Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

כאשר מצויין שם הספר בלבד, הכוונה היא לספר המסודר לפי סדר הלכות הרמב"ם.
בראש כל פרק מופיעה רשימת מקורות עם הסימון "רה"פ" (רוב הפרק). אלו הם מקורות העוסקים ברוב ההלכות שבאותו פרק (או בכולן).
כשיש למעיין קושי למצוא את הספר המצויין, או את מראה המקום באותו ספר, יפנה ל"רשימת הספרים".

למידע נוסף על המפתח, לחץ כאן.

תמורה

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק דא/560 הלכות תמורה פרק א *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


א/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
א/רה"פ הר המוריה
א/רה"פ הרמב"ם המדויק
א/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
א/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' רלט
א/רה"פ פי' ר"י קאפח
א/רה"פ פי' ר"ש צדוק
א/רה"פ רמב"ם לעם
א/רה"פ שם טוב
א/רה"פ תמר שלמה
א/א אביר יעקב (אביגדור) הסכמות עמ' 13 (בספרות רומיות) {אינו ניתק לעשה אם הלאו כולל יותר מהעשה}
א/א אבן האזל קדשים ח"א דף מט ע"א
א/א אבן ציון עמ' תנד
א/א אבני השוהם (הורוויץ) דף יז ע"א {לאו הכולל יותר מהעשה}
א/א אבני חפץ ח"ב עמ' צב
א/א אבני ציון ח"א סי' ה אות ח-ט, סי' ו אות ג, סי' ז אות א, סי' ח אות ב, סי' כ אות ג, סי' מג אות א, ד, סי' מו אות ג-ד, סי' נ אות ו, סי' סז אות א, ח"ב סי' א אות ו, סי' ג אות ז, סי' י אות א-ב, סי' מז אות ב, סי' סט אות ג, ח"ג עמ' סא, סד-סה, סז-סט, פח, ק-קא, קעב, ר-רב, ריט-רכ, שיד, ח"ד עמ' לו, לח, מ, נב, קיב, ר, רב-רג, רז, רט, ריג, רכ, רמז, רנא
א/א אגם מים עמ' סח-עא, עה-פ, פב, פח
א/א אגרות הגרי"ד עמ' רד
א/א אהל ישרים דף כג ע"ג {לח"מ}
א/א אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' מז
א/א אוצמפה"ת ב"מ כו ע"ב הע' 70 {לאו הכולל יותר מהעשה}
א/א אור דוד עמ' צ
א/א אור הישר
א/א אור המאיר (קובץ) ח"ב עמ' 158 {כ"מ}, 160
א/א אור המאיר (שפירא) סי' סא אות ב {לאו הכולל יותר מהעשה}
א/א אור השמש (פולייב) עמ' 133
א/א אור לישרים (שולמן) עמ' קצ-קצב
א/א אור עולם (בלומנפלד) דף לג ע"ד, לה ע"א
א/א אור פני יהושע עמ' סז
א/א אור שמח
א/א אוריין תליתאי (אפשטיין) דף לו ע"ג
א/א אות היא לעולם ח"א דף קיא ע"ג
א/א אחיעזר ח"ב סי' מג ס"ק א, ה, ח"ג סי' א ס"ק ט
א/א אמונת יהושע עמ' אלף תרעב {שותפים}
א/א אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' ט {לוקה בין על טוב ברע או רע בטוב}
א/א אמרי בינה - תרו"מ סי' כא ד"ה והנה, דיינים סי' כב [ב] ד"ה אך, סוגיות סי' כג [א] ד"ה כתב
א/א אמרי דוד (שליסל) דף ג ע"ב, יג ע"ב
א/א אמרי זאב דף מב ע"ב {לאו שכולל יותר מהעשה}, מז ע"ב-ע"ג {ציבור ושותפים}, נ ע"ג {לאו שכולל יותר מהעשה}, סו ע"ב {מפי השמועה למדו}
א/א אמרי יהושע (ברוק) עמ' 96, 98
א/א אמרי שפר (פרידלר) חולין סי' ד אות ב-ג
א/א אפיקי מים ח"א סי' כ אות פא
א/א ארצות החיים סי' יג ארץ יהודה אות ג עמ' רע
א/א אשר למלך
א/א באור מהר"י קורקוס
א/א באר אברהם (אבלי) עמ' צ
א/א באר אברהם (טרויב)
א/א באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' שעב
א/א באר מים חיים (אבילה) דף כד ע"א-ע"ד
א/א באר מרים פ"ה ה"ח אות ב
א/א באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קסח
א/א באר שרים (שולמן) עמ' סד
א/א באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' צו-צח
א/א בדבר מלך ח"ח עמ' ריד, רטז
א/א בית אבא (גוטווירטה) דף לג ע"ב {לח"מ}
א/א בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ו עמ' 7 {אינו לאו הנת"ל כי שותף שהמיר אין תמורתו תמורה}
א/א בית אהרן (צוקרמן) עמ' שנ
א/א בית אהרן וישראל גל' כח עמ' קכט {לח"מ}, גל' מז עמ' כב-כד
א/א בית אהרן וישראל גל' צו עמ' יח {שני לאוין שניתקו לעשה אחד}
א/א בית הלוי ח"א סי' יד עמ' סב, ח"ג סי' כו עמ' קה, סי' כז עמ' קה-קו
א/א בית יהודה (פלאצקי) דף ו ע"ד
א/א בית יעקב (שבשונסקי) סי' שמח ס' ב
א/א בית יצחק (תשיד) עמ' 20
א/א בית פנחס (גרהר) ח"א בהקדמה עמ' 19, וגוף הספר עמ' יט-כ, כג, כד {לח"מ}, כו, נז, סב, סח, ח"ב עמ' נה, עז, פב, פז {לח"מ}, קיט, קכה, קלד
א/א בכורי אברהם דף כד ע"ג-ע"ד, כה ע"א, לט ע"ב {לאו שכולל יותר מהעשה}
א/א בכורי חיים ח"ד עמ' רכ
א/א בכורי יוסף (הוטנר) דף ח ע"ג
א/א בלכתך בדרך אדר תשנה עמ' 97 {א"א שיהיה בהם מעשה}
א/א בן אברהם (תשי) עמ' רצא
א/א בן אשר סי' כד אות ט-יא
א/א בני דוד
א/א בני ישראל (קרלי) סי' ט אות א
א/א בני שמואל דף עו ע"ג, עז ע"ג, עט ע"ב
א/א בציר אליעזר ח"ב דף י ע"ד, יא ע"א
א/א ברוך טעם (תשסח) שער עדל"ת עמ' קד-קה
א/א ברור הלכה ב"מ צ ע"ב ציון נ
א/א בריכת ירושלים עמ' לא, לב, עה
א/א ברית אברהם (פצנובסקי) אהע"ז סי' קכא אות א {אם העשה לא ניתק לכל הלאו}
א/א ברכי יוסף או"ח דף פז ע"א
א/א ברכת אברהם (קליין) ח"א עמ' לב {לאו שכולל יותר מהעשה}
א/א ברכת יוסף ואליהו רבה (תקז) - חידושי בן המחבר (אחרי פ' וזאת הברכה) עמוד חמישי
א/א ברכת יצחק (לוונטל) ויקרא פכ"ז פסוק לג {המיר בשבת}
א/א ברכת מרדכי פסחים עמ' שנג {צבור ושותפים}
א/א ברכת ראובן דף קסב ע"ג-ע"ד, קסד ע"ב, קסה ע"ב
א/א ברקאי ח"א עמ' 190 {ציבור}
א/א בשבילי הקרבנות סי' יח אות ב {שותף}
א/א גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רלח
א/א גדולי אריה עמ' כ-כא, כג, ע
א/א גדולי שמואל ב"מ דף ס
א/א גור אריה יהודה עמ' כ
א/א גינת אלימלך ח"א עמ' ו {לאו שכולל יותר מהעשה}
א/א גינת ורדים (תאומים) עמ' פז, צא-צב, צט
א/א גליונות אבני נזר
א/א גליוני קדש (אביגדור) עמ' 105
א/א גנזי אבא עמ' קכח
א/א דביר הקודש זבחים עמ' כב-כג
א/א דבר אברהם ח"א סי' יד אות ה, סי' טו אות ח
א/א דבר מאיר (ראק) סי' כו
א/א דבר שאול תמורה סי' א אות ד {בשבת}, יב {על כל בהמה}, סי' ח אות יג {מפי השמועה}, סי' לה אות ח {מפי השמועה}
א/א דברי חיים (אוירבך) דיני דיינים סי' ב {לוקה אף שאינה תמורה}
א/א דברי חיים ח"ב אהע"ז סי' מ, השמטות סי' ל
א/א דברי יחזקאל (פרנקל) עמ' קפו
א/א דברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' סג, צו {ממיר - אין בו מעשה}
א/א דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' קצו, רכו, רלא, רלד-רלה
א/א דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' רסט
א/א דברי שמואל (מאדלינגר) דף י ע"ב {כ"מ}, כב ע"א {לאו הכולל יותר מהעשה}
א/א דגל יהודה (לוקץ) עמ' 17
א/א דגל יהודה (קמינר) עמ' קנט
א/א דגל ראובן ח"א סי' א, ח"ב סי' א-ב
א/א דובב מישרים עמ' קפו, רמח
א/א דיני ישראל א עמ' 22
א/א דלתי עזה עמ' יח
א/א דעת מרדכי ח"א דף יד ע"א-ע"ב
א/א דעת תורה (מהרש"ם) יו"ד סי' ד אות ז
א/א דרכי משה ח"א שמעתתא ז פ' ו
א/א הגאון הרוגאצ'ובי ותלמודו עמ' 60
א/א הדרת אפרים ח"ב עמ' רנא
א/א הדרת מלך (זילברברג) דף נג ע"א, נח ע"א {עשה אינו מנתק שני לאוין}
א/א הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קנא {קרבן ציבור - שותפות}
א/א הלכה פסוקה ח"ב סי' כז הערה 5
א/א הלכה רבה ח"א עמ' 147-146, 163-162, 184, 235-232, 339, ח"ג עמ' 227
א/א המאור הגדול עמ' רפז
א/א המדות לחקר ההלכה מדה א אות יז
א/א המלך ברמה עמ' 57, 58, 60
א/א הרמב"ם והלכותיו
א/א התורה והמדינה ח"ט עמ' תסא, קובץ יא עמ' תסא
א/א ויוסף שאול דף כג ע"ג, כד ע"א, כה ע"ד, כו ע"ב
א/א ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א נג ע"ג, ח"ג ד ע"א]
א/א זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' נד
א/א זבח שלמה ח"ג עמ' צז
א/א זבחי שלמה עמ' נ
א/א זה השער - מכתבים עמ' נג
א/א זכור לאברהם (יפהן) עמ' לא
א/א זכר ליעקב עמ' מו
א/א זכרון יהודה (לאש) דף יז ע"ד
א/א זכרון יהושע (הלוי) ח"א עמ' ז-ח {לח"מ - אחד לשלו ואחד לשל חברו}
א/א זכרון יהושע ולקט מנחם עמ' 23-24, 27 {ציבור ושותפים}, 41-42 {לח"מ - אחד לשלו ואחד לשל חברו}
א/א זכרון יחזקאל עמ' לז
א/א זכרון מנחם (מיארה) {תמורה באשה}
א/א זכרון צבי מנחם דף ע ע"ד
א/א זכרון שמשון (רודנסקי) סי' א דף ה ע"א
א/א זרע אברהם (באנדי) דף טו ע"ד, טז ע"א
א/א חדושים ובאורים (גרי') תמורה סי' א לדף ב ע"א וע"ב, ג ע"ב
א/א חזון יחזקאל מכות פ"ד ה"ד-ה"ה, תמורה פ"א ה"א וה"ו
א/א חי' הגאון אדר"ת עמ' קנ, ריט, רל {לאו שכולל יותר מהעשה לא נחשב ניתק לעשה}
א/א חי' הגר"ח ב"מ עמ' קפח
א/א חי' הגר"י סי' יג {צבור ושותפין}
א/א חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' מג
א/א חי' הגרז"ס קדשים עמ' קעה
א/א חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' רנג
א/א חי' הגרי"ז דף נז ע"ד
א/א חי' הראי"ה
א/א חי' הריצ"ד
א/א חי' הרמב"ם למסכתות יומא ותמורה עמ' 111, 113, 116
א/א חי' חפץ חיים
א/א חי' חתם סופר
א/א חי' יחיאל דף יא ע"ד
א/א חי' יעקב עמ' קלא
א/א חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' לג, קדושין עמ' קלה, ב"מ עמ' קמו, רסד, מכות עמ' רטו
א/א חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קכט
א/א חי' משנה פסחים עמ' קיח {לוקה ארבעים}
א/א חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' נד, סד, קכט-קל
א/א חי' רעק"א (פרדס, וליקוטים)
א/א חיי אריה (ליפקין) חו"מ סי' א אות כח
א/א חיי נפש ח"ג עמ' ה
א/א חלקת יואב מהדו"ק אהע"ז סי' כג
א/א חמדת ישראל ח"א דף נט ע"ד, ס ע"א
א/א חמודי צבי ויקרא עמ' רכח
א/א חמודי צבי מועדים עמ' תפז, תקיח
א/א חסד יצחק עמ' צה
א/א חסד לאברהם (תאומים) מהדו"ק יו"ד סי' מה {לאו של תמורה אינו ניתק לעשה}
א/א חסדי דוד ח"ה עמ' תרפט
א/א חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' נז עמ' קפה, סי' עא עמ' רכד, סי' פב עמ' רעד
א/א חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' קעח-קעט, ח"ג עמ' נט {כ"מ}, ח"ד עמ' טו-טז
א/א חשבונות של מצוה עמ' רנב, שכח, תס, תעו
א/א יד הלוי (פלוונא) דף ס ע"ב
א/א יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קע
א/א יד יהודה (אשכנזי) חי' ב"ב דף לט ע"ג
א/א יד יהודה (תרלד) עמ' 17
א/א יד ישראל ח"ב
א/א יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ה ה"ב אות ב ס"ק ג
א/א יד סופר עמ' לט
א/א יין הטוב עמ' קלא
א/א ימי שלמה
א/א ימין משה
א/א יצחק ירנן
א/א ישועות יעקב (שו"ת, תרסו) דף ז ע"ד
א/א ישועות יעקב (שו"ת, תשסח) עמ' כג
א/א ישועות יעקב נשים עמ' תרעח, נזיקין עמ' קט
א/א ישועות מלכו (קרית ארבע)
א/א כבוד הלבנון דף עב ע"א וע"ד {לאו שכולל יותר מהעשה}
א/א כהונת רפאל עמ' שסט-שע {כ"מ}
א/א כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' ר {כ"מ}
א/א כלי שרת סי' יז, מז
א/א כללי המצוות (גיקטיליא) עמ' קי
א/א כללי המצוות (תאומים) עמ' קטז
א/א כנסת אברהם עמ' קסה
א/א כרם אברהם עמ' קכא
א/א כרם יעקב עמ' קיד {לח"מ}
א/א כתר המלך
א/א כתר כהונה (ולק, תשסד) עמ' קב, קד, קז
א/א כתר נהורא עמ' קנב, קפב, ריג
א/א לב איש עמ' קג, תצח
א/א לב דוד (פלדמן) עמ' רי, ריז, רכא {לאו הכולל יותר מעשה}
א/א לב מבין דף קפח ע"ד
א/א לבושי מרדכי או"ח עמ' שכז
א/א לבני בנימין דף כה ע"ד
א/א לחם שלמה (ערנרייך) סי' ב אות ד
א/א למודי ה' דף מז ע"ג, מח ע"א, נ ע"א, נא ע"א, צז ע"ג
א/א לקוטי סופר ח"א דף מט ע"א, נ ע"א, ח"ב דף יד ע"ד
א/א לשון ערומים
א/א מאור הקודש תמורה עמ' פח-פט
א/א מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' קלט-קמ, קמב, רח, ריא-ריב, ריד
א/א מאיר עיני חכמים ח"א דף עח ע"א, קי ע"א, מהדו"ת ח"א דף מד ע"א
א/א מגילת ספר לאוין דף קסג ע"ד
א/א מוריה גל' קנז עמ' עג-עד
א/א מותיב ומפרק עמ' קפט {אינו לאו הנל"ע כי הלאו כולל יותר מהעשה}
א/א מחנה יוסף פסחים עמ' כה
א/א מחשבת הקודש ח"א דף לו ע"א, מו ע"ב, נז ע"א, נח ע"ג {ציבור ושותפים}, נט ע"א
א/א מי החג עמ' קכז-קכח, קלא, קלח, קמ, קמז
א/א מילי דמרדכי
א/א מים שאובים עמ' רמד, תמב
א/א מכתבי תורה (אלתר) עמ' קס {הממיר בשבת}
א/א מלחמות יהודה דף עו ע"ב, קמב ע"א
א/א מנחה חדשה (חן טוב) פ' בחוקותי
א/א מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קפב ע"ד
א/א מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' פד
א/א מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' קט {אין בו מעשה}
א/א מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' קיב-קיג
א/א מנחת אשר פסחים עמ' עד
א/א מנחת בצלאל עמ' קלט, קפג
א/א מנחת חינוך ח"א עמ' נג, נה, עב, עז-עח, רה, ח"ב עמ' עט, צ, קיג, רכב, שצא, תקכו, תקנה-תקנז, ח"ג עמ' צז, שצה, שצז
א/א מנחת חינוך מצוה ח (דף יז ע"א)
א/א מנחת כהן (יוסף חיים) דף צ, צא ע"ד
א/א מנחת כהן (כץ) ח"ב דף ו ע"ב
א/א מנחת מאיר דף מג ע"א, מו ע"ג
א/א מנחת עני (שטרק) חו"מ השמטה לסי' צז (דף צ ע"א)
א/א מסורה חי"א עמ' מג, חי"ג עמ' כו
א/א מעדני מלך ח"א עמ' רצ-רצא
א/א מעין החכמה עמ' קצג {כ"מ}
א/א מעיני התורה ח"א עמ' קעב
א/א מענה אליהו עמ' כה {לח"מ}
א/א מעשה הבא בעבירה עמ' 295
א/א מעשה רק"ם (קורייאט) דף כח ע"ד
א/א מעשה רקח
א/א מעשי למלך ח"ב דף ז ע"ג-ע"ד, רכט ע"א
א/א מפענח צפונות עמ' 182
א/א מפתח הבאורים [חתם סופר אהע"ז ח"ב סי' קנג, דבר אברהם ח"א סי' טו אות ח]
א/א מקור חיים, פתיחה לסי' תלא ד"ה אמנם וד"ה עתה
א/א מקראי קדש (תשנג) עמ' רל
א/א מראה כהן זבחים עמ' טו {לשני בניו}
א/א מרחשת ח"ב סי' כח אות ב
א/א מרכבת המשנה מהדו"ב
א/א מרפא לשון (ארדיט) דף יא ע"א, יח ע"ג
א/א משא יד ח"א עמ' רלג {לאו שאין בו מעשה - האיסור אינו בדיבור אלא בחלות, בציבור ושותפים לוקה}
א/א משארית יעקב עמ' מא
א/א משאת מרדכי מכות עמ' צא
א/א משברי ים עדל"ת סי' ד ס"ק יב {כי הלאו חמור יותר מהעשה}
א/א משה מבחוריו דף י ע"ב {תמורה אין בה מעשה}, יג ע"ד, יד ע"ג-ע"ד, טו ע"ג-ע"ד {כ"מ}, כ ע"ג-ע"ד, כא ע"א-ע"ב
א/א משוש הארץ עמ' פד
א/א משכנות לאביר יעקב ח"ב דף כו ע"ג-ע"ד, ל ע"א
א/א משנה הלכות ח"ה סי' רסו
א/א משנת אליעזר (קונשטט) עמ' נג {לח"מ - שני לאוין}
א/א משנת אליעזר (רבינ') עמ' קלט
א/א משנת חיים ויקרא עמ' תלח
א/א משנת יעקב כאן עמ' קנו-קסב
א/א משנת יעקב עבודה עמ' קיג
א/א משנת יעקב קדושה עמ' קכב
א/א משנת יעקב קרבנות עמ' קעב
א/א משנת ר' אהרן קדשים תמורה סי' ב ס"ק ח, סי' ד ס"ק א, ד
א/א משנת ראשונים (בארי) - ברורי הלכות עמ' לא
א/א משנת שמחה
א/א משפטים לישראל עמ' רסח
א/א נאם דוד
א/א נודע ביהודה תנינא יו"ד סי' קסח
א/א נועם ח"כ עמ' שעד
א/א נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קיד
א/א נזר המלך
א/א נזר הקדש (רזין) מנחות דף פב ע"א, קמח ע"א
א/א נחלת עזריאל שבועות כא
א/א נחלת עזריאל שבועות כא (קז ע"ב-ע"ג בדפי הספר)
א/א נחלת עזריאל שבועות לו (קיד ע"ד בדפי הספר) {תמורה אין בה מעשה}
א/א נחלת שמואל דף מ ע"ג
א/א נר מצוה (ואלק) מערכות דף ז ע"ב, ט ע"ג-ע"ד, י ע"א-ע"ד, שרשים דף מ ע"ב {ממיר חייב על כל בהמה ובהמה}, מצוות דף יח ע"ג {לח"מ - אשה אינה בלאו שאב"מ}, צד ע"ג, צו ע"ד
א/א נתיבות מרדכי קדושין עמ' תי
א/א נתן פריו חולין עמ' ו
א/א ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' רסד {אפילו בשבת}
א/א ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תמז, תרצח
א/א ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' שו
א/א סוכה וארבעת המינים עמ' 43, 373
א/א סתרי ומגיני (תשכג) עמ' קצב
א/א עבודת הזבח זבחים סי' א
א/א עבודת הזבח תמורה סי' א, סי' ג ס"ק ט
א/א עבודת משא (מאיר)
א/א עדות ביהוסף (אלמושנינו)
א/א עדות בישראל
א/א עונג יו"ט על דרוש דף ט ע"ד, י ע"א
א/א עטרת יצחק סי' קפג
א/א עין אליעזר ח"ב סי' כ דף עה ע"ב
א/א עין אליעזר סי' כ
א/א עליות אריה עמ' רלד
א/א עמודי אור סי' סא אות ג
א/א עמק הלכה (אורנשטין) סי' ו {אין בו מעשה}
א/א ענפי ארז (זי') דף קכד ע"ג, קצו ע"ד
א/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רנז, כרך ב ח"ב עמ' קג, קסח
א/א פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' נג
א/א פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' ל {לוקה}
א/א פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' קצב, נזיקין עמ' קפה-קפו
א/א פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' תעד, תעו, ויקרא עמ' תקכד
א/א פרי אהרן (ברנשטיין) עמ' ש-שב
א/א פרי הארץ (מזרחי) ח"א דף פד ע"ג
א/א פרי עץ חיים (קרויס) עמ' קעב
א/א פתחי שערים דף טז ע"ג, יז ע"א
א/א פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ב הערה 263
א/א פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 188
א/א ציץ אליעזר ח"ב - משנת המעשר פ"א מ"ב
א/א ציץ הקודש ח"א דף יא ע"ב, צד ע"ג
א/א צמח מנחם דף עה ע"ד, עו ע"ג {לאו שכולל יותר מהעשה}
א/א צפנת פענח כאן, וויקרא עמ' רנג
א/א צרור החיים (חייקא)
א/א קדושת יו"ט (אלגזי) דף ל ע"ד {כ"מ}
א/א קדשי יהושע עמ' קלג, קלה-קלו, אלף קסא
א/א קהלות יעקב תמורה ב
א/א קהלת שלמה דף פ ע"א
א/א קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' רצא
א/א קול דודי כריתות סי' עז
א/א קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' נא {עשה שאינו שוה בכל}, ויקרא עמ' רס, רסב-רסג, דברים עמ' קלג-קלד {לאו שכולל יותר מהעשה}, קסה-קסו {חוץ ממימר}, רכא {הלאו כולל יותר מהעשה}, רכב
א/א קרית מלך
א/א קרית מלך רב (תשסו) עמ' תתכ
א/א רביד הזהב (אברך) סי' לו אות ה
א/א רמת שמואל (אג'ייני) דף קמו ע"ב
א/א רץ כצבי (תשסג) ח"ב עמ' פב
א/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קעז, קפד
א/א שאגת אריה סי' עח, פב
א/א שאל האיש דף יט ע"א
א/א שאלת הכהנים תורה דף עה, עו {לח"מ}
א/א שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף מא ע"ב
א/א שארית ישראל (מינצברג) חידושים סי' ז
א/א שארית כלב עמ' יג, קס
א/א שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' רמד-רמה
א/א שבי בנימין דף כ ע"ג, מט ע"ב
א/א שביתת יו"ט
א/א שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' שכב
א/א שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' א
א/א שו"ת מהרש"ם ח"ח סי' סה
א/א שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' רצג
א/א שואל ומשיב מהדו"ת ח"ד סי' קיא דף מד ע"ג {שותפים}
א/א שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ב עמ' כג-כד {לוקה אף שאין בו מעשה}
א/א שושנת העמקים (תאומים) עמ' עב {כ"מ}, קיח, קפד, קצא, שצג-קצד, קצו, רא, רה
א/א שיח התורה עמ' שלה {לאו שאין בו מעשה}
א/א שיח ערב פסחים עמ' קסא, קסט
א/א שיח ערב קדשים עמ' תכא
א/א שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' קעו-קעז
א/א שלמי יוסף ר"ה עמ' שפח
א/א שלמי שמחה ח"א עמ' רלא
א/א שם דרך ויקרא עמ' ריד
א/א שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' ש
א/א שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' רלז
א/א שמחת הלוי דף כח ע"ב
א/א שנות חיים (קלוגר) עמ' תמז
א/א שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' צט
א/א שעורי הגרד"ש ב"ק סי' יז ד"ה וברמב"ם
א/א שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' קג
א/א שעורי מבשר טוב פסחים ח"א עמ' מו
א/א שעורי עיון התלמוד כתובות עמ' יא {שותפים}
א/א שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' צז, צט
א/א שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות נ
א/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' קלג
א/א שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' נח
א/א שער דעה (אביטן) סי' קס ס"ק ז עמ' ט
א/א שער דעה (איסר) סי' קס ס"ק ז
א/א שער המלך - טעם המלך ח"א עמ' קצא, הגהות רעק"א ח"ב עמ' רנ
א/א שערי זיו ח"ב דף קלו ע"ב, ח"ג דף קב ע"ד, קג ע"א-ע"ב
א/א שערי חכמה - שב שמעתתא דף סז ע"ד {בקרבן ציבור ושותפים לוקה}
א/א שערי טהר ח"ג שער ג סי' טו אות ג, ח"ה שער ב סי' ד אות ב, ח"ו סי' כב אות ב, סי' מג אות א, סי' מז אות ד, סי' סה אות ה, סי' עב, ח"ח סי' טז, סי' צב, סי' קז אות א, סי' קטו אות ו, ח
א/א שערי טהר ח"ו סי' מג אות א דף צח ע"ג {עקימת פיו}
א/א שערי ציון (כהן, תרצח) דף טו ע"ב
א/א שרידי אש ח"א עמ' קג
א/א תולדות יצחק (הורוביץ) דף כו ע"ב {לאו השוה בכל ואין עשה שוה בכל} וע"ג {ציבור עושה תמורה}
א/א תורה תמימה ויקרא פ' כז אות לח
א/א תורת האוהל (תשנג) עמ' תעד {הטעם שלוקה}, תפ
א/א תורת האשם עמ' קלו {אין הלאו שוה לעשה}
א/א תורת ההגיון בהלכה עמ' 132, 141
א/א תורת הקדש ח"ב עמ' קמו, קעו, ח"ג עמ' נג
א/א תורת ירוחם ח"א דף לב ע"ג, ח"ב דף סה ע"א, סו ע"א
א/א תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תמה
א/א תיבת גמא עמ' קג, קעו {לח"מ}, קעז-קעח
א/א תפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' רע {ציבור ושותפים}
א/א תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קעד {לאו הכולל יותר מהעשה}
א/א תפארת ראובן עמ' קו
א/א תשובה מאהבה ח"א סי' קפב
א/א תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' ד
א/א תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' שכח
א/ב אבן האזל קדשים ח"א דף נ ע"א
א/ב אבני ציון ח"א סי' ה אות ה, ח"ב סי' י אות א
א/ב אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' רפא, שכו
א/ב אור הישר
א/ב אור יעקב נדרים עמ' צח
א/ב אמונת יהושע עמ' שנב
א/ב אמרי בינה - סוגיות סי' כג [א] ד"ה עוד הקשו
א/ב אמרי נפתלי ח"ב עמ' לב
א/ב אנצי"ת ע' אומר מותר הע' 44, 46, 47, 49
א/ב באר מרים פ"י ה"א אות ג
א/ב באר משה (שטרן) ח"א סי' יג אות ה עמ' ל {אומר מותר}
א/ב בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' שלו
א/ב בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' סב, ח"ב עמ' מז
א/ב ביתאל ח"א דף יג ע"ג
א/ב בני יעקב
א/ב בני שמואל דף פה ע"ג, פו ע"ב
א/ב ברכת ראובן דף סד ע"ב
א/ב גבורת יצחק שביעית עמ' נט
א/ב דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' רעא
א/ב דור דורים עמ' שנא
א/ב דרך המלך (לוין) דף יב ע"א {כ"מ}
א/ב דרכי משה ח"א שמעתתא ז פ' ה, ט
א/ב היכלי שן ח"ב סי' פד
א/ב המאור הגדול עמ' רפח
א/ב הר המלך ח"ז עמ' קנד
א/ב זכרון מנחם (מיארה) {האם לאו של תמורה הוא שני שמות או שני לאוים}
א/ב חדושים ובאורים (גרי') נזיר ל ע"ב
א/ב חי' הגאון אדר"ת עמ' קל, קסב {בשוגג - חל}
א/ב חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' רמא
א/ב חי' הראי"ה
א/ב חי' הרמב"ם למסכתות יומא ותמורה עמ' 134-136
א/ב יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קסח
א/ב ימי שלמה
א/ב כתבי ערוך השולחן - שו"ת סי' ס
א/ב כתר המלך
א/ב לקוטי סופר ח"א דף עב ע"ד
א/ב מאור הקדש נזיר עמ' מט, תמורה עמ' יט
א/ב מאמר המלך
א/ב מוריה גל' ריט עמ' מב-מג
א/ב מחשבת הקודש ח"א דף נט ע"א-ע"ב
א/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' שצב, תקנו
א/ב מנחת מאיר דף מג ע"ג {לח"מ}
א/ב מעיני המים
א/ב מעשה רקח
א/ב מעשי למלך ח"ב דף ז ע"ד, ט ע"ב
א/ב מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ג]
א/ב מראה הפנים נזיר דף כא
א/ב מרומי גלים עמ' קעט, קפג
א/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ב משאת המלך ח"ג סי' שעב אות ג {מלקות בשוגג}
א/ב משנת יעקב
א/ב נזר הקדש (קפלן)
א/ב נתיבות המשפט סי' רנה ס"ק ג {בטעות}
א/ב ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' קפא, קצב
א/ב ספרי הפרדס ח"ב עמ' קלא
א/ב ענפי ארז (זי') דף מ ע"א {ראב"ד}
א/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קא, רנח
א/ב פותח יד
א/ב צפנת פענח כאן, ובמדבר עמ' רפה
א/ב קדשי יהושע עמ' אלף קסא, אלף קסב {לח"מ}, אלף תמה
א/ב רחש לבב עמ' קלא {חשב שמותר}
א/ב שאלת הכהנים תורה דף פג {כ"מ}
א/ב שיח ערב קדשים עמ' תכג
א/ב שמחת יו"ט (אלגזי) דף כו ע"ב {ראב"ד}
א/ב שמחת יו"ט (אלגזי) סי' ו אות ב {ראב"ד}
א/ב שנות חיים (קלוגר) עמ' תמז {כ"מ}
א/ב שערי זיו ח"ג דף קכב ע"א, קכז ע"ג, קכח ע"ב
א/ב שערי טהר ח"ג שער א סי' י אות א, שער ב סי' יז אות ד, שער ג סי' יג אות ו, ח"ה שער ב סי' כ אות ה
א/ב שעת הכושר דף כה ע"ב {כ"מ}
א/ב תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תתב, תתד
א/ב תשובה מאהבה ח"ב דף מ ע"א
א/ג אנצי"ת ע' דבר שאינו שלו הע' 170
א/ג בית יעקב (מסקין) סי' מח
א/ג דבר אברהם ח"א סי' ז אות ב, סי' טו אות ו
א/ג דרכי משה ח"א שמעתתא ז פ' ה
א/ג הלכה רבה ח"א עמ' 148
א/ג זכרון מנחם (מיארה) {תמורה בשאינו שלו}
א/ג חי' הרמב"ם למסכתות יומא ותמורה עמ' 115
א/ג חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' נד
א/ג יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קנה, קסט
א/ג להורות נתן על התורה ח"ג עמ' רנז
א/ג מבית מאיר ח"ג עמ' קטו
א/ג מלחמות יהודה דף נא ע"א
א/ג מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' קיד
א/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' תקנו
א/ג מרומי גלים עמ' קפה
א/ג משנת יעקב הפלאה עמ' רעח
א/ג משנת יעקב כאן עמ' קסב-קסד
א/ג משנת יעקב משפטים עמ' סב {או"ש}
א/ג משנת יעקב קנין עמ' קכה
א/ג ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' רד {האם זה מדין שליחות}
א/ג ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קכג
א/ג ענפי ארז (זי') דף סט ע"א
א/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' לז, כרך ב ח"ב עמ' קא
א/ג קדושת יו"ט (אלגזי) דף טז ע"א
א/ג רץ כצבי (תשסג) ח"ב עמ' פג
א/ג שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' סז עמ' קנד
א/ג שואל ומשיב מהדורא חמישאה סי' נב דף מט ע"ב
א/ג שלמי שמחה ח"א עמ' ריט, ח"ה עמ' קל
א/ג שם טוב - השלמה
א/ג שערי טהר ח"א שער ג סי' יא אות ז
א/ד אבי עזרי ח"ג
א/ד אבני ציון ח"א סי' ו אות ו, ח"ב סי' מח אות א, ג, ח"ד עמ' כד
א/ד אברהם יגל
א/ד אור הישר
א/ד אחיעזר ח"ג סי' סז ס"ק ב
א/ד אמר יוסף (אלקלעי)
א/ד בגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף כב ע"ג
א/ד בית אברהם (סוכאטשוב) גל' א עמ' 43
א/ד בית אהרן וישראל גל' מז עמ' יז
א/ד בית המדרש
א/ד בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' רג
א/ד בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תמא
א/ד בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תפה
א/ד ברית עולם (ולר) סי' ס אות ד
א/ד גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רלח
א/ד דבר אברהם ח"א סי' יד אות ג
א/ד דבר שאול תמורה סי' כב אות א
א/ד דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' קסב-קסד
א/ד דיני ישראל א עמ' 22
א/ד דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' ריג
א/ד התורה והמדינה ח"ט עמ' תסב
א/ד חזון יחזקאל מכות פ"ד ה"ב {או"ש}, תמורה פ"א ה"א
א/ד חי' בן אריה ח"ב סי' ט ס"ק ה
א/ד חי' הרמב"ם למסכתות יומא ותמורה עמ' 116, 123-124
א/ד חי' יחיאל דף יב ע"א
א/ד חי' רעק"א (פרדס)
א/ד יגיעת ערב פסחים עמ' ריג
א/ד יין הטוב עמ' קצט-ר
א/ד ימי שלמה
א/ד כתר המלך
א/ד מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' קפו, קצא
א/ד מחנה יוסף סוטה עמ' פב
א/ד מלחמות יהודה דף נח ע"א
א/ד מראה אש ח"א עמ' קמה
א/ד משכן בצלאל ח"א סי' ג, ט
א/ד משנת יעקב כאן
א/ד משנת יעקב עבודה עמ' קטז
א/ד נתן פריו נדרים עמ' פז
א/ד ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' צ, צב, קכג
א/ד עבודת הזבח תמורה סי' ג ס"ק ח, יז, סי' ח ס"ק ד
א/ד ענפי ארז (זי') דף רכו ע"א
א/ד ערך יעקב עמ' קנב, רנא-רנב
א/ד צמח צדק (חב"ד) - שו"ת יו"ד סי' רכב אות ג
א/ד צפנת פענח
א/ד קדשי יהושע עמ' קטז, קכ, אלף תקכז, אלף תקכט
א/ד שאלת הכהנים תורה דף עז
א/ד שלמי שמחה ח"א עמ' ריט, ח"ה עמ' קכט, קלב, קלד, קסה
א/ד שמועות דוד עמ' קכא
א/ד שמועת חיים יומא ח"ב עמ' נח
א/ד שערי טהר ח"ג שער א סי' ג אות ו, ח"ו סי' סח אות ג
א/ד תורת הקדש ח"א עמ' שו, ח"ג עמ' ו
א/ה אבי עזרי ח"א וח"ג
א/ה אבן האזל (הוספות סוף עבודה ח"ב)
א/ה אבני ציון ח"ג עמ' רטז
א/ה אגרות הגרי"ד עמ' קצא
א/ה אור הישר
א/ה אחיעזר ח"ב סי' מג ס"ק ה
א/ה אפיקי מגינים זבחים סי' ט
א/ה בדי הארון (הכהן) עמ' 503
א/ה בית אברהם (סוכאטשוב) גל' א עמ' 42, 44
א/ה ברכת שלמה (תשז) עמ' לח
א/ה ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' קכז
א/ה דבר אברהם ח"א סי' יד אות ח
א/ה דרכי משה ח"א שמעתתא ח פ' י
א/ה דרש אברהם ח"א דף קעח ע"ב
א/ה הגהות רימ"א
א/ה חי' הריצ"ד
א/ה חי' הרמב"ם למסכתות יומא ותמורה עמ' 112
א/ה חי' רעק"א
א/ה יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קנה
א/ה יכהן פאר זבחים ו ע"א
א/ה כתר כהונה (ולק, תשסד) עמ' קד {מ"מ}
א/ה מחשבת הקודש ח"א דף נט ע"א
א/ה מי החג עמ' קמא
א/ה מלחמות יהודה דף נט ע"ד, עד ע"ג, קו ע"א
א/ה מנחת עני (תקמז) דף טו ע"ד {שני בניו}
א/ה מעשי למלך ח"ב דף רכז ע"ד
א/ה מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"א דף יא
א/ה מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' לה
א/ה משכן בצלאל ח"א סי' ו
א/ה משנת יעקב
א/ה נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף יב ע"א
א/ה ערהשה"ע קדשים סי' פט אות י
א/ה פנת יקרת (תשנד) - הערות אחרי סי' סה אות ג
א/ה קדושת יו"ט (אלגזי) דף יז ע"ב
א/ה קהלות יעקב זבחים סי' ו
א/ה שאלת הכהנים תורה דף עה
א/ה שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' תכט-תל
א/ה שם טוב - השלמה
א/ה שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' צח
א/ה שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' סט
א/ה שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' קצד
א/ה שעורי ר' יחיאל מיכל זבחים פ"א אות נז
א/ה שערי היכל זבחים עמ' כד {אין ממירין, כשותפין - פירושו לסוגיה}
א/ה שעת הכושר דף ב ע"ג
א/ה שפת אמת על התלמוד ח"ג דף ד ע"ב
א/ה תורת הקדש ח"ג עמ' כו
א/ה תורת יצחק עמ' קפז
א/ו אבי עזרי ח"ה
א/ו אבני ציון ח"ג עמ' עב
א/ו אברהם יגל
א/ו אגרות הגרי"ד עמ' רג, רה
א/ו אדרת המלך עמ' רו-רז {קדשי גוים}
א/ו אור הישר
א/ו אור תורה (בלומ') דף סב ע"ד, סג ע"ב
א/ו אחיעזר ח"ב סי' מג ס"ק ב
א/ו אמונת יהושע עמ' אלף תרנט, אלף תרסג
א/ו אנצי"ת ע' אילו של כה"ג הע' 14, ע' גוי הע' 321, 324, 325, 327, 328
א/ו בית אהרן וישראל גל' מז עמ' כד
א/ו בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' יד, כט, ח"ב עמ' מד
א/ו בני שמואל דף עז ע"א
א/ו בנין הלכה עמ' סג, סה
א/ו ברית עולם (ולר) סי' ס אות ד
א/ו ברכת ראובן דף קסא ע"ג
א/ו גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קעב
א/ו דבר שאול תמורה סי' ז אות ד
א/ו דברות משה חולין עמ' מ
א/ו דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' קסד-קסח
א/ו דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' ריד
א/ו דרש אברהם ח"א דף קעח ע"ב
א/ו הדרת אפרים ח"ב עמ' רנא
א/ו המאור הגדול עמ' רפח
א/ו הרועים בשושנים
א/ו זכרון מנחם (מיארה) {תמורה בגוי, "כל הרוצה יבוא וימיר", קדשי גוים}
א/ו חדושים ובאורים (גרי') תמורה סי' א לדף ב ע"ב
א/ו חזון יחזקאל תמורה פ"א ה"א {לח"מ}
א/ו חי' הגר"מ זמבה סי' יב
א/ו חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' רנא
א/ו חי' הגרי"ח עמ' רכה
א/ו חי' הראי"ה
א/ו חי' הרמב"ם למסכתות יומא ותמורה עמ' 115-116 {גוי}
א/ו חי' חפץ חיים
א/ו חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' עג עמ' רכח, רל
א/ו כתר המלך
א/ו לב איש עמ' תקג
א/ו לב ארי (רביץ) עמ' 152
א/ו מאור הקודש תמורה עמ' כט-ל
א/ו מאור תורה (שנגהי) חוב' א עמ' כד-כה
א/ו מבית מאיר ח"ג עמ' קטז, קסג
א/ו מוריה גל' קנז עמ' עב-עה
א/ו מחנה יוסף סוטה עמ' פג
א/ו מחשבת הקודש ח"א דף סד ע"ב
א/ו מטה אפרים
א/ו מילי דמרדכי
א/ו מלחמות יהודה דף נח ע"ד, ס ע"ב, סח ע"ג, עג ע"ד, עו ע"א
א/ו מנחת חזקיה מנחות עמ' רטו
א/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' תקנה
א/ו מעשה רקח
א/ו מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
א/ו מקדש יחזקאל
א/ו מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' סט {ראב"ד}
א/ו מראה הפנים יומא דף א
א/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ו משנת אליעזר (רבינ') עמ' קלט
א/ו משנת חיים ויקרא עמ' תטז
א/ו משנת יעקב כאן
א/ו משנת יעקב עבודה עמ' שנה
א/ו משנת ר' אהרן קדשים, תמורה סי' א
א/ו נתיבות מרדכי קדושין עמ' רנז
א/ו נתיבות שלום (למפרט)
א/ו ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' רה {המיר הגוי - מדין שליחות}
א/ו ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קכג-קכה
א/ו עבודת הזבח תמורה סי' ג, סי' ח ס"ק ה
א/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קא
א/ו צפנת פענח כאן, וויקרא עמ' ד
א/ו קדשי יהושע עמ' אלף תקה
א/ו שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' סז עמ' קנד, סי' סט עמ' קס
א/ו שיח ערב קדשים עמ' קנו, תכ
א/ו שלמי שמעון (קדשים) עמ' קצא
א/ו שם יוסף (מועטי) ח"ב דף עד ע"ב
א/ו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' תי, תיג
א/ו שערי היכל זבחים עמ' שנט {תמורה בקדשי גוי - שיטתו בקדשי גויים}
א/ו שערי זיו ח"א דף ד ע"ד, ח"ג דף קט ע"ב
א/ו שערי טהר ח"ג שער ג סי' ב אות ד, ח"ה שער ב סי' טו אות א
א/ו שפת אמת על התלמוד ח"ג דף פ ע"א
א/ו תורה תמימה ויקרא פ' כז אות מ
א/ו תפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' רע
א/ז אבני ציון ח"ב סי' מח אות ג
א/ז גנזי אבא עמ' קכט
א/ז דבר שאול תמורה סי' ה
א/ז חזון יחזקאל חולין פ"ב ה"ז
א/ז מחנה יוסף סוטה עמ' פג
א/ז מעשה רק"ם (קורייאט) דף כח ע"ג
א/ז משאת המלך ח"ג סי' שעב אות ב
א/ז משנת יעקב כאן
א/ז משנת יעקב קדושה עמ' קכ
א/ז עבודת הזבח זבחים סי' א ס"ק ה {ק"ס}
א/ז שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' יג
א/ח אבני ציון ח"א סי' ו אות ג, ח"ג עמ' עב
א/ח אמרי בינה - תרו"מ סי' ח ד"ה וכן י"ל
א/ח בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' כב, כח
א/ח בכורי חיים ח"א סי' ג
א/ח בני שמואל דף עו ע"ד
א/ח ברכת ראובן דף קסא ע"ג-ע"ד
א/ח דבר שאול תמורה סי' י אות ו
א/ח דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' קסו
א/ח הרועים בשושנים
א/ח חי' הגאון אדר"ת עמ' רמה {ספק אם מופלא הסמוך לאיש מימר}
א/ח חי' הראי"ה
א/ח חי' הרמב"ם למסכתות יומא ותמורה עמ' 114-115
א/ח חי' ש"י דף א ע"ב
א/ח חיים ומלך
א/ח יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קנד
א/ח ימי שלמה
א/ח כתר המלך
א/ח מאור הקודש תמורה עמ' כה
א/ח מאור תורה (שנגהי) חוב' א עמ' כה
א/ח מחשבת הקודש ח"ב דף יא ע"א
א/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' תקנו
א/ח מעשה רקח
א/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ח משנת יעקב
א/ח נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' צו
א/ח נודע ביהודה תנינא יו"ד סי' קנג
א/ח נחמד למראה ח"א דף קמז ע"ב {כ"מ}
א/ח ניר לדוד
א/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רנב
א/ח קדשי יהושע עמ' אלף תקה
א/ח קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' רטו {כ"מ}
א/ח קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' קצח
א/ח שם יוסף (מועטי) ח"ב דף עד ע"ב {לח"מ}
א/ט אור הישר
א/ט אור ליהודה (תשנט) עמ' רצ-רצא
א/ט אמונת יהושע עמ' שיח
א/ט אנצי"ת ע' בכור בהמה הע' 91, 131
א/ט ארזא דבי רב קידושין עמ' קכא-קכב
א/ט בית יצחק תשט"ז עמ' 118
א/ט בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' טז, ח"ב עמ' פט
א/ט בני שמואל דף פב ע"ב
א/ט בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תקעא
א/ט בריכת המלך עמ' רצא
א/ט ברכת שלמה (תשז) עמ' לז
א/ט ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' קכו, ח"ב עמ' קלח
א/ט דבר אברהם ח"א סי' יד אות ב-ג
א/ט דור דורים עמ' שמט
א/ט זהב התרומה מ"ש עמ' טו
א/ט חזון יחזקאל תמורה פ"א ה"א
א/ט יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' קלח
א/ט יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' רח
א/ט מאור הקודש תמורה עמ' נט
א/ט מלחמות יהודה דף עא ע"ד
א/ט מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' מב
א/ט מעשה רקח
א/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ט משכן בצלאל ח"א סי' ד
א/ט משנת יעקב
א/ט משנת ר' אהרן ב"ק עמ' צב
א/ט משנת ר' אהרן קדשים - סוגיות סי' יד ס"ק ז, יז
א/ט נתיבות שלום (למפרט)
א/ט עבודת הזבח תמורה סי' ח ס"ק ג, סי' ט ס"ק יג
א/ט צפנת פענח
א/ט קדשי יהושע עמ' אלף קכג
א/ט קרית מלך
א/ט ראשית בכורים דף מה
א/ט שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' שמח
א/ט שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' צד
א/ט שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות לו
א/ט שערי טהר ח"ג שער א סי' ג אות ו
א/ט תורת החוף ימים - שפתי חיים סי' כו אות ב-ג
א/ט תורת הקדש ח"ג עמ' ב, ה
א/י בני שמואל דף עא ע"ד
א/י ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' קעב
א/י גור אריה יהודה עמ' טז
א/י הררי קדם עמ' קנד
א/י חנוכת הבית עמ' עד
א/י מנחת חינוך ח"ב עמ' תקנה
א/י מסורה חי"ב עמ' נח
א/י משכן בצלאל ח"א סי' ט
א/י נר מצוה (ואלק) מצוות דף כא ע"ג {בפר כה"ג אין תמורה}
א/י נתיבות מרדכי קדושין עמ' רמג
א/י קדשי יהושע עמ' קמז
א/י שבי בנימין דף יד ע"ד
א/י שלמי שמחה ח"ה עמ' קסה
א/י שמועת חיים יומא ח"א עמ' מה
א/י שעורי הגרי"ד עבודת יוה"כ עמ' קב
א/יא אמר יוסף (אלקלעי)
א/יא בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' סה {שעה"מ}, ח"ב עמ' קט
א/יא דגל ראובן ח"א סי' א
א/יא דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' קכח
א/יא ימי שלמה
א/יא משנת אליעזר (רבינ') עמ' קמ
א/יא קונטרסי שעורים נדרים שעור ז עמ' 122
א/יא שער המלך
א/יא שערי טהר ח"ה שער ב סי' טז אות ג
א/יב אור תורה (בלומ') דף סא ע"ג, סב ע"א-ע"ב {שותפים לא עושים תמורה}
א/יב אחיעזר ח"ב סי' מג ס"ק א, ח"ג סי' נו ס"ק א
א/יב אמונת יהושע עמ' אלף לג {בדק הבית}
א/יב בית יעקב (מסקין) סי' מח
א/יב בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' כט, נז
א/יב דבר אברהם ח"א סי' יד אות ד
א/יב דבר שאול תמורה סי' מג אות ו
א/יב הר המלך ח"ז עמ' קנד
א/יב זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' קצד
א/יב חזון יחזקאל חולין פ"ב ה"ז, תמורה פ"א ה"ו
א/יב חי' הגרי"ז דף נז ע"ד
א/יב חלקת יואב החדש תשובות סי' יט
א/יב כתר המלך
א/יב מבית מאיר ח"ג עמ' קסג
א/יב מהרי"ט אלגזי דף א ע"א
א/יב מהרי"ט אלגזי פ"א בראש הפרק או"ק ג
א/יב מוריה שנה ד גל' ג (ר"מ מייזלמן)
א/יב מלחמות יהודה דף עה ע"ד
א/יב משנת אליעזר (רבינ') עמ' קלט-קמ, קמה, קמח-קמט
א/יב משנת יעקב הפלאה עמ' רפד-רפה
א/יב משנת יעקב כאן
א/יב משנת ר' אהרן קדשים - סוגיות סי' א ס"ק ז
א/יב ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קכד
א/יב עבודת הזבח זבחים סי' א ס"ק ו
א/יב עבודת הזבח תמורה סי' א ס"ק לא, סי' יג ס"ק י
א/יב צפנת פענח כאן, וויקרא עמ' רנד
א/יב קדשי יהושע עמ' תתכד, אלף קפא, אלף תעו
א/יב קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' קעה
א/יב קובץ הערות (תשסג) סי' נד אות ד
א/יב קרית מלך
א/יב שלמי יוסף מנחות עמ' שע
א/יב שם טוב - השלמה
א/יב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' תיט
א/יב שערי היכל זבחים עמ' שפד {הוקש למעשר דגן - הולכים 'בתר מלמד'}
א/יב תפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' רע
א/יג אוהב מישרים עמ' רכה {לא קדושה גמורה}
א/יג אחיעזר ח"ב סי' מג ס"ק ב
א/יג בתי כהונה (תשסה) עמ' ק
א/יג גינת ביתן סי' ה (דף יד ע"ג)
א/יג הגהות רימ"א
א/יג זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' מה
א/יג חזון יחזקאל מכות פ"ד ה"ב
א/יג חי' הגר"ח החדש עמ' תקיב
א/יג יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קנה
א/יג ימי שלמה
א/יג לחם יהודה
א/יג מחשבת הקודש ח"א דף נז ע"ד, נח ע"ד
א/יג מטה אפרים ח"ב
א/יג מנחת חינוך ח"ב עמ' תקנד
א/יג מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"א דף כב
א/יג מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' סז
א/יג מראה איש ח"א יו"ד עמ' קנט
א/יג משנת אליעזר (רבינ') עמ' קמג
א/יג משנת חיים בראשית עמ' תכח
א/יג משנת יעקב כאן
א/יג משנת יעקב עבודה עמ' קטז
א/יג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קא
א/יג פרת חטאת עמ' מז
א/יג קדשי יהושע עמ' תתלג, אלף קמה, אלף קסה, אלף ריג, אלף תו, אלף תקנא
א/יג קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' שלג
א/יג קובץ הערות (תשסג) סי' נד אות ד
א/יג שירת דוד יבמות-קידושין עמ' רפט
א/יג שם טוב - השלמה
א/יג שערי טהר ח"א שער ג סי' יא אות ז
א/יג תורת הקדש ח"ג עמ' מה
א/יד אור ליהודה (תשנט) עמ' שיח {לוקה כמנין הבהמות}
א/יד אור שמח
א/יד אישים ושיטות (תשסז) עמ' שלה
א/יד אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' ט {לוקה על כל בהמה}
א/יד אנצי"ת ע' גופין הע' 42
א/יד אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 101 {כמניין הבהמות}
א/יד באור מהר"י קורקוס
א/יד בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' כ
א/יד דבר שאול תמורה סי' א אות יב
א/יד זכרון מלך (א"ש)
א/יד חזון יחזקאל מכות פ"ד ה"ב, תמורה פ"א ה"א
א/יד חי' רעק"א (פרדס)
א/יד חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' קעח-קעט, ח"ד עמ' טו-טז
א/יד יד אליעזר תמורה-מעילה עמ' קמא
א/יד ימי שלמה
א/יד מוריה גל' רג עמ' לט
א/יד מחשבת הקודש ח"א דף נז ע"ד
א/יד מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' פז
א/יד מנחת חינוך ח"ב עמ' שצב, תקעז
א/יד מרגניתא דר"מ
א/יד משא יד ח"א עמ' רלג {מימר על בעלת מום - לא לוקה משום מקדיש בע"מ}
א/יד משנת יעקב כאן עמ' קעא-קעב
א/יד משנת יעקב משפטים עמ' סב {או"ש}
א/יד נועם חכ"ג עמ' לט
א/יד עבודת הזבח תמורה סי' א ס"ק ז
א/יד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רנז
א/יד צפנת פענח
א/יד קדשי יהושע עמ' תתכד, אלף קלז
א/יד קרית מלך
א/יד שלמי ירוחם
א/יד שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' פ
א/יד שעורי ר' יחיאל מיכל זבחים פ"א אות פט
א/יד שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' תב
א/יד שערי חכמה - שב שמעתתא דף נג ע"ד
א/טו בד קודש (פוברסקי) נדרים עמ' ס
א/טו בשמן רענן ח"ב עמ' רלג
א/טו גור אריה ויקרא פ' כה הע' 92
א/טו חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' רמ
א/טו מדה טובה ח"ב עמ' 141
א/טו משך חכמה ויקרא פכ"ז פס' ט
א/טו משנת יעקב
א/טו עמק הלכה (בוימל) עמ' קט
א/טו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רנז
א/טו קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' רסב
א/טו שערי טהר ח"ג שער ג סי' יג אות ו, ח"ה שער ב סי' ד אות ב
א/טז אוריין תליתאי (אפשטיין) דף לח ע"ב
א/טז אחיעזר ח"ב סי' מד ס"ק ג, ח"ג סי' נו ס"ק ב
א/טז אידנו עמ' 55
א/טז באור מהר"י קורקוס
א/טז בית המדרש
א/טז בני שמואל דף פב ע"ד, צ ע"א
א/טז חי' הגרי"ז דף נז ע"ג
א/טז חי' רעק"א (פרדס)
א/טז חסדי דוד ח"ז עמ' תקפ
א/טז מעשה רקח
א/טז מראה איש ח"א יו"ד עמ' קסג
א/טז משנת אליעזר (רבינ') עמ' קמב
א/טז משנת יעקב
א/טז נחלת ברוך דף לב ע"ג, לג ע"ג
א/טז עבודת הזבח זבחים סי' א ס"ק ו
א/טז עבודת הזבח תמורה סי' א ס"ק כט
א/טז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קא
א/טז קדשי יהושע עמ' אלף שצה
א/טז שהם וישפה ח"ב
א/טז שם יוסף (מועטי) ח"ב דף עז ע"א
א/טז שמחת יו"ט (אלגזי) דף קלז ע"א
א/טז שמחת יו"ט (אלגזי) סי' לה אות ד עמ' שפז
א/טז שערי טהר ח"ג שער ג סי' יג אות ו
א/יז אבן האזל קדשים ח"א דף נד ע"א
א/יז אבני חפץ ח"ג עמ' קפד
א/יז אבני ציון ח"ד עמ' נא
א/יז אור הישר
א/יז אות היא לעולם ח"ב דף קנז ע"ג
א/יז אחיעזר ח"ב סי' מג ס"ק ו
א/יז אנצי"ת ע' אנדרוגינוס הע' 240, 242
א/יז בדבר מלך ח"ח עמ' עז, צא-צב, רלז
א/יז בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' סב
א/יז בני שמואל דף פו ע"א וע"ג
א/יז בתי כהונה (תצו) בית ועד דף סו ע"א
א/יז בתי כהונה (תשסה) עמ' ק
א/יז דבר שאול תמורה סי' מד אות יד
א/יז דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' רלח
א/יז דרכי איש דף מג ע"ג
א/יז זכור לאברהם (אביגדור)
א/יז חדושים ובאורים (גרי') תמורה סי' ג ס"ק ג
א/יז חזו"א על הרמב"ם
א/יז חזו"א תמורה סי' לב ס"ק ט
א/יז חזון יחזקאל מכות פ"ד ה"ב, תמורה פ"א ה"ה {לח"מ}
א/יז חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' רעא
א/יז חי' הראי"ה
א/יז חסדי דוד ח"ז עמ' תקפא
א/יז יד דוד (קרלין) ח"א דף כז
א/יז כפתור ופרח (תשו) דף קלא ע"א
א/יז כרם שלמה (אהרמן) יבמות פג ע"ב
א/יז מוריה גל' רג עמ' מ
א/יז מזבח חדש דף נג ע"ד
א/יז מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ג עמ' לג {לפי שאין במינם קרבן}
א/יז מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' כא, לח, ח"ב עמ' יב
א/יז מנחת חינוך ח"ב עמ' תקנד-תקנו, תקסח
א/יז מקראי קדש (תשנג) עמ' רג
א/יז מראה איש ח"א יו"ד עמ' קנט
א/יז מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' תקפה
א/יז מרומי גלים עמ' קכח
א/יז מרכבת המשנה מהדו"ב
א/יז משנה הלכות ח"ג סי' רכח
א/יז משנת יעקב הל' איסו"מ פ"ג ה"י
א/יז נתיבות שלום (למפרט) עמ' קו {לח"מ}
א/יז עבודת הזבח תמורה סי' ט ס"ק ד
א/יז עדות בישראל
א/יז קדשי יהושע עמ' אלף קא-קג, אלף קנח, אלף רלז
א/יז קהלת יעקב (אלגזי, שלוניקי) דף נח ע"ד, עד ע"ב
א/יז שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' רצה
א/יז שמחת עולם (לגו)
א/יז שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות יא
א/יז שערי טהר ח"ג שער א סי' ג אות ח, ח"ה שער ב סי' ד אות ב
א/יח אבן האזל קדשים ח"א דף נד ע"א
א/יח בדבר מלך ח"ח עמ' רלד
א/יח ברכת הנצי"ב (תשנז) תו"כ עמ' ג
א/יח דבר שאול תמורה סי' מד אות ב
א/יח דובר מישרים
א/יח דובר מישרים דף מח ע"ג
א/יח דובר מישרים דף מח ע"ג {כ"מ}
א/יח חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' עז עמ' רנז
א/יח ימי שלמה
א/יח מוריה גל' רג עמ' מ
א/יח מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' כא, לז
א/יח מנחת חינוך ח"ב עמ' תקנד
א/יח מראה הנוגה
א/יח קדשי יהושע עמ' אלף כ, אלף כט-ל
א/יח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רח
א/יט אחיעזר ח"ב סי' מד ס"ק ג, ח"ג סי' נו ס"ק א
א/יט דבר שאול תמורה סי' כה אות ה
א/יט חי' הגר"מ זמבה סי' כז
א/יט חי' הגרי"ז דף נז ע"ג
א/יט יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קנה
א/יט מלחמות יהודה דף קלב ע"ד
א/יט מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' פז
א/יט מנחת חינוך ח"ב עמ' תקנה
א/יט מעשי למלך ח"ב דף קעד ע"ד
א/יט מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' רכח
א/יט מקדש דוד קדשים קונ' א ס"ק ג
א/יט משנת אליעזר (רבינ') עמ' קמג
א/יט משנת יעקב
א/יט עבודת הזבח תמורה סי' יג ס"ק ו
א/יט צפנת פענח
א/יט קדשי יהושע עמ' אלף שצה, אלף שצז, אלף תב, אלף תלו, אלף תמו, אלף תרט-תרי
א/יט שמחת יו"ט (אלגזי) סי' לה אות ד עמ' שפז
א/יט שערי טהר ח"ג שער ג סי' יד אות א
א/כ אור שמח
א/כ בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' טו-טז, כט
א/כ משנת אליעזר (רבינ') עמ' קנב
א/כ משנת יעקב
א/כ עמודי אור סי' סט אות ג
א/כ עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רנז
א/כ צפנת פענח
א/כ קדשי יהושע עמ' אלף קעו
א/כ קרית מלך
א/כא אבן האזל קדשים ח"ב דף עב ע"א
א/כא אור הישר
א/כא אור שמח
א/כא בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' סה-סו
א/כא דבר שאול תמורה סי' נא אות יא
א/כא הדר איתמר עמ' רלז
א/כא ויקן יוסף דף קסא ע"א {לח"מ}
א/כא חדושים ובאורים (גרי') תמורה סי' ג ס"ק ה
א/כא חזו"א על הרמב"ם
א/כא חי' הראי"ה
א/כא חי' הרמב"ם למסכתות יומא ותמורה עמ' 137-138
א/כא מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"ב דף כא ע"א
א/כא מוריה גל' קנד עמ' נג {מיגו דנחתא קדושת דמים}
א/כא מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' שו
א/כא מעיני המים
א/כא מעשי למלך ח"ב דף קעג ע"ג
א/כא מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' ריז
א/כא מקדש דוד קונטרס בעניני קדשים סי' א אות א
א/כא מראה אש ח"א עמ' קפט, ר, רג
א/כא משנת יעקב
א/כא נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' לז
א/כא עבודת הזבח תמורה סי' א ס"ק יב, סי' י ס"ק א
א/כא ענפי ארז (זי') דף קט ע"ב
א/כא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רנז
א/כא ערהשה"ע קדשים סי' קלב אות טז
א/כא צפנת פענח כאן, וויקרא עמ' כז
א/כא קדשי יהושע עמ' אלף קלב, אלף קלד, אלף קסו, אלף קעג, אלף ריח, אלף רכה, אלף רכו {או"ש}, אלף רלג-רלד, אלף תקמח, אלף תקפד {או"ש}
א/כא קהלות יעקב קדשים הוספה סי' ו, תמורה סי' ז
א/כא שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' תנז
א/כא שלמי ירוחם
א/כא שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' קסד
א/כא שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' קכג
א/כא שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' ריב
א/כא שערי טהר ח"ג שער א סי' ג אות ט
א/כא שפת אמת על התלמוד ח"ג דף פה ע"ב
א/כא תורת המלך (צדוק) סי' ט ס"ק כה


ב/561 הלכות תמורה פרק ב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ב/רה"פ אור הישר
ב/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ב/רה"פ הר המוריה
ב/רה"פ הרמב"ם המדויק
ב/רה"פ מעשה רקח
ב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ב/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' רמ
ב/רה"פ פי' ר"י קאפח
ב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ב/רה"פ רמב"ם לעם
ב/רה"פ שם טוב
ב/רה"פ תמר שלמה
ב/א אנצי"ת ע' אין אדם מוציא הע' 26
ב/א ברכת ראובן דף קסד ע"ג
ב/א גבול יהודה (ציר') דף קיג ע"ג
ב/א דרכי משה ח"א שמעתתא ז פ' ט
ב/א זבחי ראיה עמ' ח
ב/א חי' רעק"א (פרדס)
ב/א צפנת פענח
ב/א קרית מלך
ב/א שבי בנימין דף מט ע"א
ב/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' צט
ב/א תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תמז
ב/ב אור שמח
ב/ב אחיעזר ח"ב סי' מד ס"ק ו
ב/ב דבר שאול תמורה סי' ס אות ו
ב/ב ויקח אברהם דף יד ע"א
ב/ב חי' הרמב"ם למסכתות יומא ותמורה עמ' 135
ב/ב טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' סב
ב/ב יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קסט
ב/ב מנחת מאיר דף מג ע"א
ב/ב סם חיי דף ג ע"ג
ב/ב שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שלג
ב/ב שושנת העמקים (תאומים) עמ' קמג
ב/ב שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' תב
ב/ב שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף קיח ע"ג
ב/ג אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' לו-לז {אינו מניח היתר}
ב/ג בית אהרן וישראל גל' ס עמ' צג
ב/ג בית יעקב (מסקין) סי' ג
ב/ג בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תלט
ב/ג בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תפב
ב/ג בני יהודה דף לד ע"א
ב/ג ברכת ראובן דף קעו ע"ב
ב/ג דבר שאול תמורה סי' ס אות יג
ב/ג ויקח אברהם דף י ע"ד
ב/ג זכור לאברהם (אביגדור)
ב/ג זכרון אהרן סי' טז-יז, עמ' לח
ב/ג זכרון יהונתן דף ט
ב/ג חזקה רבה יו"ד הלכה קע עמ' 277, אהע"ז ח"א עמ' 14, 16
ב/ג חי' הראי"ה
ב/ג חי' הרמב"ם למסכתות יומא ותמורה עמ' 149
ב/ג חי' רעק"א (פרדס)
ב/ג חלקת יואב מהדו"ק או"ח סי' יא
ב/ג יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קנד
ב/ג ימי שלמה
ב/ג לב ארי (רביץ) עמ' 154
ב/ג לבושי מרדכי אהע"ז עמ' פה {לח"מ}
ב/ג מאכסניא של התורה סי' סד
ב/ג מאמר מרדכי (נסים) דף פו ע"ב, ע"ד
ב/ג מחנה לויה (תשעד) עמ' שצט
ב/ג מחשבת הקודש ח"א דף כח ע"א
ב/ג מלבושי יו"ט ח"א דף ז ע"ב
ב/ג מלחמות יהודה דף נ ע"ג {לח"מ}
ב/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' שצב
ב/ג מנחת חינוך מצוה רפה (דף ק ע"ג)
ב/ג מקורי הרמב"ם לרש"ש
ב/ג מר קשישא עמ' כד
ב/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ג נאם דוד
ב/ג נועם ח"ב עמ' רמא
ב/ג נר למאור (רבינוביץ) דף יא ע"ג
ב/ג סם חיי דף ג ע"ג
ב/ג עבודת הזבח תמורה סי' א ס"ק ט
ב/ג עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' עג
ב/ג עין אליעזר ח"ב סי' כא דף עה ע"ג
ב/ג עין אליעזר סי' כא
ב/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' לז, שז
ב/ג פרי האדמה ח"א
ב/ג צפנת פענח
ב/ג קדשי יהושע עמ' אלף קלח, אלף קמ-קמא, אלף קעו
ב/ג קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) מדות חכמים עמ' ח, נו
ב/ג קול מבשר ח"א עמ' נא
ב/ג שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' תלא
ב/ג שערי תורה (לעוו) עדות ח"א עמ' שי
ב/ג שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך ב עמ' קצ
ב/ג שפת אמת על התלמוד ח"ג דף פו ע"ג
ב/ג תורת המלאכות ח"ה עמ' קצ אות קלד {לוקה כמנין הבהמות}
ב/ד אבן האזל (הוספות סוף עבודה ח"ב)
ב/ד אבני ציון ח"ב סי' סו אות א-ב
ב/ד אחיעזר ח"א סי' כו ס"ק א, ח"ג סי' נו ס"ק ב
ב/ד אמונת יהושע עמ' שנא, שנו
ב/ד אמונת שמואל (תשנט) עמ' קמח
ב/ד אמרי בינה - תרו"מ סי' ז ד"ה אם
ב/ד אמרי סופר עמ' סב, סד
ב/ד אפיקי מגינים זבחים סי' לח
ב/ד באור מהר"י קורקוס
ב/ד בית אהרן (קארטשין) עמ' רב
ב/ד בית אהרן וישראל גל' כח עמ' קכז {כר' יוסי שתפוס לשון אחרון}
ב/ד בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' רצח
ב/ד בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' שלח {תכ"ד}
ב/ד בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' פב
ב/ד בני שמואל דף צא ע"א
ב/ד ברור הלכה קדושין נ ע"ב ציון ו, ב"ק עג ע"ב ציון א
ב/ד בריכת ירושלים עמ' ע, עד-עה
ב/ד ברכות חיים ח"א עמ' קכה
ב/ד דברי אליעזר (פרבר) ח"א דף יג ע"ב
ב/ד דברי דוד (מילדולה) דף לה ע"ב
ב/ד דרכי משה ח"א שמעתתא ו פ' א, שמעתתא ז פ' ב, שמעתתא יד פ' טו
ב/ד הליכות אליהו
ב/ד הר המלך ח"ז עמ' קנה
ב/ד ושב הכהן (תשמח) עמ' עג
ב/ד זכרון יוסף (יונה) ח"ב קונ' בני יונה סי' ג אות ז
ב/ד חבש פאר עמ' קמה, קמט
ב/ד חזון יחזקאל מכות פ"ד ה"ב
ב/ד חזון נחום זרעים ח"א עמ' רע
ב/ד חי' בר נחמני דף לב ע"א-ע"ג {תכ"ד}
ב/ד חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' עט עמ' קצה
ב/ד חי' הגר"מ זמבה סי' כג
ב/ד חי' הגרא"א דסלר עמ' קפח
ב/ד חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' רמד
ב/ד חי' חתם סופר
ב/ד חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' שפז
ב/ד חי' רעק"א
ב/ד חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 496
ב/ד חקר הלכה (לנדא) ע' תוך כדי דיבור אות א דף קטו ע"ד, קטז ע"ב
ב/ד יבול היובלות עמ' 80
ב/ד יד דוד (קרלין) ח"א דף קא
ב/ד יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קנה
ב/ד כנה"ג [תוי"ט דמאי פ"ז מ"ו]
ב/ד לב מבין
ב/ד מאור למלך נדרים עמ' קמב
ב/ד מוריה גל' רטו עמ' לב {תכ"ד אינו כדיבור}
ב/ד מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' שלח, שמב
ב/ד מים שאובים עמ' תפו, תצב
ב/ד מכתב לחזקיהו דף נד ע"ד
ב/ד מלך שלם דף קמג ע"ב
ב/ד מנחת בכורים (מיוחס) דף סב ע"א {תכ"ד}
ב/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' שצב
ב/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ד משנה הלכות ח"ט סי' שסא
ב/ד משנת אליעזר (רבינ') עמ' קמב
ב/ד משנת חיים זבחים עמ' ח
ב/ד משנת יעקב הל' מעה"ק פט"ו ה"א
ב/ד משנת יעקב מדע עמ' קלה-קמ, הפלאה עמ' כג-כז {מל"מ}, זרעים ח"ב עמ' מה
ב/ד משנת יעקב עבודה עמ' רי
ב/ד נדרי זריזין ח"א עמ' תקכט, תקלא, תקלג
ב/ד נזר אברהם מכות ועדות עמ' עד, פד
ב/ד נחלת שבעה - שטרות מהדו"ב סי' ג סעיף כה
ב/ד נטיעות חיים דף כ ע"ב
ב/ד נמוקי שזבנ"י דף פז {תכ"ד}
ב/ד ס' השדה דף עה ע"א
ב/ד ספיקא דרבנן עמ' קנג-קנד, קנו
ב/ד ערהשה"ע קדשים סי' צג אות ו
ב/ד פרחי אהרן עמ' 68
ב/ד צבי גאון יעקב סי' ד
ב/ד צמח מנחם דף מד ע"ג {אף בגמר דבריו נתפס}
ב/ד צמח צדק (חב"ד) - שו"ת אהע"ז סי' רפח אות א ואילך
ב/ד קדשי יהושע עמ' אלף תמב
ב/ד קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' תלג
ב/ד קונטרסי שעורים נדרים שעור כח אות יב
ב/ד קרית מלך
ב/ד שאלת הכהנים תורה דף פ
ב/ד שהם וישפה ח"א וח"ב
ב/ד שו"ת מהר"ש מוהליבר חידושים בש"ס וברמב"ם סי' ו עמ' שסו
ב/ד שו"ת מהרלב"ח סי' קטז
ב/ד שלמי שמחה ח"ה עמ' קסה
ב/ד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' קב-קג
ב/ד שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' לז
ב/ד שערי טהר ח"ח סי' קכה אות ג
ב/ד שערי תורה (לעוו) עדות ח"ב עמ' מ
ב/ד תורת הקדש ח"ב עמ' קעה


ג/562 הלכות תמורה פרק ג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ג/רה"פ אור שמח
ג/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ג/רה"פ הר המוריה
ג/רה"פ הרמב"ם המדויק
ג/רה"פ חי' הראי"ה
ג/רה"פ מעשה רקח
ג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ג/רה"פ מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' רמ
ג/רה"פ פי' ר"י קאפח
ג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ג/רה"פ קרית מלך
ג/רה"פ רמב"ם לעם
ג/רה"פ שם טוב
ג/רה"פ תמר שלמה
ג/א אבן האזל (הוספות סוף עבודה ח"ב)
ג/א אדמת יהודה
ג/א אור הישר
ג/א אור ליהודה (תשנט) עמ' רנא
ג/א באור מהר"י קורקוס
ג/א בדרך המלך עמ' צב
ג/א בחיר חיים
ג/א בית יצחק תשט"ז עמ' 117 {תמורת בכור ומעשר}
ג/א בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' סז
ג/א בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תקעא
ג/א ברור הלכה פסחים צו ע"ב ציון א
ג/א בשבילי הקרבנות סי' טו אות ו, סי' טז אות ז
ג/א הגהות עמק המלך
ג/א הורה גבר (תקסב) דף לז ע"ד
ג/א הורה גבר (תשסג) עמ' קנב
ג/א הלכה רבה ח"א עמ' 125
ג/א המאור הגדול עמ' רפט
ג/א המאיר לארץ [צל"ח פסחים צו] {כ"מ}
ג/א הר המלך ח"ב עמ' צח
ג/א הרמב"ם והלכותיו
ג/א זבח שלמה ח"ג סי' לא, עמ' עו-עז, פד
ג/א זכרון ישעיהו דף כח ע"א {לח"מ - הפסוק}
ג/א חדושים ובאורים (גרי') תמורה סי' ה ס"ק יז-יח
ג/א חזו"א על הרמב"ם
ג/א חזו"א תמורה סי' לה ס"ק ט
ג/א חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' רנד
ג/א חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד הל' ק"פ פ"ד ה"ו]
ג/א חכמת אדם - בינת אדם בית הנשים סי' לא בסופו {לח"מ}
ג/א חסדי דוד ח"ב עמ' שיב
ג/א חק נתן דף רכט ע"א
ג/א יד ישראל ח"ב
ג/א יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קסט
ג/א כתר המלך
ג/א לב איש עמ' רלב, רלז, תצב
ג/א מדה טובה ח"ב עמ' 141
ג/א מילי דמרדכי
ג/א מלחמות יהודה דף כט ע"א, קב ע"ג
ג/א מנחת ישראל (קיהן) עמ' קפ-קפא
ג/א מעיני המים
ג/א מראה אש ח"ב עמ' סח
ג/א מרומי גלים עמ' קכא
ג/א מרכבת המשנה מהדו"ק
ג/א נאם דוד
ג/א נתיבות שלום (למפרט)
ג/א ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' קסז {מפי השמועה}
ג/א ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תיג
ג/א סם חיי דף יד ע"ג
ג/א ספרי דבי רב ח"ג עמ' ריב
ג/א עין תרשיש
ג/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רנט
ג/א פני משה (שלז')
ג/א פרשת המלך
ג/א ציוני מהר"נ
ג/א קדשי יהושע עמ' אלף נה, אלף קעו, אלף תד, אלף תה {מרכה"מ}, אלף תמג
ג/א קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תרעד, תרעח, תשא
ג/א שאגת אריה סי' יז
ג/א שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' רצג
ג/א שיח ערב קדשים עמ' שפז
ג/א שמן רוקח ח"א אהע"ז סי' ס דף לה ע"ב {אעל"מ}
ג/א שמן רקח ח"א דף לה ע"ב
ג/א שפת אמת על התלמוד ח"ג דף פד ע"ד
ג/א תורת הקדש ח"ב עמ' קצח
ג/א תשובה שלמה אהע"ז סי' יז דף כג ע"ב {חל תמורה אף במזיד}
ג/ב אבי עזרי ח"א
ג/ב אהל משה (הורוביץ) ח"א זבחים עה ע"ב
ג/ב אור הישר
ג/ב אור ליהודה (תשנט) עמ' רצב {אבי עזרי}
ג/ב אור עולם (שניאורסון) עמ' 505
ג/ב אמונת יהושע עמ' שטו, אלף תמ
ג/ב באר שרים (שלזינגר) - שו"ת ח"ב סי' סט אות ג-ד {תמורת בכור לכהן}
ג/ב בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' סז, ריג
ג/ב בית המדרש
ג/ב בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תקעא
ג/ב בריכת המלך עמ' נה, סז
ג/ב בריכת ירושלים עמ' קכג
ג/ב בשבילי הקרבנות סי' טז אות ד
ג/ב דבר שאול תמורה סי' נג אות ב
ג/ב דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' ריד
ג/ב דברי תלמוד ח"א עמ' רצא
ג/ב חדושים ובאורים (גרי') בכורות סי' א ס"ק ז
ג/ב חזון יחזקאל תמורה פ"א ה"א וה"ו
ג/ב חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' עז
ג/ב חי' הגרי"ז דף נד ע"ג
ג/ב יגיעת ערב ב"מ עמ' קד {תמורת בכור לכהנים}
ג/ב כתר המלך
ג/ב לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' קפא
ג/ב מאור הקדש בכורות עמ' סז, תמורה עמ' ס
ג/ב מהרי"ט אלגזי פ"ה אות מב או"ק ג
ג/ב מילי דמרדכי
ג/ב מלחמות יהודה דף כט ע"ד, לג ע"ג
ג/ב מנחת חינוך ח"א עמ' קד
ג/ב מצעדי גבר ב"מ סי' כ אות ה
ג/ב מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' רצט
ג/ב מקדש דוד קדשים סי' יד ס"ק א
ג/ב מרחשת ח"ב סי' כח אות ב
ג/ב משנת חיים במדבר עמ' שיח
ג/ב משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' סז
ג/ב משנת יעקב כאן
ג/ב משנת ר' אהרן קדשים סוגיות סי' יד ס"ק טז, בכורות דף כ ע"א ס"ק ג
ג/ב מתנת כהונה בכורות עמ' פד
ג/ב נחלת ברוך דף לד ע"ד
ג/ב נתיב אברהם ח"א עמ' ע
ג/ב עבודת הזבח תמורה סי' ג ס"ק טו, סי' ח ס"ק ו, סי' ט ס"ק ח {אבי עזרי}
ג/ב ענפי ארז (זי') דף רא ע"ג, רז ע"א
ג/ב ערך יעקב עמ' רא
ג/ב ציוני מהר"נ
ג/ב צפנת פענח
ג/ב קדשי יהושע עמ' אלף פב, אלף קיז
ג/ב קהלות יעקב ע"ז סי' ו
ג/ב שלמי יוסף בכורות עמ' פד
ג/ב שלמי שמעון (קדשים) עמ' קצח
ג/ב שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' קנד
ג/ב שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' קנד
ג/ב שעורי הרב חלה עמ' קיא
ג/ב שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' צג
ג/ב שעורי ר' יחיאל מיכל זבחים פ"א אות פז
ג/ב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' קלא, קלג
ג/ב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' רנ
ג/ב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תלז, תמ
ג/ב שעורי ר"א ליכטנשטין זבחים עמ' 230
ג/ב שערי היכל זבחים עמ' תרכח {תמורת הבכור לכהנים - תוס' חולקים}, תרכט {כמו שביארנו - שאינו מוכר באטליז}
ג/ב שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' שיז {תמורת בכור}
ג/ב שערי טהר ח"ג שער א סי' ג אות ב, שער ג סי' טו אות ג, ח"ה שער ב סי' ד אות א-ג, ה, וסי' ה
ג/ב שערי טהר ח"ה שער ב סי' ד אות ג דף קנו ע"ד
ג/ב שפת אמת על התלמוד ח"ג דף כג ע"א
ג/ב תורת החוף ימים - שפתי חיים סי' כו אות ב
ג/ב תורת הקדש ח"ג עמ' ז-ח
ג/ג אבני ציון ח"ג עמ' שב, ח"ד עמ' קעב
ג/ג אחיעזר ח"ב סי' מד ס"ק ג
ג/ג בני שמואל דף צא ע"ב
ג/ג בנין אריאל ח"א עמ' שנט
ג/ג ברכת השבת עירובין סי' א ס"ק ד {גרי"ז}
ג/ג הגהות רימ"א {לח"מ}
ג/ג זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' מב
ג/ג חי' הגרז"ס קדשים עמ' קפו {לח"מ}
ג/ג חי' הגרי"ז כאן, ודף נז ע"ג, עח ע"ב
ג/ג חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד תמורה כו ע"ב]
ג/ג חיים ומלך כאן, ודף טו ע"ג {צרור החיים}
ג/ג יהגה האריה עמ' קיט
ג/ג יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קנה
ג/ג מילי דמרדכי
ג/ג מלחמות יהודה דף י ע"ד {ראב"ד}, ל ע"ד, קלא ע"א {קרית ספר}, קלב ע"א {קרית ספר}, קמ ע"א
ג/ג מקדש דוד קדשים קונ' ב ס"ק ג במנחת מרדכי
ג/ג מראה אש ח"ב עמ' סח
ג/ג משנת אליעזר (רבינ') עמ' קמו
ג/ג נאם דוד
ג/ג נחלת ברוך דף לג ע"ב
ג/ג עבודת הזבח תמורה סי' יג ס"ק ח
ג/ג פניני רבנו הגרי"ז עמ' תרעז {גרי"ז}
ג/ג צפנת פענח
ג/ג קדשי יהושע עמ' אלף קטו, אלף קמה, אלף שצה, אלף תג, אלף תלו, אלף תמא, אלף תמד, אלף תרט {רמב"ם}, אלף תריא {גרי"ז}
ג/ג שולי המעיל מעילה אות צה {גרי"ז}
ג/ג שערי טהר ח"ג שער ג סי' טו אות א
ג/ג תורת זרעים עמ' עו, קב
ג/ד אבני נזר אהע"ז סי' תמט אות ל
ג/ד אברהם יגל
ג/ד אנצי"ת ע' בעל מום (ב) הע' 154
ג/ד בית אהרן וישראל גל' מ עמ' יח {שוהם וישפה}
ג/ד בית המדרש
ג/ד בית יצחק תשט"ז עמ' 119
ג/ד דברי אהרן עמ' סב {לח"מ}
ג/ד הגהות רימ"א {לח"מ}
ג/ד הליכות אליהו
ג/ד ויוסף שאול דף סג ע"א
ג/ד זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' רב
ג/ד כתר המלך
ג/ד מלחמות יהודה דף לג ע"א {לח"מ}
ג/ד מנחת חינוך ח"ג עמ' קפב-קפג
ג/ד מעיני המים
ג/ד מעשה רב (סוף טהרה וסוף שופטים מהדורה א)
ג/ד מקורי הרמב"ם לרש"ש
ג/ד משנת אליעזר (רבינ') עמ' קנב
ג/ד משנת יעקב
ג/ד משנת ר' אהרן נדרים עמ' קסט
ג/ד נאם דוד
ג/ד נתיב אברהם ח"א עמ' סט-ע
ג/ד נתיבות שלום (למפרט)
ג/ד פרדס רמונים (אביגדור) ח"א עמ' רסב {לח"מ}
ג/ד קרבן פסח עמ' שסז
ג/ד שהם וישפה ח"א וח"ב
ג/ד שערי טהר ח"ג שער ג סי' יא אות א
ג/ד תורת האוהל (תשנג) עמ' תמא {תמות}
ג/ה בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' ו
ג/ה בתי כהונה (תשסה) עמ' ק
ג/ה חי' הרמב"ם למסכתות יומא ותמורה עמ' 137
ג/ה ימי שלמה
ג/ה מרומי גלים עמ' קמה
ג/ה משך חכמה ויקרא פכ"ז פס' ט
ג/ה עבודת הזבח תמורה סי' א ס"ק יד
ג/ה קדשי יהושע עמ' אלף יז
ג/ה שערי טהר ח"ג שער ג סי' טו אות ג
ג/ה תנופת זהב עמ' 391
ג/ו צפנת פענח
ג/ז בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תקעא
ג/ז מילי דמרדכי
ג/ז מעיני המים
ג/ז נאם דוד
ג/ז נתיב אברהם ח"א עמ' ע-עא
ג/ז עדות בישראל
ג/ז פרדס רמונים (אביגדור) ח"א עמ' רסג


ד/563 הלכות תמורה פרק ד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ד/רה"פ אור שמח
ד/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ד/רה"פ הר המוריה
ד/רה"פ הרמב"ם המדויק
ד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ד/רה"פ מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/רה"פ ערוך השלחן העתיד קדשים סי' רמא
ד/רה"פ פי' ר"י קאפח
ד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ד/רה"פ צפנת פענח
ד/רה"פ רמב"ם לעם
ד/רה"פ שם טוב
ד/רה"פ תמר שלמה
ד/א בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' סח
ד/א בני שמואל דף פז ע"ד
ד/א ברכת מרדכי כתובות עמ' תקז
ד/א ברכת מרדכי פסחים עמ' שס
ד/א בשבילי הקרבנות סי' טז אות ז
ד/א דבר שאול תמורה סי' מז, סי' מח אות י, סי' מט אות ד
ד/א דברות משה נדרים עמ' קנג
ד/א חי' הראי"ה
ד/א חי' רעק"א (ליקוטים)
ד/א חקרי זמנים ח"ב עמ' ל
ד/א חשבונות של מצוה עמ' תנט
ד/א ימי שלמה
ד/א כתר המלך
ד/א מנחת חינוך ח"ב עמ' תקסד {כ"מ}
ד/א מעיני המים
ד/א מעשה רב (סוף טהרה)
ד/א משך חכמה שמות פכ"ב פס' ל
ד/א משנת יעקב
ד/א נאות אפרים ח"א עמ' קפו
ד/א נאם דוד
ד/א שערי חכמה - שב שמעתתא דף ס ע"א, עה ע"ב
ד/א שפת אמת על התלמוד ח"ג דף פד ע"ג
ד/א תנופת זהב עמ' 391
ד/ב דבר שאול תמורה סי' כו אות יא {רדב"ז}
ד/ב זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' ר-רא
ד/ב מנחת חינוך ח"א עמ' יז
ד/ב משנת חיים חולין סי' מז עמ' קסב
ד/ב ערך יעקב עמ' קסה {ר"י קורקוס}
ד/ב קהלות יעקב הוספות קדשים ו, תמורה ז
ד/ב קרית מלך
ד/ב שלמי שמעון (קדשים) עמ' רסב
ד/ב שלמי שמעון (תשמו) עמ' עה
ד/ג אברהם יגל
ד/ג אהל משה (לוין) ח"א דף כא ע"ג {כ"מ} וע"ד {לח"מ}
ד/ג אור הישר
ד/ג אור המאיר (קובץ) ח"ב עמ' 210
ד/ג אור עולם (בלומנפלד) דף צז ע"ד
ד/ג אידנו עמ' 45
ד/ג אמרי בינה - טריפות סי' ח ד"ה כתב, סוגיות סי' א [א] ד"ה עיין
ד/ג אנצי"ת ע' בן פקועה הע' 186, 188, 189
ד/ג באר אברהם (טרויב)
ד/ג בית אהרן וישראל גל' יז עמ' נח-נט
ד/ג בית שערים יו"ד סי' כז
ד/ג בני שמואל דף פג ע"א, פח ע"ד, צ ע"א
ד/ג ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שסז
ד/ג בשבילי הקודש סי' יא אות ז {בן ארבע חי}
ד/ג גור אריה ויקרא פ' כו הע' 13, במדבר פ' י הע' 21
ד/ג גינת ורדים (תאומים) עמ' רטז
ד/ג דבר שאול תמורה סי' כה אות יד
ד/ג דברי אהרן עמ' קכא {גסה}
ד/ג דגל יהודה (קמינר) עמ' שיד
ד/ג הליכות אליהו
ד/ג ויוסף שאול דף עב ע"ג
ד/ג זכותא דאברהם (לנדא) עמ' צו
ד/ג זכר יצחק (תשח) עמ' קמב
ד/ג זכר יצחק (תשן) עמ' קנח-קנט
ד/ג חדושים ובאורים (גרי') תמורה סי' ב ס"ק יא, סי' ג ס"ק ו
ד/ג חזו"א על הרמב"ם
ד/ג חזו"א תמורה סי' לב ס"ק ו-ז
ד/ג חי' הגר"מ זמבה סי' כד {לח"מ}
ד/ג חי' הראי"ה
ד/ג חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד חולין פט ע"ב]
ד/ג חי' כתב סופר קדשים עמ' קעד
ד/ג חנוכת הבית עמ' סה
ד/ג חסדי דוד ח"ו עמ' קכד, תכו-תכז
ד/ג ימי שלמה
ד/ג כתר המלך
ד/ג לב אריה (בראד) חולין עד ע"ב
ד/ג להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' סז
ד/ג מוריה גל' קפה עמ' נב
ד/ג מותיב ומפרק עמ' מג {במעי אמן קדושים}
ד/ג מי באר (פסח) דף עה ע"ב
ד/ג מלחמות יהודה דף קיח ע"ג
ד/ג מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' קסב
ד/ג מנחת חינוך ח"א עמ' יז, ח"ב עמ' צו, תג, ח"ג עמ' קפב-קפג, שעא
ד/ג מנחת מרדכי (תשז), קונטרס תשובות עמ' יב {כ"מ}
ד/ג מעדני מלך ח"א עמ' סד-סו
ד/ג מעיני המים
ד/ג מעשה רקח
ד/ג מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' רסז
ד/ג מקורי הרמב"ם לרש"ש
ד/ג מראה איש ח"א יו"ד עמ' מ, נג, ח"ב עמ' קסא
ד/ג משנת חיים חולין סי' סז עמ' רכה
ד/ג משנת יעקב כאן
ד/ג משנת יעקב עבודה עמ' רכב
ד/ג משנת ר' אהרן קדשים, תמורה סי' ג ס"ק יז
ד/ג נאם דוד
ד/ג נדרי זריזין ח"ב עמ' רפח
ד/ג נחלת שמואל דף מה ע"ג {לח"מ}
ד/ג נטע שעשועים דף כח ע"ג
ד/ג נר מצוה (ואלק) מצוות דף מז ע"א {ולדות קדשים במעי אמן קדושים}
ד/ג נתיבות שלום (למפרט)
ד/ג עבודת לוי (רוד') דף סד ע"א
ד/ג עדות בישראל
ד/ג עין יצחק ח"א עמ' קט
ד/ג ענפי ארז (זי') דף קיא ע"ג, רכה ע"ב, רלח ע"ד
ד/ג פורת יוסף (שלופר) דף נב ע"ב
ד/ג פרי אברהם פסחים סי' ח אות א
ד/ג קדשי יהושע עמ' תנז, אלף תקפט, אלף תקצב
ד/ג שושנת העמקים (גנק) עמ' לט
ד/ג שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' צ
ד/ג שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' תפז, תצב
ד/ג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' רא
ד/ג שער המלך כאן, וח"ב עמ' עט, רפט, קובץ מפרשים ח"ב עמ' עט
ד/ג שערי טהר ח"ג שער ג סי' יא אות א, ד
ד/ג שעת הכושר דף לג ע"ג {כ"מ}
ד/ג תורת הקדש ח"ג עמ' מה, מז, נ
ד/ג תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' פב-פג
ד/ד בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' סז
ד/ד גור אריה יהודה עמ' כב
ד/ד דבר שאול תמורה סי' מח אות י, סי' נב אות ד
ד/ד הגהות רימ"א
ד/ד הר המלך ח"ז עמ' קנה
ד/ד חי' הראי"ה
ד/ד חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד תמורה כ ע"ב]
ד/ד חי' הרמב"ם למסכתות יומא ותמורה עמ' 137
ד/ד חי' רעק"א (פרדס)
ד/ד מעשה רקח
ד/ד מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' רנט
ד/ד מקדש דוד קונטרס בעניני קדשים סי' ג אות ב
ד/ד מקורי הרמב"ם לרש"ש
ד/ד משנת ר' אהרן קדשים - סוגיות סי' יג ס"ק יד
ד/ד עבודת הזבח זבחים סי' יז ס"ק ז {כ"מ והר המוריה}
ד/ד ענפי ארז (זי') דף רכא ע"ג
ד/ד קדשי יהושע עמ' אלף קעו, אלף תו
ד/ד שערי ציון (כהן, תרצח), הסכמות עמ' ג {לח"מ}
ד/ד שפת אמת על התלמוד ח"ג דף פה ע"ג
ד/ד תורת ישראל עמ' קלד {ולד תמורת אשם - עולה}
ד/ה בד קודש (פוברסקי) ח"א דף קח ע"א
ד/ה בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' סג
ד/ה בני שמואל דף פז ע"ב
ד/ה גבורת יצחק (תשמח) דף צה
ד/ה גבורת יצחק (תשסו) עמ' צה
ד/ה דבר שאול תמורה סי' נ אות א, סי' נב אות ז
ד/ה דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' רלז
ד/ה דרכי יושר (שרף) ח"ב עמ' שלג {לח"מ}
ד/ה ימי שלמה
ד/ה מטה אהרן שבועות עמ' כא-כב
ד/ה מנחת חינוך ח"ג עמ' קפב-קפג
ד/ה מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' רטו
ד/ה משנת יעקב עבודה עמ' קיז, קלא
ד/ה משנת ר' אהרן קדשים - סוגיות סי' יג ס"ק ח
ד/ה פניני רבנו הגרי"ז עמ' תרמה
ד/ה קדשי יהושע עמ' אלף קנה
ד/ה שער המלך ח"ב עמ' רעא-רעב
ד/ה תורת זרעים עמ' קא {הפריש נקבה}, קב
ד/ה תורת ישראל עמ' קלב, קלד
ד/ו חסדי דוד ח"ז עמ' תקצו-תקצז
ד/ו טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב עמ' רעט
ד/ו מנחת חינוך ח"א עמ' יז
ד/ו מפתח הבאורים [גרי"ז דף נד]
ד/ו נחלת שמואל דף ו ע"ב
ד/ו ס' יהושע - שו"ת עמ' קיד
ד/ו עבודת הזבח תמורה סי' ט ס"ק ח
ד/ו קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' קמא
ד/ו קרית מלך
ד/ו שלמי שמעון (קדשים) עמ' קצח
ד/ו שער המלך ח"ב עמ' רעב {כ"מ}
ד/ו שערי היכל זבחים עמ' תרכט {יאכלו כבכור וכמעשר - ואינו מוכר באטליז}
ד/ו שערי טהר ח"ה שער ב סי' ד אות א, סי' ה דף קס ע"ד
ד/ו שפת אמת על התלמוד ח"ג דף סג ע"ד
ד/ז אבי עזרי ח"ב
ד/ז בד קודש (פוברסקי) ח"א דף קט ע"ב
ד/ז בני שמואל דף פח ע"א, צ ע"א
ד/ז גבורת יצחק (תשמח) דף צה
ד/ז גבורת יצחק (תשסו) עמ' צה
ד/ז דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' רלז
ד/ז זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' מב
ד/ז ימי שלמה
ד/ז כתר המלך
ד/ז מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' רס
ד/ז מראה איש ח"א יו"ד עמ' נג
ד/ז עבודת הזבח תמורה סי' יב ס"ק ז
ד/ז קרית מלך
ד/ז שכר שכיר סי' נב אות ד
ד/ז שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' צ, צב
ד/ז שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' רג
ד/ז שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' קסז
ד/ז שער המלך ח"ב עמ' רע, רעב, שכט
ד/ז תורת ישראל עמ' קלג-קלד
ד/ח אבן האזל קדשים ח"א דף נו ע"א
ד/ח אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' מח
ד/ח אור הישר
ד/ח אור עולם (בלומנפלד) דף צז ע"ג-ע"ד
ד/ח אשיחה בחקיך פרה עמ' נו-נז, ס
ד/ח בדבר מלך ח"ח עמ' עז
ד/ח בית אהרן וישראל גל' יז עמ' נט
ד/ח בית המדרש
ד/ח בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תצא
ד/ח בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' סב
ד/ח דבר שאול תמורה סי' מד אות יד
ד/ח הרמב"ם כמחנך עמ' 52
ד/ח חדושים ובאורים (גרי') תמורה סי' ג ס"ק ז
ד/ח חזו"א על הרמב"ם
ד/ח חזו"א תמורה סי' לב ס"ק ט
ד/ח ימי שלמה
ד/ח לב טהור עמ' כג
ד/ח מהרי"ט אלגזי פ"ה אות מא או"ק ז
ד/ח מלבושי יו"ט ח"ב יו"ד סי' כ
ד/ח מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' כט
ד/ח מנחת חינוך ח"ג עמ' קפג
ד/ח מעדני מלך ח"א עמ' סג-סד
ד/ח מעין החכמה עמ' קצד
ד/ח מעשה רקח
ד/ח מקדש דוד קונטרס בעניני קדשים סי' ג אות ג
ד/ח מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"ב דף ו
ד/ח מראה איש ח"א יו"ד עמ' נג, קנח, קנט
ד/ח מרומי גלים עמ' קל-קלב, קלו, קלט
ד/ח משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' רפד
ד/ח משנת יעקב כאן
ד/ח מתנת כהונה בכורות עמ' קלז
ד/ח נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף קא ע"ב, מנחות דף קלג ע"ב
ד/ח נחלת שמואל דף לב ע"ג
ד/ח עבודת הזבח תמורה סי' י ס"ק ג
ד/ח עין יצחק ח"א עמ' קח
ד/ח קדשי יהושע עמ' אלף קא {רמב"ם}, אלף קב {או"ש}
ד/ח שיח ערב קדשים עמ' שסג
ד/ח שלמי יוסף בכורות עמ' קלז
ד/ח שרידי אש ח"א עמ' תקנג-תקנד
ד/ח תורת הקדש ח"ג עמ' מג
ד/ח תפארת חיים (שאכעט) דף פד ע"ב
ד/ח תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' פד-פה
ד/ט אבי עזרי ח"ה
ד/ט אבן האזל קדשים ח"א דף נב ע"א
ד/ט אברהם יגל
ד/ט אור הישר
ד/ט אידנו עמ' 47 {כ"מ}
ד/ט בד קודש (פוברסקי) ח"א דף קח ע"א וע"ד
ד/ט בית המדרש
ד/ט בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' סג
ד/ט בני שמואל דף פז ע"א
ד/ט דבר שאול תמורה סי' נ אות ו
ד/ט זכר יהודה עמ' רצז
ד/ט חזו"א בכורות סי' יח ס"ק ז
ד/ט חזו"א על הרמב"ם
ד/ט חזון יחזקאל חולין פ"ד ה"ג {או"ש}
ד/ט חי' הראי"ה
ד/ט חי' הרמב"ם למסכתות יומא ותמורה עמ' 136-137
ד/ט יהגה האריה עמ' קיט
ד/ט ימי שלמה
ד/ט כתר המלך
ד/ט מאור הקודש תמורה עמ' קי
ד/ט מנחת חינוך ח"ג עמ' קפב-קפג
ד/ט מנחת חינוך מצוה תמא (דף מז ע"ג)
ד/ט מעיני המים
ד/ט מקדש דוד קדשים קונ' ג ס"ק ג במנחת מרדכי
ד/ט מראה איש ח"א יו"ד עמ' מז, קנח, קס
ד/ט משך חכמה ויקרא פכ"ז פס' ט
ד/ט משנת ר' אהרן קדשים בכורות דף ג ע"א, דף טו ע"ב, סוגיות סי' יב ס"ק ה, סי' יג ס"ק יד
ד/ט נאם דוד
ד/ט עבודת הזבח זבחים סי' יז ס"ק ט {כ"מ ולח"מ}
ד/ט פרדס רמונים (אביגדור) ח"א עמ' רסג
ד/ט צמח מנחם דף מה ע"ג {ולד בעלת מום}
ד/ט קדשי יהושע עמ' אלף מט, אלף נא
ד/ט קהלות יעקב בכורות טו
ד/ט קרית מלך
ד/ט שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' רצה
ד/ט שם יוסף (מועטי)
ד/ט שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' ר
ד/ט שער המלך ח"ב עמ' רעא {לח"מ}
ד/ט שערי טהר ח"ג שער ג סי' יא אות א
ד/ט שפת אמת על התלמוד ח"ג דף עא ע"א, פד ע"ב
ד/ט תורת זרעים עמ' קא-קב
ד/ט תורת ישראל עמ' קלב-קלג
ד/י בד קודש (פוברסקי) נדרים עמ' נט
ד/י מעשה רקח
ד/י נועם ח"ה עמ' קסו
ד/י עין יצחק ח"א עמ' קט
ד/י שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף צא ע"ב
ד/י שלמי שמחה ח"ה עמ' ריג {ראב"ד}
ד/יא אבן ציון עמ' תנה
ד/יא אבני ציון ח"ג עמ' רטז, ריח
ד/יא אגרא לישרים סי' ל, לא, לה
ד/יא אגרות הגרי"ד עמ' קפה
ד/יא אור הישר
ד/יא אור המאיר (שפירא) סי' עו אות ד
ד/יא אור יעקב נדרים עמ' סה
ד/יא אור עולם (בלומנפלד) דף פא ע"ב
ד/יא אחיעזר ח"ב סי' כה ס"ק ט
ד/יא אמונת יהושע עמ' ק
ד/יא אנצי"ת ע' דבר הנדור הע' 87
ד/יא באר מרים פ"ה ה"ח אות ב
ד/יא בד קודש (פוברסקי) נדרים עמ' נט
ד/יא בית אהרן (צוקרמן) עמ' תט {ראב"ד}
ד/יא בית יחזקאל (סרנה) גליונות [עי' הל' בכורות פ"ו ה"ה]
ד/יא בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תעו {גרי"ז}
ד/יא בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' צה
ד/יא בית שערים או"ח סי' שכב
ד/יא בן אשר סי' מו אות ח, הערה ג {גרי"ז}
ד/יא בני דוד
ד/יא בני שמואל דף צה ע"ג
ד/יא ברכת מרדכי פסחים עמ' שסג
ד/יא ברכת שלמה אהע"ז עמ' רעח {גרי"ז}
ד/יא ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שמה
ד/יא גבורת יצחק מ"ש עמ' נט
ד/יא גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' כט, רמא
ד/יא גבורת יצחק שקלים עמ' קכג
ד/יא גליונות אבני נזר {כ"מ} [עי' זוהר פ' שלח דף קסא ע"ב]
ד/יא דבר שאול תמורה סי' עד אות ב
ד/יא דברי חיים השמטות סי' כט
ד/יא הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' כז, צט
ד/יא הלכה רבה ח"א עמ' 229
ד/יא הרמב"ם - שמרנות עמ' 54
ד/יא חזו"א בכורות סי' כז ס"ק ב
ד/יא חזון יחזקאל תמורה פ"ד ה"ד
ד/יא חי' הגאון אדר"ת עמ' כה, ל {כ"מ בשם ר"י קורקוס - המקדיש בכור לקדשים אחרים לא לוקה כי לא הועילו מעשיו}, לג, קכח-קכט, קסא, קסה {לא לוקה}, קסו {ראב"ד - אין מתנותיהם ואכילתן שוות}
ד/יא חי' הגרי"ז
ד/יא חי' הראי"ה
ד/יא חיי אברהם (צציק) עמ' סו
ד/יא חנוכת הבית עמ' צד {כ"מ}
ד/יא חסדי דוד ח"ז עמ' תקעז-תקעח
ד/יא חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' טו
ד/יא חשבונות של מצוה עמ' רנג
ד/יא יכהן פאר זבחים ב ע"א
ד/יא ימי שלמה
ד/יא יקר הערך דף קיא ע"ד, קיב ע"ג
ד/יא כבוד הלבנון דף ז ע"ג {כ"מ בשם מהרי"ק}, לו ע"א-ע"ב {שינוי קדושה, כ"מ}
ד/יא כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף קנג ע"ב {כ"מ}
ד/יא כתר המלך
ד/יא לב טהור עמ' ח
ד/יא לב ים נדרים עמ' קמו {גרי"ז}
ד/יא לקוטי שיחות חט"ז עמ' 287, חכ"א עמ' 254
ד/יא לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' לח, מא
ד/יא מאור הקדש בכורות עמ' נח, תמורה עמ' קנד
ד/יא מאור הקודש תמורה עמ' קס {גרי"ז}
ד/יא מועדים וזמנים ח"ב סי' קס
ד/יא מלחמות יהודה דף כ ע"ד, כב ע"ד, כג ע"א, מה ע"ג, ע ע"ב, עא ע"ג, עג ע"ב
ד/יא מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רח ע"ד {כ"מ}
ד/יא מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רמח
ד/יא מנחת חינוך ח"ב עמ' תקסד
ד/יא מנחת מאיר דף מג ע"א
ד/יא מעין החכמה עמ' קצה
ד/יא מענה אליהו עמ' ריט
ד/יא מעשה רקח
ד/יא מקדש יחזקאל תמורה עמ' קצח-רא, רד-רה
ד/יא מראה אש ח"ב עמ' רלח, רס
ד/יא מרומי גלים עמ' קיח
ד/יא משנת חיים במדבר עמ' קכו
ד/יא משנת ר' אהרן קדשים - בכורות טו ע"ב ד"ה שיטה
ד/יא נדרי זריזין ח"א עמ' צד
ד/יא נתיבות חיים (קארב) ח"ג - מלואים למשפט סי' כה
ד/יא ס' המקנה (סופר) ח"ב כלל כד פרט ד דף כז ע"א
ד/יא ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' פח
ד/יא עדות בישראל
ד/יא עין יהודה עמ' קח
ד/יא עמודי אור סי' סא אות ז
ד/יא ענפי ארז (זי') דף קטו ע"א {כ"מ}, רב ע"ב
ד/יא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' לט
ד/יא ערך יעקב עמ' מג {או"ש}, מד-מו, קמא {גרי"ז}, קמג {גרי"ז}, קמו {גרי"ז}, רה {גרי"ז}
ד/יא פאת ים (וינשטוק) ערכין עמ' כה
ד/יא פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 10 {ראב"ד}
ד/יא פי שנים דף סד ע"ד
ד/יא פניני רבנו הגרי"ז עמ' תרעח {גרי"ז}, תרפב
ד/יא פנת יקרת (תשעא) עמ' תיט
ד/יא צל"ח החדש קונטרס אחרון (נדפס אחרי דף קלז) דף א ע"ב
ד/יא צמח מנחם דף מח ע"ג-ע"ד
ד/יא צפנת פענח במדבר עמ' פ, דברים עמ' רמא
ד/יא קדשי יהושע עמ' פח {גרי"ז}, תשעב, אלף עט {גרי"ז}, אלף פד, אלף קס, אלף תקמה {גרי"ז}
ד/יא קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' רפו
ד/יא קובץ חי' תורה (סול') עמ' כח
ד/יא קרית מלך
ד/יא ראשית בכורים דף לט, קו
ד/יא רלב"ג ויקרא פכ"ז פסוק כו עמ' תא
ד/יא רנת יצחק דברי הימים עמ' רכח {לא ישנה לבדק המזבח}
ד/יא רנת יצחק מלכים עמ' שכ {לא ישנה לבדק המזבח}
ד/יא רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שו
ד/יא רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק ח"א עמ' מו, תפ
ד/יא רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קכח
ד/יא רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רסב, שבועות ח"א עמ' מז, ח"ב עמ' קא
ד/יא שו"ת מהרש"ם ח"א סי' ו, ח"ז סי' צא
ד/יא שיח ערב קדשים עמ' רסח
ד/יא שלמי שמחה ח"א עמ' רכו-רכז
ד/יא שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' פט
ד/יא שעורי עץ ארז שבת עמ' קנו, קנח {גרי"ז}
ד/יא שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' תסו {גרי"ז}
ד/יא שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות נא
ד/יא שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תמא, תנ {גרי"ז}
ד/יא שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' פג, שמד {גרי"ז}, שנב, שנג {גרי"ז}
ד/יא שערי טהר ח"ב שער א סי' ו אות ב, ח"ה שער א סי' ב אות ו, שער ב סי' א אות א, סי' ב אות א, סי' ה, סי' טו אות א
ד/יא שערי טהר ח"ה שער ב סי' ה דף קסא ע"ד
ד/יא שערי יצחק (תשיז) עמ' עג, עו
ד/יא תורת הקדש ח"א עמ' מב, קד, ח"ב עמ' פ, קמב, קעא, קעג
ד/יא תכריך מרדכי סי' יב עמ' פ-פא
ד/יב אבן הספיר עמ' מח
ד/יב אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קמט
ד/יב אור הישר
ד/יב אנצי"ת ע' בכור בהמה הע' 407, 410-413
ד/יב באר מים חיים (נוסינזון) כתובות דף נט {אפשר להקדיש עובר}
ד/יב בריכת המלך עמ' ריז
ד/יב בריכת ירושלים עמ' קכ
ד/יב דבר שאול תמורה סי' נו אות ב-ג
ד/יב דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' רנט
ד/יב המדות לחקר ההלכה מדה יח אות יט
ד/יב זכרון שמואל עמ' תב, תו
ד/יב חדושים ובאורים (גרי') תמורה סי' ב ס"ק ט
ד/יב חזו"א יו"ד סי' ריד לדף סט
ד/יב חזו"א על הרמב"ם
ד/יב חזון יחזקאל נדה פ"ד ה"ו
ד/יב חי' הגאון אדר"ת עמ' קסז {אסור לעשותו לשלמים להנאתו}
ד/יב חי' הגרי"ז דף נד ע"ד
ד/יב חי' הרמב"ם למסכתות יומא ותמורה עמ' 144-146
ד/יב יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רל, רלט, ח"ב עמ' קס, כרך ב ח"ב עמ' עא
ד/יב כתר המלך
ד/יב לבושי מרדכי יו"ד עמ' רצ
ד/יב לקוטי סופר ח"א דף צא ע"ג
ד/יב מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' קפו {מל"מ}
ד/יב מהרי"ט אלגזי פ"ג אות לג או"ק ג
ד/יב מנחת חינוך ח"ב עמ' תקסד
ד/יב מראה איש ח"א יו"ד עמ' קד-קה
ד/יב מראה הנוגה [הלכות יו"ט (מהרי"ט אלגזי) דף מז ע"ג]
ד/יב מרגניתא דר"מ
ד/יב משנת יעקב
ד/יב מתנת כהונה בכורות עמ' רלז
ד/יב נתיבות מרדכי גיטין עמ' קנב
ד/יב עסק התורה עמ' מט
ד/יב ערך יעקב עמ' מא
ד/יב קדשי יהושע עמ' אלף תמא
ד/יב רלב"ג ויקרא פכ"ז פסוק כו עמ' תא
ד/יב שלמי יוסף בכורות עמ' רלז
ד/יב שפת אמת על התלמוד ח"ג דף פה ע"ד
ד/יג אוצר המאמרים (תשסא) עמ' פו
ד/יג אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' לב, תקח
ד/יג אור המאיר (קובץ) ח"ב עמ' 159
ד/יג אור שמח (מילואים)
ד/יג אור תורה (בלומ') דף לח ע"ד {טעמי תורה}
ד/יג אחיעזר ח"ב סי' מד ס"ק ו
ד/יג אמרי אמת (ר' אליקים גץ) פרשת משפטים דף מג ע"א {כל המצוות מטרתן להביא לדבקות בה'}
ד/יג אמת ליעקב מקרא עמ' שנג
ד/יג אנצי"ת ע' גזרה הע' 51
ד/יג באר התורה (בן עמרם) פ' משפטים עמ' שטז, שלה
ד/יג באר מים חיים (טשרנוביץ) שמות פרק טו פסוק יח {עצות לתקן הדעות}, פרק לא פסוק יג {תן לו טעם}
ד/יג באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"ג עמ' רלג, תלה
ד/יג באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קצד
ד/יג בינת נבונים דף פג ע"ג
ד/יג בית אהרן וישראל גל' ל עמ' קלד {תמורתו קודש - עונש לממיר}
ד/יג בית הבחירה על אבות עמ' 131
ד/יג בית פנחס (גרהר) ח"א בהקדמה עמ' 19
ד/יג בנין אריאל יאיר עמ' 61
ד/יג בנין הלכה עמ' קלט
ד/יג ברכת מרדכי ויקרא עמ' ס
ד/יג בשבילי הפסח סי' כה אות יט
ד/יג גור אריה שמות פ' כא הע' 154
ד/יג גחלי אש דף ח ע"ג
ד/יג גינת ראובן תרומות עמ' תתתקפז {תמורתו יהיה קודש}
ד/יג גליוני הגר"ש עמ' צד [עצות מרחוק - ישעיהו כה, א, גדול העצה - ירמיהו לב, יט]
ד/יג דבר שאול תמורה סי' א אות א
ד/יג דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' רלה
ד/יג דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' רע
ד/יג דברי שאול ויקרא עמ' קצו, במדבר עמ' רסד
ד/יג דעת הרמב"ם עמ' 21, 82, 129, 287, 302
ד/יג דרכי משה ח"א שמעתתא ז פ' ט
ד/יג הדריכני באמתך עמ' 9
ד/יג הדרת אפרים ח"ב עמ' רנא
ד/יג ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 466
ד/יג הלכה רבה ח"א עמ' 124
ד/יג הלכות מדינה ח"ג עמ' ריח
ד/יג הערות ר"י ליינר
ד/יג הרמב"ם - שמרנות עמ' 68, 72
ד/יג הרמב"ם והזוהר
ד/יג הרמב"ם חייו ומשנתו עמ' 163
ד/יג הרמב"ם כמחנך עמ' 255
ד/יג התורה והמדינה חי"א עמ' קטו
ד/יג התקופה והגאולה (תשסה) עמ' 27
ד/יג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' רצז
ד/יג וזרח השמש עמ' שכז
ד/יג זכור לאברהם (יפהן) עמ' קמט {כדי לכוף את יצרו}
ד/יג זכרון משלי עמ' יג}
ד/יג חדושים ובאורים (גרי') תמורה סי' ב ס"ק יא, סי' ג ס"ק ו
ד/יג חדושים ובאורים (שני') ח"א עמ' סח
ד/יג חזון יחזקאל מכות פ"ד ה"ד-ה"ה
ד/יג חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' נד
ד/יג חיים שיש בהם (גרוס) על אבות עמ' ב {עצות}
ד/יג חיתו ארץ עמ' 89
ד/יג חסד ומשפט דף שכח ע"ד
ד/יג חקרי זמנים ח"ג עמ' קיז, ח"ד עמ' קכט, קסב, תכו, תסד
ד/יג חקרי לב (הימן) בראשית עמ' כד
ד/יג חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ג עמ' נח
ד/יג יד סופר עמ' קג
ד/יג יין הטוב עמ' קצט, רפב
ד/יג כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' רמו, תנו
ד/יג כס המלך עמ' נא-נב
ד/יג כתר אפרים עמ' פב
ד/יג להוגה דעות בפתיחה {עצות}
ד/יג להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' נד
ד/יג להורות נתן על התורה ח"ג עמ' רנו
ד/יג לקוטי שיחות חי"ז עמ' 527
ד/יג לקוטי שיחות חל"ב עמ' 4, 15, 174-176
ד/יג לקוטי שיחות חל"ה עמ' 174 {טעמי מצות}
ד/יג לקוטי שיחות חל"ז עמ' 50
ד/יג מאור הקודש זבחים בהקדמה עמ' יא
ד/יג מאור הקודש מעילה עמ' י-יא
ד/יג מאור הקודש ערכין עמ' פג
ד/יג מאור הקודש תמורה עמ' יט, סה
ד/יג מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' קפו, קצא
ד/יג מבוא למשנ"ת עמ' 60, 209, 281, 300, 311, 312
ד/יג מבשר טוב - בין אדם לחברו עמ' רח
ד/יג מבשר טוב - ימי הרחמים - פתיחה עמ' עט
ד/יג מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' תקט
ד/יג מדה טובה ח"ב עמ' 143, 148
ד/יג מוריה גל' קנז עמ' עג {קנסו משום שהחליף}
ד/יג מחשבת הקודש ח"א דף מו ע"ד, נו ע"ג, נז ע"ב, נח ע"ב, נט ע"א
ד/יג מכלול גל' כג עמ' 43
ד/יג מס' גיטין (ארזי) עמ' 133
ד/יג מעדני מלך ח"א עמ' קנט
ד/יג מעין חתום סי' קכה
ד/יג מענה אליהו עמ' קכו
ד/יג מעשי למלך ח"ב דף רל ע"א
ד/יג מקור חסד עמ' שמא
ד/יג מרגליות הים סנהדרין כא ע"ב אות כא
ד/יג מרכבת המשנה מהדו"ק
ד/יג משא יד ח"א עמ' רלג {קנסו}
ד/יג משך חכמה ויקרא פכ"ז פס' לא
ד/יג משנת אליעזר (קונשטט) עמ' נד
ד/יג משנת חיים במדבר עמ' שלג
ד/יג משנת חיים ויקרא עמ' תקל
ד/יג משנת יעקב הל' איסו"מ פ"ג ה"י
ד/יג משנת יעקב זרעים ח"א עמ' מג
ד/יג משנת יעקב עבודה עמ' קלא
ד/יג משנת משה קידושין עמ' פו
ד/יג משפט עם הארץ עמ' מח
ד/יג משפטי ארץ ח"ב עמ' 484, 485, 489
ד/יג נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף יג ע"ד
ד/יג נתן פריו סוכה עמ' ריט
ד/יג סופר המלך ח"ב עמ' שה
ד/יג סמוכים לעד (זס') עמ' יח
ד/יג עבודת הזבח תמורה סי' א ס"ק ה
ד/יג עזרת כהן עמ' תטז
ד/יג עיונים בהלכה עמ' 69
ד/יג עיונים במשנתו של הרמב"ם עמ' רו
ד/יג עלה יונה עמ' קי
ד/יג ערהשה"ע קדשים סי' רלח אות ג
ד/יג פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' רג
ד/יג פנינים על התורה ומועדים עמ' פו {עצות}
ד/יג פשר דיני הנזיקין בתלמוד עמ' 15
ד/יג צהר גל' ג עמ' 116, 137
ד/יג ציץ אליעזר ח"ב הקדמה עמ' 9
ד/יג קדשי יהושע עמ' תתמז
ד/יג קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' רסא-רסב {טעם הדין}
ד/יג קרית מלך
ד/יג רוח נכון עמ' שמ {עצות מרחוק}
ד/יג רלב"ג ויקרא פכ"ו תועלת ג עמ' תח
ד/יג שבי בנימין דף מט ע"ג
ד/יג שי למלך (מלר) פתיחה אות ה
ד/יג שיח ערב קדשים עמ' תכב
ד/יג שיחות לספר בראשית עמ' קכא {עצות לתקן הדעות}
ד/יג שם דרך ויקרא עמ' קיד
ד/יג שם משמואל פרשת במדבר שנת תרע"א {עצות מרחוק}, ופרשת ראה שנת תרע"ו {עצות מרחוק}, ופרשת תבוא שנת תרע"ט {עצות מרחוק}
ד/יג שם משמואל פרשת בראשית שנת תרע"ג {עצות מרחוק}, ושנת תרע"ח {עצות מרחוק}
ד/יג שם משמואל פרשת וארא שנת תרע"ב {עצות מרחוק}, ופרשת תשא ופרה שנת תרע"ב {לתקן את הדעות וליישר את המעשים}, ופרשת ויקהל שנת תרע"ג {לתקן את הדעות וליישר את המעשים}
ד/יג שמועת חיים ערכין ח"א עמ' שצט
ד/יג שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 142, 293
ד/יג שער המלך (שושן) עמ' קלז
ד/יג שער שמעון (הכהן, תרסב) שער החכמה פ"ו
ד/יג שערי טהר ח"ו סי' מח אות א, ח"ח סי' סב אות א
ד/יג שעת הכושר דף נח ע"ג
ד/יג שפת אמת על התלמוד ח"ג דף פה ע"ד
ד/יג תורת המלך (צדוק) סי' ו ס"ק יט
ד/יג תורת ישראל עמ' קלב-קלג {במעי אמן קדושים}, ריד {עצות מרחוק מגדול העצה}
ד/יג תורת מיכאל עמ' קצד
ד/יג תלמי השדה עמ' מח
ד/יג תנובת ציון דף קמא ע"ד
ד/יג תפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' קצד {זה שאמר הכתוב}
ד/יג תפארת יהונתן (תרצד) דף סו ע"ב-ע"ג
ד/יג תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קפד {טעם איסור תמורה}
ד/יג תשובה מיראה
ד/יג תשובות יהודה דף סח ע"ד {ראוי לתת טעם}

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 6275

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמא | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | כתוב אלינו

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US