Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

כאשר מצויין שם הספר בלבד, הכוונה היא לספר המסודר לפי סדר הלכות הרמב"ם.
בראש כל פרק מופיעה רשימת מקורות עם הסימון "רה"פ" (רוב הפרק). אלו הם מקורות העוסקים ברוב ההלכות שבאותו פרק (או בכולן).
כשיש למעיין קושי למצוא את הספר המצויין, או את מראה המקום באותו ספר, יפנה ל"רשימת הספרים".

למידע נוסף על המפתח, לחץ כאן.

מעילה

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה
פרק ו
פרק ז
פרק חא/511 הלכות מעילה פרק א *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


א/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
א/רה"פ הר המוריה (שץ)
א/רה"פ הרמב"ם המדויק
א/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
א/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
א/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' קסה-קסח
א/רה"פ פי' ר"י קאפח
א/רה"פ קרית מלך
א/רה"פ רמב"ם הערוך
א/רה"פ רמב"ם לעם
א/רה"פ שם טוב
א/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
א/רה"פ תקנת עזרא
א/א אבני ציון ח"ג עמ' נא
א/א אור הישר [מל"מ ה"ג]
א/א אור ליהודה (תשנט) עמ' שכ-שכא {בזדון נקרא מעילה}, שכב
א/א איים בים נדרים סי' לב אות א {משנה למלך - הלאו של מעילה}
א/א איים בים קידושין פ"ב סי' לז אות ב {מל"מ}
א/א בדבר מלך ח"ה עמ' ט, יג
א/א בית אהרן וישראל גל' מא עמ' קי {מעילה בשו"פ, גם בפחות מכזית}
א/א ביתאל ח"א דף יז ע"ג
א/א בנין ציון (עטלינגר) ח"ב סי' סב
א/א ברכת מרדכי ענינים עמ' מד
א/א ברכת מרדכי פסחים עמ' עו
א/א בתי כנסיות דף קטז ע"ג
א/א דברות משה גיטין עמ' תקסז, הבבות עמ' סז
א/א דברי חפץ עמ' קסג-קסד
א/א דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' רלד
א/א דברי משפט סי' רצב סעיף ו
א/א דודאי משה עמ' קלז
א/א דיני בוררות עמ' רמא {או"ש}
א/א הגהות רימ"א
א/א הפלאות נדרים (תשעג) עמ' קנא
א/א חזו"א מנחות סי' לב ס"ק לח
א/א חי' ר' אפרים מרדכי
א/א חקרי לב (לווינבוק) דף יז ע"ב, מה ע"ג {נהנה}
א/א חתן סופר או"ח ח"ב עמ' קמא
א/א יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' רס
א/א יד ישראל ח"ב
א/א יד סופר עמ' רטו
א/א ידי משה (בוצק') הל' מעילה סי' א
א/א כטל אמרתי עמ' עה
א/א להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' נו ע"א
א/א להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' יא
א/א להורות נתן מועדים ח"ג עמ' קנח
א/א להורות נתן על התורה ח"ג עמ' קכה
א/א למודי ה' (תשפא) עמ' סג {כ"מ}
א/א מאור הקדש מעילה עמ' קסב
א/א מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' רעא
א/א מזל שעה
א/א מנחת חינוך ח"א עמ' שצד, ח"ג עמ' קפח-קפט
א/א מסורה ח"ו עמ' מא
א/א מעין החכמה עמ' סד
א/א מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' שפב
א/א משנה הלכות ח"י סי' רעב-רעג
א/א משנת חיים ערכין עמ' תרצב-תשא
א/א משנת יעקב הפלאה עמ' קכד, רעג
א/א משנת יעקב עבודה עמ' שכח-שלא
א/א משפטי שבועות עמ' רה
א/א נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' שלג {מל"מ}
א/א נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' ריח
א/א נתן פריו נדרים עמ' סג
א/א עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 17
א/א עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תקנא {מנין המצוות}
א/א פורת יוסף (שלופר) דף לב ע"ד
א/א פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' ק {יש מעילה גם שלא כדרך הנאתן}, קלג {מל"מ}
א/א פתח הבית הוריות עמ' נט {אין כרת על מעילה}
א/א צפונות טז עמ' לח {פרוטה}
א/א קונטרסי שעורים גיטין שעור י אות יז
א/א קרבן ציון עמ' רפג
א/א רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' שמו
א/א רלב"ג ויקרא פ"א תועלת כא עמ' סב
א/א רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' מג, סא
א/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' מח
א/א שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' א
א/א שכר שכיר סוגיות ח"א סי' נג אות ג
א/א שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' תקיח
א/א שערי טהר ח"ח סי' סא אות ב
א/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 311
א/א שפתי מלך
א/א תורת הקדש ח"ג עמ' עא
א/א תנופת זהב עמ' 159, 297
א/א תפארת ציון (ריבקין) סי' ז אות נד הערה 16
א/ב אפריון ט עמ' סז
א/ב ארץ בנימין עמ' שמ
א/ב ברכת מרדכי ענינים עמ' מד
א/ב דורש לציון (תקצד) דרוש י
א/ב דורש לציון (תשנה) עמ' קיז
א/ב דרכי אהרן ח"א עמ' מב
א/ב ואתה תחזה ח"ג
א/ב זכות הרבים - כף זכות דרוש ג לפסח דף ע ע"ג
א/ב חזו"א קדשים הוספות בסוה"ס עמ' 340 ס"ק ב
א/ב חמדת יעקב עמ' 204
א/ב חסדי דוד ח"ז עמ' תרעד
א/ב ימי שלמה
א/ב ירושלים דדהבא עמ' קטו
א/ב לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ח אות א, ט
א/ב מבשר טוב קדשים עמ' ריא
א/ב מועדים וזמנים ח"ו סי' לג
א/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' לה
א/ב מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ד]
א/ב משכנות אפרים שבת סי' לה אות יז
א/ב משנת חיים ערכין עמ' תרצב-תשא
א/ב עבודת הזבח מעילה סי' א ס"ק יב
א/ב עבודת לוי (לוין) סי' כב ס"ק ד
א/ב פרשת דרכים (תשסה) עמ' רצד
א/ב שמן ראש חנוכה ח"ב עמ' קלח
א/ב שערי ישר שער ג פכ"ג אות ח
א/ב תורת המלך (צדוק) סי' ב ס"ק ג
א/ב תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תשעה
א/ג אבי הנחל (שפירא) דרוש י דף לח ע"ב {מל"מ}
א/ג אבי עזרי ח"ג
א/ג אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 214-217
א/ג אבן מלוכה (ברון, תשעז)
א/ג אבני דרך עמ' רמג
א/ג אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' לד אות ה
א/ג אבני ציון ח"א סי' כט אות ה, סי' מב אות ה-ו, סי' נט אות ד, ח"ב סי' כז אות א, סי' סד אות ד-ה, סי' סט אות א, ח"ג עמ' שכד, שכו
א/ג אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' תקד
א/ג אבני קודש מעילה עמ' לג {לא תוכל}
א/ג אגרא דשמעתא ח"ד עמ' נו
א/ג אגרות הגרי"ד עמ' רפ
א/ג אגרות משה יו"ד ח"א סי' רכט ענף א, קדשים סי' יח
א/ג אוצרות הרמב"ם
א/ג אור האורים סי' יח {לוקה}, יט {מל"מ}
א/ג אור הישר [אור הישר כריתות כב ע"ב]
א/ג אור יעקב פסחים דף 164
א/ג אור ליהודה (תשנט) עמ' שכ
א/ג אור ליהודה (תשנט) קונ' שערי עיון עמ' לח
א/ג אוריין תליתאי (אפשטיין) דף לד ע"ג
א/ג אוריין תליתאי (תאומים) סי' צז {לוקה ומשלם}
א/ג איים בים מכות פ"ג סי' כא אות ה {לאו של מעילה}
א/ג אילת אהבים ח"א קונטרס אחרון סי' קטז
א/ג אמרי זאב דף נא ע"ב, נב ע"ג {לוקה ומשלם}
א/ג אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' כה אות ג
א/ג אנצי"ת ע' אסורי הנאה הע' 74, 77, 78, ע' אשם מעילות הע' 4, 7
א/ג אפיקי ים ח"א דף קנט
א/ג ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קנ
א/ג אש קודש מעילה עמ' עח
א/ג אשל אברהם (שפירא) עמ' נג {לא תוכל - בקדשי גוים}
א/ג אשר למלך כאן, והל' שופר פ"א ה"ג {מל"מ}
א/ג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
א/ג באורי סוגיות (הוניגסברג) מכות סי' ב אות א {או"ש}
א/ג באר בשדה עמ' קלח {המועל בזדון לוקה ומשלם}
א/ג באר מים חיים (נוסינזון) פסחים דף כב {מל"מ}
א/ג בגדי נהורין ח"ב סי' ד עמ' סט, עב {מל"מ}
א/ג בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' מא
א/ג בדבר מלך ח"ה עמ' ט
א/ג ביצחק יקרא (תשע) סי' פח ד"ה והאור {או"ש}
א/ג בית אהרן וישראל גל' ל עמ' קלד {מועל בזדון משלם ואין קלב"מ}, גל' לז עמ' טז
א/ג בית דינו של שמואל עמ' 526
א/ג בית המדרש
א/ג בית יעקב (מליסא) כתובות עא ע"א ד"ה וליישב
א/ג בית יעקב (מסקין) סי' יד
א/ג בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' עב, ח"ב עמ' פד, קמא
א/ג בית שערים יו"ד בהקדמה {מל"מ}
א/ג בנין דוד (מייזלש, תשסט) סוגיות עמ' מו {רק אזהרה}
א/ג ברית עולם (ולר) סי' כג אות ח, סי' עג אות ו
א/ג ברכות חיים ח"א עמ' קטו
א/ג ברכות שמים מכות פ"ג אות ל {לא תוכל}, תקכד {לוקה ומשלם}
א/ג ברכת מרדכי ענינים עמ' מד, קג
א/ג בשבילי התלמוד ח"ג תמורה יא ע"ב
א/ג בשמן רענן ח"ב עמ' רכט
א/ג גדולי שמואל נדרים דף סו ע"ב, פא ע"ב
א/ג גינת ורדים (תאומים) עמ' כט, קעה
א/ג גינת ראובן תרומות עמ' תקלג, תקלו {רמב"ם}, תקנט {או"ש}
א/ג גנזי אבא עמ' נח
א/ג גנזי התורה עמ' 163
א/ג גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' כג
א/ג גרי"ז הלוי ירמיהו פ"ב פסוק ג
א/ג דברות אליהו ח"א עמ' פב {לוקה ומשלם}
א/ג דברות אליהו ח"ו עמ' נא
א/ג דברות משה יבמות עמ' שעד, נדרים עמ' קפא, גיטין עמ' תקסז {מל"מ}, ב"ק ח"ב סי' סו ענף ב {מל"מ}, ב"מ ח"ב סי' מט ענף ג, סי' נד הערה כד
א/ג דברות משה נדה וטהרות עמ' קמ {ואזהרה של מעילה מזה שנאמר לא תוכל לאכול בשעריך}
א/ג דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' רמד-רמו
א/ג דברי יהודה דף נא ע"ב {קדשי מזבח}, נה ע"א {לוקה ומשלם}, נז ע"ג, סי' יז אות א
א/ג דברי יואל מועדים ח"ו-ח"ז זכור שי {לוקה ומשלם}
א/ג דברי יעקב (וישקי) ח"א עמ' פד, ח"ג עמ' מט
א/ג דברי שלמה (שלם) דף צא ע"א {המועל בזדון לוקה}
א/ג דברי שמואל (מאדלינגר) דף ג ע"ג {שלא כרבי}
א/ג דגל ראובן ח"א סי' כב
א/ג דובר ישרים ר"ה-יוה"כ-סוכות עמ' יד, יח, יט, צו
א/ג דור רביעי ח"ב עמ' מ {מל"מ}
א/ג דורש לציון (תשנה) עמ' קכב {מל"מ}
א/ג דעת מרדכי ח"א דף לא ע"ב, לב ע"א
א/ג דקה מן הדקה דף נח ע"ב
א/ג דרך חיים (תשע) פ"א הערה 1274, פ"ד הערה 597
א/ג דרך שלום (איזרלסון) עמ' 47
א/ג דרך שלום (איזרלסון) עמ' 47 {לא תוכל לאכול}
א/ג דרכי ירוחם עמ' קסה
א/ג דרכי משה ח"א שמעתתא ט פ' א, ז
א/ג הדרת אפרים ח"ב עמ' רעג
א/ג הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' ריט
א/ג הלכה רבה ח"ב עמ' 79
א/ג המאור הגדול (יעבץ) עמ' רנח
א/ג הפלאות נדרים (תשעג) עמ' צ
א/ג הרועים בשושנים
א/ג ואתה תחזה ח"ג
א/ג ויקח אברהם [חוקי חיים קמא ע"א] {מל"מ}
א/ג זבח שלמה ח"ב סי' כד, עמ' קסד, ח"ג סי' כט, עמ' עא
א/ג זהב התרומה מ"ש עמ' שנד
א/ג זכר יצחק (תשן) עמ' קפט, שט
א/ג זכרון הרב עמ' 155 {שנאמר לא תוכל}
א/ג זכרון יהודה (לאש) דף נ ע"ד
א/ג זכרון ישעיהו דף כ ע"ד
א/ג זכרון משה (ברומר) דף קא ע"א
א/ג חדושים ובאורים (גרי') מעילה ב ע"א, קדושין סי' ט ס"ק א
א/ג חזו"א מעשרות סי' ז ס"ק א, זבחים סי' יב ס"ק ט, פרה סי' ב ס"ק ט, אהע"ז סי' קמח לדף נה ע"א, יו"ד סי' ריד לדף פט ולדף קכ ע"ב
א/ג חזו"א על הרמב"ם
א/ג חזון לימים ח"א עמ' קפב, רטז
א/ג חי' הגאון אדר"ת עמ' צח {מעילה היא חיוב כפרה ולא ממון}, קלט {מל"מ}, קמד {לוקה ומשלם}
א/ג חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' פו עמ' ריט
א/ג חי' הגר"ח החדש עמ' קסו, תסז
א/ג חי' הגרי"ח עמ' צב
א/ג חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' עו
א/ג חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' עו
א/ג חי' הראי"ה
א/ג חי' מהר"ם שיק מכות עמ' רז, נדה עמ' סו
א/ג חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף כג (ד"ה עו"כ וד"ה ובאמת וד"ה ובמל"מ)
א/ג חי' מהרי"א צטרון עמ' יד, קמח
א/ג חי' מכתב סופר
א/ג חי' ר' שמואל ב"ק עמ' מה
א/ג חי' ר"מ מאימראן פסחים עמ' קלז {לא תוכל לאכול}
א/ג חלקת יואב מהדו"ק יו"ד סי' כה
א/ג חמדת יעקב עמ' 183, 185, 215, 218, 224
א/ג חסדי דוד ח"ז עמ' תתצא-תתצב
א/ג חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' ע עמ' רכא
א/ג חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' קח, ועמ' שמג
א/ג חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' שצא-שצב
א/ג חקרי לב (לווינבוק) דף יג ע"ד, יד ע"א-ע"ב, יז ע"ב, מד ע"ג-ע"ד, מה ע"ג
א/ג יגיעת ערב פסחים עמ' קפד
א/ג יד אליהו (בוקובזה) סי' ה אות טז {מל"מ}
א/ג יד אפרים (ביליצר) - שו"ת עמ' קנח
א/ג יד הלוי (לוין) דף כז ע"ב {מל"מ}
א/ג יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' פו
א/ג יד סופר עמ' פא, ריד {מל"מ}
א/ג ידי משה (בוצק') הל' מעילה סי' ב
א/ג יחלק שלל ח"ג עמ' קכא {לוקה ומשלם}
א/ג ירושלים דדהבא עמ' קכה
א/ג כבוד הלבנון דף מ ע"ב {לוקה ומשלם}
א/ג כללי קלב"מ (תשנא) עמ' לט, מט, קסט {אור שמח}
א/ג כללי קלב"מ (תשסז) עמ' עד, צה, רעד, רעח
א/ג כרם יהושע (ולרשטיין) דף י ע"ב-ע"ג {לוקה ומשלם}
א/ג כתר המלך
א/ג להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' יב
א/ג להורות נתן על התורה ח"ג עמ' פא
א/ג למודי ה' (תקמז) דף יא ע"ד {כ"מ - עונשין מדין מה מצינו}, לט ע"ג {לא תוכל}
א/ג לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק סי' ז ס"ק ד, סי' יג ס"ק ב
א/ג לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' לה, עו
א/ג לקוטי תורה (רש"ז) במדבר דף פ ע"ד {חומש - רבע מהקרן}
א/ג לשד השמן (ירוש')
א/ג מאור למלך ב"ק עמ' מו
א/ג מאור למלך כתובות עמ' רכא, רלז
א/ג מועדי ה' (נתנזון) סוכות עמ' קצ {מל"מ}
א/ג מועדים וזמנים ח"ה סי' שנ, ח"ו סי' לג
א/ג מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' קמט
א/ג מוריה גל' קפז עמ' מז {מקור הלאו}
א/ג מוריה ה גל' יא (ר"ח שמולביץ)
א/ג מזבח חדש דף נט ע"ג
א/ג מחנה דן דף יז ע"א
א/ג מחנה חיים ח"א סי' סז דף קו ע"א {מל"מ}
א/ג מחנה חיים ח"א סי' צג דף קנ ע"א
א/ג מחנה יוסף פסחים עמ' סג
א/ג מטה יחיאל - שעורי אמו"ר סי' ב
א/ג מי החג עמ' כז
א/ג מים שאובים עמ' תקכח
א/ג מנחם שלמה סי' רנה
א/ג מנחת בצלאל (תשלז) עמ' מג
א/ג מנחת חזקיה מנחות עמ' קכח
א/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' לח, מ, ח"ג עמ' קפח, שפד
א/ג מנחת מחבת עמ' רלא
א/ג מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' י
א/ג מנחת צמח - משנה ברורה עמ' קמד-קמו
א/ג מעין החכמה עמ' עח, רסה
א/ג מעין נצח ח"א סי' יג-יד
א/ג מעיני המים
א/ג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף עה ע"א, קסב ע"ב
א/ג מצעדי גבר ב"ק סי' כג אות ב
א/ג מקורי הרמב"ם לרש"ש הל' מעה"ק פט"ז ה"ז
א/ג מראה איש ח"א יו"ד עמ' מט
א/ג מרחשת ח"א סי' ג אות ב
א/ג משברי ים אחע"א עמ' תקנט
א/ג משברי ים קלב"מ סי' א אות ב, ז
א/ג משברי ים קלב"מ סי' א ס"ק ב, ז
א/ג משך חכמה שמות פכ"ג פס' יט בהשמטות
א/ג משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' ריז {אבי עזרי}
א/ג משכיל ליהודה עמ' קג {לוקה ומשלם}
א/ג משכנות אפרים שבת סי' לה אות ג {לח"מ}
א/ג משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' קנה, קנז, קנט, קפא, קפד
א/ג משנת חיים ערכין עמ' תרצב-תשא
א/ג משנת יעקב הפלאה עמ' קכד, קפג
א/ג משנת יעקב עבודה עמ' שלא-שלב
א/ג משנת שמחה
א/ג משפטי עזיאל ח"ה עמ' שי
א/ג משפטי עזיאל ח"ז עמ' תקמח
א/ג מתת מלך עמ' קכג
א/ג נדרי זריזין ח"ב עמ' רעג {מל"מ}
א/ג נוה שלום (איזרלסון) עמ' 84
א/ג נועם ח"ו עמ' צב
א/ג נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף נא ע"א {עולה} וע"ב {מל"מ}
א/ג נחל יצחק (תשעב) ח"ב עמ' רסג {מל"מ ד"ה והנראה}
א/ג נר מצוה (ואלק) מצוות דף צט ע"ד
א/ג נתיבות ירושלים על ירושלמי ב"ק פ"ז ה"ב
א/ג נתן פריו גיטין עמ' סה {מל"מ}
א/ג נתן פריו הל' נדה עמ' א
א/ג נתן פריו מגילה עמ' צד
א/ג נתן פריו נדרים עמ' מט, גיטין עמ' סה {מל"מ}, מכות עמ' קלב
א/ג סוכה וארבעת המינים עמ' 43
א/ג סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' רכג
א/ג ספיקא דרבנן עמ' קפג
א/ג ספרי דבי רב ח"ג עמ' קצח
א/ג עבודת הזבח מעילה סי' ח ס"ק ד
א/ג עין יצחק ח"ב עמ' תסה {כ"מ}
א/ג עליות אריה עמ' קא
א/ג עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' קצ
א/ג ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' עה
א/ג ענפי ארז (זי') דף נו ע"א {מל"מ}
א/ג ערך יעקב עמ' רטו, רלג
א/ג פני משה (שלז')
א/ג פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' קלג
א/ג פניני רבנו הגרי"ז עמ' קצו {לוקה ומשלם}
א/ג פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' שצג-שצד
א/ג פרי שמואל מכות עמ' קיא
א/ג פרפרת משה ח"א עמ' תב {מל"מ}
א/ג פרשת דרכים (תשנב) עמ' רעט
א/ג צבי תפארת סי' סט
א/ג צדקת יוסף עמ' שמ
א/ג צל"ח החדש דף קלא ע"ד {מל"מ}
א/ג צפונות טז עמ' לח {אזהרה}
א/ג קדשי יהושע עמ' תתכא, תתכו, תתנו-תתנז, אלף עד, אלף צב, אלף שיג, אלף תעג
א/ג קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' שפז
א/ג קובץ הערות (תשסג) סי' ל אות ה {מל"מ}
א/ג קול דודי כריתות סי' שכח
א/ג קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קנו
א/ג קונטרסי שעורים גיטין שעור י אות יז
א/ג קרבן ציון עמ' ש
א/ג ראש ברזל עמ' קכא {מל"מ}
א/ג רביד הזהב (אברך) דף עח ע"ב-ע"ג {לא תוכל לאכול}
א/ג רחש לבב עמ' קו {מל"מ}
א/ג רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' נו
א/ג רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' מג
א/ג רשימות שעורים (קלמנסון) פסחים עמ' קעה {מל"מ}
א/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תשכד-תשכה
א/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' מח, קמט, תמ
א/ג רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' כד, מא, מד, מח, רד-רה
א/ג שארית ישראל (מינצברג) חידושים סי' ט, כ (עמ' שי)
א/ג שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' ח עמ' סז
א/ג שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' שפא {מל"מ}
א/ג שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' קפה
א/ג שו"ת הריב"ד (פרידמן) דף כז ע"ד {מל"מ}
א/ג שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' צג
א/ג שושנת יעקב (רפפורט) עמ' נח
א/ג שיח התורה עמ' שלו {לא תוכל לאכול}
א/ג שיחות לספר ויקרא עמ' טז {לוקה ומשלם}
א/ג שכר שכיר סוגיות ח"א סי' נג אות ה {מל"מ}
א/ג שם דרך פסחים עמ' קיד, קל, קלה
א/ג שם משמעון (סטרליץ) עמ' רעד
א/ג שמחת עולם (לגו)
א/ג שמר את הדבר עמ' רח
א/ג שנות חיים (קיצע, תשמב) חי' הש"ס עמ' מה {מל"מ}
א/ג שנות חיים (קלוגר) עמ' מו
א/ג שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' שמב, תא, תכא
א/ג שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' קפו {מל"מ}
א/ג שעורי ר' יחיאל מיכל זבחים פ"א אות פז {ראב"ד}
א/ג שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' רסא
א/ג שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' קנד
א/ג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' קנד, תכה
א/ג שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' תיח, תנה-תנו
א/ג שעורי ר"א ליכטנשטין פ' השואל עמ' 120 {מל"מ}
א/ג שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' נז-נח
א/ג שעורי ראשי ישיבות ליטא עמ' שמו
א/ג שער המלך (שושן) עמ' קיב
א/ג שער המלך ח"א עמ' א, יד, טעם המלך ח"א עמ' רפא, ח"ב עמ' כח, שלט
א/ג שערי זיו ח"ג דף קג ע"א-ע"ב {או"ש}, קי ע"ד, קלח ע"ב {כ"מ}
א/ג שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' שכא, שכד-שכו
א/ג שערי טהר ח"ג שער ב סי' יג אות א, פכ"א אות ג
א/ג שערי טהר ח"ו סי' לח אות א, ח"ח סי' יא, סי' סא אות ב
א/ג שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 309
א/ג שערי ישר שער ג פכ"ג אות יב
א/ג שערי שאול פסחים עמ' קכב {מל"מ}
א/ג שערי תודה ח"ב דף יז ע"ד, יח ע"א-ע"ד, יט ע"א, כ ע"ב, כא ע"ד, כב ע"ב {לא תוכל לאכול}
א/ג שעת הכושר דף כב ע"ב
א/ג שפתי מלך
א/ג תבואת יקב (פרידמן) עמ' קי-קיא {לא תוכל לאכול}, קיב {שו"פ}, קכז-קכח
א/ג תבונה (ליפקין) סי' מט אות ג, סי' נט אות יב {לא תוכל}
א/ג תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' י ס"ק יא
א/ג תולדות יעקב (מאהלר) עמ' נג
א/ג תורת הבמה עמ' קמז
א/ג תורת הקדש ח"א עמ' קיא, קצב, ח"ג עמ' עא, עה
א/ג תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף כג ע"ג
א/ג תורת חיים (ליבוביץ, תשסט) סי' יט עמ' ק
א/ג תורת ישראל (פרוכטהנדלר) סי' לז אות ה
א/ג תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תלה
א/ג תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תל
א/ג תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קכו
א/ג תנופת זהב עמ' 99, 114
א/ג תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שב (מד)
א/ג תשובה מיראה (תשסו) עמ' כה
א/ד אור ליהודה (תשנט) עמ' שכד
א/ד אור ליהודה (תשנט) קונ' שערי עיון עמ' לח
א/ד אנצי"ת ע' אשם מעילות הע' 10
א/ד אש קודש מעילה עמ' עח {קדשי ה' - קדשי קדשים}
א/ד בדבר מלך ח"ה עמ' מד
א/ד הרמב"ם כמחנך עמ' 11
א/ד ואתה תחזה ח"ג
א/ד מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ד]
א/ד סופר מהיר ח"ב עמ' קכא
א/ד קדושת יו"ט (אלגזי) דף ס ע"ג
א/ד שם יוסף (מועטי) ח"א דף טו ע"ב
א/ד תבואת יקב (פרידמן) עמ' קכח
א/ה אבי עזרי ח"א
א/ה אוצמפה"ת ב"מ נד ע"ב הע' 29
א/ה אור הישר [לח"מ הל' שגגות פ"ט ה"ז, חיל המלך פ"ז]
א/ה אור הרעיון עמ' צב {חומש מלבר}
א/ה אור תורה (בלומ') דף עב ע"א-ע"ב
א/ה אמרי דעת (שפירא) פרשת ויקרא
א/ה אנצי"ת ע' אשם מעילות הע' 15
א/ה ארשת צבי עמ' קמט
א/ה בדבר מלך ח"ה עמ' יב, סא
א/ה בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תמח
א/ה ברור הלכה ב"ק קיא ע"א ציון ד, ב"מ נד ע"ב ציון ז
א/ה דגל ראובן ח"ג סי' א
א/ה המאור הגדול (יעבץ) עמ' רנט
א/ה ואתה תחזה ח"ג
א/ה חי' הראי"ה
א/ה טבעת החושן ח"א עמ' כח
א/ה ידי משה (בוצק') הל' מעילה סי' ג
א/ה מגן גבורים (או"ח) סי' א ס"ק ט
א/ה מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' נא, ח"ב עמ' רכ
א/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' לח, ח"ג עמ' תקנח
א/ה מנחת חינוך מוסך השבת יב (דף מח ע"א)
א/ה מעשה רקח
א/ה משברי ים קלב"מ סי' ב אות א
א/ה משברי ים קלב"מ סי' ב ס"ק א
א/ה משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' קפח
א/ה נטעי נתן (פריד) סי' כג {שעה"מ}
א/ה עדות בישראל
א/ה עצי חיים על מועדים עמ' שכג
א/ה ערהשה"ע לקוטים סי' מה אות ט
א/ה קדשי יהושע עמ' תתנו, אלף תפד, אלף תק
א/ה רלב"ג ויקרא פ"א תועלת כא עמ' סו
א/ה שערי זיו ח"ג דף לד ע"א
א/ה שערי טהר ח"ב שער א סי' ו אות ב, שער ד סי' כו אות א, ח"ג שער ב סי' יח אות ג
א/ה שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 305, 309
א/ה שערי ישר שער ג פכ"ג אות יא
א/ה שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' נט {שעה"מ}
א/ה שרידי אש ח"ב עמ' תקפט
א/ה תורת הקדש ח"ב עמ' קלה, קפד, ח"ג עמ' עו
א/ו אנצי"ת ע' אסורי הנאה הע' 64
א/ו ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קנ
א/ו אש קודש מעילה עמ' עו
א/ו בדבר מלך ח"ה עמ' לט, מב
א/ו ביצחק יקרא (תשע) סי' מד ד"ה והנה {כ"מ}
א/ו בית אהרן (סוויאדישץ) דף טז ע"ד
א/ו בני יעקב (כ"מ)
א/ו בשבילי התלמוד ח"ב נדרים י ע"ב {אהא"ז}
א/ו דברי יהודה דף מח ע"ד {אינו מביא אשם}, נא ע"ג, סי' טו אות א, ד
א/ו ואתה תחזה ח"ג
א/ו חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' שא
א/ו חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' רכ
א/ו יהגה האריה עמ' קכד
א/ו ישועות מלכו (הגהות)
א/ו לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' כה אות ב
א/ו מבית מאיר ח"ג עמ' קכח
א/ו מזבח חדש דף עח ע"ד
א/ו מצודת דוד (שפרבר) עמ' תכב {מד"ס}
א/ו משנת חיים ויקרא עמ' קמו
א/ו ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' רצא
א/ו עין יצחק ח"א עמ' קלא-קלב
א/ו עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' סו
א/ו פניני ים סי' מה
א/ו פרי אברהם אליעזר
א/ו צבי תפארת סי' עד
א/ו קדשי יהושע עמ' תתנז
א/ו שו"ע הרב או"ח סי' לד ס"ט
א/ו שו"ת ר"י מפוזנא עמ' קנו
א/ו שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' צג
א/ו שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 319
א/ו שערי ישר שער ג פכ"ד אות א
א/ו תורת הקדש ח"ג עמ' ע
א/ו תפארת חיים (שאכעט) דף פט ע"ד
א/ז אגלי טל ח"ב סי' קצט אות ז
א/ז אגרא דשמעתא ח"א עמ' צח
א/ז אור הישר [מל"מ הל' כלאים פ"ט הי"א וסוף הל' אבל (ד"ה וראיתי), אור הישר בכורו כד ע"ב ודף כה ע"א ודף כו ע"א]
א/ז אור עולם (בלומנפלד) דף לד ע"א
א/ז אמרי יושר בכורות דף כה ע"א
א/ז אנצי"ת ע' אהדריה הע' 5 {מל"מ}, ע' גזה הע' 1, 11, 15, 84, 85, 89, 92, 95
א/ז אש דת (דוברין) דף סג ע"ג
א/ז באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' עד {מל"מ}, קס
א/ז באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"א סי' נד אות ב
א/ז בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' מז
א/ז בית שערים או"ח סי' רצח
א/ז בכורי אברהם דף לג ע"ד, לד ע"ג {מל"מ - אהדריה}
א/ז ברור הלכה חולין קלז ע"א ציון ג {כר"י בן המשולם}
א/ז ברכות שמים מכות פ"ג אות תקיג {איסור עבודה בקדשים - לא כולל פטר חמור}
א/ז גורן דוד ח"ב סי' ל
א/ז דבר אברהם ח"א סי' ז אות י
א/ז דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' מט
א/ז דרכי דוד (קסל) פאה עמ' שע
א/ז ואתה תחזה ח"ג
א/ז ונתן לכהן עמ' קנה
א/ז חזו"א בכורות סי' כא ס"ק ו
א/ז חזו"א על הרמב"ם
א/ז חי' הגאון אדר"ת עמ' קמו {לא יהא חמור משבת}
א/ז חי' הגר"ח החדש עמ' תקו
א/ז חיי אברהם (טייב) דף סב ע"ג
א/ז חמדת יעקב עמ' 67
א/ז חמדת ישראל ח"א דף כה ע"ג
א/ז חסדי דוד ח"ט עמ' קו {מל"מ}
א/ז חשבונות של מצוה עמ' שכו
א/ז ידי משה (בוצק') הל' מעילה סי' ד
א/ז יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' סט
א/ז כרם אברהם עמ' יז
א/ז לב טהור עמ' יח, כו
א/ז להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' פו, קג
א/ז מאור החיים עמ' עו
א/ז מאיר נתיבים עמ' 418
א/ז מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף לד ע"ג {גזיזה בעוף}
א/ז מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' רלד
א/ז מגידות (תשמ) עמ' קנו
א/ז מגידות (תשעג) סי' סב עמ' קנה
א/ז מהרי"ט אלגזי פ"ג אות מא או"ק ג-ד
א/ז מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רצג, יו"כ עמ' קנה
א/ז מועדי ישראל (גורן) עמ' 53
א/ז מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' נו
א/ז מזבח חדש דף פד ע"א {מל"מ}
א/ז מי טהרה עמ' יא {מל"מ - איסור גיזה בפרה}
א/ז מנחת בצלאל (תשלז) עמ' קצז
א/ז מנחת חינוך ח"א עמ' קנא, קסה, ח"ב עמ' ב {מל"מ}, ח"ג עמ' רמט-רנ
א/ז מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תמא, תמה, תנט, תקו
א/ז מעין נצח ח"א סי' טז
א/ז מעיני התורה ח"ג עמ' ס
א/ז מערכי לב (לב) עמ' קפו
א/ז מעשה הבא בעבירה עמ' 286
א/ז מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' ז אות ג]
א/ז מראה אש ח"א עמ' קעז, קפ
א/ז מראות הים עמ' ריג-רטז
א/ז מרפא לנפש חי' סוגיות סי' נא אות ד {סיט - לומד משבת}
א/ז משברי ים קלב"מ סי' מב אות ד
א/ז משברי ים קלב"מ סי' מב ס"ק ד
א/ז משנת אליעזר (רבינ') עמ' נו-נז
א/ז משנת חיים דברים עמ' רמג
א/ז משנת יהודה ח"א פי"ח הכ"ג
א/ז משנת יעקב זמנים ח"א עמ' פג, הפלאה עמ' רפה-רפו, זרעים ח"ב עמ' קמא-קמג
א/ז משנת יעקב עבודה עמ' שלב-שלה
א/ז משפטי עזיאל ח"ו עמ' עו
א/ז נר מצוה (ואלק) מצוות דף צה ע"ב {הגוזז ועובד בפסה"מ - לוקה}, ק ע"א מל"מ}
א/ז נתיב אברהם ח"א עמ' נד-נה
א/ז נתיבות החיים
א/ז ס' החיים (קלוגר) עמ' שצב
א/ז ספרי דבי רב ח"ג עמ' קצ, שי
א/ז פאת ים (מאיו) דף נט ע"ג {מל"מ}
א/ז פרת חטאת עמ' מא
א/ז קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קצד {מל"מ}
א/ז קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שכד {מל"מ}
א/ז קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' קמ
א/ז קרבן ציון עמ' שמז-שמט {מל"מ}
א/ז ראשית בכורים דף מא, נג ע"ב {תולש}, ע"ד {רוחב הסיט}, נז ע"ד {רוחב הסיט}, נח ע"ג {תולש}
א/ז רלב"ג דברים פט"ו פסוק יט עמ' קכו
א/ז שאגת אריה החדשות דף מד ע"ד
א/ז שו"ת ר"י מילר עמ' ריט {רוחב הסיט}
א/ז שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' עו
א/ז שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תז
א/ז שנתון המשפט העברי ח"ח עמ' 323
א/ז שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' קכט
א/ז שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' נז
א/ז שערי זבולון הל' שבת סי' מ אות א
א/ז שערי טהר ח"ה שער ב סי' ג אות ד
א/ז שפתי מלך
א/ז תוצאות חיים (תשסה) עמ' ע, עח, פא
א/ז תורת אהל משה דף כז ע"ד
א/ז תורת השבת עמ' רג
א/ז תורת זרעים עמ' י
א/ז תנופת זהב עמ' 361
א/ז תשובה מיראה (תשסו) עמ' כא
א/ז תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' קצ
א/ח אגרא דשמעתא ח"א עמ' צח
א/ח אנצי"ת ע' בכור בהמה הע' 499, ע' גזה הע' 17, 18
א/ח בכורי חיים ח"ה עמ' קל
א/ח בשמים ראש סי' קו
א/ח דברי חיים (אוירבך) תפיסה סי' ד ד"ה ולמ"ש (בהמ"ח)
א/ח חי' הגר"ח ב"מ עמ' קפו
א/ח חי' מהרי"א צטרון עמ' קמח
א/ח יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' סט
א/ח להורות נתן על התורה ח"ג עמ' קפז
א/ח נתיבות מרדכי ב"מ פ"א עמ' קנח
א/ח ספרי דבי רב ח"ג עמ' קצ
א/ח קדשי יהושע עמ' אלף תמח, אלף תקה, אלף תקטז
א/ח שם טוב - השלמה
א/ח שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' קיד, קיז
א/ט אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' צב אות א
א/ט אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' קפא {מל"מ}
א/ט אור הישר [כ"מ ומל"מ לקמן ספ"ב {איסור גיזה ועבודה} והל' כלאים פ"ט הי"א, מעין החכמה דף קיג ע"ב, בשמים ראש וכסא דהרסנא סי' קו, אור הישר מכות כב ע"א {להרביע}]
א/ט אור עולם (בלומנפלד) דף לד ע"ג {מל"מ}
א/ט איים בים מכות פ"ב סי' לג אות ג, סי' לד אות א
א/ט אמונת יהושע עמ' אלף תמ
א/ט אנצי"ת ע' גזה הע' 27, 38, 41, 43, 44, 192, 199, 200
א/ט אש קודש מעילה עמ' קג {השמיט חלב פסולי המוקדשין}, קד {אסורה עד שתישחט}
א/ט באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פי"ב הי"ז באר שרים אות קיט
א/ט בדבר מלך ח"ה עמ' יג
א/ט בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תעו {בכור ומעשר}
א/ט בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' ז
א/ט בית שערים או"ח סי' רצח, שמח
א/ט בכורי אביב (ביק) תחילת פרשת ראה {מל"מ}
א/ט בן אשר סי' לב אות ו
א/ט בני יעקב
א/ט בנין יחזקאל - פתיחה כוללת ח"ה ס"ק יב
א/ט ברור הלכה חולין קל ע"א ציון י
א/ט בריכת המלך עמ' נא
א/ט גינת ורדים (תאומים) עמ' קסח, קפה, קפז
א/ט גליוני קדש עמ' 35 {מל"מ - רובעת פשיטא דשרי}
א/ט דברי יצחק (הרצוג) דף ס ע"ג-ע"ד {אסור להרביע פה"מ}
א/ט דעת כהן סי' קפט
א/ט דרכי אהרן ח"ב עמ' נז
א/ט דרכי משה ח"א שמעתתא ד פ' א
א/ט ואתה תחזה ח"ג
א/ט ויטע אשל תמורה ח"ג עמ' רמב
א/ט חי' הראי"ה
א/ט חי' חתם סופר
א/ט חי' מהרי"א צטרון עמ' קמח
א/ט חי' עזיאל
א/ט חלקת לוי עמ' נו
א/ט טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב עמ' רעח
א/ט יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' קסג
א/ט ידי משה (בוצק') הל' מעילה סי' ה
א/ט יהגה האריה עמ' קיח
א/ט יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' ע
א/ט יראה ואהבה עמ' עט {מל"מ}
א/ט כבוד מלכים (מרגליות) {כ"מ}
א/ט לב טהור עמ' לא
א/ט להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' פז
א/ט מגידות (תשמ) עמ' קנו
א/ט מגידות (תשעג) סי' סב עמ' קנה
א/ט מחנה ישראל (אליהו)
א/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' רלט, ת, תקנד, ח"ג עמ' קפב, רנא
א/ט מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תקג {מל"מ}
א/ט מסורה ח"ט עמ' קו
א/ט מעין גנים (מזרחי) דף קסג ע"א {פסולי המוקדשין}
א/ט מעין החכמה עמ' קלט, רפ {מל"מ}
א/ט מפתח הבאורים [חתם סופר יו"ד סי' שד-שה, גרי"ז דף נה]
א/ט מראה אש ח"ב עמ' ע-עא
א/ט מראה הנוגה
א/ט מרומי גלים עמ' קיח, קלג, קמג, קנד
א/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ט מרפא לנפש חי' סוגיות סי' נא אות א, ה {מל"מ - זכר הרובע אינו עבודה}
א/ט משברי ים אחע"א עמ' תקעז
א/ט משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' פט {ואסור להרביע בבכור או בפסולי המוקדשין}
א/ט משנת חיים בכורות עמ' רכ, רכד, רלא, רלה-רמו, שלא
א/ט משנת חיים דברים עמ' רמג, רמט
א/ט משנת חיים זבחים עמ' מז, רכו, חולין סי' יג עמ' מח
א/ט משנת חיים פסחים ח"ב עמ' שפא
א/ט משנת יעקב זמנים ח"א עמ' פג, הפלאה עמ' רפה-רפו
א/ט משנת יעקב עבודה עמ' קיז, קלג, שלה-שלז
א/ט משפטי עזיאל ח"ו עמ' עה, עז
א/ט מתנת כהונה בכורות עמ' קצט, ריז
א/ט נתיב אברהם ח"א עמ' נא, ע, עט {בכור ומעשר}
א/ט נתן פריו סוגיות ח"א עמ' קלח
א/ט ספרי דבי רב ח"ג עמ' קצ
א/ט ענפי ארז (זי') דף קיג ע"ד {מל"מ}
א/ט קדשי יהושע עמ' תתמז, אלף עד, אלף עו, אלף קצה, אלף שצט
א/ט קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' שלה
א/ט קרבן ציון עמ' שמז
א/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' פד
א/ט שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' רכט
א/ט שושנת העמקים (תאומים) עמ' כג
א/ט שיח ערב קדשים עמ' שעב
א/ט שלמי יוסף בכורות עמ' קצט, ריז
א/ט שם משמעון (סטרליץ) עמ' רמד
א/ט שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' שסה {מל"מ}
א/ט שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' צד
א/ט שער המלך ח"ב עמ' קעו-קעז
א/ט שערי טהר ח"ג שער ג סי' יב אות א, ח"ה שער ב סי' ג אות ג
א/ט תכריך מרדכי סי' יא עמ' ע
א/ט תנופת זהב עמ' 12, 359, 361
א/ט תשובות הגאונים החדשות עמ' 84
א/ט תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' קיא {מל"מ}
א/י אבן ישראל (פישר) כאן, וח"ג עמ' נו
א/י אור הישר [כ"מ הל' בכורות פ"ג הי"א, אור הישר בכורות ספ"ג]
א/י איש על העדה (אלאביץ) עמ' 171
א/י אמונת יהושע עמ' אלף תלז
א/י אמרי יושר בכורות דף כה ע"א
א/י אנצי"ת ע' גזה הע' 105, 129, 137, 141, 155, 157, 159
א/י ארצות החיים סי' א המאיר לארץ אות נח
א/י אש דת (דוברין) דף לה ע"ג
א/י בית יצחק (חבר) ח"ב דף יז ע"א
א/י הגהות רימ"א {מל"מ}
א/י הערות וחדושים (טויב) שבת סי' יא ס"ק ז
א/י ואתה תחזה ח"ג
א/י חזו"א על הרמב"ם
א/י חתן סופר או"ח ח"ב עמ' קמא
א/י יד פשוטה אהבה עמ' תתיג
א/י ידבר שלום ח"ב עמ' קנה
א/י ידי משה (בוצק') הל' מעילה סי' ו
א/י יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רל
א/י יסודי ישורון ח"ב עמ' קמג
א/י לבושי מרדכי ח"ד עמ' קנה
א/י מאמר המלך
א/י מבשר טוב קדשים עמ' קעח
א/י מהרי"ט אלגזי פ"ג אות מב או"ק ה, פ"ד אות כב או"ק ג
א/י מועדים וזמנים ח"א סי' כח
א/י מנחת חינוך ח"ג עמ' רפו
א/י מנחת עני (תקמז) דף ו ע"ד
א/י מעשה רקח
א/י מרכבת המשנה מהדו"ב
א/י משנת אליעזר (קונשטט) עמ' קכא
א/י משנת חיים בכורות עמ' שיד-שכג
א/י משנת חיים דברים עמ' רמג
א/י משנת יעקב [משנת יעקב הל' שבת פ"א ה"ו ועמ' קט]
א/י נר למאור (רבינוביץ) דף מג ע"ב
א/י נתיב אברהם ח"א עמ' עד-עו
א/י עין יצחק ח"א עמ' קצה, קצז
א/י עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' מא
א/י קדשי יהושע עמ' אלף קיז {מל"מ}
א/י ראשית בכורים דף סא ע"א {עולה}
א/י שושן עדות דף קלז ע"ד
א/י שערי זבולון הל' שבת סי' סד אות ב
א/י שערי טהר ח"ב שער ג סי' ט אות א, ד, ח"ג שער ג סי' יג אות ג, ח"ה שער ב סי' ג אות ד
א/י שעת הכושר דף מא ע"ד
א/י תנופת זהב עמ' 360
א/יא אמרי יושר בכורות דף כה ע"א
א/יא אנצי"ת ע' גזה הע' 97, 98
א/יא בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' שט
א/יא הערות וחדושים (טויב) שבת סי' יא ס"ק ז
א/יא ואתה תחזה ח"ג
א/יא חי' הראי"ה
א/יא מהרי"ט אלגזי פ"ג אות מא או"ק ג-ד, אות מב או"ק ד
א/יא מזבח חדש דף ח ע"ב {מל"מ}
א/יא מנחה חדשה (חן טוב) פ' חוקת, ותשובה ב, ותשובה ג אות י
א/יא מנחת חינוך ח"ג עמ' רפו
א/יא מראה אש ח"א עמ' קעד
א/יא מראה הנוגה [הלכות יו"ט (מהרי"ט אלגזי) דף נז ע"ד]
א/יא משנת חיים בכורות עמ' שג
א/יא משנת יעקב [משנת יעקב הל' שבת פ"א ה"ו ועמ' קט]
א/יא נר מצוה (ואלק) מצוות דף סז ע"ד
א/יא שאגת אריה החדשות דף מד ע"ד
א/יא שלטי הגבורים עמ' רעח
א/יא שער המלך ח"א עמ' קמא-קמב
א/יא תשובות יהודה או"ח סי' ה דף ה ע"ב
א/יב ארעא דרבנן (תשעט) עמ' פז
א/יב בן יהודה סי' עז
א/יב גור אריה שמות פ' לד הע' 31
א/יב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' קמח
א/יב חי' הרמב"ם למסכתות יומא ותמורה עמ' 131
א/יב מוריה גל' ריט עמ' מג
א/יב מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ד]
א/יב משנת יעקב
א/יב משנת יעקב הפלאה עמ' רפה-רפו
א/יב משפטי דרבנן עמ' מח
א/יב פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 63
א/יב צרור החיים (יעקב)
א/יב קדשי יהושע עמ' אלף תקיז
א/יב שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' צג
א/יב שערי טהר ח"ג שער ג סי' יג אות א, ג
א/יב שעת הכושר דף לו ע"ג
א/יב תורת הקדש ח"א עמ' קלח
א/יב תנופת זהב עמ' 361
א/יג אור עולם (בלומנפלד) דף לד ע"ב
א/יג אנצי"ת ע' גזה הע' 59, 60, 65, 71, 72, 77
א/יג בית פנחס (גרהר) ח"א בהקדמה עמ' 12, 17, וגוף הספר עמ' מ, מז
א/יג דבר אברהם ח"א סי' ז אות י
א/יג דבר שאול תמורה סי' כו אות י
א/יג דעת מרדכי ח"א דף פו ע"ג
א/יג הרועים בשושנים
א/יג ואתה תחזה ח"ג
א/יג ויטע אשל עמ' פה
א/יג זכר יצחק (תשן) עמ' קצד
א/יג חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד תמורה יא ע"ב]
א/יג חי' הרמב"ם למסכתות יומא ותמורה עמ' 128-130
א/יג ידי משה (בוצק') הל' מעילה סי' ז
א/יג כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף ג ע"א
א/יג לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' נד
א/יג מהרי"ט אלגזי פ"א אות ה או"ק ב
א/יג מחשבת הקודש ח"א דף מז ע"ב
א/יג מטה אהרן (הלוי) דף רמד ע"ג
א/יג מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' שלו
א/יג מנחת חינוך ח"ג עמ' רנ
א/יג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף עד ע"ג
א/יג מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' ז אות ג]
א/יג מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' רלג
א/יג מקדש דוד קונטרס בעניני קדשים סי' ב אות א
א/יג מראה אש ח"א עמ' קעג-קעד, קעז, קפב, קפז, קצג
א/יג מראה הנוגה [הלכות יו"ט (מהרי"ט אלגזי) דף נט ע"ד]
א/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
א/יג משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' סח-סט
א/יג משנת יעקב כאן
א/יג נר למאור (רבינוביץ) דף מג ע"ב
א/יג נתיב אברהם ח"א עמ' נב-נג
א/יג קדשי יהושע עמ' אלף שצח, אלף ת
א/יג קרבן ציון עמ' קמח
א/יג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קמט
א/יג שם יוסף (מועטי) ח"ב דף עז ע"ג
א/יג שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' רמה
א/יג שמחת החג דף עב ע"א וע"ד
א/יג שער המלך ח"ב עמ' קסד
א/יג שערי טהר ח"א שער ג סי' י אות א, ח"ג שער ג סי' יג אות א
א/יג שעת הכושר דף מא ע"ג
א/יג שפת אמת על התלמוד ח"ג דף פג ע"א
א/יג תורת הקדש ח"א עמ' קלח, ח"ג עמ' ל


ב/512 הלכות מעילה פרק ב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ב/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ב/רה"פ הר המוריה (שץ)
ב/רה"פ הרמב"ם המדויק
ב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ב/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' קסח-קסט
ב/רה"פ פי' ר"י קאפח
ב/רה"פ רמב"ם הערוך
ב/רה"פ רמב"ם לעם
ב/רה"פ שם טוב
ב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ב/רה"פ תקנת עזרא
ב/א אבני קודש מעילה עמ' נו {יצאו כל האימורין}, סח, עז {מל"מ}
ב/א אור הישר [כ"מ הל' פסוה"מ פ"ג הי"ב, אור הישר מנחות מז ע"ב ומעילה ו ע"ב]
ב/א אור שמח
ב/א אורה ושמחה הל' שופר פ"א ס"ק מב {מל"מ}
ב/א אוריין תליתאי (אפשטיין) דף כה ע"ד, כו ע"ג
ב/א אוריתא יד עמ' לד
ב/א אחיעזר ח"ב סי' כו ס"ק י
ב/א אמרות שמואל עמ' ע
ב/א אפיקי מגינים זבחים סי' נא
ב/א אפיקי מגינים מנחות סי' ט, טו
ב/א אפיקי מגינים פסחים סי' סו
ב/א אפריון ט עמ' עא {אין מועלין בדבר הנאכל}
ב/א ארץ צבי (פרומר) ח"ב עמ' שטו
ב/א אש קודש מעילה עמ' עב-עג
ב/א באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פ"ח ה"ב באר שרים אות ז
ב/א בד קודש (פוברסקי) ח"א דף צ ע"ב
ב/א בדבר מלך ח"ד עמ' קלו, ח"ה עמ' כ, כב-כג, לב
ב/א בית המדרש
ב/א בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תד, תיט
ב/א בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תמה
ב/א בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' עב
ב/א ביתאל ח"א דף יז ע"ב
ב/א בריכת המלך עמ' פא
ב/א ברכת שלמה (תשז) עמ' מב
ב/א ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' רנט
ב/א גדולי שמואל ב"ק דף יג
ב/א גליונות אבני נזר {מל"מ}
ב/א דברי יהודה דף מח ע"ד, מט ע"א, נא ע"ב, סי' טו אות ד
ב/א דליית הכרם עמ' תתתכה
ב/א הגהות רימ"א
ב/א ואתה תחזה ח"ג
ב/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרנז
ב/א זבח טוב שער יא סי' ב
ב/א זכר יצחק (תשח) עמ' קסו, קעד
ב/א זכר יצחק (תשן) עמ' קפא, קפח
ב/א חזו"א מנחות סי' יט ס"ק יט, סי' לב ס"ק לט
ב/א חזו"א על הרמב"ם
ב/א חי' הגר"ח החדש עמ' שכב
ב/א חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' רצח
ב/א טירת כסף דף כז ע"ג
ב/א יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' שיט
ב/א ידי משה (בוצק') הל' מעילה סי' ח
ב/א יהגה האריה עמ' קכח
ב/א ירחי כלה סוכה ח"א עמ' שב {מל"מ}
ב/א כבוד הלבנון דף סג ע"ד {מל"מ}
ב/א להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' עה-עו
ב/א מאור הקדש מעילה עמ' לב, נג
ב/א מהרי"ט אלגזי פ"ה אות לז או"ק ה
ב/א מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' צב
ב/א מים אדירים דף כב ע"ב, מח ע"א {או"ש}
ב/א מנחת חינוך ח"ב עמ' לה {מל"מ}
ב/א מנחת צמח - משנה ברורה עמ' קה-קו
ב/א מעין נצח ח"א סי' טו {מל"מ}
ב/א מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' קלא
ב/א נדרי זריזין ח"א עמ' תקלב {קק"ל ממון בעלים}
ב/א נזר הקדש (רזין) מנחות דף כב ע"ד
ב/א נחלת שמואל דף כג ע"ד
ב/א נתיבות החיים
ב/א נתן פריו סוכה עמ' נח-נט
ב/א ס' העתים עמ' 20
ב/א ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' צג
ב/א עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' סו
ב/א ענפי ארז (זי') דף סו ע"ד
ב/א פרי אברהם אליעזר
ב/א צפנת פענח בראשית עמ' לג
ב/א קדושת יו"ט (אלגזי) דף סד ע"ג, סו ע"א
ב/א קדשי יהושע עמ' שפא, תתנז, אלף רצו, אלף שח, אלף שיז, אלף שיח, אלף שכג {או"ש}, אלף תרלח
ב/א קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' מז
ב/א קרית מלך
ב/א שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' קצא
ב/א שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' רמד, רמו, רסו
ב/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ו קונטרס הקדשים סי' טו
ב/א שיח ערב קדשים עמ' קפד
ב/א שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' טו אות ד
ב/א שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' כז
ב/א שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' תיב
ב/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תקסז, תרה
ב/א שעורי ר"א ליכטנשטין זבחים עמ' 21 {מל"מ}
ב/א שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' עז
ב/א שער המלך ח"א עמ' ריז {מל"מ}
ב/א שערי טהר ח"ב שער ד סי' לב אות ג, ח"ג שער א סי' ה אות ב, סי' יז אות א, שער ב סי' י, סי' יג אות א
ב/א שערי ציון (כהן, תרצח) דף ס ע"ד {מל"מ}
ב/א שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' רמז {מל"מ}
ב/א שפת אמת על התלמוד ח"ג דף צה ע"א
ב/א תורת הבמה עמ' קמו
ב/א תורת המנחה (רוקח) עמ' ריב
ב/א תורת הקדש ח"א עמ' רעא
ב/א תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' כב
ב/א תנופת זהב עמ' 115, 272, 273
ב/ב אור הישר [אור הישר זבחים מו ע"א ומעילה ט ע"א, עי' תוס' פסחים מז ע"א ד"ה ומוקדשין]
ב/ב אפיקי מגינים מנחות סי' ט
ב/ב בדבר מלך ח"ה עמ' כא-כב, כד
ב/ב דבר אברהם ח"א סי' ז אות ו-ט, סי' יד אות ד
ב/ב דברות צבי חי"א סי' י אות א
ב/ב דברי יהודה דף נא ע"ב, סי' טו אות ד, ח
ב/ב דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' קנט
ב/ב ואתה תחזה ח"ג
ב/ב חי' הגרז"ס קדשים עמ' שי
ב/ב יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' רנט
ב/ב ידי משה (בוצק') הל' מעילה סי' ט
ב/ב כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תנו
ב/ב לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' י אות א
ב/ב מאור הקדש מעילה עמ' כא
ב/ב מאור הקודש זבחים עמ' קעד
ב/ב מאורי המועדים עמ' שו {מועלים עד שישרף}
ב/ב מים אדירים דף מג ע"א
ב/ב מעשה רקח
ב/ב מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' רפב
ב/ב משנת חיים ויקרא עמ' קיג
ב/ב נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף ק ע"ב
ב/ב עבודת הזבח מעילה סי' א ס"ק כו
ב/ב עורה שחר דף לז ע"ב {מל"מ}
ב/ב קדשי יהושע עמ' אלף תרמ
ב/ב שאלת הכהנים תורה דף ק
ב/ב שיח ערב קדשים עמ' רכז, רמח
ב/ב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 313
ב/ב שפת אמת על התלמוד ח"ג דף צה ע"ג
ב/ג בדבר מלך ח"ח עמ' סז
ב/ג ברכת הארץ (מאשבוים) עמ' ז
ב/ג ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' קסה
ב/ג דגל יהודה (בילו') עמ' מט
ב/ג ואתה תחזה ח"ג
ב/ג מנחת חזקיה מנחות עמ' רצד
ב/ג מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"ב דף כו
ב/ג מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' רפב
ב/ג מרגניתא דר"מ
ב/ג קדשי יהושע עמ' אלף תרלד
ב/ג קרית מלך
ב/ג שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' תקכ
ב/ג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' שצג
ב/ג תורת הקדש ח"ג עמ' פז
ב/ד בית אהרן וישראל גל' לט עמ' קמא
ב/ד בית יעקב (צויזמיר) סי' קסד
ב/ד בית יעקב (צויזמיר) סי' קסד דף קכה ע"א-ע"ב
ב/ד בית שערים או"ח סי' שיז (דף קסא)
ב/ד בנין אריאל ח"ב עמ' קמא
ב/ד בריכת ירושלים עמ' רא
ב/ד ואתה תחזה ח"ג
ב/ד טעם ודעת הל' פרה פ"ה ה"ד ביאה"ל ד"ה עד
ב/ד מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' רמ
ב/ד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף קעב ע"ג
ב/ד מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' רפב
ב/ד עבודת היום יומא עמ' קסא
ב/ד רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רסב
ב/ד שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קכא
ב/ד שלמי יוסף מנחות עמ' שפו
ב/ד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' ריג-ריד, תלג
ב/ד שערי טהר ח"ג שער ב סי' יא
ב/ד שפתי מלך
ב/ה אבני קודש (סוגיות) ח"ב עמ' רנד {ר"ח הלוי}
ב/ה אגרא לישרים סי' לא
ב/ה אור הישר [אור הישר מנחות נב ע"א]
ב/ה אור ליהודה (תשנט) עמ' שכט-של, שלב
ב/ה אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' עח, פג {ר"ח הלוי}
ב/ה אנצי"ת ע' אפר חטאת הע' 144
ב/ה ארעא דרבנן (תשעט) עמ' רמז
ב/ה אשיחה בחקיך פרה עמ' עה, עט, צא-צג, צה, קונ' הערות למס' פרה פ"ד מ"ד
ב/ה בדבר מלך ח"ה עמ' יד, נב, נח
ב/ה בדבר מלך חי"א עמ' פח
ב/ה בינת דניאל ח"א עמ' רעה {ר"ח הלוי}
ב/ה בית אהרן וישראל גל' כז עמ' עה
ב/ה בית יצחק (תשט"ז) עמ' 71
ב/ה בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' קיג
ב/ה בני יעקב (כ"מ)
ב/ה בנין הלכה עמ' קלט {כ"מ}, קמ
ב/ה בריכת ירושלים עמ' ר, רג
ב/ה גבורת יצחק שקלים עמ' רכז, רכט, רלא
ב/ה דבר אברהם ח"ב סי' כד אות יד
ב/ה דברות צבי חי"א סי' י אות יא
ב/ה דברי אברהם (שדמי) ח"ב עמ' מח-מט
ב/ה דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' רסט
ב/ה הרועים בשושנים
ב/ה ואתה תחזה ח"ג
ב/ה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' ריח
ב/ה זבח שלמה ח"ג סי' ל, עמ' עד
ב/ה חד וחלק ח"א דף כא ע"ב
ב/ה חזו"א על הרמב"ם
ב/ה חזון יחזקאל ערכין פ"א ה"א {ר"ח הלוי}
ב/ה חי' הגר"ח החדש עמ' תקיב
ב/ה חי' הגר"מ הלוי
ב/ה חי' הראי"ה
ב/ה חי' ר' חיים הלוי דף סד
ב/ה חיי אברהם (צציק) עמ' קב {ר"ח הלוי, אבן האזל}
ב/ה חמדת יעקב עמ' 63
ב/ה חנוכת הבית עמ' קיא-קיב
ב/ה טעם ודעת הל' פרה פ"א ה"ז בטו"ד סקנ"ט ושעה"צ שם
ב/ה יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' ר, רכו-רכח {ר"ח הלוי}
ב/ה יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' שמג {ר"ח הלוי}
ב/ה ידי משה (בוצק' תשמג) סי' תמב
ב/ה ידי משה (בוצק') הל' מעילה סי' י
ב/ה ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' ריז
ב/ה לב טהור עמ' קכח
ב/ה מבשר טוב קדשים עמ' קצז
ב/ה מגילת ספר עשין דף ל ע"ג
ב/ה מוריה גל' קצט עמ' מח {כ"מ}
ב/ה מים טהורים עמ' תרסו
ב/ה מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' תכד, תכו
ב/ה מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' רג {ר"ח הלוי}
ב/ה מנחת אריאל מנחות עמ' קכח, רכה, רכו
ב/ה מעיני המים
ב/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ה משאת המלך ח"ג סי' שנג {כ"מ}
ב/ה משנת יעקב כאן
ב/ה משנת יעקב קרבנות עמ' רכ
ב/ה נזר הקדש (רזין) מנחות דף עט ע"ג-ע"ד
ב/ה נטעי נתן (פריד) סי' כא
ב/ה ניר לדוד
ב/ה ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' שכג
ב/ה ספרי דבי רב ח"ב עמ' רב
ב/ה עבודת הזבח זבחים סי' יז ס"ק ג {ר"ח הלוי}
ב/ה עבודת הזבח מעילה סי' א ס"ק ו, סי' ו ס"ק ב
ב/ה עבודת הזבח תמורה סי' ד ס"ק ב, סי' י ס"ק ג {ר"ח הלוי}
ב/ה עורה שחר דף כה ע"ב
ב/ה ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' של-שלא {ר"ח הלוי}
ב/ה פני אברהם (שפירא) עמ' קעו {ר"ח הלוי}
ב/ה פנת יקרת (תשעא) עמ' לח-לט, תטו {ר"ח הלוי}
ב/ה פרת חטאת עמ' כט {מועלים בה משהוקדשה}, קפד {מועלים בה משהוקדשה}, רצז-רצח, שא-שג
ב/ה קדושת יו"ט (אלגזי) דף סו ע"ג
ב/ה קדשי יהושע עמ' תשיח, תתמג, אלף קפו {ר"ח הלוי}
ב/ה קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' ק
ב/ה קהלות יעקב זבחים ג, טהרות ל
ב/ה קובץ חי' תורה (סול') עמ' כה
ב/ה קול דודי (תשף)
ב/ה קול דודי כריתות סי' פו
ב/ה קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' קצט
ב/ה שארית נתן (לוברט)
ב/ה שבת אחים (כץ, תקצג) דף לו ע"א
ב/ה שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קכא
ב/ה שולי המעיל מעילה אות ב, יד, כט, לח, נב, נו, עה, קח, קנט, קסט, קצז, קצט, ריד {ר"ח הלוי}
ב/ה שיח ערב פסחים עמ' עא {ר"ח הלוי}
ב/ה שיח ערב קדשים עמ' קפד {ר"ח הלוי}, קפו {ר"ח הלוי}, רמח {ר"ח הלוי}, תיט, תמו {ר"ח הלוי}
ב/ה שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' קלז, ח"ב עמ' שמד
ב/ה שם טוב - השלמה
ב/ה שעורי הגרי"ד עבודת יוה"כ עמ' מז {חי' הגר"מ הלוי}
ב/ה שעורי יומא דף כ ע"א ד"ה ומה דס"ל
ב/ה שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' שפא, שפח
ב/ה שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' כח {ר"ח הלוי}, כט
ב/ה שעורי ר' יחיאל מיכל זבחים פ"א אות קמט
ב/ה שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ד סי' קפג, קצד
ב/ה שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' תנא {ר"ח הלוי}
ב/ה שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' עז {ר"ח הלוי}
ב/ה שעורי ר"א ליכטנשטין זבחים עמ' 149, 181
ב/ה שעורי ר"א ליכטנשטין פסחים עמ' 164 {ר"ח הלוי}
ב/ה שעלי דעת גל' ז עמ' 81 {ר"ח הלוי}
ב/ה שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"א הע' 62 {כקדשי בה"ב}
ב/ה שערי טהר ח"ב שער ד סי' ב אות ג, ח"ג שער ב סי' יב אות א, ח"ד שער א סי' כד אות א, ח"ו סי' לו
ב/ה שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 25
ב/ה שעת הכושר דף מה ע"ג
ב/ה שפת אמת על התלמוד ח"ג דף צה ע"ד
ב/ה שפתי מלך
ב/ה שרידי אש ח"א עמ' קמג, תקסב
ב/ה תורת הקדש ח"א עמ' קכח, קלט, ח"ב עמ' קעג, קפד, ח"ג עמ' לט
ב/ה תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' שצה
ב/ה תנופת זהב עמ' 46
ב/ה תפארת אריה עמ' נח {ר"ח הלוי}
ב/ה תפארת ציון (ריבקין) סי' ח אות ח {ר"ח הלוי}
ב/ו אבן ישראל (פישר)
ב/ו אור הישר [לח"מ הל' מעה"ק פ"ז ה"ז]
ב/ו אחר האסף עמ' שיח
ב/ו אנצי"ת ע' אשם הע' 137
ב/ו אפיקי מגינים זבחים סי' יז
ב/ו אפיקי מגינים מנחות סי' ט
ב/ו אפיקי מגינים פסחים סי' ס
ב/ו אפריון ט עמ' סו-סז, עא
ב/ו אש קודש מעילה עמ' נז {חטאת העוף - הוזה דמה יצאה ממעילה}
ב/ו בדבר מלך ח"ד עמ' צז
ב/ו בני יעקב
ב/ו דביר הקודש זבחים עמ' רכג
ב/ו דברי יהושע (קלעוואן, תשעא) עמ' רטו
ב/ו דגל יהודה (בילו') עמ' ס
ב/ו דרכי ירוחם עמ' קסו
ב/ו דרכי משה ח"א שמעתתא ט פ"ה
ב/ו הון יוסף דף מז
ב/ו ואתה תחזה ח"ג
ב/ו חזון יחזקאל מעילה פ"א ה"ב {קרית ספר}
ב/ו חי' הגאון אדר"ת עמ' קמו {אחרי הזייה אין מעילה}
ב/ו חי' הגר"ח החדש עמ' תקכט, תקלא
ב/ו חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' סא
ב/ו חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד הל' מעה"ק פ"ז ה"ו]
ב/ו חמדת יעקב עמ' 88-87
ב/ו חסדי דוד ח"ז עמ' תרלג
ב/ו חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' סד עמ' רט-רי {הנאה מוציאה ממעילה}
ב/ו יהגה האריה עמ' קכו
ב/ו כבוד הלבנון דף סג ע"ד {כ"מ}
ב/ו מאור הקדש מעילה עמ' נו
ב/ו מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' לה, ריב, שב
ב/ו מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' לג
ב/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' צז
ב/ו מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' קכט
ב/ו מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' תרטו
ב/ו מקדש דוד קדשים סי' כח ס"ק א
ב/ו מרגניתא דר"מ
ב/ו מרומי גלים עמ' קצו
ב/ו משברי ים אחע"א עמ' קח
ב/ו משך חכמה ויקרא פ"א פס' ט, טז
ב/ו משנה שכיר אהע"ז-חו"מ עמ' קס
ב/ו משנת חיים ויקרא עמ' קטז
ב/ו משנת יעקב כאן
ב/ו משנת יעקב עבודה עמ' קט
ב/ו עבודת הזבח מעילה סי' א ס"ק כ, סי' ה
ב/ו עבודת לוי (לוין) סי' כב ס"ק א
ב/ו פרשת המלך
ב/ו קדשי יהושע עמ' אלף שכ
ב/ו קרית מלך
ב/ו שיח ערב קדשים עמ' תיט
ב/ו שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' תלה
ב/ו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' ר
ב/ו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' לה
ב/ו שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' רצה
ב/ו שערי זיו ח"ג דף כט ע"ב
ב/ו שערי יצחק (תשיז) עמ' רכט
ב/ו שפת אמת על התלמוד ח"ג דף פח ע"ב
ב/ו תורה אור (שנגהי) עמ' נז-נח {הוזה דמה}
ב/ו תורת הקדש ח"א עמ' קצה
ב/ז אבן ישראל (פישר)
ב/ז אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' שב, שה
ב/ז אור הישר [כ"מ לקמן פ"ג ה"ט]
ב/ז אור ליהודה (תשנט) עמ' קעב
ב/ז אחיעזר ח"ב סי' מה ס"ק ט
ב/ז אפיקי מגינים מנחות סי' ט, יז
ב/ז בד קודש (פוברסקי) ח"א דף צ ע"א
ב/ז בדבר מלך ח"ד עמ' קנד, ח"ה עמ' כז, ח"ח עמ' סג
ב/ז ברור הלכה יבמות י ע"א {שעה"מ}
ב/ז דברי חיים (אוירבך) גניבה סי' ה ד"ה ומעתה
ב/ז דרכי משה ח"א שמעתתא ט פ"ז
ב/ז היכל התורה (פינצוק) חוב' א עמ' ו-ז {הדבר ספק}
ב/ז ואתה תחזה ח"ג
ב/ז חד וחלק ח"א דף כא ע"ב
ב/ז חזו"א מנחות סי' לב ס"ק לג
ב/ז חזו"א על הרמב"ם
ב/ז חי' יפה לב עמ' רפ {מנחה שחסרה}
ב/ז חסדי דוד ח"ו עמ' רנו-רנז
ב/ז חשבונות של מצוה עמ' רכו
ב/ז ידי משה (בוצק') הל' מעילה סי' יא-יב
ב/ז כרם אברהם עמ' קטו, קיז
ב/ז לב אריה (קרלין) עמ' מט
ב/ז לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' יט אות א, ו, ח-ט
ב/ז לחם התמיד עמ' קיט
ב/ז מאור צבי (תשס) עמ' צב, ק
ב/ז מאור צבי (תשסה) עמ' פה-צב
ב/ז מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' קלט, קעט
ב/ז מנחת חזקיה מנחות עמ' קכד
ב/ז מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' קט
ב/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ז משנת יעקב
ב/ז נזר הקדש (רזין) מנחות דף יח ע"ד
ב/ז קדשי יהושע עמ' רמא, רע, רעה
ב/ז קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' לז
ב/ז שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' קצא
ב/ז שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' רסו
ב/ז שלטי הגבורים עמ' שב
ב/ז שלמי יוסף מנחות עמ' קיח, קכב-קכג, קלא
ב/ז שלמי שמחה ח"א עמ' ל {כ"מ}
ב/ז שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' כז
ב/ז שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' קפח
ב/ז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' שצד
ב/ז שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' רצב, רצז, שיב
ב/ז שערי טהר ח"ג שער ג סי' ב אות ב
ב/ז שפתי מלך
ב/ז תורת המנחה (רוקח) עמ' קכג, קמא, רו, רט,רטו
ב/ח אפיקי מגינים מנחות סי' ט, יז
ב/ח בית שערים יו"ד סי' שכא
ב/ח גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קכח, קלב
ב/ח גשר יהושע עמ' 30
ב/ח כתב סופר יו"ד סי' קנח ד"ה ועוד י"ל {והרוצה להחמיר על עצמו}
ב/ח לב אריה (קרלין) עמ' מט
ב/ח לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' יד אות כה
ב/ח לחם התמיד עמ' קיט
ב/ח מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' רמ
ב/ח מקדש מרדכי (אילן) פ' אמור עמ' קס {שתי הלחם}
ב/ח משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' ע-עא
ב/ח משנת יעקב קרבנות עמ' קע
ב/ח קדשי יהושע עמ' אלף תקנג, אלף תרלג
ב/ח תורת הקדש ח"ג עמ' פב
ב/ט אמונת יהושע עמ' תתכב
ב/ט בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף עג ע"ג
ב/ט בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' רנו
ב/ט בדבר מלך ח"ח עמ' מג
ב/ט בית שערים יו"ד סי' שכא
ב/ט בן אשר סי' מו אות ט
ב/ט גבורת יצחק סוכות עמ' קטז {להוסיף על נסכי מים}
ב/ט דברות משה ב"מ ח"ב סי' מט ענף ג
ב/ט הגהות רימ"א
ב/ט הפרדס שנה טז חוב' ב עמ' 23
ב/ט ואתה תחזה ח"ג
ב/ט זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' קעה
ב/ט זכרון משה אליהו עמ' מד
ב/ט חוף ימים ח"ב סי' יג אות ה
ב/ט חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' שפג
ב/ט יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' שלט
ב/ט ידי משה (בוצק') הל' מעילה סי' יג
ב/ט מאור הקדש מעילה עמ' קטז, קכ
ב/ט מחקרי ארץ ח"א יו"ד סי' י
ב/ט מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף קג ע"ד
ב/ט מראה כהן זבחים עמ' רפא
ב/ט משנת חיים זבחים עמ' רנ
ב/ט משנת חיים ערכין עמ' תרלט-תרמו
ב/ט משנת יעקב כאן
ב/ט משנת יעקב קנין עמ' קנא
ב/ט ס' העתים עמ' 171
ב/ט ספיקא דרבנן עמ' קעח-קעט
ב/ט פרשת המלך
ב/ט קדשי יהושע עמ' תשטו
ב/ט רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רסה
ב/ט שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' שלה
ב/ט שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' קלז
ב/ט שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' שטו
ב/ט שעורי הגרב"ד פסחים עמ' קצג
ב/ט שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' שצד
ב/ט שערי היכל זבחים עמ' אלף יב {בצלוחית מועלים בכולם - אין שיעור בדבר}
ב/ט שפת אמת על התלמוד ח"ג דף צו ע"ב
ב/ט שפתי מלך
ב/ט תורת הקדש ח"א עמ' קכג, קצה, רל, רלב, ח"ג עמ' קלט
ב/ט תחומין חי"א עמ' 471, 474
ב/י אבי עזרי ח"ג
ב/י אבני נזר או"ח סי' ב אות ז, סי' תקכו אות ה
ב/י אור הישר [לח"מ הל' מחו"כ פ"ד ה"ג]
ב/י אור שמח
ב/י אחר האסף עמ' שיח
ב/י אמונת יהושע עמ' תתמח {לוג שמן}
ב/י אמרי חיים (שיינברג) עמ' 38
ב/י אשר למלך
ב/י בדבר מלך ח"ד עמ' רכב, ח"ה עמ' ריא
ב/י בית המדרש
ב/י גבורת יצחק (תשמח) דף קא
ב/י גבורת יצחק (תשסו) עמ' קב
ב/י דגל יהודה (בילו') עמ' סא
ב/י היכלי שן ח"ב סי' מא
ב/י ואתה תחזה ח"ג
ב/י זבח טוב שער ה סי' ח {גרי"ז}, שער ו סי' י {גרי"ז}, יב {גרי"ז}, יג, יד {גרי"ז}
ב/י חזו"א זבחים סי' יב ס"ק ט
ב/י חי' הגר"מ והגרי"ד כאן, ועמ' ס
ב/י חסדי דוד ח"ט עמ' צג
ב/י ידי משה (בוצק') הל' מעילה סי' יד
ב/י מבשר טוב קדשים עמ' ריג
ב/י מוריה גל' רלח עמ' מט
ב/י מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' רנא, מנחות עמ' רלח
ב/י מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' שיג
ב/י מפתח הבאורים [גרי"ז דף נא]
ב/י משנת יעקב [משנת יעקב הל' מעה"ק פ"ב ה"ו, ופי"א ה"ד]
ב/י משנת יעקב עבודה עמ' קפט
ב/י נזיר אחיו (סאויצקי) עמ' כא-כד, כח-כט
ב/י נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' רכט
ב/י עבודת הזבח זבחים סי' טז ס"ק ח {גרי"ז}
ב/י קדשי יהושע עמ' רלט {גרי"ז}, תכ {גרי"ז}, תשיז {גרי"ז}, אלף שיח, אלף שיט {או"ש}, אלף תעב, אלף תעה {או"ש}
ב/י קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' מט
ב/י שולי המעיל מעילה אות כא, מד {גרי"ז}
ב/י שיח ערב קדשים עמ' קמו, קפז, קצט-ר
ב/י שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' קלח
ב/י שמועות רמ"ש (סו"ס מקורי הרמב"ם לרש"ש)
ב/י שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' קפא, תנה, תנט {גרי"ז}
ב/י שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' רעא {גרי"ז}
ב/י שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' קב {רמב"ם}, קד {גרי"ז}
ב/י שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' רח {גרי"ז}, רעד {גרי"ז}, שנד {גרי"ז}, שסב, שפא {גרי"ז}, שפד {גרי"ז}, שפה, שפו {גרי"ז}, שצג {גרי"ז}, שצד
ב/י שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' עג {גרי"ז}, רלג, רצד, רצה {גרי"ז}, שכג {גרי"ז}, שעו
ב/י שערי היכל זבחים עמ' שמז {לא נהנין עד מתנותיו - רש"י חולק}, שמח {עד שיזרק דם האשם - השמיט לוג בפ"ע}
ב/י שערי יצחק (תשיז) עמ' רכח
ב/יא אור הישר [נחלת יעקב (ליסא) פסחים עג בהגהה, אור הישר מעילה יא ע"א ודף יב ע"ב ויומא נט ע"ב וחולין לו ע"א ותמורה לא ע"ב]
ב/יא אמונת יהושע עמ' קכה {מקיז דם}
ב/יא אנצי"ת ע' גדולי הקדש הע' 57
ב/יא אפיקי מגינים פסחים סי' כה
ב/יא אש קודש מעילה עמ' פג-פו {מפני שנמכר לגננים}
ב/יא אשר למלך
ב/יא באר משה (אפשטיין) דברים עמ' שנד
ב/יא בדבר מלך ח"ה עמ' רעב-רעג
ב/יא בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 35 {כ"מ}
ב/יא ברור הלכה יומא נט ע"א ציון ד
ב/יא בריכת המלך עמ' קצה, ש, שב
ב/יא דביר הקודש זבחים עמ' קעו-קעז
ב/יא דברות משה ברכות עמ' קמד, קמה {יצא לנחל קדרון מועלין בו וראב"ד וכ"מ}
ב/יא דברי שלמה (בלו') ח"ד
ב/יא זכר יצחק (תשן) עמ' קפ
ב/יא חי' הראי"ה
ב/יא חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד יומא נט ע"ב]
ב/יא חסדי דוד ח"ז עמ' תרלח
ב/יא חקרי לב (לווינבוק) דף טז ע"ג {כ"מ}
ב/יא ידי משה (בוצק') הל' מעילה סי' טו
ב/יא לב טהור עמ' קלא
ב/יא לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' יד אות כה
ב/יא לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' נח
ב/יא מאור הקדש מעילה עמ' עג
ב/יא מנחת חינוך ח"ב עמ' לה
ב/יא מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' תקמ, תקמג
ב/יא מעין נצח ח"א סי' טו {כ"מנ בשם הרא"ש}, יח
ב/יא מעשה רקח
ב/יא מצודת דוד (שפרבר) עמ' תכג {מעילה אחרי שיצא לקדרון}
ב/יא מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' קמב
ב/יא מראה כהן זבחים עמ' קמה {מועלים}
ב/יא מרגניתא דר"מ
ב/יא מרכבת יוסף דף מה ע"א-ע"ב {משיצא לנחל קדרון, "ואינה יכולה לחיות"}
ב/יא משכנות אפרים שבת סי' לה אות יד {כ"מ}
ב/יא משנת חיים יומא עמ' תלא
ב/יא משנת חיים ערכין עמ' תריט-תרל
ב/יא משנת יעקב עבודה עמ' שלח-שלט
ב/יא נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' ד
ב/יא נתיבים במשפט העברי עמ' 228
ב/יא עיונים ומחקרים ח"א עמ' 219
ב/יא פני אברהם (פרלמן) דף מח ע"ב
ב/יא פרי אברהם אליעזר
ב/יא פרשת המלך
ב/יא קדושת יו"ט (אלגזי) דף סו ע"ד
ב/יא קדשי יהושע עמ' תתיב, תתנה, תתנט
ב/יא קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תקמט
ב/יא שארית נתן (לוברט)
ב/יא שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' טז, רפד
ב/יא שמועת חיים יומא ח"ב עמ' קכה
ב/יא שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' שכ
ב/יא שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' תמג, תמה
ב/יא שערי טהר ח"א שער ג סי' יא אות א, ד, שער ד סי' א אות ב, ח"ב שער ד סי' יט אות ב, ח"ג שער א סי' יג אות ז, ח"ה שער א סי' ד אות ב
ב/יא תפארת חיים (שאכעט) דף פט ע"ג
ב/יב אבי עזרי ח"ד
ב/יב אבני ציון ח"א סי' מב אות א
ב/יב אור הישר [לח"מ הל' מעה"ק רפ"ו, אור הישר זבחים פו ע"א]
ב/יב אור יקרות הל' שופר פ"א ה"ג
ב/יב אור תורה (שוורץ) ח"ד סי' ט
ב/יב אורה ושמחה הל' שופר פ"א ס"ק מא
ב/יב אוריתא יד עמ' לב
ב/יב אמונת יהושע עמ' קכה
ב/יב אשר למלך
ב/יב בדבר מלך ח"ח עמ' ג
ב/יב בדבר מלך חי"ג עמ' קלד
ב/יב בית פנחס (וולף) עמ' 120
ב/יב בני יעקב
ב/יב בנין אהל מועד דף יב ע"ב {עצמות עולה שפרשו}
ב/יב ברקאי ח"א עמ' 125
ב/יב הגהות רימ"א
ב/יב ואתה תחזה ח"ג
ב/יב זבחי תרועה סי' כח אות א, ג
ב/יב חזו"א על הרמב"ם
ב/יב חי' הגר"ח החדש עמ' קב
ב/יב חי' הראי"ה
ב/יב חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד זבחים פז ע"א]
ב/יב חסדי דוד ח"ז עמ' תרלז
ב/יב יד בנימין ר"ה עמ' תכה-תכו {לאחר זריקה}
ב/יב ידי משה (בוצק') הל' מעילה סי' טז
ב/יב ידי משה (בוצק') זבחים סי' קיז
ב/יב יצחק ירנן הל' שופר פ"א ה"ג
ב/יב ישועות יעקב מועד עמ' תרסו
ב/יב מבשר טוב קדשים עמ' קעח
ב/יב מוריה שנה ו גל' ז עמ' טו {לאחר זריקה}
ב/יב מנחת חינוך ח"ב עמ' צד
ב/יב מנחת יהודה (בוים) דף עג ע"ב-ע"ג, עד ע"ד {כרבה}
ב/יב מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' פז
ב/יב מעין גנים (מזרחי) דף טו ע"א {פרשו לאחר זריקה}
ב/יב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קמד ע"א
ב/יב מקראי קדש (תשנג) עמ' רב
ב/יב מראה כהן זבחים עמ' רכה {עצמות עולה}
ב/יב מרגניתא דר"מ
ב/יב נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף עה ע"ד
ב/יב נתיב אברהם ח"א עמ' עד {כ"מ}
ב/יב עבודת הזבח מעילה סי' ג ס"ק כא
ב/יב עבודת לוי (לוין) סי' כו, לט
ב/יב עורה שחר דף מו ע"ב
ב/יב פנת יקרת (תשעא) עמ' סו {ר"ח הלוי}
ב/יב צמח דוד (שלוניקי) ח"א דף סג ע"ב {עצמות עולה שפירשו}
ב/יב קרבן אליצור דף צ ע"ב
ב/יב קרית מלך
ב/יב שאל האיש דף קח ע"ד
ב/יב שיח ערב קדשים עמ' קצד, קצז
ב/יב שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' קלז, תעד
ב/יב שמות בארץ (תשנט) עמ' כג
ב/יב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תרטו, תרכב, תרלז
ב/יב שערי היכל זבחים עמ' תשלג {פקעו קודם חצות - משמע שיחזירם}, תשמב {מועלין בהן לעולם - אע"פ שלא יוקטרו, עצמות העולה שפירשו לפני זריקה - כרבה, והטעם}, תשמג {מקד"ק לפני זריקה - ביאור שיטתו}, תשמו {נעשו כמי שנתעכלו - ביחס למעה"ק ו,ג}, תשנא {כיון שהגיע חצי הלילה - כרב יוסף}
ב/יג אבני השוהם (הורוויץ) דף כד ע"ב
ב/יג אור שמח
ב/יג ארעא דרבנן (תשעט) עמ' פז
ב/יג ברור הלכה ביצה לט ע"א ציון ב
ב/יג דברי יהודה דף יט ע"ב {שלהבת}, סי' ד אות ו
ב/יג ואתה תחזה ח"ג
ב/יג חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' רפב
ב/יג חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' תסז-תסח
ב/יג חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף רצא ע"ד
ב/יג לב אריה (בראד) חולין טו ע"א
ב/יג נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף עה ע"א
ב/יג צבי תפארת סי' עד
ב/יג שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' קמב
ב/יג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' שצד
ב/יג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תרכז
ב/יג שפתי מלך
ב/יד אבן האזל
ב/יד אור הישר [אור הישר מעילה ט ע"א]
ב/יד אור ליהודה (תשנט) עמ' קסג-קסד
ב/יד אור שמח
ב/יד אפיקי מגינים פסחים סי' כה
ב/יד אפר קדשים עמ' קמד
ב/יד ארעא דרבנן (תשעט) עמ' רכז
ב/יד בדבר מלך ח"ד עמ' קלד, ח"ח עמ' ד
ב/יד בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' רכב {תה"ד מועלים בו}
ב/יד דברות צבי חי"א סי' יא אות י
ב/יד הר"מ במז"ל - קובץ עמ' קפה
ב/יד ואתה תחזה ח"ג
ב/יד זכרון הרב עמ' 153 {מעילה בדשן}, 154
ב/יד חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' רפג, שפב
ב/יד חי' הריצ"ד
ב/יד חי' הרמב"ם למסכתות יומא ותמורה עמ' 107
ב/יד יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' קמד
ב/יד ידי משה (בוצק') הל' מעילה סי' יז
ב/יד מגדנות נתן דף רצא ע"ד
ב/יד מוריה גל' קצט עמ' כ
ב/יד מחנה יוסף פסחים עמ' נו
ב/יד מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' קכט {הגהות עמק המלך}
ב/יד מצודת דוד (שפרבר) עמ' תכב
ב/יד מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' כט {מל"מ}
ב/יד מקדש דוד קדשים סי' לב ס"ק ב במנחת מרדכי
ב/יד מראה הנוגה
ב/יד מראה כהן זבחים עמ' קעד
ב/יד משנת אליעזר (קונשטט) עמ' קכו
ב/יד משנת חיים יומא עמ' תס
ב/יד משנת חיים יומא עמ' תס
ב/יד סיומי המסכתות עמ' 247
ב/יד עבודת הזבח מעילה סי' ו ס"ק ט
ב/יד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' עב
ב/יד שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' תעח
ב/יד שלמי יוסף יומא ח"א עמ' שיז
ב/יד שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' שפב
ב/יד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' תנ
ב/יד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תרלב
ב/יד שרידי אש ח"א עמ' קט
ב/טו אדרת המלך עמ' קפט-קצ {דישון מזבח הפנימי והמנורה}
ב/טו אור שמח
ב/טו אפיקי מגינים פסחים סי' כה
ב/טו ארעא דרבנן (תשעט) עמ' צז
ב/טו בדבר מלך ח"ד עמ' קלו, ח"ה עמ' כ
ב/טו חד וחלק ח"א דף כא ע"ב
ב/טו יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' קמד
ב/טו יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' של
ב/טו יהגה האריה עמ' קכט
ב/טו מים שאל דף נח
ב/טו מנחת חינוך ח"ב עמ' צז, ח"ג עמ' קפח
ב/טו מראה כהן זבחים עמ' קעד
ב/טו קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תרנ {מל"מ}
ב/טו שרידי אש ח"א עמ' קט
ב/טו תורת הקדש ח"א עמ' רסט
ב/טו תורת מנחם חנ"ג עמ' 137
ב/טז אבני ציון ח"א סי' כה אות ב {מל"מ}
ב/טז אבני קודש מעילה עמ' פד {כ"מ - פמש"פ}
ב/טז אוצרות הרמב"ם
ב/טז אור הישר [אור הישר בכורות נו ע"א ומעילה יב ע"א, עי' לקמן פ"ז ה"ח]
ב/טז אור שמח
ב/טז אנצי"ת ע' גזה הע' 83-84 {כ"מ}
ב/טז אש קודש מעילה עמ' עח, צח {בני יונה שעבר זמנם}, ק {כמו חטאות המתות}
ב/טז אשיחה בחקיך פרה עמ' צו
ב/טז אשר למלך
ב/טז באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' עג
ב/טז בדבר מלך ח"ה עמ' יג, צג, ריד
ב/טז בדבר מלך חי"א עמ' רנז
ב/טז בית המדרש
ב/טז בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ב/טז בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' ח {מל"מ}, עג
ב/טז בית שערים יו"ד בהקדמה
ב/טז בריכת המלך עמ' רו
ב/טז ברכת ראובן דף קיא ע"א {מל"מ}, קעג ע"ד
ב/טז גינת ורדים (תאומים) עמ' קפה
ב/טז דבר יהושע (שו"ת) ח"א סי' סט
ב/טז דגלי יהודה דרוש א דף לו ע"א {כ"מ}
ב/טז דרכי איש דף פב ע"ד
ב/טז דרכי משה ח"א שמעתתא ד פ"א
ב/טז ואתה תחזה ח"ג
ב/טז זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' ר
ב/טז חדושים ובאורים (גרי') מעילה ב ע"א
ב/טז חי' הראי"ה
ב/טז חי' יעקב עמ' קנא
ב/טז חמדת יעקב עמ' 39, 64, 193
ב/טז חקרי לב (לווינבוק) דף יז ע"ג-ע"ד
ב/טז יד סופר עמ' קכו {מל"מ}
ב/טז ידי משה (בוצק') הל' מעילה סי' יח
ב/טז לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' יד אות כו
ב/טז מאור הקדש מעילה עמ' פה
ב/טז מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף ג ע"ב {מל"מ - חצי שיעור}
ב/טז מוריה גל' ריט עמ' מג {כ"מ - בגיזה ועבודה}
ב/טז מטה אהרן שבועות עמ' צא {מל"מ}
ב/טז מנחת חינוך ח"ב עמ' לח {מל"מ}
ב/טז מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' רפא
ב/טז מראה אש ח"א עמ' קפא, רא
ב/טז משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' קפד
ב/טז משנת יעקב כאן
ב/טז משנת יעקב עבודה עמ' קכ {מל"מ}
ב/טז משנת יעקב קרבנות עמ' ריח {מל"מ}
ב/טז נחלת שמואל דף נט ע"ב
ב/טז נר למאור (רבינוביץ) דף סז ע"ד
ב/טז נתן פריו גיטין עמ' סה {מל"מ}, מכות עמ' רי
ב/טז עבודת לוי (רוד') דף לג ע"א
ב/טז עין יצחק ח"ב עמ' תסז {כ"מ}
ב/טז פרי אברהם אליעזר
ב/טז קדשי יהושע עמ' אלף רכ, אלף תקנח
ב/טז קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' רכז {מל"מ}
ב/טז קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' רצג {כ"מ}
ב/טז קול אריה (שוורץ, תשעא) יו"ד עמ' רסט {כ"מ}
ב/טז קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' מט {מל"מ - חצי שיעור}
ב/טז קרית מלך
ב/טז רחש לבב עמ' עא {כ"מ - פמש"פ}
ב/טז רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' תה
ב/טז רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תשטו {מל"מ}
ב/טז שאלת הכהנים תורה דף צג
ב/טז שארית ישראל (מינצברג) או"ח סי' ד {כ"מ - שו"פ}
ב/טז שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' שפב {מל"מ - פמש"פ}
ב/טז שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' שצח {כ"מ}
ב/טז שמחת החג דף עח ע"ב
ב/טז שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' שפז
ב/טז שערי זיו ח"ג דף קנה ע"א-ע"ג
ב/טז שעת הכושר דף לו ע"ד, מא ע"ב {מל"מ}
ב/טז תנופת זהב עמ' 6, 12, 359
ב/טז תפארת ציון (ריבקין) סי' ב אות מא {מל"מ}, סי' ח אות י עמ' קמ {מל"מ}


ג/513 הלכות מעילה פרק ג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ג/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ג/רה"פ הר המוריה (שץ)
ג/רה"פ הרמב"ם המדויק
ג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ג/רה"פ מעשה רקח
ג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ג/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' קע-קעא
ג/רה"פ פי' ר"י קאפח
ג/רה"פ רמב"ם הערוך
ג/רה"פ רמב"ם לעם
ג/רה"פ שם טוב
ג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ג/רה"פ תקנת עזרא
ג/א אבן ישראל (פישר)
ג/א אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' סח אות ה
ג/א אבני ציון ח"א סי' נו אות ה-ו
ג/א אבני קודש מעילה עמ' ד, כד-כה, נד, נט-ס
ג/א אגרא לישרים סי' לא
ג/א אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' שב, שה
ג/א אוצרות הרמב"ם
ג/א אור הישר [אור שמח פ"ה ה"י, לח"מ הל' פסוה"מ פ"ג ה"ז, אור הישר מעילה ב ע"ב ודף טו ע"א]
ג/א אור יעקב פסחים דף סה ע"ב
ג/א אור ליהודה (תשנט) עמ' קעב, קעו-קעז, שכד-שכה
ג/א אוריתא יד עמ' לז {כ"מ - קדשי בה"ב שמתו}
ג/א אחיעזר ח"ב סי' כח ס"ק י, סי' מא ס"ק ט, סי' מב ס"ק ה
ג/א אחר האסף עמ' תקיב-תקיג
ג/א איש על העדה (אלאביץ) עמ' 171
ג/א אמרי הצבי (בער) סוגיות דף י ע"ג {לח"מ}
ג/א אפיקי מגינים זבחים סי' יז, מד
ג/א אפיקי מגינים מנחות סי' טו
ג/א אש קודש מעילה עמ' ט, יח {כל פסולי הקדשים - מעילה מדרבנן}, עו-עז
ג/א אשר למלך
ג/א באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' קפד
ג/א בד קודש (פוברסקי) ח"א דף צ ע"ב, צב ע"ד
ג/א בדבר מלך ח"ד עמ' קכ, ח"ה עמ' יח, כא-כב, כז, לא
ג/א בדבר מלך חי"ג עמ' קלד
ג/א בית המדרש
ג/א בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ג/א בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תב
ג/א בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תמד, תמז
ג/א בני יעקב (גם כ"מ)
ג/א בריכת המלך עמ' קכח
ג/א ברכת שלמה (תשז) עמ' כה
ג/א ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שפה, שפז, שפט
ג/א דברי יהודה דף מח ע"ג-ע"ד, מט ע"א-ע"ד, נ ע"א וע"ד, נא ע"א-ע"ג, נב ע"א וע"ג, נה ע"ג-ע"ד, נז ע"ב {נפסל - מועלים רק מדרבנן}, סי' טו אות א, ג, ח-ט
ג/א דברי יהושע (קלעוואן, תשעא) עמ' רכו, רכט
ג/א דברי תלמוד ח"א עמ' שיא
ג/א דרכי משה ח"א שמעתתא ט פ' א, ז
ג/א הדרת אפרים ח"ב עמ' רסח
ג/א הדרת מלך (זילברברג) דף מט ע"ג-ע"ד
ג/א הפלאות נדרים (תשעג) עמ' קמג-קמד
ג/א הר המלך ח"ז עמ' קלח
ג/א הרועים בשושנים
ג/א ואתה תחזה ח"ג
ג/א ויקן יוסף דף קמד ע"ג
ג/א זכר שלמה (זינגרביץ) עמ' קו {זריקה מועלת ליוצא}
ג/א חדושים ובאורים (גרי') מעילה ב ע"ב
ג/א חזו"א על הרמב"ם
ג/א חזו"א קדשים הוספות בסוה"ס עמ' 354 ס"ק ג, מנחות סי' לב ס"ק לח-לט
ג/א חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' רצה
ג/א חי' הראי"ה
ג/א חי' הריצ"ד
ג/א חי' חפץ חיים
ג/א חנא וחסדא ח"ג דף קז ע"ד
ג/א חסדי דוד ח"י עמ' נח
ג/א יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' רפח-רפט, שיט
ג/א יד המלך (פלומבו)
ג/א יד ושם ח"ב
ג/א ידי משה (בוצק') הל' מעילה סי' יט-כב
ג/א ישורון ח"י עמ' שצג
ג/א יתר הבז (תשסח) עמ' קסו
ג/א כתר המלך
ג/א לב טהור עמ' רכז
ג/א לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' יד אות כה, סי' יט אות א-ב, סי' כה אות א-ג, ה
ג/א מאור הקדש מעילה עמ' נג-נד
ג/א מאור צבי (תשס) עמ' צב, ק
ג/א מאור צבי (תשסה) עמ' פה-פו
ג/א מהרי"ט אלגזי פ"ה אות לז או"ק ה
ג/א מטה אפרים
ג/א מים אדירים דף כא ע"ד, מג ע"א
ג/א מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ג עמ' עז {מועלים מדרבנן}, מנחות עמ' קעה, קעט, קפא, שס
ג/א מנחת חזקיה מנחות עמ' ש
ג/א מנחת חינוך ח"ב עמ' קעז, ח"ג עמ' קפא, קפח
ג/א מנחת יהודה (בוים) דף עא ע"א-ע"ב {היתר אכילה שנינו}
ג/א מנחת כהן (כץ) ח"א דף נב ע"ב {אימורין שיצאו}
ג/א מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף כא (הראשון) ע"ב
ג/א מפתח הבאורים [חי' ר' חיים הלוי דף סה, אבי עזרי ח"ב וח"ד, מנחת ברוך סי' סו אות ב]
ג/א מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' שלא
ג/א מקדש דוד קדשים סי' לה ס"ק ג במנחת מרדכי
ג/א מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' קמז
ג/א מראה אש ח"א עמ' קפד
ג/א מרומי גלים עמ' עח
ג/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/א מרכבת יוסף דף עג ע"ד {קדשים שמתו}
ג/א משברי ים אחע"א עמ' ריד
ג/א משכנות אפרים שבת סי' לה אות ח
ג/א משנת אליעזר (רבינ') עמ' קנא
ג/א משנת חיים ערכין עמ' תקסד, תקעה
ג/א משנת יעקב עבודה עמ' שלט-שמ
ג/א נזיר אחיו (סאויצקי) עמ' קכה
ג/א נחלת שמואל דף טז ע"ב, טז ע"ד, יז ע"א, כד ע"ב, כה ע"א, כו ע"א, נט ע"א
ג/א נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' ד
ג/א נתן פריו סוגיות ח"א עמ' קלא
ג/א ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' רצא
ג/א ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קיג
ג/א עבודת הזבח מעילה סי' א
ג/א עבודת הזבח תמורה סי' ד ס"ק ב
ג/א עבודת לוי (רוד') דף לג ע"א
ג/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' רח
ג/א פניני ים סי' מה
ג/א פרי אברהם אליעזר
ג/א פרי אברהם פסחים סי' יא אות ג {מל"מ}
ג/א פרשת המלך
ג/א קדשי יהושע עמ' תתי
ג/א קובץ חי' תורה (סול') עמ' כה
ג/א קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קצח
ג/א קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שלא
ג/א קרית מלך
ג/א רחש לבב עמ' לו
ג/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' שסה
ג/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' מו, תעט
ג/א רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' פג
ג/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רס
ג/א שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' קצד
ג/א שארית נתן (לוברט)
ג/א שהם וישפה ח"ב
ג/א שיח ערב קדשים עמ' קפה, רמה-רמו, שיב, תמג-תמד
ג/א שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' תקג, ח"ב עמ' תלו, מנחות עמ' קיח, קכב-קכג
ג/א שם משמעון (סטרליץ) עמ' רסו
ג/א שמחה לאיש (אלישר) דף ד ע"ג {מעילה מדרבנן}
ג/א שמחת החג דף פה ע"ב, פז ע"ב, פח ע"ג
ג/א שמחת יו"ט (אלגזי) סי' מב אות א
ג/א שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' כו, שכד
ג/א שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' קפח, שמב
ג/א שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' ל
ג/א שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ד סי' קצד
ג/א שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' תצ
ג/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' תלג
ג/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' שד
ג/א שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' רצג
ג/א שעורי ר"א ליכטנשטין זבחים עמ' 180
ג/א שעורי ר"א ליכטנשטין פסחים עמ' 164
ג/א שער המלך ח"א עמ' תקנח
ג/א שערי היכל זבחים עמ' תשז הערה 5 {נפסלו - מועלין מד"ס - קשה מהגמ'}
ג/א שערי טהר ח"א שער ג סי' יג אות ב, ח"ג שער א סי' א אות ז, סי' ה אות א-ב
ג/א שפת אמת על התלמוד ח"ג דף צד ע"ד, צה ע"א
ג/א תורת המנחה (רוקח) עמ' קצח, ריב, ריד-רטו
ג/א תורת הקדש ח"א עמ' קצא, רמח, רעב, ח"ב עמ' רפט, ח"ג עמ' לח, סג
ג/א תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' שס
ג/א תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' כא-כב, כה
ג/ב אפיקי מגינים זבחים סי' יג
ג/ב גזע ישי דף קכו ע"א
ג/ב הגהות רימ"א
ג/ב הר המלך ח"ז עמ' קלח
ג/ב זכר שלמה (זינגרביץ) עמ' צ
ג/ב חזו"א קדשים הוספות בסוה"ס עמ' 354 ס"ק ג, זבחים סי' י ס"ק ד
ג/ב ידי משה (בוצק') הל' מעילה סי' כג
ג/ב יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' מו
ג/ב מאור הקודש זבחים עמ' קל
ג/ב מזכרת עמ' 120
ג/ב מלחמות יהודה דף כו ע"ד
ג/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ב משברי ים אחע"א עמ' ריד
ג/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' לט
ג/ב ציץ אליעזר ח"ב סי' לא אות ה
ג/ב קדשי יהושע עמ' קנד
ג/ב שיח ערב קדשים עמ' קלח
ג/ב שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' שז, שט
ג/ב שערי היכל זבחים עמ' רפט {חוץ מן הטמא - ע"פ פסוה"מ א,כח}
ג/ב שערי טהר ח"ג שער ג סי' ט
ג/ב תורת הקדש ח"ב עמ' קעא
ג/ג אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קטז
ג/ג אור הישר [לח"מ הל' פסוה"מ פ"א הל"ג]
ג/ג אוריתא יד עמ' לג
ג/ג אמונת יהושע עמ' אלף תלה
ג/ג אש קודש מעילה עמ' טז-יז {כ"מ בשם מהרי"ק}, יח {זריקת פיגול לא מביאה למעילה}
ג/ג בד קודש (פוברסקי) ח"א דף קיד ע"ג
ג/ג בדבר מלך ח"ה עמ' לח
ג/ג בית שערים או"ח סי' שח
ג/ג בני יעקב
ג/ג בתי כנסיות דף כה ע"ב
ג/ג גליונות אבני נזר {כ"מ}
ג/ג דברי יהודה דף נז ע"ג, סי' טו אות ד, סי' יז אות א
ג/ג דגל יהודה (בילו') עמ' סא
ג/ג דרכי משה ח"א שמעתתא ט פ"ה
ג/ג ויקן יוסף דף קמד ע"ד
ג/ג זכר שלמה (זינגרביץ) עמ' צ
ג/ג חזו"א זבחים סי' י ס"ק ד, הוספות בסוה"ס עמ' 354 ס"ק ג
ג/ג חזו"א על הרמב"ם
ג/ג חי' חפץ חיים
ג/ג יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' רצא, שיט
ג/ג ידי משה (בוצק') הל' מעילה סי' כג
ג/ג לקוטי שעורים (שטיין) פסחים ח"ב (תשסז) סי' יב ס"ק א, ה {או"ש}
ג/ג מים אדירים דף מה ע"ב
ג/ג מנחה טהורה דף עא ע"ד {כ"מ}
ג/ג מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' קמב, שד, מנחות עמ' שנט
ג/ג מנחת חזקיה מנחות עמ' קכט
ג/ג מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' שמא
ג/ג מקדש דוד קדשים סי' טז ס"ק ד
ג/ג משכנות אפרים שבת סי' לה אות ג {ר"י קורקוס}
ג/ג משנת ר' אהרן ב"ק עמ' לח {כ"מ}
ג/ג נחלת שמואל דף טו ע"ג, כד ע"ב, כה ע"א, נט ע"א
ג/ג עבודת הזבח מעילה סי' א ס"ק כג
ג/ג קדשי יהושע עמ' שפא, תיב, אלף שה-שו, אלף שח {רמב"ם}, אלף שפה {או"ש}
ג/ג קהלות יעקב פסחים סי' נב
ג/ג קרן הצבי מצוה כה אות ב, מצוה צח אות ז
ג/ג שיח ערב קדשים עמ' שיג
ג/ג שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' קיב
ג/ג שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' קלז
ג/ג שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' רמח
ג/ג שעורי עיון התלמוד נדרים שיעור כה
ג/ג שערי היכל זבחים עמ' רצ {קיבל הטמא וזרק - בפסוה"מ בלא 'זרק'}
ג/ג תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קיט {כר' גידל}
ג/ד אבן ישראל (פישר)
ג/ד אור הישר [אור הישר מעילה ג ע"א]
ג/ד בדבר מלך ח"ד עמ' רכו
ג/ד בינת נבונים דף פט ע"א
ג/ד בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' עב
ג/ד הדר דוד עמ' קד
ג/ד הדר יוסף עמ' קצו
ג/ד ואתה תחזה ח"ג
ג/ד ידי משה (בוצק') הל' מעילה סי' כד
ג/ד מנחת עני (תקמז) דף ל ע"ד
ג/ד מראה הפנים סנהדרין דף נד
ג/ד נמוקי חיים עמ' רסז
ג/ד נר למאור (רבינוביץ) דף יא ע"ד
ג/ד נתיבות שלום (למפרט)
ג/ד רחש לבב עמ' לו
ג/ד שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' מו
ג/ד תפארת חיים (שאכעט) דף פח ע"ג
ג/ה ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קיב
ג/ה קרית מלך
ג/ו אבן ישראל (פישר)
ג/ו אחרית השנים עמ' צא
ג/ו אמרי סופר עמ' מט {מל"מ}
ג/ו אש קודש מעילה עמ' מב-מג {זה אחר זה}
ג/ו בדבר מלך ח"ה עמ' מא
ג/ו בריכת המלך עמ' רעז, רצג
ג/ו בריכת ירושלים עמ' קע
ג/ו דרכי משה ח"א שמעתתא ט פ"ז
ג/ו היכל מלך
ג/ו ואתה תחזה ח"ג
ג/ו זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' רב
ג/ו חי' הגר"ח החדש עמ' תקכט, תקלא
ג/ו חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ב דף סז
ג/ו ידי משה (בוצק') הל' מעילה סי' כה
ג/ו מים אדירים דף לט ע"א, מב ע"ד
ג/ו מלחמות יהודה דף ט ע"ב
ג/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' לח
ג/ו מראה אש ח"ב עמ' קי-קיא
ג/ו מראה הפנים קדושין דף כח
ג/ו שערי טהר ח"ה שער ב סי' יב אות ג
ג/ו שפת אמת על התלמוד ח"ג דף צה ע"א
ג/ז אמרי חיים (שיינברג) עמ' 36
ג/ז אפריון ט עמ' עא
ג/ז בדבר מלך ח"ה עמ' רסז, רעב
ג/ז ברור הלכה סוכה מב ע"א אחרי ציון ד {השמיט כסבור חטאת העוף ואכל}
ג/ז ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' רסג
ג/ז דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' רעט
ג/ז דרכי משה ח"א שמעתתא ט פ"ז
ג/ז ואתה תחזה ח"ג
ג/ז זבח טוב שער ט סי' ח
ג/ז זכרון יהושע (ויסברוד) ח"א עמ' קפז
ג/ז חי' הריצ"ד
ג/ז מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' לז, שיב
ג/ז מרומי גלים עמ' קפט, קצד-קצה
ג/ז משנת יעקב
ג/ז עבודת לוי (לוין) סי' כב ס"ק ד, סי' כג ס"ק א
ג/ז עין תרשיש
ג/ז שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' ס
ג/ז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' שכד
ג/ז שערי היכל זבחים עמ' תקפח {אין מועלין בה - אך פסולה לגמרי}
ג/ז שפת אמת על התלמוד ח"ג דף כא ע"ב
ג/ח חזו"א מעילה סי' לח ס"ק טו
ג/ח מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"ב דף טז
ג/ח משכנות אפרים שבת סי' לה אות כב
ג/ח נחלת שמואל דף כד ע"ב וע"ד
ג/ח שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' רסט
ג/ח תפארת ציון (קואינקה) עמ' קלב
ג/ט אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קלב
ג/ט אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' שב, שו
ג/ט אור יעקב פסחים דף סה ע"א
ג/ט אור ליהודה (תשנט) עמ' קעב, קעה-קעו
ג/ט אישים ושיטות (תשסז) עמ' קפח
ג/ט אמונת יהושע עמ' קכז {ציץ מרצה}
ג/ט בד קודש (פוברסקי) ח"א דף צא ע"ד
ג/ט בדבר מלך ח"ד עמ' קכ, ח"ה עמ' כה, לג, מז
ג/ט בן ימין עמ' נה {כ"מ}
ג/ט ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שפט
ג/ט גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קלט
ג/ט דרכי משה ח"א שמעתתא ט פ"ז
ג/ט היכל התורה (פינצוק) חוב' א עמ' ז {יצאו השיריים}
ג/ט זכרון יהודה (לאש) דף ס ע"ד
ג/ט חדושים ובאורים (גרי') מנחות סי' ב ס"ק ח, יא
ג/ט חזו"א זבחים סי' יט ס"ק יט, מנחות סי' לב ס"ק לג, לה, לט, קדשים קמא סי' כו ס"ק ד-ה, יא, יג
ג/ט חזו"א על הרמב"ם
ג/ט חי' הראי"ה
ג/ט יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' ס
ג/ט ידי משה (בוצק') הל' מעילה סי' כו
ג/ט יתר הבז (תשסח) עמ' קלג
ג/ט כרם אברהם עמ' קטו, קיז
ג/ט לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' יט אות א-ב, ח-ט
ג/ט לחם התמיד עמ' סא
ג/ט מאור צבי (תשס) עמ' קד-קה
ג/ט מאור צבי (תשסה) עמ' פז-צא
ג/ט מנחה טהורה דף יז ע"ד {מרכה"מ}
ג/ט מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' קפא-קפב, קפד
ג/ט מעיני המים
ג/ט מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' קט
ג/ט נתן פריו סוגיות ח"א עמ' קלא
ג/ט ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קיב-קיג
ג/ט קדשי יהושע עמ' רלה, רעד-רעה, אלף שיד
ג/ט קרית מלך
ג/ט קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' לח
ג/ט שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' רמג
ג/ט שלמי יוסף מנחות עמ' קכג-קכד, קכז, קכט, קלא, קסד
ג/ט שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' ל
ג/ט שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' קפח
ג/ט שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' שט, שיב
ג/ט תורת המנחה (רוקח) עמ' קכג, רה, רטו, ריח
ג/י אור הישר [אור הישר מעילה ט ע"ב]
ג/י אור ליהודה (תשנט) עמ' שכה {לנדבה}
ג/י אש קודש מעילה עמ' סט {משלם ללשכה}, עא
ג/י בדבר מלך ח"ה עמ' כח, מא
ג/י דרכי משה ח"א שמעתתא ט פ"ז
ג/י ואתה תחזה ח"ג
ג/י חי' חפץ חיים
ג/י חסדי דוד ח"ז עמ' תרעא-תרעב
ג/י ידי משה (בוצק') הל' מעילה סי' כז
ג/י מנחת אריאל מנחות עמ' קכא
ג/י מנחת חינוך ח"ב עמ' סו
ג/י מרגליות הים סנהדרין יז ע"ב אות י {כ"מ}
ג/י נתיב אברהם ח"א עמ' עד
ג/י פני משה (שלז')
ג/י שפתי מלך
ג/י תורת הקדש ח"א עמ' רעב {קרית ספר}
ג/יא אבני קודש מעילה עמ' סח
ג/יא אור הישר [אחיעזר יו"ד סי' כו, אור הישר מעילה י ע"א]
ג/יא אחיעזר ח"ב סי' כח ס"ק י
ג/יא איש על העדה (אלאביץ) עמ' 172
ג/יא אפיקי מגינים זבחים סי' נא
ג/יא אש קודש מעילה עמ' עא, עד, קא
ג/יא בדבר מלך ח"ה עמ' ל
ג/יא ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שפט
ג/יא גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קסא
ג/יא דברי יהודה דף נא ע"א, נו ע"ד, נז ע"א-ע"ד, סי' טו אות ג, סי' יז אות א
ג/יא דרכי ירוחם עמ' קסז
ג/יא דרכי משה ח"א שמעתתא ט פ"ז
ג/יא ואתה תחזה ח"ג
ג/יא זבח טוב שער יא סי' ב
ג/יא זכר יצחק (תשח) סי' נ, עמ' קעד
ג/יא זכר יצחק (תשן) עמ' קפח-קפט
ג/יא חזו"א על הרמב"ם
ג/יא חי' חפץ חיים
ג/יא יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' שיט
ג/יא ידי משה (בוצק') הל' מעילה סי' כח
ג/יא מים אדירים דף כא ע"ד, כב ע"ב, כט ע"ג, ל ע"ב
ג/יא מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ג עמ' עט
ג/יא מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' רעט
ג/יא מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' קלא
ג/יא מרגניתא דר"מ [תוי"ט ערלה ספ"ב]
ג/יא נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף ק ע"א {כ"מ}
ג/יא נחל עדן (גורדון) דף כו ע"א
ג/יא נחל עדן דף כו ע"א
ג/יא נתיבות שלום (למפרט) עמ' עא
ג/יא ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קיב
ג/יא עוללות (מרגליות) סי' יא עמ' 28 {"אע"פ" במובן "הואיל"}
ג/יא ענפי ארז (זי') דף סו ע"ד
ג/יא פרי אברהם אליעזר
ג/יא קדשי יהושע עמ' תיא, אלף שיא, אלף שיד, אלף תרלט
ג/יא שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' קמה
ג/יא שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תקסז, תרה
ג/יא שערי טהר ח"ג שער א סי' ה אות ב, סי' יג אות ז, שער ב סי' י
ג/יא שפת אמת על התלמוד ח"ג דף צה ע"ג
ג/יא תולדות אדם (מרגליות) פ"ה הערה ד
ג/יא תורת הקדש ח"א עמ' רעא
ג/יא תנופת זהב עמ' 273, 271
ג/יב אבן האזל (גם בהוספות סוף ח"ב)
ג/יב אמונת יהושע עמ' קכו {חלב וביצי תורין}
ג/יב אנצי"ת ע' גדולי הקדש הע' 58
ג/יב ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קיב
ג/יב אש קודש מעילה עמ' קג-קד, קו-קז {החלב יהיה הקדש ליניקת ולדות קדשים}
ג/יב בדבר מלך ח"ה עמ' לג
ג/יב בית אבי ח"ב סי' פא עמ' קיז {מעילה בגידולים}
ג/יב בית המדרש
ג/יב בית שערים יו"ד סי' לא
ג/יב ביתאל ח"א דף יז ע"ב
ג/יב דעת מרדכי ח"א דף פז ע"ד
ג/יב דרכי ירוחם עמ' קסח
ג/יב ואתה תחזה ח"ג
ג/יב זכרון יהודה (מונק) דף עג ע"ג-ע"ד
ג/יב חי' הראי"ה
ג/יב חסדי דוד ח"ז עמ' תרמב
ג/יב יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' שלה, שלז
ג/יב ידי משה (בוצק') הל' מעילה סי' כט
ג/יב יהגה האריה עמ' קל
ג/יב מאור הקדש מעילה עמ' קא-קג, תמורה עמ' קסא
ג/יב מנחת מאיר דף כג ע"א
ג/יב מצודת דוד (שפרבר) עמ' תכד-תכה
ג/יב מרגניתא דר"מ
ג/יב משאת משה (חברוני) פסחים סי' לד עמ' נג
ג/יב משכן בצלאל ח"א סי' מב
ג/יב נזר הקדש (רזין) מנחות דף קלט ע"ב
ג/יב ניר לדוד
ג/יב נמוקי חיים עמ' רסח {כ"מ}
ג/יב נתיב אברהם ח"א עמ' נב-נג
ג/יב נתיבות חיים (קארב) ח"ג - מלואים למשפט סי' כה
ג/יב ספרי דבי רב ח"ג עמ' קצ
ג/יב שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' תקיג
ג/יב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' קצח
ג/יב שעורי ר"א ליכטנשטין זבחים עמ' 181 {חי' הגר"מ}
ג/יב שערי טהר ח"א שער ג סי' י אות א
ג/יב תורה שלמה שמות פכ"ב אות תפח
ג/יב תורת הקדש ח"ב עמ' קעא, ח"ג עמ' עב
ג/יג אמרי כהן (הולנדר) עמ' רצ
ג/יג אשר למלך
ג/יג בדבר מלך ח"ה עמ' לו
ג/יג דבר שאול תמורה סי' נא אות א, ה, סי' נט אות ב
ג/יג ואתה תחזה ח"ג
ג/יג ויטע אשל תמורה ח"א עמ' תו, ח"ב עמ' רכא
ג/יג ידי משה (בוצק') הל' מעילה סי' כט-ל
ג/יג לב אריה (בראד, תשסד) עמ' תמד
ג/יג מנחת מאיר דף כב ע"ד
ג/יג מעין נצח ח"א סי' יט
ג/יג מצודת דוד (שפרבר) עמ' תכג {חלב וביצים}
ג/יג מראה אש ח"א עמ' קפד, קצא, קצז, רג, רז
ג/יג משנת חיים ערכין עמ' תח
ג/יג משנת יעקב
ג/יג ענפי ארז (זי') דף קט ע"ב, קכא ע"ג
ג/יג פאת ים (וינשטוק) ערכין עמ' נט
ג/יג צפנת פענח (ורשה תרצה) סי' קסו
ג/יג קדשי יהושע עמ' אלף קלב, אלף שעז, אלף רטז
ג/יג רלב"ג שמות פי"ג תועלת א עמ' צד, ויקרא פ"א תועלת כא עמ' סג-סד
ג/יג שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' קסד
ג/יג שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' קטו
ג/יג שעות דרבנן סי' יז דף לו ע"ב
ג/יג תורת הקדש ח"ג עמ' לב, עב


ד/514 הלכות מעילה פרק ד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ד/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ד/רה"פ הר המוריה (שץ)
ד/רה"פ הרמב"ם המדויק
ד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ד/רה"פ מעשה רקח
ד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ד/רה"פ מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' קעב-קעג
ד/רה"פ פי' ר"י קאפח
ד/רה"פ רמב"ם הערוך
ד/רה"פ רמב"ם לעם
ד/רה"פ שם טוב
ד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ד/רה"פ תקנת עזרא
ד/א אנצי"ת ע' אשם הע' 138
ד/א בדבר מלך ח"ה עמ' לו-לז
ד/א בית דינו של שמואל עמ' 502
ד/א בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' עב
ד/א ברכות חיים ח"א עמ' צט
ד/א זכרון יהודה (לאש) דף ס ע"ד
ד/א כתב סופר יו"ד סי' פ ד"ה הנה אם, סי' קסד ד"ה אלא מה
ד/א לב מרפא דף נו ע"א
ד/א נחלת שמואל דף לח ע"א
ד/א קדשי יהושע עמ' אלף קעז
ד/ב בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' כה-כו
ד/ב בני יעקב
ד/ב ברית יעקב (פייתוסי) דף ג ע"א {כ"מ}
ד/ב ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' לג
ד/ב דבר שאול תמורה סי' כו אות ח
ד/ב דרכי ירוחם עמ' קסט
ד/ב הגהות רימ"א
ד/ב ואתה תחזה ח"ג
ד/ב חי' הראי"ה
ד/ב ידי משה (בוצק') הל' מעילה סי' לא
ד/ב כרם אברהם עמ' קיט
ד/ב להורות נתן - שו"ת חי"ב עמ' קלז
ד/ב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קעד ע"ד
ד/ב מקום דוד [מגן שאול - שו"ת דף י]
ד/ב מראה אש ח"א עמ' קעג, קפו, רב
ד/ב מרכבת יוסף דף מב ע"א {רק רגלה עולה}, קיב ע"א, קיג ע"ב {ספק אם פשטה קדושה בכולה}
ד/ב משנת יעקב
ד/ב נאם דוד
ד/ב עסק התורה עמ' עח
ד/ב ערך יעקב עמ' קסה
ד/ב קרבן ציון עמ' קמח, קנ, קנב-קנג
ד/ב שושנת יעקב (רפפורט) עמ' פג
ד/ב תורת הקדש ח"ג עמ' לב
ד/ב תנופת זהב עמ' 272
ד/ג אור הישר [אור הישר מעילה ג ע"א]
ד/ג אמונת יהושע עמ' שכז
ד/ג אמרי יושר בכורות דף נג ע"א
ד/ג אמרי יושר פסחים סי' ו ס"ק ד
ד/ג אנצי"ת ע' אשם הע' 62
ד/ג ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קסז
ד/ג אש קודש מעילה עמ' קצב {מועלים במקצתם}
ד/ג בדבר מלך ח"ה עמ' לח, צט, ח"ו עמ' קכז
ד/ג בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' עב, ח"ב עמ' כו
ד/ג הר המלך ח"ז עמ' קלח
ד/ג ואתה תחזה ח"ג
ד/ג ויקן יוסף דף קמד ע"ד
ד/ג חדושים ובאורים (גרי') נזיר כו ע"ב
ד/ג חזון יחזקאל נזיר פ"ג ה"ח
ד/ג חי' הראי"ה
ד/ג חיים לעולם ח"א דף קה ע"ד {כ"מ}
ד/ג חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' תעד, תקיט
ד/ג חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף קמב ע"ג
ד/ג ידי משה (בוצק') הל' מעילה סי' לב
ד/ג מגיני שלמה עמ' קצז
ד/ג פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' נד, נו
ד/ג פרי הארץ (מזרחי) ח"ג חו"מ סי' ז (עז ע"ב)
ד/ג קדשי יהושע עמ' תתכז, אלף קעב, אלף רב, אלף רד, אלף ריא
ד/ג קרית מלך
ד/ג שלמי נזיר עמ' שסז
ד/ג שערי טהר ח"ג שער א סי' טז אות א-ב
ד/ג שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 275
ד/ג שפתי מלך
ד/ד בדבר מלך ח"ה עמ' לז, ח"ו עמ' קכז
ד/ד ואתה תחזה ח"ג
ד/ד חזון יחזקאל נזיר פ"ג ה"ח
ד/ד ענפי ארז (זי') דף קעו ע"א {מל"מ}
ד/ד פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' נה
ד/ד קרית מלך
ד/ד שלמי יוסף נזיר עמ' שצ
ד/ד שלמי נזיר עמ' שנט-שס, שסז
ד/ה אהלי יהודה (הכהן) דף קיג ע"ב {מל"מ}
ד/ה אור הישר [מפרשים הל' שגגות פ"ג ה"ג]
ד/ה אור עולם (שניאורסון) עמ' 767 {מל"מ}
ד/ה אמרות שמואל עמ' ע
ד/ה בדבר מלך ח"ה עמ' נב
ד/ה ואתה תחזה ח"ג
ד/ה חזון יחזקאל נזיר פ"ב הי"א, ערכין פ"ד הי"א {מל"מ}
ד/ה חי' הגר"י סי' לג {מל"מ}, לד
ד/ה חי' הראי"ה
ד/ה חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד כריתות כז ע"ב]
ד/ה חסדי דוד ח"ז עמ' תשכז-תשכח
ד/ה חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף רפב
ד/ה יגיעת ערב ב"ב ח"ב עמ' תקנט {מל"מ}
ד/ה יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' שנח
ד/ה ידי משה (בוצק') הל' מעילה סי' לג
ד/ה כתב סופר יו"ד סי' קסג ד"ה חדא ועוד {שאמר לנכרי להטיל בו מום}
ד/ה מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' קלד
ד/ה מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' עח
ד/ה מועדים וזמנים ח"ג סי' רט
ד/ה מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' צא {מל"מ}
ד/ה מנחת חינוך ח"ג עמ' קכב
ד/ה מנחת חינוך מצוה תסד (דף נז ע"ג)
ד/ה מפתח הבאורים [גרי"ז דף נא]
ד/ה נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' מא {מל"מ}
ד/ה ספיקא דרבנן עמ' קג
ד/ה ענפי ארז (זי') דף נט ע"ג
ד/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' מ
ד/ה קדשי יהושע עמ' אלף קט {מל"מ}, אלף רלה, אלף רלט
ד/ה קונטרסי שעורים נדרים שעור יד אות ט
ד/ה קרבן אליצור דף עא ע"א
ד/ה שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' סט עמ' קסא
ד/ה שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' שי
ד/ה שערי טהר ח"ג שער א סי' טו אות ג
ד/ה שערי יצחק (תשיז) עמ' רמו {מל"מ}
ד/ה שערי לימוד (לוריא) ח"א סי' כו אות ה
ד/ו אהל משה (הורוביץ) ח"א כריתות כז ע"א {מל"מ}
ד/ו אנצי"ת ע' אשם הע' 133 {מל"מ}, 150-148, 151, 152
ד/ו ואתה תחזה ח"ג
ד/ו זכרון יהודה (לאש) דף סו ע"ד
ד/ו חזו"א על הרמב"ם {מל"מ}
ד/ו חסדי דוד ח"ז עמ' תשכה-תשכו
ד/ו ידי משה (בוצק') הל' מעילה סי' לד
ד/ו לבושי מרדכי או"ח עמ' תא {מל"מ}
ד/ו עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' רלד {מל"מ}
ד/ו עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' פה
ד/ו קול דודי (תשף)
ד/ו קול דודי כריתות סי' תרטז-תריז
ד/ו רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' רנא {מל"מ}
ד/ז אהלי חיים עמ' רג
ד/ז אור ליהודה (תשנט) עמ' שכה
ד/ז אנצי"ת ע' אין מפרישין הע' 2, ע' אשם הע' 143-140, 145, 146
ד/ז ואתה תחזה ח"ג
ד/ז חדושים ובאורים (גרי') מעילה י ע"א
ד/ז חזון יחזקאל מעילה פ"ג ה"א
ד/ז חי' הראי"ה
ד/ז יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' שטז
ד/ז ידי משה (בוצק') הל' מעילה סי' לד
ד/ז כטל אמרתי עמ' עה
ד/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' לח
ד/ז נתיב אברהם ח"א עמ' עד
ד/ז נתן פריו נדרים עמ' סח
ד/ז ענפי ארז (זי') דף קח ע"ד
ד/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' מ
ד/ז פנת יקרת (תשנד) סי' צח אות א ס"ק ב
ד/ז קול דודי כריתות סי' תרטז, תריט
ד/ז קרית מלך
ד/ז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' שיא
ד/ח אבן האזל
ד/ח אבני החושן סי' תו סעיף א
ד/ח אבני ציון ח"ד עמ' קלב {מל"מ}
ד/ח אהלי יהודה (הכהן) דף קיג ע"ב
ד/ח אוצרות הרמב"ם
ד/ח אור הישר [לח"מ הל' ערכין פ"ה הי"ד]
ד/ח אור עולם (בלומנפלד) דף סט ע"א {מוכר שלמים לא עשה כלום}
ד/ח אור עולם (שניאורסון) עמ' 718
ד/ח אור תורה (בלומ') דף סו ע"ג
ד/ח אמרי זאב דף ו ע"ג {מל"מ}
ד/ח אמרי נפתלי ח"ב עמ' רמז
ד/ח אמרי סופר עמ' פב
ד/ח אנצי"ת ע' דבר שאינו שלו הע' 230
ד/ח אפיקי מגינים זבחים סי' ט עמ' לה-לו
ד/ח אפיקי מגינים מנחות סי' סא
ד/ח ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קפו
ד/ח אש תמיד עמ' רנט
ד/ח באהלה של תורה או"ח סי' פט אות א
ד/ח באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פ"ח ה"א מושב שרים אות ג, ה"ג באר שרים אות ט
ד/ח בדבר מלך ח"ה עמ' רנז
ד/ח בדי הארון (הכהן) עמ' 16
ד/ח בית המדרש
ד/ח בית זבול ח"ד עמ' מ
ד/ח בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' קצה, קצח
ד/ח בית שערים או"ח סי' שנז
ד/ח בני יעקב
ד/ח ברור הלכה ב"ק יב ע"ב ציון ב {מל"מ}
ד/ח בריכת המלך עמ' פה, קמז-קמח, קנב
ד/ח ברכת מרדכי ב"ק עמ' ק
ד/ח ברכת מרדכי ענינים עמ' קל
ד/ח גבורת יצחק מ"ש עמ' יח
ד/ח גינת ראובן תרומות עמ' תתתקמז
ד/ח דברות אליהו ח"א עמ' פו {מוכר עולתו ושלמיו}
ד/ח דרכי משה ח"א שמעתתא ח פ' א
ד/ח הלכה רבה ח"א עמ' 215
ד/ח ואתה תחזה ח"ג
ד/ח זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' קצז
ד/ח זבח שלמה ח"א עמ' ע {לח"מ}, ח"ב עמ' קצג, רלב, ח"ד עמ' צו
ד/ח זכרון ישעיהו דף לב ע"ג
ד/ח חוף ימים ח"ב סי' כה אות ג
ד/ח חזו"א ב"ק סי' ג ס"ק טו
ד/ח חזון יחזקאל זבחים פי"א ה"ד
ד/ח חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 173
ד/ח חי' הגאון אדר"ת עמ' ל, לו, לח-מב {מוכר עולה ושלמים - לא מכור}
ד/ח חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' כג עמ' צו
ד/ח חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' ד, שע
ד/ח חי' הראי"ה
ד/ח חי' הרמב"ם למסכתות יומא ותמורה עמ' 121 {מכירה בקנין חליפין}
ד/ח חי' ר"מ מאימראן פסחים עמ' שלג
ד/ח חנא וחסדא ח"א דף קפג ע"ד
ד/ח חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' סה עמ' ריב
ד/ח חשבונות של מצוה עמ' תלז
ד/ח יגיעת ערב ב"ב ח"ב עמ' תקנט, תקסז, תרסה
ד/ח יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' כא, מג
ד/ח ידי משה (בוצק') הל' מעילה סי' לה
ד/ח יטב פנים ח"ב דף צח
ד/ח כבוד הלבנון דף לו ע"ג {המוכר עולה ושלמים}
ד/ח כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' רעג {מל"מ}
ד/ח לב מבין
ד/ח לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' יז אות א-י {מוכר עולתו ושלמיו}
ד/ח להורות נתן - שו"ת חי"ב עמ' קלו
ד/ח מאור למלך ב"ק עמ' נא
ד/ח מבשר טוב קדשים עמ' פב
ד/ח מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' ס, ח"ב עמ' תקו
ד/ח מהרי"ט אלגזי פ"ד אות ל או"ק ג, פ"ו אות נח או"ק א-ב, פ"ח אות פא או"ק ו
ד/ח מחקרים במשפט התלמודי עמ' 73, 60, 53
ד/ח מחשבת הקודש ח"א דף כז ע"ב, מה ע"ב
ד/ח מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' פט, שמא {מל"מ}
ד/ח מלחמות יהודה דף קכח ע"ד
ד/ח מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' שלה
ד/ח מנחת חינוך ח"א עמ' מב, ק, רעד, רפז, ח"ב עמ' תקעב, ח"ג עמ' רכג
ד/ח מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' צד
ד/ח מעין נצח ח"א סי' לה, ח"ב סי' צח
ד/ח מעיני המים
ד/ח מעשה הבא בעבירה עמ' 289
ד/ח מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף כג ע"ב, קפח ע"ב
ד/ח מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ב]
ד/ח מצעדי גבר ב"ק סי' מ אות ד-ה
ד/ח מרחשת ח"א סי' מ אות א
ד/ח מרכבת יוסף דף לט ע"א וע"ג, מו ע"א {המוכר עולתו}, מג ע"ג {מל"מ}
ד/ח משאת מרדכי ב"ק עמ' מד
ד/ח משאת משה (חברוני) פסחים סי' כט עמ' מז
ד/ח משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תנא
ד/ח משכן בצלאל ח"א סי' ב-ד, ט
ד/ח משנת חיים זבחים עמ' קלח
ד/ח משנת יעקב כאן
ד/ח משנת יעקב נשים ח"א עמ' סו
ד/ח משנת ר' אהרן ב"ק עמ' עט
ד/ח משפטי שלמה (קרליץ) ח"ב סי' יט עמ' קב
ד/ח נדרי זריזין ח"א עמ' תקלב {מל"מ}
ד/ח נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קטו
ד/ח נזר הקודש (רוזין, שו"ת) אהע"ז סי' מב אות טז
ד/ח נתיב מאיר
ד/ח נתן פריו ב"מ עמ' רפג
ד/ח עבודת הזבח תמורה סי' ח ס"ק יד
ד/ח ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' קיד
ד/ח פני אברהם (שפירא) עמ' קלד {מרכה"מ}
ד/ח פרשת השבוע (תשעב) ח"ג עמ' 64
ד/ח צמח ארז עמ' תכז {מוכר עולתו ושלמיו}
ד/ח צמח מנחם דף מט ע"א {מל"מ}
ד/ח קדשי יהושע עמ' סה, ע, עח, קו, אלף תסט {רמב"ם}, אלף תקנד {מל"מ}
ד/ח קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' שלז-שלח
ד/ח קונטרסי שעורים קדושין שעור יא אות ט
ד/ח קרבן ציון עמ' רצו {מל"מ}
ד/ח קרני ראם (ירמוש) עמ' קב
ד/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תיח
ד/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק ח"א עמ' קב, קד, שמא, שמט, תכב
ד/ח רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רה
ד/ח שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף כה ע"א
ד/ח שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' עד עמ' קפה
ד/ח שלמי שמעון (תשמו) עמ' לז
ד/ח שם עולם (רבין) ח"א עמ' לח {מל"מ}
ד/ח שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' שיז, שכד
ד/ח שעורי הרב חלה עמ' קצז
ד/ח שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' נה, קנט
ד/ח שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' רלז
ד/ח שעורי עיון התלמוד ב"ב עמ' פח {מל"מ}, פט {מרכה"מ}
ד/ח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תיד
ד/ח שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' שמד
ד/ח שעורי ר"א ליכטנשטין פסחים עמ' 202
ד/ח שערי היכל זבחים עמ' תרטז {לא עשה כלום - קשה מפסוה"מ ו,ד}
ד/ח שערי זיו ח"ג דף פח ע"ב, קכה ע"ב
ד/ח שערי שאול ב"ק עמ' קפו {מל"מ}
ד/ח שפת אמת על התלמוד ח"ג דף כב ע"ב
ד/ח תורת הקדש ח"ב עמ' קנה, ח"ג עמ' סט-ע
ד/ח תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' ריא
ד/ח תחומין חי"ג עמ' 402
ד/ח תשובה מיראה (תשסו) עמ' כז, עה
ד/ט אבי עזרי ח"ג
ד/ט אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' לד אות ה
ד/ט אור הישר [טעם המלך הל' אישות דף יא (דפוס למברג), חת"ס אהע"ז ח"ב סי' קנד, מל"מ הל' ערכין פ"ו הל"ד, קצוה"ח סי' קיז ס"ק ה]
ד/ט אור יעקב נדרים עמ' עג, עה
ד/ט אור ליהודה (תשנט) עמ' שלב {מל"מ}
ד/ט אוריין תליתאי (אפשטיין) דף לב ע"א
ד/ט איים בים נדרים סי' לב אות א, ד {מעילה בקונמות}
ד/ט אמרי בינה (אוירבך) - נדרים סי' ט ד"ה וראיתי {מל"מ}, ד"ה כתב הרמב"ם
ד/ט אמרי כהן כתובות סי' ט ס"ק ב {מל"מ - מעילה בקונמות}
ד/ט אמרי סופר עמ' כד
ד/ט אמרי שפר (סגל) עמ' פ {מל"מ}
ד/ט אפיקי מגינים נדרים סי' כח-כט, לה, לח
ד/ט אשר למלך
ד/ט אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' ב, קמט, קסד, קעב-קעג
ד/ט באורי סוגיות (הוניגסברג) נדרים סי' ב ס"ק ב
ד/ט באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' ריד, שסא
ד/ט באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' שעג
ד/ט בדבר מלך ח"ה עמ' לט, מא
ד/ט בדבר מלך חי"ג עמ' ר
ד/ט בדבר מלך חי"ח עמ' לד {היתה לפניו ככר של הפקר ואמר ככד זו הקדש נטלה ע"מ לאכלה מעל לפי כולה}
ד/ט בינת דניאל ח"א עמ' קמג-קמה {מל"מ - חפץ מסוים}
ד/ט בית המדרש
ד/ט בית יחזקאל (סרנה) נדרים דף ט
ד/ט בית יצחק (ברטלר) נדרים סי' ד אות ב, סי' ט אות א, סי' י אות ב
ד/ט בית שערים יו"ד סי' שטו
ד/ט ברור הלכה ביצה לט ע"א ציון ד {מל"מ}
ד/ט ברור הלכה נדרים לד ע"ב ציון א
ד/ט ברור הלכה נדרים לה ע"א ציון ג
ד/ט ברית אברהם (פרנס) עמ' תקע
ד/ט בשבילי התלמוד ח"ב נדרים כה ע"ב {מל"מ}
ד/ט גדולי שמואל נדרים דף לד ע"ב, לה ע"א {מל"מ}
ד/ט דבר אברהם ח"ב סי' כד אות ו
ד/ט דבר יהושע (שו"ת) ח"ג יו"ד סי' לג
ד/ט דברות משה נדרים עמ' קעט {מל"מ}, ב"ק ח"ב סי' פ ענף ב
ד/ט דברות צבי חי"א סי' י אות י, יג
ד/ט דברי יהודה דף מב ע"ב, סי' יא אות ו
ד/ט דברי יהושע (קלעוואן, תשעא) עמ' שד {מל"מ}
ד/ט דברי שמואל (מאדלינגר) דף ג ע"ב, יח ע"ג {מל"מ - מזיד}
ד/ט דודאי משה עמ' לז {מל"מ}
ד/ט דעת מרדכי ח"א דף לב ע"א {מל"מ}
ד/ט דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' קנה
ד/ט דרכי ירוחם עמ' קע
ד/ט הגהות מוהר"י קרט עמ' נז
ד/ט הגהות רימ"א
ד/ט הפלאות נדרים (תשעג) עמ' קנא, רנד, שמב, שפג, שצה-שצו, שצח, תיא-תיב, תיד, תקו
ד/ט ואתה תחזה ח"ג
ד/ט וגר זאב עמ' קעה {מל"מ}
ד/ט ויקח אברהם [בתי כהונה (תצו) בית אבות מד ע"א]
ד/ט ונתן לכהן עמ' קלט
ד/ט זאת ליעקב במדבר עמ' שו {מל"מ}
ד/ט זכר יצחק (תשן) עמ' שמב
ד/ט זכרון הרב עמ' 341 {מל"מ - אוסר פירות חברו עליו}
ד/ט חוקי חיים (גאגין) דף קו ע"ב, קז ע"ג {מל"מ}
ד/ט חזו"א זבחים סי' ד ס"ק טז, יט
ד/ט חזו"א על הרמב"ם
ד/ט חזון יחזקאל נדרים פ"ב ה"ט
ד/ט חי' הגר"ח החדש עמ' קצד
ד/ט חי' הגרז"ס נשים עמ' קלא, קלג {מל"מ}
ד/ט חי' הגרי"ח עמ' סא
ד/ט חי' חתם סופר
ד/ט חי' ירוחם
ד/ט חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רלא, נשים ח"ב עמ' שפא
ד/ט חי' ר' שמואל נדרים עמ' קכא-קכב, קעח, קצג-קצד, רלא {מל"מ}
ד/ט חסדי דוד ח"ג עמ' שיב-שיג {מל"מ}
ד/ט חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 422
ד/ט חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' רט, תכט-תל {מל"מ}
ד/ט חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ב דף סה, קלה {מל"מ}
ד/ט חתן סופר קניינים ח"א עמ' קמו
ד/ט ידי משה (בוצק') הל' מעילה סי' לו
ד/ט יקב זאב דף עו ע"ג {מל"מ}
ד/ט ישועות יעקב מועד עמ' תקיג, תקלג
ד/ט כבוד יו"ט
ד/ט כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' רמד {מל"מ}
ד/ט לב ים נדרים עמ' י-יב {מל"מ}, קצו {קונם כללי יש לו פדיון}, קצח {מל"מ - מעילה בנדר בלי התפסה}
ד/ט להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קעה {מל"מ}
ד/ט להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' יא
ד/ט לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' ב {מל"מ}
ד/ט מאור יהושע סי' סח {יש מעילה בקונמות}
ד/ט מאור למלך נדרים עמ' ג {מל"מ}, קיח-קיט {מל"מ}, קכא {מל"מ}, קכב {אבי עזרי}
ד/ט מבשר טוב קדשים עמ' רה
ד/ט מחנה חיים ח"א סי' צג דף קמט ע"ג
ד/ט מטה אהרן ר"ה עמ' יט {מל"מ}, שבועות עמ' צ, צב
ד/ט מלאכת מחשבת עמ' קצו, קצח
ד/ט מלואי אבן ח"ג עמ' סו
ד/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' לז-לח
ד/ט מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' קנט
ד/ט מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' י {מל"מ}
ד/ט מסורה חט"ז עמ' נב
ד/ט מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' תקח
ד/ט מפתח הבאורים [חתם סופר אהע"ז ח"ב סי' קנד]
ד/ט משא יד ח"א עמ' רסח, רעא
ד/ט משברי ים עדל"ת סי' לד ס"ק ג
ד/ט משה ידבר (תשעו) עמ' קנח {מל"מ}
ד/ט משכן אהרן עמ' קו
ד/ט משמר הלוי עמ' קכה {אבי עזרי}
ד/ט משנת חיים ערכין עמ' תרעג, תרפא, תרפז-תרפט, תרצא, תרצה
ד/ט משנת חיים קדושין עמ' שמז, תז
ד/ט משנת יעקב הפלאה עמ' כח, רסח-רסט, רעח-רעט
ד/ט משנת יעקב כאן
ד/ט משנת ר' אהרן נדרים עמ' נו {מל"מ}, קצח
ד/ט משנת שמחה
ד/ט משפטי שלמה (קרליץ) ח"ב סי' כז עמ' קכט
ד/ט משפטי שמואל (רבינוביץ) ח"א דף כח ע"א {מעילה בקונמות}
ד/ט נדרי זריזין ח"ג, שו"ת והוספות על חי' הש"ס עמ' סט
ד/ט נחל יצחק (תשעב) ח"ד עמ' כא {מל"מ}
ד/ט נטעי נתן (פריד) סי' פב {מל"מ}
ד/ט נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' נח
ד/ט נתיבות שלום (למפרט)
ד/ט נתן פריו ביצה עמ' סד
ד/ט נתן פריו נדרים עמ' א {מל"מ}, כג, סא, סב, סה, סח
ד/ט סיני ק עמ' תקעז-תקעח
ד/ט ספיקא דרבנן עמ' קכ
ד/ט פינות הבית דף נו ע"ג
ד/ט פני אברהם (פרלמן) דף לט ע"א
ד/ט ציץ הקודש ח"א דף מה ע"ב
ד/ט קדשי הגבול פי"ב דף יז ע"ד, יח ע"ג, יט ע"א
ד/ט קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' לד, רכד {מל"מ}
ד/ט קובץ ביאורים (שפירא) הפלאה עמ' קצז {מל"מ}
ד/ט קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' שנז {מל"מ}
ד/ט קונטרסי שעורים נדרים שעור א אות ה, שעור ב אות ד, ו, שעור ז עמ' 118, שעור י אות ט
ד/ט רחש לבב עמ' לא {מל"מ}
ד/ט רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' נה, סא, קכא
ד/ט רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' כד, מח-מט, נג, ח"ב עמ' רסז
ד/ט שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף קט ע"א, קיג ע"א
ד/ט שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' קי
ד/ט שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' קצה אות יא {מל"מ}
ד/ט שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' מג
ד/ט שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' יז אות א
ד/ט שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תרלז
ד/ט שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' רכז
ד/ט שמחת יו"ט (אלגזי) סי' לה אות ד, סי' סט {מל"מ}
ד/ט שמחת מלך עמ' 181
ד/ט שער המלך - טעם המלך ח"א עמ' שעו
ד/ט שערי זיו ח"ג דף קי ע"ד {מל"מ}, קנ ע"ג
ד/ט שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' שכב {מל"מ}
ד/ט שערי טהר ח"ב שער ד סי' ו אות ג
ד/ט שערי טהר ח"ג שער א סי' טז אות ב, שער ג סי' יג אות ו, ח"ד שער א סי' כו אות ט, ח"ח סי' סב אות א
ד/ט שערי יצחק (תשיז) עמ' עט {מל"מ}, צד, קד-קה, קז-קח
ד/ט שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 309
ד/ט שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 196
ד/ט שערי ישר שער ג פכ"ג אות יא
ד/ט שערי תודה ח"א דף ל ע"ב {מל"מ}
ד/ט שערי תודה ח"ב דף יז ע"ג, כא ע"ב {מל"מ - מעילה בקונמות רק בנדר שע"י התפסה}
ד/ט שפתי מלך
ד/ט תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' י ס"ק ט
ד/ט תולדות יצחק (פחימא) חולין - באר התלמוד עמ' מ
ד/ט תורת הקדש ח"א עמ' קיא, קכג
ד/ט תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' פב
ד/ט תפארת ציון (קואינקה) עמ' קג, קט
ד/ט תפארת ציון (ריבקין) סי' ז אות כו {מל"מ}, סי' ח אות י עמ' קלט {מל"מ}
ד/ט תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' תקצב {מל"מ}
ד/י אהל חייא עמ' תקנג
ד/י אור הישר [אור שמח הל' נדרים פ"ח הי"א]
ד/י אור יעקב נדרים עמ' עד-עה, קכו
ד/י אפיקי מגינים נדרים סי' כח-כט, לה, לח
ד/י בדבר מלך ח"ה עמ' מא
ד/י בינת דניאל ח"א עמ' קמה
ד/י בית יצחק (ברטלר) נדרים סי' ד אות ב
ד/י בן אשר סי' מו אות ח
ד/י בני יעקב (כ"מ)
ד/י ברור הלכה נדרים לד ע"ב ציון ב
ד/י בריכת ירושלים עמ' סח, עז {בקונמות}
ד/י דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' קנח
ד/י הגהות רימ"א
ד/י הפלאות נדרים (תשעג) עמ' תיא-תיב
ד/י ואתה תחזה ח"ג
ד/י זכרון הרב עמ' 336 {קונמות מצטרפים - לא עם קדשי בדה"ב}
ד/י חזון יחזקאל נדרים פ"ב ה"ט
ד/י חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' סא
ד/י יד יהודה (אשכנזי) דף נ ע"ד, נא ע"א
ד/י לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' ג {מרכה"מ}
ד/י מאור למלך נדרים עמ' קיח-קיט {מרכה"מ}
ד/י מלואי אבן ח"ג עמ' סט
ד/י מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' ריג
ד/י מנחת חינוך ח"ב עמ' לז
ד/י משכן אהרן עמ' קו
ד/י נתן פריו נדרים עמ' סג
ד/י ספיקא דרבנן עמ' קכ
ד/י עבודת הזבח מעילה סי' ח ס"ק טו
ד/י עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' מז
ד/י עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שפו ס"ק כג {בקונמות}
ד/י קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' כט, צד
ד/י קונטרסי שעורים נדרים שעור ב אות ו-ז
ד/י קרית מלך
ד/י רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' מה {שו"פ מכולם}, סא {מנדר כזה}
ד/י רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' נג
ד/י תולדות יצחק (פחימא) חולין - באר התלמוד עמ' מ
ד/י תפארת ציון (קואינקה) עמ' קט
ד/יא אבן שלמה (ניימן) עמ' קכד
ד/יא אור יעקב נדרים עמ' קג
ד/יא אוריין תליתאי (תאומים) דף קו ע"ב
ד/יא אמרי בינה (אש) דף קמו ע"ב {א"צ פדיון כשיקצצו}
ד/יא אפיקי מגינים נדרים סי' כח-כט, לה, לח
ד/יא בית המדרש
ד/יא בני יעקב
ד/יא ברור הלכה נדרים כח ע"א ציון כ
ד/יא ברכת שלמה (תשז) עמ' מד
ד/יא ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' רסב, שסב
ד/יא גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל ב סי' ב
ד/יא דברי חיים (אוירבך) יו"ד סי' מו ד"ה ועי' (בהמ"ח), מים חיים סי' לד ד"ה כתב
ד/יא הפלאות נדרים (תשעג) עמ' ריח, שמב, שסט
ד/יא הרי בשמים (הורוביץ) ח"ה עמ' צב {מל"מ}
ד/יא ואתה תחזה ח"ג
ד/יא חזון יחזקאל נדרים פ"ב ה"ד
ד/יא חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 384
ד/יא חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף רפב
ד/יא ימי שלמה
ד/יא ירושלים דדהבא עמ' לז {מל"מ - קדושת הגוף לא פקעה בכדי}
ד/יא כגן עדנים עמ' קפד
ד/יא כתב סופר אהע"ז סי' סח ד"ה ואני {וכיון שנקצצו אינן צריכין פדיון אלא נהנין בהן מיד}
ד/יא לב ים נדרים עמ' קמד-קמה, קמז, קנא {כעולא}
ד/יא לבושי מרדכי או"ח עמ' רלח
ד/יא מים שאובים עמ' תפה, תצב
ד/יא מלאכת שלמה (חכים)
ד/יא מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קעה ע"ג, קעז ע"ג
ד/יא מראה אש ח"א עמ' קטו {כעולא}
ד/יא מראה הפנים נדרים דף יא
ד/יא נדרי זריזין ח"א עמ' קצח, ריד
ד/יא נטעי נתן (פריד) סי' עב
ד/יא ערהשה"ע קדשים סי' צג אות לד
ד/יא פורת יוסף (שלופר) דף מז ע"ד
ד/יא צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קטז אות ד
ד/יא קדשי יהושע עמ' אלף קעג
ד/יא שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף קיא ע"ב, קיב ע"א
ד/יא שערי טהר ח"ב שער ד סי' כו אות ד
ד/יא שעת הכושר דף לד ע"א
ד/יא תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' פג


ה/515 הלכות מעילה פרק ה *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ה/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ה/רה"פ הר המוריה (שץ)
ה/רה"פ הרמב"ם המדויק
ה/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ה/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ה/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' קעד-קעה
ה/רה"פ פי' ר"י קאפח
ה/רה"פ רמב"ם הערוך
ה/רה"פ רמב"ם לעם
ה/רה"פ שם טוב
ה/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ה/רה"פ תקנת עזרא
ה/א אש קודש מעילה עמ' צז {מקדיש אפר}
ה/א בד קודש (פוברסקי) נדרים עמ' נו
ה/א בדבר מלך ח"ה עמ' נז
ה/א בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' עא
ה/א הר המלך ח"ז עמ' קלט
ה/א ואתה תחזה ח"ג
ה/א חוקת עולם עמ' 157 {בדק הבית עד שיפדו}
ה/א יד דוד (קרלין) ח"א דף סא ע"א
ה/א ידי משה (בוצק') הל' מעילה סי' לו
ה/א לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' כה אות ג
ה/א מנחת חינוך ח"ב עמ' לו, תקסו {מל"מ}
ה/א מראה הפנים ב"ב דף טו
ה/א משכנות אפרים שבת סי' ד {ר"ח הלוי}
ה/א נחלת מים סי' א אות ד {ר"ח הלוי}
ה/א נתן פריו נדרים עמ' סד
ה/א עיני דוד
ה/א פרי החג דף כ ע"ג {משעה שהוקדשו}
ה/א פרפרת משה ח"א עמ' תקצט
ה/א פרשת המלך
ה/א צמח דוד (רפפורט) אות רנז
ה/א קול דודי (תשף)
ה/א קרית מלך
ה/א שיח ערב קידושין עמ' ס {ר"ח הלוי}
ה/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 315
ה/א תהלה לדוד (אמאדו) ח"ב דף קיד ע"ג {כ"מ}
ה/א תורת הקדש ח"ג עמ' עח
ה/א תפארת בחורים פאה עמ' תקנא {תקנת עזרא}
ה/ב בדבר מלך ח"ה עמ' יד
ה/ב ידי משה (בוצק') הל' מעילה סי' לו
ה/ב ספיקא דרבנן עמ' קכא
ה/ב קדשי יהושע עמ' אלף קעט-קפ, אלף קפג
ה/ב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 305
ה/ג אור ליהודה (תשנט) עמ' שכג
ה/ג אור ליהודה קדושין עמ' שטז
ה/ג אש קודש מעילה עמ' קנח {ר"י קורקוס}
ה/ג בדבר מלך ח"ה עמ' יד, נד
ה/ג בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' נו
ה/ג ואתה תחזה ח"ג
ה/ג מאור הקדש מעילה עמ' קלד
ה/ג מעלין בקודש גל' ח עמ' 107
ה/ג משנת יעקב
ה/ג משפטי עזיאל ח"ה עמ' שי
ה/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' מא
ה/ג ערך יעקב עמ' רלג
ה/ג פני אברהם (שפירא) עמ' רמג
ה/ג קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קנג
ה/ד אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' מו
ה/ד אמרי משה (פודהורצר) עמ' ד
ה/ד בדבר מלך ח"ה עמ' יד
ה/ד בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' נו
ה/ד בית שערים או"ח סי' נח, קפ
ה/ד דקה מן הדקה דף נז ע"ד
ה/ד ויאמר יעקב (גרוס) עמ' טז
ה/ד חלקו של יוסף (אמאדו) דף פ ע"ד
ה/ד יד סופר עמ' פא
ה/ד ידי משה (בוצק') הל' מעילה סי' לז
ה/ד יעלת חן עמ' רסז
ה/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' שצג, תא, ח"ב עמ' רעד
ה/ד מצודת דוד (שפרבר) עמ' תכט {כמה שנים}
ה/ד משה ידבר (תשעו) עמ' ש
ה/ד עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' סח
ה/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' מא
ה/ד קרן הצבי מצוה מב אות א
ה/ד תפארת ציון (ריבקין) סי' ז אות מז עמ' קלא {לזמן מרובה}
ה/ה אבן ישראל (פישר) ח"ה עמ' קפח
ה/ה אבני ציון ח"א סי' יד אות ג, סי' נב אות ג, ח"ב סי' ע אות ד
ה/ה אבני קודש מעילה עמ' קה
ה/ה אגרא לישרים סי' לז
ה/ה אגרות הגרי"ד עמ' כב
ה/ה אגרות משה יו"ד ח"א סי' קז
ה/ה אוצמפה"ת ב"מ סא ע"א הע' 116 {כ"מ}
ה/ה אור הישר [ברית יעקב סי' צה, לח"מ הל' ערכין פ"ו ה"ל]
ה/ה אור המאיר (שפירא) סי' יז אות ד
ה/ה אישים ושיטות (תשסז) עמ' קיב {מקדיש בית בנוי}
ה/ה אמרי כהן (הולנדר) עמ' טו, רכב {שעה"מ}
ה/ה אש קודש מעילה עמ' קד {מחובר - אפילו פגם לא מעל}, קי, קעג
ה/ה בד קודש (פוברסקי) ח"א דף מט ע"ג
ה/ה בדבר מלך ח"ה עמ' מב
ה/ה בדבר מלך חי"ז עמ' קצט {המקדיש בית בנוי הדר בו לא מעל}
ה/ה בית אהרן (סוויאדישץ) דף י ע"א {מעילה בהנאת דירה}, יא ע"ב-ע"ג {בצל אילן}
ה/ה בית הלל (כגן) ע"ז עמ' נא, נו
ה/ה בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' רלג
ה/ה בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' נו
ה/ה בני שמואל דף קד ע"ד
ה/ה ברור הלכה פסחים כו ע"א ציון ב, ביצה לט ע"א ציון ב
ה/ה ברכת הזבח (נדפס באסיפת זקנים סוף מס' מעילה)
ה/ה ברכת ראובן דף קפ ע"ב
ה/ה בתי כהונה (תצו) בית ועד סי' ח, דף סח ע"א
ה/ה בתי כהונה (תשסה) עמ' קיא
ה/ה גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' ריד
ה/ה גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' פו
ה/ה דעת ותבונה מכשירין עמ' תמג
ה/ה דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תתקפ
ה/ה דרכי ירוחם עמ' קעא
ה/ה ואתה תחזה ח"ג
ה/ה ויטע אשל עמ' שצה {נהנה באבק}
ה/ה חדושים ובאורים (גרי') מעילה יג ע"א
ה/ה חזו"א על הרמב"ם
ה/ה חזון יחזקאל מעילה פ"א הי"ב
ה/ה חי' הראי"ה
ה/ה חי' חתם סופר
ה/ה חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' רלז ד"ה והנה {הדר במערת הקדש או בצל אילן או שובך של הקרש אע"פ שנהנה לא מעל}
ה/ה חי' מהרי"א צטרון עמ' קמד
ה/ה חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' קמג, נשים ח"ב עמ' קפ
ה/ה חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' פב
ה/ה חסדי דוד ח"ד עמ' שכא, ח"ז עמ' תרמו
ה/ה יד דוד (לוריא)
ה/ה יד סופר עמ' ו-ז
ה/ה ידבר שלום ח"א עמ' רד
ה/ה ידי משה (בוצק') הל' מעילה סי' לח
ה/ה יראה ואהבה עמ' פח
ה/ה כבוד מלכים (מרגליות)
ה/ה כטל אמרתי עמ' עה
ה/ה לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' לח אות י {בבית בנוי}
ה/ה להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' כד
ה/ה לשד השמן (לוין, תרפט) דף נח ע"ד, נט ע"א
ה/ה מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' שסא
ה/ה מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' מב
ה/ה מחנה יהודה (חסמן) עמ' קנה-קנז {בית}
ה/ה מחקרי ארץ חו"מ סי' ג
ה/ה מנחת חינוך ח"א עמ' רנט, ח"ב עמ' לו, תקס
ה/ה מסורה ח"ח עמ' נח
ה/ה מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' שפא, שפג
ה/ה מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תצב (קיט)]
ה/ה מצודת בן ציון דף ס ע"ג {המקדש בית בנוי}
ה/ה מקור ישראל דף קג ע"ד {בית בנוי}
ה/ה מקורי הרמב"ם לרש"ש
ה/ה מראה הפנים ע"ז דף כב
ה/ה מרגניתא דר"מ
ה/ה משא יד ח"א עמ' רכב {כ"מ}
ה/ה משכן בצלאל ח"א סי' נב (בסופו)
ה/ה משכנות אפרים שבת סי' ד {ר"ח הלוי}
ה/ה משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' שפז-שצב
ה/ה משנת יעקב מדע עמ' עט-פג, זמנים ח"א עמ' רלז-רמ, ח"ב עמ' קסו-קסז, קדושה עמ' שי, שיב {כ"מ}, הפלאה עמ' רפב
ה/ה משנת יעקב עבודה עמ' שמד-שנג
ה/ה משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' כג אות ח {מל"מ}
ה/ה משנת רבנו יוסף עמ' 210
ה/ה נחל יצחק (תשעב) ח"ד עמ' קלא {כ"מ}
ה/ה נר יצחק (ריף) עמ' יג, סג
ה/ה נשמת חיים (תשסח) חו"מ ענינים סי' א עמ' ב
ה/ה נתיב אברהם ח"ב עמ' קלו
ה/ה נתיבות חיים (קארב) ח"ג - מלואים למשפט סי' כג {תלוש ובסוף חברו}
ה/ה נתן פריו מגילה עמ' שסא
ה/ה סדר יעקב ח"א לדף מז ע"ב (ד"ה אמר רב)
ה/ה סופר המלך ח"ב עמ' רכ
ה/ה עבד המלך (תשסט) עמ' יט
ה/ה עבודת מתנה עמ' קמב
ה/ה עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' כה
ה/ה עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' נח-נט, סג
ה/ה ענפי ארז (זי') דף קו ע"ב
ה/ה עצי אלמוגים סי' קנט ס"ק י {כ"מ}
ה/ה עצי חיים על מועדים עמ' שכג-שכד
ה/ה ערך יעקב עמ' רלא-רלב
ה/ה פד"ר ח"ג עמ' 315 {המקדיש בית בנוי}
ה/ה פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' יב
ה/ה פרח מטה אהרן (סול') מדע עמ' 135
ה/ה פרשת המלך
ה/ה צמח ארז עמ' תקיג {מקדיש בית בנוי}
ה/ה צרור החיים (יעקב)
ה/ה קהלות יעקב מעילה יא
ה/ה קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' ח, לד
ה/ה קונטרסי שעורים גיטין שעור ו אות ה, שעור י אות טז-יז, ב"מ שעור כו אות טו
ה/ה קרבן אליצור דף פה ע"ב
ה/ה קרית מלך
ה/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' צט, תקפא, שבועות ח"ב עמ' רב
ה/ה שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קסח
ה/ה שופריה דיעקב (מערך) דף כח
ה/ה שיח ערב פסחים עמ' קכ {ר"ח הלוי}
ה/ה שם יוסף (אליקים) הל' שכירות פ"ב ה"ד
ה/ה שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' צא
ה/ה שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' רד
ה/ה שנות חיים (קלוגר) עמ' תיא
ה/ה שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' רעד
ה/ה שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' צה, צז
ה/ה שעורי ר"א ליכטנשטין פ' השואל עמ' 295, 297-298 {גר"מ הלוי}, 300
ה/ה שער המלך כאן, וח"א עמ' ה, של, טעם המלך ח"א עמ' שלא
ה/ה שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 324, 329, 330
ה/ה שערי ישר שער ג פכ"ד אות ז
ה/ה שפתי מלך
ה/ה תורת הקדש ח"א עמ' קיא
ה/ה תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' לא
ה/ו אהל ישרים דף לא ע"ג {כ"מ בשם ר"י קורקוס}
ה/ו אהל משה (הורוביץ) ח"א שבת כ ע"א
ה/ו אור הישר [אור הישר תמורה לא ע"ב ומעילה יב ע"ב]
ה/ו אמונת יהושע עמ' רטז {או"ש}, תטו, אלף שא, אלף תרסב {או"ש}
ה/ו אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קיד {ערבה}
ה/ו אנצי"ת ע' אילן הע' 51, ע' אשם מעילות הע' 24 {או"ש}, ע' גדולי הקדש הע' 18, 23, 38, 39, 43, 44, 49, 50
ה/ו אנצי"ת ע' דבר שלא בא לעולם הע' 180
ה/ו אש קודש מעילה עמ' ק {זבל שבחצר הקדש}
ה/ו באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' שפו
ה/ו בדבר מלך ח"ד עמ' יב-יג, ח"ה עמ' יז, מג
ה/ו בית אהרן (סוויאדישץ) דף יג ע"א {שימוש בערבה זו ללולב}, כו ע"א
ה/ו בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' נז
ה/ו ברור הלכה פסחים נו ע"ב לפני ציון א
ה/ו ברכת אמת סי' ה עמ' לח-לט
ה/ו ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' קצז
ה/ו בשבילי העבודה עמ' קמח {או"ש}
ה/ו בשבילי הקודש סי' יח אות ח {או"ש}
ה/ו בשבילי הקרבנות סי' יח אות ג {או"ש}
ה/ו בשבילי השמחה החדש סי' לד אות ה {ערבה}
ה/ו בשבילי השמחה סי' לד אות ה {מעילה בערבה}
ה/ו בתי כהונה (תצו) בית ועד סי' ח, דף סט ע"א
ה/ו בתי כהונה (תשסה) עמ' קיב, קטז
ה/ו גדולי שמואל ב"ב דף עט ע"א {או"ש}
ה/ו גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' רסב
ה/ו דברי חיים (אוירבך) כתובה סי' כ ד"ה ולפ"ז
ה/ו דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' רלב
ה/ו דעת כהן סי' רח
ה/ו דעת מרדכי ח"א דף פט ע"ג
ה/ו דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תתקעט
ה/ו דרכי ירוחם עמ' קעב
ה/ו הגהות מוהר"י קרט עמ' נג
ה/ו הד משה עמ' 52, 55 {אין מעילה בגידולים}
ה/ו הר המלך ח"ז עמ' קלט
ה/ו ואתה תחזה ח"ג
ה/ו ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א רפב ע"ד, ח"ב סז ע"ד]
ה/ו חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' עה
ה/ו חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' עה
ה/ו חי' הראי"ה
ה/ו חי' חפץ חיים
ה/ו חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"ב עמ' קלח ד"ה ובזה {גם פ"ד דפסחים נתבאר שמועלין בגדולי הקדש}
ה/ו חי' מהר"ם שיק זרעים עמ' קמג
ה/ו חסדי דוד ח"ז עמ' תרמד
ה/ו חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' קח
ה/ו חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' ריח-ריט, רכא
ה/ו טורי אבן המפואר ר"ה עמ' רנג
ה/ו יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' שלד
ה/ו ידי משה (בוצק') הל' מעילה סי' לט-מ
ה/ו להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קעא {או"ש}
ה/ו ליבא בעי דף עה-עז
ה/ו מאור הקדש מעילה עמ' קט
ה/ו מועדים וזמנים ח"ב סי' קלו
ה/ו מוריה גל' צט עמ' מז {או"ש}
ה/ו מזבח חדש דף כ ע"א
ה/ו מחנה יהודה (אשכנזי) דף קנו ע"א
ה/ו מי באר (פסח) דף עד ע"ד, עה ע"א-ע"ב {מעילה בגידולים}
ה/ו מים אדירים דף כג ע"ג {או"ש}
ה/ו מלך שלם דף פג ע"ב
ה/ו מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' רג-רד, רז {או"ש}
ה/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' תצט
ה/ו מעלין בקודש גל' ח עמ' 164 {עשבים בכותל המערבי}
ה/ו מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ד]
ה/ו מצודת דוד (שפרבר) עמ' תכה {בור, מעין, ערבה}
ה/ו מראה הפנים פאה דף לד
ה/ו מרחשת ח"ב סי' מ אות ב
ה/ו מרכבת יוסף דף נב ע"ג {מעילה בגידולין}
ה/ו משא בני קהת
ה/ו משכן בצלאל ח"א סי' מב
ה/ו משמר הלוי עמ' קח {או"ש}, קיב
ה/ו משנת יעקב
ה/ו משנת ר' אהרן נדרים עמ' רט
ה/ו משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' קלט {עד ט"ז אמה}
ה/ו נר למאור (רבינוביץ) דף מג ע"ג
ה/ו נתן פריו נדרים עמ' סו
ה/ו סדר משנה הל' שופר פ"א ה"ג עמ' נט, סב-סג {ערבה}, סד {השמיט שמותר לקחת את הערבה למצוה, ראב"ד - בסתם ערבה של הקדש יש מעילה}, סה {ההבדל בין ערבה של הקדש לגידולי הקדש}
ה/ו עבודת לוי (רוד') דף לד ע"א, נד ע"א
ה/ו עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' עג, צ
ה/ו פי אריה דף מד ע"ג
ה/ו פני אברהם (שפירא) עמ' קעו, קעח, קפב {או"ש}
ה/ו פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' יב
ה/ו פניני רבנו הגרי"ז עמ' שיג, תרמט {או"ש}
ה/ו פנת יקרת (תשנד) סי' פז אות א
ה/ו פנת יקרת (תשעא) עמ' שפה
ה/ו פרי עץ חיים (קרויס) עמ' רכ
ה/ו פרשת המלך
ה/ו צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קפג אות ד
ה/ו קדשי יהושע עמ' קסא, תק {או"ש}, תרמג {או"ש}, תשטו {או"ש}, תתס {או"ש}, אלף קעב, אלף רצה {או"ש}, אלף תקצה, אלף תרלו {או"ש}
ה/ו קרבן אליצור דף פג ע"ב {ר"י קורקוס}
ה/ו שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף נז ע"א
ה/ו שושן עדות דף קיד ע"א
ה/ו שלמי ירוחם
ה/ו שלמי שמחה ח"ה עמ' עה
ה/ו שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' רג
ה/ו שער המלך על תהלים יום ג עמ' רט {מועלים בפירות האילן}
ה/ו שערי זיו ח"ב דף לט ע"ד, ח"ג דף קט ע"ד, קמט ע"ב {או"ש}, קנג ע"ב-ע"ג
ה/ו שערי טהר ח"ג שער א סי' ג אות ח, סי' טז אות ב, שער ג סי' יד אות ב, ח"ד שער א סי' כו אות ח
ה/ו שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 293
ה/ו שערי לימוד (לוריא) ח"ג עמ' פח
ה/ו שפתי מלך
ה/ו תורת האוהל (תשנג) עמ' תקה
ה/ו תורת הקדש ח"ב עמ' רפא {אור שמח}
ה/ו תפארת אריה עמ' פז, פט {ראב"ד - ערבה}
ה/ו תפארת בחורים פאה עמ' תקס {אבי עזרי}
ה/ז אור הישר [מפרשים בהל' ע"ז פ"ז הי"ב, אור הישר מעילה יד ע"א]
ה/ז אש קודש מעילה עמ' קטו-קטז
ה/ז בדבר מלך ח"ד עמ' יב, ח"ה עמ' נז
ה/ז בתי כהונה (תצו) בית ועד סי' ח, דף סט ע"ג
ה/ז בתי כהונה (תשסה) עמ' קיח-קיט
ה/ז דברי שלום ואמת (בוזגלו)
ה/ז המאור הגדול (יעבץ) עמ' רנט
ה/ז הר המלך ח"ז עמ' קמ
ה/ז ואתה תחזה ח"ג
ה/ז חי' הראי"ה
ה/ז מאור הקדש מעילה עמ' קכג
ה/ז מעיני המים
ה/ז מעשה רקח
ה/ז מרחשת ח"ב סי' מ אות ב
ה/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/ז משרת משה (עטייה)
ה/ז נאם דוד (לפני פ"ד)
ה/ז עין ימין דף יג ע"א {כ"מ}
ה/ז צדקה לחיים (תשסח) עמ' מג
ה/ז צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' רלא
ה/ז קרבן אליצור דף כח ע"א {כ"מ}
ה/ז שילוח הקן עמ' קפג
ה/ז שערי טהר ח"א שער ג סי' יא אות ז
ה/ח אבן ישראל (פישר) ח"ו עמ' רא
ה/ח אור שמח
ה/ח בית יוסף להבה עמ' קצז
ה/ח דבר אברהם ח"א סי' לח אות ד
ה/ח דעת מרדכי ח"א דף קה ע"א וע"ד
ה/ח ואתה תחזה ח"ג
ה/ח חי' חפץ חיים
ה/ח חסדי דוד ח"ז עמ' תרמו
ה/ח מעין החכמה עמ' קצד {כ"מ}
ה/ח מקור חסד עמ' שמא
ה/ח עין יהודה עמ' צד-צה, צז
ה/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' צט
ה/ח שם אליעזר דף צו ע"ב
ה/ח שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' רג
ה/ח שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' קכ-קכא
ה/ט אבן ישראל (פישר) ח"ו עמ' רא
ה/ט אגם מים עמ' ג-ה
ה/ט אנצי"ת ע' גזבר הע' 35
ה/ט אש קודש מעילה עמ' קיז {אין מועלים בנבייה}
ה/ט דובר ישרים ר"ה-יוה"כ-סוכות עמ' טו
ה/ט ואתה תחזה ח"ג
ה/ט ויקח אברהם [לשון למודים יו"ד כט ע"ג, פנים מאירות ח"ד סי' נב]
ה/ט חי' הראי"ה
ה/ט חסדי דוד ח"ז עמ' תרמו
ה/ט ידי משה (בוצק') הל' מעילה סי' מא
ה/ט מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' נב
ה/ט מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' רטז {מל"מ}, ח"ג עמ' רה {אבן האזל}
ה/ט מקדש דוד קדשים סי' לג ס"ק ג במנחת מרדכי
ה/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/ט פני אברהם (שפירא) עמ' קעח {אבן האזל}
ה/י אבני החושן סי' קצג סעיף א
ה/י אוצרות הרמב"ם
ה/י אורים ותומים - תומים סי' צה ס"ק ג
ה/י אמונת יהושע עמ' אלף כט {או"ש}, אלף שמז {שער העבד}
ה/י אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' שסד {שערו}
ה/י אמרי שפר (פרידלר) חולין סי' כד אות ב {או"ש}
ה/י בד קודש (פוברסקי) ח"א דף מט ע"א {ראב"ד}
ה/י ברור הלכה סנהדרין טו ע"א ציון ד
ה/י ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' רפד
ה/י גושפנקא דמלכא
ה/י דברי אהרן עמ' קכב {העומד ליגזז}
ה/י המדות לחקר ההלכה מדה יט אות נא
ה/י ואתה תחזה ח"ג
ה/י ויקח אברהם [בתי כהונה (תצו) בית אבות מד ע"א, חוקי חיים קו ע"ג]
ה/י חזון יחזקאל חולין פ"א ה"ג {או"ש}
ה/י חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' סד
ה/י חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' סד
ה/י חכמת אליהו ח"ב סי' צה אות יב
ה/י טעם ודעת הל' טו"מ פ"ג שעה"צ אות קצה
ה/י יד אברהם אהלות עמ' נט
ה/י יד אברהם מקואות פרק ט משנה ד אות כא
ה/י ידי משה (בוצק') הל' מעילה סי' מב
ה/י לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' טו אות ח-י
ה/י לקוטי הלכות סנהדרין ח ע"א (לדף טו ע"א) עין משפט אות ס
ה/י מטה אהרן שבועות עמ' רפד
ה/י מים אדירים דף סד ע"א, סט ע"ד
ה/י מנחת חינוך ח"ב עמ' רפו
ה/י מעשה רקח
ה/י משנה הלכות ח"ב דף כב ע"ב
ה/י עבד המלך (תשא)
ה/י ערהשה"ע טהרות סי' ט אות ג
ה/י פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' צט
ה/י פני אברהם (פרלמן) דף מו ע"ד, מט ע"ד {שערו}
ה/י קדשי יהושע עמ' אלף תקצא {או"ש}
ה/י קהלות יעקב קדושין סי' מא ס"ק ב, סנהדרין סי' י, מעילה סי' ב ס"ק ב, זבחים בהוספות סי' ג ס"ק ב, מנחות סי' כט, חולין סי' יח
ה/י קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' צ {שיער העומד להיגזז}, דברים עמ' סא {שער העומד ליגזז - כמחובר}
ה/י רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רב
ה/י שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף מח ע"ב
ה/י שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קנא
ה/י שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' רע
ה/י שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' רא
ה/י שמחה לאיש (שונשול) דף לד ע"ג
ה/י שמן למאור (מלכי) דף כ ע"ב
ה/י שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' רעב
ה/י שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות נא
ה/י שער המלך ח"ב עמ' תלט
ה/י שפתי מלך
ה/י תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' תתקנג
ה/יא אהלי יהודה (הכהן) דף נח ע"ד
ה/יא אור יעקב נדרים עמ' קכו
ה/יא אור שמח
ה/יא אמונת יהושע עמ' תיז
ה/יא אמרי בינה (אוירבך) - נדרים סי' י ד"ה שוב ראיתי, סוגיות סי' ד [ג] ד"ה ועיין
ה/יא אנצי"ת ע' גדולי הקדש הע' 28, 35, 37, ע' גדולין הע' 139
ה/יא בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' עה
ה/יא ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' קצז
ה/יא גינת ראובן תרומות עמ' תרצג
ה/יא דעת מרדכי ח"א דף פט ע"ג
ה/יא ואתה תחזה ח"ג
ה/יא ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א רפב ע"ד, ח"ב סח ע"א]
ה/יא זכרון שלמה (ורנר) עמ' רכא {אע"פ שלא פדה - הגידולים חולין}
ה/יא חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' תלד-תלה, ח"ג עמ' ריח, רכ
ה/יא ידי משה (בוצק') הל' מעילה סי' מג
ה/יא לשד השמן (שפרינץ) או"ח דף כז ע"א וע"ד
ה/יא מראה הפנים נדרים דף כה
ה/יא משברי ים אחע"א עמ' עז
ה/יא משה ידבר (תשעו) עמ' רס
ה/יא משכן בצלאל ח"א סי' מב
ה/יא משנת חיים יומא עמ' תנד
ה/יא משנת ר' אהרן נדרים עמ' רט
ה/יא נזר הקדש (רזין) מנחות דף קיב ע"ג-ע"ד
ה/יא עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' פ
ה/יא פרי יצחק (תשעו) עמ' עג
ה/יא קדשי יהושע עמ' אלף קע
ה/יא קרית מלך
ה/יא שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף לח ע"א
ה/יב ואתה תחזה ח"ג
ה/יב.
ה/יג אמונת יהושע עמ' אלף שצו
ה/יג אמרי בינה (אוירבך) - נדרים סי' י ד"ה עוד יש להתבונן
ה/יג אנצי"ת ע' גדולי הקדש הע' 72, 74
ה/יג ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קיב
ה/יג אשר למלך
ה/יג בית המדרש
ה/יג גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' רסב
ה/יג ואתה תחזה ח"ג
ה/יג מנחת מאיר דף כב ע"ד
ה/יג מצודת דוד (שפרבר) עמ' תכג-תכד {חלב וביצים}
ה/יג מראה אש ח"א עמ' קפד
ה/יג נשמת חיים (תשסח) אהע"ז סי' קצה עמ' שנז
ה/יג עבודת לוי (רוד') דף לג ע"א
ה/יג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' מ
ה/יג שפתי מלך
ה/יג תורת הקדש ח"א עמ' קצא
ה/יד אבי עזרי ח"א
ה/יד אבן האזל
ה/יד אבני קודש מעילה עמ' ד, כה {אבי עזרי}
ה/יד אהל חייא עמ' תרלג-תרלד
ה/יד אהלי יהודה (הכהן) דף לג ע"ד {מל"מ}
ה/יד אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"ה ה"ג הע' 2, וליד הע' 5 {מל"מ}
ה/יד אור הישר [אברהם יגל על ר"ה כח ע"א]
ה/יד אורח צדקה עמ' רלז-רלח
ה/יד אמרי חיים (שיינברג) עמ' 63 {מל"מ}
ה/יד בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' קפז
ה/יד בדבר מלך ח"ג כאן, עמ' מב, ח"ד עמ' קלז, ח"ה עמ' כ
ה/יד בית אהרן וישראל גל' א עמ' ט, יג, גל' ל עמ' לג
ה/יד בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' קכ {מל"מ}
ה/יד בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' קכ {מל"מ}
ה/יד בני בנימין (נבון) ח"א דף עב ע"ג {מל"מ}
ה/יד ברור הלכה סוכה נא ע"א ציון ז
ה/יד בריכת ירושלים עמ' רד
ה/יד ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' שנה
ה/יד גור אריה יהודה (תשעח) עמ' נב
ה/יד הרי בשמים (הורוביץ) ח"ה עמ' קי {מל"מ}
ה/יד זבח שלמה ח"ד עמ' מב
ה/יד חי' הגר"מ זמבה סי' יב {רמב"ם}, כז {מל"מ}
ה/יד חי' הראי"ה
ה/יד חי' מהר"ם שיק שבת עמ' תב
ה/יד חי' עזיאל
ה/יד חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' פד
ה/יד חי' ר"ש קלוגר שבת עמ' נב {מל"מ}
ה/יד חמדת ישראל ח"ב דף י ע"ב {מל"מ}
ה/יד חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' רצח, ח"ב עמ' תמא, מהדו"ב ח"א עמ' קנב
ה/יד חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף רנט ע"ד
ה/יד יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' רכז
ה/יד ידי משה (בוצק') הל' מעילה סי' מד
ה/יד ירושלים דדהבא עמ' קכא
ה/יד ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' שלא {מל"מ}
ה/יד ישורון ח"י עמ' שפו-שפז {אבי עזרי}
ה/יד כבוד לאיש דף טז ע"ג
ה/יד כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף י ע"ב {מל"מ}
ה/יד לב מרפא דף טז ע"ב {מל"מ}
ה/יד להורות נתן על התורה ח"ב עמ' קמג, במדבר עמ' קכז
ה/יד מגדל צופים ח"ד סי' סד
ה/יד מועדים וזמנים ח"ו סי' לה עמ' נז
ה/יד מחנה ישראל (אליהו)
ה/יד מחשבת הקודש ח"ב דף ז ע"ד {מל"מ}, טז ע"ד {מל"מ}
ה/יד מים שאל דף פ ע"א {מל"מ}
ה/יד מנחם שלמה סי' פז
ה/יד מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רנט {מל"מ}
ה/יד מנחת מחבת עמ' סז
ה/יד מעיני המים
ה/יד מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' תנ
ה/יד מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' לא, נ
ה/יד מקדש דוד קדשים סי' א ס"ק ז, סי' ב ס"ק ה
ה/יד מראה איש ח"ב עמ' פד
ה/יד מראית העין (תשכ) ליקוטים דף קכט ע"ג
ה/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/יד מרכבת יוסף דף קט ע"א {מל"מ}
ה/יד משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תקלז {מל"מ}
ה/יד משכנות אפרים שבת סי' לה אות כה {מל"מ, שעה"מ}
ה/יד משנת חיים ערכין עמ' תרסה {מל"מ}
ה/יד משנת יעקב
ה/יד משנת יעקב זמנים ח"א עמ' קפט-קצ
ה/יד משנת ר' אהרן קדשים מעילה הוספה ס"ק א, ד, עמ' רמג-רמד
ה/יד נועם חכ"ה עמ' קמ
ה/יד נחל עדה עמ' תיח
ה/יד נחלת עזרא ח"ב עמ' 134
ה/יד נטעי נתן (פריד) סי' לו {ניקבו}
ה/יד נמוקי חיים עמ' רסח {מל"מ}
ה/יד ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתרמב {מל"מ}
ה/יד ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' רצא {אבי עזרי}
ה/יד ספיקא דרבנן עמ' כט {מל"מ}
ה/יד עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' כו {מל"מ}
ה/יד עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' סג
ה/יד עלה עזרא עמ' רפב {מל"מ}
ה/יד ענפי ארז (זי') דף יח ע"ב {מל"מ}
ה/יד פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' תרמא {מל"מ}
ה/יד פרשת המלך
ה/יד קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תקמח
ה/יד קול דודי (תשף) (בקיצור)
ה/יד קול דודי כריתות סי' קט-קי
ה/יד קול מבשר (ראטה) ח"ב עמ' נז-נח
ה/יד קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' צב-צג {מל"מ}
ה/יד קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' שעד {מל"מ}
ה/יד שבט הלוי (ווזנר) ח"ו קונטרס הקדשים סי' טו
ה/יד שלמי יוסף סוכה עמ' תקיב
ה/יד שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' קכו
ה/יד שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ד סי' קצד
ה/יד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' תמט, תנא, תנג, תנה
ה/יד שער המלך ח"א עמ' שה
ה/יד שערי היכל יומא מערכה קעא
ה/יד שערי טהר ח"א שער ג סי' יג אות ב, ח"ב שער ד סי' ב אות ב, ח"ג שער ב סי' יב אות א, שער ג סי' טז אות ה, ח"ו סי' לו
ה/יד תורת הקדש ח"א עמ' צב-צג, ק
ה/יד תורת ירוחם ח"ב דף עט ע"ב
ה/יד תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' לב
ה/טו אבן ישראל (פישר)
ה/טו אבני קודש מעילה עמ' עז
ה/טו אור הישר [שו"ת ר"ב אשכנזי סי' א דף ו ע"א (דפוס למברג), לח"מ הל' ערכין פ"א ה"ו]
ה/טו אור לישרים (תשסג) עמ' מו
ה/טו אמונת יהושע עמ' תרעו
ה/טו אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' כו אות ג
ה/טו אנצי"ת ע' בגדי כהנה הע' 195, 196, ע' גוי הע' 312, 321
ה/טו אפיקי מגינים זבחים סי' כא
ה/טו ארעא דרבנן (תשעט) עמ' רו
ה/טו באר בשדה עמ' תקיב {קדשי עכו"ם וכו' מועלין בהן}
ה/טו בדבר מלך ח"ה עמ' מד, מו
ה/טו בדבר מלך ח"י עמ' ל
ה/טו בית אהרן וישראל גל' נג עמ' מב, גל' נד עמ' קל
ה/טו בית המדרש
ה/טו בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' כט
ה/טו בני שמואל דף צט ע"ג
ה/טו ברכת מרדכי פסחים עמ' שסב
ה/טו דברי חפץ עמ' קסג
ה/טו הדר יוסף עמ' קצה, ר
ה/טו הוראות שעה פי"ז
ה/טו חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' שכו
ה/טו חי' הריצ"ד
ה/טו חי' חפץ חיים
ה/טו חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' עג עמ' רכח
ה/טו חתן סופר או"ח ח"א עמ' יז
ה/טו טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' כג
ה/טו ידי משה (בוצק') הל' מעילה סי' מה
ה/טו ירושלים דדהבא עמ' קכ, קכד
ה/טו ישועות ישראל סי' סא סעיף ב
ה/טו להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קעא
ה/טו מבית מאיר ח"ג עמ' צ
ה/טו מחשבת הקודש ח"א דף סד ע"ג
ה/טו מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' רסג
ה/טו מנחת אהרן (בריסק) דף פג ע"א
ה/טו מנחת חינוך ח"ב עמ' לה-לו, מ
ה/טו משכיל לאיתן דף י ע"ב
ה/טו משכנות אפרים שבת סי' לה אות יד {או"ש}
ה/טו משנת חיים יומא עמ' תסג
ה/טו משנת חיים ערכין עמ' רסד, רסה, שעג, תרלז-תרלט, תרפה
ה/טו משנת חיים קדושין עמ' שמ, שנ
ה/טו משנת יעקב הפלאה עמ' רכד
ה/טו משנת יעקב כאן
ה/טו משנת יעקב קרבנות עמ' קסז
ה/טו משנת ר' אהרן קדשים תמורה סי' א ס"ק ה-ו
ה/טו ספרי דבי רב ח"ג עמ' שי
ה/טו עבודת הזבח תמורה סי' ג ס"ק יט, סי' ד ס"ק א, ג
ה/טו עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 172
ה/טו פאת ים (וינשטוק) ערכין עמ' כא
ה/טו פנת יקרת חולין פ"י עמ' ע {מל"מ}
ה/טו קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' סח
ה/טו רלב"ג ויקרא פ"א תועלת כא עמ' סד
ה/טו שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' סז עמ' קנד
ה/טו שדה הארץ ח"ב דף כג ע"ג-ע"ד
ה/טו שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' כב
ה/טו שיח ערב קדשים עמ' קנה
ה/טו שם יוסף (מועטי) ח"ב דף עד ע"ב
ה/טו שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' רלה {כ"מ}
ה/טו שמחת יו"ט (אלגזי) סי' נח אות ח
ה/טו שעורי הגרי"ד עבודת יוה"כ עמ' מז {חי' הגר"מ הלוי}
ה/טו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' תיב-תיג
ה/טו שערי היכל זבחים עמ' שנט {אין מעילה בקדשי גוי - שיטתו בקדשי גוי}
ה/טו שערי טהר ח"ה שער ב סי' טו אות א
ה/טו שערי לימוד (לוריא) ח"א סי' כו אות י בהערה
ה/טו שפתי מלך
ה/טז אבי עזרי ח"א
ה/טז אבני נזר או"ח סי' לז אות ה
ה/טז אבני ציון ח"א סי' נב אות ה, סי' נד אות א
ה/טז אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' שמ
ה/טז אבני קודש מעילה עמ' עח {או"ש}
ה/טז אדרת אליהו (ראם) עמ' נז
ה/טז אור הישר [לח"מ הל' שופר פ"א ה"ג, מל"מ הל' כלה"מ פ"ח ה"ו, אור הישר מעילה יט ע"ב ודף כ ע"א]
ה/טז אור ליהודה (תשנט) עמ' שלג-שלה, שלח
ה/טז אור שמח
ה/טז אורה ושמחה הל' שופר פ"א ס"ק מד
ה/טז אוריתא טז עמ' קסח
ה/טז אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' רח {מעילה בקול}
ה/טז אפיקי מגינים פסחים סי' כה
ה/טז ארעא דרבנן (תשעט) עמ' רז
ה/טז אשר למלך הל' שופר פ"א ה"ג {אסור מדרבנן}
ה/טז באר בשדה עמ' תקט {קול ומראה וריח}
ה/טז בדבר מלך ח"ד עמ' קלו, ח"ה עמ' כ, מב, ח"ח עמ' רלז-רלח
ה/טז בדבר מלך חי"ג עמ' קמא, קצה
ה/טז בדבר מלך חי"ד עמ' קסח
ה/טז בית אהרן (סוויאדישץ) דף ו ע"ב, ט ע"ג, יא ע"א וע"ג, טז ע"ד {קול אסור}
ה/טז בני יהודה דף לד ע"ב
ה/טז בני שלמה עמ' לב
ה/טז ברור הלכה פסחים כו ע"א ציון ד
ה/טז גחלי אש דף כא ע"ג
ה/טז גליונות אבני נזר {כ"מ}
ה/טז דברות אליהו ח"ב עמ' לט
ה/טז דברות משה ב"מ ח"ב סי' נד הערה כד
ה/טז דברי אור ח"ג עמ' פד
ה/טז דברי אש (רטקין) שער כיבוד אב ואם סי' יא אות ב {ריח שעלתה תמרתו}
ה/טז דברי יהודה דף יט ע"ב {ריח}, סי' ד אות ו
ה/טז דור דורים עמ' קכח
ה/טז דעת מרדכי ח"א דף קה ע"ג
ה/טז היכל מלך
ה/טז הרי בשמים (הורוביץ) ח"ה עמ' קי
ה/טז ואתה תחזה ח"ג
ה/טז וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' קיז {ריח}
ה/טז חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' סג
ה/טז חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' קמב
ה/טז חיים ומלך
ה/טז חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' ש
ה/טז טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' שכא
ה/טז יגיעת ערב פסחים עמ' קעח
ה/טז ידי משה (בוצק') הל' מעילה סי' מו
ה/טז יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רצח
ה/טז ישורון ח"י עמ' שפז {אבי עזרי}
ה/טז ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' עא
ה/טז כלילת יופי דף לז
ה/טז כתר כהונה (ולק, תשסד) עמ' מב
ה/טז להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' לב
ה/טז מאורי המועדים עמ' שו {הריח אחרי שעלתה התימורת}
ה/טז מזכרת חיים עמ' לח-לט
ה/טז מטה אפרים הל' שופר פ"א ה"ג
ה/טז מנחת חינוך ח"ב עמ' לז
ה/טז מנחת פתים (ארנטרוי) ח"א עמ' 12-11
ה/טז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף קיא ע"ב
ה/טז מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' כה
ה/טז מפתח הבאורים [גרי"ז דף עז]
ה/טז מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"א דף כג
ה/טז מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' סט
ה/טז מקראי קדש (תשנג) עמ' רא
ה/טז מראה אש ח"ב עמ' ריב
ה/טז נועם ח"ו עמ' צא
ה/טז נר למאור (רבינוביץ) דף יח ע"א
ה/טז נתיב מאיר הל' שופר פ"א ה"ג
ה/טז ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תרא {מל"מ}
ה/טז סדר משנה הל' שופר פ"א ה"ג עמ' מא {אסור מדרבנן}
ה/טז עין יהודה עמ' צה {אסור מדרבנן}
ה/טז עמק החכמה עמ' א
ה/טז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קכג
ה/טז עצי חיים על מועדים עמ' צז
ה/טז פאר הלבנון ח"ב סי' ה אות ה {קול מראה וריח אסורים}
ה/טז פרי אברהם אליעזר
ה/טז פרי הארץ סי' לד
ה/טז צבי תפארת סי' נא
ה/טז צרור החיים (קליין) דף מא ע"ד, מב ע"א
ה/טז קדשי יהושע עמ' קה
ה/טז קול דודי ר"ה סי' תפא
ה/טז ריח שדה דף עב ע"ג
ה/טז רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תסט, תקלז
ה/טז שלמי יוסף ר"ה עמ' רצה
ה/טז שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' רכז-רכח
ה/טז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' תכד
ה/טז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' שצג
ה/טז שעלי דעת גל' ז עמ' 80-82
ה/טז שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 109
ה/טז שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 350
ה/טז שפת אמת על התלמוד ח"א דף קל ע"ג
ה/טז תורת הקדש ח"א עמ' רעא
ה/טז תורת יצחק ח"ב עמ' צא
ה/טז תפארת חיים (שאכעט) דף פה ע"ג
ה/טז תשובות רי"ח זוננפלד עמ' סה {לאחר שתעלה תמרתו}


ו/516 הלכות מעילה פרק ו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ו/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ו/רה"פ הר המוריה (שץ)
ו/רה"פ הרמב"ם המדויק
ו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ו/רה"פ מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' קעו-קעז
ו/רה"פ פי' ר"י קאפח
ו/רה"פ רמב"ם הערוך
ו/רה"פ רמב"ם לעם
ו/רה"פ שם טוב
ו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ו/רה"פ תקנת עזרא
ו/א אבני ציון ח"א סי' נו אות ו
ו/א אבני קודש מעילה עמ' פה, צא-צב, צה
ו/א אגלי טל ח"ב סי' צו אות ז
ו/א אור הישר [אור הישר מעילה יט ע"א]
ו/א אור חדש (מהר"ל) פ"א הע' 710 {נהנה בדבר שאין בו פגם}
ו/א אור ליהודה (תשנט) עמ' שכא, שכג
ו/א אמרי בינה (אוירבך) - בב"ח סי' ד ד"ה אולם למה, ד"ה אגב, תרו"מ סי' יא ד"ה ועוד נראה
ו/א אמרי נפתלי ח"ב עמ' רח {שעה"מ}
ו/א אש קודש מעילה עמ' קנב-קנג {דוקא פוגם ונהנה בדבר אחד}
ו/א באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"א סי' נד אות ב
ו/א באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ה עמ' קצג
ו/א בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' קמב
ו/א בדבר מלך ח"ה עמ' מ, מט, נב, סט
ו/א בית אהרן (סוויאדישץ) דף י ע"א {לא מעל עד שיפגום}
ו/א בכורי חיים ח"ה עמ' צה {או"ש}
ו/א בנין ציון (שמושקוביץ) סי' לז דף מב ע"ד {חייב רק אם התכוון ליהנות}
ו/א גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' כה
ו/א דברות משה חולין עמ' קסח
ו/א דברי חיים ב"מ מח ע"א
ו/א דברי יהודה דף יז ע"א, יח ע"ג, יט ע"א {חייב רק אם התכוון}, סי' ד אות ד, ו
ו/א דין אמת (תקטו) דף יב ע"ג
ו/א דין אמת (תשסז) עמ' שיז
ו/א דרשות ר"י מסלוצק עמ' רא
ו/א הדרת מלך (זילברברג) דף מט ע"ב {צריך שיתכוון להנות}
ו/א ואתה תחזה ח"ג
ו/א זבחי תרועה סי' כח אות ד
ו/א זכרון יהושע (הלוי) ח"א עמ' 5 {שיתכוון ליהנות}
ו/א חדושים ובאורים (גרי') מעילה יט ע"ב
ו/א חזון יחזקאל ב"מ פ"ד ה"א
ו/א חי' הגר"מ זמבה סי' ח
ו/א חכמת גרשון עמ' כד-כה
ו/א חסדי דוד ח"ז עמ' תרנז
ו/א חקרי לב (לווינבוק) דף יז ע"ב
ו/א ידי משה (בוצק') הל' מעילה סי' מז
ו/א כטל אמרתי עמ' עה
ו/א כרם יהושע (ולרשטיין) דף י ע"ג {שו"פ}
ו/א מאור הקדש מעילה עמ' קנב
ו/א מבשר טוב קדשים עמ' קנ
ו/א מהרי"ט אלגזי פ"ה אות מג או"ק ו
ו/א מועדים וזמנים ח"ז סי' רח
ו/א מנחת חינוך ח"ב עמ' לו, מ
ו/א מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' תמט
ו/א מעשה רקח
ו/א מקדש מרדכי (אילן) פ' אמור עמ' קנג
ו/א מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' קנד, קעז
ו/א מרגניתא דר"מ
ו/א מרחשת ח"א סי' מב אות א
ו/א משנת יעקב עבודה עמ' שנה-שנו
ו/א נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' ריח
ו/א נשאל דוד או"ח עמ' ט
ו/א נתיב אברהם ח"א עמ' נז-נח, ח"ב עמ' קלו
ו/א עולת שמואל (לובצר) ח"א דף סה ע"ג
ו/א עמק הלכה (בוימל) עמ' קמד
ו/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' מב
ו/א עצי חיים על מועדים עמ' שיז
ו/א ערך יעקב עמ' רלב {או"ש}
ו/א קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' סג בהגהה
ו/א קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' רמ
ו/א קול דודי (תשף)
ו/א קול דודי כריתות סי' תסב
ו/א קרית מלך
ו/א רביד הזהב (אברך) דף עח ע"ג {פגם ונהנה כאחת}
ו/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תכב
ו/א שירת דוד יבמות-קידושין עמ' שצד
ו/א שערי טהר ח"ב שער ד סי' ו אות ב-ג
ו/א שערי יצחק (תשיז) עמ' קי
ו/א שפתי מלך
ו/א תורת הקדש ח"א עמ' קיא-קיב, ח"ג עמ' סד
ו/א תחומין ח"ח עמ' 183
ו/א תפארת ציון (ריבקין) סי' ח אות א
ו/א תשובה שלמה או"ח מהדו"ת סי' א
ו/א תשובות יהודה דף ב ע"ג {כוונה}
ו/ב אבי עזרי ח"א
ו/ב אבני ציון ח"א סי' נג אות ד {ראב"ד}
ו/ב אור הישר [אור הישר מעילה יט ע"א]
ו/ב אחיעזר ח"ב סי' נ ס"ק ד
ו/ב אמונת יהושע עמ' אלף תלז {תלש צמר}
ו/ב אנצי"ת ע' גזה הע' 115
ו/ב ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קיב
ו/ב אש קודש מעילה עמ' קסא-קסב
ו/ב בדבר מלך ח"ה עמ' מ, נא, צ-צא, צד
ו/ב בדבר מלך חי"ג עמ' קלז
ו/ב בני יעקב (כ"מ)
ו/ב דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' רכט {תלישת צמר}
ו/ב ואתה תחזה ח"ג
ו/ב חי' הראי"ה
ו/ב חי' מהרי"א צטרון עמ' קלט, קמג, קמז
ו/ב חי' ר"מ מאימראן פסחים עמ' קטז
ו/ב חסדי דוד ח"ז עמ' תרס-תרסא
ו/ב יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' שנה
ו/ב ידי משה (בוצק') הל' מעילה סי' מח
ו/ב לב אריה (קרלין) עמ' א, ט
ו/ב לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' יד אות כו
ו/ב מאור הקודש מעילה עמ' ה
ו/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' לו
ו/ב מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' תסב
ו/ב מראה אש ח"א עמ' קכו, קעז, קפא, ח"ב עמ' רנז
ו/ב מרומי גלים עמ' קט-קי
ו/ב מרחשת ח"א סי' מד אות ה, ח"ג סי' טו אות א
ו/ב משארית יעקב עמ' מב
ו/ב משאת משה (חברוני) פסחים סי' קלט עמ' רטו
ו/ב משנת יעקב
ו/ב נחלת עזרא ח"ב עמ' 84
ו/ב נתיב אברהם ח"א עמ' נח-נט
ו/ב עבודת הזבח מעילה סי' ח ס"ק ד, סי' ט ס"ק יג
ו/ב עמק שאלה (טברסקי) עמ' שמב
ו/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' מב
ו/ב פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 62-63 {תלישת קרן}
ו/ב פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 9 {צמר שנתלש}
ו/ב פרי השדה (דייטש) ח"א סי' צב
ו/ב קדשי יהושע עמ' אלף קיז, אלף תריג
ו/ב קול דודי (תשף)
ו/ב קול דודי ר"ה סי' תפב
ו/ב קול מבשר (ראטה) ח"ב עמ' נז
ו/ב קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' צב
ו/ב קרבן ציון עמ' קפד
ו/ב קרית מלך
ו/ב שמחת מלך עמ' 85 {איסור אחר}
ו/ב שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ד סי' קפג
ו/ב שערי טהר ח"א שער ג סי' יא אות ז, ח"ג שער ג סי' יג אות ב, ח"ה שער ב סי' ב אות ב
ו/ב שעת הכושר דף מא ע"ד
ו/ב שפתי מלך
ו/ב תשובות הרי"ד עמ' עו
ו/ג אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' קנז
ו/ג אור הישר [נחלת יעקב (ליסא) פסחים לא בהגהה]
ו/ג אור ליהודה (תשנט) עמ' שמ {לא חילק בין גזבר לאחר}, שמא
ו/ג אות היא לעולם ח"ב דף קצב ע"א
ו/ג אמרי נפתלי ח"ב עמ' רח
ו/ג אש קודש מעילה עמ' קסג {הואיל ואינו חייב קרבן}
ו/ג בדבר מלך ח"ה עמ' מ, ס-סא
ו/ג בית אהרן (צוקרמן) עמ' שצג
ו/ג ברור הלכה קדושין נה ע"א ציון ב
ו/ג ברכת מרדכי ענינים עמ' רז
ו/ג דבר אברהם ח"א סי' א אות טו, סי' ז אות ח, סי' לד אות ד, סי' לח אות ג
ו/ג דור דורים עמ' קכח
ו/ג דרכי משה ח"א שמעתתא ה פ' ו
ו/ג הפלאות נדרים (תשעג) עמ' שצז
ו/ג ואתה תחזה ח"ג
ו/ג ויטע אשל עמ' שצט
ו/ג זית רענן ח"א עמ' שמו {כ"מ}
ו/ג חזו"א אהע"ז סי' קמח לדף נה ע"א, חו"מ לקוטים סי' כ לדף צט
ו/ג חי' הגאון אדר"ת עמ' קמא {מזיק הקדש - לא יצא לחולין}, קנז {השמיט שמזיק פטור}
ו/ג חי' מהרי"א צטרון עמ' קמז
ו/ג חנוכת הבית עמ' קיב
ו/ג יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' שסב
ו/ג לקוטי סופר ח"א דף קד ע"א
ו/ג לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק סי' ז ס"ק ד
ו/ג לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' לה
ו/ג מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רסד
ו/ג מנחת אשר ב"ק עמ' קטז
ו/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' לז
ו/ג מנחת יהודה (בוים) דף עה ע"ד {אם רק נהנה לא יצא לחולין}
ו/ג מענה אליהו עמ' ו
ו/ג מרחשת ח"א סי' מד אות ב
ו/ג משפט הקנין ח"ג עמ' ט
ו/ג נתיב אברהם ח"א עמ' נו-נז
ו/ג ענפי ארז (זי') דף צז ע"ב, קסד ע"ד
ו/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' מב
ו/ג ערבי נחל (תשנא) ח"ג עמ' רסב
ו/ג ערבי נחל (תשסד) עמ' תתשכח
ו/ג פרת חטאת עמ' רצט
ו/ג ציץ הקודש ח"א דף פ ע"ד
ו/ג צרור החיים (קליין) דף מא ע"ד
ו/ג קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' רמב
ו/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רמד, תכב, תשכב, תשכד, תשכו, תשמח-תשמט
ו/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' שכ, שבועות ח"א עמ' נא, רא-רד, ח"ב עמ' קצז
ו/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' שנב
ו/ג שארית נתן בנימין עמ' יח
ו/ג שכר שכיר סוגיות ח"א סי' נג אות ח, יג
ו/ג שם משמעון (סטרליץ) עמ' רעט
ו/ג שנות חיים (קלוגר) עמ' תי
ו/ג שעורי ר"א ליכטנשטין זבחים עמ' 15
ו/ג שעורי ר"א ליכטנשטין פ' השואל עמ' 247, 242
ו/ג שערי זיו ח"ג דף ל ע"ב
ו/ג שפתי מלך
ו/ג תורת הקדש ח"ג עמ' עו
ו/ג תורת השליחות עמ' רנו
ו/ג תפארת ציון (ריבקין) סי' ז אות לו, סי' כה אות ג
ו/ד אבן האזל קדשים ח"א דף טו ע"א, פז ע"א
ו/ד אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' קנז
ו/ד אבני ציון ח"א סי' מג אות א
ו/ד אבני קודש מעילה עמ' צט {מל"מ}, ק
ו/ד אגרא לישרים סי' לא
ו/ד אגרות משה ח"ח עמ' שא
ו/ד אוצמפה"ת ב"מ כט ע"א הע' 34
ו/ד אוצרות יהושע עמ' קעז
ו/ד אור הישר [אור הישר מעילה יט ע"ב]
ו/ד אור יעקב נדרים עמ' קכד {מל"מ}
ו/ד אור לי (מדיני) סי' לא אות ב {המשאיל - קנין דרבנן}
ו/ד אור ליהודה (תשנט) עמ' שמ {לא חילק בין גזבר לאחר}, שמא
ו/ד אור לישרים (שולמן) עמ' קטז {מועל אחר מועל בכלי בלי קדושת הגוף}
ו/ד אוריין תליתאי (תאומים) סי' קיא (עד ע"א) {מל"מ}
ו/ד אורים ותומים - תומים סי' עב ס"ק נד
ו/ד אחיעזר ח"ב סי' מז ס"ק א, ח"ד סי' צג ס"ק א
ו/ד איים בים ב"מ סי' סו אות ב {מל"מ}
ו/ד איים בים נדרים סי' ל אות א {משנה למלך - דין גזבר}
ו/ד אמונת יהושע עמ' קכא
ו/ד אמרי הצבי (בער) סוגיות דף ד ע"ד {בקע בו - בלי משיכה}
ו/ד אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' לב אות ב
ו/ד אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' לב אות א
ו/ד אסיפת גאונים (תרעא) דף ו ע"ד {מועל אחר מועל}
ו/ד אש קודש מעילה עמ' קסז-קסח
ו/ד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ו/ד באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' שמח
ו/ד בדבר מלך ח"ה עמ' מ, סא
ו/ד בדבר מלך חי"ג עמ' קכט
ו/ד בינת זקנים - שער בינה בהלכה סי' יא
ו/ד בינת נבונים דף מא ע"א
ו/ד בית אהרן (צוקרמן) עמ' שצג
ו/ד בית יעקב (מסקין) סי' לח
ו/ד בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' קמא
ו/ד בכורי אברהם דף קא ע"ג-ע"ד {קנין דרבנן לא מועיל לדאורייתא}
ו/ד בכורי יוסף (וינר) ח"א עמ' מ
ו/ד ברור הלכה קדושין נה ע"א ציון ב
ו/ד ברית עולם (ולר) סי' עז אות יא
ו/ד ברך יצחק (ברכה) פ' ואתחנן {אין מועל אחר מועל}
ו/ד ברכת ראובן דף קעו ע"ג {מל"מ}
ו/ד ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' קמט
ו/ד ברקאי ח"א עמ' 121
ו/ד גחלי אש דף כט ע"ב {כ"מ}
ו/ד גליוני הגר"ש עמ' צג {ראב"ד}
ו/ד דברי חיים (שו"ת) ח"א או"ח סי' מד אות ו
ו/ד דברי חיים ב"מ מד ע"א {מל"מ}, מח ע"א, ובתרא ב"מ צו {מל"מ}
ו/ד דברי יואל - שו"ת עמ' סא
ו/ד דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' רסט {מועל אחר מועל בנהנה}
ו/ד דברי משפט סי' שמא אות א
ו/ד דברי משפט סי' שמא סעיף א
ו/ד דין אמת (תשסז) עמ' שיז
ו/ד דקה מן הדקה דף נז ע"ד {כ"מ}, נח ע"א {מל"מ}
ו/ד דרכי ירוחם עמ' קעב
ו/ד דרכי משה ח"א שמעתתא ה פ' ו
ו/ד הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קמד {קנין דרבנן מועיל לדאורייתא}
ו/ד הוראות שעה פי"ז
ו/ד הלכה רבה ח"א עמ' 217, ח"ב עמ' 21, 24, 129
ו/ד המאיר לארץ [שו"ת הרדב"ז ח"ו סי' עז] {ראב"ד}
ו/ד הפלאות נדרים (תשעג) עמ' רד
ו/ד ואתה תחזה ח"ג
ו/ד ויואל משה מאמר ב סי' לה
ו/ד ויואל משה עמ' רלה
ו/ד זבחי תרועה סי' כח אות ד
ו/ד זית רענן ח"א עמ' שמו, שמט
ו/ד זכר שלמה (זינגרביץ) עמ' קטז {מל"מ}
ו/ד חדושים ובאורים (גרי') ב"מ סי' יב ס"ק ז, מעילה יט ע"ב
ו/ד חוקת עולם עמ' 256 {בכלי שרת}
ו/ד חזו"א אהע"ז סי' קמח לדף נה ע"א, חו"מ לקוטים סי' כ לדף צט
ו/ד חזו"א על הרמב"ם
ו/ד חזון יחזקאל ב"ק פ"ג ה"ד
ו/ד חי' הגרא"א דסלר עמ' קטו
ו/ד חי' הר"ר שמעלקא ב"ק עא {מל"מ}
ו/ד חי' הראי"ה
ו/ד חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד מעילה יט ע"ב]
ו/ד חי' חתם סופר
ו/ד חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' רמא
ו/ד חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' טז, קצו
ו/ד חי' מהרי"א צטרון עמ' קמג
ו/ד חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' שפא
ו/ד חיי אריה (ליפקין) חו"מ סי' ב אות ד {מל"מ}
ו/ד חסדי דוד ח"ז עמ' תרנח, תרס
ו/ד חקרי לב (לווינבוק) דף יז ע"א-ע"ד
ו/ד יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' שנג
ו/ד ידי משה (בוצק') הל' מעילה סי' מט, נא-נב
ו/ד יוסף חי
ו/ד יקר הערך דף עא ע"ג {מל"מ}
ו/ד יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' קפח {מל"מ}
ו/ד כתב סופר יו"ד דף קטז ע"ב
ו/ד כתבי העלוי מראקוב עמ' קל-קלא
ו/ד לב מרפא דף ב ע"א
ו/ד לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' כד אות ב-ו
ו/ד לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' כב אות א, ו
ו/ד לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' נח
ו/ד לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק סי' יג ס"ק ד
ו/ד לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' עח
ו/ד לקח טוב (תשפא) כלל ד אות מו {ראב"ד, הלכה כש"ס לגבי תוספתא}
ו/ד מאיר עיני חכמים ח"א דף סב ע"ד
ו/ד מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף יג ע"ג {מל"מ}
ו/ד מבשר טוב קדשים עמ' קעב, קעה, רה
ו/ד מוריה גל' קפא עמ' נו {בכלים יש מועל אחר מועל ואין להם פדיון}
ו/ד מלאכת מחשבת בהסכמת ר"א יאפפען, ועמ' קכט {מל"מ}
ו/ד מלחמות יהודה דף מה ע"א
ו/ד מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רמג
ו/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' לז
ו/ד מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' י
ו/ד מעיני המים
ו/ד מעלין בקודש גל' ח עמ' 100 {ראב"ד}, 101, 102-104 {מל"מ}, 105
ו/ד מענה אליהו עמ' ה
ו/ד מעשה רק"ם (קורייאט) דף עז ע"ד {משאיל קרדום של הקדש - טובת הנאה ממון}
ו/ד מעשה רקח
ו/ד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף נ ע"ב, עה ע"ד
ו/ד מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' רצז, תנא
ו/ד מפתח הבאורים [מנחת ברוך סי' פד, חתם סופר או"ח סי' לח, שערי ישר שער ה פ"ט]
ו/ד מצודת דוד (שפרבר) עמ' תכח
ו/ד מקדש דוד קדשים סי' ב ס"ק ה במנחת מרדכי
ו/ד מרחשת ח"א סי' מד אות ה
ו/ד משכן אהרן עמ' צט
ו/ד משנת חיים ערכין עמ' תרעה
ו/ד משנת חיים קדושין עמ' תט
ו/ד משנת יוסף שביעית ח"ד עמ' לט {ראב"ד}
ו/ד משנת יעקב
ו/ד משפט הקנין ח"ב עמ' רפה, ח"ג עמ' ט
ו/ד נדרי זריזין ח"א עמ' רנז
ו/ד נועם התלמוד קידושין עמ' לט-מא, מג
ו/ד נר מצוה (ואלק) מצוות דף סו ע"ד, סז ע"ג, סח ע"ד {כר' אמי - שואל קורדום}
ו/ד נתיב אברהם ח"א עמ' נו-נז, נט
ו/ד נתיבות חיים (קארב) ח"ד עמ' שפז
ו/ד נתיבות חיים הל' שופר פ"ח סי' מ {האם קנין דרבנן מועיל מהתורה}
ו/ד נתן פריו נדרים עמ' נט, ב"מ עמ' רפג, תנה
ו/ד ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' שנב
ו/ד עבודת הזבח מעילה סי' ח, סי' ט ס"ק יג
ו/ד עטרת ישראל עמ' לט
ו/ד ענפי ארז (זי') דף צז ע"ג {ראב"ד}
ו/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' מב
ו/ד ערבי נחל (תשנא) ח"ג עמ' רסא {מל"מ}
ו/ד ערבי נחל (תשסד) עמ' תתשכז
ו/ד פי שנים דף קצט ע"א {מל"מ}
ו/ד פני משה (שלז')
ו/ד פנת יקרת (תשעא) עמ' תיט
ו/ד פרת חטאת עמ' רצט
ו/ד קדשי יהושע עמ' תתמו
ו/ד קהלות יעקב נדרים כג
ו/ד קול דודי ר"ה סי' תפב
ו/ד קרבן אליצור דף קלג ע"ג, קלד, קלח ע"ד
ו/ד קרית מלך רב (תשסו) עמ' תרכז
ו/ד רב ברכות (רי"ח) עמ' ז {חברו מותר לבקע}
ו/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רמד, שכד, תכב, תשכב, תשכד, תשכו, תשמח-תשמט
ו/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קמח, שכ, שבועות ח"א עמ' לט, נא, רא-רד, ח"ב עמ' קצז
ו/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' שנב
ו/ד שו"ע הרב הל' מציאה ס"ב בסופו
ו/ד שו"ת הריב"ש עמ' תשפג {מל"מ}
ו/ד שיח ערב פסחים עמ' קנג
ו/ד שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' שפד
ו/ד שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' קב, קלג, קלו
ו/ד שעורי ר"א ליכטנשטין פ' השואל עמ' 242, 254
ו/ד שער המלך ח"א עמ' שפו, ח"ב עמ' רה, שנו, טעם המלך ח"א עמ' שעו, ח"ב עמ' שמ
ו/ד שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 111
ו/ד שערי ישר שער ה פ"ט אות ב, ה
ו/ד תורת הקנינים ח"א עמ' ריט
ו/ד תורת השליחות עמ' רנט {מל"מ}
ו/ד תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תלג
ו/ד תכריך מרדכי סי' יד עמ' צ, צב
ו/ד תפארת ציון (ריבקין) סי' ז אות לו, סי' כה אות ג
ו/ד תשובה מיראה (תשסו) עמ' כה, עד {מל"מ}
ו/ה אבי עזרי ח"א
ו/ה אבן האזל קדשים ח"א דף פז ע"א
ו/ה אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' קלז, ח"ז עמ' קנח
ו/ה אבני ציון ח"א סי' יד אות ג {שעה"מ}
ו/ה אבני קודש מעילה עמ' עו, פו {אבי עזרי}, ק
ו/ה אורה ושמחה הל' שופר פ"א ס"ק מג
ו/ה אחיעזר ח"ב סי' מז ס"ק ב, סי' יח ס"ק ב
ו/ה אמונת יהושע עמ' קכ, אלף תלז
ו/ה אמרי משה (פודהורצר) עמ' ה
ו/ה אמרי נפתלי ח"ב עמ' רח {שעה"מ}
ו/ה אש קודש מעילה עמ' קסח
ו/ה אשיחה בחקיך פרה עמ' צד
ו/ה באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ו/ה בדבר מלך ח"ה עמ' סא, פ
ו/ה ברור הלכה קדושין נה ע"א ציון ב
ו/ה ברכת מרדכי ענינים עמ' רח
ו/ה ברכת ראובן דף קעח ע"ג
ו/ה גט מקושר (אלגזי) דף טו ע"א
ו/ה דבר שאול תמורה סי' עה אות יד
ו/ה דברי יחזקאל (מישור) עמ' תנג
ו/ה דברי יחזקאל (תרצה) דף קמד ע"ד
ו/ה דור רביעי ח"ב עמ' מא
ו/ה הלכה רבה ח"א עמ' 217
ו/ה הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' שפא
ו/ה ואתה תחזה ח"ג
ו/ה זית רענן ח"א עמ' שמה-שמו {רמב"ם}, שמט {שעה"מ}
ו/ה חדושים ובאורים (גרי') קדושין סי' ט ס"ק ג
ו/ה חזו"א על הרמב"ם
ו/ה חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' רפט
ו/ה חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד מעילה יט ע"ב]
ו/ה חי' מהרי"א צטרון עמ' קמח
ו/ה חמדת שלמה עמ' קטז {ישוב קושיית שער המלך}
ו/ה חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' תמז {שעה"מ}
ו/ה חשבונות של מצוה עמ' תלו
ו/ה יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' רכא, שנו, שסא-שסב
ו/ה ידי משה (בוצק') הל' מעילה סי' נג
ו/ה כמו השחר דף יח ע"ג
ו/ה לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' כב אות ז
ו/ה להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' פז
ו/ה לחם שלמה (ערנרייך) סי' ד אות ב
ו/ה מבשר טוב קדשים עמ' קפט, רא
ו/ה מהרי"ט אלגזי פ"ד אות מב או"ק ח
ו/ה מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רפד
ו/ה מועדים וזמנים ח"א סי' עא
ו/ה מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' תכא, תסב-תסג
ו/ה מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רמג
ו/ה מנחת אשר ב"ק עמ' קיט
ו/ה מנחת חזקיה מנחות עמ' רצד
ו/ה מנחת חינוך ח"א עמ' ריג, ח"ב עמ' לז
ו/ה מנחת יהודה (בוים) דף עה ע"ב וע"ד
ו/ה מסורה ח"ז עמ' עא, ח"ט עמ' עז, חי"ג עמ' כט
ו/ה מעלין בקודש גל' ח עמ' 105, 107
ו/ה מראה אש ח"א עמ' קלא
ו/ה מראות הים עמ' ריז-ריט
ו/ה מרומי גלים עמ' קט
ו/ה מרחשת ח"ג סי' יז אות א
ו/ה משכן בצלאל ח"א סי' ב
ו/ה משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' קעו
ו/ה משנה הלכות ח"י סי' רעד
ו/ה משנת חיים ערכין עמ' רמב, תרסג-תערב
ו/ה משנת חיים קדושין עמ' תד-תו, תיא
ו/ה משנת יעקב כאן
ו/ה משנת יעקב עבודה עמ' יח
ו/ה נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' קמג
ו/ה נתיב אברהם ח"א עמ' נט, עז
ו/ה נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' תתו {ראב"ד}
ו/ה נתיבות שלום (למפרט) עמ' ע
ו/ה נתן פריו ב"מ עמ' רפג
ו/ה עבודת הזבח מעילה סי' ח, סי' ט ס"ק יג
ו/ה עטרת ישועה (תשלו) עמ' נו
ו/ה עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' צח {ראב"ד}
ו/ה פני משה (שלז')
ו/ה פנת יקרת (תשנד) סי' צח אות א ס"ק ג
ו/ה פרשת המלך
ו/ה פרת חטאת עמ' רצט
ו/ה ציץ הקודש ח"א דף פ ע"ד
ו/ה צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' רלא
ו/ה קדשי יהושע עמ' תתלט, אלף קכט {רמב"ם}, אלף קצא {מרכה"מ}
ו/ה קהלות יעקב מעילה ח
ו/ה קובץ הערות (תשסג) סי' נה אות ב, ד {שעה"מ}
ו/ה קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' עד
ו/ה קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' רעג {שעה"מ}
ו/ה קול דודי (תשף) (בקיצור)
ו/ה קול דודי ר"ה סי' תפב
ו/ה קונטרסי שעורים ב"מ שעור כא אות ה
ו/ה קרית מלך
ו/ה קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' שעג
ו/ה קרני ראם (ירמוש) עמ' קב
ו/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תכב, תשכה
ו/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תקנ
ו/ה רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קכח
ו/ה רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קנט, רסב, שבועות ח"א עמ' נא-נב, ח"ב עמ' קב
ו/ה שכר שכיר סוגיות ח"א סי' נג אות יג
ו/ה שמחת יו"ט (אלגזי) קונ' טובת הנאה אות א
ו/ה שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' קב, קלג, קלו
ו/ה שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות מח
ו/ה שעורי ר"א ליכטנשטין פ' השואל עמ' 242
ו/ה שער המלך ח"ב עמ' רלג
ו/ה שערי טהר ח"ב שער ד סי' לד אות ג, ח"ג שער א סי' טו אות ב, שער ג סי' יג אות ג, ח"ה שער א סי' ג אות כט
ו/ה שערי יצחק (תשיז) עמ' קח
ו/ה שערי תודה ח"ב דף כ ע"ד {נתנו לחברו}
ו/ה שעת הכושר דף מא ע"א, מב ע"א, מה, מו ע"א
ו/ה תורת המנחה (רוקח) עמ' קפה
ו/ה תורת הקדש ח"א עמ' קיב, קכו, קכח, קלד, קצ-קצא, ח"ג עמ' כח, לז, פז
ו/ה תורת השליחות עמ' רסב
ו/ה תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תלג
ו/ה תשובה מיראה
ו/ה תשובה מיראה (תשסו) עמ' כד, עד
ו/ו אבני ציון ח"ב סי' ע אות ד
ו/ו אור הישר [מל"מ הל' ערכין פ"ה הי"ב]
ו/ו אחיעזר ח"ב סי' מו ס"ק ג
ו/ו אסיפת גאונים (תרעא) דף ו ע"ד {בעלת מום}
ו/ו אש קודש מעילה עמ' קסט {צריך העמדה והערכה לענין מעילה}
ו/ו אשר למלך
ו/ו בדבר מלך ח"ה עמ' סד, פ
ו/ו בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תמח, תעא
ו/ו בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תקיב הערה ב
ו/ו ביתאל ח"א דף יז ע"ג
ו/ו דברי חיים ב"מ כו ד"ה ועפ"ז {מל"מ}
ו/ו דעת מרדכי ח"א דף צט ע"ב
ו/ו הפלאות נדרים (תשעג) עמ' תי
ו/ו ואתה תחזה ח"ג
ו/ו ויטע אשל תמורה ח"ב עמ' רטו, רכ, רכה
ו/ו זיר יצחק דף יט ע"ב
ו/ו חדושים ובאורים (גרי') קדושין סי' ט ס"ק ח
ו/ו חי' רעק"א
ו/ו חשבונות של מצוה עמ' נב
ו/ו טירת כסף דף קלד ע"ד
ו/ו לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' כג אות א
ו/ו מאורות נתן (הורוביץ) דף י ע"א
ו/ו מבשר טוב קדשים עמ' קצ
ו/ו מהרי"ט אלגזי פ"ג אות ל {כ"מ}
ו/ו מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' תכב
ו/ו מנחת חינוך ח"א עמ' רנח
ו/ו מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' תריב
ו/ו מקום דוד [אהל יוסף יו"ד סי' כט דף נא ע"ג]
ו/ו מראה אש ח"א עמ' קלא
ו/ו מרומי גלים עמ' קיב, קכט, קלט, קמד
ו/ו משנת חיים ערכין עמ' רמב, תרסג-תערב
ו/ו משנת שמחה
ו/ו נתיב אברהם ח"א עמ' עז
ו/ו נתיבות מאיר (בן שושן) יבמות סי' ל אות א
ו/ו עבודת הזבח מעילה סי' ח
ו/ו עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' כו
ו/ו עין יהודה עמ' רכט
ו/ו פורת יוסף (שלופר) דף ה ע"ד
ו/ו צדקה לחיים (תשסח) עמ' מד
ו/ו צרור החיים (יעקב)
ו/ו קדשי יהושע עמ' תתכד, תתלט, אלף לה, אלף תלו
ו/ו שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' ק
ו/ו שם טוב - השלמה
ו/ו שערי טהר ח"ד שער ג סי' ג אות ד
ו/ו שערי ישר שער ג סי' כד
ו/ו תורת הקדש ח"ג עמ' עא
ו/ז אגרות הגרי"ד עמ' רפ
ו/ז אור הישר [אור הישר ב"ק כ ע"ב]
ו/ז אור ליהודה (תשנט) עמ' שכא
ו/ז אחיעזר ח"ב סי' מז ס"ק ב
ו/ז איש על העדה (אלאביץ) עמ' 172
ו/ז אמרי בינה (אוירבך) - פסח סי' כג ד"ה אך
ו/ז אנצי"ת ע' גזבר הע' 39
ו/ז אש קודש מעילה עמ' קעא, קפט
ו/ז בדבר מלך ח"ה עמ' סז, צו
ו/ז בני יוסף (טנוג'י) דף לא ע"ג
ו/ז דבר אברהם ח"א סי' א אות טו, סי' ז אות ח, סי' לד אות ד, סי' לח אות ג
ו/ז דברי חיים השמטות סי' כט
ו/ז דברי שלום ואמת (בוזגלו)
ו/ז דין אמת (תשסז) עמ' שיח
ו/ז הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' קעח, רא
ו/ז הר המלך ח"ז עמ' קמ, ח"ח עמ' שע
ו/ז ואתה תחזה ח"ג
ו/ז חדושים ובאורים (גרי') קדושין סי' ט ס"ק א, ג
ו/ז חזו"א חו"מ לקוטים סי' כ לדף צט, מעילה סי' לח ס"ק ג
ו/ז חזון לימים ח"א עמ' רכג
ו/ז חי' הראי"ה
ו/ז חי' הריצ"ד
ו/ז חי' מהרי"א הכהן עמ' קפד
ו/ז חי' ר' שמואל גיטין עמ' קעד
ו/ז חי' ר"מ מאימראן ר"ה-חגיגה עמ' שלב
ו/ז חיים לעולם ח"א דף סב ע"א, צא ע"א {כ"מ}
ו/ז חנן אלקים עמ' קפב
ו/ז טהרת יו"ט חי"ח עמ' טז
ו/ז יד דוד (קרלין) ח"א דף קטז
ו/ז לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' כד אות א-ו
ו/ז לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' כב אות ב
ו/ז לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק סי' ז ס"ק ד
ו/ז לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' לה
ו/ז מהרי"ט אלגזי פ"ה אות לז או"ק ג
ו/ז מחנה חיים ח"א סי' כד דף מא ע"ג
ו/ז מחנה חיים ח"א סי' סז דף קו ע"א {הגזבר הוא בעה"ב}
ו/ז מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' רכג
ו/ז מסורה ח"ו עמ' מא
ו/ז מראה אש ח"א עמ' קג, קכו
ו/ז מראות הים עמ' רכ-רכב
ו/ז מרחשת ח"א סי' מד אות ה
ו/ז משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' קעו
ו/ז משנת יעקב
ו/ז נתיב אברהם ח"א עמ' נו-נט
ו/ז נתיבות שלום (למפרט) עמ' סט, צח
ו/ז עבודת הזבח מעילה סי' ח ס"ק טו, סי' ט ס"ק יג
ו/ז עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' סח, עא
ו/ז ערך יעקב עמ' רלג
ו/ז ציץ הקודש ח"א דף פ ע"ד
ו/ז קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' רלח
ו/ז קרית מלך
ו/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רמד, שכד, תכב, תשכא, תשכד, תשנ
ו/ז שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' לז {מל"מ}
ו/ז שהם וישפה ח"א הל' גניבה פ"ב ה"א
ו/ז שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' צד
ו/ז שופריה דיעקב (מערך) דף כח
ו/ז שכר שכיר סוגיות ח"א סי' נג אות יג
ו/ז שם משמעון (סטרליץ) עמ' רעד
ו/ז שעורי ר' אלחנן ב"מ עמ' נג-נד
ו/ז שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' לז
ו/ז שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 311
ו/ז תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' רצב
ו/ז תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' קמ, תלג
ו/ז תשובה מיראה
ו/ז תשובה מיראה (תשסו) עמ' כה
ו/ח אבן האזל כאן, וקדשים ח"א דף סח ע"א
ו/ח אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' קט {או"ש}, ח"ז עמ' קנז {או"ש}
ו/ח אבני קודש מעילה עמ' קג-קד
ו/ח אור הישר [אור הישר מעילה כ ע"א וחגיגה יא ע"א]
ו/ח אור ליהודה (תשנט) עמ' שכא, שמ {ראב"ד}, שמא
ו/ח אנצי"ת ע' גזבר הע' 38, 48
ו/ח אש קודש מעילה עמ' קעב-קעג
ו/ח אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' קעג
ו/ח אתוון דאורייתא כלל ג בהוספות (דף נ ע"ד)
ו/ח בדבר מלך ח"ה עמ' סז-סח, עא, צ
ו/ח בית אהרן (צוקרמן) עמ' שצג
ו/ח בית אהרן וישראל גל' נג עמ' נא
ו/ח בית המדרש
ו/ח בריכת המלך עמ' עה
ו/ח ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' קנא
ו/ח דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' קעד
ו/ח דברי שלום ואמת (בוזגלו)
ו/ח ואתה תחזה ח"ג
ו/ח חזו"א על הרמב"ם
ו/ח חזון יחזקאל מנחות פי"ג ה"ב
ו/ח חזון לימים ח"א עמ' רכג
ו/ח חי' חפץ חיים
ו/ח חי' ר' שמואל ב"ק עמ' מה
ו/ח חסדי דוד ח"ד עמ' שכא
ו/ח חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 91 {ראב"ד}
ו/ח חקרי לב (לווינבוק) דף מה ע"ג
ו/ח יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' רכא, שנו
ו/ח כבוד הלבנון דף נח ע"א {ראב"ד - כל אדם כגזבר}
ו/ח כנסת יחזקאל (רחמים) עמ' נט
ו/ח לב מבין דף קכה ע"ג
ו/ח לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' כב אות ב
ו/ח להורות נתן על התורה ח"א עמ' פו
ו/ח לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק סי' ז ס"ק ד
ו/ח לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' לה
ו/ח מאור הקדש מעילה עמ' קעג, קעה
ו/ח מלואי אבן ח"ג עמ' סז
ו/ח מנחת יהודה (בוים) דף קמג ע"ב {ראב"ד}
ו/ח מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' רכג
ו/ח מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' שפג
ו/ח מראה אש ח"א עמ' קז
ו/ח משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' קח, קעו
ו/ח משנת יעקב
ו/ח נדרי זריזין ח"ג, שו"ת והוספות על חי' הש"ס עמ' קכז
ו/ח נועם התלמוד קידושין עמ' מא
ו/ח נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קג-קד, רפד
ו/ח נתיב אברהם ח"ב עמ' קלו
ו/ח נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' תשפה
ו/ח נתן פריו מגילה עמ' שנט
ו/ח נתן פריו נדרים עמ' נח
ו/ח ס' החיים (קלוגר) עמ' תרצז
ו/ח עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' סב
ו/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' מא
ו/ח ערך יעקב עמ' רלב, רלד
ו/ח ערך שי חו"מ סי' רד סעיף ג {צרור החיים}
ו/ח פי שנים דף ט
ו/ח פני אברהם (שפירא) עמ' קלג, קע {ראב"ד - המקדיש כגזבר}
ו/ח פני משה (שלז')
ו/ח פרי האדמה ח"א
ו/ח צרור החיים (יעקב)
ו/ח קהלות יעקב נדרים כג ב
ו/ח קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' רעג {ראב"ד}
ו/ח קול דודי (תשף)
ו/ח קרנות המזבח דף קנ ע"א {ראב"ד}
ו/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תכב, תשכא, תשכב, תשכו
ו/ח שבט הלוי (ווזנר) ח"ה קונטרס המצוות סי' ס
ו/ח שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' רלה, רלח
ו/ח שירת הלויים פסחים סי' סח אות ו
ו/ח שם משמעון (סטרליץ) עמ' רעב
ו/ח שעורי הגרד"ש ב"ק סי' כא אות ב ד"ה והנה וד"ה ולפ"ז
ו/ח שעורי ר' אלחנן ב"מ עמ' נג-נד
ו/ח שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' קלד
ו/ח שער המלך - טעם המלך ח"ב עמ' שמ, שנו {ראב"ד}
ו/ח שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' שנו {ראב"ד}
ו/ח שערי טהר ח"ג שער ב סי' יח אות ג, ח"ה שער א סי' ט אות א
ו/ח שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 311, 327, 329
ו/ח שערי ישר שער ג פכ"ד אות ט
ו/ח תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' רצא-רצב
ו/ח תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' קמו
ו/ח תשובה שלמה או"ח מהדו"ת סי' א
ו/ט אבן האזל
ו/ט אבן ישראל (פישר) כאן, ח"ד עמ' ע, ח"ז עמ' קנז {או"ש}
ו/ט אבני החושן סי' רצא ס"ק ה
ו/ט אגודת אזוב ח"א דף קח ע"ג
ו/ט אוצמפה"ת ב"מ מח ע"א הע' 151-153, 158-181
ו/ט אור הישר [אור הישר מעילה כ ע"א]
ו/ט אור לי (מדיני) סי' לא אות כ-כא
ו/ט אור ליהודה (תשנט) עמ' שמ
ו/ט אורה ושמחה הל' שופר פ"א ס"ק מג
ו/ט אוריין תליתאי (תאומים) סי' כה
ו/ט אמונה ומסחר עמ' תקנח
ו/ט אמונת שמואל (תשנט) עמ' קלז
ו/ט אמרי בינה (אוירבך) - נדרים סי' טז ד"ה עוד קשה
ו/ט אמרי הצבי (בער) סוגיות דף ו ע"ג-ע"ד, ז ע"א, ח ע"ב-ע"ג {בלן}
ו/ט אמרי יושר בכורות דף יג ע"א
ו/ט בדבר מלך ח"ה עמ' עא
ו/ט בנין דוד ב"מ עמ' קעא
ו/ט ברור הלכה ב"מ מח ע"א ציון ה ואחרי ציון ה
ו/ט בריכת המלך עמ' כ, כד, כו, כט, לא
ו/ט ברית עולם (ולר) סי' סט אות ב, סי' ע אות א-ב
ו/ט ברכת הזבח (נדפס באסיפת זקנים סוף מס' מעילה)
ו/ט ברכת מרדכי ב"מ עמ' רעט, רפד
ו/ט דברי חיים ב"מ מח ע"א
ו/ט דברי רננה עמ' קלד
ו/ט הלכה רבה ח"ב עמ' ט, 21
ו/ט המאור הגדול (יעבץ) עמ' רס-רסב
ו/ט ואתה תחזה ח"ג
ו/ט חי' הגר"ח ב"מ עמ' קמ
ו/ט חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' רל
ו/ט חלק יעקב (אלבעלי) דף פט ע"א {כ"מ} וע"ב {לח"מ}
ו/ט חלקת יוסף (ברקוביץ) סי' מא אות א
ו/ט חסדי דוד ח"ז עמ' תרסג
ו/ט יגיעת ערב פסחים עמ' קפד
ו/ט יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' שנז
ו/ט ידי משה (בוצק') הל' מעילה סי' נד
ו/ט יהגה האריה עמ' עג
ו/ט ישועות יעקב חו"מ סי' קצח סעיף א
ו/ט ישועות יעקב נזיקין עמ' פב-פג, תנז, קדשים עמ' שלו
ו/ט כנה"ג [מהרש"ך ח"ב סי' קטז]
ו/ט לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' כד אות ה
ו/ט לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' כב אות ג
ו/ט מאור הקדש מעילה עמ' קסז
ו/ט מגידות (תשעג) סי' לד עמ' פ
ו/ט מנחת אשר ב"ק עמ' קכ
ו/ט מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ה עמ' שיג, ח"ט עמ' רכג {כ"מ}
ו/ט מצודת בן ציון דף כד ע"ב וע"ד {לבעל אומנות}
ו/ט משכן אהרן עמ' קא
ו/ט משנת יעקב כאן
ו/ט משנת יעקב קנין עמ' טז
ו/ט נחלת שמואל דף סט ע"ד
ו/ט נתיבות המשפט סי' רצא ס"ק יב
ו/ט נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' תשפה
ו/ט נתיבות מרדכי קדושין עמ' תקטו
ו/ט נתיבות שלום (למפרט)
ו/ט ס' החיים (קלוגר) עמ' תרצז
ו/ט ערוגת הבושם (גרינוואלד) סוגיות עמ' קעט, קפג {נטל פרוטה של הקדש וכו' קנה בה חפץ ולא משך וכו'}
ו/ט פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' פח
ו/ט פד"ר ח"ו עמ' 186
ו/ט פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' תיט
ו/ט פרי האדמה ח"א
ו/ט קרבן אליצור דף קלג ע"ג, קלד, קלח ע"ד
ו/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רמא
ו/ט שארית נתן בנימין עמ' ק, קב {נתן לבעלי אומנויות}
ו/ט שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' שטו
ו/ט שדה אלחנן ח"ב עמ' קיד
ו/ט שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' קצ
ו/ט שו"ת ממעמקים ח"ג עמ' ריח
ו/ט שו"ת ר"י אבן עזרא עמ' רד
ו/ט שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' נט
ו/ט שעורי ר"א ליכטנשטין פ' השואל עמ' 315
ו/ט שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' לז-לח
ו/ט שער החיים [ספר החיים] (ביק) - חוקת הפסח דף מא ע"ד
ו/ט שערי זיו ח"ב דף נג ע"א
ו/ט שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 115
ו/ט תורת הקנינים ח"א עמ' רסט
ו/ט תורת כסף וחליפין עמ' קז
ו/ט תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' תתלה
ו/ט תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' רמז, רנ
ו/י אבי עזרי ח"ד
ו/י אבן האזל
ו/י אבן ישראל (פישר) כאן, וח"ד עמ' ע
ו/י אבני החושן סי' רד סעיף א, סי' שלג סעיף ב
ו/י אגודת אזוב ח"א דף קח ע"ג
ו/י אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' שצא {אם לא משך מישראל - לא מעל}
ו/י אהל שרה לאה עמ' לא
ו/י אוצמפה"ת ב"מ מג ע"א ח"א הע' 48
ו/י אוצמפה"ת ב"מ מח ע"א הע' 158-181
ו/י אוצרות הרמב"ם
ו/י אור הישר [כ"מ לקמן פ"ז ה"י, לח"מ הל' מכירה פ"ג ה"א]
ו/י אוריין תליתאי (תאומים) סי' כה
ו/י אחיעזר ח"ב סי' מז ס"ק א
ו/י אמונה ומסחר עמ' תקנח
ו/י אמרי הצבי (בער) סוגיות דף ב ע"ד, ד ע"א, ו ע"ד, ז ע"א-ע"ג, ח ע"ג-ע"ד, ט ע"א, י ע"ג {לא משך}
ו/י אמרי זאב דף ס ע"ב {מעות לא קונות אף לחומרא}
ו/י אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' לב אות ג
ו/י אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' לב אות א
ו/י באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' שנג
ו/י בדבר מלך ח"ה עמ' עא, צה
ו/י בינת זקנים - שער בינה בהלכה סי' יא
ו/י בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' רכ
ו/י בני יעקב
ו/י ברור הלכה ב"מ מח ע"א ציון ה
ו/י בריכת המלך עמ' כ, כד, כו
ו/י ברית עולם (ולר) סי' סט אות ב, סי' ע אות א-ב
ו/י ברכת מרדכי ב"מ עמ' רעט, רפד
ו/י בשבילי ההלכה סי' ה אות ד
ו/י בשבילי השבת - בשבילי ההלכה סי' ה אות ד
ו/י בתי כהונה (תצו) בית אבות דף לג ע"ד, מד ע"א
ו/י גדולי שמואל ב"מ דף מז
ו/י דברות משה ב"מ ח"ב סי' מד ענף ב
ו/י דברי חיים (אוירבך) יו"ד סי' נ ד"ה ובזה
ו/י דברי חיים ב"מ מח ע"א
ו/י דברי ירוחם סי' טז-יז
ו/י דרישה מחיים דף קה ע"ב
ו/י דרכי משה ח"א שמעתתא ה פ' יד
ו/י הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קמה, קנד-קנה {מישראל לא מעל}
ו/י הון יוסף דף לב
ו/י הלכה רבה ח"ב עמ' 14, 21, 128
ו/י המאור הגדול (יעבץ) עמ' רס-רסב
ו/י המדות לחקר ההלכה מדה יח אות עה
ו/י הר המלך ח"ד עמ' שעו
ו/י הר צבי זרעים ח"א עמ' טו, יט
ו/י הרי בשמים (הורוביץ) ח"ה עמ' כח
ו/י זית רענן ח"ב עמ' תמד
ו/י זכרון יהודה (לאש) דף פה ע"ב
ו/י זכרון יצחק (גולדשמיד) עמ' כה
ו/י זכרון צבי מנחם דף מג ע"א {קנה חפץ, בישראל לא מועיל עד שימשוך}
ו/י חי' הגר"ח ב"מ עמ' קמ, קמג
ו/י חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' ס
ו/י חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' ס
ו/י חי' הראי"ה
ו/י חי' הריצ"ד
ו/י חי' כתב סופר כאן
ו/י חי' כתב סופר נשים ח"ב עמ' נו, נזיקין עמ' פח, צא
ו/י חי' מהרי"א הכהן עמ' פג
ו/י חי' מהרי"א צטרון עמ' קמח, קנג, קנו
ו/י חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' רל
ו/י חלק לוי עמ' קסה
ו/י חלקת יוסף (ברקוביץ) סי' מא אות א
ו/י יגיעת ערב ב"מ עמ' שכא {אבי עזרי}
ו/י יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' קפד, קפט
ו/י ישועות יעקב (שו"ת, תרסו) דף סז ע"ג
ו/י ישועות יעקב חו"מ סי' קצח סעיף א
ו/י ישועות יעקב נזיקין עמ' פב, תנז
ו/י כבודה של תורה א עמ' סו
ו/י כלילת יופי דף כג
ו/י כתב סופר יו"ד סי' קנו ד"ה והנה כשיטת {והרוצה להחמיר על עצמו}
ו/י כתר כהונה (כץ) עמ' לז, קפז
ו/י לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' כב אות ג
ו/י מאור יעקב דף יד ע"ג, כז ע"ב, ל ע"א, מז ע"ב
ו/י מגידות (תשמ) עמ' פ
ו/י מגידות (תשעג) סי' לד עמ' פ
ו/י מחנה חיים ח"ג עמ' קפה
ו/י מלואי אבן ח"א עמ' קפז
ו/י מנוחת אשר ח"ב דף יג ע"ד, יד ע"א-ע"ג, טו ע"א-ע"ב
ו/י מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' תנג
ו/י מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ה עמ' שיג, ח"ט עמ' רכג
ו/י מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' מב
ו/י מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רל ע"ג
ו/י מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קטז ע"ד
ו/י מפתח הבאורים [שערי ישר שער ה פ"ט]
ו/י מקור ישראל דף קז ע"ג
ו/י מקנת חיים עמ' קד, קו
ו/י משנה הלכות מהדו"ת ח"ג עמ' שלד {מל"מ}
ו/י משנת יעקב כאן
ו/י משנת יעקב קנין עמ' טז
ו/י משפט הקנין ח"א עמ' שיח, שעב
ו/י נשמת חיים (תשסח) חו"מ סי' לו עמ' נב
ו/י נתיבות המשפט סי' רצא ס"ק יב
ו/י עטרת תפארת דף לג ע"ד, לד ע"ג
ו/י עליות אריה עמ' קצג
ו/י עמק הלכה (הורוביץ) עמ' קכ, קכה
ו/י עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"א דף סד ע"ב, ח"ב דף יא ע"א
ו/י עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רנו, ח"ב עמ' מב, קפג
ו/י ערוגת הבושם (גרינוואלד) סוגיות עמ' קעט, קפג {נטל פרוטה של הקדש וכו' קנה בה חפץ ולא משך וכו'}
ו/י ערך שי חו"מ סי' רד סעיף ג
ו/י פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' תיט
ו/י צל"ח החדש דף קכ ע"ג
ו/י צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים או"ח סי' תמח ס' ג (השלישי)
ו/י צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף ל ע"ב
ו/י צרור החיים (קליין) דף עט ע"ד, פ ע"א
ו/י קדשי יהושע עמ' אלף רמא
ו/י קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' רלח
ו/י קונטרסי שעורים ב"מ שעור כא אות ט
ו/י קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' לט {נתן פרוטה של הקדש לישראל במרחץ לא מעל}
ו/י קרבן אליצור דף קלג ע"ג, קלד, קלח ע"ד
ו/י קרית מלך רב (תשסו) עמ' תרכח
ו/י רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רמא
ו/י שאל האיש דף קא ע"ג
ו/י שארית כלב עמ' עג-עד, קסו
ו/י שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קעה
ו/י שו"ת ממעמקים ח"ג עמ' ריח
ו/י שו"ת ר"י מסלוצק סי' צג עמ' שח
ו/י שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קיב
ו/י שמועות דוד עמ' קלו
ו/י שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' לג-לח
ו/י שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 111, 115
ו/י שערי ישר שער ה פ"ט אות ב
ו/י תולדות יעקב (בורשטיין) דף ח ע"א ואילך
ו/י תורת הקנינים ח"א עמ' רסט
ו/י תורת השליחות עמ' רסג
ו/י תורת כסף וחליפין עמ' קז, קיח
ו/יא אבן האזל כאן, וקדשים ח"א דף סח ע"א
ו/יא אור הישר [אור הישר מעילה יט ע"א וקנים פ"א ד"ה שהנדרים, אור שמח רפ"ד, זכר יצחק (תשח) סו"ס מה]
ו/יא אמרי בינה (אוירבך) - נדרים סי' טז ד"ה עוד צריך
ו/יא אש קודש מעילה עמ' קס {מעילה תלויה בכפרה}
ו/יא בדבר מלך ח"ה עמ' עג, צ, קלב
ו/יא בדרך המלך עמ' רי
ו/יא בית שערים או"ח סי' שמז
ו/יא בני יעקב
ו/יא בנין הלכה עמ' קנג
ו/יא דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' קכ
ו/יא הלכה רבה ח"ב עמ' ט
ו/יא ואתה תחזה ח"ג
ו/יא חדושים ובאורים (גרי') מעילה יט ע"א
ו/יא חוף ימים ח"ב סי' יח אות ד, סי' כב אות ד
ו/יא חזון יחזקאל ב"מ פ"ד ה"א
ו/יא חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' שפג
ו/יא חי' הגרי"ז דף נא ע"ג
ו/יא חי' חפץ חיים
ו/יא חי' מהרי"א צטרון עמ' קמח
ו/יא חסדי דוד ח"ז עמ' תרמח-תרמט
ו/יא חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' מז עמ' קמד
ו/יא לב טהור עמ' קל
ו/יא מועדים וזמנים ח"ד סי' רצד, ח"ז סי' רכד
ו/יא מוריה גל' קפה עמ' צא {כפרת קרבן ליהנות ניתנה}
ו/יא מוריה ד גל' ג (ר"ש שטרן)
ו/יא מנחת אריאל מנחות עמ' רפז
ו/יא מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קפז ע"ד
ו/יא מראה אש ח"א עמ' קלג, קלח, ח"ב עמ' קלט
ו/יא מרומי גלים עמ' קפח
ו/יא משאת המלך ח"ג סי' שכב {מעל במה שנתכפר}
ו/יא משאת משה (חברוני) פסחים סי' פ עמ' קכד
ו/יא משנת יעקב כאן
ו/יא משנת יעקב עבודה עמ' קמו
ו/יא משפטי עזיאל ח"ה עמ' קעח
ו/יא נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' רפד
ו/יא נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' תקעו
ו/יא עמודי אור סי' קו אות ב, סי' קכא אות ג
ו/יא ענפי ארז (זי') דף נט ע"ג
ו/יא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' מג
ו/יא פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' פה
ו/יא קבא דתירוצא עמ' קלג
ו/יא קדשי יהושע עמ' אלף רלט
ו/יא קהלות יעקב זבחים ו ב
ו/יא שושנת יעקב (רפפורט) עמ' מו
ו/יא שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' תצ
ו/יא שמועות דוד עמ' צו, קלו
ו/יא שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' קמג
ו/יא שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תרצח
ו/יא שערי זיו ח"ג דף ל ע"ב
ו/יא שערי טהר ח"א שער ג סי' יא אות א, ח"ג שער א סי' יז אות ג
ו/יא שערי תודה ח"א דף פ ע"ב
ו/יא שערי תודה ח"ב דף כז ע"א, מז ע"א {עד שיזרק הדם}
ו/יא שערי תורת בבל עמ' 91
ו/יא תוספתא כפשוטה מועד עמ' 670 ואילך
ו/יב אבן ישראל (פישר) ח"ו עמ' רב
ו/יב אגרות הגרי"ד עמ' סח
ו/יב אמרי בינה (אוירבך) - נדרים סי' טז ד"ה אך הא באמת
ו/יב בדבר מלך ח"ה עמ' עו, צח
ו/יב בית שערים או"ח סי' שכו, יו"ד סי' שמו
ו/יב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שצג-שצד
ו/יב גבורת יצחק שקלים עמ' ע
ו/יב הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קנא, קנד {נתן שקלו ממעות הקדש}
ו/יב חוף ימים ח"ב סי' יח אות ה
ו/יב חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' שפג
ו/יב חי' מהרי"א צטרון עמ' קמח
ו/יב לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' כב אות ה
ו/יב מראה אש ח"א עמ' קג-קד, קט, קכד, קכה, קלד-קלה, קלז
ו/יב משנה יפה שקלים פ"ב מ"ב
ו/יב משנת יעקב
ו/יב נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' רפה
ו/יב ענפי ארז (זי') דף נט ע"ג, צג ע"א
ו/יב קדשי יהושע עמ' קלא
ו/יב קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' רצא
ו/יב קרבן ציון עמ' שסח
ו/יג אגרות משה ח"ח עמ' שב, שיב
ו/יג אורח צדקה עמ' רלז
ו/יג אמונת עתיך גל' 114 עמ' 111
ו/יג אמרי בינה (אוירבך) - נדרים סי' טז ד"ה אך הא באמת
ו/יג בית אהרן וישראל גל' א עמ' יב
ו/יג ביתאל ח"א דף כה ע"א
ו/יג ברור הלכה כתובות קו ע"ב בלי ציון
ו/יג ברור הלכה נדרים י ע"ב ציון ד פסקה ב {שיירי הלשכה}
ו/יג בריכת המלך עמ' ב
ו/יג ברית אברהם (אמריליו) דף קט
ו/יג ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שצב
ו/יג בשבילי הפורים סי' כד אות כד {המפריש שקל והוציא לצרכיו}
ו/יג גבורת יצחק שקלים עמ' סט
ו/יג גליונות אבני נזר
ו/יג דברות משה מועד ח"א עמ' שמו {ולעולם אין מועלין בשירי הלשכה}
ו/יג דין אמת (תשסז) עמ' שיט
ו/יג דרכי ירוחם עמ' קעג
ו/יג הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קמט-קנ, קנד
ו/יג ואתה תחזה ח"ג
ו/יג חוף ימים ח"ב סי' יח אות ה
ו/יג חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' שפג
ו/יג חי' הראי"ה
ו/יג חי' מהרי"א צטרון עמ' קמט
ו/יג חסדי דוד ח"ב עמ' תריז, ח"ז עמ' תרמז
ו/יג חק לישראל שומרים עמ' 1341
ו/יג חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' תמא, תמה-תמז
ו/יג לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' כב אות ה
ו/יג לבושי מרדכי יו"ד עמ' תעה
ו/יג להורות נתן מועדים ח"ג עמ' קנט
ו/יג להורות נתן על התורה ח"א עמ' ל
ו/יג מועדים וזמנים ח"ב סי' קנח, קסא
ו/יג מועדים וזמנים ח"ב סי' קסא עמ' קכה {אין מעילה בשיירי הלשכה}
ו/יג מחנה יהודה (קצין) ח"ב סי' מח
ו/יג מעיני המים
ו/יג מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' לא
ו/יג מראה אש ח"א עמ' קג-קד, קט, קכד, קכה, קלד-קלה, קלז
ו/יג משנה יפה שקלים פ"ב מ"ב
ו/יג נזר הקדש (רזין) מנחות דף קסא ע"ג
ו/יג ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' שנב-שנג
ו/יג עבודת הזבח מעילה סי' ח ס"ק טז
ו/יג עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' ד {אין מעילה בשירים}
ו/יג ענפי ארז (זי') דף קיח ע"ד
ו/יג עצמות יוסף קידושין דף נז (עמ' ריא)
ו/יג קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' רפו, רצ, רצח
ו/יג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תכב
ו/יג שלמי שמחה ח"א עמ' רכג
ו/יג שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' מה
ו/יג שער המלך ח"א עמ' שה, שו, שי
ו/יג שערי טהר ח"ה שער ב סי' ב אות ד
ו/יג תוספתא כפשוטה מועד עמ' 668
ו/יג תורת הקדש ח"א עמ' קג
ו/יג תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תכט


ז/517 הלכות מעילה פרק ז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ז/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ז/רה"פ הר המוריה (שץ)
ז/רה"פ הרמב"ם המדויק
ז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ז/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' קעח-קעט
ז/רה"פ פי' ר"י קאפח
ז/רה"פ רמב"ם הערוך
ז/רה"פ רמב"ם לעם
ז/רה"פ שם טוב
ז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ז/רה"פ תקנת עזרא
ז/א אבן ישראל (פישר) כאן, וח"ב עמ' קח
ז/א אבני חפץ ח"ד עמ' קמח
ז/א אבני קודש מעילה עמ' עב, קו-קח, קיג-קיד
ז/א אגרא לישרים סי' ה
ז/א אור הישר [שאלת הכהנים תורה מעילה כ ע"א]
ז/א אור ליהודה קדושין עמ' שחד
ז/א אורים גדולים (תשסג) עמ' שו
ז/א איים בים קידושין פ"ב סי' כה אות ו {בלבי היה כן}
ז/א אמרי בינה (אוירבך) - אמרי אליעזר אות י
ז/א אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' כב
ז/א אפיקי מגינים נדרים סי' כא
ז/א אפיקי מגינים קידושין סי' מז
ז/א אש קודש מעילה עמ' קעז {מוסיף על שליחותו}, קעח-קעט, קפא
ז/א באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ז/א באר דוד ב"ק ח"ג סי' ח אות ב, ד
ז/א באר מים חיים (נוסינזון) כתובות דף צח
ז/א בדבר מלך ח"ה עמ' עח
ז/א בדבר מלך ח"י עמ' קמא, רעא
ז/א בדבר מלך חי"ג עמ' קצו
ז/א בדבר מלך חי"ז עמ' רס {ואפילו היה השליח חרש או שוטה או קטן שאין להן שליחות אם עשה כמאמרו בעל הבית מעל ואם לא עשה שליחותו בעל הבית פטור}
ז/א בית אהרן וישראל גל' עא עמ' מה
ז/א בית יעקב (מליסא) כתובות צח ע"א ד"ה ב', ד"ה בגמ' ואחת
ז/א בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' נט אות א, ו, סי' ס אות ה
ז/א בית שערים או"ח סי' שמז
ז/א בן אריה
ז/א בני יעקב
ז/א ברור הלכה קדושין מב ע"ב ציון ח
ז/א דברי חיים (אוירבך) גניבה סי' ד ד"ה ולפע"ד
ז/א דברי יוסף (קונביץ) עמ' 63
ז/א דברי יעקב (וישקי) ח"ג עמ' מח
ז/א דברי ירמיהו קידושין עמ' קמט
ז/א דובר ישרים (וייס) פ' משפטים עמ' קעג
ז/א דרך הנשר (ריכטר) קונטרס ח
ז/א דרך עץ החיים (אלגזי) דף ט ע"ד
ז/א דרכי ירוחם עמ' קעג-קעד
ז/א הלכה רבה ח"א עמ' 217
ז/א הר המוריה הל' שגגות פ"ב ה"י {חייב אף שקיים מצוות הכנסת אורחים}
ז/א ואתה תחזה ח"ג
ז/א זבח שלמה ח"ג עמ' עד
ז/א זהב התרומה מ"ש עמ' שלה
ז/א זית רענן ח"א עמ' שסג {כ"מ}
ז/א זכרון אהרן סי' יב מחודש ג, עמ' לב
ז/א זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' רמא
ז/א זכרון יהודה (לאש) דף פ ע"א
ז/א זכרון שמואל עמ' ז
ז/א חדושים ובאורים (גרי') מעילה כא ע"א
ז/א חדרי בטן פנחס אות כ
ז/א חזון לימים ח"א עמ' רכד
ז/א חי' הגר"ח החדש עמ' תקלג
ז/א חי' הראי"ה
ז/א חי' ר' שמואל גיטין עמ' קעג
ז/א טל חיים (טל) ח"ג עמ' תנט
ז/א יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' רכא, שנו, שסו, שעד
ז/א יין מלכות (שניאורסון) עמ' 386-388
ז/א יעיר אזן דף כג ע"ב {טלו שתים}
ז/א ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רלז
ז/א לב אריה (קרלין) עמ' כה-כו
ז/א לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' קעג
ז/א לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' רלה
ז/א לקוטים (פיינברג) עמ' יב
ז/א מאור הקדש מעילה עמ' קע, קעט
ז/א מלאכת מחשבת עמ' קכב
ז/א מלחמת יהושע עמ' צו {מל"מ}
ז/א מנחת יוסף ח"ב עמ' קיא
ז/א מערכות חיים עמ' קמב
ז/א מפענח צפונות עמ' 209
ז/א מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק אהע"ז סי' פ-פא, חי' ר' חיים הלוי דף סה]
ז/א מצודת בן ציון דף ג ע"ג, ה ע"א-ע"ב {מוסיף על דבריו}
ז/א מצודת דוד (שפרבר) עמ' תל {ככר, מדעתי}, תלא {לא היה בלבי, בעה"ב פטור}
ז/א משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' קפג
ז/א משנה הלכות ח"ח סי' מב
ז/א משנה הלכות כתובות דף קנ ע"א
ז/א משנת חיים ערכין עמ' תרעח, תרצו
ז/א משנת חיים קדושין עמ' שמד
ז/א משנת יעקב עבודה עמ' שס-שסו
ז/א נדרי זריזין ח"ג עמ' קצג
ז/א נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' קח, קלו
ז/א נודע ביהודה קמא אהע"ז סי' עה
ז/א נר מצוה (ואלק) שרשים דף ל ע"א {שלח ע"י חש"ו}
ז/א נשמת חיים (תשסח) אהע"ז סי' קצט עמ' שעא
ז/א עבודת הזבח מעילה סי' ט ס"ק יב
ז/א עטרת צבי (דרבקין, תשמה) סי' נג
ז/א עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' רמא
ז/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' מג
ז/א פני אברהם (שפירא) עמ' רמג
ז/א פני משה (שלז')
ז/א פנת יקרת (תשנד) סי' מה
ז/א פנת יקרת (תשעא) עמ' רכ
ז/א פרפרת התורה עמ' שמד
ז/א פרקי שליחות עמ' 177
ז/א צור תעודה דף ל ע"ד, לא ע"ג
ז/א קהלות יעקב ב"מ בסוף במזמין
ז/א קרית מלך
ז/א ראש דוד (מנטובה) דף קלא ע"א, קעא ע"א
ז/א ראש דוד (תשמו) עמ' תצז
ז/א רוח חיים (חיד"א) עמ' צו
ז/א רץ כצבי (תשסג) ח"ב עמ' פב
ז/א שאלת הכהנים תורה דף צט
ז/א שכר שכיר סוגיות ח"א סי' נג אות א-ב, ז
ז/א שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' תקיח
ז/א שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תכה {שליח לאכול}
ז/א שם עולם (רבין) ח"א עמ' כח
ז/א שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' רס
ז/א שעורי ר' שמואל קדושין עמ' שב-שד
ז/א שעורי ראשי ישיבות ליטא עמ' מט
ז/א שער יוסף דף ט ע"ב {טלו שתים}
ז/א שערי חיים (ס' המקח) דף סה ע"ב
ז/א שערי טהר ח"ב שער ד סי' ו אות ג, ח"ג שער א סי' יז אות ג
ז/א שפת אמת על התלמוד ח"ג דף צז ע"ב
ז/א שפתי מלך
ז/א תורת השליחות עמ' רנג-רנד
ז/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' שצו-שצח
ז/א תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' תנח
ז/א תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' קלז, קמה
ז/ב אבן ישראל (פישר) כאן, ח"ד עמ' עא, ח"ו עמ' ר
ז/ב אבני החושן סי' קפב סעיף ה {שעה"מ}
ז/ב אבני השוהם (הורוויץ) דף כב ע"ד, כג ע"א
ז/ב אבני חפץ ח"ג עמ' מד
ז/ב אבני נזר או"ח סי' שלו אות ד
ז/ב אבני נזר יו"ד סי' קכב אות טז, אהע"ז סי' רפח אות א
ז/ב אבני ציון ח"א סי' לג אות ז {ראב"ד}, סי' נג אות א, ח"ב סי' נט, סי' ע אות ה, סי' עג אות ב, ח"ד עמ' רסח {שעה"מ}
ז/ב אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' תקעז
ז/ב אבני קודש מעילה עמ' צג
ז/ב אגרות משה ח"ח עמ' קסג
ז/ב אהל חייא עמ' תקנ-תקנא, תקנג, תקנה-תקנו, תקסה, תתעב
ז/ב אהלי יהודה (הכהן) דף כג ע"ג
ז/ב אהלי שם (פרץ) כתובות סי' קסד, ב"מ סי' סו-סז, סט {שעה"מ}
ז/ב אהלי שם כתובות סי' קסד {שעה"מ}
ז/ב אוהב מישרים עמ' שה, שז
ז/ב אוצמפה"ת ב"מ י ע"ב הע' 149, 316, מד ע"א הע' 8, 22
ז/ב אוצמפה"ת ב"מ י ע"ב הע' 259-261 {שעה"מ}, 285 {שעה"מ}, 303 {שעה"מ}, 307 {שעה"מ}, 310-311 {שעה"מ}
ז/ב אוצרות הרמב"ם
ז/ב אוצרות יהושע עמ' צד
ז/ב אור גדול דף קפג ע"א
ז/ב אור האורים סי' מו אות ב, סי' מח
ז/ב אור הישר [עונג יו"ט סי' לא, קיג, מל"מ לעיל פ"א ה"ג והל' גניבה פ"ג ה"ו, נודע ביהודה קמא אהע"ז סי' פ, תנינא אהע"ז סי' קיב]
ז/ב אור יצחק (הלר) עמ' שמד {השמיט שליחות יד}
ז/ב אושר ירוחם עמ' קפ
ז/ב אחיעזר ח"ב סי' מז ס"ק ה
ז/ב אמונת יהושע עמ' תשד
ז/ב אמרי בינה (אש) דף צ ע"ד {נתערב עמה איסור אחר}, קי ע"ב, קיא ע"ב
ז/ב אמרי דוד (שליסל) דף מג ע"א
ז/ב אמרי כהן (הולנדר) עמ' רכז-רכח {מל"מ}
ז/ב אמרי סופר עמ' מט
ז/ב אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' מ אות א, ג
ז/ב אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' מ אות א, ח"ב סי' כב אות א
ז/ב אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' לח
ז/ב אנצי"ת ע' אין שליח הע' 6, 24, 71, 72, 74, 86, ע' גרושה לכהן הע' 46 {שעה"מ}, 48 {שעה"מ}
ז/ב אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' כ-כא, כג
ז/ב אפר קדשים עמ' קז
ז/ב אש פנחס עמ' קנג
ז/ב אש קודש מעילה עמ' קנח {שליחות באכילה}, קפ {זה נהנה וזה מתחייב}
ז/ב אש תמיד עמ' שעג
ז/ב אשר למלך
ז/ב אתוון דאורייתא כלל א בהוספות (דף מט ע"ד)
ז/ב באר דוד ב"מ פ"א סי' מג אות ה, סי' מד אות ג
ז/ב באר דוד ב"ק ח"ג סי' ח אות ב, ד
ז/ב באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' קג
ז/ב בד קודש (דאנון)
ז/ב בדבר מלך ח"ה עמ' פא
ז/ב בדבר מלך חי"ז עמ' רמט {במה דברים אמורים כשהיו החתיכות מקדשי בדק הבית, אבל אם היו בשר עולה וכיוצא בו לא מעל אלא האוכל בלבד, שהרי הוא חייב באיסור אחר יתר על המעילה, ובכל התורה כולה אין שליח לדבר עבירה אלא במעילה לבדה שלא יתערב עמה איסור אחר}
ז/ב בינת דניאל ח"א עמ' קכח {מל"מ}
ז/ב בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ה עמ' 26 {שעה"מ}
ז/ב בית אהרן וישראל גל' ל עמ' קלה, גל' מ עמ' יח {שוהם וישפה}, גל' נז עמ' טו-טז, גל' עא עמ' מה-מז, נד-נו, נח-נט
ז/ב בית זבול ח"ב סי' יב אות ו, ט
ז/ב בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' שעח-שעט
ז/ב בית לוי (גולדברג) דף נ ע"ב
ז/ב בכורי אברהם דף ה ע"ב {שלא יתערב איסור אחר}, ז ע"ג-ע"ד, ח ע"ב
ז/ב בכורי חיים ח"ג עמ' קיט
ז/ב ברוך טעם (תשסח) שער עדל"ת עמ' קעו
ז/ב ברור הלכה קדושין מב ע"ב ציון ח, ב"ק עא ע"א ציון ג, ב"מ י ע"ב ציון ו, מד ע"א ציון א
ז/ב ברכות חיים ח"ב עמ' רמ
ז/ב ברכת אמת סי' א עמ' ח, י, יד, סי' ב עמ' טו-טז, כ, סי' ג עמ' כ-כב, כה, סי' ד עמ' לב
ז/ב ברכת אמת סי' א עמ' יד {שעה"מ}
ז/ב ברכת ראובן דף קעט ע"ב
ז/ב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שצה
ז/ב גדולי שמואל ב"ק דף עט
ז/ב גור אריה (צרמון)
ז/ב דברות אליהו ח"א עמ' פג-פד, קיז, קיט
ז/ב דברי אור ח"ד עמ' ריז
ז/ב דברי חיים (אוירבך) גניבה סי' ד ד"ה ולפע"ד
ז/ב דברי חיים (אוירבך) ר"ה סי' ג ד"ה ולזה {מל"מ}
ז/ב דברי חיים ב"מ ח ע"א
ז/ב דברי יוסף (קונביץ) עמ' 59
ז/ב דברי יחזקאל (מישור) עמ' תנב, תנד
ז/ב דברי יחזקאל (תרצה) דף קמה ע"א {ראב"ד}
ז/ב דברי יעקב (וישקי) ח"ג עמ' מט
ז/ב דברי משפט סי' רצב סעיף ו {מל"מ}
ז/ב דברי שמואל (מאדלינגר) דף יד ע"ד {שעה"מ}
ז/ב דברים אחדים (קלצקין) עמ' כא {שלא יתערב איסור אחר}
ז/ב דגל יהודה (קמינר) עמ' רה {שעה"מ}
ז/ב דובב מישרים (וידנפלד) עמ' צה
ז/ב דובר ישרים (וייס) פ' משפטים עמ' קעג
ז/ב דור רביעי ח"ב עמ' לח
ז/ב דרך ישרה ח"א עמ' קנז-קנח
ז/ב דרכי אהרן ח"א עמ' סט
ז/ב הגות והלכה עמ' 196, 197
ז/ב הד משה עמ' 30-31 {שלא יתערב עמו איסור אחר}
ז/ב הלכה רבה ח"א עמ' 218-217, 222, 244
ז/ב ואתה תחזה ח"ג
ז/ב זית רענן ח"א עמ' שמה, שמח {מל"מ}, שנא, תקפה, ח"ב עמ' תפ
ז/ב זכור לדוד עמ' סב
ז/ב זכרון הרב עמ' 155
ז/ב זכרון יהודה (לאש) דף עב ע"ד
ז/ב זכרון משה (ברומר) דף קא ע"א
ז/ב זכרון משה (קרונז'ק) עמ' כד
ז/ב חדוותא דשמעתתא ח"א דף יב ע"א {תערובת איסור אחר}
ז/ב חדושים ובאורים (גרי') קדושין סי' ט ס"ק ג
ז/ב חדות הבושם עמ' מה {שלא יתערב בה איסור אחר}
ז/ב חוף ימים ח"א סי' נא אות ב, סי' נג אות א
ז/ב חוקי חיים (גאגין) דף קח ע"א
ז/ב חזון לימים ח"א עמ' רכד
ז/ב חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 24
ז/ב חי' הגר"י וינוגרד קדשים
ז/ב חי' הגרא"א דסלר עמ' צא, צז, קיג, רטו, רפו, רפח
ז/ב חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' יז
ז/ב חי' הר"ר שמעלקא ב"ק עא
ז/ב חי' הראי"ה
ז/ב חי' חתם סופר
ז/ב חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף כג
ז/ב חי' מהרי"א הכהן עמ' רט
ז/ב חי' מהרי"א צטרון עמ' קמו
ז/ב חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' שנד
ז/ב חי' ר' שמואל גיטין עמ' קעז
ז/ב חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' שמב
ז/ב חיי נפש ח"ד עמ' רמד
ז/ב חיי נפש ח"ו עמ' צב
ז/ב חלקת יואב מהדו"ק או"ח סי' טו
ז/ב חמדת אהרן עמ' עז
ז/ב חמדת יעקב עמ' 179, 217
ז/ב חק לישראל שליחות עמ' 30
ז/ב חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ב דף נט
ז/ב טבעת החושן ח"ד עמ' עב, ח"ה עמ' קנ
ז/ב יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' רכא, שנו, שסו, שעד
ז/ב יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' פד
ז/ב ידי משה (בוצק') הל' מעילה סי' נה
ז/ב יין מלכות (שניאורסון) עמ' 386-388
ז/ב ישא מדברותיך קדושין עמ' תעו {שעה"מ}, תקיח, תקלד
ז/ב ישועות יעקב חו"מ סי' קפב סעיף א
ז/ב ישועות יעקב נשים עמ' תרפח-תרפט
ז/ב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' שצט {ראב"ד - יפה פירש}
ז/ב כללא דרביתא עמ' נב {מל"מ}
ז/ב לבני בנימין דף לד ע"ד, לה ע"א, לו ע"ג
ז/ב לחם מצה דף כח ע"א-ע"ב
ז/ב למודי ה' (תשפא) עמ' תקב {שעה"מ}
ז/ב לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' קעג
ז/ב לקוטי שעורים (שטיין) כתובות סי' יד ס"ק א
ז/ב לקח טוב (תשפא) כלל א אות מז {אין שליח לדבר עבירה אלא במעילה לבדה שלא יתערב עמה איסור אחר תמורה לא מועיל בה שליחות שהתערב בה גם איסור השליחות}, כלל ו אות עב {אין שליח לדבר עבירה אלא במעילה לבדה שלא יתערב עמה איסור אחר בהקרבת עצים וחולין בעלי מומין אינו חייב שגם זולת המום אינם קרבן}
ז/ב מאור הקדש מעילה עמ' קפד
ז/ב מאור למלך ב"מ עמ' קסב-קסג
ז/ב מאור למלך קדושין עמ' קעז-קעח
ז/ב מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' קמה {שעה"מ}
ז/ב מבי"ט (רובינ') דף קלב ע"א
ז/ב מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' שסב
ז/ב מועדים וזמנים ח"ג סי' רכו, ח"ה סי' שמו
ז/ב מוריה גל' קיא עמ' לב {שעה"מ}
ז/ב מטה יששכר (ברמן) עמ' רמד
ז/ב מנוחת אשר ח"א דף צא ע"ג-ע"ד, צב ע"א
ז/ב מנוחת משה דף ו ע"ב-ע"ג {במעילה בלבד - הרי יש גם שליחות יד וטביחה}, ח ע"א {דבר אחר מעורב}, קט ע"ב {שליח לדבר עברה במעילה}
ז/ב מנחה לאהרן (וולף) עמ' 138
ז/ב מנחת אשר פסחים עמ' כח, ב"ק עמ' קטז, קמא
ז/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' לט
ז/ב מנחת כהן (כץ) ח"ב דף כא ע"ב, כו ע"ד
ז/ב מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' יא {שעה"מ}
ז/ב מסורה ח"ו עמ' מא
ז/ב מעין החכמה עמ' עז {מל"מ}
ז/ב מערכות חיים עמ' קלח, קמב
ז/ב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף קס ע"ב-ע"ג
ז/ב מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' שי-שיא
ז/ב מפענח צפונות עמ' 209
ז/ב מצודת דוד (שפרבר) עמ' תכט {מל"מ}
ז/ב מצעדי גבר ב"מ סי' כט ח"א אות ז
ז/ב מקדשי השם ח"א עמ' קסו
ז/ב מקום דוד [שבות יעקב ח"ב סי' קעד]
ז/ב מקור ברוך (גינ', תשמו) עמ' 135
ז/ב מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' רמט, שצז
ז/ב מראה הפנים כתובות דף יז
ז/ב מרגליות הים סנהדרין קו ע"ב אות ו {שעה"מ}
ז/ב מרחשת ח"א סי' מד אות ב, ח"ב סי' ד אות א
ז/ב משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תעא-תעד
ז/ב משנת חיים בכורות עמ' שכג {רי"ק}
ז/ב משנת חיים ערכין עמ' תרעח, תרצו
ז/ב משנת יעקב עבודה עמ' שס-שסו
ז/ב משפטי עזיאל ח"ה עמ' שי, ח"ז עמ' תקמח
ז/ב משפטים לישראל עמ' קס, שמה
ז/ב נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' קכח, קלו, קמב-קמג, רע
ז/ב נועם התלמוד קידושין עמ' קיא-קיב
ז/ב נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף נא ע"א, מנחות דף עט ע"ג {ראב"ד}
ז/ב נזר התורה שנה ד גל' א עמ' רמא {שלד"ע}
ז/ב ניצוצי אש עמ' שמד
ז/ב נר מצוה (ואלק) שרשים דף ל ע"א {בכל התורה אשל"ע מלבד מעילה} וע"ב {כשמעורב איסור אחר}
ז/ב נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' לה אות א
ז/ב נתיבות מרדכי קדושין עמ' רפג, רפט, רצג
ז/ב ס' החיים (קלוגר) עמ' תתריד
ז/ב ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' קסא, קעח {מל"מ}, קצח {מל"מ}
ז/ב ס' יהושע - שו"ת עמ' תכח
ז/ב עבד המלך (תשא)
ז/ב עבודת הזבח מעילה סי' ט
ז/ב עוטה אור שביעית - שביעית בזה"ז סי' טו עמ' פא (במהד' תשסא)
ז/ב עטרת יהושע - סוגיות (תשעד) עמ' רלב
ז/ב עטרת צבי (דרבקין, תשמה) סי' נג
ז/ב עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' רמ, רמב
ז/ב עטרת תפארת דף מה ע"ב-ע"ג
ז/ב עיני יצחק דף נה ע"ד {שעה"מ}
ז/ב עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 1 הע' 18
ז/ב עמודי אור סי' קיב אות יח
ז/ב עמק שאלה (טברסקי) עמ' שסג
ז/ב ענפי ארז (זי') דף מג ע"ב, מד ע"ד, סח ע"א {מל"מ}, קצו ע"ג
ז/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' מג
ז/ב עצמות יוסף קידושין דף מד (עמ' קעז)
ז/ב פני אברהם (שפירא) עמ' קח {שלא התערב איסור אחר}
ז/ב פנים יפות תהלים עמ' תעז
ז/ב פנת יקרת (תשנד) סי' פט אות א
ז/ב פנת יקרת (תשעא) עמ' שפט
ז/ב פרי אברהם פסחים סי' טו אות יא
ז/ב פרי האדמה ח"א
ז/ב פרי חיים (הליר) גניבה פ"ב ה"י {מעילה בלבד}
ז/ב פרי משה עמ' נג, קו
ז/ב פרקי שליחות עמ' 177
ז/ב צרור החיים (קליין) דף נו ע"א
ז/ב קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' ג
ז/ב קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' קכא
ז/ב קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' תקיז
ז/ב קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קנג
ז/ב קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' פח-פט, צא, ויקרא עמ' רד, דברים עמ' צד, צו-צז
ז/ב קרית מלך
ז/ב ראשית בכורים דף קיב ע"א
ז/ב רץ כצבי (תשסג) ח"ב עמ' פב
ז/ב רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' מג {אזהרה על אכילת עולה}
ז/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תלט
ז/ב שאלת הכהנים תורה דף צט
ז/ב שאלת שלום (רבינ') דף נב ע"א
ז/ב שדה אברהם דף יז ע"ג {מל"מ}
ז/ב שדה הארץ ח"א דף ז ע"ב
ז/ב שהם וישפה ח"א וח"ב
ז/ב שובע שמחות עמ' רעב {שעה"מ}, רעד
ז/ב שופרא דשטרא שער יז פי"א
ז/ב שירת דוד (תשסג) עמ' קלט
ז/ב שירת דוד ב"מ עמ' קלט
ז/ב שירת דוד יבמות-קידושין עמ' שצג, תא
ז/ב שכר שכיר סוגיות ח"א סי' נג אות א-ב, ה-ז, סי' נד אות א, ג-ד
ז/ב שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' רסט
ז/ב שנות חיים (קלוגר) עמ' שנג
ז/ב שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' רס
ז/ב שעורי מרן הגר"י מפוניבז עמ' פו
ז/ב שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' צט-ק
ז/ב שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות מח
ז/ב שעורי ר' שמואל ב"מ ח"א עמ' קסו
ז/ב שעורי ר' שמואל קדושין עמ' רסה-רסו, שב-שד
ז/ב שער המלך ח"א עמ' יח, ח"ב עמ' רנט, שלו
ז/ב שערי זיו ח"א דף קלט ע"ב
ז/ב שערי חיים (שמולביץ) קידושין עמ' קמו-קמז, קמט
ז/ב שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' קעג, רעא {שעה"מ}
ז/ב שערי תודה ח"ב דף מח ע"ב {שלא יתערב איסור אחר}
ז/ב תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' יט ס"ק ו, ט
ז/ב תולדות ההלכה ח"ב עמ' 149
ז/ב תורת השליחות עמ' רסו
ז/ב תורת זרעים עמ' צט
ז/ב תורת נתן עמ' 26 {שלד"ע רק במעילה}
ז/ב תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' ה, יא, כה, קמה, קנ
ז/ב תנובת ציון דף יב ע"ב
ז/ב תפארת אברהם ב"ק עמ' צ {שלד"ע רק במעילה}
ז/ג אמרי בינה (אוירבך) - קנינים סי' ה ד"ה אגב
ז/ג בדבר מלך ח"ה עמ' פה
ז/ג בנין דוד (מייזלש) בראשית פ' מקץ אות סג {מל"מ - קמא קמא בטיל לענין טומאה}
ז/ג גדולי שמואל ב"מ דף נב {או"ש}
ז/ג הפלאות נדרים (תשעג) עמ' קמד
ז/ג ואתה תחזה ח"ג
ז/ג חי' חפץ חיים
ז/ג יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' שעא
ז/ג נטע שורק דף סד ע"ד
ז/ג נתיבות מרדכי גיטין עמ' שיח {או"ש}
ז/ג פי אריה דף מג ע"ג {מל"מ}
ז/ג קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' קמא-קמג
ז/ג שם טוב - השלמה
ז/ג שערי טהר ח"ו סי' לז אות ג
ז/ד ברור הלכה ביצה לט ע"א ציון ב
ז/ד ואתה תחזה ח"ג
ז/ד זכרון יהודה (לאש) דף פ ע"א
ז/ד יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' שעא
ז/ד מצודת דוד (שפרבר) עמ' תלב {שלא כר"י}
ז/ד משה ידבר (תשעו) עמ' שפה
ז/ד נתיבות המשפט סי' קפב ס"ק י
ז/ד ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתקעט
ז/ד קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תסה
ז/ה אבי עזרי ח"א
ז/ה אהל חייא עמ' תקנד
ז/ה אור שמח
ז/ה בדבר מלך ח"ה עמ' פה
ז/ה ברכי יוסף יו"ד סי' ק שיורי ברכה אות ו {כ"מ}
ז/ה ברכת אמת סי' ד עמ' לב
ז/ה ואתה תחזה ח"ג
ז/ה חדושים ובאורים (גרי') מעילה כא ע"א
ז/ה חי' הגר"ח החדש עמ' תקלג
ז/ה חי' ר' שמואל גיטין עמ' קעד
ז/ה חסדי דוד ח"ז עמ' תרסד
ז/ה חק המלך יבמות עמ' קמז
ז/ה מטה אהרן (הלוי) דף פח ע"ד, רסה ע"א {כ"מ}
ז/ה מטה אהרן הל' יו"ט עמ' קעא
ז/ה מנחת אשר ב"ק עמ' קכ
ז/ה מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"י עמ' רעד {כ"מ, מל"מ}
ז/ה מסורה ח"ז עמ' נו
ז/ה מצודת דוד (שפרבר) עמ' תלא
ז/ה מרומי גלים עמ' צד
ז/ה מרחשת ח"א סי' מד אות ב
ז/ה נחלת שמואל דף ע ע"א וע"ג
ז/ה קדשי יהושע עמ' אלף קעג, אלף רמ
ז/ה קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' רמא
ז/ה קהלות יעקב ב"מ יד ד
ז/ה קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תסה
ז/ה קרית מלך
ז/ה שאלת שלום (רבינ') דף נא ע"א
ז/ה שמחת יהודה דף ט ע"ג
ז/ה שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות מט
ז/ה שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' לח
ז/ה תורת השליחות עמ' רנד
ז/ה תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' קלט, קמ
ז/ו אבן ישראל (פישר) ח"ח עמ' נה
ז/ו אבני חן יומא עמ' קיג
ז/ו אבני חפץ ח"ג עמ' קע {מל"מ}
ז/ו אבני ציון ח"ב סי' לח {מל"מ}, ח"ג עמ' קמד {מל"מ}
ז/ו אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' שפ {מל"מ}
ז/ו אהל שרה לאה עמ' לז {מל"מ}, תא {מל"מ}
ז/ו אוהב מישרים עמ' תסה, תסז {כלי שאינו שו"פ}
ז/ו אוצמפה"ת ב"מ ו ע"ב הע' 149 {מל"מ}, 174 {מל"מ}
ז/ו אוצמפה"ת ב"מ נג ע"א הע' 42 {כ"מ ומל"מ}
ז/ו אוצרות השעורים (פיקארסקי) עמ' קכח
ז/ו אור הישר [באר יצחק יו"ד סי' א, אור הישר מעילה כא ע"ב ובכורות כג ע"א ודף נ ע"א ומנחות כא ע"ב וערכין ד ע"א]
ז/ו אור עולם (בלומנפלד) דף טו ע"ד, לה ע"ב {מל"מ - ביטול שקלי הכהנים}
ז/ו אורח ישר דף כו ע"ג, כז ע"א
ז/ו אילנא דחיי (תשסז) עמ' קיט {כ"מ}
ז/ו אמונת יהושע עמ' רלב, תקלו, אלף רל {מל"מ}
ז/ו אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תמט {מל"מ}
ז/ו אמר יוסף (אלקלעי) דף כז ע"א {מל"מ}
ז/ו אמר יוסף (אלקלעי) דף כז ע"ד {מל"מ}
ז/ו אמרי איש עמ' צח {מל"מ}
ז/ו אמרי בינה (אוירבך) - יו"ט סי' יז [ג] ד"ה ובגוף {מל"מ ד"ה לא}, אבן העזר סי' מא [ד] ד"ה ומ"ש
ז/ו אמרי זאב דף יד ע"ד
ז/ו אמרי יהודה (רוזנר) דף כט ע"ד
ז/ו אנצי"ת ע' אין מבטלין הע' 12 {מל"מ}, ע' בטול ברוב הע' 44, 140 {מל"מ}
ז/ו אנצי"ת ע' דבר חשוב הע' 11 {מל"מ}
ז/ו אנצי"ת ע' דבר שיש לו מתירין הע' 44 {כ"מ}, 153 {מל"מ}
ז/ו אפסי ארץ (תשסה) סי' יב עמ' לט {מל"מ}
ז/ו אפר קדשים עמ' מה {מל"מ}, קח
ז/ו ארזי לבנון עמ' קכז {מל"מ ד"ה וראיתי}
ז/ו ארעא דרבנן (תשעט) עמ' צה {מל"מ}
ז/ו אש קודש מעילה עמ' קצ, קצב
ז/ו באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' רכו {מל"מ}
ז/ו באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קצז
ז/ו בדבר מלך ח"ה עמ' פט
ז/ו בית אהרן וישראל גל' נ עמ' יד, כג {כ"מ}, גל' עה עמ' קנו {מל"מ}
ז/ו בית אהרן וישראל גל' צו עמ' צא {הולכים אחר רוב}
ז/ו בית יעקב (מסקין) סי' יב
ז/ו בית יצחק (חבר) ח"ב דף א ע"ג, ב ע"א {מל"מ}
ז/ו בית מאיר (תשע) סי' מה ס"א עמ' שטז {מל"מ}
ז/ו בית נפתלי (תרנט) סי' כד {מל"מ}
ז/ו בית נפתלי (תשסו) עמ' רסו {מל"מ}
ז/ו בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' לא {מל"מ}, נ, ח"ב עמ' כה-כז {מל"מ}, עח
ז/ו בכורי אברהם דף צו ע"ב-ע"ד, ק ע"ג, קא ע"א {כ"מ ומל"מ}
ז/ו בכורי יוסף (הוטנר) דף ו ע"א
ז/ו בן אברהם (תשי) עמ' ריב-ריג, רמד
ז/ו בן יהודה סי' צט
ז/ו בני ישראל (קרלי) סי' כ אות יז, סי' לג אות א
ז/ו בני ציון (שפירא) דף לז ע"ד, נח ע"ב, עה ע"א
ז/ו בנין שלמה (רבינ') סי' ח
ז/ו בר ריב"א עמ' סה {מל"מ}
ז/ו ברור הלכה חולין ק ע"א ציון א פרק ג {מל"מ}
ז/ו בריכת המלך עמ' צה
ז/ו ברית עולם (ולר) סי' לב אות ג-ד, סי' לג אות ב, סי' לד אות ח
ז/ו ברכת הארץ (עמנואל) עמ' 102 {מל"מ}
ז/ו ברכת הזבח (נדפס באסיפת זקנים סוף מס' מעילה)
ז/ו ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' כו {מל"מ}
ז/ו גדולי שמואל ביצה דף ז, ב"מ דף ו, השמטות עמ' קעד {מל"מ}
ז/ו גור אריה יהודה (תשעח) עמ' קצז
ז/ו גט מקושר (אלגזי) עמ' שעו
ז/ו גליוני ישרון עמ' רטו
ז/ו גנזי אבא עמ' מב
ז/ו דבר בעתו (בוגין) דף יא ע"ב-ע"ד, יב ע"א {לא בטל ברוב}
ז/ו דבר בעתו (לוין), דברי הלכה אות ח ד"ה ובישוב
ז/ו דבר מאיר (ראק) סי' ק
ז/ו דברות משה ביצה עמ' צ {מל"מ - ראיה מחולין}
ז/ו דברי חיים (אוירבך) מים חיים סי' כח ד"ה ראיתי {מל"מ}
ז/ו דברי יואל מועדים ח"ו-ח"ז שקלים קפה
ז/ו דברי יואל שמות ח"ב עמ' רעט
ז/ו דברי סופרים (רובינשטיין) עמ' 13
ז/ו דברי שאול ויקרא עמ' כה, קלב
ז/ו דברי שלמה (אסרף)
ז/ו דברי שמואל (מאדלינגר) דף יג ע"ב-ע"ג, טו ע"ג {מל"מ}
ז/ו דעת ותבונה מכשירין עמ' קע, קעד, קפ, קפד, תכה
ז/ו דעת כהן עמ' רמט
ז/ו דעת מרדכי ח"א דף לג ע"ב, לד ע"ג, עא ע"ג {מל"מ}
ז/ו דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תקפז {מל"מ}
ז/ו הגהות חבר בן חיים
ז/ו הדרת אפרים ח"ב עמ' רעה
ז/ו הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קנא {מל"מ}
ז/ו הדרת מרדכי דף נד ע"א
ז/ו היכל צמח עמ' רכז
ז/ו המאיר לארץ {כ"מ}
ז/ו הפלאות נדרים (תשעג) עמ' תצג
ז/ו הרי יהודה ח"א יו"ד סי' יא אות ה
ז/ו ואתה תחזה ח"ג
ז/ו והריקותי לכם ברכה עמ' 17 {מל"מ}
ז/ו ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ב סח ע"ג]
ז/ו זבחי שלמה עמ' כט
ז/ו זכר יהודה עמ' רצו
ז/ו זכרון בנימין ח"א עמ' סח
ז/ו זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' רמא
ז/ו זכרון יהודה (מונק) דף ט ע"ב {כ"מ - דשיל"מ}, לח ע"ב-ע"ג, מד ע"ג {מל"מ- אין מבטלים איסור לכתחלה - מהתורה}
ז/ו זכרון ישעיהו דף ז ע"ד {מל"מ}
ז/ו זכרון שלמה (קליין) עמ' קעח {מל"מ}
ז/ו חדוותא דשמעתתא ח"ב דף ט ע"ג {כ"מ}
ז/ו חדושים ובאורים (גרי') מעילה כא ע"א
ז/ו חוקות הדיינים ח"ג עמ' רצ {מל"מ}
ז/ו חזון יהושע עמ' קצה {מל"מ - ביטול}
ז/ו חזון לימים ח"א עמ' רלה
ז/ו חזון נחום זרעים ח"ג עמ' קנז {מל"מ}
ז/ו חזקה רבה יו"ד הלכה קנד עמ' 216 {מל"מ}
ז/ו חי' בר נחמני דף מה ע"א
ז/ו חי' הגאון אדר"ת עמ' נז {מל"מ}
ז/ו חי' הגר"ח ב"מ עמ' קמד
ז/ו חי' הגר"מ זמבה סי' ל אות יב
ז/ו חי' הגרי"ח עמ' ז-ח
ז/ו חי' הראי"ה
ז/ו חי' חתם סופר
ז/ו חי' כתב סופר נזיקין עמ' קנד {מל"מ}
ז/ו חי' כתב סופר ר"ה-מו"ק עמ' עז
ז/ו חי' כתב סופר שבת עמ' עג {מל"מ}
ז/ו חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' לא {מל"מ}
ז/ו חי' משנה פסחים עמ' קעט-קפ {מל"מ}
ז/ו חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' שפח {מל"מ}, נשים ח"ב עמ' רלח
ז/ו חי' ר"י נחמיה סי' יז אות ב, ד, סי' נ אות י, סי' נג אות ט, סי' פא אות ט
ז/ו חי' רעק"א (ליקוטים)
ז/ו חיים לעולם ח"א דף קא ע"ב, קה ע"ד {מל"מ}
ז/ו חכמת התורה מטות עמ' קסג {כ"מ ומל"מ}
ז/ו חלקת יואב החדש הגהות על שב שמעתא ש"ו פ"ד {מל"מ}
ז/ו חלת לחם (תשנח) עמ' עט, צח {מל"מ}
ז/ו חמודי צבי מועדים עמ' רכו {מל"מ}
ז/ו חסדי דוד ח"ז עמ' תרסה, תרסח-תרסט
ז/ו חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 441
ז/ו חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' לו עמ' קט {מל"מ}
ז/ו חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' רלט, תסז, תע-תעה, תצו {כולם - מל"מ}, תקח {כ"מ}, תקט-תקיא {מל"מ}, ח"ב עמ' ו, קנה {מל"מ}, ח"ג עמ' ריז {מל"מ}, מהדו"ב ח"א עמ' קעא {מל"מ}
ז/ו חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א סי' קי דף קנז ע"ג {מל"מ}
ז/ו טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' שלו, מהדו"ג ח"א עמ' שי, שכד, מהדו"ד עמ' שנה, שע, תב
ז/ו יד הלוי (לוין) דף מג ע"ג
ז/ו יחי ראובן (נאוי) עמ' קכח
ז/ו יטב לב דף קז ע"ב {מל"מ}
ז/ו יין המשמח סי' קכט ס"ק כז {דשיל"מ}
ז/ו יערות דבש ח"ב עמ' רצ
ז/ו יערי עם דבשי ח"ד מדור ב אות פג {דבר חשוב מהתורה לא בטל}
ז/ו יקב זאב דף ח ע"ג, קא ע"ד
ז/ו ישועות יעקב קדשים עמ' רנז {מל"מ}
ז/ו ישועת משה עמ' לג
ז/ו כבוד הלבנון דף מא ע"ג, סד ע"ג {מל"מ}
ז/ו כבוד מלכים (מרגליות) {מל"מ}
ז/ו כהונת רפאל עמ' עו, פו {מל"מ}
ז/ו כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' שעג {מל"מ}, תרלד {מל"מ}, תרלח, תרמ, תשטו, תשיז, תשכ, תשכט {מל"מ}
ז/ו כנסת יחזקאל (רחמים) עמ' פו
ז/ו כרתי ופלתי סי' ק אות א, סי' קב אות ח
ז/ו כתר המלך
ז/ו כתר נהורא עמ' קז {כ"מ}
ז/ו כתר תורה (תשיז) עמ' סב
ז/ו כתר תורה (תשסז) עמ' קיח {כ"מ}
ז/ו לבושי עז הל' תערובות עמ' סה {מל"מ - שלח לתקלה}, קמט {כ"מ - דשיל"מ}
ז/ו להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' כג ע"ב
ז/ו מאיר עיני חכמים ח"א דף ה ע"ג {מל"מ}
ז/ו מועדי ה' (נתנזון) יו"ט עמ' כז, סוכות עמ' ח, ר"ה עמ' רמז, רנד
ז/ו מוריה גל' קא עמ' מז {מל"מ}
ז/ו מזבח חדש דף יג ע"ג {מל"מ}
ז/ו מחנה חיים ח"ו עמ' יב {מל"מ}
ז/ו מחנה יוסף (תשעב) סי' כד אות ג {מל"מ}
ז/ו מחנה לויה (תשעד) עמ' שלח {מל"מ}
ז/ו מטה אהרן (הלוי) דף מט ע"א-ע"ב {מל"מ - על הר"ן מהתוספתא ומפסחים}
ז/ו מטה אהרן (הלוי) דף רסג ע"ג {מל"מ}
ז/ו מטה אהרן הל' יו"ט עמ' קעא
ז/ו מטה אהרן שבועות עמ' רמב
ז/ו מטה שמעון (הלפרין) ח"ג עמ' לז {מל"מ}
ז/ו מי באר (אופנהיימר) דף י ע"א-ע"ב {מל"מ - שלח לתקלה}
ז/ו מי באר (פסח) דף מז ע"א-ע"ב {מל"מ}
ז/ו מנוחת אשר ח"א דף פ ע"ב {מל"מ - ההיתר שבמיעוט לא הופך לאיסור}, פא ע"ג {שלח לתקלה - ביטול איסור לכתחילה}
ז/ו מנוחת אשר ח"ב דף כ ע"ד {מל"מ}
ז/ו מנחת חינוך ח"א עמ' טז, ח"ב עמ' קלו, רנ {מל"מ}
ז/ו מנחת יהודה (בוים) דף טו ע"ב-ע"ג
ז/ו מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' תמט
ז/ו מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' רג {מל"מ}
ז/ו מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"י עמ' רעד {כ"מ, מל"מ}
ז/ו מנחת יצחק חלק ה סי' סה אות ח-ט {מל"מ}
ז/ו מנחת כהן (כץ) ח"ב דף לה ע"א {מל"מ}
ז/ו מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' ל, לג, רלד, שלח, תד, תיד
ז/ו מנחת עני (תקמז) דף יד ע"ג {מל"מ - כהנים דרשו לעצמם}
ז/ו מנחת פתים (אריק) חו"מ סי' מג דף ג ע"ג
ז/ו מנחת פתים (ארנטרוי) ח"א עמ' 78, 81
ז/ו מסורה ח"י עמ' מד
ז/ו מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רד {כ"מ}
ז/ו מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' רסט
ז/ו מצודת דוד (שפרבר) עמ' תלג {כ"מ}, תלד {מל"מ}
ז/ו מקדשי השם ח"ב עמ' פג {כ"מ}
ז/ו מקוה המים עמ' סב {מל"מ}
ז/ו מקום דוד [פנים מאירות (תקצג) ח"ב סי' נב]
ז/ו מקור ברוך (קיטייסקי) דף מג ע"ב
ז/ו מקראי קדש (תשנג) עמ' קצט
ז/ו מראה אש ח"א עמ' ק {מל"מ}
ז/ו מרגליות הים סנהדרין צד ע"ב אות כב {מל"מ}
ז/ו מרומי גלים עמ' צד
ז/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/ו מרכבת יוסף דף יז ע"ד {מל"מ - היתר שבטל באיסור לא נהפך לאיסור}
ז/ו מרפא לנפש חי' סוגיות סי' מ אות ד {כ"מ}, סי' נ אות א {כ"מ - דשיל"מ מדאורייתא}, סי' עט אות א {מל"מ - היתר נהפך לאיסור}, סי' קכה אות ד {כ"מ - דשיל"מ לא בטל מהתורה}, סי' קסט אות א {כ"מ - דשיל"מ}
ז/ו משברי ים חזקה עמ' קעה {מל"מ}
ז/ו משנה הלכות ח"ו סי' שיא {מל"מ}
ז/ו משנה הלכות ח"ו סי' שיא {מל"מ}
ז/ו משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' רכב-רכג, קדושה עמ' רעו {מל"מ}
ז/ו משנת יעקב כאן
ז/ו משנת יעקב עבודה עמ' שכד {מל"מ}
ז/ו משנת משה קידושין עמ' נ
ז/ו נדרי זריזין ח"א עמ' שפד
ז/ו נודע ביהודה השלם או"ח עמ' רל
ז/ו נועם ח"י עמ' נח {מל"מ}
ז/ו נחלי יהושע עמ' קיג {מל"מ}
ז/ו נחלת בנימין עמ' סט {מל"מ}
ז/ו נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"א סי' ו אות ב {כ"מ}
ז/ו נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' כ אות ב {כ"מ}
ז/ו נחמת יהודה דף כב ע"א
ז/ו נטע שעשועים (שליסל) עמ' קלה {כ"מ}
ז/ו נר מצוה (ואלק) מצוות דף כב ע"ג {מל"מ - מטבע לא בטל}, קי ע"ב-ע"ג
ז/ו נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' פב {מל"מ}
ז/ו נתיבות אדם ח"א עמ' שכט {מל"מ}
ז/ו נתיבות מרדכי גיטין עמ' תקפה
ז/ו נתיבות שמואל דף נג ע"א {מל"מ}
ז/ו נתן פריו נדרים עמ' קלד ע"ב
ז/ו ס' החיים (קלוגר) עמ' תשיג {כ"מ}, תתתשלט-תתתשמ {כ"מ}, תתתשמד {מל"מ}
ז/ו ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תרכג {מל"מ}
ז/ו סופר מהיר ח"ב עמ' כט {כ"מ}, קכד {מל"מ}
ז/ו סיומי המסכתות עמ' 255
ז/ו סתרי ומגיני (תשכג) עמ' קלז {כ"מ}
ז/ו עולת חודש ח"ג מאמר רפד
ז/ו עומק הפשט ח"ג עמ' תכה {מל"מ}, תל
ז/ו עטרת תפארת דף נג ע"ד {פרוטה בכיס זה}
ז/ו עיונים ומחקרים ח"א עמ' 213 {מל"מ}
ז/ו עין יצחק ח"א עמ' קיב, קל {מל"מ}
ז/ו עמודי אור סי' כג אות ז
ז/ו עסק התורה עמ' סא {מל"מ}
ז/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' מה, כרך ב ח"ב עמ' קצו
ז/ו ערך שי חו"מ סי' עג סעיף יט
ז/ו פד"ר חט"ז עמ' 13 {מל"מ}
ז/ו פני אברהם (פרלמן) דף כח ע"ד {מל"מ}
ז/ו פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' שט {מל"מ}
ז/ו פרשת הכסף דף לח ע"ד, לט-מ {מל"מ}
ז/ו פרשת נזיר עמ' קס {מל"מ}
ז/ו צדקת יוסף עמ' שסא {מל"מ}
ז/ו ציץ אליעזר ח"א סי' ה אות ח
ז/ו צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף סו ע"ב, רסז ע"א
ז/ו צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים או"ח סי' תמח ס' ז {מל"מ}
ז/ו צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף כה ע"א, קצה ע"ד
ז/ו צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' רלא
ז/ו צרור החיים (קליין) דף א ע"ב, ג ע"ד, ו ע"ד {מל"מ}, מג ע"ב {מל"מ}
ז/ו קדשי יהושע עמ' אלף רז
ז/ו קהל יהודה - חי' השו"ע דף יח ע"ד, לב ע"א, לט ע"א {מל"מ}
ז/ו קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' נט {כ"מ}
ז/ו קהלת יעקב (אלגזי, שלוניקי) דף טז ע"ד
ז/ו קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' רצא {מל"מ}
ז/ו קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' שמא {מל"מ}
ז/ו קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' א, מט {מל"מ}
ז/ו קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' ג, קעא, שג {מל"מ}
ז/ו קול דודי (תשף)
ז/ו קונטרסי שעורים ב"מ שעור ח אות ד-ה {מל"מ}
ז/ו קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' קא {מל"מ - ביטול איסור}
ז/ו קרבן אליצור דף קפד ע"ג וע"ד {מל"מ}
ז/ו קרבן משה עמ' פב
ז/ו קרבן פסח עמ' שס
ז/ו קרבן ציון עמ' קנט {מל"מ}
ז/ו קרית מלך
ז/ו קרנות המזבח דף כד ע"ד, כז ע"ב, מג ע"א, קיג ע"ב-ע"ג
ז/ו ראש אליהו ח"ב עמ' קמה {מל"מ}
ז/ו ראשי בשמים (רבין) עמ' סט {מל"מ}
ז/ו ראשית בכורים דף צז ע"ד {מל"מ}
ז/ו רביד הזהב (אברך) דף יג ע"א {מל"מ - הולכים אחר הרוב בדשיל"מ}
ז/ו רמת שמואל (אג'ייני) דף קמו ע"ב [קהלת יעקב - תוספת דרבנן אות ד] {כ"מ}
ז/ו רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' שנח
ז/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' שלו
ז/ו רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' קנז
ז/ו שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' ו {מל"מ}, ט
ז/ו שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' שעח {כלי פמש"פ}
ז/ו שארית נתן בנימין עמ' קט
ז/ו שבט הלוי (גרייבסקי) עמ' מח {מל"מ}
ז/ו שבט סופר (תשמו) עמ' לט {מל"מ}
ז/ו שדה יצחק עמ' עה {מל"מ}
ז/ו שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' רמט
ז/ו שופרא דישראל עמ' שז {מל"מ}
ז/ו שושנים לדוד (רייז) ח"ב יו"ד סי' סד {מל"מ}
ז/ו שושנת העמקים (תאומים) עמ' קנג {כ"מ}, קנו-קנז {מל"מ}
ז/ו שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' רלג {מל"מ}
ז/ו שמועת חיים יומא ח"ב עמ' צ
ז/ו שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' רסו
ז/ו שמחתי באומרים לי עמ' רעו
ז/ו שנות חיים (קיצע, תשמב) חי' הש"ס עמ' קמד {מל"מ}
ז/ו שנות חיים (קלוגר) עמ' ת {כ"מ}
ז/ו שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' קסח {מל"מ}
ז/ו שער המלך ח"א עמ' קנט, שה, שז, ח"ב עמ' קז, טעם המלך ח"א עמ' קנט, מעשה חושב ח"ב עמ' ד {כולם - מל"מ}
ז/ו שערי דעה (ליטוין, תשעב) עמ' קנב {מל"מ בשם ר"ן בביצה}
ז/ו שערי זיו ח"ג דף צג ע"ג-ע"ד {מל"מ}, דף קנב {מל"מ}
ז/ו שערי טהר ח"ג שער א סי' ב אות ב, סי' טז אות ד, ח"ז סי' ב אות א (יב ע"א) {מל"מ}, ח"ח סי' צג אות ב
ז/ו שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 314, 319
ז/ו שערי ישר שער ג פט"ז אות ד {מל"מ}, פכ"ד אות א, ג-ד
ז/ו שערי שמואל עמ' נה
ז/ו שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' עא, שפד, שפו, כרך ב עמ' רלג, שלג {מל"מ}
ז/ו שערי תורה (לעוו) ח"ג דף א ע"א, ז ע"ב {מל"מ}, טז ע"א {מל"מ}, יז ע"ב {מל"מ}, לב ע"ג {מל"מ}, לו ע"ב {מל"מ}, מא ע"א וע"ג, מד ע"א {מל"מ}, מו ע"ג, מז ע"ב {מל"מ}
ז/ו שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' א, סז, פג, קלה, קמא, קנ, קעא-קעג, קפג, קצד {מל"מ}
ז/ו שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' מז, נט, עה, קצג {מל"מ}
ז/ו שעת הכושר דף ט ע"ד, פח ע"ב {מל"מ}
ז/ו שפתי מלך
ז/ו שפתי רננות (מיכלדורף) דף כח ע"ב {מל"מ}
ז/ו שרשי הים דף קפא ע"א
ז/ו תולדות יצחק (הורוביץ) דף מז ע"ב {מל"מ - "כל דפריש" בדשיל"מ}
ז/ו תועפות ראם (מחפוד) ח"ב עמ' קה {מל"מ}
ז/ו תורה שלמה חי"ח עמ' 211
ז/ו תורת איש לוי - שוה כסף ככסף עמ' מג, עד
ז/ו תורת האשם עמ' רג {מל"מ}
ז/ו תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' קצו {מל"מ}
ז/ו תורת החוף ימים סי' ח אות ו {מל"מ}
ז/ו תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תלד {מל"מ}
ז/ו תנובת ציון דף קכה ע"ב
ז/ו תשובה שלמה יו"ד סי' יב {מל"מ}
ז/ו תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' לה {מל"מ}
ז/ו תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' תסח {מל"מ}
ז/ו תשובות ר"י אלחנן עמ' קסג, קסט-קע
ז/ז אבני חפץ ח"ג עמ' רט
ז/ז אש קודש מעילה עמ' קצב
ז/ז אשר למלך
ז/ז גט מקושר (אלגזי) דף עד ע"ב {מל"מ}
ז/ז דברי שלום ואמת (בוזגלו)
ז/ז הגהות חבר בן חיים
ז/ז הגהות רימ"א
ז/ז ואתה תחזה ח"ג
ז/ז חי' הגר"ח ב"מ עמ' קמד
ז/ז חסדי דוד ח"ו עמ' שצד-שצה
ז/ז חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף קנב
ז/ז ידי אליהו דף קט ע"ב
ז/ז ישועת משה עמ' לד
ז/ז להורות נתן - שו"ת ח"ח עמ' עט
ז/ז מעיני המים
ז/ז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קפ ע"א-ע"ב
ז/ז נאם דוד
ז/ז נחפה בכסף ח"א דף מא ע"ב {כ"מ - וצ"ע שזה סותר פט"ז ממעה"ק}
ז/ז נחפה בכסף ח"א חו"מ סי' כב (קיט ע"ד, קכ ע"א)
ז/ז נתיבות מרדכי קדושין עמ' תקיד
ז/ז עין יצחק ח"א עמ' קכט {כ"מ}
ז/ז פרי הארץ (מזרחי) ח"ג חו"מ סי' ז (עז ע"א)
ז/ז קדשי יהושע עמ' אלף רו, אלף ריב
ז/ז רחש לבב עמ' כז
ז/ז שדה הארץ ח"ג דף נו ע"א
ז/ז תשובות ר"י אלחנן עמ' קסב
ז/ח אבני קודש מעילה עמ' פג-פד
ז/ח אהל יצחק גיטין עמ' קעד
ז/ח אוצמפה"ת ב"מ נה ע"ב ח"א הע' 2
ז/ח אור ליהודה (תשנט) עמ' שכא
ז/ח אות היא לעולם ח"א דף ק ע"א
ז/ח אמונת יהושע עמ' קל
ז/ח אמרי בינה (אוירבך) - פסח סי' יא ד"ה והנה {מל"מ}, בב"ח סי' ב ד"ה וברמב"ם, נדרים סי' ל ד"ה והנה
ז/ח אמרי הצבי (בער) סוגיות דף יז ע"א {ראב"ד}
ז/ח ארזי לבנון עמ' נה
ז/ח ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קצ
ז/ח אש קודש מעילה עמ' עג {משלם קרן}
ז/ח אתוון דאורייתא כלל ג (דף ח ע"ג)
ז/ח באר בשדה עמ' קלח {המועל בפחות משוה פרוטה}
ז/ח בדבר מלך ח"ה עמ' ט, יא, יג, נב, נז, פה, צא
ז/ח בדבר מלך חי"א עמ' רנח
ז/ח בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' ח
ז/ח בית שערים יו"ד בהקדמה {מל"מ}
ז/ח בכורי חיים ח"ה עמ' פח {מל"מ}, צה, קלא
ז/ח בני דוד
ז/ח בנין יחזקאל - פתיחה כוללת ח"ה ס"ק יב
ז/ח ברור הלכה ב"מ נה ע"ב ציון א
ז/ח ברכת מרדכי ענינים עמ' מד
ז/ח ברכת מרדכי פסחים עמ' עו
ז/ח ברכת ראובן דף קיא ע"א
ז/ח בתי כהונה (תצו) בית אבות דף מד ע"ד
ז/ח גבורת יצחק חגיגה עמ' קפז
ז/ח גבורת יצחק תרומות עמ' ריד
ז/ח גליון מהרש"א (מורחב) על כתובות עמ' קפט
ז/ח גליונות אבני נזר [עי' שטמ"ק בכורות יד ע"א אות ג]
ז/ח זהב התרומה מ"ש עמ' קצה
ז/ח זהב התרומה תרומות עמ' קלה {פחות משו"פ}
ז/ח זכרון יהודה (לאש) דף פ ע"א
ז/ח חדושים ובאורים (גרי') מעילה ב ע"א, קדושין סי' ט ס"ק ב
ז/ח חי' הגאון אדר"ת עמ' צח {מועל פחות משו"פ משלם ולא לוקה}
ז/ח חיים ומלך
ז/ח חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' יז עמ' נו {לאלוקה}
ז/ח חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' שלה
ז/ח חקרי לב (לווינבוק) דף יג ע"ב, יח ע"א
ז/ח חשבונות של מצוה עמ' תלו
ז/ח יד סופר עמ' קכו
ז/ח ידי משה (בוצק') הל' מעילה סי' נו
ז/ח כבוד מלכים (מרגליות)
ז/ח כללא דרביתא עמ' נד
ז/ח לב אריה (קרלין) עמ' ט
ז/ח לב מבין דף קכו ע"א {מל"מ}
ז/ח מאור למלך ב"ק עמ' מו
ז/ח מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' סו
ז/ח מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף ג ע"ב {מל"מ - חצי שיעור}
ז/ח מבשר טוב קדשים עמ' קנג
ז/ח מועדים וזמנים ח"ו סי' לג
ז/ח מטה אהרן פסחים עמ' מג
ז/ח מטה אהרן שבועות עמ' צא
ז/ח מנחה טהורה דף קכג ע"א {מרכה"מ}
ז/ח מנחת אשר ב"ק עמ' פב
ז/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' לח
ז/ח מצודת דוד (שפרבר) עמ' תכט {שוה פרוטה}
ז/ח מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' רנ-רנא
ז/ח מראות הים עמ' רכג-רכו
ז/ח משאת המלך ח"ג סי' שנז {יראה לי}
ז/ח משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' קפד
ז/ח משנה הלכות ח"ט סי' שיח
ז/ח משנת חיים ערכין עמ' תרצ
ז/ח משנת יעקב
ז/ח משנת רבנו עמ' קמא {בזדון ובשוגג}
ז/ח מתת מלך עמ' קכח
ז/ח נותן טעם לשבח עמ' 112
ז/ח נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף נא ע"ב
ז/ח נחלת שמואל דף כה ע"ד
ז/ח נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' שסד
ז/ח נתיבות מרדכי גיטין עמ' תקלז
ז/ח נתיבות מרדכי קדושין עמ' תקיד
ז/ח נתן פריו ב"מ עמ' קעג, מכות עמ' רי
ז/ח סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"א עמ' יז
ז/ח עין יצחק ח"ב עמ' תסז
ז/ח עיני כל חי (תשסח) עמ' רפו (דף עז ע"ד במהד' תרלח)
ז/ח ערך יעקב עמ' רטו
ז/ח פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 9 {ראב"ד}
ז/ח קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' לד, רכז
ז/ח קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תרנ
ז/ח קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' רצג {מל"מ}
ז/ח קול אריה (שוורץ, תשעא) יו"ד עמ' רסט {מל"מ}
ז/ח קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קנג
ז/ח קרית מלך
ז/ח רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' לט
ז/ח רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' מד
ז/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' שמ
ז/ח שאלת הכהנים תורה דף צג {מל"מ}
ז/ח שארית ישראל (מינצברג) או"ח סי' ד {כלשהו}
ז/ח שיח ערב קדשים עמ' תמז
ז/ח שעורי הגרד"ש ב"ק סי' כא אות ב ד"ה ולכאורה
ז/ח שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' שפז
ז/ח שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות סה
ז/ח שעורי ר' שמואל קדושין עמ' שא
ז/ח שערי זיו ח"ג דף קנ ע"א-ע"ב, קנה ע"א
ז/ח שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' שכז {פמש"פ בשוגג ובמזיד}
ז/ח שערי טהר ח"ו סי' לח אות א-ב
ז/ח שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 311
ז/ח שערי תודה ח"ב דף יט ע"א-ע"ב
ז/ח שעת הכושר דף לט ע"א, קיח
ז/ח שפתי מלך
ז/ח תבואת יקב (פרידמן) עמ' קיב {שו"פ}
ז/ח תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' רטז
ז/ח תורת הקדש ח"ג עמ' עח
ז/ח תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף כג ע"ג
ז/ח תנופת זהב עמ' 159-160
ז/ח תפארת ציון (ריבקין) סי' ב אות מא, סי' ו אות כא
ז/ח תשובה מיראה (תשסו) עמ' כה, עה
ז/ט אבי עזרי ח"ב
ז/ט בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' שכד
ז/ט בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף נו ע"א
ז/ט דברי יוסף (קונביץ) עמ' 100
ז/ט חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' קב
ז/ט עליות אריה עמ' קצז {כ"מ}
ז/ט עמק הלכה (הורוביץ) עמ' קיט
ז/ט שם טוב - השלמה
ז/ט שערי זיו ח"ג דף קנ ע"ב
ז/ט שפתי מלך
ז/י אבן ישראל (פישר) כאן, ח"ד עמ' עא, ח"ו עמ' ר
ז/י אבני החושן סי' רד סעיף א
ז/י אבני נזר או"ח סי' תקכו אות ז, אהע"ז סי' רכג אות מא
ז/י אגלי טל ח"ב סי' רכ אות ה
ז/י אוצמפה"ת ב"מ מג ע"א ח"א הע' 44-53
ז/י אור הישר
ז/י אמר יוסף (אלקלעי) דף כח ע"א-ע"ב {מל"מ}
ז/י אמרי הצבי (בער) סוגיות דף ב ע"ד, ג ע"ד, ז ע"ב
ז/י אש קודש מעילה עמ' קפח-קפט
ז/י באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ז/י בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' שכד
ז/י בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף נו ע"א {כ"מ}
ז/י בדבר מלך ח"ה עמ' מ, צה
ז/י בית המדרש
ז/י בית יצחק (חבר) ח"ב דף כח ע"ג
ז/י בית יצחק (תשעא) ברירה עמ' מט
ז/י דברי יוסף (קונביץ) עמ' 63
ז/י דברי משפט - חי' מהרי"א סי' רצב אות א
ז/י דברי משפט סי' רצב סעיף ו
ז/י ואתה תחזה ח"ג
ז/י חי' הגר"ח ב"מ עמ' קלא
ז/י חי' מהרי"א צטרון עמ' קנו
ז/י חי' ר' שמואל גיטין עמ' קעט
ז/י חיי אריה דף פב ע"ג
ז/י חסדי דוד ח"ז עמ' תרסז
ז/י יגיעת ערב ב"מ עמ' ריט
ז/י יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' שעד
ז/י כבודה של תורה א עמ' סו-סז
ז/י מאור הקדש מעילה עמ' קפו
ז/י מי באר (אופנהיימר) דף י ע"א {מל"מ}, כט ע"א {כ"מ}, לג ע"א {מל"מ}
ז/י מנחת מחבת עמ' עג {מל"מ}
ז/י מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ב, שו"ת רעק"א ח"ב סי' קכ]
ז/י מצודת בן ציון דף ה ע"ד, ע"ב-ע"ג
ז/י מצודת דוד (שפרבר) עמ' תלג {מפקיד לא מעל}
ז/י נחלת שמואל דף סט ע"ד
ז/י נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' קמ, קמו
ז/י סיומי המסכתות עמ' 252-254
ז/י עמק הלכה (הורוביץ) עמ' קיט-קכ
ז/י ערך יעקב עמ' רנג
ז/י פני מבין ח"א דף קמו ע"ד
ז/י פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' שכז {כ"מ}
ז/י פרי משה עמ' קנט
ז/י צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף ל ע"ג
ז/י צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' נה אות ד
ז/י שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף צב ע"ב
ז/י שו"ת נחלת שמעון סי' סג
ז/י שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' כט-ל
ז/י שערי זיו ח"ב דף מז ע"ד
ז/י שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' עב
ז/י תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' קמז, קנ
ז/י תפארת ציון (ריבקין) סי' ה הערה 1 {מל"מ}
ז/יא בנין שלמה (רבינ') סי' לז
ז/יא ברור הלכה ב"מ צו ע"ב ציון ד
ז/יא ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שצ
ז/יא ואתה תחזה ח"ג
ז/יא מעשה רק"ם (קורייאט) דף עז ע"ב {בעל מעל לכשיוציא}
ז/יא נתן פריו ב"מ עמ' תמ
ז/יא עמודי אור סי' קג אות ה
ז/יא פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' רג
ז/יא שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 145


ח/518 הלכות מעילה פרק ח *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ח/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ח/רה"פ הר המוריה (שץ)
ח/רה"פ הרמב"ם המדויק
ח/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ח/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ח/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' קפ
ח/רה"פ פי' ר"י קאפח
ח/רה"פ רמב"ם הערוך
ח/רה"פ רמב"ם לעם
ח/רה"פ שם טוב
ח/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ח/רה"פ תקנת עזרא
ח/א אבן ישראל (פישר) כאן, ח"ב עמ' קח {ר"ח הלוי}
ח/א אבני קודש (סוגיות) ח"ב עמ' רלד {ר"ח הלוי}
ח/א אבני קודש מעילה עמ' עב {ר"ח הלוי}
ח/א אהלי שם (פרץ) כתובות סי' קסד {ר"ח הלוי}, ב"מ (תשמא) סי' סו {ר"ח הלוי}
ח/א אהלי שם כתובות סי' קסד {ר"ח הלוי}
ח/א אור הישר [אור הישר מעילה יג ע"א, עי' תוס' ב"מ פז ע"ב ד"ה רעך]
ח/א אוריתא טו עמ' רנח {ר"ח הלוי}
ח/א אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' פא
ח/א בדבר מלך ח"ה עמ' נה {ר"ח הלוי}
ח/א בית אהרן וישראל גל' עא עמ' מה {ר"ח הלוי}
ח/א בית ישי (תשסד) עמ' שעח-שעט {ר"ח הלוי}
ח/א בן אשר סי' לא אות א, סי' מו אות ח {ר"ח הלוי}
ח/א ברור הלכה ב"מ פז ע"ב ציון ג
ח/א גבורת יצחק ימים נוראים עמ' מה {ר"ח הלוי}
ח/א גן שושנים ח"ב עמ' קעט {ר"ח הלוי}
ח/א דברות צבי חי"א סי' י אות יא
ח/א דיני עבודה במשה"ע עמ' 428
ח/א דרך ישרה ח"א עמ' מז, קנט
ח/א דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תתקצב {ר"ח הלוי}
ח/א דרכי שלום (מרגונטו) דף ג ע"א
ח/א הפלאות נדרים (תשעג) עמ' צב
ח/א חוקת עולם עמ' 413
ח/א חי' הגר"ח ב"מ עמ' קמד
ח/א חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' כג עמ' צח {ר"ח הלוי}
ח/א חי' חפץ חיים
ח/א חי' ר' חיים הלוי דף סה
ח/א חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 469 {ר"ח הלוי}
ח/א יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' רכב, שכט, שלז, שמ, שמא, שנב {ר"ח הלוי}
ח/א כללי קלב"מ (תשנא) עמ' מח {ר"ח הלוי}
ח/א לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק סי' ז ס"ק ג {ר"ח הלוי}
ח/א מאור הקודש כריתות עמ' קנו {ר"ח הלוי}
ח/א מים אדירים דף כב ע"א {ר"ח הלוי}
ח/א מנחת מחבת עמ' ס {גר"ח}
ח/א מעשה רקח
ח/א מקדש מרדכי (אילן) פ' אמור עמ' קנז
ח/א משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' קפג
ח/א משנה הלכות ח"ט סי' שיח (דף קיט-קכ) {גר"ח}
ח/א משנת אליעזר (קונשטט) עמ' עז {ר"ח הלוי - משל שמים הוא אוכל}
ח/א משנת יעקב
ח/א נתן פריו גיטין עמ' סג
ח/א עבודת הזבח מעילה בהקדמה, וסי' ח ס"ק ד, סי' ט ס"ק יג
ח/א עמקי המשפט עמק השיעבוד סי' יא אות ב עמ' קנא {ר"ח הלוי - איסור מעילה הוא גזילת הקדש}
ח/א ערך יעקב עמ' רנט {ר"ח הלוי}
ח/א פנת יקרת (תשנד) סי' ט בהערה, סי' מה, נח, סי' פט אות א, צח אות א ס"ק ג {ר"ח הלוי}
ח/א פנת יקרת (תשעא) עמ' לה, רכ, רעב, שצ, תטו {ר"ח הלוי}
ח/א פרי שמואל מכות עמ' מא
ח/א פרשת השבוע (תשעב) ח"ב עמ' 345 {ר"ח הלוי}
ח/א צפונות טז עמ' לו {ר"ח הלוי - נוסח אחר של דבריו}
ח/א קדשי יהושע עמ' תתנה, אלף תפד {ר"ח הלוי}
ח/א קול דודי כריתות סי' תסא
ח/א קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' קנג
ח/א קונטרסי שעורים ב"ק שעור יז אות ט
ח/א רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' מד {ר"ח הלוי}
ח/א רשימות שעורים (קלמנסון) פסחים עמ' קעו {ר"ח הלוי}
ח/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תקעג
ח/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' מא, קנח, ח"ב עמ' רא
ח/א שולי המעיל מעילה אות עח, קכב, קמד, קסה, קסז, קצז, ריט, רכא-רכב {ר"ח הלוי}
ח/א שעורי ר"א ליכטנשטין פ' השואל עמ' 255, 259, 314 {ר"ח הלוי}
ח/א שפתי מלך
ח/א תפארת אברהם ב"ק עמ' סב {מעילה - גזל הקדש}
ח/א תפארת נתן עמ' סח
ח/א תפארת ציון (ריבקין) סי' ז אות נב {ר"ח הלוי}
ח/ב אבן ישראל (פישר)
ח/ב אנצי"ת ע' בית המקדש הע' 108
ח/ב באר ראי עמ' רסה
ח/ב גבורת יצחק שקלים עמ' קמ
ח/ב גדולי שמואל ב"מ דף פז
ח/ב ואתה תחזה ח"ג
ח/ב ויקן יוסף דף קעב ע"ב
ח/ב חזון יחזקאל ב"מ פ"ח ה"ו
ח/ב מנחת חינוך ח"ג עמ' תיא
ח/ב קונטרסי שעורים ב"ק שעור יז אות ו
ח/ג אבן האזל
ח/ג אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קלה-קלו
ח/ג אמונת עתיך גל' 114 עמ' 112
ח/ג בדבר מלך ח"ה עמ' צז
ח/ג בני יעקב
ח/ג דרישה מחיים דף כט ע"א
ח/ג דרכי ירוחם עמ' קעד
ח/ג ואתה תחזה ח"ג
ח/ג חדושים ובאורים (גרי') מעילה יד ע"א
ח/ג חזון יחזקאל ערכין פ"ד ה"ב
ח/ג חסדי דוד ח"ז עמ' תרמד
ח/ג מקדש דוד קדשים סי' לה ס"ק ג במנחת מרדכי
ח/ג פנת יקרת (תשעא) עמ' תיז
ח/ג קדשי יהושע עמ' תתמד, אלף קצה
ח/ג קול דודי (תשף)
ח/ג קול דודי כריתות סי' קכז
ח/ג קונטרסי שעורים ב"ק שעור יז אות י
ח/ג קרבן ציון עמ' רסט
ח/ג שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' לח
ח/ג תורת הקדש ח"ב עמ' רפד
ח/ד אגרות משה ח"ח עמ' שד
ח/ד אור הישר [אור הישר מעילה יד ע"ב]
ח/ד אמרי כהן (הולנדר) עמ' טו
ח/ד אנצי"ת ע' בית המקדש הע' 103, 104, 158
ח/ד אש קודש מעילה עמ' קכב {בונים בחול}, קעג
ח/ד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי (גם קונטרס אחרון)
ח/ד בדבר מלך ח"ה עמ' מב, מה, ק
ח/ד בית אהרן (סוויאדישץ) דף יא ע"ג {איסור הנאה בצל}
ח/ד בית ישחק
ח/ד בכורי חיים ח"ה עמ' לז
ח/ד בני יעקב
ח/ד בתי כהונה (תשסה) עמ' עו
ח/ד דברי סופרים (רזין) דף מד ע"א {בונים בחול ואח"כ מקדישים}
ח/ד דעת סופר או"ח סי' עג
ח/ד המקדש וקדשיו עמ' רלה
ח/ד חזון יחזקאל נדרים פ"א ה"ז
ח/ד חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' קמג
ח/ד טהרת יו"ט חי"ח עמ' טז
ח/ד להורות נתן - שו"ת חי"ב עמ' צב
ח/ד להורות נתן על התורה ח"א עמ' פז
ח/ד מועדים וזמנים ח"ב סי' קסא עמ' קכו
ח/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' לו
ח/ד מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ז עמ' כ
ח/ד מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' שפא
ח/ד מקדש דוד קדשים סי' א ס"ק ז במנחת מרדכי
ח/ד מקור ישראל דף קד ע"א
ח/ד משכן בצלאל ח"א סי' יד
ח/ד משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף יט {בונין בחול}
ח/ד משנת יעקב
ח/ד נאות אפרים ח"ב עמ' פה, פז
ח/ד נתן פריו מגילה עמ' שנט
ח/ד ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' שנה
ח/ד סיני ק עמ' תקעח
ח/ד עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' כה
ח/ד עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' ס
ח/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' מד
ח/ד קול דודי (תשף)
ח/ד קול דודי כריתות סי' קכז, קכט
ח/ד קרבן אליצור דף עה ע"ג
ח/ד קרבן ציון עמ' רסט
ח/ד קרית מלך
ח/ד קרן הצבי מצוה קכח אות כ
ח/ד שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קסז-קסט
ח/ד שו"ת ר"י קצבי - דרשות ר"ח אלפנדרי דרוש ג
ח/ד שלמי שמעון (קדשים) עמ' קפה
ח/ד שער המלך ח"ב עמ' רנד
ח/ד תורת הקדש ח"א עמ' לט, קיא, קסז
ח/ה אמרי כהן (הולנדר) עמ' טו
ח/ה אנצי"ת ע' אמה הע' 8, 16, 39
ח/ה בגדי כהונה (שחור) עמ' שסד
ח/ה דברות משה נדה וטהרות עמ' תפד {באמה בת עשרים אצבע וכ"מ}
ח/ה דברי יציב יו"ד עמ' רנד {עשרים אצבע}
ח/ה דליית הכרם עמ' תתתכה
ח/ה דקה מן הדקה דף נז ע"ב
ח/ה דרך הקודש (תשסז) עמ' ריח
ח/ה ואתה תחזה ח"ג
ח/ה זבח שלמה ח"ב עמ' לז
ח/ה חי' הראי"ה עמ' רעא
ח/ה חי' חפץ חיים
ח/ה חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' תנ
ח/ה חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף רסב ע"ג
ח/ה יד אברהם כלים עמ' קסב
ח/ה מגדל צופים ח"ד סי' סד עמ' רנג
ח/ה מי השלוח (רובינשטין) - מקור נפתח עמ' יג, שערי מים עמ' יד
ח/ה מעיני המים
ח/ה מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' כו
ח/ה מרגניתא דר"מ
ח/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/ה נשמת חיים (תשסח) אהע"ז סי' קעב עמ' שכד
ח/ה עדות בישראל
ח/ה עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' נז-נט
ח/ה קהלות יעקב שעורין של תורה ג יב
ח/ה קובץ מאמרים וענינים שונים (מימון) דף נב ע"ג-נג ע"א
ח/ה שארית נתן (לוברט)
ח/ה שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות שנד
ח/ה תורת לויים דף טז ע"ג {מל"מ}
ח/ו גבורת יצחק שקלים עמ' רז-רי
ח/ו דביר הקודש מנחות עמ' סד {מלח}
ח/ו ואתה תחזה ח"ג
ח/ו חי' הראי"ה
ח/ו חי' חתם סופר
ח/ו חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' רו {מל"מ}
ח/ו חסדי דוד ח"ב עמ' תרכח
ח/ו טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' תמב {מל"מ}
ח/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/ו שארית נתן (לוברט)
ח/ו שלטי הגבורים עמ' שכט
ח/ו שם טוב - השלמה
ח/ו שמחת יהודה דף ח ע"א, ל ע"ד, קיח ע"ד {מל"מ}
ח/ו שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' רסט
ח/ו שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקג, תקי, תקכג
ח/ו שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 24
ח/ז אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' נה
ח/ז אור הישר [אור הישר מנחות כא ע"ב]
ח/ז אנצי"ת ע' גזרת הכתוב הע' 40
ח/ז ארצות החיים סי' א ארץ יהודה אות ז עמ' עז {מלח}
ח/ז דרך חיים (תשע) פ"א הערה 280 {יצרו נוקפו}
ח/ז ואתה תחזה ח"ג
ח/ז זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' סג
ח/ז מראה אש ח"א עמ' קלא
ח/ז משנת יעקב
ח/ז פנת יקרת (תשנד) סי' נח אות א
ח/ז פנת יקרת (תשעא) עמ' רעג
ח/ז קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' סג
ח/ז שארית נתן (לוברט)
ח/ז שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקג
ח/ח אגרת על הבטחון (תשסב) עמ' קג {לא תהיה מחשבתו בדברי חול}
ח/ח אגרת על הבטחון (תשע) עמ' קט
ח/ח אהל דוד (קהן) ח"א תהלים פקי"ט פס' סט, ח"ב תהלים פקי"ט פס' כג
ח/ח אהל דוד (קהן) ח"ה תהלים פקמ"ה פסוק א {יצרו נוקפו}
ח/ח אהל דוד (קהן) ח"ז תהלים פקי"ט פסוק קכב
ח/ח אוצרות הרמב"ם
ח/ח אור שמח
ח/ח אמונת יהושע עמ' אלף תשלג
ח/ח אמונת עתיך גל' 114 עמ' 115 {בדברים בלבד}
ח/ח אמרי מאיר (מאירי) שמות פי"ט פסוק יז {טעמי מצוות}
ח/ח אמת ליעקב מקרא עמ' קצ
ח/ח באמונה שלמה עמ' קצה
ח/ח באר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 38 {לא יחפה דברים}
ח/ח באר יוסף ח"ב עמ' קכב
ח/ח באר מים חיים (טשרנוביץ) דברים פרק ז פסוק יב
ח/ח באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"ד עמ' שמט
ח/ח באר משה (אפשטיין) שמות עמ' רפח, תשיג, תשכו, במדבר עמ' תקטו
ח/ח בין השורות עמ' ריג
ח/ח בית יחזקאל (וייס) עמ' קלב
ח/ח בך יברך ישראל (תשסח) עמ' קד
ח/ח במעגלי יושר בראשית עמ' 69
ח/ח בנין אריאל יאיר עמ' 61-62
ח/ח ברכות חיים ח"א עמ' קה
ח/ח בשבילי הפסח סי' כה אות יט
ח/ח בתורתו יהגה ח"א עמ' פח
ח/ח גאולה וישועה (לונץ) דף יח ע"ב, מא ע"ב {קרבנות הם חוקים}
ח/ח גור אריה שמות פ' כא הע' 154
ח/ח גנזי ברכה סי' א אות ו
ח/ח דעת הרמב"ם עמ' 72, 88, 124, 129, 287, 292, 298, 304
ח/ח דרך חיים (תשע) פ"א הערה 1272
ח/ח דרכה של תורה (רבינוביץ) עמ' 111, 119
ח/ח דרכי איש דף מ ע"ד, צה ע"ג
ח/ח דרשות מהרי"ץ מועדים עמ' רסב {קרבנות - חוקים}
ח/ח הגיוני הלכה עמ' 130, 148
ח/ח הדריכני באמתך עמ' 9
ח/ח הדרת אפרים ח"ב עמ' רעג
ח/ח הלכות מדינה ח"ג עמ' ריח
ח/ח המקדש וקדשיו עמ' א
ח/ח המשפט העברי עמ' 987
ח/ח הר"מ במז"ל - קובץ עמ' לז
ח/ח הרמב"ם - שמרנות עמ' 67
ח/ח הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' רב
ח/ח הרמב"ם חייו ומשנתו עמ' 162
ח/ח הרמב"ם כמחנך עמ' 52, 170, 255
ח/ח השבת לקדשו דף כט ע"א
ח/ח ואתה תחזה ח"ג
ח/ח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' רצז
ח/ח זה ינחמנו (שלנגר) עמ' 79
ח/ח זכור לאברהם (יפהן) עמ' קנא
ח/ח זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר א עמ' יב
ח/ח חי' חתם סופר
ח/ח חיתו ארץ עמ' 89
ח/ח חכמת גרשון עמ' צה
ח/ח חקרי זמנים ח"ג עמ' קיז, ח"ד עמ' קכט, תסג, תפד
ח/ח יד שלום (פרידמן) מועדים עמ' תיב
ח/ח ידי משה (בוצק') הל' מעילה סי' נח
ח/ח יין מלכות (שניאורסון) עמ' 389-391
ח/ח כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' רמו, תנו
ח/ח כס המלך עמ' נ-נא
ח/ח לב הארי על חובות הלבבות - שער יחוד המעשה עמ' שלא
ח/ח לב הארי על חובות הלבבות - שער הבטחון עמ' קמו
ח/ח להורות נתן מועדים ח"ד עמ' קעד
ח/ח לילה כיום יאיר (באום) עמ' 1, 264
ח/ח לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 126
ח/ח לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 351, חכ"ט עמ' 124
ח/ח לקוטי שיחות חל"ב עמ' 4, 15, 174
ח/ח לקוטי שיחות חל"ה עמ' 174
ח/ח לקט שיחות מוסר ח"א עמ' שד
ח/ח מאור הקדש מעילה עמ' ט-יא
ח/ח מאור הקודש זבחים בהקדמה עמ' יא
ח/ח מאורות הדף היומי ח"ח עמ' ה
ח/ח מאורי המועדים עמ' סד {חוקים הן}
ח/ח מבוא למשנה תורה עמ' 61, 160, 146, 206, 281, 284, 295, 300, 305, 321, 323
ח/ח מדה טובה ח"ב עמ' 148
ח/ח מה ה' אלקיך שואל מעמך עמ' 90 {כמה החמירה במעילה}
ח/ח מכלול גל' כג עמ' 43
ח/ח מכתב מאליהו (דסלר) ח"ה עמ' 413 {קרבנות הם חוקים}
ח/ח מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' רג {בדברים בלבד}
ח/ח מנפת צוף עמ' 424, 774, 849, 850
ח/ח מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף עא ע"א
ח/ח מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' תכד
ח/ח מפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' רח {חוק}
ח/ח מצוה ולב ח"א עמ' 22
ח/ח מצות ה' ברה עמ' 25
ח/ח מרגליות הים סנהדרין כא ע"ב אות כא
ח/ח מריש בבירה ח"א עמ' צח {המצוות - עצות}
ח/ח מרכבת המלך עמ' שכג-שכו, שפז
ח/ח מרפא לשון (המבורג) עמ' מח
ח/ח משנה הלכות מהדו"ת ח"ג עמ' רמה, רעא
ח/ח משנת יוסף על התורה ח"א עמ' סח {הקרבנות הם חוק והאבות ידעוהו}
ח/ח משנת יעקב זרעים ח"א עמ' מג
ח/ח משנת משה קידושין עמ' פו
ח/ח משנת ר' אהרן מאמרים (תשמח) ח"ג עמ' קעג, קפו
ח/ח משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' נד, סג, צח
ח/ח משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' קעג, קפו
ח/ח משנתו העיונית של הרמ"א עמ' 247
ח/ח משפט עם הארץ עמ' מח
ח/ח מתנת חיים - מאמרים ח"א עמ' יד
ח/ח נועם אליעזר בראשית עמ' שטו
ח/ח נועם אליעזר שמות עמ' קלד {חוקים שיצה"ר נוקף}
ח/ח נותן טעם לשבח עמ' 99
ח/ח נחל עדה עמ' תכג
ח/ח נחלת שמעון (קרסנר) ישעיהו אות כג
ח/ח נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א ח"ב פרק נו פסוק י
ח/ח נתיבותיה שלום שמות עמ' 133
ח/ח ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' קצט
ח/ח סיומי המסכתות עמ' 255 {דבר חול מתקדש}
ח/ח עיוני פרשה ויקרא עמ' 15 {קרבנות - חוקים}
ח/ח עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' ר, רז
ח/ח עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קצח, רג, ריז
ח/ח עלה יונה עמ' קי, קיח
ח/ח עלי שור ח"ב עמ' קמו
ח/ח עמודי המחשבה הישראלית עמ' 481
ח/ח פני אברהם (שפירא) עמ' קעה {מעילה במה שנתקדשו בדברים - הדין במה שהקדש קנה בקנין חצר}
ח/ח פרשת השבוע (תשעב) ח"ה עמ' 142
ח/ח פרת חטאת עמ' 5 {חוקים}
ח/ח צהר גל' ג עמ' 115, 116, 136, 137
ח/ח ציץ אליעזר ח"ב הקדמה עמ' 9
ח/ח קדושת הר עמ' קנ
ח/ח קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' רמא, רמח
ח/ח קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' שנב
ח/ח קול יעקב (טייטלבוים) עמ' סא
ח/ח קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' עח, רסב
ח/ח קסת הסופר (תשעו) עמ' רסה-רסו
ח/ח קרית מלך
ח/ח קרן פני משה ח"א עמ' כא
ח/ח ראש אליהו ח"ב עמ' רעז {צער דוד המלך}
ח/ח ראשית דעת (קורח) סי' ל
ח/ח רנת יצחק תהלים עמ' תקמא
ח/ח שאול בחיר ה' עמ' 18, 72
ח/ח שארית מנחם בראשית עמ' עח
ח/ח שולי הגליון עמ' קמד
ח/ח שי כהן עמ' קל
ח/ח שיח דוד (תשסד) עמ' פז {היה מוסיף דבקות}
ח/ח שיר למעלות גל' ד עמ' 98 {החמירה תורה במעילה}
ח/ח שירת הפסח אות פה {אהא"ז}, קמד
ח/ח שלטי הגבורים עמ' שלג
ח/ח שם דרך ויקרא עמ' קיד
ח/ח שם יחזקאל בראשית-שמות עמ' שד {העולם קיים בזכות הקרבנות}
ח/ח שמחת מרדכי עמ' עט
ח/ח שמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' עא {קרבנות הם חוק}
ח/ח שמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קיב {קרבנות הם חוק}
ח/ח שמן ראש ח"א-ח"ח ויקרא עמ' שעא {דבר בלי טעם}
ח/ח שמן ראש ל"ג בעומר-שבועות עמ' תמג
ח/ח שמן ראש פסח ח"ב עמ' רנג
ח/ח שעורי דעת ח"ב עמ' צה
ח/ח שער המלך (שושן) עמ' קלג
ח/ח שער שמעון (הכהן, תרסב) שער החכמה פט"ו
ח/ח שעת הכושר דף מו ע"א, עו, עז ע"א
ח/ח שפתי מלך
ח/ח תהלה לדוד (והרמן) פ"קד פסוק כג הערה לב
ח/ח תורה ודעת (מינצברג) תשע-תשעא עמ' שכט
ח/ח תורת אברהם עמ' מג, 140
ח/ח תורת המלך (צדוק) סי' ו ס"ק יט
ח/ח תורת המצוות באמונת ישראל עמ' 18, 21, 73, 74
ח/ח תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' שצט-תד
ח/ח תורת מנחם חכ"ט עמ' 255
ח/ח תלמי השדה עמ' מח
ח/ח תפארת צבי (שפילמן) ח"ב עמ' שיב

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US