Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

כאשר מצויין שם הספר בלבד, הכוונה היא לספר המסודר לפי סדר הלכות הרמב"ם.
בראש כל פרק מופיעה רשימת מקורות עם הסימון "רה"פ" (רוב הפרק). אלו הם מקורות העוסקים ברוב ההלכות שבאותו פרק (או בכולן).
כשיש למעיין קושי למצוא את הספר המצויין, או את מראה המקום באותו ספר, יפנה ל"רשימת הספרים".

למידע נוסף על המפתח, לחץ כאן.

עבודת יום הכיפורים

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק הא/506 הלכות עבודת יום הכיפורים פרק א *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


א/רה"פ אורה ושמחה
א/רה"פ בן ידיד
א/רה"פ דבר בעתו (טיקטין)
א/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
א/רה"פ הר המוריה (שץ)
א/רה"פ הרמב"ם המדויק
א/רה"פ חיים ומלך
א/רה"פ חסד לאברהם
א/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
א/רה"פ מעשה רקח
א/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
א/רה"פ מרגניתא דר"מ
א/רה"פ ס' הבתים ח"ב עמ' קנד-קנה
א/רה"פ עלי עשור (מילר)
א/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' קנז-קנח
א/רה"פ פי' ר"י קאפח
א/רה"פ קרית מלך
א/רה"פ רמב"ם המאיר
א/רה"פ רמב"ם הערוך
א/רה"פ רמב"ם לעם
א/רה"פ שם טוב
א/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
א/רה"פ שרשי הים
א/א אורה ושמחה הל' שופר פ"א ס"ק ד {אורה ושמחה}
א/א אמרי חן (לוונברג) פסחים-יומא עמ' ר {גרי"ז}
א/א אנצי"ת ע' איל העם הע' 7
א/א אשישות חיים
א/א אשר למלך
א/א באר המים או"ח סי' כא דף ט ע"ג
א/א בדבר מלך חי"ד עמ' שטו
א/א בן הרמה
א/א בן מלך - מצוות המקדש עמ' קכה {גרי"ז}
א/א בני יהודה דף לא ע"ג
א/א בני יעקב
א/א גבורת יצחק (תשסו) עמ' טו {מנין המצוות}
א/א גבורת יצחק ימים נוראים עמ' צז {מנין המצוות}, קג {גרי"ז}, רנא {גרי"ז}, רנד {גרי"ז}
א/א גחלי אש דף יד ע"א
א/א גליונות אבני נזר {כ"מ}
א/א דברי שלמה (בלו') ח"ד
א/א דעת בחכמה עמ' א
א/א דקה מן הדקה דף כב ע"ד, פח ע"ב
א/א המאיר לארץ [מים חיים לא דק כלל] {לח"מ}
א/א המעין תשרי תשפ עמ' 45 {מל"מ - ולא ידעתי למה השמיט רבינו דין זה - תלתא 'אשר לו' כתיבי, חד למעוטי משל ציבור, חד למעוטי משל כהנים, וחד אייתרא לעכב, עיין תו"כ שם, ומצינו שר"ע דרש חד 'אשר לו' למעט שאינו מביא משל מעשר, עיין מנחות פ"ג ע"א, ומעתה לא אייתרא לעכב, והלכה כר"ע}
א/א הר המלך ח"ה עמ' שכו-שכח
א/א הררי קדם (תשס) עמ' קנב
א/א ואתה תחזה ח"ג
א/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקכו
א/א זאת ליעקב ויקרא עמ' קה-קו
א/א חוקת יושר עמ' ט-יג
א/א חי' הגאון אדר"ת עמ' יב {מל"מ}
א/א חי' הגרי"ז
א/א חי' יחיאל דף י ע"ד
א/א יבין שמועה (לעוו) עמ' שנא
א/א ידי אליהו דף קיב ע"ד {מקריבים יתר על מוסף זה}
א/א יכהן פאר
א/א ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' צה {תמיד של שחר}
א/א לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 338
א/א מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"ב דף לג ע"ב {מל"מ}
א/א מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' קמד {כ"מ}
א/א מוריה גל' רטו עמ' עז {מנין המצוות}
א/א מחנה יוסף (תשעב) סי' נ אות א
א/א מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף כח ע"ב
א/א מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' תקכא
א/א מסורה חי"ב עמ' נב
א/א מעיל שמואל (פלורנטין)
א/א משוש הארץ עמ' לז
א/א משמר הלוי עמ' פב, קלו
א/א משנת יעקב
א/א משפט כהן עמ' רנז ע"ב
א/א נחלת עזריאל (הלוי) שבועות יד, חולין דף כב {מל"מ}
א/א נר למאור (פרצקי) עמ' פד
א/א נר מצוה (ואלק) מצוות דף כא ע"א וע"ד {שני השעירים משל ציבור}
א/א ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קיא, תרח
א/א עבודת המקדש (כהן) ח"ב עמ' צד-צה, קס {והוא האיל}
א/א עבודת ישראל (קמחי) דף צד ע"ב {איל ציבור}
א/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קכג {כ"מ}
א/א פרי שמואל שביעית עמ' עה {מל"מ}
א/א פרקי מועדות עמ' 157, 513
א/א קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' רד {מנין המצוות}
א/א קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תקסט, תרכ
א/א קרנות המזבח דף ח ע"א {מנין המצוות}
א/א שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' א
א/א שלטי הגבורים עמ' רצ
א/א שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' עו
א/א שלמי יוסף ר"ה עמ' רסח
א/א שם משמואל פרשת אחרי שנת תרע"ה {איל האמור בויקרא הוא האמור בחומש הפקודים}
א/א שם משמעון (פולק) ח"ב דף מב
א/א שמועת חיים יומא ח"ב עמ' שלו
א/א שעורי הגרי"ד עבודת יוה"כ עמ' ס, קסב-קסד
א/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תרמג {גרי"ז}
א/א שער המלך ח"ב עמ' רכב
א/א שערי היכל יומא מערכה קנח {השמיט שעיר המשתלח}, קעו {איל העם}
א/א שפתי מלך
א/א תורת העולה עמ' תעח
א/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' שפב
א/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' שפג-שפו {"כל הבהמות הקרבים" - ללמד שיוה"כ מעלה גם את הדרגות הנמוכות; חמש עשרה רמז לאותיות י ו-ה של השם}
א/א תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' קמה {כל מצוות כה"ג עליו}
א/ב אבי עזרי ח"ג
א/ב אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' צו, קלא
א/ב אבני הלבנון סי' ב {העבודות שאינן לעיכובא בכה"ג}
א/ב אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' מט אות ט
א/ב אבני חן יומא עמ' א, ה, קלו
א/ב אור הישר [גבורת ארי תחלת יומא]
א/ב אור לישרים (שולמן) עמ' קמה {כה"ג עושה את כל העבודה}
א/ב אמונת יהושע עמ' תנד-תנה, תצא
א/ב אמרי נפתלי ח"ב עמ' קכו {שעה"מ}
א/ב ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קפו {כ"מ}
א/ב ארצות החיים סי' יח ארץ יהודה אות א עמ' שטז {כולן בכה"ג בלבד}
א/ב אשיחה בחקיך פרה, קונ' הערות למס' פרה פג מ"ח {מל"מ}
א/ב אשישות חיים
א/ב באר המים או"ח סי' כא דף ט ע"ד
א/ב באר שרים (שולמן) עמ' קסט
א/ב בדבר מלך ח"ד עמ' קלט, קפד
א/ב בדבר מלך חי"ב עמ' קמט
א/ב בדבר מלך חי"ד עמ' קיט, שכ
א/ב בית אהרן וישראל גל' כט עמ' לד {תרומת הדשן}, גל' לו עמ' כב {כה"ג עושה את כל עבודות היום}, גל' נא עמ' קב {כ"מ - השמיט פייס להקטרת אברים}
א/ב בית מועד (זלזניק) עמ' רסו
א/ב בית שערים או"ח סי' שיז (דף קנט) {כ"מ}, יו"ד סי' שלד
א/ב בני יהודה דף לא ע"ד
א/ב בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תצו {כ"מ בשם ריטב"א}
א/ב ברור הלכה יומא יג ע"א ציון ד פרק א
א/ב ברור הלכה יומא לב ע"ב ציון ג
א/ב ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' שנט
א/ב בשבילי הקודש סי' כט אות א {שעה"מ}
א/ב גבורת ארי עמ' א
א/ב גור אריה יהודה (זמבא) עמ' עה
א/ב דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' ריז {השמיט סידור לחה"פ בכה"ג}
א/ב דברי רבינו משולם (אשכנזי) עמ' לד
א/ב דברי שלמה (בלו') ח"ד
א/ב דעת בחכמה עמ' ב-ח
א/ב דקה מן הדקה דף מא ע"ג {שבת}, מג ע"ג
א/ב דרך עץ החיים (אלגזי) דף פח ע"ג {כ"מ}
א/ב הכה"ג והסגן סי' ג אות כא {כ"מ}
א/ב המאור הגדול (יעבץ) עמ' רנו
א/ב המאיר לארץ
א/ב הצבי והצדק תנינא עמ' רטו {מקריב מוסף שבת}
א/ב הר המלך ח"ו עמ' שכא-שכג, ח"ז עמ' קלה
א/ב הררי קדם (תשס) עמ' קכג
א/ב התורה והתלמוד ח"ד עמ' 495
א/ב התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' קכג-קכד
א/ב ואתה תחזה ח"ג
א/ב וגר זאב עמ' קפט {נשוי - לעיכובא}
א/ב חזו"א על הרמב"ם
א/ב חזון יחזקאל סנהדרין פ"ז ה"א
א/ב חי' הריצ"ד
א/ב חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' קסז {שעה"מ}
א/ב חכמת גרשון עמ' רנט
א/ב חקרי זמנים ח"ב עמ' פב
א/ב חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' רצט
א/ב חשבונות של מצוה עמ' שלז
א/ב יד ישראל ח"א
א/ב ידבר שלום ח"א עמ' עב
א/ב יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' מג {כ"מ}, נה {כ"מ}, נט {ראב"ד}
א/ב ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רלו
א/ב ישועות יעקב מועד עמ' תשד {כ"מ}
א/ב כבוד הלבנון דף י ע"ד {כ"מ בשם ריטב"א}
א/ב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תריא {כ"מ בשם ריטב"א}
א/ב לב מבין דף קכד ע"ד {כ"מ}
א/ב לב שלמה (הלוי) דף קנז ע"ג {כ"מ}
א/ב להורות נתן מועדים ח"ג עמ' קנה
א/ב למודי ה' (תשפא) עמ' קח, קיא {שעה"מ}
א/ב לקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"ב עמ' רצג {ט"ו בהמות}
א/ב לקוטי שיחות חי"ז עמ' 173 הערה 10
א/ב לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 338
א/ב לקוטי שיחות חל"ב עמ' 110
א/ב לשון זהב יומא ו {כ"מ}
א/ב מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף סח ע"ד {כ"מ בשם ריטב"א}
א/ב מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' סב {כ"מ}
א/ב מבשר טוב קדשים עמ' מז
א/ב מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' קנח {כ"מ}, קעב {כ"מ}
א/ב מועדים וזמנים ח"א סי' נו, סח
א/ב מוריה גל' קפא עמ' פג {שעה"מ}, גל' רט עמ' מה {צריך לשאת אשה}, גל' רטו עמ' עז
א/ב מחנה יוסף ח"ג עמ' כה
א/ב מילי דמרדכי
א/ב מכתב לחזקיהו דף עג ע"א
א/ב מלכי בקדש (מלכי) דף קכו ע"ג {כ"מ}
א/ב מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' רע
א/ב מנחת חזקיה מנחות עמ' יג
א/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' קעג
א/ב מעיל שמואל (פלורנטין)
א/ב מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' רל
א/ב משוש הארץ עמ' לח
א/ב משמר הלוי עמ' פא, צז
א/ב משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' שכג
א/ב משנת חיים יומא עמ' תקטז
א/ב משנת חיים קדושין עמ' רצג, רצד {שעה"מ}
א/ב משנת שמחה
א/ב נוה שלום (איזרלסון) עמ' 84
א/ב נתיבות מרדכי קדושין עמ' רמה, רנו
א/ב נתן פריו חולין עמ' קטז
א/ב ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תפרד
א/ב סדר עבודת יוה"כ (פוברסקי) עמ' קיז, קנג
א/ב עבודת המקדש (כהן) ח"ב עמ' יג, יח {מל"מ}, עג-עד
א/ב עין תרשיש
א/ב עיצומו של יום סי' א ס"ק א, סי' ח ס"ק יג
א/ב עמק הלכה (אורנשטין) סי' נה
א/ב ענפי ארז (זי') דף יד ע"ב {כ"מ}, מה ע"ב
א/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קלט
א/ב פנינים על התורה ומועדים עמ' צט {בכה"ג נשוי}
א/ב צבא אהרן ירח האיתנים עמ' צא {אם היתה שבת}
א/ב צבי תפארת סי' ד {אין מתקינים לו אשה אחרת}
א/ב צפנת פענח במדבר עמ' שז
א/ב קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' שצח, תקצח, תרכ
א/ב קרן הצבי מצוה ט אות ד
א/ב קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' סו
א/ב רלב"ג ויקרא פט"ז פסוק ד עמ' רנו
א/ב שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' שמח {קרבן מוסף של שבת בכה"ג}
א/ב שו"ת הרב הראשי עמ' 329
א/ב שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' תה {כ"מ}
א/ב שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' רלו, תרלז
א/ב שלמי שמחה ח"א עמ' קיט, קלא
א/ב שם דרך יומא עמ' יא
א/ב שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' רפט
א/ב שמחת מלך עמ' 121
א/ב שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' צא
א/ב שעורי הגרי"ד עבודת יוה"כ עמ' מא
א/ב שעורי יומא דף ב ע"א ד"ה אמה שנסתפק, יב ע"ב ד"ה ועי' ברמב"ם
א/ב שערי היכל יומא מערכה טו {נשוי}, סו {תמידין ומוספין בכה"ג}
א/ב שערי טהר ח"ג שער ב סי' ח אות א
א/ב שערי תודה ח"א דף לז ע"ד {כ"מ בשם ריטב"א}
א/ב תורת המצוה דף מט ע"ג
א/ב תורת העולה עמ' תפה
א/ב תורת יצחק ח"א עמ' קלג
א/ב תורת מנחם חס"ב עמ' 51 {שאר העבודות של יום זה וכו' הכל בכה"ג נשוי}
א/ב תנופת זהב עמ' 239
א/ב תפארת אריה עמ' קו, קח-קט
א/ב תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' קמה-קמו {כ"מ בשם ריטב"א}
א/ג אביר יעקב (אביגדור) דף ב ע"ג {לא חוששין למיתה}
א/ג אבן ישראל (בוהוש) עמ' קיג-קיד
א/ג אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' צה
א/ג אבני חן יומא עמ' א, ה, ט, יא
א/ג אגרות הגרי"ד עמ' קפג
א/ג אהל שרה לאה עמ' שי-שיא, שיג-שטו
א/ג אור הישר [שאלת הכהנים תורה יומא דף יב, כנסת יחזקאל סי' יג, לח"מ הל' שגגות פט"ו ה"ז, מל"מ הל' ביא"מ פ"ב ה"ו, תשובות רבי אליעזר סי' טו אות ה, מל"מ הל' כלה"מ פ"ה ה"ו]
א/ג אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 94 {לח"מ}
א/ג אור חדש (בלומ') דף קב ע"ג {לא מתקינים לו אשה אחרת}
א/ג אור ליהודה (תשנט) עמ' נב {עבודתו מחנכתו}, נד-נה, נו {שעה"מ}, סא-סב, שסג {כל מצוות כה"ג עליו - לענין שצריך לנהוג כבוד לעצמו ושאר ענייני כבוד}, שפט {לשכתו}
א/ג אור שמח
א/ג אור תורה (שוורץ) ח"ג סי' צד
א/ג אמרי חן (לוונברג) מקואות עמ' קטז-קיז
א/ג אמת ליעקב מועד עמ' שכג-שכה
א/ג אמת ליעקב נשים עמ' מט-נ, רמג
א/ג אפר קדשים עמ' קלא
א/ג אש דת (תשמח) עמ' קפו
א/ג אשיחה בחקיך פרה עמ' קיח
א/ג אשישות חיים
א/ג אשר למלך
א/ג באר המים או"ח סי' כא דף י ע"א
א/ג באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' ריח
א/ג בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' מ
א/ג בדבר מלך ח"ד עמ' קסד, קעב, רא
א/ג בדבר מלך חי"ד עמ' א {כהן שנכנס תחתיו א"צ חינוך}, יא, קז
א/ג בדבר מלך חי"ח עמ' קפד {ומתקינין לו כהן אחר שאם אירע בזה פיסול יעבוד האחר תחתיו בין שאירע בו פיסול קודם תמיד של שחר בין שאירע בו פיסול אחר שהקריבו קרבנו זה שנכנס תחתיו א"צ חינוך אלא עבודתו מחנכתו}, קפז {אם מת ראשון השני חוזר לעבודתו, עבר יוהכ"פ הרי הראשון חוזר לעבודתו והשני עובר וכל מצוות כהונה גדולה עליו}
א/ג בית אבי ח"ב סי' קמט עמ' רב
א/ג בית אהרן וישראל גל' ל עמ' סט, עא, גל' לא עמ' סד-סו, גל' מ עמ' יט
א/ג בית אהרן וישראל גל' קלז עמ' טז {שני חוזר לעבודתו - אם יש לראשון בן}
א/ג בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' קיח
א/ג בית ישראל (הורוביץ) או"ח סי' נט
א/ג בית פנחס (וולף) עמ' 152
א/ג בית שערים או"ח סי' שיא
א/ג בית שערים או"ח סי' שיז אות ח {שמא תימצא אשתו נדה}
א/ג בני יהודה דף לב ע"א
א/ג ברור הלכה הוריות יב ע"ב ציון ו {כל מצוות כהונה גדולה עליו}
א/ג ברור הלכה יבמות סט ע"ב ציון ו {אין חוששים למיתת אשתו}
א/ג ברור הלכה יומא ב ע"א ציון א
א/ג ברור הלכה יומא ו ע"ב ציון א פרק ג
א/ג ברור הלכה יומא יב ע"ב ציון א
א/ג ברור הלכה יומא יג ע"א ציון א
א/ג ברית הלוי השלם
א/ג ברכה למנחם עמ' 84
א/ג ברכות שמים מכות פ"ב אות רמז {לח"מ}
א/ג ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' תיד
א/ג ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' קסא
א/ג בשבילי התלמוד ח"א יומא ד ע"א
א/ג גחלי אש דף יג ע"ג-ע"ד
א/ג גליוני הגר"ש עמ' צב
א/ג דברי אברהם (שדמי) ח"א עמ' קלא
א/ג דברי יחזקאל (מישור) עמ' ריג
א/ג דברי יחזקאל (תרצה) דף ע ע"ד
א/ג דברי יעקב (וישקי) ח"א עמ' טו
א/ג דברי סופרים (רובינשטיין) עמ' 27
א/ג דברי שלמה (בלו') ח"ד
א/ג דגל יהודה (בילו') עמ' נו
א/ג דעת בחכמה עמ' ח-כב
א/ג דקה מן הדקה דף יג ע"א, כ ע"א {עבודתו מחנכתו}, כב ע"ד
א/ג הגהות חבר בן חיים
א/ג הדרום מ עמ' 5, חמ"ב עמ' 8
א/ג הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' סה-סז {כל מצוות כה"ג עליו}
א/ג הורה גבר (תקסב) דף כח ע"ג
א/ג הורה גבר (תשסג) עמ' קיא
א/ג הכה"ג והסגן סי' ג אות יד {מת ראשון}, סי' ד אות כד {כה"ג אחר}, סי' ה אות ד, סי' ז אות א {אין מתקינים לו אשה אחרת}
א/ג המאיר לארץ
א/ג הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' עו {לח"מ}
א/ג הערות ר"י ליינר
א/ג הר המלך ח"ד עמ' שעו
א/ג הרמב"ם והלכותיו
א/ג הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קצט-ר
א/ג התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קלד
א/ג ואתה תחזה ח"ג
א/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תיג
א/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' תרצו
א/ג זכרון יצחק (מחלמא, תקפב) סי' כט
א/ג זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' כה {עבודתו מחנכתו}
א/ג חדושים ובאורים (גרי') הוריות יב ע"ב
א/ג חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' מב אות א
א/ג חוקת יושר עמ' יד-לו
א/ג חוקת עולם עמ' 532-534
א/ג חזו"א על הרמב"ם
א/ג חזקה רבה או"ח הלכה לח, אהע"ז ח"א עמ' 78
א/ג חי' הגרי"ח עמ' ד, לה
א/ג חי' הראי"ה
א/ג חי' הריצ"ד
א/ג חי' חפץ חיים
א/ג חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' קמו {אין מתקינים לו אשה אחרת}
א/ג חי' מרן הגרי"מ עמ' נט {חינוך אחר}
א/ג חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' א, ט, כו, נט, סח, קיא
א/ג חי' ר"ש קלוגר סוכה עמ' קצז
א/ג חיי נפש ח"ד עמ' נז {אין מתקינים לו אשה אחרת}
א/ג חיי נפש ח"ו עמ' קצב
א/ג חכם צבי (תשעה) ח"א סי' קו ד"ה אלא
א/ג חכמת גרשון עמ' רנט {ר' יוסי}
א/ג חסד יצחק עמ' פו
א/ג חסדי דוד ח"ב עמ' תכב, ח"ה עמ' תתקלח
א/ג חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' סח עמ' ריז {קבלה}
א/ג חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' קיג-קיד {שעה"מ}, ח"ב עמ' שנא, שעח, שפו
א/ג חקרי לב (לווינבוק) דף לד ע"ב
א/ג חשבונות של מצוה עמ' קעו
א/ג טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' תטו
א/ג טעם ודעת הל' פרה פ"ב ה"א ביאה"ל ד"ה מפרישין
א/ג יד בנימין מגילה עמ' עט {עבודתו כשרה}
א/ג יד הלוי (לוין) דף א ע"א, ב ע"א {אין מתקינים לו אשה אחרת}
א/ג יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' קלו
א/ג ים התלמוד (עדיל) עמ' קפז
א/ג ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקפו
א/ג ישועות יעקב (שו"ת, תרסו) דף טז ע"ב
א/ג ישועות יעקב (שו"ת, תשסח) עמ' נב
א/ג ישועות יעקב קדשים עמ' נ
א/ג ישיר משה דף נג ע"ג, פז ע"ב
א/ג כבוד מלכים (מרגליות) {מל"מ}
א/ג כנה"ג [ראנ"ח ח"ב סי' פח]
א/ג כסא שלמה דף קנג ע"ד {עבודתו כשרה}
א/ג כתב סופר או"ח סי' קג ד"ה ונראה לי דרמב"ם
א/ג כתר כהונה במדבר סי' קמז {עבודתו מחנכתו}
א/ג לב איש עמ' רנא
א/ג לב טהור עמ' מז, נג
א/ג לב ים גיטין עמ' ריב {אין מתקינים לו אשה אחרת - מיתה לא שכיחה}
א/ג לב מבין
א/ג להורות נתן מועדים ח"ג עמ' רסו
א/ג לחם חקי עמ' רסה, רסט
א/ג לחמי תודה (הורביץ) דף י ע"ג, צא ע"א {עבודתו מחנכתו}
א/ג לי לישועה
א/ג לקוטי סופר ח"א דף לג ע"ג
א/ג מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' נח
א/ג מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"א דף יא ע"א-ע"ב {שמא תמצא נדה}
א/ג מבשר טוב קדשים עמ' מו
א/ג מגילת ספר לאוין דף קנז ע"א
א/ג מגן צבי עמ' ת
א/ג מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' נב {כ"מ}, יו"כ עמ' קלז, קמד {לח"מ}
א/ג מועדים וזמנים ח"א סי' סג
א/ג מוריה גל' קז עמ' צ-צב {רמב"ם}, גל' ריג עמ' סה {שעה"מ}
א/ג מוריה שנה ט גל' יא (ר"י רכס)
א/ג מזכרת עמ' 333
א/ג מי טהרה עמ' טו {קבלה ממשה}
א/ג מי יהודה או"ח סי' עז
א/ג מי נדה - שירי טהרה עמ' ד
א/ג מילי דמרדכי
א/ג מכתב לחזקיהו דף עא ע"ג, עב ע"ג, עג ע"ב, עד ע"ב, קז ע"ד
א/ג מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' רעא, רעג, רצא
א/ג מנחת בנימין סי' מט-נ
א/ג מנחת חינוך ח"א עמ' שצב, ח"ב עמ' סה, קה, קעב
א/ג מנחת יהודה וירושלים עמ' 50
א/ג מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שצ {כ"מ}
א/ג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף קל ע"א, רח ע"ב וע"ד, רי ע"א, ריב ע"ב-ע"ג, רטו ע"א
א/ג מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' לה, קלד, קלח
א/ג מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' תקכב
א/ג מקדש דוד קדשים סי' כד ס"ק ז, סי' ל ס"ק א במנחת מרדכי
א/ג מקור חסד עמ' תנד
א/ג מרפא לנפש חי' סוגיות סי' לג אות ז {לא מתקינים אשה אחרת}
א/ג משאת המלך ח"ג סי' שט {לא כתב שמתחנך באבנט}
א/ג משוש הארץ עמ' מה, נ
א/ג משכן אהרן עמ' כב
א/ג משכנות אפרים שבת סי' לב {ראשון חוזר}
א/ג משמר הלוי עמ' פא, צה
א/ג משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' שכד
א/ג משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רצא {אין מתקינים לו אשה אחרת}
א/ג משנת אליעזר (רבינ') עמ' ר
א/ג משנת חיים במדבר עמ' שעב
א/ג משנת חיים יומא עמ' פד, קלב
א/ג משנת חיים נדה סי' כ עמ' פא
א/ג משנת יעקב עבודה עמ' שטו-שיז
א/ג משנת יעקב קרבנות עמ' רכא
א/ג משנת שמחה
א/ג משפטי הלוי ח"ב עמ' ריט
א/ג נדרי זריזין ח"ג, שו"ת והוספות על חי' הש"ס עמ' קא
א/ג נחלת בנימין עמ' פב
א/ג נחלת עזרא ח"ב סי' יב
א/ג נטע שורק דף עג ע"ב
א/ג נשאל דוד או"ח עמ' לז
א/ג נשמת חיים (אבולפיה), לשונות הסמ"ג דף פט-צ
א/ג נתן פריו מגילה עמ' קה
א/ג נתן פריו מכות עמ' קיא
א/ג ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' רלו, רמג
א/ג סדר עבודת יוה"כ (פוברסקי) עמ' נ
א/ג סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' רסד
א/ג עבודת היום יומא עמ' יט, כב, לז
א/ג עבודת המקדש (כהן) ח"ב עמ' ס {או"ש}, סג, צו
א/ג עבודת ישראל (קמחי) דף כט ע"א {אשתו נדה}, לא ע"ב {א"צ חינוך}, לב {כ"מ - יש לתמוה}, לג {לח"מ}
א/ג עדות ביהוסף (חמודות) עמ' 157-158 {קבלה ממשה}
א/ג עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קכז
א/ג עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קיז
א/ג עיצומו של יום סי' א ס"ק ט, סי' ג
א/ג עמק התורה (אדר תשעד) אחרי אות כו
א/ג עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 30-31
א/ג עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 34, 130
א/ג פד"ר ח"ח עמ' 146
א/ג פי אריה דף א ע"ד
א/ג פני מלך במדבר עמ' קפ
א/ג פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' רפ
א/ג פנים חדשות [תורת אמת (שפו) קפא]
א/ג פרחי כהונה (קצבורג) עמ' קסז-קסח {השני כל מצוות כה"ג עליו}
א/ג פרי האדמה ח"ג
א/ג פרפרת התורה עמ' שנג
א/ג פרשת המלך
א/ג פרת חטאת עמ' עט-פב
א/ג צבי תפארת סי' ד {אין מתקינים לו אשה אחרת}
א/ג צדקה לחיים (תשסח) עמ' מג
א/ג קדשי יהושע עמ' אלף תקסז
א/ג קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' קפה
א/ג קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תקכג, תקכה, תקכח-תקכט, תקמה, תקנב, תקנה
א/ג קול דודי (תשף) (בקיצור)
א/ג קול יהודה (גרשוני) עמ' סז
א/ג קונטרסים (רייטפרט) קונ' כה
א/ג קרן הצבי מצוה ח אות ז
א/ג רלב"ג ויקרא פ"ד פסוק ג עמ' יז
א/ג רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' תעג
א/ג רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' פה
א/ג שאלת הכהנים תורה דף קג
א/ג שבי ציון סי' כה ענף ד
א/ג שדה אלחנן ח"ב עמ' צד
א/ג שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' כז {עבודתו מחנכתו}
א/ג שו"ת הרשב"א מכ"י סי' צז
א/ג שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קלז, קלט-קמ
א/ג שו"ת ר"י מילר עמ' קנח-קנט
א/ג שלטי הגבורים עמ' רצ
א/ג שלמי יוסף יומא ח"א עמ' א, נו, קלז, תפג, ח"ב עמ' צ
א/ג שלמי יוסף מנחות עמ' שס
א/ג שלמי שמחה ח"א עמ' קכט-קל, ח"ה עמ' פב, פד-פו, פט, צ, קצז
א/ג שם דרך יומא עמ' ז
א/ג שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' שמא
א/ג שם עולם (רבין) ח"ב עמ' קנו, קעא
א/ג שמועות דוד עמ' מא {כ"מ}
א/ג שמועת חיים יומא ח"א עמ' כה, קנ
א/ג שעורי הגרי"ד עבודת יוה"כ עמ' יח, כא, כד, לא
א/ג שעורי יומא דף ג ע"ב ד"ה א"ל ר"ל, יב ע"א ד"ה וכן מדייק
א/ג שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' שנח
א/ג שעורי ר"א ליכטנשטין זבחים עמ' 80
א/ג שער המלך ח"א עמ' רסד
א/ג שערי היכל יומא מערכה א {גדרי הפרישה}, ב {המחליף}, יא {עבודתו מחנכתו}, יד {השני קודם לבנו של ראשון}
א/ג שערי טהר ח"ה שער ב סי' יח אות ב
א/ג שפתי מלך
א/ג תורה אור (באנדי) עמ' תמא
א/ג תורת אמת (תשסו) עמ' תרמו
א/ג תורת המלך (צדוק) סי' א ס"ק נד, סי' ב ס"ק מב
א/ג תורת העולה עמ' תפא
א/ג תורת הקדש ח"א עמ' קצד {לח"מ}, רמד, ח"ב עמ' רה-ריא
א/ג תורת יצחק ח"ב עמ' קפה
א/ג תורת מיכאל עמ' קעו
א/ג תכריך מרדכי סי' טו עמ' צו {שמא תימצא נדה - לא כתב ספק}
א/ד אבן האזל
א/ד אבני נזר או"ח סי' תיח אות יז
א/ד אור הישר [המאיר לעולם סי' ו, לח"מ הל' יסוה"ת פ"ו ה"ו]
א/ד אור שמח (הוספות)
א/ד אורה ושמחה הל' שופר פ"ב ס"ק עז {יוה"כ יכול לחול ביום א}
א/ד אנצי"ת ע' אין שבות הע' 90 {שעה"מ}
א/ד אשיחה בחקיך פרה עמ' קכא, קכח-קכט, קלג, קלז
א/ד בדבר מלך חי"ד עמ' קח
א/ד בית שערים או"ח סי' שה
א/ד ברור הלכה יומא ח ע"א ציון א
א/ד ברור הלכה יומא יד ע"א לפני ציון ד {מים חיים}
א/ד גזע ישי דף לד ע"א
א/ד גחלי אש דף יג ע"ג
א/ד דברי יעקב (וישקי) ח"א עמ' יב
א/ד דברי פנחס ח"ב עמ' ריז-ריח {שעה"מ}
א/ד דגל ראובן ח"ג סי' לה
א/ד דעת בחכמה עמ' כג-כה
א/ד הגהות חבר בן חיים
א/ד הכה"ג והסגן סי' ה אות ד
א/ד הררי קדם (תשס) עמ' קמא
א/ד זכרון סופרים {ואם חל יום שבת בשלישי או בשביעי} [עיין צל"ח פסחים דף פ', ועיין לחם משנה תמידין פ"א הלכה ז]
א/ד חוקת יושר עמ' לז-מה
א/ד חזו"א פרה סי' ו ס"ק ז
א/ד חי' הריצ"ד
א/ד חי' ר"י באב"ד
א/ד חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' ח {שעה"מ}
א/ד חנוכת הבית עמ' י
א/ד חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' שנד, שנו
א/ד טעם ודעת הל' פרה פ"ב ה"ה ביאה"ל ד"ה ברביעי
א/ד כפר לחיים דף ד ע"א
א/ד לב טהור עמ' סג
א/ד להורות נתן מועדים ח"ג עמ' פג
א/ד למודי ה' (תשפא) עמ' תפ {שעה"מ}
א/ד לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 133
א/ד מי טהרה עמ' רפג {כחכמים כר"י, וא"צ שיזו עליו בערב}
א/ד מכתב לחזקיהו דף עד ע"ב
א/ד מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף כז ע"ג
א/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' קעג
א/ד מעיל שמואל (פלורנטין)
א/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ד משוש הארץ עמ' מט
א/ד משכיל לאיתן דף ח ע"ג {מזים עליו רק שלישי ושביעי}
א/ד משנת חיים יומא עמ' פד, פו, פט, קלב, רמה
א/ד נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' נא
א/ד סדר משנה הל' שופר פ"א ה"ג עמ' מו {הזאה בזמנה אינה מצוה}
א/ד עבודת המקדש (כהן) ח"ב עמ' יג
א/ד עבודת ישראל (קמחי) דף לה ע"ב
א/ד עיצומו של יום סי' א ס"ק ט
א/ד פרקי מועדות עמ' 513
א/ד פרת חטאת עמ' פח-פט, קד, קמד
א/ד שלמי יוסף יומא ח"א עמ' קי
א/ד שערי היכל יומא מערכה ח
א/ד שערי טהר ח"ד שער א סי' ד אות ד
א/ד תורת העולה עמ' תפא
א/ד תורת הקדש ח"ב עמ' ב
א/ד תורת מנחם חמ"ח עמ' 57 {שמא נטמא במת ולא ידע}
א/ד תורת רפאל או"ח ח"ב דף נט ע"ב
א/ה אבני חן יומא עמ' פו
א/ה בית אהרן וישראל גל' לו עמ' כא, גל' נא עמ' יא {זקני סנהדרין}
א/ה בן הרמה
א/ה ברור הלכה יומא יח ע"ב אחרי ציון ב {מרגילים אותו בעבודה - כולל חפינה}
א/ה דברי יהודה דף יט ע"א {סיכה מדרבנן}
א/ה דעת בחכמה עמ' כה-כז
א/ה חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד יומא יח ע"א]
א/ה ימי שלמה
א/ה להורות נתן מועדים ח"ד עמ' קצח
א/ה מועדים וזמנים ח"א סי' סא
א/ה מוריה גל' קפז עמ' סה {העבודות שכה"ג היה עושה לפני יוה"כ}
א/ה מוריה גל' רטו עמ' עז
א/ה מי טהרה עמ' רפג {כחכמים כר"י, וא"צ שיזו עליו בערב}
א/ה משנת חיים ויקרא עמ' שעט
א/ה משנת חיים יומא עמ' קלו, קנז
א/ה עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' קד, ח"ב עמ' יד-טו, סד, סז {מעשה רקח}, סח {רעק"א}
א/ה עבודת ישראל (קמחי) דף לז ע"ב
א/ה קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תרכ
א/ה קרן הצבי מצוה ב אות ח
א/ה קרן פני משה ח"ב
א/ה קרנות המזבח דף פח ע"ג {לא מעבירים לפניו שעירים}
א/ה שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' רסז, ח"ב עמ' קכז
א/ה שלחן המלך
א/ה שלמי יוסף ר"ה עמ' רכב
א/ה שמועת חיים יומא ח"א עמ' קצז
א/ה שעורי יומא דף יט ע"א ד"ה גמ' שם
א/ה שערי היכל יומא מערכה יז {הטבת הנרות, הקרבת שאר קרבנות}, כז {, אין מעבירים שעירים, השמיט לימוד חפינה}
א/ה שפתי מלך
א/ו בית יוסף להבה עמ' רלה
א/ו ברור הלכה יומא יח ע"א ציון ג, ו, יח ע"ב אחרי ציון ב
א/ו גבורת יצחק שבועות עמ' קמט {לא היו מניחים אותו לישן}
א/ו דעת בחכמה עמ' כז
א/ו דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 135-134, 140
א/ו טהרת יו"ט חי"ח עמ' קפז
א/ו טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' תטו, מהדו"ד עמ' נז
א/ו ידי אליהו דף קיב ע"ד
א/ו כפר לחיים דף ד ע"א
א/ו מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף יט ע"ג
א/ו עבודת המקדש (כהן) ח"ב עמ' יד
א/ו קרן הצבי מצוה ב אות ה, ח, מצוה טז אות ב
א/ו שמועת חיים יומא ח"א עמ' רא
א/ו שעורי יומא דף יט ע"א ד"ה גמ' שם
א/ו שערי היכל יומא מערכה כח {חלב חם}
א/ז אבני זכרון (פפר) ח"א סי' סב אות ד {מדוע לא כתב "על דעת ב"ד", האם כהנים הם שלוחי דרחמנא}, ח"ב סי' לז אות ג {מדוע לא כתב "על דעת ב"ד", בבית ראשון לא השביעו}
א/ז אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' מט אות ז
א/ז אוצרות הרמב"ם
א/ז אור הישר יומא יט ע"ב {פורשים ובוכים}
א/ז אישי יובל עמ' 188 {המיתה היתה שייכת לעניינו של בית שני}
א/ז אמונת יהושע עמ' אלף תשכט {צץ המינות}
א/ז אנצי"ת ע' בית אבטינס הע' 13 {לח"מ}
א/ז בדבר מלך חי"ד עמ' רסח
א/ז בחסד יבנה עמ' קצה {המחלוקת עם הצדוקים}
א/ז בית אהרן וישראל גל' נא עמ' י-יב {שלוחינו}
א/ז בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 72 {לח"מ - עבודה קשה}
א/ז בן ידיד {הרי הוא אנוס בשבועה, מדוע לא סמכו על בדיקה בפשפש, מדוע לא עשאוהו שליח על תנאי, הרי לפי הצדוקים זו שבועה לבטל מצוה}
א/ז בן ימין עמ' מח {לח"מ}
א/ז ברור הלכה יומא יח ע"ב אחרי ציון ב {לח"מ}
א/ז ברור הלכה יומא יט ע"א ציון א {לח"מ}
א/ז גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' קמב-קמג
א/ז דבר בעתו (טיקטין) {הרי לפי הצדוקים זו שבועה לבטל מצוה, הרי זו שבועה באונס, לח"מ - ישוב קושיותיו, שלוחנו, מדוע לא כתב "תישבע על דעתנו"}
א/ז דברי יואל דברים עמ' קפג {שמא נוטה למינות}
א/ז דברי יואל מועדים ח"א עמ' שעג, שעו, שפו, שפח
א/ז דברי יציב חו"מ עמ' רמד, רנ
א/ז דברי שלמה (בלו') ח"ד {טעמי מחלוקת צדוקים וחכמים, "לפני ה'" - בין הבדים}
א/ז דולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' קח
א/ז דולה ומשקה פסח עמ' מט
א/ז דעת אמונה ח"ב עמ' נג, שצח
א/ז דעת בחכמה עמ' כח-לא
א/ז דרך ה' (באום) ח"ד פ"ח אות מו
א/ז ההלכה מקורותיה והתפתחותה עמ' 263
א/ז המאיר לארץ {לפני הארון - בבית ראשון}
א/ז הר המלך ח"ג עמ' פב
א/ז הרמב"ם והלכותיו
א/ז הרמב"ם כמחנך עמ' 114
א/ז הררי קדם (תשס) עמ' קכז {דוקא לפני הארון או במקום הארון}, קסב {חיוב מיתה למי שעושה כצדוקים}
א/ז התורה והתלמוד ח"ד עמ' 483 {קילל את הצדוקים}
א/ז וגר זאב עמ' קצח {השביעו ערב יוה"כ}
א/ז זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' קא
א/ז זבחי צדק (דיסקין) עמ' קנג {לפני הארון}
א/ז חוקת יושר עמ' מו-מט
א/ז חוקת עולם עמ' 536 {שבועה}
א/ז חזקה רבה יו"ד ח"ב הלכה קנו עמ' 224 {מדוע לא כתב "על דעת ב"ד"}
א/ז חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' נו {חיוב מיתה למי שעושה כצדוקים}
א/ז חי' הגרי"ח עמ' לח
א/ז חי' הראי"ה
א/ז חי' הריצ"ד {"מפי השמועה" - הוכחה מפשט הפסוק}
א/ז חי' חפץ חיים
א/ז חי' מהר"ם שפירא ח"ב עמ' רה
א/ז חי' ר"ש קלוגר ברכות-עירובין עמ' קמט
א/ז חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' א, קב-קה, קיב
א/ז חכמת התורה ואתחנן עמ' לז
א/ז חכמת התורה שמיני עמ' קעז
א/ז חכמת התורה תצוה עמ' נא
א/ז חכמת התורה תרומה עמ' רסד-רסה
א/ז חקל יצחק עה"ת עמ' תפט {אתה שלוחנו}
א/ז חקרי זמנים ח"ד עמ' קפב {כ"מ - זקני כהונה - זקני בית אבטינס}
א/ז יבול היובלות עמ' 323-331 {מדוע לא כתב "על דעת ב"ד", השמיט מסרוהו זקני ב"ד}
א/ז יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' ריג
א/ז יין מלכות (שניאורסון) עמ' 381-382 {פורשים ובוכים}
א/ז ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שלח
א/ז ימין משה
א/ז יציב פתגם - ימים נוראים עמ' פא, פג {ואתה שלוחנו}
א/ז כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תנב {צדוקים}, תתרט {צדוקים}
א/ז כנסת יחזקאל (פאנעט) דרשות עמ' קסג {אתה שלוחנו}
א/ז כפתור ופרח (תשו) פ"ה דף קעו ע"ב (ח"א עמ' עה במהד' תשנט) {צדוקים}
א/ז לא תשנא עמ' 46 {מין}
א/ז להורות נתן מועדים ח"ד עמ' שו
א/ז לקוטי סופר ח"ב דף לג ע"ב {טעם שהשביעוהו דוקא ערב יו"כ}
א/ז מבוא למשנה תורה עמ' 66 {"מהרה יאבדו"}
א/ז מדרכי הכרם ח"א עמ' 248
א/ז מועדי ישראל (גורן) עמ' 69-72 {המחלוקת הרעיונית בין הפרושים לצדוקים}
א/ז מוריה גל' קז עמ' פט-צב = קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תקנב-תקנה {לח"מ - השמיט לשכת בית אבטינס, מדוע כתב שלשכת פרהדרין בצפון}
א/ז מוריה גל' רטו עמ' עח = קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תרכא {עבודת צדוקי כשרה אם אינו משנה, פורש ובוכה - חובה לבכות}
א/ז מורשה - שיחות למועדים עמ' צז
א/ז מחנה יוסף (תשעב) סי' נא אות א, סי' נג אות ז
א/ז מנחה טהורה דף טו ע"א {לח"מ - קושיה על פיה"מ לרמב"ם}
א/ז מנחת חזקיה מנחות עמ' קיד-קטו {"לפני ה'" - בין הבדים}
א/ז מנחת יהודה וירושלים עמ' 4 {לח"מ - מדוע פסק שלשכת פלהדרין בצפון}, 49-48 {לח"מ - מדוע השמיט שהעלוהו לבית אבטינס}
א/ז מסורה חי"ב עמ' נג
א/ז מעיני המים
א/ז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף קכח ע"ג
א/ז מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' קכו, תטו
א/ז מקור ברוך (גינ' תשסא) סי' לב {מה הועילה השבועה הרי הוא חשוד, מדוע לא סמכו על בדיקה בפשפש}
א/ז מקראי קדש (תשנג) עמ' רט
א/ז משא בני קהת {אין חוששים שמא הוא צדוקי אלא שמא יסתבר לו כמותם בזה, "במי ששיכן את שמו" - שבועה בשם דוקא}
א/ז משבצות זהב דניאל עמ' שז
א/ז משבצות זהב עזרא עמ' שמב
א/ז משמר הלוי עמ' קה {"לפני ה'" - בין הבדים}
א/ז משנת חיים יומא עמ' תיט, תכא
א/ז משנת משה ביצה עמ' סא, כתובות עמ' רע {חשיבות האמונה בדברי חז"ל}, קידושין עמ' רסא {כנ"ל}
א/ז נגינת לדוד עמ' פז-פח {הוא פורש ובוכה - האם חובה לבכות}
א/ז נדרי זריזין ח"ג - שו"ת והוספות על חי' הש"ס עמ' עב, קא, קכה, קלה, קמה-קמו {שלוחנו - לא נקט "על דעתנו"}
א/ז נחלת דבש (ברייזכר) עמ' קכא
א/ז נר למאור (פרצקי) עמ' פ
א/ז עבודת המקדש (כהן) ח"ב עמ' טו, סח {מעשה רקח}
א/ז עבודת ישראל דף מב ע"ב {לח"מ - קושיה על פיה"מ לרמב"ם}
א/ז עיוני תשובה (קדרי) עמ' 30, 152
א/ז עיונים ומחקרים ח"א עמ' 50 {משביעים גם כה"ג כשר}
א/ז עלה יונה עמ' תנא {נותן את הקטורת על האש בקה"ק}
א/ז פחד יצחק (הוטנר) חנוכה מאמר י אות ב {בימי בית שני צץ המינות}
א/ז פניני רבנו הגרי"ז עמ' שג
א/ז פרי האדמה ח"א דף קנ ע"ב {רש"י על הפסוק "כי בענן"}
א/ז פרשת המלך
א/ז פרת חטאת עמ' ריט {לח"מ}
א/ז צפנת פענח בראשית עמ' קכט {בבית שני היו צדוקים}
א/ז צרור החיים (יעקב) {הרי זו שבועה באונס, מדוע לא סמכו על בדיקה בפשפש, מדוע לא עשאוהו שליח על תנאי, הרי לפי הצדוקים זו שבועה לבטל מצוה}
א/ז קדשי יחזקאל דף טז ע"ג
א/ז קונטרסי שעורים נדרים שעור ד אות יא עמ' 100 {משביעים אותו - תוקף השבועה}
א/ז קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' קנח, קס {שלוחנו ושלוח ב"ד}
א/ז קרבן מנחה (תשעד) עמ' נט
א/ז שארית יעקב (מוסקוביץ) עמ' צח {לח"מ - מדוע פסק שלשכת פלהדרין בצפון}
א/ז שיירי כנה"ג {שלוחנו - לא נקט "על דעתנו"}
א/ז שלמי יוסף יומא ח"א עמ' נח, ח"ב עמ' רלז
א/ז שם משמעון (פולק) ח"א או"ח סי' ח דף כו ע"ג {מדוע לא כתב "על דעת ב"ד"}
א/ז שמועת חיים יומא ח"א עמ' כג, קצז
א/ז שנות חיים (קלוגר) סי' כג עמ' רצו = חכמת התורה פ' ואתחנן {שלוחנו - לא נקט "על דעתנו"}
א/ז שעורי הגרי"ד עבודת יוה"כ עמ' לד {הרי אסור לחשוד בכשרים}, לה {לפני הארון דוקא}
א/ז שעורי יומא דף יט ע"א ד"ה גמ' שם
א/ז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' ג
א/ז שערי היכל יומא מערכה כז {אתה שלוחנו}
א/ז שפתי מלך
א/ז שרשי הים דף קעז ע"א-ע"ב {מי השביע אותו, הרי לפי הצדוקים זו שבועה לבטל מצוה, הרי זו שבועה באונס, מדוע לא עשאוהו שליח על תנאי, מדוע לא סמכו על בדיקה בפשפש, לח"מ}
א/ז תורת הבמה עמ' עה
א/ז תורת הקדש ח"א עמ' רצו {קטורת לפני הארון}
א/ז תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' שפז
א/ז תפארת צבי (שפילמן) ח"ב עמ' ערה
א/ח אהל דוד (קאהן) ח"ה מלכים א פ"א פסוק מ
א/ח אור הישר [אור הישר ירושלמי יומא פ"א ה"ו]
א/ח אמרות טהורות (וולפסון) פסחים סי' ה הערה 7
א/ח אמת ליעקב מועד עמ' שכה-שכו
א/ח אשישות חיים
א/ח בים דרך עמ' קלט
א/ח בני בנים ח"א עמ' נ
א/ח בני יעקב
א/ח ברור הלכה יומא כח ע"א ציון א
א/ח ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' יח
א/ח גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' טו
א/ח גליוני הגר"ש עמ' צב-צג {לח"מ}
א/ח דברי תלמוד ח"א עמ' יג
א/ח דעת בחכמה עמ' לא-לג
א/ח דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 150-149
א/ח האיר ממזרח חמש מגילות עמ' שצא {קוראין לפניו בכתבי הקודש}
א/ח הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' צג
א/ח המאיר לארץ
א/ח הר המלך ח"ד עמ' מה, ח"ה עמ' סז
א/ח ואתה תחזה ח"ג
א/ח חי' משנה פסחים עמ' שלג
א/ח חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' קיג, קכט
א/ח חיי אברהם (צציק) עמ' קסג
א/ח טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' תטו
א/ח כתבי העלוי מראקוב עמ' קנה
א/ח להורות נתן מועדים ח"ד עמ' רעד
א/ח מוריה גל' רטו עמ' עח
א/ח מחנה יוסף (תשעב) סי' נ אות א {שמא ישחט בלילה}
א/ח מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' תלו
א/ח מצודת דוד (שפרבר) עמ' קנ {הצטנן מעט}
א/ח מקורות לפסקי הרמב"ם
א/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ח משאת משה (חברוני) פסחים סי' עב עמ' 212
א/ח נדרי זריזין ח"ג, שו"ת והוספות על חי' הש"ס עמ' עה
א/ח נשמת חיים (תשסח) יו"ד סי' קח עמ' קצו
א/ח ס' החיים (קלוגר) עמ' תקפב
א/ח עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' פח, קה-קו, קיג, ח"ב עמ' טז {מל"מ}, סט, עז
א/ח עבודת ישראל (קמחי) דף מח ע"א-ע"ב, מט ע"ב, סה ע"א
א/ח עין חיים ח"ב עמ' קעח
א/ח עלה יונה עמ' כו, רפב, רפד
א/ח עץ החיים (קלוגר) עמ' רעא
א/ח קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תקנה, תרכא
א/ח קרן הצבי מצוה ב אות ח
א/ח שולי הגליון עמ' קמג
א/ח שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' נג {ליל יוה"כ היה דורש}
א/ח שם טוב - השלמה
א/ח שמועת חיים יומא ח"א עמ' ש
א/ח שערי היכל יומא מערכה כז {עמוד והצטנן, פרחי לווייה}, נט {עמוד השחר}
א/ח שפת אמת על התלמוד ח"ב דף מח ע"ב
א/ח שפתי מלך
א/ח תורת לויים דף סד


ב/507 הלכות עבודת יום הכיפורים פרק ב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ב/רה"פ אורה ושמחה
ב/רה"פ בן ידיד
ב/רה"פ דבר בעתו (טיקטין)
ב/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ב/רה"פ הר המוריה (שץ)
ב/רה"פ הרמב"ם המדויק
ב/רה"פ חי' הראי"ה
ב/רה"פ חסד לאברהם
ב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ב/רה"פ ימי שלמה
ב/רה"פ מעשה רקח
ב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ב/רה"פ עלי עשור (מילר)
ב/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' קנט-קס
ב/רה"פ פי' ר"י קאפח
ב/רה"פ קרית מלך
ב/רה"פ רמב"ם המאיר
ב/רה"פ רמב"ם הערוך
ב/רה"פ רמב"ם לעם
ב/רה"פ שם טוב
ב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ב/א אוצרות הרמב"ם
ב/א אור הישר [שדה יצחק סי' נג]
ב/א בית זבול ח"א סי' כה אות ה
ב/א ברור הלכה יומא לב ע"ב ציון ג
ב/א גבורת יצחק ר"ה עמ' רג
ב/א דעת בחכמה עמ' לד
ב/א הרמב"ם והזוהר
ב/א זכור לאברהם (אביגדור) (דף קמו ע"ב)
ב/א ישועות מלכו (קרית ארבע)
ב/א כבוד הלבנון דף ט ע"ב, יא ע"א {אחר גומר את השחיטה - לעיכובא}
ב/א לקוטי שיחות חכ"ב עמ' 94
ב/א לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 339
ב/א מחשבת חיים או"ח עמ' ד
ב/א משנה הלכות מהדו"ת ח"ד עמ' תי
ב/א משנת חיים יומא עמ' שפה, תקטז
ב/א נתיבות שלום (למפרט)
ב/א ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תרפו
ב/א סדר עבודה (רמ"ע) עמ' עז, פב
ב/א ציון לנפש חנה חיה עמ' פה
ב/א קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תקצט
ב/א קרן פני משה ח"ב [קרן פני משה ח"א עמ' קכח]
ב/א רלב"ג ויקרא פט"ז פסוק ד עמ' רנה-רנו, פסוק כג עמ' רסו
ב/א שיר למעלות גל' ד עמ' 150 {בגדי לבן}
ב/א שלטי הגבורים עמ' רצ
ב/א שלמי שמחה ח"ה עמ' פט-צ
ב/א שערי טהר ח"ג שער ב סי' ח אות ג
ב/א תפארת אריה עמ' קח {ההקטרה היא העיקר}
ב/ב אבן האזל {השגת הראב"ד היא על הטבת הנרות בין הערביים, וביאורה}
ב/ב אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' מט אות ז
ב/ב אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' רלד {מל"מ}
ב/ב אור הישר [לח"מ הל' תמידין פ"ג הי"ב {מטיב}, אור הישר זבחים יט ע"א {מסתפג}]
ב/ב אור המאיר (שפירא) סי' לא אות ד {ראב"ד}
ב/ב אור המאיר (שפירא) סי' לא אות ד {ראב"ד}
ב/ב אות היא לעולם ח"ב דף פה ע"ד-פו ע"א {מל"מ}
ב/ב אמרי דבש דף כא ע"ב
ב/ב אמרי יהושע (דומב) ח"ו עמ' פז, קמד {מל"מ - מים חוצצים}
ב/ב באר יצחק (ספקטור) או"ח סי' כו {כשלבש בגדי זהב הקריב קרבנות שמכפרים ולכן צ"ל בגדים משל ציבור}
ב/ב בדבר מלך ח"ד עמ' כח {מל"מ - הרי לח לא חוצץ}, קסח {המקור לטבילה בהחלפת בגדים, מתי מקדש ידיו ורגליו}, קעב, ח"ו עמ' רמז
ב/ב בית אהרן וישראל גל' לו עמ' כא-כב, גל' נא עמ' קא-קב {מקטיר אברי תמיד}
ב/ב בית המדרש {הקרבת אברי התמיד - עי' ת"י יומא ז ע"א ד"ה ולטעמיך, מל"מ - הרי לח לא חוצץ, עי' שערי תשובה או"ח סי' כז ס"ק ה על תפילין}
ב/ב בית שערים או"ח סי' שיז אות י {אילו של אהרן קרב יחד עם איל העם ולכן נחשב קרבן ציבור}
ב/ב בית שערים או"ח סי' שיז דף קנח ע"ב {הקטורת בבגדי לבן בפנים}
ב/ב בן מלך - מצוות המקדש עמ' קכה
ב/ב בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' סז
ב/ב בנתיב המצוות עמ' 186 {ראב"ד}
ב/ב ברור הלכה יומא לב ע"א
ב/ב ברור הלכה יומא לב ע"ב ציון ג
ב/ב ברור הלכה יומא ע ע"א ציון ה, ואחרי ציון ה
ב/ב ברית הלוי השלם {מל"מ - הרי לח לא חוצץ}
ב/ב ברכי יוסף או"ח סי' כז ס"א {מל"מ - הרי לח לא חוצץ, חציצת רוח}
ב/ב ברכת חיים (ירוחם) דף קכה {מל"מ - מבאר העפי"ז את הפיוט "נסתפג כמו שהוזהר"}
ב/ב בתי כנסיות דף יא ע"א {לח"מ}
ב/ב דבר בעתו (טיקטין) {חמש טבילות - האם הראשונה דאורייתא, איפה פשט את בגדי הבד, הבדל בין בגדי בד ראשונים לשניים}
ב/ב דברי יחזקאל (מישור) עמ' תפב {מל"מ - הרי לח לא חוצץ}
ב/ב דברי יששכר דף צו ע"ג
ב/ב דברי שלמה (בלו') ח"ד {חמש טבילות, כניסת אהרן לקה"ק בשאר השנה, הוצאת הכף אינה חלק מסדר העבודה}
ב/ב דליית הכרם עמ' תתתכה {כ"מ} [צ"ל הנרות אלא בין הערבים]
ב/ב דעת בחכמה עמ' לד-לח
ב/ב הגהות עמק המלך [השגת הראב"ד היא על הטבת הנרות שבין הערבים]
ב/ב הכה"ג והסגן סי' ה אות ב בהגהה דף יג ע"ג {טבילה ראשונה - רק משום סרך}
ב/ב המאור הגדול (יעבץ) עמ' רנז
ב/ב המאיר לארץ {ראב"ד - ישוב ההשגה, ראיה מזוהר ויחי דף רל, לח"מ - למה פסק כר"ע}
ב/ב המנהיג עמ' רפב {סדר העבודה אחרי תמיד של בית הערביים}
ב/ב הערות ר"י ליינר
ב/ב הררי קדם (תשס) סי' עז עמ' קמג {מסירת השעיר לשילוח - דוקא ע"י כה"ג}, קמד {הקטרת החלב היתה בלבישת שלישית של בגדי זהב}, סי' פא עמ' קנג {מסתפג - דוקא כה"ג ביוה"כ צריך להיות יבש בשעת לבישה}
ב/ב ואתה תחזה ח"ג
ב/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תשב
ב/ב זאת ליעקב ויקרא עמ' קו
ב/ב זבד טוב סי' יז עמ' 51 {מל"מ - הרי לח לא חוצץ}
ב/ב זבח טוב שער ב סי' יא, שער ג סי' ב
ב/ב זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' קנא {הוצאת האימורים מהבשר היא עבודה בפ"ע}
ב/ב זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר א עמ' תפו {חמש טבילות ועשרה קידושין}
ב/ב חוות יאיר סי' קצב אות לב {חמש טבילות - לא כתב שהן הל"מ}
ב/ב חוקי חיים (גאגין) דף קלח ע"ג {מסתפג מפני שזיעתו טמאה, קושיה על מל"מ מירושלמי יומא}
ב/ב חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' נב {מוסר את השעיר למשלחו דוקא ע"י כה"ג}
ב/ב חי' הגרי"ז לעיל פ"א ה"א {אילו ואיל העם נמנו בנפרד מהמוספין}
ב/ב חי' הריצ"ד {נקט את דרשת ר' יהודה כי דרשת רבי דחוקה, מדוע לא הביא מקור לעשרה קידושים}
ב/ב חי' מהרא"ך ח"ב
ב/ב חי' משנה פסחים עמ' רנט {מל"מ - לח חוצץ}
ב/ב חיבת הקודש סי' ב עמ' ח {כ"מ - הדלקת נרות בשקיעה}
ב/ב חיים מדבר דף כח ע"ב {בטבילה חמישית - רק הוצאת הכף}
ב/ב חמדת אהרן עמ' רכו {עולה לפני חטאת}
ב/ב חנוכת הבית סי' י עמ' מא {כשהוא לבוש מקדש}
ב/ב חקרי זמנים ח"א עמ' רסה {הוצאת הכף אחרי תמיד של בין הערביים}
ב/ב חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב סי' עב עמ' ה {מדוע עולה לפני חטאת}
ב/ב טוב ירושלים על הרמב"ן ויקרא פט"ז פסוק כג
ב/ב טוב עין (חיד"א, תקנו) דף לז ע"ב
ב/ב יד המלך (פלומבו) הל' מקואות פ"ב ה"א {מל"מ - הרי לח לא חוצץ, מסתפג משום מתיר ומנגיב - חגיגה כ ע"ב}
ב/ב יוסף אומץ סי' קה {מל"מ - הרי לח לא חוצץ}
ב/ב ילקוט שעורים על מועדים ח"א סי' ד עמ' לז-לח {מל"מ - הרי לח לא חוצץ}, סי' יז עמ' קלב {כ"מ}
ב/ב ימי זכרון עמ' רמה
ב/ב יעיר אזן דף מ ע"ג {מל"מ}
ב/ב יקב זאב דף פ ע"ד {מל"מ - ראיה מחגיגה כ ע"א שמים חוצצים}
ב/ב יראה ואהבה עמ' כה {מל"מ - הרי לח לא חוצץ}
ב/ב כבוד מלכים (מרגליות)
ב/ב כה תברכו מע' ט סי' ב {מל"מ - חשש נימה, חציצת מים}
ב/ב כפר לחיים דף ה ע"א-ע"ב {מל"מ}
ב/ב לב טהור עמ' סט-עא {מל"מ - הרי לח לא חוצץ, האם רוח חוצץ}
ב/ב להורות נתן - שו"ת ח"ב סי' מז {מסתפג משום איסור רחיצה שלא לצורך}
ב/ב לחמי תודה (הורביץ) דף עד ע"ג {אילו ואיל העם ואח"כ קידוש יו"ר}
ב/ב מאורות הדף היומי ח"ח עמ' נג {מל"מ - חציצת לח}
ב/ב מגן גבורים (או"ח) סי' כז ס"ק ב {מל"מ - הרי לח לא חוצץ}
ב/ב מוריה גל' צב עמ' כא {חמש טבילות - האם טבילה ראשונה דאורייתא}, גל' קצא עמ' נא {מל"מ - נסתפג}, גל' קצט עמ' עח-עט {מל"מ}, גל' רטו עמ' עח (=קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תרכא) {השגת נהראב"ד היא על נרות בה"ע}, גל' רלח עמ' קו {לח"מ - קושיה על רש"י}
ב/ב מזל שעה הל' כלה"מ פ"י {מל"מ - קושיה מירושלמי יומא}
ב/ב מלאכת שלמה (קמחי) - חדושים על יומא לא (דף כ ע"א) {מל"מ - חיוב להסתפג - קושיה מפיה"מ לרמב"ם}
ב/ב מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' קמג {מל"מ - הרי לח לא חוצץ}
ב/ב מנחת אהרן (תשפ) כלל ח אות ח {מל"מ}
ב/ב מנחת חזקיה מנחות עמ' עז {מל"מ - הרי לח לא חוצץ}
ב/ב מנחת חינוך ח"א עמ' שעג {ראב"ד}, ח"ב עמ' תמג, תצ
ב/ב מנחת מחבת עמ' רכט
ב/ב מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' שיא {לח"מ}
ב/ב מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' תקכו
ב/ב מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' נ {מל"מ}
ב/ב מקדש דוד קדשים סי' כא ס"ק א-ב {הטבת הנרות}, סי' כד ס"ק ז עמ' שסא {בטבילה שלישית עשה גם תמיד של בה"ע}
ב/ב מרגניתא דר"מ {השגת הראב"ד היא על נרות בה"ע}
ב/ב משא יד ח"א עמ' רד {למשלחה לעזאזל}
ב/ב משיב נפש (שרהיי) סי' יט דף מג ע"א {חמש טבילות מהתורה}
ב/ב משנה הלכות מהדו"ת יו"ד סי' צו {מל"מ - הרי לח לא חוצץ, מסתפג בגלל איסור רחיצה}
ב/ב נגינת לדוד עמ' פח {מל"מ - ממש"כ הרמב"ם שמסתפג נשמע שהוא חיוב}
ב/ב נזר הקדש (רזין) מנחות דף קכו ע"ג {מוסף אחרי התמיד}
ב/ב נחלת יעקב (קמינצקי) סי' יח {מל"מ - הרי לח לא חוצץ}
ב/ב נר מצוה (ואלק) מצוות דף יג ע"א {ראב"ד}
ב/ב סדר עבודה (רמ"ע) עמ' עח, פ
ב/ב עבודת הזבח זבחים סי' ה ס"ק יג {מל"מ}
ב/ב עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' מט, קסד, קסו, ח"ב עמ' כא-כב, עה, עט, פט, קלט, קנו {לח"מ}, קפו {ראב"ד}
ב/ב עבודת ישראל (קמחי) דף צד ע"א {פסק כר"ע - סותר לדבריו בהל' שגגות פי"א ה"ט, לח"מ - דעת רש"י כרמב"ן}
ב/ב עטרת מרדכי (מילר) עמ' קפב {מסתפג}
ב/ב עין חיים ח"א עמ' לה {מל"מ - חציצה של מים}
ב/ב ענפי ארז (זי') דף ע ע"א {רשאי לטבול בחול - וגם בקודש}
ב/ב פני מלך (גוטליב) ויקרא עמ' צז {מל"מ - מסתפג}
ב/ב פניני רבנו הגרי"ז עמ' תרסב
ב/ב פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' קמד {מל"מ}, קנד
ב/ב פרדס מרדכי עמ' תמ
ב/ב פרת חטאת עמ' קמז-קמח, קנ {מל"מ - נסתפג}
ב/ב קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון בני אדם עמ' קמא {מל"מ}
ב/ב קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון חכמים עמ' מו {מל"מ}
ב/ב קובץ חי' תורה (סול') עמ' קכא {מסירת השעיר לשליח - דוקא ע"י כה"ג}
ב/ב קול מבשר (ראטה) ח"א סי' לו עמ' קיב {לח"מ - מדוע רמב"ן לא פסק כר"ע}
ב/ב קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קפה {לח"מ}
ב/ב קרן פני משה ח"א עמ' קסג {ראב"ד}
ב/ב רלב"ג ויקרא פט"ז פסוק כד עמ' רסז {עולה צ"ל אחרי החטאת}
ב/ב שו"ת מהרש"ם ח"ד סי' כח {מל"מ - הרי לח לא חוצץ, מדוע רוח חוצץ}
ב/ב שחר אורך עמ' תע {עולה לפני חטאת}
ב/ב שלמי יוסף יומא ח"א עמ' עז,פ, תצ {ראב"ד}
ב/ב שמועת חיים יומא ח"א עמ' שס, תב
ב/ב שמן למאור (ביימאייל) דף ב ע"א-ע"ב {מל"מ - מים חוצצים}
ב/ב שעורי הגרי"ד עבודת יוה"כ עמ' מב {מדוע האיל והשעיר הופרדו משאר המוספים}, נז {מסתפג - חציצת מים דוקא ביוה"כ}, נט {בסדר החמישי אין קרבנות}, קנ {תפקיד כה"ג למסור את השעיר לשילוח}
ב/ב שעורי יומא דף ה ע"ב ד"ה ויש להעיר
ב/ב שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ד סי' קמט {ראב"ד}
ב/ב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' קפא, שפח {ראב"ד}
ב/ב שערי היכל יומא מערכה לב {מנחת נסכים, ניתוח הפר}, סד {טבילה ראשונה}, סה {מסתפג}, עא {אברים לפני קטורת}, קעה {מוסף בטבילה ראשונה, אימורי חטאת ותמיד בטבילה שלישית}
ב/ב שערי טהר ח"ג שער ב סי' ח אות ג דף קלו ע"ד {כה"ג צריך להקטיר אברי התמיד}
ב/ב שערי יצחק (תשיז) עמ' כט, רצז
ב/ב שפת אמת על התלמוד ח"ג דף יא ע"ב
ב/ב שפתי מלך
ב/ב תועפת ראם (גטיניו) דף עג ע"ד {לח"מ - על רש"י}, עד ע"א {לח"מ - על הרא"ם}
ב/ב תורת העולה עמ' תפח
ב/ב תורת הקדש ח"א סי' נא עמ' רעח {השמיט דישון המנורה}
ב/ב תורת יצחק עמ' קצ {מל"מ - חציצת מים}
ב/ב תחומין ח"ט עמ' 535, חט"ו עמ' 78 {מל"מ}
ב/ב תפארת אריה עמ' קח {ההקטרה היא העיקר}
ב/ב תפלת דוד (אדר"ת) עמ' צז {מל"מ}
ב/ב תשובה שלמה או"ח סי' כב דף כד ע"ד, כה ע"א {מל"מ}
ב/ג אבני חן יומא עמ' מט, נד
ב/ג אור אברהם
ב/ג אחר האסף עמ' תקמג
ב/ג אמונת יהושע עמ' תנד, תנז-תנח
ב/ג אפיקי מגינים זבחים סי' כד
ב/ג בדבר מלך ח"ד עמ' קסט-קע
ב/ג בדבר מלך חי"ד עמ' ב, פט
ב/ג בדי הארון (הכהן) עמ' 166, 169
ב/ג בית שערים או"ח סי' קכד (דף נד)
ב/ג ברור הלכה יומא ל ע"א ציון ה
ב/ג ברור הלכה יומא לב ע"א
ב/ג גבורת יצחק ימים נוראים עמ' פו-פז {גרי"ז}, צ {עבודתו כשרה}
ב/ג גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קד
ב/ג גחלי אש דף יד ע"א
ב/ג דברי שלמה (בלו') ח"ד
ב/ג דעת בחכמה עמ' לט-מד
ב/ג דקה מן הדקה דף לח ע"ג {טבילה ראשונה בחול}, נ ע"ב {מל"מ}
ב/ג הגיור עמ' 46
ב/ג הכה"ג והסגן סי' ה אות ב בהגהה דף יג ע"ג {טבילה ראשונה}
ב/ג ואתה תחזה ח"ג
ב/ג זבח טוב שער ג סי' א-ג
ב/ג זכר יצחק (תשן) עמ' כו
ב/ג חי' הריצ"ד
ב/ג חסדי דוד ח"ב עמ' תלג
ב/ג יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' קנד, קסא, קסד-קסו
ב/ג ידי אליהו דף קיג ע"א
ב/ג יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' מג
ב/ג ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' מח, נד-נה
ב/ג כתר המלך
ב/ג להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' לט {לשמה}
ב/ג להורות נתן - שו"ת חי"א סי' לו אות יד {טבילה ראשונה מחשש טומאה ישנה}, טו {להוסיף כוונה}
ב/ג להורות נתן מועדים ח"ג עמ' קז, קט
ב/ג להורות נתן על התורה ח"ג עמ' קנח
ב/ג לחם חקי עמ' שו
ב/ג לחמי תודה (הורביץ) דף קמד ע"ג {כולם במקדש חוץ מטבילה ראשונה}
ב/ג לקוטי שיחות חלק ל עמ' 19
ב/ג מועדים וזמנים ח"א סי' סח
ב/ג מוריה שנה ח גל' ד (ר"ב ראקוב)
ב/ג מנחת חינוך ח"א עמ' שצא
ב/ג מנחת מחבת עמ' רל
ב/ג מעין נצח ח"א סי' מג
ב/ג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רפ ע"ד, קפא ע"ב
ב/ג מפתח הבאורים [גרי"ז דף נ]
ב/ג מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' כח
ב/ג מראה הפנים שבועות דף ח
ב/ג משנת חיים יומא עמ' רמא, רמה
ב/ג משפט כהן עמ' רנח ע"ב
ב/ג נזר המלך
ב/ג נתיבות החיים
ב/ג סופר המלך ח"ב עמ' רסז
ב/ג עבודת הזבח זבחים סי' ו ס"ק יט {גרי"ז}
ב/ג עבודת היום יומא עמ' פא, פג
ב/ג עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' נז, ח"ב עמ' כא-כב, עז {מעשה רקח}, פב {גרי"ז}
ב/ג עבודת ישראל (קמחי) דף סח ע"א {חוץ מטבילה}
ב/ג עיצומו של יום סי' ח ס"ק א {גרי"ז}
ב/ג ענפי ארז (זי') דף ע ע"ב {טומאה ישנה} וע"ג
ב/ג פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' רצב
ב/ג פניני רבנו הגרי"ז עמ' תרנח
ב/ג פרשת המלך
ב/ג קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תריב
ב/ג קובץ זכרון (קוסובסקי) עמ' קי
ב/ג קונטרסים (רייטפרט) קונ' יח
ב/ג שו"ת הרמ"ע השלם עמ' קצו
ב/ג שיח ערב קדשים עמ' קב
ב/ג שלמי יוסף יומא ח"א עמ' שו, תקלה, תקמד, ח"ב עמ' עט
ב/ג שלמי שמעון (קדשים) עמ' קפ
ב/ג שם דרך יומא עמ' נא, נה, נח
ב/ג שמועת חיים יומא ח"א עמ' שב
ב/ג שעורי הגרי"ד עבודת יוה"כ עמ' נה, נח-נט
ב/ג שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' רעט, רפא-רפב
ב/ג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שסח, שע, שעב {גרי"ז}, שעג, שעד-שעו {גרי"ז}, שפח {גרי"ז}, שפט, תלא {גרי"ז}
ב/ג שער יוסף דף ג, קח-קט
ב/ג שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ג הע' 29 {שאם יזכור טומאה ישנה}
ב/ג שערי היכל יומא מערכה סב {טבילה להוסיף כוונה}, סד {טבילה בקודש, מקום קידוש ראשון}
ב/ג שערי טהר ח"ד שער ג סי' יט אות א
ב/ג שערי תורת התקנות ח"ג עמ' 97 {כ"מ}
ב/ג שפת אמת על התלמוד ח"ב דף מט ע"ג
ב/ג שפתי מלך
ב/ג תורת הקדש ח"א עמ' רלד
ב/ג תשובה שלמה או"ח סי' כד
ב/ד אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' קמט, קנב
ב/ד אור הישר [מ"מ ולח"מ הל' שבת פי"ב ה"א, מל"מ סוף הל' ביה"ב, אור הישר כריתות כ ע"ב ותמיד כח ע"א]
ב/ד אור יעקב שבת דף טז ע"ג, יז ע"ב
ב/ד אמרות שמואל עמ' סו, קכז
ב/ד אמרי בינה (אש) דף מח ע"ד
ב/ד אנצי"ת ע' אין שבות הע' 43, 44
ב/ד ארעא דרבנן (תשעט) עמ' כו
ב/ד אשישות חיים
ב/ד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ב/ד באר דוד שבת ח"ב סי' סח אות ב
ב/ד בדבר מלך חי"ד עמ' ד
ב/ד בדבר מלך חי"ח עמ' קעה {היה כהן גדול זקן או חולה מלבנין עששיות של ברזל באש מבערב ולמחר מטילין אותן במים כדי להפיג צינתן שאין שבות במקדש}
ב/ד בדי הארון (הכהן) עמ' 168
ב/ד בחיר חיים
ב/ד בית אהרן (צוקרמן) עמ' קעד {לח"מ}
ב/ד בית אהרן וישראל גל' מו עמ' קכח
ב/ד בית גמליאל ח"א עמ' סד
ב/ד בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' מה
ב/ד בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' נו
ב/ד בית שערים או"ח סי' קיח, קכד (דף נד), רצ {אין שבות במקדש}
ב/ד בכורי אברהם דף מו ע"ב {מטילים עששיות במים}
ב/ד בני יהודה דף לב ע"ד
ב/ד בני שלשים עמ' קמב {כה"ג זקן}
ב/ד בציר אליעזר ח"ב דף כו ע"ד {לח"מ - פסיק רישיה}
ב/ד ברור הלכה יומא לד ע"ב ציון א
ב/ד ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' קפא
ב/ד ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' לט
ב/ד גבול יהודה (אשכנזי) ליקוטים דף כו ע"ב
ב/ד גחלי אש דף מא ע"ב
ב/ד גן דוד דף מג ע"א {לח"מ}
ב/ד דברי שלמה (ברייער) עמ' 147
ב/ד דעת בחכמה עמ' מד-מו
ב/ד דעת כהן עמ' רכט
ב/ד דרך המלך (רבי)
ב/ד הדר איתמר עמ' רע {עששיות}
ב/ד הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' צג
ב/ד המסלה שנה יא שבט-ניסן תשו עמ' 12-13
ב/ד הערות וחדושים (טויב) שבת סי' לז ס"ק ח
ב/ד ואתה תחזה ח"ג
ב/ד ויען יצחק עמ' כה
ב/ד חבש פאר עמ' קיד
ב/ד חדות הבושם עמ' עא {מחממים עששיות}
ב/ד חוקת יושר עמ' נ-נז
ב/ד חי' בן אריה ח"ב קונטרס מקואות סי' א ס"ק סא, סי' ג ס"ק כט
ב/ד חי' חתם סופר
ב/ד חי' מהר"ם שיק שבת עמ' שטו {לח"מ}
ב/ד חי' ר' אפרים מרדכי
ב/ד חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' קמז {לח"מ}
ב/ד חמדת אהרן עמ' סז {אין שבות במקדש}
ב/ד חמדת ישראל ח"א דף עג ע"ב, ח"ב דף לו ע"ג {לח"מ}
ב/ד חסדי דוד ח"ב עמ' תלה
ב/ד טהרת הבית ח"ב עמ' תסא-תסג
ב/ד טהרת יו"ט חי"ט עמ' קפב {מערבים מים חמים}, ח"כ עמ' רסב
ב/ד טל אורות (ר' שאול) עמ' נג {בלבנון עששיות}
ב/ד יד יהודה (אשכנזי) חי' יומא דף ו ע"א {לח"מ}
ב/ד יד ישראל ח"ב
ב/ד יד סופר עמ' פז
ב/ד ישועות יעקב מועד עמ' ר
ב/ד כרם יהושע (ולרשטיין) דף נג ע"א-ע"ד
ב/ד ליבא בעי דף קיב
ב/ד למודי ה' (תקמז) דף פו ע"ג-ע"ד
ב/ד למודי ה' (תשפא) עמ' תצה {מל"מ}
ב/ד מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף ה ע"ב-ע"ג
ב/ד מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' כה {אין שבות במקדש}
ב/ד מבי"ט (רובינ') דף קטו ע"ב
ב/ד מגן גבורים (או"ח) סי' פח ס"ק א
ב/ד מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רא
ב/ד מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' שלה
ב/ד מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ז עמ' קלח
ב/ד מנחת פתים (ארנטרוי) ח"ב עמ' יד
ב/ד מעיני המים
ב/ד מעיני התורה ח"ג עמ' פו
ב/ד מעלין בקודש גל' ח עמ' 49 {שבות במקדש}
ב/ד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף קעט ע"ד
ב/ד מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' תלז
ב/ד מצעדי גבר שבת סי' ה אות ג
ב/ד מקראי קדש (תשנג) עמ' רי
ב/ד מראה הפנים יומא דף טו
ב/ד מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
ב/ד מרפא לנפש חי' סוגיות סי' לד אות א {אין שבות במקדש}
ב/ד משנת יעקב
ב/ד משפטי עזיאל ח"א עמ' סג
ב/ד נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' רכד
ב/ד נזר אברהם שבת-ביצה עמ' מ, צה, קח
ב/ד סופר המלך
ב/ד עבודת המקדש (כהן) ח"ב עמ' כז, פח {מרכה"מ}, פט {אהא"ז}, צג, צה {מעשה רקח}
ב/ד עבודת ישראל (קמחי) דף עא ע"א {כ"ג זקן}, צב ע"א {לח"מ}
ב/ד עטרת ישראל עמ' רעו
ב/ד עמק יהושע ח"א סי' ט דף מד ע"ג {מלבנים עששיות}
ב/ד ענפי ארז (זי') דף ח ע"ג
ב/ד פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' רצז
ב/ד צרור החיים (יעקב)
ב/ד קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' קמב, קסו {ליבנו עששיות ברזל}
ב/ד קרית מלך רב (תשסו) עמ' ג
ב/ד קרנות המזבח דף מח ע"ג
ב/ד שדה הארץ ח"ב דף קל ע"ב-ע"ד
ב/ד שולי הגליון עמ' קמג
ב/ד שחר אורך עמ' נו {עששיות מלובנות - כי אין שבות במקדש}
ב/ד שיירי כנה"ג
ב/ד שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' קנב
ב/ד שמועת חיים יומא ח"א עמ' תיח
ב/ד שמן למאור (ביימאייל) דף א ע"ג {שבות במקדש}
ב/ד שער המלך ח"א עמ' נ-נב
ב/ד תורת המלאכות ח"ח עמ' פ אות ע
ב/ד תורת רפאל או"ח ח"ב דף סג ע"ג, קעב ע"ג-ע"ד
ב/ד תכלת מרדכי (קלצקי) דף לב ע"ב
ב/ד תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' ז-ט
ב/ד תרומת הגורן ח"א עמ' 208
ב/ה אגרות הגרי"ד עמ' קצח-קצט
ב/ה אחר האסף עמ' תקמג
ב/ה אמרות שמואל עמ' סו
ב/ה בדבר מלך ח"ד עמ' קלב
ב/ה בדבר מלך חי"ד עמ' ב
ב/ה בית אהרן (צוקרמן) עמ' רפה
ב/ה ברור הלכה יומא לב ע"ב ציון ג {הכנסת המחתה ע"י כהן אחר}
ב/ה ברור הלכה יומא מד ע"ב ציון א
ב/ה ברור הלכה יומא מה ע"א ציון א, ג
ב/ה גחלי אש דף מה ע"ג
ב/ה דברי שלמה (בלו') ח"ד
ב/ה דעת בחכמה עמ' מו-מט
ב/ה דקה מן הדקה דף נא ע"ג {מחתה של זהב}
ב/ה המאיר לארץ [מים חיים]
ב/ה המקדש וקדשיו עמ' קלב
ב/ה ואתה תחזה ח"ג
ב/ה ויאמר יעקב (זלקינד) עמ' 170
ב/ה זבח טוב שער ח סי' ח
ב/ה זכור לאברהם (אביגדור) דף קמו ע"ב
ב/ה זכור לאברהם (יפהן) עמ' נו-נז
ב/ה חדושים ובאורים (גרי') זבחים סי' ה ס"ק יד
ב/ה חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' נח
ב/ה טהרת יו"ט ח"י עמ' ריז
ב/ה יכהן פאר
ב/ה לחם חקי עמ' שח
ב/ה מועדים וזמנים ח"א סי' סח
ב/ה מטה אהרן (הלוי) דף קג ע"ב
ב/ה מילי דמרדכי
ב/ה מלוא הרועים ח"א ע' כל מלתא דאמר רחמנא אות ה {מערבין לקרנות}
ב/ה מעיני המים
ב/ה מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' תק
ב/ה מקדש דוד קדשים סי' כד ס"ק א במנחת מרדכי
ב/ה מרגניתא דר"מ
ב/ה משמר הלוי עמ' צז
ב/ה משנה הלכות מהדו"ת ח"ד עמ' תח
ב/ה משנת חיים ויקרא עמ' קעב, קעז
ב/ה משנת חיים זבחים עמ' לו
ב/ה משק ביתי סי' רכב (קב ע"א) {לח"מ}
ב/ה נשמת חיים (תשסח) יו"ד סי' קיט עמ' רטו {מל"מ}
ב/ה סדר עבודת יוה"כ (פוברסקי) עמ' קכא
ב/ה עבד המלך (תשסט) עמ' תמא
ב/ה עבודת היום יומא עמ' פא
ב/ה עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' רפה {אהא"ז}, ח"ב עמ' כב, לד-לה, עג, פ, פא, קטז-קיז
ב/ה עולת חודש ח"ג מאמר רלט
ב/ה פרשת המלך
ב/ה צרור החיים (יעקב)
ב/ה קובץ מאמרים וענינים שונים (מימון) דף נב ע"א-ע"ג
ב/ה רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרעח
ב/ה שבי בנימין דף ח ע"ג
ב/ה שלטי הגבורים עמ' רצא
ב/ה שלמי יוסף יומא ח"א עמ' תי, תקפב, ח"ב עמ' תקצט
ב/ה שם דרך ויקרא עמ' צג
ב/ה שם דרך יומא עמ' עד
ב/ה שמועת חיים יומא ח"א עמ' רע, תקכח
ב/ה שעורי הגרי"ד עבודת יוה"כ עמ' צד
ב/ה שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' תלב
ב/ה שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' קמב-קמג, רמג
ב/ה שערי היכל זבחים עמ' קנ {מקדש מקיתון - אע"פ שמצוה בכיור}
ב/ה שערי היכל יומא מערכה לב {מחתה של זהב בקטורת שבהיכל}, צח {מחתה של זהב בקטורת שבהיכל}, קב {השמיט ניאשתיק}, קג {עולים באמצע}, קד {ארבע מערכות, כדי להדר מזבח}
ב/ה שערי טהר ח"ד שער ג סי' יט אות א
ב/ה שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 16
ב/ה שפתי מלך
ב/ה תועפת ראם (גטיניו) דף עג ע"ב {קיתון של זהב}
ב/ה תורת הקדש ח"א עמ' רלד
ב/ה תורת מנחם חל"ב עמ' 72 {שלא יגע}
ב/ה תחומין חי"א עמ' 529
ב/ו אבן פינה (קלצקין) עמ' 53 {לכפר עליו בכפרת דברים}
ב/ו אבקת רוכל (תשעז) עמ' קיד
ב/ו אגרות הגרי"ד עמ' כח
ב/ו אהל חייא עמ' תשלא
ב/ו אהל משה (הורוביץ) ח"א יומא ברא"ש פ"א
ב/ו אור הישר [עי' תוס' יומא לה ע"ב ד"ה אנא]
ב/ו אם המלך עמ' קד
ב/ו אמרי חן (לוונברג) פסחים-יומא עמ' קצו-קצט
ב/ו אמרי נועם מועדים תשובה ה מבן המחבר {שם המפורש}
ב/ו אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 422 [עי' ירושלמי יומא פ"ג ויד המלך הל' תפלה]
ב/ו אפיקי מים ח"א סי' ד, יז
ב/ו באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' סג
ב/ו בדבר מלך ח"ד עמ' קעג
ב/ו בדבר מלך ח"י עמ' רד
ב/ו בדבר מלך חי"ד עמ' שלב
ב/ו בדבר מלך חי"ח עמ' ריז {נמצא מזכיר את השם ביום זה עשר פעמים}
ב/ו בית אלהים שער ב עמ' רפג {זה וידוי דברים}
ב/ו בני יעקב
ב/ו בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' רצח
ב/ו ברור הלכה יומא לו ע"ב ציון א
ב/ו ברור הלכה יומא לט ע"א ציון ב
ב/ו ברור הלכה יומא מ ע"ב ציון א
ב/ו ברור הלכה קדושין עא ע"א אחרי ציון א
ב/ו גבורת יצחק (תשמח) דף כז
ב/ו גבורת יצחק (תשסו) עמ' טו {וידוי בלי חרטה וקבלה}, יח
ב/ו גבורת יצחק הל' תפלה עמ' שכג {שם המפורש עשר פעמים}
ב/ו גבורת יצחק ימים נוראים עמ' פה {עשר פעמים}, צד {לה' חטאת}, צו, ק, רמז, רנא
ב/ו גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' נח, סד
ב/ו גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קח
ב/ו גחלי אש דף לז ע"ב וע"ד
ב/ו דברי יואל מועדים ח"א עמ' שצז, שצט, תיא
ב/ו דעת בחכמה עמ' מט-נד
ב/ו דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תעח
ב/ו הגהות ר' נחום טרעביטש
ב/ו הדרום חל"ד עמ' 4
ב/ו המאיר לארץ
ב/ו המנהיג עמ' שנג
ב/ו הרמב"ם והלכותיו
ב/ו התורה והתלמוד ח"ד עמ' 493-494
ב/ו ואתה תחזה ח"ג
ב/ו זכרון סופרים {ובעד כל קהל ישראל} [יש למחוק הנך תיבות לזה נאמר בשעיר פנימי ומיירי בכפרת דמים} [(בית יצחק מגילה דף כ')]
ב/ו חזון יחזקאל סוטה פ"ב ה"א
ב/ו יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' קעה
ב/ו יד ישראל ח"א
ב/ו יד פשוטה אהבה עמ' תצו
ב/ו יכהן פאר
ב/ו ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' רסז
ב/ו כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקכה
ב/ו כרע רבץ פ"ה אות יט, פי"ד אות ז
ב/ו להורות נתן מועדים ח"ד עמ' קצ
ב/ו לוח ארש (תשסא) לחם שמים סוכה פ"ד מ"ה {שם המפורש}
ב/ו לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 345
ב/ו מועדי ישראל (גורן) עמ' 46
ב/ו מועדים וזמנים ח"א סי' נז, עב
ב/ו מוריה גל' רטו עמ' עח
ב/ו מחנה יוסף (תשעב) סי' נב אות א
ב/ו מחנה יוסף סוטה עמ' קיד
ב/ו מילי דמרדכי
ב/ו מסורה חי"ב עמ' נד
ב/ו מעיני המים
ב/ו מקדש דוד קדשים סי' כד ס"ק ב
ב/ו מקום דוד [עי' מש"כ הפר"ח ויש לדקדק בדבריו]
ב/ו מרגניתא דר"מ
ב/ו מרכבת יוסף דף צ ע"ד {על הפר אומר "חטאתי"}
ב/ו משא בני קהת
ב/ו משיב נפש (גרוס) ח"ג עמ' סב
ב/ו משנת חיים ויקרא עמ' שיא
ב/ו משנת חיים יומא עמ' שכה, שד
ב/ו משנת יעקב עבודה עמ' שיח-שכ
ב/ו נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"א סי' יט אות ו
ב/ו נר למאור (פרצקי) עמ' עז, פא
ב/ו ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תקנה
ב/ו סדר עבודת יוה"כ (פוברסקי) עמ' קלג
ב/ו עבודת היום יומא עמ' קסח, קפא
ב/ו עבודת המקדש (כהן) ח"ב עמ' צח, קד
ב/ו עיונים ומחקרים ח"א עמ' 171
ב/ו פני משה (שלז')
ב/ו פרח מטה אהרן (סול') אהבה עמ' 82
ב/ו פרפרת משה ח"א עמ' תקסו, תקפד
ב/ו פרקי נחמה עמ' 58
ב/ו צפנת פענח דברים עמ' עז
ב/ו קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תרכא, תרפח
ב/ו קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' פה
ב/ו קרן פני משה ח"א עמ' צב
ב/ו רמב"ם המאיר הל' יסוה"ת פ"א הלכה יא
ב/ו רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קיא
ב/ו רנת יצחק שמואל עמ' שצא {כפר נא}
ב/ו רנת יצחק תפלה לימי המועדים עמ' רעט {עשר פעמים}
ב/ו שו"ע הרב או"ח סי' תרכא ס"ח
ב/ו שי כהן עמ' קכה-קכו {השמיט שיש להאריך בווידוי}
ב/ו שלמי יוסף יומא ח"א עמ' שסז, ח"ב עמ' נד, קמב
ב/ו שם דרך ויקרא עמ' צ
ב/ו שם טוב - השלמה
ב/ו שמועת חיים יומא ח"א עמ' תנג, תנה, תפ, תפג
ב/ו שערי היכל יומא מערכה עח {וידוי ע"י כל ישראל, חטאתי עויתי פשעתי}, עט {ככתבו}
ב/ו שפתי מלך
ב/ו תורת יצחק ח"א עמ' קל, קלג
ב/ו תניא רבתי ח"א עמ' 179
ב/ז אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 212-213
ב/ז אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ב/ז אבקת רוכל (תשעז) עמ' קיט
ב/ז אמונת יהושע עמ' תנו {היו עומדים בעזרה}
ב/ז אמרי חן (לוונברג) פסחים-יומא עמ' קצו-קצט
ב/ז באר המים או"ח סי' כא דף י ע"ג
ב/ז בדבר מלך ח"ה עמ' קיט, ח"ו עמ' רמז-רמח
ב/ז בדבר מלך חי"ד עמ' שלז
ב/ז בדבר מלך חי"ח עמ' ריז {כל הכהנים והעם העומדין בעזרה כשהן שומעין את השם המפורש וכו' כורעין ומשתחוין}
ב/ז בינת דניאל ח"א עמ' רעג
ב/ז בן ידיד הל' תפלה פי"ד ה"ט {בשכמל"ו - בברכת כהנים}
ב/ז ברור הלכה יומא סו ע"א ציון ז
ב/ז בשבילי העבודה עמ' כז, ל
ב/ז גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' פח
ב/ז גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' תא
ב/ז דברי יואל מועדים ח"א עמ' שעב
ב/ז דברי יציב או"ח עמ' קמז {נופלים על פניהם}
ב/ז דברי שלמה (בלו') ח"ד
ב/ז דעת בחכמה עמ' נד-נז
ב/ז דרך המלך (רבי)
ב/ז דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תקו-תקז
ב/ז המאיר לארץ
ב/ז המנהיג עמ' שנג
ב/ז הערות ר"י ליינר
ב/ז הר המלך ח"ז עמ' תקכב-תקכז
ב/ז הרמב"ם והזוהר
ב/ז הררי קדם (תשס) עמ' קטז
ב/ז ואתה תחזה ח"ג
ב/ז יד פשוטה אהבה עמ' תפט
ב/ז כרע רבץ פ"ה אות יט, פי"ד אות ז {משתחוים}
ב/ז כתבי ערוך השולחן - שו"ת סי' טז
ב/ז מאורי המועדים עמ' רלו {כל היום כשר}
ב/ז מגל ח"י עמ' 65
ב/ז מועדי ישראל (גורן) עמ' 46
ב/ז מקורי הרמב"ם לרש"ש
ב/ז משנה הלכות על הלכות גדולות נדה סי' מב {מל"מ}
ב/ז משנת יעקב [משנת יעקב מדע-אהבה עמ' קכב-קכה, רסז-רסח, שעז, ומהדו"ב עמ' תמא-תמב]
ב/ז נאות אפרים ח"א עמ' עה
ב/ז סדר עבודה (רמ"ע) עמ' צב-צג
ב/ז סדר עבודת יוה"כ (פוברסקי) עמ' קלא
ב/ז עבודת המקדש (כהן) ח"ב עמ' כט, לג, צט, ק {מעשה רקח}
ב/ז עבודת ישראל (קמחי) דף קח ע"א
ב/ז עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' רלז-רמ
ב/ז פרקי נחמה עמ' 58
ב/ז קרן פני משה ח"ב [עבודת ישראל דף קט ע"ב]
ב/ז רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שצב, שצד
ב/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' רפז
ב/ז שלמי יוסף יומא ח"א עמ' שסב, תקנב
ב/ז שמועת חיים יומא ח"א עמ' תכה
ב/ז שעורי ר' יחיאל מיכל סוטה אות קט
ב/ז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' רפ
ב/ז שערי היכל יומא מערכה עט
ב/ז שפתי מלך
ב/ז תורת יצחק ח"א עמ' קלט
ב/ז תפארת צבי (שפילמן) ח"א עמ' תכח
ב/ז תפלת דוד (אדר"ת) עמ' צו


ג/508 הלכות עבודת יום הכיפורים פרק ג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ג/רה"פ אורה ושמחה
ג/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ג/רה"פ הר המוריה (שץ)
ג/רה"פ הרמב"ם המדויק
ג/רה"פ חסד לאברהם
ג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ג/רה"פ מעשה רקח
ג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ג/רה"פ עלי עשור (מילר)
ג/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' קס-קסא
ג/רה"פ פי' ר"י קאפח
ג/רה"פ רמב"ם המאיר
ג/רה"פ רמב"ם הערוך
ג/רה"פ רמב"ם לעם
ג/רה"פ שם טוב
ג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ג/א אבני חן יומא עמ' צג
ג/א אנצי"ת ע' גורל הע' 93, 98, 99, 103, 104, 110, 111
ג/א אש דת (תשמח) עמ' רב
ג/א בגדי כהונה (שחור) עמ' קיג
ג/א בנין אריאל יאיר עמ' 123 {קלפי של חול}
ג/א ברור הלכה יומא לז ע"א ציון ג
ג/א ברור הלכה יומא לט ע"א ציון א, ג
ג/א דבר בעתו (טיקטין)
ג/א דעת בחכמה עמ' נח
ג/א ואתה תחזה ח"ג
ג/א חמודי צבי ויקרא עמ' קח
ג/א יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רצח
ג/א לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 340
ג/א מנחת עני (זינצהיים) ח"ב ע' התורה חסה {הגורלות כשרים בכל דבר}
ג/א מרגניתא דר"מ
ג/א משנת יעקב
ג/א עבודת המקדש (כהן) ח"ב עמ' ל, נט {מעשה רקח}, קא {מעשה רקח}
ג/א עבודת ישראל (קמחי) דף קיג ע"א {אחד כתוב לה'}
ג/א קרית מלך
ג/א שלטי הגבורים עמ' רצב
ג/א שלמי שמחה ח"ה עמ' פ, רל
ג/א שערי היכל יומא מערכה פב {להשם}
ג/א שפתי מלך
ג/ב אבן האזל
ג/ב אבני חן יומא עמ' סט
ג/ב אור שמח
ג/ב אמרות יצחק תנינא עמ' קנט-קס, קסג
ג/ב אמת ליעקב מועד עמ' שלא-שלב {בין האולם והמזבח}
ג/ב אנצי"ת ע' בתי אבות הע' 69, ע' גורל הע' 113
ג/ב גחלי אש דף לח ע"א-ע"ב
ג/ב דבר בעתו (טיקטין)
ג/ב דברי רבינו משולם (אשכנזי) עמ' לד
ג/ב דובב מישרים (וידנפלד) עמ' קיז
ג/ב דעת בחכמה עמ' נט
ג/ב המקדש וקדשיו עמ' קמד
ג/ב זבח טוב שער ח סי' ה
ג/ב זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' לג
ג/ב חי' הראי"ה
ג/ב חכם צבי (תשעה) ח"ב סי' כט
ג/ב יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' קעא
ג/ב ימי שלמה
ג/ב מגילת ספר עשין דף ב ע"ג
ג/ב מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף מג ע"א
ג/ב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף קכח ע"א
ג/ב מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' קכג
ג/ב מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' כג {כ"מ}
ג/ב מקדש דוד קדשים סי' א ס"ק ד
ג/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ב סדר משנה הל' שופר פ"א ה"ג
ג/ב סדר עבודה (רמ"ע) עמ' קא
ג/ב ספרי דבי רב ח"ג עמ' רצט
ג/ב עבודת המקדש (כהן) ח"ב עמ' ל {לח"מ}, צו, קא {מרכה"מ}, קג {או"ש}, קא {מעשה רקח}, קמד {עלי עשור}
ג/ב צורת הבית סי' מג ס"ק ב, ד
ג/ב רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' כא
ג/ב שלמי יוסף יומא ח"א עמ' שסג
ג/ב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שצד, שצו
ג/ב שערי היכל יומא מערכה פ
ג/ב שפת אמת על התלמוד ח"ב דף נב ע"א
ג/ב שפתי מלך
ג/ב תורת המלך (צדוק) סי' ג ס"ק סט
ג/ב תורת הקדש ח"א עמ' רלב
ג/ג אבני חן יומא עמ' סט, עה, עז
ג/ג אגודות אזוב מדברי דף קכג ע"ב {הגרלה מעכבת}
ג/ג אגרות הגרי"ד עמ' ר
ג/ג אנצי"ת ע' גורל הע' 85, הע' 91א, 92, 114, 120-122, 125, 136, 137
ג/ג אשישות חיים
ג/ג בדבר מלך ח"ד עמ' קעד
ג/ג בדבר מלך חי"ד עמ' ו
ג/ג ביצחק יקרא (תשמט) ח"ב סי' טז
ג/ג ביצחק יקרא (תשע) סי' מג סעיף א ד"ה כתב וסעיף ב
ג/ג בית שערים או"ח סי' רצח, שיח
ג/ג ברור הלכה יומא לט ע"א ציון א
ג/ג ברור הלכה יומא לט ע"ב ציון ב
ג/ג גבורת ארי עמ' כד
ג/ג גבורת יצחק ימים נוראים עמ' צד
ג/ג גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קח
ג/ג גליונות אבני נזר
ג/ג דבר בעתו (טיקטין)
ג/ג דברי יהודה סי' יט אות ו
ג/ג דברי יחזקאל (מישור) עמ' רסו
ג/ג דברי יחזקאל (תרצה) דף פז ע"ג
ג/ג דברי שלמה (בלו') ח"ד
ג/ג דובב מישרים (וידנפלד) עמ' רע
ג/ג דעת בחכמה עמ' ס-סא
ג/ג דקה מן הדקה דף נ ע"ד {הנחה לא מעכבת}
ג/ג המאיר לארץ [מים חיים]
ג/ג ואתה תחזה ח"ג
ג/ג חי' הגר"מ והגרי"ד
ג/ג חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' נ
ג/ג חי' הראי"ה
ג/ג חי' הריצ"ד
ג/ג יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' קסח, קעד
ג/ג יד המלך (פלומבו)
ג/ג ידיו של משה
ג/ג כי בא מועד עמ' קי
ג/ג כתבי ערוך השולחן - שו"ת סי' טז
ג/ג להורות נתן מועדים ח"ג עמ' קנד
ג/ג מבשר טוב קדשים עמ' מב
ג/ג מועדים וזמנים ח"א סי' עג-עד, עז, ח"ו סי' לד
ג/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' שצא
ג/ג מעין החכמה עמ' קיח
ג/ג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף שז ע"ב
ג/ג מקדש דוד סי' כד אות ג
ג/ג מקדש דוד קדשים סי' כד ס"ק ג
ג/ג מקראי קדש (תשנג) עמ' רי
ג/ג מרגניתא דר"מ
ג/ג משנת יעקב
ג/ג ניר לדוד
ג/ג נר למאור (פרצקי) עמ' פג
ג/ג עבודת היום יומא עמ' צג
ג/ג עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' קז, ח"ב עמ' לא, קא, קג-קד
ג/ג עין חנוך עמ' רעו [ירושלמי יומא רפ"ד, בית יצחק או"ח סו"ס צח]
ג/ג קדשי יהושע עמ' קעב
ג/ג קהלות יעקב לקוטים ח"ד סי' י, יומא סי' כא
ג/ג קרית מלך
ג/ג רלב"ג ויקרא פט"ז פסוק ח עמ' רנז
ג/ג שו"ת השבי"ט ח"א עמ' נו
ג/ג שלמי יוסף יומא ח"א עמ' ת
ג/ג שם דרך ויקרא עמ' פח {כ"מ}, צ
ג/ג שמועת חיים יומא ח"א עמ' תצב, ח"ב עמ' שפח
ג/ג שעורי הגרי"ד עבודת יוה"כ עמ' סא, עג, עה
ג/ג שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' רפג
ג/ג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שעד
ג/ג שערי היכל יומא מערכה פה
ג/ג שערי טהר ח"א שער ג סי' טו אות ג
ג/ג שפת אמת על התלמוד ח"ב דף נג ע"א
ג/ג שפתי מלך
ג/ג תורת הקדש ח"א עמ' רמה, ח"ב עמ' רצד
ג/ג תורת יצחק ח"א עמ' קמב
ג/ג תורת יצחק ח"ב עמ' קפג
ג/ד אור הישר
ג/ד אמונת עתיך גל' 113 עמ' 129, 132, 136 {משקל}
ג/ד ברור הלכה יומא מא ע"ב ציון ב
ג/ד גבורת ארי עמ' כד
ג/ד גחלי אש דף לח ע"ג
ג/ד דבר בעתו (טיקטין)
ג/ד דברי רבינו משולם (אשכנזי) עמ' לד
ג/ד דעת בחכמה עמ' סב-סז
ג/ד הררי קדם (תשס) עמ' קנג
ג/ד חוקת יושר עמ' נח-ס
ג/ד חיי אברהם (צציק) עמ' קפ
ג/ד חכם צבי (תשעה) ח"ב סי' כט
ג/ד טל חיים (טל) ימים נוראים (תשע) עמ' רנ
ג/ד טל חיים (טל) ימים נוראים (תשעה) עמ' רמט
ג/ד טעם ודעת הל' פרה פ"ג ה"ב ביאה"ל ד"ה וצמר
ג/ד יד איתן
ג/ד מנחת יהודה וירושלים עמ' 75-71
ג/ד מעיני המים
ג/ד מרגניתא דר"מ
ג/ד סופר המלך ח"א עמ' קיא
ג/ד עבודת המקדש (כהן) ח"ב עמ' לב
ג/ד רלב"ג ויקרא פט"ז פסוק ט עמ' רנח
ג/ד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' רנו
ג/ד שערי היכל יומא מערכה פז-פח
ג/ד שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 244
ג/ה אבן ישראל (פישר)
ג/ה אור הישר [מפרשים בהל' מעה"ק פ"ה הי"ב, מל"מ לקמן פ"ד ה"ב, אור הישר זבחים מז ע"א ומנחות כז ע"ב]
ג/ה אות היא לעולם ח"א דף קיא ע"א {מל"מ}
ג/ה אמונת שמואל (תשנט) עמ' קמ
ג/ה אמרי נפתלי ח"ב עמ' קכו
ג/ה אמת ליעקב מועד עמ' שלה {מזה על אמצעו של מזבח}
ג/ה אפר קדשים עמ' כב
ג/ה בדבר מלך חי"ד עמ' קפה, קצח, רסח
ג/ה בדי הארון (הכהן) עמ' 189, 192
ג/ה בית אהרן וישראל גל' סב עמ' צג {מל"מ}
ג/ה בית מאיר (תשע) שו"ת סי' ד עמ' כה
ג/ה בית מאיר אהע"ז - צלעות הבית סי' ד דף ג ע"ג {מערבין לקרנות - אעל"מ}
ג/ה בני שלשים עמ' קט {מערב}
ג/ה בני שמואל דף פ ע"ב
ג/ה ברור הלכה יומא נה ע"א ציון א, ב
ג/ה ברור הלכה יומא נז ע"א לפני ציון א
ג/ה ברור הלכה יומא נט ע"א ציון ב {על טהרו של מזבח}
ג/ה גחלי אש דף לב ע"ד {מל"מ}, לג ע"א, לד ע"ב-ע"ג, מא ע"ב
ג/ה דבר בעתו (טיקטין)
ג/ה דברי יהודה דף סא ע"ב {שמונה הזאות באותו מקום}, סי' יט אות א
ג/ה דברי רבינו משולם (אשכנזי) עמ' לד
ג/ה דברי שלמה (בלו') ח"ד
ג/ה דברים אחדים (קלצקין) עמ' קסא {מערבין לקרנות כאביי}
ג/ה דגל ראובן ח"א סי' א
ג/ה דעת בחכמה עמ' סז-עג
ג/ה הגהות חבר בן חיים
ג/ה הלכה רבה ח"א עמ' 228, 213
ג/ה המאור הגדול (יעבץ) עמ' רנז
ג/ה המאיר לארץ
ג/ה הר המלך ח"ז עמ' קלו
ג/ה הרמב"ם והלכותיו
ג/ה הררי קדם (תשס) עמ' קלד
ג/ה ואתה תחזה ח"ג
ג/ה וגר זאב עמ' רי {מפי השמועה - ויש פסוק לזה, קרוב לכפורת טפח}
ג/ה חדושים ובאורים (גרי') יומא נה
ג/ה חוות יאיר (תשנז) עמ' עד
ג/ה חוקת יושר עמ' סא-סה
ג/ה חי' הראי"ה
ג/ה חיים ומלך
ג/ה חכם צבי (תשעה) ח"ב סי' כט
ג/ה חסד לאברהם (תאומים) מהדו"ק אהע"ז סי' לח {מערבין לקרבנות}
ג/ה חסדי דוד ח"ב עמ' תנה
ג/ה טל חיים (טל) ימים נוראים (תשע) עמ' רנ
ג/ה טל חיים (טל) ימים נוראים (תשעה) עמ' רמט
ג/ה יכהן פאר
ג/ה ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רלג
ג/ה כבוד מלכים (מרגליות) {מל"מ - בכפורת}
ג/ה כנה"ג (נדפס בפרק שני)
ג/ה כתבי ערוך השולחן - שו"ת סי' טו
ג/ה לב טהור עמ' צט {מל"מ}
ג/ה לב מבין דף פט ע"ג
ג/ה לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 315
ג/ה לקוטי שיחות חלק ל עמ' 305 {מל"מ}
ג/ה מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' קפב
ג/ה מוריה גל' רטו עמ' עח
ג/ה מחשבת הקודש ח"ב דף כד ע"א {מל"מ}, לו ע"ב
ג/ה מי החג עמ' לא
ג/ה מלחמות יהודה דף קכו ע"ב
ג/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' קעד {מל"מ}
ג/ה מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' רנ
ג/ה מעיני המים
ג/ה מעשה הבא בעבירה עמ' 230, 299
ג/ה מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת אהע"ז סי' קכט]
ג/ה מרגניתא דר"מ
ג/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ה משמר הלוי עמ' קו-קז
ג/ה משק ביתי סי' שפח (קצא ע"ב) {לח"מ}
ג/ה נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' שט-שי
ג/ה נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' מב אות ד {לח"מ}
ג/ה נמוקי חיים עמ' רסז {מל"מ}
ג/ה נר מצוה (ואלק) מצוות דף ז ע"ב-ע"ג {מערבין לקרנות}
ג/ה עבודת היום יומא עמ' צד
ג/ה עבודת המקדש (כהן) ח"ב עמ' לט, מא, קכה, קכז {לח"מ}
ג/ה ענפי ארז (זי') דף סב ע"א
ג/ה פניני רבנו הגרי"ז עמ' שיח {מערבין לקרנות}
ג/ה קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תרכא
ג/ה קרית מלך
ג/ה קרנות המזבח דף לג ע"ד {חסד לאברהם}, קב ע"ד {לח"מ}
ג/ה שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' תסג {שמא ישכח}
ג/ה שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' רמ {כדי שלא יטעה}
ג/ה שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תר, תריג
ג/ה שלמי ירוחם
ג/ה שמועת חיים יומא ח"ב עמ' עז
ג/ה שמש מרפא עמ' קמא
ג/ה שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' רד
ג/ה שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' שפה
ג/ה שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רעו
ג/ה שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תרסז
ג/ה שער אפרים סי' סז (ד"ה ובזה מיושב) {מערב}
ג/ה שער אפרים סי' קלג (דף פו ע"ב, ד"ה אכן כד) {מערבין לקרנות}
ג/ה שער המלך ח"א עמ' תקנז
ג/ה שערי היכל יומא מערכה קלב, קלה
ג/ה שערי טהר ח"ג שער א סי' ו אות א, שער ב סי' טו אות ד, ח"ד שער א סי' ה אות ד
ג/ה שפתי מלך
ג/ה תאריך ישראל סי' י הערה ט {לח"מ}
ג/ה תורת העולה עמ' תפח
ג/ה תורת יצחק ח"ב עמ' קי
ג/ה תורת יצחק ח"ב עמ' קי, קכו
ג/ו בדבר מלך חי"ד עמ' קצט
ג/ו בית אהרן וישראל גל' סב עמ' קלט
ג/ו גחלי אש דף לד ע"א-ע"ד
ג/ו דעת בחכמה עמ' עג
ג/ו היכל מלך
ג/ו הררי קדם (תשס) עמ' קמד
ג/ו חוקת יושר עמ' סו-סט
ג/ו ימי שלמה
ג/ו להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' כג
ג/ו להורות נתן מועדים ח"ד עמ' שנג
ג/ו משנת יעקב
ג/ו עבודת המקדש (כהן) ח"ב עמ' מד, קלד {אהא"ז}
ג/ו שמועת חיים יומא ח"ב עמ' עז
ג/ו שמש מרפא עמ' קכ-קכא
ג/ו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' קמ
ג/ו שערי היכל זבחים עמ' תתמז הערה 3 {טבילה על כל הזייה - לא הזכיר קינוח}
ג/ו שפתי מלך
ג/ו תורת יצחק ח"ב עמ' קכז, קכט
ג/ז אבודרהם (תשנה), תשלום אבודרהם עמ' נח
ג/ז אבני חן יומא עמ' קלב
ג/ז אור המאיר (קובץ) ח"ב עמ' 168
ג/ז אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' לב
ג/ז אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' לב {חוץ לתחום}
ג/ז אמרות שמואל עמ' סו
ג/ז אשל אברהם (שפירא) עמ' כד {אכילה}
ג/ז באר ראי עמ' רכא
ג/ז בדבר מלך ח"ד עמ' קעו, קפד
ג/ז בדבר מלך חי"ד עמ' שנט
ג/ז בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 120 {אכילה - צורך עבודה}
ג/ז ברור הלכה יומא סז ע"א ציון א, ד
ג/ז ברור הלכה יומא סז ע"ב ציון ה
ג/ז ברור הלכה יומא סח ע"ב ציון ו
ג/ז ברכת מרדכי ענינים עמ' רפב
ג/ז בשבילי ברכת הגומל סי' יא ס"ק יב
ג/ז גור אריה ויקרא פ' ד הע' 27
ג/ז גחלי אש דף מב ע"ב, מז ע"א
ג/ז דבר בעתו (טיקטין)
ג/ז דברי יצחק (הרצוג) דף אחרון עמ' א {יכול להעלות אימורים ביד}
ג/ז דברי שלמה (בלו') ח"ד
ג/ז דעת בחכמה עמ' עג-עז
ג/ז דקה מן הדקה דף נג ע"ג-ע"ד
ג/ז המקדש וקדשיו עמ' ריד
ג/ז הר המלך ח"ג עמ' פג
ג/ז הררי קדם (תשס) עמ' קמג, קמה, קנד
ג/ז התורה והתלמוד ח"ד עמ' 393
ג/ז ואתה תחזה ח"ג
ג/ז זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' קנא
ג/ז חי' הגר"מ והגרי"ד
ג/ז חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' נב
ג/ז חי' ירוחם
ג/ז חי' מהרי"א צטרון עמ' כג, קסב
ג/ז חיי אברהם (צציק) עמ' קפ
ג/ז להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' כג
ג/ז להורות נתן מועדים ח"ד עמ' רלב
ג/ז מוריה גל' קפז עמ' ס-סא
ג/ז מי יהודה או"ח סי' ע
ג/ז מים אדירים דף ח ע"ד, ט ע"א
ג/ז מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ג עמ' קפג {מוציא אימוריהם}
ג/ז מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' קנה
ג/ז מנחת בנימין סי' נא
ג/ז מסורה ח"ו עמ' כג, ח"י עמ' מא
ג/ז מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' תעד, תצט
ג/ז מקדש דוד קדשים סי' כג ס"ק ג, סי' כד ס"ק א
ג/ז מקדשי השם ח"ב עמ' רלח
ג/ז מקודש החודש עמ' קפה
ג/ז מרגניתא דר"מ
ג/ז משא בני קהת
ג/ז משא יד ח"א עמ' רד {להוליכו למדבר}
ג/ז משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' שז
ג/ז משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' ריא, שכא
ג/ז משמר הלוי עמ' צח
ג/ז משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' שכב
ג/ז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' עב {על כל סוכה}
ג/ז משנת חיים יומא עמ' שכד, שכה
ג/ז משנת יעקב
ג/ז ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' עב
ג/ז סדר משנה הל' שופר פ"א ה"ג עמ' ס {לא היו מניחים ישראל להוליכו}
ג/ז סופר המלך עמ' קיא
ג/ז עבודת המקדש (כהן) ח"ב עמ' מו-מט, קט {עלי עשור}, קמא
ג/ז עבודת ישראל (קמחי) דף קצז {משלח את השעיר}
ג/ז פרי השדה (דייטש) ח"ב סי' יד
ג/ז צפנת פענח ויקרא עמ' עב, קעב {כשל כוחו - אפילו בלי סכנת נפשות}
ג/ז קבא דקשייתא (מנדלבוים) עמ' צה
ג/ז קבא דתירוצא עמ' קפה
ג/ז קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תקסז, תרכה
ג/ז קובץ חי' תורה (סול') עמ' קכ-קכב
ג/ז קרן הצבי מצוה ט אות א-ב
ג/ז קרנות המזבח דף קמב ע"א
ג/ז רלב"ג ויקרא פט"ז פסוק כב עמ' רסה
ג/ז רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קטז
ג/ז שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' שמו {אוכל אם הוא חלש}
ג/ז שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' נו, נט-ס, תרלו
ג/ז שמועת חיים יומא ח"ב עמ' רפג, שכט
ג/ז שעורי הגרי"ד עבודת יוה"כ עמ' קנ, קנג, קנז
ג/ז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' יט
ג/ז שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' קצ
ג/ז שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' רט {סוכות}
ג/ז שערי היכל יומא מערכה לב, קנח, קסג-קסד, קסז
ג/ז שערי זיו ח"ב דף קפט ע"ג-ע"ד
ג/ז שפתי מלך
ג/ז תורת הקדש ח"א עמ' רלט
ג/ז תנובת ציון דף קנג ע"ב
ג/ז תפארת צבי (שפילמן) ח"ו עמ' שכח
ג/ח אבני חן יומא עמ' קלב
ג/ח אוצרות הרמב"ם
ג/ח בגדי כהונה (שחור) עמ' שלז
ג/ח בדבר מלך ח"ד עמ' קעז
ג/ח ברור הלכה יומא סח ע"ב ציון ז
ג/ח ברור הלכה יומא סט ע"א
ג/ח דברי שלמה (בלו') ח"ד
ג/ח דעת בחכמה עמ' עז-עח
ג/ח התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' קכב
ג/ח זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר א עמ' תפו {כה"ג אינו רוחץ ידיו לפני קריאת התורה}
ג/ח חי' הגר"ח החדש עמ' קו
ג/ח חי' הגר"מ והגרי"ד
ג/ח מוריה גל' קפז עמ' ס, סג
ג/ח מים אדירים דף ח ע"ד
ג/ח מפתח הבאורים [גרי"ז דף עז]
ג/ח מקדשי השם ח"ב עמ' רמ {שריפת פר ושעיר בזר}
ג/ח משמר הלוי עמ' קיד
ג/ח משנת חיים ויקרא עמ' רג, שכג
ג/ח משנת חיים יומא עמ' תצז
ג/ח נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף נח ע"ד
ג/ח ניר לדוד
ג/ח סדר עבודת יוה"כ (פוברסקי) עמ' קלד
ג/ח עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' קס, ח"ב עמ' נ, קמג {עלי עשור}
ג/ח פרי השדה (דייטש) ח"ב סי' יד
ג/ח קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תרכה
ג/ח קובץ חי' תורה (סול') עמ' קכ
ג/ח קרית מלך
ג/ח רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קטז
ג/ח שם טוב - השלמה
ג/ח שמועת חיים יומא ח"ב עמ' רצב-רצג
ג/ח שעורי הגרי"ד עבודת יוה"כ עמ' קנז-קנח
ג/ח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' ג
ג/ח שערי היכל יומא מערכה קסז-קסח, קעב
ג/ח תנופת זהב עמ' 270
ג/ט אבן שלמה (ניימן) עמ' פב
ג/ט אור הישר [אור הישר תמיד כז ע"ב]
ג/ט ברור הלכה יומא סח ע"ב ציון ז
ג/ט גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' פט
ג/ט דברי שלמה (בלו') ח"ד
ג/ט דעת בחכמה עמ' עט
ג/ט הגהות רימ"א
ג/ט הררי קדם (תשס) עמ' קמג
ג/ט ואתה תחזה ח"ג
ג/ט זכור לאברהם (אביגדור) (לפני פ"ב)
ג/ט חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' נב
ג/ט חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' רנט
ג/ט חסדי דוד ח"א עמ' קיא
ג/ט משנת חיים בראשית עמ' מח {קריאה בבגדי חול}
ג/ט משנת חיים זבחים עמ' רפה
ג/ט נר למאור (פרצקי) עמ' פז
ג/ט עבודת המקדש (כהן) ח"ב עמ' נ, קמד {עלי עשור}
ג/ט עבודת ישראל (קמחי) דף צה ע"א {הקריאה אינה עבודה}
ג/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' פד
ג/ט קול דודי סוטה סי' תתקעו
ג/ט קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' צד
ג/ט שולי הגליון עמ' קמג
ג/ט תשובה שלמה או"ח סי' כד
ג/י אורי חיים ח"א עמ' נד
ג/י איש על העדה (אלאביץ) עמ' 169
ג/י אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קטו
ג/י אנצי"ת ע' ברכה שאינה צריכה הע' 30
ג/י אשר למלך
ג/י באר יהודה הל' תפלה פי"ב ה"ח
ג/י בית אהרן וישראל גל' נ עמ' קכח {כה"ג ביוה"כ קורא הכל על הסדר}
ג/י בית הראה דף ט ע"א
ג/י בית שערים או"ח סי' נב
ג/י ברור הלכה יומא סח ע"ב ציון ז
ג/י ברור הלכה יומא ע ע"א ציון ב, ג
ג/י ברכי יוסף או"ח סי' מו ס"ו {משום פגמו של ראשון}
ג/י גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' פט
ג/י דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' סד {לא הביא טעם של ברכה שא"צ}
ג/י דעת בחכמה עמ' פ-פב
ג/י דקה מן הדקה דף עה ע"ד
ג/י הר המלך ח"ד עמ' מה
ג/י הרמב"ם ותורתו ח"א
ג/י ואתה תחזה ח"ג
ג/י וגר זאב עמ' ריב {השמיט שכל אחד מביא ס"ת וקורא בו}
ג/י חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' רמג
ג/י טל חיים (טל) ברכות עמ' קמד
ג/י טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' נ
ג/י יד פשוטה אהבה עמ' תכג, תכו
ג/י יחוה דעת ח"ו עמ' קלו
ג/י מגן גבורים (או"ח) סי' קמג ס"ק ד {השמיט טעם של ברכה שאינה צריכה}, סי' קמד ס"ק ב {לא חילק בין עניין אחד לשני עניינים}
ג/י מקורות לפסקי הרמב"ם
ג/י נועם חט"ו עמ' ח {פסק שלא כראב"י}, חי"ז עמ' ריח [הליכות שבא או"ח ח"א ה]
ג/י נחלת צבי (כהנא) עמ' יז
ג/י ס' החיים (קלוגר) עמ' רמה
ג/י ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קג
ג/י ס' סת"ם עמ' שכה
ג/י עבודת המקדש (כהן) ח"ב עמ' נ, קמד {מעשה רקח}
ג/י עיונים ומחקרים ח"א עמ' 79
ג/י עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' קח
ג/י קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תקלג
ג/י קובץ זכרון (קוסובסקי) עמ' קסא
ג/י קול דודי סוטה סי' תתי
ג/י שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ב עמ' ל
ג/י שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' עז
ג/י שו"ת השבי"ט ח"א עמ' סז {השמיט לשה"ק}
ג/י שו"ת ר"י מילר עמ' ריח
ג/י שם דרך יומא עמ' צב
ג/י שמועת חיים יומא ח"ב עמ' רצח
ג/י שערי היכל יומא מערכה קעג
ג/י שפתי מלך
ג/י תשובה שלמה או"ח מהדו"ת סי' ד {בע"פ - לא כתב משום ברכה שאינה צריכה}
ג/יא אהל משה (הורוביץ) ח"א סוטה מ ע"ב
ג/יא אור הישר [לח"מ הל' חגיגה פ"ג ה"ד]
ג/יא אמונת יהושע עמ' סט
ג/יא אנצי"ת ע' בית המקדש הע' 486, 490, 494
ג/יא בדבר מלך ח"ד עמ' קעח {לפניה ולאחריה}
ג/יא ברור הלכה יומא ע ע"א אחרי ציון ד
ג/יא ברור הלכה סוטה לב ע"א אחרי ציון א
ג/יא גחלי אש דף מז ע"ד
ג/יא דבר שאול סוטה סי' סב אות ז
ג/יא דעת בחכמה עמ' פב-פג
ג/יא דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תקי
ג/יא הר המלך ח"ד עמ' מה, ח"ז עמ' קלו
ג/יא ואתה תחזה ח"ג
ג/יא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קד
ג/יא חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד יומא סח ע"ב]
ג/יא טל חיים (טל) ברכות עמ' קנד {כדרך שקוראים בביהכנ"ס - ואינה עבודה}
ג/יא יבול היובלות עמ' 336
ג/יא יד פשוטה אהבה עמ' תצ, תתתקכא, תתתקמב
ג/יא כנה"ג [מהרשד"ם או"ח סי' א]
ג/יא להורות נתן מועדים ח"ג עמ' לט
ג/יא לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 339
ג/יא מועדי ישראל בתקופת המשנה והתלמוד עמ' 272
ג/יא מוריה גל' רטו עמ' עח [עי' רש"י יומא סח וסוטה מ]
ג/יא מחנה יוסף (תשעב) סי' סב אות א {השמיט שהברכות בלה"ק}, סי' עט אות כ
ג/יא מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רסז
ג/יא מנחת חינוך ח"ב עמ' קעה
ג/יא מקורות לפסקי הרמב"ם
ג/יא מראה הפנים יומא דף לז, סוטה דף לג
ג/יא נשמה של שבת עמ' 483, 500
ג/יא נתן פריו הל' נט"י עמ' קכז
ג/יא נתן פריו מגילה עמ' תא
ג/יא נתן פריו סוגיות ח"א עמ' קכח
ג/יא סדר עבודה (רמ"ע) עמ' קח
ג/יא סדר עבודת יוה"כ (פוברסקי) עמ' קא
ג/יא עבודת המקדש (כהן) ח"ב עמ' נא, קמה-קמז
ג/יא עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 92
ג/יא עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 99
ג/יא פני משה (שלז')
ג/יא קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תרכא
ג/יא קול דודי סוטה סי' תתי, תתקעט
ג/יא שלטי הגבורים עמ' רצא
ג/יא שם דרך יומא עמ' צב
ג/יא שמועת חיים יומא ח"ב עמ' רצח-רצט
ג/יא שעורי ר' יחיאל מיכל סוטה אות קיב
ג/יא שערי היכל יומא מערכה קעד
ג/יא שפתי מלך
ג/יא שרשי הים דף קעח
ג/יא תורה אור (באנדי) עמ' תמז
ג/יא תורת המלך (צדוק) סי' ו ס"ק עז
ג/יא תורת העולה עמ' תפז


ד/509 הלכות עבודת יום הכיפורים פרק ד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ד/רה"פ אורה ושמחה
ד/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ד/רה"פ הרמב"ם המדויק
ד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ד/רה"פ עלי עשור (מילר)
ד/רה"פ פי' ר"י קאפח
ד/רה"פ רמב"ם המאיר
ד/רה"פ רמב"ם הערוך
ד/רה"פ רמב"ם לעם
ד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ד/א אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ד/א אבני חן יומא עמ' עד, פז, ק, קי, קלט
ד/א אגרות הגרי"ד עמ' קצז
ד/א אוצרות הקידוש סי' ג אות כ {או"ש}
ד/א אור הישר [שאלת הכהנים תורה זבחים פט ע"א {מניח לאחר לגמור}, כ"מ ולח"מ לעיל פ"ג ה"ב {פרו היה עומד}, אור הישר בכורות מד ע"א {בשיניו}, לח"מ לעיל פ"א ה"ז והל' מעה"ק פ"ז ה"ח {עבודה קשה}]
ד/א אור ליהודה (תשנט) קונ' שערי עיון עמ' יד {לא הזכיר גחלים לוחשות}
ד/א אור עולם (שניאורסון) עמ' 449 {או"ש}, 744
ד/א אורה ושמחה הל' לולב פ"ז ס"ק לב
ד/א אמונת יהושע עמ' תנה
ד/א אמרות יצחק תנינא עמ' קס {לוקחים מן הסמוך למערב}
ד/א אמרות שמואל עמ' סז {יוליך מחתה בשמאלו}, קנד
ד/א אמת ליעקב מועד עמ' שלא-שלג {בין האולם והמזבח}
ד/א אנצי"ת ע' אבן שתיה הע' 16 {השמיט כבין בדי ארון}
ד/א ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קב {כ"מ}
ד/א ארץ צבי (פרומר) ח"א סי' צא {הסמיכה}
ד/א אש המערכה עמ' 184 {אני וביתי ובני אהרן}
ד/א אשישות חיים {שמאל}
ד/א אשר למלך {ואח"כ מגריל, ואח"כ שוחט את הפר}
ד/א באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קעא {חופן מלא חפניו}
ד/א באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' ריח
ד/א באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ב סי' כט אות ג, סי' נ אות ד, סי' נג אות ד {או"ש}
ד/א בגדי כהונה (שחור) עמ' רמא {על אבן השתיה}, שלד {מוציא את הכף והמחתה}
ד/א בדבר מלך ח"ד עמ' קעט, רט
ד/א בדבר מלך חט"ז עמ' קסה {שמאל}
ד/א בדבר מלך חי"ד עמ' קסו {עד שיתמלא עשן}, קפג {כף בשמאלו}, רח {כף בשמאלו}, רסח {מחתה בין הבדים}, קעד {יעמד חי עד הוידוי}, רפט-רצ {עד שיתמלא עשן}, שטו, שלב {וידוי באנא}
ד/א ביצחק יקרא (תשע) סי' מה סעיף א ד"ה והנה, וסי' סו סעיף ג ד"ה ומובנת {או"ש}
ד/א בית אהרן (צוקרמן) עמ' רפד {הולכה בשמאל}
ד/א בית אהרן וישראל גל' כט עמ' לג-לד {תרומת הדשן}, גל' ל עמ' קכו {הולכת קטורת בשמאל}, גל' מד עמ' צג {או"ש}, גל' מה עמ' קטז {או"ש}, גל' נא עמ' קא {חשש קרישת הדם}, גל' נה עמ' לה {או"ש}
ד/א בית דוד (תשעט) או"ח סי' תסה, תסו
ד/א בית דינו של שמואל עמ' 142, 144, 145
ד/א בית מועד (זלזניק) עמ' רסד
ד/א בן הרמה {אחר התמיד, מקריב פר וז' כבשים}
ד/א בן מלך - מצוות המקדש עמ' קכה
ד/א בני יהודה דף לב ע"ג {מן הסמוך למערב}, לג ע"א {הולכה בשמאל}
ד/א בנין אריאל ח"א עמ' שלד {גוף הוידוי מעכב}
ד/א ברור הלכה יומא יח ע"ב אחרי ציון ב {חפינה עבודה קשה}
ד/א ברור הלכה יומא כב ע"א ציון ב פרק ב {פייס}
ד/א ברור הלכה יומא כז ע"ב {עריכת המערכה בלילה}
ד/א ברור הלכה יומא לב ע"ב ציון ג {דישון המזבח ע"י כהן אחר}
ד/א ברור הלכה יומא לה ע"ב ציון ג {מקום הסמיכה על הפר}
ד/א ברור הלכה יומא מא ע"ב ציון ב {קשירת לשון זהורית}
ד/א ברור הלכה יומא מג ע"ב ציון ב {מקום עמידת הממרס והנחת המחתה}, ואחרי ציון ב פרק ב {חותה בה אש}
ד/א ברור הלכה יומא מז ע"א ציון ב
ד/א ברור הלכה יומא מט ע"ב ציון א {החפינה השנייה}
ד/א ברור הלכה יומא נא ע"ב אחרי ציון ד {הילוך כה"ג בהיכל}
ד/א ברור הלכה יומא נב ע"ב ציון ב {אופן הנחת הקטורת}
ד/א ברור הלכה יומא נג ע"ב ציון ג {תפלת כה"ג}
ד/א ברור הלכה יומא ע ע"א ציון ה {סדר הקרבנות}
ד/א ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קמב {או"ש}
ד/א ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' תיד
ד/א בשבילי הקודש סי' ג אות ה {או"ש}, ו {הולכה בשמאל}, ז {או"ש}, סי' לא אות ד {שוחט רוב שנים}
ד/א בתי כנסיות דף לג ע"א {היו מפייסים}
ד/א בתי כנסיות דף נח ע"א {היה חופן מלוא חפניו מתוך הכף, למה היה צריך ג' מנים}
ד/א גבורת יצחק סוכות עמ' צח {או"ש}
ד/א גחלי אש דף יח ע"ג, יט ע"ד {לח"מ - צד מערב}, כז ע"ד {לח"מ}, כח ע"א, לז ע"א
ד/א דבר בעתו (טיקטין)
ד/א דברי יואל מועדים ח"א עמ' שצה {פרסו סדין של בוץ ומל"מ}
ד/א דברי שלמה (בלו') ח"ד {סדין של בוץ, הולכה בשמאל, חטאתי עויתי פשעתי, כנגד בית שחיטתו}
ד/א דברי שמואל (אידלזק) סי' יג
ד/א דליית הכרם עמ' תתתכה [פרופה - וויניציא פרוסה]
ד/א דעת בחכמה עמ' פד-קו
ד/א דעת קדושים דף קלב
ד/א דקה מן הדקה דף לח ע"ב-ע"ג {מל"מ}
ד/א דרך המלך (רבי) {תפלת כה"ג}
ד/א דרך עץ החיים (אלגזי) דף פט ע"ב {כ"מ, לח"מ}
ד/א הגהות רימ"א
ד/א הדרום מ עמ' 7, חמ"ב עמ' 11, 18, 21 {תפלת כה"ג}
ד/א המאיר לארץ {אם שחונה תהיה גשומה}
ד/א הערות וחדושים (טויב) שבת סי' יט ס"ק לח
ד/א הערות ר"י ליינר {שבט מבית יהודה}
ד/א הצבי והצדק תנינא עמ' רטו
ד/א הר המלך ח"ה עמ' סז {אוחז שפת הכף}
ד/א הררי קדם (תשס) עמ' קמז, קמט, קנד, קסא
ד/א התורה והתלמוד ח"ד עמ' 493-494
ד/א התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' קכד
ד/א התקופה והגאולה (תשסה) עמ' 53
ד/א ואתה תחזה ח"ג
ד/א וגר זאב עמ' רא {פייס לתרומת הדשן - השמיט פייס לדישון מזבח הפנימי}, רד {דישון המזבח לפני שחיטת התמיד, קטורת לפני הטבת הנרות}, רו {קושר לשון זהורית - לא רק כה"ג}, רח {ממתין עד שיתמלא בית עשן}
ד/א ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ד עמ' מד {בבית שני שלא היה ארון - פתיחת ארון הקודש שאין בו ס"ת}
ד/א ויקן יוסף דף נז ע"ג {הולכה בשמאל}
ד/א זבח טוב שער ח סי' ח
ד/א זמן חרותנו עמ' 100
ד/א זרע יצחק (לומברוזו) {כחצות הלילה מפיסין לתה"ד}
ד/א חדוותא דשמעתתא ח"א דף ד ע"ד {שוחט שנים - הדין אם לא גמר אחר את השחיטה}
ד/א חדושים ובאורים (גרי') יומא מז ע"א {כ"מ - שמאל}, נה ע"א {מזה למעלה}
ד/א חוקת יושר עמ' ע-עג {חציצה בהולכת שמאל}, עד-פא {הולכת קטורת בשמאל}
ד/א חזו"א או"ח סי' קכז ס"ק יד {אחר התמיד מקריב פר ושבע כבשים}
ד/א חזו"א על הרמב"ם
ד/א חי' הגר"ח החדש עמ' קו
ד/א חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' לז-לח, נד
ד/א חי' הגרי"ח עמ' מ
ד/א חי' הריצ"ד
ד/א חי' חתם סופר {הפרוכת פרופה}
ד/א חי' ר' יהודה זרחיה עמ' קכב-קכד {הולכה בשמאל}
ד/א חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' ש
ד/א חיים ומלך [כפר לחיים דף ד ע"ב]
ד/א חנן אלקים עמ' קא
ד/א חקרי זמנים ח"א עמ' רסה {הוצאת כף ומחתה}
ד/א יבול היובלות עמ' 328 {חופן מלא חפניו}
ד/א יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' קצד
ד/א יד פשוטה אהבה עמ' רל {פניו לקדש ואחריו להיכל}
ד/א ידי משה (בוצק') זבחים סי' לג, מנחות דף ט
ד/א יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' מו
ד/א יחי המלך פרק יח {ולא יעדי עביד שולטן}
ד/א יחל ישראל (תשסג) ח"ב עמ' קיז {או"ש}
ד/א יין מלכות (שניאורסון) עמ' 383 {חוץ מתרומת הדשן}
ד/א ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שעא {פרוכת אחת}
ד/א ימי דוד עמ' קעה
ד/א ימין משה {אף שהולכה בשמאל פוסלת}
ד/א ישועות יעקב מועד עמ' תשד
ד/א ישועת משה עמ' קפד
ד/א כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' יב
ד/א כי בא מועד עמ' קטו
ד/א כפר לחיים דף ד ע"ב {סדין של בוץ}
ד/א כרע רבץ פ"י {מהלך אחורנית}
ד/א לב מבין דף קכד ע"א {מל"מ}
ד/א לחם התמיד עמ' רנד {מטיב את הנרות - לא כתב שיחליף בגדיו}
ד/א לחמי תודה (הורביץ) דף צא ע"א {חפינה - עבודה קשה}
ד/א לחקרי הלכות סי' תלב {הולכה בשמאל}
ד/א לקוטי שיחות חל"ב עמ' 108
ד/א מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"ב דף לד ע"א {פר העולה קודם לעבודת היום}
ד/א מועדי ישראל בתקופת המשנה והתלמוד עמ' 263
ד/א מועדים וזמנים ח"א סי' עז {עד שימתלא עשן}, ח"ו סי' לח {הולכה בשמאל}
ד/א מוריה גל' קנד עמ' נד {שמאל}, גל' רלח עמ' קה-קו {מוספים עם תמיד של שחר}
ד/א מחנה יוסף (תשעב) סי' נג אות א
ד/א מי יהודה או"ח סי' ק
ד/א מל"מ הל' ביא"מ פ"ג הי"ט ד"ה איך {תפלה קצרה - תקנת חכמים, אין איסור לשהות אחרי עבודה}
ד/א מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף כ ע"ב {מל"מ}
ד/א מלך ישראל עמ' 134
ד/א מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף מג ע"א {בין האולם ולמזבח}
ד/א מנחת אלימלך עמ' רנח {או"ש}
ד/א מנחת חזקיה מנחות עמ' קח, קיד
ד/א מנחת חינוך ח"ב עמ' קעב, קעד
ד/א מנחת יהודה וירושלים עמ' 27 {על הרובד}
ד/א מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' שיג {כ"מ}
ד/א מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' קפז {או"ש}
ד/א מסורה ח"ה עמ' כט, חי"ב עמ' נז
ד/א מעיני המים
ד/א מעשה אברהם דף מח ע"ד {מניח אחר לגמור את השחיטה עכדי לקבל את הדם מהר}
ד/א מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף קיז ע"א
ד/א מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קלו ע"א, רכג ע"ג
ד/א מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' נז, סח
ד/א מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' תקיג
ד/א מקדש דוד קדשים סי' טו ס"ק ב במנחת מרדכי, סי' כד ס"ק ד
ד/א מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' קנה
ד/א מקראי קדש (תשנג) עמ' רי
ד/א מראה הפנים יומא דף יח {פרו היה עומד}
ד/א מראה כהן זבחים עמ' פו {הולכה בשמאל}
ד/א מרגניתא דר"מ {מניח אחר לגמור את השחיטה, הרובד שבעזרה, מלא חפניו, אם שחונה תהיה גשומה}
ד/א משא בני קהת {פושט בגדי זהב וטובל, דקה מן הדקה}
ד/א משכן בצלאל ח"א סי' כז {הולכה בשמאל}
ד/א משמר הלוי עמ' קד
ד/א משנת אליעזר (קונשטט) עמ' קכ {אחר התמיד}
ד/א משנת חיים במדבר עמ' עח
ד/א משנת חיים חולין סי' כח עמ' קו
ד/א משנת חיים יומא עמ' שפו, תכא
ד/א משנת חיים מנחות עמ' תלד
ד/א משנת חיים קדושין עמ' שיג
ד/א משנת יעקב כאן
ד/א משנת יעקב עבודה עמ' כו
ד/א משנת משה ר"ה עמ' קמב
ד/א נטע שורק דף עג ע"ב {אבנט של בוץ}
ד/א ניר לדוד {מפיסין, ומסדרין}
ד/א נמוקי חיים עמ' רסז {השמיט איל המוספין}
ד/א נר למאור (פרצקי) עמ' עז, פז
ד/א נשמת אברהם ח"ד עמ' פה {או"ש}
ד/א ס' הבתים ח"ב עמ' קנו {מפיסין לתה"ד}, קנח {מניח דם הפר ונוטל דם השעיר}, קנט {מערב דם הפר}
ד/א סדר עבודה (רמ"ע) עמ' צח {אוחז הבזך בשיניו}
ד/א סדר עבודת יוה"כ (פוברסקי) עמ' צג {מתפלל בהיכל}, קח {פיס לתרה"ד}, קיט {מן הסמוך למערב}
ד/א סוכת דוד (מן) סוכה סי' יא ס"ק יב-יג {לח"מ ור"י קורקוס}
ד/א עבודת היום יומא עמ' עא, קיז, קל, קמג
ד/א עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' רי, ח"ב עמ' יח, כב-כד, כו {אחרי התמיד מקריב מוסף}, כז-כח, לב-לד, לו-לט, סז, עג, עט {מל"מ}, צז-צח, קיא {מן הסמוך למערב}, קיח, קיט, קכה
ד/א עבודת ישראל (קמחי) דף מ ע"ב {מניחה על רובד}, קג ע"ב {כך היה אומר}, קלג ע"ב {שוחט הפר}, קמג ע"א {כבר ביארנו}, קנב ע"א {מהלך בהיכל}, קעה ע"ב {כך היה מתפלל}
ד/א עינות מים דף פד ע"ב-ע"ג
ד/א עיצומו של יום סי' י
ד/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קכז
ד/א עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 92
ד/א עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 99
ד/א ערוך השלחן העתיד קדשים סי' קסב
ד/א פותח יד {חותה בה אש מעל המזבח}
ד/א פני אברהם (שפירא) עמ' ריט {תפלת כה"ג}
ד/א פני מלך (גוטליב) ויקרא עמ' קה {ממתין עד שיתמלא העשן}
ד/א פני מלך (גוטליב) שמות עמ' קמד {לא יסור שבט מבית יהודה}, קעה {עד שהוא מגיע לקה"ק}
ד/א פניני רבנו הגרי"ז עמ' שיז
ד/א פניני שבח עמ' נד {לא יסור שבט מיהודה}, קטז {מהלך אחורנית}
ד/א פסקי אליהו ח"ב עמ' כב {אוחז בשיניו}
ד/א פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' שפט
ד/א פרי אברהם - ענינים שונים סי' לט אות ז
ד/א פרפרת התורה עמ' ש
ד/א צהר גל' ב עמ' 82 {או"ש}
ד/א קדשי יהושע עמ' רכא, תתקמו, אלף תרפג
ד/א קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' שנב, שצח, תרכג
ד/א קובץ חי' תורה (סול') עמ' קמו-קמז
ד/א קול מבשר (ראטה) ח"ב עמ' סג {שמאל}
ד/א קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קג, קלד
ד/א קרית מלך
ד/א ראשית דעת (קורח) סי' ל {מתפלל בהיכל}
ד/א רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' רכח {או"ש}, רנא {או"ש}
ד/א רלב"ג ויקרא פט"ז פסוק יא עמ' רנח-רנט, פסוק יב עמ' רנט, פסוק יג עמ' רס
ד/א רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קיב
ד/א שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' תסז {או"ש}
ד/א שבי ציון סי' כא ענף ג {או"ש}
ד/א שו"ע הרב או"ח סי' תרכא ס' יג
ד/א שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' שמח-שנ {או"ש}
ד/א שיח ערב קדשים עמ' שע
ד/א שלחן המלך דף מב ע"ב {עבודה קשה}
ד/א שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' רמא
ד/א שלמי יוסף יומא ח"א עמ' שסג, תקפב, ח"ב עמ' ד, רלח, תקסא, תקסג, תקפ, תקפח
ד/א שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תקסא
ד/א שם דרך ויקרא עמ' צד
ד/א שם דרך יומא עמ' עה, פ
ד/א שם טוב
ד/א שם משמואל פרשת אחרי שנת תרע"ה {זמן הקרבת המוספין}, פרשת במדבר - שבועות שנת תר"ע {פר העולה ושבעת הכבשים קודמים לעבודת היום}
ד/א שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' קנ
ד/א שמועת חיים יומא ח"א עמ' שס, תב, תקיח, ח"ב עמ' יא, יד, סח, עו
ד/א שמחת מלך עמ' 126 {אור שמח}
ד/א שעורי הגרי"ד עבודת יוה"כ עמ' מא, מט, צג, צט, קג
ד/א שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' שפד
ד/א שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' שסג, שפב
ד/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' קסט
ד/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' קלט, קמב, ריט
ד/א שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' רסד, תקצא
ד/א שעורי ר"א ליכטנשטין זבחים עמ' 394
ד/א שער המלך ח"ב עמ' רכג {עבודת פר כה"ג - בבגדי לבן}
ד/א שערי היכל זבחים עמ' קפה {הולכה בשמאל פוסלת - מקורו ביומא}, תנט {מן הסמוך למערב - לא כנגד הפתח}
ד/א שערי היכל יומא מערכה כז {עבודה קשה}, לב {השמיט פייס לקטורת, דישון המזבח, העלאת האברים, עבודת הדיוט}, נח {שני גזירין בלילה}, סז {שחיטת הסימנים}, עה {מקום הפר}, עח {חטאתי עויתי פשעתי}, צז {מקום מחתת הגחלים}, קי {שמאל במחתה}, קיא {עבודה קשה}, קיט {אופן החפינה}, קכב {ההליכה בהיכל}, קכה {צובר קטורת, מקום אחד במחתה}, קכט {הליכה אחרי יציאה מהפרוכת}
ד/א שערי המקדש סי' כא אות ג {בבית שני לא היה ארון}
ד/א שערי זיו ח"ג דף קמח ע"ב {כ"מ}
ד/א שערי טהר ח"ג שער ב פ"ו אות ג {שיתמלא עשן}, פ"ח אות ג {ארבעה פייסות - או"ש}, פט"ז אות ב דף קנז ע"ג {לח"מ - הקטרת קטורת בגדר הקטרת קומץ}
ד/א שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 16
ד/א שפת אמת על התלמוד ח"ב דף נה ע"א
ד/א שפתי מלך
ד/א תהלה לדוד (מן) קדשים סי' ו ס"ק ב {רי"ק ולח"מ}
ד/א תוי"ט יומא פ"ד מ"ג {על הרובד}
ד/א תורה לדעת ח"ו עמ' מג {או"ש}
ד/א תורה לשמה (תשעג) עמ' לה
ד/א תורת המועדים (תשכד) עמ' 157 {שבט מבית יהודה}
ד/א תורת המועדים (תשנו) עמ' 170
ד/א תורת הקדש ח"א עמ' רעד {שיתמלא עשן}, ח"ב עמ' רל-רלו {הולכה בשמאל, הוצאת כף, לאחר תמיד בה"ע}
ד/א תורת יצחק ח"א עמ' קלג
ד/א תורת יצחק ח"ב עמ' פט, צח, קט
ד/א תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קח {כה"ג ישחט את פרו לכתחלה}
ד/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' שפח-שפט
ד/א תחומין חי"ז עמ' 479
ד/א תנובת ציון דף קנד ע"ב {או"ש} וע"ג {מל"מ}
ד/א תנופת זהב עמ' 243 {ומירק אחר}
ד/ב אבודרהם (תשנה), תשלום אבודרהם עמ' ס
ד/ב אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ד/ב אבני חן יומא עמ' צד, קו
ד/ב אבני ציון ח"א סי' ה אות ט
ד/ב אוצרות הרמב"ם
ד/ב אור הישר [לח"מ הל' תמידין פ"ג ה"ג {פורשים}, מל"מ הל' מעה"ק פ"ה הי"ג כנגד הארון}, לח"מ הל' פסוה"מ פ"א הכ"א {מחזיר למזרק}, כ"מ הל' מעה"ק פ"ה הי"ד {עומד לפנים ממזבח הזהב}, אור הישר תמורה ד ע"ב {מזה מהתערובות}, לח"מ הל' מעה"ק רפ"ז {נותנן בכלי}]
ד/ב אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 42
ד/ב אור חדש (מהר"ל) הקדמה הע' 285 {כל העם פורשים}
ד/ב אור עולם (שניאורסון) עמ' 743, 744, 746
ד/ב אמונת יהושע עמ' תנא
ד/ב אמרות שמואל עמ' סז {מוציא אימורי פר ושעיר}
ד/ב אמרי כהן יומא סי' ג ס"ק ז {חותה גחלים}
ד/ב אמת ליעקב מועד עמ' שלד-שלה
ד/ב אפיקי מגינים פסחים סי' סו
ד/ב ארצות החיים סי' י ארץ יהודה אות ג עמ' רטז {מערבין לקרנות}
ד/ב אש המערכה עמ' 184 {אני וביתי ובני אהרן}
ד/ב אשר למלך {בא אצל שעיר המשתלח ומתוודה, עמך בית ישראל}
ד/ב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ד/ב באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קסז {פורשים בין האולם ולמזבח}, קסח {פורשים מן ההיכל}
ד/ב באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' רעז
ד/ב באר משה (שטרן) ח"ג סי' צח אות ז
ד/ב בגדי כהונה (שחור) עמ' קלה {מזבח הזהב}
ד/ב בדבר מלך ח"ד עמ' קלח-קלט, קעז, ריד
ד/ב בדבר מלך חי"ד עמ' עו, רסח, שח
ד/ב בדי הארון (הכהן) עמ' 185, 188, 481 {על הפרוכת כנגד הארון}
ד/ב בזך לבונה עמ' שפה {מערבין לקרנות}
ד/ב בית פנחס (וולף) עמ' 139 {מערבין לקרנות}
ד/ב בית שערים ח"ג סי' ח
ד/ב בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' קז
ד/ב ברור הלכה יומא מ ע"ב ציון א {סמיכה על שעיר המשתלח}
ד/ב ברור הלכה יומא מד ע"א ציון א {ההיכל והאולם}
ד/ב ברור הלכה יומא נח ע"ב ציון א {סדר ההזאות על מזבח הפנימי}, כ {מקום עמידת כה"ג בהזאת מזבח הפנימי}
ד/ב ברור הלכה יומא נט ע"א ציון א {הקפת המזבח הפנימי}, ציון ב {על טהרו של מזבח}
ד/ב ברור הלכה יומא ע ע"א ציון ה {סדר הקרבנות}, ואחרי ציון ה {זמן הטבת הנרות}
ד/ב ברית אברהם (פצנובסקי) אהע"ז סי' קכא אות א {מערבים לקרנות - אעל"מ}
ד/ב ברכת אליהו (דווייך) מהדורא בתרא דף קז ע"ד {בין האולם למזבח}
ד/ב בשבילי התלמוד ח"ג זבחים לח ע"ב {וחותה הגחלים}
ד/ב גחלי אש דף מ ע"ב וע"ד, מא ע"ב, מג ע"ד
ד/ב גליונות אבני נזר {כ"מ}
ד/ב דברי אליעזר (פרבר) ח"ב עמ' יט {מערבין לקרנות}
ד/ב דברי הגות והערכה עמ' 150
ד/ב דברי יהודה דף סא ע"ב {שמונה הזאות באותו מקום}, סי' יט אות א
ד/ב דברי שלמה (בלו') ח"ד {פורשים מן ההיכל}
ד/ב דעת בחכמה עמ' קו-קיט
ד/ב דעת קדושים דף קלב
ד/ב דקה מן הדקה דף נב ע"ד {שני כנים בצפון}, נג ע"א, פח ע"ג
ד/ב הגהות רימ"א
ד/ב הדרום חל"א עמ' 63
ד/ב הלכה רבה ח"א עמ' 213, 228 {מערב שני הדמים}
ד/ב הר המוריה (שץ)
ד/ב הררי קדם (תשס) עמ' קמה, קנט
ד/ב התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' קכב
ד/ב התעוררות תשובה = התעוררות תשובה ח"ב סי' יח {מסבב והולך}
ד/ב ואתה תחזה ח"ג
ד/ב זאת ליעקב ויקרא עמ' קו
ד/ב זבח טוב שער ז סי' יד, שער ח סי' ד
ד/ב זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר ג עמ' תקלח {יו"ט היה עושה בצאתו בשלום - למחרת}
ד/ב זכרון ישעיהו דף כז ע"ד, כח ע"א {מערבין לקרנות}
ד/ב חזו"א או"ח סי' קכו ס"ק לח}
ד/ב חזו"א על הרמב"ם
ד/ב חי' הגרי"ז דף נ ע"ב {הבדל בין שעיר לאיל העם}
ד/ב חי' הראי"ה {שלש קושיות כ"מ}
ד/ב חי' הריצ"ד
ד/ב חי' חפץ חיים
ד/ב חי' חתם סופר {מלמטן למעלן חוץ מן האחרונה, בין המזבח למנורה}
ד/ב חכמת אדם - בינת אדם בית הנשים סי' לא בסופו {מערבין לקרבנות - אי עביד מהני}
ד/ב חמדת ישראל ח"א, דברים אחדים
ד/ב חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 204
ד/ב חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' עט עמ' רסט
ד/ב חקרי זמנים ח"א עמ' קנח {עוו פשעו חטאו}, רסה {מוציא כף ומחתה בין תמיד לקטורת}
ד/ב טהרת יו"ט חי"ט עמ' קטו, קיז {מל"מ - מסתפג}
ד/ב יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' קפו
ד/ב יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' סג, כרך ב ח"א עמ' רמא
ד/ב יין מלכות (שניאורסון) עמ' 384-385 {יו"ט היה עושה}
ד/ב ימי דוד עמ' קעה
ד/ב ישועות יעקב נשים עמ' תרסא
ד/ב ישורון ח"י עמ' רנח
ד/ב כי בא מועד עמ' קיד, קכז, קלב-קלג
ד/ב לחם חקי עמ' קצז
ד/ב לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 315
ד/ב לקוטי שיחות חל"ב עמ' 106 {יו"ט היה עושה}, 108, 109 {מלוין אותו}
ד/ב מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"א דף כח ע"א {הקטרת אימורים בבגדי זהב}, מהדו"ת ח"ב דף לט ע"א {וידוי שעיר המשתלח}
ד/ב מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' קמח, קצה
ד/ב מועדי ישראל בתקופת המשנה והתלמוד עמ' 263
ד/ב מועדים וזמנים ח"א סי' סא {כנגד עוביה}, עח {מערב את הדמים}
ד/ב מוריה גל' רה עמ' קיז {כל אדם לא יהיה באהל מועד}, גל' רטו עמ' עח {יו"ט היה עושה}, גל' רלח עמ' קה {הוצאת כף ומחתה אחרי תמיד של בה"ע}
ד/ב מחנה יוסף (תשעב) סי' נג אות ז
ד/ב מי החג עמ' לא
ד/ב מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' קמב
ד/ב מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רנ {כ"מ בענין מזבח בדרום}
ד/ב מנחת בנימין סי' נב {וכל אדם לא יהיה באוהל מועד}
ד/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' יח {כ"מ}, קעא, קעד
ד/ב מנחת ישראל (קיהן) עמ' קפא {מערבין לקרנות}
ד/ב מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' קמט {או"ש}
ד/ב מעשה הבא בעבירה עמ' 299
ד/ב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף קיב ע"א, רעו ע"א
ד/ב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קמב ע"ב, קמז ע"ג, רג ע"א
ד/ב מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' כט
ד/ב מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' שצח (כה), אלף תקצז (רלג)]
ד/ב מקדש דוד קדשים סי' כ ס"ק א במנחת מרדכי, סי' כג ס"ק ד במנחת מרדכי
ד/ב מראה הפנים יומא דף כח, דף לז {הוצאת כף ומחתה}
ד/ב מרגניתא דר"מ {שוחט את השעיר, שיתערבו יפה, מתחיל מקרן מזרחית צפנית}
ד/ב מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב {עומד לפנים ממזבח הזהב}
ד/ב משא בני קהת {מוציא את הכף}
ד/ב משא יד ח"א עמ' רד
ד/ב משאת המלך ח"ג סי' רפז {פורשים מן ההיכל ולא מבין האולם}
ד/ב משמר הלוי עמ' קו-קז
ד/ב משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' שכד {אח"כ מערה, ומחזיר הכל למזרק}
ד/ב משנת חיים יומא עמ' שנח
ד/ב משנת חיים יומא עמ' תכ {על אבן השתיה - השמיט שיהיה במקום שבין הבדים}
ד/ב משפטי עזיאל ח"ד סי' לב(ב) עמ' קנו {אי עביד מהני}
ד/ב נגינת לדוד עמ' פז {יו"ט היה עושה - חובה}
ד/ב נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' שט
ד/ב נודע ביהודה תנינא אהע"ז סי' קכט ד"ה ראשונה {מערבין לקרנות}
ד/ב נועם ח"ז עמ' קכח {כ"מ - אמצעי לאפוקי קרנות}
ד/ב נזר הקדש (רזין) מנחות דף מב ע"ד, מג ע"א
ד/ב נר למאור (פרצקי) עמ' צ
ד/ב נר מצוה (ואלק) שרשים דף לט ע"ד {מערבין לקרנות}, מצוות דף כא ע"ד {פר כה"ג נעשה לפני שעיר החיצון}, כו ע"ב {וידוי שעיר המשתלח אחרי שחיטת פר ושעיר}
ד/ב נשמת חיים (תשסח) חו"מ ענינים סי' עט עמ' קכב
ד/ב נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' לג אות ג {מערבין לקרנות}
ד/ב ס' הבתים ח"ב עמ' קנו-קסא
ד/ב סדר עבודה (רמ"ע) עמ' קב {תחילת הזאה על קרנות מזבח הזהב}
ד/ב סדר עבודת יוה"כ (פוברסקי) עמ' קלד {קורא שם אחר}, סי' ט {סדר המוספין}
ד/ב סתירת זקנים - הלכה עמ' רצח {מערבין לקרנות}
ד/ב עבודת היום יומא עמ' קכה
ד/ב עבודת המקדש (כהן) ח"ב עמ' לט-מא, מג-מד, מו, מט, נג-נד, קכז-קכח, קל, קלב-קלג, קלט, קמג, קנז
ד/ב עבודת ישראל (קמחי) דף קעה ע"ב {עומד לפנים}, קפז ע"ב {מזה מדם התערובות}
ד/ב עדות ביהוסף (אלמושנינו) {כל כהן שלא טבל}
ד/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קלא
ד/ב ערוך השלחן העתיד קדשים סי' קסב
ד/ב פני יעקב דף ה ע"ג {מערבין לקרנות}
ד/ב פניני רבנו הגרי"ז עמ' שיח {מערבין לקרנות}
ד/ב פסקי אליהו ח"ג עמ' טז {כ"מ - אמצע רק לאפוקי הקצוות}
ד/ב פרי השדה (דייטש) ח"ב סי' יד {ארבע על קרנות, שבע על טהרה של מנורה}
ד/ב צל"ח החדש דף קכ ע"ד {מערבין לקרנות}
ד/ב צמח ארז עמ' תנז {שורף בשרו ואח"כ מקריב אימורים}
ד/ב צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף סח ע"ג
ד/ב צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' סז אות א
ד/ב קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' רג, רז
ד/ב קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון חכמים עמ' ט
ד/ב קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תרכא, תשלח
ד/ב קובץ חי' תורה (סול') עמ' קכא-קכב
ד/ב קרבן ציון עמ' קעא {מ"מ}
ד/ב קרית מלך {בין המזבח והמנורה, סומך שתי ידיו ומשלח השאר לבית הדשן}
ד/ב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' קפו
ד/ב רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קיז
ד/ב שארית נתן (לוברט)
ד/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' יד {בקרן מזרחית צפונית, בין המזבח והמנורה}
ד/ב שדי חמד כללים מע' כ כלל ס עמ' 226, 227, 228 {מערבין לקרנות - אעל"מ}
ד/ב שו"ת הרשב"א ח"א סי' שפח {מקרן מזרחית צפונית}, שפט {הקפה ברגל}, שצ {בין מזבח למנורה}
ד/ב שואל ומשיב מהדו"ג ח"א סי' תל {מזה על הפרוכת כנגד הארון}
ד/ב שואל ומשיב מהדו"ג ח"ג סי' קלא {כ"מ}
ד/ב שולי הגליון עמ' קמג
ד/ב שושנת העמקים (תאומים) עמ' קצה
ד/ב שלטי הגבורים עמ' רפב
ד/ב שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' תקנה
ד/ב שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' רח, רעז, שנה, תרי, תריח-תריט, תרמד
ד/ב שם דרך יומא עמ' פט
ד/ב שם טוב
ד/ב שמועת חיים יומא ח"א עמ' תקכד, ח"ב עמ' קיט, רפג, שכג
ד/ב שמן רוקח ח"א אהע"ז סי' ס דף לה ע"ב {מערבין לקרנות}
ד/ב שעורי הגרי"ד עבודת יוה"כ עמ' פג, צא, קנ, קסב
ד/ב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' ג, רנא
ד/ב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' רצד, שמב
ד/ב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' ב, תקמה, תקמח-תקמט
ד/ב שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תרנד-תרנה, תרסז
ד/ב שער אפרים סי' קלג (דף פו ע"ב, ד"ה אכן כד) {מערבין לקרנות}
ד/ב שער המלך ח"ב עמ' רכב-רכג
ד/ב שערי היכל יומא מערכה לב {ניתוח הפר}, עא {אברים לפני קטורת}, עח {חטאו עוו פשעו, עמך בית ישראל}, צט {פרישה בשעת הקטרה}, קכב {הזאות על מזבח הזהב}, קלב {נגיעת הדם בפרוכת}, קלד הערה 1 {מחזיר למזרק}, קלה {עמידה ממערב למזבח הזהב}, קלו {מזה על קרנות}, קלז {טהרו של מזבח בדרום}, קסז {הגיע למדבר}, קעה {אימורין ותמיד בין הערביים בטבילה שלישית}
ד/ב שפתי מלך
ד/ב תוי"ט יומא פ"ה מ"ה {מקרן מזרחית צפונית, מלמטה למעלה}, פ"ז מ"ג {מוציא את הכף והמחתה}
ד/ב תורת העולה ח"ג פ' ס {מתי הקטרת אימורין}
ד/ב תורת העולה עמ' תקיא
ד/ב תורת הקדש ח"א עמ' כה {פורשים}, רח {אין פורשין מבין האולם}
ד/ב תורת יצחק ח"א עמ' קפו
ד/ב תורת יצחק ח"ב עמ' קכד
ד/ב תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' שצ-שצד
ד/ב תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' קי {לח"מ}


ה/510 הלכות עבודת יום הכיפורים פרק ה *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ה/רה"פ אורה ושמחה
ה/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ה/רה"פ הר המוריה (שץ)
ה/רה"פ הרמב"ם המדויק
ה/רה"פ חסד לאברהם
ה/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ה/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ה/רה"פ ס' הבתים ח"ב עמ' קסב-קסג
ה/רה"פ עלי עשור (מילר)
ה/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' קסג-קסד
ה/רה"פ פי' ר"י קאפח
ה/רה"פ רמב"ם המאיר
ה/רה"פ רמב"ם הערוך
ה/רה"פ רמב"ם לעם
ה/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ה/א אבן האזל
ה/א אבן ישראל (פישר)
ה/א אבני חן יומא עמ' קיט {ר"ח הלוי}
ה/א אבני נזר או"ח סי' י אות ג, יו"ד סי' שנט אות ז
ה/א אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' קפג {לח"מ}
ה/א אורה ושמחה הל' שופר פ"ג ס"ק לח
ה/א איש על העדה (אלאביץ) עמ' 170
ה/א אמרות שמואל עמ' סח, קמא
ה/א אמרי חן (לוונברג) פסחים-יומא עמ' קצט-רב
ה/א ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' קסו, ח"ב עמ' קעג
ה/א בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' צ
ה/א בדבר מלך חי"ד עמ' שטז
ה/א בדי הארון (הכהן) עמ' 481
ה/א בית אהרן וישראל גל' לג עמ' נח, גל' לג עמ' סא, גל' לד עמ' קלה {שינה סדר עבודות פנים - פסול}, גל' מז עמ' קטז, גל' עו עמ' עח {לח"מ - אם אפשר לחזור ולהזות, חייב לחזור ולהזות - חלקת יואב ח"א סי' לא}
ה/א בית זבול ח"ב סי' כו אות א-ב
ה/א בית שערים ח"ג סי' ח
ה/א במלכות היהדות עמ' 207
ה/א בן אריה
ה/א בן ידיד
ה/א בן מלך - מצוות המקדש עמ' קכו
ה/א בנין אריאל ח"א עמ' שלג
ה/א בנין אריאל יאיר עמ' 120
ה/א ברור הלכה יומא נז ע"א ציון א פרק ד
ה/א ברור הלכה יומא ס ע"א ציון ו
ה/א גחלי אש דף מח ע"ב {לח"מ} וע"ג
ה/א גליונות אבני נזר
ה/א דבר בעתו (טיקטין)
ה/א דברי יהודה דף מז ע"ד, מח ע"א וע"ג {לח"מ}, סב ע"ב {לח"מ} וע"ג {כר' יהודה} וע"ד {לח"מ}, סג ע"א {לח"מ}, סי' יד אות א, סי' יט אות ב-ג
ה/א דעת בחכמה עמ' קכ-קכג
ה/א דעת קדושים דף קב
ה/א דקה מן הדקה דף סג ע"א
ה/א המאור הגדול (יעבץ) עמ' רנז
ה/א הרועים בשושנים
ה/א הררי קדם (תשס) עמ' קנט
ה/א זבח טוב שער ה סי' ה {ר"ח הלוי}
ה/א חוקת יושר עמ' פב-פו {חפינה אחרי שחיטת הפר}, פז-צד {סדר בעבודה בהיכל}
ה/א חי' הראי"ה
ה/א חי' הריצ"ד
ה/א חי' יחיאל דף יא ע"א
ה/א חי' ר' חיים הלוי דף סד
ה/א חי' רעק"א (מהד' חת"ס)
ה/א חלקת יואב החדש תשובות סי' מה, צט {כ"מ}
ה/א חסדי דוד ח"ב עמ' תנח
ה/א טל חיים (טל) ימים נוראים (תשע) עמ' רנא
ה/א טל חיים (טל) ימים נוראים (תשעה) עמ' רנ
ה/א יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' קעו {ר"ח הלוי}
ה/א יקח מצוות עמ' תנב
ה/א כי בא מועד עמ' קי
ה/א מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קנד
ה/א מועדים וזמנים ח"א סי' עט
ה/א מנחת חינוך ח"ב עמ' קעה
ה/א מעיני המים
ה/א מעשה רקח
ה/א מקדש דוד קדשים סי' כד ס"ק ז במנחת מרדכי
ה/א מקראי קדש (תשנג) עמ' ריא
ה/א מראה הפנים יומא דף כב, כז
ה/א משאת המלך ח"ד סי' תקע
ה/א משמר הלוי עמ' קו
ה/א משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רכז
ה/א משנת יעקב
ה/א נמוקי חיים עמ' רסז {כ"מ}
ה/א נר מצוה (מהר"ל) ח"ב הערה 84 {לח"מ}
ה/א ס' זכרון לר' חיים עוזר גרודזינסקי עמ' 36 {ר"ח הלוי}
ה/א עבודת המקדש (כהן) ח"ב עמ' מה, קב-קג, קלה-קלו, קלז {אהא"ז}
ה/א עונג שבת סי' ח
ה/א ענפי ארז (זי') דף פא ע"א
ה/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קמ
ה/א פניני רבנו הגרי"ז עמ' קצד, שיח {ר"ח הלוי}
ה/א פרפרת משה ח"ב עמ' עא
ה/א ציון לנפש חנה חיה עמ' פה
ה/א צפנת פענח (ורשה תרצה) סי' מא
ה/א קדשי יהושע עמ' אלף שנד
ה/א קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' קצז
ה/א קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תקסד
ה/א קרבן שמואל דף מה ע"ג {לח"מ}
ה/א קרית מלך
ה/א קרנות המזבח דף לד ע"א {לח"מ}, קפד ע"ג {לח"מ}
ה/א שארית נתן (לוברט)
ה/א שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' לא {בהיכל}
ה/א שיח השדה (פרומר) עמ' סט
ה/א שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תריח
ה/א שם דרך ויקרא עמ' פו
ה/א שם דרך יומא עמ' סג
ה/א שם טוב
ה/א שמועת חיים יומא ח"ב עמ' קכ
ה/א שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' פז
ה/א שעורי הגרב"ד פסחים עמ' רנו
ה/א שעורי הגרי"ד עבודת יוה"כ עמ' עז-עח, פג, קז
ה/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' רצ
ה/א שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' צט, שצד, תנט {ר"ח הלוי}, תרנז {ר"ח הלוי}
ה/א שער המלך ח"א עמ' קסז
ה/א שערי היכל יומא מערכה קלח
ה/א תשובות יהודה דף כז ע"ב {לח"מ} [דברי יהודה סי' יד דף מו ע"ד, מח ע"א]
ה/ב אבני חן יומא עמ' קיז
ה/ב אמרי חן (לוונברג) פסחים-יומא עמ' קצט-רב
ה/ב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ה/ב בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' צ, קעד
ה/ב בדבר מלך חי"ח עמ' רז {קטורת שחפנה קודם שחיטת הפר לא עשה כלום אע"פ שהחפינה בעזרה צורך פנים כעבודת פנים היא}
ה/ב בית אהרן וישראל גל' לה עמ' קכז {קטורת שחפנה קודם שחיטת הפר}
ה/ב בית שערים או"ח סי' שיח
ה/ב ברור הלכה יומא ס ע"ב ציון א
ה/ב גור אריה יהודה (זמבא) עמ' עז
ה/ב גחלי אש דף מט ע"ב-ע"ג
ה/ב דבר בעתו (טיקטין)
ה/ב דברי אברהם (שדמי) ח"ב עמ' נא-נב, נה, ח"ג עמ' פז
ה/ב די השב, סוף הספר
ה/ב דעת בחכמה עמ' קכג
ה/ב דעת קדושים דף קב
ה/ב הר המלך ח"ה עמ' סז
ה/ב הררי קדם (תשס) עמ' קנו
ה/ב ואתה תחזה ח"ג
ה/ב זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' לו
ה/ב חזו"א על הרמב"ם
ה/ב חי' חפץ חיים
ה/ב חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' שכב
ה/ב חי' ר' חיים הלוי דף סד
ה/ב יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' קעו, רכט-רל
ה/ב ישועות מלכו (קרית ארבע)
ה/ב ישועת משה עמ' פה
ה/ב כפי אהרן (זס') תנינא עמ' קו
ה/ב מבית מאיר ח"ג עמ' קמו-קמז
ה/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' קעה
ה/ב מרכבת יוסף דף צא ע"א, צב ע"א {שעיר שנשחט לפני מתן דם הפר}
ה/ב משנת יעקב
ה/ב נאם דוד
ה/ב עבודת המקדש (כהן) ח"ב עמ' קלז {אהא"ז}
ה/ב עונג שבת סי' ח
ה/ב קדשי יהושע עמ' תתקמא
ה/ב קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' קצז, קצט
ה/ב קרית מלך
ה/ב שבי בנימין דף יד ע"ב
ה/ב שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף שצח, אלף תקצז
ה/ב שלמי יוסף יומא ח"א עמ' תקעא, ח"ב עמ' עח
ה/ב שם טוב
ה/ב שעורי הגרי"ד עבודת יוה"כ עמ' עח, פב, קכו
ה/ב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' עה
ה/ב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' רצב
ה/ב שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' צט, שצה
ה/ב שערי היכל יומא מערכה קלח {איזו עבודה פוסלת}
ה/ג אבני חן יומא עמ' קכד
ה/ג אור לישרים (שולמן) עמ' קצו
ה/ג אור עולם (שניאורסון) עמ' 750
ה/ג אנצי"ת ע' אילו של כה"ג הע' 12
ה/ג בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' צ, קעד
ה/ג בן אשר סי' מה אות כה-כו {גרי"ז}
ה/ג בן מלך - מצוות המקדש עמ' קכה
ה/ג גחלי אש דף יז ע"ג, מח ע"ג
ה/ג גליונות אבני נזר
ה/ג דבר בעתו (טיקטין)
ה/ג דברי אברהם (שדמי) ח"ב עמ' נב
ה/ג דברי יהודה דף סד ע"ג, סה ע"א {שעיר מוסף שעשאו לפני עבודת היום}, סי' יט אות ו
ה/ג דעת בחכמה עמ' קכד
ה/ג דעת קדושים דף קב
ה/ג דקה מן הדקה דף מא ע"ג
ה/ג הררי קדם (תשס) עמ' קנו
ה/ג ואתה תחזה ח"ג
ה/ג זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' לה
ה/ג חזו"א על הרמב"ם
ה/ג חי' הריצ"ד
ה/ג חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' שמז-שמח
ה/ג יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' צז
ה/ג יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' כ {גרי"ז}, רכט
ה/ג יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' רא {גרי"ז}
ה/ג כתבי העלוי מראקוב עמ' קנה
ה/ג לקוטי שיחות חכ"ב עמ' 94 הערה 40
ה/ג מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"ב דף לג ע"ד, לז ע"ד, לח ע"א
ה/ג מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ג עמ' רג {גרי"ז}, רכא {אינו כלום}
ה/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' קעה
ה/ג מסורה חי"ב עמ' נט
ה/ג מפתח הבאורים [גרי"ז דף נ]
ה/ג מקדש דוד קדשים סי' כד ס"ק ז במנחת מרדכי
ה/ג משארית יעקב עמ' לה
ה/ג משנת חיים זבחים עמ' רנד, רנט
ה/ג משנת חיים יומא עמ' תעו
ה/ג משנת חיים מנחות עמ' תרמו
ה/ג סדר עבודת יוה"כ (פוברסקי) עמ' קיח
ה/ג עבודת המקדש (כהן) ח"ב עמ' עה, קלז
ה/ג פרי אברהם אליעזר עמ' שצז {גרי"ז}
ה/ג קדשי יהושע עמ' קצח {גרי"ז}
ה/ג קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' פו
ה/ג קול דודי (תשף)
ה/ג קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קפד-קפה
ה/ג קרית מלך
ה/ג רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' מט {איל ושעיר המוספין}
ה/ג שארית נתן (לוברט)
ה/ג שארית נתן (פולק) דף מה ע"ג
ה/ג שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' עז, שכ
ה/ג שם טוב - השלמה
ה/ג שמועת חיים יומא ח"ב עמ' קלו, קנח, קסז
ה/ג שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' תעג
ה/ג שעורי הגרב"ד פסחים עמ' רנו
ה/ג שעורי הגרי"ד עבודת יוה"כ עמ' פב, קכז
ה/ג שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' סב {גרי"ז}
ה/ג שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' כו
ה/ג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' עב, עד, קיב {גרי"ז}
ה/ג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' רצח {גרי"ז}, רצט
ה/ג שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' נח {גרי"ז}, צז, צח {גרי"ז}
ה/ג שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רס {גרי"ז}
ה/ג שערי היכל יומא מערכה קלח {מוסף קודם עבודת היום}
ה/ג שפת אמת על התלמוד ח"ב דף נז ע"א
ה/ד אמרות שמואל עמ' קנו {או"ש}, קנט
ה/ד אמרי חן (לוונברג) פסחים-יומא עמ' קצט-רב
ה/ד בית אהרן וישראל גל' לג עמ' נט {או"ש}
ה/ד ברור הלכה יומא ס ע"א ציון ו פרק ב
ה/ד גחלי אש דף נ ע"א
ה/ד דולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות ח"ב עמ' רנא {שוים במראה}
ה/ד דעת בחכמה עמ' קכה
ה/ד ואתה תחזה ח"ג
ה/ד חזו"א על הרמב"ם
ה/ד חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' שלא
ה/ד חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' שמז-שמח
ה/ד טל חיים (טל) ימים נוראים (תשע) עמ' רנא
ה/ד טל חיים (טל) ימים נוראים (תשעה) עמ' רנ
ה/ד מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' קפח
ה/ד מועדים וזמנים ח"א סי' עט
ה/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' קעה
ה/ד מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' קעו
ה/ד משארית יעקב עמ' לב-לג
ה/ד משאת המלך ח"ד סי' תקע
ה/ד משמר הלוי עמ' קו-קז
ה/ד עונג שבת סי' ח
ה/ד קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תקסד
ה/ד שם טוב
ה/ד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' עה
ה/ד שערי היכל יומא מערכה קלח הערה 10
ה/ד תורה לשמה (תשעג) עמ' טו
ה/ה אפר קדשים עמ' מב
ה/ה בית אהרן וישראל גל' לב עמ' לג, גל' לה עמ' קכז-קכח {שפך הדם לפני שגמר כל המתנות, מביא פר אחר ויחפון קטורת}
ה/ה גחלי אש דף כב ע"ד, כג ע"ב-ע"ג, נ ע"א
ה/ה דברי יהודה דף סא ע"ב וע"ד {יחזור ויזה בתחלה}, סי' יט אות א
ה/ה דעת בחכמה עמ' קכו
ה/ה ואתה תחזה ח"ג
ה/ה יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' סא
ה/ה כבוד הלבנון דף סו ע"ג {יתחיל מתחילה לפנות}
ה/ה לב איש עמ' רסו
ה/ה לקח טוב (תשפא) כלל יב אות מט {נשפך הדם עד שלא גמר מתנות שבקדש הקדשים יביא דם אחר ויחזור ויזה בתחלה עשיית חצי מצוה לא נחשבת לכלום}
ה/ה מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' קסא
ה/ה משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תמ
ה/ה נועם חי"ח עמ' רח
ה/ה עבודת המקדש (כהן) ח"ב עמ' מה
ה/ה עיצומו של יום סי' יג ס"ק ה
ה/ה שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' תעג
ה/ו גחלי אש דף נ ע"א
ה/ו דברי יהודה דף סא ע"ד {יחזור ויזה בתחלה}
ה/ו דעת בחכמה עמ' קכו
ה/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' פו
ה/ו מרגניתא דר"מ
ה/ו נזר הקדש (רזין) זבחים מהדו"ת דף נג ע"ב
ה/ו נתיבות שלום (למפרט) עמ' סד {מל"מ}
ה/ו עבודת המקדש (כהן) ח"ב עמ' מה
ה/ו קדשי יהושע עמ' אלף תרפה
ה/ו קרנות המזבח דף לד ע"ב
ה/ו שערי היכל יומא מערכה קמ {בפר}
ה/ז אוריתא טז עמ' עח
ה/ז בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' כה
ה/ז בית אהרן וישראל גל' לג עמ' סא
ה/ז גחלי אש דף נ ע"א
ה/ז דעת בחכמה עמ' קכו
ה/ז ואתה תחזה ח"ג
ה/ז מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' קפז
ה/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' פו
ה/ז עבודת המקדש (כהן) ח"ב עמ' מה
ה/ז קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' קצח
ה/ז שהם וישפה ח"ב
ה/ז שם עולם (רבין) ח"ב עמ' קעו
ה/ז שערי היכל יומא מערכה קמ
ה/ח אוריתא טז עמ' עח
ה/ח איש על העדה (אלאביץ) עמ' 170
ה/ח אמרות שמואל עמ' קנד-קנט
ה/ח ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' קלח, קסז {כ"מ}
ה/ח באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ה/ח בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' כה
ה/ח בית אהרן וישראל גל' לג עמ' נח-ס, גל' לד עמ' קלד {צריך לחזור ולחפון}, גל' לה עמ' קכח
ה/ח בני יעקב
ה/ח בנין אריאל ח"א עמ' שלד {שיריים לא מעכבים}
ה/ח ברור הלכה יומא ס ע"ב ציון א
ה/ח גור אריה יהודה (זמבא) עמ' עז
ה/ח גחלי אש דף נ ע"א
ה/ח דבר בעתו (טיקטין)
ה/ח דברי אברהם (שדמי) ח"ב עמ' נא, ח"ג עמ' פז
ה/ח דברי יהודה דף סא ע"ג {יקטיר קטורת אחרת}, סי' יט אות א
ה/ח דעת בחכמה עמ' קכז
ה/ח ואתה תחזה ח"ג
ה/ח חי' הראי"ה
ה/ח חי' הריצ"ד
ה/ח חנן אלקים עמ' צט
ה/ח חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' שנא
ה/ח יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' סא
ה/ח כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' יא
ה/ח מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' רמו {יחפון פעם שניה}
ה/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' פו
ה/ח מרגניתא דר"מ
ה/ח מרכבת יוסף דף פא ע"א {יחפון פעם שניה}
ה/ח משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף סח ע"ג {דם הפר שנשפך}
ה/ח ניר לדוד
ה/ח עבודת המקדש (כהן) ח"ב עמ' מה, קלז {לח"מ}
ה/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שמז {כ"מ}, ח"ב עמ' קנא
ה/ח פניני רבנו הגרי"ז עמ' שמא
ה/ח קדשי יהושע עמ' שא
ה/ח קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' קצז
ה/ח קול אריה (שוורץ, תשעא) יו"ד עמ' קט
ה/ח קרנות המזבח דף לד ע"ב
ה/ח שארית נתן (לוברט)
ה/ח שם טוב
ה/ח שעורי הגרי"ד עבודת יוה"כ עמ' קכז-קכח
ה/ח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' שלז
ה/ח שערי היכל יומא מערכה קמ
ה/ח שערי טהר ח"ה שער ב סי' יט אות א
ה/ח שפתי מלך
ה/ח תורה לשמה (תשעג) עמ' כט
ה/ח תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף ב ע"ב
ה/ט אוריתא טז עמ' עח
ה/ט בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' כה
ה/ט בית שערים או"ח סי' רצח
ה/ט ברור הלכה יומא סא ע"ב ציון ח
ה/ט דעת בחכמה עמ' קכח
ה/ט זבח טוב שער ו סי' יא
ה/ט חדושים ובאורים (גרי') תמורה סי' ה ס"ק א
ה/ט חוקת יושר עמ' צה-צח
ה/ט חנן אלקים עמ' צט
ה/ט עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף יא ע"ג
ה/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שמו
ה/ט קדשי יהושע עמ' שב
ה/ט שלמי יוסף מנחות עמ' תעג
ה/ט שם טוב
ה/ט שערי היכל יומא מערכה קמ, קמג {בשעיר}
ה/ט שפת אמת על התלמוד ח"ב דף נו ע"ד
ה/ט תורת יצחק ח"ב עמ' קל
ה/י בדבר מלך ח"ד עמ' ריז
ה/י ברור הלכה יומא נז ע"א ציון א
ה/י גחלי אש דף נ ע"ב וע"ד
ה/י דברי יהודה דף מז ע"ד, מח ע"א, סג ע"א, סי' יד אות א, סי' יט אות ג
ה/י דעת בחכמה עמ' קכט-קלא
ה/י הר המלך ח"ה עמ' סז
ה/י ואתה תחזה ח"ג
ה/י יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' רטו
ה/י יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' מח
ה/י מועדים וזמנים ח"א סי' עח
ה/י עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קכח {כ"מ}
ה/י פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' שי {ר"י קורקוס}
ה/י צרור החיים (חייקא)
ה/י שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' רסו
ה/י שם דרך יומא עמ' פח
ה/י שם טוב
ה/י שערי היכל יומא מערכה קלג
ה/יא ברור הלכה יומא נז ע"ב ציון ב
ה/יא דעת בחכמה עמ' קלא
ה/יא הגהות חבר בן חיים
ה/יא הגהות רימ"א
ה/יא ואתה תחזה ח"ג
ה/יא חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' שמט
ה/יא חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף רלא ע"ד
ה/יא יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' מח {כ"מ}
ה/יא ימי שלמה
ה/יא מעיני המים
ה/יא משאת המלך ח"ד סי' תקע
ה/יא עדות בישראל
ה/יא שו"ת הרדב"ז ח"ד סי' אלף תקפה
ה/יא שם טוב
ה/יב אמרות שמואל עמ' סט
ה/יב בדבר מלך ח"ד עמ' ריח
ה/יב בריכת המלך עמ' רעט, רפב, רפז
ה/יב גחלי אש דף נא ע"א
ה/יב דברי שלמה (בלו') ח"ד
ה/יב דעת בחכמה עמ' קלב
ה/יב זבח טוב שער ז סי' יד
ה/יב חזו"א או"ח סי' קכו ס"ק לה, זבחים סי' י ס"ק ג
ה/יב חי' חתם סופר
ה/יב חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' קפח
ה/יב יחי ראובן (נאוי) עמ' ק
ה/יב מועדים וזמנים ח"א סי' עח
ה/יב מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' קמט
ה/יב ס' החיים (קלוגר) עמ' תתשפז
ה/יב קדשי יהושע עמ' תתיב
ה/יב שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' רצה
ה/יב שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' רעא-רעב
ה/יב שם טוב - השלמה
ה/יב שערי היכל יומא מערכה קלג
ה/יג אגרות הגרי"ד עמ' קצב
ה/יג אור תורה (בלומ') דף צט ע"ב
ה/יג אחיעזר ח"ד סי' פה ס"ק א
ה/יג אלומות יוסף (תשנ) עמ' קמד
ה/יג אמונת יהושע עמ' רכ, רפ, שט, אלף תרסח
ה/יג אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' רג {בפר ואפילו בדמו}, רד {לח"מ}
ה/יג אפר קדשים עמ' סז
ה/יג באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' שסו, שעז
ה/יג באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' ריח
ה/יג בדבר מלך חי"ד עמ' שלה {ללא השותפות לא היו מתכפרים}
ה/יג בית זבול ח"ב סי' כז אות א
ה/יג בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תעח
ה/יג ברור הלכה יומא מט ע"ב ציון ד
ה/יג ברכת ראש סי' כה עמ' קלא
ה/יג ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' קעג
ה/יג גחלי אש דף לב ע"ג, מט ע"א
ה/יג דעת בחכמה עמ' קלג
ה/יג דקה מן הדקה דף לא ע"א
ה/יג דרכי משה ח"א שמעתתא ח פט"ז
ה/יג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' רעח
ה/יג זבח טוב שער א סי' ד
ה/יג חוף ימים ח"ב סי' כו אות ד
ה/יג חי' הראי"ה
ה/יג חי' הריצ"ד
ה/יג חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' קעג, קעז
ה/יג חנוכת הבית עמ' עד {אור שמח}
ה/יג יד בנימין מגילה עמ' פא {הפקיר ממונו לכהנים}
ה/יג יקב זאב דף צד ע"ג
ה/יג מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קנה, יו"כ עמ' קפח
ה/יג מוריה גל' קפא עמ' פב
ה/יג מחנה יוסף ח"ג עמ' כו
ה/יג מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' תג
ה/יג מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' רצ {לח"מ}
ה/יג מפענח צפונות עמ' 64
ה/יג מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' לז
ה/יג מראה הפנים יומא דף כב
ה/יג מראה כהן זבחים עמ' קלו
ה/יג מרומי גלים עמ' לד
ה/יג מרכבת יוסף דף פז ע"ב, צ ע"ג-ע"ד {הכהן האחר נכנס - פר ולא בדמו של פר}
ה/יג משנה התלמוד ח"ג דף יג {הכהנים מתכפרים}
ה/יג משנת חיים יומא עמ' תא
ה/יג נר יצחק (ארדיט) עמ' צו {לח"מ}
ה/יג נר מצוה (ואלק) מצוות דף כא ע"ג, כב ע"א {פר יוה"כ - המקום הפקיר ממונו}
ה/יג עבודת המקדש (כהן) ח"ב עמ' צה
ה/יג ענפי ארז (זי') דף קכא ע"ד
ה/יג פתחי שערים דף כב ע"ד
ה/יג צרור הכסף (גטיניו) דף קלג ע"ג
ה/יג קדשי יהושע עמ' עב, עח, קכב, קלח, קמז
ה/יג קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תקמג
ה/יג קמח סולת עמ' רצז
ה/יג ראשית בכורים דף לב ע"ג {לח"מ}
ה/יג רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' ז
ה/יג שאלת הכהנים תורה דף קי
ה/יג שו"ת ר"י מילר עמ' קסא
ה/יג שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תקעו, תקפז
ה/יג שלמי שמחה ח"ה עמ' קסה
ה/יג שם טוב - השלמה
ה/יג שמועת חיים יומא ח"ב עמ' נו, סה, רמא
ה/יג שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ד סי' קסג
ה/יג שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' ס
ה/יג שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' טו
ה/יג שער יוסף דף נו, ושו"ת דף כו
ה/יג שערי היכל יומא מערכה קכ
ה/יג שערי טהר ח"ג שער ב סי' טו אות ד, ח"ה שער ב סי' יט אות א
ה/יג שפתי מלך
ה/יג שרידי אש ח"א עמ' קלו
ה/יג תבואת יקב (פרידמן) עמ' צח
ה/יג תורת הקדש ח"ב עמ' קצג, קצח, רכה, רכז
ה/יג תורת יצחק ח"א עמ' קלו
ה/יד אבני אש (אויש) בראשית עמ' קפז
ה/יד אבני חן יומא עמ' קמג
ה/יד אור הישר [אור הישר חולין יא ע"א]
ה/יד ברור הלכה יומא סב ע"א ציון ג
ה/יד בשמן רענן ח"ב עמ' רמה
ה/יד דבר בעתו (טיקטין)
ה/יד דעת בחכמה עמ' קלד
ה/יד כתר תורה (תשסז) עמ' קנט {ר"י קורקוס}
ה/יד מעשה רקח
ה/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/יד שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' קצח
ה/יד שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' רעז
ה/יד שולי הגליון עמ' קמד
ה/יד שם טוב
ה/יד שפתי מלך
ה/טו אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' יב
ה/טו אגרות הגרי"ד עמ' רא
ה/טו בדבר מלך ח"ד עמ' קעד
ה/טו בדבר מלך חי"ד עמ' ט, רעא, רצו
ה/טו בדי הארון (הכהן) עמ' 557
ה/טו בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' עד {לח"מ}
ה/טו בית שערים או"ח סי' שיח
ה/טו ברור הלכה יומא מ ע"ב ציון א
ה/טו ברור הלכה יומא סא ע"ב אחרי ציון ח
ה/טו ברור הלכה יומא סב ע"א ציון ו
ה/טו ברור הלכה יומא סד ע"א ציון ג, ואחרי ציון ה
ה/טו ברור הלכה יומא סד ע"ב
ה/טו ברור הלכה פסחים צו ע"ב ציון א
ה/טו גחלי אש דף לה ע"ג
ה/טו דבר יהושע (שו"ת) ח"ג אהע"ז סי' ז
ה/טו דברי רבינו משולם (אשכנזי) עמ' רנט
ה/טו דברי שלמה (בלו') ח"ד
ה/טו דעת בחכמה עמ' קלה
ה/טו היכל התורה (פינצוק) חוב' א עמ' טז
ה/טו המאיר לארץ [חכם צבי סי' מה] {לח"מ}
ה/טו זכרון יהודה (לאש) דף סו ע"ד
ה/טו חדושים ובאורים (גרי') תמורה סי' ה ס"ק יז
ה/טו חזו"א על הרמב"ם
ה/טו חי' הראי"ה
ה/טו חי' הריצ"ד
ה/טו חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' רב
ה/טו חיי נפש בראשית ח"ב עמ' רסג, רסה
ה/טו חיי נפש ח"ג עמ' רפח
ה/טו חכם צבי (תשעה) ח"א סי' מה ד"ה וראיתי
ה/טו חקל יצחק עה"ת עמ' תכה {אין להעביר המצוה ממנה}
ה/טו יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' קכג
ה/טו כח מעשיו הגיד לעמו דף יד ע"ג
ה/טו כתר תורה (תשסז) עמ' קנט {מצוה בראשון}
ה/טו לחמי תודה (הורביץ) דף לח ע"א, צא ע"א {שני שבזוג ראשון יקרב}
ה/טו מותיב ומפרק עמ' פה {שני בזוג שני ירעה}
ה/טו מנחת חינוך ח"ב עמ' שצא
ה/טו מנחת פתים (ארנטרוי) ח"ב עמ' סה, סז
ה/טו מקראי קדש (תשנג) עמ' ריט
ה/טו מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
ה/טו משנה הלכות מהדו"ת או"ח עמ' שנד
ה/טו משנת חיים יומא עמ' תפג
ה/טו משנת חיים ערכין עמ' שח
ה/טו משנת יעקב
ה/טו נר מצוה (ואלק) מצוות דף כו ע"ב {מת אחד מן השעירים}
ה/טו ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תי-תיג
ה/טו ענפי ארז (זי') דף א ע"א, ב ע"ג
ה/טו פרשת המלך
ה/טו פתח דבריך עמ' סה
ה/טו פתחי שערים דף כא ע"ב {ר"י קורקוס}
ה/טו צבי תפארת סי' ס
ה/טו קדשי יהושע עמ' אלף קמ, אלף קעו
ה/טו קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' פד
ה/טו קול דודי (תשף) (בקיצור)
ה/טו קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' קסג {שילוח מעכב}
ה/טו שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתלד {לח"מ}
ה/טו שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' כא
ה/טו שם טוב
ה/טו שעורי הגרי"ד עבודת יוה"כ עמ' קלט
ה/טו שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תרלג
ה/טו שעורי ר"א ליכטנשטין זבחים עמ' 316
ה/טו שער המלך ח"ב עמ' רעד
ה/טו שער יוסף דף נו, ושו"ת דף כו
ה/טו שערי היכל יומא מערכה קמג {נשפך דם השעיר הראשון}, קנא {בע"ח אין נדחים}, קנב {אם השני מובחר}
ה/טו שפת אמת על התלמוד ח"ג דף פו ע"ב
ה/טו תולדות יצחק (הורוביץ) דף לג ע"ג-ע"ד, לד ע"א, לה ע"א-ע"ב
ה/טו תורה אור (שנגהי) עמ' מ
ה/טו תורת יצחק ח"א עמ' קנב
ה/טו תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' רעב, רעח
ה/טז אור הישר [מל"מ הל' טו"צ ספי"א]
ה/טז בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' עג-עד, עח
ה/טז בריכת המלך עמ' רצד
ה/טז דבר בעתו (טיקטין)
ה/טז דברי אברהם (מנדלסון) דף יב ע"א
ה/טז דברי רבינו משולם (אשכנזי) עמ' רנט
ה/טז דברי שלמה (אסרף)
ה/טז דעת בחכמה עמ' קלו
ה/טז הגהות רימ"א
ה/טז המאור הגדול (יעבץ) עמ' רנח
ה/טז חדושים ובאורים (גרי') יומא סד
ה/טז חי' הריצ"ד
ה/טז חכם צבי (תשעה) ח"א סי' מה ד"ה נוראות
ה/טז חנן אלקים עמ' ק
ה/טז חסדי דוד ח"ב עמ' תרי
ה/טז חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' סג עמ' רו
ה/טז טירת כסף דף רכז ע"ג
ה/טז יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' סח
ה/טז כח מעשיו הגיד לעמו דף יד ע"ג
ה/טז כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקפז {מצוה בראשונים}
ה/טז לב איש עמ' רלב
ה/טז לקוטי שיחות חל"ז עמ' 147
ה/טז מגן גבורים (או"ח) סי' קלז ס"ק ב
ה/טז מסורה חי"ב עמ' נט
ה/טז מקראי קדש (תשנג) עמ' רכ
ה/טז משארית יעקב עמ' לא
ה/טז משפטי הלוי ח"ב סי' יא אות כא עמ' רלו {מצוה בראשון}
ה/טז ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תי
ה/טז ערהשה"ע קדשים סי' קע אות כו
ה/טז פרת חטאת עמ' ריט {מחשבת פסול בחפינה}
ה/טז צבי תפארת סי' ס
ה/טז קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' קנו-קנז
ה/טז קרית מלך
ה/טז שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' מט
ה/טז שמחת החג דף פג ע"ד, פד ע"א {מצוה בראשון}
ה/טז שער המלך ח"ב עמ' רעד
ה/טז שערי היכל יומא מערכה קנב
ה/טז שפת אמת על התלמוד ח"ב דף נו ע"ד
ה/טז תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' רעב
ה/יז אב"י יושב אהל עמ' 217
ה/יז אבני ציון ח"ב סי' נג אות ב
ה/יז אגרות הגרי"ד עמ' ר
ה/יז אנצי"ת ע' אותו ואת בנו הע' 80, ע' בעל מום (ב) הע' 26
ה/יז אסיפת שמועות תשרי עמ' מד
ה/יז בדבר מלך חי"ד עמ' רעד
ה/יז בית המדרש
ה/יז בית שערים או"ח סי' שיח
ה/יז ברור הלכה חולין פא ע"ב ציון א
ה/יז ברור הלכה יומא סג ע"ב ציון ד
ה/יז בריכת ירושלים עמ' קעו
ה/יז דבר יהושע (שו"ת) ח"ג אהע"ז סי' ז
ה/יז דעת בחכמה עמ' קלו-קלז
ה/יז דרכי משה ח"א שמעתתא יא פ"ב
ה/יז הלכה רבה ח"א עמ' 39, 214
ה/יז המדות לחקר ההלכה מדה יג אות לג
ה/יז הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' קעו
ה/יז הר המלך ח"ח עמ' פז-פח
ה/יז ויטע אשל תמורה ח"א עמ' קצט, רו {מום}
ה/יז חוקת יושר עמ' צט-קד
ה/יז חי' חפץ חיים
ה/יז חי' ירוחם
ה/יז חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' קצג
ה/יז חסד יצחק עמ' לז
ה/יז יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' רלט
ה/יז יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' לא, לו
ה/יז לבושי מרדכי לקו"ת עמ' ס
ה/יז מנחת חינוך ח"ב עמ' קל, קעד, שצ, שצה, תיג, תטז, ח"ג עמ' שיד
ה/יז מראה הפנים יומא דף כא
ה/יז משא יד ח"א עמ' רג {רעק"א}
ה/יז משמר הלוי עמ' קיג
ה/יז משנת חיים ויקרא עמ' שכא
ה/יז משנת חיים חולין סי' נו עמ' קפז, סי' סג עמ' ריד
ה/יז משנת חיים יומא עמ' תכב, תכו,תצ, תצג
ה/יז משנת חיים מנחות עמ' תרלא
ה/יז משנת חיים ערכין עמ' שו-שיד
ה/יז משנת יעקב
ה/יז נזיר אחיו (סאויצקי) עמ' ק, קג
ה/יז נזר הקדש (רזין) מנחות דף ז ע"ג
ה/יז נטע שעשועים (בוירסקי) דף א ע"ב, ה ע"ב, לט ע"א
ה/יז נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' יד ס"ק א
ה/יז עליות משה (תשנב) ח"א עמ' רנו
ה/יז עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תקמח-תקמט
ה/יז עמק שאלה (טברסקי) עמ' שמה
ה/יז פניני ים סי' כז אות ג
ה/יז קדשי יהושע עמ' אלף סה-סו, אלף קנב
ה/יז שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 49
ה/יז שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' תקנה
ה/יז שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' יט, מו
ה/יז שלמי ירוחם
ה/יז שם טוב
ה/יז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' שצב
ה/יז שערי היכל יומא מערכה קמט
ה/יז שפת אמת על התלמוד ח"ב דף נז ע"ג
ה/יז שרידי אש ח"א עמ' קלח
ה/יז תבואת יקב (פרידמן) עמ' קב
ה/יז תורת הקדש ח"ב עמ' רלז, רמ-רמב
ה/יז תורת יצחק ח"א עמ' קכו
ה/יח אבן ישראל (פישר)
ה/יח אבני ציון ח"ב סי' כא אות ד, ו, סי' כב אות ב, סי' כג אות ב, ד, ח"ג עמ' רלה {מל"מ}
ה/יח אגרות הגרי"ד עמ' ר
ה/יח אהבת אברהם עמ' לג
ה/יח אהל נפתלי - זכרון יצחק עמ' רלה
ה/יח אוצרות הרמב"ם
ה/יח אור הישר [לפלגות ראובן ח"א סיום מס' ביצה, אור הישר מנחות צב ע"א וויקרא פט"ז פסוק י]
ה/יח אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 173 {לח"מ}
ה/יח אוריתא טז עמ' יד
ה/יח אות ציון עמ' קסו
ה/יח אמרי בינה (אוירבך) - אמרי אליעזר אות ז {מל"מ}, אמרי שלמה סי' כה ד"ה ובדבר
ה/יח אמרי יושר חולין יא ע"ב
ה/יח אשישות חיים
ה/יח באר אליעזר [עי' חולין קמ ע"א]
ה/יח באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' רלט
ה/יח בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' קפד
ה/יח בדבר מלך חי"ד עמ' שכז
ה/יח בית הלוי ח"א סי' מג עמ' קפח {מל"מ}
ה/יח בית לוי (גולדברג) דף סב ע"ב
ה/יח בית שמאי (פרידמן) דף ט ע"ג-ע"ד {מל"מ}
ה/יח בית שערים או"ח סי' רצח
ה/יח בשבילי הקרבנות סי' כב אות ח
ה/יח גבורות שלמה דף מח ע"ב, מט ע"א
ה/יח גחלי אש דף לד ע"ד {מל"מ}
ה/יח גינת אלימלך ח"ב - דרושי אלימלך עמ' ח-ט
ה/יח דבר בעתו (טיקטין)
ה/יח דברי שלום ואמת (בוזגלו)
ה/יח דברי שלמה (ברייער) עמ' 201
ה/יח דגל יהודה (קמינר) עמ' שסב
ה/יח דעת בחכמה עמ' קלח
ה/יח דקה מן הדקה דף נא ע"א {מל"מ}
ה/יח דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תקצה
ה/יח דרכי משה ח"א שמעתתא יא פ"ב
ה/יח הליכות אליהו דף כט ע"ב
ה/יח העמק דבר ויקרא פט"ז פסוק י
ה/יח הר המלך ח"ג עמ' פז-צ, ח"ח עמ' פז-פח
ה/יח הרועים בשושנים
ה/יח התורה והתלמוד ח"ד עמ' 492
ה/יח ויטע אשל תמורה ח"א עמ' ר
ה/יח זכרון יהודה (לאש) דף סו ע"ג
ה/יח חוקת יושר עמ' קה-קט
ה/יח חזקה רבה יו"ד הלכה מז
ה/יח חי' הראי"ה
ה/יח חי' הרי"ט עמ' רמח, רנא
ה/יח חי' חתם סופר
ה/יח חי' ירוחם
ה/יח חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' קנג, קצב-קצג, רד
ה/יח חיי נפש ח"ו עמ' קל, קס
ה/יח חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' מו-מז
ה/יח טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' תסב
ה/יח יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' לב
ה/יח ישועות יעקב (שו"ת, תרסו) דף סג ע"ד
ה/יח ישועות יעקב (שו"ת, תשסח) עמ' ריז
ה/יח כתבי ערוך השולחן - שו"ת סי' יז
ה/יח לב אריה (בראד) חולין יא ע"ב (ד"ה בגמ')
ה/יח לב אריה (בראד, תשסד) עמ' מד
ה/יח להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קלג
ה/יח מאיר עיני חכמים ח"א דף ה ע"ד, נ ע"ד, מהדו"ת ח"ג דף כא ע"ב וע"ד, כב ע"א
ה/יח מגילת ספר לאוין דף קסה ע"א
ה/יח מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' קצז, רא, רג {מל"מ}
ה/יח מועדים וזמנים ח"א סי' נב
ה/יח מוריה גל' קפא עמ' עב-עג, עה
ה/יח מותיב ומפרק עמ' פה {שנאמר יעמד חי}
ה/יח מי יהודה יו"ד סי' כ
ה/יח מנוחת אשר ח"ב דף לז ע"ב-ע"ד {לח"מ}
ה/יח מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' סד
ה/יח מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' כח
ה/יח מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף ל ע"ג
ה/יח מנחת חינוך ח"ב עמ' שצ {מל"מ}, שצה
ה/יח מנחת כהן (כץ) ח"א דף נג ע"ג
ה/יח מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' שי
ה/יח מעין החכמה עמ' קיט {לח"מ}
ה/יח מעיני המים
ה/יח מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף שב ע"ב
ה/יח מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף ריב ע"ג, ריג ע"א
ה/יח מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' תקפה
ה/יח מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' קיט
ה/יח מקדש דוד קדשים סי' לג ס"ק ג
ה/יח מקוה המים עמ' סד
ה/יח מראה הפנים יומא דף כא
ה/יח מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' תקפה
ה/יח מרגניתא דר"מ
ה/יח מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/יח משא יד ח"א עמ' קפח, רג
ה/יח משאת המלך מועדים עמ' נה {טרפה פסול}
ה/יח משמר הלוי עמ' קז, קטו
ה/יח משנת חיים חולין סי' יג עמ' מט
ה/יח משנת יעקב [משנת יעקב קדושה במפתח ע' טריפה חיה]
ה/יח נועם חי"ט עמ' כז
ה/יח נזיר אחיו (סאויצקי) עמ' צד, צה-צו {חסד לאברהם}, צח, צט {חסד לאברהם}, קג {חסד לאברהם}
ה/יח נזר הקדש (רזין) מנחות דף קמג ע"ד
ה/יח ניר לדוד
ה/יח נמוקי חיים עמ' רסז {מל"מ}
ה/יח נר מצוה (ואלק) שרשים דף כב ע"א
ה/יח ס' החיים (קלוגר) עמ' תתקכט
ה/יח עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' קלד
ה/יח עטרת ישראל עמ' קא
ה/יח עין חיים ח"ב עמ' רסב
ה/יח עיצומו של יום סי' יד ס"ק טו
ה/יח עמק הלכה (בוימל) עמ' שכב
ה/יח ענפי ארז (זי') דף פא ע"א
ה/יח פארי הלכות דף ט ע"ג
ה/יח פארי הלכות דף ט ע"ג
ה/יח פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 100
ה/יח פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' שיב
ה/יח פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' תרסו, ויקרא עמ' שפה
ה/יח פרפרת משה ח"ב עמ' נג, סג
ה/יח פרשת המלך
ה/יח פתחי שערים דף כד ע"א
ה/יח קדשי יהושע עמ' אלף סה, אלף קב, אלף תרז
ה/יח קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תרה-תרו
ה/יח קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' נג (מז ע"ג)
ה/יח קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' קפו
ה/יח קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' קנ-קנא, קסב
ה/יח קרבן ציון עמ' פז-פח
ה/יח שארית יהודה (בלום) דף עב ע"ד
ה/יח שבט הלוי (ווזנר) ח"ו קונטרס הקדשים סי' ח
ה/יח שלמי שמחה ח"ה עמ' קנד
ה/יח שמועת חיים יומא ח"ב עמ' קצג
ה/יח שערי היכל יומא מערכה קמט
ה/יח שערי זיו ח"ג דף קה ע"ד, קו ע"א
ה/יח שפתי מלך
ה/יח תבואת יקב (פרידמן) עמ' צט-ק, קב
ה/יח תורה מציון שנה ו חוב' א סי' לד
ה/יח תורת הקדש ח"ב עמ' רלח
ה/יח תורת יצחק ח"א עמ' קכז, קל
ה/יח תנובת ציון דף עח ע"ד {מל"מ}
ה/יח תפארת ראובן עמ' צב-צג
ה/יח תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' רעח
ה/יט אביר יעקב (אביגדור) דף עח ע"ג {השמיט דרשת "עתי אפילו בשבת"}
ה/יט אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' לא
ה/יט בדבר מלך ח"ד עמ' קפא
ה/יט ברור הלכה יומא מ ע"ב ציון א פרק ב
ה/יט ברור הלכה יומא סו ע"ב ציון א
ה/יט ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' קעו
ה/יט גחלי אש דף יד ע"א
ה/יט דבר בעתו (טיקטין)
ה/יט דברי סופרים (סופר) עמ' נז
ה/יט דברי שלמה (בלו') ח"ד
ה/יט דעת בחכמה עמ' קלט
ה/יט חי' ש"י דף כז ע"ג
ה/יט חלקת יואב מהדו"ק או"ח סי' כט
ה/יט מוריה גל' קפא עמ' עב, עה, עח
ה/יט מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף ל ע"ב
ה/יט מקדש דוד קדשים סי' כא ס"ק א במנחת מרדכי
ה/יט מקראי קדש (תשנג) עמ' רכ
ה/יט מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/יט משמר הלוי עמ' קטו
ה/יט עבודת המקדש (כהן) ח"ב עמ' מז
ה/יט עדות ביהוסף (חמודות) עמ' 146 {אפילו בשבת ובטומאה}
ה/יט פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' שכח {השמיט עתי ואפילו בשבת}
ה/יט קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תרה, תרח
ה/יט קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' קסג {חלה השעיר}
ה/יט קרבן אשר עמ' רפז
ה/יט שו"ע הרב או"ח סי' שח ס' פא
ה/יט שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' נה, תרלד
ה/יט שמן רקח ח"א דף כד ע"ב
ה/יט שערי היכל יומא מערכה קס {מרכיבו על כתפו}
ה/יט תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' רפא
ה/כ אגרות משה קדשים סי' כד ענף א
ה/כ באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קע
ה/כ בית אהרן וישראל גל' מט עמ' קמ, קמד-קמה
ה/כ דעת בחכמה עמ' קלט
ה/כ מוריה גל' קפא עמ' עב
ה/כ מנחת חינוך ח"ב עמ' קעד
ה/כ נר מצוה (ואלק) מצוות דף מה ע"א
ה/כ קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תרה
ה/כ שולי הגליון עמ' קמד
ה/כ שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תרלד
ה/כ שלמי שמחה ח"א עמ' קסא
ה/כ תהלה לדוד (מן) קדשים סי' יד ס"ק כד
ה/כ תנובת ציון דף עח ע"ג
ה/כא אביר יעקב (אביגדור) דף עח ע"ג {עתי אפילו בטומאה}
ה/כא אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' לא
ה/כא ברור הלכה יומא סו ע"ב ציון ב
ה/כא גחלי אש דף מא ע"ג
ה/כא דבר אברהם ח"ב סי' יא אות ט, סי' כא אות ג
ה/כא דברי שלמה (בלו') ח"ד
ה/כא דעת בחכמה עמ' קמ
ה/כא יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' רנה
ה/כא כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תרנז
ה/כא מוריה גל' קפא עמ' עב, עח
ה/כא מנחת חינוך ח"ב עמ' קעד
ה/כא משמר הלוי עמ' קיד
ה/כא משנת חיים ויקרא עמ' שכב
ה/כא משנת חיים יומא עמ' תכו
ה/כא נחלי יהושע עמ' קעח
ה/כא ניר לדוד
ה/כא עבודת ישראל (קמחי) דף קצד ע"ב
ה/כא קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תרה
ה/כא קרבן אשר עמ' רפו
ה/כא שלמי יוסף יומא ח"א עמ' תיז, ח"ב עמ' תרלד
ה/כא שערי היכל יומא מערכה קנט {נכנס בטומאה}
ה/כא שפתי מלך
ה/כא תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' רפא
ה/כב אבני ציון ח"ב סי' כג אות ד
ה/כב אחר האסף עמ' שכז
ה/כב בדבר מלך חי"ד עמ' שמא
ה/כב ברור הלכה יומא סז ע"ב ציון א
ה/כב גבורת יצחק ימים נוראים עמ' קח {מותר בהנאה}
ה/כב גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קיח
ה/כב גחלי אש דף מב ע"ג
ה/כב דבר בעתו (טיקטין)
ה/כב דברי שלמה (בלו') ח"ד
ה/כב דעת בחכמה עמ' קמא
ה/כב הררי קדם (תשס) עמ' קמג
ה/כב וגר זאב עמ' ריא {מים חיים}
ה/כב חי' הגר"ח החדש עמ' צ
ה/כב חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' רכ
ה/כב חקרי לב (לווינבוק) דף כ ע"ג
ה/כב מנחת חינוך ח"ב עמ' קעד
ה/כב מקוה המים עמ' סב
ה/כב משמר הלוי עמ' קיג
ה/כב משנת חיים יומא עמ' תק
ה/כב משנת יעקב
ה/כב נטע שעשועים (בוירסקי) דף ד ע"ג
ה/כב ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תסד {כ"מ}
ה/כב עבודת היום יומא עמ' קו
ה/כב עבודת המקדש (כהן) ח"ב עמ' מח
ה/כב פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' שיח {מים חיים}
ה/כב קול דודי (תשף)
ה/כב קול דודי שבועות סי' קנט
ה/כב קרנות המזבח דף קיד ע"א
ה/כב שו"ת ר"י קצבי - דרשות ר"ח אלפנדרי דרוש ח
ה/כב שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תרלח
ה/כב שעורי הגרי"ד עבודת יוה"כ עמ' קנח
ה/כב שערי היכל יומא מערכה קנח {בכל דבר שממית}
ה/כב תורת הקדש ח"ב עמ' רצב-רצג
ה/כג אור שמח
ה/כג אמרות שמואל עמ' קס-קסב
ה/כג בדבר מלך ח"ד עמ' פא, ח"ח עמ' עב
ה/כג בית אהרן וישראל גל' לו עמ' קמט, גל' מז עמ' קיז
ה/כג ברוך אברהם (מני) עמ' צג
ה/כג גבורת יצחק ימים נוראים עמ' רנז {נפחתה תקרה}
ה/כג גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' קסו
ה/כג דעת בחכמה עמ' קמב
ה/כג זבח טוב שער ה סי' ה
ה/כג זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' נה
ה/כג חוקת יושר עמ' קי
ה/כג חיי אברהם (צציק) עמ' קכט
ה/כג חנוכת הבית עמ' סג
ה/כג ימי שלמה
ה/כג ישועות מלכו (הגהות)
ה/כג כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תל
ה/כג מבשר טוב קדשים עמ' ד
ה/כג מלחמות יהודה דף קי ע"א
ה/כג מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' לב, רנט
ה/כג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף קלד ע"ג
ה/כג מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' קס, קסז
ה/כג משנת חיים יומא עמ' תעג
ה/כג עבודת לוי (לוין) סי' נא
ה/כג עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' קפה
ה/כג פאר הלבנון ח"א סי' א אות כו
ה/כג פאר הלבנון ח"ב סי' י אות כג {נפחתה התקרה}
ה/כג פניני רבנו הגרי"ז עמ' רצט
ה/כג קדושת הר עמ' עח
ה/כג רנת יצחק תענית עמ' רמו {להזאה צריך בית}
ה/כג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' רפו
ה/כג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' קצח
ה/כג שערי היכל זבחים עמ' של {נפחתה תקרת ההיכל - האם רק ביוה"כ}
ה/כג שערי היכל יומא מבוא ב {נפחתה תקרה}
ה/כג תורת הקדש ח"א עמ' כד, קנ
ה/כד אור שמח
ה/כד אמרות שמואל עמ' סט, קסא
ה/כד בדבר מלך ח"ח עמ' עג
ה/כד בית אהרן וישראל גל' לו עמ' קמט, גל' מב עמ' קכ
ה/כד דעת בחכמה עמ' קמב
ה/כד הדרום חי"ב עמ' 43
ה/כד המקדש וקדשיו עמ' רפו
ה/כד זבח שלמה ח"ב עמ' קנח
ה/כד חזו"א על הרמב"ם
ה/כד כתר המלך
ה/כד לחם חקי עמ' רטו
ה/כד מבשר טוב קדשים עמ' נ
ה/כד מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' לב
ה/כד מרגניתא דר"מ [זבחים מ ע"ב]
ה/כד נאות אפרים ח"א עמ' קפד
ה/כד צפנת פענח בראשית עמ' עו
ה/כד קרית מלך
ה/כד רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שצב, שצד
ה/כד שיח ערב קדשים עמ' שלז
ה/כד שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' של
ה/כד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' רפו, שז
ה/כד שערי היכל יומא מבוא ב {מזבח שלא נתחנך}
ה/כד שערי טהר ח"ג שער ב סי' ו אות ג
ה/כד תורת האוהל (תשנג) עמ' קא
ה/כד תורת הקדש ח"א עמ' רג, רז, רמז {קרית ספר}
ה/כה אבן האזל
ה/כה אבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' סב
ה/כה אבן ישראל (פישר) כאן
ה/כה אבני חן יומא עמ' קיא, קלב
ה/כה אבני נזר או"ח סי' כא אות א
ה/כה אור הישר [אור הישר כריתות ו ע"א]
ה/כה אור שמח
ה/כה אמרי חן (לוונברג) פסחים-יומא עמ' רב-רג
ה/כה ארשת צבי עמ' קנח-קנט
ה/כה באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קסה
ה/כה בדבר מלך ח"ד עמ' קפו
ה/כה בדבר מלך חי"ד עמ' קנט, רפה, רצא
ה/כה בית אהרן וישראל גל' לג עמ' סב
ה/כה בית זבול ח"א סי' כה אות א, ז
ה/כה ברור הלכה יומא נג ע"א ציון ב, ד
ה/כה גחלי אש דף יד ע"א, כג ע"ב
ה/כה דבר אברהם ח"ב סי' ח, סי' יא אות ט, סי' כא אות ג
ה/כה דבר בעתו (טיקטין)
ה/כה דור דורים עמ' תכח
ה/כה דעת בחכמה עמ' קמג
ה/כה דקה מן הדקה דף ד ע"ב
ה/כה דרך הקודש (תשסז) עמ' רמח
ה/כה המעלות לשלמה עמ' שמח, שנב
ה/כה הררי קדם (תשס) עמ' קלא, קס
ה/כה ואתה תחזה ח"ג
ה/כה זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' קמ-קמא
ה/כה חי' הגר"מ והגרי"ד
ה/כה חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' נד-נה
ה/כה חי' הראי"ה
ה/כה חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד יומא נג ע"א]
ה/כה טירת כסף דף קנה ע"ג, קעט ע"ב {כשנכנס בב' הקטרות}
ה/כה יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' ריב
ה/כה יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' סא
ה/כה מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רצה
ה/כה מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ג עמ' קנ, קעט
ה/כה מנחת בנימין סי' נג
ה/כה מנחת חינוך ח"א עמ' שפד
ה/כה מעיני המים
ה/כה מעשה רקח
ה/כה מקראי קדש (תשנג) עמ' שיז
ה/כה משכן אהרן עמ' לד
ה/כה ניר לדוד
ה/כה סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ה עמ' תמב
ה/כה עבודת היום יומא עמ' קלט, קמג
ה/כה עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' רפג, רפה, רפו {לח"מ}
ה/כה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קכ, קכה
ה/כה פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' טז-יז
ה/כה פני אהרן (אמריליו) דף ה ע"ד {מעלה עשן}
ה/כה קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' רא
ה/כה קול דודי (תשף)
ה/כה קול דודי כריתות סי' קיח-קכ
ה/כה קול יהודה (גרשוני) עמ' צז {מעלה עשן}
ה/כה קרית מלך
ה/כה קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' סב
ה/כה שי כהן עמ' פא-פב
ה/כה שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' ריז, רלא, רנג, תקצב
ה/כה שלמי שמחה ח"א עמ' קח, קי
ה/כה שם דרך יומא עמ' פא, פג
ה/כה שם טוב
ה/כה שערי היכל יומא מערכה קכח
ה/כה שערי טהר ח"ג שער א סי' ז אות ב, שער ב סי' טז אות ב
ה/כה שפתי מלך
ה/כה שרשי הים דף קעח ע"א
ה/כה תהלה לדוד (מן) קדשים סי' כז ס"ק א, ב, יב
ה/כה תולעת שני דף קי ע"ב-ע"ד, קיא ע"א, קיג ע"ג
ה/כה תורת הקדש ח"א עמ' רסז
ה/כו אמרות שמואל עמ' סט
ה/כו ארשת צבי עמ' קנט
ה/כו אשר למלך
ה/כו בדבר מלך ח"ד עמ' קפ
ה/כו בדבר מלך חט"ז עמ' שכג {כזית בהיכל}
ה/כו בן מלך - מצוות המקדש עמ' קצז
ה/כו בתי כנסיות דף כח ע"ד, כט ע"ב, לו ע"א
ה/כו גחלי אש דף כד ע"א, כה ע"א
ה/כו דעת בחכמה עמ' קמד
ה/כו הררי קדם (תשס) עמ' קסא
ה/כו זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' לד, קלו, קמ
ה/כו חזו"א על הרמב"ם
ה/כו חי' הגר"מ והגרי"ד כאן, ועמ' נו, נח
ה/כו חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' קפא {כ"מ}
ה/כו מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ג עמ' קנ, קעח
ה/כו מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' קנו
ה/כו עבודת לוי (לוין) סי' מ ס"ק ג
ה/כו פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' יז
ה/כו פרפרת אליעזר אחרי מות פרק טז פסוק יב
ה/כו פרשת המלך
ה/כו קדשי יהושע עמ' תתקמב, אלף תרכא
ה/כו קול דודי (תשף)
ה/כו קול דודי כריתות סי' קכא
ה/כו קרית מלך
ה/כו רלב"ג במדבר פט"ז פסוק ז עמ' סט
ה/כו שי כהן עמ' פו
ה/כו שיח ערב קדשים עמ' רמב
ה/כו שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' רפה
ה/כו שלמי שמחה ח"א עמ' קצט {כ"מ}
ה/כו שעורי הגרי"ד עבודת יוה"כ עמ' לו
ה/כו שערי היכל זבחים עמ' אלף ד {הקטיר כזית בהיכל - ביאור דבריו}
ה/כו תורת הקדש ח"א עמ' רנט, רסז
ה/כז אבני חן יומא עמ' ק, קד
ה/כז אגודת אזוב ח"א דף עד ע"א, עה ע"ב
ה/כז אגרות הגרי"ד עמ' צו, רג
ה/כז אשישות חיים
ה/כז בדבר מלך ח"ד עמ' פב, ריב
ה/כז בדבר מלך חי"ד עמ' כז, סא, קעז, רב, רצא
ה/כז בדבר מלך חי"ח עמ' רה {חפינת הקטורת עבודה והמחשבה פוסלת בה וכן חתיית הגחלים לקטורת נפסלת במחשבה שמכשירי קרבן כקרבן}
ה/כז בן ידיד דף לא ע"א
ה/כז ברור הלכה יומא מח ע"א ציון ח
ה/כז ברור הלכה יומא מח ע"ב ציון א
ה/כז בריכת ירושלים עמ' רז {חתייה}
ה/כז בשבילי הקודש סי' ג אות ח {חפינה}
ה/כז בתי כנסיות דף מט ע"ג
ה/כז גחלי אש דף כה ע"א, כט ע"ד
ה/כז דברי שלמה (בלו') ח"ד
ה/כז דעת בחכמה עמ' קמה-קמז
ה/כז הר המלך ח"ה עמ' סז
ה/כז הר"מ במז"ל - קובץ עמ' קצה-קצו
ה/כז ואתה תחזה ח"ג
ה/כז זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' קמד
ה/כז חי' הגר"ח החדש עמ' קג
ה/כז חי' הראי"ה
ה/כז חנן אלקים עמ' קא
ה/כז יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' קצט, רג
ה/כז מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' קפז
ה/כז מועדים וזמנים ח"א סי' עה
ה/כז מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' רנו
ה/כז מנחת שלמה (לוין) עמ' נו, רכט {חתיית גחלים לקטורת - מחשבה פוסלת בה}
ה/כז מקדש דוד קדשים סי' ג ס"ק ח במנחת מרדכי, סי' ז ס"ק ג במנחת מרדכי, סי' כד ס"ק ד במנחת מרדכי
ה/כז מקום דוד [דת ודין - שו"ת סי' יט]
ה/כז מראה כהן זבחים עמ' רסו
ה/כז משכן אהרן עמ' ל
ה/כז משנת חיים מנחות עמ' תרלג
ה/כז משנת יעקב
ה/כז ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תרסט, תרעח-תרעט, תרפד-תרצא
ה/כז עבודת היום יומא עמ' קטז
ה/כז עיצומו של יום סי' י ס"ק ו, סי' יב ס"ק ב
ה/כז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קכז
ה/כז פרי השדה (דייטש) ח"א סי' קא
ה/כז פרשת המלך
ה/כז קדשי יהושע עמ' תתקלה, אלף תקטו
ה/כז קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תרג
ה/כז שארית יעקב (מוסקוביץ) עמ' צט
ה/כז שיח ערב קדשים עמ' שעא
ה/כז שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תקעה, תקעח
ה/כז שם טוב
ה/כז שמועת חיים יומא ח"ב עמ' לז
ה/כז שעורי הגרי"ד עבודת יוה"כ עמ' צח, קכט, קנ
ה/כז שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' שסז, תצג
ה/כז שעורי יומא דף כד ע"ב ד"ה צ"ע עוד
ה/כז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' סז, קעז, רלה
ה/כז שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' שלז
ה/כז שערי היכל זבחים עמ' שלח {מחשבה בחפינה - פסול מחשבה בקטורת}
ה/כז שערי היכל יומא מערכה קטו
ה/כז שערי זיו ח"ג דף קמח ע"ג
ה/כז שערי טהר ח"ג שער ב סי' טז אות א-ג, ח"ה שער ב סי' טז אות א
ה/כז תורת הקדש ח"א עמ' כז, ח"ב עמ' רלד
ה/כז תורת יצחק ח"א עמ' קנד
ה/כז תורת יצחק ח"ב עמ' קב, קה
ה/כז תפארת אריה עמ' צא, קו, קיא
ה/כח אוצרות השעורים (פיקארסקי) עמ' קל
ה/כח אמרות שמואל עמ' קמא-קמב, קסג-קסו
ה/כח אפיקי מגינים זבחים סי' לא
ה/כח בדבר מלך ח"ד עמ' עד, קפח, ריג-ריד
ה/כח בדבר מלך חי"ב עמ' קכט
ה/כח בית אהרן וישראל גל' מח עמ' קכג-קכד
ה/כח ברור הלכה יומא מז ע"א אחרי ציון ד {מים חיים}
ה/כח ברור הלכה יומא מח ע"א ציון ז
ה/כח ברור הלכה יומא מט ע"א ציון ח
ה/כח גחלי אש דף כד ע"ד
ה/כח דברי תלמוד ח"ב עמ' כז
ה/כח דעת בחכמה עמ' קמז-קנ
ה/כח הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קלט {מספק כשר}
ה/כח ואתה תחזה ח"ג
ה/כח חי' הראי"ה
ה/כח חי' הריצ"ד
ה/כח מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"ב דף יח ע"ד
ה/כח מוריה גל' רטו עמ' עח
ה/כח מעשה רקח
ה/כח מראה הפנים יומא דף כב
ה/כח מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/כח משכן אהרן עמ' ל
ה/כח משנת יעקב
ה/כח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קכז
ה/כח קדשי יהושע עמ' תתקנג {לח"מ}, אלף שנד, אלף תפא, אלף תפח, אלף תקו
ה/כח קדשי יחזקאל דף טז ע"ד {חפן ומת}
ה/כח קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תרכא, תשמג
ה/כח שיח השדה (פרומר) עמ' קסז
ה/כח שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' יב, תקסג, תקעה
ה/כח שם דרך יומא עמ' פ
ה/כח שמועת חיים יומא ח"ב עמ' כה, מ
ה/כח שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' רסו
ה/כח שערי היכל יומא מערכה קיא {לא יקטיר}, קיב {השמיט בין הביניים}, קיח
ה/כח שערי זיו ח"ג דף קמח ע"א {או"ש}
ה/כח שערי טהר ח"ג שער ב סי' טז אות א-ב, ח"ה שער ב סי' יט אות א
ה/כח שערי ישועה עמ' יג

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US