Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

כאשר מצויין שם הספר בלבד, הכוונה היא לספר המסודר לפי סדר הלכות הרמב"ם.
בראש כל פרק מופיעה רשימת מקורות עם הסימון "רה"פ" (רוב הפרק). אלו הם מקורות העוסקים ברוב ההלכות שבאותו פרק (או בכולן).
כשיש למעיין קושי למצוא את הספר המצויין, או את מראה המקום באותו ספר, יפנה ל"רשימת הספרים".

למידע נוסף על המפתח, לחץ כאן.

שגגות

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה
פרק ו
פרק ז
פרק ח
פרק ט
פרק י
פרק יא
פרק יב
פרק יג
פרק יד
פרק טוא/540 הלכות שגגות פרק א *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


א/רה"פ אור שמח
א/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
א/רה"פ הר המוריה (שץ)
א/רה"פ הרמב"ם המדויק
א/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
א/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
א/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' רה
א/רה"פ פי' ר"י קאפח
א/רה"פ פי' ר"ש צדוק
א/רה"פ קרית מלך
א/רה"פ רמב"ם הערוך
א/רה"פ רמב"ם לעם
א/רה"פ שם טוב
א/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
א/א אגרות הראיה ח"ג אגרת תשפח {לאו וכרת}
א/א אהבת איתן הוריות עמ' קה {מנין המצוות מצוה ה}
א/א אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"ג הי"א הע' 55
א/א אוצרות הרמב"ם
א/א אמרי דוד (שליסל) דף כז ע"ג
א/א באור מהר"י קורקוס
א/א בדרך המלך עמ' טו
א/א בית אהרן (כהן, תשך), בית אברהם דף כא ע"ב
א/א בית זבול ח"ב סי' כב אות ו
א/א בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' רכב
א/א בית שערים או"ח סי' קפה
א/א ברור הלכה יבמות לה ע"ב ציון ב
א/א ברור הלכה סנהדרין סג ע"א ציון א
א/א ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' נג {מעשה}
א/א גבורת יצחק מכות עמ' רצא
א/א גור אריה בראשית פ' טו הע' 36
א/א דינא דחיי ח"א דף לב ע"ד
א/א הרמב"ם והזוהר
א/א ואתה תחזה ח"ג
א/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שמז
א/א ויוסף שאול דף ח ע"א
א/א זבחי צדק (דיסקין) עמ' רכד {משתחוה לע"ז}
א/א חוות בנימין ח"ב עמ' תרא
א/א יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' קעא
א/א כתר המלך
א/א מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' תקצג
א/א מטה אהרן שבועות עמ' קעו-קעז
א/א מנחם שלמה סי' ב, יח
א/א מנחת חינוך ח"ב עמ' רסט
א/א מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' תעד
א/א מנחת יוסף ח"ב עמ' מט
א/א מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' נג {מל"מ}
א/א מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' תו
א/א משא בני קהת
א/א משנת חיים מנחות עמ' רח
א/א משנת יעקב הפלאה עמ' ו
א/א משנת יעקב כאן
א/א משנת ר' אהרן נדרים עמ' נא
א/א נר מצוה (ואלק) מצוות דף פ ע"א {לח"מ}
א/א נשמת חיים (אבולפיה), לשונות הסמ"ג דף לו {מל"מ}
א/א ס' איזוב (פרידמן) עמ' מג
א/א עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 4 הע' 19
א/א ערבי נחל (תשנא) ח"ג עמ' רמה
א/א ערבי נחל (תשסד) עמ' תתשיא
א/א פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' ז
א/א פנת יקרת (תשנד) סי' צא אות א {מנין המצוות}
א/א פנת יקרת (תשעא) עמ' סא, שצד {מנין המצוות}
א/א פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 180
א/א צבי תפארת סי' קב
א/א רווחא שמעתתא ח"א עמ' קלו
א/ב אבן ציון עמ' תנא
א/ב אור דוד עמ' מב, מו
א/ב אמרי בינה (אש) דף סז ע"ב {מגדף}, סח ע"ב {אשר לא תעשינה}
א/ב אנצי"ת ע' אזהרה הע' 61-62
א/ב ארזא דבי רב יבמות עמ' קא
א/ב באר מים חיים (מוצירי) גירסא דינקותא דף כה-כו {מגדף}
א/ב בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' רכב
א/ב בכורי אברהם דף פג ע"ד, פד ע"ב {אזהרה}
א/ב בני שמואל
א/ב בנין שלמה (מז) דף פא ע"ד
א/ב ברור הלכה סנהדרין סג ע"א ציון א, סה ע"א ציון ד
א/ב ברכות שמים מכות פ"ג אות סג {פסח ומילה וע"ז}
א/ב ברכי יוסף או"ח סי' ל ס"א
א/ב ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' א אות כ
א/ב גור אריה ויקרא פ' ד הע' 4
א/ב גן דוד דף ב ע"ג
א/ב גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' רמג, שפז
א/ב דברי אמת (תשעט) עמ' רמ {שדקדק מהרמב"ם דמכשף יש בו כרת}
א/ב דברי רבינו משולם (אשכנזי) עמ' קלב
א/ב דינא דחיי ח"א דף טז ע"א {לח"מ - מגדף היינו מברך את ה'}
א/ב הארת ירוחם קדושין ח"ב דף ג ע"ג
א/ב הדרת מלך (זילברברג) דף מח ע"ג
א/ב הר המלך ח"ה עמ' שצ
א/ב הרמב"ם והלכותיו
א/ב זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' רכא-רכב
א/ב זבחי צדק (דיסקין) עמ' שנ {קרבן צריך אזהרה}
א/ב חבש פאר עמ' קמו, קמח
א/ב חי' הראי"ה
א/ב חי' הריצ"ד
א/ב חי' חפץ חיים
א/ב חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קמב
א/ב חסדי דוד ח"ה עמ' תרה
א/ב חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' נט
א/ב חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ב דף יז, יח ע"ד
א/ב יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' קעג
א/ב יד יהודה (אשכנזי) דף לו ע"ד, לז ע"ב
א/ב ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' יז {דווקא לאו}
א/ב לחם יהודה
א/ב למודי ה' (תקמז) דף ז ע"ב {פסח ומילה}, כה ע"ד {מל"מ}
א/ב למודי ה' (תשפא) עמ' קמא {לח"מ}, קמט
א/ב לקוטי סופר ח"ב דף כד ע"ד {המקבל ע"ז}
א/ב מגיני שלמה עמ' ריב
א/ב מטה אהרן שבועות עמ' קעו-קעז
א/ב מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קפה ע"א
א/ב מנחם שלמה סי' ב, ה, י, יח, קעב, תוספתא כריתות פ"א ה"ד
א/ב מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ג עמ' קכד {רק שגגת לאו}
א/ב מנחת אהרן (בריסק) דף סב ע"א {לח"מ}, סג ע"א
א/ב מנחת חינוך ח"א עמ' קל, שיג, ח"ב עמ' רסט, ח"ג עמ' רצא
א/ב מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' שכד {רמב"ם}, ח"ב עמ' קצט {רמב"ם}, ח"ג עמ' תקמב {מל"מ}
א/ב מעיני המים
א/ב מעשה רקח
א/ב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רעב ע"ב
א/ב מראה הפנים סנהדרין דף לז, הוריות דף א
א/ב מרגליות הים סנהדרין ס ע"ב אות ד
א/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ב משאת מרדכי מכות עמ' לא
א/ב משנת יעקב
א/ב משנת ר' אהרן נדרים עמ' נא
א/ב משפט כהן עמ' רסה
א/ב נאם דוד
א/ב נועם ח"כ עמ' י
א/ב נר מצוה (ואלק) מצוות דף פב ע"א {דיבור לא נקרא מעשה}, קכ ע"ד
א/ב ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' רצח
א/ב סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קה
א/ב ספרי דבי רב ח"ב עמ' סג
א/ב עדות ביעקב (ריינס) עמ' ש-שא {הקרבן הוא בגלל הלאו}
א/ב עיונים (פאור) עמ' 223
א/ב עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' נד
א/ב עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 9
א/ב עמק הנצי"ב פ' בהעלותך פסקא יב עמ' רכד {מגדף פטור}
א/ב ערבי נחל (תשנא) ח"ג עמ' רמה
א/ב ערבי נחל (תשסד) עמ' תתשיא
א/ב פרי האדמה ח"א
א/ב פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 185
א/ב צפנת פענח
א/ב קול דודי (תשף) (בקיצור)
א/ב קול דודי כריתות סי' א, י, טו, רפח
א/ב קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קסא
א/ב קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' קז {מגדף אינו חייב קרבן - אין בו מעשה}
א/ב שבט בנימין (טרכטמן) עמ' 142
א/ב שו"ת מהר"ם די בוטון סי' סד
א/ב שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' קח
א/ב תועפות ראם (באר) עמ' לה
א/ב תורה שלמה שמות פכ"ב אות שלט {מל"מ}
א/ב תורת המלך (צדוק) סי' ט ס"ק ב
א/ב תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' צז
א/ג אור הישר [אור הישר זבחים קו ע"א ותחלת כריתות {פסח ומילה}, לח"מ הל' ע"ז פ"ו ה"א {מגדף}]
א/ג ברור הלכה סנהדרין סה ע"א ציון ד
א/ג ואתה תחזה ח"ג
א/ג חי' הראי"ה
א/ג מחקרים במשה"ע עמ' 247
א/ג מנחם שלמה סי' רטו
א/ג מעלין בקודש גל' ח עמ' 27
א/ג עינות מים דף צז ע"א, צח ע"ב
א/ג קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' קו
א/ד אבן ישראל (פישר)
א/ד אבן ציון עמ' תנא
א/ד אבני ציון ח"א סי' נט אות ד
א/ד אהבת איתן הוריות עמ' קלא
א/ד אור הישר [אור הישר כריתות ג ע"ב {ידעוני} ותמורה יב ע"א {שוחט בחוץ}, מל"מ הל' מעה"ק פי"ח ה"ד {מעלה בחוץ}, לח"מ הל' מעה"ק פ"א הט"ז {שגג בשאר}]
א/ד אנצי"ת ע' אחות אשה הע' 5, ע' אחות האב הע' 5, ע' אחות האם הע' 5, ע' אחות הע' 6, ע' אם (ב) הע' 15, ע' אשה ובתה הע' 13, 21, ע' אשת אב הע' 23, 26, ע' אשת אח הע' 12, 16, ע' אשת אחי האב הע' 5, 11, ע' אשת איש הע' 16, 19, ע' בת (ב) הע' 32, ע' בת הבן הע' 11, ע' גלוי עריות הע' 15
א/ד אשר למלך
א/ד באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קפז {לח"מ}
א/ד בגדי כהונה (שחור) עמ' תכ
א/ד בינה במקרא עמ' 113-114
א/ד בית אהרן (כהן) ח"ב, קו"א לח"א דף לג ע"ג-ע"ד {אוב וידעוני}
א/ד בכורי אברהם דף פד ע"ב {אוב וידעוני - חייב שתים}
א/ד ברור הלכה סנהדרין סה ע"א ציון ד
א/ד גור אריה בראשית פ' ז הע' 19
א/ד גליונות אבני נזר [עי' זוהר ח"ג דף רנה ע"א]
א/ד גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' שפח
א/ד דברי אמת (תרכא) דף עב ע"ד
א/ד דברי אמת (תשעט) עמ' קצט, רמ {שמנה אוב וידעוני בכלל מ"ג החטאות}
א/ד דליית הכרם עמ' תתתכה [צ"ל (ג) הבא על אם אמה]
א/ד דרכי אהרן ח"א עמ' כב
א/ד הגהות רימ"א
א/ד הדר דוד עמ' קה
א/ד ואתה תחזה ח"ג
א/ד זבחי צדק (דיסקין) עמ' רכד {אוב וידעוני}
א/ד חי' חפץ חיים
א/ד חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קמ-קמא, קנא-קנב, שבועות עמ' רצא
א/ד חי' ר' חנוך הענאך עמ' קמא {מולך}, קמב {אוב וידעוני}, קמג {עובד ע"ז}, קמה {בעל ידעוני}, קמו {אוב וידעוני}
א/ד חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' סא
א/ד יד דוד (לוריא)
א/ד יד יהודה (אשכנזי) דף לו ע"ד, לז ע"ב
א/ד יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' עט
א/ד כבוד יו"ט
א/ד כבוד מלכים (מרגליות)
א/ד למודי ה' (תקמז) דף כז ע"ג
א/ד לקוטי סופר ח"ב דף עח ע"ב
א/ד לקח טוב (תשפא) כלל ז אות צה {העושה מלאכה ביוה"כ חייב כרת לילה בכלל יום}
א/ד לשון למודים יו"ד דף מ ע"ג
א/ד מבוא למשנה תורה עמ' 211
א/ד מוריה גל' קצט עמ' ד {ידעוני במעשה}
א/ד מחקרים במשה"ע עמ' 247
א/ד מנחם שלמה - תוספתא כריתות פ"א הכ"ד
א/ד מנחת חינוך ח"א עמ' קז, קל, קמו, קצ, שצג, ח"ב עמ' כ, רסט, ח"ג עמ' יט-כ, רצא
א/ד מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תקסה
א/ד מעין החכמה עמ' קכח, קמו
א/ד מעשה רקח
א/ד מקורי הרמב"ם לרש"ש
א/ד מקראי קדש (תשנג) עמ' רפד, רצ
א/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ד מרפא לנפש חי' סוגיות סי' סג אות ד {מלך מביא קרבן שבועה}
א/ד משכיל לאיתן דף יא ע"א {יחיד ונשיא ומשיח מביאים שעירה בע"ז}
א/ד משנת חיים זבחים עמ' רכב {לח"מ}
א/ד משנת שמחה
א/ד נמוקי חיים עמ' רעב
א/ד ס' השבי"ט עמ' ל
א/ד סדר משנה (תאומים) עמ' נח
א/ד ספיקא דרבנן עמ' צב
א/ד ספרי דבי רב ח"ב עמ' סג
א/ד עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 10
א/ד עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 4 הע' 21
א/ד פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' ח {אוב וידעוני}
א/ד ציוני מהר"נ
א/ד צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' רלא
א/ד צפנת פענח
א/ד קדשי יהושע עמ' תשל {לח"מ}
א/ד קול דודי (תשף)
א/ד קול דודי כריתות סי' טו, ס
א/ד קרבן ציון עמ' שמד
א/ד קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' עט
א/ד רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קנח
א/ד שארית נתן (לוברט)
א/ד שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תפא
א/ד שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' צו {ידעוני}
א/ד שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' עב
א/ד שם טוב - השלמה
א/ד שנות חיים (קלוגר) עמ' קסז
א/ד שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות כח
א/ד שער יוסף דף עא ע"ב
א/ד שערי היכל זבחים עמ' תתקעו {המעלה - לא חילק בין שחוטי חוץ לפנים}
א/ד תומר דבורה (בן הרוש) עמ' קיא
א/ד תורת המלך (צדוק) סי' ט ס"ק ג
א/ד תורת מנחם חמ"ג עמ' 285
א/ה בני יעקב
א/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' רסט
א/ה מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' תעד
א/ה מרחשת ח"א סי' יג אות ב
א/ה קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' קו-קז {תורה אחת יהיה לכם - יחיד ורבים}
א/ה שלמי ניסן - קושר ומתיר עמ' רכח, רלד
א/ה שער המלך ח"א עמ' יא
א/ז משנת יעקב הפלאה עמ' ו


ב/541 הלכות שגגות פרק ב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ב/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ב/רה"פ הר המוריה (שץ)
ב/רה"פ הרמב"ם המדויק
ב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ב/רה"פ מעשה רקח
ב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ב/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' רו-רח
ב/רה"פ פי' ר"י קאפח
ב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ב/רה"פ צפנת פענח
ב/רה"פ רמב"ם הערוך
ב/רה"פ רמב"ם לעם
ב/רה"פ שם טוב
ב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ב/א אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' נט
ב/א אור יעקב שבת דף לז ע"ב
ב/א אור לישרים (שולמן) עמ' קמא {לח"מ}
ב/א אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' ח
ב/א אשל אברהם (בוטשאטש) סי' א ס"ק ד ברכת אברהם אות נה
ב/א בדבר מלך חט"ז עמ' נג
ב/א בית המדרש
ב/א בית זבול ח"ב סי' כב אות א
ב/א בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ב/א בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' צג
ב/א בית שערים או"ח סי' קכד (דף נג)
ב/א בכורי חיים ח"ד עמ' צב {לא הביא שהוציא לרה"ר}
ב/א ברור הלכה שבת קב ע"א ציון ג, מכות ז ע"ב ציון ב
ב/א בריכת ירושלים עמ' קצג
ב/א ברית אברם (תשסג) עמ' שכה, תנז
ב/א דברי שלמה (בלו') ח"ג עמ' טו
ב/א דובב מישרים (וידנפלד) עמ' קיב
ב/א דרך ישרה ח"ב עמ' ס
ב/א דרכי אהרן ח"א עמ' י
ב/א הר המלך ח"ו עמ' קיד
ב/א ואתה תחזה ח"ג
ב/א זכור זאת ליעקב עמ' קצד {לח"מ}
ב/א זכר שמואל שבת סי' א במכתב אות ט
ב/א חי' הראי"ה
ב/א חמדת ישראל ח"א דף עא ע"ג
ב/א חסדי דוד ח"ה עמ' תרסג
ב/א יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' לא-לב
ב/א לב איש עמ' מח ואילך
ב/א להורות נתן מועדים ח"ד עמ' קסט
ב/א מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף מו ע"א {עד שיעקור בשגגה}
ב/א מנחת חינוך ח"א עמ' קצ, ח"ב עמ' כ
ב/א מעיני המים
ב/א מצודת בן ציון דף עא ע"ג, עב ע"ב {מתחלה ועד סוף}
ב/א מצור דבש (צימרינג) {לח"מ}
ב/א מרכבת המשנה מהדו"ק
ב/א נתיב חיים (קנובליך) ח"ב שער ד סי' ז
ב/א נתיבות שלום (למפרט)
ב/א עמודי אור סי' כ אות ב
ב/א עמודי אש (קלצקין) סי' א
ב/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ל
ב/א קרית מלך רב (תשסו) עמ' כ
ב/א שעורי עץ ארז שבת עמ' פט-צ
ב/א שערי מאיר עמ' מז {לח"מ}
ב/א תורת המלאכות ח"ב עמ' רמג אות קצא
ב/א תורת המלאכות ח"ד עמ' קעא אות א
ב/א תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' מה
ב/א תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' רלז
ב/ב אבן ישראל (פישר) כאן, וח"ג עמ' קנט {מל"מ}
ב/ב אבני נזר יו"ד סי' תח אות י {מל"מ}
ב/ב אור האורים סי' יד {הזיד בלאו ושגג בכרת}
ב/ב אור הישר [מל"מ הל' מעה"ק פ"ג ה"ד ולקמן פ"ג ה"ז]
ב/ב אור יעקב שבת דף כו ע"א
ב/ב אור שמח
ב/ב אוריין תליתאי (תאומים) דף קה ע"ד {מל"מ}
ב/ב אמונת יהושע עמ' תשנה {לא ידע שחייב כרת}
ב/ב אמרי בינה (אש) דף סז ע"ב {שגג בכרת והזיד בלאו}
ב/ב אמרי נפתלי ח"ב עמ' עח
ב/ב אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' לה, סי' לו אות לח
ב/ב אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' לה, סי' לו אות א
ב/ב ארזא דבי רב יבמות עמ' קנ {מל"מ}
ב/ב ארצות החיים סי' א ארץ יהודה אות ז עמ' עג {שגג בכרת והזיד בלאו}
ב/ב באר משה (שטרן) ח"א סי' יג אות ו עמ' לא {מל"מ}
ב/ב בית אהרן (כהן) ח"ב, קו"א לח"א דף לד ע"ג {שגגת כרת שמה שגגה}
ב/ב בית שערים או"ח סי' רמב {לח"מ}
ב/ב בית שערים ח"ג סי' ה, יב {לח"מ}
ב/ב בכורי אברהם דף פד ע"ב {הזיד בלאו}
ב/ב בני שמואל דף עד ע"ב
ב/ב בנין שאול עמ' רכט
ב/ב ברור הלכה הוריות ב ע"א ציון ג פרק ב, ציון ה פרק ג-ד
ב/ב ברור הלכה הוריות יא ע"א ציון ו פרק ד {לח"מ}
ב/ב ברור הלכה שבת סט ע"א ציון ג
ב/ב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' רלב {מל"מ}, רלד-רלה
ב/ב דבר מאיר (ראק) סי' לט, נו
ב/ב דברי אברהם (שדמי) ח"ב עמ' עג, עז
ב/ב דובב מישרים (וידנפלד) עמ' קיב
ב/ב דובב מישרים דף רסג {מל"מ}
ב/ב דעת מרדכי ח"א דף ג ע"א
ב/ב הורה גבר (תקסב) דף ג ע"ב {לח"מ}
ב/ב הורה גבר (תשסג) עמ' יא {לח"מ}
ב/ב הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' שסא {מל"מ}
ב/ב הרועים בשושנים
ב/ב השבת לקדשו דף לב ע"ב
ב/ב ואתה תחזה ח"ג
ב/ב זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' מג, פז
ב/ב חזו"א על הרמב"ם
ב/ב חזו"א קדשים הוריות סי' יד ס"ק ח, כלים סי' כג ס"ק י
ב/ב חזקה רבה יו"ד הלכה קיח
ב/ב חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' ריח
ב/ב חי' הראי"ה
ב/ב חי' הריצ"ד
ב/ב חי' חתם סופר
ב/ב חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"ב עמ' קלב
ב/ב חי' רעק"א (פרדס)
ב/ב חיי נפש ח"ד עמ' כח
ב/ב חלקת יואב החדש תשובות סי' צד {מל"מ}
ב/ב יד ישראל ח"א
ב/ב יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' כט, לא
ב/ב ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רעט {מל"מ - שב מידיעתו}
ב/ב יעלה הד"ס עמ' סה
ב/ב יקב זאב דף עה ע"ד {מל"מ}
ב/ב כבוד מלכים (מרגליות) {מל"מ}
ב/ב כרוב ממשח דף מו ע"ד
ב/ב כתר המלך
ב/ב מטה אהרן שבועות עמ' קכה
ב/ב מנחם שלמה סי' ב
ב/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' טו, כא, כז
ב/ב מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"א עמ' פה {מל"מ}
ב/ב מנחת עני (זינצהיים) ח"ב ערך הוראת ב"ד {מל"מ}
ב/ב מעיני המים
ב/ב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף ריט ע"ד
ב/ב מראה הפנים כתובות דף טז
ב/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ב משאת השבת עמ' טו-טז
ב/ב משה ידבר (תשעו) עמ' ל
ב/ב משכנות אפרים שבת סי' י אות א
ב/ב משנה הלכות ח"ז סי' קנ {מל"מ}
ב/ב משנת יעקב כאן
ב/ב משנת יעקב עבודה עמ' קסב {לח"מ}
ב/ב נאם דוד
ב/ב נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' רסג
ב/ב נודע ביהודה תנינא יו"ד סי' צו בהגהה {מל"מ}
ב/ב נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף צט ע"ג {שגגת כרת}
ב/ב נר למאור (רבינוביץ) דף ל ע"א {שגגת כרת}
ב/ב נר מצוה (ואלק) מצוות דף עג ע"א
ב/ב נתיבות שמואל דף קלז ע"א {מל"מ}
ב/ב ס' הצדיק רי"ז מסלנט עמ' צו
ב/ב עוגת אליהו דף י ע"ב {מל"מ}
ב/ב עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 4 הע' 20 {מל"מ}
ב/ב עליות משה (תשעו) ח"א עמ' שלו
ב/ב עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' שמה, שמו {מל"מ}
ב/ב ענפי ארז (זי') דף לט ע"ב
ב/ב פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' סח
ב/ב פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' רסב {מל"מ}, רצא
ב/ב פניני רבנו הגרי"ז עמ' קסז {שגג בכרת והזיד בלאו}
ב/ב פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' עא {מל"מ}
ב/ב צפנת פענח
ב/ב קול דודי (תשף) (בקיצור)
ב/ב קול דודי שבועות סי' שפג
ב/ב קול חיל עמ' יג
ב/ב קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' קב, קז-קח {שגג בכרת והזיד בלאו}
ב/ב רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' רל {או"ש}
ב/ב שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' קנט
ב/ב שלום ירושלים עמ' נא {מל"מ}
ב/ב שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תמט {מל"מ}
ב/ב שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' נד, תנד
ב/ב שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' נו ענף ב ס"ק כא {מל"מ}
ב/ב שנתון המשפט העברי ח"א עמ' 73
ב/ב שער המלך - מעשה חושב ח"ב עמ' קכה {לח"מ}
ב/ב תורה לשמה (תשעג) עמ' תיא, תנא
ב/ב תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' צג
ב/ג אבי עזרי ח"א
ב/ג אור ליהודה (תשנט) עמ' שט
ב/ג אחר האסף עמ' רסג
ב/ג בריכת ירושלים עמ' עט
ב/ג ברכת אריאל ח"א סי' כד ס"ק ב
ב/ג ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' ד אות ה
ב/ג גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קכב
ב/ג דברות משה שבת ח"ב סי' ס ענף ז
ב/ג דברי אברהם (שדמי) ח"ב עמ' סט
ב/ג דברי שמואל (אידלזק) עמ' קנח
ב/ג ואתה תחזה ח"ג
ב/ג זבד טוב עמ' 60
ב/ג חד וחלק ח"א דף יג ע"א
ב/ג יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"א עמ' פו
ב/ג יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' קמו
ב/ג יד יהודה (אשכנזי) דף נא ע"ד {לח"מ}
ב/ג יין מלכות (שניאורסון) עמ' 397-398
ב/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' יז, כא
ב/ג מעדני שמואל עמ' קל
ב/ג מראה אש ח"ב עמ' קמ, קצב
ב/ג מרחשת ח"א סי' יג אות ב, סי' מב אות א
ב/ג נזר אברהם שבת-ביצה עמ' מה
ב/ג נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף צא ע"א {צריך ידיעה איזה חטא עבר}
ב/ג ס' איזוב (פרידמן) עמ' מו
ב/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כח, ל
ב/ג פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' סח
ב/ג קהלות יעקב הוספות קדשים סי' ו
ב/ג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' צח
ב/ג תוצאות חיים (תשסה) עמ' קלא, קלה
ב/ג תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' תכב
ב/ד אבי עזרי ח"א
ב/ד אהבת איתן הוריות עמ' קי
ב/ד בדבר מלך חי"ד עמ' קמג
ב/ד בית אהרן וישראל גל' מז עמ' קטז
ב/ד בנין הלכה עמ' קמט, קנב, קפ {ראב"ד, כ"מ}
ב/ד ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' א אות י
ב/ד דברי אברהם (שדמי) ח"ב עמ' עז
ב/ד דברי יהושע (קלעוואן, תשעא) עמ' רטז
ב/ד דרכי משה ח"א שמעתתא יא פ' ט
ב/ד דרכי משה ח"א שמעתתא יג פ' ג
ב/ד ואתה תחזה ח"ג
ב/ד חזון יחזקאל כריתות פ"ב ה"ג
ב/ד חי' הראי"ה
ב/ד חכמת גרשון עמ' מג, רסד
ב/ד חסדי דוד ח"ז עמ' תשא
ב/ד יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' לא
ב/ד מאור הקודש זבחים עמ' נ
ב/ד מגן גבורים (או"ח) סי' א ס"ק ט
ב/ד מועדים וזמנים ח"א סי' מד
ב/ד מים אדירים דף לב ע"ד, לג ע"ב וע"ד, לד ע"א
ב/ד מנחם שלמה - תוספתא כריתות פ"ב ה"ג
ב/ד מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' רלב {ראב"ד}
ב/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' יז, כב
ב/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ד משא בני קהת
ב/ד משאת השבת עמ' יב
ב/ד משאת משה (חברוני) פסחים סי' פ עמ' קכג
ב/ד עמק הלכה (בוימל) עמ' רמו
ב/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כח, ל
ב/ד צמח מנחם דף ג ע"ב-ע"ג
ב/ד קרבן שמואל דף כח ע"ד
ב/ד שאלת הכהנים תורה דף קיב
ב/ד שיח ערב קדשים עמ' כא
ב/ד שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קמד, קנו
ב/ד שמות בארץ (תשנט) עמ' קלד
ב/ד שערי טהר ח"ה שער ב סי' יב אות ו-ז
ב/ה אגלי טל ח"ב סי' קי אות ח
ב/ה בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' קצב
ב/ה דברי אברהם (שדמי) ח"ב עמ' סט
ב/ה המאור הגדול (יעבץ) עמ' רעו
ב/ה ואתה תחזה ח"ג
ב/ה חדושים ובאורים (גרי') כריתות סי' ו ס"ק ז
ב/ה מבוא למשנה תורה עמ' 262
ב/ה מילי דמרדכי
ב/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' כא, תלז
ב/ה מנחת יהודה (בוים) דף פב ע"ג {שם אחד ושני גופים}, פו ע"א
ב/ה מנחת פתים (ארנטרוי) ח"א עמ' 19
ב/ה מרחשת ח"א סי' יג אות ב
ב/ה נזר אברהם שבת-ביצה עמ' מה
ב/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ל
ב/ה פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' סט
ב/ה קונטרסי שעורים ב"ק שעור ג אות יא
ב/ה שם טוב - השלמה
ב/ה שנות חיים (אויסאיבל) נדה סי' יח ס"א ס"ק ה-ח
ב/ה שנות חיים (קליין) נתיב א ח"ב אות לג
ב/ה תוצאות חיים (תשסה) עמ' לט, מד
ב/ו אביר יעקב (אביגדור) דף ז ע"ד {תינוק שנשבה}
ב/ו אבני ציון ח"א סי' נט אות ה, ט
ב/ו אוהב מישרים עמ' תק
ב/ו אור הישר [חוט המשולש (לגר"ח) סי' יג]
ב/ו אור יעקב שבת דף כו ע"א
ב/ו אור שמח
ב/ו איגרא רמה - שו"ת סי' כז
ב/ו אישי יובל עמ' 166
ב/ו אמונת יהושע עמ' תשפב
ב/ו אמרי כהן (הולנדר) עמ' עה {כ"מ ולח"מ}
ב/ו אנצי"ת ע' אומר מותר הע' 13
ב/ו ארעא דרבנן (תשעט) עמ' נב
ב/ו באהלה של תורה או"ח סי' לח אות ה
ב/ו באר משה (שטרן) ח"א סי' יג אות ה עמ' ל {אומר מותר}
ב/ו בדבר מלך ח"י עמ' רסד
ב/ו בית הלוי - שו"ת הגר"ח סי' ג עמ' יא
ב/ו ברור הלכה הוריות ב ע"ב ציון ה פרק ה
ב/ו ברור הלכה שבת סח ע"ב ציון א
ב/ו ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' ט אות ח
ב/ו ברכת מרדכי פסחים עמ' ל
ב/ו גוילי אפרים עמ' רכח
ב/ו גנזי חיים (זייצ'יק) עמ' שלט
ב/ו דברות משה שבת ח"ב סי' סד הערה יב
ב/ו הר המלך ח"ז עמ' קמז
ב/ו השבת לקדשו דף לא ע"ב {כ"מ}, לג ע"ב {כ"מ}
ב/ו התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' פד
ב/ו ואתה תחזה ח"ג
ב/ו חבש פאר עמ' קנב
ב/ו חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' רכא, רכה
ב/ו חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"ב עמ' קטז, קכד
ב/ו חי' מהר"ם שיק שבת עמ' שכב
ב/ו חנא וחסדא ח"ב דף כה ע"ג
ב/ו טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' שסד
ב/ו יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' כט, לא
ב/ו כתר המלך
ב/ו כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' נב
ב/ו מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף לט ע"ב {טריפה}
ב/ו מחקרים במשה"ע עמ' 241
ב/ו מלאכת שמואל עמ' קסח-קע
ב/ו מלילות ח"א עמ' 168
ב/ו מנחם שלמה סי' מה
ב/ו מנחת בנימין סי' ס
ב/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' כא
ב/ו מקורי הרמב"ם לרש"ש
ב/ו משנת יהודה ח"א פ"ב ה"ז
ב/ו משנת פקוח נפש סי' יד אות ט
ב/ו משפטי עזיאל ח"ה עמ' קעד
ב/ו נדרי זריזין ח"ג עמ' קצה
ב/ו נועם חי"ח עמ' ריז
ב/ו נזר הקדש (רזין) זבחים מהדו"ת דף מה ע"א {לח"מ}
ב/ו ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' רצח
ב/ו סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 186
ב/ו עין חיים ח"ב עמ' פו
ב/ו עין יצחק ח"ב עמ' שיט
ב/ו עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 4 הע' 20
ב/ו על גדות ים התלמוד עמ' 214
ב/ו ענפי ארז (זי') דף לט ע"ג
ב/ו פרשת המלך
ב/ו צהר גל' ד עמ' 35, 36
ב/ו צמח ארז עמ' קסא {תינוק שנשבה חייב קרבן}
ב/ו קול דודי (תשף)
ב/ו קול דודי כריתות סי' יז, נו
ב/ו קול מבשר (ראטה) ח"ב עמ' לב
ב/ו קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' מט
ב/ו קרבן ציון עמ' רא, רג
ב/ו קרן הצבי מצוה עה אות ד
ב/ו שארית יעקב (אלגזי) עמ' ו (=ב ע"ב) {קטן שנשבה}
ב/ו שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' קצח
ב/ו שירת הים סי' כא ענף ד אות ג
ב/ו שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' נב, תמח
ב/ו שערי זיו ח"ג דף ל ע"ב
ב/ו שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 33
ב/ו תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תיז-תיח, תכ-תכא
ב/ו תחומין ח"ח עמ' 501
ב/ו תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' קיא
ב/ז אבני חפץ ח"ד עמ' מט
ב/ז אבני נזר או"ח סי' רנה אות ג
ב/ז אבני נזר חו"מ סי' קצ אות ט
ב/ז אגודת אזוב ח"ב דף מח ע"ב, נו ע"ד
ב/ז אגלי טל ח"ב סי' ק אות ג
ב/ז אור הישר [לח"מ הל' אסו"ב רפ"א, מ"מ שם הי"ב, לח"מ הל' שבת פ"א ה"ח, אור הישר כריתות יט ע"ב, עי' לקמן פ"ז הי"א]
ב/ז אור יעקב שבת דף כח ע"ד, כט ע"ב, סנהדרין דף סז ע"א
ב/ז אור ליהודה (תשנט) עמ' שז-שח, שיא
ב/ז אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' ג אות ב, ז, יג
ב/ז אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' ג אות א, ד
ב/ז ארשות החיים עמ' קעד
ב/ז אשל אברהם (שפירא) עמ' שכד
ב/ז באורי סוגיות (הוניגסברג) שבת סי' עח אות ה
ב/ז באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ה עמ' קצה-קצו
ב/ז בדבר מלך ח"ח עמ' צח
ב/ז בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' צו
ב/ז בית ישחק
ב/ז בית ישראל (הורוביץ) יו"ד סי' נז
ב/ז בכורי אברהם דף פה ע"ב {מתעסק בעריות}
ב/ז ברור הלכה שבת עב ע"ב ציון א, עג ע"א ציון א {רמב"ם}, ב {כ"מ}, וקונטרס מלאכת מחשבת, מתעסק, פסקה ב-ג
ב/ז ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' מא אות ח
ב/ז ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' שטז
ב/ז גן דוד דף י ע"ג-ע"ד
ב/ז דברות משה שבת ח"ב סי' ס ענף ד
ב/ז דברי יהודה דף יח ע"ד, יט ע"ב, כד ע"ד, סי' ד אות ה, סי' ה אות ב
ב/ז דור דורים עמ' צו
ב/ז דרכי אהרן ח"א עמ' כג
ב/ז הרועים בשושנים
ב/ז ואתה תחזה ח"ג
ב/ז חד וחלק ח"א דף יב ע"ד
ב/ז חדושים ובאורים (גרי') כריתות סי' ו ס"ק ג
ב/ז חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד כריתות יט ע"א]
ב/ז חי' ר' חנוך הענאך עמ' קלג
ב/ז חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' קנ
ב/ז חיבת הקודש עמ' לב
ב/ז חשב סופר עמ' קלז
ב/ז יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"א עמ' פח
ב/ז יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' קמח
ב/ז יגיעת ערב פסחים עמ' קעו
ב/ז יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קלט
ב/ז כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' כט
ב/ז כנה"ג
ב/ז להורות נתן - שו"ת חי"ב עמ' סט
ב/ז מאזני צדק ח"א עמ' כב
ב/ז מועדים וזמנים ח"ז סי' רח
ב/ז מטה אהרן פסחים עמ' קיז
ב/ז מטה אהרן שבועות עמ' סא, סג
ב/ז מלחמת יהושע עמ' עז
ב/ז מנחה לאהרן (וולף) עמ' 65
ב/ז מנחת יהודה (בוים) דף פא ע"א-ע"ג {מתעסק}, פו ע"א
ב/ז מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' תנב, תנה
ב/ז מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' עח
ב/ז מנחת שלמה (לוין) עמ' קלד-קלה
ב/ז מערכי לב (לב) עמ' קפד
ב/ז מערכי לב (ציר') עמ' שנד
ב/ז מרגליות הים סנהדרין סב ע"ב אות ג
ב/ז מרחשת ח"א סי' מב אות א
ב/ז משנת ר' אהרן שבת עמ' פט
ב/ז משפט כהן עמ' שלב ע"ב
ב/ז נועם חי"ז עמ' נג
ב/ז נזר אברהם שבת-ביצה עמ' נה
ב/ז נזר הקדש (קפלן)
ב/ז נר למאור (רבינוביץ) דף כב ע"ד
ב/ז ס' החיים (קלוגר) עמ' תתכ
ב/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' לא, קנה
ב/ז פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' סז
ב/ז פרי האדמה ח"א
ב/ז קול דודי (תשף)
ב/ז קול דודי כריתות סי' תמב
ב/ז קרית מלך
ב/ז רווחא שמעתתא ח"א עמ' מא
ב/ז רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' לח
ב/ז שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פא אות ח
ב/ז שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף שצב
ב/ז שם משמעון (סטרליץ) עמ' רנג-רנד, רנו
ב/ז שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' קלה
ב/ז שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות צט
ב/ז תורת המלאכות ח"ח עמ' קמג אות ח
ב/ז תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' רמא
ב/ז תשובות יהודה דף ג ע"ד
ב/ח אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' מא
ב/ח אבני ציון ח"ג עמ' קכב
ב/ח אברהם יגל
ב/ח אגודת אזוב ח"א דף פ ע"ב, פא ע"א
ב/ח אגרות הראי"ז עמ' קיח
ב/ח אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' קיא, קיג
ב/ח אור הישר [באר יצחק אהע"ז סי' ג, חמדת שלמה או"ח סי' כ, עונג יו"ט סי' כא, תורת האהל דף סז ע"ב]
ב/ח אור ליהודה (תשנט) עמ' שח-שט
ב/ח אורה ושמחה הל' שופר פ"ב ס"ק מג
ב/ח אחיעזר ח"ג סי' נז ס"ק ג
ב/ח אמרי זאב דף מט ע"ד, נ ע"ב {לח"מ}
ב/ח אמרי נפתלי ח"ב עמ' ע
ב/ח ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' שו
ב/ח באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' לג-לד
ב/ח בדבר מלך ח"ה עמ' רז
ב/ח בדבר מלך חי"ג עמ' קיח
ב/ח בית זבול ח"א סי' כד אות א
ב/ח בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' לא
ב/ח בית מרדכי (סאויצקי) דף ס ע"ג, סב ע"ג
ב/ח בית שערים או"ח סי' שמט, יו"ד סי' שנא
ב/ח בית שערים ח"ג סי' ה
ב/ח בכורי אברהם דף מג ע"ד, מד ע"א-ע"ב
ב/ח בן יהודה סי' כט
ב/ח בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' קכט
ב/ח בציר אליעזר ח"ב דף יט ע"א {בא על יבמתו נדה - עשה מצוה}
ב/ח ברור הלכה סוכה מב ע"א אחרי ציון ד
ב/ח ברור הלכה שבת, קונטרס מלאכת מחשבת, מתעסק, פסקה ה
ב/ח ברית עולם (ולר) סי' ה אות א, ג, ו, ח
ב/ח ברכת מרדכי ענינים עמ' רז
ב/ח גינת ראובן תרומות עמ' תקצה
ב/ח גן דוד דף י ע"ב {כ"מ} וע"ד {לח"מ}
ב/ח גנא דפלפלי עמ' תמא {התכוון למצוה ולא עלה לו}
ב/ח גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' רפג
ב/ח דבר המלך (קרויזר) ח"א עמ' קה
ב/ח דברות משה שבת ח"א סי' יב ענף ג
ב/ח דברי אברהם (מנדלסון) דף יא ע"ג
ב/ח דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' קנז
ב/ח דברי חיים ח"ב יו"ד סי' סח, פז
ב/ח דברי חיים מקואות עמ' קנד {לח"מ}
ב/ח דברי חן (נתנזון) דף נ ע"ג
ב/ח דברי חפץ עמ' קמז
ב/ח דגל ראובן ח"ב סי' א
ב/ח דור דורים עמ' צה
ב/ח דרישה מחיים דף קיג ע"א-ע"ב
ב/ח דרכי אהרן ח"א עמ' יג
ב/ח דרשות מהרא"ל (תשנט-תשס) ח"ב-ח"ג עמ' קעט
ב/ח הגהות חבר בן חיים
ב/ח הדרום מ עמ' 9
ב/ח הלכה רבה ח"א עמ' 225, 230
ב/ח המאור הגדול (יעבץ) עמ' רעו
ב/ח המחשבה הפלילית עמ' 89-93 {טעה בדבר מצוה}
ב/ח הר המור
ב/ח הר המלך ח"ה עמ' קד-קי
ב/ח הר"מ במז"ל - קובץ עמ' רה
ב/ח התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' פז
ב/ח התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' צט
ב/ח ואתה תחזה ח"ג
ב/ח וגר זאב עמ' לב {פטור משום מתעסק}
ב/ח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' כה
ב/ח זבח שלמה ח"ד עמ' ג
ב/ח זית רענן ח"א עמ' שנו
ב/ח זכר יהודה עמ' רא
ב/ח חדושים ובאורים (גרי') כריתות סי' א ס"ק יח, סי' ה ס"ק ח
ב/ח חזון לימים ח"ב עמ' פא
ב/ח חי' הגרא"א דסלר עמ' קכו
ב/ח חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' רכא
ב/ח חי' הראי"ה
ב/ח חי' הריצ"ד
ב/ח חי' חתם סופר
ב/ח חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"ב עמ' קפו ד"ה אלא {מי שהיו לו שני תינוקות}, עמ' קפט ד"ה הנה {אם לא היה אחד מהן ראוי למול בשבת ושכח ומל בשבת מי שאינו ראוי למול בשבת חייב}, עמ' קצז ד"ה אלא {כל העושה מצוה}, עמ' קצט ד"ה וי"ל {כל העושה מצוה}, עמ' רא ד"ה ובזה {מי שהיו לו שני תינוקות}, עמ' רב ד"ה והנלענ"ד {כל העושה מצוה מן המצות ובכלל עשייתה נעשית עבירה שחייבין עליה כרת}, עמ' רג ד"ה אמנם {מי שהיו לו שני תינוקות}, עמ' רה ד"ה עיין לחם {מי שהיו לו שני תינוקות א' למול בשבת וא' למול בער"ש או באחד בשבת וכו' פטור}, עמ' רו ד"ה ובזה אתי, עמ' רז ד"ה אמר {אע"פ שהם שני גופין הואיל וזמנו בהול אינו מדקדק}
ב/ח חי' כתב סופר פסחים עמ' כה
ב/ח חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' קעח
ב/ח חי' מהר"ם שיק שבת עמ' תטו {לח"מ}
ב/ח חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קה
ב/ח חי' מהרי"ץ פסחים עמ' רצג
ב/ח חי' משנה פסחים עמ' רצ {מל של אחר השבת בשבת - הרי הוא מקלקל}
ב/ח חי' משנה פסחים עמ' רצב
ב/ח חי' ר' חנוך הענאך עמ' רי, ריג
ב/ח חי' ר"מ מאימראן פסחים עמ' רפא
ב/ח חי' ר"ש קלוגר סוכה עמ' ת {מרכה"מ}, תכה-תכו {כ"מ}, תכח {מרכה"מ}
ב/ח חי' ר"ש קלוגר שבת עמ' שע
ב/ח חי' רעק"א
ב/ח חיי אברהם (טייב) דף סא ע"א
ב/ח חיי נפש בראשית ח"א עמ' קצ, רא, ח"ו עמ' קע
ב/ח חיים ומלך
ב/ח חמדת ימים עמ' רל
ב/ח חמדת ישראל ח"ב דף נח ע"ד
ב/ח חמדת שלמה עמ' קנו
ב/ח חקל יצחק עה"ת עמ' רפט
ב/ח חקרי הלכות (שומיאץ) סי' ל דף ב ע"א
ב/ח יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' נא, נג
ב/ח יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' רמו
ב/ח יד שלמה (עזרא) דף סו ע"ג
ב/ח יחי ראובן (זסלנסקי) עמ' יד
ב/ח יעלת חן עמ' קיח
ב/ח ישועות יעקב מועד עמ' רסא
ב/ח כבוד חכמים - עטרת פז עמ' תלה
ב/ח כללי קלב"מ (תשסז) עמ' ס
ב/ח כפתור ופרח (תשו) דף קעו ע"א
ב/ח כרם אברהם עמ' פו
ב/ח כתבים (זסלנסקי) ח"ב עמ' עד, קלב
ב/ח כתר אפרים עמ' לו, לח
ב/ח כתר כהונה (ולק, תשסד) עמ' פה-פו
ב/ח להורות נתן - שו"ת ח"ב עמ' לה ע"א, ח"י עמ' קמו
ב/ח ליבא בעי דף כב, כו
ב/ח מגיני שלמה עמ' קע
ב/ח מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' ו
ב/ח מועדים וזמנים ח"ג סי' רלה
ב/ח מלאכת שלמה (מילר)
ב/ח מלבושי יו"ט ח"א דף יב ע"ג
ב/ח מנחת איש (שפירא, תשסח) - באורים סי' טז ס"ק כד-כה
ב/ח מנחת ברוך סי' י-יא
ב/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' לט
ב/ח מנחת יהודה (בוים) דף פג ע"א, פד ע"ב וע"ד {לח"מ}, פה ע"ב-ע"ג {שני תינוקות, אשתו נדה} וע"ד
ב/ח מנחת יצחק (שטרק) דף כ ע"ג {כר' חייא}, כא ע"ב, כב ע"ד, כג ע"א
ב/ח מעיני המים
ב/ח מצודת בן ציון דף סט ע"א {אשתו שלא בשעת וסתה}
ב/ח מציון אורה ח"א עמ' ג
ב/ח מראה הפנים שבת דף פח
ב/ח מרכבת המשנה מהדו"ק
ב/ח משאת גרשון עמ' קכו
ב/ח משה ידבר (תשעו) עמ' קמד
ב/ח משנה הלכות ח"ב דף כא
ב/ח משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' שלה
ב/ח משנת יעקב
ב/ח משנת ר' אהרן קדשים - סוגיות סי' ה
ב/ח נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קו
ב/ח נזר אברהם מכות ועדות עמ' קלז
ב/ח נזר אברהם שבת-ביצה עמ' קלד, קלח, קמא
ב/ח נזר הקדש (קפלן)
ב/ח נזר הראש עמ' קנ
ב/ח נטע שורק דף ס ע"ג
ב/ח נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' כ {מרכה"מ}
ב/ח ס' החיים (קלוגר) עמ' תצח, תתתקכח, תתתקלב
ב/ח עיר מקלט עמ' כג
ב/ח עליות משה (תשנב) ח"א עמ' רמא
ב/ח עמק יהושע ח"א דף כא
ב/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' לא, לג, כרך ב ח"ב עמ' קפד
ב/ח פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' סז
ב/ח פני אברהם (פרלמן) דף מ ע"ג
ב/ח פנים חדשות [תורת אמת (שפו) קה]
ב/ח פרחי כהונה (הכהן) או"ח סי' ח (יא ע"ד, יב ע"א)
ב/ח פרחי כהונה (קצבורג) עמ' רלה {לח"מ}, רלו {שני תינוקות}
ב/ח פרי אברהם - ענינים שונים סי' כד אות ג
ב/ח פרי יצחק (בלזר) ח"א דף עה ע"א
ב/ח פרי יצחק (תשעו) עמ' רמג
ב/ח צבי תפארת סי' כח, סט
ב/ח צל"ח החדש דף צב ע"ב
ב/ח צמח ארז עמ' קסא {לח"מ}, קסב
ב/ח צמח מנחם דף מ ע"ב {מל של אחר השבת בשבת}
ב/ח קבא דתירוצא עמ' קלג
ב/ח קול דודי (תשף) (בקיצור)
ב/ח קול דודי כריתות סי' תסט
ב/ח קרית מלך
ב/ח רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' פח-פט
ב/ח רווחא שמעתתא ח"א עמ' מא, עא, עב
ב/ח רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רטו
ב/ח שאגת אריה סי' נב
ב/ח שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קפ
ב/ח שו"ת הרמ"ע השלם עמ' ר {שני תינוקות}
ב/ח שו"ת ר"י מסלוצק סי' י עמ' לז
ב/ח שיירי כנה"ג
ב/ח שם טוב - השלמה
ב/ח שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' רכה
ב/ח שמות בארץ (תשנט) עמ' שטז-שיז
ב/ח שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' נו ענף ב ס"ק ג {כ"מ}
ב/ח שנות חיים (קלוגר) עמ' קכח
ב/ח שעורי ר' שמואל יבמות ח"ב עמ' קצד
ב/ח שער המלך - טעם המלך ח"א עמ' רס, קובץ מפרשים ח"א עמ' רס
ב/ח שערי זיו ח"ב דף קס ע"א
ב/ח שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 24, 33
ב/ח שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' יז
ב/ח שפת אמת על התלמוד ח"א דף ו ע"ד, קנו ע"ד
ב/ח תולדות יצחק (שור) דף יב ע"ג
ב/ח תורה שלמה בראשית פי"ז אות קז עמ' 715
ב/ח תורת האוהל (תשנג) עמ' קכז, קלא {טעה בדבר מצוה ולא עשה מצוה}, קלב {שלא שאל אותה}, קלה
ב/ח תורת זרעים עמ' צח
ב/ח תפארת אדם (אסטרייכר) סי' מט עמ' קכט {לח"מ}
ב/ח תפארת חיים (שוורץ) עמ' רכא
ב/ח תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' יג-יד
ב/ח תשובות רי"ח זוננפלד עמ' כו
ב/ט אבני נזר או"ח סי' מט אות ה
ב/ט אגלי טל ח"ב סי' קכא אות ה
ב/ט אור לישרים (שולמן) עמ' קלו
ב/ט באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ב/ט באר ראי עמ' קלג
ב/ט בדבר מלך חי"ג עמ' קיח
ב/ט בית גמליאל ח"א עמ' מב
ב/ט בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' רז בהערה
ב/ט בכורי אברהם דף מא ע"ג
ב/ט בני דוד
ב/ט בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' קכט
ב/ט ברור הלכה שבת קלג ע"ב ציון א
ב/ט ברית הלוי דף יג ע"א
ב/ט ברכת ראובן דף יג ע"ב
ב/ט דובב מישרים דף רעא {כ"מ - מש"כ "ענוש כרת" לאו דוקא}
ב/ט הלכה רבה ח"א עמ' 334-333
ב/ט התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קל
ב/ט ואתה תחזה ח"ג
ב/ט זכר יצחק (תשח) עמ' לד
ב/ט זכר יצחק (תשן) עמ' ל
ב/ט חי' הראי"ה
ב/ט חי' מהרי"א צטרון עמ' כא
ב/ט חי' רעק"א (פרדס, וליקוטים)
ב/ט חיים ומלך
ב/ט חמדת שלמה עמ' צה {כ"מ ולח"מ}
ב/ט יד ישראל ח"ב
ב/ט יד שלמה (עזרא) דף סו ע"ג
ב/ט יעלת חן עמ' קיח
ב/ט כלילת יופי דף עב
ב/ט כתב סופר יו"ד דף צא ע"ג
ב/ט לב חיים (פלג'י) ח"ב דף קכו, קכז ע"ג
ב/ט מגדל עז עמ' טז
ב/ט מי יהודה או"ח סי' מ
ב/ט מלאכת שלמה (מילר)
ב/ט מנחת יהודה (בוים) דף פב ע"ג
ב/ט מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קצג ע"ב
ב/ט מרומי גלים עמ' קסט
ב/ט משה ידבר (תשעו) עמ' כט
ב/ט משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' כז {אומן שבא לימול}
ב/ט משנת ר' אהרן קדשים - סוגיות סי' ה ס"ק א
ב/ט נזר הראש עמ' קסה
ב/ט עבד המלך (תשסט) עמ' תסה
ב/ט עין יהודה עמ' טז
ב/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' לא
ב/ט קול חיל עמ' מג
ב/ט קרבן שמואל דף מח ע"ב
ב/ט קרית מלך
ב/ט רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' פח {כ"מ}
ב/ט שאגת אריה סי' נב
ב/ט שיח יוסף ח"ב עמ' שלז
ב/ט שנות חיים (קליין) נתיב א ח"ב אות כו
ב/ט שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' כט
ב/ט תורת האוהל (תשנג) עמ' קלא
ב/ט תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' ק
ב/י אברהם יגל
ב/י אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' קכז
ב/י אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' קטו
ב/י אוצרות הרמב"ם
ב/י אור הישר [אור הישר ירושלמי פסחים פ"ו ה"ו]
ב/י אור יעקב שבת דף ט ע"ג, לג ע"ג
ב/י אור תורה (בלומ') דף קא ע"ב {השמיט שוחט תמיד שאינו מבוקר בשבת}
ב/י אורה ושמחה הל' לולב פ"ז ס"ק ל
ב/י איש על העדה (סולובייציק) עמ' 90
ב/י אמרי בינה (אש) דף מז ע"א-ע"ב {לולב}
ב/י אמרי זאב דף נ ע"ד
ב/י אפר קדשים עמ' עא
ב/י באר אברהם (אבלי) עמ' קמה
ב/י בדבר מלך ח"ה עמ' רה, רז
ב/י בדבר מלך ח"י עמ' רסו
ב/י בדבר מלך חי"ג עמ' קטז, קיט, קמד, קעד, קפז
ב/י בזך לבונה עמ' קעח
ב/י בית המדרש
ב/י בית זבול ח"ב סי' יז אות ג
ב/י בית שערים או"ח סי' שנד
ב/י ברור הלכה פסחים עב ע"א ציון א, ב, סוכה מב ע"א ציון א
ב/י ברכת אהרן מאמר צז אות ג
ב/י ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' קיד
ב/י ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' ט אות ו
ב/י ברכת מרדכי פסחים עמ' לא
ב/י גבעת פנחס (ביליצר) עמ' שה
ב/י גדולת מרדכי (רבינוביץ) דף קלו ע"ג
ב/י דבר המלך (קרויזר) ח"א עמ' קה
ב/י דברות משה שבת ח"א סי' יב ענף ג
ב/י דגל יהודה (בילו') סי' יח, עמ' ע
ב/י דובר ישרים ר"ה-יוה"כ-סוכות עמ' לו
ב/י דעת מרדכי ח"א דף י ע"א
ב/י דרכי אהרן ח"ב עמ' א, יט
ב/י הדרום מ עמ' 9
ב/י הליכות חיים - קידוש בשבת עמ' תשכג
ב/י הר המלך ח"ו עמ' קו, ח"ז עמ' קמז
ב/י הרועים בשושנים
ב/י התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' פג, צ, קנג
ב/י וגר זאב עמ' לב-לג {בשני תינוקות פטור כי עשה ברשות}
ב/י זבחי תרועה סי' לד אות ד
ב/י זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' קל {הוציא לולב}
ב/י חזו"א יו"ד סי' קג ס"ק ג
ב/י חזון לימים ח"ב עמ' פא
ב/י חזון נחום זרעים ח"א עמ' כז
ב/י חי' בן אריה ח"א סי' ז אות ז
ב/י חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' רכא
ב/י חי' הריצ"ד
ב/י חי' כתב סופר
ב/י חי' מהר"ם שיק שבת עמ' תיז
ב/י חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רכד, רסז, רפ, רפב
ב/י חי' ר"ש קלוגר סוכה עמ' שנב, תיג, תטז, תיח, תכ-תכא {כ"מ}, תכד, תלז
ב/י חי' רעק"א (פרדס)
ב/י חיי אריה דף עד ע"א
ב/י חמדת ימים עמ' רל
ב/י חמדת שלמה עמ' קנד, קנה
ב/י חסדי דוד ח"ב עמ' רעז
ב/י חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' ג עמ' יב {לולב}
ב/י יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' נג
ב/י יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' צז
ב/י יד מרדכי (אלימלך) סוכה עמ' קנט
ב/י יד סופר עמ' קטו
ב/י ימי שלמה
ב/י יקב זאב דף נט ע"ג, ס ע"א
ב/י כרם אברהם עמ' פה, פז
ב/י כתב סופר או"ח דף מו ע"ג
ב/י כתב סופר או"ח סי' מח ד"ה ונ"ל דמשום, סי' קז ד"ה והנה לפי הר"ן
ב/י כתר כהונה (ולק, תשסד) עמ' ה
ב/י להורות נתן מועדים ח"ד עמ' קע
ב/י ליבא בעי דף כג
ב/י לקוטי סופר ח"ב דף נב ע"א
ב/י מאור הקודש מנחות ח"ב עמ' קמג
ב/י מאורי המועדים עמ' ד-ה
ב/י מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"א דף מח ע"ג, מט ע"ב
ב/י מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף כד ע"ד {טריפה בסתר}
ב/י מבי"ט (רובינ') דף פה ע"א
ב/י מגידות (תשמ) עמ' קפה
ב/י מגידות (תשעג) סי' עד עמ' קפה
ב/י מוריה גל' קצג עמ' קנג, קנה-קנח
ב/י מחנה יוסף שבת עמ' סד
ב/י מי יהודה או"ח סי' מג
ב/י מלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' תח
ב/י מנוחת אשר ח"ב דף עב ע"ד {נמצא טריפה}
ב/י מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף עא ע"ג
ב/י מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' שצא
ב/י מנחת יהודה (בוים) דף פה ע"א {נמצא בעל מום}, קלד ע"ד {לולב}
ב/י מעין גנים (מזרחי) דף ט ע"ב {לולב - הרי כשהגביהו יצא}
ב/י מעין נצח ח"א סי' ה
ב/י מעיני המים
ב/י מקראי קדש (תפט) דף קלד ע"ב
ב/י מקראי קדש (תשנג) עמ' רה, רטו, שמה
ב/י מראה הפנים פסחים דף מה
ב/י מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
ב/י משה ידבר (תשעו) עמ' נט
ב/י משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' שסה-שסו
ב/י משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף כו ע"ב {המוציא לולב}
ב/י משנת חיים פסחים ח"ב עמ' קפט
ב/י משנת יעקב
ב/י משנת ר' אהרן נדרים עמ' קכד
ב/י משנת ר' אהרן קדשים - סוגיות סי' ה ס"ק ב, ה, יז
ב/י מתת מלך עמ' קמב-קמד
ב/י נאם דוד
ב/י נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קז
ב/י נזר אברהם מכות ועדות עמ' קלז
ב/י נזר אברהם שבת-ביצה עמ' קמג
ב/י נזר התורה שנה ד גל' א עמ' קסג {מרכה"מ}
ב/י נטע שעשועים (שליסל) עמ' קנג {העביר ד' אמות}
ב/י ניצוצי אש עמ' קעד
ב/י נצר מטעי (פרידמן) סי' יא סעיף ו
ב/י נתיב מצותיך עמ' כז
ב/י נתן פריו חולין עמ' סט
ב/י נתן פריו סוכה עמ' שכט
ב/י ס' החיים (קלוגר) עמ' תתקמד, תתשפ, תתתט, תתתקיג, תתתקכב, תתתקכד, תתתקכז, תתתקלא, תתתקלח
ב/י ס' סת"ם עמ' תיד
ב/י סוכה וארבעת המינים עמ' 308 {מרכה"מ}
ב/י עין חיים ח"א עמ' רל-רלא, רלג
ב/י עמק הלכה (הורוביץ) עמ' קמ-קמא
ב/י עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף א ע"ג, ו ע"ב
ב/י עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' לא, כרך ב ח"ב עמ' קפג
ב/י פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' סח
ב/י פני חמה דף יח ע"ב {בדיקת הריאה בקרבן}
ב/י פני שלמה (גנצפריד) סוכה עמ' רנד-רנה
ב/י פרחי כהונה (קצבורג) עמ' רלב {לח"מ}, רלו {כ"מ}
ב/י פרי אברהם - ענינים שונים סי' כד אות א
ב/י פרי האדמה ח"א
ב/י פתח דבריך עמ' נט
ב/י צבי תפארת סי' כז, מה ח"ב
ב/י קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' קמח, קנ
ב/י קול דודי (תשף)
ב/י קול דודי ר"ה סי' תקו
ב/י קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' רלז
ב/י ראש לראובני דרוש ח
ב/י רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רטו
ב/י שארית נתן בנימין עמ' קפא-קפב {שכח והוציא לולב}
ב/י שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קפ
ב/י שו"ת הריב"ש סי' קסג, עמ' קעב
ב/י שו"ת השבי"ט ח"א עמ' נב
ב/י שלמי שמחה ח"א עמ' ט
ב/י שמות בארץ (תשנט) עמ' שטז
ב/י שמלה שניה דף כב ע"א
ב/י שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' נו ענף ב ס"ק כד
ב/י שנות חיים (קלוגר) עמ' רפא
ב/י שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' שי
ב/י שעורי עץ ארז שבת עמ' יג
ב/י שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' י
ב/י שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קצד
ב/י שערי זיו ח"ג דף מד ע"א-ע"ג
ב/י שפת אמת על התלמוד ח"א דף פד ע"ב
ב/י תוצאות חיים (תשסה) עמ' פז
ב/י תורת האוהל (תשנג) עמ' קכח, קל, קלב
ב/י תורת הלוי עמ' צה, צט, והסכמת רצ"פ פרנק בראש הספר
ב/י תורת רפאל או"ח ח"ב דף עא ע"ב {לח"מ}
ב/י תפארת אדם (אסטרייכר) סי' מט עמ' קכט
ב/י תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' רמא {לח"מ}, רנד
ב/י תשובות רי"ח זוננפלד עמ' צד
ב/יא אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קד, קמח
ב/יא ברור הלכה פסחים עב ע"א ציון א
ב/יא דברי סופרים (רזין) דף ח ע"א-ע"ב {שלא לשמה בטעות}
ב/יא דרכי אהרן ח"א עמ' יז, כא
ב/יא הדרום מ עמ' 9
ב/יא הר המלך ח"ו עמ' קיד
ב/יא ואתה תחזה ח"ג
ב/יא ליבא בעי דף כז
ב/יא מבוא למשנה תורה עמ' 163
ב/יא מחשבת הקודש ח"א דף לב ע"א, לג ע"א
ב/יא מראה הפנים פסחים דף מג
ב/יא מרחשת ח"ג סי' כה אות א
ב/יא משנת יעקב
ב/יא נזר הקדש (רזין) מנחות דף עז ע"ד
ב/יא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' לב
ב/יא קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קעב-קעג
ב/יא קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' רפז
ב/יא שבט הלוי (ווזנר) ח"ו קונטרס הקדשים סי' א
ב/יא שו"ת השבי"ט ח"א עמ' נב
ב/יא שמחת החג דף פב ע"ג
ב/יב אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' קיד
ב/יב אור יעקב שבת דף לג ע"ג
ב/יב אור תורה (בלומ') דף קא ע"ב {שוחט ק"פ בשבת}
ב/יב בית זבול ח"א סי' כד אות ד
ב/יב בכורי אברהם דף מד ע"א-ע"ב {לשם פסח בשבת}, נב ע"ד, נג ע"א {שחט בשבת שלא לשמו}
ב/יב ברור הלכה פסחים עב ע"א ציון ב
ב/יב דברי סופרים (רזין) דף ח ע"ב {חייב חטאת}
ב/יב דברי תורה (תאומים) דף ב ע"א
ב/יב דור דורים עמ' צא, צג
ב/יב הר המלך ח"ו עמ' קיד
ב/יב ואתה תחזה ח"ג
ב/יב חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד פסחים עא ע"ב]
ב/יב חי' חתם סופר
ב/יב חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"ב עמ' קצז ד"ה ושאר, עמ' רב ד"ה והנה {כ"מ - ומצאתי כתוב שנשאל ה"ר אברהם בנו של רבינו וכו'}
ב/יב חי' רעק"א
ב/יב יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' רמז
ב/יב כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' רכב
ב/יב ליבא בעי דף כג
ב/יב מחשבת הקודש ח"א דף כה ע"א
ב/יב מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' שצא
ב/יב מנחת יהודה (בוים) דף פג ע"ד, פד ע"א {אחרים לשם פסח}
ב/יב מראה הפנים פסחים דף מג
ב/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/יב משאת משה (חברוני) פסחים סי' קא עמ' 312
ב/יב משנת יעקב
ב/יב נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' ד אות א
ב/יב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' לב-לג
ב/יב שו"ת השבי"ט ח"א עמ' נב
ב/יב שם טוב - השלמה
ב/יב שער המלך - טעם המלך ח"א עמ' רפה
ב/יב תורת האוהל (תשנג) עמ' קלב
ב/יב תורת השבת עמ' קסב {זבחים לשם פסח}
ב/יג אור הישר [עי' הל' פסוה"מ פט"ו הי"ט]
ב/יג אור יעקב שבת דף לג ע"ג
ב/יג אנצי"ת ע' בקור מומים הע' 45 {השמיט שוחט שאינו מבוקר בשבת}
ב/יג אשר למלך
ב/יג בגדי יו"ט (קלוגר) עמ' רמב-רמג, רנה {כ"מ}
ב/יג בדבר מלך ח"ה עמ' רז
ב/יג בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' מה
ב/יג בכורי אברהם דף נג ע"א
ב/יג ברור הלכה פסחים עב ע"א ציון ב
ב/יג ברית עולם (ולר) סי' ה אות א, ג, ו, ח
ב/יג דברי חיים ח"ב יו"ד סי' סח
ב/יג דור דורים עמ' צג
ב/יג הדרום מ עמ' 9
ב/יג הלכה רבה ח"ג עמ' 236
ב/יג הר המלך ח"ו עמ' קטו
ב/יג הר"מ במז"ל - קובץ עמ' רט
ב/יג ואתה תחזה ח"ג
ב/יג חוקי חיים (גאגין) דף קלט ע"ב
ב/יג חזון יחזקאל מנחות פ"ה ה"ב
ב/יג חי' חתם סופר
ב/יג חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"ב עמ' קפו ד"ה ובזה, עמ' קפז ד"ה הפסח, עמ' רא ד"ה ובזה {השוחט בשבת קרבן צבור שלא לשמו ה"ז חייב חטאת ויקטיר אימורים לערב}
ב/יג חי' כתב סופר ר"ה-מו"ק עמ' קד, קז
ב/יג חי' רעק"א
ב/יג חסדי דוד ח"ו עמ' רנט
ב/יג טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"א עמ' מה
ב/יג כבוד הלבנון דף א ע"א, לד ע"ג, לז ע"א, לח ע"ד, לט ע"א-ע"ב {קרבן צבור שלא לשמו}
ב/יג לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' כא אות א {כ"מ בשם תוספתא}
ב/יג למודי ה' (תקמז) דף קו ע"ב
ב/יג מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף כד ע"ד {שחט שלא לשמו}, כה ע"א
ב/יג מבי"ט (רובינ') דף צא ע"ב
ב/יג מועדים וזמנים ח"א סי' מד, ח"ג סי' רלה
ב/יג מחנה דוד (בונאן) דף מח ע"א {כ"מ}
ב/יג מחשבת הקודש ח"א דף כג ע"ב, כד ע"ד, כה ע"א וע"ד, לב ע"ד, לג ע"א
ב/יג מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף עא ע"ב
ב/יג מנחת יהודה (בוים) דף פה ע"ד
ב/יג מנחת פתים (ארנטרוי) ח"א עמ' 25-24
ב/יג מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' תקסג
ב/יג מראה כהן זבחים עמ' ג
ב/יג מרגניתא דר"מ
ב/יג מרחשת ח"א סי' ט אות ד
ב/יג מרכבת המשנה מהדו"ק
ב/יג משארית יעקב עמ' לח
ב/יג משאת משה (חברוני) פסחים סי' קא עמ' 312
ב/יג משנת חיים במדבר עמ' תצט
ב/יג משנת חיים בראשית עמ' ס
ב/יג משנת חיים מנחות עמ' תמא,תנד, תנו
ב/יג משנת חיים פסחים ח"ב עמ' קפ, קפט, קצז
ב/יג משנת ר' אהרן קדשים - סוגיות סי' ה ס"ק טו
ב/יג מתת מלך
ב/יג ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תמז
ב/יג ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' שז
ב/יג פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' קצג
ב/יג פרי החג דף פ ע"ב-ע"ד {קרבן ציבור בשבת}
ב/יג קרית מלך
ב/יג שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' סה
ב/יג שו"ת הרמ"ע השלם עמ' רג
ב/יג שם טוב - השלמה
ב/יג שמחת החג דף פב ע"ג
ב/יג שער נפתלי דף ט ע"ג
ב/יג תורת האוהל (תשנג) עמ' קלב
ב/יג תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' רלז
ב/יד אור הישר [עונג יו"ט סי' כא]
ב/יד אור יעקב שבת דף לג ע"ג
ב/יד אור עולם (בלומנפלד) דף צו ע"ג
ב/יד אור שמח
ב/יד אשר למלך
ב/יד באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' קפג
ב/יד בדרך המלך עמ' ריב
ב/יד בית זבול ח"א סי' יא אות ב
ב/יד בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תנה
ב/יד בית שערים או"ח סי' רכד
ב/יד בן מלך - מצוות המקדש עמ' קכו
ב/יד ברור הלכה ביצה כ ע"ב ציון ו
ב/יד בריכת המלך עמ' קצג-קצד, קצז
ב/יד גדולי אריה עמ' לח, מד {עלו לבעלים}
ב/יד דברות משה גיטין עמ' תיג
ב/יד דברי תורה (תאומים) דף ב ע"א
ב/יד דרך ישרה ח"ב עמ' סד
ב/יד הלכה רבה ח"א עמ' 230
ב/יד הר המלך ח"ו עמ' קטו
ב/יד ואתה תחזה ח"ג
ב/יד ויקן יוסף דף קסו ע"ג
ב/יד זכר יצחק (תשן) עמ' טו
ב/יד חוקי חיים (גאגין) דף קלט ע"ג
ב/יד חזון יחזקאל מנחות פ"ה ה"ב {מל"מ}
ב/יד חי' הגאון אדר"ת עמ' קמ
ב/יד חי' הראי"ה
ב/יד חי' מהר"ם שיק ברכות עמ' קיד
ב/יד חסדי דוד ח"ב עמ' רעח
ב/יד טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"א עמ' מה
ב/יד יד ישראל ח"א וח"ב
ב/יד יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' ריח
ב/יד כבוד הלבנון דף א ע"א, לד ע"ג, לז ע"א, לט ע"א {שחט קרבן יחיד - לא זורקים את הדם}
ב/יד למודי ה' (תשפא) עמ' שמו
ב/יד לקח טוב (תשפא) הסכמת מהר"ש ענגיל אות ג {קרבנות יחיד עבר וזרק בשבת עלו לשם חובה היכן שאיסור מצד היום לא חשיב אינו מתקבל בפנים}
ב/יד מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף כד ע"ד {שחט שלא לשמו}, כה ע"א {בשבת לא יזרוק}
ב/יד מבי"ט (רובינ') דף צ ע"ג
ב/יד מהרי"ט אלגזי פ"ה אות לז או"ק ד-ה, פ"ח אות סה (הראשון) או"ק ו
ב/יד מחנה לויה (תקעט) דף יט ע"ד
ב/יד מחנה לויה (תשעד) עמ' עח
ב/יד מנחם שלמה - תוספתא כריתות פ"א הי"א
ב/יד מנחת יוסף ח"ב עמ' קיד, קיז, קמו
ב/יד מנחת כהן (יוסף חיים) דף פו (הראשון) ע"ב, קא
ב/יד מנחת מאיר דף לח ע"א
ב/יד מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' צט
ב/יד מעיני המים
ב/יד מענה אליהו עמ' לח, סג
ב/יד מעשה הבא בעבירה עמ' 292
ב/יד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף צח ע"ג, קפט ע"ג
ב/יד מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' תקסג
ב/יד מקראי קדש (תשנג) עמ' תכ
ב/יד מראה אש ח"ב עמ' רי
ב/יד מראה הנוגה [הלכות יו"ט (מהרי"ט אלגזי) דף קכה ע"א-ע"ב] {קרבנות יחיד}
ב/יד מרגניתא דר"מ [מהרי"ט אלגזי בכורות רפ"ה]
ב/יד מרחשת ח"א סי' ט אות ד
ב/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/יד משאת משה (חברוני) פסחים סי' מח עמ' 148, סי' קא עמ' 312
ב/יד משכיל ליהודה עמ' קכז {מדוע אינו אסור משום לא תאכל כל תועבה}
ב/יד משנה הלכות ח"ב דף סט
ב/יד משנת חיים במדבר עמ' תצט
ב/יד משנת חיים בראשית עמ' נט
ב/יד משנת חיים מנחות עמ' תנו
ב/יד משנת שמחה
ב/יד פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' קצג
ב/יד פרי החג דף פ ע"ב-ע"ד {קרבן יחיד - לא יזרוק}
ב/יד ציוני מהר"נ
ב/יד קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קצב
ב/יד קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שכ
ב/יד קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' כא-כב
ב/יד קרית מלך
ב/יד קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' קפא
ב/יד שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' סה
ב/יד שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' כב
ב/יד שדי חמד כללים מע' כ כלל ס עמ' 225 {אעל"מ}, כלל סח
ב/יד שו"ת הרמ"ע השלם עמ' רג
ב/יד שיירי כנה"ג [רמ"ע מפאנו סי' קה]
ב/יד שלמי ירוחם
ב/יד שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' שה
ב/יד שמחת יו"ט (אלגזי) דף קסד ע"א, קסה ע"ב
ב/יד שמחת יו"ט (אלגזי) סי' מב אות א
ב/יד שער נפתלי דף ט ע"ב
ב/יד שערי טהר ח"ג שער א סי' ז אות א דף נא ע"ב
ב/יד שפת אמת על התלמוד ח"ג דף נג ע"ג
ב/יד תורת האוהל (תשנג) עמ' קלב
ב/טו אבני נזר או"ח סי' שצג אות ד, חו"מ סי' קנט
ב/טו אברהם במחזה דף קא ע"ד {לח"מ}
ב/טו אהבת דוד (חיד"א, תשכז) עמ' פד
ב/טו אהבת דוד (תקנט) דף מד ע"ג-ע"ד {שתי בהמות של ציבור}
ב/טו אהל ישרים דף כ ע"ג
ב/טו אהל יששכר סי' קלו
ב/טו אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' קטז
ב/טו אור הישר [נועם ירושלמי תרומות פ"ח, אור הישר מנחות סד ע"א]
ב/טו אור שמח (גם במילואים)
ב/טו אחיעזר ח"ב סי' מט ס"ק י
ב/טו אמונת יהושע עמ' תקנט
ב/טו אמרי כהן (וארשאוויאק) פ' ויחי דף קפו ע"ד
ב/טו אפיקי מים ח"א סי' יט
ב/טו באר מלך שבת פ"ח אות ג ד"ה והנה בביאור
ב/טו באר צבי עמ' כה, כח, כט
ב/טו בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' ריד
ב/טו בדבר מלך ח"י עמ' רסו
ב/טו בדבר מלך חט"ז עמ' רצז
ב/טו בינת אברהם עמ' נו
ב/טו ביצחק יקרא (תשמט) ח"ב סי' ט
ב/טו ביצחק יקרא (תשע) סי' כו ד"ה והרמב"ם
ב/טו בית אהרן וישראל גל' עב עמ' כג
ב/טו בית ארזים - ס' הגליונות
ב/טו בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' קלט
ב/טו בית שערים ח"ג סי' כ
ב/טו בכורי אברהם דף מו ע"א-ע"ב {שחט כחושה}
ב/טו בן אשר סי' מח אות יג
ב/טו בנין ציון (עטלינגר) ח"ב סי' ס אות ט
ב/טו בצל חמדה עמ' סו
ב/טו ברכת מרדכי ויקרא-דברים מהדו"ת ומועדי ה' מהדו"ת עמ' תקלא
ב/טו גחלי אש דף לה ע"ד
ב/טו דביר הקודש מנחות עמ' רטו {טריפה בבני מעיים}
ב/טו דברות אליהו ח"א עמ' נה-נו
ב/טו דברות משה יבמות עמ' נח
ב/טו דברי שמואל (אידלזק) סי' יא
ב/טו דובב מישרים (וידנפלד) עמ' צו, רלג
ב/טו דובר ישרים פסח עמ' תקנז
ב/טו דור רביעי ח"ב עמ' סט-ע
ב/טו דעת כהן עמ' שג
ב/טו הוד יוסף עמ' סא
ב/טו ואתה תחזה ח"ג
ב/טו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' תרצג
ב/טו ויגש יצחק עמ' קח
ב/טו חי' הראי"ה
ב/טו חכם צבי (תשעה) ח"א סי' מה ד"ה ובברכות
ב/טו יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רטו
ב/טו כבוד חכמים - עטרת פז עמ' תלו {לח"מ}
ב/טו כבודה של תורה ח"ג עמ' ל
ב/טו כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקפז
ב/טו לבושי מרדכי או"ח עמ' רט
ב/טו לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 9
ב/טו מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף ט ע"ב {דגים ותינוק - לפי מעשים}, כה ע"א {ראשונה כחושה}
ב/טו מגל חי"ד עמ' 82
ב/טו מועדי ה' (נתנזון) יו"ט עמ' סח
ב/טו מועדים וזמנים ח"ד סי' רצה
ב/טו מי החג עמ' מג
ב/טו מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף ז ע"ג
ב/טו מנחת אריאל מנחות עמ' רצא
ב/טו מנחת חזקיה מנחות עמ' קפו
ב/טו מנחת יהודה (בוים) דף סא ע"ב {אומרים הבא שמינה}, סג ע"ד {אומרים הבא שמינה}, סד ע"א {אומרים הבא שמינה}, עא ע"ד
ב/טו מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ב עמ' לה
ב/טו מנחת פתים (ארנטרוי) ח"א עמ' 21
ב/טו מעין נצח ח"ב סי' ע
ב/טו מערכי לב (לב) עמ' קפז, קצא
ב/טו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף כט ע"ב
ב/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/טו מרפא לנפש בראשית עמ' תסז
ב/טו משברי ים עדל"ת סי' כט ס"ק א
ב/טו משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' קלא
ב/טו משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' סג
ב/טו משנת חיים במדבר עמ' צז, תצו, תצח-תצט
ב/טו משנת חיים בראשית עמ' נט
ב/טו משנת חיים מנחות עמ' רמא, תלח, תמו, תנד
ב/טו משנת חיים ערכין עמ' תכח-תמ
ב/טו משנת חיים פסחים ח"ב עמ' רמט
ב/טו משנת יעקב הל' ס"ת פ"ז ה"ד אות ה, והל' מילה פ"ב ה"ג
ב/טו משנת פקוח נפש סי' כב אות ד
ב/טו משרת משה (עטייה)
ב/טו נאות אפרים ח"ב עמ' ב
ב/טו נועם אליעזר (בן פורת) עמ' קנה {הולכים אחרי המעשה ולא המחשבה}
ב/טו נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קעח, קפא
ב/טו נר מצוה (ואלק) מצוות דף מה ע"א {שחט כחושה בשבת}
ב/טו נשמת חיים (תשסח) יו"ד סי' מ עמ' עד
ב/טו נתיב חיים (קנובליך) ח"ב שער א סי' ה ס"ק י
ב/טו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' לב
ב/טו פרי השדה (דייטש) ח"א סי' ב {שחט כחושה ראשונה, מותר לשחוט את השניה}, ח"ב סי' קו אות ג
ב/טו צמח דוד (סקאליע) עמ' שצ {מצא שמנה בשבת}
ב/טו קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רמו
ב/טו קרן הצבי מצוה כה אות ה
ב/טו רב ברכות (רי"ח) עמ' כט {פרס מצודה}
ב/טו שאגת אריה סי' נ
ב/טו שבות יהודה (תנ"ך) עמ' שלד
ב/טו שבי ציון סי' כד
ב/טו שלמי יוסף מנחות עמ' רפח, רצ
ב/טו שלמי יוסף מנחות עמ' רצ
ב/טו שם עולם (רבין) ח"א עמ' קצא, ח"ב עמ' קמח
ב/טו שמחת החג דף צו ע"ד
ב/טו שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' קעח, קפב
ב/טו שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' ו, י, יא {לח"מ}, יד
ב/טו שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' יז
ב/טו שפת אמת על התלמוד ח"ג דף נג ע"ד
ב/טו תורת המלאכות ח"א עמ' כו אות יט
ב/טו תורת המלאכות ח"ה עמ' מג אות כד, עמ' סב אות כו, עמ' סו אות כט, עמ' קנד אות צז
ב/טו תשובה שלמה או"ח סי' ג דף ז ע"ג
ב/טו תשובה שלמה או"ח סי' ג דף ז ע"ד
ב/טז אברהם יגל
ב/טז אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' קיא
ב/טז אור הישר [לח"מ בהלכה י]
ב/טז בדבר מלך ח"ה עמ' רט
ב/טז בדבר מלך חי"ג עמ' קיט
ב/טז בית זבול ח"א סי' כד אות ג
ב/טז בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' כח
ב/טז בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' לג
ב/טז ברור הלכה פסחים עב ע"א ציון ב, סוכה מב ע"א אחרי ציון ד
ב/טז ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' ט אות י
ב/טז ברכת מרדכי פסחים עמ' לא
ב/טז דבר המלך (קרויזר) ח"א עמ' קז
ב/טז דברי חיים ח"ב יו"ד סי' סח
ב/טז דגל יהודה (בילו') עמ' עא
ב/טז דעת מרדכי ח"א דף יא ע"ג
ב/טז הלכה רבה ח"א עמ' 225, 230
ב/טז זית רענן ח"א עמ' שנו
ב/טז חוות יאיר (תשנז) עמ' תלג {כ"מ}
ב/טז חוות יאיר סי' קנח
ב/טז חוקי חיים (דף קמא ע"א)
ב/טז חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"ב עמ' קצז ד"ה והנה, עמ' רב ד"ה ובזה {מי שהיה לפניו בלילי הפסח צלי של פסח ונותר מן הקדשים}
ב/טז חי' ר"ש קלוגר סוכה עמ' תכא
ב/טז חי' רעק"א (פרדס)
ב/טז חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' ג עמ' יב
ב/טז יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' נב
ב/טז כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' רכב
ב/טז כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקצז
ב/טז כרם אברהם עמ' פז
ב/טז לב איש עמ' קנט
ב/טז ליבא בעי דף כג
ב/טז מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' ו
ב/טז מועדים וזמנים ח"ג סי' רלה
ב/טז מילי דמרדכי
ב/טז מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' שצא
ב/טז מנחת חינוך ח"ב עמ' לט
ב/טז מנחת יהודה (בוים) דף פד ע"ד, פה ע"א {נתחלף צלי בנותר}
ב/טז מנחת פתים (ארנטרוי) ח"א עמ' 22
ב/טז מנחת שלמה (לוין) עמ' קלה
ב/טז מקראי קדש (תפט) דף קלד ע"ב
ב/טז מקראי קדש (תשנג) עמ' שמה
ב/טז משנת חיים פסחים ח"ב עמ' תקנח
ב/טז משנת יעקב
ב/טז משנת ר' אהרן קדשים - סוגיות סי' ה ס"ק ב, ח
ב/טז מתת מלך
ב/טז נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קז
ב/טז נזר אברהם מכות ועדות עמ' קלז
ב/טז נזר אברהם שבת-ביצה עמ' קמב, קמד
ב/טז נתיב חיים (קנובליך) ח"ב שער א סי' ה ס"ק י
ב/טז נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' כ
ב/טז ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתקכח
ב/טז עבודת הגרשוני עמ' שפו
ב/טז עונג שבת סי' יא
ב/טז עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף ח ע"ג, ולשונות דף א ע"ג
ב/טז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' לג, כרך ב ח"ב עמ' קפד
ב/טז ערהשה"ע קדשים סי' קעח אות יט
ב/טז פרחי כהונה (קצבורג) עמ' רלה {בשפוד חייב}
ב/טז צבי תפארת סי' כז
ב/טז קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' ד
ב/טז תורת האוהל (תשנג) עמ' קלב
ב/טז תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' רלז, רמא


ג/542 הלכות שגגות פרק ג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ג/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ג/רה"פ הר המוריה (שץ)
ג/רה"פ הרמב"ם המדויק
ג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ג/רה"פ מעשה רקח
ג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ג/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' רט-רי
ג/רה"פ פי' ר"י קאפח
ג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ג/רה"פ צפנת פענח
ג/רה"פ רמב"ם הערוך
ג/רה"פ רמב"ם לעם
ג/רה"פ שם טוב
ג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ג/א אגודת אזוב ח"ב דף טו ע"ד
ג/א אוצמפה"ת ב"מ ג ע"ב הע' 164, 189
ג/א אור הישר [עונג יו"ט סי' קנב (בהגהה), לח"מ לקמן פ"ט ה"ד]
ג/א אורים גדולים (ריינס) דף עח ע"ד-עט ע"א
ג/א איש על העדה (אלאביץ) עמ' 177
ג/א אמרי כהן כתובות סי' ב ס"ק ב
ג/א בדבר מלך ח"ו עמ' קמו
ג/א בציר אליעזר ח"א דף כז ע"ב-ע"ד, כח ע"א, לג ע"ב {שתק}
ג/א ברכת אריאל ח"א סי' יח ס"ק ג, סי' יט
ג/א דברות אליהו ח"ו עמ' ז {יחיד חייב}
ג/א דברות משה ב"ק ח"ב סי' עט ענף ב, ד, ב"מ ח"א סי' ד ענף א
ג/א דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' קמז-קנ
ג/א דברי חיים (אוירבך) יו"ד סי' כה ד"ה כתב
ג/א דגל ראובן ח"ג סי' יד
ג/א חזקה רבה יו"ד ח"ג עמ' 34, אהע"ז ח"א עמ' 18
ג/א חי' חתם סופר
ג/א חי' רעק"א
ג/א חסדי דוד ח"י עמ' קיג-קיד
ג/א יד דוד (קרלין) ח"א דף עז
ג/א יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' רטו
ג/א יד יהודה (אשכנזי) דף סג ע"ב
ג/א ידי אליהו דף פז ע"ד
ג/א יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' כט
ג/א יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' רצג
ג/א כרם שלמה (אהרמן) יבמות פז ע"ב
ג/א לב אריה (קרלין) עמ' 23
ג/א מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף פ ע"ג
ג/א מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' קא
ג/א מנחם שלמה סי' קנד, קנט
ג/א מנחת יהודה (בוים) דף קח ע"ב
ג/א מצעדי גבר ב"מ סי' ז אות ו
ג/א משאת מרדכי מכות עמ' ד
ג/א משנה הלכות ח"ה סי' א, מהדו"ת או"ח עמ' נו
ג/א משנת יעקב
ג/א משנת יעקב משפטים עמ' רי-ריא
ג/א משנת פקוח נפש סי' עה אות יא
ג/א נתיבות מרדכי ב"מ פ"א עמ' צא, שכג
ג/א סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' ח
ג/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כח
ג/א קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' שנה
ג/א קול דודי (תשף) (בקיצור)
ג/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 18
ג/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 40
ג/א שערי שמואל עמ' רה
ג/א שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף פט ע"ד, צב ע"א
ג/א שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך ב עמ' סח
ג/א שרשי הים דף קצה ע"א
ג/א תומים קיצור כללי מיגו אות יז
ג/א תכריך מרדכי סי' ט עמ' נז, ס, סב
ג/א תפארת ציון (קואינקה) עמ' קל
ג/ב אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' ח
ג/ב אגרא דשמעתא ח"ד עמ' קפא
ג/ב אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' קכג
ג/ב אהלי אהרן (מיליקובסקי) ח"א דף לז ע"ג
ג/ב אוהב מישרים עמ' קכח
ג/ב אומר לציון סי' קפח, רכג, רכז
ג/ב אור הישר [עין יצחק אהע"ז ח"ב סי' סה ענף ג, צבי גאון יעקב סי' יט]
ג/ב אור יעקב פסחים דף נט ע"א
ג/ב אור ליהודה קדושין עמ' תל
ג/ב אורים גדולים (ריינס) דף סו ע"א
ג/ב אורים גדולים (תשסג) עמ' קנג
ג/ב אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' נב אות ד
ג/ב אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' נב אות א
ג/ב אפיקי מגינים יבמות סי' מ
ג/ב אפיקי מגינים קידושין סי' פא-פב
ג/ב באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' שיז
ג/ב באר מים חיים (נוסינזון) יבמות דף כה
ג/ב בדי הארון (הכהן) עמ' 240
ג/ב בית אהרן וישראל גל' ג עמ' נ {ע"א אומר שהוא חלב - לוקה}
ג/ב בית שערים ח"ג סי' ה
ג/ב בית שערים יו"ד סי' טו
ג/ב בן אברהם (תשי) עמ' קמח
ג/ב בני יעקב
ג/ב בני סמיכי
ג/ב בציר אליעזר ח"א דף יז ע"ג, כא ע"ג, כט ע"ב {עד אחד - לוקה}
ג/ב ברור הלכה יבמות פח ע"א ציון א
ג/ב ברכת אריאל ח"א סי' יט ס"ק ו
ג/ב ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' א אות יג
ג/ב בתים לבדים עמ' רצד
ג/ב דברי אמת (תרכא) דף יד ע"ב, עג ע"ד
ג/ב דברי אמת (תשעט) עמ' ריא {אמר לו אחד חלב הוא זה והתרו בו שנים לוקה}
ג/ב דברי חיים (אוירבך) יו"ד סי' כז ד"ה לעיל
ג/ב דברי חיים ח"ב אהע"ז סי' ב {מל"מ}
ג/ב דברי יונה ח"א עמ' לג
ג/ב דברי יוסף (כהן) ח"א עמ' רט
ג/ב דברי תלמוד ח"ב עמ' קצה
ג/ב דרך ישרה ח"א עמ' צט
ג/ב היכל צמח
ג/ב הלכה פסוקה ח"א - ברור הלכה עמ' מד
ג/ב הלכה רבה ח"ב עמ' 175, 181, ח"ג עמ' 123
ג/ב ואתה תחזה ח"ג
ג/ב זכר יצחק (תשח) סי' יח, עב, עמ' עו, רלב
ג/ב זכר יצחק (תשן) עמ' לט, עב, פו, רמב, רפט
ג/ב זכרון יוסף (שטיינהרט) אהע"ז סי' ח
ג/ב זכרון סופרים {מל"מ - בהלכות סנהדרין פט"ז} [כצ"ל, וכן בפ"א מהל' אי"ב ופ"ט מהל' נזירות]
ג/ב חוות בנימין ח"ב עמ' תקלה
ג/ב חזקה רבה או"ח הלכה י, יו"ד ח"ג עמ' 13, 21, 34, אהע"ז ח"א עמ' 163, 196, 290, ח"ב עמ' 226, ח"ג עמ' 170-169, חו"מ ח"ג עמ' 277
ג/ב חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ירושלמי נזיר פ"ח ה"א]
ג/ב חי' חתם סופר
ג/ב חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' שלז, נדה עמ' א
ג/ב חי' רעק"א
ג/ב חסדי דוד ח"ז עמ' תרצד-תרצה, ח"י עמ' קיג-קיד
ג/ב יבין שמועה (תשעו) הלכות ריאה פרק א אות ו הערה 64 עמ' 185 {נקבע איסור בעד אחד}
ג/ב יד דוד (קרלין) ח"א דף יט
ג/ב יד סופר עמ' מה-מו, צה
ג/ב ידבר שלום ח"א עמ' נב, נז, נט, סא, פו
ג/ב יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קמא
ג/ב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' כא, תתסג {מל"מ}
ג/ב כלילת יופי דף סח
ג/ב לבושי מרדכי ח"ד עמ' קלג
ג/ב להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' קמח
ג/ב להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' סב
ג/ב לקוטי חיים עמ' שמט
ג/ב מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' קיח {אע"פ שהוא ע"פ עד אחד}
ג/ב מים שאובים עמ' קמז
ג/ב מלבושי יו"ט ח"ב יו"ד סי' ו
ג/ב מנחת יהודה (בוים) דף קד ע"ד, קה ע"א, קי ע"א {מל"מ}, קכא ע"ב {לוקה}
ג/ב מנחת משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' קיד
ג/ב מפתח הבאורים [שב שמעתתא שמעתא ו פ"י]
ג/ב משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' רה {מל"מ}
ג/ב משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תשסז-תשע
ג/ב משנת יעקב
ג/ב משנת יעקב קדושה עמ' ד-ה
ג/ב נועם ח"ה עמ' רנח
ג/ב נזר אברהם מכות ועדות עמ' רפה
ג/ב נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' עז אות א עמ' רפב {מל"מ}
ג/ב נחלת מים סי' טז אות ג-ד
ג/ב נחמד למראה ח"ג דף קפא ע"ב {מל"מ}
ג/ב נשמת חיים (תשסח) אהע"ז סי' רה עמ' שפח
ג/ב נתיבות מרדכי גיטין עמ' יט
ג/ב ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תקסז
ג/ב עדות ביעקב (ריינס) עמ' שפח {שני עדים}
ג/ב עדות ושטרות עמ' 72
ג/ב עין יצחק תנינא ח"ב עמ' קצט
ג/ב עמודי אור סי' כ אות ב
ג/ב עץ הדר השלם עמ' קנד
ג/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' נ
ג/ב עקבי ברכה עמ' קז
ג/ב עקדת משה ח"ב עמ' קס
ג/ב ערך שי חו"מ סי' סה סעיף ד
ג/ב פסה"ד בענין האח והאחות עמ' 105
ג/ב פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' רנ
ג/ב צבי גאון יעקב סי' יט
ג/ב צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רו אות ה, סי' שט אות ז
ג/ב קול דודי (תשף) (בקיצור)
ג/ב קול דודי כריתות סי' רפג
ג/ב קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קיט
ג/ב קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קצז {מל"מ}
ג/ב קצות החושן פז ס"ק ח
ג/ב קרית מלך
ג/ב קרן הצבי מצוה לא אות ה-ו
ג/ב רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' רו
ג/ב שאילת דוד - קונטרס דרישת ציון וירושלים מאמר שני הגהה א
ג/ב שארית ישראל (מינצברג) אהע"ז סי' א עמ' קצה
ג/ב שב שמעתתא (תשנא) שמעתא ו פ"י, פ"כא
ג/ב שב שמעתתא שמעתא ו פ"י
ג/ב שבט סופר (תשמו) עמ' קמא
ג/ב שיח ערב קדשים עמ' לז
ג/ב שמן רקח ח"א דף לח ע"א
ג/ב שער המלך
ג/ב שערי טהר ח"ז סי' כט אות ג (פז ע"א) {עד אחד}
ג/ב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 40, 84
ג/ב שערי ישר שער ו פ"ח אות ד
ג/ב שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' רכז {מל"מ}
ג/ב שערי תורה (לעוו) עדות ח"א עמ' רח-רט, רטז, ח"ב עמ' ט
ג/ב שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף ה ע"ד {מל"מ}, ח"ג דף מט ע"ד, עב ע"ד
ג/ב שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' כא {מל"מ}
ג/ב שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' רד, ריד
ג/ב שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' צב
ג/ב שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' קיג, קלז, קצו, רלא, רנא, שח {מל"מ}
ג/ב שפת אמת על התלמוד ח"ג דף צ ע"ד
ג/ב תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תב-תג
ג/ב תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' פב, שנד
ג/ג אבי עזרי ח"ד
ג/ג אבן האזל קדשים ח"ב דף ו ע"ב, סט ע"ב, פו ע"ב
ג/ג אבני ציון ח"ג עמ' עה {מל"מ}
ג/ג אור הישר [אור הישר זבחים מו ע"ב וכריתות כז ע"ב, אבן האזל הל' פסוה"מ פט"ו ה"ג]
ג/ג אחר האסף עמ' תיז
ג/ג איש על העדה (אלאביץ) עמ' 177
ג/ג אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' סה
ג/ג ברכת אריאל ח"א סי' כז ס"ק ב
ג/ג ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' ח אות ג
ג/ג ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שפד
ג/ג גבורת יצחק (תשמח) דף פח
ג/ג גבורת יצחק (תשסו) עמ' פז-פח
ג/ג דביר הקודש זבחים עמ' לז-לח
ג/ג דברי תלמוד ח"ב עמ' פב
ג/ג דרכי משה ח"א שמעתתא ח פ' יז, שמעתתא יא פ' ט, שמעתתא יג פ' ד, יז
ג/ג ואתה תחזה ח"ג
ג/ג זבח שלמה ח"א עמ' נא
ג/ג חי' הגר"ח החדש עמ' תקכח
ג/ג חי' הגרז"ס קדשים עמ' קח {מל"מ}
ג/ג חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד כריתות כז ע"ב]
ג/ג יד ושם ח"ד
ג/ג יד יהודה (אשכנזי) דף נא ע"ד {מל"מ}
ג/ג לב אריה (הורביץ) עמ' רלט
ג/ג לב אריה (קרלין) עמ' 23
ג/ג לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' א אות ח
ג/ג לקוטי שיחות חל"ב עמ' 7
ג/ג מאור הקודש זבחים עמ' מט-נ
ג/ג מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"ב דף כד ע"ב {היום ואמש}
ג/ג מבוא למשנה תורה עמ' 163
ג/ג מוריה שנה ה גל' יא (ר"י סורוצקין)
ג/ג מילי דמרדכי
ג/ג מלחמות יהודה דף ס ע"ג
ג/ג מנוחת משה דף קלז ע"ב
ג/ג מפענח צפונות עמ' 94
ג/ג מראה כהן זבחים עמ' כא {ר"י קורקוס}
ג/ג משנת חיים זבחים עמ' קיד
ג/ג נאם דוד
ג/ג נועם ח"ב עמ' יב
ג/ג נזר הקדש (רזין) זבחים מהדו"ת דף לט ע"ד, מ ע"ג
ג/ג נשמת חיים (תשסח) חו"מ הערות עמ' קצא
ג/ג עבודת לוי (רוד') דף מ ע"א
ג/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' לב {כ"מ}
ג/ג ערך יעקב עמ' מח
ג/ג פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' קכ
ג/ג פרי אברהם אליעזר
ג/ג פרשת המלך
ג/ג קדשי יהושע עמ' כה, אלף רלה-רלו, אלף תקטז, אלף תקעט
ג/ג קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' מג
ג/ג קול דודי (תשף) (בקיצור)
ג/ג קול דודי כריתות סי' תרכח
ג/ג קונטרסי שעורים כתובות קונ' יב אות ו עמ' רכב
ג/ג קרבן ציון עמ' יד {מל"מ}
ג/ג קרבן שמואל דף סג ע"א
ג/ג קרית מלך
ג/ג שיח ערב קדשים עמ' יג {אם הביא כיפר}, כד, לה, שצז
ג/ג שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' שמא, תקפו
ג/ג שלמי יוסף מנחות עמ' שצב
ג/ג שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' ה
ג/ג שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' סז, עח, צד
ג/ג שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' כז
ג/ג שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' עו, עט
ג/ג שעורי ר' יחיאל מיכל זבחים פ"א אות סה, עה, צג
ג/ג שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' ח
ג/ג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' צז
ג/ג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' שי
ג/ג שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' לט
ג/ג שעורי ר"א ליכטנשטין זבחים עמ' 197
ג/ג שערי היכל זבחים עמ' מב {כבר ביארנו - הקשר בין הנושאים}
ג/ג שערי טהר ח"ג שער א סי' ד אות ב
ג/ג תורת הקדש ח"ב עמ' קעב
ג/ג תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' תכג-תכח
ג/ג תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' שנד
ג/ד אור שמח
ג/ד דקה מן הדקה דף סה ע"ב
ג/ד חדושים ובאורים (גרי') נזיר כו ע"ב
ג/ד מנחם שלמה - תוספתא כריתות פ"ב ה"ד
ג/ד מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' תקד
ג/ד מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' לד
ג/ד מעין נצח ח"ב סי' צח
ג/ד משנת יעקב
ג/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' לב
ג/ד פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' קכ
ג/ד קדשי יהושע עמ' אלף קעו, אלף רט
ג/ד שם טוב - השלמה
ג/ד שעורי ר' יחיאל מיכל זבחים פ"א אות ע {כ"מ}
ג/ה אבן ישראל (פישר) ח"ט עמ' ריז
ג/ה אות היא לעולם ח"ב דף קנו ע"ג
ג/ה בדבר מלך ח"ד עמ' רכז
ג/ה דעת כהן עמ' ק, קב, קד, קח
ג/ה דקה מן הדקה דף סה ע"ב
ג/ה דרכי הים דף נ ע"ב {מל"מ}
ג/ה ואתה תחזה ח"ג
ג/ה מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"ב עמ' 193
ג/ה מנחם שלמה סי' רכח
ג/ה מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ג עמ' רכא
ג/ה מעין נצח ח"ב סי' צח
ג/ה מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"ב דף יט, לה
ג/ה משנת חיים חולין סי' טז עמ' ס
ג/ה משנת חיים מנחות עמ' תנב
ג/ה ס' העתים עמ' 69
ג/ה צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קלג אות ד
ג/ה קדשי יהושע עמ' אלף תכד
ג/ה שלמי יוסף נזיר עמ' תי, מנחות עמ' שצח
ג/ה שם טוב - השלמה
ג/ו אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' סד
ג/ו ברית יעקב (ליבשיץ) סי' ה עמ' כ
ג/ו דקה מן הדקה דף סה ע"ב
ג/ו חזון יחזקאל כריתות פ"ב ה"ה
ג/ו יברך ישראל זבחים עמ' לח
ג/ו מאור הקודש זבחים עמ' נ {או"ש}
ג/ו מגד יהודה ח"א סי' קלד אות כ, סי' קלה אות כא
ג/ו מילי דמרדכי
ג/ו מלילות ח"א עמ' 158 {מל"מ}
ג/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' תפט
ג/ו מעין נצח ח"א סי' לו {כ"מ}, ח"ב סי' צח
ג/ו משנת חיים במדבר עמ' תיח
ג/ו נתן פריו סוכה עמ' שמג
ג/ו עמודי אור סי' מג אות א
ג/ו קדשי יהושע עמ' אלף תד, אלף תקעד
ג/ו קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קיט
ג/ו שבט סופר (תשמו) עמ' קלז
ג/ו שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' פד
ג/ו שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' פג
ג/ו שעורי ר' יחיאל מיכל זבחים פ"א אות ע
ג/ו שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' נד
ג/ז אבן האזל קדשים ח"ב דף ד ע"א
ג/ז אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קנז, קס
ג/ז אבני ציון ח"א סי' מט אות ו {מל"מ}
ג/ז אגרות הגרי"ד עמ' כה
ג/ז אהבת קדומים עמ' ר {מל"מ}
ג/ז אהלה של תורה ח"ב עמ' רמד {מל"מ}
ג/ז אור הישר [אברהם יגל סנהדרין מז ע"א, אור הישר חולין ה ע"ב, עי' הל' מעה"ק פ"ג ה"ד]
ג/ז אורח צדקה עמ' קעג {מל"מ}
ג/ז אחי וראש, דרושים דף ד ע"ד
ג/ז אחר האסף עמ' רג-רד
ג/ז אמרי בינה (אוירבך) - שחיטה סי' ט ד"ה ואולי י"ל {מל"מ}
ג/ז אמרי יושר חולין סי' ב ס"ק ו {מל"מ}
ג/ז אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' לה הערה א
ג/ז אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' לה הערה א
ג/ז אמרי שפר (פרידלר) חולין סי' ט אות ב, ד
ג/ז בד קודש (דאנון)
ג/ז בית אהרן וישראל גל' ח עמ' לו, לט {מומר להכעיס על חלב מביא קרבן על דם}, מ {מל"מ על תוס' בענין זבח רשעים תועבה}
ג/ז בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' כד, כו {מל"מ}
ג/ז בית שערים או"ח סי' א
ג/ז בני שמואל דף עד ע"ב
ג/ז בנין הלכה עמ' קכה-קכו
ג/ז בנין שאול עמ' רל
ג/ז ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' קצא
ג/ז ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' קצב {מל"מ}
ג/ז ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' א אות יג
ג/ז ברכת מרדכי ענינים עמ' רטו
ג/ז ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' קלד, קנ {מל"מ}, רלד
ג/ז גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' רע
ג/ז גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' צ
ג/ז גבורת יצחק הל' תפלה עמ' קו
ג/ז גבורת יצחק ימים נוראים עמ' רלו {מל"מ}
ג/ז גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' ריד-רטו {מל"מ}, ריז {מומר לע"ז ומחלל שבת}, ריח {מל"מ}
ג/ז גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' ק-קא
ג/ז גבורת יצחק שקלים עמ' מה {מל"מ}
ג/ז גליונות אבני נזר {מל"מ}
ג/ז גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' שב
ג/ז דברות אליהו ח"א עמ' כח-כט {מל"מ}
ג/ז דברות משה סנהדרין עמ' שצח
ג/ז דברות משה שבת ח"ב סי' נט ענף א, חולין עמ' לה
ג/ז דברי יהודה דף מד ע"א {מל"מ ד"ה וראיתי}, סי' יב אות ב {מל"מ ד"ה וראיתי}
ג/ז דברי יהושע (קלעוואן, תשעא) עמ' ריב
ג/ז דברי יציב חו"מ עמ' רעג {שיחזור בתשובה}
ג/ז דעת כהן עמ' יח
ג/ז דעת מרדכי ח"א דף ד ע"ג, צו ע"ד, צז ע"א
ג/ז דרש אברהם ח"א דף סד ע"ג {מל"מ}
ג/ז דרשות מהר"ם בנעט עמ' קכז {מל"מ}
ג/ז הורה גבר (תקסב) דף ג ע"ב {מל"מ}
ג/ז הורה גבר (תשסג) עמ' יא {מל"מ}
ג/ז המאור הגדול (יעבץ) עמ' רעז-רפ
ג/ז השבת לקדשו דף לג ע"ב {מל"מ}
ג/ז ואתה תחזה ח"ג
ג/ז זבחי ראיה עמ' כז
ג/ז זכר יהודה עמ' רסט, שב
ג/ז זכרון יהונתן דף נט, פז
ג/ז זכרון מלך (א"ש)
ג/ז זכרון צבי מנחם דף עב ע"א {מל"מ - מומר}
ג/ז חי' חתם סופר
ג/ז חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"ב עמ' קלב
ג/ז חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' מג {מל"מ}
ג/ז חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' מו {מל"מ}
ג/ז חי' רעק"א
ג/ז חסד יצחק עמ' עג
ג/ז חסדי דוד ח"ה עמ' תרלה {מל"מ}
ג/ז חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' קטו עמ' שנח
ג/ז חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' רמג {מל"מ}
ג/ז טל אורות (טובול) חולין עמ' טו {מל"מ}
ג/ז טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' שלט-שמא
ג/ז יד ישראל ח"א
ג/ז יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' כט, לב
ג/ז יראה ואהבה עמ' קו
ג/ז ישועת משה עמ' עא
ג/ז ישמח לב (הלוי) ח"ב דף קז ע"א
ג/ז ישרי לב עמ' קה, קז
ג/ז כבוד הלבנון דף ג ע"ב {מל"מ}
ג/ז כבוד מלכים (מרגליות) {מל"מ}
ג/ז כהונת רפאל עמ' מו {מל"מ}
ג/ז לב אריה (הורביץ) עמ' קעה {מל"מ}
ג/ז לב חיים (פלג'י) ח"א דף כח ע"ג {מל"מ}
ג/ז להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' קיא
ג/ז להורות נתן מועדים ח"ב עמ' פו
ג/ז לקוטי סופר ח"א דף פ ע"ד {מל"מ}, ח"ב דף כה ע"ב {מל"מ}
ג/ז לקוטי שעורים (שטיין) חולין (תשסז) סי' ו ס"ק א, ה-ו
ג/ז לקחת מוסר ח"א עמ' שעד
ג/ז לשד השמן (שפרינץ) יו"ד דף ח ע"א {מל"מ}
ג/ז מבוא למשנה תורה עמ' 163
ג/ז מבשר טוב קדשים עמ' ח
ג/ז מגד יהודה ח"א סי' טז אות יב
ג/ז מחלל שבת בפרהסיא עמ' 86
ג/ז מילי דמרדכי
ג/ז מנוחת אשר ח"א דף עג ע"ד {דיחוי מעיקרא לענין מומר שחזר בתשובה}
ג/ז מנוחת משה דף א ע"ד {מל"מ}
ג/ז מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' יד {מל"מ}
ג/ז מנחת חינוך ח"א עמ' קלז {מל"מ}, ח"ב עמ' א, כא, כד, כט {ארבעתם - מל"מ}, לה, לט, קצא {מל"מ}, תי, ח"ג עמ' יז {מל"מ}, רכב {מל"מ}
ג/ז מנחת עני (זינצהיים) ח"ב ערך מומר לע"ז {מל"מ}
ג/ז מנחת עני (תקמז) דף א ע"ב {מל"מ}
ג/ז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קלא ע"א-ע"ב, ריט ע"ד
ג/ז מקראי קדש (תפט) דף קלד ע"ב
ג/ז מקראי קדש (תשנג) עמ' שמה
ג/ז מראה אש ח"א עמ' קע
ג/ז מראה הפנים הוריות דף א
ג/ז מרגליות הים סנהדרין מז ע"א אות טז, כא {מל"מ}
ג/ז מרפא לנפש חי' סוגיות סי' כב אות ז {מל"מ}, סי' קמז אות ד {מל"מ - לתיאבון}
ג/ז משאת השבת עמ' טז
ג/ז משנת יעקב כאן
ג/ז משנת יעקב מדע עמ' סז {מל"מ}
ג/ז משנת יעקב עבודה עמ' קנט {מל"מ}
ג/ז משפט כהן עמ' רלו, רלח, רמא
ג/ז נועם ח"ו עמ' קכז
ג/ז נזר הקדש (רזין) מנחות דף קיט ע"ב {מל"מ}
ג/ז נר מצוה (ואלק) מערכות דף טו ע"ד {מל"מ}
ג/ז נשמת חיים (אבולפיה), דרושים דף טו, מא {מל"מ}
ג/ז נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' קלט {מל"מ}
ג/ז נתן פריו חולין עמ' כז, לא-לב
ג/ז ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' רלט {מל"מ - מומר}
ג/ז סופר המלך ח"ב עמ' רמו
ג/ז סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 178
ג/ז עולת איש (אלישר) דף ג ע"א
ג/ז עיונים (פאור) עמ' 250, 251
ג/ז עין חנוך עמ' רעז {מל"מ} [צ"ל תמורה כו ע"ב]
ג/ז עין יהודה עמ' ריח-רכ {מל"מ}
ג/ז עמק שאלה (טברסקי) עמ' שמג {מל"מ}
ג/ז ענפי ארז (זי') דף לט ע"ג {מל"מ}, קעד ע"ג {מל"מ}
ג/ז עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף ח ע"ג, לשונות דף א ע"ג
ג/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קפד
ג/ז פאת ים (מאיו) דף קכו ע"ד {מל"מ}
ג/ז פורת יוסף (שלופר) דף לז ע"א
ג/ז פינות הבית דף מח ע"א
ג/ז פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' רצ {מל"מ}, רצא
ג/ז פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' יד
ג/ז פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' ב דף ו ע"א-ע"ב {מל"מ}, סי' כג דף כג ע"ג-ע"ד
ג/ז פרי אהרן (ברנשטיין) עמ' רפח
ג/ז פתח הבית הוריות עמ' ה {לא שב מידיעתו}, ז
ג/ז קדשי יהושע עמ' תר
ג/ז קהלות יעקב שבת כח
ג/ז קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' קי {מל"מ}
ג/ז קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' לז
ג/ז קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' קכט
ג/ז קול אריה (שוורץ, תשעא) יו"ד עמ' טז {מל"מ}
ג/ז קול חיל עמ' טז
ג/ז קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' פט {מל"מ}
ג/ז קונטרס הגדול - איסורי הנאה דף ג ע"ד, ד ע"א, ט ע"ד, י ע"א {הגהת מל"מ - למה צריך פסוק לרבות שותה}
ג/ז קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' רמט {מל"מ}
ג/ז קרית מלך
ג/ז רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' פה
ג/ז שארית יעקב (מוסקוביץ) עמ' לח {מל"מ}
ג/ז שארית ישראל (שלוניקי) דף יב ע"א-ע"ד {מל"מ}
ג/ז שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' שפז-שפח {מל"מ}
ג/ז שדה אלחנן ח"ב עמ' קטו {מל"מ}
ג/ז שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קיג
ג/ז שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' רמב, רמז {מל"מ}
ג/ז שירת דוד (תשסז) עמ' תפח {מל"מ - מומר שחזר בתשובה}
ג/ז שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' נד {מל"מ}
ג/ז שם ישראל - שו"ת עמ' קמא {מל"מ}
ג/ז שמועות משה עמ' סז
ג/ז שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' סה {מל"מ}
ג/ז שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' צז
ג/ז שעורי ר' יחיאל מיכל זבחים פ"א אות קכח {מל"מ}
ג/ז שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' רמג {מל"מ}
ג/ז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' קכא
ג/ז שער המלך ח"ב עמ' רעג, מעשה חושב ח"ב עמ' קכה {מל"מ}
ג/ז שערי היכל זבחים עמ' נא {אין מקבלין ממשומד - מי נחשב למשומד}
ג/ז שערי זיו ח"ג דף סו ע"ג {מל"מ}
ג/ז שערי יצחק (תשיז) עמ' ס {מל"מ}
ג/ז שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 33
ג/ז שפתי רננות (אריאש) דף מז ע"ב
ג/ז תהלה לדוד (מן) או"ח סי' כא {מל"מ}
ג/ז תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קד {מל"מ}
ג/ז תנובת ציון דף קמד ע"ג
ג/ז תשובה מאהבה ח"ב דף יב ע"ג
ג/ח אבן שלמה (ניימן) עמ' מא
ג/ח אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' סה אות ג
ג/ח אור הישר [אור הישר זבחים דף יב וחולין מא ע"א ובכורות לז ע"א, שבות יעקב ח"ג סי' פה]
ג/ח אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 170 {לח"מ}
ג/ח אור שמח
ג/ח בדבר מלך חי"ד עמ' רצו
ג/ח בדי הארון (הכהן) עמ' 557
ג/ח בית אהרן (סוויאדישץ) דף ג ע"ג {דיחוי}
ג/ח ברור הלכה הוריות יא ע"א ציון ב פרק ב {אין בע"ח נדחים}
ג/ח ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' א אות יג
ג/ח ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' רמה
ג/ח בשבילי העבודה עמ' קנח
ג/ח גבורת יצחק (תשמח) דף צו
ג/ח גבורת יצחק (תשסו) עמ' צו-צז
ג/ח גחלי אש דף נד ע"א {לח"מ}
ג/ח גט מקושר (צינץ) עמ' רפב
ג/ח דבר שאול תמורה סי' נט אות ז
ג/ח דברי יהושע (קלעוואן, תשעא) עמ' ריג
ג/ח דעת מרדכי ח"א דף כ ע"ד
ג/ח ואתה תחזה ח"ג
ג/ח וענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' נ {לח"מ}
ג/ח חי' הראי"ה
ג/ח חקל יצחק (שו"ת) סי' צד, עמ' רמ
ג/ח חקל יצחק עה"ת עמ' תכא
ג/ח ימי שלמה
ג/ח יתר הבז (תשסח) עמ' פד
ג/ח לב איש עמ' תפט
ג/ח לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ב אות א {חוזר ונראה}
ג/ח מאור למלך קדושין עמ' צא
ג/ח מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף סו ע"א {כ"מ}
ג/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' כט, ח"ג עמ' רכב
ג/ח מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' בעלי חיים נדחים
ג/ח מנחת פתים (ארנטרוי) ח"ב עמ' סט
ג/ח מעיני המים
ג/ח מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף ריט ע"ד
ג/ח מקראי קדש (תפט) דף קלד ע"ב
ג/ח מקראי קדש (תשנג) עמ' ריט, שמה
ג/ח מראה הפנים גיטין דף לט, הוריות דף ג
ג/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ח משכן בצלאל ח"א סי' יב
ג/ח נר מצוה (ואלק) מערכות דף טו ע"ד
ג/ח נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' יג {דיחוי בבע"ח}
ג/ח ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' רמ
ג/ח עיונים (פאור) עמ' 250
ג/ח עמק יהושע ח"א סי' כב, דף קג
ג/ח עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף ח ע"ג, לשונות דף א ע"ג
ג/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קפד
ג/ח ערהשה"ע קדשים סי' צג אות יט
ג/ח פני מבין ח"ב דף מג ע"ג {מל"מ}
ג/ח פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' רצב
ג/ח פרשת הכסף דף כ
ג/ח קדשי יהושע עמ' תתקטו
ג/ח קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תרמ
ג/ח קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' פה, פז
ג/ח קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' קנד {לח"מ}
ג/ח קרית מלך
ג/ח שבט הלוי (ווזנר) ח"ו קונטרס הקדשים סי' ח אות ג {לח"מ}
ג/ח שם יוסף (מועטי) ח"ב דף פ ע"ד
ג/ח שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' רנה
ג/ח שמות בארץ (תשנט) עמ' ריד {לח"מ}
ג/ח שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' קו
ג/ח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' ריב
ג/ח שער המלך ח"ב עמ' רעג
ג/ח שערי היכל זבחים עמ' נב {אין בע"ח נדחים - הטעם להכרעתו}
ג/ח שערי טהר ח"ג שער א סי' ב אות ט, סי' ג אות א
ג/ח תורת המלך (צדוק) סי' ט ס"ק טז
ג/ח תורת יצחק ח"א עמ' קלז
ג/ח תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' רעה, רעט
ג/ח תשובות ר' איסר יהודה עמ' פ {נשחטה - דחוי}
ג/ט אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' יא, ח"ג עמ' קכט
ג/ט אור הישר [אור הישר כריתות יח ע"ב ודף כה ע"א-ע"ב]
ג/ט אור שמח
ג/ט אות היא לעולם ח"ב דף רט ע"ב
ג/ט אמונת יהושע עמ' יז {מל"מ}, יט {מל"מ}
ג/ט אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' א אות יט
ג/ט אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' א הערה ב
ג/ט אמת ליעקב נשים עמ' רמח
ג/ט אנצי"ת ע' אשם הע' 109, ע' אשם תלוי הע' 52, 54, 57
ג/ט באר אליעזר
ג/ט בדבר מלך ח"ה עמ' צג {מל"מ}, ח"ו עמ' קסו
ג/ט בדבר מלך חי"ד עמ' רמד, רעט
ג/ט בינה בספרים עמ' קח, קעז
ג/ט בית שערים או"ח סי' קסח {מל"מ}, רצד {מל"מ}
ג/ט ברור הלכה שבועות יג ע"א ציון ד
ג/ט גליוני הגר"ש עמ' צד {מל"מ} [וכן בכריתות כז ע"א "ס"ד התם ממונא הוא"]
ג/ט דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' כב אות ז {מל"מ}
ג/ט דברי יצחק (רבינוביץ) דרוש ב
ג/ט דברי סופר עמ' לח {מל"מ}
ג/ט דקה מן הדקה דף סד ע"ב {מל"מ}, סח ע"א {מל"מ}
ג/ט דרכי הים דף לה ע"א {מל"מ}
ג/ט הדר דוד עמ' קא
ג/ט הרמב"ם והלכותיו
ג/ט התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' קכט
ג/ט ואתה תחזה ח"ג
ג/ט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקכח
ג/ט ויען יצחק עמ' קלז
ג/ט זכר יצחק (תשן) עמ' שיא
ג/ט חדושים ובאורים (גרי') כריתות סי' א ס"ק יח, סי' ה ס"ק ח
ג/ט חי' הרי"ט עמ' פב {מל"מ}
ג/ט חי' מהרי"א הכהן עמ' רז {מל"מ ויד המלך}
ג/ט חי' עזיאל
ג/ט חכמת גרשון עמ' מב {יד המלך}
ג/ט יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קטו
ג/ט יחי ראובן (זסלנסקי) עמ' נא {מל"מ}
ג/ט כתר אפרים עמ' פה
ג/ט להורות נתן מועדים ח"ד עמ' קפט
ג/ט להורות נתן על התורה ח"ג עמ' קס
ג/ט להורות נתן על התורה ח"ג עמ' קס
ג/ט לקח טוב (תשפא) כלל ט אות ד {מל"מ, מדוע יוה"כ לא מכפר על חצי שיעור של מעילה בצירוף מעילות מוכח שנחשב כנעשו כולן בסוף}
ג/ט מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף ב ע"ד, ג ע"ב {מל"מ}
ג/ט מגדל צופים ח"א סי' סד אות ד {מל"מ}
ג/ט מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' נב, סו, עו
ג/ט מטה אהרן שבועות עמ' כט
ג/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' מב, תפט, ח"ג עמ' כז
ג/ט מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ז עמ' קכט, קלג {מל"מ}
ג/ט מעין החכמה עמ' רא
ג/ט מצודת דוד (שפרבר) עמ' תיח {לח"מ}, תכט {מל"מ}
ג/ט מראה אש ח"ב עמ' קצג
ג/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ט מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קמז אות ב {כל היום מכפר}
ג/ט משמר הלוי עמ' קכו
ג/ט משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' רעג-רעה
ג/ט משנת יעקב כאן
ג/ט משנת ר' אהרן מאמרים (תשמח) ח"ד עמ' קסד {ספק עבירה ביוה"כ}
ג/ט משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' קסד {ספק עבירה ביוה"כ}
ג/ט נתן פריו נדרים עמ' עח
ג/ט עבודת ישראל (קמחי) דף קצו ע"א
ג/ט עיני שמואל (ראבין) עמ' כז {מל"מ}
ג/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קמב
ג/ט עקבי ברכה עמ' סה
ג/ט פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' שצח {מל"מ}
ג/ט קדשי יהושע עמ' תרפא {מל"מ}, אלף תצו-תצז
ג/ט קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תרלה, תרנ
ג/ט קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' עח {מל"מ}
ג/ט קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' רצב {מל"מ}
ג/ט קול אריה (שוורץ, תשעא) יו"ד עמ' רסט {מל"מ}
ג/ט קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קח {מל"מ}
ג/ט ראשי בשמים (רבין) עמ' קנא
ג/ט ראשית בכורים דף עד ע"ד {מל"מ}
ג/ט שאלת הכהנים תורה דף צב {מל"מ}
ג/ט שארית ישראל (תשעד) דרוש ה עמ' 85 {מל"מ}, 89 {מרכה"מ}
ג/ט שו"ע הרב או"ח סי' תרז ס"א
ג/ט שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' רנו
ג/ט שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קמד, תקלז, תקמ
ג/ט שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' תסג {מל"מ}
ג/ט שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' קעב
ג/ט שם עולם (רבין) ח"א עמ' מד {מל"מ}
ג/ט שמועת חיים יומא ח"ב עמ' תקכ-תקכא
ג/ט שעורי ר"א ליכטנשטין זבחים עמ' 261
ג/ט שערי טהר ח"ד שער א סי' כח אות ו, ח"ז סי' סח (קפט ע"ד) {מל"מ}
ג/ט שערי שמחה (רפיש) דף א ע"ב {מל"מ}
ג/ט שעת הכושר דף פד ע"ב {מל"מ}
ג/ט תורה לדעת ח"ו עמ' מט {מל"מ}
ג/ט תורת מיכאל עמ' מה {מל"מ}
ג/ט תפארת ציון (ריבקין) סי' ב הערה 2 {מל"מ}
ג/ט תפארת ציון (ריבקין) סי' ב הערה 2 עמ' כז {מל"מ}
ג/י אבני שהם (שחור, תשנו) ח"ב עמ' קיז
ג/י אגודת אזוב (יעבץ) דף כה ע"ב
ג/י אוצרות הרמב"ם
ג/י אור ליהודה (תשנט) עמ' קמט
ג/י אחר האסף עמ' רו, רט
ג/י אמרי יצחק במדבר-דברים עמ' כג הערה ו
ג/י אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' א אות יט
ג/י אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' א הערה ב
ג/י אנצי"ת ע' אשם הע' 113, 116, ע' אשם תלוי הע' 59
ג/י ארץ צבי (פרומר) ח"ב עמ' של
ג/י בדבר מלך חי"ח עמ' רכ {אין יוהכ"פ ולא החטאת ולא האשם מכפרין אלא על השבים המאימינם בכפרתן אבל המבעט בהן אינן מכפרים בו כיצד היה מבעט והביא חטאתו או אשמו והוא אומר או מחשב בלבו שאין אלו מכפדין וכו' לא נתכפר לו וכו'}
ג/י בית ישראל (הורוביץ) או"ח סי' עג
ג/י בית שערים או"ח סי' א, קסח
ג/י בן יאיר דף קלד ע"ג
ג/י בני יששכר (תשמג) ח"ב דף כז ע"ג
ג/י בני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' רצג
ג/י ברור הלכה שבועות יג ע"א ציון ד
ג/י בריכת המלך עמ' רמז
ג/י ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' א אות יג
ג/י גבורת יצחק ימים נוראים עמ' רמג
ג/י דבר שאול שבועות סי' ח ס"ק ה
ג/י דברות משה ב"ק ח"ב סי' עט ענף ב, ד
ג/י דברי יהושע (קלעוואן, תשעא) עמ' ריט
ג/י דגל מחנה ראובן דף מ ע"ב
ג/י דרך ה' השלם עמ' קה - מראה דרך {המבעט ביוה"כ}
ג/י הדר דוד עמ' קב
ג/י הלכה פסוקה ח"א - ברור הלכה עמ' 10
ג/י המעלות לשלמה עמ' ל
ג/י ויטע אשל עמ' תיא {המאמינים בכפרתם}
ג/י ויען יצחק עמ' קלז
ג/י חכמת גרשון עמ' רסד
ג/י חכמת התורה פ' תולדות עמ' תמח
ג/י חנוכת הבית עמ' נו-נז
ג/י חנן אלקים עמ' קד-קה
ג/י טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' שלד
ג/י יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' נג, כרך ב ח"א עמ' כח, לב
ג/י כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' רסח
ג/י להורות נתן - שו"ת חי"ב עמ' כא
ג/י להורות נתן במדבר עמ' קסח
ג/י להורות נתן מועדים ח"ב עמ' רכח
ג/י לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 126-127
ג/י לקוטי שיחות חל"ב עמ' 8 {מאמינים}
ג/י מבוא למשנה תורה עמ' 305
ג/י מטה אהרן (קרייזר) עמ' ב, ג, ל
ג/י מטה אהרן שבועות עמ' כז
ג/י מילי דמרדכי
ג/י מים אדירים דף לג ע"א
ג/י מלך שלם דף פג ע"ב
ג/י מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' קלה
ג/י מנחת חינוך ח"ב עמ' מב
ג/י מעינות האמונה עמ' שח {מכפר לשבים}
ג/י מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' שיד
ג/י מראה אש ח"א עמ' צח
ג/י מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/י משאת משה (חברוני) פסחים סי' פ עמ' 248
ג/י משמר הלוי עמ' קכו-קכח
ג/י משנת יעקב כאן
ג/י משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תיח-תכא
ג/י משנת יעקב עבודה עמ' שיח
ג/י נהרות איתן ח"א עמ' שלט
ג/י נחלה לישראל (תשעא) עמ' קעח, קפג, קצא {המבעט ביוה"כ}
ג/י נרות זכריה עמ' קלט {המבעט}
ג/י ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' רפא
ג/י עבודת משא (מאיר) ח"א עמ' כד {המבעט בכפרה}
ג/י עיונים (פאור) עמ' 247, 251, 252
ג/י עיצומו של יום בהקדמה
ג/י עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כד, כז, קמב
ג/י קדשי יהושע עמ' תקצח, תשס, תשע, אלף תקכג
ג/י קהלות יעקב הוספות קדשים סי' ו
ג/י קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תרנב
ג/י קול דודי (תשף)
ג/י קול דודי כריתות סי' קמז
ג/י קול דודי שבועות סי' קנא
ג/י קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' ז
ג/י קרבן שמואל דף לח ע"ב, מט ע"ג
ג/י רשימות (שניאורסון) חוב' קסד ס"ה
ג/י שארית מנחם שמות עמ' קכח {לא שב מידיעתו}
ג/י שבי ציון סי' ב ענף ב
ג/י שו"ע הרב או"ח סי' תרז ס' טז
ג/י שו"ת השבי"ט ח"א עמ' נז
ג/י שו"ת מהרלב"ח קונ' הסמיכה סי' א
ג/י שיח ערב קדשים עמ' מה
ג/י שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קמא, קנד
ג/י שמועות משה עמ' סא, סז
ג/י שמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' רלד {תנאי לתשובה שיאמין בה'}
ג/י שמן ראש (כץ) ימים נוראים עמ' תכב {יוה"כ מכפר רק למי שמאמין בכפרתו}
ג/י שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' שנז
ג/י שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' קכב
ג/י שעורי ר"א ליכטנשטין זבחים עמ' 261
ג/י שערי היכל זבחים עמ' תתקמו {יאותו הכהנים בעורו - כר' עקיבא, בשר יקבר ועור ישרף - ביאור שיטתו}
ג/י שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' ט {המבעט}
ג/י תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תרט
ג/י תולדות יעקב יוסף פ' מצורע
ג/י תורת המועדים (תשכד) עמ' 33
ג/י תורת המועדים (תשנו) עמ' 37
ג/י תפארת ציון (אבא שאול) עמ' שסה
ג/יא אור ליהודה (תשנט) עמ' רפט {אשם מצורע}
ג/יא אור שמח
ג/יא אנצי"ת ע' אשם הע' 103
ג/יא בדבר מלך ח"ו עמ' קסו
ג/יא בית המדרש
ג/יא ברור הלכה פסחים נט ע"א ציון ז
ג/יא הר המלך ח"ה עמ' שצ
ג/יא ואתה תחזה ח"ג
ג/יא חזו"א נגעים סי' יג ס"ק ב
ג/יא חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' כא
ג/יא חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף ה ע"ג
ג/יא טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' שמ
ג/יא מאור למלך ב"מ עמ' מג
ג/יא מחנה יוסף סוטה עמ' ס
ג/יא מילי דמרדכי
ג/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/יא משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף סה
ג/יא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' מד
ג/יא קדשי יהושע עמ' אלף תמח, אלף תפ, אלף תצט
ג/יא קרית מלך
ג/יא שלמי יוסף מנחות עמ' יב
ג/יא שלמי נזיר עמ' תיח
ג/יא שמועת חיים יומא ח"ב עמ' מח
ג/יא שעורי ר"א ליכטנשטין זבחים עמ' 261
ג/יב חוסן יוסף דף סג ע"ג
ג/יב משנת יעקב הפלאה עמ' רל
ג/יב משנת יעקב כאן
ג/יב שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קד
ג/יב תחומין ח"ז עמ' 420, חי"א עמ' 342


ד/543 הלכות שגגות פרק ד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ד/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ד/רה"פ הר המוריה (שץ)
ד/רה"פ הרמב"ם המדויק
ד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ד/רה"פ מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' ריא-ריב
ד/רה"פ פי' ר"י קאפח
ד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ד/רה"פ רמב"ם הערוך
ד/רה"פ רמב"ם לעם
ד/רה"פ שם טוב
ד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ד/א אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' קה, ח"ג עמ' צג
ד/א אבני השוהם (הורוויץ) דף נג ע"א {בגמר זביחה הוא עובד}
ד/א אבני נזר או"ח סי' פה אות ב
ד/א אברהם יגל
ד/א אהבת איתן הוריות עמ' סה
ד/א אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' מג
ד/א אהל משה (פרהנד) תורה ומועדים ח"ב עמ' קי
ד/א אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' כט
ד/א אוצרות הרמב"ם
ד/א אור הישר [עונג יו"ט סי' מד {שוחט בחוץ בשבת לע"ז}, סי' נח-נט {חצי קנה פגום}, עי' לקמן פ"ו ה"ו {יוה"כ שחל בשבת}, מל"מ לעיל פ"א ה"ד {אביו טואחי אביו}, אור הישר כריתות ג ע"א {רבע זכור ונרבע}]
ד/א אור המאיר (שפירא) סי' נב אות ד {בהמת קדשים לע"ז}
ד/א אור יעקב שבת דף לג ע"ג
ד/א אור שמח
ד/א אמרי זאב דף ו ע"ג {בגמר זביחה הוא עובדה}, ז ע"ב, סה ע"ב {שלוש חטאות}
ד/א אנצי"ת ע' אב (ב) הע' 12, ע' אוב הע' 70, ע' אחי האב הע' 17, ע' אין אסור הע' 36, 37, 39, 42, 47, 49, 77, ע' גופין הע' 24, 25, ע' דבר שאינו שלו הע' 217, 218, 220, 221
ד/א אשר למלך
ד/א באר מים חיים (מוצירי) גירסא דינקותא דף כט ע"ב {שוכב ונשכב}
ד/א באר מרים פ"ה ה"ח אות ב {מל"מ}
ד/א בדבר מלך חי"ד עמ' קלב
ד/א בזך לבונה עמ' שנג, שנח
ד/א בית אהרן (כהן, תשך) דף מ ע"ד
ד/א בית זבול ח"א סי' יז אות ב
ד/א בית שערים יו"ד סי' לח
ד/א בכורי אברהם דף קד ע"ב {אוב וידעוני}
ד/א בכורי חיים ח"ג עמ' לח
ד/א בני ישראל (קרלי) סי' יד אות ח
ד/א בני שמואל
ד/א בציר אליעזר ח"ב דף לא ע"ד {שבת ויוה"כ}
ד/א ברור הלכה חולין כט ע"ב ציון ה
ד/א ברור הלכה חולין מ ע"א ציון ד
ד/א ברור הלכה יבמות לב ע"ב ציון א
ד/א ברית עולם (ולר) סי' ל אות ד {לח"מ}
ד/א ברכות חיים ח"ב עמ' שכג
ד/א ברכות שמים מכות פ"ג אות רצב
ד/א גינת ורדים (תאומים) עמ' קיח, קכח, ריד
ד/א דברי אמת (תרכא) דף פח ע"ד
ד/א דברי אמת (תשעט) עמ' קצט {מל"מ}, רחצ {הבא על הזכור והביא הזכור עליו בהעלם אחד לוקה אחד}
ד/א דגל ראובן ח"א סי' כ
ד/א דובר ישרים פסח עמ' שכז
ד/א דליית הכרם עמ' תתתכה {מל"מ}
ד/א דרכי אהרן ח"א עמ' ל
ד/א הגהות חבר בן חיים
ד/א הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' פא {שבת שחל בו יוה"כ}
ד/א הלכות עולם (קאראסיק) חולין נט ע"א [אפילו שגג ביוה"כ והזיד בשבת חייב - חולין קא ע"ב]
ד/א המאיר לארץ
ד/א המקדש וקדשיו עמ' רעב
ד/א הרמב"ם כמחנך עמ' 215, 226
ד/א ואתה תחזה ח"ג
ד/א וישב אברהם דף כג ע"א {מל"מ}
ד/א זבח טוב שער יג סי' ג
ד/א זית רענן ח"א עמ' תקלח, תשו, תשט {לח"מ}
ד/א חזון יחזקאל יבמות פ"ה ה"ו, זבחים פי"ב ה"ז
ד/א חזקה רבה יו"ד הלכה קעו עמ' 295, 299
ד/א חי' הגר"י סי' לג {לח"מ}, לד
ד/א חי' הגר"מ הלוי
ד/א חי' הראי"ה
ד/א חי' הריצ"ד
ד/א חי' חתם סופר
ד/א חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קמא, שבועות עמ' רצא
ד/א חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קיד
ד/א חי' מהרי"א צטרון עמ' מא
ד/א חי' ר' חנוך הענאך עמ' קלא
ד/א חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' טו
ד/א חי' רעק"א
ד/א חלקת יואב מהדו"ק או"ח סי' ל
ד/א חמדת שלמה עמ' קצ {יוהכ"פ שחל להיות בשבת}
ד/א חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' קפ
ד/א חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ב דף יח, נו
ד/א יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' קעד
ד/א יד יהודה (אשכנזי) דף לז ע"א
ד/א יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' פז, פט, קא, כרך ב ח"א עמ' ל
ד/א כרתי ופלתי סי' ד אות ה
ד/א כתר המלך
ד/א לב אריה (בראד, תשסד) עמ' קמג
ד/א להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' טז {יוה"כ שחל בשבת}
ד/א לחם יהודה
ד/א למודי ה' (תקמז) דף ח ע"א {ערות אביך}
ד/א לקוטי שלמה - ס' האסיף עמ' קסט
ד/א לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' קי
ד/א לקוטי שעורים (שטיין) כתובות סי' ה ס"ק ב
ד/א מחנה לויה (תקעט) דף יח ע"ג
ד/א מחנה לויה (תשעד) עמ' עב
ד/א מחקרים במשפט התלמודי עמ' 73
ד/א מלאכת מחשבת עמ' קצב
ד/א מלואי שלמה עמ' שט
ד/א מנחם שלמה סי' ב
ד/א מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' נט
ד/א מנחת חינוך ח"א עמ' קנח, ח"ב עמ' קפב-קפג, קצ, רא, רג
ד/א מנחת חינוך מוסך השבת ה (דף מו ע"א)
ד/א מנחת יהודה (בוים) דף ב ע"ד {בגמר זביחה הוא עובדה - אדם אוסר דבר שאינו שלו}
ד/א מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' קמא, ח"ג עמ' תקסד {מל"מ}
ד/א מעדני מלך (תשמח) עמ' רפא
ד/א מעין החכמה עמ' קכא, קכו, קמו
ד/א מעיני המים
ד/א מעשה רקח
ד/א מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף טז ע"ג, ע ע"א-ע"ב
ד/א מקראי קדש (תשנג) עמ' רצ
ד/א מראה אש ח"ב עמ' ט-י, כב
ד/א מראה הפנים סנהדרין דף לד, לז
ד/א מרגליות הים סנהדרין סה ע"א אות ט {מל"מ}
ד/א מרכבת יוסף דף לח ע"א, מד ע"א {לח"מ - איך אוסר את החטאת}
ד/א משאת מרדכי מכות עמ' פט
ד/א משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תנב
ד/א משברי ים אחע"א עמ' תרכא
ד/א משנה לחם (תשסח) על כריתות ג ע"ב {אוב וידעוני בהעלם אחד}
ד/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' ריב {ערות האב עצמו}
ד/א משנת יעקב כאן
ד/א משנת יעקב קדושה עמ' קכג, הפלאה עמ' מג
ד/א משנת ר' אהרן קדשים - סוגיות סי' ה ס"ק ה
ד/א נזיר אחיו (סאויצקי) עמ' קמא-קמב
ד/א נר מצוה (ואלק) מצוות דף עח ע"א
ד/א נשאל דוד או"ח עמ' לט
ד/א ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' נח
ד/א סדר משנה (תאומים) עמ' נח
ד/א סוכה וארבעת המינים עמ' 575
ד/א עבודת לוי (רוד') דף ל ע"א, מב ע"א, מג ע"א
ד/א עבודת מתנה עמ' מ-מא
ד/א עטרת שבת עמ' עד {לא כתב שלענין שבת חייב גם משום מפרק}
ד/א על גדות ים התלמוד עמ' 191
ד/א עמודי אור סי' מא אות יא
ד/א ענפי ארז (זי') דף סז ע"ג
ד/א עץ הדר השלם עמ' קעה
ד/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' לד, קס
ד/א פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' נד
ד/א פותח יד
ד/א פני אברהם (שפירא) עמ' קטז {לח"מ}
ד/א פני המלך (שטרן)
ד/א קדשי הגבול פי"א דף יד ע"ד
ד/א קדשי יהושע עמ' קכב, תקעג
ד/א קונטרסי שעורים ב"ק שעור ג אות י
ד/א קרית מלך
ד/א רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' שצה-שצו
ד/א שארית יהודה (בלום) דף כז ע"א {מעשה שחייב עליו משום שמות הרבה}
ד/א שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף כד ע"ב, כח ע"ב
ד/א שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' שכב
ד/א שמחת החג דף סט ע"א, ע ע"ג
ד/א שמן רקח ח"א דף יד ע"ד, כד ע"ג
ד/א שנות חיים (קלוגר) עמ' קסז
ד/א תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף ב ע"א
ד/א תורת חיים (ליבוביץ, תשסט) סי' א עמ' ה
ד/א תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' כד
ד/א תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' שצז
ד/א תנובת ציון דף כו ע"א-ע"ב
ד/א תשובה מאהבה ח"א סי' קל
ד/ב אור שמח
ד/ב אשר למלך
ד/ב באר חיים מרדכי דף קעה
ד/ב בנין דוד (טאוב) ח"ג עמ' קד
ד/ב ברור הלכה יבמות לב ע"ב ציון א פרק ה
ד/ב גינת ורדים (תאומים) עמ' לט
ד/ב דבר אליהו (קלצקין) מילואים דף ג ע"ד
ד/ב דברות משה יבמות עמ' שסה
ד/ב הר המלך ח"ז עמ' קמז-קמח
ד/ב ואתה תחזה ח"ג
ד/ב זכרון יהונתן דף קלח-קלט
ד/ב חי' הגר"י סי' כה-ב
ד/ב חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' ח
ד/ב חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' ח
ד/ב חי' הראי"ה
ד/ב יד דוד (לוריא)
ד/ב ללמוד על הכלל עמ' צט
ד/ב מטה אהרן שבועות עמ' נה
ד/ב מנחם שלמה - תוספתא כריתות פ"א הכ"ד
ד/ב מעשה רקח
ד/ב מראה הפנים סנהדרין דף כא
ד/ב משברי ים אחע"א עמ' פב, פט, קצז, רב, רט, רטז
ד/ב נטע שעשועים (בוירסקי) דף יב ע"ד, יד ע"א
ד/ב על גדות ים התלמוד עמ' 213
ד/ב עמודי אור סי' מג אות א
ד/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קנו
ד/ב עצי אלמוגים הל' שניות לעריות סי' א ס"ק יא
ד/ב פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' קמה, קמז, קנא
ד/ב פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' צג, קלד
ד/ב שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' מא
ד/ב שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' נד
ד/ב שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' סז
ד/ב שער המלך ח"ב עמ' לו, מב, מעשה חושב ח"ב עמ' יד
ד/ג אגרות משה אהע"ז ח"א סי' יט
ד/ג אוסף מאמרי מוסר וחכמה עמ' קמא
ד/ג אור הישר [עונג יו"ט סי' מב]
ד/ג אור ליהודה (תשנט) עמ' שיג, שיח
ד/ג אלומת עלומים סי' יא דף כה ע"א {איסור מוסיף - כשאחרים בעולם}
ד/ג אנצי"ת ע' אין אסור הע' 52
ד/ג אשר למלך
ד/ג בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ד עמ' 36-39 {איסור מוסיף - רק אם יש אחים בעולם}
ד/ג בנין ציון (עטלינגר) ח"א סי' נו
ד/ג ברור הלכה יבמות לב ע"ב ציון א פרק ה
ד/ג ברכת אמת סי' י עמ' סו, סח
ד/ג דבר המלך (קרויזר) ח"א עמ' סג
ד/ג דבר מאיר (ראק) סי' יג, סז, עג
ד/ג דרכי משה ח"א שמעתתא ב פ' יב
ד/ג הר המלך ח"ז עמ' קמח
ד/ג ולאשר אמר בראשית-שמות עמ' עו {אבל אם אין מצווין אין אומרים הואיל וכו'}
ד/ג זכר אברהם יצחק עמ' 57-58
ד/ג זכרון יהונתן דף כח, קכז
ד/ג חזו"א אהע"ז סי' קלד לדף לב ס"ק יב
ד/ג חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' ח
ד/ג חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' ח
ד/ג חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קלה
ד/ג חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' קכג-קכד
ד/ג חקרי הלכות (שומיאץ) דף כח ע"ד
ד/ג יד הלוי (לוין) דף עה ע"ב, עו ע"ג
ד/ג ידבר שלום ח"א עמ' קלא
ד/ג כנה"ג [עי' תוי"ט]
ד/ג כצאן יוסף עמ' עא
ד/ג לב אריה (קרלין) עמ' כד
ד/ג ללמוד על הכלל עמ' סט
ד/ג מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' קצא {או"ש}
ד/ג מעין החכמה עמ' קכג
ד/ג משברי ים אחע"א עמ' מח, קנב, ריב, תקיח
ד/ג נודע ביהודה השלם או"ח עמ' עג
ד/ג נודע ביהודה קמא או"ח סי' לו
ד/ג נטע שעשועים (בוירסקי) דף יג ע"א
ד/ג נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' רכא
ד/ג עמודי אור סי' קיז אות ו
ד/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קנו
ד/ג פרשת המלך
ד/ג קהלת שלמה דף לא ע"א
ד/ג קובץ הערות (תשסג) סי' לב אות ג
ד/ג רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' רלה
ד/ג רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' שפח
ד/ג רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' סט
ד/ג שאגת אריה סי' עג
ד/ג שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' ריב
ד/ג שלמי שמחה ח"א עמ' נח, ח"ה עמ' י
ד/ג שמחת החג דף מב ע"א, מג ע"ב, מד ע"ג
ד/ג שעורי עיון התלמוד נדרים שיעור לד
ד/ג שעורי ר' אליהו מאיר יבמות סי' ג אות ז
ד/ג שעורי ר' שמואל יבמות ח"ב עמ' קנט, קעג, קעה
ד/ג תפארת ציון (ריבקין) סי' א אות ו-ז, יד {דוקא שהיה בעולם}
ד/ד אבי עזרי ח"ה
ד/ד אבן הספיר (ספרקה) עמ' נה, סו
ד/ד אור יעקב יבמות דף כ ע"ד
ד/ד איים בים מכות פ"ג סי' ו אות ו
ד/ד אנצי"ת ע' אשה ובתה הע' 29, 32
ד/ד באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קפד
ד/ד בית אהרן וישראל גל' כה עמ' נט-סב
ד/ד בית זבול ח"ג סי' מג
ד/ד דברות משה שבת ח"ב סי' נז ענף ד
ד/ד הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' צד
ד/ד זבחי צדק (דיסקין) עמ' ריח {חמותו ואם חמותו}
ד/ד חי' הגרז"ס קדשים עמ' קצח
ד/ד חי' הראי"ה
ד/ד חמדת שלמה עמ' קצב
ד/ד יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' רכח
ד/ד מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' קמא {לח"מ}
ד/ד מנחם שלמה סי' קצג
ד/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' קצג
ד/ד מעיני המים
ד/ד פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' צ {בבת אחת}
ד/ד קול דודי (תשף)
ד/ד קול דודי כריתות סי' שמט, שנב
ד/ד שעורי ר' אליהו מאיר יבמות סי' ג אות יב
ד/ד תפארת חיים (שאכעט) דף פז ע"ב
ד/ה אור ליהודה (תשנט) עמ' שיג
ד/ה איים בים מכות פ"ג סי' ו אות ו
ד/ה בית אהרן וישראל גל' כה עמ' סב
ד/ה זבחי צדק (דיסקין) עמ' רכ {אחותו ואחות אביו}
ד/ה חי' הראי"ה
ד/ה חמדת שלמה עמ' קצב
ד/ה יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' רכח
ד/ה יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' צא
ד/ה מנחם שלמה סי' קצ
ד/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' קצג
ד/ה משאת מרדכי מכות עמ' צ
ד/ה משנה הלכות ח"ז סי' רנב
ד/ה משנת יעקב הל' גירושין פ"י ה"ה
ד/ה נודע ביהודה השלם חו"מ עמ' קעג
ד/ה נודע ביהודה תנינא חו"מ סי' ס
ד/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' לד, קנו
ד/ה קול דודי (תשף)
ד/ה קול דודי כריתות סי' לד, לו, שנב


ה/544 הלכות שגגות פרק ה *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ה/רה"פ אור שמח
ה/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ה/רה"פ הר המוריה (שץ)
ה/רה"פ הרמב"ם המדויק
ה/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ה/רה"פ מעשה רקח
ה/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ה/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' ריג
ה/רה"פ פי' ר"י קאפח
ה/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ה/רה"פ צפנת פענח
ה/רה"פ רמב"ם הערוך
ה/רה"פ רמב"ם לעם
ה/רה"פ שם טוב
ה/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ה/א אבני נזר חו"מ סי' קצא אות ב
ה/א אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' לט אות ט
ה/א אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' לט אות ב
ה/א אפיקי מגינים כתובות סי' ל
ה/א באר חיים מרדכי דף עה {מל"מ}
ה/א בית אהרן (כהן) ח"ב, קו"א לח"א דף מא ע"ב
ה/א בית אהרן (כהן, תשך) דף כא ע"ג
ה/א בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' רב
ה/א ברור הלכה שבת עא ע"ב ציון א
ה/א ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' א אות ז
ה/א ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' שכד
ה/א דברי חיים מקואות עמ' קנד
ה/א הדרת מלך (זילברברג) דף מח ע"ד {ידיעות מחלקות}
ה/א הורה גבר (תשסג) עמ' ו, יד, טו
ה/א יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' קפא
ה/א יד מלך (מן) הל' ממרים פ"א ה"א אות ג ס"ק ו
ה/א מנחת חינוך ח"ב עמ' קצג
ה/א נזר אברהם שבת-ביצה עמ' נג
ה/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' לה, קנט
ה/ב בחיר חיים
ה/ב ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' ע
ה/ב ביצחק יקרא (תשע) סי' קכח ד"ה ואולי
ה/ב בני יהודה דף לה ע"ב
ה/ב ויקן יוסף דף קסד ע"ג {מל"מ}
ה/ב לי לישועה
ה/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' כב {מל"מ}, קפג
ה/ב מראה הפנים סנהדרין דף לב
ה/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קנט
ה/ב תומר דבורה (בן הרוש) עמ' קיח
ה/ב תחומין ח"ד עמ' 219
ה/ג אבני נזר חו"מ סי' קצא אות א
ה/ג אברהם יגל
ה/ג אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' כט
ה/ג אור הישר ירושלמי קידושין פ"ב ה"ו
ה/ג אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' כז אות ג
ה/ג אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' כז אות א
ה/ג אנצי"ת ע' גופין הע' 2, 5, 20, 22, 25, 26, 78
ה/ג באורי סוגיות (הוניגסברג) שבת סי' מב אות ו
ה/ג באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קפד
ה/ג בדבר מלך ח"ח עמ' קג
ה/ג ברור הלכה סנהדרין נד ע"ב ציון ד
ה/ג גינת ורדים (תאומים) עמ' קכט
ה/ג דברי אמת (תשעט) עמ' קלט, רחצ {אם היה הזכור אחר לוקה שנים}
ה/ג הר המוריה (אדר"ת) עמ' קמד
ה/ג ואתה תחזה ח"ג
ה/ג חזו"א כריתות סי' לז ס"ק ב
ה/ג חזו"א על הרמב"ם
ה/ג חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קו
ה/ג חלקת יואב מהדו"ק יו"ד סי' יג
ה/ג חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' קסח-קעג
ה/ג חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף נ ע"ב
ה/ג טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' כז
ה/ג יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' קעד
ה/ג יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' פו
ה/ג כלילת יופי דף סד
ה/ג לי לישועה
ה/ג למודי ה' (תקמז) דף לז ע"ג
ה/ג למודי ה' (תשפא) עמ' ריא
ה/ג מדה טובה ח"ד עמ' 391
ה/ג מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' תקיג
ה/ג מחנה לויה (תקעט) דף סב ע"ד
ה/ג מחנה לויה (תשעד) עמ' רנה
ה/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' יט, כב, קפג, קצא, רא, רג, רעד, תצא
ה/ג מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' שצה
ה/ג מסורה חט"ז עמ' לט
ה/ג מעדני מלך (תשמח) עמ' רפ
ה/ג מעין החכמה עמ' קכו
ה/ג מפענח צפונות עמ' 70
ה/ג מקורי הרמב"ם לרש"ש
ה/ג מרגליות הים סנהדרין נד ע"ב אות ה
ה/ג משאת המלך (תשסז) עמ' קצג {על כל גוף}
ה/ג משנת משה סנהדרין עמ' קסט
ה/ג משנת ר' אהרן שבת עמ' עג
ה/ג נודע ביהודה תנינא יו"ד סי' צו
ה/ג נר מצוה (ואלק) שרשים דף מ ע"ב {בא על חמש בהמות}
ה/ג נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' ריח
ה/ג עוגת אליהו דף י ע"ב
ה/ג על גדות ים התלמוד עמ' 191
ה/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קנט-קס
ה/ג פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' נו
ה/ג קול דודי (תשף)
ה/ג קול דודי כריתות סי' ל, מו, שנב
ה/ג קונטרסי שעורים ב"ק שעור ג אות י
ה/ג קרית מלך
ה/ג של"ה ח"א מס' ר"ה סי' קכד
ה/ג של"ה ח"ב ר"ה סי' קכד
ה/ג שלמי ניסן - קושר ומתיר עמ' רכו
ה/ג שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות צג
ה/ג שער המלך כאן, וח"ב עמ' נ
ה/ג תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' כד
ה/ג תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' שצח
ה/ד אגודת אזוב ח"ב דף לט ע"ג
ה/ד אור הישר [אור הישר כריתות יז ע"א]
ה/ד אנצי"ת ע' גופין הע' 78
ה/ד גינת ורדים (תאומים) עמ' קיח, קכח, קפד, ריד
ה/ד יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' מח, רלא
ה/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' יט
ה/ד מקדש דוד קדשים סי' כז ס"ק ד במנחת מרדכי
ה/ד עוגת אליהו דף י ע"ב
ה/ד על גדות ים התלמוד עמ' 191
ה/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קנט
ה/ד קול דודי כריתות סי' תא
ה/ד שלמי ניסן - קושר ומתיר עמ' רל
ה/ה אבן ציון עמ' קצו
ה/ה אבני נזר יו"ד סי' שצה אות ה
ה/ה אגודת אזוב ח"ב דף נא ע"ג, נה ע"ב
ה/ה אהבת איתן הוריות עמ' כ
ה/ה אור הישר [עין יצחק אהע"ז ח"א סי' ע ענף ד]
ה/ה אור המאיר (קובץ) ח"ב עמ' 53
ה/ה אנצי"ת ע' גופין הע' 6
ה/ה ארץ צבי (פרומר) ח"ב עמ' קצ
ה/ה אשר למלך
ה/ה בדבר מלך ח"ח עמ' קג, קו, קיט
ה/ה בית אהרן (קארטשין) עמ' צג
ה/ה בני שמואל דף סה ע"ד
ה/ה ברור הלכה יבמות צב ע"א ציון ב
ה/ה דברי חיים ח"ב יו"ד סי' פז
ה/ה דברי חיים מקואות עמ' קנד
ה/ה דברים אחדים (קלצקין) עמ' ח
ה/ה דקה מן הדקה דף סד ע"ב
ה/ה הדר איתמר עמ' צה
ה/ה הורה גבר (תקסב) דף ב ע"א, ד ע"ב
ה/ה המאיר לארץ [נוב"י תנינא יו"ד סי' צו] {לח"מ}
ה/ה המחשבה הפלילית עמ' 55
ה/ה הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' כח
ה/ה ואתה תחזה ח"ג
ה/ה חד וחלק ח"ב דף ח ע"ב
ה/ה חזקה רבה יו"ד ח"ג עמ' 53, 173
ה/ה חי' הגר"ח החדש עמ' קמו {לח"מ}
ה/ה חמדת שלמה עמ' תו
ה/ה חסד לאברהם (טרוימן) דף יג ע"ב
ה/ה טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' שנט
ה/ה יחי ראובן (נאוי) עמ' כה
ה/ה כללי המצוות (תאומים) עמ' קכה
ה/ה לב אריה (קרלין) עמ' 11
ה/ה מוריה גל' קפג עמ' כ
ה/ה מחנה ישראל (אליהו)
ה/ה מחקרים במשה"ע עמ' 248
ה/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' כב, קצח
ה/ה מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' שפג
ה/ה מעיני המים
ה/ה מצעדי גבר ב"ק סי' ב (ב) אות א
ה/ה מצעדי גבר שבת סי' לד (ב)
ה/ה מרגליות הים סנהדרין פז ע"א אות י {טבלה}
ה/ה משנה הלכות על הלכות גדולות נדה סי' פג
ה/ה משנת יעקב זמנים ח"א עמ' עג-עד
ה/ה משנת יעקב כאן
ה/ה נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' רסב {לח"מ}
ה/ה נועם חכ"ד עמ' טו
ה/ה עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 277
ה/ה עין יצחק ח"ב עמ' שיט
ה/ה עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' שמח
ה/ה עצי ארזים סי' יז ס"ק יא
ה/ה פרשת נזיר עמ' קח
ה/ה פתחי נדה (פוטאש) עמ' קפג
ה/ה שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' סג, שיג {מל"מ}
ה/ה שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' תמו
ה/ה שלמי ניסן - קושר ומתיר עמ' רטז, רכח
ה/ה שער יוסף דף כ ע"ב {כ"מ}
ה/ה שרידי אש ח"א עמ' כה
ה/ו אבני ציון ח"א סי' נה אות ד
ה/ו אגרא דשמעתא ח"א עמ' רז
ה/ו אגרא דשמעתא ח"א עמ' רז
ה/ו אוצרות הרמב"ם
ה/ו אור הישר [נחל אשכול על ס' האשכול ח"א סי' לב]
ה/ו אור יעקב שבת דף ט ע"ג
ה/ו איש על העדה (סולובייציק) עמ' 89
ה/ו אמרי איש עמ' קכז
ה/ו ב"י יו"ד סו"ס קפה
ה/ו באורי סוגיות (הוניגסברג) שבת סי' מב אות ט
ה/ו באר מרים פ"ה הי"א אות א, פ"י ה"א אות ג
ה/ו בדבר מלך ח"ו עמ' פו
ה/ו בדבר מלך ח"י עמ' רסה
ה/ו בדבר מלך חי"ג עמ' קסח
ה/ו בדבר מלך חי"ד עמ' רמב
ה/ו ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' ע
ה/ו ביצחק יקרא (תשע) סי' קכח ד"ה כתב
ה/ו בית אלהים שער ב עמ' רנט
ה/ו בית זבול ח"א סי' ב אות ח
ה/ו בית מאיר (תשע) שו"ת סי' יג עמ' קמב
ה/ו בית שערים או"ח סי' רפו, שיז (דף קנט), שמט, יו"ד סי' רכ
ה/ו בית שערים ח"ג סי' ה, כ
ה/ו בן אברהם (תשי) עמ' קה
ה/ו ברית אברהם (פיעטרקוב) יו"ד סי' נג
ה/ו גן דוד דף י ע"א
ה/ו דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' ה, ח"ג יו"ד סי' ה
ה/ו דברי אור ח"ד עמ' רטז
ה/ו דרך חיים (תשע) פ"ד הערה 338
ה/ו הדר איתמר עמ' צה
ה/ו המלך ברמה עמ' 87-88
ה/ו ואתה תחזה ח"ג
ה/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' רנד
ה/ו זית רענן ח"א עמ' שנה
ה/ו חזון יחזקאל מכות פ"ב ה"א
ה/ו חזקה רבה יו"ד ח"ג עמ' 174
ה/ו חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' רכא, רכג
ה/ו חי' הרז"ה ח"ב עמ' רנד
ה/ו חי' מהר"ם שיק נדה עמ' צח
ה/ו חי' ר' חיים הלוי דף כו
ה/ו חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' של
ה/ו חלקת יואב מהדו"ק דיני אונס ענף א
ה/ו טהרת הבית ח"א עמ' קכד, קמד, רב
ה/ו טוב טעם ודעת מהדו"ב עמ' קפז
ה/ו טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' שלה-שלז
ה/ו יעלת חן עמ' קיח
ה/ו כלילת יופי דף כא, נ
ה/ו כנסת מחקרים - ספרד עמ' 42
ה/ו כתב אמת ח"א עמ' קלב {אילו בדק}
ה/ו כתר המלך
ה/ו לב שלמה (חלמא) עמ' יז, כה
ה/ו לבושי מרדכי יו"ד עמ' קל
ה/ו להורות נתן - שו"ת ח"ח עמ' יג
ה/ו לקח טוב (תשפא) כלל א אות לט {השוגג היה לו לבדוק ולדקדק יש בשגגה קצת פשיעה ועבירה}
ה/ו מאורי המועדים עמ' ד {היה לו לבדוק}
ה/ו מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף קיא ע"ג
ה/ו מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' שטו
ה/ו מהרי"ט אלגזי פ"ח אות סה (הראשון) או"ק ו
ה/ו מחנה חיים ח"ג עמ' קה-קו
ה/ו מחנה יוסף ח"ג עמ' כד
ה/ו מטה אשר דף מא ע"ג
ה/ו מי באר (יעקבזון) חנוכה (תשנז) עמ' עה
ה/ו מלבושי יו"ט ח"א דף יב ע"ב
ה/ו מלואי שלמה עמ' קיז-קיח, קכ
ה/ו מנוחת משה דף ט ע"ג
ה/ו מצודת בן ציון דף סח ע"ג, סט ע"א {לא בדק}
ה/ו מצות ראיה עמ' רה
ה/ו מקור חסד עמ' תיח
ה/ו מראה איש ח"א יו"ד עמ' סד
ה/ו מראה הפנים שבת דף לט
ה/ו משאת השבת עמ' יג, כו
ה/ו משה ידבר (תשעו) עמ' קמד
ה/ו משנה הלכות ח"ה סי' א
ה/ו משנה הלכות ח"ז סי' קטו
ה/ו משנת חיים נדה סי' יג עמ' מח, סי' טז עמ' סו, סי' יט, סי' כ עמ' עו-עז
ה/ו משנת יעקב
ה/ו משנת רבנו עמ' צז {שוגג ואונס}
ה/ו משפט המלחמה עמ' פב, פו-פז
ה/ו נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' רסג
ה/ו נודע ביהודה תנינא יו"ד סי' צו
ה/ו נחלת עזרא ח"א עמ' 60
ה/ו נתיב טוהר עמ' לא
ה/ו סוכה וארבעת המינים עמ' 584
ה/ו עורה שחר דף ג ע"ד {כ"מ}, והסכמת הגאון בעל יטב לב
ה/ו עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 277
ה/ו עיר מקלט עמ' טו ביאור הלכה
ה/ו עמק שאלה (טברסקי) עמ' קד {כ"מ}, קיב, קטו, קטז {לח"מ}, קנח {לח"מ}, רלו {לח"מ}, רצא, תרמד
ה/ו פני אברהם (שפירא) עמ' רפב {היה לו לבדוק}
ה/ו פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' תרעו
ה/ו פתחי נדה (פוטאש) עמ' קנז
ה/ו צהר גל' ד עמ' 36
ה/ו צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף כו ע"ד, קפה ע"ד
ה/ו צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' א אות ד, סי' צח אות ג, סי' קג, אהע"ז סי' יג אות א ואילך
ה/ו צרור הכסף (גטיניו) דף כא ע"א, כב ע"ב
ה/ו קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' קצט {כ"מ}, ויקרא עמ' קט
ה/ו קרבן פסח עמ' תקנד, תרלה
ה/ו קרבן ציון עמ' ר
ה/ו ראש אליהו ח"ב עמ' ריג {לח"מ}
ה/ו רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' רכו
ה/ו שאר יוסף ח"ה
ה/ו שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' קפד
ה/ו שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' רלו-רלח
ה/ו שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' קמג-קמד
ה/ו שיבת ציון (לנדא) סי' לו-לז
ה/ו שיח יוסף נדה ח"א עמ' ס
ה/ו שיחות חכמה ומוסר מאמר ה אות ג, מאמר יט אות ה
ה/ו שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תמט
ה/ו שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' מט, נא
ה/ו שם דרך - כתר תורה עמ' כו
ה/ו שם דרך ויקרא עמ' יב, רכה
ה/ו שם טוב - השלמה
ה/ו שמחת עולם (הרבסט) ח"א סי' לד אות ב
ה/ו שנות חיים (אויסאיבל) נדה סי' יח ס"א ס"ק ו-ח {כ"מ}, סי' עט ס"א ס"ק ד
ה/ו שעורי ר"א ליכטנשטין פסחים עמ' 18
ה/ו שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 24, 34
ה/ו תהלה לדוד (מן) או"ח סי' כא
ה/ו תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תרכ
ה/ו תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רלח (רלד) {השוגג היה לו לבדוק ולדקדק}
ה/ו תפארת צבי (תשס) ח"ב עמ' צו
ה/ו תשובה שלמה אהע"ז סי' ט
ה/ז אבני ציון ח"א סי' נה אות ה
ה/ז אהל משה (הורוביץ) ח"א סנהדרין פב ע"א
ה/ז אור שמח (הוספות)
ה/ז אמונת יהושע עמ' קה
ה/ז אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' לט אות יג-יד
ה/ז אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' לט אות ג
ה/ז אפיקי מגינים כתובות סי' ל
ה/ז באורי סוגיות (הוניגסברג) שבת סי' מד אות ח {מל"מ}
ה/ז בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף יב ע"ג
ה/ז בני דוד
ה/ז דבר שאול שבועות סי' יג ס"ק ב
ה/ז דעת מרדכי ח"א דף עג ע"ג, עה ע"ג
ה/ז דעת משה (פרידמן) סי' מ
ה/ז דקה מן הדקה דף סד ע"ד {מל"מ}, סה ע"ג {מל"מ}
ה/ז הורה גבר (תקסב) דף כה ע"ב
ה/ז הורה גבר (תשסג) עמ' צט
ה/ז הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' יז
ה/ז התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' רג
ה/ז ואתה תחזה ח"ג
ה/ז חי' רעק"א (פרדס)
ה/ז כתבי העלוי מראקוב עמ' פו, צד-צה
ה/ז כתר כהונה (ולק, תשסד) עמ' נו {מל"מ}, עט
ה/ז לב שלמה (הלוי) דף קנז ע"ד
ה/ז מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף מז ע"א, מח ע"ד
ה/ז מבוא למשנה תורה עמ' 163
ה/ז מזכרת למשה עמ' לח
ה/ז מחנה חיים ח"ג עמ' קב, קה-קו
ה/ז מטה אהרן שבועות עמ' נד-נה, קפא-קפב
ה/ז מנחת חינוך ח"א עמ' קצ, ח"ב עמ' כג {מל"מ}, קצג
ה/ז מצודת בן ציון דף סט ע"ג, עא ע"א-ע"ג, עב ע"א {חטאת אחת}
ה/ז משה ידבר (תשעו) עמ' קמג
ה/ז משיב משפט עמ' רמג
ה/ז משנת יעקב הל' אישות פ"ט הט"ו והלכה לא, והל' איסו"ב פ"כ הי"ג
ה/ז נועם ח"א עמ' קמו {אור שמח}
ה/ז סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' י אות יח
ה/ז ענפי ארז (זי') דף לט ע"ג
ה/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' לה
ה/ז קול דודי (תשף)
ה/ז קול דודי שבועות סי' רמא
ה/ז קרבן ציון עמ' ראה
ה/ז קרית מלך
ה/ז שו"ע הרב יו"ד סי' קפז קו"א אות א ד"ה והא
ה/ז שו"ת ר"י מילר עמ' קעב
ה/ז שיבת ציון (לנדא) סי' לו-לז
ה/ז שם טוב - השלמה
ה/ז שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' קט
ה/ז שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 382
ה/ז תפארת ציון (ריבקין) סי' ב אות כה {מל"מ}


ו/545 הלכות שגגות פרק ו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ו/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ו/רה"פ הר המוריה (שץ)
ו/רה"פ הרמב"ם המדויק
ו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ו/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' ריד-רטו
ו/רה"פ פי' ר"י קאפח
ו/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ו/רה"פ רמב"ם הערוך
ו/רה"פ רמב"ם לעם
ו/רה"פ שם טוב
ו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ו/א אברהם יגל
ו/א אור הישר [מל"מ לעיל פ"ג ה"ט]
ו/א אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' לט אות ט
ו/א אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' לט אות ב
ו/א אנצי"ת ע' אכילה הע' 75, ע' גופין הע' 74 {מרכה"מ}
ו/א באורי סוגיות (הוניגסברג) שבת סי' מז אות א
ו/א באר מלך שבת פ"ט ה"ד אות טז {לח"מ}
ו/א בדבר מלך ח"ה עמ' צג
ו/א בית אהרן (כהן, תשך) דף כא ע"ג
ו/א בצור ירום ח"א עמ' סו הערה 9
ו/א בצור ירום עמ' סו
ו/א ברור הלכה שבת עא ע"ב ציון א
ו/א ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' א אות ז
ו/א ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' ו אות ד
ו/א ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' שכד, פסחים עמ' קעב
ו/א גינת ורדים (תאומים) עמ' קכט
ו/א דברי שלום ואמת (בוזגלו)
ו/א דעת מרדכי ח"א דף כ ע"א
ו/א הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' פא {שבת שחל בו יוה"כ}
ו/א ואתה תחזה ח"ג
ו/א חדושים ובאורים (גרי') כריתות סי' ג ס"ק יח
ו/א חזו"א כריתות סי' לז ס"ק א
ו/א חי' בר נחמני דף כז ע"ד
ו/א חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' רסג
ו/א חסדי דוד ח"ז עמ' תשכא-תשכב
ו/א יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' קפא
ו/א לב מבין הל' תענית פ"ה ה"ז (נב ע"ג) {תמחויין}
ו/א מגיני שלמה עמ' פ
ו/א מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' תנט
ו/א מנחם שלמה סי' קסו, קצז, רכה, רנב
ו/א מנחת חינוך ח"ב עמ' כב, לט
ו/א מעשה רקח
ו/א מראה כהן זבחים עמ' רעד, רפב {ידיעות מחלקות}
ו/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/א משארית יעקב עמ' מ
ו/א משק ביתי סי' קמו (סג ע"ב) {כ"מ}
ו/א ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' תמה {כדי אכילת פרס במצוה}, תנ {כדי אכילת פרס באכילה ברצף}
ו/א פסקי אליהו ח"א עמ' כו
ו/א קול דודי כריתות סי' שז
ו/א שארית יהודה (בלום) דף כג ע"ב {תמחויים לא מחלקים}
ו/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צח אות כז {כ"מ}
ו/א שמות בארץ (תשנט) עמ' צו
ו/א שמחתי באומרים לי עמ' רמו
ו/א תיבת גומא (זלזניק) עמ' צד
ו/ב אבני קודש (סוגיות) ח"ב עמ' י
ו/ב אברהם יגל
ו/ב אגודת אזוב ח"ב דף לט ע"ג
ו/ב אור הישר
ו/ב אור ליהודה (תשנט) עמ' שיח
ו/ב אור שמח (רשום הלכה ה)
ו/ב אנצי"ת ע' גופין הע' 87, 88, 94
ו/ב באור מהר"י קורקוס
ו/ב בית מועד (גטיניו) דף ל ע"ב {מל"מ}
ו/ב ברור הלכה קדושין עז ע"א ציון י
ו/ב גינת ורדים (תאומים) עמ' קכח, ריג
ו/ב דברי אמת (תרכא) דף סא ע"ג {מל"מ}
ו/ב דברי אמת (תשעט) עמ' קלט {מל"מ, שתמה על הריא"ז דס"ל דגם בבהמה אמרינן גופין מחולקין}
ו/ב דולה ומשקה פורים עמ' שנד {תינוק שנשבה}
ו/ב דקה מן הדקה דף סד ע"ב-ע"ג {מל"מ}
ו/ב היכל צמח
ו/ב הר המלך ח"ז עמ' קמט
ו/ב ואתה תחזה ח"ג
ו/ב ויקח אברהם [עוגת אליהו דף י ע"ב] {מל"מ}
ו/ב ויקן יוסף דף קסד ע"ג
ו/ב זבח טוב שער יג סי' א
ו/ב זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' פד
ו/ב זכרון מלך (א"ש)
ו/ב חדושים ובאורים (גרי') כריתות סי' ג ס"ק ז
ו/ב חוות יאיר (תשנז) עמ' רעט {כ"מ}
ו/ב חזון יחזקאל כריתות פ"ד ה"א
ו/ב חי' הראי"ה
ו/ב חי' מהר"ם שיק מכות עמ' רל
ו/ב חי' רעק"א
ו/ב חלקת יואב מהדו"ק או"ח סי' כב
ו/ב חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' קעד, קפא {מל"מ}
ו/ב חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף נב ע"א
ו/ב יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' מח, רלא
ו/ב ידבר שלום ח"א עמ' קיג
ו/ב כלילת יופי דף עב
ו/ב מאור הקודש כריתות עמ' קנז, קסה
ו/ב מגדל צופים ח"ה סי' סו
ו/ב מחנה לויה (תקעט) דף סג ע"א
ו/ב מחנה לויה (תשעד) עמ' רנה
ו/ב מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף פא ע"ב
ו/ב מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף סא ע"א
ו/ב מנחם שלמה סי' קצז
ו/ב מנחת חינוך ח"א עמ' קל, ח"ב עמ' קעז, קפג {מל"מ}, קצט, רעד, תלז-תלח {מל"מ}, ח"ג עמ' קעח
ו/ב מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' שיט {מל"מ}
ו/ב מעדני מלך (תשמח) עמ' רעז-רפא
ו/ב מעין החכמה עמ' כד, קכז
ו/ב מעשה רקח
ו/ב מפענח צפונות עמ' 206-207
ו/ב מפתח הבאורים [שו"ת רעק"א ח"ג סי' לח]
ו/ב מראה כהן זבחים עמ' רעא {חמשה זבחים}
ו/ב מרגניתא דר"מ [מל"מ מעה"ק פי"ט הי"א]
ו/ב משכנות אפרים שבת סי' י אות א {חמשה זבחים בחוץ}
ו/ב משנת ר' אהרן שבת עמ' עג, עח
ו/ב נזר הקדש (קפלן)
ו/ב נר מצוה (ואלק) שרשים דף מ ע"ב {שוחט חמשה זבחים בחוץ} וע"ג {בשחוטים אין גופים מחלקים}
ו/ב עוגת אליהו (אליהו) סי' ו {מל"מ}
ו/ב פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' יג, נד
ו/ב פורת יוסף (שלופר) דף מד ע"א
ו/ב צפנת פענח
ו/ב קדשי יהושע עמ' תקעג {מל"מ}
ו/ב קול דודי (תשף)
ו/ב קול דודי כריתות סי' ריז, שסב
ו/ב קונטרסי שעורים ב"ק שעור ג אות י
ו/ב שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' רפה, תקלו
ו/ב שמחתי באומרים לי עמ' רמו
ו/ב שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות צג
ו/ב שער המלך ח"ב עמ' נ, קעו {מל"מ}
ו/ב שפת אמת על התלמוד ח"ג דף צא ע"א
ו/ב תוצאות חיים (תשסה) עמ' לז {מל"מ}
ו/ב תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תשג
ו/ב תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' סב
ו/ג אשל אברהם (שפירא) עמ' שכב {לח"מ}
ו/ג די השב דף לב ע"ב
ו/ג הרועים בשושנים
ו/ג חי' הראי"ה
ו/ג חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד הל' איס"ב פ"א ה"ג]
ו/ג חי' ר' יהודה זרחיה עמ' קלה
ו/ג לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ו אות ד
ו/ג מנחם שלמה סי' רנב
ו/ג מעשה רקח
ו/ג נאם דוד
ו/ג צפנת פענח
ו/ג קול דודי (תשף)
ו/ג קול דודי כריתות סי' תקכ
ו/ד אבני ציון ח"א סי' נו אות ו, סי' נח אות א, סי' נט אות ב, ד
ו/ד באורי סוגיות (הוניגסברג) שבת סי' מב אות ז
ו/ד באר שרים (שולמן) עמ' קצו
ו/ד בגדי נהורין ח"ב סי' כ עמ' קסט
ו/ד בדבר מלך ח"ה עמ' כא, לא
ו/ד בדבר מלך חי"ב עמ' נו
ו/ד בית אהרן (כהן, תשך) דף מב ע"ב
ו/ד בית שערים ח"ג סי' מ
ו/ד ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שפו
ו/ד דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' קנ-קנב
ו/ד דברי יהודה דף נב ע"א וע"ג, נד ע"א וע"ג {אשם}
ו/ד הרמב"ם כמחנך עמ' 227
ו/ד ואתה תחזה ח"ג
ו/ד ויקן יוסף דף קמד ע"ד
ו/ד זכרון יהונתן דף יז {מרכבת המשנה}
ו/ד זרעא דיוסף דף עז ע"א
ו/ד חי' מהר"ם שיק מכות עמ' רל
ו/ד ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' לב
ו/ד לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' כה אות ב
ו/ד מבוא למשנה תורה עמ' 124
ו/ד מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' תקח {מל"מ}
ו/ד מים אדירים דף כב ע"א
ו/ד מנחם שלמה סי' קעד
ו/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' רז
ו/ד מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"א דף ג
ו/ד מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' י
ו/ד מרגניתא דר"מ [רמב"ם מ"א פי"ד הי"ח]
ו/ד מרכבת המשנה מהדו"ק
ו/ד משנת חיים חולין סי' ע עמ' רלו
ו/ד משנת חיים יומא עמ' תקסו
ו/ד משנת חיים פסחים ח"ב עמ' קלד
ו/ד משנת יעקב
ו/ד נשאל דוד או"ח עמ' לט
ו/ד סוכה וארבעת המינים עמ' 65
ו/ד עבודת הזבח מעילה סי' א ס"ק ב
ו/ד עדות בישראל
ו/ד עליות אריה עמ' רלו
ו/ד ענפי ארז (זי') דף כה ע"ב
ו/ד פניני ים סי' מה
ו/ד צפנת פענח
ו/ד קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' עד
ו/ד קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' רע
ו/ד קרית מלך
ו/ד רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' צ {שישלים לככותבת}
ו/ד שם יוסף (מועטי)
ו/ד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' שד
ו/ד תיבת גומא (תשסז) עמ' סח {איסור הנאה הוא איסור מוסיף}
ו/ה אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' צג
ו/ה אור ליהודה (תשנט) עמ' שיח {או"ש}
ו/ה אנצי"ת ע' גופין הע' 40 {או"ש}, 42-43 {או"ש}, 48 {או"ש}
ו/ה בית אהרן (כהן, תשך) דף מ ע"ד
ו/ה בית זבול ח"ב סי' כב אות ח
ו/ה ואתה תחזה ח"ג
ו/ה יד סופר עמ' רכ
ו/ה ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' כו
ו/ה מדה טובה ח"ד עמ' 391
ו/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' תפט
ו/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' לד
ו/ו אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' קה
ו/ו בית אהרן (כהן, תשך) דף מ ע"ד, מא ע"א
ו/ו בית זבול ח"ב סי' כב אות א
ו/ו גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קכב
ו/ו ואתה תחזה ח"ג
ו/ו חלקת יואב מהדו"ק או"ח סי' ל
ו/ו חמדת שלמה עמ' קצ {יוהכ"פ שחל להיות בשבת}
ו/ו להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' טז {יוה"כ שחל בשבת}
ו/ו משנת יעקב
ו/ו משנת יעקב קדושה עמ' קכג, הפלאה עמ' מג
ו/ו עטרת ישראל עמ' קמא
ו/ו קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' י, יג
ו/ו שמן רקח ח"א דף כד ע"ג
ו/ז אבן האזל (הוספות סוף עבודה ח"ב)
ו/ז אבן הספיר (ספרקה) עמ' עו
ו/ז אפיקי ים ח"ב דף קנז
ו/ז בית המדרש
ו/ז ברכת הזבח
ו/ז דובב מישרים (וידנפלד) עמ' רכג
ו/ז הון יוסף דף לב
ו/ז ואתה תחזה ח"ג
ו/ז חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף ס
ו/ז טל אורות (טובול) חולין עמ' יז
ו/ז מבוא למשנה תורה עמ' 163
ו/ז מחנה יוסף ח"ג עמ' קח
ו/ז מצעדי גבר ב"ק סי' ב (ג) אות א
ו/ז מצעדי גבר שבת סי' לד (ג)
ו/ז מרפא לנפש חי' סוגיות סי' יח אות א
ו/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' לה
ו/ז קול דודי (תשף) (בקיצור)
ו/ז קול דודי כריתות סי' רפט
ו/ז שם טוב - השלמה
ו/ח אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' נט
ו/ח אגודת אזוב ח"ב דף מא ע"ב
ו/ח אור הישר [מ"מ הל' שבת פי"ח הכ"ג, לח"מ לקמן פ"ט ה"ו, מל"מ לעיל פ"ג ה"ט, אור הישר ירושלמי שבת פי"ב ה"ו]
ו/ח אור יעקב שבת דף לז ע"ב
ו/ח אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' ח
ו/ח אשר למלך
ו/ח בדבר מלך ח"ה עמ' צג, צו
ו/ח בדבר מלך חט"ז עמ' נג
ו/ח בית המדרש
ו/ח בית זבול ח"ב סי' כב אות ו
ו/ח בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' צג
ו/ח ברור הלכה הוריות ג ע"א ציון ז פרק ב
ו/ח ברור הלכה שבת קב ע"א ציון ג, קה ע"א ציון א
ו/ח בריכת ירושלים עמ' קצג
ו/ח ברכות שמים שבת פרק יא אות רסב
ו/ח ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' שלז
ו/ח גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קכב
ו/ח דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' מח
ו/ח דברי שלמה (בלו') ח"ג עמ' טו-טז
ו/ח דובב מישרים (וידנפלד) עמ' קיב
ו/ח דור דורים עמ' סח
ו/ח דרך ישרה ח"ב עמ' ס-סא
ו/ח הררי קדם שבת עמ' נז {רעק"א}
ו/ח ואתה תחזה ח"ג
ו/ח חי' רעק"א (פרדס)
ו/ח חמדת ישראל ח"א דף עא ע"ג
ו/ח יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' קפא
ו/ח לב איש עמ' נ
ו/ח מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף מו ע"א {אם בזריקה חייב}
ו/ח מילי דמרדכי
ו/ח מנחת חינוך ח"א עמ' קנא, ח"ב עמ' כ, כג, תפט
ו/ח מנחת משה (שיינברגר) שבת על הדף ב ע"ב ד"ה ובסי'
ו/ח מעשה רקח
ו/ח מקראי קדש (תשנג) עמ' רעב
ו/ח מראה אש ח"ב עמ' קפג
ו/ח מראה הפנים ברכות דף ב
ו/ח משנת יעקב זמנים ח"א עמ' עד
ו/ח משנת ר' אהרן שבת עמ' קט
ו/ח נדרי תורה עמ' פב
ו/ח נזר אברהם שבת-ביצה עמ' ח
ו/ח נחלת עמי עמ' קיג
ו/ח סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ד עמ' תלד
ו/ח פנים מאירות (קאטקין) ח"ב עמ' ש
ו/ח קהלות יעקב נדרים יג
ו/ח קול דודי (תשף)
ו/ח קול דודי כריתות סי' שז
ו/ח קרית מלך רב (תשסו) עמ' כ
ו/ח רווחא שמעתתא ח"א עמ' קלז
ו/ח שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' שמה
ו/ח תוצאות חיים (תשסה) עמ' קד
ו/ח תורת המלאכות ח"ב עמ' רמג אות קצא
ו/ט אבי עזרי ח"ה
ו/ט אבן הספיר (ספרקה) שבת סי' כח עמ' סה
ו/ט אבן ישראל (פישר)
ו/ט אברהם יגל
ו/ט אגודת אזוב ח"ב דף לט ע"ב, מב ע"א
ו/ט אוצרות הרמב"ם
ו/ט אור ליהודה (תשנט) עמ' שיד
ו/ט אחר האסף עמ' תקלד
ו/ט אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' לז אות א, סי' לח אות כ, סי' לט הערה ב
ו/ט אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' לז אות א, סי' לח אות א {לח"מ}, סי' לט הערה ב
ו/ט אנצי"ת ע' גרירה הע' 32, 34, 38, 41 {כולם מרכה"מ}
ו/ט אפיקי מגינים זבחים סי' ז
ו/ט ארצות החיים סי' א ארץ יהודה אות ז עמ' עב {ידיעות מחלקות}
ו/ט באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ו/ט באורי סוגיות (הוניגסברג) שבת סי' מח אות א
ו/ט בן אורי שבת פ ע"א
ו/ט בנין אריאל ח"ב עמ' ס
ו/ט בנין שלום (תרנ"ב) בית א
ו/ט ברור הלכה שבת עא ע"א ציון א פסקה ד, ציון ב, עא ע"ב ציון א, עב ע"א ציון א פסקה א
ו/ט ברכת ראובן דף קנט ע"ד, קס ע"ב
ו/ט דברות אליהו ח"א עמ' לא, לג {ידיעות מחלקות}
ו/ט דברות משה שבת ח"ב סי' נח ענף א
ו/ט דברי אברהם (שדמי) ח"ב עמ' פ, פג
ו/ט דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' יט
ו/ט דברי שמואל (ראטה) עמ' שסז
ו/ט דליית הכרם עמ' תתתכה
ו/ט הגהות רימ"א
ו/ט המאיר לארץ [חכם צבי סי' קסד, יד אליהו סי' כט]
ו/ט הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' טז
ו/ט ואתה תחזה ח"ג
ו/ט זרע אברהם (כטורזא)
ו/ט חוקי חיים (גאגין) דף קלט ע"ג
ו/ט חזו"א או"ח סי' סב ס"ק יד
ו/ט חזו"א על הרמב"ם
ו/ט חי' הגר"מ הלוי
ו/ט חי' הראי"ה
ו/ט חי' הריצ"ד
ו/ט חי' רעק"א (פרדס)
ו/ט חכם צבי (תשעה) ח"א סי' קסד
ו/ט חק נתן דף רכח ע"ד
ו/ט חשבונות של מצוה עמ' תלז
ו/ט יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' ל, לג
ו/ט לקוטי שיחות חל"ב עמ' 7
ו/ט לשד השמן (ירוש')
ו/ט מי החג עמ' קצז, רא-רב
ו/ט מילי דמרדכי [השתי - צ"ל השני]
ו/ט מנחם שלמה סי' קכה
ו/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' כג
ו/ט מנחת יהודה (בוים) דף פ ע"ב {ידיעות מחלוקת}
ו/ט מעשה רקח
ו/ט מצעדי גבר ב"ק סי' ב אות ג
ו/ט מצעדי גבר שבת סי' לד (א) אות ב
ו/ט מראה אש ח"ב עמ' קפה-קפו, קפט
ו/ט מראות הים עמ' רמא-רמו
ו/ט מרבה חיים סי' יח אות ח
ו/ט מרכבת המשנה מהדו"ק
ו/ט משארית יעקב עמ' לט
ו/ט משאת השבת עמ' ח-ט
ו/ט משנה שכיר יו"ד עמ' תכו
ו/ט משנת יעקב זמנים ח"א עמ' עד
ו/ט משנת ר' אהרן שבת עמ' פו {לח"מ}, פז
ו/ט נאם דוד
ו/ט נזר אברהם שבת-ביצה עמ' מט
ו/ט נחלת עמי עמ' קיג
ו/ט נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' לט
ו/ט ספיקא דרבנן עמ' קצט
ו/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' לו
ו/ט פנים חדשות [מבי"ט ח"ב ב]
ו/ט פנים מאירות (קאטקין) ח"ב עמ' שא
ו/ט צפנת פענח
ו/ט קהלות יעקב שבת לא
ו/ט קול יהודה (גרשוני) עמ' צט
ו/ט קונטרסי שעורים ב"ק שעור ג אות יז
ו/ט קרבן שמואל דף לב ע"ג, לח ע"ב {לח"מ}
ו/ט קרית מלך
ו/ט שדה אלחנן ח"ב עמ' עו
ו/ט שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' ו
ו/ט שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) סי' נב דף צה ודף רכ
ו/ט שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' קלד
ו/ט שו"ת ר"י מפוזנא עמ' ה
ו/ט שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' פט-צב, צו-צח, קא-קג
ו/ט שלמי ניסן - קושר ומתיר עמ' רמב
ו/ט שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' ה, קט
ו/ט שער יוסף דף יט ע"ב {לח"מ}
ו/ט שער יוסף דף כב ע"ב {לח"מ}
ו/ט תשובה מיראה
ו/ט תשובה מיראה (תשסו) עמ' ל, לא {כ"מ}, עא, עו
ו/י בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' צו
ו/י ברור הלכה שבת עא ע"ב ציון א
ו/י דברות משה שבת ח"ב סי' נז ענף ו
ו/י הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' טז
ו/י ואתה תחזה ח"ג
ו/י זבד טוב עמ' 61
ו/י מנחת חינוך ח"ב עמ' כג
ו/י מצעדי גבר ב"ק סי' ב אות ג
ו/י משארית יעקב עמ' לט
ו/י סופר המלך ח"א עמ' פג
ו/י ציץ אליעזר ח"ב סי' ב אות ד {מל"מ}
ו/י קונטרסי שעורים ב"ק שעור ג אות יז
ו/י רלב"ג ויקרא פ"א תועלת יד עמ' נא-נב
ו/י שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' עז, פט-צב, צח
ו/י שם טוב - השלמה
ו/יא אבן הספיר (ספרקה) שבת סי' כח עמ' סה
ו/יא אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קס, קסג
ו/יא אגודת אזוב ח"ב דף מב ע"א
ו/יא אור ליהודה (תשנט) עמ' שיד, שטז
ו/יא אור שמח
ו/יא אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' לז אות א
ו/יא אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' לז אות א, סי' לח אות א
ו/יא אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' לח אות ב {או"ש}
ו/יא אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' א
ו/יא אמת ליעקב מועד עמ' קמב
ו/יא אנצי"ת ע' גרירה הע' 32 {כ"מ}, 37
ו/יא אפיקי מגינים זבחים סי' ב, ז
ו/יא באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ו/יא באורי סוגיות (הוניגסברג) שבת סי' מח אות א
ו/יא בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' עא
ו/יא בנין אריאל ח"ב עמ' נז {כ"מ}, סא
ו/יא בנין שלום (תרנ"ב) בית א
ו/יא ברור הלכה שבת עא ע"א ציון א פסקה ב, ד {כ"מ}, ציון ב
ו/יא ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' א במכתב
ו/יא ברכת ראובן דף קנט ע"ג
ו/יא דברות אליהו ח"א עמ' ל-לג
ו/יא דברי אברהם (שדמי) ח"ב עמ' פ
ו/יא דבש תמר
ו/יא הגהות רימ"א
ו/יא המאור הגדול (יעבץ) עמ' רפ
ו/יא הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' טז
ו/יא הר"מ במז"ל - קובץ עמ' פה
ו/יא ואתה תחזה ח"ג
ו/יא חי' רעק"א (פרדס)
ו/יא חכם צבי (תשעה) ח"א סי' קסד
ו/יא חלקת יצחק עמ' קסג-קסה
ו/יא חק נתן דף רכח ע"ד
ו/יא כנה"ג [מבי"ט ח"ב סי' ג]
ו/יא מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' תקז {מל"מ}
ו/יא מוריה גל' רלח עמ' עב {כ"מ}
ו/יא מי החג עמ' קצו-קצז
ו/יא מנחת חינוך ח"ב עמ' כג
ו/יא מנחת יהודה (בוים) דף פ ע"ב {כרבא}
ו/יא מעיני המים
ו/יא מצודת בן ציון דף עא ע"ב-ע"ד
ו/יא מצעדי גבר ב"ק סי' ב אות ג
ו/יא מראה אש ח"ב עמ' קפה, קפט
ו/יא מראה הפנים הוריות דף יג
ו/יא מרבה חיים סי' יח אות ח
ו/יא מרכבת המשנה מהדו"ק
ו/יא משארית יעקב עמ' לט
ו/יא משאת השבת עמ' ח
ו/יא משנת חיים ויקרא עמ' שנ
ו/יא משנת ר' אהרן שבת עמ' עה
ו/יא נזר אברהם שבת-ביצה עמ' מט
ו/יא נחלת עמי עמ' קיב
ו/יא פנים מאירות (קאטקין) ח"ב עמ' שא
ו/יא צפנת פענח
ו/יא קהלות יעקב שבת סי' לא-לב
ו/יא קול יהודה (גרשוני) עמ' צט-ק
ו/יא קונטרסי שעורים ב"ק שעור ג אות יז
ו/יא שארית נתן (לוברט)
ו/יא שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' ו
ו/יא שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) סי' נב דף צה ודף רכ
ו/יא שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' קלד
ו/יא שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' עז, פט-צח, קב-קד, תנט-תסב
ו/יב אברהם יגל
ו/יב אורח משפט עמ' קמו
ו/יב בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' עא
ו/יב בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' פב-פג בהערה
ו/יב יין הטוב עמ' רלח
ו/יב מעשה רקח
ו/יב מראה אש ח"ב עמ' קפג, קפה
ו/יב נאם דוד
ו/יב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' לו
ו/יב קהלות יעקב שבת ב
ו/יב רביד הזהב (אברך) דף עח ע"א {מל"מ}
ו/יב רווחא שמעתתא ח"א עמ' מה


ז/546 הלכות שגגות פרק ז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ז/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ז/רה"פ הר המוריה (שץ)
ז/רה"פ הרמב"ם המדויק
ז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ז/רה"פ מעשה רקח
ז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ז/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' רטז-ריז
ז/רה"פ פי' ר"י קאפח
ז/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ז/רה"פ רמב"ם הערוך
ז/רה"פ רמב"ם לעם
ז/רה"פ שם טוב
ז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ז/א אב"י יושב אהל עמ' 252, 253
ז/א אבן ציון עמ' תנא
ז/א אהבת איתן הוריות עמ' סד
ז/א אשר למלך
ז/א באר מרים פ"ט ה"ב אות א, ה"י אות ב
ז/א ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' שיג
ז/א דבר שאול שבועות סי' י ס"ק יג
ז/א דברות משה סנהדרין עמ' תסה
ז/א דברי אברהם (שדמי) ח"ב עמ' סח
ז/א היכלי שן ח"ב סי' פד
ז/א השבת לקדשו דף מא ע"ג
ז/א ואתה תחזה ח"ג
ז/א חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד סנהדרין סב ע"א]
ז/א חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קיד
ז/א יד פשוטה מדע עמ' כה
ז/א יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' לא-לב
ז/א יתר הבז (תקמז)
ז/א יתר הבז (תשסח) עמ' קסז
ז/א כרע רבץ פי"ג {השתחויה}
ז/א כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' שב
ז/א מחקרים במשה"ע עמ' 240
ז/א מילי דמרדכי
ז/א מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף ס ע"א
ז/א מנחת חינוך ח"א עמ' קל-קלא, ח"ב עמ' כא {כ"מ}, כג, קצט
ז/א מנחת יהודה (בוים) דף פ ע"ג
ז/א מסורה חט"ז עמ' מח
ז/א מעין החכמה עמ' קכח
ז/א מראה הפנים סנהדרין דף לט
ז/א משאת המלך ח"א סי' ס
ז/א משכנות אפרים שבת סי' י אות א {חילוק חטאות בע"ז}
ז/א נר מצוה (ואלק) מצוות דף עא ע"ג {כאביי - השתחוואה שלישית לחלק}
ז/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' לו
ז/א צפנת פענח
ז/א שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' תמח, תנז
ז/א תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' לג
ז/ב אביר יעקב (אביגדור) דף יא ע"א
ז/ב אוצרות הרמב"ם
ז/ב אמרי כהן (הולנדר) עמ' עה {כ"מ}
ז/ב אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' לט אות א
ז/ב אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' לט {ימים שבינתיים}
ז/ב ארעא דרבנן (תשעט) עמ' נב
ז/ב אשל אברהם (בוטשאטש) סי' ט ס"ק א ברכת אברהם אות י
ז/ב אשר למלך
ז/ב בדבר מלך ח"ח עמ' קח
ז/ב בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' קצח
ז/ב ברור הלכה שבת סז ע"ב ציון ב, סח ע"ב ציון א
ז/ב ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' ט אות ח
ז/ב ברכת מרדכי פסחים עמ' לא
ז/ב גור אריה יהודה, בהסכמת האדמו"ר מסוקולוב
ז/ב גליוני קדש עמ' 35 {כ"מ}
ז/ב גן דוד דף יא ע"א, יב ע"א
ז/ב דברות משה שבת ח"ב סי' סד הערה יא
ז/ב דברי אברהם (שדמי) ח"ב עמ' עח-עט
ז/ב דברי אור ח"ד עמ' קסז
ז/ב הגהות חבר בן חיים
ז/ב הגיור עמ' 102, 105, 244, 250
ז/ב המאיר לארץ [ברכת אברהם סי' יא]
ז/ב הר המלך ח"ה עמ' סט
ז/ב הרמב"ם כמחנך עמ' 240
ז/ב ואתה תחזה ח"ג
ז/ב זכרון יהושע (ויסברוד) ח"א עמ' שנא
ז/ב זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' מג {כ"מ ולח"מ - ידיעת עשה}
ז/ב חד וחלק ח"ב דף יב ע"א
ז/ב חוקות הדיינים ח"א עמ' ע
ז/ב חי' הגרא"א דסלר עמ' קצא
ז/ב חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' רכא
ז/ב חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד שבת סז ע"ב]
ז/ב חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"ב עמ' קיח, קכא
ז/ב טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' שסד
ז/ב יד סופר עמ' קיג
ז/ב כתר המלך
ז/ב מבשר טוב - משפט גרות עמ' יא
ז/ב מגיני שלמה עמ' פ
ז/ב מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף פא ע"ב
ז/ב מנחת חינוך ח"א עמ' קמז
ז/ב מעין חיים ח"ד עמ' קנד
ז/ב מראה הפנים שבת דף לט, נזיר דף כא, שבועות דף יב
ז/ב משנת יעקב
ז/ב נועם חי"ח עמ' ריז
ז/ב נזר התורה שנה ד גל' א עמ' ט {שגג בזה והזיד בזה}
ז/ב סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 132, 187, 197
ז/ב עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 4 הע' 21, 44
ז/ב על גדות ים התלמוד עמ' 214
ז/ב פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' יג, נד
ז/ב פני משה (שלז')
ז/ב צהר גל' ד עמ' 34, 35
ז/ב צפנת פענח
ז/ב קול מבשר (ראטה) ח"ב עמ' לב
ז/ב קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' מט
ז/ב קונטרסי שעורים כתובות קונ' ח אות יא, כה, עמ' 312
ז/ב קרבן ציון עמ' קצח
ז/ב קרית מלך
ז/ב שיחות חכמה ומוסר מאמר ה אות ב
ז/ב שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' תמח, תנז
ז/ב שנתון המשפט העברי ח"א עמ' 73
ז/ב שעורי עץ ארז שבת עמ' נא, נג-נה
ז/ב תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' כג
ז/ב תחומין ח"ח עמ' 502
ז/ג אבי עזרי ח"א
ז/ג אביר יעקב (אביגדור) דף יא ע"א
ז/ג אור הישר [באר יעקב או"ח סי' תד]
ז/ג אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' לט אות א
ז/ג אמת ליעקב מועד עמ' קלח
ז/ג אשר למלך
ז/ג ברור הלכה שבת סט ע"א ציון ג, ד
ז/ג ברכת אמת סי' י עמ' סז-סח {שגג בכרת והזיד בלאו}
ז/ג גליונות אבני נזר
ז/ג גן דוד דף יב ע"א
ז/ג דברות משה שבת ח"ב סי' נה ענף א
ז/ג דברי אברהם (שדמי) ח"ב עמ' עג
ז/ג דברי אהרן עמ' ב {ולא ידע שאסורות}
ז/ג הרועים בשושנים
ז/ג הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קנא
ז/ג ואתה תחזה ח"ג
ז/ג חי' הראי"ה
ז/ג חי' הרי"ט עמ' מד-מה
ז/ג חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"ב עמ' קכא, קלד
ז/ג חק נתן דף רכח ע"ד
ז/ג ישועות יעקב מועד עמ' רלו
ז/ג מנחת חינוך ח"א עמ' קמז, ח"ב עמ' כג
ז/ג מנחת יהודה (בוים) דף פא ע"ב {כ"מ ולח"מ}
ז/ג מנחת כהן (יוסף חיים) דף קכא
ז/ג מרכבת המשנה מהדו"ק
ז/ג משכנות אפרים שבת סי' י אות א {על כל אב}
ז/ג נזר אברהם שבת-ביצה עמ' נ
ז/ג עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 4 הע' 21, 44
ז/ג עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף פ ע"ג
ז/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' מו {כ"מ}
ז/ג קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' קי {נוטע מבריך ומרכיב הם אבות}
ז/ג רמת שמואל (אג'ייני) דף קמו ע"ב
ז/ג שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פז אות ח
ז/ג שמו משה דף כב ע"ב
ז/ג שמחת יהודה דף לג ע"ב
ז/ג שער המלך, הגהות רעק"א ח"ב עמ' נ
ז/ד אבני נזר או"ח סי' רכו אות כד
ז/ד אגודת אזוב ח"ב דף מח ע"א וע"ד
ז/ד אור תורה (בלומ') דף קטז ע"ד
ז/ד אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' לו
ז/ד אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' לו
ז/ד ברור הלכה שבת ע ע"ב ציון א
ז/ד דבר שאול שבועות סי' י ס"ק יג
ז/ד זכרון יהושע (ויסברוד) ח"א עמ' שנא
ז/ד חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד הל' שבועות פ"ג ה"י]
ז/ד מנחת חינוך ח"א עמ' קמז
ז/ד משנת ר' אהרן שבת עמ' סט
ז/ד ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' נח
ז/ד עזרת כהן עמ' רפז
ז/ד עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 4 הע' 21, 44
ז/ד עסק התורה עמ' קמא
ז/ד קול דודי (תשף)
ז/ד קול דודי שבועות סי' רסב-רסג
ז/ד תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' צג
ז/ה אב"י יושב אהל עמ' 253
ז/ה אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' כה
ז/ה אמרי שפר (פינטו) עמ' קעה
ז/ה אמת ליעקב מועד עמ' קנד, קעב
ז/ה באור מהר"י קורקוס
ז/ה בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' קכג
ז/ה בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף יב ע"ג
ז/ה בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' קסא, רסח
ז/ה דברי אברהם (שדמי) ח"ב עמ' סד
ז/ה זכרון יהושע (ויסברוד) ח"א עמ' שמט
ז/ה חי' ר' שמואל ב"ק עמ' טו-טז
ז/ה יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' רלה
ז/ה ימי שלמה
ז/ה לקוטי סופר ח"ב דף מז ע"ג
ז/ה מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף סא ע"ב
ז/ה מנחת אשר שבת עמ' קפט, ב"ק עמ' ד-ה
ז/ה מנחת חינוך ח"א עמ' קלא
ז/ה מסורה חי"ג עמ' מח
ז/ה מצעדי גבר ב"ק סי' ב אות ה
ז/ה מצעדי גבר שבת סי' לד (א) אות ג
ז/ה מראות הים עמ' רמז-רנ
ז/ה משאת מרדכי ב"ק עמ' ב
ז/ה משב יעקב ח"ב עמ' קלה
ז/ה משכנות אפרים שבת סי' א אות א {שעה"מ}, סי' ב אות א
ז/ה משנת יעקב
ז/ה משנת יעקב זמנים ח"א עמ' סד-ע
ז/ה נזר אברהם שבת-ביצה עמ' מד, נ-נא
ז/ה פני משה (שלז')
ז/ה קונטרסי שעורים ב"ק שעור ג אות טז
ז/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' ח
ז/ה שו"ת מהרלב"ח סי' כג
ז/ה שם טוב - השלמה
ז/ה שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' קד-קה
ז/ה תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' כ
ז/ו אבי עזרי ח"א לעיל הל' ג
ז/ו אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' כה
ז/ו אור הישר [שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תקצה]
ז/ו אור יקרות
ז/ו אמרי שפר (פינטו) עמ' קעה
ז/ו אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' ב
ז/ו אמת ליעקב מועד עמ' קעב
ז/ו באר דוד ב"ק ח"א סי' ג אות ב
ז/ו באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' מז-מח
ז/ו באר מלך שבת פ"ז ה"ז אות יז
ז/ו בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' קכד
ז/ו בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף יג ע"ב
ז/ו בדי הארון (הכהן) עמ' 149
ז/ו בינת נבונים דף צט ע"א
ז/ו בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' רנט, רסב {שעה"מ}, רסה
ז/ו בני יעקב
ז/ו בנין אפרים עמ' רסו
ז/ו ברכת אמת סי' י עמ' סד-סה, סז-סח, ע, עב {יראה לי}
ז/ו ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' שד
ז/ו ברכת מרדכי ענינים עמ' עו
ז/ו גדולת מרדכי (רבינוביץ) דף קלג ע"א
ז/ו דברי אברהם (שדמי) ח"ב עמ' סד
ז/ו דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' קנב-קנה
ז/ו הדרום כ עמ' 21
ז/ו המאיר לארץ [שו"ת ר' בצלאל אשכנזי סי' מא]
ז/ו ויקן יוסף דף טז ע"ב
ז/ו זכרון יהושע (ויסברוד) ח"א עמ' שמט
ז/ו חי' הראי"ה
ז/ו חי' ר' שמואל ב"ק עמ' י-יא, טז
ז/ו טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 134
ז/ו יד דוד (בתרא) שבת ע ע"ב
ז/ו כנה"ג [שו"ת ר' בצלאל סי' א]
ז/ו לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק סי' ב ס"ק א
ז/ו לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' ד, ח
ז/ו מאור למלך ב"ק עמ' י
ז/ו מוריה גל' קפג עמ' צז
ז/ו מוריה שנה א גל' ב (ר"מ קרביץ)
ז/ו מילי דמרדכי
ז/ו מלך שלם דף קא ע"ב, קנ ע"ב
ז/ו מלך שלם כאן
ז/ו מנחת אהרן (רוט) שבת עמ' עג
ז/ו מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' צו
ז/ו מנחת אשר שבת עמ' קפט, ב"ק עמ' ד-ה
ז/ו מנחת חינוך ח"א עמ' קמח
ז/ו מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' שפב
ז/ו מסורה חי"ג עמ' מט
ז/ו מצעדי גבר ב"ק סי' ב אות א-ט
ז/ו מצעדי גבר שבת סי' לד (א)
ז/ו מראות הים עמ' רמז-רנ
ז/ו מרכבת המשנה מהדו"ק
ז/ו משאת המלך ח"ג סי' שסח
ז/ו משאת מרדכי ב"ק עמ' א
ז/ו משכנות אפרים שבת סי' י אות ב {העושה שתי תולדות}
ז/ו משנת יעקב זמנים ח"א עמ' סד-ע
ז/ו משנת יעקב כאן
ז/ו משנת ר' אהרן שבת עמ' סז, עג
ז/ו נאם דוד
ז/ו נזר אברהם שבת-ביצה עמ' מד, מח
ז/ו עטרת צבי (דרבקין, תשמה) סי' נד עמ' קעח
ז/ו עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ג עמ' ו
ז/ו צפנת פענח
ז/ו קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' קמט
ז/ו קונטרסי שעורים ב"ק שעור ג אות טז
ז/ו קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' קט-קי
ז/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' ט
ז/ו שארית יהודה (בלום) דף מא ע"ד {כ"מ - אפשר שנתעלם}
ז/ו שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' רעו, רעח
ז/ו שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' קצ, ח"ג עמ' תמח
ז/ו שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' צז
ז/ו שעורי מבשר טוב שבת עמ' כח {שעה"מ}
ז/ו שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' קד-קה
ז/ו שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' תפג
ז/ו שער המלך כאן, ח"ב עמ' רפח, שעח
ז/ו תוצאות חיים (תשסה) עמ' לז, מב, מז, קצו
ז/ו תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' כז
ז/ו תפארת צבי (רוזנטל) עמ' ג
ז/ו תשובה מיראה
ז/ו תשובה מיראה (תשסו) עמ' לא
ז/ז אשר לשלמה (אשכנזי) דרשות דף כ ע"ד {לח"מ}
ז/ז באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' מז
ז/ז בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' רסז
ז/ז ברכת אריאל ח"א סי' יח ס"ק ב
ז/ז גן דוד דף יב ע"ד
ז/ז ואתה תחזה ח"ג
ז/ז זכרון יהושע (ויסברוד) ח"א עמ' שנ
ז/ז חד וחלק ח"א דף יג ע"א
ז/ז חי' ר' שמואל ב"ק עמ' יד-טו
ז/ז יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' רלה
ז/ז לקוטי סופר ח"ב דף סד ע"א
ז/ז מחנה יוסף ח"ג עמ' קח
ז/ז מחנה יוסף שבת עמ' קלה
ז/ז מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' נח
ז/ז מרגליות הים סנהדרין קיב ע"ב אות ד {מל"מ}
ז/ז משאת מרדכי ב"ק עמ' ב
ז/ז משנת יוסף שביעית ח"א עמ' כא
ז/ז משנת יעקב זמנים ח"א עמ' ע, עג-עד, קיב
ז/ז משנת יעקב כאן
ז/ז נאם דוד
ז/ז נזר אברהם שבת-ביצה עמ' נא
ז/ז עסק התורה עמ' קלח
ז/ז קול דודי (תשף)
ז/ז קול דודי כריתות סי' שעז
ז/ז שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' רעו, רעח
ז/ז שיח ערב שבת-חגיגה עמ' קעב {לח"מ}
ז/ז שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' קד-קה
ז/ח אבן האזל (הוספות סוף עבודה ח"ב)
ז/ח אבני נזר חו"מ סי' קפט אות ב
ז/ח אגודת אזוב ח"ב דף מג ע"ג, מה ע"ד, מו ע"ב, מז ע"ד
ז/ח אדרת המלך עמ' רא-רד {צירופי מחלקים}
ז/ח אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' כו
ז/ח אורח משפט עמ' קעה ע"ב
ז/ח אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' ב
ז/ח אנצי"ת ע' גופין הע' 119, 121
ז/ח באור מהר"י קורקוס
ז/ח בדבר מלך ח"ח עמ' קא, קכ
ז/ח בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' קצח, רסג
ז/ח בציר אליעזר ח"ב דף לא ע"ד {שבת ויוה"כ}
ז/ח דברות משה שבת ח"ב סי' נה ענף א
ז/ח דברי אברהם (שדמי) ח"ב עמ' סח
ז/ח דברי אהרן עמ' ב {שכח שהמלאכות אסורות}
ז/ח המאיר לארץ [מאיר נתיבים פרשת תשא] {לח"מ}
ז/ח חי' הראי"ה
ז/ח חי' ר' שמואל ב"ק עמ' טו
ז/ח חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' קעו-קעז
ז/ח חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף נג ע"א
ז/ח יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' רלב
ז/ח ימי שלמה
ז/ח כגן עדנים עמ' פד
ז/ח לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' ה
ז/ח מנחם שלמה סי' רב
ז/ח מנחת כהן (פימינטל), משמרת השבת פ"ו אות יד
ז/ח מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' שעו {כ"מ}
ז/ח מעין החכמה עמ' קכו
ז/ח מעיני המים
ז/ח מראה הפנים שבת דף לט
ז/ח מרכבת המשנה מהדו"ק
ז/ח מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' טז אות טו
ז/ח משארית יעקב עמ' מ
ז/ח משאת השבת עמ' לד
ז/ח משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' נד
ז/ח משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קעא
ז/ח משנת יעקב
ז/ח משנת יעקב זמנים ח"א עמ' ע, עג-עד, קיב
ז/ח משנת ר' אהרן שבת עמ' סז, פ
ז/ח נאם דוד
ז/ח עסק התורה עמ' קלט, קמג
ז/ח צפנת פענח
ז/ח קול דודי (תשף)
ז/ח קול דודי כריתות סי' שעז
ז/ח שבט הלוי (ווזנר) ח"ג סי' מ
ז/ח שי למלך עמ' סג
ז/ח שיח ערב שבת-חגיגה עמ' קעב
ז/ח שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' שלד
ז/ח שפת אמת על התלמוד ח"ג דף צא ע"ב
ז/ח תוצאות חיים (תשסה) עמ' לז, מז, קצו
ז/ח תוצאות חיים סי' ו
ז/ח תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' כ
ז/ט אגודת אזוב ח"ב דף מו ע"ב
ז/ט אדרת המלך עמ' רא-רד {צירופי מחלקים}
ז/ט אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' כו
ז/ט בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' קצח
ז/ט דברות משה שבת ח"ב סי' נה ענף א
ז/ט דברי אברהם (שדמי) ח"ב עמ' עח-עט, פג
ז/ט זבד טוב עמ' 59
ז/ט יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' רלו
ז/ט מנחם שלמה סי' רב
ז/ט מראה הפנים הוריות דף יב
ז/ט משאת השבת עמ' לד
ז/ט משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' נד
ז/ט משנת יעקב זמנים ח"א עמ' ע, עג-עד
ז/ט עסק התורה עמ' קמג
ז/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' לז
ז/ט צפנת פענח
ז/ט קול דודי (תשף)
ז/ט שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' תנט, תס
ז/ט שם טוב - השלמה
ז/ט תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' כא
ז/י אבן האזל (הוספות סוף עבודה ח"ב)
ז/י אבן הספיר (ספרקה) שבת סי' כח עמ' סה
ז/י אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קסא, קסג
ז/י אבן ציון עמ' קצה
ז/י אגודת אזוב ח"ב דף מב ע"א-ע"ג
ז/י אור הישר [כ"מ לעיל פ"ו הי"א, לח"מ לעיל פ"ו ה"ט]
ז/י אור שמח
ז/י אחר האסף עמ' תקלה
ז/י אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' לז אות א
ז/י אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' לז אות א
ז/י אמת ליעקב מועד עמ' קמא
ז/י אנצי"ת ע' גרירה הע' 2, 8-10, 24-26, 32, 33, 38, 41, 51, 61
ז/י באורי סוגיות (הוניגסברג) שבת סי' מז אות א
ז/י בית אהרן (כהן, תשך) דף כב ע"א {כ"מ}
ז/י בנין שלום (תרנ"ב) בית א
ז/י ברור הלכה שבת עא ע"א ציון א, ציון ב פסקה א {כ"מ}, ציון ג
ז/י ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' א במכתב
ז/י ברכת ראובן דף קנט ע"ג
ז/י דברות אליהו ח"א עמ' ל-לג
ז/י דברות משה שבת ח"ב סי' נז ענף א, ה
ז/י דברי אברהם (שדמי) ח"ב עמ' פ, פד, פו
ז/י ואתה תחזה ח"ג
ז/י זבד טוב עמ' 62, 59
ז/י חי' הראי"ה
ז/י חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד שבת ע ע"ב]
ז/י חלקת יצחק עמ' קסג {כ"מ}
ז/י כנה"ג [מבי"ט ח"ב סי' ג]
ז/י מי החג עמ' קצו-קצז, רד, רו, רט
ז/י מצודת בן ציון דף עא ע"ב {קצר וטחן}
ז/י מצעדי גבר ב"ק סי' ב (ג) אות א
ז/י מצעדי גבר שבת סי' לד (ג)
ז/י מראה אש ח"ב עמ' קפז
ז/י מראה הפנים שבועות דף י
ז/י מרבה חיים סי' יח אות ה
ז/י מרכבת המשנה מהדו"ק
ז/י משאת השבת עמ' ח, י, לו
ז/י משנת יעקב זמנים ח"א עמ' ע, עג-עד
ז/י משנת ר' אהרן שבת עמ' עד, פג
ז/י נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' לט
ז/י פנים מאירות (קאטקין) ח"ב עמ' שב
ז/י צפנת פענח
ז/י קול יהודה (גרשוני) עמ' קא
ז/י קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' קיד-קטו
ז/י קרית מלך
ז/י שדה אלחנן ח"ב עמ' עו
ז/י שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' ו
ז/י שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) סי' נב דף צה ודף רכ
ז/י שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' קלד
ז/י שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' עז, פט, צב-צח, תנט
ז/י שעורי מצוות (מילר) דף ז ע"ב
ז/י תולדות אברהם אהרן ויונה עמ' יז
ז/יא אבני חפץ ח"ד עמ' מט
ז/יא אבני נזר או"ח סי' רנא אות יג, סי' רנד אות ד, סי' שיח אות יג, חו"מ סי' קצ אות ט
ז/יא אגלי טל ח"ב סי' צו אות יג, סי' צט אות ד
ז/יא אור יעקב שבת דף כט ע"א, סנהדרין דף סז ע"א
ז/יא אור ליהודה (תשנט) עמ' שז-שח, שיא
ז/יא אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' ג אות ב
ז/יא אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' ג אות א
ז/יא אמת ליעקב מועד עמ' קמב
ז/יא באורי סוגיות (הוניגסברג) שבת סי' עח אות ה
ז/יא בדבר מלך ח"ח עמ' צט
ז/יא בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ו עמ' 60 {השמיט התכוון ללקט תאנים ולקט ענבים ואבד מלקט מלבו}
ז/יא בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' צו
ז/יא בכורי אברהם דף פה ע"ב
ז/יא ברור הלכה שבת עב ע"ב ציון א, וקונטרס מלאכת מחשבת, "מתעסק" פסקה ב
ז/יא ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' מא אות ב
ז/יא גדול כבוד הבריות עמ' 185
ז/יא דברות אליהו ח"א עמ' לד {כרבא}
ז/יא דברות משה שבת ח"ב סי' ס ענף ב
ז/יא דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' קנה-קנח
ז/יא דברי שמואל (אידלזק) עמ' קנח
ז/יא דגל יהודה (לוקץ) עמ' 172, 174
ז/יא דור דורים עמ' צו
ז/יא דרכי אהרן ח"א עמ' יא
ז/יא וגר זאב עמ' לג-לד
ז/יא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' כה
ז/יא זבד טוב עמ' 59
ז/יא חד וחלק ח"א דף יב ע"ד, יג ע"ד
ז/יא חדושים ובאורים (גרי') כריתות סי' ו ס"ק ג
ז/יא חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"ב עמ' קפט ד"ה ובחידושי {המתכוין לחתוך את התלוש וחתך את המחובר וכו'}
ז/יא חי' ר"ש קלוגר שבת עמ' רצא
ז/יא חיי אריה דף עד ע"ב
ז/יא חקרי לב (לווינבוק) דף מה ע"א
ז/יא טל נתן עמ' שנח
ז/יא מבוא למשנה תורה עמ' 163
ז/יא מועדים וזמנים ח"ז סי' רח
ז/יא מטה אהרן פסחים עמ' קיז
ז/יא מטה אהרן שבועות עמ' סא
ז/יא מנחת יהודה (בוים) דף פו ע"א
ז/יא מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' נח
ז/יא מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' עח
ז/יא מערכי לב (לב) עמ' קפד
ז/יא מערכי לב (ציר') עמ' שנד
ז/יא מרגליות הים סנהדרין סב ע"ב אות יא
ז/יא מרחשת ח"א סי' מב אות א
ז/יא משנת יעקב הל' שבת פ"א ה"ה
ז/יא נזר אברהם שבת-ביצה עמ' נו
ז/יא נזר הקדש (רזין) מנחות דף קל ע"ד, קלא ע"א
ז/יא ס' סת"ם עמ' תמה
ז/יא פרי האדמה ח"א
ז/יא קול דודי (תשף) (בקיצור)
ז/יא קול דודי כריתות סי' תמב
ז/יא שם טוב - השלמה
ז/יא שם משמעון (סטרליץ) עמ' רנג-רנד, רנו
ז/יא שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות צט
ז/יא תורתו של ר"מ סי' ב
ז/יב אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' קלח, קנב
ז/יב אורות חיים מילואים א אות א, ג
ז/יב אחיעזר ח"ג סי' נז ס"ק ח
ז/יב אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' ו אות ח
ז/יב אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' ו אות ג
ז/יב באהלה של תורה או"ח סי' לד אות ה
ז/יב באר דוד שבת ח"ב סי' עו אות ב
ז/יב באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' נא
ז/יב באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' עד
ז/יב בדבר מלך חי"ז עמ' רסז {החותה גחלים בשבת שהוא מכבה את העליונות ומדליק את התחתונות אם נתכוון לכבות ולהבעיר חייב שתים חתה גחלים להתחמם מהם והובערו מאליהן חייב שתים מפני שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב עליה כמו שביארנו בהלכות שבת}
ז/יב בית אהרן וישראל גל' כה עמ' נא
ז/יב בית גמליאל ח"א עמ' נג
ז/יב ברור הלכה שבת, קונטרס מלאכת מחשבת, דבר שאינו מתכוון פסקה ד
ז/יב בריכת ירושלים עמ' מ
ז/יב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' לח
ז/יב בתי כהונה (תצו) בית דין דף עט ע"ב
ז/יב דברות משה שבת ח"ב סי' כט ענף א {לח"מ}, סי' סב ענף א
ז/יב דברי אברהם (שדמי) ח"א עמ' לה, ח"ב עמ' סג
ז/יב דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' קנח-קס
ז/יב דגל יהודה (קמינר) עמ' רלה {לח"מ}
ז/יב הגהות חבר בן חיים
ז/יב המסלה שנה יא שבט-ניסן תשו עמ' 11-12
ז/יב ואתה תחזה ח"ג
ז/יב ויען יצחק עמ' כט
ז/יב זכור לאברהם (יפהן) עמ' קמד
ז/יב חזו"א או"ח סי' נ ס"ק ד
ז/יב חזו"א על הרמב"ם
ז/יב חי' הראי"ה
ז/יב חי' הריצ"ד
ז/יב חי' ר' חיים הלוי דף ו
ז/יב חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' רמז
ז/יב חי' ר' שלמה (תשסא) ח"ג עמ' מ
ז/יב חי' ר' שלמה (תשסד) עמ' רמב
ז/יב טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' צב-צד
ז/יב טל חיים (טל) שבת עמ' 92-100, 102
ז/יב יד סופר עמ' קיא
ז/יב לבושי מרדכי או"ח עמ' צח, יו"ד עמ' שלד
ז/יב מגיני שלמה עמ' צא
ז/יב מגל ח"ז עמ' 22
ז/יב מילי דמרדכי
ז/יב מנחם שלמה סי' רלז-רלח, רמ
ז/יב מנחת איש (שפירא, תשסח) - באורים סי' כא ס"ק כא
ז/יב מנחת יהודה (בוים) דף פג ע"ב
ז/יב מנחת כהן (פימינטל), משמרת השבת פ"ו אות יג
ז/יב מראה הפנים שבת דף יח
ז/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/יב משאת השבת עמ' פ
ז/יב משנת יעקב הל' שבת פ"א ה"ה
ז/יב משנת יעקב זמנים ח"א עמ' ב-ג
ז/יב נועם ח"ב עמ' צב
ז/יב נזר אברהם שבת-ביצה עמ' צד
ז/יב נחלת עזרא ח"ב עמ' 64
ז/יב עטרת שבת עמ' טו {כ"מ ולח"מ}
ז/יב קהלות יעקב כריתות יב, יומא יב
ז/יב קול דודי (תשף)
ז/יב קול דודי כריתות סי' תפד
ז/יב קונטרסי שעורים כתובות קונ' ה אות ד עמ' קז
ז/יב קרית מלך רב (תשסו) עמ' י
ז/יב שארית יהודה (בלום) דף כז ע"א {חייב שתים}, נז ע"ב {משאצל"ג חייב}
ז/יב שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פז אות ט
ז/יב שחר אורך עמ' נו
ז/יב שיח התורה עמ' שלז {הובערו מאליהן}
ז/יב שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' לב
ז/יב שלמי ניסן פ' הבונה עמ' ק, קח
ז/יב תורת המלאכות ח"ה עמ' קמג אות פט
ז/יב תכריך מרדכי סי' א עמ' ד
ז/יב תשובה מאהבה ח"ב דף לד ע"ג {הבערה לחלק}


ח/547 הלכות שגגות פרק ח *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ח/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ח/רה"פ הר המוריה (שץ)
ח/רה"פ הרמב"ם המדויק
ח/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ח/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ח/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' ריח-ריט
ח/רה"פ פי' ר"י קאפח
ח/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ח/רה"פ רמב"ם הערוך
ח/רה"פ רמב"ם לעם
ח/רה"פ שם טוב
ח/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ח/א אור הישר [אור הישר כריתות יז ע"ב {כזית או פחות}, כסא דהרסנא על בשמים ראש סי' קיב, אור הישר הוריות ב ע"א {שבת או חול}, לח"מ לעיל פ"ה ה"ו {נמצא דם על עד}]
ח/א אנצי"ת ע' אשם תלוי הע' 45, 83
ח/א בדבר מלך ח"ד עמ' קצא, ח"ו עמ' רכד
ח/א בית יחזקאל (סרנה) כתובות דף לב, לה
ח/א בית ישחק
ח/א בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' עא
ח/א בני יעקב
ח/א בציר אליעזר ח"א דף כז ע"ב {לא כתב "ושתק"}
ח/א ברור הלכה הוריות ח ע"ב ציון ב
ח/א ואתה תחזה ח"ג
ח/א ויקח אברהם [עץ החיים קמ ע"ג]
ח/א חזקה רבה יו"ד הלכה מה עמ' 204 {לח"מ}, אהע"ז ח"ג עמ' 113
ח/א חי' יפה לב עמ' שמג {אין מתנדבים}
ח/א חי' כתב סופר
ח/א חיי אריה דף ל ע"א
ח/א טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' שלג, שלט
ח/א כנה"ג
ח/א מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' מז {לח"מ}
ח/א מור דרור קו"א סי' א-ב {אשם תלוי לא בא בנדבה}
ח/א מנחת בנימין סי' סא
ח/א מנחת חינוך ח"א עמ' קמו, קצ, שצג, ח"ב עמ' קעז, תפט
ח/א מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' ק
ח/א מעלין בקודש גל' ח עמ' 14
ח/א מצודת דוד (שפרבר) עמ' תיח {נודע לו - מביא חטאת}
ח/א משנת יעקב כאן
ח/א משנת יעקב עבודה עמ' רפב
ח/א ספרי דבי רב ח"ב עמ' נו
ח/א עוגת אליהו דף יב ע"ב
ח/א עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 18
ח/א עין יצחק תנינא ח"א עמ' ל
ח/א צמח מנחם דף א ע"ג, ג ע"ב, ה ע"ב {התנדבות אשם תלוי}
ח/א קרית מלך
ח/א רב ברכות (רי"ח) עמ' קיז {אין אשם תלוי בנבילה ובאמ"ה}
ח/א רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' רכו
ח/א שער המלך על תהלים יום ג עמ' קכה {אשם תלוי בנדבה}
ח/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 40, 43
ח/א שערי תורה (לעוו) ח"ג דף ב ע"ד
ח/א שפת אמת ליקוטים (מהד' אור עציון) ח"ב עמ' 96 {חתיכה משתי חתיכות}
ח/א תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' צא
ח/ב אבני נזר יו"ד סי' תח אות יא {לח"מ}
ח/ב אבני ציון ח"ב סי' לח אות ו
ח/ב אברהם יגל
ח/ב אגרא דשמעתא ח"א עמ' קיז, ריט, משמרת חיים ח"ג עמ' נג
ח/ב אהל משה (לוין) ח"א דף א ע"ד {רק באיקבע איסורא}
ח/ב אוצרות הרמב"ם
ח/ב אור חדש (בלומ') דף סה ע"ב {חתיכה משתי חתיכות}
ח/ב אור תורה (שוורץ) ח"א סי' קג, קכג
ח/ב אורח צדקה עמ' כא
ח/ב אות ציון עמ' קמז {שתי חתיכות}, קנב-קנג
ח/ב אילה שלוחה (קאהם) עמ' 11 {איסור קבוע}
ח/ב אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' רעו {שתי חתיכות}
ח/ב אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' כג אות ה
ח/ב אמרי שפר (סגל) עמ' כח {בין השמשות}
ח/ב אמרי שפר (פינטו) עמ' מא
ח/ב אנצי"ת ע' אקבע הע' 1, 2, 6, 9, 10, 21-24, ע' אשם תלוי הע' 71, 81, ע' בין השמשות הע' 83, 85
ח/ב ארצות החיים סי' א ארץ יהודה אות ז עמ' עב {איקבע}
ח/ב ארצות החיים סי' לא ארץ יהודה אות א עמ' תלח {לח"מ - ביה"ש בע"ש - איקבע איסורא}
ח/ב באור מהר"י קורקוס
ח/ב באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קנו, שפה
ח/ב באר ראי עמ' כה
ח/ב בדבר מלך חי"ג עמ' ד
ח/ב בינת נבונים דף נט ע"ד
ח/ב בית אהרן וישראל גל' לה עמ' ל {בחתיכה אחת}
ח/ב בית דוד (מרגרטן) כלל א פ"ג עמ' ח
ח/ב בית יצחק (חבר) דף לג ע"א
ח/ב בית יצחק (תשע) קבוע וספקות עמ' רלה
ח/ב בני יהודה דף לה ע"ב
ח/ב בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' קפ
ח/ב בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' רעז
ח/ב בציר אליעזר ח"א דף ט ע"ב {אשם תלוי בס"ס}
ח/ב ברור הלכה יבמות לה ע"ב ציון ה
ח/ב ברור הלכה שבת צא ע"א ציון ד פסקה ג
ח/ב ברכת אריאל ח"א סי' יח
ח/ב ברכת יצחק (פאלער) עמ' קצד
ח/ב ברקאי ח"א עמ' 149
ח/ב בשמים ראש סי' קיב
ח/ב גדולי ציון (תרע) דף לה ע"ד, לו ע"ד
ח/ב גדולי ציון (תשנב) עמ' כה, רצד {בין השמשות}
ח/ב גדולי שמואל ביצה דף ל
ח/ב גט מקושר (אלגזי) עמ' שצד-שצה
ח/ב גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל ג סי' יב
ח/ב גינת ורדים (תאומים) עמ' מו
ח/ב גליונות אבני נזר {לח"מ} [וכן שמע בר"ן ר"פ המביא]
ח/ב גן דוד דף ה ע"ג {לח"מ}
ח/ב גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' שסו-שסז {לח"מ}
ח/ב דבר בעתו (בוגין) דף ו ע"ג {איסור קבוע}
ח/ב דברות אליהו ח"ג - הסכמת ר"ע יוסף {בין השמשות}
ח/ב דברות משה שבת ח"א סי' ח ענף ג, יבמות עמ' תכ
ח/ב דברי אמת (תשעט) עמ' שעא {ספק בן ט' לראשון או בן ז' לאחרון פטור מן הקרבן שהרי אין שם איסור קבוע}, תכו {אינו חייב אשם תלוי עד שיהיה שם איסור קבוע וכן'}
ח/ב דברי יהושע (קלעוואן, תשעא) עמ' שו
ח/ב דברים אחדים (תקנח) דף קעד ע"ב
ח/ב דגל ראובן ח"א סי' יט
ח/ב הגיון יצחק דף פא ע"א, פב ע"א
ח/ב הפלאות נדרים (תשעג) עמ' מג
ח/ב הר המלך ח"ז עמ' קמט
ח/ב ואתה תחזה ח"ג
ח/ב ונגש הכהן כלל ג פ"ז
ח/ב זהב התרומה ביכורים עמ' קלז {כוי}
ח/ב זית רענן ח"א עמ' רטו
ח/ב זכרון ישעיהו דף ה ע"ג, יב ע"ב {לח"מ}
ח/ב זכרון מלך (א"ש)
ח/ב זכרון צבי מנחם דף מט ע"ד {צריך איקבע איסורא}
ח/ב חדושים ובאורים (גרי') כריתות סי' ד ס"ק א, ג
ח/ב חזון יחזקאל קידושין פ"ה ה"א {לח"מ}, כריתות פ"ב ה"י
ח/ב חזקה רבה או"ח הלכה סג, יו"ד הלכה לה עמ' 159, אהע"ז ח"ב עמ' 29, ח"ג עמ' 113, 139-138, ח"ד עמ' 146
ח/ב חי' בן אריה ח"א סי' טו אות ה
ח/ב חי' הגרז"ס נשים עמ' תסח
ח/ב חי' הראי"ה
ח/ב חי' הריצ"ד
ח/ב חי' חתם סופר
ח/ב חי' יפה לב עמ' רפ {רק באיקבע איסורא}
ח/ב חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' כד
ח/ב חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' מה
ח/ב חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' תסד
ח/ב חי' רעק"א
ח/ב חיי נפש ח"ד עמ' שב {דוקא באיסור קבוע}
ח/ב חיים ומלך
ח/ב חסד לאברהם (טרוימן) דף יא ע"א {פסק כר"נ ור"ע בענין שתי חתיכות}
ח/ב חקרי לב (לווינבוק) דף כח ע"ד
ח/ב טהרת הבית ח"ב עמ' רמב
ח/ב טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' שמד, מהדו"ג ח"ב עמ' שצז
ח/ב טירת כסף דף קצא ע"ג {כוי}
ח/ב טל חיים (טל) ח"ג עמ' עב
ח/ב טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' של-שלא, שלט
ח/ב יד ישראל ח"א וח"ב
ח/ב יוסף חי
ח/ב יוסף לקח כרך א ח"א עמ' צז
ח/ב ישא איש דף כב ע"ב
ח/ב ישועות יעקב נשים עמ' קצד
ח/ב כלילת יופי דף נט-ס, ע, עב
ח/ב כללי המצוות (גיקטיליא) עמ' כא
ח/ב כתב סופר או"ח דף ט ע"ד, יו"ד דף נה ע"ד
ח/ב כתב סופר או"ח סי' י ד"ה והנה הרמב"ם
ח/ב כתר כהונה במדבר סי' שב {חתיכה משתי חתיכות}
ח/ב לב חיים (פלג'י) ח"ב דף קכו, קכז ע"ג
ח/ב לב יוסף עמ' 52
ח/ב לבושי מרדכי יו"ד עמ' רפח
ח/ב לבושי עז הל' תערובות עמ' תסה {רק באקבע איסורא}
ח/ב להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' נב {ספק יום - נחשב אקבע איסורא}
ח/ב מאור יהושע סי' לה
ח/ב מאורות נתן (הורוביץ) דף טו ע"ב
ח/ב מגידות (תשעג) סי' קכב עמ' לב {חו"מ - בין השמשות}
ח/ב מגילת ספר לאוין דף נט ע"ג
ח/ב מגן גבורים (או"ח) סי' ט ס"ק ו
ח/ב מגן שאול (קצנ') עמ' ז
ח/ב מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' שסג, שסה, תח, תנ
ח/ב מהרי"ט אלגזי פ"ג אות מ (הראשון) או"ק ב, פ"ד אות מב או"ק ז
ח/ב מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' קעט, קפה
ח/ב מחנה חיים ח"ח עמ' קיט
ח/ב מחנה יהודה (קצין) ח"ב סי' נג
ח/ב מחשבות משה דף סז ע"א-ע"ב, עב ע"א {רק חתיכה משתי חתיכות}
ח/ב מטה שמעון (הלפרין) ח"ג עמ' לז {צריך איקבע איסורא}
ח/ב מי באר (אופנהיימר) דף לג ע"ג
ח/ב מי נדה עמ' תרסג
ח/ב מילי דמרדכי
ח/ב מלבושי יו"ט ח"א דף יג ע"א {מרכה"מ}
ח/ב מנוחת משה דף לו ע"ב {שתי חתיכות}
ח/ב מנחם שלמה סי' רח, ריד-רטו, תוספתא כריתות פ"ב הי"ב
ח/ב מנחת אהרן (בריסק) דף ס ע"ב
ח/ב מנחת חינוך ח"א עמ' קעט, ח"ב עמ' מ, צא, קעז
ח/ב מסורה חט"ז עמ' כו
ח/ב מעיני המים
ח/ב מעלין בקודש גל' ח עמ' 14
ח/ב מעשה רקח
ח/ב מראה הפנים הוריות דף יד
ח/ב מרחשת ח"א סי' יג אות ב
ח/ב מרכבת המשנה מהדו"ק
ח/ב מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' ד אות יד-טו, יח {ס"ס - לח"מ}
ח/ב משנת חיים נדה סי' כ עמ' פ
ח/ב משנת יעקב כאן עמ' קיט-קכ
ח/ב משנת יעקב קרבנות - חי' על הוריות ג ע"ב
ח/ב משנת ר' אהרן כתובות עמ' קו
ח/ב משנת ראשונים (הירשפלד) עמ' רמב
ח/ב נאם דוד
ח/ב נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' קנד
ח/ב נועם שיח ח"א עמ' ד, יא, יג, מו, קז, קיג, קעז, קפא, רו, רמג, רנז-רנח, רפא, רפג
ח/ב ניצוצי אש עמ' רג {לח"מ}
ח/ב נר מצוה (ואלק) מצוות דף כז ע"ב [שקל הקודש פ"א ה"ד]
ח/ב נתן פריו סוגיות ח"א עמ' קז
ח/ב ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' תכג {לח"מ}
ח/ב סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' עו אות לד
ח/ב סדר משנה הל' שופר פ"א ה"ג עמ' סא {א"א להתנדב אשם תלוי}
ח/ב עולת שמואל (לובצר) ח"א דף ט ע"ד, עז ע"ב, ח"ב דף כה ע"ב
ח/ב עזרת כהן עמ' שצא
ח/ב ענפי ארז (זי') דף קלב ע"ד
ח/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' סג, ח"ב עמ' קפד {כ"מ}
ח/ב ערהשה"ע קדשים סי' ריג אות יז
ח/ב פאר הלכה פסחים עמ' רסט
ח/ב פד"ר חי"ד עמ' 252
ח/ב פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' רעג {לח"מ}
ח/ב פנים מאירות (תקצג) ח"ב סי' פד
ח/ב פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' תרעז
ח/ב צבי תפארת סי' כו
ח/ב ציוני מהר"נ
ח/ב צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' מט אות ו
ח/ב צפנת פענח כאן, ובמדבר עמ' קנא
ח/ב צרור החיים (יעקב)
ח/ב קהל יהודה - חי' השו"ע דף לד ע"א
ח/ב קהל יהודה - חי' השו"ע דף לד ע"ד {לח"מ - דסבר דהתוס' קיימי לטעמא דמ"ד איקבע איסורא}
ח/ב קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' טו
ח/ב קול דודי (תשף)
ח/ב קול דודי כריתות סי' שפב, שפו, שצ, תא, תמג
ח/ב קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קנז
ח/ב קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' רסג-רסד
ח/ב קרבן ציון עמ' רעד-רעה
ח/ב קרית מלך
ח/ב קרית מלך רב (תשסו) עמ' אלף קטו
ח/ב ראש דוד (תשמו) עמ' תקנה {איסור קבוע}
ח/ב רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' רכח {לח"מ}
ח/ב שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' רפח
ח/ב שאר יוסף ח"ה
ח/ב שארית יהודה (בלום) דף כז ע"א {לח"מ - בין השמשות}
ח/ב שארית נתן בנימין עמ' קמג {חלב כוי}
ח/ב שב שמעתתא (תשנא) שמעתא א פ"ח
ח/ב שב שמעתתא שמעתא א פ"א, פ"ב, שמעתא ג פ"ב
ח/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רט, ח"ט סי' נד אות ב {לח"מ}
ח/ב שו"ע הרב או"ח סי' רסא ס"א
ח/ב שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' שיח
ח/ב שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' תנט
ח/ב שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' שפה
ח/ב שו"ת הרדב"ז ח"ד סי' אלף סד
ח/ב שו"ת ר"י מסלוצק סי' לז עמ' קלח
ח/ב שו"ת ר"י מפוזנא עמ' שסג
ח/ב שופריה דיעקב (סקווירא) גל' א עמ' קב-קג
ח/ב שושנת העמקים (תאומים) עמ' רמט
ח/ב שער המלך ח"ב עמ' רצח
ח/ב שער יוסף דף כד ע"ג
ח/ב שער יוסף דף ל ע"א
ח/ב שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 37, 39
ח/ב שערי שמואל עמ' מב, מט
ח/ב שערי שמחה (רפיש) דף מז ע"א
ח/ב שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' יד, נ, סז, תטו, כרך ב עמ' תכח
ח/ב שערי תורה (לעוו) ח"ג דף טו ע"ד
ח/ב שערי תורה (לעוו) עדות ח"ב עמ' רע
ח/ב שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' ט, סו, קנד
ח/ב שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' תקטז {לח"מ}
ח/ב שפת אמת ליקוטים (מהד' אור עציון) ח"ב עמ' 96 {כשיוודע יקריב חטאת}
ח/ב שפת אמת על התלמוד ח"ג דף צא ע"ג
ח/ב תבואת יקב (פרידמן) עמ' יד {לח"מ}, קיז-קיח
ח/ב תולדות יצחק (פחימא) חולין - באר התלמוד עמ' א, ג
ח/ב תחומין ח"ט עמ' 345
ח/ב תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שלו, שמה, ח"ב עמ' קנג
ח/ב תיבת גומא (תשסז) עמ' נב
ח/ב תפארת חיים (שאכעט) דף פז ע"ג
ח/ב תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' קמא {לח"מ}
ח/ב תשובה מאהבה ח"א סי' עט, קסח, קסט (ד"ה אמר מעתה) {לח"מ}, סי' רי
ח/ב תשובות ר' איסר יהודה עמ' קכב {רק איקבע איסורא}
ח/ג אברהם יגל
ח/ג אגרא דשמעתא ח"א עמ' קיז, ח"ד עמ' שכט
ח/ג אגרות משה יו"ד ח"א סי' סה ענף ג
ח/ג אוהב מישרים עמ' קלה, קנ, שצט
ח/ג אומר לציון סי' רח, שיא
ח/ג אור הישר [נחל יצחק תחלת סי' לח, עין יצחק אהע"ז ח"ב סי' ז ענף ג, ווי העמודים על ס' יראים סי' כד אות י]
ח/ג אור שמח
ח/ג אור תורה (שוורץ) ח"א סי' קכג
ח/ג אורח צדקה עמ' יט-כ
ח/ג אחיעזר ח"א סי' לד ס"ק ה
ח/ג אנצי"ת ע' אקבע הע' 13-11, 16, 18
ח/ג באור מהר"י קורקוס
ח/ג בדבר מלך ח"ו עמ' קסה, ח"ח עמ' רנז
ח/ג בדבר מלך חי"ז עמ' קעח {האוכל חתיכה ועד אחד אומר זה שאכלת חלב היה וע"א אומר לא אכלת חלב וכו'}
ח/ג בדרך המלך עמ' פד
ח/ג בינת אמת עמ' קצד
ח/ג בית דוד (מרגרטן) כלל כח פ"ב עמ' קעא
ח/ג בית דוד (תשעט) או"ח סי' תקטז
ח/ג בית יחזקאל (סרנה) כתובות דף לה
ח/ג בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' קעב
ח/ג בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' קצח, רו
ח/ג בית מאיר (תשע) שו"ת סי' ח עמ' צא
ח/ג בכורי אליהו עמ' קמז
ח/ג בן אברהם (תשי) עמ' נה, קעה-קעו
ח/ג בציר אליעזר ח"א דף א ע"ג, ב ע"ב {כ"מ - חד וחד המכחישים}, יא ע"א {כ"מ - שני עדים המכחישים}, כג ע"ד
ח/ג ברור הלכה כתובות כג ע"א ציון ב פסקה א
ח/ג ברור הלכה שבת צא ע"א ציון ד פסקה ג
ח/ג ברכת אריאל ח"א סי' יח ס"ק ג, סי' יט ס"ק ו, ז
ח/ג בשבילי השביתה החדש סי' טו אות ב, סי' טז הערה א {לח"מ}
ח/ג בתים לבדים עמ' נ, עח, פ, קט, קנד, שמג, שמו
ח/ג גדולי ציון (תרע) דף א ע"ג
ח/ג גדולי ציון (תשנב) עמ' ז {לח"מ - חזקת א"א בחטאת}, שט-שי {תרי ותרי לא מביא אשם תלוי}, שלה, שלז, שמ, שמח
ח/ג גורן דוד ח"ב סי' ב, נב
ח/ג גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' רמו, שכ
ח/ג דברות משה פסחים עמ' עה, יבמות עמ' פו, כתובות עמ' קעג-קעד, חולין עמ' סד
ח/ג דברי אמת (תרכא) דף יד ע"ד, טו ע"א {כ"מ}, צח ע"ד, קא ע"ב, קי ע"ב
ח/ג דברי אמת (תשעט) עמ' שנג, שנד, שסא {לח"מ, בביאור סוגיית ב' אומרים מת וב' אומרים לא מת ונשאת לאחד מעדיה}
ח/ג דברי אמת (תשעט) עמ' שנז {אחד אומר אכלת חלב ואחד אומר לא אכלת}, שסה-שסז {הבא עליה באשם תלוי}, שעא {שנים אומרים נתקדשה ושנים אומרים לא נתקדשה אינו חייב אשם תלוי}, תכה {הבא עליה באשם תלוי}, תכח {הבא עליה באשם תלוי}, תלז {הבא עליה באשם תלוי}
ח/ג דברי חיים (אוירבך) יו"ד סי' כה ד"ה כתב
ח/ג דעת מרדכי ח"א דף כד ע"א {כ"מ}
ח/ג הלכה רבה ח"א עמ' 157, 363
ח/ג המאור הגדול (יעבץ) עמ' רפא
ח/ג ואתה תחזה ח"ג
ח/ג ויקח אברהם [ראש דוד (מנטובה) קמב ע"א]
ח/ג זית רענן ח"א עמ' רטז {כ"מ}
ח/ג חזו"א אהע"ז סי' נט ס"ק מב
ח/ג חזו"א על הרמב"ם
ח/ג חזקה רבה יו"ד הלכה לה עמ' 159, ח"ג עמ' 12, 26, 34, 36, 122, אהע"ז ח"ג עמ' 113
ח/ג חי' הראי"ה
ח/ג חי' חתם סופר
ח/ג חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' כד
ח/ג חי' מחנה אפרים
ח/ג חי' ר"י נחמיה סי' קנט אות יז
ח/ג חי' רעק"א
ח/ג חלקת יואב מהדו"ק פתיחה ליו"ד
ח/ג חמדת שלמה עמ' ד
ח/ג חסדי דוד ח"ז עמ' תרצד, תרצו
ח/ג חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' לו, קלד, שפח-שפט, שצג
ח/ג חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף קסו ע"א, קצה
ח/ג טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' שלה
ח/ג יד איתן
ח/ג יד דוד (קרלין) ח"א דף נב, ח"ב דף רנב
ח/ג ידבר שלום ח"א עמ' סב
ח/ג יין המשמח סי' קכז ס"ק ו עמ' עז-עח, ס"ק ח עמ' פט
ח/ג ימין המלך
ח/ג יצחק ירנן
ח/ג כלילת יופי דף מז {תרי ותרי}, סז, סט
ח/ג כנה"ג [שו"ת מהרי"ט ח"ב יו"ד סי' א]
ח/ג מאור הקודש כריתות עמ' קמג
ח/ג מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף סד ע"א וע"ג
ח/ג מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' קמ, קמב
ח/ג מגילת ספר לאוין דף נט ע"ג {ספק מקודשת}
ח/ג מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' קנח
ח/ג מחנה חיים ח"א סי' מד דף סט ע"ד
ח/ג מחנה יהודה (קצין) ח"ב סי' לב
ח/ג מנוחת משה דף קלז ע"ב
ח/ג מנחם שלמה סי' קנה
ח/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' יז, מא, קעז, תצא
ח/ג מנחת יהודה (בוים) דף קד ע"ד, קה ע"א {אינו יודע}
ח/ג מנחת כהן (כץ) ח"ב דף כט ע"ד {לח"מ - אשם תלוי בס"ס}
ח/ג מנחת משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' רסט
ח/ג מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' טז
ח/ג מעשה רקח
ח/ג מקורי הרמב"ם לרש"ש
ח/ג מקראי קדש (תפט) דף פב ע"ב
ח/ג מקראי קדש (תשנג) עמ' רכו, שסג
ח/ג מראה הנוגה [עינות מים דף צז ע"א] {כ"מ - הבא על א"א}
ח/ג מראות הצובאות (תקע) בפתיחה השניה אות יב
ח/ג מראות הצובאות (תשסז) עמ' לז
ח/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/ג משברי ים חזקה עמ' קמד
ח/ג משה ידבר (תשעו) עמ' קל
ח/ג משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תריג-תריד {לח"מ}, תרמ, תרמז, תרנא, תרס, תרסב-תרסג, תשלד
ח/ג משנת יעקב כאן עמ' קכ-קכא
ח/ג משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' נב אות ח
ח/ג משנת ר' אהרן כתובות עמ' רצא, רצח-רצט
ח/ג משפטי עזיאל ח"ח עמ' קלח
ח/ג נזר הקדש (קפלן)
ח/ג נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' שדמ, שנב, ח"ד עמ' לד {כ"מ}
ח/ג נשמת חיים (תשסח) חו"מ פירות החב"ר סי' טו עמ' כא
ח/ג נתיב אברהם ח"א עמ' ב, עח
ח/ג נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' סה
ח/ג נתיבות מרדכי יבמות ח"ב עמ' רנו, תח
ח/ג נתן פריו סוגיות ח"א עמ' קג-קד
ח/ג סדר אליהו רבא וזוטא דף סא, עט
ח/ג סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' ט-יג
ח/ג עבד המלך (תשא)
ח/ג עין חיים ח"א עמ' רמא {עד אחד אומר אכלת חלב וע"א אומר שלא אכל}
ח/ג עין יצחק ח"א עמ' טז
ח/ג עין יצחק תנינא ח"א עמ' קצו {לח"מ}
ח/ג עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף פד ע"ד
ח/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' נא, כרך ב ח"א עמ' סד
ח/ג פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' מד
ח/ג פד"ר חי"ד עמ' 252
ח/ג צל החכמה דף ו ע"ג, ז ע"ב
ח/ג צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף רטו ע"ג, רטז ע"ד, רכד ע"ב
ח/ג צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 109 {לח"מ}
ח/ג צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' מט אות ו ואילך, סי' רצה אות ח, סי' תסב
ח/ג צפנת פענח
ח/ג קול דודי (תשף)
ח/ג קול דודי כריתות סי' רסז, רעה, רפב, רפג, שפז, תב
ח/ג קול דודי סוטה סי' תתג
ח/ג קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' רסד
ח/ג קרית מלך
ח/ג רב ברכות (רי"ח) עמ' קטז-קיז
ח/ג שב שמעתתא (תשנא) שמעתא א פ"א, פ"ב, פ"ה, פ"ח, שמעתא ג פ"ב
ח/ג שב שמעתתא שמעתא א פ"ח
ח/ג שבט בנימין (טרכטמן) עמ' 31
ח/ג שבט סופר (תשמו) עמ' קמא {לח"מ}
ח/ג שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) סי' נז דף קמט
ח/ג שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' רח
ח/ג שו"ת ר"י מפוזנא עמ' שסג
ח/ג שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ג עמ' פ {עד אחד בהכחשה}
ח/ג שושנת העמקים (תאומים) עמ' קלג, רמט
ח/ג שם יוסף (מועטי) ח"א דף טו ע"ב {ספק מגורשת}, כ ע"א
ח/ג שמחת יהודה דף לט ע"א
ח/ג שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' ו ענף ב ס"ב
ח/ג שעורי ר' שמואל יבמות ח"ב עמ' קיח
ח/ג שעורי ר"א ליכטנשטין ב"ב פ"ג עמ' 99 {מ"מ}
ח/ג שער המלך ח"ב עמ' רפה
ח/ג שער יהודה דף סח {לח"מ}
ח/ג שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 38
ח/ג שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 243
ח/ג שערי שמואל עמ' לט {ספק גרושין}, מו, מח-מט
ח/ג שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' מ, עז
ח/ג שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' צד {כ"מ}, רמז, תטו, תכה {כ"מ}
ח/ג שערי תורה (לעוו) ח"ג דף ג ע"ב {ראב"ד}, כו ע"ב
ח/ג שערי תורה (לעוו) עדות ח"א עמ' קצ-קצד, רה-רט, רלה, ח"ב עמ' קלז
ח/ג שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' יב, קי, כרך ב עמ' קכט
ח/ג שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' עח
ח/ג שפת אמת על התלמוד ח"ג דף צ ע"ד
ח/ג תורת איש לוי - חזקה עמ' קיט
ח/ג תורת ישראל (פרוכטהנדלר) סי' ח
ח/ג תיבת גומא (ורשנר) עמ' קסה
ח/ג תיבת גומא (ורשנר) עמ' שכז
ח/ג תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שלו, ח"ב עמ' קטז
ח/ג תיבת גומא (תשסז) עמ' קכד, ריז
ח/ג תרומת הכרי עמ' מג, מה
ח/ג תשובות ר' איסר יהודה עמ' קנו {ספק מגורשת}, קצ {כ"מ}
ח/ד אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קנז
ח/ד אהל יצחק גיטין עמ' קיד
ח/ד אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' שכח, שלא
ח/ד אומר לציון סי' קלח
ח/ד אור האורים סי' יג-טו {אכל אחת בזדון}
ח/ד אור הישר [אור הישר כריתות יח ע"א]
ח/ד אור שמח
ח/ד אורח צדקה עמ' כב
ח/ד אנצי"ת ע' אקבע הע' 1, ע' אשם תלוי הע' 71, 72
ח/ד בית אהרן (כהן, תשך) דף כד ע"ב
ח/ד בית יצחק (חבר) דף מח ע"ב
ח/ד בית יצחק (תשע) קבוע וספקות עמ' שלד
ח/ד בן אברהם (תשי) עמ' קד
ח/ד גדולי שמואל קידושין דף נא ע"א
ח/ד דברי יששכר דף קלב ע"א
ח/ד דעת מרדכי ח"א דף ד ע"ב
ח/ד ואתה תחזה ח"ג
ח/ד זיר יצחק ח"ב דף ג ע"א
ח/ד זכרון ישעיהו דף יא ע"א
ח/ד חזון יחזקאל דמאי פ"ד ה"ו, כריתות פ"ב ה"ז
ח/ד חזקה רבה יו"ד ח"ג עמ' 121
ח/ד חי' הראי"ה
ח/ד חי' הרי"ט עמ' מה, רכ
ח/ד חי' חפץ חיים
ח/ד חי' חתם סופר
ח/ד חי' מהר"ם שיק נדה עמ' ק
ח/ד חי' רעק"א
ח/ד חסדי דוד ח"ז עמ' תשד
ח/ד חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' קמג-קמו
ח/ד חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף קצח ע"ב
ח/ד יוסף חי
ח/ד כנה"ג
ח/ד כסא המלך (מאזוז) עמ' ט
ח/ד מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' קלב {כ"מ}
ח/ד מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' קנט {כ"מ}
ח/ד מוריה גל' רג עמ' כג
ח/ד מנחם שלמה סי' צח, ריג
ח/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' יז
ח/ד מעשה בצלאל סי' קסז
ח/ד מעשה רקח
ח/ד מראה אש ח"ב עמ' קפד
ח/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/ד משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' ס
ח/ד משנת שמחה
ח/ד נועם שיח ח"א עמ' יד
ח/ד עונג שבת סי' סג
ח/ד עין יהודה עמ' ריז
ח/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' מז
ח/ד צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' עא
ח/ד צפנת פענח
ח/ד קול דודי (תשף) (בקיצור)
ח/ד קול דודי כריתות סי' שפב, תיג, תקמב
ח/ד קונטרסי שעורים נדרים שעור יא אות ד
ח/ד שו"ת ר"י מסלוצק סי' לז עמ' קלח
ח/ד שו"ת ר"י מפוזנא עמ' ד
ח/ד שושנת העמקים (תאומים) עמ' קלג
ח/ד שלמי ירוחם
ח/ד שם טוב - השלמה
ח/ד שעורי ר' אליהו מאיר יבמות סי' יג אות יג {או"ש}
ח/ד שער המים דף ו ע"א
ח/ד שער המלך ח"ב עמ' רצח
ח/ד שערי זיו ח"ג דף קמב ע"ב
ח/ד שערי שמואל עמ' מח
ח/ד שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' כ-כא
ח/ד שערי תורה (לעוו) ח"ג דף לז ע"ג
ח/ד שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' רכה
ח/ד שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' עו
ח/ד תפארת ציון (קואינקה) עמ' כז-כח, קל
ח/ד תשובה מאהבה ח"א סי' קסט
ח/ה אברהם יגל
ח/ה אור הישר [שאלת הכהנים תורה כריתות יט ע"א]
ח/ה אנצי"ת ע' אשם תלוי הע' 76
ח/ה באור מהר"י קורקוס
ח/ה ברכת אריאל ח"א סי' יח ס"ק ב
ח/ה דור רביעי ח"ב עמ' ל
ח/ה דקה מן הדקה דף סז ע"ד
ח/ה הגהות רימ"א
ח/ה ואתה תחזה ח"ג
ח/ה זכר יצחק (תשן) עמ' קצ
ח/ה חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד לעיל ה"ב, חי' הריצ"ד כריתות יט ע"ב]
ח/ה חמדת ישראל ח"ב דף כו ע"ד
ח/ה חסדי דוד ח"ז עמ' תשח
ח/ה יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' עח
ח/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' תצא
ח/ה מראה אש ח"ב עמ' קצא-קצב, קצה
ח/ה מראה הפנים הוריות דף יד
ח/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' מו, נא
ח/ה צפנת פענח כאן, ושמות עמ' פח
ח/ה קדשי יהושע עמ' אלף תצד
ח/ה קול דודי (תשף) (בקיצור)
ח/ה קול דודי כריתות סי' תמג, תקמג
ח/ה שאלת הכהנים תורה דף צה
ח/ה שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רז
ח/ה שערי טהר ח"ה שער ב סי' יב אות ו
ח/ה שפת אמת על התלמוד ח"ג דף צג ע"א
ח/ו אור הישר [מל"מ לעיל פ"ג ה"ט]
ח/ו אנצי"ת ע' אשם תלוי הע' 85
ח/ו בדבר מלך ח"ה עמ' צג
ח/ו בינת נבונים דף ס ע"ב
ח/ו בית אהרן (כהן, תשך) דף כה ע"א
ח/ו ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' א אות ה
ח/ו ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' שכב
ח/ו דברי חיים (אוירבך) יו"ד סי' לז ד"ה ועי'
ח/ו ואתה תחזה ח"ג
ח/ו זכרון יהונתן דף יא, מה
ח/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' מב, תצא
ח/ו מעלין בקודש גל' ח עמ' 15
ח/ו מעשה רקח
ח/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' מח
ח/ו פורת יוסף (שלופר) דף לז ע"ב
ח/ו קרבן שמואל דף כט ע"ד
ח/ו קרית מלך
ח/ו שארית נתן (לוברט)
ח/ו שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רז
ח/ז אבני נזר אהע"ז סי' קמג אות ז
ח/ז אברהם יגל
ח/ז אמונת יהושע עמ' יז
ח/ז אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' א
ח/ז אנצי"ת ע' אשם תלוי הע' 88
ח/ז בינת נבונים דף ס ע"ב
ח/ז בית אהרן (כהן, תשך) דף כה ע"א
ח/ז ואתה תחזה ח"ג
ח/ז מעשה רקח
ח/ז משנת יעקב
ח/ז פורת יוסף (שלופר) דף מא ע"ג
ח/ז קדשי יהושע עמ' אלף תנו
ח/ז קרית מלך
ח/ז רווחא שמעתתא ח"א עמ' קלו {מל"מ - מה נקרא ידיעה שמחלק העלם}
ח/ז שם טוב - השלמה
ח/ח אבן ציון עמ' קצז
ח/ח אהבת איתן הוריות עמ' קמא
ח/ח אור הישר [מל"מ לעיל פ"ג ה"ט]
ח/ח אור חדש (בלומ') דף סג ע"ד
ח/ח אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' א
ח/ח אנצי"ת ע' אשם תלוי הע' 88, 89
ח/ח אתוון דאורייתא כלל ה (דף טו ע"ד)
ח/ח בדבר מלך ח"ה עמ' צג
ח/ח בינת נבונים דף ס ע"ב
ח/ח בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' פב הערה ב
ח/ח ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' ב אות ו
ח/ח ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' שט
ח/ח דור דורים עמ' סה
ח/ח מעלין בקודש גל' ח עמ' 15
ח/ח מקדשי השם ח"ב עמ' עג
ח/ח מראה הפנים הוריות דף יג
ח/ח מרחשת ח"א סי' יג אות א
ח/ח משנת יעקב
ח/ח נחלת עמי עמ' קיג
ח/ח קדשי יהושע עמ' אלף תצו
ח/ח רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' רכו
ח/ח שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' צו-צז, תס
ח/ט ארצות החיים סי' א ארץ יהודה אות ז עמ' עב {כר"ע}
ח/ט דברי יהודה סי' טו אות י
ח/ט ואתה תחזה ח"ג
ח/ט יצחק ירנן
ח/ט מראה אש ח"ב עמ' קפג
ח/י אלומת עלומים סי' ח דף יז ע"ג {שו"פ}
ח/י בדבר מלך ח"ה עמ' כא
ח/י דברי חפץ עמ' קסג
ח/י דברי יהודה דף נו ע"ד
ח/י דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' קנז
ח/י ואתה תחזה ח"ג
ח/י חי' מהרי"א צטרון עמ' טו {שו"פ}
ח/י מים אדירים דף כב ע"א
ח/י מנחת חינוך ח"ב עמ' תצא
ח/י משנה הלכות ח"י סי' רעג
ח/י משנת יעקב הל' מעילה פ"א ה"א אות ב
ח/י משנת יעקב עבודה עמ' שכט
ח/י נתן פריו נדרים עמ' סג
ח/י סתרי ומגיני (תשכג) עמ' רל
ח/י קול דודי (תשף)
ח/י קול דודי כריתות סי' תקמג
ח/כ מקראי קדש (תשנג) עמ' שסב


ט/548 הלכות שגגות פרק ט *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ט/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ט/רה"פ הר המוריה (שץ)
ט/רה"פ הרמב"ם המדויק
ט/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ט/רה"פ מעשה רקח
ט/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ט/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' רכ-רכא
ט/רה"פ פי' ר"י קאפח
ט/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ט/רה"פ קרית מלך
ט/רה"פ רמב"ם הערוך
ט/רה"פ רמב"ם לעם
ט/רה"פ שם טוב
ט/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ט/א אבי עזרי ח"א
ט/א אור הישר [כתונת פסים יבמות רפ"ו ד"ה שפחה חרופה]
ט/א אנצי"ת ע' אשם הע' 8, ע' אשם שפחה הע' 4, 6, 8, 14
ט/א בני יעקב
ט/א גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' רמב
ט/א דבר המלך (קרויזר) ח"א עמ' צ
ט/א הר המלך ח"ז עמ' קנ
ט/א ואתה תחזה ח"ג
ט/א חזקה רבה יו"ד ח"ג עמ' 36
ט/א חי' הראי"ה
ט/א חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד כריתות יא ע"ב]
ט/א יין מלכות (שניאורסון) עמ' 399-400
ט/א יצחק ירנן
ט/א כבוד מלכים (מרגליות) {בזדון}
ט/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תכד
ט/א מילי דמרדכי
ט/א מנחם שלמה - תוספתא כריתות פ"א הי"ט
ט/א מנחת חינוך ח"ב עמ' מח
ט/א מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' כד-כה
ט/א מעין החכמה עמ' עט
ט/א משנת יעקב הל' אישות פ"ג ה"ט וה"י אות ב-ג, ופ"ד הט"ז-הי"ז, והל' איסו"ב פ"ג הי"ג
ט/א עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 20
ט/א קובץ מאמרים וענינים שונים (מימון) דף נג ע"א-ע"ב
ט/א קול דודי (תשף)
ט/א קול דודי כריתות סי' רנז
ט/א שלטי הגבורים עמ' רע
ט/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 18
ט/א שעשועי תורה (תשנג) עמ' קלט {אבי עזרי}
ט/א תורת המלך (צדוק) סי' ט ס"ק ז
ט/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' תכט-תל {על הזדון - עניין קרבנות על מזיד}
ט/ב אבי עזרי ח"א
ט/ב אנצי"ת ע' אשם שפחה הע' 19, 23-25
ט/ב בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תקמד
ט/ב הרמב"ם והלכותיו
ט/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' מח
ט/ב מראות הים עמ' רנא-רנה
ט/ב נתיב אברהם ח"א עמ' עז
ט/ב עסק התורה עמ' לג
ט/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קסט
ט/ב צפנת פענח
ט/ב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 18
ט/ג אבי עזרי ח"א
ט/ג אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 226
ט/ג אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ט/ג אגרות משה יו"ד ח"ב סי' ז
ט/ג אוצרות הרמב"ם
ט/ג אור הישר [מ"מ הל' אסו"ב ספ"ג, אור הישר כריתות יא ע"א]
ט/ג אור חדש (בלומ') דף נח ע"ד {מביא קרבן לכשיגדיל}
ט/ג אפר קדשים עמ' קג
ט/ג אשר למלך
ט/ג אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' קעה
ט/ג אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' קעח
ט/ג בדבר מלך ח"ה עמ' קיז, קכ, ח"ו עמ' כז
ט/ג בדבר מלך חט"ז עמ' שו
ט/ג בית אהרן (צוקרמן) עמ' רצח
ט/ג בית האוצר ח"א עמ' 227
ט/ג בני ישראל (קרלי) סי' כח אות ד
ט/ג דברי יציב חו"מ עמ' קיב {שיגדיל}
ט/ג דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' קעח
ט/ג דגל ראובן ח"ב סי' כד
ט/ג הדר יוסף עמ' יג, קט
ט/ג הלכה פסוקה ח"א סי' ז הערה 74
ט/ג המאור הגדול (יעבץ) עמ' רפב
ט/ג המחשבה הפלילית עמ' 122
ט/ג הרועים בשושנים
ט/ג ואתה תחזה ח"ג
ט/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תלב
ט/ג ויטע אשל תמורה ח"ב עמ' ד {בן תשע}
ט/ג זכר יהודה עמ' רסט
ט/ג זכר יצחק (תשן) עמ' שטז
ט/ג זכרון שמואל עמ' תכד-תכה
ט/ג חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' לג
ט/ג חי' הגר"ח החדש עמ' תקיט
ט/ג חי' הריצ"ד
ט/ג חי' ר' שמואל נדרים עמ' רלח-רלט
ט/ג חיי אריה דף מב ע"ד
ט/ג חמדת ישראל ח"ב דף א ע"ב {כ"מ}
ט/ג חנוכת הבית עמ' קג
ט/ג חק לישראל נזיקין עמ' 38
ט/ג יבול היובלות עמ' 86
ט/ג יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' קא
ט/ג יד פשוטה אהבה עמ' קטז
ט/ג יחל ישראל (תשנב) עמ' קכג
ט/ג יחל ישראל (תשסג) ח"ב עמ' א
ט/ג ירושלים דדהבא עמ' קפו
ט/ג להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' יח
ט/ג לקוטי שיחות חי"ז עמ' 232
ט/ג מאור החיים עמ' כז
ט/ג מוריה גל' קפא עמ' מה, גל' קצא עמ' כט, גל' רג עמ' כג
ט/ג מכשירי מצוה עמ' לו
ט/ג מנחם שלמה - תוספתא כריתות פ"א הי"ט, הכ"א
ט/ג מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' רג {מביא כשיהיה בן דעת}
ט/ג מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' שפב
ט/ג מנחת חינוך ח"א עמ' לג, ח"ב עמ' מח-מט
ט/ג מנחת עני (תקמז) דף ח ע"ד {לח"מ}, ט ע"א {קטן שבא על ש"ח}
ט/ג מעיני המים
ט/ג מפענח צפונות עמ' 137
ט/ג מצודת דוד (שפרבר) עמ' תיא-תיב {עד שיגדיל}
ט/ג מצעדי גבר סנהדרין סי' ד ענף א אות א
ט/ג מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"א דף סב
ט/ג מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' קפו
ט/ג מקנת כסף עמ' רלג
ט/ג מראות הים עמ' רנא-רנה
ט/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/ג משאת משה (חברוני) פסחים סי' קכו עמ' 388
ט/ג משך חכמה ויקרא פי"ט פס' כב
ט/ג משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף פה {קטן}
ט/ג משפט כהן עמ' רסח ע"א
ט/ג נזיר אחיו ח"ג עמ' כח-כט
ט/ג נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף ק ע"ד
ט/ג נשמת חיים (תשסח) יו"ד סי' ג עמ' ז
ט/ג ס' השבי"ט עמ' יז
ט/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קסח
ט/ג פרי אברהם פסחים סי' נו אות ב
ט/ג פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ב הערה 226
ט/ג צפנת פענח כאן, וויקרא עמ' קפו, ריג, במדבר עמ' לב
ט/ג קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תתנג
ט/ג קול דודי (תשף)
ט/ג קול דודי כריתות סי' רנד, רסג
ט/ג קונטרסי שעורים נדרים שעור כד אות ד
ט/ג קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' קנט
ט/ג קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' סט
ט/ג ראשית בכורים דף פה
ט/ג רווחא שמעתתא ח"ב עמ' פט
ט/ג רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ב ה"ד מקור 13
ט/ג שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' יט
ט/ג שלמי ירוחם
ט/ג שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' כב
ט/ג שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רנח
ט/ג שעורי ר' שמואל קדושין עמ' רפו
ט/ג שערי זיו ח"ג דף קלג ע"ד
ט/ג שערי טהר ח"ו סי' יז אות ב דף מג ע"ב
ט/ג שערי טהר ח"ו סי' יז אות ב, ח"ז סי' מו (קלט ע"א) {עד שיגדיל}, ח"ח סי' סב אות ב-ד
ט/ג שעת הכושר דף קיא ע"ב
ט/ג תורת הקדש ח"א עמ' שז
ט/ג תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' קסט
ט/ג תורת מנחם חי"ט עמ' 26 {אינו מביא קרבן ער שיגדיל ויהי' בן דעת}
ט/ג תורת מנחם חנ"ג עמ' 56
ט/ג תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' שמב
ט/ג תשובה מיראה
ט/ג תשובה מיראה (תשסו) עמ' לא
ט/ג תשובה שלמה חו"מ סי' ח דף עב ע"ד
ט/ד אבני החושן סי' צב סעיף א
ט/ד אגרות משה אהע"ז ח"א סי' כא {לח"מ}
ט/ד אור המאיר (שפירא) סי' עג אות ז
ט/ד אורים גדולים (ריינס) דף עט ע"א
ט/ד אורים ותומים - תומים סי' צב ס"ק א
ט/ד אמרי אמת (גולדשלאג, תרפ"א) דף סו ע"ב {לח"מ}
ט/ד אנצי"ת ע' אשם שפחה הע' 38
ט/ד בדבר מלך ח"ו עמ' קמו
ט/ד בכורי אביב (ביק) דף רסח {לח"מ}
ט/ד בן אריה
ט/ד ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' קנב
ט/ד גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תלד
ט/ד דבר המלך (קרויזר) ח"א עמ' צ
ט/ד דור רביעי ח"ב עמ' מז
ט/ד דרכי יושר (שרף) ח"ב עמ' שנו {לח"מ}
ט/ד הלכה רבה ח"ג עמ' 94
ט/ד הרועים בשושנים
ט/ד ואתה תחזה ח"ג
ט/ד חזקה רבה יו"ד ח"ג עמ' 36, אהע"ז ח"א עמ' 18, 13
ט/ד חי' הראי"ה
ט/ד יין המשמח סי' קכז ס"ק ח עמ' צא
ט/ד כבוד מלכים (מרגליות) {לח"מ}
ט/ד לקוטי שלמה (תרנד)
ט/ד מבוא למשנה תורה עמ' 163
ט/ד מגן בעדי עמ' 232
ט/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' מח-נ
ט/ד מנחת חינוך מצוה קכט (דף יג ע"ג)
ט/ד מעיני המים
ט/ד מעשה רב (סוף טהרה)
ט/ד מקורי הרמב"ם לרש"ש
ט/ד משנה לחם (תשסח) על כריתות יב ע"ב {לח"מ}
ט/ד משנת יעקב הל' אישות פ"ג ה"ט וה"י אות ב-ג, ופ"ד הט"ז-הי"ז, והל' איסו"ב פ"ג הי"ג
ט/ד נאם דוד
ט/ד נזר הקדש (רזין) מנחות דף קיז ע"ג-ע"ד
ט/ד ספיקא דרבנן עמ' צג
ט/ד עדות בישראל
ט/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קסט
ט/ד קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' פט {לח"מ}
ט/ד קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' שנה
ט/ד קול דודי (תשף) (בקיצור)
ט/ד קול דודי כריתות סי' רנז
ט/ד רוח אליהו
ט/ד שירת דוד (שיינין) עמ' קפ, קפב
ט/ד שעורי ר' שמואל ב"מ ח"א עמ' מד
ט/ד שערי זיו ח"ג דף קלד ע"ד {לח"מ}
ט/ד שערי טהר ח"ו סי' מב אות ב
ט/ד תבונה (קרש') ח"ב
ט/ד תכריך מרדכי סי' ט עמ' סב
ט/ה אגודת אזוב ח"ב דף מג ע"א
ט/ה אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' לח
ט/ה אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' לח
ט/ה אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' א
ט/ה אנצי"ת ע' אשם שפחה הע' 26, 30-33, ע' גופין הע' 10
ט/ה ארצות החיים סי' א ארץ יהודה אות ז עמ' עב
ט/ה בדבר מלך ח"ח עמ' קלט
ט/ה ברור הלכה שבת עב ע"א ציון א
ט/ה ברכת אריאל ח"א סי' כ
ט/ה ברכת ראובן דף קנט ע"ד
ט/ה דברות משה שבת ח"ב סי' נח ענף א
ט/ה דברי אברהם (שדמי) ח"ב עמ' פג
ט/ה הגהות רימ"א
ט/ה יין מלכות (שניאורסון) עמ' 399-400
ט/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' מח
ט/ה מצודת בן ציון דף עא ע"ד {ידיעות לא מחלקות בשפחה חרופה}
ט/ה מרומי גלים עמ' כד
ט/ה משנת חיים ויקרא עמ' שמט
ט/ה נחלת עמי עמ' קיא
ט/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קסח
ט/ה קדשי יהושע עמ' תרא, אלף תסח, אלף תקעט
ט/ה שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' קא-קד
ט/ה שם טוב - השלמה
ט/ו אור שמח
ט/ו אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' א
ט/ו אפיקי מגינים זבחים סי' ב, ז
ט/ו בית המדרש
ט/ו ברור הלכה שבת עב ע"א ציון א
ט/ו ברכת אריאל ח"א סי' כ ס"ק ב
ט/ו ברכת מועדיך לחיים (אזמיר) ח"ב דף ח ע"א
ט/ו ואתה תחזה ח"ג
ט/ו חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 18
ט/ו חי' הראי"ה
ט/ו חי' ר' יהודה זרחיה עמ' קלו-קלט
ט/ו חיים ומלך
ט/ו מוריה גל' רג עמ' כג
ט/ו מי החג עמ' רט
ט/ו מילי דמרדכי
ט/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' מח
ט/ו מעיני המים
ט/ו מצודת בן ציון דף עב ע"א {שהשוגג והמזיד אחד}
ט/ו מרכבת המשנה מהדו"ק
ט/ו עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 20
ט/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קסח
ט/ו קדשי יהושע עמ' אלף קנ, אלף תלב, אלף תקעט
ט/ו קול יהודה (גרשוני) עמ' קא
ט/ו שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' קב-קג, קה-קז
ט/ו שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' צט-ק
ט/ז בינה במקרא עמ' 114
ט/ז ברור הלכה שבועות לו ע"ב ציון ה
ט/ז ברכת מועדיך לחיים (תשסג) ח"ב עמ' כז
ט/ז ואתה תחזה ח"ג
ט/ז ויקח אברהם [ברכת מועדיך לחיים (אזמיר) ח"ב דף ח ע"א]
ט/ז יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' רטו
ט/ז מבוא למשנה תורה עמ' 163
ט/ז מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' יז
ט/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/ז משנת יעקב
ט/ז פרי שמואל מכות עמ' קיז
ט/ז רלב"ג ויקרא פ"א תועלת כב עמ' סז
ט/ז שם טוב - השלמה
ט/ז תבונה (קרש') ח"ב סי' יא
ט/ז תכריך מרדכי סי' ט עמ' סא {חיוב אשם במזיד}
ט/ח ואתה תחזה ח"ג
ט/ח מי החג עמ' רז
ט/ח משנת יעקב הל' מעילה פ"א ה"א
ט/ח שם טוב - השלמה
ט/ט אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 227-228 {חומרא במעילה}
ט/ט אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ט/ט אהל חייא עמ' תתעב
ט/ט אוריין תליתאי (תאומים) דף קה ע"א {תמחויין מחלקין}
ט/ט אנצי"ת ע' אשם מעילות הע' 26-28, 32
ט/ט דברות משה ב"ב ח"א סי' כ הערה כד
ט/ט הגהות רימ"א
ט/ט ואתה תחזה ח"ג
ט/ט חזון יחזקאל כריתות פ"ד ה"א
ט/ט חלקת יואב מהדו"ק יו"ד סי' ט
ט/ט לב מבין הל' תענית פ"ה ה"ז (נב ע"ד)
ט/ט מנחם שלמה סי' קסו, קעב
ט/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' לט
ט/ט מקורי הרמב"ם לרש"ש
ט/ט מרחשת ח"א סי' מד אות ה
ט/ט מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
ט/ט משנת חיים ויקרא עמ' קמה
ט/ט משנת יעקב
ט/ט פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' נג
ט/ט פסקי אליהו ח"א עמ' כו
ט/ט צפנת פענח
ט/ט שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' פד, קה
ט/ט שפת אמת על התלמוד ח"ג דף צא ע"ב
ט/י אברהם יגל
ט/י אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' לח אות כ
ט/י אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' לח אות א
ט/י אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' א
ט/י אנצי"ת ע' אשם הע' 10, 107
ט/י אסיפת גאונים החדש (תשע) עמ' תח
ט/י ארצות החיים סי' א ארץ יהודה אות ז עמ' עא-עב
ט/י ארצות החיים סי' א המאיר לארץ אות עו {ידיעה בתחלה}
ט/י בית שערים ח"ג סי' מ
ט/י ברכת מועדיך לחיים (אזמיר) ח"ב דף ח ע"א
ט/י ברכת מועדיך לחיים (תשסג) ח"ב עמ' כז
ט/י גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' רעה
ט/י דברות משה מועד ח"א עמ' שכו {אבל אם הקריבו קודם שיודע לו}
ט/י דברות משה שבת ח"ב סי' נח ענף א, ב"מ ח"ב סי' נב ענף ד, הבבות עמ' יז
ט/י חזון יחזקאל שבועות פ"א ה"ד
ט/י חיי אריה דף פב ע"ד
ט/י חיים ומלך
ט/י חתן סופר או"ח ח"א עמ' יד
ט/י טוב עין (חיד"א, תקנו) דף כא ע"ב
ט/י ישועות יעקב מועד עמ' רלה {כ"מ}
ט/י כתר המלך
ט/י מגיני שלמה עמ' צא {ר"י קורקוס}
ט/י מגן גבורים (או"ח) סי' א ס"ק י
ט/י מצות ראיה עמ' ט
ט/י נשמת חיים (תשסח) או"ח סי' א עמ' כג
ט/י פתח עינים ח"ב דף פח ע"ג {כ"מ}
ט/י פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 276
ט/י קול דודי (תשף)
ט/י קול דודי כריתות סי' תקכו, תקלח
ט/י שהם וישפה ח"ב
ט/י שו"ת ר"י מפוזנא עמ' ב, ד, ה
ט/י שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' קא-קד
ט/י שער יוסף דף יט ע"ב, כב ע"ב
ט/י שפת אמת על התלמוד ח"ג דף צג ע"א
ט/י תשובה מאהבה ח"ב דף א ע"א
ט/יא אנצי"ת ע' אשם תלוי הע' 11
ט/יא בכור שור עמ' לא
ט/יא ואתה תחזה ח"ג
ט/יא מעלין בקודש גל' ח עמ' 14 {פטור מאשם תלוי}
ט/יא מקור ישראל דף קח ע"א
ט/יא מתת מלך עמ' קכב
ט/יא נתיב אברהם ח"א עמ' עז
ט/יא עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 123 {פטור מכלום}
ט/יא עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 2 הע' 174
ט/יא קדשי יהושע עמ' תצט
ט/יא קול דודי (תשף) (בקיצור)
ט/יא שו"ת ר"י מפוזנא עמ' ד
ט/יא שער יוסף דף יט ע"ב, כב ע"ב
ט/יב ארצות החיים סי' א ארץ יהודה אות ז עמ' עג {ידיעת ספק}
ט/יב הר המלך ח"ז עמ' קנא
ט/יב ואתה תחזה ח"ג
ט/יב חיי אריה דף פג ע"ב
ט/יג בדבר מלך ח"ה עמ' כא
ט/יג ברכת אריאל ח"א סי' כא
ט/יג גן דוד דף יא ע"א
ט/יג ואתה תחזה ח"ג
ט/יג משנת יעקב הל' איסו"ב פי"ז ה"ח
ט/יג שהם וישפה ח"א
ט/יג שפת אמת על התלמוד ח"ג דף צג ע"א


י/549 הלכות שגגות פרק י *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


י/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
י/רה"פ הר המוריה (שץ)
י/רה"פ הרמב"ם המדויק
י/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
י/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
י/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' רכב
י/רה"פ פי' ר"י קאפח
י/רה"פ פי' ר"ש צדוק
י/רה"פ רמב"ם הערוך
י/רה"פ רמב"ם לעם
י/רה"פ שם טוב
י/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
י/א אור הישר [באר שבע כריתות ב ע"ב]
י/א גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' קמו, רמב
י/א ואתה תחזה ח"ג
י/א חוף ימים ח"א סי' כ אות ב
י/א חזון יחזקאל סוטה פ"ב ה"ו
י/א מעלין בקודש גל' ח עמ' 26
י/א עין יצחק ח"א עמ' שסא
י/א תלפיות ח עמ' 45
י/ב אמונת יהושע עמ' אלף תרכג
י/ב בשמן רענן ח"ב עמ' שסט
י/ב דביר הקודש מנחות עמ' קנט
י/ב דברי אברהם (שדמי) ח"ד עמ' ז
י/ב ואתה תחזה ח"ג
י/ב חוות יאיר (תשנז) עמ' תקכא
י/ב חזו"א יו"ד סי' קפז, נגעים סי' יג ס"ק יג
י/ב יד אברהם נגעים עמ' קפג
י/ב מנחם שלמה סי' קמב
י/ב מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' שיא
י/ב מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' שג
י/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' קמד
י/ב מקדש דוד קדשים סי' כז ס"ק ד במנחת מרדכי
י/ב מר קשישא עמ' קנד
י/ב משא יד ח"א עמ' רנג
י/ב משך חכמה ויקרא פי"ב פס' ח, במדבר פכ"ט פס' יד-טז
י/ב משנת חיים במדבר עמ' תצג
י/ב משנת חיים ויקרא עמ' קנב
י/ב משנת חיים יומא עמ' רפו
י/ב משנת חיים מנחות עמ' קצט, רח
י/ב נחלת יהושע דף יט-כ
י/ב קדשי יהושע עמ' אלף רסא, אלף תסט
י/ב קרבן שמואל דף כט ע"ד
י/ב קרית מלך
י/ב תהלה לדוד (מן) קדשים סי' נב ס"ק ג
י/ב תורת הקדש ח"ב עמ' רסז
י/ג אנצי"ת ע' אשם מצרע הע' 20 {מל"מ}
י/ג ברור הלכה יומא סב ע"ב ציון א {מל"מ}
י/ג חי' הראי"ה עמ' ריט
י/ג כלילת יופי דף עג
י/ג מוריה גל' ריג עמ' קיא
י/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' קנח {מל"מ}
י/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
י/ג שם טוב - השלמה
י/ג שערי היכל יומא מערכה קמה {השמיט שיהיו שוים}
י/ד מבוא למשנה תורה עמ' 163
י/ד מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' שנא
י/ד מר קשישא עמ' קנד
י/ד משנת חיים בראשית עמ' קעב
י/ד משנת חיים מנחות עמ' כב
י/ד עדות ביעקב (ריינס) עמ' תקי-תקיא {מלך חייב בשבועת העדות}
י/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' ט
י/ד שם טוב - השלמה
י/ד שערי טהר ח"ג שער א סי' ה אות ב
י/ה ואתה תחזה ח"ג
י/ה חי' הראי"ה
י/ה מעשה הבא בעבירה עמ' 287
י/ה מעשה רקח
י/ה עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קלה
י/ה עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קכג
י/ה עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 14
י/ה קרית מלך
י/ה רלב"ג ויקרא פ"ה פסוק ב עמ' כד
י/ו אבק דרכים דף סב ע"ב
י/ו אהלי יהודה (אמדו) דף סב ע"ב
י/ו אור הישר [עין יצחק אהע"ז ח"א סי' ע ענף ג]
י/ו אור ליהודה (תשנט) עמ' רפב-רפג {כל קרבנותיה}, רפד {בנו ובתו}
י/ו אנצי"ת ע' בעל הע' 147, 162
י/ו בדבר מלך ח"ח עמ' קכג, קכח
י/ו בדבר מלך חי"ז עמ' שנה {כל קרבנות שהאשה חייבת בעלה מביאה על ידיה}
י/ו בית המדרש
י/ו בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' עט
י/ו בני דוד
י/ו בני שמואל דף קג ע"ג
י/ו ברור הלכה ב"מ קד ע"א ציון ט
י/ו דברי חנינא - מזלות עמ' מח
י/ו דברי שאול ויקרא עמ' סו
י/ו דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' קיא, קטו
י/ו הגהות רימ"א
י/ו המאור הגדול (יעבץ) עמ' רפב
י/ו הר המלך ח"ז עמ' קנא
י/ו ואתה תחזה ח"ג
י/ו זרע אברהם על ספרי פ' נשא פסקא ח
י/ו חיים שאל סי' סט
י/ו חקרי זמנים ח"ג עמ' רסד
י/ו ישמח משה (גאלופוליטי) דף עט ע"ד
י/ו לב מבין
י/ו לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 103
י/ו מאור החיים עמ' סה
י/ו מדבר קדמות (תשסח) עמ' צו
י/ו מזל שעה
י/ו מזרח שמש דף ל ע"ג
י/ו מחנה יהודה (אשכנזי) דף ט ע"ג
י/ו מחנה יוסף שבת עמ' רז
י/ו מילי דמרדכי
י/ו מנחת חינוך מצוה קסח (דף לח ע"א)
י/ו מעשה רקח
י/ו מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"א דף טז
י/ו מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' נ
י/ו מראה אש ח"ב עמ' לה
י/ו מראה הנוגה
י/ו משה ידבר (תשעו) עמ' קז-קח
י/ו משנת חיים ויקרא עמ' רצח
י/ו משנת יעקב הל' סוטה פ"ג הי"ב והל' נזירות פ"ט ה"ט
י/ו משנת יעקב נשים ח"ב עמ' שכב, הפלאה עמ' ריד-רטו
י/ו נחל יצחק (תשעב) ח"ב עמ' קסג {כ"מ}
י/ו נקדש בצדקה סי' קעב-קעג
י/ו סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' רפא
י/ו סהמ"צ לרס"ג ח"א דף קכד ע"ד, שפו ע"ג
י/ו ספרי דבי רב ח"א עמ' עט
י/ו עין יצחק ח"ב עמ' שיז
י/ו עינות מים דף קט ע"ד
י/ו עמק הנצי"ב פ' נשא פסקא ח עמ' מז {קרבן האשה}
י/ו ענפי ארז (זי') דף רכז ע"ב
י/ו פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' נב
י/ו פניני יחזקאל עמ' רעט
י/ו פרשת נזיר עמ' נא
י/ו צפנת פענח
י/ו קדשי יהושע עמ' קכב
י/ו קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' שמה
י/ו קונטרסי שעורים נדרים שעור כד אות ג
י/ו קרית מלך רב (תשסו) עמ' תתצה {כ"מ}
י/ו ראה חיים ח"א דף מ ע"ג (עמ' קלו) {מזל שעה}
י/ו ראש דוד (מנטובה) (לחיד"א) פ' ויקרא (דף עב ע"ב)
י/ו ראש דוד (מנטובה) דף עא ע"ג
י/ו ראש דוד (תשמו) עמ' רצה
י/ו שאלת הכהנים תורה דף פח
י/ו שדה הארץ ח"ג דף כ ע"ד
י/ו שלמי יוסף נזיר עמ' שפא-שפד
י/ו שרשי הים דף קצה ע"א
י/ו תורת המלך (צדוק) סי' ט ס"ק לב
י/ו תורת הקדש ח"א עמ' ש-שו
י/ז אגרא דשמעתא ח"א עמ' שג
י/ז אגרות משה או"ח ח"א סי' טז ענף א
י/ז אוצרות הרמב"ם
י/ז אור הישר [חמדת שלמה או"ח סי' יז, אורים ותומים - תומים סי' כח ס"ק יג, אור הישר הוריות ח ע"ב]
י/ז אור עולם (בלומנפלד) דף עח ע"ב {כה"ג}
י/ז אור שמח
י/ז אחיעזר ח"א סי' ו ס"ק ו
י/ז אמת ליעקב נשים עמ' רסא
י/ז אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 86-88 {מלך בשבועת העדות}
י/ז אשר למלך
י/ז באר מרים פ"ג ה"ז אות א
י/ז באר שרים (שולמן) עמ' קכו
י/ז בדבר מלך חי"ז עמ' רטו {המלך וכהן משיח מביאין קרבנן על שבועת העדות או על שבועת ביטוי}
י/ז בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' כח סעיף ה
י/ז בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' שסז
י/ז בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תח
י/ז בני יעקב
י/ז בני שמואל דף עג ע"ג
י/ז ברור הלכה הוריות ח ע"ב ציון ה
י/ז ברור הלכה סנהדרין יח ע"א ציון ח (הראשון)
י/ז ברכת אברהם (תשנד) חי' ש"ס עמ' קטו, קיז
י/ז גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' רצא
י/ז גבעת פנחס (ארביטמן) עמ' לג
י/ז דבר אברהם ח"א סי' לב אות יד-יט
י/ז דברי חיים תשובות נוספות סי' כט
י/ז דרך ישראל הוריות סי' ה ס"ק ג
י/ז דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' ט
י/ז הורה גבר (תקסב) דף כו ע"א
י/ז הורה גבר (תשסג) עמ' קב, קי
י/ז הלכה רבה ח"ג עמ' 231-232
י/ז המאור הגדול (יעבץ) עמ' רפב
י/ז הר המלך ח"ז עמ' קנב
י/ז השיב משה (תשעה) סי' פג אות יא עמ' ע
י/ז ויקח אברהם [אהלי יהודה סב ע"ד]
י/ז חדושים ובאורים (גרי') הוריות ט ע"א
י/ז חזו"א על הרמב"ם
י/ז חזו"א קדשים הוריות סי' טו ס"ק יב
י/ז חזון יחזקאל הוריות פ"א ה"ח
י/ז חי' הראי"ה
י/ז חי' חתם סופר
י/ז חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' קד
י/ז חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף ק
י/ז חי' רעק"א
י/ז חמדת שלמה עמ' עו
י/ז חסדי דוד ח"ה עמ' תשג
י/ז חק המלך
י/ז לקוטי סופר ח"א דף לג ע"ג
י/ז לשד השמן (ירוש')
י/ז מבוא למשנה תורה עמ' 163
י/ז מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' שנו
י/ז מזבח חדש דף כה ע"ג {סתם ואח"כ מחלוקת}, כט ע"ג
י/ז מילי דמרדכי
י/ז מנחם שלמה סי' רצז
י/ז מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' לה
י/ז מנחת חינוך ח"א עמ' שכד, ח"ב עמ' כט-ל
י/ז מנחת חינוך מצוה קכג (דף ח ע"ג)
י/ז מנחת כהן (יוסף חיים) דף פב ע"ב
י/ז מנחת מאיר דף סד ע"ד
י/ז מסורה חי"ב עמ' סב
י/ז מעיני המים
י/ז מעלין בקודש גל' ח עמ' 28
י/ז מעשה רקח
י/ז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף ריג ע"ד
י/ז מקדש דוד ב"ב עמ' קסב
י/ז מקראי קדש (תשנג) עמ' שנ
י/ז מראה הנוגה [עינות מים דף קט ע"ד] {קרבנות האשה}
י/ז מראה הפנים הוריות דף יא
י/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
י/ז משנה לחם (תשסח) על כריתות ב ע"ב
י/ז משנת יעקב הל' שבועות פ"י ה"א
י/ז נזר אברהם מכות ועדות עמ' רכא
י/ז נחלת אבות סי' לו עמ' פא
י/ז נתיבים במשפט העברי עמ' 186
י/ז ס' השבי"ט עמ' קכט
י/ז סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ג עמ' קסג-קסד
י/ז ספיקא דרבנן עמ' טז-יז
י/ז עצי ארזים סי' יז ס"ק יד
י/ז פאת ים שבועות עמ' סד
י/ז פני יעקב דף ח ע"ב-ט ע"ב {מלך בשמיעת קול}
י/ז פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' רפו-רפז
י/ז פנת יקרת (תשעא) עמ' תשל, תשע
י/ז פרי יצחק (בלזר) ח"א דף צו ע"א
י/ז פרי יצחק (תשעו) עמ' שיד
י/ז פתח הבית הוריות עמ' מו-מז, מט
י/ז צבי גאון יעקב סי' לו
י/ז צמח דוד (נגאר)
י/ז צפנת פענח
י/ז קול דודי (תשף)
י/ז קול דודי כריתות סי' תרט
י/ז קול דודי שבועות סי' תפט
י/ז קונטרסי שעורים נדרים שעור כד אות ד
י/ז רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' קכב
י/ז רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' לב, לו
י/ז שב שמעתתא (תשנא) שמעתא ז פ"א
י/ז שב שמעתתא שמעתא ז פ"א
י/ז שו"ת נחלת אבות (איסרלין) סי' לו
י/ז שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רעב סעיף ב
י/ז שיירי כנה"ג
י/ז שלמי שמחה ח"א עמ' קלז, קמד, ח"ה עמ' קצז {ראב"ד}
י/ז שם יוסף (מועטי) ח"א דף כ ע"א
י/ז שם ישראל - שו"ת עמ' רג
י/ז שמועת חיים יומא ח"ב עמ' שסא
י/ז שמות בארץ (תשנט) עמ' סב
י/ז שנות חיים (מיל') עמ' י
י/ז שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' רצב
י/ז שעורי ר' שמואל סנהדרין ח"א עמ' קמז-קנ
י/ז שערי זיו ח"א דף צז ע"ד
י/ז שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' שסה, שפג, שפו
י/ז שפת הים (תרלה) בהקדמה {ראב"ד}
י/ז תורת המלך (צדוק) סי' ז ס"ק לא, סי' ט ס"ק י
י/ז תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' רמט
י/ז תורת רפאל ח"ג עמ' פז, צ
י/ז תחומין חט"ו עמ' 134
י/ז תלפיות ח עמ' 45
י/ז תנובת ציון דף קמד ע"ד
י/ח איים בים נדרים סי' יט אות ו {ידיעה לחצי שיעור}
י/ח המחשבה הפלילית עמ' 117
י/ח ואתה תחזה ח"ג
י/ח חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' רכ
י/ח חקל יצחק עה"ת עמ' תכג {הוא קדושת דמים}
י/ח טל אורות (ר' שאול) עמ' ריד
י/ח מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף סו ע"א
י/ח משאת משה (חברוני) פסחים סי' קב עמ' 316
י/ח שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ד סי' קכה {כ"מ}
י/ח שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 34
י/ט בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' רג
י/ט בשמן רענן ח"ב עמ' שסז
י/ט דברות משה שבת ח"ב סי' נז ענף א
י/ט ואתה תחזה ח"ג
י/ט חדושים ובאורים (גרי') כריתות סי' י ס"ק ג
י/ט חזו"א נגעים סי' יג ס"ק ו, יג
י/ט מנחם שלמה סי' שז, שיא
י/ט מצודת דוד (שפרבר) עמ' תיט {ויחלל}
י/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
י/ט נשאל דוד או"ח עמ' צא
י/ט ספיקא דרבנן עמ' קצו
י/ט פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' צב
י/ט צפנת פענח
י/ט קדשי יהושע עמ' אלף קעב
י/ט קול דודי (תשף) (בקיצור)
י/ט קול דודי כריתות סי' תקלא-תקלב
י/ט קרית מלך
י/ט שם טוב - השלמה
י/י אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' קכו
י/י אור הישר
י/י אור שמח
י/י אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' קעו
י/י הדר איתמר עמ' רלו, רמב
י/י ויטע אשל עמ' שסד {ויירשנו}
י/י זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קסט
י/י חוקת עולם עמ' 287
י/י חזקה רבה חו"מ ח"ד עמ' 199
י/י חי' הגר"מ זמבה סי' ל אות ד-ו, ט
י/י יגיעת ערב ב"מ עמ' שכב {העני}
י/י לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 16
י/י מעשה רקח
י/י ניצוצי אש עמ' קצו
י/י נקדש בצדקה סי' רז
י/י נשאל דוד או"ח עמ' צא
י/י עיני דוד
י/י קדשי יהושע עמ' אלף קצט
י/י שם טוב - השלמה
י/י תהלה לדוד (אמאדו) ח"א דף ד ע"ב
י/יא אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' לז הערה א {ק"ס}
י/יא דברות משה שבת ח"ב סי' נז ענף א
י/יא ואתה תחזה ח"ג
י/יא חזון יחזקאל מנחות פי"ב ה"ה
י/יא ישועות מלכו (הגהות)
י/יא מילי דמרדכי
י/יא מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' תנט
י/יא מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' שז
י/יא משנת יעקב הל' איסו"מ פ"ו ה"ד
י/יא ניצוצי אש עמ' קצו
י/יא נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' יג
י/יב בשמן רענן ח"ב עמ' שעג
י/יב דברי יעקב (וישקי) ח"ג עמ' כט
י/יב חזו"א נגעים סי' יג ס"ק ו
י/יב חזון יחזקאל כריתות פ"ד ה"ו
י/יב חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד מנחות ק ע"ב]
י/יב חסדי דוד ח"ז עמ' תשכט
י/יב צפנת פענח
י/יב קדשי יהושע עמ' אלף תקמה
י/יב שהם וישפה ח"ב
י/יב שם טוב - השלמה
י/יב שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' קסג
י/יב שערי טהר ח"ג שער א סי' ב אות ב
י/יג אבי עזרי ח"ב
י/יג אבן האזל קדשים ח"ב דף ל ע"א
י/יג אבן ישראל (פישר) ח"ט עמ' ריז
י/יג אבן שלמה (ניימן) עמ' מא
י/יג אור הישר [באר שבע כריתות כז ע"ב, עי' רש"י כריתות כח ע"א (ד"ה לכבשתו), כנסת יחקאל סי' קכ, לח"מ הל' מעה"ק פט"ו ה"ד ולעיל פ"ג ה"ח]
י/יג אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 171
י/יג אור שמח
י/יג ארזא דבי רב קידושין עמ' קכב-קכג
י/יג ארצות החיים סי' א המאיר לארץ אות נט {עני שהביא קרבן עשיר}
י/יג בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' קסד-קסה
י/יג בדבר מלך חי"ד עמ' ש
י/יג בדי הארון (הכהן) עמ' 558, 560
י/יג בית נפתלי (תרנט) סי' נז
י/יג בית נפתלי (תשסו) עמ' שטו
י/יג בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' סט
י/יג בצור ירום ח"א עמ' פח
י/יג בצור ירום ח"ה עמ' קסט, קצט
י/יג בצור ירום ח"ז עמ' קב, קלח {עשיר שהקריב קרבן עני לא יצא ידי חובתו; וכך גם בצדקה, מי שה' בירך אותו בעושר רב ונותן מעט לצדקה לא יוצא ידי חובתו}
י/יג בצור ירום ח"ט עמ' צה, קלב
י/יג בצור ירום עמ' פח
י/יג בריכת המלך עמ' סד
י/יג ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' רמה
י/יג גבורת יצחק (תשמח) דף צה
י/יג גבורת יצחק (תשסו) עמ' צה, צח {והעני}
י/יג גחלי אש דף נג ע"ד
י/יג דבר שאול תמורה סי' נט אות ז
י/יג דברי יצחק (הרצוג) דף נג ע"ב {עשיר שהביא קרבן עני}
י/יג דברי תלמוד ח"א עמ' שכד
י/יג הארת ירוחם קדושין ח"ב דף צג ע"ג
י/יג הדר איתמר עמ' רלז-רלח
י/יג המדות לחקר ההלכה מדה יג אות מד
י/יג ואתה תחזה ח"ג
י/יג וענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' נג, נה-נו
י/יג זכרון בנימין ח"א עמ' עד
י/יג חי' הראי"ה
י/יג חי' רעק"א (פרדס)
י/יג חתן סופר או"ח ח"א עמ' יג
י/יג יד אברהם נגעים עמ' קפב
י/יג ידי משה (בוצק' תשמג) סי' תה
י/יג יתר הבז (תשסח) עמ' פד
י/יג כח מעשיו הגיד לעמו דף טו ע"א
י/יג מאור למלך קדושין עמ' פו-צא
י/יג מחנה חיים ח"ה עמ' קמ
י/יג מחשבת הקודש ח"ב דף ד ע"ב, יב ע"א
י/יג מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' קע, מנחות עמ' תסב
י/יג מנחת חינוך ח"ב עמ' כט, קנט
י/יג מצודת דוד (שפרבר) עמ' תכ {עני יכול להביא קרבן עשיר}
י/יג מראה אש ח"א עמ' רג-רד, רז
י/יג מראה כהן זבחים עמ' לח
י/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
י/יג משא בני קהת
י/יג משנת חיים ויקרא עמ' קלט, קמג
י/יג משנת חיים מנחות עמ' תקלו
י/יג ניצוצי אש עמ' קצו
י/יג נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' יג
י/יג ענפי ארז (זי') דף קכא ע"ד
י/יג פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' צ-צא
י/יג פרפרת משה ח"ב עמ' נח
י/יג פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ב הערה 230
י/יג צפנת פענח
י/יג קדשי יהושע עמ' אלף קעא, אלף ריז
י/יג קול דודי (תשף)
י/יג קול דודי כריתות סי' תרלח
י/יג קרבן שמואל דף ס ע"ב
י/יג שבט הלוי (ווזנר) ח"ו קונטרס הקדשים סי' ח
י/יג שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' טז-יז, פט-צ, צג-צד
י/יג שלמי יוסף יומא ח"א עמ' שפב, שפו {עני שהביא קרבן עשיר יצא}
י/יג שם דרך ויקרא עמ' עח
י/יג שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' קצד
י/יג שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' תסא
י/יג שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' קסב
י/יג שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' קו, קיט
י/יג שעורי ר' יחיאל מיכל זבחים פ"א אות קכא, קכג
י/יג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' ריא
י/יג שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' ריח, רכא, רכה
י/יג שער המלך ח"ב עמ' רעד
י/יג שערי טהר ח"ג שער א סי' ג אות א, ג, סי' טו אות א
י/יג תורת הקדש ח"ג עמ' ל
י/יג תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף ו ע"ב
י/יג תורת חיים (ליבוביץ, תשסט) סי' ד עמ' כג


יא/550 הלכות שגגות פרק יא *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יא/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
יא/רה"פ הר המוריה (שץ)
יא/רה"פ הרמב"ם המדויק
יא/רה"פ חי' הראי"ה
יא/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יא/רה"פ מעשה רקח
יא/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יא/רה"פ מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' רכג-רכד
יא/רה"פ פי' ר"י קאפח
יא/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יא/רה"פ רמב"ם הערוך
יא/רה"פ רמב"ם לעם
יא/רה"פ שם טוב
יא/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יא/א אהלי אהרן (מיליקובסקי) ח"א דף לח ע"א
יא/א בן אברהם (תשי) עמ' קכא
יא/א ברור הלכה שבועות ב ע"א ציון א
יא/א דבר שאול שבועות סי' י ס"ק ו
יא/א דברי יציב לקוטים עמ' קנח {העלם זה וזה}
יא/א ואתה תחזה ח"ג
יא/א ויאמר יעקב (גרוס) עמ' טז {מל"מ}
יא/א חזו"א חו"מ סי' כא ס"ק יא, לקוטים סי' כד לדף יד ע"א, אהע"ז סי' קלט ס"ק ה
יא/א חזו"א על הרמב"ם
יא/א חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' רא
יא/א חי' הריצ"ד
יא/א חי' חתם סופר
יא/א חי' רעק"א
יא/א חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' תקנב
יא/א כנפי נשרים
יא/א כתר המלך
יא/א לבושי מרדכי או"ח עמ' שמט
יא/א להורות נתן במדבר עמ' קעב
יא/א מוריה גל' ריט עמ' סב {ספק טומאה ברה"י}
יא/א מזבח חדש דף כט ע"ג {העלם מקדש}
יא/א מחנה יוסף ח"ג עמ' כד
יא/א מטה אהרן שבועות עמ' ל, נא
יא/א מנחת חינוך ח"ב עמ' כז
יא/א מעיני המים
יא/א מראה הפנים שבועות דף ג, ד
יא/א מרפא לשון (ארדיט) דף ג ע"ג
יא/א נאם דוד
יא/א עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 16
יא/א עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תפה {ידיעה בתחלה ובסוף}
יא/א ערהשה"ע טהרות סי' עח אות יח
יא/א פאת ים שבועות עמ' יב
יא/א פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' רנח
יא/א פסקי אליהו ח"א עמ' מז {כר' ישמעאל}
יא/א שאר יוסף ח"ו
יא/א שם יוסף (מועטי) ח"א דף כ ע"א {אין אשם תלוי}
יא/א שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' סג
יא/א תפארת חיים (שאכעט) דף פג ע"א {כר"ע}
יא/א תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' ה
יא/ב אבני ציון ח"ב סי' לז אות ב, סי' לח אות ה
יא/ב אור שמח {חטאת העוף על הספק - דוקא במחו"כ}
יא/ב אוריתא יד עמ' טו {לח"מ}
יא/ב אחר האסף עמ' רסג-רסד {מדוע צריך לדעת בסוף באיזה אב נטמא}
יא/ב אלומות יוסף (תשלז) סי' יא {קושיות לח"מ}
יא/ב אנצי"ת ע' אשם תלוי הע' 77 {אור שמח}
יא/ב ארשת צבי עמ' קנה, קנז {חטאת העוף בספק - רק במחובר כפרה}
יא/ב באר יעקב (אריאלי) סי' נ {לא ידע מקום המקדש - הרי לא די בידיעת בית רבו, לח"מ - קושיה מנדה כח}
יא/ב בדבר מלך ח"ד עמ' קפח-קפט {ספק קרבן - לא יביא}, קצא {ספק קרבן - לא יביא}, ח"ו עמ' קסו {חטאת העוף באה על ספק להתירו בקדשים}, ח"ח עמ' רנז
יא/ב בינת נבונים דף סב ע"א-ע"ב, ע"ד
יא/ב בית המדרש {חטאת העוף על הספק - דוקא במחו"כ}
יא/ב בית יחזקאל (סרנה) גליונות
יא/ב בית יצחק (תשי"ג) עמ' 64
יא/ב בית ישחק
יא/ב בן אברהם (תשי) עמ' קכא
יא/ב בן אשר סי' מה אות יא-יד, טז, כב, הערה ד
יא/ב בנין הלכה עמ' קנג
יא/ב בציר אליעזר ח"ב דף כא ע"ג
יא/ב ברור הלכה שבועות יד ע"ב ציון ד, יח ע"ב ציון ג
יא/ב ברכת אריאל ח"א סי' כא ס"ק א {או"ש}, ד {חטאת העוף באה על ספק להתירו בקדשים}
יא/ב ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' ד אות ו
יא/ב גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קנג {ספק קרבן לא יביא}
יא/ב גינת ורדים (תאומים) עמ' רלז
יא/ב דבר שאול שבועות סי' י ס"ק ו {לח"מ - הרי די בידיעת בית רבו}
יא/ב דברי יצחק (הרצוג) דף נג ע"א {חטאת העוף הבא בספק לתקנו בקדשים}, נו ע"ד, נז ע"ב
יא/ב דובב מישרים סי' קלד עמ' רט {הקושיה מטומטום ואנדרוגינוס}
יא/ב דעת משה (פרידמן) סי' ה
יא/ב הגהות עמק המלך {מנין שצריך לדעת בסוף באיזה אב נטמא}
יא/ב הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קעו {או"ש}
יא/ב הלכה רבה ח"ב עמ' 24 {ספק קרבן לא יביא}
יא/ב הר המוריה (שץ) {מדוע פסק כחזקיה, צריך שידע בסוף באיזה אב נטמא, קושיות לח"מ}
יא/ב ואתה תחזה ח"ג
יא/ב זכר ישעיהו
יא/ב זכרון בנימין ח"א עמ' ריא
יא/ב חדושים ובאורים (גרי') שבועות דף יח ע"ב {צריך לדעת בסוף באיזה אב נטמא}
יא/ב חזו"א חו"מ ליקוטים סי' כד לדף יח ע"ב {לח"מ - קושיה מנדה כח}, נגעים סי' יג אות ח {אין חטאת העוף בספק מקדש וקדשיו, מדוע כתב "יראה לי" הרי פשוט שהרי אין לו ידיעה בסוף}
יא/ב חזו"א על הרמב"ם
יא/ב חזו"א על הרמב"ם - השמטות
יא/ב חזון יחזקאל כריתות פ"ב ה"ז {חטאת העוף על הספק - דוקא במחוסר כפורים}
יא/ב חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' לט {חטאת העוף על הספק - מדוע הוצרכה הרי מהתורה מותר בקדשים}
יא/ב חי' הגרי"ז הל' מחו"כ פ"א (דף נו ע"ג) {חטאת העוף על הספק - דוקא במחוסר כפורים}
יא/ב חי' הריצ"ד {מדוע לא פסק כירושלמי שפטור}
יא/ב חי' חפץ חיים = לקוטי הלכות שבועות יד ע"ב, עין משפט אות כ {לח"מ - הרי די בידיעת בית רבו}
יא/ב חי' חתם סופר כאן = חי' חתם סופר שבועות יח ע"ב {לח"מ - הקושיה מנדה כח}
יא/ב חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' כד
יא/ב חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' לז עמ' קיב, סי' פה עמ' רעז-רעח
יא/ב חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' צח
יא/ב חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף קפד ע"ד, קצז
יא/ב יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"א עמ' פה
יא/ב יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' קמה-קמו
יא/ב יד אברהם טהרות עמ' קכא, קכב
יא/ב יד יהודה (אשכנזי) דף לא ע"ב
יא/ב כבוד מלכים (מרגליות)
יא/ב כלילת יופי דף נז
יא/ב לח"מ הל' פסוה"מ פ"ז ה"י {חטאת העוף על הספק - דוקא במחו"כ}
יא/ב לשון למודים יו"ד דף עד ע"ב
יא/ב מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' תנ, תנט
יא/ב מהרי"ט אלגזי פ"ג אות מ (הראשון) או"ק ב {תטאת העוף על ספק בא להתירו בקדשים - הרי מספק מותר בקדשים מהתורה שהרי ספקא דאורייתא לקולא מהתורה}
יא/ב מורשה חי"א עמ' 58
יא/ב מחנה לויה (תשעד) עמ' שטו, שכו
יא/ב מטה אהרן שבועות עמ' ל, נא
יא/ב מי נדה - שירי טהרה עמ' עז-עח {חטאת העוף על ספק בא להתירו בקדשים - מאי אולמא דהאי עשה מהעשה של חולין בעזרה, למה כתב "יראה לי" הרי יש ראיה מנדה ע ומנזיר כט}, עט-פא {מדוע ספק מצורע ונזיר מביא חטאת העוף על ספק הרי הוא כבר מותר בקדשים}
יא/ב מילי דמרדכי {הקושיה מאנדרוגינוס}
יא/ב מלואי שלמה עמ' כא
יא/ב מלחמות יהודה דף צד ע"ד, קנג ע"ד
יא/ב מנחם שלמה סי' קיז
יא/ב מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' קיא
יא/ב מנחת חינוך מצוה קכג עמ' כז {לח"מ - האם בידיעה בסוף צריך שידע באיזה אב נטמא}, כח {האם צריך שידע בסוף איזה קרבן אכל}
יא/ב מנחת מאיר סי' יב דף לה ע"ב-ע"ג {חטאת העוף על ספק - חזקתו אסור בקדשים, חטאת העוף נחשבת חולין בעזרה}
יא/ב מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' קכח
יא/ב מעיני המים
יא/ב מעשה רקח {גירסאות}
יא/ב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רסז ע"ב, רעד ע"א
יא/ב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קפט ע"ב
יא/ב מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' כה אות ט]
יא/ב מקדש דוד קדשים סי' יב ס"ק ח {חטאת העוף על ספק - דוקא במחוסר כפורים ולא בעולה ויורד}
יא/ב מראה הנוגה [הלכות יו"ט (מהרי"ט אלגזי) דף נג ע"ד] {יראה לי}
יא/ב מראה הפנים שבועות דף ד, י
יא/ב מראות הים עמ' רנו-רס
יא/ב מרחשת ח"ב סי' י אות ד בהגהה {חטאת העוף על ספק - אינה בעולה ויורד, תירוץ קושיית תוס' גיטין כח}, לקוטים שונים אות ז {לח"מ - קושיה מנדה כח, מנין שצריך ידיעה בסוף באיזה אב נטמא}
יא/ב מרכבת המשנה מהדו"ב {קושיות לח"מ}
יא/ב משנה לחם (תשסח) על כריתות יט ע"א {לח"מ}
יא/ב משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף ס ע"ב {יראה לי}
יא/ב משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב סי' טז ענף א דף ס ע"ב {חטאת העוף על הספק - הרי מהתורה מותר בקדשים מספק}, דף ס ע"ב {יראה לי}, סו
יא/ב משנת יעקב הל' פה"מ פ"ד ה"א
יא/ב מתת מלך עמ' קכב
יא/ב נאם דוד {לח"מ - מדוע צריך שבסוף ידע באיזה אב נטמא ולא בתחלה}
יא/ב נחלת עזריאל (הלוי) שבועות יח
יא/ב נתיב אברהם ח"א עמ' כב, סג
יא/ב ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קיט-קכ
יא/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קפח
יא/ב ערוך השלחן העתיד קדשים סי' רכג סעיף יז {טעם הספק}, יח {יראה לי}, יט-כג {האם צריך לתת באיזה אב נטמא}
יא/ב פאר הלבנון ח"א סי' כח אות ב, י {מל"מ}
יא/ב פאת ים שבועות עמ' יב
יא/ב פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 42
יא/ב צבי תפארת סי' עג
יא/ב צפנת פענח
יא/ב צרור החיים (יעקב)
יא/ב קדשי יהושע עמ' אלף שנד, אלף שסח, אלף שפג, אלף שפח, אלף תנח-תנט, אלף תפא, אלף תפג, אלף תפט
יא/ב קול בן לוי (תשסג) עמ' קטז
יא/ב קול דודי (תשף)
יא/ב קול דודי שבועות סי' קפה
יא/ב קול מבשר (ראטה) ח"א סי' טו עמ' לו-לז {חטאת העוף על ספק - דוקא במחוסר כפורים, מדוע טומטום מביא חטאת העוף על ספק הרי בלא"ה אסור בקדשים כי הוא ערל}
יא/ב קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' נח-נט
יא/ב קונטרסי שעורים קדושין שעור כג אות ה {ספק קרבן לא יביא - יבוא ספק עשה של הקרבת קרבן וידחה ל"ת של חולין בעזרה}, ו {דברי מהרי"ט אלגזי}
יא/ב קרבן ציון עמ' קס
יא/ב קרית מלך
יא/ב קרן אורה נזיר כט ע"ב (ד"ה ותו וד"ה ומלשון) {חטאת העוף על ספק - דוקא במחוסר כפורים}
יא/ב ראשית בכורים דף נג ע"א {יראה לי}
יא/ב שבי ציון סי' א ענף א עמ' ד {חטאת העוף על ספק אינה בעולה ויורד, מדוע הוצרך להתירו בקדשים הרי מהתורה מספק מותר}
יא/ב שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' כו, לה {לח"מ}, רעו, שנט-שס
יא/ב שושנת העמקים (תאומים) עמ' קכו-קכז
יא/ב שלמי יוסף נזיר סי' נ עמ' תו {או"ש}, תז {חטאת העוף על ספק - דוקא במחוסר כפורים}
יא/ב שלמי נזיר עמ' שצד
יא/ב שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' סג
יא/ב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' שלא
יא/ב שער דלתי הלבנון סי' יד {ונכנס למקדש - בן בבל שעלה לא"י בזמן המקדש}
יא/ב שער המלך הל' שחיטה פ"ב ה"ב (ח"ב עמ' קיג) {חטאת העוף על ספק - דוקא במחוסר כפורים - הרי ספק נזיר ומצורע מביא חטאת העוף על ספק אף שמותר בקדשים}
יא/ב שערי המקדש סי' ל אות א
יא/ב שערי זיו ח"א סי' סז דף פ ע"ג {צריך לדעת בסוף באיזה אב נטמא}
יא/ב שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 202
יא/ב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 81
יא/ב תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' קעד, קעז, קפ
יא/ב תשובה מיראה (תשסו) עמ' לא, לא*
יא/ב תשובה מיראה {חטאת העוף על ספק - מדוע כתב "יראה לי" הרי מוכח ממנחות פ ע"ב וב"ב פא ע"ב שאין מביאים קרבן מספק, רק מחו"כ מביא חטאת העוף על ספק - מיושבת בזה קושיית תוס' גיטין כח, קושיה מדוע טומטום מביא חטאת העוף על ספק הרי לא יכול לאכול קדשים כי הוא ספק ערל}
יא/ג בדבר מלך ח"ו עמ' קסו-קסז
יא/ג ואתה תחזה ח"ג
יא/ג מבוא למשנה תורה עמ' 163
יא/ג מילי דמרדכי
יא/ג מרכבת יוסף דף כג ע"ג, כז ע"ב {מל"מ - אויר עזרה נתקדש}
יא/ג נר מצוה (ואלק) מערכות דף ו ע"ב
יא/ד אבן האזל קדשים ח"א דף לא ע"א
יא/ד אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קס
יא/ד אבני נזר או"ח סי' שלו אות יא
יא/ד אוצרות הרמב"ם
יא/ד אור הישר [מל"מ לעיל פ"ג ה"ז (ד"ה וראיתי), אור הישר מכות יב ע"א וזבחים כה ע"ב ודף פז ע"ב, אבן האזל הל' ביא"מ פ"ג הי"ח]
יא/ד אור יקרות
יא/ד אור ליהודה (תשנט) עמ' יא-יב, טז {מל"מ}
יא/ד אור שמח
יא/ד אור תורה (בלומ') דף עד ע"ג-ע"ד {מל"מ}
יא/ד אוריתא יד עמ' ל, קכב-קכג
יא/ד אמונת יהושע עמ' אלף ט {מל"מ}, אלף כב {או"ש}
יא/ד אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קצה {מל"מ}
יא/ד אמת ליעקב מועד עמ' רצב {מל"מ בשם מהרש"א - גגות ירושלים}
יא/ד אנצי"ת ע' אויר (ב) הע' 9 {או"ש}, 10, 19, ע' גגין הע' 61, 62 {מל"מ}
יא/ד באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ה עמ' צב {מל"מ}
יא/ד בית אהרן וישראל גל' מג עמ' כ {מל"מ}
יא/ד בית אהרן וישראל גל' צד עמ' לג {מל"מ}
יא/ד בית האוצר ח"א עמ' 82 {מל"מ}
יא/ד בית יחזקאל (סרנה) גליונות
יא/ד בית ישי - דרשות עמ' תיז
יא/ד ברור הלכה פסחים פה ע"ב ציון ט
יא/ד ברור הלכה שבועות יז ע"א ציון א, ב
יא/ד ברכות שמים מכות פ"ב אות שנז {מל"מ}
יא/ד ברכות שמים שבת אות קסז
יא/ד בתי כנסיות דף טו ע"ד, טז ע"א, יז ע"ב
יא/ד גבורת יצחק מ"ש עמ' קנ
יא/ד גבורת יצחק מכות עמ' רעה {מל"מ}
יא/ד גליונות אבני נזר {מל"מ}
יא/ד דבר אברהם ח"א סי' כה אות ט בהגהה {מל"מ}
יא/ד דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' כא {מל"מ}
יא/ד דבר שאול שבועות סי' יב ס"ק ג
יא/ד דברות אליהו ח"א עמ' כח {הרי לא שב מידיעתו}
יא/ד המאור הגדול (יעבץ) עמ' רעח
יא/ד ואתה תחזה ח"ג
יא/ד חדוותא דשמעתתא ח"ב דף יט ע"ב {מל"מ}
יא/ד חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' מב
יא/ד חי' ר' חיים הלוי דף נג, פ
יא/ד חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' מד {מל"מ}
יא/ד חי' רעק"א (פרדס)
יא/ד חכמת גרשון עמ' רטז-ריז
יא/ד חסד יצחק עמ' עב
יא/ד חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' ה עמ' טו {מל"מ - אויר}, סי' צ עמ' רצח {מל"מ}
יא/ד יבול היובלות עמ' 117
יא/ד יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"א עמ' פב
יא/ד יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' קמב
יא/ד יד יהודה (אשכנזי) דף כו ע"א-ע"ג {מל"מ}
יא/ד כתר המלך
יא/ד לבני בנימין דף יב ע"ד
יא/ד להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' יט {מל"מ}
יא/ד להורות נתן מועדים ח"ה עמ' נו {מל"מ}
יא/ד להורות נתן על התורה ח"א עמ' קט {מל"מ}
יא/ד לחם חקי עמ' רכא {מל"מ}
יא/ד לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 61
יא/ד לקוטי שעורים (שטיין) חולין (תשסז) סי' ו ס"ק א
יא/ד מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' קצד {או"ש}, קצו {מל"מ}
יא/ד מאור צבי (תשסה) עמ' נח-סא
יא/ד מבשר טוב קדשים עמ' ח
יא/ד מגילת ספר לאוין דף קנט ע"ג
יא/ד מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' כז
יא/ד מהרי"ט אלגזי פ"ג אות לה או"ק ב {מל"מ}
יא/ד מוריה גל' רלג עמ' קיא {מל"מ}
יא/ד מחשבת הקודש ח"א דף סה ע"ב {מל"מ}, ח"ב דף טז ע"א-ע"ב, יט ע"ב
יא/ד מטה אהרן שבועות עמ' ל, נא
יא/ד מילי דמרדכי
יא/ד מלחמות יהודה דף פו ע"ד {מל"מ}
יא/ד מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רלג
יא/ד מנחת חינוך ח"ג עמ' ה-ו
יא/ד מנחת מאיר דף כה ע"ד
יא/ד מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' קכג {מל"מ}
יא/ד מענה אליהו עמ' רמד
יא/ד מעשה נסים (הכהן)
יא/ד מקדש דוד קדשים סי' טז ס"ק ה, סי' לח ס"ק ג במנחת מרדכי
יא/ד מקורי הרמב"ם לרש"ש
יא/ד משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תקפו, תקצד
יא/ד משכן בצלאל ח"א סי' טו, כ
יא/ד משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' מח-מט
יא/ד משנת יעקב כאן
יא/ד משנת יעקב עבודה עמ' פו-פז
יא/ד משנת ירושלים עמ' קמד {מל"מ}, קמו {או"ש}
יא/ד נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קפו {מל"מ}, קפז {או"ש}
יא/ד נזר אברהם מכות ועדות עמ' קמו {מל"מ}, קמז {או"ש}
יא/ד נחלת שמואל דף יג ע"א, נז ע"א
יא/ד נתיבות חיים (קארב) ח"ד עמ' שנז
יא/ד נתן פריו גיטין עמ' לה {מל"מ}
יא/ד עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' קכג {מל"מ}
יא/ד עבודת לוי (רוד') דף ז ע"ב, ח ע"ב, כד ע"א
יא/ד עיני דוד
יא/ד עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' מד {מל"מ}
יא/ד ענפי ארז (זי') דף לד ע"ג {מל"מ}, קצ ע"א
יא/ד עץ חיים (אבלסון) עמ' תמד
יא/ד פאר הלבנון ח"א סי' כג אות ג
יא/ד קדשי יהושע עמ' שלט, אלף תקח
יא/ד קהלות יעקב שבת סי' כח, שבועות סי' יא
יא/ד קול דודי (תשף)
יא/ד קול דודי שבועות סי' רכד
יא/ד קול צופיך עמ' סו {מל"מ}
יא/ד ראשי בשמים (רבין) עמ' כב {מל"מ}
יא/ד שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' שה {מל"מ - הקשה על מהרש"א שאומר שאוכלים קק"ל בגגות ירושלים מפסחים פה ע"ב}
יא/ד שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' שז {מל"מ}
יא/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"ו קונטרס הקדשים סי' ז אות ב {מל"מ}
יא/ד שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' לד
יא/ד שו"ת מהרש"ם ח"ד סי' כח {מל"מ}
יא/ד שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' רנה, רעב, ח"ב עמ' קצא-קצב
יא/ד שמחת הלוי דף ל ע"א {מל"מ}
יא/ד שעורי ר' יחיאל מיכל זבחים פ"א אות קמה {מל"מ}
יא/ד שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' שמג {מל"מ}
יא/ד שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות עד
יא/ד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' קלט {מל"מ}
יא/ד שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' תיד {מל"מ}
יא/ד שערי היכל זבחים עמ' ריג {ספק אם אויר כעזרה - קשה מפסוה"מ א,כ}
יא/ד שערי המקדש סי' לב אות א {מל"מ}
יא/ד שערי זיו ח"ג דף לא ע"א
יא/ד שערי טהר ח"א שער ג סי' ב אות א, סי' כב אות ב
יא/ד שערי טהר ח"ג שער א סי' יא אות ה דף עה ע"ד {מל"מ}
יא/ד שערי טהר ח"ו סי' נד אות ג דף קלב ע"ב {תלה עצמו באויר העזרה}
יא/ד תורת המדינה עמ' 285-286
יא/ד תורת המלך (צדוק) עמ' תמד
יא/ד תורת הקדש ח"ב עמ' כה, צה {מל"מ}
יא/ד תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' רמה {מל"מ}
יא/ה אוצרות הראיה (תשסב) ח"ב עמ' 207
יא/ה אור הישר [כ"מ ולח"מ לעיל רפ"ח]
יא/ה אנצי"ת ע' אשם תלוי הע' 6
יא/ה ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' נח
יא/ה ביצחק יקרא (תשע) סי' צח ד"ה ואגב אורחא
יא/ה בן אברהם (תשי) עמ' פ
יא/ה ברור הלכה הוריות ח ע"ב ציון ב
יא/ה בשמן רענן ח"ב עמ' נג
יא/ה הרמב"ם כמחנך עמ' 214
יא/ה ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א קצו ע"ד]
יא/ה חזו"א על הרמב"ם
יא/ה מנחם שלמה סי' רטו
יא/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' קמא
יא/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' סח
יא/ה שם טוב - השלמה
יא/ו אבי עזרי ח"ה
יא/ו אור שמח
יא/ו אוריתא יד עמ' טו {מל"מ}
יא/ו אחיעזר ח"א סי' א ס"ק ב, ח"ג סי' סה ס"ק ז
יא/ו באורי הדף (הוניגסברג) חולין ח"ב עמ' קפו
יא/ו באורי סוגיות (הוניגסברג) חולין עמ' קט {או"ש}
יא/ו בדבר מלך ח"ו עמ' קנז, ח"ח עמ' רנ
יא/ו בינת אמת עמ' רה
יא/ו בינת צבי ענייני ספק טומאה עמ' לז-לט
יא/ו בן אברהם (תשי) עמ' יג
יא/ו ברור הלכה סוטה כח ע"א ציון ג פסקה ט
יא/ו דבר שאול שבועות סי' י ס"ק יד, כ
יא/ו דברי אהרן עמ' קיא-קיב {מל"מ}
יא/ו דברי אמת (תשעט) עמ' שנז {שני שבילין אחד טמא ואחד טהור ברה"ר ספקו טהור}
יא/ו דברי תלמוד ח"א עמ' מג
יא/ו ואתה תחזה ח"ג
יא/ו חדושים ובאורים (גרי') נזיר נז ע"א
יא/ו חי' הגר"ח החדש עמ' תמב
יא/ו חי' ר' חיים הלוי דף נג, פ
יא/ו חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' קא
יא/ו חסדי דוד ח"י עמ' קט
יא/ו טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב עמ' שצו
יא/ו יד ישראל ח"ב
יא/ו לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' ל
יא/ו מהרי"ט אלגזי פ"ה אות מב או"ק י-יא
יא/ו מוריה גל' רט עמ' סב
יא/ו מטה אהרן שבועות עמ' סו
יא/ו מי טהרה עמ' רעט {פילו שני שבילים ברה"י}
יא/ו מים חיים (שמולביץ) מקואות עמ' קצט
יא/ו מלבושי יו"ט ח"א דף צ ע"א, צא ע"א, ח"ב דיני חזקות סי' יג
יא/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' כט
יא/ו מצעדי גבר פסחים (תשסג) סי' ז אות ב
יא/ו מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' רצה, שג, תמג
יא/ו משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תתק
יא/ו משנה הלכות ח"ה סי' א {או"ש}
יא/ו משנת יעקב הפלאה עמ' ריח-ריט
יא/ו משנת יעקב כאן
יא/ו נתיב אברהם ח"א עמ' כד ע"א
יא/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' סח
יא/ו פי אריה דף כא ע"ד
יא/ו פרשת נזיר עמ' שנא
יא/ו קדשי יהושע עמ' אלף שעד
יא/ו קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תשלד {מל"מ}
יא/ו קול דודי (תשף)
יא/ו קול דודי כריתות סי' תכב
יא/ו קול דודי שבועות סי' רסה
יא/ו שלמי נזיר עמ' שצ
יא/ו שם טוב - השלמה
יא/ו שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' נו ענף ב ס"ק יא ואילך {מל"מ}
יא/ו שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' מט
יא/ו שערי שמואל עמ' עא
יא/ו תורת ראשי הישיבות יבמות עמ' שכב
יא/ו תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' תקיב {שני שבילין}
יא/ז בינת אמת עמ' רה
יא/ז דבר שאול שבועות סי' י ס"ק יד, כ
יא/ז ואתה תחזה ח"ג
יא/ז חוקת עולם עמ' 139-141 {תלה עצמו באויר עזרה}
יא/ז חיי אברהם (טייב) דף סא ע"ב
יא/ז חסדי דוד ח"י עמ' קט
יא/ז יד ישראל ח"ב
יא/ז כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף לז ע"א
יא/ז מלבושי יו"ט ח"ב דיני חזקות סי' יג
יא/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' כט
יא/ז מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' רצה
יא/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' סח
יא/ז קול דודי (תשף)
יא/ז קול דודי כריתות סי' תכב
יא/ז קרית מלך
יא/ח אבני נזר יו"ד סי' שו אות לח
יא/ח אברהם יגל
יא/ח אגרא דשמעתא ח"ב עמ' רכה {ראב"ד}
יא/ח אהלי אהרן (מיליקובסקי) ח"א דף לו ע"ב, לז ע"ג
יא/ח אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' קסד, רמט
יא/ח אור הישר [עונג יו"ט סי' קנב, לח"מ לעיל פ"ט ה"ד]
יא/ח אור המאיר (שפירא) סי' נב אות ד
יא/ח אורים גדולים (תשסג) עמ' תטז
יא/ח אורים ותומים - תומים סי' עט ס"ק א, קיצור כללי מיגו ז
יא/ח אמרי בינה (אש) דף קלז ע"ב {ראב"ד - אדם נאמן}
יא/ח בדבר מלך ח"ו עמ' קמט
יא/ח בית אהרן וישראל גל' קכט עמ' יח {ראב"ד}
יא/ח בכור שור עמ' רלב
יא/ח בכורי אביב (ביק) דף רסח
יא/ח ברכת אריאל ח"א סי' יט ס"ק ג
יא/ח דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' קנ, קס-קסב
יא/ח דברי שלום ואמת (בוזגלו)
יא/ח דגל ראובן ח"ג סי' יד
יא/ח הגהות חבר בן חיים
יא/ח המאור הגדול (יעבץ) עמ' רפג
יא/ח הפלאות נדרים (תשעג) עמ' שלו
יא/ח ואתה תחזה ח"ג
יא/ח זבחי צדק (דיסקין) עמ' קעט
יא/ח חזקה רבה יו"ד ח"ג עמ' 34 ,36 ,69, אהע"ז ח"א עמ' 18, חו"מ ח"ד עמ' 10
יא/ח חי' הגרז"ס קדשים עמ' קצו {לח"מ}
יא/ח חי' הריצ"ד
יא/ח חלקת יואב מהדו"ת סי' יח
יא/ח חפץ חיים רכילות כלל ט ס"ק יז
יא/ח חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' יט-כב, כד-כה, ח"ד עמ' שיג
יא/ח חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף ה ע"א
יא/ח טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' קלו
יא/ח ידיו של משה
יא/ח יין המשמח סי' קכז ס"ק ח עמ' צא, צד, וס"ק טו {ראב"ד}
יא/ח לקוטי סופר ח"א דף צד ע"ד
יא/ח מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' קא
יא/ח מגידות (תשעג) קונטרס בעיגונא דאיתתא עמ' שפג
יא/ח מנחם שלמה סי' קנד
יא/ח מנחת יהודה (בוים) דף קה ע"ג-ע"ד
יא/ח מעדני שמואל עמ' קצה
יא/ח משנת יעקב כאן
יא/ח משנת יעקב משפטים עמ' רי-ריד
יא/ח נאם דוד
יא/ח נזר הקדש (קפלן)
יא/ח נשמת חיים (תשסח) חו"מ ענינים סי' פא עמ' קלב
יא/ח נתיבות מרדכי ב"מ פ"א עמ' צ {ראב"ד}
יא/ח עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תקנה
יא/ח עמק הלכה (בוימל) עמ' מג
יא/ח עצי ארזים סי' יז ס"ק יא
יא/ח צפנת פענח
יא/ח קהל יהודה - חי' השו"ע דף נט ע"ג, ס ע"א {ראב"ד}
יא/ח קול דודי (תשף)
יא/ח קול דודי כריתות סי' רצח, שא
יא/ח קרית מלך
יא/ח קרן הצבי מצוה לא אות ד, מצוה צד אות טז
יא/ח רמב"ם המאיר הל' יסוה"ת פ"ח הלכה ג
יא/ח שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' קסג אות ד {מתרץ דיבורו}
יא/ח שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 29 {ראב"ד}
יא/ח שהם וישפה ח"ב
יא/ח שו"ת ר' אשטרוק אבן שאנג'י עמ' 79-82
יא/ח שמחת יו"ט (אלגזי) סי' נח אות ז {כ"מ}
יא/ח שערי טהר ח"ח סי' כ אות ד
יא/ח שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 40
יא/ח שערי שמואל עמ' רה
יא/ח שערי תורה (לעוו) עדות ח"א עמ' רצא
יא/ח שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף צב ע"א
יא/ח שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך ב עמ' קכז
יא/ח תורת חסד (פרחיא) דף יד ע"א
יא/ח תכריך מרדכי סי' ט עמ' נז, נט-ס
יא/ח תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' קכא
יא/ט אבן האזל קדשים ח"ב דף ע ע"ב
יא/ט אור הישר [אור שמח הל' עיוה"כ פ"ג ה"ב, אור הישר זבחים ד ע"א]
יא/ט אור שמח
יא/ט אשר למלך
יא/ט באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' רט
יא/ט באר ראי עמ' תמד
יא/ט בדבר מלך חי"ד עמ' רלד
יא/ט בית ישראל (הורוביץ) יו"ד סי' נז
יא/ט ברור הלכה שבועות ב ע"ב ציון ג, ט ע"ב
יא/ט דבר שאול שבועות סי' ט ס"ק י
יא/ט דברי ברוך ח"ב מאמר יא אות א
יא/ט ואתה תחזה ח"ג
יא/ט חזו"א חו"מ סי' כא ס"ק י, לקוטים סי' כד לדף יד ע"א
יא/ט חי' הריצ"ד
יא/ט חי' חפץ חיים
יא/ט חסדי דוד ח"ה עמ' תרצז
יא/ט יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' מה, נא
יא/ט ישועות יעקב (שו"ת, תשסח) עמ' נא
יא/ט ישועות יעקב מועד עמ' תש
יא/ט מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"ב דף מ ע"א
יא/ט מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' קנט
יא/ט מטה אהרן שבועות עמ' ד
יא/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' תפ
יא/ט מעיני המים
יא/ט מקדשי השם ח"ב עמ' רלט
יא/ט מראה הפנים שבועות דף ח
יא/ט מרכבת יוסף דף צ ע"ג {לח"מ - על שוגג של כהנים} וע"ד {פר מכפר על הכהנים רק על זדון מקדש וקדשיו}
יא/ט משנת חיים במדבר עמ' תקלה, תקלח
יא/ט משנת חיים ויקרא עמ' נג
יא/ט משנת חיים מנחות עמ' רמד
יא/ט נחלת עזריאל (הלוי) שבועות יד
יא/ט נר מצוה (ואלק) מצוות דף יט ע"ב {שעירי הרגלים מכפרים על טומאת מקדש וקדשיו}, כא ע"ב וע"ד
יא/ט ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' רצד
יא/ט סדר עבודת יוה"כ (פוברסקי) עמ' קלח
יא/ט ספרי דבי רב ח"ב עמ' שי
יא/ט עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף פ ע"ג
יא/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קנא, כרך ב ח"א עמ' מה
יא/ט פאת ים שבועות עמ' כה
יא/ט צפנת פענח
יא/ט קדשי יהושע עמ' קלו
יא/ט קהלות יעקב שבועות א
יא/ט רמב"ם המאיר הל' עיוה"כ פ"ה הי"ג הע' 2
יא/ט שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' שמג
יא/ט שלמי שמחה ח"א עמ' קמ
יא/ט שמועת חיים יומא ח"א עמ' מז, תצ, ח"ב עמ' סו
יא/ט שערי היכל יומא מערכה קלט
יא/ט תורת מנחם חנ"ט עמ' 32


יב/551 הלכות שגגות פרק יב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יב/רה"פ אור שמח
יב/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
יב/רה"פ הר המוריה (שץ)
יב/רה"פ הרמב"ם המדויק
יב/רה"פ חי' הראי"ה
יב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יב/רה"פ מעשה רקח
יב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יב/רה"פ מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' רכה-רכו
יב/רה"פ פי' ר"י קאפח
יב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יב/רה"פ צפנת פענח
יב/רה"פ קרית מלך
יב/רה"פ רמב"ם הערוך
יב/רה"פ רמב"ם לעם
יב/רה"פ שם טוב
יב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יב/א אבני הלבנון סי' יב
יב/א אבני נזר חו"מ סי' סב
יב/א אברהם יגל
יב/א אהבת איתן הוריות עמ' מו {שאר העם פטורים}, נא, נד {ואח"כ נודע}, נז {אין משגיחין על עשיית ב"ד}, נט, עג, עה, צז, קב, קכז, קלא, קמד
יב/א אוצר א"י ח"ה עמ' 194
יב/א אוצרות הרמב"ם
יב/א אור הישר [לח"מ לקמן פט"ו ה"ד, כ"מ הל' מעה"ק פ"א הי"ז, אור הישר זבחים ד ע"א וירושלמי הוריות פ"א ה"ז]
יב/א אור יעקב פסחים דף 111
יב/א אוריין תליתאי (תאומים) דף קה ע"ד {מל"מ}
יב/א איים בים הוריות סי' א אות ו {מל"מ}
יב/א ארזא דבי רב יבמות עמ' קמט, קנ {מל"מ}, קנא
יב/א באר חיים מרדכי דף ו {מל"מ}
יב/א באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תרה
יב/א באר משה (שטרן) ח"א סי' יג אות ו עמ' לא {מל"מ}
יב/א באר ראי עמ' תכח
יב/א בדי הארון (הכהן) עמ' 323-324
יב/א בדרך המלך עמ' קכח
יב/א ביצחק יקרא (תשע) סי' כד סעיף ב ד"ה והנה הרמב"ם
יב/א בית שערים או"ח סי' קסח {מל"מ}, שיז (דף קס)
יב/א בני שמואל דף סה ע"ג, ע ע"ג, פא ע"ב
יב/א ברור הלכה הוריות ב ע"א ציון ג פרק ב {מל"מ}
יב/א ברור הלכה הוריות ג ע"ב ציון א פרק ב, ציון ב פרק א בסופו
יב/א ברור הלכה הוריות ד ע"ב ציון י
יב/א ברור הלכה הוריות ח ע"ב ציון א
יב/א בריכת המלך עמ' טו
יב/א ברכת אריאל ח"א סי' כב, כג, כו ס"ק א, ו, ז, סי' כז ס"ק ב
יב/א ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' רל
יב/א גבורת יצחק חגיגה עמ' טז
יב/א גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' רמא
יב/א גבורת יצחק ר"ה עמ' נה
יב/א גבורת יצחק שקלים עמ' קצט, רב
יב/א דבר אברהם ח"א סי' טו אות ב
יב/א דברי יהושע (קלעוואן, תשעא) עמ' רה
יב/א דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' רלד
יב/א דברי סופר עמ' לח {מל"מ}
יב/א דגל ראובן ח"א סי' יג
יב/א דרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1855
יב/א דרך ישראל הוריות סי' ג ס"ק א, ג, ו
יב/א הדר יוסף עמ' קעה-קעו, קעח
יב/א הורה גבר (תקסב) דף א ע"א וע"ג, יא ע"ג, יב ע"ד, יג ע"ב-ע"ד, יד ע"ג, יט ע"ד
יב/א הורה גבר (תשסג) עמ' ב-ד, מו, נ, נב, נג, נז, עח {כ"מ}, פז
יב/א הלכות יום העצמאות עמ' קנד {כ"מ}, קפד
יב/א המאור הגדול (יעבץ) עמ' רפד
יב/א המחשבה הפלילית עמ' 109
יב/א הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' שסב {מל"מ}
יב/א הרמב"ם והלכותיו
יב/א הרמב"ם כמחנך עמ' 180
יב/א התורה והמדינה ח"ד עמ' רל
יב/א ואשיבה שופטיך עמ' פד, קכ {עיני העדה}
יב/א ואתה תחזה ח"ג
יב/א זבח טוב שער א סי' יד
יב/א זכר יהודה עמ' רעז
יב/א זכרון יהונתן דף קעד ע"א {שכנה"ג, הדרשה הפשוטה}
יב/א זכרון יוסף (שטיינהרט) חדושים ודרשות סי' ל
יב/א חדושים ובאורים (גרי') הוריות ה ע"א
יב/א חזו"א על הרמב"ם
יב/א חזו"א קדשים הוריות סי' יד ס"ק כא
יב/א חי' הרז"ה ח"א עמ' תרו {שבט}
יב/א חי' הרי"ט עמ' נד
יב/א חי' הריצ"ד
יב/א חנוכת הבית עמ' מט {כ"מ}
יב/א חסדי דוד ח"ה עמ' תתקיא
יב/א יהגה האריה עמ' צב, צד
יב/א ימין המלך
יב/א ימין משה
יב/א ישרי לב עמ' קב
יב/א ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' שמז
יב/א כבוד חכמים - עטרת פז עמ' תקב
יב/א כנפי נשרים
יב/א כתר המלך
יב/א כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' רצו
יב/א כתר כהונה (ולק, תשסד) עמ' מט
יב/א כתר כהונה במדבר סי' ריז {צירוף גרים לרוב}
יב/א לאור ההלכה (תשסד) עמ' קה
יב/א לב אליהו (אטינגא) דף ה ע"ג {לח"מ - הקשה על מהרי"ט}, ו ע"ג {לח"מ}
יב/א למודי ה' (תקמז) דף פג ע"ב {כ"מ - כרשב"א}
יב/א מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף ג ע"ב {מל"מ - חצי שיעור}
יב/א מאמרי שלמה ח"א עמ' קט
יב/א מגן גבורים (או"ח) סי' ריח ס"ק א
יב/א מדה טובה ח"ב עמ' 195 {שגגה של ב"ד לכל ישראל}
יב/א מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' נב {מל"מ}
יב/א מועדי הרב עמ' 241-242
יב/א מוריה גל' קפג עמ' כה
יב/א מחקרים במשה"ע עמ' 247
יב/א מטה אהרן שבועות עמ' קכה
יב/א מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"ב עמ' 128, 132
יב/א מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' שפז
יב/א מנחת בנימין סי' סב
יב/א מנחת חזקיה מנחות עמ' רעא
יב/א מנחת חינוך ח"ב עמ' טו {מל"מ}, יח, כט
יב/א מנחת חינוך מצוה קכ (דף ד ע"ג)
יב/א מנחת כהן (יוסף חיים) דף ע {מל"מ}
יב/א מנחת מאיר דף סג ע"ב
יב/א מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' רלו
יב/א מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' שמב {מל"מ}
יב/א מנחת עני (זינצהיים) ח"ב ע' הוראת ב"ד
יב/א מעיני המים
יב/א מפענח צפונות עמ' 118 ,182
יב/א מצודת דוד (שפרבר) עמ' תיח {מל"מ}, תכט {מל"מ}
יב/א מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' תפו
יב/א מקדש דוד סי' כג אות ה
יב/א מקדש דוד קדשים סי' כג ס"ק ה
יב/א מראה הפנים ברכות דף סב, הוריות דף ד ע"א {כר' יהודה}, ו
יב/א מרכבת המשנה מהדו"ק
יב/א משאת משה (חברוני) פסחים סי' קב עמ' קנח
יב/א משבצות זהב מלכים א עמ' תיד
יב/א משנת חיים במדבר עמ' תעג
יב/א משנת יעקב קרבנות - חי' על הוריות ב ע"ב, ה ע"א, ה ע"ב, ו ע"א
יב/א משפט כהן עמ' שסב {שבט הוא קהל}
יב/א נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' רסג
יב/א נודע ביהודה תנינא יו"ד סי' צו
יב/א נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 207
יב/א נר למאור (רבינוביץ) דף ל ע"א
יב/א נר מצוה (ואלק) מצוות דף קנד ע"ג
יב/א נשאל דוד או"ח עמ' קלז
יב/א נתיבות שמואל דף קלז ע"א
יב/א ס' השבי"ט עמ' צט {לח"מ}, קא
יב/א סולם מוצב עמ' קלה
יב/א ספרי דבי רב ח"א עמ' שמח, ח"ב עמ' מה, מח, נ
יב/א עבודת לוי (רוד') דף כד ע"ב
יב/א על גדות ים התלמוד עמ' 214-213
יב/א עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' שמה
יב/א ענפי ארז (זי') דף טז ע"ב, לט ע"ב {מל"מ}, קמט ע"א {מכל שבט}
יב/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כז, כרך ב ח"ב עמ' קעד
יב/א עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 251
יב/א עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 272
יב/א פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' רנז {מל"מ - שגג ב"ד בכרת ולא בלאו}, רנח, רסב, רסו, רעה-רעז, רעט
יב/א צפנת פענח שמות עמ' עז, במדבר עמ' קמד
יב/א קדשי יהושע עמ' לד
יב/א קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תתכו-תתכז
יב/א קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תרנ {מל"מ}
יב/א קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' קב-קג {מל"מ - הורו ב"ד שאין כרת ויש לאו}, קה
יב/א קרן פני משה ח"א עמ' קפה, רנ {שבט נקרא עדה}
יב/א רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ז ה"א מקור 25
יב/א שאלת הכהנים תורה דף צב {מל"מ}
יב/א שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תפא, אלף תקפו
יב/א שו"ת השבי"ט ח"א עמ' מז
יב/א שחר אהללך עמ' צד, צו
יב/א שיח משה (קרויס) סי' נד עמ' קמט-קנ
יב/א שיחת חולין של ת"ח החדש פרק כ אות כא {שבט נקרא קהל}
יב/א שיירי כנה"ג
יב/א שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תקפז
יב/א שלמי שמחה ח"א עמ' לח
יב/א שם דרך סנהדרין עמ' א
יב/א שמחת החג דף ג ע"ג {על שגגתן בהוראה}
יב/א שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' נו ענף ב ס"ק כא {מל"מ}
יב/א שערי זיו ח"ג דף לה ע"ב וע"ד {מל"מ}
יב/א שערי טהר ח"ו סי' עב
יב/א שערי צדק ח"ג עמ' 107 {פר העלם דבר}
יב/א שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' טו
יב/א שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 39
יב/א שפת אמת על התלמוד ח"ג דף יז ע"א
יב/א תורת האוהל (תשנג) עמ' לט {ב"ד של השבט}
יב/א תורת מנחם חמ"ב עמ' 306 {מפני שתלו בב"ד}
יב/א תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תתיח
יב/א תכריך מרדכי סי' יט {כ"מ}
יב/א תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' ו
יב/ב אהבת איתן הוריות עמ' ה, כה, מו, נו, צא, קלו, קמב
יב/ב אור הישר [באר שבע הוריות ה ע"א, לח"מ לקמן ספי"ד, עין יצחק אהע"ז ח"א סי' כז ענף יח, כ"מ לקמן פי"ד ה"ה, מל"מ לעיל פ"ב ה"ב (ד"ה עוד אני)]
יב/ב אור עולם (בלומנפלד) דף מא ע"א {שבט נקרא קהל}
יב/ב אות היא לעולם ח"ב דף קנו ע"ג
יב/ב אנצי"ת ע' אב ב"ד הע' 11, ע' אשם תלוי הע' 22, 28
יב/ב אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 59, 63 {השמיט לשכת הגזית}
יב/ב בני שמואל דף סד ע"ג, סט ע"ב
יב/ב ברור הלכה הוריות ב ע"א ציון ג
יב/ב ברור הלכה הוריות ג ע"ב ציון ב, ט
יב/ב ברור הלכה הוריות ד ע"ב ציון ט
יב/ב ברור הלכה הוריות ז ע"א ציון א
יב/ב ברכת אריאל ח"א סי' כג ס"ק א, סי' כד
יב/ב ברכת הזבח
יב/ב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' רכח
יב/ב דרך ישראל הוריות דף ה ע"ב, ט ע"א, סי' א ס"ק ד-ה, סי' ב
יב/ב הורה גבר (תקסב) דף א ע"ג, ב ע"א, ה ע"ג, ז ע"ד
יב/ב הורה גבר (תשסג) עמ' ד-ה, כ, כט
יב/ב הרועים בשושנים
יב/ב הרמב"ם כמחנך עמ' 232
יב/ב התורה והמדינה ח"ז עמ' קפד
יב/ב ואתה תחזה ח"ג
יב/ב ויען יצחק עמ' רפט
יב/ב חזו"א על הרמב"ם
יב/ב חזו"א קדשים הוריות סי' יד ס"ק ז, סי' טו ס"ק ו
יב/ב חמשה מאמרות מאמר סמוכים לעד הוריות אות א
יב/ב חסדי דוד ח"ה עמ' תתקיב, תתקכא
יב/ב טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' שנט {יחיד חייב קרבן אם לא היו תנאים לחיוב ב"ד בפר העלם דבר}
יב/ב יהגה האריה עמ' צח
יב/ב ימין המלך
יב/ב ימין משה
יב/ב כלילת יופי דף כה
יב/ב כנה"ג [רלב"ח בפסק הסמיכה דף רעה, רצה]
יב/ב כתבי מהר"ם איררה עמ' רכה {כולם או רובם}
יב/ב לב ארי (רביץ) עמ' 136
יב/ב מילי דמרדכי
יב/ב מלואי שלמה עמ' קיא-קיב
יב/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' מב
יב/ב מנחת מאיר דף עז ע"ג
יב/ב מעיני המים
יב/ב מראה הפנים הוריות דף ב, ח
יב/ב מרגליות הים סנהדרין ג ע"ב אות יד {ראש ישיבה עמהם בהוראה}
יב/ב משב יעקב ח"א
יב/ב משנת יעקב קרבנות - חי' על הוריות ב ע"א, ד ע"א, ה ע"א, ז ע"א
יב/ב משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' שנא-שנב {ב"ד של שבטים}
יב/ב נאם דוד
יב/ב סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 258
יב/ב סתירת זקנים - הלכה עמ' קסד
יב/ב עיונים (פאור) עמ' 22
יב/ב עין יצחק ח"ב עמ' קיא
יב/ב עמק הנצי"ב פ' שלח פסקא ה עמ' מ
יב/ב פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' רנט {אם חסר אחת מכל הדרכים}, רעד, רפא
יב/ב פתח הבית הוריות עמ' ט
יב/ב קדשי יהושע עמ' קמא {כל מי ששגג מביא חטאת}
יב/ב שהם וישפה ח"א
יב/ב שו"ת מהרלב"ח קונ' הסמיכה סי' א, ג
יב/ב שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קט {כ"מ}
יב/ב שיח ערב קדשים עמ' תמט
יב/ב שיירי כנה"ג (גם כ"מ)
יב/ב שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' צו
יב/ב שערי זיו ח"ג דף לו ע"ג
יב/ב תורה תמימה ויקרא פ' צ אות סה
יב/ב תורת האוהל (תשנג) עמ' קכז {יחיד שעשה בהוראת ב"ד חייב חטאת}
יב/ב תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' קפט, שצא


יג/552 הלכות שגגות פרק יג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יג/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
יג/רה"פ הר המוריה (שץ)
יג/רה"פ הרמב"ם המדויק
יג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יג/רה"פ מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' רכו-רכז
יג/רה"פ פי' ר"י קאפח
יג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יג/רה"פ צפנת פענח
יג/רה"פ רמב"ם הערוך
יג/רה"פ רמב"ם לעם
יג/רה"פ שם טוב
יג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יג/א אבי עזרי ח"ב
יג/א אגרות הגרי"ד עמ' פט
יג/א אגרות משה חו"מ ח"ב עמ' רג
יג/א אהבת איתן הוריות עמ' ה, כה, מד, מו, קעו
יג/א אור הישר [חוט המשולש (לגר"ח) סי' יג, לח"מ הל' שבת פ"א הט"ז ולעיל רפ"ה, מל"מ לעיל פ"ה ה"ה ופי"ב ה"א]
יג/א ארצות החיים סי' י ארץ יהודה אות ג עמ' רטו {מותרים אתם לעשות}
יג/א בדבר מלך ח"י עמ' רסד
יג/א בדי הארון (הכהן) עמ' 346-345
יג/א בינת נבונים דף נז ע"ב-ע"ג
יג/א בן יהודה סי' נח
יג/א בני שמואל דף סד ע"ג, סה ע"ד, סו ע"ד, סט ע"א
יג/א ברור הלכה הוריות ב ע"א ציון ג
יג/א ברור הלכה הוריות ב ע"ב ציון ב, ה
יג/א ברור הלכה הוריות ג ע"ב ציון ב
יג/א ברור הלכה הוריות ד ע"ב ציון ה
יג/א ברור הלכה הוריות ד ע"ב ציון י פרק ו {שבט שעשה}
יג/א ברור הלכה יבמות צב ע"א ציון ב פרק ב
יג/א ברור הלכה שבת צב ע"ב ציון ד פסקה ה, סנהדרין לו ע"ב ציון ג
יג/א ברית אברהם (פיעטרקוב) אהע"ז סי' צט
יג/א ברכת אריאל ח"א סי' כה
יג/א ברכת הזבח
יג/א ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' רח
יג/א ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' רלב, רלה
יג/א גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' רסט
יג/א גור אריה שמות פ' ד הע' 45
יג/א דברות משה שבת ח"א סי' ו ענף ה, כתובות עמ' קלא, ב"ק ח"א סי' כה ענף ה {לח"מ}
יג/א דברי חיים ח"ב יו"ד סי' סח, פז
יג/א דברי חיים מקואות עמ' קנג
יג/א דברי חנינא - ת"ת עמ' כו
יג/א דגל ראובן ח"א סי' יג
יג/א דרך ישראל הוריות דף ב ע"א, ד ע"ב
יג/א הדר יוסף עמ' קעח
יג/א הורה גבר (תקסב) דף א ע"ג, ז ע"ד, י ע"ד, יב ע"ב
יג/א הורה גבר (תשסג) עמ' ד, טז, כח {לח"מ}, כט, מב {לח"מ}, מח
יג/א העלם דבר סי' פח
יג/א הרמב"ם כמחנך עמ' 233
יג/א התורה והמדינה ח"ט עמ' מט, נו, קכא, קכה, קכח
יג/א ואשיבה שופטיך עמ' פד
יג/א ואתה תחזה ח"ג
יג/א חדושים ובאורים (גרי') הוריות ב ע"א, ג ע"ב
יג/א חזו"א על הרמב"ם
יג/א חזו"א קדשים הוריות סי' יד ס"ק ז, יא
יג/א חי' הגר"מ והגרי"ד כאן, ועמ' פג
יג/א חי' הראי"ה
יג/א חי' ר"י נחמיה סי' קכז אות ד, ח
יג/א חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' שלא
יג/א חלק יעקב (אלבעלי) דף כה ע"א
יג/א חמשה מאמרות מאמר סמוכים לעד הוריות אות א
יג/א חסדי דוד ח"ה עמ' תתקיא
יג/א חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' מט עמ' קנא
יג/א טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' קנא
יג/א יהגה האריה עמ' צד
יג/א ישרי לב עמ' קב
יג/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' שעז
יג/א כלילת יופי דף כה
יג/א כנפי נשרים
יג/א כפתור ופרח (תשו) דף קסט ע"ג
יג/א כרוב ממשח דף מו ע"ד
יג/א כתר המלך
יג/א מגדנות נתן (ב"מ)
יג/א מוריה גל' קפג עמ' כא {ידע אחד מהם שטעו}
יג/א מילי דמרדכי
יג/א מים אדירים דף יד ע"ג
יג/א מלואי שלמה עמ' קי-קיא
יג/א מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' תל
יג/א מנחת חינוך ח"ג עמ' שיד
יג/א מנחת מאיר דף כז ע"ג
יג/א מעיני המים
יג/א מעשה רקח
יג/א מראה הפנים הוריות דף א, ב
יג/א מרגליות הים סנהדרין ג ע"ב אות יא {ראש ישיבה}, יא ע"א אות כ {היחיד צריך להודות}, לו ע"ב אות ז {לח"מ - זקן}, פו ע"ב אות יא
יג/א משב יעקב ח"א עמ' קלג
יג/א משנה הלכות ח"ה סי' א {יחיד שעשה בהוראת ב"ד}
יג/א משנה הלכות ח"ז סי' קנ
יג/א משנה הלכות מהדו"ת יו"ד סי' תסה {לח"מ - מי שאין לו בנים}
יג/א משנת יעקב קרבנות - חי' על הוריות ב ע"א, ד ע"א, ד ע"ב
יג/א משנת משה סנהדרין עמ' קיד
יג/א משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' שנד, שנו {לח"מ}, שנז {זקן או שלא ראה בנים}, שנח {הדרשות}, שס {לח"מ}, שסב {לח"מ}
יג/א נאם דוד
יג/א נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' רסב
יג/א נועם ח"ז עמ' שלג
יג/א נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף כ ע"ד
יג/א ס' השבי"ט עמ' קיב, קטו
יג/א סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 218, 258
יג/א סתירת זקנים - הלכה עמ' קסה
יג/א עומק הפשט ח"ג עמ' תעב
יג/א עין יצחק ח"ב עמ' שיט
יג/א על גדות ים התלמוד עמ' 212
יג/א עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' מב, מה
יג/א ערהשה"ע קדשים סי' רכה אות ט
יג/א פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' רנח, רסב, רעג, רעד
יג/א פתח הבית הוריות עמ' יז {לח"מ}, כג {לח"מ}, כה
יג/א קדשי יהושע עמ' אלף תקכג
יג/א קובץ חי' תורה (סול') עמ' סג
יג/א קול חיל עמ' יד
יג/א קרית מלך
יג/א קרית מלך רב (תשסו) עמ' יח
יג/א רלב"ג ויקרא פ"ד פסוק יג עמ' כ
יג/א רנת יצחק שמואל עמ' תלג, תצ {ולא היה ראש ישיבה עמהם}
יג/א שו"ת מהרלב"ח קונ' הסמיכה סי' א, ג, ה
יג/א שיחות לספר שמות עמ' שנג
יג/א שיירי כנה"ג (גם כ"מ)
יג/א שמועות הרמ"ש (סוף ס' מקורי הרמב"ם לרש"ש)
יג/א שמעתתא דבי רב עמ' קמט {זקן שלא ראה בנים}
יג/א שערי היכל זבחים עמ' נג {המיעוט שעשו חייבין - לכן אין דיחוי}
יג/א תורת האוהל (תשנג) עמ' נד {רק ב"ד הגדול}
יג/א תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תכה-תכו, תתכא
יג/א תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שפו
יג/א תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' רעט
יג/א תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' קפט, שצא
יג/ב אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קנט
יג/ב אגרות משה קדשים סי' כג
יג/ב אהבת איתן הוריות עמ' נו
יג/ב אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' מא
יג/ב אוצר א"י ח"ה עמ' 194, 226
יג/ב אור הישר [אור הישר הוריות ג ע"א]
יג/ב אור עולם (בלומנפלד) דף לח ע"ד {שש מאות אלף}, מא ע"ד {יושבי א"י}
יג/ב אפר קדשים עמ' עד
יג/ב בית אהרן וישראל גל' לז עמ' קא {יושבי א"י}
יג/ב בני שמואל דף סז ע"א, עא ע"ב
יג/ב ברור הלכה הוריות ג ע"א ציון ב
יג/ב בריכת המלך עמ' טו
יג/ב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' רלא
יג/ב דיני ישראל א עמ' 19
יג/ב דרך ישראל הוריות דף ג ע"א
יג/ב הדר יוסף עמ' קעז
יג/ב הורה גבר (תקסב) דף ו ע"א, יב ע"ד, יג ע"ב-ע"ד, יד ע"ג, טו ע"ג
יג/ב הורה גבר (תשסג) עמ' כא {הסנהדרין עצמן}, נ, נב-נד, נז, סב
יג/ב הלכות יום העצמאות עמ' קפז
יג/ב התורה והמדינה ח"ד עמ' רלב
יג/ב ואשיבה שופטיך עמ' פו
יג/ב ואתה תחזה ח"ג
יג/ב זכרון יוסף (שטיינהרט) חדושים ודרשות סי' ל עמ' תכג
יג/ב זכרון יעקב (מרל) ח"ג סי' נב ס"ק ו {לח"מ - שבט לוי נקרא קהל}
יג/ב חדושים ובאורים (גרי') הוריות ג ע"א
יג/ב חוקת עולם עמ' 359 {יושבי א"י}
יג/ב חזו"א על הרמב"ם
יג/ב חזו"א קדשים הוריות סי' יד ס"ק יג, כא
יג/ב חי' חפץ חיים
יג/ב חי' חתם סופר
יג/ב חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' קעד
יג/ב חי' רעק"א
יג/ב חסדי דוד ח"ה עמ' תתקיא
יג/ב יד פשוטה אהבה עמ' תתשנד
יג/ב יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' כז
יג/ב ישועות עוזו עמ' 60-61 {יושבי חו"ל}
יג/ב ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 4 {קהל - בא"י}
יג/ב כרוב ממשח דף מז ע"ג
יג/ב לחם חקי עמ' לב, לד, עב
יג/ב מגיד הרקיע ח"ג פ"ה ה"א
יג/ב מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' שמו
יג/ב מילואים למנחת יהודה וירושלים (נדפסו בסו"ס הל' ביה"ב, קלר) עמ' 170 [צ"פ הוריות ג ע"א]
יג/ב מלך ישראל עמ' 572, 575
יג/ב מלכות בית דוד עמ' ו
יג/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' טו, ח"ג עמ' רטו
יג/ב מנחת יהודה וירושלים עמ' 78-77
יג/ב מנחת מאיר דף כז ע"ג
יג/ב מראה הפנים הוריות דף י
יג/ב מרגליות הים סנהדרין קיא ע"ב אות ז {אפרים ומנשה}
יג/ב משוש הארץ עמ' קנה
יג/ב משיב מלחמה (תשעט) ח"ג עמ' שד
יג/ב משכן שילה עמ' קו, תיא
יג/ב משנת המדינה עמ' 162
יג/ב משנת חיים ויקרא עמ' תכ
יג/ב משנת חיים מנחות עמ' רכו
יג/ב משנת יעקב קרבנות - חי' על הוריות ה ע"א
יג/ב משפט הצבא בישראל עמ' פט
יג/ב משפטי עזיאל ח"ד עמ' כא
יג/ב נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף כא ע"ב
יג/ב נפלאות מתורתך (תשסה) ע' קהל
יג/ב ס' השבי"ט עמ' קיט {לח"מ}
יג/ב ספרי דבי רב ח"ב עמ' מח
יג/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כח
יג/ב פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' רנט
יג/ב פרח מטה אהרן (סול') אהבה עמ' 161
יג/ב צהר גל' א עמ' 28
יג/ב צמח מנחם - דרשות ר' ירוחם וולפיש דף ה ע"א-ע"ב {אפרים ומנשה}
יג/ב קובץ זכרון (קוסובסקי) עמ' כה
יג/ב קרן פני משה ח"א עמ' רנ
יג/ב שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' רנח
יג/ב שחר אהללך עמ' צד
יג/ב שלמי שמחה ח"א עמ' לח, מט
יג/ב שנתון המשפט העברי חי"ח עמ' 190
יג/ב תולדות ישראל (יעבץ) חי"ג עמ' 28
יג/ב תורת המדינה עמ' 26, 70, 179, 316 {רוב יושבי א"י}
יג/ב תורת המועדים (תשנו) עמ' 625
יג/ג אהל שרה לאה עמ' לט
יג/ג הורה גבר (תקסב) דף ו ע"ג
יג/ג הורה גבר (תשסג) עמ' כג
יג/ג הר המלך ח"ח עמ' שסז
יג/ג ואתה תחזה ח"ג
יג/ג חדושים ובאורים (גרי') הוריות ג ע"א
יג/ג יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' כז
יג/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כח
יג/ג קרית מלך
יג/ג שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' שכג
יג/ג שערי זיו ח"ג דף לו ע"א {לח"מ}
יג/ד אבי עזרי ח"ב
יג/ד אבן ישראל (פישר)
יג/ד אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' רה {ר"ח הלוי}
יג/ד אהבת איתן הוריות עמ' נה {מת ב"ד}, סא, עג {במה דברים אמורים}, עד, עה {מת ב"ד}, קכז {מת ב"ד}
יג/ד אוצרות הרמב"ם
יג/ד אור שמח
יג/ד אות היא לעולם ח"ב דף קנו ע"ג
יג/ד איים בים הוריות סי' א אות ז {כ"מ}
יג/ד ארזא דבי רב יבמות עמ' קנא {ר"ח הלוי}
יג/ד ארצות החיים סי' א ארץ יהודה אות ז עמ' עד
יג/ד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יג/ד בים דרך עמ' צז
יג/ד ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' סד
יג/ד ביצחק יקרא (תשע) סי' קיג סעיף א ד"ה איתא {כ"מ ולח"מ}
יג/ד בית אהרן (צוקרמן) עמ' קפג
יג/ד בית המדרש
יג/ד בני שמואל דף סז ע"ד, סח ע"א, עב ע"ג
יג/ד בנין אפרים עמ' קס
יג/ד בנין הלכה עמ' קעג {לח"מ}
יג/ד ברור הלכה הוריות ג ע"א ציון ז
יג/ד ברור הלכה הוריות ג ע"ב ציון א
יג/ד ברור הלכה הוריות ד ע"ב ציון י פרק ה {מרכה"מ}
יג/ד ברור הלכה הוריות ז ע"ב ציון א
יג/ד ברכת אריאל ח"א סי' כו
יג/ד ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' רלג
יג/ד גשר יהושע עמ' 236
יג/ד דברי רבינו משולם (אשכנזי) עמ' קצט
יג/ד דגל ראובן ח"א סי' יג
יג/ד דרך ישראל הוריות סי' ד ס"ק ב, דף ג ע"א
יג/ד הורה גבר (תקסב) דף ו ע"ד
יג/ד הורה גבר (תשסג) עמ' כד
יג/ד הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' שנז
יג/ד הר המלך ח"ח עמ' שסז
יג/ד הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' רא
יג/ד ואתה תחזה ח"ג
יג/ד חדושים ובאורים (גרי') הוריות ג ע"א
יג/ד חזו"א על הרמב"ם
יג/ד חזו"א קדשים הוריות סי' יד ס"ק י
יג/ד חי' הגר"ח החדש עמ' קמו
יג/ד חי' הראי"ה
יג/ד חי' ר' חיים הלוי
יג/ד חי' ר' חיים הלוי דף סט
יג/ד יהגה האריה עמ' צג
יג/ד יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' כז
יג/ד כנפי נשרים
יג/ד מגן גבורים (או"ח) סי' א ס"ק ט
יג/ד מלך שלם דף קמט ע"א
יג/ד מנחת בנימין סי' סג
יג/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' טז
יג/ד מנחת מאיר דף סח ע"ד
יג/ד מעשה רקח
יג/ד מקום דוד [שער יוסף דף טז-יז] {מל"מ}
יג/ד מקור ישראל דף קח ע"א
יג/ד מראה הפנים הוריות דף ב, ד ד"ה הוריה וד"ה חלב
יג/ד מרכבת המשנה מהדו"ק
יג/ד משנת יעקב קרבנות - חי' על הוריות ב ע"א, ב ע"ב
יג/ד נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' רסב
יג/ד נודע ביהודה תנינא יו"ד סי' צו בהגהה
יג/ד נזר הקדש (קפלן)
יג/ד נתיב מאיר
יג/ד נתיבות שמואל דף קלא ע"ג
יג/ד ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תי
יג/ד עומק הפשט ח"ג עמ' תקסח
יג/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כז
יג/ד פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' רסח-רסט
יג/ד פנים מאירות (קאטקין) ח"ב עמ' רצט-ש
יג/ד פרשת המלך
יג/ד קדשי יהושע עמ' קמא, אלף תקכב
יג/ד קהלות יעקב שבת סי' נא
יג/ד קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' קה
יג/ד קרבן שמואל דף כט ע"ג
יג/ד רלב"ג ויקרא פ"א תועלת יד עמ' נג
יג/ד שאלת הכהנים תורה דף יד
יג/ד שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תקפו
יג/ד שיירי כנה"ג
יג/ד שמחת החג דף א ע"א, ג ע"א
יג/ד שערי זיו ח"ג דף לד ע"ד, לה ע"ב, לו ע"א
יג/ד שערי טהר ח"ו סי' עב
יג/ה אבני זכרון (פפר) ח"א דף צח ע"ד {מל"מ}
יג/ה אבני ציון ח"א סי' סז אות ב, ח"ב סי' יט אות ג, סי' לה אות ד
יג/ה אגרות משה חו"מ ח"ב עמ' רז
יג/ה אהבת איתן הוריות עמ' יא {ידיעה לא ודאית}, טז {לא ידע שטעו והתכוון לאכול שומן}, לז {שגגה אחת לכל}, מ {שגגה אחת לכל}, מב {ידע אחד מהקהל}, נז {אם תלה בעצמו}
יג/ה אור הישר [לח"מ ומל"מ לעיל רפי"ב]
יג/ה אור המאיר (שפירא) סי' ט אות א, ז {מל"מ}
יג/ה אמרי בינה (אש) דף יד ע"א {מל"מ - נפש לרבות את השותה}
יג/ה אמרי זאב דף לד ע"ג {מל"מ - לרבות את השותה}
יג/ה באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' רד {מל"מ}
יג/ה בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' סג
יג/ה בים דרך עמ' צו
יג/ה בית אברהם (אבלי) דף סח ע"ג-עו ע"ד {הגהת מל"מ}
יג/ה בית אברהם (שטיינר) עמ' קצג-קצד {מל"מ}
יג/ה בית אהרן (צוקרמן) עמ' שכז {מל"מ}
יג/ה בני שמואל דף סד ע"ב, סה ע"א, סו ע"ב
יג/ה ברור הלכה הוריות ב ע"א ציון ה
יג/ה ברור הלכה הוריות ב ע"ב ציון ב, ג
יג/ה ברור הלכה הוריות ג ע"א אחרי ציון ז {הגהת מל"מ}, ג ע"ב ציון א
יג/ה ברור הלכה חולין מט ע"ב ציון ג פרק א {מל"מ}
יג/ה ברור הלכה חולין צג ע"א ציון ו פרק ג {הגהת מל"מ}
יג/ה ברכת מרדכי ענינים עמ' ריד
יג/ה ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' רכח
יג/ה גור אריה (צרמון)
יג/ה גליוני הגר"ש עמ' צד {מל"מ}
יג/ה דברות משה סנהדרין עמ' ה
יג/ה דולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות ח"א עמ' תסה {מי שלא הגיע להוראה}
יג/ה דור דורים עמ' שלז
יג/ה דעת מרדכי ח"א דף פג ע"ג {מל"מ}
יג/ה דרך ישראל הוריות דף ב ע"ב, סי' א ס"ק ה
יג/ה הדר יוסף עמ' קעד, קעז-קעט
יג/ה הורה גבר (תקסב) דף ב ע"ב, ג ע"א, ד ע"ג, ה ע"א
יג/ה הורה גבר (תשסג) עמ' ז-ח, י, טו, יח
יג/ה הלכה רבה ח"ב עמ' 79
יג/ה הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' שס
יג/ה ואתה תחזה ח"ג
יג/ה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרו
יג/ה ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' סג {מל"מ}
יג/ה חדושים ובאורים (גרי') הוריות ב ע"ב
יג/ה חזו"א על הרמב"ם
יג/ה חזו"א קדשים הוריות סי' יד ס"ק ד, סי' טו ס"ק א
יג/ה חי' הראי"ה
יג/ה חי' הרי"ט עמ' רצו {מל"מ}
יג/ה חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' רב ד"ה כל {מל"מ - קשיא לי שהרי מבואר בדבריהם שם וכו' דאיצטריך הנפש וכו'}, עמ' רלו ד"ה יהיה {מל"מ - אמנם - ואגב עיוני ראיתי מ"ש התוס' פ' כל שעה וכו'}, עמ' שסד ד"ה ועיין {הגהות מל"מ - וקשיא לי שהרי מבואר בדבריהם שם בפרק העור והרוטב דאיצטריך הנפש לרבות את השותה וכו'}
יג/ה חי' כתב סופר קדשים עמ' צ, קס {הגהת מל"מ}
יג/ה חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' עג
יג/ה חי' ר"י נחמיה סי' נב אות ז {מל"מ}
יג/ה חי' רעק"א (פרדס, וליקוטים)
יג/ה חי' ש"י דף מ ע"ב {מל"מ, נהנה מחמץ}
יג/ה חמודי צבי מועדים עמ' תנג {מל"מ - המחהו וגמעו}
יג/ה חסדי דוד ח"ה עמ' תתקט
יג/ה חקרי הלכות (שומיאץ) דף מד ע"ב
יג/ה טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' רמא {מל"מ ד"ה והנה מקום}, מהדו"ג ח"ב עמ' עט {מל"מ ד"ה אמנם קושטא}, מהדו"ד עמ' רמא {מל"מ ד"ה אמור מעתה}
יג/ה טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' קלח, קנא, קפו
יג/ה יד יהודה (אשכנזי) דף ו ע"ב {מל"מ}
יג/ה יד סופר עמ' פ {מל"מ}
יג/ה יד פשוטה מדע עמ' כה
יג/ה יהגה האריה עמ' צג
יג/ה יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' פד
יג/ה ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רעט
יג/ה יראה ואהבה עמ' רסא {מל"מ}
יג/ה ישועות יעקב קדשים עמ' קצח, שז {מל"מ}
יג/ה ישורון ח"כ עמ' קיג-קטו {מל"מ}
יג/ה כבוד הלבנון דף ע ע"ד {מל"מ}
יג/ה כבוד מלכים (מרגליות) {מל"מ}
יג/ה כנפי נשרים
יג/ה כרוב ממשח דף מח ע"ג
יג/ה כרתי ופלתי סי' סד אות ו {מל"מ}
יג/ה כתב סופר יו"ד סי' לב ד"ה אלא דעדיין {מל"מ - אין פודין בקרקעות}, ד"ה ובהגהת {מל"מ - גם בפ"ה}, ד"ה ואקדים {מל"מ - אבותיו דר"י רבים הם}, סי' מח ד"ה ולפע"ד {מל"מ ד"ה אמנם}
יג/ה כתר המלך
יג/ה לב אריה (בראד) חולין מט ע"ב {הגהת מל"מ}
יג/ה להורות נתן מועדים ח"ב עמ' פח
יג/ה למודי ה' (תשפא) עמ' רל {מל"מ}
יג/ה מבי"ט (רובינ') דף קב ע"א {מל"מ}
יג/ה מגן גבורים (או"ח) סי' א ס"ק ח
יג/ה מוריה גל' קפג עמ' כ, כא
יג/ה מטה אהרן שבועות עמ' קכד
יג/ה מלואי שלמה עמ' קד
יג/ה מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"ב עמ' 194
יג/ה מנוחת אשר ח"א דף עח ע"ג {מל"מ - על תוס' פסחים כא}
יג/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' טו, יז, סט, ק
יג/ה מנחת כהן (יוסף חיים) דף ע {מל"מ}
יג/ה מנחת מאיר דף כז ע"ג, לו ע"ג
יג/ה מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' סו, קלז {מל"מ}
יג/ה מעשה רקח
יג/ה מצות ראיה עמ' קיז
יג/ה מקדש יחזקאל
יג/ה מקדשי השם ח"א עמ' קסו {מל"מ - כרת על הנאה מחמץ}
יג/ה מקור התפלות דף סח ע"א {מל"מ}
יג/ה מקורי הרמב"ם לרש"ש
יג/ה מראה הפנים הוריות דף ב, ד, ו
יג/ה מרפא לנפש חי' סוגיות סי' לד אות יב, סי' לה אות ט {מל"מ - מלקות בדבר שנלמד מריבוי}, סי' קכו אות ג {מל"מ - מלקות על ריבוי}, סי' קמז אות יד {מל"מ - אין לוקים על מה שנלמד מריבוי}
יג/ה משך חכמה במדבר פט"ו פס' כו
יג/ה משנת יעקב קרבנות - חי' על הוריות ב ע"א
יג/ה נחל הברית ח"א עמ' ז {מל"מ}
יג/ה נפש יהודה, סו"ס מקור התפלות (פרידמן)
יג/ה נר למאור (רבינוביץ) דף ל ע"א {נחלף לו חלב בשומן}
יג/ה נתיבות שלום (למפרט)
יג/ה נתיבות שמואל דף קלד ע"ג
יג/ה ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' רפב
יג/ה סיני ק עמ' תכא
יג/ה סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 197, 198, 216, 248
יג/ה ספרי דבי רב ח"ב עמ' מו
יג/ה עולת שלמה ח"ב עמ' שפז, שפט
יג/ה עומק הפשט ח"ג עמ' תקכח
יג/ה עיונים (פאור) עמ' 22
יג/ה עלי שור ח"א שער ג מערכה ג פרק ז
יג/ה ענפי ארז (זי') דף ה ע"ד {מל"מ}, סה ע"ד {מל"מ}
יג/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כו
יג/ה ערהשה"ע קדשים סי' רכה אות יא
יג/ה פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' רעה
יג/ה פנים מאירות (קאטקין) ח"ב עמ' רצו
יג/ה פרי החג דף סא ע"ב, סג ע"א {מל"מ}
יג/ה פרי יצחק (תשעו) עמ' תנד {מל"מ}
יג/ה צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף קמח ע"ג
יג/ה צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' רמז
יג/ה צמח צדק (חב"ד) שו"ת מילואים סי' יד
יג/ה צפנת פענח במדבר עמ' קמו
יג/ה צרור החיים (קליין) דף יא ע"ב {מל"מ}
יג/ה קהלות יעקב שבת סי' נא
יג/ה קול חיל עמ' יב {כ"מ}
יג/ה קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' נד, נו, ס {מל"מ}, במדבר עמ' קד-קה {הורו ב"ד שחלב מותר ונתחלף לו חלב בשומן - חייב}, קו {מל"מ}
יג/ה קרית מלך
יג/ה ראשי בשמים (רבין) עמ' קעה {מל"מ}
יג/ה ראשית בכורים דף יד ע"ב {מל"מ - תשובת הרשב"א}
יג/ה שאלת הכהנים תורה, הקדמה יב
יג/ה שבט בנימין (טרכטמן) עמ' 142
יג/ה שהם וישפה ח"א
יג/ה שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' רג
יג/ה שיחת חולין עמ' רפו
יג/ה שירת הלויים פסחים סי' מח אות ו {מל"מ ד"ה אמנם}
יג/ה שמחת החג דף ג ע"א
יג/ה שמן למאור (ביימאייל) דף יד ע"ב-ע"ד {מל"מ - חתיכה נעשית נבילה רק באיסור כרת}
יג/ה שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' שז {מל"מ}
יג/ה שעורי הגרב"ד פסחים עמ' קפט
יג/ה שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' ריז-ריח
יג/ה שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' תמט-תנא {מל"מ ד"ה אמנם}
יג/ה שער המלך ח"א עמ' קעח, טעם המלך ח"ב עמ' מב {מל"מ}
יג/ה שערי טהר ח"ו סי' עב
יג/ה שערי ציון (כהן, תרצח) דף לד ע"ב {מל"מ - תוס' פסחים כא}
יג/ה תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תתיט
יג/ה תיבת גומא (ורשנר) עמ' נט {מ"מ}, קצ {מל"מ}, רד {מל"מ}
יג/ה תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קיג, שפט, תיב {מל"מ}
יג/ה תיבת גומא (תשסז) עמ' נז, קמב, קנ {מל"מ}
יג/ו אהבת איתן הוריות עמ' לח, צז, צח, קלב
יג/ו ברור הלכה הוריות ד ע"ב ציון ט
יג/ו טל חיים (טל) ברכות עמ' קכא
יג/ו יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' כו
יג/ו סיני ק עמ' תכא
יג/ו סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 248
יג/ו ספרי דבי רב ח"ב עמ' מו
יג/ו סתירת זקנים - הלכה עמ' קס
יג/ו עיונים (פאור) עמ' 22
יג/ו שהם וישפה ח"א


יד/553 הלכות שגגות פרק יד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יד/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
יד/רה"פ הר המוריה (שץ)
יד/רה"פ הרמב"ם המדויק
יד/רה"פ חי' הראי"ה
יד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יד/רה"פ מעשה רקח
יד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יד/רה"פ מרכבת המשנה מהדו"ב
יד/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' רכח
יד/רה"פ פי' ר"י קאפח
יד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יד/רה"פ צפנת פענח
יד/רה"פ רמב"ם הערוך
יד/רה"פ רמב"ם לעם
יד/רה"פ שם טוב
יד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יד/א אהבת איתן הוריות עמ' צא
יד/א אנצי"ת ע' דבר שהצדוקים הע' 15
יד/א בית יעקב (מסקין) סי' יט
יד/א ברור הלכה הוריות ב ע"א ציון ה פרק א
יד/א ברור הלכה הוריות ג ע"ב ציון ט
יד/א ברור הלכה סנהדרין פז ע"א ציון כ
יד/א ברך יצחק (ברכה) פ' ויקרא {הורו לעקור גוף}
יד/א ברכת אריאל ח"א סי' כג ס"ק ד
יד/א הורה גבר (תקסב) דף ח ע"ב
יד/א הורה גבר (תשסג) עמ' לב
יד/א הרמב"ם כמחנך עמ' 233
יד/א ואתה תחזה ח"ג
יד/א חוקת עולם עמ' 358
יד/א חזון יחזקאל מנחות פ"י ה"ג
יד/א חי' הגר"ח החדש עמ' קמו
יד/א מבוא למשנה תורה עמ' 271
יד/א מוריה גל' קפג עמ' כג
יד/א מחנה יוסף שבת עמ' ט
יד/א מראה הפנים הוריות דף ה
יד/א סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 245
יד/א עיונים (פאור) עמ' 22
יד/א קדושת הר עמ' קמג {מל"מ}
יד/א שהם וישפה ח"ב
יד/ב אהבת איתן הוריות עמ' נב {ב"ד מביאים קרבן}, פט, צא, צג {אב מאבות מלאכות}
יד/ב אהל שרה לאה עמ' קעה
יד/ב אוצרות הרמב"ם
יד/ב אור הישר [לח"מ לעיל פי"ד ה"א וה"ד]
יד/ב אור חדש (מהר"ל) פ"ה הע' 325
יד/ב אור תורה (בלומ') דף עח ע"א
יד/ב איים בים הוריות סי' ג אות ג {עקירת מלאכה}, סי' ד אות ב {לח"מ}
יד/ב אנצי"ת ע' דבר שהצדוקים הע' 3, 6, 13, 42א, 44, 46, 49, 50, 53
יד/ב ארצות החיים סי' א ארץ יהודה אות ז עמ' עד {תנאי}
יד/ב בית אהרן (צוקרמן) עמ' שכז
יד/ב בית יהודה (פרנקל) פ' כי תשא סי' לה
יד/ב בית יעקב (מסקין) סי' יט, נ (דף עא ע"ד)
יד/ב בני שמואל דף סח ע"ג
יד/ב בנין הלכה עמ' קעג {כ"מ}
יד/ב בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תקעג
יד/ב ברור הלכה הוריות ב ע"א ציון ג פרק ב
יד/ב ברור הלכה הוריות ג ע"ב ציון ט
יד/ב ברור הלכה הוריות ד ע"ב ציון א, ואחרי ציון א
יד/ב ברור הלכה הוריות ד ע"ב ציון י פרק ו {ב"ד מביאים}
יד/ב ברור הלכה הוריות ח ע"ב אחרי ציון ב
יד/ב ברור הלכה סנהדרין לג ע"ב ציון ה, פז ע"א ציון כ
יד/ב ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' רו
יד/ב דברי אמת (תשעט) עמ' תיא {לעולם אין בית דין חייבים עד שיורו לבטל מקצת ולקיים מקצת בדברים שאינן מפורשין בתורה וכו'}
יד/ב דברי יציב לקוטים עמ' פא
יד/ב דברי שלמה (בלו') ח"ג עמ' כא, כה {אל יצא איש}
יד/ב דרך ישראל הוריות דף ד ע"ב
יד/ב הגהות חבר בן חיים
יד/ב הגהות רימ"א
יד/ב הדר איתמר עמ' צג-צד
יד/ב הורה גבר (תקסב) דף ט ע"א-ע"ד, י ע"א-ע"ב, ס ע"ב
יד/ב הורה גבר (תשסג) עמ' לב, לה-לו, לח-לט
יד/ב הלכות יום העצמאות עמ' קמו
יד/ב המחשבה הפלילית עמ' 111
יד/ב הר המלך ח"ג עמ' פג
יד/ב הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קלב
יד/ב ואתה תחזה ח"ג
יד/ב חדושים ובאורים (גרי') הוריות ד ע"ב
יד/ב חוקת עולם עמ' 290 {ב"ד שטעה במקצת}
יד/ב חזו"א על הרמב"ם
יד/ב חזו"א קדשים הוריות סי' יד ס"ק יד
יד/ב חידושין על התורה לרבנו תם עמ' עח
יד/ב יד פשוטה מדע עמ' תרעב
יד/ב יהגה האריה עמ' צד
יד/ב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקכג
יד/ב כנה"ג [אגרות רמב"ם סי' יא]
יד/ב כרע רבץ עמ' תרב, תרה {השתחויה}
יד/ב כתר המלך
יד/ב לקוטי סופר ח"ב דף כא ע"א, כג ע"ג
יד/ב מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' רמ {מל"מ}
יד/ב מגן גבורים (או"ח) סי' א ס"ק ט
יד/ב מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' צב, שמז
יד/ב מוריה גל' קפג עמ' כב-כג
יד/ב מחקרים במשה"ע עמ' 246
יד/ב מטה אהרן שבועות עמ' מב
יד/ב מילי דמרדכי
יד/ב מנחת חינוך ח"א עמ' קלו, ח"ב עמ' טז-יז
יד/ב מנחת מאיר דף סח ע"א
יד/ב מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' שמא-שמב
יד/ב מעיני המים
יד/ב מצעדי גבר שבת סי' א אות א
יד/ב מראה הפנים שבת דף א, הוריות דף ד
יד/ב מרכבת המשנה מהדו"ק
יד/ב משנת יהודה ח"א פ"ז ה"א
יד/ב משנת יעקב זמנים ח"א עמ' קח, קיב, קפא
יד/ב משנת יעקב קרבנות - חי' על הוריות ד ע"א, ד ע"ב, ח ע"א
יד/ב נוכח השלחן (לבטון) דף ח ע"ג
יד/ב נועם אליעזר (בן פורת) עמ' יא {הוצאה - אל יצא איש ממקומו, מושיט וזורק הם תולדות}, יב
יד/ב נתיב מאיר
יד/ב סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 245
יד/ב עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קכט
יד/ב עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קיח
יד/ב עין יצחק ח"א עמ' רג
יד/ב פרשת המלך
יד/ב פתח הבית הוריות עמ' מד {מל"מ}
יד/ב קדשי יהושע עמ' אלף תקכב
יד/ב קול דודי כריתות סי' יז
יד/ב קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' קג, דברים עמ' כ
יד/ב שו"ע הרב או"ח סי' שצו ס"א
יד/ב שיח ערב שבת-חגיגה עמ' קע
יד/ב שיירי כנה"ג
יד/ב שלמי יוסף שבת ח"א עמ' ג, ח"ב עמ' שלט
יד/ב שערי זיו ח"ג דף לד ע"ד, לה ע"ב-ע"ג, לו ע"ג
יד/ב שפת אמת על התלמוד ח"א דף ו ע"ג
יד/ב תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' קכט-קל
יד/ג אבן פינה (קלצקין) עמ' 173 {אין זו הודאה אלא טעות}
יד/ג אהבת איתן הוריות עמ' כה
יד/ג אור הישר [שבות יעקב ח"א סי' סא, לח"מ רפ"ה]
יד/ג אור לישרים (שולמן) עמ' קב
יד/ג אור שמח
יד/ג איים בים הוריות סי' א אות ח {טעות}
יד/ג בית המדרש
יד/ג בית יחזקאל (סרנה) גליונות
יד/ג בני שמואל דף סה ע"ג
יד/ג ברור הלכה הוריות ד ע"ב אחרי ציון א
יד/ג ברור הלכה יבמות צב ע"א ציון ב
יד/ג גינת המלך עמ' ו
יד/ג גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל ו סי' ה
יד/ג דברי חיים ח"ב יו"ד סי' פז
יד/ג דברי חיים מקואות עמ' קנד
יד/ג דברים אחדים (קלצקין) עמ' ח, מז
יד/ג דרך ישראל הוריות סי' א ס"ק ג
יד/ג הדר איתמר עמ' צד
יד/ג הורה גבר (תקסב) דף ב ע"א
יד/ג הורה גבר (תשסג) עמ' ו
יד/ג חד וחלק ח"ב דף ח ע"ב-ע"ד
יד/ג חזו"א על הרמב"ם
יד/ג חזו"א קדשים הוריות סי' יד ס"ק י, אהע"ז סי' כז ס"ק ח
יד/ג חזקה רבה יו"ד ח"ג עמ' 53 {מל"מ}
יד/ג חי' הגר"ח החדש עמ' קמו
יד/ג חלקת יוסף (ברקוביץ) סי' נג
יד/ג חסדי דוד ח"ה עמ' תתקיז
יד/ג טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' שנט
יד/ג יהגה האריה עמ' צב
יד/ג כללי קלב"מ (תשסז) עמ' נד
יד/ג כנסת מחקרים - ספרד עמ' 42
יד/ג לב ארי (רביץ) עמ' 63
יד/ג מוריה גל' קפג עמ' כ {לח"מ}
יד/ג מחנה ישראל (אליהו)
יד/ג משבצות זהב שמואל א עמ' תסז
יד/ג משנה הלכות ח"ה סי' א
יד/ג נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' רסב {מל"מ}
יד/ג נודע ביהודה תנינא יו"ד סי' צו (בהגהה)
יד/ג נועם חכ"ד עמ' טו
יד/ג נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א ח"ב פרק לז פסוק ד
יד/ג נר מצוה (ואלק) מצוות דף קכו ע"ג {נישאת ע"פ ב"ד חייבת קרבן}
יד/ג עולת שלמה ח"ב עמ' שפו
יד/ג עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 4 הע' 74
יד/ג עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' שמו {מל"מ}, שמח
יד/ג עצי ארזים סי' יז ס"ק יא
יד/ג פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' רסב
יד/ג שבעים שנה לרבנות הראשית עמ' 148
יד/ג שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' רכו
יד/ג שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' שד {העידו}
יד/ג שמחת החג דף ב ע"ב
יד/ג שעורי ר' אליהו מאיר יבמות סי' יח אות יא
יד/ג תורת האוהל (תשנג) עמ' סג
יד/ג תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תכה, תתיח
יד/ג תחומין חי"א עמ' 22
יד/ד אהבת איתן הוריות עמ' מו {חייבים בפני עצמם}, נג, עב, קלז
יד/ד אור הישר [באר שבע הוריות ה ע"א, מל"מ לעיל פי"ב ה"ב]
יד/ד אור שמח
יד/ד אישים ושיטות (תשסז) עמ' מב
יד/ד בני שמואל דף סט ע"ב, ע ע"א
יד/ד בנין אפרים עמ' קנט
יד/ד ברור הלכה הוריות ה ע"א ציון ד
יד/ד ברכת אריאל ח"א סי' כו ס"ק ב
יד/ד דובר ישרים ר"ה-יוה"כ-סוכות עמ' קטו
יד/ד דרך ישראל הוריות דף ה ע"א, סי' ב
יד/ד הדר איתמר עמ' רנג {מל"מ}
יד/ד הורה גבר (תקסב) דף יא ע"ד
יד/ד הורה גבר (תשסג) עמ' מו
יד/ד ואתה תחזה ח"ג
יד/ד חזו"א על הרמב"ם
יד/ד חזו"א קדשים הוריות סי' יד ס"ק ז-ח, כ, כב
יד/ד חי' ר' חיים הלוי דף סט
יד/ד יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' כח
יד/ד ימין משה
יד/ד מאיר נתיבים עמ' 602
יד/ד מחנה יוסף שבת עמ' טו
יד/ד מלואי שלמה עמ' קיא-קיב, קיד-קטו
יד/ד מראה הפנים הוריות דף ח ד"ה תני וד"ה בשהודו
יד/ד מרכבת המשנה מהדו"ק
יד/ד משנת יעקב קרבנות - חי' על הוריות ה ע"א
יד/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כד, כח
יד/ד קדשי יהושע עמ' קמא
יד/ד קהלות יעקב שבת נא
יד/ד קרית מלך
יד/ד רלב"ג ויקרא פ"ד פסוק יד עמ' כא
יד/ד שיח ערב קדשים עמ' תמט
יד/ד שיירי כנה"ג [באר שבע דף י]
יד/ד שמחת החג דף ג ע"ג
יד/ד שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' נו ענף א ס"ב ס"ק ב
יד/ד שערי טהר ח"ו סי' עב
יד/ה אגרות משה חו"מ ח"ב עמ' רג, קדשים סי' ל
יד/ה אהבת איתן הוריות עמ' מז
יד/ה אור הישר [לח"מ לעיל פי"ג ה"ה]
יד/ה בים דרך עמ' צו
יד/ה ברור הלכה הוריות ג ע"ב ציון ז
יד/ה ברכת אריאל ח"א סי' כג ס"ק א, ז, סי' כו ס"ק א
יד/ה ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' רכח
יד/ה דרך ישראל הוריות סי' א ס"ק ד-ה
יד/ה הגהות רימ"א
יד/ה הדרום חי"א עמ' 120
יד/ה הורה גבר (תקסב) דף ה ע"ג, ח ע"א
יד/ה הורה גבר (תשסג) עמ' כ, לא
יד/ה ואתה תחזה ח"ג
יד/ה זרע אברהם (יצחקי) אהע"ז דף לח ע"ב
יד/ה חדושים ובאורים (גרי') הוריות ג ע"ב, ד ע"א
יד/ה חזו"א על הרמב"ם
יד/ה חזו"א קדשים הוריות סי' יד ס"ק ו-ז, יב
יד/ה חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' רטז
יד/ה חי' חתם סופר
יד/ה חי' רעק"א
יד/ה טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' שס
יד/ה יהגה האריה עמ' צה
יד/ה יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' כט
יד/ה ישא איש דף כב ע"ב
יד/ה מגיני שלמה עמ' קכט
יד/ה מנחת בנימין סי' סד
יד/ה מרגניתא דר"מ [חק נתן]
יד/ה משב יעקב ח"א עמ' קלג
יד/ה משנת יעקב קרבנות - חי' על הוריות ג ע"ב
יד/ה נתיבות שמואל דף קלא ע"ג, קלב ע"ג
יד/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כה
יד/ה פרדס המלך אות שעו, תנא
יד/ה פרשת נזיר עמ' קנ
יד/ה קדשי יהושע עמ' אלף תצד
יד/ה שו"ת מהרלב"ח קונ' הסמיכה סי' ה
יד/ה שיירי כנה"ג
יד/ה שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' נו ענף ב ס"ק כא
יד/ה שערי זיו ח"ג דף קמב ע"א


טו/554 הלכות שגגות פרק טו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


טו/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
טו/רה"פ הר המוריה (שץ)
טו/רה"פ הרמב"ם המדויק
טו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
טו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
טו/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' רכט-רל
טו/רה"פ פי' ר"י קאפח
טו/רה"פ פי' ר"ש צדוק
טו/רה"פ רמב"ם הערוך
טו/רה"פ רמב"ם לעם
טו/רה"פ שם טוב
טו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
טו/א אהבת איתן הוריות עמ' קלא, קמה
טו/א אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 61 {כה"ג חייב בטומאת מקדש וקדשיו}
טו/א ברור הלכה הוריות ו ע"ב ציון ה
טו/א ברור הלכה הוריות ז ע"א אחרי ציון ד
טו/א ברכת אריאל ח"א סי' כב ס"ק א
טו/א דרך ישראל הוריות סי' ד ס"ק ג {חכם מופלא}
טו/א הדר יוסף עמ' קעו
טו/א ואתה תחזה ח"ג
טו/א חזו"א על הרמב"ם
טו/א חזו"א קדשים הוריות סי' טו ס"ק ו
טו/א חקרי זמנים ח"ג עמ' רפט
טו/א לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 107
טו/א מעלין בקודש גל' ח עמ' 24 {הוראת כהן משיח לעצמו}, 25
טו/א מעשה רקח
טו/א מראה הפנים הוריות דף ח
טו/א מרכבת המשנה מהדו"ב
טו/א קרית מלך (חב"ד) עמ' ל
טו/א קרן פני משה ח"א עמ' עה
טו/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ו קונטרס הקדשים סי' א
טו/א שמחת עולם (לגו)
טו/א שערי טהר ח"ח סי' עט אות ד
טו/ב אהבת איתן הוריות עמ' מא {ולא עשה וסומך על הוראתו}, קל {אם לא תלה}, קלג {שכח מאיזה טעם הורה}
טו/ב ברור הלכה הוריות ו ע"ב ציון ה
טו/ב דרך ישראל הוריות סי' ד ס"ק א {לבטל מקצת}
טו/ב ואתה תחזה ח"ג
טו/ב חי' הראי"ה
טו/ב משנת יעקב קרבנות - חי' על הוריות ד ע"א, ז ע"א
טו/ב סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 132
טו/ב עיונים (פאור) עמ' 22
טו/ב פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' רפ-רפב
טו/ב שם טוב - השלמה
טו/ג אהבת איתן הוריות עמ' קסט
טו/ג אור שמח
טו/ג הדר יוסף עמ' קעז
טו/ג הורה גבר (תקסב) דף כב ע"ד
טו/ג הורה גבר (תשסג) עמ' פט
טו/ג ואתה תחזה ח"ג
טו/ג מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' תעד
טו/ג מרגניתא דר"מ [שו"ת הרשב"א ח"א סי' תקנג]
טו/ג סולם מוצב עמ' קלג
טו/ג קרית מלך
טו/ד אהבת איתן הוריות עמ' נב {ב"ד מביאים קרבן}, קמט {הורה כהן משיח עם ב"ד}, קנד
טו/ד אור שמח
טו/ד ברור הלכה הוריות ד ע"ב ציון י פרק ו {ב"ד מביאים}
טו/ד ברור הלכה הוריות ז ע"א ציון ד
טו/ד דרך ישראל הוריות סי' ד ס"ק ד-ה
טו/ד הדר יוסף עמ' קעו
טו/ד הורה גבר (תקסב) דף יט ע"ד, כ ע"ב
טו/ד הורה גבר (תשסג) עמ' עח, פ
טו/ד העמק דבר ויקרא פ"ד פסוק ג
טו/ד הר המלך ח"ה עמ' קיא-קיב
טו/ד ואתה תחזה ח"ג
טו/ד חדושים ובאורים (גרי') הוריות ז ע"א, ע"ב
טו/ד חזו"א על הרמב"ם
טו/ד חזו"א קדשים הוריות סי' יד ס"ק יג, סי' טו ס"ק ו
טו/ד חי' הראי"ה
טו/ד יהגה האריה עמ' צז
טו/ד כנפי נשרים
טו/ד מגדנות נתן (ב"מ)
טו/ד מלכות בית דוד עמ' מח, נ
טו/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' כ
טו/ד מעיני המים
טו/ד מעשה רקח
טו/ד מראה הפנים הוריות דף ח
טו/ד משב יעקב ח"א עמ' קלד
טו/ד משנת יעקב קרבנות - חי' על הוריות ה ע"א, ז ע"א
טו/ד נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף כא ע"ג
טו/ד נתיבות שלום (למפרט)
טו/ד עומק הפשט ח"ג עמ' תקעב
טו/ד פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' רפא
טו/ד צפנת פענח
טו/ד קדשי יהושע עמ' אלף תקכב
טו/ד קרית מלך
טו/ה אהבת איתן הוריות עמ' קמט
טו/ה אור שמח
טו/ה ארצות החיים סי' א ארץ יהודה אות ז עמ' עד
טו/ה באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
טו/ה בית אהרן (צוקרמן) עמ' קפג, שכח
טו/ה בית יחזקאל (סרנה) גליונות
טו/ה בני שמואל דף עב ע"ג
טו/ה ברור הלכה הוריות ז ע"ב ציון א
טו/ה דבר מאיר (ראק) סי' עא
טו/ה דברי רבינו משולם (אשכנזי) עמ' קצט
טו/ה דברי שמואל (אידלזק) סי' יב
טו/ה דרך ישראל הוריות סי' ד ס"ק ה {עם ב"ד}
טו/ה הגהות חבר בן חיים
טו/ה הגהות רימ"א
טו/ה הורה גבר (תקסב) דף כ ע"א
טו/ה הורה גבר (תשסג) עמ' פ
טו/ה ואתה תחזה ח"ג
טו/ה חי' הראי"ה
טו/ה חי' רעק"א (פרדס)
טו/ה יד דוד (לוריא)
טו/ה יצחק ירנן
טו/ה כבוד מלכים (מרגליות) {כ"מ}
טו/ה כנפי נשרים
טו/ה כתר המלך
טו/ה לב ארי (רביץ) עמ' 137
טו/ה מגן גבורים (או"ח) סי' א ס"ק ט
טו/ה מחנה לויה (תקעט) דף פ ע"ב {כ"מ}
טו/ה מחנה לויה (תשעד) עמ' שכד {כ"מ, מל"מ}
טו/ה מלכות בית דוד עמ' מח, נ
טו/ה מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' צז
טו/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' כ
טו/ה מעשה רקח
טו/ה מקורי הרמב"ם לרש"ש
טו/ה מראה הפנים הוריות דף ח
טו/ה מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
טו/ה משנת יעקב קרבנות - חי' על הוריות ז ע"א
טו/ה נזר הקדש (רזין) זבחים מהדו"ת דף מא ע"ב-ע"ג
טו/ה נחמד למראה ח"ג דף כו ע"ב
טו/ה נתיבות שלום (למפרט)
טו/ה נתן פריו נדרים עמ' ט, חולין עמ' קל
טו/ה עומק הפשט ח"ג עמ' תקסו, תקסח
טו/ה עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף ו ע"ב
טו/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כג {כ"מ}
טו/ה פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' רפב-רפד
טו/ה פרשת המלך
טו/ה פתח הבית הוריות עמ' לז-לח
טו/ה קדשי יהושע עמ' אלף תקכד
טו/ה קרבן שמואל דף כט ע"ד
טו/ה ראשי בשמים (רבין) עמ' רצה
טו/ה שאר יוסף ח"ו
טו/ה שבי ציון סי' ב ענף א
טו/ה שובע שמחות (בורשטיין) דף כח ע"ג
טו/ה שער המלך ח"א עמ' שלח
טו/ה שערי זיו ח"ג דף לד ע"ד
טו/ו אגרות הגרי"ד עמ' רסד
טו/ו אהבת איתן הוריות עמ' קלט
טו/ו אוצרות הרמב"ם
טו/ו אור הישר [מל"מ לעיל ספי"ב]
טו/ו אור ליהודה (תשנט) עמ' נה {לח"מ}
טו/ו אור שמח
טו/ו אמת ליעקב נשים עמ' שיג {השמיט אם שעיר נשיא נוהג בנשיא סנהדרין}
טו/ו אנצי"ת ע' אשם תלוי הע' 29, 31
טו/ו באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
טו/ו בני בנים ח"א עמ' קעו-קעח, קפב
טו/ו בני שמואל דף סט ע"ג
טו/ו ברור הלכה הוריות יא ע"ב ציון א, ג
טו/ו ברכת אריאל ח"א סי' כד ס"ק ג
טו/ו דרך ישראל הוריות סי' ו ס"ק ב
טו/ו דרכה של תורה (רבינוביץ) עמ' 52
טו/ו הורה גבר (תקסב) דף כט ע"ד
טו/ו הורה גבר (תשסג) עמ' קטז
טו/ו הלכות מדינה ח"א עמ' קנה
טו/ו הלכתא למשיחא עמ' 19, 20, 32, 33
טו/ו ואתה תחזה ח"ג
טו/ו חוקת עולם עמ' 48 {אם היו כמה מלכים}, 50, 53 {נשיא הוא מלך}, 55, 57 {כמה מלכים יחד}, 537 {שני מלכים}, 557
טו/ו חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' שפ
טו/ו יחי המלך פרק טז
טו/ו ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' נח {שעיר חטאת במלך}
טו/ו ישועות עוזו עמ' 331
טו/ו כפתור ופרח (תשו) דף קלט ע"ב
טו/ו להורות נתן דברים עמ' קעז
טו/ו לקוטי שיחות חי"ט עמ' 165 הערה 17
טו/ו מוריה גל' קפה עמ' פז {נשיא - המלך}
טו/ו מילי דמרדכי
טו/ו מלכות בית דוד עמ' כא, ל
טו/ו מלכות יהודה וישראל עמ' 55
טו/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' מב
טו/ו מראה הפנים הוריות דף טו
טו/ו מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
טו/ו משנת יעקב קרבנות - חי' על הוריות יא ע"ב
טו/ו נזר הקדש (רזין) זבחים מהדו"ת דף מא ע"ג
טו/ו נחלת אהרן סי' ג ענף ג {דין נשיא שאינו מלך}
טו/ו נתיבים במשפט העברי עמ' 158 ,192
טו/ו נתן פריו מגילה עמ' נג
טו/ו ספיקא דרבנן עמ' כב
טו/ו ספרי דבי רב ח"ב עמ' נו
טו/ו עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ג עמ' רא
טו/ו עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 34
טו/ו עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 38
טו/ו פתח הבית הוריות עמ' סא
טו/ו צהר גל' ג עמ' 66 {נשיא}
טו/ו קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' רז
טו/ו קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שמו
טו/ו קרית מלך (חב"ד) עמ' ל, לו
טו/ו קרית מלך (קנייבסקי)
טו/ו קרן פני משה ח"א עמ' עה
טו/ו רחובות יצחק עמ' עד
טו/ו רלב"ג ויקרא פ"ד פסוק כב עמ' כב
טו/ו רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' י {נשיא זה מלך}
טו/ו שיח ערב סנהדרין עמ' קצא
טו/ו שם טוב - השלמה
טו/ו שנתון המשפט העברי ח"כ עמ' 36
טו/ו שערי טהר ח"ח סי' עט אות ד, סי' פ אות א
טו/ו תורת המלך (צדוק) סי' ט ס"ק לב-לד
טו/ז אבני שהם (פרץ) דף נג ע"ג {לח"מ}
טו/ז אהל שרה לאה עמ' שטו-שיח
טו/ז אור הישר [תשובות רבי אליעזר סי' טו אות ד]
טו/ז אורח מישור (קרמניצר) דף לט ע"ד
טו/ז אמת ליעקב נשים עמ' מט-נ
טו/ז אנצי"ת ע' בעל מום (א) הע' 115
טו/ז אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 422 [עי' תשובות ר"א סי' טו] {לח"מ}
טו/ז אש דת (תשמח) עמ' קפה
טו/ז אשר למלך
טו/ז אשר לשלמה (אשכנזי)
טו/ז באר ראי עמ' תמג
טו/ז בדבר מלך ח"ד עמ' קסה
טו/ז בית אהרן וישראל גל' ל עמ' סד
טו/ז בית המלך דף לו ע"ד
טו/ז בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' קיט
טו/ז בני שמואל דף עד ע"ג
טו/ז ברור הלכה הוריות יא ע"ב ציון ה
טו/ז ברור הלכה הוריות יב ע"ב ציון ח
טו/ז ברור הלכה יומא יג ע"א ציון א פרק ב
טו/ז גבורת יצחק שקלים עמ' רכ
טו/ז דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' קכב
טו/ז דברי יצחק (רבינוביץ) דרוש יג דף לח ע"ב
טו/ז דגל יהודה (בילו') עמ' נו-נז
טו/ז דליית הכרם עמ' תתתכו
טו/ז דקה מן הדקה דף יג ע"א {לח"מ}
טו/ז דרך ישראל הוריות סי' ד ס"ק ו
טו/ז הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' סה, סז {כה"ג שעבר מחמת מום}
טו/ז הורה גבר (תקסב) דף כח ע"ג, לג ע"ג
טו/ז הורה גבר (תשסג) עמ' קיא, קלב
טו/ז המאיר לארץ [טורי אבן מגילה ט ע"ב, כנסת יחזקאל או"ח סי' יג, שו"ת ר' משה מרוטנברג או"ח סי' יז] {לח"מ}
טו/ז הרמב"ם כמחנך עמ' 23
טו/ז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תיג
טו/ז זכרון יעקב (בנד')
טו/ז זכרון סופרים {כהן גדול שנמשח וכו'} [עיין הוריות דף ט ע"ב ובפירוש המשניות שם (בית יצחק עמ"ס מגילה דף ט ע"ב), יעוש"ה]
טו/ז זרע אברהם (יצחקי) חו"מ דף קמ ע"ד
טו/ז חדושים ובאורים (גרי') הוריות יב ע"ב
טו/ז חזו"א על הרמב"ם
טו/ז חזו"א קדשים הוריות סי' טו ס"ק יג, טו, כ
טו/ז חי' הראי"ה
טו/ז חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד הוריות יא ע"ב, יב ע"א]
טו/ז חי' ר"מ מאימראן ר"ה-חגיגה עמ' קמב
טו/ז חכמת גרשון עמ' רנט {לח"מ}
טו/ז חסדי דוד ח"ב עמ' תכב
טו/ז יד בנימין מגילה עמ' עט {עבר מחמת מום או זקנה, לח"מ}
טו/ז יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' קלו
טו/ז ידיו של משה
טו/ז יהגה האריה עמ' קג
טו/ז כתר המלך
טו/ז לב איש עמ' רנח
טו/ז לשון למודים או"ח דף מא ע"ב
טו/ז מגן צבי עמ' תג
טו/ז מועדים וזמנים ח"א סי' מד
טו/ז מלכי בקדש (מלכי) דף קנז
טו/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' סה
טו/ז מעיני המים
טו/ז מעשה רקח
טו/ז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רח ע"ד, ריב ע"ג
טו/ז מצודת דוד (שפרבר) עמ' רע {עבר מחמת מום}
טו/ז מראה הפנים הוריות דף יז
טו/ז מרגליות הים סנהדרין יט ע"א אות ט
טו/ז נאם דוד
טו/ז נתן פריו מגילה עמ' קו
טו/ז ס' השבי"ט עמ' קלב {מום}
טו/ז סיני חוב' צג עמ' מה, מז, מט
טו/ז עטרת ישועה (תשלו) עמ' צו
טו/ז עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 80
טו/ז עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 87
טו/ז פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' פט
טו/ז פני אברהם (שפירא) עמ' ריב
טו/ז פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' רפז
טו/ז פרי האדמה ח"ג
טו/ז קדשי יהושע עמ' קעה
טו/ז קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תקכט
טו/ז קרן פני משה ח"ב [קרן פני משה ח"א עמ' עה]
טו/ז רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שפט
טו/ז שבי ציון סי' א ענף א
טו/ז שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קלח-קלט
טו/ז שו"ת ר"י מילר עמ' קס-קסא
טו/ז שלמי שמחה ח"ה עמ' ריב
טו/ז שמועות דוד עמ' מא
טו/ז שער המלך על תהלים יום ג עמ' יט {לח"מ}
טו/ז שפת אמת על התלמוד ח"ב דף קכז ע"ג
טו/ז תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' קמה {עבר מפני מום}
טו/ח אורים ותומים - תומים סי' כח ס"ק יג
טו/ח אנצי"ת ע' אשם תלוי הע' 32, 33
טו/ח מרכבת המשנה
טו/ח שם טוב - השלמה
טו/ח תורת המלך (צדוק) סי' ט ס"ק יט
טו/ט אור הישר [גבורת ארי יומא יב ע"ב, העמק שאלה שאלתא ל אות א, אור הישר סנהדרין קז ע"ב]
טו/ט בית אהרן וישראל גל' ל עמ' סד
טו/ט ברור הלכה הוריות ט ע"א ציון ג
טו/ט ברור הלכה הוריות ט ע"ב ציון ד
טו/ט ברור הלכה הוריות יא ע"א ציון ב פרק ב {הר המוריה (שץ)}
טו/ט ברכת ראובן דף קנד ע"ב
טו/ט גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' שיט
טו/ט גביע הכסף ח"ג עמ' רסד {נצטרע}
טו/ט דרך ישראל הוריות סי' ו ס"ק ג {שנאמר על חטאתו אשר חטא}
טו/ט הורה גבר (תקסב) דף כו ע"א, כט ע"ב
טו/ט הורה גבר (תשסג) עמ' קיג
טו/ט הר המלך ח"ז עמ' קנב
טו/ט יחי המלך פרק כז {שנצטרע}
טו/ט ימין משה
טו/ט כתר המלך
טו/ט לחם חקי עמ' קג
טו/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' קנד
טו/ט מראה הפנים הוריות דף י, טו
טו/ט מרכבת המשנה מהדו"ק
טו/ט נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' מה אות ט
טו/ט נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"א סי' כה אות יז
טו/ט עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 80
טו/ט עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 87
טו/ט פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' רפו
טו/ט פרשת דרכים (תשנב) עמ' קמ
טו/ט קובץ הערות (תשסג) סי' ה אות ה
טו/ט קרית מלך (חב"ד) עמ' ל
טו/ט קרן הצבי מצוה צח אות ב
טו/ט רלב"ג ויקרא פ"ד פסוק כב עמ' כב
טו/ט רנת יצחק דברי הימים עמ' רלו {נשיא שנצטרע או שעבר}
טו/ט רנת יצחק מלכים עמ' שמה {נשיא שנצטרע או שעבר}
טו/ט רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רפב {נשיא שעבר}
טו/ט רנת יצחק פ' חלק עמ' תב
טו/ט שמועת חיים יומא ח"א עמ' רמב
טו/ט שמחת עולם (לגו)
טו/ט שערי טהר ח"ח סי' פא אות א-ב
טו/ט תורת ראשי הישיבות יבמות עמ' תשיג
טו/ט תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' רמ
טו/ט תחומין חי"ח עמ' 444-445
טו/י אבי עזרי ח"ב
טו/י אהבת איתן הוריות עמ' קצז
טו/י אהל שרה לאה עמ' תנא
טו/י אנצי"ת ע' אשם תלוי הע' 37 {לח"מ}, 38
טו/י באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
טו/י ברור הלכה הוריות יא ע"א ציון א, ב
טו/י דרך ישראל הוריות דף יא ע"א
טו/י הורה גבר (תקסב) דף כט ע"ג, לב ע"ג
טו/י הורה גבר (תשסג) עמ' קטו, קכז
טו/י ויקח אברהם [עץ החיים ח"ב דף ו ע"ב] {אכל חצי זית}
טו/י חוקת עולם עמ' 557
טו/י חזון יחזקאל הוריות פ"א ה"ח
טו/י כפתור ופרח (תשו) דף קלט ע"ב וע"ד
טו/י לקח טוב (תשפא) כלל ט אות י {אכל חצי זית חלב כשהוא הדיוט וחצי זית כשהוא נשיא אינו מצטרף ופטור הוכחה שהחצי האחרון נגרר אחר הראשון}
טו/י מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' עב
טו/י מילי דמרדכי
טו/י מנחת חינוך ח"ב עמ' יט, מב
טו/י מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' בעלי חיים נדחים
טו/י מעשה רקח
טו/י מראה הפנים הוריות דף יב
טו/י מרכבת יוסף דף צא ע"א {חטאו ואח"כ נתמנו}
טו/י משפטי עזיאל ח"א עמ' קכו
טו/י עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כד
טו/י צפנת פענח
טו/י קרבן שמואל דף כט ע"ד
טו/י תורת המלך (צדוק) סי' א ס"ק נא, סי' ד ס"ק ד, סי' ט ס"ק י, טו-יז, יט, כב

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US