Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

כאשר מצויין שם הספר בלבד, הכוונה היא לספר המסודר לפי סדר הלכות הרמב"ם.
בראש כל פרק מופיעה רשימת מקורות עם הסימון "רה"פ" (רוב הפרק). אלו הם מקורות העוסקים ברוב ההלכות שבאותו פרק (או בכולן).
כשיש למעיין קושי למצוא את הספר המצויין, או את מראה המקום באותו ספר, יפנה ל"רשימת הספרים".

למידע נוסף על המפתח, לחץ כאן.

טומאת מת

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה
פרק ו
פרק ז
פרק ח
פרק ט
פרק י
פרק יא
פרק יב
פרק יג
פרק יד
פרק טו
פרק טז
פרק יז
פרק יח
פרק יט
פרק כ
פרק כא
פרק כב
פרק כג
פרק כד
פרק כהא/564 הלכות טומאת מת פרק א *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


א/רה"פ טעם ודעת הל' טו"מ
א/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
א/רה"פ מעשה רקח
א/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
א/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' ב-ג
א/רה"פ פי' ר"י קאפח
א/רה"פ פי' ר"ש צדוק
א/רה"פ קרית מלך
א/רה"פ רמב"ם הערוך
א/רה"פ רמב"ם לעם
א/רה"פ שם טוב
א/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
א/א אהבת קדומים עמ' שסב
א/א אוצרות הרמב"ם
א/א אור תורה (בלומ') דף י ע"א
א/א דברות משה שבת ח"א סי' יד ענף א
א/א דברי אמת (תרכא) דף פב ע"ד
א/א דרש אברהם ח"ב דף קלב ע"ב {עצמות הדג}
א/א חוקי חיים (גאגין) דף קיט ע"ד
א/א טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' תשמה
א/א יד אברהם אהלות עמ' יב
א/א כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תפז
א/א לב אריה (בראד, תשסד) עמ' רסא
א/א מאור הקדש מעילה עמ' קמה
א/א מחנה לויה (תקעט) דף נח ע"א
א/א מטה אפרים ח"ב
א/א מלאכת מחשבת עמ' קלז {כ"מ}
א/א מנחת שי חלה עמ' קעח
א/א מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק יו"ד סי' סד]
א/א מרכבת המלך עמ' שלח-שמ
א/א משאת המלך ח"א סי' ה
א/א משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' רסה {כ"מ}
א/א משנת אליעזר (רבינ') עמ' קעה {מל"מ}
א/א משנת יעקב
א/א משנת שמחה
א/א נזר הקדש (קפלן)
א/א פני חמה דף יב ע"ב {מטה אפרים}
א/א קרן פני משה ח"ב
א/א שם הבדלח עמ' א
א/א שנתון המשפט העברי ח"כ עמ' 143
א/א שערי טהר ח"א שער ב סי' ט אות ג
א/ב אבן ישראל (פישר)
א/ב אהבת קדומים עמ' שסב
א/ב אהלי יהודה (הכהן) דף כב ע"ב
א/ב אור דוד עמ' מט
א/ב אור הישר
א/ב אור פני יהושע עמ' קב
א/ב אור שמח
א/ב אור תורה (בלומ') דף י ע"א-ע"ב
א/ב אמרי יהודה (רוזנר) דף נח ע"ב
א/ב אמרי שפר (פרידלר) חולין סי' לו גדר ג {בשר בחלב}
א/ב אנצי"ת ע' אין עונשין הע' 23א {כ"מ}, ע' בשר בחלב הע' 9 {כ"מ}, 105, ע' בת (ב) הע' 5, ע' גזרה הע' 51 {כ"מ}
א/ב אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' קכא
א/ב ארזי לבנון עמ' מה {כ"מ - אין עונשין מן הדין}
א/ב ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קכד
א/ב אשר למלך
א/ב באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ב סי' יא אות א-ב, סי' עה אות ד, ח"ד סי' א אות ד {כ"מ}
א/ב בדבר מלך ח"ח עמ' קמט
א/ב בינה בספרים עמ' רה {כ"מ}
א/ב בית האוצר ח"א עמ' 138
א/ב בית הלוי ח"א סי' ל עמ' קכט {כ"מ}
א/ב בית המדרש
א/ב בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תסא
א/ב בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תקג הערה ד
א/ב בית לוי (גולדברג) דף נט ע"ב
א/ב ביתאל ח"א דף נ ע"ב
א/ב ברית עולם (ולר) סי' עה אות ה
א/ב דברות משה שבת ח"א סי' יד ענף א
א/ב דברי אמת (תשעט) עמ' רנב, רסב {שטומאת משא הוא מדין תורה, וכ"מ ומל"מ}
א/ב דברי שאול ויקרא עמ' נט {כ"מ}
א/ב דעת מרדכי ח"א דף לח ע"א {כ"מ}
א/ב הרי יהודה ח"א יו"ד סי' ט {שתק מאכילת בשר בחלב}
א/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' תמג
א/ב זכר טוב עמ' קז
א/ב זרע אברהם (יצחקי) חו"מ דף קט ע"ב, קכב ע"ג
א/ב חזו"א אהלות סי' כא ס"ק ו
א/ב חזו"א על הרמב"ם
א/ב חי' הרי"ט עמ' רצז
א/ב חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"ב עמ' רכג
א/ב חי' ר"י נחמיה סי' קלד אות ב-ג {כ"מ}
א/ב חלק יעקב (אביגדור), איה סופר עמ' 9
א/ב חלקת יואב מהדו"ק או"ח סי' יח
א/ב טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' תשמה
א/ב טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' ל, תקג
א/ב יד אברהם אהלות עמ' יב
א/ב יד ישראל ח"א
א/ב יד סופר עמ' קג
א/ב ידי משה (בוצק' תשמג) סי' שנא
א/ב יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' צה
א/ב יצחק ירנן
א/ב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקכו
א/ב כלי טהור עמ' סא
א/ב כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' רכה
א/ב כפתור ופרח (תשו) דף קצז ע"א
א/ב כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' צא
א/ב כרם אברהם עמ' קלה
א/ב כתב משה ח"א סי' לח עמ' קלז {כ"מ}
א/ב כתר אפרים עמ' פב
א/ב כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תפה, תפח, תפט
א/ב כתר כהונה במדבר סי' תפט-תצ
א/ב לבושי מרדכי יו"ד עמ' שמט
א/ב למודי ה' (תקמז) דף ח ע"א, כה ע"ב, לט ע"ד, מא ע"ג {כ"מ}, עט ע"ב
א/ב למודי ה' (תשפא) עמ' מב, קלט, רכה, תנז {כ"מ}
א/ב לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 91 {כ"מ}
א/ב לקח טוב (תשפא) כלל ב אות כב {כ"מ ד"ה טומאת - קל וחומר למלקות אוכל בשר בחלב מבישולו מפני שאסור כבר משום תועבה אף שזה לאו שבכללות}, כלל ח אות ט {כ"מ ד"ה טומאת - שלא אסרה תורה לבשל בשר בחלב אלא כדי שלא יבוא לאכול סייג בדאורייתא}, כלל יז אות מח {ושתק מאיסור אכילת בשר בחלב לפי שאסר בישולו, ובכ"מ ד"ה טומאת סברת טפל חמור מהעיקר}
א/ב לשון למודים יו"ד דף ג ע"ג
א/ב מאור הקדש מעילה עמ' קמו
א/ב מועדי ישראל (שוורץ) פסח סי' מ אות ד {כ"מ}
א/ב מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' לו
א/ב מחובר לטהור סי' י אות ד
א/ב מחנה לויה (תשעד) עמ' תט, תיא-תיב
א/ב מלאכת מחשבת עמ' צד
א/ב מלכי בקדש (מלכי) (לקוטים)
א/ב מלכי בקדש (מלכי) דף קנ ע"ב, קנב ע"ד
א/ב מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף מו ע"ד
א/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' רפא, רפט
א/ב מנחת מחבת עמ' נ
א/ב מנחת שי חלה עמ' קעח
א/ב מעיני המים
א/ב מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקפז (רכג), נודע ביהודה מהדו"ת יו"ד סי' ריד]
א/ב מקדש דוד החדש טהרות עמ' ש
א/ב מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' תא-תב
א/ב מקנת כסף עמ' רעז
א/ב מראות הים עמ' רסו-רע
א/ב מרגליות הים סנהדרין יח ע"א אות ד (מפרק שני) {כ"מ - בישול בשר בחלב}
א/ב משאת המלך (תשסז) עמ' נב
א/ב משה ידבר (תשעו) עמ' קנד {כ"מ}, קנה
א/ב משנה הלכות ח"ג סי' קיט
א/ב משנת אליעזר (רבינ') עמ' קסח
א/ב משנת חיים דברים עמ' שיד
א/ב משנת חיים חולין סי' פ עמ' רסז, סי' צא עמ' שא
א/ב משנת יעקב
א/ב נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' קעג
א/ב נודע ביהודה תנינא יו"ד סי' ריד
א/ב נועם חכ"ג עמ' רכא
א/ב נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' ל אות ג
א/ב סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' עד אות יב {כ"מ}
א/ב סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קמא
א/ב סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ג עמ' תכט
א/ב ספרי דבי רב ח"ב עמ' רו, רכז
א/ב עזרת כהן עמ' תטז
א/ב עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' נו
א/ב עליות משה (תשנב) ח"א עמ' רלד
א/ב עליות משה (תשעו) ח"א עמ' שטו
א/ב עליות משה (תשעו) ח"א עמ' שכז
א/ב עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 546
א/ב עמק הנצי"ב פ' חקת פסקא ה עמ' קפז
א/ב ערהשה"ע טהרות סי' ז אות לד
א/ב פסקי אליהו ח"א עמ' לא
א/ב פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' רמז {כ"מ}
א/ב פרי הארץ (מזרחי) ח"א דף עד ע"ג {כ"מ}
א/ב פרפרת אליעזר משפטים פרק כג פסוק יט
א/ב קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' שנג-שנה
א/ב קונטרסי שעורים ב"ק שעור ב אות יא
א/ב קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' קיד {כ"מ}, ויקרא עמ' רלה {כ"מ - טעם איסור ביטול ב"ח}
א/ב קרן פני משה ח"ב
א/ב שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' קח
א/ב שו"ת מהר"ם די בוטון סי' סד
א/ב שופריה דיעקב (מערך) דף יח {כ"מ - אין עונשין מן הדין}
א/ב שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' צט {כ"מ}
א/ב שמלה שניה דף ד ע"ב, ה ע"א {טומאת משא - מק"ו}
א/ב שמלה שניה סי' ג דף ד ע"ב-ה ע"א {כ"מ}
א/ב שנתון המשפט העברי ח"כ עמ' 126, 143
א/ב שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' קצה
א/ב שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' קפג {כ"מ}
א/ב שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 249
א/ב שער המלך ח"א עמ' ז
א/ב שערי טהר ח"ג שער ב סי' כב אות ב {כ"מ}, ח"ד שער ב סי' ד אות ב, ח"ה שער א סי' ב אות כה
א/ב שפת הים (זכריש) סי' כה ס"ק א {כ"מ}
א/ב תועפת ראם (גטיניו) דף נ ע"ד
א/ב תורה שלמה שמות פכ"ג אות רסט
א/ב תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' לב {כ"מ}
א/ב תפארת ציון (קואינקה) עמ' כו {כ"מ}
א/ב תשובה מיראה (תשסו) עמ' לב-לג
א/ג אבני זכרון (פפר) ח"א דף צח ע"ד, ח"ב סי' יג אות א
א/ג אבני ציון ח"ב סי' מג אות א
א/ג אגרות משה יו"ד ח"א סי' צז ענף ה, סי' רל ענף ז עמ' תעט
א/ג אנצי"ת ע' בית הסתרים הע' 9, 22, 26
א/ג בני יעקב
א/ג דברות משה נדה וטהרות עמ' קלג, שמז, תקס, תשעב {וכן נראה לי שאם נגע בצפרניו או בשיניו נטמא}
א/ג דברות משה קדושין סי' מב הערה כג
א/ג דברי חיים מקואות עמ' קכו
א/ג דברי יחזקאל (מישור) עמ' תפ
א/ג העובר בהלכה עמ' 7
א/ג הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' כט ס"ק לט, סט
א/ג חבורי טהרה עמ' כג, כד {כ"מ}, קסה
א/ג חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' צט
א/ג חי' מרן הגרי"מ עמ' רא-רב, רט
א/ג חסדי דוד ח"ח עמ' קצה
א/ג יד אברהם אהלות עמ' נח
א/ג יד אברהם כלים עמ' רעו
א/ג יד אברהם מקואות פרק ח משנה ה אות ה
א/ג יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' צו
א/ג ידבר שלום ח"ב עמ' קנא
א/ג כלי טהור עמ' ו, נה
א/ג לב שלמה (חלמא) עמ' מא
א/ג ליבא בעי דף מב
א/ג מאורות הדף היומי ח"ב עמ' שט {לא מטמא באוהל}
א/ג מחובר לטהור סי' יד אות א
א/ג מים אדירים דף סד ע"ג
א/ג מלכי בקדש (מלכי) דף קנ ע"ב
א/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' קכ, קכח, קל, רפג, רפה
א/ג מפי כהן זבים סי' יא אות מז
א/ג מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' שנד
א/ג מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"א דף יח
א/ג מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' נו
א/ג משנת חיים חולין סי' פג עמ' רעז
א/ג משנת חיים נדה סי' נב עמ' קצט
א/ג משפטי עזיאל ח"ב עמ' קיב-קיג
א/ג נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' קלו
א/ג נודע ביהודה קמא יו"ד סי' סד
א/ג פני אברהם (פרלמן) דף מד ע"ג, מו ע"ג-ע"ד, מח ע"א, מט ע"ג
א/ג פרשת נזיר עמ' שיט
א/ג קול דודי (תשף)
א/ג קול דודי מקואות סי' רסו
א/ג שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' רצא, רצב
א/ג שיירי כנה"ג
א/ג שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 28
א/ג שערי טהר ח"ב שער ג סי' ט אות ד, ח"ד שער ג סי' ג אות ב, ח"ה שער ב סי' ג אות ד
א/ג תורת האשם עמ' לד, קנו {תחב אדם טומאה}
א/ג תשובה מיראה (תשסו) עמ' לב
א/ג תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' קד
א/ד אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קצב
א/ד אור הישר [חזון נחום עוקצין רפ"א]
א/ד איש על העדה (אלאביץ) עמ' 179
א/ד דברי יחזקאל (מישור) עמ' תעט
א/ד המאיר לארץ [חי' מחנה אפרים]
א/ד הערות וחדושים (טויב) שבת סי' ב ס"ק טז {כ"מ}
א/ד זכור לאברהם (אביגדור)
א/ד חדושים ובאורים (גרי') כלים סי' ג ס"ק כ
א/ד חי' הריצ"ד
א/ד חסדי דוד ח"ח עמ' כו, ח"י עמ' מד
א/ד טעם ודעת הל' פרה פי"ב ה"א ביאה"ל ד"ה בשרו, פי"ב ה"ד ביאה"ל ד"ה כלים
א/ד יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' צו
א/ד מים אדירים דף נט ע"א, עז ע"ג
א/ד מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' שח
א/ד מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' רנב
א/ד משנת יעקב הפלאה עמ' רג-רה
א/ד פני אברהם (פרלמן) דף מו ע"ג, מט ע"ג {רשות של קטן}
א/ד קול דודי (תשף)
א/ד קול דודי מקואות סי' רעד
א/ד שו"ת הריב"ש עמ' ריט
א/ד שעורי ר' יחיאל מיכל מקואות אות קד
א/ד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' שפ
א/ד שערי טהר ח"ב שער ג סי' ט אות ז
א/ה אמונת עתיך גל' 106 עמ' 142-143
א/ה ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' שכו
א/ה דברות משה שבת ח"א סי' יד ענף א
א/ה הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' כט ס"ק טז
א/ה הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"ד הע' 18
א/ה טהרת אליהו עמ' ט
א/ה יד אברהם כלים עמ' ב
א/ה מחובר לטהור סי' יב אות ז, סי' יד אות ד, סי' טו אות ג
א/ה נודע ביהודה קמא יו"ד סי' סד
א/ה עץ הדר השלם עמ' קנג
א/ה קהלות יעקב טהרות יח
א/ה שיירי כנה"ג
א/ה שערי טהר ח"ד שער ג סי' ב אות ב, ח"ה שער א סי' ד אות ג
א/ו אבני נזר אהע"ז סי' קס אות ו
א/ו אגרות משה יו"ד ח"א סי' רל ענף ז עמ' תפ
א/ו אמרי חן (לוונברג) כלים עמ' יג
א/ו אנצי"ת ע' אבן מסמא הע' 59
א/ו בית יצחק (תשט"ז) עמ' 178, 114
א/ו הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"ג הע' 38
א/ו ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' רכא
א/ו זכרון בנימין ח"ב עמ' פז
א/ו חזו"א יו"ד סי' רטו לדף נה, כלים סי' א ס"ק ד, זבים סי' ד ס"ק ג-ד, ז, טהרות בסופו בליקוטים
א/ו חזו"א על הרמב"ם
א/ו יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' קמז
א/ו יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' צז
א/ו ישועות מלכו (הגהות)
א/ו כלי טהור עמ' פ, פג, קיט, קצ, ריב, רלו
א/ו מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' תלו
א/ו מוריה גל' רז עמ' נד
א/ו מחובר לטהור סי' יט אות ב, סי' לג אות יט
א/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' קכח, קל, רפב
א/ו מפי כהן זבים סי' יא אות כ, כח
א/ו מקדש דוד החדש טהרות עמ' רעו
א/ו מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' שנז
א/ו משברי ים חזקה עמ' מט
א/ו עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 546
א/ו פי' ר' פרחיה שבת פב הערה 16
א/ו קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' ריט
א/ו קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שע-שעא
א/ו קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' עז
א/ו ראש יוסף (כולל) א עמ' לט, מא
א/ו שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' שו
א/ו שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' רצט
א/ו שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות ה, יד
א/ו שערי טהר ח"א שער ב סי' י אות ב, ח"ד שער ב סי' ד אות ב, ח"ו סי' נה אות ב
א/ו תשובה שלמה יו"ד סי' כד {כ"מ}
א/ז אמונת עתיך גל' 116 עמ' 154
א/ז בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' פה
א/ז היכל צמח
א/ז הר המלך ח"ז עמ' קנה
א/ז חזו"א פרה סי' ה ס"ק ז
א/ז יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' קמז
א/ז כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתקיח
א/ז כלי טהור עמ' ב, ס, צו-צז, ריב
א/ז מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף לא ע"ג
א/ז מגיני שלמה עמ' רס
א/ז מחובר לטהור סי' יג אות ג, סי' יט אות ב, סי' כב אות א
א/ז מי טהרה עמ' רמ {מסיט בכלל נושא}
א/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' קכח, רפב
א/ז מנחת חינוך מצוה קסא (דף לד ע"ג)
א/ז מפי כהן זבים סי' ט אות יח
א/ז ריח שדה דף ע ע"ד
א/ז רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ו הי"א
א/ז שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' צב אות א
א/ז שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות ה
א/ז שערי טהר ח"א שער ד סי' ב אות ו
א/ח אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' יג אות א
א/ח אנצי"ת ע' בית הסתרים הע' 9, 27, 28
א/ח בדבר מלך ח"ח עמ' קמא
א/ח בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' פה
א/ח העובר בהלכה עמ' 7
א/ח הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' כט ס"ק לט
א/ח ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' רכא {בית הסתרים}
א/ח זכרון בנימין ח"א עמ' קסו, תלא
א/ח חי' מרן הגרי"מ עמ' קצד-קצה, ר
א/ח יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' קמז
א/ח יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' מט
א/ח ידי משה (בוצק' תשמג) סי' רה, רז
א/ח ישועות יעקב קדשים עמ' תג
א/ח לב שלמה (חלמא) עמ' כ
א/ח מחובר לטהור סי' יד אות ו
א/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' רפב-רפג
א/ח משאת המלך ח"ג סי' שעו {שאינו נוגע}
א/ח משכן אהרן עמ' פ
א/ח משפטי עזיאל ח"ב עמ' קיב-קיג
א/ח עמק יהושע אחרון עמ' ל
א/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פט
א/ח פרת חטאת עמ' צב
א/ח שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות קנז
א/ח תורה לשמה (תשעג) עמ' רמט
א/ח תורת האשם עמ' לד {אא"כ נבלע}
א/ט אבני נזר אהע"ז סי' קס אות ו
א/ט אנצי"ת ע' בית הסתרים הע' 16
א/ט בית המדרש
א/ט גור אריה ויקרא פ' טו הע' 63
א/ט דברי חיים ח"ב יו"ד סי' פ
א/ט זכרון בנימין ח"א עמ' קנה
א/ט זכרון בנימין ח"ב עמ' פח
א/ט חפץ יהונתן במדבר פי"ט פסוק כב
א/ט יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' קמז
א/ט יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' ב
א/ט כלי טהור עמ' פ
א/ט מוריה גל' קנד עמ' פה
א/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' קכט
א/ט מפי כהן זבים סי' יא אות לג
א/ט מרחשת ח"א סי' לה אות א
א/ט משנת אליעזר (רבינ') עמ' קצ
א/ט ערהשה"ע טהרות סי' יד אות כח
א/ט שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' רצ
א/ט שם הבדלח עמ' ב-ה
א/ט שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות ו
א/ט תועפות ראם (מחפוד) ח"ב עמ' רלב
א/ט תורת האשם עמ' לד
א/ט תשובה שלמה יו"ד סי' כד
א/י אור הישר [מל"מ לקמן פ"ה הי"ב]
א/י אנצי"ת ע' אהל המת הע' 1, 18, ע' בית שער הע' 63-64
א/י ארחות חיים ח"ב סי' עא אות ג
א/י גור אריה במדבר פ' יט הע' 95
א/י דברי אמת (תשעט) עמ' תנ {טומאת אהל אינה אלא במת בלבד}
א/י דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' קכ
א/י זכרון בנימין ח"א עמ' תו
א/י יד אברהם אהלות עמ' קכז, קפח, רמח
א/י ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' סו
א/י כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תק
א/י מנחת איש (וייס) שבת פ"א עמ' רכז
א/י מנחת חינוך ח"ב עמ' רפג
א/י פתח האהל דף צ ע"ב
א/י שושן עדות דף סה ע"ד
א/י שעורי עיון התלמוד ב"ב עמ' לח
א/י שערי טהר ח"א שער ב סי' ח אות א, ח"ב שער ג סי' ט אות ה-ו, ח"ד שער ב סי' א אות ג, סי' ה אות ג
א/יא אור תורה (בלומ') דף יב ע"א
א/יא אמרי חן (לוונברג) אהלות-ידים עמ' פא-פג
א/יא אנצי"ת ע' אהל המת הע' 1, 6
א/יא ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קכד
א/יא בית המדרש
א/יא גור אריה במדבר פ' יט הע' 95
א/יא דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' קכ
א/יא דרך הקודש (תשסז) עמ' לא {כ"מ}
א/יא המאור הגדול (יעבץ) עמ' רפט
א/יא זכרון בנימין ח"א עמ' תו
א/יא חדושים ובאורים (גרי') אהלות סי' ה ס"ק ג
א/יא חזו"א אהלות סי' ז ס"ק טז, יח
א/יא חזו"א על הרמב"ם
א/יא חקרי לב (המאור) מהדו"ב ח"א עמ' מט
א/יא טירת כסף דף צ ע"ד {רובו}
א/יא יד אברהם אהלות עמ' ריב, רמח
א/יא יד אברהם נגעים עמ' קסד
א/יא יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' עה
א/יא יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' עג
א/יא יוסף לקח כרך א ח"א עמ' צז
א/יא כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תסז, תעד
א/יא להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' א-ב
א/יא ליבא בעי דף לט
א/יא מנחת חינוך ח"ג עמ' ז {ראב"ד}, יג
א/יא מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"א דף כ
א/יא מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' סא, עט
א/יא מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
א/יא ערהשה"ע טהרות סי' קה אות טו
א/יא פתח האהל דף ד ע"ד, ז ע"א
א/יא שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' צד
א/יא שופריה דיעקב (מערך) דף ל
א/יא שעורי עיון התלמוד ב"ב עמ' לח
א/יא שערי טהר ח"א שער ב סי' ח אות א, ח"ב שער ב סי' א אות ג, שער ג סי' ט אות ו, סי' יג אות ב, ח"ד שער ב סי' ד אות ב, סי' ה אות ג
א/יא שפתי דעת ח"ג עמ' ריא
א/יא תשובה מיראה (תשסו) עמ' ל {לח"מ}, לב
א/יב אור תורה (בלומ') דף י ע"ב
א/יב אוריתא יד עמ' רלה
א/יב אנצי"ת ע' גוי הע' 647
א/יב אשר למלך
א/יב במלכות היהדות עמ' 24
א/יב בן יהודה סי' נ
א/יב ברית עולם (ולר) סי' מא אות א
א/יב דברות אליהו ח"ג עמ' קלג {גוי מטמא במגע ובמשא}
א/יב דברות משה ב"ב ח"ב סי' נה ענף ד
א/יב דברות משה נדה וטהרות עמ' תקנו {אחד המת מישראל או מן העכו"ם מטמא במגע ובמשא}
א/יב דברי אהרן עמ' נג {כר"ש}
א/יב דברי שמואל (ראטה) עמ' רד
א/יב הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"א הע' 26
א/יב הר המלך ח"ח עמ' שסז
א/יב חזון יחזקאל סנהדרין פ"ב ה"ו {מל"מ}
א/יב חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' קיט-קכ
א/יב חי' ר"ש קלוגר סוכה עמ' קצג
א/יב חיי אריה סי' סז
א/יב טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב עמ' תיא
א/יב כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תסו, תפט
א/יב לב מבין
א/יב להורות נתן במדבר עמ' קכ
א/יב מחובר לטהור סי' יא
א/יב מלחמת יהושע עמ' קיח
א/יב מנחת חינוך ח"ב עמ' קכא, רצב
א/יב מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' תא
א/יב משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' שלח
א/יב משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רפא {או מן העכו"ם}
א/יב משנת יעקב
א/יב משנת יעקב הפלאה עמ' רג-רה
א/יב משפט המלחמה עמ' מב
א/יב משפטי עזיאל ח"ו עמ' קצא
א/יב נועם חכ"ה עמ' סד
א/יב פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' קי, ח"ג עמ' רט
א/יב פרפרת הפרשה פרשת אמור פרק כא פסוק א
א/יב פתח האהל דף סד ע"ב
א/יב רלב"ג ויקרא פכ"א פסוק א עמ' שיז
א/יב שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' יח
א/יב שם אהרן חנוכה עמ' מד {גוי}
א/יב שם הבדלח עמ' ו
א/יג אהלי יהודה (הכהן) דף לד ע"ג
א/יג אהליך יעקב גיטין סי' ח ס' יב {כ"מ}
א/יג אוצרות יהושע עמ' שפה
א/יג אור החיים במדבר פי"ט פסוק א
א/יג אור עולם (בלומנפלד) דף עו ע"ד, עז ע"א {גוי}
א/יג אור שמח
א/יג אור תורה (בלומ') דף י ע"ב
א/יג אוריתא יד עמ' רלה
א/יג אנצי"ת ע' אדם הע' 129 {כ"מ}, 132, ע' גוי הע' 577, 579, 639, 644, 650
א/יג אשר למלך
א/יג בית אבי ח"ב סי' צט עמ' קלח
א/יג בית האוצר ח"א עמ' 44, 56
א/יג בכורי יוסף (וינר) ח"ב עמ' קה
א/יג בן יהודה סי' נ
א/יג בנין אריאל ח"א עמ' רמג
א/יג בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תס
א/יג ברור הלכה יבמות סא ע"א ציון א
א/יג ברור הלכה ע"ז כט ע"ב ציון ל פסקה ב
א/יג ברור הלכה פסחים, ברורי הראי"ה ט ע"א ציון ב
א/יג ברית עולם (ולר) סי' מא אות א
א/יג ברכי יוסף או"ח סי' לב ס"ד {כ"מ}
א/יג ברקאי ח"ה עמ' 229
א/יג גדולי ציון (תשנב) עמ' רפד
א/יג גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' קס
א/יג דברות אליהו ח"ב עמ' סא-סב
א/יג דברות אליהו ח"ג עמ' קלג {לא מטמא באוהל}, קלה {כ"מ}
א/יג דברות משה נדה וטהרות עמ' תקלא, תקנו {ואין העכו"ם מטמא באהל}
א/יג דברות משה שבת ח"א סי' יד ענף א, כתובות עמ' קמח, ב"ב ח"ב סי' נה ענף ג-ד
א/יג דברי אהרן עמ' נג {כר"ש}
א/יג דברי יואל מועדים ח"ד עמ' קנ, קנד
א/יג דולה ומשקה פורים עמ' רכח
א/יג דעת כהן עמ' שצו, תנו
א/יג דעת מרדכי ח"א דף קא ע"ב
א/יג הגיור עמ' 45
א/יג הורה גבר (תקסב) דף ל ע"ג
א/יג הורה גבר (תשסג) עמ' קיט {גוי}
א/יג הערות ר"י ליינר
א/יג הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"א הע' 25, 29 {במלחמת מדין}
א/יג הר המלך ח"ח עמ' שסז
א/יג הרמב"ם והלכותיו
א/יג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' קמח
א/יג ויגד משה (גרין) מאמר יח ד"ה ובאור החיים
א/יג ושב הכהן (תשמח) עמ' של
א/יג זאת ליעקב במדבר עמ' רו
א/יג זית רענן ח"ב עמ' קפז
א/יג זכרון בנימין ח"א עמ' רצח
א/יג חזו"א יו"ד סי' רי ס"ק יד, אהלות סי' כב ס"ק כד, פרה סי' ו ס"ק יא
א/יג חזו"א על הרמב"ם
א/יג חזון יחזקאל סנהדרין פ"ב ה"ו {מל"מ}, חולין פ"א ה"א
א/יג חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' קכ
א/יג חי' חתם סופר
א/יג חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"ב עמ' רצג ד"ה עוד {ואין העכו"ם מטמא באהל וכו'}
א/יג חי' ר"ש קלוגר סוכה עמ' קצג
א/יג חידושין על התורה לרבנו תם עמ' שיז
א/יג חיי אברהם (צציק) עמ' קכא
א/יג חמודי צבי ח"ב עמ' רכג
א/יג חסדי דוד ח"ח עמ' קעו
א/יג טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב עמ' תיא, מהדו"ד עמ' תשנ
א/יג יד אברהם נגעים עמ' מ
א/יג יד ישראל ח"ב
א/יג יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' צה-צו
א/יג ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' סו
א/יג יסודי ישורון ח"ב עמ' ע
א/יג כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף נט ע"ד
א/יג כתר המלך
א/יג כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תסו, תפט
א/יג לב אריה (גרוסנס) ח"ב סי' טו עמ' נב
א/יג לב טהור עמ' רס
א/יג לקוטי שיחות חי"ח עמ' 165, ח"כ עמ' 139
א/יג לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 74
א/יג לקוטי שיחות חלק ל עמ' 212
א/יג מאורות הדף היומי ח"ה עמ' רפד
א/יג מוריה גל' ריז עמ' לו-לז
א/יג מחזה עליון עמ' רח {גוי לא מטמא באוהל}
א/יג מי מרום ח"י עמ' קז {אין עכו"ם מטמא באהל}
א/יג מים טהורים עמ' תקצ
א/יג מלאכת מחשבת עמ' עו, קס
א/יג מלחמת יהושע עמ' קכא
א/יג מנחת איש (וייס) שבת פ"א עמ' רב
א/יג מנחת חינוך ח"ב עמ' קכ, רצב, ח"ג עמ' ז
א/יג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף קפט ע"א
א/יג מצות ביקור חולים סי' מה אות ג
א/יג מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' רעח
א/יג מראה איש ח"א יו"ד עמ' קמב
א/יג מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' שסה, תקכח
א/יג מרחשת ח"א סי' א אות א
א/יג מרכבת המלך עמ' שמ-שמז
א/יג משנה הלכות ח"ו סי' ריב
א/יג משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' פא
א/יג משנת יעקב
א/יג משנת יעקב הפלאה עמ' רג-רה
א/יג משפטי עזיאל ח"ו עמ' קצא
א/יג משפטים לישראל עמ' ח
א/יג נועם חי"א עמ' סא
א/יג נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"א סי' א אות ז
א/יג נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' לה אות ד
א/יג נטע שעשועים (שליסל) עמ' י {גוי לא מטמא באוהל - מדוע פסק כאליהו הנביא הרי לא בשמים היא}
א/יג ניר לדוד
א/יג נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' קצז
א/יג ס' הנייר עמ' צב
א/יג ספיקא דרבנן עמ' צו
א/יג עטרת ישראל עמ' רו
א/יג עין יהודה עמ' רמו
א/יג עין יצחק ח"א עמ' רפא
א/יג עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' צא
א/יג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' צז, ק
א/יג פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' שצד
א/יג פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' קי, ח"ג עמ' רט
א/יג פרדס מרדכי עמ' תקלט
א/יג פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' מט דף נד ע"ד
א/יג פרפרת משה ח"ב עמ' רלה
א/יג קהלות יעקב לקוטים ח"א סי' ל ס"ק ה
א/יג קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שג
א/יג קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קפד
א/יג קונטרסי שעורים ב"ק שעור ט אות יב
א/יג רלב"ג ויקרא פכ"א פסוק א עמ' שיז
א/יג רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' קמז
א/יג רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' קפד {או"ש}
א/יג שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' רג
א/יג שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' רפא
א/יג שארית מנחם שמות עמ' כז
א/יג שארית נתן (פולק) דף לט ע"ד
א/יג שדה יצחק עמ' קסח
א/יג שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' תקטו
א/יג שו"ת הרא"ש עמ' קכז
א/יג שו"ת הרדב"ז ח"ו סי' שני אלפים רג
א/יג שו"ת ר"י מפוזנא עמ' קנג
א/יג שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' קכז
א/יג שושן עדות דף קסז ע"ג
א/יג שם הבדלח עמ' ז-ח
א/יג שמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' רס
א/יג שמן ראש חנוכה ח"א עמ' רנד, שי, שכד
א/יג שמן ראש חנוכה ח"ב עמ' לב, קמז, של
א/יג שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' קמא
א/יג שער המלך - טעם המלך ח"א עמ' שסב
א/יג שערי טהר ח"א שער א סי' א אות ג, שער ב סי' א אות ד, ח"ב שער ג סי' ט אות ד-ו, ח"ה שער ב סי' כו אות ד, ח"ח סי' מז
א/יג שפתי חיים מועדים ח"ב עמ' קל
א/יג תחומין חי"ד עמ' 13
א/יג תלפיות ו חוב' א עמ' 458
א/יג תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קנו-קנז
א/יג תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שכא {גוי לא נקרא אדם}
א/יג תפארת צבי (ספינקא) במדבר עמ' רנא
א/יג תפארת צבי (שפילמן) ח"ג עמ' סז, שעא
א/יג תפארת צבי (שפילמן) ח"ו עמ' קסו
א/יד אור תורה (שוורץ) ח"ג סי' יט
א/יד אנצי"ת ע' גוי הע' 600
א/יד אפר קדשים עמ' קמא
א/יד בן אברהם (תשי) עמ' רלד
א/יד בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תסב, תסד
א/יד גבעת פנחס (ארביטמן) עמ' י {נפל}
א/יד גליוני הגר"ש עמ' צד {מל"מ - לאפוקי גוי}
א/יד דבר יהושע (שו"ת) ח"ג יו"ד סי' סא
א/יד דעת ותבונה מכשירין עמ' שסב
א/יד הגהות מוהר"י קרט עמ' רלו
א/יד הגיור עמ' 45
א/יד הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"א הע' 2
א/יד חזו"א יו"ד סי' קנה ס"ק ה (אהע"ז סי' קטו ס"ק ה)
א/יד חסדי דוד ח"ח עמ' קעו
א/יד יבין שמועה (תשעו) הלכות טריפות פרק א אות ו הערה 18 עמ' 86 {עד שתמות}
א/יד יד פשוטה אהבה עמ' תתתמ, תתתנה
א/יד כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תסו
א/יד לב שלמה (חלמא) עמ' עב, עה-עו
א/יד להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' מה
א/יד לקוטי שיחות חל"ד עמ' 109 {כשנולד}
א/יד מי הדעת עוקצין עמ' רו {מל"מ}
א/יד מצודת דוד (שפרבר) עמ' תנד {מל"מ}
א/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
א/יד משנת אליעזר (רבינ') עמ' קעא-קעב, קעד
א/יד משנת יעקב
א/יד עטרת ישראל עמ' רעז
א/יד פרי אברהם פסחים סי' עג אות א
א/יד קרבן פסח עמ' תתנ
א/יד שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' רה
א/יד שער המלך ח"א עמ' קעג {מל"מ}
א/יד שערי טהר ח"א שער ד סי' ב אות ב, ח"ד שער א סי' ה אות ב
א/יד תורת האשם עמ' קצג {מל"מ ד"ה הן אמת}
א/יד תחומין ח"ה עמ' 250
א/טו אבן ציון עמ' תסט
א/טו אגרות משה יו"ד ח"ב סי' קעד ענף א
א/טו אהל משה (לוין) ח"א דף לח ע"ב {נשברה מפרקת}
א/טו אנצי"ת ע' גוסס הע' 62, 64
א/טו ארחות חיים ח"ב סי' עא אות ג
א/טו בן יהודה סי' עג
א/טו בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תסג
א/טו ברור הלכה חולין כא ע"א ציון ג {נשברה מפרקתו}, ו, ט
א/טו ברור הלכה יומא פה ע"א ציון ז פרק ב
א/טו ברית עולם (ולר) סי' מב אות ג
א/טו דבר יהושע (שו"ת) ח"ג יו"ד סי' סא
א/טו דברות משה נדה וטהרות עמ' תקכח, תקל {הרי זה מטמא אף שעדיין הוא מרפרף באחד מאיבריו וכ"מ}
א/טו דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' רמא
א/טו דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תקעא
א/טו התורה והמדינה ח"ז עמ' שטו
א/טו זכרון שלמה (ורנר) עמ' צט {שנחלק בטנו}
א/טו חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' שכג
א/טו חי' חתם סופר (פעמיים)
א/טו חיי אברהם (טייב) דף סא ע"ב
א/טו חסדי דוד ח"ט עמ' רט
א/טו יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' צו
א/טו יחל ישראל (תשנב) עמ' תנה, תסד
א/טו יחל ישראל (תשסג) ח"ב עמ' רמב {כ"מ}
א/טו ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' קא
א/טו כרתי ופלתי סי' כז אות ב
א/טו להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' קנו
א/טו להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' צא
א/טו לשד השמן (שפרינץ) יו"ד דף יג ע"ד
א/טו מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' קד, רג
א/טו מחנה יהודה (קצין) ח"ב סי' נא
א/טו מחשבת הקודש ח"ב דף לב ע"א
א/טו מים טהורים עמ' רנט
א/טו מנחת חינוך ח"א עמ' רנה, ח"ב עמ' קכ, רצב
א/טו מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ה עמ' נא
א/טו מנחת כהן (יוסף חיים) דף עט
א/טו מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' קצה
א/טו מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' ה]
א/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
א/טו משנה הלכות ח"ז סי' רפו
א/טו משנת יעקב הל' גירושין פ"ב הי"ג, הפלאה עמ' קצג, קצח-ר, רכח-רל
א/טו נועם חי"ב עמ' רצד, שיא, חי"ג עמ' יא, חט"ז עמ' נד
א/טו נחל אשכול ח"ב עמ' 184
א/טו נשמת אברהם ח"ב עמ' רעא
א/טו נתן פריו חולין עמ' ק {נשברה מפרקתו - השמיט שזקנה שאני}
א/טו ספרי דבי רב ח"ב עמ' רי
א/טו עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קנב
א/טו עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קסב
א/טו עמק הלכה-אסיא (תשמו) עמ' 91
א/טו עמק שאלה (טברסקי) עמ' תסז
א/טו צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' נה אות א
א/טו קביעת רגע המוות (תשסח) עמ' 47, 51, 143, 168
א/טו רפואה והלכה (שילת) עמ' 155
א/טו שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' פו
א/טו שו"ת מהרש"ם ח"ו סי' קכד
א/טו שם הבדלח עמ' ט-יא
א/טו שמרו משפט ח"ב עמ' שצח
א/טו תורת ירוחם ח"א דף עג ע"ד
א/טו תורת מיכאל עמ' צח
א/טו תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תשסד
א/טו תחומין ח"ה עמ' 250


ב/565 הלכות טומאת מת פרק ב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ב/רה"פ טעם ודעת הל' טו"מ
ב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ב/רה"פ מעשה רקח
ב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ב/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' ד-ז
ב/רה"פ פי' ר"י קאפח
ב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ב/רה"פ רמב"ם הערוך
ב/רה"פ רמב"ם לעם
ב/רה"פ שם טוב
ב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ב/א אביר יעקב (אביגדור) דף ה ע"א {מל"מ - נפל}
ב/א אבני שהם (שחור, תשנו) ח"ב עמ' לח
ב/א אגרות משה קדשים סי' כח
ב/א אור הישר [נודע ביהודה קמא יו"ד סי' כו]
ב/א ארחות חיים ח"ב סי' עא אות ג
ב/א בית אבי ח"ב סי' קנו עמ' רכו {מל"מ - מ' יום}
ב/א בית דוד (תשעט) יו"ד סי' שפ
ב/א בית ישראל (ברוין) סי' ז דף מד ע"א
ב/א גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל א סי' ד
ב/א זכרון בנימין ח"א עמ' פו, צ, שמה
ב/א חזו"א אהלות סי' כב ס"ק מא
ב/א חזו"א על הרמב"ם
ב/א חי' בר נחמני דף נג ע"ד {כזית נצל}
ב/א חמדת ישראל ח"ב הערות מנכד המחבר עמ' ד {מל"מ}
ב/א טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' רכז, רלט
ב/א יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' צט
ב/א ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' סו
ב/א ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' שנז {נפל שלא נתקשרו אבריו בגידין}
ב/א יסודי ישורון ח"ב עמ' סח {מל"מ}
ב/א כתר אפרים עמ' תעב, תעה
ב/א מאור הקדש נזיר עמ' צז, צט
ב/א מנחת חינוך ח"ב עמ' קד, קכג, רפג, רפו-רפז
ב/א מנחת שי חלה עמ' קעח
ב/א מעשה אברהם דף קכו ע"ד, קכח ע"ב {מל"מ}
ב/א מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' לג אות ד
ב/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/א משכן שילה עמ' רכה
ב/א משנת יעקב הל' לולב פ"ז ה"ח {שיעורי ארבעה מינים}, הל' אישות פ"ג ה"א {שיעורי גדלות}, הל' מאא"ס פי"ד ה"א-ה"ב {שיעורים הל"מ}
ב/א נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' מ, יו"ד ח"ב עמ' סא, קלה
ב/א נודע ביהודה קמא יו"ד סי' כו, תנינא יו"ד סי' קפח
ב/א נועם ח"ט עמ' ריד
ב/א עמודי אור סי' צו אות ב
ב/א פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' צב, צד
ב/א פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תצא
ב/א פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' צד
ב/א פרשת נזיר עמ' שיז
ב/א קול צופיך עמ' שנא
ב/א רפואה והלכה (שילת) עמ' 119
ב/א שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קעב {יבש כחרס}
ב/א שו"ת מהרש"ם ח"ג סי' מב
ב/א שו"ת מהרשי"ק עמ' לג-לד
ב/א שלמי נזיר עמ' רפב
ב/א שנות חיים (קליין) נתיב א ח"ג אות טו {מל"מ}
ב/א שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות כא
ב/א שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 232
ב/א שערי טהר ח"ה שער א סי' ב אות טז
ב/א שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך ב עמ' רעא
ב/א שרידי אש ח"א עמ' תקט
ב/ב אבני שהם (שחור, תשנו) ח"ב עמ' לח
ב/ב ארחות חיים ח"ב סי' עא אות ג
ב/ב בדרך המלך עמ' קיג
ב/ב המסורת בספרי הרמב"ם עמ' 11
ב/ב זכרון בנימין ח"ב עמ' שצא
ב/ב חבורי טהרה עמ' קמח
ב/ב טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' תשנ
ב/ב יד אברהם אהלות עמ' מה
ב/ב יד אברהם פרה עמ' פט
ב/ב ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' סו
ב/ב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קיד {ספרי זוטא}, קכ {הל"מ}, קכו
ב/ב לב אריה (גרוסנס) ח"ב סי' טו עמ' נד
ב/ב מאור הקדש נזיר עמ' צז
ב/ב מחובר לטהור סי' ד אות ז
ב/ב מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קצז ע"ד {כ"מ}
ב/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' קד, קכא
ב/ב מסכת הלכה למשה מסיני דף ה
ב/ב מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק יו"ד סי' צו]
ב/ב מקור ברוך (גינ', תשמו) עמ' 128-129
ב/ב מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' שצ
ב/ב משנה הלכות ח"ה סי' יב בסופו
ב/ב משנה הלכות ח"ה סי' קנא
ב/ב משנה הלכות ח"ח סי' קסט
ב/ב משנת חיים חולין סי' פז
ב/ב נודע ביהודה קמא יו"ד סי' צד
ב/ב ספרי דבי רב ח"ב עמ' רכז
ב/ב עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קלו
ב/ב ערהשה"ע טהרות סי' ב אות ד
ב/ב פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' צה
ב/ב פרשת המלך
ב/ב פתח האהל דף צא ע"ב
ב/ב צפנת פענח דברים עמ' קיח
ב/ב קרבן פסח עמ' רצח
ב/ב שלמי נזיר עמ' רפ
ב/ב שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 233
ב/ב שערי דעת (פלדמן) ח"א פי"ב הערה 2
ב/ב שערי טהר ח"ד שער ב סי' ד אות א, סי' ה אות א, ח"ה שער א סי' ב אות טז
ב/ב שערי טהר ח"ה שער א סי' ב אות טז דף כח ע"ג-ע"ד
ב/ב תורת מיכאל עמ' כא
ב/ג אגרות משה יו"ד ח"ג עמ' תג {בשר הפורש מהחי}
ב/ג אור הישר [כ"מ הל' אה"ט פ"ב ה"ג, אור הישר כתובות כ ע"ב]
ב/ג אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' רח {אבר שנחתך מאדם הוא כמת שלם}
ב/ג אנצי"ת ע' אברים (א) הע' 2
ב/ג ארזי לבנון עמ' נא-נב
ב/ג ארחות חיים ח"ב סי' עא אות ד
ב/ג ארשת צבי עמ' קלד {כ"מ - מדוע פסק כריה"ג}
ב/ג בית דוד (תשעט) יו"ד סי' שעט
ב/ג זכרון בנימין ח"א עמ' קעד
ב/ג חבורי טהרה עמ' קעא, רכט {כ"מ}, רנד
ב/ג חזו"א יו"ד סי' ריד לדף קכט ע"ב, כלים סי' א ס"ק יד, אהלות סי' כא ס"ק יא-יב
ב/ג חזו"א על הרמב"ם
ב/ג חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' פט {ראב"ד}
ב/ג חסדי דוד ח"ח עמ' קעח
ב/ג חשב האפוד כלים פ"א מ"ה עמ' יח
ב/ג יד אברהם אהלות עמ' יא-יב, לט
ב/ג יד אברהם כלים עמ' יד
ב/ג יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' קיב
ב/ג ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' סו
ב/ג יסודי ישורון ח"ב עמ' סח
ב/ג כלי טהור עמ' יח, קלח, רפה, רפז
ב/ג לב אריה (בראד) חולין קכח ע"ב (ד"ה בגמ')
ב/ג לב אריה (בראד, תשסד) עמ' תעט-תפ
ב/ג לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ז אות ו
ב/ג מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' רב
ב/ג מחובר לטהור סי' לט אות ז, ט
ב/ג מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רפו
ב/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' רפג-רפד, רפז-רפח
ב/ג מנחת חינוך מצוה רסג (דף עב ע"א)
ב/ג מנחת שי חלה עמ' קעח
ב/ג מנחת שלמה (לוין) עמ' פז {אבר - רק עם בשר גידין ועצמות}
ב/ג מעיני המים
ב/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ג נשמת אברהם ח"ה עמ' יא, קה, קט
ב/ג ספרי דבי רב ח"ב עמ' רכט
ב/ג עמק הנצי"ב פ' חקת פסקא ה עמ' קפו
ב/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' צז
ב/ג פני שלמה (גנצפריד) ברכות עמ' כא
ב/ג פנים מאירות (קאטקין) ח"ב עמ' קיט
ב/ג פרשת נזיר עמ' שכח
ב/ג צפנת פענח ויקרא עמ' קד
ב/ג קרית מלך
ב/ג שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' רט
ב/ג שושן עדות דף סה
ב/ג שיירי כנה"ג [רש"ל פ' העור והרוטב סי' יב]
ב/ג שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות כא
ב/ג שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 232
ב/ג שערי טהר ח"ו סי' נב אות ב
ב/ג תורה מציון שנה ב חו' א דף כב ע"ד {כ"מ}
ב/ג תורת ציון עמ' 366
ב/ד אגרות ראיה ח"א עמ' ח
ב/ד אור הישר [אור הישר נזיר נג ע"ב]
ב/ד אישים ושיטות (תשסז) עמ' רנב
ב/ד אמונת עתיך גל' 116 עמ' 48 {מום בזנב - חסרון אליה}
ב/ד ארחות חיים ח"ב סי' עא אות ג
ב/ד דליית הכרם עמ' תתתכו {ראב"ד}
ב/ד דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תו
ב/ד הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' כח ס"ק כט
ב/ד חבורי טהרה עמ' קעא
ב/ד חזו"א כלים סי' א ס"ק יד-טו
ב/ד חזו"א על הרמב"ם
ב/ד יד אברהם אהלות עמ' מ
ב/ד כלי טהור עמ' קמה, רלא, רפו-רפז, רצא
ב/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' רפז-רפח
ב/ד מעיני המים
ב/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ד משפט כהן עמ' רסט ע"א
ב/ד פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' צב, קב
ב/ד שו"ת מהר"ש לובלין עמ' שכז
ב/ד שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות כא
ב/ה אנצי"ת ע' בשר הע' 136
ב/ה בכורי יוסף (הוטנר) דף כט ע"ב בהערה
ב/ה ברור הלכה חולין קכה ע"א ציון ג
ב/ה חבורי טהרה עמ' קסח
ב/ה יד אברהם אהלות עמ' נא, רכד
ב/ה לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 208
ב/ה מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רצז
ב/ה מרגליות הים סנהדרין יב ע"א אות לד {גלגולת לבד}
ב/ה עיונים ומחקרים ח"א עמ' 143 {קולית}
ב/ה צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף מט ע"ד
ב/ה צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים יו"ד עמ' 98
ב/ה שושן עדות דף סה
ב/ה שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' רצו
ב/ה שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות כא
ב/ו אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' רח {אע"פ שאין יכול לחזור}
ב/ו בדבר מלך ח"ח עמ' קסב-קסג
ב/ו בכורי אברהם דף צט ע"ד, קא ע"ג {הל"מ}
ב/ו בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תסד
ב/ו ברור הלכה חולין קכט ע"ב ציון א
ב/ו הגהות אליעזר דף ס ע"ד {כ"מ}
ב/ו הגהות רימ"א {כ"מ}
ב/ו וחי בהם עמ' 157 {כזית בשר שפרש מאבר מן החי טהור}
ב/ו חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' שכב
ב/ו חזו"א אהלות סי' כב ס"ק ו
ב/ו חסדי דוד ח"ה עמ' תשעו
ב/ו כלי טהור עמ' רפה, רצה
ב/ו מנחת מרדכי (קרטמן) ח"ב עמ' טז
ב/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ו משנת חיים חולין סי' פו עמ' רפד
ב/ו פנים מאירות (קאטקין) ח"ב עמ' קיט
ב/ו שם הבדלח עמ' יב
ב/ו שערי טהר ח"ב שער ב סי' א אות ד, ח"ד שער ב סי' טו אות ג
ב/ז אגרא דכלה המבואר ח"ב עמ' צ, קכ, ח"ג עמ' קסג
ב/ז אגרא דפרקא (תשסה) עמ' רכו {באשה}
ב/ז אהל חייא עמ' תנח
ב/ז אור שמח
ב/ז אורח ישראל מילואים לסי' כח ח"ב אות ד
ב/ז אמר יוסף (אלקלעי)
ב/ז אמת ליעקב נשים עמ' קכז {רנ"א אברים באשה}
ב/ז אנצי"ת ע' אברים (א) הע' 40, 49, 50
ב/ז ארעא דרבנן (תשעט) עמ' צז
ב/ז בית אבי ח"ב סי' פה {אברים יתרים באשה}
ב/ז זכר ישעיהו
ב/ז חי' חפץ חיים
ב/ז חידושין על התורה לרבנו תם עמ' רע
ב/ז יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קעא, כרך ב ח"א עמ' צה
ב/ז יצחק ירנן
ב/ז מחובר לטהור סי' לט אות ה
ב/ז מי הדעת עוקצין עמ' ס {או"ש}
ב/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' רפג-רפד
ב/ז נועם חי"ד עמ' סג
ב/ז נחמד למראה ח"ג דף סב ע"ד
ב/ז נשמת אברהם ח"ה עמ' י
ב/ז עין יצחק ח"ב עמ' קפז
ב/ז פנים מאירות (קאטקין) ח"ב עמ' קיט
ב/ז פתח האהל דף סד ע"ב
ב/ז פתח עינים ח"ב דף צ ע"ד
ב/ז קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' שלג
ב/ז קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' רכג
ב/ז ראשית בכורים דף פג
ב/ז שיח יצחק (וייס) ח"ב עמ' רע
ב/ז תפארת צבי (שפילמן) ח"ה עמ' כב
ב/ח אגרות משה יו"ד ח"ב סי' קנ
ב/ח אנצי"ת ע' גלגלת הע' 12-14, 18, 20, 24, 25, 28, 38, 40
ב/ח באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קפ
ב/ח בית דוד (תשעט) יו"ד סי' שעט
ב/ח דובב מישרים (וידנפלד) עמ' לג
ב/ח הר המלך ח"ז עמ' קנו
ב/ח ושב הכהן (תשמח) עמ' של
ב/ח זכרון בנימין ח"א עמ' קעג
ב/ח זכרון בנימין ח"ב עמ' תקט
ב/ח חזו"א אהלות סי' כא ס"ק י
ב/ח חזו"א על הרמב"ם
ב/ח חי' הגרי"ז דף כב ע"ד
ב/ח חי' ר"י מנרבונה עמ' יד
ב/ח חסדי דוד ח"ח עמ' קפא
ב/ח יד אברהם אהלות עמ' טו-טז, מ-מא, רכד
ב/ח יד ישראל ח"ב
ב/ח כלי טהור עמ' רמה
ב/ח כרתי ופלתי סי' ל אות ד
ב/ח מחובר לטהור סי' לט אות ב, ז
ב/ח מחנה לויה (תשעד) עמ' קפג
ב/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' רפד-רפו, רצב
ב/ח ספרי דבי רב ח"ב עמ' רכט
ב/ח עלה יונה עמ' רפח
ב/ח פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' צג
ב/ח פני אברהם (פרלמן) דף כד ע"ד {גולגולת}
ב/ח פרדס דבש פרק פב {השדרה והגלגולת אע"פ שאין בהם בשר מטמאים}
ב/ח פרשת נזיר עמ' שכה
ב/ח קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' טו, שיב, ח"ב עמ' קצב
ב/ח קרית מלך
ב/ח שאילת יעבץ ח"ב סי' קסט
ב/ח שושן עדות דף יב ע"ד
ב/ח שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 233
ב/ח שערי טהר ח"ב שער ג סי' ט אות ז, סי' י אות א, ח"ו סי' נב אות ב
ב/ח שערי תורת בבל עמ' 111
ב/ח תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' מא, מד
ב/ט בד קודש (פוברסקי) ח"א דף קטו ע"ג
ב/ט ביתאל ח"א דף צ ע"א
ב/ט ברכת מרדכי פסחים עמ' קו
ב/ט זכרון בנימין ח"ב עמ' תקט
ב/ט זרע אברהם (יצחקי) יו"ד דף סה ע"א, קיט ע"ג, קכ
ב/ט חזו"א כלים סי' א ס"ק יא, אהלות סי' כא ס"ק י
ב/ט חזו"א על הרמב"ם
ב/ט חי' הגרי"ז דף כב ע"ב
ב/ט חסדי דוד ח"ח עמ' קצא
ב/ט טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' רלו
ב/ט יד אברהם כלים עמ' יא
ב/ט יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' פח
ב/ט כלי טהור עמ' רל, רלט, רמב
ב/ט מוריה גל' ריז עמ' יד
ב/ט מחובר לטהור סי' לט אות ב
ב/ט מחנה לויה (תקעט) דף עא ע"ד {רובע הקב}
ב/ט מחנה לויה (תשעד) עמ' רצב {כ"מ}, רצג
ב/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' רפו
ב/ט מעיני המים
ב/ט מעשה בצלאל סי' תקפח
ב/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ט נתן פריו ב"מ עמ' תי
ב/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' ק
ב/ט ערהשה"ע טהרות סי' א אות ו
ב/ט פרשת נזיר עמ' שכה
ב/ט שו"ת מהר"ש לובלין עמ' תיט-תכ
ב/ט שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' פז
ב/ט שו"ת רא"מ פינגרהוט עמ' קנה {עצם כשעורה}
ב/ט שושן עדות דף יב ע"ד, סה
ב/י אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' קיט
ב/י אור הישר [מל"מ הל' אבל רפ"ג]
ב/י אורח ישראל מילואים לסי' כח ח"ב אות ב-ד
ב/י אנצי"ת ע' אסור דאוריתא הע' 2
ב/י ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קכד, קמג
ב/י בד קודש (פוברסקי) ח"א דף קטו ע"ד
ב/י בית מועד (גטיניו) דף מד ע"ב
ב/י בנין אפרים עמ' טו
ב/י ברכי יוסף יו"ד סי' כט שיורי ברכה אות א {כ"מ}
ב/י דברי אמת (תרכא) דף פ ע"ד
ב/י דברי אמת (תשעט) עמ' רנא, תיז {עצם כשעורה לפי שטומאתו הלכה ה"ה דין תורה}
ב/י דליית הכרם עמ' תתתכו {ההגהה על כ"מ}
ב/י דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 57, 32-33
ב/י הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קעג {ולא מד"ס}
ב/י הוד יוסף עמ' ב, מו
ב/י המאיר לארץ [יד מלאכי כללי הרמב"ם סי' ע] {כ"מ - סתירה לכ"מ הל' אישות פ"א ה"ב}
ב/י הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"ג אות א עמ' לד, לו
ב/י הרמב"ם והלכותיו
ב/י זוהר הרקיע (תשסד) עמ' 15
ב/י זכרון בנימין ח"ב עמ' תקט
ב/י זכרון יהונתן דף קסו
ב/י חי' הגרי"ז דף כב ע"ד
ב/י חשב האפוד כלים פ"א מ"ד עמ' טו, מ"ה עמ' יח
ב/י טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' רלו
ב/י יבין שמועה (תשעו) הלכות ריאה פרק ב אות ה הערה 54 עמ' 192 {עצם כשעורה דאורייתא}
ב/י יד אברהם אהלות עמ' ל, לב, מט
ב/י יד אברהם כלים עמ' יד, קיג
ב/י יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' פח
ב/י יד ישראל ח"ב
ב/י יד מלך (מן) הל' ממרים פ"א ה"ג ס"ק י
ב/י ירושלים דדהבא עמ' קמא {כ"מ}
ב/י כבוד מלכים (מרגליות)
ב/י כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קל, תעה-תעו
ב/י כלי טהור עמ' רמה
ב/י כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תצ
ב/י לב אריה (בראד, תשסד) עמ' תעג
ב/י ליבא בעי דף קטז {מל"מ}
ב/י מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף עג ע"ג {כ"מ}
ב/י מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' קצב {כ"מ}
ב/י מחובר לטהור סי' לט אות ב, ט
ב/י מחנה יוסף ציצית עמ' כ
ב/י מנחת חינוך ח"ב עמ' רפד, רפו, רפח
ב/י מנחת כהן (יוסף חיים) דף ס ע"ב
ב/י מנחת פתים (ארנטרוי) ח"א עמ' 95
ב/י מסכת הלכה למשה מסיני דף ג {כ"מ - ולא מד"ס}
ב/י מעיני המים
ב/י מעשה הבא בעבירה עמ' 287
ב/י מקור ישראל דף יד ע"ב {ד"ס}
ב/י מר קשישא עמ' צב
ב/י מראה איש ח"א יו"ד עמ' קמ
ב/י משה ידבר (תשעו) עמ' קנה
ב/י משיב נפש (שרהיי) דף כו ע"א
ב/י מתת מלך עמ' פג
ב/י נועם חי"ד עמ' צט
ב/י עדות בישראל
ב/י עורה שחר דף נה ע"ד {מל"מ}
ב/י עיונים (פאור) עמ' 32
ב/י עין תרשיש
ב/י עץ חיים (גאגין) עמ' 96
ב/י פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' צב, קד
ב/י קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' קעו
ב/י רב ברכות (רי"ח) עמ' סט {ולא מד"ס}
ב/י שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רז
ב/י שושן עדות דף סה
ב/י שיבת ציון (לנדא) סי' מח
ב/י שלמי נזיר עמ' רצו
ב/י שמחתי באומרים לי עמ' לב {מל"מ}
ב/י שמירה טובה עמ' 67
ב/י שנתון המשפט העברי ח"כ עמ' 106, 113
ב/י שער המים דף א ע"א
ב/י שערי טהר ח"א דף ע ע"ד
ב/י שערי טהר ח"א שער ב סי' ח אות ב דף ע ע"ד {ולא מד"ס}
ב/י תפארת ציון (קואינקה) עמ' קכו, קנב
ב/יא אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קפב, קפד
ב/יא אמרי חן (לוונברג) אהלות-ידים עמ' פג
ב/יא ארחות חיים ח"ב סי' עא אות ג
ב/יא ברור הלכה חולין קכה ע"א ציון ג
ב/יא דברות משה נדה וטהרות עמ' תקמא {מלא חפנים מאותו רקב מטמא במשא ובאהל}
ב/יא דברות משה שבת ח"א סי' יד ענף ד
ב/יא הר המלך ח"ז עמ' קנו
ב/יא זכרון בנימין ח"א עמ' קעב
ב/יא זכרון בנימין ח"ב עמ' פ, רנה, שפח, תקפו
ב/יא חבורי טהרה עמ' קעו
ב/יא חי' חפץ חיים
ב/יא טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' רלה
ב/יא יד אברהם אהלות עמ' כח, נא
ב/יא יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' קכא
ב/יא יד סופר עמ' עח
ב/יא יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' צה
ב/יא כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תסו
ב/יא להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קנא
ב/יא ליבא בעי דף לט
ב/יא מאור הקדש נזיר עמ' קג, קה
ב/יא מגילת ספר לאוין דף קנה ע"ב
ב/יא משנה הלכות נדרים דף נב ע"ד {לח"מ}
ב/יא משנת אליעזר (רבינ') עמ' קסח
ב/יא משנת יעקב
ב/יא פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' צח, קב
ב/יא קרית מלך
ב/יא שם הבדלח עמ' יג-יח
ב/יא שמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' ר {עצמות גורמים רקבון לגוף}
ב/יא שערי טהר ח"א שער ד סי' ב אות א דף קסט ע"ד
ב/יא שערי טהר ח"א שער ד סי' ב אות א, ח"ג שער א סי' טו אות א
ב/יא שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 436
ב/יא תורת האשם - שבט מנשה עמ' לג {רקב לא מטמא המגע}
ב/יב אור שמח
ב/יב איש על העדה (אלאביץ) עמ' 179
ב/יב בדבר מלך חי"ז עמ' קלז {דם המת מטמא כמת במגע ובמשא ובאהל שנאמר בנפש האדם ונאמר כי הדם הוא הנפש וכמה שיעורו רביעית אפילו תמצית הדם כל זמן שיש בו אדמומית מטמא באהל המת}
ב/יב בני יהודה דף לה ע"ג
ב/יב ברור הלכה חולין פז ע"ב אחרי ציון ג
ב/יב האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' סט {דם המת מטמא כמת ובו'}
ב/יב הערות ר"י ליינר
ב/יב זכרון בנימין ח"ב עמ' נז
ב/יב חותמי ברכה תשובה ע אות ה
ב/יב חי' חפץ חיים
ב/יב חי' חתם סופר
ב/יב יד אברהם מכשירין פ"ו ה"ו אות מא
ב/יב להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' צב
ב/יב מנחת חינוך ח"ב עמ' קד, רפז
ב/יב מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"ב סי' ט אות יד, חתם סופר יו"ד סי' ע]
ב/יב מרכבת יוסף דף סז ע"א {נסרים של עץ}
ב/יב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' רנט {רביעית דם}
ב/יב נועם ח"ב עמ' רכד
ב/יב נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' א אות א
ב/יב נתיבות מרדכי קדושין עמ' קסא
ב/יב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' צו
ב/יב קרית מלך
ב/יב רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' נה
ב/יב שערי טהר ח"א שער ד סי' ו אות א
ב/יב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 444
ב/יב תפארת ציון (קואינקה) עמ' קכח, קכט, קנג
ב/יג אור הישר [אור הישר נדה סב ע"ב]
ב/יג אמר יוסף (אלקלעי)
ב/יג ארעא דרבנן (תשעט) עמ' צז
ב/יג האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' סט {דם תבוסה}
ב/יג חסדי דוד ח"ח עמ' קצט
ב/יג יד אברהם אהלות עמ' סב
ב/יג יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' כה
ב/יג מים טהורים עמ' רעט
ב/יג מנחת חינוך ח"ב עמ' רפז
ב/יג נגינת לדוד עמ' נ
ב/יג רמב"ם המאיר הל' יסוה"ת פ"ט הלכה ד
ב/יג שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' שסא
ב/יג שמועת חיים יומא ח"ב עמ' תלז
ב/יג שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' לו
ב/יד אמר יוסף (אלקלעי)
ב/יד בני יעקב
ב/יד דברות משה ב"ק ח"ב סי' עא ענף י
ב/יד זכרון בנימין ח"א עמ' שמה
ב/יד חזו"א אהלות סי' כב ס"ק מב, טהרות סי' ה ס"ק ה, אהע"ז סי' פב ס"ק יג (יו"ד סי' ריד לדף י ע"ב), יו"ד סי' רטו לדף ב ע"א
ב/יד חזו"א על הרמב"ם
ב/יד חזון יחזקאל בכורות פ"ב ה"ו
ב/יד חי' חפץ חיים
ב/יד יגיעת ערב פסחים עמ' פא
ב/יד יד אברהם אהלות עמ' סב
ב/יד יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' צט, קב
ב/יד יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' יד
ב/יד מקדש דוד החדש טהרות עמ' רכח, רלד, שו
ב/יד מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' רפד-רפה, תכ
ב/יד מקדש דוד סי' מו אות ג
ב/יד משברי ים חזקה עמ' תטז
ב/יד משנת אליעזר (רבינ') עמ' קעא, קפג
ב/יד משנת יעקב הל' חמץ פ"ב ה"ז {ספק טומאה ברה"ר}, הל' גירושין פי"א הי"ד {ספק טומאה ברה"י}
ב/יד נאות אפרים ח"ב עמ' עט
ב/יד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' צו
ב/יד קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' שנה
ב/יד קרית מלך
ב/יד שלמי יוסף נזיר עמ' תקו
ב/יד תורת יצחק ח"ב עמ' ריג
ב/טו אבן ישראל (פישר)
ב/טו אבן ציון עמ' קמה
ב/טו אוצרות הרמב"ם
ב/טו אור הישר [עטרת ראש ברכות יט ע"ב, אור הישר חולין עב ע"א]
ב/טו אור המאיר (שפירא) סי' מג אות ג
ב/טו אנצי"ת ע' אבי אבות הע' 18, ע' גולל הע' 9, 29, 35-37, 39, 43, 44, 47-48, 54, 62, 74, 131
ב/טו ארחות חיים ח"ב סי' עא אות ד
ב/טו ארעא דרבנן (תשעט) עמ' צ
ב/טו אשר למלך
ב/טו באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קפה
ב/טו בדבר מלך ח"ו עמ' צח, קב
ב/טו בית אהרן (צוקרמן) עמ' קכה, רצא
ב/טו בית יצחק (תשעא) ברירה עמ' ריא
ב/טו בית מרדכי (סאויצקי) דף כא ע"ג {גולל דרבנן}
ב/טו בית שערים יו"ד סי' תלד
ב/טו ברור הלכה חולין עא ע"א ציון ה פרק ד {מעשה רקח}
ב/טו ברור הלכה חולין עב ע"א ציון ג
ב/טו גבורת יצחק (תשמח) דף קיא, קיג
ב/טו גבורת יצחק (תשסו) עמ' קיג, קטו-קיז
ב/טו דבר יהושע (שו"ת) ח"א סי' נב
ב/טו דברות משה ברכות עמ' פה {הקבר כל זמן שהטומאה בתוכו מטמא במגע ובאהל כמת דין תורה}
ב/טו דברות משה נדה וטהרות עמ' תקע {והוא שיהיה בנוי וסתום}
ב/טו דברי אמת (תרכא) דף עט ע"ד {ראב"ד}
ב/טו דברי אמת (תרכא) דף קט ע"ב
ב/טו דברי אמת (תשעט) עמ' רמו {טומאת גולל ודופק}, רמט {טומאת בית הקברות דין תורה הן שנאמר או בעצם אדם או בקבר}, תטז {טומאת גולל ודופק מדברי סופרים, וראב"ד}
ב/טו הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"א הע' 27, 88
ב/טו זכרון בנימין ח"ב עמ' תרמה
ב/טו חזו"א אהלות סי' ז ס"ק ז, סי' י ס"ק ח, סי' יג ס"ק ו, סי' כ ס"ק טו, אהע"ז סי' קלט ס"ק ה
ב/טו חזו"א על הרמב"ם
ב/טו חזון יחזקאל נזיר פ"ו ה"ג
ב/טו חי' ר"ש קלוגר סוכה עמ' קצג
ב/טו חסדי דוד ח"ה עמ' תרעו, ח"ח עמ' קפה, ח"י עמ' קצא
ב/טו טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב עמ' תי
ב/טו טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' תקז {ראב"ד}
ב/טו יד אברהם אהלות עמ' מב, מד, קב, קנט
ב/טו יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' קג, קו
ב/טו כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תפה
ב/טו ליבא בעי דף כח, לב
ב/טו מגיא ההריגה עמ' מט
ב/טו מגידות (תשמ) עמ' רס
ב/טו מגידות (תשעג) סי' קיג עמ' רס
ב/טו מגיני שלמה עמ' קפב
ב/טו מחנה יהודה (קצין) ח"ב סי' נא
ב/טו מחנה לויה (תשעד) עמ' שי
ב/טו מים טהורים עמ' רסד
ב/טו מלחמת יהושע סי' לד, עמ' קטו-קטז
ב/טו מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רפד
ב/טו מנחת חינוך ח"ב עמ' רפא-רפב, רצ-רצא
ב/טו מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקפז (רכג), חי' ר' חיים הלוי דף ע]
ב/טו מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' תנה
ב/טו מקדשי השם ח"ב עמ' עו {גולל ודופק}
ב/טו מר קשישא עמ' פח
ב/טו משא בני קהת
ב/טו משיב נפש (שרהיי) דף מה ע"א
ב/טו משנה הלכות ח"ט סי' רכו
ב/טו משנת יעקב הפלאה עמ' רב
ב/טו משנת יעקב כאן עמ' קעט-קפב
ב/טו משנת משה מו"ק עמ' טז
ב/טו משפטי עזיאל ח"ו עמ' ריג
ב/טו נועם חכ"ה עמ' סד
ב/טו ספרי דבי רב ח"ב עמ' רכה
ב/טו עמק הנצי"ב פ' חקת פסקא ה עמ' קפב-קפג
ב/טו עמק שאלה (טברסקי) עמ' רעו
ב/טו ערהשה"ע טהרות סי' ב אות ג
ב/טו פני שלמה (גנצפריד) ברכות עמ' כא, עה
ב/טו פתח האהל דף סה ע"ד, עג ע"ב, עה ע"ג
ב/טו קרית מלך
ב/טו שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' קצה {רק כשהמת בקבר}
ב/טו שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות פח
ב/טו שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 240, 250
ב/טו שערי טהר ח"א שער א סי' ו אות ג-ד, שער ב סי' ח אות ב, סי' יא, ח"ב שער ב סי' א אות ג, ח"ד שער ב סי' ג אות ב, סי' ד אות ג
ב/טו שערי תורת בבל עמ' 66
ב/טו תועפת ראם (גטיניו) דף צח ע"ג {הגולל}
ב/טו תחומין חכ"ב עמ' 495
ב/טו תפארת ציון (קואינקה) עמ' מג, מז, קכו-קכז
ב/טו תשובה מיראה (תשסו) עמ' לה {ראב"ד}
ב/טז אנצי"ת ע' ארץ העמים הע' 2, 15, 20
ב/טז ארזי לבנון עמ' קס {ארץ העמים - הטעם}
ב/טז ארעא דרבנן (תשעט) עמ' פ
ב/טז הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"ג הע' 4
ב/טז יד אברהם אהלות עמ' לב
ב/טז יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' קז
ב/טז ישועות מלכו (הגהות)
ב/טז מחנה לויה (תשעד) עמ' שח
ב/טז משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' קלג
ב/טז משנת יעקב
ב/טז משנת יעקב הפלאה עמ' רא-רה
ב/טז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' ק
ב/טז פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' קג
ב/טז רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ו ה"ח
ב/טז שערי טהר ח"א שער ב סי' יא


ג/566 הלכות טומאת מת פרק ג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ג/רה"פ טעם ודעת הל' טו"מ
ג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ג/רה"פ מעשה רקח
ג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ג/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' ח-ט
ג/רה"פ פי' ר"י קאפח
ג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ג/רה"פ רמב"ם הערוך
ג/רה"פ רמב"ם לעם
ג/רה"פ שם טוב
ג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ג/א אות היא לעולם ח"ב דף טז ע"ד
ג/א ארחות חיים ח"ב סי' עא אות ג
ג/א בית דוד (תשעט) יו"ד סי' שפ
ג/א דליית הכרם עמ' תתתכו {רביעית דם}
ג/א חזו"א כלים סי' א ס"ק ו, יא
ג/א כלי טהור עמ' ריג, רמו
ג/א כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תצ
ג/א מאור למלך ב"ב עמ' מט {ראב"ד}
ג/א מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' רב
ג/א מחנה לויה (תשעד) עמ' רצו
ג/א מנחת חינוך ח"ב עמ' קכג, רפג
ג/א מנחת שי חלה עמ' קעח
ג/א מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקפז (רכג)]
ג/א משנת יעקב
ג/א נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' סא
ג/א נשמת אברהם ח"ב עמ' רעב
ג/א פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' כח
ג/א פני אברהם (פרלמן) דף נב ע"ב
ג/א קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' יא
ג/א קרית מלך
ג/א רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' קעח
ג/א שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות קעח
ג/ב אנצי"ת ע' אבי אבות הע' 15, 16, ע' ארץ העמים הע' 15, ע' בית הפרס הע' 81, ע' גלגלת הע' 28, 29
ג/ב אשר למלך
ג/ב בית מרדכי (סאויצקי) דף כא ע"ג {גולל דרבנן}
ג/ב ברור הלכה יומא עט ע"א
ג/ב ברור הלכה סוכה - ברורי הראי"ה ו ע"א ציון ב
ג/ב בריכת ירושלים עמ' רכה, רכח, רל
ג/ב חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' שלא
ג/ב חזו"א אהלות סי' כא ס"ק י
ג/ב חזו"א על הרמב"ם
ג/ב יד אברהם אהלות עמ' לה
ג/ב כלי טהור עמ' קמא, קמד, רמד, רפח
ג/ב כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תצ
ג/ב להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' קכ
ג/ב מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' רב
ג/ב מחובר לטהור סי' לט אות ו
ג/ב מחנה לויה (תשעד) עמ' שח
ג/ב מים טהורים עמ' רסב
ג/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' רפח
ג/ב מרכבת משנה מהדו"ב
ג/ב משפט כהן עמ' רסט ע"א
ג/ב ערהשה"ע לקוטים סי' כא אות יח
ג/ב צידה לדרך מאמר ה עמ' קפד
ג/ב קרית מלך
ג/ב שו"ע הרב או"ח סי' תלד קו"א אות א
ג/ב שלמי נזיר עמ' רצט
ג/ג אבני נזר או"ח סי' קמט אות א, יו"ד סי' תע אות יב {מל"מ}
ג/ג אגרות משה יו"ד ח"א סי' רל ענף ו
ג/ג אור לישרים (שולמן) עמ' סד-סז {מדרבנן}
ג/ג אמר יוסף (אלקלעי)
ג/ג אנצי"ת ע' גולל הע' 37
ג/ג ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קכד
ג/ג אשר למלך
ג/ג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ג/ג באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קפ, קפה
ג/ג באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ב סי' מו אות ג, ז {ראב"ד}
ג/ג בדבר מלך ח"ה עמ' קנח-קנט, ח"ו עמ' צז, קא, קד, קנב, קנז
ג/ג בדרך המלך עמ' קיג
ג/ג בית אהרן (צוקרמן) עמ' רפט
ג/ג בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' קיז, תקיז
ג/ג בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' קלא בהערה
ג/ג בית מועד (גטיניו)
ג/ג בית שערים יו"ד סי' תלח
ג/ג בכורי אברהם דף קא ע"ד
ג/ג בנין הלכה עמ' קעג, קצז-ר {כל טומאה מהמת שאין נזיר מגלח אינו "דין תורה"}
ג/ג ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' פא
ג/ג גבורת יצחק (תשמח) דף קטו
ג/ג גבורת יצחק (תשסו) עמ' קיח
ג/ג גור אריה (צרמון)
ג/ג דברי אמת (תרכא) דף פ ע"א וע"ד
ג/ג דברי אמת (תרכא) דף קט ע"א {יראה לי}
ג/ג דברי אמת (תשעט) עמ' רמט, רנב, תיז {כל טומאה שאין הנזיר מגלח עליה אינה דין תורה}
ג/ג דברי יצחק (הרצוג) דף סו ע"ג-ע"ד, סז ע"א-ע"ב
ג/ג דברי יציב לקוטים עמ' קלח {אינן כדין תורה}
ג/ג דברי שאול במדבר עמ' קסד
ג/ג דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 63
ג/ג האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' סט {טומאת רביעית דם וכו'}
ג/ג הדרת מלך (זילברברג) דף לט ע"ג {מל"מ - טמאי מת בזה"ז}
ג/ג הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' רפא {מל"מ}
ג/ג הר המלך ח"ז עמ' קנו, ח"ח עמ' שסז
ג/ג ויואל משה מאמר ב סי' צח
ג/ג ויואל משה עמ' שג
ג/ג ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א קצו ע"ד]
ג/ג זיר יצחק דף יא ע"ד
ג/ג זכרון בנימין ח"ב עמ' שסא, שעו, שפח
ג/ג זרע יצחק (לומברוזו)
ג/ג חדושים ובאורים (גרי') נזיר יז ע"א
ג/ג חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' שלא
ג/ג חוות יאיר סי' קצב
ג/ג חזו"א כלים סי' א ס"ק ט, טז, אהלות סי' י ס"ק ח, אהע"ז סי' קמג ס"ק ב
ג/ג חזו"א על הרמב"ם
ג/ג חזון יחזקאל נזיר פ"ה ה"ג, שבועות פ"א ה"ד
ג/ג חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' שמד
ג/ג חי' הגרי"ז דף כב ע"ג, כג ע"ג, מט ע"ג
ג/ג חי' חפץ חיים
ג/ג חי' חתם סופר
ג/ג חי' ר' שמואל פסחים עמ' מט, נג
ג/ג חסדי דוד ח"ח עמ' סב
ג/ג חשב האפוד כלים פ"א מ"ה עמ' יח
ג/ג טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב עמ' תיא
ג/ג טוב נהורך פכ"א הערה 8
ג/ג יד אברהם אהלות עמ' טו
ג/ג יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' ט, קב, קח, קכא
ג/ג יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' צו
ג/ג יצחק ירנן [תועפות ראם דף צח ע"ג]
ג/ג כבוד מלכים (מרגליות)
ג/ג כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקכה
ג/ג כלי טהור עמ' רטו-רטז, רכב-רכה, רכח-רכט, רמד, רמז-רמח, רנה, רע, רצ
ג/ג כפי אהרן (זס') תנינא עמ' פה
ג/ג כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף ס ע"א
ג/ג ליבא בעי דף כח-כט
ג/ג למודי ה' (תקמז) דף קד ע"ד
ג/ג למודי ה' (תשפא) עמ' שיט
ג/ג מאור הקדש נזיר עמ' קד, קיד
ג/ג מחובר לטהור סי' לט אות ו
ג/ג מחנה לויה (תשעד) עמ' רצז, ש-שב, שח-שט, תיז
ג/ג מכתב לחזקיהו דף יג ע"ד
ג/ג מלבושי יו"ט ח"ב יו"ד סי' ט
ג/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' רפז, רצ, שח, ח"ג עמ' י, נח
ג/ג מנחת כהן (יוסף חיים) דף סא ע"ג {כ"מ}
ג/ג מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' קעב
ג/ג מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' שיא
ג/ג מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' שצח {ראב"ד}, תב
ג/ג מקדש דוד קדשים קונ' ה ס"ק ה
ג/ג מקור ישראל דף יח ע"ב {מנה יב טומאות}
ג/ג מראות הים עמ' רעא-רעה
ג/ג מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
ג/ג משיב נפש (שרהיי) דף כו ע"א
ג/ג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' רנט {דם מדרבנן}
ג/ג משנת יעקב הפלאה עמ' רא-רב, רד, רט
ג/ג משנת יעקב כאן
ג/ג משנת ר' אהרן זרעים עמ' רי-ריא
ג/ג נאם דוד
ג/ג נזיר אחיו ח"ג עמ' טו-טז
ג/ג עין יצחק ח"א עמ' רפב
ג/ג ערהשה"ע טהרות סי' כה אות יא, סי' מא אות יא, לקוטים סי' טז אות ב, סי' כא אות ג
ג/ג פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' צב, צד, קב, קד
ג/ג פניני רבנו הגרי"ז עמ' תנח, תעב, תרנז
ג/ג פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' רטז
ג/ג פרשת נזיר עמ' שכה {ראב"ד}, שמ
ג/ג פתח האהל דף יב ע"ג, לו ע"ג
ג/ג ציץ אליעזר ח"ב סי' לד אות א
ג/ג קרבן ציון עמ' שלט
ג/ג קרית מלך
ג/ג שושן עדות דף יב ע"א
ג/ג שחר אורך עמ' פג-פד, צה
ג/ג שלמי יוסף נזיר עמ' תקא-תקד
ג/ג שלמי נזיר עמ' רעב, רעד-רעה, רעז-רעח, רצב, רצט
ג/ג שנתון המשפט העברי ח"כ עמ' 117
ג/ג שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' קל
ג/ג שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 236, 237, 243, 244
ג/ג שערי זיו ח"ג דף י ע"ב
ג/ג שערי טהר ח"א שער ב סי' ז אות א, סי' ח אות ב (דף ע ע"ג), שער ד סי' ד אות א, ד-ה, סי' ה אות א, ה, ח"ב שער ב סי' א אות א, ח"ד שער ב סי' ד אות ב
ג/ג שרידי אש ח"ב עמ' תרמד
ג/ג תועפת ראם (גטיניו) דף פב ע"ב
ג/ג תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' סג-סד
ג/ג תחומין ח"ה עמ' 238
ג/ג תנופת זהב עמ' 8
ג/ג תפארת ציון (קואינקה) עמ' מד-מה, קנג
ג/ג תשובה מיראה
ג/ג תשובה מיראה (תשסו) עמ' לב-לג
ג/ג תשובות ר' איסר יהודה עמ' רא
ג/ד דבר יהושע (שו"ת) ח"א סי' כה
ג/ד דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' רלח
ג/ד חזו"א אהלות סי' כב ס"ק מב
ג/ד חזו"א על הרמב"ם
ג/ד חסדי דוד ח"ח עמ' קפ
ג/ד יד אברהם אהלות עמ' כו
ג/ד יד יהודה (אשכנזי) חי' ב"ב דף לא ע"ג
ג/ד מגילת ספר לאוין דף קנה ע"ב
ג/ד מגן שאול (קצנ') עמ' לט
ג/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' רפה, רצא
ג/ד מראה איש ח"א יו"ד עמ' קלט
ג/ד משנה הלכות ח"ג סי' קכא
ג/ד משנה הלכות נדרים דף נב ע"ד, סי' כו
ג/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קב
ג/ד שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' רעב
ג/ד שו"ת רא"מ פינגרהוט עמ' קנו {בארון שיש}
ג/ד שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 232
ג/ד שערי טהר ח"ב שער ג סי' ט אות ב
ג/ד שרידי אש ח"ב עמ' תרמד-תרמה
ג/ה דברות משה גיטין עמ' שיד
ג/ה העובר בהלכה עמ' 67
ג/ה חזו"א אהלות סי' כב ס"ק מא
ג/ה חזו"א על הרמב"ם
ג/ה חי' חתם סופר
ג/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' רפו, רצא
ג/ה מראה איש ח"א יו"ד עמ' קמ
ג/ה משנת יעקב
ג/ה נשמת חיים (תשסח) יו"ד סי' ס עמ' קיט
ג/ה סיני כרך סו (תשל) עמ' כז
ג/ה שערי טהר ח"ב שער ג סי' ט אות א, ח"ה שער א סי' ו אות י
ג/ו אורה ושמחה הל' סוכה פ"ה ס"ק עה
ג/ו גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל א סי' ד
ג/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' רצא
ג/ו שלמי נזיר עמ' רצ
ג/ו שערי טהר ח"א שער ד סי' ד אות א, ח"ב שער ג סי' ט אות ג
ג/ו שרידי אש ח"א עמ' תקע
ג/ז חזו"א אהלות סי' כב ס"ק מ, מב
ג/ז חזו"א על הרמב"ם
ג/ז יד פשוטה מדע עמ' תרח
ג/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' רצא
ג/ז משנה הלכות נדרים סי' כו
ג/ז פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' כח
ג/ז פתח האהל דף סז ע"ג
ג/ז שלמי נזיר עמ' רצ
ג/ז שערי טהר ח"ב שער ג סי' ט אות ג, ח"ה שער א סי' ו אות י
ג/ח אנצי"ת ע' אבי אבות הע' 10, ע' בית הבליעה הע' 14
ג/ח בינת נבונים דף עג ע"א
ג/ח דברי יציב לקוטים עמ' קלט {מלא חפנים ועוד}
ג/ח דברי תלמוד ח"א עמ' קמג, קמו
ג/ח חזו"א יו"ד סי' רטו לדף כז, אהלות סי' כא ס"ק ה
ג/ח חזו"א על הרמב"ם
ג/ח חזון יחזקאל נדה החדש על משנה אהלות פ"ב מ"ב, ועל תוספתא אהלות פ"ב מ"ב
ג/ח חסדי דוד ח"ח עמ' קפ-קפא
ג/ח יד אברהם אהלות עמ' כו
ג/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' רפז
ג/ח מעיני המים
ג/ח מקדש דוד החדש טהרות עמ' שו
ג/ח מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' תכ
ג/ח מקדש דוד סי' מט אות ב
ג/ח מראות הים עמ' רעו-רעט
ג/ח משנה הלכות נדרים דף נב ע"ג, סי' כו
ג/ח שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' רע
ג/ח שו"ת מהרש"ם ח"ד סי' יד
ג/ח שו"ת ממעמקים ח"א עמ' קלד
ג/ח שרידי אש ח"ב עמ' תרמד, תרמו
ג/ט אידנו עמ' 62
ג/ט ארעא דרבנן (תשעט) עמ' שז
ג/ט בית דוד (תשעט) יו"ד סי' שעט, שפ
ג/ט ברור הלכה מו"ק כה ע"א ציון נ {שלדו}
ג/ט דבר יהושע (שו"ת) ח"ג יו"ד סי' ס
ג/ט דבר שמואל (אבוהב) סי' רד
ג/ט דברות משה ב"ב ח"א סי' ז ענף ג
ג/ט זכור לדוד עמ' מט
ג/ט זכרון בנימין ח"א עמ' קעב
ג/ט זכרון בנימין ח"ב עמ' שפט
ג/ט חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' שכב
ג/ט חזו"א יו"ד סי' קיד ס"ק ז, סי' ריד ס"ק ה, ז-ט
ג/ט חזו"א על הרמב"ם
ג/ט חזון יחזקאל נדה החדש הוספות לנדה דף נו
ג/ט חי' חפץ חיים
ג/ט חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' עח עמ' רסב
ג/ט יד אברהם אהלות עמ' כד
ג/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' רפז
ג/ט מעיל צדקה (לנדסופר) סי' מה
ג/ט מעיל צדקה (תשעח) עמ' קנא
ג/ט משנה הלכות ח"י סי' רג
ג/ט משנת אליעזר (רבינ') עמ' קע
ג/ט משפטי עזיאל ח"ו עמ' קנה, קעא, קפא
ג/ט נר מצוה (ואלק) מצוות דף קד ע"ב
ג/ט עמק הלכה (בוימל) עמ' קעג, שכט, שלא
ג/ט ציץ אליעזר ח"ח סי' לה אות ב
ג/ט קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' קלא
ג/ט שאילת יעבץ ח"ב סי' קסט
ג/ט שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' רעב
ג/ט שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קעב
ג/ט שלמי יוסף נזיר עמ' תקו
ג/ט שם הבדלח עמ' יח
ג/ט שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' שא
ג/ט שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות נז
ג/ט שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 232
ג/ט שערי טהר ח"ב שער ג סי' י אות א, ג, סי' יג אות ב
ג/ט שרידי אש ח"א עמ' תקסה, תקע
ג/ט תורת רפאל ח"ג עמ' נד
ג/ט תרומת הגורן ח"ב עמ' 168
ג/י אוצרות הרמב"ם
ג/י אור הישר [אור הישר נדה נה ע"א {קמח ואפר השרופין} ואבות דר"נ פי"א ותמורה לא ע"א {תולעים}]
ג/י אור עולם (שניאורסון) עמ' 367, 410
ג/י אידנו עמ' 68, 69
ג/י אנצי"ת ע' בשר הע' 136
ג/י בית המדרש
ג/י דבר יהושע (שו"ת) ח"ג יו"ד סי' ס-סא, ח"ו סי' ח ד"ה ד
ג/י דבר יהושע על הש"ס עמ' ש
ג/י דברי יוסף (קונביץ) עמ' 172
ג/י דעת כהן עמ' שפא
ג/י זכרון בנימין ח"ב עמ' תקיא
ג/י חוות בנימין ח"א עמ' קס
ג/י חזו"א אהלות סי' כב ס"ק מא, יו"ד סי' רטו לדף נה
ג/י חזו"א על הרמב"ם
ג/י חסדי דוד ח"ט עמ' רכו
ג/י טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' רכז, רלג
ג/י יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' יד
ג/י ישועת משה עמ' רא
ג/י לב דוד (פלדמן) עמ' פו {כ"מ}, צז
ג/י מאורות הדף היומי ח"ג עמ' רסט
ג/י מנחת שלמה (לוין) עמ' פו {שייפרך עד שיעשה קמח}
ג/י משפטי עזיאל ח"ו עמ' קנה
ג/י נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' מ
ג/י נודע ביהודה קמא יו"ד סי' כו
ג/י ס' העתים עמ' 123
ג/י עמק הלכה (בוימל) עמ' שכט
ג/י צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' סג אות א
ג/י קרית מלך
ג/י קרן הצבי מצוה לב אות ט
ג/י שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' רעב, שיז
ג/י שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קעב
ג/י שלמי נזיר עמ' רצא
ג/י שם הבדלח עמ' יט
ג/י שערי טהר ח"ב שער ג סי' י אות ב-ג
ג/י שרידי אש ח"א עמ' תקסח
ג/י תורת רפאל ח"ג עמ' נג {כ"מ}
ג/י תחומין ח"ז עמ' 216
ג/י תפארת ציון (קואינקה) עמ' מד
ג/י תרומת הגורן ח"ב עמ' 172
ג/יא אגרות משה יו"ד ח"א סי' רל ענף ח
ג/יא אור הישר [אור הישר זבחים עא ע"ב וחולין קכב ע"א ונדה נה ע"א וב"ק י ע"א]
ג/יא אנצי"ת ע' בשר הע' 79
ג/יא בינת נבונים דף עג ע"ב
ג/יא ברור הלכה חולין קכב ע"א ציון א פרק א
ג/יא דברות אליהו ח"ב עמ' עט {עור אדם שלא עיבדו}
ג/יא דברות משה נדה וטהרות עמ' קפא {ואם עבדו כל צרכו או הילך בו כדי עבודה}
ג/יא דברי ירוחם דף צה ע"ג
ג/יא התורה והמדינה ח"ה עמ' רי
ג/יא זכר טוב עמ' קטז
ג/יא זכרון בנימין ח"ב עמ' רסח
ג/יא חוות בנימין ח"א עמ' קנד
ג/יא חזון יחזקאל חולין פ"ח ה"ו
ג/יא חי' כתב סופר קדשים עמ' רצ
ג/יא חסדי דוד ח"ו עמ' קפח
ג/יא יד דוד (קרלין) ח"ב דף טז
ג/יא ידי משה (בוצק' תשמג) סי' רמט
ג/יא מנחת חינוך ח"ב עמ' רפד
ג/יא מצודת דוד (שפרבר) עמ' שלא {שלא להרגיל}
ג/יא מרגליות הים סנהדרין מח ע"א אות ב
ג/יא משמרת הטהרה כלים פט"ו מ"א
ג/יא משנת יעקב
ג/יא נועם ח"ה עמ' שלג [אגרות משה יו"ד סי' רל]
ג/יא נשמת אברהם ח"ב עמ' רסג
ג/יא ערהשה"ע טהרות סי' קכז אות יג
ג/יא צמח צדק (קרוכמל) סי' יג
ג/יא צמח צדק (קרוכמל, תשסח) עמ' מו
ג/יא שבט סופר (תשמו) עמ' רמח
ג/יא שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' רצה
ג/יא שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תיב
ג/יא שערי טהר ח"ד שער ב סי' יא
ג/יא תחומין ח"ז עמ' 194
ג/יא תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' ריט
ג/יב המדות לחקר ההלכה מדה יט אות נ
ג/יב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' תיג
ג/יב שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' קמג
ג/יג אור הישר [לח"מ הל' נזירות פ"ז ה"ד]
ג/יג ארחות חיים ח"ב סי' עא אות ו
ג/יג בד קודש (פוברסקי) ח"א דף מט ע"ב {שער העומד ליגזז}
ג/יג בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תסב
ג/יג ברור הלכה חולין פז ע"ב ציון ד
ג/יג גבעת שאול (בראך) סי' תקנו {משקה}
ג/יג דברות משה נדה וטהרות עמ' תקס {ובשעת חבורן הכל טמא}
ג/יג האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' סט {משקה היוצא מן המת טהור חוץ מדמו}
ג/יג הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' כט ס"ק לט
ג/יג וזאת ליהודה (זלצר) עמ' קטז
ג/יג חזו"א אהלות סי' כב ס"ק מב
ג/יג חזו"א על הרמב"ם
ג/יג חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד חולין פז ע"ב]
ג/יג חי' חתם סופר
ג/יג חסדי דוד ח"ח עמ' קצז
ג/יג יד אברהם אהלות עמ' נח
ג/יג ידבר שלום ח"ב עמ' קנא
ג/יג ידי משה (בוצק') הל' מעילה סי' מב
ג/יג יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' צה
ג/יג כתבי ערוך השולחן - שו"ת סי' סא
ג/יג כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תסו
ג/יג מים אדירים דף נט ע"א, סג ע"ד, סט ע"ג, עז ע"ב
ג/יג מנחת חינוך ח"ב עמ' רפה-רפו
ג/יג מענה אליהו עמ' קפח
ג/יג מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' נו
ג/יג משנה הלכות ח"ב דף כב ע"ג
ג/יג משנת יעקב
ג/יג נועם ח"ו עמ' פז
ג/יג נשמת חיים (תשסח) יו"ד סי' ס עמ' קיט
ג/יג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' צו-צז
ג/יג ערך כסף עמ' קעח
ג/יג פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' צט
ג/יג פני אברהם (פרלמן) דף מו ע"ג, מח ע"א, מט ע"ג {עומד ליגזז}
ג/יג פרי העץ דף עד ע"ב
ג/יג קדשי יהושע עמ' תתקפו
ג/יג קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' צ {שיער העומד להיגזז}
ג/יג שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' שיד
ג/יג שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' רעד
ג/יג שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' רצה
ג/יג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' קכד
ג/יג שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קיב
ג/יג שערי טהר ח"ב שער ג סי' ט אות א, ח"ה שער ב סי' ג אות ד
ג/יג שערי טהר ח"ד שער ג סי' ג אות ב דף רכז ע"ב
ג/יג תחומין ח"ז עמ' 194
ג/יד ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קנא {כ"מ}
ג/יד אתוון דאורייתא כלל ד (דף יא ע"ג)
ג/יד טעם ודעת הל' טו"מ פי"ב שעה"צ אות צב {כ"מ}
ג/יד יד אברהם אהלות עמ' כ
ג/יד כתר אפרים עמ' תעו
ג/יד מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' תיד
ג/יד משנת חיים חולין סי' פג עמ' רעז
ג/יד נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' לא ס"ק יא
ג/יד פני אברהם (פרלמן) דף נב ע"א {קטן}
ג/יד שערי טהר ח"א שער ד סי' ד אות א, ח"ב שער ד סי' לא אות ה
ג/יד תורת השבת והמועד עמ' 540
ג/טו אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' סז
ג/טו הליכות אליהו
ג/טו רב ברכות (רי"ח) עמ' סד {חצי שיעור לא מטמא}
ג/טו תורת האשם עמ' קצא {אלו שחסרו}


ד/567 הלכות טומאת מת פרק ד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ד/רה"פ טעם ודעת הל' טו"מ
ד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ד/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' י-יא
ד/רה"פ פי' ר"י קאפח
ד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ד/רה"פ רמב"ם הערוך
ד/רה"פ רמב"ם לעם
ד/רה"פ שם טוב
ד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ד/א אוצרות הרמב"ם
ד/א אור הישר [אור הישר נזיר נב ע"ב]
ד/א אור המאיר (שפירא) סי' ז אות ו-ז {מל"מ}
ד/א אנצי"ת ע' גלגלת הע' 27
ד/א אשל אברהם (שפירא) עמ' תקסג {שני מתים}
ד/א אשר למלך
ד/א ברור הלכה חולין עא ע"א ציון ה פרק ד {רביעית משני מתים}
ד/א ברור הלכה חולין עב ע"א ציון ג פרק ב
ד/א גושפנקא דמלכא
ד/א זכרון בנימין ח"א עמ' קעד, שמה
ד/א זכרון בנימין ח"ב עמ' נז, ס, רנה-רנו, תקיא, תקפד
ד/א חסדי דוד ח"ה עמ' תשסא, ח"ח עמ' קפג
ד/א יד אברהם אהלות עמ' יח, מו
ד/א יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' כה, קיא
ד/א כנפי נשרים
ד/א כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף ס ע"א
ד/א מים טהורים עמ' רסה
ד/א מנחת חינוך ח"ב עמ' רפד-רפה
ד/א מסורה חי"א עמ' כג
ד/א מקדש דוד החדש טהרות עמ' שז
ד/א מקור ברוך (גינ', תשמו) עמ' 129
ד/א מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' שצ
ד/א משנת יעקב
ד/א משנת שמחה עמ' פד
ד/א פני אברהם (פרלמן) דף כד ע"ד
ד/א שלמי נזיר עמ' רצה
ד/א שם יוסף (מועטי)
ד/א שמועת חיים יומא ח"ב עמ' תלז
ד/א שמות בארץ (תשנט) עמ' צו
ד/א שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 233, 234
ד/א שער המלך - מעשה חושב ח"ב עמ' יד
ד/א שערי טהר ח"א שער א סי' ד אות ב
ד/א שערי טהר ח"ה שער א סי' ב אות טז דף כח ע"ד
ד/א תפארת ציון (קואינקה) עמ' קכז-קכט
ד/א תרומת הגורן ח"ב עמ' 191
ד/ב גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' נה
ד/ב חי' בר נחמני דף ח ע"ג {צירוף}
ד/ב יד אברהם אהלות עמ' יח, מז
ד/ב יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' קיב
ד/ב שלמי נזיר עמ' קפא-קפב
ד/ג באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' ר
ד/ג בדבר מלך חי"ז עמ' קלד {דכזית משני מתים מצטרף לשיעור כזית וכו'}
ד/ג זכרון בנימין ח"ב עמ' תקפד
ד/ג חזו"א אהלות סי' כב ס"ק מא
ד/ג חזו"א על הרמב"ם
ד/ג חסדי דוד ח"ה עמ' תשסב, ח"ח עמ' קפג
ד/ג יד אברהם אהלות עמ' מד
ד/ג מאור הקדש נזיר עמ' ק
ד/ג מנחת חינוך מצוה רסג (דף עג ע"א)
ד/ג מסורה חי"א עמ' כג
ד/ג מעשה רקח
ד/ג מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' תכא
ד/ג פרשת נזיר עמ' שטז
ד/ג שלמי נזיר עמ' רצה-רצו
ד/ג שם הבדלח עמ' יח
ד/ג שמות בארץ (תשנט) עמ' צו
ד/ג שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 233, 234
ד/ג שערי טהר ח"א שער ד סי' א אות ב
ד/ד אבן ישראל (פישר)
ד/ד אמרי חן (לוונברג) אהלות-ידים עמ' פד
ד/ד בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תסד
ד/ד גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' נה {כזית משני מתים}
ד/ד זכר טוב עמ' קז
ד/ד זכרון בנימין ח"א עמ' קעד
ד/ד זכרון בנימין ח"ב עמ' שפח, תקי, תקפג
ד/ד חזו"א אהלות סי' כא ס"ק ו-ז
ד/ד חזו"א על הרמב"ם
ד/ד חי' הגרי"ז דף כג ע"ד
ד/ד חי' חפץ חיים
ד/ד יד אברהם אהלות עמ' טו, מז-מח, רכג
ד/ד יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' קיא
ד/ד כלי טהור עמ' עב, רל, רלב, רלח
ד/ד מאור הקדש נזיר עמ' קו
ד/ד מוריה גל' ריז עמ' טו {כ"מ}
ד/ד מחובר לטהור סי' לט אות ד, יא
ד/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' רצא {כ"מ}
ד/ד מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' תיט
ד/ד שלמי נזיר עמ' רצג-רצד
ד/ד שם הבדלח עמ' יט
ד/ד שערי טהר ח"א שער א סי' ד אות א, ח"ד שער א סי' י אות ב
ד/ה אור הישר [אור הישר זבחים קה ע"ב ומנחות כד ע"א ולמשניות אהלות פ"ג מ"ד]
ד/ה אמרי חן (לוונברג) אהלות-ידים עמ' פד
ד/ה בית אבא (גוטווירטה) דף מט ע"ד
ד/ה בן ימין עמ' קח
ד/ה ברור הלכה חולין קכד ע"א ציון ד פרק א
ד/ה זכרון בנימין ח"ב עמ' שפח
ד/ה חבורי טהרה עמ' קמד
ד/ה חזו"א אהלות סי' כא ס"ק ו, עוקצין סי' א ס"ק יד
ד/ה חזו"א על הרמב"ם
ד/ה חזון יחזקאל חולין פ"ח ה"ו
ד/ה חסדי דוד ח"ח עמ' קצ, ח"י עמ' רסב
ד/ה יד אברהם אהלות עמ' כז, מח
ד/ה יד אברהם מכשירין פ"א ה"ד אות ב
ד/ה יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' קיג
ד/ה יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' רנא
ד/ה ידי משה (בוצק' תשמג) סי' תיד ס"ק ז
ד/ה כלי טהור עמ' עב, רלב, רלד, רמג
ד/ה מגן גבורים (או"ח) סי' קסז ס"ק ב
ד/ה משנת יעקב
ד/ה נועם ח"ו עמ' קעד
ד/ה ניצוצי אש עמ' קצה
ד/ה ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתיג
ד/ה פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' צו
ד/ה שם הבדלח עמ' יז
ד/ה שערי טהר ח"א שער א סי' ד אות א, ח"ד שער ב סי' י אות ה
ד/ו אור הישר [אור הישר נזיר נ ע"ב]
ד/ו איש על העדה (אלאביץ) עמ' 179
ד/ו ברכת רצה סי' ז {השמיט האוקימתא בנזיר נ}
ד/ו חזו"א אהלות סי' כא ס"ק ו, ט
ד/ו חזו"א על הרמב"ם
ד/ו חסדי דוד ח"ח עמ' קצא
ד/ו שערי טהר ח"ד שער ב סי' י אות ה
ד/ז אור המאיר (שפירא) סי' א אות ג
ד/ז זכרון בנימין ח"א עמ' קעג
ד/ז חזו"א אהלות סי' כא ס"ק ח
ד/ז חזון יחזקאל נדה החדש על משנה אהלות פ"ב מ"ב
ד/ז חסדי דוד ח"ח עמ' קפא
ד/ז יד ישראל ח"ב
ד/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' רפה
ד/ז ניר לדוד
ד/ז פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' ק
ד/ז פני אברהם (פרלמן) דף כד ע"ג
ד/ז קרית מלך
ד/ז שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רז
ד/ז שערי טהר ח"א שער א סי' ג אות א-ב, סי' ד אות ב, שער ד סי' ו אות א
ד/ח אור המאיר (שפירא) סי' א אות ג
ד/ח אמרי חן (לוונברג) אהלות-ידים עמ' פה-פז
ד/ח באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קצז
ד/ח ברור הלכה חולין קכד ע"א ציון ד פרק א
ד/ח ברכת האהל עמ' תג
ד/ח ברכת מרדכי יבמות עמ' שפב
ד/ח דברות אש אהלות עמ' תנב-תנג, תקיז
ד/ח זכרון בנימין ח"א עמ' קעב, קעו
ד/ח זכרון בנימין ח"ב עמ' תקפד
ד/ח חזו"א אהלות סי' כא ס"ק ו
ד/ח חזון יחזקאל חולין פ"ח ה"ו, חזון יחזקאל נדה החדש, הוספות למשנה אהלות פ"ב מ"ב, וקונטרס דיני ידות לטומאה
ד/ח חסדי דוד ח"ח עמ' קצד
ד/ח חקר יצחק עמ' סז
ד/ח יד אברהם אהלות עמ' מט, נב, צ
ד/ח ים התלמוד (עדיל) עמ' קמ
ד/ח מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רצב
ד/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' רפה
ד/ח מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' שלח
ד/ח משנת אליעזר (רבינ') עמ' קע, קפג
ד/ח משנת חיים חולין סי' פב עמ' רעה
ד/ח פתח האהל דף צ ע"ג
ד/ח רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' קפג
ד/ח שו"ת מהרש"ם ח"ג סי' מב
ד/ח שעורי ר' שמואל ב"ב ח"ב עמ' לד {ראב"ד}
ד/ח שערי טהר ח"א שער א סי' ד אות א, סי' ח אות ב, ח"ד שער ב סי' י אות ב, ח"ה שער א סי' ב אות כ
ד/ט חזו"א אהלות סי' כא ס"ק ו, עוקצין סי' ב ס"ק יד
ד/ט יד אברהם אהלות עמ' נח
ד/ט יד אברהם מכשירין פ"א ה"ד אות ב
ד/ט ידי משה (בוצק' תשמג) סי' תיד ס"ק ז
ד/ט להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קנא
ד/ט משנת חיים חולין סי' פג עמ' רעז
ד/ט קרית מלך
ד/ט רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' קפג
ד/י אבני שהם (רובינשטיין) דף ל ע"ג {הלכה למשה מסיני - לא מדין תורה}
ד/י יד אברהם אהלות עמ' נב
ד/י מראה איש ח"א יו"ד עמ' קלט
ד/יא בכורי חיים ח"ה עמ' ק
ד/יא שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' שלח
ד/יב אהל משה (לוין) ח"ג דף כז ע"ג
ד/יב אור המאיר (שפירא) סי' א אות ב {כ"מ}
ד/יב אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תקנח
ד/יב זכר יהוסף אהע"ז עמ' קלט {כ"מ}
ד/יב חסדי דוד ח"ח עמ' קצו
ד/יב כלי טהור עמ' עב
ד/יב מחנה חיים ח"ח עמ' לט {טמא למפרע}
ד/יב נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' שלז
ד/יב נודע ביהודה תנינא אהע"ז סי' נט
ד/יב שו"ת מהרש"ם ח"ז סי' ד, נו
ד/יב שי למלך
ד/יג אור המאיר (שפירא) סי' א אות ג {ראב"ד}
ד/יג אש קודש מעילה עמ' קלו
ד/יג באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ב סי' מו אות א {ראב"ד}
ד/יג דברות משה ב"ק ח"ב סי' עב ענף א
ד/יג דברות משה נדה וטהרות עמ' קצד, קצו {רביעית דם שנבלעה בכסות}
ד/יג הערות ר"י ליינר
ד/יג הר המלך ח"ז עמ' קנו-קנז, ח"ח עמ' שצד-שצו
ד/יג זכרון בנימין ח"א עמ' שלד, שמה {ראב"ד}
ד/יג זכרון בנימין ח"ב עמ' נו, רנד
ד/יג חדושים ובאורים (גרי') מעילה דף יז ע"א
ד/יג חזון יחזקאל נדה פ"ח ה"ז
ד/יג חי' בר נחמני דף נג ע"א
ד/יג חי' ר' חיים הלוי דף פה
ד/יג חסדי דוד ח"ח עמ' קצד
ד/יג חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' מג עמ' קלא
ד/יג יד אברהם אהלות עמ' נה
ד/יג כנה"ג [תשובות הר"ן סי' ע]
ד/יג כרם ציון שביעית ח"א עמ' קסא ע"ב
ד/יג מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' רב
ד/יג מים חיים (שמולביץ) מקואות עמ' רצט {ראב"ד}
ד/יג מים טהורים עמ' רעא
ד/יג מקדש דוד החדש טהרות עמ' שד
ד/יג מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' תיד {ראב"ד}
ד/יג מרגניתא דר"מ [רש"י ותוס' מעילה יז]
ד/יג נאות אפרים ח"ב עמ' קכו
ד/יג נועם ח"ב עמ' רלב-רלג
ד/יג פני אברהם (פרלמן) דף נא ע"ד
ד/יג צפנת פענח ויקרא עמ' רח
ד/יג קרית מלך
ד/יג שו"ת הר"ן סי' ע
ד/יג שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קע
ד/יג שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות כא {ראב"ד}
ד/יג שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 234, 236
ד/יג שערי טהר ח"א שער ד סי' ד אות א, ה, סי' ז אות ב, ח"ג שער א סי' טו אות א, ח"ד שער א סי' ד אות ה, סי' ח אות א, סי' י אות ב, סי' יט אות א, סי' כח אות ז, שער ב סי' ד אות ב, סי' ה אות ג, ח"ו סי' נב אות ב, סי' נח אות ה
ד/יג שרידי אש ח"ב עמ' תרמד
ד/יג תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' של
ד/יד אור הישר [אור הישר עדויות פ"ג מ"א]
ד/יד בדבר מלך ח"ח עמ' קמז
ד/יד ברור הלכה חולין קכד ע"א ציון ד פרק א
ד/יד ברור הלכה חולין קכה ע"א ציון ג
ד/יד ברכת מרדכי יבמות עמ' שפב
ד/יד דברות אש אהלות עמ' תקטז, תקכח
ד/יד דברות משה ביצה עמ' קע {משני שמות}
ד/יד דברות משה נדה וטהרות עמ' תקמא {או שהיה הוא וחצי זית תחת האהל והאהיל במקצת גופו על חצי זית אחר}, תקנו, תקנח {אבל הנוגע בחצי זית או הנושא חצי זית ודבר אחר מאהיל עליו ועל כחצי זית}
ד/יד דברות משה שבת ח"א סי' יד ענף ד
ד/יד הר המלך ח"ז עמ' קנז
ד/יד זכרון בנימין ח"א עמ' קעג
ד/יד זכרון בנימין ח"ב עמ' רמ, שפח
ד/יד חבורי טהרה עמ' קנד, קנו
ד/יד חדושים ובאורים (גרי') אהלות סי' ב ס"ק ו, ז
ד/יד חזו"א אהלות סי' כ ס"ק י, אהע"ז סי' קמב ס"ק ב-ג, יו"ד סי' רטו לדף קכו
ד/יד חזו"א על הרמב"ם
ד/יד חזון יחזקאל חולין פ"ח ה"ו
ד/יד חי' הגר"ח החדש עמ' תקס
ד/יד חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד חולין קכה ע"א]
ד/יד חי' ר' חיים הלוי דף עז
ד/יד יד אברהם אהלות עמ' נ-נא
ד/יד כלי טהור עמ' רלח
ד/יד כתבי ערוך השולחן - שו"ת סי' סג
ד/יד לב אריה (בראד) חולין קכה ע"ב (ד"ה ומאן)
ד/יד לב אריה (בראד, תשסד) עמ' תעא
ד/יד להורות נתן על התורה ח"ג עמ' קצח
ד/יד ליבא בעי דף לח-לט
ד/יד מאיר נתיבים עמ' 407
ד/יד מוריה גל' רז עמ' נג
ד/יד מעשה רקח
ד/יד מקור ברוך (גינ', תשמו) עמ' 132
ד/יד משנה הלכות מהדו"ת ח"ד עמ' כג
ד/יד משנת יעקב
ד/יד ניצוצי אש עמ' קצה
ד/יד עבודת לוי (רוד') דף מה ע"ב
ד/יד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' צט-ק
ד/יד ערהשה"ע טהרות סי' ל אות ד, סי' קכז אות יא
ד/יד פני אברהם (פרלמן) דף נא ע"ב
ד/יד קדשי יהושע עמ' תרעו
ד/יד קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' ריט
ד/יד קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שעא
ד/יד רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' קפ-קפא
ד/יד שדה יצחק עמ' ג
ד/יד שו"ת ר"י מפוזנא עמ' קנח
ד/יד שושן עדות דף סה
ד/יד שיירי כנה"ג
ד/יד שם הבדלח עמ' יט-כא
ד/יד שערי טהר ח"א שער א סי' ד אות א, ח"ד שער ב סי' י אות ב, ח"ה שער א סי' ב אות כ, כג
ד/יד שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 437, 444


ה/568 הלכות טומאת מת פרק ה *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ה/רה"פ טעם ודעת הל' טו"מ
ה/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ה/רה"פ מעשה רקח
ה/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ה/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' יב-יד
ה/רה"פ פי' ר"י קאפח
ה/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ה/רה"פ רמב"ם הערוך
ה/רה"פ רמב"ם לעם
ה/רה"פ שם טוב
ה/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ה/א אשר למלך
ה/א חשב האפוד כלים פ"א מ"ד עמ' טו
ה/א טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' תקה
ה/א ידי משה (בוצק' תשמג) סי' קמד
ה/א ערהשה"ע קדשים סי' לז אות יב
ה/א שערי טהר ח"א שער ב סי' יא, ח"ד שער ב סי' יד אות ה
ה/ב אבני נזר יו"ד סי' תע אות יב
ה/ב אוצרות הרמב"ם
ה/ב אור שמח
ה/ב ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קכג
ה/ב ארצות החיים סי' יג ארץ יהודה אות ג עמ' רסז {חיבורין דרבנן}
ה/ב באר יצחק גיטין ח ע"ב (ד"ה בגמ' דתניא) {מל"מ}
ה/ב בית אהרן וישראל גל' מב עמ' כו {חיבורין דרבנן}
ה/ב בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' קה
ה/ב בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תקיד
ה/ב בנין הלכה עמ' קסב
ה/ב בעקבי הצאן עמ' עב, רלד
ה/ב בשבילי התלמוד ח"ג חולין ג ע"א
ה/ב גור אריה ויקרא פ' יא הע' 195, במדבר פ' לא הע' 77
ה/ב דברות משה נדה וטהרות עמ' תרט {אבל מדברי סופרים הנוגע במת ונגע באדם אחר}
ה/ב דברות משה שבועות-ע"ז עמ' רעט {אבל מדברי סופרים הנוגע במת, וכ"מ ומל"מ}
ה/ב דברות משה שבת ח"א סי' כ הערה קו
ה/ב דברי יצחק (הרצוג) דף סו ע"ד
ה/ב דגל יהודה (בילו') עמ' קז
ה/ב דורש לציון (תקצד) דרוש א
ה/ב דורש לציון (תשנה) עמ' ב
ה/ב דליית הכרם עמ' תתתכו [מטמאין - צ"ל ממטמאיו]
ה/ב היכל התורה (פינצוק) חוב' א עמ' ג-ד
ה/ב המאור הגדול (יעבץ) עמ' רצ
ה/ב הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"ב הע' 23, פ"ג הע' 15
ה/ב הר המלך ח"ז עמ' קנז, ח"ח עמ' שסז
ה/ב זכרון בנימין ח"ב עמ' קלא, תקה
ה/ב חזו"א אהלות סי' ט ס"ק ו, סי' כב ס"ק א, אהע"ז סי' קמג ס"ק ב-ג
ה/ב חזו"א על הרמב"ם
ה/ב חי' הריצ"ד
ה/ב חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' ריט
ה/ב חשב האפוד כלים פ"א מ"ד עמ' טו
ה/ב יד אברהם אהלות עמ' א
ה/ב יד אברהם פרה עמ' קצח
ה/ב יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' ב-ג
ה/ב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תרפ
ה/ב כלי טהור עמ' רטז
ה/ב לב מבין
ה/ב מחנה לויה (תקעט) דף נב ע"א {בחיבורין}, צח ע"ד
ה/ב מחנה לויה (תשעד) עמ' רט, תיא
ה/ב מלבושי יו"ט ח"ב יו"ד סי' ט
ה/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' רצ, ח"ג עמ' נח
ה/ב מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' רצא {מל"מ}
ה/ב מנחת שי חלה עמ' קעח
ה/ב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רסח ע"ג {טומאה בחיבורים - טומאת ערב}
ה/ב מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' שצה
ה/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/ב מרכבת יוסף דף ח ע"ד {כ"מ בשם ר"י קורקוס}, ט ע"א {כ"מ}
ה/ב משאת המלך ח"ג סי' שעז {כ"מ}
ה/ב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' רסו {מל"מ}
ה/ב משנת יעקב הפלאה עמ' קצב-קצג
ה/ב משנת יעקב כאן
ה/ב משנת ר' אהרן זרעים עמ' רט
ה/ב נזר הקדש (רזין) מנחות דף לח ע"ג
ה/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' צט-ק, קו
ה/ב ערהשה"ע לקוטים סי' כא אות כה
ה/ב פרשת נזיר עמ' רפה
ה/ב פרת חטאת עמ' קמז
ה/ב פתחי שערים דף לה ע"ג
ה/ב ציץ אליעזר ח"ב סי' לד אות א {מרכה"מ}
ה/ב צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף רנז ע"ד
ה/ב קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' קעו
ה/ב קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' נז {מל"מ}
ה/ב קרית מלך
ה/ב קרן הצבי מצוה ח אות יג
ה/ב שאגת אריה החדשות דף טו ע"ג
ה/ב שופריה דיעקב (מערך) דף כג ע"ב {כ"מ - חיבורין דרבנן}
ה/ב שם הבדלח עמ' כא-כד
ה/ב שעורי הגרב"ד פסחים עמ' קסא
ה/ב שערי דעת (פלדמן) ח"א פ"ד הערה 54, 58
ה/ב שערי טהר ח"ד שער ב סי' יד אות א-ב, ו
ה/ב תועפת ראם (גטיניו) דף צח ע"ד
ה/ב תנופת זהב עמ' 9, 11, 12
ה/ג אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קסו
ה/ג אבני נזר יו"ד סי' תסו אות ג {ראב"ד}
ה/ג אגרות משה יו"ד ח"ב סי' טז
ה/ג אהל דוד (קאהן) ח"ה יהושע פ"ה פסוק ב
ה/ג אהל תורה (קוק) עמ' רלא
ה/ג אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ח הע' 334
ה/ג אוצרות הרמב"ם
ה/ג אוצרות יהושע עמ' תנו
ה/ג אור הישר [עין יצחק יו"ד סי' לו, אור הישר חולין ג ע"א]
ה/ג אור המאיר (שפירא) סי' לג אות א {בגד שנגע במת}, סי' מז אות ג {מל"מ}
ה/ג אור טהרה סי' קה {מל"מ}
ה/ג אור עולם (בלומנפלד) דף צו ע"ב
ה/ג אלומות יוסף (תשלז) סי' יב
ה/ג אמונת עתיך גל' 112 עמ' 154 {ראב"ד - סתירה לפירושו על הספרי}
ה/ג ארזי לבנון עמ' נא {מל"מ}, נב
ה/ג ארחות חיים ח"ב סי' עא אות ח
ה/ג ארצות החיים סי' א ארץ יהודה אות ז עמ' סט
ה/ג אשיחה בחקיך פרה עמ' קיג
ה/ג אשר למלך
ה/ג בד קודש (פוברסקי) ח"א דף יט ע"א {ראב"ד}
ה/ג בד קודש ח"א דף יח ע"ד, יט ע"א {מל"מ - מביא תוספתא דזבים על חיבורין במדרס הזב}
ה/ג בדבר מלך ח"ו עמ' צח-צט
ה/ג בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תעה
ה/ג בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תקיט
ה/ג בני יעקב
ה/ג בני ציון (מיטובסקי, תרסח) סי' לא
ה/ג בני ציון (מיטובסקי, תשסד) עמ' נב {מל"מ}
ה/ג בנין הלכה עמ' קצח
ה/ג בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תנט
ה/ג ברור הלכה שבת קא ע"ב ציון ה
ה/ג ברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' עא-עב {חרב כחלל בכל הכלים חוץ מכלי חרס}
ה/ג ברכת האהל עמ' תכז
ה/ג ברכת מרדכי פסחים עמ' קד
ה/ג גור אריה יהודה (תשעח) עמ' רלה
ה/ג גנא דפלפלי עמ' שסז {חרב כחלל}
ה/ג דברות משה נדה וטהרות עמ' תקכד {מפי השמועה למדו שהחרב כמת והוא הדין לשאר כלים וראב"ד}, תרי {ראב"ד ומל"מ ד"ה ודע שמדברי}
ה/ג דברות משה שבת ח"א סי' כ הערה קו, ב"ב ח"ב סי' נה ענף ג, הבבות עמ' ר
ה/ג דברי אמת (תרכא) דף קח ע"ד
ה/ג דברי אמת (תשעט) עמ' רנב, תיז {מפי השמועה למדו חרב הרי הוא כחלל}
ה/ג דברי יצחק (הרצוג) דף סג ע"ד, סו ע"ד, סח ע"ב-ע"ד, סט ע"א {לאו דוקא מתכת}
ה/ג דברי תלמוד ח"א עמ' קצז
ה/ג דגל יהודה (בילו') עמ' קז
ה/ג דורש לציון (תקצד) דרוש א
ה/ג דורש לציון (תשנה) עמ' ב
ה/ג היכל התורה (פינצוק) חוב' א עמ' ג-ד
ה/ג המאור הגדול (יעבץ) עמ' רצ
ה/ג הרמב"ם והלכותיו
ה/ג זכרון בנימין ח"ב עמ' פד, קלא, שעז, תקה
ה/ג חבורי טהרה עמ' קפא
ה/ג חדושים ובאורים (גרי') אהלות סי' א ס"ק ד, ו
ה/ג חזו"א כלים סי' כה ס"ק ח, אהלות סי' ט ס"ק ו, סי' כ ס"ק ח, זבים סי' ד ס"ק ז
ה/ג חזו"א על הרמב"ם
ה/ג חי' ר' חיים הלוי דף עד
ה/ג חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' רסו
ה/ג חכמת גרשון עמ' שפח
ה/ג יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' קסח, שא, שנח
ה/ג יד אברהם אהלות עמ' ד, ז, קצד
ה/ג יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' קד
ה/ג יד סופר עמ' יא
ה/ג ידי משה (בוצק' תשמג) סי' רז {חרב מטמא רק במגע}
ה/ג כלי טהור עמ' ריג, רטז, רכה-רכז, רסח
ה/ג כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף נט ע"ג
ה/ג כתבי העלוי מראקוב עמ' כז
ה/ג כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תפו, תקט
ה/ג לב אריה (גרוסנס) ח"ב סי' ח עמ' כח
ה/ג להורות נתן - שו"ת חי"ב עמ' פא
ה/ג לחמי תודה (הורביץ) דף קנו ע"ג, קס ע"ג {חרב כחלל בכל כלי שטף}
ה/ג לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 200 {מל"מ}, 203
ה/ג לקוטי שיחות מטות תשדם ס"ח
ה/ג מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"ב דף ד ע"ג {שאר כלים}
ה/ג מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' רב
ה/ג מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשסד) עמ' פה {מל"מ}
ה/ג מגיני שלמה עמ' קיט
ה/ג מדה טובה ח"ב עמ' 227
ה/ג מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' קצז
ה/ג מוריה גל' קפז עמ' נא
ה/ג מוריה גל' קצט עמ' מח {ראב"ד}
ה/ג מחובר לטהור סי' י אות ג, סי' מ
ה/ג מחנה לויה (תשעד) עמ' תי-תיא {מל"מ}
ה/ג מים טהורים עמ' נ
ה/ג מלחמת יהושע סי' לה, עמ' קיח
ה/ג מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' ס
ה/ג מנחת אהרן (בריסק) דף מח ע"ב
ה/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' רפז, רפט, רצב {מל"מ}, רצח-רצט, ח"ג עמ' י, נט
ה/ג מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' רצ-רצא {מל"מ}
ה/ג מנחת שי חלה עמ' קעח
ה/ג מעין החכמה עמ' צה
ה/ג מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' שצג
ה/ג מרכבת יוסף דף ס ע"ב, סא ע"א-ע"ב {חרב כחלל בכל סוגי הכלים}
ה/ג משנת יעקב
ה/ג נטע שעשועים (שליסל) עמ' קי {מל"מ}
ה/ג ספרי דבי רב ח"א עמ' יח, ח"ב עמ' רכו-רכז
ה/ג עין יצחק ח"א עמ' רפב
ה/ג עמודי אור סי' קיט אות יא
ה/ג עמק הנצי"ב פ' חקת פסקא ה עמ' קפה {הרי הוא אומר כל הורג נפש}
ה/ג עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף צג ע"ד
ה/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' ק, קו
ה/ג ערהשה"ע טהרות סי' טו אות ט
ה/ג פני מנחם - תורה ומועדים פרה עמ' רכב, ויק"פ עמ' רמו {מפי השמועה למדו שהחרב כמת והוא הדין לשאר כלים}
ה/ג פרשת נזיר עמ' שלח
ה/ג קרית מלך
ה/ג קרן הצבי מצוה נה אות ט
ה/ג קרני ראם (ירמוש) עמ' שיב
ה/ג רנת יצחק יהושע עמ' מג
ה/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' רסג
ה/ג שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תקפז
ה/ג שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קיד
ה/ג שחר אורך עמ' צה, צז
ה/ג שלמי יוסף נזיר עמ' תקד, תקלט, תקמג
ה/ג שלמי נזיר עמ' שא
ה/ג שם הבדלח עמ' כד
ה/ג שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' רנט {ראב"ד}
ה/ג שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' שמט
ה/ג שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות ד, יב, מב, קנז
ה/ג שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ג אות תקכה {ראב"ד}, תקנט
ה/ג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רצ
ה/ג שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 239
ה/ג שערי דעת (פלדמן) ח"א פ"ד הערה 53
ה/ג שערי טהר ח"ד שער ב סי' יד אות ב, סי' טו אות א
ה/ג תועפת ראם (גטיניו) דף צח ע"ד {מל"מ}, צט
ה/ג תורת הלוי עמ' קכח
ה/ג תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' רפ
ה/ג תנופת זהב עמ' 10
ה/ג תפארת ציון (קואינקה) עמ' סג
ה/ד אור הישר [כ"מ הל' ביא"מ פ"ג הט"ו]
ה/ד אמרי חן (לוונברג) אהלות-ידים עמ' פז-פט
ה/ד ארחות חיים ח"ב סי' עא אות ח
ה/ד זכרון בנימין ח"ב עמ' תרל
ה/ד טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' תקה
ה/ד יד סופר עמ' יא
ה/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' רצב
ה/ד מרכבת יוסף דף ס ע"ב {השלישי טמא טומאת ערב}
ה/ד משנת חיים זבחים עמ' נב
ה/ד שערי חכמה - שב שמעתתא דף סד ע"ג
ה/ד שערי טהר ח"ד שער ב סי' יד אות ג, סי' יז אות ב
ה/ד תנופת זהב עמ' 10
ה/ה אגרות משה יו"ד ח"א סי' רל ענף ו
ה/ה ארעא דרבנן (תשעט) עמ' צו {כ"מ}
ה/ה ארצות החיים סי' א ארץ יהודה אות ז עמ' סט {ראב"ד}
ה/ה בדבר מלך ח"ו עמ' צח, קא
ה/ה בנין הלכה עמ' קצח {מל"מ}
ה/ה בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תסג
ה/ה ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' פא {מ"מ}
ה/ה גבורת יצחק (תשמח) דף קיד
ה/ה דברות משה יבמות עמ' סב {כ"מ}, ב"ב ח"א סי' ז ענף ג
ה/ה דברות משה מועד ח"א עמ' רפב {כ"מ}
ה/ה דברי אמת (תרכא) דף פ ע"א, קט ע"א
ה/ה דברי אמת (תרכא) דף קט ע"א {ראב"ד, כ"מ}
ה/ה דברי אמת (תשעט) עמ' רמט {שהדברים האלו אע"פ שהן דברי קבלה אינן דין תורה, וראב"ד}, תטז {במה דברים אמורים לענין תרומה וקדשים וכו', וכ"מ}, תיז {ראב"ד}, תיח {כ"מ, לא נצרכו אלא טומאות הפורשות מן המת}
ה/ה דברי יצחק (הרצוג) דף סג ע"ד
ה/ה דברי שמואל (מאדלינגר) דף כא ע"ד {ראב"ד - חרב}
ה/ה דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 32-33
ה/ה הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"א הע' 45, פ"ג הע' 71
ה/ה חוות יאיר דף קלא ע"ד
ה/ה חזו"א אהלות סי' ט ס"ק ו, סי' י ס"ק ח, סי' כ ס"ק ב-ג, ה, אהע"ז סי' קמג ס"ק ב
ה/ה חזו"א על הרמב"ם
ה/ה חזון יחזקאל נזיר פ"ה ה"ג, שבועות פ"א ה"ד
ה/ה חי' הגרי"ז דף מט ע"ג
ה/ה חי' ר' שמואל פסחים עמ' נב
ה/ה טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' תקה
ה/ה יד אברהם אהלות עמ' ב
ה/ה יד אברהם טהרות עמ' כה
ה/ה יד אברהם פרה עמ' קצח
ה/ה יד ישראל ח"ב
ה/ה יד מלך (מן) הל' ממרים פ"א ה"א אות א ס"ק ה
ה/ה כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קכה
ה/ה כלי טהור עמ' רטז, רכב, רכה, רע
ה/ה כלילת יופי דף יב
ה/ה להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' פד
ה/ה ליבא בעי דף כח
ה/ה מוריה גל' קפז עמ' מט-נא
ה/ה מוריה גל' קצט עמ' מח {ראב"ד}
ה/ה מים מדליו (טאגער) חדושים אות קכב (ד"ה לכן)
ה/ה מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רפד
ה/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' רפז, רפט-רצא, רצג {כ"מ}, שח, ח"ג עמ' י-יא, נח-נט
ה/ה מעולמם של חכמים עמ' 41
ה/ה מערכי לב (ציר') עמ' קלו
ה/ה מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' קעב
ה/ה מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' שצד, שצו
ה/ה מר קשישא עמ' צב
ה/ה מרכבת יוסף דף ס ע"א {הנוגע בכלים שנגעו במת}
ה/ה משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' רנט
ה/ה משנת יעקב הפלאה עמ' רב-רג {מרכה"מ}
ה/ה סדר אליהו רבא וזוטא דף ע {דברי קבלה}
ה/ה סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 35
ה/ה עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' קנז
ה/ה עיונים (פאור) עמ' 32
ה/ה עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קלה
ה/ה עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קיט
ה/ה פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' צג
ה/ה פניני רבנו הגרי"ז עמ' תנח {טמא מהתורה}, תרנח
ה/ה פרשת נזיר עמ' שלט-שמ
ה/ה ציץ אליעזר ח"ב סי' לד אות א
ה/ה קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' קעו
ה/ה קרית מלך
ה/ה שו"ת מהרש"ם ח"ג סי' ז
ה/ה שחר אורך עמ' פ {דוקא טומאה שהנזיר מגלח עליה}
ה/ה שלמי יוסף נזיר עמ' שכח {מל"מ}
ה/ה שלמי נזיר עמ' רעב, ש
ה/ה שמועת חיים יומא ח"א עמ' קיד
ה/ה שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 236 {ראב"ד}
ה/ה שער המלך (שושן) עמ' קיט
ה/ה שערי טהר ח"ד שער ב סי' יד אות ד
ה/ה תורת האוהל (תשנג) עמ' קמג
ה/ה תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' סג {טומאה המפורשת בתורה}
ה/ה תחומין ח"ה עמ' 238
ה/ה תחומין חכ"ב עמ' 507
ה/ה תנופת זהב עמ' 8
ה/ו אנצי"ת ע' אבות הטומאות הע' 51
ה/ו ארחות חיים ח"ב סי' עא אות ח
ה/ו אשר למלך
ה/ו ברור הלכה פסחים כ ע"ב ציון א
ה/ו הרמב"ם והלכותיו
ה/ו זכרון בנימין ח"א עמ' שפח
ה/ו זרע אברהם (יצחקי) יו"ד דף קיט ע"ד
ה/ו טהרת אליהו עמ' ט, כח
ה/ו יד אברהם פרה עמ' קמב-קמג
ה/ו יד ישראל ח"ב
ה/ו כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קכה
ה/ו כתבי העלוי מראקוב עמ' כז
ה/ו מי טהרה עמ' צט {כלי חרס אינו אב}
ה/ו מנחת חינוך ח"ג עמ' ח
ה/ו מנחת שלמה (לוין) עמ' קנז
ה/ו עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קלא
ה/ו עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קכ
ה/ו שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' קמא
ה/ו תשובות ר' איסר יהודה עמ' 13 {כלי חרס לא נעשה אה"ט גם בשאר טומאות}
ה/ז אנצי"ת ע' אבות הטומאות הע' 3
ה/ז ארחות חיים ח"ב סי' עא אות ח
ה/ז בית יעקב (טבשונסקי) סי' רעד סעיף א
ה/ז דברות משה ב"ק ח"א סי' טז ענף ב
ה/ז זכרון בנימין ח"ב עמ' קטז, תקד
ה/ז חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' רפב
ה/ז יד אברהם כלים עמ' ב-ג
ה/ז מחובר לטהור סי' א אות ד
ה/ז מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף צה ע"ב {כ"מ}
ה/ז רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ז ה"ט
ה/ז שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רעד סעיף א
ה/ז שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקעב
ה/ח אנצי"ת ע' אבות הטומאות הע' 1
ה/ח ארחות חיים ח"ב סי' עא אות ח
ה/ח גור אריה במדבר פ' ה הע' 32
ה/ח דברות משה ב"ק ח"א סי' טז ענף ב
ה/ח זכרון בנימין ח"ב עמ' קיח
ה/ח חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' רפב
ה/ח יד אברהם אהלות עמ' ב
ה/ח יד אברהם כלים עמ' ב
ה/ח מנחת חזקיה אהלות עמ' רע
ה/ח קרית מלך
ה/ט אנצי"ת ע' אבות הטומאות הע' 15, ע' אבי אבות הע' 3
ה/ט באר ראי עמ' י
ה/ט דבר יהושע (שו"ת) ח"א סי' נב
ה/ט דברות משה ב"ק ח"א סי' טז ענף ב
ה/ט דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' רנג
ה/ט זכרון בנימין ח"ב עמ' קיח
ה/ט יד אברהם אהלות עמ' ב
ה/ט יד אברהם כלים עמ' ב
ה/ט כלי טהור עמ' צו
ה/ט לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 204
ה/ט מחובר לטהור סי' א אות ג, ה, סי' י אות ג
ה/ט מחנה לויה (תשעד) עמ' תיא
ה/ט מים מדליו (טאגער) חדושים אות קכ, קכב
ה/ט מצודת דוד (שפרבר) עמ' תנד
ה/ט קרית מלך
ה/י אנצי"ת ע' אבי אבות הע' 3
ה/יא אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' קיט
ה/יא אנצי"ת ע' אבות הטומאות הע' 64, ע' אבי אבות הע' 33, 35, ע' ארץ העמים הע' 14, ע' בית הפרס הע' 80, ע' גולל הע' 37
ה/יא ארעא דרבנן (תשעט) עמ' צ
ה/יא ברור הלכה חולין עב ע"א ציון ג פרק ב
ה/יא דברי אמת (תשעט) עמ' רמו {בענין טומאת גולל ודופק}
ה/יא הגהות חבר בן חיים
ה/יא חזו"א כלים סי' א ס"ק ט
ה/יא טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' תקז {ראב"ד}
ה/יא טעם ודעת הל' טו"מ פ"ח ה"א בביאוה"ל
ה/יא יד אברהם אהלות עמ' ל, מג
ה/יא מים מדליו (טאגער) חדושים אות קכ, קכב
ה/יא מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רפו
ה/יא מקדש דוד החדש טהרות עמ' שא
ה/יא מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' תה-תו
ה/יא קרית מלך
ה/יא רב ברכות (רי"ח) עמ' סט
ה/יא תחומין חי"ח עמ' 468
ה/יב אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קסו
ה/יב אבן ישראל (פישר) ח"ח עמ' קנו
ה/יב אור שמח
ה/יב אמרי חן (לוונברג) אהלות-ידים עמ' פט-צב
ה/יב אנצי"ת ע' אבי אבות הע' 25, ע' אהל המת הע' 15, 18, 158 {ראב"ד}
ה/יב באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קפד
ה/יב ברור הלכה שבת כז ע"ב ציון ט
ה/יב ברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' שו-שז {אריג}
ה/יב ברכת האהל עמ' עב, עה, פב
ה/יב גליונות אבני נזר {מל"מ} [עי' גור אריה שבת שם]
ה/יב דברות אליהו ח"ג עמ' קמח-קמט
ה/יב דברות אש אהלות עמ' רכא {מל"מ}
ה/יב דברות משה נדה וטהרות עמ' תקעו {א"א והוא שנעשה אהלים קבועים וכ"מ ומל"מ}
ה/יב דברות משה שבת ח"א סי' כו הערה נח
ה/יב המאור הגדול (יעבץ) עמ' רצא
ה/יב הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"א הע' 38, 42, פ"ג הע' 8
ה/יב הר המלך ח"ז עמ' קנח
ה/יב זבד טוב עמ' 27
ה/יב זכרון בנימין ח"א עמ' רסו {ראב"ד}
ה/יב זכרון בנימין ח"ב עמ' קג, שעו, תרכב
ה/יב חדושים ובאורים (גרי') אהלות סי' א ס"ק ט
ה/יב חזו"א אהלות סי' ט ס"ק ד, יב, טו, סי' יג ס"ק ו, יו"ד סי' רי ס"ק ה
ה/יב חזו"א על הרמב"ם
ה/יב חזון יחזקאל נדה החדש על משנה אהלות פ"א מ"א
ה/יב חי' הגר"ח החדש עמ' ריט
ה/יב חסדי דוד ח"ח עמ' קעה, רכג
ה/יב יד אברהם כלים עמ' רסה
ה/יב יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' ה, קטו, קמו, קעז
ה/יב יד מרדכי (אלימלך) סוכה עמ' מג
ה/יב יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' צו
ה/יב כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תעב {מל"מ}, תעג, תק {מל"מ}
ה/יב מחנה לויה (תקעט) דף צט ע"א {מל"מ}
ה/יב מחנה לויה (תשעד) עמ' תיב {ראב"ד}
ה/יב מים טהורים עמ' רעא
ה/יב מכתב לחזקיהו דף יג ע"ד
ה/יב מנחת איש (וייס) שבת פ"א עמ' רכ
ה/יב מנחת חינוך ח"ב עמ' קסא, רצב
ה/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/יב מרכבת יוסף דף ח ע"ג {מל"מ - אין האהל מתחשב}
ה/יב משא בני קהת
ה/יב משכנות יעקב (רבינוביץ) דף לט ע"א
ה/יב משמרת הטהרה כלים פכ"ז מ"א
ה/יב משנת יעקב כאן
ה/יב משנת יעקב מדע עמ' קנט
ה/יב משנת ר' אהרן זרעים עמ' רלט-רמ
ה/יב נועם ח"ה עמ' שיב [חלקת יעקב ח"ב סי' קח-קט]
ה/יב ספרי דבי רב ח"ב עמ' רלב
ה/יב פני משה (שלז')
ה/יב פני שלמה (גנצפריד) שבת עמ' קכ-קכא
ה/יב קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' נז {אוהל מחובר לא מק"ט}
ה/יב רלב"ג במדבר פי"ט פסוק יד עמ' ק
ה/יב שארית נתן (פולק) דף סד ע"ב
ה/יב שם הבדלח עמ' כה
ה/יב שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' שמט
ה/יב שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות רפ, תיח
ה/יב שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ג אות תקכה
ה/יב שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 18
ה/יב שערי דעת (פלדמן) ח"א פ"ו הערה 197, פ"י סעיף יד והערה 131
ה/יב שפת אמת על התלמוד ח"ג דף נו ע"ד
ה/יג אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קסו, קעב
ה/יג אור המאיר (קובץ) ח"ב עמ' 15
ה/יג אור המאיר (שפירא) סי' מז אות ג
ה/יג אנצי"ת ע' אבי אבות הע' 21
ה/יג אשר למלך
ה/יג בינת צבי ענייני ספק טומאה עמ' קלד
ה/יג בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תסב
ה/יג ברור הלכה חולין עא ע"א ציון ה פרק א
ה/יג ברכות שמים שבת אות תתקסט
ה/יג בשבילי התלמוד ח"ג חולין עא ע"א
ה/יג דבר יהושע (שו"ת) ח"א סי' נב
ה/יג דברות אליהו ח"ב עמ' קמז
ה/יג דורש לציון (תקצד) דרוש א
ה/יג דורש לציון (תשנה) עמ' ג
ה/יג הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"א הע' 43, 85
ה/יג זכרון בנימין ח"ב עמ' שעו
ה/יג חדושים ובאורים (גרי') אהלות סי' א ס"ק ח
ה/יג חי' ר' שמואל פסחים עמ' מז-מח
ה/יג ידי משה (בוצק' תשמג) סי' קנה, שטז
ה/יג ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' רמב
ה/יג כלי טהור עמ' לה {כ"מ}
ה/יג כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף נט ע"ד
ה/יג כתבי העלוי מראקוב עמ' כז
ה/יג כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תפח, תצ, תקט
ה/יג לב אריה (בראד, תשסד) עמ' רסא
ה/יג לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 204
ה/יג מאור הקדש נזיר עמ' קז
ה/יג מחובר לטהור סי' י אות א, ג
ה/יג מים טהורים עמ' תנד
ה/יג מלחמת יהושע עמ' קטו-קטז
ה/יג מנחת חינוך ח"ב עמ' רפט
ה/יג מנחת שי חלה עמ' קעח
ה/יג מקדש דוד החדש טהרות עמ' ש
ה/יג מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' ת, תו
ה/יג מקדש דוד סי' מט אות א
ה/יג מקדשי השם ח"ג עמ' יג
ה/יג נועם ח"ב עמ' סד
ה/יג ספרי דבי רב ח"ב עמ' רלג
ה/יג ערהשה"ע טהרות סי' א אות ח
ה/יג פתח האהל דף סד ע"ג
ה/יג קרית מלך
ה/יג שלמי נזיר עמ' שג
ה/יג שם הבדלח עמ' כו
ה/יג שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' קצד
ה/יג שעורי הגרב"ד פסחים עמ' קלה
ה/יג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רצ
ה/יג שערי טהר ח"א שער א סי' א אות ג, ח"ד שער ב סי' טו אות א
ה/יג תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' כז
ה/יג תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' רפג
ה/יג תפארת ציון (קואינקה) עמ' סג {מטמא במגע ולא במשא}
ה/יד אנצי"ת ע' אבן מסמא הע' 63
ה/יד חסדי דוד ח"ח עמ' רנד
ה/יד כלי טהור עמ' עז
ה/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/יד ספרי דבי רב ח"ב עמ' ריד
ה/יד ערהשה"ע טהרות סי' יא אות ב, סי' לא אות יב
ה/יד פני משה (שלז')
ה/יד שערי טהר ח"א שער ב סי' ט אות ג


ו/569 הלכות טומאת מת פרק ו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ו/רה"פ טעם ודעת הל' טו"מ
ו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ו/רה"פ מעשה רקח
ו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ו/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' טו-טז
ו/רה"פ פי' ר"י קאפח
ו/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ו/רה"פ רמב"ם הערוך
ו/רה"פ רמב"ם לעם
ו/רה"פ שם טוב
ו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ו/א אוצרות הרמב"ם
ו/א אמת ליעקב מקרא עמ' שיא
ו/א ברכת האהל עמ' עב
ו/א ויקח אברהם [דרש אברהם קלב ע"ב]
ו/א חזו"א אהלות סי' ט ס"ק יב
ו/א טהרת אליהו עמ' שטו
ו/א יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' קטו
ו/א יין מלכות (שניאורסון) עמ' 407 {כל שבים}
ו/א לקוטי שיחות חל"ה עמ' 5 {כל שבים טהור}
ו/א מוריה גל' קסא עמ' צא
ו/א משנת יעקב
ו/א פני משה (שלז')
ו/א פרי שמואל (תשלה)
ו/א קרית מלך
ו/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' תמז
ו/ב אמרי חן (לוונברג) כלים עמ' קכה, קכז
ו/ב בית אהרן (צוקרמן) עמ' קפט, רצ
ו/ב בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' קמח
ו/ב ברור הלכה שבת פג ע"ב ציון ה
ו/ב גבורת יצחק מקואות עמ' סח
ו/ב זכרון בנימין ח"ב עמ' שג
ו/ב חי' הגר"ח החדש עמ' תקנו
ו/ב חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' רס
ו/ב טהרת אליהו עמ' שיד
ו/ב יד אברהם אהלות עמ' קיא
ו/ב יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' קנח
ו/ב לב אריה (גרוסנס) ח"ב סי' טו עמ' ס
ו/ב להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' נב
ו/ב מוריה גל' רכו עמ' קכב
ו/ב משנת יעקב
ו/ב פני משה (שלז')
ו/ב קובץ השמיטה עמ' תרמד
ו/ב קרית מלך
ו/ג אור שמח
ו/ג מעיני המים
ו/ג משנת יעקב הל' סוכה פ"ה ה"ו
ו/ג תשובות ר' איסר יהודה עמ' 13 {שהרי טומאה נכנסה באוירו}
ו/ד אור המאיר (שפירא) סי' מג אות א, ג, ז
ו/ד איש על העדה (אלאביץ) עמ' 180
ו/ד אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תפט {בהמה כפותה}
ו/ד אנצי"ת ע' גולל הע' 107-110, 130, 138
ו/ד בדבר מלך ח"ו עמ' צט, קז
ו/ד בית מרדכי (סאויצקי) דף כא ע"ג, כג ע"ד
ו/ד ברור הלכה חולין עב ע"א ציון ג
ו/ד בריכת המלך עמ' טז
ו/ד גבורת יצחק (תשמח) דף קיב
ו/ד גבורת יצחק (תשסו) עמ' קיד
ו/ד דבר יהושע (שו"ת) ח"א סי' נב
ו/ד הערות ובאורים (אדלשטיין) טהרות עמ' קלא {גולל}
ו/ד ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' שפה {גולל מדבר שאינו מק"ט}
ו/ד זבחי צדק (דיסקין) סוכה עמ' קי-קיא
ו/ד זכרון בנימין ח"א עמ' קסח
ו/ד חזו"א אהלות סי' ו ס"ק יט, סי' ז ס"ק ז
ו/ד חזו"א על הרמב"ם
ו/ד חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' רצז-רצח
ו/ד חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף רטז ע"ב
ו/ד יד אברהם אהלות עמ' מג, רמג
ו/ד יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' קז
ו/ד ידיו של משה
ו/ד ימי שלמה
ו/ד כתבי העלוי מראקוב עמ' כו
ו/ד לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' ז אות ו {כלי חרס המוקף צ"פ}
ו/ד לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' ז ס"ק ו
ו/ד מעיני המים
ו/ד מרגניתא דר"מ
ו/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/ד משאת המלך ח"ג סי' שעח {גולל שפירש}
ו/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' צט
ו/ד פתח האהל דף עד ע"ד
ו/ד קרית מלך
ו/ד שאגת אריה (תשע) עמ' תפח
ו/ד שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' ר
ו/ד שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' רעח
ו/ד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רצג
ו/ד שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 241
ו/ד שער המלך ח"א עמ' רסג
ו/ד שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' מו
ו/ד שערי טהר ח"א שער ב סי' ח אות ב, סי' ט אות ב
ו/ד שערי טהר ח"ו סי' נג אות ב דף קל ע"א
ו/ד שערי יצחק (תשיז) עמ' רפט
ו/ד תפארת ציון (קואינקה) עמ' מב
ו/ה אנצי"ת ע' גולל הע' 77-79, 81, 84, 86, 91, 92
ו/ה בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תס {מל"מ}
ו/ה גדולי ציון (תרע) דף לד ע"ג
ו/ה הר המלך ח"ז עמ' קנח
ו/ה חסדי דוד ח"ח עמ' רפט
ו/ה יד אברהם אהלות עמ' צט
ו/ה מים טהורים עמ' תנא
ו/ה מנחת משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' ט
ו/ה מעיני המים
ו/ה רביעי בקודש שקט בנימין (פליישמן) עמ' 96
ו/ה שערי טהר ח"ב שער ד סי' י
ו/ו אור הישר [עטרת ראש ברכות יט ע"ב]
ו/ו אנצי"ת ע' גולל הע' 97
ו/ו הערות ובאורים (אדלשטיין) טהרות עמ' קלג {כ"מ}
ו/ו חזו"א אהלות סי' ז ס"ק ז
ו/ו חסדי דוד ח"ח עמ' קפז
ו/ו ירחי כלה סוכה ח"א עמ' קטז
ו/ו מצעדי גבר גיטין (תשסד) סי' כה אות ו
ו/ו פתח האהל דף עג ע"ב
ו/ז אנצי"ת ע' גולל הע' 95, 96
ו/ז ברור הלכה סוכה כג ע"א ציון ג
ו/ז שער המלך - טעם המלך ח"א עמ' שסב
ו/ח אמרי חן (לוונברג) אהלות-ידים עמ' צב-צד
ו/ח אנצי"ת ע' גולל הע' 26
ו/ח ברכת האהל עמ' רצב
ו/ח חבורי טהרה עמ' קפא {ראב"ד}
ו/ח חזו"א אהלות סי' ז ס"ק ד, י-יא, יח
ו/ח חזו"א על הרמב"ם
ו/ח חסדי דוד ח"ח עמ' רנח
ו/ח טהרת ישראל
ו/ח יד אברהם אהלות עמ' קנח
ו/ח עמק שאלה (טברסקי) עמ' רעו
ו/ח צפנת פענח בראשית עמ' קצב
ו/ח קרית מלך
ו/ח שם הבדלח עמ' כז-ל
ו/ח שערי טהר ח"א שער א סי' ו אות ד, שער ב סי' יא
ו/ט איש על העדה (אלאביץ) עמ' 180
ו/ט אנצי"ת ע' בית הקברות הע' 196, 203
ו/ט ברור הלכה סוטה מד ע"א ציון א {מרכה"מ}, ב
ו/ט חזו"א אהלות סי' יג ס"ק יד-טו, יו"ד סי' רי ס"ק יא-יב
ו/ט חזו"א על הרמב"ם
ו/ט חסדי דוד ח"ח עמ' רפז
ו/ט מים טהורים עמ' תנ
ו/ט מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' רסב
ו/ט מקור ישראל דף יג ע"ג
ו/ט משנת יעקב
ו/ט משפטי עזיאל ח"ו עמ' ריג
ו/ט שו"ת מהרלב"ח סי' קמב
ו/ט שעורי ר' יחיאל מיכל סוטה אות קכט
ו/ט שערי טהר ח"ד שער ב סי' ו אות א


ז/570 הלכות טומאת מת פרק ז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ז/רה"פ טעם ודעת הל' טו"מ
ז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ז/רה"פ מעשה רקח
ז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ז/רה"פ מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' יז-יח
ז/רה"פ פי' ר"י קאפח
ז/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ז/רה"פ רמב"ם הערוך
ז/רה"פ רמב"ם לעם
ז/רה"פ שם טוב
ז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ז/א אור הישר [עי' האשכול ח"ב סו"ס נג]
ז/א אישי יובל עמ' 30
ז/א אמרי חן (לוונברג) אהלות-ידים עמ' צה-צז
ז/א בית יצחק (תשעא) ברירה עמ' ריא
ז/א ברור הלכה ביצה י ע"א ציון ב
ז/א ברכת האהל עמ' צז
ז/א דבר שמואל (אבוהב) סי' רז
ז/א דברות אש אהלות עמ' א, יא, תסב
ז/א דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' רעה
ז/א דברי חיים (שו"ת) ח"א אהע"ז סי' צד ענף ו
ז/א זכרון בנימין ח"א עמ' צג
ז/א זכרון בנימין ח"ב עמ' תרמו
ז/א חדושים ובאורים (גרי') אהלות סי' ב ס"ק ב, ד
ז/א חזו"א אהע"ז סי' קמג ס"ק ב
ז/א חי' הריצ"ד
ז/א חי' ר' חיים הלוי דף עא
ז/א יד אברהם אהלות עמ' קב
ז/א יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' מב, מט
ז/א לב מבין
ז/א ליבא בעי דף לד, לז
ז/א מגיא ההריגה עמ' מז, נב-נג
ז/א מים טהורים עמ' רפ, שסב
ז/א מכתם לדוד (פרדו) דף קל
ז/א מנחת חזקיה אהלות עמ' א
ז/א מפתח הבאורים [גרי"ז דף מט]
ז/א מרגניתא דר"מ
ז/א משנת יעקב
ז/א משפטי עזיאל ח"ו עמ' קעז, ריג
ז/א נשמת חיים (תשסח) יו"ד סי' רטז עמ' שסז
ז/א ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתשלד
ז/א ספרי דבי רב ח"ב עמ' ריז, ריט
ז/א עבודת הגרשוני עמ' ר, תכב
ז/א פתח האהל דף ז ע"ב
ז/א קרבן אליצור דף קפז ע"ג {קרי"ס}
ז/א קרית מלך
ז/א רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' רס
ז/א שו"ת הרמ"ז סי' טו
ז/א שו"ת הרשב"א ח"א סי' קל
ז/א שו"ת מהרלב"ח סי' קמב
ז/א שפתי דעת ח"א עמ' קלו, קלט
ז/א תשובות ר' איסר יהודה עמ' קצט {מת שלם - ד' טפחים}
ז/ב אחר האסף עמ' רעט, רפב
ז/ב אישי יובל עמ' 30
ז/ב אנצי"ת ע' ברירה הע' 123
ז/ב ארחות חיים ח"ב סי' עא אות ו
ז/ב בינת נבונים דף סט ע"ב
ז/ב בית אהרן (קארטשין) עמ' רמה
ז/ב בני שמואל דף נח ע"א
ז/ב ברור הלכה ביצה י ע"א ציון ב
ז/ב ברכת האהל עמ' ק, רטז
ז/ב דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' רעד-רעה
ז/ב הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' לח לדף עט ע"א
ז/ב זכרון בנימין ח"א עמ' ל
ז/ב זכרון בנימין ח"ב עמ' שכ, תנ
ז/ב זרע אברהם (יצחקי) יו"ד דף סה ע"ב, קי ע"ד
ז/ב חזו"א אהלות סי' ז ס"ק טו, סי' יז ס"ק יא-יב
ז/ב חזון נחום זרעים ח"א, קונ' ברירה עמ' רצז
ז/ב חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ביצה לז ע"ב]
ז/ב חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' שפה
ז/ב חסדי דוד ח"ח עמ' רכה
ז/ב יד אברהם אהלות עמ' קב
ז/ב יד דוד (קרלין) ח"ב דף קיג ע"א
ז/ב יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' קטז
ז/ב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תרפה
ז/ב כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף נ ע"ג, נה ע"א
ז/ב ליבא בעי דף לז
ז/ב מגיא ההריגה עמ' מח
ז/ב מים טהורים עמ' שסג
ז/ב מכתם לדוד (פרדו) דף קל
ז/ב מנחת חזקיה אהלות עמ' ב, י
ז/ב מקראי קדש (תשנג) עמ' קצו
ז/ב משנת יעקב
ז/ב משפטי עזיאל ח"ו עמ' קעז
ז/ב נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' ז אות ב
ז/ב ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתשלד
ז/ב ספרי דבי רב ח"ב עמ' ריח
ז/ב עולת חודש ח"ג מאמר קכז
ז/ב פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' מז דף נג ע"ג {כ"מ בשם ר"י קורקוס}
ז/ב פתח האהל דף ב ע"ב, ז ע"א, יא ע"ב, טו ע"א, יח ע"ד
ז/ב צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף רסח ע"א
ז/ב קרבן אליצור דף קפה ע"ד
ז/ב קרית מלך
ז/ב קרית מלך רב (תשסו) עמ' שפח
ז/ב שו"ת הרמ"ז סי' טו
ז/ב שו"ת ר"י מסלוצק סי' יד עמ' ע
ז/ב שם הבדלח עמ' ל-לה
ז/ב שמן הטוב (תשפ) עמ' שכג
ז/ב שנתון המשפט העברי ח"ח עמ' 352
ז/ב שערי טהר ח"א שער א סי' ו אות א, ד
ז/ב שפת אמת על התלמוד ח"ב דף ה ע"א
ז/ב שפתי דעת ח"א עמ' קלו
ז/ב תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' טו
ז/ב תורת רפאל ח"ג עמ' כד-כה {יש ברירה}
ז/ב תחומין ח"ה עמ' 239, ח"ו עמ' 147
ז/ג איש על העדה (אלאביץ) עמ' 180
ז/ג ברכת האהל עמ' רכ
ז/ג דברי תלמוד ח"א עמ' קכד
ז/ג חזו"א אהלות סי' יז ס"ק יא
ז/ג חזו"א על הרמב"ם
ז/ג חסדי דוד ח"ח עמ' רכו
ז/ג נועם חט"ז עמ' קטו
ז/ג פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' קב
ז/ג פני משה (שלז')
ז/ג פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' מז דף נד ע"א {ראב"ד}
ז/ג פתח האהל דף יב ע"א, יד ע"ב
ז/ג קרית מלך
ז/ג שערי טהר ח"א שער א סי' ו אות ד, ח"ד שער ב סי' ו אות א
ז/ג תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' יט
ז/ג תשובות ר' איסר יהודה עמ' רז-רח {כ"מ}
ז/ד אהלי יעקב (פפנהיים) עמ' קטז, קסד, קצג {ר"ח הלוי}
ז/ד אוצרות הרמב"ם
ז/ד אור שמח
ז/ד אנצי"ת ע' ארון המת הע' 33
ז/ד ארחות חיים ח"ב סי' עא אות ד
ז/ד ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' של
ז/ד באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קפו
ז/ד בדבר מלך ח"ו עמ' ק
ז/ד ברור הלכה ברכות יט ע"ב ציון ו {ראב"ד}
ז/ד ברכת האהל עמ' ס, סה, סז-סט, קא
ז/ד דברות אש אהלות עמ' תסד
ז/ד דברות משה ברכות עמ' פד, פה {אין הקבר מטמא מכל סביביו עד שיהיה שם חלל טפח על טפח על רום טפח וראב"ד}
ז/ד דברות משה נדה וטהרות עמ' תקע {עד שיהיה שם חלל טפח על טפח על רום טפח וראב"ד}
ז/ד דליית הכרם עמ' תתתכו {ראב"ד} [מארובות - צ"ל מארונות]
ז/ד זכרון בנימין ח"א עמ' צג, תלה
ז/ד זכרון בנימין ח"ב עמ' קסה, שמח
ז/ד חדושים ובאורים (גרי') אהלות סי' ב ס"ק ג, יא, סי' ד ס"ק ח
ז/ד חזו"א חו"מ לקוטים סי' כא לדף ק, אהלות סי' ו ס"ק כא, סי' ז ס"ק י, סי' ח ס"ק ט, סי' טו ס"ק ב, טהרות ליקוטים בסופו, אהע"ז סי' קמג ס"ק טו
ז/ד חזו"א על הרמב"ם
ז/ד חזון יחזקאל נזיר פ"ו ה"ג
ז/ד חי' הגר"ח החדש עמ' תקנח
ז/ד חי' ר' חיים הלוי דף סט, עא, עד, פא
ז/ד טהרת ישראל
ז/ד טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב עמ' תט {ראב"ד}
ז/ד יד אברהם אהלות עמ' לט, סז
ז/ד יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' מד {ר"ח הלוי}, קג {ר"ח הלוי}, קו, קז {ר"ח הלוי}, קמה {ר"ח הלוי}, קעט, קפד
ז/ד ידי משה (בוצק' תשמג) סי' קנג
ז/ד ליבא בעי דף לג, לו
ז/ד למודי ה' (תקמז) דף כא ע"ב
ז/ד מגיא ההריגה עמ' מג, נז
ז/ד מוריה גל' קצט עמ' מח {ר"ח הלוי}
ז/ד מים טהורים עמ' שנה
ז/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' רצ, רצב
ז/ד מעשה איש דף לט ע"ג
ז/ד מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' שפח
ז/ד משנת יעקב הפלאה עמ' רא-רד
ז/ד משנת יעקב כאן
ז/ד משפטי עזיאל ח"ו עמ' קעד
ז/ד עמק הלכה (בוימל) עמ' קעד
ז/ד עמק שאלה (טברסקי) עמ' רעה {ראב"ד}, רעח
ז/ד פרשת נזיר עמ' שכח {ראב"ד}
ז/ד פתח האהל דף עג ע"א
ז/ד קרית מלך
ז/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' רס, רסא
ז/ד שו"ת מהרלב"ח סי' קמב
ז/ד שושנת העמקים (גנק) עמ' ב
ז/ד שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות פח
ז/ד שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 240, 252
ז/ד שערי טהר ח"א שער א סי' א אות א, ג-ד, שער ב סי' ט אות ד, ח"ב שער ב סי' א אות ג, ח"ד שער ב סי' א אות ג, סי' ג אות ב, סי' ד אות ב, סי' יב אות ד, שער ג סי' ח אות ב-ג, סי' י, ח"ו פתיחה, וסי' עח
ז/ד שערי תורת בבל עמ' 284
ז/ה ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' שסב
ז/ה אשר למלך
ז/ה ברכת האהל עמ' סט
ז/ה גור אריה במדבר פ' יט הע' 110
ז/ה דברות אש אהלות עמ' ד, קפה
ז/ה דברות משה כתובות עמ' קמח
ז/ה דברות משה נדה וטהרות עמ' תקנו {זה כלל גדול בטומאת מת}
ז/ה זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' קלה
ז/ה חזון יחזקאל נזיר פ"ו ה"ג
ז/ה חסדי דוד ח"ח עמ' רנד
ז/ה יד אברהם אהלות עמ' סז
ז/ה כתבי ערוך השולחן - שו"ת סי' סג
ז/ה מגיא ההריגה עמ' מג
ז/ה מקור ברוך (גינ', תשמו) עמ' 132
ז/ה מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' שצד
ז/ה משנת יעקב
ז/ה משפטי עזיאל ח"ו עמ' קעד, ריד
ז/ה פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' קט
ז/ה רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' קעח, קפב
ז/ה שו"ת מהרלב"ח סי' קמב
ז/ה שלמי יוסף נזיר עמ' תקלא
ז/ה שערי טהר ח"א שער ב סי' ח אות א, סי' ט אות א, שער ד סי' ו אות ג, ח"ד שער ב סי' יג אות ב, שער ג סי' י, ח"ה שער א סי' ב אות כג, כו, ח"ו סי' עח
ז/ו אפיקי מגינים סוכה עמ' כא-כב
ז/ו ברור הלכה סוכה - ברורי הראי"ה ד ע"א ציון ב
ז/ו ברכת האהל עמ' תכד
ז/ו דברות משה מועד ח"א עמ' רג {בית שמלאו עפר או צרורות הרי זה ביטל הבית}
ז/ו דברות משה נדה וטהרות עמ' תקצא {בית שמלאו עפר או צרורות הרי זה ביטל הבית}
ז/ו הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' י ס"ק יג
ז/ו הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' לח לדף עט ע"א
ז/ו הר המלך ח"ז עמ' קנח
ז/ו זכור זאת ליעקב עמ' פב
ז/ו זכרון בנימין ח"ב עמ' תרלג
ז/ו חסדי דוד ח"ח עמ' רפז
ז/ו יד אברהם אהלות עמ' סז, קלה, רמ
ז/ו יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' צג
ז/ו לשד השמן (לוין, תרפט) דף נה ע"ג
ז/ו מים טהורים עמ' תמט
ז/ו מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רצו
ז/ו מנחת חזקיה אהלות עמ' רסד
ז/ו נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' רנז
ז/ו סוכת דוד (מן) סוכה סי' ד ס"ק יב
ז/ו עטרת מרדכי (מילר) עמ' יט
ז/ו עצי סוכה סי' ח ס"ק כו
ז/ו ערהשה"ע טהרות סי' כט אות ד
ז/ו פי' ר"ח בר שמואל עירובין עמ' תעה
ז/ו קול יעקב (פישר) סי' יז אות א, ח
ז/ו שלמי יוסף סוכה עמ' רי
ז/ו שערי טהר ח"א שער א סי' ט אות ה, שער ד סי' ה אות ד, ח"ד שער ב סי' יג אות א-ב
ז/ז אגרות משה יו"ד ח"א סי' רלד
ז/ז אנצי"ת ע' גולל הע' 24 {מרכה"מ}, 100 {ראב"ד}
ז/ז דברות משה נדה וטהרות עמ' תקעב {אבל משנעשה עליהן אהל האהל כולו טמא וראב"ד}
ז/ז זכר טוב עמ' קכז {ר"ח הלוי}
ז/ז חדושים ובאורים (גרי') אהלות סי' ב ס"ק יד
ז/ז חזו"א אהלות סי' ז ס"ק ט, יט
ז/ז חזו"א על הרמב"ם
ז/ז חי' ר' חיים הלוי דף עא
ז/ז טהרת ישראל
ז/ז טעם ודעת הל' טו"מ פ"ז ה"ד בביאוה"ל
ז/ז יד אברהם אהלות עמ' צט
ז/ז יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' מד-מה
ז/ז מורה אור (קפלן) עמ' צב {ראב"ד}
ז/ז מים טהורים עמ' שנז
ז/ז מנחת חזקיה אהלות עמ' צח
ז/ז מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' רנב
ז/ז מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"ב דף לז
ז/ז מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' שיט
ז/ז משנת יעקב הפלאה עמ' רד
ז/ז משנת יעקב כאן
ז/ז שו"ת מהרלב"ח סי' קמב
ז/ז שערי טהר ח"א שער א סי' ו אות ד, סי' ט אות א, ח"ד שער ג סי' י


ח/571 הלכות טומאת מת פרק ח *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ח/רה"פ טעם ודעת הל' טו"מ
ח/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ח/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ח/רה"פ מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' יט-כ
ח/רה"פ פי' ר"י קאפח
ח/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ח/רה"פ רמב"ם הערוך
ח/רה"פ רמב"ם לעם
ח/רה"פ שם טוב
ח/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ח/א אהל משה (לוין) ח"א דף ב ע"ד
ח/א אנצי"ת ע' בית הפרס הע' 189
ח/א דברות משה ב"ב ח"א סי' יד ענף א-ב
ח/א זכרון בנימין ח"ב עמ' קעט
ח/א יד אברהם אהלות עמ' רסט
ח/א יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' קז, קיז
ח/א משנת יעקב
ח/א עיני דוד
ח/א פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' קכ
ח/א שם הבדלח עמ' לה
ח/א שערי טהר ח"א שער ב סי' יא
ח/א תהלה לדוד (אמאדו) ח"ב דף סא ע"א {כ"מ}
ח/א תרומת הגורן ח"ב עמ' 191
ח/ב קרית מלך
ח/ב שו"ת מהרלב"ח סי' קמב
ח/ג אגרות משה יו"ד ח"א סי' רמז
ח/ג אהל משה (לוין) ח"א דף ב ע"ד
ח/ג אוצרות הרמב"ם
ח/ג אנצי"ת ע' בית הפרס הע' 198, 200, 210-212, 216, 220-222, ע' בית הקברות הע' 205, 209-211, 214
ח/ג בית אבי ח"ב סי' פא עמ' קיח
ח/ג בית שערים יו"ד סי' תלד
ח/ג ברור הלכה כתובות כ ע"ב ציון ב
ח/ג דברות משה כתובות עמ' קמו
ח/ג דור רביעי ח"ב עמ' כה
ח/ג דעת כהן סי' ריב
ח/ג הר המלך ח"ד עמ' מז, ח"ז עמ' קנט
ח/ג זכרון בנימין ח"ב עמ' קעט
ח/ג חזו"א אהלות סי' כג ס"ק ו
ח/ג חזו"א על הרמב"ם
ח/ג חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' פד
ח/ג חסדי דוד ח"ח עמ' רצב, שה
ח/ג יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' קיז
ח/ג מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' רפא
ח/ג מקורות לפסקי הרמב"ם
ח/ג משנת יעקב
ח/ג ס' העתים עמ' 152
ח/ג עץ השדה סי' ג הערה יז
ח/ג שו"ת ר"י מפוזנא עמ' רעח, רפג, שכד
ח/ג שם הבדלח עמ' לו-לח
ח/ג שערי טהר ח"ב שער ד סי' א אות ב
ח/ג שרידי אש ח"ב עמ' תרפו, תרצב, תרצה
ח/ד אנצי"ת ע' בית הפרס הע' 249, 252, 256, 259, 260, 267
ח/ד בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תסג
ח/ד ברור הלכה מו"ק ה ע"ב ציון כ
ח/ד דברות משה כתובות עמ' קנ
ח/ד דברות משה נדה וטהרות עמ' תרכא {שדה בוכים והוא המקום הקרוב לבית הקברות וראב"ד וכ"מ}
ח/ד הר המלך ח"ג עמ' כז, ח"ז עמ' קנט
ח/ד חזו"א אהלות סי' כד ס"ק ו
ח/ד חזו"א על הרמב"ם
ח/ד חי' ר"מ מאימראן ר"ה-חגיגה עמ' רכו
ח/ד יד אברהם אהלות עמ' רסו, רע
ח/ד מים טהורים עמ' תסה
ח/ד מעשה רקח
ח/ד משנה הלכות ח"ג סי' קכד
ח/ד שם הבדלח עמ' לח-מ
ח/ד תשובות הגאונים החדשות עמ' 78
ח/ה אבן השהם ומאירת עינים עמ' יז-יח
ח/ה אגרות הגרי"ד עמ' כא
ח/ה אגרות משה יו"ד ח"ב סי' קס
ח/ה אור הישר [תשובת ר"ד אופנהיים סו"ס חוות יאיר]
ח/ה אנצי"ת ע' בית הקברות הע' 100
ח/ה בית אבי ח"ב סי' עו עמ' קיב {כ"מ}, סי' פא עמ' קטז {כ"מ}
ח/ה ברור הלכה סנהדרין מז ע"ב ציון ט
ח/ה גבורת יצחק (תשמח) דף קיא
ח/ה גבורת יצחק (תשסו) עמ' קיג
ח/ה גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' רכא-רכב
ח/ה גביע הכסף ח"ב עמ' שצד {כ"מ - קלות ראש}
ח/ה גליוני הגר"ש עמ' צד {כ"מ}
ח/ה דברות משה נדה וטהרות עמ' תריז {כ"מ}
ח/ה דעת מרדכי ח"א דף צא ע"ג
ח/ה זכרון בנימין ח"א עמ' קסח {ראב"ד}
ח/ה זכרון בנימין ח"ב עמ' פו
ח/ה חוות יאיר (תשנז) עמ' תרצו-תרצח, תשג
ח/ה חזו"א יו"ד סי' רט ס"ק ג, חו"מ לקוטים סי' כב לדף מז, אהלות סי' כב ס"ק כ
ח/ה חזו"א על הרמב"ם
ח/ה חי' ר' חיים הלוי דף ע
ח/ה חכם צבי (תשעה) ח"ב סי' קכ
ח/ה חסדי דוד ח"ח עמ' רצו
ח/ה טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב עמ' שצה
ח/ה יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' קיח
ח/ה יין הטוב עמ' רה-רו
ח/ה כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תעה
ח/ה להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' קטו, קיז {כ"מ}
ח/ה להורות נתן - שו"ת ח"ח עמ' קיז
ח/ה מגיא ההריגה עמ' פג
ח/ה מגן שאול (קצנ') עמ' קד
ח/ה מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' שמ {כ"מ}
ח/ה מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' רמט, רפט {כ"מ}
ח/ה מעיני המים
ח/ה מעשה רקח
ח/ה מרגליות הים סנהדרין מז ע"ב אות טו {מרכה"מ}
ח/ה משנת חיים חולין סי' א עמ' א
ח/ה נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' רכא
ח/ה נשאל דוד או"ח עמ' קכח, קלד
ח/ה עמק שאלה (טברסקי) עמ' רעז {כ"מ}
ח/ה פני מבין ח"ב דף נב ע"ד {כ"מ}, נג ע"ד
ח/ה פרי האדמה ח"א
ח/ה פרשת המלך
ח/ה פרשת נזיר עמ' שלד
ח/ה קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' ה
ח/ה קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' ה {כ"מ}
ח/ה קרבן ציון עמ' שמ {כ"מ}
ח/ה שו"ת מהרש"ם ח"א סי' מג, ח"ה סי' לב
ח/ה שושן עדות דף יב ע"א
ח/ה שלחן המלך - חלק הדרושים דף מד ע"ב
ח/ה שערי טהר ח"א שער א סי' ב אות א
ח/ה שפתי שושן עמ' קמב
ח/ה שרידי אש ח"ב עמ' תרפ
ח/ה תחומין חי"ח עמ' 256, 257, 261
ח/ה תשורת שי מהדו"ק סי' תקנה
ח/ו ברור הלכה סנהדרין מז ע"ב ציון ט
ח/ו והיה העולם עמ' 65
ח/ו חוות יאיר (תשנז) עמ' תשג, תשח
ח/ו חוות יאיר דף קלב ע"ד
ח/ו חיים ומלך
ח/ו יד אברהם אהלות עמ' קנט
ח/ו כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תעה
ח/ו מטומאה לקדושה עמ' 206-207
ח/ו ספרי דבי רב ח"ג עמ' תה
ח/ו עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' קעח
ח/ו שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' קפ
ח/ו תחומין חי"ח עמ' 256-258
ח/ז אנצי"ת ע' בית הקברות הע' 22
ח/ז באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פ"ה ה"ג מושב שרים אות כז-כח
ח/ז דברות משה יבמות עמ' קסג
ח/ז דברות משה מועד ח"א עמ' סא {היו שניהן שוין קוברו לאי זה צד שירצה}
ח/ז דרך הקודש (תשסז) עמ' לז
ח/ז הלכות מדינה ח"ב עמ' רג
ח/ז חזו"א ב"ק סי' יח ס"ק יד (יו"ד סי' רט ס"ק יב)
ח/ז חזו"א על הרמב"ם
ח/ז מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' שלח
ח/ז מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תמז (עד)]
ח/ז משאת מרדכי ב"ק עמ' רצח
ח/ז משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' שכב, שכח
ח/ז משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' שלח, שמב, שמד
ח/ז משנת יעקב
ח/ז משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' עה
ח/ז משפטי עזיאל ח"ו עמ' קסה
ח/ז פותח יד
ח/ז פרשת המלך
ח/ח אהל משה (לוין) ח"ג דף כז ע"ד
ח/ח אנצי"ת ע' א"י ח"ג הע' 253
ח/ח דברי רבינו משולם (אשכנזי) עמ' לו
ח/ח חזקה רבה יו"ד הלכה קנג עמ' 208
ח/ח חסדי דוד ח"י עמ' פה
ח/ח קרית מלך
ח/ט אנצי"ת ע' בית הפרס הע' 224
ח/ט בנין ציון (עטלינגר) ח"א סי' קכ
ח/ט ברור הלכה מו"ק ה ע"א ציון ו
ח/ט גבורת יצחק מ"ש עמ' קעד
ח/ט גבורת יצחק שקלים עמ' ב-ג
ח/ט דברות משה ב"ב ח"ב סי' נה ענף א
ח/ט חזו"א ב"ק סי' יח ס"ק טו (יו"ד סי' רט ס"ק יג)
ח/ט ידבר שלום ח"א עמ' קסו
ח/ט להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' קכ
ח/ט מאור הקדש נזיר עמ' קיג
ח/ט משנת חיים דברים עמ' תטו
ח/ט משנת יהודה ח"א פי"ג ה"ז
ח/ט משנת יעקב
ח/ט עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 107
ח/ט עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 114
ח/ט רנת יצחק יחזקאל-תרי עשר עמ' קמח
ח/ט שם הבדלח עמ' מ
ח/ט שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 46
ח/י ברור הלכה מו"ק ה ע"ב ציון ל
ח/י חזו"א אהלות סי' כג ס"ק ג
ח/י חזו"א על הרמב"ם
ח/י חסדי דוד ח"ח עמ' שו
ח/י מנחת חינוך ח"ב עמ' קמט
ח/י שפת אמת על התלמוד ח"ב דף קלט ע"ב
ח/יא ברור הלכה מו"ק ו ע"א ציון א
ח/יא הר המלך ח"ג עמ' כז
ח/יא מעשה רקח
ח/יא שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' שטו


ט/572 הלכות טומאת מת פרק ט *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ט/רה"פ טעם ודעת הל' טו"מ
ט/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ט/רה"פ מעשה רקח
ט/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ט/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' כא
ט/רה"פ פי' ר"י קאפח
ט/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ט/רה"פ רמב"ם הערוך
ט/רה"פ רמב"ם לעם
ט/רה"פ שם טוב
ט/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ט/א אבן השהם ומאירת עינים עמ' כ
ט/א אנצי"ת ע' בית הקברות הע' 78, 79, 229, 231
ט/א דברות משה נדה וטהרות עמ' תרטו {ונוטל כל העפר התיחוח שתחתיו}
ט/א הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"ה הע' 81 {מדבריהן}
ט/א חוות יאיר (תשנז) עמ' תשא-תשב
ט/א חוות יאיר דף קלב ע"ג
ט/א חזו"א אהלות סי' כב ס"ק יג, מב, סי' כא ס"ק ה, יו"ד סי' רטו לדף כז
ט/א חזו"א על הרמב"ם
ט/א חי' ר' שמואל ב"ב עמ' פז
ט/א חיי נפש ח"ו עמ' שו
ט/א חסדי דוד ח"ח עמ' רצג, רצח
ט/א יד אברהם אהלות עמ' רמט
ט/א נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' שלז
ט/א נשאל דוד או"ח עמ' קכח, קל-קלב
ט/א קרית מלך
ט/א שארית ישראל (תשעד) דרוש יד עמ' 226 {תבוסה}
ט/א שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' תקלו
ט/א שו"ת מהרש"ם ח"ד סי' יד
ט/א שער יוסף דף ק ע"ב
ט/א שרידי אש ח"ב עמ' תרמב
ט/א תרומת הגורן ח"ב עמ' 180, 190
ט/ב אמרי חן (לוונברג) כלים עמ' עה
ט/ב דובר ישרים פסח עמ' קפו
ט/ב דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' שמה
ט/ב חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' קמג, רצג, ח"ב עמ' שעח
ט/ב יד אברהם אהלות עמ' רנב
ט/ב מועדי ה' (נתנזון) סוכות עמ' קעט
ט/ב פני אברהם (פרלמן) דף נב ע"א
ט/ב רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תכ
ט/ב שערי טהר ח"א שער א סי' ו אות ב, ח"ה שער א סי' ב אות כו
ט/ב שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' י
ט/ב שרידי אש ח"ב עמ' תרמה
ט/ג אור הישר {תבוסה בגוי}
ט/ג אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 111
ט/ג אמת ליעקב נשים עמ' קכ-קכא
ט/ג אנצי"ת ע' בית הקברות הע' 3, 223-224, 226, 234
ט/ג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ט/ג דבר יהושע (שו"ת) ח"א סי' כה אות ב {להרוג יש דין תפוסה}
ט/ג דברות משה נדה וטהרות עמ' תרכ {הרי אותן העשרים שבדק טהורות אף שהן שכונת קברות}
ט/ג חזו"א יו"ד סי' רט ס"ק ג, אהלות סי' כב ס"ק יא-טז, כ, חו"מ לקוטים סי' כא לדף קא, סי' כב לדף מז
ט/ג חזו"א על הרמב"ם
ט/ג חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' קמח
ט/ג חסדי דוד ח"ח עמ' רצג, רצז
ט/ג יד אברהם אהלות עמ' רמט, רנב
ט/ג יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' קיט
ט/ג כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' ר-רא
ט/ג מוריה גל' קצא עמ' ח
ט/ג משפטי עזיאל ח"א עמ' רכ
ט/ג נשאל דוד או"ח עמ' קכט-קל
ט/ג ענפי ארז (זי') דף קעט ע"ג
ט/ג פרשת המלך
ט/ג שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' תקלו-תקלז
ט/ג שו"ת מהרש"ם ח"ד סי' יד
ט/ג שערי טהר ח"א שער א סי' ב אות א דף ח ע"ג
ט/ג שרידי אש ח"ב יו"ד סי' ק עמ' תרמד, תרנב {שניהם - תפוסה בגוי}
ט/ד בית מרדכי (סאויצקי) דף לו ע"ד
ט/ד דברות אליהו ח"ג עמ' קלג {לא מטמא באוהל}, קמ
ט/ד דברות משה ב"ב ח"ב סי' נה ענף ד
ט/ד דברות משה נדה וטהרות עמ' תקנו, תרמה {העכו"ם אין להם טומאת קברות}
ט/ד דברי אהרן עמ' נג, נה {כר"ש}
ט/ד זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' קלז
ט/ד חזו"א אהלות סי' כב ס"ק כד, יו"ד סי' רי ס"ק יד
ט/ד חזו"א על הרמב"ם
ט/ד חי' ר' חיים הלוי דף עא
ט/ד יד אברהם אהלות עמ' רמט
ט/ד ליבא בעי דף כט
ט/ד מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף לא ע"ד
ט/ד מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' לג
ט/ד מלאכת מחשבת עמ' עח
ט/ד מרגניתא דר"מ [מנ"ח מצוה רסג]
ט/ד משנת יעקב
ט/ד משנת יעקב הפלאה עמ' רב-רז
ט/ד פאת שדך יו"ד עמ' שעב
ט/ד פרשת נזיר עמ' של
ט/ד פתח האהל דף סו ע"א, סט ע"א וע"ג
ט/ד שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' תסו
ט/ד שערי טהר ח"א שער א סי' א אות ב-ג, סי' ג אות ב, סי' ט אות ה
ט/ה אבן השהם ומאירת עינים עמ' כ
ט/ה אנצי"ת ע' בית הקברות הע' 236, 237, 239-241
ט/ה ברור הלכה גיטין נב ע"א ציון כ {כ"מ}
ט/ה ברור הלכה מו"ק ח ע"ב ציון ו פסקה א {כ"מ - כרשב"ג}
ט/ה גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' תצז
ט/ה דברות אש אהלות עמ' תצו {אם הטומאה למטה}
ט/ה דברות משה נדה וטהרות עמ' תרטו {אין לו תבוסה ולא שכונת קברות}
ט/ה דברי תלמוד ח"א עמ' קלז, קמג, קמה
ט/ה המאיר לארץ [יד מלאכי סי' כ] {מל"מ}
ט/ה הערות ר"א סופר למאירי תענית יט ע"א (עמ' 77) הערה 6 {כ"מ}
ט/ה זכור לאברהם (אביגדור)
ט/ה חזו"א אהלות סי' כב ס"ק יז, כד, מב
ט/ה חזו"א על הרמב"ם
ט/ה חסדי דוד ח"ח עמ' רצח, ש
ט/ה יד אברהם אהלות עמ' רנב
ט/ה יצחק ירנן [עי' חידושי הל' מתנ"ע פ"ח ה"ב והל' עבדים פ"ח ה"ו]
ט/ה כרם חמד (פריידש)
ט/ה לב אריה (הורביץ) עמ' קסו
ט/ה לב מבין דף קה ע"א {כ"מ}
ט/ה לב שלמה (הלוי) דף קנז ע"ד {כ"מ}
ט/ה מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' ד
ט/ה מוריה גל' קצא עמ' ח
ט/ה מכתב לחזקיהו דף לד ע"א
ט/ה מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף ה ע"ד {כ"מ}
ט/ה מנחת כהן (יוסף חיים) דף פז [מצוין פו] ע"א {כ"מ - רשב"ג}
ט/ה מעיני המים
ט/ה מראה הנוגה דף סג ע"א, סד ע"ד
ט/ה נשאל דוד או"ח עמ' קל
ט/ה פני אברהם (פרלמן) דף נב ע"ג
ט/ה פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' קמט
ט/ה רוח חיים (חיד"א) עמ' כז {כ"מ}
ט/ה שו"ת ר"י מפוזנא עמ' נג
ט/ה שערי טהר ח"א שער א סי' א אות ב, סי' ב אות א דף ח ע"ג, ואות ב
ט/ה שרידי אש ח"ב עמ' תרנא-תרנב, תרנח
ט/ה תשובה מאהבה ח"א סי' ב
ט/ו אנצי"ת ע' בית הקברות הע' 228, 243, 256-257, 262-265, 267, 269, 272, 273, 275, 278
ט/ו דברות משה כתובות עמ' קנג
ט/ו דעת מרדכי ח"א דף צא ע"ג
ט/ו חוות יאיר (תשנז) עמ' תרצז, תש
ט/ו חוות יאיר דף קלא ע"ד, קלב ע"ב
ט/ו חזו"א יו"ד סי' רט ס"ק ג, חו"מ לקוטים סי' כב לדף מז, אהלות סי' כב ס"ק יד-טו, כ
ט/ו חזו"א על הרמב"ם
ט/ו חסדי דוד ח"ח עמ' רצג, רצז
ט/ו חקרי זמנים ח"ג עמ' רכז
ט/ו מים מדליו (ליפשיץ) תשנה עמ' 350 {העמיק מאה אמה}
ט/ו נשאל דוד או"ח עמ' קכח, קל, קלב
ט/ו שו"ת ר"י מפוזנא עמ' נג
ט/ו שרידי אש ח"ב עמ' תרפה
ט/ז אגרות משה יו"ד ח"א סי' רלד
ט/ז אנצי"ת ע' בית הקברות הע' 279, 281, 282
ט/ז דברות משה נדה וטהרות עמ' תרכ {חופר אמה על אמה ומניח אמה}
ט/ז מקור ברוך (גינ', תשמו) עמ' 132
ט/ז מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' שצד
ט/ז שערי טהר ח"ה שער א סי' ב אות כג
ט/ח אנצי"ת ע' בית הקברות הע' 286, 287
ט/ח חזו"א אהלות סי' כב ס"ק טז
ט/ח חסדי דוד ח"ח עמ' רצד
ט/ח יד אברהם אהלות עמ' רנא
ט/ח משנת ראשונים (הירשפלד) עמ' צז
ט/ח תרומת הגורן ח"ב עמ' 180, 190
ט/ט אנצי"ת ע' בית הקברות הע' 283, 285
ט/ט חוות יאיר קלד ע"א
ט/ט חזו"א יו"ד סי' רטו לדף כז
ט/ט חסדי דוד ח"ח עמ' רצד
ט/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/ט נשאל דוד או"ח עמ' קל, קלד
ט/ט נתיבות אדם ח"א עמ' רו
ט/ט קרית מלך
ט/י אנצי"ת ע' בית הפרס הע' 226
ט/י באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' שצב
ט/י בית יחזקאל (סרנה) כתובות דף לא
ט/י בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' פב, פד
ט/י בית שערים יו"ד סי' רעח
ט/י ברור הלכה פסחים י ע"א ציון ה (גם בברורי הראי"ה סוה"ס)
ט/י דברות משה נדה וטהרות עמ' תרכ {עד שיגיע לסלע או לבתולה ויהיו שלשתן טהורין}
ט/י ישורון ד עמ' תרמז
ט/י לבושי יוסף עמ' יג
ט/י מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' שפט
ט/י מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' רכ, תלז
ט/י מראות הצובאות (תשסז) עמ' קמה
ט/י פני שלמה (גנצפריד) סוכה עמ' רמ
ט/י קרבן אליצור דף קמג ע"ב
ט/י שופריה דיעקב (מערך) דף כט
ט/י תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' קו
ט/יא אברהם יגל
ט/יא אגרא דשמעתא ח"א עמ' ת
ט/יא אהל משה (לוין) ח"א דף ב ע"ג
ט/יא אומר לציון סי' קלח
ט/יא אוצרות השעורים (פיקארסקי) עמ' נב
ט/יא אור השבת - זכרון לר"מ רוטנברג עמ' טו
ט/יא אמרות טהורות (וולפסון) פסחים סי' כו הערה 7, סי' כז
ט/יא אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' כג
ט/יא אנצי"ת ע' אין ספק הע' 13
ט/יא באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' נח-נט
ט/יא בינת אמת עמ' שכט
ט/יא בינת נבונים דף עא ע"א
ט/יא בינת צבי ענייני ספק טומאה עמ' עט
ט/יא בית יצחק (חבר) דף נב ע"א
ט/יא בית יצחק (תשע) קבוע וספקות עמ' שסו
ט/יא בנין דוד (טאוב) ח"ג עמ' ח
ט/יא ברור הלכה פסחים ט ע"ב ציון א (גם בברורי הראי"ה סוה"ס)
ט/יא ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קכ, קכו, קכח
ט/יא בתים לבדים עמ' יא-יג, טז, ל
ט/יא גינת ורדים (תאומים) עמ' מ
ט/יא דברות אליהו ח"ג עמ' א
ט/יא דברי אמת (תשעט) עמ' תכ {אס הפילה האשה ספק נפל ויש ספק אם אכלו חולדה וברדלס הרי זה טהור וכו', וראב"ד}
ט/יא דברי חיים (שו"ת) ח"א יו"ד סי' סה
ט/יא דעת אביעזרי עמ' קנט, קסג, רסא, רעח
ט/יא הלכה רבה ח"ג עמ' 82
ט/יא הר המלך ח"ג עמ' שכד-שלו
ט/יא ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) יו"ד סי' קכה דף ר ע"ב]
ט/יא חזקה רבה אהע"ז ח"ג עמ' 139, ח"ד עמ' 146
ט/יא חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' פד
ט/יא חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' פד
ט/יא חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' נט-ס
ט/יא חי' ר"מ מאימראן פסחים עמ' מב
ט/יא חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' ח
ט/יא חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' קלז, קלט-קמא, קנ, קנח
ט/יא טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב עמ' שצט
ט/יא טל חיים (טל) ברכות עמ' רלו-רלז
ט/יא טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' שצט
ט/יא יד אברהם אהלות עמ' רנג
ט/יא יוסף חי [עי' חידושי לקידושין פ"ק פסק ז]
ט/יא מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף לב ע"א וע"ג, נב ע"א
ט/יא מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' לה, רו
ט/יא משכנות הרועים (היבנר) סי' ז דף כו ע"ד {אין חוששים שמא גיררה חולדה}
ט/יא משנת יעקב
ט/יא נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' קלד-קלה
ט/יא נודע ביהודה תנינא יו"ד סי' קפח
ט/יא נועם שיח ח"א עמ' קג
ט/יא צמח צדקה - שו"ת עמ' פב
ט/יא קרבן אליצור דף כד ע"ד
ט/יא קרית מלך
ט/יא שו"ע הרב או"ח סי' תלג קו"א אות ח
ט/יא שם יוסף (מועטי) ח"א דף כ ע"א
ט/יא שמות בארץ (תשנט) עמ' קסה-קסז, קסח-קסט
ט/יא שער המלך ח"ב עמ' רצג
ט/יא שערי שמואל עמ' נד
ט/יא שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' צח, כרך ב עמ' קצו, רפא
ט/יא שערי תורה (לעוו) ח"ג דף א ע"ד, ב ע"א, עז ע"ד
ט/יא שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' ה, ו, כרך ב עמ' נד, נט {ראב"ד וכ"מ}
ט/יא שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' רצ, תקטו
ט/יא תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' קו
ט/יא תשובות ר' איסר יהודה עמ' רח
ט/יב אב בחכמה דף ח ע"ג, סד ע"א-ע"ב וע"ד
ט/יב אב"י יושב אהל עמ' 246
ט/יב אביר יעקב (אביגדור) דף יא ע"א, טו ע"ב, יח ע"א, עו ע"א
ט/יב אבני אש (מילר) עמ' רח {שעה"מ}
ט/יב אבני החושן סי' רלד סעיף ב, סי' רס סעיף יב, סי' שלז סעיף ה
ט/יב אבני השוהם (הורוויץ) דף סה ע"ד, סו ע"א-ע"ב
ט/יב אבני זכרון (פפר) ח"א דף נח ע"ג, נט ע"א, סז ע"א
ט/יב אבני נזר אהע"ז סי' קפו אות כו
ט/יב אבני ציון ח"א סי' ב אות ה, ח"ב סי' ה אות א, סי' כב אות ב, סי' לב אות ג, סי' לח אות ה, ח"ג עמ' מה, קפ, קפד, רנח, רצ, שלח, ח"ד עמ' סג, סט
ט/יב אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' צה, תב-תג, תיח
ט/יב אבנים יקרות עמ' קלט, קמא
ט/יב אגודות אזוב מדברי דף טו ע"ג {באתחזק איסורא - לחומרא מהתורה}, כו ע"ד, ל ע"ב {בספק כרת}, ס ע"ב-ע"ג, סו ע"ג, קג ע"ד {בקיום מצוות עשה}, קכג ע"ג
ט/יב אגם מים עמ' רסז, רפח
ט/יב אגרא דשמעתא ח"א עמ' צ, רח, של
ט/יב אגרות משה יו"ד ח"א סי' רל ענף ב {ראב"ד}, ח"ב סי' סח, ח"ג עמ' שעו, אהע"ז ח"ד עמ' קצו {כ"מ}
ט/יב אהל חייא עמ' תק
ט/יב אהל מועד (לסר) חי' בית המדרש בהסכמה
ט/יב אהל משה (וינברג) דף לט ע"ב, נו ע"ב
ט/יב אהל משה (לוין) ח"א דף א ע"א-ע"ד, ב ע"ב, ב ע"ג {כ"מ}, ב ע"ד, ג ע"א וע"ג-ע"ד, ד ע"א וע"ג, ז ע"א, יב ע"ג, מג ע"א, נו ע"א וע"ג
ט/יב אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' שכז, של
ט/יב אהלי חיים עמ' יא
ט/יב אהלי יהודה (הכהן) דף קכ ע"ב
ט/יב אהליך יעקב גיטין סי' ט ס' ט
ט/יב אוהב מישרים עמ' מג-מה, צ-צד, קי, קיד
ט/יב אומר לציון סי' קלז, רעא, שי, שלו, שלז, שמז
ט/יב אוצמפה"ת ב"מ ז ע"א הע' 2, 11, 74, 83, 99, כב ע"ב הע' 45, כה ע"ב ח"ב הע' 47
ט/יב אוצרות הראי"ה כרך ב עמ' 218 במהד' תשסב
ט/יב אוצרות הרמב"ם
ט/יב אוצרות השעורים (פיקארסקי) עמ' קכג
ט/יב אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' שמג
ט/יב אור האורים סי' ז {רמב"ם מודה באיקבע איסורא}, כד-כה
ט/יב אור הישר [אבני מילואים סי' ד ס"ק יז]
ט/יב אור המאיר (שפירא) סי' יח אות ד
ט/יב אור המאיר (שפירא) סי' כג אות א {כ"מ - ס"ס}
ט/יב אור השבת - זכרון לר"מ רוטנברג עמ' טז, כב
ט/יב אור חדש (בלומ') דף סב ע"ב, סג ע"ג, סד ע"א-ע"ב, סה ע"ב, קיז ע"א
ט/יב אור לי (מדיני) סי' לא אות נא
ט/יב אור לי פסחים סי' א ס"ק ו
ט/יב אור עולם (בלומנפלד) דף נח ע"ב
ט/יב אור עולם (שניאורסון) עמ' 696
ט/יב אור תורה (בלומ') דף יד ע"ב, טז ע"א
ט/יב אורח ישראל סי' א אות ז
ט/יב אוריין תליתאי (תאומים) סי' ח (ט ע"א), פט, דף קו ע"ב
ט/יב אוריתא קובץ יג עמ' קכט, קובץ טו עמ' יז, קב
ט/יב אות ציון עמ' פב, פט, קמז-קמט, קנא, קנג {רמב"ם}, רכא {שעה"מ}
ט/יב איגרא רמה כתובות מו ע"א אות א
ט/יב איים בים פסחים סי' מג אות ד {ספיקא דאורייתא מן התורה לקולא}
ט/יב אילה שלוחה (קאהם) עמ' 11
ט/יב איש על העדה (אלאביץ) עמ' 181
ט/יב אם המלך עמ' מח
ט/יב אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' רעו, רצ, שכז, תצח, תקסה
ט/יב אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' ט, נג, ע, עז-עט
ט/יב אמרות טהורות (וולפסון) פסחים סי' כו הערה 7, סי' כז
ט/יב אמרי איש עמ' סא
ט/יב אמרי אמת (אלתר) לקוטים דף צג ע"ג {קושיה מ"רק עץ אשר תדע"}
ט/יב אמרי בינה (אוירבך) - שחיטה סי' יט ד"ה עכ"פ {ראב"ד}, אבן העזר סי' לא [ב] ד"ה ולענ"ד
ט/יב אמרי בינה (אש) דף לט ע"ב, מב ע"ג, נט ע"א {שעה"מ}, עט ע"ד {שעה"מ}, פ ע"ג {שעה"מ}, פו ע"א, קטו ע"ד
ט/יב אמרי בינה, יו"ד, שו"ת סי' יב, אות יב
ט/יב אמרי דוד (שליסל) דף יח ע"א, נח ע"ד
ט/יב אמרי זאב דף כג ע"ד, סה ע"ג
ט/יב אמרי יואל (הרצוג) פ' ויחי עמ' 174-175
ט/יב אמרי נפתלי ח"ב עמ' רב
ט/יב אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' כג אות א
ט/יב אמרי רצון (רבינוביץ) אחרי המפתחות עמ' 8 (בספרות רומיות)
ט/יב אמרי שפר (סגל) עמ' כח
ט/יב אמרי שפר (פינטו) עמ' מא
ט/יב אמת ליעקב נשים עמ' סז, קמ, קפא
ט/יב אנצי"ת ע' אסור כרת הע' 8, 10, ע' אשם תלוי הע' 79, 81 {שעה"מ}, ע' בין השמשות הע' 95 {שעה"מ}
ט/יב אסיפת גאונים (תרעא) דף ח ע"א
ט/יב אספי קיץ (טבנקין) עמ' 26 {קושיה מ"רק עץ אשר תדע"}
ט/יב ארזא דבי רב יבמות עמ' כא, ע, קלב-קלג
ט/יב ארזי לבנון עמ' לז, קג
ט/יב ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קע-קעא, רצב
ט/יב ארעא דרבנן, השמטות סי' קסו (אחרי מערכת ס)
ט/יב ארץ נחלי מים דף ד ע"ב
ט/יב ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' צז, תה
ט/יב ארצות החיים סי' א ארץ יהודה אות ז עמ' ע, עב
ט/יב ארצות החיים סי' לא ארץ יהודה אות א עמ' תלח {שעה"מ}
ט/יב ארשת צבי עמ' נ, קי
ט/יב אשל אברהם (ניימרק) ב"מ כה ע"ב
ט/יב אשל אברהם (שפירא) עמ' רפו {שעה"מ}, רצ, תרמז {ספק באיסור קבוע}, תרמח
ט/יב אשר לשלמה (סויסה) חולין עמ' קד
ט/יב אתוון דאורייתא כלל ה (דף טו ע"ג)
ט/יב באהלה של תורה או"ח סי' קח אות ב
ט/יב באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' רלג, רצד
ט/יב באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' נח-נט {ראב"ד}, קנו
ט/יב באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' ע
ט/יב בדבר מלך ח"ו עמ' סב, קנח
ט/יב בדי הארון (הכהן) עמ' 195
ט/יב בינת אמת עמ' שכט
ט/יב בינת נבונים דף נט ע"ג, עא ע"א, עג ע"ג, עט ע"ד
ט/יב ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' נח, ע
ט/יב ביצחק יקרא (תשע) סי' פד ד"ה ונראה*, וסי' צא ד"ה וצ"ע, וסי' צח ד"ה ונראה, וסי' קכה סעיף ב ד"ה ומאי, וסי' קכח ד"ה ולכאורה
ט/יב בית אבא (גוטווירטה) דף כג ע"ב-ע"ג, לג ע"א, מב ע"ב, מג ע"א-ע"ב
ט/יב בית אבי ח"ב סי' צח {בספק מצוה}
ט/יב בית אביגדור עמ' פח, צא
ט/יב בית אברהם (רובינשטיין) דף לא ע"ג
ט/יב בית אהרן (סוויאדישץ) דף יג ע"ד, יד ע"ג, יט ע"ב {ספק מד"ס - דאורייתא}
ט/יב בית אהרן (קארטשין) עמ' יא, כז, רמה
ט/יב בית אהרן וישראל גל' כז עמ' כב, גל' לג עמ' לב, גל' לה עמ' ל, גל' מ עמ' מו, גל' נה עמ' צח
ט/יב בית אהרן וישראל גל' פח עמ' קלד
ט/יב בית אהרן וישראל גל' צב עמ' קלא {ספק מ"ע}
ט/יב בית אורי (הלדנשטיין) עמ' 88-89
ט/יב בית אפרים חו"מ סי' נ
ט/יב בית דוד (תשעט) או"ח סי' שפד
ט/יב בית דינו של שמואל עמ' 1070
ט/יב בית המלך (בוים) דף נט ע"ב
ט/יב בית יהודה (פלאצקי) דף ז ע"ב
ט/יב בית יחזקאל (סרנה) כתובות דף לא
ט/יב בית יעקב (מליסא) כתובות כב ע"ב ד"ה ואי, ד"ה ולתרץ, ד"ה ועדיין
ט/יב בית יצחק (חבר) דף ד ע"א, לג ע"א וע"ג, לד ע"א, לה ע"א, לו ע"א-ע"ד, לח ע"ב, מג ע"ב וע"ד, מז ע"ג, מח ע"א, מט ע"א, נב ע"א, נו ע"א, ח"ב דף יח ע"א, לב ע"ב
ט/יב בית יצחק (חבר) דף נט ע"ג
ט/יב בית יצחק (תשע) קבוע וספקות עמ' שסו
ט/יב בית יצחק אהע"ז ח"א סי' מז אות ד
ט/יב בית לוי (גולדברג) דף יד ע"א, מו ע"ג, עח ע"א
ט/יב בית מאיר סי' ד אות כו עמ' לו
ט/יב בית נפתלי (תשסו) עמ' שצה
ט/יב בית פנחס (וולף) עמ' 152
ט/יב בית שמאי (פרידמן) דף ג ע"ג, ט ע"ג-ע"ד {בעשה - לחומרא מדאורייתא}, י ע"א {שעה"מ - פדיון הבן}, כא ע"א-ע"ב {בעשה - לחומרא מדאורייתא}
ט/יב בית שמואל אחרון יו"ד סי' יב, אהע"ז סי' ד
ט/יב בית שערים או"ח סי' א, פו, קכד (דף נט) {כ"מ}, קמד, שג
ט/יב בכורי אביב (ביק) דף קמב {קושיה מע"ז נג}, ריט {שעה"מ}
ט/יב בכורי אברהם דף יא ע"א, יג ע"א, כא ע"א, כב ע"ב, לג ע"ב, קא ע"ג
ט/יב בכורי הארץ עמ' 250
ט/יב בכורי חיים ח"א סי' כא, ח"ד עמ' מה, צד, ח"ה עמ' צז, קכט
ט/יב בן אברהם (תשי) עמ' א, קכ, קמא, קמג, קמו, קנו, רעא, רפד
ט/יב בן אשר סי' מו הערה יב
ט/יב בן יהודה סי' טו
ט/יב בני יהודה דף לה ע"א
ט/יב בני יעקב
ט/יב בני ישראל (קרלי) סי' א אות א, סי' ב אות ז, סי' יב אות ב, סי' כ אות ג, ח, יא, סי' לא אות ב
ט/יב בני יששכר (תשסח) ח"א עמ' רסב
ט/יב בני סמיכי
ט/יב בנין אריאל ח"א עמ' קנה
ט/יב בנין דוד (מייזלש) בראשית פ' תולדות אות י, וישלח אות ז
ט/יב בנין דוד (מייזלש, תשסט) סוגיות עמ' צו, קט
ט/יב בנין דוד (מייזלש, תשסט) על התורה - דרשות דף רעב
ט/יב בנין הלכה עמ' קעז, קפא
ט/יב בנין יהושע (וילדמן) דף מד ע"ג, נה ע"ב
ט/יב בציר אליעזר ח"א דף א ע"א-ע"ד, ב ע"א-ע"ג, ג ע"א-ע"ד, ד ע"א-ע"ד, ה ע"א-ע"ג, ו ע"ג, ז ע"ב-ע"ד, ח ע"ב-ע"ד, ט ע"ג
ט/יב בציר אליעזר ח"א דף ב ע"ג, ג ע"ד, ט ע"א-ע"ב, כה ע"ב-ע"ד {שעה"מ}
ט/יב בציר אליעזר ח"א דף י ע"ב וע"ד, יא ע"ד, יב ע"א, יג ע"ג-ע"ד, יד ע"א-ע"ד
ט/יב בציר אליעזר ח"א דף כג ע"ד, כה ע"ב, ל ע"ד
ט/יב בציר אליעזר ח"ב דף כא ע"א
ט/יב בר ריב"א עמ' מה, פד
ט/יב ברוך טעם (תשסח) שער עדל"ת עמ' קלז
ט/יב ברור הלכה פסחים, ברורי הראי"ה ט ע"ב ציון ג
ט/יב ברית יצחק (איזקסון) דף כה ע"א-ע"ג, כו ע"ג
ט/יב ברכה למנחם עמ' 170
ט/יב ברכת יצחק (פאלער) עמ' קצג {ספק בין השמשות}, קצד {כ"מ - אשם תלוי}
ט/יב ברכת מרדכי כתובות עמ' קטז, רפג, רפט, שעד
ט/יב ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קכ, קכו, קכח, תיד
ט/יב ברכת ראש סי' נח עמ' רל {שעה"מ}
ט/יב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' תח {כ"מ}
ט/יב ברקאי ח"א עמ' 149 {ספק שבת}
ט/יב בשבילי החודש הוספות ס"ק א
ט/יב בשבילי השביתה החדש סי' ח הערה ג, סי' טו הערה ד {כ"מ}, אות ב
ט/יב בתי כהונה (תצו) בית ועד דף ב ע"ב
ט/יב בתים לבדים עמ' יא-יג, טז, ל
ט/יב גבורות יצחק עמ' רה
ט/יב גבורות שלמה דף מט ע"א
ט/יב גבעות עולם (קובו) דף כו ע"א
ט/יב גבעת פנחס (ביליצר) פרשת משפטים דף ל ע"ד, לג ע"ב
ט/יב גדול כבוד הבריות עמ' 67
ט/יב גדולי אריה עמ' סב, קא
ט/יב גדולי ציון (תרע) דף א ע"ג, לו ע"א
ט/יב גדולי ציון (תשנב) עמ' ו-ז, כד, נח, עה-עו, עט-פ, קיט, קנג, קפח, רמ, רפג, רפז, רצג-רצה, שי, שלו, שמ, שמז, שמט, שנג, שפו, שפז
ט/יב גדולי שמואל כתובות דף ב, ט, יד, לו, עג
ט/יב גור אריה (צרמון)
ט/יב גינת אלימלך ח"ב - דרושי אלימלך עמ' כו
ט/יב גינת אלימלך ח"ב עמ' לה, סא, סט
ט/יב גינת המלך עמ' יג
ט/יב גינת ורדים (תאומים) עמ' כד, לט, מג, מה, קטו, קיט, קלח, קפג, קצו, רג, ריב, רלו-רלז, רלט
ט/יב גינת ראובן תרומות עמ' תרנט
ט/יב גליון מהרש"א (מורחב) על כתובות עמ' קצז
ט/יב גנזי אבא עמ' כו, קכא-קכב
ט/יב גנזי ברכה סי' א אות 3
ט/יב גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' יד, קפב, תעא, תפג
ט/יב דבר בעתו (בוגין) דף ה ע"ג-ע"ד, ו ע"ב-ע"ד, ז ע"א, כ ע"ב
ט/יב דבר בעתו (לוין), דברי הלכה אות ב ד"ה והנה
ט/יב דבר מאיר (ראק) סי' כז
ט/יב דבר שאול שבועות סי' י ס"ק יד
ט/יב דבר שמואל (אבוהב) סי' רד
ט/יב דברות אליהו ח"ג - הסכמת ר"ע יוסף {שעה"מ}, ועמ' א-ב, ד {שעה"מ}, ה-ז
ט/יב דברות אליהו ח"ד עמ' קנא
ט/יב דברות אליהו ח"ו עמ' קצה {ספק סכנה לחומרא מהתורה}
ט/יב דברות משה זרעים עמ' תקעז, תרסח, א'קלח {אבל כל הספיקות בין בטומאות בין במאכלות אסורות בין בעריות ושבתות אין להם אלא מדברי סופרים}
ט/יב דברות משה נדה וטהרות עמ' רעא, רצט, תרעז {אין להם אלא מדברי סופרים}
ט/יב דברות משה שבת ח"ב סי' מב ענף א, סי' נח ענף ג, פסחים עמ' סז, עה, יבמות עמ' רצד {כ"מ}, שז {כ"מ}, תכ {כ"מ}, כתובות עמ' קעג, גיטין עמ' קסג, תקלה, קדושין סי' כג הערה קטז, ב"ב ח"א סי' יח ענף ד, ח"ב סי' נב ענף א, חולין עמ' סב
ט/יב דברי אברהם (מנדלסון) דף ח ע"ב
ט/יב דברי אברהם (מנדלסון) דף נד ע"ג, נו ע"א, סא ע"ג
ט/יב דברי אברהם (שדמי) ח"ב עמ' ס
ט/יב דברי אהרן עמ' ה, כח-כט
ט/יב דברי אהרן עמ' סח
ט/יב דברי אהרן עמ' קיד-קטו, קיז
ט/יב דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' קפג-קפד
ט/יב דברי אליעזר (פרבר) ח"א דף יב ע"א
ט/יב דברי אליעזר (פרבר) ח"ב עמ' ל
ט/יב דברי אמת (תרכא) דף טו ע"ב, קט ע"ג, קיא ע"ב
ט/יב דברי אמת (תרכא) דף קט ע"ב-ע"ג
ט/יב דברי אמת (תשעט) עמ' שנה {ספק שחייב עליו אשם תלוי הוא ספיקא דאורייתא}, שנז, תיט, תלא {איסור כל הספקות מדבריהם}
ט/יב דברי דוד (טייטלבוים) דף צא ע"ב
ט/יב דברי חיים (אוירבך) יו"ד סי' כא ד"ה הרשב"א, סי' נב ד"ה וזה
ט/יב דברי חיים (שו"ת) ח"א יו"ד סי' סה
ט/יב דברי יהודה דף מו ע"ג
ט/יב דברי יואל - שו"ת עמ' שו, תנב, תקיח
ט/יב דברי יונה ח"א עמ' ט, סו, ע, צז
ט/יב דברי יונה ח"ב עמ' ס, קכט
ט/יב דברי יחזקאל (תרצה) סי' יח אות א
ט/יב דברי יצחק (הרצוג) דף נג ע"ב, נד ע"ב-ע"ד, נה ע"א-ע"ב, נז ע"ב
ט/יב דברי ירוחם סי' מב
ט/יב דברי ירמיהו קידושין עמ' רסה
ט/יב דברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' טו, קו-קז
ט/יב דברי סופרים (רובינשטיין) עמ' 27
ט/יב דברי פנחס ח"ב עמ' שיז
ט/יב דברי שמואל (מאדלינגר) דף ז ע"ד
ט/יב דברי תורה (שפירא) ח"א סי' צד
ט/יב דברים אחדים (קלצקין) עמ' קל, קעג
ט/יב דגל יהודה (לוקץ) עמ' 43
ט/יב דגל יהודה (קמינר) עמ' שסו {שעה"מ}
ט/יב דובר ישרים פסח עמ' קסד, קעב, שלז
ט/יב דובר ישרים ר"ה-יוה"כ-סוכות עמ' סג, עד, רמה
ט/יב דורש לציון (תקצד) דרוש ד בהגהה
ט/יב דורש לציון (תשנה) עמ' לב
ט/יב דמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פכ"ו פסוק ה
ט/יב דעת אביעזרי עמ' כ-כג
ט/יב דעת אביעזרי עמ' קנט, קסג, רסא, רעח
ט/יב דעת מרדכי ח"א דף פ ע"א
ט/יב דעת מרדכי ח"ב עמ' לה, פז
ט/יב דרור יקרא עמ' תקעב
ט/יב דרושי ר"מ מאימראן ח"ב עמ' קכז
ט/יב דרישה מחיים דף קנ ע"ג
ט/יב דרך המלך (רפפורט) נערה פ"ג ה"ט
ט/יב דרך ישראל חולין סי' לט ס"ק א
ט/יב דרך שלום (איזרלסון) עמ' 12, 38-39
ט/יב דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' שמב, שפד {ראב"ד}, שצא
ט/יב דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 84-85, 50
ט/יב דרכי משה ח"א שמעתתא א פ' ט
ט/יב דרשות מהרי"ץ מועדים עמ' קנו, רמח
ט/יב הגהות בעל מלוא הרועים ב"מ לא ע"א
ט/יב הגהות מוהר"י קרט עמ' לט, עח, קטו-קטז, קסח-קע
ט/יב הגיון א עמ' 9
ט/יב הגיון יצחק דף ג ע"א
ט/יב הגיוני לב (ראשגולין) דף צד ע"א
ט/יב הדר איתמר עמ' מו, נג
ט/יב הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קפא
ט/יב הדרת מרדכי (וייצל) הדרן לסדר נזיקין דף כט ע"ג
ט/יב הדרת מרדכי דף יב ע"א, יד ע"ד, כ ע"א, כט ע"ג-ע"ד, לא ע"א, לב ע"א, מג ע"ד, צד ע"ב
ט/יב הכתב והקבלה ויקרא פ"ז פסוק יט, דברים פ"כ פסוק כ
ט/יב הליכות עולם (דובער) (ראם) דף כד ע"ג
ט/יב הלכה רבה ח"ג עמ' 65
ט/יב המאור הגדול (יעבץ) עמ' רצב-רצד
ט/יב המדות לחקר ההלכה מדה ב אות כ
ט/יב המסורת בספרי הרמב"ם עמ' 27
ט/יב המעשה והמדרש עמ' מג
ט/יב הערת ר"א אייזען סו"ס קדושת שביעית (נדפס עם בית הרידב"ז, ירושלים תשכה)
ט/יב הפלאות נדרים (תשעג) עמ' מג, פד, קנד, תפה
ט/יב הפרדס שנה לח חוב' ז עמ' 11
ט/יב הר המלך ח"ד עמ' שעז, ח"ח עמ' קא
ט/יב הר צבי על התורה (תשנו) פ' משפטים עמ' מא {שעה"מ}
ט/יב השבת לקדשו דף עט ע"ג
ט/יב התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' צד
ט/יב התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' רסה
ט/יב ואם תאמר ח"א קושיה 219 {ספק כרת}
ט/יב וגר זאב עמ' קכח, קלו
ט/יב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שעח
ט/יב ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' קלה
ט/יב והריקותי לכם ברכה עמ' 165 {שעה"מ}
ט/יב ויאמר יעקב (גרוס) עמ' ו בהגהה
ט/יב ויאמר שמואל דף צט ע"ב
ט/יב ויוסף שאול דף עא ע"ב
ט/יב ויצו יוסף עמ' עא
ט/יב ויקן יוסף דף עח ע"א {צרור החיים}
ט/יב ונתן לכהן עמ' קמז
ט/יב זבח שלמה ח"ד עמ' לו
ט/יב זיר יצחק ח"א דף יח ע"ד, ח"ב דף ב ע"ד
ט/יב זכר יצחק (תשן) עמ' סח, רכח, רצ
ט/יב זכרון אהרן עמ' יז
ט/יב זכרון בספר (וישניאק) ח"ב דף כז ע"ג
ט/יב זכרון חי עמ' נו, נט
ט/יב זכרון יהודא (א"ש, תרס) דף סד
ט/יב זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' ח {מרכה"מ}, רפו
ט/יב זכרון יהודה (לאש) דף עד ע"ד
ט/יב זכרון יהודה (מונק) דף סז ע"ג, פג ע"א-ע"ב
ט/יב זכרון יהונתן דף רכ ע"א
ט/יב זכרון יהושע (הלוי) ח"ז עמ' 44-46 {ס"ס לקולא כי הוא ספק דרבנן}
ט/יב זכרון יהושע ולקט מנחם עמ' 13
ט/יב זכרון יחזקאל עמ' כ-כב, כט, לג
ט/יב זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' יב, לו, עה
ט/יב זכרון ישעיהו (גרוסברג) סי' א
ט/יב זכרון ישעיהו דף א ע"א וע"ג, ג ע"ב, ה ע"ב, ח ע"ב, ט ע"ג, יג ע"ג-ע"ד
ט/יב זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 16
ט/יב זכרון משה (קרונז'ק) עמ' ו, ט, יא, טו
ט/יב זכרון צבי מנחם דף לז ע"א, מה ע"ב, מט ע"ד
ט/יב זכרון שלמה (ורנר) עמ' רמב
ט/יב זכרון שלמה (קליין) עמ' רעב-רעג
ט/יב חדוותא דשמעתתא ח"א דף ה ע"ג-ע"ד
ט/יב חדוותא דשמעתתא ח"ב דף ז ע"ב {ספק סכנה}
ט/יב חוות יאיר (תשנז) עמ' תקמה
ט/יב חוט המשולש - ברכי יוסף דף פא ע"א, פב ע"א
ט/יב חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רעה, שז
ט/יב חוקות הדיינים ח"א עמ' סט
ט/יב חזו"א נגעים סי' יג ס"ק ד, ערלה סי' יא ס"ק ז (יו"ד סי' קנ ס"ק ז)
ט/יב חזו"א על הרמב"ם
ט/יב חזון יחזקאל דמאי פ"ד ה"ו, קידושין פ"ה ה"א
ט/יב חזקה רבה יו"ד הלכה צו, קמז
ט/יב חי' בן אריה ח"א סי' ט אות ז
ט/יב חי' בר נחמני דף סח ע"א
ט/יב חי' הגאון אדר"ת עמ' ז, נא-נב
ט/יב חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' נט, סו, רכד
ט/יב חי' הגרנ"ט סי' כה
ט/יב חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' פד
ט/יב חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' פד
ט/יב חי' הרי"ט עמ' מה-מו, רנ-רנא, רפד, רפח, שג
ט/יב חי' חביבא עמ' 41
ט/יב חי' חתם סופר
ט/יב חי' כתב סופר כתובות עמ' עח, קדשים עמ' קלז, קנט
ט/יב חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' טו {כ"מ}, עח {שעה"מ}
ט/יב חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' צט, קדושין עמ' שג, שנה, שבועות עמ' נה
ט/יב חי' מהר"ץ חיות יומא ו ע"א
ט/יב חי' מהרי"א הכהן עמ' רכג
ט/יב חי' מהרי"א צטרון עמ' כג
ט/יב חי' מכתב סופר
ט/יב חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' קיט, רפד, שי, תיג, נשים ח"א עמ' קיט, ח"ב עמ' נו-נז, רמג, שנא
ט/יב חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' לו, קמב, ב"ק-ע"ז עמ' מה
ט/יב חי' ר"י נחמיה סי' קפא אות ג {כ"מ}
ט/יב חי' ר"ש קלוגר ברכות-עירובין עמ' שיד
ט/יב חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' רצד-רצה, תפא {שעה"מ}
ט/יב חי' רח"א הכהן עמ' מב
ט/יב חיבת הקודש עמ' צז, קנג
ט/יב חיי דוד עמ' קז
ט/יב חיי נפש בראשית ח"א עמ' ע, רנז, רס, בראשית ח"ב עמ' קנה, קסד, קצז, שד, ח"ג עמ' קעב, שיד, ח"ו עמ' נח, ע, קכד, קלב, קלד, קעב
ט/יב חיי נפש ח"ד עמ' פז, קעא, קצט, רמב
ט/יב חיי עמרם עמ' פה
ט/יב חיים זכו עמ' נד-נה, קה, קעא, קפז, קצז-קצט
ט/יב חכמת התורה מסעי עמ' ריט
ט/יב חכמת התורה מצורע עמ' קעב
ט/יב חכמת התורה עקב עמ' שצד
ט/יב חכמת התורה פ' בא עמ' קצט
ט/יב חכמת התורה פ' וישלח עמ' שג
ט/יב חכמת התורה קדושים עמ' קפא
ט/יב חכמת התורה שופטים עמ' סב
ט/יב חכמת התורה שמיני עמ' תלח
ט/יב חלקת יואב החדש תשובות סי' פו, קא
ט/יב חלקת יוסף (ברקוביץ) סי' יז (דף כט ע"א)
ט/יב חלקת יצחק עמ' תיג, תיז
ט/יב חמדת יעקב עמ' 72
ט/יב חמדת ישראל ח"א דף קכט ע"ד
ט/יב חמדת שלמה או"ח סי' א (ג ע"ג)
ט/יב חמדת שלמה עמ' טו {בספיקות שאינן שקולים מודה הרמב"ם דמה"ת לחומרא}
ט/יב חמודי צבי בראשית עמ' תיב
ט/יב חמודי צבי ויקרא עמ' פא, פד, פו, קיט, רז, ריג
ט/יב חמודי צבי ח"ב עמ' קכט, קלו, רנז, רעג, רעד {כ"מ}, רעט, שיט
ט/יב חמודי צבי מועדים עמ' י, יב, מו, נד, קג, קיט, קעו, רנב, רעג, שב, שפה, ת, תכג, תכה, תסב, תפ, תקיב, תקטז, תקיח {כ"מ}, תקפה, תרלה
ט/יב חמודי צבי שמות עמ' לט, פא, קנו, רלז-רלח
ט/יב חנן אלקים עמ' קצט
ט/יב חסד לאברהם (טרוימן) דף י-יב, יג ע"א
ט/יב חסד לאברהם (תאומים) מהדורא קמא או"ח סי' נב
ט/יב חקר יצחק עמ' לה
ט/יב חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' טז עמ' נב, סי' לז עמ' קיב-קיג, סי' ק עמ' שלה, סי' קז
ט/יב חקרי הלכות (שומיאץ) דף לד ע"ג
ט/יב חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' קט, תצט, ח"ב עמ' לג, פו {שעה"מ}, צח-צט, ק {שעה"מ}, קלב, קלז, קלט-קמא, קנ, קנח
ט/יב חקרי לב (לווינבוק) דף כה ע"ג, כו ע"ג, כח ע"א-ע"ד, לב ע"ד, לד ע"א-ע"ד, לה ע"א, לו ע"א, לט ע"ג, מא ע"א
ט/יב חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף לב, נב ע"ג, וסי' כז, קיז-קיח
ט/יב חתם סופר על התורה (תשמט) עמ' רז
ט/יב טהור רעיונים דף יט ע"ד, כ ע"א
ט/יב טהרת הבית ח"א עמ' מט, קצט, ח"ב עמ' רלו
ט/יב טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' קלט, קנט, שעג, שעה, מהדו"ב עמ' נב, מהדו"ג ח"א עמ' קמה, קנג, ח"ב עמ' שצט, מהדו"ד עמ' שסב, תנט
ט/יב טורי אבן המפואר חגיגה עמ' מב, מז
ט/יב טל חיים (טל) ברכות עמ' רלו-רלז
ט/יב טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' עב, שכח, שלה, שצט
ט/יב יביע אומר ח"ו אהע"ז סי' י אות ט
ט/יב יד אליהו (בוקובזה) סי' ח הערה 3
ט/יב יד אפרים (ביליצר) - שו"ת עמ' קיח, קלח
ט/יב יד דוד (דהן) עמ' ע
ט/יב יד הלוי (לוין) דף קג ע"ד, קד ע"ד, קיא ע"ב, קיג ע"ב
ט/יב יד הלוי (פלוונא) דף ג ע"ב, ו ע"ב, ז ע"א, ט ע"א, יא ע"א, מז ע"א, עה ע"א, עט ע"ג
ט/יב יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' קב
ט/יב יד ישראל ח"ב
ט/יב יד לגילת עמ' 202
ט/יב יד מלך (מן) הל' ממרים פ"א ה"ב ס"ק ט {כ"מ}
ט/יב יד פשוטה אהבה עמ' תתתל, תתתנה
ט/יב יד שלום (פרידמן) על ההגדה עמ' קח
ט/יב יוסף חי [עי' חידושי לקידושין פ"ק פסק ז]
ט/יב יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קע
ט/יב יוסף תהלות (תקיד) דף קיב ע"א
ט/יב יחוה דעת ח"ב עמ' רס, ח"ג עמ' רכג, ח"ד עמ' רסב, ח"ה עמ' צב, ח"ו עמ' שח
ט/יב יחי ראובן (נאוי) עמ' עט-פ
ט/יב ימצא חיים עמ' רנ
ט/יב יפה נוף (הלר) סי' יב
ט/יב יראה ואהבה עמ' קעה, רו
ט/יב יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' ק {שעה"מ}
ט/יב ישא מדברותיך כתובות פ"א עמ' כא, כד
ט/יב ישא מדברותיך מגילה עמ' קכו
ט/יב ישא מדברותיך פסחים עמ' נח, קה, קצב
ט/יב ישב מצרף דף ה ע"א, יז ע"ב
ט/יב ישועות יעקב (שו"ת, תרסו) דף כח ע"א
ט/יב ישועות יעקב (שו"ת, תשסח) עמ' צב
ט/יב ישועות יעקב מועד עמ' קעז, רעז {כ"מ}, רצט, קדשים עמ' שח, שצב, שצו, תלח
ט/יב ישמח ישראל (רבינוביץ) דף כג ע"ד
ט/יב כבוד הלבנון דף טו ע"ג, כח ע"ד {ספק עשה}, מח ע"ד, סב ע"ב {כ"מ - כרת}, סד ע"א, עב ע"ד {כ"מ - כרת}
ט/יב כבודה של תורה ח"ג עמ' רו
ט/יב כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' מז
ט/יב כוכבי בוקר עמ' קמו
ט/יב כטל אמרתי עמ' קמב
ט/יב כל נדרי פ' לא הע' לה-לו
ט/יב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' רנז-רנח, תרלה, תרלז, תשו, תשעז
ט/יב כלילת יופי דף יא, מב, מו, מח-מט, נה-נח, עו
ט/יב כללי המצוות (תאומים) עמ' קלז
ט/יב כנה"ג
ט/יב כרם יהושע (ולרשטיין) דף יג ע"א-ע"ב, מו ע"ד, נו ע"ד
ט/יב כרתי ופלתי סי' פג אות א
ט/יב כתב סופר יו"ד סי' עג {ונמצאת חטאת זו חולין שנשחטו בעזרה}
ט/יב כתר אפרים עמ' קכט
ט/יב כתר כהונה במדבר מערכה כג אות ח
ט/יב כתר נהורא עמ' קצד
ט/יב לב אליהו (אטינגא) דף כב ע"ד
ט/יב לב אריה (בראד) חולין יא ע"א (ד"ה בגמ'), כב ע"ב (ד"ה איצטריך), מו ע"א (ד"ה בתוס'), נה ע"ב (ד"ה בעי)
ט/יב לב חיים (מלינק) דף פא ע"ב
ט/יב לב שלמה (חלמא) עמ' עא
ט/יב לבושי יוסף עמ' יג
ט/יב לבושי מרדכי או"ח עמ' נו, יו"ד עמ' מא, סו, עט, רפח, תצב, תקכ, אהע"ז עמ' ע, ח"ד עמ' ח, מט, לקו"ת עמ' סב
ט/יב לבני בנימין דף נח ע"ג
ט/יב להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' נא-נב
ט/יב להורות נתן מועדים ח"ד עמ' שכא
ט/יב ליבא בעי דף נא
ט/יב לפלגות ראובן ח"ג הדרן על ב"ק פלג טו דף ט ע"ב
ט/יב לקוטי סופר ח"ב דף כט ע"ב, לו ע"ג, מג ע"ב, סא ע"ד
ט/יב לקט מנחם (תרעא) דף יב ע"ג-ע"ד, יג ע"א, לב ע"ג-ע"ד
ט/יב מאור הקודש כריתות עמ' קסה {שעה"מ}
ט/יב מאור יהושע סי' לה
ט/יב מאור למלך פסחים עמ' עה
ט/יב מאיר נתיבים עמ' 49
ט/יב מאיר עיני חכמים ח"א דף לח ע"א, מא ע"ג, מו ע"ד, עה ע"ב, צא ע"ג, ח"ב דף טו ע"ד, יח ע"א, כב ע"ג, מהדו"ת ח"א דף א ע"ב, ג ע"ד, מהדו"ת ח"ב דף ג ע"ג, ד ע"א, י ע"א, יד ע"ג, ל ע"א, מהדו"ת ח"ג דף ו ע"ד, יג ע"ג
ט/יב מאכסניא של התורה סי' סג
ט/יב מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף ח ע"א, נ ע"ג-נד ע"ב, סד ע"ג-ע"ד, עב ע"ד, עג ע"ד
ט/יב מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' לה, קמב, רב, רד {שעה"מ}, רו
ט/יב מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"א דף כה ע"ד
ט/יב מגידות (תשמ) עמ' כח-כט, קיז, קעו
ט/יב מגידות (תשעג) סי' יט, מג, סח עמ' כט, קטז, קעה
ט/יב מגידות (תשעג) סי' קכו, קצג, רא עמ' מז, רלז, ערב
ט/יב מגילת ספר לאוין דף נח ע"ב, ס ע"א {כ"מ}
ט/יב מדרש פליאה עם ביאור חידוד ופלפול (תרס) דף כט ע"ד
ט/יב מהלכי משפט ח"ד עמ' 761
ט/יב מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' ב, שלג, ח"ב עמ' רנה, תפג
ט/יב מהרי"ט אלגזי פ"ג אות מ (הראשון) או"ק ב, פ"ד אות כח, פ"ה אות מב או"ק ו-ח, פ"ח אות סה (הראשון) או"ק ב {מעשה חושב}
ט/יב מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' קפו {כ"מ}, סוכות עמ' טו, רד, ר"ה עמ' מז, ע
ט/יב מועדי ישראל (שוורץ) פסח סי' ב אות א, סי' ו אות א
ט/יב מוריה גל' קא עמ' פח, גל' קיג עמ' קיב, גל' קסא עמ' נז, נט-ס, קד, גל' קפט עמ' ע, גל' קצא עמ' נו, גל' רה עמ' לה, מט, גל' רטו עמ' עח, גל' ריט עמ' ס-סא, גל' רכט עמ' סב, צ {ראב"ד}, גל' רלו עמ' לט, מד, גל' רלח עמ' פח, גל' רמג עמ' מג {שעה"מ - קושייתו בענין רוב בפדיון הבן}
ט/יב מוריה גל' קפז עמ' לט-מ
ט/יב מותיב ומפרק עמ' לה, נו, רלב, רלה
ט/יב מזבח חדש דף לד ע"א, לט ע"ד {מדבריהם}
ט/יב מזכרת למשה עמ' עו
ט/יב מזכרת עמ' 61
ט/יב מחנה חיים ח"ב עמ' צד, ח"ה עמ' קלה {כ"מ}
ט/יב מחנה לויה (תשעד) עמ' פג-פד {שעה"מ}, שיז, שיח {שעה"מ}
ט/יב מחקרי ארץ או"ח סי' כז
ט/יב מחשבות משה דף סג ע"ב, סו ע"ב, סז ע"א-ע"ב, עב ע"א
ט/יב מטה שמעון (הלפרין) ח"ג עמ' כז, לה, לח
ט/יב מי באר (פסח) דף א ע"א-ע"ג, ב ע"א, ג ע"א, ה ע"ג, יז ע"ג, יח ע"ג, כ ע"א, כב ע"א, כו ע"ב-ע"ד, סז ע"ד, סח ע"א, עב ע"ג
ט/יב מי השלוח (איזביצא) ח"ב עמ' קיט
ט/יב מי נדה עמ' שכה, שעו, שירי טהרה עמ' ד, י
ט/יב מי נח (ברנשטין) דף נה ע"ב
ט/יב מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' ל, מד
ט/יב מים שאובים עמ' רמז, רסה, שסו, שפ
ט/יב מכתב לחזקיהו דף נז ע"ב, פב ע"א, צב ע"א
ט/יב מלאכת שלמה (חכים)
ט/יב מלבושי יו"ט ח"א דף צ ע"א, סי' כ (ד"ה ועלה)
ט/יב מלך שלם
ט/יב מנוחת אשר ח"א דף ה ע"ד, יז ע"ג, כ ע"ב, נ ע"ד, נג ע"ב, נח ע"ג-ע"ד, פא ע"ג-ע"ד, פב ע"ב
ט/יב מנוחת אשר ח"ב דף ז ע"א, ט ע"ד, כא ע"ב, כג ע"ד, לז ע"א-ע"ב, מד ע"ב
ט/יב מנוחת משה דף ו ע"ב-ע"ג, יא ע"א, יב ע"א-ע"ג, יג ע"ב וע"ד, יד ע"ד, כ ע"ד, לג ע"ג, לו ע"ב, מג ע"א, נא ע"ב, נז ע"א, פ ע"ב, פב ע"ד, פה ע"א, פט ע"ב-ע"ג, קלד ע"א, קלח ע"ג, קמב ע"ג, קנא ע"ג, קנד ע"א, קנה ע"א-ע"ב, קסז ע"א, קע ע"ג, קעט ע"א וע"ד, קפ ע"ב, קפד ע"ב, קצה ע"א
ט/יב מנוחת משה דף סה ע"ד, סו ע"ד, סז ע"א
ט/יב מנוחת משה דף צט ע"א-ע"ב
ט/יב מנחם שלמה סי' רטו
ט/יב מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' לז {ראב"ד}
ט/יב מנחת חינוך ח"א עמ' א, ח"ב עמ' רב {כ"מ}, רמז, תנ, תפח, ח"ג עמ' תמד
ט/יב מנחת יהודה (בוים) דף ה ע"ב, פט ע"ב, קו ע"א, קמ ע"ד
ט/יב מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ב עמ' תא
ט/יב מנחת כהן (כץ) ח"ב דף יז ע"א וע"ג
ט/יב מנחת מאיר דף לו ע"א
ט/יב מנחת מחבת עמ' קעח
ט/יב מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קנו, ח"ב עמ' טז, סב
ט/יב מנחת משה (קרויס) עמ' פז {שעה"מ}
ט/יב מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' ב {שער המלך ד"ה ועוד}, קל, רעו {כ"מ}, שג, ח"ב עמ' רעה, תכב, ח"ג עמ' רמ, שיד, תד {שעה"מ}
ט/יב מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' ספק איסור
ט/יב מנחת עני (תקמז) דף ל ע"ב
ט/יב מנחת שי (שור) סי' ל
ט/יב מנחת שלמה (לוין) עמ' קיט, קנט, רלה
ט/יב מעדני מלך (תשמח) עמ' רמח
ט/יב מעיני החכמה ח"א אות רי
ט/יב מעיני המים
ט/יב מענה לשון עמ' צט
ט/יב מעשה בצלאל סי' קסז
ט/יב מעשה רקם (אוטרמן) דף ה ע"א
ט/יב מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' שטו
ט/יב מצודת בן ציון דף מד ע"א וע"ג, נא ע"ב, סב ע"ד
ט/יב מצודת דוד (שפרבר) עמ' שעט
ט/יב מקדש דוד החדש טהרות עמ' רלג
ט/יב מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' רצה, ש, תלח
ט/יב מקדש דוד סי' מו אות ה
ט/יב מקוה המים עמ' ה {א"צ למחות במי שעושה ספק איסור דאורייתא}, יג {ספק כרת אסור מהתורה}, כג {אם יש חזקה ספק אסור מהתורה}, לז {אם אפשר לברר אסור מהתורה}, נב, סז {לכן ס"ס מותר - כי הוא ספק דרבנן}, סח {ספק כרת אסור מהתורה}, סט {שעה"מ - פדיון הבן}, קיד {קושיה מחולין יא}, קמז {שעה"מ כלל ג}
ט/יב מקור ברוך (ערמן) דף לא ע"ד, לב ע"ד
ט/יב מקור ישראל דף קח ע"ג
ט/יב מקראי קדש (תשנג) עמ' רמז, שנה, שעא
ט/יב מראה הנוגה [הלכות יו"ט (מהרי"ט אלגזי) דף קלה ע"ב]
ט/יב מראות הצובאות (תשסז) עמ' ריב, שיג
ט/יב מראות ישרים יבמות סי' ו עמ' כו
ט/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/יב מרכבת יוסף דף פו ע"ג-ע"ד
ט/יב מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' ד אות ט, טו, סי' יא אות א {ספק}, סי' נג אות ח {חמור מסתם דרבנן}
ט/יב מרפא לנפש חי' סוגיות סי' יא אות ו, סי' לו אות ג, סי' מא אות ב, סי' נד אות כד {בספק עשה}, סי' סו אות ג {בבני נח ספק לחומרא מדאורייתא}, ה {ספק עשה}, סי' קסח אות ג
ט/יב משברי ים חזקה עמ' סא
ט/יב משברי ים עדל"ת סי' לב ס"ק א עמ' תלג
ט/יב משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' שא
ט/יב משכנות הרועים (היבנר) - עת שלום דף ד ע"ב
ט/יב משכנות הרועים (היבנר) סי' יא דף לז ע"א {אם התחזק איסור}
ט/יב משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תרמה
ט/יב משכנות לאביר יעקב ח"ב דף לב ע"ב
ט/יב משמרת חיים ח"א עמ' יז, לז, פו, ח"ב עמ' קיט, קסח
ט/יב משנה הלכות ח"ה סי' פח (ד"ה ומה שנלפענ"ד)
ט/יב משנה הלכות ח"ו סי' ריג
ט/יב משנה הלכות מהדו"ת ח"ד עמ' נו
ט/יב משנה לחם (תשסח) על כריתות יח ע"א
ט/יב משנה שכיר יו"ד עמ' עג, קלח, קסו
ט/יב משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף ס ע"א-ע"ב
ט/יב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תכד
ט/יב משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' יג-יד, הפלאה עמ' קסז-קסח
ט/יב משנת יעקב כאן
ט/יב משנת משה ביצה עמ' לא, קידושין עמ' רפג
ט/יב משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' נב אות ז-ח
ט/יב משפטי עזיאל ח"ב עמ' קג
ט/יב משפטי עזיאל ח"ט עמ' קז
ט/יב נבכי נהרות סי' י ס"ק כב
ט/יב נגינת לדוד עמ' יד-טז, יח {מדוע צריך הל"מ שספק ערלה בחו"ל מותר הרי סד"א לקולא מדאורייתא}, נ {כניסת כהן לאהל של גוסס}
ט/יב נדרי זריזין ח"א עמ' קמב, קמד, קעב
ט/יב נהור שרגא יבמות כד ע"א
ט/יב נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' קכה, קפח, יו"ד ח"ב עמ' פד, קמה, אהע"ז ח"א עמ' עז, קכה, שיג
ט/יב נודע ביהודה תנינא יו"ד סי' לח
ט/יב נודע בשערים (מנד') שער משפט דף יא ע"א
ט/יב נועם ח"ד עמ' רט, ח"ו עמ' רצו {שעה"מ}, חי"א עמ' קטז, חי"ג עמ' רח, ריז
ט/יב נועם שיח ח"א עמ' ד, סח, צ, רפא
ט/יב נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף סא ע"ג, מנחות דף כד ע"ד
ט/יב נחלת יוסף (מייזליש) סי' לג אות ה-ו
ט/יב נחלת יעקב (קמינצקי) סי' יב
ט/יב נחלת יצחק קידושין סי' כא
ט/יב נחלת מים סי' כז אות א
ט/יב נחלת עזריאל (הלוי) ע"ז דף יט, ט, לו, מג
ט/יב נחמד למראה ח"ד דף עו ע"ד
ט/יב נחמת יוסף (תאומים) סי' קיא
ט/יב נטע שורק דף צ ע"א, קי ע"ג, קלה ע"ב, קמב ע"א
ט/יב נטע שעשועים (שליסל) עמ' יב {שעה"מ בשם הר"ן - הלימוד מפרה ומפסח}, נא {ספק לחומרא מדרבנן}, נג, סד {כ"מ - באיסור כרת}, סה, קמב, קסט, קעא-קעב, קפ-קפא, שו"ת עמ' ג-ד
ט/יב ניצוצי אור (מרגליות) סוטה כט
ט/יב נר לעזרא ח"ג עמ' קכט
ט/יב נר מצוה (ואלק) שרשים דף ה ע"ג-ע"ד, ל ע"א, מצוות דף יח ע"א, לו ע"א-ע"ב, מח ע"ב-ע"ג, נח ע"א-ע"ג, נט ע"א, קכג ע"ג
ט/יב נשמת חיים (תשסח) יו"ד סי' קעז עמ' שיא
ט/יב נתיב מאיר נערה פ"ג ה"ט
ט/יב נתיבות מרדכי ב"מ פ"א עמ' קנז, שעז-שעח
ט/יב נתיבות מרדכי גיטין עמ' תח
ט/יב נתיבות מרדכי יבמות ח"ב עמ' שצג, תכו
ט/יב נתיבות מרדכי קדושין עמ' נה, נז-נח, שפו, שצא
ט/יב נתיבות שלום (למפרט) עמ' כג
ט/יב נתן פריו ביצה עמ' יא
ט/יב נתן פריו חולין עמ' נח, וסוגיות ח"א עמ' לז, צז, קא, קג-קה
ט/יב נתן פריו מגילה עמ' ח
ט/יב ס' החיים (קלוגר) עמ' פב, תקיא, תתקנב {כ"מ}
ט/יב ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תסו
ט/יב ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תקפח-תקפט
ט/יב ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' קפב
ט/יב ס' יהושע - שו"ת עמ' קנג, שכא, פו"כ סי' ג
ט/יב ס' סת"ם עמ' רסו, שצג, תנ
ט/יב סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' פ אות ה
ט/יב סוכה וארבעת המינים עמ' 9
ט/יב סופר המלך ח"ב עמ' קעב
ט/יב סתרי ומגיני (תשכג) עמ' רל
ט/יב עבד המלך (תשסט) עמ' תע
ט/יב עבודת מתנה עמ' קו
ט/יב עדות ביעקב (ריינס) עמ' שצו {שעה"מ}
ט/יב עדות בישראל עמ' שנח
ט/יב עוגת אליהו דף יב ע"ב, יד ע"א
ט/יב עולת חודש ח"ג מאמר קכז, תפה
ט/יב עולת שמואל (לובצר) ח"א דף ט ע"ד, יט ע"ד, ל ע"א-ע"ב, עז ע"א, ח"ב דף ז ע"א, לח ע"א, עט ע"ד
ט/יב עורה שחר דף יז ע"א, לג ע"ג {כ"מ}
ט/יב עזרת כהן עמ' שצא
ט/יב עזרת נשים (מאירי) ח"א עמ' עב, רמ, ח"ב עמ' נ, ח"ג עמ' קלד
ט/יב עטרת חכמים (תרכו) ח"ב דף כו ע"א
ט/יב עטרת טוביה הל' מגילה פ"א הי"א
ט/יב עטרת יהושע - סוגיות (תשנד) עמ' יט, קלו
ט/יב עטרת יהושע - סוגיות (תשעד) עמ' מב, שז
ט/יב עטרת יצחק סי' קנא
ט/יב עטרת ישראל עמ' שנב
ט/יב עטרת מרדכי (שפלטר, תשעב) אות ג, ל, שו"ת אות כ, לט
ט/יב עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' רמד
ט/יב עטרת שבת עמ' קג
ט/יב עטרת תפארת דף כו ע"א
ט/יב עיונים (פאור) עמ' 20, 17
ט/יב עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' כב, ח"ב עמ' ריט
ט/יב עין חיים ח"א עמ' לב, מג, מט, ע, צט, קלח, קמ-קמא, קפח, רלז, רמ-רמא, רנה
ט/יב עין חיים ח"ב עמ' ק, קמה
ט/יב עין יהודה עמ' קכז, קמט-קנ, קע, רכא
ט/יב עין ימין דף מ ע"ב
ט/יב עין יצחק ח"א עמ' קכה, קלג
ט/יב עין יצחק תנינא ח"א עמ' ל
ט/יב עליות אריה עמ' מ, מג
ט/יב עמק החכמה עמ' קצא
ט/יב עמק הלכה (בוימל) עמ' רפג
ט/יב עמק יהושע אחרון עמ' סג {כ"מ}, צג
ט/יב עץ הדר השלם עמ' כה
ט/יב עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף פד ע"ג ולשונות דף ג ע"א, ז ע"א
ט/יב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' סג, ח"ב עמ' קפה
ט/יב עץ החיים (קלוגר) עמ' קא {שעה"מ}, רסח, שמו
ט/יב עץ השדה סי' ב הערה טז, סי' ג הערה א, סי' ו הערה ג
ט/יב עקדת משה ח"ב עמ' קנז
ט/יב ערך שי חו"מ סי' צב סעיף א
ט/יב ערכי משפט ויהדות עמ' 130
ט/יב פאר אהרן עמ' מ, קכו, קלה, קע
ט/יב פאר הלכה פסחים עמ' רסה, רסח
ט/יב פורת יוסף (שלופר) דף כה ע"א, מא ע"ב
ט/יב פי אריה דף כא ע"ד, מג ע"א
ט/יב פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 8, 42, 72
ט/יב פינות הבית דף כד ע"א וע"ד
ט/יב פני אברהם (פרלמן) דף כז ע"ג
ט/יב פני יעקב דף יד ע"ד
ט/יב פני שלמה (גנצפריד) ברכות עמ' לח, פסחים עמ' 10-11, רמד, סוכה עמ' רמ-רמא
ט/יב פניני הסוגיות (שורקין) שיעור כג {שעה"מ}
ט/יב פסקי אליהו ח"א עמ' מח
ט/יב פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' שסה, שפה, ויקרא עמ' לה, תפא
ט/יב פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' יח
ט/יב פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' א דף ה ע"א
ט/יב פרחי כהונה (קצבורג) עמ' סב {שעה"מ}, רמט
ט/יב פרי אברהם פסחים סי' נט אות ב
ט/יב פרי אהרן (בגון) עמ' טו, נה, עד-עה, פד-פה
ט/יב פרי האדמה ח"א
ט/יב פרי השדה (דייטש) ח"א סי' טז, כז, ח"ב סי' יא, דף קא ע"ב, קג ע"ד, קז ע"א, קי ע"ב
ט/יב פרי חיים (קנולר) פרשת שופטים דף מה ע"ב
ט/יב פרת חטאת עמ' כא-כב
ט/יב פתחי שערים דף כו ע"ג {ראב"ד}, לא ע"ב
ט/יב פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 25, ח"ב הערה 117
ט/יב צבא אהרן ירח האיתנים עמ' עה {שעה"מ}
ט/יב צבי תפארת סי' כו, לז-לח, עג, רשומי דברים ד"ה במדרש
ט/יב צבי תפארתו ב"ב פ"ג עמ' קלא
ט/יב צהר גל' ב עמ' 59
ט/יב צהר הבית עמ' עו-עח, צב-צד
ט/יב ציץ הקודש ח"א דף נד ע"א, נה ע"ג
ט/יב צל החכמה דף ה ע"א, לה ע"ד
ט/יב צמח מנחם דף מא ע"א וע"ג
ט/יב צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף סה ע"ג
ט/יב צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף רח ע"ד, רט ע"א
ט/יב צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים יו"ד עמ' 416
ט/יב צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' יז אות ג, סי' מט אות ח
ט/יב צרור החיים (יעקב)
ט/יב צרור החיים (קליין) דף ו ע"ד, ט ע"א, י ע"ג, טו ע"ד, כז ע"ג, לה ע"א, לז ע"ג, מג ע"ג, סא ע"ג, עא ע"א, עה ע"א
ט/יב צרור המור (רוטלוי) סי' יז עמ' צב
ט/יב קדשי יהושע עמ' אלף שסח
ט/יב קהלת יעקב (אלגזי, שלוניקי) דף עח ע"א
ט/יב קהלת שלמה דף מ ע"א, סג ע"ג
ט/יב קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תרכא
ט/יב קובץ הערות (תשסג) סי' נח אות א {שעה"מ}
ט/יב קובץ חי' תורה (לודז') עמ' לא, מג-מד
ט/יב קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' יד {כ"מ}, ח"ב עמ' שמט
ט/יב קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' נג
ט/יב קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' קפד, שיא, שכא
ט/יב קול אריה (שוורץ, תשעא) יו"ד עמ' קה, רצו
ט/יב קול דודי (תשף)
ט/יב קול דודי כריתות סי' תא-תב
ט/יב קול דודי סוטה סי' תשמא
ט/יב קול יהודה (פרלוב) עמ' מ, צט-ק
ט/יב קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' כט
ט/יב קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' קצד
ט/יב קונטרסי שעורים ב"ב דף 236
ט/יב קונטרסי שעורים קדושין שעור כג אות ג, ז
ט/יב קמח סולת עמ' שיא
ט/יב קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' מב {שעה"מ - פדיון בכור טריפה}, קמז-קמח, שמות עמ' נז-נח, עד, קסז {שעה"מ}, ויקרא עמ' פה, קה, במדבר עמ' פא, קכח, קנח, דברים עמ' קמד, רכג-רכד
ט/יב קרבן אשר עמ' עח, רכו-רכז, רעט, שיג, שטו, שיט
ט/יב קרבן משה עמ' לו, נד, עח, קמג
ט/יב קרבן ציון עמ' צא, קסא, קעט, רסז, רעג
ט/יב קרית מלך
ט/יב קרית מלך רב (תקיא) ח"א שו"ת סי' ז
ט/יב קרנות המזבח דף יח ע"ג, יט ע"א, כג ע"ג
ט/יב ראש אליהו ח"ב עמ' שנו
ט/יב ראש דוד (מנטובה) דף קמז ע"א
ט/יב ראש דוד (תשמו) עמ' תקנה
ט/יב ראש יוסף שבת דף סט ע"ב
ט/יב ראשי בשמים (רבין) עמ' קע, רכה, קכז
ט/יב ראשית בכורים דף נג ע"א
ט/יב רב ברכות (רי"ח) עמ' קיח-קכ, קל
ט/יב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' מב
ט/יב רביד הזהב (אברך) דף כג ע"א {אם יש חזקת איסור, אם הספק יכול להתברר} וע"ב {שעה"מ}, עה ע"ג, עט ע"א-ע"ד, פ ע"ב-ע"ד, פא ע"א
ט/יב רווחא שמעתתא ח"א עמ' ק
ט/יב רחש לבב עמ' עא
ט/יב רישומי דברים אות כג
ט/יב רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ז ה"ז
ט/יב רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' רכו
ט/יב רשימות שעורים (קלמנסון) פסחים סי' כו
ט/יב שאגת אריה סי' קז, החדשות דף יא ע"ב, יב ע"א-ע"ג
ט/יב שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' רד
ט/יב שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' רפב
ט/יב שאלת שלום (רבינ') דף עד ע"ג
ט/יב שארית יהודה (בלום) דף לז ע"ד, מב ע"ד, מד ע"ד, צ ע"א, צד ע"ד, צה ע"א, קיט ע"ג, קכ ע"א
ט/יב שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' ב עמ' נג
ט/יב שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' לא, קי
ט/יב שארית כלב עמ' קמז, קנד
ט/יב שארית נתן (פולק) דף נט ע"ג
ט/יב שארית נתן בנימין עמ' קכו, קמא, קנז, רג
ט/יב שב שמעתתא (תשנא) שמעתא א פ"א
ט/יב שבט הלוי (גרייבסקי) עמ' לט-מ
ט/יב שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רט, ח"ט סי' נד אות ד
ט/יב שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תמג
ט/יב שדה אלחנן ח"ב עמ' ד {שעה"מ}
ט/יב שדה נפתלי עמ' מ
ט/יב שו"ע הרב או"ח סי' תלג קו"א אות יד, יו"ד סי' קפג מהדו"ת הגהה ב
ט/יב שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' שיח
ט/יב שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' תקח
ט/יב שו"ת הר"ן סי' נא
ט/יב שו"ת הרד"ך עמ' רצג
ט/יב שו"ת הריב"ש עמ' רעו
ט/יב שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' שעט
ט/יב שו"ת מהר"ש לובלין עמ' תכ
ט/יב שו"ת מהרא"י מזינקוויץ עמ' תרז
ט/יב שו"ת מהרלב"ח סי' יא
ט/יב שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' רכו, ח"ח סי' קס
ט/יב שו"ת ר"י מסלוצק סי' לז עמ' קכו, סי' מח עמ' קסז, ועמ' שסז {שעה"מ}
ט/יב שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' יד, כח, רכח, רצה
ט/יב שואל ומשיב מהדו"ד ח"א סי' לז (לג ע"ב), מהדו"ה סי' סד
ט/יב שובע שמחות (בורשטיין) דף כח ע"ב
ט/יב שופריה דיעקב (מערך) דף טו, כט
ט/יב שופריה דיעקב (סקווירא) גל' א עמ' קב-קד
ט/יב שושנת העמקים (תאומים) עמ' יט, נב, קכב, קכז, קמו, רו
ט/יב שי כהן עמ' מז {ספק מצות עשה}
ט/יב שי למלך עמ' רכח
ט/יב שיח יצחק (וייס) ח"ב עמ' רנו
ט/יב שיחת מלאכי השרת עמ' 93
ט/יב שירת דוד כתובות עמ' קה
ט/יב שירת הלויים פסחים סי' לא אות ג, סי' לז אות ו
ט/יב שלמי יוסף ר"ה עמ' תעט {כ"מ}
ט/יב שם אהרן חנוכה עמ' קמח
ט/יב שם אליעזר דף נג ע"ב, ס ע"ב, סט ע"ב
ט/יב שם יוסף (מועטי) ח"א דף יא ע"ד {כ"מ}, יב ע"ג, טו ע"א, יח ע"א
ט/יב שם יחזקאל בראשית-שמות עמ' יט, כח, נח, תמא
ט/יב שם משה (מאג'וז) דף כח ע"א
ט/יב שם משמעון (פולק) ח"א דף פא, צ
ט/יב שמות בארץ (תשנט) עמ' סה, קסה-קסט
ט/יב שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' כז
ט/יב שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' קכג {שעה"מ}
ט/יב שמחת החג דף לא ע"ד, לד ע"א וע"ד, לה ע"א, לו ע"ד
ט/יב שמן הטוב (תשפ) עמ' סו
ט/יב שמן המשחה (קושטא) דף נב ע"ב
ט/יב שמש ומגן או"ח סי' יד עמ' לט-מא
ט/יב שמש ומגן יו"ד סי' כג עמ' קפה-קפח
ט/יב שנות חיים (אויסאיבל) נדה סי' קב ס"ק י {כ"מ - רוב מפילות}
ט/יב שנות חיים (קלוגר) עמ' קעז, רצב
ט/יב שנתון המשפט העברי ח"א עמ' 344
ט/יב שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' קכו, רמו, שלח
ט/יב שעורי חנוכה (עדס) עמ' טו
ט/יב שעורי ר' חיים פנחס כתובות שעור ו אות ו
ט/יב שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות י
ט/יב שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' רעח
ט/יב שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 164
ט/יב שעורי ר"א ליכטנשטין פסחים עמ' 65
ט/יב שער המים דף ב ע"ג
ט/יב שער המלך ח"א עמ' תקצג, ח"ב עמ' רפב, רצג, טעם המלך ח"א עמ' רסב, מעשה חושב ח"א עמ' עז, רכח, הגהות רעק"א ח"ב עמ' רסח
ט/יב שער שושן עמ' יג, סה
ט/יב שערי בינה (תשעט) עמ' תרמד, תרמט
ט/יב שערי יעקב תפלה סי' א סעיף ה
ט/יב שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 14, 38, 203, 206, 331
ט/יב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 78
ט/יב שערי ישר שער א פ"א אות א, פ"ב אות ב
ט/יב שערי ציון (כהן, תרצח) דף יב ע"א, הסכמות עמ' י
ט/יב שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' פו
ט/יב שערי שמואל עמ' לא, מג, סד
ט/יב שערי שמחה (רפיש) דף ג ע"א, מז ע"א וע"ד
ט/יב שערי תודה ח"ב דף נח ע"ב {שעה"מ - פדיון הבן בטריפה}
ט/יב שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' קכ, רכד {שעה"מ}, שיג {שעה"מ}, של, שצד, כרך ב עמ' רנה, רצט, שכט
ט/יב שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף ס ע"ג, קה ע"ב, ח"ג דף א ע"ד, ב ע"ד, ג ע"ב, יד ע"ד, כא ע"ב, ל ע"ב, נ ע"ד, נב ע"ג, נג ע"ג, נד ע"ג, סז ע"ב, פו ע"ב, קכט ע"ג-ע"ד
ט/יב שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' רע, כרך ב עמ' רד, רו
ט/יב שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' יב, לח, סב, רלג, רעח, כרך ב עמ' ו, כח {שעה"מ}, לה, מח, קצה, רעה, רעח
ט/יב שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' נז
ט/יב שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' שנה, תקנג
ט/יב שפת הים (וולפזון) ח"ב דף ב ע"א
ט/יב שפת הים (זכריש) סי' כה ס"ק ב
ט/יב שפתי דעת ח"ג עמ' קפג
ט/יב שפתי שושן עמ' קיד, קכה, קלא, קנא
ט/יב תבואת יקב (פרידמן) עמ' יד, קכב, קלז, קע-קעב
ט/יב תולדות אברהם אהרן ויונה עמ' קיב-קיג
ט/יב תולדות יעקב (מאהלר) עמ' קסב
ט/יב תולדות יצחק (פחימא) חולין - באר התלמוד עמ' א, ג
ט/יב תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק ב סי' ג אות ב
ט/יב תולדות יצחק (שור) דף יז ע"א
ט/יב תולדות שלמה רות עמ' תטז
ט/יב תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' ב
ט/יב תורה מציון שנה ב חוב' ד סי' יג דף טו ע"ב
ט/יב תורת האוהל (תשנג) עמ' יא, קכה, קעא-קעג, רנו, רנט, רסא, שיא-שיב
ט/יב תורת הבית (רשב"א) ח"ב עמ' 22
ט/יב תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' קכד
ט/יב תורת המלאכות ח"ב עמ' מו אות מב
ט/יב תורת המשפט ח"א עמ' 328
ט/יב תורת ירוחם ח"א דף יג ע"ב-ע"ג, יד ע"א, ס ע"א, ח"ג דף יב ע"א
ט/יב תורת משה (חת"ס) דברים פכ"ג פסוק ג {שעה"מ - נביאים התפללו שממזרים לא יחיו}
ט/יב תורת רפאל או"ח ח"ב דף קנב ע"א
ט/יב תורתו של ר"מ סי' ג
ט/יב תחומין ח"ב עמ' 175, ח"ט עמ' 345
ט/יב תחית ישראל עמ' ריב
ט/יב תיבת גומא (ורשנר) עמ' יז, קכה, קלא, קסה, קצו, רלח, רסה, שיג, שצט, תק
ט/יב תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' כה, צא, רנב, רסח,שלז, שמה, תמד, ח"ב עמ' קלא, קנג, רל, רצו
ט/יב תיבת גומא (תשסז) עמ' כח, נב, קב, קכד, קכו, קכח, רז, רי, רנו, ש
ט/יב תכלת מרדכי (קלצקי) דף נג ע"ב
ט/יב תכלת מרדכי (קלצקי, תרפח) דף סא (השני) ע"ב
ט/יב תנובת ציון דף צד ע"א, קמב ע"ג
ט/יב תנופת זהב עמ' 221
ט/יב תפארת אהרן עמ' ריב
ט/יב תפארת אריה עמ' רכד
ט/יב תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' צט, קו, קז, קנ
ט/יב תרומת הכרי עמ' מג
ט/יב תשובה מאהבה ח"א סי' קסו, ח"ב דף לח ע"ד
ט/יב תשובה שלמה חו"מ סי' ח דף עב ע"ד
ט/יב תשובות יהודה דף נא ע"ג
ט/יב תשובות ר' איסר יהודה עמ' כט, מ, מב, ע-עב, קכב
ט/יב תשורת שי מהדו"ק סי' רפב, תקכא, תקנ
ט/יב תשורת שי מהדו"ת סי' קצו


י/573 הלכות טומאת מת פרק י *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


י/רה"פ טעם ודעת הל' טו"מ
י/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
י/רה"פ מעשה רקח
י/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
י/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' כב
י/רה"פ פי' ר"י קאפח
י/רה"פ פי' ר"ש צדוק
י/רה"פ רמב"ם הערוך
י/רה"פ רמב"ם לעם
י/רה"פ שם טוב
י/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
י/א אגרות משה יו"ד ח"א סי' רלג
י/א אנצי"ת ע' בית הפרס הע' 8, 10, 11, 13, 40, 41
י/א בית דוד (תשעט) יו"ד סי' שעט
י/א דבר שאול תמורה סי' לא
י/א חזו"א אהלות סי' כג ס"ק ו, ח
י/א חזו"א על הרמב"ם
י/א חסדי דוד ח"ח עמ' ש
י/א יד אברהם אהלות עמ' לח, רנג-רנד
י/א מנחת חינוך ח"ב עמ' רפט
י/א משנת יעקב
י/א רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ו ה"ח
י/א שערי טהר ח"א שער ב סי' יא
י/א שפת אמת על התלמוד ח"ג דף פג ע"ג
י/ב אנצי"ת ע' בית הפרס הע' 41
י/ב בית דוד (תשעט) יו"ד סי' שעט
י/ב דבר שאול תמורה סי' לא
י/ב חזו"א אהלות סי' כג ס"ק ו
י/ב חזו"א על הרמב"ם
י/ב יד אברהם אהלות עמ' לט
י/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' רפט
י/ב מקראי קדש (תשנג) עמ' תלב
י/ג אנצי"ת ע' בית הפרס הע' 43, 47, 50, 52, 56, 61, 73
י/ג בית דוד (תשעט) יו"ד סי' שעט
י/ג חזו"א אהלות סי' כג ס"ק ו
י/ג חזו"א על הרמב"ם
י/ג יד אברהם אהלות עמ' רנה
י/ג קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' יד סק״א
י/ג שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' קנג
י/ד אנצי"ת ע' בית הפרס הע' 16, 17, 20, 23-25, 28, 30-35
י/ד בית דוד (תשעט) יו"ד סי' שעט
י/ד הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"ג הע' 5 {לא גזרו}
י/ד זכרון בנימין ח"ב עמ' רצו
י/ד חזו"א אהלות סי' כג ס"ק ט, יא
י/ד חזו"א על הרמב"ם
י/ד חמדת ישראל ח"ב דף יא ע"ג
י/ד חסדי דוד ח"ח עמ' ש
י/ד יד אברהם אהלות עמ' עז, רנד, רסו
י/ד יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' קיח
י/ד פנים מאירות (תקצג) ח"ב סי' קנב
י/ד שו"ת מהרש"ם ח"ד סי' קג
י/ד תהלה לדוד (אמאדו) ח"ב דף מג ע"ד {ראב"ד}
י/ה אוצרות הרמב"ם
י/ה אות ציון עמ' פו-פז, רטו
י/ה בית אהרן (צוקרמן) עמ' רפט
י/ה בית אהרן וישראל גל' נט עמ' יג
י/ה בית שערים יו"ד סי' תמא
י/ה ברור הלכה חולין מ ע"א ציון ד פרק ו {שדה שאינה שלו ושל שותפים}
י/ה דור רביעי ח"ב עמ' כה, מט
י/ה זכר ישעיהו
י/ה זכרון בנימין ח"ב עמ' רצז
י/ה חזו"א אהלות סי' כג ס"ק יא
י/ה חזו"א על הרמב"ם
י/ה חי' הגר"מ זמבה סי' טו אות ה
י/ה חי' מהר"ם שיק נדה עמ' קמ
י/ה חי' מהר"ם שיק שבת עמ' רמה
י/ה חסדי דוד ח"ח עמ' ש-שא
י/ה לקוטי שלמה (תרנד)
י/ה מחשבת הקודש ח"ב דף לא ע"א
י/ה מילי דמרדכי
י/ה מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' שנו
י/ה משנת יעקב
י/ה סוגיות בדיני ממונות עמ' 173
י/ה פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' קכ
י/ה קהל יהודה - חי' השו"ע דף כד ע"ג
י/ה שו"ת מהרלב"ח סי' סח
י/ה שיח התורה עמ' שלח {שדה שאינו שלו}
י/ו אנצי"ת ע' בית הפרס הע' 38
י/ו יד אברהם אהלות עמ' רנט
י/ו פאת שדך יו"ד עמ' שעב
י/ו פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' קכ
י/ו קרית מלך
י/ו שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' קכד
י/ו תרומת הגורן ח"ב עמ' 191
י/ז אור המאיר (שפירא) סי' יא אות ג
י/ז אנצי"ת ע' בית הפרס הע' 73-75
י/ז בארות נתן עמ' קטז
י/ז חזו"א אהלות סי' כז ס"ק ו, ט
י/ז חזו"א על הרמב"ם
י/ז יד אברהם אהלות עמ' רנט
י/ז קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' תק
י/ז שם הבדלח עמ' מא
י/ז שערי טהר ח"א שער ב סי' יא, ח"ד שער ג סי' ד אות ו
י/ח אנצי"ת ע' בית הפרס הע' 114-116, 118-119, ע' דבר שאינו שלו הע' 134, 135, 138
י/ח זכרון בנימין ח"ב עמ' קעט
י/ח חזו"א אהלות סי' כג ס"ק ו
י/ח חזו"א על הרמב"ם
י/ח חסדי דוד ח"ח עמ' שד
י/ח יד אברהם אהלות עמ' רסה
י/ח למודי ה' (תשפא) עמ' תד {מל"מ}
י/ח מים טהורים עמ' תסה-תסו
י/ח קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קפז
י/ח קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שיג
י/ח קרית מלך
י/ט חזו"א אהלות סי' כג ס"ק ז
י/ט חזו"א על הרמב"ם
י/ט חסדי דוד ח"ח עמ' שב
י/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
י/ט משנה הלכות ח"ג סי' קכד
י/י אמונת עתיך גל' 119 עמ' 83 {צורבא מדרבנן - ת"ח}
י/י אנצי"ת ע' בית הפרס הע' 226-229, 237, 239, 240, 242
י/י בית יחזקאל (סרנה) גליונות
י/י ברור הלכה מו"ק ה ע"ב ציון ל
י/י חזו"א אהלות סי' כג ס"ק ז
י/י חזו"א על הרמב"ם
י/י חסדי דוד ח"ח עמ' שו
י/י מים טהורים עמ' תסט
י/י עיני דוד
י/י שער המלך ח"א עמ' קסז
י/י שפת אמת על התלמוד ח"ב דף קלט ע"ב
י/י תהלה לדוד (אמאדו) ח"ב דף מג ע"ד
י/י תהלה לדוד (אמאדו) ח"ב דף מג ע"ד , מד ע"א {ואינו יודע מה טיבה}
י/יא אנצי"ת ע' בית הפרס הע' 101, 103, 104, 106
י/יא בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' צה, קד
י/יא זכרון בנימין ח"ב עמ' קעה
י/יא חזו"א אהלות סי' כד ס"ק יד
י/יא חזו"א על הרמב"ם
י/יא חסדי דוד ח"ח עמ' שג
י/יא יד אברהם אהלות עמ' רעד
י/יא יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' יז
י/יא מים טהורים עמ' תסח, תע
י/יא פאת שדך יו"ד עמ' שעב
י/יב אור המאיר (שפירא) סי' א אות ב
י/יב אנצי"ת ע' בית הפרס הע' 120, 122, 128, 129, 137, 158
י/יב בית דוד (תשעט) יו"ד סי' שעט
י/יב ברור הלכה פסחים צב ע"ב ציון א
י/יב גור אריה (צרמון)
י/יב דברות משה ב"ב ח"ב סי' נה ענף ג
י/יב דברות משה נדה וטהרות עמ' עתר {וכיצד מטהרין אותו}
י/יב הר המלך ח"ז עמ' קנט
י/יב זכרון בנימין ח"ב עמ' קעח
י/יב חזו"א אהלות סי' כד ס"ק י, יג
י/יב חזו"א על הרמב"ם
י/יב חי' הריצ"ד
י/יב יד אברהם אהלות עמ' רעג
י/יב כפתור ופרח (תשו) דף קכח ע"ד, קכט ע"ב
י/יב מים טהורים עמ' תסח
י/יב מלאכת מחשבת עמ' עט
י/יב משנת יעקב
י/יב קרית מלך
י/יב שם הבדלח עמ' מב
י/יב שפת אמת על התלמוד ח"א דף צט ע"ג


יא/574 הלכות טומאת מת פרק יא *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יא/רה"פ טעם ודעת הל' טו"מ
יא/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יא/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יא/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' כג-כד
יא/רה"פ פי' ר"י קאפח
יא/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יא/רה"פ רמב"ם הערוך
יא/רה"פ רמב"ם לעם
יא/רה"פ שם טוב
יא/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יא/א אהלי יעקב (פפנהיים) עמ' קא {ר"ח הלוי}
יא/א אהליך יעקב גיטין סי' ח ס' א
יא/א אוצר א"י ח"ד עמ' 46
יא/א אור הישר [עי' לח"מ הל' נזירות פ"ז ה"ג]
יא/א אור חדש (בלומ') דף י ע"ג {מל"מ - טעם גזירת טומאת ארץ העמים}
יא/א אמרי יושר חגיגה כה ע"א
יא/א אנצי"ת ע' אהל זרוק הע' 8-7 {מל"מ}, 11 {מרכה"מ}, 13-12 {מל"מ ד"ה ודע}, 22 {מל"מ}, 24 {מרכה"מ}, 34 {מל"מ}, ע' ארץ העמים הע' 11, 12, 18, 24, 47, 51, 53, 54, 65, ע' בית הפרס הע' 82, 83
יא/א אשיחה בחקיך פרה עמ' קעח
יא/א אשר למלך
יא/א באר יצחק גיטין ח ע"ב (ד"ה בגמ' דתניא, ד"ה עוד אבאר, וד"ה ועי' במל"מ) {מל"מ}
יא/א בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תסג
יא/א בעקבי הצאן עמ' רלח {מל"מ}
יא/א ברור הלכה פסחים, ברורי הראי"ה ט ע"א ציון ב, ג, סוכה כא ע"א ציון א {מל"מ}
יא/א ברכות שמים שבת אות תתעו {מל"מ}
יא/א ברכת כהן (דויטש) שבת עמ' קה
יא/א ברכת מועדיך לחיים (אזמיר) ח"א דף טו ע"ג {מל"מ}
יא/א ברכת מועדיך לחיים (תשסג) ח"א עמ' נא {מל"מ}
יא/א בתי כנסיות דף כ ע"א {מל"מ}
יא/א גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף ז ע"ד {מל"מ}
יא/א גנזי חיים (פלג'י) דף ב ע"ג (עמ' ו במהד' תשסג) {מל"מ}
יא/א דברות אליהו ח"ב עמ' סג-סד {מל"מ}
יא/א דברות משה מועד ח"א עמ' קג {מל"מ}
יא/א דברות משה נדה וטהרות עמ' תקלא-תקלג, תקמג, תקמד, תקמו-תקמח, תקנ {חזרו וגזרו על אוירה שיטמא ומל"מ}
יא/א דברות משה שבת ח"א סי' יד ענף א, ה, גיטין עמ' רא {מל"מ ד"ה ודע}
יא/א דעת כהן עמ' שצו
יא/א דרך הקודש (תשסז) עמ' י
יא/א הלכה פסוקה הל' עדות ח"ד עמ' יט
יא/א הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"ג הע' 6
יא/א התורה והמדינה חי"א עמ' רסז
יא/א זכר טוב עמ' קטו
יא/א זכרון בנימין ח"ב עמ' רלו, תרמא
יא/א זכרון יוסף (שטיינהרט) יו"ד סי' כג {מל"מ}
יא/א זכרון יעקב (מרל) ח"א סי' ד ענף א ס"ק ו
יא/א חזו"א אהלות סי' כה ס"ק א, ד, ו, נגעים סי' י ס"ק יט, אהע"ז סי' קמד ס"ק ג (יו"ד סי' ריא ס"ק ג)
יא/א חזו"א על הרמב"ם
יא/א חי' הגרז"ס נשים עמ' רפג
יא/א חי' ר' חיים הלוי דף עב
יא/א חסדי דוד ח"ח עמ' ה-ו
יא/א טהרת אליהו עמ' שיד {מל"מ}, שטו {מרכה"מ}
יא/א יד אברהם אהלות עמ' לה
יא/א יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' יז {רמב"ם}, קכח {ר"ח הלוי}
יא/א ידי משה (בוצק' תשמג) לגיטין דף ח {מל"מ ד"ה ודע}
יא/א כלי טהור עמ' קמז
יא/א לב טהור עמ' סז {מל"מ}
יא/א להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' סג, חי"ג עמ' צה
יא/א להורות נתן מועדים ח"ב עמ' שי
יא/א להורות נתן מועדים ח"ה עמ' ח
יא/א לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 280
יא/א מאור הקדש נזיר עמ' קיח
יא/א מאור תורה (שנגהי) חוב' א עמ' ט-י
יא/א מאורות הדף היומי ח"ג עמ' רעד
יא/א מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף לא ע"ד {אוירה}
יא/א מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' לג
יא/א מזבח חדש דף עז ע"ב
יא/א מחנה לויה (תשעד) עמ' תטו-תיז {מל"מ}
יא/א מים טהורים עמ' תרמח {מרכה"מ}
יא/א מלאכת מחשבת עמ' עט {מל"מ}
יא/א מנחת איש (וייס) שבת פ"א עמ' רב
יא/א מנחת חינוך ח"ב עמ' רפט {מל"מ}
יא/א מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ו עמ' רצה {מל"מ}
יא/א מצעדי גבר גיטין (תשסד) סי' כד אות ה
יא/א מקדש דוד החדש טהרות עמ' שטו {מל"מ}
יא/א מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' תלו {מל"מ}
יא/א מקדש דוד סי' נט (לה ע"ד)
יא/א מראה איש ח"א יו"ד עמ' קמב {מל"מ}
יא/א מרגליות הים סנהדרין יב ע"א אות יח {מל"מ}
יא/א מרכבת המלך עמ' שמב {מל"מ}
יא/א משנת יעקב
יא/א נודע ביהודה תנינא או"ח סי' ל
יא/א נועם ח"ה עמ' שיב [חלקת יעקב ח"ב סי' קח-קט] {מל"מ}
יא/א נתן פריו גיטין עמ' מב {מל"מ}
יא/א עמק הלכה (הורוביץ) עמ' רצד
יא/א פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' קג
יא/א פני שלמה (גנצפריד) שבת עמ' עח {מל"מ - טומאת אויר עם אוהל או בלי אוהל}
יא/א פנת יקרת (תשעא) עמ' תקסו
יא/א פרשת נזיר עמ' שמה {מל"מ ד"ה עוד}
יא/א פרת חטאת עמ' צד, צז {מל"מ}
יא/א צמח מנחם דף ב ע"ג {מל"מ}
יא/א קול צופיך עמ' תכה, תכז {מל"מ}
יא/א שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קב {מל"מ}
יא/א שלמי יוסף סוכה עמ' צא
יא/א שערי טהר ח"א שער ב סי' א אות ב-ג
יא/א שרידי אש ח"ב עמ' תרע {מל"מ}
יא/א תחומין חי"ח עמ' 469 {מל"מ}
יא/א תלפיות ו חוב' א עמ' 462-463, 466, 468, 478, 480
יא/ב אהלי יעקב (פפנהיים) עמ' קנו {ר"ח הלוי}
יא/ב אוצר א"י ח"ד עמ' 46
יא/ב אור עולם (שניאורסון) עמ' 699
יא/ב אנצי"ת ע' ארץ העמים הע' 13, 60
יא/ב דברות משה נדה וטהרות עמ' תקלב {אבל הנטמא באוירה א"צ הזייה שלישי ושביעי}
יא/ב דברות משה שבת ח"א סי' כ הערה פג
יא/ב דרך הקודש (תשסז) עמ' י
יא/ב הלכה פסוקה הל' עדות ח"ד עמ' יט
יא/ב הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"ג הע' 4, 6, 86 {באוירה}
יא/ב זכרון בנימין ח"ב עמ' רלו, תרמא
יא/ב חזו"א אהלות סי' כה ס"ק ו, אהע"ז סי' קמד ס"ק ב (יו"ד סי' ריא ס"ק ב)
יא/ב חזו"א על הרמב"ם
יא/ב חזון יחזקאל ע"ז פ"ח ה"א
יא/ב חי' הגרז"ס נשים עמ' רפג
יא/ב יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' טו
יא/ב כלי טהור עמ' קמז
יא/ב כפתור ופרח (תשו) דף קל ע"א
יא/ב להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' סג ע"א
יא/ב מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' לג
יא/ב מחובר לטהור סי' כד אות יג
יא/ב מחנה לויה (תשעד) עמ' שח
יא/ב מלאכת מחשבת עמ' עט
יא/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' רפט
יא/ב מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' שצג
יא/ב משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' קנז
יא/ב עמק הלכה (הורוביץ) עמ' רצד
יא/ב ערהשה"ע טהרות סי' עח אות כ
יא/ב פני שלמה (גנצפריד) שבת עמ' עה
יא/ב קרית מלך
יא/ב קרן הצבי מצוה לה אות א
יא/ב שלמי יוסף נזיר עמ' תקיז
יא/ב שעורי ר' יחיאל מיכל ב"ק ח"ב אות קו
יא/ב שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות ד
יא/ב שערי טהר ח"א שער ב סי' א אות ב
יא/ב תלפיות ו חוב' א עמ' 455-456, 459, 460, 462, 466
יא/ג אוצר א"י ח"ד עמ' 46
יא/ג אנצי"ת ע' ארץ העמים הע' 28, 30, 34, ע' בית הפרס הע' 82, 84
יא/ג בית יצחק (תשט"ז) עמ' 140
יא/ג ברור הלכה נדרים נג ע"ב לפני ציון א
יא/ג חזו"א על הרמב"ם
יא/ג חיים שאל ח"ב סי' מב אות ל
יא/ג חסדי דוד ח"ח עמ' ל
יא/ג יד אברהם אהלות עמ' לה, רסב
יא/ג יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' קכג
יא/ג מחנה לויה (תקעט) דף ק ע"א
יא/ג מחנה לויה (תשעד) עמ' תטז
יא/ג מחשבת הקודש ח"ב דף לא ע"ב-ע"ג
יא/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' רפט
יא/ג שערי טהר ח"א שער א סי' ח אות ד, ח"ד שער ג סי' ד אות ו
יא/ג תלפיות ו חוב' א עמ' 448
יא/ד אוצר א"י ח"ד עמ' 46
יא/ד אמונת עתיך גל' 106 עמ' 142
יא/ד אנצי"ת ע' ארץ העמים הע' 35 {מל"מ}, 36 {מל"מ}, 44-46
יא/ד בית יצחק (תשט"ז) עמ' 146 {מל"מ}
יא/ד חזו"א אהלות סי' כג ס"ק יד-טז
יא/ד חזו"א על הרמב"ם
יא/ד חסדי דוד ח"ו עמ' כט, ח"ח עמ' ל
יא/ד מחנה לויה (תשעד) עמ' תיח {מל"מ}
יא/ד מעשה רקח
יא/ד מקדש דוד החדש טהרות עמ' רמב, רעא {מל"מ}
יא/ד מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' תל {מל"מ}
יא/ד צמח מנחם דף סו ע"ב {הוסקו}
יא/ד שערי טהר ח"א שער ב סי' ו אות ב
יא/ה אהלי יעקב (פפנהיים) עמ' עז, עט, קמח, קנו, קנח {ר"ח הלוי}
יא/ה אהליך יעקב גיטין סי' ח ס' א
יא/ה אוצר א"י ח"ד עמ' 46
יא/ה אור הישר [נודע ביהודה תנינא או"ח סי' ל]
יא/ה אור המאיר (קובץ) ח"ב עמ' 180
יא/ה אור עולם (שניאורסון) עמ' 343
יא/ה אנצי"ת ע' אהל זרוק הע' 7 {ר"ח הלוי}, 14, 15, 29, 32, ע' ארץ העמים הע' 40, 43, 61, 62, 64
יא/ה באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קפב
יא/ה בית הלל שנה ז גל' א עמ' יד {אהל זרוק}
יא/ה בכור שור עמ' נב
יא/ה בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' פט
יא/ה בתי כנסיות דף יט ע"ד
יא/ה גליוני קדש עמ' 35 {מל"מ}
יא/ה דברות אליהו ח"ב עמ' סב-סה
יא/ה דברות אש אהלות עמ' רלט {מל"מ}
יא/ה דברות משה מועד ח"א עמ' קג {שאהל זרוק אינו קרוי אהל}
יא/ה דברות משה נדה וטהרות עמ' תקלב, תקמג {בים ובמקום שהים עולה בזעפו טהור}, תקמד, תרכב {שאהל זרוק אינו קרוי אהל}
יא/ה דברות משה שבת ח"א סי' יד ענף ה
יא/ה דובב מישרים (וידנפלד) עמ' רטז
יא/ה הגהות רימ"א {כ"מ}
יא/ה זכרון בנימין ח"ב עמ' רלו, תרמא
יא/ה זכרון יוסף (שטיינהרט) יו"ד סי' כג
יא/ה חזו"א אהלות סי' כה ס"ק ג, אהע"ז סי' קמד ס"ק ב, ה, י (יו"ד סי' ריא ס"ק ב, ה, י)
יא/ה חזו"א על הרמב"ם
יא/ה חי' הגר"ח החדש עמ' ריט
יא/ה חי' הרז"ה ח"א עמ' קל
יא/ה חי' חפץ חיים
יא/ה חי' ר' חיים הלוי דף עב
יא/ה חלק יעקב (אביגדור), איה סופר עמ' 12
יא/ה חסדי דוד ח"ח עמ' רלא, ח"ט עמ' עד-עה
יא/ה טהרת אליהו עמ' שיד
יא/ה טעם ודעת הל' פרה פ"ב ה"ז ביאה"ל ד"ה ומניחין, פ"ג ה"א ביאה"ל ד"ה חלול
יא/ה יד אברהם אהלות עמ' לה, לז, קכה, קלג
יא/ה יד אברהם טהרות עמ' צד {ר"ח הלוי}
יא/ה יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' טז-יז, פ, {ר"ח הלוי}, פב {ר"ח הלוי}, קכו-קכח, קסו {ר"ח הלוי}
יא/ה ידי משה (בוצק' תשמג) סי' קיג, קטז
יא/ה יהגה האריה עמ' קלט
יא/ה להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' צד ע"א
יא/ה מאור הקדש נזיר עמ' קיח
יא/ה מאור תורה (שנגהי) חוב' א עמ' ט-י
יא/ה מים טהורים עמ' תע, תרמז
יא/ה מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' תלא {ר"ח הלוי}
יא/ה מצעדי גבר גיטין (תשסד) סי' כד אות ג
יא/ה משברי ים חזקה עמ' שטו
יא/ה משנה הלכות ח"ג סי' קכד {אוהל זרוק}
יא/ה משנה הלכות ח"ו סי' פז {אוהל זרוק}
יא/ה משנה הלכות ח"ח סי' צו {אהל זרוק}
יא/ה משנת המדינה עמ' 240
יא/ה נודע ביהודה השלם או"ח עמ' קלו
יא/ה פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' קד
יא/ה פרת חטאת עמ' צד-צז
יא/ה פתח האהל דף מב ע"ג, מו ע"ב
יא/ה קול צופיך עמ' תכה, תכז
יא/ה קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' נז
יא/ה שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' קמה
יא/ה שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קב
יא/ה שעורי ר' שמואל גיטין עמ' קכו
יא/ה שערי דעת (פלדמן) ח"א פ"י הערה 292
יא/ה שערי טהר ח"א שער א סי' א אות א, סי' ז אות א, שער ב סי' א אות א, ג
יא/ה תחומין חי"ח עמ' 469
יא/ה תחומין חכ"ב עמ' 498, 506, 507
יא/ה תלפיות ו חוב' א עמ' 447, 449, 451, 452, 454, 455, 457, 458, 462, 465, 468, 477
יא/ו אבני שהם (שחור, תשנו) ח"ב עמ' רנט {מל"מ}
יא/ו אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ז הע' 103
יא/ו אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ח הע' 49, 53, 54 {מל"מ}
יא/ו אוצר א"י ח"ד עמ' 46, 206, 215
יא/ו אור המאיר (שפירא) סי' א אות ה {ראב"ד}
יא/ו אורח מישור (קרמניצר) דף מב ע"ב
יא/ו אמת ליעקב נשים עמ' קלח {השמיט קרון}
יא/ו אנצי"ת ע' א"י ח"ג הע' 237 {מל"מ}, ע' ארץ העמים הע' 69, 81, 85, 90-92
יא/ו גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף ז ע"ד {מל"מ}
יא/ו גבורת יצחק מקואות עמ' קצ-קצא {מל"מ}
יא/ו דברות משה נדה וטהרות עמ' תרכב, תרכג {הרי זה יכול להכנם לה בטהרה בשידה תיבה ומגדל ומל"מ}
יא/ו דברות משה שבת ח"א סי' יד ענף ז עמ' קפג {מל"מ}
יא/ו דברי טובה יהושע ט-יד עמ' תקנז {מל"מ}
יא/ו דרך הקודש (תשסז) עמ' ז-ט
יא/ו הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' כח ס"ק ה {מל"מ}
יא/ו זכרון בנימין ח"ב עמ' תרמא
יא/ו זכרון יעקב (מרל) ח"א סי' ג במבוא (3), סי' ד סוף ענף א {מל"מ}
יא/ו זר זהב (פראג) עמ' מו {עפרה טמא}
יא/ו חזו"א אהלות סי' כה ס"ק א-ב, ה
יא/ו חזו"א על הרמב"ם
יא/ו חזון יחזקאל ע"ז פ"ח ה"א
יא/ו חי' ר' חיים הלוי דף עג
יא/ו חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' מד {בשידה}
יא/ו חלת לחם (תשנח) עמ' ו {מל"מ}
יא/ו חסדי דוד ח"ח עמ' שז, שט
יא/ו חקל יצחק (שו"ת) עמ' רלא {מל"מ}
יא/ו יד אברהם אהלות עמ' רעו
יא/ו יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' קכז
יא/ו כלי טהור עמ' קמז
יא/ו כפתור ופרח (תשו) דף קכט ע"א
יא/ו כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' רנה {מל"מ}
יא/ו לב ים גיטין עמ' נח, ס {סוריא}
יא/ו מאור תורה (שנגהי) חוב' א עמ' י
יא/ו מועדי הרב עמ' 237, 240 {מל"מ}
יא/ו מועדים וזמנים ח"ה סי' שמה
יא/ו מזכרת למשה עמ' קיח, קכא
יא/ו מחשבת הקודש ח"ב דף לב ע"ב
יא/ו מים טהורים עמ' תעא {מל"מ}, תעב
יא/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' רפט
יא/ו מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' קיז-קיח, תיא {מל"מ}
יא/ו מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' כד, לה
יא/ו מעיני המים
יא/ו מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' יג אות ו
יא/ו משנת המדינה עמ' 277
יא/ו משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' קלא, קעא
יא/ו משנת יעקב
יא/ו משפט הצבא בישראל עמ' קלז
יא/ו משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' מג, מה {מל"מ}
יא/ו נועם חי"ד עמ' קיא
יא/ו עיר הקודש והמקדש ח"ה, הארץ לגבולותיה עמ' כא {מל"מ}
יא/ו פלגי מים מקואות פ"ח מ"א אות א, ג {מל"מ}
יא/ו קול דודי (תשף)
יא/ו שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' לח {מל"מ}
יא/ו שבי ציון סי' טו
יא/ו שלמי נזיר עמ' עז
יא/ו שם הבדלח עמ' מג-מד
יא/ו שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' רצג
יא/ו שעורי הרב גיטין ח"א עמ' פט {מל"מ ד"ה ודע}
יא/ו שעורי הרב חלה עמ' קח, קכח {מל"מ}
יא/ו שעורי ר' שמואל גיטין עמ' קלא {מל"מ}
יא/ו שערי טהר ח"א שער א סי' ח אות ד, שער ב סי' א אות ד, סי' ב
יא/ו תורת רפאל או"ח ח"ב דף סא ע"ג
יא/ו תחומין ח"ב עמ' 366-365 {מל"מ}
יא/ו תחומין חכ"ב עמ' 505
יא/ו תלפיות ו חוב' א עמ' 471-472
יא/ז אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ח הע' 51
יא/ז אנצי"ת ע' גוי הע' 642-644
יא/ז ארחות חיים ח"ב סי' עא אות ז
יא/ז בית יצחק (תשט"ז) עמ' 130
יא/ז ברור הלכה פסחים ט ע"א ציון ב (גם בברורי הראי"ה סוה"ס)
יא/ז גבורת יצחק מקואות עמ' קצא {מל"מ}
יא/ז גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' קס
יא/ז דברות משה כתובות עמ' קמז
יא/ז דברות משה נדה וטהרות עמ' תרכד {הרי זה מטמא כארץ העכו"ם עד שיבדק}
יא/ז הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"ג הע' 6
יא/ז הר המוריה (אדר"ת) עמ' טז
יא/ז הר המלך ח"ז עמ' קנט-קס
יא/ז ויואל משה מאמר ב סי' צד
יא/ז ויואל משה עמ' רצד
יא/ז זית רענן ח"ב עמ' קפז
יא/ז זכרון יעקב (מרל) ח"א סי' ד ענף א ס"ק ט
יא/ז זכרון צבי מנחם דף מה ע"ג {מדורות הגוים - טמאים מדרבנן}
יא/ז חזו"א אהלות סי' כה ס"ק א, ה
יא/ז חזו"א על הרמב"ם
יא/ז חסדי דוד ח"ח עמ' שט
יא/ז טהרת יו"ט ח"ג עמ' רסג
יא/ז יד אברהם אהלות עמ' רעה
יא/ז יסודי ישורון ח"ב עמ' ע
יא/ז כפתור ופרח (תשו) דף קכח ע"ד, קכט ע"ב
יא/ז להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' צב
יא/ז להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' סג ע"א
יא/ז מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' לב-לג
יא/ז מחנה לויה (תשעד) עמ' תיט {מל"מ}, תכא
יא/ז מלאכת מחשבת עמ' עח-עט
יא/ז מנוחת אשר ח"א דף ד ע"ב {מדורות הגוים - מדרבנן}
יא/ז מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רפו
יא/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' רפט, רצג
יא/ז מנחת יהודה (בוים) דף ד ע"ב {טומאה מדרבנן}
יא/ז מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' רעח
יא/ז מראה איש ח"א יו"ד עמ' קמב
יא/ז משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' קלג, קלה
יא/ז משנת יעקב
יא/ז משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' מה
יא/ז עטרת ישראל עמ' שכח
יא/ז עין יצחק ח"א עמ' רפד {מל"מ}
יא/ז עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' קיח
יא/ז עליות משה (תשעו) ח"א עמ' קלו
יא/ז פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' קכג
יא/ז פרחי כהונה (קצבורג) עמ' קעח {מדור הגוים - דרבנן}
יא/ז קול דודי (תשף) (בקיצור)
יא/ז שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' רט
יא/ז שו"ת ר"י מפוזנא עמ' קנו
יא/ז שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' עג
יא/ז שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' קמא
יא/ז שערי טהר ח"א שער ב סי' ג, סי' ד אות ב
יא/ז תחומין ח"ה עמ' 191, חי"ח עמ' 470 {מל"מ}
יא/ז תלפיות ו חוב' א עמ' 473 {או"ש}
יא/ח אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ח הע' 53
יא/ח אוצר א"י ח"ד עמ' 68
יא/ח ארחות חיים ח"ב סי' עא אות ז
יא/ח ברור הלכה פסחים ט ע"א ציון ב, ברורי הראי"ה ט ע"א ציון ג
יא/ח דובר ישרים פסח עמ' קנח
יא/ח הר המלך ח"ז עמ' קנט
יא/ח ויואל משה מאמר ב סי' לא
יא/ח ויואל משה עמ' רל
יא/ח חזו"א אהלות סי' כה ס"ק ח
יא/ח חזו"א על הרמב"ם
יא/ח חסדי דוד ח"ח עמ' שט
יא/ח כנה"ג [עי' תוי"ט]
יא/ח מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' לג
יא/ח מים טהורים עמ' תעב, תעד
יא/ח מנוחת אשר ח"ב דף סט ע"א {מדור הגוים - מדרבנן}
יא/ח מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' רעז-רעח
יא/ח משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' קלג
יא/ח עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' קיח
יא/ח עליות משה (תשעו) ח"א עמ' קלו
יא/ח שם הבדלח עמ' מה
יא/ח שערי טהר ח"א שער א סי' ח אות ד, שער ב סי' ג
יא/ח תלפיות ו חוב' א עמ' 458
יא/ט אברהם יגל
יא/ט אור הישר [אור הישר פסחים ט ע"א, עי' לעיל פ"ט הי"א]
יא/ט ארחות חיים ח"ב סי' עא אות ז
יא/ט אשר למלך
יא/ט באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק לז פסוק לג {במקום שחיה וברדלס מצוין}
יא/ט בית יצחק (תשט"ז) עמ' 119
יא/ט ברור הלכה פסחים ט ע"א ציון ד (גם בברורי הראי"ה סוה"ס)
יא/ט הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' כח ס"ק ה
יא/ט זכרון יהודה (לאש) דף מג ע"א
יא/ט חזו"א אהלות סי' כה ס"ק ט, יב
יא/ט חזו"א על הרמב"ם
יא/ט חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' נח-נט
יא/ט חסדי דוד ח"ח עמ' שט-שי
יא/ט מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף לב ע"א, ע"ג
יא/ט מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' לד
יא/ט מים טהורים עמ' תעג, תעה
יא/ט משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' קלג
יא/ט עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' קיח
יא/ט עליות משה (תשעו) ח"א עמ' קלו
יא/ט פרשת המלך
יא/ט פתח האהל דף סד ע"א
יא/ט קובץ השמיטה עמ' צב
יא/ט קרבן אליצור דף כד ע"ג {כ"מ}
יא/ט קרית מלך
יא/ט שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' רט
יא/ט שם הבדלח עמ' מה
יא/ט שערי טהר ח"א שער ב סי' ג
יא/י אבני שהם (שחור, תשנו) ח"ב עמ' רעג {מל"מ}
יא/י חזו"א אהלות סי' כה ס"ק יב
יא/י חזו"א על הרמב"ם
יא/י חסדי דוד ח"ח עמ' שיב
יא/י יד אברהם אהלות עמ' רעט
יא/י מצודת דוד (שפרבר) עמ' תקט {לפי שאין דירתן קבועה}
יא/י מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/י שם הבדלח עמ' מו
יא/יא אנצי"ת ע' א"י ח"ג הע' 240, 243, 245, 247, ע' בית הפרס הע' 268, 273, 275
יא/יא ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' שכו {מל"מ}
יא/יא אשר למלך
יא/יא בית אפרים יו"ד (תרמד) דף ע ע"ב
יא/יא בית יצחק (תשט"ז) עמ' 123, 119
יא/יא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' תיד
יא/יא חזו"א אהלות סי' כה ס"ק ה, יב
יא/יא חזו"א על הרמב"ם
יא/יא חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף קצו, וסי' קצו
יא/יא כפתור ופרח (תשו) דף קכח ע"ג
יא/יא מחנה לויה (תקעט) דף קא ע"א
יא/יא מחנה לויה (תשעד) עמ' תכ
יא/יא מלאכת מחשבת עמ' עט
יא/יא מעיני המים
יא/יא מעשה רקח
יא/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/יא משנת יעקב
יא/יא פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' קז, קיט, קכ
יא/יא קול דודי (תשף)
יא/יא קול דודי מקואות סי' רנח
יא/יא שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' רצד
יא/יא שערי טהר ח"א שער ב סי' ג, סי' ד אות א
יא/יא תחומין חי"ח עמ' 471 {כ"מ}
יא/יא תרומת הגורן ח"ב עמ' 191
יא/יב אבני שהם (שחור, תשנו) ח"ב עמ' רסז, רע, רעח
יא/יב אוצר א"י ח"ד עמ' 57, 60
יא/יב אוצרות הרמב"ם
יא/יב אנצי"ת ע' א"י ח"ג הע' 238, ע' ארץ העמים הע' 74, 75
יא/יב בית יצחק (תשט"ז) עמ' 135
יא/יב זכרון יעקב (מרל) ח"ג סי' כז ס"ק ד
יא/יב יין מלכות (שניאורסון) עמ' 40-8 {דרכים של עולי בבל}
יא/יב מים חיים (שמולביץ) מקואות עמ' קלג
יא/יב מלאכת מחשבת עמ' עט
יא/יב מקדש דוד זרעים - שביעית סי' א
יא/יב מקדש דוד סי' נט (לה ע"ד)
יא/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/יב משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' קי, קלג
יא/יב קול דודי (תשף) (בקיצור)
יא/יב רנת יצחק יהושע עמ' שכג {עיירות המובלעות}
יא/יב שערי טהר ח"א שער ב סי' ה
יא/יב תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' תמח-תנ
יא/יב תחומין חי"ח עמ' 470


יב/575 הלכות טומאת מת פרק יב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יב/רה"פ טעם ודעת הל' טו"מ
יב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יב/רה"פ מעשה רקח
יב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יב/רה"פ מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' כה-כו
יב/רה"פ פי' ר"י קאפח
יב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יב/רה"פ קרית מלך
יב/רה"פ רמב"ם הערוך
יב/רה"פ רמב"ם לעם
יב/רה"פ שם טוב
יב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יב/א אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קעד
יב/א אבני אש (מילר) עמ' רטו
יב/א אגרות משה יו"ד ח"ב סי' קסז
יב/א אהלי יעקב (פפנהיים) עמ' קנה, רכז {ר"ח הלוי}
יב/א אוצרות הרמב"ם
יב/א אור עולם (שניאורסון) עמ' 342 {אוהל חוצץ מפני הטומאה}
יב/א אמרי חן (לוונברג) אהלות-ידים עמ' צז
יב/א אמרי חן (לוונברג) כלים עמ' נט-ס {מל"מ}
יב/א אנצי"ת ע' אהל המת הע' 23, 30, 34, 36, 37, 111, 112, 116
יב/א אפיקי מגינים זבחים סי' ה
יב/א בית הלל שנה ז גל' א עמ' טו {ראב"ד - חלל טפח חוץ מהמת}
יב/א בית יצחק (תשט"ז) עמ' 177, 158
יב/א בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תסג
יב/א ברור הלכה ברכות יט ע"ב ציון ו
יב/א ברכת האהל עמ' סב, סח-סט, רה
יב/א ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' לד אות ג
יב/א ברכת מרדכי ב"ב עמ' קמז
יב/א ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' שסא
יב/א גור אריה בראשית פ' ו אות לד, במדבר פ' יט הע' 110
יב/א דברות אש אהלות עמ' ג, שי, תיט, תעט
יב/א דברות משה נדה וטהרות עמ' תקלה, תקנד, תקס {ראב"ד}, תקסב {אדם או כלים שנעשו אהל על הטומאה}, תקסד {אדם או כלים שנעשו אהל על הטומאה}, תקצה {ואם היו כלים על גביו אפילו שלא כנגד הטומאה טמאים}, תתקב {ראב"ד - לא בירר את דבריו דחלל טפח פנוי בעינן להביא את הטומאה ולחוץ בפני הטומאה וכ"מ}
יב/א דברות משה שבת ח"ב סי' לב ענף ב, ב"ב ח"א סי' יד ענף א-ב, ח"ב סי' נה ענף ג
יב/א דעת כהן עמ' תא
יב/א המאור הגדול (יעבץ) עמ' רצד
יב/א זבד טוב עמ' 29, 27, 25
יב/א זכור זאת ליעקב עמ' פא
יב/א זכר טוב עמ' קל, קלד
יב/א זכרון בנימין ח"א עמ' צג, קו, שסו, תה, תז, תלה {ראב"ד}
יב/א זכרון בנימין ח"ב עמ' קסז, שמח, תרלד
יב/א חדושים ובאורים (גרי') אהלות סי' ב ס"ק יב
יב/א חזו"א אהלות סי' ח ס"ק ח, סי' יג ס"ק ו, טהרות בסופו בליקוטים
יב/א חזו"א על הרמב"ם
יב/א חי' הגר"ח החדש עמ' תקנז, תקנט
יב/א חי' ר' חיים הלוי דף עא-עג, עח
יב/א חלק לוי עמ' שע
יב/א חסדי דוד ח"ח עמ' רג, ריג-ריד, רכב
יב/א טהרת אליהו עמ' שי, שטו
יב/א טהרת ישראל עמ' 19
יב/א יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' קסט
יב/א יד אברהם אהלות עמ' נא, סו, פג, פה, קמא
יב/א יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' מא, מה, מו {ר"ח הלוי}, נח, פט, קסג, קעט-קפ
יב/א לב אריה (גרוסנס) ח"ב סי' טו עמ' נט
יב/א ליבא בעי דף לט
יב/א מגיא ההריגה עמ' מט
יב/א מגיני שלמה עמ' לו
יב/א מי השלוח (רובינשטין) - מקור נפתח עמ' קו
יב/א מים טהורים עמ' שטו-שיז, שלא, שצא, שצג, תלה
יב/א מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רצד
יב/א מנחת חזקיה אהלות עמ' לה, עב
יב/א מקדש דוד החדש טהרות עמ' תקסא {ראב"ד}
יב/א מקדש דוד קונטרס בעניני טהרות סי' א אות ד
יב/א מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' קסד {ראב"ד}
יב/א משנת יעקב
יב/א משנת ר' אהרן זרעים עמ' רמ
יב/א משפטי עזיאל ח"ו עמ' קעח
יב/א נתן פריו סוכה עמ' עז
יב/א ערהשה"ע טהרות סי' יד אות יב
יב/א פני שלמה (גנצפריד) ברכות עמ' כא
יב/א פנת יקרת (תשעא) עמ' תקעד
יב/א פתח האהל דף לז ע"א, סט ע"ב, פ ע"ד
יב/א קדשי יהושע עמ' שמג
יב/א קרני ראם (ירמוש) עמ' שיג
יב/א רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' קפא
יב/א שו"ת הרמ"ז סי' טו
יב/א שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' תצח-תצט, תקה, תקסג
יב/א שם הבדלח עמ' מז
יב/א שעורי עיון התלמוד ב"ב עמ' לט
יב/א שערי טהר ח"א שער א סי' א אות ב, סי' ט אות ה, שער ב סי' ו אות ו, סי' ז אות א, סי' ט אות ב, ח"ב שער ג סי' ג אות ד דף פח, ח"ד שער ב סי' א אות ג, סי' ג אות ג-ד, סי' יא, שער ג סי' י
יב/א תחומין ח"ד עמ' 479
יב/ב אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' צד
יב/ב אמרי חן (לוונברג) אהלות-ידים עמ' צז
יב/ב אמרי חן (לוונברג) כלים עמ' עה-עו, קכה-קכח
יב/ב אמרי יהושע (ברוק) עמ' 159
יב/ב אנצי"ת ע' אהל המת הע' 123
יב/ב באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' רה
יב/ב בית שערים או"ח סי' פו {ראב"ד}
יב/ב בכור שור עמ' נב
יב/ב ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' רצ {מל"מ}
יב/ב בשמן רענן ח"ב עמ' קמט
יב/ב דברות משה נדה וטהרות עמ' תצו, תצז {וכלי אדמה הבאים במרה הרי הם כאהלים}
יב/ב דברות משה שבת ח"ב סי' לד ענף א, סי' לד הערה לט
יב/ב דליית הכרם עמ' תתתכו
יב/ב הדרום ח"ל (תשרי תשל) עמ' 43 = בית אבי ח"א סי' צה {ראב"ד}
יב/ב הר המלך ח"ז עמ' קס
יב/ב זכרון בנימין ח"א עמ' כט, רס, רסו, שנה
יב/ב זכרון יוסף (שטיינהרט) יו"ד סי' כג
יב/ב חדושים ובאורים (גרי') אהלות סי' ה ס"ק ה
יב/ב חזו"א אהלות סי' ג ס"ק ט
יב/ב חזו"א על הרמב"ם
יב/ב חי' הגר"ח החדש עמ' תקנה, תקנז, תקסג
יב/ב חסדי דוד ח"ח עמ' סט, קג
יב/ב טהרת אליהו עמ' ריא
יב/ב יד אברהם אהלות עמ' פ, קלא, קמז
יב/ב יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' קנח-קנט
יב/ב יד יהודה (אשכנזי) חי' ב"ב דף לג ע"ג {מל"מ}
יב/ב יד ישראל ח"א
יב/ב ידי משה (בוצק' תשמג) סי' קכ ס"ק יח, כ
יב/ב כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' נ {מל"מ}
יב/ב להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' נב
יב/ב ליבא בעי דף כח {מל"מ}
יב/ב לקוטי חיים עמ' שמו {מל"מ}
יב/ב מוריה גל' רכו עמ' קכב
יב/ב מחנה לויה (תקעט) דף צט ע"ב {מל"מ}
יב/ב מחנה לויה (תשעד) עמ' תיג {מל"מ}
יב/ב מים אדירים דף טז ע"ב {מל"מ}
יב/ב מים טהורים עמ' קנח {מל"מ}
יב/ב מכתב לחזקיהו דף יג ע"ב
יב/ב מנחת חזקיה אהלות עמ' כא, קצט
יב/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' קכו, רצב {מל"מ}
יב/ב מקדש דוד החדש טהרות עמ' תנב, תקסז
יב/ב מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' קלט, תכט {מל"מ}
יב/ב מקדשי השם ח"א עמ' קעח {מל"מ}, קעט {מרכה"מ}
יב/ב משנת יעקב
יב/ב נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' ס {מל"מ}
יב/ב נודע ביהודה קמא יו"ד סי' צו
יב/ב נועם ח"ה עמ' שיב [חלקת יעקב ח"ב סי' קח-קט]
יב/ב עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 546
יב/ב ערהשה"ע טהרות סי' מה אות ב, ד
יב/ב פתח האהל דף פו ע"ד
יב/ב קובץ השמיטה עמ' תרמד
יב/ב שארית נתן (פולק) דף סד ע"ב {מל"מ}
יב/ב שבי בנימין דף ו ע"ד {מל"מ}, לא ע"ג {מל"מ}, מו ע"ב {מל"מ}
יב/ב שו"ת מהרש"ם ח"א סי' רטו {מל"מ}
יב/ב שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' תצח-תצט, תקה, תקסג
יב/ב שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות קסד
יב/ב שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות קעח
יב/ב שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות רצט-שא
יב/ב שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ג אות תמו
יב/ב שעורי ר' שמואל ב"ב ח"ב עמ' כב-כג {מל"מ}
יב/ב שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 79 {מל"מ}
יב/ב שערי טהר ח"ד שער א סי' ד אות א, סי' כא אות ו, שער ב סי' ח, שער ג סי' ט אות ג, סי' י, סי' יז אות א, ח"ה שער ב סי' יג אות ג, ו
יב/ב שערי טהר ח"ה שער ב סי' יג אות ג דף קצד ע"א, אות ו דף קצז ע"ד {מל"מ}
יב/ב שערי טהר ח"ו סי' ד אות א דף יא ע"ג {מל"מ}
יב/ב שערי ציון (כהן, תרצח) דף ל ע"ד {מל"מ}, לז ע"ד {מל"מ}
יב/ב שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' קמח, קעא {מל"מ}
יב/ב שפת אמת על התלמוד ח"א דף ק ע"ד
יב/ב תועפות ראם (מחפוד) ח"ב עמ' רסב {מל"מ}
יב/ג אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קעה
יב/ג אמרי חן (לוונברג) אהלות-ידים עמ' צח-קב
יב/ג ברכת האהל עמ' פט, שסב
יב/ג זכרון בנימין ח"א עמ' תלז
יב/ג חסדי דוד ח"ח עמ' רעב
יב/ג יד אברהם אהלות עמ' ר
יב/ג יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' קכט
יב/ג ידי משה (בוצק' תשמג) סי' קעח
יב/ג מים טהורים עמ' תטז {הכל טמא}
יב/ג משמרת הטהרה כלים פ"י מ"ז
יב/ג שהם וישפה ח"ב
יב/ג שם הבדלח עמ' מח
יב/ד אמרי חן (לוונברג) אהלות-ידים עמ' צח-קב
יב/ד אמרי חן (לוונברג) כלים עמ' קלח {מרכה"מ}
יב/ד ברכת האהל עמ' שסד, שעב
יב/ד דברי אברהם (שדמי) ח"ד עמ' פז
יב/ד יד אברהם אהלות עמ' רא, רג
יב/ד מנחת חזקיה אהלות עמ' ריט
יב/ד פתח האהל דף לו ע"ב
יב/ד קהלות יעקב שבת כד
יב/ד שאר יוסף ח"ה
יב/ד שם הבדלח עמ' מח
יב/ד תחומין חי"ט עמ' 465
יב/ה אבן ישראל (פישר)
יב/ה אמרי חן (לוונברג) אהלות-ידים עמ' קב-קה
יב/ה אנצי"ת ע' אהל המת הע' 39
יב/ה ארחות חיים ח"ב סי' עא אות ו
יב/ה ברור הלכה שבת יז ע"א ציון א
יב/ה ברכת האהל עמ' תכט-תל
יב/ה המאור הגדול (יעבץ) עמ' רצה
יב/ה הרי בשמים (הורוביץ) ח"ה עמ' פט
יב/ה חזו"א אהלות סי' כב ס"ק ג
יב/ה חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' כח
יב/ה יד אברהם אהלות עמ' רמז
יב/ה שערי טהר ח"ד שער ג סי' ח אות ג
יב/ה תחומין ח"ה עמ' 390
יב/ו אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קסד
יב/ו אגרות משה יו"ד ח"ב סי' קסז
יב/ו אור הישר [עטרת ראש וצל"ח לברכות יט ע"ב]
יב/ו אנצי"ת ע' ארון המת הע' 31, 33, ע' גולל הע' 17, 26, 146
יב/ו ארצות החיים סי' א ארץ יהודה אות ז עמ' סט {ראב"ד}
יב/ו אשר למלך
יב/ו באורי הרמב"ם ע"פ המאירי (גם קונטרס אחרון)
יב/ו באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קפה-קפו, קפח
יב/ו בדבר מלך ח"ו עמ' צח, קא
יב/ו בית אהרן (צוקרמן) עמ' קפה, רפט
יב/ו ברור הלכה ברכות יט ע"ב ציון ו {ראב"ד}
יב/ו ברכת אהרן מאמר קנח {כ"מ}
יב/ו ברכת האהל עמ' סט
יב/ו גבורת יצחק (תשמח) דף קיד
יב/ו גבורת יצחק (תשסו) עמ' קיז
יב/ו דברות אליהו ח"ג עמ' קמד
יב/ו דברות משה ברכות עמ' פה {ארונות של עץ שמניחין בהן את המת אינן כקבר וראב"ד וכ"מ}
יב/ו דברות משה נדה וטהרות עמ' תקס, תקע, תתקב {אם יש בין כסוי הארון והמת גובה טפח חוצץ וראב"ד}
יב/ו דברי אמת (תשעט) עמ' רמח {בהשגת הראב"ד}
יב/ו דליית הכרם עמ' תתתכו
יב/ו הדרום כה עמ' 59
יב/ו הר המלך ח"ז עמ' קסא
יב/ו זכרון בנימין ח"א עמ' צג, רנח, רסד
יב/ו זרע אברהם (יצחקי) יו"ד דף סט ע"ב {ראב"ד}
יב/ו חדושים ובאורים (גרי') אהלות סי' ב ס"ק א, יב, סי' ד ס"ק ח
יב/ו חזו"א אהלות סי' ז ס"ק י, אהע"ז סי' קמג ס"ק טו
יב/ו חזו"א על הרמב"ם
יב/ו חזון יחזקאל נזיר פ"ו ה"ג, מכות פ"ג ה"י
יב/ו חי' הריצ"ד
יב/ו חי' ר' חיים הלוי דף סט, עג
יב/ו חכמת גרשון עמ' שפז-שפח
יב/ו חלקת יואב מהדו"ת סי' ט ענף ה
יב/ו חסדי דוד ח"ה עמ' תרעז, ח"ח עמ' קפו
יב/ו טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב עמ' תט
יב/ו טירת כסף דף צז ע"ב {ראב"ד}
יב/ו טעם ודעת הל' טו"מ פ"ז ה"ד בביאוה"ל
יב/ו יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' קו
יב/ו כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף נט ע"ד, ס ע"א
יב/ו כתבי העלוי מראקוב עמ' כה-כו
יב/ו להורות נתן - שו"ת חי"ג עמ' צד
יב/ו להורות נתן - שו"ת חי"ג עמ' צו {ראב"ד - טפח}
יב/ו ליבא בעי דף כז-כח, לג, לו
יב/ו למודי ה' (תקמז) דף כא ע"ב {כ"מ}
יב/ו למודי ה' (תשפא) עמ' קיח
יב/ו מגיא ההריגה עמ' מג, מו
יב/ו מגן גבורים (או"ח) סי' רכד ס"ק ב
יב/ו מוריה גל' קצט עמ' מח {ראב"ד - מדלגים על ארונות}
יב/ו מים אדירים דף טז ע"ג
יב/ו מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רפד
יב/ו מנחת חזקיה אהלות עמ' רלט
יב/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' רצ
יב/ו מנחת חינוך מצוה רסג (דף עב ע"ג-ע"ד)
יב/ו מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' רנ
יב/ו מעשה איש דף מא ע"ד
יב/ו מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' קעב
יב/ו מקדש דוד החדש טהרות עמ' שב, שיב
יב/ו מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' תח, תכח
יב/ו מקדש דוד סי' מט אות ב-ג
יב/ו מקור ישראל דף יז ע"ד
יב/ו מרכבת יוסף דף ט ע"ב {חלל טפח בארון}
יב/ו משנת יעקב
יב/ו משנת יעקב הפלאה עמ' רב, רד
יב/ו משפטי עזיאל ח"ו עמ' קעד
יב/ו עמק הלכה (בוימל) עמ' קעד
יב/ו עמק שאלה (טברסקי) עמ' רעו, רעח
יב/ו פני משה (שלז')
יב/ו פני שלמה (גנצפריד) ברכות עמ' כא, שבת עמ' עה
יב/ו פתח האהל דף עג ע"א, עח ע"ד
יב/ו צמח מנחם דף לא ע"ג
יב/ו קרן פני משה ח"ב
יב/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' רסא
יב/ו שושנת העמקים (גנק) עמ' ב
יב/ו שלמי נזיר עמ' רעז-רעח {ראב"ד}
יב/ו שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 240, 253 {ראב"ד}
יב/ו שערי דעת (פלדמן) ח"א פ"י הערה 135
יב/ו שערי טהר ח"א שער א סי' ט אות ה, ח"ד שער ב סי' א אות ג, סי' ג אות ג-ד, סי' ד אות ב-ג, סי' ז, שער ג סי' ח אות ב
יב/ו תחומין חי"ט עמ' 330 {ראב"ד}
יב/ז אנצי"ת ע' אהל המת הע' 40, 44
יב/ז ברכת האהל עמ' שפה, תיא
יב/ז זכרון בנימין ח"א עמ' שנו
יב/ז זכרון בנימין ח"ב עמ' תרל
יב/ז חדושים ובאורים (גרי') אהלות סי' ה ס"ק ב, ו
יב/ז חזו"א אהלות סי' יד ס"ק ג, יו"ד סי' ריד לדף קכו
יב/ז יד אברהם אהלות עמ' רט
יב/ז מים טהורים עמ' תלו
יב/ז מנחת חזקיה אהלות עמ' רלד
יב/ז פתח האהל דף לה ע"ב
יב/ז שם הבדלח עמ' מט-נ
יב/ז תולדות נח (וילנא תרמט) דף קג ע"ג
יב/ז תורת לוי יצחק עמ' שנב {גם אם רק חלק מהקורה רחבה טפח}
יב/ז תחומין חי"ט עמ' 465
יב/ז תשובות ר' איסר יהודה עמ' קצט-ר, רג {מקצתו פותח טפח}
יב/ח אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קעג
יב/ח אור המאיר (שפירא) סי' א אות י {חור טפח מדאורייתא}
יב/ח אורה ושמחה הל' סוכה פ"ד ס"ק נב
יב/ח אנצי"ת ע' אהל המת הע' 50
יב/ח ברכת האהל עמ' שמח, שנד, תג
יב/ח דברות אש אהלות עמ' שסח {ראב"ד - עמוד חלול}
יב/ח זכרון בנימין ח"ב עמ' כה
יב/ח חזו"א אהלות סי' טז ס"ק יא
יב/ח חזו"א על הרמב"ם
יב/ח חי' ר' חיים הלוי דף עו
יב/ח חסדי דוד ח"ח עמ' רלט
יב/ח כנה"ג (גם כ"מ)
יב/ח מים טהורים עמ' תכח
יב/ח מנחת חזקיה אהלות עמ' רלז
יב/ח מקדש דוד החדש טהרות עמ' תקסז-תקסח
יב/ח משנה הלכות ח"ב סי' ג דף ו ע"ג
יב/ח פתח האהל דף לז ע"ב
יב/ח שערי טהר ח"ב שער ג סי' ג אות ד דף פח
יב/ח שערי טהר ח"ג שער ב סי' ל אות ג דף רח ע"ד {ראב"ד}


יג/576 הלכות טומאת מת פרק יג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יג/רה"פ טעם ודעת הל' טו"מ
יג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יג/רה"פ מעשה רקח
יג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יג/רה"פ מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' כז
יג/רה"פ פי' ר"י קאפח
יג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יג/רה"פ קרית מלך
יג/רה"פ רמב"ם הערוך
יג/רה"פ רמב"ם לעם
יג/רה"פ שם טוב
יג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יג/א אברהם יגל
יג/א אנצי"ת ע' אהל המת הע' 91, 93, 94
יג/א אסיפת גאונים החדש (תשע) עמ' שז
יג/א הר המלך ח"ה עמ' סט
יג/א זכרון בנימין ח"א עמ' שנז
יג/א חדושים ובאורים (גרי') אהלות סי' ד ס"ק ב
יג/א חסדי דוד ח"ח עמ' רכט
יג/א יד אברהם אהלות עמ' סו, קו, קיד, קכב, רלה
יג/א כי בא מועד עמ' קסו
יג/א מאור הקדש נזיר עמ' קיב
יג/א מחנה לויה (תקעט) דף עה ע"ב {מל"מ}
יג/א מחנה לויה (תשעד) עמ' שח {מל"מ}
יג/א מים חיים (רק בדפוס אמשטרדם)
יג/א מנחת חינוך ח"ב עמ' רצב
יג/א מעיני המים
יג/א פתח האהל דף כ ע"א, כב ע"א, לו ע"ד, מא ע"א
יג/א שאר יוסף ח"ה עמ' צג
יג/א שאר יוסף ח"ז עמ' תעו
יג/ב אור הישר [אור הישר אהלות פ"ח מ"ב]
יג/ב אמרי חן (לוונברג) אהלות-ידים עמ' קה-קט
יג/ב ארעא דרבנן (תשעט) עמ' סא
יג/ב ברור הלכה מו"ק ה ע"א ציון ו פסקה ז
יג/ב דבר שמואל (אבוהב) סי' רכג
יג/ב דברות אש אהלות עמ' רכח, פ"ו סי' א ס"ק א {ראב"ד}
יג/ב הר המלך ח"ז עמ' קסא
יג/ב ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' תשנג {ראב"ד}, תשנה
יג/ב זכרון בנימין ח"א עמ' שסו
יג/ב זכרון בנימין ח"ב עמ' תכט
יג/ב חזו"א אהלות סי' י ס"ק ד, סי' יח ס"ק ג
יג/ב חזו"א על הרמב"ם
יג/ב חזון יחזקאל שבועות פ"א ה"ד
יג/ב חסדי דוד ח"ח עמ' רכט
יג/ב טהרת ישראל עמ' 14
יג/ב יד אברהם אהלות עמ' קיא, קיד, קלב, קמ
יג/ב יד אברהם טהרות עמ' צט
יג/ב כי בא מועד עמ' קסו-קסז
יג/ב מים טהורים עמ' שעח-שעט
יג/ב מלבושי יו"ט ח"ב דיני חזקות סי' יג
יג/ב מנחת חזקיה אהלות עמ' קטו
יג/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' רצב
יג/ב משנה הלכות ח"ו סי' ריב
יג/ב משנה הלכות ח"ו סי' ריג
יג/ב נועם ח"ה עמ' שיב [חלקת יעקב ח"ב סי' קח-קט]
יג/ב ספרי דבי רב ח"ב עמ' ריד
יג/ב עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' מה
יג/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' רנז אות ג
יג/ב שו"ת הרמ"ז סי' יז, יח
יג/ב שכר שכיר סוגיות ח"א סי' מד אות ו
יג/ב שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' שעו
יג/ג אורה ושמחה הל' סוכה פ"ה ס"ק כז
יג/ג איתן האזרחי עמ' לד
יג/ג אנצי"ת ע' אהל המת הע' 98, 102, 123, 154
יג/ג ארחות חיים ח"ב סי' עא אות ח
יג/ג באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קפד
יג/ג בית הלל שנה ז גל' א עמ' יד {כלי עץ הבא במידה}
יג/ג בית שערים או"ח סי' פו
יג/ג בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' פט
יג/ג ברור הלכה סוכה יג ע"ב אחרי ציון א
יג/ג ברכת האהל עמ' פב, רכז
יג/ג גבורת יצחק מקואות עמ' סח
יג/ג גדולי ציון (תשנב) עמ' צו
יג/ג דברות אליהו ח"ג עמ' קמז
יג/ג דברות משה נדה וטהרות עמ' תצז {אלו מביאין וחוצצין כלי עץ הבא במדה}, תקעז {והעוף ששכן}
יג/ג דברות משה שבת ח"ב סי' לד ענף ג והערה לט
יג/ג הר המלך ח"ז עמ' קסב
יג/ג זכור זאת ליעקב עמ' עג
יג/ג זכרון בנימין ח"א עמ' כט, רסא, שסה, תפא
יג/ג זכרון בנימין ח"ב עמ' כט, שב
יג/ג חדושים ובאורים (גרי') אהלות סי' ה ס"ק ה
יג/ג חזו"א אהלות סי' י ס"ק ח, אהע"ז סי' קמד ס"ק ה (יו"ד סי' ריא ס"ק ה)
יג/ג חזו"א על הרמב"ם
יג/ג חי' הגר"ח החדש עמ' תקנו
יג/ג חי' הרז"ה ח"א עמ' קל
יג/ג חסדי דוד ח"ג עמ' שפח, ח"ח עמ' רכב, רכד
יג/ג טהרת אליהו עמ' ריא
יג/ג יד אברהם אהלות עמ' לח, פ, קיא, קיד, קמז
יג/ג יד אברהם פרה עמ' מו
יג/ג יד יהודה (אשכנזי) חי' ב"ב דף לז ע"ג
יג/ג לב אריה (גרוסנס) ח"ב סי' טו עמ' נד
יג/ג ליבא בעי דף כח
יג/ג מים טהורים עמ' שעז-שעח
יג/ג מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רצ
יג/ג מנחת חזקיה אהלות עמ' קיג
יג/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' רצב
יג/ג מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"ב דף לז
יג/ג מראה איש ח"א יו"ד עמ' קסה
יג/ג משנת יעקב
יג/ג נזר הקדש (רזין) זבחים מהדו"ת דף מה ע"ד
יג/ג ערהשה"ע טהרות סי' כה אות יט, סי' מה אות ב
יג/ג פני משה (שלז')
יג/ג פתח האהל דף מה ע"ב, נד ע"א
יג/ג רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' עא
יג/ג שלמי יוסף סוכה עמ' רפח
יג/ג שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות רצט
יג/ג שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ג אות תקכה
יג/ג שערי דעת (פלדמן) ח"א פ"י הערה 208, 210
יג/ד אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קסז
יג/ד אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' צד {ראב"ד}
יג/ד אוצרות הרמב"ם
יג/ד אמרי חן (לוונברג) אהלות-ידים עמ' קט-קיא
יג/ד אנצי"ת ע' אהל המת הע' 151, 153
יג/ד ארחות חיים ח"ב סי' עא אות ח
יג/ד ארשת צבי עמ' קס
יג/ד באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קפז
יג/ד בנין הלכה עמ' רטז-ריז
יג/ד ברכת האהל עמ' קסג, רלג
יג/ד דבר שמואל (אבוהב) סי' רכג
יג/ד דברות אליהו ח"ב עמ' קמז
יג/ד דברות אליהו ח"ג עמ' קמז-קמח
יג/ד דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' קסט-קעא
יג/ד זבד טוב עמ' 26
יג/ד זכרון בנימין ח"א עמ' צג, קז, רכב, שסה, שסז
יג/ד זכרון בנימין ח"ב עמ' כט, רמב, ש, שמז, תכח, תקנג
יג/ד חדושים ובאורים (גרי') אהלות סי' ה ס"ק ח
יג/ד חזו"א אהלות סי' ג ס"ק יג, סי' י ס"ק י, יו"ד סי' רי ס"ק ד
יג/ד חזו"א על הרמב"ם
יג/ד חי' הגר"ח החדש עמ' שצב
יג/ד חי' ר' אפרים מרדכי
יג/ד חסדי דוד ח"ח עמ' רמג, רמה
יג/ד טהרת אליהו עמ' שי, שטז
יג/ד טעם ודעת הל' טו"מ פי"ב ה"א בבאוה"ל
יג/ד יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' שסד-שסה {ראב"ד}
יג/ד יד אברהם אהלות עמ' רכב
יג/ד יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' קלא
יג/ד יד יהודה (אשכנזי) חי' ב"ב דף לא ע"ד
יג/ד ליבא בעי דף לג
יג/ד לקוטי חיים עמ' שמז
יג/ד מים טהורים עמ' שכ, שלא
יג/ד מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רצ
יג/ד מנחת חזקיה אהלות עמ' עט-פ, קיג, קלג
יג/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' רצב
יג/ד מעיני מים מקואות עמ' תפג
יג/ד מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' תסא
יג/ד מקדש יחזקאל
יג/ד משנת יעקב
יג/ד משנת ר' אהרן זרעים עמ' רלז
יג/ד נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' נז-נח
יג/ד סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' יד-טו
יג/ד פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' פ
יג/ד פתח האהל דף נג ע"ד, סב ע"ג
יג/ד קהלות יעקב ב"ב יג
יג/ד שו"ת הרמ"ז עמ' קכ, קכה
יג/ד שכר שכיר סוגיות ח"א סי' מד אות ג-ד
יג/ד שלמי יוסף שבת ח"א עמ' תקסג {ראב"ד}
יג/ד שם הבדלח עמ' נ-נג
יג/ד שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות שעו
יג/ד שערי טהר ח"ד שער ב סי' ג אות ד
יג/ד תחומין חכ"ב עמ' 500
יג/ה אור הישר [מל"מ הל' טו"א פ"א ה"י]
יג/ה אורה ושמחה הל' סוכה פ"ה ס"ק כו
יג/ה אנצי"ת ע' אהל המת הע' 97
יג/ה ארחות חיים ח"ב סי' עא אות ח
יג/ה ארץ בנימין עמ' קכא
יג/ה ברור הלכה סוכה יג ע"ב אחרי ציון א
יג/ה ברכת האהל עמ' לג
יג/ה זבד טוב עמ' 27
יג/ה חזו"א אהלות סי' יח ס"ק ד
יג/ה חי' הגרא"א דסלר עמ' רנב
יג/ה חסדי דוד ח"ח עמ' ריד, רפ
יג/ה יד אברהם אהלות עמ' קכב
יג/ה מנחת חינוך ח"א עמ' קנה
יג/ה משנת המדינה עמ' 241
יג/ה נודע ביהודה השלם או"ח עמ' רצ
יג/ה נועם חי"ח עמ' שכז [בצל החכמה ח"ג סי' פב-פג]
יג/ה שם הבדלח עמ' נג-נד
יג/ה שערי טהר ח"ד שער ב סי' ב
יג/ו אור הישר [עי' תוס' וחי' הרמב"ן ומאירי שבת קא ע"ב, ור"ש אהלות פ"ח מ"ה]
יג/ו ברור הלכה שבת קא ע"ב ציון ה, קב ע"א ציון ב
יג/ו הר המלך ח"ה עמ' סט
יג/ו יד אברהם אהלות עמ' קכג, קלג
יג/ז חסדי דוד ח"ח עמ' רלא
יג/ז שם הבדלח עמ' נה-נז
יג/ז שערי טהר ח"ד שער ב סי' ב
יג/ח אמרי חן (לוונברג) אהלות-ידים עמ' קיא-קיג
יג/ח ארחות חיים ח"ב סי' עא אות ח
יג/ח ברכת האהל עמ' רלה, שצה
יג/ח דברות אש אהלות עמ' רלב {מסכת פרוסה וחבילי מטה}
יג/ח זכרון בנימין ח"א עמ' שסז
יג/ח זכרון בנימין ח"ב עמ' קפד
יג/ח חדושים ובאורים (גרי') אהלות סי' ג ס"ק ה
יג/ח חזו"א אהלות סי' י ס"ק ה
יג/ח חזו"א על הרמב"ם
יג/ח חסדי דוד ח"ח עמ' רל
יג/ח יד אברהם אהלות עמ' קכ
יג/ח מים טהורים עמ' שפו
יג/ח פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' תשלג
יג/ח פתח האהל דף פט ע"ג


יד/577 הלכות טומאת מת פרק יד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יד/רה"פ טעם ודעת הל' טו"מ
יד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יד/רה"פ מעשה רקח
יד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יד/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' כח
יד/רה"פ פי' ר"י קאפח
יד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יד/רה"פ קרית מלך
יד/רה"פ רמב"ם הערוך
יד/רה"פ רמב"ם לעם
יד/רה"פ שם טוב
יד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יד/א אגרות הגרי"ד עמ' ריג
יד/א אוצרות הרמב"ם
יד/א אור הישר
יד/א באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קפז
יד/א בית גמליאל ח"א עמ' קצ
יד/א בית דוד (תשעט) יו"ד סי' שפא
יד/א ברכת האהל עמ' יז, כג, שצו, ת
יד/א ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' לד אות ב
יד/א ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' שס
יד/א דברי תלמוד ח"א עמ' קכט
יד/א הלכה רבה ח"ג עמ' 137
יד/א הערות ובאורים (אדלשטיין) טהרות עמ' קסט
יד/א זכרון בנימין ח"א עמ' מג
יד/א זכרון בנימין ח"ב עמ' כז, קפה
יד/א זכרון מלך (א"ש) [תוספתא אהלות פי"א]
יד/א חסדי דוד ח"ח עמ' רעט
יד/א חשב האפוד כלים פ"ח מ"ו עמ' ריז
יד/א יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' שנט
יד/א יד אברהם אהלות עמ' קו, קלח, קצא, רז, ריג
יד/א יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' קלד
יד/א מגיני שלמה עמ' קלח, קפד
יד/א מורה אור (קפלן) עמ' צג
יד/א מים טהורים עמ' תל
יד/א מנחת חזקיה אהלות עמ' ו
יד/א מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' תסא
יד/א משאת המלך ח"ג סי' שעט {רק חלון תשמיש}
יד/א משנת יעקב
יד/א נועם חי"ד עמ' עט
יד/א פנת יקרת (תשעא) עמ' תקסח-תקסט
יד/א פתח האהל דף כ ע"ב, כא ע"ג
יד/א קול יעקב (פישר) סי' טו אות יב
יד/א שו"ת רשב"ש עמ' י, תקנו
יד/א שם הבדלח עמ' נז-ס
יד/א שמעתתא דבי רב עמ' שיא
יד/א שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות קנג
יד/א שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות שעו
יד/א שפת אמת על התלמוד ח"ג דף עב ע"ג
יד/ב אגרות הגרי"ד עמ' ריג
יד/ב בית גמליאל ח"א עמ' קצ
יד/ב בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תסא {מל"מ}
יד/ב ברכת האהל עמ' תא
יד/ב ברקאי ח"ג עמ' 68 {שיעורים שונים בפתחים לפי כוונת השימוש בהם}
יד/ב גליוני הגר"ש עמ' צד {כ"מ} [עי' כ"מ הל' טו"א פ"ב הי"א]
יד/ב זכרון בנימין ח"א עמ' שנח
יד/ב חדושים ובאורים (גרי') אהלות סי' ד ס"ק ב
יד/ב יד אברהם אהלות עמ' רטו
יד/ב נתן פריו סוכה עמ' קכ
יד/ב פתח האהל דף כ ע"א
יד/ג זכרון בנימין ח"א עמ' תח
יד/ג זכרון בנימין ח"ב עמ' תקנא
יד/ג יד אברהם אהלות עמ' ריד, רטז, ריח
יד/ג יד יהודה (אשכנזי) חי' ב"ב דף לז ע"א
יד/ג שם הבדלח עמ' ס
יד/ג שעורי עיון התלמוד ב"ב עמ' לט
יד/ג שערי תורת בבל עמ' 286
יד/ד ברכת האהל עמ' כג, שצה
יד/ד יד אברהם אהלות עמ' רטז-ריח
יד/ד מנחת חזקיה אהלות עמ' פ
יד/ד נודע ביהודה תנינא או"ח סי' קלד
יד/ד פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' תשלג
יד/ד פתח האהל דף כח ע"ג
יד/ד שם הבדלח עמ' סא
יד/ה יד אברהם אהלות עמ' ריח
יד/ה מגיני שלמה עמ' קפה
יד/ה שם הבדלח עמ' סב
יד/ה שרידי אש ח"א עמ' תקסד
יד/ו אור הישר [אור הישר אהלות פי"ג מ"ג]
יד/ו זכרון בנימין ח"ב עמ' קפה
יד/ו שם הבדלח עמ' סב-סד
יד/ז ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' לד אות ב
יד/ז יד אברהם אהלות עמ' רכא
יד/ז עניינות בספרות הגאונים עמ' 274 {ראב"ד - ב' תחת פ'}
יד/ז שם הבדלח עמ' סד-סז


טו/578 הלכות טומאת מת פרק טו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


טו/רה"פ טעם ודעת הל' טו"מ
טו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
טו/רה"פ מעשה רקח
טו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
טו/רה"פ מרכבת המשנה מהדו"ב
טו/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' כט
טו/רה"פ פי' ר"י קאפח
טו/רה"פ פי' ר"ש צדוק
טו/רה"פ רמב"ם הערוך
טו/רה"פ רמב"ם לעם
טו/רה"פ שם טוב
טו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
טו/א אבן ישראל (פישר)
טו/א אור יקרות
טו/א אור תורה (שוורץ) ח"א סי' צב
טו/א אמרי חן (לוונברג) אהלות-ידים עמ' קיד-קיז
טו/א באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קפז
טו/א בנין הלכה עמ' צג, רטז-ריז {אוכלים שאינם מוכשרים}
טו/א ברכת האהל עמ' קא, תב
טו/א ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' לד אות ה
טו/א ברכת מרדכי ב"ב עמ' קמט, קנג
טו/א ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' שסב
טו/א דברות משה נדה וטהרות עמ' תקסג {והוא שיהיה דבר שאין דעתו לפנותו}
טו/א דברות משה שבת ח"ב סי' לב ענף ב
טו/א דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' רעא-רעו
טו/א העמק שאלה ח"ב שאלתא קג אות ה {חלון תשמיש שסתמה}
טו/א הערות ובאורים (אדלשטיין) טהרות עמ' קעא
טו/א זכר טוב עמ' קל
טו/א זכרון בנימין ח"א עמ' קלא, רעז, רפט
טו/א זכרון בנימין ח"ב עמ' כז, שב, שנ, תכח, תפד, תקנא, תקצח
טו/א חדושים ובאורים (גרי') אהלות סי' ד ס"ק ח
טו/א חוות בנימין עמ' תקנו {תלוי בכוונת תשמיש}
טו/א חזו"א אהלות סי' יז ס"ק ה, סי' יח ס"ק ג
טו/א חזו"א על הרמב"ם
טו/א חי' הגרא"א דסלר עמ' רנג
טו/א חי' ר' שמואל ב"ב עמ' צב-צג, צה
טו/א חסדי דוד ח"ח עמ' רפ-רפא
טו/א חקל יצחק (שו"ת) עמ' עג
טו/א יד אברהם אהלות עמ' קיג, קכב, קלה, קפח
טו/א ידי משה (בוצק' תשמג) סי' שכט {השמיט דין ד' טפחים}
טו/א כבוד יו"ט
טו/א ליבא בעי דף לז
טו/א מאור למלך ב"ב עמ' נא {אבי עזרי}
טו/א מורה אור (קפלן) עמ' צ
טו/א מטה אהרן ב"ב עמ' נד
טו/א מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רפז
טו/א מנחת חזקיה אהלות עמ' ג
טו/א מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
טו/א מקדש דוד החדש טהרות עמ' תקנט {ראב"ד}
טו/א מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' תנט
טו/א מקדש דוד קונטרס בעניני טהרות סי' א אות ד
טו/א מראה איש ח"א יו"ד עמ' קסה
טו/א משאת המלך ח"ג סי' שעח-שעט
טו/א משנת יעקב כאן עמ' רד-רו
טו/א סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' טז-יז
טו/א עצי סוכה סי' ח ס"ק יא
טו/א פלגי מים מקואות - הערות לחי' ר"ח הלוי הל' טו"מ פ"ז אות ג {ראב"ד}
טו/א פנת יקרת (תשעא) עמ' תקסח, תקעג
טו/א פתח האהל דף יח ע"ג
טו/א קול יעקב (פישר) סי' טו אות יב
טו/א שארית ישראל (מינצברג) או"ח סי' כא {אינו חוצץ עד שיבטלנו}
טו/א שכר שכיר סוגיות ח"א סי' מד אות ב
טו/א שלמי יוסף סוכה עמ' כה
טו/א שמעתתא דבי רב עמ' שב-שג
טו/א שעורי ר' שמואל ב"ב ח"ב עמ' לב {ראב"ד}
טו/א שערי דעת (פלדמן) ח"א פ"י הערה 72
טו/א שערי טהר ח"ד שער א סי' ד אות א, שער ב סי' ב, סי' ד אות א, סי' יב אות א
טו/א תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' ג, ח
טו/ב אבן ישראל (פישר)
טו/ב אוצרות הרמב"ם
טו/ב אור הישר
טו/ב אור יקרות
טו/ב אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' קיז
טו/ב אנצי"ת ע' גוי הע' 578
טו/ב ארשת צבי עמ' קנט
טו/ב באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קפז
טו/ב בנין הלכה עמ' צג, קכד
טו/ב ברור הלכה סוכה ג ע"ב ציון כ
טו/ב ברכת האהל עמ' לג, רמ
טו/ב ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' לד אות ה
טו/ב ברכת מרדכי ב"ב עמ' רצ
טו/ב גבורת יצחק מקואות עמ' קסא
טו/ב גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ב סי' ז
טו/ב דברות אליהו ח"ב עמ' קמו-קמז
טו/ב דברות משה נדה וטהרות עמ' תקסב {א"א דוקא למעט בחלון אבל אם סתמו לגמרי אף שדעתו לפנותו סותם}
טו/ב דברות משה שבת ח"ב סי' לב ענף ב, ב"ב ח"א סי' יד ענף א, סי' כ הערה טו
טו/ב דרך הקודש (תשסז) עמ' קיג
טו/ב זכור זאת ליעקב עמ' סט
טו/ב זכרון בנימין ח"א עמ' צג, רכב, רסו, רעו
טו/ב זכרון בנימין ח"ב עמ' לא, שמח, תכח, תפד, תקנב, תקצז, תקצט
טו/ב חדושים ובאורים (גרי') אהלות סי' ב ס"ק יג
טו/ב חזו"א אהלות סי' יח ס"ק ג-ד
טו/ב חזו"א על הרמב"ם
טו/ב חי' הגרא"א דסלר עמ' רנב, רנד
טו/ב חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' כה
טו/ב חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' קסג, שלח
טו/ב חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' קה
טו/ב חסדי דוד ח"ח עמ' רפ-רפא
טו/ב חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' שסט
טו/ב חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף קה-קו
טו/ב טהרת ישראל
טו/ב יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' קלה, קלח
טו/ב יד יהודה (אשכנזי) חי' ב"ב דף לג ע"ג
טו/ב יד סופר עמ' ט
טו/ב יד פשוטה אהבה עמ' תשפב, תתתמב
טו/ב מאור למלך ב"ב עמ' מט {ראב"ד}
טו/ב מחנה יהודה (קצין) ח"ב סי' נב
טו/ב מים טהורים עמ' שלג
טו/ב מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רפז
טו/ב מנחת חזקיה אהלות עמ' פב, קלג
טו/ב מנחת חינוך ח"א עמ' קנה
טו/ב מעיני המים
טו/ב מעיני מים מקואות עמ' פג, שכא, שלט
טו/ב מקדש דוד החדש טהרות עמ' פג
טו/ב מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' קט
טו/ב מקדש דוד סי' מב אות א
טו/ב מרחשת ח"א סי' נג אות א
טו/ב משאת המלך ח"ג סי' שפא {ראב"ד - אין חוקקין להשלים}
טו/ב משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רסב {גוי כפות}
טו/ב משנת יעקב
טו/ב משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' קסח
טו/ב משנת ר' אהרן זרעים עמ' רכו-רכז
טו/ב נודע ביהודה השלם או"ח עמ' רצ
טו/ב סוכה של מי עמ' נא
טו/ב עמק שאלה (טברסקי) עמ' קצד
טו/ב עצי סוכה סי' ח ס"ק ט
טו/ב קרית מלך
טו/ב שומר מצוה עמ' רט
טו/ב שכר שכיר סוגיות ח"א סי' מד אות ב {בן שמונה בשבת}
טו/ב שם הבדלח עמ' סז
טו/ב שעורי ר' שמואל ב"ב ח"ב עמ' כו, כט
טו/ב שערי טהר ח"ד שער ב סי' י אות ב, סי' יב אות א
טו/ב שרידי אש ח"ב עמ' תפ
טו/ב תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' ד
טו/ב תשובה מאהבה ח"ב דף יב ע"ג
טו/ג אבן ישראל (פישר)
טו/ג ארשת צבי עמ' קס
טו/ג בית מרדכי (סאויצקי) דף יא ע"א
טו/ג בנין הלכה עמ' ריז
טו/ג ברור הלכה יומא פ ע"א ציון ב פרק ד
טו/ג ברית עולם (ולר) סי' מא אות א
טו/ג ברכת האהל עמ' תג {ראב"ד}
טו/ג ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' לד אות ו
טו/ג ברכת מרדכי ב"ב עמ' קנ
טו/ג ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' שסג
טו/ג דברות אש אהלות פ"ו סי' א ס"ק ו {ראב"ד}
טו/ג דברות משה שבת ח"ב סי' לב ענף ב, ב"ק ח"ב סי' עו ענף ו {ראב"ד}, ב"ב ח"א סי' יד ענף א, סי' כ הערה טו
טו/ג דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' רעא, רעג
טו/ג דברי אמת (תשעט) עמ' תפב {אוכלין שאינן מוכשרין}
טו/ג הערות ובאורים (אדלשטיין) טהרות עמ' קסא
טו/ג הר המלך ח"ז עמ' קסב
טו/ג זכור זאת ליעקב עמ' סט-ע, עט
טו/ג זכרון בנימין ח"א עמ' ס, רעו, רעז, רפט, רצא
טו/ג זכרון בנימין ח"ב עמ' כז, ל, שנ, תעח, תקצז
טו/ג חדושים ובאורים (גרי') אהלות סי' ב ס"ק יג
טו/ג חזו"א אהלות סי' ד ס"ק ז, סי' יח ס"ק ב
טו/ג חזו"א על הרמב"ם
טו/ג חי' חתם סופר
טו/ג חי' ר' שמואל ב"ב עמ' צב-צג, צה-צו
טו/ג יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' קסז, שנח {ראב"ד}
טו/ג יד אברהם אהלות עמ' רכב
טו/ג יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' רנא
טו/ג יד יהודה (אשכנזי) חי' ב"ב דף לג ע"א
טו/ג מאור למלך ב"ב עמ' מז
טו/ג מגן גבורים (או"ח) סי' קנח ס"ק ג
טו/ג מורה אור (קפלן) עמ' צא
טו/ג מחנה לויה (תשעד) עמ' תטו
טו/ג מטה אהרן ב"ב עמ' נד
טו/ג מילי דמרדכי
טו/ג מים אדירים דף ד ע"ד, ו ע"ב
טו/ג מים חיים (שמולביץ) מקואות עמ' רצט
טו/ג מים טהורים עמ' תלב-תלג
טו/ג מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רפז
טו/ג מעיני מים מקואות עמ' ריז
טו/ג מקדש דוד החדש טהרות עמ' תקסב {ראב"ד}
טו/ג מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' קי
טו/ג משנת יעקב כאן עמ' רז-רט
טו/ג פנת יקרת (תשעא) עמ' תקעב
טו/ג פתח האהל דף יג ע"ד, נא ע"ד
טו/ג קרני ראם (ירמוש) עמ' שיב {ראב"ד}
טו/ג שארית נתן (פולק) דף סד ע"א
טו/ג שמעתתא דבי רב עמ' שב-שג
טו/ג שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' עח
טו/ג שעורי ר' שמואל ב"ב ח"ב עמ' יח, כד, לא
טו/ג שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 79
טו/ג שערי היכל יומא מערכה קצ
טו/ג שערי טהר ח"ב שער ב סי' א אות ו, ח"ד שער א סי' כ אות א, ז, שער ב סי' ב, סי' ג אות ד, ח"ה שער ב סי' יג אות ו
טו/ג שערי טהר ח"ה שער ב סי' יג אות ו דף קצז ע"ד
טו/ג תפארת ציון (קואינקה) עמ' ג
טו/ד אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קסז-קסח
טו/ד אבני נזר או"ח סי' רצג אות ט
טו/ד דברות אליהו ח"ב עמ' קמו-קמז
טו/ד דעת כהן עמ' תא
טו/ד הגהות רימ"א {כ"מ}
טו/ד הר המלך ח"ז עמ' קסב
טו/ד זבד טוב עמ' 26
טו/ד זכרון בנימין ח"א עמ' צג, קז, רכב
טו/ד זכרון בנימין ח"ב עמ' ש
טו/ד חדושים ובאורים (גרי') אהלות סי' ה ס"ק ה
טו/ד חזו"א אהלות סי' ג ס"ק יג, סי' יח ס"ק ג, יו"ד סי' רי ס"ק ד
טו/ד חזו"א על הרמב"ם
טו/ד חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' כה
טו/ד יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' שסד {כ"מ}
טו/ד יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' קלט
טו/ד יד יהודה (אשכנזי) חי' ב"ב דף לב ע"ג
טו/ד מים טהורים עמ' שלב
טו/ד מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' תס
טו/ד תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' ג, ח
טו/ה בשמן רענן ח"ב עמ' קנ {שתי וערב וגוש}
טו/ה דרך הקודש (תשסז) עמ' קיג, קטו
טו/ה הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' קפג
טו/ה זכרון בנימין ח"ב עמ' קעו, תר
טו/ה חזו"א אהלות סי' כג ס"ק טו
טו/ה חזו"א על הרמב"ם
טו/ה חסדי דוד ח"ח עמ' ל
טו/ה יד אברהם אהלות עמ' רכג
טו/ה יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' קכג
טו/ה מבוא למשנה תורה עמ' 124
טו/ה מחנה לויה (תשעד) עמ' תיט
טו/ה ערהשה"ע טהרות סי' כג אות יז
טו/ה קרית מלך
טו/ה שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' קפד
טו/ה שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' קפד
טו/ה שערי טהר ח"א שער ב סי' ו אות ב, ח"ד שער ב סי' ג אות ד, סי' י אות ב


טז/579 הלכות טומאת מת פרק טז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


טז/רה"פ טעם ודעת הל' טו"מ
טז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
טז/רה"פ מעשה רקח
טז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
טז/רה"פ מרכבת המשנה מהדו"ב
טז/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' ל-לג
טז/רה"פ פי' ר"י קאפח
טז/רה"פ פי' ר"ש צדוק
טז/רה"פ רמב"ם הערוך
טז/רה"פ רמב"ם לעם
טז/רה"פ שם טוב
טז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
טז/א אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קעב
טז/א אוצרות הרמב"ם
טז/א אור הישר [חי' ר"ח הלוי פי"א ה"א דף עז ע"א]
טז/א ארחות חיים ח"ב סי' עא אות ח
טז/א בית מלך (חב"ד) עמ' 152
טז/א ברכת האהל עמ' שה, שי
טז/א דברות אש אהלות עמ' שכד {אם יש בה כדי שיחלק}
טז/א דברות משה נדה וטהרות עמ' תקפב {כדי שתתחלק וימצא כשיעור תחת התקרה וכשיעור תחת הארובה}
טז/א דליית הכרם עמ' תתתכו {כ"מ}
טז/א המאיר לארץ
טז/א הר המלך ח"ז עמ' קסג
טז/א זכרון בנימין ח"א עמ' מ
טז/א חדושים ובאורים (גרי') אהלות סי' ג ס"ק ח
טז/א חי' בן אריה ח"א סי' ד אות יא
טז/א חסדי דוד ח"ח עמ' רסה-רסו
טז/א יד אברהם אהלות עמ' קסה, קסז
טז/א יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' סב
טז/א יד ישראל ח"א
טז/א מורה אור (קפלן) עמ' צג
טז/א מים טהורים עמ' תא
טז/א מנחת חזקיה אהלות עמ' קעד
טז/א משנת יעקב
טז/א שי למלך (מלר) עמ' יט
טז/א תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' ד
טז/ב חי' הגר"ח החדש עמ' תקסא
טז/ב חסדי דוד ח"ח עמ' רסו
טז/ב יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' סה
טז/ג בית גמליאל ח"א עמ' קצ
טז/ג ברכת האהל עמ' שי
טז/ג דברות אש אהלות עמ' שלז {כנגד הארובות}
טז/ג זכרון בנימין ח"א עמ' מג
טז/ג חדושים ובאורים (גרי') אהלות סי' ג ס"ק ח
טז/ג חזו"א אהלות סי' ח ס"ק ד
טז/ג חזו"א על הרמב"ם
טז/ג חי' הגר"ח החדש עמ' תקנד {קדירה}
טז/ג יד אברהם אהלות עמ' קסה-קסז
טז/ג יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' קמ
טז/ג מנחת חזקיה אהלות עמ' קעח
טז/ג פתח האהל דף כח ע"ג, ל ע"א, פט ע"א
טז/ג שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות קפז
טז/ד אור הישר [אור הישר אהלות פי"ב מ"ד]
טז/ד בית יצחק (תשט"ז) עמ' 182
טז/ד ברכת האהל עמ' שעה {כ"מ}
טז/ד ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' רא
טז/ד הר המלך ח"ז עמ' קסג
טז/ד זכרון בנימין ח"ב עמ' תרלב
טז/ד חזו"א אהלות סי' ח ס"ק ו
טז/ד חזו"א על הרמב"ם
טז/ד חסדי דוד ח"ח עמ' רעד
טז/ד יד אברהם אהלות עמ' רה-רו
טז/ד יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' נז, קמח, קפז
טז/ד מים טהורים עמ' תכ-תכא
טז/ד מכתם לדוד (פרדו) דף קל {כ"מ}
טז/ד מנחת חזקיה אהלות עמ' רכט
טז/ד מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' תלו
טז/ד פתח האהל דף כח ע"ד
טז/ד שערי תורת בבל עמ' 113
טז/ה אמרי חן (לוונברג) אהלות-ידים עמ' קיח
טז/ה בית יצחק (תשט"ז) עמ' 144, 180-178
טז/ה ברכת האהל עמ' לח, מב, רפז, שכו {כולם - ראב"ד}, שכט, שלד
טז/ה דברות אש אהלות עמ' קכח, שי, שמ, שמג, שמד {ראב"ד}, שמז, שמט {כ"מ}, שנא, תקלז {ראב"ד - טומאה באויר}
טז/ה הר המלך ח"ז עמ' קסג
טז/ה זכור זאת ליעקב עמ' פ-פא
טז/ה זכר טוב עמ' קלב, קמ
טז/ה חבורי טהרה עמ' קסט {כ"מ}
טז/ה חזו"א אהלות סי' ז ס"ק יג, סי' ח ס"ק ח, סי' יב ס"ק ח, סי' יד ס"ק י
טז/ה חזו"א על הרמב"ם
טז/ה חי' הגר"ח החדש עמ' תקנב
טז/ה חסדי דוד ח"ח עמ' רמב-רמג, רמז, רסב, רסד
טז/ה טהרת ישראל
טז/ה טעם ודעת הל' טו"מ פי"ט ה"א בביאוה"ל, פכ"ה ה"ד בביאוה"ל
טז/ה יד אברהם אהלות עמ' קעו, קעט-קפ
טז/ה יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' קלא, קמג-קמד, קמו
טז/ה מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רצד
טז/ה מנחת חזקיה אהלות עמ' קפז, קצא
טז/ה מעיני המים
טז/ה מקדש דוד החדש טהרות עמ' תקמ, תקמח
טז/ה מקדש דוד קונטרס בעניני טהרות סי' א אות א-ב
טז/ה משנת יעקב
טז/ה משנת ר' אהרן זרעים עמ' רלח, רמא-רמב
טז/ה פתח האהל דף נג ע"א
טז/ה קרית מלך
טז/ה שו"ע הרב או"ח סי' שמו קו"א אות א בסופו
טז/ה שערי טהר ח"א שער א סי' ו אות ד, שער ב סי' א אות ג, סי' ו אות ב-ג, סי' ט אות ג, ח"ב שער ד סי' ל אות ג, ח"ד שער ב סי' א אות ג-ד, סי' ב, סי' ג אות ג, סי' ה אות ג, סי' יב אות ב, סי' יג אות ד, שער ג סי' ח אות ב, ח"ה שער א סי' ב אות כא
טז/ה תלפיות ו חוב' א עמ' 467 {ראב"ד}
טז/ו אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קעא, קעג
טז/ו אהל שרה לאה עמ' רצז-רצט, שה, שז
טז/ו אורה ושמחה הל' סוכה פ"ה ס"ק קלט
טז/ו אמרי חן (לוונברג) אהלות-ידים עמ' קיט-קכב
טז/ו אמרי כהן סוכה סי' ה ס"ק ג
טז/ו אנצי"ת ע' גוד אסיק הע' 78
טז/ו בית גמליאל ח"א עמ' קפ
טז/ו ברור הלכה סוכה כב ע"א ציון ה
טז/ו ברכת האהל עמ' לז, מא, רסו, שב, שמ-שמא, שמד, שפא
טז/ו ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' תיד {ראב"ד}
טז/ו דברות אש אהלות עמ' א, ו, רצח, שטו, שנז, תעו, תקכה
טז/ו דברי תלמוד ח"א עמ' קכד, קכח
טז/ו זכרון בנימין ח"א עמ' תו, תלה
טז/ו זכרון בנימין ח"ב עמ' כד, קסה, רמ, רס-רסא, תנא
טז/ו חדושים ובאורים (גרי') סוכה סי' ד ס"ק ט
טז/ו חזו"א אהלות סי' יב ס"ק ח, סי' טו ס"ק ב, סי' יז ס"ק א, טהרות בליקוטים בסופו, יו"ד סי' רי ס"ק י
טז/ו חזו"א על הרמב"ם
טז/ו חי' הגר"ח החדש עמ' תקנז, תקסג
טז/ו חי' ר' חיים הלוי דף עד-עז
טז/ו חסדי דוד ח"ח עמ' רסח, רעו
טז/ו טהרת ישראל
טז/ו טל אורות (טובול) סוכה עמ' קמא
טז/ו יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' קעב
טז/ו יד אברהם אהלות עמ' קיד, קכא, קעו, קפא, רז, רל
טז/ו יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' קמח, קפה
טז/ו כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף נא ע"א
טז/ו מים טהורים עמ' תח-תט, תכג
טז/ו מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' ש
טז/ו מנחת חזקיה אהלות עמ' טו, קצה-קצו
טז/ו מראות ישרים סוכה עמ' קמז
טז/ו מרגניתא דר"מ
טז/ו משיב דבר ח"ב סי' סט
טז/ו משנת יעקב כאן עמ' רי-ריב
טז/ו משנת ר' אהרן זרעים עמ' רכח
טז/ו נחפה בכסף (נבון) ח"א דף לז ע"ב
טז/ו ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תקסב
טז/ו עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קלג
טז/ו פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' מז דף נג ע"ד {בית שנסדק}
טז/ו פתח האהל דף ח ע"ג, כח ע"ג {ראב"ד}, פד ע"א
טז/ו קרית מלך
טז/ו קרני ראם (ירמוש) עמ' שטז
טז/ו שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' קעד
טז/ו שו"ע הרב או"ח סי' שמו קו"א אות א בסופו
טז/ו שם הבדלח עמ' סח-סט
טז/ו שערי טהר ח"א שער א סי' ו אות ד, שער ב סי' א אות ג, ח"ד שער ב סי' ג אות א-ג, סי' יג אות ד, שער ג סי' ח אות ב
טז/ו תחומין ח"ה עמ' 235, ח"ו עמ' 141, 143, 151, 160
טז/ז אהל שרה לאה עמ' רצט {סדק מפסיק}
טז/ז אנצי"ת ע' אכסדרה הע' 28-29
טז/ז ברכת האהל עמ' שמז, שנב
טז/ז ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' תטו
טז/ז דברות אש אהלות עמ' שפב, תלב
טז/ז דברי תלמוד ח"א עמ' קכז
טז/ז חי' מהרא"ך ח"ב
טז/ז טעם ודעת הל' טו"מ פכ"ה ה"ד בביאוה"ל
טז/ז יד אברהם אהלות עמ' קז, קפב, קפד, קפו
טז/ז יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' סז, קמט
טז/ז כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף נא ע"א
טז/ז מים טהורים עמ' תי-תיא
טז/ז מנחת חזקיה אהלות עמ' קצו
טז/ז ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תקסג
טז/ז פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' מז דף נג ע"ב {ראב"ד}
טז/ז קרית מלך
טז/ז שו"ע הרב או"ח סי' שמו קו"א אות א בסופו


יז/580 הלכות טומאת מת פרק יז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יז/רה"פ טעם ודעת הל' טו"מ
יז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יז/רה"פ מעשה רקח
יז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יז/רה"פ מרכבת המשנה מהדו"ב
יז/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' לד-לה
יז/רה"פ פי' ר"י קאפח
יז/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יז/רה"פ רמב"ם הערוך
יז/רה"פ רמב"ם לעם
יז/רה"פ שם טוב
יז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יז/א אנצי"ת ע' אהל המת הע' 87, 88
יז/א ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קז
יז/א ברכת האהל עמ' תו
יז/א דברות אש אהלות עמ' קפו {גבוה טפח}
יז/א חזו"א על הרמב"ם
יז/א חסדי דוד ח"ח עמ' רפב-רפג
יז/א יד אברהם אהלות עמ' רכו
יז/א יחי ראובן (נאוי) עמ' קט
יז/א מים טהורים עמ' תלז
יז/א מנחת חזקיה אהלות עמ' רמב
יז/א משנת יעקב
יז/א פתח האהל דף כ ע"ג, לו ע"ב, עז ע"ג
יז/א צל"ח החדש דף קמח ע"ג
יז/א שם הבדלח עמ' ע
יז/א תשובות ר' איסר יהודה עמ' רג-רד {מדבריהם}
יז/ב ברכת האהל עמ' תט
יז/ב חזו"א על הרמב"ם
יז/ב יד אברהם אהלות עמ' רכט
יז/ב לב אריה (גרוסנס) ח"ב סי' טו עמ' נט
יז/ב מגיני שלמה עמ' קפד
יז/ב מים טהורים עמ' תלט-תמ
יז/ב מקור ישראל דף יג ע"ד
יז/ב שו"ת הריב"ש עמ' קפד
יז/ב שם הבדלח עמ' עא
יז/ב תחומין חי"ט עמ' 465
יז/ב תשובות ר' איסר יהודה עמ' רג
יז/ג אור שמח
יז/ג ברכת האהל עמ' קיג, שעד
יז/ג הר המלך ח"ז עמ' קסד
יז/ג חזו"א על הרמב"ם
יז/ג יד אברהם אהלות עמ' רכז
יז/ג כנה"ג [עי' תוי"ט]
יז/ג מגיני שלמה עמ' קפד
יז/ג מים חיים (רק בדפוס אמשטרדם)
יז/ג מנחת חזקיה אהלות עמ' רכו
יז/ג קרית מלך
יז/ג שולי הגליון עמ' קמט
יז/ג שם הבדלח עמ' עב
יז/ד אמרי חן (לוונברג) אהלות-ידים עמ' קכב-קכה
יז/ד אנצי"ת ע' אהל המת הע' 160, 161, 164
יז/ד בית יצחק (תשט"ז) עמ' 143, 177, 179, 183
יז/ד ברכת האהל עמ' שנב-שנג
יז/ד דברות אש אהלות עמ' ג, שסו, שפב, תלב
יז/ד דברי רננה עמ' רמו
יז/ד זכר טוב עמ' קמ, קמב
יז/ד זכרון בנימין ח"ב עמ' תרכח
יז/ד חדושים ובאורים (גרי') אהלות סי' ב ס"ק יב
יז/ד חזו"א אהלות סי' ג ס"ק יב, סי' ז ס"ק יז, סי' ח ס"ק ח, סי' יב ס"ק ג, ז-ח, יו"ד סי' ריד לדף קכו
יז/ד חזו"א על הרמב"ם
יז/ד חי' הגר"ח החדש עמ' תקנז, תקס
יז/ד חסדי דוד ח"ח עמ' רפג
יז/ד יד אברהם אהלות עמ' רל, רלב
יז/ד יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' מא, צב
יז/ד מים טהורים עמ' סט, תמא, תמג-תמד
יז/ד מנחת חזקיה אהלות עמ' קצט, רנ
יז/ד מקדש דוד החדש טהרות עמ' תקמו, תקמט
יז/ד מקור ישראל דף יד ע"א
יז/ד משנת יעקב
יז/ד שו"ת מהרש"ם ח"ג סי' עב
יז/ד שם משמעון (סטרליץ) עמ' ש, שג
יז/ד שערי דעת (פלדמן) ח"א פ"י הערה 23
יז/ד שערי טהר ח"א שער ב סי' ו אות א, סי' ט אות ב, ח"ג שער ב סי' כז אות ב, ח"ד שער ב סי' ב, סי' ג אות ג, שער ג סי' ח אות ג
יז/ה אוצרות הרמב"ם
יז/ה אמרי חן (לוונברג) אהלות-ידים עמ' קכה-קכו
יז/ה אנצי"ת ע' אהל המת הע' 45, 114
יז/ה זבד טוב עמ' 28
יז/ה זכרון בנימין ח"א עמ' קח
יז/ה זכרון בנימין ח"ב עמ' תרל
יז/ה חדושים ובאורים (גרי') אהלות סי' א ס"ק ט, סי' ה ס"ק ד
יז/ה חזו"א על הרמב"ם
יז/ה חסדי דוד ח"ח עמ' רלט-רמ, רמד
יז/ה יד אברהם אהלות עמ' רלו
יז/ה יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' ה, קנ
יז/ה מים טהורים עמ' שטז, שכ
יז/ה מעיני המים
יז/ה מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' תז
יז/ה עמק הנצי"ב פ' חקת פסקא ד עמ' קעב
יז/ה קרית מלך
יז/ה תחומין חי"ט עמ' 465
יז/ו אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קעא-קעב
יז/ו אמרי חן (לוונברג) אהלות-ידים עמ' קכו-קכח
יז/ו אנצי"ת ע' אהל המת הע' 130
יז/ו בית יצחק (תשט"ז) עמ' 177-176
יז/ו ברכת האהל עמ' רצד-רצה
יז/ו זכר טוב עמ' קכז
יז/ו זכרון בנימין ח"ב עמ' קסז, רמג
יז/ו חדושים ובאורים (גרי') אהלות סי' ב ס"ק ז
יז/ו חזו"א על הרמב"ם
יז/ו חי' ר' חיים הלוי דף עו
יז/ו חסדי דוד ח"ח עמ' רס-רסא
יז/ו יד אברהם אהלות עמ' קכט, קסג
יז/ו יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' קנג
יז/ו מנחת חזקיה אהלות עמ' קלא, קסא
יז/ו מקדש דוד החדש טהרות עמ' תקמה, תקעא-תקעב
יז/ו מקדש דוד קונטרס בעניני טהרות סי' א אות ה
יז/ו ערהשה"ע טהרות סי' מ אות טו, יז-יח
יז/ו קדשי יהושע עמ' שמג
יז/ו שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' לה
יז/ו שערי טהר ח"א שער ב סי' ט אות א
יז/ו שערי טהר ח"ד שער ג סי' ח אות ב


יח/581 הלכות טומאת מת פרק יח *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יח/רה"פ טעם ודעת הל' טו"מ
יח/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יח/רה"פ מעשה רקח
יח/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יח/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' לו-לז
יח/רה"פ פי' ר"י קאפח
יח/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יח/רה"פ רמב"ם הערוך
יח/רה"פ רמב"ם לעם
יח/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יח/א יד אברהם אהלות עמ' רמה
יח/א לב אריה (גרוסנס) ח"ב סי' טו עמ' נח {ר"ח הלוי}
יח/א מנחת חזקיה אהלות עמ' רסז
יח/א מרכבת המשנה מהדו"ב
יח/א משנת יעקב
יח/א שם הבדלח עמ' עג
יח/א שם טוב
יח/א שערי טהר ח"ה שער א סי' ב אות כ
יח/ב אוצרות הרמב"ם
יח/ב אור הישר [אור הישר אהלות פי"א מ"ה]
יח/ב אנצי"ת ע' אדם הע' 33, 35, ע' אהל המת הע' 164
יח/ב יד אברהם אהלות עמ' קז, קפח-קצ
יח/ב יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' קסג
יח/ב שם הבדלח עמ' עג-עה
יח/ב שערי טהר ח"ב שער ג סי' ג אות ד דף פח
יח/ב תשובה שלמה יו"ד סי' ה דף לב ע"ב
יח/ג ברכת האהל עמ' קסט
יח/ג דברות אש אהלות פ"ו סי' א ס"ק א
יח/ג דברות משה נדה וטהרות עמ' תקסד {לפי שנמצא האדם הוא שחצץ בפני הטומאה}
יח/ג דברות משה שבת ח"ב סי' לב ענף ב, ב"ב ח"א סי' יד ענף ב, סי' כ הערה טו
יח/ג זכרון בנימין ח"א עמ' קלב, רסח
יח/ג זכרון בנימין ח"ב עמ' ש
יח/ג חזו"א אהלות סי' ג ס"ק יג, סי' ט ס"ק ו, יו"ד סי' רי ס"ק ד
יח/ג חזו"א על הרמב"ם
יח/ג חסדי דוד ח"ח עמ' ריד
יח/ג יד אברהם אהלות עמ' פז
יח/ג יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' קכט, קנד
יח/ג מים טהורים עמ' שכה
יח/ג מעיני מים מקואות עמ' תפד
יח/ג משמרת הטהרה כלים פי"א מ"ב סי' 2
יח/ג קהלות יעקב טהרות יט
יח/ג שו"ת הרמ"ז סי' יז
יח/ג תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' יז
יח/ג תשובות ר' איסר יהודה עמ' ר
יח/ד ברכת האהל עמ' כא
יח/ד דברות משה נדה וטהרות עמ' תקסז {כ"מ}
יח/ד דברות משה שבת ח"ב סי' לב ענף ג
יח/ד זכרון בנימין ח"ב עמ' שכב
יח/ד חזו"א אהלות סי' ה ס"ק ד, סי' ח ס"ק ז, סי' טז ס"ק ו, טהרות בליקוטים בסופו
יח/ד חזו"א על הרמב"ם
יח/ד חי' ר' חיים הלוי דף עג
יח/ד חסדי דוד ח"ח עמ' רז, רמז
יח/ד יד אברהם אהלות עמ' עא
יח/ד יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' קנו, קסה
יח/ד ידי משה (בוצק' תשמג) סי' שנב
יח/ד כנה"ג [שו"ת רלב"ח סי' קמב]
יח/ד מים טהורים עמ' שא-שג, שה, שט
יח/ד מנחת חזקיה אהלות עמ' לב, מ, נ, צח, קמז
יח/ד מקדש דוד החדש טהרות עמ' תקמז
יח/ד מקור ישראל דף יג ע"ג
יח/ד ערהשה"ע טהרות סי' מה אות ב
יח/ד פרי שמואל (תשלה)
יח/ד פתח האהל דף יט ע"ב
יח/ד קרית מלך
יח/ד שו"ת מהרלב"ח סי' קמב
יח/ד שם הבדלח עמ' עו
יח/ד שם טוב
יח/ד שעורי ר' שמואל ב"ב ח"ב עמ' לז
יח/ד תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' טו
יח/ה אנצי"ת ע' אהל המת הע' 133 {ראב"ד}, ע' ארץ העמים הע' 58
יח/ה דברות אש אהלות עמ' מא {ראב"ד - לא כל הבינים שוים}
יח/ה זבד טוב עמ' 27
יח/ה זכרון בנימין ח"א עמ' קז
יח/ה חזו"א אהלות סי' ד ס"ק יג
יח/ה חזו"א על הרמב"ם
יח/ה חסדי דוד ח"ח עמ' רה
יח/ה טהרת ישראל
יח/ה מים טהורים עמ' רצד
יח/ה מנחת חזקיה אהלות עמ' כז
יח/ה מקדש דוד החדש טהרות עמ' תקלד
יח/ה פרי שמואל (תשלה)
יח/ה שם הבדלח עמ' עז
יח/ו יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' כח
יח/ו מנחת חזקיה אהלות עמ' קכז
יח/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
יח/ז אהלי יעקב (פפנהיים) עמ' קכא {ר"ח הלוי}
יח/ז אמרות טהורות נגעים עמ' תקנ {ר"ח הלוי}
יח/ז אמרי חן (לוונברג) אהלות-ידים עמ' קכח-קלא
יח/ז אנצי"ת ע' אהל המת הע' 47
יח/ז בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תעה
יח/ז דברות אש אהלות עמ' רז
יח/ז דברות משה נדה וטהרות עמ' תקעו {הנוגע בו מתוכו טמא אפילו יהפך מן האהל מתוכו לחוץ טמא שבעה מפני שהוא בחיבורין}
יח/ז דברות משה שבת ח"א סי' כו הערה כח
יח/ז ויאמר יעקב (זלקינד) עמ' 171
יח/ז חדושים ובאורים (גרי') אהלות סי' א ס"ק ט
יח/ז חזו"א אהלות סי' ט ס"ק ד, ט, סי' כ ס"ק ח, סי' יג ס"ק ו, טהרות בליקוטים בסופו
יח/ז חזו"א על הרמב"ם
יח/ז חי' ר' חיים הלוי
יח/ז חי' ר' חיים הלוי דף עד
יח/ז חלקת יואב מהדו"ת סי' ט ענף ו
יח/ז טהרת ישראל
יח/ז יד אברהם אהלות עמ' ק, קב
יח/ז יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' ה {ר"ח הלוי}, קמא, קנה {ר"ח הלוי}
יח/ז ליבא בעי דף כח
יח/ז מגילת ספר עשין דף כט ע"ב
יח/ז מנחת חזקיה אהלות עמ' קו
יח/ז מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' תכג
יח/ז משנת יעקב
יח/ז פתח האהל דף לד ע"ב
יח/ז קרית מלך
יח/ז שארית נתן (פולק) דף סד ע"א
יח/ז שם טוב
יח/ז שעורי עיון התלמוד ב"מ שעור צג {ר"ח הלוי}
יח/ז שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות קכב
יח/ז שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ג אות תקכה {ראב"ד}
יח/ז שערי טהר ח"ד שער ב סי' טו אות ב, ח"ה שער א סי' ב אות כב
יח/ז שערי מאיר עמ' קיב
יח/ח שם טוב
יח/ח תחומין ח"ח עמ' 517


יט/582 הלכות טומאת מת פרק יט *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יט/רה"פ טעם ודעת הל' טו"מ
יט/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יט/רה"פ מעשה רקח
יט/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יט/רה"פ מרכבת המשנה מהדו"ב
יט/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' לח-לט, מא
יט/רה"פ פי' ר"י קאפח
יט/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יט/רה"פ רמב"ם הערוך
יט/רה"פ רמב"ם לעם
יט/רה"פ שם טוב
יט/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יט/א אבן ישראל (פישר)
יט/א אהלי יעקב (פפנהיים) עמ' נב, נה, פג, קמב, קמה-קמט, קנג, קנה, קס, קסט, קעא, רב, ריד, רל {ר"ח הלוי}
יט/א אמרי חן (לוונברג) אהלות-ידים עמ' קלא-קלד
יט/א אמרי חן (לוונברג) כלים עמ' לה {ר"ח הלוי}, פז {ר"ח הלוי}
יט/א אנצי"ת ע' אהל המת הע' 115, 126 {מרכה"מ}
יט/א ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' פה
יט/א בית יצחק (תשט"ז) עמ' 170, 181
יט/א ברכת האהל עמ' קנ, רנב, רנה
יט/א דברות אש אהלות עמ' רסז, רע, רעב ואילך, רפא, רפג, תלו
יט/א דברות משה שבת ח"ב סי' לד הערה לט {כ"מ}
יט/א דליית הכרם עמ' תתתכו {ראב"ד}
יט/א הר המלך ח"ז עמ' קסד-קסה
יט/א זכור זאת ליעקב עמ' פה {ר"ח הלוי}
יט/א זכר טוב עמ' קלג, קלה-קלו
יט/א זכרון בנימין ח"א עמ' שנח, תפא-תפב
יט/א זכרון בנימין ח"ב עמ' כה, קסה, קסח, קע, רמג
יט/א חזו"א אהלות סי' ב ס"ק כב, סי' ג ס"ק י, סי' ד ס"ק ט
יט/א חזו"א על הרמב"ם
יט/א חי' הגר"ח החדש עמ' תקנט
יט/א חי' ר' חיים הלוי דף ע, עה-עו
יט/א חי' ר"ח הלוי דף עה-עו
יט/א חסדי דוד ח"ח עמ' רלה, רנז
יט/א טהרת ישראל
יט/א יד אברהם אהלות עמ' קכט, קלד, קלז, קמא
יט/א יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' נו, נח {ר"ח הלוי}, סב {ר"ח הלוי}, סד {ר"ח הלוי}, סו {ר"ח הלוי}, קמב {ר"ח הלוי}, קמז, קנז {ר"ח הלוי}, קס, קסג, קסד {ר"ח הלוי}
יט/א כנה"ג [תוי"ט אהלות פ"ו מ"א]
יט/א מים טהורים עמ' שפו, שפח, שצ-שצב, שצה
יט/א מנחת חזקיה אהלות עמ' קכה, קל-קלא, קלד-קלה
יט/א מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' תכו {כ"מ}, תל {מל"מ}
יט/א מעיני המים
יט/א מקדש דוד החדש טהרות עמ' תקמ, תקמה-תקמו, תקמח, תקסו, תקסח, תקעא
יט/א מקדש דוד קונטרס בעניני טהרות סי' א אות ב, ה
יט/א רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' קפא {ר"ח הלוי}
יט/א שאר יוסף ח"ד
יט/א שו"ת הרמ"ז עמ' קכה
יט/א שלמי שמעון (תשמו) עמ' צ
יט/א שעורי עיון התלמוד ב"ב עמ' לח, מ {ר"ח הלוי}, קדשים עמ' לה {ר"ח הלוי}
יט/א שערי טהר ח"א שער א סי' א אות ב, שער ב סי' ח אות א, סי' ט אות א, ח"ד שער ב סי' ד אות ב, סי' ה אות א, ג, ח"ה שער ב סי' יג אות ד
יט/א-ה דברות משה נדה וטהרות עמ' תצח {כ"מ}
יט/ב אוצרות הרמב"ם
יט/ב אמרי חן (לוונברג) אהלות-ידים עמ' קלד-קלו
יט/ב בינת צבי ענייני ספק טומאה עמ' קעב {ר"ח הלוי}
יט/ב זכר טוב עמ' קכז
יט/ב חזו"א אהלות סי' ב ס"ק כב, סי' יג ס"ק ו, טהרות בליקוטים בסופו
יט/ב חזו"א על הרמב"ם
יט/ב חי' ר' חיים הלוי
יט/ב חי' ר' חיים הלוי דף עז
יט/ב חסדי דוד ח"ח עמ' רלה, רנז
יט/ב יד אברהם אהלות עמ' קמג-קמד
יט/ב יד אברהם טהרות עמ' צג, קט {ר"ח הלוי}
יט/ב יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' פב, קס
יט/ב מנחת חזקיה אהלות עמ' קלב, קמ
יט/ב מקדש דוד החדש טהרות עמ' תקע
יט/ב פנת יקרת (תשעא) עמ' תקעב {ראב"ד}
יט/ב קרית מלך
יט/ב שם הבדלח עמ' עח
יט/ג אמרי חן (לוונברג) אהלות-ידים עמ' קלו-קמ
יט/ג חזו"א אהלות סי' ה ס"ק ג, סי' ו ס"ק ו
יט/ג חזו"א על הרמב"ם
יט/ג חסדי דוד ח"ח עמ' רלה, רנז
יט/ג יד אברהם אהלות עמ' קמו, קמט
יט/ג יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' קסג
יט/ג ידי משה (בוצק' תשמג) סי' שנב
יט/ג כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תעה
יט/ג מנחת חזקיה אהלות עמ' קמז
יט/ג קרית מלך
יט/ד אמרי חן (לוונברג) אהלות-ידים עמ' קמ
יט/ד ברכת האהל עמ' פו, רנה
יט/ד דברות אש אהלות עמ' מח, תק
יט/ד הר המלך ח"ז עמ' קסה
יט/ד חדושים ובאורים (גרי') אהלות סי' ה ס"ק ה
יט/ד חזו"א אהלות סי' ב ס"ק כג
יט/ד חי' ר' חיים הלוי דף עה
יט/ד חסדי דוד ח"ח עמ' רלה, רנז
יט/ד יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' קכו, קס
יט/ד יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' קנב
יט/ד מים טהורים עמ' שצא
יט/ד מנחת חזקיה אהלות עמ' קכה, קנא
יט/ד מקדש דוד החדש טהרות עמ' תקסו, תקע
יט/ד שערי טהר ח"א שער ב סי' ו אות ב
יט/ה ברכת האהל עמ' רפה
יט/ה דברות משה שבת ח"ב סי' לד הערה לט
יט/ה חזו"א על הרמב"ם
יט/ה חסדי דוד ח"ח עמ' רלה, רנז
יט/ה יד אברהם אהלות עמ' קנה
יט/ו אנצי"ת ע' אהל המת הע' 126, 165
יט/ו בדבר מלך ח"ו עמ' קא-קב
יט/ו בית נפתלי (תרנט) סי' מו
יט/ו בית נפתלי (תשסו) עמ' רפג
יט/ו ברכת האהל עמ' שנ
יט/ו גבורת יצחק (תשמח) דף קיד
יט/ו גבורת יצחק (תשסו) עמ' קיז
יט/ו דברות אש אהלות עמ' שסח {ר"י קורקוס - גמל}
יט/ו זבד טוב עמ' 27
יט/ו זכרון בנימין ח"א עמ' קז
יט/ו זכרון בנימין ח"ב עמ' שסא
יט/ו חזו"א אהלות סי' י ס"ק ז-ח
יט/ו חזו"א על הרמב"ם
יט/ו חי' הגרי"ז דף מט ע"ג
יט/ו חסדי דוד ח"ח עמ' רלה, רנז, רעה, ח"י עמ' עט
יט/ו טעם ודעת הל' טו"מ פי"ג ה"א בביאוה"ל
יט/ו יד אברהם אהלות עמ' פה, קיח, קלח-קלט, קמד
יט/ו יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' קפז
יט/ו להורות נתן - שו"ת חי"ג עמ' צה
יט/ו ליבא בעי דף כח
יט/ו מנחת חזקיה אהלות עמ' קטז
יט/ו מעיני המים
יט/ו מקדש דוד החדש טהרות עמ' תקסח
יט/ו משנת יעקב הל' נזירות פ"ז ה"ב, הל' תרומות פי"ז ה"ד
יט/ו עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קה
יט/ו עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' ק
יט/ו ערהשה"ע טהרות סי' טו אות ד
יט/ו פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' צג
יט/ו פניני רבנו הגרי"ז עמ' תנח {טמא מהתורה}
יט/ו פרשת נזיר עמ' שמ
יט/ו פתח האהל דף כ ע"ד, לו ע"ג, מה ע"ג
יט/ו שלמי נזיר עמ' רעב, רעד, רצט
יט/ו שערי טהר ח"א שער א סי' ו אות ד, סי' ט אות ב, שער ב סי' ו אות ב, ח"ב שער ג סי' ג אות ד דף פח, ח"ד שער ב סי' א אות ד, סי' ב, סי' יג אות ד


כ/583 הלכות טומאת מת פרק כ *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


כ/רה"פ טעם ודעת הל' טו"מ
כ/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
כ/רה"פ מעשה רקח
כ/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
כ/רה"פ מרכבת המשנה מהדו"ב
כ/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' מב-מג
כ/רה"פ פי' ר"י קאפח
כ/רה"פ פי' ר"ש צדוק
כ/רה"פ רמב"ם הערוך
כ/רה"פ רמב"ם לעם
כ/רה"פ שם טוב
כ/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
כ/א אבן הספיר (ספרקה) עמ' פז
כ/א אבן ישראל (פישר)
כ/א אהלי יעקב (פפנהיים) עמ' סט, פג, קלז, קפ, קפז, רט, ריד {ר"ח הלוי}
כ/א אוצרות הרמב"ם
כ/א אמונת עתיך גל' 106 עמ' 146
כ/א אמרי חן (לוונברג) אהלות-ידים עמ' קמא-קמג
כ/א אמרי חן (לוונברג) כלים עמ' קל {ר"ח הלוי}
כ/א אנצי"ת ע' אהל המת הע' 28-29, 33
כ/א אפיקי מגינים זבחים סי' ה
כ/א באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קפב-קפג
כ/א בית יצחק (תשט"ז) עמ' 163
כ/א ברכת האהל עמ' פז, קכח, רנט
כ/א ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' לד אות ב
כ/א ברכת מרדכי ב"ב עמ' קמז
כ/א ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' שסא, ר"ה-מגילה עמ' רמב
כ/א ברכת מרדכי ענינים עמ' קלז
כ/א גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' קסא
כ/א דברות אש אהלות עמ' תמג, תק
כ/א דברות משה נדה וטהרות עמ' תקצה {ואינן מונעין את הטומאה שלא תצא}
כ/א זכור זאת ליעקב עמ' פא, פו
כ/א זכר טוב עמ' קכח, קל
כ/א זכרון בנימין ח"א עמ' קג, קסו, תה, תלא
כ/א זכרון בנימין ח"ב עמ' קסז, קע
כ/א חדושים ובאורים (גרי') אהלות סי' ג ס"ק ג
כ/א חזו"א אהלות סי' ה ס"ק ב-ג
כ/א חזו"א על הרמב"ם
כ/א חי' מרן הגרי"מ עמ' קצה
כ/א חי' ר' חיים הלוי דף עח
כ/א חסדי דוד ח"ח עמ' נט-ס, רלב, רלו, רלח
כ/א טהרת אליהו עמ' קעא, קצה
כ/א טהרת ישראל
כ/א טעם ודעת הל' טו"מ פכ"א ה"ג בביאוה"ל
כ/א יד אברהם אהלות עמ' קל
כ/א יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' כה {ר"ח הלוי}, כז {ר"ח הלוי}, כט {ר"ח הלוי}, נה {ר"ח הלוי}, צד, קטו {ר"ח הלוי}, קמג, קסה {ר"ח הלוי}, קעא, קעג {ר"ח הלוי}
כ/א יד ישראל ח"ב
כ/א ידי משה (בוצק' תשמג) סי' רח, שנד
כ/א כי בא מועד עמ' קנז
כ/א לב אריה (גרוסנס) ח"ב סי' ח עמ' כז סי' טו עמ' נד
כ/א מכתם לדוד (פרדו) דף קלא {אהל בתוך אהל}, קלז {ראב"ד}
כ/א מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רצה
כ/א מנחת חזקיה אהלות עמ' כב, לח, קמב
כ/א מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ו עמ' רצא
כ/א מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' תלא {ר"ח הלוי}
כ/א משמרת הטהרה כלים פ"י מ"ז
כ/א משנת יעקב
כ/א עמק שאלה (טברסקי) עמ' רעו
כ/א פנת יקרת (תשעא) עמ' תקפ
כ/א פתח האהל דף ו ע"ד, פג ע"ג
כ/א קדשי יהושע עמ' שמג
כ/א קרית מלך
כ/א שם הבדלח עמ' עט
כ/א שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' מא {ר"ח הלוי}
כ/א שעורי עיון התלמוד ב"ב עמ' לז
כ/א שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות קנז
כ/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' לט-מ, מד {ר"ח הלוי}, מה, מו {ר"ח הלוי}
כ/א שעורי ר"א ליכטנשטין זבחים עמ' 117
כ/א שערי דעת (פלדמן) ח"א פי"א סעיף א-ג, הערה 47
כ/א שערי טהר ח"א שער ג סי' ג אות ב, ח"ד שער ב סי' ו אות ב, סי' יב אות ג, שער ג סי' ט אות ד, סי' י, סי' יז אות ב, ח"ה שער א סי' ב אות כא
כ/א תחומין חכ"ב עמ' 507
כ/ב אמונת עתיך גל' 117 עמ' 29
כ/ב אמרי חן (לוונברג) אהלות-ידים עמ' קמד-קמו
כ/ב בדבר מלך ח"ח עמ' קמא
כ/ב בית אהרן וישראל גל' צב עמ' סד
כ/ב גור אריה ויקרא פ' כב הע' 12
כ/ב זכרון בנימין ח"א עמ' תלא
כ/ב חזון יחזקאל תרומות פ"ח הי"א
כ/ב חי' הריצ"ד
כ/ב טהרת אליהו עמ' קעא
כ/ב יד אברהם כלים עמ' פה, צא, צז
כ/ב ליבא בעי דף מא
כ/ב נזר המלך
כ/ב שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' רסד
כ/ב תורת האשם עמ' כה, קמג {הבלועים מצילים}
כ/ג זכרון בנימין ח"ב עמ' תרסב
כ/ג חבורי טהרה עמ' קד
כ/ג חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד חולין קכא ע"ב]
כ/ג טעם ודעת הל' טו"מ פי"ט ה"ה בביאוה"ל
כ/ג ידי משה (בוצק' תשמג) סי' רח
כ/ג משנת יעקב
כ/ג מתנת כהונה בכורות עמ' כו
כ/ג שלמי יוסף בכורות עמ' כו
כ/ד אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' קיג
כ/ד ידי משה (בוצק' תשמג) סי' מ
כ/ד כרתי ופלתי סי' פג אות ז
כ/ד לחיים בירושלים דף ע ע"ב
כ/ד מי טהרה עמ' רכח
כ/ד שו"ע הרב או"ח סי' תסז ס' סג
כ/ד שערי טהר ח"ד שער ב סי' ד אות ג
כ/ה אגרות הגרי"ד עמ' רו
כ/ה אור הישר [חזו"א כלים סי' יא]
כ/ה איש על העדה (אלאביץ) עמ' 182
כ/ה אמרי חן (לוונברג) אהלות-ידים עמ' קמד-קמו
כ/ה אמרי חן (לוונברג) כלים עמ' נו, צב, קכא-קכד
כ/ה אפר קדשים עמ' לה
כ/ה דברי שמואל (מאדלינגר) דף יט ע"ב {כ"מ}
כ/ה הר המלך ח"ז עמ' קסו
כ/ה זכור זאת ליעקב עמ' פו
כ/ה זכרון בנימין ח"ב עמ' שט
כ/ה חזו"א יו"ד סי' רטו לדף סב ע"ב, כלים סי' יא ס"ק ד-ח, כ, כד
כ/ה חזו"א על הרמב"ם
כ/ה חזון יחזקאל תרומות פ"ח הי"א
כ/ה חי' הגר"ח החדש עמ' תקמט {ראב"ד}
כ/ה חסדי דוד ח"ח עמ' נט-ס
כ/ה חשב האפוד כלים פ"ט מ"א עמ' רמב-רמד
כ/ה טהרת אליהו עמ' קסא {ראב"ד}, קסד {ראב"ד}, קסו, קע {ראב"ד}, קעא, קעה, קפא, רו {ראב"ד}, רח {ראב"ד}
כ/ה יד אברהם כלים עמ' פה, צד {ראב"ד}, קב, קיג
כ/ה יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' קסו
כ/ה ידי משה (בוצק' תשמג) סי' רח
כ/ה מים חיים (שמולביץ) מקואות עמ' קנו, רסח
כ/ה מים טהורים עמ' עז-עח, פא, פח-פט
כ/ה מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רצט
כ/ה מעיני המים
כ/ה מרגניתא דר"מ
כ/ה משמרת הטהרה כלים פ"ט מ"א
כ/ה משנת ר' אהרן זרעים עמ' ר-רא
כ/ה נאות אפרים ח"ב עמ' קכד
כ/ה קרית מלך
כ/ה שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' שלג
כ/ה שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות קסח-קסט, קעב-קעג
כ/ה שערי טהר ח"ד שער ג סי' ז אות א, ג, סי' ח אות א, סי' י
כ/ה תשובה שלמה או"ח סי' יא דף טו ע"ג
כ/ו אור תורה (בלומ') דף יב ע"ג
כ/ו אמונת עתיך גל' 106 עמ' 146
כ/ו אמרי חן (לוונברג) אהלות-ידים עמ' קמא-קמג
כ/ו אנצי"ת ע' אהל המת הע' 31, 33, 54
כ/ו בעקבי הצאן עמ' רלג
כ/ו ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' לד אות ג
כ/ו ברכת מרדכי ב"ב עמ' קמז
כ/ו ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' שסא
כ/ו דברות אש אהלות עמ' כ, נד
כ/ו דברות משה נדה וטהרות עמ' תקצא, תקצג {שקרקע האהל כמוהו עד התהום}
כ/ו זכור זאת ליעקב עמ' פא
כ/ו זכרון בנימין ח"א עמ' תה
כ/ו זכרון בנימין ח"ב עמ' קעא
כ/ו חדושים ובאורים (גרי') אהלות סי' ג ס"ק ג
כ/ו חזו"א אהלות סי' א ס"ק א
כ/ו חי' חתם סופר
כ/ו חי' ר' חיים הלוי דף עג, עח
כ/ו חסדי דוד ח"ח עמ' רפו
כ/ו יד אברהם אהלות עמ' קצז-קצח
כ/ו יד אברהם כלים עמ' קד
כ/ו יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' צו-צז
כ/ו מים טהורים עמ' רצה, תמו
כ/ו מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רצה
כ/ו מנחת חזקיה אהלות עמ' רנז
כ/ו מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ו עמ' רצא
כ/ו מקדש דוד החדש טהרות עמ' תקסד
כ/ו עמק שאלה (טברסקי) עמ' רעו
כ/ו פתח האהל דף ו ע"ד, פג ע"ג
כ/ו קרית מלך
כ/ו שו"ת מהרלב"ח סי' קמב
כ/ו שעורי עיון התלמוד ב"ב עמ' לז
כ/ו שערי טהר ח"א שער ג סי' ב אות ב, ח"ד שער ב סי' ו אות ב, סי' ז, סי' ח אות א
כ/ז ברכת האהל עמ' מח, קד
כ/ז דברות אש אהלות עמ' יג, יח
כ/ז זכרון בנימין ח"א עמ' צג
כ/ז חי' הגר"ח החדש עמ' תקנט
כ/ז יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' מ
כ/ז מנחת חזקיה אהלות עמ' יב
כ/ז פתח האהל דף לט ע"א
כ/ז צמח מנחם דף לג ע"ד
כ/ז שו"ת מהרלב"ח סי' קמב
כ/ז שערי טהר ח"א שער א סי' ח אות ב, סי' ט אות ג
כ/ז שערי טהר ח"ד שער ב סי' ח אות א
כ/ח זכרון בנימין ח"א עמ' צג
כ/ח זכרון בנימין ח"ב עמ' רס
כ/ח טעם ודעת הל' טו"מ פ"ד ה"ח בביאוה"ל
כ/ח יד אברהם אהלות עמ' קכו, קמט


כא/584 הלכות טומאת מת פרק כא *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


כא/רה"פ טעם ודעת הל' טו"מ
כא/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
כא/רה"פ מעשה רקח
כא/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
כא/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' מד-מו
כא/רה"פ פי' ר"י קאפח
כא/רה"פ פי' ר"ש צדוק
כא/רה"פ רמב"ם הערוך
כא/רה"פ רמב"ם לעם
כא/רה"פ שם טוב
כא/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
כא/א אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קעה
כא/א אגרות הגרי"ד עמ' ריג
כא/א אוצרות הרמב"ם
כא/א אור הישר [עי' ר"ש כלים פ"ח מ"ג ויראים סי' שכה]
כא/א אמונת עתיך גל' 106 עמ' 143
כא/א אמרי חן (לוונברג) כלים עמ' 16-17, פד, קכד-קלג
כא/א באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קפב
כא/א בית המדרש
כא/א ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' שסא, ר"ה-מגילה עמ' רמב
כא/א ברכת מרדכי ענינים עמ' קלו
כא/א ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' תטז
כא/א דברות אש אהלות עמ' תצה, תצט
כא/א הר המלך ח"ז עמ' קסו
כא/א הרמב"ם והלכותיו
כא/א זכרון בנימין ח"א עמ' רסא
כא/א זכרון בנימין ח"ב עמ' קסח, רמה
כא/א חדושים ובאורים (גרי') כלים סי' ג ס"ק יב
כא/א חי' ר' חיים הלוי דף עח
כא/א חסדי דוד ח"ח עמ' סט
כא/א טהרת אליהו עמ' יב, קנח, קעב, קפח, קצה
כא/א יד אברהם אהלות עמ' עד, עט, קל
כא/א יד אברהם כלים עמ' קג, קה
כא/א יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' לג, נה, קסח
כא/א לקוטי שיחות חל"ח עמ' 72
כא/א מצודת דוד (שפרבר) עמ' תפ {ק"ו לכל הכלים}
כא/א מקדש דוד החדש טהרות עמ' תקמה
כא/א מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"ב דף לו
כא/א משמרת הטהרה כלים פ"ד מ"ד, פ"ט מ"א, פ"י מ"א, פי"א מ"ג, פכ"ד מ"ד
כא/א משנת יעקב כאן עמ' רטז-ריז
כא/א נתן פריו סוגיות ח"א עמ' קנג {עצמות העוף מצילים}
כא/א ספרי דבי רב ח"ב עמ' רכב
כא/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' צח
כא/א קרית מלך
כא/א שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' ריז
כא/א שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות קנד
כא/א שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' קל
כא/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' לט
כא/א שערי טהר ח"ד שער ג סי' יג אות ב, סי' יז אות א
כא/ב איש על העדה (אלאביץ) עמ' 182
כא/ב אמרי חן (לוונברג) כלים עמ' קכח-קלג
כא/ב ברכת מרדכי ענינים עמ' קלו
כא/ב חי' הגר"ח החדש עמ' תקנ
כא/ב חשב האפוד כלים פ"ט מ"ז עמ' רסד, פ"י מ"ד עמ' רצד, רצה
כא/ב יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' לו, קע
כא/ב משמרת הטהרה כלים פ"י מ"ד
כא/ב עמק הנצי"ב פ' חקת פסקא ד עמ' קעט
כא/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' צז
כא/ב קרית מלך
כא/ב שם הבדלח עמ' עט-פא
כא/ב שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות קפב
כא/ג אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קסז
כא/ג אמרי חן (לוונברג) אהלות-ידים עמ' קמו-קנ
כא/ג אמרי חן (לוונברג) כלים עמ' פז-פח, קלג-קלו
כא/ג אנצי"ת ע' אהל המת הע' 135, 136, 138, 143, 144
כא/ג באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קפד
כא/ג ברכת האהל עמ' קנב, קנד, קנח, רפה, שסט
כא/ג דברות אש אהלות עמ' ק, קד
כא/ג דברות משה ב"ק ח"ב סי' עו ענף א, ד, ב"ב ח"א סי' יד ענף ב
כא/ג דברות משה נדה וטהרות עמ' תסה {שאין אהלי כלי חרש מצילין}, תקסו {שהיו פיותיהן דבוקות בדפני הבית מצילין בלא צמיד פתיל}
כא/ג זכרון בנימין ח"א עמ' ריד, תלז
כא/ג חדושים ובאורים (גרי') אהלות סי' ג ס"ק ב
כא/ג חזו"א כלים סי' יג ס"ק ט, אהלות סי' א ס"ק ב-ג, ז-ח, סי' ב ס"ק כג, סי' ג ס"ק י, סי' ד ס"ק ה, ז
כא/ג חזו"א על הרמב"ם
כא/ג חי' הגר"ח החדש עמ' תקנ, תקנב-תקנד
כא/ג חסדי דוד ח"ח עמ' סט, עב, ריד, רלז
כא/ג חשב האפוד כלים פ"י מ"א עמ' רעז, רפא-רפב
כא/ג טהרת אליהו עמ' קצ, קצה, קצט
כא/ג טהרת ישראל
כא/ג יד אברהם אהלות עמ' עט, פא, קמז
כא/ג יד אברהם כלים עמ' קד
כא/ג יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' לז, קנט, קעא, קעד
כא/ג יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' צו
כא/ג כתר כהונה במדבר סי' תפא {כפאה על פיה}
כא/ג לקוטי שיחות חל"ח עמ' 75
כא/ג מים טהורים עמ' קא
כא/ג מנחת חזקיה אהלות עמ' כד, נח, סח, קנז
כא/ג מקדש דוד החדש טהרות עמ' תקנא-תקנב
כא/ג מקדש דוד קונטרס בעניני טהרות סי' א אות ג
כא/ג משמרת הטהרה כלים פ"ב מ"ה, פ"י מ"א סי' 2
כא/ג משנת ר' אהרן זרעים עמ' רלה
כא/ג ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קכה-קכו
כא/ג ספרי דבי רב ח"ב עמ' רכג-רכד
כא/ג עמק הנצי"ב פ' חקת פסקא ד עמ' קעט
כא/ג קרית מלך
כא/ג שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות קעד, קפ, קפב-קפג, קפז
כא/ג שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות שעו
כא/ג שערי טהר ח"ד שער ב סי' י אות ח, שער ג סי' ח אות ב, סי' י, סי' יז אות א
כא/ד איש על העדה (אלאביץ) עמ' 183
כא/ד אנצי"ת ע' אהל המת הע' 140, 143
כא/ד דברות אש אהלות עמ' צה-צו, קד
כא/ד זכרון בנימין ח"א עמ' תפא
כא/ד חזו"א אהלות סי' א ס"ק ח
כא/ד חזו"א על הרמב"ם
כא/ד חי' הגר"ח החדש עמ' תקנג
כא/ד חסדי דוד ח"ח עמ' ריב
כא/ד יד אברהם אהלות עמ' פא, קעז
כא/ד מים טהורים עמ' שיד
כא/ד מנחת חזקיה אהלות עמ' ע
כא/ד מקדש דוד החדש טהרות עמ' תקנב
כא/ד קרית מלך
כא/ד שערי טהר ח"ד שער ג סי' ח אות ב
כא/ה אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קסז
כא/ה איש על העדה (אלאביץ) עמ' 183
כא/ה ברכת האהל עמ' קנח, רעד
כא/ה דברות אש אהלות עמ' קה
כא/ה דובב מישרים (וידנפלד) עמ' קפ
כא/ה הר המלך ח"ז עמ' קסו
כא/ה חזו"א אהלות סי' א ס"ק יג
כא/ה חזו"א על הרמב"ם
כא/ה חי' הגר"ח החדש עמ' תקנה
כא/ה חסדי דוד ח"ח עמ' ריב
כא/ה טעם ודעת הל' טו"מ פט"ז ה"ה בביאוה"ל
כא/ה יד אברהם אהלות עמ' פב
כא/ה יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' קסה
כא/ה מים טהורים עמ' שיד
כא/ה מנחת חזקיה אהלות עמ' עא
כא/ה מקדש דוד החדש טהרות עמ' תקנב
כא/ה מקדש דוד קונטרס בעניני טהרות סי' א אות ג
כא/ו אמרי חן (לוונברג) כלים עמ' קלה
כא/ו אנצי"ת ע' אהל המת הע' 135, 139
כא/ו הר המלך ח"ז עמ' קסו
כא/ו חסדי דוד ח"ח עמ' רי
כא/ו מעיני המים
כא/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
כא/ז דברות אש אהלות עמ' שעד
כא/ז חסדי דוד ח"ח עמ' רע
כא/ז יד אברהם אהלות עמ' קצד, קצז
כא/ז יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' עה
כא/ז מנחת חזקיה אהלות עמ' ריא
כא/ח אור שמח
כא/ח ברכת האהל עמ' פט, שסג
כא/ח זכרון בנימין ח"א עמ' תלז
כא/ח טהרת אליהו עמ' רו
כא/ח יד אברהם אהלות עמ' קצז, ר
כא/ח מי השלוח (רובינשטין) - מקור נפתח עמ' קג
כא/ח מנחת חזקיה אהלות עמ' רטז
כא/ח מקדש דוד החדש טהרות עמ' תקסג-תקסד
כא/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
כא/ט אמרי חן (לוונברג) אהלות-ידים עמ' קנ-קנג
כא/ט אמרי חן (לוונברג) כלים עמ' קלו-קלט
כא/ט חזו"א כלים סי' יג ס"ק י
כא/ט חזו"א על הרמב"ם
כא/ט חשב האפוד כלים פ"י מ"ז עמ' שז
כא/ט טהרת אליהו עמ' רה {ראב"ד}
כא/ט יד אברהם כלים עמ' קי
כא/ט מים טהורים עמ' קו
כא/ט משמרת הטהרה כלים פ"י מ"ז
כא/ט שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות קצא
כא/י אמרי חן (לוונברג) אהלות-ידים עמ' קנג-קנה
כא/י ברכת האהל עמ' שסט
כא/י דברות אש אהלות עמ' שפד {סרידה של חרס}
כא/י הר המלך ח"ז עמ' קסז
כא/י חזו"א אהלות סי' ג ס"ק טז
כא/י חסדי דוד ח"ח עמ' רעד
כא/י יד אברהם אהלות עמ' רב
כא/י מים טהורים עמ' תיח
כא/י קרית מלך
כא/י שאר יוסף ח"ו
כא/י שם הבדלח עמ' פא
כא/יא חזו"א כלים סי' יג ס"ק ח
כא/יא יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' קעא
כא/יא משמרת הטהרה כלים פ"ט מ"ב, פ"י מ"ד סי' 2


כב/585 הלכות טומאת מת פרק כב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


כב/רה"פ טעם ודעת הל' טו"מ
כב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
כב/רה"פ מעשה רקח
כב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
כב/רה"פ מרכבת המשנה מהדו"ב
כב/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' מז-מח
כב/רה"פ פי' ר"י קאפח
כב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
כב/רה"פ קרית מלך
כב/רה"פ רמב"ם הערוך
כב/רה"פ רמב"ם לעם
כב/רה"פ שם טוב
כב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
כב/א אגרות משה יו"ד ח"א סי' קטז ענף ג
כב/א אמרי חן (לוונברג) כלים עמ' קי
כב/א דברות משה נדה וטהרות עמ' תלד, תקכב {קרסמן ושפן ועשאן כלים מצילין בצמיד פתיל}
כב/א דברות משה שבת ח"א סי' טו ענף ג
כב/א זכרון בנימין ח"א עמ' קל
כב/א חזו"א כלים סי' יג ס"ק ו, ח, טהרות בליקוטים בסופו
כב/א חי' ר' חיים הלוי דף עו
כב/א טהרת אליהו עמ' קנו
כב/א משאת משה (חברוני) פסחים סי' מב עמ' 130
כב/א משמרת הטהרה כלים פ"ב מ"ב סי' 2
כב/א שערי טהר ח"ד שער ב סי' יג אות א, שער ג סי' יג אות ב, סי' יד אות א, סי' יז אות א
כב/א תשובות ר' איסר יהודה עמ' 23 {ראב"ד}
כב/ב אבן ישראל (פישר)
כב/ב אגרות הגרי"ד עמ' רטז, רכו
כב/ב אמרי חן (לוונברג) כלים עמ' מד, מח, נו, נח {ר"ח הלוי}, קלט-קמא, קנב
כב/ב דעת ותבונה מכשירין עמ' רנד
כב/ב זכור זאת ליעקב עמ' פב
כב/ב זכרון בנימין ח"א עמ' קסט
כב/ב זכרון בנימין ח"ב עמ' רמד
כב/ב חזו"א כלים סי' יג ס"ק ח
כב/ב חי' הגר"ח החדש עמ' תקמז
כב/ב חי' ר' חיים הלוי דף עט
כב/ב חסדי דוד ח"ח עמ' עא
כב/ב חשב האפוד כלים פ"ה מ"ו עמ' קטו
כב/ב טהרת אליהו עמ' קכא {ראב"ד}, קצד, קצח
כב/ב יד אברהם אהלות עמ' קלד
כב/ב יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' לב, קנז {ר"ח הלוי}
כב/ב מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רצו
כב/ב משאת משה (חברוני) פסחים סי' מב עמ' 130
כב/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' צט
כב/ב שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' ריח {ר"ח הלוי}
כב/ב שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות קפט
כב/ב שערי טהר ח"ב שער א סי' ט אות א, ח"ד שער ג סי' ז אות ד, סי' ח אות א, ו (דף רנה ע"ג), סי' יז אות ב, ח"ה שער א סי' ד אות ג
כב/ב תשובות ר' איסר יהודה עמ' 13 {ר"ח הלוי}
כב/ג אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קפז
כב/ג אוצרות הרמב"ם
כב/ג אמרי חן (לוונברג) אהלות-ידים עמ' קנה-קנו
כב/ג אמרי חן (לוונברג) כלים עמ' 16
כב/ג ברור הלכה שבת צה ע"ב ציון א
כב/ג הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' יב ס"ק מג
כב/ג זכרון בנימין ח"א עמ' קלא, קסט
כב/ג חדושים ובאורים (גרי') כלים סי' ג ס"ק יב
כב/ג חי' ר' חיים הלוי דף פו-פז
כב/ג חשב האפוד כלים פ"ט מ"ח עמ' רסט, רעד
כב/ג טהרת אליהו עמ' רג
כב/ג יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' לג, קעד
כב/ג מגיני שלמה עמ' קלג
כב/ג מנחת חזקיה אהלות עמ' נד
כב/ג מעיני מים מקואות עמ' תצ
כב/ג משאת משה (חברוני) פסחים סי' מב עמ' 130
כב/ג משמרת הטהרה כלים פ"ט מ"ח סי' 2, פי"ז מ"א
כב/ג עצי אלמוגים סי' קנט ס"ק ב אות ו
כב/ג שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות סח-סט, קעא
כב/ג שערי טהר ח"ד שער ג סי' ז אות א
כב/ד חשב האפוד כלים פ"ט מ"ז עמ' רסג
כב/ד מים טהורים עמ' צג, צה
כב/ד שם הבדלח עמ' פב
כב/ה יד אברהם כלים עמ' צח
כב/ה.
כב/ו אגרות הגרי"ד עמ' ריב
כב/ו חשב האפוד כלים פ"ט מ"ח עמ' רסה
כב/ו יד אברהם כלים עמ' ק
כב/ו יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' קע
כב/ו מי השלוח (רובינשטין) - מקור נפתח עמ' צו
כב/ו מים טהורים עמ' צג
כב/ז זכרון סופרים {אין העקום כסתום} [עיין חידושי הרמ"ל לכלים פרק ט' משנה ב', ומנחת פתים יו"ד סימן מ"ט]
כב/ז חזו"א כלים סי' יא ס"ק יד-טו
כב/ז חי' הגר"ח החדש עמ' תקמו
כב/ז חשב האפוד כלים פ"ט מ"ב עמ' רמט
כב/ז יד אברהם כלים עמ' פט {ראב"ד}
כב/ז יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' קע
כב/ז מים טהורים עמ' פ-פא
כב/ז משמרת הטהרה כלים פ"ט מ"ב
כב/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' צט
כב/ז שושן עדות דף לז ע"א
כב/ז שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' לח
כב/ז שם הבדלח עמ' פב
כב/ז שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות קע
כב/ח אבן ישראל (פישר)
כב/ח אור הישר [עי' תוס' ב"ק קה ע"א]
כב/ח אור שמח
כב/ח דברות משה ב"ק ח"ב סי' עו ענף א, ד
כב/ח דליית הכרם עמ' תתתכו
כב/ח חשב האפוד כלים פ"י מ"ו עמ' שב
כב/ח טהרת אליהו עמ' קצג
כב/ח יד אברהם כלים עמ' קו, קט
כב/ח מכתם לדוד (פרדו) דף קלא
כב/ח מצודת דוד (שפרבר) עמ' תפב {השמיט כיסוי בבעץ ומירחו בדבר המתמרח}, תפח {שוגמין}
כב/ח מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"ב דף לז
כב/ח מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' שיט
כב/ח משאת מרדכי ב"ק עמ' שנח
כב/ח משמרת הטהרה כלים פ"ט מ"ח סי' 2
כב/ח נזר הקדש (רזין) מנחות דף סא ע"א
כב/ח ס' יוחסין (מהד' פיליפאווסקי) עמ' 27
כב/ח שו"ת מהרש"ם ח"ד סי' קיד
כב/ח שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' לח
כב/ח שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות קפו
כב/ח שערי טהר ח"ד שער ג סי' ז אות א
כב/ח תורת חיים (שור) ב"ק קה ע"א
כב/ט אגרות הגרי"ד עמ' ריב
כב/ט ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' פג
כב/ט הר המלך ח"ז עמ' קסז
כב/ט זכרון בנימין ח"א עמ' פד
כב/ט חזו"א כלים סי' יא ס"ק לב, סי' יג ס"ק א
כב/ט חשב האפוד כלים פ"י מ"א עמ' רפ, מ"ג עמ' רפז-רפח, מ"ד עמ' רפט
כב/ט טהרת אליהו עמ' קצו, רא
כב/ט יד אברהם כלים עמ' קו-קז {ראב"ד}
כב/ט מים טהורים עמ' קג-קד
כב/ט מצודת דוד (שפרבר) עמ' תפג
כב/ט נתן פריו סוגיות ח"א עמ' קנג
כב/ט שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות קפ, קפח
כב/י אגרות הגרי"ד עמ' ריב
כב/י איש על העדה (אלאביץ) עמ' 184
כב/י חזו"א כלים סי' יג ס"ק ט
כב/י חסדי דוד ח"ח עמ' עב
כב/י חשב האפוד כלים פ"י מ"ד עמ' רצא
כב/י מים טהורים עמ' קב-קג, קנט
כב/י משמרת הטהרה כלים פי"ז מ"טו
כב/י נתן פריו סוגיות ח"א עמ' קנג
כב/י שם הבדלח עמ' פג
כב/י שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות קפג
כב/י תועפות ראם (מחפוד) ח"ב עמ' רסב
כב/יא אגרות הגרי"ד עמ' ריב
כב/יא חזו"א כלים סי' יג ס"ק ח
כב/יא חסדי דוד ח"ח עמ' ע
כב/יא חשב האפוד כלים פ"י מ"ה עמ' רצט-ש
כב/יא יד אברהם כלים עמ' קג, קח
כב/יא מים טהורים עמ' קד
כב/יא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' צט
כב/יא שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות קפד-קפה {ראב"ד}


כג/586 הלכות טומאת מת פרק כג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


כג/רה"פ טעם ודעת הל' טו"מ
כג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
כג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
כג/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' מט
כג/רה"פ פי' ר"י קאפח
כג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
כג/רה"פ רמב"ם הערוך
כג/רה"פ רמב"ם לעם
כג/רה"פ שם טוב
כג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
כג/א אור הישר [אור הישר ב"מ נג ע"ב, תוי"ט כלים פ"י מ"א, טורי אבן חגיגה כב ע"א, נוב"י קמא יו"ד סי' צד]
כג/א ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קלד
כג/א ברור הלכה חגיגה כב ע"א ציון ט
כג/א חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד חגיגה כב ע"א]
כג/א יד אברהם אהלות עמ' עו
כג/א יד אברהם כלים עמ' קה
כג/א ידי משה (בוצק' תשמג) סי' צא
כג/א לקוטי שיחות חל"ח עמ' 72, 76
כג/א מעשה רקח
כג/א משמרת הטהרה כלים פ"ט מ"א
כג/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' צח
כג/א שושן עדות דף לו
כג/א שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות קע
כג/א שערי טהר ח"ד שער ג סי' ז אות א דף רמב ע"ג {מציל רק על כלי חרס}
כג/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' תנא-תנו
כג/ב חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' רסב
כג/ב טהרת אליהו עמ' קעד
כג/ב לקוטי שיחות חל"ח עמ' 72, 76
כג/ב מראות הים עמ' רפ-רפב
כג/ב פתח האהל דף לו ע"א
כג/ב שמעתתא דבי רב עמ' שיא
כג/ב שפתי דעת ח"א עמ' קמ {מרכה"מ}
כג/ב תשובה מיראה (תשסו) עמ' לג
כג/ג.
כג/ד אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קסז
כג/ד אוצרות הרמב"ם
כג/ד ברור הלכה חגיגה כב ע"א ציון ט
כג/ד הגהות רימ"א {כ"מ}
כג/ד הר המלך ח"ז עמ' קסז
כג/ד חדושים ובאורים (גרי') אהלות סי' ה ס"ק ה
כג/ד חזו"א יו"ד סי' רי ס"ק ד-ו, אהלות סי' ג ס"ק יג, סי' ט ס"ק ב, י, יד
כג/ד חסדי דוד ח"ח עמ' רט, רנא
כג/ד חשב האפוד כלים פ"ט מ"ח עמ' רעד
כג/ד טהרת ישראל עמ' 33
כג/ד טעם ודעת הל' פרה פי"ג הי"ב ביאה"ל ד"ה ואע"פ
כג/ד יד אברהם אהלות עמ' עה, עז, פז
כג/ד יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' לג, קלט, קעז
כג/ד לקוטי חיים עמ' שמז
כג/ד לקוטי שיחות חל"ח עמ' 72
כג/ד מי טהרה עמ' פא {כלי טהור לפרה או לקדש מציל}
כג/ד מים טהורים עמ' פב
כג/ד מנחת חזקיה אהלות עמ' נד, קז
כג/ד מרגניתא דר"מ
כג/ד משנת ר' אהרן זרעים עמ' רג-רה, רלד-רלח
כג/ד נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' נט
כג/ד נודע ביהודה קמא יו"ד סי' צד, צו
כג/ד קרית מלך
כג/ד שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות קע


כד/587 הלכות טומאת מת פרק כד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


כד/רה"פ טעם ודעת הל' טו"מ
כד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
כד/רה"פ מעשה רקח
כד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
כד/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' נ
כד/רה"פ פי' ר"י קאפח
כד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
כד/רה"פ רמב"ם הערוך
כד/רה"פ רמב"ם לעם
כד/רה"פ שם טוב
כד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
כד/א אפיקי מגינים זבחים סי' ה
כד/א דברות אש אהלות עמ' צח, קכז
כד/א זכרון בנימין ח"ב עמ' כט
כד/א חזו"א אהלות סי' יח ס"ק ג
כד/א חי' הגר"ח החדש עמ' תקנא
כד/א טעם ודעת הל' פרה פי"ג הי"ב ביאה"ל ד"ה ע"ה
כד/א יד אברהם אהלות עמ' פח, רלח
כד/א מים טהורים עמ' שלב
כד/א מנחת חזקיה אהלות עמ' עט
כד/א פתח האהל דף כ ע"ב
כד/א תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' ה
כד/ב אור שמח
כד/ב אנצי"ת ע' אהל המת הע' 58 {מרכה"מ}
כד/ב אפיקי מגינים סוכה עמ' כב
כד/ב ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' לד אות ג
כד/ב ברכת מרדכי ב"ב עמ' קמז
כד/ב ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' שסא
כד/ב דברות משה נדה וטהרות עמ' תקצב {בית שחלקו בנסרים או ביריעות וראב"ד וכ"מ}
כד/ב זכרון בנימין ח"א עמ' תה
כד/ב חדושים ובאורים (גרי') אהלות סי' ב ס"ק יד, סי' ג ס"ק ג
כד/ב חזו"א אהלות סי' יג ס"ק ד
כד/ב חי' בר נחמני דף סא ע"ד {א"א לצמצם}
כד/ב חי' ר' חיים הלוי דף עח
כד/ב טהרת ישראל עמ' 35
כד/ב יד אברהם אהלות עמ' רלז
כד/ב יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' כט, קטז
כד/ב מים טהורים עמ' שנו, תמו-תמז
כד/ב מנחת חזקיה אהלות עמ' רנז, רסא, רסג
כד/ב מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ו עמ' רצב
כד/ב מעיני המים
כד/ב ערהשה"ע טהרות סי' מג אות טז
כד/ב קרית מלך
כד/ב שעורי עיון התלמוד ב"ב עמ' לז
כד/ב שערי טהר ח"א שער ג סי' ב אות ב, ח"ד שער ב סי' ו אות ב
כד/ג אור הישר [כנסת יחזקאל סי' ב והלאה]
כד/ג אפיקי מגינים סוכה עמ' כא-כב
כד/ג ברור הלכה סוכה ג ע"ב ציון כ, ברורי הראי"ה ד ע"א ציון ב
כד/ג דברות אש אהלות עמ' קכח-קכט, תמג
כד/ג דברות משה נדה וטהרות עמ' תקצג {בית שהוא מלא תבן ואין בינו לבין הקורות פותח טפח}
כד/ג יד אברהם אהלות עמ' קלה
כד/ג יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' צד
כד/ג מעשה איש דף לט ע"ג
כד/ג קול יעקב (פישר) סי' יז אות ז, יג
כד/ג קרית מלך
כד/ג שלמי יוסף סוכה עמ' כה
כד/ד אהלי יעקב (פפנהיים) עמ' יד, צז, קלט, קסט, קנב, קעג {ר"ח הלוי}
כד/ד אוצרות הרמב"ם
כד/ד אור הישר [אור הישר בכורות יז ע"ב ודף יח ע"א, עי' לקמן הל' טו"צ פי"ג ה"ג ותוס' סוכה טו ע"ב וחולין כח ע"ב]
כד/ד אנצי"ת ע' אהל המת הע' 70, 71, 73
כד/ד בית פנחס (גרהר) ח"ב בהקדמה עמ' 82 {כ"מ}
כד/ד ברכת האהל עמ' נד, קעז, קפח
כד/ד דברות אש אהלות עמ' קמה {מחצה למחצה - סתירה להלכה ה}
כד/ד דברות משה נדה וטהרות עמ' תקצב {מחציו וכלפי טומאה טמאים}, תרא, תרג {והעומד מלמעלה כנגד הטומאה טמא שהרי אי אפשר לצמצם וראב"ד ובכ"מ}
כד/ד דברי אמת (תרכא) דף קג ע"א {ראב"ד}
כד/ד דברי אמת (תשעט) עמ' פח, שפב {ראב"ד, רבי מאיר ורבי שמעון הלכה כר' שמעון, וכ"מ}
כד/ד דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' שצא
כד/ד זכור זאת ליעקב עמ' פה {ר"ח הלוי}
כד/ד חד וחלק ח"א דף א ע"ג
כד/ד חדושים ובאורים (גרי') אהלות סי' ב ס"ק י
כד/ד חזו"א אהלות סי' ו ס"ק יג, טהרות בליקוטים בסופו
כד/ד חי' בר נחמני דף סח ע"ב {א"א לצמצם}
כד/ד חי' ר' חיים הלוי דף עט
כד/ד חסדי דוד ח"ח עמ' ריח
כד/ד טהרת ישראל עמ' 38
כד/ד טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' ריג {כ"מ}, רטז {ראב"ד}
כד/ד יד אברהם אהלות עמ' צב
כד/ד יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' לח, מ, קל, קעח {ר"ח הלוי}
כד/ד מים טהורים עמ' שלח-שלט, שמג
כד/ד מנחת חזקיה אהלות עמ' פח, צט
כד/ד מקדש דוד החדש טהרות עמ' רלה
כד/ד מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' שא-שג, תנא
כד/ד מקדש דוד סי' מו אות ה
כד/ד מרגניתא דר"מ
כד/ד משפטים לישראל עמ' קמט
כד/ד סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' עו אות כט {מרכה"מ}, סא, סב {כ"מ}
כד/ד עליות אריה עמ' טז, כ {כ"מ}
כד/ד פתח האהל דף כד ע"א
כד/ד צדקה לחיים (תשסח) עמ' סג {כ"מ}
כד/ד קרית מלך
כד/ד שארית נתן (לוברט)
כד/ד שו"ת מהרלב"ח סי' קמב
כד/ד שו"ת מהרש"ם ח"ה סי' לב
כד/ד שערי טהר ח"א שער א סי' ט אות ה-ז, ח"ב שער ג סי' י אות ג
כד/ד תורה לשמה (תשעג) עמ' שז
כד/ה אנצי"ת ע' אהל המת הע' 57, 62, 63, 68
כד/ה ברכת האהל עמ' נד, קעז, קפח
כד/ה דברות משה נדה וטהרות עמ' תקצז {כיצד כותל שהוא לאויר}
כד/ה הר המלך ח"ז עמ' קסח
כד/ה חזו"א אהלות סי' ו ס"ק ד, יג
כד/ה חסדי דוד ח"ח עמ' רטז
כד/ה טהרת ישראל עמ' 40
כד/ה יד אברהם אהלות עמ' פט-צא
כד/ה מנחת חזקיה אהלות עמ' פה, פח
כד/ה פתח האהל דף כו ע"א
כד/ה שו"ת מהרלב"ח סי' קמב
כד/ה שם הבדלח עמ' פד
כד/ה שערי טהר ח"א שער א סי' ט אות א, ח"ב שער ב סי' ב אות ג, ח"ד שער ב סי' ח אות א
כד/ו דברות אש אהלות עמ' קמח {ראב"ד - ביאור מחלוקת ר"מ ור"א}
כד/ו חזו"א אהלות סי' ו ס"ק יד
כד/ו יד אברהם אהלות עמ' צה
כד/ו מים טהורים עמ' שצב
כד/ז חי' בר נחמני דף סו ע"ב {חצי בנין וחצי סלע}
כד/ז טהרת ישראל עמ' 33
כד/ז שם הבדלח עמ' פד
כד/ז שערי טהר ח"א שער א סי' ט אות ג
כד/ח אהלי יעקב (פפנהיים) עמ' קט-קח {ר"ח הלוי}
כד/ח ברכת האהל עמ' מז, קפ, קפד, קפו, שעז
כד/ח דברות אש אהלות עמ' יח, תקלא
כד/ח הר המלך ח"ז עמ' קסח
כד/ח חזו"א אהלות סי' ו ס"ק א, ו, ט-י, סי' יא ס"ק יד, סי' טו ס"ק י
כד/ח חי' ר' חיים הלוי דף עא, פא
כד/ח חסדי דוד ח"ח עמ' רעח
כד/ח יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' מ-מא, קעח, קפא
כד/ח להורות נתן - שו"ת חי"ג עמ' צו
כד/ח מים טהורים עמ' שמ, שמג-שמד
כד/ח מנחת חזקיה אהלות עמ' לא, צג-צד, ריז
כד/ח נתן פריו סוכה עמ' עז
כד/ח פתח האהל דף לט ע"א
כד/ח שו"ת מהרלב"ח סי' קמב
כד/ח שם הבדלח עמ' פה


כה/588 הלכות טומאת מת פרק כה *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


כה/רה"פ טעם ודעת הל' טו"מ
כה/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
כה/רה"פ מעשה רקח
כה/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
כה/רה"פ מרכבת המשנה מהדו"ב
כה/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' נא-נב
כה/רה"פ פי' ר"י קאפח
כה/רה"פ פי' ר"ש צדוק
כה/רה"פ רמב"ם הערוך
כה/רה"פ רמב"ם לעם
כה/רה"פ שם טוב
כה/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
כה/א אור הישר [חי' ר"ח הלוי דף עא ע"א]
כה/א בית יצחק (תשט"ז) עמ' 180
כה/א ברכת האהל עמ' מז
כה/א דברות אש אהלות עמ' מט
כה/א חדושים ובאורים (גרי') אהלות סי' ב ס"ק י, יד, סי' ג ס"ק ג
כה/א חסדי דוד ח"ח עמ' רכא
כה/א יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' קפ
כה/א מים טהורים עמ' שנא
כה/א מנחת חזקיה אהלות עמ' צז
כה/א מקדש דוד החדש טהרות עמ' תקמז
כה/א מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"ב דף לז
כה/א מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' שיט
כה/א פתח האהל דף טו ע"ב
כה/א שעורי ר' שמואל ב"ב ח"ב עמ' לז-לח
כה/א שערי טהר ח"ד שער ב סי' ג אות ג
כה/ב ברכת האהל עמ' סד
כה/ב חזו"א אהלות סי' ז ס"ק י, אהע"ז סי' קמג ס"ק טו
כה/ב מים טהורים עמ' שנא
כה/ב מעשה איש דף לט ע"ד
כה/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' רסא
כה/ב שו"ת מהרלב"ח סי' קמב
כה/ב שלמי שמעון (תשמו) עמ' צ
כה/ב שערי טהר ח"א שער א סי' א אות ד, שער ב סי' ט אות ג, ח"ד שער ב סי' ה אות א
כה/ג הר המלך ח"ז עמ' קסח
כה/ג חזו"א אהלות סי' ו ס"ק כ, אהע"ז סי' קמג ס"ק טו
כה/ג יד אברהם אהלות עמ' צט
כה/ג מגיא ההריגה עמ' מח, נב
כה/ג מים טהורים עמ' שנו-שנז
כה/ג מנחת חזקיה אהלות עמ' קב
כה/ג משפטי עזיאל ח"ו עמ' קעז
כה/ג שו"ת מהרלב"ח סי' קמב
כה/ד איש על העדה (אלאביץ) עמ' 184
כה/ד דברות אש אהלות עמ' קעו-קעז
כה/ד חזו"א יו"ד סי' רי ס"ק ד, כלים סי' כ ס"ק יב
כה/ד חסדי דוד ח"ח עמ' רסח
כה/ד טהרת אליהו עמ' שלו {ראב"ד}
כה/ד טהרת ישראל
כה/ד יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' קפב
כה/ד להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' סג {ראב"ד}
כה/ד מים טהורים עמ' שמז-שמח, שנ-שנא, שנג
כה/ד מעיני המים
כה/ד נתן פריו סוכה עמ' צו
כה/ד פתח האהל דף ס ע"א
כה/ד שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' רצג {ראב"ד}
כה/ד שערי טהר ח"ב שער א סי' י אות ד, ח"ד שער ב סי' ו אות א, סי' ח אות ב
כה/ה גדולי שמואל השמטות עמ' רי {מל"מ}
כה/ה מים טהורים עמ' שנא
כה/ה שערי טהר ח"ד שער ב סי' ו אות א
כה/ו איש מצליח (תשסח) ח"א עמ' קעד-קעה
כה/ו אנצי"ת ע' אהל המת הע' 76
כה/ו חזו"א אהלות סי' ז ס"ק טז
כה/ו יד אברהם אהלות עמ' צו, קעט, ריא
כה/ו מים טהורים עמ' תכח
כה/ו משאת המלך ח"ג סי' שצה
כה/ו נתיב אברהם ח"א עמ' קכח
כה/ו שערי טהר ח"ד שער ב סי' ח אות ב
כה/ז איש מצליח (תשסח) ח"א עמ' קעד-קעה
כה/ז אנצי"ת ע' אהל המת הע' 76, 82
כה/ז ברור הלכה חולין קכו ע"א ציון א
כה/ז חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד חולין קכו ע"א]
כה/ז כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תרפה
כה/ז ליבא בעי דף מא
כה/ז מים טהורים עמ' שא, תיא
כה/ז תניא רבתי ח"א עמ' 374
כה/ח אהל משה (הורוביץ) ח"א שבת בק"נ ס"ק לב
כה/ח אורים גדולים (תשסג) עמ' מו
כה/ח ארחות חיים ח"ב סי' עא אות ז
כה/ח בדבר מלך ח"ח עמ' קמב
כה/ח בנין הלכה עמ' פח
כה/ח ברכת האהל עמ' רכג
כה/ח גינת ורדים (הלוי) יו"ד מלחמת מצוה סי' ג
כה/ח הר המלך ח"ז עמ' קסט
כה/ח ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ה עמ' רלח
כה/ח זכרון בנימין ח"א עמ' קסה
כה/ח חזו"א אהלות סי' יט ס"ק ג, יו"ד סי' ריד לדף עא ס"ק ג
כה/ח יד אברהם אהלות עמ' קד, קו
כה/ח מים טהורים עמ' שסח
כה/ח מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' רמב
כה/ח מנחת שלמה (לוין) עמ' קעח-קעט
כה/ח משנת יעקב
כה/ח עמק הנצי"ב פ' חקת פסקא ה עמ' קפב
כה/ח עמק שאלה (טברסקי) עמ' קמז, קנט
כה/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' צז
כה/ח שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' רצה
כה/ח שו"ע הרב יו"ד סי' קפג קו"א אות ג
כה/ח תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' קלד
כה/ט אורים גדולים (תשסג) עמ' תל
כה/ט ברכת האהל עמ' רכג
כה/ט זכרון בנימין ח"א עמ' קסה
כה/ט יד אברהם אהלות עמ' קד
כה/ט יד המלך (פלומבו)
כה/ט מהרי"ט אלגזי פ"ג אות לו או"ק א
כה/ט מנחת שלמה (לוין) עמ' קעח
כה/ט מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
כה/ט משנת יעקב
כה/ט עמק שאלה (טברסקי) עמ' קל
כה/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' צז
כה/ט שארית יהודה (ינוביץ) יו"ד סי' ח
כה/ט שו"ת רי"ט וייל יו"ד סי' נג
כה/ט תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' קלד
כה/י אביר יעקב (אביגדור) דף ח ע"ב וע"ד
כה/י ארחות חיים ח"ב סי' עא אות ז
כה/י באר אליעזר
כה/י בציר אליעזר ח"א דף יט ע"א {מל"מ}
כה/י גינת ורדים (תאומים) עמ' קלה
כה/י דליית הכרם עמ' תתתכו {ראב"ד}
כה/י הלכות עולם (קאראסיק) פסחים כז ע"ב
כה/י ונגש הכהן כלל ח פ"א {מל"מ}
כה/י זכרון יוסף (שטיינהרט) ח"ו סי' ו-ט
כה/י חזו"א אהלות סי' יט ס"ק ב, יו"ד סי' קיד ס"ק ה
כה/י חזקה רבה יו"ד הלכה קיב, קסה {מל"מ}
כה/י חסדי דוד ח"ט עמ' רח
כה/י ים התלמוד (עדיל) עמ' תתיב
כה/י כבוד מלכים (מרגליות) {מל"מ}
כה/י מהרי"ט אלגזי פ"ג אות לא או"ק ב
כה/י מי נדה עמ' רמה
כה/י מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ב עמ' שצד, ח"ז עמ' שב
כה/י משנת אליעזר (רבינ') עמ' קע, קפב
כה/י משנת חיים בכורות עמ' רעז, רפח, רצט
כה/י נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' רצט {מל"מ}
כה/י נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' לד
כה/י קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' קל-קלא
כה/י שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רצב
כה/י שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' רעב
כה/י שולי הגליון עמ' קמט
כה/י שושנת העמקים (תאומים) עמ' קסב-קסג
כה/י שערי זיו ח"ב דף קצח ע"א-ע"ב {מל"מ}
כה/י שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' מא {מל"מ}, כרך ב עמ' קז, קכג, קכח, רכא {מל"מ}
כה/י שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף קכ ע"א {מל"מ}
כה/י שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך ב עמ' ל, קצח
כה/יא אוצרות הרמב"ם
כה/יא אור הישר [עמק הלכה או"ח ח"ב סי' קי]
כה/יא אפר קדשים עמ' קלט
כה/יא גינת ורדים (הלוי) יו"ד מלחמת מצוה סי' ד
כה/יא דליית הכרם עמ' תתתכו {ראב"ד}
כה/יא הר המלך ח"ז עמ' קע
כה/יא חזו"א יו"ד סי' ריד לדף עא ס"ק ב
כה/יא יד אברהם אהלות עמ' קו
כה/יא יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' ריז
כה/יא מים טהורים עמ' שע {ראב"ד}
כה/יא מנחת חינוך ח"ב עמ' רפב
כה/יא מקור ברוך (גינ', תשמו) עמ' 133
כה/יא מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' שצה
כה/יא נגינת לדוד עמ' ס {עובר הוא טהרה בלועה}
כה/יא קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' קטו {ראב"ד}
כה/יא קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' רמד
כה/יא קרית מלך
כה/יא שערי טהר ח"ה שער א סי' ב אות כג, ח"ח סי' קא אות א (רצב ע"א) {טהרה בלועה לא מטמאה}
כה/יא תשובה שלמה יו"ד סי' כג דף מו ע"ג
כה/יב אגרות משה יו"ד ח"א סי' רל ענף ח
כה/יב אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' קיט
כה/יב אור המאיר (שפירא) סי' יא אות ב
כה/יב אמונת עתיך גל' 117 עמ' 29
כה/יב ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קיא, קנא
כה/יב בדבר מלך ח"ח עמ' קמא
כה/יב בית אהרן וישראל גל' יז עמ' נז {טומאה בלועה}
כה/יב בית המדרש
כה/יב בית לאבות דף קב ע"ג
כה/יב ברור הלכה חולין עא ע"א ציון ה
כה/יב ברור הלכה חולין עב ע"א ציון ג פרק ב
כה/יב ברור הלכה חולין קכח ע"ב אחרי ציון ו פרק ב
כה/יב ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' רסב
כה/יב גינת ורדים (הלוי) יו"ד מלחמת מצוה סי' ג
כה/יב דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' שיד
כה/יב הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"ג הע' 15 עמ' לח
כה/יב זכרון בנימין ח"א עמ' קסה, קסז, תלא
כה/יב זכרון שמואל עמ' תקכא
כה/יב חזו"א אהלות סי' יט ס"ק א, יו"ד סי' ריד לדף עא ס"ק א
כה/יב חי' מרן הגרי"מ עמ' ר, רב, רח-רט
כה/יב יד אברהם אהלות עמ' קד, קו
כה/יב יד אברהם כלים עמ' רעו
כה/יב ידי משה (בוצק' תשמג) סי' רה
כה/יב כנה"ג
כה/יב מהרי"ט אלגזי פ"ג אות לו או"ק ב
כה/יב מחובר לטהור סי' יד אות ו
כה/יב משאת המלך ח"ג סי' שעו {לא כתב משום בלועה}
כה/יב משב יעקב ח"ב
כה/יב נועם ח"ז עמ' קע, ח"ח עמ' שכג
כה/יב נר למאור (רבינוביץ) דף ז ע"ג
כה/יב נתיבות אדם ח"א עמ' רכד {ראב"ד}
כה/יב עמק הלכה (בוימל) עמ' קעז
כה/יב עמק שאלה (טברסקי) עמ' קמז
כה/יב פרת חטאת עמ' צב
כה/יב קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' קלא {חיה שפשטה ידה}, דברים עמ' רמא, רמג
כה/יב קרן הצבי מצוה מג אות יג
כה/יב רב ברכות (רי"ח) עמ' סט
כה/יב שו"ע הרב או"ח סי' קפג קו"א אות ג, מהדו"ת ד"ה אבל
כה/יב תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' תנז
כה/יב תפארת ציון (קואינקה) עמ' קכז-קכט
כה/יב תשובה שלמה או"ח סי' יא דף טו ע"ג

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US