Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

כאשר מצויין שם הספר בלבד, הכוונה היא לספר המסודר לפי סדר הלכות הרמב"ם.
בראש כל פרק מופיעה רשימת מקורות עם הסימון "רה"פ" (רוב הפרק). אלו הם מקורות העוסקים ברוב ההלכות שבאותו פרק (או בכולן).
כשיש למעיין קושי למצוא את הספר המצויין, או את מראה המקום באותו ספר, יפנה ל"רשימת הספרים".

למידע נוסף על המפתח, לחץ כאן.

מחוסרי כפרה

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק הא/555 הלכות מחוסרי כפרה פרק א *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


א/רה"פ אור הישר
א/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
א/רה"פ הר המוריה (שץ)
א/רה"פ הרמב"ם המדויק
א/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
א/רה"פ מעשה רקח
א/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
א/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' רלא-רלב
א/רה"פ פי' ר"י קאפח
א/רה"פ פי' ר"ש צדוק
א/רה"פ צפנת פענח
א/רה"פ קרית מלך
א/רה"פ רמב"ם הערוך
א/רה"פ רמב"ם לעם
א/רה"פ שם טוב
א/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
א/א אמרי בינה (אוירבך) - שחיטה סי' כד ד"ה וזה דבר
א/א אפיקי מגינים זבחים סי' י-יא, כב
א/א ארץ יהודה
א/א ברור הלכה פסחים נט ע"א ציון ז
א/א ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' קסה
א/א ואתה תחזה ח"ג
א/א חי' הראי"ה
א/א חי' משנה פסחים עמ' שכז {מצורע מוסגר לענין קרבן פסח}
א/א חיים ומלך
א/א יד אברהם טהרות עמ' קכג
א/א יד אברהם כלים עמ' יב-יג
א/א כלילת יופי דף נז
א/א כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף יז ע"א
א/א לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 80
א/א לקוטי שיחות תזריע תשדם
א/א מוריה גל' ריג עמ' קיא {מנין המצוות ד}, גל' רטו עמ' קח
א/א מנחת חינוך ח"ב עמ' קנו
א/א מעלין בקודש גל' ח עמ' 144 {מחו"כ נחשב טמא}
א/א מראה הפנים נזיר דף ז
א/א משנת חיים יומא עמ' רמג, רנ, רנא
א/א משנת יעקב הל' ביא"מ פ"ג ה"ט והל' פסוה"מ פי"ח הי"ד
א/א משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 72
א/א סופר המלך
א/א פניני רבנו הגרי"ז עמ' תסא
א/א פנינים על התורה ומועדים עמ' צב {למה נקראו מחוסרי כפרה}
א/א פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ב הערה 12
א/א קדשי יהושע עמ' אלף שסה
א/א שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' א
א/א שיחות לספר ויקרא עמ' קנג {חטאת יולדת מעכבתה מאכילה בקדשים}
א/א שערי טהר ח"ח סי' ל אות ד
א/א שערי לימוד (לוריא) ח"א סי' כו אות ז
א/א שרידי אש ח"ב עמ' תקלז
א/א תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' רצה
א/א תפארת חיים (שאכעט) דף פו ע"ג
א/ב אב"י יושב אהל עמ' 318
א/ב אבן האזל קדשים ח"ב דף א ע"א
א/ב אבן שלמה (ניימן) עמ' סז
א/ב אבני נזר יו"ד סי' שמד אות ד
א/ב אבנים יקרות עמ' קמט
א/ב אגרות הגרי"ד עמ' קז-קח
א/ב אגרות הראי"ז עמ' טז
א/ב אוצרות הרמב"ם
א/ב אור שמח
א/ב אמונת יהושע עמ' אלף תרכח
א/ב אמת ליעקב מועד עמ' רצג {טבילה}
א/ב אנצי"ת ע' גרות הע' 175-178, 183, 184, 193
א/ב אשר למלך
א/ב באר מרים פ"י ה"ג אות א
א/ב בדבר מלך ח"ו עמ' כז
א/ב בדבר מלך חי"ב עמ' שכו, שלז, שלח
א/ב ביצחק יקרא (תשע) סי' עד ד"ה והנה
א/ב בית יחזקאל (סרנה) גליונות
א/ב בית שערים יו"ד סי' י
א/ב בן אשר סי' י הערה ה, סי' מט אות ד, ז
א/ב ברכת הנצי"ב (תשל) עמ' קפד {קרבנו עיכבו}
א/ב ברכת הנצי"ב (תשנז) עמ' רכב
א/ב ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קסה
א/ב ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' פה
א/ב ברכת מרדכי כתובות עמ' קסה
א/ב גבורת יצחק חגיגה עמ' עו
א/ב גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רלב
א/ב דברות משה יבמות עמ' תקסז
א/ב דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' כד
א/ב דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תשסד
א/ב הגיור עמ' 83, 212, 213, 216, 217
א/ב הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' רח-רי
א/ב המאור הגדול (יעבץ) עמ' רפה
א/ב ואתה תחזה ח"ג
א/ב זבחי צדק (דיסקין) עמ' רסה {גר}
א/ב זכר יצחק (תשח) עמ' יג, קיח
א/ב זכר יצחק (תשן) עמ' יב, קטו
א/ב חזון יחזקאל כריתות פ"א ה"ד
א/ב חי' הגרי"ז דף מ ע"ב
א/ב חיבת הקודש עמ' סג
א/ב חלקת יואב מהדו"ת סי' ח
א/ב חנוכת הבית עמ' צט {או"ש}
א/ב חסדי דוד ח"ז עמ' תרפג
א/ב טהרת יו"ט חט"ו עמ' רעב
א/ב יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רכט, ח"ב עמ' רכב
א/ב ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שפז
א/ב כלי טהור עמ' קלב
א/ב כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' רעה, רעט
א/ב לב טהור עמ' קעז
א/ב לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 160, חכ"ח עמ' 290
א/ב מאור הקודש כריתות עמ' קלו
א/ב מאורות נתן (הורוביץ) דף פב ע"ג
א/ב מבשר טוב - משפט גרות עמ' פה, קסג
א/ב מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' שמח
א/ב מחנה יוסף (תשעב) סי' נז אות י
א/ב מי השלוח (זס') עמ' קכד
א/ב מנחם שלמה סי' כט, קיט, קכא, תוספתא כריתות פ"א ה"ט, הי"ג
א/ב מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' פ, צח
א/ב מנחת חינוך ח"א עמ' לט
א/ב מסורה ח"ו עמ' יא
א/ב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קכב ע"ב
א/ב מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"ב דף לט, מח
א/ב מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' שנח
א/ב מראה אש ח"א עמ' ריב
א/ב מרכבת המלך עמ' שלא-שלז
א/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ב משאת משה (חברוני) פסחים סי' קלג עמ' רכג
א/ב משך חכמה שמות פי"ח פס' יב, במדבר פ"ט פס' ז, פט"ו פס' יג-יד
א/ב משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תרכב
א/ב משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שנד
א/ב משנת חיים במדבר עמ' רנב
א/ב משנת חיים שמות עמ' קנג-קנד, קנח
א/ב משנת יעקב הל' איסו"ב פי"ג ה"ה
א/ב משנת יעקב עבודה עמ' קנז
א/ב משנת יעקב קדושה עמ' עב
א/ב נחלת שמואל דף כח ע"א
א/ב נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' יד, ח"ג סי' לג
א/ב נתינה לגר שמות פכ"ד פסוק ח {אינו ממחוסרי כפרה}
א/ב סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' ריח
א/ב ספרי דבי רב ח"ב עמ' כו
א/ב עין חיים ח"ב עמ' קעו
א/ב עלי עין עמ' קג
א/ב עמק הנצי"ב פ' שלח פסקא ב עמ' כא {קרבנו עכבו}, פ' חקת פסקא א עמ' קמח {על כל הזיה טבילה}
א/ב פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' לב-לג
א/ב פרשת נזיר עמ' שא
א/ב צפנת פענח שמות עמ' מו, נט, ויקרא עמ' רכד, במדבר עמ' קלח, רצו, דברים עמ' רנב
א/ב קדשי יהושע עמ' אלף שלה, אלף שלח-שלט, אלף שמב
א/ב קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תשח
א/ב קול דודי (תשף)
א/ב קול דודי ר"ה סי' תקסג, כריתות סי' כב, קצה
א/ב קול יהודה (גרשוני) עמ' תסד, תקסז, תקע
א/ב קול צופיך עמ' תצט
א/ב קונטרסי שעורים כתובות קונ' ח אות ז, יא, כד, עמ' קנ
א/ב רלב"ג במדבר פי"ג תועלת ז עמ' סז
א/ב רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רלה-רלו
א/ב רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' ט, יב
א/ב שלמי שמחה ח"ה עמ' קעה
א/ב שעורי ר"א ליכטנשטין זבחים עמ' 24
א/ב שערי זיו ח"ג דף קז ע"א-ע"ב
א/ב שערי טהר ח"ה שער ב סי' כו אות ה, ח, ח"ח סי' נג אות ב, סי' נד אות ב, סי' נה אות א, סי' קב אות ג, סי' קיד
א/ב תורה שלמה שמות פכ"ד אות לז
א/ב תורת האוהל (תשנג) עמ' רלב, רמו
א/ב תורת הבמה עמ' רט
א/ב תורת הקדש ח"ג עמ' צה-קג
א/ב תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' רצה
א/ב תורת מיכאל עמ' קעט
א/ב תורת ראשי הישיבות יבמות עמ' תשעט
א/ב תחומין חי"ג עמ' 478
א/ב תפארת חיים (שאכעט) דף פו ע"ג
א/ג אור שמח
א/ג באר שרים (שלזינגר) ויקרא פ' תזריע סי' ג אות א {או"ש}
א/ג בן אשר סי' מה אות ז, כה
א/ג ברור הלכה יומא סב ע"ב ציון א {מל"מ}
א/ג ישועות ישראל סי' לט סעיף ב
א/ג מאור הקודש מנחות ח"ב עמ' רה
א/ג מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' שיג
א/ג מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' קח
א/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' קנח
א/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ג נאות אפרים ח"ב עמ' ק
א/ג שער המלך ח"ב עמ' רמב
א/ג שערי היכל יומא מערכה קמה {השמיט שיהיו שוים}
א/ד ואתה תחזה ח"ג
א/ד חזון יחזקאל ערכין פ"ג ה"ח
א/ד חנוכת הבית עמ' ק
א/ד יצחק ירנן
א/ד עבודת הזבח מעילה סי' ז ס"ק ט
א/ד שער המלך ח"ב עמ' רכד
א/ה אבי עזרי ח"ב וח"ד
א/ה אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קמ
א/ה אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' רנט
א/ה אברהם יגל
א/ה אומר לציון סי' כז
א/ה אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' קנז
א/ה אור ליהודה (תשנט) עמ' רפד {א"צ דעת}, רפה-רפז, רפט {אשם לא מעכב}
א/ה אחר האסף עמ' רנט {גרי"ז}
א/ה אמרי חן (לוונברג) פסחים-יומא עמ' קצ, קצג
א/ה אנצי"ת ע' אשם מצרע הע' 24 {כ"מ}, 26
א/ה אפיקי מגינים זבחים סי' י, כב
א/ה אפיקי מגינים פסחים סי' נג
א/ה בדבר מלך ח"ה עמ' קכא, קלג, קנו, קעז, ח"ח עמ' קלז
א/ה בדבר מלך חי"ז עמ' שסה {מביא אדם קרבנות בשביל בניו ובנותיו הקטנים}
א/ה בים דרך עמ' סד
א/ה בית יעקב (טבשונסקי) סי' ריב סעיף ג
א/ה בית יעקב (מסקין) סי' מג (דף נז ע"ד)
א/ה בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תלג
א/ה בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תעז
א/ה בית שערים יו"ד סי' י
א/ה בן אשר סי' מה אות ב-ג {גרי"ז}, ה {גרי"ז}, ו-ז, ח-ט {גרי"ז}, טז {גרי"ז}, כ {גרי"ז}, כה-כו, כז {גרי"ז}, כח, הערה ב {גרי"ז}, ד
א/ה בריכת המלך עמ' רכא, רלג-רלה, רלט
א/ה ברכות חיים ח"ב עמ' לט
א/ה ברכת הנצי"ב (תשנז) תו"כ עמ' כה
א/ה ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' ה אות א
א/ה ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שעט
א/ה גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' עו, עח, צז
א/ה גינת ביתן סי' ח (דף יט ע"א)
א/ה גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' קמו
א/ה דברי יצחק (הרצוג) דף סג ע"א, סד ע"ד, סה ע"א
א/ה דורש לציון (תקצד) דרוש בן המחבר
א/ה דורש לציון (תשנה) עמ' לט
א/ה הגהות רימ"א
א/ה המאור הגדול (יעבץ) עמ' רפה
א/ה המאיר לארץ [קרבן אהרן פ' תזריע פ"ג סי"א]
א/ה הערות ובאורים (אדלשטיין) טהרות עמ' ד
א/ה הר המוריה (אדר"ת) עמ' רכו
א/ה ואתה תחזה ח"ג
א/ה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תלו
א/ה ויטע אשל תמורה ח"א עמ' שמד {מדעתם}
א/ה ויקן יוסף דף מג ע"ב
א/ה זבחי צדק (דיסקין) עמ' רי
א/ה זכר יצחק (תשח) עמ' קכב
א/ה זכר יצחק (תשן) עמ' קטו, קיח
א/ה זכרון שמואל עמ' תכג
א/ה חזו"א כריתות סי' לו ס"ק א, ג, קדשים קמא סי' כז ס"ק ג, אהע"ז סי' קלו לדף לה ע"ב ס"ק ג
א/ה חזו"א על הרמב"ם
א/ה חזון יחזקאל ערכין פ"ג ה"ח, כריתות פ"א ה"ח
א/ה חי' הגר"ח החדש עמ' תקיח
א/ה חי' הגרי"ז
א/ה חי' הראי"ה
א/ה חי' הריצ"ד
א/ה חי' חפץ חיים
א/ה חי' ר' חיים הלוי דף סז
א/ה חי' ר' שמואל גיטין עמ' קפב
א/ה חתן סופר או"ח ח"א עמ' יח
א/ה יד אברהם נגעים עמ' קפב
א/ה יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' צו
א/ה יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' קצה, קצט, רנז
א/ה ימין המלך
א/ה ישועות מלכו (הגהות)
א/ה כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תריב {דעת בעלים}
א/ה כלי טהור עמ' רעה, רעז, רפא
א/ה כנה"ג [קרבן אהרן דף שב]
א/ה כתר תורה (תשסז) עמ' קכט {דעת בעלים מתחלה ועד סוף}
א/ה לחם התמיד עמ' יב {אין מקריבים אלא מדעתם}
א/ה לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' סג
א/ה לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 86
א/ה מגד יהודה ח"א סי' קלא אות ט
א/ה מגנזי הגר"ח עמ' כד
א/ה מוריה גל' רטו עמ' קט
א/ה מלבושי יו"ט ח"ב יו"ד סי' ז
א/ה מלואי שלמה עמ' א, ג, ו-ח
א/ה מלחמות יהודה דף מ ע"ד
א/ה מנחם שלמה סי' קלד
א/ה מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' לא, לג, לה
א/ה מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' מז
א/ה מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' צט, קא
א/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' קמב-קמד, קנט, קסו
א/ה מנחת חינוך מצוה קסח (דף לז ע"ג)
א/ה מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' רלט
א/ה מעין החכמה עמ' קיא
א/ה מעיני המים
א/ה מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' רעג
א/ה מקדש דוד קדשים סי' יב ס"ק ד, ס"ק ח במנחת מרדכי
א/ה מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"א דף טז
א/ה מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' מט
א/ה מקראי קדש (גרודזינסקי) עמ' לז
א/ה מראה איש ח"א יו"ד עמ' עה-עו
א/ה מראה אש ח"א עמ' ריד
א/ה מרחשת ח"א סי' לח אות א
א/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ה משארית יעקב עמ' לד
א/ה משאת משה (חברוני) פסחים סי' קכז עמ' 392
א/ה משך חכמה ויקרא פי"ד פס' יט
א/ה משנה לחם (תשסח) על כריתות ט ע"ב
א/ה משנת חיים דברים עמ' תקיג
א/ה משנת חיים ויקרא עמ' רצט
א/ה משנת חיים יומא עמ' תד
א/ה משנת חיים שמות עמ' קסא
א/ה משנת יעקב כאן
א/ה משנת יעקב עבודה עמ' רנא, רנד
א/ה משנת ר' אהרן קדשים זבחים סי' ז ס"ק ז, סוגיות סי' ו ס"ק א
א/ה משנת שמחה
א/ה נאות אפרים ח"ב עמ' קב
א/ה נאם דוד
א/ה נזר הקדש (קפלן)
א/ה ניר לדוד
א/ה נתיב מאיר
א/ה ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קכא-קכג
א/ה סופר המלך
א/ה ספיקא דרבנן עמ' סז
א/ה ספרי דבי רב ח"א עמ' קצג
א/ה עבודת הזבח מעילה סי' ז ס"ק ט
א/ה עבודת לוי (לוין) סי' כ
א/ה ענפי ארז (זי') דף קסה ע"ב {מל"מ}, רכז ע"ג
א/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' צז, קיג
א/ה פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' ל
א/ה פנים מאירות (קאטקין) ח"ב עמ' שיג
א/ה פניני רבנו הגרי"ז עמ' תרעב-תרעד
א/ה פרי אברהם פסחים סי' טו אות ה
א/ה פרשת המלך
א/ה צפנת פענח ויקרא עמ' קכט
א/ה קדשי יהושע עמ' אלף שב
א/ה קדשי יהושע עמ' כג {גרי"ז}, קיב, קצא {גרי"ז}, תריד, אלף שב {גרי"ז}, אלף שסד-שסה, אלף שסו {גרי"ז}, אלף שעח, אלף תנד {גרי"ז}, אלף תנח {גרי"ז}, אלף תקא {גרי"ז}, אלף תקע {גרי"ז}
א/ה קול דודי (תשף)
א/ה קול דודי כריתות סי' קפז, רלז, רלו-רלז
א/ה קול יהודה (גרשוני) עמ' פב {אין מעכבין}
א/ה קונטרסי שעורים נדרים שעור כד אות ו
א/ה קרבן אהרן דף צב ע"ב
א/ה קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' ז
א/ה רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' רעג
א/ה רלב"ג ויקרא פי"ב תועלת ד עמ' רלו, פי"ד פסוק י עמ' רט
א/ה רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קט
א/ה רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרלט
א/ה רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' רעח, תפט
א/ה שאלת הכהנים תורה דף פז
א/ה שארית נתן (לוברט)
א/ה שהם וישפה ח"ב
א/ה שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' קכ
א/ה שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' קסו
א/ה שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קמה
א/ה שלמי יוסף מנחות עמ' ח
א/ה שלמי יוסף מנחות עמ' ח
א/ה שלמי נזיר עמ' תיח
א/ה שמועות דוד עמ' כו
א/ה שמועת חיים יומא ח"ב עמ' נט, קפו
א/ה שמועת חיים ערכין ח"א עמ' מז, ח"ב עמ' קג
א/ה שמעתין כסלו תשמ"א עמ' 22
א/ה שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' קח
א/ה שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' פ
א/ה שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' לב
א/ה שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' ע, רטז
א/ה שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' קמד {גרי"ז}
א/ה שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' של, שלו {גרי"ז}
א/ה שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' נב
א/ה שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רכד, רכה {גרי"ז}, רכו, רנט
א/ה שעורי ר' שמואל קדושין עמ' רפו
א/ה שערי לימוד (לוריא) ח"א סי' כו אות ז
א/ה שערי תודה ח"ב דף מד ע"ג {א"צ דעת בעלים}
א/ה תורת הלוי עמ' צב
א/ה תורת הקדש ח"א עמ' שו-שח
א/ה תורת ראשי הישיבות יבמות עמ' תשסח
א/ה תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' שמא
א/ו אחר האסף עמ' רנט
א/ו בן אשר סי' מה הערה ט
א/ו ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' א אות טו, סי' ד אות ב
א/ו הגהות רימ"א
א/ו הלכה רבה ח"ב עמ' 183
א/ו ואתה תחזה ח"ג
א/ו ויטע אשל עמ' קעה
א/ו ויקן יוסף דף סו ע"ד
א/ו מי נדה עמ' תרסג
א/ו מנחת חינוך ח"ג עמ' שעו
א/ו משך חכמה ויקרא פט"ו פס' טו
א/ו משנת חיים נדה סי' נו עמ' ריב
א/ו משנת יעקב הל' איסו"ב פ"ה ה"ו-ה"ז והל' פסוה"מ פ"ד ה"א
א/ו נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' שב, יו"ד ח"ב עמ' קלו
א/ו נודע ביהודה תנינא יו"ד סי' קכא, קפח
א/ו נחלת אבות סי' לד עמ' פ
א/ו סופר המלך ח"ב עמ' שו {אינו נאכל}
א/ו פניני רבנו הגרי"ז עמ' תרעג
א/ו קול דודי שבועות סי' עח
א/ו שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' רעג {קרבן יולדת בחתיכה שיש בה עצם}
א/ו שנות חיים (קליין) נתיב א ח"ג אות טו
א/ו שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קכג
א/ו תבואת שמש נערה פ"ג ה"ב
א/ז אברהם יגל
א/ז אדרת המלך עמ' רה {חטאת העוף ספק}
א/ז אור שמח
א/ז אחיעזר ח"ב סי' ז ס"ק א, ח"ג סי' פ ס"ק ב
א/ז אחר האסף עמ' רנט
א/ז אמונת יהושע עמ' תשמא
א/ז ארשת צבי עמ' קנז
א/ז בדבר מלך ח"ד עמ' קפט, ח"ח עמ' רנד
א/ז בינת נבונים דף נט ע"ד
א/ז בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' שסד
א/ז בן אשר סי' מה אות י, יט-כ, כג
א/ז בציר אליעזר ח"ב דף כא ע"ג
א/ז ברכת אריאל ח"א סי' כא ס"ק ט
א/ז ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' א אות יד, יח, סי' ד אות ב
א/ז ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קכא
א/ז דברי יצחק (הרצוג) דף נה ע"ג, נו ע"ב, נז ע"א
א/ז הר המלך ח"ד עמ' שעז
א/ז זכור לאברהם (אביגדור)
א/ז חדושים ובאורים (גרי') כריתות סי' ב ס"ק א, ה
א/ז חותמי ברכה תשובה יב אות א
א/ז חזו"א נגעים סי' יג ס"ק ח, י
א/ז חזו"א על הרמב"ם
א/ז חזון יחזקאל זבחים פ"ז ה"ה, כריתות פ"ב ה"ז
א/ז חי' הגרי"ז דף נו ע"ב
א/ז חי' חתם סופר
א/ז חי' יפה לב עמ' רצג
א/ז חי' ירוחם
א/ז חי' כתב סופר
א/ז חי' רעק"א
א/ז חקל יצחק (שו"ת) עמ' פה, צג
א/ז טהרת הבית ח"ב עמ' ע
א/ז יצחק ירנן
א/ז כתב סופר יו"ד דף י ע"ד
א/ז כתב סופר יו"ד סי' טו ד"ה הנה {הביא מהר"ן דאייתרא אסור ממנהגא}, ד"ה ונשוב {לרבי ישמעאל חלב הדקין והקיבה}
א/ז מאיר נתיבים עמ' 390
א/ז מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' תנ
א/ז מלואי שלמה עמ' ד, ט-י, יח-יט
א/ז מלחמות יהודה דף קנב ע"ב
א/ז מנחם שלמה סי' שא
א/ז מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' קה, קח
א/ז מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף כט ע"א
א/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' צז, ח"ג עמ' שעו
א/ז מנחת חינוך מצוה קמו (דף כו ע"א)
א/ז מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' קכז
א/ז מפתח הבאורים [חתם סופר יו"ד סי' יב]
א/ז מקום דוד [פנים מאירות ח"ג סי' כט]
א/ז מרגליות הים סנהדרין כה ע"א אות ב {אימתי}
א/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ז משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תצ
א/ז משברי ים (שלאגר) דף ז ע"ב
א/ז משברי ים אחע"א עמ' עז
א/ז משנת משה ר"ה עמ' נג, תענית עמ' א, כתובות עמ' קצג, סנהדרין עמ' פב
א/ז נשמת חיים (תשסח) אהע"ז תשובת שלמה סי' כב עמ' תמ
א/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' צז
א/ז פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' כה, כז
א/ז פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' קו
א/ז פנים מאירות (תשפ) ח"ג עמ' רנט
א/ז פניני ים סי' כז אות ג, סי' כח
א/ז פניני רבנו הגרי"ז עמ' תרעג
א/ז פרשת נזיר עמ' קפב, שנח
א/ז קדשי יהושע עמ' אלף שסו, אלף שסט, אלף שפז-שפח, אלף שצ, אלף תנד-תנה
א/ז קול בן לוי (תפז) דף לג ע"א
א/ז קול בן לוי (תשסג) עמ' קטו
א/ז קול דודי (תשף)
א/ז קול דודי כריתות סי' קנח, קע-קעא
א/ז שארית ישראל (מינצברג) חו"מ סי' ז
א/ז שהם וישפה ח"ב
א/ז שושנת העמקים (תאומים) עמ' קכח
א/ז שלמי יוסף נזיר עמ' קלז
א/ז שלמי נזיר עמ' שצג, שצח
א/ז שם דרך פסחים עמ' קיג
א/ז שם טוב - השלמה
א/ז שמלה שניה דף ט ע"ב, י ע"א {נשרפת - הרי חולין שנשחטו בעזרה נקברים}
א/ז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' שכט, שלב, שלו
א/ז שער המלך ח"ב עמ' קיב
א/ז שערי זיו ח"ג דף לג ע"ב
א/ז שערי תודה ח"ב דף לח ע"ד {חולין בעזרה}
א/ז תורת הקדש ח"ג עמ' ס
א/ז תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' קסו, קסח, קפא, קפד
א/ז תנופת זהב עמ' 204
א/ז תשובה שלמה יו"ד סי' ל דף נד ע"א {נשרפת}
א/ח בדבר מלך חי"ז עמ' שסה {מצורע שנתנגע אחר שהביא אשמו צריך קרבן על כל אחת ואחת}
א/ח בית שערים יו"ד סי' י
א/ח בן אשר סי' מה אות י
א/ח ברור הלכה פסחים, ברורי הראי"ה ג ע"א ציון א
א/ח בריכת המלך עמ' רכד-רכה, רלד-רלה, רמז
א/ח דורש לציון (תקצד) דרוש בן המחבר
א/ח דורש לציון (תשנה) עמ' מ
א/ח ואתה תחזה ח"ג
א/ח זבחי צדק (דיסקין) עמ' קצט {ולדות הרבה}
א/ח חזו"א כריתות סי' לו ס"ק ה
א/ח חזו"א על הרמב"ם
א/ח חזון יחזקאל כריתות פ"א ה"ח
א/ח חי' הריצ"ד
א/ח יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' קצו
א/ח מאור הקודש כריתות עמ' קלד {גרי"ז}
א/ח מאור תורה (שנגהי) חוב' א עמ' יז
א/ח מחנה לויה (תשעד) עמ' רה
א/ח מנחם שלמה סי' קצד
א/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' קמג, שט
א/ח מסורה חט"ז עמ' לו
א/ח מראה איש ח"א יו"ד עמ' עה-עז
א/ח מרחשת ח"א סי' לח אות א
א/ח משכן בצלאל ח"א סי' י
א/ח נאות אפרים ח"א עמ' קפט
א/ח פרשת נזיר עמ' קלג
א/ח קדשי יהושע עמ' תרא
א/ח קול דודי (תשף)
א/ח קול דודי כריתות סי' קפז, רכז, רלז
א/ח שושן עדות דף קטז ע"א
א/ט בן אשר סי' מה אות י, יב
א/ט ברור הלכה חגיגה יד ע"ב פסקה ב {התעברה באמבטי}
א/ט ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שפא
א/ט המאיר לארץ [ברכת אברהם סי' י]
א/ט הר המלך ח"ז עמ' קנב
א/ט ואתה תחזה ח"ג
א/ט חזו"א כריתות סי' לו ס"ק ד
א/ט חזו"א על הרמב"ם
א/ט חי' הראי"ה
א/ט חסדי דוד ח"ז עמ' תרעח-תרעט
א/ט כנה"ג [עי' תוי"ט]
א/ט מחנה לויה (תקעט) דף נא ע"ב
א/ט מחנה לויה (תשעד) עמ' רד-רה
א/ט מנחה חדשה (פאפרש) ח"א בראשית דף יז ע"ב {כ"מ}
א/ט מצודת דוד (שפרבר) עמ' תד {כ"מ - ברשיעי עסקינן}
א/ט עדות בישראל
א/ט פניני רבנו הגרי"ז עמ' תרעג
א/ט קדשי יהושע עמ' אלף קד
א/ט קול דודי (תשף)
א/ט קול דודי כריתות סי' רכז
א/ט שם טוב - השלמה
א/י אבי עזרי ח"ד
א/י אוצר השבת ח"א עמ' קפז {ראב"ד}
א/י אור ליהודה (תשנט) עמ' רפז-רפח
א/י באור מהר"י קורקוס
א/י בדבר מלך חי"ז עמ' שסג {הי' עליה חמש לידות ודאות וחמש זיבות ודאות מביאה קרבן אחד ואוכלת בזבחים והשאר עליה חובה}
א/י בינת נבונים דף ס ע"ב
א/י בית המדרש
א/י בן אשר סי' מה אות ח, יא-יב {אבי עזרי}, יט-כ, הערה ג-ד
א/י בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' קסא
א/י בריכת המלך עמ' רכה, רלג-רלד, רמז
א/י גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' עז, צה-צו, צח
א/י גבורת יצחק שקלים עמ' קצב
א/י גליוני קדש עמ' 35 {לח"מ - דחזר בו} [עי' לח"מ בסוף ההלכתא]
א/י דרש אברהם ח"א דף טו ע"ד
א/י היכלי שן ח"ג סי' כב
א/י ואתה תחזה ח"ג
א/י זבחי צדק (דיסקין) עמ' רב {והשאר עליה חובה}
א/י זכר יצחק (תשח) עמ' קיט
א/י זכר יצחק (תשן) עמ' קטו
א/י חדושים ובאורים (גרי') כריתות סי' ב ס"ק ו
א/י חזו"א על הרמב"ם
א/י חזון יחזקאל זבחים פ"ז ה"ה
א/י חי' הראי"ה
א/י חי' רעק"א (פרדס)
א/י יד אברהם טהרות עמ' קכב {אבי עזרי}
א/י יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' קצח
א/י יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' רכב
א/י מאור הקודש כריתות עמ' קלד
א/י מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' תמט, תנ
א/י מלואי שלמה עמ' ה, יד-יח, כא-כב
א/י מלחמות יהודה דף קנב ע"ד
א/י מנחה לאיש עמ' 44-45
א/י מנחם שלמה סי' קיג, קטו, קלד, ועל תוספתא כריתות פ"א הי"ב
א/י מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' קט-קי
א/י מנחת חינוך ח"ב עמ' קמג, ח"ג עמ' סג
א/י מנחת חינוך מצוה קסח (דף לז ע"ד)
א/י מעיני המים
א/י מרחשת ח"א סי' לח אות א
א/י מרכבת המשנה מהדו"ב
א/י משך חכמה ויקרא פי"ד פס' י, יט
א/י משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' ז
א/י משנת חיים ערכין עמ' שמ
א/י משנת יעקב
א/י נר מצוה (ואלק) שרשים דף מב ע"ד {מי שהיו עליו חמש זיבות}
א/י סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ג עמ' צב
א/י עדות בישראל
א/י עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' צו {ראב"ד}
א/י פניני רבנו הגרי"ז עמ' תרעד
א/י צפנת פענח ויקרא עמ' קלב, במדבר עמ' שכו
א/י קדשי יהושע עמ' תתכט, תתנב, אלף שסז, אלף שע-שעא, אלף תק
א/י קול דודי (תשף)
א/י קול דודי כריתות סי' קצ-קצב, רכז
א/י שאלת הכהנים תורה דף עב, פז
א/י שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קמה, קנו
א/י שלמי יוסף נזיר עמ' שמז, מנחות עמ' י
א/י שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' לג
א/י שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' שלג
א/י תורת הקדש ח"א עמ' שד
א/י תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' קעה, קפב
א/י תחומין ח"ט עמ' 46 {לח"מ}
א/יא אבן הספיר (ספרקה) עמ' קא
א/יא אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"ו הע' 21
א/יא אמונת יהושע עמ' אלף קצב {מביאה מספק}
א/יא אמרי בינה (אוירבך) - שחיטה סי' כד ד"ה ועיין פרמ"ג
א/יא בדבר מלך ח"ו עמ' קסו
א/יא בן אשר סי' מה אות י
א/יא ברור הלכה חולין קלד ע"א ציון ו פרק א {גיורת}
א/יא חזקה רבה יו"ד הלכה נא
א/יא חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' לט
א/יא מנחת חינוך ח"ב עמ' קמד
א/יא מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' דם טוהר
א/יא משברי ים חזקה עמ' רפה
א/יא משנת יעקב
א/יא פניני רבנו הגרי"ז עמ' תרעג
א/יא שם טוב - השלמה
א/יא שער המלך ח"ב עמ' רמג
א/יא שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 81
א/יב אור ליהודה (תשנט) עמ' עח-עט {נותנת בשופר - לא עומדת על קרבנה}
א/יב בדרך המלך עמ' קיז
א/יב בית אהרן (קארטשין) עמ' ז
א/יב בית יעקב (טבשונסקי) סי' קכח סעיף א
א/יב ברור הלכה פסחים צ ע"א ציון ה
א/יב גבורת יצחק שקלים עמ' ריא
א/יב זכרון אהרן עמ' לד
א/יב חזקה רבה יו"ד הלכה קפא {לח"מ}, אהע"ז ח"ב עמ' 4
א/יב מטה אהרן (הלוי) דף קח ע"א
א/יב מילי דמרדכי
א/יב מנחת יהודה (בוים) דף מז ע"ד
א/יב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רכט ע"א
א/יב משנה התלמוד ח"ג דף נא
א/יב נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' ד
א/יב נודע ביהודה קמא אהע"ז סי' ב
א/יב עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' קסז
א/יב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' צז, קיג
א/יב קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) מדות חכמים עמ' מה
א/יב שו"ת ר"י מסלוצק עמ' שנו
א/יב שושנת העמקים (תאומים) עמ' רכז-רכח
א/יג אבי עזרי ח"ה
א/יג אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קסג
א/יג אגרות הגרי"ד עמ' קצ
א/יג אהלי יהודה (הכהן) דף קכז ע"א
א/יג אמונת יהושע עמ' אלף תרנב
א/יג אמונת עתיך גל' 106 עמ' 117
א/יג בית המדרש
א/יג בני שמואל דף כז ע"ג
א/יג ואתה תחזה ח"ג
א/יג ושב הכהן (תשמח) עמ' צח
א/יג זכר יצחק (תשח) עמ' קסב
א/יג זכר יצחק (תשן) עמ' קיט
א/יג זכרון מנחם (מיארה) {חיוב עולת ראיה}
א/יג חד וחלק ח"ב דף ב ע"א, ד ע"ב, ע"ד
א/יג חזון יחזקאל ערכין פ"ג ה"ח
א/יג חיים ומלך
א/יג חנוכת הבית עמ' עה
א/יג יד ישראל ח"ב
א/יג מגן שאול (קצנ') עמ' פז
א/יג מי באר (פסח) דף עה ע"ד
א/יג מים שאל דף סח ע"ד
א/יג מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' קב
א/יג מנחת חזקיה מנחות עמ' ח, קנב
א/יג מנחת חינוך ח"ג עמ' רנט
א/יג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רטז ע"ד
א/יג מקדש דוד קדשים סי' י ס"ק ג במנחת מרדכי
א/יג מקראי קדש (תשנג) עמ' רסא
א/יג מראה הפנים חגיגה דף ד
א/יג מראה כהן זבחים עמ' יז, כא {שעבודא דאורייתא}
א/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
א/יג משנת יעקב הפלאה עמ' ריג, רמג-רמד, זרעים ח"א עמ' פז-פח
א/יג נחל יצחק (תשעב) ח"ד עמ' רסה, שמג
א/יג נחלת יצחק קידושין - קו"א לסי' ח
א/יג נתיבות מרדכי קדושין עמ' קצז, תנא
א/יג עורה שחר דף נו ע"ג
א/יג עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 207
א/יג עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תקפג
א/יג עצמות יוסף קידושין עמ' פב
א/יג צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קנג ע"ג
א/יג קבא דתירוצא עמ' רז
א/יג רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' צ
א/יג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תרמג
א/יג שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קמה {לח"מ}
א/יג שואל ומשיב מהדו"ה סי' נז דף נד ע"ג {שעבודא דאורייתא}
א/יג שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' מ, מב
א/יג שערי טהר ח"ג שער ג סי' טו אות ג
א/יג שעת הכושר דף יד ע"ב
א/יג שרשי הים דף קצה ע"א
א/יג תורת הקדש ח"א עמ' שב
א/יג תורת ראשי הישיבות יבמות עמ' תשסט


ב/556 הלכות מחוסרי כפרה פרק ב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ב/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ב/רה"פ הר המוריה (שץ)
ב/רה"פ הרמב"ם המדויק
ב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ב/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' רלג
ב/רה"פ פי' ר"י קאפח
ב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ב/רה"פ רמב"ם הערוך
ב/רה"פ רמב"ם לעם
ב/רה"פ שם טוב
ב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ב/א דברות משה שבת ח"א סי' כ הערה ע
ב/א הר המלך ח"ז עמ' קנג
ב/א ואתה תחזה ח"ג
ב/א חידושין על התורה לרבנו תם עמ' קצד
ב/א חסדי דוד ח"י עמ' קפח
ב/א ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רכח
ב/א לקוטי שיחות חל"ז עמ' 43
ב/א מנחת חינוך ח"ב עמ' קסח
ב/א מעשה רקח
ב/א מפי כהן זבים סי' ד אות יב
ב/א משכן שילה עמ' צ
ב/א משנת אליעזר (רבינ') עמ' קעג
ב/א עין חנוך עמ' רעז [צ"ל כמי בצק, וכן הוא בנדה לה ע"ב]
ב/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קפט
ב/א קרית מלך
ב/א שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף קה ע"ב
ב/א שערי היכל יומא מערכה כח הערה 3
ב/ב ברור הלכה יומא יח ע"א ציון ו
ב/ב האיר ממזרח חמש מגילות עמ' מא {מ"כ עומדין בשער ניקנור}
ב/ב זכרון בנימין ח"א עמ' תנה
ב/ב חסדי דוד ח"י עמ' קפט
ב/ב לקוטי שיחות חל"ז עמ' 45
ב/ב מזרח שמש דף לה ע"א
ב/ב מפי כהן זבים סי' ו אות כ (בתרא)
ב/ב מקום דוד [אור מישור נזיר דף לו-לז]
ב/ב משנת משה ר"ה עמ' קמט
ב/ב קרית מלך
ב/ב קרן הצבי מצוה כה אות טז
ב/ב שאר יוסף ח"ה
ב/ב שמועת חיים יומא ח"א עמ' רג
ב/ב שערי היכל יומא מערכה כח
ב/ג בדבר מלך ח"ד עמ' רכב
ב/ג ואתה תחזה ח"ג
ב/ג זכרון בנימין ח"א עמ' תנה
ב/ג חזו"א זבים סי' א ס"ק ט
ב/ג חזו"א על הרמב"ם
ב/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' קסד
ב/ג מעשה רקח
ב/ג מפי כהן זבים סי' ו אות יד {מחמת ש"ז היא}
ב/ג מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' שעא
ב/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קט
ב/ג צפנת פענח
ב/ג קרית מלך
ב/ג ראשית בכורים דף צ
ב/ג שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 525
ב/ג תשובה שלמה יו"ד סי' ה
ב/ד אנצי"ת ע' גר הע' 385, 393
ב/ד הגיור עמ' 193
ב/ד המאור הגדול (יעבץ) עמ' רפו
ב/ד ואתה תחזה ח"ג
ב/ד זכרון בנימין ח"א עמ' תנה
ב/ד חי' הראי"ה
ב/ד חסדי דוד ח"י עמ' קפט-קצ
ב/ד מגדל עז עמ' נו
ב/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' קסד
ב/ד מנחת חינוך מצוה קעח (דף מג ע"א)
ב/ד מעיני המים
ב/ד מעשה רקח
ב/ד מפי כהן זבים סי' ו אות יד, כב
ב/ד מקדש דוד קדשים סי' יב ס"ק ו במנחת מרדכי
ב/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ד משנה הלכות ח"ד סי' קעט {ראב"ד}
ב/ד נמוקי חיים עמ' רעב
ב/ד צפנת פענח
ב/ד קרית מלך
ב/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' מה
ב/ד שהם וישפה ח"א
ב/ד שערי טהר ח"ח סי' נב אות ב
ב/ה אביר יעקב (אביגדור) דף לה ע"ג
ב/ה אור שמח
ב/ה הר המלך ח"ז עמ' שלט
ב/ה ואתה תחזה ח"ג
ב/ה זכרון בנימין ח"א עמ' תנה
ב/ה חזו"א נגעים סי' יב ס"ק יז
ב/ה ידבר שלום ח"ב עמ' קח
ב/ה מגדל עז עמ' נו
ב/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' קסד
ב/ה מפי כהן זבים סי' ו אות א, יד, כא
ב/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קט
ב/ה פרשת המלך
ב/ה קרית מלך
ב/ו אור הישר ירושלמי מגילה פ"א ה"ח
ב/ו דובר מישרים
ב/ו לקוטי שיחות חל"ז עמ' 42
ב/ו מגדל עז עמ' נו
ב/ו מעין החכמה עמ' קיד
ב/ו משוש הארץ עמ' מה
ב/ו משך חכמה ויקרא פט"ו פס' טו
ב/ו נתן פריו מגילה עמ' צה
ב/ו עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קכה
ב/ו ערבי נחל (תשנא) ח"ב עמ' קס
ב/ו ערבי נחל (תשסד) עמ' תקצג
ב/ו ראשון לציון מגילה ח ע"א {מים חיים}
ב/ו רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ו ה"ג
ב/ו שבות יעקב ח"ג סי' קא {זבה דוקא בג' ראיות}
ב/ו שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קכג
ב/ז אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קסד
ב/ז זכרון בנימין ח"א עמ' קכא
ב/ז נתן פריו מגילה עמ' צה
ב/ז ערבי נחל (תשנא) ח"ב עמ' קס
ב/ז ערבי נחל (תשסד) עמ' תקצג
ב/ח ואתה תחזה ח"ג
ב/ח זכרון בנימין ח"א עמ' קי, קכא
ב/ח זכרון בנימין ח"ב עמ' קלז
ב/ח יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' קצט
ב/ח מעשה רקח
ב/ח מפי כהן זבים סי' ב אות ח
ב/ח מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' שעז, שפד
ב/ח נתן פריו מגילה עמ' צה
ב/ח קרית מלך
ב/ט אור ליהודה (תשנט) עמ' צד
ב/ט אמרי חן (לוונברג) כלים עמ' קנא
ב/ט אמרי חן (לוונברג) נדה עמ' קסו
ב/ט אמרי נפתלי ח"ב עמ' צב
ב/ט ביתאל ח"א דף כג ע"א
ב/ט הר המלך ח"ז עמ' קנג
ב/ט זכרון בנימין ח"א עמ' קכב
ב/ט חזו"א זבים סי' א ס"ק ז, יו"ד סי' רטו לדף כב
ב/ט חזו"א על הרמב"ם
ב/ט חסדי דוד ח"י עמ' קצז
ב/ט טל חיים (טל) ח"ג עמ' עו
ב/ט מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף צו ע"א
ב/ט מנחה חדשה (חן טוב) דף ז ע"א
ב/ט מעשה רקח
ב/ט משנת ירושלים עמ' פא
ב/ט שער המלך ח"ב עמ' ריח
ב/ט שפת אמת על התלמוד ח"ב דף קכו ע"א
ב/י דברי יציב או"ח עמ' תקלז {כשתי טבילות ושתי סיפוגים}
ב/י ואתה תחזה ח"ג
ב/י זכרון בנימין ח"א עמ' קכב
ב/י מנחת חינוך ח"ב עמ' קסג
ב/י קרית מלך
ב/יא ואתה תחזה ח"ג
ב/יא.
ב/יב ברור הלכה שבת לד ע"ב ציון ב
ב/יב הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קעד-קעה, קעז, קעט {בין השמשות}
ב/יב ואתה תחזה ח"ג
ב/יב זכרון בנימין ח"א עמ' קכב
ב/יב זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 37 {ספק מקצתו מהיום}
ב/יב חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף עה
ב/יב טל חיים (טל) ח"ג עמ' עו
ב/יב להורות נתן ח"ז עמ' נא {ביה"ש ספק חלקו מהיום וחלקו מהלילה}
ב/יב מגיד משנה הל' שבת פ"ה ה"ד {ספק מקצתו מהיום}
ב/יב מטה אהרן ר"ה - קונ' ראש היום עמ' ז-ח, כג, כה
ב/יב מעשה רקח {ימים מחלקים}
ב/יב מראה אש ח"ב עמ' קעג-קעד, קעו, קצא-קצב {ספק מקצתו מהיום}
ב/יב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קי
ב/יב צפנת פענח
ב/יג ברור הלכה שבת לד ע"ב ציון ב
ב/יג ואתה תחזה ח"ג
ב/יג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קי
ב/יד אוצרות הרמב"ם
ב/יד ברור הלכה שבת לד ע"ב ציון ב
ב/יד ואתה תחזה ח"ג
ב/יד טל אורות (ר' שאול) עמ' קמב
ב/יד טל חיים (טל) ח"ג עמ' עו
ב/יד מטה אהרן ר"ה - קונ' ראש היום עמ' ז-ח, כג, כה
ב/יד מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שז
ב/יד מפי כהן זבים סי' ב אות כח {לח"מ}, כט
ב/יד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קי
ב/יד שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פה אות ד
ב/יד שלום ירושלים עמ' ו
ב/יד שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' צז
ב/יד שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' קיג


ג/557 הלכות מחוסרי כפרה פרק ג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ג/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ג/רה"פ הר המוריה (שץ)
ג/רה"פ הרמב"ם המדויק
ג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ג/רה"פ מעשה רקח
ג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ג/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' רלד
ג/רה"פ פי' ר"י קאפח
ג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ג/רה"פ רמב"ם הערוך
ג/רה"פ רמב"ם לעם
ג/רה"פ שם טוב
ג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ג/א אור הישר
ג/א אור שמח
ג/א בדבר מלך ח"ה עמ' קסא, ח"ו עמ' נז
ג/א ברור הלכה פסחים פ ע"ב ציון ה, פא ע"א ציון א
ג/א גור אריה ויקרא פ' ז הע' 123
ג/א זכרון בנימין ח"א עמ' קפב
ג/א משנת חיים נדה סי' נה עמ' רז
ג/א נאות אפרים ח"א עמ' קפז-קפח
ג/א קרית מלך
ג/א רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ו ה"ג
ג/ב חי' רעק"א (פרדס)
ג/ב יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קנא
ג/ב מחובר לטהור סי' ט אות א
ג/ב מפי כהן זבים סי' ד אות י
ג/ב משנת חיים נדה סי' ל עמ' קכא
ג/ב שיח יוסף נדה ח"א עמ' ריג
ג/ב שיח ערב קדשים עמ' ג
ג/ב שעורי ר' יחיאל מיכל ב"ק ח"ב אות קח
ג/ג אורח הטהרה ח"ד עמ' ק
ג/ג אנצי"ת ע' בדיקת אשה הע' 138
ג/ג דברות משה שבת ח"א סי' כ הערה ע
ג/ג ואתה תחזה ח"ג
ג/ג חי' הגר"מ הלוי
ג/ג מעיני המים
ג/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ג משנת חיים נדה סי' נה עמ' רו
ג/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קיב
ג/ג צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קנה אות ח
ג/ג שלמי ירוחם
ג/ד אבן האזל קדשים ח"ב דף לז ע"ב
ג/ד אבן ישראל (פישר)
ג/ד אבן משה (לונץ) דף יב ע"ג {לילה מחוסר זמן}
ג/ד אגרות הראי"ז עמ' קיח
ג/ד אגרות משה קדשים סי' ח
ג/ד אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' מב
ג/ד אור הישר
ג/ד אמרי נפתלי ח"ב עמ' רמ
ג/ד בדרך המלך עמ' קיח
ג/ד בית שערים או"ח סי' שיח
ג/ד בני שמואל דף לב ע"א
ג/ד ברור הלכה פסחים, ברורי הראי"ה ג ע"א ציון א
ג/ד בריכת המלך עמ' קצב, רכ, רלז-רלט, רסג
ג/ד דברות משה קדושין סי' נ הערה מט
ג/ד ואתה תחזה ח"ג
ג/ד זבד טוב עמ' 30
ג/ד זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' קצז {לילה}
ג/ד זכרון בנימין ח"א עמ' נא, קי, קכב
ג/ד זכרון בנימין ח"ב עמ' קלז
ג/ד זרעא דיוסף דף סד ע"ג
ג/ד חי' בן אריה ח"א סי' יז אות ד
ג/ד חי' הריצ"ד
ג/ד חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קלג
ג/ד חי' מרן הגרי"מ עמ' לד
ג/ד חקל יצחק (שו"ת) עמ' קז
ג/ד טל חיים (סגל) עמ' נד
ג/ד יגיעת ערב פסחים עמ' ט, יא, קמא
ג/ד יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' קצו, קצח-קצט
ג/ד יחי ראובן (זסלנסקי) עמ' יד
ג/ד כתבים (זסלנסקי) ח"ב עמ' עד
ג/ד מבשר טוב קדשים עמ' ג
ג/ד מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' שלט
ג/ד מוריה גל' קא עמ' פה, גל' רג עמ' נב
ג/ד מחנה לויה (תקעט) דף יח ע"א
ג/ד מחנה לויה (תשעד) עמ' עא
ג/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' קסו, תיב, תקע
ג/ד מנחת מאיר דף יח ע"ב
ג/ד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קצב ע"ג
ג/ד מפי כהן זבים סי' ב אות ו
ג/ד מקדש דוד החדש טהרות עמ' רפט
ג/ד מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' שפד
ג/ד מראה איש ח"א יו"ד עמ' עו
ג/ד משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' שז, שט
ג/ד משנה הלכות ח"ג סי' ריד
ג/ד משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף כא ע"ב {לילה הוא פסול זמן}
ג/ד נאות אפרים ח"א עמ' קפז, קפט
ג/ד נאות יעקב (שפירא) סי' כז אות ב-ג
ג/ד נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף כז ע"ב
ג/ד נחלת עזרא ח"ב עמ' 144
ג/ד עבודת הזבח מעילה סי' ז ס"ק ט
ג/ד עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תרז {לילה מחוסר זמן}
ג/ד ענפי ארז (זי') דף מב ע"ד, נ ע"ב
ג/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קי, קיב
ג/ד ערהשה"ע קדשים סי' קצח אות כא
ג/ד פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' לח
ג/ד פי אריה דף כג ע"ד, כד ע"א-ע"ג
ג/ד פרשת המלך
ג/ד קדשי יהושע עמ' תרא, תריב, תתא, אלף שסה
ג/ד קול דודי (תשף)
ג/ד קול דודי כריתות סי' קפט
ג/ד רביד הזהב (אברך) דף כב ע"ד {לילה מחוסר זמן}
ג/ד שהם וישפה ח"ב
ג/ד שו"ת מהרש"ם ח"ג סי' עח
ג/ד שושן עדות דף קטז ע"א
ג/ד שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' שלו
ג/ד שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' קנד
ג/ד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' קצח
ג/ד שפת אמת על התלמוד ח"ג דף ו ע"ג
ג/ה אברהם יגל
ג/ה בריכת המלך עמ' רכא
ג/ה דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' פה
ג/ה ואתה תחזה ח"ג
ג/ה חי' הגרי"ז
ג/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' קסו
ג/ה מפי כהן זבים סי' א אות יז
ג/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קיב
ג/ה צפנת פענח
ג/ה קול דודי כריתות סי' קפט
ג/ה שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות מז
ג/ו אוצרות הרמב"ם
ג/ו אור הישר
ג/ו אור ליהודה (תשנט) עמ' רפד
ג/ו אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' קסט {קטן בן יומו}
ג/ו בני יעקב [עי' ירושלמי פ"ק דתרומות]
ג/ו ברור הלכה נדרים לה ע"ב ציון ו
ג/ו הר המלך ח"ד עמ' מו, ח"ה עמ' סט
ג/ו הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קנג
ג/ו ואתה תחזה ח"ג
ג/ו חיבת הקודש עמ' קנב
ג/ו חסדי דוד ח"ז עמ' תרעט
ג/ו חשבונות של מצוה עמ' תלז
ג/ו מילי דמרדכי
ג/ו מנחם שלמה - תוספתא כריתות פ"א ה"ט
ג/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' קסג
ג/ו מקורות לפסקי הרמב"ם
ג/ו מראות הים עמ' רסא-רסב
ג/ו משנת חיים ויקרא עמ' רצט
ג/ו משנת חיים ערכין עמ' שלט
ג/ו משנת יעקב כאן
ג/ו משנת יעקב קרבנות עמ' רנא
ג/ו נתיבות מרדכי קדושין עמ' תקב
ג/ו נתיבות שמואל דף כב ע"ג
ג/ו ס' השבי"ט עמ' ז
ג/ו צפנת פענח
ג/ו קונטרסי שעורים נדרים שעור כד אות ג
ג/ו קרית מלך
ג/ו שלמי יוסף נזיר עמ' תיא
ג/ו תורת הקדש ח"א עמ' שו-שח
ג/ו תשובה מיראה
ג/ו תשובה מיראה (תשסו) עמ' לא*, לב, עו
ג/ז אנצי"ת ע' אנדרוגינוס הע' 128
ג/ז דבר המלך (קרויזר) ח"א עמ' לח
ג/ז ואתה תחזה ח"ג
ג/ז ויקן יוסף דף עח ע"א
ג/ז זהב התרומה ביכורים עמ' רנד-רנה
ג/ז חיים ומלך
ג/ז חסדי דוד ח"י עמ' קפח
ג/ז חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף קצז ע"ד
ג/ז יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קע
ג/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' קסג
ג/ז משנת חיים נדה סי' כג עמ' צד, סי' נ עמ' קצב
ג/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קיז, כרך ב ח"א עמ' ט
ג/ז קדשי יהושע עמ' אלף שע, אלף תקב
ג/ז קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' לז
ג/ז קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' נט


ד/558 הלכות מחוסרי כפרה פרק ד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ד/רה"פ אור שמח
ד/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ד/רה"פ הר המוריה (שץ)
ד/רה"פ הרמב"ם המדויק
ד/רה"פ חי' הראי"ה
ד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ד/רה"פ מעשה רקח
ד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ד/רה"פ מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' רלה
ד/רה"פ פי' ר"י קאפח
ד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ד/רה"פ צפנת פענח
ד/רה"פ קרית מלך
ד/רה"פ רמב"ם הערוך
ד/רה"פ רמב"ם לעם
ד/רה"פ שם טוב
ד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ד/א אבני חן יומא עמ' נ
ד/א אמונת יהושע עמ' תנט {לח"מ}
ד/א באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קסב
ד/א בגדי כהונה (פרחיא) דף קמ ע"א
ד/א בדבר מלך ח"ד עמ' קע-קעא
ד/א בדבר מלך חי"ד עמ' צ
ד/א ברור הלכה יומא ל ע"א ציון ה פרק ג {טובל בשמיני אף שטבל בשביעי}
ד/א ברור הלכה יומא ל ע"ב ציון ג
ד/א דרך הקודש (תשסז) עמ' קמט {בלשכת המצורעים}
ד/א האיר ממזרח משלי עמ' תכו {אין לו בוהן יד וכו'}
ד/א הגהות חבר בן חיים
ד/א ואתה תחזה ח"ג
ד/א חזו"א נגעים סי' יב ס"ק ג
ד/א חזו"א על הרמב"ם
ד/א חי' הגר"מ הלוי
ד/א חי' חפץ חיים
ד/א חסדי דוד ח"ט עמ' פט
ד/א יד אברהם נגעים עמ' קפד
ד/א יד יהודה (אשכנזי) חי' יומא דף ג ע"ג
ד/א ידיו של משה
ד/א להורות נתן מועדים ח"ג עמ' קח
ד/א מים טהורים עמ' תרכא
ד/א מעין נצח ח"א סי' מג
ד/א מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רפ ע"ד
ד/א מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' כח {לח"מ}
ד/א מקראי קדש (תשנג) עמ' שלח
ד/א מרגניתא דר"מ
ד/א משנת יעקב
ד/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קפ
ד/א רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ו ה"ה
ד/א שלמי יוסף יומא ח"א עמ' תקלה
ד/א שם דרך יומא עמ' מט, נה, נח
ד/א שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' נד
ד/א שערי היכל יומא מערכה סב {קושיה מהל' עיוה"כ}
ד/א שפת אמת על התלמוד ח"ב דף מט ע"ג, נ ע"א
ד/ב אבן ישראל (פישר)
ד/ב אהלי יעקב (לויטאן) עמ' א {הכהן הופך פניו}
ד/ב אוצרות הרמב"ם
ד/ב אור האורים סי' לא אות ז {חטאתו של מצורע מעכבת}
ד/ב אור הישר
ד/ב אור המאיר (קובץ) ח"ב עמ' 11-12
ד/ב אור ליהודה (תשנט) עמ' עח-עט {שער ניקנור - כדי לעמוד על קרבנו}
ד/ב אור שמח (הוספות)
ד/ב אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ג ס"ק ל
ד/ב אלומות יוסף (תשנ) עמ' קיב
ד/ב אמונת יהושע עמ' שפח {לח"מ}
ד/ב אמר יוסף (אלקלעי)
ד/ב אנצי"ת ע' אשם מצרע הע' 44, 51, 54, 58, 59, 61-65, 79-81, 84, 90-92
ד/ב אפיקי מגינים זבחים סי' יא
ד/ב ארצות החיים סי' ח ארץ יהודה אות יב עמ' קע
ד/ב אשיחה בחקיך פרה עמ' קפא, רכא-רכב
ד/ב אשר למלך
ד/ב בדבר מלך ח"ד עמ' קו, ח"ח עמ' מה
ד/ב בדבר מלך חי"ב עמ' קסג
ד/ב בדבר מלך חי"ד עמ' ר
ד/ב בדי הארון (הכהן) עמ' 183
ד/ב בית אהרן (צוקרמן) עמ' תז
ד/ב בית אהרן וישראל גל' מב עמ' כז-כט, גל' מז עמ' קטז
ד/ב בני יעקב (כ"מ)
ד/ב בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תצה
ד/ב ברור הלכה יומא סא ע"א ציון ח {לא נתן שמן על ראשו}
ד/ב ברור הלכה סוטה ח ע"א ציון א פסקה ב
ד/ב ברור הלכה פסחים פה ע"ב ציון ח
ד/ב בשבילי העבודה עמ' קיא
ד/ב בתי כנסיות דף יב ע"ד
ד/ב גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קעא
ד/ב גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' צא
ד/ב דבר שאול סוטה סי' יג אות ב
ד/ב דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' פד
ד/ב ואתה תחזה ח"ג
ד/ב ויקח אברהם [לשון למודים או"ח דף ב ע"א]
ד/ב זבח טוב שער ד סי' י
ד/ב זכר שלמה (זינגרביץ) עמ' קו-קט
ד/ב חוות יאיר (תשנז) עמ' תרמה
ד/ב חוות יאיר סי' רכז
ד/ב חזו"א נגעים סי' יב ס"ק ה, י-יא, טו, יז
ד/ב חזו"א על הרמב"ם
ד/ב חזון יחזקאל מנחות פ"ז ה"י
ד/ב חי' הגר"מ הלוי
ד/ב חי' הגרי"ז דף נז ע"א
ד/ב חי' הריצ"ד
ד/ב חי' רעק"א (פרדס)
ד/ב חיי אברהם (צציק) עמ' קע
ד/ב חסדי דוד ח"ו עמ' שנב-שנג, ח"ט עמ' צ, צב
ד/ב חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' צב עמ' שו-שז
ד/ב חקרי זמנים ח"א עמ' קצח, רב
ד/ב חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' קסה, קעח
ד/ב יד אברהם נגעים עמ' קעז-קעט, קפא
ד/ב יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' פו-פז, צ
ד/ב יד יצחק (זלזניק) עמ' ח
ד/ב ידי משה (בוצק') זבחים דף לב
ד/ב יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' יא
ד/ב ישועות יעקב נשים עמ' תה
ד/ב כנה"ג
ד/ב כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף קנה ע"ג
ד/ב כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תכח
ד/ב לב טהור עמ' עג
ד/ב מוריה שנה ג גל' ח (ר"א קריזר)
ד/ב מחנה יוסף סוטה עמ' מו
ד/ב מים טהורים עמ' תרכא-תרכב, תרכד
ד/ב מלחמות יהודה דף מ ע"ב, סב ע"ב
ד/ב מלך שלם
ד/ב מנחה לאיש עמ' 47 {על כל הזאה טבילה}
ד/ב מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' ריג, מנחות עמ' לד, נה, קמב, תו"כ ח"א עמ' עו
ד/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' ב {לח"מ}, קנח-קנט, שט, ח"ג עמ' א
ד/ב מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' רפא {לח"מ}
ד/ב מעין נצח ח"א סי' נט
ד/ב מעיני המים
ד/ב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רע ע"ב
ד/ב מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' תכג
ד/ב מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' רע
ד/ב מקדש דוד קדשים סי' יב ס"ק ג, סי' כט ס"ק ה במנחת מרדכי
ד/ב מקראי קדש (תפט) דף קלה ע"א
ד/ב מקראי קדש (תשנג) עמ' שמה
ד/ב מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' תקט
ד/ב מרגניתא דר"מ [תוס' מנחות עד ד"ה איכא]
ד/ב מרחשת ח"א סי' ב אות ג בהגהה
ד/ב משאת המלך ח"ג סי' שע {צריך להכניס את כל האבר}
ד/ב משברי ים עדל"ת סי' כז ס"ק י
ד/ב משך חכמה ויקרא פי"ד פס' יג
ד/ב משכנות לאביר יעקב ח"א דף כו ע"א
ד/ב משנת חיים במדבר עמ' עג, קפ, רצח
ד/ב משנת חיים ויקרא עמ' נ, רעט, רפג-רפד, רפח
ד/ב משנת חיים זבחים עמ' טז, כג
ד/ב משנת חיים יומא עמ' רנ, שצח
ד/ב משנת יעקב כאן עמ' קמח-קנ
ד/ב משנת יעקב עבודה עמ' פח, קפ, רנא
ד/ב משנת ירושלים עמ' צו
ד/ב נזיר אחיו (סאויצקי) עמ' קט-קי
ד/ב נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' רכח
ד/ב נר מצוה (ואלק) מצוות דף ס ע"א {עומד בשער נקנור}
ד/ב נשאל דוד או"ח עמ' יב
ד/ב נתן פריו חולין עמ' ח
ד/ב ספרי דבי רב ח"א עמ' פט
ד/ב עבודת הזבח מעילה סי' ה ס"ק ב
ד/ב עבודת לוי (לוין) סי' יב ס"ק ד
ד/ב עטרת שבת עמ' כא
ד/ב עסק התורה עמ' נז
ד/ב עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף ג ע"ג
ד/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קד, קו
ד/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קפד-קפה {כ"מ - ביאה במקצת}
ד/ב ערהשה"ע קדשים סי' רלז אות ב
ד/ב פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' פא
ד/ב פרת חטאת עמ' קסט, קפ {על כל הזאה טבילה - השמיט ששיירי השמן פסולים}, רכה
ד/ב קדשי יהושע עמ' אלף שב, אלף תסז {לח"מ}, אלף תעד
ד/ב קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' פד
ד/ב קול דודי (תשף)
ד/ב קול דודי סוטה סי' קסא
ד/ב קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' ל
ד/ב רלב"ג ויקרא פי"ד פסוק יג עמ' רי
ד/ב רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ו ה"ה
ד/ב רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' צו, צח, צט
ד/ב רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרסב-תרסד
ד/ב שלטי הגבורים עמ' רפג
ד/ב שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' רטז, רכ-רכא, רלח, רמד, רנד, רעו, תקלא, תקסג, מנחות עמ' יג, טו, יז, תפ
ד/ב שלמי יוסף מנחות עמ' תסט {מקבל בימין ומעביר לשמאל}
ד/ב שלמי ירוחם
ד/ב שמועת חיים יומא ח"ב עמ' קנד
ד/ב שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' כד-כה
ד/ב שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' קה
ד/ב שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' פא
ד/ב שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' תכה
ד/ב שעורי ר' יחיאל מיכל זבחים פ"א אות סח
ד/ב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' קח, שצד
ד/ב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' קכח, קמה, שה {כ"מ ולח"מ}
ד/ב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' ח, י
ד/ב שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' עה, פה, קפ, רמא, רמח, תרנד
ד/ב שער יהודה
ד/ב שערי היכל זבחים עמ' רסא {ראשו... ידו... רגלו - מכניס כל האבר}, רעד {סומך ושוחטין מיד - מנוגד לברייתא}, שעט {מזה באצבעו הימנית - לא בכל כף היד}, שפ {בכלי... זורקו תחילה - האם קודם בקבלה}, שפא {מקבל בידו הימנית - כתוספתא בזבחים}, תתמז {על כל הזאה טבילה - לא הזכיר קינוח}
ד/ב שערי היכל יומא מערכה קמא {לא כיפר}
ד/ב שערי טהר ח"ה שער א סי' ג אות א דף מ ע"ב {שני כהנים מקבלים}
ד/ב שפת אמת על התלמוד ח"ג דף ד ע"ד, יד ע"ג, לו ע"ג
ד/ב תועפת ראם (גטיניו) דף עב ע"א
ד/ב תורת המנחה (רוקח) עמ' נד {ר"י קורקוס}
ד/ב תורת העולה ח"ג פ' סח עמ' רנד
ד/ב תורת הקדש ח"ב עמ' רל
ד/ב תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' רסז {לח"מ}
ד/ב תורת יצחק ח"ב עמ' קכח, קכט
ד/ב תנופת זהב עמ' 169, 164
ד/ג אבן האזל (הוספות סוף עבודה ח"ב)
ד/ג אור ליהודה (תשנט) עמ' קעה
ד/ג אחר האסף עמ' שיח
ד/ג אשר למלך
ד/ג בד קודש (פוברסקי) ח"א דף פו ע"ד, פז ע"א וע"ג
ד/ג בדבר מלך ח"ד עמ' ריט, ח"ה עמ' ריא
ד/ג בדבר מלך חי"ח עמ' קסו {אכל מהלוג שמן אחרי הזריקה וקודם מתן ז' ומתן בהונות לוקה}
ד/ג בני יעקב
ד/ג דברי שלמה (בלו') ח"ד
ד/ג דגל יהודה (בילו') עמ' סא
ד/ג הערות ר"י ליינר
ד/ג חזו"א זבחים סי' יב ס"ק ט, סי' יד ס"ק ד, נגעים סי' יב ס"ק יד, יז
ד/ג חזו"א על הרמב"ם
ד/ג חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' ס, סב
ד/ג חי' הגרי"ז דף נא ע"א
ד/ג חי' ר' שמואל נדרים עמ' צו
ד/ג חסדי דוד ח"ט עמ' צג
ד/ג יד אברהם נגעים עמ' קפא
ד/ג יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' צא
ד/ג מוריה גל' רטו עמ' קח
ד/ג מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' קצג
ד/ג מנחת חזקיה מנחות עמ' קטו
ד/ג מנחת חינוך ח"ג עמ' קפח
ד/ג מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' רעו, רעח
ד/ג מקדש דוד קדשים סי' יב ס"ק ו
ד/ג מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"א דף ח, כו
ד/ג מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' פ
ד/ג משא יד ח"א עמ' קצח
ד/ג משנת יעקב הל' מעה"ק פ"ב ה"ו ופי"א ה"ד והל' פסוה"מ פי"ב ה"ו
ד/ג משנת יעקב עבודה עמ' קפט
ד/ג נזיר אחיו (סאויצקי) עמ' כא-כב, כט-ל
ד/ג נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' רכט-רל
ד/ג פני משה (שלז')
ד/ג קדשי יהושע עמ' אלף שד, אלף שיח, אלף תעג
ד/ג קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' פד
ד/ג רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרסב
ד/ג שהם וישפה ח"ב
ד/ג שלמי יוסף מנחות עמ' קע
ד/ג שלמי יוסף מנחות עמ' תסט {מתן בהונות מתיר}
ד/ג שמועת חיים יומא ח"ב עמ' קמג
ד/ג שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' קו
ד/ג שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' רז
ד/ג שעורי ר' יחיאל מיכל זבחים פ"א אות סז, קה
ד/ג שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' רעא
ד/ג שעורי ר' יחיאל מיכל סוטה אות יא
ד/ג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' קב
ד/ג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' רעד, שנד, שפה, שצח
ד/ג שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' עג, רלג, רצד, שעה
ד/ג שערי היכל זבחים עמ' שמז {אם אכל לוקה - רש"י חולק}
ד/ג שפת אמת על התלמוד ח"ג דף יז ע"ד


ה/559 הלכות מחוסרי כפרה פרק ה *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ה/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ה/רה"פ הר המוריה (שץ)
ה/רה"פ הרמב"ם המדויק
ה/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ה/רה"פ מעשה רקח
ה/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ה/רה"פ מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' רלו-רלז
ה/רה"פ פי' ר"י קאפח
ה/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ה/רה"פ צפנת פענח
ה/רה"פ קרית מלך
ה/רה"פ רמב"ם הערוך
ה/רה"פ רמב"ם לעם
ה/רה"פ שם טוב
ה/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ה/א אור הישר
ה/א אור ליהודה (תשנט) עמ' רפו {אין לו בוהן}
ה/א אור שמח
ה/א אמונת יהושע עמ' רז
ה/א אנצי"ת ע' אשם מצרע הע' 94
ה/א אשר חנן עמ' רג
ה/א בית שערים יו"ד סי' שצב
ה/א בלכתך בדרך אדר תשנה עמ' 66, 70, 73 {אין לו בוהן יד}
ה/א גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל ב סי' ב
ה/א זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קפח
ה/א חוות יאיר סי' קסז
ה/א חזו"א נגעים סי' יב ס"ק טז, כא
ה/א חזו"א על הרמב"ם
ה/א חזון יחזקאל נזיר פ"א ה"ז, פ"ו ה"א
ה/א חי' הגר"י סי' יד
ה/א חי' חפץ חיים
ה/א חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' פז
ה/א חי' רעק"א (פרדס)
ה/א חסדי דוד ח"ג עמ' שנט
ה/א חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' לג עמ' קא
ה/א יד אברהם נגעים עמ' קעט
ה/א כנה"ג [עי' תוי"ט]
ה/א כתר כהונה במדבר סי' קד {אין לו בוהן}
ה/א לב בנים עמ' שכט-שלא
ה/א לקוטי שיחות חי"ז עמ' 159 הערה 13
ה/א מהרי"ט אלגזי פ"ג אות מא או"ק ד
ה/א מים טהורים עמ' תרכג
ה/א מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' לה, קמג
ה/א מנחת חזקיה מנחות עמ' כט
ה/א מנחת חינוך ח"ב עמ' קנט, ח"ג עמ' לז
ה/א מרגליות הים סנהדרין קיב ע"א אות ב {אין לו בוהן}
ה/א משנת יעקב
ה/א נזר הקדש (רזין) מנחות דף טז ע"ג {בצד הדם}
ה/א ספרי דבי רב ח"א עמ' קסז
ה/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' ז אות א
ה/א צפנת פענח ויקרא עמ' קנז
ה/א קדשי יהושע עמ' אלף שב {אין לו בוהן}
ה/א קדשי יהושע עמ' רטז, אלף תפ
ה/א קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' ל
ה/א קרן הצבי מצוה צד אות ט, מצוה צח אות ה
ה/א רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קא
ה/א רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרסד
ה/א שארית יהודה (ינוביץ) או"ח סי' ב ד"ה וכל
ה/א שיירי כנה"ג
ה/א שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות טו
ה/א שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות פב
ה/א שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' רמח
ה/א שערי זיו ח"ג דף קג ע"א
ה/א שעת הכושר דף ב ע"א
ה/א שפת אמת על התלמוד ח"ג דף לו ע"ד
ה/א שרידי אש ח"א עמ' שעח
ה/א תורה לשמה (תשעג) עמ' יח
ה/א תורה תמימה ויקרא פ' יד אות עו
ה/א תורת יצחק ח"א עמ' ל
ה/ב אור הישר
ה/ב אנצי"ת ע' אשם מצרע הע' 106, 110
ה/ב אפיקי מגינים זבחים סי' ס
ה/ב באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' קכה
ה/ב בית אהרן וישראל גל' סה עמ' לו
ה/ב ברור הלכה יומא סא ע"ב ציון א
ה/ב גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' עח
ה/ב דבר אברהם ח"א סי' ד אות ד
ה/ב דברי שלמה (בלו') ח"ד
ה/ב הר המלך ח"ח עמ' שסז
ה/ב ואתה תחזה ח"ג
ה/ב זבח טוב שער ד סי' י
ה/ב חזו"א קדשים לקוטים סי' ה, נגעים סי' יב ס"ק יד
ה/ב יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' פט
ה/ב יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' רלד
ה/ב יד ישראל ח"ב
ה/ב מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' ריג, מנחות עמ' לא
ה/ב משנת יעקב
ה/ב נאות אפרים ח"ב עמ' קב
ה/ב צפנת פענח ויקרא עמ' ד
ה/ב קדשי יהושע עמ' רלד
ה/ב קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' עו
ה/ב שלמי יוסף מנחות עמ' תעג
ה/ב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' י
ה/ב שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' נב, נד, פו, תרעג
ה/ב תורת הקדש ח"ג עמ' סו
ה/ב תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תרלז
ה/ב תנופת זהב עמ' 136
ה/ג אור הישר
ה/ג אור ליהודה (תשנט) עמ' רפז-רפח {הקדים חטאת}
ה/ג אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ד ס"ק כט, סח
ה/ג אנצי"ת ע' אשם מצרע הע' 34
ה/ג בדבר מלך ח"ח עמ' רס
ה/ג בדרך המלך עמ' כב
ה/ג בית שערים או"ח סי' שיח
ה/ג דבר אברהם ח"א סי' ד אות ד
ה/ג דורש לציון (תקצד) דרוש ד-ה
ה/ג דורש לציון (תשנה) עמ' כט, מט
ה/ג ואתה תחזה ח"ג
ה/ג זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' לה
ה/ג חי' הגרי"ז דף נה ע"ד
ה/ג חסדי דוד ח"ד עמ' קנא
ה/ג חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' יט
ה/ג יד אברהם נגעים עמ' קעז
ה/ג יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' צו
ה/ג יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' קצט
ה/ג יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' יד
ה/ג מלואי שלמה עמ' א, ג, ו-ח
ה/ג מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' לב, מב
ה/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' קנח
ה/ג מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' רעב
ה/ג משנה הלכות ח"ג סי' ריד
ה/ג משנת חיים זבחים עמ' רנד
ה/ג משנת ר' אהרן קדשים, זבחים סי' ז ס"ק ז, יג
ה/ג ענפי ארז (זי') דף קסה ע"ב
ה/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קו
ה/ג פרי אברהם פסחים סי' טו אות ה
ה/ג קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תקנט
ה/ג קול יהודה (גרשוני) עמ' פג
ה/ג שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' שנט
ה/ג שהם וישפה ח"ב
ה/ג שלמי יוסף מנחות עמ' ט
ה/ג שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' קח
ה/ג שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' לז
ה/ג שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' צה
ה/ג שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רכד
ה/ג תורת המנחה (רוקח) עמ' קמ
ה/ד אבי עזרי ח"ג
ה/ד אור שמח
ה/ד אפיקי מגינים מנחות סי' כב
ה/ד אשל אברהם (שפירא) עמ' נא
ה/ד בית המדרש
ה/ד גבורת יצחק (תשסו) עמ' קג {למצורע אחר}
ה/ד ואתה תחזה ח"ג
ה/ד חזו"א על הרמב"ם
ה/ד חזו"א קדשים קמא סי' כח ס"ק ז
ה/ד חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד מנחות עט ע"א]
ה/ד יד אברהם נגעים עמ' קפא
ה/ד יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' פו, צג
ה/ד מוריה גל' רטו עמ' קח
ה/ד מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' רלט
ה/ד מנחת חזקיה מנחות עמ' י, יב
ה/ד מרגניתא דר"מ
ה/ד משנת יעקב
ה/ד עולת חודש ח"ג מאמר תמה
ה/ד צמח ארז עמ' תמח {אפשר לשנות לזבח אחר}
ה/ד צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קז ע"ד
ה/ד קדשי יהושע עמ' קז, רל, אלף שג
ה/ד קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' שיא
ה/ד שארית נתן (לוברט)
ה/ד שלמי יוסף מנחות עמ' טז
ה/ד שם טוב - השלמה
ה/ד שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' קטז
ה/ד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' שפד
ה/ד שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' פד, רמט
ה/ד שערי היכל זבחים עמ' שדמ {רצה לשנות משנה - קודם השחיטה}
ה/ה אבן האזל (הוספות סוף עבודה ח"ב)
ה/ה אור המאיר (קובץ) ח"ב עמ' 11-12
ה/ה אפיקי מגינים זבחים סי' יא
ה/ה באור מהר"י קורקוס
ה/ה בדבר מלך ח"ד עמ' ריט
ה/ה בית המדרש
ה/ה ברור הלכה יומא סא ע"א ציון ח
ה/ה ברור הלכה יומא סא ע"ב ציון א
ה/ה הר המלך ח"ג עמ' כו
ה/ה ואתה תחזה ח"ג
ה/ה זכר שלמה (זינגרביץ) עמ' קו-קט
ה/ה חזו"א על הרמב"ם
ה/ה חי' הגרי"ז דף נה ע"ד
ה/ה חי' הראי"ה
ה/ה חקל יצחק (שו"ת) עמ' קד
ה/ה יד אברהם נגעים עמ' קפ-קפא
ה/ה יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' צ
ה/ה יכהן פאר זבחים ו ע"ב
ה/ה מוריה שנה ג גל' ח (ר"א קריזר)
ה/ה מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' נו, קלה
ה/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' קנט
ה/ה מעיני המים
ה/ה מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' פ
ה/ה מראה כהן זבחים עמ' יח {נשפך}
ה/ה משאת המלך ח"ג סי' שעא {ר"י קורקוס}
ה/ה משברי ים עדל"ת סי' כז ס"ק י
ה/ה נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' רכח, רל
ה/ה עבודת הזבח מעילה סי' ה ס"ק ב
ה/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קו
ה/ה קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' פד, פח
ה/ה שלמי יוסף מנחות עמ' טו
ה/ה שמחת מלך עמ' 163 [קובץ אור המאיר בתחלתו, לר"מ שפירא]
ה/ה שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' קה, קטז
ה/ה שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' פא
ה/ה שעורי ר' יחיאל מיכל זבחים פ"א אות סח
ה/ה שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' קח
ה/ה שערי היכל יומא מערכה קמא-קמב
ה/ו אבן האזל (הוספות סוף עבודה ח"ב)
ה/ו אור הישר
ה/ו בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' צב
ה/ו בן ימין עמ' יא {לח"מ}
ה/ו גליוני הגר"ש עמ' צד {לח"מ} [עי' לח"מ הל' תמידין פ"ב ה"ב]
ה/ו האיר ממזרח משלי עמ' תכה {הקדים מתן שמן למתן הדם}
ה/ו חזו"א נגעים סי' יב ס"ק יד
ה/ו חזו"א על הרמב"ם
ה/ו חי' הגר"מ הלוי
ה/ו חי' הראי"ה
ה/ו חסדי דוד ח"ט עמ' צד
ה/ו חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' יג
ה/ו מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' מא, נו, קלה
ה/ו מנחת חזקיה מנחות עמ' י, יב
ה/ו מרגניתא דר"מ
ה/ו משנת חיים מנחות עמ' לט
ה/ו משנת יעקב
ה/ו משנת ר' אהרן קדשים, זבחים סי' ז ס"ק ו
ה/ו נזיר אחיו (סאויצקי) עמ' כה
ה/ו עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' רב
ה/ו קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' פד
ה/ו קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תקנט
ה/ו שלמי יוסף מנחות עמ' טו-טז
ה/ו שם טוב - השלמה
ה/ו שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' קטז
ה/ו שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' תכז
ה/ו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' עג
ה/ו שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' פד, צה
ה/ו תשובה שלמה יו"ד סי' ב {לח"מ - יש מחוסר זמן לבו ביום}
ה/ז אבי עזרי ח"א
ה/ז אפיקי מגינים זבחים סי' י-יא
ה/ז בד קודש (פוברסקי) ח"א דף פז ע"א וע"ג
ה/ז בני יעקב [מנחות כח]
ה/ז ואתה תחזה ח"ג
ה/ז חזו"א נגעים סי' ב ס"ק יג, סי' יג ס"ק ב
ה/ז חזון יחזקאל זבחים פ"א ה"ז
ה/ז יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' פט
ה/ז יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' רלד
ה/ז מוריה גל' רטו עמ' קח
ה/ז מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' יג
ה/ז מנחת אריאל מנחות עמ' קנד
ה/ז מנחת חזקיה מנחות עמ' קטו
ה/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' קנט
ה/ז מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' רפא
ה/ז משנת יעקב
ה/ז משנת ר' אהרן קדשים, זבחים סי' ז ס"ק ו
ה/ז נזר הקדש (רזין) מנחות דף מג ע"א
ה/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קה-קו
ה/ז קדשי יהושע עמ' אלף שג, אלף תעד
ה/ז קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' פג
ה/ז רלב"ג ויקרא פט"ו פסוק ג עמ' ריח
ה/ז שהם וישפה ח"ב
ה/ז שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' שפט
ה/ז שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' קט, רז
ה/ז שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' פב
ה/ז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' סח, צו
ה/ז שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' נד, עב, פא, תרעג
ה/ח אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' כז אות ג
ה/ח אור שמח
ה/ח באורי ר"י קורקוס
ה/ח בדבר מלך ח"ח עמ' קלג, קלח
ה/ח דברות משה הבבות עמ' ט
ה/ח דעת קדושים (כץ, תקנז) דף יא ע"ג
ה/ח דעת קדושים דף כז
ה/ח הגהות חבר בן חיים
ה/ח הר המלך ח"ז עמ' קנג
ה/ח ואתה תחזה ח"ג
ה/ח זבחי צדק (דיסקין) עמ' רה {נתנגע אחר אשמו}
ה/ח חזו"א נגעים סי' ד ס"ק טו, סי' יג ס"ק ז
ה/ח חזו"א על הרמב"ם
ה/ח חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' ריט
ה/ח חסדי דוד ח"ז עמ' תרפה-תרפו
ה/ח יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' קצז, רו
ה/ח ידי משה (בוצק' תשמג) סי' רפו, שי
ה/ח כנה"ג [עי' תוי"ט]
ה/ח מנחם שלמה סי' קלב, ועל תוספתא כריתות פ"א הט"ז
ה/ח מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' לב
ה/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' קנט
ה/ח מצודת דוד (שפרבר) עמ' תח {לא הביא פסוק}
ה/ח מרומי גלים עמ' כא, כג-כד
ה/ח משך חכמה ויקרא פי"ד פס' י
ה/ח משנה לחם (תשסח) על כריתות ח ע"א
ה/ח נר מצוה (ואלק) שרשים דף מב ע"ד {רק אם נתנגע אחרי אשמו מביא על כל נגע}
ה/ח פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' ל
ה/ח קדשי יהושע עמ' תריג
ה/ח קול דודי (תשף) (בקיצור)
ה/ח קול דודי כריתות סי' רכד, רכו
ה/ח שלמי נזיר עמ' רנד
ה/ח שם טוב - השלמה
ה/ח שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' כב
ה/ח שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' קח
ה/ט אור הישר
ה/ט אור שמח
ה/ט אנצי"ת ע' אשם מצרע הע' 26 {מרכה"מ}
ה/ט באור מהר"י קורקוס
ה/ט באר שרים (שולמן) עמ' קעו
ה/ט בדבר מלך ח"ח עמ' קלט
ה/ט בית המדרש
ה/ט בני שמואל דף קג ע"ג
ה/ט בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' סט
ה/ט ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' קלב
ה/ט דברי יצחק (הרצוג) דף נג ע"א
ה/ט דעת קדושים דף כט
ה/ט ואתה תחזה ח"ג
ה/ט חזו"א נגעים סי' יג ס"ק ו
ה/ט חזו"א על הרמב"ם
ה/ט חי' הראי"ה
ה/ט חי' רעק"א (פרדס)
ה/ט חסדי דוד ח"ז עמ' תרפה-תרפו
ה/ט יד אברהם נגעים עמ' קעז, קפא-קפג
ה/ט יקר הערך דף ס ע"ג
ה/ט כבוד מלכים (מרגליות) {לח"מ}
ה/ט כפי אהרן (זס') תנינא עמ' קז
ה/ט לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 16
ה/ט מנחם שלמה סי' קלה, ועל תוספתא כריתות פ"א הט"ז
ה/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' קמד, קנט
ה/ט מפענח צפונות עמ' 148
ה/ט מרגניתא דר"מ
ה/ט משנה לחם (תשסח) על כריתות ט ע"ב
ה/ט משנת יעקב
ה/ט קדשי יהושע עמ' אלף תפ {מרכה"מ}
ה/ט קול דודי (תשף)
ה/ט קול דודי כריתות סי' רכו
ה/ט קול יהודה (גרשוני) עמ' פד
ה/ט שארית נתן (לוברט)
ה/ט שלמי נזיר עמ' תיח-תכ
ה/ט שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' כ
ה/ט שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' עז
ה/ט שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רכד
ה/י אור ליהודה (תשנט) עמ' רפה, רפז-רפח
ה/י אמר יוסף (אלקלעי) דף טז ע"ד
ה/י אנצי"ת ע' אשם מצרע הע' 26 {מל"מ}
ה/י ארצות החיים סי' א ארץ יהודה אות ז עמ' עד
ה/י ארשת צבי עמ' קנה, קנח
ה/י באור מהר"י קורקוס
ה/י בדבר מלך ח"ח עמ' רס
ה/י בית שערים יו"ד סי' י
ה/י הר המלך ח"ז עמ' קנד
ה/י ואתה תחזה ח"ג
ה/י חזו"א נגעים סי' יג ס"ק ה
ה/י חזו"א על הרמב"ם
ה/י חי' הגרי"ז דף נו ע"א
ה/י חי' הראי"ה
ה/י יד אברהם נגעים עמ' קפג {כ"מ}
ה/י יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' צו
ה/י יקר הערך דף ס ע"ג
ה/י מור דרור קו"א סי' א {יכתוב נכסיו לאחרים}
ה/י מלואי שלמה עמ' א, ג-ד
ה/י מנחה לאיש עמ' 43-44
ה/י מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' שט
ה/י מנחת חינוך ח"ב עמ' קנט {לח"מ}
ה/י מעיני המים
ה/י מפענח צפונות עמ' 148
ה/י מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' קנט
ה/י מר דרור סי' א
ה/י מרגניתא דר"מ
ה/י משנה לחם (תשסח) על כריתות ט ע"ב {לח"מ}
ה/י נאות אפרים ח"ב עמ' קא
ה/י עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קז-קח
ה/י שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' שנח
ה/י שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קיד
ה/י שלמי יוסף מנחות עמ' ח
ה/י שלמי נזיר עמ' תיח-תכ
ה/י שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רכד
ה/י תהלה לדוד (מן) קדשים סי' נב ס"ק ג
ה/י תורת האוהל (תשנג) עמ' קכו {כותב נכסיו לאחרים}
ה/יא אבן האזל קדשים ח"ב דף כו ע"ב
ה/יא אוצרות הרמב"ם
ה/יא בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ה/יא ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שנו
ה/יא גליוני קדש עמ' 35 {לח"מ - אח"כ ראיתי בסמ"ג}
ה/יא הגהות רימ"א
ה/יא חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד הל' מעה"ק פי"ד ה"ט]
ה/יא יד אברהם נגעים עמ' קפג
ה/יא ידי אליהו דף צב ע"א
ה/יא יין מלכות (שניאורסון) עמ' 401-404 {הישג יד בנדרים}
ה/יא לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 101
ה/יא מזרח שמש דף ל ע"ב
ה/יא מפענח צפונות עמ' 148
ה/יא מרגניתא דר"מ
ה/יא משאת המלך ח"ב סי' רמז {הולכים לפי צד העשירות}
ה/יא נתן פריו נדרים עמ' עט-פ
ה/יא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קז-קח
ה/יא פאת ים (וינשטוק) ערכין עמ' מח
ה/יא שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רכב
ה/יא שפת אמת על התלמוד ח"ג דף עה ע"ג
ה/יא תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' תלא-תלד

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US