Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

כאשר מצויין שם הספר בלבד, הכוונה היא לספר המסודר לפי סדר הלכות הרמב"ם.
בראש כל פרק מופיעה רשימת מקורות עם הסימון "רה"פ" (רוב הפרק). אלו הם מקורות העוסקים ברוב ההלכות שבאותו פרק (או בכולן).
כשיש למעיין קושי למצוא את הספר המצויין, או את מראה המקום באותו ספר, יפנה ל"רשימת הספרים".

למידע נוסף על המפתח, לחץ כאן.

קרבן פסח

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה
פרק ו
פרק ז
פרק ח
פרק ט
פרק יא/519 הלכות קרבן פסח פרק א *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


א/רה"פ בדרך המלך
א/רה"פ דבר בעתו (טיקטין)
א/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
א/רה"פ הר המוריה (שץ)
א/רה"פ הרמב"ם המדויק
א/רה"פ חוקת הפסח
א/רה"פ יד ישראל ח"ב
א/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
א/רה"פ מלכי בקדש (מלכי)
א/רה"פ מעשה רקח
א/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
א/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' קפא-קפג
א/רה"פ פי' ר"י קאפח
א/רה"פ פי' ר"ש צדוק
א/רה"פ רמב"ם המאיר
א/רה"פ רמב"ם הערוך
א/רה"פ רמב"ם לעם
א/רה"פ שם טוב
א/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
א/א אבי עזרי ח"א
א/א אבני אש (מילר) עמ' שעח {מל"מ}
א/א אבני הלבנון נספח ג {מל"מ}
א/א אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' מו אות ט
א/א אבני ציון ח"א סי' י אות ג {רמב"ם}, סי' סא אות ג {מל"מ}, ח"ב סי' כח אות ג, סי' ל אות ג, סי' מו, סי' עו אות א, ח"ד עמ' פט, קנב {מל"מ}
א/א אגרות משה קדשים סי' ז ענף ב, סי' ח, סי' כ
א/א אוצר א"י ח"ה עמ' 198-199, 201 {משנה למלך}
א/א אוצרות הרמב"ם {מנין המצוות}
א/א אוצרות השעורים (פיקארסקי) עמ' פ
א/א אוצרות יהושע עמ' שסב {מל"מ}
א/א אור ליהודה (תשנט) עמ' רלט {אשה}
א/א אור לישרים (שולמן) עמ' מב {מל"מ}
א/א אור תורה (בלומ') דף לט ע"ג {מל"מ - מי שאין לו קרקע}
א/א אחר האסף עמ' תקכג {מל"מ}
א/א אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' שנג {מל"מ}
א/א אמרי דוד (שליסל) דף ו ע"ג
א/א אמרי יושר פסחים סי' יט ס"ק ו
א/א אמת ליעקב מועד עמ' רפ-רפא, רפט-רצ {מ"ע לשחוט}, רצד {חודש ניסן}
א/א אמת ליעקב מקרא עמ' ריח, רכ, רפא
א/א אפר קדשים עמ' עג {מל"מ}
א/א באר שרים (שולמן) עמ' קפא
א/א באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' קנט {שעה"מ}
א/א בדבר מלך חי"א עמ' מד {איש ואשה}, נב {איש ואשה}, סא {מניין המצוות אות א, ה}, תח
א/א בדרך המלך עמ' רעט
א/א בית אהרן וישראל גל' כח עמ' קלב {שעה"מ}
א/א בית אהרן וישראל גל' צד עמ' מח-מט, נג {מנין המצוות - אכילת פסח}
א/א בית אהרן וישראל גל' קיב עמ' לא {אבי עזרי}
א/א בית דוד (תשעט) או"ח סי' רפט
א/א בית זבול ח"ב סי' כח אות י {מל"מ}
א/א בית מועד (זלזניק) עמ' קצא {מל"מ}
א/א בית נפתלי (תשסו) עמ' רכט {מל"מ}
א/א בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' יג {מל"מ}
א/א בית שערים או"ח סי' קעג
א/א בכור שאול (תשסט) עמ' פה
א/א בכור שאול (תשעד) עמ' קמד
א/א בכורי חיים ח"ד עמ' קג, קיא, קטז, קיט, ר {מצוה לשחוט}
א/א בן ידיד
א/א בני שמואל
א/א בנין אריאל יאיר עמ' 221-232 {מל"מ - חיוב עלייה לרגל ביושבי חו"ל}
א/א בנין דוד (מייזלש, תשסט) סוגיות עמ' ט, ל-לא {מל"מ}
א/א ברכות חיים ח"ב עמ' יז {מל"מ}
א/א בשבילי הפסח סי' טז אות ט {מנין המצוות}, סי' ל אות ג {מל"מ}
א/א גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף ה ע"א {מל"מ}
א/א גבורות יצחק עמ' מ
א/א גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' נב {השמיט ביקור}, קז {מצוה ג, יד-טו}
א/א גבורת יצחק שקלים עמ' פב {מל"מ}
א/א גביע הכסף ח"ד עמ' רסד {מל"מ - מי שאין לו קרקע}
א/א גור אריה (צרמון)
א/א דבר בעתו (טיקטין)
א/א דבר יהושע (שו"ת) ח"א סי' ה
א/א דברות משה פסחים עמ' קצב {מל"מ}
א/א דברי דוד (מילדולה) דף קמט ע"ג
א/א דברי יצחק (הרצוג) דף נז ע"ד {אשה בראשון חובה}
א/א דברי פנחס ח"ב עמ' קח-קט, ריג-ריד
א/א דולה ומשקה פסח עמ' שלד
א/א דעת סופר חו"מ סי' כ {מל"מ}
א/א דרכי משה ח"א שמעתתא יג פ' י {שעה"מ}
א/א דרש דרש משה עמ' 280 {מל"מ}
א/א הגהות רימ"א
א/א הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' מ {מל"מ}
א/א היכל מלך
א/א הלכה רבה ח"א עמ' 226, 21
א/א המאיר לארץ {מל"מ}
א/א הר"מ במז"ל - קובץ עמ' רב, רה
א/א התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' יד {מל"מ}
א/א זבח פסח (אייכנשטיין) סי' א
א/א זכרון דברים (תשנט) עמ' קנט {מנין המצוות}
א/א זכרון יחזקאל עמ' מ {מל"מ}
א/א זכרון יעקב (מרל) ח"ג סי' לא ס"ק א {מל"מ}
א/א זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 204 {מל"מ}
א/א זרעא דיוסף דף ז ע"א {מל"מ}
א/א חוקי חיים (גאגין) דף קמ ע"ד
א/א חי' הגאון אדר"ת עמ' עג, קעה {השמיט שמי שאין לו קרקע פטור מראייה}
א/א חי' הראי"ה
א/א חי' חתם סופר
א/א חי' ירוחם
א/א חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' לז-לח, קדושין עמ' קלח-קלט, שנד {מל"מ}
א/א חי' מהרא"ך
א/א חי' מרן הגרי"מ עמ' כז
א/א חי' משנה פסחים עמ' י, יח {מל"מ}
א/א חי' ר"י באב"ד
א/א חי' רעק"א
א/א חיי נפש ח"ד עמ' שסח {מל"מ}
א/א חיים ומלך
א/א חנוכת הבית עמ' קד
א/א חסד לאברהם (תאומים)
א/א חסדי דוד ח"ה עמ' תקטו {מל"מ}
א/א חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' מט עמ' קנג {מל"מ}
א/א טעם לשבח
א/א יד איתן
א/א יד ישראל ח"א עמ' ריא וח"ב עמ' רט
א/א ידי משה (בוצק') הל' קר"פ סי' א
א/א יחל ישראל (תשסג) ח"א עמ' רכה {לחם יהודה}
א/א ים התלמוד (עדיל) עמ' מב {משנה למלך}
א/א ימי שלמה
א/א יצחק ירנן
א/א ישא מדברותיך פסחים עמ' מא {מל"מ}
א/א ישועות מלכו (קרית ארבע)
א/א ישועות עוזו עמ' 62 {מל"מ}, 144 {מי שאין לו קרקע}
א/א כבוד מלכים (מרגליות) {מל"מ}
א/א כבודה של תורה א עמ' קטו
א/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתקע {מל"מ}
א/א כלי טהור עמ' רעז
א/א כתונת יוסף
א/א כתר המלך
א/א לב מבין
א/א לב מבין דף קכו ע"א {מל"מ}
א/א להורות נתן מועדים ח"ב עמ' רנח
א/א להורות נתן על התורה ח"ג עמ' צא
א/א לחם יהודה
א/א לקוטי סופר ח"א דף מ ע"ג, מב ע"א-ע"ב {מל"מ}
א/א לקוטי שיחות חי"ז עמ' 105
א/א לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 75 {מנין המצוות}, חכ"ח עמ' 26 {מ"ע לשחוט}, 78 {מנין המצוות}
א/א לקח טוב (תשפא) כלל א' כט {ישועות מלכו}
א/א מאור הקודש מנחות ח"ב עמ' קמב
א/א מאורי המועדים עמ' יח {מנין המצוות - לא ישאיר}
א/א מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' יז, יט
א/א מוריה גל' רלג עמ' צג {אחרי חצות}, גל' רמג עמ' קט {מל"מ}
א/א מותיב ומפרק עמ' כג
א/א מחנה יוסף (תשעב) סי' לט אות ה
א/א מחנה לויה (תשעד) עמ' עז {שעה"מ}
א/א מיטב הארץ עמ' 145
א/א מנוחת משה דף כד ע"ד
א/א מנחה חדשה (חן טוב) פ' תשא {מל"מ}
א/א מנחת אלימלך עמ' קעד
א/א מנחת בנימין סי' נד
א/א מנחת בצלאל (תשלז) עמ' סו
א/א מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' שצב
א/א מנחת חינוך ח"א עמ' לו-לז, נד, צב, שמד
א/א מנחת מאיר דף עב ע"ג
א/א מנחת מחבת עמ' רלא
א/א מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' קה {מרכבת המשנה}
א/א מנחת עני (תקמז) דף ז ע"ג {מל"מ}
א/א מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' רמד {מל"מ}
א/א מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' תצו {מל"מ}
א/א מעשי למלך (אברהמס) על הגדה של פסח עמ' עב {מל"מ - מי שאין לו קרקע}
א/א מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' עח
א/א מראה הפנים פסחים דף ד
א/א מרגניתא דר"מ
א/א מרכבת המשנה מהדו"ב
א/א משא יד ח"א עמ' מז {מרור אינו מצוה בפ"ע}
א/א משאת משה (חברוני) פסחים סי' צ עמ' קלט
א/א משוש הארץ עמ' קכ
א/א משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' רלו {מל"מ}
א/א משנת חיים הל' פסח עמ' רסט-רע, רעג-רעו, תיא
א/א משנת חיים פסחים ח"ב עמ' רצט, שיג, שלד
א/א משנת יעקב
א/א משנת שמחה
א/א נאות אפרים ח"א
א/א נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' קמו {שעה"מ}
א/א נוכח השלחן (לבטון) דף ב ע"ג
א/א נועם חכ"ג עמ' נט {שעה"מ}
א/א נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף פה ע"ד
א/א נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' מה אות סה
א/א ניר לדוד
א/א נשמת חיים (אבולפיה), לשונות הסמ"ג דף צב {מל"מ}
א/א נתיב חיים (קנובליך) ח"ב שער ח סי' א ס"ק ו {מל"מ}
א/א נתן פריו ביצה עמ' כג
א/א נתן פריו מגילה עמ' לח
א/א נתן פריו נדרים עמ' עה
א/א נתן פריו סוגיות ח"א עמ' סו
א/א סוכת דוד (דיאס)
א/א עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' ל {חוקת הפסח}, לג, עב, קלא {כ"מ}, קפב
א/א עורה שחר דף מח ע"ג
א/א עין חיים ח"א עמ' קעב {מל"מ - מי שאין לו קרקע}, רכז {שחיטת ק"פ - מ"ע}
א/א עין חנוך עמ' רעו {מל"מ}
א/א ענפי ארז (זי') דף סו ע"א
א/א פי אריה דף ה ע"ב {מל"מ}
א/א פנת יקרת (תשנד) סי' י, צא אות א
א/א פנת יקרת (תשעא) עמ' מד, נז, סא, שצד
א/א פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' קצג {מל"מ}
א/א פרחי כהונה (קצבורג) עמ' קעד-קעה {השמיט שמי שאין לו קרקע פטור}
א/א פרי אליהו ח"ב סי' לט
א/א פרי החג דף עה ע"ב {מ"ע על כל אחד}
א/א פרשת המלך
א/א צבא אהרן - ע"פ שחל בשבת עמ' לט {מל"מ}
א/א קדשי יהושע עמ' תקלא {שעה"מ}
א/א קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תקלב, תשס, תשסז {אבי עזרי}, תתטו {מל"מ}, תתכה
א/א קול יעקב (שאול)
א/א קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' קמ {מל"מ}, במדבר עמ' צד {מל"מ - מי שאין לו קרקע}
א/א קרבן אשר עמ' רע
א/א קרבן משה עמ' נא
א/א קרבן ציון עמ' סב, סט {שעה"מ}
א/א קרבן שמואל דף יד ע"ד {מנין המצוות}
א/א קרית מלך
א/א רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' שצ {רמב"ם}, תא {מל"מ}
א/א רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' שנג
א/א שארית יהודה (ינוביץ) או"ח סי' ל {מל"מ}
א/א שארית נתן (פולק) דף ס ע"ב
א/א שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' עו {שעה"מ}
א/א שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' רלב {כ"מ}
א/א שולי הגליון עמ' קמה
א/א שחר אורך עמ' עז {מצוה לשחוט}
א/א שיח ערב קדשים עמ' שפב {מנין המצוות}
א/א שירת הפסח אות קעג
א/א שלטי הגבורים עמ' רפה
א/א שלמי יוסף ר"ה עמ' מט
א/א שלמי שמחה ח"א עמ' מט {מל"מ}
א/א שם יוסף (אליקים)
א/א שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' קעט
א/א שמחת מלך עמ' 134 {מל"מ}
א/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' קלח {מנין המצוות אות טז}, קעט, תנב {מנין המצוות אות ט-יא}
א/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' קיג {מנין המצוות}, קכז
א/א שער החצר דף קי ע"ב {מל"מ}
א/א שער המלך כאן, וח"ב עמ' רכד {כ"מ}
א/א שער יהודה
א/א שער יוסף דף יד ע"ד
א/א שער יוסף דף יז ע"א {מל"מ}
א/א שערי דעה (ליטוין, תשעב) עמ' ה {מל"מ}
א/א שערי המקדש סי' ז אות ז {מל"מ}
א/א שערי טהר ח"ג שער א סי' יג אות ב, שער ג סי' ב אות א
א/א תבונה (ליפקין) סי' טז {מל"מ - מי שאין לו קרקע}
א/א תועפת ראם (גטיניו) דף פה ע"ב {מל"מ}
א/א תורת החוף ימים סי' כב אות א
א/א תורת הלוי עמ' פו, קלו
א/א תורת המועדים (תשכד) עמ' 285
א/א תורת המועדים (תשנו) עמ' 306
א/א תורת ירוחם ח"ב דף כ ע"ג
א/א תנובת ציון דף קלא ע"ב {מל"מ}
א/א תשובה מאהבה ח"ב דף לג ע"ד
א/א תשובה שלמה או"ח מהדו"ת סי' י-יא {מל"מ}
א/ב אור הישר [שעה"מ הל' תפילין פ"ד הי"א]
א/ב אור ליהודה (תשנט) עמ' רלג, רמ
א/ב אור שמח
א/ב אמרות שמואל עמ' עא
א/ב אמרי יושר פסחים סי' יט ס"ק ו
א/ב אמת ליעקב מועד עמ' רצד {פטור - מחטאת}
א/ב באר אברהם (טרויב)
א/ב בני שמואל
א/ב דבר בעתו (טיקטין)
א/ב חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' עז
א/ב חי' הריצ"ד
א/ב חיתו ארץ עמ' 124
א/ב חסד לאברהם (תאומים)
א/ב חקרי זמנים ח"ג עמ' שמג
א/ב טעם לשבח
א/ב ידי משה (בוצק') הל' קר"פ סי' ב
א/ב ימי שלמה
א/ב ישועות מלכו (קרית ארבע)
א/ב כבודה של תורה א עמ' קטו
א/ב כתונת יוסף
א/ב לב מבין
א/ב להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' יא
א/ב לקוטי סופר ח"א דף מא ע"ב
א/ב מגן גבורים (או"ח) סי' ל ס"ק א
א/ב מנחה חדשה (פאפרש) ח"א בראשית דף ז ע"ד {ביטל מ"ע}
א/ב מרגניתא דר"מ
א/ב משא יד ח"א עמ' מז {מרור אינו מצוה בפ"ע}
א/ב משכן בצלאל ח"א סי' יז
א/ב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' מט {ומי שביטל מצוה זו בזדון ועבר יום י"ד ולא הקריב}
א/ב סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ה עמ' שכח
א/ב סהמ"צ לרס"ג ח"ג דף לח ע"ב
א/ב עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' קלג
א/ב פורת יוסף (שלופר) דף ד ע"ב, מג ע"א
א/ב פרשת המלך
א/ב צבי תפארת סי' נו
א/ב קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תקנט {שעה"מ}
א/ב קרבן משה עמ' נא
א/ב קרית מלך
א/ב קרן הצבי מצוה קכו אות א
א/ב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' רלג
א/ב רווחא שמעתתא ח"א עמ' קלו {ישועות מלכו}
א/ב שאילת יעבץ ח"א סי' קכז
א/ב שארית נתן (לוברט)
א/ב שו"ת הריב"ש עמ' קעב
א/ב שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' רלב
א/ב שיחות לספר שמות עמ' קה
א/ב שלמי שמחה ח"א עמ' כה
א/ב שמחת עולם (לגו)
א/ב שער המלך ח"א עמ' לח
א/ב תנובת ציון דף קסא ע"ב {ישועות מלכו}
א/ב תשובה מאהבה ח"ב דף לג ע"ד
א/ג אבן האזל (הערות סוף עבודה ח"ב דף טו ע"ג)
א/ג אבני ציון ח"ב סי' כא אות ג {מל"מ}
א/ג אור המאיר (קובץ) ח"ב עמ' 175 {מל"מ}
א/ג אור עולם (בלומנפלד) דף לג ע"ג {לח"מ}
א/ג אור שמח
א/ג אמר יוסף (אלקלעי) דף עד ע"ג {מל"מ}
א/ג אמרות יצחק תנינא עמ' קכ {מל"מ}
א/ג אמרות שמואל עמ' עא
א/ג אמרי אמת (גולדשלאג, תרפ"א) דף סו ע"ד {מל"מ}
א/ג אמת ליעקב מועד עמ' רפב {בעזרה}, רפג {בבמה}, רצ {אין שוחטים אלא בעזרה - מה ההו"א}
א/ג אנצי"ת ע' במה הע' 93, 107, 116, 117, 141, 196 {מל"מ}
א/ג אשל חיים ח"א עמ' קכו {לא בבמה}
א/ג אשר למלך
א/ג באר ראי עמ' קמה
א/ג בארות נתן עמ' סז
א/ג בגדי חמודות שמות פ"יב פסוק יט
א/ג בדבר מלך ח"ה עמ' קה, קנו
א/ג בדבר מלך חי"א עמ' א
א/ג בית אהרן וישראל גל' צד עמ' מ {במה}
א/ג בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תיב {מל"מ}
א/ג בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תנד {מל"מ}
א/ג בכורי חיים ח"ד עמ' קיא-קיב
א/ג בני דוד
א/ג בני שמואל
א/ג בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תקיב
א/ג ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' נו עמ' קנ {מל"מ}
א/ג ברכת ראובן דף קסח ע"א {מל"מ}
א/ג ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' קכח
א/ג בשבילי ההודאה סי' ב ס"ק ז, סי' ח ס"ק יז, סי' יא ס"ק כט {מל"מ}
א/ג בשבילי הפסח סי' יז אות ד
א/ג בשבילי הקודש סי' כב אות יב {מל"מ}
א/ג בשבילי התלמוד ח"ג זבחים קיח ע"א {מל"מ}
א/ג גבורת יצחק חגיגה עמ' צא {מל"מ}
א/ג גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' עב, צג-צד
א/ג גבורת יצחק שבועות עמ' עא {מל"מ - עולת ראיה בבמת ציבור}
א/ג גור אריה במדבר פ' ט הע' 27
א/ג גור אריה יהודה (זמבא) עמ' לב, קסא
א/ג גליונות אבני נזר {מל"מ}
א/ג גליוני קדש עמ' 35 {מל"מ - אין טמא מקריב} [זבחים טז ע"א]
א/ג דביר הקודש זבחים עמ' כא {מל"מ}
א/ג דבר בעתו (טיקטין)
א/ג דבר יהושע (שו"ת) ח"א סי' יג אות ג {מל"מ}
א/ג דברות משה פסחים עמ' קצח
א/ג דעת מרדכי ח"א דף ה ע"ד {מל"מ}
א/ג דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' קמט {מל"מ}
א/ג דרשות אל עמי ח"ג דרוש כה
א/ג הדרת מרדכי (מסקין) דף ט ע"ד
א/ג הרועים בשושנים
א/ג ואתה תחזה ח"ג
א/ג זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' נב-נד {בשעת היתר הבמות}
א/ג זבח פסח (אייכנשטיין) סי' ג
א/ג זוהר הרקיע (תשסד) עמ' 160 {במת יחיד}
א/ג חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' סא
א/ג חוקי חיים (גאגין) דף קמא ע"א
א/ג חי' הראי"ה
א/ג חי' יעקב עמ' קו
א/ג חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' לז-לח
א/ג חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף ה
א/ג חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' ריט
א/ג חמדת ישראל ח"א דף פה ע"ד
א/ג חנוכת הבית עמ' עו
א/ג חסד לאברהם (תאומים)
א/ג יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' ק
א/ג ידי משה (בוצק') הל' קר"פ סי' ג
א/ג יטב פנים ח"ב דף קיד {לא בבמת יחיד}
א/ג ישועות מלכו (קרית ארבע)
א/ג כבוד מלכים (מרגליות)
א/ג כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקכה, תקעג
א/ג כתונת יוסף
א/ג כתר המלך
א/ג כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' קסט, רנז {מל"מ}
א/ג כתר כהונה (ולק, תשסד) עמ' ג {מל"מ}
א/ג לב מבין
א/ג לחם יהודה
א/ג לקוטי שיחות חכ"ב עמ' 21
א/ג מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' יח
א/ג מוריה גל' קפט עמ' עה-עו, גל' קצז עמ' ה, מז {מל"מ}, גל' רלג עמ' צב {או"ש}, צג-צד {משיאריך הצל}
א/ג מותיב ומפרק עמ' מט {ק"פ בבמה גדולה}
א/ג מיטב הארץ עמ' 145
א/ג מלחמות יהודה דף כד ע"ג {ישועות מלכו}, עו ע"ד, עז ע"ג, פה ע"ד, קט ע"ב
א/ג מלך שלם
א/ג מנחה טהורה דף עו ע"ב {מל"מ}
א/ג מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ג עמ' רלב {אזהרה לשוחט בבמה}
א/ג מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' רפב {מל"מ}
א/ג מנחת חינוך ח"ג עמ' רנד
א/ג מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תרב, ח"ב עמ' רפז, ח"ג עמ' שטו {מל"מ}
א/ג מעין נצח ח"א סי' מה {לח"מ}
א/ג מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' תיג, תיח
א/ג מקדש דוד קדשים סי' כ ס"ק א גם במנחת מרדכי, וס"ק ג-ד במנחת מרדכי
א/ג מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' שי
א/ג מקורי הרמב"ם לרש"ש
א/ג מראה כהן זבחים עמ' צט {מל"מ}
א/ג משוש הארץ עמ' קיב
א/ג משך חכמה דברים פט"ז פס' ז-ח
א/ג משמר הלוי עמ' כה, כז, עד
א/ג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' מט {אין שוחטין את הפסח אלא בעזרה}
א/ג משנת אליעזר (קונשטט) עמ' פח {מל"מ}
א/ג משנת חיים בראשית עמ' שנז
א/ג משנת חיים הל' פסח עמ' רמו-רמז
א/ג משנת חיים ויקרא עמ' תקכד
א/ג משנת חיים זבחים עמ' רסב
א/ג משנת חיים מנחות עמ' תפד
א/ג משנת חיים פסחים ח"ב עמ' רא, שעט
א/ג משנת יעקב
א/ג משנת ירושלים עמ' קח {מל"מ}, קט {ישועות מלכו}
א/ג נועם ח"כ עמ' יא
א/ג נזר הקדש (רזין) זבחים מהדו"ת דף לט ע"ג
א/ג נר מצוה (ואלק) שרשים דף מב ע"א {מל"מ - חטאת בבמת ציבור}
א/ג נשמת חיים (אבולפיה), לשונות הסמ"ג דף צא {מל"מ}
א/ג עדות בישראל
א/ג עין חיים ח"ב עמ' רכט, רנ
א/ג עליות משה (תשנב) ח"א עמ' נז
א/ג עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תקנט
א/ג עמק הלכה (הורוביץ) עמ' רלח {מל"מ}, רנו {מל"מ}, שט {מל"מ}, שכה-שכו, שלא {מל"מ}
א/ג ענפי ארז (זי') דף קד ע"א {מל"מ}
א/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' עו
א/ג פני אברהם (שפירא) עמ' קנו {מל"מ}
א/ג פרקי מועדות עמ' 554 {מל"מ}
א/ג קדושת הר עמ' קכ
א/ג קדשי יהושע עמ' תנג, תשכה {מל"מ}, אלף תרסב
א/ג קדשי שעה (פישמן) פ"ח סעיף ב בהערה לאות ב, סעיף ו {מל"מ}, סעיף ז אות א-ג {מל"מ}, סעיף יז אות א {מל"מ}, ועמ' קכד
א/ג קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תקכא, תקלא
א/ג קול יהודה (גרשוני) עמ' כט
א/ג קול יעקב (שאול)
א/ג קול צופיך עמ' ח
א/ג קרבן ציון עמ' שנז {מל"מ}
א/ג ראשי בשמים (רבין) עמ' רצב
א/ג רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' שמז
א/ג רלב"ג שמות פי"ב פסוק ו עמ' מט {מל"מ}, דברים פט"ז פסוק ה עמ' קל, תועלת יז עמ' קלו
א/ג שארית ישראל (מינצברג) חו"מ סי' ג
א/ג שארית נתן (לוברט)
א/ג שבט הלוי (גרייבסקי) עמ' לא-לב {מל"מ}
א/ג שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' צב
א/ג שולי הגליון עמ' קמה
א/ג שיח ערב קדשים עמ' רלז, רעב
א/ג שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' שעג
א/ג שלמי שמחה ח"א עמ' לא {מל"מ}
א/ג שמחת מלך עמ' 138 {מל"מ}, 142
א/ג שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' סד {מל"מ}
א/ג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' נה, רצז {מל"מ}
א/ג שערי היכל זבחים עמ' אלף ל {בבמת יחיד לוקה - בשעת היתר במות}
א/ג שערי המקדש סי' ח אות ט {מל"מ}, סי' יב אות ג {מל"מ}, סי' יד אות ו {מל"מ}, סי' טו אות ו-ח, סי' טז אות ה {מל"מ}, סי' יז אות ד, ו {מל"מ}
א/ג שערי טהר ח"ה שער ב סי' טו אות ג, ח"ח סי' פח אות א
א/ג שרשי הים דף קפו ע"ב
א/ג תהלה לדוד (מן) קדשים סי' מ ס"ק ה, סי' נג ס"ק יח
א/ג תורת האוהל (תשנג) עמ' קצה {מל"מ - טמא בבמה}
א/ג תורת האשם - שבט מנשה עמ' ו {מל"מ - פסח שני אינו קרב בבמה קטנה}
א/ג תורת הבמה עמ' עז {מל"מ}, קנז {מל"מ}, קסג {מל"מ}, רב {מל"מ}, רה {מל"מ}, רז {מל"מ}, ריב-רטו {מל"מ}, ריז {מל"מ}, רכה {מל"מ}, רלו {מל"מ}, רפ, רפב-רפג
א/ג תורת הלוי עמ' קד
א/ג תורת המועדים (תשנו) עמ' 300
א/ג תורת הקדש ח"א עמ' יז, סז, רד {מל"מ}, ח"ב עמ' קיג
א/ג תורת הקדש ח"ב עמ' קיא {מל"מ, אם פסח שני קרב בבמה}
א/ג תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' רנג
א/ג תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' לא (קח) {משנה למלך ד"ה תנן - אם אשה כשרה להקריב בבמה}
א/ג תשובה שלמה יו"ד סי' יג {קרב בבמת ציבור}
א/ד אבי עזרי ח"א וח"ד
א/ד אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' קנט, קסא
א/ד אהל ישרים דף ד ע"א
א/ד אור הישר [לח"מ הל' תמידין פ"א ה"ג, מל"מ לקמן פ"י הט"ו]
א/ד אור יעקב פסחים דף לד ע"א, ועמ' 66
א/ד אור שמח
א/ד אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ד ס"ק כט, סח
א/ד אותו אדבר עמ' רמח
א/ד אמרי דוד (שליסל) דף ז ע"ג
א/ד אמרי יושר פסחים סי' יט ס"ק ו, סי' כט לדף נט ע"א
א/ד אמת ליעקב מועד עמ' רפב {יזרוק דם פסח}
א/ד אפיקי מגינים פסחים סי' נג, נו
א/ד ארץ יהודה
א/ד אשר למלך
א/ד באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' כה
א/ד באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' קלח
א/ד בגדי חמודות שמות פ"יב פסוק טו
א/ד בד קודש (פוברסקי) ח"א דף כא ע"ב
א/ד בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' פו
א/ד בדבר מלך חי"א עמ' תו
א/ד בדבר מלך חי"ח עמ' שיז {ואין שוחטין אותו אלא אחד תמיד של בין הערבים אחר שמקטירין קטרת של בין הערבים ואחר שמטיבין את הנרות מתחילין לשחוט את הפסחים עד סוף היום}
א/ד בית אהרן וישראל גל' סא עמ' מז {או"ש}
א/ד בית אהרן וישראל גל' קכה עמ' טו {שחיטת פסח אחרי התמיד}, טז-יז {אחרי קטורת ונרות}
א/ד בית המדרש
א/ד בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' צו
א/ד בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' קי
א/ד בן מלך - מצוות המקדש עמ' תיד {אחרי הטבת הנרות}
א/ד בני יהודה דף כד ע"א
א/ד בנין אב (שולמן) סי' יז
א/ד ברור הלכה פסחים נט ע"א לפני ציון ב, ובציון ב, סא ע"א ציון ג
א/ד ברכת מרדכי פסחים עמ' קצז, ר, רד
א/ד בשבילי הפסח סי' כה אות כא
א/ד גור אריה (צרמון)
א/ד גור אריה יהודה (זמבא) עמ' מד, מח
א/ד גליונות אבני נזר
א/ד דביר הקודש זבחים עמ' רעט
א/ד דבר בעתו (טיקטין)
א/ד דברי יואל מועדים ח"ה עמ' סג
א/ד דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' מח {מל"מ}
א/ד ואתה תחזה ח"ג
א/ד זבח פסח (אייכנשטיין) סי' ב
א/ד זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 107
א/ד זכרון שמואל עמ' קנג
א/ד חזו"א מנחות סי' ל ס"ק ז
א/ד חי' בן אריה ח"א סי' ט אות ג
א/ד חי' חתם סופר
א/ד חי' מהרא"ך
א/ד חי' ר' שמואל פסחים עמ' עד-עה
א/ד חי' ר"י באב"ד
א/ד חי' רעק"א
א/ד חיבת הקודש עמ' סג
א/ד חסד לאברהם (תאומים)
א/ד חשבונות של מצוה עמ' טו
א/ד טעם לשבח
א/ד יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' כא
א/ד יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רכא
א/ד ימי שלמה
א/ד ישועות מלכו (קרית ארבע, וגם בהגהות)
א/ד כמו השחר דף מד ע"ג {מל"מ}
א/ד כתונת יוסף
א/ד לב איש עמ' קנט
א/ד להורות נתן מועדים ח"ב עמ' שטו
א/ד לקוטי שעורים (שטיין) פסחים ח"ב (תשסז) סי' ב ס"ק א
א/ד מועדים וזמנים ח"ג סי' רכב
א/ד מחנה ישראל (אליהו) סי' נט
א/ד מטה אהרן ר"ה - קונ' ראש היום עמ' מג
א/ד מנחם שלמה לקוטים סי' לד
א/ד מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' צ
א/ד מנחת אשר פסחים עמ' קפא
א/ד מנחת חינוך ח"א עמ' לד-לה, ח"ג עמ' סט
א/ד מנחת חינוך מצוה ה (דף יא ע"ג)
א/ד מנחת כהן (פימינטל) מבוא השמש מאמר א פי"ב אות א
א/ד מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' ק
א/ד מעין נצח ח"א סי' נ-נא
א/ד מפענח צפונות עמ' 65
א/ד מראה הפנים פסחים דף לא
א/ד מרגניתא דר"מ
א/ד מרחשת ח"ג סי' כד אות ב
א/ד מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
א/ד משאת המלך מועדים עמ' ריט {אחר חצות}
א/ד משאת משה (חברוני) פסחים סי' עג עמ' קז
א/ד משנת יעקב
א/ד נודע ביהודה השלם או"ח עמ' קיג
א/ד נודע ביהודה תנינא או"ח סי' יא
א/ד נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף יז ע"א-ע"ב, יח ע"א
א/ד נתיבות שלום (למפרט)
א/ד עבודת הכהן עמ' סז
א/ד עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' לג, לד
א/ד עטרת ישראל עמ' א
א/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רסה
א/ד ערהשה"ע קדשים סי' קא אות כ
א/ד צפנת פענח
א/ד קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תתכד, תתעו-תתעח
א/ד קול יעקב (שאול)
א/ד קול צופיך עמ' עו
א/ד קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' מ, דברים עמ' כה
א/ד קרבן אשה
א/ד קרן הצבי מצוה כו אות ה-ו
א/ד קרני ראם (ירמוש) עמ' ריד, רכב
א/ד ריח שדה
א/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' שנג
א/ד שאגת אריה סי' יז
א/ד שארית ישראל (מינצברג) חידושים סי' כה {פסח אחרי נרות - גם באמירת סדר ק"פ}
א/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"ו קונטרס הקדשים סי' יג {אחרי הנרות}
א/ד שו"ע הרב פסקי הסידור סדר קרבן פסח
א/ד שלום ירושלים עמ' כד
א/ד שלטי הגבורים עמ' רפה
א/ד שמועת חיים יומא ח"א עמ' שפט
א/ד שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' קפד
א/ד שעורי הגרב"ד פסחים עמ' רמ, רמד
א/ד שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' רצד
א/ד שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ד סי' קלה
א/ד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' קעט
א/ד שערי היכל זבחים עמ' תשצ {ימרס בפסח - כשהתמיד לא נשחט}
א/ד שערי היכל יומא מערכה עא {אברים לפני קטורת}
א/ד שרשי הים דף קפו ע"ב
א/ד תהלה לדוד (מן) קדשים סי' לט ס"ק יג, סי' מ ס"ק כ {משל"מ}, סי' נג ס"ק א, ד, ז, י, יג, טו
א/ד תורת הלוי עמ' קיז, קיט
א/ד תורת הקדש ח"א עמ' קצד, רעד
א/ד תורת יצחק ח"ב עמ' קפא
א/ד תפארת ציון (קואינקה) עמ' קסא
א/ה אבי עזרי ח"ג וח"ד
א/ה אבן ישראל (פישר) כאן, וח"א עמ' קיז
א/ה אבני ציון ח"א סי' לה אות א, ח"ב סי' כז אות ה, סי' כח אות א {מל"מ}
א/ה אגרות משה קדשים סי' ח {מל"מ}
א/ה אהלי יהודה (אמדו)
א/ה אהלי יצחק
א/ה אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' נ
א/ה אור הישר [מקום שמואל סי' סז]
א/ה אור יעקב פסחים דף 78
א/ה אור ליהודה (תשנט) עמ' קצט-רא
א/ה אור עולם (בלומנפלד) דף כד ע"ג
א/ה אור עולם (שניאורסון) עמ' 457 {מל"מ}
א/ה אור שמח
א/ה אחיעזר ח"ג סי' א ס"ק ג
א/ה אלומת עלומים סי' א דף ז ע"א {לוקה}
א/ה אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' עה
א/ה אמרי בינה (אוירבך) - או"ח סי' א ד"ה והשאגת
א/ה אמרי דוד (שליסל) דף סג ע"ג
א/ה אמרי יושר פסחים סי' יד ס"ק א, ה {מל"מ}, סי' יט ס"ק ו
א/ה אמרי כהן (הולנדר) עמ' יב {שעה"מ}
א/ה אמרי נפתלי ח"ב עמ' צח
א/ה אמת ליעקב מועד עמ' רפב {ברשותו}
א/ה אפיקי מגינים פסחים סי' נח-נט
א/ה ארצות החיים סי' ח ארץ יהודה אות ב עמ' קמז {לוקה}
א/ה אשדות הפסגה דף קכו ע"ג
א/ה באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קנד
א/ה באר מים חיים (מוצירי) גירסא דינקותא דף לז ע"ג
א/ה באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קפב, קפד {מל"מ ושעה"מ}
א/ה באר שרים (שולמן) עמ' קסד
א/ה באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' קנ, קנג
א/ה בד קודש
א/ה בדבר מלך חי"א עמ' כז, לח, קפה
א/ה בדרך המלך עמ' רעט
א/ה בית אהרן וישראל גל' לה עמ' מה-מט, גל' לו עמ' קנא {שוחט על חמץ - שלד"ע}
א/ה בית זבול ח"ג סי' כח
א/ה בית ישחק
א/ה בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' קלד {מל"מ}
א/ה בית נפתלי (תרנט) סי' ו (דף ה ע"ד, ו ע"ד)
א/ה בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' מט {רמב"ם}, ח"ב עמ' כג {שעה"מ}
א/ה בית פנחס (וולף) עמ' 61
א/ה בכור שאול (תשסט) עמ' פה-פו
א/ה בכור שאול (תשעד) עמ' קמד
א/ה בכורי חיים ח"ד עמ' קיב {מל"מ}
א/ה בני דוד
א/ה בני יהודה דף כד ע"ב
א/ה בני שמואל כאן, ודף עט ע"א וע"ג, קמה ע"ד
א/ה בנין אריאל ח"ב עמ' צז
א/ה ברור הלכה פסחים סג ע"א ציון ד
א/ה ברית אברהם (פצנובסקי) אהע"ז סי' קכא אות ב {מל"מ}
א/ה ברית עולם (ולר) סי' עז אות טו
א/ה ברכת מרדכי פסחים עמ' רנו, רס
א/ה ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' קו, קיא {מל"מ}
א/ה גור אריה (צרמון) [יד מלאכי]
א/ה גור אריה יהודה (זמבא) עמ' לה-לו
א/ה גור אריה שמות פ' כג הע' 86
א/ה גינת המלך עמ' נח {מל"מ}, סה {לח"מ}
א/ה גינת ורדים (תאומים) עמ' צז {לח"מ}
א/ה גליונות אבני נזר {לח"מ}
א/ה גליוני הגר"ש עמ' צג {הגהת מל"מ - צוין בתוס' רעק"א מגילה פ"ג אות כו]
א/ה דביר הקודש מנחות עמ' קפז {מל"מ}
א/ה דבר בעתו (טיקטין)
א/ה דברי אברהם (שדמי) ח"ד עמ' צו
א/ה דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שמא {מל"מ}
א/ה דברי יששכר דף לב ע"א
א/ה דברי תלמוד ח"א עמ' ריח-ריט {מל"מ}
א/ה דור דורים עמ' פד
א/ה דעת מרדכי ח"ב עמ' ה {מל"מ}
א/ה דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תסט
א/ה דרכי משה ח"א שמעתתא יג פ' ט, יב
א/ה האיר ממזרח פסחים סי' יח אות ב {השוחט את הפסח בזמנו והיה לו כזית חמץ וכו' - הטעם שכתב דין זה בריש דיני ק"פ, קודם שכחב דין בני השבורה; שנא' לא תזבח - הטעם מקט הקרא המוקדם - (פר' משפטים); מל"מ בקושייתו ממנחות נג}, אות כה {היכא דנפסל הקרבן אי עובר בלא תשחט}
א/ה הגהות מוהר"י קרט עמ' רמה
א/ה הדרום חי"ז עמ' 147
א/ה הדרת מרדכי דף נ ע"א-ע"ב
א/ה היכל מלך
א/ה היכל צמח
א/ה הלכה פסוקה ח"א - ברור הלכה עמ' 64
א/ה הלכה רבה ח"א עמ' 224-225, 23, 17, 102
א/ה המאור הגדול (יעבץ) עמ' רסב
א/ה המאיר לארץ {לח"מ}
א/ה הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' קפ {מל"מ}
א/ה הר המלך ח"ב עמ' צא-צד
א/ה ואתה תחזה ח"ג
א/ה ויוסף שאול דף נא ע"א-ע"ב
א/ה ויחי עוד ח"ב דף כו ע"ג
א/ה זבח פסח (אייכנשטיין) סי' ד
א/ה זכור לדוד עמ' קכב
א/ה זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' עד {לא תשחט - רק בק"פ}
א/ה זכרון יהודה (מונק) דף סב ע"ב {מל"מ}
א/ה זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' מז {מל"מ}
א/ה זכרון שלמה (קליין) עמ' רלד-רלה, רלז {מל"מ}, רלח, רמ
א/ה זרע יצחק (לומברוזו)
א/ה זרעא דיוסף דף יח ע"ד {מל"מ}
א/ה חוקי חיים (גאגין) דף קמא ע"א
א/ה חי' הגר"ח החדש עמ' סא
א/ה חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' נד {מל"מ}
א/ה חי' הראי"ה
א/ה חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קל
א/ה חי' משנה פסחים עמ' רנד, שלה
א/ה חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' ריא-ריב, רטו, ריט, נשים ח"ב עמ' נב {מרכה"מ}
א/ה חי' ר"י באב"ד
א/ה חי' ר"מ מאימראן פסחים עמ' רלז {כ"מ}
א/ה חי' רעק"א (מהד' חת"ס, ופרדס)
א/ה חיבת הקודש עמ' ס
א/ה חיי אברהם (טייב) דף סב ע"ד {לח"מ}
א/ה חיים שאל ח"ב סי' מט אות א
א/ה חכמת התורה נשא עמ' קיח {לח"מ}
א/ה חמדת ישראל ח"א דף כה ע"ד
א/ה חמדת משה (בעק) דף פב ע"א
א/ה חנן אלקים עמ' פז
א/ה חסד לאברהם (תאומים)
א/ה חסדי דוד ח"ב עמ' רסו
א/ה חק לישראל שליחות עמ' 41
א/ה חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' מז
א/ה חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף קמה ע"ב
א/ה טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' מח
א/ה טעם לשבח
א/ה יד ישראל ח"א וח"ב
א/ה ידבר שלום ח"א עמ' פו
א/ה ידות נדרים השלם עמ' ריב {לח"מ - התראת ספק}
א/ה ידי משה (בוצק') הל' קר"פ סי' ד
א/ה יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' עב
א/ה יכהן פאר
א/ה ימי שלמה
א/ה ימין משה
א/ה יעקב לחק (סניגליא) לימוד לה {לח"מ}
א/ה יצחק ירנן
א/ה ישועות מלכו (קרית ארבע)
א/ה כתבי ערוך השולחן - שו"ת סי' יא
א/ה כתר המלך
א/ה לב איש עמ' קסד, קסו, קע-קעא
א/ה לב מבין
א/ה להורות נתן מועדים ח"ב עמ' קכט
א/ה לחם יהודה
א/ה למודי ה' (תקמז) דף מה ע"ג {כשר}, פח ע"ד {לוקה}
א/ה למודי ה' (תשפא) עמ' רנח {כ"מ}, רנט {מל"מ}, תקח {כ"מ}
א/ה לקוטי סופר ח"א דף פב ע"ג {מל"מ}, פג ע"ג {מל"מ}
א/ה לקוטי שעורים (שטיין) חולין (תשסז) סי' יט ס"ק ב {או"ש}, סי' כה ס"ק א {שעה"מ}
א/ה לקח טוב (תשפא) כלל ו' קפו {שעה"מ}
א/ה מאור למלך פסחים עמ' קמג
א/ה מאיר נתיבים עמ' 471
א/ה מבשר טוב קדשים עמ' קיא, קיז
א/ה מגן גבורים (או"ח) סי' קפג ס"ק א
א/ה מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' רעא
א/ה מועדים וזמנים ח"ג סי' רלד, ח"ז סי' ריח
א/ה מוריה גל' קסא עמ' לג {לח"מ}, גל' קעה עמ' מט, נב, קיז, גל' רלח עמ' מט {הקטיר אימורים על החמץ}
א/ה מוריה שנה ז גל' ב (ר"ב זולטי)
א/ה מזל שעה
א/ה מחנה לויה (תשעד) עמ' פ {שעה"מ}
א/ה מטה אהרן פסחים עמ' עח-עט, פו
א/ה מלאכת שלמה (חכים) כאן, ודף טז ע"ב {לח"מ}
א/ה מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף סא ע"ד, ח"ב דף קפב ע"ד, רי ע"ד
א/ה מנחה טהורה דף עז ע"ב {מל"מ}, צט ע"ב {לח"מ}
א/ה מנחת אשר פסחים עמ' קצז
א/ה מנחת חזקיה מנחות עמ' קנה
א/ה מנחת חינוך ח"א עמ' מט, פב {מל"מ}, פו {מל"מ}, שמו-שמז, ח"ב עמ' תו-תז {מל"מ}
א/ה מנחת מחבת עמ' רלב
א/ה מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' קמג {שעה"מ}, תצב {שעה"מ ד"ה השמטות}, תקכה {שעה"מ}, ח"ב עמ' רעט {מל"מ}, רפ, ח"ג עמ' קב {שעה"מ}
א/ה מעין נצח ח"א סי' נה
א/ה מקדש דוד קדשים קונ' ד ס"ק א במנחת מרדכי
א/ה מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"א דף ג
א/ה מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' ט
א/ה מקראי קדש (תפט) דף קלא ע"א
א/ה מקראי קדש (תשנג) עמ' שלו
א/ה מראה איש ח"ב עמ' צה-צו
א/ה מראה אש ח"ב עמ' נד
א/ה מראה הפנים פסחים דף לה ד"ה מנין וד"ה הקטיר
א/ה מרגניתא דר"מ
א/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ה מרפא לנפש חי' סוגיות סי' כה אות ו {שוחט שאינו בחבורה}, יא {מל"מ בסופו}
א/ה משא יד ח"א עמ' קסב-קסג {ברשות בני החבורה שאוכלים}
א/ה משאת המלך ח"ג סי' שס {מל"מ}
א/ה משאת המלך מועדים עמ' ריז
א/ה משאת משה (חברוני) פסחים סי' פה עמ' קלא
א/ה משה ידבר (תשעו) עמ' ס
א/ה משנה הלכות ח"ב דף מג-מד, פד
א/ה משנה הלכות ח"ג סי' רו
א/ה משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' נ {אחד השוחט - אם הי' ברשות - אחד מבני החבורה שאוכלין פסח זה כזית חמץ בשעת הקרבתו הרי זה לוקה}
א/ה משנת חיים זבחים עמ' קמא, קנח {מל"מ}
א/ה משנת חיים מנחות עמ' שעד
א/ה משנת חיים ערכין עמ' רפז-רצג {מל"מ ושעה"מ}
א/ה משנת חיים פסחים ח"ב עמ' פ, פז, צו
א/ה משנת יעקב
א/ה משנת שמחה עמ' עז-עח
א/ה נאות אפרים ח"א
א/ה נדרי זריזין ח"ג, שו"ת והוספות על חי' הש"ס עמ' קיט {מל"מ}
א/ה נועם חי"ד עמ' פז {מל"מ}, חט"ו עמ' קמו
א/ה נזר הקדש (רזין) מנחות דף פא ע"ד {מל"מ}
א/ה נזר התורה שנה ד גל' א עמ' קרמה {בדיעבד כשר}
א/ה נחלת עזריאל (הלוי) חולין דף עח (נד ע"ב בדפי הספר) {מל"מ - זבחי שהיה כבר}
א/ה נמוקי חיים עמ' רסח {מל"מ}
א/ה נר יצחק (ארדיט) עמ' נז
א/ה נר מצוה (ואלק) מצוות דף יב ע"א {שוחט פסח על חמץ, כשר}
א/ה נתן פריו ב"מ עמ' מב, מכות עמ' רא
א/ה ס' המקנה (סופר) ח"ב כלל כד פרט ב דף כו ע"א {שעה"מ}
א/ה ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' קעד, ח"ב עמ' קסח {האם בן חבורה לוקה}, רא {הפסח כשר}
א/ה ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קיד, קטז
א/ה סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קכה
א/ה סופר המלך
א/ה סם חיי
א/ה עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' רס, ח"ג עמ' לה {לח"מ}, לו, לח, מב, מה, נו
א/ה עדות ביעקב (ריינס) עמ' תכח-תכט, תלא, תלג {אפילו אינו עמו בעזרה}
א/ה עין חיים ח"ב עמ' יא
א/ה עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' ז
א/ה עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' צט
א/ה עליות משה (תשעו) ח"א עמ' קיד
א/ה עמק שאלה (טברסקי) עמ' שנט {מל"מ}
א/ה עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף ה ע"א, ט ע"ב
א/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קעו {לח"מ}
א/ה פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' קצה, קצז {מל"מ}
א/ה פרחי כהונה (קצבורג) עמ' קפא {גם אם אינו עמו בעזרה}, קפז {מל"מ}
א/ה פרי האדמה ח"א
א/ה פרשת המלך
א/ה פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 205
א/ה ציוני מהר"נ
א/ה צפנת פענח
א/ה צרור החיים (יעקב)
א/ה צרור הכסף (גטיניו)
א/ה קבא דתירוצא עמ' ריב
א/ה קדשי יהושע עמ' שו, תמ {ישועות מלכו}, תתע, אלף רצב {או"ש}
א/ה קהלות יעקב פסחים מד
א/ה קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תקעא-תקעב, תקעד, תקעח, תקפא {גרי"ז}, תקפח, תרלב {שעה"מ}, תרס {מל"מ}, ח"ב עמ' קיא {לח"מ}, ח"ג עמ' שח
א/ה קול בן לוי
א/ה קול בן לוי (תשסג) עמ' פ {לח"מ}
א/ה קול דודי (תשף) (בקיצור)
א/ה קול יהודה (פרלוב) עמ' רמו-רמז {הרי זה התראת ספק}
א/ה קול יעקב (שאול)
א/ה קרבן ציון עמ' סג, סה {מל"מ}
א/ה קרית מלך
א/ה קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רב {מל"מ}
א/ה קרן הצבי מצוה כו אות א
א/ה קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' פ
א/ה קרני ראם (ירמוש) עמ' רכז
א/ה ראשי בשמים (רבין) עמ' שיב
א/ה רב ברכות עמ' פג
א/ה רווחא שמעתתא ח"א עמ' קכג {מל"מ}
א/ה רמב"ם המאיר הל' ק"פ כאן ופ"א הי"ד מקור 18 {או"ש}
א/ה רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' נט-ס
א/ה שארית ישראל (תשעד) דרוש א עמ' 20 {ישועות מלכו}
א/ה שארית נתן (לוברט)
א/ה שבט סופר (תשמו) עמ' רנ {מל"מ}
א/ה שביתת יו"ט
א/ה שדי חמד כללים מע' כ כלל נח עמ' 218 {כ"מ}
א/ה שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קכב
א/ה שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתלה {לח"מ}
א/ה שומע ומשמיע עמ' תסח {ישועות מלכו}
א/ה שושנת העמקים (תאומים) עמ' לב, רט
א/ה שיח ערב קדשים עמ' שעו {מל"מ}
א/ה שלחן המלך דף יז ע"ד
א/ה שלמי שמחה ח"א עמ' סד
א/ה שם יוסף (אליקים)
א/ה שם יוסף (מועטי) ח"א דף ח ע"ד {מל"מ}
א/ה שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' רמ {קול יעקב}
א/ה שם משמעון (סטרליץ) עמ' קפז {מל"מ}
א/ה שמלה שניה דף יא ע"א {מל"מ - "זבחי"}
א/ה שעורי הגרב"ד פסחים עמ' שט
א/ה שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' שעו
א/ה שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' תלא-תלב
א/ה שער החצר דף קמח {מל"מ}
א/ה שער המלך ח"ב עמ' רס-רסא, מעשה חושב ח"א עמ' קפז
א/ה שערי זיו ח"ג דף כ ע"ד
א/ה שערי טהר ח"ג שער א סי' יד אות ג-ד
א/ה שעת הכושר דף קי, קיא ע"א {מל"מ}
א/ה שפת אמת כאן
א/ה שפת אמת על התלמוד ח"א דף קנד ע"ב
א/ה שרשי הים דף קפו ע"ב
א/ה תהלה לדוד (מן) קדשים סי' נד ס"ק א {משל"מ}, ב, ט, יא, טו {משל"מ}
א/ה תולדות יצחק (הורוביץ) דף לה ע"א {שוחט פסח על חמץ - כשר}
א/ה תועפות ראם (באר) עמ' קג
א/ה תורה שלמה שמות פכ"ג אות רלט-רמ, רמד
א/ה תורת הקדש ח"ג עמ' קו-קטז
א/ה תורת יצחק ח"ב עמ' מה, מח
א/ה תורת רפאל (הופמן) עמ' 205-209
א/ה תנופת זהב עמ' 303
א/ה תפארת ציון (קואינקה) עמ' נב {לח"מ}, קסא
א/ה תשובה מיראה (תשסו) עמ' כט {שעה"מ}
א/ו אור ליהודה (תשנט) עמ' רמ-רמא
א/ו אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ג ס"ק סז
א/ו אמת ליעקב מועד עמ' רפג, רפה
א/ו אשיחה בחקיך פרה עמ' שו, שנ {או"ש}
א/ו באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' קסט {או"ש}, קעא
א/ו בדבר מלך חי"א עמ' מג
א/ו בית אהרן וישראל גל' פח עמ' כז {או"ש}
א/ו בית המדרש
א/ו בכור שאול (תשסט) עמ' פו
א/ו בכור שאול (תשעד) עמ' קמה
א/ו בנין הלכה עמ' קנט
א/ו גור אריה יהודה (זמבא) עמ' לד, לח
א/ו דבר בעתו (טיקטין)
א/ו הדר איתמר עמ' לא {כ"מ}
א/ו ואתה תחזה ח"ג
א/ו זבח טוב שער ז סי' ב
א/ו זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' קפ
א/ו זבח פסח (אייכנשטיין) סי' ה-ו
א/ו חי' הגר"ח החדש עמ' סב
א/ו חי' מרן הגרי"מ עמ' קנז
א/ו חיי אברהם (טייב) דף סב ע"ד
א/ו טעם לשבח
א/ו ידי משה (בוצק') הל' קר"פ סי' ה
א/ו ימי שלמה
א/ו כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' שעח
א/ו לב איש עמ' רמד
א/ו לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ט אות ג
א/ו לחם שלמה (לניאדו) עמ' 66
א/ו לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' נט
א/ו מוריה ד גל' ז (ר"ב זולטי)
א/ו מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רח ע"ג {כ"מ}
א/ו מנחת חינוך ח"א עמ' לג
א/ו מקראי קדש (תשנג) עמ' רנח-רנט
א/ו מרגניתא דר"מ
א/ו משאת משה (חברוני) פסחים סי' קנא עמ' רלא
א/ו משנה כסף (שירירו)
א/ו משנת חיים יומא עמ' שעא
א/ו משנת חיים פסחים ח"ב עמ' קנה, רצב, רצג
א/ו נאות אפרים ח"א
א/ו נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קצ
א/ו נחלת שמעון (אמוראי) דף לא, לה {שפיכה}
א/ו סתירת זקנים - הלכה עמ' נה, נח
א/ו עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' נה, סא-סב
א/ו עולת שמואל (לובצר) ח"א, מנחת חנוך דף יג ע"ד
א/ו עיונים ומחקרים ח"א עמ' 130
א/ו פרפרת התורה עמ' קט
א/ו צפנת פענח
א/ו קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תרעה
א/ו רמב"ם המאיר הל' ק"פ כאן ופ"ה ה"ב
א/ו רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' רעב {או"ש}
א/ו שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קכב, קמח
א/ו שיח השדה (פרומר) עמ' קלב
א/ו שלטי הגבורים עמ' רפה
א/ו שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' שלא
א/ו שלמי ירוחם
א/ו שם טוב - השלמה
א/ו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' רמז
א/ו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' רכז
א/ו שער המלך ח"ב עמ' רסז
א/ו תורה אור (שנגהי) עמ' נז
א/ו תורת הקדש ח"א עמ' רסד {מל"מ}
א/ז אבן ציון עמ' קנט
א/ז אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' מז אות א
א/ז אבני ציון ח"א סי' כה אות ב, סי' סז אות א, ח"ג עמ' רט, ח"ד עמ' קג, ר
א/ז אגרות משה קדשים סי' כ
א/ז אהל יוסף (מולכו) דף צג ע"ב
א/ז אהלי יצחק
א/ז אור הישר [כ"מ לקמן פ"י הי"א, מל"מ הל' פסוה"מ פי"ח ה"ט]
א/ז אור ליהודה (תשנט) עמ' רמא
א/ז אור תורה (בלומ') דף מז ע"א {האם כהן לוקה בלאו הניתק לעשה}
א/ז אמרי דוד (שליסל) דף סד ע"א
א/ז אמת ליעקב מועד עמ' רפט {מל"מ}
א/ז באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קסה, קסח
א/ז בדבר מלך ח"ד עמ' קכז, קכט
א/ז בדבר מלך חט"ז עמ' ז
א/ז בדרך המלך הל' ק"פ עמ' קעח {לאו שאין בו מעשה}
א/ז בדרך המלך עמ' קפא, רסד
א/ז בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' קכד-קכה
א/ז בית שמאי (פרידמן) דף לג ע"ג-ע"ד {מפני שאין בו מעשה}
א/ז ביתאל ח"א דף יז ע"ב
א/ז בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 47, 54
א/ז ברור הלכה סוכה נא ע"א ציון א
א/ז בריכת ירושלים עמ' קפז
א/ז גבורת יהודה פסחים סי' ל ס"ק ב
א/ז גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' קז
א/ז גור אריה יהודה (זמבא) עמ' מט
א/ז גינת ורדים (תאומים) עמ' צג
א/ז גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' כו-כז
א/ז דבר בעתו (טיקטין)
א/ז דברות משה פסחים עמ' פו
א/ז דברי אברהם (מנדלסון) דף ל ע"ב {לפי שאין בו מעשה - למה לא כתב מטעם לאו שניתק לעשה}
א/ז דובר ישרים פסח עמ' תיט
א/ז דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' ע {מל"מ}
א/ז הדר איתמר עמ' קפג {שאין בו מעשה}
א/ז הדרת מלך (זילברברג) דף נה ע"ב {לא לוקה - לא כתב מטעם לאו הניתק לעשה}
א/ז הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' פב {לפי שאין בו מעשה}
א/ז הלכה רבה ח"א עמ' 26
א/ז הרועים בשושנים
א/ז הרי בשמים (הורוביץ) ח"ה עמ' ה {מל"מ}
א/ז זבד טוב עמ' 8
א/ז זבח טוב שער יא סי' יב
א/ז זבח שלמה ח"ד עמ' קיג
א/ז זכרון יהושע ולקט מנחם עמ' 45-46 {מפני שאין בו מעשה}
א/ז זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 104
א/ז זכרון סופרים {לפי שאין בו מעשה} [גינת ורדים כלל כב, הובא בעט סופר כלל סח פ"ד]
א/ז חי' הגר"מ הלוי עמ' קיג
א/ז חי' הראי"ה
א/ז חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד פסחים עא ע"א]
א/ז חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' קעא, קעד
א/ז חי' משנה פסחים עמ' רסה {מל"מ}
א/ז חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רח-רט, ריח
א/ז חי' ר"י נחמיה סי' קמה אות ב {מל"מ}
א/ז חי' ר"מ מאימראן פסחים עמ' רכח
א/ז חיים ומלך
א/ז חמדת ישראל ח"א דף כו ע"א {מל"מ}
א/ז חסד לאברהם (תאומים)
א/ז יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' פ
א/ז יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' יז
א/ז ידי משה (בוצק') הל' קר"פ סי' ו
א/ז ים התלמוד (עדיל) עמ' קלג
א/ז כרם יהושע (ולרשטיין) דף ב ע"ד
א/ז לב לדעת זבחים סי' נט הע' 1
א/ז לקוטי סופר ח"א דף מט ע"ב
א/ז לקוטי שעורים (שטיין) פסחים ח"ב (תשסז) סי' ד ס"ק ה
א/ז מאיר עיני חכמים ח"א דף מז ע"א {מל"מ}
א/ז מגילת ספר לאוין דף קסט ע"א {כ"מ}
א/ז מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' עדר {מל"מ}
א/ז מלך שלם
א/ז מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רי ע"ג, ריא ע"א
א/ז מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' קכט
א/ז מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' צג
א/ז מנחת ברוך סי' כז
א/ז מנחת חינוך ח"א עמ' שמט, שנא
א/ז מנחת יהודה (בוים) דף קל ע"ד
א/ז מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' רפב {מל"מ}
א/ז מעדני מלך (תשמח) עמ' כט
א/ז מעין החכמה עמ' נו {מל"מ}
א/ז מקור ישראל דף קיא ע"ג {מל"מ}
א/ז מראה הפנים פסחים דף מ
א/ז מרגניתא דר"מ [חגיגה ו, רמב"ם חגיגה פ"א ה"א]
א/ז משאת מרדכי מכות עמ' צו
א/ז משאת משה (חברוני) פסחים סי' קיז עמ' קפב
א/ז משנה הלכות ח"ג סי' רא
א/ז משנה הלכות ח"ה סי' רסו
א/ז משנת חיים זבחים עמ' קס
א/ז משנת יעקב כאן
א/ז משנת יעקב עבודה עמ' שיב
א/ז נזר התורה שנה ד גל' א עמ' רא {גם כהן לא לוקה בלאו שאב"מ}
א/ז נחלת שמואל דף כב ע"ב
א/ז נמוקי שזבנ"י דף ל {מל"מ}
א/ז נר מצוה (ואלק) מצוות דף צה ע"ד {מל"מ - לא ילין חלב חגי}
א/ז סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קכה
א/ז עטרת צבי (שפלטר) ח"א סי' כב
א/ז עטרת תפארת דף יב ע"א-ע"ב, יג ע"ב {לאו שאין בו מעשה}, נט ע"ג-ע"ד
א/ז עין חיים ח"ב עמ' ק
א/ז ענפי ארז (זי') דף ריא ע"ג
א/ז פחד יצחק (זס') עמ' נד
א/ז פני משה (שלז')
א/ז פרי אברהם אליעזר
א/ז פרפרת משה ח"א עמ' תקט
א/ז צפנת פענח
א/ז קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' קפב
א/ז קול דודי (תשף) (בקיצור)
א/ז קול דודי כריתות סי' עו
א/ז קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' מ {מל"מ}
א/ז קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' נה, סו {מל"מ}
א/ז שאלת הכהנים תורה דף נט
א/ז שיח ערב קדשים עמ' רז
א/ז שם יוסף (מועטי)
א/ז שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' רצו
א/ז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' קיב
א/ז שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' תלג-תלד
א/ז שערי ציון (כהן, תרצח) דף טו ע"ג {כהן בלאו הנל"ע}
א/ז שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' צח
א/ז תהלה לדוד (מן) קדשים סי' מ ס"ק א, כא, סי' נג ס"ק ז {משל"מ}
א/ז תורה שלמה ח"י עמ' 113, שמות פכ"ג אות רמו-רמז, רמט-רנ
א/ז תורת הלוי עמ' קמט
א/ז תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רס
א/ח אור ליהודה (תשנט) עמ' רמא
א/ח אור שמח
א/ח אמרות שמואל עמ' עא
א/ח אמת ליעקב מועד עמ' רפב {השמיט עד חצות מדרבנן}
א/ח אשר למלך
א/ח בגדי חמודות שמות פ"יב פסוק טו
א/ח בדבר מלך חי"א עמ' נא
א/ח בית אהרן וישראל גל' לו עמ' מא, מג-מד
א/ח בית זבול ח"ב סי' כח אות א
א/ח היכל המלך (חב"ד) עמ' קכג-קכה
א/ח הרמב"ם (בנדיקט) עמ' כ
א/ח ואתה תחזה ח"ג
א/ח חי' חפץ חיים
א/ח חיים ומלך
א/ח טעם לשבח
א/ח ידי משה (בוצק') הל' קר"פ סי' ו
א/ח כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקפה
א/ח כלי טהור עמ' רסו
א/ח כתר המלך
א/ח מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' שכו
א/ח מועדים וזמנים ח"ג סי' רלד
א/ח מטה אהרן פסחים עמ' פב {מל"מ}
א/ח מנחת חינוך ח"א עמ' לה
א/ח מעין נצח ח"א סי' סג, סז, ח"ב סי' קא
א/ח מקור ברוך (גינ', תשמו) עמ' 143
א/ח משנת חיים הל' פסח עמ' רסט-רע
א/ח סופר המלך
א/ח עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' סא
א/ח עבודת לוי (רוד') דף נח ע"ב
א/ח עטרת תפארת דף נט ע"ג
א/ח צפנת פענח
א/ח קדשי יהושע עמ' אלף מה {או"ש}
א/ח קול יעקב (שאול)
א/ח שפת אמת
א/ט אוצר א"י ח"ה עמ' 231
א/ט אור הישר [אור הישר ירושלמי פסחים פ"ה ה"ה]
א/ט אור ליהודה (תשנט) עמ' רמא-רמב
א/ט אמרות שמואל עמ' עב
א/ט אמרי חן (לוונברג) פסחים-יומא עמ' קפא-קפה
א/ט בכור שאול (תשסט) עמ' פו
א/ט בכור שאול (תשעד) עמ' קמה
א/ט ברור הלכה פסחים סד ע"ב ציון ב
א/ט דבר בעתו (טיקטין)
א/ט המקדש וקדשיו עמ' רצא
א/ט הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' קע
א/ט חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד פסחים סד ע"א]
א/ט טעם לשבח
א/ט יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רטו
א/ט יכהן פאר
א/ט כתר אפרים עמ' שמא
א/ט מטה אהרן ר"ה - קונ' ראש היום עמ' מד
א/ט מנחת חינוך ח"א עמ' לה, ח"ג עמ' סט
א/ט משנה הלכות ח"ז סי' קעט
א/ט נר מצוה (ואלק) שרשים דף יח ע"ד {נשחט בג' כתות}
א/ט סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ב עמ' רפג {כ"מ וק"ס}
א/ט סהמ"צ לרס"ג ח"א דף רמח ע"ב
א/ט עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' נ {חוקת הפסח}, נא
א/ט רמב"ם המאיר הל' ק"פ כאן ופ"ז ה"ב מקור 10
א/ט שיח ערב קדשים עמ' שפד
א/ט שלטי הגבורים עמ' רפו
א/ט שם טוב - השלמה
א/י אור ליהודה (תשנט) עמ' רמא-רמב
א/י בכור שאול (תשסט) עמ' פו
א/י בכור שאול (תשעד) עמ' קמו
א/י ברור הלכה פסחים סד ע"ב ציון ב
א/י הדרת מלך (זילברברג) דף מז ע"ב {עשר הולכים ונכנסים}
א/י משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תסב-תסו
א/י משק ביתי סי' פא (כז ע"א)
א/י קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' א
א/י שחר אהללך עמ' כ
א/י שיירי כנה"ג
א/י שרשי הים
א/יא אהבת דוד (תקנט) דרוש טו דף סט ע"ב {אם שחטו כולם בבת אחת}
א/יא אהל יוסף (מולכו) דף צג ע"ד, צה ע"א
א/יא אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' תעד
א/יא אור הישר [באר שבע תמיד פ"ז]
א/יא אור ליהודה (תשנט) עמ' רמא-רמג
א/יא אור שמח
א/יא אמונת יהושע עמ' רסד-רסה
א/יא אמרי חן (לוונברג) ח"ה עמ' קמט
א/יא אמרי חן (לוונברג) פסחים-יומא עמ' קפא-קפה
א/יא אמרי יושר פסחים סי' טו ס"ק א
א/יא אנצי"ת ע' אין סומכין הע' 8, ע' אין שבות הע' 51
א/יא ארץ יהודה
א/יא אשר למלך
א/יא באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' קסו, קסח
א/יא בדבר מלך ח"ה עמ' קו, ר
א/יא בדבר מלך חט"ז עמ' צא
א/יא בדבר מלך חי"א עמ' צג
א/יא בטחון בה' והשתדלות טבעית עמ' 58, 192
א/יא בית אהרן (צוקרמן) עמ' שמח
א/יא בית אהרן וישראל גל' עו עמ' קלז {בדיעבד כשר}
א/יא בכור שאול (תשסט) עמ' פו-פז
א/יא בכור שאול (תשעד) עמ' קמו
א/יא בני שמואל
א/יא בנין ציון (עטלינגר) ח"א סי' ל
א/יא בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' קמד
א/יא ברור הלכה פסחים סד ע"א ציון ב, ז, סד ע"ב ציון ב
א/יא ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' עא {לויים אומרים הלל}
א/יא בשבילי ההודאה סי' ח ס"ק ב, סי' יא ס"ק לה
א/יא בשבילי הפסח סי' כג אות ז, סי' לג אות ב, י, סי' לד אות ה, סי' לח אות י, לה
א/יא דברות משה ברכות עמ' קעד {וכל זמן שהן שוחטין ומקריבין קוראים הלויים את ההלל}
א/יא דברי יציב או"ח עמ' תנז {פחות מחמשים}
א/יא דברי מנחם (כשר)
א/יא דרש אברהם ח"ב דף נה ע"ד
א/יא המקדש וקדשיו עמ' רצא
א/יא הר המלך ח"ג עמ' כו
א/יא הרי בשמים (הורוביץ) ח"ה עמ' פז
א/יא הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קב, ר
א/יא התורה והמדינה ח"ט עמ' תמה
א/יא זבחי צדק (דיסקין) סוכה עמ' שסד-שסה
א/יא חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' שמט
א/יא חדשים גם ישנים עמ' 130
א/יא חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' ד
א/יא חסד לאברהם (תאומים)
א/יא חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' קפא-קפב
א/יא חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף קפג ע"ג, קפד
א/יא טעם לשבח
א/יא יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רטו
א/יא כתר המלך
א/יא לבושי מרדכי יו"ד עמ' תקסג
א/יא לחם חקי עמ' רנו
א/יא לחם יהודה
א/יא לקוטי סופר ח"א דף לז ע"ד, לח ע"ב
א/יא מאכסניא של התורה סי' לז
א/יא מועדים וזמנים ח"ג סי' רכז
א/יא מחנה יוסף (תשעב) סי' נה אות ה
א/יא מחנה לויה (תשעד) עמ' פא
א/יא מכתב לחזקיהו דף עב ע"א
א/יא מנחת אהרן (קאפח) עמ' 173 {הלל}
א/יא מנחת בצלאל (תשלז) עמ' פא
א/יא מנחת חינוך ח"א עמ' לה, ח"ג עמ' סט, ק
א/יא מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' תקפה
א/יא מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף קיב ע"ד
א/יא מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' לג
א/יא מרגניתא דר"מ
א/יא משאת מרדכי מכות עמ' צו
א/יא משנת אליעזר (רבינ') עמ' סז {נועלים}
א/יא משנת חיים דברים עמ' קמט
א/יא משנת יעקב הפלאה עמ' שח-שט
א/יא משנת יעקב כאן
א/יא משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תסב-תסו
א/יא משנת יעקב עבודה עמ' רמג
א/יא נאות אפרים ח"א
א/יא נחמד למראה ח"ב דף צו ע"ד
א/יא סם חיי
א/יא ספרי דבי רב ח"ג עמ' תכט
א/יא עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' נה, נז
א/יא עדות בישראל
א/יא עטרת מרדכי (מילר) עמ' רלד
א/יא עיונים ומחקרים ח"א עמ' 151, 216
א/יא צפנת פענח כאן, ובראשית עמ' קכ, שמות עמ' מד
א/יא קרית מלך
א/יא ראשית בכורים דף קז
א/יא רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' עד
א/יא רנת יצחק דברי הימים עמ' רפג {כל זמן שמקריבים קוראים הלל}
א/יא רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' קפא
א/יא רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רצא
א/יא שחר אהללך עמ' כ
א/יא שיח ערב קדשים עמ' שכג, שפד
א/יא שירת הפסח אות ט
א/יא שלטי הגבורים עמ' רפו
א/יא שלמי שמחה ח"א עמ' יג
א/יא שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' שא, ח"ב עמ' שכז
א/יא שמע ישראל (וינקלר) סי' לב אות ב דף נז ע"ב
א/יא שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קלה, קלז, קלט, קמא
א/יא שער יהודה
א/יא תורה שלמה ח"י עמ' 187-188, חי"ב עמ' 77, 168
א/יא תורה תמימה שמות פ' יב אות נ
א/יא תורת הלוי עמ' קכה-קכז
א/יא תורת לויים דף יט ע"ג, נג
א/יב אוצרות הקידוש סי' ל אות ב-ג {או"ש}
א/יב אור הישר [תורת רפאל הל' יוה"כ סי' קג]
א/יב אור ליהודה (תשנט) עמ' רמג
א/יב אור שמח
א/יב אמונת יהושע עמ' אלף תרפז {תקיעות}
א/יב אמרי חן (לוונברג) ח"ה עמ' קמז-קמט, קנא
א/יב אמרי חן (לוונברג) פסחים-יומא עמ' קפא-קפה
א/יב בדבר מלך ח"ד עמ' קיב, ח"ה עמ' קו
א/יב בדבר מלך חט"ז עמ' קה
א/יב בדבר מלך חי"ב עמ' רצז
א/יב בכור שאול (תשסט) עמ' פז
א/יב בכור שאול (תשעד) עמ' קמז
א/יב ברור הלכה פסחים סד ע"א ציון ג, סוכה נד ע"ב לפני ציון ב
א/יב בשבילי ההודאה סי' ח ס"ק ט {הואיל ואין נסכים}
א/יב בשבילי הפסח סי' לג אות יב, סי' לח אות טז {או"ש}
א/יב ואתה תחזה ח"ג
א/יב ויטע אשל עמ' קצ, קצד
א/יב זבחי צדק (דיסקין) סוכה עמ' שסד
א/יב זבחי תרועה סי' כב אות ד
א/יב חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' ה
א/יב יכהן פאר
א/יב לבושי מרדכי יו"ד עמ' תקסג
א/יב לחם חקי עמ' רמד
א/יב מאכסניא של התורה סי' לז
א/יב מוריה גל' קעה עמ' ס
א/יב מנחת בנימין סי' נה
א/יב מנחת בצלאל (תשלז) עמ' פו
א/יב מנחת חינוך ח"א עמ' לו
א/יב משנת יעקב הפלאה עמ' שח-שט
א/יב משנת יעקב כאן
א/יב משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תסב-תסו
א/יב משנת יעקב עבודה עמ' רמג
א/יב נאות אפרים ח"א
א/יב נטעי שושנה עמ' ק-קג {או"ש}
א/יב עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' נח
א/יב עטרת מרדכי (מילר) עמ' רלו
א/יב עיונים ומחקרים ח"א עמ' 217
א/יב פאר יעקב ח"ב עמ' תקעה {בשעת שחיטה}
א/יב פרי עץ חיים (קרויס) עמ' רטז
א/יב צפנת פענח
א/יב קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תקלד
א/יב קרית מלך
א/יב רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תב
א/יב רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רצא
א/יב שירת הפסח אות ט {או"ש}
א/יב שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' ח
א/יב שלמי שמחה ח"א עמ' יד {או"ש}
א/יב שם טוב - השלמה
א/יב שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קלה
א/יב שערי טהר ח"ג שער ב סי' ח אות ד
א/יב תורה שלמה חי"ב עמ' 166
א/יב תורת לויים דף טז ע"א {או"ש}, נג
א/יב תורת רפאל או"ח ח"ב דף קנד ע"ג
א/יג אור ליהודה (תשנט) עמ' רמג
א/יג אמת ליעקב מועד עמ' רפג {כסף וזהב, כדי שיהיה להם לנוי}
א/יג אשר למלך
א/יג בחיר חיים
א/יג בכור שאול (תשסט) עמ' פז
א/יג בכור שאול (תשעד) עמ' קמז
א/יג טעם לשבח
א/יג יכהן פאר
א/יג מילי דמרדכי
א/יג קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תרס {כ"מ}
א/יג שם טוב - השלמה
א/יד אבן האזל קדשים ח"ב דף עו ע"ב
א/יד אבן מלוכה (ברון, תשעז)
א/יד אגרות משה חו"מ ח"א סי' קח
א/יד אור הישר [לח"מ הל' מעה"ק רפ"ז]
א/יד אור יקרות
א/יד אמרות שמואל עמ' עב
א/יד אמת ליעקב מועד עמ' רפג, רפה {השמיט שפוקקים את העזרה}
א/יד אנצי"ת ע' אין שבות הע' 41, ע' ברב עם הע' 4, ע' דבר שאינו מתכון הע' 278
א/יד אפיקי מגינים פסחים סי' ס
א/יד אפר קדשים עמ' קה
א/יד ארעא דרבנן (תשעט) עמ' כה
א/יד ארעא דרבנן סי' ד {מקלות דקים גם בשבת}
א/יד אש דת (דוברין) דף נה ע"ג-ע"ד
א/יד אשר למלך
א/יד בדבר מלך ח"ה עמ' קח
א/יד ביצחק יקרא (תשע) סי' כא ד"ה והרמב"ם
א/יד בית אהרן וישראל גל' פח עמ' קכג {מולחן - כהן או ישראל}
א/יד בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' קיז
א/יד בית ישחק
א/יד בכור שאול (תשסט) עמ' פז
א/יד בכור שאול (תשעד) עמ' קמז
א/יד בכורי אברהם דף מו ע"ב {מקלות דקים}
א/יד בן אריה
א/יד בני דוד
א/יד בני יהודה דף כד ע"ב
א/יד בני שמואל
א/יד בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' קמד {לח"מ}
א/יד ברור הלכה שבת קטז ע"ב ציון ב, פסחים סד ע"א ציון ה
א/יד גזע ישי דף לט ע"א
א/יד דברות משה יבמות עמ' נח
א/יד דברי רבינו משולם (אשכנזי) עמ' מב
א/יד הגהות מוהר"י קרט עמ' צ {על מקלות דקים}
א/יד הגהות רימ"א
א/יד הכה"ג והסגן סי' ו אות א, ה, ז-ח
א/יד הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' צג
א/יד הר המלך ח"ז עמ' קמ
א/יד ואתה תחזה ח"ג
א/יד זבד טוב עמ' 67
א/יד זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר א עמ' תקמ
א/יד חי' הראי"ה
א/יד חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"ב עמ' תלו
א/יד חי' ר' יהודה זרחיה עמ' קכה-קכז
א/יד חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' סט
א/יד חי' ר"י באב"ד
א/יד חי' רעק"א (פרדס)
א/יד חכם צבי (תשעה) ח"ב סי' כג
א/יד חסד לאברהם (תאומים)
א/יד חק נתן דף רכז ע"א
א/יד טל אמרתי עמ' 242
א/יד טעם לשבח
א/יד ימי שלמה
א/יד יצחק ירנן
א/יד יראה ואהבה עמ' קמה
א/יד כנה"ג [תוי"ט פסחים פ"ו מ"א]
א/יד כתר המלך
א/יד מאור יעקב דף סב ע"ג {מפשיטין}, סג ע"ד
א/יד מועדים וזמנים ח"ד סי' רצה
א/יד מחנה ישראל (אליהו) סי' נט-ס
א/יד מים טהורים עמ' תרנח
א/יד מנחת חינוך ח"א עמ' לה {לח"מ}
א/יד מנחת יהודה וירושלים עמ' 82-81
א/יד מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' קג {לח"מ}
א/יד מעיני המים
א/יד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קמד ע"ג
א/יד מקדש דוד קדשים סי' כד ס"ק א במנחת מרדכי, סי' כה ס"ק ב במנחת מרדכי
א/יד מקורי הרמב"ם לרש"ש
א/יד מקראי קדש (תפט) דף קלא ע"א
א/יד מקראי קדש (תשנג) עמ' צב, שלו
א/יד מראה הפנים פסחים דף לח, מ
א/יד מרגניתא דר"מ
א/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
א/יד משמר הלוי עמ' צז
א/יד משנת חיים ויקרא עמ' צא
א/יד משנת יהודה ח"א פי"א ה"ה
א/יד משנת יעקב
א/יד נאות אפרים ח"א
א/יד נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף כב ע"ד
א/יד עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' נב, נט, סא-סב
א/יד עטרת שבת עמ' קעה
א/יד ענפי ארז (זי') דף סו ע"ב
א/יד עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף ה ע"א
א/יד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קעו
א/יד פני משה (שלז')
א/יד פרי יצחק (תשעו) עמ' קנ {שעה"מ}
א/יד צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף יח ע"ג
א/יד צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' עא
א/יד קובץ לזכרו של הרב גדליה אונא עמ' 97 {השמיט ברזי}
א/יד קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רנא
א/יד קרן הצבי מצוה כו אות ט
א/יד שאגת אריה סי' נא
א/יד שלטי הגבורים עמ' רפו
א/יד שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' קג, שלא, שלט-שמ
א/יד שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' נט
א/יד שלמי ניסן פ' האורג עמ' קפז
א/יד שלמי ניסן פ' הבונה עמ' קט
א/יד שם דרך כתובות עמ' מג
א/יד שם טוב - השלמה
א/יד שמועת חיים יומא ח"ב עמ' רפג
א/יד שמוש חכמים א עמ' סט
א/יד שמן הקודש סי' ה
א/יד שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' קעב
א/יד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' קצג, רמז
א/יד שער המלך כאן, ח"ב עמ' רסב
א/יד שערי היכל זבחים עמ' שטז {שופכו שפיכה אחת - הסמ"ג חולק}
א/יד שערי היכל יומא מערכה קסג
א/יד שערי חכמה - שב שמעתתא דף סג ע"ד
א/יד שפת אמת
א/יד שרשי הים דף קפז ע"ב
א/יד תבואת יקב (פרידמן) עמ' פ-פא {כ"מ - מפשיט את כולו}
א/יד תהלה לדוד (מן) קדשים סי' לו ס"ק א, יג
א/יד תורת האשם עמ' צב {תולין ומפשיטין}
א/יד תורת המלאכות ח"ה עמ' נו אות כד
א/יד תורת המלאכות ח"ז עמ' יב
א/יד תשובה מאהבה ח"ב דף כה ע"ג
א/יד תשורת שי מהדו"ק סי' רנ
א/טו אור חדש (בלומ') דף מד ע"ב, קא ע"ג
א/טו אמר יצחק דף ג ע"ד
א/טו אמרי יושר פסחים סי' טו ס"ק א
א/טו בכורי חיים ח"ג עמ' כג {כ"מ}
א/טו לקוטי סופר ח"א דף לח ע"א
א/טו עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' נא, נז, ס {מלכי בקדש (מלכי)}
א/טו שלטי הגבורים עמ' רפו
א/טו שם טוב - השלמה
א/טו תורת המלאכות ח"ח עמ' פב אות עא
א/טז אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' קנב
א/טז אבן מלוכה (ברון, תשעז)
א/טז אבני הלבנון נספח ד {שבות - מותר}
א/טז אבני נזר או"ח סי' קיח אות ו
א/טז אגרות משה ח"ח עמ' שטז
א/טז אור הישר [המאיר לעולם סי' כו]
א/טז אוריתא יד עמ' עז
א/טז אם למסורת (ביא') עמ' 63
א/טז אמרי בינה (אוירבך) - שבת סי' ל ד"ה ועיין עוד
א/טז אנצי"ת ע' אין שבות הע' 22 {כ"מ}, 23, 41
א/טז ארעא דרבנן (תשעט) עמ' כז
א/טז אשר למלך
א/טז בדבר מלך חי"ח עמ' קעה {חל ארבעה עשר להיות בשבת כמעשהו בחול כך מעשהו בשבת וכו' איסור שבות במקדש היתר הוא}
א/טז בזך לבונה עמ' צא
א/טז ביצחק יקרא (תשע) סי' כא ד"ה והרמב"ם
א/טז בכורי אברהם דף מו ע"א-ע"ג {אין שבות במקדש}, מח ע"ג {בשבת}, פ ע"ד {היתר הוא}
א/טז בני יהודה דף כד ע"ג
א/טז בני ישראל (קרלי) סי' כ אות כג
א/טז ברור הלכה שבת קטז ע"ב ציון ב
א/טז ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' קפא
א/טז גליונות אבני נזר
א/טז דברות אליהו ח"א עמ' סט-ע {השמיט דשקל בברזי}
א/טז דברות משה מועד ח"א עמ' רסח {איסור שבות במקדש היתר הוא}
א/טז הכה"ג והסגן סי' ו אות ז
א/טז הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' צג
א/טז הערות וחדושים (טויב) שבת סי' כג ס"ק ט
א/טז ואתה תחזה ח"ג
א/טז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרעד
א/טז ויקח אברהם [ארעא דרבנן קכא ע"ג]
א/טז זכור לאברהם (אביגדור)
א/טז זכר שמואל שבת סי' כד ס"ק ז
א/טז חי' הראי"ה
א/טז טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' מב, נא
א/טז טל חיים (טל) שבת עמ' 42, 51 {השמיט ברזי}
א/טז טעם לשבח
א/טז יד המלך (פלומבו)
א/טז יכהן פאר
א/טז כטל אמרתי עמ' מ
א/טז כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקפו-תקפז {רוחצים}
א/טז כתב סופר או"ח דף קח ע"א
א/טז כתר המלך
א/טז לב טהור עמ' סא
א/טז לקוטי סופר ח"ב דף עד ע"ג
א/טז מאור יעקב דף סב ע"ג {הפשטה בשבת}
א/טז מטה אהרן (הלוי) דף רכב ע"ד
א/טז מנחת חינוך ח"א עמ' לה
א/טז מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' קג {לח"מ}
א/טז מעין נצח ח"א סי' סו
א/טז מעלין בקודש גל' ח עמ' 48 {שבות במקדש}
א/טז מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' תכו
א/טז מקדש דוד קדשים סי' כה ס"ק ו במנחת מרדכי
א/טז מראה הפנים פסחים דף מ
א/טז משמר הלוי עמ' צז
א/טז משנת יהודה ח"א פי"א ה"ה
א/טז משנת יעקב
א/טז נמוקי חיים עמ' רסח
א/טז נשמת חיים (תשסח) יו"ד סי' קסד עמ' רפז
א/טז נתן פריו ביצה עמ' לב
א/טז עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' נט, סב-סג
א/טז עטרת שבת עמ' קעה
א/טז פי אריה דף יד ע"ג-ע"ד
א/טז פרת חטאת עמ' קפב {מפשיט את כולו}
א/טז צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' עא
א/טז צפנת פענח
א/טז קדשי יהושע עמ' אלף רפז
א/טז קרן הצבי מצוה כה אות ה
א/טז שאגת אריה סי' נא
א/טז שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' נא
א/טז שחר אורך עמ' עו {שחיטת זר בשבת}
א/טז שלטי הגבורים עמ' רפו
א/טז שמועת חיים יומא ח"א עמ' תיח
א/טז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שנד
א/טז שעורים בהלכה (לובין) שבת עמ' שסו
א/טז תהלה לדוד (מן) קדשים סי' לו ס"ק א
א/טז תורת המלאכות ח"ה עמ' נו אות כד
א/טז תורת המלאכות ח"ז עמ' יב
א/טז תורת רפאל או"ח ח"ב דף לה ע"ג
א/יז אור הישר [אור הישר סוטה מא ע"א]
א/יז אור שמח
א/יז בית אהרן וישראל גל' פח עמ' כז {הרי הבשר מוקצה}
א/יז בני יהודה דף כד ע"ד
א/יז בני שמואל
א/יז מגיני שלמה עמ' כו
א/יז מרגניתא דר"מ
א/יז נאות אפרים ח"א
א/יז עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' סד {חוקת הפסח}
א/יח אבן האזל קדשים ח"ב דף נג ע"א
א/יח אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קיא, ח"ח עמ' קמט
א/יח אבני חפץ ח"ד עמ' סח, קטז
א/יח אגלי טל גוזז סי' ב אות ה, סי' י
א/יח אגרות משה ח"ח עמ' שטז
א/יח אדרת אליהו (ראם) עמ' ס
א/יח אור הישר [לח"מ הל' תמידין פ"ז ה"ו, אבן האזל שם, אור הישר מנחות עב ע"א]
א/יח אור שמח
א/יח אורה ושמחה הל' שופר פ"א ס"ק נא
א/יח אוריתא יד עמ' עז-עח
א/יח אמרות שמואל עמ' עג
א/יח אמת ליעקב מועד עמ' רפו-רפח
א/יח אנצי"ת ע' בני מעים הע' 107, ע' גוזז הע' 48
א/יח ארעא דרבנן (תשעט) עמ' כז
א/יח אשר למלך
א/יח אשר לשלמה (אשכנזי)
א/יח בדבר מלך ח"ח עמ' כב
א/יח בדבר מלך חי"א עמ' מג
א/יח בדרך המלך עמ' ריב
א/יח בזך לבונה עמ' צ-צא
א/יח בית אהרן וישראל גל' סח עמ' פ, פג {או"ש}
א/יח בית ארזים - ס' הגליונות
א/יח בית מלך (חב"ד) עמ' 13
א/יח ביתאל ח"א דף יז ע"ג
א/יח בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 122-123 {לח"מ}
א/יח בכורי אברהם דף מו ע"א-ע"ב {יבלת יבשה}, נב ע"ד {אין שבות במקדש}
א/יח בני דוד
א/יח בני שמואל
א/יח בנין שאול עמ' קלד
א/יח ברור הלכה פסחים סה ע"ב ציון ה
א/יח ברכת הארץ (מאשבוים) עמ' ה
א/יח ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' ט אות יב
א/יח ברכת מרדכי פסחים עמ' רנב
א/יח בשבילי הפסח סי' ל אות יג, סח {או"ש}
א/יח גבול יהודה (אשכנזי) ליקוטים דף כו ע"ג
א/יח גדולי שמואל ביצה דף לח
א/יח גליונות אבני נזר {לח"מ}
א/יח דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' מט
א/יח דברות משה מועד ח"א עמ' רסח {ואם יכול לחתוך יבלתו בידו בשבת חותך ובלח"מ}
א/יח דברי מנחם (כשר)
א/יח דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 170
א/יח האיר ממזרח פסחים סימן כ אות ז, סימן כא אות ה {שחיטת הפסח וכו' דוחין את השבת וכו' שנאמר במועדו - הטעם דלהלן (רפ"ז) כתב הדרשא ליחידים נדחים ואין ציבור נדחים}
א/יח הגהות רימ"א
א/יח המדרש והמעשה פ' בשלח אות ג {לח"מ}
א/יח הערות וחדושים (טויב) שבת סי' יא ס"ק יד
א/יח הרועים בשושנים
א/יח ואתה תחזה ח"ג
א/יח וישאל שאול או"ח סי' נ
א/יח זבח פסח (אייכנשטיין) סי' ח
א/יח זרע יצחק (לומברוזו)
א/יח חי' הראי"ה
א/יח חי' הריצ"ד
א/יח חי' כתב סופר
א/יח חי' רעק"א (פרדס)
א/יח חיי אברהם (טייב) דף סב ע"ד
א/יח חסד יצחק עמ' לג
א/יח יד סופר עמ' פז {לח"מ}
א/יח ידבר שלום ח"א עמ' קיג
א/יח ידי משה (בוצק') הל' קר"פ סי' ז
א/יח יוסף חי
א/יח ימי שלמה
א/יח יקב זאב דף קג ע"ד
א/יח ישועות מלכו (קרית ארבע)
א/יח כגן עדנים עמ' עד
א/יח כטל אמרתי עמ' קסד
א/יח כתב סופר או"ח דף קח ע"א
א/יח כתר המלך
א/יח לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ט אות ג
א/יח לחם יהודה
א/יח לחמי תודה (הורביץ) דף קיז ע"ג {לח"מ}
א/יח לקוטים (פיינברג) עמ' כח
א/יח מאזני צדק ח"א עמ' קמז
א/יח מגל חי"ד עמ' 81, 82, 88 {צלייה אסורה כי אפשר לעשותה אחרי שבת}
א/יח מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' קמג
א/יח מחשבת הקודש ח"ב דף סב ע"א {ירושלים רה"ר}
א/יח מנחה חדשה (חן טוב) פ' יתרו דף ח ע"ד
א/יח מנחה טהורה דף קיד ע"ג
א/יח מנחת פתים (ארנטרוי) ח"א עמ' 62
א/יח מעיני המים
א/יח מעלין בקודש גל' ח עמ' 192 {מכשירים}
א/יח מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף קפ ע"א
א/יח מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף נו ע"ג
א/יח מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' קפז, ח"ב עמ' תכח, תלא, תלז
א/יח מקראי קדש (תפט) דף קלא ע"א
א/יח מקראי קדש (תשנג) עמ' צג {לח"מ}, שלו
א/יח מראה אש ח"ב עמ' קמח
א/יח מראה הנוגה
א/יח מראה הפנים פסחים דף מא
א/יח מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
א/יח משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תרנה {או"ש}
א/יח משנה הלכות ח"י סי' קמא
א/יח משנת חיים בראשית עמ' שצ
א/יח משנת חיים הל' פסח עמ' רכח {לח"מ}
א/יח משנת חיים ויקרא עמ' תעח
א/יח משנת חיים יומא עמ' קע
א/יח משנת חיים מנחות עמ' תרצו
א/יח משנת חיים פסחים ח"ב עמ' קכו, קכט
א/יח משנת יעקב כאן
א/יח משנת יעקב עבודה עמ' צד
א/יח נאות אפרים ח"א
א/יח נאם דוד
א/יח נזר אברהם שבת-ביצה עמ' פז
א/יח נחמד למראה ח"ב דף לז ע"א
א/יח נר יצחק (ארדיט) עמ' כז {לח"מ}
א/יח נר מצוה (ואלק) מצוות דף מה ע"א {מלאכה שאפשר לעשות מע"ש}
א/יח נשמת חיים (תשסח) יו"ד סי' קסד עמ' רפז
א/יח סופר המלך
א/יח סם חיי
א/יח ספרי דבי רב ח"ב עמ' רפח
א/יח סתרי ומגיני (תשכג) עמ' ס, רנה
א/יח עבודת המקדש (כהן) ח"ב עמ' סב, ח"ג עמ' סח {לח"מ}, סט
א/יח עטרת יהושע - סוגיות (תשנד) עמ' קנה
א/יח עטרת יהושע - סוגיות (תשעד) עמ' שלה, שלז
א/יח עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף ה ע"א וע"ב
א/יח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קעו {לח"מ}
א/יח פני משה (שלז')
א/יח פרשת המלך
א/יח צפנת פענח
א/יח קבא דתירוצא עמ' יז
א/יח קדשי יהושע עמ' אלף רצח {לח"מ}
א/יח קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' צ {לח"מ}
א/יח קרבן משה עמ' נב {לח"מ}
א/יח שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' נא, ח"ו קונטרס הקדשים סי' ט
א/יח שולי הגליון עמ' קמה
א/יח שיחות לספר ויקרא עמ' קמט
א/יח שלטי הגבורים עמ' רפה
א/יח שלמי שמחה ח"ה עמ' יד {או"ש}, טז-יח
א/יח שם דרך כתובות עמ' מג
א/יח שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' תל, תלה
א/יח שעורי הגרב"ד פסחים עמ' רכג
א/יח שער המלך ח"א עמ' נג {לח"מ}
א/יח שער יהודה
א/יח שערי טהר ח"ה שער א סי' ד אות ה
א/יח שערי מאיר עמ' פב, קלג
א/יח שערי שאול שבת עמ' רנב
א/יח תורת המלאכות ח"ח עמ' ו אות ה
א/יח תפארת נתן עמ' ט {או"ש}
א/יח תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' רמג {לח"מ}
א/יט אמונת יהושע עמ' תרעב
א/יט אנצי"ת ע' גזה הע' 179
א/יט אשר למלך
א/יט באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' קעו
א/יט בזך לבונה עמ' צ
א/יט ברור הלכה פסחים סה ע"ב ציון ה, סו ע"ב ציון א
א/יט בריכת המלך עמ' ק
א/יט גור אריה יהודה (זמבא) עמ' מא
א/יט דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' מט
א/יט דברי אור ח"א עמ' קמז
א/יט ואתה תחזה ח"ג
א/יט חי' משנה פסחים עמ' רעא, רעג
א/יט חי' רעק"א (פרדס)
א/יט טעם לשבח
א/יט יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' ר
א/יט יכהן פאר
א/יט כגן עדנים עמ' עד
א/יט כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תקעא
א/יט לב טהור עמ' יט
א/יט מלך שלם - חי' הש"ס דף טו ע"א
א/יט מעין נצח ח"א סי' ו
א/יט מעיני מים מקואות עמ' ת, תיא
א/יט משנת חיים הל' פסח עמ' רכו
א/יט משנת יהודה ח"א פכ"ג הי"ד
א/יט משנת יעקב
א/יט נאות אפרים ח"א
א/יט עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' סט
א/יט קדשי יהושע עמ' תשעו, אלף מ
א/יט קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' עד
א/יט ראשית בכורים דף קי
א/יט שארית נתן (לוברט)
א/כ אור הישר [שו"ת הריב"ש סי' קסג]
א/כ בית המדרש
א/כ ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' תט
א/כ דגל יהודה (בילו') עמ' עא
א/כ התעוררות תשובה (תשנב) ח"א עמ' רעב
א/כ התעוררות תשובה ח"ג סי' כט
א/כ טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' קסח
א/כ טעם לשבח
א/כ לקוטי שיחות חל"ב עמ' 36
א/כ מילי דמרדכי
א/כ מעין נצח ח"ב סי' צט
א/כ צפנת פענח
א/כ קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' כט
א/כ קרית מלך
א/כ שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' נו ענף ב ס"ק כד
א/כ תורה שלמה חי"ב עמ' 178


ב/520 הלכות קרבן פסח פרק ב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ב/רה"פ בדרך המלך
ב/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ב/רה"פ הר המוריה (שץ)
ב/רה"פ הרמב"ם המדויק
ב/רה"פ חוקת הפסח
ב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ב/רה"פ מלכי בקדש (מלכי)
ב/רה"פ מעשה רקח
ב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ב/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' קפד-קפה
ב/רה"פ פי' ר"י קאפח
ב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ב/רה"פ צפנת פענח
ב/רה"פ רמב"ם המאיר
ב/רה"פ רמב"ם הערוך
ב/רה"פ רמב"ם לעם
ב/רה"פ שם טוב
ב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ב/א אבודרהם (תשכג) עמ' תח
ב/א אוזן שמואל דף טז ע"ב {יחיד ששחט את הפסח ובכס"מ}
ב/א אוצרות הרמב"ם
ב/א אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 158
ב/א אור ליהודה (תשנט) עמ' קצא
ב/א אמת ליעקב מועד עמ' רפא
ב/א אנצי"ת ע' אכילת פסחים הע' 159, 163
ב/א באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' רט
ב/א בדרך המלך כאן ועמ' קסב
ב/א בית יהודה (פלאצקי) דף ד ע"ד
ב/א בית יעקב (מסקין) סי' כז
ב/א ברור הלכה פסחים סא ע"א ציון ד
ב/א ברכת שלמה (תשז) עמ' לה
ב/א בשבילי הפסח סי' כח אות ח
ב/א גור אריה ויקרא פ' ז הע' 133
ב/א דבר בעתו (טיקטין)
ב/א דברי אברהם (מנדלסון) דף כב ע"ב {שה לבית אבות דאורייתא}
ב/א דברי מנחם (כשר)
ב/א דרשות אל עמי ח"ג דרוש כה
ב/א האיר ממזרח פסחים סי' טז אות ז {הקדים דין מנוייו לדין אוכליו, ולא כסדר המשנה (פסחים סא ע"א)}, אות יב {שנאמר תכוסו על השה, מלמד שהן מתמנין עליו כשהוא חי - לכאו' הוא רק מקול לדין למתמנין עליו כשהוא חי, ולא לדין דאין שוחטין אלא למנוייו}, אות יד {בקושיה מהר"י קורקוס ששינה הרמב"ם מדרשת הש"ס (פסחים סא ע"א)}, אות טז {מלמד שהן מתמנין עליו כשהוא חי - חזר וכתב (להלן שם הל' יד) הדין שנמנין עליו על שישחט}, אות יז {כתב כאן רק הדין למתמנין עליו כשהוא חי, ולא כתב כאן שאר דיני מנויין}, אות כא {אין שוחטין את הפסח אלא למנוייו - השמיט הדין (זבחים נו ע"ב) הפסח אינו נאכל אלא למנוייו}, אות כט {ואלו המתמנין על הפסח הן הנקראין בני חבורה - הנפק"מ בזה}
ב/א הגדה של פסח מעשה חי"א (חמצי) עמ' רעז
ב/א התעוררות תשובה (תשנב) ח"א עמ' רעא
ב/א ואתה תחזה ח"ג
ב/א זבח פסח (אייכנשטיין) סי' ט
ב/א חי' הגר"מ זמבה סי' ד
ב/א חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' ל-לא
ב/א חכמת גרשון עמ' רעב
ב/א חנוכת הבית עמ' קא
ב/א חקרי זמנים ח"ג עמ' שלא
ב/א טעם לשבח
ב/א ידי משה (בוצק') הל' קר"פ סי' ח
ב/א יחלק שלל ח"ג עמ' נא {סתמא לשם מנוייו}
ב/א ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' רלו
ב/א כך דרכו של תלמוד עמ' 9
ב/א כתבי משה זילברג עמ' 9
ב/א לקוטי סופר ח"א דף מ ע"א
ב/א לקוטי שעורים (שטיין) פסחים ח"ב (תשסז) סי' ט ס"ק ג
ב/א מוריה גל' קצז עמ' צו, גל' רמא עמ' צח
ב/א מנחת אשר פסחים עמ' קצד
ב/א מנחת בצלאל (תשלז) עמ' עז
ב/א מנחת חינוך ח"א עמ' לד
ב/א מראה הפנים פסחים דף לד
ב/א משא יד ח"א עמ' לו-לז {חיוב לחשוב לשם מנוייו}
ב/א משמר הלוי עמ' צט
ב/א משנת חיים פסחים ח"ב עמ' עב, רכז, שג
ב/א משנת יעקב
ב/א נחלת עזרא ח"ב עמ' 88 {לח"מ}
ב/א עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' קעט
ב/א עבודת לוי (לוין) סי' ד
ב/א פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' רו-רי
ב/א פרנס לדורו עמ' 417
ב/א פרפרת משה ח"א עמ' שעו
ב/א צבי גאון יעקב סי' י
ב/א קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תקי, תש
ב/א קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' לח
ב/א קרית מלך
ב/א שארית נתן (לוברט)
ב/א שלטי הגבורים עמ' רפז
ב/א שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' נה
ב/א שעורי הגדה עמ' כג, עה
ב/א שרשי הים דף קפח ע"א
ב/א תורה שלמה ח"י עמ' 72
ב/א תורת הקדש ח"ב עמ' קצא, קצב, קצד, קצו, ח"ג עמ' קי
ב/א תורת מנחם חל"ו עמ' 281
ב/א תורת מנחם חס"ח עמ' 88 {על מי שראוי לאכול}
ב/ב אביר יעקב (אביגדור) דף ב ע"ב {משתדלים שלא יביא ביחיד}
ב/ב אברהם יגל
ב/ב אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' עח
ב/ב אור הישר [לח"מ לקמן ספ"ג]
ב/ב אור ליהודה (תשנט) עמ' רמג
ב/ב אוריין תליתאי (תאומים) סי' ע (סד ע"ג)
ב/ב אמרי יושר פסחים סי' יט ס"ק ב-ג
ב/ב ארץ בנימין עמ' לג
ב/ב בדבר מלך ח"ה עמ' קט, רכב, רס
ב/ב בדבר מלך חי"א עמ' יב, יח
ב/ב בית אהרן וישראל גל' פח עמ' קכה {שיהיה ראוי לאכול את כולו - האם זה לעיכובא}
ב/ב בית פנחס (גרהר) ח"ב בהקדמה עמ' 53-54 {כ"מ}
ב/ב בית שערים או"ח סי' קפב
ב/ב ביתאל ח"א דף יז ע"ג
ב/ב בכור שאול (תשסט) עמ' פז-פח
ב/ב בכור שאול (תשעד) עמ' קמז
ב/ב בני שמואל
ב/ב בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' קלא
ב/ב ברור הלכה פסחים צא ע"א ציון ב, ה, צא ע"ב ציון א {אור שמח}
ב/ב ברכת ראובן דף קסח ע"א
ב/ב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' קכד, תא
ב/ב בשבילי הפסח סי' ד אות יב, יג {ר"י קורקוס}, סי' כב אות ב, ה, ח {ר"י קורקוס}, סי' כג אות ב, ח {כ"מ}, סי' כד אות ה
ב/ב בתי כהונה (תצו) בית ועד סי' ח, דף סט ע"ד
ב/ב בתי כהונה (תשסה) עמ' קכ
ב/ב גור אריה שמות פ' יב הע' 88
ב/ב גליונות אבני נזר
ב/ב דברי יצחק (הרצוג) דף סו ע"א {לכתחלה לא ישחט על יחיד}
ב/ב דברי מנחם (כשר)
ב/ב דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' קצג
ב/ב דולה ומשקה פסח עמ' רכב {על יחיד}
ב/ב דעת סופר או"ח סי' פ
ב/ב דרשות מהר"ם בנעט עמ' קמא
ב/ב האיר ממזרח פסחים סי' טז אות כ {ויחיד ששחט וכו' והוא שיהיה ראוי לאכול את כולו - כתב דין זה קודם הדין (הל' ג) דאין שוחטין אח הפסח אלא על מי שראוי לאכול; ומשתדלין וכו' - הטעם}
ב/ב הגדה של פסח שיח הגרי"ד עמ' כ
ב/ב העמק דבר במדבר פ"ט פסוק יב בהרחב דבר
ב/ב הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קפג
ב/ב ואתה תחזה ח"ג
ב/ב חדות יעקב דף כא ע"ד
ב/ב חוקי חיים (גאגין) דף קמ ע"ד
ב/ב חזו"א או"ח סי' קכד לדף צה ע"א, מעילה סי' לט ס"ק ד
ב/ב חי' הגאון אדר"ת עמ' קצד {כ"מ}
ב/ב חי' הגר"מ זמבה סי' ט
ב/ב חי' הראי"ה
ב/ב חי' חפץ חיים
ב/ב חי' יפה לב עמ' רעג {על הראוי לאכול}
ב/ב חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף ה, ו
ב/ב חיי אברהם (טייב) דף סא ע"א
ב/ב חק נתן דף רכז ע"ב
ב/ב חקרי זמנים ח"א עמ' לא, ח"ג עמ' שלא
ב/ב חקרי לב (לווינבוק) דף מ ע"ג {כ"מ}
ב/ב טעם לשבח
ב/ב יד יהודה (אשכנזי) חי' פסחים דף כח ע"ג
ב/ב יד ישראל ח"ב
ב/ב יד פשוטה אהבה עמ' תתתב
ב/ב ידי משה (בוצק') הל' קר"פ סי' ח
ב/ב יוסף לקח כרך א ח"א עמ' ריא-ריב {כ"מ}, ח"ב עמ' רד
ב/ב יטב פנים ח"ב דף קיג, קע
ב/ב יכהן פאר
ב/ב ים התלמוד (עדיל) עמ' קסח, רא
ב/ב ימי שלמה
ב/ב כבוד יו"ט
ב/ב כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' קנה {כ"מ}
ב/ב כתב סופר או"ח סי' צה ד"ה ועל דרכו
ב/ב כתר המלך
ב/ב לב איש עמ' רטז ואילך
ב/ב להורות נתן מועדים ח"ב עמ' רצג
ב/ב לקוטי סופר ח"א דף לז ע"ב, לט ע"א וע"ג
ב/ב מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף פח ע"ג
ב/ב מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' קנד
ב/ב מוריה גל' קפט עמ' פד
ב/ב מזכרת למשה עמ' קצז {יחיד}
ב/ב מילי דמרדכי
ב/ב מלך שלם
ב/ב מנוחת משה דף קנה ע"ב
ב/ב מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף לב ע"ב
ב/ב מנחת חינוך ח"א עמ' לג
ב/ב מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' צב
ב/ב מסורה חי"ב עמ' כד
ב/ב מעין גנים (מזרחי) דף יח ע"ב
ב/ב מקורי הרמב"ם לרש"ש
ב/ב מקראי קדש (תשנג) עמ' קיב {כ"מ}
ב/ב מראה אש ח"ב עמ' עז, פ, פו, קה, קכ
ב/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ב מרכבת יוסף דף לז ע"ד, מו ע"ג {לכתחילה אין שוחטים על יחיד}
ב/ב משך חכמה דברים פט"ז פס' ה
ב/ב משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' קנג
ב/ב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' נ {ומשתדלין שלא ישחט לכתחלה על יחיד}
ב/ב משנת חיים פסחים ח"ב עמ' רמב, שז
ב/ב משנת יעקב
ב/ב נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' רסט
ב/ב נוכח השלחן (לבטון) דף ב ע"ג
ב/ב נועם ח"כ עמ' יא
ב/ב נשמת חיים (תשסח) או"ח סי' קמז עמ' רצט {כ"מ}
ב/ב נתיבות שלום (למפרט) עמ' קח
ב/ב ס' השבי"ט עמ' כט
ב/ב ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תעט
ב/ב סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"א עמ' קסו
ב/ב סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' רלז
ב/ב סהמ"צ לרס"ג ח"א דף פט ע"ג
ב/ב ספרי דבי רב ח"ג עמ' שכא
ב/ב עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' טז {כ"מ}, קמו, קמט, קנ, קנב, קעג, קעו
ב/ב עולת שמואל (לובצר) ח"א דף סו ע"ב
ב/ב עינות מים דף לב ע"ב
ב/ב ענבי פתחיה עמ' 309
ב/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רסה, כרך ב ח"ב עמ' עו
ב/ב פינות הבית דף קמט ע"ד
ב/ב פרשת המלך
ב/ב קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תצח, תק, תקנ, תרסג, ח"ג עמ' קסז
ב/ב קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' סב
ב/ב קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' רו {לכתחלה לא ישחט על יחיד}, דברים עמ' קד-קה
ב/ב קרית מלך
ב/ב קרן הצבי מצוה קכד אות א
ב/ב רלב"ג שמות פי"ב תועלת ג עמ' ע
ב/ב שארית נתן (לוברט)
ב/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"ו קונטרס הקדשים סי' ו
ב/ב שדה הארץ ח"ג דף קנג ע"ב
ב/ב שו"ת בית מאיר עמ' קד
ב/ב שלמי שמחה ח"א, הסכמת ר"מ זמבא עמ' ג, ח"ה עמ' כה, כז, קפז, רז
ב/ב שם יוסף (אליקים)
ב/ב שם יוסף (מועטי) ח"א דף יח ע"ד
ב/ב שם יחזקאל בראשית-שמות עמ' קפז
ב/ב שם משמואל פרשת בהר שנת תר"ע {לכתחילה אין לשוחטו על היחיד}
ב/ב שמועת חיים יומא ח"ב עמ' סד
ב/ב שער יהודה
ב/ב שערי טהר ח"ח סי' נד אות ב
ב/ב שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' רז
ב/ב שפת אמת כאן
ב/ב שפת אמת על התלמוד ח"א דף קסד ע"א
ב/ב תולדות יעקב (מאהלר) עמ' רג
ב/ב תורה ודעת (מינצברג) תשסח עמ' רסו
ב/ב תורה שלמה ח"י עמ' 186-187
ב/ב תורה תמימה שמות פ' יב אות לג-לד
ב/ב תורת האשם עמ' צט {יחיד ששחט}
ב/ב תורת הלוי עמ' קד, קלב
ב/ב תורת הקדש ח"ב עמ' קצח
ב/ב תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' שעא
ב/ג אור הישר [חיים שאל ח"ב סי' ה]
ב/ג אור ליהודה (תשנט) עמ' רמג
ב/ג אור שמח
ב/ג אמרות שמואל עמ' עג
ב/ג אמרי חן (לוונברג) פסחים-יומא עמ' קצב
ב/ג אמרי יושר פסחים סי' יט ס"ק א
ב/ג אנצי"ת ע' אכילת פסחים הע' 6
ב/ג בגדי חמודות שמות פ"יב פסוק ד
ב/ג בדבר מלך ח"ה עמ' קטו
ב/ג בדבר מלך חי"א עמ' ח
ב/ג בית אהרן וישראל גל' סה עמ' כה
ב/ג בית זבול ח"א סי' כג אות יא, סי' לג אות יג
ב/ג ביתאל ח"א דף יח ע"א
ב/ג בני דוד
ב/ג בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' קלב
ב/ג ברור הלכה פסחים צא ע"א ציון א, ב, ה, צח ע"א ציון ו
ב/ג ברכת הנצי"ב (תשנז) עמ' יב
ב/ג בשבילי הפסח סי' יב אות יב, סי' כח אות ח
ב/ג בשמן רענן ח"ב עמ' קצד
ב/ג גדולי ציון (תשנב) עמ' שפה
ב/ג דבר בעתו (טיקטין)
ב/ג דברי אברהם (מנדלסון) דף כב ע"ב {קטן}
ב/ג דרשות אל עמי ח"ג דרוש כה
ב/ג האיר ממזרח פסחים סי' טז אות לא {ואין כל אחד מהן יכול לאכול כזית אין שוחטין עליהן - משמע לכאו' דהוא רק לכתחי' והביאור בזה}
ב/ג הדר יוסף עמ' עט
ב/ג הר המלך ח"ד עמ' מה, ח"ה עמ' סז-סח
ב/ג הרועים בשושנים
ב/ג הרמב"ם והלכותיו
ב/ג זבח פסח (אייכנשטיין) סי' יד
ב/ג זרע אברהם (כטורזא)
ב/ג חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' עז
ב/ג חדות יעקב דף כא ע"ד
ב/ג חזו"א על הרמב"ם
ב/ג חי' הראי"ה
ב/ג חיי נפש על הגש"פ עמ' שכז
ב/ג חנוכת הבית עמ' קה
ב/ג חסדי דוד ח"ב עמ' רפט
ב/ג חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' פה עמ' רעח
ב/ג חקרי זמנים ח"ג עמ' שלא
ב/ג טעם לשבח
ב/ג יד ישראל ח"ב
ב/ג יד מרדכי (אלימלך) סוכה עמ' קסה
ב/ג כבוד חכמים - עטרת פז עמ' רסד
ב/ג לב מרפא דף כח ע"ג
ב/ג לחם יהודה
ב/ג לקוטי שיחות חי"ז עמ' 105
ב/ג לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 70
ב/ג מלאכת שלמה (חכים)
ב/ג מנחת חינוך ח"א עמ' לג, מב
ב/ג מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' צב, צט
ב/ג מקדש דוד קדשים קונ' ד ס"ק ג
ב/ג מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"ב דף מח
ב/ג מקורות לפסקי הרמב"ם
ב/ג מקנה וקנין (הורוויץ, תרכה) כב ע"ד, כג ע"א {על היחיד}
ב/ג מראה אש ח"ב עמ' פ {אור שמח}, צג, צו, ק, קכז
ב/ג משנה הלכות ח"ז סי' קפ {צריך לאכול כזית - אם יכול לאכלו טחון}
ב/ג משנת חיים פסחים ח"ב עמ' עב
ב/ג משנת יעקב
ב/ג נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' רכג
ב/ג ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תעט
ב/ג סם חיי
ב/ג ספרי דבי רב ח"ג עמ' שכא
ב/ג עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' טז, קנ, קעג
ב/ג עיוני הלכות ח"א עמ' ק
ב/ג צרור הכסף (גטיניו)
ב/ג קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תשנב, תתעו
ב/ג קרית מלך
ב/ג קרן הצבי מצוה קכד אות א
ב/ג שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קנט
ב/ג שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' קסד {קטן שיכול לאכול כזית}
ב/ג שיירי כנה"ג
ב/ג שלמי שמחה ח"א עמ' סד, סח {כ"מ}
ב/ג שם טוב - השלמה
ב/ג שם יוסף (מועטי) ח"א דף יח ע"ג {אחד מבני חבורה קטן}
ב/ג שמועות דוד עמ' כו
ב/ג שמן רקח ח"א דף יא ע"ג
ב/ג שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 50
ב/ג שפת אמת
ב/ג תהלתו בפי עמ' קסא
ב/ג תורה שלמה ח"י עמ' 74, 189
ב/ג תורה תמימה שמות פ' יב אות לג
ב/ג תורת ירוחם ח"ג דף מג ע"ג
ב/ג תורת מנחם חס"ח עמ' 88 {על מי שראוי לאכול}
ב/ד אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' כו אות ב
ב/ד אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' מו אות ט
ב/ד אברהם יגל
ב/ד אור הישר [כ"מ ולח"מ לקמן פ"ה ה"ח] {כולה נשים}, [עמק יהושע ח"ב דרוש יא] {קטנים}
ב/ד אור ליהודה (תשנט) עמ' קצו-קצח, רלט {חבורת נשים}, רמג-רמד, רנד
ב/ד אור ליהודה (תשנט) קונ' שערי עיון עמ' יא {כ"מ}
ב/ד אור עולם (בלומנפלד) דף לב ע"ב {כ"מ}
ב/ד אור שמח
ב/ד אילה שלוחה (הלברשטם) דף ג ע"ג
ב/ד אמונת יהושע עמ' תקנט {זקנים וחולים}, תרכד {קטנים}, אלף רעא {נשים}, אלף רעז {או"ש}
ב/ד אמרי חן (לוונברג) פסחים-יומא עמ' קצב
ב/ד אמרי נפתלי ח"ב עמ' קכב
ב/ד אנצי"ת ע' אכילת פסחים הע' 6
ב/ד אפיקי מגינים זבחים סי' מא
ב/ד בגדי חמודות שמות פ"יב פסוק ג
ב/ד בדבר מלך ח"ה עמ' קיז, קכט, קנה
ב/ד בדבר מלך חט"ז עמ' שיג, שטז
ב/ד בדבר מלך חי"א עמ' ט
ב/ד בדבר מלך חי"ב עמ' שלד
ב/ד בדבר מלך חי"ז עמ' שפט {ושוחטין על הקטנים שיהיו מכלל בני החבורה לא שתהיה חבורה כולה קטנים שאינן בני דעת וכו'}
ב/ד בדרך המלך עמ' צה, ק
ב/ד בית יהודה (פלאצקי) דף ד ע"ב {כ"מ}
ב/ד בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' שסג
ב/ד בכור שאול (תשסט) עמ' פח-פט
ב/ד בכור שאול (תשעד) עמ' קמז
ב/ד בכורי אברהם דף פו ע"א {קטן}, פז ע"ב
ב/ד בני דוד
ב/ד בני שמואל כאן, ודף לז ע"ד, קמז ע"א
ב/ד ברור הלכה פסחים צא ע"א ציון א, ב, צא ע"ב ציון א
ב/ד ברכות חיים ח"ב עמ' לט
ב/ד ברכת הנצי"ב (תשל) עמ' נח {לא כולם קטנים}
ב/ד ברכת הנצי"ב (תשנז) עמ' עה {לא כולם קטנים}
ב/ד ברכת מרדכי ענינים עמ' נא
ב/ד ברכת מרדכי פסחים עמ' רמח
ב/ד ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' קכג
ב/ד בשבילי הפסח סי' טו אות ז, סי' כו אות א
ב/ד גור אריה יהודה (זמבא) עמ' לט, מא
ב/ד גליונות אבני נזר
ב/ד דברי אברהם (מנדלסון) דף כב ע"ב {כ"מ}
ב/ד דברי חיים (שו"ת) ח"א או"ח סי' כו
ב/ד דברי סופרים (סופר) עמ' ריט
ב/ד דגל ראובן ח"ב סי' כד
ב/ד דובר מישרים
ב/ד דרושי ר"מ מאימראן ח"א עמ' קצה
ב/ד דרכי יושר (שרף) ח"א עמ' קלה {לח"מ}
ב/ד האיר ממזרח פסחים סי' טז אות כט {אין עושין חבורה נשים ועבדים וכו' - מדיני החבורה הוא}, אות ל {ושוחטין על הקטנים שיהיו מכלל בני החבורה - מבואר דהוא דין מדיני החבורה, והנפק"מ; שאינן בני דעת - בקושית הכס"מ דתיפו"ל מדכתיב איש ולא קטן}, אות לא {או קטנים - מיירי בקטנים שיכול כאו"א מהם לאכול כזית; וכן אין "עושין" וכו' - הטעם שכתב אין "עושין", ולא אין "שוחטין"; שהן יכולין לאכול - היינו לכאו"א מהם יכול לאכול כזית; ישאירו הפסח ויביאוהו לידי פסול - ביאור בזה}, אות לד {וכן אין עושין חבורה כולה וכו' - ביאור תיבת "וכן"}, אות לז {וכן אין עושין וכו' ביאור תיבת "וכן"; מדיני החבורה הוא, והנפק"מ}, סי' כח אות ח {הטעם שלא כתב ד"ז עם דין החבוש להלן פ"ה ה"ט, אף שנשנו שניהם במתני' (פסחים צא ע"א) כאחד}
ב/ד הדרת מלך (זילברברג) דף מו ע"ג {נשים בפסח שני}
ב/ד הר המלך ח"ז עמ' קמ
ב/ד הרועים בשושנים
ב/ד התורה והמדינה ח"ה עמ' שד
ב/ד ואתה תחזה ח"ג
ב/ד זבח פסח (אייכנשטיין) סי' טו
ב/ד זכרון שמואל עמ' תכו
ב/ד חי' הגר"ח החדש עמ' עא, עג
ב/ד חי' הגר"מ זמבה סי' ד-ה
ב/ד חי' הראי"ה
ב/ד חי' חפץ חיים
ב/ד חי' ר"מ מאימראן פסחים עמ' שלח
ב/ד חיי אריה דף מב ע"א
ב/ד חנוכת הבית עמ' קג-קה {כ"מ}
ב/ד חסדי דוד ח"ב עמ' רפט
ב/ד חקרי זמנים ח"ג עמ' שלא
ב/ד חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' תקסג
ב/ד חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ג דף קסט ע"ד, קע ע"א
ב/ד חשבונות של מצוה עמ' קכט
ב/ד טעם לשבח
ב/ד יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' ק, קב
ב/ד יד ישראל ח"ב
ב/ד יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רכט
ב/ד יושב אהלים פ' בא דף מה ע"ב
ב/ד יטב פנים ח"ב דף קיב
ב/ד ימי שלמה
ב/ד ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קצה
ב/ד כבוד חכמים - עטרת פז עמ' רסד
ב/ד כבודה של תורה ח"א עמ' קיג, ח"ג עמ' רא, רג
ב/ד כלי טהור עמ' רעו
ב/ד כתר אפרים עמ' שמא, שמט
ב/ד לב השבת סי' לח אות ז הערה 20
ב/ד לב יוסף עמ' 138-137
ב/ד להורות נתן על התורה ח"א עמ' עח
ב/ד לחם שלמה (לניאדו) עמ' 71 {פסול חבורה שכולם קטנים}
ב/ד למודי ה' (תקמז) דף לח ע"א {כ"מ - עבד}, מג ע"ב
ב/ד למודי ה' (תשפא) עמ' רמה
ב/ד לקוטי סופר ח"א דף לז ע"ב-ע"ג, לט ע"ד, מ ע"ג-ע"ד, מג ע"ד, מד ע"ג-ע"ד, מה ע"ג, מו ע"א, פה ע"ב
ב/ד מאור החיים עמ' סד
ב/ד מועדים וזמנים ח"ג סי' רז
ב/ד מותיב ומפרק עמ' כג
ב/ד מזל שעה
ב/ד מחנה יהודה (קצין) ח"ב סי' נ
ב/ד מטה אפרים
ב/ד מי באר (אופנהיימר) דף מו ע"ב {כ"מ}
ב/ד מיטב הארץ עמ' 146, 153
ב/ד מילי דמרדכי
ב/ד מים אדירים דף פא ע"ב
ב/ד מלך שלם
ב/ד מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף ז ע"ג {כ"מ}, ח ע"ג-ע"ד, יג ע"ב
ב/ד מנחם שלמה לקוטים סי' לד
ב/ד מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' ר, רג
ב/ד מנחת בצלאל (תשלז) עמ' יח, עג
ב/ד מנחת חינוך ח"א עמ' לג-לד, ח"ג עמ' סט
ב/ד מנחת חינוך מצוה ה (דף י ע"ד)
ב/ד מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ז עמ' פו
ב/ד מנחת מחבת עמ' רלג
ב/ד מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' צג
ב/ד מעדני מלך (תשמח) עמ' צד-צו
ב/ד מעיני המים
ב/ד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף שה ע"ב
ב/ד מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"א דף סב
ב/ד מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' קפו, שיב
ב/ד מקנה וקנין (הורוויץ, תרכה) כב ע"ד, כג ע"א-ע"ב
ב/ד מקראי קדש (תשנג) עמ' עה-עו, קיב-קיג, קפג
ב/ד מראה אש ח"ב עמ' סג, צ, ק, קיח-קיט
ב/ד מראה הפנים יבמות דף עב
ב/ד מרגניתא דר"מ
ב/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ד משארית יעקב עמ' לז
ב/ד משאת משה (חברוני) פסחים סי' קכה עמ' קצב, סי' קלד עמ' רח
ב/ד משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' שצו
ב/ד משוש הארץ עמ' קכא
ב/ד משנת חיים פסחים ח"ב עמ' רפה, שיא
ב/ד משנת יעקב כאן עמ' י-יא
ב/ד משנת ר' אהרן קדשים - סוגיות סי' ו ס"ק ה
ב/ד נאות אפרים ח"א
ב/ד נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קפח
ב/ד נחלת עזריאל (גרין) עמ' מט {כ"מ}
ב/ד נמוקי חיים עמ' רסח
ב/ד נר מצוה (ואלק) מצוות דף כד ע"ב, כה ע"א {עושים חבורה כולם נשים}
ב/ד נשמת חיים (תשסח) אהע"ז תשובת שלמה סי' יט עמ' תלו
ב/ד ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תעט
ב/ד סגולת ישראל שמות עמ' מח {ושוחטין על הקטנים וכו'}
ב/ד סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ה עמ' שכד
ב/ד סם חיי
ב/ד עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' כ, כב {כ"מ}, קלא, קעד-קעה, קפט-קצ
ב/ד עולת שמואל (לובצר) ח"א דף סו ע"ב
ב/ד עיוני הלכות ח"א עמ' ק
ב/ד עין חיים ח"ב עמ' פו
ב/ד עמק הנצי"ב פ' בהעלותך פסקא יג עמ' רכז {לא כולם קטנים}
ב/ד עסק התורה עמ' לה
ב/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קעח
ב/ד עץ חיים (אבלסון) עמ' תיט
ב/ד פני מבין ח"ב דף פו ע"א {כ"מ}
ב/ד פרי אברהם פסחים סי' יח אות ד, סי' יט אות ד
ב/ד צמח ארז עמ' תצ {כ"מ}
ב/ד צמח מנחם דף לו ע"ג {כ"מ - מופלא סמוך לאיש}
ב/ד צרור הכסף (גטיניו) דף קכ ע"א {כ"מ}
ב/ד קדשי יהושע עמ' פג
ב/ד קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' שעא
ב/ד קהלת יעקב (אלגזי, שלוניקי) דף ק ע"ד, קא ע"ב
ב/ד קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תצט, תקיז {כ"מ}, תתכט, תתעה, תתעו {כ"מ}
ב/ד קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' ל, לא, לג
ב/ד קרבן משה עמ' מט
ב/ד קרית מלך
ב/ד קרן הצבי מצוה קכד אות א
ב/ד קרן פני משה ח"ב [ישועות מלכו סי' מב]
ב/ד ראשית בכורים דף פה
ב/ד רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' רעב
ב/ד ריח שדה דף סח ע"א
ב/ד שארית נתן (לוברט)
ב/ד שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' קכד
ב/ד שושן עדות דף לו
ב/ד שחר אורך עמ' פו {מחשבת ערלים פוסלת}
ב/ד שיח ערב קדשים עמ' שעז
ב/ד שלום ירושלים עמ' קעו
ב/ד שם יוסף (אליקים)
ב/ד שמועות דוד עמ' כו
ב/ד שמועת חיים ערכין ח"א עמ' פח
ב/ד שמחה לאיש (אלישר) דף צד ע"ב
ב/ד שערי טהר ח"ב שער ד סי' טו אות ב
ב/ד שרשי הים דף קפח ע"ב
ב/ד תהלתו בפי עמ' קסא-קסב
ב/ד תורה שלמה ח"י עמ' 68
ב/ד תורת האוהל (תשנג) עמ' תנב-תנג
ב/ד תורת הלוי עמ' צד, קלו
ב/ד תורת ירוחם ח"ב דף יב ע"ב, עח ע"ב
ב/ה אבן ציון עמ' קעד
ב/ה אור הישר [עונג יו"ט סי' קסד, קעז (בהגהה)]
ב/ה אור יעקב פסחים דף 112
ב/ה אור תורה (שוורץ) ח"ב סי' עד
ב/ה אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קצ {למנוייו ולא למנוייו}
ב/ה אמרות שמואל עמ' עד
ב/ה אפיקי מגינים פסחים סי' נז
ב/ה באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' רכ
ב/ה בד קודש (פוברסקי) ח"א דף עז ע"ד, עח ע"ב
ב/ה בדבר מלך ח"ה עמ' קיג, קכב, קכו
ב/ה בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' קלב
ב/ה בשבילי הפסח סי' כח אות ב, ד, יג
ב/ה דבר בעתו (טיקטין)
ב/ה דגל יהודה (לוקץ) עמ' 27
ב/ה דרכי משה ח"א שמעתתא יד פ' טו, יז
ב/ה האיר ממזרח פסחים סי' טז אות כח {שחטו שלא למנוייו וכו' פסול - לא כתב הדרשא בזה, אף שכתב (לעיל הל' א) הדרשא דאין שוחטין אלא למנוייו; או למי שאין כל אחד מהם יכול לאכול כזית וכו' פסול - לא כתב הדרשא בזה, וכנ"ל; או ששחטו לערלים או לטמאים, פסול - לא כתב הדין דאין לשחוט לערלים או לטמאים, וכמש"כ (לעיל הל' א) גבי מנויין, וגבי שלא לאוכליו (לעיל הל' ג)}, אות לא {שחטו למי שיכול לאכול ולמי שאינו יכול לאכול וכו' כשר - משמע דרק בדיעבד כשר, והביאור בזה}
ב/ה המעמד האישי בישראל עמ' 273
ב/ה העמק דבר במדבר פ"ט פסוק יב בהרחב דבר
ב/ה הרועים בשושנים
ב/ה זכור לאברהם (אביגדור)
ב/ה חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' סו
ב/ה חי' רעק"א (פרדס)
ב/ה חלק יעקב (אביגדור), חלק הפלפולים עמ' 90
ב/ה חסדי דוד ח"ב עמ' רפט
ב/ה חקרי זמנים ח"ג עמ' שלא
ב/ה חשבונות של מצוה עמ' יד
ב/ה טעם לשבח
ב/ה יד ישראל ח"ב
ב/ה ישראל והזמנים (רוסוף) ניסן עמ' 331
ב/ה כלי טהור עמ' רסא
ב/ה לב איש עמ' רטז ואילך
ב/ה לב מרפא דף כח ע"ג
ב/ה לקוטי סופר ח"א דף לז ע"א, מא ע"א
ב/ה לקוטי שעורים (שטיין) פסחים ח"ב (תשסז) סי' ו ס"ק ה
ב/ה מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף יז ע"א
ב/ה מנחת ברוך סי' כד ענף ב
ב/ה מנחת צמח - משנה ברורה עמ' קח-קי
ב/ה מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ג]
ב/ה מראה אש ח"ב עמ' צד, קלא
ב/ה משא יד ח"א עמ' מא {מחשבת לשם ערלים}
ב/ה משאת משה (חברוני) פסחים סי' קלא עמ' רא
ב/ה משכן בצלאל ח"א סי' ז
ב/ה משמר הלוי עמ' מז
ב/ה משנת חיים פסחים ח"ב עמ' עא
ב/ה משנת יעקב
ב/ה נחלת עזריאל (הלוי) חולין דף לט {מקצת ערלה}
ב/ה עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' טז, קמז, קעט
ב/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רסד
ב/ה פנת יקרת (תשנד) סי' יב, רט אות ב
ב/ה פנת יקרת (תשעא) עמ' מט, קמז
ב/ה פתח דבריך עמ' נ
ב/ה קדשי יהושע עמ' מט
ב/ה קהלת יעקב (אלגזי, שלוניקי) דף סג ע"ב
ב/ה קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תתג
ב/ה קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' רו
ב/ה קרני ראם (ירמוש) עמ' סח
ב/ה רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' נה
ב/ה שלמי שמחה ח"א עמ' סה
ב/ה שם יוסף (מועטי) ח"א דף יח ע"ג {למנוייו ולא למנוייו}
ב/ה שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' עג
ב/ה שעורי הגרב"ד פסחים עמ' רצא
ב/ה שערי טהר ח"ב שער ד סי' טו אות א
ב/ה תהלה לדוד (מן) קדשים סי' נה ס"ק יח, כה, כז
ב/ה תורת הלוי עמ' קח, קי
ב/ו אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' קסד
ב/ו אבני זכרון (פפר) ח"א דף טז ע"ג
ב/ו אבני קודש (סוגיות) ח"ב עמ' רמה
ב/ו אהל משה (הורוביץ) ח"א פסחים ס ע"א
ב/ו אור הישר [חמדת שלמה או"ח סי' יב] {שהזריקה חמורה}, [אור שמח הל' פסוה"מ פט"ו הי"א] {לזרוק דמו שלא לאוכליו}
ב/ו אור חדש (בלומ') דף כ ע"ב
ב/ו אור יעקב פסחים דף לח ע"ב, ועמ' 106
ב/ו אור ליהודה (תשנט) עמ' רמד-רמה
ב/ו אור שמח
ב/ו אחר האסף עמ' שמח
ב/ו אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קפט-קצא
ב/ו אמרי חן (לוונברג) פסחים-יומא עמ' קפה-קפז
ב/ו אמרי יושר פסחים סי' יג ס"ק ז-ח
ב/ו אסיפת גאונים (תרנה) דף טז
ב/ו אסיפת גאונים (תשע) עמ' תמח
ב/ו אפיקי מגינים זבחים סי' טו {ר"ח הלוי}
ב/ו אשר למלך
ב/ו באר חיים מרדכי דף קנה
ב/ו באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' ריט
ב/ו באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' קמ
ב/ו בד קודש (פוברסקי) ח"א דף עו ע"ד, עח ע"ד
ב/ו בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' קג
ב/ו בדבר מלך ח"ה עמ' קכה, רכא
ב/ו בדבר מלך חי"א עמ' תלב, תלג, תלו
ב/ו בדי הארון (הכהן) עמ' 525
ב/ו בית אהרן וישראל גל' עג עמ' מ {ר"ח הלוי}
ב/ו בית המדרש
ב/ו בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' רנו
ב/ו בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' קכג
ב/ו בכור שאול (תשסט) עמ' פט-צ
ב/ו בכור שאול (תשעד) עמ' קמח
ב/ו בני דוד
ב/ו בני שמואל
ב/ו בנין אפרים עמ' קעא
ב/ו ברור הלכה פסחים סא ע"ב ציון א, עח ע"ב ציון ו
ב/ו ברכת אברהם (תשנד) חי' ש"ס עמ' כ
ב/ו ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' יב אות ב
ב/ו ברכת מרדכי פסחים עמ' ריב, רסג
ב/ו גוילי אפרים עמ' קסג
ב/ו גליונות אבני נזר
ב/ו גליוני הגר"ש עמ' צג {כ"מ}
ב/ו דבר בעתו (טיקטין)
ב/ו דברי מנחם (כשר) (פעמיים)
ב/ו דרכי משה ח"א שמעתתא יד פ' טו, יז
ב/ו הלכות עולם (קאראסיק) פסחים כה ע"ג {צ"ל ואדם יוצא בו ידי חובתו}
ב/ו הר המלך ח"ה עמ' סח
ב/ו הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קפב
ב/ו ואתה תחזה ח"ג
ב/ו זבח פסח (אייכנשטיין) סי' טז
ב/ו זכרון סופרים {ואין אדם יוצא יד"ח וכו'} [עיין מראה כהן פסחים קכ]
ב/ו חדות יעקב דף כב ע"א
ב/ו חזו"א זבחים סי' ד ס"ק כ, או"ח סי' קכד לדף סא ע"א ס"ק ה-ו, לדף סא ע"ב ס"ק ה
ב/ו חזו"א על הרמב"ם
ב/ו חזון יחזקאל חולין פ"ב ה"ד בחדושין בסוה"ס {ר"ח הלוי}
ב/ו חי' הגר"מ והגרי"ד
ב/ו חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' סה, סט
ב/ו חי' הראי"ה
ב/ו חי' הריצ"ד
ב/ו חי' חפץ חיים
ב/ו חי' משנה פסחים עמ' רמח-רמט
ב/ו חי' ר' חיים הלוי
ב/ו חי' ר"מ מאימראן פסחים עמ' רלד-רלה
ב/ו חיים ומלך
ב/ו חמדת שלמה עמ' נ
ב/ו טעם לשבח
ב/ו יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' יג {ר"ח הלוי}, כ {ר"ח הלוי}, כד, כה {ר"ח הלוי}, כח, מ {ר"ח הלוי}, מא, פד {ר"ח הלוי}, צב {ר"ח הלוי}
ב/ו ידי משה (בוצק') הל' קר"פ סי' ט
ב/ו ידי משה (בוצק') זבחים סי' ט
ב/ו יוסף לקח כרך א ח"א עמ' ריא
ב/ו יכהן פאר
ב/ו יצחק ירנן
ב/ו ישועות מלכו (קרית ארבע)
ב/ו כלי טהור עמ' רסא, רעב
ב/ו לחם חקי עמ' קפט
ב/ו לקוטי סופר ח"א דף פה ע"ב
ב/ו לקוטי שעורים (שטיין) פסחים ח"ב (תשסז) סי' ט ס"ק א-ב, ד-ה
ב/ו לקוטי שעורים (שטיין) פסחים ח"ב (תשסז) סי' ט ס"ק ב, ד-ה {ר"ח הלוי}
ב/ו מאור הקודש זבחים עמ' נה {ר"ח הלוי}
ב/ו מאור למלך פסחים עמ' קלז {ר"ח הלוי}, קמ {ר"ח הלוי}, קמא, קמג-קמד {ר"ח הלוי}
ב/ו מועדים וזמנים ח"ג סי' רכד
ב/ו מוריה גל' קצט עמ' סח-ע
ב/ו מחשבת הקודש ח"א דף מו ע"א
ב/ו מנחת בצלאל (תשלז) עמ' צא
ב/ו מנחת ברוך סי' כה
ב/ו מנחת חינוך ח"א עמ' לג
ב/ו מנחת מאיר דף כ ע"ד {לח"מ}
ב/ו מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' רלז
ב/ו מעין נצח ח"א סי' לט
ב/ו מפתח הבאורים [חי' ר' חיים הלוי דף סה-סו, אבי עזרי ח"ג]
ב/ו מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' רעז, רעט, רפד
ב/ו מקדש דוד קונטרס בעניני קדשים סי' ד אות א
ב/ו מראה אש ח"ב עמ' מג, קכט, קלא, קלג
ב/ו מראה כהן זבחים עמ' יב
ב/ו מרגניתא דר"מ
ב/ו מרחשת ח"ג סי' כד אות א
ב/ו מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
ב/ו משא יד ח"א עמ' סח {ר"ח הלוי}
ב/ו משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' שצז
ב/ו משנה הלכות מהדו"ת או"ח עמ' שנד
ב/ו משנת חיים פסחים ח"ב עמ' ע, שו
ב/ו משנת יעקב כאן עמ' יב-יח
ב/ו משנת ר' אהרן קדשים, זבחים סי' ו ס"ק ז
ב/ו נועם חט"ז קונטרס הרפואה עמ' קנח, חי"ט עמ' כה, חכ"ג עמ' כח
ב/ו נזר הקודש
ב/ו נטעי שושנה עמ' נד-נה {ר"ח הלוי}, נו-נז {לשם ערלים}, נח {ר"ח הלוי}
ב/ו נר מצוה (ואלק) מצוות דף סא ע"ב {לח"מ}
ב/ו נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' מב
ב/ו ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קטז
ב/ו סם חיי
ב/ו סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 27
ב/ו עבודת לוי (לוין) סי' ד, לב
ב/ו עליות משה (תשנב) ח"א עמ' נח
ב/ו עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תקסא
ב/ו פנת יקרת (תשנד) סי' יב
ב/ו פנת יקרת (תשעא) עמ' מט
ב/ו קדשי יהושע עמ' מו {ר"ח הלוי}, מז, מט {ר"ח הלוי}, נ, תשסט, תשעב {ר"ח הלוי}
ב/ו קהלות יעקב זבחים ז
ב/ו קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' רנ, תקמו, תקמח, תקעב, תתג
ב/ו קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' יב
ב/ו קרית מלך
ב/ו קרני ראם (ירמוש) עמ' סח, רעד
ב/ו רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' שצ
ב/ו רמב"ם המאיר הל' ק"פ כאן ופ"ב ה"ה מקור 12 {או"ש}
ב/ו רמזי רש"י יבמות ח"ב עמ' קכח, קלג {או"ש}, קלד {ר"ח הלוי}
ב/ו שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' קפא
ב/ו שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' רנו
ב/ו שהם וישפה ח"א
ב/ו שיח ערב קדשים עמ' ו, כג {ר"ח הלוי}
ב/ו שמן רקח ח"א דף טז ע"א
ב/ו שנות חיים (קלוגר) עמ' תמח
ב/ו שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' כב, עד, קלב
ב/ו שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' רכ
ב/ו שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' תקכה
ב/ו שעורי הגרב"ד פסחים עמ' רצ, רצד, רצו
ב/ו שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' קלא {ר"ח הלוי}
ב/ו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' יג, קמח {ר"ח הלוי}
ב/ו שעורי ר"א ליכטנשטין זבחים עמ' 244, 326
ב/ו שערי טהר ח"ב שער ג סי' כא אות ב, ח"ג שער ב סי' יד אות ג, שער ג סי' א אות א, ה, סי' ב אות ה, ח"ה שער ב סי' יב אות ה
ב/ו שפת אמת כאן
ב/ו שפת אמת על התלמוד ח"א דף קנג ע"ב-ע"ג
ב/ו תהלה לדוד (מן) קדשים סי' נה ס"ק א, ב, יא, יח, כג, כה-כז
ב/ו תורת הלוי עמ' קח-קט, קיב
ב/ז אמרות שמואל עמ' עד
ב/ז בני דוד
ב/ז ברור הלכה פסחים עח ע"ב ציון ח
ב/ז ואתה תחזה ח"ג
ב/ז חי' ר' חיים הלוי
ב/ז טעם לשבח
ב/ז לקוטי סופר ח"א דף לז ע"ב
ב/ז מעין נצח ח"א סי' סה
ב/ז מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' רצט
ב/ז מראה כהן זבחים עמ' קסב
ב/ז צרור החיים (חייקא)
ב/ז שושנת יעקב (רפפורט) עמ' צ
ב/ז שמן רקח ח"א דף טז ע"א
ב/ז שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 50
ב/ז שפת אמת על התלמוד ח"א דף קנג ע"ב
ב/ח אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קלח
ב/ח אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' קנז
ב/ח אור יעקב יבמות דף סד ע"א
ב/ח אור ליהודה (תשנט) עמ' קצו
ב/ח אמרי חן (לוונברג) פסחים-יומא עמ' קצ
ב/ח בגדי חמודות שמות פ"יב פסוק כא
ב/ח בדבר מלך ח"ה עמ' קיט, קכט, קנו
ב/ח בדבר מלך חי"א עמ' ח
ב/ח בית שלמה (דרמר) מהדורא בתרא סימן קט דף סא ע"ג
ב/ח ברכות חיים ח"ב עמ' מ
ב/ח דברות משה קדושין סי' יז ענף ב
ב/ח דברי אברהם (מנדלסון) דף כב ע"ג {מדעתם ושלא מדעתם}
ב/ח דגל ראובן ח"ב סי' כא, כד
ב/ח זבח פסח (אייכנשטיין) סי' י
ב/ח חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף פו
ב/ח חי' ר' חיים הלוי דף סז
ב/ח חנוכת הבית עמ' קא-קב
ב/ח טעם לשבח
ב/ח יד ישראל ח"ב
ב/ח ידי משה (בוצק') הל' קר"פ סי' י
ב/ח כרם מנחם סי' כח
ב/ח לקוטי סופר ח"א דף מג ע"ד, מה ע"ג
ב/ח לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 69
ב/ח מזל שעה
ב/ח מים רבים חו"מ סי' ל {שתיקה כהסכמה}
ב/ח מנחת בצלאל (תשלז) עמ' עג
ב/ח מנחת חינוך ח"א עמ' לג, לד, לו, עא
ב/ח מראה אש ח"ב עמ' ק
ב/ח משנת יעקב כאן
ב/ח משנת יעקב עבודה עמ' שס
ב/ח משנת ר' אהרן קדשים - סוגיות סי' ו ס"ק א
ב/ח נאות אפרים ח"א
ב/ח נדרי זריזין ח"א עמ' רעד
ב/ח נועם חי"ב עמ' עז
ב/ח סם חיי
ב/ח עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' טו, ל {חוקת הפסח}
ב/ח פירות מפוזרין עמ' כג {מצות חינוך על האם}
ב/ח פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' רמט
ב/ח פרפרת התורה עמ' קח
ב/ח קונטרסי שעורים נדרים שעור כד אות ו
ב/ח שארית נתן (לוברט)
ב/ח שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קמט
ב/ח שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' קכ
ב/ח שמועות דוד עמ' כו
ב/ח שערי טהר ח"ב שער ד סי' טו אות ב
ב/ח תהלתו בפי עמ' קסב
ב/ח תורה תמימה שמות פ' יב אות עח
ב/ח תורת הלוי עמ' צב-צג
ב/ח תשובה שלמה או"ח מהדו"ת סי' טו
ב/ט אבן שלמה (ניימן) עמ' מב
ב/ט אור ליהודה (תשנט) עמ' קצד, קצו
ב/ט בדבר מלך ח"ה עמ' קטו
ב/ט בדבר מלך חי"א עמ' ז
ב/ט בדבר מלך חי"ב עמ' שלג
ב/ט בדרך המלך עמ' צה
ב/ט בית המדרש
ב/ט דברות משה שבת ח"א סי' ג ענף ב
ב/ט חי' הגר"ח החדש עמ' עד
ב/ט חמדת ישראל ח"א דף יג ע"ב
ב/ט מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ד]
ב/ט שם טוב - השלמה
ב/ט שמועות דוד עמ' כו-כז, קלז
ב/ט שערי טהר ח"ב שער ד סי' טו אות ב
ב/י אור ליהודה (תשנט) עמ' קצו, רמג
ב/י אמר יוסף (אלקלעי) כאן, ודף כח ע"ג
ב/י בדבר מלך חי"א עמ' ט
ב/י בדבר מלך חי"ז עמ' שפט {שחט על ידי אשתו ובנו ובתו הגדולים וע"י עבדו ושפחתו העבדים ושחטו הן לעצמן וכו'}
ב/י ברור הלכה פסחים פח ע"א ציון ד
ב/י מראה אש ח"ב עמ' סב
ב/י מרחשת ח"ב סי' י אות ו
ב/י משאת משה (חברוני) פסחים סי' קכה עמ' קצב
ב/י שם טוב - השלמה
ב/י שמועות דוד עמ' כו
ב/יא אור הישר [עונג יו"ט סי' קסו]
ב/יא אור יעקב פסחים דף 140
ב/יא אור ליהודה (תשנט) עמ' רמז
ב/יא אמר יוסף (אלקלעי)
ב/יא אמרי חן (לוונברג) פסחים-יומא עמ' קצ
ב/יא אמרי יושר פסחים סי' כט לדף פז ע"א
ב/יא אפיקי מגינים פסחים סי' ע
ב/יא באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ב/יא באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' רכא
ב/יא בגדי חמודות שמות פ"יב פסוק ד
ב/יא בדבר מלך ח"ה עמ' קלד
ב/יא בדבר מלך חי"ח עמ' קיג {הממנה עצמו על שני פסחים אינו אוכל אלא מן הנשחט ראשון}
ב/יא בדרך המלך עמ' עז
ב/יא בית אהרן (צוקרמן) עמ' קעח
ב/יא בית אהרן וישראל גל' לה עמ' מז
ב/יא בית אהרן וישראל גל' קיב עמ' כח-כט
ב/יא בית יצחק (תשעא) ברירה עמ' קיג
ב/יא בכור שאול (תשסט) עמ' צ
ב/יא בכור שאול (תשעד) עמ' קמט
ב/יא בני דוד
ב/יא בני שמואל
ב/יא ברור הלכה פסחים פז ע"א ציון א, פח ע"ב ציון ב
ב/יא ברכות חיים ח"ב עמ' לז
ב/יא בתי כהונה (תצו) בית ועד סי' ח, דף ע ע"ב
ב/יא בתי כהונה (תשסה) עמ' קכא
ב/יא דבר בעתו (טיקטין)
ב/יא דברי אברהם (מנדלסון) דף כב ע"ב-ע"ג, כג ע"ד, כד ע"א {יתום ששחטו עליו}
ב/יא דברי סופרים (סופר) עמ' רכא
ב/יא דגל ראובן ח"ב סי' כד
ב/יא הרועים בשושנים
ב/יא ואתה תחזה ח"ג
ב/יא ויקח אברהם [עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף ה ע"ב]
ב/יא זבחי תרועה סי' לב אות ג
ב/יא זכור לאברהם (אביגדור)
ב/יא זכרון יהונתן דף רכב ע"ב
ב/יא זרע אברהם (כטורזא)
ב/יא חזון נחום זרעים ח"א, קונ' ברירה עמ' שט-שי, שיג
ב/יא חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' שא
ב/יא חי' הראי"ה
ב/יא חי' ר"י באב"ד
ב/יא חיי אברהם (טייב) דף סא ע"א
ב/יא חק נתן דף רכז ע"ב
ב/יא טעם לשבח
ב/יא יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' פד
ב/יא ידי אליהו דף קיא ע"א-ע"ב {יתום ששחטו עליו}
ב/יא ידיו של משה
ב/יא ימי שלמה
ב/יא כבוד מלכים (מרגליות)
ב/יא כנה"ג [רצוף אהבה סי' מ]
ב/יא כרוב ממשח דף מו ע"א
ב/יא לב איש עמ' ריא
ב/יא לקוטי סופר ח"א דף לז ע"ד {כ"מ}
ב/יא מבשר טוב קדשים עמ' קיג
ב/יא מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף ח ע"ד {כ"מ}
ב/יא מנחת חינוך ח"א עמ' לד
ב/יא מנחת חינוך מצוה ה (דף יא ע"א)
ב/יא מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' צז
ב/יא מנחת צמח - משנה ברורה עמ' קמב
ב/יא מעין גנים (מזרחי) דף ג ע"א, ד ע"א {אוכל יתום מהנשחט ראשון}
ב/יא מעין נצח ח"א סי' לב
ב/יא מעיני המים
ב/יא מצא חיים (נסים) דף קכה ע"א
ב/יא מקראי קדש (תפט) דף קלא ע"ב
ב/יא מקראי קדש (תשנג) עמ' עב, עז, שלז
ב/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/יא משנת יעקב
ב/יא נחמת יהודה דף כב ע"א
ב/יא נשמת חיים (תשסח) אהע"ז תשובת שלמה סי' יט עמ' תלז
ב/יא נתיבות חיים (קארב) ח"ד עמ' תב
ב/יא נתיבות שלום (למפרט) כאן, ועמ' פא {יתום}
ב/יא סופר המלך
ב/יא סם חיי
ב/יא עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' יד, עד, קמ-קמא
ב/יא על גדות ים התלמוד עמ' 231, 235
ב/יא ענפי ארז (זי') דף רלג ע"ג
ב/יא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קעז {כ"מ}
ב/יא פרפרת התורה עמ' קז
ב/יא צרור החיים (יעקב)
ב/יא קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תצח
ב/יא קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' ל-לב, לד-לו
ב/יא רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קכט
ב/יא שארית נתן (לוברט)
ב/יא שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' קמח
ב/יא שיח ערב קדשים עמ' שפ, שפז
ב/יא שמועות דוד עמ' קלז
ב/יא שפת אמת על התלמוד ח"א דף קסו ע"ג
ב/יא תולדות יצחק (הורוביץ) דף כח ע"א-ע"ד
ב/יא תורת הלוי עמ' קלה
ב/יא תורת המלך (צדוק) סי' ט ס"ק יב
ב/יב אבודרהם (תשכג) עמ' תח
ב/יב בדבר מלך ח"ג כאן, עמ' מו
ב/יב בדבר מלך חי"ח עמ' קיג {עבד של שני שותפיו בזמן שמקפידין זה על זה שלא יגנבו לא יאכל משל שניהן ואם אינן מקפידין ממקום שירצה יאכל}
ב/יב בני דוד
ב/יב ברור הלכה פסחים פח ע"א ציון ה
ב/יב גבורת יצחק חגיגה עמ' כ {מל"מ}
ב/יב גור אריה יהודה (זמבא) עמ' לט
ב/יב הר המלך ח"ה עמ' סח
ב/יב ואתה תחזה ח"ג
ב/יב זבח פסח (אייכנשטיין) סי' יז
ב/יב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קצט
ב/יב לקוטי סופר ח"א דף מג ע"ד, ח"ב דף יב ע"ג
ב/יב מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' פריה ורביה
ב/יב נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קפח
ב/יב נמוקי חיים עמ' רסח
ב/יב עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' טו, עד, קמג {כ"מ}
ב/יב שמועות דוד עמ' קלז
ב/יג אבי עזרי ח"ה
ב/יג אביר יעקב (אביגדור) דף סד ע"א-ע"ג
ב/יג אבני נזר אהע"ז סי' שעג אות א {מל"מ}
ב/יג אבני ציון ח"א סי' טז אות א {מל"מ}
ב/יג אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' רכט
ב/יג אדמת קדש ח"ב דף טו ע"א {מל"מ}
ב/יג אוצר המאמרים (תשסג) עמ' רסט
ב/יג אור הישר [עונג יו"ט סי' נא, טורי אבן חגיגה דף ב ד"ה כאן, לח"מ הל' חגיגה פ"ב ה"א, לח"מ הל' נז"מ פי"א ה"ב, עי' הל' עבדים פ"ז ה"ז]
ב/יג אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 155, 158, 159
ב/יג אור ליהודה (תשנט) עמ' קצח
ב/יג אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' מט {מל"מ על רש"י ב"ב}, ריד-רטו {מל"מ}, ריז-ריח, שכא {מל"מ}
ב/יג אמר יוסף (אלקלעי) דף קמג ע"ג
ב/יג אמרי זאב דף כא ע"א {מל"מ}
ב/יג אמרי נפתלי ח"ב עמ' ק
ב/יג אנצי"ת ע' גזרה שוה הע' 223 {מל"מ}
ב/יג אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' קפד, קפו-קפז
ב/יג אפיקי מגינים פסחים סי' עב
ב/יג באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' רטו {מל"מ}
ב/יג בדבר מלך חי"ב עמ' שלב
ב/יג בדבר מלך חי"ח עמ' קיג {מי שחציו עבד וחציו בן חורין לא יאכל לא משל רבו ולא משל עצמו עד שיעשה כולו בן חורין}
ב/יג בחיר חיים
ב/יג בית אהרן (ויזנא, תרמו) ב"ק סו (דף לג ע"ג בדפי הספר)
ב/יג בית אהרן (צוקרמן) עמ' קפא
ב/יג בית אהרן (קלפפיש) ב"ק סו ע"א (לג ע"א וע"ג בדפי הספר) {מל"מ}
ב/יג בית ארזים - ס' הגליונות
ב/יג בית המדרש
ב/יג בית זבול ח"א סי' לג אות ז, ח"ה עמ' מב
ב/יג בית יעקב (טבשונסקי) סי' רעז סעיף ב {מל"מ}
ב/יג ביתאל ח"א דף יז ע"ד
ב/יג בכור שאול (תשסט) עמ' צ
ב/יג בכור שאול (תשעד) עמ' קנ
ב/יג בני דוד
ב/יג בני יששכר (תשמג) ח"א דף סז ע"א
ב/יג בני יששכר (תשסח) ח"א עמ' רמז
ב/יג בני יששכר (תשעז) ח"א עמ' קנח {מי שחציו עבד וחציו בן חורין}, קנט {מל"מ - לא אמרינן הפקר ב"ד הפקר היכא דבתר הכי מוקמת ליה זימנא אחריתי ברשותיה}
ב/יג בני שמואל
ב/יג בציר אליעזר ח"ב דף כט ע"ב
ב/יג ברור הלכה יבמות כב ע"ב ציון ה פרק א {מל"מ}
ב/יג ברור הלכה פסחים פז ע"א ציון ג, צא ע"ב ציון א {מל"מ}
ב/יג ברכות חיים ח"א עמ' קלט
ב/יג ברכות חיים ח"ב עמ' מא-מב
ב/יג בתי כנסיות דף סד ע"א
ב/יג גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף מא ע"א {כ"מ} וע"ג {מל"מ}
ב/יג גור אריה (צרמון) [מהרי"ט אלגזי דף קעה ע"ד]
ב/יג גזע ישי דף קצג ע"א {מל"מ}
ב/יג גינת ורדים (תאומים) עמ' לה
ב/יג גליוני קדש עמ' 35 {מל"מ}
ב/יג דברות משה מועד ח"א עמ' תקמד {מל"מ}
ב/יג דברות משה סנהדרין עמ' תשטז {מל"מ}
ב/יג דברי אברהם (מנדלסון) דף כב ע"ב-ע"ד {מל"מ}
ב/יג דברי חיים (שו"ת) ח"א או"ח סי' כז
ב/יג דברי יחזקיהו ח"א עמ' סה, ע
ב/יג דברי רבינו משולם (אשכנזי) עמ' מב
ב/יג דגל ראובן ח"א סי' ח
ב/יג הגהות חבר בן חיים
ב/יג הגהות רימ"א
ב/יג הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' לח-לט, מא, מח {חצי עבד חב"ח}
ב/יג הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קצז-קצח
ב/יג הלכות עולם (קאראסיק) פסחים כה ע"ג {כ"מ - ואפשר לומר}
ב/יג המאיר לארץ [קרבן חגיגה סי"ו, ברכת אברהם סי' ג] {כ"מ}
ב/יג הרועים בשושנים
ב/יג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' תעח
ב/יג זבח פסח (אייכנשטיין) סי' יז
ב/יג זית רענן ח"א עמ' קעא
ב/יג זכרון סופרים {מל"מ - וקשה ע"ז שהוא סותר וכו'} [עיין בגליון הש"ס סוכה דף ל"א שציין לכמה מקומות, וכן במלא הרועים גיטין דף מ"א]
ב/יג חד וחלק ח"ב דף כז ע"ג {מל"מ}
ב/יג חי' הגאון אדר"ת עמ' קו {מל"מ}
ב/יג חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' סז
ב/יג חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' סז
ב/יג חי' הראי"ה
ב/יג חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד פסחים פח ע"א]
ב/יג חי' חתם סופר
ב/יג חי' ר' אפרים מרדכי
ב/יג חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' קפא
ב/יג חי' רעק"א
ב/יג חמדת ישראל ח"א דף יב ע"ג {כ"מ}
ב/יג חסד לאברהם (טרוימן) דף יז ע"ג, יח ע"ג {חעחב"ח}
ב/יג חק נתן דף רכז ע"ב
ב/יג טורי אבן המפואר חגיגה עמ' ז
ב/יג טעם לשבח
ב/יג יד מלך (מן) הל' חובל פ"ד הי"ב
ב/יג ידיו של משה
ב/יג ימי שלמה
ב/יג ימין משה
ב/יג יצחק ירנן
ב/יג ישועות מלכו (קרית ארבע)
ב/יג כבוד מלכים (מרגליות) {מל"מ}
ב/יג כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' קס, קסב
ב/יג כסא דוד (תשנ) עמ' קפג {מל"מ}
ב/יג כרם אברהם עמ' עח
ב/יג כרם שלמה (אהרמן) יבמות מה ע"ב
ב/יג כתר המלך
ב/יג כתר תורה (תשסז) עמ' עד
ב/יג לב ים גיטין עמ' רסו-רסז {מל"מ על ירושלמי}
ב/יג למודי ה' (תקמז) דף יב ע"ד {מל"מ}, לח ע"א-ע"ד, מג ע"א
ב/יג למודי ה' (תשפא) עמ' סח, רטו {מל"מ}
ב/יג לקוטי סופר ח"א דף מד ע"א וע"ד {מל"מ}
ב/יג לשון ערומים
ב/יג מאור יהושע סי' יז עמ' כד-כה
ב/יג מבי"ט (רובינ') דף פג ע"ב
ב/יג מגן גבורים (או"ח) סי' קמג ס"ק א
ב/יג מועדי ה' (נתנזון) סוכות עמ' קז
ב/יג מזבח חדש דף לט ע"ג
ב/יג מזכרת חיים עמ' שנ
ב/יג מזל שעה
ב/יג מי באר (פסח) דף ל ע"א {מל"מ}
ב/יג מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף י ע"ב
ב/יג מנחת חינוך ח"א עמ' לו-לז, קכו, שמג-שמד, ח"ב עמ' תקמה, ח"ג עמ' שפח
ב/יג מנחת חינוך מצוה ה (דף יא ע"ד)
ב/יג מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' צג {מל"מ}, קד
ב/יג מעיני המים
ב/יג מעיני התורה ח"ג עמ' קנט
ב/יג מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' שנח
ב/יג מקנת כסף עמ' רטז
ב/יג מקראי קדש (תפט) דף קלא ע"ב
ב/יג מקראי קדש (תשנג) עמ' שלז
ב/יג מרגליות הים סנהדרין ו ע"א אות ח {מל"מ}
ב/יג מרגניתא דר"מ
ב/יג מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
ב/יג מרפא לנפש חי' סוגיות סי' כח אות א
ב/יג משאת המלך ח"ג סי' שסא {ראב"ד}
ב/יג משאת מרדכי מגילה עמ' קנז
ב/יג משאת משה (חברוני) פסחים סי' קכה עמ' קצב
ב/יג משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תד
ב/יג משנת יעקב
ב/יג משנת יעקב נזיקין עמ' נט
ב/יג משנת ר' אהרן קדושין עמ' ע {מל"מ}
ב/יג נבכי נהרות סי' ט ס"ק ד, ח, יט {שלושתם - מל"מ}
ב/יג נועם חכ"א עמ' כו
ב/יג נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קפח
ב/יג נחלת יעקב (צלניק) עמ' 193 {מל"מ}
ב/יג נחלת יצחק גיטין סי' יז
ב/יג נמוקי חיים עמ' רסח {מל"מ}
ב/יג נתיב מאיר
ב/יג נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' מו
ב/יג נתיבות שלום (למפרט) עמ' פא
ב/יג ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' רמה
ב/יג סוכת דוד (מן) סוכה סי' כח ס"ק כד {מל"מ}
ב/יג סופר המלך ח"א עמ' יד
ב/יג סם חיי
ב/יג עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' טו-טז, קמד {מל"מ}
ב/יג עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' צז {מל"מ}
ב/יג עין חיים ח"א עמ' סב {מל"מ בשם ירושלמי - חעחב"ח שגירש ביום שלו}
ב/יג עליות משה (תשנב) ח"א עמ' לא
ב/יג עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תקעז
ב/יג עמק יהושע ח"א דף נו
ב/יג עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף ה ע"ב
ב/יג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קעז {כ"מ}
ב/יג עצי ארזים סי' מד ס"ק יח
ב/יג פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' לד
ב/יג פנים מאירות (קאטקין) ח"ב עמ' יט
ב/יג פרי האדמה ח"א
ב/יג צל"ח החדש דף קיב ע"ב {מל"מ}
ב/יג צפנת פענח דברים עמ' רנב
ב/יג צרור החיים (יעקב)
ב/יג קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' מז {מל"מ}
ב/יג קהלת יעקב (אלגזי, שלוניקי) דף יג ע"ד {מל"מ}
ב/יג קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תצז, תרס {מל"מ}, תתנט, תתעח
ב/יג קול דודי כריתות סי' תקלג
ב/יג קונטרסי שעורים ב"ב דף 132
ב/יג קונטרסי שעורים קדושין שעור י אות ו
ב/יג קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' ל {מל"מ}, קלז, קלט
ב/יג שאגת אריה סי' ו
ב/יג שארית נתן (לוברט)
ב/יג שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' סג
ב/יג שדה הארץ ח"ג דף לד ע"ד, לה
ב/יג שדה הארץ ח"ג דף לה ע"א, לז ע"א
ב/יג שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' רעז-רעח
ב/יג שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' רמא
ב/יג שושן עדות דף כט
ב/יג שם יוסף (אליקים)
ב/יג שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' קיד
ב/יג שמחה לאיש (אלישר) דף צד ע"ג {מל"מ}
ב/יג שמחת יו"ט (אלגזי) דף קלט ע"ב
ב/יג שער משפט סי' קעא ס"ק ג
ב/יג שערי זיו ח"א דף נט ע"ג
ב/יג שערי חיים (ס' המקח) דף עח ע"ד, פז ע"א {מל"מ}
ב/יג שערי חיים (שמולביץ) גיטין עמ' קנה {מל"מ}
ב/יג שערי טהר ח"ח סי' צט אות ב
ב/יג שערי יצחק (תשיז) עמ' קלג-קלד, קלו
ב/יג שערי לימוד (לוריא) ח"ג עמ' קפז
ב/יג שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 266, 268
ב/יג שעת הכושר דף עט ע"ב, קיא ע"ד {כ"מ}
ב/יג תהלתו בפי עמ' קסב {מל"מ}
ב/יג תורת הלוי עמ' צא
ב/יג תניא רבתי ח"א עמ' 369
ב/יד אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' תנ {אכילה אינה מעכבת}
ב/יד אור הישר [אור הישר ירושלמי פסחים פ"ח ה"ג]
ב/יד אור יעקב פסחים דף 126
ב/יד אור ליהודה (תשנט) עמ' רמה
ב/יד אמרי בינה (אוירבך) - גבית חוב סי' כט [ה] ד"ה ועיין {שעה"מ}
ב/יד אמרי נפתלי ח"ב עמ' קד {שעה"מ}
ב/יד באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' קמב, רי-ריא
ב/יד בדבר מלך ח"ה עמ' קיג, קלא, רמז
ב/יד בדבר מלך חי"א עמ' יד, מז, תלג
ב/יד בית אהרן וישראל גל' סג עמ' ל
ב/יד בכור שאול (תשסט) עמ' צ-צא
ב/יד בכור שאול (תשעד) עמ' קנ
ב/יד ברור הלכה פסחים עח ע"ב ציון ב, צח ע"א ציון ו
ב/יד בשבילי הפסח סי' ג אות ו, סי' ח אות א
ב/יד דבר בעתו (טיקטין)
ב/יד דברי אברהם (מנדלסון) דף ד ע"ב-ע"ד {בכזית יצא ידי חובה}
ב/יד דברי פנחס ח"ב עמ' קח-קט
ב/יד האיר ממזרח פסחים סי' טז אות טז {ונמנין עליו וכו' עד שישחט - כבר כתב ד"ז לעיל (הל' א)}
ב/יד זכרון שלמה (קליין) עמ' רלו
ב/יד חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' עו
ב/יד חוף ימים ח"א סי' נב אות א
ב/יד חזון יחזקאל זבחים פ"ד ה"ב
ב/יד חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' סה, סט
ב/יד חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד פסחים סד ע"א]
ב/יד חנוכת הבית עמ' קז
ב/יד חסד לאברהם (טרוימאן) דף יז ע"ב
ב/יד יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רט
ב/יד ישועות מלכו (קרית ארבע)
ב/יד כתר כהונה (ולק, תשסד) עמ' קלא {שעה"מ}
ב/יד לקוטי סופר ח"א דף מ ע"א
ב/יד לקוטי שיחות חי"ז עמ' 105
ב/יד מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' קנא {שעה"מ}
ב/יד מבשר טוב קדשים עמ' פח
ב/יד מי באר (אופנהיימר) דף מו ע"ב, נא ע"ד
ב/יד מי באר (אופנהיימר) דף נא ע"ד
ב/יד מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף עא ע"ד
ב/יד מרומי גלים עמ' נח-נט
ב/יד משאת משה (חברוני) פסחים סי' עח עמ' קיח, סי' קכז עמ' 390
ב/יד משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' שצט, תא
ב/יד משנת חיים פסחים ח"ב עמ' רחצ
ב/יד משנת יעקב
ב/יד נזר התורה שנה ד גל' א עמ' רכא {ק"פ לאכילת בעלים}
ב/יד עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' עד
ב/יד עבודת לוי (לוין) סי' יט
ב/יד שלטי הגבורים עמ' רפז
ב/יד שלמי שמחה ח"ה עמ' יב
ב/יד שער המלך כאן, ח"ב עמ' רסד
ב/יד שפת אמת על התלמוד ח"א דף קסב ע"א
ב/יד תורת הקדש ח"ב עמ' קצא, קצו
ב/יד תשובה שלמה אהע"ז סי' מג {שעה"מ}
ב/טו אור יעקב פסחים דף 208
ב/טו אור ליהודה (תשנט) עמ' רכג, רמה-רמו, רמט-רנ
ב/טו בדבר מלך ח"ה עמ' קיג
ב/טו בדרך המלך עמ' פח
ב/טו בכור שאול (תשסט) עמ' צא
ב/טו בכור שאול (תשעד) עמ' קנ
ב/טו ברור הלכה פסחים פט ע"ב ציון א, ג
ב/טו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"י עמ' רכז
ב/טו גור אריה יהודה (זמבא) עמ' לה
ב/טו האיר ממזרח פסחים סי' כה אות יג {וכן בני חבורה שהיה אחד מהן גרגרן רשאין להוציאו מהן וכו' ביאור דבריו; רשאין להוציאו מהן - ביאור תיבת "מהן"}
ב/טו חי' הריצ"ד לקמן פ"ט ה"א
ב/טו טעם לשבח
ב/טו מילי דמרדכי
ב/טו מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' רכ
ב/טו מראה אש ח"ב עמ' נ, פו
ב/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/טו משנת חיים פסחים ח"ב עמ' רו
ב/טו משנת יעקב
ב/טו קרן הצבי מצוה יב אות ב, מצוה כו אות א
ב/טו קרן פני משה ח"ב [עי' לקמן רפ"ט ובכ"מ]


ג/521 הלכות קרבן פסח פרק ג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ג/רה"פ דבר בעתו (טיקטין)
ג/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ג/רה"פ הר המוריה (שץ)
ג/רה"פ הרמב"ם המדויק
ג/רה"פ חוקת הפסח
ג/רה"פ חסד לאברהם
ג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ג/רה"פ מלכי בקדש (מלכי)
ג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ג/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' קפו
ג/רה"פ פי' ר"י קאפח
ג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ג/רה"פ צפנת פענח
ג/רה"פ רמב"ם המאיר
ג/רה"פ רמב"ם הערוך
ג/רה"פ רמב"ם לעם
ג/רה"פ שם טוב
ג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ג/א אור הישר [עונג יו"ט סי' קסו]
ג/א אור יעקב פסחים דף סט ע"א, ועמ' 138, 140
ג/א אור ליהודה (תשנט) עמ' רמו-רמח
ג/א אנצי"ת ע' ברירה הע' 142
ג/א באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ג/א בארות יצחק (הכהן) עמ' שיב
ג/א בגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף קא ע"ב
ג/א בדבר מלך ח"ה עמ' קלד-קלה
ג/א בדרך המלך
ג/א בית אבי ח"ב סי' קלט עמ' קפו {שלום מלכות}
ג/א בית אהרן (צוקרמן) עמ' קעט {כ"מ}
ג/א בית יצחק (חבר) ח"ב דף כ ע"ג
ג/א בית יצחק (תשעא) ברירה עמ' כ, קיב
ג/א בכור שאול (תשסט) עמ' צא-צב
ג/א בכור שאול (תשעד) עמ' קנא
ג/א בני שמואל כאן, ודף קב ע"א, קמח ע"ג
ג/א בנין אריאל יאיר עמ' 152, 153, 159 {שלום מלכות}
ג/א ברור הלכה פסחים פח ע"ב ציון ב
ג/א ברית עולם (ולר) סי' ב אות ב
ג/א דברי אברהם (מנדלסון) דף כד ע"א-ע"ב
ג/א דברי סופרים (סופר) עמ' רכא
ג/א הלכות עולם (קאראסיק) פסחים כה ע"ג {אינו אוכל משניהם}
ג/א הר המלך ח"ו עמ' קה-קו, ח"ז עמ' קמא
ג/א הר"מ במז"ל - קובץ עמ' קצו-קצז
ג/א זכרון יהונתן דף רכב
ג/א חוות אליעזר עמ' לא
ג/א חזון נחום זרעים ח"א, קונ' ברירה עמ' שט-שי, שיג
ג/א חי' הראי"ה
ג/א חי' ר"מ מאימראן פסחים עמ' שכט
ג/א חק נתן דף רכז ע"ג
ג/א יד המלך (פלומבו)
ג/א יוסף חי
ג/א כבוד יו"ט
ג/א כוכבי בוקר עמ' תו
ג/א כלי טהור עמ' רפ
ג/א לקוטי סופר ח"א דף מג ע"ד, מה ע"א-ע"ב
ג/א מזל שעה
ג/א מלכות יהודה וישראל עמ' 206
ג/א מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף ט ע"א
ג/א מנחת אשר פסחים עמ' קצ
ג/א מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' שפד
ג/א מנחת חינוך ח"א עמ' לד, פג
ג/א מנחת יהודה (בוים) דף טו ע"ד, יח ע"א
ג/א מנחת מחבת עמ' פג
ג/א מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' צט {כ"מ}
ג/א מנחת צמח - משנה ברורה עמ' קמב
ג/א מעין גנים (מזרחי) דף ג ע"א, ד ע"א {מלך ומלכה}
ג/א מעיני המים
ג/א מעשה רקח
ג/א מקראי קדש (תשנג) עמ' עב, עח
ג/א משה ידבר (תשעו) עמ' שלט
ג/א משנת יעקב
ג/א נאם דוד
ג/א נתיבות חיים (קארב) ח"ד עמ' תב
ג/א נתיבות שלום (למפרט)
ג/א סופר המלך ח"ב עמ' רצ
ג/א עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' יז, קנג-קנד
ג/א עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 85
ג/א עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 93
ג/א פרשת המלך
ג/א קדשי יהושע עמ' אלף תקה
ג/א קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' לד-לז
ג/א שלמי שמחה ח"א עמ' כז
ג/א שער המלך ח"א עמ' עח
ג/א שפת אמת
ג/א תולדות יצחק (הורוביץ) דף כח ע"א {רק מלך ומלכה אוכלים מהנשחט ראשון}
ג/א תורת הלוי עמ' קלה
ג/א תורת המלך (צדוק) סי' ט ס"ק יב
ג/א תחומין חט"ו עמ' 137
ג/ב אהל חייא עמ' תשצא
ג/ב אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' רעג
ג/ב אור יעקב פסחים דף 114, 140
ג/ב אור ליהודה (תשנט) עמ' רמח
ג/ב אור שמח
ג/ב אנצי"ת ע' ברירה הע' 119
ג/ב אפיקי מגינים פסחים סי' עב
ג/ב בדבר מלך ח"ה עמ' קלז
ג/ב בדבר מלך חי"א עמ' ח
ג/ב בדרך המלך
ג/ב בכור שאול (תשסט) עמ' צב
ג/ב בכור שאול (תשעד) עמ' קנא
ג/ב בני דוד
ג/ב בני שמואל
ג/ב ברור הלכה פסחים פח ע"ב ציון ג, ז
ג/ב בתי כנסיות דף נח ע"א
ג/ב גליונות אבני נזר
ג/ב דברי אברהם (מנדלסון) דף כד ע"ב {אם גדי אמר}
ג/ב דעת מרדכי ח"א דף יז ע"ד
ג/ב המאור הגדול (יעבץ) עמ' רסג
ג/ב המדות לחקר ההלכה מדה כא אות כד
ג/ב הרועים בשושנים
ג/ב ואתה תחזה ח"ג
ג/ב חי' הגר"ח החדש עמ' פ
ג/ב חי' חתם סופר
ג/ב חי' רעק"א
ג/ב חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ב עמ' רנג
ג/ב חקרי לב (שלוניקי) חו"מ ח"א דף ריט ע"ב
ג/ב טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' תקעא
ג/ב יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' פח
ג/ב יד ישראל ח"ב
ג/ב ידי משה (בוצק') הל' קר"פ סי' יא
ג/ב ידיו של משה
ג/ב יוסף לקח כרך א ח"א עמ' ריא
ג/ב יטב פנים ח"ב דף קה, קז
ג/ב יצחק ירנן
ג/ב ישועות מלכו (קרית ארבע)
ג/ב כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' רמ
ג/ב למודי ה' (תקמז) דף צ ע"א
ג/ב למודי ה' (תשפא) עמ' תקיא {כ"מ}
ג/ב מגדל חננאל
ג/ב מנחת חינוך ח"א עמ' לו
ג/ב מעשה רקח
ג/ב מקראי קדש (תשנג) עמ' עז
ג/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ב משנת יעקב
ג/ב נדרי זריזין ח"ב עמ' קלט
ג/ב ניצוצי אש עמ' תכה
ג/ב נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' מו
ג/ב סם חיי
ג/ב סתירת זקנים - הלכה עמ' רעז, רעט
ג/ב עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' יז, קמא, קנה
ג/ב קדשי יהושע עמ' אלף שעב {או"ש}
ג/ב קובץ זכרון (קוסובסקי) עמ' קסב
ג/ב רב ברכות (רי"ח) עמ' עג-עד
ג/ב שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' יב, קפג
ג/ב שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' יז, רנט
ג/ב שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' ריד
ג/ב שושנת העמקים (תאומים) עמ' ריג
ג/ב תהלה לדוד (מן) קדשים סי' נה ס"ק כ
ג/ג אור ליהודה (תשנט) עמ' רמז-רמח
ג/ג בדרך המלך כאן ועמ' יט
ג/ג חזקה רבה יו"ד הלכה צט עמ' 68
ג/ג חק לישראל שליחות עמ' 120
ג/ג מעין נצח ח"א סי' טז, לח
ג/ג ראשי בשמים (רבין) עמ' קע, רכו
ג/ג שם טוב - השלמה
ג/ד אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' צא {לח"מ}
ג/ד אור יעקב פסחים דף ע ע"ב
ג/ד אור ליהודה (תשנט) עמ' רמח
ג/ד בכור שאול (תשסט) עמ' צב
ג/ד בכור שאול (תשעד) עמ' קנא
ג/ד ברור הלכה פסחים צח ע"ב ציון ג
ג/ד ברכת שלמה (תשז) עמ' נ
ג/ד ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' רסח
ג/ד בשבילי הפסח סי' יב אות י
ג/ד גליונות אבני נזר
ג/ד דברי תלמוד ח"א עמ' רח
ג/ד הרועים בשושנים
ג/ד זבח פסח (אייכנשטיין) עמ' פד
ג/ד זכרון סופרים {לח"מ - ונ"ל הטעם וכו'} [עיין צל"ח שם]
ג/ד חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' עז {לח"מ}
ג/ד חי' הגר"ח החדש עמ' עט
ג/ד חי' הראי"ה
ג/ד חיל המקדש סי' י אות ב
ג/ד חלקת יואב מהדו"ק או"ח סי' כד
ג/ד חק לישראל שליחות עמ' 120
ג/ד יוסף לקח כרך א ח"א עמ' ריא
ג/ד ישועות מלכו (קרית ארבע)
ג/ד כתר המלך
ג/ד לקוטי שיחות חי"ז עמ' 105
ג/ד מילי דמרדכי
ג/ד מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' קמב {לח"מ}
ג/ד מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' שסט {לח"מ}
ג/ד מעדני ארץ שביעית (תשד) דף קלו {כ"מ}
ג/ד מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תש {לח"מ}
ג/ד מעין נצח ח"א סי' מ {לח"מ}
ג/ד נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף מט ע"א
ג/ד סם חיי
ג/ד עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' כד, עד
ג/ד עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' מג
ג/ד עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תקסה
ג/ד צבי גאון יעקב סי' י
ג/ד קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תרסא
ג/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"ו קונטרס הקדשים סי' ד {לח"מ}
ג/ד שו"ת מהרי"ק סי' עו
ג/ה אור ליהודה (תשנט) עמ' רמח
ג/ה איש על העדה (אלאביץ) עמ' 173
ג/ה בני דוד
ג/ה ברור הלכה פסחים צח ע"ב ציון ג
ג/ה חק לישראל שליחות עמ' 120
ג/ה כרוב ממשח
ג/ה מעין נצח ח"א סי' לח
ג/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קפד
ג/ו אור יעקב פסחים דף 140
ג/ו אור ליהודה (תשנט) עמ' רמח-רמט
ג/ו ברור הלכה פסחים צח ע"א ציון ו, צח ע"ב ציון ג
ג/ו ברית אברהם (תרנ"ח) אהע"ז סי' קא אות יז
ג/ו הר המלך ח"ז עמ' קמא
ג/ו ואתה תחזה ח"ג
ג/ו זכרון סופרים {ופטורין מלעשות פסח שני} [עיין צל"ח פסחים דף צ"ח צ"ט, ועיין לחם משנה לעיל הלכה ד דלק"מ]
ג/ו חסדי דוד ח"ב עמ' שז
ג/ו חק לישראל שליחות עמ' 120, 146
ג/ו יוסף לקח כרך א ח"א עמ' ריא
ג/ו לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' נט
ג/ו מעין נצח ח"א סי' מ
ג/ו מעשה רקח
ג/ו מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' ש
ג/ו מקדש דוד קדשים קונ' ה ס"ק א
ג/ו מקדש דוד קונטרס בעניני קדשים סי' ה אות א
ג/ו מראה אש ח"ב עמ' קיא
ג/ו משברי ים חזקה עמ' רפט
ג/ו סם חיי
ג/ו עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' רב
ג/ו קרית מלך
ג/ז אבני ציון ח"א סי' לט אות ג {לח"מ}
ג/ז בדרך המלך
ג/ז ואתה תחזה ח"ג
ג/ז חי' הראי"ה
ג/ז חכמת גרשון עמ' רעב {לח"מ}
ג/ז יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רי
ג/ז מעין נצח ח"א סי' לז {לח"מ}
ג/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ז מרכבת יוסף דף לז ע"ד {לח"מ - השמיט דברי ר' יהודה ור' יוסי}
ג/ז משמר הלוי עמ' מז
ג/ז סם חיי
ג/ז עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' קמח {לח"מ}, קנא
ג/ז ענפי ארז (זי') דף רלג ע"ג {לח"מ}
ג/ז צמח ארז עמ' תקח {לח"מ}
ג/ח בגדי חמודות שמות פ"יב פסוק יט
ג/ח הר המלך ח"ז עמ' קמב
ג/ח ואתה תחזה ח"ג
ג/ח יד ישראל ח"ב
ג/ח מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' שג
ג/ח מקדש דוד קדשים קונ' ה ס"ק ב
ג/ח סם חיי
ג/ט אבן האזל קדשים ח"ב דף ח ע"ב
ג/ט אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' סח אות א, ו
ג/ט אהל משה (הורוביץ) ח"א פסחים קכא ע"א
ג/ט אוצרות הרמב"ם
ג/ט אור הישר [עמק יהושע סי' יז, אור הישר קנים כב ע"ב, כ"מ לקמן פ"ד ה"א, לח"מ הל' חגיגה פ"ב ה"א,לח"מ הל' מעה"ק פ"ה הי"ז]
ג/ט אור יעקב פסחים דף 112
ג/ט אור ליהודה (תשנט) עמ' רמט
ג/ט אמונת יהושע עמ' תקנה
ג/ט אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קצ-קצא {נשחט שלא למנוייו - הרי יש אחד שחייב וזה למנוייו ולא למנוייו}
ג/ט אמרי בינה (אוירבך) - סוגיות סי' ט ד"ה הרמב"ם {שעה"מ}
ג/ט אמת ליעקב מועד עמ' רפג
ג/ט אפיקי מגינים זבחים סי' מד
ג/ט באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' רח
ג/ט בדבר מלך ח"ח עמ' מז
ג/ט בדרך המלך
ג/ט בכור שאול (תשסט) עמ' צב
ג/ט בכור שאול (תשעד) עמ' קנב
ג/ט בני דוד
ג/ט בנין שלמה (רבינ') סי' ח
ג/ט ברור הלכה פסחים פח ע"ב ציון ט, ואחרי ציון ט
ג/ט ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' רנה
ג/ט בשבילי הפסח סי' ד אות ח {שעה"מ}, סי' יא אות א, סי' יב אות יג {שעה"מ}, סי' כה אות יא {שעה"מ}, סי' כח אות ב
ג/ט גינת המלך עמ' מה
ג/ט דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שלד
ג/ט דברי חיים פ' בשלח ד"ה הרמב"ם, ק"פ
ג/ט הגהות רימ"א
ג/ט ואתה תחזה ח"ג
ג/ט זרע יצחק (לומברוזו) (אמצע פ"ח)
ג/ט חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' סז
ג/ט חי' חתם סופר
ג/ט חי' מרן הגרי"מ עמ' קנח
ג/ט חי' ר"י נחמיה סי' קמח אות ט {שעה"מ}
ג/ט חי' ר"מ מאימראן פסחים עמ' של
ג/ט חי' רעק"א
ג/ט חכמת גרשון עמ' רפ
ג/ט חמדת ישראל ח"א דף קכג ע"ד
ג/ט חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' תקסד
ג/ט יוסף לקח כרך א ח"א עמ' ריד
ג/ט יחלק שלל ח"ג עמ' נ {אין איסור לאכול פסח שלא נמנה עליו}
ג/ט ימי שלמה
ג/ט כבוד חכמים - עטרת פז עמ' שז, שפח
ג/ט כרם אברהם עמ' עט
ג/ט כרם יהושע (ולרשטיין) דף כב ע"א
ג/ט לב איש עמ' רמד
ג/ט לב יוסף עמ' 236
ג/ט למודי ה' (תשפא) עמ' רטז {שעה"מ}
ג/ט לקוטי סופר ח"א דף מ ע"ב
ג/ט מועדים וזמנים ח"ז סי' רכז
ג/ט מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' קסה
ג/ט מוריה גל' קג עמ' יג-יד {יבלת באחד מחמשה פסחים}, גל' רמא עמ' צח
ג/ט מחנה יוסף סוטה עמ' קה
ג/ט מלאכת שלמה (חכים)
ג/ט מלחמות יהודה דף מו ע"א
ג/ט מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רט ע"א
ג/ט מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' קצד
ג/ט מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף מד ע"ג
ג/ט מנחת בצלאל (תשלז) עמ' עז
ג/ט מנחת חזקיה מנחות עמ' קיט
ג/ט מנחת חינוך ח"א עמ' לז, צו
ג/ט מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' פז {שעה"מ}
ג/ט מעין גנים (מזרחי) דף ג ע"ב, ד ע"א {נתערבו עורות פסחיהם}
ג/ט מעין נצח ח"א סי' לח
ג/ט מעין נצח ח"ב סי' צה {שעה"מ}
ג/ט מעשה רקח
ג/ט מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' שו-שז
ג/ט מקדש דוד קדשים קונ' ד ס"ק ב במנחת מרדכי
ג/ט מקדש דוד קונטרס בעניני קדשים סי' ה אות ב
ג/ט מקראי קדש (תשנג) עמ' עג, שלז
ג/ט מראה אש ח"ב עמ' קב, קה
ג/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ט משא יד ח"א עמ' לו {פסול מטעם מחשבת שלא למנוייו}
ג/ט משארית יעקב עמ' לו
ג/ט משאת המלך מועדים עמ' רכו
ג/ט משאת משה (חברוני) פסחים סי' קלא עמ' 390, סי' קנא עמ' רלא-רלב
ג/ט משנת יעקב
ג/ט נועם חכ"א עמ' כא
ג/ט נתיבות שמואל דף פה ע"א
ג/ט סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ב עמ' שנב, ח"ד עמ' שב
ג/ט סהמ"צ לרס"ג ח"א דף רסט ע"ב, ח"ב דף קצד ע"ד
ג/ט עיני דוד הל' חגיגה פ"א ה"א
ג/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כד
ג/ט פאר הלכה פסחים עמ' רע
ג/ט פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' רה
ג/ט צבי תפארת סי' נב
ג/ט ציץ אליעזר ח"ב סי' לב אות ג
ג/ט קדשי יהושע עמ' תשפט {שעה"מ}, אלף תק
ג/ט קדשי שעה (פישמן) עמ' קלד-קלח
ג/ט קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תש
ג/ט קול בן לוי (תשסג) עמ' קיז
ג/ט קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' יב
ג/ט קרנות המזבח דף קה ע"א
ג/ט שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' מה
ג/ט שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' נח
ג/ט שארית ישראל (וולודורסקי) סי' לו אות א
ג/ט שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' שלה, שלט, שמד, תקנג
ג/ט שלמי שמחה ח"א עמ' כב-כג
ג/ט שם טוב - השלמה
ג/ט שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' רמז
ג/ט שער המלך כאן, וח"ב עמ' רסו, הגהות רעק"א ח"ב עמ' רסט
ג/ט שערי היכל זבחים עמ' שטו הערה 14 {פסח בשפיכה ושלמים בזריקה - ההבדל ביניהם}, שכ {לא יתן בשפיכה - ביאור שיטתו}
ג/ט שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 157
ג/ט שערי ישר שער ג פי"ג אות ד
ג/ט תורת הלוי עמ' קט
ג/ט תורת הקדש ח"ב עמ' קצג-קצד


ד/522 הלכות קרבן פסח פרק ד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ד/רה"פ אור שמח
ד/רה"פ בדרך המלך
ד/רה"פ דבר בעתו (טיקטין)
ד/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ד/רה"פ הר המוריה (שץ)
ד/רה"פ הרמב"ם המדויק
ד/רה"פ חוקת הפסח
ד/רה"פ חסד לאברהם
ד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ד/רה"פ מלכי בקדש (מלכי)
ד/רה"פ מעשה רקח
ד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ד/רה"פ מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' קפז
ד/רה"פ פי' ר"י קאפח
ד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ד/רה"פ צפנת פענח
ד/רה"פ רמב"ם המאיר
ד/רה"פ רמב"ם הערוך
ד/רה"פ רמב"ם לעם
ד/רה"פ שם טוב
ד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ד/א אביר יעקב (אביגדור) הסכמות עמ' 16 (בספרות רומיות) {לח"מ - יביא ויתנה}
ד/א אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' סח אות א
ד/א אבני נזר אהע"ז סי' כח אות יא {ראב"ד}, סי' לו אות ג {ראב"ד}, סי' מ אות ד {ראב"ד}, סי' מד אות יג {ראב"ד}, סי' רט אות יד {ראב"ד}, חו"מ סי' כ {ראב"ד}
ד/א אגרא דשמעתא ח"ב עמ' רפט
ד/א אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' קטז
ד/א אוהב מישרים עמ' קכח-קכט
ד/א אור הישר [עונג יו"ט סי' קעז בהגהה, נחלת יעקב (מליסא) פסחים דף פח]
ד/א אור יעקב פסחים דף נה ע"א, נח ע"ב, ועמ' 112, 114
ד/א אור ליהודה (תשנט) עמ' רמט
ד/א אור ליהודה קדושין עמ' תל
ד/א אור לישרים (שולמן) עמ' כו
ד/א אור עולם (בלומנפלד) דף כט ע"א {יכול להחמיר להביא פסח שני}
ד/א אות היא לעולם ח"ב דף ל ע"ג {מל"מ}
ד/א איש על העדה (אלאביץ) עמ' 173
ד/א אמרות שמואל עמ' עה
ד/א אמרי בינה (אוירבך) - עדות סי' כט [ה] ד"ה אך {ראב"ד}, סוגיות סי' ט [א] ד"ה הרמב"ם
ד/א אפיקי מגינים פסחים סי' נד
ד/א באר מים חיים (נוסינזון) פסחים דף פח
ד/א באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' שז {ראב"ד}
ד/א באר שרים (שולמן) עמ' כ, סח
ד/א ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' יז
ד/א ביצחק יקרא (תשע) סי' לג סעיף א ד"ה כתב הרמב"ם
ד/א בית אהרן וישראל גל' נט עמ' יב
ד/א בית אהרן וישראל גל' פח עמ' קכג {ראב"ד}
ד/א בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' רצ
ד/א בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' מו
ד/א ביתאל ח"א דף יז ע"ד
ד/א בכור שאול (תשסט) עמ' צב [עי' מש"כ לעיל בהערה פ"ג ה"ט]
ד/א בכור שאול (תשעד) עמ' קנב
ד/א בן אברהם (תשי) עמ' רה, ריא
ד/א בני דוד
ד/א בני שמואל
ד/א ברור הלכה פסחים פח ע"ב ציון ט, גיטין נד ע"ב ציון ד
ד/א ברכת שלמה (תשז) עמ' מט
ד/א ברכת שלמה אהע"ז עמ' פב-פג
ד/א בשבילי הפסח סי' ד אות ח {לח"מ}
ד/א בשמים ראש סי' קיג
ד/א גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף מא ע"א {לח"מ}
ד/א גינת המלך עמ' מד
ד/א גליונות אבני נזר
ד/א דברי חיים (שו"ת) ח"א או"ח סי' כח
ד/א דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שלה
ד/א דברי ירמיהו קידושין עמ' רנז
ד/א דברי מנחם (כשר) (פעמיים)
ד/א דברי רבינו משולם (אשכנזי) עמ' מב
ד/א דברים אחדים (קלצקין) עמ' פח {על דברי אבני נזר אהע"ז סי' כח}
ד/א דובר מישרים דף לח ע"א {שעה"מ}
ד/א הגהות רימ"א {לח"מ}
ד/א המאיר לארץ [בשמים ראש סי' ג] {ראב"ד}
ד/א הר המלך ח"ה עמ' שצ
ד/א הרועים בשושנים
ד/א ואתה תחזה ח"ג
ד/א זכרון ישעיהו דף לא ע"ד
ד/א זרע אברהם (כטורזא)
ד/א זרע יצחק (לומברוזו) (אמצע פ"ח)
ד/א חזון יחזקאל תרומות פ"ב ה"ג
ד/א חזקה רבה יו"ד ח"ג עמ' 33
ד/א חי' הראי"ה
ד/א חי' חתם סופר
ד/א חי' רעק"א
ד/א חיל המקדש סי' י אות ד
ד/א חכם צבי (תשעה) ח"ב סי' כג
ד/א חלק יעקב (אביגדור), מכתבי תהלה עמ' 44
ד/א חלקת יואב החדש תשובות סי' כ
ד/א חמדת ישראל ח"א דף עט ע"ד, פ ע"א, קכג ע"ב וע"ד
ד/א חק נתן דף רכז ע"ג
ד/א חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' פח עמ' רפג-רפד
ד/א יד ישראל ח"ב
ד/א ידי אליהו דף קי ע"ג
ד/א ידי משה (בוצק') הל' קר"פ סי' יב
ד/א יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' רא, רד
ד/א ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' רמח, רנג, רנד, רנז-רנח
ד/א כבוד הלבנון דף ח ע"ב {לח"מ}, כ ע"א, כד ע"ב {לח"מ - מפקח בגל}
ד/א כבוד חכמים - עטרת פז עמ' שפח
ד/א כרם יהושע (ולרשטיין) דף כב ע"א-ע"ב, כג ע"א-ע"ב
ד/א כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר מערכה כג אות א, ה, ח
ד/א לחם יהודה
ד/א למודי ה' (תקמז) דף לח ע"ב {לח"מ}
ד/א מגדל צופים ח"ה סי' צג
ד/א מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' קפט
ד/א מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' קסה
ד/א מוריה גל' קג עמ' יג-יד {יכול להחמיר לעשות פסח שני}, גל' קסה עמ' נ
ד/א מזל שעה
ד/א מחנה דוד (בונאן) דף יד ע"א
ד/א מילי דמרדכי
ד/א מנחת מחבת עמ' רלד
ד/א מעין גנים (מזרחי) דף ג ע"ב {הרוצה להחמיר}
ד/א מעיני המים
ד/א מקראי קדש (תפט) דף קלא ע"ב
ד/א מקראי קדש (תשנג) עמ' עג {ראב"ד}, שלז
ד/א מראה אש ח"ב עמ' קמא
ד/א מרגניתא דר"מ
ד/א מרכבת המשנה מהדו"ק
ד/א משארית יעקב עמ' לו
ד/א משאת משה (חברוני) פסחים סי' קלא עמ' רב
ד/א משיב דבר ח"א סי' כה, ח"ב סי' א, ד-ה, ח"ה סי' יג
ד/א משנה לחם (תשסח) על פסחים פח ע"ב
ד/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' קנו {הרי זה משובח}
ד/א משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שסא
ד/א משנת יעקב הל' פסוה"מ פט"ו
ד/א נאות אפרים ח"א
ד/א נאם דוד
ד/א נמוקי חיים עמ' רסט
ד/א נתיב מאיר
ד/א נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' כג אות א
ד/א נתיבות שמואל דף פד ע"ג, פה ע"א וע"ג, פז ע"א וע"ד, צ ע"ב
ד/א סם חיי
ד/א עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' קנ, קעט
ד/א עיני דוד הל' חגיגה פ"א ה"א {לח"מ}
ד/א עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף ה ע"ב
ד/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רנט, כרך ב ח"ב עמ' קעז
ד/א עקבי ברכה עמ' קנה
ד/א ערהשה"ע קדשים סי' לט אות ח
ד/א פרשת המלך
ד/א צבי גאון יעקב סי' יט
ד/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' סא
ד/א קדשי יהושע עמ' אלף תק
ד/א קדשי שעה (פישמן) עמ' קלד ואילך {ראב"ד}
ד/א קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תקג, תתיד, תתיט, ח"ב עמ' תשמד
ד/א קול בן לוי (תשסג) עמ' קיח
ד/א קרבן שמואל דף כט ע"ב
ד/א קרן הצבי מצוה כה אות י
ד/א ראש ברזל עמ' קמד
ד/א ראשית בכורים דף פ
ד/א שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' מו, קפב
ד/א שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' רנז
ד/א שארית יעקב (מוסקוביץ) עמ' עט
ד/א שארית ישראל (וולודורסקי) סי' לו אות א
ד/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ו קונטרס הקדשים סי' א
ד/א שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתלו
ד/א שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' נב, פא
ד/א שם דרך כתובות עמ' סח, ע
ד/א שער המלך ח"ב עמ' רסח, הגהות רעק"א ח"ב עמ' רסט
ד/א שפת אמת
ד/א תורת הלוי עמ' קי
ד/א תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' ריט
ד/א תשובה מאהבה ח"ב דף לד ע"ג
ד/ב אבן האזל קדשים ח"א דף לב ע"א, ח"ב דף עח ע"א
ד/ב אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קמג, ח"ח עמ' קנח
ד/ב אבני ציון ח"ב סי' ז אות א
ד/ב אברהם יגל
ד/ב אגרא לישרים סי' לו
ד/ב אור הישר [אברהם יגל הל' נזירות פ"ו הי"ז, אור שמח ואבן האזל הל' ביא"מ פ"ד ה"ו]
ד/ב אור יעקב פסחים דף סג ע"א, סד ע"א-ע"ב, ועמ' 128
ד/ב אור ליהודה (תשנט) עמ' קד {ציץ מרצה לפטור מפסח שני}, קעד {לח"מ}, קעו
ד/ב אור עולם (שניאורסון) עמ' 738
ד/ב אמונת יהושע עמ' קכח {או"ש}
ד/ב אמרות שמואל עמ' עו, פד
ד/ב אמרי חן (לוונברג) פסחים-יומא עמ' קפז-קצ
ד/ב אפיקי מגינים זבחים סי' סג
ד/ב אפיקי מגינים מנחות סי' נא
ד/ב אפיקי מגינים נדרים - השמטות סי' עד
ד/ב אפיקי מגינים פסחים סי' ס, סז
ד/ב ארץ יהודה
ד/ב אשר למלך
ד/ב באר משה (אפשטיין) שמות עמ' רעח
ד/ב בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' קז
ד/ב בדבר מלך ח"ד עמ' קיז, ח"ה עמ' קלט, רמד, רנ
ד/ב בדבר מלך חי"א עמ' מז
ד/ב בית אהרן וישראל גל' מא עמ' קיז
ד/ב בית אהרן וישראל גל' פח עמ' קכג {נאכל לערב}, קכה {נטמאו מקצת אברים}
ד/ב בית זבול ח"א סי' י אות ו
ד/ב בית שערים או"ח סי' שיז (דף קסא-קסב)
ד/ב בכור שאול (תשסט) עמ' צב [עי' עולת כהנים יומא סי' ג]
ד/ב בכור שאול (תשעד) עמ' קנב [עי' עולת כהנים יומא סי' ג]
ד/ב בן אברהם (תשי) עמ' רט
ד/ב בן אשר סי' י אות כה
ד/ב בני דוד
ד/ב בני שמואל
ד/ב ברור הלכה פסחים נט ע"ב אחרי ציון ב, סב ע"א ציון ב, עח ע"ב ציון א, ב, פ ע"ב ציון ב, ג
ד/ב ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' יא אות א
ד/ב ברכת מרדכי פסחים עמ' רל
ד/ב ברכת שלמה (תשז) עמ' נא
ד/ב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' רסז
ד/ב בשבילי הפסח סי' ג אות ו {אכילה מעכבת}
ד/ב דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' קלח-קלט, קמא
ד/ב דרכי אהרן ח"א עמ' יט, ל, ח"ב עמ' עה
ד/ב הלכות עולם (קאראסיק) פסחים כה ע"ד {כ"מ - אע"ג דרב אמר}
ד/ב המעין תשרי תשפ עמ' 46 {נטמאו מקצת האיברים - מפורש בפסחים ס"ב ע"א 'אטמא חד מאיברים, האי דאיטמא שרפינן ליה ואידך אכלינן ליה'}
ד/ב המקדש וקדשיו עמ' רג
ד/ב הר המלך ח"ה עמ' סח
ד/ב הרועים בשושנים
ד/ב הרמב"ם כמחנך עמ' 154
ד/ב ואתה תחזה ח"ג
ד/ב ויקן יוסף דף קנב ע"ב, קנז ע"ב
ד/ב זבח פסח (אייכנשטיין) סי' יח
ד/ב זרע יצחק (לומברוזו) (אמצע פ"ח)
ד/ב חדושים ובאורים (גרי') מנחות סי' ב ס"ק ח
ד/ב חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' עו
ד/ב חזו"א על הרמב"ם
ד/ב חזו"א קדשים קמא סי' כו ס"ק ה-ו, מנחות סי' לב ס"ק לה-לו
ד/ב חזון יחזקאל נזיר פ"ו ה"ג, זבחים פ"ד ה"ב
ד/ב חי' הגר"ח החדש עמ' פ
ד/ב חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' סט
ד/ב חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' ב
ד/ב חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' ב
ד/ב חי' הראי"ה
ד/ב חי' הרי"ט עמ' עה
ד/ב חי' חפץ חיים
ד/ב חי' יעקב עמ' רג
ד/ב חי' ר"מ מאימראן פסחים עמ' שו
ד/ב חיי אברהם (צציק) עמ' רט {אור שמח}
ד/ב חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 408 {או"ש}
ד/ב חקרי הלכות (שומיאץ) דף נט ע"ב
ד/ב יבול היובלות עמ' 162
ד/ב יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' ס
ד/ב ידי אליהו (חדושים דף קי ע"ב)
ד/ב יוסף לקח כרך א ח"א עמ' ריד
ד/ב יכהן פאר זבחים ד ע"א
ד/ב כבוד מלכים (מרגליות) {כ"מ}
ד/ב כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' קנז, רע
ד/ב כתר המלך
ד/ב לב איש עמ' קצג, רלג, תצא
ד/ב להורות נתן מועדים ח"ב עמ' רצז
ד/ב לקוטי שיחות חי"ז עמ' 105
ד/ב לקוטי שלמה (תרנד)
ד/ב לקוטי שעורים (שטיין) פסחים ח"ב (תשסז) סי' יד ס"ק ה
ד/ב לקוטי שעורים (שטיין) פסחים ח"ב (תשסז) סי' יד ס"ק ה {או"ש}
ד/ב מאורי המועדים עמ' ח {ואוכל את הטהורים}
ד/ב מגן גבורים (או"ח) סי' ח ס"ק ז
ד/ב מועדי ה' (נתנזון) חנוכה עמ' מא {לח"מ}
ד/ב מועדים וזמנים ח"ג סי' רלח, ח"ז סי' רכה
ד/ב מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' קפט
ד/ב מנחת חזקיה מנחות עמ' קב
ד/ב מנחת חינוך ח"א עמ' לג, לז, מב, שמח
ד/ב מנחת יהודה (בוים) דף סה ע"ב {נטמא לפני זריקה}
ד/ב מעין חיים עמ' פד {או"ש}
ד/ב מעין נצח ח"א סי' לט, מא
ד/ב מעין נצח ח"ב סי' צט
ד/ב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רעט ע"א
ד/ב מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' שג
ד/ב מקדש דוד קדשים קונ' ה ס"ק ב
ד/ב מקדש דוד קונטרס בעניני קדשים סי' ה אות ב
ד/ב מקור ברוך (גינ', תשמו) עמ' 141
ד/ב מרגניתא דר"מ [לח"מ פ"ג ה"ד]
ד/ב מרומי גלים עמ' נו-נז
ד/ב מרכבת המשנה מהדו"ק
ד/ב מרכבת יוסף דף כו ע"ג {אכילת פסח מעכבת}
ד/ב מרכבת יוסף דף סט ע"א, עב ע"ד {אכילה בפועל מעכבת}
ד/ב משאת משה (חברוני) פסחים סי' קיא עמ' 348
ד/ב משך חכמה דברים פט"ז פס' ה
ד/ב משנת חיים הל' פסח עמ' רפד
ד/ב משנת חיים פסחים ח"ב עמ' ר, רמא, רנ
ד/ב משנת יעקב כאן עמ' כה-לד
ד/ב משנת יעקב עבודה עמ' צו
ד/ב נאם דוד
ד/ב נזר הקודש
ד/ב ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תעט
ד/ב סם חיי
ד/ב ספרי דבי רב ח"ב עמ' כח
ד/ב עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' קנ, קעט
ד/ב עדות ביהוסף (אלמושנינו)
ד/ב עטרת תפארת דף נו ע"ג-ע"ד
ד/ב עיצומו של יום סי' ב ס"ק ג {או"ש}
ד/ב ענפי ארז (זי') דף קכג ע"ד
ד/ב ענפי ארז (זי') דף קכד ע"ב
ד/ב פניני רבנו הגרי"ז עמ' רצא
ד/ב פרחי כהונה (קצבורג) עמ' רי {אכילה מעכבת}
ד/ב פרי אברהם אליעזר
ד/ב פרי הארץ (מזרחי) ח"ב דף ס ע"ד
ד/ב צפנת פענח דברים עמ' קיח
ד/ב קדושת הר עמ' רכה
ד/ב קדשי יהושע עמ' קסה {רמב"ם}, תתטו {או"ש}
ד/ב קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תרסא, תרסג, תשנב, תתכד
ד/ב קרית מלך
ד/ב קרן הצבי מצוה כו אות ה-ז
ד/ב קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' פ
ד/ב שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' מו, קפב
ד/ב שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' רנז
ד/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"ו קונטרס הקדשים סי' ד
ד/ב שלמי יוסף מנחות עמ' קסג {ציץ}, קסז-קסח
ד/ב שלמי ירוחם
ד/ב שם משמעון (פולק) ח"ב דף כז
ד/ב שמועות דוד עמ' ל
ד/ב שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' רח
ד/ב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' תכז
ד/ב שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקצד, תקצז, תקצח
ד/ב שער המלך ח"ב עמ' רכ
ד/ב שער יהודה דף סח {כ"מ}
ד/ב שערי זיו ח"ב דף קפו ע"ג {או"ש}
ד/ב שערי טהר ח"ב שער ג סי' כא אות א
ד/ב שערי יצחק (תשיז) עמ' ל, לג-לז
ד/ב שפת אמת
ד/ב תורה אור (שנגהי) עמ' לב-לג
ד/ב תורת הקדש ח"ב עמ' קפח {אור שמח}
ד/ב תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קיד {לח"מ}
ד/ג אבן האזל (הוספות סוף עבודה ח"ב)
ד/ג אבני ציון ח"א סי' ס אות ו, ח"ב סי' ד אות ו, סי' סה אות ה
ד/ג אהל משה (וינברג) קונטרס הלך דבש דף ה ע"ד, ח ע"א-ע"ב {ישרף מיד}
ד/ג אור הישר [עי' הל' פסוה"מ פי"ט ה"ב, אור הישר תמורה לג ע"ב, לח"מ הל' פסוה"מ פ"ד הט"ו, הל' תמידין פ"ו ה"ה]
ד/ג אור המאיר (שפירא) סי' ב אות ב
ד/ג אור יעקב פסחים דף ל ע"ב
ד/ג אור ליהודה (תשנט) עמ' קיג {נשרף בירושלים}, קיד {בקש ובקנים}, רכג, רמט-רנ
ד/ג אמונת יהושע עמ' אלף יב {בחצרותיהן}, אלף תרפב
ד/ג אמרות שמואל עמ' עז
ד/ג אמרי דוד (שליסל) דף טו ע"ד
ד/ג אמרי יושר וטל תורה עמ' קח
ד/ג אמת ליעקב מועד עמ' רצ {כדי שלא יחשדו - השמיט גגות}, רצב {השמיט גגות}
ד/ג אנצי"ת ע' בית הדשן הע' 48
ד/ג אפיקי מגינים זבחים סי' יד
ד/ג אפיקי מגינים פסחים סי' נו
ד/ג ארץ יהודה
ד/ג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ד/ג באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' קסא, רו, ריג
ד/ג באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"א סי' כו [פה]
ד/ג באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ה עמ' צב, צד
ד/ג בד קודש (פוברסקי) ח"א דף פד ע"א
ד/ג בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' צז
ד/ג בדבר מלך ח"ד עמ' קנג, ח"ה עמ' קמג, רה, רמז, רנד
ד/ג בדבר מלך חי"ח עמ' קג {אם נטמאו מקצתן זכו טהורים בחלקם של טמאים}
ד/ג בדרך המלך עמ' צב, קמו
ד/ג בית אהרן וישראל גל' עז עמ' קמב-קמג
ד/ג בית המדרש
ד/ג בית מלך (חב"ד) עמ' 113
ד/ג בית שערים או"ח סי' רע, שיח
ד/ג בכור שאול (תשסט) עמ' צב-צג
ד/ג בכור שאול (תשעד) עמ' קנב
ד/ג בני יהודה דף כד ע"ד
ד/ג בני שמואל
ד/ג בנין יחזקאל - פתיחה כוללת ח"א ס"ק כב
ד/ג ברוך אומר חו"מ עמ' ג*
ד/ג ברור הלכה פסחים ס ע"ב בלי ציון, עג ע"ב ציון א, פא ע"ב ציון ה, פב ע"א ציון ז
ד/ג גדולי אריה עמ' צו
ד/ג גור אריה (צרמון)
ד/ג גינת ראובן תרומות עמ' ז, י, מט, נח, סח, פז, רטו, תקעו, תרעא, תתא, תתקכח {או"ש}
ד/ג גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' כו
ד/ג דובב מישרים (וידנפלד) עמ' לג
ד/ג דרך הקודש (תשסז) עמ' צז
ד/ג דרכי משה ח"א שמעתתא ט פ' כ
ד/ג האיר ממזרח פסחים סי' כב אות ו {כדי שיזהרו בו - ביאור לשונו}, אות יג {שורפין אותו לפני הבירה - לא ביאר דהוא לפני המקדש, וכמש"כ בפיה"מ (פסחים פ"ז)}, סי' כג אות ח, י {"ושורפין אותו מעצי המערכה" כדי שלא יחשדו וכו' היינו אף אם רצו לשרוף משל עצמן אין שומעין להם}
ד/ג הדר איתמר עמ' רנו {השמיט גגות}
ד/ג הון יוסף דף מז
ד/ג הר המוריה הל' שגגות פ"ב ה"י {שחט לפני שנודע}
ד/ג הר המלך ח"ז עמ' קמב
ד/ג הרועים בשושנים
ד/ג ואתה תחזה ח"ג
ד/ג זבח פסח (אייכנשטיין) סי' יט
ד/ג חזו"א זבחים סי' ב ס"ק ד, קדשים לקוטים סי' א ס"ק א
ד/ג חזו"א על הרמב"ם
ד/ג חי' הגר"ח החדש עמ' סו
ד/ג חי' מהרי"א צטרון עמ' 15 (בספרות רומיות)
ד/ג חי' רעק"א (פרדס)
ד/ג חסדי דוד ח"ב עמ' רצא
ד/ג חק נתן דף רכז ע"ג
ד/ג טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 473
ד/ג יבול היובלות עמ' 163
ד/ג יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' כג, לא
ד/ג יד פשוטה מדע עמ' קלד
ד/ג ידי משה (בוצק') הל' קר"פ סי' יג
ד/ג כתר המלך
ד/ג מאור למלך פסחים עמ' קלח
ד/ג מילי דמרדכי
ד/ג מלחמות יהודה דף נו ע"ב, קלח ע"ג
ד/ג מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' כד, מנחות עמ' שעג
ד/ג מנחת חזקיה מנחות עמ' ה, רמד
ד/ג מנחת חינוך ח"א עמ' מב, מו, ח"ב עמ' עז, פ
ד/ג מנחת משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' צז
ד/ג מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' רכז, ח"ג עמ' עה
ד/ג מעיני המים
ד/ג מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' רעח, רפז
ד/ג מקדש דוד קונטרס בעניני קדשים סי' ד אות א, ד
ד/ג מקראי קדש (תשנג) עמ' פה {כ"מ}
ד/ג מראה אש ח"ב עמ' מד, נ, פה-פו, קכו
ד/ג מראה כהן זבחים עמ' כו
ד/ג מרגניתא דר"מ
ד/ג משאת משה (חברוני) פסחים סי' קה עמ' 330
ד/ג משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' קיג
ד/ג משנת יעקב
ד/ג משנת ירושלים עמ' קכז
ד/ג נאות אפרים ח"א
ד/ג נועם חכ"א עמ' כב
ד/ג נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף טז ע"ג, מנחות דף קנ ע"ב
ד/ג נשמת חיים (תשסח) חו"מ ענינים סי' עה עמ' קכא
ד/ג עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' קכד
ד/ג עבודת לוי (לוין) סי' מו ס"ק ז
ד/ג עטרת צבי (דרבקין, תשמה) סי' יב
ד/ג עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' קט
ד/ג פרי אברהם אליעזר
ד/ג פרי האדמה ח"א
ד/ג צמח דוד (שלוניקי) ח"א דף נח ע"ד {שורפים מעצי המערכה}
ד/ג קדשי יהושע עמ' תשפב
ד/ג קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תרס {כ"מ}, תשסו
ד/ג קרית מלך
ד/ג רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' רעא {ר"ח הלוי}
ד/ג שיח ערב קדשים עמ' נד, שפז
ד/ג שלטי הגבורים עמ' רפז
ד/ג שלמי שמחה ח"א עמ' לד
ד/ג שם יוסף (מועטי)
ד/ג שמוש חכמים ג עמ' צא {משכו הבעלים}
ד/ג שמחת החג דף פד ע"ד
ד/ג שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' קמח
ד/ג שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' תקו
ד/ג שעורי הגרב"ד פסחים עמ' רעד, רעט
ד/ג שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' תיח
ד/ג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שה
ד/ג שעורי ר"א ליכטנשטין זבחים עמ' 216
ד/ג שערי טהר ח"ה שער ב סי' יד אות ב
ד/ג שפתי שושנים
ד/ג תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' נג-נד
ד/ד אור הישר [לח"מ הל' שגגות פ"ג ה"ח, אור הישר זבחים נט ע"א, לח"מ הל' מעה"ק פט"ו ה"ד]
ד/ד איש אמונים דף טו ע"ג {לח"מ}
ד/ד אמרי בינה (אוירבך) - בב"ח סי' יח ד"ה ועיין {לח"מ}
ד/ד אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' קעו
ד/ד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ד/ד בד קודש (פוברסקי) ח"א דף קח ע"ד {לח"מ}
ד/ד בדבר מלך ח"ה עמ' קעג
ד/ד בדבר מלך ח"י עמ' רצד
ד/ד בדבר מלך חי"ד עמ' רצז, שא
ד/ד בדי הארון (הכהן) עמ' 557
ד/ד בית אהרן (סוויאדישץ) דף ג ע"ג {לח"מ}
ד/ד בכור שאול (תשסט) עמ' צג
ד/ד בכור שאול (תשעד) עמ' קנב
ד/ד ברור הלכה יומא סד ע"א ציון ג
ד/ד ברור הלכה פסחים צו ע"ב ציון א {לח"מ}, צז ע"ב ציון ב
ד/ד ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' רמה
ד/ד גבורת יצחק (תשמח) דף צה
ד/ד גבורת יצחק (תשסו) עמ' צה-צו
ד/ד גחלי אש דף נג ע"א-ע"ב
ד/ד דבר שאול תמורה סי' נט אות ז
ד/ד הארת ירוחם קדושין ח"ב דף צב ע"ד
ד/ד המאיר לארץ [קרבן חגיגה סי"ו] {לח"מ}
ד/ד הר המלך ח"ז עמ' קמב
ד/ד וענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' מט
ד/ד וענפיה ארזי אל (תשסו) עמ' קנד
ד/ד זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' מב, קמד
ד/ד חזו"א על הרמב"ם
ד/ד חי' הגר"מ זמבה סי' ד
ד/ד חי' הראי"ה
ד/ד חי' הריצ"ד
ד/ד חיי נפש בראשית ח"ב עמ' רסג
ד/ד חקל יצחק (שו"ת) עמ' רמ
ד/ד חקל יצחק עה"ת עמ' תכא {נקבה}
ד/ד טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' קמח {לח"מ}
ד/ד יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' צב
ד/ד ידי משה (בוצק') הל' קר"פ סי' יד
ד/ד ימי שלמה
ד/ד יתר הבז (תשסח) עמ' פד
ד/ד כרם אברהם עמ' פב
ד/ד לב אריה (בראד, תשסד) עמ' שיד {לח"מ}
ד/ד לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ב אות א, ח
ד/ד לחם יהודה
ד/ד לקוטי סופר ח"א דף לח ע"ד
ד/ד מאור למלך קדושין עמ' צב
ד/ד מטה אפרים ח"ב
ד/ד מנחת חינוך ח"א עמ' מט
ד/ד מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' רנז {שעה"מ ד"ה ואולם}
ד/ד מעיני המים
ד/ד מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' ריח-ריט
ד/ד מקראי קדש (תשנג) עמ' רכ
ד/ד מראה אש ח"ב עמ' עא
ד/ד מראה כהן זבחים עמ' לח
ד/ד מרכבת יוסף דף לז ע"א וע"ד, לט ע"ב, מו ע"א {המפריש נקבה לפסחו}
ד/ד משנה יפה פסחים פ"ט מ"ז
ד/ד משנת ר' אהרן קדשים - סוגיות סי' יג ס"ק א, ט, טו
ד/ד נזר הקודש
ד/ד נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' יג
ד/ד סם חיי
ד/ד עבודת הזבח תמורה סי' יב ס"ק ז {לח"מ}
ד/ד ענפי ארז (זי') דף רכג ע"ג
ד/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רנח, כרך ב ח"א עמ' לח
ד/ד ערהשה"ע קדשים סי' צג אות כ
ד/ד פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' שטז
ד/ד קדשי יהושע עמ' אלף קעג-קעד, אלף קעו, אלף רל
ד/ד קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תרסז
ד/ד קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' קנד-קנו
ד/ד קרית מלך
ד/ד שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' עד
ד/ד שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' צב-צג
ד/ד שם יוסף (מועטי) ח"ב דף פ ע"ד {לח"מ}
ד/ד שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' רנה {לח"מ}
ד/ד שמות בארץ (תשנט) עמ' ריד
ד/ד שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' רג {לח"מ}
ד/ד שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' קסו
ד/ד שעורי ר' יחיאל מיכל זבחים פ"א אות קכ
ד/ד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' ריב
ד/ד שעורי ר"א ליכטנשטין זבחים עמ' 316
ד/ד שער המלך ח"ב עמ' רסט-רע
ד/ד שערי טהר ח"ג שער א סי' ב אות ה
ד/ד שפת אמת
ד/ה אור ליהודה (תשנט) עמ' רנ
ד/ה בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' סג {שעה"מ}
ד/ה בכור שאול (תשסט) עמ' צג
ד/ה בכור שאול (תשעד) עמ' קנב
ד/ה ברור הלכה פסחים צח ע"א ציון א
ד/ה דבר שאול שבועות סי' ז ס"ק ח
ד/ה דגל יהודה (בילו') עמ' פג
ד/ה הגהות רימ"א
ד/ה ואתה תחזה ח"ג
ד/ה כהונת רפאל עמ' מז {לח"מ}
ד/ה לב איש עמ' תצב
ד/ה מוריה גל' קפג עמ' סז
ד/ה מחנה חיים ח"ה עמ' קמא, קמג, קנא {שעה"מ}
ד/ה מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"א דף יג
ד/ה מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' מ
ד/ה מקראי קדש (תשנג) עמ' רכ
ד/ה מראה אש ח"ב עמ' סד, קכא
ד/ה משאת משה (חברוני) פסחים סי' קלב עמ' 404, 408
ד/ה משפטי שלמה (קרליץ) ח"ב סי' כז עמ' קלב {שעה"מ}
ד/ה נאות אפרים ח"א
ד/ה ס' החיים (קלוגר) עמ' תתצו {שעה"מ}
ד/ה עין יהודה עמ' רכח {שעה"מ}
ד/ה פניני רבנו הגרי"ז עמ' תרסז-תרסח {אבי עזרי}
ד/ה קהלות יעקב זבחים יב, בכורות טו
ד/ה קרבן ציון עמ' רח, רלו
ד/ה שער המלך
ד/ה שערי היכל יומא מערכה קנד הערה 21
ד/ה שרשי הים דף קפט ע"א
ד/ה תשובה שלמה יו"ד סי' ב
ד/ה תשובה שלמה יו"ד סי' ב דף כט ע"ג
ד/ו אבי עזרי ח"ג
ד/ו אבן האזל קדשים ח"ב דף קג ע"א
ד/ו אבני ציון ח"א סי' לט אות ג
ד/ו אור הישר [לח"מ ומל"מ ואבן האזל הל' עיוה"כ פ"ה הט"ו, לח"מ הל' תמורה רפ"ג]
ד/ו אור ליהודה (תשנט) עמ' רנא
ד/ו אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ה ס"ק מג, נ
ד/ו בדבר מלך חי"א עמ' כד
ד/ו בדבר מלך חי"ד עמ' רצז
ד/ו בחיר חיים
ד/ו בית המדרש
ד/ו בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' נז, עד
ד/ו בכור שאול (תשסט) עמ' צג-צד
ד/ו בכור שאול (תשעד) עמ' קנג
ד/ו בנין אריאל ח"א עמ' שנח-שנט
ד/ו בנין הלכה עמ' קסד
ד/ו ברור הלכה יומא סד ע"א אחרי ציון ה
ד/ו ברור הלכה פסחים צו ע"ב ציון א
ד/ו גבורת יצחק (תשמח) דף צו
ד/ו גבורת יצחק (תשסו) עמ' צו
ד/ו גחלי אש דף לה ע"ב, נג ע"ג
ד/ו דברי ירמיהו קידושין עמ' קלח
ד/ו דברי רבינו משולם (אשכנזי) עמ' רנט
ד/ו דברי תלמוד ח"א עמ' רז, רט
ד/ו הגהות רימ"א {כ"מ}
ד/ו היכל התורה (פינצוק) חוב' א עמ' טז
ד/ו המאור הגדול (יעבץ) עמ' רסד
ד/ו המאיר לארץ
ד/ו הר המלך ח"ז עמ' קמג
ד/ו הרועים בשושנים
ד/ו וענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' נג-נד {כ"מ}
ד/ו וענפיה ארזי אל (תשסו) עמ' קנט {כ"מ}
ד/ו זבח פסח (אייכנשטיין) סי' כ
ד/ו זבח שלמה ח"ג עמ' עז-עט, צב
ד/ו חדושים ובאורים (גרי') יומא ס"ד, תמורה סי' ה ס"ק יז-יח
ד/ו חזו"א על הרמב"ם
ד/ו חזון יחזקאל חולין פ"ב ה"ד, תמורה פ"ב ה"ב
ד/ו חזקה רבה או"ח הלכה לח
ד/ו חי' הראי"ה
ד/ו חי' הריצ"ד
ד/ו חי' חפץ חיים
ד/ו חי' ר"מ מאימראן פסחים עמ' שנד {איזה שירצה יקריב}
ד/ו חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' רב
ד/ו חי' רעק"א (פרדס)
ד/ו חכם צבי (תשעה) ח"א סי' מה ד"ה וראיתי
ד/ו חסדי דוד ח"ב עמ' תרי
ד/ו חקל יצחק עה"ת עמ' תכד {השני קרב שלמים}
ד/ו חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' סג עמ' רו
ד/ו יוסף חי
ד/ו ישועות מלכו (הגהות)
ד/ו כח מעשיו הגיד לעמו דף יד ע"ג-ע"ד
ד/ו כתר תורה (תשסז) עמ' קנט
ד/ו לב איש עמ' רלא, תצא
ד/ו לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ב אות ו
ד/ו לחמי תודה (הורביץ) דף לח ע"א {כ"מ בשם ר"י קורקוס}
ד/ו לקוטי שיחות חל"ז עמ' 147
ד/ו מאור למלך קדושין עמ' צב
ד/ו מוריה גל' קפג עמ' סז, גל' ריג עמ' נג {איזה שירצה}
ד/ו מוריה שנה ח גל' א (ר"ש חיימזון)
ד/ו מחנה חיים ח"ה עמ' קמב, קמה {כ"מ ולח"מ}
ד/ו מטה אהרן ר"ה עמ' יג
ד/ו מלבושי יו"ט ח"ב יו"ד סי' כז
ד/ו מלחמות יהודה דף כו ע"ג, מב ע"א, קמב ע"ב
ד/ו מעיני המים
ד/ו מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' רנג, רס
ד/ו מקדש דוד קונטרס בעניני קדשים סי' ג אות א-ב
ד/ו מקראי קדש (תשנג) עמ' רכ
ד/ו מראה אש ח"ב עמ' סח-סט, קז
ד/ו מראה הפנים מ"ש דף טו
ד/ו מרכבת המשנה מהדו"ק
ד/ו מרכבת יוסף דף לז ע"א {השני יקרב שלמים} וע"ב {אם המיר בזה הנמצא} וע"ד {יקרב שלמים}, לט ע"ב {יקרב שלמים}, מד ע"ב {יקרב שלמים}, מו ע"א {יקרב שלמים, אם המיר}, מז ע"ג-ע"ד {אם המיר}, מח ע"א-ע"ד {אם המיר}, מט ע"א {אם המיר}, קז ע"א-ע"ג {אין תמורתו קריבה, וכ"מ}
ד/ו משכן בצלאל ח"א סי' ז
ד/ו משנה הלכות ח"י סי' קסז
ד/ו משנת חיים ערכין עמ' תעג
ד/ו משנת ר' אהרן קדשים, תמורה סי' ג ס"ק יד
ד/ו משפטי הלוי ח"ב סי' יא אות כא עמ' רלו {איזה שירצה}
ד/ו נוכח השלחן (לבטון) דף ב ע"ד
ד/ו נזר הקדש (רזין) מנחות דף קלב ע"ג {ראב"ד}
ד/ו נר מצוה (ואלק) מצוות דף כו ע"ג {כ"מ - איזה שירצה יקריב}
ד/ו ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תי-תיג
ד/ו סם חיי
ד/ו עדות ביהוסף (אלמושנינו)
ד/ו עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' רלה {לח"מ}
ד/ו ענפי ארז (זי') דף א ע"א, ב ע"ג, פו ע"ד, קסו ע"א {כ"מ}, קצב ע"ג, רכ ע"ד, רלד ע"ד
ד/ו עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"א דף סה ע"א
ד/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רנח
ד/ו ערהשה"ע קדשים סי' רמ אות יד-טו
ד/ו פורת יוסף (שלופר) דף לט ע"ג
ד/ו פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' שיא-שיג, שטו
ד/ו פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' תתקפו
ד/ו פתח דבריך עמ' סו-סז
ד/ו פתחי שערים דף כא ע"ב
ד/ו צבי תפארת סי' ס
ד/ו קדשי יהושע עמ' אלף תה {מרכה"מ}
ד/ו קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' שסו
ד/ו קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תרעא, תשא
ד/ו קול דודי (תשף) (בקיצור)
ד/ו קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' קנו-קנז
ד/ו קרבן ציון עמ' לא, רז, רלו
ד/ו שיח ערב קדשים עמ' שפה
ד/ו שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' טז
ד/ו שלמי יוסף יומא ח"א עמ' תקנב, ח"ב עמ' מט
ד/ו שלמי שמחה ח"א עמ' כ-כא
ד/ו שמועת חיים יומא ח"ב עמ' ריד
ד/ו שמחת החג דף פג ע"ג, פד ע"א
ד/ו שמש מרפא עמ' קעה
ד/ו שעורי ר"א ליכטנשטין זבחים עמ' 286 {או"ש}
ד/ו שער המלך
ד/ו שער המלך ח"ב עמ' רסט, רעב, רעד
ד/ו שער יוסף - שו"ת דף כו ע"ג
ד/ו שערי היכל יומא מערכה קנב
ד/ו תולדות יצחק (הורוביץ) דף לג ע"ד, לד ע"א {אבד פסחו ומצאו אחרי שהפריש פסח אחר}
ד/ו תורה אור (שנגהי) עמ' מ
ד/ו תורה לשמה (תשעג) עמ' עא, רעד
ד/ו תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' רעב, רעח
ד/ז אמרי נפתלי ח"ב עמ' קיא
ד/ז אפיקי מגינים פסחים סי' עא {ר"ח הלוי}
ד/ז בדי הארון (הכהן) עמ' 536, 538
ד/ז ברור הלכה פסחים פט ע"א לפני ציון א
ד/ז התורה והתלמוד ח"ד עמ' 247 {ראב"ד}
ד/ז ואתה תחזה ח"ג
ד/ז חזו"א תמורה סי' לה ס"ק ט
ד/ז חנוכת הבית עמ' צג, קו, קט, קיא
ד/ז יד בנימין ר"ה עמ' מח {משך זמן אכילת מותר פסח}
ד/ז יד ישראל ח"ב
ד/ז מיטב הארץ עמ' 147
ד/ז מלחמות יהודה דף ה ע"א
ד/ז מרחשת ח"א סי' ז אות א, ח"ג סי' כד אות ג
ד/ז משוש הארץ עמ' קיט
ד/ז משנה הלכות ח"ג סי' רו
ד/ז סם חיי
ד/ז עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 547
ד/ז קדשי שעה (פישמן) עמ' קלד, קלז-קלח {מותר הפסח כשלמים}
ד/ז רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' רעב
ד/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' צג
ד/ז שושנת יעקב (רפפורט) עמ' פז
ד/ז שמוש חכמים ג עמ' צה {מותר פסח שלמים}
ד/ז שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' תצה
ד/ז שעורי ר"א ליכטנשטין זבחים עמ' 227
ד/ז שער המלך ח"ב עמ' רמד
ד/ח אבן האזל (הוספות סוף עבודה ח"ב)
ד/ח אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' צה אות ד
ד/ח אור הישר [מפרשים בהל' פסוה"מ פ"ו הי"ב-הי"ג]
ד/ח אמונת יהושע עמ' תקנז {נתערב בשלמים}
ד/ח אמרות שמואל עמ' עו
ד/ח באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' רה {או"ש}, ריט
ד/ח באר שרים ח"ב סי' לב אות ג
ד/ח בית המדרש
ד/ח בנין הלכה עמ' קסג, קסו-קסז
ד/ח ברור הלכה פסחים פט ע"א לפני ציון א {אור שמח}
ד/ח בריכת המלך עמ' קנח
ד/ח גור אריה יהודה (זמבא) עמ' מו
ד/ח גליונות אבני נזר
ד/ח היכל התורה (פינצוק) חוב' א עמ' טז
ד/ח ואתה תחזה ח"ג
ד/ח ויקן יוסף דף קמט ע"ב {מל"מ}
ד/ח חי' מרן הגרי"מ עמ' קנא-קנב
ד/ח חי' משנה פסחים עמ' שיז {או"ש}
ד/ח חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רל
ד/ח חי' רעק"א (פרדס)
ד/ח חנוכת הבית עמ' קו {כ"מ}
ד/ח חסד יצחק עמ' פא
ד/ח יד ישראל ח"ב
ד/ח יושב אהלים פ' בא דף מה ע"ג
ד/ח להורות נתן מועדים ח"ב עמ' רצח
ד/ח מוריה גל' קפט עמ' פ
ד/ח מלחמות יהודה דף כד ע"ב
ד/ח מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' שו
ד/ח מקדש דוד קונטרס בעניני קדשים סי' ה אות ג
ד/ח מרחשת ח"א סי' ז אות א, ח"ג סי' כד אות ד
ד/ח משנה הלכות ח"ג סי' רו
ד/ח נזיר אחיו (סאויצקי) עמ' קעה
ד/ח נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף יד ע"ב, טז ע"ג, מנחות דף קנ ע"ב
ד/ח נתיב אברהם ח"א עמ' עא {מביא בדמי היפה שבהן פסח}
ד/ח קדשי יהושע עמ' תשפט
ד/ח קדשי שעה (פישמן) עמ' קלט
ד/ח קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תרפא
ד/ח קרית מלך
ד/ח קרני ראם (ירמוש) עמ' עב
ד/ח שושנת יעקב (רפפורט) עמ' פז, פט
ד/ח שמחה לאיש (אלישר) דף צד ע"ב
ד/ח שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' תצה
ד/ח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' קלט {רמב"ם}, קמד {או"ש}
ד/ח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' רמז
ד/ח שער המלך ח"ב עמ' רמז, רסז
ד/ח שערי היכל זבחים עמ' תריד {יביא בהמה ויאמר - אין זה תמורה}
ד/ח שרשי הים דף קפט ע"ב
ד/ט אבי עזרי ח"ד
ד/ט אוצרות הרמב"ם
ד/ט אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 138
ד/ט אור ליהודה (תשנט) עמ' רמד, רנא-רנב
ד/ט אור עולם (בלומנפלד) דף לב ע"א, לג ע"ג {אין בע"ח נדחין}
ד/ט אמונת יהושע עמ' אלף תרסב
ד/ט אמרות שמואל עמ' עו
ד/ט אמרי זאב דף כו ע"ד, כז ע"ב {בע"ח לא נדחים}
ד/ט אשל אברהם (שפירא) עמ' נ
ד/ט בדבר מלך ח"ה עמ' קיז
ד/ט בדבר מלך חי"א עמ' ח
ד/ט בדבר מלך חי"ד עמ' רצו
ד/ט בדבר מלך חי"ז עמ' שפט {המפריש פסחו עד שלא נתגייר ונתגייר עד שלא נשתחרר ונשתחרר עד שלא הביא שתי שערות והביא וכו'}
ד/ט בית אהרן וישראל גל' פח עמ' כז {עד שלא השתחרר - דחוי}
ד/ט בית שערים יו"ד בהקדמה
ד/ט בכורי חיים ח"ה עמ' קסו-קסז
ד/ט בנין הלכה עמ' קסד
ד/ט ברכת הנצי"ב (תשל) עמ' נח {אין בע"ח נדחים}
ד/ט ברכת הנצי"ב (תשנז) עמ' עה {אין בע"ח נדחים}
ד/ט בשבילי העבודה עמ' קכז-קכח
ד/ט גבורת יצחק (תשמח) דף צז
ד/ט גבורת יצחק (תשסו) עמ' צז
ד/ט גדולי אריה עמ' קו
ד/ט גור אריה יהודה (זמבא) עמ' מ
ד/ט גליונות אבני נזר
ד/ט דרושי ר"מ מאימראן ח"א עמ' קצה
ד/ט הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' רח-רט, ריב {התגייר}
ד/ט הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' קסד
ד/ט חי' הגר"ח החדש עמ' עג
ד/ט חיל המלך, הסכמת רצ"פ פרנק, ותשובת ר"ח לוין
ד/ט חנוכת הבית עמ' צ, צח, קג-קד
ד/ט יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' ק
ד/ט יד ישראל ח"ב
ד/ט ידי משה (בוצק') הל' קר"פ סי' טו
ד/ט כבודה של תורה ח"ג עמ' ר, רב-רג
ד/ט כרם אברהם עמ' פ
ד/ט לב איש עמ' רכח, רלה, תצ
ד/ט לקוטי סופר ח"א דף לח ע"ד
ד/ט לקח טוב (תשפא) כלל ו אות קלה-קלו {המפריש פסחו עד שלא נתגייר ונתגייר הרי זה מקריבו לשם פסח שאין בעלי חיים נדחין מוכח שדיחוי חל בזמן הפטור}
ד/ט מאור למלך קדושין עמ' צב
ד/ט מועדים וזמנים ח"ג סי' רכד
ד/ט מלחמות יהודה דף מא ע"ד, סח ע"א
ד/ט מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף ח ע"א {כ"מ} וע"ג
ד/ט מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' צז
ד/ט מעין נצח ח"א סי' כג, לג, לו
ד/ט מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' רנח, רצו
ד/ט מקדש דוד קדשים קונ' ג ס"ק ב, קונ' ה ס"ק א
ד/ט מקדש דוד קונטרס בעניני קדשים סי' ג אות ב, סי' ה אות א
ד/ט מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"א דף סב, ח"ב דף לא, ועמ' 126
ד/ט מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' סו, קפו, ש-שא, שס
ד/ט מקראי קדש (תשנג) עמ' קב
ד/ט מראה אש ח"א עמ' ריב, ח"ב עמ' סב-סד
ד/ט משא יד ח"א עמ' כו {הפריש פסח והתגייר}
ד/ט משאת משה (חברוני) פסחים סי' קכה עמ' 384
ד/ט משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' שצו
ד/ט משיב דבר ח"א סי' יח
ד/ט משכן בצלאל ח"א סי' ב
ד/ט משנה יפה פסחים פ"ט מ"ז
ד/ט משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף כז {הפריש לפני שהתגייר}
ד/ט משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תקנד {שאין ב"ח נדחין}
ד/ט משנת יעקב
ד/ט משפט המלוכה עמ' שצה
ד/ט נחלת שמואל דף כח ע"ד
ד/ט ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' קנו, רפח
ד/ט עבודת לוי (לוין) סי' יט
ד/ט ענבי פתחיה עמ' 310
ד/ט ענפי ארז (זי') דף פו ע"ג
ד/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רנט
ד/ט קדשי יהושע עמ' אלף שלט
ד/ט קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' רל
ד/ט קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תשכא
ד/ט קול צופיך עמ' תק
ד/ט קצו {הפריש לפני שהביא שתי שערות}
ד/ט שיח ערב קדשים עמ' קס
ד/ט שלמי יוסף מנחות עמ' שע
ד/ט שם יוסף (מועטי) ח"ב דף פ ע"ד
ד/ט שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' תו
ד/ט שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' קסב
ד/ט שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' תכב
ד/ט שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רנט
ד/ט שערי טהר ח"ב שער ד סי' טו אות ב, סי' לג אות ד, ח"ג שער א סי' ג אות ג, ח"ה שער א סי' ב אות א, ח"ח סי' נד אות ב
ד/ט תורת הקדש ח"א עמ' קעא, ח"ב עמ' קמה, ח"ג עמ' טז, מ, צט
ד/ט תשובה שלמה יו"ד סי' ב דף כט ע"ב {אין בע"ח נדחים}
ד/י אור הישר [כ"מ הל' איסו"מ פ"ד הט"ו]
ד/י אור ליהודה (תשנט) עמ' רנב-רנג
ד/י אור ליהודה (תשנט) קונ' שערי עיון עמ' יא {מינוי בחגיגה}
ד/י אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' לח
ד/י אמרי בינה (אוירבך) - פסח סי' ב ד"ה וקצת
ד/י אפיקי מגינים פסחים סי' עג
ד/י בד קודש (פוברסקי) ח"א דף פה ע"ד {או"ש}
ד/י בדבר מלך ח"ג כאן, ועמ' נב, ח"ה עמ' קיג, קמז, רס
ד/י בכור שאול (תשסט) עמ' צד-צה
ד/י בכור שאול (תשעד) עמ' קנג-קנה
ד/י ברור הלכה פסחים פט ע"ב ציון ה
ד/י בריכת המלך עמ' קמח
ד/י גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קסא
ד/י המאיר לארץ [חכם צבי סי' קיג]
ד/י ואתה תחזה ח"ג
ד/י זכר יצחק (תשן) עמ' רלג
ד/י חי' הראי"ה
ד/י חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף פו
ד/י חי' ר"מ מאימראן פסחים עמ' שלד {ממנה אחרים על פסחו}
ד/י חכם צבי (תשעה) ח"א סי' קיג ד"ה כתב
ד/י חכמת גרשון עמ' רעז
ד/י יברך ישראל זבחים עמ' לה {יביא המותר שלמים}
ד/י יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רי, ריג
ד/י יוסף לקח כרך א ח"א עמ' ריא {יביא המותר שלמים}
ד/י יטב לב דף סא ע"ג
ד/י יטב פנים ח"ב דף צו
ד/י כח מעשיו הגיד לעמו - דרוש טו (דרוש ב לשבת הגדול) דף מ ע"א
ד/י כח מעשיו הגיד לעמו דף מ ע"א
ד/י מילי דמרדכי
ד/י מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רז ע"ד
ד/י מעין נצח ח"א סי' כח
ד/י מעין נצח ח"ב סי' צח
ד/י מראה אש ח"ב עמ' נא-נג, עב, עד, עו
ד/י משנת חיים פסחים ח"ב עמ' שב
ד/י משנת יעקב
ד/י סם חיי
ד/י ספיקא דרבנן עמ' נט
ד/י קדשי יהושע עמ' אלף קצו
ד/י קובץ ביאורים (שפירא) נזיקין עמ' סו
ד/י קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תקח
ד/י קרית מלך
ד/י שמועות דוד עמ' קלז
ד/י שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' קלח
ד/יא אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' קיז
ד/יא אור יעקב פסחים דף עא ע"א
ד/יא בדבר מלך ח"ה עמ' קמז, רס, רע
ד/יא בדבר מלך חי"א עמ' פט
ד/יא בדרך המלך עמ' קפה
ד/יא בכור שאול (תשסט) עמ' צה
ד/יא בכור שאול (תשעד) עמ' קנה
ד/יא בני דוד
ד/יא בני שמואל
ד/יא ברור הלכה פסחים פט ע"ב ציון ה
ד/יא דברי חיים (שו"ת) ח"א או"ח סי' כט
ד/יא התעוררות תשובה (תשנב) ח"א עמ' רעג
ד/יא ואתה תחזה ח"ג
ד/יא חי' חפץ חיים
ד/יא חכם צבי (תשעה) ח"א סי' קיג ד"ה כתב
ד/יא ימי שלמה
ד/יא ישועות מלכו (הגהות)
ד/יא מלבושי יו"ט ח"ב חו"מ סי' א
ד/יא מעין נצח ח"א סי' כו, לה
ד/יא מעיני המים
ד/יא מראה אש ח"ב עמ' נג, עב, עד-עו
ד/יא מרכבת המשנה מהדו"ק
ד/יא משנת אליעזר (רבינ') עמ' לח
ד/יא נאם דוד
ד/יא שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' נז אות י {למנותן עמו במצה}
ד/יא שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' רלג
ד/יא שמועות דוד עמ' קלז
ד/יא שער יהודה
ד/יא שערי זיו ח"ג דף יז ע"ג
ד/יא תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' מ


ה/523 הלכות קרבן פסח פרק ה *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ה/רה"פ בדרך המלך
ה/רה"פ דבר בעתו (טיקטין)
ה/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ה/רה"פ הר המוריה (שץ)
ה/רה"פ הרמב"ם המדויק
ה/רה"פ חי' הראי"ה
ה/רה"פ חסד לאברהם
ה/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ה/רה"פ מלכי בקדש (מלכי)
ה/רה"פ מעשה רקח
ה/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ה/רה"פ מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' קפח
ה/רה"פ פי' ר"י קאפח
ה/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ה/רה"פ צפנת פענח
ה/רה"פ רמב"ם המאיר
ה/רה"פ רמב"ם הערוך
ה/רה"פ רמב"ם לעם
ה/רה"פ שם טוב
ה/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ה/א אבי עזרי ח"ה
ה/א אבני נזר או"ח סי' שכא אות ט
ה/א אבני נזר יו"ד סי' רעח אות ז
ה/א אהלי יהודה (הכהן) דף יג ע"ג
ה/א אור יעקב פסחים דף 200
ה/א אור ליהודה (תשנט) עמ' רלב, רמ
ה/א אמונת עתיך גל' 124 עמ' 37
ה/א אמרות שמואל עמ' קסו-קסז
ה/א אמת ליעקב מועד עמ' רצד {לחודש השני - לא כתב "אייר"}, רצה {חייב כרת אם לא הקריב בשני}
ה/א אמת ליעקב מקרא עמ' רמא
ה/א אעירה שחר (זעפרני) עמ' ריט, רכא
ה/א באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' רכא
ה/א בדבר מלך ח"ה עמ' רסד
ה/א בזך לבונה עמ' קיט
ה/א בית אהרן וישראל גל' לד עמ' קלא
ה/א בית אהרן וישראל גל' פח עמ' קכד {אם היה בדרך רחוקה גם בפסח שני}
ה/א בית יהודה (פלאצקי) דף י ע"ב
ה/א בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תעח הערה ד
ה/א במלכות היהדות עמ' 24
ה/א בנין ציון (עטלינגר) ח"ג סי' קלח
ה/א ברור הלכה חגיגה ט ע"א ציון ד פסקה ב
ה/א ברור הלכה פסחים צב ע"ב ציון ב, צג ע"א ציון ד
ה/א ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' קכב
ה/א גבורת יצחק חגיגה עמ' קעט
ה/א גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' פט
ה/א גור אריה יהודה (זמבא) עמ' נג
ה/א גליונות אבני נזר
ה/א דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שלה
ה/א דגל ראובן ח"ב סי' כד
ה/א האיר ממזרח פסחים סי' כא אות טז {מי שהיה טמא "בשעת שחיטת הפסח" וכו' אם יש לדקדק דעיקר זמן החיוב הוא זמן השחיטה ולא האכילה}
ה/א התעוררות תשובה (תשנב) ח"א עמ' רפג
ה/א ואתה תחזה ח"ג
ה/א ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ו עמ' קיב
ה/א זבח פסח (אייכנשטיין) סי' כא
ה/א חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' פג, שמו-שמז
ה/א חזון לימים ח"א עמ' שכו, שכט
ה/א חלק יעקב (אביגדור), מכתבי תהלה עמ' 34, 29
ה/א טעם לשבח
ה/א ידי משה (בוצק') הל' קר"פ סי' טז
ה/א יחי ראובן (נאוי) עמ' כח
ה/א כבוד חכמים - עטרת פז עמ' רסג
ה/א כבוד יו"ט
ה/א כתר המלך
ה/א לקוטי סופר ח"א דף לח ע"ב
ה/א לקוטי שיחות חי"ז עמ' 105, חי"ח עמ' 117, סיון תשדם הערה 17
ה/א לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 75, חכ"ח עמ' 78
ה/א לקוטי שיחות חל"ג עמ' 60
ה/א מאור יעקב דף א ע"ד, ג ע"א, ד ע"א, ו ע"א
ה/א מועדים וזמנים ח"א סי' ג
ה/א מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קפד ע"ג
ה/א מנחת אלימלך עמ' קלא
ה/א מנחת בנימין סי' נו
ה/א מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' תנח
ה/א מנחת חינוך ח"ג עמ' סט
ה/א מנחת עני (זינצהיים) ח"ב ע' גרים
ה/א מעין נצח ח"א סי' כב
ה/א מראה אש ח"ב עמ' קיד
ה/א מראה הפנים חגיגה דף ב
ה/א מרכבת יוסף דף סח ע"ב {בשעת שחיטה}
ה/א משאת משה (חברוני) פסחים סי' קלה עמ' רח
ה/א משנת יעקב
ה/א סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ב עמ' רסג, רע
ה/א ספרי דבי רב ח"א עמ' שג
ה/א עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' יד, קעט
ה/א פני משה (שלז')
ה/א פרשת הכסף דף א ע"ג {כ"מ}
ה/א צידה ברוך דרוש א
ה/א צרור החיים (חייקא)
ה/א קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תתו, תתטז
ה/א קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' מא, מה
ה/א קרית מלך
ה/א רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' צה
ה/א שאגת אריה סי' סה
ה/א שארית נתן (פולק) דף סח ע"א {רגל בפ"ע}
ה/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ו קונטרס הקדשים סי' ט אות ג {רגל בפ"ע}
ה/א שבט סופר (תשמו) עמ' נ-נא
ה/א שו"ת מהר"ם די בוטון סי' סד
ה/א שושנת העמקים (תאומים) עמ' עו
ה/א שחר אורך עמ' צב {אינו תשלומין דראשון}
ה/א שם דרך פסחים עמ' קצב-קצו
ה/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 197
ה/א תורת האוהל (תשנג) עמ' תמה
ה/א תורת הלוי עמ' קכט
ה/א תורת ירוחם ח"א דף ל ע"ב
ה/ב אבן האזל (הוספות סוף עבודה ח"ב)
ה/ב אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' סו, ח"ח עמ' קנ
ה/ב אבן ציון עמ' ריא
ה/ב אבני נזר או"ח סי' שכא אות ט
ה/ב אבני נזר יו"ד סי' רעח אות ז
ה/ב אגודות אזוב מדברי דף קז ע"ד-קח ע"א {מרכה"מ}
ה/ב אגרות משה או"ח ח"א סי' קפ
ה/ב אהל יוסף (מולכו) דף צה ע"ב
ה/ב אהלי אהרן ח"ב סי' מז
ה/ב אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' קצה
ה/ב אור דוד עמ' נו
ה/ב אור הישר [המאיר לעולם סי' י, תורת האוהל (תשח) דף קיב ע"א, לח"מ הל' שגגות פ"א ה"ב, זכר יצחק (תשח) סי' סד]
ה/ב אור יעקב פסחים דף 197
ה/ב אור ליהודה (תשנט) עמ' רלב-רלג, רלה, רמ
ה/ב אור שמח
ה/ב איש מבין ח"ב דף נו ע"ד
ה/ב אמונת עתיך גל' 124 עמ' 37
ה/ב אמרי דוד (שליסל) דף יב ע"ב
ה/ב אמרי יושר פסחים סי' כ ס"ק ב, ט {לח"מ}, י
ה/ב אמרי נועם מועדים ליום ו דפסח סי' א
ה/ב אמרי נפתלי ח"ב עמ' סג
ה/ב אמת ליעקב מועד עמ' רצד-רצה
ה/ב אנצי"ת ע' אונס (א) הע' 160
ה/ב אעירה שחר (זעפרני) עמ' רכ-רכא
ה/ב באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' רד
ה/ב באר ראי עמ' קיח
ה/ב באר שרים (שולמן) עמ' קה, קפב
ה/ב בדבר מלך ח"ה עמ' קנו, רסד
ה/ב בדבר מלך ח"י עמ' רעג
ה/ב בזך לבונה עמ' קיט-קכ
ה/ב בית אהרן וישראל גל' לד עמ' קלא
ה/ב בית אפרים יו"ד (תרמד) דף לא ע"א
ה/ב בית המדרש
ה/ב ביתאל ח"א דף יז ע"ד
ה/ב בכורי אביב (ביק) דף קצז
ה/ב בני שמואל
ה/ב בצל החכמה (חזות) עמ' 189, 200 {כ"מ}, 201
ה/ב ברור הלכה חגיגה כה ע"ב ציון ט פסקה ג {השמיט מן המודיעים ולחוץ}
ה/ב ברור הלכה פסחים פג ע"א ציון א, פח ע"ב ציון ט, צב ע"ב ציון ב, צג ע"א ציון ד
ה/ב ברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' קלד
ה/ב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' קכא
ה/ב בתורתו יהגה ח"א עמ' קעד
ה/ב גבורת יצחק חגיגה עמ' קעח
ה/ב גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' פז-צא
ה/ב גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קעב
ה/ב גוילי אפרים עמ' נו
ה/ב גליונות אבני נזר
ה/ב דבר אברהם ח"ב סי' ד אות ד
ה/ב דבר אליהו (מיליקובסקי) דרוש לח עמ' שטו
ה/ב דברי אור ח"ד עמ' ריז
ה/ב דברי סופרים (רזין) דף ה ע"ב-ע"ג, ו ע"א-ע"ב
ה/ב דורש לציון (תקצד) דרוש ג
ה/ב דורש לציון (תשנה) עמ' כד
ה/ב דינא דחיי ח"א דף טו ע"ד
ה/ב דעת משה (פרידמן) סי' יח
ה/ב דרכי יושר (שרף) ח"א עמ' קלד {לח"מ}
ה/ב הדר איתמר עמ' מ {נאנס}
ה/ב הדרת מלך (זילברברג) דף מה ע"ג-ע"ד {הזיד בראשון והקריב בשני}, מו ע"א-ע"ב {ראב"ד - למה פסק כרבי, וכ"מ}
ה/ב הלכה פסוקה ח"ב סי' כה הערה 144 {ראב"ד}, 145 {כ"מ}
ה/ב המאור הגדול (יעבץ) עמ' רסד
ה/ב המאיר לארץ [ברכת הזבח סוף מנחות, צל"ח פסחים סב]
ה/ב המדות לחקר ההלכה מדה יד אות ח
ה/ב הר המלך ח"ג עמ' שכא-שכג
ה/ב הרועים בשושנים
ה/ב ואתה תחזה ח"ג
ה/ב וגר זאב עמ' קמה-קמו, קמט-קנב
ה/ב זוהר הרקיע (תשסד) עמ' 106
ה/ב זכור לאברהם (יפהן) עמ' פה-פו
ה/ב זכר יצחק (תשן) עמ' רכא
ה/ב זכרון ישעיהו דף לא ע"ב-ע"ג
ה/ב זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 195, 189
ה/ב חד וחלק ח"א דף ד ע"א, ו ע"ב, ח ע"א
ה/ב חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' שמו
ה/ב חזו"א או"ח סי' יג ס"ק ב, זבחים סי' ד ס"ק טז
ה/ב חזון לימים ח"א עמ' שכט
ה/ב חי' הגאון אדר"ת עמ' קמח {כ"מ - פסק כרבי נגד חבריו}
ה/ב חי' הגרז"ס קדשים עמ' יג
ה/ב חי' הריצ"ד
ה/ב חי' חפץ חיים
ה/ב חי' מהרי"א צטרון עמ' קסד
ה/ב חי' ר' חיים הלוי דף סח
ה/ב חי' ר"מ מאימראן פסחים עמ' שמג-שמד
ה/ב חי' רעק"א (פרדס)
ה/ב חמדת ישראל ח"א דף ד ע"א, קלט ע"ג
ה/ב חסדי דוד ח"ה עמ' תקיח
ה/ב חק נתן דף רכז ע"ד
ה/ב טעם לשבח
ה/ב יד איתן
ה/ב יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' קב, קז
ה/ב יוסף חי [עי' חידושי לחגיגה ט]
ה/ב יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' רד
ה/ב ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תנז
ה/ב ישועות עוזו עמ' 62 {ראב"ד}
ה/ב יתר הבז (תקמז) (השמטות דף סד)
ה/ב יתר הבז (תשסח) עמ' קסו
ה/ב כבוד חכמים - עטרת פז עמ' רסג
ה/ב כיצד מזמנין ח"ב סי' ג בהערה
ה/ב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקנה {הזיד בראשון}
ה/ב כלי טהור עמ' רסד, רסט, רעג
ה/ב כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר מערכה כב אות יח
ה/ב כתר כהונה במדבר מערכה כג אות ח
ה/ב לב איש עמ' רכו, רכח
ה/ב לב מבין
ה/ב לבני בנימין דף יד ע"ב {חייב כרת רק אם לא הקריב גם בשני}
ה/ב למודי ה' (תשפא) עמ' תקמט
ה/ב לקוטי סופר ח"א דף לח ע"ב-ע"ג, לט ע"ב, מז ע"ב {ראב"ד}
ה/ב לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 75
ה/ב מאיר נתיבים עמ' 273
ה/ב מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' קסא
ה/ב מועדי ה' (נתנזון) חנוכה עמ' מא
ה/ב מועדים וזמנים ח"ג סי' רל
ה/ב מלכי בקדש (מלכי) דף קנו ע"ד {כ"מ}
ה/ב מנחה חדשה (פאפרש) ח"א בראשית דף ז ע"ג {ראב"ד}, שמות דף לא ע"א וע"ג
ה/ב מנחם שלמה סי' יז, קג
ה/ב מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' ר {כרבי}
ה/ב מנחת בצלאל (תשלז) עמ' כא
ה/ב מנחת חינוך ח"א עמ' יד, לז, לט, ח"ג עמ' כד, סט-ע
ה/ב מנחת עני (זינצהיים) ח"ב ע' רבים משני טעמים
ה/ב מעדני מלך (תשמח) עמ' רטו {הזיד בפסח ראשון ושגג בשני חייב כרת}
ה/ב מעין גנים (מזרחי) דף כא ע"א
ה/ב מעין החכמה עמ' ריא
ה/ב מעשה איש דף צה ע"א
ה/ב מפענח צפונות עמ' 102
ה/ב מקום דוד [מגיד משנה (פירוש על משנת חסידים) בהקדמה, בית אברהם דף קמג ע"ג]
ה/ב מקראי קדש (תפט) דף קלא ע"ב
ה/ב מקראי קדש (תשנג) עמ' עד {כ"מ}, שלז
ה/ב מראה אש ח"ב עמ' קיד
ה/ב מראה כהן זבחים עמ' קסג
ה/ב מרכבת המשנה מהדו"ק
ה/ב מרכבת יוסף דף ל ע"ד {חייב כרת על הראשון ועל השני}, סה ע"ב {תשלומין בשני}
ה/ב מרפא לנפש חי' סוגיות סי' ב אות ג {פטור מכרת}
ה/ב משאת משה (חברוני) פסחים סי' קלג עמ' 410
ה/ב משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' רסח
ה/ב נודע ביהודה השלם חו"מ עמ' צ {ראב"ד}
ה/ב נודע ביהודה תנינא או"ח סי' פט, חו"מ סי' ג
ה/ב נועם חכ"ג עמ' כד {כ"מ - כרבי מחברו}
ה/ב נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף לג ע"ב
ה/ב נמוקי חיים עמ' רסט
ה/ב נר מצוה (ואלק) מצוות דף כג ע"ב {כרבי שחייב כרת על הראשון והשני}, כד ע"ב {הזיד בראשון ועשה בשני}
ה/ב ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' קמא {כ"מ}
ה/ב סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' נב
ה/ב סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ב עמ' רסג, רע
ה/ב סהמ"צ לרס"ג ח"א דף רמ ע"ג, רמה ע"ד
ה/ב סם חיי
ה/ב ספרי הפרדס ח"ב עמ' סה, סח, עט
ה/ב עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' קלו {מרכה"מ}, קנב {ראב"ד}
ה/ב עללת הבציר דף מח ע"ד, מט ע"א וע"ד
ה/ב עמק הנצי"ב פ' בהעלותך פסקא יא עמ' ריז
ה/ב עמק יהושע (שפירא) סי' יג עמ' עא במהד' תרפה
ה/ב עמק יהושע ח"א דף סו
ה/ב ענפי ארז (זי') דף קמה ע"ד
ה/ב עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף ה ע"ג
ה/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' לז, ח"ב עמ' קעח
ה/ב פאר הלכה פסחים עמ' רע
ה/ב פני המלך (שטרן)
ה/ב פני משה (שלז')
ה/ב פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' רכב
ה/ב קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תקב, תשעה, תתלט, תתמא
ה/ב קובץ השמיטה עמ' קטז
ה/ב קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' רלב
ה/ב קול דודי (תשף) (בקיצור)
ה/ב קול דודי כריתות סי' טז
ה/ב קרן הצבי מצוה קטז אות ב, מצוה קכו אות א
ה/ב קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' ע
ה/ב רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' צח
ה/ב רשימות שעורים (קלמנסון) פסחים סי' ה
ה/ב רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' צח
ה/ב שאגת אריה סי' יז
ה/ב שארית נתן (לוברט)
ה/ב שבט סופר (תשמו) עמ' נא
ה/ב שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' נד
ה/ב שו"ת מהר"ם די בוטון סי' סד
ה/ב שו"ת מהרא"י מזינקוויץ עמ' שמ
ה/ב שושנת העמקים (תאומים) עמ' צב
ה/ב שחר אורך עמ' פ, פב, פז, צא
ה/ב שלום ירושלים עמ' קיד {כ"מ}
ה/ב שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' תקכג
ה/ב שם דרך פסחים עמ' קצ, קצב-קצו
ה/ב שם טוב - השלמה
ה/ב שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' א
ה/ב שמועות דוד עמ' קלז
ה/ב שמחה לאיש (אלישר) דף צד ע"ג
ה/ב שמלה שניה דף ט ע"א
ה/ב שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' רנו
ה/ב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' קז
ה/ב שערי יצחק (תשיז) עמ' מא
ה/ב שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 195, 197
ה/ב שערי ישר שער א סי' יב {בחילוק בן אנוס לטמא}
ה/ב שערי ישר שער א פי"ב אות ב
ה/ב שפת אמת
ה/ב שרשי הים דף קע ע"א
ה/ב תהלה לדוד (מן) או"ח סי' טז
ה/ב תהלה לדוד (מן) קדשים סי' נד ס"ק ו
ה/ב תורה תמימה במדבר פ' ט אות לד
ה/ב תורת האוהל (תשנג) עמ' רמט, תמה-תמט, תנא
ה/ב תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' רסא
ה/ב תורת ירוחם ח"ב דף סד ע"ג
ה/ב תנופת זהב עמ' 121
ה/ב תפארת ציון (ריבקין) סי' ז אות לא הערה 11 עמ' קכו {הזיד בראשון ועשה בשני}
ה/ב תשובה מאהבה ח"ב דף לד ע"ב
ה/ג אבי עזרי ח"א
ה/ג אור הנר (ראטה) עמ' 69
ה/ג אמרי חיים (שיינברג) עמ' 44
ה/ג אעירה שחר (זעפרני) עמ' רכ
ה/ג באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' קלו
ה/ג בד קודש (פוברסקי) ח"א דף קא ע"א
ה/ג בית אהרן וישראל גל' מה עמ' לא
ה/ג ברור הלכה פסחים צב ע"ב ציון ד
ה/ג גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' סח
ה/ג גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' ריט
ה/ג גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קסח
ה/ג גחלי אש דף לה ע"א
ה/ג גליונות אבני נזר
ה/ג דרשות ר"י מסלוצק עמ' קפח
ה/ג הרמב"ם והלכותיו
ה/ג וגר זאב עמ' לח
ה/ג זכר יצחק (תשח) עמ' רט
ה/ג חזו"א זבחים סי' ד ס"ק טז
ה/ג חי' הריצ"ד
ה/ג חי' ר"י באב"ד
ה/ג טל חיים (סגל) עמ' מה
ה/ג טעם לשבח
ה/ג ידי משה (בוצק') הל' קר"פ סי' טז
ה/ג יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' רג
ה/ג ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תנז
ה/ג ימין משה
ה/ג יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' סז {כ"מ}
ה/ג כבוד חכמים - עטרת פז עמ' רסג-רסד
ה/ג לקח טוב (תשפא) כלל ו אות מט {מי שהיה בדרך רחוקה וזרקו עליו לא הורצה כטמא דרך רחוקה פסול הוא כשאר פסולים}
ה/ג מטה אהרן ר"ה עמ' קיג, קנד
ה/ג מילי דמרדכי
ה/ג מנחת בצלאל (תשלז) עמ' צט
ה/ג מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' שפב
ה/ג מנחת חינוך ח"ג עמ' סט, עא
ה/ג מעיני התורה ח"א עמ' קא
ה/ג מראה אש ח"ב עמ' קכה
ה/ג משנת פקוח נפש סי' מ אות י
ה/ג סתרי ומגיני (תשכג) עמ' נז
ה/ג פני המלך (שטרן)
ה/ג צלח רכב עמ' שט
ה/ג קרן פני משה ח"א עמ' קסה
ה/ג רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' קא
ה/ג רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' צח
ה/ג שאגת אריה סי' יז
ה/ג שנתון מועצת רבני ישראל הצעיר בישראל ח"א עמ' סה {על השובע}
ה/ג שער המלך ח"ב עמ' רעז
ה/ג שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 198
ה/ג תורת האוהל (תשנג) עמ' תמז
ה/ד אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קמג
ה/ד אגודות אזוב מדברי דף קז ע"ד
ה/ד אור הישר [תורת האוהל (תשח) דף קיד ע"ב]
ה/ד אור יעקב פסחים דף 197, 200
ה/ד אור ליהודה (תשנט) עמ' רלד-רלה, רמ, רנג
ה/ד אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' שנג
ה/ד בדבר מלך ח"ה עמ' קסז, ח"ו עמ' קסח
ה/ד בית אהרן וישראל גל' מז עמ' קיח
ה/ד בית שערים או"ח סי' שסט
ה/ד ביתאל ח"א דף כג ע"א
ה/ד ברכת אהרן מאמר רסז אות ב
ה/ד ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' י אות יא
ה/ד ברכת מרדכי פסחים עמ' רכו
ה/ד גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קסח
ה/ד דברות משה גיטין עמ' תקלה
ה/ד דעת משה (פרידמן) סי' יט
ה/ד האיר ממזרח פסחים סי' כא אות טז {עד שעבר זמן הקרבן - אם יש לדקדק לזמן החיוב הוא זמן השחיטה ולא זמן האכילה}
ה/ד הר המלך ח"ח עמ' שסו
ה/ד חזו"א זבחים סי' ד ס"ק ו
ה/ד חזו"א על הרמב"ם
ה/ד חיי נפש ח"ג עמ' רפח
ה/ד טעם לשבח
ה/ד ידבר שלום ח"ב עמ' קמה
ה/ד יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' רד
ה/ד כלי טהור עמ' רנז, רסט
ה/ד לקוטי סופר ח"א דף מא ע"ב, מח ע"א
ה/ד מאור החיים עמ' לט
ה/ד מגילת ספר לאוין דף קנח ע"ג
ה/ד מוריה גל' קצט עמ' מח
ה/ד מוריה ד גל' א (ר"י זוסמנוביץ)
ה/ד מי באר (אופנהיימר) דף נא ע"ד
ה/ד מנחת חינוך ח"א עמ' לז, ח"ג עמ' ע
ה/ד מצווה ועושה ח"ב עמ' תקע, תקצ
ה/ד משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' רצא
ה/ד משנת יעקב
ה/ד נודע ביהודה תנינא או"ח סי' פט
ה/ד נחל הברית ח"ב עמ' קסב
ה/ד נמוקי חיים עמ' רסט
ה/ד עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' שפב
ה/ד צמח מנחם דף יא ע"ב
ה/ד קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תרס, תשצז, ח"ב עמ' תתיא
ה/ד קרן הצבי מצוה קטז אות ח
ה/ד קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' ע
ה/ד שם דרך פסחים עמ' קצ
ה/ד שערי טהר ח"ה שער ב סי' יב אות ח
ה/ד שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 197
ה/ד שערי שאול פסחים עמ' קסה
ה/ד תורה אור (שנגהי) עמ' לב
ה/ד תורת האוהל (תשנג) עמ' תנד
ה/ד תפארת נתן עמ' יב
ה/ה אבן ישראל (פישר) ח"ח עמ' קמט
ה/ה אבני ציון ח"ב סי' מא אות ג
ה/ה אגרות הגרי"ד עמ' מה-מו
ה/ה אגרות משה יו"ד ח"ג עמ' שמה
ה/ה אהבת אברהם עמ' כ {מילת בניו}
ה/ה אהל חייא עמ' תעו
ה/ה אוהב מישרים עמ' קפה {טבילת אמהותיו מעכבת}
ה/ה אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' תנ {טבילת אמהותיו}
ה/ה אור ליהודה (תשנט) עמ' רד {טבילת שפחותיו}, רז {טבילת עבד}
ה/ה אור לישרים (שולמן) עמ' קלז {טבילת אמהותיו}
ה/ה אור עולם (שניאורסון) עמ' 847
ה/ה אור שמח
ה/ה אות היא לעולם ח"ב דף צו ע"ג
ה/ה איש אמונים דף טו ע"ב
ה/ה אמרי דוד (שליסל) דף טז ע"ג
ה/ה אמת ליעקב מועד עמ' כה
ה/ה ארזא דבי רב יבמות עמ' סא {הקרבן פסול}, סג {טבילת אמהותיו}
ה/ה אריה ליש עמ' קט
ה/ה אשר למלך
ה/ה באר מרים פ"ח ה"ג אות א
ה/ה באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' רלב-רלג
ה/ה בד קודש (פוברסקי) ח"א דף עח ע"א, ח"ג דף יז ע"א-ע"ד
ה/ה בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' קט
ה/ה בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' קיב
ה/ה בדבר מלך ח"ה עמ' קנ, רסה
ה/ה בדרך המלך עמ' קו
ה/ה בים דרך עמ' לט
ה/ה בית אהרן וישראל גל' מב עמ' מד
ה/ה בית גמליאל ח"א עמ' מא
ה/ה ביתאל ח"א דף יז ע"ד
ה/ה בכורי אליהו עמ' לז-לט
ה/ה בן אשר סי' מט אות ג, ה-ז, הערה ג
ה/ה בני יששכר (תשמג) ח"א דף פג ע"ג, צח ע"ב
ה/ה בני יששכר (תשסח) ח"א עמ' שה, שנט
ה/ה בני יששכר (תשעז) ח"א עמ' קצז, קצח {כ"מ}, רלא
ה/ה ברית הלוי השלם
ה/ה ברכת מרדכי יבמות עמ' שלג, שלו
ה/ה ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' רס
ה/ה גבורת יצחק (תשמח) דף נב
ה/ה גבורת יצחק (תשסו) עמ' מד, מז
ה/ה גדולי אריה עמ' קז
ה/ה גוילין נצולין עמ' יט
ה/ה גור אריה בראשית פ' יז הע' 99
ה/ה גור אריה יהודה (זמבא) עמ' נב, קסח
ה/ה דברות משה כתובות עמ' צח
ה/ה דברי הגות והערכה עמ' 44
ה/ה דברי מנחם (כשר) (שלש פעמים)
ה/ה דגל יהודה (קמינר) עמ' כט
ה/ה דגל ראובן ח"ב סי' כד, ח"ג סי' לז
ה/ה דור דורים עמ' תיא
ה/ה דור רביעי ח"ב עמ' פז
ה/ה המאיר לארץ
ה/ה הרמב"ם והלכותיו
ה/ה הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קב-קג
ה/ה וגר זאב עמ' עה {מילת בן גדול אינה מוטלת על האב}
ה/ה וכתורה יעשה ח"א דף ב ע"ב {בן ערל מעכב את אביו מלאכול}
ה/ה וענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' סב
ה/ה וענפיה ארזי אל (תשסו) עמ' קסט
ה/ה זכרון יהודה (מונק) דף פב ע"א {ערל שמתו אחיו מחמת חולי}
ה/ה זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 108
ה/ה זמנים לששון עמ' צט
ה/ה חוקת הפסח
ה/ה חזון לימים ח"א עמ' שג, שו
ה/ה חי' הגר"ח החדש עמ' עז, עט, תמו
ה/ה חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' קלט, ח"ב עמ' קכט
ה/ה חלקת יואב מהדו"ת סי' ח
ה/ה חסדי דוד ח"ב עמ' שה
ה/ה חשבונות של מצוה עמ' יב-יג
ה/ה טל חיים (סגל) עמ' מה
ה/ה טעם לשבח
ה/ה יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' מ
ה/ה יד ישראל ח"ב
ה/ה ידי משה (בוצק') הל' קר"פ סי' יז
ה/ה יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רכח
ה/ה ישא מדברותיך קדושין עמ' שלט
ה/ה ישב מצרף - וכתורה הזאת דף י ע"ב {מילת עבדיו מעכבת}
ה/ה כי בא מועד עמ' לה
ה/ה כלי טהור עמ' רסא
ה/ה כלי שרת סי' יד
ה/ה כתבי ערוך השולחן - שו"ת סי' יב
ה/ה לב איש עמ' רכד, ת
ה/ה לבוש מרדכי נשים (תשעה) יבמות סי' ל אות ב, ד
ה/ה לבושי מרדכי או"ח עמ' צה
ה/ה לקוטי סופר ח"א דף מד ע"ג, פז ע"ד, פט ע"ב וע"ד
ה/ה לקוטי שעורים (שטיין) פסחים ח"ב (תשסז) סי' ט ס"ק ד
ה/ה מאור למלך קדושין עמ' קמא
ה/ה מאיר נתיבים עמ' 604
ה/ה מבוא למשנה תורה עמ' 262
ה/ה מבשר טוב - משפט גרות עמ' קכ-קכא, קכז, קלב
ה/ה מגנזי הגר"ח עמ' ו
ה/ה מועדי ישראל (גורן) עמ' 221
ה/ה מועדים וזמנים ח"ג סי' רלא, ח"ז סי' רכח
ה/ה מוריה גל' רז עמ' סד {טבילת אמהות מעכבת}
ה/ה מוריה ח גל' ח עמ' כב
ה/ה מזל שעה
ה/ה מי השלוח (זס') עמ' קמה
ה/ה מלאכת שלמה (מילר)
ה/ה מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף לג ע"ב-ע"ג
ה/ה מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' סה-סו, ח"ב עמ' קפה
ה/ה מנחת אלימלך עמ' קמח
ה/ה מנחת בצלאל (תשלז) עמ' יח
ה/ה מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' שצז
ה/ה מנחת חינוך ח"א עמ' ח-ט, צד-צו
ה/ה מנחת חינוך מצוה יז (דף כח ע"ב), ב (דף ג ע"א וע"ג)
ה/ה מנחת מרדכי (קרטמן) ח"ב עמ' עח
ה/ה מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' מא-מב, רמב
ה/ה מסורה ח"ה עמ' טו, חט"ו עמ' נט
ה/ה מצעדי גבר יבמות סי' נה אות ג
ה/ה מקדש דוד קדשים סי' טו ס"ק ג במנחת מרדכי
ה/ה מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"א דף סב
ה/ה מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' קפח
ה/ה מקורי הרמב"ם לרש"ש
ה/ה מקראי קדש (תשנג) עמ' שלז
ה/ה משא יד ח"א עמ' יב {בניו הקטנים דוקא}, נה-נז
ה/ה משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' רסה, שיב
ה/ה משב יעקב ח"א
ה/ה משנה הלכות ח"ד סי' קכא, ח"ו סי' קסט
ה/ה משנה הלכות מהדו"ת ח"ג עמ' ש
ה/ה משנת יעקב
ה/ה משנת יעקב מדע עמ' שלז, קדושה עמ' צד, זרעים ח"א עמ' קעה-קעו
ה/ה משפטי עזיאל ח"א עמ' רלט
ה/ה נאות אפרים ח"א
ה/ה נחלת עזרא ח"ב עמ' 119
ה/ה ס' השבי"ט עמ' יח
ה/ה ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' קנג {טבילת אמהותיו}
ה/ה ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' סא
ה/ה סגולת ישראל שמות עמ' עו {מילת בניו הקטנים וכו'}
ה/ה סהמ"צ לרס"ג ח"א דף קצא ע"ג
ה/ה עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' כא, קנב, קעט, קפב
ה/ה עטרת חן ח"א עמ' צה
ה/ה עטרת יעקב עמ' קכד
ה/ה עיונים ומחקרים ח"א עמ' 305
ה/ה עליות משה (תשנב) ח"א עמ' לד
ה/ה עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תקפא
ה/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רסד-רסה
ה/ה עץ חיים (אבלסון) עמ' תטו-תטז, תיט
ה/ה פרי אברהם פסחים סי' יח אות ו {כ"מ}
ה/ה ציץ אליעזר ח"ב סי' יא אות א-ב, ו
ה/ה קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תרט, תתכה, תתפח
ה/ה קובץ הערות (תשסג) סי' לח אות יב
ה/ה קובץ חי' תורה (במגל"ט) ג עמ' 32
ה/ה קונטרסי שעורים כתובות קונ' ח אות ה עמ' 298
ה/ה קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' סז
ה/ה קרית מלך
ה/ה רמזי רש"י יבמות ח"ב עמ' קל, קלג {או"ש}, קלט
ה/ה רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' שטז
ה/ה רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רמב
ה/ה שאגת אריה סי' נג
ה/ה שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' כא
ה/ה שבט בנימין (טרכטמן) עמ' 141
ה/ה שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' סג, ח"ה קונטרס המצוות סי' ז
ה/ה שם טוב - השלמה
ה/ה שעורי ר' שמואל יבמות ח"ב עמ' שיב-שיג, שטז-שיז
ה/ה שערי טהר ח"ח סי' קיט אות א
ה/ה שעת הכושר דף ע ע"ג
ה/ה תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' לב ס"ק א-ב, יב, טז-כ
ה/ה תהלה לדוד (מן) קדשים סי' נו ס"ק א, ב, יב, טז, יז-יח {ראב"ד}, יט, כ
ה/ה תורה שלמה בראשית פי"ז אות סו, חי"ב עמ' 66-64, 180
ה/ה תורת הלוי עמ' כג
ה/ה תורת ירוחם ח"ב דף מה ע"א-ע"ד, ח"ג דף כד ע"א
ה/ה תורת ציון עמ' 322
ה/ה תשובה שלמה יו"ד סי' לז
ה/ו אביר יעקב (אביגדור) דף מא ע"ב
ה/ו אבני ציון ח"ב סי' מא אות ג {מל"מ}
ה/ו אגרות הגרי"ד עמ' מו
ה/ו אהלים עמ' רז
ה/ו אור הישר [עמק יהושע ח"ב דרוש יא]
ה/ו אור ליהודה (תשנט) עמ' קצד, רו
ה/ו אמונת יהושע עמ' אלף רעד
ה/ו אמרי חן (לוונברג) פסחים-יומא עמ' קצב
ה/ו אשר למלך
ה/ו באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' רלב
ה/ו בדבר מלך ח"ה עמ' קנב
ה/ו בדבר מלך חי"א עמ' ט
ה/ו בית מרדכי (סאויצקי) דף סז ע"ב
ה/ו בית שערים או"ח סי' קעג
ה/ו בכורי אליהו עמ' לה
ה/ו בני דוד
ה/ו ברכות חיים ח"ב עמ' לח
ה/ו ברכת מרדכי יבמות עמ' שלג, שלו
ה/ו ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' רנט
ה/ו גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קסז-קסט
ה/ו גחלי אש דף לד ע"ג
ה/ו דברי אברהם (מנדלסון) דף כב ע"ב-ע"ד {מילת עבדיו של קטן}
ה/ו דברי שלמה (אסרף)
ה/ו דגל ראובן ח"ב סי' כא
ה/ו דור רביעי ח"ב עמ' פז
ה/ו התורה והמדינה ח"ה עמ' שד
ה/ו ואם תאמר ח"ד קושיה 109
ה/ו וענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' סא
ה/ו וענפיה ארזי אל (תשסו) עמ' קסח
ה/ו זבחי תרועה סי' לב אות ג
ה/ו זמנים לששון עמ' צט
ה/ו חזון לימים ח"א עמ' שג
ה/ו חי' הגר"י סי' לה
ה/ו חנוכת הבית עמ' קא {כ"מ}
ה/ו חקר יצחק עמ' קג-קד
ה/ו יטב פנים ח"ב דף קיא
ה/ו יראה ואהבה עמ' לח {כ"מ}
ה/ו ישב מצרף דף ז ע"ב {מל"מ - אשה}, ח ע"א {מל"מ - קטן}
ה/ו כלי שרת סי' טו
ה/ו כתר המלך
ה/ו לב יוסף עמ' 137
ה/ו לבוש מרדכי נשים (תשעה) יבמות סי' ל אות א, ו
ה/ו לבושי מרדכי אהע"ז עמ' עג
ה/ו למודי ה' (תקמז) דף צו ע"ב
ה/ו למודי ה' (תשפא) עמ' תקמח {כ"מ}
ה/ו לקוטי סופר ח"א דף מ ע"ג, מה ע"ב, פה ע"ד {כ"מ}, פח ע"ב
ה/ו לקט אמרי קודש (בעלז) שמות עמ' לח, מ
ה/ו מבשר טוב - משפט גרות עמ' קלג
ה/ו מגילת ספר לאוין דף נה ע"ד {פ' וכל עבד איש}
ה/ו מגן גבורים (או"ח) סי' קלז ס"ק ב-ג
ה/ו מועדים וזמנים ח"ג סי' רלא, רלז
ה/ו מוריה גל' קעא עמ' סו {עבד של אשה}
ה/ו מוריה ה גל' ט (ר"נ מנדלבום)
ה/ו מחנה ישראל (אליהו)
ה/ו מי באר (פסח) דף עח ע"ג, עט ע"א
ה/ו מלאכת שלמה (מילר)
ה/ו מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' שצז
ה/ו מנחת חינוך ח"א עמ' ח-ט {מל"מ}, צד-צה
ה/ו מנחת חינוך מצוה יז (דף כח ע"ב), ב (דף ג ע"ב)
ה/ו מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' מא {כ"מ}, מב, רמב
ה/ו מעיני המים
ה/ו מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"א דף סב
ה/ו מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' קפז
ה/ו מראה אש ח"ב עמ' ק
ה/ו משא יד ח"א עמ' נו
ה/ו משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' שצז
ה/ו משנה הלכות ח"ד סי' קפד, ח"ו סי' קע
ה/ו משנת יעקב
ה/ו משנת יעקב נשים ח"ב עמ' קיב
ה/ו משנת יעקב קנין עמ' שיט
ה/ו משפטי המלך עמ' קעט
ה/ו נזר הקדש (קפלן)
ה/ו נחלת בנימין עמ' ס
ה/ו נחלת עזרא ח"ב עמ' 115 {מל"מ}
ה/ו נחמד למראה ח"ב דף קיח ע"ד {בני דוד}
ה/ו נר מצוה (ואלק) מצוות דף קטז ע"א
ה/ו ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' רלה {עבד של אשה}
ה/ו סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ב עמ' עט
ה/ו סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' תב
ה/ו סם חיי
ה/ו עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' קפ-קפא
ה/ו עטרת חן ח"א עמ' צה
ה/ו עליות משה (תשנב) ח"א עמ' לד
ה/ו עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תקפא
ה/ו עץ חיים (אבלסון) עמ' תטו-תטז, תיט
ה/ו פנים מאירות (קאטקין) ח"ב עמ' קלז
ה/ו פרי אברהם פסחים סי' נה אות ב
ה/ו ציץ הקודש ח"א דף לד ע"א
ה/ו צמח מנחם דף לו ע"ג {עבדים של קטן}
ה/ו קדשי יהושע עמ' אלף שכה, אלף שמה
ה/ו קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' שיד
ה/ו קהלת יעקב (אלגזי, שלוניקי) דף פה ע"ד, פו ע"א
ה/ו קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תריב, תריד
ה/ו קונטרסי שעורים נדרים שעור כד אות ו
ה/ו קרית מלך
ה/ו רווחא שמעתתא ח"א עמ' ס {כ"מ}
ה/ו רמזי רש"י יבמות ח"ב עמ' קלז, קלח
ה/ו שאגת אריה סי' נג
ה/ו שמועות דוד עמ' כו
ה/ו שנות חיים (קליין) נתיב א ח"ב אות יט
ה/ו שערי טהר ח"ב שער ד סי' טו אות ב
ה/ו שערי שאול פסחים עמ' קנט {מילת זכריו אינה מעכבת קטן}
ה/ו שפת אמת
ה/ו שרידי אש ח"ב עמ' תקכה {כ"מ}, תקכו
ה/ו תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' לב ס"ק א, יט-כ, כב
ה/ו תהלה לדוד (מן) קדשים סי' נו ס"ק א, יט, כ
ה/ו תהלתו בפי עמ' קסג
ה/ו תורה שלמה חי"ב עמ' 63
ה/ו תורה תמימה שמות פ' יב אות רכט
ה/ו תורת האוהל (תשנג) עמ' תנב
ה/ו תורת הלוי עמ' יח
ה/ו תשובה שלמה יו"ד סי' לז דף סא ע"ד
ה/ז אבן ישראל (פישר)
ה/ז אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 219-222
ה/ז אבן מלוכה (ברון, תשעז) עמ' 300-302
ה/ז אבן מלוכה (רביע) עמ' צח-צט
ה/ז אבני ציון ח"א סי' נא אות ב {ר"ח הלוי}
ה/ז אגרא דכלה המבואר ח"ג עמ' קיג
ה/ז אגרא דשמעתא ח"א עמ' קמב, משמרת חיים ח"א עמ' סא
ה/ז אהל שרה לאה עמ' תתכה
ה/ז אהלי יצחק
ה/ז אוצרות הרמב"ם
ה/ז אור ליהודה (תשנט) עמ' קצד {שחט על קטן - נפטר מפסח שני}, קצח, רלב, רנב-רנד
ה/ז אור שמח כאן ובמלואים
ה/ז אור תורה (שוורץ) ח"א סי' מב
ה/ז אורח ישראל סי' כב אות ב, יא {אור שמח, ר"ח הלוי}
ה/ז אוריתא יג עמ' קכא, קכב
ה/ז אמונת יהושע עמ' תרכד, אלף רעד, אלף רעו {או"ש}, אלף רפ {או"ש}
ה/ז אמונת עתיך גל' 124 עמ' 37
ה/ז אמרי חן (לוונברג) פסחים-יומא עמ' קצ-קצה
ה/ז אמרי שפר (סגל) עמ' סב {קטן}
ה/ז אמת ליעקב מועד עמ' רצה
ה/ז אנצי"ת ע' גר הע' 74
ה/ז אפיקי מגינים זבחים סי' סג
ה/ז אפיקי מגינים פסחים סי' עא
ה/ז אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' קעו
ה/ז אשר לשלמה (סויסה) חולין עמ' קיט {קטן}
ה/ז באר מים חיים (טשרנוביץ) במדבר פרק ט פסוק יד {חייב בפסח שני לבד}
ה/ז באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"ד עמ' קסב
ה/ז בגדי חמודות שמות פ"יב פסוק כא
ה/ז בדבר מלך ח"ה עמ' רסד-רסה
ה/ז בדבר מלך חט"ז עמ' שטו
ה/ז בדבר מלך חי"א עמ' ט
ה/ז בית אהרן וישראל גל' עא עמ' קנג {או"ש}
ה/ז בית אהרן וישראל גל' פא עמ' קכח {כ"מ}
ה/ז בית אהרן וישראל גל' פח עמ' כז {ר"ח הלוי}
ה/ז בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' קלח
ה/ז בכורי אברהם דף פו ע"א {קטן}
ה/ז בכורי חיים ח"ג עמ' קעא, ריא
ה/ז בן אשר סי' מג אות ט {אבן ישראל}
ה/ז בני דוד
ה/ז בני שמואל
ה/ז ברור הלכה פסחים צג ע"א ציון ד
ה/ז בריכת המלך עמ' רכג
ה/ז בריכת ירושלים עמ' נט
ה/ז ברכות חיים ח"ב עמ' לז
ה/ז ברכת הורי סי' א הע' א {ר"ח הלוי}
ה/ז ברכת הנצי"ב (תשל) עמ' נח {שחטו עליו בראשון}
ה/ז ברכת הנצי"ב (תשנז) עמ' עה
ה/ז ברכת חיים (ירוחם) דף עה
ה/ז ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' רס
ה/ז בשבילי הפסח סי' יד אות ד, סי' טו אות ב {ר"ח הלוי}
ה/ז בתורתו יהגה (תשעב) עמ' ש {קטן שהגריל בין שני פסחים}
ה/ז גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' צ-צב
ה/ז גבורת יצחק ר"ה עמ' רלח-רלט
ה/ז גדולי אריה עמ' קו
ה/ז גן שושנים ח"ב עמ' ריח {ר"ח הלוי}
ה/ז דבר אהרן חו"מ סי' מב אות ה
ה/ז דברי אברהם (מנדלסון) דף כב ע"ב-ע"ד {הגדיל בין שני פסחים}
ה/ז דברי דוד (טהרני) ח"א או"ח סי' יג אות ה {כ"מ}
ה/ז דברי מנחם (כשר)
ה/ז דברי סופרים (סופר) עמ' ריט
ה/ז דברי סופרים (תנש"א) עמ' יח
ה/ז דגל יהודה (לוקץ) עמ' 24
ה/ז דגל ראובן ח"ב סי' כד
ה/ז דרכי אהרן ח"א עמ' נ, ח"ב עמ' יד
ה/ז האיר ממזרח פסחים סי' כא אות ו {קטן שהגדיל בין שני פסחים חייב לעשות פסח שני - אעפ"כ אינו מצטרף למחצה כלל, והטעם}
ה/ז הליכות חיים - קידוש בשבת עמ' רה
ה/ז הליכות חיים יו"ט פ"ג הע' יא
ה/ז המאור הגדול (יעבץ) עמ' רסה
ה/ז המאיר לארץ [ברכת אברהם סי' ד]
ה/ז הר המלך ח"ה עמ' שצ
ה/ז הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קג
ה/ז ואם תאמר ח"ב קושיה 113
ה/ז ואתה תחזה ח"ג
ה/ז וגר זאב עמ' קמז
ה/ז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קמג
ה/ז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תמ
ה/ז ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' פה
ה/ז ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ו עמ' קיב
ה/ז וענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' עא, קיח {ר"ח הלוי}
ה/ז וענפיה ארזי אל (תשסו) עמ' פה, קעט {ר"ח הלוי}
ה/ז זבחי תרועה סי' לב אות ג
ה/ז חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' לג אות ב
ה/ז חזון לימים ח"א עמ' שלא, ח"ב עמ' קלו
ה/ז חי' הגר"ח החדש עמ' עא-עב {קטן שהגדיל}
ה/ז חי' הגר"מ זמבה סי' ה
ה/ז חי' חתם סופר
ה/ז חי' מהרי"א צטרון עמ' לו
ה/ז חי' משנה פסחים עמ' שכח
ה/ז חי' ר"ח הלוי
ה/ז חי' רעק"א
ה/ז חכמת גרשון עמ' רעו {כ"מ}
ה/ז חלק יעקב (קנטור) דרוש יב
ה/ז חנוכת הבית עמ' ק
ה/ז חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' תקסג
ה/ז חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף קצו ע"ד, ח"ג דף קסט ע"ד
ה/ז חשבונות של מצוה עמ' א, רעט
ה/ז טורי אבן המפואר ר"ה עמ' רסא
ה/ז טעם לשבח
ה/ז יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' פד {ר"ח הלוי}, פו {ר"ח הלוי}, קא {ר"ח הלוי}, קב
ה/ז יד יצחק (זלזניק) עמ' רי
ה/ז יד יקותיאל עמ' קמד
ה/ז יד ישראל ח"ב
ה/ז יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רכט
ה/ז יחי ראובן (נאוי) עמ' כח
ה/ז יחל ישראל (תשנב) עמ' כד
ה/ז יחל ישראל (תשסג) ח"א עמ' ל {כ"מ}
ה/ז ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רצא {שחטו עליו בראשון}
ה/ז ימין משה
ה/ז ישועות עוזו עמ' 62
ה/ז כבוד חכמים - עטרת פז עמ' רסג
ה/ז כבודה של תורה ח"ג עמ' ר
ה/ז כי בא מועד עמ' רנב
ה/ז כלי טהור עמ' רעו
ה/ז כללי המצוות (תאומים) עמ' קמג
ה/ז כרם יהושע (ולרשטיין) דף כב ע"ד
ה/ז כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר מערכה כב אות יט
ה/ז כתר תורה (תשסז) עמ' עה
ה/ז לב איש עמ' רטז, רכד
ה/ז לב יוסף (גפן) עמ' 137
ה/ז לב יוסף עמ' 137
ה/ז להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' נג ע"א, נד ע"ב
ה/ז להורות נתן על התורה ח"א עמ' עח
ה/ז לקוטי סופר ח"א דף מה ע"ג, סז ע"א {מ"מ}
ה/ז לקוטי שיחות חי"ב עמ' 218, חי"ז עמ' 233, חי"ח עמ' 127 הערה 16, בא תשמה
ה/ז לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 69
ה/ז לקוטי שעורים (שטיין) חולין (תשסז) סי' ד ס"ק ג {קטן}
ה/ז לקח טוב (תשפא) הסכמת מהר"ש ענגיל אות ג {קטן שהגדיל בין שני פסחים ועשה בראשון פטור שעת חיוב דרבנן פוטר שעת חיוב דין תורה}
ה/ז מזבח אבנים (אורנשטיין) דרוש טז
ה/ז מטה אהרן ר"ה עמ' קיג, קנד {כ"מ}
ה/ז מי באר (פסח) דף ט ע"ב {קטן שנתגדל}
ה/ז מילי דמרדכי
ה/ז מים אדירים דף פא ע"ב {ר"ח הלוי}
ה/ז מכתבי תורה (אלתר, תשכז) עמ' מז
ה/ז מכתבי תורה (אלתר, תשנז) סי' מב
ה/ז מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף ח ע"א-ע"ג, ח"ב דף רט ע"א
ה/ז מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' ר
ה/ז מנחת אשר פסחים עמ' רמו
ה/ז מנחת בצלאל (תשלז) עמ' עד, קע
ה/ז מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' קמה, שפא
ה/ז מנחת חינוך ח"א עמ' לד, מב, עא, צה, קו, קמד, שמד, ח"ג עמ' ע-עא, רנט
ה/ז מנחת חינוך מצוה ה (דף יא ע"א, יב ע"א), י (דף כב ע"א)
ה/ז מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ג עמ' קנח
ה/ז מנחת מחבת עמ' רלד
ה/ז מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' צד, צז
ה/ז מעדני ביאורים עמ' קסד-קסה
ה/ז מעדני מלך (תשמח) עמ' צד-צו
ה/ז מעדני שמואל עמ' צ
ה/ז מעשה איש דף צה ע"א
ה/ז מציון אורה ח"א עמ' ט {כ"מ, או"ש}
ה/ז מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"א דף סא
ה/ז מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' קפה
ה/ז מקראי קדש (תשנג) עמ' עה {כ"מ}
ה/ז מראה אש ח"ב עמ' פט, צז, ק, קכה, קכח
ה/ז מראה הפנים קדושין דף כא
ה/ז מרגליות הים סנהדרין סח ע"ב אות ה {כ"מ}
ה/ז מרומי גלים עמ' קפה
ה/ז מרחשת ח"ג סי' ה אות א
ה/ז מרכבת המשנה מהדו"ק
ה/ז משארית יעקב עמ' לז
ה/ז משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' שצז
ה/ז משיב דבר ח"א סי' יח
ה/ז משכנות אפרים שבת סי' כז אות ב {הגדיל בין שני פסחים}
ה/ז משכנות לאביר יעקב ח"א דף לב ע"ד
ה/ז משמרת חיים ח"א עמ' סא, ח"ב עמ' נז {קטן}
ה/ז משנה הלכות מהדו"ת או"ח עמ' רעד
ה/ז משנת חיים הל' פסח עמ' רע-רעב
ה/ז משנת חיים פסחים ח"ב עמ' רפה, שיז, שלב
ה/ז משנת יעקב
ה/ז משנת ר' אהרן קדשים - סוגיות סי' ו ס"ק א
ה/ז משפטי עזיאל ח"ט עמ' לה
ה/ז נאות אפרים ח"א עמ' לג, נא
ה/ז נועם חי"ד עמ' קמד-קמה, חכ"ד עמ' קלח
ה/ז נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קפח {ר"ח הלוי}
ה/ז נזר הראש עמ' צד
ה/ז נחלת בנימין עמ' נט
ה/ז נטעי שושנה עמ' קלט, קמד {כ"מ}
ה/ז נר למאור (פרצקי) עמ' סו
ה/ז נתיבות שמואל דף כב ע"ד
ה/ז נתן פריו מגילה עמ' רמז
ה/ז נתן פריו נדרים עמ' פב
ה/ז נתן פריו סוגיות ח"א עמ' צ
ה/ז סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' א
ה/ז ספרי דבי רב ח"ג עמ' שכד
ה/ז עטרת חן ח"א עמ' מז, קא
ה/ז עטרת חן ח"ב עמ' קכא
ה/ז עיוני הלכות ח"א עמ' ק
ה/ז עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' שעז
ה/ז עליות משה (תשנב) ח"א עמ' לה
ה/ז עמק הנצי"ב פ' בהעלותך פסקא יג עמ' רכו {שחטו עליו בראש}
ה/ז עסק התורה עמ' לב, לו
ה/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רסה
ה/ז פרח מטה אהרן (סול') מדע עמ' 118
ה/ז פרי אברהם פסחים סי' יח אות ב, סי' נה אות א
ה/ז פתחי שערים דף ז ע"ב
ה/ז צבא אהרן - דרשות לבר מצוה עמ' קצג, רה
ה/ז צבי תפארת סי' נו
ה/ז צהר גל' ה עמ' 76 {ר"ח הלוי - חפצא של מעשה מצוה}
ה/ז ציץ הקודש ח"א דף לד ע"א
ה/ז צלח רכב עמ' שי
ה/ז צמח מנחם דף לה ע"ב, לו ע"ג, לז ע"א {אם שחטו על הקטן בראשון}
ה/ז צפנת פענח הל' מילה פ"ג ה"ז
ה/ז צפנת פענח שמות עמ' נט
ה/ז קדשי יהושע עמ' עז, פא-פב, תשע, אלף שמד {ר"ח הלוי}
ה/ז קדשי יהושע עמ' פג
ה/ז קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' שסז
ה/ז קהלת יעקב (אלגזי, שלוניקי) דף ק ע"א
ה/ז קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תקיז {או"ש}, תתעה-תתעו, ח"ד עמ' נב
ה/ז קונטרסי שעורים גיטין שעור יא אות י
ה/ז קונטרסי שעורים נדרים שעור יג אות ט, שעור כד אות ה, קדושין שעור כד אות יג
ה/ז קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' ל-לא, קלה, ויקרא עמ' רל
ה/ז קרית מלך
ה/ז רב ברכות (רי"ח) עמ' לו, קלב-קלג
ה/ז רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' רעא
ה/ז רווחא שמעתתא ח"א עמ' קכב
ה/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' שפב, ת
ה/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' שלב
ה/ז רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קכד, רמו
ה/ז שארית נתן (לוברט)
ה/ז שארית נתן בנימין עמ' קעט {קטן שגדל בין פסח ראשון לשני}
ה/ז שו"ת מהרש"ם ח"ג סי' שלז
ה/ז שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' קיט
ה/ז שירת הפסח אות לט {אבי עזרי}, עג
ה/ז שלום ירושלים עמ' קעז
ה/ז שלמי יוסף ר"ה עמ' שב, שד
ה/ז שם דרך פסחים עמ' קצו
ה/ז שמועות דוד עמ' כו
ה/ז שנות חיים (קלוגר) עמ' שצח
ה/ז שעורי הרב - אבלות עמ' קו, קט
ה/ז שעורי עיון התלמוד ב"מ שעור לז {ר"ח הלוי}
ה/ז שעורי עיון התלמוד יבמות שעור ג עמ' יא
ה/ז שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' יט {ר"ח הלוי}
ה/ז שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות לה
ה/ז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רטז {ר"ח הלוי}
ה/ז שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רנט-רס {ר"ח הלוי}
ה/ז שערי זבולון או"ח ח"ג סי' קג ס"ק ג
ה/ז שערי טהר ח"ב שער ד סי' טו אות א
ה/ז שערי שאול פסחים עמ' קנח
ה/ז שערי תודה ח"א דף מה ע"ד
ה/ז שפת אמת על התלמוד ח"ב דף לו ע"א
ה/ז תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' פב
ה/ז תורה שלמה ח"י עמ' 288, חי"ב עמ' 78, 81
ה/ז תורת האוהל (תשנג) עמ' תנב {קטן שהגדיל}
ה/ז תורת הלוי עמ' צ, צב, קלא
ה/ז תורת המלך (צדוק) סי' ט ס"ק יב {ר"ח הלוי}
ה/ז תורת הקדש ח"ב עמ' קמה
ה/ז תורת ירוחם ח"ב דף כו ע"ד, מט ע"ג
ה/ז תורת מנחם חנ"ג עמ' 56
ה/ז תשובה שלמה או"ח מהדו"ת סי' טו
ה/ז תשובה שלמה או"ח מהדו"ת סי' טו {קטן שהגדיל}
ה/ח אברהם יגל
ה/ח אור המערב תשרי תשמט עמ' ל, לב
ה/ח אור ליהודה (תשנט) עמ' רלט {בשני רשות}, רנד
ה/ח אמונת יהושע עמ' אלף רעא
ה/ח אמרות שמואל עמ' קסז
ה/ח אמרי יושר פסחים סי' יט ס"ק ג
ה/ח אמרי נפתלי ח"ב עמ' קכה
ה/ח אמת ליעקב מועד עמ' רצו {כר' עקיבא}
ה/ח אנצי"ת ע' אשה הע' 109
ה/ח אשר למלך
ה/ח בדבר מלך ח"ה עמ' קנה-קנו, רסה
ה/ח בדבר מלך חי"ז עמ' שצ {נשים שנדחו לשני בין מפני האונס והשגגה בין מפני הטומאה ודרך רחוקה הרי פסח שני להם רשות וכו'}
ה/ח בדרך המלך עמ' סב
ה/ח ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' יג
ה/ח ביצחק יקרא (תשע) סי' כד סעיף ב ד"ה ואפשר, וסי' לג סעיף א ד"ה כתב הרמב"ם
ה/ח בית אהרן וישראל גל' פח עמ' קכד
ה/ח בית ישחק
ה/ח בית נפתלי (תשסו) עמ' תכא
ה/ח בית שערים או"ח סי' שיז (דף קס)
ה/ח בני דוד
ה/ח בני יששכר (תשמג) ח"א דף פג ע"ד {כ"מ - משנת ראב"י}
ה/ח בני שמואל
ה/ח בנין ציון (עטלינגר) ח"א סי' ל
ה/ח ברור הלכה פסחים צא ע"ב ציון א, צג ע"ב ציון ד
ה/ח ברכת הזבח
ה/ח ברכת שלמה (תשז) עמ' לד
ה/ח ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' קכג
ה/ח בשבילי הפסח סי' טו אות ז, סי' כו אות א, ג, ד
ה/ח גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' צד
ה/ח גור אריה יהודה (זמבא) עמ' נב
ה/ח גושפנקא דמלכא
ה/ח גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' קנא-קנב
ה/ח דברי חיים (שו"ת) ח"א או"ח סי' כו
ה/ח דגל ראובן ח"ב סי' כד
ה/ח הדרת מלך (זילברברג) דף מו ע"ג {נשים בפסח שני}
ה/ח זכרון יעקב דף סג ע"ג
ה/ח זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 113
ה/ח חדושים ובאורים (גרי') או"ח סי' טו ס"ק ב, שבת סי' ז ס"ק ב
ה/ח חזו"א זבחים סי' ד ס"ק טז
ה/ח חזו"א על הרמב"ם
ה/ח חזון לימים ח"א עמ' שלד
ה/ח חי' הגר"מ זמבה סי' ה
ה/ח חי' חפץ חיים
ה/ח חי' חתם סופר
ה/ח חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רכט
ה/ח חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' קמ
ה/ח חי' ר"מ מאימראן פסחים עמ' שמו {איזוהי דרך רחוקה}
ה/ח חי' רעק"א
ה/ח חיל המקדש סי' י אות ג
ה/ח חמדת ישראל ח"ב דף לח ע"ב {כ"מ}
ה/ח חק נתן דף רכז ע"ד
ה/ח חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' מט עמ' קנג
ה/ח חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' תקסד
ה/ח טעם לשבח
ה/ח יוסף חי
ה/ח יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' רה
ה/ח ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' רלו
ה/ח ישועות מלכו (הגהות)
ה/ח כבודה של תורה א עמ' קיג
ה/ח כפי אהרן (זס') תנינא עמ' קב-קג, תליתאה עמ' קסו
ה/ח כרוב ממשח
ה/ח לב איש עמ' רטז
ה/ח לב מבין
ה/ח לבושי מרדכי יו"ד עמ' תקסג
ה/ח להורות נתן במדבר עמ' סב
ה/ח להורות נתן מועדים ח"ב עמ' כד
ה/ח לחמי תודה (הורביץ) דף ל ע"ג
ה/ח לקח טוב (תשפא) כלל ו אות קטז {דרך רחוקה ט"ו מיל פטור דרך רחוקה אינו פוטר מלעלות כשיש עדיין זמן}
ה/ח מוריה גל' צט עמ' י
ה/ח מזבח חדש דף סא ע"א {לח"מ}
ה/ח מחנה ישראל (אליהו) סי' סא
ה/ח מי השלוח (זס') עמ' קמה
ה/ח מילי דמרדכי
ה/ח מלך שלם
ה/ח מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף ח ע"ד, יג ע"ב
ה/ח מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' ר
ה/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' רסב, ח"ג עמ' סט
ה/ח מנחת חינוך מצוה שפ (דף כ ע"א)
ה/ח מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' צד, צז
ה/ח מעין גנים (מזרחי) דף ג ע"ב, ד ע"ב {אשה בשני - רשות}
ה/ח מעיני המים
ה/ח מעשה נסים (הכהן)
ה/ח מקור ישראל דף עד ע"ד
ה/ח מקור ישראל סי' מ דף עד ע"ד {כ"מ}
ה/ח מקראי קדש (תפט) דף קלא ע"ב
ה/ח מקראי קדש (תשנג) עמ' עד
ה/ח מראה אש ח"ב עמ' קיז, קיט-קכ
ה/ח מראה הפנים הוריות דף ד
ה/ח מרחשת ח"א סי' ז אות א
ה/ח משאת משה (חברוני) פסחים סי' קלד עמ' רח
ה/ח משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' שצח
ה/ח משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' רלו
ה/ח משנת חיים פסחים ח"ב עמ' שיג
ה/ח נאם דוד
ה/ח נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קפח
ה/ח נר מצוה (ואלק) מצוות דף פד ע"ב, פה ע"א
ה/ח נשמת חיים (תשסח) אהע"ז תשובת שלמה סי' יט עמ' תלו
ה/ח סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ה עמ' שכד
ה/ח סהמ"צ לרס"ג ח"ג דף לו ע"ד
ה/ח סם חיי
ה/ח ספרי דבי רב ח"א עמ' שטז
ה/ח עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' קלא, קלז {מלכי בקדש (מלכי)}, קנו {לח"מ}
ה/ח ענפי ארז (זי') דף קסב ע"ד
ה/ח עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף ה ע"ג וע"ד
ה/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קעח
ה/ח פרי האדמה ח"א
ה/ח פרשת המלך
ה/ח פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ב הערה 264
ה/ח צידה ברוך דרוש א
ה/ח צמח ארז עמ' רכה
ה/ח צמח מנחם דף לו ע"ד {חבורה עם נשים}
ה/ח צרור החיים (חייקא)
ה/ח קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תצח, תשכד, תתכט
ה/ח קול חיל עמ' מח
ה/ח קרבן משה עמ' מט
ה/ח קרן פני משה ח"ב [עי' ישועות מלכו סי' מב וצל"ח]
ה/ח ראשית בכורים דף נג
ה/ח שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' נח
ה/ח שדה הארץ ח"ג
ה/ח שלום ירושלים עמ' קעו
ה/ח שם יוסף (מועטי) כאן, וח"ב דף צז ע"א {פרי האדמה}
ה/ח שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' שח {פרי האדמה}
ה/ח שמחה לאיש (אלישר) דף צד ע"ב
ה/ח שנות חיים (קלוגר) עמ' שצח
ה/ח שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 11
ה/ח שער המלך ח"ב עמ' רכד
ה/ח תורת הלוי עמ' צד
ה/ט אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' שיט
ה/ט אברהם יגל
ה/ט אגרות משה או"ח ח"ד עמ' ג
ה/ט אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' קב
ה/ט אור ליהודה (תשנט) עמ' רנד
ה/ט אורח ישראל סי' א הערה יא {מל"מ}
ה/ט איש על העדה (אלאביץ) עמ' 173
ה/ט אמונת יהושע עמ' עח
ה/ט אמרי פנחס (עובדיה) סי' רסא סעיף א
ה/ט אמת ליעקב מועד עמ' רצה {בתחלת זמן שחיטה}, רצו {עם עליית השמש - לא נקט הנץ החמה}
ה/ט ארץ הצבי (שכטר) עמ' פא
ה/ט ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' קלט
ה/ט אשל חיים ח"ב עמ' רסה {חבוש ביד גוים}
ה/ט בית אהרן וישראל גל' ל עמ' עו, גל' לד עמ' קלא, גל' לה עמ' מח, גל' סג עמ' לט-מא, גל' סה עמ' קכד {שיעור מיל}, גל' סח עמ' פא
ה/ט בית אהרן וישראל גל' קיא עמ' קכ-קכא, קכד {חמשה מיל מעה"ש לזריחה}
ה/ט בית דינו של שמואל עמ' 651
ה/ט בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' רצג
ה/ט בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' נב
ה/ט בני דוד
ה/ט בני שמואל
ה/ט ברור הלכה יבמות עא ע"ב
ה/ט ברור הלכה פסחים צא ע"א ציון א, ב, צג ע"ב ציון ד, צד ע"א ציון ה
ה/ט ברית אברהם (פרנס) עמ' תעד
ה/ט בשבילי הפסח סי' ל אות יג, כח, ל {או"ש}, ע, פו
ה/ט גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' סז
ה/ט גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' ריח
ה/ט דברות משה גיטין עמ' תטז
ה/ט דברי הרב עמ' רפו
ה/ט דברי יציב חו"מ עמ' רצד
ה/ט האיר ממזרח פסחים סי' טז אות לג {החידוש באונן וזקן וחולה יותר משאר בנ"א}, אות לו {הטעם שכתב ד"ז תיכף אחר הדין למי שהיה אנוס בדרך ומי שהיה חבוש והבטיחוהו לצאת}, אות לז {וכן האונן והחולה וכו' - ביאור תיבת "וכן"}, סי' כא אות יז {היה בינו ובינה פחות מזה אינו כדרך רחוקה - גדר הדין בזה}, סימן כז אות יא, סימן כח אות ה {מהר"י קורקוס - אבל של גוים וכו' כאילו לא הבטיחוהו וכו' ביאור בזה}, אות ז {הטעם לפסק כהירו' (פסחים פ"ח ו) ודלא כהבבלי (פסחים צא ע"א)}, אות ח {מי שהיה חבוש וכו' הטעם שסמך ד"ז לדין מי שהיה בדרך רחוקה}
ה/ט הלכות עולם (קאראסיק) פסחים כה ע"ד {מל"מ - חבוש}
ה/ט המאיר לארץ [צל"ח פסחים צא] {מל"מ}
ה/ט הר המלך ח"ה עמ' סח
ה/ט הרועים בשושנים
ה/ט התורה והמדינה ח"ה עמ' שג
ה/ט ואתה תחזה ח"ג
ה/ט זכור לאברהם (אביגדור)
ה/ט זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 107, 192
ה/ט חדושים ובאורים (גרי') או"ח סי' טו ס"ק ב
ה/ט חוקי חיים (גאגין) דף קנא ע"ג
ה/ט חוקת הפסח
ה/ט חזו"א זבחים סי' ד ס"ק טז, יט, או"ח סי' יג ס"ק ב, סי' קכד לדף צג ע"ב
ה/ט חזו"א על הרמב"ם
ה/ט חזון לימים ח"א עמ' רע, שלג
ה/ט חי' חפץ חיים
ה/ט חי' חתם סופר
ה/ט חי' רעק"א
ה/ט טהור רעיונים דף ח ע"ד, ט ע"ב
ה/ט טעם לשבח
ה/ט יד פשוטה אהבה עמ' לח
ה/ט יוסף חי
ה/ט ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תס
ה/ט יצחק ירנן
ה/ט כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' רמ
ה/ט כתבי העלוי מראקוב עמ' כב
ה/ט כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' קפה
ה/ט לב מבין דף קכח ע"א {כ"מ}
ה/ט לבני בנימין דף יא ע"ב, טז ע"ב {דרך רחוקה - ט"ו מיל}
ה/ט להורות נתן במדבר עמ' סו
ה/ט לחמי תודה (הורביץ) דף כט ע"ג {ט"ו מיל חוץ לחומה}
ה/ט לקוטי סופר ח"א דף לו ע"ב, לז ע"א-ע"ב, מב ע"ב
ה/ט מוריה א גל' א (ר"י סרנא)
ה/ט מילי דמרדכי
ה/ט מלאכת שלמה (חכים)
ה/ט מלך שלם (לפני פ"ב)
ה/ט מנחם שלמה לקוטים סי' לג
ה/ט מנחת חינוך ח"ג עמ' עא
ה/ט מנחת יהודה (בוים) דף ח ע"ג {דרך רחוקה - לפי שעת שחיטה}
ה/ט מעין נצח ח"א סי' נ
ה/ט מעיני המים
ה/ט מפניני הרב עמ' לג
ה/ט מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' שיב
ה/ט מקדש דוד קונטרס בעניני קדשים סי' ה אות ה
ה/ט מקראי קדש (תפט) דף קלא ע"ב
ה/ט מקראי קדש (תשנג) עמ' שלח
ה/ט מראה אש ח"ב עמ' צו,קיב, קיד
ה/ט מראה כהן זבחים עמ' קסג
ה/ט מרגליות הים סנהדרין כז ע"א אות יד {הלכה נגד תיובתא}
ה/ט מרפא לנפש חי' סוגיות סי' ב אות ב, ד, י {עם הנץ החמה}
ה/ט משנה הלכות ח"ב דף פד ע"ג, פט ע"ב
ה/ט משנת חיים פסחים ח"ב עמ' שט
ה/ט משנת יעקב
ה/ט משנת משה קידושין עמ' רמ, סנהדרין עמ' צא
ה/ט נאות אפרים ח"א עמ' נב
ה/ט נאם דוד
ה/ט נודע ביהודה השלם או"ח עמ' ריז
ה/ט נועם ח"ב עמ' קנד, ח"ה עמ' רכג, רלג, ח"ז עמ' רסב, רעז, ח"ח עמ' קד, קטו, ח"ט עמ' רסא, רסג, רסח, שנח, חכ"א עמ' כג
ה/ט נמוקי חיים עמ' רסט {מל"מ}
ה/ט נפש הרב עמ' קעד
ה/ט נפש הרב עמ' קעד
ה/ט סם חיי
ה/ט ספר הזכרונות (לר' צדוק) פ"ה עמ' 131-132
ה/ט ספרי דבי רב ח"א עמ' שד
ה/ט ספרי הפרדס ח"ב עמ' סה
ה/ט עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' יד, כ, קלו-קלח, קעג-קעה
ה/ט עמודי אור סי' קו אות ט
ה/ט עמק הנצי"ב פ' בהעלותך פסקא י עמ' ריא
ה/ט ענפי ארז (זי') דף קכח ע"ב {חוקת הפסח}
ה/ט עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף ה ע"ג
ה/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' לז, ח"ב עמ' קעט
ה/ט עץ חיים (אבלסון) עמ' קמח
ה/ט פני משה (הררי) עמ' שסב
ה/ט פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' רכו {דרך רחוקה - כל שלא יכול להיכנס בזמן שחיטה}
ה/ט פרח מטה אהרן (סול') אהבה עמ' 59
ה/ט צמח צדקה עה"ת עמ' קכד
ה/ט קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תשעה, תשצא, תתה, תתפח
ה/ט קול דודי (תשף) (בקיצור)
ה/ט קרן הצבי מצוה נה אות ה, מצוה סה אות ב
ה/ט קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' לא
ה/ט רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' צה
ה/ט רלב"ג במדבר פ"ט פסוק י עמ' לא
ה/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תקע
ה/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' ל
ה/ט שאגת אריה סי' יז
ה/ט שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' תנא
ה/ט שלמי יוסף ר"ה עמ' שג
ה/ט שמוש חכמים א עמ' מט
ה/ט שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' קעו
ה/ט שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' רנט
ה/ט שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' קה, קז
ה/ט שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תסו
ה/ט שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' לה, קח
ה/ט שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' מח, קכה
ה/ט שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 198
ה/ט שפת אמת על התלמוד ח"א דף קסג ע"ג
ה/ט שפתי שושנים
ה/ט תאריך ישראל סי' י הערה ט {מל"מ}
ה/ט תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתצב
ה/ט תורה תמימה במדבר פ' ט אות יג
ה/ט תנובת ציון דף קסא ע"ב
ה/ט תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' קמד, קפד


ו/524 הלכות קרבן פסח פרק ו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ו/רה"פ בדרך המלך
ו/רה"פ דבר בעתו (טיקטין)
ו/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ו/רה"פ הר המוריה (שץ)
ו/רה"פ הרמב"ם המדויק
ו/רה"פ חסד לאברהם
ו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ו/רה"פ מלכי בקדש (מלכי)
ו/רה"פ מעשה רקח
ו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ו/רה"פ מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' קפט-קצ
ו/רה"פ פי' ר"י קאפח
ו/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ו/רה"פ רמב"ם המאיר
ו/רה"פ רמב"ם הערוך
ו/רה"פ רמב"ם לעם
ו/רה"פ שם טוב
ו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ו/א אבי עזרי ח"א וח"ד דף מב ע"ב
ו/א אבן האזל קדשים ח"א דף לה ע"א
ו/א אבן ישראל (פישר) כאן, ח"ג עמ' קמד, ח"ז עמ' סח
ו/א אוצרות הרמב"ם
ו/א אור הישר [נחלת דוד בהקדמה]
ו/א אור חדש (בלומ') דף מד ע"ד
ו/א אור יעקב פסחים דף 197-198
ו/א אור ליהודה (תשנט) עמ' רנד-רנו
ו/א איש מבין ח"ב דף נה ע"ג
ו/א אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קצא
ו/א אפיקי מגינים זבחים סי' כט
ו/א אפיקי מגינים פסחים סי' סט, עד
ו/א ארזא דבי רב יבמות עמ' קמח {שוחטין על טבול יום של שאר טומאות}
ו/א ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' קסח
ו/א אשר למלך
ו/א באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' קמו, רכח
ו/א בד קודש (פוברסקי) ח"א דף צט ע"ג
ו/א בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' קו
ו/א בדבר מלך ח"ה עמ' קסו
ו/א בדרך המלך עמ' קטו
ו/א בית אהרן (קארטשין) עמ' ח
ו/א בית אהרן וישראל גל' כח עמ' קכא {ר"ח הלוי}
ו/א בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' קטו {חי' הר"ח}
ו/א ביתאל ח"א דף יח ע"א
ו/א בני דוד
ו/א בני שמואל
ו/א ברור הלכה פסחים פ ע"ב ציון ה
ו/א ברכות חיים ח"ב עמ' מח
ו/א ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' פא
ו/א ברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' קלו
ו/א ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קנג
ו/א ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' י אות ב
ו/א ברכת מרדכי פסחים עמ' רכא
ו/א דברות אליהו ח"א עמ' פח {ר"ח הלוי}
ו/א דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' קלט-קמג
ו/א דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שמ
ו/א דברי חיים פ' בשלח ד"ה הרמב"ם, ציבור
ו/א דברי יחזקיהו ח"א עמ' עו
ו/א דורש לציון (תקצד) דרוש ה, דרוש בן המחבר
ו/א דורש לציון (תשנה) עמ' מג דרוש ה
ו/א דעת משה (פרידמן) סי' ה+
ו/א דרכי יושר (שרף) ח"א עמ' קלה {לח"מ}
ו/א האיר ממזרח פסחים סי' כא אות טז {כל מי שאינו יכול לאכול את הפסח בלילי חמשה עשר וכו' אם זמן החיוב הוא זמן השחיטה או זמן האכילה}
ו/א הגהות רימ"א
ו/א וגר זאב עמ' לו
ו/א ושב הכהן
ו/א זבח פסח (אייכנשטיין) סי' כב, לד
ו/א זכר יצחק (תשן) עמ' קיח, רכ
ו/א חדות יעקב דף כד ע"א
ו/א חזו"א או"ח סי' קכד לדף פא ע"א, זבחים סי' ד ס"ק ו
ו/א חזו"א על הרמב"ם
ו/א חזון יחזקאל נזיר פ"ה ה"ב
ו/א חי' הראי"ה
ו/א חי' משנה פסחים עמ' שיט
ו/א חי' ר' חיים הלוי
ו/א חי' ר' חיים הלוי דף סח
ו/א חי' ש"י דף נה ע"ג {טמא שרץ}
ו/א חיי אברהם (צציק) עמ' עו {ר"ח הלוי}
ו/א חיי נפש בראשית ח"ב עמ' שה
ו/א חמודי צבי ח"ב עמ' עג-עו
ו/א טעם לשבח
ו/א יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' לט {ר"ח הלוי}, פח
ו/א יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' רא-רב
ו/א יחלק שלל ח"ג עמ' צד {טבול יום דמת}
ו/א ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' ל
ו/א ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' רמה
ו/א ים התלמוד (עדיל) עמ' קצ
ו/א יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' סז, עב, עח
ו/א כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' קס, קפד
ו/א כלי טהור עמ' רעב
ו/א כתבי ערוך השולחן - שו"ת סי' יג
ו/א כתר כהונה (ולק, תשסד) עמ' רלג
ו/א כתר כהונה במדבר מערכה כב אות ג
ו/א לחמי תודה (הורביץ) דף ל ע"ג
ו/א מאור יעקב דף ה ע"ד
ו/א מגילת ספר לאוין דף קנח ע"ג {לח"מ}
ו/א מוריה גל' קצט עמ' מח {ר"ח הלוי}
ו/א מטה אהרן (לוין), מצוקי ארץ - דברי הלכה אות יב
ו/א מילי דמרדכי
ו/א מנחת חינוך ח"ג עמ' עג
ו/א מנחת יהודה (בוים) דף סה ע"ג {טובל}
ו/א מעין החכמה עמ' ריב {כ"מ}
ו/א מעיני המים
ו/א מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' רצח
ו/א מקום דוד [מקום דוד [מגיד משנה (פירוש על משנת חסידים) בהקדמה, דינא דחיי לאוין דף טו ע"ד]
ו/א מקראי קדש (תשנג) עמ' פד
ו/א מרומי גלים עמ' נו
ו/א מרכבת יוסף דף כא ע"א, כז ע"א, ל ע"ד, נד ע"ד {אין שוחטין על טמא שרץ}
ו/א משא יד ח"א עמ' סו-סז {או"ש}
ו/א משאת משה (חברוני) פסחים סי' קלג עמ' רה
ו/א משה ידבר (תשעו) עמ' נט
ו/א משנת יעקב כאן
ו/א משנת יעקב עבודה עמ' פב
ו/א נאם דוד
ו/א נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קצג
ו/א נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף לג ע"א
ו/א נחל יצחק (תשעב) ח"ד עמ' קסח
ו/א נחלת עזריאל (גרין) עמ' קמט
ו/א נחמד למראה ח"ב דף קכא ע"א {בני דוד}
ו/א עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' יח, קנו, קעט
ו/א עמק הנצי"ב פ' בהעלותך פסקא יא עמ' ריז
ו/א ענפי ארז (זי') דף כז ע"ד, קצא ע"ג
ו/א פנת יקרת (תשעא) עמ' נז
ו/א פרי אברהם אליעזר
ו/א צפנת פענח
ו/א קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תשצב, תתט, ח"ב עמ' תתיא
ו/א רמב"ם המאיר הל' ק"פ כאן ופ"ו ה"ב {ר"ח הלוי}
ו/א רני ושמחי דף פא ע"ב-ע"ג
ו/א שושנת העמקים (תאומים) עמ' רכח {כ"מ}
ו/א שחר אורך עמ' פו
ו/א שלמי שמחה ח"א עמ' יט
ו/א שם דרך פסחים עמ' קפז, קפט
ו/א שם משמעון (פולק) ח"ב דף קצג, רי
ו/א שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' שלג
ו/א שעורי הגרב"ד פסחים עמ' שב
ו/א שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' שסא
ו/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' תנו
ו/א שער המלך ח"ב עמ' רעז
ו/א שערי היכל זבחים עמ' קסח {טובל ושוחטים עליו - כדעת רב}
ו/א שערי זיו ח"א דף נח ע"א, ח"ג דף ט ע"ד, י ע"ד
ו/א שערי טהר ח"א שער א סי' ג אות א
ו/א שערי יצחק (תשיז) עמ' מ {ר"ח הלוי}
ו/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 196, 197, 520
ו/א שערי ישר שער א פי"ב אות ב, שער ב פכ"א אות ה
ו/א שפת אמת על התלמוד ח"א דף קסח ע"ג-ע"ד
ו/א תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקסט
ו/א תורה אור (שנגהי) עמ' לא-לג {טמא שרץ}
ו/א תפארת אריה עמ' ריח-ריט
ו/ב אבי עזרי ח"א וח"ד דף מב ע"ב
ו/ב אביר יעקב (אביגדור) דף כג ע"ג {ראב"ד}
ו/ב אבן האזל קדשים ח"א דף לו ע"א
ו/ב אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קמג
ו/ב אבני דרך עמ' רפג
ו/ב אברהם יגל
ו/ב אגרות משה יו"ד ח"א סי' רל ענף ו
ו/ב אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' קב {ראב"ד}
ו/ב אוצרות הרמב"ם
ו/ב אור הישר [שאלת הכהנים תורה זבחים טו ע"ב ובסוה"ס, עונג יו"ט סי' יג, אור הישר זבחים כב ע"ב, זכר יצחק (תשח) סי' עה]
ו/ב אור המאיר (שפירא) סי' מג אות ט
ו/ב אור חדש (בלומ') דף מד ע"ד
ו/ב אור יעקב פסחים דף מז ע"א, ועמ' 197-200
ו/ב אור ליהודה (תשנט) עמ' רנד-רנו
ו/ב אור שמח
ו/ב אחיעזר ח"א סי' א ס"ק ב, ח"ג סי' מג ס"ק א
ו/ב איש מבין ח"ב דף נה ע"ג, נו ע"א
ו/ב איתן האזרחי עמ' תכ
ו/ב אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קצא-קצג
ו/ב אפיקי מגינים זבחים סי' כט
ו/ב אפיקי מגינים פסחים סי' עד
ו/ב ארזא דבי רב יבמות עמ' סא, קמז-קמח
ו/ב ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' קסח, שמג
ו/ב אשר למלך
ו/ב באר יעקב (אריאלי) סי' מט, עמ' קעד
ו/ב באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' רח
ו/ב בד קודש (פוברסקי) ח"א דף ק ע"ג
ו/ב בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' קו
ו/ב בדבר מלך ח"ה עמ' קנח, קסד, ח"ו עמ' קנו
ו/ב בזך לבונה עמ' קכג
ו/ב בית אברהם (כץ), קונטרס מנחה בלולה דף קמג ע"ג
ו/ב בית ארזים - ס' הגליונות
ו/ב בית המלך (חסון)
ו/ב בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' רסא, רצה
ו/ב בני דוד
ו/ב בני יהודה דף כה ע"א
ו/ב בני יששכר (תשמג) ח"א דף צה ע"ב
ו/ב בני יששכר (תשסח) ח"א עמ' שמט
ו/ב בני יששכר (תשעז) ח"א עמ' רכד
ו/ב בני שמואל
ו/ב ברוך טעם (תשסח) שער עדל"ת עמ' קלא, קלח
ו/ב ברוך מבנים אשר (זולקווא תקט) פרשת לך לך דף כ ע"ד
ו/ב ברור הלכה פסחים סט ע"א ציון א, צ ע"ב ציון ג
ו/ב בריכת ירושלים עמ' רכז
ו/ב ברכות חיים ח"ב עמ' מו
ו/ב ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' פ-פא
ו/ב ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' צ
ו/ב גבורת יצחק חגיגה עמ' עא
ו/ב דבר מאיר (ראק) סי' יז
ו/ב דברות משה שבת ח"א סי' ג ענף א
ו/ב דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' קמ
ו/ב דברי אמת (תרכא) דף פ ע"ב
ו/ב דברי אמת (תרכא) דף קט ע"א {טומאה שהנזיר מגלח}
ו/ב דברי אמת (תשעט) עמ' תיח {כל טומאה שאין הנזיר מגלח עליה אם חל שביעי שלו בערב הפסח שוחטין וזורקין, וראב"ד}
ו/ב דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שמ
ו/ב דברי יהונתן (אייבשיץ) דרוש לפסח אות קיד דף סז ע"ב, אות קטו דף סח ע"ב
ו/ב דברי יחזקיהו ח"א עמ' עו-עז
ו/ב דברי יצחק (הרצוג) דף סד ע"א וע"ג {טמא מת בשביעי שלו - לא שוחטים עליו}, סו ע"א-ע"ד, סז ע"א-ע"ד, סט ע"א
ו/ב דברי סופרים (רזין) דף ט ע"ד, י ע"ב {אין שוחטים וזורקים על טבול יום דמת}
ו/ב דברי תלמוד ח"א עמ' רא, רג
ו/ב דגל יהודה (קמינר) עמ' קלט
ו/ב דובר ישרים פסח עמ' תעז-תעח
ו/ב דורש לציון (תשנה) עמ' נה
ו/ב דעת משה (פרידמן) סי' ה+
ו/ב דרושי ר"מ מאימראן ח"א עמ' קצג
ו/ב דרישה מחיים דף קנא ע"א
ו/ב דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' שצג
ו/ב האיר ממזרח פסחים סי' כא אות יח {טמא מת וכו' הדין בציבור כה"ג}
ו/ב היכל מלך
ו/ב המאור הגדול (יעבץ) עמ' רסו
ו/ב המאיר לארץ
ו/ב הערות ר"י ליינר
ו/ב הקשורים ליעקב (תשסא) עמ' סב-סג
ו/ב הקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קצג
ו/ב הרועים בשושנים
ו/ב הרמב"ם והלכותיו
ו/ב ואתה תחזה ח"ג
ו/ב וגר זאב עמ' לו-לח, קנ
ו/ב זבח פסח (אייכנשטיין) סי' כב, מ-מא
ו/ב זית רענן ח"ב עמ' סב
ו/ב זכר יצחק (תשן) עמ' רלב, רנב
ו/ב זכרון יהונתן דף קצב
ו/ב חדות יעקב דף כד ע"א
ו/ב חוות אליעזר עמ' כו
ו/ב חוות יאיר סי' קצב
ו/ב חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שלט
ו/ב חזו"א אהע"ז סי' קמג ס"ק א-ב, כלים סי' א ס"ק יב
ו/ב חזו"א על הרמב"ם
ו/ב חי' הגר"ח החדש עמ' רכה, תמג
ו/ב חי' הראי"ה
ו/ב חי' חתם סופר
ו/ב חי' יעקב עמ' קלז
ו/ב חי' ר' חיים הלוי דף סח
ו/ב חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' שלא
ו/ב חי' ר"מ מאימראן פסחים עמ' שלה {שוחטים וזורקים על טבול יום}
ו/ב חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' נ
ו/ב חי' רעק"א
ו/ב חיבת הקודש עמ' קיח {ראב"ד}
ו/ב חידושין על התורה לרבנו תם עמ' רפו
ו/ב חלק יעקב (אביגדור), חלק הפלפולים עמ' 34 ,87 ,90, מכתבי תהלה עמ' 29-30
ו/ב חלק יעקב (קנטור) דרוש י
ו/ב חק נתן דף רכח ע"א
ו/ב חקל יצחק (שו"ת) עמ' קכו
ו/ב טירת כסף דף צז ע"א, רל ע"ד
ו/ב טעם ודעת הל' טו"מ פ"ג ה"ט בביאוה"ל
ו/ב טעם לשבח
ו/ב יד אברהם פרה עמ' רד
ו/ב יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' עא
ו/ב ידי משה (בוצק') הל' קר"פ סי' יח
ו/ב יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' רג {ראב"ד}, רה
ו/ב יצחק ירנן [תועפות ראם דף לד]
ו/ב יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' סז {ראב"ד, שעה"מ}, סח, עג {ראב"ד}, ז
ו/ב ישרי לב עמ' ק
ו/ב כבוד מלכים (מרגליות)
ו/ב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתקיז {בשאר טומאות שוחטים}
ו/ב כלי טהור עמ' רנה, רנז, רסז, רפא
ו/ב כסא המלך (מאזוז) עמ' ט
ו/ב כרם יהושע (ולרשטיין) דף ד ע"ד, ה ע"א {בד"א}
ו/ב כתבי העלוי מראקוב עמ' קנה
ו/ב כתבי ערוך השולחן - שו"ת סי' יג
ו/ב כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר מערכה כג אות ג, יב, מערכה כב אות יד-טו
ו/ב כתר כהונה (ולק, תשסד) עמ' רלג
ו/ב לבני בנימין דף יא ע"א-ע"ג, טו ע"א, טז ע"א-ע"ב, יז ע"א-ע"ב
ו/ב לחמי תודה (הורביץ) דף כט ע"א
ו/ב לקוטי סופר ח"א דף לז ע"ב, מא ע"ד
ו/ב לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 68
ו/ב מאור יעקב דף א ע"א
ו/ב מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"ב דף ג ע"ד
ו/ב מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשנד) חלק תורה ומועדים עמ' נד
ו/ב מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשסד) עמ' פד
ו/ב מגילת ספר לאוין דף קנח ע"א-ע"ב
ו/ב מועדים וזמנים ח"ג סי' רל
ו/ב מוריה א גל' א (ר"י סרנא), שנה ב גל' יא (ר"א גורביץ), שנה ג גל' ו (ר"י אפל)
ו/ב מוריה גל' קג עמ' טו {אין שוחטין וזורקין על טבול יום דטומאת מת}
ו/ב מחנה ישראל (אליהו) סי' סב
ו/ב מילי דמרדכי
ו/ב מלבושי יו"ט ח"ב יו"ד סי' ח-ט
ו/ב מלך שלם
ו/ב מנחה לאיש עמ' 46
ו/ב מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רפד
ו/ב מנחת חינוך ח"א עמ' לח-לט, ח"ג עמ' ע, עג
ו/ב מנחת יהודה (בוים) דף ח ע"ג
ו/ב מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' צט
ו/ב מעיל צדקה (לנדסופר) סי' מה
ו/ב מעיל צדקה (תשעח) עמ' קנב
ו/ב מעין נצח ח"ב סי' צו
ו/ב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רסד ע"א
ו/ב מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' שי
ו/ב מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' שצד
ו/ב מקדשי השם ח"ב עמ' פד
ו/ב מקום דוד [מקום דוד [מגיד משנה (פירוש על משנת חסידים) בהקדמה, דינא דחיי לאוין דף טו ע"ד]
ו/ב מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"א דף ח
ו/ב מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' כז
ו/ב מקראי קדש (תשנג) עמ' ע {ראב"ד}
ו/ב מראה הפנים פסחים דף מב
ו/ב מרכבת המשנה מהדו"ק
ו/ב מרכבת יוסף דף מט ע"א-ע"ג {אין שוחטים על טמא מת בשביעי}, נד ע"ד {אין שוחטים על טמא מת בשביעי}, נו ע"ד {אין שוחטים על טמא מת בשביעי}, נז ע"א {טומאות שהנזיר מגלח עליהן}, נח ע"א {טומאות שהנזיר מגלח עליהן}, עב ע"א וע"ד {קושיית לח"מ, אין שוחטין על טמא מת בשביעי}, עג ע"א {הראיה מעושי פסח שני}
ו/ב משאת המלך (תשסז) עמ' ו
ו/ב משאת משה (חברוני) פסחים סי' קלג עמ' רה
ו/ב משנת אליעזר (קונשטט) עמ' פט
ו/ב משנת יעקב
ו/ב נאם דוד
ו/ב נודע ביהודה השלם או"ח עמ' ריז
ו/ב נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף לד ע"ב
ו/ב נחלת עזריאל (גרין) עמ' קמט
ו/ב נטעי נתן (פריד) סי' לב
ו/ב נר מצוה (ואלק) מצוות דף קטז ע"א
ו/ב נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' מג
ו/ב ס' סת"ם עמ' שסט
ו/ב ספרי דבי רב ח"א עמ' ש-שא
ו/ב סתרי ומגיני (תשכג) עמ' נז
ו/ב עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' יח, קנו-קנז, קסד-קסו
ו/ב עללת הבציר דף מט ע"ד
ו/ב עמק הנצי"ב פ' בהעלותך פסקא יא עמ' ריז
ו/ב עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף עז ע"ד, ולשונות דף ה ע"ד
ו/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' לה-לו, ח"ב עמ' קעט
ו/ב ערבי נחל (תשנא) ח"ב עמ' יב
ו/ב ערבי נחל (תשסד) עמ' שנב, תנב {כ"מ}, תנג
ו/ב ערך כסף עמ' רנב
ו/ב פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' פט-צ
ו/ב פני המלך (שטרן)
ו/ב פני מלך במדבר עמ' עה {ראב"ד}
ו/ב פני משה (שלז')
ו/ב פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' רכא-רכד
ו/ב פניני רבנו הגרי"ז עמ' תרנז
ו/ב פקודת המלך דף יז ע"ב
ו/ב פרי אברהם אליעזר
ו/ב פרי החג דף עד ע"א-ע"ד, עה ע"א-ע"ב {אין שוחטים על טמא מת שטבל}
ו/ב פרשת נזיר עמ' קכד {ראב"ד}
ו/ב פתחי שערים דף יא ע"ב
ו/ב צפנת פענח כאן, ובמדבר עמ' נג-נד, צז
ו/ב קהלות יעקב פסחים מז
ו/ב קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תשעא, תשפג, תשצב, תתח
ו/ב קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' קלב, במדבר עמ' עו, עח, פ, פב
ו/ב קרבן אשה
ו/ב קרית מלך
ו/ב רלב"ג במדבר פ"ט פסוק ו עמ' ל
ו/ב שאלת הכהנים תורה דף ק, קכא-קכב
ו/ב שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' צד
ו/ב שולי הגליון עמ' קמו
ו/ב שחר אורך עמ' עט-פה, פז-פח, צ, צז-צח
ו/ב שלמי שמחה ח"א עמ' יז
ו/ב שם דרך פסחים עמ' קפז, קפט
ו/ב שם משמואל פרשת בהר - פסח שני {אין שוחטין וזורקין על טבול יום דמת}
ו/ב שמוש חכמים ב עמ' מב
ו/ב שמחת יו"ט (אלגזי) דף קפט ע"א
ו/ב שמחת יו"ט (אלגזי) סי' נ
ו/ב שמחת יו"ט (אלגזי) סי' נ {ראב"ד}
ו/ב שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' רנח
ו/ב שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' תקכח
ו/ב שעורי הגרב"ד פסחים עמ' רצ
ו/ב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שיב, שיג {ר"ח הלוי}, תסו
ו/ב שער המלך כאן, וח"ב עמ' רעה
ו/ב שערי היכל זבחים עמ' קעב {בשאר טומאות שוחטין - ומשלח כל קרבנותיו}
ו/ב שערי זיו ח"א דף נח ע"א, ח"ג דף ט ע"ד, י ע"ד {או"ש}
ו/ב שערי טהר ח"א שער א סי' ה אות ד, ח"ד שער א סי' כח אות ב
ו/ב שערי יצחק (תשיז) עמ' רצו
ו/ב שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 196
ו/ב שערי ישר שער א פי"ב אות ב
ו/ב שערי תורת בבל עמ' 111
ו/ב שפת אמת
ו/ב תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקסט
ו/ב תועפת ראם (גטיניו) דף צד ע"ג
ו/ב תורה אור (שנגהי) עמ' לא-לג
ו/ב תורת האוהל (תשנג) עמ' רמב
ו/ב תורת הלוי עמ' קכח
ו/ב תורת ראשי הישיבות יבמות עמ' שכד
ו/ב תפארת נתן עמ' יא {טבול יום דוחה}
ו/ב תשובה מאהבה ח"ב דף לג ע"ד
ו/ב תשובות ר' איסר יהודה עמ' לג, לה
ו/ג אברהם יגל
ו/ג אגרא דשמעתא ח"ג עמ' שפה, שצט
ו/ג אור הישר [לח"מ הל' נזירות פ"ד ה"ד, אור הישר ירושלמי פסחים פ"ח ה"ה]
ו/ג אור שמח
ו/ג בדבר מלך ח"ה עמ' קס, ח"ו עמ' נז
ו/ג בני שמואל
ו/ג ברור הלכה פסחים פ ע"ב ציון ה, צ ע"א ציון ג
ו/ג ברכת הארץ (מאשבוים) הסכמת רא"ז מלצר
ו/ג ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' פא
ו/ג גבול יהודה (אשכנזי) ליקוטים דף כו ע"ג
ו/ג דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' קמג-קמו
ו/ג דברי חיים (שו"ת) ח"א או"ח סי' כח
ו/ג דברי סופרים (רזין) דף יב ע"ב
ו/ג הגיון יצחק דף פא ע"ב
ו/ג ואתה תחזה ח"ג
ו/ג זבח פסח (אייכנשטיין) סי' לז
ו/ג זכרון בנימין ח"א עמ' נא, קפב
ו/ג חזו"א על הרמב"ם
ו/ג חי' הגר"מ הלוי
ו/ג חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד פסחים צ ע"ב]
ו/ג חי' מרן הגרי"מ עמ' ל
ו/ג חי' ר"מ מאימראן פסחים עמ' שז
ו/ג חלקת יואב החדש הגהות על שב שמעתא ש"ה פ"ג
ו/ג טעם לשבח
ו/ג יד אברהם פרה עמ' רד
ו/ג יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' עא
ו/ג מועדים וזמנים ח"ג סי' רל, ח"ז סי' קפו
ו/ג מוריה גל' רג עמ' מט
ו/ג מוריה שנה ז גל' ו (ר"א מלצר, ר"י מאשבוים)
ו/ג מלבושי יו"ט ח"ב יו"ד סי' ז
ו/ג מנחת חינוך ח"ג עמ' ע
ו/ג מרכבת יוסף דף מט ע"ג, נה ע"ב {זב בשביעי}, נו ע"ג {שומרת יום כנגד יום}
ו/ג משנת יעקב הפלאה עמ' שלב
ו/ג נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' קעט
ו/ג עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' יח-כ, קנו, קסו, קסח
ו/ג פני המלך (שטרן)
ו/ג פרשת נזיר עמ' קטו
ו/ג קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' קכח-קכט {אין שוחטים וזורקים על טמא שרץ}
ו/ג שאר יוסף ח"ה
ו/ג שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' לט
ו/ג שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 505
ו/ג שערי ישר שער ב פ"כ אות ו
ו/ג תחומין ח"ז עמ' 506
ו/ד אבני ציון ח"ב סי' מה אות א
ו/ד אור יעקב פסחים דף לה ע"ב, ועמ' 197
ו/ד אמרות שמואל עמ' עז
ו/ד ארץ יהודה
ו/ד אשר למלך
ו/ד בד קודש (פוברסקי) ח"א דף קא ע"ג
ו/ד בדבר מלך ח"ה עמ' קעז
ו/ד בית אהרן וישראל גל' פח עמ' קכד {האם צריך לחכות עד שהכהן יאכל את קרבנו}
ו/ד בית המדרש
ו/ד ברור הלכה חגיגה כד ע"ב ציון ה פסקה א
ו/ד ברור הלכה פסחים נט ע"א ציון ה, צ ע"א ציון ה
ו/ד הגהות רימ"א
ו/ד ואתה תחזה ח"ג
ו/ד חזו"א זבחים סי' ד ס"ק ו
ו/ד חי' חפץ חיים
ו/ד חי' משנה פסחים עמ' שכ, שכז
ו/ד חי' רעק"א (לקוטים)
ו/ד טעם לשבח
ו/ד ידי משה (בוצק') הל' קר"פ סי' יט
ו/ד יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רכט, ח"ב עמ' ר
ו/ד יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' עז
ו/ד מגילת ספר לאוין דף קנח ע"ב, קס ע"ב
ו/ד מילי דמרדכי
ו/ד מנחת חינוך ח"א עמ' לט
ו/ד משנת חיים נדה סי' נו עמ' ריג
ו/ד נמוקי חיים עמ' רסט {כ"מ}
ו/ד נר מצוה (ואלק) מצוות דף קטז ע"א
ו/ד עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' יח, קנו, קסז
ו/ד ענפי ארז (זי') דף מא ע"ג, מב ע"ב
ו/ד רמב"ם המאיר הל' ק"פ כאן ופ"ו ה"ז {מלכי בקדש (מלכי)}
ו/ד שפת אמת על התלמוד ח"א דף קנא ע"ב-ע"ג
ו/ה אבי עזרי ח"ד דף מד
ו/ה אורה ושמחה הל' שופר פ"א ס"ק נה
ו/ה אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' נד
ו/ה אפיקי מגינים זבחים סי' מב
ו/ה ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קכה
ו/ה בית שערים או"ח סי' ר
ו/ה בנין הלכה עמ' לז-לח
ו/ה ברור הלכה יבמות ז ע"ב ציון א
ו/ה ואתה תחזה ח"ג
ו/ה זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 106
ו/ה כבוד יו"ט
ו/ה לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' ל
ו/ה מגידות (תשמ) עמ' יז
ו/ה מי החג עמ' יא, יג
ו/ה מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' קכ
ו/ה מנחת יהודה (בוים) דף סא ע"א
ו/ה מעין החכמה עמ' צה {ראב"ד}
ו/ה משנת חיים זבחים עמ' נח
ו/ה משנת יעקב
ו/ה משנת ר' אהרן קדשים - סוגיות סי' יא
ו/ה נזר הקדש (רזין) זבחים מהדו"ת דף מח ע"ג
ו/ה סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 117
ו/ה עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' יט
ו/ה ערך כסף עמ' קח
ו/ה פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' צג
ו/ה פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' נז
ו/ה פקודת המלך
ו/ה קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תתפו
ו/ה קרן אורה זבחים לב ע"ב (ד"ה מצורע)
ו/ה קרן הצבי מצוה ב אות י
ו/ה שושנת העמקים (תאומים) עמ' נח, צג
ו/ה שערי ציון (כהן, תרצח) דף סא ע"ד {חסד לאברהם}
ו/ה תחומין ח"ה עמ' 447
ו/ו אבן ציון עמ' קפג
ו/ו אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' יג אות ג
ו/ו אברהם יגל
ו/ו אגודות אזוב מדברי דף קז ע"ב-ע"ד, קכד ע"ד
ו/ו אגרות משה או"ח ח"א סי' קטז ענף א, סי' קיז ענף א
ו/ו אור הישר [חי' ר"ח הלוי לעיל ה"א, מעין החכמה דף פה ע"ב]
ו/ו אור יעקב פסחים דף 92
ו/ו אמרות שמואל עמ' עח
ו/ו אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' נד
ו/ו ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קה, רמו
ו/ו באר שרים (שולמן) עמ' קפא
ו/ו בדבר מלך ח"ה עמ' קסד
ו/ו בדבר מלך חי"ג עמ' רמג
ו/ו בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' כח סעיף ה
ו/ו בית אהרן וישראל גל' כח עמ' קכ, גל' לד עמ' קלא
ו/ו בני דוד
ו/ו בנין הלכה עמ' לז-לט
ו/ו ברור הלכה פסחים צב ע"א ציון ב, ה
ו/ו בריכת ירושלים עמ' רכז
ו/ו ברכת כהן (דויטש) שבת עמ' יד
ו/ו ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' תמא
ו/ו גור אריה יהודה (זמבא) עמ' לא
ו/ו דבר יהושע (שו"ת) ח"א סי' ד, ח"ב סי' ס
ו/ו דבר יהושע על הש"ס עמ' סו {לח"מ}
ו/ו דברות משה שבת ח"א סי' ג ענף א
ו/ו דברי יצחק (הרצוג) דף אחרון עמ' ב {הזאה אינה דוחה שבת אם חל שביעי שלו בי"ג}
ו/ו דברי יציב חו"מ עמ' רצד
ו/ו דברי יששכר דף כט ע"ג
ו/ו דברי שלמה (שלם) דף נד ע"ב
ו/ו דובב מישרים (וידנפלד) עמ' קצח
ו/ו דעת סופר או"ח סי' עט
ו/ו דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 170
ו/ו דרשות מהר"ם בריסק עמ' רכ
ו/ו הגהות חבר בן חיים
ו/ו היכלי שן ח"ג סי' לח
ו/ו המאור הגדול (יעבץ) עמ' רסז
ו/ו המאיר לארץ
ו/ו העמק שאלה ח"א שאלתא סז אות כד
ו/ו הר המלך ח"ז עמ' קמג
ו/ו הרועים בשושנים
ו/ו ואם תאמר ח"ב קושיה 112
ו/ו ואתה תחזה ח"ג
ו/ו וגר זאב עמ' לז-לט
ו/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רעז
ו/ו זבח פסח (אייכנשטיין) סי' כה
ו/ו זכר יצחק (תשח) עמ' ריז
ו/ו זכרון יהונתן דף קצג ע"ב
ו/ו זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 106
ו/ו זכרון משה אליהו עמ' ט
ו/ו זכרון סופרים {והיאך יעמידו דבריהם במקום כרת} [כעין שכתבו תוס' מגילה דף ל דגבי מילה ל"ג משום דחמירא וכו', ורבינו ס"ל בפשטות משום דאיסור כרת הוא וא"כ לכאורה גם כאן, והוצרך לתרץ משום דביום הזי' אינו זמן הקרבן משא"כ במילה שכבר הגיע זמנו בשמיני והוא בכרת לכן לא העמידו דבריהם במקום כרת (וכ"ב בחידושי הריטב"א הנדפס בתוך חידושי רשב"א סוכה דף מ"ג ע"א)]
ו/ו זכרון סופרים {ומזין עליו וכו'} [עיין צל"ח פסחים דף פ]
ו/ו חוות יאיר (תשנז) עמ' לט
ו/ו חי' הראי"ה
ו/ו חי' ר' חיים הלוי דף סח
ו/ו חי' ר"מ מאימראן פסחים עמ' שמ {העמידו דבריהם}, שמט {אחר רוב ציבור}
ו/ו חי' רעק"א (פרדס)
ו/ו חק נתן דף רכח ע"א
ו/ו טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 441
ו/ו יבול היובלות עמ' 90
ו/ו ידי משה (בוצק') הל' קר"פ סי' כ
ו/ו כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' לז-לט, רסד
ו/ו כלי טהור עמ' רסד
ו/ו כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תקה
ו/ו לבני בנימין דף יא ע"ב {לח"מ} וע"ג, טו ע"א, טז ע"א
ו/ו מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"ב דף ב ע"ד
ו/ו מגידות (תשמ) עמ' יז
ו/ו מגידות (תשעג) סי' יב עמ' יז
ו/ו מגילת ספר לאוין דף קנח ע"ג-ע"ד
ו/ו מגן שאול (חנניה) דף א ע"ג
ו/ו מוריה גל' רלג עמ' סג {לח"מ}
ו/ו מחנה ישראל (אליהו) סי' סג
ו/ו מילי דמרדכי
ו/ו מנחת אשר שבת עמ' כג
ו/ו מנחת חינוך ח"א עמ' לט, צג, ח"ג עמ' עב-עג
ו/ו מנחת יהודה (בוים) דף ח ע"ג
ו/ו מעין גנים (מזרחי) דף ד ע"ב {מפני שאינו זמן הקרבן}
ו/ו מעין החכמה עמ' ריג-ריד {ראב"ד}
ו/ו מעיני המים
ו/ו מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' שי
ו/ו מקדש דוד קונטרס בעניני קדשים סי' ה אות ה
ו/ו מקראי קדש (תפט) דף קלב ע"א
ו/ו מקראי קדש (תשנג) עמ' פז, ריז, שלח
ו/ו מראה הפנים פסחים דף מב
ו/ו מרכבת המשנה מהדו"ק
ו/ו מרכבת יוסף דף מט ע"ב {הזאה לא דוחה שבת}
ו/ו משברי ים עדל"ת סי' י ס"ק ב
ו/ו משנת חיים עירובין עמ' קס
ו/ו משנת חיים פסחים ח"ב עמ' קלו
ו/ו משנת רבנו עמ' צה {ערל}
ו/ו נועם חי"ז עמ' קפג
ו/ו נטע שורק דף קכ ע"ג
ו/ו סם חיי
ו/ו סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 117
ו/ו עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' קסה {לח"מ}
ו/ו עין יצחק ח"ב עמ' תיח
ו/ו ענבי פתחיה עמ' 81
ו/ו עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף עז ע"ד, לשונות דף ה ע"ד
ו/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' לה, ח"ב עמ' קעט
ו/ו עץ החיים (קלוגר) עמ' רמג
ו/ו עץ חיים (אבלסון) עמ' תפב
ו/ו עצי חיים הל' מקואות (תשסח) עמ' נח
ו/ו פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' פט
ו/ו פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' נד
ו/ו פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' רכא, רכג-רכד {לח"מ}
ו/ו פרחי כהונה (קצבורג) עמ' רי
ו/ו פרי החג דף עד ע"א-ע"ד {העמידו דבריהם}
ו/ו פרי מלכה סי' נג
ו/ו ציץ אליעזר ח"ב סי' ג פ"ד אות ד
ו/ו צמח מנחם דף יא ע"ב
ו/ו צפונות טז עמ' מא
ו/ו צפנת פענח
ו/ו קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תרכז, תשעא, תתפה
ו/ו קרית מלך
ו/ו שארית נתן (לוברט)
ו/ו שבט הלוי (ווזנר) ח"ו קונטרס הקדשים סי' ט
ו/ו שבט סופר (תשמו) עמ' כד
ו/ו שבי בנימין דף כג ע"א, לג ע"ד
ו/ו שו"ת הרד"ך עמ' רכה
ו/ו שו"ת מהרלב"ח סי' קג
ו/ו שושנת העמקים (תאומים) עמ' פד
ו/ו שחר אורך עמ' פ-פא, צב-צג
ו/ו שלמי יוסף שבת ח"א עמ' תריד
ו/ו שם דרך מגילה עמ' קנג
ו/ו שם טוב - השלמה
ו/ו שער המלך ח"ב עמ' רעה, רעו, רעח
ו/ו שערי טהר ח"א שער א סי' ה אות ב דף יח ע"ד
ו/ו שפת אמת
ו/ו שפת אמת על התלמוד ח"א דף קסג ע"ב
ו/ו תפארת נתן עמ' יב
ו/ו תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' קמח
ו/ו-ז הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' עג
ו/ז אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' לח
ו/ז אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' כב אות א, סי' כט אות ג
ו/ז אגודות אזוב מדברי דף קז ע"א-ע"ד
ו/ז אור החיים במדבר פי"ט פסוק א-ב
ו/ז אור ליהודה יבמות עמ' שסו
ו/ז איש אמונים דף ה ע"ד, טו ע"ב
ו/ז אמרי נפתלי ח"ב עמ' קג
ו/ז אמת ליעקב מועד עמ' רצצג-רצד {טבילה אחרי מילה}
ו/ז אנצי"ת ע' גר הע' 372
ו/ז אפר קדשים עמ' פב
ו/ז באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' רח
ו/ז בדבר מלך ח"ו עמ' קנב
ו/ז בדבר מלך חי"ג עמ' רמג
ו/ז בית אבי ח"ג סי' קכב
ו/ז בית אהרן וישראל גל' כח עמ' קכ-קכא
ו/ז בנין הלכה עמ' לז-לט
ו/ז ברור הלכה חגיגה כד ע"ב ציון ה פסקה א {לא כתב שערל צריך לטבול}
ו/ז ברור הלכה פסחים סט ע"א ציון א, צב ע"א ציון ב, ג
ו/ז גור אריה יהודה (זמבא) עמ' נב
ו/ז דברות משה שבת ח"א סי' כ הערה פג
ו/ז דברי חן (נתנזון) דף נב ע"ב
ו/ז דברי יואל בראשית ח"ב עמ' קנו
ו/ז דברי יואל מועדים ח"ט עמ' שלב
ו/ז דור רביעי ח"ב עמ' פח, קיא
ו/ז הגיור עמ' 16, 23, 33, 61, 292
ו/ז היכלי שן ח"ג סי' לח
ו/ז המאור הגדול (יעבץ) עמ' רסז
ו/ז המקדש וקדשיו עמ' רי
ו/ז הערות ר"י ליינר
ו/ז הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"ג הע' 15
ו/ז הר המלך ח"ז עמ' קמד
ו/ז התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קא
ו/ז ואתה תחזה ח"ג
ו/ז וגר זאב עמ' לז
ו/ז זכר יצחק (תשח) עמ' קנא, רעג
ו/ז זכר יצחק (תשן) עמ' קיח, רנג
ו/ז זכרון יהונתן דף קצב ע"ג
ו/ז חי' ר"מ מאימראן פסחים עמ' שמ
ו/ז חלק יעקב (קנטור) דרוש יב
ו/ז חנוכת הבית עמ' צא, ק
ו/ז חסדי דוד ח"ב עמ' רצה
ו/ז טעם לשבח
ו/ז ידי אליהו (חדושים דף קז ע"ב)
ו/ז ידי אליהו דף קז ע"ב
ו/ז ידי משה (בוצק') הל' קר"פ סי' כא
ו/ז ישמח אב עמ' קנא
ו/ז כבוד יו"ט
ו/ז כנסת יחזקאל (פאנעט) דרשות עמ' ריז
ו/ז כתר המלך
ו/ז לקוטי סופר ח"א דף לח ע"ג, פח ע"ג
ו/ז לקוטי שיחות חל"א עמ' 121
ו/ז לשד השמן (ירוש')
ו/ז מבוא למשנה תורה עמ' 162
ו/ז מגידות (תשעג) סי' יב עמ' יז
ו/ז מגילת ספר לאוין דף נז ע"ד, נח ע"א
ו/ז מוריה גל' קנד עמ' צה-צו
ו/ז מילי דמרדכי
ו/ז מנחת אשר שבת עמ' כג
ו/ז מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' שע
ו/ז מנחת חינוך ח"א עמ' לט, צג, ח"ב עמ' שסט, ח"ג עמ' עב-עג
ו/ז מנחת מחבת עמ' רלה
ו/ז מעין גנים (מזרחי) דף ד ע"ב {בידו שלא לטבול}
ו/ז מקראי קדש (תפט) דף קלב ע"א
ו/ז מקראי קדש (תשנג) עמ' פד
ו/ז משנה הלכות ח"ב דף כג ע"א
ו/ז נאות אפרים ח"א עמ' נד
ו/ז נאות דשא (שניאור) ויקרא עמ' 168 {מל ע"פ}
ו/ז נועם חי"ז עמ' קפג
ו/ז נחלת יעקב (צלניק) עמ' 224
ו/ז נחלת עזרא ח"ב עמ' 120, 118
ו/ז סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 117
ו/ז עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' כא, קעז-קעח
ו/ז עמק החכמה עמ' יג {העמידו דבריהם}
ו/ז עץ חיים (אבלסון) עמ' תפב
ו/ז ערך כסף עמ' רנב {מדבריהם}
ו/ז פרי מלכה סי' נג
ו/ז צפנת פענח כאן, ובמדבר עמ' רכו
ו/ז קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תתפו
ו/ז שו"ת מהרש"ם ח"א סי' י, ח"ב סי' צד
ו/ז שו"ת רא"מ פינגרהוט עמ' רפ
ו/ז שושנת העמקים (תאומים) עמ' ס {ראב"ד}, פד
ו/ז שחר אורך עמ' פב {יכול שלא לטבול}
ו/ז שפת אמת
ו/ז שפת אמת על התלמוד ח"א דף קסח ע"ד
ו/ז תורת הלוי עמ' קי
ו/ח אברהם יגל
ו/ח אנצי"ת ע' בית הפרס הע' 158, 165
ו/ח באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ב סי' מא אות ד {מל"מ}
ו/ח בדבר מלך ח"ו עמ' קנב
ו/ח ברור הלכה פסחים צב ע"ב ציון א
ו/ח דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' שצב
ו/ח ואתה תחזה ח"ג
ו/ח זכרון בנימין ח"ב עמ' קעה
ו/ח זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 113
ו/ח חזו"א אהלות סי' כד ס"ק י
ו/ח חי' הריצ"ד
ו/ח טעם ודעת הל' טו"מ פ"י טעם ודעת אות סד
ו/ח ידי משה (בוצק') הל' קר"פ סי' כב
ו/ח כתר המלך
ו/ח כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר מערכה כג אות ז
ו/ח מהרי"ט אלגזי פ"ה אות מב או"ק יא
ו/ח מים טהורים עמ' תסח
ו/ח מנחם שלמה לקוטים סי' לד
ו/ח מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' תלח
ו/ח משנת יעקב
ו/ח נזר הקדש (רזין) זבחים מהדו"ת דף מז ע"ד
ו/ח סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 117
ו/ח עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' כא
ו/ח ערך כסף עמ' רנב {מדבריהם}
ו/ח שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות קנא
ו/ח שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 203
ו/ח שפת אמת על התלמוד ח"א דף צט ע"ג
ו/ח תורת החוף ימים סי' כב אות ד
ו/ט אגודות אזוב מדברי דף קז ע"ד
ו/ט אגרות משה או"ח ח"א סי' קפ
ו/ט אור הישר [מעין החכמה דף ס ע"א, אור הישר זבחים ק ע"ב, ועי' הל' ביא"מ פ"ב ה"י]
ו/ט אור ליהודה (תשנט) עמ' רנו-רנז
ו/ט אור שמח
ו/ט אורח ישראל סי' כ הערה קח {מל"מ}
ו/ט אנצי"ת ע' אנינות הע' 53, 113-111, 119, 122
ו/ט ארעא דרבנן (תשעט) עמ' סא
ו/ט בד קודש (פוברסקי) ח"א דף ק ע"ד, קא ע"א
ו/ט בדבר מלך ח"ה עמ' קסז
ו/ט בדרך המלך עמ' קכ
ו/ט ביצחק יקרא (תשע) סי' ו ד"ה אכן
ו/ט בית אבי ח"ב סי' עג עמ' קו
ו/ט בית המדרש
ו/ט בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תיג
ו/ט בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תנט
ו/ט בכור שאול (תשעד) עמ' קנה
ו/ט בני דוד
ו/ט בני שמואל
ו/ט ברור הלכה חגיגה כד ע"ב ציון ה פסקה א {לח"מ}
ו/ט דביר הקודש זבחים עמ' ש
ו/ט דברות משה גיטין עמ' תטו
ו/ט דברי תלמוד ח"א עמ' רח
ו/ט המאיר לארץ [ברכת אברהם סי' ב]
ו/ט ואתה תחזה ח"ג
ו/ט זכר יצחק (תשן) עמ' רלב
ו/ט חוקת הפסח
ו/ט חזו"א זבחים סי' ד ס"ק ח
ו/ט חזון יחזקאל זבחים פי"א ה"א
ו/ט חי' הראי"ה
ו/ט חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד זבחים צא ע"ב]
ו/ט חי' חפץ חיים
ו/ט חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' מו
ו/ט חיי אברהם (צציק) עמ' קנה, קנח
ו/ט חמדת ישראל ח"א דף קכח ע"א
ו/ט יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' קג
ו/ט ידי משה (בוצק') הל' קר"פ סי' כג
ו/ט ימי שלמה
ו/ט יתר הבז (תשסח) עמ' קכד, קסו
ו/ט כלי טהור עמ' רעב
ו/ט כתר המלך
ו/ט למודי ה' (תשפא) עמ' תקמט
ו/ט לקוטי סופר ח"א דף לו ע"א
ו/ט מגד יהודה ח"א סי' רנח אות טו
ו/ט מגידות (תשמ) עמ' יח
ו/ט מגידות (תשעג) סי' יב עמ' יח
ו/ט מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' שמז
ו/ט מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' רסו
ו/ט מעין החכמה עמ' קנב {לח"מ}
ו/ט מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רסג ע"ג
ו/ט מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' תלח
ו/ט מקדש דוד קדשים סי' כז ס"ק ה במנחת מרדכי, סי' לז ס"ק ד במנחת מרדכי, קונ' ה ס"ק א במנחת מרדכי
ו/ט מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"א דף יא, יג
ו/ט מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' לו, מ
ו/ט מראה כהן זבחים עמ' רס-רסא
ו/ט משאת משה (חברוני) פסחים סי' קלב עמ' רג
ו/ט משנה יפה פסחים פ"ח מ"ו
ו/ט משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שפז {מת לו מת בע"פ - כרבא}
ו/ט משנת חיים זבחים עמ' רג, רה
ו/ט משנת חיים נדה סי' נו עמ' ריג
ו/ט משנת יעקב הל' ביא"מ פ"ב ה"ב
ו/ט נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף פה ע"ג
ו/ט נר מצוה (ואלק) מצוות דף יז ע"ב {מתוך שאוכל פסח בלילה, גם גם שאר קדשים}
ו/ט נתיב אברהם ח"א עמ' מה-מו, סו
ו/ט סם חיי
ו/ט סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 117
ו/ט עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' יט, קסח-קסט, קעד
ו/ט עבודת לוי (לוין) סי' לב
ו/ט עיצומו של יום סי' ד ס"ק טז
ו/ט ענפי ארז (זי') דף י ע"א
ו/ט ערך כסף עמ' רנב {מדבריהם}
ו/ט פני משה (שלז')
ו/ט צמח ארז עמ' כה {נעשה אונן אחר חצות}
ו/ט צפנת פענח
ו/ט קדשי יהושע עמ' קעט, אלף רפ
ו/ט קרית מלך
ו/ט רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' שצ {או"ש}
ו/ט רמב"ם המאיר הל' ק"פ כאן ופ"ו ה"ט
ו/ט שושנת העמקים (תאומים) עמ' פד
ו/ט שחר אורך עמ' פז
ו/ט שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' רלא
ו/ט שלמי שמחה ח"א עמ' טז, יט
ו/ט שם דרך כתובות עמ' נ
ו/ט שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' שמא
ו/ט שערי היכל זבחים עמ' תתקט {אוכל פסח לערב - ולא שאר קדשים}, תתקטו {מת קודם חצות - בירור שיטתו}, תתקטז {אם שחטו - למה כשר בדיעבד}, תתקכב {אחר חצות משלח - האם חובה להטמא}, תתקכד {לקט עצמות בי"ד - הדין כשלקט בלילה}
ו/ט שערי המקדש סי' ח אות ז
ו/ט תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' שלז
ו/ט תשובות הראב"ד סי' ריג {אנינות לילה דרבנן}
ו/י אבי עזרי ח"ה
ו/י אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' סח אות א
ו/י אגרא דשמעתא ח"ב עמ' תמ
ו/י אהל משה (לוין) ח"ג דף כח ע"ג {גל}
ו/י אור הישר [אור שמח לעיל רפ"ד, לח"מ לעיל פ"ה ה"ט]
ו/י אור יעקב פסחים דף נח ע"א, ועמ' 116
ו/י אמרי בינה (אוירבך) - סוגיות סי' ט ד"ה הרמב"ם
ו/י בית אהרן וישראל גל' פח עמ' קכג {פטור מפסח שני - הרי יכול להביא על תנאי}
ו/י בית המדרש
ו/י ביתאל ח"א דף יז ע"א
ו/י בן אברהם (תשי) עמ' רה
ו/י בני דוד
ו/י ברור הלכה פסחים פח ע"ב ציון ט, צא ע"א ציון א
ו/י ברכת שלמה אהע"ז עמ' יז
ו/י גינת המלך עמ' מו
ו/י גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' תמח
ו/י האיר ממזרח פסחים סי' כח אות ח {חופר בגל וכו' הטעם שלא כתב ד"ז לעיל (פ"ה הל' ט) עם הדין למי שהיה שבוש שנשנו שניהם (פסחים צא ע"א) כאחד}
ו/י הר המלך ח"ה עמ' סח
ו/י ואתה תחזה ח"ג
ו/י זכר יצחק (תשן) עמ' רכח
ו/י חי' רעק"א (פרדס)
ו/י חמדת ישראל ח"א דף קכג ע"ד {לח"מ}
ו/י ידי משה (בוצק') הל' קר"פ סי' כד
ו/י ימי שלמה
ו/י כבוד הלבנון דף כ ע"א {פטור מפסח שני}
ו/י למודי ה' (תקמז) דף לח ע"ב
ו/י למודי ה' (תשפא) עמ' רטז
ו/י מקראי קדש (תשנג) עמ' עג
ו/י משנת יעקב
ו/י נאות אפרים ח"א עמ' לה
ו/י נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' פב
ו/י נודע ביהודה קמא אהע"ז סי' לא
ו/י עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' כ-כא, קעב {מרכה"מ}
ו/י עוגת אליהו דף יב ע"ב
ו/י עיני דוד הל' חגיגה פ"א ה"א {פטור מפסח שני}
ו/י פאר הלכה פסחים עמ' רע
ו/י פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' רכד
ו/י קביעת רגע המוות (תשסח) עמ' 56
ו/י קהלות יעקב פסחים מז
ו/י שו"ת ר"י מפוזנא עמ' רסו
ו/י שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' רפד
ו/י שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 345
ו/י תשובה מאהבה ח"ב דף לג ע"ד
ו/יא אבן האזל קדשים ח"א דף לב ע"א
ו/יא אגרא דשמעתא ח"ג עמ' שצז {כ"מ}, שצח-ת
ו/יא אהל משה (לוין) ח"א דף נז ע"ב,נח ע"א וע"ג-ע"ד
ו/יא אור הישר [לח"מ הל' נזירות פ"ו הי"ז והי"ט ופ"ט הי"ח, ועי' הל' אה"ט פי"ח ה"ג]
ו/יא אחיעזר ח"ג סי' סט ס"ק א
ו/יא אחר האסף עמ' תקמח
ו/יא אשל אברהם (שפירא) עמ' שפה
ו/יא באר מים חיים (נוסינזון) נזיר דף נז
ו/יא בד קודש (פוברסקי) ח"א דף קג ע"ג-ע"ד, קד ע"ד
ו/יא בדבר מלך ח"ה עמ' קמב, קסא, קסט, ח"ו עמ' קנא, קנד, קסח
ו/יא בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' רסד
ו/יא ביתאל ח"א דף כג ע"ב
ו/יא בני דוד
ו/יא בנין דוד (טאוב) ח"ג עמ' קלה-קלו
ו/יא ברור הלכה פסחים פ ע"ב ציון ה, פא ע"ב ציון ב, ג
ו/יא ברכת שלמה (תשז) עמ' עג-עד
ו/יא ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' ת-תא
ו/יא דברי חיים (שו"ת) ח"א או"ח סי' כח
ו/יא דברי יצחק (הרצוג) דף נט ע"ב, ע ע"א-ע"ב
ו/יא דברי סופרים (רזין) דף י ע"ג-ע"ד, יא ע"א-ע"ג
ו/יא דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' שנה-שנו
ו/יא ואתה תחזה ח"ג
ו/יא חדושים ובאורים (גרי') נזיר סג ע"א
ו/יא חזו"א אהע"ז סי' קלט ס"ק א, ד, או"ח סי' קכד לדף פט ס"ק (הראשון)
ו/יא חזו"א על הרמב"ם
ו/יא חזון יחזקאל נזיר פ"ו ה"ג
ו/יא חי' הגר"מ הלוי
ו/יא חי' הריצ"ד
ו/יא חי' חפץ חיים
ו/יא חי' משנה פסחים עמ' שי
ו/יא חסדי דוד ח"ג עמ' שצו, ח"י עמ' קצג
ו/יא חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' עה עמ' רלז-רלח, רמ-רמב, רמז
ו/יא יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' ע, עב
ו/יא ידי משה (בוצק') הל' קר"פ סי' כה
ו/יא יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' סח, עט
ו/יא כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' קיג
ו/יא לב איש עמ' קצג-קצד
ו/יא לחם יהודה
ו/יא לקוטי שעורים (שטיין) פסחים ח"ב (תשסז) סי' יד ס"ק ג
ו/יא מאור הקדש נזיר עמ' קלח
ו/יא מגנזי הגר"ח עמ' ט
ו/יא מועדים וזמנים ח"ג סי' רלח
ו/יא מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' שפב
ו/יא מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' רצט
ו/יא מקראי קדש (תפט) דף קלב ע"א
ו/יא מראה עיני הכהן דף פג ע"ב, פה ע"ב
ו/יא מרומי גלים עמ' נג-נד
ו/יא מרכבת יוסף דף סב ע"ד, סג ע"א {היתר טומאת התהום רק בספק} וע"ג-ע"ד {טומאת התהום}, סד ע"ד {טומאת התהום - זורק לכתחלה}
ו/יא משאת משה (חברוני) פסחים סי' קיב עמ' קעו
ו/יא משברי ים חזקה עמ' תמח
ו/יא משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תל-תלא
ו/יא משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קפג {מי שעבר בדרך ומצאו מת מושכב וכו'}
ו/יא משנת חיים פסחים ח"ב עמ' רפז
ו/יא משנת יעקב
ו/יא משנת יעקב הפלאה עמ' רה-רו
ו/יא נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קפד
ו/יא נשמת חיים (תשסח) חו"מ ענינים סי' צט עמ' קסו
ו/יא סתרי ומגיני (תשכג) עמ' סד
ו/יא עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' כא
ו/יא עבודת לוי (רוד') דף מח ע"ב
ו/יא עמק הנצי"ב פ' נשא פסקא כח עמ' קיז
ו/יא ענפי ארז (זי') דף קכד ע"ג
ו/יא ערהשה"ע לקוטים סי' כ אות ח
ו/יא פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' קיח
ו/יא פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' רמא
ו/יא פניני רבנו הגרי"ז עמ' תקסג {ר"ח הלוי}
ו/יא צפנת פענח כאן, ובמדבר עמ' נב
ו/יא קדשי יהושע עמ' קסו, קסח, תקמג
ו/יא קהלות יעקב פסחים נג
ו/יא שארית נתן (לוברט)
ו/יא שב שמעתתא (תשנא) שמעתא ה פ"ג
ו/יא שב שמעתתא שמעתא ה פ"ג
ו/יא שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' קכד, קכו
ו/יא שלמי נזיר עמ' ת
ו/יא שם דרך פסחים עמ' קעג-קעד
ו/יא שמחת החג דף כו ע"ד, כז ע"א-ע"ד, כח ע"א וע"ד, כט ע"א, ל ע"ב
ו/יא שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' תסו
ו/יא שערי טהר ח"א שער א סי' ג אות ב
ו/יא שערי טהר ח"א שער א סי' ה אות ב דף יט ע"ד
ו/יא שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 508
ו/יא שערי ישר שער ב סי' כ
ו/יא שערי ישר שער ב פ"כ אות ח-ט, יב
ו/יא שפת אמת
ו/יא תפארת ציון (קואינקה) עמ' סד
ו/יב אבן האזל קדשים ח"א דף לב ע"א
ו/יב אבן הספיר (ספרקה) עמ' ד
ו/יב אבן ציון עמ' תקכט
ו/יב אגרא דשמעתא ח"ג עמ' שצט-ת
ו/יב אהל משה (לוין) ח"א דף נח ע"א
ו/יב אור שמח (גם במילואים)
ו/יב אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' לז
ו/יב ארץ יהודה
ו/יב בדבר מלך ח"ה עמ' קמא-קמב, קסא, קסט
ו/יב בנין דוד (טאוב) ח"ג עמ' קלד-קלו
ו/יב ברור הלכה פסחים פ ע"ב ציון ב, פא ע"ב ציון ב
ו/יב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' תא
ו/יב דברי אמת (תרכא) דף עז ע"ד {ראב"ד}
ו/יב דברי חיים (שו"ת) ח"א או"ח סי' כח
ו/יב דברי יהושע (קלעוואן, תשעא) עמ' שה
ו/יב דברי יצחק (הרצוג) דף סט ע"ג, ע ע"א-ע"ב
ו/יב דברי סופרים (רזין) דף ט ע"ב, יא ע"א
ו/יב דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' שנו
ו/יב הרמב"ם והלכותיו
ו/יב ואתה תחזה ח"ג
ו/יב זבח פסח (אייכנשטיין) סי' כז-כח
ו/יב חזו"א על הרמב"ם
ו/יב חזון יחזקאל נזיר פ"ו ה"ג
ו/יב חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' עה עמ' רלז, רמא, רמז
ו/יב יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' רד
ו/יב מאור הקדש נזיר עמ' קלח
ו/יב מועדים וזמנים ח"ג סי' רלח
ו/יב מנחת אשר פסחים עמ' ד
ו/יב מרומי גלים עמ' נג-נד, נו-נז
ו/יב משאת משה (חברוני) פסחים סי' קיב עמ' קעז
ו/יב משנת יעקב
ו/יב משנת יעקב הפלאה עמ' רה-רו
ו/יב נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קפד
ו/יב ענפי ארז (זי') דף קכד ע"ג, רלה ע"ב
ו/יב פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' רמא
ו/יב פרשת נזיר עמ' שסד
ו/יב קהלות יעקב פסחים נג
ו/יב ראש אליהו ח"ב עמ' רנו
ו/יב שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' קכו
ו/יב שם דרך פסחים עמ' קעד
ו/יב שמחת החג דף כז ע"ב וע"ד, כט ע"א, ל ע"א
ו/יב שערי ישר שער ב פ"כ אות ח
ו/יג אבן האזל קדשים ח"א דף לד ע"א
ו/יג אגרא דשמעתא ח"ג עמ' שפה
ו/יג אהל משה (לוין) ח"א דף נז ע"א וע"ג, נח ע"א
ו/יג אור הישר [חתם סופר אהע"ז ח"א סי' מב, אבן האזל ביא"מ פ"ד ה"ו]
ו/יג בדבר מלך ח"ה עמ' קעו
ו/יג בני דוד
ו/יג בנין דוד (טאוב) ח"ג עמ' קלז
ו/יג ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' פא
ו/יג גליונות אבני נזר
ו/יג דברי אמת (תרכא) דף עו ע"ב
ו/יג דברי אמת (תרכא) דף עו ע"ב {נטמא בששי}
ו/יג דברי אמת (תשעט) עמ' רכה {עושה פסח שנטמא בטומאת התהום בששי לטומאתו חזקת טמא טמא}, רלד {ראב"ד, דנזיר עד שלא גילח נמי סותר הואיל ומחוסר מעשה}
ו/יג דברי יצחק (הרצוג) דף סט ע"ג-ע"ד, ע ע"ב
ו/יג ואתה תחזה ח"ג
ו/יג זכרון יהונתן דף קצג
ו/יג חזו"א אהע"ז סי' קלט ס"ק ט
ו/יג חזו"א על הרמב"ם
ו/יג חי' הראי"ה
ו/יג חי' חפץ חיים
ו/יג חי' רעק"א (מהד' חת"ס, ופרדס)
ו/יג חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' עה עמ' רלז
ו/יג טעם לשבח
ו/יג ידי משה (בוצק') הל' קר"פ סי' כו
ו/יג מקדש דוד החדש טהרות עמ' תלא
ו/יג מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' שפב
ו/יג מקדש דוד סי' נא אות ג בסופו
ו/יג משנת יעקב הפלאה עמ' רז
ו/יג פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' קכ
ו/יג שב שמעתתא (תשנא) שמעתא ה פ"ב
ו/יג שב שמעתתא שמעתא ה פ"ב
ו/יג שלמי נזיר עמ' רע
ו/יג שמוש חכמים ב עמ' נו
ו/יג שמחת החג דף כז ע"ב, כט ע"א, ל ע"א
ו/יג שערי טהר ח"א שער א סי' ג אות א
ו/יג שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 505, 506, 519
ו/יג שערי ישר שער ב סי' כ
ו/יג שערי ישר שער ב פ"כ אות ה, פכ"א אות ה


ז/525 הלכות קרבן פסח פרק ז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ז/רה"פ בדרך המלך
ז/רה"פ דבר בעתו (טיקטין)
ז/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ז/רה"פ הר המוריה (שץ)
ז/רה"פ הרמב"ם המדויק
ז/רה"פ חדושים ובאורים (גריינימן) הוריות ה ע"א
ז/רה"פ חסד לאברהם
ז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ז/רה"פ מלכי בקדש (מלכי)
ז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ז/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' קצא
ז/רה"פ פי' ר"י קאפח
ז/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ז/רה"פ רמב"ם המאיר
ז/רה"פ רמב"ם הערוך
ז/רה"פ רמב"ם לעם
ז/רה"פ שם טוב
ז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ז/א אבן האזל קדשים ח"א דף לה ע"א
ז/א אבן ישראל (פישר)
ז/א אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' מא
ז/א אוצרות הרמב"ם
ז/א אור הישר [שעה"מ הל' ביא"מ פ"ד הי"ז]
ז/א אור טהרה סי' קכח
ז/א אור יעקב פסחים דף 100, 194-196, 198-199
ז/א אמונת יהושע עמ' אלף פו
ז/א אמרות שמואל עמ' עט
ז/א ארץ בנימין עמ' תב
ז/א בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' לג
ז/א בדבר מלך ח"ה עמ' קס, קעט, קפב-קפג
ז/א בית ארזים - ס' הגליונות
ז/א בית המדרש
ז/א בית מלך (חב"ד) עמ' 118
ז/א בני יהודה דף כה ע"ג {בט"מ בלבד}
ז/א בצל החכמה (חזות) עמ' 194
ז/א ברור הלכה פסחים סז ע"א לפני ציון א, צה ע"ב ציון ב
ז/א ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' י אות יא, יט
ז/א ברכת מרדכי פסחים עמ' רכו
ז/א בתי כהונה (תצו) בית ועד דף ז ע"ג
ז/א גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' צו
ז/א דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שמא
ז/א דברי חיים פ' בשלח ד"ה הרמב"ם, ק"פ
ז/א דברי יצחק (הרצוג) דף סב ע"א, סה ע"ג {פסח הבא בטומאה רק כשהם טמאי מת, לא טמאי שרץ ונבילה}
ז/א דורש לציון (תקצד) דרוש בן המחבר
ז/א דורש לציון (תשנה) עמ' נז
ז/א האיר ממזרח פסחים סי' כ אות ז, סי' כא אות ד {אלא יקריבו כולן הפסח בטומאה וכו' הטעם שלא כתב רק הדין לרוב קהל טמאים יקריבו בראשון}, אות ה {שנאמר ויהי אנשים בגמ' דרשו כן מהכתוב "איש"; הטעם דלא כתב כדלעיל (פ"א הל' יח) הדרשה מבמועדו}
ז/א הדרת מרדכי דף לח ע"ד
ז/א הרועים בשושנים
ז/א זכרון הרב עמ' 97 {רוב הקהל}
ז/א חוקת הפסח
ז/א חזו"א זבחים סי' ד ס"ק ו
ז/א חזו"א על הרמב"ם
ז/א חי' חפץ חיים
ז/א חי' רעק"א (פרדס)
ז/א חנן אלקים עמ' רס
ז/א טעם לשבח
ז/א יד יצחק (הכהן)
ז/א ידי משה (בוצק') הל' קר"פ סי' כז-כח
ז/א ידי משה (בוצק') זבחים סי' מד {ציבור טמאי שרץ}
ז/א יושב אהלים פ' בא דף מה ע"ג {נשים בשני רשות}
ז/א ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' רמו
ז/א יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' עא
ז/א כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' קצ, מערכה כג אות טו
ז/א לב איש עמ' קפג
ז/א לבושי מרדכי או"ח עמ' קיד
ז/א לקוטי סופר ח"א דף מא ע"א
ז/א לקט אמרי קודש (בעלז) מועדים עמ' רנט
ז/א מאורות נתן (הורוביץ) דף מז ע"ד
ז/א מגילת ספר לאוין דף קנח ע"ב, קס ע"ב
ז/א מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רכח {לח"מ}, יו"כ עמ' קנא {לח"מ}
ז/א מנחת אשר פסחים עמ' רח
ז/א מנחת חינוך ח"א עמ' ל, לט, ח"ג עמ' עא
ז/א מנחת יהודה (בוים) דף סה ע"ב-ע"ג {ויהי אנשים}
ז/א מנחת מאיר דף כו ע"ג
ז/א מנחת מחבת עמ' רלו
ז/א מעשה רקח
ז/א מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' רצט
ז/א מקדש דוד קדשים קונ' ה ס"ק ה במנחת מרדכי
ז/א מראה כהן זבחים עמ' עז-עח
ז/א מראה עיני הכהן דף פה ע"ב
ז/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/א משנת יעקב כאן
ז/א משנת יעקב עבודה עמ' צד
ז/א משנת יעקב קרבנות עמ' ז
ז/א משנת ר' אהרן זרעים עמ' קנה {לח"מ}
ז/א נאות אפרים ח"א
ז/א נאם דוד
ז/א נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קצג
ז/א נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף לג ע"א {אין ציבור עושה בטומאה, בטומאת שרץ}
ז/א נחלת שמעון (אמוראי) דף ב-ג
ז/א נר מצוה (ואלק) מצוות דף פד ע"ב
ז/א ספרי דבי רב ח"א עמ' שיד
ז/א ענפי ארז (זי') דף קצא ע"ד {חוקת הפסח}
ז/א פורת יוסף (שלופר) דף ד ע"ב, מג ע"א
ז/א פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' רסז
ז/א פנת יקרת (תשעא) עמ' נז
ז/א קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תתכז
ז/א קול מבשר (ראטה) ח"ב עמ' כ
ז/א קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' כח
ז/א קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' עג
ז/א קרני ראם (ירמוש) עמ' רלג
ז/א שמוש חכמים ב עמ' מב
ז/א שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' רפה
ז/א שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' תקלב
ז/א שעורי הגרב"ד פסחים עמ' שד
ז/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שיג, שטז-שיז, שכג, תנו, תסט
ז/א שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קפב
ז/א שער המלך ח"ב עמ' רכד
ז/א שערי יצחק (תשיז) עמ' לח
ז/א שפת אמת
ז/א תורה אור (שנגהי) עמ' לא-לב
ז/א תורה שלמה חי"ב עמ' 196
ז/ב אור הישר [כ"מ הל' מעה"ק ספ"י]
ז/ב אור יעקב פסחים דף 196
ז/ב אור ליהודה (תשנט) עמ' רנז
ז/ב ארץ בנימין עמ' ת
ז/ב בדבר מלך ח"ה עמ' קעט, ח"ו עמ' קג
ז/ב בדרך המלך עמ' קלא
ז/ב גור אריה יהודה (זמבא) עמ' נג
ז/ב דרכי אהרן ח"א עמ' כח
ז/ב האיר ממזרח פסחים סי' כא אות יא {טהורים עושים לעצמם בטהרה וכו' פסק כרב (פסחים עט ע"א), והביאור בזה}
ז/ב חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד פסחים עט ע"א]
ז/ב טעם לשבח
ז/ב ידי משה (בוצק') הל' קר"פ סי' כט
ז/ב לקוטי סופר ח"א דף מא ע"א
ז/ב מנחת ברוך סי' כא ענף א-ב
ז/ב מנחת חינוך ח"א עמ' לט, ח"ב עמ' טו
ז/ב מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' רלה
ז/ב מנחת עני (תקמז) דף ד ע"ג {מחצה על מחצה}
ז/ב מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
ז/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/ב משה ידבר (תשעו) עמ' רפח
ז/ב נתיבות שמואל דף קלו ע"ד
ז/ב ערהשה"ע קדשים סי' פב אות יח
ז/ב פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' רעט
ז/ב שלמי שמחה ח"א עמ' לז
ז/ב שם יוסף (אליקים)
ז/ג אור ליהודה (תשנט) עמ' רנח-רס
ז/ג אמונת יהושע עמ' אלף רעא
ז/ג אמרות שמואל עמ' קסז-קסט
ז/ג בדבר מלך ח"ה עמ' קנה
ז/ג בית אהרן וישראל גל' מח עמ' קכה-קכו
ז/ג ברור הלכה פסחים צא ע"ב ציון א
ז/ג בשבילי הפסח סי' טו אות ז, סי' כו אות א
ז/ג דברי מנחם (כשר)
ז/ג דובב מישרים (וידנפלד) עמ' עד
ז/ג חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' עד
ז/ג חי' בן אריה ח"א סי' יא אות ד
ז/ג חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' לג
ז/ג טעם לשבח
ז/ג ידי משה (בוצק') הל' קר"פ סי' כט
ז/ג לקוטי סופר ח"א דף לט ע"ד
ז/ג מנחם שלמה לקוטים סי' לד
ז/ג מנחת חינוך ח"ג עמ' עא
ז/ג מנחת עני (תקמז) דף כג ע"ג
ז/ג מרגליות הים סנהדרין יב ע"א אות לא
ז/ג ספרי דבי רב ח"ב עמ' נ
ז/ג פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ב הערה 264
ז/ג שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קנז
ז/ג שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קמט
ז/ג שלמי שמחה ח"א עמ' לז
ז/ג שם טוב - השלמה
ז/ג שמחה לאיש (אלישר) דף צד ע"ג
ז/ג שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 222
ז/ג שערי ישר שער א פט"ו אות א
ז/ג שפת אמת
ז/ג תורת החוף ימים סי' כב אות א
ז/ג תורת הלוי עמ' קכח
ז/ג תורת מנחם חנ"ב עמ' 306
ז/ד אבי עזרי ח"א
ז/ד אור יעקב פסחים דף סו ע"א, ועמ' 130
ז/ד אור ליהודה (תשנט) עמ' רנח
ז/ד בדבר מלך ח"ה עמ' רמט
ז/ד ביתאל ח"א דף יח ע"א
ז/ד ברור הלכה פסחים פ ע"א ציון ג
ז/ד חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' עג
ז/ד טעם לשבח
ז/ד יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' רג
ז/ד לב איש עמ' קפח
ז/ד לקוטי סופר ח"א דף לט ע"ג
ז/ד מחובר לטהור סי' כד אות י
ז/ד מנחת חינוך ח"ג עמ' עב
ז/ד מעשה רקח
ז/ד מראה עיני הכהן דף פה ע"א {אפילו רובם זבים, לא עושים פסח שני בטומאה}
ז/ד קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' פג, פה {צבור שהיו זבים ומצורעים לא עושים פסח שני}
ז/ד קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' עג
ז/ד רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קנ
ז/ד שיח ערב קדשים עמ' שפג
ז/ד שלמי שמחה ח"א עמ' לז
ז/ד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' תנו
ז/ד תורת מנחם חנ"ב עמ' 306
ז/ד תחומין חי"ג עמ' 480
ז/ה אור יעקב פסחים דף 196
ז/ה אור ליהודה (תשנט) עמ' רנט
ז/ה אלומת עלומים סי' ח דף יח ע"ד {רק טמאת מת נדחית}, יט ע"א {זבים שאכלו אימורי פסח}
ז/ה אמרי זאב דף לא ע"א-ע"ב {זבים לא עושים פסח שני}
ז/ה ביצחק יקרא (תשע) סי' כד סעיף ב ד"ה והנה
ז/ה בית אהרן וישראל גל' פח עמ' קכה {פסח שני - אם בראשון הכלים היו טמאים}
ז/ה גוילי אפרים עמ' נו
ז/ה דברי יהושע (קלעוואן, תשעא) עמ' קפז
ז/ה חי' רעק"א (פרדס)
ז/ה כרם יהושע (ולרשטיין) דף ה ע"ג {אין תשלומין לפסח הבא בטומאה}
ז/ה מי החג עמ' ט
ז/ה מנחת חינוך ח"ג עמ' עב
ז/ה משאת משה (חברוני) פסחים סי' צא עמ' 282
ז/ה נאות אפרים ח"א
ז/ה עורה שחר דף לד ע"ב
ז/ה פרי אהרן (בגון) עמ' פב {רק טומאת מת הותרה בציבור}
ז/ה קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קסא
ז/ה קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' רסט
ז/ה רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קנ
ז/ה שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קנו
ז/ה שם טוב - השלמה
ז/ה שערי יצחק (תשיז) עמ' לט
ז/ו אור יעקב פסחים דף 194
ז/ו אור ליהודה (תשנט) עמ' רנח, רס
ז/ו אוריתא יד עמ' עט
ז/ו אמרות שמואל עמ' עט-פ
ז/ו אמת ליעקב מועד עמ' רצו
ז/ו ארץ יהודה
ז/ו בדבר מלך ח"ד עמ' קכא, ח"ה עמ' רמח-רמט
ז/ו בכור שאול (תשסט) עמ' צה-צו
ז/ו בכור שאול (תשעד) עמ' קנו-קנז
ז/ו בן אריה
ז/ו ברור הלכה פסחים פ ע"ב ציון א, צד ע"ב ציון ב
ז/ו גינת ביתן סי' ד (דף יג ע"א)
ז/ו גליונות אבני נזר
ז/ו דרישת ציון (תשסב) עמ' 151-152
ז/ו האיר ממזרח פסחים סי' כא אות יב {כיצד משעדין הפסח וכו' שאפשר שיהיו וכו' מדוע כתב הטעם, הלא מילתא דפשיטא הוא; אלא משערין בכל הנכנס לעזרה - מ"ט לא משערינן באוכלין עצמן}, אות יג {קודם שתכנס כת הראשונה וכו' מקורו בירושלמי פסחים פ"ז הל' ו}, אות טו {היכא דהשלוחים טהורים והמשלחים טמאים}
ז/ו הורה גבר (תקסב) דף יד ע"ג
ז/ו הורה גבר (תשסג) עמ' נז
ז/ו המאור הגדול (יעבץ) עמ' רסח
ז/ו ואתה תחזה ח"ג
ז/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רעה
ז/ו זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 109
ז/ו חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' עג
ז/ו חוקת הפסח
ז/ו חזו"א או"ח סי' קכד לדף צג ע"ב, זבחים סי' ד ס"ק טו-טז
ז/ו חזו"א על הרמב"ם
ז/ו חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' כז
ז/ו חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רכט
ז/ו חי' רעק"א (פרדס)
ז/ו חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף קצו ע"ד
ז/ו טהור רעיונים דף ח ע"ד
ז/ו טעם לשבח
ז/ו ים התלמוד (עדיל) עמ' קע
ז/ו לב איש עמ' קפח
ז/ו לבני בנימין דף יא ע"א-ע"ב, טז ע"א וע"ד, יז ע"א {משערים בנכנסים לעזרה}
ז/ו לקוטי שיחות חי"ב עמ' 219
ז/ו מאורי המועדים עמ' יז {משערים בכל הנכנסים}
ז/ו מועדים וזמנים ח"ג סי' רלט
ז/ו מועדים וזמנים ח"ח סי' רלט עמ' סב {משערים בנכנסים לעזרה}
ז/ו מוריה גל' ריט עמ' סב
ז/ו מילי דמרדכי
ז/ו מנחת חינוך ח"ג עמ' עב
ז/ו מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' קח
ז/ו מראה הפנים ברכות דף סב, נזיר דף מ, הוריות דף ד
ז/ו משה ידבר (תשעו) עמ' נט
ז/ו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קצב {משערין בכל הנכנסין לעזרה ועד שהן מבחוץ קודם שתכנס כת ראשונה כו'}
ז/ו משנת יעקב כאן
ז/ו משנת יעקב עבודה עמ' צג
ז/ו נחלת יהושע דף עו
ז/ו סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ב עמ' רעט
ז/ו סהמ"צ לרס"ג ח"א דף רמז ע"א
ז/ו עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' מט {כ"מ}
ז/ו עבודת לוי (רוד') דף כד ע"ב
ז/ו עלה יונה עמ' קלט
ז/ו עץ החיים (קלוגר) עמ' קד
ז/ו פרי יצחק (תשעו) עמ' תסא {ראב"ד}
ז/ו צפנת פענח
ז/ו קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' רלד-רלה
ז/ו קול דודי (תשף)
ז/ו קול דודי כריתות סי' קעח
ז/ו שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קנז
ז/ו שלמי שמחה ח"א עמ' נ {כ"מ}
ז/ו שערי יצחק (תשיז) עמ' מ
ז/ו שערי שמואל עמ' עה
ז/ו תורת מנחם חנ"ב עמ' 306
ז/ז אבי עזרי ח"ד עמ' מא ע"ב
ז/ז אור תורה (בלומ') דף טז ע"א, יז ע"ב {יחיד שנטמא בספק טומאה ברה"י}
ז/ז אחיעזר ח"א סי' א ס"ק ב, ח"ג סי' מג ס"ק א
ז/ז אמונת יהושע עמ' תרנה {ספק ברה"י}
ז/ז באר שרים (שלזינגר) במדבר פ' במדבר סי' ה אות ב {ר' אושעיא רבו של ר' יוחנן}
ז/ז בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף פה ע"ב
ז/ז בדבר מלך ח"ה עמ' קנט, קעא, ח"ו עמ' קנג, קנה
ז/ז בינת צבי ענייני ספק טומאה עמ' ב, לח, מג
ז/ז ביתאל ח"א דף יח ע"א
ז/ז בני דוד
ז/ז בנין הלכה עמ' קצט
ז/ז גוילין נצולין עמ' א
ז/ז דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' רעז
ז/ז דברי יצחק (הרצוג) דף אחרון עמ' ב {טמא בספק ברה"י - נדחה לפסח שני}
ז/ז דברי סופרים (רזין) דף יז ע"ב {כר' הושעיא רבה}
ז/ז דגל יהודה (לוקץ) עמ' 83, 108
ז/ז דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' שמב, שצא
ז/ז הגהות חבר בן חיים
ז/ז חוקת הפסח
ז/ז חזו"א קדשים לקוטים סי' א ס"ק ט
ז/ז חזקה רבה יו"ד הלכה קמז
ז/ז חי' הגאון אדר"ת עמ' רג {כ"מ - פסק כר"י}
ז/ז חי' הגר"ח החדש עמ' רכה, תמב
ז/ז חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' קלח-קלט
ז/ז חשבונות של מצוה עמ' תלב
ז/ז יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' צט
ז/ז כתר נהורא עמ' קפד {כ"מ}
ז/ז לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' ל
ז/ז מגילת ספר לאוין דף קנח ע"ג
ז/ז מהרי"ט אלגזי פ"ה אות מב או"ק יא
ז/ז מילי דמרדכי
ז/ז מלבושי יו"ט ח"ב דיני חזקות סי' יג
ז/ז מנחת אשר פסחים עמ' רח
ז/ז מנחת חינוך ח"ג עמ' עב
ז/ז מעין החכמה עמ' ר
ז/ז מעשה רקח
ז/ז מצעדי גבר פסחים (תשסג) סי' ז אות ב
ז/ז מקדש דוד החדש טהרות עמ' רלג, רלה
ז/ז מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' לו, רצו, שא
ז/ז מרגניתא דר"מ [כ"מ ולח"מ חגיגה פ"א ה"ד]
ז/ז משנת יעקב הל' נזירות פ"ט הי"ד והט"ז
ז/ז משנת יעקב הפלאה עמ' רו, ריט
ז/ז נועם חי"ד עמ' קי
ז/ז נחמד למראה ח"ג דף יא ע"ד {כ"מ}, ח"ד דף עז ע"ד
ז/ז עוגת אליהו דף יב ע"ב
ז/ז פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' קצה
ז/ז פרי יצחק (תשעו) עמ' תסא {ראב"ד}
ז/ז קול דודי (תשף)
ז/ז קונטרסי שעורים כתובות קונ' ו אות יב עמ' קכה
ז/ז קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' פ
ז/ז רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קצב
ז/ז שלמי נזיר עמ' שצ
ז/ז שם טוב - השלמה
ז/ז שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 199
ז/ז שערי ישר שער א סי' יג
ז/ז שערי ישר שער א פי"ג אות א
ז/ז שפת אמת
ז/ז תורת ראשי הישיבות יבמות עמ' רמ, שכב
ז/ח אבן האזל קדשים ח"א דף לה ע"א
ז/ח אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קמד
ז/ח אור יעקב פסחים דף 195-197
ז/ח אור שמח
ז/ח אמונת יהושע עמ' שפז
ז/ח אמונת עתיך גל' 109 עמ' 146 {או"ש}
ז/ח אמרי נפתלי ח"ב עמ' קכב {לח"מ}
ז/ח אנצי"ת ע' אכילת פסחים הע' 207, 211, 217-219, ע' בועל נדה הע' 24 {או"ש}
ז/ח אפיקי מגינים זבחים סי' סג
ז/ח אפיקי מגינים מנחות סי' נא
ז/ח אפיקי מגינים נדרים - השמטות סי' עד
ז/ח בד קודש (פוברסקי) ח"א דף פא ע"א וע"ג, פב ע"א, פג ע"ב-ע"ג
ז/ח בדבר מלך ח"ה עמ' קפא, קפג
ז/ח בדבר מלך חי"א עמ' סא
ז/ח בדבר מלך חי"ז עמ' שפג {אבל הטמאים שהטומאה שהטומאה יואצה עליהן מגופן כגון זבים וזבות נדות ויולדות ומצורעים לא יאכלו ממנו}
ז/ח בית המדרש
ז/ח בצל החכמה (חזות) עמ' 193
ז/ח ברור הלכה פסחים סז ע"א לפני ציון א, צה ע"ב ציון ב
ז/ח ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' י אות יח-יט
ז/ח ברכת מרדכי פסחים עמ' רכט
ז/ח גליונות אבני נזר
ז/ח גן שושנים ח"ב עמ' רלב {או"ש}
ז/ח דברי יצחק (הרצוג) דף סב ע"א וע"ג, סה ע"א וע"ג-ע"ד {טמאי שרץ ונבילה מותרים לאכול פסח הבא בטומאה}
ז/ח דורש לציון (תקצד) דרוש ה בהגהה
ז/ח דורש לציון (תשנה) עמ' מח
ז/ח הגהות רימ"א
ז/ח הד משה עמ' 67 {כיו"ב טומאת מגע}
ז/ח הרמב"ם והלכותיו
ז/ח ואתה תחזה ח"ג
ז/ח זכרון בנימין ח"א עמ' קעט
ז/ח חזו"א זבחים סי' ד ס"ק ו
ז/ח חזו"א על הרמב"ם
ז/ח חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' ב
ז/ח חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' ב
ז/ח חי' הראי"ה
ז/ח חי' חתם סופר
ז/ח חי' רעק"א
ז/ח חלת לחם (תשנח) עמ' יז
ז/ח טעם לשבח
ז/ח ידי משה (בוצק') הל' קר"פ סי' כט
ז/ח ידי משה (בוצק') זבחים סי' מט (א)
ז/ח יחי ראובן (נאוי) עמ' מז
ז/ח ים התלמוד (עדיל) עמ' קפח
ז/ח ישועות מלכו (הגהות)
ז/ח כתבי העלוי מראקוב עמ' קנד
ז/ח לבושי מרדכי או"ח עמ' קיד
ז/ח מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רלא
ז/ח מילי דמרדכי
ז/ח מים אדירים דף נו ע"ב
ז/ח מנחת ברוך סי' כא ענף ג
ז/ח מנחת חינוך ח"א עמ' צו, ח"ג עמ' עא, עג
ז/ח מנחת יהודה (בוים) דף סה ע"ג
ז/ח מנחת שי חלה עמ' כ
ז/ח מעיני המים
ז/ח מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' שסט
ז/ח מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תר (רלז)]
ז/ח מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' שי
ז/ח מקדש דוד קונטרס בעניני קדשים סי' ה אות ה
ז/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/ח מרכבת יוסף דף כא ע"א, כו ע"ד, כז ע"א, ל ע"ג {כל טומאת מגע דחויה}
ז/ח משנת ירושלים עמ' צד {או"ש}
ז/ח משנת ר' אהרן זרעים עמ' קנה
ז/ח נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קצג
ז/ח נזר הקדש (רזין) מנחות דף קמה ע"ג {לח"מ}
ז/ח ענפי ארז (זי') דף קצא ע"ג
ז/ח ערהשה"ע קדשים סי' מ אות טז
ז/ח קרית מלך
ז/ח קרן הצבי מצוה כה אות יא
ז/ח קרני ראם (ירמוש) עמ' רל-רלא
ז/ח שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' רנד
ז/ח שלמי יוסף יומא ח"א עמ' תנא
ז/ח שלמי שמחה ח"ה עמ' מב
ז/ח שמעתתא דבי רב עמ' שז
ז/ח שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' רפו, רפח
ז/ח שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' רנג, רנה
ז/ח שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' תקלב
ז/ח שעורי הגרב"ד פסחים עמ' שד
ז/ח שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' שס
ז/ח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שיא, שיז, שכג
ז/ח שערי יצחק (תשיז) עמ' לח-לט
ז/ט אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קמד, קמז
ז/ט אור יעקב פסחים דף 197-198
ז/ט אור שמח
ז/ט אמרות יצחק תנינא עמ' קלה {או"ש}
ז/ט אמרות שמואל עמ' פ
ז/ט בית אהרן וישראל גל' פח עמ' קכה {האם נחשב פסח הבא בטומאה}
ז/ט ברור הלכה פסחים עח ע"ב ציון ט
ז/ט ברכת שלמה אהע"ז עמ' יח {אור שמח}
ז/ט דברי יצחק (הרצוג) סי' י, דף סג ע"ב
ז/ט ואתה תחזה ח"ג
ז/ט חזו"א זבחים סי' ד ס"ק יד, סי' ט ס"ק ט
ז/ט חזו"א על הרמב"ם
ז/ט חי' הריצ"ד
ז/ט מעיני המים
ז/ט משנה יפה פסחים פ"ט מ"ד
ז/ט משנת יעקב
ז/ט שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' קפב
ז/ט שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' רנז
ז/ט שמוש חכמים ב עמ' מב
ז/ט שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' שס
ז/ט שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שטז
ז/ט שערי יצחק (תשיז) עמ' מב
ז/ט שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 50


ח/526 הלכות קרבן פסח פרק ח *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ח/רה"פ בדרך המלך
ח/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ח/רה"פ הר המוריה (שץ)
ח/רה"פ הרמב"ם המדויק
ח/רה"פ חסד לאברהם
ח/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ח/רה"פ מלכי בקדש (מלכי)
ח/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ח/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' קצב
ח/רה"פ פי' ר"י קאפח
ח/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ח/רה"פ רמב"ם המאיר
ח/רה"פ רמב"ם הערוך
ח/רה"פ רמב"ם לעם
ח/רה"פ שם טוב
ח/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ח/א אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קלט
ח/א אהבת קדומים עמ' רנח
ח/א אור ליהודה (תשנט) עמ' רס-רסא
ח/א אמרי דוד (שליסל) דף ח ע"א {חסד לאברהם}
ח/א אמרי יושר פסחים סי' כז ס"ק ב
ח/א אנצי"ת ע' אכילת פסחים הע' 1
ח/א בדבר מלך חי"א עמ' יד
ח/א בדבר מלך חי"ח עמ' קז {מצוה מן המובחר לאכול בשד הפסח אכילת שובע וכו'}
ח/א בן אשר סי' י הערה ב
ח/א גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' צה
ח/א גן שושנים ח"ב עמ' עב
ח/א הגיוני הלכה עמ' 72
ח/א המקדש וקדשיו עמ' רס
ח/א ואתה תחזה ח"ג
ח/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קנד
ח/א זר זהב (פראג) עמ' קצה {שניהם - צלי}
ח/א חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' עט
ח/א חוקת הפסח
ח/א חי' הריצ"ד
ח/א חלק יעקב (אביגדור), חלק הפלפולים עמ' 151
ח/א טעם לשבח
ח/א ידי משה (בוצק') הל' קר"פ סי' ל-לג
ח/א ידיו של משה
ח/א יין מלכות (שניאורסון) עמ' 392
ח/א כנה"ג
ח/א לב איש עמ' רנ
ח/א לקוטי שיחות חי"ז עמ' 105
ח/א מבשר טוב קדשים עמ' קיט, קכד
ח/א מועדים וזמנים ח"ז סי' קפט
ח/א מותיב ומפרק עמ' קח {מ"ע לאכול ק"פ}
ח/א מחנה יוסף (תשעב) סי' נה אות א
ח/א מי נדה - שירי טהרה עמ' קכח
ח/א מיטב הארץ עמ' 145
ח/א מנחת חינוך ח"א עמ' מח {כ"מ}
ח/א מקדש דוד קדשים קונ' ה ס"ק ז
ח/א מקראי קדש (תשנג) עמ' רנא
ח/א משאת משה (חברוני) פסחים סי' קח עמ' קעב
ח/א משוש הארץ עמ' קכ
ח/א משנת חיים בראשית עמ' שסח
ח/א משנת חיים הל' פסח עמ' תכג-תכח, תנד-תסא
ח/א משנת חיים פסחים ח"ב עמ' שז, תקלט
ח/א משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' פ
ח/א משנת יעקב כאן
ח/א נתן פריו סוכה עמ' לא
ח/א עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' ז, עב
ח/א פנת יקרת (תשעא) עמ' נז
ח/א פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' קסח
ח/א פרדס מרדכי עמ' שפו
ח/א צדקת יוסף עמ' שכט
ח/א קרית מלך
ח/א רלב"ג שמות פי"ב תועלת ד עמ' ע
ח/א שדה נפתלי עמ' א
ח/א שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' א
ח/א שלטי הגבורים עמ' רפז
ח/א שלמי שמחה ח"א עמ' לד-לה, נט, ח"ה עמ' יב
ח/א שם דרך מגילה עמ' קכו
ח/א שם דרך שמות עמ' עה
ח/א שעורי ר"א ליכטנשטין פסחים עמ' 230
ח/א שערי תורה (לעוו) ח"ג דף קכה ע"ד
ח/א תועפות ראם (באר) עמ' קכו
ח/א תורה שלמה ח"י עמ' 93
ח/א תורת הלוי עמ' קלו
ח/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' תה-תז
ח/ב אהבת קדומים עמ' רנח
ח/ב אור יעקב פסחים דף 98, 209
ח/ב אור ליהודה (תשנט) עמ' רסא
ח/ב אור פני יהושע עמ' קא
ח/ב אנצי"ת ע' אכילת מרור הע' 3, ע' אכילת פסחים הע' 3
ח/ב באר משה (אפשטיין) שמות עמ' רעח
ח/ב בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף כג ע"א וע"ג
ח/ב בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' קכו
ח/ב בדבר מלך חי"ח עמ' קז {ואם לא מצאו מצה ומרור יוצאין יד"ח באכילת פסח לבדו}
ח/ב בית שערים ח"ג סי' ח, מה
ח/ב בן אשר סי' י הערה ב
ח/ב בנין ציון (עטלינגר) ח"ב סי' לח
ח/ב גן שושנים ח"ב עמ' עב
ח/ב גנזי מועדים עמ' קצ
ח/ב דור דורים עמ' קט
ח/ב הלכות יום העצמאות עמ' קלז
ח/ב הר המלך ח"ז עמ' רצה-רצו
ח/ב חמודי ציון ח"ב סי' כד
ח/ב חשבונות של מצוה עמ' רסא
ח/ב יד ישראל ח"ב
ח/ב ידבר שלום ח"ב עמ' פו, פח
ח/ב יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רטז
ח/ב כנפי נשרים
ח/ב כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תקע
ח/ב כתר כהונה (ולק, תשסד) עמ' א
ח/ב לב איש עמ' רנ
ח/ב להורות נתן - שו"ת חי"ג עמ' כג
ח/ב להורות נתן מועדים ח"ב עמ' רנח
ח/ב לקוטי סופר ח"א דף מו ע"ג, סג ע"ד
ח/ב מבשר טוב קדשים עמ' קיט, קכד
ח/ב מועדי ה' (טרנובסקי) פסח-שבועות עמ' קל
ח/ב מוריה גל' רט עמ' עח {מצה ומרור לא מעכבים}
ח/ב מזבח חדש דף סו ע"ג
ח/ב מחנה יוסף ח"ג עמ' מח
ח/ב מחנה יוסף פסחים עמ' צב
ח/ב מלבושי יו"ט ח"ב חובת קרקע סי' יא
ח/ב מנחת חינוך ח"א עמ' מ, מג, צז, ח"ג עמ' עד
ח/ב מנחת יהודה (בוים) דף צה ע"ג {מרור בלי פסח}
ח/ב מנחת מחבת עמ' רלו
ח/ב מקראי קדש (תשנג) עמ' קיד, רנח
ח/ב מראה אש ח"ב עמ' נה
ח/ב משנת חיים הל' פסח עמ' תכג-תכח, תנד-תסא
ח/ב משנת חיים פסחים ח"ב עמ' תקכ
ח/ב משנת שמחה
ח/ב נאות אפרים ח"א עמ' נד
ח/ב נר למאור (פרצקי) עמ' נז
ח/ב נתן פריו מגילה עמ' לח
ח/ב ס' החיים (קלוגר) עמ' תשמא
ח/ב עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' ז, עג {כ"מ}
ח/ב קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ג עמ' תקטו
ח/ב קרבן פסח עמ' תתרכ
ח/ב קרנות המזבח דף צו ע"ד
ח/ב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' שצ, שצג
ח/ב שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' ו
ח/ב שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' יא
ח/ב שירת הפסח אות קעח
ח/ב שלמי שמחה ח"א עמ' נט, סג, ח"ה עמ' מז-מח
ח/ב שם דרך מגילה עמ' קכו
ח/ב שם דרך שמות עמ' עה
ח/ב שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' תיג
ח/ב שער המלך ח"ב עמ' רסה
ח/ב שפת אמת
ח/ב שפת אמת על התלמוד ח"א דף קסד ע"א
ח/ב תהלה לדוד (מן) או"ח סי' טז {כ"מ}
ח/ב תועפות ראם (באר) עמ' קכז
ח/ב תורה שלמה ח"י עמ' 211
ח/ב תורת מנחם חכ"ח עמ' 57
ח/ג אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' מו אות ז
ח/ג אדרת המלך עמ' קצא-קצב {נאכל על השובע ואין מפטירים אחריו}
ח/ג אוצרות הרמב"ם
ח/ג אור יעקב פסחים דף 98
ח/ג אור ליהודה (תשנט) עמ' קמג {על השובע}, רלו, רלח-רלט
ח/ג אמרות שמואל עמ' פ-פא
ח/ג אנצי"ת ע' אכילת פסחים הע' 78, 141
ח/ג באהלה של תורה או"ח סי' עא אות א-ב
ח/ג באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ה עמ' קכד
ח/ג בדבר מלך ח"ה עמ' קסח, קצז
ח/ג בדבר מלך חי"ח עמ' קו, קיב {לפיכך אם הקריב שלמי חגיגה בי"ד אוכל מהן תחלה ואח"כ אוכל בשר הפסח כדי לשבוע ממנה}
ח/ג בזך לבונה עמ' קמב
ח/ג בית אהרן וישראל גל' ע עמ' סב {כ"מ}, גל' עב עמ' מו
ח/ג ביתאל ח"א דף יח ע"א
ח/ג בכור שאול (תשסט) עמ' צו-צז
ח/ג בכור שאול (תשעד) עמ' קנח
ח/ג בן אשר סי' י אות כה-כז, הערה ב
ח/ג בנין שאול עמ' רו
ח/ג ברור הלכה פסחים סט ע"ב ציון ד
ח/ג בריכת המלך עמ' קסא
ח/ג ברכת ראש סי' פא עמ' רפו
ח/ג ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' תא
ח/ג גבורת יצחק חגיגה עמ' קלד, קמב, קנב
ח/ג גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' קמט
ח/ג גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' מו-מט, עז {בהסבה}, פג, פה
ח/ג דבר בעתו (טיקטין)
ח/ג דברי חפץ עמ' קנו
ח/ג דברי יציב או"ח עמ' תכג {אכילת שובע}
ח/ג דור דורים עמ' קט
ח/ג האיר ממזרח פסחים סי' יט אות כא {מצוה מן המובחר לאכול בשר הפסח אכילת שובע - אם הוא מדאורייתא; וכן אכילת בשר פסח שני וכו' - ביאור תיבת "וכן"}
ח/ג הגיוני הלכה עמ' 68
ח/ג הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' צז {כזית בראשונה}, צט {כזית אחד}
ח/ג העמק דבר דברים פט"ז פסוק ב
ח/ג הרמב"ם והזוהר
ח/ג התורה והתלמוד ח"ד עמ' 361 {כ"מ}
ח/ג ואתה תחזה ח"ג
ח/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' קמב
ח/ג ויטע אשל תמורה ח"ב עמ' שצד {אכילת שובע}
ח/ג וענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' קיב
ח/ג וענפיה ארזי אל (תשסו) עמ' פא
ח/ג זכור לדוד עמ' קכח
ח/ג זכר יצחק (תשן) עמ' רלג-רלד
ח/ג זר זהב (פראג) עמ' קצד {חגיגה ואח"כ פסח}
ח/ג חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' פג, קכג
ח/ג חוף ימים ח"ב סי' טו אות ה
ח/ג חי' הגר"ח החדש עמ' סג
ח/ג חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' רכא
ח/ג חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד פסחים סד ע"א]
ח/ג חי' יפה לב עמ' רעו {מצוה מן המובחר}
ח/ג חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' קעב
ח/ג חידושין על התורה לרבנו תם עמ' סח
ח/ג חמודי ציון ח"א לדף קיט ע"ב ד"ה אין מפטירין
ח/ג חסדי דוד ח"ב עמ' רעה
ח/ג חקרי זמנים ח"ב עמ' נג
ח/ג חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' רא
ח/ג טעם לשבח
ח/ג יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' מא
ח/ג יד ישראל ח"ב
ח/ג ידי משה (בוצק') הל' קר"פ סי' לד-לה
ח/ג ימי דוד עמ' רמז
ח/ג יסודי הצדקה עמ' 423
ח/ג כי בא מועד עמ' סו
ח/ג לב איש עמ' קעז
ח/ג להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' מב
ח/ג להורות נתן מועדים ח"ב עמ' רצג
ח/ג להורות נתן על התורה ח"ב עמ' מז
ח/ג לקוטי שיחות חי"ז עמ' 105
ח/ג לקוטי שיחות חל"א עמ' 54
ח/ג מאור למלך פסחים עמ' קנט
ח/ג מאורי המועדים עמ' כא, כג
ח/ג מבשר טוב קדשים עמ' קלא-קלב, קלה
ח/ג מועדי ה' (טרנובסקי) פסח-שבועות עמ' עט {אח"כ אוכל פסח לשובע}
ח/ג מועדים וזמנים ח"ג סי' רמא
ח/ג מחנה דוד (בונאן) דף נ ע"א
ח/ג מחנה יוסף (תשעב) סי' נד אות א, סי' נה אות א, ד
ח/ג מחנה יוסף ח"ג עמ' מו
ח/ג מחנה יוסף שבת עמ' רה
ח/ג מיטב הארץ עמ' 147
ח/ג מילי דמרדכי
ח/ג מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' שעד
ח/ג מעין נצח ח"ב סי' צ
ח/ג מפניני הרב עמ' קיז
ח/ג משאת מרדכי מגילה עמ' קמג
ח/ג משאת משה (חברוני) פסחים סי' צה עמ' 296, סי'צו עמ' קנ, סי' קמג עמ' רכ
ח/ג משה ידבר (תשעו) עמ' נח
ח/ג משוש הארץ עמ' קיט
ח/ג משנת חיים הל' פסח עמ' תכג-תכח, תנד-תסא
ח/ג משנת חיים פסחים ח"ב עמ' קסג, תקטו, תקלה, תקלט
ח/ג משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' פ, קיב-קיג
ח/ג משנת יעקב כאן עמ' מו-מט
ח/ג משנת ירושלים עמ' קעב {כ"מ}
ח/ג נאות אפרים ח"א עמ' מא, נו
ח/ג נחלת שמואל דף נז ע"ג
ח/ג נר למאור (פרצקי) עמ' נח
ח/ג נתן פריו חולין עמ' עד
ח/ג נתן פריו סוכה עמ' לא
ח/ג נתן פריו ערבי פסחים עמ' קעג, קפב, קפו
ח/ג ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תעא
ח/ג סהמ"צ לרס"ג ח"א דף רטז ע"ד, ריז ע"א
ח/ג סתרי ומגיני (תשכג) עמ' סד
ח/ג עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' ז, עא, עד
ח/ג עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' שצב
ח/ג עמק החכמה עמ' קלא {על השובע}
ח/ג פי' הרמ"ז על הזוהר (תשסה) במדבר עמ' שסח
ח/ג פני מלך (גוטליב) מועדים עמ' רלג {אכילת שובע}
ח/ג פנת יקרת (תשעא) עמ' נז
ח/ג פסח דורות עמ' 34
ח/ג פרפרת התורה עמ' קח
ח/ג קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' קפב, קפד-קפה
ח/ג קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תשלט, ח"ג עמ' תרנג-תרנד
ח/ג קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' ק
ח/ג קרית מלך
ח/ג קרן הצבי מצוה יב אות ב, מצוה קכז אות ב
ח/ג רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' שצ, ח"ה עמ' רכג, רכה, ח"ז עמ' קיח
ח/ג רווחא שמעתתא ח"א עמ' קכג {כ"מ}
ח/ג רלב"ג שמות פי"ב תועלת ד עמ' עא
ח/ג רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' לד, קנא, רעג, שלז, שלח, שמ {כדי לשבוע}
ח/ג רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' לז
ח/ג שאר יוסף ח"ו
ח/ג שארית יהודה (בלום) דף צד ע"ד {מצוות אכילת פסח - כזית}
ח/ג שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קנח, ח"ט סי' קכא אות א
ח/ג שו"ע הרב או"ח סי' תעז ס"א
ח/ג שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קיח
ח/ג שירת הפסח אות לו, עח, קעט
ח/ג שלמי שמחה ח"א עמ' נט {אכילת שובע מצוה מן המובחר}, סד, ח"ה עמ' מח
ח/ג שמוש חכמים א עמ' סד
ח/ג שעורי הגדה עמ' עו
ח/ג שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' רפז
ח/ג שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקיא, תקטז
ח/ג שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קג
ח/ג שערי זיו ח"ג דף כא ע"ד
ח/ג שערי שאול פסחים עמ' קסט {כ"מ}
ח/ג תורה שלמה ח"י עמ' 201, 291
ח/ג תורת הלוי עמ' קלד
ח/ג תורת המנחה (רוקח) עמ' קצג
ח/ג תורת מנחם חס"ח עמ' 94 {אם לא אכל אלא כזית יצא יד"ח}
ח/ג תנובת ציון דף נ ע"ג
ח/ד אגודות אזוב מדברי דף י ע"ד {כ"מ}
ח/ד אגרות משה או"ח ח"א סי' יד ענף ב, סי' טז ענף ב
ח/ד אהל ישרים דף כ ע"ג
ח/ד אור הישר
ח/ד אמרי דוד (שליסל) דף ח ע"ג
ח/ד אמת ליעקב נשים עמ' עד {אכל נא ומבושל לוקה רק אחד}
ח/ד אנצי"ת ע' אכילת פסחים הע' 37, 43, 47
ח/ד אשל אברהם (שפירא) עמ' תקמט
ח/ד בארות יצחק (הכהן) עמ' שכ
ח/ד בדבר מלך חי"א עמ' מו
ח/ד בין השורות עמ' רמו
ח/ד בית אבא (גוטווירטה) דף כא ע"ג, כב ע"ב {לאו שבכללות}
ח/ד בית אבי ח"ג סי' לז
ח/ד בית אהרן וישראל גל' מא עמ' קיח {אכל נא ומבושל מבעוד יום}
ח/ד בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ח/ד בית מועד (גטיניו) דף לח ע"א
ח/ד בית פנחס (וולף) עמ' 46
ח/ד בכורי אברהם דף יד ע"ב {לאו שבכללות}, סח ע"ד {נא ומבושל - לוקה אחת}
ח/ד בני אברהם אהע"ז דף צ ע"ד
ח/ד בני יעקב (כ"מ)
ח/ד בני יששכר (תשמג) ח"א דף עט ע"ג
ח/ד בני יששכר (תשסח) ח"א עמ' רצא
ח/ד בני יששכר (תשעז) ח"א עמ' קפז {אכל נא ומבושל כאחת אינו לוקה אלא אחת, לפי ששניהן נכללות בלאו אחד}
ח/ד בני שמואל
ח/ד בנין אפרים עמ' קסט
ח/ד בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' קמד
ח/ד ברור הלכה חולין כד ע"ב ציון ו {כ"מ}
ח/ד ברור הלכה פסחים מא ע"ב ציון א
ח/ד ברורים ברמב"ם סי' לה
ח/ד בריכת ירושלים עמ' קעט {מבעוד יום}
ח/ד ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' ת
ח/ד גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' פג
ח/ד גינת ורדים (תאומים) עמ' צח
ח/ד דבר בעתו (טיקטין)
ח/ד דברות משה סנהדרין עמ' תשיב {נא ומבושל כאחת}
ח/ד דברות משה פסחים עמ' קמח
ח/ד דברי אמת (תרכא) דף עב ע"א {כ"מ - ואפשר שטעמו משום דאמרו איכא דאמרי}
ח/ד דברי אמת (תשעט) עמ' קפט {נא ומבושל אינו לוקה אלא אחד, וראב"ד}, רא {כ"מ, כללי הפסק בתרי לישני}
ח/ד דברי מנחם (כשר)
ח/ד דברים אחדים (קלצקין) עמ' לה {אכל נא בשעה שאסור לאכול צלי}
ח/ד דורש לציון (תשנה) עמ' סב
ח/ד האיר ממזרח פסחים סי' יא אות ב {צלי אש וכו' לא כתב הדין דצלאו כל צרכו, אלא להלן (הל' ח)}, אות ד {והאוכל מהן כזית נא וכו' לוקה שנא' אל תאכלו ממנו נא וגו' גבי צלי אש לא כתב האזהרה}
ח/ד הגהות חבר בן חיים
ח/ד המעשה והמדרש עמ' לד-לה {לאו שבכללות}
ח/ד התעוררות תשובה (תשנב) ח"א עמ' רעא
ח/ד ואתה תחזה ח"ג
ח/ד זכרון יהונתן דף קמד
ח/ד זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 176, 180
ח/ד זרע יצחק (לומברוזו)
ח/ד חי' הראי"ה
ח/ד חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רסז
ח/ד חי' רעק"א (פרדס)
ח/ד חיי אברהם (טייב) דף סא ע"א {נא ומבושל לוקה אחת}
ח/ד חמודי צבי ח"ב עמ' תכג
ח/ד חסדי דוד ח"ה עמ' תרס
ח/ד חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' סב עמ' רג
ח/ד טובים מאורות (שטינמן) עמ' ה
ח/ד טעם לשבח
ח/ד ידי משה (בוצק') הל' קר"פ סי' לו-לז
ח/ד יוסף חי
ח/ד ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' סז
ח/ד ימין משה עמ' עד {כ"מ}
ח/ד יצחק ירנן
ח/ד יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' נ
ח/ד כלילת יופי דף טו
ח/ד כללי המצוות (גיקטיליא) עמ' קיב
ח/ד כנה"ג
ח/ד כרם יהושע (ולרשטיין) דף לז ע"א {מבעוד יום}
ח/ד כתר המלך
ח/ד לב מבין
ח/ד לבושי מרדכי יו"ד עמ' עח
ח/ד להורות נתן מועדים ח"א עמ' קיט
ח/ד להורות נתן מועדים ח"ג עמ' ק {הלכות הצלייה}
ח/ד לחם יהודה
ח/ד מגילת ספר לאוין דף קסח ע"א
ח/ד מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' רלא
ח/ד מהרי"ט אלגזי חלה אות יח או"ק א {שפת אמת}
ח/ד מועדים וזמנים ח"ג סי' רלט
ח/ד מוריה גל' קג עמ' נ {אכל נא ומבושל}
ח/ד מי יהודה יו"ד סי' נז
ח/ד מלבושי יו"ט ח"א דף ו ע"ד
ח/ד מלך שלם (לפני פ"ו)
ח/ד מנחם שלמה סי' נז
ח/ד מנחת חינוך ח"א עמ' מה-מו, פב, צג, ח"ג עמ' שנו, שצד
ח/ד מנחת יהודה (בוים) דף לד ע"ב-ע"ג {אכל נא מבעוד יום}
ח/ד מנחת כהן (יוסף חיים) דף צא
ח/ד מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' תכג
ח/ד מעיל שמואל (פלורנטין)
ח/ד מעין החכמה עמ' ז
ח/ד מעשה בצלאל סי' שעז {כ"מ}
ח/ד מעשה רקח
ח/ד מר קשישא עמ' עו
ח/ד מראה כהן זבחים עמ' קטו
ח/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/ד מרפא לנפש חי' סוגיות סי' כא אות ט-י {נא ומבושל כאחת}, יג {מבעוד יום}
ח/ד משאת משה (חברוני) פסחים סי' קנ עמ' רל
ח/ד משברי ים אחע"א עמ' שצח
ח/ד משנת יעקב
ח/ד נוכח השלחן (לבטון) דף ב ע"ד
ח/ד נחלת אריה עמ' סז
ח/ד נחלת עזרא ח"ב עמ' 70
ח/ד ניר לדוד
ח/ד נר מצוה (ואלק) שרשים דף לז ע"א-ע"ד {נא ומבושל - כמה לוקה}
ח/ד עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' ז-ט, עה, עח, פ, פג
ח/ד עדות ביעקב (ריינס) עמ' שב {לוקה אחד}
ח/ד עמודי שלמה ח"ב עמ' שמג
ח/ד פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' כט, קנד, קצ
ח/ד פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' טז, צה, קיח
ח/ד פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' קמג-קמד
ח/ד פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' רלו
ח/ד צרור החיים (יעקב)
ח/ד קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' לח
ח/ד קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תתכה, תתכט
ח/ד קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' קפג
ח/ד קרית מלך
ח/ד רווחא שמעתתא ח"א עמ' קמא
ח/ד שארית נתן (לוברט)
ח/ד שו"ת ר"י מילר עמ' רכד
ח/ד שופריה דיעקב (מערך) דף לב-לג
ח/ד שושנת העמקים (תאומים) עמ' קעה-קעו {כ"מ}, קעט, קפו-קפז
ח/ד שיבת ציון (לנדא) סי' פח-פט
ח/ד שלמי שמחה ח"א עמ' לב
ח/ד שם משמעון (פולק) ח"א דף מד
ח/ד שערי זיו ח"ג דף פג ע"ד
ח/ד שערי תורה (לעוו) ח"ג דף קכג ע"ד
ח/ד שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך ב עמ' רנ
ח/ד שפת אמת כאן
ח/ד שפת אמת על התלמוד ח"א דף קסז ע"ד
ח/ד תהלה לדוד (מן) קדשים סי' נח ס"ק טז
ח/ד תורה שלמה ח"י עמ' 102, 107, חי"ב עמ' 110
ח/ד תורת הלוי עמ' קלט
ח/ד תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תקצז
ח/ד תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' רנא
ח/ה אבות הראש ח"א דף פד ע"ב
ח/ה אור הישר [עין יצחק או"ח סי' כו]
ח/ה אורי חיים ח"א עמ' עז
ח/ה אלומות יוסף (תשנ) עמ' כ {מל"מ - האוכל פסח ביום}
ח/ה אנצי"ת ע' אכילת פסחים הע' 157
ח/ה אריה ליש עמ' קי
ח/ה בית אהרן וישראל גל' ע עמ' סב
ח/ה בית נפתלי (תשסו) עמ' רלד
ח/ה בני דוד
ח/ה בני שמואל דף פב ע"א
ח/ה גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' פג
ח/ה דברות משה הבבות עמ' רלט
ח/ה דברי אמת (תשעט) עמ' רעו {דפוסק הלכה כרבנן דר' יהודה}
ח/ה דור דורים עמ' נג
ח/ה דורש לציון (תקצד) דרוש ו
ח/ה הלכה רבה ח"א עמ' 16
ח/ה העלם דבר סי' קלח
ח/ה זכרון יצחק (מחלמא, תקפב) סי' ס
ח/ה זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' ס {בעוד יום או חי}
ח/ה חי' הגר"ח החדש עמ' פד
ח/ה חי' חתם סופר
ח/ה חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף מו
ח/ה חי' ר"י באב"ד
ח/ה חי' ר"י נחמיה סי' קמז אות ו
ח/ה חי' רעק"א
ח/ה חלקת יוסף (וייס) ח"ב עמ' רו
ח/ה חמדת ישראל ח"א דף יט ע"א
ח/ה ידבר שלום ח"ב עמ' קכט
ח/ה לב מבין
ח/ה לקוטי סופר ח"א דף מו ע"ד, מח ע"א
ח/ה מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' כא
ח/ה מוריה גל' קעא עמ' סה
ח/ה מלואי אבן - שו"ת עמ' קצב, רג
ח/ה מנחה חדשה (פאפרש) ח"א בראשית דף ז ע"ד, ט ע"ג
ח/ה מנחת חינוך ח"א עמ' מב, מו, ח"ג עמ' תמה
ח/ה מעין החכמה עמ' ו
ח/ה מפתח הבאורים [חתם סופר או"ח סי' קכד]
ח/ה משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' רסה
ח/ה משנת חיים פסחים ח"ב עמ' שמ
ח/ה משנת יעקב
ח/ה נאות אפרים ח"א
ח/ה ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' רלג
ח/ה סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' עד אות טו
ח/ה סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' נא
ח/ה סתרי ומגיני (תשכג) עמ' סא
ח/ה עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' ח, פג
ח/ה פאר הלכה פסחים עמ' פ
ח/ה פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' א'סא
ח/ה קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תשיז
ח/ה שיבת ציון (לנדא) סי' פח-פט
ח/ה שירת הפסח אות ח
ח/ה שלמי שמחה ח"א עמ' לג, ח"ה עמ' מב-מג
ח/ה שם יוסף (אליקים)
ח/ה שפת אמת על התלמוד ח"א דף קמג ע"ג
ח/ה תפארת ציון (ריבקין) סי' ג אות יד
ח/ו אוצמפה"ת ב"מ לא ע"א הע' 15 {פרי האדמה}
ח/ו אור ליהודה (תשנט) עמ' רי-ריא {נתחרך - האם מקיים מצוות אכילה}
ח/ו אמרי יהודה (רוזנר) כלל יג
ח/ו אמרי יושר פסחים סי' יא ס"ק ה
ח/ו אנצי"ת ע' אכילת פסחים הע' 30, 65, 68
ח/ו אתוון דאורייתא כלל ד בהוספות (דף נא ע"ב)
ח/ו בדבר מלך חי"א עמ' מו
ח/ו בית אהרן וישראל גל' ע עמ' סב
ח/ו בית ישחק
ח/ו דברי אברהם (מנדלסון) דף יב ע"ג-ע"ד
ח/ו דברי אמת (תרכא) דף פה ע"א {אין מלקות על לאו הבא מכלל עשה}
ח/ו דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' רעא
ח/ו האיר ממזרח פסחים סי' יא אות ד {נא שהזהירה עליו תורה וכו' ביאור הלשון}, אות ה {הטעם דאכל בשר חי אינו לוקה; צלהו כל צרכו פטור - אם סטור אבל אסור}
ח/ו העקיבות התרגומית עמ' 175
ח/ו ואתה תחזה ח"ג
ח/ו זכרון יצחק (מחלמא, תקפב) סי' ס
ח/ו זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' ס {בעוד יום או חי}
ח/ו זרע יצחק (לומברוזו)
ח/ו חוקי חיים (שו"ב) עמ' יג
ח/ו חי' חפץ חיים
ח/ו חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' קעט, קפג
ח/ו חי' ר"מ מאימראן פסחים עמ' קסה {לוקה אחת על לאו שבכללות}
ח/ו חלקת יואב קבא דקשייתא סי' ז
ח/ו טעם לשבח
ח/ו יברך ישראל זבחים עמ' קמ {חי - ביטל מ"ע}
ח/ו יד ישראל ח"ב
ח/ו יטב פנים ח"ב דף צד
ח/ו ימין משה עמ' קסד
ח/ו יצחק ירנן
ח/ו לב בנים עמ' קטו
ח/ו לב מבין
ח/ו להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' נח
ח/ו להורות נתן מועדים ח"ב עמ' י
ח/ו מגל חי"ד עמ' 27
ח/ו מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' כג
ח/ו מועדי ישראל (שוורץ) פסח סי' קז אות יא השני
ח/ו מוריה גל' קג עמ' נ-נא {אכל חי לא לוקה}, נב
ח/ו מנחת חינוך ח"א עמ' מג-מה, מח, ח"ג עמ' עד
ח/ו מנחת חינוך מצוה ז (דף יג ע"ד), ח (דף טז ע"ב)
ח/ו מנחת מחבת עמ' רלו
ח/ו מעין החכמה עמ' ו {כ"מ]
ח/ו מעין נצח ח"ב סי' עא, עט, פו
ח/ו מעשה נסים (הכהן)
ח/ו מקראי קדש (תשנג) עמ' שלח
ח/ו מראה הפנים פסחים דף יח
ח/ו מרגניתא דר"מ
ח/ו מרחשת, מנחת חינוך, ריח המנחה אות ז
ח/ו משאת משה (חברוני) פסחים סי' נה עמ' 166
ח/ו משברי ים עדל"ת סי' לט ס"ק ז
ח/ו משנת חיים פסחים ח"ב עמ' רכ
ח/ו משנת יעקב כאן עמ' נא
ח/ו משנת רבנו יוסף עמ' 163
ח/ו עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' ח, פג
ח/ו עיונים ומחקרים ח"א עמ' 128
ח/ו עין יצחק ח"א עמ' קכח
ח/ו עינות מים דף לב ע"ב-ע"ג
ח/ו פרחי כהונה (קצבורג) עמ' רח
ח/ו פרי החג דף נב ע"ג {ראוי לאכילת אדם}
ח/ו צמח מנחם דף נב ע"א וע"ג {מבושל בכל משקין}
ח/ו קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תתל, תתסח
ח/ו קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' שה
ח/ו שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' קו אות ב
ח/ו שושנת העמקים (תאומים) עמ' קעז {לח"מ}
ח/ו שלטי הגבורים עמ' רפז
ח/ו שלמי יוסף שבת ח"א עמ' רמז
ח/ו שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ד סי' קנו
ח/ו שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' פט
ח/ו שערי תורה (לעוו) ח"ג דף קכג ע"ג, קכד ע"א
ח/ו שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך ב עמ' רנא
ח/ו שפת אמת
ח/ו תורה שלמה ח"י עמ' 105-106
ח/ו תורת הלוי עמ' קלט
ח/ו תורת מלאכת המבשל עמ' קט {שאינו ראוי לאכילת אדם}
ח/ו תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' נד
ח/ז אדני נחושת עמ' רכג
ח/ז אהל משה (וינברג) קונטרס הלך דבש דף ה ע"א {ריבה הכל}
ח/ז אהלי יהודה (אמדו)
ח/ז אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' קנג
ח/ז אור ליהודה (תשנט) עמ' רטו {שאר משקין}
ח/ז אמרי דוד (שליסל) דף ח ע"ד
ח/ז אמרי יושר פסחים סי' יא ס"ק ב, ד
ח/ז אנצי"ת ע' אכילת פסחים הע' 33
ח/ז אפיקי מגינים פסחים סי' סא
ח/ז בדבר מלך ח"ה עמ' קכא
ח/ז בדרך המלך עמ' קמז
ח/ז בית אהרן וישראל גל' ע עמ' סב
ח/ז בית אהרן וישראל גל' צד עמ' מב {שאר משקין}
ח/ז בן פדהצור דף סז ע"ג, סח ע"ט
ח/ז בני דוד
ח/ז בני יהודה דף כה ע"ד
ח/ז בני שלשים עמ' פד {מבושל במים או משקין}
ח/ז בני שמואל
ח/ז בנין יהושע (לנג)
ח/ז ברור הלכה פסחים מא ע"א ציון א
ח/ז בריכות מים דף רמט ע"ב-ע"ד
ח/ז ברית יצחק (איזקסון) דף ה ע"א {אסור לבשל בשאר משקים}
ח/ז ברית יצחק (טייב) דף ח ע"א {נא}
ח/ז ברכות חיים ח"ב עמ' לא
ח/ז גבורת יהודה פסחים סי' מב ס"ק א, סי' מג ס"ק א
ח/ז דור דורים עמ' נט
ח/ז האיר ממזרח פסחים סי' י אות יב {מבושל שהזהירה עליו תורה" וכו' ביאור הלשון}
ח/ז זבח פסח (אייכנשטיין) סי' כג
ח/ז חי' יחיאל דף יא ע"א-ע"ד
ח/ז חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' קעט-קפ, קפד-קפה, ריד
ח/ז חי' ר"מ מאימראן פסחים עמ' קסא
ח/ז יד ישראל ח"ב
ח/ז ימי שלמה
ח/ז יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' מח
ח/ז כתר המלך
ח/ז לב מבין
ח/ז מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף לג ע"א-ע"ד
ח/ז מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' רכג, רכה-רכז
ח/ז מועדים וזמנים ח"ד סי' רפח
ח/ז מטה אהרן פסחים עמ' סח-סט
ח/ז מי השלוח (זס') עמ' סה
ח/ז מנחת חינוך ח"א עמ' מה, ח"ג עמ' עד
ח/ז מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' קכד, קלו
ח/ז מקראי קדש (תפט)
ח/ז מקראי קדש (תשנג) עמ' עח, רנג
ח/ז מראה הפנים פסחים דף יח
ח/ז מרפא לנפש חי' סוגיות סי' כא אות א-ב, ד, ח {שאר משקין}
ח/ז משאת משה (חברוני) פסחים סי' נה עמ' פג
ח/ז משנת יעקב כאן עמ' מט-נא
ח/ז משרת משה (עטייה)
ח/ז עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' ח
ח/ז עין חיים ח"ב עמ' ע
ח/ז עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף ו ע"א
ח/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קפ
ח/ז פלח הרמון לקוטים חדשים עמ' סה {ר"י קורקוס}
ח/ז פרי האדמה ח"א
ח/ז פרי החג דף עג ע"ד {שאר משקים}
ח/ז קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תצט
ח/ז ריח שדה דף סז ע"ג
ח/ז שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' קה אות ה {לח"מ}
ח/ז תורה שלמה ח"י עמ' 104
ח/ז תורת הלוי עמ' קמא
ח/ז תחומין ח"ח עמ' 27
ח/ז תפארת ראובן עמ' לח
ח/ז תשובה שלמה או"ח מהדו"ת סי' טו
ח/ח אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' ל
ח/ח אגלי טל אופה סי' טו אות ו
ח/ח אדני נחושת עמ' רכג
ח/ח אהל משה (וינברג) קונטרס הלך דבש דף ד ע"א-ע"ד, ה ע"א-ע"ב {צלי קדר, צלאו ואח"כ בשלו}
ח/ח אהלי חיים עמ' מט
ח/ח אור הישר [מקום שמואל סי' ס]
ח/ח אור התורה (תאומים) עמ' קסא {כ"מ}
ח/ח אור ליהודה (תשנט) עמ' ריד {כ"מ}, רטו-רטז
ח/ח אור פני יהושע עמ' עג
ח/ח אמרי בינה (אש) דף לא ע"ד, לב ע"א {צלי קדר, צלאו ואח"כ בשלו}
ח/ח אמרי דוד (שליסל) דף ח ע"ד
ח/ח אמרי יושר פסחים סי' יא ס"ק ב, ד
ח/ח אנצי"ת ע' אכילת פסחים הע' 23, 52-50
ח/ח אפיקי מגינים פסחים סי' סא
ח/ח בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' קד
ח/ח בדרך המלך עמ' קנ
ח/ח בית אהרן וישראל גל' צד עמ' מב-מו
ח/ח בית אהרן וישראל גל' קיב עמ' קיב {סכין אותו אחרי הצלייה}
ח/ח בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' רמח
ח/ח בית מועד (גטיניו) דף מד ע"ב
ח/ח בית נפתלי (תרנט) סי' צ
ח/ח בית שערים ח"ג סי' ד
ח/ח בן פדהצור דף סז ע"ג, סח ע"ט
ח/ח בני חיי דף טו ע"א
ח/ח בני יעקב [גופי הלכות דף קג ע"ב]
ח/ח בנין אפרים עמ' קסז
ח/ח ברור הלכה פסחים מא ע"א ציון א, עד ע"א ציון ב
ח/ח בריכות מים דף רמט ע"ב-ע"ד
ח/ח ברית יצחק (איזקסון) דף ה ע"א-ע"ג {צלאו ואח"כ בשלו}
ח/ח ברכות חיים ח"ב עמ' לא
ח/ח גבורת יהודה פסחים סי' מב ס"ק א, סי' מג ס"ק א
ח/ח גופי הלכות (תשסו) עמ' שצז {צלאו ואח"כ בישלו}
ח/ח גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ג סי' ז
ח/ח דבר בעתו (טיקטין)
ח/ח דבר יהושע (שו"ת) ח"ד סי' יב
ח/ח דגל יהודה (בילו') סי' יז, עמ' סט
ח/ח דור דורים עמ' נט
ח/ח האיר ממזרח פסחים סי' י אות יג {צלהו ואח"כ בישלו וכו' הטעם שלא כלל כל זה לעיל (הל' ז) כשכתב דין מבושל שריבתה תורה הכל}
ח/ח הגדה של פסח מעשה חי"א (חמצי) עמ' רפז-רפט
ח/ח המאיר לארץ
ח/ח הרועים בשושנים
ח/ח ואתה תחזה ח"ג
ח/ח זבח פסח (אייכנשטיין) סי' כד
ח/ח זרע יצחק (לומברוזו)
ח/ח חדות יעקב דף כד ע"ג
ח/ח חי' הראי"ה
ח/ח חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' קמו, קמח-קמט
ח/ח חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' קעט, קפא, קפד-קפה, קצ
ח/ח חיים ומלך
ח/ח חלק יעקב (אלבעלי) דף קיב ע"ב {כ"מ}
ח/ח חמדת ישראל ח"א דף יט ע"ג
ח/ח חסדי דוד ח"ב עמ' רעט
ח/ח טעם לשבח
ח/ח יוסף חי
ח/ח יטב פנים ח"ב דף צא
ח/ח ימי שלמה
ח/ח יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' מז-מח, נד
ח/ח כבוד מלכים (מרגליות) {המים}
ח/ח כרוב ממשח דף מו ע"א
ח/ח לב מבין
ח/ח לחם יהודה
ח/ח לקוטי סופר ח"א דף מח ע"א
ח/ח מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף לג ע"א-ע"ד
ח/ח מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' רכג, רכה-רכז
ח/ח מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' כג
ח/ח מועדים וזמנים ח"ז סי' קסט
ח/ח מטה אהרן פסחים עמ' סח-סט
ח/ח מילי דמרדכי
ח/ח מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף יד ע"א-ע"ב
ח/ח מנחת בצלאל (תשלז) עמ' קנט
ח/ח מנחת חינוך ח"א עמ' מה, מח
ח/ח מנחת חינוך מצוה יז (דף יד ע"ב, טו ע"א)
ח/ח מנחת יהודה (בוים) דף קמג ע"ד {צלי קדר, צלאו ואח"כ בשלו}
ח/ח מנחת נתנאל דף יח ע"ג {צלי קדר, צלאו ואח"כ בישלו}
ח/ח מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' קכז {רמב"ם}, קלב {כ"מ}
ח/ח מעין גנים (מזרחי) דף לח ע"ב, לט ע"א
ח/ח מעין נצח ח"ב סי' עו
ח/ח מעיני המים
ח/ח מערכי לב (לב) עמ' תכא
ח/ח מעשה אברהם דף סז ע"ג
ח/ח מעשה רקח
ח/ח מצודת בן ציון דף סה ע"ג {צלאו ואח"כ בשלו} וע"ד {צלי קדר}
ח/ח מצודת דוד (שפרבר) עמ' קמה {צלי קדר}
ח/ח מקראי קדש (תשנג) עמ' פט, רנג
ח/ח מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
ח/ח מרפא לנפש חי' סוגיות סי' כא אות א {צלאו ואח"כ בישלו, צלי קדר}
ח/ח משאת משה (חברוני) פסחים סי' נה עמ' פג
ח/ח משך חכמה שמות פי"ב פס' ט
ח/ח משנת יעקב כאן עמ' מט-נא
ח/ח משרת משה (עטייה)
ח/ח נאות אפרים ח"א
ח/ח נחפה בכסף (נבון) ח"א דף ז ע"ד
ח/ח סגולת ישראל שמות עמ' נד {צלהו ואח"ב בשלו וכו'}
ח/ח סופר המלך
ח/ח עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' ח, פד-פה, קד
ח/ח ענפי ארז (זי') דף קב ע"ב
ח/ח פלח הרמון לקוטים חדשים עמ' סד {כ"מ}, סה {לח"מ}
ח/ח פני המלך (שטרן)
ח/ח פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' קלה
ח/ח פרחי כהונה (קצבורג) עמ' רז, רט, ריא {צלאו ואח"כ בשלו}, רב {סיכה במים}
ח/ח פרי החג דף עג ע"ד {צלאו ואח"כ בשלו, צלי קדר}
ח/ח פתחי שערים דף יב ע"ב-ע"ד
ח/ח צמח מנחם דף נב ע"א {צלאו ובישלו}
ח/ח צמח צדקה עה"ת עמ' קטז
ח/ח צפנת פענח
ח/ח צרור החיים (חייקא)
ח/ח צרור החיים (יעקב)
ח/ח צרור הכסף (גטיניו)
ח/ח קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תרנח, ח"ב עמ' תשסו
ח/ח קרית מלך
ח/ח שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' קה אות ה
ח/ח שדה הארץ ח"ג
ח/ח שו"ע הרב או"ח סי' תעו ס"ד
ח/ח שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תר
ח/ח שו"ת ר"י מסלוצק סי' לו עמ' קכו
ח/ח שירת הפסח אות קעח
ח/ח שערי זיו ח"ג דף פג ע"ד
ח/ח שערי תורה (לעוו) ח"ג דף קכ ע"א, קכד ע"ג
ח/ח שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך ב עמ' רלג, רנג, רנח
ח/ח שפת אמת כאן
ח/ח שפת אמת על התלמוד ח"א דף קמב ע"ד
ח/ח תורה שלמה ח"י עמ' 104-105, 210, 217
ח/ח תורת המלאכות ח"ב עמ' עח אות נה
ח/ח תורת מלאכת המבשל עמ' סה {צלאו ואח"כ בשלו}
ח/ח תחומין ח"ח עמ' 27
ח/ח תפארת ראובן עמ' לח
ח/ח תשובה שלמה יו"ד מהדו"ת סי' ז
ח/ח תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' רטז
ח/ט אוזן שמואל דף טז ע"ב {צלי אש ולא צלי דבר אחר}
ח/ט אור פני יהושע עמ' עא
ח/ט אנצי"ת ע' אכילת פסחים הע' 7, 9-12
ח/ט בית הלוי ח"א סי' לד עמ' קנג
ח/ט בני יהודה דף כו ע"ב
ח/ט בנין דוד (טאוב) ח"ג עמ' ל
ח/ט ברור הלכה פסחים עה ע"א ציון א
ח/ט גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' תפא
ח/ט דבר בעתו (טיקטין)
ח/ט דבר יהושע (שו"ת) ח"ד סי' יג
ח/ט דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' רעג
ח/ט דור דורים עמ' תט
ח/ט ואתה תחזה ח"ג
ח/ט זכור לדוד עמ' טז
ח/ט חי' הראי"ה
ח/ט חי' חפץ חיים
ח/ט חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' ריד
ח/ט טל חיים (טל) שבת ח"ב עמ' תנו, תעה
ח/ט טעם לשבח
ח/ט יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' פג
ח/ט לב מבין
ח/ט להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' נח
ח/ט מאורי אש השלם עמ' תצג
ח/ט מגל חי"ד עמ' 86
ח/ט מחנה ישראל (אליהו) סי' סד
ח/ט מנחת חיים (אמסלם) סי' קיד
ח/ט מעון אריה סי' ח
ח/ט מעין נצח ח"ב סי' פח
ח/ט מעשה רקח
ח/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/ט משנה הלכות ח"ו סי' קלב
ח/ט משנת חיים פסחים ח"ב עמ' ריב
ח/ט נתן פריו ערבי פסחים עמ' קטו
ח/ט סתרי ומגיני (תשכג) עמ' סג
ח/ט עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' ט, צז-צט
ח/ט עיונים ומחקרים ח"א עמ' 129
ח/ט צמח ארז עמ' טו {מדרבנן אסור אחרי חצות}
ח/ט שדה יצחק עמ' קנג-קנד
ח/ט שפת אמת על התלמוד ח"א דף קנח ע"א
ח/ט תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' ריז {ראב"ד וכ"מ}
ח/י אגלי טל אופה סי' טו אות ז
ח/י אהל משה (וינברג) דף יא ע"ד {תלאו באויר}, קונטרס הלך דבש דף ד ע"ב {בני מעיו חוצה לו}
ח/י אהלי חיים עמ' קנב
ח/י אור הישר [שו"ת פני יהושע או"ח ח"א סי' יא, לח"מ הל' מעה"ק פ"ז ה"ה]
ח/י אור ליהודה (תשנט) עמ' קטז {גחלים}
ח/י אור ליהודה (תשנט) קונ' שערי עיון עמ' יג-יד {גחלים}
ח/י אור שמח
ח/י אורות חיים פ' יב אות ד-ה, ח
ח/י אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' עה {כר"ע}
ח/י אנצי"ת ע' אכילת פסחים הע' 59
ח/י אנצי"ת ע' בני מעים הע' 106
ח/י אפיקי מגינים פסחים סי' סב-סג
ח/י ארץ יהודה
ח/י בדבר מלך חי"א עמ' מו
ח/י בדבר מלך חי"ח עמ' קד {ותולה כרעיו ובני מעיו חוצה לו ולא יתנם בתוכו שזה כמין בישול}
ח/י בית אבא (גוטווירטה) דף יג ע"ג
ח/י בית ארזים - ס' הגליונות
ח/י בית המדרש
ח/י בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' רנד
ח/י בית נפתלי (תרנט) סי' צ
ח/י בני יהודה דף כו ע"ג
ח/י בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' קמד
ח/י ברור הלכה פסחים עד ע"א ציון א, ב, ואחרי ציון ג, עה ע"א ציון ד
ח/י גור אריה יהודה (זמבא) עמ' נט
ח/י דבר בעתו (טיקטין)
ח/י דברי מנחם (כשר)
ח/י הדרת מלך (זילברברג) דף מה ע"א {מרור רק כשיש פסח}
ח/י הלכות עולם (קאראסיק) פסחים כה ע"ד {גחלים}
ח/י ואתה תחזה ח"ג
ח/י חי' חפץ חיים
ח/י חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' ריג
ח/י חי' רעק"א (מהד' חת"ס, ופרדס)
ח/י חידושין על התורה לרבנו תם עמ' עא
ח/י טל חיים (טל) שבת ח"ב עמ' תנו
ח/י טעם לשבח
ח/י יד אפרים (ביליצר) - שו"ת עמ' קד
ח/י ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רלח {בחמי טבריה}
ח/י ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' סט
ח/י כנסת יחזקאל (רחמים) עמ' ד {חמי טבריה}
ח/י כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' צ
ח/י לחמי תודה (הורביץ) דף קנה ע"א {תלאו בתנור}
ח/י מאורי אש השלם עמ' תצב
ח/י מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף לג ע"ג
ח/י מגל חי"ד עמ' 86
ח/י מועדים וזמנים ח"ג סי' רלו, ח"ז סי' רי, ח"ח סי' רלו
ח/י מוריה גל' קג עמ' נא-נב
ח/י מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף יד ע"ד
ח/י מנחת איש (וייס) שבת פ"א עמ' שצח
ח/י מנחת חינוך ח"א עמ' מד-מה, מז
ח/י מנחת יהודה (בוים) דף לד ע"ב {גרף}
ח/י מעין נצח ח"ב סי' פא, פז, פט
ח/י מעשה רקח
ח/י מקראי קדש (תשנג) עמ' פ-פא, קסח
ח/י מראה הפנים פסחים דף יח, מו
ח/י מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/י מרפא לנפש חי' סוגיות סי' כא אות יג {חמי טבריה}
ח/י משנת חיים פסחים ח"ב עמ' קצח, רד, רט, רי, ריא
ח/י משנת יעקב
ח/י משנת ירושלים עמ' קי
ח/י משפטי עזיאל ח"ג עמ' קפ
ח/י ניר לדוד
ח/י עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' ט, צד-צה, צז
ח/י עיונים ומחקרים ח"א עמ' 127, 130
ח/י פני משה (שלז')
ח/י פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' קסו
ח/י פרי יצחק (תשעו) עמ' צח
ח/י קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תתסז
ח/י קרית מלך
ח/י שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' קכג אות ב
ח/י שדה יצחק עמ' קנד
ח/י שו"ע הרב או"ח סי' תעג ס' כא, סי' תעו ס"ב
ח/י שלטי הגבורים עמ' רפח
ח/י שלמי שמחה ח"א עמ' לא
ח/י שמחת מלך עמ' 138, 187, 193 {חמי טבריה}
ח/י שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' תיד
ח/י שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' קל
ח/י שער יאודה הלכות קרבן פסח פ"י הי"א {כ"מ}
ח/י שערי יצחק (תשיז) עמ' כד, כו
ח/י שערי תורה (לעוו) ח"ג דף קכד ע"ד
ח/י שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך ב עמ' רנד
ח/י שפת אמת על התלמוד ח"א דף קנח ע"ד
ח/י תועפת ראם (גטיניו) דף לב ע"ג
ח/י תועפת ראם (גטיניו) דף לב ע"ג {ותולה כרעיו}
ח/י תורה שלמה ח"י עמ' 107, 217-218
ח/י תורת החוף ימים סי' ו אות א {כ"מ}
ח/י תורת הלוי עמ' קמ, קמב
ח/י תורת מלאכת המבשל עמ' רמו {חמי טבריה}
ח/י תשובה שלמה יו"ד סי' יג
ח/יא אדרת המלך עמ' קצג-קצד {אדמיקר ליה בלע}
ח/יא אהל משה (וינברג) קונטרס הלך דבש דף ט ע"ב, י ע"ג {נגע בחרסו של תנור}
ח/יא אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' קיט, קכא
ח/יא אהל משה (פרהנד) תורה ומועדים ח"ב עמ' שכג
ח/יא אמרי בינה (אש) דף לב ע"א
ח/יא אנצי"ת ע' אכילת פסחים הע' 13-14, 19, 20, 22
ח/יא בית ארזים - ס' הגליונות
ח/יא בית זבול ח"ב סי' כח אות א
ח/יא בית נפתלי (תשסו) עמ' תכ
ח/יא בני יהודה דף כו ע"ג
ח/יא ברור הלכה פסחים עה ע"ב ציון ב
ח/יא דבר בעתו (טיקטין)
ח/יא דברי דוד (טייטלבוים) דף צב ע"א
ח/יא דברי יואל - שו"ת עמ' תקפב
ח/יא דברי תורה (תאומים) דף א ע"ג
ח/יא דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' נא {לח"מ}
ח/יא הלכות עולם (קאראסיק) פסחים כה ע"ד {לח"מ}
ח/יא הרועים בשושנים
ח/יא חדות הבושם עמ' מח {לח"מ}
ח/יא חי' מכתב סופר
ח/יא חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' קכד {לח"מ}
ח/יא חי' ר"י נחמיה סי' קמו אות א, ו
ח/יא טעם לשבח
ח/יא יד הלוי (פלוונא) דף עז ע"ג
ח/יא יד ישראל ח"ב
ח/יא יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' סג
ח/יא כרתי ופלתי סי' קה אות ה {לח"מ}
ח/יא כתר המלך
ח/יא מאורי המועדים עמ' יב
ח/יא מועדים וזמנים ח"ג סי' רב
ח/יא מוריה גל' צט עמ' מד
ח/יא מנוחת אשר ח"ב דף מה ע"ד
ח/יא מעיני מים מקואות עמ' ט
ח/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/יא משנת חיים פסחים ח"ב עמ' רט, רי
ח/יא משנת יעקב
ח/יא סופר המלך
ח/יא עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' י, קא {לח"מ}
ח/יא שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' נח
ח/יא שערי יצחק (תשיז) עמ' כד
ח/יא שערי תורה (לעוו) ח"ג דף קכה ע"ג-ע"ד, קכו ע"א
ח/יא שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך ב עמ' רנח
ח/יא תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק א סי' ח אות ח
ח/יא תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' רמו
ח/יב אדרת המלך עמ' קצג-קצד {אדמיקר ליה בלע}
ח/יב אהל משה (וינברג) קונטרס הלך דבש דף ט ע"ב, י ע"ג {נטף מרוטבו על חרס}
ח/יב אומר לציון סי' שעה
ח/יב אור הישר [לח"מ הל' מ"א פ"ט הי"ז]
ח/יב אור ליהודה (תשנט) עמ' רכו, רכח
ח/יב אור פני יהושע עמ' ע
ח/יב אמרי בינה (אש) דף לא ע"א וע"ד {השמיט חרס רותחת}
ח/יב אפיקי מגינים פסחים סי' סג-סד
ח/יב בית המדרש
ח/יב בית יהודה (פלאצקי) דף ו ע"א
ח/יב בנין דוד (טאוב) ח"ג עמ' לא
ח/יב ברור הלכה פסחים עה ע"ב ציון ב
ח/יב גבעת פנחס (ביליצר) עמ' ק {נטף מרוטבו}
ח/יב דברי דוד (טייטלבוים) דף צב ע"א
ח/יב דברי יואל - שו"ת עמ' תקפב
ח/יב דעת סופר יו"ד סי' יז
ח/יב דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' נא
ח/יב הרי בשמים (הורוביץ) ח"ה עמ' קמו-קמז
ח/יב התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' נט
ח/יב זכרון צבי מנחם דף מו ע"ד {נטף מרוטבו על החרס}
ח/יב חי' הראי"ה
ח/יב חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' קפ, קפג
ח/יב חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' קכו
ח/יב חי' ר"י נחמיה סי' קמו אות א, ו
ח/יב טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' רצט, שד
ח/יב טעם לשבח
ח/יב יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' סג
ח/יב כנסת יחזקאל (פאנעט) דרשות עמ' רלח
ח/יב כרתי ופלתי סי' צא אות ב
ח/יב כתר המלך
ח/יב לחם שלמה (ערנרייך) סי' צו
ח/יב לשון למודים יו"ד דף כ ע"ב
ח/יב מועדים וזמנים ח"ז סי' רכב
ח/יב מילי דמרדכי
ח/יב מנוחת אשר ח"ב דף א ע"ב {נטף מרוטבו}, מה ע"ד, מו ע"ב
ח/יב מנוחת משה דף נח (השני) ע"ג
ח/יב מנוחת משה דף קל ע"ד, קעז ע"ג {נטף על החרס}, קעח ע"א-ע"ד {נטף על החרס}, קעט ע"א-ע"ב {נטף על החרס}
ח/יב מנחת יהודה (בוים) דף קמג ע"ג {השמיט שמדובר בחרס רותח}, קמד ע"ב-ע"ג
ח/יב מעין נצח ח"ב סי' פו-פז
ח/יב מעיני מים מקואות עמ' ט
ח/יב משאת משה (חברוני) פסחים סי' קח עמ' קעב
ח/יב משנת חיים פסחים ח"ב עמ' ריח, רכו, שנד
ח/יב משנת יעקב
ח/יב משנת יעקב קדושה עמ' רעז
ח/יב נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף פב ע"ג-ע"ד, פג ע"ד
ח/יב נתיבות חיים (קארב) ח"ד עמ' תא
ח/יב עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' י, קא, קג {כ"מ}
ח/יב עטרת יהושע - סוגיות (תשעד) עמ' צז, ק
ח/יב פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' רח-רט, ריא-ריד, ריז
ח/יב פרי החג דף נב ע"ג {רוטב אינו פסח}
ח/יב פתחי שערים דף יב ע"ב-ע"ד
ח/יב צפנת פענח
ח/יב שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' נח, ח"ח סי' קו אות ה
ח/יב שבט סופר (תשמו) עמ' מה
ח/יב שירת הפסח אות קעט
ח/יב שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' קפט
ח/יב שערי זיו ח"ג דף פה ע"א
ח/יב שערי תורה (לעוו) ח"ג דף קיח ע"א, קכו ע"א
ח/יב תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק א סי' ח אות ח
ח/יג אדרת המלך עמ' קצג-קצד {אדמיקר ליה בלע}
ח/יג אהל משה (וינברג) קונטרס הלך דבש דף ט ע"ב, י ע"ד {נטף מרוטבו על סולת}
ח/יג אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' קכא
ח/יג אפיקי מגינים פסחים סי' סג
ח/יג בדבר מלך חי"א עמ' נט
ח/יג בית המדרש
ח/יג ברור הלכה פסחים עה ע"ב ציון ב
ח/יג דברי דוד (טייטלבוים) דף צא ע"ג-ע"ד {ישליכנו - לא כתב שישרף}
ח/יג דברי יואל - שו"ת עמ' תקפב
ח/יג דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' נא
ח/יג התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' נט
ח/יג ואתה תחזה ח"ג
ח/יג זכרון בנימין ח"א עמ' שו
ח/יג חוקת הפסח
ח/יג חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' קפ
ח/יג חי' ר"י נחמיה סי' קמו אות א, ו
ח/יג חי' רעק"א (פרדס)
ח/יג חק נתן דף רכח ע"א
ח/יג טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' שד
ח/יג יברך ישראל זבחים עמ' קמ
ח/יג יד ישראל ח"ב
ח/יג יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' סג
ח/יג כרתי ופלתי סי' צא אות ב
ח/יג מאורי המועדים עמ' יג, טו
ח/יג מילי דמרדכי
ח/יג מנוחת משה דף קעז ע"א וע"ג {נטף על הסולת}
ח/יג מנחת יהודה (בוים) דף קמג ע"ג, קמד ע"א-ע"ג {השמיט שמדובר בסולת רותחת}
ח/יג מעין נצח ח"ב סי' פו
ח/יג מעיני המים
ח/יג מעיני מים מקואות עמ' ט
ח/יג מעשה רקח
ח/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/יג משנת חיים פסחים ח"ב עמ' רכו, שנד
ח/יג סופר המלך
ח/יג עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' י, קב-קג
ח/יג עטרת יהושע - סוגיות (תשעד) עמ' צח
ח/יג פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' ריז {יקלוף את מקומו}
ח/יג צפנת פענח
ח/יג שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' נח
ח/יג שבט סופר (תשמו) עמ' מה
ח/יג שיח התורה עמ' שלו {וישליכנו - חיוב שריפה}
ח/יג תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' רמו
ח/יד אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' נח
ח/יד אור שמח
ח/יד אות היא לעולם ח"א דף קלח ע"ג
ח/יד אמת ליעקב מועד עמ' רפט {אפילו גדי וטלה}
ח/יד אפיקי מגינים פסחים סי' סג
ח/יד באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' קצח, שלה
ח/יד בית המדרש
ח/יד בית פנחס (וולף) עמ' 78
ח/יד ביתאל ח"א דף יח ע"א
ח/יד בני יהודה דף כו ע"ד
ח/יד בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' רמא
ח/יד ברור הלכה פסחים עו ע"א ציון א {אור שמח}, קכ ע"ב ציון א, ג
ח/יד דברי ישעיהו (חשין) הדרנים עמ' צד-צה {כל הלילה}
ח/יד דברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' צד-צה, צח, קב-קג {אכילת פסח כל הלילה}
ח/יד היכל מלך
ח/יד הליכות אליהו
ח/יד הלכות עולם (קאראסיק) פסחים כה ע"ד {דמים}
ח/יד ואתה תחזה ח"ג
ח/יד חקרי זמנים ח"ב עמ' נד
ח/יד טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' שח
ח/יד טעם לשבח
ח/יד ידי משה (בוצק') הל' קר"פ סי' לח
ח/יד יחל ישראל (תשסג) ח"א עמ' רכד {לחם יהודה}
ח/יד ימי שלמה
ח/יד כהונת רפאל עמ' קסג
ח/יד מגדל חננאל
ח/יד מועדים וזמנים ח"ג סי' רנד
ח/יד מוריה גל' רמא עמ' צג-צד, צח
ח/יד מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף יב ע"א
ח/יד מנחת בצלאל (תשלז) עמ' צה
ח/יד מנחת יהודה (בוים) דף פה ע"א {חצות מדרבנן}
ח/יד מנחת עני (תקמז) דף כג ע"א
ח/יד מעשה רקח
ח/יד מקור ברוך (גינ', תשמו) עמ' 143
ח/יד מראה הפנים ברכות דף ז
ח/יד מרחשת, מנחת חינוך, ריח המנחה אות ח בהגהה
ח/יד נאות אפרים ח"א
ח/יד עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' י, קד
ח/יד עולת שמואל (לובצר) ח"א, מנחת חנוך דף יד ע"ג
ח/יד קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תש
ח/יד שבילי פנחס - לקוטי מאמרים (תשעו) עמ' רצ
ח/יד שיירי כנה"ג
ח/יד שירת הפסח אות יז
ח/יד שם טוב - השלמה
ח/יד תורה מציון שנה ז חוב' א סי' ח {הרי נותן טעם לפגם מותר}
ח/טו אבן ציון עמ' קנט
ח/טו אגרות משה ח"ח עמ' קכב
ח/טו אור הישר [אור הישר זבחים ספ"ה]
ח/טו אור לי פסחים סי' כד ס"ק ד
ח/טו אמונת יהושע עמ' כז
ח/טו אמרי דוד (שליסל) דף י ע"א
ח/טו אנצי"ת ע' אכילת פסחים הע' 153
ח/טו אסופת מערכות הגדה של פסח עמ' כב, קמא {עד עמוד השחר}
ח/טו ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קצ
ח/טו באר אברהם (אבלי) עמ' פה {להרחיק}
ח/טו באר מים חיים (מוצירי) גירסא דינקותא דף כא ע"א {עד חצות}
ח/טו באר ראי עמ' שצג
ח/טו באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' רכח
ח/טו בדרך המלך עמ' לב
ח/טו ביצחק יקרא (תשע) סי' לב סעיף א ד"ה ובהסבר
ח/טו בית אהרן וישראל גל' ע עמ' נז, נט, סג
ח/טו בית אהרן וישראל גל' קיב עמ' צב-צג, צט
ח/טו בית הלוי ח"א סי' לג עמ' קנא, סי' לד עמ' קנג, סי' לח עמ' קפ
ח/טו בית פנחס (וולף) עמ' 76
ח/טו בני יששכר (תשמג) ח"א דף עא ע"ד
ח/טו בני יששכר (תשסח) ח"א עמ' רסב, שיט
ח/טו בני יששכר (תשעז) ח"א עמ' קסט, רה
ח/טו בנין אריאל ח"א עמ' שנג {כל הלילה}
ח/טו בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' רפא {עד חצות}
ח/טו בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' רמא {הרחקה, כר"ע}
ח/טו ברור הלכה פסחים קכ ע"ב ציון ג
ח/טו בשמים ראש סי' קכה
ח/טו דברות משה ברכות עמ' לה {ודין תורה שיאכל כל הלילה עד שיעלה עמוד השחר}
ח/טו דברי אברהם (מנדלסון) דף ד ע"ד {נאכל כל הלילה}
ח/טו דובר ישרים פסח עמ' תקיד
ח/טו דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' עו
ח/טו הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' צח {כדי להרחיק}
ח/טו היכל מלך
ח/טו הלכה רבה ח"ג עמ' 241
ח/טו ואתה תחזה ח"ג
ח/טו זבח פסח (אייכנשטיין) סי' כו, לח
ח/טו חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' פד
ח/טו חזון נחום זרעים ח"א עמ' י
ח/טו חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' עו
ח/טו חי' הרז"ה ח"א עמ' מח
ח/טו חי' ר"י נחמיה סי' קכג אות א
ח/טו חיי נפש ח"ד עמ' נא {זמן אכילת ק"פ עד הבוקר}
ח/טו חלק יעקב (אלבעלי) דף קיד ע"ב {נאכל עד חצות}, הל' מגילה פ"א ה"ג
ח/טו טעם לשבח
ח/טו יד בנימין מגילה עמ' קנב {עד חצות מדרבנן}
ח/טו יד ישראל ח"ב
ח/טו יד פשוטה אהבה עמ' לג, לו
ח/טו יחלק שלל ח"ג עמ' צז {עד חצות}
ח/טו יצחק ירנן הל' מגילה פ"א ה"ג
ח/טו ישועות יעקב מועד עמ' תרמד
ח/טו להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' סב, סה
ח/טו להורות נתן מועדים ח"א עמ' קכ
ח/טו לילה כיום יאיר (טננבוים) עמ' רכג
ח/טו לקוטי סופר ח"א דף סב ע"א
ח/טו לקוטי שיחות חי"ז עמ' 105
ח/טו מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' פג
ח/טו מועדי ישראל (שוורץ) פסח סי' ו אות ד, סי' צט אות ה
ח/טו מחנה יוסף (תשעב) סי' נה אות ד {כבר ביארנו בהל' חמץ}
ח/טו מי באר (פישר) ערבי פסחים עמ' קמז
ח/טו מנחת בצלאל (תשלז) עמ' קג
ח/טו מנחת חינוך ח"א עמ' מא, מג, סא
ח/טו מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ה עמ' שכח, שלא
ח/טו מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' רכח
ח/טו מעדני מלך (תשמח) עמ' קיד-קטו
ח/טו מעין נצח ח"א סי' סג
ח/טו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קצט ע"ד {עד חצות}
ח/טו מציון אורה ח"א עמ' קכא, קלב-קלג
ח/טו מקראי קדש (תשנג) עמ' רנא, שסא
ח/טו מראה כהן זבחים עמ' קסה
ח/טו מרפא לנפש חי' סוגיות סי' כא אות ג {כראב"ע}
ח/טו משנת ירושלים עמ' קכח
ח/טו ניר לדוד
ח/טו נמוקי שזבנ"י דף מא
ח/טו נתן פריו ערבי פסחים עמ' קעט
ח/טו ספרי דבי רב ח"ב עמ' שכב
ח/טו עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' ח, ריד, שכ
ח/טו עורה שחר דף ט ע"א וע"ג
ח/טו עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף ו ע"א
ח/טו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קפא
ח/טו פסח דורות עמ' 68
ח/טו פרי יצחק (תשעו) עמ' שנח
ח/טו פרפרת התורה עמ' רמו
ח/טו פרפרת משה ח"א עמ' שעה
ח/טו צמח ארז עמ' שעט {מדרבנן רק עד חצות}
ח/טו קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תשכז
ח/טו קובץ חי' תורה (סול') עמ' כב
ח/טו קול יהודה (ישראל) דף צה ע"ד
ח/טו קרן הצבי מצוה כו אות ו, מצוה קכז אות א
ח/טו קרנות המזבח דף כא ע"א-ע"ב
ח/טו ראש דברך עמ' קכח
ח/טו שו"ע הרב או"ח סי' תנח ס"ב
ח/טו שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קמה
ח/טו שחר אהללך עמ' ל
ח/טו שירת הפסח אות קסא
ח/טו שלום ירושלים עמ' ט
ח/טו שלטי הגבורים עמ' רפח
ח/טו שלמי שמחה ח"ה עמ' ה, כב
ח/טו שפת אמת על התלמוד ח"ב דף קלב ע"ג
ח/טו תורת הלוי עמ' קלג
ח/טו תורת המועדים (תשכד) עמ' 323, 333
ח/טו תורת המועדים (תשנו) עמ' 346
ח/טו תניא רבתי ח"א עמ' 174
ח/טו תפארת צבי (רוזנטל) עמ' צה


ט/527 הלכות קרבן פסח פרק ט *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ט/רה"פ בדרך המלך
ט/רה"פ דבר בעתו (טיקטין)
ט/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ט/רה"פ הר המוריה (שץ)
ט/רה"פ הרמב"ם המדויק
ט/רה"פ חסד לאברהם
ט/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ט/רה"פ מלכי בקדש (מלכי)
ט/רה"פ מעשה רקח
ט/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ט/רה"פ מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' קצג
ט/רה"פ פי' ר"י קאפח
ט/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ט/רה"פ צפנת פענח
ט/רה"פ קרית מלך
ט/רה"פ רמב"ם המאיר
ט/רה"פ רמב"ם הערוך
ט/רה"פ רמב"ם לעם
ט/רה"פ שם טוב
ט/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ט/רה"פ שפת אמת
ט/א אבי עזרי ח"ד
ט/א אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' פח
ט/א אבני ציון ח"ד עמ' רמג
ט/א אגרות משה ח"ח עמ' שג
ט/א אוצרות הרמב"ם
ט/א אור הישר [מל"מ הל' פרה פ"ה ה"ה, הל' ביה"ב פ"ז הי"ג]
ט/א אור המאיר (שפירא) סי' סג אות ג {אינו נאכל בשני מקומות}
ט/א אור יעקב פסחים דף 138, 201-203
ט/א אור ליהודה (תשנט) עמ' טז-יז, כא {גג}, רכג-רכד
ט/א אוריתא קובץ יד עמ' רכז, קובץ טו עמ' שיט, שכ {מן האגף ולפנים}, שכב
ט/א אות ציון עמ' קלד {יש אם למסורת}
ט/א איים בים פסחים סי' נז אות א {הוצאת קרבן פסח מן הבית}
ט/א איש אמונים דף מא ע"א {מן האגף ולפנים}
ט/א איש מצליח (תשסח) ח"א עמ' קכט, קנד
ט/א איש על העדה (אלאביץ) עמ' 174
ט/א אמונת יהושע עמ' אלף ט {גגין ועליות}
ט/א אמרי דוד (שליסל) דף טו ע"ג-ע"ד
ט/א אמת ליעקב מועד עמ' רצב {אינן בכלל הבית}
ט/א אנצי"ת ע' אכילת פסחים הע' 120, 122, 123, 134
ט/א ארץ יהודה
ט/א באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קפה
ט/א בדבר מלך ח"ד עמ' קה, ח"ה עמ' קפד, רנו, ח"ח עמ' עב
ט/א בדרך המלך עמ' עה, קפו, רסח
ט/א בית אהרן (צוקרמן) עמ' קפו
ט/א בית אהרן וישראל גל' קיב עמ' כח-ל
ט/א בית יהודה (פלאצקי) דף ה ע"ד, י ע"א-ע"ב
ט/א בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' רעו
ט/א בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' רעו, רפג
ט/א בית פנחס (גרהר) ח"ב בהקדמה עמ' 77, וגוף הספר עמ' כג-כד
ט/א בכור שאול (תשסט) עמ' צז-צח
ט/א בכור שאול (תשעד) עמ' קנח
ט/א בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' קמד
ט/א ברוך טעם (תשסח) שער עדל"ת עמ' צז
ט/א ברור הלכה פסחים פה ע"ב ציון א, ה, ט, פו ע"א ציון ט
ט/א בריכת ירושלים עמ' קסח, קעח
ט/א גינת המלך עמ' נח
ט/א דברי אברהם (שדמי) ח"א עמ' כג, ח"ב עמ' נה
ט/א דברי יצחק (הרצוג) דף מה ע"ג
ט/א דברי מנחם (כשר)
ט/א דרך הקודש (תשסז) עמ' קצב {חלונות ועובי הכתלים}
ט/א הדר איתמר עמ' רנד {גגין ועליות}
ט/א הדרת מלך (זילברברג) דף נג ע"ג {כזית}
ט/א הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' יח ס"ק יא, יג, טו, יח, כב
ט/א הר המלך ח"ד עמ' מו
ט/א הרועים בשושנים
ט/א הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קא, קה, ר
ט/א ואתה תחזה ח"ג
ט/א זבח פסח (אייכנשטיין) סי' כט-ל
ט/א חזו"א או"ח סי' קכד לדף פו ע"ב ס"ק ד
ט/א חזו"א על הרמב"ם
ט/א חזון יחזקאל מכות פ"ג ה"א
ט/א חזון לימים ח"א עמ' שטז
ט/א חי' הגר"מ והגרי"ד
ט/א חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' סט
ט/א חי' הריצ"ד
ט/א חי' חפץ חיים
ט/א חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רכה, רכז
ט/א חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' קא-קב
ט/א חי' ר"י באב"ד
ט/א חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' רע
ט/א חיי אריה דף יג ע"ג
ט/א חלקת יואב מהדו"ק או"ח סי' לה
ט/א חמדת ישראל ח"א דף כו ע"ב
ט/א חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' קס-קסא, קסה, קסח
ט/א חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף רה
ט/א טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 473
ט/א טעם לשבח
ט/א יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' פא
ט/א יד ישראל ח"ב
ט/א יד פשוטה מדע עמ' תתי
ט/א ידי משה (בוצק') הל' קר"פ סי' מ
ט/א ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תסו
ט/א כרם חמד (פריידש)
ט/א כרם יהושע (ולרשטיין) דף ב ע"ג {לוקה - הרי ניתק לעשה}
ט/א כרם יהושע (ולרשטיין) דף יט ע"ב {כזית}
ט/א להורות נתן מועדים ח"ב עמ' רז
ט/א למודי ה' (תשפא) עמ' קא
ט/א לקוטי סופר ח"א דף פג ע"א-ע"ב
ט/א מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' קצז {אבי עזרי}
ט/א מאור תורה (שנגהי) חוב' ב עמ' נד
ט/א מגיני שלמה עמ' רז
ט/א מגן גבורים (או"ח) סי' נה ס"ק ו
ט/א מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' כז, מח
ט/א מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' נז
ט/א מוריה גל' קפט עמ' צ, צג
ט/א מחנה יוסף (תשעב) סי' טו אות ג
ט/א מחנה יוסף שבת עמ' יז, קנא
ט/א מחנה ישראל (אליהו) סי' סה
ט/א מילי דמרדכי
ט/א מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף טז ע"ד
ט/א מלחמות יהודה דף פט ע"א {קרית ספר - גג ועלייה}
ט/א מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף כז ע"ג, כח ע"א
ט/א מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' כה
ט/א מנחת בצלאל (תשלז) עמ' קצה
ט/א מנחת חינוך ח"א עמ' נ, פד-פו, פח-פט, ח"ג עמ' א, ד-ה, עג
ט/א מנחת חינוך מצוה ח (דף טו ע"ד), טו (דף כה ע"ב-ע"ד)
ט/א מנחת יהודה וירושלים עמ' 117
ט/א מנחת מחבת עמ' רלז
ט/א מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' רכ {כ"מ}, רכד, רכז-רכח, רכט {מל"מ}
ט/א מעין גנים (מזרחי) דף כא ע"א
ט/א מעין החכמה עמ' טו
ט/א מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' קנה-קנו
ט/א מקורות לפסקי הרמב"ם
ט/א מקראי קדש (תשנג) עמ' עט
ט/א מראה אש ח"ב עמ' מט
ט/א מראה כהן זבחים עמ' רסו {הוצאה כשבת}
ט/א מרגניתא דר"מ [שו"ת הרדב"ז סי' תרנ]
ט/א מרכבת המשנה מהדו"ק
ט/א משא יד ח"א עמ' סד {איסור הוצאה מחוץ לחבורה - רק על בני החבורה}, סה {רק בליל ט"ו}
ט/א משאת משה (חברוני) פסחים סי' קח עמ' קעב, סי' קכ עמ' קפה
ט/א משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תקפו
ט/א משכן בצלאל ח"א סי' יז, יח
ט/א משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' רל, רלב
ט/א משנת חיים פסחים ח"ב עמ' צו
ט/א משנת יהודה ח"א פ"א הט"ו, ופי"ח ה"א
ט/א משנת יעקב זמנים ח"א עמ' טז
ט/א משנת יעקב כאן עמ' נג-נה
ט/א משנת ירושלים עמ' קיח, קלג, קסח, קעא
ט/א משפטי עזיאל ח"א עמ' רמ
ט/א נאות אפרים ח"א עמ' מו, נז-נח
ט/א נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קפה
ט/א נזר אברהם מכות ועדות עמ' קמה
ט/א ניר לדוד
ט/א נר מצוה (ואלק) מצוות דף צז ע"ג {פסח נאכל בשתי חבורות}
ט/א נתיבות חיים (קארב) ח"ד עמ' שנז
ט/א ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' שנד, תעז, תעח, תפ-תפג
ט/א סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קכז
ט/א עבודת היום יומא עמ' קפו
ט/א עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' יב-יג, פג, קיח-קכא, קכח-קכט
ט/א עין חיים ח"ב עמ' פח
ט/א עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' מט
ט/א ענפי ארז (זי') דף ריא ע"ג, רלא ע"א
ט/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רסב
ט/א פאר יעקב ח"ב עמ' תקצג
ט/א פותח יד
ט/א פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' רמו
ט/א פנת יקרת (תשעא) עמ' סז
ט/א פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' רה, ריג
ט/א ציץ אליעזר ח"ב סי' כא אות ה
ט/א צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף ע ע"ג-ע"ד
ט/א צרור הכסף (גטיניו)
ט/א קדושת הר עמ' קמה
ט/א קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון בני אדם עמ' קלז
ט/א קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' רנב, תשמה, תשנ, תשנז, תשסד
ט/א קול יהודה (גרשוני) עמ' עח, פב
ט/א קול מבשר (ראטה) ח"ב עמ' סב
ט/א קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' ק
ט/א קונטרסי שעורים נדרים שעור כד אות ז
ט/א קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' קכג-קכד {לוקה}
ט/א רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' מג
ט/א שארית נתן (לוברט)
ט/א שו"ע הרב או"ח סי' נה ס"א
ט/א שושנת העמקים (תאומים) עמ' ריא
ט/א שיח ערב קדשים עמ' שפח, שצ
ט/א שלטי הגבורים עמ' רפח
ט/א שלמי שמחה ח"א עמ' לא, לג-לד, לו
ט/א שמועת חיים יומא ח"א עמ' רה
ט/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' קכו
ט/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' צג, צד, צו
ט/א שער המלך ח"ב עמ' רסא
ט/א שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ה הע' 150
ט/א שערי המקדש סי' לב אות א, ג-ד
ט/א שערי טהר ח"א שער ג סי' ז אות א, ח"ג שער א סי' יג אות ב, סי' יד אות ו-ז
ט/א שערי יעקב או"ח סי' כ סעיף ד, ז, יא, יג, כו, סי' כא סעיף ז-ח
ט/א שרידי אש ח"א עמ' קל
ט/א תבואת יקב (פרידמן) עמ' נה {כיון שהוציא הראשון נפסל}, פה {מוציא אחר מוציא}
ט/א תולדות אדם עמ' סב
ט/א תורה שלמה חי"ב עמ' 70-72
ט/א תורה תמימה שמות פ' יב אות רלח
ט/א תורת האשם - שבט מנשה עמ' ז-ח {כזית}
ט/א תורת האשם עמ' קלו {המוציא כזית}
ט/א תורת הלוי עמ' קמה
ט/א תורת הקדש ח"ג עמ' קו-קח
ט/א תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' פז-פח {גגים ועליות}
ט/א תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רעח {מוציא אחר מוציא}
ט/א תשורת שי מהדו"ק סי' תרכו
ט/ב אבן האזל קדשים ח"ב דף כא ע"ב
ט/ב אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' קלד
ט/ב אוצרות הרמב"ם
ט/ב אור הישר [לח"מ ומל"מ הל' פסוה"מ פ"א הט"ו]
ט/ב אור יעקב פסחים דף 201-203
ט/ב אור ליהודה (תשנט) עמ' רטז-ריז
ט/ב אור שמח
ט/ב אמונת יהושע עמ' תמג
ט/ב אמרות שמואל עמ' פא-פב
ט/ב אמרי בינה (אוירבך) - תרו"מ סי' כא ד"ה אך אם, סוגיות סי' ח [ד] ד"ה ולפי"ז
ט/ב אמרי דוד (שליסל) דף נה ע"ג
ט/ב אמרי חיים (שיינברג) עמ' 72
ט/ב אנצי"ת ע' אכילת פסחים הע' 125
ט/ב באר בשדה עמ' תקלג {בשר הפסח שיצא חוץ לחבורתו}
ט/ב בד קודש (פוברסקי) ח"א דף צה ע"ג
ט/ב בדבר מלך ח"ה עמ' קצ, קצג, רנה
ט/ב בדרך המלך עמ' עה, פז, קפו
ט/ב בית אהרן וישראל גל' לד עמ' קלב
ט/ב בית אהרן וישראל גל' קיב עמ' ל
ט/ב בני דוד
ט/ב ברור הלכה חולין עב ע"א ציון ה
ט/ב ברור הלכה פסחים פה ע"ב ציון ד, צה ע"א ציון ג
ט/ב גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' קיא
ט/ב גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' מו-מז
ט/ב דברות משה פסחים עמ' קפד
ט/ב דברי אברהם (שדמי) ח"ב עמ' נח
ט/ב הר המלך ח"ז עמ' קמד
ט/ב הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' ק, קז
ט/ב הרמב"ם כמחנך עמ' 23
ט/ב ואתה תחזה ח"ג
ט/ב זבח פסח (אייכנשטיין) סי' לא
ט/ב חוקי חיים (שו"ב) עמ' כא
ט/ב חזו"א או"ח סי' קכד לדף פו ע"ב ס"ק ב, ד, קדשים לקוטים סי' ד ס"ק ב
ט/ב חזו"א על הרמב"ם
ט/ב חי' הגר"ח החדש עמ' סו, סח
ט/ב חי' הגרי"ז דף מד ע"א
ט/ב חי' הראי"ה
ט/ב חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' קצה
ט/ב חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רכה, רכז
ט/ב טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' רצא
ט/ב טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' פא
ט/ב יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' פא
ט/ב יד ישראל ח"ב
ט/ב ידי משה (בוצק') הל' קר"פ סי' לט-מ
ט/ב יטב פנים ח"ב דף קלד
ט/ב ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' עב
ט/ב לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ז אות ג
ט/ב לחקרי הלכות סי' תלב
ט/ב לקוטי שיחות חל"ב עמ' 42
ט/ב מאור תורה (שנגהי) חוב' ב עמ' מד-מה
ט/ב מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' מז
ט/ב מוריה גל' קפט עמ' צ-צד
ט/ב מטה אהרן שבועות עמ' ג
ט/ב מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף ל ע"ג
ט/ב מנחת בצלאל (תשלז) עמ' קצה
ט/ב מנחת חינוך ח"א עמ' מט, פה, פז, צא, שיח, ח"ג עמ' עג
ט/ב מנחת חינוך מצוה טו (דף כו ע"א), טז (דף כז ע"ב)
ט/ב מנחת עני (לר' ראובן רפפורט, נדפס סוף מנחת חינוך ח"ב)
ט/ב מעיני המים
ט/ב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף קלג ע"ד
ט/ב משאת משה (חברוני) פסחים סי' צג עמ' 290, סי' קיג עמ' 354, סי' קכ עמ' קפה
ט/ב משכן בצלאל ח"א סי' יז
ט/ב משנת יעקב כאן עמ' נה-נז
ט/ב משנת יעקב קדושה עמ' קצב-קצג, קצח
ט/ב נאות אפרים ח"א
ט/ב נמוקי חיים עמ' רע
ט/ב נר מצוה (ואלק) מצוות דף צז ע"ב-ע"ג
ט/ב עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' יב, יג, קד {בשריפה}, קכט {מל"מ}
ט/ב עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' ל
ט/ב עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תקסד
ט/ב ענפי ארז (זי') דף רלח ע"ד
ט/ב עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף ו ע"ב
ט/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קפא
ט/ב פאר יעקב ח"ב עמ' תקצג
ט/ב קדשי יהושע עמ' תצג, אלף שט
ט/ב קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תשנז, תשסד
ט/ב קול יהודה (גרשוני) עמ' עט
ט/ב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' קמד
ט/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"ה קונטרס המצוות סי' סד
ט/ב שיח ערב קדשים עמ' שפח
ט/ב שלמי שמחה ח"א עמ' לה
ט/ב שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' תיח
ט/ב שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' רה
ט/ב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' כט
ט/ב שעלי דעת גל' ז עמ' 115
ט/ב שערי טהר ח"ג שער א סי' יג אות ו, סי' יד אות ו, ח"ו פה"ש
ט/ב תבואת יקב (פרידמן) עמ' פד-פה
ט/ב תהלה לדוד (מן) קדשים סי' נח ס"ק יג, יד
ט/ב תורה שלמה חי"ב עמ' 73, שמות פכ"ב אות תקיא
ט/ב תורת הקדש ח"א עמ' קפא, ח"ב עמ' צה
ט/ב תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תשע, תשעד
ט/ג אור יעקב פסחים דף 138, 201-203
ט/ג אור ליהודה (תשנט) עמ' רכד
ט/ג אוריתא יד עמ' לא
ט/ג אמת ליעקב מועד עמ' כו
ט/ג אמת ליעקב מועד עמ' רצו
ט/ג אנצי"ת ע' אכילת פסחים הע' 131
ט/ג בדרך המלך עמ' עה, קנג
ט/ג בית אהרן וישראל גל' קיב עמ' לא-לב
ט/ג בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' רעז, רפב
ט/ג ברור הלכה פסחים פו ע"א ציון ז
ט/ג הדר איתמר עמ' רנו {חבורה עם היקף}
ט/ג הפרדס שנה ל חוב' ח עמ' 29-31
ט/ג הר המלך ח"ז עמ' קמד
ט/ג הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קי
ט/ג חזו"א או"ח סי' קכד לדף פו ע"ב ס"ק ד
ט/ג חזו"א על הרמב"ם
ט/ג חי' הגר"מ זמבה סי' ד
ט/ג חי' הראי"ה
ט/ג חי' הריצ"ד
ט/ג חי' מהר"ז בינגא מס' פסחים פ"ז א
ט/ג חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רכה, רכז
ט/ג חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' קא
ט/ג חיים ומלך
ט/ג טעם לשבח
ט/ג ידי אליהו דף קי ע"ג
ט/ג ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' עב
ט/ג להורות נתן במדבר עמ' סא
ט/ג להורות נתן מועדים ח"א עמ' שמח
ט/ג מוריה גל' קפט עמ' צב
ט/ג מנחת חינוך ח"א עמ' פז, ח"ג עמ' עג
ט/ג מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' רכא
ט/ג מעיני המים
ט/ג מקראי קדש (תשנג) עמ' פב
ט/ג משאת משה (חברוני) פסחים סי' קכ עמ' 370
ט/ג משנת חיים בראשית עמ' שעא
ט/ג נועם חכ"א עמ' כב
ט/ג עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' כב, קצא-קצג
ט/ג קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תשמה, תשנט
ט/ג רלב"ג שמות פי"ב פסוק מו עמ' סב
ט/ג שיח ערב קדשים עמ' שפז
ט/ג תורה שלמה חי"ב עמ' 72
ט/ג תורה תמימה שמות פ' יב אות רמא
ט/ד אור יעקב פסחים דף 202
ט/ד אור ליהודה (תשנט) עמ' רכד {קופץ פיו}
ט/ד בדרך המלך עמ' עה
ט/ד ברור הלכה פסחים פו ע"א ציון ח
ט/ד הר המלך ח"ז עמ' קמד
ט/ד חוקת הפסח
ט/ד חזו"א על הרמב"ם
ט/ד חי' מהר"ז בינגא מס' פסחים פ"ז א-ב
ט/ד חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רכה, רכז
ט/ד חיי אריה דף יג ע"ב
ט/ד טעם לשבח
ט/ד יד ישראל ח"ב
ט/ד מוריה גל' קפט עמ' צב
ט/ד מנחת חינוך ח"א עמ' פה, ח"ג עמ' עג
ט/ד מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' רכא, רכג
ט/ד משנת חיים הל' פסח עמ' שפ-שפא
ט/ד משנת חיים פסחים ח"ב עמ' תעב
ט/ד משנת ירושלים עמ' קסח
ט/ד עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' כג, קצג, קצה
ט/ד שיח ערב קדשים עמ' שפט
ט/ד שערי טהר ח"ג שער ב סי' ל אות ג דף רח ע"ב
ט/ה אור הישר [באר יצחק סוף חלק או"ח]
ט/ה אור יעקב פסחים דף 202-203
ט/ה אמרי דוד (שליסל) דף טז ע"ג
ט/ה אמת ליעקב מועד עמ' רצו
ט/ה ארץ יהודה
ט/ה בדרך המלך עמ' עה
ט/ה בית אהרן (צוקרמן) עמ' שי
ט/ה בית אהרן וישראל גל' קיב עמ' כט-לב
ט/ה בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' רעו
ט/ה בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' רעו, רפא
ט/ה בכור שאול (תשסט) עמ' צח
ט/ה בכור שאול (תשעד) עמ' קנט
ט/ה ברור הלכה פסחים פו ע"א ציון ט, צה ע"א ציון ג {מרכה"מ}
ט/ה הרועים בשושנים
ט/ה חזו"א או"ח סי' קכד לדף פו ע"ב ס"ק ד
ט/ה חזו"א על הרמב"ם
ט/ה חי' הריצ"ד
ט/ה חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רכה, רכז
ט/ה טירת כסף דף קצא ע"ב-ע"ד
ט/ה טעם לשבח
ט/ה כבוד מלכים (מרגליות)
ט/ה לב השבת סי' לח אות ז
ט/ה מחנה יוסף ח"ג עמ' מח
ט/ה מחנה יוסף פסחים עמ' צב
ט/ה מנחת חינוך ח"א עמ' פה, פט, ח"ג עמ' עג
ט/ה מנחת חינוך מצוה טו (דף כו ע"ג, כז ע"ד)
ט/ה מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' רכ
ט/ה מעין גנים (מזרחי) דף כא ע"א
ט/ה מר קשישא עמ' יב
ט/ה מראה אש ח"ב עמ' מט
ט/ה משאת משה (חברוני) פסחים סי' קכ עמ' 370
ט/ה משנת יהודה ח"א פכ"ט ה"ח
ט/ה נר מצוה (ואלק) מצוות דף צז ע"ג
ט/ה ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תעז, תפ-תפא, תפג
ט/ה עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' כג, קצו-קצט
ט/ה עדות בישראל
ט/ה צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף ע ע"ג-ע"ד
ט/ה קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תשנ
ט/ה קול יהודה (גרשוני) עמ' פא
ט/ה קרן פני משה ח"ב
ט/ה שרידי אש ח"א עמ' קל
ט/ה תהלה לדוד (מן) קדשים סי' נח ס"ק טו
ט/ו אור יעקב פסחים דף 203
ט/ו אור ליהודה (תשנט) עמ' רכג
ט/ו ארץ יהודה
ט/ו בדרך המלך עמ' קמז
ט/ו ברור הלכה פסחים פו ע"ב ציון ה
ט/ו הר המלך ח"ה עמ' סט
ט/ו ואתה תחזה ח"ג
ט/ו זרע יצחק (לומברוזו)
ט/ו חדוותא דשמעתתא ח"ב דף כב ע"א-ע"ג {כ"מ}
ט/ו חוקי חיים (גאגין) דף קנא ע"ג
ט/ו חי' הראי"ה
ט/ו חי' מהר"ז בינגא מס' פסחים פ"ז ב
ט/ו חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רכה, רכז
ט/ו טעם לשבח
ט/ו כללי המצוות (תאומים) עמ' קסה
ט/ו מגן גבורים (או"ח) סי' קע ס"ק ב
ט/ו מנחת חינוך ח"א עמ' נב
ט/ו מקראי קדש (תשנג) עמ' פ
ט/ו מראה אש ח"ב עמ' מה, צד
ט/ו עורה שחר דף כה ע"ג {כ"מ}
ט/ו פרשת המלך
ט/ו קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' קפה
ט/ז אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' לז {לח"מ}, ח"ב עמ' קלד
ט/ז אבני זכרון (פפר) ח"א דף יז ע"א, ח"ב סי' נח אות ג
ט/ז אבני ציון ח"ד עמ' קכד
ט/ז אברהם יגל
ט/ז אגרות משה או"ח ח"ב סי' לג ענף ב {כ"מ}
ט/ז אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' לד {כ"מ}
ט/ז אוצר חיים ח"ב דף קכז
ט/ז אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' מט
ט/ז אור הישר [קובץ הערות סי' כד אות ד, גבורת ארי תענית טז ע"ב, אור הישר יבמות ע ע"ב]
ט/ז אור יעקב יבמות דף סב ע"ג, סג ע"ב וע"ד
ט/ז אור ליהודה (תשנט) עמ' קצג
ט/ז אור ליהודה (תשנט) עמ' רסג
ט/ז אחיעזר ח"ג סי' נ ס"ק ב
ט/ז אמונת יהושע עמ' אלף תרצה
ט/ז אמרי דוד (שליסל) דף יד ע"א-ע"ג, טז ע"ד
ט/ז אנצי"ת ע' אכילת פסחים הע' 167, 168, 185, 188, 193, 195, 197, ע' אכילת תרומה הע' 141 {לח"מ}
ט/ז אנצי"ת ע' גר תושב הע' 106, 107, 109, 111
ט/ז באר המים עמ' קכג
ט/ז באר מרים פ"ט ה"י אות ה
ט/ז באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' קצט
ט/ז באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ו עמ' רנד
ט/ז בדבר מלך חי"א עמ' ע, עח, שפה
ט/ז בדבר מלך חי"ב עמ' שמא
ט/ז בים דרך עמ' מג
ט/ז בית זבול ח"א סי' כג אות ו, יא
ט/ז בית יהודה (פלאצקי) דף ט ע"ג-ע"ד
ט/ז ביתאל ח"א דף יח ע"א
ט/ז בני יוסף (טנוג'י) דף נא ע"ד
ט/ז ברור הלכה יבמות ע ע"א ציון ב פרק א {לח"מ}
ט/ז ברור הלכה פסחים צו ע"א ציון ד
ט/ז ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' קמג {ראב"ד}
ט/ז בשבילי הפסח סי' י אות ב {כ"מ}, ט, סי' יב אות א
ט/ז גבורת יצחק (תשמח) דף נד
ט/ז גבורת יצחק (תשסו) עמ' מז
ט/ז גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' צט-קא
ט/ז גינת ורדים (תאומים) עמ' קי
ט/ז דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' קלו
ט/ז דברות משה קדושין סי' יז ענף ד
ט/ז דברי אברהם (מנדלסון) דף ד ע"ג {כזית לגר תושב}
ט/ז דברי יצחק (הרצוג) דף סא ע"ד
ט/ז דגל יהודה (קמינר) עמ' פח {לח"מ}
ט/ז דובר מישרים
ט/ז דורש לציון (תקצד) דרוש ח בהגהה
ט/ז דורש לציון (תשנה) עמ' פח
ט/ז דעת מרדכי ח"א דף יח ע"ד
ט/ז דעת מרדכי ח"ב עמ' ז
ט/ז דעת סופר יו"ד סי' עח
ט/ז דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תשסד
ט/ז דרכי יושר (שרף) ח"א עמ' קצא {לח"מ}
ט/ז הגהות רימ"א
ט/ז הגיור עמ' 62
ט/ז המאיר לארץ {לח"מ}
ט/ז הר"מ במז"ל - קובץ עמ' עג
ט/ז הרועים בשושנים
ט/ז הרי יהודה ח"ב יו"ד סי' ב אות כג
ט/ז הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קמז
ט/ז התורה והתלמוד ח"ד עמ' 19 {מל ולא טבל}, 254
ט/ז ואם תאמר ח"א קושיה 1326, ח"ג קושיה 115
ט/ז ואתה תחזה ח"ג
ט/ז וגר זאב עמ' שלה {לא לוקה}
ט/ז זבד טוב עמ' 40
ט/ז זכר יצחק (תשן) עמ' קח
ט/ז זכרון יעקב דף סב ע"ד
ט/ז זכרון ישעיהו דף ל ע"ג
ט/ז זכרון מלך (א"ש)
ט/ז חזו"א יו"ד סי' ב ס"ק יח
ט/ז חי' הגר"ח החדש עמ' עב
ט/ז חי' הגר"מ זמבה סי' ד
ט/ז חי' הגרז"ס נשים עמ' תלט
ט/ז חי' הראי"ה
ט/ז חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' רכד
ט/ז חי' מהרי"א הכהן עמ' י
ט/ז חי' משנה פסחים עמ' טז-יז
ט/ז חי' ר' יהודה זרחיה עמ' קכז-קכט
ט/ז חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' קמ {לח"מ}
ט/ז חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' יח
ט/ז חי' ר"י באב"ד
ט/ז חי' ר"י נחמיה סי' כג אות ג, סי' קלד אות י
ט/ז חי' רעק"א (פרדס)
ט/ז חינוך הבנים למצוות עמ' קנב
ט/ז חמדת ישראל ח"א דף כו ע"ג, קיג ע"א
ט/ז חמודי ציון ח"ב סי' כד פ"ז אות ב-ג
ט/ז חק נתן דף רכח ע"ב {לגר תושב}
ט/ז חקרי הלכה (ויין) עמ' 29
ט/ז טורי אבן המפואר חגיגה עמ' נב
ט/ז טעם לשבח
ט/ז יד ישראל ח"ב
ט/ז יד לרמב"ם עמ' 264
ט/ז יד פשוטה מדע עמ' תקלד
ט/ז ידבר שלום ח"א עמ' קסז
ט/ז ידי אליהו דף קי ע"ב
ט/ז ידי משה (בוצק') הל' קר"פ סי' מא
ט/ז יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רכז-רכח
ט/ז ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' רמד
ט/ז יצחק ירנן
ט/ז ישא מדברותיך פסחים עמ' לז {להאכיל ערל, ראב"ד}
ט/ז ישרש יעקב (רבינוביץ) עמ' של
ט/ז כבוד הלבנון דף כ ע"ג {ראב"ד - מאכיל לשאינו מנוי}
ט/ז כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תריד
ט/ז כללי המצוות (תאומים) עמ' קסה {כ"מ}
ט/ז כמו השחר דף יב ע"א
ט/ז כרם שלמה (אהרמן) יבמות עא ע"א
ט/ז כתר המלך (לפני פ"ח)
ט/ז לב בנים עמ' קנט {ראב"ד}
ט/ז להורות נתן מועדים ח"א עמ' קד
ט/ז להורות נתן על התורה ח"ב עמ' נג-נד
ט/ז להורות נתן על התורה ח"ג עמ' פה
ט/ז לחם יהודה
ט/ז למודי ה' (תקמז) דף צד ע"ג
ט/ז למודי ה' (תשפא) עמ' תקלט
ט/ז לקוטי סופר ח"א דף מז ע"ד, עט ע"ג, פב ע"א וע"ג, פד ע"ג
ט/ז מבשר טוב - משפט גרות עמ' קטו-קיח, קכ, קלב-קלג
ט/ז מגילת ספר לאוין דף ז ע"ג, קסח ע"ד
ט/ז מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' מג, מה, מו, רנו, ח"ב עמ' ג, לא, תלב, תקיח
ט/ז מוריה גל' קעה עמ' קפ, גל' קצז עמ' לג
ט/ז מי נדה - שירי טהרה עמ' קטז {לח"מ}
ט/ז מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף כה ע"ב, כו ע"א-ע"ד
ט/ז מנחת בצלאל (תשלז) עמ' עז, קפז, קצ
ט/ז מנחת חינוך ח"א עמ' נא, פ-פג, ח"ב עמ' שסד-שסה
ט/ז מנחת חינוך מצוה יג (דף כד ע"א-ע"ג), יד (דף כד ע"ד, כה ע"א)
ט/ז מנחת מחבת עמ' רלז
ט/ז מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' צז-צח, קנ, רה, רט, ריב {כ"מ}, ריד-רטו
ט/ז מסורה חי"ב עמ' כז
ט/ז מעין החכמה עמ' יג
ט/ז מעיני המים
ט/ז מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
ט/ז מצעדי גבר יבמות סי' נו אות א ס"ק ג-ד
ט/ז מקדש דוד קדשים סי' טו ס"ק ג במנחת מרדכי
ט/ז מקראי קדש (תשנג) עמ' עח
ט/ז מראה הנוגה
ט/ז מרגליות הים סנהדרין ע ע"ב אות כד {ראב"ד}
ט/ז מרחשת, מנחת חינוך, ריח המנחה אות ד
ט/ז מרכבת יוסף דף קב ע"ד {לח"מ}
ט/ז מרפא לנפש חי' סוגיות סי' יא אות ו {לח"מ}
ט/ז משאת משה (חברוני) פסחים סי' לב עמ' 100, סי' עו עמ' קטו, סי'קלז עמ' ריא-ריב, סי' קלח עמ' 424, סי' קמג עמ' רכא
ט/ז משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' שיג
ט/ז משך חכמה שמות פי"ב פס' מג, ויקרא פכ"ב פס' יא
ט/ז משכנות אפרים שבת סי' א אות ב
ט/ז משנה הלכות ח"ג סי' קצד
ט/ז משנה לחם (תשסח) על יבמות ע ע"א
ט/ז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' יד {מאכיל למומר}
ט/ז משנת חיים הל' פסח עמ' קמג, רמה
ט/ז משנת חיים זבחים עמ' רסד
ט/ז משנת חיים פסחים ח"ב עמ' רכז
ט/ז משנת יעקב כאן
ט/ז משנת יעקב מדע עמ' שמז-שמח, זרעים ח"א עמ' קעח-קעט, ח"ב עמ' מט {לח"מ}
ט/ז משנת יעקב קרבנות עמ' רלג
ט/ז משפטי דרבנן עמ' לא, לד, מא
ט/ז מתת ידו או"ח מהדו"ת סי' לד
ט/ז נאות אפרים ח"א
ט/ז נדרי זריזין ח"ג עמ' סז {לח"מ}
ט/ז נועם חי"ח עמ' פח
ט/ז נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' לח אות ח
ט/ז נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א סי' י אות א
ט/ז נר מצוה (ואלק) שרשים דף ט ע"א {לח"מ - הלימוד לפטור ערל}, מצוות דף צז ע"ד, צח ע"ג {ראב"ד - למה צריך פסוק לגר תושב} וע"ד
ט/ז נתיבות שלום (למפרט)
ט/ז נתן פריו גיטין עמ' קכ {כ"מ}
ט/ז סהמ"צ לרס"ג ח"ב דף קצג ע"ד
ט/ז סם חיי דף ג ע"ג
ט/ז עבודת הזבח תמורה סי' ב ס"ק ב
ט/ז עבודת ישראל (קמחי) דף עד ע"א-ע"ב
ט/ז עין חיים ח"ב עמ' צ
ט/ז עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' שפ, שפא, שפד, שפט, שצ-שצא {כ"מ}
ט/ז ענפי ארז (זי') דף רכ ע"א
ט/ז עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"א דף סו ע"ב
ט/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רסג, רסה
ט/ז פורת יוסף (שלופר) דף לא ע"א
ט/ז פחד יצחק (הוטנר) פסח ח"א מאמר ב, סג אות ב, ט {המאכיל}
ט/ז פחד יצחק (זס') עמ' יח
ט/ז פני המלך (שטרן)
ט/ז פניני רבנו יחזקאל עמ' מט
ט/ז פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' רד-רח
ט/ז פרדס מרדכי עמ' רעט
ט/ז פרי אברהם פסחים סי' נו אות ה
ט/ז פרשת המלך
ט/ז קדשי יהושע עמ' אלף שמח {לח"מ}
ט/ז קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תרס {לח"מ}, תשיט, תתכג
ט/ז קובץ הערות (תשסג) סי' סד אות ד
ט/ז קול בן לוי (תשסג) עמ' קיב {לח"מ}
ט/ז קול יהודה (ישראל) דף צח ע"א {לגוי}
ט/ז קול מהיכל גל' ד (ניסן תשסו) עמ' תצא-תצג {הלאו על הישראל}
ט/ז קונטרסי שעורים כתובות קונ' ח אות ב עמ' קמו
ט/ז קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' יג
ט/ז קרני ראם (ירמוש) עמ' יב-יג
ט/ז רב ברכות (רי"ח) עמ' פב-פג
ט/ז רלב"ג שמות פי"ב פסוק מג עמ' סא
ט/ז רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' עב {העובד אל נכר}
ט/ז רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רפח
ט/ז שאגת אריה סי' נג
ט/ז שארית ישראל (מינצברג) או"ח סי' כד (עמ' לו)
ט/ז שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קנט, ח"ה קונטרס המצוות סי' ג-ד
ט/ז שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' פד {לח"מ}, רעה
ט/ז שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' של
ט/ז שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קסה
ט/ז שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתלז
ט/ז שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' רכו
ט/ז שופריה דיעקב (מערך) דף כט
ט/ז שיח ערב קדשים עמ' שפא
ט/ז שירת הפסח אות לט
ט/ז שם יוסף (אליקים)
ט/ז שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' סה
ט/ז שמחת יהודה דף יד ע"ב
ט/ז שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' לה
ט/ז שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' רטו
ט/ז שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' קמב
ט/ז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' תנב
ט/ז שערי טהר ח"ח סי' קיט אות א
ט/ז שערי שאול פסחים עמ' קסג
ט/ז שערי שמחה (סופר) ח"א עמ' של
ט/ז שרידי אש ח"א עמ' שמז
ט/ז תבואת יקב (פרידמן) עמ' קכד-קכה {האיסור על המאכיל}
ט/ז תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' לב ס"ק ז {לח"מ ורעק"א}
ט/ז תהלה לדוד (מן) קדשים סי' נו ס"ק ז {לח"מ}, סי' נז ס"ק א-ו
ט/ז תורה שלמה ח"י עמ' 201, חי"ב עמ' 60, 62, 68
ט/ז תורה תמימה שמות פ' יב אות רכו
ט/ז תורת מיכאל עמ' קעז
ט/ז תנובת ציון דף נו ע"ג, סא ע"א
ט/ז תפארת חיים (שוורץ) עמ' רכא
ט/ז תפארת ציון (ריבקין) סי' טז הערה 1
ט/ז תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' תקנח {מל"מ}
ט/ח אבני נזר או"ח סי' תקלד אות ד
ט/ח אוצר הרעיון והמחשבה (חייט) עמ' 104
ט/ח אוצר הרעיון והמחשבה (חייט) עמ' 104, 106
ט/ח אור הישר [עי' הל' תרומות פ"ז ה"י]
ט/ח אור יעקב יבמות דף סב ע"ג
ט/ח אור ליהודה (תשנט) עמ' רסא {מצה ומרור}
ט/ח אמת ליעקב מועד עמ' רצו-רצז
ט/ח אנצי"ת ע' אכילת מצה הע' 11, ע' אכילת מרור הע' 24, ע' אכילת פסחים הע' 135-136, 176
ט/ח באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ט/ח באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' רכא
ט/ח בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף כג ע"ב {לח"מ}
ט/ח בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' קכו {לח"מ}
ט/ח בדבר מלך חי"א עמ' עד, עז
ט/ח בית אהרן (צוקרמן) עמ' קעט {לח"מ}
ט/ח בן אשר סי' י אות כה, הערה ה
ט/ח ברור הלכה פסחים צו ע"א ציון ד
ט/ח ברית יצחק (טייב) דף י ע"ג
ט/ח בשמים ראש סי' קסט
ט/ח דברות משה פסחים עמ' קעה, שטו, קדושין סי' יז ענף ד
ט/ח דברי מנחם (כשר)
ט/ח הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' מח
ט/ח הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קז
ט/ח ואתה תחזה ח"ג
ט/ח וגר זאב עמ' שיא {ההו"א שיהיה פטור ממצה}, שיט
ט/ח וענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' סד, סו
ט/ח וענפיה ארזי אל (תשסו) עמ' סד, קעב
ט/ח זבח פסח (אייכנשטיין) סי' לב, לט
ט/ח חוקת הפסח
ט/ח חמדת ישראל ח"א דף כו ע"ג
ט/ח חמודי ציון ח"ב סי' כד פ"ז אות ב-ג
ט/ח חקרי זמנים ח"ג עמ' שמג
ט/ח יד לרמב"ם עמ' 264
ט/ח ידבר שלום ח"ב עמ' פח
ט/ח ידי משה (בוצק') הל' קר"פ סי' מב
ט/ח יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רכו
ט/ח יצחק ירנן
ט/ח ישא מדברותיך פסחים עמ' לז
ט/ח כנפי נשרים
ט/ח כרם שלמה (אהרמן) יבמות עא ע"א
ט/ח לקוטי סופר ח"א דף סה ע"ד, סח ע"ב, פה ע"א, קיד ע"ב
ט/ח מבשר טוב קדשים עמ' קכג
ט/ח מוריה גל' רכט עמ' פו {ערל לא אוכל}
ט/ח מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף יא ע"ג
ט/ח מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' שעג
ט/ח מנחת חינוך ח"א עמ' צב, צז, ח"ב עמ' שסט
ט/ח מנחת חינוך מצוה יז (דף כט ע"א)
ט/ח מנחת מחבת עמ' רלז
ט/ח מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' קכב
ט/ח מסורה חי"ב עמ' כה
ט/ח מעיל שמואל (פלורנטין)
ט/ח מפניני הרב עמ' קכג
ט/ח מקראי קדש (תשנג) עמ' סב
ט/ח מראה איש ח"ב עמ' לג
ט/ח מראה אש ח"ב עמ' נה
ט/ח משאת משה (חברוני) פסחים סי' עו עמ' 230, סי' קלח עמ' 424
ט/ח משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' שיג
ט/ח נתיבות שלום (למפרט)
ט/ח סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קכז
ט/ח סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ב עמ' קצג, רא, ח"ה עמ' רא
ט/ח סהמ"צ לרס"ג ח"א דף רכ ע"ב
ט/ח עליות משה (תשנב) ח"א עמ' קכח
ט/ח עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תקסח
ט/ח עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' שפט
ט/ח קרן הצבי מצוה קטז אות ז
ט/ח קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' סט
ט/ח קרן פני משה ח"ב
ט/ח רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' שכא, ח"ז עמ' שח
ט/ח רלב"ג שמות פי"ב פסוק מט עמ' סד
ט/ח שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' ו
ט/ח שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' ו
ט/ח שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 41 {האכלת מצה לישראל מומר}
ט/ח שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' תיג, תיז {לח"מ}
ט/ח שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' צ
ט/ח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' תנב
ט/ח תהלה לדוד (מן) או"ח סי' טז
ט/ח תהלה לדוד (מן) קדשים סי' נז ס"ק ב
ט/ט אביר יעקב (אביגדור) דף מא ע"א
ט/ט אבן ישראל (פישר) ח"ח עמ' קנ
ט/ט אוצרות השעורים (פיקארסקי) עמ' פב
ט/ט אור לישרים (שולמן) עמ' קלז {חוקת הפסח, שעה"מ}
ט/ט אור שמח
ט/ט אמת ליעקב נשים עמ' עג {מילת ספרים מעכבת את האב ולא האם}
ט/ט אנצי"ת ע' אכילת פסחים הע' 202
ט/ט בית אהרן וישראל גל' כח עמ' קכ {שעה"מ}, גל' סג עמ' כח-ל, לד-לח, מא-מב, גל' סה עמ' כה
ט/ט בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ט/ט בית שערים יו"ד סי' שמא
ט/ט בכורי אליהו עמ' לו
ט/ט בני דוד
ט/ט בנין ציון (עטלינגר) ח"א סי' פז
ט/ט ברור הלכה יבמות עא ע"ב
ט/ט בריכת המלך עמ' ריט
ט/ט ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' רנט
ט/ט בשבילי הפסח סי' ל אות לד {שעה"מ}
ט/ט דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' קמו-קמז
ט/ט דגל ראובן ח"ב סי' כא
ט/ט דעת מרדכי ח"א דף יט ע"ב
ט/ט דרושי ר"מ מאימראן ח"א עמ' קצה
ט/ט הוד תהלה (חרל"פ) דף לט ע"ד
ט/ט העובר בהלכה עמ' 148
ט/ט הרועים בשושנים
ט/ט וישאל שאול או"ח סי' סח
ט/ט חוקת הפסח
ט/ט חי' בן אריה ח"א סי' טז אות לח
ט/ט חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קלג
ט/ט חי' משנה פסחים עמ' שמא
ט/ט חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' קלט, ח"ב עמ' קכט
ט/ט חי' ש"י דף יד ע"ג, לג ע"ד, לד ע"א
ט/ט חיל המקדש סי' י ס' א
ט/ט חמדת ישראל ח"א דף קכד ע"ב
ט/ט חק המלך יבמות עמ' קז
ט/ט יד ישראל ח"ב
ט/ט יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רכז
ט/ט כי בא מועד עמ' לה
ט/ט למודי ה' (תשפא) עמ' תקלז {שעה"מ}
ט/ט לקוטי סופר ח"א דף פו ע"ב, פז ע"ד
ט/ט מוריה גל' קעא עמ' סז {שעה"מ}
ט/ט מוריה ח גל' ח עמ' כב
ט/ט מחנה ישראל (אליהו) סי' עז
ט/ט מי השלוח (זס') עמ' עב
ט/ט מלאכת שלמה (מילר)
ט/ט מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף לד ע"ב
ט/ט מנחת אריאל מנחות עמ' שכג
ט/ט מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' שעג
ט/ט מנחת חינוך ח"א עמ' ח, צג-צד, צו, ח"ב עמ' שסז
ט/ט מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' לה, מה, ריא, רלט-רמ {שעה"מ}
ט/ט מענה אליהו עמ' רנט
ט/ט מראה אש ח"ב עמ' קנה
ט/ט משנה הלכות ח"ז סי' קעט
ט/ט משנת יעקב
ט/ט משפטי המלך עמ' קעח
ט/ט משפטי עזיאל ח"א עמ' רלט
ט/ט נחלת עזרא ח"ב עמ' 115
ט/ט עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' קפג-קפד
ט/ט עטרת חן ח"א עמ' צה
ט/ט עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' שפט, שצ
ט/ט צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' שמו
ט/ט קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תריב, תרטז
ט/ט קרבן ציון עמ' שנז {שעה"מ}
ט/ט רמזי רש"י יבמות ח"ב עמ' קלט
ט/ט שיח ערב שבת-חגיגה עמ' לא {שעה"מ}
ט/ט שלטי הגבורים עמ' רפח
ט/ט שער המלך
ט/ט שערי טהר ח"ח סי' קיט אות א
ט/ט תאריך ישראל סי' יד אות טו, יז
ט/ט תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' לב ס"ק יט
ט/ט תורה שלמה חי"ב עמ' 81
ט/ט תחית ישראל עמ' קעז {עבדיו}


י/528 הלכות קרבן פסח פרק י *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


י/רה"פ בדרך המלך
י/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
י/רה"פ הר המוריה (שץ)
י/רה"פ הרמב"ם המדויק
י/רה"פ חסד לאברהם
י/רה"פ יד ישראל ח"ב
י/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
י/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
י/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' קצד-קצה
י/רה"פ פי' ר"י קאפח
י/רה"פ פי' ר"ש צדוק
י/רה"פ רמב"ם המאיר
י/רה"פ רמב"ם הערוך
י/רה"פ רמב"ם לעם
י/רה"פ שם טוב
י/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
י/א אבן ישראל (פישר) כאן, וח"ג עמ' קיז-קיח
י/א אבני ציון ח"ב סי' ל אות א {חסד לאברהם}, ח"ג עמ' עא, ח"ד עמ' צד {שעה"מ}
י/א אברהם יגל
י/א אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' מג
י/א אור הישר [מעין החכמה דף פו ע"ב, אור הישר לזבחים צז ע"ב ולחולין יא ע"א]
י/א אור חדש (בלומ') דף נז ע"ב {מל"מ}
י/א אור יעקב פסחים דף סז ע"א, ועמ' 134
י/א אור ליהודה (תשנט) עמ' רטז, רכא
י/א אור שמח
י/א אורות אלים (פרנקל) דף לג ע"א {אף אם שיבר לאחר כמה ימים הרי זה לוקה}
י/א אות היא לעולם ח"א דף לב ע"ג {מל"מ}
י/א אמונת יהושע עמ' אלף צ {פסח הבא בטומאה}
י/א אמירה נעימה (בלוך) עמ' סט {מל"מ}
י/א אמרות שמואל עמ' פב-פג
י/א אמרי דוד (שליסל) דף טז ע"א
י/א אמת ליעקב מועד עמ' רצא {פסח הבא בטומאה}
י/א באר שרים (שולמן) עמ' קסו
י/א בדבר מלך ח"ה עמ' קפז, רנד
י/א בדבר מלך חט"ז עמ' רכה
י/א בית אהרן וישראל גל' לד עמ' י {שעה"מ}, קלב
י/א בית אהרן וישראל גל' לה עמ' קכז, גל' לו עמ' קס {אחר כמה ימים}, גל' עו עמ' ל, לב, לד
י/א בית יהודה (פלאצקי) דף י ע"ב
י/א בית ישחק
י/א בית שערים או"ח סי' קמז {שעה"מ}
י/א בנין שאול עמ' רח
י/א ברור הלכה חולין יז ע"ב ציון י {פוגם עצם}
י/א ברור הלכה פסחים פד ע"א ציון ג, פד ע"ב ציון א
י/א בריכת ירושלים עמ' קסד, קעט
י/א ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' ת
י/א גור אריה יהודה (זמבא) עמ' נ
י/א גליונות אבני נזר
י/א דבר בעתו (טיקטין)
י/א דברי מנחם (כשר) (פעמיים)
י/א דברים אחדים (קלצקין) עמ' קטז {השמיט שיעור שבירה כפגימת צפורן}
י/א דגל ראובן ח"ב סי' ט
י/א דור דורים עמ' לד, ק
י/א דרושי ר"מ מאימראן ח"א עמ' קצו
י/א דרכי איש דף מא ע"ג {מל"מ בשם פסקי תוס'}
י/א דרכי הים דף עה ע"א {מל"מ}
י/א דרשות מהר"ם בריסק עמ' תסג
י/א הליכות אליהו
י/א הרועים בשושנים
י/א הרמב"ם והלכותיו
י/א הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קט, קפג
י/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שעז
י/א זבח פסח (אייכנשטיין) סי' לה-לו
י/א זכור לדוד עמ' קיח
י/א זכר יצחק (תשח) עמ' רמג
י/א זכרון יהונתן ח"ב דף קנ ע"ג {מל"מ}
י/א זכרון יהושע (הלוי) ח"ז עמ' 85 {מל"מ}
י/א חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' קצא-קצג
י/א חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' שסט {מל"מ}
י/א חי' ר"י באב"ד
י/א חמודי צבי מועדים עמ' תצח {מל"מ}
י/א חקרי הלכות (שומיאץ) דף נו ע"ג
י/א חשבונות של מצוה עמ' לב, קסז
י/א טעם לשבח
י/א יד אליהו (בוקובזה) ח"ב הערה 9 {מל"מ}
י/א יוסף תהלות (תקיד) דף קיא ע"ב {מל"מ}
י/א יצחק ירנן
י/א כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף קנא ע"ג {מל"מ}
י/א כרם חמד (פריידש)
י/א לב איש עמ' קצז
י/א לחם יהודה
י/א מאור החיים עמ' ל {מל"מ}
י/א מגילת ספר לאוין דף קע ע"ד {כ"מ}
י/א מועדי ישראל (שוורץ) פסח סי' א אות ב
י/א מוריה גל' רכט עמ' פו {שובר עצם - משמע ולא פוגם}
י/א מילי דמרדכי
י/א מלאכת מחשבת עמ' ריב
י/א מלכי בקדש (מלכי)
י/א מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף לא ע"א {מל"מ}
י/א מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' שע, שעא
י/א מנחת חינוך ח"א עמ' פט, צב, ח"ב עמ' רסג {מל"מ}, ח"ג עמ' עג
י/א מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ה עמ' שיא {שעה"מ}
י/א מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' רכט
י/א מנחת שלמה (לוין) עמ' נה {מל"מ}
י/א מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' תטז
י/א משא יד ח"א עמ' סד {איסור שבירת עצם - גם מי שאינו מהחבורה, סה {גם בעוד יום}, סו {חסד לאברהם}, סח {גם בעוד יום}
י/א משברי ים עדל"ת סי' ז ס"ק ג
י/א משנת חיים פסחים ח"ב עמ' רנה, ערב, רצו
י/א נאות אפרים ח"א עמ' נט
י/א נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' פא אות ב {מל"מ}
י/א נחלת עזריאל (הלוי) חולין דף עח (נד ע"א בדפי הספר) {מל"מ}
י/א נתיב אברהם ח"א עמ' סו {בפסח הבא בטומאה}
י/א נתיב מצותיך עמ' סג {מל"מ}
י/א ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תרח
י/א עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' קח
י/א עוללות ישראל עמ' נא {מל"מ}
י/א עזרת כהן עמ' קלב ע"א
י/א עטרת תפארת דף ג ע"ב {מל"מ}
י/א עין חיים ח"א עמ' פז {מל"מ - עדל"ת בעידנא דמיעקר}
י/א עליות אריה עמ' קו {מל"מ}
י/א ענפי ארז (זי') דף קפד ע"ג
י/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רסב
י/א צבי תפארת סי' עב {מל"מ}
י/א ציץ אליעזר ח"ב סי' ח אות א
י/א קהלות יעקב פסחים נד
י/א קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תתל
י/א קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' רלו
י/א קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' יד {מל"מ}
י/א קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' פב {שעה"מ - קושיית ר"א ברודא}
י/א קרבן ציון עמ' טז {שעה"מ}
י/א קרית מלך
י/א רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' שצג
י/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ה קונטרס המצוות סי' ו, ח"ח סי' קיא אות ג-ד, סי' קיב אות יא
י/א שדה יצחק עמ' ו
י/א שיח השדה (פרומר) עמ' קיט {מל"מ}
י/א שלטי הגבורים עמ' רפט
י/א שלמי שמחה ח"ה עמ' ח-ט, לט
י/א שם עולם (רבין) ח"ב עמ' קעז
י/א שנות חיים (קלוגר) עמ' פז {השמיט שיעור השבירה}
י/א שער המלך
י/א שער יהודה
י/א שערי זיו ח"ג דף פג ע"ד, פד ע"א
י/א שערי ציון (כהן, תרצח) דף יט ע"ד {מל"מ - אם א"א באופן אחר א"צ בעידנא}
י/א שערי תורת בבל עמ' 41
י/א שפת אמת
י/א תבואת יקב (פרידמן) עמ' סח {הנחת גחלת להוציא מוח}
י/א תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' לט ס"ק מב {מל"מ}
י/א תהלה לדוד (מן) קדשים סי' נח ס"ק טז, יז, יח, כא
י/א תורה שלמה חי"ב עמ' 186-187
י/א תנופת זהב עמ' 307
י/א תפארת יהונתן (תרצד) דף נג ע"א
י/א תשובה מאהבה ח"ב דף ב ע"ד
י/ב אבן האזל קדשים ח"ב דף צז ע"ב
י/ב אבן ישראל (פישר) כאן, וח"ג עמ' קיז-קיח
י/ב אוצרות השעורים (פיקארסקי) עמ' יג
י/ב אור הישר [אבן האזל ומפרשים הל' פסוה"מ פי"ט ה"ט]
י/ב אור יקרות
י/ב אור ליהודה (תשנט) עמ' רטז-ריט, רכב
י/ב אור שמח
י/ב אורות אלים (פרנקל) דף לג ע"א {לפיכך שורפים עצמות הפסח בכלל הנותר}
י/ב באר חיים מרדכי דף קלח
י/ב בדבר מלך ח"ה עמ' קצ-קצא, רנד-רנה
י/ב בדרך המלך עמ' רסח
י/ב בית אהרן וישראל גל' עו עמ' ל-לא, לד
י/ב בני דוד
י/ב בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' קמד
י/ב בריכת ירושלים עמ' קסד-קסו
י/ב ברכת יוסף ואליהו רבה (תקז) - חידושי בן המחבר (אחרי פ' וזאת הברכה) עמוד רביעי
י/ב גור אריה (צרמון) [שמן המור או"ח טז, מל"מ פסוה"מ פי"ט ה"ט]
י/ב דבר בעתו (טיקטין)
י/ב דברי אמת (תשעט) עמ' רמח {נטמא בטומאות שאין הנזיר מגלח עליהן שוחטין עליו, וראב"ד}
י/ב דור דורים עמ' ק
י/ב דליית הכרם עמ' תתתכה [כטריפה - צ"ל בשריפה]
י/ב דרושי ר"מ מאימראן ח"א עמ' קצו
י/ב דרשות מהר"ם בריסק עמ' תסג
י/ב הליכות אליהו דף יד ע"א
י/ב הלכות עולם (קאראסיק) פסחים כה ע"ד {מל"מ - איסורא מיהא איכא}
י/ב חי' הראי"ה עמ' קסח
י/ב חי' ר"מ מאימראן פסחים עמ' שיג
י/ב חי' רעק"א (פרדס)
י/ב טעם לשבח
י/ב כתב משה ח"ב עמ' סח-ע
י/ב לבושי מרדכי ח"ד עמ' סא
י/ב לחם יהודה
י/ב מגילת ספר לאוין דף קסט ע"ג-ע"ד, קע ע"א, קעב ע"א {מל"מ}
י/ב מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' נא
י/ב מנחת חינוך ח"א עמ' צ-צא, ח"ב עמ' צד-צה
י/ב מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' רכט, ח"ג עמ' קכד {מל"מ}
י/ב מנחת עני (לר' ראובן רפפורט, נדפס סוף מנחת חינוך ח"ב)
י/ב מעיני המים
י/ב מעשה רקח
י/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
י/ב משנת חיים פסחים ח"ב עמ' רנה, רעד
י/ב נאם דוד
י/ב עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' יב, קח-קט
י/ב עורה שחר דף מו ע"ב-ע"ג {מל"מ}
י/ב פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' רכ {מפני תקלה}
י/ב פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' רלז
י/ב פרי האדמה ח"ד
י/ב קהלות יעקב פסחים נד
י/ב קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תתי, תתיב
י/ב קונטרסי שעורים נדרים שעור כד אות ז
י/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' קיא אות ד {מל"מ}
י/ב שמן המור ח"א דף א ע"ג
י/ב שערי טהר ח"ה שער ב סי' יג אות ב
י/ב תהלה לדוד (מן) קדשים סי' נח ס"ק א, ט, יד, טו
י/ב תורה שלמה ח"י עמ' 287
י/ב תפארת יהונתן (תרצד) דף סה ע"ג
י/ג אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קיח
י/ג אור יעקב פסחים דף סז ע"א, ועמ' 134
י/ג אור ליהודה (תשנט) עמ' רטז, רכ
י/ג אמרות שמואל עמ' פג
י/ג בית אהרן וישראל גל' לד עמ' קלב, גל' עו עמ' ל, לג
י/ג בני דוד (השמטות)
י/ג בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' קלג
י/ג ברור הלכה פסחים פד ע"ב ציון ט, פה ע"א ציון א
י/ג הלכה רבה ח"ג עמ' 238
י/ג התורה והתלמוד ח"ד עמ' 361
י/ג חק נתן דף רכח ע"ב
י/ג יד דוד (לוריא)
י/ג יצחק ירנן
י/ג כתב משה ח"ב עמ' סח, ע
י/ג לשד השמן (שפרינץ) או"ח דף כד ע"ב
י/ג מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' נא {מל"מ}
י/ג מועדים וזמנים ח"ז סי' קפז
י/ג מים שאל דף סח ע"ג {מעיל שמואל (פלורנטין)}
י/ג מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף לב ע"ב
י/ג מנחת חינוך ח"א עמ' צ-צא, ח"ג עמ' רנב-רנג
י/ג מנחת חינוך מצוה טז (דף כז ע"א)
י/ג מנחת עני (לר' ראובן רפפורט, נדפס סוף מנחת חינוך ח"ב)
י/ג מעיל שמואל (פלורנטין)
י/ג מפענח צפונות עמ' 200
י/ג משנת חיים פסחים ח"ב עמ' ערב
י/ג עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' קט-קי
י/ג ציץ אליעזר ח"ב סי' ח אות ב, ד
י/ג צפנת פענח
י/ג קונטרסי שעורים נדרים שעור כד אות ז
י/ג רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' שצב
י/ג שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' קיא אות ד
י/ג תהלה לדוד (מן) קדשים סי' נח ס"ק י
י/ד אור ליהודה (תשנט) עמ' רכ {בהתראה אחת}
י/ד אמרות שמואל עמ' פג
י/ד באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קפה
י/ד באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' רד
י/ד בית אהרן וישראל גל' פח עמ' קכה {שובר אחר שובר - אם שבר באותו מקום}
י/ד ברור הלכה חולין יז ע"ב ציון י {שובר אחר שובר}
י/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שעז
י/ד חוסן יוסף דף סד ע"א
י/ד חקרי הלכות (שומיאץ) דף טו ע"ג
י/ד לקוטי סופר ח"א דף פג ע"ב-ע"ג
י/ד מזל שעה
י/ד מנחת חינוך ח"א עמ' צא
י/ד מעשה רקח
י/ד משנת חיים זבחים עמ' רה
י/ד נר מצוה (ואלק) מצוות דף צז ע"ב
י/ד עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 546
י/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רסב
י/ד פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' ריג
י/ד ציץ אליעזר ח"ב סי' ח אות ז
י/ד צפנת פענח
י/ד קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' רנב
י/ד קונטרסי שעורים נדרים שעור כד אות ז
י/ד תבואת יקב (פרידמן) עמ' פה {שובר אחר שובר}
י/ד תהלה לדוד (מן) קדשים סי' נח ס"ק י
י/ה בית אהרן וישראל גל' עו עמ' לא, לד
י/ה בריכת ירושלים עמ' קסד-קסו
י/ה טעם לשבח
י/ה מגילת ספר לאוין דף קעב ע"ב
י/ה מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף יז ע"א {כ"מ}
י/ה מנחת חינוך ח"א עמ' צא
י/ה מנחת עני (לר' ראובן רפפורט, נדפס סוף מנחת חינוך ח"ב)
י/ו אור יעקב פסחים דף סז ע"א, ועמ' 134
י/ו אור ליהודה (תשנט) עמ' רכג {לא היתה לו שעת הכושר}
י/ו אור שמח
י/ו בדבר מלך ח"ה עמ' רנה
י/ו בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' קלד
י/ו ברור הלכה פסחים פד ע"ב ציון ב, ז, ח
י/ו בריכת ירושלים עמ' קפ
י/ו דברי יעקב (וישקי) ח"א עמ' עג, קצח
י/ו המאיר לארץ [עי' חידושי לש"ס שם]
י/ו חי' חפץ חיים
י/ו חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' קצא, קצד
י/ו חי' ר"מ מאימראן פסחים עמ' שיח
י/ו חקרי הלכות (שומיאץ) דף טו ע"ג
י/ו יוסף חי
י/ו לב איש עמ' רג
י/ו מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' נב
י/ו מילי דמרדכי
י/ו מלאכת מחשבת עמ' ריב
י/ו מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רנח
י/ו מנחת חינוך ח"א עמ' פב, פט-צ, צב, ח"ב עמ' צד
י/ו מנחת חינוך מצוה ח (דף טז ע"א), טז (דף כז ע"א-ע"ב)
י/ו מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' רלב
י/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
י/ו משכנות לאביר יעקב ח"ב דף לה ע"א
י/ו משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' רל
י/ו משנת חיים זבחים עמ' קפ
י/ו משנת חיים פסחים ח"ב עמ' ערב
י/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רסג
י/ו ציץ אליעזר ח"ב סי' ח אות ו
י/ו צפנת פענח
י/ו שיח התורה עמ' שלז {מחשבת הזמן - צ"ל המקום}
י/ו תהלה לדוד (מן) קדשים סי' נח ס"ק א, ב, יד, יח
י/ו תנופת זהב עמ' 306-307
י/ז אבני ציון ח"ג עמ' רטו, ח"ד עמ' רמח, רנ
י/ז אור שמח
י/ז אנצי"ת ע' אליה הע' 71
י/ז באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' רב
י/ז היכלי שן ח"ג סי' לט
י/ז חי' הראי"ה
י/ז כלי טהור עמ' רסט
י/ז מנחת חינוך ח"א עמ' צ
י/ז מעשה רקח
י/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
י/ז משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' רלב-רלג
י/ז פניני רבנו הגרי"ז עמ' תקצט {עצם האליה}
י/ז פרחי כהונה (קצבורג) עמ' קמה {שעת הכושר}
י/ז ציץ אליעזר ח"ב סי' ח אות ה
י/ז צפנת פענח
י/ז קרית מלך
י/ז שלטי הגבורים עמ' רפט
י/ז תהלה לדוד (מן) קדשים סי' נח ס"ק יט, כא
י/ח אביר יעקב (אביגדור) דף כט ע"ג-ע"ד, ל ע"א
י/ח אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קיח
י/ח אור הישר [שבות יעקב ח"ב סי' קא]
י/ח אור ליהודה (תשנט) עמ' ריז
י/ח אמונת יהושע עמ' תתמב {סחוסים}
י/ח אנצי"ת ע' אכילת פסחים הע' 99-97, ע' בשר הע' 132, 135
י/ח בכור שאול (תשסט) עמ' צח
י/ח בכור שאול (תשעד) עמ' קנט
י/ח ברור הלכה פסחים פד ע"א ציון א
י/ח גליונות אבני נזר
י/ח דרך המלך (לוין) דף ז ע"ג
י/ח זהב התרומה תרומות עמ' רמד
י/ח חי' הראי"ה
י/ח חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד פסחים פד ע"א]
י/ח חי' ר"מ מאימראן פסחים עמ' שיז
י/ח טעם לשבח
י/ח יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' עט
י/ח ידיו של משה
י/ח יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' טז
י/ח לב בנים עמ' צ, צז
י/ח מגילת ספר לאוין דף קעב ע"ב {ראב"ד}
י/ח מלכי בקדש (מלכי)
י/ח מנחת חינוך ח"א עמ' צא
י/ח מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' קנג {ראב"ד}
י/ח מנחת עני (לר' ראובן רפפורט, נדפס סוף מנחת חינוך ח"ב)
י/ח מעין נצח ח"ב סי' סט
י/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
י/ח משאת משה (חברוני) פסחים סי' קח עמ' 344, סי' קטז עמ' קפא, סי' קיז עמ' 364
י/ח עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' קה {ראב"ד}
י/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רסג
י/ח רלב"ג שמות פמ"ו פסוק מו עמ' סב
י/ח שושנת העמקים (תאומים) עמ' יג
י/ח שיחת חולין עמ' שלא
י/ח שם טוב - השלמה
י/ח תורת זרעים עמ' קג
י/ט אביר יעקב (אביגדור) דף כט ע"ג-ע"ד, ל ע"א
י/ט אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קיח
י/ט אגלי טל קוצר סי' נט אות ה
י/ט אור ליהודה (תשנט) עמ' ריז
י/ט אנצי"ת ע' בשר הע' 132
י/ט ארץ יהודה
י/ט ברור הלכה פסחים פד ע"א ציון א
י/ט בריכת ירושלים עמ' קסה
י/ט דברים אחדים (קלצקין) עמ' קטז {שבירה ע"י אכילה}
י/ט דרך המלך (לוין) דף ז ע"ג
י/ט ואתה תחזה ח"ג
י/ט חוקי חיים (גאגין) דף קמא ע"א
י/ט חוקת הפסח
י/ט חי' הגר"ח החדש עמ' סח
י/ט חי' חפץ חיים
י/ט חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' קצג
י/ט חיים שנים ישלם עמ' קנח {כ"מ}
י/ט טעם לשבח
י/ט יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' עח
י/ט כמו השחר דף יד ע"ב
י/ט לחם יהודה
י/ט מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף כב ע"א {ראשי כנפיים וסחוסים}
י/ט מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' מט
י/ט מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' סז
י/ט מנחת בצלאל (תשלז) עמ' קה
י/ט מנחת חינוך ח"א עמ' צא
י/ט מנחת מחבת עמ' רלח
י/ט מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' קנג {ראב"ד}
י/ט מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' לד
י/ט מעין החכמה עמ' ריז
י/ט מעין נצח ח"ב סי' פז {ראב"ד}
י/ט משנת חיים פסחים ח"ב עמ' רטז
י/ט עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' יא, קה-קו, קח
י/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רסג
י/ט פי' הרמ"ז על הזוהר (תשסה) במדבר עמ' שסח
י/ט רלב"ג שמות פמ"ו פסוק מו עמ' סב
י/ט שושנת העמקים (תאומים) עמ' יג
י/ט שיחת חולין עמ' שלא
י/ט שפת אמת על התלמוד ח"א דף קסא ע"א
י/ט תורה שלמה ח"י עמ' 93
י/י אור ליהודה (תשנט) עמ' קפג, קפח, רכא-רכב, רכח
י/י אור ליהודה (תשנט) עמ' רכז {גידין שסופן להקשות}
י/י אור ליהודה (תשנט) קונ' שערי עיון עמ' יא {גידים שאן סופם להקשות}
י/י אמרי דוד (שליסל) דף י ע"ג
י/י אנצי"ת ע' בשר הע' 113
י/י בדבר מלך ח"ה עמ' קצד
י/י בדבר מלך חי"ח עמ' קב, קט {גידין הרכין שסופן להקשות אע"פ שהן דאוין לאכילה עתה ונאכלין בפסח אין נמנין עליהן}
י/י בית יהודה (פלאצקי) דף ו ע"א-ע"ב
י/י ברור הלכה חולין עז ע"א ציון ב פרק ב {גידין שסופם להקשות}
י/י ברור הלכה פסחים פד ע"א ציון ב, פד ע"ב ציון ג, ביצה ז ע"א ציון ב
י/י בריכת ירושלים עמ' קסד, קסו, קפ
י/י ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' נב
י/י ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' יט
י/י דברי אברהם (מנדלסון) דף לה ע"ג {גידין שסופם להקשות}
י/י דור דורים עמ' קו
י/י חבורי טהרה עמ' רנב
י/י חדושים ובאורים (גרי') חולין סי' יג ס"ק ז
י/י חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' פג
י/י חוקת הפסח
י/י חי' הגר"ח החדש עמ' סח
י/י חי' הריצ"ד
י/י חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' צה
י/י חידושין על התורה לרבנו תם עמ' סט
י/י טעם לשבח
י/י יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' עח
י/י לב אריה (בראד, תשסד) עמ' רפז
י/י לב בנים עמ' צד-צה
י/י מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף יז ע"ב {גידים שסופם להקשות}
י/י מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' סז
י/י מנחת בצלאל (תשלז) עמ' קלז, רא
י/י מנחת חינוך ח"א עמ' מא, נא, נב, פו, צא
י/י מנחת עני (לר' ראובן רפפורט, נדפס סוף מנחת חינוך ח"ב)
י/י מעין נצח ח"ב סי' פז
י/י משאת משה (חברוני) פסחים סי' קח עמ' קעב
י/י משנת חיים פסחים ח"ב עמ' רעא
י/י נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' קסח
י/י נועם ח"ח עמ' כא-כב
י/י סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קכו
י/י עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' קז
י/י עיונים ומחקרים ח"א עמ' 143
י/י צפנת פענח
י/י קדשי יהושע עמ' תקצ
י/י רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' ריח-ריט
י/י שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' נח, ח"י סי' קכג אות ה
י/י שדה הארץ ח"ג דף קנא ע"ב
י/י שיחת חולין עמ' תפא
י/י שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' קעד, שיד
י/י שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' תקיא
י/י שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' עז
י/י תשובה מאהבה ח"ב דף כה ע"א
י/י תשובה שלמה או"ח סי' ד דף ט ע"ג {מוח שבקולית}
י/יא אבן ישראל (פישר) חלק ג הל' פסוה"מ פי"ט ה"ט עמ' קיט {גיד הנשה והחוטין לא אוסרים בצלייה כי אינם מפעפעים, טעם שאין שורפים את הגיד מצד טעם הבשר שבלע}
י/יא אבני ציון חלק א סי' ז אות ג עמ' מט {מדוע לא נימק שאין בו מעשה}, סי' כט אות ז עמ' קלז-קלט {גם למ"ד יש בגידין נותן טעם לא נאסר הבשר בצלייה בגלל טעמו כי איסור גיד הנשה לא חל על איסור קדשים}, סי' לד אות א עמ' קסא {אף שבלע את שומן הגיד מותר לאכול כי עדל"ת}, סי' לט אות ג-ד עמ' קעו-קעז {מדוע לא נימק שאין בו מעשה}, סי' מ אות ג עמ' קעט {מדוע לא נימק שאין בו מעשה}, חלק ב סי' ז אות ב עמ' מח {מרכבת המשנה - הסירו את החלב ונשאר מקצת שבטל בששים - למ"ד מין במינו לא בטל עדל"ת}, סי' יג אות ב עמ' עא {מדוע לא נימק שאין בו מעשה}, חלק ג סי' כ אות ב עמ' פח {מדוע לא נימק שאין בו מעשה}, סי' נא אות ב עמ' ר {מדוע לא נימק שאין בו מעשה}, סי' נה עמ' ריד {מדוע לא נימק שאין בו מעשה}, סי' נז אות ג עמ' רכה-רכו {מדוע לא נימק שאין בו מעשה}, חלק ד סי' לא עמ' קנ {אף שבלע את שומן הגיד מותר לאכול כי עדל"ת}, סי' נו עמ' רמ-רמא, רמו {מדוע לא נימק שאין בו מעשה}
י/יא אור הישר [מקום שמואל סי' סז, מל"מ לעיל, פרק א ה"ז ובהל' פסוה"מ פי"ח ה"ט] {צריך להשתדל}, [אור הישר ירושלמי מכות, פרק ג ה"ג] {אינו לוקה}
י/יא איים בים מכות פ"ג סי' ה אות ב {ניתק לעשה}
י/יא איש על העדה (אלאביץ) עמ' 174
י/יא אמרות שמואל עמ' פג-פה {אם חיסר אבר - האם נפסל, צריך להשתדל - לתכנן מראש את מספר המנויים שלא יותירו}, קע-קעב {האם צריך לאכול אכילה גסה כדי שלא יבוא לנותר}
י/יא אמרי דוד (שליסל) מצוה ז, דף ט ע"ג {המותיר פחות מכזית}, י ע"ב {מדוע לא נימק שאין בו מעשה}
י/יא אמרי יעקב (סטפנסקי) פסחים סי' ז עמ' צא {הגיד נצלה כי יש בו קדושת הגוף}
י/יא אנצי"ת ע' אכילת פסחים הע' 24, 26, 95, 154, ע' גיד הע' 281-283
י/יא ב"ח יו"ד סי' סד {א"צ לנקר חלבים שאסורים מדרבנן}
י/יא באורי הרמב"ם ע"פ המאירי [מאירי פסחים עד ע"א] {ראיה מפסחים פג ע"א}
י/יא באר שרים (שלזינגר) מועדים חלק ג עמ' קצה, קצז {יסוד המחלוקת - אם הצלייה היא דין בקרבן או באכילה, ואם טכ"ע דרבנן או דאורייתא}, שלה {לראב"ד מוציאים את הגיד והחלבים לפני הצלייה}
י/יא בגדי נהורין חלק ב סי' ג עמ' סב
י/יא בדבר מלך חי"א עמ' מט
י/יא בדרך המלך עמ' קעה {ראב"ד - הרי תרבא דתותי מתנה קרב על המזבח, לרמב"ם שומן הגיד לא נותן טעם בצלייה, ועוד שטכ"ע מדרבנן, לראב"ד אסור כי מהתורה אסור לבטל איסור לכתחילה, וגם בגיד יש טעם קלוש}, עמ' קעו {כיון שמצוות לצלותו שלם איסור גיד "הותרה" ולראב"ד זה שמצוותו בכך אינו מתיר איסור}, עמ' קעז {אם חתכו כשר - ראיה מפסחים נג ע"א, אם חסר אבר - האם פסול, "להשתדל" - לדאוג שגם חברו יאכל, "מבשר הפסח" - ולא מהרוטב}, עמ' קעח {המותיר פחות מכזית, מדוע לא נימק שאין בו מעשה, הבדל בין הותרת בשר להלנת אימורין}
י/יא ביצחק יקרא (תשמט) חלק ב סי' יא = סי' כט במהד' תשעא עמ' 120 {כ"מ - בפסח לא אסרו שומן הגיד - קושיה מפסחים פג}, עמ' 121 {בליעה מטעם הקנוקנות של הגיד, היתר מטעם עשה של אכילת פסח דוחה ל"ת}, עמ' 122 {הרי אסור לבטל איסור לכתחילה}
י/יא ביצחק יקרא (תשע) סי' כט ד"ה כתב הרמב"ם
י/יא בית אהרן וישראל, גל' לד עמ' קלב {חיסר אבר - האם נפסל}, גל' לה עמ' קכו-קכז {חיסר אבר - האם נפסל}, גל' מא עמ' קיז {חיסר אבר - האם נפסל}
י/יא בית אהרן וישראל, גל' פח עמ' קכב {אין מחתכין}, קכה {אם חסר}
י/יא בית ארזים - ספר הגליונות
י/יא בית דינו של שמואל עמ' 681
י/יא בית זבול חלק ב סי' כח אות ו
י/יא בית יהודה (פלאצקי) דף ה ע"ד, ו ע"א
י/יא בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' רעג {מפרק עצמות - א"צ שריפה}
י/יא בית פנחס (גרהר) חלק ב דף קכד ע"ד, קכה ע"א {מדוע לא נימק שאין בו מעשה}
י/יא בית שמאי (פרידמן) דף יא ע"ד-יב ע"ב {לא נימק מצד שאין בו מעשה אלא מצד שניתק לעשה ללמד שאם קיים את העשה אין רושם לעבירה וכשר לעדות}, לג ע"ג-ע"ד {למה לא נימק מצד שאין בו מעשה}
י/יא בית שמאי (פרידמן) מכות ד ע"ב אות לט-מ {מדוע לא נימק שאין בו מעשה}
י/יא ביתאל חלק א, דף יח ע"א
י/יא בן יהודה סי' קכא {ראב"ד לשיטתו שמדאורייתא אסור לבטל איסור לכתחילה}
י/יא בני יששכר (תשמג) חלק א דף צז ע"ג {עם הגיד}
י/יא בני יששכר (תשסח) חלק א מאמרי חודש ניסן מאמר ד דרוש יב עמ' שנח-שסח {צולים עם הגיד כמו בפסח מצרים שאז עוד לא נאסרו גיד הנשה והקרומות, הסבר רעיוני של המחלוקת}
י/יא בני יששכר (תשעז) ח"א עמ' רל {שאין מנקין אותו כשאר הבשר ואין מחתכין אותו אלא צולין אותו שלם}
י/יא בני שמואל {מדוע לא נימק שאין בו מעשה}
י/יא בצור ירום ח"ג עמ' קצ {ראב"ד}
י/יא ברוך טעם (תשסח) שער עדל"ת דין ד פרק א עמ' קא {מדוע לא נימק שאין בו מעשה}, דין ז פרק א עמ' קעט {כ"מ - שומן הגיד מותר בק"פ - הרי מבואר בפסחים פג שאסור}, קפ {כ"מ - הוא רק מנהג - הרי רמב"ם הל' מ"א, פרק ח ה"ב כותב שאסור מדברי סופרים}, קפד {מצות אכילת בשר פסח דוחה איסור שומן הגיד}
י/יא ברור הלכה חולין צב ע"ב ציון ב פרק ב
י/יא ברור הלכה חולין צג ע"א ציון ב פרק ג {חלבים}
י/יא ברור הלכה פסחים עד ע"א אחרי ציון ג, פד ע"א ציון ד
י/יא בריכת ירושלים עמ' קפז {מדוע לא נימק שאין בו מעשה}
י/יא ברכת יוסף ואליהו רבה (תקז) - חידושי בן המחבר (אחרי פ' וזאת הברכה) עמוד חמישי {מדוע לא נימק שאין בו מעשה}
י/יא גינת ורדים (תאומים) כלל כג עמ' צא-צב {לאו הניתק לעשה - הרי הלאו כולל יותר מהעשה בכך שנשים פטורות ממנו כי הזמן גרמא}, צה {מדוע לא נימק שאין בו מעשה}
י/יא גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' כו-כז
י/יא דבר בעתו (טיקטין)
י/יא דברי אברהם (מנדלסון) דף ד ע"ג {ישתדל לא להשאיר - לא כתב כזית}
י/יא דברי אליהו (חזן) חלק ה עמ' פד {מדוע לא נימק שאין בו מעשה}
י/יא דברי חפץ עמ' קנו {מצוות אכילת ק"פ היא בכזית ומלבדה ישתדל לא להותיר כגון ע"י שדואג שאחרים יאכלו}
י/יא דברי מנחם (כשר) חלק א סי' ל אות כד עמ' רעד {הקילו באופן צליית ק"פ יותר מצליית חולין}
י/יא דעת אביעזרי עמ' רא
י/יא הגהות חבר בן חיים
י/יא הדרת מלך (זילברברג) דף נג ע"ג {לא כתב כזית}, נה ע"א-ע"ב {טעם שאינו לוקה}
י/יא הדרת מלך (חב"ד) חלק ד עמ' פב-פג {לא כתב מטעם לאו שאב"מ}
י/יא היכלי שן חלק ג סי' לח דף נב ע"א {מדוע לא הזכיר שגיד הנשה ושאר הגידים טעון שריפה}, סי' לט דף נב ע"ב {לראב"ד קשה מדוע שורפים את הגידים בט"ז ולא בי"ד, לרמב"ם שמנו של גיד אינו אוסר כי אינו מפעפע}, נב ע"ג {תרבא דתותי מתנא לא אוסר כי יש ששים נגדו}, נג ע"ב {מדוע לא הזכיר הרמב"ם שצריך לשרוף את שומן הגיד, לראב"ד קשה מדוע שורפים את הגיד הרי אינו בגדר נותר}
י/יא המאור הגדול (יעבץ) עמ' רסח {מדוע לא נימק שאין בו מעשה}
י/יא המלך ברמה עמ' 57, 60 {לאו הניתק לעשה - הרי הלאו כולל יותר מהעשה בכך שנשים פטורות ממנו כי הזמן גרמא}
י/יא העמק שאלה חלק א שאלתא כד אות ו {שומן הגיד והקרומות לא אוסרים בצלי ומה שמותר בחולין בדיעבד מותר בפסח לכתחילה כדי לקיים את המצוה שיהיה שלם}
י/יא הר המלך חלק ד עמ' מו {צריך להשתדל - מקורו בירושלמי פסחים, פרק ו ה"ד שצריך לבער תבשילים העולים עמו על השולחן}
י/יא ואתה תחזה חלק ג עמ' שנא {אין מנקים את הגיד ולא חותכים לחתיכות ולא יצלה חסר אבר}
י/יא ודרשת וחקרת (סוגיות) חלק ה עמ' צד {כותב "ישתדל" על דבר שהוא חובה}
י/יא זבח טוב שער יא סי' יב
י/יא זבח פסח (אייכנשטיין) סי' לג
י/יא זבח פסח (אייכנשטיין) סי' לג {נותר בפסולים}
י/יא זכרון יהושע ולקט מנחם עמ' 25-28 {לאו הניתק לעשה}
י/יא זרע אברהם (לופטביר) שו"ת סי' ו אות יא (כט ע"ב) {כמו שבפסח מצרים נצלה כולו כי עוד לא נאסר הגיד כך עושים לדורות}
י/יא חי' הגר"מ זמבה סי' ד עמ' כ-כא {מצות אכילת בשר פסח דוחה איסור שומן הגיד, בליעת הגיד בצולה שני פסחים יחד}
י/יא חי' הראי"ה {לא מוציאים שומן הגיד וקרומים כמו בפסח בימי משה}
י/יא חי' הרז"ה ח"א עמ' מט
י/יא חי' הרמב"ם למסכתות יומא ותמורה עמ' 116-117 {נקט טעם שניתק לעשה כטעם לכך שצריך "להשתדל" לא להותיר}
י/יא חי' חתם סופר חולין צ ע"ב (ד"ה הוכרו) {כ"מ - למ"ד שיש בגידין נ"ט ניקרו אותו לפני הצלייה, איך ייתכן שהוכרו גיד ימין וגיד שמאל ולבסוף נתערבו}
י/יא חי' יפה לב סי' כב עמ' רעו {מוציא את הגיד תוך כדי אכילה ולא לפניה כי צריך שהקרבן יהיה שלם בתחילת האכילה}
י/יא חי' כתב סופר כאן
י/יא חי' כתב סופר קדשים עמ' קעח
י/יא חי' מהרד"ם על סהמ"צ מצוה קיז דף קלב {מדוע לא נימק שאין בו מעשה}
י/יא חי' משנה פסחים עד ע"א עמ' שג {חתכו חתיכות - כתוס' ולא כרש"י}
י/יא חי' ר' עזריאל ברכות-מועד פסחים סג ע"א עמ' ריח {מדוע לא נימק שאין בו מעשה}
י/יא חיי אברהם (טייב) דף סא ע"א {קושיות מקראי קודש}
י/יא חיי נפש ח"ד עמ' רצג
י/יא חכמת גרשון עמ' רפ {בליעת הגיד בצולה שני פסחים יחד}
י/יא חמדת ישראל חלק א דף כא ע"א {לא נימק שאין בו מעשה כי טעם זה לא היה שייך בפסח מצרים}
י/יא חקרי הלכות (שומיאץ) סי' כה אות ט דף נד ע"ב {תרבא דתותי מתנא מסירים לפני צלייה, ושומן הגיד והחוטים והקרומות לא אוסרים בצלייה}
י/יא חתן סופר (שו"ת) סי' קו {צליית שני פסחים יחד עם גיד, טעם הראב"ד - לא נמנו על שומן גיד ואסור משום "שלא למנויו"}
י/יא טעם לשבח
י/יא יגיעת ערב ב"מ עמ' שמט
י/יא יד אליהו (רגולר, מקאליש) פסקים סי' פה דף נה ע"ב, כתבים אות ג - גיד הנשה דף כו ע"ג {המצות עשה לאכול ואיסור בל תותירו דוחים את המנהג שלא לאכול ומן הגיד, דחיית הראיה מרב אשי בפסחים פג}
י/יא יד פשוטה מדע עמ' תרנב {מדוע לא נימק שאין בו מעשה}
י/יא יחלק שלל ח"ג עמ' נ {בליעת חלב וגיד}, עד
י/יא ימי שלמה
י/יא ישועות מלכו (קרית ארבע)
י/יא כוכב מיעקב (וידנפלד) חלק א ספר קעה עמ' רסא {מה שניקרו לפני צלייה ולא נצלה אין חייבים עליו משום נותר}
י/יא כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' רסד - דרכי הוראה סי' ג בהגהה {אוכל שומן הגיד כי מצות עשה של אכילת פסח דוחה איסור דרבנן}
י/יא כפי אהרן (זסלנסקי) תליתאה עמ' צט-קג {מחלוקת באחרונים אם לרמב"ם מותר לאכול את שומן הגיד, ואם איסורו חמור כדרבנן, ודחיית הראיה מרב אשי בפסחים פג}
י/יא כרם יהושע (ולרשטיין) דף ב ע"ד {אינו לוקה כי ניתק לעשה}, יט ע"ב {מותיר פחות מכזית}, דרוש יב דף לז ע"ב {יישוב קושיית תוס' פסחים עו ע"א (ד"ה נימא) ע"פ הרמב"ם, טעם הרמב"ם הוא כמש"כ תוס' חולין צז ע"א שכל שאין הגיד אוסר גם שומן הגיד לא אוסר}, לז ע"ד {יש ששים כנגד הגיד והאיסור לבטל איסור לכתחילה הוא מדרבנן ובפסח לא גזרו ולראב"ד הוא מדאורייתא}
י/יא כרתי ופלתי סי' קח אות ב {יישוב קושיית תוס' פסחים עו ע"א (ד"ה נימא) ע"פ הרמב"ם}, ה
י/יא כתר המלך {ראית כ"מ מהתוספתא, טעם שאין לחשוש לבליעה שומן הגיד}
י/יא להורות נתן - שו"ת חט"ו סי' כא אות ג עמ' כו {האוכל פחות מכזית מקיים את המצוה להשתדל שלא יישאר}
י/יא להורות נתן מועדים חלק א עמ' קיט {לראב"ד מנקרים את הגיד ואת החלב}
י/יא להורות נתן מועדים חלק ב עמ' רצג {צריך להשתדל - א"כ איך שוחטים פסח על היחיד הרי סביר שלא יוכל לאוכלו}
י/יא להורות נתן על התורה חלק ב עמ' קמח {צריך להשתדל - גם אשה שאינה מצווה לאכול יש לה לאכול כדי להציל מנותר}, במדבר עמ' קח {צריך להשתדל - לכן מצוה גם באכילת פחות מכזית כדי להציל מנותר}
י/יא לחם שמים על משניות פסחים פ"ז מ"י {ראיה ממה ששורפים את הגידים רק בט"ז, קושיה על הראב"ד הרי בניקור שומן הגיד יש שבירת עצם}
י/יא למודי ה' (תקמז) דף מז ע"ב {ניתק לעשה}
י/יא למודי ה' (תשפא) עמ' רסז {כ"מ}
י/יא לקוטי סופר חלק א דף מט ע"ב {מדוע לא נימק שאין בו מעשה}
י/יא לקוטי שיחות חל"א עמ' 57 {צולה עם הגיד כי הצלייה אינה רק הכנה לאכילה אלא מצוה בפ"ע}
י/יא מאורי המועדים עמ' ז, כג
י/יא מאכסניא של התורה סי' מב עמ' קמג {צריך להשתדל - איסור נותר בכל שהוא}
י/יא מגילת ספר לאוין דף קסט ע"א {מדוע לא נימק שאין בו מעשה}
י/יא מגל חי"ד עמ' 82 {ראב"ד וכ"מ}, 83 {הרי ההיתר שאין בגידין בנ"ט הוא רק בדיעבד}, 87-88 {צולה עם הגיד כי הצלייה אינה רק הכנה לאכילה אלא מצוה בפ"ע},
י/יא מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' כה
י/יא מועדים וזמנים חלק ג סי' רלו עמ' צב {לא יחסר אבר}
י/יא מוריה גל' קצז עמ' צו-צז = קובץ המועדים פסח-שבועות חלק א עמ' תקי {בליעת הגיד בצולה שני פסחים יחד}
י/יא מי באר (אופנהיימר) סי' קיז דף נא ע"ד {גם לכ"מ שרפו את שומן הגיד אחרי הצלייה ומה שנתן טעם בבשר בטל בששים}
י/יא מילי דמרדכי [בכ"מ צ"ל בתוספתא רפ"ז]
י/יא מים ראשונים (סו"ס מים שאל) סי' לא דף סח ע"ג {לדעת כ"מ חכמים אסרו שומן הגיד רק מפני שישראל נהגו איסור ולא נהגו איסור בקרבן פסח}
י/יא מלכי בקדש (מלכי) {ראיה מחולין צא שנצלה עם שומן הגיד, כ"מ - הרי לרמב"ם שומן הגיד מדרבנן, מדוע לא נימק שאין בו מעשה}
י/יא מנוחת אשר חלק א דף ח ע"ב וע"ד {לאו הניתק לעשה}
י/יא מנוחת משה דף ח ע"ב {שהרי ניתק לעשה - מדוע לא כתב שאין בו מעשה}, קג ע"ג {שהרי ניתק לעשה}, קל ע"ב {שהרי ניתק לעשה}
י/יא מנחה חדשה (פאפרש) חלק א שמות דף יח ע"ב-ע"ד {מדוע לא נימק שאין בו מעשה}
י/יא מנחת אהרן (בריסק) דף סא ע"א (על סנהדרין סג ע"ב) {מדוע לא נימק שאין בו מעשה}
י/יא מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' צג {מדוע לא נימק שאין בו מעשה}
י/יא מנחת איש (וייס) שבת פרק א עמ' שצח {חתך אבר כשר}
י/יא מנחת בצלאל על מנחת חינוך מצוה ח עמ' קלג במהד' תשל"ז = עמ' קד במהד' תשנג = עמ' קל במהד' תשסד {שיעור האיסור להותיר}
י/יא מנחת חינוך חלק א עמ' נ, נא, נה, צ
י/יא מנחת חינוך מצוה ח דף דף טו ע"ג-ע"ד {שיעור האיסור להותיר}, יז ע"א-ע"ב {מדוע לא נימק שאין בו מעשה}
י/יא מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ו עמ' קלג
י/יא מנחת יצחק ח"ו סי' ע {אין מנקר את הגיד כי בשביל זה צריך לשבור עצם}
י/יא מנחת מחבת עמ' רלח
י/יא מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' קנג, ח"ב עמ' רז
י/יא מנחת עני (לר' ראובן רפפורט, נדפס סוף מנחת חינוך חלק ב) בסופו {ראיה לרמב"ם ממה שהוצרכו להמתין עד ט"ז לשרוף את הגידים}
י/יא מסורת הניקור סי' ד ס"ק כג דף לו ע"א {ראיה מהראב"ד שתרבא תותי מתני אינו קרב על המזבח}
י/יא מעדני מלך (תשמח) עמ' רצ {לאו הניתק לעשה}
י/יא מעין נצח חלק ב סי' סט עמ' ג-ד, ו {חתכו}, סי' ע עמ' ו {חתכו, כ"מ - שומן הגיד}, עמ' ז {כ"מ - שומן הגיד ובליעתו, דין הגיד החיצון}, שונה פרקו עמ' קיח {קרומות}, קיט {האם צריך להוציא את שומן הגיד אחרי הצלייה, לרמב"ם שומן הגיד אינו אוסר בבליעתו}, קכ {חיטוט אחרי ראשי הקנוקנות בלי שבירת העצם}
י/יא מעשה רקח {כ"מ - הרי לרמב"ם שומן הגיד מדרבנן, ראיה מפסחים פג שנשרף}
י/יא מקדש דוד החדש קדשים חלק א עמ' קכד, חלק ב עמ' שטו
י/יא מקדש דוד קדשים סי' ה ס"ק ג {ראב"ד - הרי תרבא דתותי מתנא קרב למזבח}, קונ' בענייני קדשים סי' ה ס"ק ו {כ"מ - שומן הגיד נאכל}
י/יא מקור ברוך (גינ', תשמו) עמ' 123
י/יא מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' שפד
י/יא מקורות לפסקי הרמב"ם עמ' נד {צריך להשתדל} [מקור מירושלמי פסחים פ"ו ה"ד "התבשילין על השלחן מתבערים עמו"]
י/יא מקראי קדש (תפט) דף קלב ע"א {כ"מ - הרי שומן הגיד אסור מדרבנן ולא רק ממנהג, מדוע לא נימק שצריך לצלותו שלם}
י/יא מקראי קדש (תשנג) עמ' עב, קי, קיג, שלח
י/יא מראה אש חלק ב עמ' קעח {לדעה שמדרבנן אסור לאכול אחרי חצות המותיר אינו לוקה כי מה שלא אכל היה מתוך אונס בגלל האיסור דרבנן}
י/יא מראה הפנים פסחים דף מו
י/יא מרכבת המשנה מהדו"ב {ראיה מפסחים פג ששומן הגיד נצלה עמו, טעם היתר צלייה עם חוטי דם וחלב, חתך חזה ושוק וצלאו בנפרד}
י/יא משא יד חלק א עמ' סז {גזיה"ג שאין חוששים לבליעה מגיד הנשה גם באופן שאינו מקיים מצוות אכילת ק"פ}
י/יא משאת משה (חברוני) פסחים סי' קיז עמ' קפב {מדוע לא נימק שאין בו מעשה, דין מיוחד במותיר בפסח לעומת שאר קדשים, שיעור האיסור להותיר}
י/יא משברי ים עדל"ת סי' כח ס"ק א עמ' שפט {הגיד נצלה כי יש בו קדושת הגוף}
י/יא משיב דבר חלק ה סי' פה = קובץ השמיטה עמ' קסב {גם לרמב"ם אסור לאכול מה שאסור מדרבנן והתיר רק את הבליעה}
י/יא משיב נפש (ניימן) פסחים עו ע"ב - דף לד ע"ב-ע"ג בדפי הספר {הרי אין מבטלים איסור לכתחילה, צליית שני פסחים יחד לדעה שריחא מילתא, הסרת שומן הגיד לפני הצלייה לדעה שמין במינו לא בטל}, לה ע"ב בדפי הספר {הסרת שומן הגיד לפני הצלייה לדעה שיש בגידין נ"ט, הרמב"ם לשיטתו ששומן הגיד לא אוסר בצלי}
י/יא משנה הלכות חלק ה סי' רסו-רסז {מדוע לא נימק שאין בו מעשה, ישתדל שלא ישאיר - זה מעשה}
י/יא משנה יפה פסחים פ"ז מ"א {איסור חיתוך הבשר, לא הוציאו את הגיד מחשש שבירת עצם בהוצאת הקנונקות, גם לכ"מ שומן הגיד עצמו אסור אלא שלא נהגו איסור בטעם שהוא נותן}
י/יא משנת חיים בראשית עמ' שע {ישתדל לא להשאיר - לכן אין לאכול חגיגה אם מנויי הפסח מועטים}
י/יא משנת חיים הל' פסח עמ' רפד, רפו
י/יא משנת חיים חולין סי' סח {כ"מ - לא נהגו איסור שומן הגיד בק"פ - וחכמים אסרו רק לפי המנהג, רמב"ם פסק כרבינא בפסחים פג וראב"ד פסק כרב אשי, דין הגיד ושומנו אם הקדיש את הק"פ במעי אמו, ראיה מ"הוכרו ולבסוף נתערבו" בפסחים פג}
י/יא משנת חיים פסחים ח"ב עמ' טז, ר, רו, רטז, תקלט
י/יא משנת יעבץ או"ח סי' כד אות א {לראב"ד צליית הפסח היא מדיני אכילת הפסח ולכן מה שאסור באכילה אין צריך לצלות, ולרמב"ם צליית הפסח היא מהלכות קרבן פסח ולכן מצוותו לצלותו שלם גם עם מה שאסור באכילה}, ב {רמב"ם לשיטתו שטעם כעיקר מדרבנן ונדחה מפני המצווה לצלות שלם, וראב"ד לשיטתו שטעם כעיקר מדאורייתא}
י/יא משנת יעקב הל' פסולי המוקדשין פי"ח ה"ט עמ' שיב {נימק משום לאו הניתק לעשה ולא משום שאב"מ}
י/יא משנת יעקב כאן {צריך להשתדל - האם משמעו חיוב גמור, פסוקים שונים לאיסור להותיר בק"פ ובשאר קרבנות, שיעור האיסור להותיר}
י/יא נאות אפרים חלק א עמ' ס {אחריות כל מנוי לדאוג שחברו לא יותיר מחלקו או לאכול מה שחברו הותיר}
י/יא נזר התורה שנה ד גל' א עמ' רא {נימק משום לאו הניתק לעשה ולא משום שאב"מ}
י/יא נמוקי שזבנ"י דף מא {מדוע לא נימק שאין בו מעשה}
י/יא נתיבות שלום (למפרט) עמ' קח {רמב"ם לשיטתו שבצליה א"צ קליפה, ראיה ממה שלא שרפו את הגיד לפני הצלייה}
י/יא נתן פריו מכות עמ' כח {צריך להשתדל - מדוע לא כתב שאסור להותיר}
י/יא נתן פריו נדרים עמ' ט {צריך להשתדל - חיוב גם על אשה שאינה מצווה באכילת ק"פ}
י/יא סגולת ישראל שמות עמ' נד {צריך אדם להשתדל שלא ישאיר מבשר הפסח}
י/יא סגולת ישראל שמות עמ' עג {המאכיל כזית מן הפסח למומר לע"ז וכו'}
י/יא סולם מוצב סי' כד עמ' קטו {כ"מ - הרי רמב"ם אוסר שומן הגיד מדרבנן ולא רק ממנהג}, קטז-קיז {מדוע לא הזכיר שמה שאסור מדרבנן נשרף}, קיח {שומן הגיד אינו אוסר בצלי}
י/יא ספרי דבי רב חלק ג עמ' שכג {חתכו כשר}
י/יא סתרי ומגיני (תשכג) עמ' קצד {ניתק לעשה - הרי הלאו גם בנשים והעשה אינו בנשים}
י/יא עבודת המקדש (כהן) חלק ג עמ' צז, קיב-קיד
י/יא עונג יום טוב בסופו - חידושים מאחי המחבר, דף רעד ע"ד {כ"מ - הראיה מהתוספתא, ראיה מפסחים פג}
י/יא עטרת תפארת דף יב ע"א, יג ע"ב {ניתק לעשה}
י/יא עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' שצו (עמ' תד במהד' תשס) {מדוע לא נימק שאין בו מעשה}
י/יא ענפי ארז (זי') דף עג ע"א {שומן הגיד אינו אוסר}
י/יא עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף ח ע"א = עץ החיים (אבולפיה, תשנג), כרך ב חלק ב עמ' קפא {ראיה מפסחים פג ששומן הגיד נצלה עמו, צלייה עם הגיד לר' יהודה, כ"מ - הרי לרמב"ם שומן הגיד מדרבנן}
י/יא ערוגת הבושם (גרינוואלד) סוגיות עמ' קכז {ואם השאיר וכו' ואינו לוקה על לאו זה שהרי ניתק לעשה}
י/יא פני מלך (גוטליב) מועדים עמ' כ
י/יא פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' קצא {כ"מ - לא ישאירו - לאו הניתק לעשה}
י/יא פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' רי
י/יא פרי האדמה חלק א {אין הלכה כרב אשי בפסחים פג}
י/יא פרי מגדים או"ח סי' תעו משבצות זהב ס"ק א {נחתך אבר, כ"מ - צולים עם שומן הגיד כי אסור רק מדרבנן}
י/יא פרי עץ חיים (הורביץ) דף יג ע"א {כ"מ - הראיה מהתוספתא, ראיה מ"הוכרו ולבסוף נתערבו", רמב"ם לשיטתו ששומן הגיד אינו אוסר בצלי}
י/יא פרפרת משה חלק א עמ' תקיא {מדוע לא נימק שאין בו מעשה}
י/יא פתחי שערים דף טז ע"ב-ע"ג (עמ' מה-מו במהד' תשנ) {מדוע לא נימק שאין בו מעשה, או כי הוא אנוס כי מדרבנן אסור לאכול אחר חצות, איסור הותרה אם שבר עצם שיש בו מוח}
י/יא ציוני מהר"נ {אין מחתכין ואם חתך כשר - מקורו בתוספתא פסחים פרק ה}
י/יא צפנת פענח (שו"ת, דווינסק) ח"ב סי' כב = צפנת פענח שמות עמ' מה ועמ' קס = מפענח צפונות עמ' 147 {ישתדל שלא יישאר - חובה לשמור שהדבר יתקיים}
י/יא צפנת פענח הל' מתנות עניים פ"ג הי"ז עמ' 92 = דברים עמ' קיח {שלא יחסר אבר}
י/יא צפנת פענח כאן
י/יא קול דודי (תשף) (בקיצור)
י/יא קול דודי כריתות סי' עו עמ' כה {מדוע לא נימק שאין בו מעשה}
י/יא קול יהודה (פרלוב) עמ' מא-מג, קלז-קלט {רמזים רעיוניים בצליית הקרבן עם גיד הנשה}
י/יא קונטרסי שעורים קידושין שעור כד אות טו דף קנד ע"ד-קנה ע"א {כ"מ - שומן הגיד הוא רק מנהג ולא אסרו בק"פ, וראב"ד סובר שגם במנהג "לא פלוג", האם מסיר את שומן הגיד אחרי הצלייה}
י/יא קרבן ציון עמ' ס {מדוע לא נימק שאין בו מעשה}, פב {מדוע לא נימק שאין בו מעשה}, רנה {מדוע לא נימק שאין בו מעשה}
י/יא קרית מלך
י/יא ראש יוסף חולין צא ע"א {לרמב"ם מסיר את הגיד ושומנו אחרי הצלייה, א"צ להסיר את הקנוקנות לפני הצלייה כי אין בהם טעם}
י/יא שאילת יעבץ חלק א סי' יא {ראיה ממה ששורפים את הגיד בט"ז ולא בי"ד, חיטוט אחרי הקנוקנות}, חלק ב סי' יח {ראיה ממה ששורפים את הגיד בט"ז ולא בי"ד}
י/יא שארית כלב סי' כג עמ' נו {הרי אסור לבטל איסור לכתחילה, צליית שני פסחים יחד כששומן הגיד בתוכם}, ס-סא {הרי אסור לבטל איסור לכתחילה}
י/יא שארית נתן (לוברט)
י/יא שבט הלוי (ווזנר) חלק ח סי' קיב אות ב {ראיה מ"הוכרו ולבסוף נתערבו" בפסחים פג}, ג {האם שומן הגיד נאכל, חסד לאברהם - עשה של אכילת ק"פ דוחה איסור גיד}, ד {שומן הגיד אינו אוסר כי טעם כעיקר מדרבנן}, חלק י סי' קכג אות ב {חתכו}, ד {הרשב"א במשמרת הבית בית ד שער א (כא ע"א) סובר שצולה עם הגיד, ותוס' חולין צז ע"א חולקים}
י/יא שו"ת השבי"ט חלק א עמ' קיג
י/יא שו"ת ציץ אליעזר חלק טו סימן לג בסופו {בגלל המחלוקת א"א להקריב ק"פ בימינו}
י/יא שושנת העמקים (תאומים) עמ' צט, קז
י/יא שיחות חכמה ומוסר כרך ב מאמר מב אות ג עמ' קיז {"ישתדל" במובן של חיוב גמור}
י/יא שכר שכיר סוגיות ח"א סי' ח אות ז {"עד בוקר"}
י/יא שלטי הגיבורים פרק סה עמ' רפט {צולהו שלם}
י/יא שם טוב - השלמה
י/יא שעורי מקדש דוד פסחים וחולין - חולין סי' ו עמ' קל {טעם שומן הגיד אינו אוסר כי רק מנהג לא לאכול אותו}
י/יא שעורי ר' משולם דוד זבחים חלק ג עמ' קיב {מדוע לא נימק שאין בו מעשה}
י/יא שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' תלג-תלד {מדוע לא נימק שאין בו מעשה}
י/יא שער יהודה {לא חשש לבליעה משומן הגיד כי טעם כעיקר דרבנן, לא יחסר אבר - קושיה מחמשה שנתערבו עורות פסחיהם שחזה ושוק לכהן}
י/יא שערי טהר חלק ג שער א סי' יד אות ח דף צח ע"ג-ע"ד {צריך להשתדל, שיעור האיסור להותיר}, חלק ה שער א סי' טז אות כה דף קלד ע"א {צריך להשתדל, שיעור האיסור להותיר}, שער ב סי' יב אות ח דף קצ ע"א {צריך להשתדל}, סי' יג אות ז דף ר ע"א {צריך להשתדל}, חלק ו סי' מח אות א דף קיא ע"א {מדוע לא נימק שאין בו מעשה ולכן לא לוקה גם אם א"א לקיים את העשה}
י/יא שערי יצחק (תשיז) סי' ח עמ' כד-כה {אין מסירים את הגיד כדי שלא יהיה חסר אבר}, כו {איסור שומן הגיד נדחה כי הוא מדרבנן}, כז {יישוב הקושיה מרב אשי בפסחים פג, הראיה מ"הוכרו ולבסוף נתערבו"}
י/יא שערי ציון (כהן, תרצח) דף ב ע"ג {חסד לאברהם - עשה חמור דוחה ל"ת קל גם בחפץ אחר}, טז ע"ג {מדוע לא נימק שאין בו מעשה}, נב ע"ב {נותר - לאו הנל"ע}, עב ע"ב {חסד לאברהם}
י/יא שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' נו, ק, ריח {לא לוקה}
י/יא שפת אמת על התלמוד פסחים יב {ישתדל - גם ע"י ביעור אם אינו יכול לאכול}, ופסחים פג ע"ב {ראיה מ"הוכרו ולבסוף נתערבו"}
י/יא שרגא בטהרה יו"ד סי' לד עמ' קיא {טעם ששומן הגיד טעון שריפה ואין עובר עליו ב"בל תותירו"}
י/יא תולדות יצחק (הורוביץ) דף כו ע"ב {נותר - לאו הנל"ע}
י/יא תורה מציון שנה ב חו' א דף כח ע"א = תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' ע {כ"מ - מסירים חלבים האסורים מדרבנן ולא אמרו "אין שבות במקדש"}
י/יא תורה שלמה שמות פרק יב הערה קפ (חלק י עמ' 95) {חתכו כשר}
י/יא תורת האשם סי' ב אות יב עמ' קלו {איסור להותיר כל שהוא}
י/יא תורת הקדש חלק ג סי' טז עמ' סט {פסח שדינו שכשר ולא עלה לשם חובה - האם נצלה עם הגיד}
י/יא תיבת גומא (ורשנר) עמ' קכז
י/יא תיבת גומא (זכרון אהרן) חלק א עמ' רנט
י/יא תיבת גומא (תשסז) עמ' קד {ניתק לעשה}
י/יא תפארת ראובן עמ' קסט-קעא {נצלה עם שומן הגיד - מיישב בזה קושיית תוס' פסחים עו ע"א}
י/יב אבות הראש ח"א דף פד ע"ג
י/יב אבי עזרי ח"ב
י/יב אבן ישראל (פישר) ח"ה עמ' קצט
י/יב אבני זכרון (פפר) ח"א דף יד ע"ב
י/יב אור הישר [תורת רפאל הל' יו"ט סי' פ, מל"מ הל' חגיגה פ"א ה"ח]
י/יב אור יעקב פסחים דף מט ע"ב, ועמ' 96, 98
י/יב אור ליהודה (תשנט) עמ' רלו
י/יב אור לישרים (תשסג) עמ' סא
י/יב אמרי דוד (שליסל) דף ו ע"ג
י/יב אמרי נפתלי ח"ב עמ' קי
י/יב אמת ליעקב מועד עמ' נב, רפח
י/יב אשר למלך
י/יב ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' טז
י/יב ביצחק יקרא (תשע) סי' לב סעיף ב ד"ה להמבואר
י/יב בית מועד (זלזניק) עמ' קפז
י/יב ביתאל ח"א דף יז ע"ג
י/יב בן אשר סי' י הערה ו {אבי עזרי}
י/יב בנין ציון (עטלינגר) ח"ב סי' פה
י/יב בנין שאול עמ' רו
י/יב ברור הלכה פסחים סט ע"ב ציון ד, פט ע"א לפני ציון א, קיד ע"א ציון ג
י/יב ברית יצחק (איזקסון) דף ה ע"ב {חגיגת י"ד א"צ להיות צלי}
י/יב בשבילי הפסח סי' ו אות יז
י/יב גבורת יצחק חגיגה עמ' קמא, קנא
י/יב גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' מו, פ-פב
י/יב דברי יחזקיהו ח"א עמ' צא {רשות}
י/יב האיר ממזרח פסחים סי' יט אות ח {כשמקריבין את הפסח וכו' מקריבין עמו שלמים וכו' "ככל זבחי השלמים" - מה קמ"ל בזה}, אות יא {אימתי מביאין עמו חגיגה זו וכו' "ובמועט'' בדברי מהר"י קורקוס שהרמב"ם פליג בזה על רש"י (פסחים סט ע"ב)}, אות כה {ביאור דעת הרמב"ם אם היתה קריפה חגיגה אשר קלפן התמיד}
י/יב הרועים בשושנים
י/יב הרמב"ם (בנדיקט) עמ' רכא
י/יב ואתה תחזה ח"ג
י/יב ויגד יעקב (תשסח) עמ' תקט {מקריבים עמו שלמים}
י/יב חזו"א או"ח סי' קכט לדף ח ע"ב ס"ק י
י/יב חזו"א על הרמב"ם
י/יב חי' חתם סופר
י/יב חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' קעב
י/יב חי' ר"מ מאימראן פסחים עמ' רע {"ובקר" - חגיגה, שלא כרב אשי}
י/יב חי' רעק"א
י/יב חיי נפש ח"ד עמ' לו, לז, מה
י/יב חיים שאל ח"ב סי' מב אות כח
י/יב חסדי דוד ח"ב עמ' רעה
י/יב חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' רלה
י/יב יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' מז-מח
י/יב יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רמז
י/יב יטב פנים ח"ב דף ק
י/יב ישרי לב עמ' ק
י/יב כרוב ממשח דף מו ע"ג
י/יב כתר המלך
י/יב לקוטי שיחות חל"א עמ' 53
י/יב מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' שכג, שכה
י/יב מלכי בקדש (מלכי)
י/יב מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף כג ע"א
י/יב מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' תנח
י/יב מנחת חינוך ח"א עמ' לח
י/יב מנחת יצחק (וייס) עה"ת ח"ב עמ' רכד
י/יב מעין נצח ח"ב סי' צ, צב, צד-צה
י/יב מעשה רקח
י/יב מקראי קדש (תפט)
י/יב מקראי קדש (תשנג) עמ' שלט
י/יב משאת משה (חברוני) פסחים סי' סז עמ' 199, סי' צה עמ' קמח
י/יב משכיל ליהודה עמ' יא {חגיגה מהבקר - שלא כבן תימא}
י/יב משנת חיים פסחים ח"ב עמ' קסג, קנח, קעא, קעב, קעג, קעו
י/יב משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' קיג
י/יב משנת יעקב כאן
י/יב משנת יעקב קרבנות עמ' מח
י/יב נאות אפרים ח"א עמ' נ
י/יב נאם דוד
י/יב נחלת אריה עמ' לו {חגיגת י"ד דאורייתא}
י/יב סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קכו
י/יב סיומי המסכתות עמ' 36
י/יב ספרי דבי רב ח"ג עמ' שכ
י/יב עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף ו ע"ב
י/יב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קפב
י/יב פסח דורות עמ' 37, 40
י/יב פרי האדמה ח"א
י/יב פרקי מועדות עמ' 155, 158
י/יב צרור החיים (יעקב)
י/יב קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' קעח, קפב
י/יב קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תרמה, תשכג, תשכח
י/יב קרן פני משה ח"ב
י/יב שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' קכג אות ה
י/יב שו"ע הרב או"ח סי' תעג ס' כג
י/יב שלחן המלך
י/יב שלטי הגבורים עמ' רפט
י/יב שם טוב - השלמה
י/יב שם עולם (רבין) ח"ב עמ' קסט
י/יב שמוש חכמים א עמ' סה
י/יב שמש מרפא עמ' קלז
י/יב שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' קמט
י/יב שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקטו
י/יב שערי מאיר עמ' פא
י/יב תורת רפאל או"ח ח"ב דף צח ע"ג, קט ע"א-ע"ב
י/יג אבני זכרון (פפר) ח"א דף יד ע"ג, ח"ב - אבנים שלמות סי' ח אות א
י/יג אור הישר [לח"מ הל' חמץ פ"ח ה"ב] {שני ימים ולילה}, [לח"מ הל' חגיגה פ"ב ה"י] {אסור להניח}
י/יג אור יעקב פסחים דף מט ע"ב, ועמ' 96, 98
י/יג אור ליהודה (תשנט) עמ' רלא, רלו
י/יג אמת ליעקב מועד עמ' נא {נאכלים לשני ימים}
י/יג בדבר מלך ח"ה עמ' קצו
י/יג בדבר מלך חי"א עמ' מט, פה, שפח
י/יג ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' טז
י/יג ביצחק יקרא (תשע) סי' לב סעיף א ד"ה ואולם וסעיף ב ד"ה להמבואר
י/יג בית מועד (זלזניק) עמ' קפז
י/יג ביתאל ח"א דף כב ע"ד
י/יג בני שמואל
י/יג בנין שאול עמ' רו
י/יג ברור הלכה פסחים סט ע"ב ציון ד, פט ע"א לפני ציון א, פט ע"ב ציון ה
י/יג גבורת יצחק חגיגה עמ' קמא, קנא
י/יג גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' פ
י/יג גליונות אבני נזר [עי' תוס' פסחים ע ע"א ד"ה לאו]
י/יג דברי יחזקיהו ח"א עמ' צא {רשות}
י/יג דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' עז
י/יג האיר ממזרח פסחים סי' יט אות יח {חגיגת ארבעה עשר וכו' והיא נאכלה לשני ימים ולילה אחד - הטעם שלא הזכיר גם שאין יוצאים בה יד"ח חגיגה; "ככל זבחי שלמים" - מה קמ"ל בזה}
י/יג הרמב"ם (בנדיקט) עמ' רכא
י/יג ואתה תחזה ח"ג
י/יג זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' קעו
י/יג זר זהב (פראג) עמ' קצד {שני ימים ולילה אחד}
י/יג חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' קכג
י/יג חוף ימים ח"ב סי' טו אות ה
י/יג חזו"א או"ח סי' קכט לדף ח ע"ב ס"ק י, אהע"ז סי' קלט ס"ק ח
י/יג חי' הריצ"ד
י/יג חי' יפה לב עמ' רעז {חגיגה - רשות}
י/יג חיי נפש ח"ד עמ' לז
י/יג חסדי דוד ח"ב עמ' רעה
י/יג חקרי זמנים ח"ב עמ' נד
י/יג יגיעת ערב פסחים עמ' ריא
י/יג יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' מז
י/יג למודי ה' (תקמז) דף מט ע"ג
י/יג למודי ה' (תשפא) עמ' רפ {כ"מ}
י/יג לקוטי שיחות חל"א עמ' 53
י/יג מאורי המועדים עמ' יח
י/יג מגן גבורים (או"ח) סי' ח ס"ק ז
י/יג מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' שכג, שכה
י/יג מוריה גל' ריט עמ' לג
י/יג מלכי בקדש (מלכי) דף כ ע"ב
י/יג מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רז ע"ד
י/יג מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' קעב
י/יג מנחת חינוך ח"א עמ' לח, שפב, ח"ב עמ' עה
י/יג מעין נצח ח"ב סי' צ
י/יג מקראי קדש (תשנג) עמ' רנז, תמא
י/יג משאת משה (חברוני) פסחים סי' קיז עמ' קפג
י/יג משנת חיים דברים עמ' שכג
י/יג משנת חיים פסחים ח"ב עמ' קנח, קעג
י/יג משנת יעקב
י/יג משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' קיג
י/יג נמוקי שזבנ"י דף מא
י/יג פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' רד
י/יג פסח דורות עמ' 44
י/יג פרפרת התורה עמ' קח
י/יג פרפרת משה ח"א עמ' תקצא
י/יג פרקי מועדות עמ' 155, 158
י/יג קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' קעח
י/יג קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תרמד, תשטו, תשכז-תשכח
י/יג שירת הפסח אות כה
י/יג שמועות דוד עמ' ק
י/יג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' קלח
י/יג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' קיב
י/יג שעורי ר"א ליכטנשטין זבחים עמ' 218
י/יג שערי מאיר עמ' פא
י/יג שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 20
י/יג תורת ירוחם ח"ג דף לז ע"א, מג ע"ד
י/יד אבני שהם (פרץ) דף סז ע"ד
י/יד אמת ליעקב מועד עמ' נג
י/יד ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' טז
י/יד ביצחק יקרא (תשע) סי' לב סעיף א ד"ה ובהסבר
י/יד ואתה תחזה ח"ג
י/יד יד פשוטה אהבה עמ' לג
י/יד יוסף לקח כרך א ח"א עמ' ריח
י/יד יטב פנים ח"ב דף קג
י/יד כתר המלך
י/יד מילי דמרדכי
י/יד מעין נצח ח"ב סי' עד
י/יד מצודת בן ציון דף סה ע"ג {חגיגה מתבערת}
י/יד נאות אפרים ח"ב עמ' צז
י/יד קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תשכז
י/יד שערי מאיר עמ' פא
י/טו אבי עזרי ח"ה
י/טו אבן ציון עמ' קסב
י/טו אהבת אברהם עמ' כא {מקחו מבעשור}
י/טו אוצרות הרמב"ם
י/טו אור ליהודה (תשנט) עמ' רלט
י/טו אור ליהודה (תשנט) קונ' שערי עיון עמ' יא {אין חגיגה בפסח שני}
י/טו אור שמח
י/טו אמר יוסף (אלקלעי) כאן, דף כח ע"ב {בני דוד}
י/טו אמת ליעקב מועד עמ' רפט {אין חגיגה בפסח שני}, רצו
י/טו אנצי"ת ע' אכילת פסחים הע' 101, ע' בקור מומים הע' 11, 13
י/טו אעירה שחר (זעפרני) עמ' רכג
י/טו אפר קדשים עמ' עא {מרכה"מ - השמיט ביקור}
י/טו באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' קלח
י/טו בארות נתן עמ' סב
י/טו בדבר מלך ח"ה עמ' קצט, רא, רס
י/טו בדבר מלך חי"א עמ' לב
י/טו בדבר מלך חי"ז עמ' שפז {הרמב"ם השמיט ק"פ טעון ביקור ד' ימים}
י/טו בית אהרן (כהן) ח"ב סי' י אות ב {בחפזון}
י/טו בית אהרן וישראל גל' פח עמ' קכד {השמיט דרך רחוקה}
י/טו בית יהודה (פלאצקי) דף י ע"א
י/טו בית שערים או"ח סי' שיז (דף קנט-קס, קסב)
י/טו ביתאל ח"א דף יח ע"א
י/טו בכור שאול (תשסט) עמ' צח-צט
י/טו בכור שאול (תשעד) עמ' קנט-קס
י/טו בכורי חיים ח"ד עמ' קיב
י/טו בן אשר סי' י הערה ו
י/טו בני דוד
י/טו בני שלשים עמ' כא, ל
י/טו בנין ירושלים (יעוונין) דף י ע"א {פסח שני מוציאים מחוץ לחבורה}
י/טו בנין ציון (עטלינגר) ח"א סי' ל
י/טו בצל החכמה (חזות) עמ' 196
י/טו ברור הלכה פסחים צה ע"א ציון ג, צה ע"ב אחרי ציון ג, צו ע"א לפני ציון ג
י/טו ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' קלב
י/טו בשבילי הפסח סי' כה אות יד, כ
י/טו גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' מו, פ, פה, פז, קו-קז, קי-קיב
י/טו גדולת מרדכי (רבינוביץ) דף קלו ע"ד
י/טו דבר בעתו (טיקטין)
י/טו דברי מנחם (כשר)
י/טו דברי פנחס ח"ב עמ' רכ-רכא {אבי עזרי}
י/טו דובר מישרים
י/טו דליית הכרם עמ' תתתכה [שכלל זה - צ"ל וכל זה]
י/טו דרושי ר"מ מאימראן ח"א עמ' קצו
י/טו הדרת מלך (זילברברג) דף מו ע"ג-מז ע"ב {הבדלים בין פסח ראשון לשני}
י/טו הלכות עולם (קאראסיק) פסחים כה ע"ד {כ"מ - חוץ לחבורתו}
י/טו ואתה תחזה ח"ג
י/טו זבח פסח (אייכנשטיין) עמ' נז
י/טו זית רענן ח"א עמ' צז {כ"מ}
י/טו זכרון ישעיהו דף ל ע"ד
י/טו זכרון סופרים {מה בין פסח ראשון לפסח שני וכו'} [צ"ע שהשמיט ביקור שמבואר בגמ' דף צ"ו ע"א, וכן שנשחט בג' כיתות שמבואר בתוספתא והובא בתוס' דף צ"ה ע"א (עיין מנחת חינוך מצוה ה' וש"פ)]
י/טו זכרון שלמה (קליין) עמ' קמ {פסח מצרים}
י/טו חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' עה, שמז
י/טו חוקת הפסח
י/טו חזו"א על הרמב"ם
י/טו חי' הגאון אדר"ת עמ' רג {שכלל זה שנאמר - המלה "שכלל" שייכת לעיל}
י/טו חי' הגר"מ זמבה סי' ה {מרכה"מ}
י/טו חי' הראי"ה
י/טו חי' חפץ חיים
י/טו חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' קצו
י/טו חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' לג
י/טו חי' ר"מ מאימראן פסחים עמ' שנ
י/טו חק נתן דף רכח ע"ג
י/טו חשבונות של מצוה עמ' רס
י/טו יד דוד (לוריא)
י/טו יד יהודה (אשכנזי) חי' פסחים דף כח ע"ג
י/טו ידי משה (בוצק') הל' קר"פ סי' מג
י/טו ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קעז {פסח שני אינו בא בטומאה}, שלט {פסח מצרים}
י/טו ימי שלמה
י/טו כלי טהור עמ' רסט
י/טו כתר המלך
י/טו להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' עה
י/טו לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 79 {טעון הגעת דם}
י/טו מאור למלך פסחים עמ' קנט
י/טו מגילת ספר לאוין דף יח ע"ג
י/טו מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' מח
י/טו מועדי ישראל (גורן) עמ' 203
י/טו מועדי ישראל (שוורץ) פסח סי' א אות א {מרכה"מ}
י/טו מוריה גל' קעה עמ' קכב
י/טו מזרח שמש דף מ ע"א-ע"ב
י/טו מילי דמרדכי
י/טו מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף ח ע"ב
י/טו מלכי בקדש (מלכי)
י/טו מנחת אברהם (שפירא) ח"ג הקדמה עמ' 16 {השמיט שפסח מצרים היה דוקא במשפחה}
י/טו מנחת בצלאל (תשלז) עמ' סז, קצו
י/טו מנחת חינוך ח"א עמ' פט, ח"ג עמ' עג
י/טו מנחת חינוך מצוה שפ (דף כא ע"א)
י/טו מנחת עני (תקמ) דף יב ע"א {אין מקחו מבעשור}
י/טו מעין החכמה עמ' טו-טז
י/טו מעין נצח ח"א סי' א
י/טו מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
י/טו מרכבת יוסף דף סט ע"א {פסח שני לא בא בטומאה}
י/טו משאת משה (חברוני) פסחים סי' סז עמ' ק, סי' פה עמ' 260, סי' צה עמ' קמט, סי' קמח עמ' 456
י/טו משך חכמה במדבר פכ"ח פס' טז-יז
י/טו משנת חיים פסחים ח"ב עמ' שנג, שסו
י/טו משנת יעקב
י/טו נאות אפרים ח"א עמ' ס
י/טו נוכח השלחן (לבטון) דף ג ע"ב
י/טו נזר המלך
י/טו נחלת אריה עמ' לו {אין חגיגה בפסח שני}
י/טו נר יצחק (ארדיט) עמ' קכ
י/טו נר מצוה (ואלק) מצוות דף צו ע"ב וע"ד {כ"מ - "לא תוציא" אינו על פסח שני}
י/טו נתיבות שלום (למפרט)
י/טו נתן פריו סוכה עמ' נט
י/טו עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' לא, לג, עב
י/טו עליות משה (תשנב) ח"א עמ' ס
י/טו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רסב
י/טו פרקי מועדות עמ' 89, 108, 156
י/טו פרשת המלך
י/טו צפנת פענח
י/טו קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תקטז, תתכג
י/טו קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' קכג {כ"מ}
י/טו קרבן פסח עמ' יב, טו
י/טו קרבן ציון עמ' רנ {מרכה"מ}
י/טו קרית מלך
י/טו קרן פני משה ח"ב
י/טו קרני ראם (ירמוש) עמ' רכג
י/טו רלב"ג שמות פי"ב פסוק ג עמ' מז, במדבר פ"ט פסוק ג עמ' כט
י/טו שארית ישראל (תשעד) דרוש א עמ' 14
י/טו שולי הגליון עמ' קמו
י/טו שלמי שמחה ח"א עמ' ט {מרכה"מ}
י/טו שם משמעון (פולק) ח"א דף מח
י/טו שערי שאול פסחים עמ' קנה {מרכה"מ}
י/טו תבואת יקב (פרידמן) עמ' פה {מוציא חוץ לחבורתו}
י/טו תהלה לדוד (מן) קדשים סי' נט ס"ק ט, י
י/טו תורה שלמה ח"י עמ' 193, 291
י/טו תורת מנחם חנ"ב עמ' 307

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US