Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

כאשר מצויין שם הספר בלבד, הכוונה היא לספר המסודר לפי סדר הלכות הרמב"ם.
בראש כל פרק מופיעה רשימת מקורות עם הסימון "רה"פ" (רוב הפרק). אלו הם מקורות העוסקים ברוב ההלכות שבאותו פרק (או בכולן).
כשיש למעיין קושי למצוא את הספר המצויין, או את מראה המקום באותו ספר, יפנה ל"רשימת הספרים".

למידע נוסף על המפתח, לחץ כאן.

בכורות

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה
פרק ו
פרק ז
פרק חא/532 הלכות בכורות פרק א *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


א/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
א/רה"פ הר המוריה (שץ)
א/רה"פ הרמב"ם המדויק
א/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
א/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
א/רה"פ פי' ר"י קאפח
א/רה"פ פי' ר"ש צדוק
א/רה"פ צפנת פענח
א/רה"פ רמב"ם הערוך
א/רה"פ רמב"ם לעם
א/רה"פ שם טוב
א/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
א/א אוצרות הרמב"ם
א/א אור שמח
א/א אמרי דוד (שליסל) דף יז ע"ג
א/א אנצי"ת ע' בכור בהמה הע' 53, 58
א/א בית אהרן (כהן) ח"ב קונ' אחרון דף ב ע"ד
א/א בני יעקב
א/א גליונות אבני נזר
א/א ואתה תחזה ח"ג
א/א חי' הגאון אדר"ת עמ' רג [טריפות - מקורו בחולין קלו ע"ב ומנחות ו ע"א]
א/א חי' הגר"ח החדש עמ' תעב {טריפה קדושה}
א/א חשבונות של מצוה עמ' תלב
א/א יד ישראל ח"ב
א/א ידי משה (בוצק') הל' בכורות סי' א
א/א יין מלכות (שניאורסון) עמ' 396
א/א ימי שלמה
א/א כבוד מלכים (מרגליות)
א/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקכה
א/א לב מבין דף קכח ע"ב {מל"מ}
א/א להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' קיד
א/א לקוטי שיחות חי"ז עמ' 333
א/א מבוא למשנה תורה עמ' 213, 216 {מנין המצוות}
א/א מוריה גל' קצג עמ' קצה-קצו {טריפות}
א/א מוריה שנה ח גל' ח עמ' כב {טריפות}
א/א מחנה יוסף (תשעב) סי' נו אות א
א/א מיטב הארץ עמ' 410
א/א מילי דמרדכי
א/א מנחת בנימין סי' נח
א/א מנחת חינוך ח"א עמ' קטז
א/א מעשה אברהם דף קמט ע"א
א/א מעשה רקח
א/א מרגניתא דר"מ
א/א משאת משה (חברוני) פסחים סי' צח עמ' 304, סי' קו עמ' קסז
א/א משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' קטז
א/א משך חכמה ויקרא פכ"ז פס' ט
א/א משנת חיים בכורות עמ' הקדמה אות ב
א/א משנת חיים במדבר עמ' שיד {וכללתי וכו'}
א/א משנת חיים שמות עמ' פז
א/א משנת יעקב הפלאה עמ' פח-פט, זרעים ח"ב עמ' קנד-קנה
א/א משנת יעקב כאן
א/א משנת יעקב עבודה עמ' קלג
א/א משנת שמחה
א/א מתנת כהונה בכורות עמ' ג
א/א נמוקי חיים עמ' רעא {יד איתן}
א/א נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' נד אות ב
א/א סופר המלך כאן, וח"ב עמ' שג
א/א פנת יקרת (תשנד) סי' י, צא אות א
א/א ציוני מהר"נ
א/א צפנת פענח שמות עמ' נד
א/א קרית מלך
א/א שלמי יוסף בכורות עמ' ג
א/א שעורי הרב חלה עמ' צ
א/א שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' שצ
א/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תמז
א/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 68
א/א שערי ישר שער ה פ"ו אות ז
א/א תורה שלמה שמות פכ"ב אות תפא, תפז
א/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' תכא {צירוף דיני מעשר בהמה לדיני בכורות}
א/א תכריך מרדכי סי' יא עמ' עב
א/ב אמונת עתיך גל' 124 עמ' 39
א/ב אמת ליעקב מועד עמ' רפג {זורקים דמו}, רפד {לימוד מבכור}
א/ב אנצי"ת ע' בכור בהמה הע' 143, 144, 164, 166
א/ב ואתה תחזה ח"ג
א/ב ויטע אשל עמ' תקכט {שנת לבנה}
א/ב חדושים ובאורים (גרי') זבחים סי' ח ס"ק ג
א/ב לב איש עמ' רמה
א/ב לבית יעקב (ר' יעקב יוסף) ח"א עמ' 99
א/ב מיטב הארץ עמ' 410
א/ב מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' קצד
א/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' תקעה
א/ב מנחת מחבת עמ' רלט
א/ב מעין החכמה עמ' רכח
א/ב משנת חיים פסחים ח"ב עמ' רצב
א/ב משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' קנד-קנה
א/ב נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קצ
א/ב פתגמי אורייתא (דיקמן) עמ' עד
א/ב קרית מלך
א/ב שם טוב - השלמה
א/ב שמוש חכמים א עמ' סח {זריקה}
א/ב שנתון המשפט העברי ח"ח עמ' 323
א/ב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' רמו
א/ב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' רכז, תמז
א/ב שערי היכל זבחים עמ' שיד {זורקים דם הבכור - קשה ממעה"ק ה,יז}
א/ב שערי טהר ח"ה שער ב סי' ד אות ה
א/ב תורה אור (שנגהי) עמ' נז {זורקין}
א/ג אור הישר [אור הישר בכורות לא ע"ב]
א/ג אחר האסף עמ' תפו
א/ג איש על העדה (אלאביץ) עמ' 176
א/ג אמונת יהושע עמ' תקנג
א/ג אמונת עתיך גל' 103 עמ' 168 {ברכה על שחיטת בכור בעל מום}
א/ג אמר יוסף (אלקלעי)
א/ג אמרי יושר בכורות דף לב ע"ב
א/ג אמרי יושר חולין סט ע"ב
א/ג אנצי"ת ע' בכור בהמה הע' 247, 249, 260, 322, 325, ע' גוי הע' 292
א/ג באר שרים (שולמן) עמ' עג
א/ג בית המדרש
א/ג גור אריה בראשית פ' לא הע' 91, דברים פ' יב הע' 135
א/ג דברי יצחק (הרצוג) דף מ ע"ד
א/ג חי' הגרי"ז דף נט ע"ד
א/ג חי' הרמב"ם למסכתות יומא ותמורה עמ' 145
א/ג חלקת לוי עמ' נו
א/ג יד ישראל ח"ב
א/ג ידי משה (בוצק') הל' בכורות סי' ב
א/ג ימי שלמה
א/ג כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקכה
א/ג לב איש עמ' רנז
א/ג לקוטי סופר ח"א דף צ ע"ג, צב ע"א
א/ג מהרי"ט אלגזי פ"א אות א או"ק ב, פ"ה אות מא או"ק ח-ט
א/ג מטה אהרן (הלוי) דף ריא ע"ד {כ"מ}
א/ג מיטב הארץ עמ' 410
א/ג מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף מ ע"ב
א/ג מנחת חינוך ח"א עמ' צח, צט, קא
א/ג מנחת חינוך מצוה יח (דף כט ע"ב)
א/ג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף מח ע"ג
א/ג מפתח הבאורים [גרי"ז דף נט]
א/ג מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"ב דף ד
א/ג מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' סז
א/ג מרומי גלים עמ' קיח
א/ג מרכבת יוסף דף יא ע"ג {פסוה"מ מותר לגוי}
א/ג משך חכמה דברים פי"ב פס' טו
א/ג משכיל ליהודה עמ' קלב-קלד {בעל מום הוא חולין}
א/ג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' פח {בכור בהמה טהורה שהוא בעל מום - הרי הוא לכהן אם רצה אוכלו - או מאכילו למי שירצה אפילו לנכרי מפני שהוא חולין}
א/ג משנת אליעזר (רבינ') עמ' קנב {לגוי}
א/ג משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' לד
א/ג משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' סז-עא
א/ג משנת יעקב כאן
א/ג משפטי עזיאל ח"ו עמ' קמב
א/ג נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' מ {חולין}
א/ג ספרי דבי רב ח"ג עמ' שח
א/ג עליות משה (תשנב) ח"א עמ' עב
א/ג עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תקצ
א/ג פרי השדה נדרים עמ' סד
א/ג קדשי יהושע עמ' אלף עט
א/ג קרית מלך
א/ג שמחת יו"ט (אלגזי) קונ' טובת הנאה אות ז
א/ג שערי טהר ח"ה שער ב סי' ג אות א, סי' ד אות ה
א/ג תבואת יקב (פרידמן) עמ' עד
א/ג תשובות הגאונים החדשות עמ' 84
א/ד אבני חפץ ח"א סי' צא
א/ד אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' מב
א/ד אהל שרה לאה עמ' שנב
א/ד אוצר א"י ח"ג עמ' 73
א/ד אור הישר [אור הישר נדרים יג ע"א]
א/ד אור יעקב נדרים עמ' סד-סה
א/ד אות לישראל (מובשוביץ) עמ' סא, סה, רפט
א/ד אחיעזר ח"ב סי' כה ס"ק יא, ח"ג סי' סז ס"ק א
א/ד אחר האסף עמ' תכ-תכא
א/ד איים בים נדרים סי' יג אות ב {מצוה להקדיש בכור}
א/ד אמונת יהושע עמ' תרעג {הרי זה קדוש}
א/ד אמונת עתיך (נאור) עמ' מא
א/ד אמונת עתיך גל' 122 עמ' 59
א/ד אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' ריא {מצוה להקדיש}
א/ד אמרי יושר בכורות דף יג ע"א
א/ד אנצי"ת ע' בכור בהמה הע' 64, 66
א/ד אשל אברהם (בוטשאטש) סי' ו ס"ק ז ברכת אברהם אות קכב {צריך לקדשו בפה}
א/ד באר משה (אפשטיין) שמות עמ' ש, דברים עמ' תקמג
א/ד בדי הארון (הכהן) עמ' 572
א/ד בית אהרן וישראל גל' צב עמ' קלו {מצוה לקדש}
א/ד בית אהרן וישראל גל' קלז עמ' יט-כ {מצוה להקדיש}
א/ד בית יחזקאל (סרנה) גליונות
א/ד בית יצחק תשט"ז עמ' 119
א/ד בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' נט
א/ד ביתאל ח"א דף כב ע"א
א/ד בני שמואל דף קיא ע"ב
א/ד ברכות חיים ח"ב עמ' כב
א/ד ברכי יוסף יו"ד סי' שו אות א {לח"מ ומל"מ}
א/ד בשמן רענן ח"ב עמ' שנו
א/ד גן שושנים ח"א עמ' כד
א/ד דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' רלח
א/ד דברי שאול ויקרא עמ' קצח
א/ד דרך המלך (לוין) דף יא ע"ג
א/ד הררי קדם שבת עמ' קעז
א/ד זוהר הרקיע (תשסד) עמ' 57
א/ד חי' הגר"מ זמבה סי' כז
א/ד חי' הגרז"ס קדשים עמ' קמז
א/ד חי' עזיאל
א/ד חי' ר' שמואל נדרים עמ' רכג-רכד
א/ד חידושין על התורה לרבנו תם עמ' רסב
א/ד חיי אברהם (צציק) עמ' נו, נט
א/ד חשבונות של מצוה עמ' רנד
א/ד טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב עמ' רפג
א/ד ידי משה (בוצק') הל' בכורות סי' ג
א/ד יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רעא, כרך ב ח"ב עמ' לח, עא
א/ד ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רעז
א/ד ימי שלמה
א/ד יקר הערך דף קיב ע"ג {מל"מ}
א/ד כתר המלך
א/ד לב ים נדרים עמ' פו {מצוה להקדיש}
א/ד לב מבין
א/ד לקוטי סופר ח"א דף צב ע"א {בבעל מום}
א/ד לקוטי שיחות חל"ד עמ' 79
א/ד לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' לז
א/ד מגל ח"י עמ' 55
א/ד מהרי"ט אלגזי פ"א בראש הפרק או"ק ו
א/ד מחנה חיים ח"ב עמ' קיז
א/ד מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף לה ע"א-ע"ב
א/ד מנחת חינוך ח"א עמ' צח
א/ד מנחת חינוך מצוה יח (דף כט ע"ב)
א/ד מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' רמד
א/ד מעדני מלך (תשמח) עמ' רעד {מצוה להקדיש בכור}
א/ד מעין החכמה עמ' קצו {לח"מ}
א/ד מעיני המים
א/ד מפניני הרב עמ' רא
א/ד מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' שכד
א/ד מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' רז
א/ד מראה הנוגה
א/ד מרומי גלים עמ' קטו
א/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ד משא יד ח"א עמ' רצה
א/ד משנת יעקב הל' נדרים פ"א ה"ז-הי"ג
א/ד משנת יעקב הפלאה עמ' פז
א/ד נועם חי"ב עמ' רכז
א/ד נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף קה ע"א וע"ד
א/ד נחלת שמואל דף ה ע"ד
א/ד ס' הפרנס עמ' שעב
א/ד ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' קעז
א/ד סופר המלך
א/ד ענפי ארז (זי') דף ר ע"ג
א/ד פרשת המלך
א/ד קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' קעג
א/ד קהלות יעקב נדרים סי' י
א/ד קובץ זכרון (קוסובסקי) עמ' קמו
א/ד קרבן ציון עמ' רצט
א/ד קרית מלך
א/ד רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שלח
א/ד שארית מנחם ויקרא-במדבר עמ' כו
א/ד שושן עדות דף לט
א/ד שלמי ירוחם
א/ד שלמי שמחה ח"ה עמ' קלט
א/ד שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' שסג
א/ד שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' רעו
א/ד שמחת החג דף ס ע"ג
א/ד שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' ג
א/ד שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' מד
א/ד שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' שנד
א/ד תורת הקדש ח"ב עמ' קעג
א/ד תיבת גומא (ורשנר) עמ' שסד
א/ד תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קצה
א/ד תיבת גומא (תשסז) עמ' רלג-רלד
א/ד תכריך מרדכי סי' יא עמ' עב
א/ד תניא רבתי ח"א עמ' 179
א/ד תפארת ציון (קואינקה) עמ' לו {מל"מ}, לז
א/ד תפארת ציון (קואינקה) עמ' קטו {מל"מ}
א/ד תפארת ציון (ריבקין) סי' יד הערה 2
א/ה אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' יח
א/ה אבני נזר יו"ד סי' תיב אות ז
א/ה אגודות אזוב מדברי דף לב ע"ד {חו"ל}
א/ה אגרות הגרי"ד עמ' קעב
א/ה אדרת אליהו (ראם) עמ' שמט
א/ה אוצמפה"ת חלה פ"ד מי"א הע' 8 {ישועות מלכו}, 19-21, 24 {ישועות מלכו}, 25 {לח"מ}, 31 {ישועות מלכו}
א/ה אור הישר [אור הישר ב"ק יב ע"ב, לח"מ הל' פסוה"מ פ"ג הכ"ה, אור הישר חלה פ"ד מי"א]
א/ה אור חדש (בלומ') דף לח ע"ג-ע"ד, לט ע"א {בכור מחו"ל}
א/ה אחיעזר ח"ב סי' לג ס"ק ו
א/ה איים בים נדרים סי' יג אות ב {מצוה להקדיש בכור}
א/ה אמונת יהושע עמ' תקכד, אלף רנז
א/ה אמרי יושר בכורות דף נג ע"א {ראב"ד}
א/ה אנצי"ת ע' בכור בהמה הע' 198
א/ה באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קלא
א/ה בד קודש (פוברסקי) נדרים עמ' סא
א/ה בדבר מלך ח"ח עמ' פה
א/ה בדי הארון (הכהן) עמ' 571
א/ה ביצחק יקרא (תשע) סי' קכג ד"ה וברמב"ם
א/ה בית אהרן (צוקרמן) עמ' ש
א/ה בית המדרש
א/ה ביתאל ח"א דף כב ע"א
א/ה ברכת הארץ (מאשבוים) עמ' יג
א/ה גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' קכג
א/ה גבורת יצחק מ"ש עמ' סז
א/ה דברי יצחק (הרצוג) דף מ ע"ג
א/ה דובר מישרים
א/ה דרך הקודש (תשסז) עמ' כ
א/ה הגהות עמק המלך
א/ה הדרום חכ"ז עמ' 81
א/ה הדרת מלך (זילברברג) דף נב ע"ג
א/ה הלכה רבה ח"ב עמ' 132, 156
א/ה המאור הגדול (יעבץ) עמ' רעב
א/ה המקדש וקדשיו עמ' כט-ל, לד
א/ה הערות ר"י ליינר
א/ה הר המוריה (אדר"ת) עמ' רכא
א/ה הרועים בשושנים
א/ה ואתה תחזה ח"ג
א/ה ויטע אשל תמורה ח"ג עמ' ד
א/ה ויקח אברהם [נחמד למראה צד ע"ב]
א/ה זהב התרומה - חלה עמ' תקמד-תקמז {כחולין}
א/ה זכר יהודה עמ' סה
א/ה זכר יצחק (תשן) עמ' קצז, שנ
א/ה חזו"א יו"ד סי' קפח ס"ק ג, ערלה סי' י ס"ק ו, סי' יא ס"ק יז
א/ה חזו"א על הרמב"ם
א/ה חזון יחזקאל סנהדרין פ"ג ה"ג, תמורה פ"ב ה"ז
א/ה חי' הגאון אדר"ת עמ' כו {לא מעלים מעשר בהמה מחו"ל}
א/ה חי' הראי"ה
א/ה חי' חתם סופר
א/ה חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף פו
א/ה חי' רעק"א
א/ה חסדי דוד ח"ה עמ' תקכד, תקנט {לח"מ}, ח"ו עמ' שכא
א/ה טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' רמג, מהדו"ג ח"ב עמ' רפג, שד
א/ה יד איתן
א/ה ידי משה (בוצק') הל' בכורות סי' ד
א/ה יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רלב, כרך ב ח"ב עמ' מה
א/ה ימי שלמה
א/ה ישועות מלכו (קרית ארבע)
א/ה כרם ציון שביעית ח"ב עמ' קז ע"א
א/ה כתר המלך
א/ה לב שלמה (חלמא) עמ' קמו {לח"מ}
א/ה לבושי מרדכי יו"ד עמ' רפג, ח"ד עמ' מב, ס
א/ה לקוטי סופר ח"א דף צג ע"א
א/ה לקוטי שלמה (תרנד)
א/ה מאור הקדש בכורות עמ' נו
א/ה מגידות (תשעג) סי' קצג עמ' רלח
א/ה מהרי"ט אלגזי פ"ה אות נ או"ק ב
א/ה מוריה גל' קעט עמ' כו
א/ה מזבח חדש דף נה ע"ד, נו ע"א
א/ה מלחמות יהודה דף קב ע"א, קד ע"ב
א/ה מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף מא ע"ב {לח"מ}
א/ה מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רי
א/ה מנחת חינוך ח"א עמ' קב, קד, קו, ח"ב עמ' תא, ח"ג עמ' צח, קפ, ר, רלא
א/ה מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' רסה
א/ה מנחת קנאות עמ' ל
א/ה מעדני מלך (תשמח) עמ' רעא-רעג
א/ה מעין החכמה עמ' טז {כ"מ}
א/ה מעיני המים
א/ה מעשה רקח
א/ה מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רלא ע"ד
א/ה מפתח הבאורים [חתם סופר יו"ד סי' שיח, חי' ר' חיים הלוי דף לד, מג]
א/ה מראה הנוגה
א/ה מרחשת ח"א סי' מו אות ב
א/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ה מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קסז אות א, ג {אין מביאים מחו"ל}
א/ה משאת משה (חברוני) פסחים סי' קו עמ' 332
א/ה משיב דבר ח"ב סי' ס
א/ה משכנות יעקב (נעים) דף לה-לז
א/ה משנת חיים בכורות עמ' תקסח
א/ה משנת חיים בראשית עמ' תלא
א/ה משנת חיים זבחים עמ' צא
א/ה משנת חיים ערכין עמ' שכו
א/ה משנת יעבץ שמיטה עמ' קמ
א/ה משנת יעקב הפלאה עמ' פח-צ
א/ה משנת יעקב כאן
א/ה נדרי זריזין ח"א עמ' צד
א/ה נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף קו ע"ג
א/ה נמוקי מהרא"י (סוף שופטים)
א/ה נתיבות שלום (למפרט) כאן, ועמ' קח {חו"ל}
א/ה סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' נז
א/ה ספרי דבי רב ח"ג עמ' ריא, רסז, רסט
א/ה עבודת הזבח תמורה סי' ט ס"ק ו
א/ה ענפי ארז (זי') דף רז ע"א
א/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כד
א/ה פני המלך (שטרן)
א/ה פני משה (הכהן) עמ' רד {ראב"ד}
א/ה פרשת המלך
א/ה פתגמי אורייתא (דיקמן) עמ' ל
א/ה צרור החיים (חייקא)
א/ה קדושת הר עמ' מה
א/ה קדשי יהושע עמ' אלף קטו, אלף שצג
א/ה קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' קמ
א/ה קובץ השמיטה עמ' לח
א/ה קובץ זכרון (קוסובסקי) עמ' קמו
א/ה קובץ חי' תורה (סול') עמ' צח, קו
א/ה קול דודי (תשף)
א/ה קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' א-ב
א/ה קרן פני משה ח"ב
א/ה ראשית בכורים דף עג ע"ד {אין מקבלים}
א/ה רלב"ג שמות פי"ג פסוק יא עמ' פט-צ
א/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קעח, שיג
א/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תה, תו
א/ה שארית יוסף (תשמד) שו"ת סי' כד הערה 16
א/ה שארית יוסף (תשסז) עמ' סו
א/ה שבט הלוי (ווזנר) ח"ה קונטרס המצוות סי' ח
א/ה שו"ת הר"ן סי' ז
א/ה שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תקסז
א/ה שו"ת הרשב"א ח"א סי' שלא, תכז, תרעט
א/ה שו"ת הרשב"א מכ"י סי' קעד
א/ה שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' קסא
א/ה שו"ת ר"י מסלוצק סי' נב עמ' קעח
א/ה שיח ערב קדשים עמ' תז
א/ה שלמי יוסף ר"ה עמ' שעו
א/ה שם טוב - השלמה
א/ה שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' צו
א/ה שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' יג, פב
א/ה שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' שכה, שלז
א/ה תורה שלמה חי"ב עמ' 126, 191
א/ה תורת האוהל (תשנג) עמ' שעו {הרי הוא כחולין}
א/ה תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' קו
א/ה תורת הקדש ח"א עמ' שיד, ח"ב עמ' קסו-קסז {קרית ספר}, קסט, ח"ג עמ' י-יב
א/ה תכריך מרדכי סי' יא עמ' עד
א/ה תשובה מאהבה ח"א סי' קלב, קעז
א/ה תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' קמג
א/ו אור שמח
א/ו לחם יהודה
א/ו מטה אהרן ר"ה עמ' כח-כט
א/ו שם טוב - השלמה
א/ו תורת הקדש ח"ב עמ' קסט
א/ז אנצי"ת ע' בכור בהמה הע' 416, 421
א/ז בית שערים יו"ד סי' שצא
א/ז ברור הלכה ב"ק קי ע"ב ציון כ
א/ז דגל ראובן ח"ב סי' ו
א/ז היכל מלך
א/ז חיי אברהם (צציק) עמ' נט, סב
א/ז יד המלך (פלומבו)
א/ז יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רלב, רלח, כרך ב ח"א עמ' פא
א/ז לבושי מרדכי יו"ד עמ' רעט
א/ז מהרי"ט אלגזי פ"א אות א או"ק ב
א/ז מרגניתא דר"מ
א/ז משנת יעקב הל' ביכורים פ"ט ה"ח-ה"י ופי"א ה"ט-הי"ד
א/ז משנת יעקב קרבנות עמ' קסט-קע
א/ז נמוקי מהרא"י (סוף שופטים)
א/ז נר מצוה (ואלק) מצוות דף כח ע"א-ע"ב {כהן ולוי חייבים בבכור בהמה טהורה}
א/ז ספרי דבי רב ח"ב עמ' קל
א/ז קדשי יהושע עמ' אלף קטז
א/ז קרית מלך
א/ז שם טוב - השלמה
א/ז תורת לויים דף נא
א/ח אבני שהם (רובינשטיין) דף לב ע"ד
א/ח אברהם יגל
א/ח אגרות משה ח"ח עמ' רעא
א/ח אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' קכח-קכט
א/ח אור גדול דף קעב ע"ד
א/ח אור הישר [אור הישר בכורות כז ע"ב]
א/ח אור לישרים (שולמן) עמ' לא
א/ח אמונת יהושע עמ' תקנג, תתקלה
א/ח אמונת עתיך גל' 102 עמ' 20 {מצוה לאכול}
א/ח אמרי יושר בכורות דף כו ע"ב
א/ח אמרי יושר ר"ה ו ע"ב
א/ח אנצי"ת ע' א"י ח"ג הע' 228-230, ע' בכור בהמה הע' 70, 73, 76, 79, 80, 282, 286, 296, 297
א/ח בדבר מלך ח"ח עמ' עה
א/ח בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' קג
א/ח בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' קכג {שנה בלי רגלים}
א/ח ברית יצחק (טייב) דף י ע"ד
א/ח בשמן רענן ח"ב עמ' שנז
א/ח גבורת יצחק ר"ה עמ' לו
א/ח דבר שאול תמורה סי' נד אות א
א/ח דברות משה מועד ח"א עמ' שפא {אבל אם לא ידע בודאי שכלו לו חדשיו מונה לו מיום שמיני}
א/ח העמק שאלה ח"ג שאלתא קסז אות יז
א/ח חיים שאל ח"ב סי' מב אות ו
א/ח חכם צבי (תשעה) ח"א סי' יב ד"ה וביותר
א/ח יד בנימין ר"ה עמ' ע-עא {בבעל מום}
א/ח יד ישראל ח"ב
א/ח ידי משה (בוצק') הל' בכורות סי' ה-ז
א/ח יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' צו, כרך ב ח"ב עמ' ע
א/ח ימין משה
א/ח כלילת יופי דף כא
א/ח מגן שאול (קצנ') עמ' קנד
א/ח מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' סא
א/ח מהרי"ט אלגזי פ"ד אות כב או"ק ג, אות כה
א/ח מוריה גל' קפג עמ' לג {צריך לאכול בכור בעל מום תוך שנתו}
א/ח מטה אהרן ר"ה עמ' כח-כט
א/ח מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף לה ע"ג
א/ח מנחת חינוך ח"א עמ' צט-קא, ח"ג עמ' שעט
א/ח מנחת עני (זינצהיים) ח"ב ע' בכור
א/ח מקדשי השם ח"ב עמ' פג
א/ח מראה הנוגה [הלכות יו"ט (מהרי"ט אלגזי) דף קט ע"ב, קיד ע"ג]
א/ח מרפא לנפש חי' סוגיות סי' י אות א {בעל מום מצווה לאכול תוך שנתו}
א/ח משאת משה (חברוני) פסחים סי' צח עמ' 304
א/ח משנת חיים בכורות עמ' שכה, שכח-שלא, שצו
א/ח משנת חיים במדבר עמ' שכד
א/ח משנת חיים זבחים עמ' מז-מח
א/ח משנת יעקב
א/ח משנת ר' אהרן קדשים - סוגיות סי' יב ס"ק ו
א/ח מתנת כהונה בכורות עמ' טו
א/ח נועם שיח ח"א עמ' צו
א/ח נר מצוה (ואלק) מצוות דף קג ע"א-ע"ב
א/ח ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קמב
א/ח ספרי דבי רב ח"ג עמ' רסט, שיא
א/ח עמודי אור סי' צו אות ה
א/ח פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 33
א/ח צרור החיים (חייקא)
א/ח קדשי יהושע עמ' פז, אלף עח, אלף צח
א/ח קול דודי (תשף)
א/ח קול דודי ר"ה סי' קיז, קכ
א/ח רביד הזהב (אברך) דף כג ע"א {מונים מיום שמיני}
א/ח רלב"ג דברים פט"ו פסוק כ עמ' קכז-קכח
א/ח שו"ת ר"י מסלוצק סי' נ עמ' קסט
א/ח שיבת ציון (לנדא) סי' כד
א/ח שלטי הגבורים עמ' רסו
א/ח שלמי יוסף בכורות עמ' טו
א/ח שלמי יוסף ר"ה עמ' נה
א/ח שלמי יוסף ר"ה עמ' נה-נז
א/ח שערי זיו ח"ג דף עח ע"ב
א/ח שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' נד
א/ח שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' שנב
א/ח שפת אמת על התלמוד ח"ב דף כג ע"א
א/ח תשובה שלמה יו"ד מהדו"ת סי' יא {לח"מ}, יב
א/ט אמרי יושר בכורות דף כו ע"ב
א/ט אנצי"ת ע' בכור בהמה הע' 301, 302
א/ט ואתה תחזה ח"ג
א/ט מנחת חינוך ח"א עמ' צט
א/ט מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' רנג
א/ט משנת חיים בכורות עמ' שכח-שלא
א/ט משנת חיים ויקרא עמ' ט
א/ט משנת חיים זבחים עמ' מח
א/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' מ
א/ט רלב"ג דברים פט"ו פסוק כא עמ' קכח
א/ט תשובה שלמה יו"ד מהדו"ת סי' יא, יד
א/י אמרי יושר בכורות דף כו ע"ב
א/י המקדש וקדשיו עמ' לד
א/י מגילת ספר לאוין דף קסד ע"ג
א/י מנחת חינוך ח"א עמ' צח
א/י מנחת חינוך מצוה יח (דף לא ע"ב)
א/י משנת חיים בכורות עמ' שכח-שלא
א/י משנת חיים זבחים עמ' מח
א/י ערך כסף עמ' רלד
א/י רלב"ג דברים פט"ו פסוק כא עמ' קכח
א/י שעורי הרב חלה עמ' קיא
א/י שערי זיו ח"א דף קמד ע"א
א/י תשובה שלמה יו"ד מהדו"ת סי' יג
א/יא אור הישר [אור הישר בכורות כח ע"א]
א/יא אנצי"ת ע' בכור בהמה הע' 310, 312
א/יא בתי כנסיות דף מו ע"ג {ר"י קורקוס}
א/יא ואתה תחזה ח"ג
א/יא מנחת חינוך ח"א עמ' קה
א/יא מנחת חינוך מצוה יח (דף לא ע"ב)
א/יא מרגניתא דר"מ
א/יא מרומי גלים עמ' קמא
א/יא משנת חיים זבחים עמ' מח
א/יא צפנת פענח שמות עמ' נג
א/יא רלב"ג דברים פט"ו פסוק כא עמ' קכח
א/יא תשובה שלמה יו"ד מהדו"ת סי' יד
א/יב אור לישרים (שולמן) עמ' ל {שנה בלא רגלים}
א/יב אנצי"ת ע' בכור בהמה הע' 319, 320
א/יב בדבר מלך ח"ח עמ' עה
א/יב ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' סג
א/יב ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קמח
א/יב יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רלג
א/יב כתר המלך
א/יב מהרי"ט אלגזי פ"ד אות כג
א/יב משנת יעקב
א/יב משק ביתי כללי הטור סי' יט {לח"מ}
א/יב עיוני הלכות ח"א עמ' רלח
א/יב עיני דוד
א/יב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' מ
א/יב קרית מלך
א/יב שו"ת מהרי"ל עמ' רב
א/יב שלטי הגבורים עמ' רסו
א/יב שלמי יוסף ר"ה עמ' נב
א/יב תשובה שלמה יו"ד מהדו"ת סי' יב-יג
א/יג אבי עזרי ח"ה
א/יג אבן האזל קדשים ח"ב דף כז ע"ב
א/יג אברהם יגל
א/יג אור הישר [טורי אבן ר"ה ה ע"ב ד"ה ולא בקרבנך וקו"א שם, אבן האזל הל' מעה"ק פי"ד הי"ג]
א/יג אור שמח
א/יג אמרי יושר בכורות דף כו ע"ב
א/יג אמרי יושר ר"ה ו ע"ב
א/יג אנצי"ת ע' בתי ערי הע' 90 {מרכה"מ}
א/יג באר אלחנן עמ' ס-סא
א/יג בדבר מלך ח"ח עמ' עה
א/יג בית המדרש
א/יג ברור הלכה ר"ה ו ע"ב
א/יג בשמן רענן ח"ב עמ' שסג
א/יג גבורת יצחק ר"ה עמ' לה, לז
א/יג גינת ראובן תרומות עמ' תתתעב {לא תאחר}
א/יג דברי יחזקאל (מישור) עמ' רה
א/יג ויטע אשל תמורה ח"ב עמ' שלו
א/יג חסדי דוד ח"ה עמ' תקכט
א/יג טורי אבן המפואר ר"ה עמ' מז
א/יג יד בנימין ר"ה עמ' כו {בל תאחר}
א/יג יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רעא, כרך ב ח"ב עמ' ע
א/יג לב ים נדרים עמ' פד-פה
א/יג לב שלמה (חלמא) עמ' קמו
א/יג מהרי"ט אלגזי דף לה ע"א-ע"ב, פ"ד אות כג, כו
א/יג מזכרת חיים עמ' נד
א/יג מנחת חינוך ח"א עמ' ק, ח"ב עמ' תעו, ח"ג עמ' שעז, שעט
א/יג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף סו ע"ג
א/יג מראה הנוגה [הלכות יו"ט (מהרי"ט אלגזי) דף קי ע"א-ע"ב]
א/יג מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
א/יג משאת משה (חברוני) פסחים סי' צח עמ' 304
א/יג משנת חיים בכורות עמ' שלא-שלו
א/יג משנת חיים דברים עמ' תנג
א/יג מתנת כהונה בכורות עמ' יז
א/יג נועם ח"כ עמ' נט {מרכה"מ}
א/יג נר מצוה (ואלק) מצוות דף קג ע"א
א/יג ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קמב
א/יג ספרי דבי רב ח"ג עמ' רסט
א/יג פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 68
א/יג פני אברהם (שפירא) עמ' קמט {בל תאחר בקרבן חובה}
א/יג פרשת המלך
א/יג צפנת פענח ויקרא עמ' מז, במדבר עמ' קצו
א/יג קול דודי (תשף)
א/יג קול דודי ר"ה סי' צה
א/יג שלמי יוסף בכורות עמ' יז
א/יג שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' תקיח
א/יג שלמי יוסף ר"ה עמ' כו, נב, נד, נז
א/יג שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' תנח
א/יג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' פז
א/יג שערי זיו ח"ג דף מח ע"ב
א/יג שפת אמת על התלמוד ח"ב דף כב ע"ג
א/יג תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' כח ס"ק ח-ט, יב
א/יג תורת האוהל (תשנג) עמ' שפ
א/יג תשובה שלמה יו"ד מהדו"ת סי' יד
א/יד אוצרות הקידוש סי' ב אות ג
א/יד אמרי יושר בכורות דף כו ע"ב
א/יד אנצי"ת ע' בכור בהמה הע' 115, 127, 132
א/יד בית אהרן וישראל גל' עב עמ' מה
א/יד בשבילי השבת סי' ב אות ג
א/יד דברות אליהו ח"ה עמ' סו {כ"מ - השמיט איסור לסייע}
א/יד חי' ר"י באב"ד
א/יד טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"א עמ' קעא
א/יד יד המלך (פלומבו)
א/יד יד ישראל ח"א
א/יד יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רעג, שח, כרך ב ח"א עמ' פא
א/יד מאור הקדש בכורות עמ' עה
א/יד מהרי"ט אלגזי פ"ד אות ל או"ק ג
א/יד מיטב הארץ עמ' 409
א/יד מנחת חינוך ח"א עמ' צח
א/יד מרגניתא דר"מ
א/יד משאת משה (חברוני) פסחים סי' עט עמ' קכא
א/יד משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף לו ע"ד {ישראל מטפל}
א/יד סופר המלך
א/יד ספרי דבי רב ח"ב עמ' קלג
א/יד קול דודי (תשף) (בקיצור)
א/יד רלב"ג שמות פכ"ב פסוק כט עמ' רצג-רצד
א/יד שנות חיים (קליין) נתיב א ח"ג אות א
א/יד שערי טהר ח"ה שער ב סי' ד אות ה
א/טו אבני נזר אהע"ז סי' תמט אות כג
א/טו אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ט הע' 61 {כתר המלך}, 62-76
א/טו אור ליהודה (תשנט) עמ' קכט-קל {לכל כהן שירצה}
א/טו אור שמח
א/טו אמונת יהושע עמ' שיד, שיח {או"ש}, אלף רנ
א/טו אמרי הצבי (בער) סוגיות דף לט ע"ד
א/טו אנצי"ת ע' בכור בהמה הע' 106, 108, 135, 136
א/טו אשר למלך
א/טו באר שרים (שולמן) עמ' עג-עד
א/טו בשולי גליוני עמ' תרלח
א/טו בשמן רענן ח"ב עמ' שנח
א/טו דבר שאול תמורה סי' יד אות א
א/טו הגהות חבר בן חיים
א/טו הר המלך ח"ד עמ' שעז
א/טו ואתה תחזה ח"ג
א/טו ונתן לכהן עמ' קמב
א/טו זכרון יהונתן דף צח
א/טו חדושים ובאורים (גרי') בכורות סי' ז ס"ק ג
א/טו חזו"א זרעים ליקוטים סי' ח ס"ק ד
א/טו חזון יחזקאל תמורה פ"א ה"א
א/טו חזון נחום זרעים ח"ג עמ' קד
א/טו חי' הגר"מ והגרי"ד כאן, עמ' עז
א/טו חי' ר' חיים הלוי דף לז
א/טו חיבת הקודש עמ' קו
א/טו חיים שאל ח"ב סי' מב אות ה
א/טו טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' תקסד {כ"מ}
א/טו יד המלך (פלומבו)
א/טו ימי שלמה
א/טו יצחק ירנן [תועפות ראם דף צב ע"ב]
א/טו כתר המלך
א/טו לקוטי סופר ח"א דף צד ע"א
א/טו מהרי"ט אלגזי פ"ד אות מג או"ק ב (דף כ ע"א)
א/טו מוריה גל' קנד עמ' נב
א/טו מחנה דוד (בונאן) דף יב ע"ד
א/טו מיטב הארץ עמ' 409
א/טו מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף לו ע"א וע"ג, לז ע"ד
א/טו מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' קכה, קלב
א/טו מנחת חינוך ח"א עמ' צח
א/טו מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' רנ
א/טו מעדני מלך (תשמח) עמ' רעו
א/טו מראה הנוגה [הלכות יו"ט (מהרי"ט אלגזי) דף סב ע"ב]
א/טו מראות הים עמ' רכז-רלא
א/טו מרגניתא דר"מ
א/טו משאת משה (חברוני) פסחים סי' עט עמ' קכא
א/טו משנת יעבץ שמיטה עמ' קמא
א/טו משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' סז-עא
א/טו משנת יעקב כאן
א/טו מתנת כהונה בכורות עמ' ריט
א/טו נזיר אחיו (סאויצקי) עמ' קעט
א/טו נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף נט ע"ב
א/טו נתן פריו ב"מ עמ' כה
א/טו עטרת ישראל עמ' נב
א/טו ענפי ארז (זי') דף קלז ע"ג, רא ע"ב, רז ע"א
א/טו ערך יעקב עמ' קצט-ר
א/טו פניני רבנו הגרי"ז עמ' תמט
א/טו פתחי שערים (ויינוט) ב"מ דף נד ע"א (בדפי הספר)
א/טו קדשי יהושע עמ' אלף פה, אלף קכג, אלף תקלג
א/טו קול דודי (תשף) (בקיצור)
א/טו קרית מלך
א/טו שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' רמז
א/טו שלמי יוסף בכורות עמ' ריט
א/טו שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' רנב-רנג
א/טו שעורי הרב חלה עמ' קיא
א/טו שעורי יומא דף כו ע"ב ד"ה כשהצעתי
א/טו שערי טהר ח"ה שער ב סי' ד אות ה
א/טו שערי תורת בבל עמ' 242
א/טו תועפת ראם (גטיניו) דף נב ע"ב
א/טו תורה שלמה שמות פכ"ב אות תפה
א/טו תשובה מיראה
א/טו תשובה מיראה (תשסו) עמ' כו
א/טז אבן האזל קדשים ח"ב דף כג ע"א
א/טז אגרות משה או"ח ח"א סי' טז ענף ב-ג
א/טז אור הישר [מפרשים הל' ביכורים פ"ג ה"ג]
א/טז אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' רי {אחרי זריקה לוקה}
א/טז אנצי"ת ע' אכילת בכורים הע' 35 {לח"מ}, ע' אכילת קדשים הע' 154, ע' בכור בהמה הע' 172, 190
א/טז ברור הלכה מכות יז ע"א ציון ד, ל
א/טז בריכת ירושלים עמ' קכב
א/טז דרכי אהרן ח"ב עמ' נח
א/טז הרמב"ם והלכותיו
א/טז ידי משה (בוצק') הל' בכורות סי' ח
א/טז ימי שלמה
א/טז יצחק ירנן [עי' חידושי הל' ביכורים פ"ג ה"ג] {לח"מ}
א/טז ישועות מלכו (קרית ארבע)
א/טז ישורון ח"י עמ' רמח
א/טז כתר המלך
א/טז מנחת חינוך ח"ב עמ' שעח, ח"ג עמ' קפז, קצ
א/טז מעין החכמה עמ' סד
א/טז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קסב ע"ג
א/טז מראה הנוגה
א/טז משאת מרדכי מכות עמ' קח-קי
א/טז משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' סז-עא
א/טז ספרי דבי רב ח"ג עמ' קצח
א/טז קובץ חי' תורה (סול') עמ' קו
א/טז שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' תפז
א/טז שם טוב - השלמה
א/טז שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' נה
א/טז תכריך מרדכי סי' יא עמ' עה-עו
א/יז אוצמפה"ת ב"מ ו ע"ב הע' 30
א/יז אור הישר [כ"מ הל' שחיטה בתחלתו]
א/יז אור ליהודה (תשנט) עמ' ג, רצ
א/יז אמונת יהושע עמ' תקנב
א/יז אנצי"ת ע' בכור בהמה הע' 89, 91 {לח"מ}, 327, 335, 337, 352
א/יז בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' קצז
א/יז בית שערים יו"ד סי' שצא
א/יז בני שמואל דף פב ע"א
א/יז ברור הלכה ב"ק יב ע"ב ציון ד
א/יז בשבילי הפסח סי' לא אות לד, לז, לט
א/יז בתי כהונה (תשסה) עמ' קמו
א/יז גבורת יצחק מ"ש עמ' יח
א/יז דגל ראובן ח"א סי' יב
א/יז ואתה תחזה ח"ג
א/יז זבח שלמה ח"ב עמ' קצג
א/יז זהב התרומה מ"ש עמ' יג
א/יז חזו"א בכורות סי' כב ס"ק ג-ד
א/יז חזו"א על הרמב"ם
א/יז חזון יחזקאל בכורות פ"ב ה"ה
א/יז חי' הראי"ה
א/יז חי' הריצ"ד
א/יז חמדת ישראל ח"א דף כז ע"ג
א/יז טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' תרנד
א/יז יגיעת ערב ב"ב ח"ב עמ' תקסא, תקסג
א/יז יד דוד (קרלין) ח"ב דף לה
א/יז יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' קלז
א/יז יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' מג
א/יז יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' רח
א/יז ידי משה (בוצק') הל' בכורות סי' ט-י
א/יז ימי שלמה
א/יז כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' רעג
א/יז כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' שפד {מל"מ}
א/יז לב מבין
א/יז לקוטי סופר ח"א דף צז ע"ב וע"ד
א/יז מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' נו, נט
א/יז מהרי"ט אלגזי דף לט ע"ב, פ"ה אות לז או"ק ז
א/יז מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף מא ע"א
א/יז מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' מב
א/יז מנחת חינוך ח"א עמ' קז, רנח, ח"ב עמ' שנג, ת, ח"ג עמ' צז
א/יז מעשה רקח
א/יז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קטז ע"א
א/יז מצעדי גבר ב"ק סי' מ אות ד-ה
א/יז מראה הפנים מ"ש דף ב, ב"ק דף ה
א/יז מרכבת המלך עמ' שכט
א/יז משאת משה (חברוני) פסחים סי' עט עמ' 240
א/יז משכן בצלאל ח"א סי' ד
א/יז משנת חיים זבחים עמ' קלח
א/יז משנת חיים ערכין עמ' שכה, שכו
א/יז משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' לד
א/יז משנת יעקב זרעים ח"א עמ' קסה-קסו, ח"ב עמ' ע-עא, רלד
א/יז משנת יעקב כאן עמ' עז-עח
א/יז משנת ר' אהרן ב"ק עמ' פח, צא, קדשים בכורות סי' ה ס"ק ג, דף טו ע"ב ס"ק ב, סוגיות סי' יד ס"ק יב
א/יז נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' שיא
א/יז נודע ביהודה תנינא אהע"ז סי' קכא, סי' קכט ד"ה ומזה הטעם
א/יז נר מצוה (ואלק) מצוות דף ז ע"א
א/יז נתיב אברהם ח"א עמ' סט {בזמן הבית לא מוכרים תם}, ע
א/יז עבודת הזבח תמורה סי' ח ס"ק יד, סי' ט ס"ק יג
א/יז עמק הנצי"ב פ' קרח פסקא ג עמ' קה
א/יז עצי ארזים סי' כח ס"ק עו
א/יז קדשי יהושע עמ' צה-צו, אלף קכב
א/יז קהלות יעקב זבחים לא, שבועות י
א/יז קרבן ציון עמ' ש
א/יז שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' שמח, ח"ב עמ' רעט, תקלא
א/יז שלמי שמעון (תשמו) עמ' לח
א/יז שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' קלג {שרשי הים}
א/יז שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' נה
א/יז שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' צד
א/יז שערי זיו ח"ג דף פג ע"ב-ע"ג
א/יז שערי טהר ח"ה שער ב סי' ד אות ג
א/יז שרשי הים דף קצג ע"ב
א/יז תורת הקדש ח"א עמ' סג, ח"ב עמ' קנה, ח"ג עמ' י
א/יז תכריך מרדכי סי' יא עמ' עה
א/יח אברהם יגל
א/יח אמונת עתיך גל' 106 עמ' 55
א/יח אנצי"ת ע' בזיון קדשים הע' 21, ע' בכור בהמה הע' 340, 342-344, 353, 354
א/יח בגדי יו"ט (קלוגר) עמ' שנג {כ"מ}
א/יח בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' קצח
א/יח ברור הלכה ביצה כח ע"א ציון י, ב"ק יב ע"ב ציון ד
א/יח ברכי יוסף או"ח דף קנב ע"ג, סי' תק ס"א
א/יח בשמן רענן ח"ב עמ' שס
א/יח דברות משה ביצה עמ' תמג {לשקול מנה כנגד מנה}
א/יח ואתה תחזה ח"ג
א/יח ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א ריט ע"ג] {תמים אינו נמכר}
א/יח יגיעת ערב ב"ב ח"ב עמ' תקסא, תקסג
א/יח יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' פא
א/יח מהרי"ט אלגזי דף יט ע"ב, לט ע"ב
א/יח מהרי"ט אלגזי פ"ה אות לו, פ"ו אות נח או"ק א
א/יח מנחת חינוך ח"ג עמ' צז-צח
א/יח מצודת דוד (שפרבר) עמ' שסח {מנה כנגד מנה}
א/יח מראה הנוגה
א/יח מראה הפנים מ"ש דף ב
א/יח מרומי גלים עמ' קיח
א/יח משנת חיים בכורות עמ' שסז
א/יח משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' לד
א/יח משנת יעקב הל' שמיטה פ"ו ה"ב
א/יח משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' ע-עא, רלד
א/יח ענפי ארז (זי') דף רב ע"ד
א/יח קרבן ציון עמ' רצה, רצט-ש
א/יח קרית מלך
א/יח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תמ
א/יח שער המלך ח"א עמ' קנח
א/יט אהל משה (הורוביץ) ח"א בכורות לג ע"א
א/יט אור הישר [לח"מ הל' פסוה"מ פ"ד ה"ג]
א/יט אור שמח
א/יט אמרי יושר בכורות דף לג ע"א
א/יט אנצי"ת ע' בזיון קדשים הע' 58, ע' בכור בהמה הע' 244 {כ"מ}, 246
א/יט באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
א/יט ואתה תחזה ח"ג
א/יט חוות יאיר (תשנז) עמ' שפה
א/יט חזו"א על הרמב"ם
א/יט חזו"א תמורה סי' לב ס"ק ז
א/יט חי' הרמב"ם למסכתות יומא ותמורה עמ' 144
א/יט ימי שלמה
א/יט מהרי"ט אלגזי פ"ה אות מ או"ק א {או"ש}
א/יט מראה הנוגה [הלכות יו"ט (מהרי"ט אלגזי) דף קכז ע"א-ע"ג]
א/יט מראה הפנים ביצה דף טו
א/יט משנת חיים בכורות עמ' שעו-שעח
א/יט משנת יעקב
א/יט נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' קמג
א/יט ענפי ארז (זי') דף רא ע"ד


ב/533 הלכות בכורות פרק ב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ב/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ב/רה"פ הר המוריה (שץ)
ב/רה"פ הרמב"ם המדויק
ב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ב/רה"פ פי' ר"י קאפח
ב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ב/רה"פ רמב"ם הערוך
ב/רה"פ רמב"ם לעם
ב/רה"פ שם טוב
ב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ב/א אור הישר [לח"מ הל' עבדים פ"ה ה"ד]
ב/א אמרי בינה (אוירבך) - או"ח סי' ח ד"ה אולם מלבד
ב/א אנצי"ת ע' בכור בהמה הע' 213
ב/א בדי הארון (הכהן) עמ' 567
ב/א בית ישחק
ב/א בנין ציון (שמושקוביץ) סי' לט דף מה ע"ג {ששים ושבעה}
ב/א דברות משה שבת ח"ב סי' מג הערה יד
ב/א דליית הכרם עמ' תתתכה
ב/א המאיר לארץ [מרכה"מ] {לח"מ}
ב/א ואתה תחזה ח"ג
ב/א זבח שלמה ח"ב עמ' קע
ב/א חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' צא
ב/א טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב עמ' שח
ב/א מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
ב/א ספרי דבי רב ח"ג עמ' קפט
ב/א עמק שאלה (טברסקי) עמ' רסט
ב/א ערך יעקב עמ' רח
ב/א קדשי יהושע עמ' אלף כד, אלף קיג
ב/א קרית מלך
ב/א ראשית בכורים דף מג, מז, סו, פב, קה
ב/א שו"ת הרד"ך עמ' סח
ב/א שם יוסף (מועטי) ח"ב דף ה ע"א {מל"מ}
ב/א שערי טהר ח"ג שער ב סי' כד אות א
ב/א שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' מז {מל"מ}
ב/ב אמונת עתיך גל' 116 עמ' 47 {מום באליה - חסרון אליה}
ב/ב אנצי"ת ע' בכור בהמה הע' 214-215, 217
ב/ב דבר יהושע (שו"ת) ח"א סי' סז-סח
ב/ב השיב משה (תשעה) סי' נז אות ו עמ' שמה
ב/ב חסדי דוד ח"ו עמ' תנב-תנג
ב/ב מפתח הבאורים [שו"ת הרא"ש כלל כ סי' כב]
ב/ב מרגניתא דר"מ
ב/ב נודע ביהודה תנינא יו"ד סי' קצה
ב/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' מ
ב/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' קסח
ב/ב שם טוב - השלמה
ב/ב שערי טהר ח"ג שער ב סי' כד אות א
ב/ב תשובה שלמה יו"ד מהדו"ת סי' יד
ב/ג אגודת אזוב השלמות דף מ ע"ד
ב/ג אהליך יעקב בכורות סי' א ס' י
ב/ג אמרי הצבי (בער) סוגיות דף לט ע"ג, מ ע"ב {מוקצה ונעבד}
ב/ג בדבר מלך ח"ד עמ' קצ
ב/ג בדי הארון (הכהן) עמ' 569
ב/ג בית הלל (כגן) ע"ז עמ' יג
ב/ג בית המדרש
ב/ג בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' י
ב/ג ואתה תחזה ח"ג
ב/ג חי' הגר"י סי' לה
ב/ג חלקת יואב מהדו"ק יו"ד סי' כב
ב/ג מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' ס
ב/ג מהרי"ט אלגזי פ"ו אות נח או"ק א (דף נב ע"ב)
ב/ג מנחת חינוך ח"א עמ' ק
ב/ג מנחת חינוך מצוה יח (דף ל ע"א)
ב/ג מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' רנו
ב/ג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קטו ע"ד, רל ע"ד
ב/ג מראה הנוגה [הלכות יו"ט (מהרי"ט אלגזי) דף קסג ע"א]
ב/ג מרגניתא דר"מ
ב/ג משכן בצלאל ח"א סי' ד
ב/ג עבודת לוי (רוד') דף ל ע"א, מא ע"א
ב/ג קדשי יהושע עמ' אלף קח
ב/ג שו"ת הרשב"א ח"א סי' קצה
ב/ג תורת הקדש ח"ג עמ' ו
ב/ג תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף ו ע"ב
ב/ג תורת חיים (ליבוביץ, תשסט) סי' ד עמ' כד
ב/ד אור שמח
ב/ד אנצי"ת ע' בכור בהמה הע' 19, 22
ב/ד באר בשדה עמ' תקכט {יוצא דופן והבא אחריו}
ב/ד בשמן רענן ח"ב עמ' שסד
ב/ד גנא דפלפלי עמ' רטז {יוצא דופן}
ב/ד יד דוד (קרלין) ח"א דף כד
ב/ד ידי משה (בוצק') הל' בכורות סי' יא
ב/ד יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' סט
ב/ד ימי שלמה
ב/ד מנחת חינוך ח"א עמ' קטז
ב/ד מרחשת ח"א סי' לז אות ב
ב/ד משנת חיים בכורות עמ' רסג
ב/ד משנת חיים נדה סי' לב עמ' קפט
ב/ד משנת יעקב כאן
ב/ד משנת יעקב נשים ח"ב עמ' שמב
ב/ד קונטרסי שעורים נדרים שעור טז אות ה-ו
ב/ד שיח ערב קדשים עמ' תה
ב/ד שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' קלב
ב/ה אבן משה (לונץ) דף א ע"ד {אנדרוגינוס}
ב/ה אבני זכרון (פפר) ח"א דף ג ע"ב
ב/ה אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' מח
ב/ה אהל משה (לוין) ח"א דף ט ע"ד, י ע"ד, יא ע"ב-ע"ג, יב ע"ב, יד ע"ג, כב ע"א
ב/ה אהלי אהרן (מיליקובסקי) ח"א דף נז ע"א
ב/ה אור הישר [לח"מ הל' זכיה פ"ח ה"ו והל' נחלות פ"ה ה"א והל' אישות פ"ד הי"א והל' איסו"מ פ"ג ה"ג]
ב/ה אמרי יושר בכורות דף מב ע"ב
ב/ה אנצי"ת ע' אנדרוגינוס הע' 215
ב/ה אשר למלך
ב/ה בדבר מלך ח"ו עמ' כג, ח"ח עמ' צב
ב/ה בית ישחק
ב/ה בית פנחס (וולף) עמ' 115
ב/ה גור אריה ויקרא פ' א הע' 219
ב/ה גן שושנים ח"א עמ' קכא
ב/ה גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' קעה
ב/ה דבר המלך (קרויזר) ח"א עמ' לח
ב/ה דברות משה ב"ב ח"א סי' א ענף ב
ב/ה הגהות עמק המלך
ב/ה ואתה תחזה ח"ג
ב/ה חדושים ובאורים (גרי') בכורים סי' ו ס"ק א-ב
ב/ה חי' הגר"ח החדש עמ' תקו
ב/ה חי' הראי"ה
ב/ה חי' חפץ חיים
ב/ה חסדי דוד ח"א עמ' תקיא
ב/ה טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' תקסט
ב/ה יד דוד (קרלין) ח"א דף כד
ב/ה יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' קד
ב/ה יד ישראל ח"ב
ב/ה ידי משה (בוצק') הל' בכורות סי' יב
ב/ה יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רל, ח"ב עמ' קס, כרך ב ח"ב עמ' סט
ב/ה ימי שלמה
ב/ה כרם שלמה (אהרמן) יבמות פג ע"ב
ב/ה לקוטי סופר ח"א דף צב ע"ג
ב/ה מהרי"ט אלגזי פ"ו אות נח או"ק ב (דף נב ע"ב)
ב/ה מוריה י גל' יא (ר"ש הופמן) {טומטום}
ב/ה מים אדירים דף עט ע"א, פ ע"ב
ב/ה מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' לח
ב/ה מנחת חינוך ח"א עמ' א, קטז, ח"ב עמ' שמא, תקסח
ב/ה מעיני המים
ב/ה מעשה רקח
ב/ה מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף נז ע"ג
ב/ה מקראי קדש (תשנג) עמ' רג, שלא
ב/ה מראה הנוגה [הלכות יו"ט (מהרי"ט אלגזי) דף קסד ע"א]
ב/ה מרגניתא דר"מ
ב/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ה משנת חיים בכורות עמ' תעו-תפ
ב/ה משנת יעקב כאן
ב/ה משנת יעקב עבודה עמ' קיט, קלג
ב/ה נתיבות שלום (למפרט) עמ' קט
ב/ה עבודת הזבח תמורה סי' ט ס"ק ד
ב/ה עצי ארזים סי' מד ס"ק ט
ב/ה פרי יצחק (בלזר) ח"א דף עח ע"ג
ב/ה פרי יצחק (תשעו) עמ' רנה
ב/ה צבי גאון יעקב סי' כה
ב/ה צפנת פענח
ב/ה קדשי יהושע עמ' אלף קג, אלף קו, אלף תקב
ב/ה שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' מט
ב/ה שלמי ירוחם
ב/ה שמות בארץ (תשנט) עמ' לד
ב/ה שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות יא
ב/ו אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קכג
ב/ו אבן ציון עמ' קכב, שנה
ב/ו אבני החושן סי' קלח סעיף ט
ב/ו אבני ציון ח"ג עמ' קי
ב/ו אברהם יגל
ב/ו אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' לא
ב/ו אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' שנו {כ"מ}
ב/ו אוצמפה"ת ב"מ ו ע"ב הע' 82 {כ"מ}, 111 {לח"מ}, ז ע"א הע' 18-100, כה ע"ב ח"ב הע' 80 {כ"מ}
ב/ו אוצרות יהושע עמ' שנט {כ"מ}
ב/ו אור דוד עמ' קלה, קלח
ב/ו אור הישר [אור הישר בכורות טז ע"ב ודף יז ע"א] {שינוי ברייתו}, [תקפו כהן סי' קג, אורים ותומים קיצור תקפו כהן סי' א] {תפסו כהן}
ב/ו אורים ותומים עם ברכת אריאל אות רלא
ב/ו איים בים ב"מ סי' ו אות ב
ב/ו אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תקצג, תקצה-תקצו {אין מוציאין}
ב/ו אמרי בינה (אוירבך) - דיינים סי' ד [ד) ד"ה והנה
ב/ו אנצי"ת ע' בכור בהמה הע' 23, 27, 28, 30-33, 37, 495
ב/ו אפיתחא דבבא ב"מ עמ' רז, ריז, ריט
ב/ו באור מהר"י קורקוס
ב/ו באורי סוגיות (הוניגסברג) כתובות סי' מד אות ג
ב/ו באר שרים (ליפשיץ) הל' עדות פ"ו-פ"ח עמ' נח {לח"מ}
ב/ו בדבר מלך ח"ח עמ' עו
ב/ו בינת דניאל ח"א עמ' קעה
ב/ו ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' נח
ב/ו ביצחק יקרא (תשע) סי' צח ד"ה ועוד י"ל
ב/ו בית אהרן וישראל גל' עד עמ' לא, לב, לה {לח"מ - רחל בת עז בת רחל}
ב/ו בית אהרן וישראל גל' פח עמ' לו
ב/ו בית המדרש
ב/ו בית זבול ח"ד עמ' קלו
ב/ו בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' מב אות א, ו-ז, סי' סי' מג אות א, ה
ב/ו בית יצחק (תשיד) עמ' 55, 57
ב/ו בית ישחק
ב/ו בן אשר סי' לב
ב/ו בן יהודה סי' י
ב/ו בנין דוד ב"מ עמ' לח
ב/ו בנין ציון (שמושקוביץ) סי' לט דף מה ע"א-ע"ב {תקפו כהן}
ב/ו ברור הלכה ב"מ ו ע"ב ציון ד פסקה ב
ב/ו ברכות חיים ח"ב עמ' רסו
ב/ו ברכת מרדכי ב"מ עמ' ק
ב/ו גדולי שמואל ב"מ דף ו
ב/ו דבר מאיר (ראק) סי' צ
ב/ו דברות אליהו ח"א עמ' קא-קג
ב/ו דברות משה יבמות עמ' תמו, ב"מ ח"א סי' ז ענף א, ב"ב ח"ב סי' מז ענף ג {כ"מ}
ב/ו דברי חיים (אוירבך) תפיסה סי' ד ד"ה הרמב"ם, מים חיים סי' מב ד"ה וקשה
ב/ו דברי חיים (שו"ת) ח"א חו"מ סי' ו ענף א
ב/ו דרכי משה ח"ב שמעתתא ב פ' ח
ב/ו המאיר לארץ [שב שמעתתא דף פה] {סתירה להל' שבת פ"ד ה"א}
ב/ו הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' רלח
ב/ו הפלאות נדרים (תשעג) עמ' רלט, רמג
ב/ו הר המלך ח"ב עמ' רעב-רפ
ב/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' תסז
ב/ו ונתן לכהן עמ' קלג
ב/ו זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שסט
ב/ו זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' שיג
ב/ו זכרון מלך (א"ש)
ב/ו חזו"א על הרמב"ם
ב/ו חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 263, ח"ג עמ' 184
ב/ו חי' הגר"ח ב"מ עמ' עג-עד
ב/ו חי' הראי"ה
ב/ו חי' חתם סופר
ב/ו חי' צמח צדק (חב"ד) ב"מ עמ' מ
ב/ו חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' מד
ב/ו חי' רעק"א
ב/ו חיי נפש בראשית ח"ב עמ' ד
ב/ו חמדת שלמה עמ' י, יב {ישוב שיטתו דת"כ אין מוציאין}
ב/ו חסדי דוד ח"ו עמ' תד
ב/ו חקרי הלכות (שומיאץ) דף לה ע"ד {השמיט שלא נשתנה מס' ימי בראשית}
ב/ו חקרי לב (המאור) חו"מ ח"א עמ' י-יא
ב/ו טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' תקסט, מהדו"ג ח"ב עמ' רה
ב/ו יגיעת ערב ב"מ עמ' קא, רנב {תקפו כהן אין מוציאין מידו}
ב/ו יד דוד (דהן) עמ' קצה
ב/ו יד המלך (פלומבו)
ב/ו יוסף לקח כרך א ח"א עמ' שט, כרך ב ח"א עמ' פא
ב/ו ימי שלמה
ב/ו ימין משה
ב/ו כרתי ופלתי סי' סא אות ח, כרתי אות כו
ב/ו לקוטי סופר ח"א דף צד ע"ב
ב/ו לקוטי שעורים (שטיין) ב"מ סי' ו ס"ק א
ב/ו לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' קעג {אין מוציאים}
ב/ו מאור הקדש בכורות עמ' מ-מא
ב/ו מאור למלך ב"מ עמ' עו, פא, פב {כ"מ}, פד-פח, צ-צב, צד-צז, קצב
ב/ו מהרי"ט אלגזי דף יד ע"א
ב/ו מהרי"ט אלגזי פ"א אות ח או"ק ג, ו, אות יא או"ק ב, אות יג או"ק ג, פ"ג אות מ (הראשון) או"ק ג, פ"ה אות מג או"ק א
ב/ו מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' קמח
ב/ו מנחת חינוך ח"א עמ' קיז, ח"ב עמ' שצו, תקע, ח"ג עמ' רמב
ב/ו מנחת חינוך מצוה כב (דף לד ע"ד)
ב/ו מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"א עמ' שכ
ב/ו מעיני החכמה ח"א אות קצג, קצז-קצט, רד
ב/ו מעשה רקח
ב/ו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קס ע"ד
ב/ו מצעדי גבר ב"מ סי' כ
ב/ו מקנת חיים עמ' ריז, רכא, רכג, רלד
ב/ו מקצוע בתורה סי' ס ס' ט ס"ק יט
ב/ו מראה הנוגה [הלכות יו"ט (מהרי"ט אלגזי) דף כא ע"ג]
ב/ו מרחשת ח"א סי' מט אות א
ב/ו מרכבת המלך עמ' שכז
ב/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ו משה ידבר (תשעו) עמ' רז
ב/ו משנת חיים בכורות עמ' סה-עד, רמו-רנד
ב/ו משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' קנט {לח"מ}
ב/ו משנת יעקב כאן
ב/ו משנת יעקב נזיקין עמ' רח
ב/ו משנת יעקב עבודה עמ' קלג {לח"מ}
ב/ו משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' מט-נ {כ"מ}
ב/ו משפטיך ליעקב ח"ג סי' כז אות ג
ב/ו נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' קמד {כ"מ}
ב/ו נזר הקודש
ב/ו נימוקי מלב"ם ב"מ סי' ב
ב/ו נתיבות מרדכי ב"מ פ"א עמ' קמא, קנב, קנז, קס, רצב, שסז, שעח
ב/ו נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' כב, פד, רצג
ב/ו נתן פריו ב"מ עמ' יט
ב/ו עדות ביעקב (ריינס) עמ' שנו-שנז, שסח-שסט, שעג {אין מוציאין מידו}
ב/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' מ
ב/ו פורת יוסף (שלופר) דף לה ע"א
ב/ו פנים מאירות (תשפ) ח"ג עמ' רנד
ב/ו פרי האדמה ח"א
ב/ו פרשת המלך
ב/ו צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף רצו ע"ג-רצז ע"א
ב/ו קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' רצו
ב/ו קהלת יעקב (אלגזי, שלוניקי) דף עב ע"ב
ב/ו קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' לט, מה, סד, סט, קיח, קכז, שסז, שצט, תצה
ב/ו קונטרס הספקות כלל ב ס' א, כלל ו ס' י
ב/ו קונטרסי שעורים ב"מ שעור ז אות ו, ח
ב/ו קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' קמו-קמח
ב/ו קרית מלך רב (תשסו) עמ' אלף קכד
ב/ו קרן הצבי מצוה קיח אות ב
ב/ו ראשית בכורים דף יב ע"ד, יג ע"א {לח"מ}
ב/ו שאר יוסף ח"ו
ב/ו שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' קעה
ב/ו שו"ת הרד"ך עמ' סח
ב/ו שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' קל
ב/ו שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' שע
ב/ו שו"ת ר' יצחק הלוי מקושטא עמ' קנו
ב/ו שו"ת ר"י מליריאה עמ' שיט
ב/ו שיבת ציון (לנדא) סי' טז
ב/ו שיח ערב קדשים עמ' תב {כ"מ}
ב/ו שירת דוד (תשסג) עמ' נח, סט, עד, שסט
ב/ו שירת דוד ב"מ עמ' נח, סט, עד, שסט
ב/ו שם יוסף (מועטי)
ב/ו שם עולם (רבין) ח"ב עמ' מ
ב/ו שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' צב, חו"מ עמ' קפג
ב/ו שמחת יהודה דף צח ע"ד {לח"מ}
ב/ו שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' קמח
ב/ו שעורי עיון התלמוד ב"מ שעור כו
ב/ו שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' טז, פז, צט, קג, קט, קסב, קעב, רלא
ב/ו שעורי ר' שלמה עמ' רנב
ב/ו שעורי ר' שמואל ב"מ ח"א עמ' צה, צז {כ"מ}
ב/ו שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' ק, שלה, תכז, כרך ב עמ' י
ב/ו שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' צא
ב/ו שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך ב עמ' כה
ב/ו תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף ח ע"ד
ב/ו תורת חיים (ליבוביץ, תשסט) סי' ו עמ' לה
ב/ו תורת ראובן עמ' 97
ב/ו תורת רבית (סיטרוק) תורת הקנינים פ"ב ה"ז
ב/ו תנופת זהב עמ' 213
ב/ו תפארת אהרן עמ' קעו
ב/ו תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' רכה
ב/ו תקפו של רפאל סי' א-ב, נו
ב/ז אגודות אזוב מדברי דף לב ע"ד {שוגג}
ב/ז אגרות משה או"ח ח"א סי' יד ענף ב
ב/ז אוצרות הרמב"ם
ב/ז אור הישר [אור הישר תמורה ד ע"ב ובכורות לד ע"א וחולין קטו ע"א, מל"מ לקמן פ"ד ה"א]
ב/ז אור שמח
ב/ז אחיעזר ח"ב סי' כח ס"ק ד
ב/ז אחר האסף עמ' תפה
ב/ז בדי הארון (הכהן) עמ' 570
ב/ז בית זבול ח"א סי' יא אות ב
ב/ז גינת ורדים (תאומים) עמ' רנא
ב/ז דברות משה סנהדרין עמ' תשיג
ב/ז דברי יואל - שו"ת עמ' שלז
ב/ז דברי תלמוד ח"ב עמ' פז
ב/ז דרכי משה ח"א שמעתתא יב פ' ה
ב/ז הלכה רבה ח"ב עמ' 158
ב/ז התורה והמדינה ח"ט עמ' רמח
ב/ז זבח שלמה ח"ב עמ' קנט
ב/ז זכרון צבי מנחם דף כב ע"ד, כג ע"א {הטלת מום בבכור אסורה מדאוריתא}
ב/ז חזו"א בכורות סי' כד ס"ק ד
ב/ז חזו"א על הרמב"ם
ב/ז חי' הגר"ח החדש עמ' תס
ב/ז חי' חתם סופר
ב/ז חי' מחנה אפרים (נדפס בס' מחנה אפרים, בהגהותיו על רמב"ם)
ב/ז חי' רעק"א
ב/ז חתן סופר כאן [חתן סופר או"ח ח"א סדר עבוה"י שער הקרבנות סי' ב], וחתן סופר או"ח ח"א עמ' ט
ב/ז ימי שלמה
ב/ז כתב סופר או"ח סי' פ ד"ה והנה הרמב"ם
ב/ז לקוטי סופר ח"א דף צב ע"ג-ע"ד
ב/ז מגילת ספר לאוין דף קסד ע"א
ב/ז מהרי"ט אלגזי פ"ה אות מג או"ק ג-ה, אות מז או"ק ב
ב/ז מילי דמרדכי
ב/ז מנחת חזקיה מנחות עמ' קסד
ב/ז מנחת חינוך ח"א עמ' קא, ח"ב עמ' שצט, ח"ג עמ' רל
ב/ז מנחת חינוך מצוה יח (דף ל ע"ב), תסט (דף נט ע"ב)
ב/ז מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' רסא
ב/ז מעשה רקח
ב/ז מרגניתא דר"מ
ב/ז מרומי גלים עמ' קיב, קכה
ב/ז משאת משה (חברוני) פסחים סי' קו עמ' קסז
ב/ז משכיל ליהודה עמ' קכה
ב/ז משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שלא
ב/ז משנת אליעזר (רבינ') עמ' סה
ב/ז משנת יוסף שביעית ח"א עמ' קמו
ב/ז משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' רג
ב/ז משנת יעקב כאן
ב/ז משנת יעקב קנין עמ' שעז
ב/ז מתנת כהונה בכורות עמ' רמב
ב/ז נחלת עזריאל (הלוי) חולין דף קטו (סו ע"א בדפי הספר)
ב/ז נחלת עזריאל (הלוי) חולין דף קטו (סו ע"א בדפי הספר) {קונסין אותו}
ב/ז נר מצוה (ואלק) מצוות דף צג ע"ג, ק ע"ג-ע"ד
ב/ז נשמת חיים (תשסח) או"ח סי' קעז עמ' שדמ
ב/ז ספרי דבי רב ח"ג עמ' רנד
ב/ז עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' שלד
ב/ז עדות בישראל
ב/ז פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' קפג
ב/ז פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' קיג {לא תאכל כל תועבה}
ב/ז פנים מאירות (תקצג) ח"ב סי' סא
ב/ז פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' תפג, תפז
ב/ז ציץ אליעזר ח"ח סי' לא אות ה
ב/ז צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' צב אות ב
ב/ז צפנת פענח
ב/ז קדשי יהושע עמ' אלף צט
ב/ז רלב"ג דברים פי"ד פסוק ג עמ' קי
ב/ז שאגת אריה החדשות דף מג ע"א
ב/ז שו"ת ר"י מילר עמ' קעו
ב/ז שיח ערב קדשים עמ' תמב
ב/ז שלמי יוסף בכורות עמ' רמב
ב/ז שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' כח, לג
ב/ז שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' עב, עט
ב/ז שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' פג
ב/ז שערי זיו ח"ג דף פב ע"ד, פג ע"ג
ב/ז שערי טהר ח"ג שער ב סי' כב אות א
ב/ז שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' מד
ב/ז שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' שמג
ב/ז תפארת צבי (שפילמן) ח"ד עמ' תקכד
ב/ז תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' קנד
ב/ח אור יעקב פסחים עמ' יד ע"ב, 30
ב/ח אחיעזר ח"ב סי' לג ס"ק ב
ב/ח באהלה של תורה או"ח סי' כט אות א
ב/ח ברור הלכה ביצה כז ע"ב ציון ב
ב/ח דעת כהן עמ' שד
ב/ח דעת מרדכי ח"א דף פג ע"ג
ב/ח הר המלך ח"ז עמ' קמו
ב/ח ואתה תחזה ח"ג
ב/ח זכר יצחק (תשן) עמ' קצה, קצז
ב/ח חי' כתב סופר
ב/ח חיים ומלך
ב/ח חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' תקמד-תקמה, תקמז
ב/ח ידי משה (בוצק') הל' בכורות סי' יג
ב/ח ימי שלמה
ב/ח כתב סופר יו"ד דף קיט ע"א
ב/ח להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' סד ע"ב
ב/ח מלבושי יו"ט ח"ב יו"ד סי' יג
ב/ח מנוחה וקדושה (זס') עמ' סח
ב/ח מנחת אריאל מנחות עמ' רנ
ב/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' כג, שצח-שצט
ב/ח מרחשת ח"א סי' מו אות ד
ב/ח משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף י ע"ג
ב/ח משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' מג
ב/ח משנת חיים בכורות עמ' תג
ב/ח משרת משה (עטייה)
ב/ח נתן פריו ב"מ עמ' תיא, מכות עמ' קמד
ב/ח ס' הנייר עמ' רד
ב/ח עטרת ישראל עמ' שמב
ב/ח פרי יצחק (תשעו) עמ' רכח
ב/ח צפנת פענח
ב/ח שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קיג
ב/ח שם טוב - השלמה
ב/ח שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' קעג
ב/ח שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' עט, פג
ב/ח שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' פו
ב/ח שער החיים [ספר החיים] (ביק) - חוקת הפסח דף מה ע"ד
ב/ח שערי טהר ח"ג שער ב סי' כ
ב/ח תורת ציון עמ' 186
ב/ח תחומין חי"ט עמ' 343
ב/ח תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' קנג
ב/ט אברהם יגל
ב/ט אדרת אליהו (קובו) סי' ז דף לז ע"ג, לח ע"ד
ב/ט בית ישראל (הורוביץ) יו"ד סי' עב {לח"מ}
ב/ט היכלי שן ח"ב סי' לד
ב/ט חי' הראי"ה
ב/ט חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' תקמד-תקמה, תקמז
ב/ט כנה"ג
ב/ט מהרי"ט אלגזי פ"ה אות מד (דף מו ע"ב) {לח"מ}
ב/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' כג, שצט
ב/ט מעשה רקח
ב/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ט שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' נא
ב/ט שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' שו
ב/ט שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' שמה {לח"מ}, שנ
ב/ט תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' קמד, קמח
ב/י אור יעקב פסחים דף יד ע"ב-ע"ד, טו ע"ג, טז ע"ב
ב/י אסיפת גאונים (תשע) עמ' תכד
ב/י מנחת חינוך ח"ב עמ' כג, שצט
ב/י מרחשת ח"א סי' מו אות ד
ב/י משנת חיים בכורות עמ' תכא-תכט
ב/י פרי יצחק (תשעו) עמ' רלא
ב/י שארית נתן (לוברט)
ב/י שיח ערב קדשים עמ' תב
ב/י שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' קיט
ב/י תהלה לדוד (אורט') ח"ג יו"ד סי' קכא ס"ק ו עמ' נה, "יד" שה
ב/י תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' קנט
ב/יא הגהות חבר בן חיים
ב/יא ימי שלמה
ב/יא יצחק ירנן
ב/יא מנחת חינוך ח"ב עמ' כג, שצט
ב/יא מצודת דוד (שפרבר) עמ' שסט-שע {אפילו אחרי רדיפה}
ב/יא משנת חיים בכורות עמ' תז
ב/יא משפטים לישראל עמ' קפא
ב/יא נועם שיח ח"א עמ' קסה
ב/יא צפנת פענח
ב/יא שאגת אריה החדשות דף מג ע"א
ב/יא שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' מז
ב/יא תורת מיכאל עמ' רלז
ב/יב אחיעזר ח"ב סי' לג ס"ק א
ב/יב חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' תקמד-תקמה
ב/יב מהרי"ט אלגזי פ"ה אות מג או"ק ד
ב/יב מנחת חינוך ח"ב עמ' כג, שצט
ב/יב משנת חיים בכורות עמ' שצט
ב/יב פרי יצחק (תשעו) עמ' רכז
ב/יב צפנת פענח
ב/יב שאגת אריה החדשות דף מג ע"א
ב/יב שו"ת הרא"ש עמ' קד
ב/יב שו"ת הרד"ך עמ' רז
ב/יב שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קיג
ב/יב שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' מד, מח
ב/יב שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' שמג, שמז
ב/יב תחומין חי"ג עמ' 478
ב/יג אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ב/יג אברהם יגל
ב/יג אור הישר [אברהם יגל הל' איסו"מ ספ"ב]
ב/יג אור יעקב פסחים עמ' יד ע"ב, טז ע"ב, 28, 30, יבמות דף ח ע"א
ב/יג אור שמח
ב/יג אורות חיים פ' ו אות כג
ב/יג אחיעזר ח"ב סי' לג ס"ק ב
ב/יג אמונת יהושע עמ' תשצח
ב/יג אנצי"ת ע' דבר שאינו מתכון הע' 114
ב/יג באור מהר"י קורקוס
ב/יג בית ישחק
ב/יג בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' מ
ב/יג ברכת שלמה (תשז) עמ' י
ב/יג ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' לה
ב/יג דברות משה כתובות עמ' נ
ב/יג חזו"א בכורות סי' כד ס"ק ג
ב/יג חזו"א על הרמב"ם
ב/יג חי' חתם סופר
ב/יג חי' מחנה אפרים (נדפס בס' מחנה אפרים, בהגהותיו על רמב"ם)
ב/יג חי' רעק"א
ב/יג חלקת לוי עמ' נח
ב/יג מהרי"ט אלגזי פ"ה אות מב או"ק ה (דף מג ע"א)
ב/יג מנחת חזקיה מנחות עמ' קסב
ב/יג מנחת חינוך ח"ב עמ' כג, שצט
ב/יג מנחת חינוך מצוה רפז (דף קב ע"ג)
ב/יג מעשה רקח
ב/יג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף קיא ע"א
ב/יג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף טז ע"א, כב ע"א
ב/יג מראה איש ח"ב עמ' צ-צא
ב/יג מראה הנוגה [הלכות יו"ט (מהרי"ט אלגזי) דף קלד ע"ד]
ב/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/יג משכיל ליהודה עמ' קכד-קכה, קלד-קלח
ב/יג משנת יעקב
ב/יג מתנת כהונה בכורות עמ' ה, טו
ב/יג נאם דוד
ב/יג נר מצוה (ואלק) מצוות דף צב ע"ד, צג ע"א
ב/יג ס' יובל לדוד קוטלר עמ' 195
ב/יג עין יצחק ח"א עמ' קלד
ב/יג צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף כו ע"ג
ב/יג קדשי יהושע עמ' אלף מא
ב/יג ראשית בכורים דף ה ע"ד
ב/יג שו"ת מהרא"י מזינקוויץ עמ' שכט
ב/יג שלמי יוסף בכורות עמ' ה, טו
ב/יג שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' פ
ב/יג תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' קנה, קנז
ב/יד אבן ישראל (פישר)
ב/יד אברהם יגל
ב/יד אנצי"ת ע' בכור בהמה הע' 404, 405
ב/יד בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' פ
ב/יד ברור הלכה חולין סט ע"ב ציון ג פרק ג
ב/יד חי' הרמב"ם למסכתות יומא ותמורה עמ' 144-145
ב/יד חמדת ישראל ח"א דף כז ע"ג
ב/יד טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב עמ' רל
ב/יד יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' קכח
ב/יד מהרי"ט אלגזי פ"א בראש הפרק או"ק ה {אבן ישראל (פישר)}, פ"ג אות לג או"ק ג {אבן ישראל (פישר)}
ב/יד מנחת חינוך ח"א עמ' קה, ח"ב עמ' כג, תג
ב/יד מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' כג
ב/יד מצודת דוד (שפרבר) עמ' שעז
ב/יד מראה איש ח"ב עמ' צא
ב/יד משנת חיים בכורות עמ' מא, תט
ב/יד משנת יעקב
ב/יד מתנת כהונה בכורות עמ' רלח
ב/יד סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' ב
ב/יד ראשית בכורים דף ט, מז ע"ג, ע-עא
ב/יד שלמי יוסף בכורות עמ' רלח
ב/יד שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 129
ב/יד שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' נז
ב/יד שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' שנד
ב/יד תנופת זהב עמ' 69
ב/טו אהבת דוד (חיד"א, תשכז) דרוש ב לשבת הגדול (ד"ה עוד כתב הרב)
ב/טו באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' קיז
ב/טו בית אהרן וישראל גל' מב עמ' סא
ב/טו בני דוד
ב/טו בנין יחזקאל סי' ח
ב/טו הלכה פסוקה ח"א סי' ז הערה 149
ב/טו לקוטי סופר ח"א דף צ ע"ג, קא ע"ג
ב/טו מנחת חינוך ח"ב עמ' כג
ב/טו מעשה רקח
ב/טו משנה הלכות ח"ב דף לו
ב/טו שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' קטז
ב/טו שו"ת ראנ"ח ח"ב סי' כב
ב/טו שעורי עץ ארז שבת עמ' קנג {אפילו אשה}
ב/טז אברהם יגל
ב/טז באור מהר"י קורקוס
ב/טז חי' הראי"ה
ב/טז חסדי דוד ח"ו עמ' תלט
ב/טז ימי שלמה
ב/טז כתר המלך
ב/טז מהרי"ט אלגזי פ"ה אות מה (דף מו ע"ב)
ב/טז מנחת חינוך ח"ב עמ' כג
ב/טז פרי יצחק (תשעו) עמ' רכד
ב/טז צפנת פענח
ב/טז שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתלח
ב/יז אמונת יהושע עמ' רפט
ב/יז אנצי"ת ע' אין אדם חוטא הע' 11, ע' אשתו הע' 21
ב/יז בני דוד
ב/יז דרש אברהם ח"ב דף צה ע"ב
ב/יז ואתה תחזה ח"ג
ב/יז חזו"א שביעית סי' יב ס"ק טז
ב/יז טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב עמ' רסז
ב/יז לקוטי סופר ח"א דף צ ע"ג, צד ע"ד
ב/יז מגילת ספר לאוין דף קז ע"ד
ב/יז משנת חיים בכורות עמ' תיט, תכ
ב/יז משנת חיים בכורות עמ' תכב, תכז, תכח
ב/יז נחמד למראה ח"א דף נז ע"ג
ב/יז פרי יצחק (בלזר) ח"א דף סט ע"א
ב/יז פרי יצחק (תשעו) עמ' רכג
ב/יז ציץ אליעזר ח"ב סי' יג אות ו
ב/יז צפנת פענח
ב/יז קרן הצבי מצוה פג אות ט
ב/יז שמחת יו"ט (אלגזי) סי' יד אות א
ב/יז שעורי עץ ארז שבת עמ' קנג-קנד {בניו}
ב/יח אגרות משה או"ח ח"א סי' יז ענף ב
ב/יח באור מהר"י קורקוס
ב/יח בית ישחק
ב/יח בני דוד
ב/יח גבול יהודה (ציר') דף ע ע"ד
ב/יח זכרון אהרן עמ' פא
ב/יח חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 171
ב/יח טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' תקסח {לח"מ}
ב/יח מבשר טוב קדשים עמ' ב
ב/יח מעשה רקח
ב/יח משנת אליעזר (רבינ') עמ' קיב
ב/יח משנת חיים בכורות עמ' תיז
ב/יח ספרי דבי רב ח"ג עמ' רנד
ב/יח קדושת הר עמ' עא
ב/יט אברהם יגל
ב/יט בני דוד
ב/יט גבול יהודה (ציר') דף ע ע"ד
ב/יט הלכה פסוקה ח"ד עמ' קסד הערה 71
ב/יט הר המלך ח"ז עמ' קמו
ב/יט ואתה תחזה ח"ג
ב/יט חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 171
ב/יט חי' הראי"ה
ב/יט טהרת הבית ח"א עמ' קפו
ב/יט מצודת דוד (שפרבר) עמ' שעו {לח"מ - פלוני}
ב/יט משנת אליעזר (רבינ') עמ' קיב
ב/יט נאם דוד
ב/יט עמק שאלה (טברסקי) עמ' תמה
ב/יט פסה"ד בענין האח והאחות עמ' 92
ב/יט קרית מלך
ב/יט שו"ע הרב יו"ד סי' ב קו"א אות יב


ג/534 הלכות בכורות פרק ג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ג/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ג/רה"פ הר המוריה (שץ)
ג/רה"פ הרמב"ם המדויק
ג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ג/רה"פ פי' ר"י קאפח
ג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ג/רה"פ צפנת פענח
ג/רה"פ רמב"ם הערוך
ג/רה"פ רמב"ם לעם
ג/רה"פ שם טוב כאן ובהשלמה
ג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ג/א אברהם יגל
ג/א אוצרות הרמב"ם
ג/א אנצי"ת ע' בכור בהמה הע' 218, 219
ג/א בני יהודה דף כח ע"ב
ג/א דברי ירוחם סי' מד
ג/א חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' שי
ג/א טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב עמ' רלא
ג/א יד אברהם נגעים עמ' לט-מ
ג/א ידי משה (בוצק') הל' בכורות סי' יד
ג/א יין מלכות (שניאורסון) עמ' 603-604
ג/א מאור הקדש בכורות עמ' פז
ג/א מהרי"ט אלגזי פ"ד אות לה או"ק ב, פ"ה אות נ או"ק ב
ג/א מנחת חינוך ח"א עמ' קב
ג/א מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קמב אות ח-ט {רשות מהנשיא}
ג/א משנת חיים בכורות עמ' שנח, תיט, תלג, תנז, תס
ג/א משנת יעקב
ג/א משפטי עזיאל ח"ד עמ' כג
ג/א נועם חכ"ד עמ' ט
ג/א פני משה (שלז')
ג/א קרית מלך
ג/א שו"ע הרב יו"ד סי' יח קו"א אות י ד"ה אבל
ג/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' שכט
ג/ב אנצי"ת ע' בית דין הע' 341, ע' בכור בהמה הע' 221-222, 229-230
ג/ב ביצחק יקרא (תשע) סי' קכג ד"ה ובבכורות
ג/ב ואתה תחזה ח"ג
ג/ב חזו"א על הרמב"ם
ג/ב חזו"א ערלה סי' יא ס"ק יז
ג/ב חי' הראי"ה
ג/ב טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב עמ' רכג, רלג, שט {לח"מ}
ג/ב ישועות יעקב קדשים עמ' שלא
ג/ב כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' לה-לו
ג/ב מהרי"ט אלגזי פ"ה אות נ או"ק ב (דף מח ע"ב)
ג/ב מילי דמרדכי
ג/ב מנחת חינוך ח"א עמ' קב
ג/ב מנחת חינוך מצוה יח (דף ל ע"ג)
ג/ב מעיני המים
ג/ב מעשה רקח
ג/ב מראה הנוגה [הלכות יו"ט (מהרי"ט אלגזי) דף קנ ע"א]
ג/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ב משנת חיים בכורות עמ' שנח, תיט, תלג, תנז, תס
ג/ב משנת יעקב
ג/ב נאם דוד
ג/ב נועם חכ"ד עמ' ט
ג/ב ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תריח
ג/ב ענפי ארז (זי') דף נא ע"א
ג/ב קול דודי (תשף) (בקיצור)
ג/ב קרית מלך
ג/ב ראשית בכורים דף עג
ג/ב שו"ע הרב יו"ד סי' יח קו"א אות י ד"ה אבל
ג/ב שו"ת מהרא"י מזינקוויץ עמ' שכז
ג/ג אברהם יגל
ג/ג בני דוד
ג/ג הלכה רבה ח"א עמ' 113
ג/ג ואתה תחזה ח"ג
ג/ג זכור לדוד עמ' כ
ג/ג חזון יחזקאל בכורות פ"ג ה"ו
ג/ג טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' תרנ
ג/ג יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' פא
ג/ג ענפי ארז (זי') דף קכה ע"ד, רלא ע"ד
ג/ג שו"ת רי"ט וייל יו"ד סי' פו
ג/ג שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' פג-פד, תכו, ח"ב עמ' סב
ג/ד אברהם יגל
ג/ד אגודות אזוב מדברי דף לב ע"ד
ג/ד אור הישר [אור הישר בכורות לו ע"ב]
ג/ד אנצי"ת ע' בכור בהמה הע' 237
ג/ד ברור הלכה ביצה כז ע"א ציון א
ג/ד גור אריה יהודה (תשעח) עמ' ריד
ג/ד דברות משה ביצה עמ' תכו
ג/ד יד המלך (פלומבו)
ג/ד ידי משה (בוצק') הל' בכורות סי' טו
ג/ד ימי שלמה
ג/ד מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' רב
ג/ד מסורה ח"ח עמ' לו
ג/ד משנת אליעזר (רבינ') עמ' סה
ג/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' מ
ג/ד קדשי יהושע עמ' אלף צא
ג/ד שו"ת מהרי"ל החדשות עמ' קנד
ג/ד שושן עדות דף לז ע"ד
ג/ד תשובה שלמה אהע"ז סי' טו
ג/ה אגרות משה אהע"ז ח"א סי' יב
ג/ה אור שמח
ג/ה המאור הגדול (יעבץ) עמ' רעג
ג/ה ואתה תחזה ח"ג
ג/ה חזו"א בכורות סי' כה ס"ק טו
ג/ה חזו"א על הרמב"ם
ג/ה טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב עמ' רכג
ג/ה ימי שלמה
ג/ה מהרי"ט אלגזי פ"ו אות נד-נה (דף לז ע"ב)
ג/ה מנחת משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' יט
ג/ה מראה הנוגה [הלכות יו"ט (מהרי"ט אלגזי) דף קטז ע"ד]
ג/ה נועם ח"ז עמ' שצו [אגרות משה אהע"ז סי' יב]
ג/ה קרית מלך
ג/ו באור מהר"י קורקוס
ג/ו בדבר מלך ח"ח עמ' פא
ג/ו בית יעקב (טבשונסקי) סי' תט סעיף א
ג/ו בית ישחק
ג/ו גשר יהושע עמ' 233
ג/ו הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קעז {בכור שנמצא טריפה}
ג/ו ואתה תחזה ח"ג
ג/ו חזון יחזקאל בכורות פ"ג ה"ד
ג/ו חי' הראי"ה
ג/ו חסדי דוד ח"ו עמ' תכח-תכט
ג/ו יד המלך (פלומבו)
ג/ו ימי שלמה
ג/ו מהרי"ט אלגזי פ"ד אות ל או"ק ג (דף לז ע"ב)
ג/ו מעשה רקח
ג/ו מראה הנוגה
ג/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ו משנת יעקב
ג/ו שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' קפב
ג/ז אור הישר [אור הישר כתובות קו ע"א]
ג/ז בדבר מלך ח"ח עמ' פב
ג/ז גור אריה יהודה (תשעח) עמ' שיח
ג/ז ואתה תחזה ח"ג
ג/ז חוות יאיר (תשנז) עמ' שלח
ג/ז חזקה רבה יו"ד הלכה כז-כח
ג/ז חיי אברהם (צציק) עמ' קלב
ג/ז יד המלך (פלומבו)
ג/ז מראה הנוגה [הלכות יו"ט (מהרי"ט אלגזי) דף קטו ע"ד]
ג/ז נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' עט
ג/ז שו"ת הרדב"ז ח"ג סי' תתקמב
ג/ז שו"ת ר"א מזרחי ח"ב סי' כד
ג/ח הגהות רימ"א
ג/ח הגהות רימ"א {לח"מ}
ג/ח ואתה תחזה ח"ג
ג/ח ויקח אברהם [הלכות יו"ט (אלגזי) קטז ע"ד]
ג/ח זכרון אהרן עמ' פא
ג/ח חוות בנימין ח"ב עמ' תקצד
ג/ח חלק לוי עמ' שנז
ג/ח חסדי דוד ח"ו עמ' תלב
ג/ח חקרי לב (המאור) חו"מ ח"א עמ' סג
ג/ח מהרי"ט אלגזי פ"ה אות לא או"ק א, אות מג או"ק ד
ג/ח מלבושי יו"ט ח"ב יו"ד סי' יג
ג/ח מעשה רקח
ג/ח מצודת דוד (שפרבר) עמ' שסד-שסה {ויקנסוהו}, שסו {ואצ"ל צואים}
ג/ח שערי חיים (ס' המקח) דף קא ע"א {צמר}
ג/ח שערי שאול ב"ק עמ' רמה
ג/ט בשמים ראש סי' צז
ג/ט כתר המלך
ג/ט מעשה רקח
ג/ט פרי יואל קדשים סי' עז
ג/ט שולי הגליון עמ' קמח
ג/ט שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' רמד
ג/ט תפארת אדם (אסטרייכר) סי' מט עמ' קכז
ג/י אבן האזל קדשים ח"א דף נג ע"ב
ג/י אברהם יגל
ג/י אהל דוד (קהן) ח"ה דברי הימים ב פ"ל פסוק כב
ג/י אור הישר [אור הישר תמורה ז ע"ב ובכורות לב ע"ב, ועי' הל' אסו"מ פ"ב הי"א]
ג/י אמונת יהושע עמ' תו
ג/י אנצי"ת ע' בכור בהמה הע' 272, 279, 280
ג/י אפר קדשים עמ' מ
ג/י בית יצחק (חבר) דף טו ע"ג
ג/י בית יצחק (תשע) קבוע וספקות עמ' קכ
ג/י בית שערים יו"ד סי' שצא
ג/י ברכת שלמה (תשז) עמ' כג
ג/י ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' יג
ג/י דובב מישרים (וידנפלד) עמ' עב
ג/י הר המלך ח"ז עמ' קמו
ג/י חזו"א בכורות סי' כג ס"ק ב, ה
ג/י חזו"א על הרמב"ם
ג/י חי' הגר"ח החדש עמ' תס
ג/י חי' הראי"ה
ג/י חי' מהרא"ך
ג/י חלקת לוי עמ' נה-נו
ג/י יד ישראל ח"ב
ג/י ימי שלמה
ג/י יפה נוף עמ' קמ
ג/י מנחת חינוך ח"ג עמ' קפא
ג/י מעיני המים
ג/י מעיני מים מקואות עמ' יד
ג/י מעשה רקח
ג/י מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף נא ע"א
ג/י מצודת דוד (שפרבר) עמ' שסה {העור יישרף}
ג/י מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' שנו
ג/י מקדש דוד קדשים סי' יז ס"ק ג
ג/י מרומי גלים עמ' קכח, קמא
ג/י מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/י נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף פו ע"ג
ג/י ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתקיא
ג/י ס' הפרנס עמ' שעד
ג/י ספיקא דרבנן עמ' 9, קטז
ג/י עבודת לוי (לוין) סי' לה ס"ק ב
ג/י ענפי ארז (זי') דף רא ע"ג
ג/י פרחי כהונה (קצבורג) - כתר כהונה עמ' יז
ג/י קדשי יהושע עמ' אלף קב, אלף קה, אלף קיד
ג/י שו"ת מהרי"ל החדשות עמ' קנד
ג/י שו"ת מהרי"ל עמ' קצח
ג/י שושן עדות דף לח ע"ג
ג/י שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' קכג
ג/י שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' פג
ג/י שפת אמת על התלמוד ח"ג דף ל ע"ג
ג/י תורה שלמה שמות פכ"ב אות תפז
ג/י תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' לג-לה
ג/יא אור הישר [אור הישר לבכורות כה ע"ב ודף כו ע"א, ולעדויות פ"ה מ"ו]
ג/יא אמונת יהושע עמ' אלף תלז, אלף תמ, אלף תמב
ג/יא אמונת עתיך גל' 102 עמ' 20 {מצוה לאכול}
ג/יא אמרי יושר בכורות דף כה ע"א
ג/יא אנצי"ת ע' גזה הע' 129, 134, 138, 152, 155, 160
ג/יא ואתה תחזה ח"ג
ג/יא ויטע אשל תמורה ח"ג עמ' רמה
ג/יא ויקח אברהם [הלכות יו"ט (אלגזי) קט ע"ב]
ג/יא חי' הגרי"ז דף נה ע"ב
ג/יא חלקת לוי עמ' נו
ג/יא חסדי דוד ח"ה עמ' תשעה
ג/יא יד המלך (פלומבו)
ג/יא יד פשוטה אהבה עמ' תתיג
ג/יא ידבר שלום ח"ב עמ' קנה
ג/יא ידי משה (בוצק') הל' בכורות סי' יז
ג/יא יסודי ישורון ח"ב עמ' קמג
ג/יא לבושי מרדכי ח"ד עמ' קנה
ג/יא מאור הקדש בכורות עמ' קט
ג/יא מהרי"ט אלגזי פ"ד אות כב או"ק ג, אות ל או"ק ג
ג/יא מנחת עני (זינצהיים) ח"ב ע' בכור
ג/יא מסורה ח"ט עמ' קו
ג/יא משנת חיים בכורות עמ' שדמ, שמה, תקכט
ג/יא משנת חיים בכורות עמ' שעו {שמא ישהה}
ג/יא פורת יוסף (שלופר) דף ע ע"ד
ג/יא קדשי יהושע עמ' אלף עח-עט, אלף קיח
ג/יא קרית מלך
ג/יא שושן עדות דף קלז ע"ד
ג/יא שערי טהר ח"ה שער ב סי' ג אות ג
ג/יא תורת הקדש ח"ג עמ' ע
ג/יב אילה שלוחה (קאהם) עמ' 38
ג/יב אנצי"ת ע' גזה הע' 163, 170
ג/יב ואתה תחזה ח"ג
ג/יג אבן האזל (הוספות סוף עבודה ח"ב)
ג/יג אגרות משה יו"ד ח"ג עמ' רכח, רל
ג/יג אור הישר [אור גדול דף קנד ע"א, טוב טעם ודעת ח"ב סי' קלח, עין יצחק או"ח סי' כו ויו"ד סי' יד, אור הישר סוף תמורה, מל"מ הל' מטמו"מ פ"א הי"ד, ועי' הל' פסוה"מ פי"ט הי"ב]
ג/יג אמונת יהושע עמ' אלף תמד {בכל שהוא}
ג/יג אמרי יהודה (רוזנר) דף טו ע"ב
ג/יג אנצי"ת ע' בטול אסורים הע' 87-89
ג/יג בינת נבונים דף נ ע"ב, נא ע"ד, נב ע"ב, נג ע"א
ג/יג בית המדרש
ג/יג בית יצחק (חבר) ח"ב דף יג ע"ב
ג/יג ברור הלכה ע"ז עד ע"א ציון א פסקה ח {שער בכור}
ג/יג ברכת ראובן דף נז ע"ד {כ"מ}
ג/יג בתי כהונה (תשסה) עמ' קלב
ג/יג גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' קס, קסח {ראב"ד}
ג/יג דברות משה זרעים עמ' תקמח, תקמט {מצמר המוקדשין מקדש בכל שהוא וכ"מ ד"ה האורג}
ג/יג הדר איתמר עמ' רלא {כ"מ בשם ר"י קורקוס}
ג/יג הלכה רבה ח"ב עמ' 196
ג/יג המאור הגדול (יעבץ) עמ' רעג
ג/יג ואתה תחזה ח"ג
ג/יג ויטע אשל תמורה ח"ג עמ' פט {ראב"ד}
ג/יג זכרון יצחק (גולדשמיד) עמ' פא {כ"מ}, פב
ג/יג חותמי ברכה תשובה פג אות ג
ג/יג חזו"א יו"ד סי' קפח ס"ק ב-ג, בכורות סי' כא ס"ק ו, ערלה סי' י ס"ק ד-ו
ג/יג חזו"א על הרמב"ם
ג/יג חזון נחום זרעים ח"ג עמ' קנב
ג/יג חי' בר נחמני דף לב ע"ג-ע"ד {אחת בכמה אלפים}, לג ע"א-ע"ב {השמיט ציפורתא}, נט ע"ד {השמיט צפורתא}, סט ע"א {ראב"ד}
ג/יג חי' הראי"ה
ג/יג חי' חתם סופר
ג/יג חי' כתב סופר קדשים עמ' כז {כ"מ}
ג/יג חסדי דוד ח"א עמ' תצז
ג/יג טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב עמ' ריז {ראב"ד}
ג/יג יד המלך (פלומבו)
ג/יג יד ישראל ח"א
ג/יג כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' שכד, שלט
ג/יג כרתי ופלתי סי' פז אות ד {כ"מ}
ג/יג לבושי יוסף עמ' מח, נ
ג/יג מגידות (תשעג) סי' קיג עמ' רסא, סי' קפו עמ' רכג
ג/יג מגן גבורים (או"ח) סי' ט ס"ק א
ג/יג מחנה יהודה (חסמן) עמ' רו
ג/יג מטה יחיאל סי' יא ס"ק א {כ"מ}, סי' יד ס"ק ב
ג/יג מילי דמרדכי
ג/יג מים שאובים עמ' תקצח
ג/יג מלחמת יהושע סי' לג, עמ' קט-קי
ג/יג מעיני המים
ג/יג מעיני מים מקואות עמ' ל
ג/יג מעשה רקח
ג/יג מראה הפנים ערלה דף יח
ג/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/יג משנת יעקב הל' מאא"ס פט"ז ה"א
ג/יג נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' קמא
ג/יג נודע ביהודה תנינא יו"ד סי' קצג
ג/יג נחלת ברוך דף ז ע"ד
ג/יג נר מצוה (ואלק) מצוות דף קנד ע"ד
ג/יג נתיב אברהם ח"א עמ' סג {כ"מ}, עב-עו
ג/יג ס' יהושע - שו"ת עמ' קצ-קצא
ג/יג עבודת לוי (לוין) סי' לה ס"ק ב
ג/יג עין יצחק ח"א עמ' קכו, קלד, קצב, קצז
ג/יג עללת הבציר דף מז ע"ד, מח ע"א
ג/יג עמק הנצי"ב פ' נשא פסקא כה עמ' קח
ג/יג פורת יוסף (שלופר) דף ע ע"ג
ג/יג צבי תפארת סי' נב
ג/יג צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף כ ע"א-ע"ב
ג/יג צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף רפד ע"ב
ג/יג צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' רלא-רלב
ג/יג קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' שג {כ"מ}
ג/יג קרבן אליצור דף קעב ע"ב-ע"ג {כ"מ}
ג/יג קרית מלך
ג/יג ראשית בכורים דף ס
ג/יג רחש לבב עמ' טו {מלוא הסיט}, טז {השמיט ציפרתא}, יט
ג/יג רחש לבב עמ' טו-טז, יט
ג/יג רחש לבב עמ' טז, יט
ג/יג שבט סופר (תשמו) עמ' מ
ג/יג שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתלט
ג/יג שושנת העמקים (תאומים) עמ' קנד {כ"מ}
ג/יג שיח ערב פסחים עמ' קנ
ג/יג שלום ירושלים עמ' קפט
ג/יג שם יוסף (מועטי) ח"ב דף פא ע"ב {ר"י קורקוס}
ג/יג שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' רנז {ר"י קורקוס}
ג/יג שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' כ
ג/יג שערי תורה (לעוו) ח"ג דף ט ע"א {כ"מ}, יב ע"א {כ"מ}
ג/יג שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' לח, נא, עח, פז, צ {כ"מ}
ג/יג שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' סב, קנט {כ"מ}
ג/יג תורת יצחק ח"ב עמ' ריז
ג/יג תיבת גומא (ורשנר) עמ' תסח
ג/יג תשובות הראב"ד סי' רח הערה 9
ג/טו חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' פא


ד/535 הלכות בכורות פרק ד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ד/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ד/רה"פ הר המוריה (שץ)
ד/רה"פ הרמב"ם המדויק
ד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ד/רה"פ פי' ר"י קאפח
ד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ד/רה"פ רמב"ם הערוך
ד/רה"פ רמב"ם לעם
ד/רה"פ שם טוב
ד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ד/א אבי עזרי ח"א
ד/א אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קנ, ח"ז עמ' יז {מל"מ}, ח"ח עמ' צה, ח"ט עמ' קס {מל"מ}
ד/א אבני זכרון (פפר) ח"א דף טז ע"ד
ד/א אבני חפץ ח"ב עמ' קצז
ד/א אבני נזר או"ח סי' שלז אות ג {מל"מ}, יו"ד סי' שצב אות ח {מל"מ}
ד/א אבני ציון ח"א סי' יז אות ג {מל"מ}, סי' כ אות ד {מל"מ - ס"ס לחומרא בדרבנן}, ח"ב סי' מ אות ג {מל"מ}
ד/א אגודות אזוב מדברי דף לב ע"ב-ע"ד {מל"מ}
ד/א אגרות משה או"ח ח"א סי' יד ענף ב {מל"מ ד"ה ודע}, סי' יח ענף א {מל"מ ד"ה והנני}, יו"ד ח"א סי' רא {מל"מ}
ד/א אהבת קדומים עמ' ריד
ד/א אהל חייא עמ' תס
ד/א אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' קיז
ד/א אהלי יהודה (הכהן) דף לב ע"ב
ד/א אהליך יעקב בכורות סי' א ס' ד, ח
ד/א אומר לציון סי' שג (דף קג ע"ג)
ד/א אוצרות הרמב"ם
ד/א אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' טו {מל"מ}, רצ
ד/א אור הישר [יראים סי' שנב, אור הישר על תוס' בכורות ב ע"א ד"ה והמשתתף, ולדף נו ע"ב, ולדף ג ע"א, ולדף נג ע"א, לח"מ הל' ק"פ פ"ב ה"ו]
ד/א אור המאיר (שפירא) סי' ח אות ז {מל"מ}
ד/א אור לי כתובות סי' א ס"ק ד {מל"מ}
ד/א אור לי פסחים סי' ד הערה 2 {מל"מ}
ד/א אור עולם (בלומנפלד) דף כב ע"א {מל"מ}
ד/א אור פני יהושע עמ' קי {מל"מ}
ד/א אחר האסף עמ' תפה {מל"מ}
ד/א אמונת יהושע עמ' תתפז {מל"מ}
ד/א אמרות טהורות (וולפסון) פסחים סי' כט ס"ק ב {מל"מ ד"ה ומיהו}
ד/א אמרות יצחק תנינא עמ' קיז {מל"מ}
ד/א אמרי בינה (אוירבך) - שחיטה סי' יז ד"ה והא דצריך, ד"ה ומדברי, בב"ח סי' א ד"ה ויש לחקור, סי' כה ד"ה וכבר {מל"מ}
ד/א אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' לז
ד/א אנצי"ת ע' אבר שהנשמה הע' 50, ע' בכור בהמה הע' 429, 446, 447, 451-454, 456
ד/א ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קיא {מל"מ}, קעו {מל"מ}, קעח {מל"מ}
ד/א אש המערכה עמ' 209 {מל"מ - עשה שליח, ומישהו עשה לפניו}
ד/א באר אליעזר
ד/א באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' לא, שסה {מל"מ}
ד/א באר ראי עמ' רפט, רצג
ד/א באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' רכט {מל"מ}
ד/א בינת נבונים דף סז ע"א וע"ג, סט ע"ג, פ ע"ד
ד/א בית אהרן (צוקרמן) עמ' שטז {מל"מ}
ד/א בית אהרן (קארטשין) עמ' ז-ח, י-יב, נה, רנז {מל"מ}
ד/א בית זבול ח"א סי' יא אות ב
ד/א בית יצחק (דנציג) או"ח סי' נ {מל"מ}
ד/א בית יצחק (חבר) דף מו ע"א וע"ד, מז ע"א-ע"ד {מל"מ}
ד/א בית מאיר (תשע) סי' לה ס"יא עמ' רנד {מל"מ}
ד/א בית נפתלי (תרנט) סי' כד {מל"מ}
ד/א בית נפתלי (תשסו) עמ' ש
ד/א בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' עא, ח"ב עמ' מו, סז-סח
ד/א בית שלמה (דרמר) יו"ד ח"ב סי' קפד דף מא ע"ד {מל"מ}
ד/א בית שערים או"ח סי' לז {מל"מ}, שסז {מל"מ}
ד/א בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 98 {שותפים והפקר חייבים בבכורה}
ד/א בכורי אברהם דף מז ע"ג {מל"מ}
ד/א בן אשר סי' לו ענף א אות ו, ענף ד אות ב, ה
ד/א בן יהודה סי' עה
ד/א בני דוד
ד/א בני ישראל (קרלי) סי' כ אות לג {מל"מ}
ד/א בנין ציון (שמושקוביץ) סי' לט דף מה ע"ב וע"ד {מל"מ}
ד/א בציר אליעזר ח"א דף ט ע"ד, יג ע"ב {מל"מ}
ד/א ברור הלכה פסחים ו ע"א ציון א
ד/א ברית אברהם (תרנ"ח) אהע"ז סי' קא אות טו {מל"מ}
ד/א ברית הלוי דף לא ע"ג
ד/א ברכי יוסף או"ח סי' קפו ס"ד {מל"מ}
ד/א ברכת מרדכי ענינים עמ' רסב
ד/א ברכת שלמה אהע"ז עמ' רלו {מל"מ}
ד/א גאון יעקב עמ' ד
ד/א גבול יהודה (ציר') דף ע ע"א וע"ד {מל"מ}
ד/א גור אריה יהודה (זמבא) עמ' ח
ד/א גור אריה יהודה (תשעח) עמ' שצב
ד/א גינת ורדים (תאומים) עמ' ז, מה, ר, רב, רח, רנא {מל"מ}
ד/א גליוני הגר"ש עמ' צג-צד {מל"מ} [עי' שו"ת הרדב"ז ח"ז סי' מה ותשובות מיימוניות ס' קנין סי' כג]
ד/א גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' שנט, שסב {מל"מ}
ד/א דברות משה זרעים עמ' שפא, תרפד, תרפו, תתצד {מל"מ ד"ה והנני חוזר}
ד/א דברות משה סנהדרין עמ' תשיג {מל"מ}
ד/א דברות משה פסחים עמ' קנב {מל"מ}
ד/א דברי חיים (אוירבך) חמץ סי' ב ד"ה אולם, יו"ד סי' נא ד"ה אך, סי' נב ד"ה ומה, סי' נו ד"ה והנה {מל"מ}
ד/א דברי חיים (שו"ת) ח"א אהע"ז סי' ו, ח"ב אהע"ז סי' קלד {מל"מ}
ד/א דברי חיים מקואות עמ' פו {מל"מ}
ד/א דברי יואל - שו"ת עמ' שיט
ד/א דברים אחדים (קלצקין) עמ' צח {מל"מ}
ד/א דגל יהודה (בילו') עמ' כט
ד/א דובר מישרים
ד/א דובר מישרים דף מז ע"ב {מל"מ}
ד/א דעת כהן עמ' תלו
ד/א הגהות חבר בן חיים
ד/א הלכה רבה ח"ב עמ' 88, 154-155
ד/א המאיר לארץ {מל"מ}
ד/א המדות לחקר ההלכה מדה ד אות טו
ד/א הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' ב ס"ק יב {מל"מ}
ד/א הפלאות נדרים (תשעג) עמ' מו, רנ, רפג
ד/א הר צבי זרעים ח"א עמ' כה
ד/א ואתה תחזה ח"ג
ד/א וגר זאב עמ' עז {מל"מ - מי שעשה נחשב שליח גם אם אחר התמנה לכך}
ד/א זבח שלמה ח"ב עמ' קנט
ד/א זית רענן ח"א עמ' קד
ד/א זכר יצחק (תשן) עמ' שטז
ד/א זכר שמואל קדושין סי' מא ס"ק ב {מל"מ}
ד/א זכרון חי עמ' קלא {מל"מ}
ד/א זכרון יהונתן דף יג, מד-מה, נג ע"א, סה {מל"מ}
ד/א זכרון יחזקאל עמ' כו-כז {מל"מ - אם תלוי בדעת אחרים אין חזקת שליח עושה שליחותו}
ד/א זכרון יעקב (מרל) ח"א סי' ו ס"ק יב {מל"מ - לתרו"מ יש עיקר מה"ת}
ד/א זכרון יצחק (גולדשמיד) עמ' פה {מל"מ}
ד/א זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' נז {מל"מ}
ד/א זכרון צבי מנחם דף כ ע"ג-ע"ד {מל"מ ד"ה ודע}, כב ע"ד {מל"מ בשם מהרא"י}
ד/א חזו"א מעשרות סי' ז ס"ק טז, בכורות סי' כד ס"ק ד
ד/א חזו"א על הרמב"ם {מל"מ}
ד/א חזון יחזקאל בכורות פ"א ה"א
ד/א חזקה רבה יו"ד הלכה מג עמ' 200-199 {מל"מ}, הלכה מה עמ' 206, 208, הלכה סו {מל"מ}, עה, קלד {מל"מ}, קפב עמ' 315 {מל"מ}, ח"ג עמ' 105, 115, 136, 139, 153 {מל"מ}, אהע"ז ח"ב עמ' 1, 7, 11, 13, 21-20, 23, 36, 39 {מל"מ}, 233
ד/א חי' חתם סופר
ד/א חי' כתב סופר כאן
ד/א חי' כתב סופר נשים ח"א עמ' צח {מל"מ}
ד/א חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' פג {מל"מ}, נשים ח"ב עמ' רלח {מל"מ}
ד/א חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' כא {מל"מ}
ד/א חי' ר"י נחמיה סי' סה אות א, סי' קל אות א {מל"מ}
ד/א חי' רעק"א (מהד' חת"ס, ולקוטים)
ד/א חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' סד, רפח {מל"מ}
ד/א חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' צה {מל"מ ד"ה והנני}
ד/א חיים לעולם ח"א דף טז ע"ד {מל"מ}
ד/א חיים של שלום ח"א סי' נח {מל"מ}
ד/א חלקת לוי עמ' מב
ד/א חמדת ישראל ח"א דף כז ע"ב {מל"מ}
ד/א חסדי דוד ח"ו עמ' תב
ד/א חק לישראל שליחות עמ' 166, 789 {מל"מ}
ד/א חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' שכג, ח"ג עמ' צח
ד/א חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף לא ע"ב, צז ע"ד, צח, ח"ג דף לא
ד/א טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' שעג, שעז {מל"מ ד"ה ועוד אני}, מהדו"ג ח"ב עמ' רנא, רצה-רצו {מל"מ ד"ה ומיהו}
ד/א טל חיים (טל) ברכות עמ' רלג {מל"מ}
ד/א טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' שפה
ד/א יגיעת ערב ב"מ עמ' קה {שותפות גוי}
ד/א יד מרדכי (אלימלך) סוכה עמ' קט {מל"מ}
ד/א יד סופר עמ' פ, צא {מל"מ}
ד/א יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רלח, רעב
ד/א ימי שלמה
ד/א יצחק ירנן לעיל פ"א ה"כ {מל"מ}
ד/א יקב זאב דף נב ע"ב, נה ע"ב
ד/א ישא מדברותיך פסחים עמ' רצב {מל"מ}
ד/א ישועות יעקב מועד עמ' שסג {מל"מ}, קדשים עמ' שצא {מל"מ ד"ה ועוד אני}
ד/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תשמה {מל"מ}, תשפג-תשפד {מל"מ}
ד/א כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' רעב
ד/א כתב סופר יו"ד דף קטו ע"ד, קכג ע"ד {מל"מ}
ד/א כתב סופר יו"ד סי' קנה {מל"מ}
ד/א כתר כהונה (כץ) עמ' יא {מל"מ ד"ה ומלבד}
ד/א לבוש מרדכי (אפשטיין) ב"ק (בסופו) בשו"ת סי' ו
ד/א לבושי מרדכי לקו"ת עמ' לב {מל"מ}
ד/א לבושי עז הל' תערובות עמ' תסג-תסד {מל"מ - ספק דרבנן במקום חזקה אם נעשה מעשה המתיר}
ד/א להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' קמ ע"א {מל"מ}
ד/א למודי ה' (תשפא) עמ' רמ
ד/א לקוטי חיים עמ' שמה-שמו {מל"מ ושעה"מ}
ד/א לקוטי סופר ח"א דף פט ע"ג {מל"מ}, צ ע"ד, קב ע"ב
ד/א לשד השמן (שפרינץ) או"ח דף ח ע"ג {מל"מ}
ד/א מאור הקדש בכורות עמ' יז, כב
ד/א מאור למלך כתובות עמ' מו, קח {מל"מ}
ד/א מאור למלך נדרים עמ' קנד-קנה {אבי עזרי}
ד/א מאורות נתן (הורוביץ) דף נה ע"ג וע"ג {מל"מ}
ד/א מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' תסו, ח"ב עמ' רצט
ד/א מהרי"ט אלגזי דף ט ע"ב
ד/א מהרי"ט אלגזי פ"א בראש הפרק או"ק ו-ז, אות ח או"ק ו {מל"מ}, פ"ב אות טז או"ק ג {מל"מ}, אות יז או"ק ה
ד/א מועדי ה' (נתנזון) יו"ט עמ' קעח
ד/א מזבח חדש דף נא ע"ג {מל"מ}
ד/א מחנה יהודה (חסמן) עמ' קעט {מל"מ}, רז {מל"מ - מדאו' דבר חשוב בטל}
ד/א מחנה לויה (תשעד) עמ' שמא, שמג {מל"מ}
ד/א מחשבת הקודש ח"ב דף נא ע"ד
ד/א מטה אהרן (הלוי) דף קט ע"א, קי ע"ג, קטו ע"א-ע"ב {מל"מ}
ד/א מטה אהרן (לוין), דרשת הכניסה - דברי הלכה אות ב {מל"מ}
ד/א מטה אהרן ר"ה - קונ' ראש היום עמ' כח {מל"מ ד"ה עוד אחרת}
ד/א מי נדה עמ' תקמב {מל"מ}
ד/א מלבושי יו"ט ח"ב חו"מ סי' א
ד/א מלואת אבן סי' כח סעיף יט דף ע ע"ג {מל"מ - דוקא עשאו שליח}
ד/א מנוחה וקדושה (זס') עמ' נז
ד/א מנוחת משה דף טז ע"ד {מל"מ - עירוב}, קמו ע"א {מל"מ - מחלוקת אם נחשב בידו לקדשה}
ד/א מנחת בנימין סי' נט
ד/א מנחת חינוך ח"א עמ' קא {מל"מ}, קב, קד {מל"מ}, ח"ג עמ' רל {מל"מ}
ד/א מנחת יהודה (בוים) דף מז ע"ב-ע"ג {מל"מ - חזקה שליח עושה שליחותו אם השליח פתח, ספק דרבנן בעיקר הדבר} וע"ד {מל"מ - ראיה מהל' מחוסרי כפרה}, מח ע"א-ע"ד {מל"מ}, מט ע"א {מל"מ}
ד/א מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' קצט {מל"מ}
ד/א מנחת יצחק (שטרק) דף ט ע"ב {מל"מ - ספק האם מעשה נעשה}
ד/א מנחת כהן (יוסף חיים) דף כא ע"ב {מל"מ}, פו ע"ד {מל"מ}, פז [מצוין פו] ע"ד {מל"מ}, קטז ע"א {מל"מ}, קיט ע"ג {מל"מ}
ד/א מנחת מחבת עמ' רמ
ד/א מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' רסה, ח"ב עמ' כא
ד/א מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' שנב {מל"מ}
ד/א מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' שלו, שלז, שמז, תרע, תרעט, תשיא {מל"מ}
ד/א מעשה רקח
ד/א מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' רסח, רעב
ד/א מצודת דוד (שפרבר) עמ' נב, תקיט-תקכ, תקלב {מל"מ}
ד/א מקדשי השם ח"ב עמ' קלא {מל"מ}
ד/א מקור ישראל דף כא ע"ג {מל"מ}
ד/א מרגניתא דר"מ
ד/א מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' מב אות ד {מל"מ}
ד/א משב יעקב ח"א עמ' קכד-קכו
ד/א משכיל ליהודה עמ' קכה {מל"מ}
ד/א משמר הלוי עמ' עג
ד/א משנה התלמוד ח"ג דף מז-מח, נ-נא {מל"מ}
ד/א משנה שכיר יו"ד עמ' קפד, קפו
ד/א משנת חיים בכורות עמ' מא
ד/א משנת יוסף שביעית ח"א עמ' קמו {מל"מ}
ד/א משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' קיב
ד/א משנת יעקב כאן
ד/א משפט כהן עמ' רמב ע"ב
ד/א נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' ג
ד/א נודע ביהודה קמא אהע"ז סי' ב {מל"מ}
ד/א נודע בשערים (מנד') שער משפט דף ז ע"ד {מל"מ}
ד/א נחלת ישראל עמ' שמה {מל"מ}
ד/א נחלת עזריאל (הלוי) חולין דף קטו (סו ע"א בדפי הספר) {מל"מ - רא"ם על הצורם אוזן בכור}
ד/א נחמד למראה ח"א דף צד
ד/א נמוקי חיים עמ' רעא {כ"מ}
ד/א נר מצוה (ואלק) מצוות דף ק ע"ג {מל"מ}
ד/א נשמת אברהם ח"ב עמ' רג {מל"מ}
ד/א נתיבות אדם ח"א עמ' רמד {מל"מ}
ד/א נתן פריו גיטין עמ' פב {מל"מ ד"ה וסבור הייתי}
ד/א נתן פריו חולין עמ' עב
ד/א נתן פריו מקואות עמ' טו
ד/א ס' החיים (קלוגר) עמ' רעד, שכב, תתפב {מל"מ}
ד/א ס' העתים עמ' 72 {מל"מ}
ד/א ס' יהושע - שו"ת עמ' מג, ע, קכ, קמב {מל"מ ד"ה ומיהו}
ד/א ספרי דבי רב ח"ג עמ' רנד {מל"מ}
ד/א עדות ביעקב עמ' קו {מל"מ - חזקה שליח עושה שליחותו}
ד/א עזרת נשים (מאירי) ח"ב עמ' כז, כט
ד/א עין יצחק ח"ב עמ' קפג {מל"מ}
ד/א עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' קמט
ד/א עמק הלכה (אורנשטין) סי' מו {מל"מ}
ד/א עמק שאלה (טברסקי) עמ' לו, שעג {מל"מ}
ד/א ענפי ארז (זי') דף קכג ע"א {מל"מ}
ד/א עץ הדר השלם עמ' קא
ד/א עץ החיים (קלוגר) עמ' שמד {מל"מ}
ד/א עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שצג ס"ק ו, סי' שצד ס"ק א דף רכט {מל"מ}
ד/א עצי אלמוגים סי' קס ס"ק יח {מל"מ}
ד/א עצי חיים הל' מקואות (תשסח) עמ' סט, עט, צא, קד {מל"מ}
ד/א פאת ים (מאיו) דף ב ע"ב {מל"מ}
ד/א פאת שדך יו"ד עמ' שלו {מל"מ}
ד/א פד"ר ח"ט עמ' 236, חי"א עמ' 26 {מל"מ}, חי"ח עמ' 312 {מל"מ}
ד/א פורת יוסף (שלופר) דף י ע"ג, עז ע"א
ד/א פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' קפג {מל"מ}
ד/א פי אריה דף כא ע"ב {מל"מ}
ד/א פני אברהם (פרלמן) דף ה ע"ג, ו ע"א
ד/א פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' קיג {מל"מ}
ד/א פרי האדמה ח"א
ד/א פרי השדה (דייטש) ח"ב סי' צט {מל"מ}
ד/א פרשת נזיר עמ' סח {מל"מ}
ד/א צוף דבש (לוין) דף יד ע"ב {שותפות גוי}
ד/א צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קעג ע"ד
ד/א צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף ריב ע"ב
ד/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' מט אות ו, סי' נה אות ה, סי' ע אות ב, סי' עה, סי' קה אות ו, סי' רפה אות ד, סי' שז אות טו
ד/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' ל אות ב
ד/א צפנת פענח
ד/א קדשי יהושע עמ' אלף צט {מל"מ}
ד/א קהל יהודה - חי' השו"ע דף לו ע"ג, מא ע"ד, מב ע"א {מל"מ}
ד/א קהלת יעקב (אלגזי) תוספת דרבנן אות שיד (קיד ע"ב בדפוס שלוניקי) {מל"מ}
ד/א קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) מדות חכמים עמ' פז, צד
ד/א קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' תיט
ד/א קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' רנד {מל"מ}
ד/א קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' קלט {מל"מ}
ד/א קול דודי (תשף)
ד/א קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' תצה {מל"מ ד"ה עוד אחרת}
ד/א קונטרסי שעורים קדושין שעור כד אות ו-ז
ד/א קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' מא {מל"מ}, קז {מל"מ - ספיקא דרבנן לחומרא אם יש ספק האם נעשה דבר המתיר}, קכז
ד/א קרבן אליצור דף יז ע"א, יח, כב ע"א {כולם מל"מ}
ד/א קרבן פסח עמ' תקסב {מל"מ}
ד/א ראשית בכורים דף ג, ב-ו, ט, נב, עב, פב
ד/א רביד הזהב (אברך) דף יג ע"ב {מל"מ}
ד/א רשימות שעורים פסחים עמ' קנג {מל"מ}
ד/א שארית יהודה (בלום) דף ו ע"א {מל"מ}
ד/א שארית ישראל (מינצברג) אהע"ז סי' ה עמ' רנא {מל"מ}, חידושים סי' כט {מל"מ}
ד/א שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' לב {מל"מ}, סי' סו עמ' קמב {מל"מ}, סי' סח {מל"מ ד"ה מלבד}
ד/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' רלו אות ב {מל"מ}
ד/א שו"ת ר"י מסלוצק עמ' שנד-שנו {מל"מ}
ד/א שושנת העמקים (תאומים) עמ' קכג, קלח, רכו, רכח, רלא {מל"מ}
ד/א שיח ערב קדשים עמ' תמב
ד/א שלמי יוסף שבת ח"א עמ' רעט {מל"מ}
ד/א שם יוסף (מועטי) ח"א דף ד ע"א, טו ע"ד {מל"מ}
ד/א שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' יג {מל"מ}
ד/א שם עולם (רבין) ח"א עמ' כח {מל"מ ד"ה וראיתי}
ד/א שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' שס {שעה"מ}
ד/א שמחת יו"ט (אלגזי) סי' ח אות ז {מל"מ}
ד/א שמחת יו"ט דף קמו ע"ב {מל"מ - ס"ס בדרבנן}
ד/א שמן רקח ח"א דף ו ע"ד, יח ע"ד {מל"מ}
ד/א שמש ומגן יו"ד סי' כג עמ' קפח {מל"מ}
ד/א שמש מרפא עמ' קעט {מל"מ}
ד/א שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' לג ס"ק ח-ט {מל"מ ד"ה ומיהו עדיין}
ד/א שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' עב
ד/א שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' טז-יט, מה, נה
ד/א שער המלך ח"א עמ' תכח, ח"ב עמ' ח, קעא, רב, שו, שי, שיג, שיז, שיט, שכה, שכו {כולם - מל"מ}
ד/א שערי בינה (תשעט) עמ' תרמט {מל"מ - ס"ס כמיעוטא דמיעוטא}
ד/א שערי זיו ח"ג דף פג ע"א וע"ג {מל"מ}
ד/א שערי טהר ח"ג שער ב סי' כב אות א
ד/א שערי שמואל עמ' צט, קג, קיג, קיז, קכא, קכד, קכט, קלח, קמב {מל"מ}
ד/א שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' ד-ה, עא, רח, רכב {מל"מ}
ד/א שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' ב, רנו {מל"מ}, רפה {מל"מ}, תלה {מל"מ}, תלח-תלט {מל"מ}, תמה {מל"מ}, תסט {מל"מ}, תעו {מל"מ}, תעח, תפד-תפה {מל"מ}, תפח {מל"מ}, תקא-תקב {מל"מ}, תקד {מל"מ}, תקו {מל"מ}
ד/א שערי תורה (לעוו) עדות ח"א עמ' ש, ח"ב עמ' קמח {מל"מ}
ד/א שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף ב ע"א {מל"מ}, לח ע"ב {מל"מ}, סה ע"א {מל"מ}, צה ע"א {מל"מ}, קיד ע"ב {מל"מ}, ח"ג דף טז ע"ג {מל"מ}, לד ע"ב {מל"מ}, עו ע"ב {מל"מ}, קיג ע"ג {מל"מ}
ד/א שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' ו, קסה, רמח, רצג, כרך ב עמ' עט {מל"מ}
ד/א שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' ע, כרך ב עמ' מח, רה {מל"מ}
ד/א שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' מט, עט, קטו {מל"מ}
ד/א שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' עב, רי, תיג, שו"ת עמ' לה, קצב, ריח, שב, סוגיות ודרושים עמ' פג {מל"מ}
ד/א שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' שמח {מל"מ - ס"ס להחמיר בדרבנן}
ד/א שפתי רננות (מיכלדורף) דף כז ע"א, כח ע"א-ע"ב {מל"מ}
ד/א שרשי הים דף קצד ע"א
ד/א תורה מציון שנה ז חוב' א סי' ב דף ה ע"ב-ע"ג, ו ע"א {מל"מ}
ד/א תורה שלמה חי"ב עמ' 90, שמות פכ"ב אות תצא {מל"מ}
ד/א תורת הקדש ח"א עמ' קלז
ד/א תנופת זהב עמ' 69
ד/א תרומות חיים סעיף לד אות א, ג-ד, ז {מל"מ}
ד/א תשובה מאהבה ח"ב דף יב ע"ג
ד/א תשובות ר' איסר יהודה עמ' קפא {מל"מ - שליח}
ד/א תשורת שי מהדו"ת סי' קמט {מל"מ}
ד/ב אנצי"ת ע' בכור בהמה הע' 431
ד/ב דברי משפט סי' רט סעיף א
ד/ב העובר בהלכה עמ' 121, 140
ד/ב חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ג עמ' נא
ד/ב מרגניתא דר"מ [כ"מ ביכורים פי"ב הט"ו, חק נתן בכורות ג ע"א]
ד/ב משנת חיים בכורות עמ' כח-לב, רא
ד/ב נר יצחק (ארדיט) עמ' קו
ד/ב צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף רפה ע"א
ד/ב צפנת פענח
ד/ג אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ד/ג אור הישר [אור הישר בכורות ג ע"א]
ד/ג אנצי"ת ע' בכור בהמה הע' 433, 462, ע' גוי הע' 461
ד/ג בית דוד (תשעט) יו"ד סי' רפג
ד/ג בני דוד
ד/ג בנין ציון (עטלינגר) ח"ג סי' סח
ד/ג ברכת מרדכי ענינים עמ' רסב
ד/ג הגהות רימ"א
ד/ג וישב אברהם דף ג ע"א {מל"מ}
ד/ג חזון יחזקאל בכורות פ"א ה"א, פ"ב ה"ב
ד/ג חי' הראי"ה
ד/ג חי' חתם סופר
ד/ג חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' צ ד"ה תוס' {שנאמר פטר כל רחם בבני ישראל עד שיהיה הכל מישראל}
ד/ג חי' רעק"א
ד/ג ידי משה (בוצק') הל' בכורות סי' טז
ד/ג למודי ה' (תקמז) דף מב ע"ד
ד/ג לקוטי סופר ח"א דף צה ע"ג
ד/ג מאור הקדש בכורות עמ' יח-כ
ד/ג מעשה רקח
ד/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ג משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' קיב, קנה
ד/ג משנת יעקב כאן
ד/ג משנת יעקב קרבנות עמ' ריז
ד/ג משפטי עזיאל ח"ו עמ' פט
ד/ג עין חיים ח"ב עמ' קיז
ד/ג פרי האדמה הלכות מכירה פכ"ב הלכה יג
ד/ג פרי האדמה ח"א
ד/ג פרפרת משה ח"א עמ' שצח
ד/ג רלב"ג שמות פי"ג פסוק ב עמ' פו
ד/ג שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' שצו
ד/ג שו"ת וחי' ר"מ פישלס עמ' כא, כג
ד/ג שושן עדות דף כד ע"ד
ד/ג שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' טז
ד/ג תורת המועדים (תשנו) עמ' 625
ד/ד אוצמפה"ת ב"מ ע ע"ב הע' 20 {לח"מ}
ד/ד אמרי הצבי (בער) סוגיות דף יא ע"א
ד/ד בית ישחק
ד/ד בני דוד
ד/ד ברור הלכה פסחים ו ע"א ציון א
ד/ד גור אריה (צרמון)
ד/ד הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' קיג
ד/ד ואתה תחזה ח"ג
ד/ד חזון יחזקאל ב"מ פ"ה ה"ז, בכורות פ"א ה"א, פ"ב ה"ד
ד/ד חי' הראי"ה
ד/ד יד המלך (פלומבו)
ד/ד יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רלא, שח
ד/ד ימי שלמה
ד/ד כתבי יד הגניזה גנזי ירושלים עמ' רמז
ד/ד מהרי"ט אלגזי פ"ב אות יח, אות יט או"ק א, פ,ג אות לב
ד/ד מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קלז
ד/ד מנחת חינוך מצוה תסט (דף נט ע"ב)
ד/ד מעיני המים
ד/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ד משנה שכיר יו"ד עמ' תלא
ד/ד משנת יעקב
ד/ד משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' קיב
ד/ד נתיבות ירושלים על ירושלמי ב"מ פ"ה ה"ה (ד"ה אין מקבלין)
ד/ד נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' תצד, תצח
ד/ד פד"ר ח"ו עמ' 123
ד/ד צמח צדק (קרוכמל, תשסח) עמ' רעט
ד/ד קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' קא
ד/ד שו"ת וחי' ר"מ פישלס עמ' כג
ד/ד שיח ערב קדשים עמ' תה
ד/ד שערי זבולון יו"ד סי' כה ס"ק ה
ד/ד שפת אמת על התלמוד ח"א דף קיט ע"ב
ד/ד תורה שלמה חי"ב עמ' 92
ד/ד תרומת הדשן פסקים סי' קכט-קל
ד/ד תשורת שי מהדו"ק סי' תקס
ד/ה אבני החושן סי' רד סעיף א
ד/ה אור הישר [אור גדול - קונ' קרני אור דף קסח ע"ב, תרומת הדשן סי' רע, משאת בנימין סי' לה, מ"מ הל' זכיה פ"א הי"ד]
ד/ה אמרי הצבי (בער) סוגיות דף י ע"ב וע"ד, יא ע"א
ד/ה ברית עולם (ולר) סי' מג הגהה ב
ד/ה גן שושנים ח"ב עמ' קיט
ד/ה דברות משה ב"מ ח"ב סי' מד ענף ב
ד/ה דברי רננה עמ' קלג
ד/ה דובר מישרים
ד/ה הלכה רבה ח"ב עמ' 156
ד/ה ואתה תחזה ח"ג
ד/ה זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' שיג
ד/ה זכרון צבי מנחם דף מג ע"ב {גוי קונה בכסף}
ד/ה חי' חתם סופר
ד/ה חי' מכתב סופר
ד/ה חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' קסג-קסה, קעז
ד/ה חי' רעק"א
ד/ה ידי משה (בוצק') הל' בכורות סי' יח
ד/ה יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רלא
ד/ה מנוחת אשר ח"ב דף יג ע"ד, יד ע"א-ע"ב, טו ע"א
ד/ה מנחת מאיר דף טו ע"ד
ד/ה מעשה רקח
ד/ה מקום דוד [פנים מאירות (תקצג) ח"ב סי' נב]
ד/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ה משנת חיים בכורות עמ' קצח-רד
ד/ה משנת יעקב
ד/ה משנת יעקב קנין עמ' קעה
ד/ה נחמת יהודה דף יז ע"א
ד/ה נשמת חיים (תשסח) חו"מ סי' לו עמ' נג
ד/ה נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' כג, ח"ד עמ' שסז
ד/ה עמק הלכה (בוימל) עמ' כ
ד/ה ערוגת הבושם (גרינוואלד) סוגיות עמ' קפג {ישראל שנתן מעות לנכרי וקנה לו בהן בהמה מנכרי וכו'}
ד/ה פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' תיח
ד/ה צפנת פענח
ד/ה שארית נתן בנימין עמ' קב {בדיניהם}
ד/ה שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' שצז
ד/ה שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קעב-קעד
ד/ה שו"ת מהרש"ל (לנגסם) סי' לט
ד/ה שערי תורה (לעוו) חולין עמ' רסא
ד/ה שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' רמט
ד/ה שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' קמה, שו"ת עמ' שכא
ד/ה תורת יצחק ח"ב עמ' לב {קונה במשיכה או בכסף}
ד/ה תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' רמז
ד/ה תשובות הרי"ד עמ' פד
ד/ו אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ד/ו אנצי"ת ע' גר הע' 338
ד/ו בית אהרן וישראל גל' פח עמ' לו {בכור מספק}
ד/ו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קס ע"ד
ד/ו קדשי יהושע עמ' אלף תקה
ד/ז אנצי"ת ע' בכור בהמה הע' 509, 512
ד/ז בית אהרן וישראל גל' פח עמ' לו-לז {אינו לכהן מספק}
ד/ז גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' נד
ד/ז דרכי משה ח"א שמעתתא יב פ' ה
ד/ז הלכה רבה ח"ב עמ' 171
ד/ז הר המלך ח"ג עמ' פג, ח"ח עמ' שסו
ד/ז טהרת הבית ח"ב עמ' רמג
ד/ז ידי משה (בוצק') הל' בכורות סי' כ
ד/ז מנוחת אשר ח"ב דף כז ע"ג {אף שרוב בהמות יולדות תוך שנתן אין הולכים אחר רוב שע"י מעשה}, נ ע"ד, נא ע"א
ד/ז מעשה רקח
ד/ז משנת חיים בכורות עמ' רעג, רעד
ד/ז סופר המלך
ד/ז שדה הארץ ח"ב דף סו ע"ג
ד/ז שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תרלג
ד/ז שמות בארץ (תשנט) עמ' רסה
ד/ז שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 360
ד/ז שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 12
ד/ז שערי תורה (לעוו) ח"ג דף עט ע"ג
ד/ז שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך ב עמ' סב
ד/ז שערי תורה (תשעה) סוגיות ודרושים עמ' קיא, קמח
ד/ז תשובה שלמה אהע"ז סי' ד
ד/ח אבני אש (מילר) עמ' קנ
ד/ח אהל משה (לוין) ח"ב דף מא ע"א, מב ע"ב {חלב פוטר}
ד/ח אמרי יושר בכורות דף כד ע"א
ד/ח אנצי"ת ע' בכור בהמה הע' 514, 522, 525
ד/ח בית אהרן וישראל גל' נ עמ' י
ד/ח בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' קפב
ד/ח ברור הלכה חולין עח ע"ב ציון א פרק ב {לח"מ}
ד/ח גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' שנ
ד/ח דברי חיים (אוירבך) יו"ד סי' ו ד"ה ואין
ד/ח דעת אביעזרי עמ' רצא
ד/ח השיב משה (תשעה) סי' נו אות א עמ' שלב
ד/ח זרע יצחק (עטייה) ח"א דף צ ע"ב
ד/ח חד וחלק ח"א דף מג ע"א
ד/ח חי' הראי"ה
ד/ח טהרת הבית ח"א עמ' רלט, ח"ב עמ' רמג
ד/ח יפה נוף עמ' קמא
ד/ח יצחק ירנן [עי' חידושי הל' מאא"ס פ"א ה"ד]
ד/ח כתר כהונה (כץ) עמ' קצא
ד/ח לבושי מרדכי ח"ד עמ' ריח
ד/ח לקוטי סופר ח"א דף קב ע"א
ד/ח מדרכי משה דף ג ע"ג
ד/ח מהרי"ט אלגזי פ"ג אות לח או"ק ב, אות לט, אות מ (הראשון) או"ק א, פ"ה אות מח
ד/ח מנוחת אשר ח"ב דף כז ע"ג-ע"ד {אפילו כמין חזיר}
ד/ח מנחת יהודה (בוים) דף קג ע"ב {מין טמא}
ד/ח מעיני המים
ד/ח מענה לשון עמ' קכג
ד/ח מקראי קדש (תשנג) עמ' רצא
ד/ח מר קשישא עמ' כג
ד/ח מראה הנוגה [הלכות יו"ט (מהרי"ט אלגזי) דף נג ע"ב]
ד/ח מראות הצובאות (תשסז) עמ' ריג
ד/ח משנת אליעזר (רבינ') עמ' קלז
ד/ח משנת חיים בכורות עמ' רעג, רעד
ד/ח משנת ר' אהרן קדשים - בכורות ט ע"א
ד/ח סוכה וארבעת המינים עמ' 98
ד/ח עזרת נשים (מאירי) ח"א עמ' עו, פב, פז-פח
ד/ח עין יצחק ח"א עמ' רסג
ד/ח פרשת המלך
ד/ח צפנת פענח
ד/ח שו"ת מהר"ם מינץ עמ' קכב
ד/ח שו"ת מהרי"ל עמ' רצ
ד/ח שושנת העמקים (תאומים) עמ' קנט
ד/ח שער המלך ח"א עמ' תריז
ד/ח שערי תורה (לעוו) ח"ג דף נו ע"ג, נח ע"א
ד/ח שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' רמג
ד/ח תרומת הדשן פסקים סי' קסז, שו"ת סי' רעא, תשובות חדשות הערה 280
ד/ט אמרי בינה (אוירבך) - שו"ת ח"א סי' יב [כב] ד"ה ומה
ד/ט אנצי"ת ע' בכור בהמה הע' 529
ד/ט דעת כהן עמ' שסו
ד/ט חזקה רבה יו"ד הלכה קפב עמ' 313
ד/ט יד המלך (פלומבו)
ד/ט יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רלא
ד/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' תיח
ד/ט משנת אליעזר (רבינ') עמ' י
ד/ט משק ביתי סי' קסה (עב ע"א)
ד/ט נחלת אבות סי' לג עמ' עד, עו
ד/ט פני מבין ח"א דף יג ע"ג
ד/ט קרית מלך
ד/י אנצי"ת ע' בהמה גסה הע' 5, ע' בהמה דקה הע' 7-9, ע' בכור בהמה הע' 43, 44, 47
ד/י בני דוד
ד/י גבורות אליהו יו"ד סי' קמו אות ד
ד/י ואתה תחזה ח"ג
ד/י זרעו של אברהם (חג'אג') ח"ב דף נב ע"ב
ד/י חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' קמא
ד/י לבושי מרדכי יו"ד עמ' רעח
ד/י מדרכי משה דף ג ע"א
ד/י מהרי"ט אלגזי דף יג ע"ב
ד/י מהרי"ט אלגזי פ"ג אות כה או"ק ב
ד/י מעשה רקח
ד/י מראה איש ח"א יו"ד עמ' קנז-קנח
ד/י משנת חיים בכורות עמ' רסה, רעג-רעד
ד/י משנת ר' אהרן קדשים - בכורות ט ע"א
ד/י נתיב אברהם ח"א עמ' קכז-קכט
ד/י עטרת ישראל עמ' שנה
ד/י צפנת פענח
ד/י רלב"ג במדבר פי"ח פסוק טז עמ' פא
ד/י שדה הארץ ח"ב דף סו ע"ג
ד/י שם טוב - השלמה
ד/י שער המלך ח"א עמ' תריח
ד/י שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 276
ד/יא אביר יעקב (אביגדור) דף ח ע"ב {לח"מ}
ד/יא אור הישר
ד/יא אנצי"ת ע' בהמה גסה הע' 6
ד/יא גינת ורדים (תאומים) עמ' קלה
ד/יא ואתה תחזה ח"ג
ד/יא חד וחלק ח"א דף מג ע"ד
ד/יא חזו"א בכורות סי' כא ס"ק א
ד/יא חזו"א על הרמב"ם {לח"מ}
ד/יא חזקה רבה יו"ד הלכה קיב
ד/יא חי' הראי"ה
ד/יא חי' רעק"א (לקוטים)
ד/יא חסדי דוד ח"ו עמ' תכג
ד/יא ידי משה (בוצק') הל' בכורות סי' כא
ד/יא ימי שלמה
ד/יא מהרי"ט אלגזי פ"ג אות לא או"ק ב
ד/יא מי נדה עמ' רמה
ד/יא מעשה רקח
ד/יא משאת המלך ח"ג סי' שצה {כ"מ}
ד/יא משנת אליעזר (רבינ') עמ' קסו, קעא
ד/יא משנת חיים בכורות עמ' ערה-רעט, רפה-רצא
ד/יא משנת יעקב
ד/יא משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' קנד-קנה
ד/יא נחלת עזריאל (הלוי) נדה דף כז
ד/יא נתיב אברהם ח"א עמ' קכז-קכט
ד/יא קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' קל {לח"מ}
ד/יא שושנת העמקים (תאומים) עמ' קסב {לח"מ}
ד/יא שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 83, 439
ד/יב אנצי"ת ע' בהמה דקה הע' 12
ד/יב בני דוד
ד/יב ואתה תחזה ח"ג
ד/יב מהרי"ט אלגזי דף טו ע"א
ד/יב מראה הנוגה [הלכות יו"ט (מהרי"ט אלגזי) דף מה ע"ד, מז ע"א]
ד/יב משנת יעקב נשים ח"ב עמ' שמה
ד/יב עמק הלכה (בוימל) עמ' טו
ד/יב פרת חטאת עמ' לב
ד/יב צפנת פענח
ד/יב שושנת העמקים (תאומים) עמ' קסג {כ"מ}
ד/יב תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' קלז
ד/יג אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ד/יג אנצי"ת ע' בכור בהמה הע' 48, 51, 530
ד/יג בני ציון (שפירא) דף נו ע"ג, נז ע"ד {נפלי בהמה}
ד/יג דעת כהן עמ' שסז
ד/יג ואתה תחזה ח"ג
ד/יג זכרון בנימין ח"א עמ' קסו
ד/יג חזו"א בכורות סי' כא ס"ק א
ד/יג חזו"א על הרמב"ם
ד/יג חי' הראי"ה
ד/יג יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' שעא
ד/יג מאור הקדש בכורות עמ' סח
ד/יג מהרי"ט אלגזי דף ט ע"א
ד/יג מהרי"ט אלגזי פ"ג אות לו או"ק א, אות לז או"ק א
ד/יג מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' רסו
ד/יג מעשה רקח
ד/יג מראה הנוגה [הלכות יו"ט (מהרי"ט אלגזי) דף מט ע"ד, דף נ-נא]
ד/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/יג משנת אליעזר (רבינ') עמ' קפב
ד/יג משנת חיים בכורות עמ' רצא
ד/יג נאם דוד
ד/יג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רע
ד/יג פרשת המלך
ד/יג צפנת פענח
ד/יג ראשית בכורים דף מז
ד/יג תורה שלמה חי"ב עמ' 129
ד/יג תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' קלב, קלז
ד/יד אבי עזרי ח"א
ד/יד אבן הספיר (ספרקה) עמ' מח
ד/יד אדרת המלך עמ' קצה-קצט {קדושת בכור למפרע}
ד/יד אור שמח
ד/יד איש על העדה (אלאביץ) עמ' 177
ד/יד אנצי"ת ע' בכור בהמה הע' 382, 386
ד/יד באר בשדה עמ' תקלא {חתך אבר והניחו}
ד/יד ברור הלכה חולין סח ע"ב ציון ד פרק ב
ד/יד ברור הלכה חולין סט ע"ב ציון ג
ד/יד בריכת המלך עמ' רטו, ריז
ד/יד דבר שאול תמורה סי' נו אות ב
ד/יד היכל צמח
ד/יד הליכות אליהו
ד/יד זכרון שמואל עמ' תח
ד/יד חד וחלק ח"א דף מא ע"ד, מב ע"א, מד ע"ד
ד/יד חזו"א יו"ד סי' ריד לדף סט
ד/יד חזו"א על הרמב"ם
ד/יד חזון יחזקאל נדה פ"ד ה"ו
ד/יד חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' פא
ד/יד יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' קל
ד/יד ידי משה (בוצק') הל' בכורות סי' כב
ד/יד יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רלח
ד/יד מהרי"ט אלגזי דף טו ע"א
ד/יד מהרי"ט אלגזי פ"ג אות לב, אות לג או"ק א-ג, אות לד, אות מ (הראשון) או"ק א
ד/יד מרגניתא דר"מ
ד/יד מתנת כהונה בכורות עמ' סג
ד/יד נתיב אברהם ח"א עמ' קכח
ד/יד נתיבות מרדכי ב"מ פ"א עמ' קס, שעח
ד/יד עסק התורה עמ' מה, נב-נג
ד/יד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רע
ד/יד צפנת פענח
ד/יד קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' ג, דברים עמ' רלז-רמ
ד/יד קרית מלך
ד/יד קרן הצבי מצוה פג אות ז
ד/יד שב שמעתתא (תשנא) שמעתא ד פ"ה
ד/יד שב שמעתתא שמעתא ד פ"ה
ד/יד שלמי יוסף בכורות עמ' סג
ד/יד שם טוב - השלמה
ד/יד תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' קלו, קמ
ד/טו אבן הספיר (ספרקה) עמ' מח
ד/טו אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קמט
ד/טו אוצמפה"ת ב"מ ז ע"א הע' 33
ד/טו אור שמח
ד/טו אמרי דוד (שליסל) דף כא ע"ב, מד ע"ד {אגלאי מילתא למפרע}
ד/טו אנצי"ת ע' בכור בהמה הע' 382
ד/טו ביצחק יקרא (תשע) סי' קב ד"ה והנה
ד/טו בכורי אברהם דף סד ע"ב {למפרע קדיש - יצא שליש ומכר לגוי}, ע ע"ב {למפרע קדיש}
ד/טו ברור הלכה חולין סט ע"ב ציון ג
ד/טו בריכת המלך עמ' רטו, ריז
ד/טו ברכות חיים ח"ב עמ' רסו
ד/טו ברכת מרדכי ב"מ עמ' קטז
ד/טו דבר שאול תמורה סי' נו אות ב
ד/טו דגל יהודה (קמינר) עמ' שיב
ד/טו היכל צמח
ד/טו ויקח אברהם [הלכות יו"ט (אלגזי) מז ע"ד]
ד/טו זכרון שמואל עמ' תב, תו-תז
ד/טו חזו"א יו"ד סי' ריד לדף סט
ד/טו חזו"א על הרמב"ם
ד/טו חי' הגר"מ והגרי"ד
ד/טו חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' עח
ד/טו חי' הגרי"ז
ד/טו חי' הראי"ה
ד/טו חי' הרמב"ם למסכתות יומא ותמורה עמ' 145
ד/טו חי' חתם סופר
ד/טו חי' ר' אפרים מרדכי
ד/טו חי' רעק"א
ד/טו יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' קכח {גרי"ז}
ד/טו ידי משה (בוצק') הל' בכורות סי' כב
ד/טו יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רלא
ד/טו כתר המלך
ד/טו לב אריה (בראד) חולין סט ע"ב
ד/טו לב אריה (בראד, תשסד) עמ' רנו
ד/טו לבושי מרדכי יו"ד עמ' רצ
ד/טו לקוטי סופר ח"א דף צא ע"ג
ד/טו מהרי"ט אלגזי פ"ב אות כד או"ק ד
ד/טו מנחת חינוך ח"ב עמ' תקסד
ד/טו מנחת יהודה (בוים) דף קב ע"ג, קג ע"ג {למפרע קדוש}
ד/טו מעשה רקח
ד/טו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף סא ע"ב
ד/טו מראה איש ח"א יו"ד עמ' קב, ח"ב עמ' צא
ד/טו מרגניתא דר"מ
ד/טו משנת חיים בכורות עמ' תט
ד/טו משנת חיים חולין סי' מז עמ' קסב
ד/טו משנת יעקב
ד/טו מתנת כהונה בכורות עמ' רלז
ד/טו פרי יצחק (תשעו) עמ' תרכט
ד/טו קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' ג, דברים עמ' רלח, רמ {למפרע קדוש}
ד/טו שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף סג ע"ב, סד ע"א
ד/טו שלמי יוסף בכורות עמ' רלז
ד/טו שערי חכמה - שב שמעתתא דף מח ע"א
ד/טו שפת אמת על התלמוד ח"ג דף פה ע"ד
ד/טז אבן ישראל (פישר)
ד/טז אדרת המלך עמ' ר {יציאת רובו}
ד/טז אנצי"ת ע' בכור בהמה הע' 390, 391, 393-394, 396
ד/טז באר בשדה עמ' תקלב {יצא מיעוט אבר גדול}
ד/טז ברור הלכה חולין סח ע"ב ציון ד פרק ב
ד/טז ברור הלכה חולין ע ע"א ציון ב
ד/טז ואתה תחזה ח"ג
ד/טז חי' הריצ"ד
ד/טז כתר המלך
ד/טז מהרי"ט אלגזי דף טו ע"א
ד/טז מהרי"ט אלגזי פ"ב אות כ או"ק א, פ"ג אות לג או"ק ג, אות לד
ד/טז מר קשישא עמ' כ
ד/טז משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף סג ע"ד {יצא רובו}
ד/טז משנת חיים בכורות עמ' תט
ד/טז משנת ר' אהרן קדשים - בכורות ט ע"א
ד/טז סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' עו אות נד
ד/טז קדשי יהושע עמ' אלף תקה
ד/טז קרית מלך
ד/טז שערי טהר ח"ח סי' קד אות א
ד/יז אגרות משה יו"ד ח"ג עמ' שלח, שפה
ד/יז אור שמח
ד/יז אנצי"ת ע' בכור בהמה הע' 397
ד/יז בדבר מלך ח"ח עמ' פג
ד/יז בדבר מלך חי"ד עמ' פח
ד/יז ברור הלכה חולין ע ע"א ציון ד
ד/יז הוד יוסף עמ' רעג {אחותו}
ד/יז יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רל, רלט, ח"ב עמ' קס
ד/יז מעשה רקח
ד/יז מר קשישא עמ' כב
ד/יז משכן בצלאל ח"א סי' סח
ד/יז משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' רפב-רפד, הל' איסו"ב פ"י ה"ה, הל' ערכין פ"א הי"ג, הל' ביכורים פי"א הט"ז, הל' איסו"מ פ"ג ה"ד
ד/יז נשמת אברהם ח"ה עמ' קכא {מעשה רקח}
ד/יז פאת שדך יו"ד עמ' של
ד/יז קדשי יהושע עמ' תרמו
ד/יז רץ כצבי (תשסג) ח"ב עמ' קעט
ד/יז רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קעז
ד/יז שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' סא
ד/יז שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' מט-נ
ד/יז שו"ת ר"י מסלוצק סי' נד עמ' קפז
ד/יז שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' קסו
ד/יז תורת יצחק ח"א עמ' קעו, ר
ד/יח אגרות משה יו"ד ח"ג עמ' שפה
ד/יח אנצי"ת ע' בכור בהמה הע' 398
ד/יח ברור הלכה חולין ע ע"א אחרי ציון ד {ר"י קורקוס - חולדה}, ציון ח
ד/יח דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' שכד
ד/יח דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 130
ד/יח העובר בהלכה עמ' 79
ד/יח ואתה תחזה ח"ג
ד/יח חכמת גרשון עמ' תנד
ד/יח יוסף לקח כרך א ח"א עמ' שח, ח"ב עמ' קס, כרך ב ח"א עמ' פ
ד/יח משכן בצלאל ח"א סי' סח
ד/יח משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' רפב-רפד, הל' איסו"ב פ"י ה"ה, הל' ערכין פ"א הי"ג, הל' ביכורים פי"א הט"ז, הל' איסו"מ פ"ג ה"ד
ד/יח משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' קכט
ד/יח נשמת אברהם ח"ה עמ' קכא
ד/יט אז ישיר עמ' קמב
ד/יט אנצי"ת ע' בכור בהמה הע' 399
ד/יט בדבר מלך חי"ד עמ' סז
ד/יט ואתה תחזה ח"ג
ד/יט מהרי"ט אלגזי פ"ג אות לה או"ק ב
ד/יט מראה הנוגה [הלכות יו"ט (מהרי"ט אלגזי) דף מט ע"ד]
ד/יט משכן בצלאל ח"א סי' סח
ד/יט משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' רפב-רפד, הל' איסו"ב פ"י ה"ה, הל' ערכין פ"א הי"ג, הל' ביכורים פי"א הט"ז, הל' איסו"מ פ"ג ה"ד
ד/יט נזר הקדש (רזין) מנחות דף נו ע"ג
ד/יט קדשי יהושע עמ' שלח
ד/יט שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' קסו
ד/יט תורת יצחק ח"א עמ' קעו, קפז, קפט
ד/יט תחומין ח"ה עמ' 267
ד/יט תפארת ציון (ריבקין) סי' כג אות ז עמ' שכט {נפתחו כתלי בית הרחם}
ד/כ אנצי"ת ע' בכור בהמה הע' 400
ד/כ ואתה תחזה ח"ג
ד/כ מעשה רקח
ד/כ משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' רפב-רפד, הל' איסו"ב פ"י ה"ה, הל' ערכין פ"א הי"ג, הל' ביכורים פי"א הט"ז, הל' איסו"מ פ"ג ה"ד
ד/כא אנצי"ת ע' בכור בהמה הע' 403
ד/כא ברור הלכה חולין ע ע"א ציון כ
ד/כא ואתה תחזה ח"ג
ד/כא משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' רפב-רפד, הל' איסו"ב פ"י ה"ה, הל' ערכין פ"א הי"ג, הל' ביכורים פי"א הט"ז, הל' איסו"מ פ"ג ה"ד


ה/536 הלכות בכורות פרק ה *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ה/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ה/רה"פ הר המוריה (שץ)
ה/רה"פ הרמב"ם המדויק
ה/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ה/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ה/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' רא
ה/רה"פ פי' ר"י קאפח
ה/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ה/רה"פ רמב"ם הערוך
ה/רה"פ רמב"ם לעם
ה/רה"פ שם טוב
ה/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ה/א אנצי"ת ע' אי אפשר הע' 1, 5, 11, ע' בכור בהמה הע' 535, 540, 542, 543
ה/א באר אלחנן עמ' סה {המע"ה}
ה/א בית אהרן (קארטשין) עמ' קעג
ה/א בית אהרן וישראל גל' פח עמ' לו {אינו לכהן מספק}
ה/א בני דוד
ה/א ברית עולם (ולר) סי' ל אות ד
ה/א ברכת מרדכי יבמות עמ' קנב
ה/א בתי כהונה (תשסה) עמ' עה
ה/א דגל ראובן ח"ב סי' א
ה/א המעמד האישי בישראל עמ' 287, 411
ה/א הר המלך ח"ח עמ' שסו-שסז
ה/א חסדי דוד ח"ח עמ' מ
ה/א חקר יצחק עמ' לז
ה/א טל חיים (טל) ח"ג עמ' עז
ה/א יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רלח, שט
ה/א ימי שלמה
ה/א מהרי"ט אלגזי דף יב ע"א
ה/א מהרי"ט אלגזי פ"ב אות כ או"ק א, אות כב או"ק ב
ה/א מי ימצא סוכה עמ' קיא {א"א לצמצם}
ה/א מראה הנוגה [הלכות יו"ט (מהרי"ט אלגזי) דף לז ע"א, לח ע"א]
ה/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/א משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' יא
ה/א משנת ר' אהרן קדשים בכורות דף ט ע"א, יז ע"א
ה/א משפטים לישראל עמ' קמט
ה/א נר מצוה (ואלק) מצוות דף סו ע"ב {א"א לצמצם}
ה/א סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' עו אות יז, מט
ה/א פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' קלח
ה/א פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' פה {א"א לצמצם}
ה/א צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף רט ע"ב {לח"מ}
ה/א שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' נה {א"א לצמצם}
ה/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 273
ה/א שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' קיד
ה/ב אהל יוסף (מולכו) דף נ ע"א {שתי נקבות וזכר}
ה/ב אור הישר [מל"מ סוף הל' ביכורים]
ה/ב אנצי"ת ע' בכור בהמה הע' 544, 545
ה/ב בתי כהונה (תשסה) עמ' עה
ה/ב היכלי שן ח"ג סי' מה
ה/ב המאור הגדול (יעבץ) עמ' רעד
ה/ב ואתה תחזה ח"ג
ה/ב חזון יחזקאל ב"ב פ"ד ה"ז
ה/ב יד המלך (פלומבו)
ה/ב יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רלח, רעב
ה/ב מיטב הארץ עמ' 409, 411
ה/ב נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' מא
ה/ב צמח מנחם דף מח ע"ג {לח"מ}
ה/ב שם טוב - השלמה
ה/ב שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' טז, קסא, קעא
ה/ב תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף ט ע"ד
ה/ב תורת חיים (ליבוביץ, תשסט) סי' ו עמ' לט
ה/ג אבי עזרי ח"א
ה/ג אבן הספיר (ספרקה) עמ' צז {או"ש}
ה/ג אבן ישראל (פישר)
ה/ג אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 223
ה/ג אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ה/ג אבן מלוכה (רביע)
ה/ג אבן ציון עמ' קכב
ה/ג אבני החושן סי' סו סעיף ג, סי' רכג סעיף ב
ה/ג אבני צדק יו"ד סי' קל
ה/ג אבני ציון ח"ג עמ' קי
ה/ג אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' שנה
ה/ג אהל שרה לאה עמ' תנב
ה/ג אהלה של תורה ח"ב עמ' רלה
ה/ג אהליך יעקב ב"מ סי' טו ס' ט, בכורות סי' א ס' ז
ה/ג אולם המשפט סי' רכג סעיף ב, סי' רס סעיף ח, סי' רצב סעיף ד
ה/ג אומר לציון סי' קצא
ה/ג אוצמפה"ת ב"מ ז ע"א הע' 6, 18-100, כא ע"ב ליד הע' 62
ה/ג אוצרות יהושע עמ' רצה, שנח
ה/ג אור דוד עמ' קלה, קלט
ה/ג אור האורים סי' כד
ה/ג אור הישר [קונטרס הספקות כלל ב, מעין החכמה דף קיז ע"ב]
ה/ג אור לי (מדיני) סי' לא אות לז
ה/ג אור לישרים (קלרמן) ב"מ עמ' עה
ה/ג אור עולם (שניאורסון) עמ' 502
ה/ג אור שמח (גם בהוספות)
ה/ג אור שרגא עמ' שלט
ה/ג אורים ותומים קיצור תקפו כהן סי' א
ה/ג אחיעזר ח"ב סי' לו ס"ק א
ה/ג אמרי איש עמ' שט
ה/ג אמרי בינה (אוירבך) - אבן העזר סי' נד ד"ה שו"ע, שו"ת ח"א סי' יב [יד] ד"ה ומה, [טו] ד"ה והנה, [כב] ד"ה ומה
ה/ג אמרי נפתלי ח"ב עמ' קפה
ה/ג אנצי"ת ע' בכור בהמה הע' 493-495
ה/ג אסיפת גאונים (תרנה) דף י
ה/ג אשר למלך הל' זכיה פ"ד ה"ג
ה/ג באורי סוגיות (הוניגסברג) כתובות סי' מד אות ג
ה/ג באר אליהו עמ' קעט
ה/ג באר דוד ב"מ פ"א סי' לא אות כ, סי' נ אות ה
ה/ג באר שרים (ליפשיץ) הל' עדות פ"ו-פ"ח עמ' נז
ה/ג בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' קצו, ריז
ה/ג בינת דניאל ח"א עמ' קעה-קעו
ה/ג ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' נח
ה/ג ביצחק יקרא (תשע) סי' יב סעיף ב ד"ה אכן, וסי' צח ד"ה והנה לפום, וסי' קב ד"ה והנה, וסי' קכט פ"ח אות ד
ה/ג בית אהרן וישראל גל' נח עמ' קג {או"ש}, גל' עא עמ' עה-עו {תפיסה מועילה בספק ממון}
ה/ג בית אהרן וישראל גל' פח עמ' לו-לז, לט
ה/ג בית דוד (מרגרטן) כלל כט פ"ב עמ' קפד
ה/ג בית זבול ח"ד עמ' קלו
ה/ג בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' מב אות א, סי' סי' מג אות א, ה
ה/ג בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תעו {אין מוציאים}
ה/ג בית ישראל (קוזניץ) דף מד (סוף הספר)
ה/ג בית נפתלי (תרנט) סי' עא {לח"מ}
ה/ג בית פנחס (גרהר) ח"א בהקדמה עמ' 30
ה/ג בכורי אברהם דף כב ע"ד {תפיסה בספק}
ה/ג בן אברהם (תשי) עמ' קיב
ה/ג בן אשר סי' לב
ה/ג בנתיב המצוות עמ' 262
ה/ג בציר אליעזר ח"א דף ה ע"א, ו ע"ג-ע"ד
ה/ג ברור הלכה ב"מ ו ע"ב ציון ד, יב ע"א ציון ג
ה/ג ברור הלכה גיטין מד ע"א ציון ד
ה/ג ברור הלכה חולין קלא ע"א ציון ב פרק א
ה/ג בריכות מים דף פא ע"ד
ה/ג ברית יצחק (איזקסון) דף ו ע"ג-ע"ד {מוציאים מידו}
ה/ג ברכות חיים ח"ב עמ' רסו
ה/ג ברקאי ח"ג עמ' 272
ה/ג גילת שלום דף ז ע"ב-ע"ג
ה/ג דברות אליהו ח"א עמ' קא-קג
ה/ג דברות משה יבמות עמ' תמו, ב"ב ח"א סי' א ענף ב, סי' כז ענף ה, ב"ב ח"ב סי' מז ענף ב, סי' נז ענף ג
ה/ג דברי אברהם (מנדלסון) דף יא ע"ב
ה/ג דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' רנח-רסב
ה/ג דברי אליעזר (פרבר) ח"ב עמ' כח-כט
ה/ג דברי חיים ח"ב יו"ד סי' קו
ה/ג דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' ריד
ה/ג דברי משה (ברנשטיין) ב"מ עמ' יג
ה/ג דברי משפט סי' רכג סעיף א
ה/ג דגל יהודה (קמינר) עמ' רסט
ה/ג דגל ראובן ח"ב סי' יא
ה/ג דודאי משה עמ' צח, קכב
ה/ג דעת מרדכי ח"א דף פו ע"ב {קדושה הבאה מאליה שאני - ב"מ ו ע"ב}
ה/ג דרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1164 {או"ש}
ה/ג דרכי חושן ח"ג - קונ' כללי תפיסה עמ' טז, נט-סב, סו
ה/ג דרכי משה ח"ב שמעתתא ב פ' ו, ח
ה/ג הגיון יצחק דף מח ע"ב
ה/ג הלכה רבה ח"ג עמ' 71
ה/ג המאיר לארץ {לח"מ}
ה/ג הפלאות נדרים (תשעג) עמ' רלט
ה/ג הר המלך ח"ד עמ' מו
ה/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' תצז
ה/ג ונתן לכהן עמ' קלג
ה/ג זכר יצחק (תשן) עמ' קצד, קצז
ה/ג זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' שי, שיג
ה/ג חד וחלק ח"א דף כב ע"ד
ה/ג חדושים ובאורים (גרי') ב"מ סי' ח ס"ק ה
ה/ג חוות בנימין ח"ב עמ' תקיג
ה/ג חזו"א חו"מ סי' ז ס"ק ב
ה/ג חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 155, חו"מ ח"ג עמ' 125, 184
ה/ג חי' בעל שרידי אש עמ' רכד
ה/ג חי' הגר"ח ב"מ עמ' עד
ה/ג חי' הגרז"ס נשים עמ' תלה
ה/ג חי' הגרנ"ט סי' קעז
ה/ג חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' קג
ה/ג חי' הראי"ה
ה/ג חי' צמח צדק (חב"ד) ב"מ עמ' מ
ה/ג חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' קעב
ה/ג חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' מד, נשים עמ' קס
ה/ג חיי נפש בראשית ח"ב עמ' ד
ה/ג חלקת יוסף (ברקוביץ) סי' יח
ה/ג חלקת לוי עמ' סא-סב
ה/ג חמדת שלמה או"ח סי' א (ב ע"ב)
ה/ג חמדת שלמה עמ' י, יב {ישוב שיטתו דת"כ אין מוציאין}, יג {לח"מ - ישוב קושייתו}
ה/ג חקר יצחק עמ' לה
ה/ג חקרי לב (המאור) חו"מ ח"א עמ' קיג-קיד
ה/ג טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' שפט, תקסט, מהדו"ד עמ' תרנא, תרנו
ה/ג יגיעת ערב ב"מ עמ' קח {אבי עזרי}, רנב
ה/ג יד דוד (דהן) עמ' צב, קצה, ר
ה/ג יד המלך (פלומבו)
ה/ג יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רעב
ה/ג ימי שלמה דף קיג ע"א
ה/ג ישועות יעקב נזיקין עמ' לב
ה/ג ישועת ישראל (רבינוביץ) דף ל ע"א
ה/ג ישורון ח"י עמ' שפז {אבי עזרי}
ה/ג כבוד הלבנון דף נג ע"ד
ה/ג כרתי ופלתי סי' סא אות ח, כרתי אות כו
ה/ג לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' ז אות א-יא, סי' ח אות ז
ה/ג לקוטי סופר ח"א דף צד ע"ב
ה/ג לקוטי שעורים (שטיין) ב"מ סי' ו ס"ק א
ה/ג לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' קעג {אין מוציאים}
ה/ג מאור יעקב דף פ ע"ד
ה/ג מאור למלך ב"מ עמ' עו, פא, פד-פח, צ-צב, צד-צז, קא, קצב
ה/ג מאורות נתן (הורוביץ) דף כה ע"ג, נט ע"ד
ה/ג מדרכי משה דף ג ע"ב
ה/ג מהרי"ט אלגזי דף ו ע"ב
ה/ג מהרי"ט אלגזי פ"א אות ח או"ק ו, פ"ב אות טז או"ק ב, פ"ג אות מ (הראשון) או"ק ג, פ"ח אות פב או"ק א
ה/ג מוריה גל' קיא עמ' לב {מועילה תפיסה בבעיה דלא איפשיטא}
ה/ג מוריה גל' קנד עמ' טו, יט, כא-כב, גל' רלח עמ' קיז, קיט-קכ {מועילה תפיסה בספק}, גל' רמא עמ' פו-פח {תקפו כהן מוציאים מידו}
ה/ג מזבח אבנים (אורנשטיין) דרוש ג
ה/ג מחנה יהודה (חסמן) עמ' קפז-קפח
ה/ג מי נדה - שירי טהרה עמ' נו
ה/ג מיטב הארץ עמ' 407, 409
ה/ג מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' ל
ה/ג מנוחת אשר ח"ב דף מז ע"ד, מח ע"א-ע"ב
ה/ג מנחת חינוך ח"א עמ' קד, קז, ח"ג עמ' רעח
ה/ג מנחת מרדכי (תשז) עמ' קצה
ה/ג מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' עו
ה/ג מעיני החכמה ח"א אות קצג, קצז-קצט, רד
ה/ג מעיני המים
ה/ג מעליות חי"ד עמ' 58-74
ה/ג מעשה בצלאל סי' רמט
ה/ג מעשה רקח
ה/ג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף צה ע"ב
ה/ג מצודת בן ציון דף כז ע"ב, כח ע"ג, מג ע"ד, מד ע"א וע"ג
ה/ג מצעדי גבר ב"מ סי' א אות ח
ה/ג מקדש דוד ב"ב עמ' שכב
ה/ג מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' ש
ה/ג מקדש דוד קדשים סי' יד ס"ק א
ה/ג מקצוע בתורה סי' ס ס' ט ס"ק יט
ה/ג מר קשישא עמ' רכב
ה/ג מרחשת ח"א סי' מז אות א
ה/ג מרכבת המלך עמ' שכז-שלא
ה/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/ג משכיל ליהודה עמ' כב {תפיסה בספיקא דדינא}
ה/ג משכן בצלאל ח"א סי' סח
ה/ג משמר הלוי עמ' קכט
ה/ג משנה שכיר אהע"ז-חו"מ עמ' פד
ה/ג משנת חיים בכורות עמ' רסה
ה/ג משנת יעקב הפלאה עמ' רפ
ה/ג משנת יעקב כאן
ה/ג משנת יעקב נזיקין עמ' קטו
ה/ג משנת יעקב קנין עמ' קכז, קצג
ה/ג משנת ר' אהרן קדשים בכורות דף ט ע"א, יז ע"א ד"ה משנה, בכורות סי' ה ס"ק א
ה/ג משפטי אמת עמ' שיג
ה/ג משפטי ישראל עמ' 179
ה/ג משפטיך ליעקב חלק ב סימן כה אות ו
ה/ג מתנובות שדי ב"מ סי' יח
ה/ג נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' קמד
ה/ג נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' קכג
ה/ג נחלת יעקב (קמינצקי) סי' יב
ה/ג נחלת משה ב"מ עמ' שפג
ה/ג נימוקי מלב"ם ב"מ סי' ב
ה/ג נתיב מאיר
ה/ג נתיבות מרדכי ב"מ פ"א עמ' קמד, קנז, רצב, שנח, שסז, שעד, שעח
ה/ג נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' כב, פד, רצג
ה/ג נתן פריו ב"מ עמ' יט
ה/ג ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' רפב {אין מוציאים אף שהוא ספק כהן}
ה/ג סוגיות בדיני ממונות עמ' 51-52
ה/ג סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' ג-ה
ה/ג עבודת הזבח תמורה סי' ט ס"ק א {אבי עזרי}
ה/ג עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' שלד
ה/ג עונג שבת קו"א סי' ג אות א
ה/ג עטרת ישראל עמ' שנו
ה/ג עטרת צבי (דרבקין, תשמה) סי' סג-סד
ה/ג עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ג עמ' קה, קח, קטו, קכ
ה/ג עין חיים ח"א עמ' רמ {תקפו כהן אין מוציאים מידו}
ה/ג פד"ר ח"ח עמ' 343
ה/ג פני יעקב דף יג ע"א
ה/ג פני משה (שלז')
ה/ג פרי השדה נדרים עמ' לז {אור שמח}
ה/ג פתחי שערים דף לג ע"ב
ה/ג צמח ארז עמ' קלט
ה/ג צרור החיים (קליין) דף סט ע"ד, ע ע"ב-ע"ד, עא ע"ב וע"ד
ה/ג קדשי יהושע עמ' אלף תפה, אלף תצט
ה/ג קהלות יעקב ב"מ ח
ה/ג קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' רצז
ה/ג קובץ הערות (תשסג) סי' עא אות ג
ה/ג קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' סד, קיח
ה/ג קונטרסי שעורים ב"מ שעור ז אות ו
ה/ג קרית מלך
ה/ג ראשית בכורים דף נג ע"א
ה/ג רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' קנג
ה/ג שב שמעתתא (תשנא) שמעתא א פ"ג, פ"כ, שמעתא ד פ"ה
ה/ג שב שמעתתא שמעתא א פ"ג, שמעתא ד פ"ה
ה/ג שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' קלא
ה/ג שו"ת הרד"ך בית ב חדר ט
ה/ג שו"ת הריטב"א סי' נח
ה/ג שו"ת הרשב"א ח"א סי' שיא
ה/ג שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' שח
ה/ג שו"ת מהר"ם מינץ עמ' קלג
ה/ג שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' פח
ה/ג שיבת ציון (לנדא) סי' טז
ה/ג שירת דוד (תשסג) עמ' עז
ה/ג שירת דוד ב"מ עמ' עז
ה/ג שם משמואל (ריינס) דף כט ע"ב
ה/ג שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' צב, חו"מ עמ' קפג
ה/ג שנות חיים (קלוגר) עמ' תה
ה/ג שנות חיים (קליין) נתיב א ח"ג אות א
ה/ג שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' קמח
ה/ג שעורי מרן הגר"י מפוניבז עמ' קנח
ה/ג שעורי ר' חיים פנחס ב"ב שעור ב אות ב
ה/ג שעורי ר' שלמה עמ' רנג {או"ש}
ה/ג שעורי ר' שמואל ב"מ ח"א עמ' פו-פז, צז-צט
ה/ג שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' יג-יד, פג, קח
ה/ג שער המלך ח"ב עמ' רמו
ה/ג שערי בינה (תשעט) עמ' תרמג
ה/ג שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 69-70
ה/ג שערי ישר שער ה פ"ו אות ח
ה/ג שערי שאול ב"ק עמ' פב
ה/ג שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' טו, קיז, שסט, כרך ב עמ' לט, שכז
ה/ג שערי תורה (לעוו) עדות ח"א עמ' קיא-קיב
ה/ג שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף יח ע"א, קכח ע"א-ע"ב
ה/ג שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' עו
ה/ג תבונה (ליפקין) סי' כט (עמ' נ)
ה/ג תורה אור (שנגהי) עמ' יד
ה/ג תורת מיכאל עמ' סה {תקפו כהן אין מוציאין}, סז
ה/ג תורת נתן עמ' 21 {תקפו כהן}
ה/ג תורת ראובן עמ' 97-98, 103
ה/ג תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' רסב, רסה, רעג, רעז, רפג, רפה
ה/ג תפארת אהרן עמ' קיד
ה/ג תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' רכה
ה/ג תקפו כהן סי' א
ה/ד אנצי"ת ע' בכור בהמה הע' 526
ה/ד חזקה רבה יו"ד הלכה קיא
ה/ד מזבח חדש דף מה ע"ג
ה/ד מעשה רקח
ה/ה אוצמפה"ת ב"מ לז ע"ב הע' 73-77
ה/ה אור הישר [לח"מ הל' שאלה פ"ה ה"ד]
ה/ה אפיקי מגינים ב"מ סי' לא
ה/ה בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' ט אות ה
ה/ה בית שערים ח"ג סי' צז {כ"מ}
ה/ה בריכות מים דף רב ע"ב
ה/ה ברכת מרדכי ב"מ עמ' נו
ה/ה דרכי משפט - טוען ונטען סי' ד אות ה
ה/ה ושב הכהן (תשמח) עמ' רצו
ה/ה חי' הגר"י סי' יג
ה/ה יד המלך (פלומבו)
ה/ה יד יוסף (זולקווא) ב"מ לז ע"ב (ד"ה ראיתי)
ה/ה ישועות יעקב חו"מ סי' ש סעיף ב
ה/ה מטה אהרן ב"ב עמ' קט, קיא
ה/ה מעין החכמה עמ' רע
ה/ה מראה הנוגה [הלכות יו"ט (מהרי"ט אלגזי) דף לח ע"א]
ה/ה משנת יעקב עבודה עמ' שלה
ה/ה ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קמב
ה/ה ראשית בכורים דף מד
ה/ו ארצות החיים סי' י ארץ יהודה אות ג עמ' רטז {כאביי}
ה/ו ואתה תחזה ח"ג
ה/ו ידי משה (בוצק') הל' בכורות סי' כג
ה/ו מהרי"ט אלגזי פ"ב אות כב או"ק ג
ה/ו משנת יעקב
ה/ו שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 473
ה/ו שערי תורה (תשעה) סוגיות ודרושים עמ' קיא
ה/ו תורת ראובן עמ' 151
ה/ו תשובה שלמה או"ח סי' א דף ג ע"ד {כר"ע}
ה/ז חזון יחזקאל בכורות פ"ג ה"ו
ה/ז חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד בכורות לה ע"ב]
ה/ז ידי משה (בוצק') הל' בכורות סי' כד
ה/ז מהרי"ט אלגזי דף מז ע"ב
ה/ז מהרי"ט אלגזי פ"א אות יג או"ק א, פ"ה אות מג או"ק א, אות מז או"ק ד
ה/ז מילי דמרדכי
ה/ז מראה הנוגה [הלכות יו"ט (מהרי"ט אלגזי) דף קמז ע"ד]
ה/ז צפנת פענח
ה/ז שו"ת ר"י מסלוצק סי' נד עמ' קפז
ה/ח אהלי יהודה (הכהן) דף קיב ע"ג
ה/ח אור הישר [כ"מ לעיל פ"א ה"ה]
ה/ח אמרי יושר בכורות דף טו ע"ב
ה/ח אנצי"ת ע' בכור בהמה הע' 484, 488, 490, 492
ה/ח בני יעקב
ה/ח בריכת המלך עמ' נא, נו
ה/ח גבורת יצחק מ"ש עמ' סז
ה/ח ויקח אברהם [נחמד למראה צד ע"ב]
ה/ח חזון יחזקאל בכורות פ"ב ה"ב
ה/ח לקוטי סופר ח"א דף צא ע"ג
ה/ח מנחת חינוך ח"א עמ' קג, קו, ח"ב עמ' תקעב, ח"ג עמ' קפב
ה/ח מראה אש ח"ב עמ' סט, עא
ה/ח משנת יעקב הל' מעילה פ"א ה"ט
ה/ח משנת יעקב קדושה עמ' שנח
ה/ח ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' קכא
ה/ח ספרי דבי רב ח"ג עמ' קצג
ה/ח ענפי ארז (זי') דף רא ע"ג
ה/ח תורת הקדש ח"ב עמ' קסו, רפה {קרית ספר}
ה/ט אבי עזרי ח"א
ה/ט אבן האזל קדשים ח"א דף סז ע"ב
ה/ט אגרות הגרי"ד עמ' קנג, קפ
ה/ט אגרות משה יו"ד ח"ג עמ' שעט
ה/ט אהלי יהודה (הכהן) דף קו ע"ג
ה/ט אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ג הע' 129
ה/ט אוצר יסודי שביעית עמ' תקי, תקיב-תקיג, תקטו
ה/ט אוצרות הרמב"ם
ה/ט אור הישר [אור שמח הל' מעשר פי"ג הי"ט]
ה/ט אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 68
ה/ט אור תורה (בלומ') דף סד ע"ד
ה/ט אמונת יהושע עמ' רעה, רפט, תקנא-תקנב, תקנד, תקפו, תתעב, תתקנז, תתקסד
ה/ט אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' מז
ה/ט אנצי"ת ע' בכור בהמה הע' 347א
ה/ט באורי סוגיות (הוניגסברג) שביעית סי' יח ס"ק א, ד, סי' כ ס"ק ד, סי' כב ס"ק ד
ה/ט בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' רעד
ה/ט בדבר מלך ח"ט עמ' יח, כט, קמב, קמה, ריא, רלב
ה/ט בדבר מלך ח"י עמ' רנח
ה/ט בדבר מלך חי"ב עמ' רפד
ה/ט בדבר מלך חי"ח עמ' מד {הלוקח מעות ממעות מ"ש בירושלים חייבת בבכורה אבל הלוקח בהמה מפירות שביעית הר"ז פטורה מן הבכורה}
ה/ט בדי הארון (הכהן) עמ' 12-11
ה/ט בית אהרן וישראל גל' צב עמ' נ-נא
ה/ט בית המדרש
ה/ט בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' ו, ח"ב בהקדמה עמ' 56, וגוף הספר עמ' טו {כ"מ}, סד, קטו
ה/ט בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 103 {בהמת שביעית}
ה/ט בריכת המלך עמ' נ, סח, עב
ה/ט גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' פג
ה/ט גבורת יצחק מ"ש עמ' ז, סו, סח
ה/ט דברות משה זרעים עמ' תרי, תרעא {אבל הלוקח בהמה מפירות שביעית הרי זו פטורה מן הבכורה לפי שאינו רשאי לעשות סחורה בפירות שביעית}
ה/ט דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תרעח {כ"מ}
ה/ט המאור הגדול (יעבץ) עמ' רעה
ה/ט הר המלך ח"ד עמ' מו
ה/ט ואתה תחזה ח"ג
ה/ט ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א ריט ע"ג]
ה/ט זהב התרומה מ"ש עמ' שיד
ה/ט זכר ישעיהו
ה/ט חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' ז ס"ק ב, סי' ט ס"ק ל
ה/ט חוף ימים ח"ב סי' כא אות א, סי' כה אות ז
ה/ט חזו"א על הרמב"ם
ה/ט חזו"א שביעית סי' יג ס"ק יד
ה/ט חזון יחזקאל בכורות פ"ח הי"ד, מעילה פ"א הי"ד
ה/ט חי' הגאון אדר"ת עמ' סו-סח, עג-עד {בכור אינו בבהמת שביעית שנאמר ולא לסחורה}, קנב {לאכלה ולא לסחורה}
ה/ט חי' הגר"מ הלוי
ה/ט חי' הראי"ה
ה/ט חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' שפא
ה/ט יד בנימין ר"ה עמ' קפא
ה/ט יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' עא, קמב-קמד
ה/ט יהגה האריה עמ' קי-קיא
ה/ט יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רלא, רלח-רלט, ח"ב עמ' קסא
ה/ט ישורון ח"כ עמ' תמד, תמו
ה/ט כוכב מיעקב, מעשר שני פ"א ה"ג
ה/ט כוכבי בוקר עמ' תצב
ה/ט כרם ציון שביעית ח"ב עמ' צז ע"ב, קה ע"א, קז ע"א, קט ע"א, קיא ע"א, קיח ע"א, קלו ע"א, קמא ע"ב, קמו ע"א, קנב ע"ב, רנא ע"ב, רנג ע"ב
ה/ט כתר המלך
ה/ט לחם חקי עמ' צח
ה/ט לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' לז
ה/ט לקוטי סופר ח"א דף צא ע"ד
ה/ט מאה שערים (הורוביץ) דף י ע"א
ה/ט מאור הקדש בכורות עמ' נח
ה/ט מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' קיא, תעד
ה/ט מהרי"ט אלגזי חלה אות ב או"ק ח, י-יא
ה/ט מוריה גל' קה עמ' נה, גל' רכו עמ' צח
ה/ט מוריה שנה ט גל' ט (ר"מ יפה)
ה/ט מילי דמרדכי
ה/ט מנחת אשר פסחים עמ' קכג
ה/ט מנחת חינוך ח"א עמ' קג, ח"ב עמ' תקעב
ה/ט מנחת חינוך מצוה יח (דף ל ע"ד)
ה/ט מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' קפ
ה/ט מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' לח, מב
ה/ט מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' רסג
ה/ט מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' רכו
ה/ט מנחת שלמה שביעית עמ' רנה
ה/ט מעדני ארץ שביעית (תשד) דף קנח-קנט
ה/ט מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' שצז
ה/ט מעין גנים (מזרחי) דף כה ע"א {שביעית}
ה/ט מעשה רקח
ה/ט מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קפג ע"ג, רל ע"ג-ע"ד
ה/ט מפענח צפונות עמ' 167
ה/ט מקדש דוד זרעים - שביעית סי' כז, מה
ה/ט מקדש דוד סי' נט (דף מ ע"א, מב ע"ג, מד ע"ב)
ה/ט מקורות לפסקי הרמב"ם
ה/ט מראה איש ח"א יו"ד עמ' קלו
ה/ט מראה אש ח"ב עמ' רל-רלא, רלג
ה/ט מראה הנוגה [הלכות יו"ט (מהרי"ט אלגזי) דף עט ע"ב-ע"ד] {ממעות מ"ש}
ה/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/ט משיב דבר ח"ה סי' פה
ה/ט משנת אליעזר (קונשטט) עמ' לט
ה/ט משנת חיים מנחות עמ' תקפט
ה/ט משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' לג-לד, ח"ד עמ' צז, ק
ה/ט משנת יעבץ שמיטה עמ' פג, פח, צד-צה, קא, קצח, ר, רב, רד
ה/ט משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' קיז, רלא-רלב, רלד
ה/ט משנת יעקב כאן
ה/ט נזר הקדש (רזין) מנחות דף קלד ע"א, קלו ע"ג
ה/ט ניצני שביעית עמ' 40
ה/ט ניר לדוד
ה/ט נר מצוה (ואלק) מצוות דף לט ע"א {בהמת שביעית}, מא ע"א-עד, מב ע"ג, מג ע"ב
ה/ט נתיבות אדם ח"א עמ' שנו {אבי עזרי}
ה/ט סופר המלך
ה/ט עבודת הזבח תמורה סי' ט ס"ק ד
ה/ט עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' קעז
ה/ט עיון בלומדות עמ' עו
ה/ט עליות משה (תשנב) ח"א עמ' ק
ה/ט ערך יעקב עמ' רב
ה/ט פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' קכו
ה/ט פרי עץ חיים (קרויס) עמ' קע
ה/ט פרי שמואל שביעית עמ' מז-מט, נא, עד, עז
ה/ט ציץ הקודש ח"א דף כד ע"ב-ע"ג, ק ע"ב-ע"ג, קא ע"א
ה/ט צמח ארז עמ' תצו-תצז
ה/ט צמח דוד (רפפורט) אות שכח
ה/ט צפנת פענח כאן, וויקרא עמ' רלה
ה/ט קדשי יהושע עמ' אלף פד
ה/ט קהלות יעקב פסחים לא, שביעית ו ח, בכורות יב ו
ה/ט קובץ השמיטה עמ' קסג, שצה, תעג
ה/ט קובץ חי' תורה (סול') עמ' פג
ה/ט קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' תקנו, תקצא
ה/ט קונטרס השביעית (קלמנוביץ) עמ' קג, קטז, קיח
ה/ט ראשית בכורים דף לד
ה/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תכ
ה/ט שביעי קדש עמ' קו
ה/ט שדה שמואל (שביעית) עמ' צ
ה/ט שלמי יוסף בכורות עמ' ח, פו, קפט
ה/ט שלמי שמחה ח"א עמ' עג
ה/ט שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' רסח
ה/ט שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' צו
ה/ט שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' רעב, רעד
ה/ט שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' יא
ה/ט שער המלך - טעם המלך ח"א עמ' שעו
ה/ט שערי זיו ח"ג דף עד ע"א וע"ד
ה/ט שפת אמת על התלמוד ח"ג דף סב ע"א
ה/ט שרידי אש ח"א עמ' קד
ה/ט תורת האוהל (תשנג) עמ' שעט-שפ, שצב {שביעית}
ה/ט תורת האשם - שבט מנשה עמ' ד-ו
ה/ט תורת הקדש ח"א עמ' שיב, ח"ב עמ' קסב, קסז
ה/ט תורת זרעים עמ' עה-עו, קה-קו
ה/ט תורת רפאל ח"ג עמ' לז
ה/ט תורת שביעית (סור') סי' טו-טז
ה/ט תחומין חכ"א עמ' 15
ה/ט תפארת ציון (ריבקין) סי' ד אות א
ה/ט תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' רז
ה/י ואתה תחזה ח"ג
ה/י חזון נחום זרעים ח"א, קונ' ברירה עמ' ש
ה/י מעשה רקח
ה/י משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' נט
ה/יא דבר שאול תמורה סי' טו אות ו
ה/יא ואתה תחזה ח"ג
ה/יא חזון יחזקאל בכורות פ"ג ה"ו
ה/יא חסדי דוד ח"ו עמ' תמ
ה/יא יד דוד (קרלין) ח"ב דף לה
ה/יא מהרי"ט אלגזי דף מ ע"ב
ה/יא מהרי"ט אלגזי פ"ה אות לז או"ק ז
ה/יא מראה הנוגה [הלכות יו"ט (מהרי"ט אלגזי) דף קכו ע"ד] {אין שמין}


ו/537 הלכות בכורות פרק ו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ו/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ו/רה"פ הר המוריה (שץ)
ו/רה"פ הרמב"ם המדויק
ו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ו/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' רא-רב
ו/רה"פ פי' ר"י קאפח
ו/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ו/רה"פ רמב"ם הערוך
ו/רה"פ רמב"ם לעם
ו/רה"פ שם טוב
ו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ו/א אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' סט
ו/א אור שמח (הוספות)
ו/א גינת ראובן תרומות עמ' תתתכט, תתתעב
ו/א הלכה רבה ח"א עמ' 293
ו/א ואתה תחזה ח"ג
ו/א זכר ישעיהו
ו/א חזו"א בכורות סי' כז ס"ק ג
ו/א חזו"א על הרמב"ם
ו/א חי' הגאון אדר"ת עמ' מד {מצוה להקדיש}
ו/א חמדת יעקב עמ' 98
ו/א יד בנימין ר"ה עמ' כח {מצוה חיובית להפריש}
ו/א לב מבין
ו/א משאת משה (חברוני) פסחים סי' קו עמ' 336
ו/א משמר הלוי עמ' לט
ו/א משנת חיים בכורות עמ' תקעז
ו/א משנת יעקב הפלאה עמ' פח-פט, צ, רצב-רצג
ו/א עין יצחק ח"א עמ' שי {מל"מ}
ו/א פרי אהרן (ברנשטיין) עמ' קלב
ו/א קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' קמה, קמז, קנז, קסז, קעג
ו/א קרית מלך
ו/א תורת החוף ימים - שפתי חיים סי' כא אות ד {לח"מ}
ו/ב אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' יז
ו/ב אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' צו אות א
ו/ב אברהם יגל
ו/ב אהל משה (הורוביץ) ח"א בכורות סא ע"א, ח"ב סי' סט
ו/ב אהלי יהודה (הכהן) דף קיג ע"ג
ו/ב אוצמפה"ת חלה פ"ד מי"א הע' 23
ו/ב אור חדש (בלומ') דף לז ע"א-ע"ג, לח ע"א-ע"ב, לט ע"ד
ו/ב אור ליהודה (תשנט) עמ' ב {כרת בזה"ז}
ו/ב אור עולם (בלומנפלד) דף סט ע"א {לא במוקדשין - פשיטא}
ו/ב אור שמח
ו/ב אור תורה (בלומ') דף סו ע"ג {לא נוהג בקדשים}, פז ע"א
ו/ב אחיעזר ח"ג סי' נו ס"ק ב
ו/ב אמונת יהושע עמ' אלף רנח
ו/ב אמרי זאב דף ו ע"ג {לח"מ}
ו/ב אמרי יושר בכורות דף נג ע"א {נוהג בארץ ובחו"ל, ונמצא בא לידי איסור כרת}
ו/ב אמרי מנחם עמ' רא {אם לא הפריש מעשר בהמה לא נאסר העדר}
ו/ב אנקת יעקב דף ז ע"ג {כריה"ג}
ו/ב באור מהר"י קורקוס
ו/ב באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פ"ח ה"א מושב שרים אות ג
ו/ב בדבר מלך ח"ח עמ' פה, פט
ו/ב בית אהרן (צוקרמן) עמ' רנה {מל"מ}
ו/ב בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' כה, נא
ו/ב בני שמואל דף צד ע"ב
ו/ב בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תקיב, תקעא
ו/ב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' רפ
ו/ב גינת ראובן תרומות עמ' תתתע, תתתעד, תתתפא, תתתפג, תתתקנז, תתתקצה-תתתקצו
ו/ב דברות משה ב"ק ח"א סי' ו ענף א {לח"מ}
ו/ב דברי אהרן עמ' סא {כרת}
ו/ב דברי אמת (תשעט) עמ' תקיב {אסור להוציא מעשר בהמה בזמן הזה}
ו/ב דגל יהודה (בילו') סי' טז, עמ' סג
ו/ב הר המלך ח"ז עמ' קמו
ו/ב ויוסף שאול דף סב ע"ג
ו/ב ויטע אשל תמורה ח"ב עמ' שלא
ו/ב זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' לט
ו/ב זבח שלמה ח"א עמ' עו
ו/ב זהב התרומה - חלה עמ' תקמו
ו/ב זכרון סופרים {ואם עבר ועשר בזמן הזה} [עיין נודע ביהודה תנינא יו"ד סימן קפ"ט]
ו/ב חזו"א בכורות סי' כז ס"ק ב
ו/ב חזו"א על הרמב"ם
ו/ב חזון יחזקאל בכורות פ"ז ה"ז
ו/ב חי' הראי"ה
ו/ב חי' חתם סופר
ו/ב חי' רעק"א
ו/ב חלקת יואב מהדו"ק אהע"ז סי' ג
ו/ב חסדי דוד ח"ו עמ' תפה
ו/ב חק לישראל שומרים עמ' 1334 {לח"מ}
ו/ב ידבר שלום ח"ב עמ' קמ
ו/ב ידי אליהו
ו/ב ידי משה (בוצק') הל' בכורות סי' כו
ו/ב ימי שלמה
ו/ב כתר המלך
ו/ב לב מבין
ו/ב מהרי"ט אלגזי דף מז ע"א
ו/ב מהרי"ט אלגזי פ"ד אות ל או"ק ג, פ"ה אות מב או"ק ב, אות מז או"ק ב, פ"ח אות פא או"ק ו
ו/ב מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' פט, שמא
ו/ב מלחמות יהודה דף קד ע"ב
ו/ב מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ג עמ' קלד
ו/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' תג, תקעב, תקעה, תקעו, תקעט
ו/ב מנחת חינוך מצוה שסא (דף קנ ע"ד)
ו/ב מעשה רקח
ו/ב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רלד ע"ב
ו/ב מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' קנט
ו/ב מראה הנוגה [הלכות יו"ט (מהרי"ט אלגזי) דף קמז ע"ג, קצט ע"ב] {לא במוקדשין, בזה"ז}
ו/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/ב מרכבת יוסף דף מג ע"ג {לח"מ - קדשים קלים ממון גבוה}
ו/ב משאת מרדכי ב"ק עמ' מה
ו/ב משיב דבר ח"ב סי' ס
ו/ב משנה הלכות ח"ב דף לו ע"א
ו/ב משנת חיים בכורות עמ' תקסט-תקעב
ו/ב משנת חיים ויקרא עמ' תקמ
ו/ב משנת יעקב הפלאה עמ' פח-פט, צ, רצב-רצג
ו/ב משנת יעקב כאן
ו/ב משנת ר' אהרן ב"ק עמ' עח, קדשים סוגיות סי' יד ס"ק א, יא
ו/ב נאם דוד
ו/ב נדרי זריזין ח"א עמ' תקלב
ו/ב נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' קלז
ו/ב נועם חי"ב עמ' רלט
ו/ב נחלת שמואל דף ו ע"ג, יא ע"א
ו/ב נמוקי חיים עמ' רעב
ו/ב נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' מא {לח"מ}
ו/ב נתיבות שלום (למפרט) כאן, ועמ' סז {נאכל במומו בדיעבד}
ו/ב ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קיח-קיט
ו/ב סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' ה-ז
ו/ב ספרי דבי רב ח"ג עמ' ריא
ו/ב עבודת לוי (רוד') דף כז ע"א
ו/ב עליות אריה עמ' צח {לח"מ}
ו/ב ענפי ארז (זי') דף קט ע"ג
ו/ב עקדת משה ח"א עמ' קסו
ו/ב פורת יוסף (שלופר) דף ו ע"ד
ו/ב פני חמה דף יד ע"א {כ"מ}
ו/ב פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תרפב
ו/ב פרי אברהם אליעזר
ו/ב קדושת הר עמ' עא
ו/ב קדשי יהושע עמ' תתנו {לח"מ}
ו/ב קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' קמד
ו/ב קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' מט
ו/ב קרבן ציון עמ' רצו {לח"מ}
ו/ב קרית מלך
ו/ב ראשית בכורים דף קו {לח"מ}
ו/ב רחש לבב עמ' פב {לח"מ}
ו/ב שדי חמד כללים מע' כ כלל נה עמ' 210 {עבר ועשה}
ו/ב שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' יב, רעא-רעב, רעח, תכג, תקל
ו/ב שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' שיז
ו/ב שעורי עיון התלמוד ב"ב עמ' פח {לח"מ}
ו/ב שערי טהר ח"ה שער ב סי' א אות ב
ו/ב תורת הקדש ח"א עמ' סב, רנה, ח"ב עמ' קסז, רפו
ו/ב תניא רבתי ח"א עמ' 152, 155
ו/ג אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קנג {מל"מ}, ח"ו עמ' קצג {מל"מ}
ו/ג אור שמח
ו/ג אור תורה (בלומ') דף סג ע"ג {כהן חייב במעשר בהמה}
ו/ג אמרי יושר בכורות דף נג ע"א
ו/ג באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פ"ח ה"א מושב שרים אות ג
ו/ג בית ישחק
ו/ג בני דוד
ו/ג גור אריה (צרמון)
ו/ג דברי יהודה דף פב ע"א {מל"מ}, סי' כד אות ח {מל"מ}
ו/ג הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קעה
ו/ג זכר ישעיהו
ו/ג חי' רעק"א (פרדס)
ו/ג חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' תג {מל"מ}
ו/ג חשבונות של מצוה עמ' רנז
ו/ג ימי שלמה
ו/ג יקב זאב דף נ ע"ב {מל"מ}
ו/ג כבוד מלכים (מרגליות) {מל"מ}
ו/ג לב מבין כאן, ודף קכח ע"ד {בני דוד}
ו/ג מהרי"ט אלגזי דף ז ע"א
ו/ג מהרי"ט אלגזי פ"א אות א אות ב-ג, אות ח או"ק ה
ו/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' תב {מל"מ}, תקעד
ו/ג מנחת חינוך מצוה שס (דף קמט ע"ב, ע"ד)
ו/ג נוה צדק
ו/ג קרית מלך
ו/ג ראשית בכורים דף כא ע"ד {מל"מ}
ו/ג רביד הזהב (אברך) דף טז ע"ד
ו/ג שמועות הרמ"ש (סוף ס' מקורי הרמב"ם לרש"ש)
ו/ג שמחת יו"ט (אלגזי) דף רלה ע"ב
ו/ג תורת לויים דף נא
ו/ג תנופת זהב עמ' 145
ו/ד אמת ליעקב מועד עמ' רפג {זורקים}
ו/ד אפיקי מגינים פסחים סי' ס
ו/ד ברכת מרדכי ב"מ עמ' קכא
ו/ד גבורת יצחק חגיגה עמ' קלא
ו/ד גבורת יצחק מ"ש עמ' יג
ו/ד גינת ראובן תרומות עמ' תתתקכב {בעזרה}
ו/ד דברות משה נדרים עמ' קג
ו/ד דברי יהודה דף פ ע"ג {אין לכהנים כלום}, סי' כד אות ח {מל"מ}
ו/ד חדושים ובאורים (גרי') חלה סי' ח ס"ק ג
ו/ד חזו"א זבחים סי' טז ס"ק ה
ו/ד חזו"א על הרמב"ם
ו/ד חי' חפץ חיים
ו/ד לב מבין
ו/ד לב שלמה (חלמא) עמ' קמד
ו/ד לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ט אות ג {זריקה אחת}
ו/ד מגן בעדי עמ' 267
ו/ד מהרי"ט אלגזי פ"א אות ח או"ק ח
ו/ד מחנה לויה (תקעט) דף יח ע"ב
ו/ד מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' קצד {בזריקה}
ו/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' תקע
ו/ד מעשה רקח
ו/ד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קמב ע"ג
ו/ד מקראי קדש (תשנג) עמ' רנט
ו/ד משאת משה (חברוני) פסחים סי' קנא עמ' רלא
ו/ד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תקכב {כמוכר יפת תואר}
ו/ד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' רנא {כמוכר יפת תואר}
ו/ד משנת יעקב הפלאה עמ' פח-פט, צ, רצב-רצג
ו/ד נוה צדק
ו/ד נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קצ
ו/ד סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קסה
ו/ד ספרי דבי רב ח"ג עמ' ריא
ו/ד קרית מלך
ו/ד רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קעד
ו/ד שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' שלב-שלג, שמ
ו/ד שמוש חכמים א עמ' סח {זריקה}
ו/ד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' רמו
ו/ד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' רכז
ו/ד שערי היכל זבחים עמ' שיד {זורקים דם מעשר - קשה ממעה"ק ה,יז}
ו/ד תורה אור (שנגהי) עמ' נז {זורקין}
ו/ה אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' יא {לח"מ}
ו/ה אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 224-225
ו/ה אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ו/ה אבני נזר יו"ד סי' שח אות ב, אהע"ז סי' תמט אות כח, סי' תנ אות ג, חו"מ סי' פח
ו/ה אבני ציון ח"א סי' ה אות ח-ט, ח"ג עמ' ע {לח"מ}
ו/ה אבני קודש (סוגיות) ח"ב עמ' מה
ו/ה אברהם יגל
ו/ה אגם מים עמ' עד {אי עביד לא מהני}
ו/ה אהל חייא עמ' תלז
ו/ה אהל יעקב (מנשה) מע' כ אות ג דף נז ע"ב
ו/ה אהל משה (הורוביץ) ח"א בכורות לב ע"א
ו/ה אהלי אהרן (מיליקובסקי) ח"א דף נה ע"א {אי עביד מהני}
ו/ה אוצמפה"ת ב"מ נו ע"א ח"ב הע' 18 {מוכר מעשר בהמה לא לוקה}
ו/ה אוצרות הרמב"ם
ו/ה אור הישר [מעין החכמה דף עח ע"ב] {מפי השמועה}, [נחלת יעקב (מליסא) על תמורה דף ה, שו"ת רעק"א סי' קכט, מל"מ הל' שמיטה רפי"א והל' מעילה פ"ד ה"ח ולעיל פ"א הי"ז, אור הישר זבחים ט ע"א ולתמורה ד ע"ב ודף ה ע"ב ודף ו ע"א] {יראה לי}
ו/ה אור הלבנה (רובין) ח"ב עמ' לז
ו/ה אור עולם (בלומנפלד) דף כו ע"א {מל"מ} [פרי שלמה סי' ט]
ו/ה אור שמח
ו/ה אמונת יהושע עמ' תרסד {לח"מ}, תתקכח, תתקמ-תתקמא
ו/ה אמרות טהורות (ישראל) דף צו ע"ד
ו/ה אמרי בינה (אש) דף עג ע"ב {לח"מ - אי עביד מהני}
ו/ה אמרי דוד (שליסל) דף סו ע"ב
ו/ה אמרי הצבי (בער) סוגיות דף ע ע"ג {לח"מ}
ו/ה אמרי קודש (קאמארנא) עמ' ו-ז, יא {לא לוקה}, יד {לח"מ}
ו/ה אנצי"ת ע' בכור בהמה הע' 335
ו/ה ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קמט
ו/ה ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' קמו
ו/ה אשל אברהם (שפירא) עמ' תסב {המוכר מעשר לא לוקה}
ו/ה באר מים חיים (מוצירי) גירסא דינקותא דף לא ע"א
ו/ה באר מרים פ"ח ה"ו אות ב
ו/ה בזך לבונה עמ' שפד, שצג
ו/ה בית אהרן וישראל גל' לד עמ' יד {מוכר מעשר לא לוקה}, גל' עח עמ' קלז
ו/ה בית המדרש
ו/ה בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תכט, תלח
ו/ה בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' רעא הערה א
ו/ה בית מאיר (תשע) שו"ת סי' ד עמ' כד {לח"מ}, לב
ו/ה בית מאיר אהע"ז - צלעות הבית סי' ד דף ג ע"ג {לח"מ}
ו/ה בית מועד (גטיניו) דף מז ע"א
ו/ה בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' לז
ו/ה בכורי אברהם דף טו ע"ב וע"ד {אעל"מ}
ו/ה בן אריה
ו/ה בני ישראל (קרלי) סי' א אות ב, סי' כ אות טז {לח"מ}
ו/ה בני שמואל דף ל ע"ד, פ ע"ב
ו/ה בציר אליעזר ח"א דף ה ע"ב {לח"מ - אי עביד מהני}
ו/ה בציר אליעזר ח"ב דף ד ע"ד {מל"מ - אעל"מ}, ה ע"ב {לח"מ}, יז ע"ד {מל"מ - אעל"מ}, יט ע"א {לח"מ}
ו/ה ברוך טעם (תשסח) שער עדל"ת עמ' קז {לח"מ}
ו/ה בריכת המלך עמ' קמז, קנא
ו/ה ברית אברהם (פיעטרקוב) אהע"ז סי' קכא
ו/ה ברית אברהם (פצנובסקי) אהע"ז סי' קכא אות א {לח"מ}
ו/ה ברכת פרץ בחוקותי
ו/ה ברכת שלמה (בינט) עמ' רל
ו/ה בתי כהונה (תשסה) עמ' קמו
ו/ה גבורת יצחק מ"ש עמ' יז-יח, כב
ו/ה גדולת מרדכי (רבינוביץ) דף קלג ע"ב
ו/ה גט מקושר (צינץ) עמ' תריח
ו/ה גינת ראובן תרומות עמ' תתתקסט, תתתקעח, תתתקצו-תתתקצז
ו/ה גליונות אבני נזר
ו/ה דבר שאול תמורה סי' יב אות יד, סי' יד אות יג
ו/ה דברות אליהו ח"ב עמ' לד-לה {לא קנה - אי עביד לא מהני}
ו/ה דברות משה ב"ק ח"ב סי' סה ענף ד, ו {לח"מ}
ו/ה דברי חיים (אוירבך) דיינים סי' ב ד"ה ומזה, מכירה סי' כט ד"ה והנה {לח"מ}
ו/ה דברי חיים (אוירבך) דיני דיינים סי' ב {לא לוקה}
ו/ה דברי חיים ב"מ סא {לח"מ}
ו/ה דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שמג {לח"מ}
ו/ה דברי יהודה דף נא ע"ד {מל"מ}, סי' טו אות ד {מל"מ}
ו/ה דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' רלה
ו/ה דגל יהודה (לוקץ) עמ' 100-99
ו/ה דגל ראובן ח"א סי' א, ח"ב סי' א
ו/ה דובר מישרים כאן, ודף מח ע"ב
ו/ה דעת סופר חו"מ סי' כ {לח"מ}
ו/ה הון יוסף דף מח
ו/ה הלכה רבה ח"א עמ' 6, 136, 175, 207-206, 216, 227, 229, 262, 271, 281-280, 292, 297
ו/ה המדות לחקר ההלכה מדה יא אות טו
ו/ה הערות ר"י ליינר
ו/ה הערות רש"ב ורנר ליקר תפארת עמ' עא הערה 1 {לח"מ}
ו/ה הרמב"ם והלכותיו
ו/ה הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קנג
ו/ה ויטע אשל תמורה ח"א עמ' קכב
ו/ה ויען שמואל ח"י עמ' תקכט, תקלא {לח"מ}
ו/ה זבד טוב (פאפרש) דף כה ע"א {אעל"מ}
ו/ה זהב התרומה מ"ש עמ' ז
ו/ה זכרון יהודה (מונק) דף יח ע"א {לח"מ}
ו/ה זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' מו {לח"מ - אי עביד מהני}
ו/ה חדושים ובאורים (גרי') בכורות סי' ה ס"ק ח
ו/ה חוות בנימין ח"ג עמ' תרכט-תרל
ו/ה חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רלט
ו/ה חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שמה
ו/ה חוף ימים ח"ג סי' מב אות א-ב
ו/ה חזו"א בכורות סי' כב ס"ק ג-ד
ו/ה חזו"א על הרמב"ם
ו/ה חזון נחום זרעים ח"ג עמ' ג
ו/ה חי' הגאון אדר"ת עמ' כו {לא לוקה}, כח {אינו מכור}, מב, מד {אינו מכור}, קב {אינו מכור}
ו/ה חי' הגר"י וינוגרד קדשים
ו/ה חי' הגרי"ז דף נה ע"ב
ו/ה חי' הגרנ"ט סי' קכא
ו/ה חי' הראי"ה
ו/ה חי' הרמב"ם למסכתות יומא ותמורה עמ' 119
ו/ה חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קנד {מל"מ}
ו/ה חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' קל, קלו
ו/ה חי' רעק"א (פרדס, ולקוטים)
ו/ה חיי נפש בראשית ח"א עמ' קצ
ו/ה חכמת אדם - בינת אדם בית הנשים סי' לא בסופו {אי עביד מהני}
ו/ה חלקת לוי עמ' נט
ו/ה חמדת משה (בעק) דף צא ע"ד
ו/ה חסד לאברהם (תאומים) מהדו"ק אהע"ז סי' לח {אעל"מ}
ו/ה חק המלך יבמות עמ' כט
ו/ה חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 286 {לח"מ}
ו/ה חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' סה עמ' ריא {כ"מ}
ו/ה חשבונות של מצוה עמ' תלז
ו/ה טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 510
ו/ה טל חיים והברכה - בסוגיה דמעמ"ל דף ס ע"ב {לח"מ - רמב"ם סובר שאי עביד מהני}
ו/ה יד דוד (קרלין) ח"ב דף לה, רכה
ו/ה יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' קלט, קמו
ו/ה יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' כא, לד
ו/ה יד ישראל ח"ב
ו/ה ידי אליהו דף ק ע"ד
ו/ה ידי משה (בוצק') הל' בכורות סי' כז
ו/ה ימי שלמה
ו/ה יש מאין סי' ו (ד"ה ועיין בספר פנים, ד"ה וכן ראיתי להמשנה למלך) {אעל"מ}
ו/ה יתר הבז (תשסח) עמ' פ
ו/ה כבוד יו"ט
ו/ה כבוד מלכים (מרגליות) {מל"מ}
ו/ה כנסת יחזקאל (פאנעט) דרשות עמ' קנח {לח"מ - אי עביד מהני}
ו/ה כתר המלך
ו/ה כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' שפד
ו/ה לב שלמה (חלמא) עמ' ה
ו/ה להורות נתן דברים עמ' קיג
ו/ה לקח טוב (תשפא) כלל ד אות לא {לח"מ, הלכה כאביי שכל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד מהני}
ו/ה מאיר עיני חכמים ח"א דף כה ע"ב, כו ע"א
ו/ה מבשר טוב קדשים עמ' פב
ו/ה מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' קנט, ח"ב עמ' שצא, תקו
ו/ה מחשבת הקודש ח"א דף נו ע"ד
ו/ה מי החג עמ' לא {לח"מ}, מ, קמו
ו/ה מלחמות יהודה דף עג ע"ג {לח"מ}
ו/ה מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רא ע"ד
ו/ה מנחת אהרן (בריסק) דף כד ע"א {לח"מ}
ו/ה מנחת חינוך ח"א עמ' רד, רלח, רנז, שלו {לח"מ}, ח"ב עמ' תקלא, תקסח, תקעב, תקעו-תקעז, תקעט {לח"מ}, ח"ג עמ' צז, שכב, שנח {לח"מ}
ו/ה מנחת חינוך מצוה שסא (דף קנ ע"א-ע"ב)
ו/ה מנחת ישראל (קיהן) עמ' קפא
ו/ה מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' רנ
ו/ה מעין החכמה עמ' קצח {מל"מ}
ו/ה מעיני המים
ו/ה מערכי לב (חזן) ח"א דף לב ע"ג {כ"מ}
ו/ה מעשה הבא בעבירה עמ' 24, 31, 56, 110, 284-286, 288, 290, 292-295, 300
ו/ה מעשה רקח
ו/ה מקראי קדש (תשנג) עמ' של
ו/ה מראה הפנים מ"ש דף ב
ו/ה מראות הים עמ' רלב-רלה
ו/ה מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' תכו
ו/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/ה משא יד ח"א עמ' עח-עט {לא עשה כלום}, רלב {לא עשה כלום}
ו/ה משאת המלך ח"א סי' מז {לוקה}
ו/ה משאת משה (חברוני) פסחים סי' כט עמ' 92, סי' צח עמ' 302
ו/ה משכן בצלאל ח"א סי' ד
ו/ה משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' מ {המוכר מעשר לא עשה כלום ולפיכך אינו לוקה}
ו/ה משנת יעקב זרעים ח"א עמ' מז, ח"ב עמ' ע-עא
ו/ה משנת יעקב כאן
ו/ה משנת יעקב נזיקין עמ' קא
ו/ה משנת יעקב קנין עמ' עט {לח"מ}
ו/ה משנת ר' אהרן קדשים, תמורה סי' ב ס"ק ח
ו/ה משפט המלחמה עמ' קמד {מל"מ}, קס
ו/ה משפטי עזיאל ח"ד סי' לב(ב) עמ' קנו {אי עביד מהני}
ו/ה משפטי עזיאל ח"ו עמ' צ
ו/ה מתנת כהונה בכורות עמ' קלו
ו/ה נאם דוד
ו/ה נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' רב, אהע"ז ח"ב עמ' שט, שיא
ו/ה נודע ביהודה תנינא אהע"ז סי' ג, קכט
ו/ה נועם ח"ב עמ' שיד
ו/ה נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קיד
ו/ה נמוקי חיים עמ' רעב {לח"מ}
ו/ה נר מצוה (ואלק) מצוות דף ז ע"א-ע"ב, פא ע"א {לא לוקה מפני שלא הועילו מעשיו}
ו/ה נשמת חיים (תשסח) חו"מ ענינים סי' ס עמ' צו {לח"מ}
ו/ה נתיב אברהם ח"א עמ' סז-סט
ו/ה נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' לג אות ג
ו/ה נתיבות שלום (למפרט)
ו/ה נתיבות שמואל דף סו ע"א
ו/ה ס' המקנה (סופר) ח"ב כלל כד פרט ד דף כו ע"ד
ו/ה ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' קסד, קעב
ו/ה סוכה וארבעת המינים עמ' 182
ו/ה ספרי דבי רב ח"ב עמ' קלז, ח"ד עמ' יב
ו/ה עבודת הזבח תמורה סי' ז ס"ק טו
ו/ה עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' קנו {אי עביד לא מהני}
ו/ה עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' לח
ו/ה עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תקצו
ו/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ריג, כרך ב ח"ב עמ' עב
ו/ה ערוגת הבושם (גרינוואלד) סוגיות עמ' עו {לח"מ - הרמב"ם פסק כאביי דכל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד אי עביר מהני}
ו/ה ערך יעקב עמ' קפ
ו/ה פותח שערים עמ' קעז
ו/ה פנים מאירות (קאטקין) ח"ב עמ' יד, קמ
ו/ה פנים מאירות (תשפ) ח"א' עמ' שפ
ו/ה פנים מאירות חלק א סי' לד {אעל"מ}
ו/ה פסקי מהרי"ץ (צאלח) חו"מ סי' ח - בארות חיים הערה רלב עמ' קמ {לח"מ}
ו/ה פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תקכד, תרפ
ו/ה פרי הארץ (מזרחי) ח"ב דף יח ע"ד
ו/ה ציץ אליעזר ח"ב - משנת המעשר פ"א מ"ב {לח"מ}
ו/ה צל"ח החדש דף קכ ע"ד
ו/ה צמח ארז עמ' קפח-קפט, תכז {מוכר מעשר בהמה לא לוקה}
ו/ה צפנת פענח כאן, ודברים עמ' קעד
ו/ה קדשי יהושע עמ' קח
ו/ה קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' קלז, קסב
ו/ה קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' של, שלז, שמ
ו/ה קהלת יעקב (אלגזי, שלוניקי) דף עא ע"ב וע"ד, עד ע"ב, צד ע"א
ו/ה קרבן ציון עמ' קיג, קסט, ריב {לח"מ}
ו/ה קרית מלך
ו/ה קרן פני משה ח"א עמ' ק, קנ, רלא {לח"מ}
ו/ה ראשית בכורים דף סח
ו/ה רחש לבב עמ' עח
ו/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רצה, תפו
ו/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תי
ו/ה רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קפא
ו/ה שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' שצה {לא עשה כלום}
ו/ה שבט סופר (תשמו) עמ' רנד-רנו
ו/ה שדי חמד כללים מע' כ כלל נח עמ' 221 {לח"מ}, כלל ס עמ' 225 {לח"מ - אעל"מ}, 227, 228
ו/ה שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' רצג {לח"מ}
ו/ה שומר מצוה עמ' רט
ו/ה שומרי משפט (צ'כנוב) ח"א עמ' קנג {לא לוקה כי לא הועילו מעשיו}
ו/ה שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ב עמ' כג-כד {מוכר בכור לא לוקה}
ו/ה שושנת העמקים (תאומים) עמ' קצד-קצה
ו/ה שיח ערב סנהדרין עמ' ריט-רכ
ו/ה שיח ערב קדשים עמ' תג
ו/ה שלום ירושלים עמ' נו
ו/ה שלמי יוסף בכורות עמ' קלו
ו/ה שלמי שמעון (תשמו) עמ' לח
ו/ה שלשה שריגים (קרמר) דף ו ע"ב {לח"מ}
ו/ה שם יוסף (מועטי) ח"ב דף עה ע"א
ו/ה שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' רלז {לח"מ}
ו/ה שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' שמה
ו/ה שמחת מלך עמ' 165
ו/ה שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' רסב
ו/ה שמן רוקח ח"א אהע"ז סי' ס דף לה ע"ד {לח"מ}
ו/ה שמן רקח ח"א דף לה ע"ד
ו/ה שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' קג, קה
ו/ה שעורי ר' שמואל ב"ב ח"ב עמ' רלח
ו/ה שער המלך ח"א עמ' תקנז
ו/ה שערי אלימלך עמ' כא {לפיכך אינו לוקה}
ו/ה שערי זיו ח"ג דף עח ע"ד, עט ע"א-ע"ב וע"ד, פח ע"א, קכד ע"א, קכה ע"ב
ו/ה שערי חכמה - שב שמעתתא דף נג ע"א
ו/ה שערי טהר ח"ה שער ב סי' ד אות ג
ו/ה שערי ציון (כהן, תרצח) דף כט ע"ב {לח"מ}
ו/ה שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' קמב {לח"מ}
ו/ה שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' קצד {רמב"ם}, כרך ב עמ' תנב {לח"מ}
ו/ה שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' יד {לח"מ}
ו/ה שערי תורה (תשעה) סוגיות ודרושים עמ' צח
ו/ה שעת הכושר דף קז ע"ד
ו/ה שפת אמת על התלמוד ח"ג דף פח ע"ב
ו/ה תורה תמימה ויקרא פ' כז אות ריד
ו/ה תורת החוף ימים סי' יב אות א, סי' כ אות ה {לח"מ - אי עביד מהני}
ו/ה תורת המלך (אריאלי) עמ' רלט
ו/ה תורת הקדש ח"ב עמ' קנה-קנו, ח"ג עמ' טז-יח, כא
ו/ה תורת זרעים עמ' קה
ו/ה תורת יצחק ח"ב עמ' רסה
ו/ה תורת לויים דף לט ע"א {לא עשה כלום}
ו/ה תנופת זהב עמ' 382
ו/ה תפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' רעא {לא לוקה}
ו/ה תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' רנט
ו/ה תשובה מיראה
ו/ה תשובה מיראה (תשסו) עמ' כו, כז {כ"מ}, נ, עה
ו/ו אמונת יהושע עמ' תתקכח {כ"מ}
ו/ו בית המדרש
ו/ו בריכת המלך עמ' סו
ו/ו ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שלד-שלה
ו/ו גבורת יצחק מ"ש עמ' יט
ו/ו גינת ראובן תרומות עמ' תתתקנא
ו/ו דבר שאול תמורה סי' יב אות יד, סי' יד אות יג
ו/ו דברות משה ב"ק ח"ב סי' סה ענף ד, ו
ו/ו דברות משה ביצה עמ' תמד {אסור למוכרו שחוט}
ו/ו זהב התרומה מ"ש עמ' יא
ו/ו חדושים ובאורים (גרי') בכורות סי' ה ס"ק ח
ו/ו חי' הגאון אדר"ת עמ' ח {לאחר שחיטה אסור}
ו/ו חי' הריצ"ד הל' איס"מ פ"א הי"ב
ו/ו חיים ומלך
ו/ו יד דוד (קרלין) ח"ב דף לה, רכה
ו/ו יתר הבז (תשסח) עמ' פ
ו/ו מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' קלג
ו/ו מהרי"ט אלגזי דף יט ע"ב, לט ע"ב
ו/ו מהרי"ט אלגזי פ"ה אות לו {כ"מ}
ו/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' תקעב, תקעז
ו/ו מנחת חינוך מצוה שסא (דף קנ ע"א)
ו/ו מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' צה
ו/ו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף כה ע"ג
ו/ו משכיל ליהודה עמ' קלב
ו/ו משנת יעקב קרבנות עמ' קעא {לח"מ}
ו/ו משנת ר' אהרן קדשים - בכורות סי' ה ס"ק א
ו/ו נתיב אברהם ח"א עמ' סז-סח
ו/ו עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' לח
ו/ו עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תקצו
ו/ו פורת יוסף (צוייג) ח"ב דף ד ע"ב
ו/ו פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' קכד
ו/ו פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תרפא
ו/ו צמח ארז עמ' קפט
ו/ו צפנת פענח
ו/ו קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' קלז
ו/ו קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' של, שלג
ו/ו קהלת יעקב (אלגזי, שלוניקי) דף יד ע"ג
ו/ו שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' רסב
ו/ז דברי שלום ואמת (בוזגלו) דף ו ע"ב
ו/ז הגהות רימ"א
ו/ז זהב התרומה מ"ש עמ' יא
ו/ז יתר הבז (תשסח) עמ' פ
ו/ז מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' רסה
ו/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' תקעז
ו/ז משק ביתי דף פז ע"ב {רדב"ז}
ו/ז נתיב אברהם ח"א עמ' סז
ו/ז קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' שכז, של
ו/ז קהלת יעקב (אלגזי, שלוניקי) דף צ ע"ב ואילך
ו/ז שם טוב - השלמה
ו/ח אגרות משה אהע"ז ח"א סי' כא {לח"מ}
ו/ח אהלי יהודה (הכהן) דף קיג ע"ג {לח"מ}
ו/ח אור שמח
ו/ח אוריתא טו עמ' קד {לח"מ}
ו/ח איים בים חלק ז זבחים סי' יז אות ד
ו/ח איים בים מכות פ"ג סי' יז אות ד {לח"מ - אי עביד מהני}
ו/ח אמונת יהושע עמ' תתקלז, תתקנ
ו/ח באר ראי עמ' שסז
ו/ח בית אהרן וישראל גל' לד עמ' טו
ו/ח בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' תצה
ו/ח בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תפב
ו/ח דברי תלמוד ח"ב עמ' עה {לח"מ}
ו/ח דרכי משה ח"א שמעתתא ז פ' ט
ו/ח דרכי משה ח"ב שמעתתא ז פ' כא
ו/ח זכרון ישעיהו דף כח ע"ב {לח"מ}
ו/ח חדושים ובאורים (גרי') בכורות סי' ה ס"ק ח
ו/ח חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' קכד
ו/ח חי' הגרי"ז דף נה ע"ב
ו/ח חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' קלו
ו/ח יד הלוי (לוין) דף ע ע"א
ו/ח יד סופר עמ' קז {לח"מ}
ו/ח כך דרכו של תלמוד עמ' 83
ו/ח כלילת יופי דף כא
ו/ח כתבי משה זילברג עמ' 83 {לח"מ}
ו/ח מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' רסה
ו/ח מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' קיב
ו/ח מהרי"ט אלגזי פ"ה אות מז או"ק ב
ו/ח מחקרי ארץ ח"ג יו"ד סי' כ
ו/ח מנחת חיים (שוויד) ח"ג עמ' קלד
ו/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' תקעז, תקעט
ו/ח מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ו עמ' קי
ו/ח מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' צה {לח"מ}, שעד
ו/ח מעין החכמה עמ' קפז, קפט, קצה, רלא, ש {לח"מ}
ו/ח מעשה בצלאל סי' תעג {לח"מ}
ו/ח מרומי גלים עמ' קלז
ו/ח משנה הלכות ח"ו סי' קכח {לח"מ - אי עביד לא מהני}
ו/ח משנת יעקב קנין עמ' סח
ו/ח נודע ביהודה תנינא אהע"ז סי' ג, קכט
ו/ח נחלת עזריאל (הלוי) שבועות כא (קז ע"ד בדפי הספר) {לח"מ}
ו/ח נטע שעשועים (שליסל) עמ' עט {לח"מ}
ו/ח נתיב אברהם ח"א עמ' עב
ו/ח סודו של המשפט העברי עמ' 726 {לח"מ}
ו/ח פרי עץ החיים (שטינברג, תשסו) עמ' צח
ו/ח קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' של
ו/ח קרית מלך
ו/ח שארית כלב עמ' לד
ו/ח שם טוב - השלמה
ו/ח שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' רכב
ו/ח תורה לשמה (תשעג) עמ' מה
ו/ח תפארת יהונתן (תרצד) דף ז ע"א {לח"מ}
ו/ט אור יעקב נדרים עמ' סז
ו/ט אור שמח
ו/ט בית ישחק
ו/ט דגל ראובן ח"ב סי' לא
ו/ט מהרי"ט אלגזי פ"ד אות לה או"ק ב
ו/ט משפטי שמואל (רבינוביץ) ח"ב דף נד ע"ד, נה ע"א
ו/ט נר מצוה (ואלק) מצוות דף לו ע"ד
ו/ט צפנת פענח
ו/י אבן ישראל (פישר)
ו/י אגרות משה או"ח ח"א סי' יח ענף ג
ו/י אור הישר [באר יצחק אהע"ז סי' א]
ו/י אור יעקב נדרים עמ' סז
ו/י אור ליהודה (תשנט) עמ' שב-שג
ו/י אור עולם (בלומנפלד) דף לה ע"ד {כאיש אחר}
ו/י אור שמח
ו/י אור תורה (בלומ') דף סב ע"ג {שותפים פטורים ממעשר בהמה}
ו/י אחיעזר ח"ב סי' מג ס"ק ד
ו/י אמונת יהושע עמ' תתקלד
ו/י אמרי בינה (אוירבך) - סוגיות סי' ב [ו] ד"ה עיין, שו"ת ח"א סי' יב [יג] ד"ה וראיתי
ו/י אנצי"ת ע' ברירה הע' 261 {לח"מ}, ע' גזל הגר הע' 149 {לח"מ}
ו/י אש דת (תשמח) עמ' רפח
ו/י באורי סוגיות (הוניגסברג) ב"ב סי' ע אות ג
ו/י באורי סוגיות (הוניגסברג) ב"ב סי' ע אות ג
ו/י באורי סוגיות (הוניגסברג) מעשרות סי' כ ס"ק ז
ו/י באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' ב
ו/י באר מים חיים (נוסינזון) גיטין דף ח
ו/י בית יעקב (מסקין) סי' כו
ו/י בית יצחק (חבר) ח"ב דף יז ע"ד, כז ע"א
ו/י בית יצחק (תשעא) ברירה עמ' מג
ו/י בית ישחק
ו/י בית נפתלי (תרנט) סי' ג
ו/י בלכתך בדרך תשנט עמ' 79
ו/י בני יהודה דף ז, יא
ו/י בציר אליעזר ח"א דף ז ע"ב {לח"מ}
ו/י ברך יצחק (ברכה) פ' בחוקותי {גדיים כנגד גדיים}
ו/י ברכות חיים ח"א עמ' עג, עז
ו/י ברכת ראובן דף קסה ע"א, קסו ע"א
ו/י ברכת שלמה אהע"ז עמ' רסט
ו/י ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שלו {לח"מ}
ו/י גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף כו ע"ג
ו/י גינת ראובן תרומות עמ' תתתקט, תתתקיב
ו/י דבר שאול תמורה סי' לה אות ו
ו/י דברות משה גיטין עמ' שפב, שצד, שצו
ו/י דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' קטו
ו/י דינא דחיי ח"ב דף ק ע"א
ו/י דרכי משה ח"א שמעתתא ח פ' יח
ו/י דרכי משה ח"ב שמעתתא ה פ' יג
ו/י הדר איתמר עמ' רמג {לח"מ}
ו/י הפלאות נדרים (תשעג) עמ' תצט
ו/י ואתה תחזה ח"ג
ו/י זרע אברהם (יצחקי) יו"ד דף קיג ע"ב
ו/י חדושים ובאורים (גרי') חלה סי' ח ס"ק ב
ו/י חזו"א בכורות סי' כז ס"ק טו, ב"ק סי' כ ס"ק יט
ו/י חזו"א על הרמב"ם
ו/י חזון יחזקאל בכורות פ"ז ה"ג
ו/י חזון נחום זרעים ח"א, קונ' ברירה עמ' רפג, שג
ו/י חי' הראי"ה
ו/י חי' הריצ"ד
ו/י חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' סז-סח
ו/י חי' ר' חיים הלוי
ו/י חי' ר' חיים הלוי דף סט
ו/י חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' שפה {לח"מ}
ו/י חי' ר"ש קלוגר ברכות-עירובין עמ' שכג {לח"מ}
ו/י חי' רעק"א (מה' חת"ס, ולקוטים)
ו/י חמדת שלמה עמ' יב {הלוקח וכו' עד שיולדו ברשותו - איך הדין במכר וחזר ולקח}
ו/י ידי משה (בוצק') הל' בכורות סי' כח
ו/י כבוד מלכים (מרגליות) {לח"מ}
ו/י לב מבין
ו/י מאור הקדש בכורות עמ' קנט
ו/י מהרי"ט אלגזי פ"א בראש הפרק או"ק ב, ד, אות ח או"ק ה, פ"ח אות סז או"ק ב {ר"ח הלוי}
ו/י מוריה גל' קנד עמ' נו {ר"ח הלוי}
ו/י מזכרת חיים עמ' קעב
ו/י מילי דמרדכי
ו/י מלבושי יו"ט ח"א דף פא ע"ב
ו/י מנחת חינוך ח"ב עמ' תקסח, תקעא
ו/י מנחת יהודה (בוים) דף יז ע"ב {לח"מ - קושיה ממחיר כלב}
ו/י מעיני המים
ו/י מעשה רקח
ו/י מקור חיים סי' תמח ס' ג
ו/י מקראי קדש (תשנג) עמ' רב
ו/י מראה הנוגה [הלכות יו"ט (מהרי"ט אלגזי) דף ב ע"א וע"ד, ג ע"ב]
ו/י מרגניתא דר"מ [מהרי"ט אלגזי בכורות ב]
ו/י מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/י משב יעקב ח"א עמ' קל {לח"מ}
ו/י משכנות אפרים שבת סי' לה אות מד {ר"ח הלוי}
ו/י משנת אליעזר (רבינ') עמ' קמב, קמח
ו/י משנת חיים בכורות עמ' תקפ-תקצ
ו/י משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' נד
ו/י משנת יעקב כאן
ו/י משנת ר' אהרן גיטין עמ' ד, שו"ת סי' מו אות ב
ו/י מתנת כהונה בכורות עמ' שיט
ו/י נאם דוד
ו/י נזר הקדש (קפלן)
ו/י נחמת יהודה דף כב ע"א
ו/י נר מצוה (ואלק) מצוות דף קיא ע"א {לח"מ - ברירה}
ו/י נתיבות מרדכי ב"מ פ"א עמ' קמו
ו/י נתיבות שמואל דף נא ע"ד {לח"מ}, נב ע"א, ס ע"א וע"ג
ו/י ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתשיד
ו/י ספיקא דרבנן עמ' מה
ו/י ספרי דבי רב ח"ג עמ' ריג
ו/י עבודת הזבח תמורה סי' א ס"ק כט
ו/י עטרת ישראל עמ' קנב-קנג
ו/י ענפי ארז (זי') דף נו ע"ג
ו/י עץ החיים (קלוגר) עמ' שלח {לח"מ}
ו/י פי אריה דף מג ע"ג {לח"מ}
ו/י פניני רבנו הגרי"ז עמ' תמח, תפא {ר"ח הלוי}
ו/י פנת יקרת (תשנד) סי' צח אות ב {ר"ח הלוי}
ו/י פנת יקרת (תשעא) עמ' תיב {ר"ח הלוי}
ו/י צפנת פענח כאן, ושמות עמ' קי, ויקרא עמ' רנד
ו/י קדשי יהושע עמ' אלף רז {לח"מ}
ו/י קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' קנד, קנח, קס
ו/י קהלות יעקב קדושין יט, גיטין יח ה
ו/י קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' לט, שצט
ו/י קונטרסי שעורים ב"ב דף ו, טז
ו/י קונטרסי שעורים נדרים שעור כו אות ה, קדושין שעור טז אות ד
ו/י קרני ראם (ירמוש) עמ' תקסג
ו/י שאלת שלום (רבינ') דף סט ע"ב
ו/י שהם וישפה ח"ב
ו/י שו"ת ר"י מסלוצק סי' יד עמ' ס
ו/י שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' שיט
ו/י שו"ת רשב"ש עמ' שצ
ו/י שובע שמחות עמ' ק
ו/י שלמי יוסף בכורות עמ' שיט
ו/י שמו משה דף קצו ע"ב
ו/י שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' קסו
ו/י שמן הטוב (תשפ) עמ' שלד
ו/י שמן המור ח"ב דף עד-עה
ו/י שמעתתא דבי רב עמ' תסא
ו/י שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' קכד
ו/י שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' רכו-רכז {ר"ח הלוי}
ו/י שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' צב
ו/י שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' תב {ר"ח הלוי}
ו/י שער המלך ח"א עמ' תקלט, תקמב
ו/י שערי זיו ח"ב דף קמג ע"א {נולדים}
ו/י שערי טהר ח"ה שער ב סי' א אות ב
ו/י שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 283
ו/י תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' תתקכג
ו/י תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תקמג
ו/י תפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' רעא-רעב
ו/י תשובה שלמה יו"ד סי' לא דף נו ע"ד
ו/יא אנצי"ת ע' ברירה הע' 223
ו/יא בדבר מלך חי"ז עמ' מב {האחין והשותפין שחלקו בכספים ולא חלקו בבהמה חייבין במעשר שעדיין לא נעשו הבהמות לקוחין אבל אם חלקו הבהמות אע"פ שעדיין לא חלקו לקוחין הרי אלו פטורין וכו'}
ו/יא ואתה תחזה ח"ג
ו/יא ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רעה
ו/יא מנחת חינוך ח"ב עמ' תקעא
ו/יא משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' מו אות ב
ו/יא שערי ישר שער ג פי"ז אות ב
ו/יב אור ליהודה (תשנט) עמ' שד
ו/יב גינת ראובן תרומות עמ' תתתקט
ו/יב חוף ימים ח"ב סי' ל אות ט
ו/יב משנת חיים בכורות עמ' תקפז, תרה
ו/יב קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' קנז
ו/יג אור הישר [אור הישר בכורות נג ע"ב]
ו/יג אור ליהודה (תשנט) עמ' שב
ו/יג אנצי"ת ע' גזל הגר הע' 149
ו/יג בן אשר סי' לב
ו/יג ברור הלכה ב"ק קי ע"ב ציון ג
ו/יג ואתה תחזה ח"ג
ו/יג חזון יחזקאל בכורות פ"ז ה"ג
ו/יג חי' ר' חיים הלוי דף סט
ו/יג כפתור ופרח (תשו) דף קיג ע"א
ו/יג מהרי"ט אלגזי פ"א בראש הפרק או"ק ד
ו/יג מראה הנוגה [הלכות יו"ט (מהרי"ט אלגזי) דף ג ע"ג] {שנפלו}
ו/יג משנה הלכות ח"ו סי' קצד
ו/יג ספיקא דרבנן עמ' מו
ו/יג צפנת פענח
ו/יג קונטרסי שעורים ב"ב דף ו
ו/יג קונטרסי שעורים נדרים שעור כו אות ה
ו/יג שירת דוד (תשסג) עמ' עו
ו/יג שירת דוד ב"מ עמ' עו
ו/יד אבן האזל קדשים ח"א דף נה ע"א
ו/יד אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' מב, מח
ו/יד אהל משה (לוין) ח"א דף יא ע"ג
ו/יד אור הישר [עמק יהושע סי' כ, אור הישר בכורות נח ע"ב ולמנחות ו ע"א ולמעילה יב ע"א, אברהם יגל הל' אסו"מ פ"ג הי"א ואבן האזל שם]
ו/יד אמונת יהושע עמ' תתקלה
ו/יד אנצי"ת ע' אתנן הע' 86
ו/יד בדבר מלך ח"ח עמ' עז, צ
ו/יד בדבר מלך ח"ט עמ' רצט
ו/יד בית המדרש
ו/יד בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' קג {מל"מ}
ו/יד בית שערים או"ח סי' שיח
ו/יד ביתאל ח"א דף יג ע"ב
ו/יד בכורי חיים ח"ה עמ' קנד {כ"מ}
ו/יד בריכת המלך עמ' קצט, רד, רמח
ו/יד ברכת מרדכי ב"מ עמ' קכ-קכא
ו/יד ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' ל
ו/יד גינת ראובן תרומות עמ' תתתקצא
ו/יד דגל ראובן ח"ב סי' כא
ו/יד הארת ירוחם קדושין ח"ב דף צד ע"א
ו/יד הר המלך ח"ז עמ' קמז
ו/יד הרמב"ם והלכותיו
ו/יד ואתה תחזה ח"ג
ו/יד חדושים ובאורים (גרי') בכורים סי' ו ס"ק ב
ו/יד חוף ימים ח"ב סי' ל אות ח
ו/יד חזון יחזקאל בכורות פ"ז ה"ג וה"ה
ו/יד חי' בן אריה ח"א סי' יז אות ד
ו/יד חי' הגר"י סי' מא
ו/יד חי' הריצ"ד הל' איס"מ פ"ג ה"ד
ו/יד חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קלג
ו/יד חי' מהרי"א הכהן עמ' רלא
ו/יד חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' מה
ו/יד חסדי דוד ח"ו עמ' תעט
ו/יד טל חיים (סגל) עמ' נד {כ"מ}
ו/יד יד דוד (קרלין) ח"א דף כד
ו/יד יד ישראל ח"ב
ו/יד יהגה האריה עמ' קט, קכא
ו/יד יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קסז
ו/יד ימי שלמה
ו/יד יצחק ירנן
ו/יד מאיר עיני חכמים ח"א דף כו ע"א
ו/יד מחנה לויה (תשעד) עמ' עא
ו/יד מילי דמרדכי
ו/יד מלבושי יו"ט ח"ב יו"ד סי' כה
ו/יד מנחת חינוך ח"ב עמ' תיג, תקסח, תקע
ו/יד מענה אליהו עמ' עד
ו/יד מעשה רקח
ו/יד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף סא ע"ב
ו/יד מרגניתא דר"מ
ו/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/יד משך חכמה ויקרא פכ"ז פס' ט
ו/יד משנה הלכות ח"ג סי' ריד
ו/יד משנה הלכות ח"ג סי' ריד, רטז
ו/יד משנת חיים בכורות עמ' תרג
ו/יד משנת יעקב הל' איסו"מ פ"ג {השמיט נדמה}
ו/יד משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' קנז-קנח
ו/יד מתנת כהונה בכורות עמ' של
ו/יד נוה שלום (איזרלסון) עמ' 83
ו/יד נחלת עזרא ח"ב סי' מה
ו/יד עמק יהושע ח"א דף צט
ו/יד ענפי ארז (זי') דף מב ע"ד, רכ ע"ג {יתום}
ו/יד פי אריה דף כג ע"ד, כד ע"א {כ"מ}
ו/יד צפנת פענח
ו/יד קדשי יהושע עמ' אלף סו, אלף רכ
ו/יד קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' קנט
ו/יד קול חיל בהשמטה לסי' כב
ו/יד רביד הזהב (אברך) דף כב ע"ד {כ"מ}
ו/יד שהם וישפה ח"ב
ו/יד שחר אורך עמ' תפז {השמיט נדמה}
ו/יד שלמי יוסף בכורות עמ' של
ו/יד שעורי הרב חלה עמ' נג
ו/יד שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' קנד
ו/יד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' קצח
ו/יד שערי זיו ח"ג דף עו ע"א
ו/יד שערי טהר ח"ה שער ב סי' א אות ב
ו/יד שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 236
ו/יד שפת אמת על התלמוד ח"ג דף ע ע"ד
ו/יד תפארת נתן עמ' קי {השמיט ליל שמיני}
ו/יד תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' פה
ו/טו אבני נזר או"ח סי' שמג אות ט
ו/טו אחיעזר ח"ב סי' מג ס"ק ד
ו/טו בית נפתלי (תרנט) סי' ג
ו/טו בן אשר סי' לב אות ד
ו/טו בריכת המלך עמ' רכ
ו/טו גינת ראובן תרומות עמ' תתתקט
ו/טו חוף ימים ח"ב סי' ל אות ח
ו/טו חזו"א בכורות סי' כז ס"ק טו
ו/טו חזו"א על הרמב"ם
ו/טו יגיעת ערב פסחים עמ' י, קמא
ו/טו כפתור ופרח (תשו) דף קיב ע"ד
ו/טו מהרי"ט אלגזי פ"א בראש הפרק או"ק ד
ו/טו מזבח חדש דף לג ע"ד {כ"מ - מחוסר זמן}
ו/טו מנחת חינוך ח"ב עמ' תקעא
ו/טו משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' שח
ו/טו משנת חיים בכורות עמ' תקפ, תרה
ו/טו עבודת לוי (לוין) סי' ו
ו/טו פי אריה דף כג ע"ד
ו/טו קבא דתירוצא עמ' פה
ו/טו קדשי יהושע עמ' אלף רכ
ו/טו קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' קנז
ו/טו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' קצח
ו/טז אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קנד
ו/טז אבן ציון עמ' שנז
ו/טז אור הישר [עין יצחק אהע"ז ח"א סי' יא]
ו/טז בית יצחק (חבר) ח"ב דף כז ע"א
ו/טז בית יצחק (תשעא) ברירה עמ' מג
ו/טז בציר אליעזר ח"א דף ד ע"א {ולא עשירי ספק}
ו/טז ואתה תחזה ח"ג
ו/טז חזון נחום זרעים ח"א, קונ' ברירה עמ' רפד
ו/טז חי' הגר"י סי' מא
ו/טז חלקת יואב החדש הגהות על נוב"י יו"ד סי' קצה
ו/טז מוריה גל' קנז עמ' ל
ו/טז מנחת חינוך ח"ב עמ' תקעא
ו/טז מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' כד
ו/טז מקנת חיים עמ' רכג
ו/טז משנת יעקב
ו/טז עין יצחק ח"א עמ' שנו
ו/טז עמק יהושע ח"א דף עט
ו/טז שו"ת ר"י מסלוצק סי' יד עמ' ס
ו/טז שמן הטוב (תשפ) עמ' שלד {פטור ממעשר}
ו/טז שער המלך ח"א עמ' תקמ, תקמג
ו/טז שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 59


ז/538 הלכות בכורות פרק ז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ז/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ז/רה"פ הר המוריה (שץ)
ז/רה"פ הרמב"ם המדויק
ז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ז/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' רג
ז/רה"פ פי' ר"י קאפח
ז/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ז/רה"פ רמב"ם הערוך
ז/רה"פ רמב"ם לעם
ז/רה"פ שם טוב
ז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ז/א הדר איתמר עמ' ריח {תהליך של מנין ולא הפרשה בלבד}
ז/א ואתה תחזה ח"ג
ז/א חזו"א בכורות סי' כז ס"ק ט
ז/א חזו"א על הרמב"ם
ז/א חיי אברהם (צציק) עמ' קיד
ז/א יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קסח
ז/א ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רעה
ז/א מגילת סמנים עמ' קכה
ז/א משנת חיים בכורות עמ' תרא, תרט, תריג
ז/א קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' קעג
ז/א קרית מלך
ז/א שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' תסד {מניין באותיות}
ז/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 63
ז/ב אמרי יושר בכורות דף נד ע"ב, נט ע"ב
ז/ב אמרי כהן (וילמן) בכורות סי' ג ס"ק ב
ז/ב ברכי יוסף או"ח סי' תפט ס"ג
ז/ב גדולי שמואל גיטין בסופו
ז/ב גינת ראובן תרומות עמ' תתתקט
ז/ב האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' רסה {יותר מט"ז מיל}
ז/ב ואתה תחזה ח"ג
ז/ב חזו"א על הרמב"ם
ז/ב ידי משה (בוצק') הל' בכורות סי' כט
ז/ב כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' קלה
ז/ב מרגליות הים סנהדרין ב ע"א אות לא {ירושלים ועכו}
ז/ב משנת יעקב
ז/ב ציץ אליעזר ח"ב סי' יג אות א
ז/ב תפארת בחורים פאה עמ' קסו {ט"ז מיל}
ז/ג אמרי יושר בכורות דף נד ע"ב
ז/ג ואתה תחזה ח"ג
ז/ג חזו"א על הרמב"ם
ז/ג חסדי דוד ח"ו עמ' תעו
ז/ג יצחק ירנן
ז/ג מעשה רקח
ז/ג צפנת פענח
ז/ג קרית מלך
ז/ד אמרי בינה (אוירבך) - תרו"מ סי' ח ד"ה הדרן
ז/ד גינת ראובן תרומות עמ' תתתלה
ז/ד מאור תורה (שנגהי) חוב' א עמ' ב-ד
ז/ד מהרי"ט אלגזי חלה אות יט או"ק ה, אות כ
ז/ד קרית מלך
ז/ד שם טוב - השלמה
ז/ה אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ד הע' 5
ז/ה אור הישר
ז/ה אור לישרים (שולמן) עמ' טו
ז/ה אור עולם (בלומנפלד) דף צג ע"ב {לח"מ}
ז/ה אור שמח (הוספות)
ז/ה אחרית השנים עמ' צט
ז/ה אמרי יושר בכורות דף נג ע"ב
ז/ה אמרי יושר ר"ה ב ע"א
ז/ה ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' קד, קמב, שלז-שלח
ז/ה ארשת צבי עמ' קז-קח
ז/ה אשל אברהם (שפירא) עמ' עא-עב {מגינה על חברתה בדיעבד}
ז/ה בית אהרן (קריספין) דף מא ע"ב
ז/ה ברכת מרדכי ב"מ עמ' קיט
ז/ה ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' כט
ז/ה גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' קב
ז/ה גבורת יצחק תרומות עמ' לד, מ"ש עמ' יד
ז/ה גינת ראובן תרומות עמ' תתתעה, תתתצד, תתתצו, תתתקנא, תתתקסח
ז/ה דברי יוסף (אירגס) סי' לט דף פ ע"א
ז/ה דברי תלמוד ח"ב עמ' לג
ז/ה הר המוריה (אדר"ת) עמ' קמה
ז/ה הר המלך ח"ד עמ' שעו
ז/ה חזו"א בכורות סי' כז ס"ק ג
ז/ה חזו"א על הרמב"ם
ז/ה חזון יחזקאל בכורות פ"ז ה"א
ז/ה חי' הגרז"ס קדשים עמ' קנו
ז/ה חי' הראי"ה
ז/ה חלקת לוי עמ' עא
ז/ה חלת לחם (תשנח) עמ' עב
ז/ה חסדי דוד ח"ו עמ' תעד, תעה
ז/ה טורי אבן המפואר ר"ה עמ' ג
ז/ה יד בנימין ר"ה עמ' א-ג, פג-פד {בדיעבד}
ז/ה יהגה האריה עמ' קט
ז/ה כתר המלך
ז/ה מאור הקדש בכורות עמ' קנד
ז/ה מגילת ספר לאוין דף קנא ע"ב, קנב ע"א
ז/ה מוריה שנה ח גל' ב (ר"מ שפירא)
ז/ה מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רי
ז/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' תעט, תקעג
ז/ה מעשה נסים (הכהן)
ז/ה מעשה רקח
ז/ה מקורי הרמב"ם לרש"ש
ז/ה מראות הים עמ' רלו-רמ
ז/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/ה משנת חיים בכורות עמ' תקעב-תקעט
ז/ה משנת חיים ערכין עמ' רנט
ז/ה מתנת כהונה בכורות עמ' שטו
ז/ה נאם דוד
ז/ה ספרי דבי רב ח"ג עמ' רסג
ז/ה עטרת ישראל עמ' רכח
ז/ה עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קכט
ז/ה עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קיט
ז/ה פרשת המלך
ז/ה פרת חטאת עמ' לא {מן החדש על הישן בדיעבד כשר}
ז/ה צפנת פענח
ז/ה קדשי יהושע עמ' אלף תצב
ז/ה קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' קמב
ז/ה קהלות יעקב בכורות כב
ז/ה קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' קלח
ז/ה קול דודי (תשף)
ז/ה קול דודי ר"ה סי' ו
ז/ה שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' לט עמ' קח
ז/ה שלום ירושלים עמ' קכט
ז/ה שלמי יוסף בכורות עמ' שטו
ז/ה שער המלך על תהלים יום ג עמ' קיז {בדיעבד מעשר}
ז/ה שערי זיו ח"ג דף צד ע"ד
ז/ה שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 61
ז/ה תורת זרעים (מהד' תשלז) עמ' צא
ז/ה תורת זרעים עמ' פב-פג
ז/ה תשובה מיראה
ז/ה תשובה מיראה (תשסו) עמ' כט
ז/ו אור לישרים (שולמן) עמ' טו
ז/ו אור שמח
ז/ו ארשת צבי עמ' קז
ז/ו באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ז/ו בית אהרן (צוקרמן) עמ' קפג
ז/ו ברכות חיים ח"א עמ' עג, עח
ז/ו גינת ראובן תרומות עמ' תתתמא
ז/ו הדר דוד עמ' לה
ז/ו חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' מה
ז/ו חסדי יהונתן ח"א סי' י
ז/ו מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' עד
ז/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' תעח, תקעג
ז/ו מעשה רקח
ז/ו קול דודי (תשף) (בקיצור)
ז/ו קול דודי ר"ה סי' ו
ז/ו קרית מלך
ז/ו שהם וישפה ח"ב
ז/ו שער המלך ח"ב עמ' רמו
ז/ז אגרא לישרים סי' לה
ז/ז אור יעקב נדרים עמ' סו
ז/ז אמרי יושר בכורות דף נג ע"א
ז/ז אמרי יושר ר"ה ד ע"א
ז/ז בן אברהם (תשי) עמ' קיד
ז/ז ואתה תחזה ח"ג
ז/ז מהרי"ט אלגזי פ"ג אות לג או"ק ד, פ"ד אות מז או"ק ב
ז/ז מועדי ה' (נתנזון) יו"ט עמ' פד
ז/ז מלחמות יהודה דף קטז ע"ג
ז/ז נחלת שמעון (קרסנר) ישעיהו אות לז
ז/ז נר יצחק (ארדיט) עמ' קטו
ז/ז קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' נ
ז/ז קול דודי ר"ה סי' פו
ז/ז שו"ת ר"י מסלוצק סי' יז עמ' פח
ז/ז שם טוב - השלמה
ז/ז שער המלך על תהלים יום ג עמ' קיז {אינו טבל}
ז/ח אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קנו, ח"ו עמ' קצג
ז/ח אמרי יוסף (וייס) שמות - בן פורת יוסף סי' ג דף קפז ע"ג-ע"ד
ז/ח אמרי יושר בכורות דף נז ע"ב
ז/ח אנצי"ת ע' אב (ד) הע' 36
ז/ח אשר למלך
ז/ח בית אהרן (צוקרמן) עמ' תו
ז/ח גינת ראובן תרומות עמ' תתתלד
ז/ח הדר איתמר עמ' עה {כר"ע}
ז/ח ואתה תחזה ח"ג
ז/ח חדושים ובאורים (גרי') בכורות סי' ז ס"ק יג
ז/ח חי' הראי"ה
ז/ח חי' הריצ"ד
ז/ח חסדי דוד ח"ב עמ' תריד
ז/ח חקל יצחק (שו"ת) עמ' קכד
ז/ח לבושי מרדכי יו"ד עמ' תעב
ז/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' תקעו
ז/ח מעיני המים
ז/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/ח נאם דוד
ז/ח נזר המלך
ז/ח נר למאור (רבינוביץ) דף טז ע"ב
ז/ח ראשית בכורים דף קיא
ז/ח רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קלג {אסור למכור או לשחוט}
ז/ח שו"ת השבי"ט ח"א עמ' סג
ז/ח שער המלך ח"ב עמ' רמו
ז/ח שערי תורת התקנות ח"ג עמ' 103
ז/ח שרשי הים דף קצד ע"ב
ז/ט אוצרות הרמב"ם
ז/ט אמרי כהן (וילמן) בכורות סי' ג ס"ק ג
ז/ט בדבר מלך ח"ט עמ' שה
ז/ט זכר ישעיהו
ז/ט חוף ימים ח"ג סי' יח אות יז
ז/ט חזו"א בכורות סי' כז ס"ק ה
ז/ט חזון יחזקאל בכורות פ"ז ה"ז
ז/ט יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קסז
ז/ט מילי דמרדכי
ז/ט נאם דוד
ז/ט צפנת פענח


ח/539 הלכות בכורות פרק ח *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ח/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ח/רה"פ הר המוריה (שץ)
ח/רה"פ הרמב"ם המדויק
ח/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ח/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ח/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' רד
ח/רה"פ פי' ר"י קאפח
ח/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ח/רה"פ רמב"ם הערוך
ח/רה"פ רמב"ם לעם
ח/רה"פ שם טוב
ח/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ח/א אבן ישראל (פישר) ח"ו עמ' קצג
ח/א אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' סט
ח/א אור שמח
ח/א אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' שס {שליח}, שסא {טעותו וכ"ש כוונתו}
ח/א אשל אברהם (שפירא) עמ' סג {התחילו לצאת אחת אחת}, סד
ח/א אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' קל
ח/א בדבר מלך ח"ח עמ' צג
ח/א בכורי אברהם דף צ ע"א
ח/א בן אברהם (תשי) עמ' קיד-קטו
ח/א ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שמח
ח/א גינת ראובן תרומות עמ' תתתלו
ח/א הרמב"ם והלכותיו
ח/א ואתה תחזה ח"ג
ח/א יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קסח
ח/א מדה טובה ח"ב עמ' 142
ח/א מהרי"ט אלגזי פ"ה אות מז או"ק ב
ח/א מלחמות יהודה דף לג ע"ג, לו ע"ב
ח/א מנחם שלמה לקוטים סי' ו
ח/א מנחת חינוך ח"ב עמ' תקעד
ח/א מראה הפנים נזיר דף כג
ח/א משנת חיים ערכין עמ' תפא
ח/א משנת חיים קדושין עמ' שפו
ח/א עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' נא
ח/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רסט
ח/א קרית מלך
ח/א שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' קסד
ח/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 59
ח/א תורה ודעת (מינצברג) תשע-תשעא עמ' רסה
ח/ב אבן ישראל (פישר) כאן, וח"ו עמ' קצב
ח/ב אוצר חיים (ברודא) הדרת צבי דף יז ע"ג
ח/ב אור הישר [אור הישר בכורות ס ע"ב]
ח/ב אור שמח
ח/ב אשל אברהם (שפירא) עמ' סא {ראשו ורובו}
ח/ב בדבר מלך ח"ח עמ' צג
ח/ב גינת ראובן תרומות עמ' תתתקמד {או"ש}
ח/ב דברי תלמוד ח"ב עמ' קיב
ח/ב הר המלך ח"ד עמ' שעו
ח/ב ואתה תחזה ח"ג
ח/ב חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' קג
ח/ב יד איתן
ח/ב לבית יעקב ח"א דף נ ע"ב, נא ע"ב
ח/ב מדה טובה ח"ב עמ' 141
ח/ב מלחמות יהודה דף ח ע"ד
ח/ב מנחם שלמה לקוטים סי' ו
ח/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' תקעד
ח/ב מעשה רקח
ח/ב מראה אש ח"א עמ' קנ
ח/ב סיומי המסכתות עמ' 235
ח/ב צפנת פענח כאן, וויקרא עמ' רנד
ח/ב קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' קעה
ח/ב קרית מלך
ח/ב שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' קסד {שליח}
ח/ג אהלי יהודה (הכהן) דף קח ע"ד
ח/ג אוצרות הרמב"ם
ח/ג אמרי כהן (וילמן) בכורות סי' ג ס"ק ה
ח/ג ברכת אריאל ח"ב עמ' קלו {עשירי מאליו קדוש}
ח/ג ברכת מרדכי ב"מ עמ' קכב
ח/ג גבורת יצחק מ"ש עמ' יח
ח/ג גינת ראובן תרומות עמ' תתתקלח, תתתקמז
ח/ג חוף ימים ח"ב סי' ל אות ח
ח/ג חזו"א בכורות סי' כז ס"ק יב
ח/ג חזו"א על הרמב"ם
ח/ג כל נדרי פ' סט הע' כח
ח/ג לקוטי שיחות חל"ד עמ' 79 {מעצמו נתקדש}
ח/ג משנת אליעזר (רבינ') עמ' קמו
ח/ג משנת יעקב הפלאה עמ' פח-פט
ח/ג ספרי דבי רב ח"ג עמ' רסד
ח/ג עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' מא
ח/ג עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תר
ח/ג שם טוב - השלמה
ח/ג שערי טהר ח"ג שער ג סי' יג אות ג
ח/ד אברהם יגל
ח/ד אור הישר [אור הישר בכורות ס ע"ב]
ח/ד אנצי"ת ע' אין מביאין הע' 21
ח/ד בדבר מלך ח"ח עמ' צו
ח/ד חזו"א בכורות סי' כז ס"ק יב
ח/ד חזו"א על הרמב"ם
ח/ד חי' הראי"ה
ח/ד חנוכת הבית עמ' צז
ח/ד מלחמות יהודה דף לג ע"ג, לה ע"ב
ח/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' תקעד
ח/ד מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' תקעו
ח/ד מעיני המים
ח/ד מעשה רקח
ח/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/ד נאם דוד
ח/ד עקדת משה ח"א עמ' קעב
ח/ד קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' קעו
ח/ה אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' סט
ח/ה אשל אברהם (שפירא) עמ' סח {למניינו}
ח/ה הדר איתמר עמ' רטז {למנין שלו הוא קדוש}
ח/ה ואתה תחזה ח"ג
ח/ה חדושים ובאורים (גרי') בכורות סי' ז ס"ק י
ח/ה חזו"א בכורות סי' כז ס"ק י
ח/ה חזו"א על הרמב"ם
ח/ה חי' חפץ חיים
ח/ה מוריה גל' צט עמ' כח
ח/ה משאת המלך ח"ד סי' תסד {לא לוקה}
ח/ה עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' מט
ח/ה שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 61
ח/ו חדושים ובאורים (גרי') בכורות סי' ז ס"ק י
ח/ו חזו"א בכורות סי' כז ס"ק י
ח/ו חזו"א על הרמב"ם
ח/ו פרי שמואל שביעית עמ' פב
ח/ו שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' ג
ח/ז אשל אברהם (שפירא) עמ' סז-ע
ח/ז בדבר מלך ח"ט עמ' שב, שז
ח/ז בני דוד
ח/ז ברכת מרדכי ב"מ עמ' קכב
ח/ז הדר איתמר עמ' רטז-ריז {למפרע}
ח/ז חזו"א בכורות סי' כז ס"ק ז
ח/ז חזו"א על הרמב"ם
ח/ז חסדי דוד ח"ו עמ' תפג
ח/ז יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קסח
ח/ז כתר המלך
ח/ז מוריה גל' צט עמ' כט
ח/ז משנת יעקב הפלאה עמ' פח-פט
ח/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רסח
ח/ז קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' קעג
ח/ז שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' ג
ח/ז שערי טהר ח"ג שער ג סי' יג אות ג
ח/ח אגרא לישרים סי' לה
ח/ח אור שמח
ח/ח אשל אברהם (שפירא) עמ' סט {או"ש}
ח/ח בדבר מלך ח"ח עמ' צז
ח/ח בדבר מלך ח"ט עמ' שג
ח/ח בני דוד
ח/ח ברכת מרדכי ב"מ עמ' קכב
ח/ח ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' ל
ח/ח גינת ראובן תרומות עמ' תתתקלח, תתתקסו
ח/ח הדרת אפרים ח"א עמ' קצד
ח/ח ואתה תחזה ח"ג
ח/ח חי' הראי"ה
ח/ח יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קסח
ח/ח מאור תורה (שנגהי) חוב' א עמ' ב-ג
ח/ח מילי דמרדכי
ח/ח מעיני המים
ח/ח מעשה רקח
ח/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/ח משנת יעקב הפלאה עמ' פח-פט
ח/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רסח
ח/ח קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' קעא
ח/ח שאר יוסף ח"ז עמ' רנא
ח/ח תנובת ציון דף קמב ע"ג
ח/ט ארשת צבי עמ' קח
ח/ט ברכת מרדכי ב"מ עמ' קכ
ח/ט ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' לב
ח/ט חסדי דוד ח"ו עמ' תפא-תפב
ח/ט מאור תורה (שנגהי) חוב' א עמ' ג
ח/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' תקעד
ח/ט מראה הפנים מ"ש דף ה
ח/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רסח
ח/ט קובץ חי' תורה (סול') עמ' קה
ח/ט ראשית בכורים דף קיא
ח/י אמרי יושר בכורות דף נט ע"ב
ח/י בני דוד
ח/י ברכת מרדכי ב"מ עמ' קכא
ח/י ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' לב
ח/י ואתה תחזה ח"ג
ח/י חדושים ובאורים (גרי') בכורות סי' ז ס"ק ז
ח/י מנחת חינוך ח"ב עמ' תקעד
ח/י עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קסט, רסח
ח/יא בדבר מלך ח"ט עמ' שו
ח/יא יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קסח
ח/יא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רסח
ח/יב אבני זכרון (פפר) ח"א דף יד ע"ב
ח/יב אור שמח
ח/יב הר המלך ח"ד עמ' מו
ח/יב חזו"א בכורות סי' כז ס"ק יב
ח/יב חזו"א על הרמב"ם
ח/יב חזון יחזקאל בכורות פ"ז ה"ז
ח/יב יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' קלה
ח/יב מפענח צפונות עמ' 68
ח/יב מקורות לפסקי הרמב"ם
ח/יב משנת חיים בכורות עמ' תקצו
ח/יב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רסח
ח/יב צפנת פענח
ח/יב קרית מלך
ח/יב ראשית בכורים דף קיא
ח/יג חזו"א בכורות סי' כז ס"ק ו
ח/יג קרית מלך
ח/יד אומר לציון סי' קצד
ח/יד אוצמפה"ת ב"מ ז ע"א הע' 99
ח/יד אור הישר [תוס' ושטמ"ק ב"מ ו ע"ב, פלתי סי' סג ס"ק א וסי' קי ס"ק יג, באר יצחק יו"ד סי' טז, אור הישר בכורות נח ע"ב]
ח/יד יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קסז
ח/יד מעין החכמה עמ' רפט
ח/יד מעשה רקח
ח/יד משנת יעקב
ח/יד נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' קמד-קמה
ח/יד תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' רכז
ח/טו שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' רכח
ח/טו שער המלך ח"ב עמ' רמו
ח/טו תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' שמב
ח/טו תיבת גומא (תשסז) עמ' רפא {דבר חשוב אינו מתבטל}

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US