Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

כאשר מצויין שם הספר בלבד, הכוונה היא לספר המסודר לפי סדר הלכות הרמב"ם.
בראש כל פרק מופיעה רשימת מקורות עם הסימון "רה"פ" (רוב הפרק). אלו הם מקורות העוסקים ברוב ההלכות שבאותו פרק (או בכולן).
כשיש למעיין קושי למצוא את הספר המצויין, או את מראה המקום באותו ספר, יפנה ל"רשימת הספרים".

למידע נוסף על המפתח, לחץ כאן.

חגיגה

פרק א
פרק ב
פרק גא/529 הלכות חגיגה פרק א *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


א/רה"פ באר חיים (וידר)
א/רה"פ בדרך המלך
א/רה"פ דבר בעתו (טיקטין)
א/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
א/רה"פ הר המוריה (שץ)
א/רה"פ הרמב"ם המדויק
א/רה"פ חגיגת שלמה
א/רה"פ יד ישראל ח"ב
א/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
א/רה"פ מעשה רקח
א/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
א/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' קצו-קצז
א/רה"פ פי' ר"י קאפח
א/רה"פ פי' ר"ש צדוק
א/רה"פ רמב"ם הערוך
א/רה"פ רמב"ם לעם
א/רה"פ שם טוב
א/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
א/א אבי עזרי ח"ה
א/א אבן ישראל (פישר) כאן, ח"ג עמ' קד, קמח, ח"ד עמ' קסג, ח"ז עמ' ו, י, קנג
א/א אבני נזר אהע"ז סי' קיט אות עא
א/א אבני נזר או"ח סי' תכג אות יב
א/א אבני ציון ח"ד עמ' כז
א/א אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' תקלב
א/א אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' תלג
א/א אגודת אזוב ח"א דף קכד ע"ב {די בשלמי שמחה פעם אחת}
א/א אהל שרה לאה עמ' שצ {אם לא הביא קרבן לא קיים מצוה}
א/א אהלים עמ' ע {אשה בשמחה}
א/א אוצר השבת ח"א עמ' נט {אשה בשמחה}
א/א אוצרות הרמב"ם
א/א אור דוד סי' י עמ' לח {אשה - מדוע פסק ר' זירא}
א/א אור הנר (ראטה) עמ' 182-184 {מדוע נחשב לאו שאין בו מעשה, הקרבה היא מצוה נפרדת מהראייה, עלייה לרגל בזה"ז}
א/א אור יעקב פסחים סי' כב דף נא ע"ד {חיוב הקרבת קרבן לשמחה}, נדרים עמ' כא
א/א אור ליהודה (תשנט) עמ' רלז {שלמי שמחה}, רסד-רסה {תיקון הלאו ע"י הבאת קרבן ביום אחר}, רסו, רעט {שלמי שמחה - כולל חיוב הקרבה}
א/א אור ליהודה (תשנט) קונ' שערי עיון עמ' טו {ושמחת בחגך}
א/א אור עולם (בלומנפלד) דף כח ע"א {ביקור ממום לפני הקרבה} וע"ב {עוף}
א/א אור עולם (שניאורסון) עמ' 456 {עובר בעשה - העשה תלוי בקרבן, האם עשה של ראיה דוחה ל"ת אם אין לו בהמה}, 458-460 {מדוע ראיית פנים בלי קרבן נחשב שאין בו מעשה}, 704 {שמחה היא באיכלת שלמים}
א/א אור שמח
א/א אור תורה (בלומ') דף ל ע"ג, לא ע"א {מנין חיוב שמחה בפסח}
א/א אורי חיים ח"א עמ' צג {ראיית פנים בלי קרבן - לא קיים מצוה, והדין בזה"ז}
א/א אות היא לעולם ח"א מע' ז אות צה דף קכה ע"ג-קכו ע"א {עוף}
א/א אחר האסף עמ' תקמ-תקמא {מדוע לא יוצא חובת שמחה ע"י שלמי חגיגה}
א/א איש על העדה (אלאביץ) עמ' 175
א/א אמרות יצחק תנינא עמ' צב {ראב"ד}
א/א אמרי בינה (אוירבך) - או"ח סי' א ד"ה והשאגת
א/א אמרי יושר חגיגה ב ע"א עמ' א {המצוה היא דוקא ראיה עם קרבן}, ו ע"ב {אשה}, ז ע"א עמ' טז {עוף}, יז {אין מצוה בראיה בלי קרבן - הדין באונס}
א/א אמת ליעקב מועד עמ' נו {שלמים יתר על שלמי חגיגה}, תיח {סדר שלש המצוות}
א/א אנצי"ת ע' אשה הע' 314-315, 317, ע' בל תאחר הע' 201 {אשה}, ע' במה הע' 116 {או"ש}
א/א אסיפת מחקרים תורניים שנת תשלג עמ' קכט {אשה}, קלה-קלו {שיראה בעזרה ביו"ט ראשון - אין תשלומין על העשה}, שנת תשלז עמ' ס {ראיה בעזרה דוקא}
א/א אפיקי ים ח"א דף טז
א/א ארץ בנימין עמ' שלו {לא לוקה - מדוע נחשב שאין בו מעשה}
א/א ארצות החיים סי' ח ארץ יהודה אות ב עמ' קמו-קמז {לא לוקה}
א/א אשל אברהם (שפירא) עמ' תקלב {לא לנקבה}
א/א אשר למלך
א/א באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
א/א באר אברהם (אבלי) עמ' קסו
א/א באר מרים פ"ה ה"ח אות ב עמ' סח {נחשב לאו שאין בו מעשה}
א/א באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' רפה {מצות ראיה - בעצמו בלי סיוע מאחרים}
א/א באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' רכז
א/א באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ב סי' עא אות ז, ח"ד סי' כה אות ה {אשה - מדוע פסק שעוברת בבל תאחר}
א/א בגדי כהונה (כהן) דף כט ע"ב
א/א בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' כח-כט {מדוע בביאה ריקנית לא קיים מ"ע}
א/א בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' רעא
א/א בדבר מלך ח"ו עמ' פז-פח {מדוע נחשב שאין בו מעשה}
א/א בדבר מלך חי"א עמ' מ, שצא
א/א בדבר מלך חי"ב עמ' צז, קי
א/א בדבר מלך חי"ג עמ' נג
א/א בדרך המלך עמ' טו, קפז, קצא, רכח
א/א בים דרך עמ' לה-לו {מצות ראיה - דוקא עם קרבן, נ"מ לזה"ז}
א/א בימי הבית ובימי המשנה עמ' 43
א/א בינת זקנים - ויכתוב מרדכי סי' יא
א/א ביצחק יקרא (תשע) סי' סו סעיף א ד"ה והנה
א/א בית אהרן (צוקרמן) עמ' קפא {עוף}
א/א בית אהרן וישראל גל' מ עמ' קכב, גל' ע עמ' לז
א/א בית המדרש {אשה - ראיה מהל' ע"ז פי"ב, מדוע לראב"ד אשה מצווה בבל תאחר}
א/א בית זבול ח"ג סי' כח {מדוע ראיה בלי קרבן נחשבת לאו שאב"מ}, כט {לח"מ - על דעת הסמ"ג, ומדוע ראיה בלי קרבן נחשבת לאו שאב"מ}
א/א בית יחזקאל (סרנה) גליונות
א/א בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' קכג
א/א בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' קכח, תלד
א/א בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' קמג בהערה {מצות ראיה בקרבן דוקא - א"כ מהו חינוך קטן לראיה}
א/א בית מועד (זלזניק) עמ' קעו-קעז, קעט, קפב
א/א בית נפתלי (תשסו) עמ' רד {אשה בשמחה, והקושיה מבל תאחר}
א/א בית שערים או"ח סי' קנד {כניסה לעזרה בלי קרבן נחשב שאב"מ}
א/א בכורי חיים ח"ד עמ' קיא
א/א בן אריה
א/א בני יעקב
א/א בני שמואל דף כח ע"ג, כט ע"א, לא ע"ב
א/א בנין אריאל יאיר עמ' 233 {שלש מצוות}, 234-237 {עוף}, 241-242 {בא בלי עולה - ביטל מ"ע}
א/א בנין הלכה עמ' קכט {חיוב הבאת קרבן - מטעם מצוות ראייה}
א/א בנין יחזקאל - פתיחה כוללת ח"ב ס"ק מ
א/א בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' קסב {אשה חייבת בשמחה}
א/א בנין שלמה (רבינ') סי' טו {מצות ראיה דוקא עם קרבן, האם ביאה ריקנית היא מהב"ע, חיוב אשה בשמחה}
א/א בצל חמדה עמ' ג
א/א ברוך מבנים אשר (זולקווא תקט) דף מה ע"א {מן העוף}
א/א ברור הלכה חגיגה ב ע"א לפני ציון ב, ז ע"א ציון ט, ז ע"ב ציון א פסקה ב, ח ע"ב ציון א, ט ע"א ציון א פסקה ב
א/א ברור הלכה קדושין לד ע"ב ציון ב
א/א בריכת המלך עמ' קנה-קנז {מדוע לא יוצאים חובת שמחה בשלמי חגיגה}
א/א ברית הלוי דף טו ע"ב {שעה"מ - ספק מ"ע}
א/א ברכת אהרן מאמר קב אות ב-ה {אשה בשמחה}
א/א ברכת הנצי"ב (תשנז) תו"כ עמ' ד {עוף}
א/א ברכת יצחק (פאלער) עמ' רב
א/א ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' רעב {המצוה בראיה ולא בהליכה לקראת ראיה}
א/א ברכת שלמה חו"מ סי' מ עמ' רמג {לח"מ בשם סמ"ג, הבאת עולת ראיה ע"ייורשים}
א/א ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' רלט, תב
א/א בתי כנסיות דף לז ע"ג {מל"מ}
א/א גבורת יצחק ביכורים עמ' קנא-קנב
א/א גבורת יצחק הל' תפלה עמ' עה
א/א גבורת יצחק חגיגה עמ' א, ג, ח, ט, כ, עג, פב, צד, קג-קד, קו, קכב, קכד, קלג, קלח, קס
א/א גבורת יצחק ימים נוראים עמ' א-ב {שמחה - הקרבת שלמים}, שנט-שס {עובר בלאו, ולח"מ}
א/א גבורת יצחק מכות עמ' רכז
א/א גבורת יצחק סוכות עמ' פ {שלש מצוות}
א/א גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' קכ {שלמי שמחה}, קצו
א/א גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שמז
א/א גבורת יצחק ר"ה עמ' יח {לח"מ בשם סמ"ג}, כח {חיוב להקריב קרבן לשם שמחה}, נו-נז {אשה}, קיב {מצות ראיה דוקא בקרבן ולא בלילה}
א/א גדולי שמואל ביצה דף טו
א/א גור אריה במדבר פ' טו הע' 3 {שלש מצוות}, דברים פ' יב הע' 49 {שלמי שמחה}
א/א גינת ראובן תרומות עמ' תתתקיט-תתתקכ {שמחה}
א/א גליונות אבני נזר {לח"מ בשם סמ"ג}
א/א גן שושנים ח"א עמ' קכו-קכז {מדוע לא יצא חובת שמחה בשלמי חגיגה}, ח"ב עמ' סה {אשה}, קג {לאו שאב"מ}, קד
א/א גנזי ברכה סי' ב אות ג {שמחה דוקא בקרבן}
א/א דבר בעתו (בוגין) דף יג ע"ד {השמיט שמי שאין לו קרקע פטור}
א/א דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' ס {ראב"ד - חיוב העליה לרגל מתחיל לפני הרגל}
א/א דבר שאול תמורה סי' ח אות יב {מדוע נחשב שאב"מ}
א/א דברות אליהו ח"ב סי' ב {אין מצות בראיית פנים בלי קרבן - הטעם, הדין בזה"ז, מדוע אין אומרים שעשה דוחה ל"ת, ראיית פנים בלילה בלי קרבן}
א/א דברות משה מועד ח"א עמ' שעו {ונשים חייבות במצוה זו וראב"ד וכ"מ ולח"מ}
א/א דברות משה קדושין סי' מז ענף א-ב
א/א דברי חן (נתנזון) דף לט ע"ד {השמיט מי שאין לו קרקע פטור}
א/א דברי חפץ סי' מד עמ' ק-קא {אשה בשמחה}
א/א דברי יחזקאל (מישור) עמ' רז {כ"מ}
א/א דברי יחזקאל (תרצה) דף סח ע"ג
א/א דברי יעקב (וישקי) ח"ג עמ' כו-כח {עוף - ר"י קורקוס}
א/א דברי יצחק (הרצוג) דף נג ע"ד {אשה}
א/א דברי רבינו משולם (אשכנזי) עמ' קעח
א/א דברי תלמוד ח"א עמ' רי {שלמי שמחה קרבים ביו"ט}, ריט-רכ {הלאו הוא תנאי למ"ע של ראיה}
א/א דגל ראובן ח"א סי' ח
א/א דובר ישרים ר"ה-יוה"כ-סוכות עמ' סג
א/א דובר מישרים
א/א דור רביעי ח"א סי' יד אות ד
א/א דליות דוד חגיגה עמ' ס-סב
א/א דרך המלך (חוידינסקי)
א/א דרכי משה ח"א שמעתתא ג פ' לא {מדוע נחשב שאב"מ}
א/א הדרת מלך (זילברברג) דף מד ע"ב {עולת ראיה מהעוף} וע"ג {סדר שלש המצוות, אשה חייבת בשמחה}
א/א הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' ריז-ריט {עוף, הקדמת ראיה לפני חגיגה}
א/א הוד יוסף עמ' קכ
א/א הלכה פסוקה ח"א ברור הלכה עמ' 64 {מדוע עשה של ראיית פנים לא דוחה לאו של ביאה ריקנית}
א/א הלכות והליכות עמ' קכד
א/א המאור הגדול (יעבץ) עמ' רסט {עוף}
א/א המדות לחקר ההלכה מדה י אות ל {מדוע נחשב לאו שאב"מ}
א/א המקדש וקדשיו עמ' רלט {איסור ביאה ריקנית - נ"מ לזה"ז}
א/א הערות רש"ב ורנר ליקר תפארת על רמב"ם עבדים פ"ג הי"ד הערה 8 {נחשב לאו שאב"מ}
א/א הפלאות נדרים (תשעג) עמ' מז-מח
א/א הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קמח {מדוע הביא את הפסוק "תחוג לה'" ולא "תחוג לי"}
א/א הרמב"ם כמחנך עמ' 180
א/א התעוררות תשובה (תשנב) ח"א עמ' ריז
א/א התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' יד
א/א ואתה תחזה ח"ג
א/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שנז
א/א ויצו יוסף עמ' עד, עה, עז {לא לוקה}
א/א ויקן יוסף דף סג ע"ב {עוף}
א/א ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' תקנה {מי שבא בלי עולה}
א/א זכרון יעקב (בנד') {מתי עובר ב"לא יראו פני ריקם", דעת הסמ"ג המובא בלח"מ}
א/א זכרון ליהודה סי' ט אות י, כד-כה, כז
א/א זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 188, 216 {עוף - חולק על תוס' פסחים סב}
א/א חבש פאר עמ' קי {נחשב שאב"מ}
א/א חדושים ובאורים (גרי') חגיגה ו ע"ב (דף ז ע"ד) {קיום שמחה ע"י שלמי חגיגה, מצות שמחה בזה"ז}
א/א חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' טז אות ח, סי' לג אות ז
א/א חזו"א או"ח סי' קכט לדף ח ע"ב
א/א חזו"א על הרמב"ם, ובהשמטות
א/א חזון לימים ח"ב עמ' קס
א/א חי' הגאון אדר"ת עמ' פה {עוף}, רכז {אשה חייבת בשמחה}
א/א חי' הראי"ה
א/א חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' קמט {עוף}
א/א חי' מהר"ם שיק נדה עמ' קג {עוף - נ"מ לקושיית תוס' גיטין כח}
א/א חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' קצא, קדושין עמ' ק, קכג, סנהדרין עמ' ס
א/א חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף טו ע"ב {אשה}
א/א חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' קצט
א/א חי' ר"מ מאימראן ר"ה-חגיגה עמ' שה {אשה}, שטו {עוף}
א/א חי' ר"ש קלוגר ר"ה-מגילה עמ' ז
א/א חי' רעק"א (מהד' חת"ס, ולקוטים)
א/א חיי אברהם (צציק) עמ' מ {יוצאים חובת שמחה בשלמים אם אין לו בשר אחר}, נ-נד {מצות הקרבת שלמי שמחה פעם אחת חוץ ממצות אכילת בשר}
א/א חיתו ארץ עמ' 123 {כ"מ}, 124
א/א חכמת גרשון עמ' קלא-קלב {מדוע אינו יוצא חובת שמחה בשלמי חגיגה, חיוב להקריב שלמי שמחה פעם אחת ברגל}, קלג {אשה בשמחה}
א/א חלקת יואב מהדו"ק או"ח סי' ב, חלקת יואב החדש הגהות על סוכה לג ע"א
א/א חמדת ישראל ח"א דף ג ע"ד {ראב"ד}
א/א חמודי ציון ח"ב קונ' שמחת הרגל אות ט
א/א חנן אלקים עמ' קנא {אשה}, ריא {אשה - דברי כ"מ ולח"מ}
א/א חסדי דוד ח"ב עמ' תקעה, תקעז
א/א חקרי זמנים ח"א עמ' כג {אשה בשמחה}, רו {מצות שמחה - בסוכות במיוחד}, ח"ב עמ' ריח {שמחה בשלמים - הדין בשבועות לר' אליעזר שכולו לה'}, רכ {שנאמר ושמחת בחגך - שנאמר בסוכות}
א/א חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ב דף יח ע"א {מי שלא הביא}
א/א חשבונות של מצוה עמ' קל, דלה
א/א חתן סופר או"ח ח"א עמ' פד {מדוע נחשב לאו שאב"מ}
א/א טורי אבן {עוף - מקור ממו"ק טו}
א/א טורי אבן המפואר חגיגה עמ' ב, ד, מב, עא, עה-עו
א/א טורי אבן המפואר ר"ה עמ' נד
א/א טל חיים (טל) ח"ג עמ' מד
א/א יד בנימין ר"ה עמ' מד {מצוות שמחה - לא יוצא באכילה מהחגיגה}, סח-סט {אשה}, עד {אשה}, רה {אשה}
א/א יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' מה, נ
א/א ידי משה (בוצק') הל' חגיגה סי' א-ב
א/א יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קכז {אשה}, כרך ב ח"ב עמ' עד {אשה}
א/א יחל ישראל (תשסג) ח"א עמ' רה
א/א יחל ישראל סי' יד עמ' פ-פא {עלייה לרגל בזה"ז}
א/א יין מלכות (שניאורסון) עמ' 393-394 {חיוב אשה בשמחה}
א/א ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' קצט {חיוב חגיגה}
א/א ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קיט, רצא {קרבן ראיה על הכניסה לעזרה}
א/א יסודי הצדקה עמ' 362
א/א יצחק ירנן
א/א ירושלים במועדיה - חוה"מ עמ' פא-פז
א/א ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' רצו {ביאה ריקנית על דעת להביא קרבן מחר}
א/א ישועות כהן לקוטים סי' לה ס"ק ג, סי' לו ס"ק א, ג, סי' לט ס"ק ג, סי' מג ס"ק א
א/א ישמח אב עמ' נ, נה
א/א ישרי לב עמ' ק {קרבן ראיה ביו"ט ראשון}
א/א כבוד הלבנון דף סה ע"ב {עוף}
א/א כבוד חכמים - עטרת פז עמ' שצב {כניסה לעזרה בלי קרבן היא לאו שאב"מ}
א/א כי בא מועד עמ' קצז-קצט {חיוב להקריב שלמי שמחה פעם אחת ברגל}, ר {הלימוד מ"וזבחת שלמים"}
א/א כתבי העלוי מראקוב עמ' קנה
א/א כתבים (זסלנסקי) ח"א עמ' יט {חיוב אשה}, ח"ב עמ' יא
א/א כתר המלך
א/א כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר מערכה כג אות י, טו {עוף - נ"מ לתוס' גיטין כח ופסחים סב}
א/א כתר נהורא עמ' יג {ראב"ד}
א/א לאור ההלכה (תשסד) עמ' קעד {בא ולא הביא עולה}
א/א לב השבת סי' לח הערה 23
א/א להורות נתן - שו"ת ח"ב סי' כט עמ' מא {נחשב לאו שאב"מ}
א/א להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קה {לא לוקה}
א/א להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' פב
א/א להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' קנח
א/א לחם חקי עמ' רנ
א/א לחם יהודה {אשה}
א/א למודי ה' (תקמז) דף מט ע"ד, נא ע"א {אין בו מעשה}, סה ע"א
א/א למודי ה' (תשפא) עמ' רפא
א/א לקוטי שיחות חי"ז עמ' 237 הערה 54, חי"ט עמ' 368 הערה 51
א/א לקוטי שיחות חל"ג עמ' 66-67
א/א לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' קב
א/א לקוטי שעורים (שטיין) כתובות סי' ג ס"ק א
א/א מאור למלך סוכה עמ' טז {איסור ביאה בלי קרבן - איך מחנכים קטן לראיה}
א/א מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' רג
א/א מאור למלך פסחים עמ' קנז
א/א מאור תורה (שנגהי) חוב' ב עמ' נב {אשה בעלה משמחה}
א/א מאורי אש השלם עמ' ריב
א/א מאורי המועדים עמ' שכה {שלמי שמחה - מצוות הקרבה}, שכט-של {מצוות ראיה והקרבה הן מצוה אחת - איך יש מצוות חינוך לקטן}
א/א מאזני צדק ח"א עמ' לז
א/א מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"א דף מט ע"ג {עוף}
א/א מגד יהודה ח"א סי' קלא אות ח
א/א מגן גבורים (או"ח) סי' ח ס"ק יח
א/א מגנזי הגר"ח עמ' יב
א/א מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' ו, שכז, שכח, תקיז
א/א מועדי ה' (נתנזון) יו"ט עמ' רכ
א/א מועדים וזמנים ח"א סי' יד {חיוב אשה - מדוע פסק שאשה מוזהרת בבל תאחר}, ח"ב סי' קעו {שלמי שמחה - מצוות הקרבה}, ח"ג סי' רלג {שלמי שמחה - מצוות הקרבה}, ח"ד סי' שג {מצות ראיה בלי קרבן במי שאינו בר חיוב כמו קטן, לח"מ - לא עובר בלאו אם הביא תשלומין, עוף - דוקא שני עופות}, ח"ז סי' קמח {מצות ראיה - דוקא עם קרבן, הדין אם שלח קרבן ע"י שליח לפני כן או אח"כ, לח"מ בשם סמ"ג, איך יש חינוך לקטן בראיה בלי קרבן}, קמט {גדר חיוב שלמי שמחה}, קנ {עולת ראיה - חלק מחיוב ראיית פנים ונ"מ להקרבתו אחרי מותו}, קנב {עוף}, ח"ח סי' רלג עמ' סא {שלמי שמחה - זמנם ביו"ט ראשון}
א/א מוריה גל' רז עמ' סו {אשה}, גל' רלג עמ' קכ {אשה}, גל' רלח עמ' פד {עיקר השמחה - בשלמים}, פה {ראיית פנים - דוקא בקרבן}
א/א מזכרת חיים עמ' שמג {אשה}
א/א מחנה חיים ח"ו עמ' ד {טעם שאינו לוקה}
א/א מחנה יוסף (תשעב) סי' נז אות א, ו
א/א מחנה יוסף שבת עמ' קפז-קפח {איסור ביאה ריקנית הוא תנאי למ"ע של ראיה, מדוע אין עשה דוחה ל"ת, ביאה ריקנית נחשבת שאין בה מעשה}, קפט {מדוע נחשב שאין בו מעשה}, קצא {הלאו מעכב את העשה}, רא {שמחה דוקא בקרבן}, רד {"השמחה האמורה ברגלים" - ולא "בתורה", בשלמי שמחה העיקר האכילה ולא בהקרבה}, רו {אשה בשמחה}
א/א מחשבת הקודש ח"א סי' יג דף נז ע"א, ח"ב סי' מט דף סא ע"א {מדוע נחשב לאו שאב"מ}
א/א מטה אהרן הל' יו"ט עמ' נו, רכח
א/א מטה אהרן ר"ה עמ' יב {שלמי שמחה בשאר ימים אינו מדין תשלומין אלא מעיקר המצוה}, כז {אשה בשמחה}
א/א מי באר (פסח) דף עה ע"ד, עו ע"ב {כ"מ - אשה בשמחה}
א/א מכתבי תורה (אלתר, תשכז) עמ' קח {אשה בעלה משמחה}
א/א מכתם לדוד (חסן)
א/א מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רז ע"א {כ"מ} וע"ד
א/א מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' קלז {וזבחת שלמים - מצות בהקרבת שלמי שמחה}, קלח {אבי עזרי}
א/א מנחת אהרן (רוט) ביכורים עמ' קכג {איסור ביאה ריקם - רק ברגלים}
א/א מנחת אלימלך סי' ג עמ' מ {ביאה ריקנית - מהב"ע, איסור ביאה ריקנית הוא תנאי במצות ראיה}, סי' כג עמ' קעג {מצות ראיה דוקא עם קרבן - איך מתקיימת מצות חינוך בקטן בלי קרבן}
א/א מנחת אשר פסחים עמ' קצט
א/א מנחת בצלאל (תשלז) עמ' קמב {מדוע נחשב שאין בו מעשה}
א/א מנחת חזקיה מנחות עמ' ח-ט {קרבן ראיה אינו חיוב עצמי אלא תנאי בראיה ונ"מ להקרבתו אחרי מותו}
א/א מנחת חינוך ח"א עמ' לח, שמב-שמג, שמו, ח"ב עמ' שג-שד, תעה, תצז, ח"ג עמ' רנו-רנח, תל
א/א מנחת חינוך מצוה תצ (דף סה ע"ד, סו ע"א)
א/א מנחת יהודה (בוים) דף פח ע"ב-ע"ג {אשה}
א/א מנחת מאיר סי' ד דף כא ע"ג {מצות ראיה דוקא בקרבן - הדין בחצי עבד וחצי ב"ח שלא חייב להביא קרבן}, סי' יד דף לז ע"א {עוף - הקושיה מטומטום}, סי' כא דף נג ע"א {מצות ראיה רק עם קרבן - איזה הוא עיקר המצוה}, נג ע"ד {צריך קודם ראיית פנים ואח"כ קרבן}
א/א מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' רעה
א/א מעין נצח ח"ב סי' צו {אשה}
א/א מעיני המים
א/א מענה אליהו עמ' שנט {ראב"ד}
א/א מערכי לב (חזן) ח"ב דף רמ ע"ג, רעו ע"ד
א/א מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רעב ע"ג
א/א מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קד ע"ג, רל ע"ב
א/א מקנת כסף עמ' רסא
א/א מקראי קדש (תפט) דף צט ע"ב, קלב ע"ב
א/א מקראי קדש (תשנג) עמ' עה, צח, קיב, רסא, שלט
א/א מראה הפנים חגיגה דף א
א/א מראה כהן זבחים עמ' רא {עוף}
א/א מרכבת המשנה מהדו"ב
א/א מרפא לנפש חי' סוגיות סי' ד אות ז {אין בו מעשה}, סי' יט אות ג {אין בו מעשה}, סי' כד אות ד {מלקות}, סי' כה אות ב {מלקות}, סי' מה אות א {אשה חייבת בשמחה}
א/א משאת המלך מועדים סי' ב עמ' ט-יא {שלמי שמחה - חייב רק קרבן אחד, מדוע לא מקיים מצות שמחה בשלמי חגיגה}
א/א משאת משה (חברוני) פסחים סי' צה עמ' קמט, 296, סי' צז עמ' 300
א/א משבצות זהב ישעיהו עמ' לט
א/א משברי ים עדל"ת סי' ל ס"ק ח, סי' לא ס"ק ה
א/א משנה כסף (כולי) דף פ ע"א {ראב"ד}
א/א משנה שכיר או"ח ח"ב סי' קסא עמ' שטו {אשה בשמחה}
א/א משנת אליעזר (רבינ') סי' ל עמ' נח {עוף - מקור מתוספתא תמורה פ"א}
א/א משנת חיים במדבר עמ' קמט, רנו, תקיד
א/א משנת חיים חגיגה עמ' א, טו, כג, מז, נג, נד, נז, סג, סד, עו, פז
א/א משנת חיים ערכין עמ' תיא
א/א משנת יעקב זמנים ח"א עמ' ריח {שלמי שמחה - איך ייתכן כולו לה'}, נשים ח"א עמ' שיא [קשה על כ"מ בענין אשה מרמב"ם הל' ע"ז פי"ב ה"ג]
א/א משנת יעקב כאן עמ' נט-סב
א/א משנת ר' אהרן נדרים עמ' סה, פ {ראב"ד}, גיטין עמ' קלח {עוף - שלא כתוס' גיטין כח ע"ב}
א/א משנת שמחה
א/א משק ביתי סי' שסד (קפ ע"א) {ר"י קורקוס}
א/א נועם ח"ד עמ' נב {ראיה בלי קרבן - אין בה מצוה}, חי"א עמ' יג {מצות עליה לרגל - רק כשיש בהמ"ק}
א/א נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קצז {אשה - הקושיה מבל תאחר}
א/א נזר הקדש (קפלן)
א/א נזר הראש סי' י אות ב עמ' צב {מצות ראיה רק עם קרבן - איך מחנכים קטן למצות ראיה}
א/א נחלת שמעון (קרסנר) ישעיהו אות לא
א/א נטעי נתן (פריד) סי' נג {אשה}
א/א נמוקי שזבנ"י דף לד {קרית ספר - לא ילין חלב חגי}
א/א נר דוד ח"ב סי' כה עמ' ק {לח"מ בשם סמ"ג}, קא {הקרבן הוא תנאי במצות ראיה - נ"מ לאשה, מדוע עשה של ראיה לא דוחה לאו של ביאה ריקנית, ראיה בלילה, שליחת הקרבן לפני ראיית פנים}, קב {ראיה בלי קרבן ע"מ להביא קרבן למחרת, הקרבת הקרבן אחרי מותו, מדוע ביאה ריקנית נחשבת שאב"מ}
א/א נר יצחק (ארדיט) עמ' רכא
א/א נר מצוה (ואלק) מצוות דף יז ע"ג {כ"מ - אשה פטורה משמחה}, כג ע"ב {שבעת ימים תחוג}, כט ע"א-ע"ד, ל ע"א-ע"ב {אשה בעלה משמחה}, לג ע"ד {לא לוקים על "לא יראו פני ריקם"}, קכג ע"א {לא לוקה על "לא יראו פני ריקם" כי הוא לאו שאב"מ}
א/א נשמת חיים (אבולפיה), דרושים דף לג {עוף}
א/א נתיבות מרדכי קדושין עמ' קצח
א/א נתן פריו ביצה עמ' מג
א/א נתן פריו הל' נט"י עמ' קיח {נחשב לאו שאב"מ - נ"מ לאוכל בלי נט"י}
א/א נתן פריו מקואות עמ' יז
א/א נתן פריו נדרים עמ' כח {נחשב לאו שאב"מ - נ"מ להקרבת קרבן בלי מלח}, ב"מ עמ' קפא, שס, מכות עמ' רא {נחשב לאו שאב"מ}
א/א נתן פריו ערבי פסחים עמ' כ
א/א ס' החיים (קלוגר) עמ' תריז-תריח = קרבן פסח עמ' כז {מדוע נחשב שאב"מ}
א/א ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' שמב
א/א ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תרלח {אין מצוה בראיה בלי קרבן}
א/א ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קיז
א/א סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' מט
א/א סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ב עמ' קע, קעב {לח"מ וכ"מ}
א/א סהמ"צ לרס"ג ח"א דף רה ע"ג
א/א סופר מהיר ח"ב עמ' קטז
א/א ספיקא דרבנן עמ' קכג
א/א עבודת משא (מאיר) ח"א {עוף - אחד או שנים}
א/א עין חיים ח"א עמ' סח-סט {ראייה היא שיראה פניו בעזרה ביום ראשון}, פ {ראיה - שיביא קרבן}, פב {חגיגה היא להקריב שלמים בבואו להיראות, מן העוף או מהבהמה}
א/א עין חנוך עמ' רעז
א/א עיני דוד {עוף - קושית שעה"מ}
א/א עליות משה (תשנב) ח"א עמ' נב
א/א עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תקפד
א/א ענפי ארז (זי') דף נח ע"א {איסור ביאה ריקנית - הדין בזה"ז}, קסב ע"ג {אשה בשמחה}
א/א עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף ד ע"א, ה ע"א
א/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רמ {אשה}, רנא {אשה}, ח"ב עמ' רטז {אשה פטורה מחגיגה}, ריז {אשה}, כרך ב ח"ב עמ' קפב-קפג {אשה - על דברי כ"מ ולח"מ}
א/א עצרת - שביעי של פסח עמ' יז, לז
א/א ערוגת הבושם (גרינוואלד) סוגיות עמ' ריח, רל, שט {שלש מ"ע נצטוו ישראל ברגל, ראייה שמחה וחגיגה וכו' ונשים חייבות בשמחה}
א/א פאר הלכה פסחים עמ' רלד
א/א פני משה (שלז')
א/א פרי אברהם אליעזר
א/א פרי אברהם פסחים סי' טו אות יג
א/א פרי האדמה ח"א
א/א פרפרת משה ח"ב עמ' שעה
א/א פרשת המלך
א/א צבי תפארת סי' נו, עג {עשה ול"ת}
א/א צל"ח החדש דף קמו ע"ג {מדוע נחשב לאו שאב"מ}
א/א צמיחת גאולתנו עמ' קנד {רק ביום הראשון אסור להיכנס לעזרה בלי קרבן}
א/א צרור החיים (יעקב)
א/א קבא דתירוצא עמ' קנח {מצות ראיה לא נוהגת בלילה כי א"א להביא קרבן}
א/א קדושת יו"ט (אלגזי) דף מא ע"ג
א/א קדשי יהושע עמ' פה {מדוע אין מקיימים מצות שמחה בשלמי חגיגה, המצוה בחגיגה - האכילה או ההקרבה}, רצה {בקרבן ראיה וחגיגה לא יוצא בזריקה שלא במקומו}, אלף תקעב
א/א קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' רח-רט {קיום מצות שמחה בשלמי חגיגה, חיוב הקרבת שלמי שמחה נפרדים}, ריב {תחוג לה' אלקיך}, ריג {מצוות חגיגה היא חלק ממצוות ראיית פנים}
א/א קדשי שעה (פישמן) פ"ח סעיף ח אות ב {עוף}, ובתוכן עמ' ד {חובת עולת ראיה}
א/א קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון חכמים עמ' סט {כ"מ}
א/א קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' תסו {אשה בשמחה - נ"מ לחיוב אשה בסעודת פורים}
א/א קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ג עמ' רמב
א/א קובץ הערות (תשסג) סי' סט אות א
א/א קול דודי (תשף)
א/א קול דודי ר"ה סי' סו, עא-עב, קיט
א/א קול דודי שבועות סי' רכו, תלא {נחשב שאב"מ}
א/א קול צופיך עמ' עז {או"ש}
א/א קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' קלג, קלד-קלו {אשה}
א/א קרבן שמואל סי' יג דף מ ע"ד {מצות ראיה דוקא בקרבן - נ"מ בזמן שאין מזבח}
א/א קרית מלך
א/א רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג סי' שכו עמ' ריא {אשה}, ח"ה סי' שנד עמ' רלז, רלט {אשה}
א/א רוח חיים (חיד"א) עמ' קסב {אשה בשמחה}
א/א רלב"ג שמות פכ"ג תועלת ג עמ' שכב {חגיגה וראיה - מבהמה}
א/א רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"א ה"ה, פ"י הי"ג מקור 12
א/א רנת יצחק מלכים עמ' נא {ושמחת}
א/א רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' פ {שמחה היא שלמים}, קצא {חגיגה תלויה בראיית פנים}, רסה {מדוע אינו יוצא חובת שמחה בשלמי חגיגה}, רסו {חיוב אשה}, שו {שמחה היא שלמים כמו בהר גריזים}
א/א רנת יצחק שמואל עמ' ט {שלמי שמחה}, י {אשה}
א/א רנת יצחק תהלים עמ' תרה {חגיגה תלויה בראייה בעזרה - נ"מ לר"ח לעתיד לבוא}
א/א רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קצז
א/א רנת יצחק תפלה לימי המועדים עמ' סו, קפה
א/א רנת יצחק תפלה עמ' רעח
א/א רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' פא {מדוע ביאה ריקנית נחשבת שאב"מ}, פב {מצוה אחת שיש בה עשה ול"ת, אם לא הביא קרבן לא קיים מ"ע, האם ביאה ריקנית היא מהב"ע}, פג {האם ביאה ריקנית היא מהב"ע, הקרבן וראיית פנים הם מצוה אחת}, פד {חיוב הקרבן הוא תנאי במצוות הראיה}
א/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' רעא, שבועות ח"א עמ' קעד, קעז
א/א רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' רעא
א/א רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' שלו
א/א שאגת אריה החדשות דף ט ע"ד {אשה}
א/א שאגת אריה סי' לב, סו
א/א שארית ישראל (מינצברג) או"ח סי' לא {בעזרה}
א/א שארית נתן (לוברט)
א/א שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רפח {אשה חייבת רק בשמחה}
א/א שהם וישפה ח"א
א/א שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תנג, ח"ח סי' א
א/א שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קמו {אין מצוה בראיה בלי קרבן}
א/א שו"ת חתם סופר יו"ד סי' רלד ד"ה והנלע"ד {חיוב אשה לדעת הראב"ד}
א/א שו"ת מהרש"ם ח"ד סי' קי
א/א שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' רצ
א/א שו"ת רעק"א ח"ב סי' קנג {אשה}
א/א שיח השדה (פרומר) עמ' יט
א/א שיח יוסף ח"ב עמ' עב, עד
א/א שיח ערב קדשים עמ' שצד
א/א שיח ערב שבת-חגיגה עמ' קמג-קמד, קמח-קמט, קפא
א/א שיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 24 {מל"מ - דעופות בכלל זבחים הם, יש מנחה בבמה}
א/א שלום בחילך סי' י עמ' מו {אשה}
א/א שלחן המלך
א/א שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תפא
א/א שלמי יוסף ר"ה עמ' נח {ראב"ד}, סג-סה, סז {ראב"ד}, קסו-קסז
א/א שלמי שמחה ח"א עמ' רסז {אשה - השוואה לשמחת חתן וכלה}
א/א שם דרך פסחים עמ' רכו
א/א שם יוסף (מועטי) כאן, וח"ב דף נז ע"א {ראב"ד - טופלין}
א/א שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' קעט {מדוע נחשב שאב"מ}
א/א שמחת החג דף לז ע"ג, לח ע"א
א/א שמש מרפא עמ' קכה {לא לוקה}
א/א שנות חיים (קלוגר) עמ' שנ
א/א שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' רטו {עובר בעשה}
א/א שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' מא
א/א שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות ל, לו, מג, עד
א/א שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' תיא
א/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תלד
א/א שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' כו {מצוות ראיית פנים כוללת קרבן - נ"מ לקטן ואשה}
א/א שער המלך כאן, ח"ב עמ' רלז, רפא
א/א שערי המקדש סי' ז אות ד, ו, סי' ח אות ב {אשה}, ט, סי' ט אות ג, סי' כז אות ז, סי' מא אות ב, סי' מו אות ב, ד, ו
א/א שערי זיו ח"ג דף קלט ע"ד {קרבן הוא תנאי במצוות ראיה}, קמ ע"א {מצוות ראיה רק במקדש ולא במשכן, חיוב אשה בראיה, עוף - הקושיה מחגיגה ו}, קמ ע"ג {בעוף לא עובר ב"ריקם" אבל אינו קיום המצוה בשלמות}
א/א שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' קה {אינו לוקה}
א/א שפת אמת ליקוטים (מהד' אור עציון) ח"א עמ' 376 {לאו שאין בו מעשה}
א/א שפת אמת על התלמוד ח"א דף קנד ע"ב, ח"ג דף יג ע"ד, מ ע"א, פ ע"ב
א/א שרשים במועדות עמ' קה {שמחה דוקא בשלמים}
א/א תבואת יקב (פרידמן) עמ' יא {השמיט שמי שאין לו קרקע פטור מראיה}
א/א תהלה לדוד (מן) קדשים סי' לג ס"ק ב, לז ס"ק ב, סי' נד ס"ק יא
א/א תוספתא כפשוטה מועד עמ' 1265-1266 {אין מצוה בראיית פנים בלי קרבן - מקור ממכילתא דרשב"י}, 1268 הערה 8 {או"ש}
א/א תורה שלמה ח"י עמ' 185 {אשה חייבת}
א/א תורה שלמה שמות פכ"ג אות קצג, רב, רד, רכג
א/א תורת האוהל (תשנג) עמ' שסג {עובר בל"ת}, תעו {לא לוקה}
א/א תורת החוף ימים סי' יב אות א {הבאת קרבן היא תנאי למצות ראיית פנים, ביאה ריקנית היא מהב"ע}, ג {ביאה ריקנית בלילה}, ד {מדוע נחשב שאב"מ}, ז {ביאה ריקנית בזה"ז}, סי' יג אות א {הבאת קרבן היא תנאי למצות ראיית פנים, ביאה ריקנית בלילה}
א/א תורת המועדים (תשכד) עמ' 115
א/א תורת המועדים (תשנו) עמ' 125
א/א תורת המלך (צדוק) סי' ו ס"ק מט {מנין המצוות אות ו}
א/א תורת העולה עמ' תקכז
א/א תורת השבת והמועד עמ' 230 {אשה}
א/א תורת ירוחם ח"ג סי' ד דף יא ע"ג {אשה - נ"מ לאשה ששכחה יעלה ויבוא בברכת המזון}
א/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' תח-תט {אשה}
א/א תורת מנחם חל"ט עמ' 347 {שלש מצוות}
א/א תחומין ח"ב עמ' 149 {שמחה}, 156
א/א תחומין חכ"ב עמ' 140
א/א תכלת מרדכי (קלצקי) דף נב ע"א-ע"ג {עוף, לח"מ בשם סמ"ג}, נג ע"א {עוף}
א/א תנופת זהב עמ' 280-281 {מדוע נחשב שאב"מ}, 286 {תשלומין במי שלא היה בעזרה ביום ראשון}
א/א תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קפח (עח) {אשה חייבת במצות שמחת יום טוב}
א/א תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' שלב {ראב"ד ולח"מ}
א/ב אבן ציון עמ' ריב {לח"מ}
א/ב אור ליהודה (תשנט) עמ' רעב {מד"ס}
א/ב אמרות יצחק תנינא עמ' צג
א/ב אמרי בינה (אש) דף נג ע"ד
א/ב ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קפו
א/ב בית שערים או"ח סי' שנה
א/ב בנין אריאל יאיר עמ' 239 {שתי כסף}
א/ב ברור הלכה חגיגה ז ע"א ציון ג, י
א/ב ברכת שלמה חו"מ עמ' רמו {אין שיעור}
א/ב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' רמב
א/ב גבורת יצחק חגיגה עמ' קעב
א/ב גבורת יצחק ר"ה עמ' קיד
א/ב הגהות חבר בן חיים
א/ב המדרש והמעשה פ' נשוא אות ב {ראיה אין לה שיעור}
א/ב הררי קדם (תשס) עמ' שלח {איש כמתנת ידו}
א/ב ואתה תחזה ח"ג
א/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תשכא
א/ב חמדת ישראל ח"ב דף ס ע"ג {לח"מ}
א/ב ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' קצט
א/ב להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' קלט
א/ב מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' רסט
א/ב מועדים וזמנים ח"ז סי' קנא
א/ב מנחת חינוך ח"א עמ' שמב
א/ב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קכח ע"ג
א/ב מראה הנוגה
א/ב מראה הפנים חגיגה דף ד ע"ב (ד"ה אמר)
א/ב משאת המלך ח"ג סי' שסג
א/ב משנת חיים חגיגה עמ' לה, מ, נב-נג
א/ב משרת משה (עטייה)
א/ב נזר הקדש (רזין) מנחות דף ע ע"ב
א/ב נמוקי חיים עמ' רע {מל"מ}
א/ב ס' העתים עמ' 120
א/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קל
א/ב פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' רסא {מל"מ - עוף}
א/ב פרפרת משה ח"ב עמ' שפ
א/ב קרן פני משה ח"ב
א/ב רווחא שמעתתא ח"ב עמ' כג
א/ב רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' עו
א/ב שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' קסו {אין הלכה כאחרים}
א/ב שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' שג
א/ב שלחן המלך
א/ב שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות ב, מ
א/ב שערי תורת התקנות ח"ג עמ' 94
א/ב שפת אמת על התלמוד ח"ב דף קמח ע"ב
א/ב תורה שלמה שמות פכ"ג אות רה, חי"ט עמ' 299
א/ב תורה תמימה דברים פ' טז אות עג
א/ב תפארת בחורים פאה עמ' י {כריש לקיש}
א/ג אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קסג
א/ג אור הישר [עונג יו"ט סי' צד, אור הישר לבכורות נא ע"א ולערכין כז ע"א]
א/ג אמת ליעקב מועד עמ' נה {אין להם שיעור}
א/ג בדבר מלך חי"ב עמ' קי, קיג
א/ג ברכת שלמה חו"מ עמ' רמב
א/ג ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' רלח
א/ג העמק דבר דברים פט"ז פסוק י
א/ג ואתה תחזה ח"ג
א/ג חי' הגאון אדר"ת עמ' רמה {שמחה אין לה שיעור}
א/ג חי' ר"י באב"ד
א/ג חסדי דוד ח"ו עמ' תסו
א/ג חקרי זמנים ח"א עמ' יט
א/ג חשבונות של מצוה עמ' תצז
א/ג יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קכח
א/ג להורות נתן מועדים ח"ג עמ' שס
א/ג מאמר המלך
א/ג מחנה יוסף (תשעב) סי' לט אות ב
א/ג מילי דמרדכי
א/ג מנחת חינוך ח"א עמ' שמה
א/ג מראה הפנים חגיגה דף ד
א/ג משמרת חיים ח"א עמ' נט
א/ג קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' ריג
א/ג קרן פני משה ח"ב
א/ג שערי המקדש סי' ז אות ו
א/ג תורה שלמה שמות פכ"ג אות רב
א/ד אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קמח, ח"ד עמ' קסג
א/ד אבן ציון עמ' ריא
א/ד אור הישר [שו"ת ושב הכהן סי' צד]
א/ד אור יעקב פסחים דף 102
א/ד אורח מישור (קרמניצר) דף מג ע"ג, מח ע"א
א/ד אות היא לעולם ח"ב דף קנח ע"ג {לח"מ}
א/ד אמרי יושר חגיגה ב ע"א, ט ע"א
א/ד אמרי מועד (סו"ס חי' מהר"ל על יו"ד, תרסו) דף יח ע"א {כ"מ}
א/ד אמת ליעקב מועד עמ' נד-נה
א/ד אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' קכט, קלד-קלו
א/ד אשר למלך
א/ד באר שרים (שלזינגר) במדבר פ' במדבר סי' ה אות ב
א/ד בגדי יו"ט (קלוגר) עמ' רמח
א/ד בדבר מלך חי"ב עמ' כב, קה
א/ד בדרך המלך עמ' קצז, קמט
א/ד בית זבול ח"ג סי' כט
א/ד בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' קכג {לא הזכיר ראיית פנים}
א/ד בני שמואל דף לא ע"ג, פז ע"ב
א/ד בנין אריאל יאיר עמ' 240, 242, 243
א/ד ברור הלכה ביצה כ ע"ב ציון א
א/ד ברור הלכה חגיגה ט ע"א ציון א, ד
א/ד ברכת מרדכי ענינים עמ' מא
א/ד בשבילי המועד סי' א אות ג
א/ד גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' רפח
א/ד גבורת יצחק חגיגה עמ' כ, קלב
א/ד גבורת יצחק ר"ה עמ' יח
א/ד גליונות אבני נזר
א/ד גנזי מועדים עמ' רלב-רלג
א/ד דור רביעי ח"א סי' יד אות ד
א/ד הגהות רימ"א
א/ד המאיר לארץ
א/ד הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' שלח
א/ד ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' תקנה
א/ד ולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תקנד, תקנו {מי שלא הקריב ביו"ט ראשון מקריב בשאר ימות הרגל}
א/ד ושב הכהן (תשמח) עמ' שעג
א/ד זית רענן ח"ב עמ' נט {לח"מ}
א/ד זכרון יעקב (בנד')
א/ד זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 199, 196
א/ד חי' הגאון אדר"ת עמ' רג {כ"מ - כר"י נגד ר"א}
א/ד חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' עד
א/ד חי' הראי"ה
א/ד חי' יחיאל דף יא ע"ד
א/ד חמדת ישראל ח"ב דף ס ע"ג
א/ד חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' תל
א/ד חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף רנו ע"ב
א/ד חשבונות של מצוה עמ' תלב
א/ד יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' מג
א/ד ידבר שלום ח"ב עמ' פג
א/ד יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קה
א/ד יצחק ירנן
א/ד ישועות כהן לקוטים סי' לד ס"ק ד
א/ד כבוד מלכים (מרגליות) {לח"מ}
א/ד כתר המלך
א/ד כתר נהורא עמ' י-יא
א/ד כתר תורה (תשסז) עמ' עה
א/ד להורות נתן על התורה ח"א עמ' צא
א/ד לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 77
א/ד לקוטי שיחות חל"ז עמ' 17 {תשלומי ראשון}
א/ד מגן גבורים (או"ח) סי' קלא ס"ק ה
א/ד מועדים וזמנים ח"ד סי' שג
א/ד מוריה גל' רט עמ' לט {לח"מ - תשלומין לשמחה}
א/ד מחנה יוסף (תשעב) סי' טז אות א, סי' נז אות ה
א/ד מטה אהרן ר"ה עמ' יא
א/ד מילי דמרדכי
א/ד ממעיני ישועה (הירשהורן) דף ח ע"ג
א/ד מנחת חינוך ח"א עמ' שמג, ח"ג עמ' רנה, רנז
א/ד מנחת חינוך מצוה תצ (דף סו ע"א)
א/ד מראה הנוגה
א/ד מרגניתא דר"מ [כ"מ ק"פ פ"א ה"ז]
א/ד משנת חיים במדבר עמ' תקיב
א/ד משנת חיים חגיגה עמ' נו-נז, סה, צג
א/ד משנת יעקב
א/ד משנת ר' אהרן כתובות עמ' סז
א/ד משק ביתי סי' תקלה (רלו ע"א-ע"ב)
א/ד נוה צדק
א/ד נועם ח"ד עמ' נ
א/ד נחלת נפתלי דף מב
א/ד נחלת עזרא ח"ב סי' מד
א/ד נחלת עזריאל (גרין) עמ' קמא
א/ד נחמד למראה ח"ג דף יא ע"ד {כ"מ}
א/ד נר למאור (פרצקי) עמ' קז
א/ד נר מצוה (ואלק) מצוות דף כג ע"ג {לח"מ}
א/ד סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קלה
א/ד סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ב עמ' רצז {כ"מ}
א/ד ספרי דבי רב ח"ג עמ' שלד
א/ד עין חיים ח"א עמ' סט, פ {השלמה לשבעה ימים - לענין ראיית פנים}, פא
א/ד פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' קצה
א/ד פרחי כהונה (קצבורג) - כתר כהונה עמ' לו {לראיית פנים לא מועיל תשלומין}
א/ד צפנת פענח
א/ד קדושת יו"ט (אלגזי) דף מב ע"ב
א/ד קול דודי (תשף) (בקיצור)
א/ד קול דודי ר"ה סי' סו
א/ד קול יהודה (גרשוני) עמ' שנג
א/ד קרית מלך
א/ד שאגת אריה סי' סה, קד
א/ד שיחות לספר דברים עמ' רכב {תשלומים לראשון}
א/ד שלחן המלך
א/ד שעורי הרב - אבלות עמ' מ
א/ד שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' נח, ס
א/ד שרשי הים דף קע ע"א
א/ד תורת ירוחם ח"ב דף כו ע"ד
א/ה אבק דרכים דף מה ע"ד
א/ה אור יעקב פסחים דף 102
א/ה אמרי יושר חגיגה ב ע"א
א/ה אשר למלך
א/ה בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' קכג
א/ה בני שמואל דף ל ע"א
א/ה בנין אריאל יאיר עמ' 240
א/ה ברור הלכה ביצה כ ע"ב ציון א
א/ה ברור הלכה חגיגה ז ע"א אחרי ציון י
א/ה גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' רכ
א/ה גבורת יצחק שבועות עמ' שנו
א/ה גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' קה
א/ה דליות דוד חגיגה עמ' סג [עי' ט"ז על התורה במדבר פ"ט פסוק י וצ"ע]
א/ה דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תלג {מגונה}
א/ה הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' כה
א/ה ואתה תחזה ח"ג
א/ה וגר זאב עמ' קמז
א/ה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תשכא
א/ה חי' הגאון אדר"ת עמ' קלג
א/ה חי' רעק"א
א/ה יד בנימין מגילה עמ' מה
א/ה יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' מג
א/ה יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' סד
א/ה ידבר שלום ח"ב עמ' פב
א/ה יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קיט, כרך ב ח"א עמ' רלד
א/ה כרם מנחם סי' יג
א/ה לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 78
א/ה מחנה יוסף (תשעב) סי' טז אות א, סי' נז אות ה
א/ה מטה אהרן ר"ה עמ' יא-יב, כז
א/ה מילי דמרדכי
א/ה מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רסג
א/ה מקדש דוד קדשים סי' כה ס"ק א במנחת מרדכי
א/ה מרגניתא דר"מ
א/ה משנת חיים חגיגה עמ' נו, נח, צג, צז
א/ה ספיקא דרבנן עמ' קכג
א/ה פרקי מועדות עמ' 118, 158, 159
א/ה פרשיות בספרי הנביאים שמואל א עמ' ח, כד, כז, כח
א/ה קול דודי (תשף) (בקיצור)
א/ה קול דודי ר"ה סי' סו, עא
א/ה קרבן שמואל דף מ ע"ד
א/ה קרית מלך
א/ה קרן פני משה ח"ב [טורי אבן ר"ה ד ע"ב ד"ה רבנן]
א/ה שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' נח
א/ה שפת אמת ליקוטים (מהד' אור עציון) ח"א עמ' 376
א/ו בגדי יו"ט (קלוגר) עמ' רנ
א/ו ברור הלכה ביצה כ ע"ב ציון א
א/ו ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' רלח
א/ו ואתה תחזה ח"ג
א/ו ירושלים במועדיה - חוה"מ עמ' פח
א/ו מנחת חינוך ח"ג עמ' רנט
א/ו נאם דוד
א/ו סדורו של שבת (תשך) דף סג ע"א
א/ו עורה שחר דף נו ע"ג
א/ו עליות משה (תשנב) ח"א עמ' נב
א/ו עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תקפג
א/ו צרור החיים (חייקא)
א/ו קדושת יו"ט (אלגזי) דף מב ע"ד
א/ו קונטרסי שעורים נדרים שעור י אות ז
א/ו שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' קה
א/ו שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' נח
א/ו תורת הקדש ח"ב עמ' קלז
א/ז אבן פינה (נשר) עמ' סה
א/ז אוריתא יג עמ' מד
א/ז אמת ליעקב מועד עמ' נד
א/ז ארצות החיים סי' ח ארץ יהודה אות ב עמ' קמז
א/ז בדבר מלך חי"ב עמ' כב
א/ז בית המדרש
א/ז בני שמואל דף לד ע"ג
א/ז ברור הלכה ביצה כ ע"ב ציון א
א/ז ברור הלכה חגיגה ט ע"א ציון א, ציון ד פסקה ח
א/ז גן שושנים ח"א עמ' קכח
א/ז גנזי מועדים עמ' רלד
א/ז דביר הקודש מועדים עמ' קכה
א/ז הר המלך ח"ב עמ' צה-צז
א/ז הרמב"ם והלכותיו
א/ז זכרון יעקב (בנד')
א/ז חי' הגאון אדר"ת עמ' טז {לח"מ}
א/ז חי' הראי"ה
א/ז חי' חתם סופר
א/ז חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' שלו
א/ז חי' רעק"א
א/ז חקל יצחק עה"ת עמ' תלד {חוגג כל שבעה}
א/ז יוסף לקח כרך א ח"א עמ' שיב
א/ז ירושלים במועדיה - חוה"מ עמ' פט
א/ז כנפי נשרים
א/ז לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 76-77
א/ז לקוטי שיחות יב סיון תשדם
א/ז לשון ערומים
א/ז מועדי ה' (טרנובסקי) סוכות עמ' קנא
א/ז מחנה יוסף (תשעב) סי' עט אות יט
א/ז מטה אהרן ר"ה עמ' יא-יב, כז
א/ז מכתב לחזקיהו דף סו ע"ד
א/ז ממעיני ישועה (הירשהורן) דף ח ע"ג
א/ז מנחת אהרן (תשפ) כלל יז אות יג
א/ז מנחת חינוך ח"א עמ' שמד
א/ז מעיני המים
א/ז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רה ע"ג, רכד ע"א
א/ז מראה הפנים חגיגה דף יב
א/ז משא בני קהת
א/ז משנת חיים חגיגה עמ' קט
א/ז משנת ר' אהרן גיטין עמ' קלח
א/ז משנת שמחה
א/ז נזר המלך
א/ז נמוקי חיים עמ' רע
א/ז נר למאור (פרצקי) עמ' קז
א/ז נר מצוה (ואלק) מצוות דף קב ע"ג-ע"ד
א/ז נתן פריו ב"מ עמ' קפא
א/ז עין חיים ח"א עמ' פא {השלמה לעצרת}
א/ז עללת הבציר דף ע ע"ג {תשלומין לעצרת}
א/ז עצרת - שמיני עצרת עמ' סד
א/ז פורת יוסף (שלופר) דף לז ע"ג
א/ז פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' קכא
א/ז פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 67 {לח"מ}
א/ז פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' שסב
א/ז צידה ברוך פ' אמור
א/ז צרור החיים (חייקא)
א/ז קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' קמ
א/ז קרית מלך
א/ז קרן הצבי מצוה עד אות ג
א/ז רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' פה
א/ז שבט בנימין (טרנובסקי) עמ' קנא
א/ז שיח ערב שבת-חגיגה עמ' קלג
א/ז שלמי יוסף ר"ה עמ' ס
א/ז שער המלך ח"ב עמ' רלט
א/ז תורה שלמה שמות פכ"ג אות ריא
א/ז תורת אמך ח"א עמ' 331
א/ח אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קסג
א/ח אבני הלבנון סי' י
א/ח אגודת אזוב ח"א דף קכד ע"ב
א/ח אהלי יהודה (אמדו)
א/ח אוצר א"י ח"ה עמ' 216
א/ח אוצר השבת ח"א עמ' לה
א/ח אור הישר [עונג יו"ט סי' קיט, המאיר לעולם סי' יא]
א/ח אור שמח
א/ח אמת ליעקב מועד עמ' נה
א/ח אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' קל
א/ח ארשת צבי עמ' קמו {מפני שיש לו תשלומין}
א/ח אשר למלך
א/ח בגדי יו"ט (קלוגר) עמ' רלג, רמט
א/ח בדבר מלך חי"ב עמ' כ
א/ח בדרך המלך עמ' קצט
א/ח בינת אברהם עמ' קכו {שעה"מ}
א/ח בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' קכג
א/ח בכורי הארץ עמ' 404 {הבאת ביכורים בשבועות}
א/ח בן מלך - עניינים בש"ס עמ' קמג
א/ח בן מלך - שבת עמ' רנח
א/ח בני דוד
א/ח ברור הלכה חגיגה ט ע"א ציון א פסקה ג
א/ח ברור הלכה פסחים צח ע"א ציון א, ביצה יט ע"א ציון א
א/ח ברכי יוסף או"ח סי' תרסח ס"א
א/ח בשבילי המועד סי' ז אות א
א/ח בשבילי השביתה החדש סי' כ אות ה
א/ח גדולי שמואל ביצה דף כ
א/ח גור אריה במדבר פ' טו הע' 4
א/ח גליונות אבני נזר {מל"מ}
א/ח דובב מישרים (וידנפלד) עמ' רסד
א/ח דליות דוד חגיגה עמ' סג
א/ח הגהות רימ"א
א/ח הר המלך ח"ז עמ' קמה
א/ח הרי בשמים (הורוביץ) ח"ה עמ' סד {מל"מ}
א/ח הרמב"ם כמחנך עמ' 212
א/ח ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' תקנט
א/ח זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר ג עמ' רפד-רפה
א/ח זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 199, 191
א/ח זכרון סופרים {מל"מ - קרבים ביו"ט} [עיין מנחח חינוך מצוה רצ"ט משיג על זה]
א/ח חי' הגאון אדר"ת עמ' טז, כו {נדרים לא קרבים ביו"ט}
א/ח חי' הגרי"ח עמ' קיח
א/ח חי' חתם סופר
א/ח חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"ב עמ' רפט ד"ה חמשה, עמ' רצב ד"ה תוס' {שאם אינו חוגג היום חוגג למחר}
א/ח חי' רעק"א
א/ח חלק יעקב (אביגדור), מכתבי תהלה עמ' 6
א/ח חמדת ישראל ח"ב דף ס ע"ג
א/ח חקל יצחק עה"ת עמ' תלו {שבת}
א/ח חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' שלט {לח"מ}, שמא {מל"מ}, ח"ב עמ' תכה-תכו {לח"מ}, תכט-תל {לח"מ}, תלא-תלב
א/ח חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף צט, רנד-רנז
א/ח חשבונות של מצוה עמ' רכד
א/ח יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' מה
א/ח ידבר שלום ח"ב עמ' פג
א/ח יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קה, קיח
א/ח ימי שלמה
א/ח ירושלים במועדיה - חוה"מ עמ' צב
א/ח ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' שה
א/ח ישועות כהן לקוטים סי' מא ס"ק ב
א/ח כי בא מועד עמ' ר
א/ח כתר המלך
א/ח כתר נהורא עמ' י-יא
א/ח לב איש עמ' קנג
א/ח לבני בנימין דף יח ע"ב {כי יכול להקריב מחר}
א/ח להורות נתן מועדים ח"ג עמ' שסז
א/ח לחמי תודה (הורביץ) דף קפח ע"א {שלמי חגיגה לא דוחין}
א/ח מאור יהושע סי' יז עמ' כג
א/ח מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף כד ע"ד {נדרים ונדבות לא קרבים ביו"ט}, כה ע"א {שעה"מ}
א/ח מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' קסו
א/ח מהרי"ט אלגזי פ"ד אות מב או"ק ז
א/ח מזבח חדש דף פ ע"ג
א/ח מטה אהרן ר"ה עמ' יא-יב, כז
א/ח מי יהודה יו"ד סי' פ {לח"מ}
א/ח מנחת חינוך ח"א עמ' שמג-שמה, ח"ב עמ' תלד, תמא-תמב {מל"מ}, ח"ג עמ' רס
א/ח מנחת חינוך מצוה רצט (דף קיד ע"א)
א/ח מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' רעו {לח"מ}, רעז
א/ח משא בני קהת
א/ח משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' קמח
א/ח משכנות לאביר יעקב ח"א דף יז ע"ב
א/ח משנת חיים חגיגה עמ' ס, סד, עב, צז, קח
א/ח משנת חיים מנחות עמ' קצו
א/ח משנת יעקב כאן
א/ח משנת יעקב קרבנות עמ' לא
א/ח נר מצוה (ואלק) מצוות דף מה ע"ג-ע"ד {נדרים ונדבות אין קרבים ביו"ט}
א/ח ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תרצט-תש
א/ח סוכת דוד סוכה עמ' תעד
א/ח עטרת ישראל עמ' שו
א/ח עטרת תפארת דף סב ע"ג {שעה"מ}
א/ח עמק הלכה (הורוביץ) עמ' קנג
א/ח ענפי ארז (זי') דף צה ע"א
א/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' לה
א/ח פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' קצה
א/ח פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' מג
א/ח פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' רה {לא דוחים שבת אבל דוחים יו"ט}
א/ח פרי השדה (דייטש) ח"א סי' קח
א/ח צבי תפארת סי' סח
א/ח צפנת פענח
א/ח קדושת יו"ט (אלגזי) דף מג ע"א
א/ח קדשי שעה (פישמן) פ"ח סעיף ז אות ב-ג {עולת ראיה בבמה}
א/ח קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תקפד
א/ח קול בן לוי (תשסג) עמ' קיג
א/ח קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' כא
א/ח קרית מלך
א/ח רשמי שאלה קונטרס ב אות יג דף קד ע"א
א/ח שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' רנ
א/ח שארית כלב עמ' קנב {שוחט עולת נדבה ביו"ט לוקה}
א/ח שארית נתן (פולק) דף סז ע"ג
א/ח שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רפו
א/ח שלטי הגבורים עמ' רעא
א/ח שלמי יוסף ר"ה עמ' סה, סח
א/ח שם דרך ויקרא עמ' קסד {מל"מ}
א/ח שם יוסף (מועטי)
א/ח שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' רפא, רפג
א/ח שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' מג, ס
א/ח שער המלך
א/ח שערי המקדש סי' ח אות ג, סי' ט אות ז
א/ח תורת האוהל (תשנג) עמ' תטז {כ"מ}
א/ח תורת הבמה עמ' ריב, רטז
א/ט אבני ציון ח"ג עמ' קפ
א/ט בית שערים או"ח סי' רצח
א/ט ברור הלכה ביצה יט ע"א ציון א
א/ט ויטע אשל תמורה ח"ב עמ' קטו
א/ט טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 433
א/ט ירושלים במועדיה - חוה"מ עמ' צג
א/ט כלילת יופי דף נה
א/ט כתר נהורא עמ' י-יא
א/ט מחנה יוסף (תשעב) סי' נז אות ו
א/ט מים אדירים דף פב ע"א
א/ט משנת חיים ויקרא עמ' לח
א/ט משנת חיים חגיגה עמ' קא, קד
א/ט נמוקי חיים עמ' רע
א/ט קדשי יהושע עמ' אלף רפז
א/ט קרבן ציון עמ' כז
א/ט שם טוב - השלמה
א/ט שער המלך ח"ב עמ' רלו
א/ט תנופת זהב עמ' 170
א/י אבי עזרי ח"א וח"ד
א/י אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קסג
א/י אגודת אזוב ח"א דף סז ע"ג
א/י אור הישר [עמק יהושע ח"ב דרוש ח, ועי' הל' מחו"כ ספ"א]
א/י אור ליהודה (תשנט) עמ' רסד, רסז
א/י אור שמח
א/י אמונת עתיך גל' 106 עמ' 117
א/י אמרי בינה (אוירבך) - גבית חוב סי' יג ד"ה ובדברי
א/י אמרי יושר בכורות דף נא ע"ב
א/י אמרי יושר חגיגה ד ע"ב {הפריש דוקא}
א/י אמת ליעקב מועד עמ' תיט {שנאמר אלה תעשו לה' - מדוע צריך פסוק}
א/י אפיקי ים ח"א דף יד
א/י אשר למלך
א/י באר ראי עמ' תפג
א/י בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' לא
א/י בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' רעד
א/י בדבר מלך חט"ו עמ' רפו {מותר להקריב בחולו של מועד נדרים ונדבות וכו'}
א/י בדבר מלך חי"ב עמ' קא, קיג
א/י בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תמד
א/י בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תעה הערה ז
א/י בן אשר סי' כג הערה ב {אבי עזרי}
א/י בני שמואל דף כז ע"ג
א/י בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תמח
א/י ברור הלכה ביצה יט ע"א ציון א
א/י ברכת שלמה חו"מ עמ' רמב
א/י ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' רלח
א/י גבורת יצחק חגיגה עמ' קעה, רכא
א/י דברות משה ביצה עמ' שכט {נדרים ונדבות}
א/י דובר ישרים ר"ה-יוה"כ-סוכות עמ' ש
א/י דליות דוד חגיגה עמ' סג
א/י הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' שלח
א/י ושב הכהן (תשמח) עמ' צז
א/י זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 214
א/י חד וחלק ח"ב דף ב ע"א
א/י חזו"א או"ח סי' קכט לדף ו ע"א ס"ק א, ד, ולדף ח ע"ב, ולדף ט ע"א
א/י חזו"א על הרמב"ם
א/י חזון יחזקאל ערכין פ"ג ה"ח
א/י חי' הגר"ח החדש עמ' קלא
א/י חי' הראי"ה
א/י חמדת שלמה עמ' רסז {אמאי נקט דווקא "המפריש"}
א/י חנוכת הבית עמ' עה
א/י חסדי דוד ח"ז עמ' תקכט
א/י יד ישראל ח"א וח"ב
א/י ידי משה (בוצק') הל' חגיגה סי' ג
א/י ירושלים במועדיה - חוה"מ עמ' צד
א/י ישועות ישראל סי' לט סעיף ב {כ"מ}
א/י ישועות כהן לקוטים סי' לו ס"ק ג
א/י כתר המלך
א/י כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תריב
א/י לב איש עמ' קנג
א/י לב מרפא דף כ ע"ג
א/י לשון למודים או"ח דף עג, פ ע"ג
א/י מאור הקדש נזיר עמ' סד
א/י מגדל צופים ח"ג סי' עג
א/י מגנזי הגר"ח עמ' יב
א/י מועדים וזמנים ח"ז סי' קנ
א/י מילי דמרדכי
א/י מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' נה, ח"ב עמ' רא
א/י מנחת חזקיה מנחות עמ' ח
א/י מנחת חינוך ח"א עמ' שמה, ח"ב עמ' תלד, תמב, תצו, ח"ג עמ' רנט
א/י מנחת חינוך מצוה שכג (דף קכט ע"א)
א/י מנחת מאיר דף מ ע"ג
א/י מנחת מחבת עמ' רלח
א/י מסורה ח"ח עמ' כז, חי"א עמ' יז
א/י מעדני ביאורים עמ' סג, סה
א/י מעיני המים
א/י מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רטז ע"ד
א/י מקראי קדש (תפט) דף צט ע"ב
א/י מקראי קדש (תשנג) עמ' רסא
א/י מראה הפנים חגיגה דף ד
א/י מראה כהן זבחים עמ' יז, כא {יורשים חייבים}
א/י מרכבת המשנה מהדו"ב
א/י משמר הלוי עמ' יא, יג, כד, כז
א/י משנת חיים חגיגה עמ' פה, צח
א/י משנת יעקב
א/י משנת יעקב זמנים ח"א עמ' ריח, רכ-רכב
א/י נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף יא ע"ג
א/י נחל יצחק (תשעב) ח"ד עמ' רסה, שמג
א/י נחל יצחק סי' עג ס' יט ענף ד בהגהה {לח"מ}
א/י נר דוד ח"ב עמ' קב
א/י נתיבות מרדכי קדושין עמ' תנא
א/י ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תרמא
א/י ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' צא
א/י ספרי דבי רב ח"ב עמ' שכב
א/י עבודת לוי (רוד') דף מה ע"א
א/י עליות משה (תשנב) ח"א עמ' נב
א/י עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תקפג
א/י עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף ח ע"ד {שנאמר}
א/י עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קפג
א/י עץ חיים (אבלסון) עמ' תצג-תצד
א/י פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' עה
א/י פרפרת משה ח"ב עמ' קיח
א/י פרשת נזיר עמ' נג
א/י צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קנג ע"ג
א/י קבא דתירוצא עמ' רז
א/י קדושת יו"ט (אלגזי) דף מג ע"ב
א/י קרבן ציון עמ' קעד {מ"מ}
א/י רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' פח
א/י רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' רצט
א/י שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קמה-קמו
א/י שלמי יוסף ר"ה עמ' סב
א/י שלמי שמחה ח"א עמ' קלז
א/י שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' מ, מב
א/י שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות יג
א/י שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רטז
א/י שערי המקדש סי' ח אות ג, סי' ט אות ז
א/י שערי מאיר עמ' קלט, קמב
א/י שפת אמת על התלמוד ח"ג דף עד ע"ב
א/י שרשי הים דף קצא ע"א
א/י תורת הקדש ח"א עמ' שב, ח"ב עמ' קלט
א/י תורת רפאל ח"ג עמ' ק
א/י תחומין חכ"א עמ' 442
א/יא אמרי יושר חגיגה ח ע"ב
א/יא אמת ליעקב מועד עמ' נו {אוכלים מרובים ונכסים מועטים - השמיט שלמי שמחה}
א/יא הר המלך ח"ג עמ' כו
א/יא הררי קדם (תשס) עמ' שלח
א/יא חמדת ישראל ח"ב דף ס ע"ג
א/יא חקרי זמנים ח"ב עמ' ל
א/יא ירושלים במועדיה - חוה"מ עמ' צה
א/יא לשון ערומים
א/יא מועדים וזמנים ח"ד סי' שח
א/יא מנחת חינוך ח"א עמ' שמב-שמג
א/יא משא בני קהת
א/יא משנת חיים חגיגה עמ' נג, סט
א/יא פרפרת משה ח"ב עמ' שפ
א/יא צרור המור (רוטלוי) סי' יא עמ' נו
א/יא קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' קפא, קפג
א/יא שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות מ
א/יא שפת אמת על התלמוד ח"ב דף ט ע"ג


ב/530 הלכות חגיגה פרק ב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ב/רה"פ באר חיים (וידר)
ב/רה"פ בדרך המלך
ב/רה"פ דבר בעתו (טיקטין)
ב/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ב/רה"פ הר המוריה (שץ)
ב/רה"פ הרמב"ם המדויק
ב/רה"פ חגיגת שלמה
ב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ב/רה"פ מעשה רקח
ב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ב/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' קצח-קצט
ב/רה"פ פי' ר"י קאפח
ב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ב/רה"פ רמב"ם הערוך
ב/רה"פ רמב"ם לעם
ב/רה"פ שם טוב
ב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ב/א אביר יעקב (אביגדור) דף סד ע"ב {לח"מ}
ב/א אבן ישראל (פישר) כאן {טומטום}, ח"א עמ' לז {לח"מ - ערל}, ח"ז עמ' ט-י {טומטום}
ב/א אבני אש (מילר) עמ' שעז {מל"מ}, שעח {מרכה"מ}
ב/א אבני נזר אהע"ז סי' יט אות ד
ב/א אבני נזר חו"מ סי' קכח אות ז {טומטום}
ב/א אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' רכט
ב/א אגרות משה או"ח ח"א סי' קיז ענף א {ערל}
ב/א אהל יצחק גיטין עמ' סט
ב/א אהל משה (לוין) ח"א דף יב ע"ב {טומטום ואנדרוגינוס} וע"ג {לח"מ}
ב/א אהל שרה לאה עמ' שצ {קטן}
ב/א אוצר א"י ח"ה עמ' 200, 204-205
ב/א אוצרות הרמב"ם
ב/א אור הישר
ב/א אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 158, 161
ב/א אור המאיר (שפירא) סי' סג אות א {חרש באזנו אחת}
ב/א אור הנר (ראטה) עמ' 185
ב/א אור ליהודה (תשנט) עמ' קצח {חצי עבד חב"ח}, רסט-רע {זמן הבאת החגיגה - כשבא להיראות}
ב/א אור ליהודה יבמות עמ' רפה
ב/א אור שמח {טומטום}
ב/א אור תורה (בלומ') דף לח ע"ב {השמיט שמי שאין לו קרקע פטור מראיה, חעחב"ח}
ב/א אורה ושמחה הל' שופר פ"ב ס"ק ז
ב/א אוריין תליתאי (תאומים) סי' ח (ט ע"א) {טומטום}
ב/א אחר האסף עמ' תקכד, תקכו
ב/א אלומות יוסף (תשנ) עמ' רנב {מל"מ - מי שאין לו קרקע}
ב/א אמונת יהושע עמ' רה, רז {מל"מ}
ב/א אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' ריח {חעחב"ח}
ב/א אמרות טהורות (ישראל) דף קלה ע"ד {חרש המדבר ואינו שומע}
ב/א אמרי דוד (שליסל) דף סב ע"ג
ב/א אמרי יושר בכורות דף מב ע"ב
ב/א אמרי יושר חגיגה ב ע"א
ב/א אמרי נפתלי ח"ב עמ' ק, קעג
ב/א אמת ליעקב מועד עמ' תיז {קטן}
ב/א אנצי"ת ע' אלם (ב) הע' 97, 99, ע' אנדרוגינוס הע' 11, 43, 47
ב/א אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' קפה
ב/א אשר למלך {מי שאין לו קרקע}
ב/א באורי הרמב"ם ע"פ המאירי {חעוחב"ח}
ב/א באר חיים מרדכי דף צו {עבדים}
ב/א באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קסא {ערל}
ב/א באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' רכא
ב/א באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' רפה
ב/א בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' לא
ב/א בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' רעג
ב/א בדבר מלך חי"א עמ' עה
ב/א בדבר מלך חי"ב עמ' ק, קט
ב/א בדבר מלך חי"ח עמ' קמו {נשים ועבדים פטורין מן הראייה וכל האנשים חייבים בראייה חוץ וכו' וטמא כערל וכבר ביארנו בהלכות בית המקדש שאין הטמא ראוי לביאה וכן הערל מאום כטמא}
ב/א בדרך המלך עמ' רג, רכו
ב/א בחיר חיים {מי שאין לו קרקע, עבד}
ב/א ביצחק יקרא (תשע) סי' כד סעיף א ד"ה והנה {מל"מ}
ב/א בית אברהם (ישראל, תקמו) דף פ ע"ב {אלם}
ב/א בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' מו סעיף ד
ב/א בית אהרן (קארטשין) עמ' רעט
ב/א בית אהרן וישראל גל' נה עמ' פב {סומא}
ב/א בית המדרש {אשה}
ב/א בית זבול ח"א סי' לג אות יג {חעוחב"ח}, ח"ה עמ' מב
ב/א בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' קכד
ב/א בית ישחק
ב/א בית ישי (תשסד) עמ' קמג
ב/א בכורי חיים ח"ד עמ' קיא {מל"מ}
ב/א בן אשר סי' כד אות יז, כ
ב/א בני דוד
ב/א בני שלשים עמ' ט {טומטום ואנדרוגינוס}
ב/א בני שמואל כאן {מי שאין לו קרקע}, דף כה ע"א {חעוחב"ח}, כו ע"א {חרש} וע"ג {חעוחב"ח} וע"ד {השמיט בעלי קבין}, לד ע"א, קנב ע"ג {מי שאין לו קרקע}
ב/א בציר אליעזר ח"ב דף כט ע"ב {חצי עבד וחצי ב"ח}
ב/א ברור הלכה חגיגה ב ע"א לפני ציון ב, ציון ו, ד ע"א לפני ציון ג, ציון ה, ז, ד ע"ב ציון ב
ב/א ברור הלכה יבמות עג ע"א ציון ב
ב/א ברור הלכה יבמות פא ע"א ציון ב פרק ב {אנדרוגינוס}
ב/א ברור הלכה נדרים לא ע"א ציון ב
ב/א ברור הלכה פסחים ח ע"ב אחרי ציון א {מי שאין לו קרקע}, פז ע"א ציון ג {חעוחב"ח}
ב/א ברכות חיים ח"א עמ' קלט
ב/א ברכות חיים ח"ב עמ' מב {לח"מ}, מד-מה
ב/א ברכת הנצי"ב (תשנז) עמ' שכז {טומטום ואנדרוגינוס}
ב/א ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' סג
ב/א גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף מא ע"א וע"ג {לח"מ}
ב/א גבורת יצחק חגיגה עמ' י, מז, נו, נח, סב, עב-עג
ב/א גבורת יצחק סוכות עמ' קמט {חציו עבד חב"ח, עבד}
ב/א גבורת יצחק ר"ה עמ' נד {חולה}
ב/א גדולי ציון (תרע) דף לה ע"א
ב/א גדולי ציון (תשנב) עמ' עז-עח {טומטום פטור מספק}
ב/א גוילין נצולין עמ' קנא-קנב
ב/א גושפנקא דמלכא {סומא}
ב/א גן שושנים ח"א עמ' קיז, קיט, קכג, קלא {מל"מ}, ח"ב עמ' קלב {ערל מאוס כטמא}
ב/א גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' קסז, קסט
ב/א דברות משה זרעים עמ' צז {מל"מ}
ב/א דברות משה מועד ח"א עמ' שסז {נשים ועבדים פטורין מן הראייה}
ב/א דברות משה שבת ח"א סי' ג ענף ב {ערל}
ב/א דברי יוסף (אירגס) סי' יב דף כג ע"ב {אנדרוגינוס פטור}
ב/א דברי יחזקיהו ח"א עמ' סה {חציו עבד חציו ב"ח}, סו, סח-סט {"בבוא כל ישראל" להוציא עבדים}
ב/א דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' סט
ב/א דברי יצחק (מורסיא) - תולדות יעקב עמ' קנב {סומא באחת מעיניו - לראות}
ב/א דברי יציב חו"מ עמ' רמ {בבוא כל ישראל}
ב/א דברי רבינו משולם (אשכנזי) עמ' מב
ב/א דברי תורה (שפירא) ח"ב סי' ע
ב/א דגל ראובן ח"א סי' ח {חעוחב"ח, טומטום, אנדרוגינוס}
ב/א דובב מישרים (וידנפלד) עמ' רט {טומטום}
ב/א דובר מישרים דף סח ע"ד
ב/א דובר מישרים דף סח ע"ד {בית ישחק}
ב/א דליות דוד חגיגה עמ' סד
ב/א דרכי יושר (שרף) ח"א עמ' קעו {ראב"ד}
ב/א הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' לח-לט {חצי עבד חב"ח}, מ {סומא בעין אחת}, מא, מח-מט
ב/א הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קצז, רב {חעחב"ח}
ב/א המאור הגדול (יעבץ) עמ' רע {מל"מ}
ב/א המאיר לארץ [טורי אבן חגיגה ג, נוב"י תנינא או"ח צד] {מל"מ}
ב/א הערות ר"י ליינר {חעוחב"ח, בבוא כל ישראל למעט עבדים}
ב/א הרמב"ם כמחנך עמ' 253
ב/א ואתה תחזה ח"ג
ב/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' תעח
ב/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קנ
ב/א ויקן יוסף דף צא ע"ד {טומטום}
ב/א ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' תקנה
ב/א זהב התרומה מ"ש עמ' שנ, שנג
ב/א זית רענן ח"א עמ' קעא, שעז {שעה"מ}, ח"ב עמ' צו {שעה"מ}
ב/א זכרון יהונתן דף נט ע"ב {טמא}, קעד ע"א {לח"מ, דרשה פשוטה}
ב/א זכרון יעקב (בנד') {טומטום, ערל}
ב/א זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 60 {חעוחב"ח}, 62-63 {חעוחב"ח}, 199 {חיגר}
ב/א זרעא דיוסף דף ז ע"ד {מל"מ}
ב/א חדושים ובאורים (גרי') חגיגה ד ע"ב (דף לד) {שאינם יכולים לעלות ברגליהם}
ב/א חזו"א או"ח סי' קכט לדף ו ע"א ס"ק א {מי שאינו יכול לעלות מעירו לירושלים}
ב/א חזו"א על הרמב"ם
ב/א חי' הגאון אדר"ת עמ' פד {טומטום שביציו מבחוץ}, קד {חעחב"ח}
ב/א חי' הגר"ח החדש עמ' קכט {טומטום, חעחב"ח}
ב/א חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' לט {טומטום}, ח"ב עמ' שפא {ערל אסור להיכנס למקדש}
ב/א חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' סז
ב/א חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' סז
ב/א חי' הראי"ה
ב/א חי' הריצ"ד
ב/א חי' חפץ חיים
ב/א חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"ב עמ' שכ ד"ה ועל {מי שחציו עבד וחציו בן חורין פטור מפני צד עבדות שבו}
ב/א חי' חתם סופר {טומטום, ערל, למען ישמעו, מי שאין לו קרקע, חעוחב"ח}
ב/א חי' כתב סופר {חעוחב"ח}
ב/א חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' טז {סומא}
ב/א חי' מחנה אפרים
ב/א חי' ר' אפרים מרדכי
ב/א חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' נב-נד {מל"מ}, קע {מי שאין לו קרקע}, קפא {חעוחב"ח}
ב/א חי' ר"מ מאימראן ר"ה-חגיגה עמ' רפז {טומטום ואנדרוגינוס}, רפט {חציו עבד חב"ח}
ב/א חי' ר"ש קלוגר ברכות-עירובין עמ' שסג {לח"מ}
ב/א חי' ר"ש קלוגר שבת עמ' קנט {לח"מ}
ב/א חי' רעק"א (מהד' חת"ס, ופרדס) {אשה}
ב/א חכם צבי (תשעה) ח"ב סי' קטו
ב/א חכמת התורה תרומה עמ' רו
ב/א חנן אלקים עמ' ריב {לח"מ}
ב/א חק נתן דף רכח ע"ג
ב/א טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' רסו {לח"מ}
ב/א טורי אבן המפואר חגיגה עמ' ז
ב/א טעם ודעת הל' פרה פ"י ה"ו ביאה"ל ד"ה שאיך
ב/א יד דוד (קרלין) ח"א דף כג ע"ג {אנדרוגינוס}
ב/א יד ישראל ח"ב {נשים ועבדים, אלם, אנדרוגינוס, טומטום, חעוחב"ח}
ב/א יד מלך (מן) הל' חובל פ"ד הי"ב
ב/א יד פשוטה הל' מגילה פ"ג ה"ד {תלה עבד באשה לצד הפטור}
ב/א יד פשוטה מדע עמ' שנז
ב/א ידי משה (בוצק') הל' חגיגה סי' ד
ב/א יוסף לקח כרך א ח"א עמ' שיב, ח"ב עמ' קכז
ב/א יחל ישראל (תשנב) עמ' צא
ב/א יחל ישראל (תשסג) ח"א עמ' רטז {מל"מ}
ב/א ימי שלמה {מי שאין לו קרקע, אנדרוגינוס, חעוחב"ח}
ב/א ימין משה
ב/א יצחק ירנן {אשה}
ב/א ירושלים במועדיה - חוה"מ עמ' צו
ב/א ירושלים דדהבא עמ' ח
ב/א ישא מדברותיך פסחים עמ' מא
ב/א ישרי לב עמ' ק-קא {טמא}
ב/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קצט {לח"מ - חציו עבד}, תשמ {טומטום}
ב/א כלילת יופי דף סו {טומטום}
ב/א כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף יח ע"א
ב/א כרם אברהם עמ' עח {חעוחב"ח}
ב/א כרם שלמה (אהרמן) יבמות עמ' רכא {טומטום}
ב/א כתר המלך {טומטום, חעוחב"ח, מי שאין לו קרקע}
ב/א כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' מה {חרש, סומא באחת מעיניו}
ב/א לב בנים עמ' שמ, שנ, שנג
ב/א לב ים גיטין עמ' רסג {חצי עבד חב"ח}
ב/א להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' קלט
ב/א למודי ה' (תקמז) דף לח ע"א וע"ג {לח"מ - חציו עבד}, צד ע"ד {ערל}
ב/א למודי ה' (תשפא) עמ' רטו {לח"מ}, ריח {שעה"מ}
ב/א לקוטי סופר ח"א דף מ ע"ג, מד ע"א {לח"מ}, קטז ע"ב
ב/א לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 39
ב/א מאור יהושע סי' יז עמ' כד {חעחב"ח}
ב/א מאיר עיני חכמים ח"ב דף כב ע"ב {סומא}, מהדו"ת ח"א דף נ ע"ב {טומטום}
ב/א מאמר המלך {חרש שאינו שומע}
ב/א מבי"ט (רובינ') דף פג ע"ב {חעוחב"ח}
ב/א מגילת ספר לאוין דף פ ע"א
ב/א מגן גבורים (או"ח) סי' קמג ס"ק א
ב/א מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' ער
ב/א מהרי"ט אלגזי דף לה ע"א {זקן וחולה}
ב/א מהרי"ט אלגזי פ"ד אות כג
ב/א מועדי ה' (נתנזון) סוכות עמ' קז
ב/א מועדים וזמנים ח"ח סי' א {חרש}
ב/א מוריה גל' קעט עמ' קי {הביא פסוקים מהקהל}, גל' רלח עמ' פה {סומא באחת מעיניו}
ב/א מוריה שנה י גל' יא (רעק"א, ר"ש הופמן) {טומטום}
ב/א מזבח חדש דף עז ע"א {מל"מ - מי שאין לו קרקע}
ב/א מזכרת חיים עמ' שנ {חעוחב"ח}
ב/א מזל שעה
ב/א מחנה יוסף (תשעב) סי' עט אות טז
ב/א מחנה יוסף שבת עמ' רד
ב/א מחנה ישראל (אליהו)
ב/א מחנה לויה (תקעט) דף עו ע"ג {טומטום}
ב/א מחנה לויה (תשעד) עמ' שיג
ב/א מחשבת הקודש ח"ב דף יז ע"ב
ב/א מים אדירים דף עח ע"ג, פ ע"ג, פב ע"א וע"ג, פג ע"ד, פד ע"ג {כולם - טומטום}
ב/א מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף י ע"ב {לח"מ}, נב ע"ג
ב/א מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף ד ע"ג
ב/א מנחת חינוך ח"א עמ' לד, לו-לז, קכו, שמג-שמד, שסט {לח"מ}, ח"ב עמ' שנב, שסד, תצט, ח"ג עמ' לז, קכח {לח"מ}, קעה, רנח-רנט, תלה {לח"מ}, תלז
ב/א מנחת מאיר דף כ ע"ג {חעוחב"ח}, עא ע"ג {טומטום ואנדרוגינוס}
ב/א מנחת מחבת עמ' רלט
ב/א מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' קד, רצח
ב/א מנחת עני (זינצהיים) ח"ב ערך גרים {מל"מ}
ב/א מנחת עני (תקמז) דף ז ע"ג {מל"מ}
ב/א מעין גנים (מזרחי) דף יט ע"ב {חרש באוזן אחת}
ב/א מעיני המים
ב/א מעיני התורה ח"ג עמ' קנט
ב/א מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רנט ע"ג
ב/א מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רטו ע"א
ב/א מפתח הבאורים [חתם סופר אהע"ז ח"ב סי' צב]
ב/א מקנת כסף עמ' רטז {חעוחב"ח}
ב/א מקראי קדש (תפט) דף ק ע"א {אשה}
ב/א מקראי קדש (תשנג) עמ' רסא, שלא, שלז
ב/א מראה איש ח"א יו"ד עמ' כה, ח"ב עמ' קה
ב/א מרגליות הים סנהדרין לד ע"ב אות יב {מביא פסוק פשוט יותר}
ב/א מרגניתא דר"מ {חיגר, ראב"ד}
ב/א מרכבת המשנה מהדו"ב {מי שאין לו קרקע, טומטום ואנדרוגינוס, ערל, חרש, חעוחב"ח}
ב/א מרכבת יוסף דף קב ע"ד {ערל כטמא}
ב/א מרפא לנפש חי' סוגיות סי' כח אות ב {לח"מ - הפקר ב"ד}
ב/א משא בני קהת {טומטום}
ב/א משאת המלך (תשסז) עמ' קא {טמא}
ב/א משאת המלך ח"ג סי' שסא {חעוחב"ח}
ב/א משאת מרדכי מגילה עמ' קנז {חעוחב"ח}
ב/א משאת משה (חברוני) פסחים סי' קכה עמ' קצב {חצי עבד וחצי ב"ח}, סי' קלח עמ' 424 {להוציא עבדים}
ב/א משנת חיים חגיגה עמ' י, יב, יג, טז, יז, כא, כד, כו, לא
ב/א משנת יעקב כאן
ב/א משנת יעקב נזיקין עמ' נט {חעחב"ח}
ב/א משנת יעקב קרבנות עמ' כ, רלג
ב/א משפטים לישראל עמ' רסג {חעוחב"ח}
ב/א משק ביתי סי' שעה (קפה ע"ב) {בית ישחק}
ב/א נאם דוד {ערל}
ב/א נבכי נהרות סי' ט ס"ק טז-יח {חעחב"ח}
ב/א נודע ביהודה השלם או"ח עמ' רלד
ב/א נודע ביהודה תנינא או"ח סי' צד {מי שאין לו קרקע, בעלותך ליראות}
ב/א נועם ח"ד עמ' מט {לח"מ - קטן}
ב/א נחלת שמעון (קרסנר) ישעיהו אות כט
ב/א נחמד למראה ח"א דף ל ע"א {לח"מ}
ב/א ניר לדוד {נשים, עבדים, מי שאין לו קרקע, לראות וליראות}
ב/א נר מצוה (ואלק) שרשים דף ח ע"ד, ט ע"א {ערל, טומטום ואדרוגינוס}, מצוות דף קלה ע"א {אשה פטורה מ"לא יראו פני ריקם"}
ב/א נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' מו {חעוחב"ח}
ב/א נתיבות שלום (למפרט) עמ' סג {טומטום}
ב/א נתן פריו ב"מ עמ' קפא
ב/א נתן פריו סוכה עמ' קלד
ב/א ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תרמא {ערל}
ב/א ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' קלב
ב/א סוכת דוד (דיאס) דף יג ע"א {מל"מ}
ב/א סופר מהיר ח"ב עמ' קכא {חרש באזנו אחת}
ב/א ספרי דבי רב ח"ג עמ' שלה {מפונק}
ב/א עבד המלך (תשא) {עבדים, חיגר, סומא}
ב/א עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' קמד {לח"מ}
ב/א עין חיים ח"א עמ' סה {סומא באחת מעיניו}, עא {ל"מ - השמיט שמי שאין לו קרקע פטור מראייה}, פ {פטורים מראייה - לא רק מקרבן}
ב/א עיני דוד לעיל פ"א ה"א {לח"מ}
ב/א עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' כח
ב/א עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תקעד
ב/א עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תקעה {עבד}
ב/א ענפי ארז (גורביץ, עבדים) עמ' פב {שעה"מ}
ב/א עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"א דף לב ע"ג {השמיט מי שאין לו קרקע}
ב/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קעז {לח"מ}, רפו
ב/א עצי ארזים סי' מד ס"ק יח {חעוחב"ח}
ב/א פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' לד
ב/א פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' קיג {מל"מ}
ב/א פני אברהם (פרלמן) דף ב ע"ד
ב/א פני מבין ח"א דף יח ע"ב
ב/א פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' כא {מל"מ - השמיט שמי שאין לו קרקע לא עולה לרגל}
ב/א פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' שנו
ב/א פרי אהרן (בגון) עמ' עה {טומטום - מפני שהוא ספק}
ב/א פרי יצחק (בלזר) ח"א סי' לב (דף נח ע"ד) {טומטום}
ב/א פרי יצחק (תשעו) עמ' קפג, קפו, קפט {לח"מ}
ב/א פרנס לדורו עמ' 204 {טומטום}
ב/א פרפרת משה ח"ב עמ' תנה, תנז, תסד
ב/א פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ב הערה 308, 430
ב/א קדשי יהושע עמ' אלף תקב
ב/א קהלות יעקב ב"ב יא
ב/א קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תתעח-תתעט
ב/א קובץ השמיטה עמ' תרו
ב/א קול בן לוי (תפז) דף לב ע"א {טומטום ואנדרוגינוס}
ב/א קול בן לוי (תשסג) עמ' קיב
ב/א קונטרסי שעורים ב"ב דף 132
ב/א קונטרסי שעורים כתובות קונ' ח אות יז עמ' 330
ב/א קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' קלז {חעחב"ח}, קלח-קמב, קמד {הדרשה לפטור עבד}
ב/א קרית מלך {סומא}
ב/א קרן פני משה ח"ב [תוס' רעק"א חגיגה אות ב]
ב/א ראשית בכורים דף ג {חעוחב"ח}
ב/א רלב"ג שמות פכ"ג פסוק יז עמ' שיח, תועלת ד עמ' שכג
ב/א רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ב ה"ד
ב/א רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' תט
ב/א רץ כצבי (תשסג) ח"ב עמ' פ
ב/א שאגת אריה סי' ו {חעוחב"ח}, קד {טומטום}
ב/א שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' קצט
ב/א שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' רעז
ב/א שארית יהודה (ינוביץ) או"ח סי' ל {מל"מ}
ב/א שארית נתן (פולק) דף ס ע"ב
ב/א שבט הלוי (גרייבסקי) עמ' מג {לח"מ - ערל}
ב/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' נז {לח"מ}
ב/א שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' סג {חעוחב"ח}
ב/א שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' רסא
ב/א שדה הארץ ח"ג דף לה ע"א {חצי עבד וחצי ב"ח}
ב/א שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' רעז-רעט {חעחב"ח}
ב/א שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תנב {חעוחב"ח}
ב/א שולי הגליון עמ' קמז
ב/א שושן עדות דף כט
ב/א שושנת יעקב (רפפורט) עמ' ח {גרי"ז}
ב/א שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' צא
ב/א שירת הלויים פסחים סי' כח אות יב {ר"י קורקוס - השמיט מי שאין לו קרקע}
ב/א שכר שכיר סוגיות ח"א סי' ל אות י {בבוא כל ישראל}, סי' מב אות ז {חעחב"ח}
ב/א שלום ירושלים עמ' סא {מי שאין לו קרקע}
ב/א שמועת חיים ערכין ח"א עמ' קיח
ב/א שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' קיד
ב/א שמחת החג דף לז ע"ד {לח"מ - טומטום}
ב/א שמחת יו"ט (אלגזי) דף קלט ע"ב {ראב"ד}
ב/א שמן המור ח"א דף ז ע"א
ב/א שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' רכז
ב/א שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות כב
ב/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תלא
ב/א שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' יח, כג-כה
ב/א שער המלך כאן {חעוחב"ח}, ח"ב עמ' רפד
ב/א שער המלך על תהלים יום ג עמ' קצו {קטן}
ב/א שערי דעה (ליטוין, תשעב) עמ' י
ב/א שערי המקדש סי' ז אות ו, סי' מא אות ג, ו
ב/א שערי שמחה (סופר) ח"ב עמ' רסא
ב/א שפתי שושנים
ב/א תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' אלף קפח
ב/א תורה שלמה שמות פכ"ג אות קפט {שאינו יכול לעלות ברגליו}, רכד {חרש}, רכו {סומא}, רלא {אשה וטומטום ואנדרוגינוס}, רלד {חעוחב"ח}
ב/א תורת האוהל (תשנג) עמ' תלג {ערל כטמא}
ב/א תורת הלוי עמ' צא-צב
ב/א תורת המלך (צדוק) סי' א ס"ק מד
ב/א תורת לויים דף לב ע"ד {זקן}
ב/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' תי
ב/א תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תקכב-תקכג
ב/א תחומין ח"ג עמ' 218 {סומא}
ב/א תכלת מרדכי (קלצקי) דף נב ע"א וע"ג, נג ע"ג
ב/א תלפיות ו חוב' א עמ' 98, 421-422
ב/א תניא רבתי ח"א עמ' 369 {חעוחב"ח}
ב/א תפארת בחורים פאה עמ' רלב {מל"מ}
ב/ב אוצמפה"ת חלה פ"ד מי"א הע' 94 {מקמץ ומצרף}
ב/ב אור הישר [עמק יהושע ח"ב דרוש ט]
ב/ב אור שמח
ב/ב אמרי יושר חגיגה ד ע"א
ב/ב אמרי נפתלי ח"ב עמ' קב
ב/ב אמת ליעקב מועד עמ' תיז
ב/ב בני שמואל דף ל ע"א
ב/ב ברור הלכה חגיגה ד ע"א ציון ד
ב/ב גבורת יצחק חגיגה עמ' י, מא, ס
ב/ב דגל ראובן ח"א סי' ח
ב/ב דובר מישרים
ב/ב דובר מישרים דף מד ע"ד {יצחק ירנן}
ב/ב הדר יוסף עמ' קח, קיא
ב/ב הר המלך ח"ג עמ' כו
ב/ב ואתה תחזה ח"ג
ב/ב חדושים ובאורים (גרי') חגיגה ב ע"א, ד ע"א
ב/ב חי' הראי"ה עמ' קעו
ב/ב חי' ר"מ מאימראן ר"ה-חגיגה עמ' שיח {מקמץ ומצרף}
ב/ב חמדת ישראל ח"א דף ה ע"ג
ב/ב יחל ישראל (תשסג) ח"א עמ' רכה {או"ש}
ב/ב ימי שלמה
ב/ב יצחק ירנן
ב/ב כנה"ג
ב/ב כתר המלך
ב/ב מאור יעקב דף צה ע"א
ב/ב מגידות (תשעג) סי' קטו עמ' רסה
ב/ב מהרי"ט אלגזי פ"ד אות כג
ב/ב מועדים וזמנים ח"ד סי' שג
ב/ב מזבח חדש דף צג ע"א
ב/ב מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף ד ע"ג
ב/ב מנחת בצלאל (תשלז) עמ' פט
ב/ב מעיני התורה ח"ג עמ' קסו
ב/ב מראה הנוגה
ב/ב משנת חיים דברים עמ' תקמ
ב/ב משנת חיים חגיגה עמ' כא
ב/ב נועם ח"ד עמ' מח
ב/ב נר יצחק (ארדיט) עמ' כ
ב/ב ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קיז
ב/ב סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ב עמ' קנט-קס
ב/ב סהמ"צ לרס"ג ח"א דף רו ע"ב
ב/ב פועלים ואומנים עמ' 203
ב/ב קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' קלג {מקמץ ומצרף}
ב/ב קרית מלך
ב/ב קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' יד סק״ו
ב/ב קרן פני משה ח"ב
ב/ב רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' תט
ב/ב שמחת יו"ט (אלגזי) דף קלג ע"ב
ב/ב שערי המקדש סי' ז אות ו
ב/ב תורה שלמה שמות פכ"ג אות רלג
ב/ג אהל שרה לאה עמ' שפז, שצ {כדי לחזור}
ב/ג אהלי יהודה (הכהן) דף יג ע"ג
ב/ג אוצמפה"ת חלה פ"ד מי"א הע' 91
ב/ג אור ליהודה (תשנט) קונ' שערי עיון עמ' טז
ב/ג אורח ישראל סי' כב אות ד, ט
ב/ג אם המלך עמ' מג {לח"מ - פסוק שהוא אסמכתא}
ב/ג אמונת יהושע עמ' אלף רעט
ב/ג אמרי יושר חגיגה ב ע"א
ב/ג אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' מט אות ב
ב/ג אמת ליעקב מועד עמ' תיז
ב/ג ארעא דרבנן (תשעט) עמ' רי
ב/ג בדבר מלך חי"ב עמ' צט-ק, קד, קיב
ב/ג בדרך המלך עמ' יז, רכד
ב/ג בים דרך עמ' ג
ב/ג בית אהרן וישראל גל' ע עמ' לז-לח
ב/ג בית מועד (זלזניק) עמ' קעג, קפ
ב/ג בני שמואל דף כח ע"א
ב/ג ברכת הנצי"ב (תשנז) עמ' שכז
ב/ג גבורת יצחק חגיגה עמ' ה, ז, טז, יח, לה, קכז
ב/ג גבורת יצחק סוכות עמ' קנא
ב/ג גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שצג
ב/ג גן שושנים ח"ב עמ' קד {מל"מ - קטן}
ב/ג דברות אליהו ח"ב עמ' ח {האם קטן חייב בקרבן}
ב/ג דגל ראובן ח"א סי' ח
ב/ג דליות דוד חגיגה עמ' סד-סה
ב/ג הדר יוסף עמ' קז, קט, קיא
ב/ג הדרום לד עמ' 8
ב/ג העמק שאלה ח"ג שאלתא קלז אות ב, השמטה סו"ס במדבר
ב/ג הר המלך ח"ז עמ' קמה
ב/ג ואתה תחזה ח"ג
ב/ג זבחי צדק (דיסקין) עמ' קסו {קטן חיגר}
ב/ג זהב התרומה - חלה עמ' תקנ {כדי לחנכו}
ב/ג זכרון יעקב (בנד') (רשום הלכה ב)
ב/ג זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 191
ב/ג חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' לג אות ז
ב/ג חי' הראי"ה עמ' קעה
ב/ג חי' חתם סופר
ב/ג חי' ר' יהודה זרחיה עמ' קל-קלה
ב/ג חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' קצז
ב/ג חי' ר"מ מאימראן ר"ה-חגיגה עמ' שז {קטן חיגר או סומא}
ב/ג חי' רעק"א
ב/ג חיבת הקודש עמ' קז
ב/ג חינוך הבנים למצוות עמ' ד, יב, קא
ב/ג יד ישראל ח"ב
ב/ג יד פשוטה מדע עמ' שנו, אהבה עמ' קיח
ב/ג יחל ישראל (תשנב) עמ' פג
ב/ג יחל ישראל (תשסג) ח"א עמ' רח
ב/ג יצחק ירנן
ב/ג ירחי כלה סוכה ח"א עמ' פח
ב/ג ישועת משה עמ' שסז
ב/ג כנפי נשרים
ב/ג כתר המלך
ב/ג מאור יעקב דף צה ע"א
ב/ג מאורי המועדים עמ' שלא
ב/ג מגדל צופים ח"ג סי' עד
ב/ג מגידות (תשמ) עמ' רסח
ב/ג מגידות (תשעג) סי' קטו עמ' רסה
ב/ג מהרי"ט אלגזי פ"ד אות כג
ב/ג מועדים וזמנים ח"ד סי' שג, ח"ז סי' קמח
ב/ג מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' ריט {שיכול לאחוז ביד אביו}
ב/ג מנחת אלימלך עמ' רנ
ב/ג מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' תקכ
ב/ג מנחת חינוך ח"ג עמ' לז, רנט
ב/ג מנחת מאיר דף לז ע"א {לח"מ}
ב/ג מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' רעה {לח"מ}
ב/ג מעין חיים ח"א עמ' נג, ח"ד עמ' קצו
ב/ג מעיני המים
ב/ג מראה איש ח"ב עמ' קה
ב/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ג משנת חיים חגיגה עמ' ב, יח, לח
ב/ג משנת יהודה ח"א פ"ה הט"ו
ב/ג נאם דוד
ב/ג נועם ח"ד עמ' מ, מד, חי"ט עמ' קסא
ב/ג נזר הראש עמ' פו
ב/ג נתיבות שמואל דף כג ע"א
ב/ג סוכה וארבעת המינים עמ' 320
ב/ג עלה יונה עמ' רפו
ב/ג עלי שור ח"א שער ד מאמר ב פרק א
ב/ג עסק התורה עמ' לד
ב/ג ערך כסף עמ' פב
ב/ג פרי אברהם פסחים סי' יט אות ה
ב/ג פרי האדמה ח"ג
ב/ג פרפרת משה ח"ב עמ' שעט
ב/ג פרשיות בספרי הנביאים שמואל א עמ' כד, כח
ב/ג קדושת יו"ט (אלגזי) דף מד ע"א, ע"ג
ב/ג קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' קלב {לח"מ}, קלג
ב/ג רלב"ג דברים פט"ז פסוק טז עמ' קלב
ב/ג רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' פד
ב/ג שדה יצחק עמ' יג-יד
ב/ג שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' קסו
ב/ג שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תעח, תפא
ב/ג שלמי שמחה ח"ה עמ' מג
ב/ג שמועת חיים ערכין ח"א עמ' פח
ב/ג שערי המקדש סי' ז אות ו
ב/ג שרידי אש ח"א עמ' יח
ב/ג תורה ותעודה עמ' 38
ב/ג תורה שלמה שמות פכ"ג אות קפט
ב/ג תורת החוף ימים סי' יד אות א
ב/ג תורת רפאל או"ח ח"ב דף קו ע"ג
ב/ד אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קלח-קלט
ב/ד אדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 94 {הכל חייבין בשמחה}
ב/ד אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' קנח
ב/ד אוצרות השעורים (פיקארסקי) עמ' לג
ב/ד אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 18
ב/ד אור יעקב פסחים דף 102
ב/ד אור ליהודה (תשנט) עמ' רסט, רעא
ב/ד אור ליהודה (תשנט) קונ' שערי עיון עמ' טז {קטן}
ב/ד אמר יוסף (אלקלעי) דף נה ע"ב
ב/ד אמרי יושר חגיגה ב ע"ב
ב/ד ארזא דבי רב יבמות עמ' קמ {ערל בטמא}
ב/ד ארץ בנימין עמ' תו
ב/ד בדבר מלך ח"ג
ב/ד בדבר מלך חי"ב עמ' ק
ב/ד בדבר מלך חי"ח עמ' קמז {כל החייב בראייה חייב בחגיגה וכל הפטור מן הראייה פטור מן החגיגה וכו' חוץ וכו' ערל וטמא מפני שאינן אוכלים בקדשים ואינן ראויין לביאה וכו'}
ב/ד בדרך המלך עמ' רלד
ב/ד בית מועד (זלזניק) עמ' קעז
ב/ד ביתאל ח"א דף יח ע"א
ב/ד בני שמואל דף כז ע"א
ב/ד בריכת המלך עמ' קמב
ב/ד גבורת יצחק חגיגה עמ' עג, קג
ב/ד גבורת יצחק סוכות עמ' קנד
ב/ד גן שושנים ח"א עמ' קכז
ב/ד גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' קטו
ב/ד דברות משה שבת ח"א סי' ג ענף ב
ב/ד דליות דוד חגיגה עמ' סה
ב/ד הגהות רימ"א
ב/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תלו, תמ
ב/ד ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' תקס
ב/ד זכרון יהונתן דף קצג ע"א {ערל}
ב/ד זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 213-214, 204
ב/ד חדושים ובאורים (גרי') חגיגה ב ע"ב
ב/ד חזו"א או"ח סי' קכד לדף פ ע"א
ב/ד חזו"א על הרמב"ם
ב/ד חי' רעק"א (פרדס)
ב/ד חיתו ארץ עמ' 124
ב/ד חמודי ציון ח"ב קונ' שמחת הרגל אות ט
ב/ד חנן אלקים עמ' קנא
ב/ד יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רפ, כרך ב ח"ב עמ' עו
ב/ד ישועות כהן לקוטים סי' לד ס"ק ג, סי' מ ס"ק ב, ד
ב/ד כתר המלך
ב/ד לבושי מרדכי יו"ד עמ' שסט
ב/ד מאורי שערים עמ' תי {ערל}
ב/ד מהרי"ט אלגזי פ"ד אות כג
ב/ד מחנה לויה (תקעט) דף יח ע"א
ב/ד מחקרי ארץ ח"א יו"ד סי' כה
ב/ד מנחת חינוך ח"א עמ' לג, שמג, ח"ג עמ' קעה
ב/ד משאת המלך ח"ג סי' שיב {ערל}
ב/ד משאת משה (חברוני) פסחים סי' צה עמ' קמט
ב/ד משנת חיים חגיגה עמ' טו, לב, סב
ב/ד משנת חיים שמות עמ' קג
ב/ד משנת יעקב
ב/ד נר מצוה (ואלק) מצוות דף כג ע"ג
ב/ד נתיבות עולם
ב/ד עבודת משא (מאיר) ח"א
ב/ד עין חיים ח"א עמ' פב, קצא, רמח {אשה חייבת בשמחה}
ב/ד פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' קצה {לח"מ}
ב/ד פרי אברהם פסחים סי' עח אות ב, ה
ב/ד פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ב הערה 4
ב/ד צהר גל' ד עמ' 118
ב/ד קדושת יו"ט (אלגזי) דף מד ע"ג
ב/ד קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' ריג
ב/ד קול בן לוי (תפז) דף לב ע"ב
ב/ד קול בן לוי (תשסג) עמ' קיג
ב/ד קרית מלך
ב/ד רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' תי
ב/ד שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רפח
ב/ד שדי חמד כללים מערכת ח כלל קטו
ב/ד שו"ע הרב הל' ת"ת פ"א אות א
ב/ד שלמי יוסף ר"ה עמ' קסה, קסז
ב/ד שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' רכז
ב/ד שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' קנד
ב/ד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תלא
ב/ד שערי המקדש סי' ח אות ג
ב/ד תורת הבמה עמ' פ
ב/ה אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' ח
ב/ה אבני נזר או"ח סי' קכג אות ב, סי' קלא אות טז, סי' תקיד אות יד, יו"ד סי' רעח אות ז
ב/ה אבני נזר יו"ד סי' שסו אות ט
ב/ה אור יעקב פסחים דף 102
ב/ה אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' קלג
ב/ה ארשת צבי עמ' קמו
ב/ה אשר למלך
ב/ה בגדי ישע
ב/ה בדרך המלך עמ' רג
ב/ה בית אהרן (צוקרמן) עמ' קל
ב/ה בית דוד (תשעט) או"ח סי' נב
ב/ה בית מועד (זלזניק) עמ' קעד
ב/ה בית שערים או"ח סי' רע
ב/ה בני שמואל דף לב ע"א
ב/ה בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' רס
ב/ה ברור הלכה חגיגה ט ע"א ציון ד
ב/ה גבורת יצחק חגיגה עמ' יא, כ-כג, עג
ב/ה גבורת יצחק ר"ה עמ' קיד
ב/ה גליונות אבני נזר
ב/ה דברות אליהו ח"ב עמ' קיד {כולם תשלומין לראשון}
ב/ה דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' קלו
ב/ה דליות דוד חגיגה עמ' סה-סז
ב/ה דעת כהן עמ' שנב
ב/ה התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' לו
ב/ה ואתה תחזה ח"ג
ב/ה זכר יצחק (תשן) עמ' קעו
ב/ה זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 199
ב/ה חדושים ובאורים (גרי') חגיגה ט ע"ב
ב/ה חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' עו
ב/ה חי' הגרי"ח עמ' קיח
ב/ה חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' סז
ב/ה חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' סז
ב/ה חי' מהר"ם שיק נדה עמ' קג
ב/ה חי' ר"מ מאימראן ר"ה-חגיגה עמ' שכו
ב/ה חיי נפש בראשית ח"א עמ' שד
ב/ה חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' תל
ב/ה יד ישראל ח"ב
ב/ה יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קה
ב/ה ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קיב {נטמא בלילה}
ב/ה יצחק ירנן
ב/ה ירושלים במועדיה - חוה"מ עמ' צז-צח
ב/ה ישועות כהן לקוטים סי' לה ס"ק ג, ז, סי' מ ס"ק ד
ב/ה מבשר טוב קדשים עמ' ג
ב/ה מועדים וזמנים ח"ז סי' קמח
ב/ה מזכרת חיים עמ' קסא, קסה
ב/ה מחנה לויה (תשעד) עמ' עא
ב/ה מטה אהרן ר"ה עמ' יא
ב/ה מנחת חינוך ח"א עמ' שמג-שמד, שמו {כ"מ}, ח"ב עמ' תיב, תקע
ב/ה מנחת מאיר דף יז ע"ד
ב/ה מסורה ח"ח עמ' ל, לו
ב/ה מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רכה ע"א
ב/ה משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' קנג
ב/ה משנה הלכות ח"י סי' קסז
ב/ה משנה הלכות ח"י סי' קסז
ב/ה משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף כז ע"ב {נטמא ביום א'}
ב/ה משנת חיים חגיגה עמ' י, פח
ב/ה משנת ר' אהרן גיטין עמ' קלח
ב/ה נר מצוה (ואלק) מצוות דף כג ע"ג
ב/ה סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קלה
ב/ה צרור הכסף (גטיניו)
ב/ה קדושת יו"ט (אלגזי) דף מד ע"ד
ב/ה קדשי יהושע עמ' תתב
ב/ה קונטרסי שעורים כתובות קונ' ב אות ה עמ' סה
ב/ה קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' פד-פה {נטמא בראשון ונטהר ביום שני - לא מביא}
ב/ה רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' עו
ב/ה שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' יא {נטמא ביום ראשון}
ב/ה שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' קסה
ב/ה שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות טז, מה
ב/ה שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' רנד
ב/ה שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' קצח
ב/ה שפת אמת על התלמוד ח"ב דף קמו ע"ב
ב/ה תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' פא
ב/ה תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' רסא
ב/ה תורת ירוחם ח"ב דף כו ע"ד
ב/ו אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' ט
ב/ו אור הישר [אור שמח הל' חגיגה בתחלתו]
ב/ו אור הנר (ראטה) עמ' 184
ב/ו אור ליהודה (תשנט) עמ' רלח, רסה {תשלומין למצות ראיה}, רע
ב/ו אמרי יושר חגיגה ב ע"א, ז ע"א
ב/ו אנצי"ת ע' בל תוסיף הע' 31
ב/ו אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' קלא, קלו
ב/ו אפיקי ים ח"א דף טו
ב/ו אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' מב
ב/ו באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' רפה
ב/ו בדרך המלך עמ' קצד
ב/ו בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' קכד
ב/ו בית שערים או"ח סי' רע
ב/ו בני שמואל דף כט ע"ב
ב/ו בנין אריאל יאיר עמ' 241
ב/ו ברור הלכה חגיגה ז ע"א ציון י
ב/ו בריכת המלך עמ' קמא {ראב"ד}
ב/ו גבורת יצחק חגיגה עמ' כב, קיב, קטו, קלא
ב/ו גן שושנים ח"ב עמ' קב-קג
ב/ו דביר הקודש זבחים עמ' כד
ב/ו דגל ראובן ח"א סי' ח
ב/ו דליות דוד חגיגה עמ' סז
ב/ו ואתה תחזה ח"ג
ב/ו ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' תיא, תקנה
ב/ו חדושים ובאורים (גרי') חגיגה ז ע"א
ב/ו חי' הראי"ה
ב/ו חי' מהר"ם שיק זרעים עמ' קכו
ב/ו חי' ר"מ מאימראן ר"ה-חגיגה עמ' שטז {כ"מ}
ב/ו יוסף חי
ב/ו יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' עה
ב/ו לחם יהודה
ב/ו מועדים וזמנים ח"ד סי' שג, ח"ז סי' קמח
ב/ו מחנה יוסף (תשעב) סי' נז אות ד
ב/ו מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' קכו
ב/ו מנחת חינוך ח"ג עמ' רנו-רנז
ב/ו מנחת מאיר דף כא ע"ד, נג ע"א
ב/ו מקראי קדש (תפט) דף ק ע"א
ב/ו מקראי קדש (תשנג) עמ' רסב
ב/ו מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
ב/ו משאת המלך ח"ב סי' רעג, ח"ג סי' רעג {דין ביאה}, שלו {לשם עולת ראיה}
ב/ו משנת חיים ויקרא עמ' לב
ב/ו משנת חיים חגיגה עמ' ה, ז, מ, נב, פו, פז
ב/ו משנת חיים מנחות עמ' תרנג
ב/ו משנת יעקב
ב/ו נאם דוד
ב/ו סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ב עמ' קע
ב/ו סהמ"צ לרס"ג ח"א דף רי ע"א
ב/ו סוכת דוד סוכה עמ' שצד
ב/ו עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' קעא
ב/ו עין חיים ח"א עמ' פא {בא לעזרה תוך ימי החג}
ב/ו עלה יונה עמ' קפד
ב/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' נ
ב/ו פרפרת משה ח"ב עמ' שעו
ב/ו צמיחת גאולתנו עמ' קנד
ב/ו צפנת פענח
ב/ו צרור המור (רוטלוי) סי' יא עמ' נו
ב/ו שלום ירושלים עמ' נא
ב/ו שם שלמה (ארדיט) דף סד ע"ב
ב/ו שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' מא
ב/ו שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות מג
ב/ו שערי המקדש סי' ח אות ד, סי' מא אות ו, סי' מו אות ג
ב/ו שפת אמת על התלמוד ח"ב דף קמו ע"ב
ב/ו תורה שלמה שמות פכ"ג אות רב-רג
ב/ז אבן האזל (הוספות סוף עבודה ח"ב)
ב/ז אבן ציון עמ' ריג
ב/ז אור ליהודה (תשנט) עמ' רעה
ב/ז בדבר מלך חי"ב עמ' קיד
ב/ז בדרך המלך עמ' קצו
ב/ז בני שמואל דף לא ע"א
ב/ז בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' רסא
ב/ז ברור הלכה חגיגה ח ע"ב ציון ו
ב/ז בריכת המלך עמ' קנז
ב/ז הגהות רימ"א
ב/ז ואתה תחזה ח"ג
ב/ז ויקח אברהם [עץ החיים ח"ב נב ע"ד]
ב/ז חדושים ובאורים (גרי') חגיגה ח ע"ב
ב/ז חי' הראי"ה
ב/ז יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' מח
ב/ז ימי שלמה
ב/ז מועדים וזמנים ח"ד סי' שה
ב/ז מנחת חינוך ח"א עמ' שמב-שמג
ב/ז מראה הפנים חגיגה דף ד
ב/ז משאת משה (חברוני) פסחים סי' צז עמ' קנ
ב/ז משנת חיים במדבר עמ' רמז
ב/ז משנת חיים חגיגה עמ' פג
ב/ז נאם דוד
ב/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ריג
ב/ז פני חמה דף מז ע"ב {מים חיים}
ב/ז צרור המור (רוטלוי) סי' יא עמ' נו
ב/ז קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' רי
ב/ז שדה יצחק עמ' יב
ב/ז שנות חיים (קלוגר) עמ' קלח
ב/ז תורת המצוה דף לט ע"ב {כ"מ}
ב/ח אור הישר [חתם סופר יו"ד סי' רלא, אור הישר ירושלמי חגיגה פ"א ה"ג]
ב/ח אור יעקב פסחים דף נ ע"א, ועמ' 100, 102, 104
ב/ח אור ליהודה (תשנט) עמ' רעב {שיעור אכילה ראשונה}, רעד-רעה
ב/ח אמונת יהושע עמ' קעו
ב/ח אמרי יושר חגיגה ח ע"ב
ב/ח אנצי"ת ע' דבר שבחובה הע' 29, 102, 129, 131
ב/ח באר ראי עמ' תפד
ב/ח בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף עב ע"ג {גרי"ז}
ב/ח בדבר מלך ח"ה עמ' רלה
ב/ח בני שמואל דף ל ע"ג
ב/ח ברור הלכה ביצה יט ע"ב ציון ה
ב/ח ברור הלכה חגיגה ז ע"ב ציון י
ב/ח בריכת המלך עמ' קלז, קמג, קנז
ב/ח גבורת יצחק חגיגה עמ' קמח, קנג {כ"מ}
ב/ח דברי יחזקיהו ח"א עמ' צט-ק
ב/ח דברי יחזקיהו קונטרס ג עמ' צד
ב/ח המאור הגדול (יעבץ) עמ' רע
ב/ח ואתה תחזה ח"ג
ב/ח ויקח אברהם [אמר יוסף כח ע"ד]
ב/ח זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 189-190
ב/ח חוף ימים ח"ב סי' יא אות ג, סי' ל אות ז
ב/ח חזו"א על הרמב"ם
ב/ח חי' הראי"ה
ב/ח חי' חפץ חיים
ב/ח חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' קלא
ב/ח חי' ר"מ מאימראן ר"ה-חגיגה עמ' שכא
ב/ח חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' של
ב/ח חלק יעקב (אביגדור), מכתבי תהלה עמ' 9
ב/ח יבין שמועה (מע"ש) פי"א ע"א
ב/ח ידי משה (בוצק') הל' חגיגה סי' ה
ב/ח יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רפ, ח"ב עמ' קיח, קכג, כרך ב ח"ב עמ' עג
ב/ח יצחק ירנן
ב/ח כי בא מועד עמ' קצח-קצט
ב/ח מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"ב דף לב ע"ד, לג ע"ב
ב/ח מועדים וזמנים ח"ד סי' שה
ב/ח מנחת חינוך ח"א עמ' שמג
ב/ח מקראי קדש (תפט) דף ק ע"א
ב/ח מקראי קדש (תשנג) עמ' ק, רסב
ב/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ח משאת משה (חברוני) פסחים סי' צה עמ' קמט
ב/ח משנת חיים דברים עמ' שלה, תפא
ב/ח משנת חיים חגיגה עמ' סז-סט, עג
ב/ח משפטי עזיאל ח"ב עמ' קסא
ב/ח נתיב מאיר
ב/ח ספרי דבי רב ח"ג עמ' שכז
ב/ח עזר משפט עמ' תסט-תעא
ב/ח עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף נב ע"ד
ב/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ריד, ריז
ב/ח קדשי יהושע עמ' פו, רצה, אלף רט
ב/ח קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' קפ
ב/ח קמח סולת עמ' רצו, רצט
ב/ח קרית מלך
ב/ח רלב"ג שמות פכ"ג תועלת ד עמ' שכד
ב/ח שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קסא
ב/ח שם טוב - השלמה
ב/ח שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' קעט, קפ
ב/ח שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' קלג {כ"מ}
ב/ח שנות חיים (קלוגר) עמ' ע
ב/ח שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' רכה
ב/ח שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות לט, מג
ב/ח שערי זיו ח"ג דף כ ע"ג, סט ע"ג
ב/ח שרשי הים דף קצא ע"ב
ב/ח תורת הקדש ח"ב עמ' קלו, קמב
ב/ח תורת הרא"ם - חי' הרא"ם דף מא ע"ב
ב/ט אור הישר [מל"מ הל' אבל פ"ג ה"י] {במעשר בהמה}, [אור הישר בכורות נח ע"א] {גזירה שמא יעשר}
ב/ט אור ליהודה (תשנט) עמ' רעד
ב/ט אור עולם (בלומנפלד) דף פא ע"ב-ע"ג
ב/ט איש על העדה (אלאביץ) עמ' 176
ב/ט אמונת יהושע עמ' קעו, קעט {במעשר בהמה}
ב/ט אמרי יושר חגיגה ח ע"א
ב/ט אמת ליעקב מועד עמ' תיח
ב/ט אנצי"ת ע' דבר שבחובה הע' 135-137, 139, 141
ב/ט ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' שצח {לח"מ}
ב/ט בני שמואל דף ל ע"ג
ב/ט ברור הלכה ביצה יט ע"ב ציון א, ה
ב/ט ברור הלכה חגיגה ז ע"ב ציון י
ב/ט בריכת המלך עמ' קמז, קנב
ב/ט גבורת יצחק חגיגה עמ' קמח, קנג {כ"מ}
ב/ט גינת ראובן תרומות עמ' תתתעז, תתתקטז {מעשר בהמה}
ב/ט דברי יחזקיהו ח"א עמ' צט-ק
ב/ט דברי יחזקיהו קונטרס ג עמ' צד-צה
ב/ט זבח טוב שער א סי' ז
ב/ט זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' קלג
ב/ט חוף ימים ח"ב סי' ל אות ז
ב/ט חזו"א או"ח סי' קכט לדף ח ע"א ס"ק ה
ב/ט חזו"א על הרמב"ם
ב/ט חי' הגר"ח החדש עמ' סה {מעשר בהמה}
ב/ט חי' הגר"מ הלוי
ב/ט חי' הגר"מ זמבה סי' כו
ב/ט חי' ר"מ מאימראן ר"ה-חגיגה עמ' שכא
ב/ט חלק יעקב (אביגדור), מכתבי תהלה עמ' 9
ב/ט יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' מח
ב/ט ידי משה (בוצק') הל' חגיגה סי' ה
ב/ט יצחק ירנן
ב/ט מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"ב דף לב ע"ד
ב/ט מבשר טוב קדשים עמ' יב
ב/ט מועדים וזמנים ח"ד סי' שה
ב/ט מילי דמרדכי
ב/ט מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רח ע"ג {לח"מ}
ב/ט מנחת חינוך ח"א עמ' שמג
ב/ט מנחת חינוך מצוה פח (דף צח ע"ד)
ב/ט מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' רעז
ב/ט מסורה ח"ח עמ' לו
ב/ט מעיני המים
ב/ט משאת משה (חברוני) פסחים סי' צח עמ' 302
ב/ט משנה יפה חגיגה פ"א מ"ג
ב/ט משנת חיים חגיגה עמ' טו, סא, סח-סט, עב, עה
ב/ט נאם דוד
ב/ט עזר משפט עמ' תסט-תעא
ב/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ריג
ב/ט צפנת פענח
ב/ט צרור החיים (יעקב)
ב/ט קדושת יו"ט (אלגזי) דף מה ע"א
ב/ט קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' רי
ב/ט רלב"ג שמות פכ"ג תועלת ד עמ' שכד
ב/ט שיח ערב קדשים עמ' שצו
ב/ט שלמי ירוחם
ב/ט שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' י, טו, קנד
ב/ט שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' יד, קכז
ב/ט שערי זיו ח"ג דף כ ע"ג
ב/ט תנופת זהב עמ' 253
ב/י אבי עזרי ח"א
ב/י אבן ציון עמ' ריב
ב/י אבני נזר או"ח סי' תה אות ב {ראב"ד}, סי' תנט אות ו {ראב"ד}
ב/י אבני נזר או"ח סי' תכב אות א, סי' תכג אות יב {ראב"ד}
ב/י אברהם יגל
ב/י אהל משה (הורוביץ) ח"א ברכות נב ע"ב, ח"ב סי' קט
ב/י אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"ד ה"ה הע' 2 {ראב"ד}
ב/י אור הישר [אור הישר ירושלמי חגיגה פ"א ה"ד] {שאינן בשר המשמח}, מעין החכמה דף קיד ע"א, תורת רפאל הל' פסח סי' ע] {חובת חגיגה וחובת שמחה}
ב/י אור יעקב פסחים דף נ ע"א-ע"ב, נא ע"א-ע"ב, נב ע"ב, ועמ' 100, 104
ב/י אור ליהודה (תשנט) עמ' רלו-רלז
ב/י אור עולם (בלומנפלד) דף פא ע"ג
ב/י אור שמח
ב/י אחר האסף עמ' תקלט-תקמא
ב/י אמרות יצחק תנינא עמ' צב
ב/י אמת ליעקב מועד עמ' נו {בחגיגת י"ד יוצא חובת שמחה}, תיא
ב/י אנצי"ת ע' בשר הע' 224
ב/י אפיקי מגינים פסחים סי' פד
ב/י באהלה של תורה או"ח סי' כה חלק ב
ב/י בדבר מלך ח"ה עמ' קצט, רלב, רלד
ב/י בדרך המלך עמ' קפב, קצח, רז, רי, רלב
ב/י ביצחק יקרא (תשע) סי' לב סעיף ב ד"ה להמבואר {לח"מ}
ב/י בית המדרש
ב/י ברור הלכה חגיגה ז ע"ב ציון א
ב/י ברור הלכה פסחים סט ע"ב ציון ד, ביצה יט ע"ב ציון א
ב/י בריכת המלך עמ' קנג
ב/י ברכת ראש סי' פא עמ' רפז
ב/י בשבילי העבודה עמ' סד-סו, סח {או"ש}
ב/י גבורת יצחק חגיגה עמ' קלד, קמ
ב/י גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' פ
ב/י גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שמז
ב/י גדולי שמואל ביצה דף כ {ראב"ד}
ב/י גור אריה יהודה (זמבא) עמ' עא
ב/י גליונות אבני נזר
ב/י גנזי מועדים עמ' קסז
ב/י דברות משה מועד ח"א עמ' שעה {שמצוה זו היא לשמוח באכילת בשר לפני ה'}
ב/י דברות משה קדושין סי' מז ענף א
ב/י דברי אור ח"ג עמ' קלג
ב/י דברי חפץ עמ' קב
ב/י דברי יעקב (וישקי) ח"ג עמ' סא, סג-סד
ב/י דרכי איש דף נז ע"ג
ב/י האיר ממזרח פסחים סי' יט אות יח {לפיכך אין אדם יוצא בה ידי חובת חגיגה וכו' - ביאור תיבת "לפיכך"; הטעם שכתב ד"ז כאן ולא בהל' ק"פ (פ"י) כשכתב דין חגיגת י"ד}
ב/י הגהות חבר בן חיים
ב/י הדר דוד עמ' כח
ב/י הדרת מלך (זילברברג) דף מד ע"ג {ראב"ד}
ב/י ויאמר שמואל דף פו ע"א
ב/י זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' קעו
ב/י חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' קכד {לח"מ}
ב/י חוף ימים ח"ב סי' יב אות ב, סי' טו אות ב, ה
ב/י חזו"א או"ח סי' קכט לדף ח ע"ב ס"ק ה, י
ב/י חזו"א על הרמב"ם
ב/י חי' הראי"ה
ב/י חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"ב עמ' קעט ד"ה והנה {כבר ביארנו בפסחים שחגיגת ארבעה עשר רשות לפיכך אין אדם יוצא בה ידי חובת חגיגה}
ב/י חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' קעד
ב/י חי' משנה פסחים עמ' רפו
ב/י חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רז
ב/י חי' ר"מ מאימראן פסחים עמ' רעא
ב/י חיי אברהם (צציק) עמ' נ, נג
ב/י חיי נפש ח"ד עמ' לז
ב/י חכמת גרשון עמ' קלד
ב/י חסדי דוד ח"ב עמ' רעו
ב/י חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' קפט-קצ
ב/י חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף קפו ע"א
ב/י יבין שמועה (מע"ש) פי"א ע"א
ב/י יד בנימין ר"ה עמ' מד {אבי עזרי}
ב/י יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' מה
ב/י יד ישראל ח"ב
ב/י ידי משה (בוצק') הל' חגיגה סי' ו
ב/י יוסף לקח כרך א ח"א עמ' ריג, רפ-רפא
ב/י יחוה דעת ח"ו עמ' קעג
ב/י יחלק שלל ח"ג עמ' עט-פ
ב/י ירושלים במועדיה - חוה"מ עמ' צט-קא
ב/י ישועות כהן לקוטים סי' לו ס"ק א, ג, סי' לט ס"ק ב
ב/י ישמח אב עמ' נ, נה
ב/י ישרי לב עמ' ק
ב/י כבוד הלבנון דף כט ע"ג {לח"מ}
ב/י כח מעשיו הגיד לעמו דף לג ע"ד
ב/י כי בא מועד עמ' קצז, רכז
ב/י להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' נו ע"ב
ב/י לקוטי שיחות חל"א עמ' 54 {ראב"ד}
ב/י לקוטי שיחות חל"ג עמ' 66
ב/י מאור למלך פסחים עמ' קנט {לח"מ}
ב/י מאורי המועדים עמ' שכו {מצוה לשמוח באכילת בשר}
ב/י מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"א דף נא ע"א
ב/י מבוא למשנה תורה עמ' 164
ב/י מהרי"ט אלגזי פ"ד אות מב או"ק ז {אבי עזרי}
ב/י מועדים וזמנים ח"ב סי' קעו, ח"ג סי' רלג, ח"ד סי' שה, ח"ח סי' רלג, שה
ב/י מחנה יוסף שבת עמ' רג
ב/י מילי דמרדכי
ב/י מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' ה
ב/י מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף כב ע"ד
ב/י מנחת בצלאל (תשלז) עמ' צז
ב/י מנחת חינוך ח"א עמ' לח, ח"ג עמ' רנג, רנה
ב/י מנחת חינוך מצוה פח (דף צח ע"ג)
ב/י מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' קמו {לח"מ}
ב/י מעין החכמה עמ' רפא {לח"מ}
ב/י מעין נצח ח"ב סי' צ-צא
ב/י מעיני המים
ב/י מקדש דוד קדשים קונ' ה ס"ק ד במנחת מרדכי
ב/י מקראי קדש (תשנג) עמ' צט-ק
ב/י מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/י משאת המלך ח"ג סי' שסד {ראב"ד}
ב/י משאת המלך מועדים עמ' י
ב/י משאת משה (חברוני) פסחים סי' צז עמ' קנ {חגיגת י"ד}, סי' קמז עמ' 454 {חזה ושוק}
ב/י משנה הלכות ח"ג סי' רי
ב/י משנת חיים חגיגה עמ' נח, סג, סז, עג, עז
ב/י משנת חיים פסחים ח"ב עמ' קנח, קסו, קעא, שכב, שעא
ב/י משנת יעקב זמנים ח"א עמ' ריח, ח"ב עמ' קיג
ב/י משנת יעקב כאן
ב/י משפט הקנין ח"א עמ' שפב
ב/י נאם דוד
ב/י נגד מלכים (כלפון) סי' יג {עוף}
ב/י ספרי דבי רב ח"ג עמ' שלג
ב/י עזר משפט עמ' תסט, תעב
ב/י פרי אברהם אליעזר
ב/י פרי האדמה ח"א
ב/י קדשי יהושע עמ' פו, רצו
ב/י קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' ריא
ב/י קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תשכד
ב/י קמח סולת עמ' רצב
ב/י קרית מלך
ב/י קרן הצבי מצוה קכו אות ד
ב/י ריח שדה דף סז ע"ד
ב/י ריח שדה כאן
ב/י רלב"ג דברים פט"ז תועלת טז עמ' קלה-קלו
ב/י רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"י הי"ג מקור 11, 22
ב/י רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רסה
ב/י רנת יצחק שמואל עמ' ט
ב/י שארית נתן (לוברט)
ב/י שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' קיב
ב/י שיח ערב שבת-חגיגה עמ' קמג-קמד
ב/י שירת הפסח אות כה {אבי עזרי}
ב/י שלחן המלך דף מב ע"ד
ב/י שלמי יוסף ר"ה עמ' קסז
ב/י שלמי שמחה ח"א עמ' קו {מעשר}
ב/י שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות עד
ב/י שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' קלט
ב/י שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 11
ב/י שערי זיו ח"ג דף יט ע"א-ע"ב
ב/י שערי יצחק (תשיז) עמ' כא-כב
ב/י שפת אמת על התלמוד ח"ב דף קכב ע"ג
ב/י שרשים במועדות עמ' קג-קה
ב/י תהלה לדוד (מן) או"ח סי' יט {לח"מ}
ב/י תורת רפאל או"ח ח"ב דף צז ע"ב-ע"ג
ב/י תנובת ציון דף עד ע"א
ב/יא אבני נזר או"ח סי' תכב אות א {ראב"ד}
ב/יא אור יעקב פסחים דף נ ע"ב, נא ע"א-ע"ב, נב ע"ב
ב/יא אמונת יהושע עמ' רעט {שחטן מעיו"ט}
ב/יא אמרי יושר סוכה דף מב ע"ב
ב/יא אמת ליעקב מועד עמ' נה {יוצא בשלמי נדר חובת שמחה}
ב/יא אנצי"ת ע' דבר שבחובה הע' 30, 34
ב/יא אשר למלך
ב/יא בדבר מלך ח"ה עמ' רלד
ב/יא בדרך המלך עמ' רלב
ב/יא ברור הלכה ביצה יט ע"ב ציון א, ה
ב/יא בריכת המלך עמ' קלז, קמג, קנז
ב/יא גבורת יצחק חגיגה עמ' קי
ב/יא גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שמח
ב/יא גדולי שמואל ביצה דף כ
ב/יא גן שושנים ח"א עמ' קכז
ב/יא דובר ישרים ר"ה-יוה"כ-סוכות עמ' ערה
ב/יא ואתה תחזה ח"ג
ב/יא חזו"א או"ח סי' קכט לדף ח ע"ב ס"ק ה, י
ב/יא חזו"א על הרמב"ם
ב/יא חי' חפץ חיים
ב/יא חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' רג
ב/יא חמדת ישראל ח"ב דף ס ע"ג
ב/יא חסדי דוד ח"ב עמ' רעו
ב/יא יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' מח, נ
ב/יא יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קכז
ב/יא מועדי ישראל בתקופת המשנה והתלמוד עמ' 54
ב/יא מועדים וזמנים ח"ב סי' קעו, ח"ד סי' שה
ב/יא מילי דמרדכי
ב/יא מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רט ע"א-ע"ב
ב/יא מנחת חינוך ח"א עמ' שמג
ב/יא מנחת חינוך מצוה פח (דף צח ע"ג)
ב/יא מקראי קדש (תשנג) עמ' ק
ב/יא משאת משה (חברוני) פסחים סי' צז עמ' קנא
ב/יא משנת יעקב
ב/יא נר מצוה (ואלק) מצוות דף כג ע"ג
ב/יא עזר משפט עמ' תע
ב/יא קדשי יהושע עמ' פו
ב/יא שיח ערב קדשים עמ' שצה
ב/יא שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות עד
ב/יא שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' קכח
ב/יא שערי יצחק (תשיז) עמ' כג-כד
ב/יא שפת אמת על התלמוד ח"ב דף מב ע"ג
ב/יא שרשים במועדות עמ' קג-קה
ב/יא תפארת ציון (קואינקה) עמ' קנז, קסג
ב/יב אביר יוסף עמ' שצה
ב/יב אור יעקב פסחים דף נב ע"ב, ועמ' 104
ב/יב אמרות יצחק תנינא עמ' צב
ב/יב בדבר מלך ח"ה עמ' רלג
ב/יב ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' קמה
ב/יב גדולי שמואל ביצה דף כ
ב/יב דובר ישרים ר"ה-יוה"כ-סוכות עמ' ערה
ב/יב חי' חתם סופר
ב/יב חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' קעו
ב/יב חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' רג
ב/יב חי' רעק"א
ב/יב חמדת ישראל ח"ב דף ס ע"ג
ב/יב חסדי דוד ח"ב עמ' רעו
ב/יב יד בנימין ר"ה עמ' מה {זביחה שלא בשעת שמחה}
ב/יב יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רפ, ח"ב עמ' קכז
ב/יב ישועות כהן לקוטים סי' לו ס"ק א
ב/יב ישרי לב עמ' ק
ב/יב מועדי ישראל בתקופת המשנה והתלמוד עמ' 54
ב/יב מועדים וזמנים ח"ב סי' קעו
ב/יב מוריה גל' רט עמ' לט {א"צ זביחה בשעת שמחה}
ב/יב מילי דמרדכי
ב/יב מנחת חינוך ח"ג עמ' רנה
ב/יב מראה הפנים סוכה דף יט
ב/יב נר מצוה (ואלק) מצוות דף כג ע"ג
ב/יב ענפי ארז (זי') דף קל ע"א
ב/יב קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' של
ב/יב רנת יצחק שמואל עמ' ט
ב/יב שלמי שמחה ח"ה עמ' מא
ב/יב שם טוב - השלמה
ב/יב שערי יצחק (תשיז) עמ' כא-כב
ב/יב שפת אמת על התלמוד ח"ב דף כב ע"ג
ב/יב שרשים במועדות עמ' קג-קה
ב/יב תורת רפאל או"ח ח"ב דף קכו ע"א
ב/יב תפארת ציון (קואינקה) עמ' קנז, קסג
ב/יג אבן ישראל (פישר) ח"ח עמ' קע {לח"מ}
ב/יג אבני נזר או"ח סי' תכג אות ה
ב/יג אבני נזר או"ח סי' תכג אות יב
ב/יג אבני ציון ח"א סי' יח אות ה
ב/יג אגרות משה או"ח ח"א סי' טו ענף ד {מל"מ}
ב/יג אוצר השבת ח"א עמ' קעה
ב/יג אור הישר [שו"ת ושב הכהן סי' צה]
ב/יג אור חדש (בלומ') דף לד ע"ג
ב/יג אור עולם (בלומנפלד) דף פא ע"ג
ב/יג אור תורה (בלומ') דף לא ע"ב, לב ע"א-ע"ב
ב/יג אמונת יהושע עמ' תקנז {הבאת קדשים לבית הפסול}
ב/יג אנצי"ת ע' אין מביאין הע' 12
ב/יג באר שרים (שולמן) עמ' קס
ב/יג באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ה עמ' שלט
ב/יג בדבר מלך חי"א עמ' תג
ב/יג בדבר מלך חי"ג עמ' נ
ב/יג ביתאל ח"א דף יז ע"ד
ב/יג ברור הלכה פסחים יג ע"ב ציון ב, גליון רצ"י דף יג, ביצה יט ע"ב ציון ב, סוכה מח ע"א ציון ו
ב/יג בריכת המלך עמ' קלו, קנט, קסג
ב/יג בשבילי ההודאה סי' ו ס"ק יח {תודה בי"ד}
ב/יג בשבילי הפסח סי' לב אות יז {תודה בערב פסח}
ב/יג בשבילי הקרבנות סי' יח אות ג
ב/יג גבורת יצחק חגיגה עמ' קנח
ב/יג גור אריה יהודה (זמבא) עמ' מג, עא
ב/יג גן שושנים ח"א עמ' קכו
ב/יג דבר יהושע (שו"ת) ח"א סי' עה
ב/יג דבר יהושע על הש"ס עמ' ש {לח"מ}
ב/יג דברות משה קדושין סי' מז ענף ד
ב/יג דברי חפץ עמ' קא
ב/יג דברי סופרים (סופר) עמ' לה {לח"מ}
ב/יג דובב מישרים דף רסג
ב/יג דובר ישרים ר"ה-יוה"כ-סוכות עמ' רעט (א)
ב/יג דליות דוד חגיגה עמ' סז-סח
ב/יג הר המוריה (אדר"ת) עמ' קנ
ב/יג ויקן יוסף דף יד ע"ב-ע"ג
ב/יג ושב הכהן (תשמח) עמ' שעד
ב/יג זכר ישעיהו
ב/יג זכרון יעקב (בנד')
ב/יג חזו"א או"ח סי' קכט לדף ח ע"ב ס"ק ה
ב/יג חזו"א על הרמב"ם
ב/יג חי' הגאון אדר"ת עמ' רכד {חיוב לילה ראשון בשמחה}
ב/יג חי' הראי"ה
ב/יג חי' משנה פסחים עמ' רפה {לח"מ}
ב/יג חי' משנה פסחים עמ' רפז
ב/יג חי' רעק"א (פרדס)
ב/יג חיים שאל ח"ב סי' מב אות כט
ב/יג חכמת גרשון עמ' קלא
ב/יג חמדת ישראל ח"ב הערות מנכד המחבר עמ' ט {לח"מ}
ב/יג חשבונות של מצוה עמ' תסז
ב/יג חתן סופר או"ח ח"א עמ' יט
ב/יג יד סופר עמ' קעג
ב/יג ישועות כהן לקוטים סי' לו ס"ק ג, סי' מה ס"ק ו
ב/יג כבוד הלבנון דף כד ע"ד, כח ע"ב {לינה לשם מצוה}
ב/יג כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תרסא
ב/יג כתר המלך
ב/יג כתר נהורא (קאפלין) סי' ב
ב/יג כתר נהורא עמ' ז
ב/יג לחם חקי עמ' רנד
ב/יג לקוטי סופר ח"א דף עה ע"א-ע"ב
ב/יג מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"ב דף ל ע"ג
ב/יג מועדי ה' (נתנזון) יו"ט עמ' קמו
ב/יג מועדים וזמנים ח"א סי' כט, ח"ג סי' רלג, ח"ז סי' קיד
ב/יג מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' קמז
ב/יג מוריה גל' קצז עמ' קלא-קלב
ב/יג מלחמות יהודה דף כג ע"ד
ב/יג מנחת בצלאל (תשלז) עמ' צא
ב/יג מנחת חינוך ח"א עמ' עז
ב/יג מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' לט
ב/יג מעיני המים
ב/יג מקדש דוד קדשים סי' יב ס"ק ז במנחת מרדכי
ב/יג מקראי קדש (תשנג) עמ' צח {ר"י קורקוס}
ב/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/יג משא בני קהת
ב/יג משאת המלך ח"ג סי' שסד {ר"י קורקוס}
ב/יג משאת המלך מועדים עמ' ח {יוצא חובת שמחה}
ב/יג משנה הלכות ח"ג סי' רו
ב/יג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קצא {לא יביא אדם תודה ביום ארבעה עשר מפני החמץ שבה}
ב/יג משנת יעקב
ב/יג נחלת עזריאל (הלוי) שבועות טו (קו ע"א בדפי הספר)
ב/יג נמוקי חיים עמ' רע
ב/יג נשמת חיים (תשסח) חו"מ ענינים סי' לח עמ' עא
ב/יג נתן פריו ביצה עמ' מב
ב/יג סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ב עמ' שכג-שכד, ח"ג עמ' סג
ב/יג סהמ"צ לרס"ג ח"א דף רנט ע"ג, שנב ע"ד
ב/יג ספרי דבי רב ח"ג עמ' שלב {לח"מ}
ב/יג עקדת משה ח"ב עמ' פא-פג
ב/יג פרי השדה (דייטש) ח"א סי' קח {לח"מ}
ב/יג פרקי מועדות עמ' 159
ב/יג פרשת המלך
ב/יג קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' תתכא, ח"ג עמ' תרפח
ב/יג קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' כו-כז
ב/יג קרנות המזבח דף קע ע"ג {לח"מ}
ב/יג ראשי בשמים (רבין) עמ' רפח, רצו {לח"מ}
ב/יג רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' שו {בתודה}
ב/יג שאר יוסף ח"ג
ב/יג שארית ישראל (מינצברג) חידושים סי' טז
ב/יג שארית נתן (לוברט)
ב/יג שבי בנימין דף י ע"ב
ב/יג שיח ערב קדשים עמ' שצג
ב/יג שלמי יוסף ר"ה עמ' סה
ב/יג תפארת נתן עמ' לט, סט-עג, עה-עו, עח-עט, פב, פה-פו {לח"מ}
ב/יד אור עולם (בלומנפלד) דף פא ע"ג
ב/יד אמונת יהושע עמ' קפב
ב/יד אמרי יושר וטל תורה עמ' קמג {כ"מ}
ב/יד אנצי"ת ע' דבר שבחובה הע' 85, 89, 90, 96
ב/יד אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' קכז {לח"מ}
ב/יד בדבר מלך חי"ח עמ' רעד {כשיזבח אדם שלמי חגיגה ושלמי שמחה לא יהיה אוכל הוא ובניו ואשתו בלבד וידמה שיעשה מצוה גמורה אלא חייב לשמח עניים והאומללים וכו'}
ב/יד בדרך המלך עמ' רלב
ב/יד בים דרך עמ' כח
ב/יד בית אהרן (קארטשין) עמ' רלד
ב/יד בית מועד (זלזניק) עמ' קס
ב/יד בני שמואל דף יז ע"ג
ב/יד בנין אריאל יאיר עמ' 243 {לשמח עניים}
ב/יד ברור הלכה ביצה כ ע"א ציון א, ר"ה ד ע"א ציון א פסקה א
ב/יד ברור הלכה הוריות יג ע"א ציון ר פרק ג {עזיבת הלוי בזה"ז}
ב/יד בריכת המלך עמ' קנג
ב/יד ברכת משה (הגר) עמ' כב-כג
ב/יד גבורת יצחק חגיגה עמ' כו, קט
ב/יד גבורת יצחק מ"ש עמ' רטז
ב/יד גבורת יצחק סוכות עמ' קז
ב/יד גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שמו
ב/יד גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' יח
ב/יד גינת ראובן תרומות עמ' תתתסז, תתתקפח
ב/יד גליונות אבני נזר {לח"מ} [עי' רש"י זבחים קיז ע"ב ד"ה נזירות]
ב/יד גנזי מועדים עמ' קפג
ב/יד דברי שלום ואמת (בוזגלו)
ב/יד דרכי משה ח"א שמעתתא ו פ' א
ב/יד המאיר לארץ
ב/יד העמק דבר דברים פי"ב פסוק יט
ב/יד הערות אברהם יעקב יצחקי במדבר עמ' ל
ב/יד הרמב"ם כמחנך עמ' 141
ב/יד ואתה תחזה ח"ג
ב/יד ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' קז
ב/יד ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ד עמ' קג
ב/יד זכרון יהודה (מונק) דף עג ע"ד
ב/יד חוף ימים ח"ב סי' טז אות ד
ב/יד חוקות הדיינים ח"ב עמ' קמט-קנא
ב/יד חי' הראי"ה
ב/יד חלקת יואב מהדו"ק או"ח סי' א
ב/יד חמודי ציון ח"ב קונ' שמחת הרגל אות ט
ב/יד יבין שמועה (מע"ש) פי"א ע"א
ב/יד יד דוד (קרלין) ח"ב דף קכח
ב/יד יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' מח-מט
ב/יד יד ישראל ח"ב
ב/יד יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קיח, קכב
ב/יד יסודי הצדקה עמ' 240 {לשמח עניים}, 280
ב/יד ירושלים במועדיה - חוה"מ עמ' קא-קד
ב/יד כבוד יו"ט
ב/יד כבוד מלכים (מרגליות)
ב/יד כטל אמרתי עמ' נב
ב/יד מבוא למשנה תורה עמ' 162, 316
ב/יד מוסר המקרא והתלמוד עמ' נח {לשמח העניים}
ב/יד מועדי הרב עמ' 103
ב/יד מועדים וזמנים ח"ז סי' קטו
ב/יד מחזה אברהם (בוטון) דף יא ע"ב
ב/יד מחקרי ארץ או"ח סי' נט
ב/יד מילי דמרדכי
ב/יד מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רח ע"א וע"ד
ב/יד מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' קיט, ח"ג עמ' קסב-קסג
ב/יד מנחת חינוך ח"ג עמ' קצא
ב/יד מסורה ח"ה עמ' נ, ח"ח עמ' לו
ב/יד מעין החכמה עמ' רסו
ב/יד מעשה אברהם דף מח ע"ג
ב/יד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קפב ע"ג
ב/יד מקראי קדש (תשנג) עמ' סא, צט
ב/יד מרגניתא דר"מ
ב/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/יד משאת משה (חברוני) פסחים סי' לח עמ' 120, סי' מ עמ' סג, סי' קו עמ' קסח
ב/יד משה ידבר (תשעו) עמ' רלח
ב/יד משמר הלוי עמ' כז
ב/יד משנת חיים דברים עמ' שיח
ב/יד משנת חיים חגיגה עמ' סה
ב/יד משנת חיים מנחות עמ' תקמא
ב/יד משנת יעקב
ב/יד משק ביתי סי' קסט (עג ע"א)
ב/יד נבכי נהרות סי' א ס"ק א {שוהה מעשרות}
ב/יד נר מצוה (ואלק) מצוות דף קיז ע"ד {איסור עזיבת לויים}
ב/יד נתיב מאיר
ב/יד סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' נ
ב/יד סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ב עמ' רצז
ב/יד סהמ"צ לרס"ג ח"א דף רנג ע"א
ב/יד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ריב
ב/יד פני אברהם (שפירא) עמ' נג
ב/יד פני חמה דף כה ע"א, כו ע"א, כז ע"א-ע"ב {העוזב את הלוי עובר בלאו - הרי "השמר פן" הוא שני לאוין}
ב/יד פרי אליהו ח"ב סי' לט
ב/יד פרי האדמה ח"א
ב/יד פרשת נזיר עמ' נא
ב/יד צפנת פענח כאן, ודברים עמ' פז, קיא
ב/יד קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תשכה
ב/יד קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' קצה
ב/יד קרית מלך
ב/יד קרית מלך רב (תשסו) עמ' תקנט
ב/יד רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' שנ
ב/יד רלב"ג דברים פט"ז תועלת כב עמ' קלז
ב/יד רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' סה, סח, ח"ב עמ' שנז, שצג
ב/יד רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רסט {לפי שאין להם נחלה}
ב/יד רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קמה, ח"ב עמ' רפא
ב/יד רנת יצחק תפלה לימי המועדים עמ' עט
ב/יד שארית ישראל (מינצברג) חידושים סי' יד {"עלי" לא נתחייב, ו"על מנת" לא יכול לעקור}
ב/יד שבי בנימין דף מז ע"ד
ב/יד שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' תיא
ב/יד שו"ת ציוני ח"א סי' עה
ב/יד שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' קיב
ב/יד שואל ומשיב ח"ז עמ' קמה-קמז {לח"מ}
ב/יד שולי הגליון עמ' קמז
ב/יד שיח ערב קדשים עמ' תמז
ב/יד שלום בחילך עמ' ס
ב/יד שלמי יוסף נזיר עמ' רעב
ב/יד שלמי נזיר עמ' שלג-שלד
ב/יד שם יוסף (מועטי) ח"ב דף נו ע"ב
ב/יד שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' קעז {ראב"ד}
ב/יד שמן המור ח"ב דף פ ע"ד
ב/יד שערי זיו ח"ג דף סז ע"ג-ע"ד, סט ע"ג
ב/יד שערי יצחק (תשיז) עמ' כב-כג
ב/יד שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' רז
ב/יד שרשים במועדות עמ' שיז, שכב
ב/יד תורה שלמה שמות פכ"ג אות קצד
ב/יד תורת לויים דף נב


ג/531 הלכות חגיגה פרק ג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ג/רה"פ באר חיים (וידר)
ג/רה"פ בדרך המלך
ג/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ג/רה"פ הר המוריה (שץ)
ג/רה"פ הר המלך ח"ד עמ' שי-שלח
ג/רה"פ הרמב"ם המדויק
ג/רה"פ חגיגת שלמה
ג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ג/רה"פ מעשה רקח
ג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ג/רה"פ מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' ר
ג/רה"פ פי' ר"י קאפח
ג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ג/רה"פ קרית מלך
ג/רה"פ רמב"ם הערוך
ג/רה"פ רמב"ם לעם
ג/רה"פ שם טוב
ג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ג/א אבות הראש ח"א דף קסט ע"א
ג/א אבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' סח
ג/א אבן ישראל עה"ת (תשסב) עמ' קלג
ג/א אבן ישראל עה"ת (תשסז) עמ' קפה
ג/א אור הישר [מנחת חינוך מצות כב אות ב]
ג/א אור תורה (ריסקין) דברים עמ' 146
ג/א אמונת עתיך גל' 112 עמ' 37, 45
ג/א אמר יוסף (אלקלעי) דף צ ע"ב
ג/א אמת ליעקב מועד עמ' תטז-תיז
ג/א אמת ליעקב מקרא עמ' שד
ג/א אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' רלב
ג/א אשר למלך
ג/א באהלה של תורה או"ח סי' ט אות ד
ג/א בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' ל
ג/א בדבר מלך ח"י עמ' צו
ג/א בדבר מלך חי"ב עמ' קיב
ג/א בדרך המלך עמ' רב
ג/א בים דרך עמ' קכ
ג/א בנתיב החסד (אלתר) עמ' 168
ג/א ברור הלכה סוטה מא ע"א ציון נ
ג/א גבורת התורה הלכות קריאת ס"ת סי' נג ענף א {הקהל - דין קריאה}, עמ' קצג
ג/א גבורת יצחק חגיגה עמ' מא, מה
ג/א גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' ריח, ח"ב עמ' יג, צה
ג/א גבורת יצחק סוכות עמ' צט, קמו, קנב, קנז
ג/א גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שצא
ג/א גבורת יצחק שבועות עמ' רמח
ג/א דבר שאול סוטה סי' סג אות ו-ז
ג/א דברות משה קדושין סי' לג הערה מו
ג/א דברי יואל מועדים ח"א עמ' רלט {מ"ע להקהיל}
ג/א דברי שאול דברים עמ' רנא
ג/א דולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' קנו
ג/א דרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' פג {הקהל}
ג/א הדרת אפרים ח"ב עמ' ע
ג/א הר המלך ח"ח עמ' ב-יא
ג/א ואתה תחזה ח"ג
ג/א ויעמידה ליעקב לחק מהדו"ב עמ' 84 {פרשיות מזרזות ומחזקות}
ג/א וכתורה יעשה ח"ב דף לב ע"ב, לג ע"א-ע"ב, לד ע"א {גרים}
ג/א זכר ישעיהו
ג/א חקרי זמנים ח"א עמ' רנב, ח"ב עמ' לו
ג/א יד פשוטה מדע עמ' שנה-שנו
ג/א ידי משה (בוצק') הל' חגיגה סי' ז-ח
ג/א יחי המלך פרק יח
ג/א יין מלכות (שניאורסון) עמ' 395
ג/א ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רפו {דת האמת}
ג/א ירושלים במועדיה - חוה"מ עמ' קה-קו
ג/א לאור ההלכה (תשסד) עמ' קסא
ג/א להורות נתן מועדים ח"ג עמ' שנט
ג/א לחם יהודה
ג/א לקוטי שיחות חי"ט עמ' 363, 321
ג/א לקוטי שיחות חל"ד עמ' 189-191, 211
ג/א מבוא למשנה תורה עמ' 160, 321
ג/א מוריה גל' קעט עמ' קז {לא הזכיר את המלך}, קט, גל' רכו עמ' מא-מו, גל' רלג עמ' קכ {אשה}
ג/א מחנה יהודה (אשכנזי) דף טז ע"א
ג/א מחנה יוסף (תשעב) סי' לט אות ב, סי' סא אות א
ג/א מילי דמרדכי
ג/א מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' רטז {קריאת המלך והקהלת העם - מצוה אחת}
ג/א מלכות יהודה וישראל עמ' 228
ג/א מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף נב ע"ג
ג/א מנחת בנימין סי' נז עמ' תרצד {להקהיל ולקרות - שני חלקים}
ג/א מפרות האילן על המועדים עמ' 269 {דת האמת}
ג/א משנת חיים חגיגה עמ' יד, קכב
ג/א משנת יעקב
ג/א נועם חכ"ב עמ' מג
ג/א נתן פריו סוכה עמ' שעא
ג/א ס' החיים (קלוגר) עמ' תתקנב {לח"מ}
ג/א עיונים ומחקרים ח"א עמ' 223
ג/א עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' קז
ג/א עמק הקהל עמ' א-נג
ג/א עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 100
ג/א עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 108
ג/א פרי האדמה ח"א
ג/א פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ב הערה 399
ג/א קובץ השמיטה עמ' תקצה, תרד, תרו
ג/א קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' קמב {לח"מ}
ג/א קרן פני משה ח"ב
ג/א רנת יצחק משלי עמ' שמא, חמש מגילות עמ' ריז
ג/א רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' שיג, שטז
ג/א רץ כצבי (תשסג) ח"ב עמ' נה, נח
ג/א שלמי שמחה ח"א עמ' נ
ג/א שם דרך יומא עמ' צב
ג/א תורה לדעת ח"ו עמ' פ
ג/א תורת החוף ימים סי' יג אות א-ב
ג/א תורת הלוי עמ' צב
ג/א תורת המועדים (תשכד) עמ' 127
ג/א תורת המועדים (תשנו) עמ' 139
ג/א תורת המלך (צדוק) סי' ו ס"ק מט
ג/א תורת השבת והמועד עמ' 237
ג/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' תיא-תכ
ג/א תורת מנחם חכ"ז עמ' 65 {פרשיות מזרזות ומחזקות}
ג/א תורת מנחם חמ"ז עמ' 325
ג/א תלפיות ו חוב' א עמ' 99, 109, 122
ג/ב אבי עזרי ח"ג
ג/ב אבני נזר יו"ד סי' שסו אות ט
ג/ב אור ליהודה יבמות עמ' רפז
ג/ב אנצי"ת ע' אלם (ב) הע' 97, ע' אנדרוגינוס הע' 48
ג/ב אשר למלך
ג/ב בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' לא {לח"מ}
ג/ב בית פנחס (וולף) עמ' 116-117, 114
ג/ב בני שמואל דף לא ע"ד
ג/ב גבורת התורה הלכות קריאת ס"ת סי' נג ענף א אות ב
ג/ב גבורת יצחק חגיגה עמ' יא, כז, לה, מו, עג
ג/ב גבורת יצחק סוכות עמ' קמט, קנא, קנג
ג/ב גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שצג
ג/ב גן שושנים ח"א עמ' קכד
ג/ב דבר בעתו (טיקטין)
ג/ב דבר שאול סוטה סי' סג אות ו-ז
ג/ב דברי יציב חו"מ עמ' רלח {טמא}
ג/ב דולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' קנו
ג/ב הגהות רימ"א
ג/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' תעז
ג/ב זהב התרומה מ"ש עמ' שנב
ג/ב זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 60
ג/ב חדושים ובאורים (גרי') חגיגה ד ע"א
ג/ב חוף ימים ח"ב סי' יב אות ג
ג/ב חי' הגר"ח החדש עמ' קל
ג/ב חי' הראי"ה
ג/ב חקרי זמנים ח"א עמ' רנב
ג/ב יד פשוטה מדע עמ' שנה
ג/ב יצחק ירנן
ג/ב כח מעשיו הגיד לעמו דף כג ע"ד
ג/ב לאור ההלכה (תשסד) עמ' קסג, קעא-קעב
ג/ב להורות נתן מועדים ח"ג עמ' שנט
ג/ב לחם יהודה
ג/ב מאורי המועדים עמ' שכח-שכט {הפטור מראיה פטור מהקהל}
ג/ב מדה טובה ח"ב עמ' 445
ג/ב מלכות יהודה וישראל עמ' 68
ג/ב מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף נב ע"ג
ג/ב מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רסח
ג/ב מנחת חינוך ח"א עמ' קיט, ח"ג עמ' תלז-תלח
ג/ב מנחת חינוך מצוה תריב (דף קי ע"ב)
ג/ב מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' רצז {לח"מ}
ג/ב מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' פריה ורביה
ג/ב מפרות האילן על המועדים עמ' 270 {יראה עצמו}
ג/ב משאת המלך (תשסז) עמ' קא {אינו ראוי לביאה}
ג/ב משאת המלך ח"ג סי' שיב {ערל, לא נימק שטמא אינו בראיה}
ג/ב משנת חיים חגיגה עמ' יג, כז, לב
ג/ב משנת חיים קדושין עמ' רסה, רסו
ג/ב משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' קכו
ג/ב משנת יעקב כאן
ג/ב ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תרמא
ג/ב עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' קיג
ג/ב עמק הקהל עמ' נד-סט
ג/ב ענפי ארז (זי') דף רלו ע"א
ג/ב פורת יוסף (שלופר) דף לז ע"ד
ג/ב פרשיות בספרי הנביאים יהושע עמ' פח
ג/ב צהר גל' ו עמ' 30 {המלך בא}
ג/ב קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' רא-רב, רו {לח"מ - עבד}
ג/ב רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' שכח
ג/ב שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רפה
ג/ב שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' כד, כו
ג/ב שערי המקדש סי' מא אות ב {לח"מ}
ג/ב שערי מאיר עמ' יד
ג/ב תורה לדעת ח"ו עמ' פב-פג
ג/ב תורת המועדים (תשכד) עמ' 128
ג/ב תורת המועדים (תשנו) עמ' 140
ג/ב תורת מנחם חכ"ז עמ' 67
ג/ב תורת מנחם חמ"ז עמ' 325
ג/ב תורת מנחם חמ"ח עמ' 189
ג/ב תלפיות ו חוב' א עמ' 121 {לח"מ}
ג/ג אגרות משה ח"ח עמ' שיח
ג/ג אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' שלג, שלה
ג/ג אוצרות הרמב"ם
ג/ג אור עולם (שניאורסון) עמ' 274
ג/ג אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ג ס"ק פט
ג/ג אחר האסף עמ' קפא
ג/ג אם למסורת (ביא') עמ' 41
ג/ג אש דת (תשמח) עמ' נד
ג/ג בית פנחס (וולף) עמ' 117
ג/ג בן יהודה סי' פג
ג/ג בנין אריאל יאיר עמ' 157 {משובח}
ג/ג ברור הלכה סוטה מא ע"א ציון נ
ג/ג גבורת יצחק (תשסו) עמ' ח {בימה בעזרת נשים}
ג/ג גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' רפה
ג/ג גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' ק
ג/ג דבר שאול סוטה סי' סג אות ח
ג/ג דולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' קנו
ג/ג הדרת מלך (זילברברג) דף כז ע"ד
ג/ג זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שמא, שמג
ג/ג חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' קעט
ג/ג חקרי זמנים ח"א עמ' רנב
ג/ג ידי משה (בוצק') הל' חגיגה סי' ט-י
ג/ג יחי המלך פרק יח
ג/ג ימי שלמה
ג/ג ירושלים במועדיה - חוה"מ עמ' קו-קז
ג/ג לאור ההלכה (תשסד) עמ' קסו-קסז {עזרת נשים}
ג/ג להורות נתן דברים עמ' קעד, קעז
ג/ג להורות נתן מועדים ח"ד עמ' רנט, רפ
ג/ג לקוטי שיחות חי"ט עמ' 367, 326
ג/ג לקוטי שיחות חל"ד עמ' 189 {המלך}, 211
ג/ג מוריה גל' קעט עמ' קד {מוצאי יו"ט}, קו {קורא רק במשנה תורה}, קז {המלך}
ג/ג מוריה שנה ח גל' ח (ר"י הוטנר)
ג/ג מחנה יוסף (תשעב) סי' מג אות ד
ג/ג מחנה יוסף סוטה עמ' קנו
ג/ג מילי דמרדכי
ג/ג מלכות בית דוד עמ' כ
ג/ג מעיל שמואל (פלורנטין)
ג/ג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף מו ע"ד, ריד ע"א
ג/ג מפרות האילן על המועדים עמ' 268 {ברכות וקללות}
ג/ג מקורות לפסקי הרמב"ם
ג/ג מראה איש ח"ב עמ' קב, קד-קה
ג/ג מראה הפנים סוטה דף לד
ג/ג משאת מרדכי מגילה עמ' קח
ג/ג משמר הלוי עמ' קכב {משה או יהושע מלך}
ג/ג משנת חיים חגיגה עמ' ד
ג/ג משנת יעקב
ג/ג משנת משה קידושין עמ' קנב
ג/ג משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' יג
ג/ג נרות שלמה עמ' ס, סה
ג/ג נתן פריו מגילה עמ' נא-נב
ג/ג נתן פריו סוכה עמ' שעא
ג/ג סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"א עמ' רצה
ג/ג סהמ"צ לרס"ג ח"א דף קכט ע"ד
ג/ג עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' קז, קיא
ג/ג עמק הקהל עמ' ע-קה
ג/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קעח
ג/ג עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 207
ג/ג עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 223
ג/ג פחד יצחק (הוטנר) אגרות אגרת פה
ג/ג צהר גל' ח עמ' 109 {המלך קורא}
ג/ג קובץ השמיטה עמ' תרא, תרטז
ג/ג קרן פני משה ח"ב
ג/ג רלב"ג דברים פל"א תועלת יג עמ' שו
ג/ג רץ כצבי (תשסג) ח"ב עמ' עא
ג/ג שיחות לספר דברים עמ' קכב {רוב ס' דברים}
ג/ג שמועת חיים ערכין ח"א עמ' שנג
ג/ג שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' עח
ג/ג שפת אמת על התלמוד ח"ב דף יט ע"ג
ג/ג תורה לדעת ח"ו עמ' פ, פב
ג/ג תורה תמימה דברים פ' יז אות עז
ג/ג תורת החוף ימים סי' יב אות ה, סי' יג אות א-ב
ג/ג תורת המועדים (תשנו) עמ' 139
ג/ג תורת המלך (צדוק) סי' ד ס"ק ד, סי' ו ס"ק נג {יושב}, נה {מהיכן}
ג/ג תורת מנחם חמ"ז עמ' 325
ג/ג תחומין חט"ו עמ' 157
ג/ג תלפיות ו חוב' א עמ' 97-98, 106, 117, 121, 123
ג/ד אגרות משה ח"ח עמ' שכא
ג/ד אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' ג
ג/ד אורה ושמחה הל' לולב פ"ח ס"ק צה
ג/ד אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ג ס"ק פט
ג/ד אחר האסף עמ' קפא
ג/ד אלומות יוסף (תשלז) סי' ד
ג/ד אמונת עתיך גל' 111 עמ' 150 {כדי שישמעו - חובת שמיעה}
ג/ד אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' קנא {בימה}
ג/ד אמרי דוד (מלי') קונ' תפלה עמ' סו
ג/ד אנצי"ת ע' אין ישיבה הע' 9 {קרית ספר}, ע' בימה הע' 5, 7, ע' בית המקדש הע' 487, 493
ג/ד ארחות חיים הל' שני וחמישי אות טו {פותח ומברך, גולל ומברך}
ג/ד אשל אברהם (שפירא) עמ' תסא {עולה}
ג/ד אשר למלך
ג/ד באר בשדה עמ' שיז {תוקעין בחצוצרות בכל ירושלים}
ג/ד בדבר מלך חט"ו עמ' רפו {כיצד הוא קורא תוקעין בחצוצרות בכל ירושלים כדי להקהיל את העם ומביאין בימה גדולה וכו'}
ג/ד בינה במקרא עמ' 211 {כיצד קורא}
ג/ד בני בנים ח"א עמ' יב
ג/ד בנין אריאל יאיר עמ' 158 {המלך}
ג/ד ברור הלכה סוטה מא ע"א ציון נ
ג/ד ברכת הזמן עמ' רכ, רכג
ג/ד גבורת יצחק (תשמח) דף כא
ג/ד דרך חיים (תשע) פ"ו הערה 621
ג/ד דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' לד, תסד, ח"ג עמ' תרסד
ג/ד דרשות מהר"ם בריסק עמ' צה
ג/ד המאור הגדול (יעבץ) עמ' רעא
ג/ד הר המלך ח"ה עמ' שכט-שלג
ג/ד חדושים ובאורים (גרי') חגיגה ג ע"א
ג/ד חזון יחזקאל סוטה פ"ז ה"ח
ג/ד חכמת גרשון עמ' ריג
ג/ד חקרי זמנים ח"א עמ' רנב
ג/ד טהרת יו"ט ח"י עמ' קעו, רלו, שי
ג/ד טורי אבן המפואר חגיגה עמ' לו
ג/ד טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' נ
ג/ד יד פשוטה אהבה עמ' תתקכא
ג/ד ירושלים במועדיה - חוה"מ עמ' קח-קט
ג/ד ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' שטז, שכז
ג/ד כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתקצב
ג/ד לאור ההלכה (תשסד) עמ' קסט {תוקעים בחצוצרות}, קע {פותח ורואה ומברך}
ג/ד לב דוד (פלדמן) עמ' קצה {במה באמצע}
ג/ד לחם יהודה
ג/ד מחנה יוסף (תשעב) סי' לט אות ב, סי' ס
ג/ד מחנה יוסף ח"ג עמ' יג
ג/ד מילי דמרדכי
ג/ד מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' ריט
ג/ד מלכות בית דוד עמ' לג
ג/ד מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ה עמ' קיא
ג/ד מעלין בקודש גל' ח עמ' 76 {חצוצרות}
ג/ד מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' רעח
ג/ד מקראי קדש (גרודזינסקי) עמ' ב, רכג {בימה כדי שישמעו}
ג/ד מרגניתא דר"מ
ג/ד משנת יעקב
ג/ד נועם ח"ה עמ' נג
ג/ד נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"א סי' י אות ג
ג/ד נמוקי יוסף מגילה לב ע"א {פותח ומברך, גולל ומברך}
ג/ד נר דוד ח"א עמ' לד
ג/ד נתן פריו מגילה עמ' נא
ג/ד סוכת דוד סוכה עמ' תקמא
ג/ד סופר המלך ח"ב עמ' רצז
ג/ד עבודת המקדש (כהן) ח"ב עמ' קמד {חגיגת שלמה}
ג/ד עטרת מרדכי (שפלטר, תשעב) שו"ת אות ב {כדרך שמברך בבתי כנסת}
ג/ד עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 446
ג/ד עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' קז
ג/ד עלה יונה עמ' רפו
ג/ד עמק הקהל עמ' קו-קיח
ג/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רפח
ג/ד עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 207
ג/ד עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 223
ג/ד פרחי כהונה (קצבורג) - כתר כהונה עמ' כה {על בימה כדי שישמעו קריאתו}
ג/ד צהר גל' ו עמ' 32, גל' ח עמ' 112 {כדרך שמברך בבהכ"נ}, 115 {שבע ברכות}
ג/ד קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' קצח {תוקעים בחצוצרות}, קצט {עזרת נשים}
ג/ד קרן פני משה ח"ב
ג/ד שבת ומועד בשביעית עמ' 265 {חצוצרות}
ג/ד שיח התורה עמ' שלז {מביאים בימה}
ג/ד שיחות לספר דברים עמ' קכב {חצוצרות}
ג/ד שיירי כנה"ג
ג/ד שם דרך יומא עמ' צב
ג/ד שמועת חיים יומא ח"ב עמ' רצט
ג/ד שמועת חיים ערכין ח"א עמ' רפט
ג/ד שנה בשנה תשמז עמ' 217
ג/ד שעורי ר' יחיאל מיכל סוטה אות קיב-קיג
ג/ד שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' מב
ג/ד שערי היכל יומא מערכה קעד {נוסח הברכות וסדרן}
ג/ד שפתי מנחם - שבת תשובה עמ' קד
ג/ד תורה לדעת ח"ו עמ' פ, פג
ג/ד תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' ד
ג/ד תורת החוף ימים - שפתי חיים סי' א אות א (ג, ו)
ג/ד תורת החוף ימים סי' יג אות ב
ג/ד תורת המועדים (תשכד) עמ' 129
ג/ד תורת המלך (צדוק) סי' ו ס"ק נג {עומד}, נז {פותח ומברך}
ג/ד תחומין חט"ו עמ' 469, 475
ג/ד תלפיות ו חוב' א עמ' 116, 119, 122
ג/ד תניא רבתי ח"א עמ' 121, ח"ב עמ' יג
ג/ה אבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' סח
ג/ה אגרות משה או"ח ח"א סי' לב
ג/ה אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' ב
ג/ה אור הישר [באר שבע סוטה לב ע"א]
ג/ה אמונת עתיך גל' 105 עמ' 15
ג/ה אמונת עתיך גל' 111 עמ' 150
ג/ה אמת ליעקב מועד עמ' תיז {לועזות}
ג/ה אמת ליעקב מקרא עמ' שד
ג/ה אשר למלך
ג/ה באר מרים פ"ז ה"ב אות ב
ג/ה בית מלך (חב"ד) עמ' 38
ג/ה ברור הלכה סוטה לב ע"א אחרי ציון א, וציון כ
ג/ה גבורת יצחק חגיגה עמ' לו, לח
ג/ה גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' יב, צה
ג/ה גבורת יצחק סוכות עמ' קמו
ג/ה גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שצב
ג/ה דבר שאול סוטה סי' סב אות ח, סי' סג אות א
ג/ה דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תלט
ג/ה הר המלך ח"ז עמ' קמה
ג/ה חי' הגאון אדר"ת עמ' רג {המלים "אע"פ שיש שם לועזות" שייכות להלכה ו}
ג/ה חקרי זמנים ח"א עמ' רנב, רנח
ג/ה טהרת יו"ט ח"י עמ' קעו, רלו, שי
ג/ה לאור ההלכה (תשסד) עמ' קסט {בלשונה}
ג/ה להורות נתן דברים עמ' קעב, קעו
ג/ה להורות נתן מועדים ח"ד עמ' רנז
ג/ה לקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' רלט
ג/ה מבוא למשנה תורה עמ' 249
ג/ה מגן גבורים (או"ח) סי' סב ס"ק א
ג/ה מחנה יוסף (תשעב) סי' סב אות א {ברכות בלה"ק}
ג/ה מחנה יוסף סוטה עמ' קה ע"א, קט ע"א
ג/ה מילי דמרדכי
ג/ה מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רסה, רפ
ג/ה מעיני המים
ג/ה משנת חיים דברים עמ' תקלה, תקלט
ג/ה משנת חיים יומא עמ' תקב
ג/ה נועם ח"ה עמ' נג
ג/ה נתן פריו מגילה עמ' רסד
ג/ה עבודה שבלב זו תפלה ח"ב עמ' 279
ג/ה עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 446-448
ג/ה עמק הקהל עמ' קיט
ג/ה ענפי ארז (זי') דף רלו ע"ב {לח"מ}
ג/ה קול דודי סוטה סי' תתי, תתיד
ג/ה קרן פני משה ח"ב
ג/ה רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' שטו-שטז
ג/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' קסח
ג/ה שומע ומשמיע עמ' קעא, קעד
ג/ה שי למלך עמ' נז
ג/ה שיירי כנה"ג
ג/ה שם טוב - השלמה
ג/ה שמן ראש סוכות ח"א עמ' פו {בלשונה}
ג/ה תורה לדעת ח"ו עמ' פ
ג/ה תורת המלך (צדוק) סי' ו ס"ק ס
ג/ה תורת מנחם חכ"ז עמ' 66
ג/ה תלפיות ו חוב' א עמ' 116
ג/ו אור עולם (שניאורסון) עמ' 278
ג/ו אור תורה (ריסקין) דברים עמ' 146
ג/ו אורח מישור (פלם) ח"ג הקדמה א ס"ק ו
ג/ו איש ההלכה גלוי ונסתר עמ' 228
ג/ו אמונת עתיך (נאור) עמ' קיט
ג/ו אמונת עתיך גל' 103 עמ' 11 {אפילו חכמים - גם בהגדה של פסח}
ג/ו אמונת עתיך גל' 110 עמ' 78 {מי שלא יכול לשמוע}
ג/ו אמונת עתיך גל' 111 עמ' 150 {חובת שמיעה}
ג/ו אמרי אמת (מגור) פרשת וילך שנת תרע"ה {כיום שניתנה התורה בסיני}
ג/ו אמת ליעקב מועד עמ' תיז {גרים}
ג/ו אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' נז
ג/ו באהלה של תורה או"ח סי' כו אות ב
ג/ו באר מרים פ"ג ה"ה
ג/ו באר שרים פרשת וילך דרוש א אות ד, דרוש ב אות א
ג/ו בדבר מלך ח"י עמ' צו {שליח להשמיע דברי ה'}
ג/ו בדרך המלך עמ' רמה
ג/ו בים דרך עמ' קכ, קעח
ג/ו בינה במקרא עמ' 211 {כיום שניתנה מסיני}
ג/ו בית אלהים שער א עמ' רצג
ג/ו בית מלך (חב"ד) עמ' 38
ג/ו בני שמואל דף כו ע"א
ג/ו בנין אריאל יאיר עמ' 158 {המלך}
ג/ו בנתיב החסד (אלתר) עמ' 168
ג/ו בתורתו יהגה (תשעב) עמ' פב {לשמוע באימה ויראה וגילה ברעדה}
ג/ו גבורת התורה הלכות קריאת ס"ת סי' נג ענף א אות ב {לח"מ}, ד
ג/ו גבורת יצחק חגיגה עמ' מה-מו
ג/ו גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' צה
ג/ו גבורת יצחק סוכות עמ' קמו, קנז
ג/ו גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שצא
ג/ו גבורת יצחק שבועות עמ' קפב, רמח {גר - חייב להכין לבו}
ג/ו גליונות אבני נזר {לח"מ} [עי' תוס' חגיגה ג ע"א ומהרש"א שם ד"ה חרש]
ג/ו די באר בראשית עמ' עב
ג/ו דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תלט
ג/ו דרשות שבט הלוי ח"א עמ' מד, ע
ג/ו דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' פה
ג/ו התורה והמדינה ח"ט עמ' תקכא
ג/ו זאת ליעקב דברים עמ' תקז {גרים}
ג/ו חי' הראי"ה
ג/ו חלקת יואב מהדו"ת סי' א
ג/ו חקרי זמנים ח"א עמ' רנב, רנח
ג/ו טהרת יו"ט ח"י עמ' קעו, רלו, שי
ג/ו להורות נתן דברים עמ' קסח {חובה להקשיב}
ג/ו להורות נתן דברים עמ' קעח
ג/ו להורות נתן מועדים ח"ג עמ' סט, שעב
ג/ו להורות נתן מועדים ח"ג עמ' קעד {כאילו שומע מפי הגבורה}
ג/ו להעיר להורות ולהשכיל ח"ד עמ' רמח
ג/ו לקוטי שיחות חי"ט עמ' 305 הערה 65
ג/ו לקוטי שיחות חל"ד עמ' 189, 190, 212
ג/ו לקוטי שיחות חל"ט עמ' 387
ג/ו מבוא למשנה תורה עמ' 160, 206, 315, 321
ג/ו מוריה גל' רכו עמ' מה
ג/ו מחנה יוסף פסחים עמ' ט
ג/ו מילי דמרדכי
ג/ו מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' ריט, רכא, רלז {שליח להשמיע דברי ה'}
ג/ו מלכות יהודה וישראל עמ' 229, 474, 502
ג/ו מן הסערה עמ' 53
ג/ו מפרות האילן על המועדים עמ' 268, 269, 271
ג/ו משנת חיים דברים עמ' תקלה, תקלט
ג/ו משנת חיים יומא עמ' תקב
ג/ו נועם ח"ה עמ' נג
ג/ו נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' קיג אות ב {כאילו עתה נצטווה}
ג/ו נתן פריו מגילה עמ' נד
ג/ו ס' החיים (קלוגר) עמ' תתקנב
ג/ו ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' קנג
ג/ו עיוני תשובה (קדרי) עמ' 195-196
ג/ו עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 445-448
ג/ו עלה יונה עמ' רפז
ג/ו עמק הקהל עמ' קכ-קכג
ג/ו עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 100
ג/ו עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 108
ג/ו פחד יצחק (הוטנר) אגרות אגרת פה
ג/ו פנינים על התורה ומועדים עמ' קפח-קצ
ג/ו צדיק באמונתו יחיה עמ' רמב
ג/ו צהר גל' ח עמ' 104 {כאילו עתה נצטווה}, 116 {אפילו חכמים גדולים}
ג/ו צפנת פענח כאן, ודברים עמ' קלא, רס-רסא
ג/ו קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תקלג
ג/ו קובץ השמיטה עמ' תקצט
ג/ו קול דודי סוטה סי' תתי, תתיד
ג/ו קול צופיך עמ' שז
ג/ו קרן פני משה ח"ב
ג/ו רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' שטו-שטז
ג/ו רץ כצבי (תשסג) ח"ב עמ' נח, סו
ג/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' קכג, קכד
ג/ו שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רפה-רפו
ג/ו שבת ומועד בשביעית עמ' 241, 266
ג/ו שיחות לספר דברים עמ' קכב {שליח להשמיע דבר ה'}
ג/ו שם דרך יומא עמ' צב
ג/ו שמן ראש סוכות ח"א עמ' פו {גרים}
ג/ו שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' קנט, ח"ב עמ' ריא
ג/ו שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' קעח {גרים}
ג/ו שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' רכז {מפי הגבורה}
ג/ו שערי המקדש סי' לט אות ח {מלך הוא שליח להשמיע דברי ה'}
ג/ו שפת אמת בראשית עמ' 259
ג/ו תורה לדעת ח"ו עמ' פ-פא
ג/ו תורת המועדים (תשנו) עמ' 150
ג/ו תורת המצוות באמונת ישראל עמ' 123
ג/ו תורת מנחם חכ"ז עמ' 66
ג/ו תורת מנחם חמ"ח עמ' 189, חמ"ט עמ' 359, ח"נ עמ' 40
ג/ו תורת מנחם חע"ג עמ' 219 {כיום שניתנה בו בסיני}
ג/ו תחומין חט"ו עמ' 148
ג/ו תלפיות ו חוב' א עמ' 116
ג/ז אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' רו
ג/ז אהלים עמ' צט, קיב
ג/ז אוריתא חי"ד עמ' פ, פב
ג/ז אחר האסף עמ' קפ, קפב, קפד
ג/ז אחרית השנים עמ' מ
ג/ז אמונת עתיך גל' 110 עמ' 76 {מטרת הבימה, שימוש במיקרופון בהקהל}, 81 {הבימה - תוספת על בנין המקדש}
ג/ז אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' קנ-קנא
ג/ז אמר יוסף (אלקלעי)
ג/ז ברור הלכה סוטה מא ע"א ציון נ
ג/ז ברך יצחק (ברכה) פ' וילך {חל בשבת}
ג/ז דבר בעתו (טיקטין)
ג/ז דברים אחדים (קלצקין) עמ' לח-לט {ראב"ד - מפני הבימה}
ג/ז האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שצא {הקהל שחל להיות בשבת}
ג/ז היכל מלך
ג/ז הר המוריה (אדר"ת) עמ' רמה
ג/ז זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר ג עמ' תל-תלא {תחינות וחצוצרות לא דוחות שבת - אמירת תפלה על הפרנסה בר"ה שחל בשבת}
ג/ז חי' הגר"מ זמבה סי' יז
ג/ז חי' הראי"ה
ג/ז חי' חתם סופר
ג/ז חי' רעק"א
ג/ז חכמת גרשון עמ' ריג
ג/ז יד בנימין מגילה עמ' מו
ג/ז ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רלא
ג/ז יצחק ירנן
ג/ז ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' שכה
ג/ז כתר המלך
ג/ז לאור ההלכה (תשסד) עמ' קסה {בשבת}
ג/ז לחם יהודה
ג/ז לקוטי שיחות חל"ד עמ' 211 {דת האמת}
ג/ז מוריה גל' קעט עמ' קד-קה, קח
ג/ז מילי דמרדכי
ג/ז מעלין בקודש גל' ח עמ' 76 {חצוצרות}, 86
ג/ז מקראי קדש (גרודזינסקי) עמ' ב-ג
ג/ז מראה הפנים מגילה דף ה
ג/ז מרכבת המשנה מהדו"ק
ג/ז נמוקי חיים עמ' רעא
ג/ז נרות שלמה עמ' ס, סג-סו
ג/ז נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' קכב
ג/ז סוכת דוד סוכה עמ' תח-תט
ג/ז סופר המלך
ג/ז עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' קיא
ג/ז עמק הקהל עמ' קכד-קל
ג/ז ענפי ארז (זי') דף קצג ע"ד, רלו ע"א
ג/ז פחד יצחק (הוטנר) אגרות אגרת פה {יום הקהל}
ג/ז צדקה לחיים (תקמז)
ג/ז צדקה לחיים (תשסח) עמ' מה
ג/ז צמיחת גאולתנו עמ' צח {תחינות}
ג/ז צרור החיים (יעקב)
ג/ז קובץ השמיטה עמ' תרא
ג/ז קול דודי סוטה סי' תתקצה
ג/ז קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' פו {כ"מ ולח"מ}
ג/ז קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' קצו, קצח-קצט
ג/ז שארית ישראל (מינצברג) אהע"ז סי' טו עמ' רסג
ג/ז שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רפו {ראב"ד}
ג/ז שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 53 {מדוע השמיט את הטעם של בימה}
ג/ז שו"ת השבי"ט ח"א עמ' סח {ראב"ד}
ג/ז שיח התורה עמ' שלז {תחינות, בימה}
ג/ז שיירי כנה"ג
ג/ז שם טוב - השלמה
ג/ז שנה בשנה תשמז עמ' 217
ג/ז תורת החוף ימים - שפתי חיים סי' א אות א (ו)
ג/ז תורת המועדים (תשכד) עמ' 129
ג/ז תורת המועדים (תשנו) עמ' 141
ג/ז תורת הקדש ח"ב עמ' קג
ג/ז תורת מנחם חנ"א עמ' 30 {המלך שליח להשמיע}
ג/ז תורת מנחם חס"ב עמ' 185 {יום הקהל שחל להיות בשבת מאחרין אותו לאחר השבת מפני תקיעת החצוצרות כו', וראב"ד}
ג/ז תפלת דוד (אדר"ת) עמ' נד, קלה, קמג

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US