Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

כאשר מצויין שם הספר בלבד, הכוונה היא לספר המסודר לפי סדר הלכות הרמב"ם.
בראש כל פרק מופיעה רשימת מקורות עם הסימון "רה"פ" (רוב הפרק). אלו הם מקורות העוסקים ברוב ההלכות שבאותו פרק (או בכולן).
כשיש למעיין קושי למצוא את הספר המצויין, או את מראה המקום באותו ספר, יפנה ל"רשימת הספרים".

למידע נוסף על המפתח, לחץ כאן.

פרה אדומה

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה
פרק ו
פרק ז
פרק ח
פרק ט
פרק י
פרק יא
פרק יב
פרק יג
פרק יד
פרק טוא/589 הלכות פרה אדומה פרק א *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


א/רה"פ דעת אברהם ח"ב
א/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
א/רה"פ לב טהור
א/רה"פ מעשה רקח
א/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
א/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' נג-נה
א/רה"פ פי' ר"י קאפח
א/רה"פ פי' ר"ש צדוק
א/רה"פ רמב"ם הערוך
א/רה"פ רמב"ם לעם
א/רה"פ שם טוב
א/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
א/א אבן האזל קדשים ח"ב דף א ע"ב
א/א אגודות אזוב מדברי דף קכב ע"ג-ע"ד {אין מגדלים}
א/א אהל משה (הורוביץ) ח"א זבחים נט ע"ב {מל"מ}
א/א אוצרות הרמב"ם
א/א אור החיים במדבר פי"ט פסוק ב
א/א אור ליהודה (תשנט) עמ' של {מתרומת הלשכה}
א/א אור לישרים (שולמן) עמ' לא, לה
א/א אמרי בינה (אוירבך) - נדרים סי' כב ד"ה והנה בספר
א/א אמרי חן (לוונברג) פרה עמ' סז-עח
א/א אנצי"ת ע' בעל מום (ב) הע' 60 {ראב"ד}
א/א ארעא דרבנן (תשעט) עמ' רכא
א/א אשיחה בחקיך פרה סי' א-ו
א/א באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קצא
א/א בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף עז ע"ד, עח ע"ב
א/א בדבר מלך חי"א עמ' פו
א/א בית המדרש
א/א בית שערים או"ח סי' שכט
א/א בנין הלכה עמ' קמ {חטאת}
א/א ברור הלכה סוטה מו ע"א ציון ה פסקה א {מל"מ}
א/א בריכת המלך עמ' רד, רנא, רנט
א/א ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' תלה
א/א גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' קעא
א/א גבורת יצחק שקלים עמ' רכז, רכט {ראב"ד}
א/א גור אריה יהודה (זמבא) עמ' צט, קא
א/א דברי חיים (אוירבך) יו"ד סי' ה ד"ה ועיין {ראב"ד וכס"מ}
א/א דברי חיים ח"ב אהע"ז סי' עג
א/א דברי יחזקיהו ח"א עמ' צד, קמד {זקנה, ומל"מ}
א/א דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' רנד
א/א דקה מן הדקה דף עה ע"ב
א/א דרשות עונג יו"ט דף מט ע"ב {מל"מ - לכתחלה ובדיעבד}
א/א המאור הגדול (יעבץ) עמ' רצו
א/א התורה והתלמוד ח"ד עמ' 164 {מל"מ}
א/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' ריז
א/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' שעו
א/א ויטע אשל תמורה ח"א עמ' רא, רז {ראב"ד}
א/א זכור לדוד עמ' נ-נא
א/א זכרון בנימין ח"ב עמ' סה, עד
א/א חוות בנימין ח"ב עמ' תסט {בת שלש}
א/א חוט המשולש (דיוואן) דף נה ע"א {אין לוקחין עגלה}
א/א חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רמג
א/א חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שנא {מל"מ}
א/א חזו"א פרה סי' א ס"ק ז-ח, סי' ג ס"ק ח, יד, או"ח סי' קכו ס"ק יב
א/א חי' הגר"ח החדש עמ' תקיב {ראב"ד}
א/א חי' הגרז"ס נשים עמ' שלד {מל"מ}
א/א חי' מהר"ם שיק נדה עמ' קמו
א/א חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' נב {מל"מ}
א/א חיים שאל ח"ב סי' מב אות לא
א/א חמדת ישראל ח"ב דף מה ע"ג
א/א חנוכת הבית עמ' קיא
א/א חסדי דוד ח"ט עמ' קא {מל"מ}
א/א חשבונות של מצוה עמ' רפו
א/א טעם ודעת הל' פרה עמ' א-ט
א/א יד אברהם פרה עמ' א, ה, ז, יא
א/א יד בנימין ר"ה עמ' קיט {מל"מ - עגל}
א/א יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' ל
א/א ידי משה (בוצק') הל' תמורה סי' א {עגלה}
א/א יהגה האריה עמ' קלה
א/א יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' פט
א/א ימין המלך
א/א ישמח משה (גאלופוליטי) דף קיב ע"א {מל"מ}
א/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קיד {ספרי זוטא}, תקכו {כ"מ - ספרי זוטא}
א/א כתב משה ח"א סי' יז עמ' סט
א/א כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תטו
א/א מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"ב דף כז ע"ג {מל"מ}
א/א מחשבת הקודש ח"א דף סה ע"א {מל"מ - יחיד מתנדב}
א/א מי טהרה עמ' ה {אין מגדלים}
א/א מים טהורים עמ' תרכה
א/א מכתם לדוד (חסן)
א/א מנחה לאיש עמ' 135
א/א מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' קכ
א/א מנחת חינוך ח"ב עמ' שצא {ראב"ד}, תיג, תמג, ח"ג עמ' קי, שיג {מל"מ}
א/א מנחת חינוך מצוה רפה (דף ק ע"ב)
א/א מנחת יהודה וירושלים עמ' 230
א/א מנחת ישראל עמ' שכב
א/א מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף סג ע"ב, קכב ע"ב, קכג ע"ד
א/א מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"ב סי' ח אות יז, סי' יב אות ד]
א/א משאת המלך ח"ג סי' שפב {ראב"ד}
א/א משנה הלכות ח"ג סי' ריא-ריב
א/א משנת חיים במדבר עמ' שנה, שסה
א/א משנת חיים ויקרא עמ' רצב
א/א משנת חיים ערכין עמ' תריד
א/א משנת יעקב כאן
א/א משנת יעקב עבודה עמ' קכ
א/א משפט כהן עמ' רעא
א/א נאות אפרים ח"ב עמ' מו
א/א נוה צדק
א/א נועם חכ"ה עמ' מז {מל"מ}
א/א נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' רט
א/א נחלה לישראל (תשעא) עמ' פג
א/א ניצוצי אש עמ' קצג
א/א נתיב מאיר
א/א נתיבות שלום (למפרט) עמ' צז {מל"מ}
א/א עבודת היום יומא עמ' קיג
א/א עיונים ומחקרים ח"א עמ' 50
א/א עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף צ ע"ד {עגלה}
א/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' פח
א/א פי אריה דף כד ע"א-ע"ג
א/א פסקי אליהו ח"ד עמ' יג {מל"מ - "בן" במעי אמו}
א/א פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' קעה {מל"מ}
א/א פרי האדמה ח"א
א/א פרת חטאת עמ' 1, 3 {מניין המצוות}, עמ' ב {כר"מ}, ד {בת שלש}, ה, י, יב {מל"מ}, כו-ל, מז-מח {אין לוקחים עגלה ומגדלים אותה}, קז {אין ממתינים שמא ישחיר}
א/א צמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף כה ע"א
א/א צפנת פענח במדבר עמ' רטו
א/א קדשי יהושע עמ' תתכג, אלף רכא {ראב"ד}
א/א קהל יהודה - חי' הש"ס דף לז ע"ב {מל"מ}
א/א קרבן אשה
א/א רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רנב, רנד
א/א שאילת יעבץ ח"א סי' פא
א/א שארית מנחם (רובינשטיין) ח"ב עמ' קפו {ואין לוקחין עגלה ומגדלין אותה}
א/א שבילי פנחס - לקוטי מאמרים (תשעו) עמ' תב
א/א שדה הארץ ח"ב דף סו ע"ג-ע"ד {זקנה}, קלד ע"ב
א/א שדה הארץ ח"ג
א/א שדה יצחק עמ' ד {ראב"ד}
א/א שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קיב {ראב"ד}
א/א שהם וישפה ח"א
א/א שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' א
א/א שיח ערב קדשים עמ' רמח, תיח
א/א שיר למעלות גל' ד עמ' 143 {מנין המצוות}
א/א של"ה ח"ג חוקת אות ו בהגהה
א/א שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' קלז, ח"ב עמ' ס
א/א שלמי יוסף יומא ח"א עמ' תו, ח"ב עמ' מד
א/א שלמי יוסף ר"ה עמ' קיד {מל"מ}
א/א שלמי שמחה ח"א עמ' רלב, ח"ה עמ' ריג
א/א שם הבדלח עמ' פו
א/א שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' קפז
א/א שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' צח
א/א שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' כח
א/א שעורי ר' יחיאל מיכל זבחים פ"א אות קמט
א/א שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ד סי' קצד
א/א שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"א הע' 19 {מל"מ}, 46 {עגלה}
א/א שערי זיו ח"ב דף קח ע"ד {מל"מ}, ח"ג דף פב ע"ג {מל"מ}
א/א שערי טהר ח"ו סי' סה אות ב
א/א שרשי הים דף קצה ע"ב
א/א תהלה לדוד (מן) קדשים סי' לב ס"ק יט {ראב"ד}
א/א תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' אלף טז
א/א תועפת ראם (גטיניו) דף נח ע"ד {מל"מ}
א/א תורת העולה ח"ג פ' סה עמ' רלז, רלט
א/א תורת העולה עמ' תקמ
א/א תורת הקדש ח"ב עמ' קכז {מל"מ}, קפד, ח"ג עמ' קלא
א/א תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' רצט, שא-שג, שלד-שלה, שמט
א/א תשובה שלמה יו"ד סי' א דף כח ע"ד {ראב"ד - מקדיש מחוסר זמן}, סי' ב דף כט ע"ב
א/ב אמרי חן (לוונברג) נגעים עמ' קסה-קסט
א/ב אמרי חן (לוונברג) פרה עמ' עח-פב
א/ב אשיחה בחקיך פרה סי' ז
א/ב המאור הגדול (יעבץ) עמ' רצז-רצט
א/ב הר המלך ח"ו עמ' קו, ח"ז עמ' קעא
א/ב זכרון בנימין ח"א עמ' צד
א/ב חזו"א פרה סי' ד ס"ק ד-ה
א/ב חי' ר' חיים הלוי דף יז
א/ב טעם ודעת הל' פרה עמ' י-יב
א/ב יד אברהם פרה עמ' כב, לז
א/ב יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' פט
א/ב לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 79
א/ב מים טהורים עמ' תרמד
א/ב מנחת חינוך ח"ג עמ' קיב
א/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ב משאת המלך ח"ג סי' שפז {חש"ו}
א/ב משנת שמחה
א/ב נזר המלך
א/ב ניצוצי אש עמ' קצג
א/ב פרפרת התורה עמ' שנו
א/ב פרת חטאת עמ' מ, סח-ע
א/ב קרית מלך
א/ב שם הבדלח עמ' פז
א/ב שמועת חיים יומא ח"א עמ' קז
א/ב תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' שכד
א/ג אבן האזל קדשים ח"ב דף קח ע"א
א/ג אברהם יגל
א/ג אור גדול דף קסט ע"א
א/ג אור יעקב יבמות דף ח ע"א
א/ג אמרי חן (לוונברג) נגעים עמ' קסה-קסט
א/ג אמרי חן (לוונברג) פרה עמ' עח-פב
א/ג אנצי"ת ע' גזה הע' 107, 108, ע' דבר שאינו מתכון הע' 129
א/ג אפיקי מגינים שבת דף צד
א/ג באר שרים (שלזינגר) במדבר פ' חוקת סי' ב אות ד {עיקרן מאדים וראשן משחיר}
א/ג בינת נבונים דף מה ע"ד
א/ג בני דוד
א/ג גן דוד דף מד ע"ב {גוזז}
א/ג דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' רנז
א/ג זכרון בנימין ח"ב עמ' תעג
א/ג חזו"א פרה סי' ד ס"ק א
א/ג חי' ר' חיים הלוי דף יז
א/ג חסדי דוד ח"ט עמ' קט-קי
א/ג טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 215
א/ג טעם ודעת הל' פרה עמ' יג
א/ג יד אברהם נגעים עמ' נב
א/ג יד אברהם פרה עמ' לז
א/ג יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' יב
א/ג יהגה האריה עמ' קלה, קלז
א/ג יטב פנים ח"א דף קכט
א/ג ישא איש דף ז ע"ב
א/ג מטה אהרן הל' יו"ט עמ' צ
א/ג מי טהרה עמ' יא {שאין כוונתו לגזוז}
א/ג מים טהורים עמ' תרמד-תרמה
א/ג מנחה לאיש עמ' 130
א/ג מנחת חינוך ח"ג עמ' קיב
א/ג מקורי הרמב"ם לרש"ש
א/ג מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' שפג, תסד
א/ג משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רמט {עיקרן מאדים}
א/ג משנת יעקב
א/ג ניצוצי אש עמ' קצג
א/ג נר מצוה (ואלק) מצוות דף צג ע"א
א/ג נשאל דוד או"ח עמ' קח
א/ג עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף צ ע"ד ולשונות דף ג ע"ג
א/ג פרי שמואל (תשלה)
א/ג פרשת המלך
א/ג פרת חטאת עמ' עג-עז
א/ג קרית מלך
א/ג שי למלך (מלר) עמ' קמג
א/ג שם הבדלח עמ' פז
א/ג שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"א הע' 61 {אין חושש משום גיזה}
א/ג שפת אמת על התלמוד ח"ג דף עא ע"ד
א/ג תשובה מיראה (תשסו) עמ' כג
א/ד אור גדול דף קסט ע"א
א/ד אור הישר [עי' הל' טו"צ פ"ח ה"ו]
א/ד אמרי חן (לוונברג) נגעים עמ' קסה-קסט
א/ד אמרי חן (לוונברג) פרה עמ' עח-פב
א/ד אשיחה בחקיך פרה סי' ח-ט
א/ד דבר שאול תמורה סי' סה אות כט
א/ד זכרון בנימין ח"א עמ' קיח
א/ד חזו"א פרה סי' ד ס"ק ג
א/ד חי' ר' חיים הלוי דף יז
א/ד חסדי דוד ח"ט עמ' קט-קי
א/ד טעם ודעת הל' פרה עמ' יד
א/ד יד אברהם נגעים עמ' נב
א/ד יד אברהם פרה עמ' לח
א/ד יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' יב
א/ד יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רעא
א/ד להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' פ ע"ב
א/ד מוריה גל' קיג עמ' כד {אפר מקלה שנתערב באפר כשר}
א/ד מזבח חדש דף צז ע"ב
א/ד מי טהרה עמ' יא {כדי שינטל בזוג}
א/ד מים טהורים עמ' תרמג-תרמד
א/ד מנחת חינוך ח"ג עמ' קיב
א/ד מקראי קדש (תפט) דף קלה ע"א
א/ד מקראי קדש (תשנג) עמ' שמו
א/ד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תיב {כדי שינטל הזוג}
א/ד נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' רלח
א/ד נודע ביהודה תנינא יו"ד סי' פ
א/ד ניצוצי אש עמ' קצד
א/ד נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' לב
א/ד סופר המלך ח"א עמ' קל
א/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' פט, ח"ב עמ' קפה
א/ד פרפרת משה ח"א עמ' שפט
א/ד פרת חטאת עמ' לה {כ"מ}, עא {כ"מ}, עב-עג
א/ד קרית מלך
א/ד ראשית בכורים דף נו
א/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קלט
א/ד שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קנג
א/ד שלמי שמחה ח"א עמ' ד
א/ד שם הבדלח עמ' פח
א/ד שמועת חיים יומא ח"א עמ' קז
א/ד שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"א הע' 38 {שישאר מהמאדים}
א/ד תורה לשמה (תשעג) עמ' תכ
א/ד תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' שיד-שטו
א/ה אור שמח
א/ה אורה ושמחה הל' שופר פ"א ס"ק סב
א/ה דברי יואל במדבר ח"ב עמ' פה
א/ה חוקי חיים (גאגין) דף קלט ע"א
א/ה טעם ודעת הל' פרה עמ' טו
א/ה יד אברהם פרה עמ' פא
א/ה יתר הבז (תשסח) עמ' קלח
א/ה מנחה לאיש עמ' 129-131, 133, 135
א/ה מנחת חינוך ח"ג עמ' קיג
א/ה מקראי קדש (תשנג) עמ' שמו
א/ה ניצוצי אש עמ' קצד
א/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קפה {כ"מ}
א/ה פרת חטאת עמ' לט {כ"מ}
א/ה קהלות יעקב זבחים ט
א/ה שלמי יוסף מנחות עמ' רפז
א/ה תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' שיד, שכד {כ"מ}, שלה-שלו {כ"מ}, שנא
א/ו אשיחה בחקיך פרה סי' י
א/ו ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' תלה
א/ו גור אריה יהודה (זמבא) עמ' ק
א/ו דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תרב
א/ו חזו"א פרה סי' ד ס"ק א
א/ו טעם ודעת הל' פרה עמ' טז
א/ו יד אברהם פרה עמ' כג {ראב"ד}
א/ו מטה אפרים ח"ב
א/ו מנחה לאיש עמ' 129-131, 133-135
א/ו מקום דוד [הלכה למשה ח"א בסה"מ והר"א קניטי בספרו]
א/ו פרת חטאת עמ' לו, מא-מב, מד
א/ו צפנת פענח בראשית עמ' קיב
א/ו שם הבדלח עמ' פט
א/ו תורת האשם עמ' יז {חתך יבלת}
א/ו תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' שטז, שכו
א/ז אבן האזל קדשים ח"ב דף קח ע"א
א/ז אבני נזר אהע"ז סי' ח אות יח
א/ז אברהם יגל
א/ז אור הישר [אור הישר חולין יא ומנחות פג ע"ב, עי' תוס' ב"מ ל ע"א]
א/ז אחיעזר ח"ב סי' מג ס"ק ו
א/ז אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קכא-קכב
א/ז אמרי חן (לוונברג) פרה עמ' פב-פז
א/ז אנצי"ת ע' אתנן הע' 84, ע' בעל מום (ב) הע' 24, ע' גוי הע' 1019, 1027, ע' גזה הע' 172, 173
א/ז אשיחה בחקיך פרה סי' יא-יג
א/ז אשל אברהם (שפירא) עמ' תמ {שק או עול}
א/ז אשר למלך
א/ז בארות יצחק (הכהן) עמ' שיג
א/ז בדבר מלך חי"א עמ' פו
א/ז בית המדרש
א/ז בית שערים או"ח סי' סג, שכט, יו"ד סי' נו
א/ז בני דוד
א/ז בנין שאול עמ' קס
א/ז ברור הלכה ב"מ ל ע"א ציון ב
א/ז ברור הלכה סוטה מו ע"א ציון ל פסקה ד
א/ז ברור הלכה קידושין נט ע"ב ציון א
א/ז ברור הלכה שבת נב ע"א ציון ד, וגליון רצי"ה עמ' ה
א/ז בריכת המלך עמ' רנא
א/ז ברכת מרדכי ב"מ עמ' רכט
א/ז בשבילי הקרבנות סי' כב אות ט
א/ז גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קא-קב
א/ז גליונות אבני נזר
א/ז דברות משה נדה וטהרות עמ' תרלו {שהמעוברת תובעת זכר היא וצריכה היא}
א/ז דברות משה נדה וטהרות עמ' תרלז, תרלח {ואצ"ל שהמעוברת פסולה וכ"מ}
א/ז דברות משה שבת ח"ב סי' מ ענף א, ב"מ ח"א סי' כז ענף א
א/ז דברי יהושע (קלעוואן, תשעא) עמ' שטו
א/ז דברי יואל מועדים ח"ו-ח"ז פרה לא
א/ז דברי יציב או"ח עמ' קעא {מגוי}
א/ז דובב מישרים (וידנפלד) עמ' קיז
א/ז דעת ותבונה מכשירין עמ' רצח
א/ז דרך המלך (רבי)
א/ז דרך ישרה ח"ב עמ' עג
א/ז דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תרא
א/ז הדרת מרדכי דף פב ע"ב
א/ז הר המלך ח"ז עמ' קעא, ח"ח עמ' פז
א/ז וזאת התורה עמ' רכז
א/ז זכר יהודה עמ' רצז
א/ז זכרון בנימין ח"ב עמ' עג, רו, רי, שלו, שסז
א/ז זרע יצחק (לומברוזו)
א/ז חזו"א פרה סי' ב ס"ק ז-ח, יג-יד
א/ז חי' הגר"י סי' לב
א/ז חי' הגר"מ זמבה סי' כד
א/ז חי' הגרז"ס נשים עמ' שלב, שלד
א/ז חי' חפץ חיים
א/ז חי' חתם סופר
א/ז חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"ב עמ' לט
א/ז חי' ר' אפרים מרדכי
א/ז חנוכת הבית עמ' קיב
א/ז חסדי דוד ח"ט עמ' קג-קד
א/ז חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 107
א/ז חקל יצחק עה"ת עמ' קט {קונים מגוי}
א/ז טעם ודעת הל' פרה עמ' יז-לה
א/ז יד אברהם פרה עמ' יד, טז, כד-כה, כז-כט
א/ז יד ישראל ח"ב
א/ז יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' צ, ח"ב עמ' קטו
א/ז ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' סג
א/ז ישורון ח"כ עמ' רג {הכניסה לרבקה}
א/ז יתר הבז (תקמז)
א/ז יתר הבז (תשסח) עמ' קסח
א/ז כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תכ
א/ז לב אריה (בראד, תשסד) עמ' קיג
א/ז לב דוד (פלדמן) עמ' קטו
א/ז לשד השמן (שפרינץ) יו"ד דף כג ע"ג
א/ז מוריה גל' קפא עמ' צז {לא הצריך רצון בעלים במלאכה}
א/ז מים טהורים עמ' תרלט-תרמא
א/ז מלאכת שלמה (חכים)
א/ז מנחה טהורה דף קג ע"ד {כ"מ}
א/ז מנחה לאיש עמ' 134
א/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' שצו, תיד-תטו, ח"ג עמ' קיא, רמט, שיד, שעא
א/ז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף עא ע"ג
א/ז מקיץ בן חי דף לד ע"א-לח ע"ב
א/ז מראה איש ח"א יו"ד עמ' נד
א/ז משא יד ח"א עמ' רנט
א/ז משאת המלך ח"ג סי' שפג {"ואצ"ל"}
א/ז משנת אליעזר (רבינ') עמ' נז
א/ז משנת חיים במדבר עמ' שנז, שסא
א/ז משנת יעקב
א/ז משפטי עזיאל ח"ו עמ' עח
א/ז משק ביתי סי' שפא (קפז ע"ב) {ראב"ד}
א/ז נאם דוד
א/ז נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' רט
א/ז נחלה לישראל (תשעא) עמ' פא {כקדשי בדק הבית}, פג {מעוברת}
א/ז נחלה לישראל (תשעז) ח"ב עמ' נא
א/ז נחלת עזריאל (הלוי) ע"ז דף ה
א/ז נטעי נתן (פריד) סי' קי {נקראת חטאת}
א/ז נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' רלח
א/ז נתיבות מרדכי גיטין עמ' תקצא
א/ז נתן פריו סוגיות ח"א עמ' נב, קמ
א/ז עבודת הזבח תמורה סי' יג ס"ק יג {כל הפוסל בקדשים}
א/ז עולת חדש (תקמה) ח"ג אות שט דף מה ע"ג, אות שיב דף מה ע"ד
א/ז עולת חודש ח"ג מאמר שיב, שטו
א/ז עיונים ומחקרים ח"א עמ' 100
א/ז ענפי ארז (זי') דף קיג ע"ד {ראב"ד}
א/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' פט
א/ז פני משה (שלז')
א/ז פרשת המלך
א/ז פרת חטאת עמ' כא-כב, כו, מג, מו, מט, נא, נד, נו-נז
א/ז פתח עינים ח"ב דף צב ע"א {לחם יהודה}
א/ז צרור החיים (יעקב)
א/ז קדשי יהושע עמ' אלף כז, אלף סו
א/ז קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' קנג
א/ז קרית מלך
א/ז רלב"ג במדבר פ"ה פסוק ג עמ' ז-ח, פי"ט פסוק ג עמ' צה
א/ז רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רנד
א/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קלח
א/ז שדה הארץ ח"ב דף סז ע"א-ע"ב {עלה עליה זכר}
א/ז שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קיב
א/ז שולי הגליון עמ' קמט
א/ז שי למלך (מלר) עמ' קמט
א/ז שיח ערב קדשים עמ' תכ {ראב"ד}
א/ז שיר למעלות גל' ד עמ' 152
א/ז שלמי יוסף מנחות עמ' רפז
א/ז שם הבדלח עמ' פט-צ
א/ז שעורי ר' יחיאל מיכל סוטה אות קנד-קנה
א/ז שער המלך ח"ב עמ' של
א/ז שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"א הע' 80, 85, 87
א/ז שערי זיו ח"ג דף יב ע"ד
א/ז שערי טהר ח"ו סי' סה אות ב
א/ז שערי תורת בבל עמ' 122
א/ז שפת אמת על התלמוד ח"א דף נג ע"ב-ע"ד
א/ז תורה תמימה במדבר פ' יט אות יא
א/ז תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' שב, שלו
א/ז תפארת ראובן עמ' קכה
א/ז תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' נח
א/ח אבן ישראל (פישר) כאן, וח"ג עמ' נו
א/ח אור הישר [עמק יהושע ח"ב דרוש יא, מקום שמואל סי' ג]
א/ח אפיקי מים ח"א סי' יח-יט
א/ח באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קיד
א/ח בית שערים או"ח סי' סג
א/ח בני יעקב
א/ח ברור הלכה שבועות יא ע"ב ציון ב
א/ח גבורת יצחק מ"ש עמ' קסא
א/ח דרכי אהרן ח"א עמ' כ
א/ח חמדת ישראל ח"ב דף יב ע"ב
א/ח טעם ודעת הל' פרה עמ' לה
א/ח ידי משה (בוצק' תשמג) סי' תסה
א/ח כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תנז
א/ח מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' ריא
א/ח מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף לב ע"ב
א/ח משנת חיים ערכין עמ' תריד
א/ח פרת חטאת עמ' רצח {מתה הפרה - אפשר לפדות}
א/ח קדשי יהושע עמ' תתלא, אלף סז
א/ח שם טוב - השלמה
א/ח שער המלך ח"ב עמ' רכח
א/ח שערי זיו ח"ג דף יט ע"ג-ע"ד
א/ח שעת הכושר דף מב ע"א
א/ט אבי הנחל (שפירא) דף יג ע"ג
א/ט אור הישר [זכר יצחק (תשח) סי' פ אות ד]
א/ט אור ליהודה (תשנט) עמ' של
א/ט אור עולם (בלומנפלד) דף כג ע"ד, כד ע"א {לשם חולין - אינה כפרה}
א/ט אפיקי מים ח"א סי' יח-יט
א/ט אשיחה בחקיך פרה סי' יד
א/ט אשכבתיה דרבי ח"א עמ' קעא
א/ט באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קצ
א/ט באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"א סי' מב אות א
א/ט בדבר מלך חי"א עמ' פז
א/ט בית יצחק (תשט"ז) עמ' 71
א/ט בית שערים או"ח סי' שכט {כ"מ}
א/ט בני יעקב [שער אפרים סי' א]
א/ט בנין הלכה עמ' קמ {אחר שחיטה}
א/ט ברור הלכה ביצה לו ע"ב ציון ח
א/ט ברור הלכה שבועות יא ע"ב ציון ב
א/ט ברכת ראובן דף פט ע"ד
א/ט גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רנח
א/ט גבורת יצחק שקלים עמ' רכו-רכז
א/ט דברי יציב חו"מ עמ' רנח
א/ט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' רצה
א/ט זאת ליעקב במדבר עמ' קעט {כ"מ}
א/ט זכר יצחק (תשח) עמ' רנט
א/ט זכרון בנימין ח"ב עמ' צט
א/ט חזו"א חו"מ לקוטים סי' כד לדף יא ע"ב, פרה סי' ג ס"ק טו
א/ט חי' הגרי"ז דף לו ע"א
א/ט חסדי דוד ח"ט עמ' קה
א/ט טעם ודעת הל' פרה עמ' לו-לח
א/ט יברך ישראל זבחים עמ' ח {לשם חולין}
א/ט יד אברהם פרה עמ' פ
א/ט יהגה האריה עמ' קלה
א/ט כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תנז
א/ט לב אריה (קרלין) עמ' סא {כ"מ}
א/ט לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' א אות ד
א/ט מבשר טוב קדשים עמ' קצו
א/ט מועדים וזמנים ח"ו סי' מ
א/ט מוריה גל' קנד עמ' צח
א/ט מי טהרה עמ' נד {תיפדה ואינה מכפרת}
א/ט מילי דמרדכי
א/ט מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' רי
א/ט מנחת יהודה (בוים) דף ע ע"ב
א/ט מעיני המים
א/ט מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"ב סי' ו אות י]
א/ט משנת חיים במדבר עמ' שנב
א/ט משנת חיים יומא עמ' יא
א/ט משנת יעקב
א/ט משנת שמחה
א/ט נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף נב ע"ב
א/ט נזר התורה שנה ד גל' א עמ' קנג {לשון כפרה}
א/ט ניצוצי אש עמ' תשי
א/ט נתן פריו סוגיות ח"א עמ' קמ
א/ט עבודת היום יומא עמ' קיב
א/ט עבודת לוי (רוד') דף נב ע"א
א/ט עמק הלכה (בוימל) עמ' קלד-קלה
א/ט פרי אברהם פסחים סי' יז אות ה
א/ט פרשת המלך
א/ט פרת חטאת עמ' 2 {כ"מ - כפרה}, עמ' ה, קצ {נשחטה ע"ג מערכתה}, רכא, רכג, רעו
א/ט קדשי יהושע עמ' נו
א/ט קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תרמד
א/ט קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' קנב
א/ט רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רנג
א/ט שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתלט
א/ט שולי הגליון עמ' קנ
א/ט שיח ערב קדשים עמ' כו, תיט
א/ט שיר למעלות גל' ד עמ' 150
א/ט שלחן המלך דף מב ע"א {כ"מ}
א/ט שלמי שמחה ח"א עמ' כט {כ"מ}
א/ט שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' יא
א/ט שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' כח
א/ט שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רצו
א/ט שערי טהר ח"ב שער ד סי' טו אות א, ח"ו בפתיחה, וסי' נו אות ד
א/ט שעת הכושר דף מה ע"ד {כ"מ}
א/ט שרידי אש ח"א עמ' תקסא
א/ט תורת הקדש ח"ב עמ' קפד, קצה
א/י אור הישר [אור הישר זבחים קה ע"א]
א/י אפיקי מים ח"א סי' יט
א/י ברור הלכה שבועות יא ע"ב ציון ב
א/י הרמב"ם והלכותיו
א/י טעם ודעת הל' פרה עמ' לח
א/י יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' פט
א/י מים ראשונים (רבינ') עמ' עח
א/י מנחה לאיש עמ' 133
א/י עמק הלכה (בוימל) עמ' קלד-קלה
א/י עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' פט {כ"מ}
א/י פרקי מועדות עמ' 86
א/י פרת חטאת עמ' כח {לפני שנשחטה נפדית בלי מום}, לח
א/י קדשי יהושע עמ' תתכג
א/יא אבות הראש ח"א דף מט ע"ב {כ"מ}
א/יא אור הישר [אור הישר תמיד לד ע"א]
א/יא ארץ צבי (פרומר) ח"ב עמ' שכב
א/יא באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קעז, קעט
א/יא באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ב סי' לג אות א
א/יא בארות נתן עמ' נו
א/יא בית שערים או"ח סי' סג
א/יא ברור הלכה יומא מב ע"א ציון ד
א/יא ברור הלכה יומא מב ע"ב ציון ה
א/יא ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' קסט
א/יא דברי אהרן עמ' קכא
א/יא דברי אמת (תשעט) עמ' צ {כ"מ}
א/יא דברי שלמה (בלו') ח"ד
א/יא הר המלך ח"ז עמ' קעא
א/יא ויוסף שאול דף עב ע"ג
א/יא זיר יצחק עמ' ג
א/יא זכרון בנימין ח"ב עמ' שנט
א/יא חזו"א פרה סי' ח ס"ק ג-ה
א/יא חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' רפו
א/יא חנוכת הבית עמ' כה {כ"מ}
א/יא חסדי דוד ח"ט עמ' קכד {כ"מ}
א/יא טעם ודעת הל' פרה עמ' לח-מ
א/יא כרוב ממשח דף מח ע"ג
א/יא לחם חקי עמ' רסח, רע
א/יא לחמי תודה (הורביץ) דף קסו ע"ג
א/יא לקט אמרי קודש (בעלז) מועדים עמ' רח-רט, ריא
א/יא מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"א דף מח ע"א
א/יא מקדש דוד קדשים סי' לו ס"ק ג
א/יא מרחשת ח"א סי' כה אות א
א/יא משך חכמה במדבר פי"ט פס' ח
א/יא משנת יעקב
א/יא נוכח השלחן (הכהן) עמ' רנד
א/יא נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף כז ע"ד
א/יא נר מצוה (ואלק) מצוות דף יד ע"ד {צריך כהן}
א/יא ספרי דבי רב ח"ב עמ' קפד
א/יא עין חיים ח"א עמ' קע {כשרה בהדיוט}
א/יא עמק הנצי"ב פ' חקת פסקא א עמ' קמב-קמג
א/יא פי' הרמ"ז על הזוהר (תשסה) במדבר עמ' קצב
א/יא פני חמה דף מד ע"א {הדיוט כשר}
א/יא פרת חטאת עמ' רלט-רמא, רמז
א/יא צלח רכב עמ' שלב
א/יא קדשי יהושע עמ' אלף תקסד
א/יא קהל יהודה - חי' הש"ס דף לב ע"ד
א/יא שביתת יו"ט דף כו ע"ג {כ"מ}
א/יא שיר למעלות גל' ד עמ' 150
א/יא שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' קלו
א/יא שלמי שמחה ח"א עמ' א
א/יא שער שושן - נכח השלחן עמ' רנד
א/יא שערי אלימלך עמ' כד {זר פסול לשחוט}
א/יא שערי היכל יומא מערכה צה {כהן הדיוט}
א/יא שרשי הים דף קצו ע"א
א/יא תורה אור (באנדי) עמ' תמב
א/יא תורת הקדש ח"ב עמ' ריג
א/יא תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קח {שחיטה פסולה בזר}
א/יב אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' צו
א/יב אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' לו
א/יב אשיחה בחקיך פרה סי' יח-יט
א/יב בגדי כהונה (שחור) עמ' שלו
א/יב בית אהרן (צוקרמן) עמ' שפט
א/יב דקה מן הדקה דף עח ע"א
א/יב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' קמח
א/יב חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רמז
א/יב חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שנה
א/יב חזו"א פרה סי' ח ס"ק ג, ה
א/יב חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' רפו
א/יב חי' חפץ חיים
א/יב חסדי דוד ח"ט עמ' קכד-קכה
א/יב טעם ודעת הל' פרה עמ' מ
א/יב יד אברהם פרה עמ' עה
א/יב ישרי לב עמ' קיח
א/יב כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תיד {מל"מ}
א/יב לב איש עמ' תקכה
א/יב לחם חקי עמ' רסח, רע
א/יב לשד השמן (לוין, תרפט) דף נט ע"ג {מל"מ}
א/יב מגדל צופים ח"ד סי' סד עמ' רנג
א/יב מגדל צופים ח"ה סי' צז {מל"מ}
א/יב מי טהרה עמ' ס {ארבע בגדי כהן הדיוט}
א/יב מים טהורים עמ' תרנט
א/יב מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' צח
א/יב מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' רעז
א/יב מנחת חינוך ח"א עמ' שעד
א/יב מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שמו {לח"מ}
א/יב מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' פרה
א/יב מעיני המים
א/יב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רלה ע"ד, רמ ע"ד
א/יב מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' קסד
א/יב מקדש דוד סי' לו אות ג {מל"מ}
א/יב מקדש דוד קדשים סי' לו ס"ק א
א/יב משכיל לאיתן דף ט ע"ד {מל"מ בשם ספרי - גז"ש שפרה אדומה לדורות בכה"ג}
א/יב נאם דוד
א/יב נר מצוה (ואלק) שרשים דף כא ע"ב {צריך בגדי כהונה}, מצוות דף יד ע"ד {צריך בגדי כהונה}, לו ע"ב-ע"ג
א/יב ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קכו-קכח
א/יב ספרי דבי רב ח"ב עמ' קעח
א/יב עמק הנצי"ב פ' חקת פסקא א עמ' קלו
א/יב ענפי ארז (זי') דף קעג ע"ד {מל"מ}, קעח ע"א
א/יב פני חמה דף מד ע"א {הדיוט כשר}
א/יב פרת חטאת עמ' קיב, רמד, רמו
א/יב קדשי יהושע עמ' קצג
א/יב רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רנה
א/יב שארית נתן (לוברט)
א/יב שדה הארץ ח"ב דף סז ע"א
א/יב שיח ערב קדשים עמ' תנ
א/יב שיר למעלות גל' ד עמ' 150
א/יב שלמי יוסף יומא ח"א עמ' תקעד
א/יב שם דרך יומא עמ' יז, לא
א/יב שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' תצח {מל"מ}
א/יב שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"א הע' 101
א/יב שפת אמת על התלמוד ח"ב דף מד ע"ג
א/יב שרשי הים דף קצו ע"א
א/יב תורה אור (באנדי) עמ' תמב-תמג
א/יב תורת הקדש ח"א עמ' קצד {מל"מ}, רלב, רפה, רצא, ח"ב עמ' ריג
א/יג אביר יעקב (אביגדור) דף ב ע"ד {כלים טבולי יום}
א/יג אנצי"ת ע' אפר חטאת הע' 38
א/יג גליונות אבני נזר
א/יג טעם ודעת הל' פרה עמ' מא
א/יג מים טהורים עמ' תרנג
א/יג מנחת חינוך ח"ג עמ' קיג
א/יג מפתח הבאורים [גרי"ז דף סב]
א/יג עיונים ומחקרים ח"א עמ' 50
א/יג פרת חטאת עמ' ה, קלד-קלו, קלט
א/יג קול דודי (תשף) (בקיצור)
א/יג שיר למעלות גל' ד עמ' 149
א/יג שלמי יוסף יומא ח"א עמ' מ
א/יג שם הבדלח עמ' צא
א/יג תולדות ההלכה ח"ב עמ' 282, 349
א/יד אנצי"ת ע' אפר חטאת הע' 73
א/יד ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קלז
א/יד ברור הלכה יומא ב ע"א ציון ג
א/יד התורה והתלמוד ח"ד עמ' 482
א/יד זכרון בנימין ח"א עמ' קצה
א/יד חזו"א טהרות סי' י ס"ק י
א/יד טעם ודעת הל' פרה עמ' מב-מד
א/יד יד אברהם פרה עמ' צ
א/יד ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שלט
א/יד ישמח אב עמ' קנא
א/יד כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תנב
א/יד כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תיח
א/יד לקוטי סופר ח"ב דף סג ע"א
א/יד לקט אמרי קודש (בעלז) מועדים עמ' רט {היו מטמאים בשרץ}
א/יד מבוא למשנה תורה עמ' 66
א/יד מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' קצה
א/יד מי טהרה עמ' יח, לג, לה, לו, קב
א/יד מילי דמרדכי
א/יד מנחת יהודה וירושלים עמ' 213
א/יד משנת חיים ויקרא עמ' רמז
א/יד נחלת אריה עמ' נג
א/יד עיונים ומחקרים ח"א עמ' 49, 52
א/יד עין חיים ח"א עמ' קסח {טימאו אותו בשרץ}
א/יד עם לבבי אשיחה עמ' קכט
א/יד פניני רבנו הגרי"ז עמ' תשג
א/יד פרקי מועדות עמ' 85
א/יד פרת חטאת עמ' ה {מל"מ}, י, יב, יז-יט, קלג-קלד, קלו-קלח, קמ-קמב, קמו-קמז
א/יד צהר גל' ב עמ' 23 {לא הזכיר נדה}
א/יד קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תקכא
א/יד קול דודי (תשף) (בקיצור)
א/יד קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רנג
א/יד שיר למעלות גל' ד עמ' 149
א/יד שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' תקנב
א/יד שם הבדלח עמ' צא
א/יד שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' רל
א/יד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' תטו
א/יד שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"א הע' 287 {בשרץ וכיו"ב}
א/יד שערי היכל יומא מערכה ד
א/יד שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 33 {מל"מ}
א/יד תולדות ההלכה ח"ב עמ' 349
א/טו אנצי"ת ע' אפר חטאת הע' 73
א/טו חזו"א טהרות סי' י ס"ק ח
א/טו חסדי דוד ח"ט עמ' קלג
א/טו טעם ודעת הל' פרה עמ' מד-מו
א/טו יד אברהם פרה עמ' צ
א/טו מבוא למשנה תורה עמ' 66
א/טו מי טהרה עמ' צט
א/טו נועם חי"ח עמ' ח
א/טו שערי טהר ח"ד שער ב סי' טו אות ה


ב/590 הלכות פרה אדומה פרק ב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ב/רה"פ דעת אברהם ח"ב
ב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ב/רה"פ לב טהור
ב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ב/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' נו
ב/רה"פ פי' ר"י קאפח
ב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ב/רה"פ רמב"ם הערוך
ב/רה"פ רמב"ם לעם
ב/רה"פ שם טוב
ב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ב/א אבני חן יומא עמ' ח-ט
ב/א אהלי חיים עמ' רכב
ב/א אור הישר [גבורת ארי יומא ג ע"ב]
ב/א אשיחה בחקיך פרה סי' כ
ב/א ברור הלכה יומא ב ע"א ציון ב, ואחרי ציון ב
ב/א דרך הקודש (תשסז) עמ' צד-צה
ב/א חבורי טהרה עמ' כב
ב/א חוקת הפרה
ב/א חזו"א טהרות סי' י ס"ק י
ב/א חזון יחזקאל נדרים פ"ו ה"א
ב/א חי' הריצ"ד
ב/א טעם ודעת הל' פרה עמ' מז-מט
ב/א יד אברהם פרה עמ' מא
ב/א יין מלכות (שניאורסון) עמ' 412-414
ב/א ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שלט
ב/א לחם יהודה
ב/א לקוטי שיחות ח"ד עמ' 1060
ב/א מי טהרה עמ' טו {ללשכה מוכנה}, יח {הרחיקו מפני שהיא כשרה בטבול יום}
ב/א מנחת חינוך ח"ג עמ' קיג
ב/א מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' קלט, תכא
ב/א מרגניתא דר"מ
ב/א משאת המלך ח"ג סי' שפד {מקום הלשכה}
ב/א משוש הארץ עמ' מח
ב/א משנת יעקב הפלאה עמ' רצח
ב/א משנת יעקב כאן
ב/א משנת יעקב עבודה עמ' כד, שטו-שיז
ב/א משנת ירושלים עמ' קצט
ב/א נחמד למראה ח"א דף קפה ע"ב, ח"ב דף קכה ע"ד
ב/א פרת חטאת עמ' ה, פ-פג, פז, צז, קב {שמא יבואו לזלזל}, רטו
ב/א שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' תקנב
ב/א שם הבדלח עמ' צב-צג
ב/א שמועת חיים יומא ח"א עמ' כה-כו
ב/א שערי היכל יומא מערכה ג-ד
ב/א שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 34
ב/א תולדות ההלכה ח"ב עמ' 350
ב/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' תנז-תס
ב/א תלפיות ו חוב' א עמ' 471
ב/ב אבני חן יומא עמ' ב, ח, י
ב/ב אור הישר
ב/ב ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קב
ב/ב אשיחה בחקיך פרה סי' כא
ב/ב אשר למלך
ב/ב בדבר מלך חי"ד עמ' יא, קט
ב/ב ברור הלכה יומא ב ע"א ציון ב
ב/ב דברי יחזקאל (מישור) עמ' רטז {מל"מ}
ב/ב דקה מן הדקה דף כב ע"ד {מל"מ}
ב/ב הדר דוד עמ' ל
ב/ב זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר ג עמ' תשפט
ב/ב חוקת הפרה
ב/ב חזו"א פרה סי' ו ס"ק ב
ב/ב חי' הגרי"ח עמ' לה
ב/ב חסדי דוד ח"ט עמ' קיא {מל"מ}
ב/ב חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' שנב {מל"מ}
ב/ב חקרי לב (לווינבוק) דף לד ע"ב
ב/ב טעם ודעת הל' פרה עמ' מט-נא
ב/ב יד אברהם פרה עמ' מא
ב/ב ידיו של משה דף קמב ע"ד {מל"מ}
ב/ב ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' 15
ב/ב ישיר משה דף סח ע"ד {מל"מ}
ב/ב כבוד מלכים (מרגליות) {מל"מ}
ב/ב לב איש עמ' רנא
ב/ב לבושי מרדכי יו"ד עמ' רלב
ב/ב להורות נתן מועדים ח"ד עמ' שה
ב/ב מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' קלז {מל"מ}
ב/ב מועדים וזמנים ח"א סי' סד
ב/ב מי טהרה עמ' טו, טז
ב/ב מכתב לחזקיהו דף עא ע"ג, עב ע"א, ע"ד, קז ע"ד
ב/ב מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' רצא
ב/ב מנחת חינוך ח"ג עמ' קיד
ב/ב מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' פרישת כהן לפרה
ב/ב מעיני המים
ב/ב מעשה נסים (הכהן)
ב/ב משוש הארץ עמ' מד ואילך, נ
ב/ב משמר הלוי עמ' פא
ב/ב משנת אליעזר (רבינ') עמ' ר
ב/ב משנת חיים במדבר עמ' שעא
ב/ב משנת חיים יומא עמ' מה
ב/ב משנת יעקב כאן
ב/ב משנת יעקב עבודה עמ' כד, שטו-שיז
ב/ב נאות אפרים ח"ב עמ' קד, קח
ב/ב נאם דוד
ב/ב סוכת דוד (דיאס)
ב/ב עבודת המקדש (כהן) ח"ב עמ' ס
ב/ב עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קכז
ב/ב עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קיז
ב/ב פרי האדמה ח"א
ב/ב פרת חטאת עמ' פ-פג, קד {הפרשה דאורייתא}
ב/ב צדקה לחיים (תקמז)
ב/ב צדקה לחיים (תשסח) עמ' מה
ב/ב קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קכח
ב/ב קרית מלך
ב/ב רמב"ם המאיר הל' עיוה"כ פ"א ה"ג הע' 5, ה"ד הע' 3
ב/ב שבי בנימין דף נב ע"א {מל"מ}
ב/ב שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' שמא
ב/ב שמועת חיים יומא ח"א עמ' כה, קיב
ב/ב שעורי הגרי"ד עבודת יוה"כ עמ' יח, כא
ב/ב שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"א הע' 275 {ממשה}
ב/ב שערי היכל יומא מערכה ג {מאשתו{
ב/ג ברור הלכה יומא ב ע"א ציון ב
ב/ג גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קג
ב/ג גחלי אש דף יד ע"א {מל"מ}
ב/ג דגל ישראל תמוז תרפח עמ' 22
ב/ג הר המלך ח"ז עמ' קעב
ב/ג זבחי צדק (דיסקין) עמ' רעו {צפונה מזרחה}
ב/ג חוקת הפרה
ב/ג טעם ודעת הל' פרה עמ' נא
ב/ג יד אברהם פרה עמ' מא
ב/ג ידי משה (בוצק') הל' מעה"ק סי' ט
ב/ג מעשה רקח
ב/ג משוש הארץ עמ' מד ואילך
ב/ג משנת יעקב עבודה עמ' כד, שטו-שיז
ב/ג נודע ביהודה תנינא או"ח סי' קטז
ב/ג שם טוב - השלמה
ב/ג תורת הקדש ח"ב עמ' קפה
ב/ד אשיחה בחקיך פרה סי' כב-כג
ב/ד בית שערים או"ח סי' שה
ב/ד ברור הלכה יומא ח ע"א ציון א
ב/ד דברי יואל במדבר ח"ב עמ' עו, צא, צה
ב/ד התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' עג
ב/ד חוקת הפרה
ב/ד חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' שנד
ב/ד טעם ודעת הל' פרה עמ' נא
ב/ד לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 133
ב/ד מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף כז ע"ג
ב/ד משוש הארץ עמ' נ
ב/ד משנת חיים יומא עמ' פב, פט
ב/ד משנת יעקב כאן
ב/ד משנת יעקב עבודה עמ' כד, שטו-שיז
ב/ד עבודת ישראל (קמחי) דף לה ע"ב
ב/ד עיצומו של יום סי' א ס"ק ט
ב/ד פרי הארץ (מזרחי) ח"ב דף ט ע"ד
ב/ד פרת חטאת עמ' קד, קע-קעג
ב/ד קרית מלך
ב/ד שער המלך ח"ב עמ' רנג
ב/ד שערי היכל יומא מערכה ח {כל יום מזין}
ב/ה אשיחה בחקיך פרה סי' כד-כה
ב/ה בית אהרן וישראל גל' נ עמ' יג
ב/ה ברור הלכה יומא ח ע"א ציון א
ב/ה זכר ישעיהו
ב/ה חוקת הפרה
ב/ה טעם ודעת הל' פרה עמ' נב
ב/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' קעג
ב/ה מרגניתא דר"מ
ב/ה משנת יעקב עבודה עמ' כד, שטו-שיז
ב/ה ציץ הקודש ח"א דף לד ע"ג
ב/ה שער המלך ח"ב עמ' רנג
ב/ו אמונת עתיך גל' 117 עמ' 128-129, 134
ב/ו אשיחה בחקיך פרה סי' כו
ב/ו ברור הלכה יומא ח ע"א ציון א פרק ג
ב/ו זאת ליעקב במדבר עמ' קפד
ב/ו חוות יאיר (תשנז) עמ' שפח
ב/ו חוקת הפרה
ב/ו טעם ודעת הל' פרה עמ' נג
ב/ו יד אברהם פרה עמ' מב, נב
ב/ו לקוטי שיחות חל"ג עמ' 127
ב/ו מי טהרה עמ' יט {מכל חטאת וחטאת}
ב/ו מים טהורים עמ' תרמו
ב/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' קעד
ב/ו משנת יעקב כאן
ב/ו משנת יעקב עבודה עמ' כד, שטו-שיז
ב/ו משנת יעקב קרבנות עמ' לב
ב/ו קרית מלך
ב/ו שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' שפט
ב/ו שם הבדלח עמ' צד
ב/ו שערי היכל יומא מערכה ח
ב/ו שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 36
ב/ו תורת העולה ח"ג פ' סה עמ' רלט
ב/ז אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' פז
ב/ז אהל משה (הורוביץ) ח"א זבחים קיג ע"א
ב/ז אוצרות הרמב"ם
ב/ז אמונת עתיך גל' 117 עמ' 29
ב/ז אמרי יושר סוכה דף כא ע"א
ב/ז אפר קדשים עמ' קלח
ב/ז אשיחה בחקיך פרה סי' כז
ב/ז בית אהרן וישראל גל' נ עמ' ז, יג
ב/ז ברור הלכה יומא מג ע"א ציון ג פרק ב
ב/ז ברור הלכה סוכה כא ע"א ציון א
ב/ז גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קג
ב/ז דביר הקודש זבחים עמ' רט
ב/ז דעת כהן עמ' שצט
ב/ז דרך הקודש (תשסז) עמ' קכח
ב/ז הליכות עולם (דובער)
ב/ז הר המלך ח"ז עמ' קעב
ב/ז זבח טוב שער ח סי' ז
ב/ז זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' מ
ב/ז זכרון בנימין ח"א עמ' קצג
ב/ז חוות יאיר (תשנז) עמ' שפח
ב/ז חוקת הפרה
ב/ז חזו"א יו"ד סי' ריא ס"ק ה, פרה סי' ו ס"ק ח-ט
ב/ז חי' מהר"ם שיק נדה עמ' קמו
ב/ז חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' נז
ב/ז חסדי דוד ח"ט עמ' קיא-קיב
ב/ז טהרת אליהו עמ' שיד
ב/ז טעם ודעת הל' פרה עמ' נד-נט
ב/ז יד אברהם פרה עמ' מד, מו
ב/ז יהגה האריה עמ' קלט
ב/ז מגיא ההריגה עמ' נד
ב/ז מוריה גל' ריז עמ' עט {תחתיהן חלול}, קיח {מילוי מים ע"י תינוקות לפני שריפת הפרה}
ב/ז מי טהרה עמ' כ, כו
ב/ז מים טהורים עמ' תרמז, תרמט-תרנא
ב/ז מנחת חינוך ח"א עמ' שסה
ב/ז מעין החכמה עמ' רל
ב/ז מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' שפז, ח"ב עמ' ק
ב/ז מרגניתא דר"מ
ב/ז משנת יעקב הל' ביה"ב פ"א הי"ג
ב/ז משנת יעקב עבודה עמ' טז, כד, שטו-שיז
ב/ז משנת ירושלים עמ' עב
ב/ז נודע ביהודה השלם או"ח עמ' קלו, רנג, יו"ד ח"א עמ' רפד
ב/ז נודע ביהודה תנינא או"ח סי' ל, יו"ד סי' קי
ב/ז נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' לה אות ד
ב/ז נטע שעשועים (שליסל) עמ' קמא {תחתיהם חלול}
ב/ז ענפי ארז (זי') דף קנב ע"ד
ב/ז פרי אברהם פסחים סי' יט אות ג, סי' עג אות א
ב/ז פרת חטאת עמ' פו, פט, צא, צד-צה, צז, צט-ק, קג, קה
ב/ז ציץ הקודש ח"א דף לד ע"ג
ב/ז קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' רו {עזרות תחתיהן חלל}
ב/ז קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שמה
ב/ז קול צופיך עמ' יח
ב/ז שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' תקנד
ב/ז שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' שעה
ב/ז שמות בארץ (תשנט) עמ' רסח
ב/ז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' קלה
ב/ז שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 36
ב/ז תורת ירוחם ח"ג דף יט ע"ב
ב/ז תשובה שלמה יו"ד מהדו"ת סי' טו
ב/ח אשיחה בחקיך פרה סי' כח
ב/ח חוקת הפרה
ב/ח טעם ודעת הל' פרה עמ' נט-ס
ב/ח יד אברהם פרה עמ' מט
ב/ח מים טהורים עמ' תרנ
ב/ח משנת יעקב הפלאה עמ' רצח
ב/ח משנת יעקב עבודה עמ' כד, שטו-שיז
ב/ח פרי יצחק (תשעו) עמ' נז
ב/ח פרת חטאת עמ' קו-קז
ב/ח שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"א הע' 293


ג/591 הלכות פרה אדומה פרק ג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ג/רה"פ דעת אברהם ח"ב
ג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ג/רה"פ לב טהור
ג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ג/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' נז
ג/רה"פ פי' ר"י קאפח
ג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ג/רה"פ קרית מלך
ג/רה"פ רמב"ם הערוך
ג/רה"פ רמב"ם לעם
ג/רה"פ שם טוב
ג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ג/א אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' צו
ג/א זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' כה {חוץ להר הבית}
ג/א חוקת הפרה
ג/א חזו"א פרה סי' ו ס"ק יג, טז-יז, סי' ז ס"ק ז
ג/א חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' רפו
ג/א חנוכת הבית עמ' כה {כ"מ}
ג/א חסדי דוד ח"ט עמ' קטז
ג/א טעם ודעת הל' פרה עמ' סא-סג
ג/א יד אברהם פרה עמ' נג
ג/א ידי משה (בוצק' תשמג) סי' תפב
ג/א יהגה האריה עמ' קלט
ג/א מאור הקודש זבחים עמ' קפב
ג/א מי טהרה עמ' סג {חוץ להר הבית}
ג/א מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ג עמ' ר
ג/א מנחת חינוך ח"ג עמ' קיג
ג/א משאת המלך ח"ג סי' שפז {האם צריך מקדש ומזה באחד}
ג/א משכנות לאביר יעקב ח"ב דף ח ע"א
ג/א משנת חיים במדבר עמ' שעא
ג/א נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' לה אות ד
ג/א ספרי דבי רב ח"ב עמ' קפה, קפח
ג/א עמק הנצי"ב פ' חקת פסקא א עמ' קמד {חוץ להר הבית}
ג/א ערהשה"ע קדשים סי' יא אות ב
ג/א פאר הלכה פסחים עמ' רכט
ג/א פני משה (שלז')
ג/א פרת חטאת עמ' קיג, קטו {כבש היו עושים}, קטז, קיח, קלא, קלג
ג/א צפנת פענח במדבר עמ' יא
ג/א שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' שכז {בהר המשחה}
ג/א שערי היכל זבחים עמ' אלף כג {תחתיהם חלול - אינו מעכב}, אלף כז {חוץ להר הבית - גם בירושלים}
ג/א שערי היכל יומא מערכה קסה {לא מחוץ לירושלים}
ג/א שפת אמת על התלמוד ח"ג דף ל ע"ד
ג/א תורת המדינה עמ' 270 {תחתיהן חלול מפני קבר התהום}
ג/א תורת הקדש ח"א עמ' קעה
ג/ב אבן האזל קדשים ח"ב דף ח ע"א
ג/ב אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' צו
ג/ב אבני ציון ח"ד עמ' רמא, רמה
ג/ב אהל שרה לאה עמ' רלט {שני}
ג/ב אור הישר [מלבים פ' חוקת סי' יב, אור הישר מס' פרה פ"ג מ"ט]
ג/ב אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ג ס"ק כב
ג/ב אמונת עתיך גל' 113 עמ' 129, 131 {משקל חמש סלעים}, 133
ג/ב אמרות שמואל עמ' קנד
ג/ב אנצי"ת ע' אדום הע' 51, ע' אזוב הע' 35, ע' בגדי כהנה הע' 41, ע' בית דין הגדול הע' 167, ע' גרדמין הע' 5
ג/ב אשיחה בחקיך פרה סי' כט-ל
ג/ב באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קעח-קעט
ג/ב בדי הארון (הכהן) עמ' 183
ג/ב בים דרך עמ' קג
ג/ב בינת דניאל ח"א עמ' רעה {סדר מערב}
ג/ב בית אהרן וישראל גל' מז עמ' קטז
ג/ב בית דוד (תשעט) או"ח סי' תפט
ג/ב בן ימין עמ' לג {כ"מ}
ג/ב ברור הלכה יומא מב ע"א ציון ד
ג/ב בריכת ירושלים עמ' רב
ג/ב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' תלז
ג/ב ברקאי ח"א עמ' 115
ג/ב בשבילי הקודש סי' יט אות טז {ימין}
ג/ב גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קעא
ג/ב גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רנד
ג/ב גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קא, קג
ג/ב דברי אהרן עמ' קכא
ג/ב דליית הכרם עמ' תתתכז {ראב"ד}
ג/ב האיר ממזרח חמש מגילות עמ' נט {והתולעת היא כגרגרים האדומים ביותר}
ג/ב הר המלך ח"ז עמ' קעב
ג/ב ואם תאמר ח"ד קושיה 1220
ג/ב זאת ליעקב במדבר עמ' קפו
ג/ב זכרון בנימין ח"א עמ' קמ, קמה, ר
ג/ב זכרון בנימין ח"ב עמ' סז, סט, עג
ג/ב זכרון סופרים {לפי שמיני ארזים שבעה הם וכו'} [מדרש תנחומא תרומה ובראשית רבה פט"ו (ועיין תענית דף כ"ב ור"ה דף כ"ג)]
ג/ב חוקת הפרה
ג/ב חזו"א פרה סי' ו ס"ק טז, סי' ז ס"ק א, סי' ח ס"ק ו, יב, יח
ג/ב חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד מנחות ז ע"ב]
ג/ב חידוש הסנהדרין לפי הרמב"ם עמ' עד
ג/ב חסדי דוד ח"ה עמ' תקכא, ח"ז עמ' תשמג, ח"ט עמ' קכ
ג/ב טעם ודעת הל' פרה עמ' סג-פ
ג/ב יד אברהם פרה עמ' נט-סא, סו, סח, סט, עא, רה
ג/ב יד פשוטה אהבה עמ' תתלא
ג/ב ידי משה (בוצק' תשמג) סי' תמג
ג/ב יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' מט, כרך ב ח"א עמ' צ, צב
ג/ב יטב פנים ח"ב דף רד
ג/ב ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' סה
ג/ב ימי שלמה
ג/ב כנף איש יהודי עמ' קעח
ג/ב כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תכז, תכט, תלו
ג/ב מאורי המועדים עמ' תכה {השליך שלשתן כאחת}
ג/ב מוריה גל' רז עמ' פג
ג/ב מי טהרה עמ' מו, מח, נב, נג, רסט
ג/ב מים טהורים עמ' תרנד, תרנו-תרנח, תשכב
ג/ב מלכות יהודה וישראל עמ' 82
ג/ב מנחה טהורה דף יא ע"ב {ראב"ד}
ג/ב מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' ב, מנחות עמ' צח {מקנח בגופה}, קנו {קבלה באפר}, תו"כ ח"ב עמ' עה
ג/ב מנחת חינוך ח"א עמ' שעו, ח"ג עמ' קיג
ג/ב מסורה חי"א עמ' מג
ג/ב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קמ ע"ג, רכב ע"ב
ג/ב מקדש דוד החדש טהרות עמ' תכ {ראב"ד}
ג/ב מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' תקיד {ראב"ד}
ג/ב מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' נ
ג/ב מקדש דוד קדשים סי' ז אות ז, סי' כד אות ד בסופו {ראב"ד}, סי' נא אות א
ג/ב מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' תקפט
ג/ב משאת המלך ח"ג סי' שפו {ראב"ד}
ג/ב משנת חיים במדבר עמ' שמז, שעז
ג/ב משנת יעקב
ג/ב נודע ביהודה השלם או"ח עמ' קו
ג/ב נודע ביהודה תנינא או"ח סי' ג
ג/ב נחלת שמעון (קרסנר) ישעיהו אות מד
ג/ב נר מצוה (ואלק) מצוות דף לו ע"ב {צריך כהן}
ג/ב ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תקפה-תקפו
ג/ב ספרי דבי רב ח"ב עמ' קצב, קצה
ג/ב עבודת המקדש (כהן) ח"ב עמ' קט
ג/ב עיר הקודש והמקדש ח"ה עמ' מו
ג/ב עמק הנצי"ב פ' חקת פסקא א עמ' קמו, פסקא ב עמ' קנג {משקל חמש סלעים}
ג/ב ענפי ארז (זי') דף מז ע"ב
ג/ב עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף צא ע"ב {מקנח בגופה}, צד ע"ג {לא נתן שיעור לאזוב}
ג/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' צ-צב, קג
ג/ב פני אברהם (שפירא) עמ' רע {ב"ד עומדים ע"ג העוסקים בפרה}
ג/ב פנת יקרת (תשעא) עמ' מא
ג/ב פרת חטאת עמ' קכט, קל {מיני אזוב}, קלא, קמז-קמח, קנ, קנא, קנג, קנו, קע-קעג {ביד}, קעד-קעו {כנגד בית קה"ק}, קפא-קפב, קפה, קצה, קצט-ר, רב-רו, רח, רכו, רסא {מקנח בגוף הפרה}
ג/ב צפנת פענח במדבר עמ' ריט
ג/ב קול דודי (תשף) (בקיצור)
ג/ב רלב"ג במדבר פי"ט פסוק ד עמ' צז
ג/ב שואל ומשיב מהדו"ג ח"ג סי' קלא
ג/ב שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' תקח
ג/ב שם דרך סנהדרין עמ' ג, צג
ג/ב שם הבדלח עמ' צד
ג/ב שמועת חיים יומא ח"א עמ' רעג
ג/ב שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' שצח
ג/ב שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' קטו
ג/ב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רכד, תטז, תנ
ג/ב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' ג, ז-ח, שה
ג/ב שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' קפ, קפה-קפז, תרט, תרלה, תרמו, תרסז, תרעב
ג/ב שערי היכל זבחים עמ' תתמט {מקנח בגופה של פרה - לא במזרק}, תתנ הערה 13 {ומקבל הדם בשמאלו - הראב"ד חולק}
ג/ב שערי היכל יומא מערכה סה, פח-פט, צא
ג/ב שערי טהר ח"ב שער א סי' ז, ח"ג שער ב סי' טו אות ג
ג/ב שפת אמת על התלמוד ח"ג דף לו ע"א
ג/ב תורה תמימה שמות פ' כה אות ד, במדבר פ' יט אות לא
ג/ב תורת המדינה עמ' 270 {במקום טהור}
ג/ב תורת העולה עמ' תקמד-תקמו
ג/ב תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' שיג
ג/ב תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שיח
ג/ג אמונת עתיך גל' 120 עמ' 144
ג/ג אנצי"ת ע' אפר חטאת הע' 6-8, 15
ג/ג אשיחה בחקיך פרה סי' לא-לב
ג/ג חוקת הפרה
ג/ג חזו"א פרה סי' ח ס"ק טו
ג/ג חסדי דוד ח"ט עמ' קכא
ג/ג טעם ודעת הל' פרה עמ' פ-פד
ג/ג יד אברהם פרה עמ' עב
ג/ג מי טהרה עמ' מו {היא וכל עצי המערכה}
ג/ג ספרי דבי רב ח"ב עמ' קפח, ר
ג/ג עמק הנצי"ב פ' חקת פסקא ב עמ' קנז {וכל שחור שאפשר}
ג/ג פרת חטאת עמ' סג {כותשים את העצים}, קנב-קנד, קצד, רי, ריב {נגמרה שריפתן חובטין}, רעה, רצז
ג/ג קרבן שמואל דף לו ע"ג
ג/ג שערי טהר ח"ה שער ב סי' יג אות ז דף קצט ע"ד
ג/ד אבני הלבנון סי' ח {משיח יעשה פרה, צריך אפר פרה שבחיל}
ג/ד אוצרות הרמב"ם
ג/ד אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' רעט {קרוב לאלף שנה}
ג/ד אור חדש (מהר"ל) פ"ב הע' 277 {מצניעים}
ג/ד אוריתא טו עמ' שיז
ג/ד אמונת עתיך גל' 109 עמ' 47 {הכנת פרה בימינו}
ג/ד אנצי"ת ע' אפר חטאת הע' 52, 53, 62, 64
ג/ד אשיחה בחקיך פרה סי' לג
ג/ד באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תקכז
ג/ד באר ראי עמ' ה
ג/ד באר שרים פרשת כי תשא דרוש ה אות ס
ג/ד בצור ירום ח"ב עמ' קסז
ג/ד גליונות אבני נזר
ג/ד גן שושנים ח"ב עמ' פ-פא
ג/ד דברי יואל ויקרא ח"א עמ' רלז
ג/ד דברי יואל מועדים ח"ו-ח"ז פרה לג, סד, סח, עא, עה, צט, קלז, קמז, קנג, קצב, קצו
ג/ד דברי שאול במדבר עמ' קסב
ג/ד דרכי התשובה עמ' קסח
ג/ד הר המלך ח"ז עמ' קעג
ג/ד זאת ליעקב במדבר עמ' קפג
ג/ד זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר ג עמ' תשפט {העשירית - המשיח}
ג/ד חוקת הפרה
ג/ד חזו"א פרה סי' ו ס"ק יד
ג/ד חיים שיש בהם (גרוס) דרשות ח"ב עמ' תקלט
ג/ד טעם ודעת הל' פרה עמ' פד-פו
ג/ד יד אברהם פרה עמ' מב, נא-נב
ג/ד יין מלכות (שניאורסון) עמ' 415-419 {העשירית}
ג/ד ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' סו
ג/ד ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תנו {משיח}
ג/ד ישועות עוזו עמ' 282 {משיח}
ג/ד להורות נתן במדבר עמ' קטו
ג/ד להורות נתן מועדים ח"ה עמ' שכא
ג/ד לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 131 {תשע פרות}
ג/ד לקוטי שיחות חל"ב עמ' 195 {אכי"ר}
ג/ד לקוטי שיחות חל"ג עמ' 128
ג/ד לקוטי שיחות חל"ז עמ' 89{אמן כי"ר}
ג/ד לקוטי שיחות חל"ח עמ' 39
ג/ד לקוטי שיחות חל"ט עמ' 364
ג/ד לקוטי תורה (רש"ז) במדבר דף נז ע"ג {בחיל למשמרת}
ג/ד מבוא למשנה תורה עמ' 158, 336
ג/ד מגולה לגאולה עמ' 113, 130, 204, 276
ג/ד מחובר לטהור סי' יג אות ז
ג/ד מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' רס
ג/ד משנת יעקב הפלאה עמ' רצח
ג/ד משנת יעקב כאן
ג/ד משנת יעקב עבודה עמ' כד
ג/ד משנת יעקב קרבנות עמ' לב
ג/ד נחלה לישראל (תשעא) עמ' פד {משה ועזרא}
ג/ד נתיבותיה שלום שמות עמ' 261
ג/ד ס' המאמרים (רמ"מ) ח"ה עמ' שטו {פרה עשירית}
ג/ד ספרי דבי רב ח"ב עמ' ר
ג/ד עטרת ישועה מועדים - לפרשת פרה אות ה
ג/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' צד
ג/ד פני משה (שלז')
ג/ד פניני רבנו הגרי"ז עמ' רצח {המשיח}
ג/ד פרת חטאת עמ' ריד, רטז {בחיל}
ג/ד צמח דוד (שלוניקי) ח"א דף רלו ע"א {יעשה המשיח}
ג/ד שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' שג {עשירית יעשה המשיח}
ג/ד שולי הגליון עמ' קנא
ג/ד שיחות ר' צבי יהודה במדבר עמ' 236 {העשירית יעשה המשיח}
ג/ד שיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 54 {פרת משיח}
ג/ד שיר למעלות גל' ד עמ' 161 {המשיח}
ג/ד שם טוב - השלמה
ג/ד שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' רלא
ג/ד שער דלתי הלבנון סי' כז {צריך אפר פרה שבחיל}
ג/ד שערי המקדש סי' כה אות ב, סי' מג אות ב
ג/ד תועפת ראם (גטיניו) דף צח ע"א
ג/ד תורת המדינה עמ' 269 {בבית ראשון לא שרפו פרה}
ג/ד תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' תסא-תסח {למשמרת}, תסט-תעד {משיח}
ג/ד תורת מנחם חס"ג עמ' 364 {העשירית שיעשה מלך המשיח}


ד/592 הלכות פרה אדומה פרק ד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ד/רה"פ דעת אברהם ח"ב
ד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ד/רה"פ לב טהור
ד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ד/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' נח-נט
ד/רה"פ פי' ר"י קאפח
ד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ד/רה"פ רמב"ם הערוך
ד/רה"פ רמב"ם לעם
ד/רה"פ שם טוב
ד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ד/א אגרות משה קדשים סי' יב
ד/א אור הישר [אור הישר חולין לב ע"א]
ד/א אותו אדבר עמ' רמ, רמב
ד/א אמרי חן (לוונברג) נגעים עמ' קסט-קעא
ד/א בדבר מלך חט"ז עמ' קסח
ד/א בן אריה
ד/א בריכת המלך עמ' שיא
ד/א גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' פ
ד/א גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רנג
ד/א גזע ישי דף לב ע"ד
ד/א דברי תורה (שפירא) ח"ד סי' קג
ד/א דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' פט, צז
ד/א זכרון בנימין ח"א עמ' קמ
ד/א חזו"א פרה סי' ח ס"ק יא
ד/א חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' רפו
ד/א חמדת ישראל ח"ב דף מה ע"ב
ד/א חסדי דוד ח"ג עמ' שלו, ח"ט עמ' יד, קח
ד/א טעם ודעת הל' פרה עמ' פז
ד/א ישמח משה (גאלופוליטי) דף קיב ע"ד
ד/א כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף קמג ע"ד
ד/א כתב משה ח"א סי' יז עמ' סה
ד/א כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תכד
ד/א מאורי המועדים עמ' תכב-תכד
ד/א מגילת ספר עשין דף ל ע"ג
ד/א מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' קצד
ד/א מועדים וזמנים ח"ו סי' ק
ד/א מחנה יוסף סוטה עמ' נ
ד/א מטה אהרן (הלוי) דף קמז ע"ב {כ"מ}
ד/א מנחת חינוך ח"ג עמ' קיד
ד/א מצודת בן ציון דף נו ע"ד {שתי פרות כאחת}
ד/א פרי שמואל (תשלה)
ד/א פרת חטאת עמ' כג, קכג-קכז {אן שוחטים שתים כאחת}
ד/א צדקה לחיים (תשסח) עמ' לב
ד/א רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רנו
ד/א שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' שפא
ד/א שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קטו
ד/א שופריה דיעקב (סקווירא) גל' א עמ' קסא, קעד-קעז {שתי פרות}
ד/א שערי תורה (לעוו) עדות ח"א עמ' ו
ד/א שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' שנה
ד/א תורת הקדש ח"א עמ' רפו
ד/ב אבני ציון ח"ב סי' יב אות ג
ד/ב אור יקרות
ד/ב אות ציון עמ' סז {טעמא דקרא}
ד/ב אותו אדבר עמ' רמ, רמב
ד/ב ארעא דרבנן (תשעט) עמ' כ
ד/ב בית אבא (גוטווירטה) דף ל ע"ד, לא ע"ג
ד/ב בני יעקב
ד/ב ברור הלכה יומא מב ע"ב ציון ו
ד/ב בריכת המלך עמ' שיא
ד/ב בשבילי הפסח סי' כה אות יט {שחורה}
ד/ב דבר שאול סוטה סי' יד אות ד, ו
ד/ב דברי תורה (שפירא) ח"ד סי' קג
ד/ב הלכה פסוקה ח"א - ברור הלכה עמ' 110
ד/ב הר המלך ח"ז עמ' קעג
ד/ב זכרון דברים (תשכז) מאמר כג עמ' קנז, קסב
ד/ב חזו"א פרה סי' ו ס"ק טו
ד/ב חי' חתם סופר
ד/ב חי' ר"י נחמיה סי' ו אות י
ד/ב חיי נפש בראשית ח"ב עמ' ח {טעמא דקרא}
ד/ב חסדי דוד ח"ט עמ' קח
ד/ב טעם ודעת הל' פרה עמ' פח
ד/ב יד אברהם פרה עמ' נה
ד/ב יהגה האריה עמ' קלט
ד/ב כלילת יופי דף ו
ד/ב כתב משה ח"א סי' יז עמ' סה
ד/ב כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תכב
ד/ב מגילת ספר עשין דף ל ע"ד
ד/ב מים שאובים עמ' רפג-רפד
ד/ב מרגליות הים סנהדרין טז ע"ב אות כז {טעמא דקרא}
ד/ב משאת המלך ח"א סי' י {מדוע פסק כר"ש}
ד/ב נחלת עזרא ח"ב עמ' 103
ד/ב נר מצוה (ואלק) שרשים דף יז ע"א {אין מוציאים עמה שחורה}, מצוות דף כה ע"א {דורש טעמא דקרא}
ד/ב ספרי דבי רב ח"ב עמ' קפה
ד/ב עמק הלכה (בוימל) עמ' שצה
ד/ב עמק הנצי"ב פ' חקת פסקא א עמ' קמד
ד/ב עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף צא ע"ב
ד/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' ד, צג
ד/ב פאר הלכה פסחים עמ' רכט
ד/ב פרת חטאת עמ' ה, קכא {אין מוציאים עמה אחרת}
ד/ב צדקה לחיים (תשסח) עמ' לב
ד/ב קדשי יהושע עמ' תרעד
ד/ב קרבן ציון עמ' קט, שיח
ד/ב רלב"ג במדבר פי"ט פסוק ג עמ' צה
ד/ב שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף פג ע"ב
ד/ב שדה הארץ ח"ב דף קלג ע"א-ע"ד {טעמא דקרא}
ד/ב שדה הארץ ח"ב דף קלג ע"ג
ד/ב שיח ערב קדשים עמ' רנא
ד/ב שמועת חיים יומא ח"א עמ' תקט
ד/ב שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"א הע' 145
ד/ב שערי היכל יומא מערכה צו
ד/ב שערי תורה (לעוו) עדות ח"א עמ' ו
ד/ב תבואות שמש דף כו ע"ג
ד/ב תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' שד
ד/ג אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קב
ד/ג אהל שרה לאה עמ' קיז
ד/ג אור הישר
ד/ג אור עולם (בלומנפלד) דף כד ע"א
ד/ג אשר למלך
ד/ג באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קצ
ד/ג בדבר מלך ח"ח עמ' לד
ד/ג בדבר מלך חי"א עמ' פו
ד/ג בית אהרן וישראל גל' כז עמ' עד, עו-עז
ד/ג ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' קסט
ד/ג גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רנח
ד/ג גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קג
ד/ג דליית הכרם עמ' תתתכז {מפני שלא נאמר ריח ניחוח}
ד/ג הליכות אליהו
ד/ג המאיר לארץ
ד/ג הר המלך ח"ז עמ' קעד
ד/ג וגר זאב עמ' רז {שחט בלי בגדי כהונה}
ד/ג זבח טוב שער ב סי' ז
ד/ג זיר יצחק עמ' ג
ד/ג זכר יצחק (תשח) עמ' רנט
ד/ג זכר יצחק (תשן) עמ' רסח
ד/ג זכרון בנימין ח"ב עמ' שלה, שנח
ד/ג חזון יחזקאל מנחות פ"א ה"ו
ד/ג חי' הגאון אדר"ת עמ' קסח {שלא לשמה פסולה}
ד/ג חי' הגר"מ זמבה סי' כד-כה
ד/ג חי' הגרי"ז דף לו ע"א
ד/ג חסד יצחק עמ' פד
ד/ג טעם ודעת הל' פרה עמ' פט-צב
ד/ג יד אברהם פרה עמ' עה, פ
ד/ג יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' צא
ד/ג לב איש עמ' תקכט
ד/ג לחם חקי עמ' רסח
ד/ג מועדים וזמנים ח"ו סי' מ, ח"ז סי' רטו
ד/ג מטה אהרן שבועות עמ' יח
ד/ג מי טהרה עמ' יז, לט, נח, סא
ד/ג מים חיים (רק בדפוס אמשטרדם)
ד/ג מים טהורים עמ' תרסה-תרסו
ד/ג מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' צז
ד/ג מנחת חזקיה מנחות עמ' טז
ד/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' פו, שמג
ד/ג מנחת עני (תקמז) דף כט ע"א
ד/ג מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"ב סי' ו אות י]
ד/ג מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' עט
ד/ג מקדש דוד סי' לג אות א
ד/ג מקדש דוד קדשים סי' ז ס"ק ו במנחת מרדכי, סי' לג ס"ק א
ד/ג מרחשת ח"א סי' כה אות א
ד/ג משא בני קהת (השמטות)
ד/ג משא יד ח"א עמ' רס-רסא
ד/ג משכנות לאביר יעקב ח"א דף לה ע"ד
ד/ג משנת חיים ויקרא עמ' קטו
ד/ג משנת חיים זבחים עמ' לה
ד/ג משנת יעקב כאן
ד/ג משנת יעקב עבודה עמ' שו
ד/ג נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף נב ע"ג
ד/ג נחלה לישראל (תשעא) עמ' פא {שלא לשמה}
ד/ג נחלה לישראל (תשעז) ח"ב עמ' נא
ד/ג ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קד, קכז
ד/ג ספרי דבי רב ח"ב עמ' קעח
ד/ג עדות ביעקב (ריינס) עמ' קיט-קכ, רא {טעמא דקרא}
ד/ג פרת חטאת עמ' רכא-רכד, רמד, רסז
ד/ג קדשי יהושע עמ' תג, תיט, תלד
ד/ג קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תקכז
ד/ג קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קנג
ד/ג קרבן ציון עמ' רכ, שכז
ד/ג קרית מלך
ד/ג שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתמ
ד/ג שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' קלו
ד/ג שם דרך יומא עמ' לא
ד/ג שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' כח
ד/ג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רכו, שכה
ד/ג שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"א הע' 139 {לא נאמר ריח ניחוח}
ד/ג שערי טהר ח"ב שער ד סי' טו אות א
ד/ג שערי ציון (כהן, תרצח), הסכמות עמ' ג
ד/ג תורת הקדש ח"א עמ' רלב {בגד חול}, רפה, ח"ב עמ' קפה, קצה, רכג, ח"ג עמ' קכט, קלא
ד/ד אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' נד אות א
ד/ד דליית הכרם עמ' תתתכז [צ"ל מצוות יד לא כלי]
ד/ד חזו"א פרה סי' ח ס"ק ו, יג, יח
ד/ד חסדי דוד ח"ז עמ' תשמג
ד/ד טעם ודעת הל' פרה עמ' צג
ד/ד יד אברהם פרה עמ' סו
ד/ד מבשר טוב קדשים עמ' קצח
ד/ד מנחת חינוך ח"ג עמ' קיג
ד/ד מעשה רקח
ד/ד מרגניתא דר"מ
ד/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ד משאת המלך ח"ג סי' שפו {מה שהצריך כלי}
ד/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' צא
ד/ד פרת חטאת עמ' ה
ד/ד שולי הגליון עמ' קנא
ד/ד שמועת חיים יומא ח"א עמ' רעג
ד/ד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' ג
ד/ד שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תרט
ד/ד שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"א הע' 161
ד/ד שערי טהר ח"ג שער ב סי' טו אות ג
ד/ה אוצרות הרמב"ם
ד/ה אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ג ס"ק ל
ד/ה אמרות טהורות נגעים עמ' תקפח {גרי"ז}
ד/ה אשיחה בחקיך פרה סי' לד-לו
ד/ה דובב מישרים (וידנפלד) עמ' קיח
ד/ה זבח טוב שער ח סי' ד {גרי"ז}
ד/ה זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' כו, כט
ד/ה חזו"א פרה סי' ז ס"ק א, ז
ד/ה חי' הגאון אדר"ת עמ' רג {כ"מ - פסק כר"י}
ד/ה חשבונות של מצוה עמ' תלב
ד/ה טעם ודעת הל' פרה עמ' צג
ד/ה יד אברהם פרה עמ' סד
ד/ה יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' צ-צא
ד/ה מאור הקודש זבחים עמ' קפא
ד/ה מחשבת הקודש ח"ב דף סה ע"ד, סו ע"א
ד/ה מי טהרה עמ' מד, מח, סג
ד/ה מים טהורים עמ' תרס
ד/ה מלחמות יהודה דף קיא ע"ג
ד/ה מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ג עמ' קצט
ד/ה מפתח הבאורים [גרי"ז דף סא]
ד/ה משנת יעקב הפלאה עמ' רצח
ד/ה משנת יעקב כאן
ד/ה משנת יעקב עבודה עמ' כג
ד/ה נתן פריו חנוכה עמ' קיד
ד/ה עין חנוך עמ' רעז [תוספתא פרה רפ"ד]
ד/ה פני מלך במדבר עמ' קע
ד/ה פניני רבנו הגרי"ז עמ' תסא {גרי"ז}, תש {כנגד ההיכל}, תשא-תשב {גרי"ז}
ד/ה פרת חטאת עמ' ה, קיח-קכ, קנז, קע, קעד-קעו, קפה, רנז-רנח
ד/ה קרית מלך
ד/ה שדה הארץ ח"ג דף ג ע"ב
ד/ה שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' שפט
ד/ה שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' שעז
ד/ה שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' ז
ד/ה שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' פב
ד/ה שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' קפו {גרי"ז}, תרסח-תרסט
ד/ה שערי היכל זבחים עמ' אלף כה {שלא כנגד ההיכל - כרבי יוחנן}
ד/ה שערי המקדש סי' מג אות ב {יכוון כנגד ההיכל}
ד/ה שערי טהר ח"ג שער ב סי' טו אות ג
ד/ה תורת זרעים עמ' צו
ד/ה תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' שיג
ד/ו אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ג ס"ק ל
ד/ו אשיחה בחקיך פרה סי' לד-לו
ד/ו הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קצב {שלא כנגד ההיכל בדקדוק}
ד/ו זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' כז-כח
ד/ו חזו"א נגעים סי' יב ס"ק טו, פרה סי' ז ס"ק א
ד/ו חזו"א על הרמב"ם
ד/ו חי' הגרי"ז דף סא ע"א
ד/ו חי' חפץ חיים
ד/ו חסדי דוד ח"ט עמ' קכג
ד/ו טעם ודעת הל' פרה עמ' צד
ד/ו יד אברהם פרה עמ' סד
ד/ו יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' צ
ד/ו מאור הקודש זבחים עמ' קפא
ד/ו מי טהרה עמ' מד
ד/ו מים טהורים עמ' תרס
ד/ו מנחת חינוך ח"ג עמ' קיג
ד/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' צא
ד/ו פרת חטאת עמ' קנח, קעה-קעו, רנה-רנח, רס
ד/ו קרית מלך
ד/ו קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' פג
ד/ו שיח ערב קדשים עמ' רנב
ד/ו שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' שצ
ד/ו שם טוב - השלמה
ד/ו שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תרסז, תרסט, תרעב
ד/ו שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"א הע' 159
ד/ו שערי היכל זבחים עמ' אלף כו {לא כיוון בדקדוק - כסוגיה במנחות}
ד/ז אהלי חיים עמ' רכג
ד/ז זכרון בנימין ח"א עמ' קמה
ד/ז חזו"א על הרמב"ם
ד/ז חזו"א פרה סי' ז ס"ק ב, סי' ח ס"ק יז
ד/ז חזון יחזקאל זבחים פ"א ה"ז {קרית ספר}
ד/ז טעם ודעת הל' פרה עמ' צה
ד/ז יד אברהם פרה עמ' נד
ד/ז ידי משה (בוצק' תשמג) סי' תמג, תסה
ד/ז יהגה האריה עמ' קמא
ד/ז יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' צ-צא
ד/ז מים טהורים עמ' תרס, תרסד
ד/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' צא-צב
ד/ז פרת חטאת עמ' רס-רסב
ד/ז קרית מלך
ד/ז שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתמ
ד/ז שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"א הע' 171
ד/ז שערי טהר ח"ג שער ב סי' טו אות ג-ד
ד/ז תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' שה
ד/ח אהלי חיים עמ' רכב
ד/ח אמרי חן (לוונברג) פרה עמ' פז-פח
ד/ח אשיחה בחקיך פרה סי' לז-מ
ד/ח חזו"א על הרמב"ם
ד/ח חזו"א פרה סי' ז ס"ק ב
ד/ח חזון יחזקאל מנחות פ"א ה"ו
ד/ח חי' הריצ"ד
ד/ח חסדי דוד ח"ט עמ' קטז, קיט
ד/ח טעם ודעת הל' פרה עמ' צו
ד/ח יד אברהם פרה עמ' נד
ד/ח יהגה האריה עמ' קמא
ד/ח מגילת ספר עשין דף לא ע"ג
ד/ח מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' ריא
ד/ח פרת חטאת עמ' קפג, קפה-קפז, קפט-קצא, רסג
ד/ח שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתמ
ד/ח שיח ערב קדשים עמ' רנא
ד/ח שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' שצא
ד/ח שם הבדלח עמ' צה
ד/ח שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' קצד
ד/ח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' ח
ד/ח שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"א הע' 175
ד/ט חזון יחזקאל מנחות פ"א ה"ו
ד/ט טעם ודעת הל' פרה עמ' צו
ד/ט יד אברהם פרה עמ' פד
ד/ט יהגה האריה עמ' קמג
ד/ט מועדים וזמנים ח"ז סי' רטו
ד/ט פרת חטאת עמ' רלב
ד/ט צפנת פענח ויקרא עמ' כג, במדבר עמ' רכ
ד/ט קדשי יהושע עמ' תתקכ, תתקכו
ד/י אדרת המלך עמ' רח {מקום שחיטתה ושריפתה}
ד/י אשיחה בחקיך פרה סי' מא
ד/י ברור הלכה שבועות יא ע"ב ציון ב פסקה ב
ד/י דביר הקודש זבחים עמ' שלט
ד/י זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' כו
ד/י חזו"א חו"מ לקוטים סי' כד לדף יא ע"ב, פרה סי' ג ס"ק טו, סי' ז ס"ק ז
ד/י חזו"א על הרמב"ם
ד/י חי' חפץ חיים
ד/י חסדי דוד ח"ט עמ' קטז, קיט
ד/י טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"א עמ' קיא
ד/י טעם ודעת הל' פרה עמ' צו
ד/י יד אברהם פרה עמ' עז-עח
ד/י ידי משה (בוצק' תשמג) סי' תפב
ד/י יהגה האריה עמ' קמד
ד/י מטה אהרן שבועות עמ' יח
ד/י מי טהרה עמ' סב
ד/י מים טהורים עמ' תרסב
ד/י מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ג עמ' רטו
ד/י מעשה רקח
ד/י נאות אפרים ח"ב עמ' קט
ד/י פרת חטאת עמ' קיח-קיט, רסד
ד/י שיח ערב קדשים עמ' רנא-רנב
ד/י שערי היכל זבחים עמ' אלף כז {לפנים מן החומה - מותר לעשותה שם}
ד/י שפת אמת על התלמוד ח"ג דף לג ע"א
ד/י תורת הקדש ח"א עמ' קעה
ד/י תורת זרעים (פומרנצ'יק) תרומות פ"ו מ"א עמ' קו
ד/י תורת זרעים עמ' צו
ד/יא אמרי חן (לוונברג) נגעים עמ' קע
ד/יא אשיחה בחקיך פרה סי' מב
ד/יא היכל צמח
ד/יא הליכות אליהו
ד/יא זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' כח-כט
ד/יא חזו"א על הרמב"ם
ד/יא חזו"א פרה סי' ז ס"ק ד-ה
ד/יא חי' הריצ"ד לעיל הל' ח
ד/יא טעם ודעת הל' פרה עמ' צז
ד/יא יד אברהם פרה עמ' עו, עח
ד/יא יהגה האריה עמ' קמד
ד/יא יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' צא
ד/יא להורות נתן ח"ז עמ' קלט {חוץ ממערכתה}
ד/יא מועדים וזמנים ח"ו סי' ק
ד/יא מוריה גל' רג עמ' יט
ד/יא מי טהרה עמ' מה, נ, סב
ד/יא מים טהורים עמ' תרסב
ד/יא מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ג עמ' קצט
ד/יא מפענח צפונות עמ' 158
ד/יא ענפי ארז (זי') דף מו ע"א
ד/יא פרת חטאת עמ' קיח-קכ, קכט, קסד, קפו {ראב"ד}, קפט, קצט, רלא, רמט, רסג, רסד
ד/יא שיח ערב קדשים עמ' רנא-רנב
ד/יא שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"א הע' 190
ד/יא שערי היכל זבחים עמ' אלף כד {שרפה חוץ ממערכתה - פירושו ל'גיתה'}, אלף כה {ממערכתה שנשחטה עליה - שריפה רק במקום השחיטה}
ד/יב אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קב
ד/יב אבני ציון ח"ד עמ' קמח {מל"מ}
ד/יב אור החיים במדבר פי"ט פסוק ה
ד/יב אשיחה בחקיך פרה סי' מג
ד/יב בית אבא (גוטווירטה) דף יד ע"ד {מל"מ}
ד/יב דברות משה חולין עמ' שכ
ד/יב דברות משה נדה וטהרות עמ' תרמו {הפשיטה ונתחה ואח"כ שרף כולה כשירה ומל"מ}
ד/יב הליכות אליהו
ד/יב זכור לדוד עמ' קכב
ד/יב זכר ישעיהו
ד/יב זכרון בנימין ח"ב עמ' סז-סח
ד/יב חזו"א על הרמב"ם
ד/יב חזו"א פרה סי' ז ס"ק ד, ו, סי' ח ס"ק טו, יט
ד/יב חי' הגר"מ זמבה סי' כד-כה
ד/יב חי' הריצ"ד
ד/יב חי' מהרי"א הכהן עמ' רכח
ד/יב חסדי דוד ח"ט עמ' קטז, קיט, קכו
ד/יב טעם ודעת הל' פרה עמ' צח-ק
ד/יב יהגה האריה עמ' קמ
ד/יב יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' צא-צב
ד/יב כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תיז, תלז
ד/יב מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"ב דף לא ע"ד
ד/יב מזבח חדש דף טו ע"ב
ד/יב מי טהרה עמ' מט
ד/יב מים אדירים דף סה ע"ד
ד/יב מים טהורים עמ' תרנו
ד/יב מעיני המים
ד/יב מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' קצא
ד/יב מקדש דוד קדשים סי' ז ס"ק ו
ד/יב מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"א דף מה
ד/יב מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' קלו
ד/יב משנת חיים במדבר עמ' שעד
ד/יב משנת חיים חולין סי' יב עמ' מו
ד/יב נחלת שמואל דף לז ע"א {מל"מ}
ד/יב ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תרס
ד/יב ספרי דבי רב ח"ב עמ' קצג
ד/יב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' צב
ד/יב פני אברהם (פרלמן) דף נ ע"ד {מל"מ}
ד/יב פרת חטאת עמ' קצב, קצט, רלא, רנד, רסג, רסה-רסו
ד/יב שמועת חיים יומא ח"ב עמ' רפז
ד/יב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' כ
ד/יב שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"א הע' 187
ד/יב שערי ציון (כהן, תרצח), הסכמות עמ' ג
ד/יב תורת האשם עמ' יז {הפשיט וניתח}
ד/יב תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' שה
ד/יב תפארת ציון (קואינקה) עמ' קס {מל"מ}
ד/יג אחר האסף עמ' תקמד
ד/יג ארץ בנימין עמ' של
ד/יג באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קצא
ד/יג בינת דניאל ח"א עמ' רעה
ד/יג גור אריה יהודה (זמבא) עמ' סט, קג
ד/יג זכר יצחק (תשן) עמ' רסז
ד/יג זכרון בנימין ח"ב עמ' סו, סט
ד/יג חזו"א פרה סי' ח ס"ק טז
ד/יג חסדי דוד ח"ט עמ' קכב
ד/יג טעם ודעת הל' פרה עמ' ק
ד/יג יהגה האריה עמ' קמג
ד/יג יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' צא, צג
ד/יג כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תנט
ד/יג מועדים וזמנים ח"ד סי' שכח
ד/יג מי טהרה עמ' נו-נז {שריפה בלילה}
ד/יג מים טהורים עמ' תרס
ד/יג מנחת עני (תקמז) דף טו ע"ג {לינה}
ד/יג מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"ב סי' כד אות טו]
ד/יג משנת יעקב כאן
ד/יג משנת יעקב עבודה עמ' קסו
ד/יג ספרי דבי רב ח"ב עמ' רב
ד/יג פרת חטאת עמ' ה, רסז-רסח
ד/יג שלמי שמחה ח"א עמ' ב
ד/יג שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' יא
ד/יג תורת הקדש ח"ג עמ' קכט
ד/יג תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' שז
ד/יד אשיחה בחקיך פרה סי' מד
ד/יד ביתאל ח"א דף כג ע"א
ד/יד דברי יציב או"ח עמ' קסז {מחוסר כפרה}
ד/יד האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שנז {אונן ומחוסר כיפורים וכו'}
ד/יד חזו"א על הרמב"ם
ד/יד חזו"א פרה סי' ח ס"ק ט
ד/יד טעם ודעת הל' פרה עמ' ק
ד/יד מנחת חינוך ח"ב עמ' שמג, ח"ג עמ' קיג
ד/יד מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' הפשט וניתוח בפרה
ד/יד משנת חיים במדבר עמ' שסז
ד/יד נזר הקדש (רזין) מנחות דף קנט ע"א {מל"מ}
ד/יד ענפי ארז (זי') דף פד ע"ג
ד/יד פרת חטאת עמ' ה, קמ, רלז {השמיט ערל}
ד/יד שם טוב - השלמה
ד/יד שמועת חיים יומא ח"א עמ' ל
ד/יד שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 32
ד/טו אשיחה בחקיך פרה סי' מה
ד/טו באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קצב
ד/טו בדבר מלך חי"ד עמ' קה
ד/טו בית המדרש
ד/טו הר המלך ח"ז עמ' קעד
ד/טו ויקח אברהם [עץ החיים ח"ב צא ע"ב] {אם קידש בחוץ}
ד/טו זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' קיט
ד/טו זכרון בנימין ח"ב עמ' עג
ד/טו חדושים ובאורים (גרי') זבחים סי' ה ס"ק י, יא
ד/טו חזו"א על הרמב"ם
ד/טו חזו"א פרה סי' ח ס"ק י
ד/טו חנוכת הבית עמ' מ
ד/טו טעם ודעת הל' פרה עמ' ק-קג
ד/טו ימין המלך
ד/טו מועדים וזמנים ח"ו סי' לט
ד/טו מחשבת הקודש ח"ב דף יד ע"ב
ד/טו מי טהרה עמ' לט {שלא בקידוש יו"ר}
ד/טו מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' ז אות צ]
ד/טו משכנות לאביר יעקב ח"א דף לה ע"ד
ד/טו משנת חיים זבחים עמ' לו, לח
ד/טו משנת יעקב
ד/טו משנת יעקב עבודה עמ' שו
ד/טו עבודת הזבח זבחים סי' ו ס"ק יג
ד/טו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' צ
ד/טו פרת חטאת עמ' ה, רלג-רלו
ד/טו שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' קלה, תפח
ד/טו שם הבדלח עמ' צו
ד/טו שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' שכ, שכד
ד/טו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' תיא-תיב
ד/טו שערי היכל זבחים עמ' קכז {בכל שרת בפנים - הסבר שיטתו}
ד/טו שערי טהר ח"ג שער ב סי' טו אות ג
ד/טו שפת אמת על התלמוד ח"ג דף י ע"ב
ד/טו תורת הקדש ח"א עמ' רלז
ד/טז אנצי"ת ע' אפר חטאת הע' 4
ד/טז התורה והתלמוד ח"ד עמ' 314
ד/טז זכרון בנימין ח"א עמ' ר
ד/טז טעם ודעת הל' פרה עמ' קג
ד/טז יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' צב
ד/טז כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תלח
ד/טז מי טהרה עמ' מו-מז
ד/טז ספרי דבי רב ח"ב עמ' קצד
ד/טז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' צב
ד/טז פרת חטאת עמ' קנד, רסה, שה
ד/טז שם הבדלח עמ' צז
ד/טז שמועת חיים יומא ח"א עמ' תקג
ד/טז שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' קפה
ד/יז אגרות משה קדשים סי' יב
ד/יז אהלי חיים עמ' רכג
ד/יז אמרי חן (לוונברג) נגעים עמ' קעא
ד/יז אנצי"ת ע' אפר חטאת הע' 30, 39, 50
ד/יז באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קעז-קעט
ד/יז באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ב סי' לג אות א
ד/יז בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' קכח
ד/יז בית שערים או"ח סי' סג
ד/יז ברור הלכה ביצה לו ע"ב ציון ח פסקה ה {יום וזכרי כהונה}
ד/יז ברור הלכה חולין לא ע"ב ציון ח
ד/יז ברור הלכה יומא מב ע"א ציון ד
ד/יז ברור הלכה יומא מב ע"ב ציון א
ד/יז בריכת המלך עמ' שיא, שיג
ד/יז בריכת ירושלים עמ' רא-רב
ד/יז ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שיג
ד/יז גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קא
ד/יז גליונות אבני נזר
ד/יז דברי אהרן עמ' קכא
ד/יז דובב מישרים דף קיז
ד/יז המאיר לארץ
ד/יז הרמב"ם והלכותיו
ד/יז וזאת ליהודה (זלצר) עמ' קנב
ד/יז זבח שלמה ח"ד עמ' קצג
ד/יז זיר יצחק עמ' ג
ד/יז זכרון בנימין ח"א עמ' קלז
ד/יז חזו"א על הרמב"ם
ד/יז חזו"א פרה סי' ח ס"ק ב-ד, יא, טז
ד/יז חי' הגר"מ זמבה סי' כד
ד/יז חסדי דוד ח"ט עמ' קז, קכב, קכז, קמו
ד/יז טעם ודעת הל' פרה עמ' קג-קח
ד/יז יד אברהם פרה עמ' פד
ד/יז יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' קפג
ד/יז כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תכד, תמט, תנח
ד/יז מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' קנז
ד/יז מי טהרה עמ' יז, יח, נו-נז {שריפה בלילה}, עד, רל
ד/יז מלכי בקדש (מלכי) דף קנד ע"ג {כ"מ}
ד/יז מנחת חיים (שוויד) ח"ג עמ' קלז
ד/יז מנחת חינוך ח"ג עמ' קיד
ד/יז מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"ב סי' ו אות יא, סי' ח אות א, סי' כד אות טו]
ד/יז מצודת בן ציון דף נז ע"א {מלאכה פוסלת משום "ושחט אותה"}
ד/יז משך חכמה במדבר פי"ט פס' ה
ד/יז משכן אהרן עמ' כו
ד/יז משכנות לאביר יעקב ח"א דף לה ע"ד
ד/יז משנת יעקב כאן עמ' רכו-רכח
ד/יז משנת יעקב עבודה עמ' רס
ד/יז ספרי דבי רב ח"ב עמ' קפה-קפו, קצא-קצב, קצח
ד/יז עבודת היום יומא עמ' נ
ד/יז עין חיים ח"א עמ' ק {שריפת פרה ביום}
ד/יז עמק הלכה (בוימל) עמ' שצה
ד/יז עמק הלכה (בוימל) עמ' שצה
ד/יז עמק הלכה (הורוביץ) עמ' מז
ד/יז ענפי ארז (זי') דף מה ע"ד
ד/יז פני אברהם (פרלמן) דף כג ע"א
ד/יז פני מלך במדבר עמ' קסט
ד/יז פרת חטאת עמ' ה, קכט, רכו, רל, רעג, רפח, שח
ד/יז צרור החיים (יעקב)
ד/יז קרית מלך
ד/יז שלמי יוסף יומא ח"א עמ' שצט {כ"מ - כרב}, תח {האם מלאכה פוסלת מפני היסח הדעת}
ד/יז שלמי יוסף יומא ח"א עמ' ת, תח
ד/יז שלמי שמחה ח"א עמ' ב
ד/יז שם טוב - השלמה
ד/יז שמש מרפא עמ' קמ
ד/יז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שכה
ד/יז שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"א הע' 107
ד/יז שערי היכל יומא מערכה צא {שחיטה}, צב {היסח הדעת}, צג {שחיטה}, צד {קטן}
ד/יז שערי זיו ח"ג דף יג ע"א
ד/יז תולדות ההלכה ח"ב עמ' 350
ד/יז תורת העולה עמ' תקמו
ד/יז תורת הקדש ח"ב עמ' קפד
ד/יז תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' שד, שז
ד/יח אברהם יגל
ד/יח אור שמח
ד/יח אותו אדבר עמ' רמז
ד/יח אמרי חן (לוונברג) נגעים עמ' קסט
ד/יח אשיחה בחקיך פרה סי' מו
ד/יח באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ד/יח בית אבא (גוטווירטה) דף ל ע"ד, לא ע"ג {כ"מ}, לב ע"א {שחט אחרת עמה}
ד/יח בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' קכט
ד/יח ברור הלכה חולין לא ע"ב ציון ח
ד/יח בריכת המלך עמ' שי, שיב
ד/יח ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שיב
ד/יח גבורת ארי עמ' קצח
ד/יח גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' פ
ד/יח גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רנג
ד/יח דברי יציב חו"מ עמ' רנט
ד/יח הדרת מרדכי דף נו ע"ד {כ"מ}
ד/יח המאיר לארץ [כרתי ופלתי הל' שחיטה, מנחת אהרן סנהדרין כא] {כ"מ}
ד/יח הר המלך ח"א עמ' קפד-קפח
ד/יח וזאת ליהודה (זלצר) עמ' קנב
ד/יח זכרון בנימין ח"א עמ' קמ
ד/יח זכרון דברים (תשנט) עמ' קסג {נשחטה אחרת עמה}
ד/יח חזו"א על הרמב"ם
ד/יח חזו"א פרה סי' ח ס"ק יא
ד/יח חי' הגאון אדר"ת עמ' קסח {נשחטה אחרת עמה - כשרה}
ד/יח חי' הגר"י סי' ו
ד/יח חי' מהר"ם שיק נדה עמ' קמח
ד/יח חשבונות של מצוה עמ' רפז, שכ
ד/יח טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' קכג {כ"מ}
ד/יח טעם ודעת הל' פרה עמ' קח-קט
ד/יח יד אברהם פרה עמ' נז
ד/יח יד ישראל ח"א
ד/יח ישועות יעקב נשים עמ' תסא
ד/יח כרתי ופלתי סי' ג אות א
ד/יח כרתי ופלתי סי' ד ס"ק א
ד/יח כתב משה ח"א סי' יז עמ' סד
ד/יח כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תכד
ד/יח כתר תורה (תשיז) עמ' מו
ד/יח כתר תורה (תשסז) עמ' צג
ד/יח לב אריה (בראד) חולין לב ע"א
ד/יח לב אריה (בראד, תשסד) עמ' קיא
ד/יח לחם שלמה (לניאדו) עמ' 73 {שחטה ושחט אחרת עמה - לא התכוון למלאכה}
ד/יח לחמי תודה (הורביץ) דף קסו ע"ג {נשחטה אחרת עמה}
ד/יח מועדים וזמנים ח"ו סי' ק
ד/יח מחשבת הקודש ח"א דף נ ע"ב
ד/יח מי טהרה עמ' ל, עד
ד/יח מלכי בקדש (מלכי) דף קנג ע"ג, קנד ע"ד {כ"מ}
ד/יח מנחת חינוך ח"ג עמ' קיד
ד/יח מצודת בן ציון דף נו ע"ג-ע"ד {שחט אחרת עמה}
ד/יח משכן אהרן עמ' כו
ד/יח משנת יעקב הל' שחיטה פ"א הי"א-הי"ב, הל' פסוה"מ פ"א ה"ג {אין שחיטת חולין צריכה כוונה}
ד/יח נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף נג ע"א
ד/יח נטעי נתן (פריד) סי' קי
ד/יח נתיב מאיר
ד/יח ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' שט
ד/יח עמק הנציב ח"ב עמ' קמה
ד/יח ענפי ארז (זי') דף מה ע"ד
ד/יח פאר הלכה פסחים עמ' רלב
ד/יח פרת חטאת עמ' כד-כה, קכג-קכח
ד/יח שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' שעח-שעט, שפא
ד/יח שדה הארץ ח"ב דף קלג ע"ג-ע"ד
ד/יח שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתלט {כ"מ}
ד/יח שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"א הע' 155
ד/יח שערי זיו ח"ג דף יב ע"ד
ד/יח שרידי אש ח"ב עמ' שיח
ד/יח תועפות ראם (באר) עמ' סד


ה/593 הלכות פרה אדומה פרק ה *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ה/רה"פ דעת אברהם ח"ב
ה/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ה/רה"פ לב טהור
ה/רה"פ מעשה רקח
ה/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ה/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' ס
ה/רה"פ פי' ר"י קאפח
ה/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ה/רה"פ קרית מלך
ה/רה"פ רמב"ם הערוך
ה/רה"פ רמב"ם לעם
ה/רה"פ שם טוב
ה/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ה/א אוצרות הרמב"ם
ה/א אור הישר [נחל יצחק סי' עד דף קסח ע"ב]
ה/א אנצי"ת ע' אפר חטאת הע' 43
ה/א אשיחה בחקיך פרה סי' מז
ה/א באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קעז
ה/א בית נפתלי (תשסו) עמ' רסה
ה/א בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תסא, תסד
ה/א ברור הלכה חולין כט ע"ב ציון ב פרק ב {ישנה לשחיטה מתוע"ס}
ה/א הדרום טו עמ' 45
ה/א זבח שלמה ח"ד עמ' קצג
ה/א זכרון בנימין ח"א עמ' קמה
ה/א טעם ודעת הל' פרה עמ' קי
ה/א יד אברהם פרה עמ' פב
ה/א יין מלכות (שניאורסון) עמ' 420-421
ה/א ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' סה
ה/א מי טהרה עמ' סח {כל העוסקים}
ה/א מים טהורים עמ' תרסו
ה/א מנחת חינוך ח"ג עמ' קטו
ה/א מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"ב סי' ז אות ז-י]
ה/א מראה כהן זבחים עמ' רסז
ה/א מרחשת ח"א סי' כד אות א
ה/א משכנות לאביר יעקב ח"א דף לה ע"ד
ה/א משנת אליעזר (רבינ') עמ' קפה
ה/א ספרי דבי רב ח"ב עמ' קצז, רד
ה/א עבודת היום יומא עמ' נא-נב
ה/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' צג
ה/א פרת חטאת עמ' ה, רסט, רעב, רעה
ה/א קול דודי (תשף)
ה/א שבי בנימין דף נא ע"ג
ה/א שיר למעלות גל' ד עמ' 146
ה/א שם טוב - השלמה
ה/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' תעה
ה/ב אהלי יצחק
ה/ב אור הישר [מל"מ הל' טו"צ פט"ז ה"ו ד"ה ומ"ש, אברהם יגל הל' ביא"מ פ"ד הי"ז]
ה/ב אנצי"ת ע' אפר חטאת הע' 44
ה/ב אשיחה בחקיך פרה סי' מח
ה/ב גליוני הגר"ש עמ' צד-צה {מל"מ}
ה/ב דבר יהושע (שו"ת) ח"א סי' נב
ה/ב התורה והתלמוד ח"ד עמ' 496-497
ה/ב זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קפו
ה/ב זכרון בנימין ח"ב עמ' קל, שמ, שמב, תקמט
ה/ב חכמת התורה פ' תולדות עמ' תנג {מל"מ}
ה/ב חסדי דוד ח"ב עמ' תסה
ה/ב חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ב עמ' רפא {מל"מ}
ה/ב חקרי לב (שלוניקי) חו"מ ח"א דף פה {מל"מ}
ה/ב טעם ודעת הל' פרה עמ' קיא-קיד
ה/ב יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' קמב, שמד
ה/ב יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' צב
ה/ב כבוד מלכים (מרגליות) {מל"מ}
ה/ב כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' עט {מל"מ}
ה/ב מוריה גל' קפז עמ' נד-נה {נבילת עוף טהור בבית הבליעה}
ה/ב מחובר לטהור סי' כב אות ה-ו, יג-יד
ה/ב מחנה ישראל (אליהו)
ה/ב מי טהרה עמ' סח, עא
ה/ב מים טהורים עמ' תרסז
ה/ב מנחת חינוך ח"ג עמ' קטו
ה/ב מנחת יהודה (בוים) דף ע ע"ד {פרה עצמה לא מטמאה}
ה/ב מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"ב סי' ז אות ז-י, וסי' ח]
ה/ב מקדש דוד קדשים סי' לז ס"ק א במנחת מרדכי
ה/ב מקור ישראל דף פג ע"ב {מל"מ}
ה/ב מראה כהן זבחים עמ' רסז {פרה עצמה}
ה/ב משנת אליעזר (רבינ') עמ' קפה, קצ
ה/ב משנת יעקב
ה/ב נדרי זריזין ח"ג עמ' סו {מל"מ}
ה/ב עבודת המקדש (כהן) ח"ב עמ' קמב {מל"מ}
ה/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' צג
ה/ב פרת חטאת עמ' רעד-רעו
ה/ב קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון בני אדם עמ' יז {מל"מ}
ה/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תרסב
ה/ב שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות יב
ה/ב שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ה הע' 90
ה/ב שערי היכל זבחים עמ' תתקס {לא אדם ולא כלים - מה הדין באוכלין?}
ה/ג אור שמח
ה/ג ברור הלכה חולין כט ע"ב ציון ט
ה/ג טעם ודעת הל' פרה עמ' קיד
ה/ג יד אברהם פרה עמ' פג
ה/ג יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' צב
ה/ג מי טהרה עמ' סג {העוסק לפני פסולה}
ה/ג מנחת חינוך ח"ג עמ' קטו
ה/ג ספרי דבי רב ח"ב עמ' קפו
ה/ג פרת חטאת עמ' רצה-רצו {או"ש}
ה/ג ריח שדה דף ע ע"ג
ה/ג שהם וישפה ח"א
ה/ג תורת האשם עמ' טז {אם נפסלה}
ה/ד אבן ישראל (פישר)
ה/ד אגרות הגרי"ד עמ' רז-רח, רי
ה/ד אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ה ס"ק טז
ה/ד אנצי"ת ע' אפר חטאת הע' 99, 102
ה/ד באר בשדה עמ' קכד {המתעסק בה אח"כ בחילוק האפר}
ה/ד בדבר מלך חי"ד עמ' שמג
ה/ד בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ה/ד ברור הלכה יומא סח ע"ב ציון ב
ה/ד דקה מן הדקה דף סא ע"ד
ה/ד הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"א הע' 52
ה/ד זכר טוב עמ' קכג
ה/ד זכרון בנימין ח"א עמ' קמה
ה/ד זכרון בנימין ח"ב עמ' רעז
ה/ד חזו"א על הרמב"ם
ה/ד חזו"א פרה סי' ח ס"ק יד, כא, סי' ט ס"ק יב, יז, קדשים קמא סי' לט ס"ק ח
ה/ד חי' הגרי"ז דף סג ע"ג
ה/ד חי' הריצ"ד
ה/ד חי' חפץ חיים
ה/ד חי' ר' אפרים מרדכי
ה/ד טעם ודעת הל' פרה עמ' קטו-קיח
ה/ד יד אברהם פרה עמ' קעא
ה/ד יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' רנח-רנט
ה/ד ידי משה (בוצק' תשמג) סי' תמט
ה/ד יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' נה, כרך ב ח"א עמ' צג
ה/ד יטב פנים ח"ב דף רד
ה/ד כלי טהור עמ' פז
ה/ד כתר המלך
ה/ד כתר כהונה במדבר סי' תס
ה/ד מחובר לטהור סי' יג אות ז
ה/ד מי טהרה עמ' מז-מח, עב
ה/ד מים אדירים דף ח ע"ב, י ע"א
ה/ד מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' רמ
ה/ד מנחת חינוך ח"ג עמ' קיד-קטו
ה/ד מקדש דוד קדשים סי' לז ס"ק א במנחת מרדכי
ה/ד משאת משה (חברוני) פסחים סי' קכד עמ' קצא, 380
ה/ד משנת אליעזר (רבינ') עמ' קפח
ה/ד משנת יעקב
ה/ד ספרי דבי רב ח"ב עמ' רג
ה/ד עבודת היום יומא עמ' קפה
ה/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קמא, כרך ב ח"א עמ' צג-צד
ה/ד פרי האדמה ח"א
ה/ד פרת חטאת עמ' קנח, רע {המחלק את האפר}, רעא, רעה, רעט, רפב, רפד {הנוגע באפר טהור}
ה/ד קול דודי (תשף) (בקיצור)
ה/ד רמב"ם המאיר הל' עיוה"כ פ"ג ה"ח הע' 8, פ"ה ה"ט הע' 1
ה/ד רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רסב
ה/ד שבי בנימין דף מד ע"ג
ה/ד שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קכא
ה/ד שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' ס-סא, שנג, תרלט
ה/ד שמועת חיים יומא ח"ב עמ' רפה
ה/ד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' ריג
ה/ד שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ב הע' 295
ה/ד שערי היכל יומא מערכה קסו
ה/ד שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 438
ה/ד שערי ישר שער ג פכ"ח אות ז
ה/ד שפת אמת על התלמוד ח"ג דף ל ע"ד
ה/ה אבן האזל הל' פסולי המוקדשים פי"ט ה"ג
ה/ה אור שמח
ה/ה אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ה ס"ק טז
ה/ה אורות חיים פ' יג אות לח
ה/ה אשר למלך
ה/ה באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ה/ה בדבר מלך ח"ח עמ' סט, עא
ה/ה בדרך המלך עמ' קנה
ה/ה בית אהרן (צוקרמן) עמ' קפו {מל"מ}
ה/ה בני יעקב
ה/ה ברור הלכה יומא סח ע"ב ציון ב
ה/ה ברור הלכה פסחים פה ע"ב ציון ג
ה/ה ברכת הזבח
ה/ה דביר הקודש זבחים עמ' שי
ה/ה דברי אברהם (שדמי) ח"ב עמ' נח
ה/ה הדרום חל"ג עמ' 12
ה/ה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' תע
ה/ה זכרון בנימין ח"ב עמ' תקנ
ה/ה חזו"א פרה סי' ט ס"ק י
ה/ה חי' הריצ"ד
ה/ה חי' ר"מ מאימראן פסחים עמ' שכב
ה/ה חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' רע
ה/ה טעם ודעת הל' פרה עמ' קיח-קכא
ה/ה יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' רנח
ה/ה יד ישראל ח"ב
ה/ה יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' נו
ה/ה יתר הבז (תשסח) עמ' קסח
ה/ה כבוד מלכים (מרגליות) {ראב"ד}
ה/ה לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' טז אות ג-ד
ה/ה לקוטי סופר ח"א דף פג ע"א
ה/ה מים אדירים דף יב ע"ב
ה/ה מנחת חינוך ח"א עמ' פט {מל"מ}, ח"ב עמ' קעה
ה/ה מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' רכה
ה/ה עבודת היום יומא עמ' פו
ה/ה עבודת המקדש (כהן) ח"ב עמ' נ, ח"ג עמ' קכט {מל"מ}
ה/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קלט, קמא
ה/ה עץ החיים (קלוגר) עמ' רנב
ה/ה פאר הלכה פסחים עמ' רכט
ה/ה שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תרלט
ה/ה שלמי יוסף שבת ח"א עמ' רג
ה/ה שערי טהר ח"ה שער ב סי' יג אות ז
ה/ה שערי טהר ח"ה שער ב סי' יג אות ז דף קצט ע"ד
ה/ה תורה לשמה (תשעג) עמ' שעח
ה/ו אבי הנחל (שפירא) דף יג ע"ג
ה/ו בנין הלכה עמ' רז {כ"מ)
ה/ו ברור הלכה יומא סז ע"א ציון ו
ה/ו גבורת יצחק ימים נוראים עמ' קט {משיצא חוץ לחומה עד שעת דחיתו}
ה/ו גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קיט
ה/ו הררי קדם (תשס) עמ' קמג
ה/ו חי' הגר"ח החדש עמ' צ {שעת דחייה}
ה/ו טעם ודעת הל' פרה עמ' קכא-קכג
ה/ו מועדים וזמנים ח"א סי' עב
ה/ו מים אדירים דף ט ע"ב
ה/ו מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' עח
ה/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' קעה
ה/ו מעיני המים
ה/ו מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"ב סי' ח]
ה/ו מרכבת יוסף דף כד ע"ג {אוכל הנוגע בפרים}, פ ע"ד {הנוגע טהור}
ה/ו משא יד ח"א עמ' רד
ה/ו משנת חיים יומא עמ' תצט
ה/ו נתיב מאיר
ה/ו עבודת המקדש (כהן) ח"ב עמ' מח
ה/ו שו"ת השבי"ט ח"א עמ' נו
ה/ו שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' נט, שלה, שנו
ה/ו שלמי שמחה ח"א עמ' קנז, קסא, ח"ה עמ' ר
ה/ו שעורי הגרי"ד עבודת יוה"כ עמ' קנח
ה/ו שערי היכל יומא מערכה קסב
ה/ז אור הישר [מקום שמואל תשובה ג, אור הישר זבחים קה ע"א, מל"מ הל' אה"ט פ"ו הט"ו]
ה/ז אנצי"ת ע' אבות הטומאות הע' 23 {כ"מ}, 50
ה/ז בני יוסף (טנוג'י) דף לא ע"ג
ה/ז בני סמיכי
ה/ז בשבילי הקודש סי' ה אות ג
ה/ז דברות משה ב"ק ח"א סי' נד ענף ז
ה/ז דברות משה נדה וטהרות עמ' תתיא, תתנא, תתנב {בין אדם בין כלים בין אוכלין בין משקין הכל טהור וכ"מ}
ה/ז המאיר לארץ [מקום שמואל סי' ג] {כ"מ}
ה/ז הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' שסח
ה/ז זכרון בנימין ח"ב עמ' צט
ה/ז חי' הריצ"ד
ה/ז חיי אברהם (טייב) דף סא ע"ב
ה/ז חכם צבי (תשעה) ח"א סי' קז ד"ה וזהו
ה/ז חסדי דוד ח"ב עמ' תסה, ח"ט עמ' קנג
ה/ז טוב לישראל סי' ח {כ"מ}
ה/ז טירת כסף דף קס ע"ג
ה/ז טעם ודעת הל' פרה עמ' קכג-קכו
ה/ז כלי טהור עמ' ד
ה/ז מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"א דף כח ע"ב
ה/ז מחובר לטהור סי' כב אות יב, יד
ה/ז מים טהורים עמ' תרצב
ה/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' קעה, ח"ג עמ' קטו
ה/ז מנחת יהודה (בוים) דף ע ע"ג-ע"ד {לא כתב שפרה מטמאה}
ה/ז מעיני המים
ה/ז מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' קעה
ה/ז מקדש דוד קדשים סי' לז ס"ק א
ה/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/ז משנת יעקב
ה/ז סופר המלך ח"ב עמ' שיד
ה/ז עמק הלכה (הורוביץ) עמ' קיז {כ"מ}
ה/ז פרת חטאת עמ' רעה-רעו
ה/ז צרור החיים (יעקב)
ה/ז קדשי יהושע עמ' אלף יא
ה/ז שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתמא
ה/ז שערי היכל זבחים עמ' תתקס {בין אוכלין בין משקין - טעמו}
ה/ז תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' כ
ה/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' צד


ו/594 הלכות פרה אדומה פרק ו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ו/רה"פ לב טהור
ו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ו/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' סא-סב
ו/רה"פ פי' ר"י קאפח
ו/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ו/רה"פ רמב"ם הערוך
ו/רה"פ רמב"ם לעם
ו/רה"פ שם טוב
ו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ו/א ארזא דבי רב יבמות עמ' סג {נתינת אפר אחרי מילוי מים}
ו/א בדבר מלך ח"ח עמ' קפד
ו/א בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ו/א בית ישחק
ו/א בית שערים יו"ד בהקדמה
ו/א גבורת יצחק מקואות עמ' קיט
ו/א הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' א ס"ק לג
ו/א התורה והתלמוד ח"ד עמ' 487
ו/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' שעא
ו/א ויחי עוד ח"ב דף נט ע"א
ו/א זכרון בנימין ח"א עמ' קלז
ו/א חזו"א פרה סי' יג ס"ק יח
ו/א חסדי דוד ח"ט עמ' קנו, קנח
ו/א טעם ודעת הל' פרה עמ' קכו-קכט
ו/א יד אברהם פרה עמ' קג
ו/א מי טהרה עמ' פ {נקראים מי חטאת}
ו/א מנחת חינוך ח"ג עמ' קטז-קיז
ו/א משנת יעקב
ו/א נגינת לדוד עמ' ע {רק מי מעיין כשרים}
ו/א ספרי דבי רב ח"ב עמ' רלא
ו/א ענפי ארז (זי') דף קנב ע"ד
ו/א פאר אהרן עמ' קצג
ו/א פרת חטאת עמ' שט {מי חטאת - מקודשים}
ו/א קרית מלך
ו/א שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' קמא
ו/א שולי הגליון עמ' קנא
ו/א שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקפ
ו/א שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ב הע' 121
ו/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' תעו
ו/ב אמונת עתיך גל' 112 עמ' 153 {ראב"ד - הזכיר רק אזוב}
ו/ב אמרי יושר סוכה דף כא ע"א
ו/ב אנצי"ת ע' אזוב הע' 10
ו/ב אשיחה בחקיך פרה סי' מט
ו/ב ברור הלכה יומא מג ע"א ציון ג
ו/ב ברור הלכה סוכה כא ע"א ציון א
ו/ב דעת אברהם ח"ב
ו/ב הר המלך ח"ז עמ' קעד
ו/ב זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' מ
ו/ב חזו"א פרה סי' ו ס"ק ט
ו/ב חסדי דוד ח"ט עמ' קיא-קיב, קלח
ו/ב טעם ודעת הל' פרה עמ' קכט-קלג
ו/ב ידי משה (בוצק' תשמג) סי' תסח
ו/ב כנה"ג [תוי"ט מגילה פ"ב מ"ד]
ו/ב לב טהור כאן ולקמן פ"י ה"א {המקור לדין מילוי}
ו/ב מי טהרה עמ' כו {חשו"ק}
ו/ב מים טהורים עמ' תרנ
ו/ב מעיני המים
ו/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/ב משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תפג
ו/ב משנת יעקב
ו/ב פרת חטאת עמ' צט, קג-קד {קטן}
ו/ב קרית מלך
ו/ב שהם וישפה ח"א
ו/ב שמועת חיים יומא ח"א עמ' תקיא
ו/ב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' תל
ו/ב שערי היכל יומא מערכה צד
ו/ב שערי טהר ח"ד שער א סי' ה אות ג
ו/ב תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' נז
ו/ג בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' קצה
ו/ג דעת אברהם ח"ב
ו/ג דעת כהן עמ' רז
ו/ג הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' יא ס"ק מא
ו/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' שעב
ו/ג טעם ודעת הל' פרה עמ' קלג-קלח
ו/ג יד אברהם פרה עמ' צא
ו/ג יד פשוטה אהבה עמ' תתרלד
ו/ג יהגה האריה עמ' קמט
ו/ג מי טהרה עמ' קיז {שוקת מחובר מעיקרו או לא}
ו/ג מעיני מים מקואות עמ' תכח
ו/ג משמרת הטהרה כלים פ"ב מ"ב סי' 2
ו/ג משנת אליעזר (רבינ') עמ' קפד
ו/ג משנת יעקב
ו/ג פרת חטאת עמ' פז
ו/ג קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ג עמ' תרז {ראב"ד}
ו/ג קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קסד
ו/ג קרית מלך
ו/ג שמות בארץ (תשנט) עמ' רסח
ו/ג שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקפ
ו/ג שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ב הע' 36, פ"ו הע' 143
ו/ד דברות משה נדה וטהרות עמ' תלד {עד שישוף אותן ויתקנם ויעשם כלים בפני עצמן}
ו/ד דברות משה שבת ח"א סי' טו ענף ג
ו/ד הר המלך ח"ז עמ' קעה
ו/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תצז
ו/ד זכרון בנימין ח"א עמ' קל
ו/ד טעם ודעת הל' פרה עמ' קלח-קמ
ו/ד יהגה האריה עמ' קמט
ו/ד מגן גבורים (או"ח) סי' קנט ס"ק ד
ו/ד מים טהורים עמ' תרעד
ו/ד שדה אלחנן ח"ב עמ' נב
ו/ה דבר שאול ידים סי' ו ס"ק ג
ו/ה הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' ו ס"ק ו, סי' יא ס"ק מז
ו/ה חי' בן אריה ח"ב קונטרס מקואות סי' ג ס"ק כב
ו/ה טעם ודעת הל' פרה עמ' קמ
ו/ה מעיני מים מקואות עמ' תכח
ו/ה משנה הלכות ח"ט סי' שב
ו/ה צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קעו ע"ב
ו/ה צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קעב
ו/ה שם טוב - השלמה
ו/ו אהלי חיים עמ' רסה
ו/ו אור הישר [נודע ביהודה תנינא יו"ד סי' קמב]
ו/ו הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' יב ס"ק ג, יב
ו/ו חדושים ובאורים (גרי') כלים סי' ג ס"ק ו
ו/ו חי' הגרי"ז דף סה ע"ב
ו/ו טעם ודעת הל' פרה עמ' קמא
ו/ו מגן גבורים (או"ח) סי' קנט ס"ק ג
ו/ו משנת יעקב זמנים ח"א עמ' עז-עט
ו/ו נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' עה
ו/ו נתן פריו מקואות עמ' לו
ו/ו עצי אלמוגים סי' קנט ס"ק ב אות א
ו/ו צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קעו (ב) אות ה
ו/ו שבי בנימין דף ה ע"ב
ו/ו שם טוב - השלמה
ו/ו שעורי ר' יחיאל מיכל מקואות אות נא
ו/ז אגרות הגרי"ד עמ' רו
ו/ז אמרי חן (לוונברג) נגעים עמ' קסד
ו/ז בריכת המלך עמ' רכח
ו/ז דברי אמת (תשעט) עמ' קא {כלי שניקב מלמטה וסתמו בסמרטוטין פסול וכו'}
ו/ז הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' יב ס"ק יב, סז
ו/ז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' רעט
ו/ז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תצז
ו/ז זכרון בנימין ח"א עמ' קסד
ו/ז זכרון נחום עמ' כג {המים על הפקק}
ו/ז חדושים ובאורים (גרי') כלים סי' ג ס"ק ו
ו/ז חזו"א או"ח סי' כא ס"ק ד, פרה סי' יב ס"ק א, ידים סי' ד ס"ק ד
ו/ז חזו"א על הרמב"ם
ו/ז טעם ודעת הל' פרה עמ' קמב
ו/ז יד אברהם פרה עמ' צד
ו/ז יהגה האריה עמ' קסו
ו/ז מגן גבורים (או"ח) סי' קנט ס"ק ג
ו/ז מי טהרה עמ' קטו
ו/ז משנת אליעזר (רבינ') עמ' קפד
ו/ז נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' עה
ו/ז נודע ביהודה תנינא יו"ד סי' קמב
ו/ז נחלת שמעון (אמוראי) דף יא
ו/ז נתן פריו הל' נט"י עמ' לה
ו/ז עצי אלמוגים סי' קנט ס"ק ב אות א
ו/ז צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קסג אות א, סי' קעו (ב) אות ד ואילך
ו/ז שלמי שמחה ח"ה עמ' רכא
ו/ז שעורי ר' יחיאל מיכל מקואות אות פ
ו/ז שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ב הע' 31, פ"ו הע' 164
ו/ח אבן האזל קדשים ח"ב דף ו ע"א
ו/ח דברי חיים מקואות עמ' נח
ו/ח הוד יוסף עמ' רלח
ו/ח הליכות אליהו
ו/ח הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' ו ס"ק ד
ו/ח זכר שמואל יו"ד סי' ח ס"ק א, ה
ו/ח זכרון בנימין ח"א עמ' רמו
ו/ח חדושים ובאורים (גרי') מקואות סי' א ס"ק א
ו/ח חזו"א יו"ד סי' קלה ס"ק ח, פרה סי' יא ס"ק טו-טז, מקואות ח"ב סי' ח ס"ק ח
ו/ח חזו"א על הרמב"ם
ו/ח חי' ר' חיים הלוי דף פט
ו/ח טעם ודעת הל' פרה עמ' קמב-קמד
ו/ח יד אברהם פרה עמ' קג
ו/ח ישועות כהן מקואות סי' ג ס"ק ט
ו/ח מועדים וזמנים ח"ד סי' שיב, ח"ח סי' שיב
ו/ח מועדים וזמנים ח"ח סי' שיב עמ' עח
ו/ח מי הדעת עוקצין עמ' קב
ו/ח מי השלוח (רובינשטין) - מקור נפתח עמ' עו, פ, פו, פח, קמ, קנב, שערי מים עמ' פ, קנב
ו/ח מי טהרה עמ' קמג, קמו
ו/ח מכתם לדוד (חסן)
ו/ח משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תעט
ו/ח משכן אהרן עמ' קכט
ו/ח צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קעו (ב) אות ד
ו/ח קול דודי (תשף)
ו/ח קול דודי מקואות סי' קלט, קמב, קמד
ו/ח קרית מלך
ו/ח שנות חיים (אויסאיבל) מקואות סי' לז ס"ק ב-ג, סי' לח ענף א ס"ב ס"ק ב-ד
ו/ח שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' תא
ו/ח שעורי ר' יחיאל מיכל מקואות אות נב, סז, צה
ו/ח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' יד, טז
ו/ח שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ב הע' 43, 60
ו/ח שערי טהר ח"ד שער א סי' ה אות א-ג, ה
ו/ח תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' קיט
ו/ט הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' יד ס"ק ח
ו/ט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' ריז
ו/ט טעם ודעת הל' פרה עמ' קמד
ו/ט יד אברהם פרה עמ' קד, קו
ו/ט מטה אהרן שבועות עמ' יז
ו/ט מים טהורים עמ' תרעט
ו/ט משיב דבר ח"ב סי' מ
ו/ט שערי טהר ח"ד שער א סי' ה אות א
ו/י אור הישר [תורת רפאל הל' שבת סי' לט]
ו/י אור התורה (צמח צדק) במדבר ח"ה עמ' א'תרכה {כל הנהרות פסולין למי חטאת}
ו/י איש על העדה (אלאביץ) עמ' 185
ו/י אמת ליעקב מועד עמ' קלו-קלז
ו/י באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' קצח {ראב"ד}, רב, רג {אבי עזרי}
ו/י בדבר מלך ח"ח עמ' קפג
ו/י בית המדרש
ו/י ברור הלכה שבת קט ע"א ציון ט
ו/י ברכת מרדכי ענינים עמ' עט
ו/י גבורת יצחק מקואות עמ' קטז-קיט
ו/י דברי חיים מקואות עמ' כו-כח
ו/י המסלה שנה יא שבט-ניסן תשו עמ' 9
ו/י הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' א ס"ק לג, סי' טז ס"ק ז
ו/י הפרדס שנה לט חוב' ה עמ' 15
ו/י זבחי צדק (דיסקין) עמ' י
ו/י חוקי חיים (גאגין) דף יט
ו/י חזו"א יו"ד סי' קכח ס"ק ו, פרה סי' יג ס"ק יג, טז, יח, מקואות סי' ו ס"ק ז, י, מקואות ח"ב סי' א ס"ק ו-ז
ו/י חזו"א על הרמב"ם
ו/י חזון יחזקאל מקואות פ"א ה"ז
ו/י חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' לב {ראב"ד}, לד, לז, קכח
ו/י חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' סח
ו/י חסדי דוד ח"ט עמ' קנו-קנז, קנט
ו/י טעם ודעת הל' פרה עמ' קמד-קמז
ו/י יד אברהם פרה עמ' קמח, קנד
ו/י מועדים וזמנים ח"ד סי' שיא
ו/י מי השלוח (רובינשטין) - מקור נפתח עמ' מג
ו/י מי טהרה עמ' פט {ראב"ד}
ו/י מנחת חינוך ח"ג עמ' קטז
ו/י מעיני המים
ו/י מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
ו/י מקדש דוד החדש טהרות עמ' תכז {ראב"ד}
ו/י משנה יפה ברכות פ"ט מ"ב
ו/י משנת יעקב
ו/י נתיבות חיים (קארב) ח"ב ליקוטים סי' ט {הים הגדול}
ו/י עין יצחק ח"א עמ' רטו-רטז, ריח, רכג
ו/י עצי חיים הל' מקואות (תשסח) עמ' יד, פז
ו/י צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קע ע"ד, קעא ע"א, קפ ע"א-ע"ג
ו/י קול דודי (תשף)
ו/י קול דודי מקואות סי' קל
ו/י קרית מלך
ו/י קרן פני משה ח"ב
ו/י שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' קמ-קמא
ו/י שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתמא
ו/י שולי הגליון עמ' קנב
ו/י שעורי הגרד"ש מכות סי' י ד"ה והנה ברמב"ם
ו/י שעורי ר' יחיאל מיכל מקואות אות נח
ו/י שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ב הע' 13, פ"ג הע' 53
ו/י תורת רפאל או"ח ח"ב דף סא ע"ב
ו/י תשובות ר"י אלחנן עמ' מט
ו/יא אמת ליעקב מועד עמ' קלו
ו/יא באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' רב-רג
ו/יא בית שערים יו"ד סי' רפח
ו/יא ברור הלכה שבת קט ע"א ציון ט
ו/יא דברי חיים מקואות עמ' כו-כח
ו/יא הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' טז ס"ק ד, ו-ז, סי' כד ס"ק כח
ו/יא חזו"א על הרמב"ם
ו/יא חזו"א פרה סי' יג ס"ק יג
ו/יא חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' לד
ו/יא טעם ודעת הל' פרה עמ' קמז
ו/יא יד אברהם פרה עמ' קמט
ו/יא מנחת חינוך ח"ג עמ' קטז
ו/יא קול דודי (תשף)
ו/יא קול דודי מקואות סי' קל
ו/יא קרית מלך
ו/יא קרן פני משה ח"ב
ו/יא שנות חיים (אויסאיבל) מקואות סי' ל ס"ק ה {מים הניגרים}
ו/יא שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ג הע' 53
ו/יא תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' עח
ו/יב אוצרות הרמב"ם
ו/יב באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' קצ
ו/יב בישורון מלך ח"א עמ' רמו
ו/יב בית אהרן וישראל גל' יד עמ' קג {כ"מ}
ו/יב ברכת מרדכי ענינים עמ' עט
ו/יב דברי יהודה דף יז ע"ב {מים פושרים פסולים}, סי' ד אות ב
ו/יב האיר ממזרח אבות עמ' רמט {כ"מ - תקנה למליחות מי הים}
ו/יב הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' א ס"ק לג, לה, סי' טז ס"ק א
ו/יב הר המלך ח"ז עמ' קעה
ו/יב חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' מט, ח"ב הדרן אות יב
ו/יב חוקי חיים (גאגין) דף יז, יט
ו/יב חזו"א יו"ד סי' קל ס"ק ו, פרה סי' יג ס"ק יד-טו, מקואות ח"ב סי' ג ס"ק ו
ו/יב חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' סח, פד {כ"מ}
ו/יב חסדי דוד ח"ט עמ' קנח
ו/יב טעם ודעת הל' פרה עמ' קמח-קנא
ו/יב יד אברהם פרה עמ' קנ, קנב
ו/יב להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' לא
ו/יב להורות נתן על התורה ח"א עמ' יב
ו/יב מי השלוח (רובינשטין) - מקור נפתח עמ' מט, שעורי דעת סי' ח
ו/יב מי טהרה עמ' קצה {כ"מ - מים הים מלוחים}
ו/יב מים ראשונים (רבינ') עמ' עג
ו/יב מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ד עמ' פח {כ"מ}
ו/יב מעיני מים מקואות עמ' קט
ו/יב משנת משה תענית עמ' סז
ו/יב נחלת צבי (תשסג) עמ' קעב
ו/יב עטרת ישראל עמ' רעז
ו/יב קבא דקשייתא (מנדלבוים) עמ' כב {כ"מ}
ו/יב קבא דתירוצא עמ' מג
ו/יב קול דודי (תשף) (בקיצור)
ו/יב קרית מלך
ו/יב שבי בנימין דף ה ע"ב
ו/יב שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' נט
ו/יב שם הבדלח עמ' צח-קא
ו/יב שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' לו
ו/יב שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ג הע' 42
ו/יב שערי זיו ח"ב דף קכג ע"א-ע"ב
ו/יב תורה שלמה בראשית פ"א אות תקמג {כ"מ}
ו/יב תפארת צבי (שפילמן) ח"ג עמ' ת {כ"מ}
ו/יג אור הישר [אור הישר ב"ב עד ע"ב]
ו/יג חסדי דוד ח"ט עמ' קנו, קנח
ו/יג טעם ודעת הל' פרה עמ' קנא
ו/יג יד אברהם פרה עמ' קנד
ו/יג מי טהרה עמ' רב {מי תערובת}
ו/יג פני מבין ח"א דף כא ע"ב
ו/יג שם הבדלח עמ' קא
ו/יג תורת השבת והמועד עמ' 532
ו/יד באר המים עמ' סג
ו/יד באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' קמו
ו/יד ברור הלכה חולין קז ע"א ציון ו
ו/יד חסדי דוד ח"ט עמ' קסא
ו/יד טעם ודעת הל' פרה עמ' קנב
ו/יד יד אברהם פרה עמ' קנו
ו/יד לקוטי שיחות ח"ו עמ' 92, חט"ו עמ' 427
ו/יד מגן גבורים (או"ח) סי' קס ס"ק ב
ו/יד מים ראשונים (רבינ') עמ' עב
ו/יד נחלת צבי (תשסג) עמ' פא
ו/יד שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' קסו
ו/יד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' תמז
ו/טו דובב מישרים (וידנפלד) עמ' כב
ו/טו הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' טו ס"ק נה
ו/טו חסדי דוד ח"ט עמ' קנח, קסא
ו/טו טעם ודעת הל' פרה עמ' קנב
ו/טו מי השלוח (רובינשטין) - מקור נפתח עמ' מח
ו/טו מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' כז
ו/טו סיני חוב' צג עמ' קל
ו/טו צבי תפארת סי' ב
ו/טו תחומין ח"ג עמ' 475
ו/טז באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' נא
ו/טז בישורון מלך ח"א עמ' רמו
ו/טז טעם ודעת הל' פרה עמ' קנג
ו/טז יד אברהם פרה עמ' קנז
ו/טז ענפי ארז (זי') דף צב ע"א
ו/טז שעורי ר' יחיאל מיכל מקואות אות נב


ז/595 הלכות פרה אדומה פרק ז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ז/רה"פ לב טהור
ז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ז/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' סג-סה
ז/רה"פ פי' ר"י קאפח
ז/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ז/רה"פ רמב"ם הערוך
ז/רה"פ רמב"ם לעם
ז/רה"פ שם טוב
ז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ז/א אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' נג אות א, סי' נה אות א
ז/א אור הישר [זרע אברהם על ספרי חוקת, עי' רש"י גיטין נג ע"א (ד"ה מי חטאת)]
ז/א אמרי חן (לוונברג) פרה עמ' פט-צב
ז/א בית המדרש
ז/א דעת אברהם ח"ב
ז/א הרמב"ם והלכותיו
ז/א זכרון בנימין ח"א עמ' קלז, קמא
ז/א חזו"א פרה סי' ז ס"ק יג
ז/א חי' הגר"ח החדש עמ' תקעא {פסול מלאכה - פסול עצמי}
ז/א חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' רסג
ז/א טעם ודעת הל' פרה עמ' קנד-קנה
ז/א יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' קפג
ז/א ידי משה (בוצק' תשמג) סי' תע
ז/א מי טהרה עמ' עד, קלג
ז/א מים טהורים עמ' תרעח
ז/א מנחת חינוך ח"ג עמ' קטז-קיז
ז/א מקום דוד [מוצל מאש ח"ב סי' מ]
ז/א משכן אהרן עמ' כו
ז/א משנת יעקב
ז/א מתנת כהונה בכורות עמ' רלב
ז/א ספרי דבי רב ח"ב עמ' רא
ז/א עמק הנצי"ב פ' חקת פסקא ב עמ' קנט {פסול מלאכה והיסח הדעת}
ז/א פאר אהרן עמ' קפח, קצג-קצד
ז/א פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' שח
ז/א קרית מלך
ז/א שלמי יוסף בכורות עמ' רלב
ז/א שם הבדלח עמ' קב-קד
ז/א שם משמעון (סטרליץ) עמ' רפ-רפא
ז/א שער המלך ח"ב עמ' שעה
ז/א שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ב הע' 129
ז/א תורת האשם עמ' קפב
ז/א תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' שנה
ז/ב אשיחה בחקיך פרה סי' נג
ז/ב ברור הלכה קדושין נח ע"ב ציון ה
ז/ב הדרת אפרים ח"א עמ' קעד
ז/ב זכרון בנימין ח"א עמ' קנ
ז/ב חזון יחזקאל קידושין פ"ד ה"ז, בכורות פ"ג ה"ה
ז/ב חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד בכורות כט ע"א]
ז/ב טעם ודעת הל' פרה עמ' קנו-קנח
ז/ב יד אברהם פרה עמ' קיא
ז/ב מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' מט
ז/ב מי טהרה עמ' קמח {נוטל שכר}
ז/ב משנת יעקב
ז/ב נר מצוה (ואלק) שרשים דף כו ע"ג
ז/ב עומק הפשט ח"א עמ' שמו
ז/ב פאר אהרן עמ' קפח, קצ, קצג, קצד, קצח
ז/ב קהלות יעקב לקוטים ח"ג סי' טז
ז/ב שורת הדין ח"ב עמ' רכט
ז/ג אבני ציון ח"ב סי' ח אות ג, סי' יב אות ג, ח"ג עמ' קפט
ז/ג אוצרות הרמב"ם
ז/ג אור הישר [אור הישר פרה פ"ז מ"ג]
ז/ג אמרי חן (לוונברג) פרה עמ' פט-צב
ז/ג אשיחה בחקיך פרה סי' נד
ז/ג בדבר מלך חט"ז עמ' קסה
ז/ג בית אהרן וישראל גל' לח עמ' קט-קי {ראב"ד}, גל' מא עמ' לו
ז/ג בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' קכה
ז/ג בן אשר סי' טו אות יב
ז/ג ברור הלכה גיטין נג ע"ב ציון א {מרכה"מ}
ז/ג בריכת המלך עמ' שיא
ז/ג ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שיג
ז/ג דבר שאול ידים סי' ח ס"ק ה
ז/ג דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' קעה
ז/ג דובב מישרים דף צד, צו {ראב"ד}
ז/ג דעת אברהם ח"ב
ז/ג וגר זאב עמ' קצה {ראב"ד}
ז/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' תע
ז/ג ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' תט {ראב"ד}
ז/ג זכרון בנימין ח"א עמ' קלז, קמ
ז/ג זכרון צבי מנחם דף פג ע"ג {הממלא לשני בני אדם}
ז/ג חזו"א יו"ד סי' קנ ס"ק יג, פרה סי' ז ס"ק י-יא, סי' ט ס"ק י
ז/ג חזו"א על הרמב"ם
ז/ג חי' הגרי"ח עמ' כח
ז/ג חי' משנה פסחים עמ' עג
ז/ג חידושין על התורה לרבנו תם עמ' שטו {ראב"ד}
ז/ג חסדי דוד ח"ט עמ' קמה
ז/ג חשבונות של מצוה עמ' קנז
ז/ג טעם ודעת הל' פרה עמ' קנח
ז/ג יד אברהם פרה עמ' קח
ז/ג יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' קפ
ז/ג יהגה האריה עמ' קמב, קמו, קנ
ז/ג ישועת משה עמ' תיט
ז/ג ישרי לב עמ' לא
ז/ג להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' נו ע"ב, ח"ו עמ' מא ע"ב, חי"ב עמ' כב
ז/ג להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' ב
ז/ג להורות נתן במדבר עמ' קסט
ז/ג להורות נתן מועדים ח"ב עמ' רכח, שכא
ז/ג להורות נתן מועדים ח"ג עמ' שיג
ז/ג להורות נתן מועדים ח"ד עמ' רח
ז/ג מועדי ה' (נתנזון) יו"ט עמ' ריז, ריט
ז/ג מוריה גל' קנז עמ' כו
ז/ג מותיב ומפרק עמ' מו-מח {ראב"ד}
ז/ג מחשבת הקודש ח"א דף מח ע"ד {כ"מ}
ז/ג מי טהרה עמ' עג, עו, ריב {ראב"ד}
ז/ג מים טהורים עמ' תרפא-תרפב, תרפז
ז/ג מים ראשונים (רבינ') עמ' עה-עו
ז/ג מים שאובים עמ' רפו, תקעב {ראב"ד}
ז/ג מלכי בקדש (מלכי) דף קנד ע"א, קנה ע"ג
ז/ג מנוחת משה דף י ע"ב {ראב"ד - א"א להתכוון לשני דברים יחד}
ז/ג מנחת חינוך מצוה שצט (דף לב ע"א)
ז/ג מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' קפז, תפו {ראב"ד}
ז/ג מענה אליהו עמ' קלג {ראב"ד}
ז/ג מקום דוד דף עא ע"ב
ז/ג מקור ישראל דף א ע"ג
ז/ג משכן אהרן עמ' כה
ז/ג משנת יעקב
ז/ג נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף נג ע"ב {פסול מלאכה אינו משום היסח הדעת}
ז/ג נתן פריו גיטין עמ' יד {ראב"ד}
ז/ג נתן פריו ערבי פסחים עמ' קמט
ז/ג עבודת היום יומא עמ' מד
ז/ג ערהשה"ע טהרות סי' סז אות ב
ז/ג פרת חטאת עמ' כד-כה, רפט, רצא-רצב, שי {מלאכה לא פוסלת מטעם היסח הדעת}, שט-שי {ראב"ד}
ז/ג צבא אהרן - דרשות לבר מצוה עמ' קב, קע
ז/ג צבי תפארת סי' מד, פב
ז/ג ראש אליהו ח"א עמ' קלה {ראב"ד - אדם לא יכול לכוון לשני דברים}
ז/ג ריח שדה דף ע ע"ג
ז/ג רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רנז
ז/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תנ
ז/ג שבי בנימין דף ל ע"א
ז/ג שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתמב
ז/ג שולי הגליון עמ' קנב
ז/ג שם אליעזר דף מח ע"א {ראב"ד}
ז/ג שם הבדלח עמ' קד-קה
ז/ג שם ישראל - שו"ת עמ' סו {ראב"ד}
ז/ג שם משמעון (סטרליץ) עמ' רעט, רפא
ז/ג שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' פו {ראב"ד}
ז/ג שער יהודה דף פג {כ"מ}
ז/ג שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ב הע' 66, 119, 125, 164
ז/ג שערי טהר ח"ה שער ב סי' כח אות ג, ח"ח סי' קכה אות ג
ז/ד אמרי חן (לוונברג) פרה עמ' פט-צב
ז/ד בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' קלו
ז/ד הגהות חבר בן חיים
ז/ד הר המלך ח"ז עמ' קעה
ז/ד זכרון בנימין ח"א עמ' קמו
ז/ד חזו"א פרה סי' ט ס"ק ה
ז/ד טעם ודעת הל' פרה עמ' קנט
ז/ד יד אברהם פרה עמ' קז, קכז
ז/ד מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' קנז
ז/ד מים טהורים עמ' תרפא, תרפו-תרפז
ז/ד מעיני המים
ז/ד קרית מלך
ז/ד שם הבדלח עמ' קה
ז/ד שם משמעון (סטרליץ) עמ' רפב-רפג
ז/ד שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ב הע' 156
ז/ה אמרי חן (לוונברג) פרה עמ' פט-צב
ז/ה בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' קלז
ז/ה זכרון בנימין ח"א עמ' קמו
ז/ה חזו"א יו"ד סי' קנ ס"ק יג, פרה סי' ט ס"ק ד-ה
ז/ה חזו"א על הרמב"ם
ז/ה חמדת יעקב עמ' 22
ז/ה טעם ודעת הל' פרה עמ' קס-קסב
ז/ה יד אברהם פרה עמ' קז
ז/ה ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' סד
ז/ה מים טהורים עמ' תרפא-תרפב, תרפו
ז/ה מעשה רקח
ז/ה קרית מלך
ז/ה שם משמעון (סטרליץ) עמ' רפב-רפג
ז/ו חסדי דוד ח"ט עמ' קנא
ז/ו טעם ודעת הל' פרה עמ' קסב
ז/ו מים טהורים עמ' תרפז-תרפח
ז/ז חזו"א על הרמב"ם
ז/ז חזו"א פרה סי' ט ס"ק ה
ז/ז טעם ודעת הל' פרה עמ' קסב
ז/ז יד אברהם פרה עמ' קכו
ז/ז מי טהרה עמ' קסו {שלא כר"י - לא מועיל התנו בניהם}
ז/ז מעיני המים
ז/ז שם הבדלח עמ' קו-קח
ז/ח אור הישר [אור הישר פרה פ"ז מ"ו]
ז/ח חסדי דוד ח"ט עמ' קנא
ז/ח טעם ודעת הל' פרה עמ' קסג
ז/ח יד אברהם פרה עמ' קו, קיח
ז/ח מי טהרה עמ' קנה {כשהוא מהלך}
ז/ח מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' קיז {כ"מ}
ז/ח צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף צב ע"א
ז/ח שערי טהר ח"ד שער א סי' יט אות א
ז/ט אור הישר [אור הישר פרה פ"ז מ"ז]
ז/ט טעם ודעת הל' פרה עמ' קסד
ז/ט צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף צב ע"א
ז/ט קרית מלך
ז/ט שם טוב - השלמה
ז/י דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' קעו
ז/י טעם ודעת הל' פרה עמ' קסד-קסו
ז/י יד אברהם פרה עמ' קכב
ז/י מים טהורים עמ' תרפט
ז/יא אור הישר [עין יצחק אהע"ז ח"א סי' סח, אור הישר ב"ב קעד ע"א, מל"מ הל' ביה"ב פ"ב הי"ח והל' מטמאי מו"מ רפ"ב] {כ"מ - כרשב"ג במשנתנו}
ז/יא אור יקרות
ז/יא ברור הלכה גיטין נב ע"א ציון כ {כ"מ}
ז/יא גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' תצז
ז/יא דעת אברהם ח"ב
ז/יא זכרון בנימין ח"א עמ' קנא {ראב"ד}
ז/יא זרע יצחק (עטייה) ח"א דף פב ע"ד {כ"מ}
ז/יא חזו"א על הרמב"ם
ז/יא חזו"א פרה סי' יא ס"ק ג, ו-ח
ז/יא חסדי דוד ח"ט עמ' קלא-קלב
ז/יא טעם ודעת הל' פרה עמ' קסו
ז/יא מנחת כהן (יוסף חיים) דף פז [מצוין פו] ע"א {כ"מ - רשב"ג}
ז/יא מעשה רקח
ז/יא נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' כה אות א {כ"מ}
ז/יא עין חיים ח"א עמ' קסט-קע {בחוה"מ - הרי מטמאים את כה"ג ואסור לטמא עצמו ברגל}
ז/יא עין יצחק ח"ב עמ' שג {כ"מ}
ז/יא פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' קמט


ח/596 הלכות פרה אדומה פרק ח *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ח/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ח/רה"פ לב טהור
ח/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ח/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' סו-סז
ח/רה"פ פי' ר"י קאפח
ח/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ח/רה"פ רמב"ם הערוך
ח/רה"פ רמב"ם לעם
ח/רה"פ שם טוב
ח/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ח/א אוצרות הרמב"ם
ח/א אור הישר [מראה הפנים ופירוש בעל החרדים ירושלמי ברכות פ"ב סוף ה"ה]
ח/א בריכת המלך עמ' שטו
ח/א בריכת המלך עמ' שטו
ח/א דעת אברהם ח"ב
ח/א זכרון בנימין ח"א עמ' קנא
ח/א חסדי דוד ח"ט עמ' קנב
ח/א טעם ודעת הל' פרה עמ' קסז-קע
ח/א יד אברהם פרה עמ' קיג, קטו, קכג, קסד
ח/א מי באר (אופנהיימר) דף מג ע"ב {פרץ ע"מ לגדור}
ח/א מי טהרה עמ' קנד, קנז
ח/א מים טהורים עמ' תרפט-תרצ
ח/א מעיני המים
ח/א קרית מלך
ח/ב אור הישר [אור הישר מס' פרה פ"ח מ"א]
ח/ב חסדי דוד ח"ט עמ' קמד, קמט
ח/ב טעם ודעת הל' פרה עמ' קע
ח/ב יד אברהם פרה עמ' קלא-קלב
ח/ב יהגה האריה עמ' קנג
ח/ב יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' צד
ח/ב מנחת חינוך ח"ג עמ' קטז
ח/ב נר מצוה (ואלק) שרשים דף כו ע"ג
ח/ב פרת חטאת עמ' רעז
ח/ב קרית מלך
ח/ג בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' קלד
ח/ג דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' קעה
ח/ג זכרון בנימין ח"א עמ' קמא
ח/ג חסדי דוד ח"ט עמ' קמד
ח/ג טעם ודעת הל' פרה עמ' קעא
ח/ג יד אברהם פרה עמ' קיג
ח/ג יהגה האריה עמ' קנא
ח/ג נתיבות שלום (למפרט)
ח/ד טעם ודעת הל' פרה עמ' קעב
ח/ה אור שמח
ח/ה בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ח/ה דליית הכרם עמ' תתתכז {כ"מ}
ח/ה הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' ר
ח/ה זכרון בנימין ח"א עמ' קמט
ח/ה חזו"א פרה סי' ט ס"ק ו
ח/ה חסדי דוד ח"ט עמ' קמד
ח/ה טעם ודעת הל' פרה עמ' קעב-קעה
ח/ה יהגה האריה עמ' קמו
ח/ה מי טהרה עמ' קסה
ח/ו אביר יעקב (אביגדור) הסכמות עמ' 11 (בספרות רומיות) {פסול רק אם נתן שכר לפני הקידוש}
ח/ו אור הישר
ח/ו הלכה פסוקה ח"ב סי' ט הערה 192 {כ"מ}
ח/ו זכרון בנימין ח"א עמ' קמט
ח/ו זרע יצחק (עטייה) ח"א דף צא ע"ג
ח/ו חזו"א על הרמב"ם
ח/ו חזו"א פרה סי' ט ס"ק ג-ו
ח/ו חיים ומלך
ח/ו חמדת יעקב עמ' 22
ח/ו חסדי דוד ח"ט עמ' קמז, קמט
ח/ו טעם ודעת הל' פרה עמ' קעה
ח/ו יד אברהם פרה עמ' קי, קיד
ח/ו יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' צז
ח/ו מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' מח
ח/ו מי טהרה עמ' קמח, קסז
ח/ו מים טהורים עמ' תרפה-תרפו
ח/ו מנחת חינוך ח"א עמ' שלו, ח"ג עמ' קיז
ח/ו מעשה רקח
ח/ו מקום דוד [עי' מש"כ סוף הלכות עדות ובהגהות לחו"מ סי' ט אות יט]
ח/ו משרת משה (עטייה)
ח/ו נדרי זריזין ח"ג, שו"ת והוספות על חי' הש"ס עמ' עז
ח/ו עורה שחר דף יז ע"ב {כ"מ}
ח/ו קרית מלך
ח/ו קרן פני משה ח"ב
ח/ו שם טוב - השלמה
ח/ז טעם ודעת הל' פרה עמ' קעו
ח/ז יד אברהם פרה עמ' קי
ח/ז מי טהרה עמ' קמט
ח/ז מרכבת המשנה מהדו"ק
ח/ז נחלת צבי (תשסג) עמ' י
ח/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' צה
ח/ז פרי החיים חו"מ סי' כז
ח/ח אשיחה בחקיך פרה סי' נו
ח/ח בריכת המלך עמ' שיא
ח/ח דעת אברהם ח"ב
ח/ח זכרון בנימין ח"א עמ' קנא
ח/ח חזו"א על הרמב"ם
ח/ח חזו"א פרה סי' ט ס"ק ז, ט
ח/ח חסדי דוד ח"ט עמ' קלז-קלח
ח/ח טעם ודעת הל' פרה עמ' קעו-קעח
ח/ח מי טהרה עמ' קלג
ח/ח מים טהורים עמ' תרעו, תרעח
ח/ח מעשה רקח
ח/ח תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' שנה


ט/597 הלכות פרה אדומה פרק ט *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ט/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ט/רה"פ לב טהור
ט/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ט/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' סח-סט
ט/רה"פ פי' ר"י קאפח
ט/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ט/רה"פ רמב"ם הערוך
ט/רה"פ רמב"ם לעם
ט/רה"פ שם טוב
ט/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ט/א אגרות הגרי"ד עמ' רח-רט
ט/א אור הישר [מקום שמואל תשובה לט, אור הישר במדבר פי"ט פס' יז ולסוטה טז ע"ב]
ט/א אשיחה בחקיך פרה סי' נח
ט/א בחיר חיים
ט/א בית ישחק
ט/א בית שערים יו"ד בהקדמה
ט/א ברור הלכה יומא מג ע"א ציון ג
ט/א גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' קנו
ט/א דבר שאול סוטה סי' כד אות א
ט/א דעת אברהם ח"ב
ט/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' שעא
ט/א ויחי עוד ח"ב דף נט ע"ב
ט/א חזון יחזקאל סוטה פ"א ה"ו
ט/א טעם ודעת הל' פרה עמ' קעח-קפב
ט/א יד אברהם פרה עמ' ק
ט/א יין מלכות (שניאורסון) עמ' 422-424 {כהן דוקא}
ט/א כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תסג
ט/א לקח המקרא לז
ט/א מי החג עמ' לו
ט/א מלאכת שלמה (חכים)
ט/א מראה הנוגה
ט/א משכן אהרן עמ' קיא
ט/א משנת אליעזר (רבינ') עמ' קפט
ט/א משנת יעקב
ט/א ענפי ארז (זי') דף קנב ע"ד
ט/א פרת חטאת עמ' קה
ט/א שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' קעז
ט/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 85
ט/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' תעז-תפ
ט/ב אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 229-231
ט/ב אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ט/ב אבן מלוכה (רביע)
ט/ב בית המדרש
ט/ב ברור הלכה סוכה לז ע"א ציון ד, סנהדרין עז ע"ב ציון ה
ט/ב גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' קנו
ט/ב דברי שלמה (אסרף)
ט/ב דעת אברהם ח"ב
ט/ב זכרון בנימין ח"א עמ' קנא
ט/ב חזו"א פרה סי' יא ס"ק יז
ט/ב חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' נח
ט/ב טעם ודעת הל' פרה עמ' קפב-קפד
ט/ב יד אברהם פרה עמ' צח, קעב-קעג
ט/ב יד מרדכי (אלימלך) סוכה עמ' קלה
ט/ב ידי משה (בוצק' תשמג) סי' תנח
ט/ב מחשבת הקודש ח"א דף סג ע"ד
ט/ב מי טהרה עמ' קה, קכח
ט/ב מים טהורים עמ' תרעו
ט/ב משאת המלך ח"ג סי' שפז {כוונה לקידוש}, שפח
ט/ב משנת יעקב
ט/ב נחמד למראה ח"ג דף קפא ע"ב
ט/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קא
ט/ב פרת חטאת עמ' קז
ט/ב קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' סב
ט/ב קרית מלך
ט/ב שמות בארץ (תשנט) עמ' רסט
ט/ב שערי תורת בבל עמ' 164
ט/ג אגרות משה יו"ד ח"ב סי' כא
ט/ג איש על העדה (אלאביץ) עמ' 185
ט/ג אשיחה בחקיך פרה סי' נט
ט/ג דעת אברהם ח"ב
ט/ג ויטע אשל תמורה ח"א עמ' תלח
ט/ג חסדי דוד ח"ט עמ' קלח
ט/ג טעם ודעת הל' פרה עמ' קפד
ט/ג יד אברהם פרה עמ' צט
ט/ג יד ישראל ח"ב
ט/ג מי החג עמ' לו
ט/ג מים טהורים עמ' תרעח
ט/ג מקדש דוד החדש טהרות עמ' תכה
ט/ג מקדש דוד קדשים סי' ז ס"ק ב במנחת מרדכי, סי' נא ס"ק ב בסופו
ט/ג משכן אהרן עמ' קיד
ט/ג פרי אברהם אליעזר
ט/ג פרת חטאת עמ' קו, רפ
ט/ג שם הבדלח עמ' קח-קט
ט/ג שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' קיב
ט/ג שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' קפ
ט/ג תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' שנה, שנז
ט/ד אגרות הגרי"ד עמ' רח-רט
ט/ד בדבר מלך ח"ח עמ' רעא
ט/ד בית שלמה (דרימר) חו"מ סי' סז (ד"ה וע"ד)
ט/ד טעם ודעת הל' פרה עמ' קפה-קפח
ט/ד יד אברהם פרה עמ' קא
ט/ד יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' קפב
ט/ד משכן אהרן עמ' קיא
ט/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קב
ט/ד שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 85
ט/ה אגרות הגרי"ד עמ' רה
ט/ה ברך יצחק (ברכה) פ' חוקת {מים מקודשים שנתערבו}
ט/ה חסדי דוד ח"ט עמ' קלו
ט/ה טעם ודעת הל' פרה עמ' קפח-קצ
ט/ה יד אברהם פרה עמ' קב
ט/ה מים טהורים עמ' תרעט
ט/ה תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' תפא-תפו
ט/ו אגרות הגרי"ד עמ' רט
ט/ו טעם ודעת הל' פרה עמ' קצ
ט/ו יד אברהם פרה עמ' צה, קעד
ט/ו מי טהרה עמ' קכא {השמיט רוחב כשפופרת הנוד}
ט/ו מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' קכט
ט/ו פרי שמואל (תשלה)
ט/ז דעת אברהם ח"ב
ט/ז הגהות רימ"א {כ"מ}
ט/ז חזו"א או"ח סי' כא ס"ק ה, פרה סי' יב ס"ק ד, ידים סי' ד ס"ק ו
ט/ז חזו"א על הרמב"ם {ראב"ד}
ט/ז חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' רנו {ראב"ד}, שיח
ט/ז חסדי דוד ח"ט עמ' קלו
ט/ז טעם ודעת הל' פרה עמ' קצא-קצג
ט/ז ידי משה (בוצק' תשמג) סי' תסט
ט/ז יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' צז
ט/ז מי טהרה עמ' קכו-קכז
ט/ז מים טהורים עמ' תרעה
ט/ז מעיני המים
ט/ז משמרת הטהרה כלים פ"ג מ"ח
ט/ז עמק שאלה (טברסקי) עמ' קעד
ט/ז צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קעו ע"א
ט/ז צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קעב, סי' קעו (ג) אות יד ואילך, סי' שלו אות כט ואילך
ט/ח אומר לציון סי' שה (דף קו ע"ג)
ט/ח אנצי"ת ע' בילה הע' 34 {כ"מ}
ט/ח אשיחה בחקיך פרה סי' ס
ט/ח דברות משה זרעים עמ' תתקיא, תתקכט {מים מקודשין שנתערבו בהן מים אחרים כל שהוא אפילו מים שנתמלאו לקידוש הרי אלו פסולין וכ"מ}
ט/ח דברות משה חולין עמ' נ {כ"מ}
ט/ח דברות משה נדה וטהרות עמ' תרנ, תרנד {אפילו מים שנתמלאו לקידוש הרי אלו פסולין וכ"מ בשם ר"י קורקוס}
ט/ח דעת אברהם ח"ב
ט/ח ויטע אשל תמורה ח"א עמ' תלט
ט/ח זכרון בנימין ח"א עמ' צה
ט/ח חזו"א על הרמב"ם
ט/ח חזו"א פרה סי' ט ס"ק טז
ט/ח חסדי דוד ח"ט עמ' קנט
ט/ח טעם ודעת הל' פרה עמ' קצג-קצה
ט/ח יד אברהם פרה עמ' פז-פח, קס
ט/ח יהגה האריה עמ' קנג
ט/ח יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' ק, קב
ט/ח יתר הבז (תשסח) עמ' קיז {כ"מ}
ט/ח כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"ב עמ' ז
ט/ח כלי טהור עמ' נט
ט/ח מים טהורים עמ' תרצד-תרצו
ט/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/ח נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף עג ע"ב-ע"ג
ט/ח שם הבדלח עמ' קי
ט/ח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תפט, תקג
ט/ח שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ב הע' 178, 219, פ"ו הע' 102
ט/ח שערי היכל זבחים עמ' תרפה {שנתערב בהם מים - ביאור פסיקתו}
ט/ח שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 84
ט/ח שפת אמת על התלמוד ח"ג דף כה ע"א
ט/ח תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' תפז-תצ
ט/ט חזו"א פרה סי' י ס"ק יא-יב
ט/ט טעם ודעת הל' פרה עמ' קצה
ט/ט יד אברהם פרה עמ' פז-פח
ט/ט יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' צז
ט/ט מים טהורים עמ' תרסט
ט/ט שם טוב - השלמה
ט/י אגרות הגרי"ד עמ' רו, רח
ט/י העלם דבר סי' ז
ט/י הר המלך ח"ז עמ' קעה
ט/י חזו"א פרה סי' י ס"ק יא-יב
ט/י טעם ודעת הל' פרה עמ' קצה
ט/י יהגה האריה עמ' קמה
ט/י מים טהורים עמ' תרע
ט/י מעשה רקח
ט/י קרית מלך
ט/י שם טוב - השלמה
ט/יא אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' כא
ט/יא חזו"א על הרמב"ם
ט/יא חזו"א פרה סי' ח ס"ק ד, סי' יג ס"ק י
ט/יא טעם ודעת הל' פרה עמ' קצו
ט/יא יד אברהם פרה עמ' קסא
ט/יא מים טהורים עמ' תרצו
ט/יא קרית מלך
ט/יב דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' קעא
ט/יב חזו"א פרה סי' יג ס"ק ח
ט/יב חיים ומלך
ט/יב טעם ודעת הל' פרה עמ' קצז
ט/יב ישיר משה דף סט ע"א
ט/יב לב חיים (פלג'י) ח"א דף עט ע"ג
ט/יב מים טהורים עמ' תרצז
ט/יב מקור ישראל דף ב ע"ב
ט/יב נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' פ
ט/יב נודע ביהודה תנינא יו"ד סי' קמג
ט/יב שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' רנו
ט/יב שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ו הע' 112
ט/יג אבני נזר יו"ד סי' קיג אות ח
ט/יג אוצרות הרמב"ם
ט/יג אור הישר [עמק הלכה או"ח סי' נה]
ט/יג ברור הלכה חולין קז ע"א ציון ו
ט/יג גבורת יצחק מקואות עמ' קעא
ט/יג דברות משה נדה וטהרות עמ' תרסג {הגלידו וחזרו ונימוחו כשירים}
ט/יג דברי יששכר דף קלה ע"ג
ט/יג דעת אברהם ח"ב
ט/יג דעת ותבונה מכשירין עמ' של
ט/יג חי' הגרי"ז דף סד ע"ב
ט/יג חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' קכג-קכד
ט/יג חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' סט
ט/יג חסדי דוד ח"ט עמ' קסא-קסב
ט/יג טעם ודעת הל' פרה עמ' קצז-קצט
ט/יג יד ישראל ח"ב
ט/יג מים ראשונים (רבינ') עמ' עב
ט/יג מעיני מים מקואות עמ' שמ
ט/יג מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' שנח
ט/יג מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' תקסב
ט/יג משנה הלכות ח"ז סי' קמח דף קיב ע"ד, קיג ע"א
ט/יג נועם חכ"ה עמ' סא
ט/יג נחלת צבי (תשסג) עמ' פא
ט/יג עצי אלמוגים סי' קס ס"ק א
ט/יג קרית מלך
ט/יג שם הבדלח עמ' קיא
ט/יג שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' קסו
ט/יג שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' תעג
ט/יג שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ו הע' 108
ט/יג שערי טהר ח"ד שער א סי' יט אות ב דף פח ע"ב-ע"ג
ט/יד אגרות הגרי"ד עמ' רז
ט/יד אנצי"ת ע' אפר חטאת הע' 133, 134, 136
ט/יד בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' קצח {שנתערב באפר מקלה}
ט/יד חזו"א פרה סי' ט ס"ק יז
ט/יד חסדי דוד ח"ט עמ' קסב
ט/יד טעם ודעת הל' פרה עמ' קצט
ט/יד כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תצג
ט/יד קרית מלך
ט/יד שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' קפד
ט/יד שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 85
ט/טו זכרון בנימין ח"א עמ' קמח
ט/טו חזו"א על הרמב"ם
ט/טו חזו"א פרה סי' יא ס"ק י
ט/טו חסדי דוד ח"ט עמ' קסא
ט/טו טעם ודעת הל' פרה עמ' ר
ט/טו יהגה האריה עמ' קנד
ט/טו מי טהרה עמ' רכ {ראב"ד}
ט/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/טז אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' תמט {שני ספקות}
ט/טז אור תורה (שוורץ) ח"א סי' מז
ט/טז אחיעזר ח"ב סי' ב ס"ק יג
ט/טז אשיחה בחקיך פרה סי' סא
ט/טז אשל אברהם (שפירא) עמ' קפא
ט/טז אשר לשלמה (אשכנזי)
ט/טז ברור הלכה חולין ט ע"ב ציון ג
ט/טז דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' קעא-קעד
ט/טז חזו"א על הרמב"ם
ט/טז חזו"א פרה סי' יד ס"ק ה
ט/טז טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' שעו
ט/טז טעם ודעת הל' פרה עמ' ר-רב
ט/טז יד אברהם פרה עמ' קפז, קצ
ט/טז מי טהרה עמ' רנג {שני ספקות}
ט/טז מראות הצובאות (תשסז) עמ' תנט
ט/טז שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 265, 276
ט/יז אור שמח
ט/יז אשיחה בחקיך פרה סי' סב
ט/יז טעם ודעת הל' פרה עמ' רב
ט/יז מי טהרה עמ' קנט
ט/יז משנת אליעזר (רבינ') עמ' קפד
ט/יח טעם ודעת הל' פרה עמ' רג
ט/יח יד אברהם פרה עמ' קלא


י/598 הלכות פרה אדומה פרק י *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


י/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
י/רה"פ לב טהור
י/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
י/רה"פ מרכבת המשנה מהדו"ב
י/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' ע-עא
י/רה"פ פי' ר"י קאפח
י/רה"פ פי' ר"ש צדוק
י/רה"פ קרית מלך
י/רה"פ רמב"ם הערוך
י/רה"פ רמב"ם לעם
י/רה"פ שם טוב
י/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
י/א אשיחה בחקיך פרה סי' סג
י/א ברור הלכה יומא מג ע"א ציון ד
י/א דעת אברהם ח"ב
י/א טעם ודעת הל' פרה עמ' רג
י/א לב טהור {ביאור ההו"א עד שקיל חד ויהיב חד ועד שקלי תרי ויהבי תרי, האם מילוי וקידוש הם דברים שונים, מקדש אחד ומזה אחד, מהי הלקיחה, מערה מכלי לכלי}
י/א מי החג עמ' לו {מערה מכלי אל כלי}
י/א מנחת חינוך ח"ג עמ' קיז {מערה מכלי אל כלי}
י/א מנחת יהודה וירושלים עמ' 24-23 {מערה מכלי אל כלי - לענין מי כיור}
י/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קב
י/א פאר אהרן עמ' קצג, קצו
י/ב אגודות אזוב מדברי דף סג ע"ב {לא רק כעין מעשה שהיה}
י/ב אוצר א"י ח"ב עמ' 62
י/ב אחיעזר ח"ב סי' א ס"ק ה
י/ב אמרי חן (לוונברג) פרה עמ' צב-צג
י/ב אמרי יושר חגיגה כג ע"א
י/ב אנצי"ת ע' אפר חטאת הע' 119, 126, ע' גזרה הע' 141
י/ב ארשות החיים עמ' תסג
י/ב בית ישחק
י/ב בני יעקב
י/ב ברור הלכה חגיגה כב ע"ב ציון כ, כג ע"א
י/ב דברות משה נדה וטהרות עמ' תרנז {וכן המים המקודשין מניחן אדם אצלו ימים ושנים}
י/ב דעת אברהם ח"ב
י/ב זכרון בנימין ח"א עמ' קלח, קמו
י/ב זכרון צבי מנחם דף פג ע"ג {מניח את המים בלי קידוש}
י/ב חדושים ובאורים (גרי') חגיגה כג ע"א
י/ב חזו"א על הרמב"ם
י/ב חזו"א פרה סי' ז ס"ק יג, סי' ט ס"ק י
י/ב חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' רסג
י/ב חסדי דוד ח"ט עמ' קמז, קסג
י/ב טעם ודעת הל' פרה עמ' רד-רו
י/ב יד אברהם פרה עמ' צא, קסח-קסט
י/ב יהגה האריה עמ' קנא
י/ב מועדים וזמנים ח"ג סי' רסג
י/ב מוריה גל' קנז עמ' כד
י/ב מי טהרה עמ' רלב {שהעביר מי חטאת}, רלח
י/ב מים טהורים עמ' תש
י/ב מנחת חינוך ח"ג עמ' קטז
י/ב מקדש דוד החדש טהרות עמ' תכב
י/ב מקדש דוד סי' נא אות ב
י/ב מרגליות הים סנהדרין נו ע"ב אות כז
י/ב נאות אפרים ח"ב עמ' קטז
י/ב נשמת חיים (ברלין - מחשבה) עמ' עד
י/ב נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' שכד
י/ב נתן פריו סוגיות ח"א עמ' מה
י/ב ספרי דבי רב ח"ב עמ' רג
י/ב פאר אהרן עמ' קצג, קצו
י/ב פני מלך במדבר עמ' קעז {ראב"ד}
י/ב שושן עדות דף קסב
י/ב שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות קלא
י/ב שער יהודה דף פג {כ"מ}
י/ב שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ב הע' 130, 141, 162
י/ב שערי טהר ח"ד שער ב סי' א אות ב
י/ג אנצי"ת ע' אפר חטאת הע' 129, 130
י/ג ארשות החיים עמ' תסג
י/ג בני שמואל דף לז ע"א
י/ג ברור הלכה חגיגה כג ע"א
י/ג דעת אברהם ח"ב
י/ג חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' רסג
י/ג טעם ודעת הל' פרה עמ' רו
י/ג יד אברהם פרה עמ' צא, קסז
י/ג מי טהרה עמ' רלז {השמיט העברה על חברו או על הגשר}
י/ג משנה יפה חגיגה פ"ג מ"א
י/ג שם טוב - השלמה
י/ד אוצרות הרמב"ם
י/ד אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' תמט {שיהיה שמור}
י/ד אמרי חן (לוונברג) פרה עמ' צג-צה
י/ד באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' קסט
י/ד בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' קכה, קמ
י/ד גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' רכג
י/ד גבורת יצחק הל' תפלה עמ' קכח
י/ד דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' קעז
י/ד דעת אברהם ח"ב
י/ד ויוסף שאול דף עב ע"ג
י/ד זכרון בנימין ח"א עמ' קלז
י/ד חזו"א על הרמב"ם
י/ד חזו"א פרה סי' ט ס"ק י
י/ד חי' הגר"ח החדש עמ' קה, תקעא
י/ד חי' חפץ חיים
י/ד חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' רסד
י/ד חיי אברהם (טייב) דף סא ע"ג
י/ד חסדי דוד ח"ט עמ' קמה, קמז
י/ד טעם ודעת הל' פרה עמ' רז
י/ד יד אברהם פרה עמ' קטז
י/ד יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' קפ, קפג
י/ד יהגה האריה עמ' קמח, קנב-קנד
י/ד יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' צח
י/ד ישיר משה דף ב ע"ב
י/ד כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תנד
י/ד מאורות נתן (הורוביץ) דף נב ע"ב
י/ד מי טהרה עמ' עד, קנו, קס
י/ד מים טהורים עמ' תרפא, תרפה
י/ד מים ראשונים (רבינ') עמ' עו
י/ד מנחת חינוך ח"ג עמ' קטז-קיז
י/ד מקדש דוד החדש טהרות עמ' תכא
י/ד מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' שלב {מעשה רקח}
י/ד מקדש דוד סי' נא אות ב
י/ד משכן אהרן עמ' כה
י/ד משנת אליעזר (רבינ') עמ' קצא
י/ד משנת יעקב
י/ד סדר משנה (תאומים) עמ' קטז
י/ד עבודת היום יומא עמ' מד
י/ד פאר אהרן עמ' קצו
י/ד פרת חטאת עמ' כד, רצ-רצג
י/ד קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תרעה
י/ד ריח שדה דף ע ע"ג, עא ע"ב
י/ד שולי הגליון עמ' קנב
י/ד שלמי יוסף יומא ח"א עמ' תח-תט
י/ד שער יהודה דף פג {כ"מ}
י/ד שערי היכל יומא מערכה צב
י/ד תורת האשם עמ' קפא-קפב
י/ד תורת מנחם חט"ו עמ' 262 {אם הפשיל הכלי לאחוריו נפסלו המים לפי שהסיח דעתו מהם}
י/ה אור יקרות
י/ה בית המדרש
י/ה בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' קכד
י/ה בנין ציון (עטלינגר) ח"ג סי' קלח
י/ה ברור הלכה גיטין נג ע"ב ציון א
י/ה ברור הלכה יומא מג ע"א ציון ה
י/ה בתי כהונה (תשסה) עמ' כה
י/ה דבר שאול ידים סי' ח ס"ק ה
י/ה דעת מרדכי ח"א דף ח בהערה
י/ה זכרון בנימין ח"א עמ' קלו
י/ה חזו"א על הרמב"ם
י/ה חזו"א פרה סי' ז ס"ק י, סי' ט ס"ק י, סי' יג ס"ק ט
י/ה חי' הגרי"ז דף סג ע"ד
י/ה חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' רל-רלא
י/ה חידושין על התורה לרבנו תם עמ' שטו
י/ה טעם ודעת הל' פרה עמ' רז-רי
י/ה יהגה האריה עמ' קנ, קנב
י/ה ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שלט {מפני הצדוקין}
י/ה מבוא למשנה תורה עמ' 66
י/ה מי טהרה עמ' לו, עז
י/ה מנחת חינוך ח"ג עמ' קטז-קיז
י/ה מעשה רקח
י/ה משנת יעקב
י/ה פרת חטאת עמ' רצ, רצב, שט-שי
י/ה ריח שדה דף עא ע"ג
י/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' רצד
י/ה שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתמג
י/ה שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ב הע' 163, 171, פ"ו הע' 94
י/ה שערי היכל יומא מערכה צב
י/ו אמרי בינה (אוירבך) - או"ח סי' ו ד"ה ודע
י/ו באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קסא
י/ו בדבר מלך ח"ח עמ' צא
י/ו בדבר מלך חי"א עמ' עו
י/ו בדבר מלך חי"ח עמ' קמז {הכל כשרין להזות חוץ מאשה וכו' והערל כשר להזות שאין הערל טמא}
י/ו בית אהרן וישראל גל' ה עמ' לח, גל' נו עמ' כה
י/ו בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' קמ
י/ו ברור הלכה יבמות עב ע"ב ציון ב
י/ו ברור הלכה יומא מג ע"א ציון ה
י/ו דרכי יושר (שרף) ח"א עמ' קצא {ערל}
י/ו הגיור עמ' 42
י/ו הר המלך ח"ז עמ' קעו
י/ו זהב התרומה מ"ש עמ' שנג {ערל}
י/ו חזו"א פרה סי' יא ס"ק יא
י/ו חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' רח
י/ו חי' הגרי"ז דף סב ע"ב
י/ו חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' נז {כ"מ}
י/ו טעם ודעת הל' פרה עמ' רי-ריב
י/ו יד אברהם פרה עמ' רלז, רלט, הקדמה עמ' 18
י/ו יד דוד (קרלין) ח"א דף כג ע"ב
י/ו יהגה האריה עמ' קנו
י/ו יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' צט
י/ו כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תמט
י/ו מוריה גל' רלא עמ' פח {קטן שיש לו דעת}
י/ו מחשבת הקודש ח"א דף לט ע"ב, ח"ב דף יג ע"ב
י/ו מי טהרה עמ' קו {קטן שיש בו דעת}
י/ו מנחת חיים (שוויד) ח"ג עמ' קלו
י/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' שמג
י/ו מעין החכמה עמ' יג
י/ו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף שה ע"ב
י/ו מרגניתא דר"מ
י/ו מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' מח אות ב {קטן שאין בו דעת}
י/ו משאת משה (חברוני) פסחים סי' קלז עמ' 422
י/ו משנת חיים חולין סי' יד עמ' נב
י/ו משנת יעקב זרעים ח"א עמ' קעח-קעט
י/ו משנת יעקב כאן
י/ו נר מצוה (ואלק) שרשים דף ט ע"א {ערל}
י/ו ס' השבי"ט עמ' יט
י/ו ספרי דבי רב ח"ב עמ' רלב
י/ו פרת חטאת עמ' רלז {ערל}
י/ו שולי הגליון עמ' קנב
י/ו שם הבדלח עמ' קיב
י/ו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תלא
י/ו שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ב הע' 113
י/ו שערי היכל יומא מערכה צד
י/ו שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 252
י/ו תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' קעג
י/ז אור הישר [עי' לקמן רפי"א]
י/ז אלומות יוסף (תשלז) סי' יד
י/ז אמרי דבש דף צב ע"א
י/ז באר ראי עמ' י
י/ז בית אהרן וישראל גל' ה עמ' לז-לח
י/ז ברור הלכה יומא מג ע"א ציון ה
י/ז דבר שאול סוטה סי' סא אות טו
י/ז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' רכ
י/ז חזו"א על הרמב"ם
י/ז חזו"א פרה סי' טו ס"ק ז
י/ז חי' ירוחם
י/ז חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' ס
י/ז חיי משה (ברודנא) דף יח ע"ב
י/ז חסדי דוד ח"ט עמ' קעח
י/ז טעם ודעת הל' פרה עמ' ריב
י/ז יד אברהם פרה עמ' רלז {ראב"ד}
י/ז יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' צד, צט, קב
י/ז כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תמט
י/ז מחשבת הקודש ח"א דף לט ע"ב
י/ז מי טהרה עמ' קה
י/ז מנחת חינוך ח"ג עמ' קיז
י/ז מפענח צפונות עמ' 123
י/ז מקדש דוד החדש טהרות עמ' תל
י/ז מקדש דוד סי' נא אות ג
י/ז מרגניתא דר"מ
י/ז משכן בצלאל ח"א סי' נט
י/ז משנת חיים במדבר עמ' קע
י/ז משנת חיים חולין סי' יד עמ' נב
י/ז משנת יעקב
י/ז נזר הקדש (קפלן)
י/ז ספרי דבי רב ח"ב עמ' ריא
י/ז עבודת היום יומא עמ' מ
י/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קמה, כרך ב ח"א עמ' צו, קד
י/ז צפנת פענח במדבר עמ' רכט
י/ז קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' שמו
י/ז רלב"ג במדבר פי"ט פסוק יח עמ' קו
י/ז רמת שמואל (ברודנא) עמ' ח
י/ז שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' ט עמ' מב-מג
י/ז שובע שמחות (בורשטיין) דף כח ע"ג
י/ז שם הבדלח עמ' קיג-קטו
י/ז שעורי יומא דף יד ע"א ד"ה יעוין ברמב"ם, ד"ה ואפ"ל בכוונת
י/ז שעורי ר' יחיאל מיכל סוטה אות קה
י/ז שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ב הע' 251
י/ז שערי היכל יומא מערכה צד הערה 3
י/ז שערי טהר ח"ב שער ג סי' א אות ב, ח"ד שער א סי' כד אות ה, ח"ה שער ב סי' כט אות ב
י/ז תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' קעג {ראב"ד}
י/ח אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' קכז
י/ח אור הישר [אור הישר מס' פרה פי"ב מ"ג]
י/ח אמונת עתיך גל' 112 עמ' 153 {ראב"ד - הזכיר רק אזוב}
י/ח ברור הלכה יומא יד ע"א לפני ציון ד, וציון ד
י/ח דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' קעד-קעז
י/ח דברי יחזקאל (מישור) עמ' ריג
י/ח דעת אברהם ח"ב
י/ח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תצח
י/ח זכרון בנימין ח"א עמ' צה, קנז
י/ח חוות אליעזר עמ' כח
י/ח חזו"א על הרמב"ם
י/ח חזו"א פרה סי' ו ס"ק ז, סי' ט ס"ק טז, או"ח סי' קכו ס"ק יב, יח
י/ח חזון יחזקאל זבחים פ"ח ה"ט
י/ח חסדי דוד ח"ט עמ' קעט
י/ח טעם ודעת הל' פרה עמ' ריג-ריח
י/ח ידי משה (בוצק' תשמג) סי' תמג, תפ
י/ח יהגה האריה עמ' קנג
י/ח יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' צט
י/ח כל נדרי פ' מג הע' ג
י/ח מי טהרה עמ' רפד, רפו
י/ח מים טהורים עמ' תרצה, תשכד
י/ח מרכבת המשנה מהדו"ק
י/ח נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף עג ע"א
י/ח עבודת היום יומא עמ' לט
י/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קד-קה
י/ח פני משה (שלז')
י/ח רלב"ג במדבר פי"ט פסוק יח עמ' קה
י/ח שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קכט
י/ח שם הבדלח עמ' קטו
י/ח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תלו, תקג
י/ח שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ב הע' 233, 322, 326
י/ח שערי היכל יומא מערכה יט
י/ח שערי טהר ח"ב שער א סי' ז, שער ג סי' א אות ב, ח"ד שער א סי' כד אות ג, ה
י/ח שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 84
י/ט דעת אברהם ח"ב
י/ט חזו"א פרה סי' ו ס"ק ז
י/ט חסדי דוד ח"ט עמ' קעט
י/ט טעם ודעת הל' פרה עמ' ריח
י/ט יד אברהם פרה עמ' רכב
י/ט יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' צט
י/ט שערי טהר ח"ד שער א סי' כד אות ג
י/י אבני נזר יו"ד סי' רעח אות ו
י/י דברי אמת (תשעט) עמ' פה {כ"מ}
י/י דעת אברהם ח"ב
י/י חזו"א על הרמב"ם
י/י חזו"א פרה סי' טו ס"ק ג-ד
י/י חסדי דוד ח"ט עמ' קעו
י/י טעם ודעת הל' פרה עמ' ריט
י/י יד אברהם פרה עמ' ריט
י/י מעיני המים
י/י מעשה רקח
י/י נאם דוד
י/י שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתמג
י/י שם הבדלח עמ' קטז
י/י שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' קפ


יא/599 הלכות פרה אדומה פרק יא *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יא/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יא/רה"פ לב טהור
יא/רה"פ מעשה רקח
יא/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יא/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' עב
יא/רה"פ פי' ר"י קאפח
יא/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יא/רה"פ קרית מלך
יא/רה"פ רמב"ם הערוך
יא/רה"פ רמב"ם לעם
יא/רה"פ שם טוב
יא/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יא/א אגרות משה יו"ד ח"א סי' קפ ענף א {לכתחלה מהנץ - מדאורייתא}
יא/א אוצרות הרמב"ם
יא/א אור הישר [כ"מ לעיל פ"ו מ"ב]
יא/א אמונת עתיך גל' 112 עמ' 151-153 {הזאה באזוב בלי עץ ארז}
יא/א אמת ליעקב מועד עמ' שצה
יא/א בית אהרן וישראל גל' קיא עמ' קכא
יא/א בכורי חיים ח"ה עמ' קכא
יא/א בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תסב
יא/א ברור הלכה מגילה כ ע"א ציון ג
יא/א ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' לג {כ"מ}
יא/א גבורות יצחק עמ' צא {איגוד מערב}
יא/א גור אריה ויקרא פ' יא הע' 191
יא/א דברות משה ברכות עמ' רצה {מל"מ}
יא/א חסדי דוד ח"ט עמ' קעו, קפא
יא/א טעם ודעת הל' פרה עמ' ריט-רכז
יא/א יד אברהם פרה עמ' ריג
יא/א כסף משנה לעיל פ"ו ה"ב {ביום}
יא/א כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תלט
יא/א לב חיים (פלג'י) ח"א דף ח ע"ג {קרית ספר}
יא/א מנחת איש (וייס) שבת פ"א עמ' ריא
יא/א מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף כג ע"ב
יא/א מנחת שי חלה עמ' קעח
יא/א מקדש דוד החדש טהרות עמ' רנח
יא/א משנת יעקב כאן
יא/א משנת יעקב עבודה עמ' טו
יא/א סדר משנה הל' שופר פ"א ה"ג עמ' מו {צריך הזאה לפני טבילה}
יא/א ספרי דבי רב ח"ב עמ' קצד-קצה
יא/א ספרי הפרדס ח"ב עמ' סט
יא/א קדשי יהושע עמ' אלף שפ
יא/א שלמי יוסף יומא ח"א עמ' תסב
יא/א שם דרך יומא עמ' נא
יא/א שערי המקדש סי' כד אות ו {בדיעבד מעלות השחר}
יא/א שערי טהר ח"ד דף פז ע"ג {ראשי גבעולין}, קיא ע"ד {מטמאין משום מי חטאת}
יא/א תורת אמך ח"א עמ' 340
יא/א תשובה שלמה יו"ד סי' לו
יא/ב אהל חייא עמ' תרפו
יא/ב אור הישר [עמק יהושע ח"ב דרוש י, חי' מהר"ם ברבי קדושין דף סב]
יא/ב אור יקרות
יא/ב אור שמח
יא/ב אות היא לעולם ח"ב דף טז ע"ד
יא/ב בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תנה
יא/ב בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תצה הערה ט
יא/ב בית שערים או"ח סי' שה
יא/ב בני יעקב (גם כ"מ)
יא/ב בנין אריאל ח"א עמ' רטו
יא/ב ברור הלכה חגיגה כב ע"ב ציון ו
יא/ב ברור הלכה יומא ח ע"א ציון א אחרי פרק ג
יא/ב ברור הלכה מגילה כ ע"א ציון ג
יא/ב בריכת ירושלים עמ' רכז
יא/ב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' תמא
יא/ב בתי כהונה (תצו) בית ועד סי' ח, דף ע ע"ד {ראב"ד}
יא/ב בתי כהונה (תשסה) עמ' קכד
יא/ב גינת ביתן סי' לח (דף נו ע"ד)
יא/ב דבר מאיר (ראק) סי' עז
יא/ב דברות משה יבמות עמ' תקסז
יא/ב דברי יציב חו"מ עמ' רצד
יא/ב העמק דבר במדבר פי"ט פסוק יט בהרחב דבר
יא/ב זכר יצחק (תשח) עמ' ג
יא/ב זכר יצחק (תשן) עמ' ב, ט, רנג
יא/ב זכרון בנימין ח"א עמ' קנז
יא/ב זכרון בנימין ח"ב עמ' נז
יא/ב חזו"א על הרמב"ם
יא/ב חזו"א פרה סי' טו ס"ק יט-כ
יא/ב חי' הגר"ח החדש עמ' תקלט
יא/ב חי' ש"י דף נו ע"א {רק טבילה אחת}
יא/ב חסדי דוד ח"ט עמ' קעו, ח"י עמ' קכח
יא/ב טעם ודעת הל' פרה עמ' רכז-רכט
יא/ב יד אברהם פרה עמ' רמ
יא/ב ידי משה (בוצק' תשמג) סי' תנא
יא/ב יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' צה, ק
יא/ב ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' סו
יא/ב כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תקה
יא/ב כתר כהונה במדבר סי' תקו
יא/ב מגילת ספר לאוין דף נב ע"ג {כ"מ}
יא/ב מותיב ומפרק עמ' פ-פא
יא/ב מחובר לטהור סי' כד אות יג
יא/ב מי טהרה עמ' כ {יכול להזות גם ביום ח-ט}
יא/ב מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' מט
יא/ב מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף כח ע"ב
יא/ב מנחת חינוך ח"ג עמ' קיח
יא/ב מנחת נתנאל דף כט ע"א {יש הזייה בלי טבילה}
יא/ב מקדש דוד החדש טהרות עמ' סב, תטז
יא/ב מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' צ, שלח, שצא
יא/ב מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' תקעז, תקפ
יא/ב מרגניתא דר"מ
יא/ב מרכבת יוסף דף כב ע"ד {טובל לפני הזאה}
יא/ב משכיל לאיתן דף ח ע"ב {ר"מ בשם הר"ש על הזאה בזמנה מצוה}
יא/ב משנה הלכות ח"ב דף כג ע"א
יא/ב משנת חיים יומא עמ' צ
יא/ב נאם דוד
יא/ב נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף ס ע"א {ראב"ד}
יא/ב נר מצוה (ואלק) מצוות דף לד ע"ב-ע"ד
יא/ב נתיב אברהם ח"א עמ' סו
יא/ב נתיב מאיר
יא/ב סדר משנה הל' שופר פ"א ה"ג עמ' מו {צריך הזאה לפני טבילה}
יא/ב סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' סה
יא/ב סופר המלך
יא/ב ספרי דבי רב ח"א עמ' רצח, ח"ב עמ' רלד
יא/ב עבודת המקדש (כהן) ח"ב עמ' עח {כ"מ}, ח"ג עמ' קנח {ראב"ד}
יא/ב עמק הנצי"ב פ' חקת פסקא ז עמ' קצה {ושהה כמה ימים}
יא/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קמו, כרך ב ח"א עמ' צה-צו, קג-קד
יא/ב פאר הלכה פסחים עמ' קפו
יא/ב פרשת נזיר עמ' קט
יא/ב צפנת פענח במדבר עמ' צב
יא/ב רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ו ה"ו
יא/ב שלמי יוסף יומא ח"א עמ' תנט {כ"מ - גירסת רבינו בקדושין}
יא/ב שלמי יוסף יומא ח"א עמ' תסב-תסג
יא/ב שלמי יוסף שבת ח"א עמ' תרעא
יא/ב שם דרך מגילה עמ' קנג
יא/ב שמועת חיים יומא ח"א עמ' קיא, קטז
יא/ב שער המלך ח"א עמ' טז, ח"ב עמ' רעה
יא/ב שערי טהר ח"ה שער א סי' ד אות יא, כג
יא/ב שפת אמת על התלמוד ח"א דף קנו ע"א, ח"ב דף קלב ע"ב
יא/ג אבי עזרי ח"א
יא/ג אהבת נח דרוש ב עמ' מ
יא/ג אהבת נח עמ' מ {כל המטמאים מקבלים הזאה}
יא/ג אור הישר [זכר יצחק (תשח) סי' א]
יא/ג אמונת יהושע עמ' תסב
יא/ג אשר למלך
יא/ג בית שערים או"ח סי' שכט
יא/ג בני יעקב (כ"מ)
יא/ג ברור הלכה פסחים צב ע"א ציון ג
יא/ג גור אריה במדבר פ' ח הע' 73
יא/ג גליונות אבני נזר
יא/ג הגיור עמ' 44
יא/ג המאור הגדול (יעבץ) עמ' רצט
יא/ג חי' משנה פסחים עמ' שכד
יא/ג טעם ודעת הל' פרה עמ' רכט-רלא
יא/ג יבול היובלות עמ' 119
יא/ג יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' ק-קא
יא/ג ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' רמג
יא/ג ישמח אב עמ' קנא
יא/ג כרם יעקב עמ' קפב
יא/ג כרם שלמה (אהרמן) יבמות עא ע"ב
יא/ג כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תעח, תקג
יא/ג משנה הלכות ח"ב דף כב
יא/ג משנת יעקב
יא/ג משנת רבנו עמ' צד {ערל מקבל הזאה}
יא/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קמה, כרך ב ח"א עמ' צו
יא/ג צפנת פענח שמות עמ' נ
יא/ג שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 507
יא/ג תורת האשם עמ' קעח
יא/ד אור הישר [אור הישר מנחות לה ע"ב ודף לט ע"א]
יא/ד אנצי"ת ע' גרדמין הע' 2, 7
יא/ד בית המדרש
יא/ד בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' קמד
יא/ד בני יעקב [עי' ירושלמי ר"פ שלשה שאכלו]
יא/ד ברור הלכה סוכה יג ע"א ציון ו
יא/ד ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' תלז-תלט
יא/ד חזו"א פרה סי' טו ס"ק ב
יא/ד חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' רל
יא/ד חי' מהר"ז בינגא הל' ציצית סי' א, ו
יא/ד חסדי דוד ח"ט עמ' קעה, ח"י עמ' רסג
יא/ד טעם ודעת הל' פרה עמ' רלא-רלו
יא/ד יד אברהם פרה עמ' רו, ריג, ריח
יא/ד יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' טו
יא/ד לב מבין
יא/ד מגן גבורים (או"ח) סי' יב ס"ק א
יא/ד מי טהרה עמ' רסח {שייריו שנים}
יא/ד מים טהורים עמ' תשכב
יא/ד מעיני המים
יא/ד משנת יעקב
יא/ד נאם דוד
יא/ד נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' רעב, רעד
יא/ד ניצוצי אש עמ' תרכט
יא/ד נתן פריו הל' נט"י עמ' פ
יא/ד ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תקפה-תקפז
יא/ד שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתמד {כ"מ}
יא/ד שופריה דיעקב (מערך) דף ל
יא/ד שם הבדלח עמ' קיז
יא/ד שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ב הע' 242
יא/ד שפת אמת על התלמוד ח"ב דף עה ע"ג
יא/ד תורה מציון שנה ה חוב' ב סי' ה דף יא ע"א
יא/ה אור הישר [אור הישר חולין סב ע"ב]
יא/ה אנצי"ת ע' אזוב הע' 21, 32
יא/ה חזו"א על הרמב"ם
יא/ה חזו"א פרה סי' יד ס"ק יא
יא/ה חסדי דוד ח"ט עמ' קעד
יא/ה טעם ודעת הל' פרה עמ' רלו-רלח
יא/ה יד אברהם פרה עמ' רה, רו, רח, רי
יא/ה ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' סה
יא/ה נתן פריו סוכה עמ' שמה {אזוב דרך גידולו}
יא/ה עיוני הלכות ח"ב עמ' רג
יא/ה פרת חטאת עמ' רפה {שאוכלים אותו}
יא/ה שם הבדלח עמ' קיח-קכ
יא/ה שערי טהר ח"ב שער א סי' ז
יא/ה תפארת צבי (שפילמן) ח"ד עמ' קכו
יא/ו אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' סט
יא/ו אור המאיר (שפירא) סי' מ אות ח {לא יזה}
יא/ו אורה ושמחה הל' שופר פ"א ס"ק לא
יא/ו בדבר מלך חט"ו עמ' רכד {אזוב של אשרה ושל עיר הנידחת ושל ע"ז וכו' פסולה דבר}
יא/ו חכמת גרשון עמ' נ
יא/ו חסדי דוד ח"ט עמ' קעג, קעז
יא/ו טעם ודעת הל' פרה עמ' רלח-רמ
יא/ו יד אברהם פרה עמ' רו
יא/ו יד פשוטה מדע עמ' תשסו, אהבה עמ' תתיג, תתיז
יא/ו כוכבי בוקר עמ' שצז
יא/ו מועדים וזמנים ח"ב סי' קיא
יא/ו מי טהרה עמ' רס {כ"מ - אזוב תרומה טהורה}
יא/ו מים טהורים עמ' תשיט
יא/ו מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רמו
יא/ו מפענח צפונות עמ' 69
יא/ו מקראי קדש (תשנג) עמ' רכא
יא/ו מרכבת המשנה מהדו"ק
יא/ו משנת יעקב
יא/ו פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' שסז
יא/ו שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתמד
יא/ו שמות בארץ (תשנט) עמ' רמט
יא/ו שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ב הע' 198
יא/ו שערי טהר ח"ב שער ד סי' ט
יא/ו תורה לשמה (תשעג) עמ' תלב-תלג
יא/ו תורת האשם עמ' פג, קסג-קסד {של תרומה טהורה}
יא/ז אוצר יסודי שביעית עמ' תקא
יא/ז אמונת עתיך גל' 109 עמ' 160 {או"ש}
יא/ז בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' ריב
יא/ז הר המלך ח"ז עמ' קעז
יא/ז זכר שמואל או"ח סי' ב ס"ק ג לדף מ ע"א
יא/ז זכר שמואל שביעית סי' א ס"ק ב
יא/ז חזו"א על הרמב"ם
יא/ז חזו"א פרה סי' יד ס"ק ו
יא/ז טעם ודעת הל' פרה עמ' רמ-רמב
יא/ז יד אברהם פרה עמ' ריא
יא/ז יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' צח
יא/ז יחי ראובן (זסלנסקי) עמ' צב
יא/ז כטל אמרתי עמ' צד
יא/ז כרם ציון שביעית ח"ב עמ' קלה ע"א
יא/ז מים טהורים עמ' תשכב
יא/ז מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' תכה, תמ {או"ש}
יא/ז מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קנ {אור שמח}
יא/ז משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תקלג {או"ש}
יא/ז שהם וישפה ח"ב
יא/ז שם טוב - השלמה
יא/ז שערי טהר ח"ב שער א סי' ז


יב/600 הלכות פרה אדומה פרק יב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יב/רה"פ לב טהור
יב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יב/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' עג
יב/רה"פ פי' ר"י קאפח
יב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יב/רה"פ רמב"ם הערוך
יב/רה"פ רמב"ם לעם
יב/רה"פ שם טוב
יב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יב/א אור הישר [צאן קדשים ופנים מאירות ואור הישר זבחים פ ע"א]
יב/א אנצי"ת ע' בית הסתרים הע' 74
יב/א באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' רב
יב/א היכל צמח
יב/א ויקח אברהם [לב חיים ח"א עט ע"ג]
יב/א זכרון בנימין ח"א עמ' צו
יב/א חזו"א אהע"ז סי' קמח לדף כה ע"א
יב/א טעם ודעת הל' פרה עמ' רמב-רמה
יב/א מים טהורים עמ' תרצה
יב/א מרכבת יוסף דף כא ע"ד {קלל חטאת ע"ג שרץ}
יב/א משנת אליעזר (רבינ') עמ' קפד
יב/א נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' קעה
יב/א פני אברהם (פרלמן) דף נ ע"א
יב/א קרית מלך
יב/א שעורי יומא דף יד ע"א ד"ה וראיתי בספר
יב/א שערי היכל זבחים עמ' תתלח {כיון שנגע כל שהוא - כחכמים}
יב/א שערי טהר ח"ב שער ג סי' א אות ב, ח"ד שער א סי' כח אות ז, שער ב סי' א אות א
יב/ב אמרי חן (לוונברג) פרה עמ' צה-צו
יב/ב טעם ודעת הל' פרה עמ' רמה
יב/ב יד אברהם פרה עמ' ריח
יב/ב יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' קנב
יב/ב מרגניתא דר"מ
יב/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קד
יב/ב פרי האדמה ח"א
יב/ג טעם ודעת הל' פרה עמ' רמו
יב/ג יד אברהם פרה עמ' ריח
יב/ג יהגה האריה עמ' קנה
יב/ג משאת המלך ח"ג סי' שפח
יב/ג קרית מלך
יב/ג שם טוב - השלמה
יב/ד אוצרות הרמב"ם
יב/ד ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קי
יב/ד ברור הלכה שבת מח ע"ב ציון א
יב/ד הר המלך ח"ה עמ' סט
יב/ד זכרון בנימין ח"א עמ' לז, קעג, תג
יב/ד חוות יאיר סי' קמג
יב/ד חזו"א כלים סי' כ ס"ק ז
יב/ד חזון יחזקאל נדה החדש עמ' 74
יב/ד חזון יחזקאל נדה החדש, קונטרס דיני ידות לטומאה
יב/ד חי' הגר"ח החדש עמ' קטו
יב/ד טהרת אליהו עמ' תקמה
יב/ד טעם ודעת הל' פרה עמ' רמו-רמט
יב/ד כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקכה
יב/ד לב אריה (קרלין) עמ' מ
יב/ד מי הדעת עוקצין עמ' לא
יב/ד נר למאור (רבינוביץ) דף ז ע"ד
יב/ד נתיבות חיים (קארב) ח"ג - מלואים למשפט סי' כג
יב/ד עיונים ומחקרים ח"א עמ' 10 {מפוצלים}
יב/ד צפנת פענח במדבר עמ' רכב
יב/ד שערי טהר ח"ב שער ג סי' א אות א
יב/ד שפת אמת על התלמוד ח"א דף נ ע"ג
יב/ד תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 3, 7
יב/ה בגדי כהונה (כהן) דף ב ע"ב
יב/ה בית אפרים או"ח (תרמד) דף ד ע"א
יב/ה ברור הלכה שבת מח ע"ב ציון א
יב/ה זכרון בנימין ח"א עמ' תג
יב/ה טעם ודעת הל' פרה עמ' רמט
יב/ה יד אברהם כלים עמ' רצח
יב/ה יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' נג
יב/ה מי הדעת עוקצין עמ' צט
יב/ה משמרת הטהרה כלים פכ"ט מ"ב
יב/ה משנה הלכות ח"ח סי' קעב
יב/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קג
יב/ו באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' רד
יב/ו ברור הלכה שבת מח ע"ב ציון א
יב/ו דברות משה שבת ח"ב סי' לו ענף א
יב/ו דליית הכרם עמ' תתתכז [הסלעים - צ"ל הסלים]
יב/ו חזו"א פרה סי' טו ס"ק טז
יב/ו טהרת אליהו עמ' קיב, תקמב
יב/ו טעם ודעת הל' פרה עמ' רמט-רנא
יב/ו יד אברהם כלים עמ' רצח
יב/ו מי הדעת עוקצין עמ' צט {שלל הכובסים}
יב/ו משמרת הטהרה כלים פ"ד מ"ג, פכ"ט מ"ב
יב/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קג
יב/ו קרית מלך
יב/ו שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ג אות תקעג
יב/ז בתי מדרשות ח"א עמ' קסט {פירוש קלובקרין}
יב/ז חזו"א כלים סי' לד ס"ק ב
יב/ז חזו"א על הרמב"ם
יב/ז טהרת אליהו עמ' תקמג
יב/ז טעם ודעת הל' פרה עמ' רנא
יב/ז יד אברהם כלים עמ' רצח
יב/ז משמרת הטהרה כלים פכ"ט מ"ב
יב/ז קרית מלך
יב/ז שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ג אות תקעא, תקעג
יב/ח באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' רב
יב/ח טעם ודעת הל' פרה עמ' רנב
יב/ח יד אברהם פרה עמ' רלו
יב/ט חזו"א פרה סי' טו ס"ק טו
יב/ט טעם ודעת הל' פרה עמ' רנג
יב/ט יד אברהם פרה עמ' רלג-רלד
יב/י דברי חיים מקואות עמ' נא
יב/י טהרת אליהו עמ' רמג, רנו
יב/י טעם ודעת הל' פרה עמ' רנג
יב/י יד אברהם פרה עמ' רלד
יב/י מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/יא חזו"א פרה סי' טו ס"ק טו
יב/יא חסדי דוד ח"ח עמ' קכג
יב/יא טעם ודעת הל' פרה עמ' רנד
יב/יא מעשה רקח
יב/יא משמרת הטהרה כלים פי"ח מ"ג סי' 2
יב/יב זכרון בנימין ח"א עמ' קעז
יב/יב חזו"א כלים סי' כ ס"ק ז, פרה סי' טו ס"ק טו
יב/יב חסדי דוד ח"ח עמ' קכג
יב/יב טעם ודעת הל' פרה עמ' רנה
יב/יב מי הדעת עוקצין עמ' כט
יב/יב משנת יעקב
יב/יב שם הבדלח עמ' קכ-קכב
יב/יב שערי טהר ח"ב שער ג סי' א אות א


יג/601 הלכות פרה אדומה פרק יג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יג/רה"פ לב טהור
יג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יג/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' עד-עה
יג/רה"פ פי' ר"י קאפח
יג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יג/רה"פ רמב"ם הערוך
יג/רה"פ רמב"ם לעם
יג/רה"פ שם טוב
יג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יג/א אור חדש (בלומ') דף מו ע"ב
יג/א חזו"א פרה סי' ב ס"ק י, סי' ה ס"ק יג
יג/א חסדי דוד ח"ט עמ' קסח
יג/א טעם ודעת הל' פרה עמ' רנו-רנח
יג/א יד אברהם פרה עמ' רכז, רלא
יג/א ידי משה (בוצק' תשמג) סי' תעד
יג/א מקדש דוד החדש טהרות עמ' תמב
יג/א מקדש דוד סי' נא אות ה
יג/א ענפי ארז (זי') דף קעב ע"ג
יג/א קרית מלך
יג/א שושנת העמקים (תאומים) עמ' מה {מל"מ}
יג/א שער המלך - טעם המלך ח"א עמ' שסט
יג/א שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ה הע' 240, 243
יג/א שערי טהר ח"ד שער א סי' ה אות ג
יג/ב בריכת ירושלים עמ' ר
יג/ב הרמב"ם כמחנך עמ' 217
יג/ב חסדי דוד ח"ט עמ' קסו
יג/ב טעם ודעת הל' פרה עמ' רנח
יג/ב מבוא למשנה תורה עמ' 87
יג/ב מי טהרה עמ' רלט {כלי הטהור לקודש מדרס לחטאת}
יג/ב משנת יעקב
יג/ב נזר הקדש (רזין) מנחות דף מא ע"ב
יג/ב קרית מלך
יג/ג אוצרות הרמב"ם
יג/ג ברור הלכה חגיגה כב ע"ב ציון כ פסקה א {ראב"ד}
יג/ג דעת אברהם ח"ב
יג/ג חזו"א על הרמב"ם
יג/ג חזו"א פרה סי' ה ס"ק ח, יד, כו
יג/ג חסדי דוד ח"ט עמ' קסח
יג/ג טורי אבן המפואר חגיגה עמ' קצט
יג/ג טעם ודעת הל' פרה עמ' רנח
יג/ג יד אברהם פרה עמ' קלב
יג/ג ידי משה (בוצק' תשמג) סי' קצז ס"ק ב, סי' תעה-תעו
יג/ג יהגה האריה עמ' קנג
יג/ג מים טהורים עמ' תרצא
יג/ג מקדש דוד החדש טהרות עמ' תלט {ראב"ד}
יג/ג מקדש דוד סי' נא אות ה
יג/ג נשמת חיים (תשסח) או"ח קונטרס מבית הלוי עמ' ט, תשובת שלמה סי' כה עמ' תמה
יג/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קג
יג/ג שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' שעז
יג/ג שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות קכח {ראב"ד}
יג/ג שערי היכל זבחים עמ' תתלז {מי חטאת טמאים - ואינם מטהרים}
יג/ד ברור הלכה חגיגה יח ע"ב ציון ד
יג/ד חזו"א על הרמב"ם
יג/ד חזו"א פרה סי' ה ס"ק ו
יג/ד טעם ודעת הל' פרה עמ' רנט-רסא
יג/ד יד אברהם פרה עמ' רכט
יג/ד ידי משה (בוצק' תשמג) סי' סג ס"ק ב, סי' קצז ס"ק ב
יג/ד מי טהרה עמ' רצ {ראשון לטומאה}
יג/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קג
יג/ד שושן עדות דף סז ע"א
יג/ד שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ה הע' 246
יג/ה אור הישר [שו"ת הרשב"א ח"א סי' לב וסי' תקפג, אליהו רבה פרה פ"י מ"ו]
יג/ה אמונת עתיך גל' 116 עמ' 149
יג/ה אנצי"ת ע' אפר חטאת הע' 104, 114, 115
יג/ה בריכת ירושלים עמ' קנה, קצט
יג/ה חסדי דוד ח"ט עמ' קסח
יג/ה טעם ודעת הל' פרה עמ' רסא-רסג
יג/ה ידי משה (בוצק' תשמג) סי' פ
יג/ה שהם וישפה ח"ב
יג/ה שערי היכל זבחים עמ' תתלז {מטמא את מי חטאת - ואינם מטהרים}
יג/ו חזו"א על הרמב"ם
יג/ו חזו"א פרה סי' ה ס"ק ו
יג/ו טעם ודעת הל' פרה עמ' רסג-רסה
יג/ו יד אברהם פרה עמ' רלא, רלג
יג/ו כלי טהור עמ' נז
יג/ו מי טהרה עמ' רצא
יג/ו מים אדירים דף סב ע"א
יג/ו משנת אליעזר (רבינ') עמ' קפז
יג/ו שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 84
יג/ו שערי היכל זבחים עמ' עתר הערה 14 {אפילו נטמאו אחוריו - אפילו בכלי ריק}
יג/ז אמרי חן (לוונברג) פרה עמ' צו-ק
יג/ז באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' קצ {או"ש}
יג/ז דעת אברהם ח"ב
יג/ז חזו"א על הרמב"ם
יג/ז חזו"א פרה סי' ב ס"ק י, סי' ה ס"ק ז-ח
יג/ז חסדי דוד ח"ט עמ' קסו
יג/ז טעם ודעת הל' פרה עמ' רסה
יג/ז מי טהרה עמ' רלט {שאינו טהור לחטאת}, רמו
יג/ז קרית מלך
יג/ז שם הבדלח עמ' קכב-קכה
יג/ח חסדי דוד ח"ט עמ' קסח
יג/ח טעם ודעת הל' פרה עמ' רסו
יג/ח שערי טהר ח"ד שער א סי' כג אות א
יג/ט דעת אברהם ח"ב
יג/ט חזו"א על הרמב"ם
יג/ט חזו"א פרה סי' ה ס"ק ח
יג/ט חסדי דוד ח"ט עמ' קסז, קסח
יג/ט טעם ודעת הל' פרה עמ' רסז
יג/ט יד אברהם פרה עמ' קעח
יג/ט ידי משה (בוצק' תשמג) סי' תעז
יג/ט ישועות יעקב נזיקין עמ' רצה {מל"מ}
יג/ט מים טהורים עמ' תשו
יג/ט שם הבדלח עמ' קכה
יג/י אשיחה בחקיך פרה סי' סד
יג/י חזו"א על הרמב"ם
יג/י חזו"א פרה סי' ה ס"ק ח
יג/י טעם ודעת הל' פרה עמ' רסז
יג/י יד אברהם פרה עמ' קלג-קלד, קפא
יג/י מי טהרה עמ' רמז {כ"מ}, רפט
יג/י מים טהורים עמ' תשה
יג/י קרית מלך
יג/יא דברי יחזקאל (מישור) עמ' ריא {מל"מ}
יג/יא דברי יחזקאל (תרצה) דף ע ע"א
יג/יא חזו"א פרה סי' יד ס"ק ז
יג/יא טעם ודעת הל' פרה עמ' רסז
יג/יא כלי טהור עמ' נח {מל"מ}
יג/יא מים טהורים עמ' תשטו-תשטז
יג/יב אור חדש (בלומ') דף מו ע"ב
יג/יב דעת אברהם ח"ב
יג/יב הר המלך ח"ז עמ' קעז
יג/יב חסדי דוד ח"ב עמ' תקצט
יג/יב טעם ודעת הל' פרה עמ' רסח-רע
יג/יב יד אברהם פרה עמ' פה
יג/יב יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' צד
יג/יב לקוטי שיחות חל"ז עמ' 23 {אין מזלזל}
יג/יב מי טהרה עמ' פא, פד
יג/יב משפט עם הארץ עמ' כב
יג/יב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קב
יג/יב קרית מלך
יג/יב שו"ת הרמ"ץ (ויטמאיר) יו"ד סי' ט אות יג {נאמנות ע"ה בקודש}
יג/יב שערי היכל זבחים עמ' תתלז {ואמר טהורין הן נאמן - ומשום כך מטהרים}


יד/602 הלכות פרה אדומה פרק יד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יד/רה"פ לב טהור
יד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יד/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' עו
יד/רה"פ פי' ר"י קאפח
יד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יד/רה"פ רמב"ם הערוך
יד/רה"פ רמב"ם לעם
יד/רה"פ שם טוב
יד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יד/א אוצרות הרמב"ם
יד/א אור הישר [אור הישר עדויות פ"ז מ"ה ופרה פ"י מ"ג]
יד/א אור המאיר (שפירא) סי' עו אות י
יד/א אור שמח
יד/א אות היא לעולם ח"ב דף קמו ע"א
יד/א אנצי"ת ע' אפר חטאת הע' 76, 78, 84, 87, 89, 91, 94
יד/א בית יצחק (תשט"ז) עמ' 169
יד/א בית שערים או"ח סי' שכט
יד/א דבר יהושע על הש"ס עמ' שב {או"ש}
יד/א דברות משה נדה וטהרות עמ' תרנה {הרי האפר טמא שנאמר והניח מחוץ למחנה במלוום טהור}
יד/א דברי יחזקאל (תרצה) דף עב ע"ג {מרכה"מ}
יד/א דעת אברהם ח"ב
יד/א הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' רא {נגע באוכלין - לא כתב נגע במשקין}
יד/א זכרון בנימין ח"א עמ' שעג
יד/א זכרון בנימין ח"ב עמ' קיט, רעח
יד/א חזו"א על הרמב"ם
יד/א חזו"א פרה סי' ה ס"ק כה
יד/א חי' הגר"ח החדש עמ' תקעא
יד/א חסדי דוד ח"ח עמ' רסז, ח"ט עמ' קסט
יד/א טעם ודעת הל' פרה עמ' רע-רעד
יד/א יד אברהם פרה עמ' קעט
יד/א כי בא מועד עמ' י
יד/א כתר המלך
יד/א מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ג עמ' רטו {ואין זה מקום טהור}
יד/א מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' רא
יד/א מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' ריא {אור שמח}
יד/א מעיני המים
יד/א מקדש דוד החדש טהרות עמ' קלט
יד/א מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' קפ
יד/א מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"א דף נה, נח
יד/א מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' קסה, קעה
יד/א משנת אליעזר (רבינ') עמ' קפז
יד/א נאות אפרים ח"ב עמ' קטו
יד/א ענפי ארז (זי') דף קנב ע"ב
יד/א קרית מלך
יד/א שמחת מלך עמ' 175 {אוכל}
יד/א שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' ריב
יד/א שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' נ
יד/א שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות שמא
יד/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תפט
יד/א שערי טהר ח"א שער א סי' ח אות א, שער ב סי' ו אות א, סי' ט אות א, ח"ג שער ב סי' כז אות ב, ח"ד שער א סי' ד אות א, ו, שער ב סי' י אות ח, ח"ה שער ב סי' יג אות ג, ח"ו סי' לג
יד/א שערי טהר ח"ה שער ב סי' יג אות ג דף קצד ע"א
יד/א תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' לב
יד/ב חזו"א אהלות סי' יד ס"ק ה
יד/ב טעם ודעת הל' פרה עמ' רעד
יד/ב מים טהורים עמ' תד
יד/ב מקדש דוד החדש טהרות עמ' תלב {כ"מ}
יד/ב מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"א דף נח
יד/ב מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' קסה, קעה
יד/ב ענפי ארז (זי') דף קנב ע"ב
יד/ב שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ב הע' 369
יד/ב שערי יצחק (תשיז) עמ' רפט
יד/ג אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' לז אות ב
יד/ג אור הישר [מלבים ויקרא ס' רלה, טורי אבן חגיגה כה ע"א, אור הישר סוטה כט ע"ב]
יד/ג אמונת עתיך גל' 110 עמ' 136, 138, 139
יד/ג אמרי חן (לוונברג) כלים עמ' מט-נ
יד/ג אנצי"ת ע' אפר חטאת הע' 95
יד/ג בית שערים או"ח סי' שכט
יד/ג בנין ציון (עטלינגר) ח"ג סי' קכח
יד/ג גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רנה
יד/ג דביר הקודש זבחים עמ' שלט
יד/ג זכרון בנימין ח"ב עמ' רעח
יד/ג חזו"א על הרמב"ם
יד/ג חזו"א פרה סי' ה ס"ק כה
יד/ג חזון יחזקאל נדה פ"ט ה"ד
יד/ג חי' הגר"ח החדש עמ' תקעא
יד/ג טעם ודעת הל' פרה עמ' רעה
יד/ג יבול היובלות עמ' 119
יד/ג יד אברהם פרה עמ' קפ
יד/ג מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ג עמ' רטו {ואין זה מקום טהור}
יד/ג משנת אליעזר (רבינ') עמ' קצא
יד/ג פרחי אהרן עמ' 36
יד/ג קרית מלך
יד/ג שעורי ר' יחיאל מיכל זבחים פ"א אות כו
יד/ג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' מ
יד/ג שערי היכל זבחים עמ' תתלז {האפר והמים טמאים - והמים פסולים}
יד/ג שערי טהר ח"א שער א סי' ח אות א דף כט ע"ג {מוקף צ"פ}
יד/ג תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' לב
יד/ד אמונת עתיך גל' 110 עמ' 136-138, 140
יד/ד אמרות טהורות (וולפסון) פסחים סי' מב הערה 6 {מרכה"מ}
יד/ד זכותא דאברהם (לנדא) עמ' צו
יד/ד חזו"א על הרמב"ם
יד/ד חזו"א פרה סי' ה ס"ק כה
יד/ד חזון יחזקאל נדה פ"ט ה"ד
יד/ד חסדי דוד ח"ט עמ' קנא, קע
יד/ד טעם ודעת הל' פרה עמ' רעו
יד/ד ידי משה (בוצק' תשמג) סי' תעח
יד/ד מועדי ה' (נתנזון) חנוכה עמ' עט
יד/ד מעשה רקח
יד/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' צז
יד/ד קרית מלך
יד/ד שם הבדלח עמ' קכו-קכז
יד/ה אור שמח
יד/ה אשיחה בחקיך פרה סי' סה
יד/ה בריכת ירושלים עמ' קצח, ר
יד/ה דעת אברהם ח"ב
יד/ה טעם ודעת הל' פרה עמ' רעז
יד/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
יד/ה משנת אליעזר (רבינ') עמ' קצ
יד/ה קרית מלך
יד/ה שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' קצא
יד/ה שערי טהר ח"ג שער ב סי' ל אות ג, ח"ד שער ב סי' א אות א
יד/ו אור הישר [פנים מאירות על ירושלמי סוף חגיגה]
יד/ו חזו"א פרה סי' ה ס"ק ח
יד/ו טעם ודעת הל' פרה עמ' רעח
יד/ו כלי טהור עמ' נח {כ"מ}
יד/ו מי טהרה עמ' רמו
יד/ו מים טהורים עמ' תשח, תשי
יד/ו משנת אליעזר (רבינ') עמ' קצא
יד/ז אור שמח
יד/ז חזו"א על הרמב"ם
יד/ז חזו"א פרה סי' ה ס"ק כא
יד/ז טעם ודעת הל' פרה עמ' רעח
יד/ז יד אברהם פרה עמ' קפז
יד/ז כלי טהור עמ' נח {כ"מ}
יד/ז מים טהורים עמ' תשח
יד/ח חזו"א על הרמב"ם
יד/ח חזו"א פרה סי' ה ס"ק ח
יד/ח טעם ודעת הל' פרה עמ' רעט
יד/ח שם טוב - השלמה
יד/ט אור שמח
יד/ט אמרות טהורות (וולפסון) פסחים סי' מב הערה 14
יד/ט חזו"א על הרמב"ם
יד/ט חזו"א פרה סי' יד ס"ק ג
יד/ט חסדי דוד ח"ט עמ' קעא
יד/ט טעם ודעת הל' פרה עמ' רעט-רפב
יד/ט מי טהרה עמ' רנג {בחטאת שופכין}
יד/ט מים טהורים עמ' תשיא
יד/ט מעשה רקח
יד/ט שהם וישפה ח"ב
יד/ט שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות צה
יד/י אגרא לישרים סי' לו
יד/י אור הישר [מל"מ הל' תרומות פ"ז ה"א]
יד/י אור שמח
יד/י אמרי חן (לוונברג) כלים עמ' ד
יד/י באר שרים (שולמן) עמ' פב
יד/י בדבר מלך חט"ו עמ' קעט {דבילה של תרומה שנפלה לתוך מי חטאת ונטלה ואכלה אם יש בה כביצה המים טמאין וכו' והאוכלה חייב וכו'}
יד/י בית נפתלי (תרנט) סי' סא
יד/י בית נפתלי (תשסו) עמ' של
יד/י ברור הלכה סנהדרין פג ע"א ציון ו
יד/י ברית אברהם (אמריליו) דף קיד ע"א {ר"י קורקוס}
יד/י הלכה רבה ח"ב עמ' 4-3, ח"ג עמ' 243
יד/י חזו"א על הרמב"ם {כ"מ}
יד/י חזו"א פרה סי' ה ס"ק כג
יד/י חמדת ישראל ח"ב דף סג ע"ד, סד ע"א
יד/י חסדי דוד ח"ט עמ' קעב
יד/י טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' תע {כ"מ}
יד/י טעם ודעת הל' פרה עמ' רפב-רפד
יד/י יד אברהם פרה עמ' רכז-רכח, רלא
יד/י מים טהורים עמ' תשיד
יד/י מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' מי חטאת {כ"מ}, וע' דבר דרבנן אי מפיק דאורייתא {כ"מ}
יד/י מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' קפב {כ"מ}
יד/י מעשה רקח
יד/י מפתח הבאורים [שו"ת רעק"א החדשות סי' נד]
יד/י מרחשת ח"א סי' נב אות ד
יד/י מרכבת המשנה מהדו"ב
יד/י משכנות אפרים שבת סי' ו אות ב {ק"ס}
יד/י עצי אלמוגים סי' קסב ס"ק ז אות ג
יד/י פני מבין ח"ב דף פח ע"ד
יד/י רב ברכות (רי"ח) עמ' ז {כ"מ}
יד/י שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתמד
יד/י שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' תצ
יד/י שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תטו, תקד
יד/י שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ב הע' 293
יד/י שערי טהר ח"ד שער א סי' כ אות א
יד/י תורה לשמה (תשעג) עמ' תלג
יד/י תורת האשם עמ' פ {כ"מ}


טו/603 הלכות פרה אדומה פרק טו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


טו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
טו/רה"פ לב טהור
טו/רה"פ מעשה רקח
טו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
טו/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' עז-עח
טו/רה"פ פי' ר"י קאפח
טו/רה"פ פי' ר"ש צדוק
טו/רה"פ רמב"ם הערוך
טו/רה"פ רמב"ם לעם
טו/רה"פ שם טוב
טו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
טו/א אביר יעקב (אביגדור) דף ג ע"ב-ע"ד, ד ע"א {נוגע במי חטאת שלא לצורך נטמא גם אם הוא טהור לחטאת}
טו/א אגרות הגרי"ד עמ' רי
טו/א אור תורה (בלומ') דף יד ע"ד {הנוגע במי חטאת - טמא}
טו/א אור תורה (ריסקין) במדבר עמ' 128*
טו/א אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"א ס"ק לד
טו/א אנצי"ת ע' אבות הטומאות הע' 18
טו/א אשיחה בחקיך פרה סי' סו-סז
טו/א באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
טו/א בדבר מלך ח"ד עמ' רב
טו/א בית אהרן (צוקרמן) עמ' ש-שא
טו/א ברור הלכה יומא יד ע"א ציון ה
טו/א גור אריה במדבר פ' יט הע' 140
טו/א דברות משה נדה וטהרות עמ' תרנז {הנוגע במי חטאת שלא לצורך הזאה}
טו/א דברות משה שבת ח"א סי' יד ענף ג
טו/א דברי יחזקאל (מישור) סי' א אות יב עמ' כד {נוגע לצורך הזאה - טהור}, ריג-ריד
טו/א דברי יחזקאל (תרצה) דף ו ע"ב, ע ע"ג-ע"ד, עא ע"א-ע"ב, עב ע"א
טו/א דברי יששכר דף קלה ע"ב
טו/א דגל ראובן ח"א סי' כה
טו/א דורש לציון (תקצד) דרוש א
טו/א דורש לציון (תשנה) עמ' ב
טו/א דעת סופר או"ח סי' עט
טו/א זכרון בנימין ח"א עמ' קנט, רצו
טו/א זרע יצחק (לומברוזו)
טו/א חזו"א על הרמב"ם
טו/א חזו"א פרה סי' ה ס"ק יב, או"ח סי' קכו ס"ק יב
טו/א חסדי דוד ח"ט עמ' קעט
טו/א חשב סופר עמ' קיח
טו/א טעם ודעת הל' פרה עמ' רפד-רצא
טו/א יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' קמב, שמד
טו/א יד אברהם פרה עמ' קע, קצד, קצה, רכב, רכו
טו/א יד המלך (פלומבו)
טו/א יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קב
טו/א יתר הבז (תקמז)
טו/א יתר הבז (תשסח) עמ' קסח
טו/א כלי טהור עמ' ז, מו, מח, נא {שיעור הזאה}, נח, נט, עח, עט, פה, פז
טו/א לב אריה (קרלין) עמ' לח-לט
טו/א מהרי"ט אלגזי פ"ה אות מב או"ק י
טו/א מחובר לטהור סי' יג אות כא
טו/א מי טהרה עמ' קעא {רק אם נשא שלא לצורך}, קעד, רפה
טו/א מנחת בכורים (מיוחס) דף סג ע"ד {מל"מ - אשתמטתיה להרא"ם דברי התוס'}
טו/א מנחת חינוך ח"ג עמ' קיז
טו/א מנחת מאיר דף נה ע"ג
טו/א מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' מי חטאת
טו/א מעיני המים
טו/א מעיני מים מקואות עמ' רנב
טו/א מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"ב סי' ז אות יד]
טו/א מקדש דוד החדש טהרות עמ' תלה
טו/א מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' שנא, שנז {כ"מ}, שמט {כ"מ}
טו/א מרכבת המשנה מהדו"ב
טו/א משנת אליעזר (רבינ') עמ' קפד
טו/א משנת חיים יומא עמ' קמ
טו/א סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ג עמ' רלא
טו/א עמק הנציב ח"ב עמ' קצד
טו/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קה-קז, ח"ב עמ' קנד
טו/א פרי האדמה ח"א
טו/א פרת חטאת עמ' קמג, קמה, רפא
טו/א קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קכז
טו/א קרית מלך
טו/א שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 72
טו/א שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתמה
טו/א שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' סב, סט
טו/א שיר למעלות גל' ד עמ' 145, 146
טו/א שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' רנה
טו/א שעורי יומא דף יד ע"א ד"ה והנה יעוין
טו/א שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ב הע' 257, 325
טו/א שערי היכל יומא מערכה יח
טו/א שערי טהר ח"ד שער א סי' יט אות א-ב, סי' כג אות א, סי' כד אות א, ג, ה, שער ב סי' א אות ב, ח"ו סי' לה
טו/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 80, 84-85, 167
טו/א תורת האשם עמ' רטו, רכ {מגע בכ"ש}
טו/א תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קלז (תסג) {דוקא נושא מי חטאת טמא}
טו/א תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' לג
טו/ב אביר יעקב (אביגדור) דף ד ע"ג
טו/ב אגרות משה יו"ד ח"ב סי' כא
טו/ב אמרי חן (לוונברג) פרה עמ' ק-קב
טו/ב אשל אברהם (שפירא) עמ' קפא
טו/ב דברות משה נדה וטהרות עמ' תרסג {עד שיהיו טהורין וכשירין להזאה}
טו/ב דעת אברהם ח"ב
טו/ב הערות ובאורים (אדלשטיין) טהרות עמ' עג
טו/ב הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' כה ס"ק כח
טו/ב חזו"א פרה סי' ה ס"ק יא, יג, טז, סי' ט ס"ק יב, יח
טו/ב טעם ודעת הל' פרה עמ' רצא
טו/ב כלי טהור עמ' פח
טו/ב מי טהרה עמ' קעז
טו/ב מנחת חינוך ח"ג עמ' קיז
טו/ב משנת אליעזר (רבינ') עמ' קפד
טו/ב נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' כח
טו/ב קרית מלך
טו/ב שיר למעלות גל' ד עמ' 146
טו/ב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תטז, תפט, תקד
טו/ב שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ב הע' 333, 336
טו/ב שערי טהר ח"ד שער א סי' יט אות א
טו/ב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 84
טו/ג דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תו
טו/ג חזו"א פרה סי' ה ס"ק כא
טו/ג טעם ודעת הל' פרה עמ' רצב
טו/ג מי טהרה עמ' רמז {רק בידיו ולא ברגליו}
טו/ג מים אדירים דף סא ע"ג
טו/ג מים טהורים עמ' תשג-תשד
טו/ג קדשי יחזקאל דף י ע"ב
טו/ג שם טוב - השלמה
טו/ד אגרות הגרי"ד עמ' רז-רח
טו/ד אהל משה (הורוביץ) ח"א בכורות כג ע"א
טו/ד אוצרות הרמב"ם
טו/ד אור הישר [מל"מ הל' מטמאי מו"מ פ"א הי"ד ד"ה עוד נראה]
טו/ד אור חדש (בלומ') דף מו ע"א {כ"מ}
טו/ד אנצי"ת ע' בטול ברוב הע' 87, 89, 91
טו/ד ארצות החיים סי' ט ארץ יהודה אות א עמ' קפה
טו/ד אשל אברהם (שפירא) עמ' קעו {מ"מ}, קפא {שנפלו בהם מי מעין}
טו/ד בית אהרן וישראל גל' יח עמ' סו {תערובת אפר מקלה ואפר פרה}
טו/ד בנין שלמה (רבינ') סי' י
טו/ד ברכת אריאל ח"ב עמ' קג {מטמא במשא}
טו/ד בתי כהונה (תשסה) עמ' קל
טו/ד דבר יהושע (שו"ת) ח"א סי' נב
טו/ד דברות משה ב"ק ח"ב סי' עא ענף ט
טו/ד דברי יששכר דף קלה ע"ד
טו/ד דברים אחדים (קלצקין) עמ' סו
טו/ד דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תו
טו/ד זכר טוב עמ' קכג
טו/ד זכרון בנימין ח"א עמ' ר
טו/ד זכרון בנימין ח"ב עמ' רעח
טו/ד זכרון יוסף (שטיינהרט) ח"ו סי' ח
טו/ד חזו"א על הרמב"ם
טו/ד חזו"א פרה סי' ט ס"ק יב, יז-יח
טו/ד חזון יחזקאל בכורות פ"ב ה"ו
טו/ד חי' הגרי"ז דף סג ע"ג
טו/ד טעם ודעת הל' פרה עמ' רצג
טו/ד יד אברהם פרה עמ' קסה, קע
טו/ד ישועות כהן יו"ד סי' ט אות ו
טו/ד כלי טהור עמ' נג, פז
טו/ד כרם אברהם עמ' ט, קיא
טו/ד כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תס {כ"מ}
טו/ד מגן גבורים (או"ח) סי' ט ס"ק א
טו/ד מי טהרה עמ' צא, צג, צה, רח
טו/ד מים אדירים דף סא ע"ג
טו/ד מים טהורים עמ' תשב-תשג
טו/ד מפתח הבאורים [שערי ישר שער ג פ"ז ופי"ד]
טו/ד מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' קעו
טו/ד מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' תכב
טו/ד מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"ב דף ג
טו/ד מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' רד
טו/ד משאת המלך ח"ג סי' שצה {ייבטל ברוב}
טו/ד משנת אליעזר (רבינ') עמ' קסט, קפט
טו/ד משנת חיים בכורות עמ' רצו-רחצ
טו/ד משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' כט אות יז
טו/ד משנת ר' אהרן שבת עמ' קפג, קצד
טו/ד ענפי ארז (זי') דף קב ע"ג
טו/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קו
טו/ד פרי העץ דף קכא ע"א, קסא ע"א
טו/ד פרת חטאת עמ' רעו, רפ
טו/ד צל"ח החדש דף קמח ע"ג {כ"מ}
טו/ד קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' מו
טו/ד קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' קנד
טו/ד שהם וישפה ח"ב
טו/ד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תפט, תקג, תקה
טו/ד שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ב הע' 333, 348
טו/ד שערי טהר ח"ד שער א סי' א אות ג, סי' יט אות א, סי' כ אות א, סי' כז
טו/ד שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 430, 437
טו/ד שערי ישר שער ג פ"ז אות ו, פי"ד אות ה, פכ"ח אות א, ו-ז
טו/ה אשיחה בחקיך פרה סי' סח
טו/ה דעת אברהם ח"ב
טו/ה דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תו
טו/ה טעם ודעת הל' פרה עמ' רצד
טו/ה יד אברהם פרה עמ' קעד
טו/ה כבוד יו"ט
טו/ה שערי טהר ח"ג שער ג סי' טז אות ה
טו/ו אור חדש (בלומ') דף מה ע"ד
טו/ו אשל אברהם (שפירא) עמ' קעט
טו/ו דעת אברהם ח"ב
טו/ו הרי בשמים (הורוביץ) ח"ה עמ' לא
טו/ו חסדי דוד ח"י עמ' סד
טו/ו טעם ודעת הל' פרה עמ' רצה
טו/ו יד אברהם פרה עמ' קסה
טו/ו יהגה האריה עמ' קנה
טו/ו מגילת ספר עשין דף ל ע"ד
טו/ו מי טהרה עמ' רכו {שגבלם בטיט}
טו/ו עמק הנצי"ב פ' חקת פסקא ב עמ' קסא
טו/ו צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קעד
טו/ו שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ב הע' 346
טו/ו שערי טהר ח"ד שער ג סי' ז אות ב
טו/ו תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' כד
טו/ז אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' נג אות א
טו/ז אברהם יגל
טו/ז אור הישר
טו/ז אור שמח
טו/ז ארץ יהודה
טו/ז ברור הלכה פסחים יז ע"ב ציון ד
טו/ז ברכת שלמה (תשז) עמ' סד
טו/ז ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שכ
טו/ז בשבילי הקודש סי' יג אות ה {טעם שבטלו במעיה}
טו/ז דברי יחזקאל (מישור) עמ' כא
טו/ז דברי יחזקאל (תרצה) דף ע ע"ג-ע"ד
טו/ז דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תו
טו/ז הר המלך ח"ז עמ' קעז
טו/ז זכרון בנימין ח"א עמ' קמב
טו/ז חלקת יואב מהדו"ק או"ח סי' יז
טו/ז טעם ודעת הל' פרה עמ' רצה-רצח
טו/ז יד אברהם פרה עמ' קסה
טו/ז ישיר משה דף ב ע"ב
טו/ז מאורות נתן (הורוביץ) דף נב ע"ג
טו/ז מי טהרה עמ' רכו-רכז {בשרה טהור}
טו/ז מים טהורים עמ' תרצט
טו/ז נתיב אברהם ח"ב עמ' קו
טו/ז עמק הנצי"ב פ' חקת פסקא ב עמ' קסא
טו/ז פאר הלכה פסחים עמ' קנב
טו/ז פסקי אליהו ח"א עמ' לה
טו/ז צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קעד
טו/ז קהל יהודה - חי' הש"ס דף כז ע"ב {כ"מ}
טו/ז קרית מלך
טו/ז שו"ת ר"י מפוזנא עמ' מא
טו/ז שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' רנז
טו/ז שעורי הגרב"ד פסחים עמ' קסו
טו/ז שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ב הע' 634
טו/ז שערי טהר ח"ד שער ג סי' ז אות ב
טו/ז שערי תורה (לעוו) ח"ג דף ו ע"ג
טו/ז שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' כח
טו/ז שרידי יהודה דף לח ע"ד-לט {כ"מ}
טו/ז תורת האשם עמ' ל, לה
טו/ז תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' כד
טו/ח אברהם יגל
טו/ח אור שמח
טו/ח בדבר מלך ח"י עמ' רסז
טו/ח גור אריה יהודה (זמבא) עמ' כט
טו/ח דבר שאול שבועות סי' י ס"ק יד
טו/ח דברי יחזקאל (מישור) עמ' ריג
טו/ח דברי יחזקאל (תרצה) דף ע ע"ד
טו/ח דעת אברהם ח"ב
טו/ח דרך הקודש (תשסז) עמ' קנב
טו/ח הר המלך ח"ז עמ' קעח
טו/ח חזו"א פרה סי' טו ס"ק ט
טו/ח חלקת יואב החדש תשובות סי' צד
טו/ח חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' קלח
טו/ח טעם ודעת הל' פרה עמ' רצח-ש
טו/ח יד אברהם פרה עמ' רכג
טו/ח יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קג
טו/ח מחנה יוסף ח"ג עמ' כד
טו/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' כט
טו/ח מעיני המים
טו/ח מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' תמז
טו/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קה
טו/ח שבי בנימין דף ט ע"א
טו/ח שהם וישפה ח"ב
טו/ח שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתמה
טו/ח שושן עדות דף קלג ע"א
טו/ח שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' נו ענף ב ס"ק כ
טו/ח שערי טהר ח"ד שער א סי' כג אות ג
טו/ט טעם ודעת הל' פרה עמ' ש-שא
טו/ט יד אברהם פרה עמ' רכט, רלא, רלג
טו/ט מי טהרה עמ' רס {אזוב הטמא לחטאת}
טו/ט תורת האשם עמ' פב, קסד
טו/י.

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US