השלמה בקדשים)
יד/ג שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' קכא
יד/ג שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' ה, קעד, קפז
יד/ג שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' ריט {ראב"ד}
יד/ג שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' לז, קיב-קיג, קטז, תע
יד/ג שעורי ר"א ליכטנשטין זבחים עמ' 378
יד/ג שערי זיו ח"ג דף נד ע"ב
יד/ג שערי טהר ח"ח סי' פט אות ג
יד/ג שפת אמת על התלמוד ח"ג דף נב ע"א
יד/ג תורת הקדש ח"ב עמ' קיא, ח"ג עמ' סז
יד/ג תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' צד, קכה-קכו {קודם ליקוט הלבונה}
יד/ד אחיעזר ח"ג סי' סו ס"ק א
יד/ד בד קודש (פוברסקי) ח"א דף קי ע"ג
יד/ד בית האוצר ח"ב עמ' 27 {ראב"ד}
יד/ד זבח טוב שער ח סי' יד
יד/ד זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' כח
יד/ד זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' נט
יד/ד זכותא דאברהם (לנדא) עמ' צג
יד/ד חזון יחזקאל מנחות פ"ה ה"ט
יד/ד חסד יצחק עמ' פח
יד/ד מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' סב
יד/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' סח, קה
יד/ד מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' קו
יד/ד משכן אהרן עמ' לט
יד/ד משנת יעקב
יד/ד נחלת עמי
יד/ד נחלת שם שמואל דף יא ע"ד
יד/ד צמח ארז עמ' תל
יד/ד קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' יא, יז, שפא
יד/ד שיח ערב קדשים עמ' קסז, רצג
יד/ד שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' תנ, מנחות עמ' כט, מא
יד/ד שלמי שמחה ח"ה עמ' רכו
יד/ד שם טוב - השלמה
יד/ד שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' קלא
יד/ד שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' לז, קיב, קיז, קיט
יד/ד שערי טהר ח"ג שער א סי' ב אות א, ו, שער ב סי' טז אות ב, ח"ח סי' פט אות ג
יד/ד תורת הקדש ח"א עמ' לב {אור שמח}, נד, ח"ב עמ' נג
יד/ד תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' צד-צה
יד/ה בשבילי התלמוד ח"ג תמורה כו ע"א {שעה"מ}
יד/ה גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' קכז, קלה, קלח, רמט {הקטרת קומץ ולבונה יש בהן תורת הקטרת אימורין מלבד דין זריקה}
יד/ה חי' חפץ חיים
יד/ה מנחה טהורה דף יח ע"א {מל"מ}
יד/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' פג
יד/ה קדשי יהושע עמ' אלף תקיב
יד/ה שלטי הגבורים עמ' רסט
יד/ו חזו"א זבחים סי' ז ס"ק יד
יד/ו לב אריה (בראד) חולין נו ע"א
יד/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' פג
יד/ו מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"א דף כח
יד/ו נתן פריו חולין עמ' עז
יד/ו שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' קפה
יד/ו שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' קיג
יד/ז אור הישר [אור הישר זבחים כח ע"א {עור האליה} ודף לה {שליל ושליא} ועל ויקרא פ"א פסוק טז {מוראה}]
יד/ז אור ליהודה (תשנט) עמ' קפ-קפא, קפט
יד/ז אנצי"ת ע' אליה הע' 74, ע' ביצה (א) הע' 177
יד/ז אפיקי מגינים זבחים סי' מג
יד/ז בדרך המלך עמ' קעג
יד/ז בית אהרן וישראל גל' ס עמ' קמט
יד/ז דברי יששכר דף כג ע"א
יד/ז ואתה תחזה ח"ג
יד/ז זבח טוב שער ו סי' ח, שער יב סי' ז
יד/ז חבורי טהרה עמ' רנג
יד/ז חי' הריצ"ד
יד/ז חי' חפץ חיים
יד/ז חסדי דוד ח"ז עמ' תשנב
יד/ז יברך ישראל זבחים עמ' קלב {אינן חשובין}
יד/ז יד ישראל ח"ב
יד/ז ידבר שלום ח"ב עמ' קו
יד/ז יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' צח
יד/ז יתר הבז (תשסח) עמ' צט
יד/ז מאור הקודש מנחות ח"א עמ' כז {גרי"ז}
יד/ז מבשר טוב קדשים עמ' קפו
יד/ז מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' קנד
יד/ז מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' קה
יד/ז מנחת בצלאל (תשלז) עמ' קז
יד/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' פג-פד
יד/ז מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ה עמ' כ
יד/ז מנחת עני (תקמז) דף כב ע"ב {כ"מ - לא כתב "תחת האליה"}
יד/ז מפתח הבאורים [גרי"ז דף מז]
יד/ז מקדש דוד קדשים סי' טז ס"ק ו במנחת מרדכי
יד/ז מרגניתא דר"מ
יד/ז משנת חיים חולין סי' פה עמ' רפב
יד/ז משנת רבנו עמ' שא {עור אליה}
יד/ז נועם אליעזר (בן פורת) עמ' רה {גרי"ז}
יד/ז נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף לח ע"ג, מו ע"ב
יד/ז עבודת הזבח זבחים סי' יב ס"ק ג {גרי"ז}
יד/ז פניני רבנו הגרי"ז עמ' תרנד {גרי"ז}
יד/ז קדשי יהושע עמ' כא, כג, רכד {גרי"ז}
יד/ז קדשי יהושע עמ' תקפא
יד/ז שו"ת השבי"ט ח"א עמ' ל
יד/ז שו"ת רא"מ פינגרהוט עמ' נט
יד/ז שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' קעב, רכח, שיא, שטו, תקיד, תקמז
יד/ז שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' תנ, תקי
יד/ז שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' ה {גרי"ז}
יד/ז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' ג
יד/ז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' עט, קצה-קצט
יד/ז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תריג {גרי"ז}
יד/ז שערי היכל זבחים עמ' רלא {שהוא ראוי לאכילה - כרב הונא, והטעם}, רלב {עור הבהמה כולו - כולל עורות רכים}, רצד {המרק - כוונתו למי הבישול}, רצה {אפילו מקומות הרכים - בקשים אין חידוש, התבלין - זוהי "קיפה"}, רצו {העצמות והגידים - גם בעולה}, רצז {כדבר שאינו ראוי - האם לוקים עליהם}, רצט {הואיל ואינן חשובין - אך הם מגוף הזבח}, שב {המורא, והוא הקרום - גרסתו}
יד/ז שערי טהר ח"א שער ג סי' ט אות א, ח"ב שער ג סי' ה אות ג
יד/ז שערי יצחק (תשיז) עמ' רכט
יד/ז תפארת חיים (שאכעט) דף פד ע"ד
יד/ח אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קב
יד/ח אור הישר [מל"מ הל' פרה פ"ד ה"ג, אור הישר מעילה ז ע"א]
יד/ח אנצי"ת ע' אכילת מזבח הע' 16
יד/ח אש קודש מעילה עמ' מא-מב {מחשבים על העומד לאיבוד}
יד/ח בית המדרש
יד/ח בית שערים או"ח סי' שיז (דף קסא)
יד/ח גחלי אש דף נב ע"ב
יד/ח דבר אברהם ח"ב סי' ו אות י
יד/ח ואתה תחזה ח"ג
יד/ח זבח טוב שער ו סי' ח
יד/ח זכר יצחק (תשן) עמ' רסח
יד/ח חי' הריצ"ד
יד/ח חשבונות של מצוה עמ' רפח
יד/ח יד אברהם פרה עמ' פ
יד/ח יד סופר עמ' עד
יד/ח לב טהור עמ' פח
יד/ח מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' קנט
יד/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' פב, פד
יד/ח מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' קיג
יד/ח מראה אש ח"ב עמ' קכו
יד/ח מראה כהן זבחים עמ' מב {על דבר העומד לאיבוד}
יד/ח מרגניתא דר"מ
יד/ח מרכבת המשנה מהדו"ק
יד/ח נזר הקדש (רזין) מנחות דף כה ע"ד
יד/ח נחלת עמי
יד/ח קדשי יהושע עמ' רנד, שעח, תג, תלד, תתקפ
יד/ח שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' שיא, מנחות עמ' קי, שצז
יד/ח שערי טהר ח"ג שער ב סי' טז אות ב, ח"ה שער ב סי' יד אות ג
יד/ח תפארת חיים (שאכעט) דף פד ע"ד
יד/ט אור הישר [אור הישר זבחים לו ע"א וע"ב]
יד/ט אור ליהודה (תשנט) עמ' קפה {חישב על הלבונה בשעת עבודת הקומץ}
יד/ט בית אהרן וישראל גל' ס עמ' קמח
יד/ט דביר הקודש זבחים עמ' קנח
יד/ט ואתה תחזה ח"ג
יד/ט זכר שלמה (זינגרביץ) עמ' צב-צג
יד/ט חדושים ובאורים (גרי') זבחים סי' ז ס"ק א
יד/ט חזון יחזקאל זבחים פ"ג ה"א
יד/ט חי' הריצ"ד לעיל ה"ח
יד/ט חי' עזיאל
יד/ט חסדי דוד ח"ז עמ' תשנ
יד/ט יתר הבז (תשסח) עמ' קד
יד/ט מגן גבורים (או"ח) סי' קנח ס"ק ג
יד/ט מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' נ
יד/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' פג
יד/ט מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' קד {כ"מ}, קיב
יד/ט נחלת עמי
יד/ט ס' החיים (קלוגר) עמ' שו
יד/ט צמח ארז עמ' תל
יד/ט קדשי יהושע עמ' רפא, ת, תא
יד/ט קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' קלג
יד/ט שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' פז, רלו, שכט, מנחות עמ' קי, קעג
יד/ט שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' קסד
יד/ט שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' נא
יד/ט שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' תצז
יד/ט שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' תלג, תקלא
יד/ט שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' מט, רלב-רלג
יד/ט שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' שלח
יד/ט שערי היכל זבחים עמ' שז {שיאכלוהו טמאים - הטעם לפסקו}
יד/ט שערי טהר ח"ג שער ג סי' ד אות א, ח"ה שער א סי' א אות ב-ג, ט
יד/ט שערי טהר ח"ה שער א סי' א אות ב דף ו ע"ג, אות ג דף ז ע"א
יד/י אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קטז
יד/י אוצרות הרמב"ם
יד/י אור הישר [אור הישר זבחים כז ע"א ומנחות יד ע"ב]
יד/י אור המאיר (קובץ) ח"ב עמ' 188
יד/י אור שמח
יד/י איש על העדה (אלאביץ) עמ' 168
יד/י אמרי השכל עמ' 141
יד/י אנצי"ת ע' אכילת מזבח הע' 13
יד/י אפיקי מגינים מנחות סי' כ
יד/י בדבר מלך ח"ה עמ' לג
יד/י בדבר מלך חי"ב עמ' קכח
יד/י בדי הארון (הכהן) עמ' 525
יד/י בית אהרן וישראל גל' נח עמ' מח-נ {מחשבה על כדי הזיה}, נו
יד/י בן ימין עמ' ס {כ"מ}
יד/י בנין שלמה (רבינ') סי' מא
יד/י בשבילי הקרבנות סי' כג אות יז, יט-כ
יד/י גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' כ
יד/י גבורת יצחק שקלים עמ' קיב
יד/י גליונות אבני נזר
יד/י דביר הקודש מנחות עמ' לא-לב
יד/י דרכי אהרן ח"א עמ' טז
יד/י הרי יהודה ח"ב יו"ד סי' א אות ה
יד/י ואתה תחזה ח"ג
יד/י זבח טוב שער ו סי' א
יד/י זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' ס, קכד, רמג-רמד, רסח
יד/י זכור לדוד עמ' קכב {מל"מ}
יד/י זכר ישעיהו
יד/י חדושים ובאורים (גרי') זבחים סי' ז ס"ק ז
יד/י חי' הגר"ח החדש עמ' תסט
יד/י חי' הגרז"ס קדשים עמ' כה
יד/י חי' חפץ חיים
יד/י טל חיים (טל) ברכות עמ' תלט
יד/י יברך ישראל זבחים עמ' קמח {כדי הזייה}
יד/י יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' פ
יד/י מאור הקודש מנחות ח"א עמ' סה
יד/י מחנה יוסף ח"ג עמ' מז
יד/י מי באר (אופנהיימר) דף נד ע"ג
יד/י מים אדירים דף ב ע"א
יד/י מנחה טהורה דף יח ע"א {מל"מ}, כב ע"א {כ"מ}
יד/י מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' לט, מד, צג, צז, צח, רנו, מנחות עמ' קלז, קסט, קעב, קעד, קצה, רטו, רמח, רנז-רנח, תו"כ ח"ב עמ' פ
יד/י מנחת חזקיה מנחות עמ' מ, מג
יד/י מנחת חינוך ח"ב עמ' פב-פד, פז, תז
יד/י מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' קיב, קטו
יד/י מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' פה
יד/י מראה כהן זבחים עמ' קו, קכב {יותר מכא"פ}
יד/י מרכבת המשנה מהדו"ב
יד/י משנת חיים דברים עמ' תצד
יד/י משנת חיים זבחים עמ' כה, קנא, רלז-רלח
יד/י משנת חיים יומא עמ' ריב
יד/י משנת חיים מנחות עמ' צד, צו, קכז, קלט, תט, תשלז
יד/י משנת יעקב עבודה עמ' רצג-רצו
יד/י נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף מא ע"ב {ביותר מכדי אכילת פרס}
יד/י נחלת עמי
יד/י נחלת שמעון (קרסנר) מלכים א ח"ב סי' נה אות עב
יד/י עבודת הזבח זבחים סי' יא ס"ק כה, סי' טז ס"ק ה
יד/י עבודת לוי (לוין) סי' לט
יד/י עיצומו של יום סי' יא ס"ק ד
יד/י עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פה, קסג
יד/י פרפרת התורה עמ' שמו
יד/י קדשי יהושע עמ' רכב, שלו, שצז, תב, תתסח, תתסט, אלף רצא
יד/י קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' סב
יד/י קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' קלג
יד/י קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קנד
יד/י קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' לה, מב, נב
יד/י שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' קס, קסה, קצב, רה, תקכו, ח"ב עמ' שכד, תקלד
יד/י שלמי יוסף מנחות עמ' קי
יד/י שלמי שמעון (קדשים) עמ' ריא
יד/י שנות חיים (קלוגר) עמ' שנז
יד/י שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' קטז, קיח, תמז, תעו
יד/י שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' שנ, קנד, קפט, רה, רלד
יד/י שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' קכז
יד/י שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' קנ
יד/י שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' ע, עב, קיג-קטז
יד/י שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' רלה, רעח, רפט, רצא, שיז, שכ, שכג, שלג, שמח, תד, תיג, תריד
יד/י שערי היכל זבחים עמ' רמו {בהמה או חיה - לא רק כלבים, שם אכילה אחד הוא - גם לעניין צירוף}, רמח {יותר מכדא"פ מצטרף - הטעם להכרעתו}, תרכז {כדי הזייה - יש שיעור לנתינה}
יד/י שפת אמת על התלמוד ח"ג דף יג ע"ג, לח ע"א, לט ע"ג
יד/י תורת המנחה (רוקח) עמ' קיג, קסז, רד
יד/י תורת הקדש ח"א עמ' ריז
יד/י תפארת ציון (קואינקה) עמ' קב
יד/טז דרכי משה ח"א שמעתתא יב פ' יד


טו/501 הלכות פסולי המוקדשין פרק טו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


טו/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
טו/רה"פ הר המוריה (שץ)
טו/רה"פ הרמב"ם המדויק
טו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
טו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
טו/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' קמט-קנ
טו/רה"פ פי' ר"י קאפח
טו/רה"פ רמב"ם הערוך
טו/רה"פ רמב"ם לעם
טו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
טו/א אבי עזרי ח"ה
טו/א אבן האזל
טו/א אבן ישראל (פישר) כאן, ח"ג עמ' קג, ח"ז עמ' קסה, ח"ח עמ' קסד
טו/א אבני נזר או"ח סי' תקיח אות יז
טו/א אדרת המלך עמ' קפה-קפו {שינוי בעלים בארבע עבודות}
טו/א אהליך יעקב פסחים סי' יח ס' ה
טו/א אור הישר [אור הישר ריש זבחים ומנחות סד ע"א]
טו/א אור המאיר (קובץ) ח"ב עמ' 130
טו/א אור המאיר (שפירא) סי' ב אות א {כשרים}
טו/א אור יעקב פסחים דף נה ע"א, נו ע"ב, ועמ' 188, 193
טו/א אמונת עתיך (נאור) עמ' צט, קו {שינוי בעלים בכל ד' עבודות}, קיא
טו/א אנצי"ת ע' אשם הע' 91
טו/א אפיקי מגינים זבחים סי' א-ב
טו/א אפיקי מגינים מנחות סי' נב
טו/א אש תמיד עמ' ריח
טו/א אשל אברהם (שפירא) עמ' תרכ
טו/א באורי הרמב"ם ע"פ המאירי (וגם קונטרס אחרון)
טו/א באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' קפד
טו/א בגדי יו"ט (קלוגר) עמ' רמד
טו/א בד קודש (פוברסקי) ח"א דף עז ע"ד
טו/א בדבר מלך ח"ה עמ' קכב
טו/א בדבר מלך חי"א עמ' תכה
טו/א בדרך המלך עמ' סח, פב
טו/א בינה בספרים עמ' רכא
טו/א בית אהרן (צוקרמן) עמ' קעב {מל"מ}
טו/א בית אהרן וישראל גל' סה עמ' כח
טו/א בית דינו של שמואל עמ' 526
טו/א בית המדרש
טו/א בית יעקב (טבשונסקי) סי' שפה סעיף א {שעה"מ}
טו/א בית שערים או"ח סי' רמ {שעה"מ}
טו/א בית שערים ח"ג סי' יט-כ {שעה"מ}
טו/א בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 61 {עולה לשם שלמים}, 67 {עקירה בטעות}, 74 {מל"מ - שוחט ע"מ להקטיר שלא לשמו}
טו/א בנין אפרים עמ' קע
טו/א ברור הלכה פסחים נט ע"ב ציון ה
טו/א ברכת השבת עירובין סי' א ס"ק ב
טו/א ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' יב אות ה
טו/א ברכת מרדכי פסחים עמ' ריג
טו/א ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' רלח, רמא
טו/א בשמן רענן ח"ב עמ' שי
טו/א גחלי אש דף נב ע"ג, נה ע"א {מל"מ}
טו/א דביר הקודש זבחים עמ' ד, יט
טו/א דברות משה קדושין סי' כג הערה קד
טו/א דברי תלמוד ח"ב עמ' צז, קג
טו/א דרך שלום (איזרלסון) עמ' 26
טו/א דרכי משה ח"א שמעתתא יג פ' א
טו/א הלכה רבה ח"ג עמ' 235
טו/א הרמב"ם כמחנך עמ' 231
טו/א ואתה תחזה ח"ג
טו/א ויקן יוסף דף סה ע"א
טו/א זבח טוב שער א סי' א-ב, ד, יא
טו/א חי' הגרז"ס קדשים עמ' ג, יג {מל"מ}
טו/א חי' הראי"ה
טו/א חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד זבחים ב ע"א-ע"ב]
טו/א חי' חפץ חיים
טו/א חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"ב עמ' קפז ד"ה נחזור {כל הזבחים שנשחטו במחשבת שינוי השם בין בקרבנות יחיד בין בקרבנות צבור וכו'}
טו/א חי' יעקב עמ' קה, קמח
טו/א חי' ר"י נחמיה סי' קנו אות ה {שעה"מ}
טו/א חיל המקדש סי' י אות ה
טו/א חסדי דוד ח"ז עמ' תשלג-תשלד
טו/א יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' כג
טו/א יד ישראל ח"ב
טו/א ידי משה (בוצק') הל' פסה"מ סי' לט
טו/א ידי משה (בוצק') זבחים סי' א
טו/א יוסף לקח כרך א ח"א עמ' ריד, כרך ב ח"א עמ' רכג
טו/א יכהן פאר זבחים ב ע"א
טו/א יתר הבז (תשסח) עמ' עד
טו/א לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' א אות ז-ח
טו/א להורות נתן במדבר עמ' מב
טו/א להורות נתן מועדים ח"ב עמ' קח
טו/א לקוטי שעורים (שטיין) פסחים ח"ב (תשסז) סי' ו ס"ק א, סי' ז ס"ק א, ג-ד, ו, סי' ט ס"ק ג
טו/א מאור הקודש זבחים עמ' כד, לז
טו/א מאור למלך פסחים עמ' קלה
טו/א מאור צבי (תשסה) עמ' סא-סג
טו/א מאורות הדף היומי ח"ח עמ' י-יא {שינוי בעלים}
טו/א מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף כה ע"א-ע"ב {קרבן ציבור}
טו/א מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' קסח
טו/א מבשר טוב קדשים עמ' פט
טו/א מועדים וזמנים ח"ז סי' רטז
טו/א מוריה גל' קצט עמ' סח
טו/א מחשבת הקודש ח"א דף יז ע"ג-ע"ד, יט ע"ג-ע"ד, כ ע"א-ע"ג, כג ע"ב, כו ע"ב, לב ע"ג, מג ע"ב, מד ע"א וע"ג-ע"ד, מה ע"א, נט ע"ג
טו/א מלחמות יהודה דף כא ע"ב, כב ע"ג, סב ע"א
טו/א מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' שטו, מנחות עמ' יב, שפ
טו/א מנחת חינוך ח"ב עמ' סז, פה
טו/א מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ב עמ' יח-יט, ח"ט עמ' שיח
טו/א מנחת משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' לג
טו/א מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' עא {מל"מ}
טו/א מעין נצח ח"א סי' מה {מל"מ}, ח"ב סי' קא
טו/א מעיני המים
טו/א מעשה רקח
טו/א מצודת דוד (שפרבר) עמ' רעב {קרבנות ציבור}
טו/א מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' רפה
טו/א מקדש דוד קדשים קונ' ד ס"ק א-ג במנחת מרדכי
טו/א מראה אש ח"ב עמ' קל, קלד, קלח, קמא
טו/א מראה הפנים פסחים דף מג
טו/א מראה כהן זבחים עמ' ב, ה-ו {מל"מ}, י
טו/א מרגניתא דר"מ
טו/א מרחשת ח"ג סי' כד אות א
טו/א משא יד ח"א עמ' לו {סתמו לשם בעליו}, לח {שינוי בעלים כשינוי השם - לא בק"פ}, נ {עקירה בטעות}
טו/א משאת משה (חברוני) פסחים סי' פ עמ' 242, סי' קז עמ' 340
טו/א משכיל לאיתן דף י ע"ג {צריך עקירה}
טו/א משכן בצלאל ח"א סי' ז
טו/א משנת חיים זבחים עמ' ח, יג
טו/א משנת חיים פסחים ח"ב עמ' נט, עד
טו/א משנת יעקב עבודה עמ' רצו-רצט
טו/א נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף ו ע"ד, מהדו"ת דף לו ע"ג, לז ע"ג, מא ע"א {שלשתם - מל"מ}, מנחות דף ה ע"ג, עז ע"א, עח ע"א
טו/א נחלת עזריאל (הלוי) חולין דף לט {שנוי בעלים}
טו/א נחלת עמי
טו/א נטעי שושנה עמ' יג {שינוי קודש בקרבן ציבור}, יט {מל"מ, הר המוריה (שץ)}, מ-מד {מרכה"מ}
טו/א נמוקי חיים עמ' רסה {כ"מ}
טו/א נר מצוה (ואלק) מצוות דף כב ע"ב, קנד ע"ג
טו/א נתן פריו נדרים עמ' עט {שינוי בעלים במחוסרי כפרה}
טו/א ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' קצא, תמז
טו/א ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' שג-שח {ציבור}
טו/א סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 132
טו/א עבד המלך (תשא)
טו/א עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' קלא
טו/א עבודת לוי (לוין) סי' א ס"ק א, סי' כב ס"ק ב
טו/א עטרת יהושע - סוגיות (תשנד) עמ' קט
טו/א עטרת יהושע - סוגיות (תשעד) עמ' רמו
טו/א עין חיים ח"א עמ' קפז-קפח {שינוי בעלים שייך בשחיטה}
טו/א ענפי ארז (זי') דף סו ע"א
טו/א פאר הלכה פסחים עמ' רלט {עקירה בטעות}
טו/א פרנס לדורו עמ' 360-359
טו/א קדשי יהושע עמ' ה, ל {מרכה"מ}, לג {מרכה"מ}, מב, מד, מו, נח, קנב, רמט {מל"מ}, שח, תקסו {מל"מ}, אלף תכא-תכב
טו/א קדשי יחזקאל דף יד ע"ג
טו/א קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תקכט, תקמב, תקמו, תקמט
טו/א קול דודי (תשף)
טו/א קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קעב
טו/א קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' רפז-רצ
טו/א קרבן שמואל דף סט ע"ג {ציבור}
טו/א קרית מלך
טו/א קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' קפד
טו/א רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ב ה"ה מקור 7, 10, פ"ד ה"א
טו/א שארית יעקב (מוסקוביץ) עמ' עו, עח, פ
טו/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ו קונטרס הקדשים סי' א
טו/א שיח השדה (פרומר) עמ' מח
טו/א שיח ערב קדשים עמ' ה, יט {מל"מ}
טו/א שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' כב, מט, נא, נג, שצ, שצה, תמה, תקכז, ח"ב עמ' תמא
טו/א שלמי שמחה ח"ה עמ' רז
טו/א שלמי שמעון (קדשים) עמ' קעה {מל"מ ומרכה"מ}
טו/א שלמי שמעון (תשמו) עמ' מו
טו/א שם טוב
טו/א שם משמעון (פולק) ח"ב דף קסה
טו/א שמחת החג דף פב ע"ג
טו/א שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' ג, ה, י, עג
טו/א שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' תקז, תקיג
טו/א שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' לא
טו/א שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' ג, ו, לט
טו/א שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' קצא-קצב
טו/א שעורי ר' יחיאל מיכל זבחים פ"א אות כא, מב, עח
טו/א שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' תקנז
טו/א שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ד סי' קיח
טו/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' יב, כד, לה, סז
טו/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' שיח
טו/א שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' א, יז, יט, מב
טו/א שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 259
טו/א שעורי ר"א ליכטנשטין זבחים עמ' 91
טו/א שער המלך ח"ב עמ' שעד {מל"מ}
טו/א שערי היכל זבחים עמ' ו {בטעות אינה עקירה - דין המפגל בשוגג}, ט {בין יחיד בין ציבור - חזר בו מפיה"מ}, יד {החטאת והפסח בטעות - האם עלו לבעלים}
טו/א שערי טהר ח"ב שער ד סי' יד אות ג, סי' טז אות א, ח"ג שער א סי' י אות א, שער ב סי' ט אות ג, שער ג סי' ה אות ז, ח"ה שער א סי' א אות ה, שער ב סי' יב אות ה, ז
טו/א שערי עזרא (עבאדי) עמ' כה-כו
טו/א שפת אמת על התלמוד ח"ב דף י ע"ב, ח"ג דף ב ע"א, ג ע"ב, ה ע"א, נט ע"ג
טו/א שפתי רננות (מיכלדורף) דף יא ע"א {עקירה בטעות אינה עקירה}
טו/א תהלה לדוד (והרמן) פ"סו פסוק יג הערה ב
טו/א תהלה לדוד (מן) קדשים סי' נה ס"ק כג
טו/א תורת הלוי עמ' קז
טו/א תורת הקדש ח"ב עמ' קצג, ח"ג עמ' יד
טו/ב אידנו עמ' 126-127
טו/ב בית שערים ח"ג סי' יט
טו/ב בן ימין עמ' א
טו/ב גור אריה ויקרא פ' ה הע' 95
טו/ב חסדי דוד ח"ו עמ' ריז-ריח
טו/ב יתר הבז (תשסח) עמ' קלא
טו/ב מחשבת הקודש ח"ב דף יד ע"א {מל"מ}
טו/ב מנחה טהורה דף א ע"א {מל"מ}
טו/ב מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' ה
טו/ב מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ד]
טו/ב משנת יעקב
טו/ב נזר הקדש (רזין) מנחות דף א ע"ב-ע"ג
טו/ב נמוקי חיים עמ' רסה {מל"מ}
טו/ב עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' קכב-קכד
טו/ב עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' קיד
טו/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קסג
טו/ב קדשי יהושע עמ' אלף תיז
טו/ב שיח ערב קדשים עמ' רפא
טו/ב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' יא
טו/ב שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' א
טו/ב שערי טהר ח"ג שער ג סי' ה אות ז
טו/ב שרידי אש ח"ב עמ' שנז
טו/ג אבן האזל
טו/ג אבני חן יומא עמ' קלא
טו/ג אבני נזר חו"מ סי' קסב
טו/ג אהל שרה לאה עמ' קכא, קסו-קסז
טו/ג אור הישר [אור הישר זבחים מו ע"ב]
טו/ג אור עולם (בלומנפלד) דף לא ע"א
טו/ג אמונת עתיך (נאור) עמ' קד
טו/ג אפיקי מגינים מנחות סי' ב
טו/ג אשר למלך
טו/ג באר בשדה עמ' תצג {אסור לחשב בקדשים מחשבה שאינה נכונה}
טו/ג בדבר מלך חי"ב עמ' קצד
טו/ג בדי הארון (הכהן) עמ' 540
טו/ג בדרך המלך עמ' פא
טו/ג בינה בספרים עמ' רכט
טו/ג בית אהרן וישראל גל' סה עמ' לב-לד
טו/ג בית המדרש
טו/ג בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 64, 65
טו/ג ברור הלכה פסחים סא ע"א ציון ד
טו/ג ברך יצחק (ברכה) פ' ויקרא {אסור לחשב}
טו/ג ברכת השבת עירובין סי' א ס"ק ט
טו/ג גבורת יצחק (תשמח) דף פח
טו/ג גבורת יצחק (תשסו) עמ' פז
טו/ג גט מקושר (אלגזי) עמ' רצז
טו/ג דביר הקודש זבחים עמ' ז
טו/ג דברי תלמוד ח"ב עמ' צה, צז
טו/ג דרושי ר"מ מאימראן ח"ב עמ' יב
טו/ג ואתה תחזה ח"ג
טו/ג זבח טוב שער א סי' ב-ד, ח
טו/ג זכר צדיק דף יב
טו/ג חדושים ובאורים (גרי') זבחים סי' ב ס"ק ג
טו/ג חזון יחזקאל מנחות פ"ה ה"ט
טו/ג חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד זבחים ב ע"א-ע"ב]
טו/ג חי' חפץ חיים
טו/ג חמדת ישראל ח"א דף עט ע"ג
טו/ג יד איתן
טו/ג ידי משה (בוצק') זבחים סי' א
טו/ג יכהן פאר זבחים ז ע"ב
טו/ג לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' א אות ח
טו/ג לבני בנימין דף מא ע"ג
טו/ג מאור הקודש זבחים עמ' כא
טו/ג מועדים וזמנים ח"ד סי' שכט
טו/ג מחשבת הקודש ח"א דף יג ע"ג-ע"ד, כז ע"א וע"ג, כח ע"ב, כט ע"א
טו/ג מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' פד, מנחות עמ' ה, תו"כ ח"א עמ' קלג
טו/ג מעשה רקח
טו/ג מקראי קדש (תשנג) עמ' עא, עח
טו/ג מרגניתא דר"מ
טו/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
טו/ג משאת משה (חברוני) פסחים סי' עו עמ' קטו
טו/ג משך חכמה שמות פי"ב פס' כז
טו/ג משכן בצלאל ח"א סי' ז
טו/ג משנת חיים הל' פסח עמ' קמו
טו/ג משנת חיים זבחים עמ' א, ה
טו/ג משנת חיים יומא עמ' תסח
טו/ג משנת חיים מנחות עמ' רט
טו/ג משנת יעקב
טו/ג נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף ה ע"א
טו/ג נחלת עזרא ח"ב עמ' 142
טו/ג נחלת עמי
טו/ג נחלת שמואל דף טז ע"ב
טו/ג נטעי שושנה עמ' כג-כה, כז
טו/ג ניר לדוד
טו/ג עבודת הזבח זבחים סי' ב ס"ק ג, סי' יא ס"ק יא
טו/ג עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' קנ {או"ש}
טו/ג עבודת לוי (לוין) סי' ד
טו/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קסג
טו/ג פרפרת הפרשה פרשת צו פרק ז פסוק יח
טו/ג קדשי יהושע עמ' יג, כד {או"ש}, מא, אלף תצו
טו/ג קרית מלך
טו/ג רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ד ה"א
טו/ג שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' כא, כד, מא, מט, נא, עב, קעה, קפא-קפב, קפה, שפט, שצא, שצד, תיג, תלו
טו/ג שלמי שמחה ח"ה עמ' רז
טו/ג שם טוב
טו/ג שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' ה, יא, ל
טו/ג שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' סו
טו/ג שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' יח
טו/ג שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' יא
טו/ג שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' טו
טו/ג שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' קצא-קצב
טו/ג שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ד סי' צ
טו/ג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' טו
טו/ג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' מח
טו/ג שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' יח, יט, נא
טו/ג שעורי ר"א ליכטנשטין זבחים עמ' 53
טו/ג שערי היכל זבחים עמ' יא {במחשבה נכונה - לא די בסתם, שאר עבודות לשמן - ובאותה עבודה?}, מב {'על חטאתו' - מקור הלימוד}, רמא {אסור לחשב - גם כשאינה פוסלת}
טו/ג שערי זיו ח"ג דף יח ע"ג
טו/ג שערי טהר ח"ה שער ב סי' יב אות ח
טו/ג תהלה לדוד (מן) קדשים סי' ס ס"ק ח, ט
טו/ג תורת הקדש ח"ג עמ' סז
טו/ג תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' שעו
טו/ד אבי עזרי ח"א וח"ד
טו/ד אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' קסו
טו/ד אבני חן יומא עמ' קכה
טו/ד אבני נזר חו"מ סי' קס
טו/ד אהל שרה לאה עמ' קטז, קכא
טו/ד אוצר חיים (ברודא) - הדרת צבי דרוש ה דף ו ע"ב-ע"ג {לשם חולין - סתמא}
טו/ד אוצרות הרמב"ם
טו/ד אור הישר
טו/ד אור יעקב פסחים דף 106
טו/ד אור עולם (בלומנפלד) דף כד ע"א
טו/ד אמונת עתיך (נאור) עמ' קיא
טו/ד אמרי שפר (סגל) עמ' לט {לשם חולין}
טו/ד אפיקי מגינים זבחים סי' ה-ז
טו/ד אשיחה בחקיך פרה עמ' פב {במחשבת חולין}
טו/ד אשל אברהם (שפירא) עמ' תרכ
טו/ד אשר למלך
טו/ד באר ראי עמ' רסז
טו/ד בד קודש (פוברסקי) ח"א דף עו ע"ג
טו/ד בדבר מלך חי"א עמ' ו
טו/ד בדי הארון (הכהן) עמ' 536
טו/ד בית יעקב (מסקין) סי' טז
טו/ד בית שערים ח"ג סי' ה
טו/ד בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 64 {חטאת לשם שלמים}, 67 {לשם חולין}
טו/ד בכורי חיים ח"ה עמ' קנז {כ"מ}
טו/ד בריכת המלך עמ' רמז
טו/ד ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' א אות יג, סי' ח אות א
טו/ד ברכת ראובן דף פט ע"ד, צ ע"ב
טו/ד ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' רמא
טו/ד גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רס
טו/ד דביר הקודש זבחים עמ' טו
טו/ד דברי יהושע (קלעוואן, תשעא) עמ' רכ, שטו
טו/ד דברי יציב חו"מ עמ' רנח {מל"מ}
טו/ד דברי תלמוד ח"ב עמ' פב, צב
טו/ד דעת מרדכי ח"א דף ז ע"ג
טו/ד דרכי אהרן ח"א עמ' טו
טו/ד דרכי משה ח"א שמעתתא יג פ' ד
טו/ד ואתה תחזה ח"ג
טו/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' ריז
טו/ד ויחי ויתן דף פא ע"ב
טו/ד זבח טוב שער א סי' א
טו/ד זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' קמ
טו/ד חזון יחזקאל מנחות פ"א ה"א
טו/ד חי' הגרי"ז דף מח ע"א
טו/ד חי' חפץ חיים
טו/ד חיי אברהם (צציק) עמ' קצד
טו/ד חסדי דוד ח"ז עמ' תשלד-תשלה
טו/ד חקל יצחק (שו"ת) עמ' רכד
טו/ד יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"ב עמ' מה
טו/ד יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' שח
טו/ד יברך ישראל זבחים עמ' נא
טו/ד ידי משה (בוצק') הל' פסה"מ סי' מ
טו/ד ידי משה (בוצק') זבחים סי' טו
טו/ד יכהן פאר זבחים ג ע"א
טו/ד ירושלים דדהבא עמ' קלד
טו/ד לב טהור עמ' מב
טו/ד לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' א אות ה
טו/ד לחם חקי עמ' קפט
טו/ד מאור הקודש זבחים עמ' כו
טו/ד מועדים וזמנים ח"ז סי' רטו
טו/ד מחשבת הקודש ח"א דף כב ע"א, לב ע"ג, מא ע"ג, נט ע"ג
טו/ד מים אדירים דף לד ע"ד
טו/ד מנחה טהורה דף יז ע"א-ע"ב {כ"מ}
טו/ד מנחת חזקיה מנחות עמ' קלה, רסו
טו/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' תה
טו/ד מנחת מרדכי (קרטמן) ח"א עמ' קמ
טו/ד מנחת פתים (ארנטרוי) ח"א עמ' 25
טו/ד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רב ע"א
טו/ד מקראי קדש (תשנג) עמ' שמג
טו/ד מראה אש ח"ב עמ' סח, עא
טו/ד מראה כהן זבחים עמ' ב, כ, קמז {לשם חולין}
טו/ד משאת משה (חברוני) פסחים סי' עה עמ' 224
טו/ד משב יעקב ח"א עמ' קנז {לשם חולין}
טו/ד משכן בצלאל ח"א סי' ב, יא
טו/ד משנת חיים הל' פסח עמ' קסו-קע
טו/ד משנת חיים ויקרא עמ' שפא, שפג-שפד, תקכט
טו/ד משנת חיים פסחים ח"ב עמ' מה, נו, נט
טו/ד משנת יעקב כאן
טו/ד משנת יעקב עבודה עמ' קסז, שע
טו/ד משנת יעקב קרבנות עמ' רכ
טו/ד נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף ג ע"ג, נב ע"ב, מהדו"ת דף לו ע"א {לשם חולין}, מא ע"ג {לשם חולין}
טו/ד נחלת עמי
טו/ד נטעי שושנה עמ' כז, לב {לשם חולין}
טו/ד ניר לדוד
טו/ד נר מצוה (ואלק) מצוות דף סה ע"ד {שוחט לשם חולין}
טו/ד נתן פריו חולין עמ' פ
טו/ד ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' שח {לשם חולין}
טו/ד עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תקס
טו/ד עמק הלכה (בוימל) עמ' קלד
טו/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' לח, ח"ב עמ' קסג, כרך ב ח"ב עמ' קעד
טו/ד פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' קנג
טו/ד פרת חטאת עמ' רצד {מל"מ}
טו/ד פתחי שערים דף כו ע"ב-ע"ד
טו/ד צבי תפארת סי' מד
טו/ד קדשי יהושע עמ' כב, ל-לא, לו, מא, תשס, אלף תקכג
טו/ד קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' ל
טו/ד שארית יעקב (מוסקוביץ) עמ' עט
טו/ד שיח ערב קדשים עמ' יט, כה
טו/ד שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' כה, שפ, שצג, שצה, תיג, תמה, מנחות עמ' שצה
טו/ד שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' שכו
טו/ד שלמי שמחה ח"א עמ' כו
טו/ד שמחת החג דף פא ע"א
טו/ד שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' כא, מט
טו/ד שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' רכ
טו/ד שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' יד
טו/ד שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' ו, פח
טו/ד שעורי ר' יחיאל מיכל זבחים פ"א אות א, עח
טו/ד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' לה, סט, קכו-קכז
טו/ד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' תסג
טו/ד שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 259
טו/ד שעורי ר"א ליכטנשטין זבחים עמ' 60, 110
טו/ד שער נפתלי דף ט ע"א
טו/ד שערי היכל זבחים עמ' שעא {חטאת לשם חולין - האם דווקא חטאת}
טו/ד שערי זיו ח"א דף סא ע"א {לשם חולין}, ח"ג דף כ ע"א
טו/ד שערי טהר ח"ב שער ג סי' ה אות ה, ח"ג שער ג סי' ה אות ז, ח"ה שער ב סי' יב אות ד-ה, סי' יד אות א, סי' יז אות ח
טו/ד שפת אמת על התלמוד ח"ג דף יח ע"א
טו/ד תהלה לדוד (מן) קדשים סי' נה ס"ק כו, סי' ס ס"ק י
טו/ד תורת הלוי עמ' קו
טו/ד תורת הקדש ח"ג עמ' סו
טו/ד תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' נא {לשם חולין}
טו/ד תנופת זהב עמ' 39
טו/ה אהל שרה לאה עמ' קטז
טו/ה אור הישר [העמק שאלה סי' קנד ס"ק ב]
טו/ה אור יעקב פסחים דף 106
טו/ה אור עולם (בלומנפלד) דף לא ע"א
טו/ה אמרי יהושע (ברוק) עמ' 278
טו/ה בית אהרן וישראל גל' סה עמ' ל
טו/ה בנין אפרים עמ' קעג
טו/ה הרמב"ם והלכותיו
טו/ה ואתה תחזה ח"ג
טו/ה חי' הראי"ה
טו/ה יוסף לקח כרך א ח"א עמ' ריד
טו/ה מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף לא ע"ג
טו/ה מנחת חינוך ח"א עמ' לח
טו/ה מנחת מרדכי (קרטמן) ח"א עמ' קמ
טו/ה משכן בצלאל ח"א סי' יא
טו/ה משנת חיים פסחים ח"ב עמ' מה
טו/ה משנת יעקב כאן
טו/ה משנת יעקב קרבנות עמ' יב
טו/ה נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף ג ע"ג
טו/ה עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קלד
טו/ה עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קכב
טו/ה עמק הלכה (בוימל) עמ' קלד
טו/ה קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' תשלה
טו/ה שם טוב
טו/ה שמחת החג דף פא ע"א
טו/ה שערי טהר ח"ה שער ב סי' יב אות ד
טו/ו אהבת איתן הוריות עמ' סט
טו/ו אור הישר [כ"מ הל' שגגות פ"ג ה"ב, אור הישר זבחים ט ע"ב]
טו/ו אפיקי מגינים זבחים סי' טו
טו/ו בדבר מלך חי"ד עמ' רמז
טו/ו בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' קצ {לשם חטא אחר}
טו/ו ברור הלכה הוריות ג ע"א ציון ז פרק ב
טו/ו ברור הלכה הוריות ז ע"ב ציון א
טו/ו בשמן רענן ח"ב עמ' שסח
טו/ו גבורת יצחק (תשמח) דף פח
טו/ו גבורת יצחק (תשסו) עמ' פז {לשם חטא אחר}
טו/ו גור אריה יהודה (זמבא) עמ' נה
טו/ו גט מקושר (אלגזי) עמ' רצז
טו/ו הגהות רימ"א
טו/ו זבח טוב שער א סי' ג, טז
טו/ו חי' הגרי"ח עמ' ל
טו/ו חיי אברהם (צציק) עמ' קצג
טו/ו ידי משה (בוצק') זבחים דף ט, עב
טו/ו יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' לד
טו/ו לב אריה (קרלין) עמ' סא
טו/ו להורות נתן מועדים ח"ב עמ' ח
טו/ו לקוטי שעורים (שטיין) פסחים ח"ב (תשסז) סי' ח ס"ק א
טו/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' סח
טו/ו מפענח צפונות עמ' 76
טו/ו מראה אש ח"ב עמ' קכט
טו/ו מראה כהן זבחים עמ' יט, כו-כז
טו/ו משנת חיים זבחים עמ' יט
טו/ו משנת יעקב
טו/ו נזר הקדש (רזין) זבחים מהדו"ת דף מא ע"ב
טו/ו ניר לדוד
טו/ו ערהשה"ע קדשים סי' רט אות יח
טו/ו ערך יעקב עמ' מז-מח
טו/ו פאר הלכה פסחים עמ' רמ
טו/ו פניני רבנו הגרי"ז עמ' שיח
טו/ו פרי אברהם אליעזר
טו/ו קדשי יהושע עמ' יז, כה, אלף רכט, אלף רלה-רלו, אלף תד, אלף תקעט
טו/ו קדשי יחזקאל דף טו ע"ב
טו/ו קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' מג
טו/ו קול דודי (תשף)
טו/ו קול דודי כריתות סי' תרכח
טו/ו שאלת הכהנים תורה דף א
טו/ו שיח ערב קדשים עמ' יג, טז, רעז
טו/ו שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' תלו
טו/ו שם טוב
טו/ו שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' ה
טו/ו שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' קטו, קלא
טו/ו שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' כו
טו/ו שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' עז, פ
טו/ו שעורי ר' יחיאל מיכל זבחים פ"א אות עב
טו/ו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' קמז
טו/ו שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' לח
טו/ו שערי היכל זבחים עמ' ל {לשם חטא אחר - הדין בתודה כיו"ב}, מא {לשם חטא אחר - ביאור שיטתו}
טו/ו תורת הקדש ח"ב עמ' קעב
טו/ז אבן האזל
טו/ז בנין הלכה עמ' קמט-קנ
טו/ז ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' ח אות א
טו/ז הלכה רבה ח"ג עמ' 235
טו/ז ואתה תחזה ח"ג
טו/ז חדושים ובאורים (גרי') זבחים סי' ב ס"ק ד
טו/ז ידי משה (בוצק') הל' פסה"מ סי' מא
טו/ז לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' א אות ו
טו/ז מועדים וזמנים ח"א סי' מד
טו/ז מנחת ברוך סי' כו
טו/ז מר קשישא עמ' כ
טו/ז משנת חיים זבחים עמ' יח
טו/ז משנת יעקב
טו/ז משנת ר' אהרן נדרים עמ' קפ
טו/ז נאם דוד
טו/ז נזר המלך
טו/ז נזר הקדש (רזין) זבחים מהדו"ת דף מב ע"א
טו/ז נר מצוה (ואלק) מצוות דף כא ע"ד, קנד ע"ג
טו/ז נתן פריו חולין עמ' כח, נדרים עמ' עט
טו/ז ענפי ארז (זי') דף קמח ע"א
טו/ז קדשי יהושע עמ' כה, סד, סט, אלף תקכא
טו/ז שם טוב - השלמה
טו/ז שמחת עולם (לגו)
טו/ז שעורי ר"א ליכטנשטין זבחים עמ' 197
טו/ז שערי היכל זבחים עמ' מד {לשם מחויב חטאת - ביאור שיטתו}
טו/ז שערי טהר ח"ה שער ב סי' יב אות ה
טו/ז שפת אמת על התלמוד ח"ג דף ה ע"ד
טו/ח אהל שרה לאה עמ' קטז
טו/ח אור יעקב פסחים דף 106
טו/ח אמרי חן (לוונברג) פסחים-יומא עמ' קפו
טו/ח אמרי יהושע (ברוק) עמ' 279
טו/ח אפיקי מגינים זבחים סי' ז
טו/ח אשל אברהם (שפירא) עמ' תרכא
טו/ח בד קודש (פוברסקי) ח"א דף עו ע"ג, עז ע"ב
טו/ח בדבר מלך ח"ה עמ' קכז
טו/ח בדבר מלך חי"א עמ' תלד
טו/ח בית אהרן וישראל גל' סה עמ' כח, לא
טו/ח בריכת המלך עמ' רמז
טו/ח ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' ח אות א
טו/ח ברכת מרדכי פסחים עמ' ריב
טו/ח דביר הקודש זבחים עמ' יז-יט, מא
טו/ח דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' ה אות ח
טו/ח דרכי אהרן ח"א עמ' יח
טו/ח דרכי משה ח"א שמעתתא יג פ' ד, טו-טז
טו/ח דרכי משה ח"א שמעתתא יד פ' יח
טו/ח ואתה תחזה ח"ג
טו/ח זבח טוב שער א סי' יד
טו/ח חזו"א על הרמב"ם
טו/ח חזון יחזקאל מנחות פ"א ה"א
טו/ח חי' חפץ חיים
טו/ח חי' ר' חיים הלוי דף סו
טו/ח ידי משה (בוצק') הל' פסה"מ סי' מא
טו/ח יכהן פאר זבחים ח ע"ב
טו/ח לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' א אות ה-ו
טו/ח לקוטי שעורים (שטיין) פסחים ח"ב (תשסז) סי' ה ס"ק א, סי' ז ס"ק ו
טו/ח מאור למלך פסחים עמ' קמג
טו/ח מבשר טוב קדשים עמ' פט
טו/ח מחשבת הקודש ח"א דף כז ע"א-ע"ב
טו/ח מים אדירים דף לד ע"ד
טו/ח מלחמות יהודה דף קנה ע"ב
טו/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' סז
טו/ח מנחת כהן (יוסף חיים) דף קיז
טו/ח מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' צט
טו/ח מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף ר ע"ד
טו/ח מקדש דוד קדשים קונ' ד ס"ק א
טו/ח משארית יעקב עמ' כט
טו/ח משכן בצלאל ח"א סי' יא
טו/ח משנת חיים זבחים עמ' יח
טו/ח משנת יעקב
טו/ח נחלת עמי
טו/ח קדשי יהושע עמ' ע
טו/ח קרית מלך
טו/ח רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ב ה"ו מקור 33
טו/ח שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' כא, כד, עא
טו/ח שמחת החג דף פב ע"א
טו/ח שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' כא, נב, עב
טו/ח שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' תקיח, תקכה
טו/ח שעורי הגרב"ד פסחים עמ' רצו
טו/ח שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' יד, נג
טו/ח שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' כו, פט
טו/ח שעורי ר' יחיאל מיכל זבחים פ"א אות א, לט, עח
טו/ח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' סב, קיח, קמו
טו/ח שעורי ר"א ליכטנשטין זבחים עמ' 139, 197
טו/ח שערי היכל זבחים עמ' לג {ולא עלתה לבעלים - מקורו}
טו/ח שערי טהר ח"ב שער ד סי' טו אות א, ח"ג שער ג סי' ה אות ז, ח"ה שער ב סי' יב אות ה-ו, ח"ו סי' כב אות א
טו/ח תהלה לדוד (מן) קדשים סי' נה ס"ק יא, סי' ס ס"ק י
טו/ט אוצרות יהושע עמ' תקיב
טו/ט אמרי השכל עמ' 141 {הקטיר שומשום פסול}
טו/ט אמרי חן (לוונברג) פסחים-יומא עמ' קפו-קפז
טו/ט אמרי יהושע (ברוק) עמ' 279
טו/ט אנצי"ת ע' אין כפרה הע' 2
טו/ט אשל אברהם (שפירא) עמ' תרכא
טו/ט בדבר מלך חי"א עמ' תלד
טו/ט בית אהרן וישראל גל' סה עמ' כח
טו/ט בריכת המלך עמ' רמז
טו/ט דביר הקודש זבחים עמ' יז-יט, מא
טו/ט דרכי משה ח"א שמעתתא ח פ' י, שמעתתא יג פ' ד, טו-טז
טו/ט דרכי משה ח"א שמעתתא יד פ' יח
טו/ט ואתה תחזה ח"ג
טו/ט זבח טוב שער א סי' יז
טו/ט חוקי חיים (גאגין) דף קל ע"ד
טו/ט חי' הריצ"ד
טו/ט חי' ר' חיים הלוי דף סו
טו/ט ידי משה (בוצק') זבחים סי' טו-יז
טו/ט מבשר טוב קדשים עמ' פט, ק
טו/ט מועדים וזמנים ח"ג סי' רכד
טו/ט מלחמות יהודה דף קנד ע"ד, קנה ע"ב
טו/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' סז
טו/ט מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' רעה
טו/ט מקדש דוד קונטרס בעניני קדשים סי' ד אות א
טו/ט מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' קי
טו/ט מראה כהן זבחים עמ' כ, לא {לשם מת}
טו/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
טו/ט משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' לב {אין כפרה למתים}
טו/ט משנת יעקב [משנת יעקב הל' קר"פ פ"ד ה"ו]
טו/ט נזר הקדש (רזין) זבחים מהדו"ת דף מא ע"א-ע"ב
טו/ט נר מצוה (ואלק) מצוות דף כב ע"ב, קנד ע"ג
טו/ט ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' רפח
טו/ט ענפי ארז (זי') דף צא ע"א
טו/ט קדשי יהושע עמ' ל, קיא, קנ-קנא, אלף שנט, אלף תק, אלף תקו
טו/ט שארית נתן (לוברט)
טו/ט שיח התורה עמ' שלו {שמא מחוייב}
טו/ט שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' עא, עג, תיא, תלז-תלח, תמג
טו/ט שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' צד
טו/ט שעורי ר' יחיאל מיכל זבחים פ"א אות עח
טו/ט שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' קיח
טו/ט שעורי ר"א ליכטנשטין זבחים עמ' 199
טו/ט שערי היכל זבחים עמ' לג {לשם מת לא עלתה - מקורו, לשם מי שאינו מחויב - ביאור שיטתו}
טו/ט שערי טהר ח"ה שער ב סי' יב אות ה-ו, ח, ח"ו סי' כב אות א
טו/י אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' קסז
טו/י אבני קודש (סוגיות) ח"ב עמ' רמה
טו/י אדרת המלך עמ' קפז-קפח
טו/י אור המאיר (קובץ) ח"ב עמ' 183
טו/י אור יעקב פסחים דף 191-192
טו/י אור שמח
טו/י אחיעזר ח"ב סי' כט ס"ק ה
טו/י אחר האסף עמ' שמח
טו/י אפיקי מגינים זבחים סי' טו
טו/י אפיקי מגינים מנחות סי' נד
טו/י באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' קמ
טו/י בדבר מלך חי"א עמ' תיט, תלב
טו/י בדי הארון (הכהן) עמ' 524
טו/י בדרך המלך עמ' סו
טו/י בית אהרן וישראל גל' נח עמ' נב {או"ש}, נג, גל' עג עמ' לט-מ
טו/י בית זבול ח"א סי' יז אות ה
טו/י בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' שצד
טו/י בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תלו
טו/י ברור הלכה חולין לט ע"א ציון א פרק א {אבן האזל}
טו/י ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' יב אות ה, ז
טו/י ברכת מרדכי פסחים עמ' ריד
טו/י דביר הקודש זבחים עמ' נא
טו/י דרכי משה ח"א שמעתתא יג פ' טו
טו/י דרכי משה ח"א שמעתתא יד פ' יב
טו/י הלכה רבה ח"ג עמ' 236
טו/י הלכות עולם (קאראסיק) פסחים כה ע"ג
טו/י המדות לחקר ההלכה מדה כג אות צה
טו/י הר המלך ח"ז עמ' קלג
טו/י זבח טוב שער א סי' ד
טו/י חזו"א על הרמב"ם
טו/י חזון יחזקאל חולין פ"ב ה"ד
טו/י חי' הריצ"ד
טו/י חי' ר' חיים הלוי דף סו
טו/י חיי אברהם (צציק) עמ' קצד
טו/י יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' יג
טו/י ידי משה (בוצק') זבחים סי' א, כ
טו/י יכהן פאר זבחים ט ע"ב
טו/י לקוטי שעורים (שטיין) פסחים ח"ב (תשסז) סי' ט ס"ק ד
טו/י מאור הקודש זבחים עמ' נה
טו/י מאיר נתיבים עמ' 514
טו/י מבשר טוב קדשים עמ' צד
טו/י מוריה גל' קצט עמ' ע
טו/י מחשבת הקודש ח"א דף טז ע"א וע"ד, כ ע"ד, כו ע"א, מג ע"ד, סא ע"א
טו/י מילי דמרדכי
טו/י מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף נו ע"ד
טו/י מנחת אשר פסחים עמ' קפו
טו/י מנחת חינוך ח"ב עמ' סז
טו/י מנחת יואל עמ' קנו
טו/י מעשה רקח
טו/י מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' רפג
טו/י מקדש דוד קונטרס בעניני קדשים סי' ד אות ג
טו/י מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' קכט
טו/י מראה איש ח"א יו"ד עמ' קנד-קנו
טו/י מראה אש ח"ב עמ' יט, קלא-קלב
טו/י מראה כהן זבחים עמ' ג
טו/י מרגניתא דר"מ
טו/י משאת משה (חברוני) פסחים סי' פ עמ' 242, סי' קז עמ' 340
טו/י משמרת חיים ח"ב עמ' ס
טו/י משנת חיים זבחים עמ' יא
טו/י משנת חיים ערכין עמ' תקפח
טו/י משנת יעקב
טו/י נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף יד ע"ד
טו/י נחלת עזריאל (הלוי) חולין דף לט
טו/י נחלת עמי
טו/י נטעי שושנה עמ' נב {מחשבים מעבודה לעבודה רק בזריקה}, נג-נד, נז-נח
טו/י נתן פריו חולין עמ' קכט
טו/י קדשי יהושע עמ' כח-כט, שצה {או"ש}, תקסה, תתעה
טו/י קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תקמח
טו/י קול דודי (תשף) (בקיצור)
טו/י קרני ראם (ירמוש) עמ' עב
טו/י רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ב ה"ו מקור 14, 16
טו/י שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קס, ח"ז סי' נא
טו/י שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' תעא
טו/י שיח ערב קדשים עמ' נח, שיד
טו/י שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' קסג, תמב, תמד
טו/י שלמי ירוחם
טו/י שלמי שמחה ח"ה עמ' רה
טו/י שמן הקדש (קונטרס השלמה בקדשים)
טו/י שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' קלד
טו/י שעורי הגרב"ד פסחים עמ' רצד
טו/י שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' קה
טו/י שעורי ר' יחיאל מיכל זבחים פ"א אות צז, ק
טו/י שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' קמח
טו/י שעורי ר"א ליכטנשטין זבחים עמ' 244
טו/י שערי היכל זבחים עמ' מו {כאילו חשבה בזריקה - שיטתו בגדר הפסול}, מז {מעבודה לעבודה - האם רק בחטאת}
טו/י שערי טהר ח"ג שער ב סי' יד אות ג, שער ג סי' א אות א, ג-ה, סי' ג אות א, ח"ה שער א סי' א אות ה, ח"ו סי' כב אות א, ח"ח דף תכז ע"ב
טו/י שערי יצחק (תשיז) עמ' רלד
טו/י תהלה לדוד (מן) קדשים סי' נה ס"ק יד, כו
טו/י תורת הלוי עמ' קיג
טו/י תורת הקדש ח"ב עמ' קצה
טו/י תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף ב ע"א
טו/י תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קב
טו/יא אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קג, ח"ז עמ' קסו
טו/יא אבני חן יומא עמ' קכה
טו/יא אהל משה (הורוביץ) ח"א זבחים ז ע"ב
טו/יא אהל משה (וינברג) קונטרס הלך דבש דף ז ע"ג {פסח ששחטו י"ד שחרית בשינוי השם}
טו/יא אוצרות השעורים (פיקארסקי) עמ' צג
טו/יא אור הישר [אור הישר זבחים יא ע"ב]
טו/יא אור המאיר (שפירא) סי' ג אות א {ואמרתם זבח פסח}
טו/יא אור עולם (בלומנפלד) דף כג ע"ד, כד ע"ד, לא ע"א, לב ע"ג, לג ע"ג
טו/יא אישים ושיטות (תשסז) עמ' קעב {ק"פ לשם חולין}
טו/יא אמונת יהושע עמ' אלף תרפד
טו/יא אמונת עתיך (נאור) עמ' קיג
טו/יא אמרי חן (לוונברג) פסחים-יומא עמ' קפה {או"ש}
טו/יא אמרי נפתלי ח"ב עמ' קיא
טו/יא אמת ליעקב מועד עמ' רפב {או"ש}
טו/יא אמת ליעקב מועד עמ' רפט {או"ש}, רצה {שחט שחרית שלא לשמו}
טו/יא אמת ליעקב מקרא עמ' ריח
טו/יא אנצי"ת ע' בעל מום (ב) הע' 67
טו/יא אפיקי מגינים זבחים סי' יד
טו/יא אפיקי מגינים פסחים סי' נד, נו
טו/יא באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
טו/יא באר ראי עמ' רסז
טו/יא באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' קס, רו, ריג, רטו
טו/יא באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"א סי' טז [ס]
טו/יא בד קודש (פוברסקי) ח"א דף עח ע"ד, פד ע"א וע"ג, ח"ג דף יז ע"א
טו/יא בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' צו
טו/יא בדבר מלך חי"א עמ' ו, מז
טו/יא בדבר מלך חי"ב עמ' קסח
טו/יא בדי הארון (הכהן) עמ' 536
טו/יא בדרך המלך עמ' טו, פא, צג
טו/יא בית אהרן (צוקרמן) עמ' קעג {מל"מ}
טו/יא בית אהרן וישראל גל' סה עמ' כח-כט
טו/יא בית המדרש
טו/יא בית זבול ח"ב סי' כט אות ב
טו/יא בכורי חיים ח"ה עמ' קנג {ראב"ד}
טו/יא בנין אריאל ח"א עמ' שס
טו/יא ברור הלכה פסחים סא ע"א ציון א
טו/יא ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' ז אות יב
טו/יא ברכת מרדכי פסחים עמ' רמ
טו/יא בשבילי הפסח סי' לא אות כא {או"ש}
טו/יא גור אריה יהודה (זמבא) עמ' נד-נה
טו/יא דביר הקודש זבחים עמ' טו, נח
טו/יא דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' סח
טו/יא דברי אפרים סי' ג {פסח בזמנו לשם חולין, שחט שלא לשם בעלים שלא בזמנו}
טו/יא דברי יצחק (הרצוג) דף סה ע"ב
טו/יא דברי מנחם (כשר)
טו/יא דברי רבינו משולם (אשכנזי) עמ' קסח
טו/יא דברי תלמוד ח"א עמ' ריג, ח"ב עמ' צא
טו/יא דגל ראובן ח"א סי' ד
טו/יא דרכי אהרן ח"א עמ' טז
טו/יא דרכי יושר (שרף) ח"ב עמ' קפה {ראב"ד}
טו/יא דרכי משה ח"א שמעתתא יג פ' ה, שמעתתא יד פ' יח
טו/יא דרשות אל עמי ח"ג דרוש כה {פסח ששחט לשם חולין}
טו/יא המאור הגדול (יעבץ) עמ' רנד
טו/יא הערות ר"י ליינר
טו/יא הר המלך ח"ז עמ' קלג
טו/יא הרמב"ם כמחנך עמ' 231
טו/יא ואתה תחזה ח"ג
טו/יא זבח טוב שער א סי' ב, יב, טו
טו/יא זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' קמג
טו/יא זבח שלמה ח"ג עמ' עז, פה
טו/יא חוף ימים ח"ב סי' כב אות ב-ג
טו/יא חוקי חיים (גאגין) דף קכט ע"ג
טו/יא חי' הגר"י סי' יח
טו/יא חי' הראי"ה
טו/יא חי' משנה פסחים עמ' שו
טו/יא חי' ר' שמואל פסחים עמ' קסח
טו/יא חכם צבי (תשעה) ח"ב סי' קלג ד"ה בגמ' זבחים
טו/יא חכמת גרשון עמ' רעח {או"ש}
טו/יא חסד יצחק עמ' פ
טו/יא טל חיים (סגל) עמ' יא
טו/יא יברך ישראל זבחים עמ' מה
טו/יא יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' יח, לא, ק
טו/יא יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קד, קצט, כרך ב ח"א עמ' רל
טו/יא כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תקעא
טו/יא לב טהור עמ' מב
טו/יא לבני בנימין דף טז ע"ב-ע"ג, יז ע"ב {פסח ששחט שחרית שלא לשמו}
טו/יא לחם חקי עמ' קפט {כ"מ}
טו/יא לילה כיום יאיר (באום) עמ' 63 {גדר פסול שלא לשמו}
טו/יא לקוטי שעורים (שטיין) פסחים ח"ב (תשסז) סי' ה ס"ק א
טו/יא מאור הקודש זבחים עמ' כט-ל
טו/יא מאור למלך פסחים עמ' קלד, קלז
טו/יא מבשר טוב קדשים עמ' צז
טו/יא מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשנד) חי' ש"ס עמ' ג
טו/יא מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשסד) עמ' קמג {מקדיש ק"פ רק ביום י"ד}
טו/יא מועדים וזמנים ח"ג סי' רכג, ח"ז סי' רטז
טו/יא מחשבת הקודש ח"א דף ח ע"ד, לב ע"ג, לז ע"ד {לשם חולין}, לח ע"א-ע"ב, ס ע"ג {לשם חולין}
טו/יא מלחמות יהודה דף כג ע"א, מז ע"א, סב ע"ד, צט ע"א, קכז ע"ב
טו/יא מנחת בצלאל (תשלז) עמ' סז
טו/יא מנחת חינוך ח"א עמ' לח, ח"ב עמ' תה
טו/יא מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' קו
טו/יא מנחת פתים (ארנטרוי) ח"א עמ' 25
טו/יא מעדני מלך (תשמח) עמ' צז {שחט פסח לשם חולין}
טו/יא מעין נצח ח"א סי' מח
טו/יא מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' רעו, רעח, רפא
טו/יא מקדש דוד קדשים קונ' ד ס"ק א-ב
טו/יא מראה אש ח"ב עמ' סח, קלא, קמב
טו/יא מראה כהן זבחים עמ' ח, כא, לד
טו/יא מרחשת ח"א סי' ז אות א, ח"ג סי' כד אות א
טו/יא משא יד ח"א עמ' לז, מט {לשם חולין}
טו/יא משאת משה (חברוני) פסחים סי' עד עמ' קי, סי' עה עמ' 224, סי' עו עמ' קטו, סי' פא עמ' קכו
טו/יא משנת חיים הל' פסח עמ' קמו, קסו-קע
טו/יא משנת חיים ויקרא עמ' שפב
טו/יא משנת חיים פסחים ח"ב עמ' מד, נג, נט, קפ
טו/יא משנת יעקב עבודה עמ' שד-שו
טו/יא משנת יעקב קרבנות עמ' יב, כה
טו/יא משנת שמחה עמ' עז
טו/יא נהרי אש מכתב כב
טו/יא נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף ד ע"ב, מהדו"ת דף לו ע"א {לשם חולין}
טו/יא נחלת עזרא ח"ב סי' מג
טו/יא נחלת עמי
טו/יא נטעי שושנה עמ' נג {נעשה כמי שאין לו בעלים בזמנו}
טו/יא ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תעא
טו/יא ספרי דבי רב ח"ג עמ' שטו
טו/יא עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' קעט
טו/יא עבודת לוי (לוין) סי' ד, מז
טו/יא עטרת צבי (דרבקין, תשמה) סי' יב עמ' מז
טו/יא עיצומו של יום סי' ד ס"ק טז
טו/יא עליות משה (תשנב) ח"א עמ' נז
טו/יא עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תקס
טו/יא ענפי ארז (זי') דף מ ע"א
טו/יא פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' שיג-שיד
טו/יא פניני רבנו הגרי"ז עמ' קט
טו/יא פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' קנג
טו/יא פרי אברהם אליעזר
טו/יא פרי אברהם פסחים סי' יז אות ד
טו/יא צמח ארז עמ' תקכח
טו/יא קדשי יהושע עמ' מד {מרכה"מ}, מה, מט, נא, נח, סג {מרכה"מ}, שמט {או"ש}, תשסט
טו/יא קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' לב
טו/יא קדשי שעה (פישמן) עמ' קלד, קלט
טו/יא קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תקמ, תשה, ח"ג עמ' תקפח
טו/יא קול דודי (תשף) (בקיצור)
טו/יא קול יהודה (פרלוב) עמ' קלט, קסט, רד {פסח לשם חולין}
טו/יא קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' יא-יב, במדבר עמ' עז
טו/יא קרבן ציון עמ' רו
טו/יא קרית מלך
טו/יא קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' ח
טו/יא ראשי בשמים (רבין) עמ' רלה
טו/יא שארית יעקב (מוסקוביץ) עמ' עח
טו/יא שארית ישראל (מינצברג) חו"מ סי' ג
טו/יא שבט הלוי (ווזנר) ח"ו קונטרס הקדשים סי' א, ח"ז סי' נא
טו/יא שיח ערב קדשים עמ' ו {מל"מ}, כג, כה, נב, נה, שפה
טו/יא שלמי שמחה ח"א עמ' כו
טו/יא שלמי שמעון (תשמו) עמ' לג
טו/יא שם טוב
טו/יא שמוש חכמים ג עמ' צ, צב
טו/יא שמחת החג דף פא ע"א, פג ע"א, פד ע"ג
טו/יא שמחת מלך עמ' 131-130
טו/יא שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' כא, קלב, קמו, קעה
טו/יא שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' רכ
טו/יא שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' תצז
טו/יא שעורי הגרב"ד פסחים עמ' רכז, רעו, רעט
טו/יא שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' קב, קנ
טו/יא שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' פח-פט
טו/יא שעורי ר' יחיאל מיכל זבחים פ"א אות א, קו
טו/יא שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' ז, קכז, קצא-קצב
טו/יא שעורי ר"א ליכטנשטין זבחים עמ' 112, 216, 292
טו/יא שער המלך ח"ב עמ' שעד
טו/יא שערי היכל זבחים עמ' מט {בי"ד בשחרית פסול - כבן בתירה, והטעם}, שעא {לשם חולין - פסול - לא כחטאת, והטעם}
טו/יא שערי זיו ח"א דף סא ע"א {לשם חולין}, ח"ג דף יז ע"א-ע"ג
טו/יא שערי טהר ח"ב שער ג סי' כא אות ב, שער ד סי' טו אות א, סי' כו אות ב, ח"ג שער ג סי' א אות א, סי' ב אות ה, סי' ה אות ז, ח"ה שער ב סי' יד אות ב, ח"ו סי' נו אות ד, ופה"ש
טו/יא תהלה לדוד (מן) קדשים סי' מ ס"ק כ, סי' נג ס"ק יב, סי' ס ס"ק ז, יא
טו/יא תורה שלמה ח"י עמ' 116, חי"ב עמ' 20
טו/יא תורת הלוי עמ' קו
טו/יא תורת הקדש ח"ג עמ' סז-סח
טו/יא תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' נג
טו/יב אהל שרה לאה עמ' קיט
טו/יב אפיקי מגינים זבחים סי' יד
טו/יב אפיקי מגינים פסחים סי' נו
טו/יב בדבר מלך ח"ה עמ' קמד
טו/יב בדי הארון (הכהן) עמ' 536
טו/יב בדרך המלך עמ' צג
טו/יב בית אהרן (צוקרמן) עמ' קעג
טו/יב בית המדרש
טו/יב ברור הלכה פסחים סא ע"א ציון ג
טו/יב ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' ז אות יב
טו/יב ברכת מרדכי פסחים עמ' רמ
טו/יב דברי תלמוד ח"ב עמ' קיב
טו/יב הר המוריה הל' שגגות פ"ב ה"י {אחרים לשם פסח}
טו/יב ואתה תחזה ח"ג
טו/יב זבח פסח (אייכנשטיין) עמ' לז
טו/יב זבח שלמה ח"ג עמ' עז
טו/יב יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' יח, לא
טו/יב יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רטו, כרך ב ח"ב עמ' עב
טו/יב מאור למלך פסחים עמ' קלז
טו/יב מועדים וזמנים ח"ג סי' רכג
טו/יב מנחת מאיר דף עז ע"ב
טו/יב מעין נצח ח"א סי' מח
טו/יב מראה אש ח"ב עמ' סח
טו/יב מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
טו/יב נטעי שושנה עמ' טו {לשם פסח לאחר חצות}
טו/יב עטרת צבי (דרבקין, תשמה) סי' יב עמ' מח
טו/יב עיצומו של יום סי' ד ס"ק טז
טו/יב קדשי יהושע עמ' אלף תט
טו/יב קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תקמ
טו/יב קרבן ציון עמ' רו
טו/יב שיח ערב קדשים עמ' נא
טו/יב שלמי שמעון (קדשים) עמ' קסו, קעה
טו/יב שמחת מלך עמ' 131-130
טו/יב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' ז, קצב
טו/יב שעורי ר"א ליכטנשטין זבחים עמ' 293
טו/יב שערי היכל זבחים עמ' מט {בי"ד בשחרית פסול - כבן בתירה, והטעם}
טו/יב שערי היכל יומא מערכה קמח {בבוקר}
טו/יב שערי טהר ח"ב שער ג סי' כא אות ה, שער ד סי' ב אות א
טו/יב תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' נג-נד, נו
טו/יב תשובה שלמה יו"ד סי' ב דף כט ע"ב
טו/יג אור עולם (בלומנפלד) דף פא ע"ד
טו/יג אפיקי מגינים מנחות סי' נ
טו/יג ואתה תחזה ח"ג
טו/יג יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' צח
טו/יג מעשה רקח
טו/יג מראה כהן זבחים עמ' יט
טו/יג משנה הלכות ח"ג סי' רו
טו/יג משנת יעקב [משנת יעקב הל' מעב"ק פ"ט ה"ה
טו/יג שיח ערב קדשים עמ' תמט
טו/יג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' קיז
טו/יג תנופת זהב עמ' 38
טו/יד אמרי יהושע (ברוק) עמ' 279
טו/יד בד קודש (פוברסקי) ח"א דף עו ע"ג {גרי"ז} וע"ד, עז ע"א
טו/יד בית אהרן וישראל גל' סה עמ' לא, לט {אין אדם בישראל שלא עבר עשה, ומחויב כפרה כמותו}
טו/יד בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' שצב
טו/יד בנין הלכה עמ' קמט
טו/יד ברור הלכה פסחים ס ע"ב בלי ציון
טו/יד ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' ח אות א
טו/יד דביר הקודש זבחים עמ' יז-יט, מא
טו/יד דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' ה אות ח
טו/יד דרכי משה ח"א שמעתתא יג פ' טז
טו/יד ואתה תחזה ח"ג
טו/יד חוקי חיים (גאגין) דף קל ע"ד
טו/יד חזו"א על הרמב"ם
טו/יד חי' הריצ"ד לעיל ה"ט
טו/יד יד פשוטה מדע עמ' תתפה
טו/יד ידי משה (בוצק') זבחים סי' טז-יז
טו/יד לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' א אות ו
טו/יד מלחמות יהודה דף קנה ע"ב
טו/יד מנחת חינוך ח"ב עמ' סח {כ"מ}
טו/יד מנחת חינוך מצוה ה (דף יב ע"ב)
טו/יד מקדש דוד קדשים קונ' ד ס"ק א
טו/יד מקדש יחזקאל
טו/יד מקראי קדש (תשנג) עמ' שמב
טו/יד משארית יעקב עמ' כט
טו/יד משכן בצלאל ח"א סי' יא
טו/יד משנת חיים זבחים עמ' יח
טו/יד משנת יעקב כאן
טו/יד משנת יעקב קרבנות עמ' טז, הל' קר"פ פ"ד ה"ו
טו/יד נזר הקדש (רזין) זבחים מהדו"ת דף מא ע"א
טו/יד נחלת עמי
טו/יד נר מצוה (ואלק) מצוות דף כב ע"ב
טו/יד עבודת ישראל (קמחי) דף קצה ע"ב
טו/יד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' ט
טו/יד קדשי יהושע עמ' ל
טו/יד קרית מלך
טו/יד קרני ראם (ירמוש) עמ' ריד
טו/יד שיח ערב קדשים עמ' כג
טו/יד שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' כא, כה, ע-עב, שצד, שצו, תלז-תלט, תמה, תמט, תנא, תנג
טו/יד שם טוב
טו/יד שמחת החג דף פב ע"א
טו/יד שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' כג
טו/יד שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' רכא
טו/יד שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' תקכו
טו/יד שעורי הגרב"ד פסחים עמ' רפד, רצז
טו/יד שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' יד, צד
טו/יד שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' כו
טו/יד שעורי ר' יחיאל מיכל זבחים פ"א אות א, לט, עו, עח
טו/יד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' קיח
טו/יד שעורי ר"א ליכטנשטין זבחים עמ' 199
טו/יד שערי היכל זבחים עמ' לג {לשם מי שאינו מחויב - ביאור שיטתו}
טו/יד שערי טהר ח"ג שער ג סי' ה אות ז, ח"ה שער ב סי' יב אות ה, ז, י, סי' יג אות א
טו/יד שפת אמת על התלמוד ח"ג דף ה ע"א
טו/טו אהל משה (וינברג) קונטרס הלך דבש דף ו ע"א {שלא בזמנו}
טו/טו אמונת יהושע עמ' אלף תרנג
טו/טו בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' קב
טו/טו בית אברהם (סוכאטשוב) גל' א עמ' 43-44
טו/טו בית המדרש
טו/טו דרכי משה ח"א שמעתתא ח פ' י
טו/טו ואתה תחזה ח"ג
טו/טו זבח טוב שער א סי' יז
טו/טו חי' הגרז"ס קדשים עמ' א {מל"מ}
טו/טו לקוטי שעורים (שטיין) פסחים ח"ב (תשסז) סי' ז ס"ק י
טו/טו מבשר טוב קדשים עמ' פ
טו/טו מעין נצח ח"א סי' לד
טו/טו מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' לו
טו/טו מראה כהן זבחים עמ' כא {עולה לאחר מיתה}
טו/טו משכן בצלאל ח"א סי' יב
טו/טו משנת יעקב
טו/טו ס' השבי"ט עמ' נא {כ"מ}
טו/טו ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' רמ
טו/טו קדשי יהושע עמ' קז, אלף קמט
טו/טו שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' יא
טו/טו שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' קצה
טו/טו שערי היכל זבחים עמ' לז {אין בעלים לאחר מיתה - הטעם לפסקו}
טו/טו שערי טהר ח"ה שער ב סי' יב אות ה
טו/טז אבן ישראל (פישר) ח"ח עמ' קסד
טו/טז אור הישר [אור הישר מנחות מט ע"א]
טו/טז אור יעקב פסחים דף נה ע"א, נו ע"ב
טו/טז בדבר מלך חי"ב עמ' שצד
טו/טז בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' מה
טו/טז בנין אריאל ח"ב עמ' רי
טו/טז גפן פוריה עמ' סב
טו/טז דברי תלמוד ח"ב עמ' קב
טו/טז הסכמת רי"ש נתנזון לאור זרוע ח"א
טו/טז ואתה תחזה ח"ג
טו/טז חזו"א מנחות סי' לג ס"ק א
טו/טז חי' הגרז"ס קדשים עמ' ג
טו/טז חי' חפץ חיים
טו/טז יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"ב עמ' נ
טו/טז יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' שיג {עקירה בטעות}
טו/טז יברך ישראל זבחים עמ' יב {שחט לשם אילים}
טו/טז מוריה גל' רז עמ' נב
טו/טז מחשבת הקודש ח"א דף כה ע"ב, לג ע"א, מב ע"ד
טו/טז מלחמות יהודה דף מז ע"ד
טו/טז מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' שפ
טו/טז מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' רכז
טו/טז מראה כהן זבחים עמ' ב {לא עלו לשם חובה}
טו/טז משנת יעקב
טו/טז נזר הקדש (רזין) מנחות דף עז ע"ד
טו/טז ס' החיים (קלוגר) עמ' רב, שפד
טו/טז ספרי דבי רב ח"ב עמ' צז
טו/טז עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' קכג
טו/טז עמק שאלה (טברסקי) עמ' תרנד, תרסז
טו/טז פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' נט
טו/טז ראש ברזל עמ' קלט {כ"מ}
טו/טז שיח השדה (פרומר) עמ' מח
טו/טז שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' תמא
טו/טז שעורי הגרב"ד פסחים עמ' רעד
טו/טז שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' רעו
טו/טז שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ד סי' קיח
טו/טז שערי היכל זבחים עמ' י הערה 17 {לשם אילים - שינוי בסוג הבהמה}
טו/טז שערי טהר ח"ג שער א סי' י אות א, ד
טו/טז שפת אמת על התלמוד ח"ג דף מח ע"ג
טו/יז אור שמח
טו/יז אמר יצחק דף י ע"ד
טו/יז אפיקי מגינים זבחים סי' ס עמ' קפ
טו/יז בדבר מלך ח"ח עמ' סז
טו/יז בית אהרן וישראל גל' סה עמ' לה-לו
טו/יז ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' כא אות ו
טו/יז ואתה תחזה ח"ג
טו/יז חדושים ובאורים (גרי') זבחים סי' א ס"ק ה
טו/יז חזו"א קדשים לקוטים סי' ה
טו/יז יד ישראל ח"ב
טו/יז מנחת חזקיה מנחות עמ' רסה
טו/יז מעשה רקח
טו/יז משנת יעקב
טו/יז נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף ה ע"ג
טו/יז עבודת לוי (לוין) סי' ל ס"ק א, סי' מז ס"ק א
טו/יז קדשי יהושע עמ' ט, אלף תיד, אלף תטז
טו/יז שאלת הכהנים תורה דף א
טו/יז שלמי שמחה ח"א עמ' פה
טו/יז שם טוב
טו/יז שפת אמת על התלמוד ח"ג דף סג ע"ג
טו/יח ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' כא אות ו
טו/יח דקה מן הדקה דף לח ע"א
טו/יח הגהות רימ"א
טו/יח הגהות רימ"א
טו/יח הלכה רבה ח"ג עמ' 236-235
טו/יח ואתה תחזה ח"ג
טו/יח חדושים ובאורים (גרי') זבחים סי' א ס"ק ה
טו/יח לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' כא אות ב
טו/יח מנחת חזקיה מנחות עמ' רסה
טו/יח מראה כהן זבחים עמ' ב
טו/יח שלמי שמחה ח"א עמ' פה
טו/יט אור הישר [אור הישר מנחות מח ע"א]
טו/יט אמונת יהושע עמ' אלף תרסו
טו/יט אסופות ב עמ' קעב
טו/יט אסיפת גאונים (תרעא) דף טו ע"ב
טו/יט אשר למלך
טו/יט באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' קפד
טו/יט בגדי יו"ט (קלוגר) עמ' רמב-רמג, רנה
טו/יט בדבר מלך חי"ב עמ' קפח, רד, רי
טו/יט בית שערים או"ח סי' רמ
טו/יט בכורי אברהם דף נב ע"ג-ע"ד
טו/יט ברור הלכה ביצה כ ע"ב ציון ז
טו/יט בריכת המלך עמ' קצג, קצז
טו/יט דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' ריט
טו/יט ואתה תחזה ח"ג
טו/יט זבח טוב שער א סי' א
טו/יט חזו"א מנחות סי' לב ס"ק כד
טו/יט חזון יחזקאל מנחות פ"ה ה"ב {מל"מ}
טו/יט חי' כתב סופר ר"ה-מו"ק עמ' קג
טו/יט חי' ר"י נחמיה סי' קנו אות ב, ט
טו/יט חמדת ישראל ח"א דף נג ע"ב
טו/יט יד ישראל ח"א
טו/יט כבוד הלבנון דף לד ע"ג, לט ע"א-ע"ב {לא יזרוק בשבת}
טו/יט לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' כא אות ב, ו
טו/יט מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף כה ע"א {בשבת לא יזרוק}
טו/יט מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' קסז {שבת}
טו/יט מבי"ט (רובינ') דף צ ע"ג
טו/יט מועדים וזמנים ח"א סי' מד
טו/יט מנחת כהן (יוסף חיים) דף קיז
טו/יט מנחת מאיר דף לח ע"א
טו/יט מענה אליהו עמ' לז
טו/יט מעשה רקח
טו/יט מרחשת ח"א סי' ט אות ד
טו/יט מרכבת המשנה הלכות שגגות פ"ב הי"ב {נשחט שלא לשמו לא יזרוק}
טו/יט משארית יעקב עמ' לח
טו/יט נחמד למראה ח"ב דף ע ע"א {שרשי הים}
טו/יט נטעי שושנה עמ' כב {שלא לשמה - כשרים}
טו/יט פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' קצג
טו/יט פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' קכ
טו/יט פרי החג דף פ ע"ב-ע"ד {שבת}
טו/יט שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' סה
טו/יט שם טוב
טו/יט שער המלך ח"ב עמ' רמז
טו/יט שער נפתלי דף ט ע"ג
טו/יט שפת אמת על התלמוד ח"ב דף י ע"ג, ח"ג דף סג ע"ד
טו/כ אנצי"ת ע' אשם מצרע הע' 106, ע' אשם נזיר הע' 32
טו/כ ברור הלכה פסחים עז ע"ב ציון ב
טו/כ ואתה תחזה ח"ג
טו/כ חזון יחזקאל נזיר פ"ד ה"ח
טו/כ מלחמות יהודה דף יז ע"ד {השמיט שאין טעון זרוע}, יט ע"ג
טו/כ מנחת חזקיה מנחות עמ' קלז
טו/כ קדשי יהושע עמ' תריג
טו/כ קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' עו
טו/כ שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' מו


טז/502 הלכות פסולי המוקדשין פרק טז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


טז/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
טז/רה"פ הר המוריה (שץ)
טז/רה"פ הרמב"ם המדויק
טז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
טז/רה"פ מעשה רקח
טז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
טז/רה"פ נחלת עמי
טז/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' קנא-קנב
טז/רה"פ פי' ר"י קאפח
טז/רה"פ רמב"ם הערוך
טז/רה"פ רמב"ם לעם
טז/רה"פ שם טוב
טז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
טז/א אבני זכרון (פפר) ח"א דף צא ע"א
טז/א אבני קודש מעילה עמ' כט
טז/א אפריון ט עמ' סט-ע
טז/א אשר למלך
טז/א בית אהרן וישראל גל' נח עמ' מט
טז/א בית המדרש
טז/א בית שערים ח"ג סי' כ
טז/א דברי יעקב (וישקי) ח"א עמ' ב
טז/א ואתה תחזה ח"ג
טז/א זבח טוב שער ו סי' ג
טז/א חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' רכח
טז/א חסדי דוד ח"ז עמ' תשלו-תשלז
טז/א ידי משה (בוצק') הל' פסה"מ סי' מב
טז/א לקוטי שעורים (שטיין) פסחים ח"ב (תשסז) סי' ה ס"ק ג
טז/א מנחת חינוך ח"ב עמ' פד-פה
טז/א משנת חיים זבחים עמ' נ
טז/א משנת יעקב
טז/א נחלת עמי
טז/א עמודי שלמה ח"ב עמ' שלט
טז/א קדשי יהושע עמ' רעא
טז/א קונטרסי שעורים נדרים שעור כג עמ' קנא
טז/א קרית מלך
טז/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' צז
טז/א שערי היכל זבחים עמ' ו {לא היתה מחשבה - פירושו ל'שתיקה'}
טז/א שערי טהר ח"ג שער ב סי' טו אות א
טז/ב בית שערים ח"ג סי' כ
טז/ב בני יעקב
טז/ב ואתה תחזה ח"ג
טז/ב יברך ישראל זבחים עמ' קיז
טז/ב ימי שלמה
טז/ב לב לדעת זבחים סי' יח אות י
טז/ב מגילת ספר לאוין דף קכג ע"ב
טז/ב משנת חיים זבחים עמ' נ
טז/ב עצמות יוסף קידושין דף מו (עמ' קצד)
טז/ב קדשי יהושע עמ' שפה, אלף תקיב
טז/ב שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' רה
טז/ב שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' רצ
טז/ב שערי טהר ח"ג שער ב סי' טו אות א
טז/ג בית הלוי ח"ב סי' לד עמ' קלא
טז/ג לב לדעת זבחים סי' יח אות ו
טז/ג לקוטי שעורים (שטיין) פסחים ח"ב (תשסז) סי' ה ס"ק ג
טז/ג עבודת הזבח זבחים סי' יא ס"ק טו
טז/ג שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' רה
טז/ג שם טוב - השלמה
טז/ג שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' תעא
טז/ג תורת הקדש ח"א עמ' כה
טז/ד דברות משה שבת ח"ב סי' סג ענף א
טז/ד ואתה תחזה ח"ג
טז/ד חמדת יעקב עמ' 137
טז/ד מנחה טהורה דף יז ע"א-ע"ב
טז/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' פז
טז/ד נחלת עמי
טז/ד שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' תעא
טז/ד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' קיב
טז/ה הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' סב
טז/ה זכר שלמה (זינגרביץ) עמ' צה
טז/ה לב לדעת זבחים סי' יח אות י
טז/ה משפטי שלמה ח"א סי' לט עמ' קסד
טז/ה שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' נד
טז/ה תורת הקדש ח"א עמ' כה
טז/ו אבן האזל
טז/ו אהל משה (הורוביץ) ח"א זבחים כז ע"א
טז/ו אור אברהם
טז/ו אור הישר [אור הישר זבחים לו ע"ב]
טז/ו אחיעזר ח"ג סי' סו ס"ק ב
טז/ו אמרות יצחק תנינא עמ' קנה
טז/ו אמרי יהושע (ברוק) עמ' 282
טז/ו בדבר מלך ח"ח עמ' קצז
טז/ו בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תא
טז/ו בני יעקב (גם כ"מ)
טז/ו בריכת המלך עמ' קכה, קסג, קעז
טז/ו דברי תלמוד ח"ב עמ' קנ
טז/ו דליית הכרם עמ' תתתכד [המזבח - צ"ל בזבח]
טז/ו דרכי משה ח"א שמעתתא יב פ' ט
טז/ו הלכה רבה ח"ג עמ' 236
טז/ו ואתה תחזה ח"ג
טז/ו זבח טוב שער ה סי' ח-ט, שער ו סי' ג
טז/ו חדושים ובאורים (גרי') זבחים סי' ז ס"ק ה, ט
טז/ו חזו"א או"ח סי' קכז ס"ק ח
טז/ו חזו"א על הרמב"ם
טז/ו חי' הראי"ה
טז/ו חי' חפץ חיים
טז/ו יתר הבז (תשסח) עמ' צז
טז/ו לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ח אות ג
טז/ו מנחת חזקיה מנחות עמ' א, סה
טז/ו מראה כהן זבחים עמ' צב
טז/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
טז/ו משמר הלוי עמ' קז
טז/ו נזר המלך
טז/ו נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף לז ע"א, מז ע"ב
טז/ו נחלת עמי
טז/ו נמוקי חיים עמ' רסו {מל"מ}
טז/ו פניני רבנו הגרי"ז עמ' שב
טז/ו ציון לנפש חנה חיה עמ' פה
טז/ו צמח ארז עמ' תמג
טז/ו קדשי יהושע עמ' רפו, שפו, שפט, שצ, תו
טז/ו שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' קנח
טז/ו שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' רכד
טז/ו שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' רלב, תקה
טז/ו שלמי שמעון (קדשים) עמ' קפט
טז/ו שלמי שמעון (תשמו) עמ' נד
טז/ו שם דרך יומא עמ' ב
טז/ו שם משמעון (סטרליץ) עמ' רא
טז/ו שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' מט
טז/ו שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' תכט
טז/ו שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' סג
טז/ו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' נג, תד
טז/ו שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' שלט
טז/ו שערי היכל זבחים עמ' רכה {למחר שלא במקומו - אינה מחשבת הינוח}
טז/ו שערי טהר ח"ג שער א סי' א אות ח, ח"ה שער א סי' א אות ג
טז/ו שערי טהר ח"ה שער א סי' א אות ג דף ז ע"ב
טז/ו שפת אמת על התלמוד ח"ג דף יב ע"ב
טז/ו תורה אור (שנגהי) עמ' כב-כד, נב-נג
טז/ו תורת הקדש ח"א עמ' כה, כח-כט, נה
טז/ז אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קטז
טז/ז אגרא לישרים סי' לו
טז/ז אוצרות הרמב"ם
טז/ז אור הישר [אור הישר מנחות טז ע"א וזבחים מב ע"א]
טז/ז אור המאיר (קובץ) ח"ב עמ' 181, 182, 188
טז/ז אור ליהודה (תשנט) עמ' קפג, קפה
טז/ז אחיעזר ח"ב סי' ל ס"ק ג
טז/ז אפיקי מגינים מנחות סי' יח, כ, כג
טז/ז אפריון ט עמ' סח
טז/ז אשל אברהם (שפירא) עמ' רטז
טז/ז בית המדרש
טז/ז ברכת אריאל ח"א סי' כט ס"ק ג
טז/ז בשבילי התלמוד ח"ג זבחים מא ע"ב {או"ש}
טז/ז גליונות אבני נזר {מל"מ} [עי' זבחים ל ע"א]
טז/ז דביר הקודש מנחות עמ' מ
טז/ז דברות משה הבבות עמ' ל
טז/ז דברי אברהם (שדמי) ח"ב עמ' מה
טז/ז דברי תלמוד ח"ב עמ' קלו, קמ
טז/ז דרכי משה ח"א שמעתתא י פ' יח
טז/ז דרכי משה ח"א שמעתתא יב פ' יד
טז/ז הגהות רימ"א
טז/ז הגהות רימ"א {מל"מ}
טז/ז הליכות אליהו (וכן השמטות)
טז/ז ואתה תחזה ח"ג
טז/ז זבח טוב שער ו סי' י
טז/ז חדושים ובאורים (גרי') זבחים סי' ו ס"ק ז, מנחות סי' ג ס"ק ז
טז/ז חזו"א מנחות סי' כב ס"ק יא, יג, קדשים קמא סי' כז ס"ק א, סי' כח ס"ק י
טז/ז חזו"א על הרמב"ם
טז/ז חי' הראי"ה
טז/ז חי' הריצ"ד
טז/ז חי' הרמב"ם למסכתות יומא ותמורה עמ' 135 {על דעת ראשונה עושה}
טז/ז חי' ר' חיים הלוי דף סג
טז/ז חי' ר' חנוך הענאך עמ' רכז
טז/ז חסדי דוד ח"ו עמ' רמה, רמח
טז/ז יד איתן
טז/ז יתר הבז (תשסח) עמ' קו
טז/ז לב לדעת זבחים סי' לא אות ב
טז/ז לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ג אות ט
טז/ז להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' מד ע"ב
טז/ז מוריה גל' קט עמ' לז
טז/ז מוריה שנה ח גל' ד (ר"ז פרמוט)
טז/ז מחשבת הקודש ח"א דף כז ע"ג-ע"ד, ל ע"ד
טז/ז מנחה טהורה דף כז ע"ד
טז/ז מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' פח, מנחות עמ' א {חצי מתיר}, סט, קמא, קנד, קצו-קצז, רד, תו"כ ח"ב עמ' עו, פד
טז/ז מנחת חזקיה מנחות עמ' מח
טז/ז מעיני המים
טז/ז מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' עב
טז/ז מקדש דוד קדשים סי' טז ס"ק ב במנחת מרדכי, סי' לג ס"ק א
טז/ז מראה כהן זבחים עמ' קלו
טז/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
טז/ז מרכבת יוסף דף פז ע"א, צ ע"ב-ע"ג, צא ע"ג-ע"ד {מחשבה בקומץ ובלבונה - חצי מתיר}
טז/ז משאת משה (חברוני) פסחים סי' פז עמ' קלה
טז/ז משנת חיים זבחים עמ' סו
טז/ז משנת חיים מנחות עמ' קא, קלד, קמה
טז/ז משנת יעקב
טז/ז נזר הקדש (רזין) מנחות דף כ ע"א
טז/ז נחלת עמי
טז/ז נחלת שמואל דף כז ע"ב
טז/ז עבודת הזבח זבחים סי' טו ס"ק ד, סי' טז ס"ק ט
טז/ז עיצומו של יום סי' יא ס"ק י
טז/ז פניני רבנו הגרי"ז עמ' תרעא {או"ש}
טז/ז קדשי יהושע עמ' יד, נה, קנח, תא {או"ש}, תתעד {או"ש}, תתקג-תתקד, אלף תריח
טז/ז קרית מלך
טז/ז קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' מה, מט
טז/ז ראשית בכורים דף ע ע"א {פסול}
טז/ז שארית נתן (לוברט)
טז/ז שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' נד אות ה
טז/ז שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' שצא, שצט, תלט, תקכה, ח"ב עמ' תסב, מנחות עמ' קלד, קמא, קמו, קעא, קצא
טז/ז שלמי ירוחם
טז/ז שלמי שמעון (קדשים) עמ' רכב
טז/ז שלמי שמעון (תשמו) עמ' ס
טז/ז שם משמעון (סטרליץ) עמ' רלז
טז/ז שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' רלו
טז/ז שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' קצה, רטו, רכג
טז/ז שעורי ר' יחיאל מיכל זבחים פ"א אות קלו-קלז
טז/ז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' כג
טז/ז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' קד, קנח, רלט {או"ש}, שיט {או"ש}, שמג
טז/ז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' ריג
טז/ז שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' קסז, רפ, שטו, שיז, שיט, שכז, שכט, שפא, שפד, שפה, שצט, תב, תה, תפ
טז/ז שערי זבולון או"ח ח"ג סי' מה ס"ק ה
טז/ז שערי זיו ח"ג דף נח ע"ב וע"ד
טז/ז שערי טהר ח"ג שער ב סי' יד אות ג, שער ג סי' ה אות ב
טז/ז שערי יצחק (תשיז) עמ' רלב-רלג, רלו-רלז
טז/ז שפת אמת על התלמוד ח"ג דף לח ע"ד, נב ע"א
טז/ז תורה אור (שנגהי) עמ' מו-מז
טז/ז תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' מח
טז/ח אור הישר [אור הישר יומא מח ע"א ומנחות ספ"ב]
טז/ח אור המאיר (קובץ) ח"ב עמ' 184, 188
טז/ח אמרות שמואל עמ' קמט
טז/ח אפיקי מגינים מנחות סי' כג
טז/ח בדבר מלך חי"ח עמ' קצד {חשב בשעת הקטרת הקומץ שיקטיר הלבונה למחר איזה פיגול שאין הקטרה מפגלת הקטרה וכן אם הקטיר הלבונה לבדה או הקומץ לבדו וכו'}
טז/ח בית אהרן וישראל גל' נז עמ' צא-צב
טז/ח בנין שלמה (רבינ') סי' מא
טז/ח דביר הקודש מנחות עמ' נו
טז/ח הר המלך ח"ז עמ' קלג
טז/ח ואתה תחזה ח"ג
טז/ח זבח טוב שער א סי' ח
טז/ח זכר שלמה (זינגרביץ) עמ' צד
טז/ח חזו"א על הרמב"ם
טז/ח חי' חפץ חיים
טז/ח חסדי דוד ח"ו עמ' רמה, רמח
טז/ח חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' עט עמ' רסז
טז/ח ימי שלמה
טז/ח לב לדעת זבחים סי' כט אות ב
טז/ח מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' קצז-קצח, רנד, רנו
טז/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' פב, פז
טז/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
טז/ח משנת יעקב
טז/ח נזר הקדש (רזין) מנחות דף כ ע"ג-ע"ד {מרכה"מ}, כה ע"ג
טז/ח נחלת עמי
טז/ח עבודת לוי (לוין) סי' טו
טז/ח עיצומו של יום סי' יא ס"ק ב
טז/ח ענפי ארז (זי') דף פה ע"ג
טז/ח קדשי יהושע עמ' שעה, תח, אלף תריט
טז/ח קול דודי (תשף)
טז/ח קרית מלך
טז/ח קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' נ-נא
טז/ח רלב"ג ויקרא פ"ו תועלת יד עמ' קטו
טז/ח שלמי יוסף מנחות עמ' קלה, קעח, קפב, קצא-קצב
טז/ח שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' רסט
טז/ח שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' רכח
טז/ח שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' שיז, תב, תה, תח-תיא
טז/ח שערי זיו ח"ג דף נח ע"ד
טז/ח שערי טהר ח"ג שער ב סי' יד אות ג
טז/ח שערי יצחק (תשיז) עמ' רלד
טז/ח שפת אמת על התלמוד ח"ג דף לט ע"א
טז/ח תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' מז-מט
טז/ט בן ימין עמ' סא {כ"מ}
טז/ט גליוני הגר"ש עמ' צב {כ"מ - ספק כרת}
טז/ט דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' סה
טז/ט דברי יונה ח"א עמ' יט, קמג {כ"מ}
טז/ט ואתה תחזה ח"ג
טז/ט חדושים ובאורים (גרי') מנחות סי' ג ס"ק ט
טז/ט חזו"א על הרמב"ם
טז/ט מאור הקודש מנחות ח"א עמ' סו, סח
טז/ט מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' רמח
טז/ט מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' קג
טז/ט מנחת חזקיה מנחות עמ' סו
טז/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
טז/ט משנת חיים מנחות עמ' קכח, תט
טז/ט נזר הקדש (רזין) מנחות דף כד ע"ג {כ"מ}
טז/ט נחלי אפרסמון הל' ביה"ב פ"ו הי"ד {כ"מ - ספק כרת}
טז/ט נמוקי חיים עמ' רסו {כ"מ}
טז/ט נר למאור (רבינוביץ) דף לה ע"ד
טז/ט ענפי ארז (זי') דף פה ע"ד
טז/ט קדשי יהושע עמ' רמו, תקפה, אלף שנה, אלף שנט, אלף תקד
טז/ט קרבן שמואל דף ל ע"ד {כ"מ}
טז/ט קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' מח
טז/ט שארית נתן (לוברט)
טז/ט שו"ת מהרש"ם ח"ה סי' נא
טז/ט שם טוב - השלמה
טז/ט שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' רכד
טז/ט שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תב, תד, תרטו
טז/ט שערי טהר ח"ג שער ב סי' יד אות ג
טז/ט שפת אמת על התלמוד ח"ג דף לט ע"א
טז/י דקה מן הדקה דף מח ע"א
טז/י חזון יחזקאל מנחות פ"ה ה"ח
טז/י מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' נט
טז/י מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' קו
טז/י משאת משה (חברוני) פסחים סי' עד עמ' קיב
טז/י משנת חיים מנחות עמ' קכח
טז/י נזר הקדש (רזין) מנחות דף צב ע"ב
טז/י נחלת עמי
טז/י קרית מלך
טז/י קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רלד
טז/י שיח ערב קדשים עמ' רפ
טז/י שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' קעד, קפא, קפז
טז/י שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' קטז
טז/י תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' צד-צה, קכה-קכו {קודם ליקוט הלבונה}
טז/יא אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' צה אות ד
טז/יא אור הישר [מל"מ לעיל פי"ד ה"ג]
טז/יא אחיעזר ח"ב סי' ל ס"ק ד, סי' מא ס"ק ה
טז/יא אפיקי מגינים מנחות סי' טז
טז/יא בד קודש (פוברסקי) ח"א דף צ ע"ב
טז/יא בדבר מלך ח"ד עמ' קנד, ח"ה עמ' כה
טז/יא חדושים ובאורים (גרי') מנחות סי' ב ס"ק יא
טז/יא חזו"א מנחות סי' לב ס"ק לג, קדשים קמא סי' כו ס"ק יא
טז/יא חזו"א על הרמב"ם
טז/יא חזון יחזקאל מנחות פ"ה ה"ח
טז/יא לקוטי שעורים (שטיין) פסחים ח"ב (תשסז) סי' ה ס"ק ג
טז/יא מאור צבי (תשסה) עמ' פט
טז/יא מנחת חזקיה מנחות עמ' קכד
טז/יא מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קלח ע"ג
טז/יא משנת יעקב
טז/יא נחלת עמי
טז/יא קדשי יהושע עמ' רע, רעה
טז/יא קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' קעו
טז/יא קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' לז
טז/יא שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' קצא
טז/יא שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' רסו
טז/יא שיח ערב קדשים עמ' שב
טז/יא שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' שסד
טז/יא שלמי שמעון (קדשים) עמ' ריא
טז/יא שמחת עולם (לגו)
טז/יא שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' רצב
טז/יא שפת אמת על התלמוד ח"ג דף לז ע"ב
טז/יא תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' כג, כה {ספק אם חל פיגול}


יז/503 הלכות פסולי המוקדשין פרק יז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יז/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
יז/רה"פ הר המוריה (שץ)
יז/רה"פ הרמב"ם המדויק
יז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יז/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' קנג
יז/רה"פ פי' ר"י קאפח
יז/רה"פ רמב"ם הערוך
יז/רה"פ רמב"ם לעם
יז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יז/א אחיעזר ח"ב סי' ד ס"ק ב
יז/א אמרות שמואל עמ' קמט-קנא
יז/א בדבר מלך ח"ד עמ' רכ, ח"ח עמ' קצח
יז/א בדבר מלך חי"ח עמ' קפט {כל הדמים הניתנין על מזבח החיצון שנתן מהם מתנה ראשונה במחשבה נכונה ונתן ממתנה שניה ואילך במחשבת שינוי השם וכו'}
יז/א בית אהרן וישראל גל' נז עמ' צא-צב
יז/א בנין שלמה (רבינ') סי' מא
יז/א גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' נב
יז/א הגהות רימ"א
יז/א ואתה תחזה ח"ג
יז/א זכר שלמה (זינגרביץ) עמ' צד {רק אם פיגל בכולם}
יז/א חי' הריצ"ד
יז/א חסדי דוד ח"ז עמ' תשעב-תשעג
יז/א יין מלכות (שניאורסון) עמ' 377-380
יז/א ימין המלך
יז/א לב לדעת זבחים סי' יד אות יז
יז/א מבשר טוב קדשים עמ' צד
יז/א מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' קפז
יז/א מנחת חינוך ח"ב עמ' סח, פב-פג, פו
יז/א מראה כהן זבחים עמ' קמא
יז/א עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' קכו
יז/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פז
יז/א פניני רבנו הגרי"ז עמ' שמא {מל"מ}
יז/א שם טוב
יז/א שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' קיט-קכ
יז/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רמז
יז/א שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' שכו, שלה, שלז, שמ
יז/א שערי היכל זבחים עמ' נד הערה 2 {ממתנה שניה ואילך - וכל שכן בשיריים}
יז/א שפת אמת על התלמוד ח"ג דף לח ע"ג
יז/א תורת המנחה (רוקח) עמ' קסו, קעא
יז/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' שעז-שפ
יז/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' שכט
יז/ב אבני חן יומא עמ' קה
יז/ב אור המאיר (קובץ) ח"ב עמ' 189
יז/ב אמרות שמואל עמ' קמט-קנא
יז/ב בדבר מלך ח"ד עמ' רכ
יז/ב בית אהרן וישראל גל' נז עמ' צא-צב, גל' סב עמ' קטו
יז/ב בנין שלמה (רבינ') סי' מא
יז/ב הגהות רימ"א
יז/ב ואתה תחזה ח"ג
יז/ב חזו"א על הרמב"ם
יז/ב חזון יחזקאל מכות פ"ד ה"ד
יז/ב חי' הריצ"ד
יז/ב חסד יצחק עמ' צב
יז/ב לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ח אות ה
יז/ב מנחה חדשה (חן טוב) פ' ויקרא
יז/ב מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' רנד
יז/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' פג, פו
יז/ב מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' קח
יז/ב מעשה רקח
יז/ב נחלת עמי
יז/ב נשמת חיים (תשסח) אהע"ז תשובת שלמה סי' יז עמ' תלב
יז/ב עבודת לוי (לוין) סי' טו
יז/ב עונג יו"ט בסופו - חידושים מאחי המחבר דף רעה ע"א
יז/ב קדשי יהושע עמ' שעה
יז/ב קרית מלך
יז/ב שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' תיח
יז/ב שם טוב
יז/ב שערי היכל זבחים עמ' שמט {עד שיזה כולן - הסתירה להל' ו}
יז/ב שערי זיו ח"ג דף כה ע"א
יז/ב שערי טהר ח"ג שער ב סי' ו אות ג
יז/ב שערי יצחק (תשיז) עמ' רלז
יז/ב תורת המנחה (רוקח) עמ' קסו, קעא
יז/ב תורת הקדש ח"א עמ' נה, רמח
יז/ג אבן האזל
יז/ג אוצרות הרמב"ם
יז/ג אור עולם (בלומנפלד) דף קא ע"ב
יז/ג אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ה ס"ק עב
יז/ג אמרות שמואל עמ' קו
יז/ג אפיקי מגינים זבחים סי' יח
יז/ג בדבר מלך ח"ח עמ' נט
יז/ג בית אהרן וישראל גל' נב עמ' קב, גל' נח עמ' קח-קט, גל' סב עמ' קיב, קטו
יז/ג בית המדרש
יז/ג בנין שלמה (רבינ') סי' מא
יז/ג גחלי אש דף לב ע"ד {מל"מ}
יז/ג גליונות אבני נזר
יז/ג דביר הקודש זבחים עמ' סח
יז/ג זבח טוב שער ז סי' יא
יז/ג חדושים ובאורים (גרי') זבחים סי' ג ס"ק ג
יז/ג חי' חפץ חיים
יז/ג ימי שלמה
יז/ג ימין המלך
יז/ג לב טהור עמ' פו
יז/ג לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ח אות ה
יז/ג מאור הקודש זבחים עמ' סב
יז/ג מאור צבי (תשס) עמ' קט-קטו
יז/ג מאור צבי (תשסה) עמ' צו
יז/ג מנחה חדשה (חן טוב) פ' ויקרא
יז/ג מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' מה, קמט, ריא, רעח, מנחות עמ' ז, רט, ריד, רנג
יז/ג מנחת חזקיה מנחות עמ' מז
יז/ג מעיני המים
יז/ג מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' עג
יז/ג מקדש דוד קדשים סי' לג ס"ק א במנחת מרדכי
יז/ג מראה כהן זבחים עמ' מב {מל"מ}
יז/ג משאת משה (חברוני) פסחים סי' פז עמ' 268
יז/ג משנת יעקב
יז/ג נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף כב ע"א {מל"מ}, מהדו"ת דף מג ע"א {מל"מ}
יז/ג נחלת שמואל דף כז ע"ג
יז/ג רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' לה
יז/ג רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקפז, תר
יז/ג שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' צח-צט, תס
יז/ג שלמי שמחה ח"ה עמ' רח {מל"מ}
יז/ג שם טוב
יז/ג שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' רכב, רכה {מל"מ}
יז/ג שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' נז, קכא, קעח, קפ
יז/ג שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' נא
יז/ג שעורי ר' יחיאל מיכל זבחים פ"א אות קלז-קלח
יז/ג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' סה, קנא, רכה, רלה, רמ-רמב, רמח
יז/ג שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' שכח, שמ
יז/ג שעורי ר"א ליכטנשטין זבחים עמ' 335
יז/ג שערי היכל זבחים עמ' נח {כמחשב בשעת הזיה - גדר טבילת אצבע}, נט {טבילת אצבע מפגלת - אינה הולכה ברגל}, שמט {טבילת אצבע מפגלת - הסתירה להל' ו}
יז/ג שערי זיו ח"ג דף כד ע"ד {מל"מ}
יז/ג שערי טהר ח"ג שער ב סי' ו אות ג, סי' טז אות ג, שער ג סי' ז, ח"ד שער א סי' כד אות ג
יז/ג תורה אור (שנגהי) עמ' מז
יז/ג תורת הקדש ח"א עמ' כה-ל
יז/ד אור הישר [אור הישר זבחים מג ע"א]
יז/ד דביר הקודש זבחים עמ' קע-קעא
יז/ד ואתה תחזה ח"ג
יז/ד זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' קמב, קמד
יז/ד חי' הריצ"ד
יז/ד חסד יצחק עמ' צא
יז/ד לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ח אות ה
יז/ד מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' רנד, רנז, מנחות עמ' רב, ריד, רנג
יז/ד מנחת חזקיה מנחות עמ' נ
יז/ד נחלת עמי
יז/ד קדשי יהושע עמ' שעה
יז/ד שלמי יוסף מנחות עמ' קמא
יז/ד שם טוב
יז/ד שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' קצ
יז/ד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' קעז, רלד, רמז-רמח
יז/ד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' תג-תד
יז/ד שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' שלה, שלט
יז/ד שערי היכל זבחים עמ' נט הערה שמט {בדבר הנעשה בחוץ - הבנתו בדעת ר' יוסי}
יז/ד שערי טהר ח"ג שער ב סי' ו אות ג, שער ג סי' ז
יז/ד תורת המנחה (רוקח) עמ' קסו
יז/ה אבני חן יומא עמ' קה
יז/ה בית אהרן וישראל גל' סב עמ' קיב
יז/ה דברי תלמוד ח"ב עמ' קמ
יז/ה חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' קפ
יז/ה חסד יצחק עמ' צא
יז/ה מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' רד, מנחות עמ' ריד
יז/ה מנחת חזקיה מנחות עמ' נ
יז/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' פו
יז/ה מקדש דוד קדשים סי' ז ס"ק ג במנחת מרדכי
יז/ה נחלת עמי
יז/ה שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' רג
יז/ה שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' קעז, רלא, רלד, רמז-רמח
יז/ה שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' תב-תג
יז/ה שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' שלה, שמב
יז/ה שערי טהר ח"ג שער ב סי' ו אות ג, שער ג סי' ז
יז/ה שפת אמת על התלמוד ח"ג דף לז ע"ד
יז/ה תורת המנחה (רוקח) עמ' קסו
יז/ו אבני חן יומא עמ' קה
יז/ו אור המאיר (קובץ) ח"ב עמ' 189
יז/ו אמרות שמואל עמ' קמט
יז/ו בדבר מלך ח"ד עמ' פב
יז/ו בית אהרן וישראל גל' נז עמ' צא-צב, גל' סב עמ' קיב, קטו
יז/ו בנין שלמה (רבינ') סי' מא
יז/ו בריכת המלך עמ' קכח
יז/ו דברי תלמוד ח"ב עמ' קמ
יז/ו הר המלך ח"ח עמ' שסט
יז/ו ואתה תחזה ח"ג
יז/ו זבח טוב שער ז סי' ה
יז/ו מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' רד, רנו
יז/ו מנחת חזקיה מנחות עמ' נ
יז/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' פו
יז/ו מראה כהן זבחים עמ' קמ
יז/ו נחלת עמי
יז/ו נשמת חיים (תשסח) אהע"ז תשובת שלמה סי' יז עמ' תלב
יז/ו פניני רבנו הגרי"ז עמ' שמא {מל"מ}
יז/ו קרן הצבי מצוה ו אות א, מצוה צט אות יא
יז/ו שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' שנב
יז/ו שם טוב
יז/ו שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' קסד
יז/ו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' עא, תב-תג
יז/ו שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' שלה, שלז, שמב
יז/ו שערי היכל זבחים עמ' נד {לשפוך שיריים - פיגל - כרש"י}
יז/ו שערי טהר ח"ג שער ב סי' ו אות ג
יז/ו תורת המנחה (רוקח) עמ' קסו
יז/ו תורת הקדש ח"א עמ' כב, רסה
יז/ז אור הישר [אור הישר מנחות טו ע"א]
יז/ז אור שמח (הוספות)
יז/ז בדבר מלך חי"ב עמ' קלז, רכג
יז/ז בריכת המלך עמ' קלג
יז/ז דביר הקודש מנחות עמ' נ-נא
יז/ז דברי תלמוד ח"ב עמ' קמ
יז/ז ואתה תחזה ח"ג
יז/ז חי' הראי"ה
יז/ז ידי משה (בוצק') זבחים דף טו
יז/ז יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' צז, קצה
יז/ז מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' קסא
יז/ז מנחת חזקיה מנחות עמ' נ, נט
יז/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' פח
יז/ז משנת חיים מנחות עמ' קכא, קכה
יז/ז משנת יעקב
יז/ז נזר הקדש (רזין) מנחות דף כג ע"ג
יז/ז נחלת עמי
יז/ז קדשי יהושע עמ' שעח {מל"מ}
יז/ז קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' מג
יז/ז שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' קעב
יז/ז שיח ערב קדשים עמ' שכח
יז/ח אפיקי מגינים מנחות סי' כא
יז/ח בדבר מלך חי"ב עמ' קלט, רכא
יז/ח בית שערים ח"ג סי' כ
יז/ח בשבילי השמחה סי' יט אות ב {ארבע עבודות של כבשי עצרת}
יז/ח דברות משה זרעים עמ' שז {חשב באחת מארבע העבודות לאכול כזית מבשר הזבח עם הלחם למחר הלחם לבדו פגול}
יז/ח דקה מן הדקה דף מז ע"ג
יז/ח דרך שלום (איזרלסון) עמ' 47 {שתי הלחם מתקדשים בשחיטת הכבשים}
יז/ח ואתה תחזה ח"ג
יז/ח חזו"א מנחות סי' לב ס"ק י
יז/ח חזו"א על הרמב"ם
יז/ח מטה יחיאל סי' קה
יז/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' פח
יז/ח משנת חיים מנחות עמ' קכא, קכה, תט
יז/ח נזר הקדש (רזין) מנחות דף כד ע"ב
יז/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פד
יז/ח שלמי יוסף מנחות עמ' קנב-קנג, קפ
יז/ח שם טוב
יז/ט אפיקי מגינים מנחות סי' ט
יז/ט בדבר מלך חי"ב עמ' קלח, רכא
יז/ט גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קמג
יז/ט יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קלב
יז/ט מנחת חזקיה מנחות עמ' סט
יז/ט מנחת שלמה (לוין) עמ' ס
יז/ט נחלת שמואל דף כד ע"ג
יז/ט ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תריא
יז/ט שלמי יוסף מנחות עמ' קנב
יז/ט שלמי שמחה ח"א עמ' נז
יז/ט שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' קצ
יז/י בריכת המלך עמ' צט
יז/י מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' ריח
יז/י שיח ערב קדשים עמ' קמב
יז/י שערי טהר ח"ג שער ג סי' ז
יז/יא אור ליהודה (תשנט) עמ' קעב
יז/יא אפיקי מגינים מנחות סי' ט, יט
יז/יא בדבר מלך חי"א עמ' שלח
יז/יא בדבר מלך חי"ב עמ' קלח
יז/יא מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' ריח
יז/יא נזר הקדש (רזין) מנחות דף כב ע"א-ע"ב
יז/יא נר מצוה (ואלק) מצוות דף יג ע"ד
יז/יא שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' קצ
יז/יא תפארת נתן עמ' ס
יז/יב אפיקי מגינים מנחות סי' יט
יז/יב בריכת המלך עמ' צט
יז/יב דביר הקודש מנחות עמ' מו
יז/יב ואתה תחזה ח"ג
יז/יב כרם חמד (הלפנד) דף כח ע"ג
יז/יב מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' ריח
יז/יב מנחת חינוך ח"ב עמ' פח
יז/יב נזר הקדש (רזין) מנחות דף כב ע"א-ע"ב
יז/יב נחלת עזרא ח"ב עמ' 141
יז/יב קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' מא
יז/יב רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קפד
יז/יב שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' רג
יז/יב שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' שמז
יז/יב שפת אמת על התלמוד ח"ג דף לז ע"ד
יז/יב תפארת נתן עמ' ס
יז/יג בשבילי התלמוד ח"ג מנחות יג ע"ב {מל"מ}
יז/יג גליונות אבני נזר {מל"מ}
יז/יג חזו"א מנחות סי' לב ס"ק לג
יז/יג חזו"א על הרמב"ם
יז/יג יתר הבז (תשסח) עמ' קסד
יז/יג לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' יט אות ג, ח
יז/יג מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' קפד, קפו, קפח
יז/יג מעלין בקודש גל' ח עמ' 35
יז/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
יז/יג פרי אברהם אליעזר
יז/יג קדשי יהושע עמ' רסט
יז/יג קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' שפז
יז/יג שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' קצב, קצד
יז/יג שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' רסט
יז/יג שלמי יוסף מנחות עמ' קכח
יז/יג שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' שח, שיג
יז/יג תורת המנחה (רוקח) עמ' רג, רי
יז/יג תורת יצחק ח"ב עמ' קכט
יז/יד אור ליהודה (תשנט) עמ' קפו
יז/יד בדבר מלך חי"ב עמ' רכא
יז/יד חדושים ובאורים (גרי') מנחות סי' ז ס"ק ז
יז/יד מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' ריב
יז/יד מנחת חינוך ח"ב עמ' פח
יז/יד משנת חיים מנחות עמ' קכב, קכז, קמא
יז/יד שלמי יוסף מנחות עמ' קנב, קפ
יז/יד שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' רכב
יז/טו בריכת המלך עמ' צט, קלא
יז/טו גליונות אבני נזר {כ"מ}
יז/טו ואתה תחזה ח"ג
יז/טו חדושים ובאורים (גרי') מנחות סי' ג ס"ק ב, ט
יז/טו חזו"א על הרמב"ם
יז/טו חי' חפץ חיים
יז/טו מנחת חזקיה מנחות עמ' נו
יז/טו מעשה רקח
יז/טו מראה כהן זבחים עמ' קכז
יז/טו שלמי יוסף מנחות עמ' קמד
יז/טו שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' שלג
יז/טו שפת אמת על התלמוד ח"ג דף לח ע"א
יז/טז בריכת המלך עמ' צט
יז/טז שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' קפז
יז/טז שם טוב
יז/טז שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' שפ
יז/יז בריכת המלך עמ' צט
יז/יז גור אריה יהודה (זמבא) עמ' עב
יז/יז מנחה טהורה דף כז ע"א {כ"מ}
יז/יז מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' רלג
יז/יז מנחת חינוך ח"ב עמ' פח
יז/יז מעיני המים
יז/יז מרכבת המשנה מהדו"ב
יז/יז נזר הקדש (רזין) מנחות דף כד ע"א {כ"מ}
יז/יז עבודת לוי (לוין) סי' לא
יז/יז קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' מה
יז/יז שם טוב
יז/יז שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' ריב
יז/יז שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' שכו, שעא
יז/יח אמונת יהושע עמ' אלף תרסו
יז/יח אפיקי מגינים מנחות סי' נ
יז/יח בדבר מלך חי"ב עמ' קפב, קצט, רח, רכ
יז/יח ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' רמא
יז/יח גור אריה יהודה (זמבא) עמ' עב
יז/יח דביר הקודש מנחות עמ' קסו
יז/יח דגל יהודה (לוקץ) עמ' 151
יז/יח דרכי אהרן ח"א עמ' טו
יז/יח ואתה תחזה ח"ג
יז/יח חזו"א על הרמב"ם
יז/יח חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד מנחות יז ע"א]
יז/יח מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' שמז, שמט
יז/יח מנחת חזקיה מנחות עמ' קכז, קכט
יז/יח מעשה רקח
יז/יח מרכבת המשנה מהדו"ב
יז/יח מרכבת יוסף דף צב ע"ד {כרבי - שני דברים המתירים כל אחד עושה חצי}, קיא ע"ג {כ"מ - כרבא שקדוש ואינו ניתר} וע"ד {כרבי}
יז/יח נזר הקדש (רזין) מנחות דף עד ע"ד, עה ע"א
יז/יח עולת חודש ח"ג מאמר קכו
יז/יח קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' קמג
יז/יח שם טוב
יז/יח שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' רמח
יז/יח שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ד סי' סה, עו, פד
יז/יח שערי טהר ח"ו סי' נה אות ב
יז/יח שפת אמת על התלמוד ח"ג דף לח ע"א, מז ע"ג
יז/יח תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קכ {כרב}
יז/יט אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' שח, שיא
יז/יט אחיעזר ח"ב סי' מא ס"ק ג
יז/יט אפיקי מגינים פסחים סי' סו
יז/יט בד קודש (פוברסקי) ח"א דף צ ע"ג
יז/יט בדבר מלך חי"ב עמ' רי, רכ
יז/יט בריכת המלך עמ' קכד, קכז, קכט-קל
יז/יט ואתה תחזה ח"ג
יז/יט חזו"א על הרמב"ם
יז/יט חי' חפץ חיים
יז/יט מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' קעט, שמט
יז/יט נזר הקדש (רזין) מנחות דף עה ע"א וע"ד
יז/יט נחלת עמי
יז/יט קדשי יהושע עמ' רנג, רעו
יז/יט שארית ישראל (מינצברג) אהע"ז סי' טו עמ' רסה
יז/יט שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' לא
יז/יט שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' תיא
יז/יט שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' רכ, רלט, רמה
יז/יט שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ד סי' סה
יז/יט שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' רצט
יז/יט שפת אמת על התלמוד ח"ג דף מז ע"ג
יז/יט תורת המנחה (רוקח) עמ' רב, ריב-ריג
יז/כ אפיקי מגינים מנחות סי' נ
יז/כ בדבר מלך חי"ב עמ' רטו
יז/כ בריכת המלך עמ' קכט, קלא
יז/כ הגהות רימ"א
יז/כ ואתה תחזה ח"ג
יז/כ חדושים ובאורים (גרי') מנחות סי' יב לדף מז
יז/כ חזו"א על הרמב"ם
יז/כ חי' הראי"ה
יז/כ חי' הריצ"ד
יז/כ מועדים וזמנים ח"ד סי' רצג
יז/כ מלחמות יהודה דף מו ע"א
יז/כ מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' שסא, שסז
יז/כ מעלין בקודש גל' ח עמ' 191-192 {אבדו כבשי עצרת אחרי הנפת הלחם}
יז/כ משנת חיים מנחות עמ' רנ, רעז, רפח
יז/כ נזר הקדש (רזין) מנחות דף עו ע"א
יז/כ נחלת עמי
יז/כ עורה שחר דף מו ע"ד
יז/כ קדשי יהושע עמ' תרג, אלף תקטז
יז/כ קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' קעד-קעה
יז/כ שם טוב
יז/כ שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' רטו, רמט
יז/כ שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ד סי' עו
יז/כ שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' שפ
יז/כ שפת אמת על התלמוד ח"ג דף מז ע"ג
יז/כ תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' נא


יח/504 הלכות פסולי המוקדשין פרק יח *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יח/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
יח/רה"פ הר המוריה (שץ)
יח/רה"פ הרמב"ם המדויק
יח/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יח/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יח/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' קנד-קנה
יח/רה"פ פי' ר"י קאפח
יח/רה"פ רמב"ם הערוך
יח/רה"פ רמב"ם לעם
יח/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יח/א אבן האזל
יח/א אבני ציון ח"ב סי' סט אות ב
יח/א אהל שרה לאה עמ' קסז
יח/א אור הישר [חתם סופר השמטות ר"ס רד, אור הישר זבחים מא ע"ב]
יח/א אור יעקב פסחים דף 32
יח/א אוריין תליתאי (תאומים) סי' ע (סג ע"א, סד ע"ד)
יח/א אחיעזר ח"ב סי' כז ס"ק ג
יח/א אמונת עתיך (נאור) עמ' קד
יח/א אשר למלך
יח/א באר בשדה עמ' תצג {שלא יפסיד הקדשים במחשבה}
יח/א בדבר מלך ח"ה עמ' קכג
יח/א בדבר מלך ח"י עמ' נד
יח/א בדבר מלך חי"א עמ' קפו
יח/א בדבר מלך חי"ב עמ' שצד
יח/א בדבר מלך חי"ח עמ' יא {כל המחשב מחשבה שאינה נכונה בקדשים הר"ז עובד בל"ת וכו' מפי השמועה למדו שבכלל זה שלא יפסיד הקדשים במחשבה שהרי זה דומה למטיל מום בקדשים וכו'}
יח/א בינה בספרים עמ' רלב
יח/א בית אהרן וישראל גל' סה עמ' לב {עובר בל"ת}
יח/א בית הלוי ח"א סי' ל עמ' קלה
יח/א בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תלו
יח/א בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תלו
יח/א בני ציון (מיטובסקי, תרסח) סי' קעג
יח/א ברכת השבת עירובין סי' א ס"ק ט
יח/א בתי כנסיות דף י ע"ג, כט ע"ג
יח/א גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קג
יח/א דביר הקודש זבחים עמ' ח-י, קכו
יח/א דביר הקודש מנחות עמ' קעא, קעג, קעז {כמטיל מום}
יח/א דבר שמואל (אבוהב) סי' שג
יח/א דברות משה הבבות עמ' לד
יח/א דברי יעקב (וישקי) ח"א עמ' ב, ד
יח/א דברי תלמוד ח"ב עמ' פז, פט, צה
יח/א דגל ראובן ח"א סי' ב
יח/א הגהות חבר בן חיים
יח/א הגהות רימ"א
יח/א הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' נט {לא יחשב}
יח/א הפלאות נדרים (תשעג) עמ' מט, תכד
יח/א הרמב"ם והלכותיו
יח/א זבח טוב שער א סי' א, ג, יג
יח/א חזו"א על הרמב"ם
יח/א חי' הגרז"ס קדשים עמ' סז
יח/א חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' נז
יח/א חי' הריצ"ד
יח/א חי' חתם סופר
יח/א חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' טו
יח/א חלקת לוי עמ' נח
יח/א חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' פט עמ' רפד
יח/א טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' כח
יח/א יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ה אות ב ס"ק ב
יח/א ידי משה (בוצק') הל' פסה"מ סי' מג
יח/א יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' צז, כרך ב ח"ב עמ' עט
יח/א יחי ראובן (נאוי) עמ' יג
יח/א יקב זאב דף צא ע"א
יח/א כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' שלח
יח/א לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' ו אות א-ד
יח/א להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' מה ע"ב
יח/א להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' סו
יח/א להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' קנז
יח/א להורות נתן מועדים ח"ה עמ' כח
יח/א להורות נתן על התורה ח"ג עמ' נ, במדבר עמ' מ
יח/א מאור הקדש בכורות עמ' קא, קג
יח/א מאיר עיני חכמים ח"א דף עג ע"ד, עד ע"ב
יח/א מבשר טוב קדשים עמ' ק
יח/א מגן גבורים (או"ח) סי' לב ס"ק ט
יח/א מחשבת הקודש ח"א דף כו ע"א, מג ע"ג, נח ע"א
יח/א מטרה המקדשת את האמצעים עמ' 211
יח/א מלחמות יהודה דף מו ע"ג
יח/א מנחה חדשה (פאפרש) ח"א בראשית דף ח ע"ד, ט ע"א
יח/א מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' פג
יח/א מנחת חינוך ח"א עמ' צב, ח"ב עמ' צ {מל"מ}, שצח, ח"ג עמ' תמו
יח/א מנחת מחבת עמ' צה
יח/א מעין החכמה עמ' צ
יח/א מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף ז ע"ד
יח/א מקדש דוד קדשים סי' כח ס"ק ב במנחת מרדכי
יח/א מרגליות הים סנהדרין סה ע"א אות טז {מחשבה בלי דיבור}
יח/א משאת משה (חברוני) פסחים סי' קז עמ' קעא
יח/א משכיל ליהודה עמ' קלה, קלז
יח/א משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שלד {מחשבה לא נכונה}
יח/א משנת חיים זבחים עמ' ה
יח/א משנת חיים יומא עמ' תסח
יח/א משנת חיים קדושין עמ' תלד
יח/א משנת יעקב
יח/א מתנת כהונה בכורות עמ' רלה
יח/א נזר הקדש (קפלן)
יח/א נחלת עמי
יח/א נחלת שמואל דף טז ע"ב
יח/א נטעי נתן (פריד) סי' צ, קיג
יח/א נטעי שושנה עמ' כא-כב {מחשבה שאינה נכונה}, כג-כד {הפסד הקדשים}, כה-כז {כמטיל מום}
יח/א נר מצוה (ואלק) שרשים דף ח ע"ב {לא יחשב - לאו}
יח/א נתיבות מרדכי גיטין עמ' תקלג
יח/א נתן פריו נדרים עמ' פג, מכות עמ' קמד, רב, חולין עמ' ט
יח/א נתן פריו סוגיות ח"א עמ' קלד
יח/א נתן פריו סוכה עמ' כא
יח/א ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' רלט
יח/א סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' קכ
יח/א ספרי דבי רב ח"ג עמ' שמה
יח/א עבודת הזבח זבחים סי' ב ס"ק ג
יח/א עוגת אליהו דף לא ע"א
יח/א עין חיים ח"ב עמ' קכה
יח/א עמודי אור סי' קיב אות יח
יח/א ענפי ארז (זי') דף סח ע"ב וע"ד, קמז ע"ג
יח/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פז
יח/א פרפרת הפרשה פרשת צו פרק ז פסוק יח
יח/א צפנת פענח דברים עמ' נב, קכג
יח/א קדשי יהושע עמ' סב
יח/א קהלות יעקב זבחים ה
יח/א קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תקמג
יח/א קול דודי כריתות סי' עה
יח/א קונטרסי שעורים נדרים שעור כג עמ' קנא
יח/א קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' כ {מל"מ}
יח/א קרן הצבי מצוה כו אות ב
יח/א קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' עח, פא
יח/א ראשית בכורים דף סט
יח/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' לו, שבועות ח"א עמ' קפד, קפז
יח/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקצז, תריב
יח/א שארית יהודה (בלום) דף קלו ע"ג {המחשב עובר בלאו}
יח/א שבט הלוי (גרייבסקי) עמ' מג
יח/א שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קטו-קטז
יח/א שיח ערב קדשים עמ' ב, קכח
יח/א שלחן המלך דף מב ע"א
יח/א שלמי יוסף בכורות עמ' רלה
יח/א שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' כא, כו, מ, קעה, קפ, קפב, קפה, תג
יח/א שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' כח
יח/א שלמי שמעון (תשמו) עמ' לה
יח/א שם טוב
יח/א שם משמעון (פולק) ח"ב דף קנט
יח/א שמחת מלך עמ' 159
יח/א שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' י, ל
יח/א שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' סו
יח/א שעורי הגרי"ד תפילין עמ' פו
יח/א שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' טו, יח
יח/א שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' ד, יד
יח/א שעורי ר' יחיאל מיכל זבחים פ"א אות יב
יח/א שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ד סי' פא, צ
יח/א שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' צ
יח/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' טו
יח/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' צג
יח/א שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' יט
יח/א שעורי ר"א ליכטנשטין זבחים עמ' 50, 51
יח/א שערי היכל זבחים עמ' רלט {עובר בלאו - לא מנאו בסהמ"צ}
יח/א שערי זיו ח"ג דף קג ע"א-ע"ב
יח/א שערי טהר ח"ג שער א סי' ה אות ב, שער ב סי' כו, ח"ה שער ב סי' יב אות ח
יח/א שפת אמת על התלמוד ח"ג דף ב ע"ד
יח/א תורת יצחק ח"ב עמ' מז, קה
יח/ב אבן האזל
יח/ב אבני ציון ח"ג עמ' ריד, ח"ד עמ' רמ-רמא, רמז
יח/ב אור יעקב פסחים דף 32
יח/ב אור עולם (שניאורסון) עמ' 316
יח/ב אחיעזר ח"ב סי' כז ס"ק ד
יח/ב אלומת עלומים סי' א דף ז ע"א {לא לוקה}
יח/ב אפיקי מגינים מנחות סי' כג
יח/ב ארצות החיים סי' ח ארץ יהודה אות ב עמ' קמו {לא לוקה}
יח/ב אשר למלך
יח/ב בדבר מלך ח"ה עמ' קכג
יח/ב בינה בספרים עמ' רלב
יח/ב בית המדרש
יח/ב בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 70 {ע"מ שילמוד}
יח/ב דבר יהושע (שו"ת) ח"ג אהע"ז סי' ז
יח/ב דברות אליהו ח"ב עמ' לב
יח/ב דברי אמת (תשעט) עמ' תיג {לוקה שנאמר לא תאכל כל תועבה}
יח/ב דברי יעקב (וישקי) ח"א עמ' ה
יח/ב דקה מן הדקה דף ס ע"ג
יח/ב הפלאות נדרים (תשעג) עמ' תכד
יח/ב ואתה תחזה ח"ג
יח/ב ויטע אשל תמורה ח"ב עמ' רלג, שכד
יח/ב זבח טוב שער א סי' יג
יח/ב זוהר הרקיע (תשסד) עמ' 159
יח/ב חזון יחזקאל מנחות פ"ג ה"י
יח/ב חי' הגאון אדר"ת עמ' צז {לא יחשב - במפסיד קדשים}, קסג {לאו על מחשבה שפוסלת}
יח/ב חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' מג
יח/ב חי' הגרז"ס קדשים עמ' סז
יח/ב חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' נז
יח/ב חי' חתם סופר
יח/ב חיי נפש על הגש"פ עמ' קמד
יח/ב חמדת יעקב עמ' 220
יח/ב כבוד הלבנון דף לז ע"א וע"ג
יח/ב לב אריה (הורביץ) עמ' רמב
יח/ב לחם שלמה (ערנרייך) סי' צג
יח/ב מאיר נתיבים עמ' 472
יח/ב מחשבת הקודש ח"א דף יח ע"א, לד ע"ד, לו ע"ג, סד ע"א, ח"ב דף כא ע"ד {כמטיל מום}
יח/ב מלחמות יהודה דף סז ע"א
יח/ב מנוחת משה דף קמח ע"ד {מטיל מום}
יח/ב מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' ה, שסח
יח/ב מנחת חיים (שוויד) ח"ג עמ' קמח
יח/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' צ
יח/ב מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' קטז
יח/ב מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' שלג
יח/ב מראה כהן זבחים עמ' פא, ק, קטו {לא לוקה}
יח/ב משא יד ח"א עמ' קצג {כמטיל מום}
יח/ב משכיל ליהודה עמ' קלה, קלז
יח/ב משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שלא {מטיל מום}, שלד
יח/ב משנת יעקב כאן
יח/ב משנת יעקב משפטים עמ' סב
יח/ב משנת יעקב עבודה עמ' קטו
יח/ב משנת יעקב קרבנות עמ' קנח
יח/ב מתנת כהונה בכורות עמ' רמב
יח/ב נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף ב ע"א
יח/ב נזר התורה שנה ד גל' א עמ' רא {גם כהן לא לוקה בלאו שאב"מ}
יח/ב נטעי אשל בראשית עמ' קצ
יח/ב נר מצוה (ואלק) מצוות דף פב ע"א {פיגול - לאו שאב"מ}
יח/ב נשמת חיים (תשסח) חו"מ ענינים סי' לח עמ' עא
יח/ב נתן פריו חולין עמ' יב
יח/ב ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' שי-שיא
יח/ב ס' יהושע - שו"ת עמ' קמט
יח/ב סיני ס' יובל עמ' רעג, רעו-רעז {לא יחשב}
יח/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פז
יח/ב פרי אהרן (ברנשטיין) עמ' שיג
יח/ב צפנת פענח במדבר עמ' פב, דברים עמ' נב, קכג
יח/ב קדשי יהושע עמ' תקמב
יח/ב קובץ הערות (תשסג) סי' עד אות ג
יח/ב קונטרסי שעורים נדרים שעור כג עמ' קנא
יח/ב קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' קעט
יח/ב שארית ישראל (מינצברג) חידושים סי' יג
יח/ב שבט הלוי (גרייבסקי) עמ' מג
יח/ב שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' תסח
יח/ב שיח ערב קדשים עמ' ב
יח/ב שלמי יוסף בכורות עמ' רמב
יח/ב שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' קפב-קפג, שפט, מנחות עמ' תע
יח/ב שלמי שמחה ח"א עמ' קצא
יח/ב שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' סו
יח/ב שעורי הגרי"ד תפילין עמ' פו
יח/ב שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' כ
יח/ב שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' יא
יח/ב שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' יט
יח/ב שערי היכל זבחים עמ' רמא {שלא יפסיד הקדשים - רק במחשבה פוסלת?}
יח/ב שערי טהר ח"ב שער ד סי' יז אות ב, ח"ג שער א סי' ה אות ב, שער ב סי' כב אות ג, שער ג סי' ה אות ב, ח"ה שער ב סי' יב אות ח, סי' כ אות א
יח/ב שערי תורה (לעוו) ח"ג דף קלב ע"ג
יח/ב תורת הקדש ח"ג עמ' עט
יח/ג אבי עזרי ח"ג
יח/ג אבני ציון ח"א סי' מא אות ג, ח"ג עמ' שלו
יח/ג אור הישר [אבן האזל הל' אסו"מ פ"ו ה"ח, באר יצחק יו"ד סי' יג, עונג יו"ט סי' קעז, אור הישר מעילה יז ע"ב ודף יח ע"א]
יח/ג אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 145 {או"ש}
יח/ג אור עולם (בלומנפלד) דף צו ע"א
יח/ג אחיעזר ח"ב סי' כח ס"ק ג, ח"ג סי' סו ס"ק א
יח/ג אחר האסף עמ' תפה
יח/ג איים בים מכות פ"ג סי' כ אות ד
יח/ג אמרי בינה (אוירבך) - בב"ח סי' א ד"ה ויש לחקור
יח/ג אש קודש מעילה עמ' קמב {לא תאכל כל תועבה}
יח/ג אשר למלך
יח/ג באר בשדה עמ' תפא {כל קרבן שהוא פסול וכו' לוקה}
יח/ג באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' רצג
יח/ג בדי הארון (הכהן) עמ' 570
יח/ג בינה בספרים עמ' רלד
יח/ג בית הלוי ח"א סי' ל עמ' קכח
יח/ג בית המדרש
יח/ג בית זבול ח"א סי' יא אות ב
יח/ג בית זבול ח"א סי' יא אות ב
יח/ג בית שערים או"ח סי' שח
יח/ג ברור הלכה פסחים כד ע"א ציון ב
יח/ג ברית יצחק (איזקסון) דף ט ע"ב {לוקה משום לא תאכל כל תועבה}
יח/ג ברית עולם (ולר) סי' לא אות ו
יח/ג ברכות שמים מכות פ"ג אות כח {לא תאכל כל תועבה}, רצג, ש
יח/ג ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' נט עמ' קנח
יח/ג גבורות יצחק עמ' צד-צה
יח/ג גינת ורדים (תאומים) עמ' קצ
יח/ג דברות משה סנהדרין עמ' תשיא-תשיב
יח/ג דברות משה פסחים עמ' קמז
יח/ג דברי אמת (תשעט) עמ' רסד {כל קרבן שנאמר שהוא פסול וכו' כל האוכל ממנו כזית במזיד לוקה}
יח/ג דברי יחזקאל (מישור) עמ' קעט
יח/ג דברי יחזקאל (תרצה) דף נט ע"ג
יח/ג דברי יעקב (וישקי) ח"ג עמ' לו
יח/ג דברי תלמוד ח"ב עמ' פז
יח/ג דגל ראובן ח"א סי' ב
יח/ג דרכי משה ח"א שמעתתא יב פ' א, שמעתתא יד פ' ז
יח/ג הפלאות נדרים (תשעג) עמ' רכג, תכג, תכו-תכז
יח/ג ויקח אברהם [לשון למודים יו"ד דף ג ע"ג]
יח/ג ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' קמב
יח/ג זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' יג
יח/ג זבח שלמה ח"ב סי' כג, עמ' קנט
יח/ג זכרון בנימין ח"ב עמ' עב
יח/ג חזו"א חו"מ לקוטים סי' כג לדף יח ע"ב, קדשים לקוטים סי' ד ס"ק א-ב, סי' ה
יח/ג חזו"א על הרמב"ם
יח/ג חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' פה עמ' ריא, סי' פו עמ' ריח
יח/ג חי' הגר"ח החדש עמ' סז, תסו
יח/ג חיי אברהם (צציק) עמ' קצ
יח/ג חיים ומלך
יח/ג חקרי הלכות (שומיאץ) סי' לב דף ח ע"ד
יח/ג טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' לא
יח/ג יברך ישראל זבחים עמ' פד
יח/ג יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' רעט
יח/ג ידי משה (בוצק') הל' פסה"מ סי' מד
יח/ג יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' פ
יח/ג ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' קפב
יח/ג יראה ואהבה עמ' רמ
יח/ג להורות נתן מועדים ח"ב עמ' י
יח/ג לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' נד
יח/ג לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 89
יח/ג מאור הקדש בכורות עמ' קז
יח/ג מהרי"ט אלגזי פ"ה אות לז או"ק ד, אות מג או"ק ג
יח/ג מועדים וזמנים ח"א סי' עה
יח/ג מים אדירים דף מז ע"ד
יח/ג מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' עב, קכח, רמז
יח/ג מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' ריא
יח/ג מנחת בצלאל (תשלז) עמ' קצז
יח/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' פה, פט, צב, רז, ח"ג עמ' קפח, רל, תמו-תמז
יח/ג מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' צט, קמב, קמט, ח"ג עמ' פט
יח/ג מראה הנוגה [הלכות יו"ט (מהרי"ט אלגזי) דף קמא ע"א-ע"ב]
יח/ג מרומי גלים עמ' קיב
יח/ג משאת משה (חברוני) פסחים סי' כז עמ' 78
יח/ג משברי ים אחע"א עמ' קמו {לא תאכל כל תועבה}
יח/ג משה ידבר (תשעו) עמ' קנג
יח/ג משכיל ליהודה עמ' קכה
יח/ג משנת חיים דברים עמ' שיב, שטז
יח/ג משנת חיים הל' פסח עמ' תקד
יח/ג משנת חיים חולין סי' פ עמ' רסז, סי' צא עמ' שא
יח/ג נחלת עמי
יח/ג נטעי אשל בראשית עמ' קצ
יח/ג עבד המלך (תשסט) עמ' תנה
יח/ג פניני רבנו הגרי"ז עמ' רט, ריג
יח/ג צבי תפארת סי' כה
יח/ג צמח מנחם דף נד ע"ב {לוקה}
יח/ג צרור החיים (חייקא)
יח/ג קדשי יהושע עמ' יד, רנט {או"ש}, שפה, אלף צט, אלף ק {או"ש}
יח/ג קהל יהודה - חי' השו"ע דף יז ע"א
יח/ג קהלות יעקב בכורות כז
יח/ג קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' שנג
יח/ג קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' ק, קנט
יח/ג קרבן ציון עמ' שלב
יח/ג שאגת אריה החדשות דף מב ע"ד, עא ע"א
יח/ג שארית ישראל (מינצברג) חידושים סי' יז
יח/ג שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' קצד, ח"ה קונטרס המצוות סי' סד
יח/ג שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' שצז
יח/ג שושן עדות דף לט ע"ג
יח/ג שושנת העמקים (תאומים) עמ' קפו, קצד
יח/ג שיח ערב קדשים עמ' תמב
יח/ג שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' תקי, מנחות עמ' שפג
יח/ג שם טוב
יח/ג שמחת מלך עמ' 99
יח/ג שמש מרפא עמ' קעט
יח/ג שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' נח, ס
יח/ג שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' שלט
יח/ג שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' עב
יח/ג שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' פו
יח/ג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' קעג, שמד, שעו
יח/ג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' קיג, קיז, תפו, תקכח
יח/ג שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' תנו
יח/ג שער המלך ח"א עמ' ז
יח/ג שערי היכל זבחים עמ' רפב הערה תרסז הערה 10 {האוכל פסול לוקה - אינו לאו שבכללות}
יח/ג שערי זיו ח"ג דף פג ע"ג, קב ע"ג-ע"ד, קג ע"א-ע"ב
יח/ג שערי טהר ח"ג שער ב סי' כא אות ג, סי' כב אות ג, ח"ה שער ב סי' יג אות א
יח/ג תורת המנחה (רוקח) עמ' קנו
יח/ג תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' קמה, קמח
יח/ד אבי עזרי ח"ג
יח/ד אחיעזר ח"ב סי' כח ס"ק ג
יח/ד אחר האסף עמ' תפה
יח/ד אמונת יהושע עמ' תרעו, אלף תרסא
יח/ד אמרי בינה (אוירבך) - שחיטה סי' יז ד"ה והא דצריך
יח/ד אשר למלך
יח/ד בדי הארון (הכהן) עמ' 570
יח/ד בינה בספרים עמ' רלד
יח/ד ברור הלכה פסחים כד ע"א ציון ב
יח/ד דברי יעקב (וישקי) ח"ג עמ' לו
יח/ד דברי תלמוד ח"ב עמ' פט
יח/ד דרכי משה ח"א שמעתתא יב פ' ט
יח/ד הפלאות נדרים (תשעג) עמ' רכג, תכז
יח/ד חזו"א על הרמב"ם
יח/ד חי' הריצ"ד לעיל ה"א
יח/ד חי' ר"מ מאימראן ר"ה-חגיגה עמ' רמב
יח/ד חיבת הקודש עמ' סה
יח/ד טהרת יו"ט חט"ז עמ' ריד
יח/ד טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' לא
יח/ד יד יהודה (אשכנזי) חי' פסחים דף ט ע"ד
יח/ד למודי ה' (תקמז) דף ח ע"ב, מט ע"ד
יח/ד למודי ה' (תשפא) עמ' מד, רפ
יח/ד לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 89
יח/ד מילי דמרדכי
יח/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' קעו {מל"מ}, שפא
יח/ד מעין החכמה עמ' ריב
יח/ד מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' כ אות ו
יח/ד מרומי גלים עמ' קיב
יח/ד משכיל ליהודה עמ' קכה-קכז
יח/ד משנת חיים דברים עמ' שיב
יח/ד משנת חיים חולין סי' פ עמ' רסז
יח/ד צרור החיים (יעקב)
יח/ד שושן עדות דף לט ע"ג
יח/ד שושנת העמקים (תאומים) עמ' קפו, קצד
יח/ד שם טוב - השלמה
יח/ד שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' עב
יח/ה אבי עזרי ח"ב וח"ג
יח/ה אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' יז
יח/ה אבני ציון ח"ג עמ' קנ
יח/ה אור הישר [אור הישר בכורות לד ע"א]
יח/ה אחר האסף עמ' תפה-תפו
יח/ה אמרי בינה (אוירבך) - שחיטה סי' יז ד"ה והא דצריך, בב"ח סי' א ד"ה ויש לחקור
יח/ה אשר למלך
יח/ה בדי הארון (הכהן) עמ' 570
יח/ה בית אהרן וישראל גל' לו עמ' קנ
יח/ה בית זבול ח"א סי' יא אות ב
יח/ה בית לוי (גולדברג) דף נח ע"ג
יח/ה בני יעקב
יח/ה דברות משה סנהדרין עמ' תשיג
יח/ה דברי יואל - שו"ת עמ' שלז
יח/ה דגל יהודה (לוקץ) עמ' 17
יח/ה הגהות רימ"א
יח/ה הפלאות נדרים (תשעג) עמ' רכג
יח/ה הרועים בשושנים
יח/ה הרי בשמים (הורוביץ) ח"ה עמ' קמו
יח/ה ואתה תחזה ח"ג
יח/ה חזו"א נגעים סי' יג ס"ק ט
יח/ה חזו"א על הרמב"ם
יח/ה חי' הגר"ח החדש עמ' תס
יח/ה חמדת ישראל ח"א דף כז ע"ב-ע"ג
יח/ה יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' רעט
יח/ה לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 89
יח/ה מאור הקדש בכורות עמ' קה
יח/ה מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' רצט
יח/ה מהרי"ט אלגזי פ"ה אות לז או"ק ד, אות מג או"ק ג
יח/ה מילי דמרדכי
יח/ה מלאכת מחשבת עמ' ק
יח/ה מנחת חינוך ח"א עמ' קא, ח"ג עמ' רל
יח/ה מנחת חינוך מצוה יח (דף ל ע"ב)
יח/ה מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' רסא {רמב"ם}, ח"ג עמ' צג {הגהות עמק המלך}
יח/ה מרומי גלים עמ' קיב, קכה
יח/ה משאת משה (חברוני) פסחים סי' קו עמ' קסז
יח/ה משכיל ליהודה עמ' קכה
יח/ה משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שלא
יח/ה משנת חיים דברים עמ' שיב
יח/ה משנת חיים חולין סי' פ עמ' רסז
יח/ה משנת יוסף שביעית ח"א עמ' קמו
יח/ה נחלת שמואל דף לג ע"א
יח/ה ס' יהושע - שו"ת עמ' קכ
יח/ה ספרי דבי רב ח"ג עמ' רנד
יח/ה ענפי ארז (זי') דף קכג ע"א
יח/ה פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' קפג
יח/ה פרי הארץ (מזרחי) ח"ב דף לג ע"א
יח/ה צפנת פענח (ורשה תרצה) סי' פג
יח/ה קדשי יהושע עמ' אלף צט, אלף תקטז
יח/ה ראשית בכורים דף עב
יח/ה רלב"ג דברים פי"ד פסוק ג עמ' קי
יח/ה שושן עדות דף לט ע"ג
יח/ה שם טוב
יח/ה שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' כח
יח/ה שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' פב
יח/ה שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' פג, פו
יח/ה שער המלך ח"א עמ' ז
יח/ה שערי זיו ח"ג דף פג ע"א
יח/ה שערי טהר ח"ג שער ב סי' כא אות ב, סי' כב אות א-ג, ה, סי' כג
יח/ה שערי יצחק (תשיז) עמ' רמב
יח/ה תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תשעה
יח/ה תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' קמד, קמה, קמז
יח/ו אנצי"ת ע' אכילת קדשים הע' 92
יח/ו בית אהרן וישראל גל' לה עמ' קכג
יח/ו דברות משה קדושין סי' כג הערה סט
יח/ו דברי תלמוד ח"ב עמ' צא
יח/ו זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' קיח
יח/ו חי' הראי"ה
יח/ו מגיני שלמה עמ' רז
יח/ו מהלכי משפט ח"ד עמ' 337
יח/ו מטה אהרן ר"ה - קונ' ראש היום עמ' כה
יח/ו מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' נח
יח/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' קעו
יח/ו משנת אליעזר (רבינ') עמ' קנ
יח/ו משנת חיים יומא עמ' שסט
יח/ו ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' רצב
יח/ו קדשי יהושע עמ' תתקסה
יח/ו שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' רז
יח/ו שערי טהר ח"ה שער ב סי' יג אות א
יח/ז אבן ישראל (פישר)
יח/ז אבני נזר יו"ד סי' תנא אות יג
יח/ז אבני קודש מעילה עמ' לט {מל"מ}
יח/ז אגרות משה או"ח ח"א סי' טז ענף א, יו"ד ח"א סי' רד {מל"מ}
יח/ז אור יעקב פסחים דף 188, נדרים עמ' מח
יח/ז אור ליהודה (תשנט) עמ' קכא {אימורים מתירים את הבשר}
יח/ז אור עולם (שניאורסון) עמ' 751
יח/ז אוריין תליתאי (אפשטיין) דף לג ע"ד
יח/ז אלומות יוסף (תשנ) עמ' קג
יח/ז אמונת יהושע עמ' כט {אמורין מתירים בשר}, אלף תלא {מל"מ}, אלף תרעב {מל"מ}
יח/ז אנצי"ת ע' אמורים הע' 22, 49, ע' בזיכין הע' 34
יח/ז אפיקי מגינים מנחות סי' טו {מל"מ}
יח/ז ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קפו {מל"מ}
יח/ז אשר למלך
יח/ז בגדי יו"ט (קלוגר) עמ' רמה
יח/ז בד קודש (פוברסקי) ח"א דף קי ע"ג {מל"מ}
יח/ז בדבר מלך ח"ד עמ' קנב, ח"ה עמ' כד, כו, ח"ח עמ' יא
יח/ז בדבר מלך חי"א עמ' תכא
יח/ז בדבר מלך חי"ב עמ' קמב, רכז, רלב
יח/ז בדבר מלך חי"ד עמ' שכח
יח/ז בית אהרן (צוקרמן) עמ' קסג-קסד
יח/ז בית אהרן וישראל גל' מט עמ' קמג, גל' עג עמ' לט {מל"מ}
יח/ז בית האוצר ח"א עמ' 211
יח/ז בית זבול ח"א סי' יז אות ה
יח/ז בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' ת {מל"מ}
יח/ז בית שערים או"ח סי' שח
יח/ז בני ישראל (קרלי) סי' יד אות ו
יח/ז בנין אריאל ח"ב עמ' קמא
יח/ז בנין ציון (עטלינגר) ח"ב סי' פ
יח/ז ברור הלכה פסחים נט ע"ב ציון א
יח/ז בריכת המלך עמ' קסה, קסז, רצא
יח/ז ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' יא אות ח
יח/ז בשבילי הפסח סי' ז אות ד
יח/ז בשבילי הקרבנות סי' ו אות ח, סי' ז אות ו
יח/ז בשבילי התלמוד ח"ג מנחות יג ע"ב {מל"מ}
יח/ז דביר הקודש זבחים עמ' קכו, קלא, קסז
יח/ז דברי אברהם (שדמי) ח"ב עמ' מג
יח/ז דברי אפרים סי' ה
יח/ז דברי יעקב (וישקי) ח"א עמ' קב
יח/ז דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' ריז
יח/ז דרכי משה ח"א שמעתתא יב פ' א, ו-ט
יח/ז הלכה רבה ח"ג עמ' 240
יח/ז הררי קדם (תשס) עמ' קצג
יח/ז ואתה תחזה ח"ג
יח/ז וגר זאב עמ' קצה
יח/ז וזאת ליהודה (זלצר) עמ' רכב
יח/ז זבח טוב שער ד סי' י, שער ה סי' יא, שער ו סי' ח, יב
יח/ז זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' רסו
יח/ז זכר שלמה (זינגרביץ) עמ' צד
יח/ז זכרון בנימין ח"א עמ' קעא
יח/ז חדושים ובאורים (גרי') מעילה ג ע"ב
יח/ז חזו"א זבחים סי' יב ס"ק ט, והוספות בסוף הספר עמ' 354 ס"ק ד-ה
יח/ז חזו"א על הרמב"ם {מל"מ}
יח/ז חי' הגר"מ והגרי"ד
יח/ז חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' מד
יח/ז חי' הגרז"ס קדשים עמ' ל
יח/ז חי' יעקב עמ' קפט
יח/ז חי' משנה פסחים עמ' רמד {מל"מ}
יח/ז חמדת יעקב עמ' 201, 219
יח/ז חסדי דוד ח"ז עמ' תשסב {מל"מ}
יח/ז חקרי הלכות ח"ב סי' פג עמ' רעו {מל"מ - יש פסול פיגול מיד בשעת שחיטה}
יח/ז טהרת הקודש זבחים כט ע"ב {מל"מ - יש פסול פיגול מיד בשעת שחיטה}
יח/ז יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' ט
יח/ז יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' רצד
יח/ז יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' טו
יח/ז יתר הבז (תשסח) עמ' קז
יח/ז כבוד הלבנון דף לז ע"ג {מל"מ - יש להסתפק}
יח/ז לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' כה אות ה
יח/ז לקוטי שעורים (שטיין) פסחים ח"ב (תשסז) סי' ג ס"ק ב {האימורין}, סי' י ס"ק ד {מל"מ}
יח/ז מאור למלך פסחים עמ' קלג
יח/ז מאיר נתיבים עמ' 33
יח/ז מבית מאיר ח"ג עמ' קכב-קכג
יח/ז מועדים וזמנים ח"ג סי' רלד
יח/ז מוריה גל' ריג עמ' ה {מל"מ - האם זריקה קובעת פסול דפיגול}
יח/ז מחשבת הקודש ח"א דף נט ע"ג {מל"מ}, ח"ב דף מב ע"א
יח/ז מילי דמרדכי
יח/ז מים אדירים דף נ ע"ב
יח/ז מנחה טהורה דף כא ע"ב {מל"מ}
יח/ז מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' לד {חטאות הנשרפות}, נד {לאו}, נה, עא, קנח, קפא, קפו, רל, רמג, רמה, ח"ג עמ' קסו, מנחות עמ' קצ, קצג, רלד, תו"כ ח"א עמ' נג, ח"ב עמ' קמח
יח/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' עה, פד-פה, פז {מל"מ}, צ, צא {מל"מ}, קמא, קעו
יח/ז מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' קד {מל"מ}
יח/ז מעין נצח ח"א סי' ס-סא
יח/ז מעיני המים
יח/ז מעשה רקח
יח/ז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קפז ע"ג
יח/ז מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' שמד, ח"ב עמ' שכט {מל"מ}
יח/ז מקדש דוד קדשים סי' טז ס"ק ו
יח/ז מקדש יחזקאל
יח/ז מקור ברוך (גינ', תשמו) עמ' 142
יח/ז מקורי הרמב"ם לרש"ש
יח/ז מראה הפנים יומא דף לו
יח/ז מראה כהן זבחים עמ' קלז, קמ, קמב
יח/ז מרגניתא דר"מ
יח/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
יח/ז משא יד ח"א עמ' רטז
יח/ז משאת משה (חברוני) פסחים סי' יט עמ' 52, סי' נה עמ' 166
יח/ז משנת חיים זבחים עמ' סו, סח, רכה {מל"מ}
יח/ז משנת חיים יומא עמ' שסט, תנב
יח/ז משנת חיים מנחות עמ' קז
יח/ז משנת חיים פסחים ח"ב עמ' קנג, רעח
יח/ז משנת יעקב כאן
יח/ז משנת יעקב עבודה עמ' קפה
יח/ז נזר המלך
יח/ז נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף מב ע"א, מו ע"א, מנחות דף לט ע"ב {מל"מ}, קכח ע"ג {מל"מ}
יח/ז נחלת עמי
יח/ז נחלת שמואל דף טו ע"ב, כה ע"א, כו ע"ד {מל"מ}
יח/ז נמוקי חיים עמ' רסו {מל"מ}
יח/ז ספרי דבי רב ח"ב עמ' קיח
יח/ז עבודת הזבח זבחים סי' יא ס"ק כז, סי' טז ס"ק ט
יח/ז עבודת לוי (לוין) סי' ה ס"ק ג, סי' יז ס"ק א-ג, סי' יח
יח/ז עטרת שלמה ח"ב עמ' קמג
יח/ז ענפי ארז (זי') דף צא ע"ב
יח/ז פרי אברהם אליעזר
יח/ז צמח ארז עמ' תכט {מל"מ}
יח/ז קדשי יהושע עמ' שעג, שעט, תטו, תיט, תתקנח, אלף רצד, אלף שכג
יח/ז קהלות יעקב זבחים לז
יח/ז קול דודי (תשף)
יח/ז קול דודי סוטה סי' תו
יח/ז קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' כז
יח/ז קרית מלך
יח/ז קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' תלד {מל"מ}
יח/ז קרן פני משה ח"ב [תוס' רעק"א זבחים פ"ד מ"ד]
יח/ז רנת יצחק דברי הימים עמ' רפב {האימורים מתירים את הבשר}
יח/ז רנת יצחק שמואל עמ' לט {האימורים מתירים את הבשר}
יח/ז שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' תנט
יח/ז שיח ערב קדשים עמ' קכז {מל"מ}, קמב {מל"מ}, קמד, קנא {מל"מ}, קפז
יח/ז שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' רכז-רכח, שיא, שסב
יח/ז שם דרך ויקרא עמ' שפה
יח/ז שם טוב - השלמה
יח/ז שם משמעון (סטרליץ) עמ' רב-רג
יח/ז שמועת חיים יומא ח"ב עמ' קלג-קלד
יח/ז שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' קעג, תכט {מל"מ}, תמז, תקיד, תקכה
יח/ז שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' קנז, קצד, שנה
יח/ז שעורי ר' יחיאל מיכל זבחים פ"א אות סח
יח/ז שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ד סי' מ {מל"מ}, ק
יח/ז שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' שפד {מל"מ}
יח/ז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רכט
יח/ז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' צז, קעג, קפד, ר, רז-רח, ריד, של, שמג, שנא-שנב, שסא, שפח, תמ
יח/ז שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' שיח, שכד, שמה
יח/ז שערי היכל זבחים עמ' שה {בשר חטאות הנשרפות - הטעם לפסקו}, שלד {אינן מתפגלין - הטעם}, שלז {אכל מן המתיר - הדין כשאין מתירין}
יח/ז שערי זיו ח"ג דף כה ע"א, נב ע"א {מל"מ}
יח/ז שערי טהר ח"ב שער ג סי' ה אות ג, ח"ג שער א סי' ו אות א, ג, סי' יג אות ד, שער ב סי' ח אות ד, סי' ט אות א, ח"ה שער ב סי' יט אות ב
יח/ז שערי יצחק (תשיז) עמ' רכג-רכו
יח/ז תורה אור (שנגהי) עמ' כה {מל"מ - האם גם לפסול פיגול צריך שיקרבו כל מתיריו כמצוותם}
יח/ז תורת המנחה (רוקח) עמ' קנד, קס
יח/ז תורת הקדש ח"א עמ' כז
יח/ז תורת יצחק ח"א עמ' קכח
יח/ז תנופת זהב עמ' 110
יח/ח אבי עזרי ח"ג
יח/ח אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' קעב
יח/ח אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ה ס"ק סט
יח/ח אמונת יהושע עמ' תלו {לחם}
יח/ח אפיקי מגינים מנחות סי' כב
יח/ח בדבר מלך חי"ח עמ' רמח {ואלו דברים שאין חייבין עליהן משום פגול לעולם וכו' והיין בין יין הבא עם הנסכים בין יין הבא בפני עצמו}
יח/ח בני יעקב (כ"מ)
יח/ח בנין אריאל ח"ב עמ' קמא
יח/ח בנין ציון (עטלינגר) ח"ב סי' פ
יח/ח ברור הלכה יומא מח ע"א ציון ח
יח/ח גבורת יצחק (תשמח) דף קא
יח/ח גבורת יצחק (תשסו) עמ' קב {יין הבא עם הנסכים}
יח/ח גחלי אש דף כא ע"ב
יח/ח הר המלך ח"ז עמ' קלד
יח/ח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' שמה
יח/ח זבח טוב שער ו סי' יג
יח/ח זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' רסו
יח/ח חזו"א מנחות סי' לב ס"ק י
יח/ח חזון יחזקאל זבחים פ"ה ה"א
יח/ח יד ושם ח"ב דף לא ע"א
יח/ח מוריה גל' רטו עמ' קח {לוג שמן של מצורע}
יח/ח מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' לד, קנח, רנא, מנחות עמ' רלו, רלח
יח/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' קעו
יח/ח מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"ב דף כו
יח/ח מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' רפא
יח/ח מראה כהן זבחים עמ' קיט, קמא
יח/ח משנת חיים מנחות עמ' קלט
יח/ח משנת יעקב
יח/ח נזיר אחיו (סאויצקי) עמ' יח, כא, כג
יח/ח נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' רכט
יח/ח נזר הקדש (רזין) מנחות דף כד ע"ב
יח/ח נחלת עמי
יח/ח עבודת לוי (לוין) סי' יח
יח/ח עולת חודש ח"ג מאמר תמה
יח/ח צמח ארז עמ' תמח
יח/ח צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קז ע"ד
יח/ח קדשי יהושע עמ' שצט, תשח, תשי, תתקסה, אלף שא, אלף שג, אלף שיט
יח/ח קרית מלך
יח/ח קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' מה, עא
יח/ח שיח ערב קדשים עמ' קמו, קצט
יח/ח שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' רכח, מנחות עמ' קע
יח/ח שם טוב
יח/ח שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' רטו
יח/ח שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ד סי' ב
יח/ח שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' קמו
יח/ח שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' שפז
יח/ח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' שנז, שסב, שפד
יח/ח שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' שעג
יח/ח שערי היכל זבחים עמ' שלז {אין חייבים - האם יש פסול}, שמד {יין הבא בפני עצמו - כחכמים, והטעם}, שמה {והיין - בסולת לא נחלקו}, שמו {לוג שמן של מצורע - חזר בו מפיה"מ}
יח/ח שערי טהר ח"ב שער ג סי' ה אות ג
יח/ח שערי יצחק (תשיז) עמ' רמב {מל"מ}
יח/ח שפת אמת על התלמוד ח"ג דף יז ע"ג, ס ע"א
יח/ח תורת המנחה (רוקח) עמ' קנד, קס
יח/ח תורת הקדש ח"א עמ' כז
יח/ח תורת יצחק ח"ב עמ' ק
יח/ח תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קד {יין עם נסכים}
יח/ט אבן האזל (גם בהשמטות דף קכג ע"ג)
יח/ט אבני ציון ח"א סי' ז אות ג, סי' לט אות ג-ד, סי' מ אות ג, ח"ב סי' יג אות ב, ח"ג עמ' פח-פט, ר, ריד-רטו, ריט, רכה, ח"ד עמ' רמ-רמא, רמה-רמח, רנ
יח/ט אוצר נחמד (גרינוולד) עמ' 126-127
יח/ט אור הישר [מקום שמואל סי' סז]
יח/ט אור ליהודה (תשנט) עמ' קצ, רל
יח/ט איים בים מכות פ"ג סי' ה אות ב {מל"מ}
יח/ט אמרי זאב דף מט ע"א {לאו הניתק לעשה}
יח/ט אמת ליעקב מועד עמ' נג
יח/ט באר אברהם (אבלי) עמ' צ {מל"מ}
יח/ט באר מים חיים (נוסינזון) מכות דף טו {ניתק לעשה}
יח/ט באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קסח
יח/ט באר שרים ח"א סי' מט [קמז]
יח/ט בחיר חיים
יח/ט בית אהרן וישראל גל' כ עמ' יד {מל"מ}
יח/ט בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' פה, קכד-קכה
יח/ט בית שמאי (פרידמן) דף לג ע"ג-ע"ד {מדוע לא נימק שאין בו מעשה}
יח/ט בית שערים או"ח סי' רמה (דף קכב) {מל"מ}, יו"ד בהקדמה
יח/ט ביתאל ח"א דף יז ע"ג
יח/ט בנין יחזקאל - פתיחה כוללת ח"א ס"ק כב
יח/ט ברוך טעם (תשסח) שער עדל"ת עמ' קא {מל"מ}
יח/ט בריכת ירושלים עמ' קפו
יח/ט ברכות שמים מכות פ"א אות קסח {ניתק לעשה}
יח/ט ברכות שמים מכות פ"ג אות קמה {כ"מ}
יח/ט ברכת אברהם (קליין) ח"א עמ' לב {לאו הניתק לעשה}
יח/ט ברכת יוסף ואליהו רבה (תקז) - חידושי בן המחבר (אחרי פ' וזאת הברכה) עמוד חמישי {לא לוקה}
יח/ט גבורת יהודה פסחים סי' ל ס"ק ב
יח/ט גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' קז
יח/ט גינת ורדים (תאומים) עמ' פח, צב-צג, צה
יח/ט גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' כז
יח/ט דברות משה פסחים עמ' פו
יח/ט דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' פד
יח/ט דברי יחזקאל (מישור) עמ' שיח
יח/ט דור דורים עמ' שיט
יח/ט הדר איתמר עמ' קפג-קפד {ניתק לעשה}
יח/ט הדרת מלך (זילברברג) דף נה ע"א-ע"ב {לא לוקה כי ניתק לעשה}
יח/ט הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' פב-פג {לא כתב מטעם לאו שאב"מ}
יח/ט המאיר לארץ [מנחת אהרן סנהדרין דף סג] {מל"מ}
יח/ט התורה והתלמוד ח"ד עמ' 196
יח/ט ואתה תחזה ח"ג
יח/ט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרפד
יח/ט ויטע אשל תמורה ח"א עמ' פד
יח/ט זבח שלמה ח"ד סי' לח, עמ' קיב
יח/ט זכור לדוד עמ' קכג
יח/ט זכר יצחק (תשן) עמ' שיא
יח/ט זכר ליעקב עמ' מו
יח/ט זכרון יהודה (לאש) דף יז ע"ד
יח/ט זכרון יהושע ולקט מנחם עמ' 26, 28 {מל"מ}
יח/ט חדושים ובאורים (גרי') תמורה סי' א לדף ד ע"ב
יח/ט חזון יחזקאל זבחים פ"ח ה"ד
יח/ט חי' הגאון אדר"ת עמ' רלא {פטור משום לאו הנל"ע}
יח/ט חי' הראי"ה
יח/ט חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד תמורה ד ע"ב]
יח/ט חי' הרמב"ם למסכתות יומא ותמורה עמ' 116 {מל"מ}
יח/ט חי' מהר"ם שיק ברכות עמ' יח {מל"מ}
יח/ט חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קלב
יח/ט חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' ריח
יח/ט חיי נפש ח"ד עמ' רצד {מל"מ}
יח/ט חשבונות של מצוה עמ' תעז
יח/ט יגיעת ערב ב"מ עמ' שנ {מל"מ}
יח/ט יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' פ
יח/ט יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' יז
יח/ט יד ישראל ח"ב
יח/ט ידי משה (בוצק') הל' פסה"מ סי' מה
יח/ט כרם יהושע (ולרשטיין) דף ב ע"ד {אינו לוקה כי ניתק לעשה}
יח/ט לב לדעת זבחים סי' נט הע' 1
יח/ט מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' רז
יח/ט מאורי המועדים עמ' יח
יח/ט מאיר עיני חכמים ח"א דף עח ע"א
יח/ט מגדל צופים ח"ג סי' עה
יח/ט מגילת ספר לאוין דף קסו ע"ב
יח/ט מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' נ, שצג
יח/ט מחנה יוסף פסחים עמ' כב
יח/ט מי החג עמ' קכט, קלח {ניתק לעשה}
יח/ט מנוחת משה דף ה ע"ד {מל"מ}
יח/ט מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף טז ע"א-ע"ב
יח/ט מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' קכט, קעב
יח/ט מנחת בנימין סי' מח
יח/ט מנחת בצלאל (תשלז) עמ' קלג
יח/ט מנחת חינוך ח"א עמ' נד-נה, שנא {מל"מ}, ח"ב עמ' עו, עט, קעו
יח/ט מנחת יהודה (בוים) דף קל ע"ד
יח/ט מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' קנה {רמב"ם}, ח"ג עמ' צב {רמב"ם}, צח {מל"מ}
יח/ט מעדני מלך (תשמח) עמ' כט {מל"מ}, רצ {ממיר לא לוקה כי הוא לאו הניתק לעשה}
יח/ט מעדני מלך (תשמח) עמ' רצ-רצא {לאו הניתק לעשה}
יח/ט מעיני המים
יח/ט מעשה רק"ם (קורייאט) דף כז ע"ב
יח/ט מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף סב ע"ד
יח/ט מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' ת
יח/ט מרגליות הים סנהדרין פג ע"א אות יח
יח/ט מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קמה אות ה {מדוע לא כתב מטעם שאין בו מעשה}
יח/ט משאת מרדכי מכות עמ' צו
יח/ט משאת משה (חברוני) פסחים סי' קיז עמ' קפב
יח/ט משכנות לאביר יעקב ח"ב דף ל ע"א
יח/ט משנת חיים דברים עמ' שכג
יח/ט משנת יעקב
יח/ט משפטי דרבנן עמ' לח
יח/ט מתנת כהונה בכורות עמ' רלו
יח/ט נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף פא ע"ד
יח/ט נזר התורה שנה ד גל' א עמ' רא {נימק משום לאו הניתק לעשה ולא משום שאב"מ}
יח/ט נחלת עמי
יח/ט נחלת שמואל דף כב ע"ב {מל"מ}
יח/ט נמוקי חיים עמ' רסו {כ"מ}
יח/ט נמוקי שזבנ"י דף מא
יח/ט נר מצוה (ואלק) מצוות דף צו ע"ד {לא תותירו}
יח/ט נתן פריו מכות עמ' כח
יח/ט עבודת לוי (רוד') דף נח ע"ב
יח/ט עדות בישראל
יח/ט עטרת תפארת דף יב ע"א {ניתק לעשה}, יג ע"א {מל"מ}
יח/ט עין חיים ח"ב עמ' פט, ק
יח/ט עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' שצו-שצז
יח/ט ענפי ארז (זי') דף ריא ע"ג
יח/ט עקבי ברכה עמ' סה
יח/ט ערוגת הבושם (גרינוואלד) סוגיות עמ' קכז, קכח, רכד, רכט {והמותיר אינו לוקה שהרי ניתקו הכתוב לעשה}
יח/ט פאר הלכה פסחים עמ' מז
יח/ט פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' קצג-קצד
יח/ט פרי אברהם אליעזר
יח/ט פרקי מועדות עמ' 168
יח/ט פתחי שערים דף טז ע"ב {כ"מ}
יח/ט צרור החיים (יעקב)
יח/ט צרור החיים (קליין) דף כא ע"ב
יח/ט קול דודי (תשף)
יח/ט קול דודי כריתות סי' עו
יח/ט קול מבשר (ראטה) ח"ב עמ' סא-סב
יח/ט קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' צט
יח/ט קרבן ציון עמ' ס, פב, רנה
יח/ט קרני ראם (ירמוש) עמ' עו
יח/ט רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"א ה"ז, פ"י הי"א מקור 37, 49 {הר המוריה (שץ)}, 58
יח/ט שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' קיא אות ו
יח/ט שילוח הקן עמ' קכא {מל"מ}
יח/ט שכר שכיר סוגיות ח"א סי' ח אות ז {לאו הניתק לעשה}
יח/ט שלמי יוסף בכורות עמ' רלו
יח/ט שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' רכג, שטז, תכ
יח/ט שם טוב
יח/ט שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' קלח
יח/ט שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' קיב-קיג
יח/ט שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' תכז {מל"מ}, תלג-תלד
יח/ט תורת האוהל (תשנג) עמ' רצו {ניתק לעשה}
יח/ט תורת האשם עמ' קלו {אסור להותיר}
יח/ט תורת הלוי עמ' קמה, קמח
יח/ט תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רנט, תקה,ח"ב עמ' כא
יח/ט תיבת גומא (תשסז) עמ' קד {מל"מ}
יח/ט תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' שכז
יח/י אברהם יגל
יח/י אגרות משה או"ח ח"א סי' טז ענף א
יח/י אור הישר [עי' ראב"ן סי' לב, שעה"מ הל' יסוה"ת פ"ה ה"ח, מל"מ הל' שגגות ספ"ד]
יח/י בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' קלג
יח/י בית אהרן וישראל גל' לו עמ' קנ
יח/י ברכות שמים מכות פ"ג אות כח {לא יאכל כי קודש הם}
יח/י ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' נט עמ' קנט
יח/י גינת ורדים (תאומים) עמ' קצ
יח/י דברות משה קדושין סי' כג הערה סט
יח/י דברי אברהם (שדמי) ח"ב עמ' פה-פו
יח/י דברי תלמוד ח"א עמ' של
יח/י הגהות רימ"א
יח/י הגהות רימ"א
יח/י התורה והתלמוד ח"ד עמ' 198
יח/י ואתה תחזה ח"ג
יח/י זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' יג
יח/י זכר יצחק (תשן) עמ' שיא
יח/י חדושים ובאורים (גרי') מעילה ג ע"ב
יח/י חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' קכט
יח/י חי' הרז"ה ח"ב עמ' קכא {כרת}
יח/י חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד זבחים כט ע"א]
יח/י חי' ר' שמואל פסחים עמ' קנה
יח/י יד ישראל ח"ב
יח/י יד פשוטה אהבה עמ' לו
יח/י ידי משה (בוצק') הל' פסה"מ סי' מו
יח/י יחוה דעת ח"ה עמ' קא
יח/י ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' קלד
יח/י כרם יהושע (ולרשטיין) דף יט ע"ב {כזית}
יח/י כרם מנחם סי' יט
יח/י להורות נתן על התורה ח"ג עמ' מד, ס
יח/י מגיני שלמה עמ' רז
יח/י מהלכי משפט ח"ד עמ' 338
יח/י מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' נז, קעח
יח/י מים אדירים דף מז ע"ד
יח/י מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' עב, ח"ג עמ' קכו
יח/י מנחת בצלאל (תשלז) עמ' קכז
יח/י מנחת חינוך ח"ב עמ' פט, קעו, רז, ח"ג עמ' רל, תמו
יח/י מנחת כהן (יוסף חיים) דף קיז
יח/י מנחת כהן (פימינטל) מבוא השמש מאמר א פ"ב אות יד, פ"ד אות ו
יח/י מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' קמב, ח"ג עמ' צ
יח/י מנחת עני (תקמז) דף כג ע"ב {חייב משעה שנדחו מאכילה}
יח/י מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ב]
יח/י מקראי קדש (תשנג) עמ' תקו
יח/י מראה כהן זבחים עמ' רנו
יח/י נר מצוה (ואלק) מצוות דף ק ע"ד
יח/י סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קכח
יח/י עיני יצחק דף כה ע"ג
יח/י עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קסג
יח/י עקבי ברכה עמ' סה
יח/י פרי אברהם אליעזר
יח/י קדשי יהושע עמ' שפד, אלף שצ, אלף שצז
יח/י קול דודי (תשף)
יח/י קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קצב
יח/י קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שכא, ח"ב עמ' צט
יח/י קרבן ציון עמ' שלב
יח/י רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' צ {השמיט שלגבי אימורין החיוב תלוי בזמן אחר}
יח/י שאגת אריה החדשות דף עא ע"ג
יח/י שושנת העמקים (תאומים) עמ' קצד
יח/י שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' יא, יג
יח/י שם טוב
יח/י שמש מרפא עמ' קעט
יח/י שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' נח, רמד
יח/י שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' קלח
יח/י שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' שמד
יח/י שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' קיד, קיז, תקכח
יח/י שער המלך ח"א עמ' י
יח/י שערי היכל זבחים עמ' תרסז הערה 10 {והיכן הזהיר - בניגוד לתוס'}
יח/י שפת אמת על התלמוד ח"ג דף צו ע"ג
יח/י תורת האשם עמ' מא
יח/י תנובת ציון דף ס ע"ג
יח/י תנופת זהב עמ' 2
יח/יא אבי עזרי ח"ב
יח/יא אבן ישראל (פישר)
יח/יא אור הישר [אור הישר מעילה יז ע"ב]
יח/יא אמונת יהושע עמ' אלף תיד
יח/יא אנצי"ת ע' אסורים מצטרפים הע' 9, 11, 16
יח/יא אש קודש מעילה עמ' קמב
יח/יא בית המדרש
יח/יא ברוך טעם (תשסח) שער עדל"ת עמ' קח
יח/יא בריכת המלך עמ' שה
יח/יא דברי אברהם (שדמי) ח"ב עמ' פה
יח/יא ואתה תחזה ח"ג
יח/יא חדושים ובאורים (גרי') מעילה יז ע"ב
יח/יא חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד זבחים כט ע"א]
יח/יא יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' צח
יח/יא כרתי ופלתי סי' צח אות יא
יח/יא מנחת חינוך ח"א עמ' מח, ח"ב עמ' עח, קעו, שע
יח/יא מקדש דוד קדשים סי' טז ס"ק ד
יח/יא מראה הפנים נזיר דף כו
יח/יא משנת חיים ערכין עמ' תרנב-תרס
יח/יא פרחי אהרן עמ' 107
יח/יא קול דודי (תשף)
יח/יא קול דודי כריתות סי' רפח
יח/יא שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' יג
יח/יא שם טוב
יח/יא שעורי מצוות (מילר) דף ה ע"א
יח/יא שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' קנ
יח/יא שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' קיא
יח/יא שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' תכב
יח/יא שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תפו
יח/יא שערי היכל זבחים עמ' תרסז {מצטרפין לכזית - גם למלקות וכרת}
יח/יב אגרא לישרים סי' לו
יח/יב אגרות משה קדשים סי' טו ענף א
יח/יב אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 71, 121 {רמב"ם}, ח"ב עמ' 185 {ר"ח הלוי}
יח/יב אור טהרה סי' קלג
יח/יב אור עולם (שניאורסון) עמ' 760
יח/יב אמונת יהושע עמ' אלף פד
יח/יב אמונת עתיך גל' 111 עמ' 55 {לסבב}
יח/יב אפיקי מגינים מנחות סי' יח, כ {ר"ח הלוי}
יח/יב ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קכה
יח/יב אשל אברהם (שפירא) עמ' עט {לסדר}
יח/יב באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' עד-עה
יח/יב בד קודש (פוברסקי) ח"א דף קיב ע"ג
יח/יב בדבר מלך ח"ה עמ' קמד
יח/יב בית המדרש
יח/יב בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' קיז
יח/יב בית יעקב (מסקין) סי' כא, ל
יח/יב בית יצחק (תשי"ג) עמ' 112
יח/יב בני יעקב (כ"מ)
יח/יב בנין אריאל ח"ב עמ' צה
יח/יב בנין הלכה עמ' כט, רז, רטו, רכד, רכז
יח/יב בצל החכמה (חזות) עמ' 214 {כ"מ}
יח/יב ברור הלכה חולין לו ע"א ציון ה {לבונה}
יח/יב ברור הלכה פסחים כד ע"ב ציון ג, מכות יג ע"א ציון ט, יד ע"ב ציון ג
יח/יב בריכת ירושלים עמ' ריא
יח/יב ברכות שמים מכות פ"ג אות צו, קו {כר' יוחנן}
יח/יב ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' יא אות ג
יח/יב ברכת מרדכי פסחים עמ' רלא, רלד
יח/יב בשבילי הקודש סי' ב אות א {כזית לבונה}
יח/יב גבורת יצחק אבות עמ' קעז
יח/יב גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' נד
יח/יב גבורת יצחק מ"ש עמ' קכט
יח/יב גבורת יצחק מכות עמ' רפז, רצז
יח/יב גחלי אש דף כא ע"ב-ע"ג
יח/יב גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' כו
יח/יב דברי אפרים סי' ו
יח/יב דברי יהודה דף נ ע"ב {לפני זריקה}
יח/יב דברי יהודה סי' טו אות ג
יח/יב דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' לג
יח/יב דורש לציון (תשנה) עמ' נו
יח/יב דעת ותבונה מכשירין עמ' יא, כו
יח/יב דרכי אהרן ח"א עמ' יד
יח/יב דרכי משה ח"א שמעתתא ט פ"א
יח/יב היכלי שן ח"ג סי' לט
יח/יב הערות ובאורים (אדלשטיין) טהרות עמ' ב, קד
יח/יב ואתה תחזה ח"ג
יח/יב זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' ריט-רכ
יח/יב זהב התרומה תרומות עמ' קעה
יח/יב זכר שלמה (זינגרביץ) עמ' קא
יח/יב זכרון בנימין ח"א עמ' קעא, רא
יח/יב זכרון בנימין ח"ב עמ' קכא, קכד, קסג, תקסד
יח/יב חזו"א על הרמב"ם
יח/יב חזון יחזקאל מכות פ"ג ה"א {רמב"ם}, זבחים פ"ה ה"ד {ר"ח הלוי}
יח/יב חי' הגר"ח החדש עמ' קג
יח/יב חי' הגר"י סי' מז
יח/יב חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' סח
יח/יב חי' חפץ חיים
יח/יב חי' ר' חיים הלוי דף סב-סג
יח/יב חי' ר' שמואל פסחים עמ' קנה
יח/יב חלת לחם (תשנח) עמ' א
יח/יב חמדת יעקב עמ' 122
יח/יב חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' צג עמ' שט
יח/יב יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' רצז
יח/יב יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' פו
יח/יב ידי משה (בוצק' תשמג) סי' קעג
יח/יב ידי משה (בוצק') זבחים סי' פ, פב
יח/יב ימי שלמה
יח/יב ישמח אב עמ' קמה
יח/יב ישמח אב עמ' קמה {ר"ח הלוי}
יח/יב יתר הבז (תשסח) עמ' כו
יח/יב כרם אברהם עמ' קא
יח/יב כתבי העלוי מראקוב עמ' קנה
יח/יב לב טהור עמ' קצב
יח/יב לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ד אות ג
יח/יב לבני בנימין דף מ ע"ד
יח/יב להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קלח
יח/יב להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' קסב
יח/יב להורות נתן מועדים ח"א עמ' יח
יח/יב להורות נתן על התורה ח"ג עמ' מא, במדבר עמ' ס
יח/יב לקח טוב (תשפא) הסכמת עטרת ישועה אות יא-יב {אוכל מלבונה כזית לוקה דחבת הקודש דאורייתא קשה שהרי בשר שהוכשר על ידי חיבת הקודש הוי דרבנן}, כלל ו אות קמב {אסור לטמא קדשים או לסבב להם טומאה שהרי פוסלן אין לשחוט אותו ואת בנו ולפוסלו להקרבה}
יח/יב מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"א דף כה ע"ב {לבונה}
יח/יב מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' תקכא, ח"ב עמ' ז
יח/יב מוריה גל' רכו עמ' נז {גרימת טומאה לקדשים}
יח/יב מזכרת חיים עמ' קנה
יח/יב מי באר (אופנהיימר) פלגי מים דף י ע"א
יח/יב מלאכת חשב עמ' קסג
יח/יב מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' כד, קיא {לבונה}, קכה {אינו לוקה}, קכז, קלד {לבונה}, מנחות עמ' פז, תצא
יח/יב מנחת חינוך ח"א עמ' מט, ח"ב עמ' צב-צג, קמא
יח/יב מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' שס, שסה
יח/יב מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' פח, צב-צג
יח/יב מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' קכ-קכא
יח/יב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קז ע"ד, קח ע"א
יח/יב מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' יח
יח/יב מקדש דוד קדשים סי' כו ס"ק ו במנחת מרדכי
יח/יב מראה כהן זבחים עמ' קטו
יח/יב מרגניתא דר"מ
יח/יב מרכבת יוסף דף כד ע"ג {אכל כזית לבונה}, כח ע"ב וע"ד {המטמא אינו לוקה}, סו ע"ג {כר' יוחנן}
יח/יב משאת משה (חברוני) פסחים סי' יט עמ' כה, 52, סי' ע עמ' 206
יח/יב משנה הלכות ח"ג סי' רא
יח/יב משנת יעקב כאן
יח/יב משנת יעקב עבודה עמ' קנב-קנד
יח/יב משנת יעקב קרבנות עמ' רלא, רצא
יח/יב משפטי דרבנן עמ' מח, קכ
יח/יב נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף מד ע"ג-ע"ד, מהדו"ת דף מט ע"א, נב ע"ד
יח/יב נחלת עמי
יח/יב נמוקי חיים עמ' רסו {מל"מ}
יח/יב נתן פריו מכות עמ' קמד-קמו
יח/יב נתן פריו סוכה עמ' רפה
יח/יב סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' קכ
יח/יב עבודת הזבח מעילה סי' ח ס"ק יד {ר"ח הלוי}
יח/יב עטרת ישועה (תשלו) עמ' לה
יח/יב עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' כט
יח/יב ענפי ארז (זי') דף קצ ע"ג
יח/יב ערהשה"ע זרעים סי' פד אות א
יח/יב פניני רבנו הגרי"ז עמ' תקסח, תקצז, תשד
יח/יב פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' קפה
יח/יב פרי שמואל מכות עמ' קיד
יח/יב פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 280
יח/יב צמח ארז עמ' תלב
יח/יב צרור החיים (יעקב)
יח/יב קדשי יהושע עמ' קסה, תמז {ר"ח הלוי}, תסט {ר"ח הלוי}, תתמא {ר"ח הלוי}, תתקה {ר"ח הלוי}, תתקעא, תתקעג {ר"ח הלוי}, תתקעד-תתקעה, אלף שיג
יח/יב קובץ השמיטה עמ' תכג
יח/יב קרית מלך
יח/יב רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ז ה"ט
יח/יב רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קע
יח/יב שארית נתן (לוברט)
יח/יב שבט הלוי (גרייבסקי) עמ' מב {השמיט לאו לטמא קדשים}
יח/יב שולי המעיל מעילה אות רטו {ר"ח הלוי}
יח/יב שיח ערב קדשים עמ' קסד-קסה
יח/יב שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' רכב-רכג, רפה-רפח
יח/יב שם טוב
יח/יב שמן למאור (ביימאייל) דף יד ע"א-ע"ב {לבונה}
יח/יב שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' סא, קיג, קיט
יח/יב שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' קפט, רסב, שלט
יח/יב שעורי הגרב"ד פסחים עמ' קלא, קעג
יח/יב שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' תצב {ר"ח הלוי}, תצה
יח/יב שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' רכב {ר"ח הלוי - מתן כלי בלבונה}
יח/יב שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' שפג {ר"ח הלוי - קדוה"ג בעצי מערכה}
יח/יב שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות קלו
יח/יב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' קנג, קנז-קנח {ר"ח הלוי}, קסא {ר"ח הלוי}, קסד {ר"ח הלוי}, קעב-קעג, שעז, תנט
יח/יב שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' רסא, שכט, תב, תז, תפא {ר"ח הלוי}
יח/יב שער המלך ח"א עמ' י, ח"ב עמ' קפח
יח/יב שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ה הע' 34, 39
יח/יב שערי היכל זבחים עמ' רעח {אסור לטמא - לא איסור נגיעה}, רעט {המטמא אינו לוקה - כר' יוחנן, והטעם}, רפב {משום קודש טמא - לוקה מטעם אחר}, שסה {מלבונה שנטמאה לוקה - ביאור שיטתו}, שסו {אכל מלבונה - השמיט דין העצים}
יח/יב שערי זיו ח"ג דף מז ע"ב
יח/יב שערי טהר ח"א שער ג סי' א, סי' יא אות ב
יח/יב שערי יצחק (תשיז) עמ' רלה {ר"ח הלוי}, רמד
יח/יב שפת אמת על התלמוד ח"א דף קכח ע"ד, ח"ג דף יד ע"ד, טו ע"א
יח/יב תורת האוהל (תשנג) עמ' קמב, קמד {בוולד הטומאה}
יח/יב תורת האשם עמ' קכ, קמח {כזית מלבונה}
יח/יב תורת המנחה (רוקח) עמ' רג
יח/יב תורת הקדש ח"א עמ' קטז
יח/יב תורת חיים וחסד עמ' תפז
יח/יב תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קלא
יח/יב תנופת זהב עמ' 99
יח/יב תפארת ראובן עמ' פא
יח/יג אבני נזר יו"ד סי' תנא אות ח
יח/יג אור הישר [לח"מ הל' סנהדרין פי"ט ה"א וה"ב, מל"מ הל' טו"צ פי"א ה"ב]
יח/יג אמונת עתיך גל' 111 עמ' 54 {המטמא תרומה כמטמא קדשים}
יח/יג אמרי נפתלי ח"ב עמ' ק
יח/יג אנצי"ת ע' אכילת קדשים הע' 40, 45, 47, 51
יח/יג בית לוי (גולדברג) דף עח ע"ד
יח/יג בית נפתלי (תרנט) סי' סא
יח/יג בית נפתלי (תשסו) עמ' שכח
יח/יג בית שערים יו"ד סי' תלח
יח/יג ברור הלכה מכות יד ע"ב ציון ג
יח/יג ברית אברהם (אמריליו) דף קיד ע"ב
יח/יג ברכות שמים מכות פ"ג אות צג
יח/יג דברות משה נדרים עמ' קנו
יח/יג דברי אמת (תרכא) דף פ ע"ב
יח/יג דברי אמת (תשעט) עמ' רמח {אם אכל מן הקודש בין טמא בין טהור במזיר חייב כרת, וכ"מ}, רנד {שחייבין על השוגג קרבן עולה ויורד}
יח/יג דברי שמואל (מאדלינגר) דף כא ע"ג
יח/יג דעת ותבונה מכשירין עמ' כט
יח/יג הרמב"ם והלכותיו
יח/יג ואתה תחזה ח"ג
יח/יג זכר יצחק (תשן) עמ' קצט
יח/יג חזו"א זבחים סי' ט ס"ק י
יח/יג חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' רטו
יח/יג חי' מהר"ם שיק מכות עמ' ריב
יח/יג חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' קח
יח/יג חנוכת הבית עמ' סד
יח/יג ידי משה (בוצק') הל' פסה"מ סי' מז-מח
יח/יג ידי משה (בוצק') זבחים סי' לח
יח/יג יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' טו
יח/יג יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' רנא
יח/יג יתר הבז (תשסח) עמ' כו
יח/יג כלי טהור עמ' רס, רפג
יח/יג כתב סופר חו"מ דף לט ע"ד
יח/יג כתר המלך
יח/יג מי החג עמ' יב
יח/יג מלבושי יו"ט ח"ב יו"ד סי' ט
יח/יג מלכי בקדש (מלכי) דף קמב ע"ג
יח/יג מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' קיד, קכה
יח/יג מנחת חינוך ח"ב עמ' קמ, קסד, רצד
יח/יג מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' רלג
יח/יג מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' תצג
יח/יג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רסז ע"ב
יח/יג מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' ל
יח/יג מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' שצח
יח/יג מקדש דוד קדשים סי' לא ס"ק ד
יח/יג מקור ברוך (פייתוס) דף שב ע"ב {אדם שנטמא טומאה}
יח/יג משאת מרדכי מכות עמ' צ
יח/יג משכנות אפרים שבת סי' ו אות ב
יח/יג נחלת עמי
יח/יג נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א ח"ב פרק מה פסוק ד
יח/יג עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' כז, כט
יח/יג ענפי ארז (זי') דף רז ע"ג
יח/יג פניני רבנו הגרי"ז עמ' תקצז, תרנז
יח/יג צוף דבש (לוין) דף יג ע"ג {בכל קדש לא תגע}
יח/יג צרור החיים (חייקא)
יח/יג קדשי יהושע עמ' רלז
יח/יג קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' רפג
יח/יג קול דודי (תשף) (בקיצור)
יח/יג קול דודי שבועות סי' ע
יח/יג קרית מלך
יח/יג רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ז ה"ט
יח/יג שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' קסד
יח/יג שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' רל
יח/יג שארית נתן (לוברט)
יח/יג שלמי יוסף מנחות עמ' שפז
יח/יג שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' שיג
יח/יג שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' קיא
יח/יג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שכ
יח/יג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' קנד
יח/יג שער המלך ח"ב עמ' קפח-קפט
יח/יג שערי היכל זבחים עמ' רעט {והיכן הזהיר? ביולדת - כריש לקיש, והטעם}
יח/יג שערי זיו ח"ג דף כט ע"ג
יח/יג שערי טהר ח"ג שער א סי' יג אות ז
יח/יג תורת האשם עמ' רכג {אכל כזית}
יח/יד אהבת איתן הוריות עמ' קפז
יח/יד אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"ו הע' 20
יח/יד אוצרות הרמב"ם
יח/יד אור הישר [אור שמח הל' תרומות פ"ו ה"ז, כ"מ הל' ביא"מ, מל"מ הל' איסו"מ פ"ו ה"ח]
יח/יד אמונת עתיך גל' 111 עמ' 54 {המטמא תרומה כמטמא קדשים}
יח/יד אמרי בינה (אוירבך) - שחיטה סי' כד ד"ה ואף
יח/יד אמרי נפתלי ח"ב עמ' ק
יח/יד אפיקי מגינים זבחים סי' כב
יח/יד ארזא דבי רב יבמות עמ' סד {מחו"כ לוקה מהתורה}, קמח
יח/יד ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קכו
יח/יד ארעא דרבנן סי' רפב
יח/יד באר שרים (שולמן) עמ' צד
יח/יד בד קודש (פוברסקי) ח"א דף פא ע"ב
יח/יד בינת נבונים דף נט ע"ג
יח/יד בן שלמה דף סד ע"א
יח/יד בנין אפרים עמ' קעו
יח/יד בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' קסה
יח/יד גבורת יצחק חגיגה עמ' רכט-רל, רלה
יח/יד גור אריה ויקרא פ' ה הע' 16
יח/יד דביר הקודש זבחים עמ' קמד-קמה
יח/יד דברות משה יבמות עמ' סא
יח/יד דברות משה נדה וטהרות עמ' תרנז {ואינו חייב כרת שנאמר וטומאתו עליו וכ"מ}
יח/יד דברי אמת (תשעט) עמ' תיח {אם אכל קדש לוקה בטומאות של דבריהם אינו לוקה, וכ"מ}
יח/יד דברי יצחק (הרצוג) דף סב ע"ג-ע"ד {טבול יום לא חייב כרת אבל לוקה}
יח/יד המאור הגדול (יעבץ) עמ' רנה
יח/יד הרמב"ם והלכותיו
יח/יד ואתה תחזה ח"ג
יח/יד זכר יצחק (תשח) עמ' קפז
יח/יד חזון נחום זרעים ח"א עמ' ד
יח/יד חזקה רבה יו"ד הלכה נא
יח/יד חי' הגר"ח החדש עמ' קמג
יח/יד חי' הראי"ה
יח/יד חי' הריצ"ד
יח/יד חי' חפץ חיים
יח/יד חי' מהר"ם שיק מכות עמ' ריב, שבועות עמ' יט
יח/יד חיי אברהם (צציק) עמ' קס, קצט
יח/יד חנא וחסדא ח"ב דף קפג ע"ג
יח/יד חקרי לב (לווינבוק) דף לד ע"ג
יח/יד טהרת יו"ט חט"ו עמ' רנט
יח/יד יד אברהם כלים עמ' יג
יח/יד יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' טו
יח/יד כלי טהור עמ' רנט
יח/יד כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' קעט
יח/יד לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ד אות ב
יח/יד לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 81
יח/יד לקוטי שיחות תזריע תשדם הערה 16
יח/יד לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' כז, כט-ל
יח/יד מאור הקודש זבחים עמ' עה
יח/יד מגילת ספר לאוין דף קסז ע"ג
יח/יד מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' תקכא, ח"ב עמ' ז
יח/יד מהרי"ט אלגזי פ"ג אות מ (הראשון) או"ק ב
יח/יד מוריה שנה י גל' ז (ר"א בורודיאנסקי)
יח/יד מי החג עמ' יב-יג
יח/יד מנחה טהורה דף לח ע"ד {מל"מ}
יח/יד מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' קיג
יח/יד מנחת חינוך ח"ב עמ' כט, צב, קמא
יח/יד מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' קיז, רלד
יח/יד מעין החכמה עמ' קו
יח/יד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רסז ע"ג
יח/יד מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' כז
יח/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
יח/יד משאת משה (חברוני) פסחים סי' מד עמ' 138
יח/יד משך חכמה ויקרא פי"ב פס' ה, במדבר פי"ט פס' יג
יח/יד משנת יעקב
יח/יד משנת ירושלים עמ' פג
יח/יד נחלת עמי
יח/יד נתן פריו מכות עמ' פ
יח/יד ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תעא
יח/יד סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ה עמ' תנה
יח/יד סהמ"צ לרס"ג ח"ג דף מז ע"ב
יח/יד עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' קס-קסב
יח/יד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' צט
יח/יד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' סט, צט
יח/יד פותח יד
יח/יד פניני רבנו הגרי"ז עמ' תקצז, תשא
יח/יד פרי שמואל מכות עמ' עז
יח/יד צמח צדקה עה"ת עמ' קמח
יח/יד צפנת פענח ויקרא עמ' נח
יח/יד קדשי יהושע עמ' רסט
יח/יד קול דודי (תשף) (בקיצור)
יח/יד קול דודי שבועות סי' סט-ע
יח/יד קרית מלך
יח/יד רלב"ג ויקרא פ"ו תועלת יז עמ' קיז
יח/יד שארית נתן (לוברט)
יח/יד שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' שסט
יח/יד שופריה דיעקב (מערך) דף לג {בכל קדש לא תגע}
יח/יד שושנת העמקים (תאומים) עמ' נז, נט
יח/יד שיח ערב קדשים עמ' שנה
יח/יד שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' רעה
יח/יד שם טוב (גם בהשלמה)
יח/יד שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' רפ
יח/יד שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' קד
יח/יד שעורי הגרב"ד פסחים עמ' קסח
יח/יד שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' רכו
יח/יד שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות קיב
יח/יד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שכ
יח/יד שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תרנו
יח/יד שער המלך ח"ב עמ' רמח
יח/יד שערי היכל זבחים עמ' פ {מחוס"כ שאכל קדשים - שיטתו במחוס"כ}
יח/יד שעת הכושר דף כו ע"ב
יח/יד תועפת ראם (גטיניו) דף סט ע"א
יח/יד תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' נח
יח/יד תנופת זהב עמ' 163, 180, 202, 377
יח/טו אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' כז אות ו
יח/טו אור הישר [מל"מ הל' טו"צ פ"ב ה"ט]
יח/טו בדבר מלך ח"ו עמ' קא-קב
יח/טו דברי אמת (תרכא) דף פ ע"ב
יח/טו דברי אמת (תשעט) עמ' רמח {אם היה טמא בטומאות של דבריהם אינו לוקה וא"צ לומר שאינו חייב כרת}
יח/טו ואתה תחזה ח"ג
יח/טו ויקן יוסף דף קעג ע"ב
יח/טו חנא וחסדא ח"ב דף קפג ע"ג
יח/טו טל חיים (טל) ברכות עמ' תיד
יח/טו יד אברהם טהרות עמ' כו
יח/טו יד סופר עמ' קמג {מל"מ}
יח/טו מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' תמז
יח/טו מנחת חינוך ח"ב עמ' קעו
יח/טו מפתח הבאורים [גרי"ז דף מט]
יח/טו משאת משה (חברוני) פסחים סי' ע עמ' 206
יח/טו נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' קעח-קעט
יח/טו פניני רבנו הגרי"ז עמ' תנט, תרנז {גרי"ז}
יח/טו קרית מלך
יח/טו שערי ציון (כהן, תרצח) דף טז ע"ג, נב ע"ב
יח/טו שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' ק, ריח
יח/טז אור הישר [לח"מ הל' מעה"ק פ"ז ה"ז, מל"מ הל' תמידין פ"א ה"ג]
יח/טז אשדות הפסגה דף קכו ע"ג
יח/טז בני יעקב
יח/טז ברור הלכה מכות יד ע"ב ציון ג
יח/טז ברכות שמים מכות פ"ג אות צג
יח/טז ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' יא אות ג
יח/טז ברכת מרדכי פסחים עמ' רלא
יח/טז דברי אמת (תשעט) עמ' תיח {אם אכל קדש לוקה בטומאות של דבריהם אינו לוקה, וכ"מ}
יח/טז דברי יצחק (הרצוג) דף סב ע"ג-ע"ד {אכל בשר קודש לפני זריקה}
יח/טז דרכי משה ח"א שמעתתא ט פ"א
יח/טז הגהות רימ"א
יח/טז הגהות רימ"א {כ"מ}
יח/טז ואתה תחזה ח"ג
יח/טז וענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' סו
יח/טז זבח טוב שער ו סי' ג, ח
יח/טז זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' רסו
יח/טז חזו"א זבחים סי' ט ס"ק י, מנחות סי' לב ס"ק לט
יח/טז חזו"א על הרמב"ם
יח/טז חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' מד
יח/טז חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' רטו
יח/טז חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' קח
יח/טז חמדת יעקב עמ' 89
יח/טז חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' סד עמ' רט
יח/טז יד איתן
יח/טז מלכי בקדש (מלכי) דף קמב ע"ג
יח/טז מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' קכה, קס
יח/טז מנחת חינוך ח"ב עמ' צב, צד, קמא, קעו, רח
יח/טז משיבת נפש עמ' קפג
יח/טז נחלת עמי
יח/טז פרי אברהם אליעזר
יח/טז צוף דבש (לוין) דף יג ע"ג {טמא שאכל לפני זריקת הדם}
יח/טז צמח ארז עמ' תלא
יח/טז קדשי יהושע עמ' רלז, רסה, שפו, תיג
יח/טז שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' שיב, שסג
יח/טז שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' תקטו
יח/טז שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' קנז, שמג
יח/טז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' קנה, רט, ריד, תמ
יח/טז שער המלך ח"ב עמ' קפט
יח/טז שערי היכל זבחים עמ' רפא {קודם זריקה לא לוקה - כר' יוחנן, והטעם}, רפב {משום טמא שאכל - לוקה מטעם אחר}
יח/טז שערי טהר ח"ג שער א סי' יג אות ג, שער ב סי' כב אות ד
יח/טז תורת המנחה (רוקח) עמ' רג
יח/טז תנופת זהב עמ' 225
יח/טז תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 212
יח/יז אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 120
יח/יז אור עולם (שניאורסון) עמ' 759
יח/יז בדבר מלך ח"ח עמ' סח
יח/יז דברי אפרים סי' ה {מל"מ}
יח/יז הרמב"ם כמחנך עמ' 211
יח/יז ואתה תחזה ח"ג
יח/יז חי' הריצ"ד
יח/יז ידי משה (בוצק') זבחים סי' קיב
יח/יז כתר המלך
יח/יז מוריה גל' צט עמ' ע
יח/יז מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' רטז
יח/יז מנחת חינוך ח"ב עמ' צב, קמא, קעו, רח
יח/יז מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' שכא
יח/יז מעשה רקח
יח/יז משאת משה (חברוני) פסחים סי' יט עמ' 52
יח/יז משנת חיים יומא עמ' תנב
יח/יז נחלת עמי
יח/יז קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' נ
יח/יז שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' תסג
יח/יז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' תמ
יח/יז שערי טהר ח"ג שער א סי' ה אות ג
יח/יז שערי יצחק (תשיז) עמ' רמא
יח/יז שפת אמת על התלמוד ח"ג דף צה ע"ג
יח/יח באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ג סי' עו אות יד
יח/יח בדבר מלך חי"א עמ' נד
יח/יח ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' יא אות ד, ח
יח/יח ברכת מרדכי פסחים עמ' רלב
יח/יח ואתה תחזה ח"ג
יח/יח כבוד מלכים (מרגליות) {כ"מ - אבל}
יח/יח לקוטי שעורים (שטיין) חולין (תשסז) סי' טו ס"ק ב
יח/יח מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' קמה
יח/יח מנחת חינוך ח"א עמ' צג, ח"ב עמ' צד, קמא
יח/יח מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' רמא
יח/יח צמח ארז עמ' תלב
יח/יח שבט הלוי (גרייבסקי) עמ' מב {מלקות לאוכל בטומאה}
יח/יח שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' רפז
יח/יח שם טוב
יח/יח שעורי ר' יחיאל מיכל זבחים פ"א אות יב
יח/יח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' רלד
יח/יח תפארת ציון (קואינקה) עמ' קג
יח/יט אבי עזרי ח"א
יח/יט אברהם יגל
יח/יט אור הישר [אור הישר כריתות יד ע"א ומעילה ספ"א]
יח/יט אור ליהודה (תשנט) עמ' קפז-קפח {קרבן מפוגל לא יכול להיות נותר}
יח/יט אור שמח
יח/יט איים בים פסחים סי' כו אות ד {איסור חל על איסור בקדשים}
יח/יט בדבר מלך ח"ד עמ' קעו
יח/יט בדבר מלך חי"א עמ' נד
יח/יט בית יעקב (מסקין) סי' ג
יח/יט ברית אברהם (פיעטרקוב) או"ח סי' לא
יח/יט בשבילי הקודש סי' ב אות ג {בשר פסח שלא נצלה}
יח/יט בתי כנסיות דף ל ע"ב
יח/יט דגל יהודה (בילו') עמ' סא
יח/יט הגהות רימ"א
יח/יט הר המוריה (אדר"ת) עמ' רנח
יח/יט השיב משה (תשעה) סי' לח [א] אות טז עמ' קלג
יח/יט ואתה תחזה ח"ג
יח/יט חי' הראי"ה
יח/יט חי' הריצ"ד
יח/יט יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' עז
יח/יט ידי משה (בוצק') הל' פסה"מ סי' מט
יח/יט יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' טז, צח
יח/יט מלחמות יהודה דף קלז ע"ב
יח/יט מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' קפא, רמז
יח/יט מנחת בצלאל (תשלז) עמ' קכט
יח/יט מנחת חינוך ח"א עמ' מו, ח"ב עמ' עז, קמא
יח/יט מנחת חינוך מצוה ז (דף יד ע"ג)
יח/יט מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' תפב
יח/יט מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' שמ
יח/יט מרכבת המשנה מהדו"ב
יח/יט משברי ים אחע"א עמ' ריד
יח/יט משנת יעקב
יח/יט נחלת עמי
יח/יט נחלת שמואל דף יז ע"ג
יח/יט עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' לז
יח/יט פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' נ
יח/יט קדשי יהושע עמ' רסה, תתקעו
יח/יט קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תתל
יח/יט קול דודי (תשף)
יח/יט קול דודי כריתות סי' שלד
יח/יט קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' עח
יח/יט שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' שיד, מנחות עמ' שפח
יח/יט שלמי שמחה ח"א עמ' קעו {כ"מ}
יח/יט שם טוב
יח/יט שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' תקלב
יח/יט שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' ריט
יח/יט שערי טהר ח"ג שער א סי' ב אות ו, סי' ה אות ג, סי' יג אות ג, שער ב סי' יא
יח/יט תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' מא-מב
יח/כ אבן האזל (הוספות סוף ח"ב)
יח/כ אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' קלח
יח/כ אבני נזר יו"ד סי' יח אות ב
יח/כ אבני ציון ח"א סי' מא אות א, ח"ב סי' לה אות ד
יח/כ אגרות משה קדשים סי' טו ענף א
יח/כ אור הישר [מקום שמואל סי' מט, אור שמח הל' פסוה"מ פ"ב הכ"ב, אור הישר זבחים עח ע"א]
יח/כ אמונת יהושע עמ' אלף תיח
יח/כ אמרי דוד (שליסל) דף יב ע"ב
יח/כ אמרי יהודה (רוזנר) דף ל ע"ב, מד ע"ד
יח/כ אנצי"ת ע' אסורים מבטלים הע' 10
יח/כ באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קנט
יח/כ באר שרים (שולמן) עמ' ק
יח/כ באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ד סי' סז אות ה
יח/כ בית אבא (גוטווירטה) דף כז ע"ד {איסורים לא מבטלים זא"ז}
יח/כ בית הלוי ח"ב סי' לד עמ' קלה {כ"מ}
יח/כ בית לוי (גולדברג) דף סט ע"א
יח/כ בית נפתלי (תרנט) סי' פה
יח/כ בית נפתלי (תשסו) עמ' תד
יח/כ בית שערים ח"ג סי' ח
יח/כ בנין דוד (מייזלש) בראשית - חנוכה אות ד {איסורים אינם מבטלים זא"ז}
יח/כ בנין הלכה עמ' קצג-קצד {איסורים לא מבטלים זא"ז}
יח/כ ברכת אברהם (קליין) ח"א עמ' לז, לט {איסורים לא מבטלים זא"ז}
יח/כ ברכת כהן (דויטש) קונ' התערובות עמ' קיט
יח/כ ברקאי ח"א עמ' 125
יח/כ גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' קנט
יח/כ גליונות אבני נזר
יח/כ דברות משה שבת ח"א סי' כג ענף ד
יח/כ דברי יששכר דף לד ע"ד
יח/כ דובר ישרים פסח עמ' תצא
יח/כ דור דורים עמ' קיט
יח/כ המאיר לארץ {כ"מ}
יח/כ ואתה תחזה ח"ג
יח/כ זכר שלמה (זינגרביץ) עמ' כה
יח/כ זכרון יהודה (לאש) דף נח ע"ב
יח/כ זכרון סופרים {הפגול והנותר וכו'} [עיין לעיל הלכה י"א, ועיין פלתי סימן צ"ח ועט סופר כלל ט', ועיין מחנה דן סוף פסחים]
יח/כ חוף ימים ח"א סי' יח אות ה
יח/כ חזו"א יו"ד סי' כה ס"ק ז, ערלה סי' ה ס"ק ז
יח/כ חי' בר נחמני דף ח ע"ד {איסורים לא מבטלים זא"ז}
יח/כ חי' הגר"ח החדש עמ' לט
יח/כ חי' הרי"ט עמ' רעט
יח/כ חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"ב עמ' תכט ד"ה ש"מ {שאין האיסורין מבטלין זה את זה}
יח/כ חי' כתב סופר קדשים עמ' רכז
יח/כ חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קח, פסחים עמ' קעד, קפב, רב
יח/כ חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רנא-רנב
יח/כ חי' ר"י נחמיה סי' קמט אות ח, סי' קנה אות ב
יח/כ חמודי ציון ח"ב סי' כ אות ו
יח/כ חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' תנד-תנה
יח/כ יד הלוי (פלוונא) דף עז ע"ד {אין איסורים מבטלים זא"ז}
יח/כ יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' שלה
יח/כ ישועות יעקב נזיקין עמ' תעא
יח/כ כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תשיט
יח/כ כרתי ופלתי סי' צח אות יא
יח/כ לב אריה (בראד) חולין צח ע"ב
יח/כ לב אריה (בראד, תשסד) עמ' שעא
יח/כ לבושי עז הל' תערובות עמ' מו, מט {אין איסורים מבטלים זה את זה}
יח/כ להורות נתן מועדים ח"א עמ' סד
יח/כ מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' לז, שצח
יח/כ מהרי"ט אלגזי לה אות יח או"ק ב-ג
יח/כ מועדים וזמנים ח"ג סי' רז
יח/כ מנוחת אשר ח"ב דף כ ע"א {איסורים לא מבטלים זא"ז}
יח/כ מנוחת משה דף קט ע"ד
יח/כ מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ז עמ' צח
יח/כ מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' צח
יח/כ מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' קעד
יח/כ מצודת בן ציון דף נב ע"א {אין איסורים מבטלין זא"ז}
יח/כ מרכבת המשנה מהדו"ב
יח/כ מרכבת יוסף דף עז ע"ד, פד ע"א {איסורין לא מבטלים זא"ז}
יח/כ משנת ר' אהרן שבת עמ' רג
יח/כ נתן פריו ערבי פסחים עמ' קיז
יח/כ סתרי ומגיני (תשכג) עמ' סח
יח/כ עבודת הגרשוני עמ' קג
יח/כ עדות ביעקב (ריינס) עמ' תלז {כ"מ גורס ר"פ}
יח/כ פורת יוסף (שלופר) דף מח ע"ב
יח/כ פרחי אהרן עמ' 107
יח/כ צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף ל ע"ב
יח/כ קהל יהודה - חי' השו"ע דף יד ע"ד, טו ע"ד, טז ע"א וע"ג
יח/כ קהלת שלמה דף ז ע"א
יח/כ קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ג עמ' תקכ
יח/כ קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' קיז
יח/כ רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ג ה"ט מקור 18
יח/כ שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף צט ע"א
יח/כ שיבת ציון (לנדא) סי' פח
יח/כ שם טוב - השלמה
יח/כ שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' רעב
יח/כ שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תפד
יח/כ שערי היכל זבחים עמ' תרסו {שאין איסורין מבטלין - כר' אלעזר, והטעם}
יח/כ שערי שמחה (רפיש) דף מו ע"ד, מח ע"א
יח/כ שערי תורה (לעוו) ח"ג דף קכז ע"ב {כ"מ}
יח/כ שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך ב עמ' רפח
יח/כ תורה לדעת ח"ג עמ' קסו
יח/כא אבני ציון ח"א סי' טו אות ג, ח"ד עמ' רלב, רלד
יח/כא אבני קודש מעילה עמ' לה {ברובן}
יח/כא אור הישר [אור הישר זבחים מג ע"א]
יח/כא אוריין תליתאי (ורשה תרנו) דף פ ע"ד
יח/כא אחיעזר ח"ב סי' כו ס"ק ג
יח/כא אמרי חיים (שיינברג) עמ' 43 {משלה האור ברובם}
יח/כא אפיקי מגינים זבחים סי' מו
יח/כא אפיקי מגינים מנחות סי' יט
יח/כא בדבר מלך חט"ז עמ' יז
יח/כא בדבר מלך חי"ח עמ' קט {האוכל מנותד עצמות וגידין וקרנים אינו חייב כרת}
יח/כא בית אהרן (צוקרמן) עמ' שעז
יח/כא בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 45 {עד שתמשול האור ברובו}
יח/כא בכורי אברהם דף לד ע"ד {פקע איסורם}
יח/כא בריכת המלך עמ' שג
יח/כא גבורת יצחק (תשמח) דף קד
יח/כא גבורת יצחק (תשסו) עמ' קה {משמשלה האור}
יח/כא דברי אפרים סי' ה
יח/כא ואתה תחזה ח"ג
יח/כא חדושים ובאורים (גרי') זבחים סי' י ס"ק כ
יח/כא חזו"א זבחים סי' יט ס"ק לג
יח/כא חי' הגרז"ס קדשים עמ' לג
יח/כא חי' הריצ"ד
יח/כא חי' ר' חיים הלוי דף סו
יח/כא חלקת יואב החדש תשובות סי' צו, וקונטרס הערות סי' ה
יח/כא יברך ישראל זבחים עמ' קנו-קנז {משמשלה האור ברובן}
יח/כא לב לדעת זבחים סי' נה הע' 1
יח/כא מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' ריד
יח/כא מוריה גל' קג עמ' מה
יח/כא מים אדירים דף כב ע"ג
יח/כא מלואי שלמה עמ' קעז
יח/כא מלחמות יהודה דף קלז ע"א
יח/כא מנחה טהורה דף כ ע"ד
יח/כא מנחת חינוך ח"ב עמ' פא, פט, צד
יח/כא מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' תפו
יח/כא מקדש דוד קדשים סי' ו במנחת מרדכי
יח/כא מראה כהן זבחים עמ' קלט
יח/כא משנה הלכות ח"ג סי' רא
יח/כא משנת יעקב
יח/כא נזר הקדש (רזין) מנחות דף קנב ע"ב
יח/כא ענפי ארז (זי') דף קעז ע"ג
יח/כא ערהשה"ע קדשים סי' קכט אות כד
יח/כא קדשי יהושע עמ' תתסג-תתסד
יח/כא קול דודי (תשף) (בקיצור)
יח/כא קול דודי כריתות סי' שלד-שלה
יח/כא שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' שסד
יח/כא שלמי שמחה ח"א עמ' קעו, ח"ה עמ' קו
יח/כא שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' קצח
יח/כא שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' שסח, שעח, תכח-תכט
יח/כא שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' שמג
יח/כא שערי היכל זבחים עמ' שמ {פקע איסורן - האם מותר לאוכלם}
יח/כא שערי זיו ח"ג דף לא ע"א
יח/כא שערי טהר ח"ג שער א סי' ו אות א, ד, סי' יד אות א
יח/כא תורת הקדש ח"א עמ' ריז, רעא
יח/כא תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' מ-מא
יח/כב אבן האזל
יח/כב אור הישר [באר יצחק או"ח סי' ח]
יח/כב אור ליהודה (תשנט) עמ' קפט {גידין}
יח/כב אפיקי מגינים זבחים סי' מג
יח/כב ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קיב, קפו
יח/כב באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' סז
יח/כב בדבר מלך ח"ה עמ' רנד
יח/כב בדבר מלך חי"א עמ' שפט
יח/כב דברי אברהם (מנדלסון) דף לה ע"ג-ע"ד {נותר בגידים רכים}
יח/כב דליית הכרם עמ' תתתכד {כ"מ}
יח/כב הלכה רבה ח"ג עמ' 239-240
יח/כב ואתה תחזה ח"ג
יח/כב חבורי טהרה עמ' צב
יח/כב חי' חפץ חיים
יח/כב חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' צה
יח/כב חסדי דוד ח"ח עמ' קעח
יח/כב ידבר שלום ח"ב עמ' קו
יח/כב מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' קנד
יח/כב מנחת בצלאל (תשלז) עמ' קו
יח/כב מנחת חינוך ח"א עמ' א, נב, ח"ב עמ' פד-פה, קמא, רח
יח/כב מעין נצח ח"ב סי' פז
יח/כב מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ד]
יח/כב מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
יח/כב משאת משה (חברוני) פסחים סי' קח עמ' 344
יח/כב משנת חיים ויקרא עמ' קיז
יח/כב נזר המלך
יח/כב ענפי ארז (זי') דף סד ע"ב {מרק}, רלח ע"ב
יח/כב רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"י ה"י מקור 23, 34
יח/כב שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' רכז, רכח, רצב
יח/כב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' קצז, קצט
יח/כב שערי היכל זבחים עמ' רצו {מביצי העוף - השמיט חלב}, שב {המורא - גרסתו ופירושו}
יח/כב שערי זיו ח"ג דף כט ע"ג
יח/כב שערי יצחק (תשיז) עמ' רכט
יח/כב תורת החוף ימים - שפתי חיים סי' כז אות א
יח/כב תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' פט
יח/כג אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' שמט
יח/כג אור הישר [אור הישר זבחים לה ע"א]
יח/כג אפיקי מגינים זבחים סי' מג
יח/כג דליית הכרם עמ' תתתכד {כ"מ}
יח/כג ואתה תחזה ח"ג
יח/כג זבח טוב שער ו סי' ח
יח/כג חזו"א זבחים סי' יא ס"ק ד, טבול יום סי' ד ס"ק ו, יו"ד סי' יב ס"ק ג
יח/כג חזו"א על הרמב"ם
יח/כג חי' הגר"ח החדש עמ' סט {שליא}
יח/כג חי' הראי"ה
יח/כג חלקת יואב מהדו"ק יו"ד סי' טו
יח/כג יד ישראל ח"ב
יח/כג יתר הבז (תשסח) עמ' קז
יח/כג כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' קנט
יח/כג לב אריה (בראד) חולין נו ע"א (ד"ה ובזה)
יח/כג לב אריה (בראד, תשסד) עמ' רד
יח/כג מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' סח, מנחות עמ' רצו
יח/כג מנחת חינוך ח"ב עמ' פד
יח/כג מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' לד, ח"ג עמ' רמא
יח/כג מעשה רקח
יח/כג מראה איש ח"א יו"ד עמ' נא
יח/כג מראה כהן זבחים עמ' קיט {שליל ושליא}
יח/כג מרכבת המשנה מהדו"ב
יח/כג משאת משה (חברוני) פסחים סי' יט עמ' 52, סי' קח עמ' 344
יח/כג משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תפג
יח/כג משנת חיים חולין סי' נה עמ' קפז
יח/כג מתת מלך
יח/כג נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' קסח
יח/כג נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף מו ע"ד, מהדו"ת דף נב ע"ב-ע"ג
יח/כג נחלת עמי [רמב"ם וראב"ד הל' מאכלות אסורות פ"ה הי"ג]
יח/כג פניני רבנו הגרי"ז עמ' תקצז
יח/כג קדשי יהושע עמ' שצח
יח/כג קרבן ציון עמ' רכט
יח/כג שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' רכח, רל, שא, תקמה
יח/כג שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' תנ
יח/כג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' עז, קצט, ריד, תלה
יח/כג שערי היכל זבחים עמ' רצט {חייב משום נותר - בניגוד לברייתא}
יח/כג שערי טהר ח"ח סי' קב אות א
יח/כג תורת הקדש ח"ג עמ' מז
יח/כג תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' פט
יח/כד אבי עזרי ח"א וח"ד
יח/כד אבני נזר או"ח סי' סו אות ג
יח/כד אגרות משה קדשים סי' ה {כ"מ}
יח/כד אור הישר [שו"ת ר"ב אשכנזי סי' א דף ו ע"א (דפוס למברג), אור הישר זבחים מג ע"א ודף מה ע"א, עי' הל' מעילה פ"ה הט"ו]
יח/כד אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 120, 125
יח/כד אור חדש (בלומ') דף עא ע"ג
יח/כד אור טהרה סי' קלג
יח/כד אור עולם (שניאורסון) עמ' 759
יח/כד אחיעזר ח"ב סי' מג ס"ק ב, סי' מה ס"ק א
יח/כד אמונת יהושע עמ' אלף רצד {ראב"ד}
יח/כד אמרי שפר (סגל) עמ' כב, כה {ראב"ד}
יח/כד אנצי"ת ע' גוי הע' 321
יח/כד ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קפו
יח/כד בדבר מלך ח"ח עמ' סז
יח/כד בדבר מלך חי"ח עמ' י {קדשי עכו"ם אין חייבין עליהן משום פגול נותר וטמא וכן דם הקדשים וכן הלבונה וכו' וראב"ד}
יח/כד בית המדרש
יח/כד בני יעקב
יח/כד בנין אריאל ח"ב עמ' צה
יח/כד בשבילי העבודה עמ' קמה
יח/כד גחלי אש דף כא ע"ב {כ"מ - אסמכתא}
יח/כד דביר הקודש זבחים עמ' קעג
יח/כד דברות משה פסחים עמ' קג, ב"ק ח"א סי' נד ענף ג
יח/כד דרכי אהרן ח"א עמ' כט
יח/כד הגהות חבר בן חיים
יח/כד הר המלך ח"ז עמ' קלד
יח/כד זכרון בנימין ח"א עמ' קעא
יח/כד חזו"א זבחים סי' ט ס"ק ח, יד
יח/כד חזו"א על הרמב"ם
יח/כד חזון יחזקאל זבחים פ"ט ה"ד
יח/כד חי' הגר"מ זמבה סי' יב
יח/כד חי' הראי"ה
יח/כד חי' הריצ"ד
יח/כד חי' חפץ חיים
יח/כד חי' ר' חיים הלוי דף סג
יח/כד חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' שב
יח/כד חסדי דוד ח"ז עמ' תשעא, תשעד
יח/כד חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' עג עמ' רכח
יח/כד יד משה (אמריליו) דף קנח ע"ג
יח/כד יד סופר עמ' נא-נב
יח/כד יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' טו
יח/כד יתר הבז (תשסח) עמ' קט
יח/כד כרם אברהם עמ' ק
יח/כד לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ד אות ג-ד
יח/כד לשון ערומים
יח/כד מבשר טוב קדשים עמ' קפט
יח/כד מגילת ספר לאוין דף קסז ע"ג {לבונה וקטורת}
יח/כד מזכרת חיים עמ' קנה
יח/כד מחנה יהודה (קצין) ח"ב סי' מט
יח/כד מחשבת הקודש ח"א דף סד ע"ג
יח/כד מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' קלג
יח/כד מנחת חינוך ח"א עמ' צג, ח"ב עמ' צג-צד, קמא, רח
יח/כד מנחת מאיר דף עט ע"ד
יח/כד מעיני המים
יח/כד מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' שמד
יח/כד מקדש דוד קדשים סי' טז ס"ק ו
יח/כד מראה כהן זבחים עמ' קמב, קמו
יח/כד מרכבת המשנה מהדו"ב
יח/כד משכן בצלאל ח"א סי' יג
יח/כד משנת חיים זבחים עמ' סט
יח/כד משנת חיים יומא עמ' תנג
יח/כד משנת יעקב כאן
יח/כד משנת יעקב קרבנות עמ' קסו
יח/כד נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף נב ע"א
יח/כד ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' רה {כ"מ - מדוע פסק כר"ש}
יח/כד ס' השבי"ט עמ' נז
יח/כד ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קכד-קכה
יח/כד עבודת הזבח זבחים סי' י ס"ק ד
יח/כד עבודת הזבח תמורה סי' ג ס"ק כא
יח/כד עמק הלכה (הורוביץ) עמ' קיז {קטורת}
יח/כד ערהשה"ע קדשים סי' רלט אות יט
יח/כד צרור החיים (יעקב)
יח/כד קדשי יהושע עמ' קו {כ"מ}, תתקעג
יח/כד קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' שעג
יח/כד שיח ערב קדשים עמ' קנג, קסב-קסג
יח/כד שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' רפח
יח/כד שלמי שמחה ח"ה עמ' קעא
יח/כד שם טוב
יח/כד שם יוסף (מועטי) ח"ב דף עד ע"ב
יח/כד שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' קפח
יח/כד שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' שס {ר"ח הלוי}, תצב
יח/כד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' קנט {ר"ח הלוי}, קסה, תי, תיג, תנח, תנט {ר"ח הלוי}
יח/כד שערי היכל זבחים עמ' שנח {קדשי גוים אין... פיגול - שיטתו בקדשי גוי}, שסד {הלבונה... אין כרת - הטעם להכרעתו}
יח/כד שערי זיו ח"ג דף מז ע"ב
יח/כד שערי טהר ח"ה שער ב סי' טו אות א
יח/כד שערי יצחק (תשיז) עמ' רמא, רמד
יח/כד תבואת יקב (פרידמן) עמ' פו {קדשי גוים}, קלח, קפד
יח/כד תורת האוהל (תשנג) עמ' קפו {מדוע פסק כר"ש}, קצה
יח/כד תורת הקדש ח"א עמ' קיז


יט/505 הלכות פסולי המוקדשין פרק יט *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יט/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
יט/רה"פ הר המוריה (שץ)
יט/רה"פ הרמב"ם המדויק
יט/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יט/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יט/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' קנו
יט/רה"פ פי' ר"י קאפח
יט/רה"פ קרית מלך
יט/רה"פ רמב"ם הערוך
יט/רה"פ רמב"ם לעם
יט/רה"פ שם טוב
יט/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יט/א אבן ציון עמ' רה
יט/א אבני ציון ח"ג עמ' קכט, שו
יט/א אהל משה (וינברג) קונטרס הלך דבש דף י ע"ג {בשר קודש שנפסל - בטריפה}
יט/א אור דוד עמ' יד
יט/א אור ליהודה (תשנט) עמ' קיג {בעזרה}, קיז, קצ
יט/א אור עולם (בלומנפלד) דף צח ע"ג, צט ע"א
יט/א אור שמח
יט/א אמונת יהושע עמ' שצז {השמיט שנסכים יקברו}, אלף תנ {נשרפים}
יט/א אנצי"ת ע' אסורי הנאה הע' 46
יט/א ארץ יהודה
יט/א בדרך המלך עמ' פה
יט/א בינת נבונים דף לז ע"א-ע"ג
יט/א בית שערים יו"ד בהקדמה
יט/א בכורי אברהם דף מח ע"ד {לא כתב שזה הל"מ}
יט/א בכורי חיים ח"ה עמ' קב {נשרפים בלילה}
יט/א דביר הקודש זבחים עמ' שז
יט/א דברי יעקב (וישקי) ח"א עמ' קעח
יט/א הרמב"ם והזוהר
יט/א ואתה תחזה ח"ג
יט/א ויטע אשל תמורה ח"א עמ' פד-פה
יט/א זבד טוב עמ' 35
יט/א זכר יצחק (תשן) עמ' שיא
יט/א חוות יאיר סי' קצב
יט/א חי' הגאון אדר"ת עמ' רלא {נותר ופגול ושאר פסוה"מ - מ"ע אחת}
יט/א חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' רצו
יט/א חקרי לב (לווינבוק) דף י ע"ג-ע"ד
יט/א חשבונות של מצוה עמ' תעז
יט/א יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' פ
יט/א יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' יח
יט/א יד ישראל ח"א
יט/א יד סופר עמ' קמג
יט/א כנה"ג
יט/א כפי אהרן (זס') תנינא עמ' לד-לה
יט/א מהרי"ט אלגזי פ"ה אות לז או"ק ד
יט/א מוריה גל' קג עמ' מו
יט/א מלואי שלמה עמ' קעז-קעח, קפב
יט/א מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' קכט
יט/א מנחת יהודה וירושלים עמ' 69
יט/א מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תפט {שער המלך}
יט/א מעשה אברהם דף סג ע"ד
יט/א מרגניתא דר"מ
יט/א משנת חיים דברים עמ' שטז
יט/א משנת חיים ויקרא עמ' תה
יט/א נועם חי"ט עמ' כה {שעה"מ}
יט/א נתן פריו חולין עמ' כד
יט/א עבד המלך (תשא)
יט/א עבודת הזבח זבחים סי' י ס"ק ט
יט/א עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' מ
יט/א עקבי ברכה עמ' סד
יט/א פני משה (שלז')
יט/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' רכה
יט/א קבא דתירוצא עמ' קסא
יט/א קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' קפ, קצח
יט/א קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' עח
יט/א קרני ראם (ירמוש) עמ' עז
יט/א רלב"ג ויקרא פ"ו תועלת טו עמ' קטז
יט/א רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ט ה"ב, פ"י ה"ג מקור 11א, הי"א מקור 59, 60, 63, 64
יט/א שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' שצט
יט/א שושן עדות דף לח ע"ג
יט/א שכר שכיר סוגיות ח"א סי' ח אות ז
יט/א שלטי הגבורים עמ' רעב
יט/א שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' רכג, שטז, ח"ב עמ' רס
יט/א שלמי ירוחם
יט/א שלמי שמחה ח"א עמ' נה
יט/א שם דרך פסחים עמ' קפג
יט/א שם טוב - השלמה
יט/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' קיט
יט/א שער המלך
יט/א שערי היכל זבחים עמ' תנ {ובכלל הנותר - האם נשרפים בלילה}
יט/א שערי טהר ח"ג שער א סי' ה אות ב-ג, סי' יג אות ו, ח"ח סי' צא אות ג
יט/א תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' קפט
יט/ב אבני ציון ח"ב סי' יג אות ג, סי' מג אות ה, ח"ג עמ' רח
יט/ב אור הישר [אור הישר כריתות ה ע"א ותמורה לג ע"ב]
יט/ב אור ליהודה (תשנט) עמ' קיג {בעזרה}, קיז
יט/ב אחיעזר ח"ב סי' כו ס"ק ו
יט/ב אם המלך עמ' קיז
יט/ב אמונת יהושע עמ' תשמ, תשמח {תעובר צורתו}
יט/ב בדבר מלך ח"ד עמ' קנג
יט/ב בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' ת
יט/ב בית פנחס (גרהר) ח"ב בהקדמה עמ' 63
יט/ב בנין יחזקאל - פתיחה כוללת ח"א ס"ק כב
יט/ב ברור הלכה פסחים פא ע"ב ציון ה, פב ע"א ציון ז
יט/ב גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' כו
יט/ב דברות משה פסחים עמ' פג
יט/ב דברי יצחק (הרצוג) דף נו ע"ב {עיבור צורה}
יט/ב ואתה תחזה ח"ג
יט/ב חזו"א קדשים הוספות בסוה"ס עמ' 354 ס"ק ד
יט/ב חזון יחזקאל מנחות פ"ח הי"ד {במקדש}
יט/ב חסדי דוד ח"ז עמ' תרכג-תרכד
יט/ב יד ישראל ח"א וח"ב
יט/ב ידי משה (בוצק') זבחים סי' קלד
יט/ב מאיר עיני חכמים ח"א דף נא ע"ג
יט/ב מגידות (תשעג) סי' קפא עמ' ריט
יט/ב מהרי"ט אלגזי פ"ה אות לז או"ק ה
יט/ב מחשבת הקודש ח"א דף סב (השני) ע"א {מל"מ}
יט/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' עא, עז, פ
יט/ב מעשה איש דף יג ע"ג
יט/ב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רכג ע"א
יט/ב מראות הים עמ' רט-ריב
יט/ב מרגניתא דר"מ
יט/ב משנת חיים מנחות עמ' תשיז
יט/ב משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' קיג
יט/ב נחלי יהושע עמ' קלג {שעה"מ}, קמ {שעה"מ}
יט/ב נחלת עמי
יט/ב נתיב אברהם ח"א עמ' כא {שער נזיר}
יט/ב עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' קו
יט/ב פאר הלכה פסחים עמ' מח
יט/ב פרי אברהם פסחים סי' יז אות ב
יט/ב קדשי יהושע עמ' אלף שצ, אלף תקיח
יט/ב קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' קצה
יט/ב קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קצג
יט/ב קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שכב
יט/ב שלטי הגבורים עמ' רעח
יט/ב שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' שטז, ח"ב עמ' רס-רסא
יט/ב שם דרך פסחים עמ' קפה
יט/ב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תעח
יט/ב שער המלך ח"ב עמ' רמח
יט/ב שערי טהר ח"ג שער א סי' ב אות ח, סי' יג אות ג, ה-ו, ח"ה שער ב סי' יג אות ה
יט/ב שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' צ
יט/ב תורת האשם עמ' רח {ישרף במקדש}
יט/ב תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' קפט
יט/ג אבן האזל קדשים ח"א דף מ ע"א
יט/ג אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קיב-קיג, ח"ט עמ' ריב
יט/ג אהל משה (הורוביץ) ח"א זבחים קד ע"ב
יט/ג אור ליהודה (תשנט) עמ' קיג {בעזרה}
יט/ג אחיעזר ח"ב סי' כו ס"ק ו
יט/ג אמונת יהושע עמ' תשמז, תשמט
יט/ג אמרי חיים (שיינברג) עמ' 66, 70
יט/ג ארץ בנימין עמ' של
יט/ג בד קודש (פוברסקי) ח"א דף צה ע"א
יט/ג בדבר מלך ח"ח עמ' סט
יט/ג בדבר מלך חט"ז עמ' ח
יט/ג בדי הארון (הכהן) עמ' 23
יט/ג בן אריה
יט/ג דביר הקודש זבחים עמ' שט
יט/ג דברי אפרים סי' ד
יט/ג דגל יהודה (בילו') עמ' עה
יט/ג הדר יוסף עמ' קפ, קפא
יט/ג ואתה תחזה ח"ג
יט/ג חזו"א על הרמב"ם
יט/ג חזון יחזקאל זבחים פ"ה ה"ד {מרכה"מ}
יט/ג חי' הגר"מ זמבה סי' ט
יט/ג חי' הגרז"ס קדשים עמ' סא
יט/ג חי' הראי"ה
יט/ג חי' יפה לב עמ' רפח
יט/ג חשבונות של מצוה עמ' תלו
יט/ג יד ישראל ח"א וח"ב
יט/ג יתר הבז (תשסח) עמ' קסד
יט/ג כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תנט
יט/ג לב טהור עמ' צב, קכד
יט/ג לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' טז אות ד
יט/ג לחם התמיד עמ' קיז {ספק אם לינה פוסלת}
יט/ג מאור תורה (שנגהי) חוב' א עמ' לה
יט/ג מבשר טוב קדשים עמ' קסח
יט/ג מים אדירים דף יא ע"ג, יג ע"א, כא ע"א
יט/ג מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' כו
יט/ג מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רכח {מרכבת המשנה}
יט/ג מנחת חינוך ח"א עמ' מט, פט, ח"ב עמ' פ
יט/ג מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' רכה {כ"מ}
יט/ג מעשה רקח
יט/ג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רכג ע"א
יט/ג מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' שנח, תסח
יט/ג מקדש דוד קדשים סי' יז ס"ק ד, סי' כג ס"ק א
יט/ג מראה הפנים סוכה דף כ
יט/ג מראה כהן זבחים עמ' קיט
יט/ג מראות הים עמ' רט-ריב
יט/ג משאת משה (חברוני) פסחים סי' קכד עמ' 380
יט/ג משנת חיים זבחים עמ' ריז
יט/ג נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף עו ע"ג, עז ע"ג
יט/ג נחלת עמי
יט/ג סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' עו אות נד
יט/ג סהמ"צ לרס"ג ח"א דף ל ע"ב
יט/ג עבודת הכהן עמ' כב
יט/ג עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' קצג
יט/ג פאר הלכה פסחים עמ' מח
יט/ג פרי אברהם אליעזר
יט/ג קדשי יהושע עמ' אלף שנו, אלף שנט, אלף תפח, אלף תקג
יט/ג שולי הגליון עמ' קמב
יט/ג שלמי יוסף שבת ח"א עמ' רג {ראב"ד}
יט/ג שלמי שמחה ח"א, הסכמת ר"מ זמבא עמ' ד, גוף הספר עמ' א, ח"ה עמ' קפז
יט/ג שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' יט
יט/ג שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' תיד
יט/ג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' כו, ריד
יט/ג שערי היכל זבחים עמ' תתקנו {אם יציאה פוסלת - פירושו לסוגיה, הוציאו חצי הבהמה - לפני זריקת הדם}, תתקנז {פוסלין אותם להחמיר - ביאור דבריו}, תתקנח {אין צריכין להמתין - טעמו, ישרפו בעזרה - למה לא בהר הבית}
יט/ג שערי טהר ח"ב שער א סי' ד אות ד-ה, ח"ג שער א סי' יג אות ג, ה
יט/ג שערי יצחק (תשיז) עמ' רכו
יט/ג שפת אמת על התלמוד ח"א דף ע ע"ג
יט/ג תורת המנחה (רוקח) עמ' רא
יט/ג תשובה מיראה
יט/ג תשובה מיראה (תשסו) עמ' כא, עד
יט/ד אבן ישראל (פישר) ח"ח עמ' נו, קס
יט/ד אבן ציון עמ' רה
יט/ד אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' כז אות א, סי' נג אות ד {מל"מ}
יט/ד אבני ציון ח"ג עמ' שיב
יט/ד אברהם יגל
יט/ד אור יעקב פסחים דף ל ע"א, ועמ' 56
יט/ד אידנו עמ' 117
יט/ד אשל אברהם (שפירא) עמ' קעז {בשר הנמצא - תעובר צורתו}
יט/ד בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף פא ע"ב
יט/ד בדבר מלך ח"י עמ' רה {ביום}
יט/ד בדבר מלך חט"ז עמ' קמט
יט/ד בדרך המלך הל' ק"פ עמ' קעח {הפריד נותר מפיגול}
יט/ד בדרך המלך עמ' קעא
יט/ד בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ד עמ' 5
יט/ד בית המדרש
יט/ד בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' קנד
יט/ד בית לוי (גולדברג) דף צא ע"ד
יט/ד בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' כט
יט/ד ביתאל ח"א דף כד ע"א
יט/ד ברוך טעם (תשסח) שער עדל"ת עמ' קח, קי
יט/ד ברור הלכה פסחים לד ע"א ציון ה
יט/ד בשבילי התלמוד ח"ב יבמות ה ע"ב
יט/ד גור אריה יהודה (זמבא) עמ' צד
יט/ד גינת ורדים (תאומים) עמ' צב
יט/ד גינת ראובן תרומות עמ' תתקיח {לילה}
יט/ד גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' כו
יט/ד דעת מרדכי ח"א דף כו ע"ג {ביום}
יט/ד דרכי אהרן ח"א עמ' כה
יט/ד דרכי משה ח"א שמעתתא י פ' יג
יט/ד הוד תהלה (חרל"פ) דף לו ע"ב וע"ד, לז ע"ד, לח ע"א-ע"ב
יט/ד המעין תשרי תשפ עמ' 44 {מל"מ וכעת לא מצאתי דין זה ברבינו וכו' - זהו מפורש בהל' משכב ומושב פי"ג ה"ו}
יט/ד העמק שאלה ח"א שאלתא י אות ח
יט/ד ואתה תחזה ח"ג
יט/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' לד
יט/ד זכר שלמה (זינגרביץ) עמ' ק, קג
יט/ד זרעא דיוסף דף נד ע"ד {מל"מ}
יט/ד חי' הראי"ה
יט/ד חי' מהר"ם שיק שבת עמ' רסא
יט/ד חי' משנה פסחים עמ' קמד
יט/ד חשבונות של מצוה עמ' תעה
יט/ד טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' מח
יט/ד יד בנימין ר"ה עמ' תעג {רק ביום}
יט/ד יד יהודה (אשכנזי) חי' פסחים דף כא ע"א
יט/ד ידי משה (בוצק') הל' פסה"מ סי' נ
יט/ד כבוד מלכים (מרגליות) {מל"מ - לא מצאתי}
יט/ד כבודה של תורה ח"ג עמ' רח
יט/ד מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' שיג
יט/ד מוריה גל' קג עמ' מו
יט/ד מחנה דוד (בונאן) דף יג ע"ד
יט/ד מחשבת הקודש ח"ב דף סא ע"ב-ע"ג, סב ע"א וע"ג
יט/ד מי יהודה יו"ד סי' ה
יט/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' פ-פא
יט/ד מעיל שמואל (יודלביץ) פסחים ג ע"א עמ' יא
יט/ד מקדש דוד קדשים סי' יז ס"ק ג-ד במנחת מרדכי
יט/ד מראה הפנים שקלים דף כט
יט/ד משאת משה (חברוני) פסחים סי' יא עמ' 28
יט/ד נודע ביהודה השלם או"ח עמ' רלה
יט/ד נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף מא ע"ד {מל"מ}, נח ע"ג {ביום}
יט/ד נר מצוה (ואלק) שרשים דף י ע"ב {קדשים טמאים נשרפים בלילה}
יט/ד ענפי ארז (זי') דף כה ע"ג {מרכה"מ}, קכח ע"ד
יט/ד פרי אברהם אליעזר
יט/ד צל"ח החדש דף ז ע"ג
יט/ד צרור החיים (קליין) דף מ ע"ב-ע"ד {קדשים טמאים שורפים אפילו בלילה}
יט/ד קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תרעח, ח"ב עמ' קפ, קצז
יט/ד קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' יד, יח
יט/ד קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' קע, שסה
יט/ד ראשית בכורים דף סט {מל"מ}
יט/ד שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קיג, קכ
יט/ד שו"ת ר"י מסלוצק סי' טו עמ' פב
יט/ד שלום ירושלים עמ' קפז {מל"מ}
יט/ד שם דרך פסחים עמ' קפג
יט/ד שמחת יו"ט (אלגזי) סי' פו
יט/ד שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' רסט
יט/ד שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ד סי' נז
יט/ד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' קיב, קיט
יט/ד שערי זיו ח"ג דף נ ע"ד
יט/ד שערי טהר ח"ב שער ד סי' יח אות א, סי' לב אות ג, ח"ג שער א סי' ה אות ב-ג, ח"ה שער ב סי' יג אות א
יט/ד שערי ציון (כהן, תרצח) דף יז ע"א {אין שורפים בלילה}
יט/ד תורת האשם עמ' מא
יט/ד תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' שמב
יט/ה אבני ציון ח"א סי' ז אות ג, ח"ב סי' לג אות א, סי' מז אות ב, ח"ג עמ' פח, צב, רכ, רצט
יט/ה אבני ציון ח"ד עמ' ריא {שעה"מ}, רמז
יט/ה אגרות משה קדשים סי' טו ענף א, ג {כ"מ ושעה"מ}
יט/ה אור ליהודה (תשנט) עמ' קפח, קצ {בלילה}, רכט
יט/ה אידנו עמ' 117, 119 {בלילה}
יט/ה אמת ליעקב מועד עמ' רצא {שבת}
יט/ה בדבר מלך חט"ז עמ' פח {רק ביום}
יט/ה בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ד עמ' 5
יט/ה בית הלוי ח"א סי' יט עמ' פג, פה
יט/ה בית המדרש
יט/ה בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' קעו {ביום}
יט/ה בית פנחס (גרהר) ח"ב בהקדמה עמ' 61-62, גוף הספר עמ' כט
יט/ה בית שערים או"ח סי' רמד
יט/ה בן אשר סי' כד אות ח {שעה"מ}
יט/ה בני דוד
יט/ה בנין שאול עמ' קעט
יט/ה בציר אליעזר ח"ב דף י ע"א {שעה"מ}
יט/ה ברורים ברמב"ם סי' לד
יט/ה גליונות אבני נזר {כ"מ}
יט/ה גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' כו
יט/ה דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' פד
יט/ה הדרת מלך (זילברברג) דף נד ע"ב {יו"ט ואצ"ל שבת}
יט/ה ואתה תחזה ח"ג
יט/ה זכר ישעיהו
יט/ה זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' סז {שעה"מ}
יט/ה זרעא דיוסף דף סח ע"ד
יט/ה חי' הגאון אדר"ת עמ' רכט-רל {נותר נשרף רק ביום, קדשים אחרים גם בלילה}
יט/ה חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' מז
יט/ה חלת לחם (תשנח) עמ' כט {שעה"מ}
יט/ה חפץ יהונתן שמות פי"ב פסוק ח
יט/ה טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' מח
יט/ה יד בנימין ר"ה עמ' תעג {רק ביום}
יט/ה יד ישראל ח"א
יט/ה ידי משה (בוצק') הל' פסה"מ סי' נא
יט/ה ימין משה
יט/ה יצחק ירנן
יט/ה לב איש עמ' פד
יט/ה למודי ה' (תקמז) דף צו ע"ד, צז ע"ב, קט ע"ד
יט/ה למודי ה' (תשפא) עמ' קסו, שנא, תקנ, תקסט {שעה"מ}
יט/ה מאור למלך פסחים עמ' קצ
יט/ה מגילת ספר לאוין דף קסט ע"ד
יט/ה מוריה גל' קג עמ' מו
יט/ה מחנה דוד (בונאן) דף נב ע"ב
יט/ה מלואי שלמה עמ' קעו
יט/ה מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' עב {פיגול}, קכט {ביום}, מנחות עמ' רכב, שמ {ביום}
יט/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' עח-עט
יט/ה מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' שכא
יט/ה מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ח עמ' שנח
יט/ה מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' קיח {שעה"מ}
יט/ה מנחת כהן (יוסף חיים) דף יט ע"ב
יט/ה מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' שטז
יט/ה מעיל שמואל (יודלביץ) פסחים ג ע"א עמ' יא
יט/ה מעשה אברהם דף סב ע"ג
יט/ה מעשה רק"ם (קורייאט) דף כז ע"ב
יט/ה מעשה רקח
יט/ה מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רמא ע"ד
יט/ה מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' שלט {שעה"מ}, שנא, שנג
יט/ה מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת או"ח סי' צו, אבי עזרי ח"א]
יט/ה מרגניתא דר"מ
יט/ה מרכבת יוסף דף לג ע"ד {שריפת קדשים טמאים בלילה}
יט/ה משאת משה (חברוני) פסחים סי' יא עמ' 28
יט/ה משנת חיים פסחים ח"ב עמ' רסו
יט/ה נודע ביהודה השלם או"ח עמ' רלה
יט/ה נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף נח ע"ג
יט/ה נפש יוסף (דוידוביץ, תשעד) עמ' עג {בלילה}
יט/ה נר למאור (רבינוביץ) דף לג ע"א
יט/ה עליות אריה עמ' ב {שעה"מ}
יט/ה ענפי ארז (זי') דף קכח ע"ד
יט/ה ערוגת הבושם (גרינוואלד) סוגיות עמ' רח, ריא {אין שריפת נותר וכו' דוחה את יום טוב ושעה"מ}
יט/ה פאר הלכה פסחים עמ' מד
יט/ה פרי עץ חיים (קרויס) עמ' רמט
יט/ה צבי תפארת סי' סה {שעה"מ}
יט/ה קדשי יהושע עמ' תתקסז, אלף תקיח, אלף תרכד {שעה"מ}, אלף תרכה, אלף תרכח
יט/ה קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' קצז
יט/ה קרבן ציון עמ' קי, קיא {שעה"מ}, רל {שעה"מ}, רסח, רע
יט/ה שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' קיא אות ו
יט/ה שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' שכב-שכג {שריפת טמא בלילה}, שצט {שריפת טמא בלילה}
יט/ה שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קיג, קכ
יט/ה שושנת העמקים (תאומים) עמ' צט
יט/ה שם דרך פסחים עמ' קפג
יט/ה שם משמעון (סטרליץ) עמ' רלב
יט/ה שמחת יהודה דף קכז ע"ג
יט/ה שמחת יו"ט (אלגזי) סי' פו
יט/ה שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ד סי' קסז
יט/ה שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' קיא, קטו-קטז
יט/ה שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' שנא
יט/ה שערי היכל זבחים עמ' תנ {אינו נשרף אלא ביום - דין שאר הפסולים}
יט/ה שערי טהר ח"ב שער ד סי' יח אות א, ח"ג שער א סי' ה אות ב-ג, שער ג סי' יג אות ו, ח"ה שער ב סי' יג אות ד
יט/ה שערי טהר ח"ה שער ב סי' יג אות ד דף קצד ע"ב
יט/ה שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' קב {אין שורפים בלילה}
יט/ה תולדות יצחק (הורוביץ) דף כו ע"ב {אין שורפים קדשים בלילה}
יט/ה תורת האוהל (תשנג) עמ' שעט {בין בזמנו בין שלא בזמנו}
יט/ה תורת המנחה (רוקח) עמ' קפג
יט/ה תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רנט, תקה, ח"ב עמ' כ, כא {שעה"מ}, קב
יט/ה תרומות חיים סעיף יט אות כו
יט/ה תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' כז, שכד {שעה"מ}
יט/ו אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' יט אות ב
יט/ו אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' סט
יט/ו אור ליהודה (תשנט) עמ' קיז
יט/ו בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' קצח
יט/ו בנין הלכה עמ' קנט-קס
יט/ו ברור הלכה פסחים יד ע"א ציון א
יט/ו גבול יהודה (ציר') דף מד ע"ג
יט/ו ואתה תחזה ח"ג
יט/ו ויקן יוסף דף קעד ע"ב
יט/ו זכרון בנימין ח"ב עמ' תקסד
יט/ו מזבח חדש דף כז ע"ג
יט/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' פ, צד
יט/ו מרגניתא דר"מ
יט/ו מרומי גלים עמ' קלז
יט/ו עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' קכד
יט/ו ענפי ארז (זי') דף ח ע"א
יט/ו פאר הלכה פסחים עמ' א
יט/ו פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' ל
יט/ו קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' קצח
יט/ו שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' רסא
יט/ו שם דרך פסחים עמ' קפה
יט/ו שם טוב - השלמה
יט/ו שמן ראש חנוכה ח"א עמ' ק {שריפתם בפנים}
יט/ו שמן ראש חנוכה ח"ב עמ' ו, פ
יט/ו שער שושן עמ' ז
יט/ו שערי טהר ח"ב שער א סי' ד אות ה, ח"ג שער א סי' יג אות ו, סי' יד אות ג, ח"ה שער ב סי' יג אות ב, ה
יט/ו תורה לשמה (תשעג) עמ' תלב
יט/ז אור הישר [אור הישר סוף פרשת צו]
יט/ז אור ליהודה (תשנט) עמ' קיג {בירושלים}, קיז
יט/ז אור שמח
יט/ז אפיקי מגינים זבחים סי' מג
יט/ז ברור הלכה פסחים פא ע"ב ציון ה
יט/ז דביר הקודש זבחים עמ' שלה-שלו
יט/ז דברות משה שבת ח"א סי' כו הערה לד
יט/ז דרך הקודש (תשסז) עמ' צז
יט/ז הדר איתמר עמ' רנו {בבתיהן}
יט/ז חכם צבי (תשעה) ח"א סי' קסג ד"ה והנה
יט/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' פ
יט/ז משנת חיים זבחים עמ' רלט
יט/ז משנת יעקב
יט/ז רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ד ה"ג מקור 27
יט/ז שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' רסא
יט/ז שם טוב - השלמה
יט/ח אהל משה (הורוביץ) ח"א זבחים כט ע"א
יט/ח אור הישר [עי' רש"י ותוס' ברכות מט ע"ב ופסחים מט ע"א]
יט/ח אור ליהודה (תשנט) עמ' קיג {בירושלים}
יט/ח אנצי"ת ע' בית הדשן הע' 48
יט/ח ארצות החיים סי' ג ארץ יהודה אות ד (השני) עמ' ק
יט/ח בית ישחק
יט/ח ברור הלכה פסחים פב ע"א ציון א
יט/ח הר המלך ח"ה עמ' סז
יט/ח חמודי צבי ח"ב עמ' סד
יט/ח יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' יג
יט/ח מוריה גל' קג עמ' מח-מט {השמיט שריפה בעצי המערכה}
יט/ח מלכות יהודה וישראל עמ' 488
יט/ח מנחת אהרן (קאפח) עמ' 374 {צופין}
יט/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' פ
יט/ח מקראי קדש (תשנג) עמ' פה
יט/ח פאר הלבנון ח"א סי' ב אות ג
יט/ח פרי אברהם אליעזר
יט/ח קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תרס
יט/ח רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ד ה"ג מקור 25, 34
יט/ח שם דרך פסחים עמ' קעז
יט/ח שם טוב - השלמה
יט/ט אבן ישראל (פישר)
יט/ט אבן פינה (נשר) עמ' נד
יט/ט אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' רמא
יט/ט אברהם יגל
יט/ט אור הישר [מל"מ הל' ק"פ פ"י ה"ב, אור הישר זבחים קג ע"ב]
יט/ט אור יעקב פסחים דף סח ע"א-ע"ב, ועמ' 134
יט/ט אור יקרות
יט/ט אור ליהודה (תשנט) עמ' רטז
יט/ט אור שמח
יט/ט אמונת יהושע עמ' תו-תז
יט/ט אפיקי מגינים זבחים סי' מג
יט/ט בדבר מלך ח"ה עמ' קצב, רנד-רנה
יט/ט בדרך המלך עמ' קסח
יט/ט בית אהרן וישראל גל' עו עמ' לד
יט/ט בית המדרש
יט/ט ברור הלכה פסחים פג ע"א ציון א, ד
יט/ט ברכת יוסף ואליהו רבה (תקז) - חידושי בן המחבר (אחרי פ' וזאת הברכה) עמוד רביעי וחמישי
יט/ט ברכת שלמה (תשז) עמ' כד
יט/ט גור אריה (צרמון)
יט/ט דביר הקודש זבחים עמ' שג
יט/ט דגל ראובן ח"ב סי' ט
יט/ט דובב מישרים (וידנפלד) עמ' עב
יט/ט דור דורים עמ' ק
יט/ט ואתה תחזה ח"ג
יט/ט זבד טוב עמ' 13
יט/ט חדושים ובאורים (גרי') זבחים סי' יב ס"ק ד
יט/ט חזו"א על הרמב"ם
יט/ט חי' הגר"ח החדש עמ' תס
יט/ט חי' הראי"ה
יט/ט חי' חפץ חיים
יט/ט חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"ב עמ' רחצ ד"ה עצמות {ראב"ד - א"א שמצאן חלוצים מפסולי קדושה, כ"מ - וכתב - מאחר שהם חלוצים פסולי המוקדשין היו כלומר נותר וכו'}
יט/ט חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' קצד
יט/ט טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' רע
יט/ט יברך ישראל זבחים עמ' רסח
יט/ט יד ישראל ח"ב
יט/ט כתב משה ח"ב עמ' סח, ע
יט/ט מגילת ספר לאוין דף קע ע"א, קעא ע"א-ע"ג
יט/ט מלחמות יהודה דף קנ ע"ג
יט/ט מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף ל ע"ג
יט/ט מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' צג
יט/ט מנחת חינוך ח"א עמ' נב, צא, ח"ב עמ' פא, צד
יט/ט מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' רכט {ראב"ד}, רלב {מל"מ}
יט/ט מנחת עני (לר' ראובן רפפורט, נדפס סוף מנחת חינוך ח"ב)
יט/ט מעיני המים
יט/ט מעשה רקח
יט/ט מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קמג ע"ג
יט/ט מקדש דוד סי' יז אות ג
יט/ט מרומי גלים עמ' קכח
יט/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
יט/ט משנת חיים פסחים ח"ב עמ' רנט
יט/ט משנת יעקב
יט/ט נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף פו ע"ד, מנחות דף לד ע"א-ע"ב
יט/ט נמוקי חיים עמ' רסז {מל"מ}
יט/ט עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' קח {כ"מ}
יט/ט עבודת לוי (לוין) סי' לג, לה ס"ק ב
יט/ט עורה שחר דף מו ע"ג
יט/ט פקודת המלך דף יב
יט/ט קדשי יהושע עמ' תתיז {או"ש}
יט/ט רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"י ה"ג מקור 13א, 16א, 17, ה"ה, ה"י מקור 33
יט/ט שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' קיא אות ד
יט/ט שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' רנו
יט/ט שם טוב - השלמה
יט/ט שם עולם (רבין) ח"ב עמ' קעז
יט/ט שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' תנד
יט/ט שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' פג
יט/ט שערי היכל זבחים עמ' תתקמא {עור קדשים שנפסלו - פסק כאביי וכרבי, הואיל ולא נרצה - ביאור דבריו}
יט/ט שפת אמת על התלמוד ח"ג דף ל ע"ב
יט/ט תהלה לדוד (מן) קדשים סי' נח ס"ק א, יד
יט/ט תולדות יצחק (שור) דף יז ע"ד {כ"מ}
יט/ט תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' לב-לג
יט/י אבני זכרון (פפר) ח"א דף קג ע"ג
יט/י אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' יט אות ב
יט/י אגרות הגרי"ד עמ' קמז
יט/י אור הישר [אור הישר תמורה לד ע"א]
יט/י אידנו עמ' 118 {השמיט תרומה טמאה}
יט/י אמונת יהושע עמ' שצז, אלף תנ
יט/י אמונת שמואל (תשנט) עמ' קנא
יט/י אמת ליעקב מועד עמ' ע {משקין מן הנקברים}, עא-עב {שער נזיר}
יט/י באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פי"א ה"י באר שרים אות נג
יט/י בדבר מלך ח"ו עמ' קטו
יט/י בדבר מלך חי"ד עמ' שמג
יט/י בינת נבונים דף לח ע"ג
יט/י בית המדרש
יט/י בית יצחק (חבר) ח"ב דף יג ע"ב
יט/י בית מאיר (תשע) סי' קכד ס"א עמ' נד
יט/י בריכת ירושלים עמ' קפז
יט/י דברי יצחק (הרצוג) דף נו ע"ב וע"ד {חטאת העוף על ספק}
יט/י הדר דוד עמ' קד, קו
יט/י התורה והמדינה חי"א עמ' קעט
יט/י ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א קלט ע"א]
יט/י חזון יחזקאל נזיר פ"ד ה"ה
יט/י חזון נחום זרעים ח"ב עמ' סג
יט/י חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד תמורה לד ע"א]
יט/י חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' קא ד"ה שני {אלו הן הנשרפים וכו' והערלה}
יט/י טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' קא
יט/י ידי משה (בוצק') הל' פסה"מ סי' נב-נג
יט/י יהגה האריה עמ' קכב
יט/י ישא מדברותיך פסחים עמ' רסז {ערלה}
יט/י יתר הבז (תשסח) עמ' קסו
יט/י כרם ציון שביעית ח"ב עמ' רמא ע"ב
יט/י כתבים (זסלנסקי) ח"ב עמ' פג
יט/י להורות נתן על התורה ח"ג עמ' נא
יט/י לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' לד
יט/י מלואי שלמה עמ' קפא
יט/י מנחת בצלאל (תשלז) עמ' קנ
יט/י מנחת חינוך ח"ב עמ' צה, רמז
יט/י מעדני מלך (תשמח) עמ' צח-צט
יט/י מעשה רקח
יט/י מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קו ע"ג
יט/י מראה הפנים פסחים דף ו
יט/י משארית יעקב עמ' כג
יט/י משנת יעקב [משנת יעקב זמנים ח"א עמ' קלח, רכד, ח"ב עמ' רפח, קדושה עמ' רפ]
יט/י נועם חכ"א עמ' קיח
יט/י נתן פריו סוכה עמ' רעה
יט/י עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' קכח
יט/י פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' כז
יט/י פניני רבנו הגרי"ז עמ' תקעג, 18
יט/י קדשי יהושע עמ' אלף קה, אלף תקכ
יט/י קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' סב, רצב
יט/י שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' רנט
יט/י שושן עדות דף לח ע"ג
יט/י שלמי יוסף שבת ח"א עמ' תרסז
יט/י שם טוב - השלמה
יט/י שרידי אש ח"א עמ' קז
יט/י תבואת שמש נערה פ"ג ה"ב
יט/י תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' קפד
יט/י תכריך מרדכי סי' ג עמ' כה {ערלה
יט/יא אמונת שמואל (תשנט) עמ' קנא
יט/יא אמרי בינה (אוירבך) - פסח סי' ח ד"ה והנה
יט/יא אמת ליעקב מועד עמ' עא-עב {שער נזיר}
יט/יא אמת ליעקב נשים עמ' קיט {נזיר טמא}
יט/יא בדבר מלך ח"ד עמ' קצג, ח"ו עמ' פט
יט/יא בדבר מלך חי"ד עמ' שמג
יט/יא בכורי אברהם דף מח ע"ב {חולין עזרה נקברים}
יט/יא גבורת יצחק מ"ש עמ' פד
יט/יא הדר איתמר עמ' רלא {פטר חמור}, רלב
יט/יא הדר דוד עמ' קד
יט/יא ואתה תחזה ח"ג
יט/יא זכרון בנימין ח"א עמ' רנה
יט/יא חזון יחזקאל נזיר פ"ד ה"ה
יט/יא חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' ש
יט/יא יד דוד (קרלין) ח"ב דף יח-יט
יט/יא יהגה האריה עמ' קכב
יט/יא כרתי ופלתי סי' פז אות ד
יט/יא כתר המלך
יט/יא מחנה יוסף (תשעב) סי' א אות ו
יט/יא מנחם שלמה סי' רעז
יט/יא מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף כט ע"ב
יט/יא מנחת חינוך ח"א עמ' רע, ח"ב עמ' צה, קעז
יט/יא מעדני מלך (תשמח) עמ' צט
יט/יא מקראי קדש (תשנג) עמ' שלו
יט/יא מראה הפנים ערלה דף יח
יט/יא נר יצחק (ארדיט) עמ' פח
יט/יא נתיב אברהם ח"א עמ' קכח
יט/יא צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' רכה
יט/יא קדשי יהושע עמ' אלף תנד-תנה
יט/יא קול בן לוי (תשסג) עמ' קטז
יט/יא קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קצ, קצב
יט/יא קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שיז, שכב
יט/יא שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף צא ע"ד {חולין בעזרה}
יט/יא שושן עדות דף לז ע"ד
יט/יא תורת זרעים עמ' קיח {שער נזיר}
יט/יב אברהם יגל
יט/יב אגרות משה יו"ד ח"ג עמ' רכח
יט/יב אור הישר [שער נפתלי אהע"ז סי' ב דף ו ע"ב]
יט/יב אמונת אליעזר ערלה עמ' שיב {מלא סיט}
יט/יב אמונת יהושע עמ' אלף תמה, אלף תמט, אלף תשא
יט/יב אמונת שמואל (תשנט) עמ' קנא
יט/יב אמרי יהודה (רוזנר) דף טו ע"ב
יט/יב אמת ליעקב מועד עמ' עא-עב {שער נזיר}
יט/יב בינת נבונים דף נ ע"ב
יט/יב בכורי אברהם דף צד ע"ב
יט/יב ברור הלכה ע"ז עד ע"א ציון א פסקה ח {שער נזיר}
יט/יב גורן דוד ח"ב סי' ל
יט/יב דברות משה זרעים עמ' תקמח {האורג מלא הסיט משער נזיר ומפטר חמור בשק ידלק}
יט/יב הדר איתמר עמ' רלא {השמיט בצפורתא}
יט/יב הלכה רבה ח"ב עמ' 196
יט/יב ואתה תחזה ח"ג
יט/יב חזו"א יו"ד סי' נו ס"ק יד, ערלה סי' י ס"ק ד
יט/יב חזו"א על הרמב"ם
יט/יב חי' הראי"ה
יט/יב חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' תסב
יט/יב יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' קנה
יט/יב יד ישראל ח"א
יט/יב כרם אברהם עמ' קי
יט/יב לבושי מרדכי יו"ד עמ' רסט
יט/יב מגן גבורים (או"ח) סי' ט ס"ק א
יט/יב מראה הפנים ערלה דף יח
יט/יב נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' כ אות טז {ציפרתא}
יט/יב נר יצחק (ארדיט) עמ' פח-פט
יט/יב נר מצוה (ואלק) מצוות דף קנד ע"ד
יט/יב נתיב אברהם ח"א עמ' סג
יט/יב קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' שג
יט/יב קול אריה (שוורץ, תשעא) יו"ד עמ' רפב
יט/יב רחש לבב עמ' טו
יט/יב שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' רמח
יט/יב שערי תורה (לעוו) ח"ג דף כא ע"ג
יט/יב שפת אמת על התלמוד ח"ג דף פח ע"ב
יט/יב תורת יצחק ח"ב עמ' ריז
יט/יב תיבת גומא (ורשנר) עמ' תסח
יט/יג אבן האזל
יט/יג אבן ישראל (פישר) כאן, וח"ו עמ' קצו
יט/יג אבני חפץ ח"ב עמ' פט
יט/יג אור הישר [אור הישר סוף תמורה ומעילה ט ע"א ודף יא ע"ב, עי' הל' מעילה פ"ב הט"ו]
יט/יג אוריין תליתאי (תאומים) סי' קיא (עה ע"א)
יט/יג אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' עז, עט
יט/יג אמונת שמואל (תשנט) עמ' קנא
יט/יג אמרי יושר בכורות דף יב ע"ב
יט/יג אמרי יושר פסחים סי' ו ס"ק ז
יט/יג אמרי כהן (וילמן) מנחות סי' ב ס"ק ד
יט/יג אפיקי מגינים פסחים סי' כה
יט/יג אש קודש מעילה עמ' צב
יט/יג בדבר מלך ח"ד עמ' קלו-קלז, ח"ה עמ' כ
יט/יג בדבר מלך חי"ד עמ' שמב
יט/יג בני יעקב (כ"מ)
יט/יג בנין אריאל ח"ב עמ' קמא
יט/יג ברכת אברהם (קליין) ח"ב עמ' כד {אפרם מותר}
יט/יג גבורת יצחק שקלים עמ' רל
יט/יג גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' פו
יט/יג הר המלך ח"ח עמ' שסט
יט/יג ואתה תחזה ח"ג
יט/יג חי' הגר"ח החדש עמ' תקעב
יט/יג חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' רעא
יט/יג חי' הראי"ה
יט/יג חי' חפץ חיים
יט/יג חי' חתם סופר
יט/יג חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' רפד ד"ה בעי {כל הנקברין אפרן אסור, וכל הנשרפין של הקדש אפרם מותר חוץ מדשן המזבח החיצון והפנימי ודישון המנורה}
יט/יג חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' קמו
יט/יג חי' ר"מ מאימראן פסחים עמ' קטז
יט/יג חמדת יעקב עמ' 90
יט/יג חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף צב
יט/יג טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' ק, קב
יט/יג יד אליהו (בוקובזה) סי' ו אות ב
יט/יג יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' שכט
יט/יג יד ישראל ח"ב
יט/יג ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' ריח
יט/יג ימין המלך
יט/יג יצחק ירנן [עי' חידושי הל' תמידין פ"ב]
יט/יג כבוד מלכים (מרגליות) {של הקדש}
יט/יג כרם יהושע (ולרשטיין) דף יד ע"א
יט/יג כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' שס
יט/יג לב אריה (בראד, תשסד) עמ' תמד
יט/יג לב יוסף עמ' 146
יט/יג מחנה יוסף פסחים עמ' נו
יט/יג מנחת חינוך ח"ב עמ' צז, ח"ג עמ' שיא
יט/יג מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' קכט {ראב"ד}
יט/יג מעשה איש דף יג ע"ד
יט/יג מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' כב אות ד
יט/יג מקראי קדש (תשנג) עמ' שצד
יט/יג מראה כהן זבחים עמ' קעה
יט/יג מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' תקעב
יט/יג משכן בצלאל ח"א סי' מה
יט/יג נועם חכ"א עמ' קיח
יט/יג סיומי המסכתות עמ' 244 {דשן}
יט/יג עבודת הזבח מעילה סי' ו ס"ק א
יט/יג ערהשה"ע קדשים סי' קסח אות י
יט/יג פניני רבנו הגרי"ז עמ' 18
יט/יג צפנת פענח ויקרא עמ' ט, מ
יט/יג קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' סב, רצח-רצט
יט/יג שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' רנט
יט/יג שיח ערב קדשים עמ' תמה
יט/יג שלמי יוסף נזיר עמ' תפו
יט/יג שמועת חיים ערכין ח"א עמ' תכט
יט/יג שעורי מבשר טוב פסחים ח"א עמ' קפח
יט/יג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' תנ
יט/יג שעורי ר"א ליכטנשטין פסחים עמ' 116
יט/יג שעלי דעת גל' ז עמ' 121
יט/יג שפת אמת על התלמוד ח"א דף קלב ע"א, ח"ג דף צה ע"ד
יט/יג שרידי אש ח"א עמ' קז-קח
יט/יג תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' לז
יט/יד אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' קטו, ח"ט עמ' ריא
יט/יד אבני חפץ ח"ד עמ' צו
יט/יד אגרות משה יו"ד ח"ג עמ' רלא
יט/יד אוצרות הרמב"ם
יט/יד אור הישר [משנת אברהם (פרייס) ח"ב סי' יז]
יט/יד אמונת יהושע עמ' שצז, אלף תמה
יט/יד אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' עז, עט
יט/יד אמרי יושר בכורות דף יב ע"ב
יט/יד אמרי יושר פסחים סי' ו ס"ק ז
יט/יד אמת ליעקב מועד עמ' עא
יט/יד אנצי"ת ע' אסורי הנאה הע' 152, 153
יט/יד בדבר מלך ח"ו עמ' פט
יט/יד בדבר מלך חי"ד עמ' שמב
יט/יד בזך לבונה עמ' כו
יט/יד בית אברהם (רובינשטיין) דף ל ע"ב
יט/יד בית אהרן וישראל גל' עו עמ' יא
יט/יד בני ציון (מיטובסקי, תרסח) סי' עד
יט/יד ברור הלכה פסחים כז ע"ב אחרי ציון ב
יט/יד דברות משה זרעים עמ' תקנא {וכן כל הנקברים לא ישרפו}
יט/יד דגל ראובן ח"א סי' י
יט/יד הגיון יצחק דף עז ע"א
יט/יד הדר איתמר עמ' רלא
יט/יד הדרת אפרים ח"ב עמ' רמב
יט/יד ואתה תחזה ח"ג
יט/יד חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' תמה ד"ה ולפ"ז {כל הנשרפין לא יקברו, וכן כל הנקברים לא ישרפו, שאע"פ שהוא מחמיר בשריפתו הרי הקל באפרן, שאפר הנקברים אסור}
יט/יד חקרי לב (לווינבוק) דף ו ע"א
יט/יד טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' צו
יט/יד יד איתן
יט/יד יד אליהו (בוקובזה) סי' ו אות ב
יט/יד כי בא מועד עמ' נח
יט/יד כרם יהושע (ולרשטיין) דף יג ע"א {הנקברים לא ישרפו}
יט/יד כרם ציון שביעית ח"ב עמ' רמ ע"ב
יט/יד כרתי ופלתי סי' פז אות ד
יט/יד לב יוסף עמ' 131
יט/יד לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' י אות ב
יט/יד לבושי מרדכי או"ח עמ' רכה
יט/יד מועדים וזמנים ח"ג סי' קצב
יט/יד מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף ח ע"א
יט/יד מנחת אשר פסחים עמ' נז
יט/יד מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' שנב
יט/יד מנחת חינוך ח"ב עמ' צז
יט/יד מעשה איש דף יג ע"ד
יט/יד מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' כב אות ד
יט/יד מקראי קדש (תשנג) עמ' רלט, שצד
יט/יד משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף סד
יט/יד משנת יעקב [משנת יעקב זמנים ח"א עמ' קלח, רכד, ח"ב עמ' רפח, קדושה עמ' רפ]
יט/יד נר יצחק (ארדיט) עמ' פט
יט/יד נר מצוה (ואלק) מצוות דף קנד ע"ד
יט/יד סופר המלך ח"ב עמ' רעח, סי' קמא
יט/יד פנים מאירות (תשפ) ח"ג עמ' רפ
יט/יד פרי החג דף ג ע"ב {הנקברים לא ישרפו}
יט/יד קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' לח
יט/יד קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' סב, רצג-רצד, ש
יט/יד קרבן אליצור דף לט ע"א
יט/יד קרבן פסח עמ' שמה
יט/יד קרן הצבי מצוה צד אות טז
יט/יד רווחא שמעתתא ח"א עמ' עו
יט/יד שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' ב
יט/יד שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' ח
יט/יד שארית יהודה (בלום) דף מא ע"ב {הנקברים אפרם אסור}
יט/יד שדה נפתלי עמ' יא
יט/יד שופריה דיעקב (סקווירא) גל' א עמ' רלו {הנקברים לא יישרפו}
יט/יד שיח ערב פסחים עמ' עג
יט/יד שלמי יוסף נזיר עמ' תפט
יט/יד שעורי הגרב"ד פסחים עמ' קכו
יט/יד שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' ס
יט/יד שערי זיו ח"א דף נד ע"ב, ח"ג דף קלו ע"ב
יט/יד תנובת ציון דף נד ע"א
יט/טו אהל משה (לוין) ח"ב דף סא ע"ב-ע"ד
יט/טו אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' רו, רנה
יט/טו אוהב מישרים עמ' קכח-קכט
יט/טו אור הישר [מפרשים בהל' מעשר ספי"ב, אור הישר גיטין נד ע"ב]
יט/טו אור המאיר (שפירא) סי' נב אות ג {בידו}
יט/טו אור יעקב פסחים דף נח ע"ב, נט ע"ב
יט/טו אור יקרות
יט/טו אור ליהודה (תשנט) עמ' רמט
יט/טו אור ליהודה קדושין עמ' תל
יט/טו איש על העדה (אלאביץ) עמ' 169
יט/טו אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' לז {לא נחשדו}
יט/טו אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קעד-קעה {לא נחשדו}
יט/טו אנצי"ת ע' בידו הע' 16, 18
יט/טו אפיקי מגינים קידושין סי' פב
יט/טו אשר למלך
יט/טו בני יעקב
יט/טו ברור הלכה גיטין נד ע"ב ציון ד
יט/טו דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שלה
יט/טו דעת סופר יו"ד סי' מו-מז
יט/טו הגהות חבר בן חיים
יט/טו הר המלך ח"ד עמ' מה
יט/טו ואתה תחזה ח"ג
יט/טו ויקח אברהם [עץ החיים (אבולפיה, תפט), לשונות דף ה ע"ג]
יט/טו זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' רעז
יט/טו חזקה רבה יו"ד ח"ג עמ' 33
יט/טו חי' הראי"ה
יט/טו חי' חתם סופר
יט/טו חי' כתב סופר נשים ח"ב עמ' מב, מד
יט/טו חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' רלח
יט/טו חמדת ישראל ח"א דף כה ע"א {מל"מ}, עט ע"ד
יט/טו חסדי דוד ח"א עמ' קפו
יט/טו יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' רד
יט/טו ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' רסא, רסג
יט/טו כתב סופר אהע"ז סי' ז ד"ה אלו {שורת הדין שאינו נאמן ואם רוצה להחמיר על עצמו הרי זה משובח}
יט/טו כתב סופר יו"ד סי' ד ד"ה ובכסף {כ"מ - צלה הבשר באויר תנור}, ד"ה וכל, סי' פא ד"ה ואני, סי' פז ד"ה וישבנו בזה {כ"מ - חוץ מן הטמא וכו'}, סי' קב ד"ה ואפשר {כ"מ - נראה שטעמו}
יט/טו לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' ל אות י-יא
יט/טו מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף פד ע"ג
יט/טו מהרי"ט אלגזי פ"ה אות נא או"ק ב
יט/טו מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' קפט
יט/טו מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' קסה
יט/טו מנוחת משה דף קלב ע"ב
יט/טו מנחת חינוך ח"ב עמ' קעז
יט/טו מנחת יהודה (בוים) דף קז ע"ב
יט/טו מקורות לפסקי הרמב"ם
יט/טו מקראי קדש (תשנג) עמ' שלז
יט/טו משנת אליעזר (רבינ') עמ' לז, לט
יט/טו משנת ר' אהרן גיטין עמ' קעט
יט/טו נתיב אברהם ח"א עמ' קו-קז
יט/טו נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' כג אות א
יט/טו נתיבות מרדכי גיטין עמ' יז {כ"מ}, תמג
יט/טו נתיבות שמואל דף פז ע"ב
יט/טו עבודת המקדש (כהן) ח"ב עמ' צה {כרבא}
יט/טו ערהשה"ע קדשים סי' קפז אות ב
יט/טו פרי השדה (דייטש) ח"ב דף צג ע"א-ע"ד, צד ע"א
יט/טו פתח דבריך עמ' קפח
יט/טו רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ד ה"א, פ"ו הי"
יט/טו שבט הלוי (ווזנר) ח"ו קונטרס הקדשים סי' א
יט/טו שבט סופר (תשמו) עמ' קלא-קלב
יט/טו שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' רכו
יט/טו שיח ערב קדשים עמ' קסח
יט/טו שם דרך כתובות עמ' ע
יט/טו שעורי ראשי ישיבות ליטא עמ' שסב
יט/טו שער יהודה
יט/טו שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 33
יט/טו שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' רפז
יט/טו שערי תורה (לעוו) עדות ח"ב עמ' ה, ל
יט/טו שפתי רננות (מיכלדורף) דף יא ע"א-ע"ב
יט/טו תורת הקדש ח"ב עמ' קכ, קכט
יט/טו תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' שפא
יט/טו תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' ריח-ריט
יט/טו תפארת ציון (ריבקין) סי' ח אות ט

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US