Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

כאשר מצויין שם הספר בלבד, הכוונה היא לספר המסודר לפי סדר הלכות הרמב"ם.
בראש כל פרק מופיעה רשימת מקורות עם הסימון "רה"פ" (רוב הפרק). אלו הם מקורות העוסקים ברוב ההלכות שבאותו פרק (או בכולן).
כשיש למעיין קושי למצוא את הספר המצויין, או את מראה המקום באותו ספר, יפנה ל"רשימת הספרים".

למידע נוסף על המפתח, לחץ כאן.

טומאת צרעת

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה
פרק ו
פרק ז
פרק ח
פרק ט
פרק י
פרק יא
פרק יב
פרק יג
פרק יד
פרק טו
פרק טזא/604 הלכות טומאת צרעת פרק א *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


א/רה"פ באר החיים
א/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
א/רה"פ מעשה רקח
א/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
א/רה"פ משנת הדעת
א/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' עט-פא
א/רה"פ פי' ר"י קאפח
א/רה"פ פי' ר"ש צדוק
א/רה"פ קרית מלך
א/רה"פ רמב"ם הערוך
א/רה"פ רמב"ם לעם
א/רה"פ שם טוב
א/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
א/א אור השבת - זכרון לר"מ רוטנברג עמ' יח
א/א אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' ל אות ג {מנין המצוות}
א/א אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' ל אות א, ח"ב סי' כד אות ג {מנין המצוות}
א/א אנצי"ת ע' בוהק הע' 2
א/א בית אהרן (סוויאדישץ) דף טז ע"א {מנין המצוות - המצווה כוללת תגלחת נתק לפני ראייתו}
א/א זכרון בנימין ח"ב עמ' קו
א/א חזו"א על הרמב"ם
א/א יד אברהם נגעים עמ' א, ד
א/א ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רכד
א/א כתבי העלוי מראקוב עמ' נז
א/א לקוטי שיחות חל"ב עמ' 78 {כ"מ}
א/א מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' תנה
א/א מלכי בקדש (מלכי) דף קמא ע"ב {כ"מ}
א/א מנחת חינוך ח"ב עמ' קמד, ח"ג עמ' שצז
א/א מפי כהן סי' יח אות ח {מנין המצוות}
א/א מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' א, יב {כ"מ}
א/א משנת יעקב כאן {מניין המצוות}
א/א נר מצוה (ואלק) שרשים דף מב ע"ד {מ"ע להורות בדיני צרעת}
א/א פנת יקרת (תשנד) סי' מא אות יט
א/א פנת יקרת (תשעא) עמ' קצו
א/א פרשת המלך
א/א צבי תפארת סי' סט {מנין המצוות}
א/א קול דודי שבועות סי' סב
א/א רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' נב
א/א שם הבדלח עמ' קכח-קלא
א/א שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רלג
א/א שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' פב {מל"מ}
א/א תולדות אדם עמ' צז
א/ב אור השבת - זכרון לר"מ רוטנברג עמ' יח
א/ב אנצי"ת ע' בהרת הע' 1, 2, 15
א/ב ארשת צבי עמ' קד-קו
א/ב ברור הלכה שבועות ה ע"ב ציון ב
א/ב דבר שאול שבועות סי' ד ס"ק ה
א/ב דליית הכרם עמ' תתתכז [צ"ל לובן עז]
א/ב הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' שפו
א/ב זכרון בנימין ח"א עמ' תטז
א/ב חזו"א חו"מ לקוטים סי' כד לדף ו, נגעים סי' ב ס"ק ג
א/ב חזו"א על הרמב"ם {ראב"ד}
א/ב חמדת אהרן עמ' רמז
א/ב יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"א עמ' מב-מו
א/ב יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' ק, קג,
א/ב יד אברהם נגעים עמ' ב-ג, ח
א/ב יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' צט
א/ב ידי משה (בוצק' תשמג) סי' קמח
א/ב יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קסט
א/ב ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רטז
א/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' קמד
א/ב מעשה נסים (הכהן)
א/ב מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' שמג, שמד, שמו
א/ב עבודת ישראל (קוזניץ) ליקוטים - אגרת הקדש {ראב"ד}
א/ב פאת ים שבועות עמ' יג
א/ב צרור החיים (חייקא)
א/ב קול דודי (תשף) (בקיצור)
א/ב קול דודי שבועות סי' סב
א/ב שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' יג-יד
א/ב שחר אורך עמ' תקה
א/ב שם הבדלח עמ' קלא-קלג
א/ב שמן ראש פסח ח"א עמ' ב {תלוי בכהן}
א/ב שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רלג
א/ב תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' טו
א/ג אהל משה (הורוביץ) ח"א שבועות ה ע"ב
א/ג אור השבת - זכרון לר"מ רוטנברג עמ' יז-יח
א/ג אמרי חן (לוונברג) נגעים עמ' פט-צה
א/ג ארשת צבי עמ' קד-קו, קנד {תולדת בהרת מצטרפת לשאת}
א/ג באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קצג
א/ג בני שמואל דף צז ע"ד
א/ג ברור הלכה שבועות ה ע"ב ציון ב, ו ע"א ציון ב
א/ג ברית אברהם (פרנס) עמ' שעה
א/ג ברית יעקב (ליבשיץ) סי' ה עמ' כ
א/ג דבר שאול שבועות סי' ד ס"ק ד
א/ג דברי שאול ויקרא עמ' עא
א/ג דעת אברהם ח"א (נגעים) עמ' ה, לח, נ, קיב
א/ג הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' שסה
א/ג הר המלך ח"ז עמ' קעח
א/ג זאת ליעקב ויקרא עמ' פא
א/ג זבחי ראיה עמ' מ
א/ג זכרון בנימין ח"א עמ' לט, רטז, ריח, תטז
א/ג חדושים ובאורים (גרי') ערכין ג ע"א
א/ג חזו"א חו"מ לקוטים סי' כד לדף ו, נגעים סי' ב ס"ק ד, ה, יב
א/ג חזו"א על הרמב"ם
א/ג חי' הריצ"ד
א/ג חלת לחם (תשנח) עמ' יז
א/ג חסדי דוד ח"ט עמ' ב
א/ג טהרת ישראל
א/ג יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"א עמ' מב-מד
א/ג יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' צט-קב
א/ג יד אברהם נגעים עמ' ב-ג, ח, יא-טו, לג, עח, קה
א/ג יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' צט-ק, קל
א/ג יד יהודה (אשכנזי) דף ח ע"א
א/ג יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קסה
א/ג להורות נתן על התורה ח"ג עמ' קב
א/ג לקוטי שיחות חל"ב עמ' 78 {כמראה אחד}
א/ג מים טהורים עמ' תעט, תקב
א/ג מלכי בקדש (מלכי) דף קמא ע"ב
א/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' קמד-קמה
א/ג מעשה נסים (הכהן)
א/ג מקדש דוד סי' נ אות ד
א/ג מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' א ואילך, יג, סא, קיא, קס-קסא
א/ג משנה הלכות ח"ה סי' רס, מהדו"ת או"ח עמ' כט
א/ג משנת יעקב
א/ג נתיב מאיר
א/ג עבודת ישראל (קוזניץ) ליקוטים - אגרת הקדש {מראות מצטרפות}
א/ג פאת ים שבועות עמ' יג
א/ג קול דודי (תשף)
א/ג קול דודי שבועות סי' סב
א/ג רלב"ג ויקרא פי"ג פסוק ה עמ' קפח
א/ג שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' טז
א/ג שם הבדלח עמ' קלג-קמג
א/ג שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' לח
א/ג שערי טהר ח"ב שער ב סי' א אות ז
א/ג שפת אמת על התלמוד ח"ג דף עד ע"ג
א/ג תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' יא
א/ד אמרי חן (לוונברג) נגעים עמ' צה-צח
א/ד אנצי"ת ע' אדום הע' 20, ע' בהרת הע' 30
א/ד בחיר חיים
א/ד ברור הלכה שבועות ו ע"א ציון ג
א/ד דברי שאול ויקרא עמ' עב
א/ד זכרון בנימין ח"א עמ' רטז
א/ד חזו"א או"ח סי' קלה לדף ז ע"א, חו"מ לקוטים סי' כד לדף ו, נגעים סי' ב ס"ק ג, ה
א/ד חזו"א על הרמב"ם
א/ד חי' הריצ"ד לעיל הל' ג
א/ד יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"א עמ' מד
א/ד יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' קא-קב
א/ד יד אברהם נגעים עמ' ט
א/ד מים טהורים עמ' תפב
א/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' קמה
א/ד מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' י
א/ד משנת אליעזר (קונשטט) עמ' קנב
א/ד רלב"ג ויקרא פי"ג פסוק יט עמ' קצג, פי"ב תועלת ה עמ' רלט
א/ד שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' יד-טו
א/ד שם הבדלח עמ' קמג-קנ
א/ה ברור הלכה שבועות ו ע"א ציון ג
א/ה זכרון בנימין ח"א עמ' רטז, ריח, תיז
א/ה חזו"א נגעים סי' ב ס"ק יב
א/ה חזו"א על הרמב"ם
א/ה יד אברהם נגעים עמ' יא-טו
א/ה יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' ק
א/ה ילקוט עבודת ישראל (תשעא) עמ' רלט
א/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' קמה
א/ה מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' יב-יג
א/ה ס' העתים עמ' 120
א/ה שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' יד
א/ה שערי טהר ח"ב שער ב סי' א אות ז
א/ו אמרי חן (לוונברג) נגעים עמ' צח-קב
א/ו ברור הלכה שבועות ו ע"ב ציון א
א/ו גור אריה ויקרא פ' יג הע' 33
א/ו דברי שאול ויקרא עמ' ע-עא {ראב"ד}
א/ו דרשות מהר"ם חביב עמ' רע {כ"מ}
א/ו הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' שפז
א/ו זכרון בנימין ח"א עמ' שיג
א/ו זכרון בנימין ח"ב עמ' קו
א/ו חזו"א נגעים סי' ב ס"ק יא, בכורות סי' כה ס"ק כ
א/ו חזו"א על הרמב"ם
א/ו חי' מהר"ם שיק נדה עמ' קמא
א/ו חנן אלקים עמ' קח
א/ו טהרת יו"ט חי"ח עמ' כ
א/ו יד אברהם נגעים עמ' לד
א/ו ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רטז
א/ו כבוד מלכים (מרגליות) {ראב"ד}
א/ו כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקכה
א/ו מהר"ם שיק ויקרא עמ' עב
א/ו מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' תנב
א/ו מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' לב, שמב
א/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ו פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' שח
א/ו שו"ע הרב שו"ת סי' כח אות יד ד"ה הן
א/ו שו"ת אדה"ז סי' כח
א/ו שם דרך ויקרא עמ' סה
א/ו שם הבדלח עמ' קנ
א/ו תורה תמימה ויקרא פ' יג אות ט, כו
א/ז אוצרות הרמב"ם
א/ז אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' שיא
א/ז אנצי"ת ע' גריס הע' 2, 17, 36, 39, 40
א/ז גור אריה ויקרא פ' יד הע' 162
א/ז היכל צמח
א/ז חזו"א על הרמב"ם
א/ז חי' הרז"ה ח"ב עמ' א {גריס}
א/ז חכם צבי (תשעה) ח"א סי' סז ד"ה ואני
א/ז יד אברהם נגעים עמ' סט
א/ז מעיל צדקה (לנדסופר) סי' כז
א/ז מעיל צדקה (תשעח) עמ' פה
א/ז מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"ב סי' יב אות ד]
א/ז מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' קיא
א/ז שו"ע הרב יו"ד סי' קצ ס' יא, שו"ת סי' כח אות יג ד"ה אמנם
א/ז שנות חיים (קליין) נתיב א ח"ג אות כז
א/ז תחומין ח"ד עמ' 480
א/ח אבני חן יומא עמ' קמג
א/ח אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' שיא
א/ח אנצי"ת ע' גריס הע' 21, 22
א/ח היכל צמח
א/ח המסורת בספרי הרמב"ם עמ' 11
א/ח התורה והתלמוד ח"ד עמ' 512, 515
א/ח זכר שמואל נגעים סי' ד ס"ק א
א/ח חזו"א נגעים סי' ה ס"ק ח
א/ח יד אברהם נגעים עמ' סט
א/ח כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קכ
א/ח מים טהורים עמ' תקכח
א/ח מכתם לדוד (חסן)
א/ח עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קלו
א/ח שם הבדלח עמ' קנא
א/ח תחומין ח"ד עמ' 480
א/ט אנצי"ת ע' בהרת הע' 31
א/ט יד אברהם נגעים עמ' לה-לו
א/ט לב אריה (בראד, תשסד) עמ' שכ
א/ט מים טהורים עמ' תצה-תצו
א/ט מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' לד, לו
א/ט רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קג
א/ט שופריה דיעקב (סקווירא) גל' א עמ' קכב
א/ט שם הבדלח עמ' קנב-קנה
א/י אבן ישראל (פישר)
א/י אור הישר [אור הישר ערכין ח ע"ב, מל"מ הל' יו"ט פ"ז הט"ז]
א/י גור אריה ויקרא פ' יג הע' 28
א/י זכרון בנימין ח"א עמ' ריז
א/י חזו"א או"ח סי' קלה לדף ז ע"א
א/י חנן אלקים עמ' קיב-קיג, קטו
א/י יד אברהם נגעים עמ' טז, כא-כב, מח-מט
א/י יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קסז
א/י מנחת חינוך ח"ב עמ' קמו
א/י ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תקלט
א/י צבי תפארת סי' סה
א/י ראשון לציון מגילה ח ע"ב {פשה לאחר שטהר}
א/י שם הבדלח עמ' קנה-קנח
א/יא באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קצג
א/יא גור אריה ויקרא פ' יג הע' 53, 80
א/יא זכר שמואל נגעים סי' ב ס"ק א, סי' ט ס"ק ג
א/יא יד אברהם נגעים עמ' טז, יח-כ {כ"מ}
א/יא יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' ק
א/יא יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' רטז
א/יא לשד השמן (שפרינץ) או"ח דף יב ע"ב
א/יא מטה אשר דף מח ע"ג, מט ע"ג
א/יא מים טהורים עמ' תפה, תפח
א/יא מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' כ, שמז
א/יא משך חכמה ויקרא פי"ג פס' ו
א/יא ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תקמא, תקמו
א/יא פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' שיא
א/יא רלב"ג ויקרא פי"ג פסוק ו עמ' קצ
א/יא שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רצא
א/יא שם דרך ויקרא עמ' סו {כ"מ}
א/יא שם הבדלח עמ' קנח


ב/605 הלכות טומאת צרעת פרק ב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ב/רה"פ באר החיים
ב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ב/רה"פ משנת הדעת
ב/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' פב-פג
ב/רה"פ פי' ר"י קאפח
ב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ב/רה"פ רמב"ם הערוך
ב/רה"פ רמב"ם לעם
ב/רה"פ שם טוב
ב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ב/א אבני נזר חו"מ סי' ד {מל"מ}
ב/א אבני ציון ח"ג עמ' לח {מל"מ}
ב/א אגרא דשמעתא ח"ב עמ' עז, מלואי אבן ח"ד עמ' ב {מל"מ}
ב/א אומר לציון סי' שע
ב/א אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' שיא
ב/א אור הישר [כ"מ לקמן פ"ח ה"ה, לח"מ הל' אישות פ"ב הט"ז]
ב/א אור המאיר (קובץ) ח"ב עמ' 38 {מל"מ}
ב/א אור לי פסחים סי' ד ס"ק ב, סי' טו הערה 1 {מל"מ ורעק"א}
ב/א אור שמח
ב/א אמרות טהורות (וולפסון) פסחים סי' כו הערה 2 {מל"מ}, נגעים עמ' קנג, שפא ואילך, תנז ואילך
ב/א אמרי חן (לוונברג) נגעים עמ' קב-קג
ב/א אשיחה בחקיך פרה עמ' לב-לג, מב
ב/א באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' לז, מד {מל"מ}
ב/א באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' קצו, רפט, רצד {מל"מ}
ב/א בית דוד (מרגרטן) כלל יט פ"א עמ' קלו {מל"מ}
ב/א בית זבול ח"א סי' א אות ד
ב/א בית שערים או"ח סי' צד {מל"מ}
ב/א ביתאל ח"א דף כה ע"א
ב/א בצל החכמה (חזות) עמ' 179 {מל"מ}
ב/א ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' סה, פז, קכד, קלד, קמז, קנט, קפה, ריב {מל"מ}
ב/א גוילין נצולין עמ' רעט {מל"מ}
ב/א גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קנח
ב/א גליונות אבני נזר {מל"מ}
ב/א גליוני הגר"ש עמ' צה {מל"מ} [וכ"כ בהל' עדות פ"ו ה"ז]
ב/א דבר מאיר (ראק) סי' מו, קט
ב/א דעת אברהם ח"א (נגעים) עמ' ריג {מל"מ}
ב/א דעת מרדכי ח"א דף פה ע"ג {מל"מ}
ב/א דעת מרדכי ח"ב עמ' פט {מל"מ - בספק ד"ק לא הולכים אחר קבלה}
ב/א וטהרו הכהן עמ' קפב {מל"מ}
ב/א זכר שמואל נגעים סי' ח ס"ק א {מל"מ}
ב/א זכרון בנימין ח"א עמ' קטו
ב/א חדושים ובאורים (גרי') נגעים סי' א ס"ק ג
ב/א חזו"א חו"מ לקוטים סי' כה לפ"ג מ"ז, נגעים סי' ה ס"ק כ, טהרות סי' ד ס"ק ג
ב/א חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' צ
ב/א חי' חתם סופר
ב/א חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' מ
ב/א חי' ר"י נחמיה סי' נז אות א {מל"מ}
ב/א חיבת הקודש עמ' כט {מל"מ}
ב/א חלקת יואב מהדו"ק אהע"ז סי' ג, חלקת יואב החדש תשובות סי' כח
ב/א חסדי דוד ח"ט עמ' לא
ב/א טירת כסף דף רכב ע"ד {עיקרן מלבין}
ב/א טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' ריג {כ"מ}
ב/א טעם ודעת הל' פרה פ"א ה"ד ביאה"ל ד"ה וצריך
ב/א יד אברהם טהרות עמ' קנג {מל"מ - הקשה על כ"מ}
ב/א יד אברהם נגעים עמ' לד {ק"ס}, נ-נב, קיד {ק"ס}
ב/א יד דוד (דהן) עמ' קצה
ב/א יד הלוי (לוין) דף קיא ע"א {מל"מ}
ב/א ידי משה (בוצק' תשמג) סי' שלז
ב/א ישא מדברותיך פסחים עמ' קז {מל"מ}
ב/א כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' נא, רצ {מל"מ}
ב/א כלילת יופי דף מב {מל"מ}, עד {מל"מ}
ב/א לב טהור עמ' טז
ב/א לקוטי סופר ח"ב דף ד ע"א {מל"מ}
ב/א לקחת מוסר ח"א עמ' קמג
ב/א לשד השמן הל' ממרים פ"א {מל"מ}
ב/א מחובר לטהור סי' לו אות יב {מל"מ}
ב/א מי טהרה עמ' יג {עיקרן מלבין וראשן משחיר}
ב/א מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קפד
ב/א מים טהורים עמ' תקז, תרמד
ב/א מנחת חינוך ח"ב עמ' קמה {כ"מ}, ח"ג עמ' קיב, ריד {מל"מ}
ב/א מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' תקצז
ב/א מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קסה, קעח, רסא, ח"ב עמ' יד, עג, צד, קז, קכז {מל"מ}
ב/א מעיני המים
ב/א מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' רעג {מל"מ}
ב/א מקראי קדש (תשנג) עמ' שכח, שמו
ב/א מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קלג אות ה {מל"מ}
ב/א משברי ים חזקה עמ' תעו
ב/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תיד {כדי שינטל הזוג}
ב/א משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רמט {כדי נטילת הזוג}
ב/א משנת יעקב
ב/א נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' רלח
ב/א נודע ביהודה תנינא יו"ד סי' פ
ב/א נזר התורה שנה ד גל' א עמ' ע {מל"מ - הבדל בין ספק בדין לספק במציאות}
ב/א נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' קנד, ח"ב עמ' קטו, ח"ג עמ' נח {מל"מ}
ב/א נשמת חיים (אבולפיה), לשונות הסמ"ג דף לו {כ"מ}
ב/א נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' לב
ב/א נתיבות מרדכי גיטין עמ' תקעז, תקצח
ב/א נתיבות מרדכי קדושין עמ' שפ {מל"מ}
ב/א נתן פריו נדרים עמ' יב, קנ
ב/א סופר המלך ח"א עמ' קל
ב/א עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' ריד {מל"מ}
ב/א עין יצחק ח"א עמ' טז, ח"ב עמ' סו, צט, קמח {מל"מ}
ב/א עין יצחק תנינא ח"א עמ' קצו {מל"מ}
ב/א עליות אריה עמ' קסד {מל"מ}
ב/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' פט
ב/א פרי האדמה ח"א
ב/א פרת חטאת עמ' עד-עה
ב/א צבי תפארתו ב"ב פ"ג עמ' נ {מל"מ - לא מועילה חזקה בספק בדין}
ב/א צפנת פענח שמות עמ' קלח
ב/א קובץ הערות (תשסג) הוספות אות ה {מל"מ}
ב/א קובץ חי' תורה (במגל"ט) ג עמ' 102 {מל"מ}
ב/א קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' קנ {מל"מ - משום חזקה לא ישתנה הדין}
ב/א קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' נא, פב {מל"מ}
ב/א קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' קפ, שיז {מל"מ}
ב/א קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' י {מל"מ}
ב/א קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' יג {מל"מ}
ב/א קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' ד, לז, קסא {מל"מ}
ב/א קונטרסי שעורים נדרים שעור יא אות ח
ב/א ראש אליהו ח"ב עמ' שס
ב/א רביד הזהב (אברך) דף יג ע"ב {מל"מ}
ב/א רלב"ג ויקרא פי"ב תועלת ה עמ' רלט-רמ
ב/א שבילי דחזקה עמ' סה {מל"מ}
ב/א שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' א
ב/א שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קנג
ב/א שי למלך (מלר) עמ' קמג, קמה
ב/א שם יוסף (מועטי) ח"א דף יג ע"ד, יח ע"א {מל"מ}, ח"ב דף יב ע"א {מל"מ}
ב/א שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' לה {מל"מ}
ב/א שני שבילין, שבילי דחזקה סי' יב עמ' סח {מל"מ}
ב/א שעורי עיון התלמוד ב"ב עמ' נט {מל"מ}
ב/א שעורי ר' חיים פנחס פסחים שעור ט אות ו, כתובות שעור ו אות ה, שעור יג אות ה {מל"מ}
ב/א שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' קלח {מל"מ}
ב/א שערי טהר ח"ב שער ב סי' ב אות א
ב/א שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' צד {מל"מ}, כרך ב עמ' תקיב {מל"מ}
ב/א שערי תורה (לעוו) עדות ח"א עמ' רלג {מל"מ}
ב/א שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף לו ע"א {מל"מ}, מה ע"א
ב/א שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' קנה, קצה, כרך ב עמ' לח, רסא {מל"מ}
ב/א שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' רצה {מל"מ}
ב/א תולדות יעקב (מאהלר) עמ' קנ {מל"מ}
ב/א תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תמ {מל"מ}, תסט {מל"מ}, תע {רעק"א}
ב/א תפארת בחורים פאה עמ' תקד {מל"מ - ספקא דדינא}
ב/א תשובות יהודה דף סו ע"ב-ע"ג {מל"מ}
ב/א תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' רלז {מל"מ}
ב/ב דברות משה חולין עמ' רסו
ב/ב זכר שמואל נגעים סי' ח ס"ק ב
ב/ב זכרון בנימין ח"א עמ' ריט
ב/ב חדושים ובאורים (גרי') נגעים סי' ז ס"ק א
ב/ב חנן אלקים עמ' קי
ב/ב מים טהורים עמ' תקלח
ב/ב מפי כהן סי' ד אות ו
ב/ב נזר הקדש (קפלן)
ב/ב נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' לב
ב/ב קרית מלך
ב/ב שערי טהר ח"ב שער ב סי' א אות ג
ב/ג חלקת יואב החדש תשובות סי' לד
ב/ג יד אברהם נגעים עמ' נ-נב
ב/ג קרית מלך
ב/ג שם הבדלח עמ' קנט
ב/ד אנצי"ת ע' בוהק הע' 29
ב/ד דברי יחזקיהו ח"א עניינים נפרדים (בסוה"ס) עמ' יד {כ"מ}
ב/ד דעת אברהם ח"א (נגעים) עמ' קלח
ב/ד הר המלך ח"ז עמ' קעח
ב/ד זכרון בנימין ח"א עמ' שיח
ב/ד חזו"א נגעים סי' ג ס"ק יז, סי' ה ס"ק כ
ב/ד חזו"א על הרמב"ם
ב/ד יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' ג-ד
ב/ד מגדנות נתן (ב"מ)
ב/ד מים טהורים עמ' תקמב
ב/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' קמה
ב/ד מעשה רקח
ב/ד מפי כהן סי' יג אות יח, כג
ב/ד מקדש דוד החדש טהרות עמ' שפ-שפא
ב/ד מקדש דוד סי' נ אות ט
ב/ד מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' קו, קט, שנב {כ"מ}, שנג, שנה, תכא
ב/ד פרי שמואל (תשלה)
ב/ד קרית מלך
ב/ד שהם וישפה ח"א
ב/ה אנצי"ת ע' בוהק הע' 29
ב/ה ארץ צבי (פרומר) ח"ב עמ' מ {מל"מ}
ב/ה דעת אברהם ח"א (נגעים) עמ' קד, קלד
ב/ה חזו"א נגעים סי' ג ס"ק יז, סי' ה ס"ק כ
ב/ה חזו"א על הרמב"ם
ב/ה יד דוד (דהן) עמ' צ
ב/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' קמה
ב/ה מפי כהן סי' יג אות יח
ב/ה מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' קד, קיד, קעט
ב/ה שם טוב - השלמה
ב/ו אומר לציון סי' שפא
ב/ו בית ישראל (הורוביץ) או"ח סי' עג
ב/ו דברי אמת (תשעט) עמ' רנה {אין שער לבן סימן טומאה עד שתקדום הבהרת}
ב/ו דרך מצוותיך דף ק ע"א
ב/ו זכרון בנימין ח"א עמ' קטז
ב/ו חנן אלקים עמ' קיא, קכ
ב/ו מים טהורים עמ' תקכג
ב/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' קמה
ב/ו נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' צג אות ג
ב/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' פט
ב/ו שבט הלוי (גרייבסקי) עמ' לח-לט
ב/ו שהם וישפה ח"א
ב/ו שם דרך כתובות עמ' רצ
ב/ו שם טוב - השלמה
ב/ו שער יוסף דף קיב ע"ב
ב/ו תועפת ראם (גטיניו) דף סט ע"ג
ב/ו תורת ראשי הישיבות יבמות עמ' קי
ב/ז דעת אברהם ח"א (נגעים) עמ' קג, קכד
ב/ז יד אברהם נגעים עמ' סז
ב/ז יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' כ, קכא
ב/ז כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קפד
ב/ז מים טהורים עמ' תקיד
ב/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' קמה
ב/ז מפי כהן סי' טז אות ד, ח, יד
ב/ז מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' קב, קיט, שצג, שצו
ב/ז שם הבדלח עמ' קנט
ב/ח דעת אברהם ח"א (נגעים) עמ' קלב, קמא
ב/ח יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' כ
ב/ח כתר המלך
ב/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' קמה
ב/ח מפי כהן סי' טז אות ט, יב, יד
ב/ח נזר הקדש (קפלן)
ב/ח שם הבדלח עמ' קס-קסב
ב/ט אבן ציון עמ' תפט
ב/ט אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' כז אות ו
ב/ט אבני נזר חו"מ סי' קפב
ב/ט אגודת אזוב ח"א דף קכב ע"ג
ב/ט אגרות הראי"ז עמ' מז
ב/ט אהל משה (לוין) ח"א דף נה ע"א {ספק}
ב/ט אוצרות הרמב"ם
ב/ט אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' רכד {כ"מ}
ב/ט אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' תצה
ב/ט אור הישר [באר יצחק יו"ד סי' ה, אור הישר נגעים פ"ד מי"א]
ב/ט אור לישרים (תשסג) עמ' כט {כ"מ}
ב/ט איים בים ב"מ סי' נז אות א
ב/ט אמרי בינה (אוירבך) - שחיטה סי' יט ד"ה ובהאי, אבן העזר סי' ל [ה] ד"ה והנה
ב/ט אמרי יוסף (ספינקא) דברים דף סג ע"ד
ב/ט אסופת מערכות חנוכה עמ' יג
ב/ט ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קעג
ב/ט ארץ צבי (פרומר) ח"ב עמ' שס
ב/ט אש דת (תשמח) עמ' צו
ב/ט באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' רסב
ב/ט באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תתיא
ב/ט באר שרים (שלזינגר) במדבר פ' בהקדמה {כרבה בר בר חנה}
ב/ט בינת נבונים דף עב ע"ד
ב/ט בית דוד (מרגרטן) כלל ח פ"א עמ' נז, כלל יח פ"א עמ' קלד
ב/ט בית דינו של שמואל עמ' 1024
ב/ט בית זבול ח"א סי' ד אות ג
ב/ט בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' קפ
ב/ט בית ישראל (הורוביץ) או"ח סי' עג {כ"מ}
ב/ט בית מרדכי (סאויצקי) דף כא ע"א
ב/ט בן אשר סי' מה הערה ג
ב/ט בנין אריאל ח"א עמ' קנד
ב/ט בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' רלג
ב/ט בצור ירום ח"ג עמ' קכט
ב/ט בציר אליעזר ח"א דף יד ע"ג, יח ע"ב-ע"ג, יט ע"ב
ב/ט ברור הלכה סנהדרין פז ע"ב ציון ה
ב/ט ברכת מועדיך לחיים (אזמיר) ח"א דף צו ע"ג
ב/ט ברכת מועדיך לחיים (תשסג) ח"א עמ' שמד {כ"מ - כת"ק}
ב/ט בתים לבדים עמ' סט
ב/ט גינת אגוז (תשעב) עמ' שנז-שנח
ב/ט דברות חיים (תשעה) עמ' טו
ב/ט דברות משה שבת ח"ב סי' מד ענף א
ב/ט דברי אמת (תרכא) דף פא ע"ג, קיב ע"ג
ב/ט דברי אמת (תשעט) עמ' רנה, תכו {ויראה לי שטומאתו בספק}
ב/ט דברי הרב עמ' קצד {כסף משנה - איך פסק נגד הקב"ה}
ב/ט דברי חיים בתרא פב ד"ה הנה הרמב"ם
ב/ט דברי יונה ח"א עמ' צו, קמא-קמב
ב/ט דברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' קז {ספק}
ב/ט דברי שאול בראשית עמ' תקמב, ויקרא עמ' סט, עב, עה, דברים עמ' רצ {כ"מ}
ב/ט דגל יהודה (לוקץ) עמ' 82
ב/ט דולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' תא {פסק שלא כהקב"ה}
ב/ט דעת אברהם ח"א (נגעים) עמ' קלב, קמא
ב/ט דעת אמונה ח"ב עמ' תכט
ב/ט דרושי ר"מ מאימראן ח"ב עמ' קכז
ב/ט דרכי איש דף נט ע"ג
ב/ט דרכי שלום (מרגונטו) דף קיד ע"ב
ב/ט דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תעט
ב/ט דרשות חתם סופר ח"ג עמ' כט
ב/ט דרשות מהר"ם חביב עמ' ו
ב/ט הלכות עולם (קאראסיק) פסחים כז ע"א
ב/ט המלך חדריו עמ' 242
ב/ט המעלות לשלמה עמ' תפז
ב/ט הר המלך ח"ד עמ' קלח, קעז, ח"ז עמ' קעט
ב/ט הרי בשמים (הורוביץ) ח"ה עמ' פז
ב/ט התורה והמדינה חי"א עמ' מט
ב/ט התקופה והגאולה (תשסה) עמ' 27
ב/ט ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א קסו ע"א]
ב/ט ויקן יוסף דף קה ע"ב
ב/ט חדושים ובאורים (גרי') נגעים סי' ד ס"ק ד
ב/ט חזו"א נגעים סי' ה ס"ק כ
ב/ט חזו"א על הרמב"ם
ב/ט חזקה רבה יו"ד הלכה קמה
ב/ט חי' הגר"ח החדש עמ' רכא {ספק}
ב/ט חי' חתם סופר
ב/ט חיים ומלך
ב/ט חכמת התורה מצורע עמ' קיג
ב/ט חנן אלקים עמ' רנב
ב/ט חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' כב, יו"ד ח"ב עמ' לו
ב/ט טירת כסף דף קסט ע"ד {ספק}
ב/ט יד אברהם נגעים עמ' ס-סה
ב/ט יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' קב
ב/ט יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ד ה"ב ס"ק ה
ב/ט יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קע, כרך ב ח"א עמ' קכח
ב/ט ימין משה עמ' ה
ב/ט ישועות יעקב (שו"ת, תרסו) דף כח ע"ג, ל ע"ג
ב/ט ישועות יעקב (שו"ת, תשסח) עמ' צד, ק
ב/ט ישועות יעקב קדשים עמ' קיז
ב/ט ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 32, 99, 149
ב/ט ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' נח, רב
ב/ט כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' יז
ב/ט כלילת יופי דף ס
ב/ט כפי אהרן (זס') קמא עמ' יג, תנינא עמ' קכד, תליתאה עמ' ו
ב/ט להורות נתן מועדים ח"ד עמ' תא
ב/ט להורות נתן על התורה ח"ג עמ' קיב, במדבר עמ' קכז
ב/ט לקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' רסו {ספק}
ב/ט לקוטי תורה (רש"ז) ויקרא דף כד ע"ד {ספקו טמא}
ב/ט לקחת מוסר ח"א עמ' שפב
ב/ט מאורות הדף היומי ח"ה עמ' רמד-רמה
ב/ט מאורי אור (אתרוג) מלואים אות סג
ב/ט מוסר דרך - אפיקי חיים עמ' קצז, תסד {כ"מ}
ב/ט מועדים וזמנים ח"א - בהקדמה הגהה א
ב/ט מותיב ומפרק עמ' קמט {ספק}
ב/ט מחשבות משה דף סה ע"א {ספק טמא}
ב/ט מי יהודה יו"ד סי' קטו
ב/ט מי נדה עמ' קפט
ב/ט מיכל המים (מושקין) דף ק ע"ג {כ"מ}
ב/ט מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' נ
ב/ט מנוחת משה דף קלח ע"א-ע"ב {כ"מ}
ב/ט מנחת אליהו (תשנט) עמ' קד
ב/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' קמה
ב/ט מנחת יהודה וירושלים עמ' 242-237
ב/ט מנחת שמואל (פלורנטין) דף עה ע"ג-ע"ד {ספק שער לבן קדם}
ב/ט מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' קפז
ב/ט מעינות האמונה עמ' רטו
ב/ט מעיני המים
ב/ט מענה אליהו עמ' רלג {כ"מ}
ב/ט מערכי לב (חזן) ח"ב דף קעד ע"א
ב/ט מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) הקדמה עמ' יג
ב/ט מראות הים עמ' רפג-רפז
ב/ט מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' קנ ואילך, קנט, תה
ב/ט משברי ים חזקה עמ' רסג
ב/ט משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' לו
ב/ט משנה הלכות מהדו"ת ח"ד עמ' נז
ב/ט משנת חיים במדבר עמ' שפו
ב/ט משנת חיים דברים עמ' מח
ב/ט משנת חיים מנחות עמ' תרפד
ב/ט משנת חיים נדה בהקדמה אות ב
ב/ט משנת יעקב
ב/ט משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תמו {כ"מ}
ב/ט משנת יעקב נשים ח"א עמ' שכ-שכא
ב/ט נועם שיח ח"א עמ' קצח
ב/ט נחלה לישראל (תשעא) עמ' קפ
ב/ט נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' צג אות ג {כ"מ}
ב/ט נטע שעשועים (שליסל) עמ' י {כ"מ - לא בשמים היא}
ב/ט נר מצוה (ואלק) שרשים דף ה ע"ב-ע"ג {ספק בהרת קודמת}
ב/ט נשמת חיים (תשסח) חו"מ ענינים סי' סב עמ' קז
ב/ט עטרת זקנים דף ל ע"ב
ב/ט עין יצחק תנינא ח"ב עמ' רד
ב/ט עירין קדישין עמ' תלז
ב/ט עמק החכמה עמ' קסא {כרבה}
ב/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קלג
ב/ט עקבי אבירים (תשסה) עמ' קלו
ב/ט פד"ר חי"ב עמ' 140
ב/ט פרדס המלך אות תרנ
ב/ט פרי האדמה ח"א
ב/ט פרי עץ החיים (שטינברג, תשסו) עמ' ג
ב/ט צרור החיים (קליין) דף עא ע"ב
ב/ט קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' תסט
ב/ט קול יהודה (פרלוב) עמ' צא-צב, קכא, קנח {ספק טמא}
ב/ט קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' פט-צא
ב/ט קרבן אשר עמ' פו
ב/ט ראה חיים ח"ב דף קיא ע"ב (עמ' שצד)
ב/ט ראש דוד (מנטובה) דף עז ע"ב
ב/ט ראש דוד (תשמו) עמ' שיד {ספק}
ב/ט שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רפט
ב/ט שבט הלוי (גרייבסקי) סי' ז עמ' לח-מ {ספק}
ב/ט שופריה דיעקב (מערך) דף ל {ספק}
ב/ט שושן עדות דף קסז ע"ג {כ"מ}
ב/ט שם הבדלח עמ' קסב
ב/ט שם משמעון (פולק) ח"א דף יד
ב/ט שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קיב
ב/ט שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 367
ב/ט שערי ישר שער ב פ"ז אות ה
ב/ט שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' קכב {כ"מ - לא בשמים היא}
ב/ט תהלה לדוד (והרמן) פ"נז פסוק ג הערה ו
ב/ט תורת האוהל (תשנג) עמ' קכה-קכו {טומאתו בספק}
ב/ט תורת מנחם חס"ח עמ' 100 {ספק בהרת וכו' וכ"מ}
ב/ט תשובה מיראה
ב/ט תשובה מיראה (תשסו) עמ' לד
ב/ט תשורת שי מהדו"ת סי' קעג
ב/ט תשורת שי מהדו"ת סי' קעג דף פב ע"ד


ג/606 הלכות טומאת צרעת פרק ג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ג/רה"פ באר החיים
ג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ג/רה"פ משנת הדעת
ג/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' פד
ג/רה"פ פי' ר"י קאפח
ג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ג/רה"פ רמב"ם הערוך
ג/רה"פ רמב"ם לעם
ג/רה"פ שם טוב
ג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ג/א אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' שיא
ג/א אור המאיר (שפירא) סי' כ אות ה {שיעור עדשה}
ג/א ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' כג
ג/א הר המלך ח"ז עמ' קפ
ג/א יד אברהם נגעים עמ' צג
ג/א מחנה יהודה (חסמן) עמ' רג
ג/א מפי כהן סי' ב אות א {כ"מ}
ג/א מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' קפ, קפב, תיא
ג/א קרית מלך
ג/א שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' קכז {מל"מ}
ג/ב אבן ישראל (פישר) כאן, וח"ג עמ' קפ
ג/ב אגרות משה קדשים סי' כה
ג/ב אוצרות הרמב"ם
ג/ב דעת אברהם ח"א (נגעים) עמ' עז, פב
ג/ב זכרון בנימין ח"א עמ' קיב, שיח
ג/ב חסדי דוד ח"ט עמ' ד
ג/ב יד אברהם נגעים עמ' מט
ג/ב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קפ
ג/ב מחובר לטהור סי' לו אות ד
ג/ב מעשה רקח
ג/ב מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' שעז
ג/ב שם הבדלח עמ' קסג
ג/ג אגרות משה קדשים סי' כה
ג/ג אנצי"ת ע' בוהק הע' 29
ג/ג זכרון בנימין ח"א עמ' ריט, שיח
ג/ג חזו"א נגעים סי' ג ס"ק יז
ג/ג חזו"א על הרמב"ם
ג/ג חנן אלקים עמ' קיט
ג/ג כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקכה
ג/ג מפי כהן סי' יג אות יט
ג/ג מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' קח, קעט, קפב, שנג
ג/ג קרית מלך
ג/ד חנן אלקים עמ' קיט-קכ
ג/ד יד אברהם נגעים עמ' נ, ע
ג/ה אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קעח
ג/ה דעת אברהם ח"א (נגעים) עמ' פא, קמט, רלא
ג/ה הר המלך ח"ז עמ' קפ
ג/ה זכרון בנימין ח"א עמ' שי
ג/ה חדושים ובאורים (גרי') נגעים סי' ד ס"ק ו
ג/ה חזו"א נגעים סי' ה ס"ק כ
ג/ה חזו"א על הרמב"ם
ג/ה חסדי דוד ח"ט עמ' כ
ג/ה יד אברהם נגעים עמ' ע
ג/ה לב טהור עמ' רנג
ג/ה מחובר לטהור סי' לו אות ד, ט
ג/ה מפי כהן סי' א אות ט, סי' ג אות ב
ג/ה מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' קי, קפו, רעה, שעח, שפד, שפט, שצא, תטו
ג/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ה שארית נתן (לוברט)
ג/ה שם הבדלח עמ' קסד-קסו
ג/ו אור הישר [אור הישר נגעים פ"ו מ"ד]
ג/ו יד אברהם נגעים עמ' עא
ג/ז אבן ישראל (פישר)
ג/ז דעת אברהם ח"א (נגעים) עמ' קיא, קעב, קצ, רז, רלב
ג/ז חזו"א נגעים סי' ה ס"ק כג, כז
ג/ז חזו"א על הרמב"ם
ג/ז חנן אלקים עמ' קכ
ג/ז חסדי דוד ח"ט עמ' כב
ג/ז יד אברהם נגעים עמ' עב
ג/ז יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' כג, קה
ג/ז יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קסט
ג/ז לב טהור עמ' רנג
ג/ז מפי כהן סי' ח אות יג, סי' יז אות ה, כד
ג/ז מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' קפז, תיג-תיד
ג/ז שם הבדלח עמ' קסו-קסח
ג/ח אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קפ
ג/ח אור הישר [עי' לקמן פ"ו ה"ג, ר"ש פ"ו מ"ז, ראב"ד לתו"כ פ' נגעים רפ"ב, מלבי"ם שם סי' מד]
ג/ח אמרי חן (לוונברג) נגעים עמ' קג-קה
ג/ח ברור הלכה קדושין כה ע"א ציון ג, ואחרי ציון ג (השני)
ג/ח דעת אברהם ח"א (נגעים) עמ' קטז, קצב
ג/ח זכרון בנימין ח"א עמ' שיב
ג/ח זכרון בנימין ח"ב עמ' קה
ג/ח חדושים ובאורים (גרי') נגעים סי' ד ס"ק יב
ג/ח חזו"א נגעים סי' ו ס"ק יז
ג/ח חזו"א על הרמב"ם
ג/ח חסדי דוד ח"ט עמ' כב
ג/ח יד אברהם נגעים עמ' עד-עה
ג/ח ידי משה (בוצק' תשמג) סי' קלח
ג/ח לב טהור עמ' רנ, רעג {ראב"ד}
ג/ח מים טהורים עמ' תקלח
ג/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' קמה
ג/ח מפי כהן סי' ה אות ו
ג/ח מקדש דוד סי' נ אות ה
ג/ח מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' קפח
ג/ח משנת יעקב
ג/ח פני משה (שלז')
ג/ח קרית מלך
ג/ח קרן הצבי מצוה לט אות ג
ג/ח שו"ת מהרש"ם ח"ח סי' רו
ג/ח שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' שלח
ג/ח שם הבדלח עמ' קסח-קעג
ג/ט אמרי חן (לוונברג) נגעים עמ' קג-קה
ג/ט ברור הלכה קדושין כה ע"א ציון ג
ג/ט דברות חיים (תשנ) ח"א עמ' יב
ג/ט דעת אברהם ח"א (נגעים) עמ' נד, קטז, קצא
ג/ט הגהות רא"ז מלצר לחי' הרמב"ן קידושין כה ע"א
ג/ט זכרון בנימין ח"א עמ' שיב
ג/ט חדושים ובאורים (גרי') נגעים סי' ד ס"ק יב
ג/ט חזו"א נגעים סי' ו ס"ק יז
ג/ט חזו"א על הרמב"ם
ג/ט יכין ובועז ח"א סי' צז
ג/ט לב טהור עמ' רעג
ג/ט מעשה רקח
ג/ט מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' קפח
ג/ט קרית מלך


ד/607 הלכות טומאת צרעת פרק ד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ד/רה"פ באר החיים
ד/רה"פ דברי אברהם (שדמי) ח"ד סוה"ס עמ' ב-י
ד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ד/רה"פ מעשה רקח
ד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ד/רה"פ משנת הדעת
ד/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' פה
ד/רה"פ פי' ר"י קאפח
ד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ד/רה"פ רמב"ם הערוך
ד/רה"פ רמב"ם לעם
ד/רה"פ שם טוב
ד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ד/א אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קפ
ד/א אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' שיא
ד/א אור שמח
ד/א אנצי"ת ע' בוהק הע' 11
ד/א יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' קד
ד/א כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תמ
ד/א לב טהור עמ' רנב
ד/א מחובר לטהור סי' לו אות ב
ד/א מנחת חינוך ח"ב עמ' קס
ד/א מפי כהן סי' א אות י
ד/א שם הבדלח עמ' קעג
ד/ב אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קפא
ד/ב אור הישר [מל"מ הל' יו"ט פ"ז הט"ז ד"ה ודע]
ד/ב המאור הגדול (יעבץ) עמ' רצט
ד/ב זכר שמואל נגעים סי' ד ס"ק ג {כ"מ}
ד/ב זכרון בנימין ח"א עמ' שפב, שפד
ד/ב יד אברהם נגעים עמ' יז, כד
ד/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קה
ד/ב שם הבדלח עמ' קעד
ד/ג אור שמח
ד/ג אמרי חן (לוונברג) נגעים עמ' קה-קז
ד/ג אנצי"ת ע' בוהק הע' 16
ד/ג דעת אברהם ח"א (נגעים) עמ' יז
ד/ג המאור הגדול (יעבץ) עמ' רצט
ד/ג זכרון בנימין ח"א עמ' שכ
ד/ג יד אברהם נגעים עמ' נג
ד/ג יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' ג
ד/ג מחובר לטהור סי' לו אות ה
ד/ג מים טהורים עמ' תקי
ד/ג מפי כהן סי' יד אות א, ח
ד/ג מקדש דוד החדש טהרות עמ' שעב
ד/ג מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' קלט, שנז, תטו
ד/ג קרית מלך
ד/ד אמרי חן (לוונברג) נגעים עמ' קה-קז
ד/ד אנצי"ת ע' בוהק הע' 14
ד/ד דעת אברהם ח"א (נגעים) עמ' יז
ד/ד חנן אלקים עמ' קיד
ד/ד חסדי דוד ח"ט עמ' עו
ד/ד יד בנימין מגילה עמ' סח {מת הכהן הראשון}
ד/ד יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' ד, קו, קח, קלז
ד/ד מפי כהן סי' יג אות יט, כ (בתרא), סי' יד אות ו
ד/ד מקדש דוד החדש טהרות עמ' שעא
ד/ד מקדש דוד סי' נ אות ח
ד/ד מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' קלג, שס
ד/ד שם הבדלח עמ' קעה-קעז
ד/ה אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קפא
ד/ה דעת אברהם ח"א (נגעים) עמ' קו-קז, קיז, קכ, קכב, קלב, קצו
ד/ה הר המלך ח"ז עמ' קפ-קפב
ד/ה זכר שמואל נגעים סי' ט ס"ק א
ד/ה זכרון בנימין ח"א עמ' שיב
ד/ה חדושים ובאורים (גרי') נגעים סי' ג ס"ק ה, יא
ד/ה חנן אלקים עמ' קטו
ד/ה טהרת ישראל
ד/ה יד אברהם נגעים עמ' נז-נח
ד/ה יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' קט
ד/ה מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשנד) חי' ש"ס עמ' לג-לד
ד/ה מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשסד) עמ' קצא
ד/ה מים טהורים עמ' תקיג, תקכו
ד/ה מעיני המים
ד/ה מפי כהן סי' יב אות ז-ח
ד/ה מקדש דוד החדש טהרות עמ' שעו {ראב"ד}
ד/ה מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' כד, קיד, קכד, קכז, שמז, שנח, שצו-שצז
ד/ה קהלות יעקב טהרות כה
ד/ה שהם וישפה ח"א
ד/ה שם הבדלח עמ' קעז
ד/ה שערי שאול שבת עמ' כז
ד/ו אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' כז אות ו
ד/ו אהל משה (לוין) ח"א דף נה ע"א {ספק}
ד/ו אוצרות הרמב"ם
ד/ו אור הישר [כ"מ לקמן פ"ו ה"ה]
ד/ו דעת אברהם ח"א (נגעים) עמ' קיז
ד/ו הר המלך ח"ז עמ' קפב
ד/ו זכרון בנימין ח"א עמ' שיב
ד/ו יד אברהם נגעים עמ' סג-סה
ד/ו מים טהורים עמ' תקכו
ד/ו מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' תכא {מרכה"מ}
ד/ו משאת גרשון עמ' מו {כ"מ}
ד/ו קרית מלך
ד/ז דעת אברהם ח"א (נגעים) עמ' קיג, רלה, רמ
ד/ז זכר שמואל נגעים סי' ד ס"ק ב {כ"מ}
ד/ז יד אברהם נגעים עמ' נג-נד, נו
ד/ז יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' קי
ד/ז מים טהורים עמ' תקט
ד/ז מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' קמז, שנד {כ"מ}, שפה {כ"מ}, שפח
ד/ז שם הבדלח עמ' קעח-קפא
ד/ח דעת אברהם ח"א (נגעים) עמ' מא, קנא
ד/ח זכרון בנימין ח"א עמ' שי
ד/ח מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשנד) חי' ש"ס עמ' לה {כ"מ}
ד/ח מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשסד) עמ' קצב {כ"מ}
ד/ח מקדש דוד החדש טהרות עמ' שעז
ד/ח מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' עה, קכג, שצה
ד/ח מרכבת המשנה מהדו"ק
ד/ח שבט הלוי (ווזנר) ח"ה קונטרס המצוות סי' נט
ד/ט דעת אברהם ח"א (נגעים) עמ' קה {ראב"ד}, קו, קיט, קכב, קנב
ד/ט זכרון בנימין ח"א עמ' שיט
ד/ט זכרון בנימין ח"ב עמ' קכז, שכח
ד/ט חדושים ובאורים (גרי') נגעים סי' ג ס"ק ב, ה
ד/ט חזו"א נגעים סי' ג ס"ק כז
ד/ט חזו"א על הרמב"ם
ד/ט חסדי דוד ח"ט עמ' יח
ד/ט יד אברהם נגעים עמ' נח
ד/ט יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' קכז, קמז
ד/ט מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשנד) חי' ש"ס עמ' לג-לה
ד/ט מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשסד) עמ' קצא-קצב
ד/ט מים טהורים עמ' תקטו
ד/ט מפי כהן סי' יב אות ז, סי' יז אות כט
ד/ט מקדש דוד החדש טהרות עמ' שעג
ד/ט מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' קיח, קכח, קל, קלד-קלה, רעה, שעה, תעט
ד/ט מרכבת המשנה מהדו"ק
ד/ט משנת ר' אהרן שבת עמ' קלג
ד/ט פני המלך (שטרן)
ד/ט קרית מלך
ד/ט שהם וישפה ח"א
ד/י אור הישר
ד/י אמרי חן (לוונברג) נגעים עמ' קז-קח
ד/י יד אברהם נגעים עמ' נב
ד/י מים טהורים עמ' תקיא
ד/י מפי כהן סי' ב אות ג
ד/י מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' קח, קטו, שצא
ד/יא ברכת שלמה (תשז) עמ' עט
ד/יא ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' תיט
ד/יא דעת אברהם ח"א (נגעים) עמ' סד
ד/יא חזו"א נגעים סי' ה ס"ק יא
ד/יא יד אברהם נגעים עמ' סו
ד/יא לב טהור עמ' רמג
ד/יא מחובר לטהור סי' לו אות א
ד/יא מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' שצד
ד/יא ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תקמו


ה/608 הלכות טומאת צרעת פרק ה *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ה/רה"פ באר החיים
ה/רה"פ דברי אברהם (שדמי) ח"ד סוה"ס עמ' י-יז
ה/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ה/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ה/רה"פ משנת הדעת
ה/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' פו-פז
ה/רה"פ פי' ר"י קאפח
ה/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ה/רה"פ רמב"ם הערוך
ה/רה"פ רמב"ם לעם
ה/רה"פ שם טוב
ה/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ה/א באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' נ
ה/א בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ה/א חנן אלקים עמ' קטז
ה/א יד אברהם נגעים עמ' מה, קא-קב
ה/א ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' ריז
ה/א לחמי תודה (הורביץ) דף קנה ע"א {מכה מחמת חום האש}
ה/א מנחת חינוך ח"ב עמ' קמו
ה/א מעיני המים
ה/א מערכי לב (לב) עמ' תסח-תסט {כ"מ}
ה/א מקדש דוד החדש טהרות עמ' שפד, שפו
ה/א מקנת חיים עמ' רסב {מל"מ}
ה/א קרית מלך
ה/א שם הבדלח עמ' קפא-קפח
ה/ב אורח צדקה עמ' קעו-קעח
ה/ב באר אברהם (טרויב)
ה/ב בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ה/ב ברור הלכה חולין ח ע"א ציון ו
ה/ב דליית הכרם עמ' תתתכז {ההגהה} [כ"ה בדפוס ויניציא]
ה/ב חדושים ובאורים (גרי') נגעים סי' ה ס"ק יז
ה/ב טל אורות (טובול) חולין עמ' כד
ה/ב לב אריה (בראד, תשסד) עמ' כז
ה/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' קמו
ה/ב מעשה רקח
ה/ב מצודת בן ציון דף סא ע"א {ספק}
ה/ב מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' קס
ה/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קה
ה/ב קול חיל עמ' סט
ה/ב רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ח ה"י מקור 18
ה/ב שיחת חולין עמ' ה
ה/ב שיירי כנה"ג [דמשק אליעזר על חולין דף כב]
ה/ב שם הבדלח עמ' קפח
ה/ב תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' טו
ה/ג אמרי חן (לוונברג) נגעים עמ' קח-קי
ה/ג חנן אלקים עמ' קיז
ה/ג יד אברהם נגעים עמ' קה-קו
ה/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' קמו
ה/ג נר מצוה (ואלק) מצוות דף ס ע"ג
ה/ג שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קנד
ה/ד חנן אלקים עמ' קיז
ה/ד יד אברהם נגעים עמ' מד, קא, קה-קו
ה/ד ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' ריז
ה/ד כתר המלך
ה/ד מים טהורים עמ' תקסא
ה/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' קמו
ה/ד שו"ע הרב שו"ת סי' כח אות יד ד"ה ואף
ה/ד שו"ת אדה"ז סי' כח
ה/ד שם הבדלח עמ' קפט-קצא
ה/ה אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קעח
ה/ה ארשת צבי עמ' קנד
ה/ה בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ה/ה דעת אברהם ח"א (נגעים) עמ' קלב, רמד
ה/ה זכרון בנימין ח"א עמ' שיד, שיט
ה/ה חזו"א נגעים סי' ז ס"ק ג
ה/ה יד אברהם נגעים עמ' קב-קג, קז-קח
ה/ה מים טהורים עמ' תקסב
ה/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' קמו
ה/ה מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' תס-תסא {או"ש}
ה/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קו
ה/ה שם הבדלח עמ' קצא-קצג
ה/ו בית מרדכי (סאויצקי) דף כ ע"ד
ה/ו ברור הלכה חולין ח ע"א ציון ה
ה/ו ברכת הנצי"ב (תשנז) תו"כ עמ' כו {אם אין ידוע}
ה/ו גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' פב
ה/ו דעת אברהם ח"א (נגעים) עמ' לז, קיב
ה/ו חדושים ובאורים (גרי') נגעים סי' ה ס"ק יח
ה/ו חזו"א נגעים סי' ז ס"ק ג
ה/ו חזו"א על הרמב"ם
ה/ו חנן אלקים עמ' קיח
ה/ו חסדי דוד ח"ט עמ' ל
ה/ו יד אברהם נגעים עמ' קג-קה {כ"מ}
ה/ו מים טהורים עמ' תקסא
ה/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' קמו
ה/ו מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' קנא, קנח, קסא, תנט
ה/ו נאות אפרים ח"א עמ' קצג
ה/ו צפנת פענח ויקרא עמ' קמא
ה/ו רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' צג
ה/ו שם הבדלח עמ' קצג-קצו
ה/ז דעת אברהם ח"א (נגעים) עמ' קלה, ריז
ה/ז זכרון בנימין ח"ב עמ' תקכב
ה/ז חדושים ובאורים (גרי') נגעים סי' ה ס"ק ג
ה/ז חזו"א נגעים סי' ג ס"ק יז, סי' ז ס"ק ג
ה/ז חזו"א על הרמב"ם
ה/ז חנן אלקים עמ' קיז
ה/ז יד אברהם נגעים עמ' קג-קה {כ"מ}
ה/ז יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' ב
ה/ז מים טהורים עמ' תקמג
ה/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' קמו
ה/ז מפי כהן סי' יג אות יג, יז
ה/ז מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' קצא
ה/ז משנה שכיר יו"ד עמ' רטז
ה/ז שם הבדלח עמ' קצו
ה/ח אור שמח
ה/ח אנצי"ת ע' גבחת הע' 1, 6, 12, 15, 16, 18, 20, 25
ה/ח בתי כהונה (תשסה) עמ' סד
ה/ח המאיר לארץ [קרבן אהרן פ' תזריע פ"י סי"ו] {כ"מ}
ה/ח הר המלך ח"ז עמ' קפג
ה/ח וישאל שאול אהע"ז סי' כז
ה/ח זכרון בנימין ח"א עמ' קיד, שיד
ה/ח חדושים ובאורים (גרי') נגעים סי' ז ס"ק יב
ה/ח חזו"א נגעים סי' ג ס"ק ד-ו, סי' ז ס"ק כד
ה/ח חזו"א על הרמב"ם
ה/ח חסדי דוד ח"ט עמ' לז-לח
ה/ח יד אברהם נגעים עמ' קכד-קכו
ה/ח יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' קיב-קיג, קכב
ה/ח ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' ריח
ה/ח לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 98
ה/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' קמו, ח"ג עמ' רל
ה/ח מפי כהן סי' יג אות א {כ"מ}, סי' יח אות א, ו
ה/ח מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' רמב {כ"מ}, רנא-רנב, רנז, תפד-תפה
ה/ח ערהשה"ע קדשים סי' רלז אות יא
ה/ח פני משה (שלז')
ה/ח קרבן אהרן דף קיז ע"א
ה/ח רלב"ג ויקרא פי"ג פסוק מ עמ' קצז
ה/ח שם הבדלח עמ' קצז-רב
ה/ט אוצרות הרמב"ם
ה/ט אנצי"ת ע' גבחת הע' 49, 52, 55, 59, 60, 63
ה/ט דעת אברהם ח"א (נגעים) עמ' רמד
ה/ט זכרון בנימין ח"א עמ' קיד
ה/ט חזו"א נגעים סי' ג ס"ק ו
ה/ט יד אברהם נגעים עמ' מה, קכד-קכו
ה/ט יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' קיב
ה/ט לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 95
ה/ט מים טהורים עמ' תקלט
ה/ט מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' רנא
ה/ט מפי כהן סי' יג אות טו
ה/ט מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' רנ, תפד
ה/ט ערהשה"ע קדשים סי' רלז אות טו
ה/ט שם הבדלח עמ' רב
ה/ט שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' מו
ה/ט שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רלג
ה/ט תורה תמימה ויקרא פ' יג אות קעג
ה/י זכרון בנימין ח"א עמ' קיג
ה/י חזו"א נגעים סי' ו ס"ק יח
ה/י יד אברהם נגעים עמ' מו
ה/י מעשה רקח
ה/י מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' תפג
ה/י ערהשה"ע קדשים סי' רלז אות יח
ה/י שם הבדלח עמ' רג-רח
ה/יא אמרי יוסף (וייס) שמות - בן פורת יוסף סי' ב דף קפה ע"ב
ה/יא אנצי"ת ע' גבחת הע' 31, 35, 64-66, 71, 72, 74
ה/יא דעת אברהם ח"א (נגעים) עמ' רמג
ה/יא זכרון בנימין ח"ב עמ' קיג
ה/יא חזו"א נגעים סי' ו ס"ק יח, סי' ז ס"ק כד
ה/יא חזון יחזקאל מכות פ"ג ה"א
ה/יא חסדי דוד ח"ט עמ' לט
ה/יא חקל יצחק (שו"ת) עמ' ד
ה/יא יד אברהם נגעים עמ' מו, קכד-קכו
ה/יא מים טהורים עמ' תקלט
ה/יא מפי כהן סי' יג אות א, טו, סי' יח אות ו
ה/יא מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' רנ, תפד
ה/יא משנת יעקב הל' איסו"ב פט"ז ה"א וה"י {סריס}
ה/יא ערהשה"ע קדשים סי' רלז אות יט
ה/יא קרית מלך
ה/יא שם הבדלח עמ' רח-רט


ו/609 הלכות טומאת צרעת פרק ו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ו/רה"פ באר החיים
ו/רה"פ דברי אברהם (שדמי) ח"ד סוה"ס עמ' יח-כה
ו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ו/רה"פ משנת הדעת
ו/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' פח
ו/רה"פ פי' ר"י קאפח
ו/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ו/רה"פ רמב"ם הערוך
ו/רה"פ רמב"ם לעם
ו/רה"פ שם טוב
ו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ו/א אוצרות הרמב"ם
ו/א אור הישר [אור הישר ערכין יח ע"ב]
ו/א אמת ליעקב מקרא עמ' ר
ו/א אנצי"ת ע' בית הסתרים הע' 91-93
ו/א בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ו עמ' 54 {צפורן לא נחשב עור בשר}
ו/א ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' קמ {מל"מ}, קמא {כ"מ}
ו/א דעת אברהם ח"א (נגעים) עמ' קפט, רמה
ו/א הערות ר"נ זקש לשיטה לא נודע למי קידושין כה ע"א
ו/א זכרון בנימין ח"ב עמ' קיד, שו
ו/א חזו"א נגעים סי' ד ס"ק ז, סי' ו ס"ק ו
ו/א יד אברהם כלים עמ' צב
ו/א יד אברהם נגעים עמ' עה-עו
ו/א ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' ריז {קמטים בבטן}
ו/א לב טהור עמ' רעא
ו/א מי השלוח (זס') עמ' קכז
ו/א מים טהורים עמ' תקלט
ו/א מנחת חינוך ח"ב עמ' קמו
ו/א מעיני המים
ו/א מעשה רקח
ו/א מפי כהן סי' טו אות א
ו/א מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' נב, רלט {מל"מ}, תיח, תמב {מל"מ}, תמז {מל"מ}, תפד
ו/א מרגניתא דר"מ
ו/א נטריקן (תשעד) עמ' קכט {חצי פול}
ו/א נר מצוה (ואלק) מצוות דף ז ע"ג {תולש סימני טומאה}
ו/א עמודי אור סי' ס
ו/א קרית מלך
ו/א רלב"ג ויקרא פי"ב תועלת ה עמ' רמב
ו/א שארית נתן (לוברט)
ו/א שם הבדלח עמ' רי-רטז
ו/א שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רלו
ו/ב אמרי יוסף (וייס) שמות - בן פורת יוסף סי' ב דף קפה ע"ב
ו/ב דעת אברהם ח"א (נגעים) עמ' רמג
ו/ב זכרון בנימין ח"א עמ' קיג
ו/ב חזו"א נגעים סי' ז ס"ק כד
ו/ב חזו"א על הרמב"ם
ו/ב חקל יצחק (שו"ת) עמ' יז
ו/ב יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' כד
ו/ב מים טהורים עמ' תקלט
ו/ב מפי כהן סי' יח אות ה
ו/ב מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' תיח
ו/ב שם הבדלח עמ' רטז-ריז
ו/ג אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קעח, קפ, קפב
ו/ג אור הישר [כ"מ לקמן פ"ט ה"ד]
ו/ג אור שמח
ו/ג אמרי חן (לוונברג) נגעים עמ' קי-קיב
ו/ג דעת אברהם ח"א (נגעים) עמ' יז, קפח
ו/ג זכרון בנימין ח"א עמ' שיב
ו/ג חדושים ובאורים (גרי') נגעים סי' א ס"ק ד
ו/ג חזו"א על הרמב"ם
ו/ג חסדי דוד ח"ט עמ' כב
ו/ג חקל יצחק (שו"ת) עמ' ד
ו/ג יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' קח, קיד
ו/ג לב טהור עמ' רע
ו/ג מים טהורים עמ' תקלט, תקמג
ו/ג מפי כהן סי' ו אות ט, סי' ח אות ד, ח, סי' י אות טז, סי' יד אות ז, יא, סי' טו אות ו, סי' יז אות ו
ו/ג מפי כהן סי' ח אות ד
ו/ג מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' נג, קלט, קפג, קפט, רמח, רסו, שנו-שנז, תיז-תיח, תכ-תכא, תכד, תנ
ו/ג מרכבת המשנה מהדו"ק
ו/ג פרי שמואל (תשלה) כאן
ו/ג פרי שמואל מכות עמ' קמד
ו/ג קהלות יעקב טהרות כז
ו/ג קרית מלך
ו/ד אור הישר
ו/ד אמרי נועם (דילישקש) עמ' קמח
ו/ד אנצי"ת ע' גר הע' 373
ו/ד דגל יהודה (קמינר) עמ' קמג
ו/ד דעת אברהם ח"א (נגעים) עמ' ריז
ו/ד זכרון בנימין ח"א עמ' שיד
ו/ד זכרון בנימין ח"ב עמ' תקכב
ו/ד חדושים ובאורים (גרי') נגעים סי' ה ס"ק ג
ו/ד חזו"א נגעים סי' ג ס"ק יז, סי' ז ס"ק ג
ו/ד חזו"א על הרמב"ם
ו/ד יד אברהם נגעים עמ' עז-עט
ו/ד יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' כה, קא, קיד
ו/ד ימי שלמה
ו/ד כתר תורה (קאדני)
ו/ד להורות נתן על התורה ח"ג עמ' קט
ו/ד מים טהורים עמ' תצט, תקמב
ו/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' קמו, קנא, רמו, ח"ג עמ' שצח
ו/ד מפי כהן סי' יג אות יד
ו/ד מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' קצא
ו/ד נועם ח"כ עמ' מז
ו/ד פרי שמואל (תשלה)
ו/ד שם דרך ויקרא עמ' סו
ו/ד שם הבדלח עמ' ריח-רכד
ו/ה אהל משה (לוין) ח"א דף נה ע"א
ו/ה אור שמח
ו/ה בית מרדכי (סאויצקי) דף כא ע"א
ו/ה בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' רלד
ו/ה הר המלך ח"ז עמ' קפג
ו/ה זכרון בנימין ח"א עמ' שכא
ו/ה טהרת יו"ט חט"ו עמ' רפא
ו/ה יד אברהם נגעים עמ' סד-סה {כ"מ}, סז-סח
ו/ה יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' קטו
ו/ה יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קסח
ו/ה מי יהודה יו"ד סי' קטו
ו/ה מעשה רקח
ו/ה משנת יעקב
ו/ה משנת ר' אהרן שבת עמ' קב
ו/ה סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קעח
ו/ה שולי הגליון עמ' קנג
ו/ה שם הבדלח עמ' רכד-רכו
ו/ה שם יוסף (מועטי) ח"ב דף יב ע"א {ספק להקל}
ו/ה שערי טהר ח"ב שער ב סי' ג אות א
ו/ה שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 367
ו/ה שערי ישר שער ב פ"ז אות ה
ו/ה שפת אמת על התלמוד ח"ג דף עה ע"ד
ו/ה תורת האוהל (תשנג) עמ' קכו {שני ספקות}
ו/ו איש ההלכה גלוי ונסתר עמ' 39
ו/ו בית יעקב (מסקין) סי' יב
ו/ו חדושים ובאורים (גרי') נגעים סי' ה ס"ק יח
ו/ו חזו"א נגעים סי' ז ס"ק ג
ו/ו יד אברהם נגעים עמ' סב, סז-סח
ו/ו מנחת חיים (שוויד) ח"ג עמ' קנג
ו/ו מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' קנ
ו/ו מרכבת המשנה מהדו"ק
ו/ו סופר מהיר ח"ב עמ' קט
ו/ו קרית מלך
ו/ו שהם וישפה ח"א
ו/ז יד אברהם נגעים עמ' עט-פ, קלג
ו/ז מעשה רקח
ו/ז שם הבדלח עמ' רכו


ז/610 הלכות טומאת צרעת פרק ז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ז/רה"פ באר החיים
ז/רה"פ דברי אברהם (שדמי) ח"ד סוה"ס עמ' כו-לב
ז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ז/רה"פ מעשה רקח
ז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ז/רה"פ משנת הדעת
ז/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' פט-צ
ז/רה"פ פי' ר"י קאפח
ז/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ז/רה"פ רמב"ם הערוך
ז/רה"פ רמב"ם לעם
ז/רה"פ שם טוב
ז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ז/א אמרי חן (לוונברג) נגעים עמ' קיב-קיג
ז/א דברי שאול ויקרא עמ' עב
ז/א דעת אברהם ח"א (נגעים) עמ' קסב
ז/א חזו"א על הרמב"ם
ז/א חנן אלקים עמ' קכ
ז/א יד אברהם נגעים עמ' כו-כח, פח-צ
ז/א יד הלוי (שכטר) נגעים - לפני ההקדמה עמ' 1-2
ז/א כבוד מלכים (מרגליות) {כ"מ}
ז/א לקוטי שיחות חל"ב עמ' 80
ז/א מים טהורים עמ' תקנ, תקעו
ז/א מפי כהן סי' ה אות ז
ז/א עין חנוך עמ' רעז
ז/א קרית מלך
ז/א רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' צב
ז/א שם הבדלח עמ' רכז-רלו
ז/ב אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קעט
ז/ב אמרי חן (לוונברג) נגעים עמ' קיב-קיג
ז/ב יד אברהם נגעים עמ' כו-כח, סא, פח-צ, צה-צו
ז/ב יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' לו
ז/ב מפי כהן סי' ז אות ז
ז/ב קרית מלך
ז/ב שם הבדלח עמ' רלו
ז/ג אוצרות הרמב"ם
ז/ג אור הישר [כ"מ לעיל פ"ג ה"א]
ז/ג דעת אברהם ח"א (נגעים) עמ' קצז
ז/ג זכרון בנימין ח"ב עמ' רכא
ז/ג חנן אלקים עמ' קכא
ז/ג יד אברהם נגעים עמ' פח-צ
ז/ג כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' קה {מל"מ}
ז/ג לקוטי שיחות חל"ב עמ' 81 {וביום הראות בו}
ז/ג מאורות נתן (הורוביץ) דף ג ע"ב {מל"מ}
ז/ג מים טהורים עמ' תקנב-תקנג
ז/ג מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' רלד
ז/ג קרית מלך
ז/ג שם הבדלח עמ' רלז-רלט
ז/ד אבן ישראל (פישר)
ז/ד גור אריה ויקרא פ' יג הע' 118
ז/ד גליונות אבני נזר
ז/ד דעת אברהם ח"א (נגעים) עמ' עז, עט, פא, קצט
ז/ד הערות ר"א סופר למאירי קידושין כה ע"א (עמ' 146) הערה 1
ז/ד התורה והתלמוד ח"ד עמ' 374
ז/ד זכרון בנימין ח"א עמ' שטו, שיח
ז/ד זכרון בנימין ח"ב עמ' ריח, רכא
ז/ד חזו"א נגעים סי' ז ס"ק כד
ז/ד חזו"א על הרמב"ם
ז/ד חנן אלקים עמ' קכג
ז/ד חקל יצחק (שו"ת) עמ' כב
ז/ד טהרת ישראל
ז/ד יד אברהם נגעים עמ' פז-צ
ז/ד יד הלוי (שכטר) נגעים - לפני ההקדמה עמ' 3
ז/ד יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' לד, קיח
ז/ד לקוטי שיחות חל"ב עמ' 81
ז/ד מחובר לטהור סי' לו אות י
ז/ד מים טהורים עמ' תקנ, תקנח
ז/ד מפי כהן סי' ה אות א, ו, ז
ז/ד מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' רב, רז, ריט, רכ, רלא, תמג, תע
ז/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/ד משנת אליעזר (קונשטט) עמ' קנא
ז/ד קרית מלך
ז/ד רלב"ג ויקרא פי"ב תועלת ה עמ' רמב-רמג
ז/ד שהם וישפה ח"א
ז/ד שם הבדלח עמ' רלט-רמ
ז/ה זכרון בנימין ח"א עמ' שטז
ז/ה חזו"א נגעים סי' ו ס"ק יא
ז/ה טהרת ישראל עמ' 50
ז/ה יד אברהם נגעים עמ' צב
ז/ה שם הבדלח עמ' רמא-רמב
ז/ו אורח מישור (פלם) ח"ג עמ' לט
ז/ו בית דוד (תשעט) או"ח סי' קנה
ז/ו דעת אברהם ח"א (נגעים) עמ' קי, רא, רג, רח
ז/ו זכרון בנימין ח"א עמ' שטו
ז/ו חדושים ובאורים (גרי') נגעים סי' ו ס"ק ב
ז/ו חזו"א נגעים סי' ו ס"ק ד, סי' ז ס"ק כד
ז/ו חזו"א על הרמב"ם
ז/ו יד אברהם נגעים עמ' צב-צה {כ"מ}
ז/ו יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' קח, קטז, קיט, קכא
ז/ו מחובר לטהור סי' לו אות י
ז/ו מים טהורים עמ' תקנג-תקנד, תקנו-תקנז
ז/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' קסב
ז/ו מפי כהן סי' ה אות ה
ז/ו מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' ריט, רכה, רלט, רמה, שעה, תמג, תמז
ז/ו משנת אליעזר (קונשטט) עמ' קנא
ז/ו קרית מלך
ז/ו שם הבדלח עמ' רמג-רנד
ז/ו שמועת חיים ערכין ח"א עמ' רסט
ז/ו שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רלג
ז/ז אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קפא
ז/ז אנצי"ת ע' בוהק הע' 31, 33, 43, 45
ז/ז יד אברהם נגעים עמ' ק
ז/ז יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' קכא
ז/ז שם הבדלח עמ' רנד


ח/611 הלכות טומאת צרעת פרק ח *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ח/רה"פ באר החיים
ח/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ח/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ח/רה"פ משנת הדעת
ח/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' צא-צב
ח/רה"פ פי' ר"י קאפח
ח/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ח/רה"פ רמב"ם הערוך
ח/רה"פ רמב"ם לעם
ח/רה"פ שם טוב
ח/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ח/א אור הישר [אור הישר נגעים פ"י מ"ה, עי' תוס' קדושין לה ע"ב, מהרש"א יבמות פ ע"ב]
ח/א אנצי"ת ע' גבחת הע' 29 {ראב"ד}
ח/א דעת אברהם ח"א (נגעים) עמ' רלו
ח/א זכרון בנימין ח"א עמ' קיב, קיד, שיד, שכא-שכב
ח/א זכרון בנימין ח"ב עמ' קיג
ח/א חזו"א נגעים סי' ג ס"ק יא, אהע"ז סי' קמח לדף לה ע"ב = יו"ד סי' עח ס"ק ב
ח/א חזו"א על הרמב"ם
ח/א חנן אלקים עמ' קכה
ח/א חסדי דוד ח"ט עמ' לז
ח/א יד אברהם נגעים עמ' כט, לב, מה, קיא-קיב
ח/א יד הלוי (שכטר) נגעים - לפני ההקדמה עמ' 3
ח/א יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' לח, קכא
ח/א ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' ריז
ח/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' רפח
ח/א לב טהור עמ' רעח
ח/א להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' קסא
ח/א לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 92, 98
ח/א מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשנד) חי' ש"ס עמ' לה {בדי שמים}
ח/א מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשסד) עמ' קצג
ח/א מדה טובה ח"ב עמ' 64
ח/א מים טהורים עמ' תקסד
ח/א מנחת חינוך ח"ב עמ' קמו
ח/א מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' רנב
ח/א מפי כהן סי' א אות א, סי' יג אות א, סי' יז אות ד, סי' יח אות ה
ח/א מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' רמב, תסב, תעא
ח/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/א פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' שיח
ח/א צבי תפארת סי' סה
ח/א רלב"ג ויקרא פי"ג פסוק כט עמ' קצד
ח/א רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרסח-תרסט
ח/א שם דרך ויקרא עמ' סז {ראב"ד}
ח/א שם הבדלח עמ' רנה-רנז
ח/א שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' מה
ח/א שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' נז, נח
ח/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תשט
ח/א שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' לג, רלג
ח/א תורת חיים וחסד עמ' תפו
ח/ב אור הישר [אור הישר נגעים פ"ג מ"ה]
ח/ב בתי כנסיות דף קכא ע"ג
ח/ב דעת אברהם ח"א (נגעים) עמ' רכט, רלו
ח/ב חדושים ובאורים (גרי') נגעים סי' ז ס"ק א
ח/ב חזו"א נגעים סי' ז ס"ק י
ח/ב חזו"א על הרמב"ם
ח/ב יד אברהם נגעים עמ' מה, קיג, קטו-קטז
ח/ב לב טהור עמ' רפד
ח/ב להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' קסג
ח/ב מעשה רקח
ח/ב מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' שפד
ח/ב עין חנוך עמ' רעז-רעח
ח/ב קרית מלך
ח/ב שם הבדלח עמ' רנז-רס
ח/ג אבן ציון עמ' תפד
ח/ג אוצרות הרמב"ם
ח/ג אמרי בינה (אש) דף סה ע"ד {נזיר}
ח/ג בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' מח {מל"מ}
ח/ג בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' פח
ח/ג בדבר מלך ח"ו עמ' קיא, קיד
ח/ג בית אהרן (סוויאדישץ) דף טז ע"א {אפילו נזיר}
ח/ג בית המדרש
ח/ג בית מועד (גטיניו) דף ח ע"א {מל"מ}
ח/ג בני ציון (מיטובסקי, תרסח) סי' צ
ח/ג בני ציון (מיטובסקי, תשסד) עמ' קכב {לח"מ}
ח/ג בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' שיג
ח/ג בשבילי הקדושה סי' לט אות ה, הערה ג
ח/ג דעת אברהם ח"א (נגעים) עמ' רלה
ח/ג הדרת מלך (זילברברג) דף נו ע"ג-ע"ד
ח/ג זכרון משה (קרונז'ק) עמ' ג, ו {דוחה איסור נזיר}
ח/ג חזון יחזקאל נזיר פ"ד ה"ג
ח/ג חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' ב {מל"מ}
ח/ג יד אברהם נגעים עמ' קטו-קטז
ח/ג יד הלוי (שכטר) נגעים - לפני ההקדמה עמ' 1, 4
ח/ג ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' ריח
ח/ג ישועות יעקב (שו"ת, תרסו) דף לא ע"ד
ח/ג ישועות יעקב (שו"ת, תשסח) עמ' קה {נזיר}
ח/ג לבוש מרדכי נשים (תשעה) יבמות סי' ח אות א-ג
ח/ג ליבא בעי דף טו-טז {מל"מ}
ח/ג למודי ה' (תקמז) דף ב ע"ב
ח/ג למודי ה' (תשפא) עמ' ט {מל"מ}
ח/ג מאור למלך יבמות עמ' מ {מל"מ}
ח/ג מבי"ט (רובינ') דף קה ע"ג {נזיר}
ח/ג מי באר (אופנהיימר) דף לו ע"ג
ח/ג מים טהורים עמ' תקסה-תקסו
ח/ג מלבושי יו"ט ח"א דף מט ע"ג
ח/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' קמח, קנ {מל"מ}, קנה {מל"מ}, ח"ג עמ' נג
ח/ג מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' רנה {מל"מ}
ח/ג מעיני המים
ח/ג מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' רסא {מל"מ}, רסב {או"ש}, תקעח {מל"מ}
ח/ג נר מצוה (ואלק) מצוות דף קל ע"א {מל"מ - האם מצוה לגלח}
ח/ג נתיב אברהם ח"א עמ' כג ע"ב, קכג-קכד
ח/ג נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' צב, קה
ח/ג ענפי ארז (זי') דף עט ע"ב, צג ע"א
ח/ג ערוגת הבושם (גרינוואלד) סוגיות עמ' שמו {כיצד מגלחין את הנתק וכו'}
ח/ג קרית מלך
ח/ג שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קנו
ח/ג שושנת העמקים (תאומים) עמ' צב {מל"מ}
ח/ג שלמי יוסף נזיר עמ' סד
ח/ג שמוש חכמים ג עמ' מז-מח
ח/ג שער המלך - מעשה חושב ח"ב עמ' קל, קלו
ח/ג תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' לט ס"ק כב
ח/ג תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף יב ע"ב
ח/ג תורת חיים (ליבוביץ, תשסט) סי' ח עמ' נא
ח/ד הר המלך ח"ז עמ' קפג
ח/ד זכר שמואל נגעים סי' ח ס"ק א
ח/ד חסדי דוד ח"ט עמ' לא
ח/ד יד אברהם נגעים עמ' קט-קי, קיג
ח/ד יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' לט
ח/ד מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' תסג {או"ש}
ח/ד פני משה (שלז')
ח/ד שם הבדלח עמ' רס-רסב
ח/ה אור הישר [מל"מ הל' אישות פ"ב הט"ז]
ח/ה הר המלך ח"ז עמ' קפד
ח/ה זכר שמואל נגעים סי' ח ס"ק א
ח/ה זכרון בנימין ח"א עמ' קטז
ח/ה חדושים ובאורים (גרי') נגעים סי' ז ס"ק ד, ו
ח/ה חזו"א על הרמב"ם
ח/ה חי' ר' חיים הלוי דף יז
ח/ה חנן אלקים עמ' קכו
ח/ה חסדי דוד ח"ט עמ' לא
ח/ה יד אברהם נגעים עמ' קט-קי, קיג
ח/ה לב טהור עמ' רפג
ח/ה מים טהורים עמ' תקח
ח/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' קמו
ח/ה מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' תסג, תסה, תסח-תסט
ח/ה נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' רלח
ח/ה נודע ביהודה תנינא יו"ד סי' פ
ח/ה סופר המלך ח"א עמ' קל
ח/ה פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' שיז
ח/ה צפנת פענח ויקרא עמ' קלז, דברים עמ' קמז
ח/ה שם הבדלח עמ' רסב-רסד
ח/ו דברי יציב חו"מ עמ' ש
ח/ו דעת אברהם ח"א (נגעים) עמ' רכד
ח/ו זכרון בנימין ח"א עמ' קטו, שכא
ח/ו חזו"א נגעים סי' ז ס"ק ו, יב
ח/ו חי' ר' חיים הלוי דף יז
ח/ו חנן אלקים עמ' קכו
ח/ו חקל יצחק (שו"ת) עמ' ב
ח/ו יד אברהם נגעים עמ' קט-קי
ח/ו יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' לח
ח/ו מים טהורים עמ' תרמד
ח/ו מנחת חינוך ח"ג עמ' קיב
ח/ו מקראי קדש (תשנג) עמ' שמו
ח/ו מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' קפא, רנח-רנט, תסט
ח/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב קפה
ח/ו שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קנג
ח/ו שם הבדלח עמ' רסד-רסז
ח/ו שערי דעת (פלדמן) ח"א פט"ו הערה 79
ח/ו תורה לשמה (תשעג) עמ' תכ
ח/ז אמרי חן (לוונברג) נגעים עמ' קיג-קטו
ח/ז דעת אברהם ח"א (נגעים) עמ' ריט
ח/ז זכר שמואל נגעים סי' ח ס"ק ב
ח/ז זכרון בנימין ח"א עמ' קיז
ח/ז חדושים ובאורים (גרי') נגעים סי' ז ס"ק ז
ח/ז חזו"א על הרמב"ם
ח/ז יד אברהם נגעים עמ' קיד
ח/ז יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' קכג
ח/ז לב טהור עמ' רעז
ח/ז מים טהורים עמ' תקסז
ח/ז מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' תסז
ח/ז שערי דעת (פלדמן) ח"א פט"ו הערה 201
ח/ח דעת אברהם ח"א (נגעים) עמ' קט
ח/ח הר המלך ח"ז עמ' קפד
ח/ח זכר שמואל נגעים סי' ח ס"ק ד
ח/ח חזו"א נגעים סי' ז ס"ק ט
ח/ח חזו"א על הרמב"ם
ח/ח חנן אלקים עמ' קכו
ח/ח יד אברהם נגעים עמ' קיט
ח/ח יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' קכג, קכט
ח/ח כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' רפח
ח/ח לב טהור עמ' רעח
ח/ח מים טהורים עמ' תקעג
ח/ח מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' קלב, תעה
ח/ח תפארת ציון (קואינקה) עמ' צו
ח/ט בני ציון (מיטובסקי, תרסח) סי' צ
ח/ט בני ציון (מיטובסקי, תשסד) עמ' קכב
ח/ט ברכת שלמה (תשז) עמ' עט
ח/ט ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' תיט
ח/ט חנן אלקים עמ' קכז
ח/ט מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשנד) חי' ש"ס עמ' לב
ח/ט מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשסד) עמ' קצ
ח/ט שם הבדלח עמ' רסז-רסח
ח/י אבן ישראל (פישר)
ח/י דעת אברהם ח"א (נגעים) עמ' רלט
ח/י הר המלך ח"ז עמ' קפד
ח/י זכרון בנימין ח"א עמ' שכא
ח/י חדושים ובאורים (גרי') נגעים סי' ד ס"ק י
ח/י חזו"א על הרמב"ם
ח/י יד אברהם נגעים עמ' קיז-קיט
ח/י יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' קכד
ח/י מחובר לטהור סי' לו אות ז
ח/י מים טהורים עמ' תקסו, תקסח, תקע-תקעא
ח/י מעשה רקח
ח/י מפי כהן סי' יז אות ה, יח, כא, כד
ח/י מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' תעב-תעד
ח/י קרית מלך
ח/יא דעת אברהם ח"א (נגעים) עמ' רלה, רמ
ח/יא חזו"א נגעים סי' ה ס"ק ב
ח/יא מעיל צדקה (תשעח) עמ' פג
ח/יא מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' שפח
ח/יא שם הבדלח עמ' רסט-רעא
ח/יב אמרי חן (לוונברג) נגעים עמ' קטו-קיח
ח/יב דעת אברהם ח"א (נגעים) עמ' רכד, רכה, רלד
ח/יב זכרון בנימין ח"א עמ' קיז
ח/יב חדושים ובאורים (גרי') נגעים סי' ז ס"ק יד
ח/יב חזו"א נגעים סי' ג ס"ק ו, סי' ז ס"ק כד
ח/יב חזו"א על הרמב"ם
ח/יב חסדי דוד ח"ט עמ' לה
ח/יב יד אברהם נגעים עמ' קכג, קכה
ח/יב יד הלוי (שכטר) נגעים - לפני ההקדמה עמ' 1, 2, 4
ח/יב יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' קכו-קכח, קמז
ח/יב לב טהור עמ' רפב
ח/יב לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 93
ח/יב לקוטי שיחות חל"ב עמ' 80
ח/יב מים טהורים עמ' תקעו
ח/יב מנחת חינוך ח"ב עמ' קסב {כ"מ}
ח/יב מפי כהן סי' ז אות ז (בתרא), סי' יג אות א
ח/יב מקדש דוד החדש טהרות עמ' שפח
ח/יב מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' רמא, רמד, רנב, תלה, תע, תפה
ח/יב רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' צב
ח/יב שם הבדלח עמ' רעא-רעו
ח/יב שערי דעת (פלדמן) ח"א פט"ו הערה 196
ח/יג אמרי חן (לוונברג) נגעים עמ' קיח-קכא
ח/יג דעת אברהם ח"א (נגעים) עמ' פו {כ"מ}
ח/יג חדושים ובאורים (גרי') נגעים סי' ג ס"ק יא, סי' ז ס"ק ב
ח/יג חזו"א נגעים סי' ג ס"ק ד, סי' ז ס"ק כד
ח/יג חזו"א על הרמב"ם
ח/יג טהרת ישראל
ח/יג יד הלוי (שכטר) נגעים - לפני ההקדמה עמ' 4
ח/יג יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' מג, קכב, קכו-קכח
ח/יג לב טהור עמ' רעא
ח/יג מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשנד) חי' ש"ס עמ' לג, לה-לו
ח/יג מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשסד) עמ' קצא-קצג
ח/יג מחובר לטהור סי' לו אות ד
ח/יג מים טהורים עמ' תקעה, תקעז
ח/יג מפי כהן סי' יז אות כח-כט
ח/יג מקדש דוד החדש טהרות עמ' שעד
ח/יג מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' קעב, קפא, רנט, תסו, תעח-תפ
ח/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/יג קרית מלך
ח/יד אור הישר [אור הישר נגעים פ"י מ"ט]
ח/יד אנצי"ת ע' גבחת הע' 11
ח/יד זכרון בנימין ח"ב עמ' קיג
ח/יד חקל יצחק (שו"ת) עמ' ד
ח/יד יד אברהם נגעים עמ' קכג
ח/יד יד הלוי (שכטר) נגעים - לפני ההקדמה עמ' 2
ח/יד ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' ריז-ריח
ח/יד סופר המלך ח"א עמ' קעא
ח/יד שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' נז, נח


ט/612 הלכות טומאת צרעת פרק ט *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ט/רה"פ באר החיים
ט/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ט/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ט/רה"פ משנת הדעת
ט/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' צג
ט/רה"פ פי' ר"י קאפח
ט/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ט/רה"פ רמב"ם הערוך
ט/רה"פ רמב"ם לעם
ט/רה"פ שם טוב
ט/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ט/א אב בחכמה דף מב ע"ג {כ"מ בשם הרא"ש - כהן שוטה לאו דוקא}
ט/א אור הישר [אור הישר נגעים פ"ג מ"א ופ"ז מ"א, חיים שאל ח"א סי' קא, כנסת יחזקאל סי' פ]
ט/א אור המערב תשרי תשמט עמ' ח
ט/א אור שמח
ט/א אנצי"ת ע' אדם הע' 155, ע' גוי הע' 594, 595, 597, ע' גר תושב הע' 96
ט/א באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' קצ {מל"מ}
ט/א בית ארזים - ס' הגליונות {השמיט שאין מצורע רואה מצורע}
ט/א בית האוצר ח"א עמ' 52
ט/א ברור הלכה הוריות י ע"א {מל"מ}
ט/א ברור הלכה שבועות ו ע"א ציון ב {כ"מ}
ט/א ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' כג
ט/א ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קכג
ט/א ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' ס
ט/א גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' קסא
ט/א דבר שאול שבועות סי' ד ס"ק ד
ט/א דברי שאול במדבר עמ' פד
ט/א דגל יהודה (קמינר) עמ' קעה
ט/א האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קפח {הטומאה והטהרה תלויים בכהן}
ט/א היכל צמח
ט/א העובר בהלכה עמ' 6 {מל"מ}
ט/א הר המלך ח"ז עמ' קפד
ט/א ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א רעג ע"א]
ט/א חדושים ובאורים (גרי') נגעים סי' ב ס"ק ד
ט/א חוקת עולם עמ' 286 {גר}
ט/א חזו"א על הרמב"ם
ט/א חיי נפש ח"ג דף שיז {כ"מ}
ט/א חיים שנים ישלם עמ' יד
ט/א חסדי דוד ח"ט עמ' עז {מל"מ}
ט/א חקרי הלכה (ויין) עמ' 28
ט/א יד אברהם נגעים עמ' לט-מ
ט/א יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' קל
ט/א יד פשוטה אהבה עמ' תתתנה
ט/א כנה"ג
ט/א כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' כד
ט/א להורות נתן על התורה ח"ג עמ' קז
ט/א לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 88
ט/א לקוטי שיחות חל"ב עמ' 87
ט/א לשון למודים חו"מ דף א ע"ד
ט/א מים טהורים עמ' תקצ
ט/א מנחת חינוך ח"ב עמ' קנא-קנב
ט/א מעיל צדקה (לנדסופר) סי' ה
ט/א מעיל צדקה (תשעח) עמ' כג
ט/א מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' פא, שלה
ט/א מפי כהן, פתיחתא דאגדתא אות י {מל"מ}
ט/א מראה הנוגה
ט/א מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' נו, סב, פב, שסה, תקכח
ט/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תכו {מופלא הסמוך לאיש מביא קרבן}
ט/א משנת חיים בכורות עמ' שסד
ט/א משנת יעקב
ט/א נודע בשערים (מנד') שער אסור והיתר דף א ע"ג
ט/א נוה צדק
ט/א נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף ב ע"ג
ט/א סדר משנה (תאומים) עמ' ז
ט/א עיוני הפטרה ח"א עמ' 267
ט/א עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 181
ט/א ענפי ארז (זי') דף קעח ע"א {מל"מ}
ט/א עקבי ברכה עמ' קעד
ט/א פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ב הערה 332
ט/א קובץ מאמרים וענינים שונים (מימון) דף נג ע"ב
ט/א קול דודי (תשף) (בקיצור)
ט/א קרית מלך
ט/א רלב"ג ויקרא פי"ב תועלת ה עמ' רלח
ט/א רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרמ
ט/א שם הבדלח עמ' רעו-רצג
ט/א שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' לג, לט
ט/א שערי טהר ח"ה שער ב סי' כו אות ד
ט/א תועפת ראם (גטיניו) דף סט ע"ב {כ"מ}
ט/ב אוצרות הרמב"ם
ט/ב אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש כו עמ' 55
ט/ב באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קצד
ט/ב בית יעקב (מסקין) סי' יב
ט/ב בני שמואל דף צז ע"ד
ט/ב בנין אפרים עמ' רד
ט/ב בנין הלכה עמ' לט {תלוי בכהן}
ט/ב ברור הלכה שבועות ו ע"א ציון ב
ט/ב ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' כג
ט/ב ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קכה
ט/ב ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' ס
ט/ב גבורת יצחק אבות עמ' צה
ט/ב גור אריה ויקרא פ' יג הע' 145, במדבר פ' יב הע' 31
ט/ב דבר שאול שבועות סי' ד ס"ק ד
ט/ב דברי שאול במדבר עמ' פד
ט/ב דגל יהודה (לוקץ) עמ' 82
ט/ב דעת אברהם ח"א (נגעים) עמ' נ
ט/ב דרשות שבט הלוי ח"א עמ' קלח
ט/ב הלכה פסוקה ח"א סי' ז הערה 401
ט/ב הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' שסה
ט/ב התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קד
ט/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' רסז
ט/ב ויקח אברהם [בירך יצחק סג ע"ג]
ט/ב זאת ליעקב ויקרא עמ' לט, פא
ט/ב זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר א עמ' שפ
ט/ב זכרון בנימין ח"א עמ' רטז, תפה
ט/ב חדושים ובאורים (גרי') נגעים סי' ב ס"ק ז
ט/ב חזו"א נגעים סי' ב ס"ק ט
ט/ב חזו"א על הרמב"ם
ט/ב חי' מהר"ם שיק נדה עמ' קמב
ט/ב חכמת גרשון עמ' תכ
ט/ב חלת לחם (תשנח) עמ' יז
ט/ב חנוכת הבית עמ' מח
ט/ב חנן אלקים עמ' קט, קיב
ט/ב יד אברהם נגעים עמ' מ-מא {כ"מ}
ט/ב יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קע, כרך ב ח"ב עמ' קסה
ט/ב להורות נתן על התורה ח"ג עמ' קב, קיז
ט/ב לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 88
ט/ב לקוטי שיחות חל"ב עמ' 87
ט/ב לקוטי שיחות חל"ז עמ' 34
ט/ב מוריה גל' רכט עמ' קג
ט/ב מנחת חזקיה מנחות עמ' טז
ט/ב מנחת חיים (שוויד) ח"ג עמ' רל
ט/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' קמה-קמו, קנד
ט/ב מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' קמט
ט/ב מעשה רקח
ט/ב מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' סא-סב, פג {כ"מ}, קפט, שו
ט/ב משא בני קהת
ט/ב משנת יעקב כאן עמ' רמד-רמה
ט/ב משנת יעקב נשים ח"ב עמ' שכו {כהן קטן}
ט/ב נר מצוה (ואלק) מצוות דף פג ע"ג {ראיית נגע ע"י כהן קטן}
ט/ב נתן פריו הל' נדה עמ' עו
ט/ב עיוני פרשה ויקרא עמ' 187 {קטן או שוטה}
ט/ב פני מלך (גוטליב) ויקרא עמ' ע, פו {תלוי בכהן}
ט/ב פני משה (שלז')
ט/ב פנינים על התורה ומועדים עמ' צג
ט/ב פרדס מרדכי עמ' תקד {הכל כשרים}
ט/ב צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קסב
ט/ב קבא דתירוצא עמ' קמח
ט/ב קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' מד
ט/ב קונטרסי שעורים ב"ב דף מז
ט/ב קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' צ-צא {תלוי בפי כהן}, דברים עמ' ה {קרוב כשר לראות נגעים}
ט/ב רחמי הרב - שבט הלוי עמ' צב
ט/ב רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' צא
ט/ב רנת יצחק פ' חלק עמ' רלג
ט/ב שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתמה
ט/ב שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' קסט
ט/ב שיח יצחק (וייס) ח"ב עמ' רח
ט/ב שלמי יוסף נזיר עמ' תקסד
ט/ב שם דרך ויקרא עמ' סא
ט/ב שם הבדלח עמ' רצג-רצו
ט/ב שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' לח
ט/ב שער המלך ח"א עמ' כח, טעם המלך ח"א עמ' כח
ט/ב שערי טהר ח"ח סי' פז אות א
ט/ב שפת אמת על התלמוד ח"ג דף עד ע"ג
ט/ב תולדות אדם עמ' צז
ט/ג אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קעו, קפא
ט/ג אדמת קדש ח"ב דף כ ע"א, קיז ע"א
ט/ג אוריתא יג עמ' פב
ט/ג אמרי חן (לוונברג) נגעים עמ' קכא-קכד
ט/ג בית אהרן (צוקרמן) עמ' רצז
ט/ג בית יעקב (מסקין) סי' יב
ט/ג בנין אפרים עמ' רד, רט
ט/ג גור אריה ויקרא פ' יג הע' 146
ט/ג דעת אברהם ח"א (נגעים) עמ' יז, כה {מל"מ}, מב {כ"מ}, מו {מל"מ}, קסא
ט/ג זכר שמואל נגעים סי' ב ס"ק א
ט/ג חזו"א יו"ד סי' ריד לדף ב, נגעים סי' א ס"ק לא, סי' ד ס"ק יב, סי' ה ס"ק יח
ט/ג יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קסה
ט/ג ישועות יעקב (שו"ת, תשסח) עמ' צג
ט/ג ישמח אב עמ' לח
ט/ג לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 88
ט/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' קנב
ט/ג מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' רמא
ט/ג מפי כהן סי' א אות ה, סי' ט אות ו, סי' י אות יב
ט/ג מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' ל, קסג-קסד, תי, תכז
ט/ג משנת אליעזר (רבינ') עמ' סו
ט/ג נועם חי"ח עמ' יא
ט/ג ספרי דבי רב ח"א עמ' תיד
ט/ג עיוני פרשה ויקרא עמ' 185
ט/ג קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' צ {טיהר את הטמא לא עשה כלום}
ט/ג שאילת יעבץ ח"א סי' קלח
ט/ג שם הבדלח עמ' רצו
ט/ג שערי טהר ח"ב שער ב סי' א אות ב
ט/ד אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש כו עמ' 56
ט/ד אשר למלך
ט/ד ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קכג
ט/ד ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' ס
ט/ד דברי שלמה (אסרף)
ט/ד דעת אברהם ח"א (נגעים) עמ' טו {כ"מ}, כג {כ"מ}, כח, נא {כ"מ}, נג, קד, קצא
ט/ד זכרון בנימין ח"ב עמ' ת
ט/ד חזו"א נגעים סי' ג ס"ק ז, כה, או"ח סי' קלה לדף ז ע"א
ט/ד חזו"א על הרמב"ם
ט/ד חנן אלקים עמ' קט-קי, קיב, קיח, קכח, קלב
ט/ד חסדי דוד ח"ט עמ' טו
ט/ד יד אברהם נגעים עמ' סג
ט/ד יד ישראל ח"ב
ט/ד כנה"ג
ט/ד לב טהור עמ' רעג
ט/ד מנחת חיים (שוויד) ח"ג עמ' רלא
ט/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' קמו
ט/ד מפי כהן סי' ח אות ב
ט/ד מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' לד, נח, פ {כ"מ}, קלד, קפט {כ"מ}, שצט, תכ, תנב-תנג, תנו, תקסח
ט/ד משנה הלכות ח"ה סי' רס
ט/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קב
ט/ד צפנת פענח ויקרא עמ' קמ
ט/ד קונטרסי שעורים ב"ב דף מז
ט/ד קרית מלך
ט/ד שופריה דיעקב (סקווירא) גל' א עמ' קעד {מצוה שהכהן שטימא יטהר}
ט/ד שם הבדלח עמ' רצז-שד
ט/ד תפארת יהונתן (תרצד) דף סג ע"ב
ט/ה אגרא לישרים סי' ב
ט/ה אורח צדקה עמ' צט
ט/ה אמרי חן (לוונברג) נגעים עמ' קכד-קכז
ט/ה באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ד סי' מו אות ז
ט/ה בנין הלכה עמ' קלז
ט/ה דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' קעז
ט/ה דעת אברהם ח"א (נגעים) עמ' מט
ט/ה יד אברהם נגעים עמ' לז-לח
ט/ה יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' ה
ט/ה להורות נתן על התורה ח"ג עמ' קכח
ט/ה לקוטי שיחות חל"ב עמ' 84 {סומא}, 87 {חלל}
ט/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' קמז
ט/ה מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' רמד, רמו
ט/ה מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' יז
ט/ה מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' לח
ט/ה משנת יעקב
ט/ה פניני רבנו הגרי"ז עמ' תמד {חלל}
ט/ה רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרמג
ט/ה שם הבדלח עמ' שד
ט/ה שעורי ר' יחיאל מיכל זבחים פ"א אות קנ
ט/ה שערי טהר ח"ה שער ב סי' ח אות ב
ט/ה שערי שמים דף קא ע"ב {רואה ע"י משקפים}
ט/ה תחומין ח"ג עמ' 222
ט/ו אבן ציון עמ' פו
ט/ו אידנו עמ' 124
ט/ו אמרי חן (לוונברג) נגעים עמ' קכד-קכז
ט/ו אנצי"ת ע' בין הערבים הע' 42
ט/ו בית יצחק יו"ד ח"ב סי' קיג אות א
ט/ו בן אשר סי' כד אות ה
ט/ו בנין שלמה (מז) דף מו ע"א
ט/ו גביע הכסף ח"ב עמ' קצה {שחרית ובין הערביים - בגלל עליית וירידת החולי אז}
ט/ו דגל יהודה (קמינר) עמ' עג
ט/ו המאור הגדול (גר"א) עמ' רפח {רק ביום}
ט/ו חדושים ובאורים (גרי') נגעים סי' ב ס"ק ב-ג
ט/ו חזו"א נגעים סי' ד ס"ק ג
ט/ו יד אברהם נגעים עמ' לו
ט/ו יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' קלא
ט/ו ישורון ד עמ' תשה
ט/ו כנפי נשרים
ט/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' קמז
ט/ו מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' מא
ט/ו נשמת חיים (תשסח) חו"מ הערות עמ' קפד
ט/ו פני חמה דף לא ע"ב {מחלוקת ר"ע ור"ח סגן הכהנים}
ט/ו פרשת המלך
ט/ו צבי תפארת סי' סה
ט/ו קונטרסי שעורים כתובות קונ' א שעור ג אות ו עמ' 26
ט/ו קרית מלך
ט/ו שם הבדלח עמ' שה-שז
ט/ו תולדות הגר"א עמ' קנג {יום המעונן}
ט/ז אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קעז
ט/ז באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קצה, רלט
ט/ז ברור הלכה מו"ק ז ע"א ציון ז פסקה ו {כ"מ}
ט/ז דעת אברהם ח"א (נגעים) עמ' כט
ט/ז האיר ממזרח אבות עמ' קכא {כ"מ - הלכה כר"ע מחבירו}
ט/ז הגהות רימ"א
ט/ז הדרש והעיון ויקרא מאמר קטז אות א {שבת ויו"ט}
ט/ז חנן אלקים עמ' קכט
ט/ז חסדי דוד ח"ב עמ' תקנח
ט/ז יד אברהם נגעים עמ' לה, מא-מב
ט/ז ישמח אב עמ' לח
ט/ז מטה אהרן (לוין), מצוקי ארץ - דברי הלכה אות יז
ט/ז מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' קטז
ט/ז מעשה רוקח (ר"א רוקח) פ' מצורע דף כט ע"ב
ט/ז מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' פו
ט/ז מרכבת המשנה מהדו"ק
ט/ז עיוני פרשה ויקרא עמ' 185 {שבת ויו"ט}
ט/ז פרפרת משה ח"ב עמ' מח
ט/ז שלמי שמחה ח"א עמ' רסח
ט/ז שם הבדלח עמ' שז-שט
ט/ח אור הישר [מל"מ לקמן פי"ד ה"ד]
ט/ח אלומות יוסף (תשנ) עמ' קי, קלז {חלל}
ט/ח אמרי חן (בן סניור) ויקרא עמ' 153
ט/ח אפיקי מגינים כתובות סי' ו
ט/ח אשר למלך
ט/ח באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קצה, רלט
ט/ח בן אשר סי' כד אות ה
ט/ח ברור הלכה מו"ק ז ע"ב ציון ב
ט/ח בשבילי השמחה סי' לז אות ג {חתן}
ט/ח זכרון בנימין ח"א עמ' רלט
ט/ח חדושים ובאורים (גרי') נגעים סי' י ס"ק ה
ט/ח חזו"א נגעים סי' ט ס"ק י
ט/ח חזו"א על הרמב"ם
ט/ח חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' נה
ט/ח יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' קמה
ט/ח יד אברהם נגעים עמ' מא-מב, קנג
ט/ח יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קע
ט/ח יחי ראובן (נאוי) עמ' לט
ט/ח לקוטי שיחות חל"ז עמ' 37
ט/ח מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף מ ע"ד
ט/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' קסא
ט/ח מעיני המים
ט/ח מענה אליהו עמ' רפב
ט/ח מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' עח, פו, צב
ט/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/ח נגינת לדוד עמ' עו
ט/ח נחלי מים עמ' לט
ט/ח ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' רלב, רלד
ט/ח עיטור ביכורים ח"ב עמ' שס
ט/ח צידה ברוך פ' דברים
ט/ח קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קכב
ט/ח קונטרסי שעורים כתובות קונ' א שעור יד עמ' 100
ט/ח קרית מלך
ט/ח קרן הצבי מצוה צד אות ו
ט/ח שיח יצחק (וייס) ח"ב עמ' רח
ט/ח שם הבדלח עמ' שט-שיט
ט/ח שערי זיו ח"ג דף נא ע"א
ט/ט אמרי חן (לוונברג) נגעים עמ' קכח-קכט
ט/ט ברכת שלמה (תשז) עמ' פ
ט/ט זכר שמואל נגעים סי' ט ס"ק א, סי' י ס"ק ב
ט/ט זכרון בנימין ח"א עמ' שפב
ט/ט מחשבת הקודש ח"ב דף ל ע"א {כ"מ}
ט/ט מלאכת מחשבת עמ' קס
ט/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' קסא
ט/י אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קעז
ט/י אמרי חן (לוונברג) נגעים עמ' קכח-קלא
ט/י ברכת שלמה (תשז) עמ' עח
ט/י ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' תיח
ט/י דעת אברהם ח"א (נגעים) עמ' טו, כא, מד, קז, קלד
ט/י הר המלך ח"א עמ' קפט-קצד
ט/י חדושים ובאורים (גרי') נגעים סי' ב ס"ק ט-י
ט/י חנן אלקים עמ' קכ
ט/י יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' קלג
ט/י לב טהור עמ' רנה
ט/י מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' סז, ע, עח-עט, שסו, שסח-שסט
ט/י נזר הקדש (רזין) מנחות דף לט ע"ב
ט/י נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' תיח
ט/י ענפי ארז (זי') דף פח ע"ב
ט/י פני מלך (גוטליב) ויקרא עמ' פז {הרי אתה מוסגר}
ט/י פרי שמואל (תשלה)
ט/י קונטרסי שעורים נדרים שעור טז אות ו
ט/י קרית מלך
ט/י רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרמב
ט/י שופריה דיעקב (סקווירא) גל' א עמ' קסא, קעד {שני נגעים}
ט/י שם הבדלח עמ' שיט-שכה
ט/יא אמרי חן (לוונברג) נגעים עמ' קכט-קלג
ט/יא בית שערים ח"ג סי' ב
ט/יא דעת אברהם ח"א (נגעים) עמ' כא
ט/יא חנן אלקים עמ' קי, קטז
ט/יא מים טהורים עמ' תק
ט/יא מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' ע, עט, שסו, שסח
ט/יא משנת אליעזר (רבינ') עמ' סו
ט/יא שם הבדלח עמ' שכה-שכז
ט/יב אנצי"ת ע' בית הסתרים הע' 88, 119
ט/יב בית שערים ח"ג סי' סא {כ"מ}, ליקוטים לתולדות {שעה"מ}
ט/יב ברור הלכה סוטה טז ע"א ציון ד
ט/יב דעת אברהם ח"א (נגעים) עמ' נז
ט/יב הר המלך ח"ז עמ' קפה
ט/יב זכרון בנימין ח"ב עמ' שה
ט/יב חזו"א נגעים סי' ד ס"ק ו, יו"ד סי' צה ס"ק ז
ט/יב חזו"א על הרמב"ם
ט/יב חסדי דוד ח"ט עמ' ח
ט/יב יד אברהם נגעים עמ' לח, עה
ט/יב יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' ו, קלד
ט/יב יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קע
ט/יב כל בו ח"ה עמ' תצט
ט/יב לקוטי שיחות חל"ב עמ' 84
ט/יב מים טהורים עמ' תצט
ט/יב מעשה רקח
ט/יב מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' נב
ט/יב משנה הלכות על הלכות גדולות נדה סי' נה {איש נראה עומד ואשה נראית יושבת}
ט/יב סופר מהיר ח"ב עמ' טז
ט/יב צבי תפארת סי' סה
ט/יב קונטרס איש אטר (בתוך מס' תפילין עם באור רשי"ח קנייבסקי) אות פד
ט/יב קרית מלך
ט/יב שם הבדלח עמ' שכז
ט/יב שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רלו
ט/יב שער המלך - טעם המלך ח"א עמ' כח


י/613 הלכות טומאת צרעת פרק י *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


י/רה"פ באר החיים
י/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
י/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
י/רה"פ משנת הדעת
י/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' צד-צה
י/רה"פ פי' ר"י קאפח
י/רה"פ פי' ר"ש צדוק
י/רה"פ רמב"ם הערוך
י/רה"פ רמב"ם לעם
י/רה"פ שם טוב
י/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
י/א אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' פב אות ז
י/א אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' ג אות ה
י/א אבני נזר אהע"ז סי' קלד אות ו {מל"מ}
י/א אגרות משה קדשים סי' כה {מל"מ}
י/א אהל משה (הורוביץ) ח"א שבועות ד ע"א
י/א אהלים עמ' קכט
י/א אוצרות הרמב"ם
י/א אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' רפה
י/א אור הישר [משנה אחרונה נגעים פ"ד מ"י, אור הישר בכורות לד ע"ב]
י/א אור שמח
י/א אמרי חן (לוונברג) נגעים עמ' קלג-קמ
י/א אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' כד
י/א אנצי"ת ע' בוהק הע' 53 {מל"מ}
י/א ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קכג, קעב
י/א אש דת (דוברין) דף מ ע"ג, מב ע"ג, מד ע"ג
י/א אשר למלך
י/א באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קצו-קצז
י/א בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף פג ע"ב
י/א בזך לבונה עמ' שצ
י/א בית אהרן (צוקרמן) עמ' רצו {מל"מ}
י/א בית אהרן וישראל גל' מט עמ' יג {מל"מ}
י/א בית המדרש
י/א בית מועד (גטיניו) דף ז ע"ד, לח ע"ד {מל"מ}
י/א בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 38 {מל"מ}
י/א בני דוד
י/א בני יעקב
י/א בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' שא {מל"מ - הטלת מום בפסיק רישיה}
י/א בציר אליעזר ח"ב דף כו ע"ד {מוט}
י/א ברית עולם (ולר) סי' יג אות ב-ג
י/א ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' סב
י/א גור אריה יהודה (תשעח) עמ' רנא, שמח
י/א גנזי חיים (פלג'י) דף קיח ע"ג (עמ' תיט במהד' תשסג)
י/א דבר מאיר (ראק) סי' עז
י/א דבר שאול שבועות סי' ב ס"ק ב
י/א דברות משה יבמות עמ' רפט
י/א דברות משה נדה וטהרות עמ' תרכח {אבל אינו לוקה עד שיועילו מעשיו}
י/א דברות משה שבועות-ע"ז עמ' ו {מל"מ}
י/א דברי יהודה דף כ ע"א {מל"מ}, סי' ד אות ז {מל"מ}
י/א דברי יהושע (קלעוואן, תשעא) עמ' שב {מל"מ}
י/א דגל יהודה (לוקץ) עמ' 98
י/א דגל ראובן ח"ב סי' ב
י/א דעת אברהם ח"א (נגעים) עמ' קנט, קסט {כ"מ}, קעד {מל"מ}, קפז {כ"מ}, רד, רל, רסא
י/א דרשות מהר"ם חביב עמ' רסט
י/א הלכה רבה ח"א עמ' 117, 236
י/א ויטע אשל תמורה ח"א עמ' קה
י/א זכר שמואל נגעים סי' ה ס"ק א-ב
י/א זכר שמואל שבת סי' לא לדף צד ע"ב
י/א זכרון בנימין ח"ב עמ' קז, שכה
י/א זכרון בספר (וישניאק) ח"ב דף כט ע"ב
י/א חדושים ובאורים (גרי') נגעים סי' ה ס"ק יב
י/א חזו"א אהע"ז סי' קמ ס"ק טז
י/א חזו"א על הרמב"ם
י/א חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' רכט
י/א חי' מהר"ם שיק שבת עמ' תח {מל"מ}
י/א חיבת הקודש עמ' קכא {מל"מ}
י/א חיל המלך נדרים - מכתבי תורה עמ' תכ {הועילו עשיו}
י/א חנן אלקים עמ' קכט
י/א חסדי דוד ח"ט עמ' כה
י/א חק לישראל שליחות עמ' 122 {מל"מ}
י/א חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' תק {מל"מ}
י/א חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ג דף קנ {מל"מ}
י/א יד אברהם נגעים עמ' מה, פ-פב, פו-פז {מל"מ}
י/א יד הלוי (שכטר) נגעים - לפני ההקדמה עמ' 1, 3, וגוף הספר עמ' כג, מ, קלד, קלט
י/א יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קסו, קסח
י/א יראה ואהבה עמ' מג {מל"מ}
י/א כבוד יו"ט
י/א כללי המצוות (תאומים) עמ' קעט-קפ {מל"מ}
י/א לב טהור עמ' רסא, רע, רעד
י/א לבושי מרדכי יו"ד עמ' רעג, ח"ד עמ' קסה {מל"מ}
י/א להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' קסג
י/א למודי ה' (תקמז) דף סט ע"ד, פט ע"א {לוקה}
י/א מאור יעקב דף נב ע"ג, נד ע"א
י/א מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף סו ע"ד {יש רק לאו}
י/א מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' נו {מל"מ}
י/א מבי"ט (רובינ') דף קטו ע"ב
י/א מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' נח
י/א מוריה גל' רט עמ' נא {עובר בלאו ולא לוקה}
י/א מים טהורים עמ' תקמד, תקמו
י/א מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף סא ע"ד, ח"ב דף קפב ע"ד
י/א מנחת חינוך ח"ב עמ' קמח, ח"ג עמ' שצה-שצז
י/א מנחת חינוך מצוה קע (דף לח ע"ד)
י/א מנחת כהן (יוסף חיים) דף ב ע"א {לא תעשה בלבד}
י/א מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' רנב {רמב"ם}, רנג {ראב"ד}, רנד {מל"מ}
י/א מנחת שלמה (לוין) עמ' קכו {מל"מ}
י/א מעשה הבא בעבירה עמ' 296
י/א מפי כהן סי' ח אות טו, סי' י אות יד, סי' טז אות יט, סי' יז אות א, יג
י/א מקראי קדש (תשנג) עמ' רעא
י/א מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' רי {מל"מ}, רטו {מרכה"מ}, רסב-רסג, תכד-תכה ואילך
י/א מרחשת ח"א סי' ב אות ג
י/א מרכבת המשנה מהדו"ב
י/א מרכבת יוסף דף צט ע"ב, קא ע"ב {דבר שאין מתכוון, ומל"מ}
י/א מרפא לנפש חי' סוגיות סי' לד אות ג {רק לאו}
י/א משאת גרשון עמ' לח {מל"מ}
י/א משאת המלך ח"ג סי' שצ {לא לוקה}
י/א משנת יעקב
י/א משפטים לישראל עמ' רנו, שג
י/א נאם דוד
י/א נועם חכ"ה עמ' קכד
י/א נזר אברהם שבת-ביצה עמ' צז, קכח, קכט
י/א נחפה בכסף (נבון) ח"א דף טז ע"ג {מל"מ}
י/א נר מצוה (ואלק) מצוות דף קכט ע"ד, קל ע"א
י/א נתיב אברהם ח"א עמ' קכב-קכה
י/א ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' קסה, קעב, ח"ב עמ' רו {מל"מ - שליחות}
י/א ס' השבי"ט עמ' קכו {לא הועילו מעשיו}
י/א ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תקמב
י/א סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קעז
י/א סהמ"צ לרס"ג ח"ב דף קנט ע"ד
י/א ספרי דבי רב ח"ד עמ' קלה
י/א עבד המלך (תשסט) עמ' קפז {מל"מ}
י/א עיני דוד
י/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קג
י/א פאר המלך עמ' ריד
י/א פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' שג {מל"מ}
י/א פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' שיח
י/א פרי הארץ (מזרחי) ח"ב דף יט ע"ב {לא הועילו}
י/א פרי שמואל מכות עמ' קמג
י/א פרפרת משה ח"ב עמ' מג
י/א צבי תפארת סי' סט
י/א צפנת פענח ויקרא עמ' קלט, קמב
י/א צרור החיים (יעקב)
י/א קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' קיט {מל"מ}
י/א קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' תצו
י/א קול אריה (שוורץ, תשעא) חו"מ עמ' קעז {מל"מ}
י/א קול דודי (תשף)
י/א קול דודי שבועות סי' לב
י/א קרית מלך
י/א קרן פני משה ח"א עמ' רלה-רלו
י/א ראשי בשמים (רבין) עמ' קפח, רעז
י/א שאגת אריה סי' מג
י/א שארית יהודה (בלום) דף קט ע"ג {עובר רק אם קוצץ את כל הבהרת}
י/א שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קנב, קנו
י/א שו"ת מהרש"ם ח"ח סי' רו
י/א שולי הגליון עמ' קנג
י/א שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' שלג-שלד, שלז-שלח
י/א שם דרך כתובות עמ' רפט
י/א שם הבדלח עמ' שכח-שמב
י/א שמועת חיים ערכין ח"א עמ' רע
י/א שמחת החג דף כד ע"א, כה ע"ב
י/א שמלה שניה דף יז ע"א {מל"מ - קציצת נגע טהור}
י/א שער המלך ח"א עמ' תקנז
י/א שערי חיים (שמולביץ) קידושין עמ' קמא {מל"מ}
י/א שערי שאול שבת עמ' כז {מל"מ}
י/א תורה תמימה דברים פ' כד אות קז
י/א תורת האוהל (תשנג) עמ' שעא {מל"מ - על רש"י "בדאיתא אחר"}
י/א תורת חיים וחסד עמ' תפה {לשאת מוט}
י/א תשובה שלמה או"ח מהדו"ת סי' ו דף ה ע"ג
י/ב אבן ישראל (פישר)
י/ב אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' קפ
י/ב בנין אפרים עמ' רכא
י/ב ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' סב עמ' קסז
י/ב דעת אברהם ח"א (נגעים) עמ' קסא
י/ב זכר שמואל נגעים סי' י ס"ק ב
י/ב זכרון בנימין ח"ב עמ' תקכא
י/ב חדושים ובאורים (גרי') נגעים סי' ה ס"ק י
י/ב חזו"א על הרמב"ם
י/ב חקל יצחק (שו"ת) עמ' ד
י/ב יד אברהם נגעים עמ' פג-פד
י/ב יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' כז, כט, קלז
י/ב יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קסו
י/ב מאור יעקב דף נג ע"א
י/ב מים טהורים עמ' תקמז
י/ב מנחת חינוך ח"ג עמ' שצה
י/ב מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' רעד
י/ב מר קשישא עמ' כג
י/ב מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' תכח
י/ב משנת אליעזר (רבינ') עמ' סה-סו
י/ב ספרי דבי רב ח"ד עמ' קלד
י/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קב
י/ב שם הבדלח עמ' שמב-שמה
י/ג דברות משה קדושין סי' נ הערה מז
י/ג דעת אברהם ח"א (נגעים) עמ' קפ
י/ג חדושים ובאורים (גרי') נגעים סי' ה ס"ק טו
י/ג חזו"א על הרמב"ם
י/ג חסדי דוד ח"ט עמ' כז
י/ג יד אברהם נגעים עמ' פד {כ"מ}
י/ג יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' כט, קלו
י/ג לב טהור עמ' רסה
י/ג מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשנד) חי' ש"ס עמ' לה
י/ג מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשסד) עמ' קצג
י/ג מים טהורים עמ' תקמח
י/ג מנחת חינוך ח"ג עמ' שצה
י/ג מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' רג {כ"מ}, רו
י/ג שפת אמת על התלמוד ח"ג דף עב ע"ג
י/ד דעת אברהם ח"א (נגעים) עמ' קע, קעב
י/ד זכר שמואל נגעים סי' ה ס"ק א
י/ד זכר שמואל שבת סי' לא לדף צד ע"ב
י/ד חסדי דוד ח"ט עמ' כה
י/ד מנחת חינוך ח"ג עמ' שצה
י/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קב
י/ה אבני חפץ ח"ד עמ' רמה
י/ה אוצר חיים ח"ב דף פד {מל"מ}
י/ה אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' ל אות ג-ד
י/ה אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' ל אות א
י/ה באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קצז
י/ה בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' קמה
י/ה בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף פג ע"ב
י/ה בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' כא
י/ה בינת נבונים דף פד ע"ד
י/ה בית זבול ח"א סי' א אות ד
י/ה בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' מה
י/ה בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' נו
י/ה בנין הלכה עמ' כז {מל"מ}
י/ה ברוך טעם (תשסח) שער עדל"ת עמ' קנט
י/ה ברור הלכה יבמות ג ע"ב ציון א
י/ה ברית עולם (ולר) סי' יג אות א, ד
י/ה ברך יצחק (ברכה) דף סד ע"ג {מל"מ - למה השמיט}
י/ה ברכת חיים (אגרנטי) עמ' טז
י/ה גרים וגרות עמ' מז {דוחה צרעת}
י/ה דברי יחזקאל (מישור) עמ' קצד
י/ה דובר מישרים
י/ה דובר מישרים דף מח ע"ג {מל"מ}
י/ה דעת אברהם ח"א (נגעים) עמ' קפה
י/ה דרכי יושר (שרף) ח"א עמ' קעח
י/ה הר המלך ח"ג עמ' שלז-שמא, ח"ז עמ' תקכח-תקכט
י/ה זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר א עמ' קכד {מילה דוחה צרעת}
י/ה זכרון בנימין ח"ב עמ' קה, רכח, שכג
י/ה זכרון יהודה (לאש) דף כט ע"ד
י/ה זכרון יהונתן דף קעז
י/ה חוט המשולש (דיוואן) דף ח ע"ד
י/ה חי' חתם סופר
י/ה חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"ג עמ' רל
י/ה חי' ר"ש קלוגר שבת עמ' שלז
י/ה חלת לחם (תשנח) עמ' יז {מל"מ}
י/ה חסדי דוד ח"ט עמ' כה {מל"מ}, כח
י/ה יד אברהם נגעים עמ' פא, פו {מל"מ}
י/ה יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' קלח
י/ה יד פשוטה אהבה עמ' תתתלה
י/ה יצחק ירנן [עי' חידושי הל' מילה פ"א ה"ט] {מל"מ}
י/ה לב טהור עמ' רסח, רע
י/ה לחקרי הלכות ח"ב עמ' רמה
י/ה למודי ה' (תשפא) עמ' כא
י/ה מאור יעקב דף נב ע"ג, נד ע"א
י/ה מאור למלך יבמות עמ' כד
י/ה מגדל עז עמ' נו
י/ה מועדים וזמנים ח"א סי' ע
י/ה מוריה גל' רז עמ' קו
י/ה מזבח חדש דף עא ע"ג
י/ה מטה אהרן (לוין), מצוקי ארץ - דברי הלכה אות ג
י/ה מטה יחיאל סי' טו ס"ק א
י/ה מלאכת שלמה (מילר)
י/ה מנחת חינוך ח"א עמ' יד, ח"ג עמ' שצה-שצז
י/ה מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' רנג {מל"מ}, רנד
י/ה מעין החכמה עמ' קז {מל"מ}
י/ה מעיני המים
י/ה מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' כב אות ו, סי' לג אות ג]
י/ה מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' רח
י/ה מרכבת יוסף דף קא ע"ב, קב ע"ד {עשה דוחה ל"ת}
י/ה משך חכמה דברים פכ"ד פס' ח
י/ה משמר הלוי עמ' סג
י/ה משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף נו ע"ג {מילה בצרעת}
י/ה משנת חיים דברים עמ' תסב
י/ה משנת יעקב כאן
י/ה משנת יעקב מדע עמ' שנב, שנה-שנו
י/ה נזר אברהם שבת-ביצה עמ' צז, קט, קכח
י/ה נחלי יהושע עמ' עד
י/ה נתיב אברהם ח"א עמ' קכב-קכג
י/ה סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' סה
י/ה סתרי ומגיני (תשכג) עמ' רלח
י/ה עליות אריה עמ' מ-מב
י/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קב
י/ה ערוגת הבושם (גרינוואלד) סוגיות עמ' שמד, שסה {מילה דוחה צרעת משום דעשה דוחה לא תעשה}
י/ה פותח יד
י/ה פרפרת משה ח"ב עמ' מג
י/ה צבי תפארת סי' סט
י/ה ציון לנפש חנה חיה עמ' עב
י/ה קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ג עמ' תשט
י/ה קובץ הערות (תשסג) סי' ז אות ב {מל"מ}
י/ה קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' ע, עב-עג, עה
י/ה שאל האיש דף מג ע"ד
י/ה שארית יהודה (בלום) דף קט ע"ג
י/ה שושנת העמקים (תאומים) עמ' ס {רמב"ם}, צט {מל"מ}
י/ה שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' צט
י/ה שלמי ניסן פ' הבונה עמ' קח
י/ה שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' קד
י/ה שמחת החג דף כג ע"ג
י/ה שנות חיים (קלוגר) עמ' סג {מל"מ}
י/ה תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' לט ס"ק לח
י/ה תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תרג
י/ה תולדות יעקב יוסף פ' מצורע
י/ה תורת הלוי עמ' לו
י/ה תורת ראשי הישיבות יבמות עמ' קי
י/ה תחומין חכ"א עמ' 127
י/ו אביר יעקב (אביגדור) דף סא ע"ב-ע"ג {כה"ג - עדל"ת}
י/ו אגרות משה קדשים סי' ז ענף ב
י/ו אור הישר [מקום שמואל תשובה ז, באר יצחק או"ח סי' כ, יו"ד סי' יט]
י/ו אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' קפ
י/ו אמרי מנחם עמ' רכ, רכה {מותר בתשמיש המטה}
י/ו אנצי"ת ע' גדול פרע הע' 93, 96
י/ו ארץ בנימין עמ' לז-לח
י/ו אשר למלך
י/ו באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' רלט
י/ו באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' קפג, שכ
י/ו באר מים חיים (מוצירי) גירסא דינקותא דף ל ע"ג
י/ו בדבר מלך ח"ו עמ' קיג
י/ו בית אהרן וישראל גל' מב עמ' קלב {עוטה על שפם}
י/ו בני דוד
י/ו בנין אריאל ח"א עמ' קנח
י/ו בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' שיד
י/ו ברוך טעם (תשסח) שער עדל"ת עמ' קמז, קעד
י/ו ברור הלכה הוריות יא ע"ב ציון י פרק ב {קריעה ופרימה}
י/ו ברור הלכה הוריות יב ע"ב ציון ו {כה"ג}
י/ו ברור הלכה חולין קמא ע"א אחרי ציון ב פרק ב {אסור בתשמיש רק בימי ספירתו}
י/ו ברור הלכה מו"ק ז ע"א ציון ז פסקה א, טו ע"א אחרי ציון ו פסקה ב
י/ו ברית עולם (ולר) סי' יא אות ד
י/ו בשבילי הקדושה סי' ו אות ו, סי' י אות ח
י/ו גבורת יצחק (תשמח) דף פב, פד
י/ו גבורת יצחק (תשסו) עמ' עט
י/ו גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' נו
י/ו גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' פג
י/ו דברות משה שבת ח"א סי' כ הערה עט
י/ו דברי אמת (תשעט) עמ' רצה {אפילו כהן גדול שנצטרע פורע ופורם}
י/ו דברי יעקב (וישקי) ח"ג עמ' קיב
י/ו דברי שאול ויקרא עמ' עז
י/ו דברי תורה (שפירא) ח"ה סי' ע
י/ו דגל יהודה (קמינר) עמ' קמד
י/ו דודאי משה עמ' קסו
י/ו דעת מרדכי ח"א דף קג ע"א {תשמיש}
י/ו דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קנא, קפו
י/ו הורה גבר (תקסב) דף לה ע"ג {תשמיש}
י/ו הורה גבר (תשסג) עמ' קמא {תשה"מ}
י/ו זכרון בנימין ח"א עמ' נב, תמא-תמב
י/ו זכרון בנימין ח"ב עמ' רכז, שסב
י/ו חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' כג
י/ו חי' ר"מ מאימראן ר"ה-חגיגה עמ' רמה
י/ו חיים ומלך
י/ו חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' צו עמ' שכב
י/ו חשבונות של מצוה עמ' קסט
י/ו יד אברהם נגעים עמ' כט
י/ו יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' קמ-קמא
י/ו יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קעא, כרך ב ח"ב עמ' קסו-קסז
י/ו ימין משה הל' יבום פ"ו
י/ו ישמח אב עמ' מ
י/ו כגן רוה עמ' 34-35
י/ו ככר לאדן (תשנ) עמ' קיג
י/ו כלי טהור עמ' שיז
י/ו כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' קה
י/ו להורות נתן על התורה ח"ג עמ' קו
י/ו לחם חקי עמ' רפג, רצ
י/ו למודי ה' (תקמז) דף ד ע"ג {תשמיש}
י/ו לשד השמן הל' עבדים פ"ג הי"ד {דברה תורה כלב"א}
י/ו מבוא למשנה תורה עמ' 46, 333
י/ו מגילת ספר לאוין דף עח ע"א
י/ו מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' תנו
י/ו מועדים וזמנים ח"ז סי' רמא
י/ו מי החג עמ' קכו
י/ו מכשירי מצוה עמ' כד-כה, סה
י/ו מן הסערה עמ' 192
י/ו מנחת ברוך סי' עח
י/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' קו, קח-קט, קמח-קמט, קנד, ח"ג עמ' שלא
י/ו מנחת כהן (כץ) ח"ב דף נב ע"ד
י/ו מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' רנג
י/ו מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' קמח, רנו, רנז
י/ו מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' רסט
י/ו מעיני המים
י/ו מראה הנוגה
י/ו מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' רסז, שע
י/ו מרחשת, מנחת חינוך, מנחה שלוחה אות ב בהגהה
י/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
י/ו מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קכו אות א-ב {מותר בתשמיש - עשה דוחה ל"ת ועשה שאינו שוה בכל}
י/ו משא בני קהת
י/ו משאת המלך (תשסז) עמ' מג {עדל"ת}
י/ו משברי ים עדל"ת סי' ה ס"ק א
י/ו משך חכמה ויקרא פכ"א פס' יג
י/ו משכנות לאביר יעקב ח"ב דף כו ע"ג, כז ע"א
י/ו משמר הלוי עמ' סב
י/ו משנת חיים ערכין עמ' מז
י/ו משנת משה מו"ק עמ' כג
י/ו נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' שטז
י/ו נר מצוה (ואלק) מצוות דף לו ע"ב {פריעה ופרימה כדי שיהיה ניכר שהוא טמא}, קד ע"א {כה"ג חייב בפריעה ופרימה כי עדל"ת}
י/ו נשמת אברהם ח"ג עמ' קכח
י/ו נתיב אברהם ח"א עמ' לח-מ, מג
י/ו נתיב מצותיך עמ' ס
י/ו סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ג עמ' רכא
י/ו עוללות ישראל עמ' ל
י/ו עין יצחק ח"א עמ' קכז, קצט
י/ו ערוגת הבושם (גרינוואלד) סוגיות עמ' שמט {בימי חלוטו מותר בתה"מ}
י/ו פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' קפא
י/ו פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' רמה
י/ו פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' שכב
י/ו קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קכב
י/ו קרן הצבי מצוה צד אות ט, מצוה צח אות ג
י/ו רלב"ג ויקרא פי"ג פסוק מה עמ' קצט
י/ו רנת יצחק מלכים עמ' רפד {מוקפות חומה בא"י}
י/ו רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרס, תרעא
י/ו שושנת העמקים (תאומים) עמ' מא, צב, צו, רח-רט
י/ו שם דרך כתובות עמ' מח-מט
י/ו שם הבדלח עמ' שמה-שע
י/ו שמועת חיים ערכין ח"א עמ' תסו
י/ו שמוש חכמים ג עמ' מד
י/ו שעורי הרב - אבלות עמ' קו
י/ו שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' יד, לג, לה
י/ו שער המלך ח"א עמ' תרכג, ח"ב עמ' קלו
י/ו שפת אמת על התלמוד ח"ב דף קמג ע"ד
י/ו תהלה לדוד (מן) קדשים סי' כו ס"ק א, יח
י/ו תולדות אדם עמ' צז
י/ו תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תרג
י/ו תולדות יעקב יוסף פ' מצורע
י/ו תורה תמימה ויקרא פ' יג אות קפ
י/ו תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תפג
י/ז אוצר א"י ח"ו עמ' 184
י/ז אור הישר [מל"מ לקמן פי"א ה"א]
י/ז אור ליהודה (תשנט) עמ' צא, צד {דין המצורע}
י/ז אמרי חן (לוונברג) כלים עמ' כה
י/ז אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' קפ
י/ז אפיקי מגינים זבחים סי' נט
י/ז אשר למלך
י/ז באר יוסף ח"ג עמ' כט
י/ז באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קנב
י/ז בארות נתן עמ' קו
י/ז גבורת יצחק (תשמח) דף קטו
י/ז גבורת יצחק (תשסו) עמ' פב
י/ז גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' נז
י/ז גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' קסז
י/ז דרך הקודש (תשסז) עמ' כו
י/ז התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קסא
י/ז זבח טוב שער יד סי' ז
י/ז זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' צה
י/ז זכרון בנימין ח"ב עמ' קפא, שסב, תעז
י/ז חי' הגר"ח החדש עמ' קכה
י/ז חכמת גרשון עמ' קצב
י/ז ככר לאדן (תקסא) דף קפד ע"א
י/ז כלי טהור עמ' קנח
י/ז לקוטי שיחות חי"ח עמ' 135, חכ"ב עמ' 72
י/ז מאור למלך פסחים עמ' קנג
י/ז מאור תורה (שנגהי) חוב' ב עמ' נט-ס
י/ז מבוא למשנה תורה עמ' 333
י/ז מגילת ספר לאוין דף קנט ע"א
י/ז מחנה יוסף (תשעב) סי' מז אות ג
י/ז מכשירי מצוה עמ' כד
י/ז מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' קלב
י/ז מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' רסז
י/ז משאת המלך ח"ג סי' שצא {שייכות דין שילוח להל' טו"צ}
י/ז משנת יעקב
י/ז משנת ירושלים עמ' ד, לב, עה
י/ז נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"א סי' י אות א
י/ז נתיבות שלום (למפרט) עמ' קיא {מוקפות חומה}
י/ז עיר הקודש והמקדש ח"א עמ' לח, מט, נא
י/ז רלב"ג ויקרא פי"ג פסוק מו עמ' ר
י/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' סח, סט
י/ז שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' שפג
י/ז שם הבדלח עמ' שע-שעג
י/ז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' עה
י/ז שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' ת
י/ז תולדות אדם עמ' צז
י/ז תורת הקדש ח"ב עמ' רא-רב
י/ז תיבת גומא (ורשנר) עמ' רמ
י/ז תיבת גומא (תשסז) עמ' קע {בימי חלוטו מותר בתשמיש}
י/ז תשובות ר' איסר יהודה עמ' 5
י/ח אגרות משה קדשים סי' ז ענף ב
י/ח אנצי"ת ע' אשה הע' 476, 477, 481, ע' גבחת הע' 23
י/ח ארעא דרבנן (תשעט) עמ' סד
י/ח אשר למלך
י/ח באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קנב
י/ח בית אהרן וישראל גל' נה עמ' קה {מל"מ - עשה דוחה ל"ת}
י/ח בית יחזקאל (סרנה) גליונות
י/ח בית מועד (גטיניו)
י/ח גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' פד
י/ח זכרון בנימין ח"א עמ' נב, תמא-תמב
י/ח חסדי דוד ח"ג עמ' תטו
י/ח טורי אבן המפואר עמ' צה
י/ח מכשירי מצוה עמ' כד
י/ח מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רסח
י/ח מנחת חיים (שוויד) ח"ג עמ' קנד
י/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' קמט
י/ח מעין החכמה עמ' קט
י/ח מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רסד ע"ד {מודיע לרבים שהוא טמא}
י/ח מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' תקעו
י/ח משנת ירושלים עמ' ח, נט
י/ח נר מצוה (ואלק) מצוות דף לו ע"ב {אשה אינה בעטיית שפה}
י/ח פרי עץ חיים (קרויס) עמ' קטו
י/ח קרית מלך
י/ח רלב"ג ויקרא פי"ג פסוק מה עמ' קצט
י/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' סח
י/ח שם הבדלח עמ' שעד
י/ח שמועת חיים ערכין ח"א עמ' קלז
י/ח שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' לג-לד
י/ח תולדות אדם עמ' צח
י/ח תורת הקדש ח"ב עמ' רא
י/ט בדבר מלך ח"ח עמ' צא
י/ט יד דוד (קרלין) ח"א דף כג
י/ט יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קעא
י/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' קנ
י/ט קול דודי סוטה סי' תרלז
י/ט קרית מלך
י/ט שם הבדלח עמ' שעה
י/ט שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' לד
י/י אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' כז אות ו
י/י ארץ בנימין עמ' לז
י/י בדבר מלך ח"ו עמ' קיא {מוחלט שוה למוסגר}
י/י ברור הלכה מו"ק ז ע"א ציון ז פסקה א
י/י גור אריה ויקרא פ' יג הע' 103
י/י הר המלך ח"ז עמ' קפה
י/י זכרון בנימין ח"ב עמ' שסג
י/י יד אברהם טהרות עמ' קנג {מל"מ}
י/י יד אברהם נגעים עמ' כח-כט, צח-צט
י/י ידי משה (בוצק' תשמג) סי' שצו {ראב"ד}
י/י ישמח אב עמ' מ
י/י כלי טהור עמ' יח {כ"מ}
י/י לב טהור עמ' רנו
י/י מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' רסז
י/י נחפה בכסף (נבון) ח"א דף יז ע"ב
י/י עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קג
י/י שם הבדלח עמ' שעו
י/י שמועת חיים ערכין ח"א עמ' קמו
י/י שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קכו
י/יא אמרי חן (לוונברג) כלים עמ' קמו
י/יא אנצי"ת ע' אבות הטומאות הע' 36, 40
י/יא בית ישחק
י/יא בנין אפרים עמ' כ
י/יא ברור הלכה מגילה ח ע"ב ציון ד
י/יא דברות משה גיטין עמ' תיד {כ"מ - היסט}
י/יא הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"א הע' 74, פ"ג הע' 2
י/יא הרמב"ם והלכותיו
י/יא זכרון הרב עמ' 203
י/יא חזו"א על הרמב"ם
י/יא חי' מרן הגרי"מ עמ' לב
י/יא יד אברהם נגעים עמ' צח-צט
י/יא יד בנימין מגילה עמ' סט {טומאה למפרע}
י/יא יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' צח
י/יא יד ישראל ח"ב הל' ביאת מקדש פ"ג ה"ב {משכב ומושב, אבן מסמא}
י/יא כלי טהור עמ' יא-יב, יד, קכג, רג, רד, רז, רי
י/יא כתר המלך {השמיט טהור למפרע מלטמא בביאה}
י/יא להורות נתן על התורה ח"ג עמ' קה
י/יא מגיני שלמה עמ' רכא
י/יא מוריה גל' רג עמ' נא {השמיט שלא מטמא למפרע}
י/יא מחובר לטהור סי' טו אות ב, סי' לג אות כ, כב
י/יא מנחת חינוך ח"ב עמ' קמט
י/יא מפי כהן זבים סי' יא אות כז {כ"מ}
י/יא מרכבת המשנה מהדו"ב לקמן פ"ג הי"ג {מל"מ}
י/יא משנת חיים נדה סי' לז עמ' קמו
י/יא משנת חיים פסחים ח"ב עמ' קכ
י/יא נתן פריו מגילה עמ' צה
י/יא סופר המלך ח"ב עמ' שח
י/יא ספרי דבי רב ח"א עמ' קצז
י/יא ענפי ארז (זי') דף קעב ע"ב
י/יא קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' נח {שעה"מ}
י/יא קרית מלך {תחת אבן - מקורות}
י/יא רלב"ג ויקרא פט"ו פסוק יב עמ' רכב
י/יא שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' שז-שח
י/יא שולי הגליון עמ' קנג
י/יא שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' קסז
י/יא שם הבדלח עמ' שעז-שעט
י/יא שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 32
י/יא שער המלך {משכב ומושב}
י/יא תורת השליחות עמ' יג
י/יא תפארת ציון (קואינקה) עמ' צו {משכב ומושב}
י/יב אגרא דשמעתא ח"א עמ' עד {כ"מ}
י/יב אור הגנוז (אופק) קדושין ח"א עמ' שיז
י/יב אור הישר [מל"מ לעיל פ"ב ה"א, עי' הל' אה"ט פט"ו ה"ה]
י/יב אור ליהודה (תשנט) עמ' צא
י/יב אורה ושמחה הל' סוכה פ"ו ס"ק נא
י/יב אמרי חן (לוונברג) נגעים עמ' קמ-קמב
י/יב אפר קדשים עמ' קלז
י/יב בינת צבי ענייני ספק טומאה עמ' נה {כ"מ}
י/יב בני בנים ח"א עמ' טו
י/יב ברכת שלמה (תשז) עמ' פג-פד
י/יב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' תכט-תל
י/יב גליונות אבני נזר {מל"מ}
י/יב דברי אמת (תשעט) עמ' תנא {מצורע שהכניס ראשו ורובו לבית נטמא כל מה שיש בתוכו}
י/יב זכרון בנימין ח"א עמ' שנד
י/יב זכרון בנימין ח"ב עמ' תקעח
י/יב חבורי טהרה עמ' ריט
י/יב חדושים ובאורים (גרי') נגעים סי' יא ס"ק ד
י/יב חזו"א על הרמב"ם
י/יב חי' משנה פסחים עמ' רעז
י/יב חסדי דוד ח"ט עמ' עג
י/יב חשב האפוד כלים פ"א מ"ד עמ' טו
י/יב חתן סופר או"ח ח"א עמ' מד
י/יב יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' קמו
י/יב יד אברהם טהרות עמ' קנג, קנד
י/יב יד אברהם כלים עמ' יא {כ"מ}
י/יב יד אברהם נגעים עמ' צח-צט, קסג-קסד {רעק"א}, קסז-קע, קעג
י/יב יד ישראל ח"ב
י/יב יד מרדכי (אלימלך) סוכה עמ' מח
י/יב כלי טהור עמ' קכט
י/יב מוריה גל' רכט עמ' מ {מטמא כמת}
י/יב מים טהורים עמ' תריג
י/יב מנחת חינוך ח"ב עמ' קמט
י/יב מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' רעג {כ"מ}
י/יב מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' תקנג
י/יב משנה הלכות ח"ג סי' רכו
י/יב משנת יעקב כאן
י/יב משנת יעקב מדע עמ' קנח
י/יב משרת משה (עטייה)
י/יב נשאל דוד או"ח עמ' קלח
י/יב פתח האהל דף כ ע"א
י/יב קרית מלך
י/יב קרן הצבי מצוה צד אות י
י/יב שלמי יוסף נזיר עמ' תקכד
י/יב שם הבדלח עמ' שעט-שצ
י/יב שמועת חיים ערכין ח"א עמ' תסו
י/יב שערי טהר ח"ב שער ב סי' ב אות א
י/יב תפארת ציון (קואינקה) עמ' צו, ק-קא


יא/614 הלכות טומאת צרעת פרק יא *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יא/רה"פ באר החיים
יא/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יא/רה"פ מעשה רקח
יא/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יא/רה"פ משנת הדעת
יא/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' צו-צז
יא/רה"פ פי' ר"י קאפח
יא/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יא/רה"פ קרית מלך
יא/רה"פ רמב"ם הערוך
יא/רה"פ רמב"ם לעם
יא/רה"פ שם טוב
יא/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יא/א אביר יוסף עמ' ריח
יא/א אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' יח-יט {מל"מ}
יא/א אוצר המאמרים (תשסא) עמ' רטז {מקל ארז ארכו אמה}
יא/א אורה ושמחה הל' לולב פ"ח ס"ק לה, ס
יא/א אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ה ס"ק לז
יא/א אוריין תליתאי (תאומים) סי' לז
יא/א אמונת יהושע עמ' אלף תמח, אלף תש
יא/א אמונת עתיך גל' 113 עמ' 129, 132, 136 {משקל}
יא/א אמר יוסף (אלקלעי) דף לא ע"א {מל"מ}
יא/א אמרי חיים (שיינברג) עמ' 28
יא/א אנצי"ת ע' אזוב הע' 34, ע' אשה הע' 482, ע' בית הסתרים הע' 112, 113
יא/א אעירה שחר (רוזנטל) סוטה עמ' פד
יא/א באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תעט
יא/א באר שרים (שלזינגר) ויקרא פ' מצורע סי' א אות א
יא/א בגדי כהונה (פרחיא) דף קלט ע"ד
יא/א בדבר מלך חי"ד עמ' ר
יא/א בית אהרן (צוקרמן) עמ' שכ
יא/א בית המדרש
יא/א בית ישחק
יא/א בית נפתלי (תרנט) סי' כד
יא/א בית נפתלי (תשסו) עמ' קפה
יא/א בן שלמה דף סד ע"א
יא/א בנין אפרים עמ' קצ {מל"מ}, רג {שילוח מעיר מוקפת חומה}
יא/א בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' שיד
יא/א בצור ירום ח"ז עמ' רמה הערה 97
יא/א בצור ירום ח"ט עמ' רלו הערה 97
יא/א ברור הלכה חולין פב ע"א ציון ג {מל"מ}
יא/א ברור הלכה חולין קמ ע"א לפני ציון א
יא/א ברור הלכה סוטה טו ע"ב ציון ח
יא/א ברור הלכה סוטה טז ע"א ציון ד
יא/א ברור הלכה סוטה טז ע"ב ציון ז
יא/א ברור הלכה ע"ז עד ע"א ציון א פסקה ז {מל"מ}
יא/א ברור הלכה קדושין כא ע"ב ציון ג
יא/א ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' תלז
יא/א בשבילי הקדושה סי' ו אות ח {אסור בתשמיש}
יא/א גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' קנו {ק"ס, גרי"ז}
יא/א גור אריה (צרמון)
יא/א גור אריה ויקרא פ' יג הע' 104
יא/א גור אריה יהודה (זמבא) עמ' טו, קא
יא/א גליוני הגר"ש עמ' צה {מל"מ}
יא/א דבר יהושע (שו"ת) ח"א סי' מז
יא/א דבר שאול סוטה סי' כא אות יד, סי' כד אות ג, ט, תמורה סי' עז אות ג
יא/א דברות משה נדה וטהרות עמ' תרלג {מל"מ ד"ה ומביא וד"ה ומ"ש רבנו שלחה}
יא/א דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שמו
יא/א דברי יעקב (וישקי) ח"ג עמ' קיג
יא/א דברי ירמיהו קידושין עמ' רג
יא/א דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' רנט
יא/א דברי סופרים (רזין) דף יט ע"ד {קבלה}
יא/א דברים אחדים (קלצקין) עמ' קלד {כהן מגלח}
יא/א דודאי משה עמ' קסו
יא/א דורש לציון (תשנה) עמ' מא
יא/א דין אמת (תשסז) עמ' שלו {מל"מ}
יא/א דעת אברהם ח"א (נגעים) עמ' עג
יא/א דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' קנב
יא/א הבנים תקח לך סי' כו אות ו {מל"מ - גדר החיוב לשלח כמה פעמים}
יא/א הגהות רימ"א
יא/א הדר איתמר עמ' רי
יא/א המשפט העברי עמ' 316
יא/א הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' כו ס"ק כא
יא/א הר המלך ח"ז עמ' קפה
יא/א הרמב"ם והלכותיו
יא/א התורה והתלמוד ח"ד עמ' 487
יא/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רצד
יא/א זכר יצחק (תשן) עמ' קמח, קעז
יא/א זכרון בנימין ח"א עמ' קכ, רנה
יא/א זכרון בנימין ח"ב עמ' קיג {ראב"ד}
יא/א זכרון יהונתן דף קעז ע"ג {תשה"מ}
יא/א חדושים ובאורים (גרי') נגעים סי' יב ס"ק א-ב
יא/א חזו"א אהע"ז סי' קמח לדף לה ע"ב, יו"ד סי' עח ס"ק ב
יא/א חזו"א על הרמב"ם
יא/א חזון יחזקאל סוטה פ"א ה"ו
יא/א חי' הגר"ח החדש עמ' צ {משקל שקל}
יא/א חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' קסה {מל"מ}
יא/א חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד לסיפרא פ' ויקרא פסוק "וטבל הכהן"]
יא/א חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"ב עמ' רנה ד"ה ומה {ועץ ארז ואזוב שנתקלפו פסולין}
יא/א חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' ז
יא/א חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' תב
יא/א חיים ומלך
יא/א חנן אלקים עמ' רנה
יא/א חסדי דוד ח"ט עמ' ח, מב, פ, פד
יא/א חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' לט
יא/א טעם ודעת הל' פרה פ"ג ה"ב שעה"צ אות קמט
יא/א יד אברהם נגעים עמ' קע-קעז, קפד
יא/א יד אברהם פרה עמ' עב, רח-רט
יא/א יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' ו, פג, קלד, קמב
יא/א יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' רכא {גרי"ז}
יא/א יד פשוטה אהבה עמ' תתמב
יא/א ידי משה (בוצק' תשמג) סי' קכח
יא/א ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רכה, ח"ב עמ' כו
יא/א יצחק ירנן
יא/א ישועות מלכו (הגהות)
יא/א כבוד יו"ט
יא/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תע
יא/א כלי טהור עמ' יא, מה, רה
יא/א כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף ק ע"ד {מל"מ}
יא/א כתר נהורא עמ' כג-כד
יא/א כתר שם טוב סי' שצג
יא/א לב שלמה (חלמא) עמ' קלה {מל"מ}
יא/א ליבא בעי דף עד {מל"מ}
יא/א מבית מאיר (סטלביץ) סה ע"ג {מל"מ - לקיחה בכל אדם}
יא/א מגיני שלמה עמ' רכא
יא/א מועדי ה' (נתנזון) יו"ט עמ' לב-לג {מל"מ}
יא/א מועדים וזמנים ח"ג סי' קצב
יא/א מוריה גל' ריג עמ' קיא
יא/א מוריה שנה ח גל' ח עמ' כג
יא/א מחנה יוסף סוטה עמ' סה, עח
יא/א מי טהרה עמ' רסט {אין אזוב פחות מטפח}
יא/א מים טהורים עמ' תריג-תריד, תרטז
יא/א מנוחת אשר ח"ב דף לג ע"ג {מל"מ - צפור דרור אין לו שיעור}
יא/א מנוחת משה דף קמב ע"ב {מל"מ - לשחוט את המשולחת}, קמג ע"א-ע"ב {מל"מ}
יא/א מנחם שלמה סי' רעז
יא/א מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רנז
יא/א מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף נח ע"ד
יא/א מנחת חינוך ח"ב עמ' צו, קנב-קנג, ח"ג עמ' טו, רכב, רסז
יא/א מנחת חינוך מצוה קמו (דף כה ע"ד)
יא/א מנחת כהן (יוסף חיים) דף יז ע"ב {לא כתב שלקיחת הצפורים מ"ע}
יא/א מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' רנח
יא/א מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' רסג, רסה {מל"מ}, רסו-רסז, רסח {מל"מ}, רעב
יא/א מפתח הבאורים [אור שמח, גרי"ז דף סד]
יא/א מצעדי גבר יבמות סי' יז אות ב-ג
יא/א מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"א דף נד, נז, ח"ב דף לא
יא/א מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' קסג, קעד, שב
יא/א מראה הנוגה
יא/א מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' נב, רא, תקסא, תקסג, תקסט, תקע {מל"מ}, תקעד, תקעט, תקפג {מל"מ}
יא/א מרגניתא דר"מ [מל"מ עבדים פ"ג ה"ט]
יא/א מרומי גלים עמ' יא
יא/א מרכבת המשנה מהדו"ק
יא/א משברי ים עדל"ת סי' ה ס"ק א {תשמיש}
יא/א משך חכמה ויקרא פי"ד פס' מ
יא/א משכיל ליהודה עמ' עג {כהן מגלח פעמיים}
יא/א משנת יהודה ח"ב פ"ו הי"ז
יא/א משנת ירושלים עמ' כח {מל"מ}
יא/א משנת ר' אהרן זרעים עמ' רמד
יא/א נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' שטז
יא/א נחלת עזרא ח"ב סי' מו-מז
יא/א נחלת עזריאל (הלוי) חולין דף קטו (סו ע"ג בדפי הספר), דף קמ (ע ע"ב בדפי הספר) {מל"מ - משולחת שחזרה מותרת}
יא/א נתיב אברהם ח"א עמ' קכה
יא/א ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תנה, תקפו
יא/א ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' עב
יא/א סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' כה
יא/א ספרי דבי רב ח"א עמ' צד
יא/א עומק הפשט ח"ג עמ' תקס
יא/א עיוני הלכות ח"ב עמ' רג
יא/א עין יהודה עמ' טו {בימי חלוטו מותר בתשה"מ}, קצ {קוברים את הצפור}
יא/א ענפי ארז (זי') דף מז ע"ב
יא/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קג
יא/א ערהשה"ע לקוטים סי' יט אות ג {מגלח ואח"כ טובל}
יא/א פני חמה דף נד ע"ב {מל"מ}
יא/א פני מלך במדבר עמ' כט {כלי חרס}
יא/א פני משה (שלז')
יא/א פסקי אליהו ח"ב עמ' כב {לא פוסק כיש אומרים}
יא/א פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' שלד {מל"מ}
יא/א פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' עח {ראב"ד}
יא/א פרשת המלך
יא/א פרת חטאת עמ' רג-רד {ארז אורכו אמה}, רה {כרוך בלשון זהורית}
יא/א צבי תפארת סי' סה
יא/א ציץ הקודש ח"א דף ה ע"א
יא/א צפנת פענח ויקרא עמ' קנד
יא/א קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' כג, ריח
יא/א קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תקסו
יא/א קובץ חי' תורה (סול') עמ' מב
יא/א קול דודי (תשף)
יא/א קול דודי סוטה סי' תנד, תנח
יא/א קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שא, שיז
יא/א קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' לא, לג, ויקרא עמ' צג
יא/א קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' קנה
יא/א קרן הצבי מצוה צד אות ט, מצוה צח אות ה
יא/א קרן פני משה ח"ב
יא/א רלב"ג ויקרא פי"ד פסוק ו-ז עמ' רז, פי"ב תועלת ח עמ' רמח
יא/א רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' צו
יא/א רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרנח-תרנט, תרסח
יא/א שאגת אריה סי' לג
יא/א שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' ט {מל"מ}
יא/א שו"ת רשב"ש עמ' תקנט
יא/א שושנת העמקים (תאומים) עמ' לא, מא, רח
יא/א שילוח הקן עמ' קעא, קעה, רח
יא/א שלמי נזיר עמ' רנא
יא/א שם הבדלח עמ' שצ-תכד
יא/א שנות חיים (קלוגר) עמ' שיט
יא/א שנתון המשפט העברי ח"כ עמ' 105
יא/א שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' שסח
יא/א שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' קסט
יא/א שעורי ר' אליהו מאיר יבמות הערה טז
יא/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' תל
יא/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' טו
יא/א שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' נה, תקכט {גרי"ז}, תקלא {גרי"ז}, תרלו, תרלז {גרי"ז}, תרמו
יא/א שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רכו, רלז
יא/א שער החיים (בשארי) הל' רבית עמ' רצז
יא/א שער המלך ח"ב עמ' ש, טעם המלך ח"א עמ' כח
יא/א שער יוסף דף צא ע"ג {מל"מ}
יא/א שערי דעת (פלדמן) ח"א פט"ו הערה 258
יא/א שערי היכל יומא מערכה פז
יא/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 237
יא/א שפת אמת על התלמוד ח"ג דף סב ע"ד
יא/א תועפת ראם (גטיניו) דף ט ע"ב
יא/א תורת הבמה עמ' רמט
יא/א תורת המלאכות ח"ה עמ' לה אות יח
יא/א תורת העולה ח"ג פ' סח עמ' רנב-רנג
יא/א תורת העולה עמ' תקס, תקסב
יא/א תורת הקדש ח"ב עמ' רג
יא/א תורת יצחק ח"ב עמ' קכח
יא/א תורת משה (אלשיך) ויקרא עמ' פו
יא/ב אביר יוסף עמ' ריח
יא/ב אור הישר [באר שבע כריתות כו ע"א]
יא/ב אנצי"ת ע' אבות הטומאות הע' 37
יא/ב באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' קצו
יא/ב בית המדרש
יא/ב בית מועד (גטיניו) דף כט ע"ב {מל"מ}
יא/ב בן שלמה דף סד ע"א
יא/ב ברור הלכה סוטה טז ע"א ציון ד
יא/ב גור אריה ויקרא פ' יב הע' 63 {מל"מ}
יא/ב דבר יהושע (שו"ת) ח"א סי' נב
יא/ב דברות משה ב"ב ח"א סי' ז ענף א
יא/ב דברות משה מועד ח"א עמ' רפ {שכל המטמא בגדים מטמא אדם וכ"מ}
יא/ב דברי אברהם (מנדלסון) דף מג ע"א {תגלחת שניה כראשונה}
יא/ב דגל יהודה (קמינר) עמ' עג
יא/ב הכתב והקבלה ויקרא פרק יב פסוק ד {משנה למלך}
יא/ב התורה והתלמוד ח"ד עמ' 495
יא/ב זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קפו
יא/ב חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' קח
יא/ב יד אברהם נגעים עמ' קעד
יא/ב יראה ואהבה עמ' קיא
יא/ב כלי טהור עמ' מה, קכד
יא/ב לב טהור עמ' קיט
יא/ב למודי ה' (תקמז) דף ו ע"ד, ז ע"ג {מל"מ}, עג ע"ב {מל"מ}
יא/ב למודי ה' (תשפא) עמ' לד, מ, רצז {מל"מ}
יא/ב מחובר לטהור סי' יב אות ב, י
יא/ב מילי דמרדכי
יא/ב מנחת אהרן (בריסק) דף לט ע"א {מל"מ}
יא/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' קנב-קנד
יא/ב מנחת יוסף ח"א עמ' מו
יא/ב מפי כהן זבים סי' טו אות יג
יא/ב משנת חיים ויקרא עמ' רצד
יא/ב משנת ר' אהרן זרעים עמ' רז, רכ
יא/ב נתן פריו מכות עמ' קמו
יא/ב ספרי דבי רב ח"ב עמ' ר
יא/ב עטרת ישראל עמ' של
יא/ב פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' קפא
יא/ב צמח מנחם דף ס ע"א {מל"מ - המטמא תרומה לא לוקה}
יא/ב רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרנז
יא/ב שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' קס
יא/ב שם הבדלח עמ' תכד
יא/ב שער המלך ח"ב עמ' קפט-קצ {מל"מ}
יא/ב תועפת ראם (גטיניו) דף סח ע"ב, סט ע"א
יא/ב תורת העולה ח"ג פ' סח עמ' רנג
יא/ב תורת העולה עמ' תקסב, תקסג
יא/ב תנופת זהב עמ' 167, 169
יא/ג אבן ציון עמ' תפט
יא/ג אור הישר [שעה"מ הל' ע"ז פי"ב ה"ח]
יא/ג בית אהרן וישראל גל' קכד עמ' פה-פו {כהן מקיף}
יא/ג בשבילי הקדושה סי' ו אות ח, סי' לט הערה ו
יא/ג האיר ממזרח פסחים סי' יד אות יא {כל היום כשר וכו' - לא הזכיר להדיא דכשר רק ביום ולא בלילה, לא הזכיר דין זריזין}
יא/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רצד
יא/ג חזו"א נגעים סי' יא ס"ק טו
יא/ג חזו"א על הרמב"ם
יא/ג חי' חתם סופר
יא/ג חידושין על התורה לרבנו תם עמ' רלב
יא/ג חסד יצחק עמ' מג {כהן}
יא/ג חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' קצא, ח"ד עמ' רצה
יא/ג יד אברהם נגעים עמ' קעד-קעה
יא/ג ישועות יעקב (שו"ת, תרסו) דף לא ע"א
יא/ג ישועות יעקב (שו"ת, תשסח) עמ' קב
יא/ג כתר תורה (תשסז) עמ' סד {שייר שערה}
יא/ג להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קח
יא/ג להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' סח
יא/ג מגן גבורים (או"ח) סי' ט ס"ק ג
יא/ג מחנה לויה (תשעד) עמ' רעט
יא/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' קנד, רסג, ח"ג עמ' נג-נד
יא/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/ג נר מצוה (ואלק) מצוות דף לה ע"ב {השמיט שלא קיים מצות גילוח אם שייר שתי שערות}
יא/ג נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' תעב
יא/ג ספרי הפרדס ח"ב עמ' ע
יא/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קד
יא/ג קול דודי (תשף)
יא/ג קול דודי שבועות סי' טז
יא/ג רחש לבב עמ' קיד
יא/ג רלב"ג ויקרא פ"ט עמ' קנב
יא/ג שלמי יוסף נזיר עמ' סט
יא/ג שם הבדלח עמ' תכה-תכט
יא/ג שער המלך ח"א עמ' כז
יא/ד אבן ציון עמ' תפד, תפט
יא/ד אגרא לישרים סי' טז
יא/ד אגרא לישרים עמ' עט
יא/ד אור הישר [מטה לוי סי' א]
יא/ד בדבר מלך ח"ו עמ' רכד
יא/ד בנין אפרים עמ' כב
יא/ד בשבילי הקדושה סי' ו אות ח, סי' לט הערה ו
יא/ד גור אריה ויקרא פ' יג הע' 104
יא/ד דעת אברהם ח"א (נגעים) עמ' רצג
יא/ד זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' קמז
יא/ד חזו"א על הרמב"ם
יא/ד חי' הגר"מ הלוי
יא/ד חי' מהר"ם שיק מכות עמ' ריג
יא/ד חכמת גרשון עמ' תיח, תכ
יא/ד חסדי דוד ח"ג עמ' שנט, ח"ו עמ' רעג, ח"ט עמ' פה
יא/ד יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' קמב
יא/ד ליבא בעי דף ו, טו
יא/ד לקוטי שיחות חל"ב עמ' 233
יא/ד מגיני שלמה עמ' רכב {ראב"ד}
יא/ד מים טהורים עמ' תריח
יא/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' קנד {ראב"ד}, ח"ג עמ' נא
יא/ד מעין החכמה עמ' קי
יא/ד מעיני המים
יא/ד מקדש דוד סי' נ אות ב
יא/ד מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' קנה, רא, תקפ
יא/ד נחלת עזריאל (הלוי) שבועות ג (צט ע"ד בדפי הספר) {כ"מ - גילוח מעכב}
יא/ד נתיב אברהם ח"א עמ' מב {מל"מ}, סג-סד
יא/ד שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תרמט
יא/ד שם הבדלח עמ' תכט-תלב
יא/ד שמוש חכמים ח"ג עמ' מד
יא/ד שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רכו
יא/ד שערי זיו ח"א דף קכז ע"א
יא/ד תפארת ציון (קואינקה) עמ' קלה
יא/ה אגרא לישרים עמ' עט
יא/ה אור החיים ויקרא פי"ד פסוק ד
יא/ה אמר יוסף (אלקלעי) דף ל ע"ב {כ"מ}
יא/ה בנין אפרים עמ' קצז
יא/ה בשבילי הקדושה סי' לט אות א, הערה א
יא/ה בשבילי הקודש סי' יט אות יח {שחיטה ע"י כהן}
יא/ה התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קסא
יא/ה חדושים ובאורים (גרי') נגעים סי' יב ס"ק ב
יא/ה חי' בן אריה ח"א סי' טז אות כה
יא/ה חנוכת הבית עמ' מז
יא/ה יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"א עמ' ט
יא/ה יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' סב {כהן}
יא/ה יראה ואהבה עמ' קי/קיא/קיב
יא/ה להורות נתן על התורה ח"ג עמ' קל {ק"ס - שחיטתו בכל אדם}
יא/ה מבית מאיר ח"ג עמ' קסח
יא/ה מנחת חינוך מצוה שעג (דף טו ע"ד)
יא/ה מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' תקסח
יא/ה משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' צה {שחיטת הצפור}
יא/ה משנת ר' אהרן קדושין עמ' קנט {תגלחת דוקא בכהן}
יא/ה נחלת עזריאל (הלוי) שבועות ג (צט ע"ד בדפי הספר) {גילוח פסול באשה ונכרי}
יא/ה נר מצוה (ואלק) מצוות דף פג ע"ב {תגלחת מצורע רק בכהן}
יא/ה עין יצחק ח"א עמ' עב
יא/ה צבי תפארת סי' סה
יא/ה קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תקסג
יא/ה קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' קנג-קנד
יא/ה רלב"ג ויקרא פי"ב תועלת ח עמ' רמז-רמט
יא/ה שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' קסט
יא/ה שלמי יוסף נזיר עמ' תקסד
יא/ה שמועת חיים יומא ח"א עמ' שי
יא/ה תפארת ציון (קואינקה) עמ' קלה
יא/ו אגרות משה או"ח ח"א סי' קפט
יא/ו אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ח הע' 164 {נוהגת בזה"ז}
יא/ו אוצרות הרמב"ם
יא/ו אור חדש (בלומ') דף קכא-קכג {מצוות חבילות}
יא/ו אידנו עמ' 122 {או"ש}, 124
יא/ו אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' קעז {או"ש}
יא/ו אמר יוסף (אלקלעי) כאן, ודף ל ע"ג {מל"מ}
יא/ו אנצי"ת ע' אין עושין הע' 1, 56, 57
יא/ו אשל חיים ח"ב עמ' קעז {חבילות}
יא/ו באר יוסף ח"ג עמ' כט
יא/ו בית יצחק יו"ד ח"ב סי' קיג אות א
יא/ו בן אשר סי' לז אות יב {או"ש}
יא/ו בנין שאול עמ' קפ
יא/ו ברור הלכה סוטה ח ע"א ציון ז {שני מצורעים}
יא/ו גאולה וישועה (לונץ) דף יז ע"ב {טהרת מצורע נוהגת בחו"ל}
יא/ו גזע ישי דף לב ע"ג
יא/ו גינת ראובן תרומות עמ' תתקסז {או"ש}
יא/ו גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' קמו
יא/ו גשר יהושע עמ' 85 {מצות חבילות}
יא/ו דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' טז
יא/ו דרך הקודש (תשסז) עמ' כד
יא/ו הגהות ר' נחום טרעביטש
יא/ו המאיר לארץ [תולדות אדם פ"ה] {בזמן שאין כהנים מיוחסים}
יא/ו זכר שמואל קדושין סי' כט ס"ק א
יא/ו זכרון מלך (א"ש)
יא/ו חוקי חיים (גאגין) דף קט ע"ד
יא/ו חי' חתם סופר
יא/ו חיים ומלך
יא/ו חלת לחם (תשנח) עמ' יז
יא/ו חסדי דוד ח"ג עמ' שלו, ח"ח עמ' טז
יא/ו יד אברהם נגעים עמ' ל {או"ש}, קפד
יא/ו יד דוד (לוריא)
יא/ו יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' צח
יא/ו כבוד מלכים (מרגליות)
יא/ו כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' רנט {בזה"ז}
יא/ו כפי אהרן (זס') תנינא עמ' ל {אור שמח}
יא/ו כתבי העלוי מראקוב עמ' כ
יא/ו כתר המלך
יא/ו להורות נתן על התורה ח"ג עמ' קב, קיז, קכד
יא/ו מועדים וזמנים ח"ה סי' שמז
יא/ו מוריה גל' קג עמ' עד {חבילות חבילות}, גל' רמג עמ' קיד {או"ש}
יא/ו מוריה שנה ח גל' ח עמ' כג {שני מצורעין כאחת}
יא/ו מחנה יוסף סוטה עמ' נא
יא/ו מחשבת הקודש ח"א דף מז ע"ג, מח ע"ג
יא/ו מטה אהרן פסחים עמ' קה
יא/ו מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' קל
יא/ו מנחת חינוך ח"א עמ' יד, ח"ב עמ' קנד
יא/ו מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' רמד, רמז
יא/ו מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' פט, תקסח
יא/ו מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
יא/ו משאת משה (חברוני) פסחים סי' קמו עמ' 450
יא/ו משנה הלכות מהדו"ת או"ח סי' לו {שלא בפני הבית}
יא/ו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קסט {טהרת מצורע זו נוהנת בארץ ובחוצה לארץ בפני הבית ושלא בפגי הבית}
יא/ו משנת יהודה ח"א פכ"ט הי"ב
יא/ו נר מצוה (ואלק) מצוות דף י ע"א {אין מטהרים שני מצורעים כאחד}
יא/ו נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' תמג {שתיים כאחת}
יא/ו עטרת זקנים דף ה ע"ב
יא/ו ענפי ארז (זי') דף מו ע"ב, קה ע"א, קכ ע"א {או"ש}
יא/ו ערהשה"ע קדשים סי' רלז אות ט
יא/ו פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' קיב {תשמיש}
יא/ו פני חיים (צימרמן) עמ' קצב
יא/ו פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' רצח
יא/ו צבי תפארת סי' פב
יא/ו קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תקסג
יא/ו קובץ זכרון (קוסובסקי) עמ' קעז {או"ש}
יא/ו קרן פני משה ח"ב [קרן פני משה ח"א עמ' קכד]
יא/ו ראשי בשמים (רבין) עמ' רעז
יא/ו רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' קס {או"ש}
יא/ו שאילת יעבץ ח"א סי' קלו
יא/ו שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קטו, קנה-קנו
יא/ו שו"ת מהרש"ם ח"ה סי' עב, ח"ח סי' א, ריא
יא/ו שולי הגליון עמ' קנג
יא/ו שלמי שמחה ח"א עמ' רעא
יא/ו שם הבדלח עמ' תלב-תלז
יא/ו שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' ק
יא/ו תולדות אדם עמ' צו-צז
יא/ו תולדות ההלכה (תשה) ח"א עמ' 147
יא/ו תורה מציון שנה י חוב' ב סי' ה, שנה יא חוב' א סי' יב
יא/ו תורה שלמה ח"ח עמ' 258
יא/ו תורה תמימה ויקרא פ' יד אות לה
יא/ז אבני נזר או"ח סי' תצג אות יא
יא/ז אברהם יגל
יא/ז אגרות משה קדשים סי' יז ענף ב, סי' כד ענף ד, סי' כו ענף א, סי' כז ענף ו
יא/ז אור הישר [עונג יו"ט סי' ו, אור הישר חולין פב ע"א]
יא/ז אמר יוסף (אלקלעי)
יא/ז באר שרים (שולמן) עמ' מב
יא/ז בדבר מלך חי"א עמ' נה
יא/ז בני שמואל
יא/ז בנין אפרים עמ' קצ
יא/ז ברור הלכה חולין פב ע"א ציון ג
יא/ז ברור הלכה חולין קמ ע"א לפני ציון א (שתי עבודות)
יא/ז ברור הלכה ע"ז עד ע"א ציון א פסקה ז
יא/ז דבר שאול תמורה סי' סב אות ז
יא/ז דברות משה נדה וטהרות עמ' תרלג {מאחר שנשתלחה ומותרת באכילה}
יא/ז דברי אמת (תרכא) דף עג ע"ד
יא/ז דברי אמת (תשעט) עמ' ריא {האוכל כזית מן הציפור השחוטה עובר בל"ת}
יא/ז דגל יהודה (בילו') עמ' צג, צו
יא/ז דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תריב
יא/ז זכרון בנימין ח"א עמ' קיט, קכא
יא/ז זכרון יוסף (שטיינהרט) חדושים ודרשות סי' כח
יא/ז חזו"א על הרמב"ם
יא/ז חזון יחזקאל ב"ק פ"ד ה"ח
יא/ז חלקת יואב מהדו"ק או"ח סי' יח
יא/ז חמדת ישראל ח"ב דף יב ע"ג
יא/ז חסדי דוד ח"ט עמ' פ
יא/ז חקל יצחק עה"ת עמ' תכה {נאסרו משנשחטה}
יא/ז יד אברהם פרה עמ' רח-רט
יא/ז יוסף חי [עי' חידושי לקידושין נז ע"א]
יא/ז כהונת רפאל עמ' קעו
יא/ז כללי המצוות (תאומים) עמ' קכו
יא/ז כנה"ג [עצמות יוסף דף צב]
יא/ז ליבא בעי דף עד
יא/ז מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף עט ע"ג
יא/ז מגדל צופים ח"ד סי' עה
יא/ז מוריה גל' קג עמ' יט {צפורי מצורע אסורים מחיים}
יא/ז מי יהודה יו"ד סי' כז
יא/ז מנוחת משה דף קסא ע"ד {זה אשר לא תאכלו}
יא/ז מנחם שלמה סי' רעז
יא/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' קיח, ח"ג עמ' תמז
יא/ז מנחת חינוך מצוה קנז (דף לא ע"ג)
יא/ז מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' קפו, רסז
יא/ז מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' שכב, תקסט
יא/ז מרגליות הים סנהדרין מז ע"ב אות כב {שעה"מ}
יא/ז מרכבת המשנה מהדו"ק
יא/ז משברי ים עדל"ת סי' לו ס"ק א
יא/ז משנת חיים דברים עמ' שסז
יא/ז נר מצוה (ואלק) מצוות דף לג ע"ד, לד ע"א
יא/ז נשמת חיים (תשסח) יו"ד סי' רכב עמ' שעג
יא/ז עטרת ישועה (תשלו) עמ' עב
יא/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) עמ' קג
יא/ז פני אברהם (פרלמן) דף מח ע"ג
יא/ז פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' תתקצד, א'א, א'ר
יא/ז פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' שלז
יא/ז קול דודי (תשף) (בקיצור)
יא/ז קול דודי כריתות סי' תקפט
יא/ז קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קצח {משעת שחיטה}
יא/ז רווחא שמעתתא ח"א עמ' נג
יא/ז שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' ט
יא/ז שם הבדלח עמ' תלז-תמג
יא/ז שעורי הגרד"ש ב"ק סי' סה ד"ה וכעין
יא/ז שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' קיד
יא/ז שער המלך
יא/ז שער יהודה
יא/ז שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 65
יא/ח אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' רנו
יא/ח אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ה ס"ק לז
יא/ח אמת ליעקב נשים עמ' ריט {צפורי עיר הנדחת}
יא/ח ברור הלכה חולין קמ ע"א לפני ציון א (ד"ה אולם, ד"ה לדעת) {מרכה"מ}
יא/ח ברור הלכה יומא סב ע"ב ציון א
יא/ח דברות משה חולין עמ' פג
יא/ח דורש לציון (תקצד) דרוש בן המחבר
יא/ח חזו"א יו"ד סי' ריד לדף קמ, נגעים סי' יא ס"ק ה-ו
יא/ח חזו"א על הרמב"ם
יא/ח חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' רכא
יא/ח יד אברהם נגעים עמ' קעב
יא/ח ישרי לב עמ' קיח
יא/ח מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף עט ע"ג
יא/ח מים טהורים עמ' תריח
יא/ח מנחת חינוך ח"ג עמ' רכא {כ"מ}
יא/ח מרומי גלים עמ' עה
יא/ח מרחשת ח"א סי' א אות ב
יא/ח מרכבת המשנה מהדו"ק
יא/ח נטע שעשועים (בוירסקי) דף ט ע"ד
יא/ח ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קכח-קכט
יא/ח ענפי ארז (זי') דף קנב ע"א {או"ש}
יא/ח פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' פא
יא/ח פנים מאירות (תקצג) ח"ב סי' קכז, קצז
יא/ח פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' תתקצד, א'א, א'ר
יא/ח קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' כט-ל {צפור מחוסר אבר}
יא/ח שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' קצח
יא/ח שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' רעז
יא/ח שם הבדלח עמ' תמג-תמח
יא/ח שם משמואל פרשת מצורע שנת תרע"ג {שוות במראה ובקומה}
יא/ח שרשי הים (השמטות)
יא/ט אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 172 {מל"מ}
יא/ט ברור הלכה חולין קמ ע"א לפני ציון א
יא/ט גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קא
יא/ט זכרון בנימין ח"א עמ' קיט
יא/ט חדושים ובאורים (גרי') נגעים סי' יב ס"ק א {מל"מ}
יא/ט חזו"א נגעים סי' יא ס"ק ט
יא/ט חזו"א על הרמב"ם
יא/ט חכמת גרשון עמ' תיח, תכ
יא/ט חסדי דוד ח"ט עמ' פח
יא/ט יד אברהם נגעים עמ' קעה-קעו
יא/ט כהונת רפאל עמ' קעז
יא/ט כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תשעג {טריפה}
יא/ט לב אריה (בראד) חולין פה ע"א
יא/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קג
יא/ט שדה הארץ ח"ג דף ק ע"א
יא/ט שם הבדלח עמ' תמח
יא/ט שעורי הגרד"ש ב"ק סי' סה ד"ה וכעין
יא/ט שרידי אש ח"א עמ' תקנד
יא/ט תשובות רי"ח זוננפלד עמ' רכז
יא/י בית יצחק יו"ד ח"ב סי' קיג אות א
יא/י בריכת המלך עמ' קלא
יא/י בריכת המלך עמ' קלא
יא/י דברות משה נדה וטהרות עמ' תרלג {נשפך הדם מניחין את המשתלחת עד שתמות}
יא/י דגל יהודה (בילו') עמ' צד
יא/י דעת כהן עמ' עט
יא/י הר המלך ח"ז עמ' קפו
יא/י זכרון בנימין ח"א עמ' קכ
יא/י חזו"א אהע"ז סי' קמ ס"ק י
יא/י לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' יד אות טו-טז
יא/י מנחת מחבת עמ' מה
יא/י עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קג
יא/י שבט הלוי (ווזנר) ח"ו קונטרס הקדשים סי' ח {מל"מ}
יא/י שם הבדלח עמ' תמט-תנג
יא/י שערי טהר ח"ג שער א סי' ב אות ט


יב/615 הלכות טומאת צרעת פרק יב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יב/רה"פ באר החיים
יב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יב/רה"פ משנת הדעת
יב/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' צח-צט
יב/רה"פ פי' ר"י קאפח
יב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יב/רה"פ רמב"ם הערוך
יב/רה"פ רמב"ם לעם
יב/רה"פ שם טוב
יב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יב/א אור הישר [אור הישר ערכין כ ע"ב וסוף תמורה]
יב/א אור ליהודה (תשנט) עמ' שכח {מל"מ}
יב/א אמונת יהושע עמ' אלף תנה {מל"מ}
יב/א אנצי"ת ע' בגד המנגע הע' 33, 43, 72
יב/א בית מרדכי (סאויצקי) דף טז ע"ד, יז ע"א-ע"ב
יב/א בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תסג
יב/א גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' פז
יב/א דליית הכרם עמ' תתתכז {ראב"ד}
יב/א דעת אברהם ח"א (נגעים) עמ' עג, קכג, רנח {מל"מ}, רסח {מל"מ}, רעז
יב/א העמק דבר ויקרא פי"ג פסוק מט
יב/א הר המלך ח"ז עמ' קפז
יב/א זכר שמואל נגעים סי' ב ס"ק א, סי' ט ס"ק א, ג, סי' יא ס"ק ג
יב/א זכרון בנימין ח"א עמ' ריז, שפב-שפג
יב/א חדושים ובאורים (גרי') נגעים סי' ח ס"ק ב
יב/א חזו"א נגעים סי' א ס"ק ב, ו
יב/א חזו"א על הרמב"ם
יב/א חסדי דוד ח"ט עמ' ה
יב/א יד אברהם נגעים עמ' קלב-קלה
יב/א יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' י, מו
יב/א ידיו של משה
יב/א מים טהורים עמ' תקעט, תקפא
יב/א מנחת חינוך ח"א עמ' קסז, ח"ב עמ' צו {מל"מ}, קנא, קסא
יב/א מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' רס {מל"מ}, רסב
יב/א מעיני המים
יב/א מפענח צפונות עמ' 74 {מל"מ}
יב/א מקדש דוד החדש טהרות עמ' שצה
יב/א מראה הנוגה
יב/א מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' שעד, תצב-תצה, תקה, תקטז, תקיט
יב/א מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/א משנת חיים ויקרא עמ' רסו
יב/א פרפרת אליעזר תזריע פרק יג פסוק נח
יב/א קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קצא {מל"מ}
יב/א קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שכ {מל"מ}
יב/א קרית מלך
יב/א רלב"ג ויקרא פי"ג פסוק נח עמ' רג
יב/א שהם וישפה ח"א
יב/א שם הבדלח עמ' תנג-תעט
יב/ב יד אברהם נגעים עמ' קלב-קלג
יב/ב למודי ה' (תשפא) עמ' תכב
יב/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' קס
יב/ב משמרת הטהרה כלים פכ"ז מ"ד סי' 2
יב/ג חזו"א נגעים סי' ד ס"ק טז
יב/ג לב טהור עמ' רנב, רנד
יב/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' קנא, קס
יב/ג מפי כהן סי' ג אות ד, סי' יז אות ה
יב/ג מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' קעג, תצא
יב/ד אבן ישראל (פישר)
יב/ד אור הישר [מל"מ הלכה ו ד"ה תנן]
יב/ד אור שמח
יב/ד דעת אברהם ח"א (נגעים) עמ' עג-עד, קכג, רעז
יב/ד המאור הגדול (יעבץ) עמ' ש
יב/ד הר המלך ח"ז עמ' קפז
יב/ד התורה והתלמוד ח"ד עמ' 516
יב/ד זכרון בנימין ח"א עמ' רכ
יב/ד זכרון בנימין ח"ב עמ' שצז {ראב"ד}
יב/ד חדושים ובאורים (גרי') נגעים סי' א ס"ק ב
יב/ד חזו"א נגעים סי' א ס"ק יז, סי' ד ס"ק טז
יב/ד חזו"א על הרמב"ם
יב/ד חסדי דוד ח"ט עמ' עו
יב/ד יד אברהם נגעים עמ' מו, נג, קלט-קמ
יב/ד יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' א
יב/ד לב טהור עמ' רמו, רמט
יב/ד מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' קסד
יב/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' קנא
יב/ד מפי כהן סי' ח אות ח, סי' יד אות א, י
יב/ד מקדש דוד החדש טהרות עמ' שע, שצו
יב/ד מקדש דוד סי' נ אות יב
יב/ד מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' קלז {ראב"ד}, קלח {כ"מ}, שנו ואילך {כ"מ}, שסז {כ"מ}, שעד-שעה
יב/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/ד קרית מלך
יב/ד שי למלך (מלר) עמ' קמו
יב/ד שם הבדלח עמ' תסא, תעט-תפ
יב/ד שערי טהר ח"ב שער ב סי' א אות א
יב/ה יד אברהם נגעים עמ' קלב-קלג, קלה
יב/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' קנא
יב/ה מעיל צדקה (לנדסופר) סי' טז
יב/ה מעיל צדקה (תשעח) עמ' מט
יב/ה מעשה רקח
יב/ה קרית מלך
יב/ה רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' צד
יב/ה שי למלך (מלר) עמ' קמו
יב/ה שם הבדלח עמ' תפ
יב/ו אנצי"ת ע' בגד המנגע הע' 48
יב/ו ארצות החיים סי' טו המאיר לארץ אות מז {מל"מ}
יב/ו בית אהרן (קארטשין) עמ' קלא {מל"מ}
יב/ו בית אפרים או"ח (תרמד) דף ד ע"א {מל"מ}
יב/ו בית מרדכי (סאויצקי) דף טז ע"ד {מל"מ}
יב/ו בית שערים או"ח סי' כז {מל"מ}
יב/ו דעת אברהם ח"א (נגעים) עמ' קיח {מל"מ}
יב/ו המאור הגדול (יעבץ) עמ' ש
יב/ו זכר שמואל נגעים סי' י ס"ק ב-ד
יב/ו חדושים ובאורים (גרי') נגעים סי' ט ס"ק ו, ח-ט
יב/ו חזו"א נגעים סי' א ס"ק ט-י, סי' י ס"ק א, ו
יב/ו חזו"א על הרמב"ם {מל"מ}
יב/ו חסדי דוד ח"ט עמ' מה, מט, סב-סג
יב/ו טהרת ישראל
יב/ו יד אברהם נגעים עמ' קלו-קלח, קסא
יב/ו יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' קמה
יב/ו ידי משה (בוצק' תשמג) סי' שצט
יב/ו מים טהורים עמ' תקפד
יב/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' קנא
יב/ו מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' רסב {מל"מ}
יב/ו מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' קלד, רעב, רעד, תצה ואילך, תצז-תקב, תקמו-תקמז
יב/ו משאת גרשון עמ' מז {מל"מ}
יב/ו שי למלך (מלר) עמ' קמו
יב/ו שם הבדלח עמ' תפא
יב/ו שערי טהר ח"ב שער ב סי' ד אות ב
יב/ז אנצי"ת ע' בגד המנגע הע' 48
יב/ז יד אברהם נגעים עמ' קלו-קלח, קסא
יב/ז ידי משה (בוצק' תשמג) סי' שצט
יב/ז מים טהורים עמ' תקפד
יב/ז שי למלך (מלר) עמ' קמו
יב/ז שערי טהר ח"ב שער ב סי' ד אות ב
יב/ח אהל משה (הורוביץ) ח"א ערכין ח ע"ב {מל"מ}
יב/ח דעת אברהם ח"א (נגעים) עמ' קי, רעח
יב/ח התורה והתלמוד ח"ד עמ' 159 {מל"מ}
יב/ח חזו"א נגעים סי' ג ס"ק ח-ט, סי' ז ס"ק יט, כא
יב/ח חזו"א על הרמב"ם
יב/ח חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' שמה
יב/ח חסדי דוד ח"ט עמ' מג
יב/ח יד הלוי (שכטר) נגעים - לפני ההקדמה עמ' 1, 3, ועמ' קמז-קמח
יב/ח לקוטי שיחות חל"ב עמ' 80 {כולו ירקרק}
יב/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' קסב
יב/ח מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' רפו
יב/ח מעיני המים
יב/ח מקדש דוד החדש טהרות עמ' שצז, שצט
יב/ח מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' קלב, רמד, רמח, שעה
יב/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/ח ענפי ארז (זי') דף ו ע"א {מל"מ}
יב/ח קרית מלך
יב/ח רלב"ג ויקרא פי"ב תועלת י עמ' רנא
יב/ח שם הבדלח עמ' תפב-תפה
יב/ח שערי דעת (פלדמן) ח"א פט"ז סעיף ח
יב/ח תורה תמימה ויקרא פ' יג אות רלב
יב/ט חזו"א נגעים סי' א ס"ק כח
יב/ט חזו"א על הרמב"ם
יב/ט יד אברהם נגעים עמ' קמה {כ"מ}
יב/ט מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' תקיג {סגוס}
יב/ט שם הבדלח עמ' תפו
יב/י אוצרות הרמב"ם
יב/י אור הישר
יב/י אנצי"ת ע' בגד הע' 40 {מל"מ}
יב/י ארצות החיים סי' ט ארץ יהודה אות א עמ' קפד
יב/י ארצות החיים סי' ט המאיר לארץ אות מה
יב/י בדבר מלך חט"ו עמ' יח {בית שסככו בזרעים בטלן הואיל ומשמשן תשמיש עץ הדי הן כעץ ואם נטמא הבית נטמאו עמו וכו'}
יב/י ברור הלכה שבת כו ע"א ציון ד
יב/י ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' תמז
יב/י דברי יהושע (קלעוואן, תשעא) עמ' רלא {מל"מ}
יב/י זכרון בנימין ח"א עמ' שפ
יב/י חי' מהר"ם שיק נדה עמ' קמה
יב/י חי' מהר"ם שיק שבת עמ' רסג
יב/י יד אברהם נגעים עמ' קכח, קל-קלא
יב/י יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' קנ
יב/י לקוטי שלמה (תרנד)
יב/י מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' תנח
יב/י מוריה גל' קעה עמ' סב
יב/י מנחת חינוך ח"ב עמ' קנ {מל"מ}
יב/י פני שלמה (גנצפריד) שבת עמ' קא {מל"מ}, קה {מל"מ}, קיב {מל"מ}
יב/י קהלות יעקב טהרות כח
יב/י שם הבדלח עמ' תפז-תצב
יב/י שערי טהר ח"ב שער ב סי' ג אות ב-ג
יב/י תורת יצחק ח"ב עמ' קלג
יב/יא יד אברהם נגעים עמ' קכח
יב/יא מנחת חינוך ח"ב עמ' קנא
יב/יא פני שלמה (גנצפריד) שבת עמ' קיב
יב/יא שם הבדלח עמ' תצב-תצד
יב/יב ארצות החיים סי' טו המאיר לארץ אות מז
יב/יב בית אבא (גוטווירטה) דף מט ע"ג
יב/יב בית אפרים או"ח (תרמד) דף ד ע"א
יב/יב ברור הלכה שבת כח ע"א ציון ה
יב/יב חזו"א כלים סי' כח ס"ק טו, סי' לב ס"ק ד, סי' לג ס"ק ג, מנחות סי' לז ס"ק ב (או"ח סי' יא ס"ק ב, יו"ד סי' קסה ס"ק ב, ה), נגעים סי' א ס"ק יח
יב/יב חזו"א על הרמב"ם
יב/יב יד אברהם נגעים עמ' קלז, קמ
יב/יב יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' נד
יב/יב כנף איש יהודי עמ' שלז
יב/יב קרית מלך
יב/יב שו"ת מהרש"ם ח"ז סי' צד
יב/יב שם הבדלח עמ' תצד
יב/יב שערי טהר ח"ב שער ב סי' ד אות א, שער ג סי' ג אות ב, ח"ו סי' סב אות ד
יב/יג בית אבא (גוטווירטה) דף מט ע"ג
יב/יג הגהות חבר בן חיים
יב/יג זכר שמואל נגעים סי' ט ס"ק ג-ד, סי' יא ס"ק א
יב/יג זכרון בנימין ח"ב עמ' תקסב
יב/יג חדושים ובאורים (גרי') נגעים סי' ח ס"ק ג
יב/יג חזו"א נגעים סי' א ס"ק יא, כד
יב/יג חסדי דוד ח"ט עמ' נב
יב/יג יד אברהם נגעים עמ' קלח-קמ {כ"מ}, קמד
יב/יג יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' נ
יב/יג מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' קסד
יב/יג מים טהורים עמ' תקפו
יב/יג מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' תצא, תקג
יב/יג קרית מלך
יב/יג שם הבדלח עמ' תצה-תקב
יב/יג שערי טהר ח"ב שער ב סי' ד אות א, ח"ו סי' סב אות ד
יב/יג שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 243
יב/יג שערי ישר שער ג פ"כ אות ד


יג/616 הלכות טומאת צרעת פרק יג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יג/רה"פ באר החיים
יג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יג/רה"פ משנת הדעת
יג/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' ק-קא
יג/רה"פ פי' ר"י קאפח
יג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יג/רה"פ רמב"ם הערוך
יג/רה"פ רמב"ם לעם
יג/רה"פ שם טוב
יג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יג/א אור שמח
יג/א אשר למלך
יג/א ברור הלכה שבת כו ע"א ציון ד, נז ע"ב ציון ו, גיטין ז ע"א ציון ד
יג/א ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' תיא
יג/א גליונות אבני נזר
יג/א הגהות רימ"א {כ"מ}
יג/א זכרון בנימין ח"ב עמ' תמה
יג/א חדושים ובאורים (גרי') שבת סי' טז ס"ק ב
יג/א חזו"א נגעים סי' א ס"ק כו
יג/א חזו"א על הרמב"ם
יג/א חי' בר נחמני דף סב ע"ב {לבדים}
יג/א חסדי דוד ח"ט עמ' מא
יג/א טהרת הבית ח"א עמ' תו
יג/א יד אברהם נגעים עמ' קכז, קלא
יג/א יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' קנב-קנג
יג/א כסא שלמה דף קכד ע"א {עור הצבוע בידי שמים}
יג/א מזבח חדש דף כט ע"ד {כ"מ - ר"י ור"ש}
יג/א מנחת חינוך ח"א עמ' קסז, ח"ב עמ' קסא
יג/א מעיני המים
יג/א מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' תצ {כ"מ}
יג/א מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/א נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' רעו
יג/א קרית מלך
יג/א שם הבדלח עמ' תקג-תקכא
יג/א שערי היכל זבחים עמ' תתסב הערה 2 {בין קשה בין רך - הטעם שהדגיש זאת}
יג/א שערי טהר ח"ב שער ב סי' ג אות ב, ח"ד שער ג סי' יד אות ב
יג/א תועפות ראם (מחפוד) ח"ב עמ' רמח
יג/ב אנצי"ת ע' גוי הע' 593
יג/ב ארצות החיים סי' ט ארץ יהודה אות א עמ' קפד
יג/ב דברות משה נדה וטהרות עמ' תרכט {הלוקח בגדים מן העכו"ם יראו בתחלה}
יג/ב דברות משה שבת ח"א סי' כו הערה מט
יג/ב חי' בר נחמני דף סא ע"ד, סב ע"ג {רוב פשתן}
יג/ב חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' קמז
יג/ב חקרי הלכה (ויין) עמ' 29
יג/ב יד אברהם נגעים עמ' קכז
יג/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' קנא
יג/ב מפתח הבאורים [אור שמח]
יג/ב משק ביתי סי' שמז (קעה ע"א)
יג/ב שם הבדלח עמ' תקכב-תקכו
יג/ג אור הישר [אור הישר נגעים פי"א מ"ב וכלאים פ"ט מ"א]
יג/ג אור שמח
יג/ג אידנו עמ' 49, 53
יג/ג אמרי חן (לוונברג) נגעים עמ' קמג-קמד
יג/ג אנצי"ת ע' בטול ברוב הע' 105
יג/ג ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קצט
יג/ג בית אהרן וישראל גל' עד עמ' לא-לב, לה {רחל בת עז}
יג/ג בית המדרש
יג/ג דברי חיים (אוירבך) יו"ד סי' כא ד"ה ובעיקר
יג/ג דברי יהושע (קלעוואן, תשעא) עמ' רל
יג/ג דברים אחדים (קלצקין) עמ' קלה {כרנב"י}
יג/ג דעת אברהם ח"א (נגעים) עמ' רמו
יג/ג זכר שמואל נגעים סי' ט ס"ק ה
יג/ג זכרון בנימין ח"א עמ' שפא
יג/ג זכרון בנימין ח"ב עמ' תקסג
יג/ג חדושים ובאורים (גרי') נגעים סי' ח ס"ק ב
יג/ג חזו"א יו"ד סי' קצ ס"ק ד, נגעים סי' א ס"ק טז-יז
יג/ג חי' בר נחמני דף סח ע"ד
יג/ג חסדי דוד ח"ט עמ' מא
יג/ג יד אברהם נגעים עמ' קכח, קלא
יג/ג ישורון ד עמ' תרמד
יג/ג כנה"ג
יג/ג מחובר לטהור סי' לג אות יט, כב
יג/ג מחנה יהודה (חסמן) עמ' רב, רד
יג/ג מנחת חינוך ח"ג עמ' רפד
יג/ג מעשה רקח
יג/ג מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' שג, שו
יג/ג מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' פט {או"ש}, קז, תצא, תקי, תקיב
יג/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/ג משנת חיים בכורות עמ' רנג
יג/ג קרית מלך
יג/ג שם הבדלח עמ' תקכו-תקל
יג/ג שערי טהר ח"ב שער ב סי' ג אות א-ה
יג/ג שפת אמת על התלמוד ח"א דף לט ע"ד
יג/ד אור הישר [מל"מ הל' כלים פ"ב ה"א (ד"ה ומ"ש) ופ"א ה"י]
יג/ד אשר למלך
יג/ד ברור הלכה שבת כח ע"א ציון ה
יג/ד דברות משה שבת ח"ב סי' נא ענף ה
יג/ד זכרון בנימין ח"א עמ' ת
יג/ד חדושים ובאורים (גרי') נגעים סי' ב ס"ק ג
יג/ד חזו"א נגעים סי' א ס"ק כה-כו
יג/ד חזו"א על הרמב"ם
יג/ד יד אברהם נגעים עמ' קלא, קמה
יג/ד יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' קנא
יג/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' קנא {מל"מ}
יג/ד מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' צט, שיט
יג/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/ד משנת שמחה עמ' פז
יג/ד ערהשה"ע טהרות סי' קפו אות יד
יג/ד פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' פ
יג/ד פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' מח
יג/ד קרית מלך
יג/ד שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות שע
יג/ד שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ג אות תנד-תנה
יג/ד שערי טהר ח"ב שער א סי' יא אות א, ח"ד שער ג סי' יד אות ב, סי' טו אות ג
יג/ד תורת מיכאל עמ' קפב
יג/ה אמרי חן (לוונברג) נגעים עמ' קמד-קמו
יג/ה בחיר חיים
יג/ה הר המלך ח"ב עמ' רפא-רפה, ח"ז עמ' קפח
יג/ה זכרון בנימין ח"א עמ' צז, שעה
יג/ה חדושים ובאורים (גרי') נגעים סי' ח ס"ק ט
יג/ה חזו"א כלים סי' לב ס"ק ד
יג/ה יד אברהם נגעים עמ' קכח
יג/ה ידי משה (בוצק' תשמג) סי' שצז
יג/ה מוריה גל' קסא עמ' פט
יג/ה מים טהורים עמ' קנג
יג/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' קנא
יג/ה מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' שיט
יג/ה מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' תפז
יג/ה משמרת הטהרה כלים פי"ז מי"ג ומי"ד
יג/ה משפט כהן עמ' רעו ע"א
יג/ה נועם חי"ז עמ' רמב [משואות אלול תשך]
יג/ה נזר הקדש (רזין) מנחות דף סא ע"ב
יג/ה ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' רלג
יג/ה שם הבדלח עמ' תקל-תקלו
יג/ה שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות שסא, שסג
יג/ו זכרון בנימין ח"א עמ' תסט
יג/ו חי' חתם סופר
יג/ו חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"א עמ' רד
יג/ו יד אברהם נגעים עמ' קמד, קמו
יג/ו ענפי ארז (זי') דף קב ע"ב
יג/ו פני שלמה (גנצפריד) שבת עמ' קא, קיב
יג/ו ראשי בשמים (רבין) עמ' קעב
יג/ו שם הבדלח עמ' תקלו
יג/ו שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ג אות תנד
יג/ז חדושים ובאורים (גרי') נגעים סי' ח ס"ק ח
יג/ז טהרת הבית ח"א עמ' שפג
יג/ז יד אברהם נגעים עמ' קמו
יג/ח אגרות משה יו"ד ח"א סי' קטז ענף ג
יג/ח אורה ושמחה הל' סוכה פ"ה ס"ק לד
יג/ח ארצות החיים סי' ט ארץ יהודה אות א עמ' קפד
יג/ח ברור הלכה שבת כז ע"ב ציון ז
יג/ח זכרון בנימין ח"א עמ' רמ
יג/ח חזו"א נגעים סי' א ס"ק יח
יג/ח חי' הגר"ח החדש עמ' תקסד
יג/ח חתן סופר או"ח ח"א עמ' קצא
יג/ח יד אברהם נגעים עמ' קמ
יג/ח יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' קנג
יג/ח יד ישראל ח"ב
יג/ח כלי טהור עמ' קמה
יג/ח מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' תקח
יג/ח פני שלמה (גנצפריד) סוכה עמ' רכב
יג/ח קרית מלך
יג/ח שו"ע הרב יו"ד סי' קפג קו"א אות ב ד"ה והנה, סי' קצ ס' כב
יג/ח שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' תקי
יג/ח שם הבדלח עמ' תקלז-תקמא
יג/ח שערי טהר ח"ב שער ב סי' ג אות ב
יג/ט אור הישר [אור הישר נגעים פי"א מ"ט]
יג/ט דעת אברהם ח"א (נגעים) עמ' קכד, רמז
יג/ט חדושים ובאורים (גרי') נגעים סי' ח ס"ק ה-ח
יג/ט חזו"א נגעים סי' א ס"ק כג-כד
יג/ט חזו"א על הרמב"ם
יג/ט חי' הגר"ח החדש עמ' תקסה
יג/ט חסדי דוד ח"ט עמ' נג
יג/ט יד אברהם נגעים עמ' קמא-קמג
יג/ט יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' קנב
יג/ט ידי משה (בוצק' תשמג) סי' תיד ס"ק יא
יג/ט מים טהורים עמ' תקפח
יג/ט מעשה רקח
יג/ט מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' קלה, תקי, תקיב
יג/ט משמרת הטהרה כלים פי"ט מ"ב, פכ"ט מ"א
יג/ט שם הבדלח עמ' תקמא-תקמה
יג/י אנצי"ת ע' בגד המנגע הע' 35, 40, 41
יג/י דעת אברהם ח"א (נגעים) עמ' עו {כ"מ}
יג/י זכרון בנימין ח"ב עמ' תקסג
יג/י חדושים ובאורים (גרי') נגעים סי' ח ס"ק ג
יג/י חזו"א נגעים סי' א ס"ק כד
יג/י חזו"א על הרמב"ם
יג/י טהרת הבית ח"א עמ' שצא
יג/י יד אברהם נגעים עמ' קמג-קמד
יג/י לב טהור עמ' רנא
יג/י מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' תפט {או"ש}
יג/י קרית מלך
יג/י שם הבדלח עמ' תקכב
יג/י שם הבדלח עמ' תקמה-תקמח, תקנ-תקנב
יג/י שערי טהר ח"ב שער ב סי' ד אות א
יג/יא אנצי"ת ע' בגד המנגע הע' 60, 61, 68, 70
יג/יא אשר למלך
יג/יא בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' שע-שעא
יג/יא בית מרדכי (סאויצקי) דף טז ע"ג {מכר לגוי - טהור}
יג/יא חדושים ובאורים (גרי') נגעים סי' ט ס"ק יא-יב
יג/יא חזו"א נגעים סי' א ס"ק ג
יג/יא יד אברהם נגעים עמ' קלז, קמז-קמח
יג/יא יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' קנד
יג/יא מטה אפרים הל' שופר פ"א ה"ג
יג/יא מים טהורים עמ' תקפה
יג/יא מנחת חינוך ח"ב עמ' קנא
יג/יא מנחת יוסף ח"א עמ' עט, ח"ב עמ' פט
יג/יא מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' רנט
יג/יא מעשה רקח
יג/יא מפי כהן סי' א אות ה
יג/יא מפענח צפונות עמ' 74, 69
יג/יא מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' שיד
יג/יא צפנת פענח דברים עמ' רפט-רצ
יג/יא קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שכ
יג/יא שם הבדלח עמ' תקמח
יג/יא שערי טהר ח"ח סי' ב אות א
יג/יב אור הישר [אור הישר ערכין כ ע"ב ותמורה לד]
יג/יב אמונת יהושע עמ' אלף תנב
יג/יב אנצי"ת ע' בגד המנגע הע' 49, 61, 66, 67
יג/יב בית יעקב (מסקין) סי' יב
יג/יב ברכת השבת עירובין סי' כ ס"ק ד
יג/יב גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' פז
יג/יב דעת אברהם ח"א (נגעים) עמ' רס, רסה
יג/יב חדושים ובאורים (גרי') נגעים סי' ט ס"ק יא
יג/יב חזון יחזקאל ערלה פ"א ה"ז
יג/יב יד אברהם נגעים עמ' קמח
יג/יב יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' מד, קנד, קסא
יג/יב מנחת חיים (שוויד) ח"ג עמ' רח
יג/יב מנחת חינוך ח"ב עמ' קנא, ח"ג עמ' תמו
יג/יב מפענח צפונות עמ' 69
יג/יב מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' תקטז, תקיט, תקכ
יג/יב משנת חיים ויקרא עמ' רסו
יג/יב משנת חיים ערכין עמ' תקמב
יג/יב צפנת פענח דברים עמ' רצ
יג/יב קרית מלך
יג/יב רלב"ג ויקרא פי"ב תועלת י עמ' רנב
יג/יב שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קכא {איסור הנאה}
יג/יב שם הבדלח עמ' תקנב-תקנד
יג/יב שערי טהר ח"ח סי' ב אות א
יג/יג אוצרות הרמב"ם
יג/יג אור שמח
יג/יג אמרי חן (לוונברג) כלים עמ' קמה-קמז
יג/יג אנצי"ת ע' אבות הטומאות הע' 38, 41, ע' אבן מסמא הע' 44, ע' בגד המנגע הע' 1, 2, 4, 21, 23, 24, 28, ע' בית המנגע הע' 39 {ראב"ד}, 40-41 {מרכה"מ}
יג/יג אשר למלך
יג/יג דליית הכרם עמ' תתתכז {ראב"ד}
יג/יג דעת אברהם ח"א (נגעים) עמ' רנג, רסו
יג/יג הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"א הע' 74
יג/יג זכרון בנימין ח"ב עמ' תרב {ראב"ד}
יג/יג זכרון הרב עמ' 197
יג/יג חזו"א כלים סי' א ס"ק ז, נגעים סי' א ס"ק כט-ל
יג/יג חזו"א על הרמב"ם
יג/יג יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' קנה
יג/יג יד ישראל ח"ב
יג/יג כלי טהור עמ' כו, קכג, רג, רח, רי
יג/יג מנחת חינוך ח"ב עמ' קנא, קסא, ח"ג עמ' טו
יג/יג מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' רפז
יג/יג מעיני המים
יג/יג מפי כהן זבים סי' יא אות ח {ראב"ד}, י
יג/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/יג נאם דוד
יג/יג עמק הנצי"ב פ' נשא פסקא א עמ' י {וכן משכב ומושב}
יג/יג ענפי ארז (זי') דף יג ע"ד, קעב ע"ב
יג/יג רלב"ג ויקרא פי"ב תועלת י עמ' רנב
יג/יג שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' שז
יג/יג שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 32
יג/יג שערי טהר ח"ב שער ב סי' ד אות א
יג/יד אידנו עמ' 63 {מל"מ}
יג/יד אנצי"ת ע' בגד המנגע הע' 14, 15, 17, 19, 20, ע' בית המנגע הע' 31, 36, ע' גוי הע' 597, 599
יג/יד בית מרדכי (סאויצקי) דף יח ע"ג
יג/יד ברור הלכה יבמות קג ע"ב ציון ז
יג/יד דברי אמת (תשעט) עמ' תנ {כיון שנכנס רובה לבית טהור טימאתו}
יג/יד דעת אברהם ח"א (נגעים) עמ' רנג, רסה, רסח
יג/יד המסורת בספרי הרמב"ם עמ' 11
יג/יד זכרון בנימין ח"א עמ' תסח
יג/יד זכרון בנימין ח"ב עמ' תקכ
יג/יד חזו"א נגעים סי' א ס"ק ל, סי' י ס"ק יב
יג/יד חזו"א על הרמב"ם
יג/יד חי' הגר"ח החדש עמ' קמז {כזית}
יג/יד חסדי דוד ח"ט עמ' ע
יג/יד ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' רלח-רלט
יג/יד לב טהור עמ' קפב
יג/יד מנחת חינוך ח"ב עמ' קנב
יג/יד מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' רס {רמב"ם}, רסא {מל"מ}
יג/יד מעיני המים
יג/יד מפי כהן סי' יג אות כז
יג/יד מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' פט {או"ש}, שעד, תקיח, תקכד, תרכג {ארבעתם - מל"מ}
יג/יד מרומי גלים עמ' מה
יג/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/יד משנת יעקב כאן
יג/יד משנת יעקב מדע עמ' קנח
יג/יד פני משה (צוייג) דף לט ע"ג
יג/יד קרית מלך
יג/יד רלב"ג ויקרא פי"ב תועלת י עמ' רנב
יג/יד שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' רכב
יג/יד שם הבדלח עמ' תקנד
יג/יד שערי טהר ח"א שער א סי' ז אות ב, ח"ב שער ב סי' ד אות א, שער ג סי' י אות א
יג/יד שפת אמת על התלמוד ח"א דף מ ע"ג
יג/טו אור ליהודה (תשנט) עמ' צא
יג/טו אמונת יהושע עמ' אלף תנז
יג/טו אנצי"ת ע' בגד המנגע הע' 29
יג/טו זכרון בנימין ח"ב עמ' תקמז
יג/טו ידי משה (בוצק' תשמג) סי' שע
יג/טו כלי טהור עמ' כ, קנב
יג/טו מנחת חינוך ח"ב עמ' קנא
יג/טו מעשה רקח
יג/טו משנת ירושלים עמ' לד, נח
יג/טו נתן פריו סוגיות ח"א עמ' קמט
יג/טו ספרי דבי רב ח"א עמ' יח
יג/טו רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' צג
יג/טו רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרמד
יג/טו שלמי שמחה ח"א עמ' רעז
יג/טו שם הבדלח עמ' תקנה


יד/617 הלכות טומאת צרעת פרק יד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יד/רה"פ באר החיים
יד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יד/רה"פ מעשה רקח
יד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יד/רה"פ משנת הדעת
יד/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' קב-קג
יד/רה"פ פי' ר"י קאפח
יד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יד/רה"פ רמב"ם הערוך
יד/רה"פ רמב"ם לעם
יד/רה"פ שם טוב
יד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יד/א אנצי"ת ע' גריס הע' 3, 40
יד/א דבר שמואל (אבוהב) סי' נא
יד/א דברות משה שבת ח"א סי' כו הערה מט
יד/א המסורת בספרי הרמב"ם עמ' 11
יד/א התורה והתלמוד ח"ד עמ' 515
יד/א חדושים ובאורים (גרי') נגעים סי' י ס"ק ד
יד/א חזו"א נגעים סי' ט ס"ק ג
יד/א יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' קס
יד/א מים טהורים עמ' תקצב
יד/א מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' רפד, תקלב
יד/א משנת חיים ערכין עמ' תריא
יד/א משנת חיים קדושין עמ' תכט-תלא
יד/א קרית מלך
יד/א רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' שפח
יד/א שם הבדלח עמ' תקנו-תקסא
יד/א שנות חיים (קליין) נתיב א ח"ג אות כז
יד/ב בנין יחזקאל סי' א {מל"מ}
יד/ב הר המלך ח"ז עמ' קפח
יד/ב זכר שמואל נגעים סי' יא ס"ק ג
יד/ב חנן אלקים עמ' קלג-קלד
יד/ב יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' קס
יד/ב ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רכז
יד/ב קרית מלך
יד/ב שערי דעת (פלדמן) ח"א פי"ז הערה 16
יד/ג הערות ובאורים (אדלשטיין) טהרות עמ' קסו {מל"מ}
יד/ג ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רכז
יד/ג יתר הבז (תקמז)
יד/ג יתר הבז (תשסח) עמ' קסט
יד/ג מעיני המים
יד/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
יד/ג עדות בישראל
יד/ג קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' צ-צא
יד/ד אור השמש (פולייב) עמ' 38
יד/ד אמרי חן (לוונברג) נגעים עמ' קמו-קנ
יד/ד אשר למלך
יד/ד בדבר מלך חט"ו עמ' קיד {כשיראה נגע בבית וכו' וצוה הכהן ופינו את הבית אפי' חבילי עצים וחבילי קנים ואח"כ יבוא הכהן ויכנס וכו'}
יד/ד בית מרדכי (סאויצקי) דף טו ע"א, טז ע"א {מל"מ"], יז ע"ד {מל"מ}
יד/ד בנין אפרים עמ' רב, ריב
יד/ד בשבילי השמחה סי' לז אות ג {פינוי}
יד/ד דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' כג, מט {מל"מ}
יד/ד דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' קעז-קעט
יד/ד דברי אפרים סי' יג {מל"מ}
יד/ד הליכות עולם (דובער) (פעמיים)
יד/ד הר המוריה (אדר"ת) עמ' עח {מל"מ}
יד/ד הר המלך ח"ז עמ' קפט
יד/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' רסז
יד/ד זכרון בנימין ח"א עמ' רלט
יד/ד חדושים ובאורים (גרי') נגעים סי' י ס"ק ה {מל"מ}
יד/ד חזו"א על הרמב"ם
יד/ד חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' נה
יד/ד חי' מרן הגרי"מ עמ' רכב-רכג
יד/ד חיתו ארץ עמ' 77 {מל"מ}
יד/ד חלקת יואב החדש הגהות על מנ"ח מצוה קעז
יד/ד יד אברהם נגעים עמ' קנב-קנד
יד/ד ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רכז
יד/ד לקוטי שיחות חל"ז עמ' 38
יד/ד לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' ז אות ח {מל"מ}
יד/ד מגדל צופים ח"ד סי' עז
יד/ד מטה אהרן שבועות עמ' נ
יד/ד מים טהורים עמ' תקצג, תקצו
יד/ד מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף לט ע"ג, מ ע"ג
יד/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' קסא
יד/ד מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' רפד
יד/ד מנחת עני (זינצהיים) ח"ב ע' התורה חסה
יד/ד מעיני המים
יד/ד מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' תנז {מל"מ}
יד/ד מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' רצז, שז, תקלו
יד/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
יד/ד משא יד ח"א עמ' רכד {מל"מ - איך מסכך בעצים הרי מקבל טומאה מדין הבא אל הבית}
יד/ד משנת חיים מנחות עמ' תקסט
יד/ד משנת יעקב הל' סוכה פ"ה ה"ד
יד/ד משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' קסז
יד/ד משרת משה (עטייה)
יד/ד נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' קפד {מל"מ}
יד/ד ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' רלב-רלד
יד/ד קבא דתירוצא עמ' צג, קעב
יד/ד קובץ מאמרים וענינים שונים (מימון) דף נג ע"ב-ע"ד
יד/ד שהם וישפה ח"ב
יד/ד שם הבדלח עמ' תקסא-תקפד
יד/ד שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' פט
יד/ד שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' רטו
יד/ד שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רנב
יד/ד שערי זיו ח"ב דף קמו ע"א
יד/ד שערי טהר ח"ב שער ב סי' א אות ה, ח"ד שער ג סי' יד אות ג
יד/ד שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' קכז
יד/ד שפת אמת על התלמוד ח"ב דף קמ ע"א
יד/ד תורת מיכאל עמ' מה
יד/ה אור הישר [אור הישר חולין י ע"ב ד"ה ועוד אחורי וד"ה בית אפל]
יד/ה אשר לשלמה (סויסה) חולין עמ' נז {עמד תחת המשקוף}
יד/ה ברור הלכה נדרים נו ע"ב ציון ז
יד/ה הגהות עמק המלך
יד/ה חדוותא דשמעתתא ח"ב דף יט ע"א {מל"מ}
יד/ה חדושים ובאורים (גרי') נגעים סי' י ס"ק ז, ט {מל"מ}
יד/ה חזו"א על הרמב"ם {מל"מ}
יד/ה חסדי דוד ח"ט עמ' ז
יד/ה יד אברהם נגעים עמ' לח, קנד-קנה
יד/ה יד בנימין מגילה עמ' סח {מל"מ}
יד/ה כבוד מלכים (מרגליות) {מל"מ}
יד/ה מחשבת הקודש ח"ב דף ל ע"א {מל"מ}
יד/ה מים טהורים עמ' תקצד
יד/ה מנחת חיים (שוויד) ח"ג עמ' רל
יד/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' קמו, קס {מל"מ}
יד/ה מנחת חינוך מצוה קסט (דף לח ע"ג)
יד/ה מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' רמו {מל"מ}
יד/ה מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' שד-שה {מל"מ}, שסב, תקלה
יד/ה נתן פריו סוכה עמ' פה
יד/ה עין חנוך עמ' רעח [שם עולם פ' מצורע]
יד/ה פני מלך (גוטליב) ויקרא עמ' פה {מל"מ - הסגרה}, פו {הסגר הבית}
יד/ה פרדס המלך אות שפ {בית אפל}
יד/ה פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' שט {מל"מ}
יד/ה קבא דתירוצא עמ' י
יד/ה קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' צ {מל"מ}
יד/ה קרית מלך
יד/ה רלב"ג ויקרא פי"ד פסוק לח עמ' ריד
יד/ה שבת אחים (כץ, תקצג) דף לו ע"ב
יד/ה שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' קכז {מל"מ}
יד/ו אבני נזר יו"ד סי' שפד אות א
יד/ו אנצי"ת ע' בית הע' 57
יד/ו אפיקי מגינים פסחים סי' ב
יד/ו ברור הלכה סוכה ג ע"א ציון ה
יד/ו גליונות אבני נזר
יד/ו דברי סופר עמ' נו
יד/ו הר המלך ח"ז עמ' קפט
יד/ו זכר שמואל נגעים סי' יב ס"ק ח
יד/ו חסדי דוד ח"ט עמ' נט
יד/ו יד אברהם נגעים עמ' קכז, קמט-קנ
יד/ו יד סופר עמ' ח
יד/ו ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רכו-רכז
יד/ו ירחי כלה סוכה ח"א עמ' רסג-רסד, רעב
יד/ו להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' קמח
יד/ו מוריה גל' קעה עמ' קג {תקרה ע"ע עמודים}
יד/ו מחקרי ארץ ח"ה או"ח סי' קיג
יד/ו מים טהורים עמ' תקפט
יד/ו מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' קטז
יד/ו מנחת יהודה (בוים) דף סט ע"ג {ארבע אמות}
יד/ו משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' שי
יד/ו משנה הלכות ח"ב דף כה ע"א
יד/ו נחלת עזרא ח"ב עמ' 53-54
יד/ו נתן פריו סוכה עמ' צז {השמיט שצריך תקרה}
יד/ו קרית מלך
יד/ו קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' צח
יד/ו שם הבדלח עמ' תקפד-תקצו
יד/ו שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' שכו
יד/ז זכרון משה אליהו עמ' קכה
יד/ז חבורי טהרה עמ' רמה
יד/ז חדושים ובאורים (גרי') נגעים סי' י ס"ק ב
יד/ז חזו"א על הרמב"ם
יד/ז יד אברהם נגעים עמ' קנא-קנב
יד/ז יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' סו, קס
יד/ז ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רכז
יד/ז מחקרי ארץ ח"ה או"ח סי' קיג
יד/ז מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' רעו, רפא
יד/ז משנת חיים ערכין עמ' תרי
יד/ז משנת חיים קדושין עמ' תכט-תלא
יד/ז קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' קלה {לא צריך שיהיו על שני אבנים בשני כתלים}
יד/ז שם הבדלח עמ' תקצו-תרו
יד/ח זכר שמואל נגעים סי' יב ס"ק א
יד/ח חדושים ובאורים (גרי') נגעים סי' י ס"ק ג
יד/ח חיי יעקב (לנדא) יו"ד סי' י
יד/ח חסדי דוד ח"ט עמ' נט
יד/ח יד אברהם נגעים עמ' קנ-קנא {ר"י קורקוס}
יד/ח יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' קס
יד/ח מים טהורים עמ' תקצ
יד/ח מקור חסד עמ' טו
יד/ח מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' רפה, תקלא
יד/ח עדות בישראל
יד/ח שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' כג
יד/ח שם הבדלח עמ' תרו-תריג
יד/ט אור הישר [חוות יאיר סי' קסז, עי' פי' הראב"ד לברייתא דר' ישמעאל פ"א מ"ו]
יד/ט בית מרדכי (סאויצקי) דף יד ע"ב
יד/ט ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' תמג
יד/ט דעת אברהם ח"א (נגעים) עמ' עא {ראב"ד}
יד/ט זכר שמואל נגעים סי' יב ס"ק ב
יד/ט חבורי טהרה עמ' רמג {ראב"ד}
יד/ט חדושים ובאורים (גרי') נגעים סי' י ס"ק ב, יב
יד/ט חזו"א על הרמב"ם
יד/ט חנן אלקים עמ' קלג
יד/ט יד אברהם נגעים עמ' קנא
יד/ט יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' קמו, קנט
יד/ט לב טהור עמ' רמח
יד/ט מוריה גל' קעה עמ' עז, פה
יד/ט מים טהורים עמ' תקצ, תקצב
יד/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' קס
יד/ט מפענח צפונות עמ' 181
יד/ט מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' רעז, תקמד
יד/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
יד/ט משנת שמחה
יד/ט פרי שמואל (תשלה)
יד/ט קרית מלך
יד/ט שם הבדלח עמ' תריג-תריח
יד/ט שערי טהר ח"ב שער ב סי' א אות ב
יד/ט תורת יצחק ח"ב עמ' קמה
יד/י חבורי טהרה עמ' רמד
יד/י חזו"א יו"ד סי' ריד לדף קכט ע"א, נגעים סי' י ס"ק ט
יד/י חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד חולין קכח ע"ב]
יד/י מקדש דוד החדש טהרות עמ' תא
יד/י שם הבדלח עמ' תריח
יד/יא אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' סה
יד/יא אוצר א"י ח"ו עמ' 183
יד/יא אוצרות הרמב"ם
יד/יא אור הישר [אור הישר נגעים פי"ב מ"א]
יד/יא אמרי יהושע (דומב) ח"ו עמ' קפג {חו"ל}, קפד {ירושלים}, רג {ירושלים}, רל {חו"ל}
יד/יא אנצי"ת ע' א"י ח"ג הע' 254, ע' גוי הע' 590, ע' גר תושב הע' 98-99 {מל"מ}
יד/יא אשר למלך
יד/יא ביצחק יקרא (תשע) סי' קטז ד"ה אך נראה
יד/יא בני שמואל דף קיב ע"ד
יד/יא בנין אפרים עמ' ריב {מל"מ}
יד/יא גבורת יצחק (תשמח) דף עו
יד/יא גבורת יצחק (תשסו) עמ' עב {ירושלים לא נתחלקה לשבטים}
יד/יא דברות משה נדה וטהרות עמ' תרכט {הלוקח בתים מן העכו"ם יראה בתחלה}
יד/יא דברי טובה יהושע טו-כד עמ' תתקצו {חו"ל}
יד/יא דרך הקודש (תשסז) עמ' קה {לא נתחלקה}
יד/יא הר המלך ח"ז עמ' קצ
יד/יא זכר שמואל נגעים סי' יב ס"ק ז {מל"מ}
יד/יא חקרי הלכה (ויין) עמ' 29
יד/יא יבול היובלות עמ' 299
יד/יא יד אברהם נגעים עמ' קכו {מל"מ}, קמט
יד/יא יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' סד
יד/יא יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' קלב
יד/יא ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קפז {ירושלים לא נתחלקה}
יד/יא כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' כד
יד/יא מים טהורים עמ' תקצג
יד/יא מנחת חינוך ח"ב עמ' קמט, קנא, קסא
יד/יא מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' רפג {מל"מ}
יד/יא מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' שנו, שנח, שסא
יד/יא מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' שסד, תפו, תקכז, תקפט {מל"מ}
יד/יא משנת חיים ויקרא עמ' רצד
יד/יא משנת יעקב
יד/יא משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 187 {ירושלים של כלל העם}
יד/יא עבודת לוי (רוד') דף כו ע"א
יד/יא עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' קמג
יד/יא ענפי ארז (זי') דף קעב ע"ג {מל"מ}, קעח ע"א {מל"מ}
יד/יא פרי עץ חיים (קרויס) עמ' קעב
יד/יא קרית מלך
יד/יא שו"ע הרב יו"ד סי' קצ ס' כב
יד/יא שולי הגליון עמ' קנד
יד/יא שם הבדלח עמ' תריט-תרל
יד/יא שעורי יומא דף יב ע"א ד"ה לכאורה זה
יד/יא שערי זיו ח"א דף ז ע"ג
יד/יב אוצר א"י ח"ו עמ' 183
יד/יב אור ליהודה (תשנט) עמ' שצ {מל"מ}
יד/יב זכר יצחק (תשן) עמ' רה {מל"מ}
יד/יב זכר שמואל נגעים סי' יב ס"ק א, ז {מל"מ}
יד/יב חדושים ובאורים (גרי') נגעים סי' ט ס"ק א, יב
יד/יב חזו"א יו"ד סי' ריז ס"ק ז, נגעים סי' ט ס"ק ח
יד/יב חזו"א על הרמב"ם {מל"מ}
יד/יב חלקת יואב החדש הגהות על מקור חיים סי' תמ ס"ה
יד/יב יד אברהם נגעים עמ' קמט
יד/יב כפתור ופרח (תשו) דף סא ע"א
יד/יב כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' כד {מל"מ}
יד/יב מנחת חינוך ח"ב עמ' קסא
יד/יב מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' רפג {מל"מ}
יד/יב מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' לז אות ו]
יד/יב מקור ישראל דף קח ע"ד {מל"מ}
יד/יב מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' רפז {מל"מ}
יד/יב עיר הקודש והמקדש ח"ב פ"ג אות ב עמ' כח
יד/יב שם הבדלח עמ' תרל
יד/יג אוצר א"י ח"ו עמ' 98, 183
יד/יג בית יצחק (חבר) ח"ב דף יא ע"ב
יד/יג כתר המלך
יד/יג מנחת חינוך ח"ב עמ' קסא
יד/יג מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' רנט
יד/יג מענה אליהו עמ' קי
יד/יג נזר הקדש (רזין) מנחות דף סח ע"ד
יד/יג שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קיד
יד/יג שם הבדלח עמ' תרלא
יד/יג שם ישראל - שו"ת עמ' נ
יד/יג שערי טהר ח"ב שער ב סי' א אות ב
יד/יד אור ליהודה (תשנט) עמ' שצ-שצא
יד/יד אמרי יהושע (דומב) ח"ו עמ' קפ, קפב, רה {בית האשה - נ"מ למקוה נשים}, רכט {בית המדרש}
יד/יד אנצי"ת ע' בית הכנסת הע' 507, ע' בית המדרש הע' 88
יד/יד בדבר מלך ח"ד עמ' לג
יד/יד ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' תמט
יד/יד זכר שמואל נגעים סי' יב ס"ק ה
יד/יד חבורי טהרה עמ' ריג
יד/יד חזו"א יו"ד סי' ריז ס"ק ז
יד/יד חסדי דוד ח"ט עמ' נח
יד/יד יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' סג
יד/יד יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' קלב
יד/יד כרם ציון שביעית ח"ב עמ' שכה
יד/יד מוריה גל' קעה עמ' פה {בית של שותפים ובית כנסת}
יד/יד מזכרת למשה עמ' קפ {ק"ס}
יד/יד מנחת חינוך ח"ב עמ' קסא
יד/יד מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' רפח
יד/יד משנת חיים יומא עמ' שיד
יד/יד נזר הקדש (רזין) מנחות דף סח ע"ג
יד/יד ציץ אליעזר ח"א, הסכמות עמ' 5
יד/יד צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף עח ע"ג
יד/יד קרית מלך
יד/יד שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' רפז {לא נתחלקה לשבטים}
יד/יד שמוש חכמים ג עמ' יז
יד/יד שערי טהר ח"ב שער ב סי' א אות ב
יד/יד תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' תרסג
יד/טו ארץ חמדה (ישראלי) עמ' קה
יד/טו אשר למלך
יד/טו התורה והמדינה ח"ג עמ' קכח
יד/טו יד אברהם נגעים עמ' קנב
יד/טו מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' תקלג {קירות האבוס}
יד/טו שם הבדלח עמ' תרלב-תרמא


טו/618 הלכות טומאת צרעת פרק טו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


טו/רה"פ באר החיים
טו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
טו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
טו/רה"פ משנת הדעת
טו/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' קד
טו/רה"פ פי' ר"י קאפח
טו/רה"פ פי' ר"ש צדוק
טו/רה"פ רמב"ם הערוך
טו/רה"פ רמב"ם לעם
טו/רה"פ שם טוב
טו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
טו/א אוצרות הרמב"ם
טו/א אור הישר [אור הישר ערכין ח ע"ב, עי' חגיגה יא ע"א]
טו/א הרמב"ם והלכותיו
טו/א זכור לדוד עמ' קג {מל"מ}
טו/א מנחת חינוך ח"ב עמ' קסא
טו/א ענפי ארז (זי') דף כא ע"א
טו/א שם הבדלח עמ' תרמא
טו/ב באר ראי עמ' תפד
טו/ב דעת אברהם ח"א (נגעים) עמ' רעא
טו/ב הכתב והקבלה ויקרא פי"ד פסוק מא {מחוץ לעיר}
טו/ב הצבי והצדק תנינא עמ' צא {שוקע}
טו/ב ויאמר יעקב (זלקינד) עמ' 171
טו/ב חדושים ובאורים (גרי') נגעים סי' י ס"ק ג
טו/ב חזו"א על הרמב"ם
טו/ב חסדי דוד ח"ט עמ' סד
טו/ב יד אברהם נגעים עמ' קנה-קנז
טו/ב יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' א, קמה
טו/ב יד סופר עמ' סד {מל"מ}
טו/ב ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רכו
טו/ב מים טהורים עמ' תקצו, תר, תרב
טו/ב מנחת משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' צג
טו/ב מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' שטו, תקמא
טו/ב נתן פריו חולין עמ' סה
טו/ב קובץ מאמרים וענינים שונים (מימון) דף נג ע"ד
טו/ב קרית מלך
טו/ב שם הבדלח עמ' תרמב-תרנג
טו/ב שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רנב
טו/ב שערי דעת (פלדמן) ח"א פי"ז הערה 63
טו/ג אור הישר
טו/ג הר המלך ח"ז עמ' קצ
טו/ג התורה והתלמוד ח"ד עמ' 347
טו/ג חדושים ובאורים (גרי') נגעים סי' י ס"ק י
טו/ג יד אברהם נגעים עמ' קנה
טו/ג יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' קס
טו/ג מים טהורים עמ' תקצז
טו/ג מרגניתא דר"מ
טו/ג שם הבדלח עמ' תרנג-תרנז
טו/ד יד אברהם נגעים עמ' קנה
טו/ד לקוטי שיחות חל"ג עמ' 12
טו/ד מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' שטו
טו/ד משנת חיים במדבר עמ' שצד
טו/ד פרפרת הפרשה פרשת מצורע פרק יד פסוק מ
טו/ד שם הבדלח עמ' תרנז-תרסג
טו/ה אור הישר [אור הישר חולין קכח ע"ב]
טו/ה חזו"א נגעים סי' י ס"ק י
טו/ה חזו"א על הרמב"ם
טו/ה יד אברהם נגעים עמ' קנז-קנח
טו/ה ידי משה (בוצק' תשמג) סי' שצח
טו/ה מר קשישא עמ' כג
טו/ה שם הבדלח עמ' תרסד
טו/ו זכרון מלך (א"ש)
טו/ו חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' צז
טו/ו חסדי דוד ח"ט עמ' סד
טו/ו יד אברהם נגעים עמ' קנח
טו/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' קסא
טו/ו מעשה רקח
טו/ו שם הבדלח עמ' תרסה-תרעו
טו/ז חדושים ובאורים (גרי') נגעים סי' ט ס"ק יב
טו/ז יד אברהם נגעים עמ' קלח, קס-קסא
טו/ז יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' קמו
טו/ז קרית מלך
טו/ז שם הבדלח עמ' תרעו
טו/ז שערי זיו ח"ב דף קמו ע"א-ע"ב
טו/ח חסדי דוד ח"ט עמ' פג
טו/ח ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רכח
טו/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' קנד
טו/ח מעשה רקח
טו/ח מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' תקסג {שאר מעשיהן שוין}
טו/ח רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרסח
טו/ח שם הבדלח עמ' תרעז-תרעט


טז/619 הלכות טומאת צרעת פרק טז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


טז/רה"פ באר החיים
טז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
טז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
טז/רה"פ משנת הדעת
טז/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' קה
טז/רה"פ פי' ר"י קאפח
טז/רה"פ פי' ר"ש צדוק
טז/רה"פ רמב"ם הערוך
טז/רה"פ רמב"ם לעם
טז/רה"פ שם טוב
טז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
טז/א אבן ישראל (פישר)
טז/א אור הישר [אור הישר ערכין כ ע"ב ותמורה לד]
טז/א אידנו עמ' 68 {שרפן}
טז/א אמונת יהושע עמ' אלף תנז-אלף תנח
טז/א אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' עט
טז/א אמרי חן (לוונברג) כלים עמ' קמו
טז/א אנצי"ת ע' אבות הטומאות הע' 39, ע' בית המנגע הע' 2, 3, 27, 28, 101, 117
טז/א ארזי לבנון עמ' נז {איסור הנאה}
טז/א בית מרדכי (סאויצקי) דף כב ע"א
טז/א ברור הלכה יבמות קג ע"ב ציון ו
טז/א דברי אמת (תרכא) דף קיד {מל"מ - למה לא ביאר רבנו}
טז/א דברי אמת (תשעט) עמ' תנ {מל"מ}
טז/א דברי יוסף (קונביץ) עמ' 173
טז/א דעת אברהם ח"א (נגעים) עמ' רנג, רנט, רסה
טז/א הגהות רימ"א {כ"מ}
טז/א הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"א הע' 74, 80
טז/א זכרון בנימין ח"ב עמ' תרסא
טז/א חזו"א נגעים סי' ט ס"ק י
טז/א חזו"א על הרמב"ם
טז/א חזון יחזקאל ערלה פ"א ה"ז
טז/א חסדי דוד ח"ט עמ' סה, סז, סט
טז/א חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' תעז
טז/א חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף לד ע"ג, רצד
טז/א יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' מט, ע, קסא
טז/א יד ישראל ח"ב
טז/א ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רכח {אין מוקפת חומה}
טז/א כלי טהור עמ' קנא, ריא
טז/א מים טהורים עמ' תרה, תרח
טז/א מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף ח ע"ג, ח"ב דף מ ע"ד {השמיט חבילי עצים}
טז/א מנחת חינוך ח"ב עמ' קנא, קסא-קסב, ח"ג עמ' תמו
טז/א מעין החכמה עמ' קיג
טז/א מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' רצח, תקטז, תקיט-תקכ
טז/א מרכבת המשנה מהדו"ב
טז/א משנת חיים ויקרא עמ' רסז
טז/א נועם חי"ט עמ' יג {מל"מ}
טז/א סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ג עמ' קטז, קיט
טז/א ספרי דבי רב ח"א עמ' יח
טז/א ענפי ארז (זי') דף קנא ע"ג
טז/א קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קצ-קצא
טז/א קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שיח-שכ
טז/א קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' קלד
טז/א קרית מלך
טז/א קרן הצבי מצוה צד אות טו
טז/א שם הבדלח עמ' תרעט-תרפב
טז/א שם משמעון (פולק) ח"א דף קכ
טז/א שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' נז
טז/א שערי דעת (פלדמן) ח"א פי"ז הערה 85
טז/א שערי טהר ח"ב שער ב סי' א אות ג, ח"ג שער א סי' טו אות ד, ח"ד שער ב סי' יז אות ב, ח"ו סי' כא אות ב, ח"ח סי' א אות א
טז/ב אנצי"ת ע' בית המנגע הע' 7, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22-25, 45
טז/ב בית מרדכי (סאויצקי) דף יד ע"א
טז/ב ברור הלכה יבמות קג ע"ב ציון ו
טז/ב הר המלך ח"ז עמ' קצא
טז/ב זכר שמואל נגעים סי' יב ס"ק ב
טז/ב זכרון בנימין ח"ב עמ' תקכ
טז/ב חזו"א על הרמב"ם
טז/ב יד אברהם נגעים עמ' קנט-קסב {מל"מ}
טז/ב להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' ג
טז/ב להורות נתן ח"ז עמ' ג
טז/ב מים טהורים עמ' תרו
טז/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' קסב
טז/ב מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' תקמח-תקמט
טז/ב שם הבדלח עמ' תרפב-תרפז
טז/ב שערי טהר ח"ב שער ב סי' ב אות ג
טז/ג אמרי חן (לוונברג) נגעים עמ' קנ-קנא
טז/ג אנצי"ת ע' בית המנגע הע' 45, 105, 109
טז/ג אשר למלך
טז/ג בית אהרן (צוקרמן) עמ' רצו {מל"מ}
טז/ג בית מרדכי (סאויצקי) דף יד ע"ג {מל"מ}, יט ע"ב {מל"מ}, כב ע"ב
טז/ג ברור הלכה יבמות קג ע"ב ציון ו
טז/ג הר המלך ח"ז עמ' קצא
טז/ג זכרון בנימין ח"ב עמ' תקכ
טז/ג חדושים ובאורים (גרי') נגעים סי' יא ס"ק א
טז/ג חזו"א על הרמב"ם
טז/ג חסדי דוד ח"ט עמ' סז, סט
טז/ג יד אברהם נגעים עמ' קס, קסב-קסג
טז/ג ידי משה (בוצק' תשמג) סי' תג
טז/ג להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' ג
טז/ג להורות נתן ח"ז עמ' ג {מל"מ}
טז/ג מחובר לטהור סי' לז אות ג
טז/ג מים טהורים עמ' תרח, תרי
טז/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' קמט, קסב, רפג
טז/ג מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' תקמח-תקמט
טז/ג משנת יעקב כאן
טז/ג משנת יעקב מדע עמ' קנז
טז/ג ענפי ארז (זי') דף קפט ע"ד
טז/ג קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון תורה עמ' ל {מל"מ}
טז/ג שלמי יוסף נזיר עמ' תקכג {מל"מ}
טז/ג שם הבדלח עמ' תרפז-תרצט
טז/ג שערי טהר ח"א שער א סי' ז אות א-ב, ח"ב שער ב סי' ב אות ב-ג, שער ג סי' יג אות א
טז/ד אנצי"ת ע' בית המנגע הע' 115
טז/ד בית מרדכי (סאויצקי) דף יח ע"א
טז/ד ברור הלכה סוכה - ברורי הראי"ה ו ע"א ציון א
טז/ד דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' קכ
טז/ד חסדי דוד ח"ט עמ' סו
טז/ד כלי טהור עמ' ריב
טז/ד מקדש דוד החדש טהרות עמ' תב
טז/ד מקדש דוד סי' נ אות יג
טז/ד שם הבדלח עמ' תרצט
טז/ד שערי טהר ח"ב שער ב סי' ב אות א
טז/ה אבי עזרי ח"א וח"ה
טז/ה אורה ושמחה הל' סוכה פ"ו ס"ק נא
טז/ה אמרי חן (לוונברג) נגעים עמ' קנא-קנה
טז/ה אנצי"ת ע' בית המנגע הע' 49
טז/ה אשר למלך
טז/ה בדבר מלך ח"ו עמ' עא
טז/ה ברכת שלמה (תשז) עמ' פד
טז/ה ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' תל
טז/ה דרך הקודש (תשסז) עמ' כח
טז/ה יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' קמז, שמה {אבי עזרי}
טז/ה יד אברהם נגעים עמ' קס
טז/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' קסב, ח"ג עמ' יב
טז/ה מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ד]
טז/ה משנת יעקב כאן
טז/ה משנת יעקב מדע עמ' קנח
טז/ה קול יעקב (פישר) סי' כו אות ה
טז/ה שם הבדלח עמ' תש-תשז
טז/ו אבודרהם (תשכג) עמ' שיד
טז/ו אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קפג
טז/ו אגרות הגרי"ד עמ' רכח
טז/ו אור הישר [אור הישר נגעים פי"ג מ"ט]
טז/ו אור תורה (בלומ') דף יב ע"א, יג ע"א {מל"מ}
טז/ו אורה ושמחה הל' סוכה פ"ו ס"ק נא
טז/ו אמרי חן (לוונברג) נגעים עמ' קנה-קנז
טז/ו אמת ליעקב מועד עמ' ריט {מל"מ}
טז/ו אנצי"ת ע' ביאה במקצת הע' 38, 45, ע' בית המנגע הע' 46, 60, 61, 63, 64, 66, 68, 69, 74
טז/ו בית המדרש
טז/ו בכורי יוסף (הוטנר) דף מב ע"ג
טז/ו ברור הלכה חולין עא ע"ב ציון א
טז/ו ברור הלכה סוכה - ברורי הראי"ה ו ע"א ציון א
טז/ו בריכת ירושלים עמ' סד
טז/ו ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' תלא {מל"מ}
טז/ו בשבילי השמחה החדש סי' לז אות ד
טז/ו בשבילי השמחה סי' לז אות ג {אדם וכלים מקבלים}
טז/ו גור אריה ויקרא פ' יד הע' 134, 232
טז/ו דברי אמת (תרכא) דף קיד {מל"מ}
טז/ו דברי אמת (תשעט) עמ' תנ {מל"מ - ספק בבגד ג' על ג' שנכנס רובו לבית טמא אם נטמא}, תנא {טהור שהכניס ראשו ורובו לבית טמא נטמא}
טז/ו הגהות רימ"א {מל"מ}
טז/ו זכרון בנימין ח"ב עמ' רצח, שסח
טז/ו חדושים ובאורים (גרי') נגעים סי' יא ס"ק ה, ח
טז/ו חזו"א או"ח סי' ק ס"ק א, נגעים סי' י ס"ק טז-יז, או"ח סי' קו ס"ק א, יז
טז/ו חזו"א על הרמב"ם
טז/ו חזון יחזקאל ע"ז פ"ח ה"א
טז/ו חלקת יואב קבא דקשייתא סי' מז, חלקת יואב החדש הגהות על מנ"ח מצוה קעז
טז/ו חסדי דוד ח"ט עמ' סו
טז/ו חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' קפט-קצ, מהדו"ב ח"א עמ' מט-נב {מל"מ}
טז/ו חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף נד {מל"מ}
טז/ו טירת כסף דף צ ע"ד
טז/ו יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' קמג, קמט
טז/ו יד אברהם נגעים עמ' קסד-קסז {מל"מ}
טז/ו יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' קסג
טז/ו יד לגילת עמ' 129
טז/ו ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רכח
טז/ו כבוד יו"ט
טז/ו כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תעד {מל"מ}
טז/ו להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' ב
טז/ו מים אדירים דף טו ע"א, טז ע"ד
טז/ו מים טהורים עמ' תרי
טז/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' קכט, קסב, רפג {מל"מ}, תפד, ח"ג עמ' יב-יג
טז/ו מעיני המים
טז/ו מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
טז/ו מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' שנב
טז/ו מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' ס {מל"מ}
טז/ו מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' שיח {מל"מ}, שכא {רעק"א}, תקנא
טז/ו משאת המלך ח"א סי' קמו
טז/ו משנה הלכות ח"ג סי' רכו
טז/ו משנת יעקב הל' מאא"ס פי"ד ה"ח
טז/ו משנת יעקב קרבנות עמ' יח
טז/ו משרת משה (עטייה)
טז/ו מתת מלך עמ' ע }מל"מ}
טז/ו עבודת המקדש (כהן) ח"ב עמ' קמב
טז/ו עומק הפשט ח"ג עמ' תקסא {מל"מ}
טז/ו ענפי ארז (זי') דף נג ע"ב {מל"מ}
טז/ו ערהשה"ע טהרות סי' ג אות ד
טז/ו פני משה (צוייג) דף לט ע"ג
טז/ו פתח האהל דף עז ע"א
טז/ו קבא דתירוצא עמ' צג
טז/ו קרית מלך
טז/ו רביעי בקודש שקט בנימין (פליישמן) עמ' 95 {מל"מ}
טז/ו רשימות שעורים (קלמנוביץ) פ' כיצד מברכין עמ' קכז {כג' ביצים פת חטים}
טז/ו שולי הגליון עמ' קנד
טז/ו שופריה דיעקב (מערך) דף ל
טז/ו שם הבדלח עמ' תשז-תשכא
טז/ו שמש מרפא עמ' קנג {מל"מ}
טז/ו שערי טהר ח"ד שער ב סי' יז אות א, ח"ו סי' נד אות ד
טז/ו תועפות ראם (באר) עמ' פא
טז/ז אנצי"ת ע' בית המנגע הע' 78
טז/ז ארץ בנימין עמ' קסג
טז/ז ברור הלכה חולין עא ע"ב ציון א
טז/ז ברור הלכה סוכה - ברורי הראי"ה ה ע"ב ציון ב
טז/ז גור אריה ויקרא פ' יד הע' 134
טז/ז זכרון בנימין ח"ב עמ' תסח
טז/ז יד אברהם נגעים עמ' קסה-קסז {מל"מ}
טז/ז מחובר לטהור סי' לח אות ט
טז/ז מילי דתכשיט עמ' ד
טז/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' קסב
טז/ז קרית מלך
טז/ז שערי טהר ח"ד שער ג סי' ט אות א
טז/ח אבן ישראל (פישר)
טז/ח אור תורה (בלומ') דף יב ע"ד, יג ע"א {ר"ח הלוי}
טז/ח אמרי חן (לוונברג) נגעים עמ' קנז-קנט
טז/ח אמת ליעקב מועד עמ' ריט {מל"מ}
טז/ח אנצי"ת ע' בית המנגע הע' 81, 87, 93, 98
טז/ח ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' תלב {מל"מ}
טז/ח גבורת יצחק (תשסו) עמ' פא {ר"ח הלוי}
טז/ח הר המלך ח"ז עמ' קצא
טז/ח חדושים ובאורים (גרי') נגעים סי' יא ס"ק ט {מל"מ}
טז/ח חי' ר' חיים הלוי דף פא
טז/ח טהרת אליהו עמ' קצא
טז/ח יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' קמה, קמו {ר"ח הלוי}, שמד {ר"ח הלוי}, שמה {מל"מ}
טז/ח יד אברהם נגעים עמ' קסה-קסז {מל"מ}
טז/ח ידי משה (בוצק' תשמג) סי' תנד {ר"ח הלוי}
טז/ח להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' ב
טז/ח מחובר לטהור סי' לח אות ו, ט
טז/ח מים אדירים דף יד ע"ד, טז ע"א
טז/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' קסב
טז/ח מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' רפה {מל"מ}
טז/ח מעשה רקח
טז/ח מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' שכ {מל"מ}
טז/ח שם הבדלח עמ' תשכב-תשכד
טז/ח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' לב {ר"ח הלוי}
טז/ח שערי טהר ח"ב שער ג סי' יג אות ב, ח"ד שער ב סי' יז אות ב, ד, ח"ו סי' נד אות ג
טז/ח שערי טהר ח"ו סי' נד אות ג דף קלב ע"ג-ע"ד {ר"ח הלוי}
טז/ט באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קפב
טז/ט ברכת מרדכי ענינים עמ' קלו-קלז
טז/ט ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' רמא, רמד
טז/ט חי' מרן הגרי"מ עמ' רכב, רכד
טז/ט יד אברהם נגעים עמ' קע
טז/ט מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף מא ע"א
טז/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' קסב
טז/ט קבא דתירוצא עמ' צג
טז/ט קרית מלך
טז/ט שם הבדלח עמ' תשכד
טז/ט שמן ראש ח"א-ח"ח ויקרא עמ' קס {אות ופלא}
טז/ט שערי טהר ח"א שער א סי' ז אות א, ח"ב שער ב סי' א אות ה
טז/ט שערי טהר ח"ד שער ב סי' יז אות ב, ד
טז/י אבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' נח, ס
טז/י אבן ישראל עה"ת (לפני תשנט) עמ' נו
טז/י אבן ישראל עה"ת (תשסב) עמ' עז-עח
טז/י אבן ישראל עה"ת (תשסז) עמ' קיח
טז/י אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 232
טז/י אבן מלוכה (ברון, תשעז)
טז/י אהל דוד (קהן) ח"ד תהלים פקמ"א פס' ב
טז/י אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' סה {כדי להזהירן}
טז/י אוהב ישראל (תשמ) עמ' קפח {אות ופלא}
טז/י אוהב ישראל (תשעה) ח"ב עמ' מה
טז/י אוצר נחמד (גרינוולד) עמ' 12
טז/י אוצרות הרמב"ם
טז/י אור הישר
טז/י אור יחזקאל (לוינשטיין) מדות עמ' רפו
טז/י אור מאיר (חדש) ח"ב עמ' רסד
טז/י אור תורה (ריסקין) במדבר עמ' 76
טז/י אור תורה (ריסקין) ויקרא עמ' 96
טז/י אות היא לעולם ח"ב דף קו ע"א {כ"מ}
טז/י אמרי חן (בן סניור) ויקרא עמ' 152
טז/י אמרי חן (בן סניור) שופטים עמ' 345
טז/י אמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' שנט הערה י
טז/י באמונה שלמה עמ' רסג {מרים טעתה שהשוותה אותו לשאר נביאים}
טז/י באר בשדה עמ' קכ {מה אירע למרים הנביאה}
טז/י באר מים חיים (טשרנוביץ) ויקרא פרק כה פסוק כ
טז/י באר מים חיים (טשרנוביץ) שמות פרק י פסוק ג {שיחת יושבי קרנות}
טז/י באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"ד עמ' צז
טז/י באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' רז
טז/י באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' שמב
טז/י בין השורות עמ' קנב, רג-רד
טז/י בינה במקרא עמ' 125-126
טז/י בינה בספרים עמ' קצח
טז/י בית המדרש
טז/י בית שערים יו"ד סי' שלב
טז/י במי התורה עמ' שמט {זכירת מעשה מרים}
טז/י בנין אריאל ח"א עמ' קנו
טז/י בצור ירום חי"א עמ' צט
טז/י בשלום ובמישור עמ' 49
טז/י בשעה שהקדימו עמ' תתקנט
טז/י גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' רכד
טז/י גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' קו
טז/י גל עיני (תשע) ח"ב עמ' כד-כה {אות ופלא}
טז/י גליוני הגר"ש עמ' צה {כשרי ישראל} [עי' רש"י דניאל יא, לב]
טז/י דברות משה נדה וטהרות עמ' תרכט {אינו ממנהגו של עולם אלא אות ופלא היה בישראל}
טז/י דברות משה סנהדרין עמ' תצו {אות ופלא}
טז/י דברות משה שבת ח"א סי' כו הערה נו
טז/י דברי אליהו (בלייער) עמ' קה-קו {בעל לה"ר לבסוף כופר בעיקר}
טז/י דברי ברוך ח"ב מאמר ח אות ב, מאמר ט אות ז, מאמר י אות ז
טז/י דברי יואל ויקרא ח"א עמ' שנו, תה, תטו, תכד, במדבר ח"א עמ' שלג
טז/י דברי יונה ח"א עמ' קמג, קמה, קנב, קפט, קצב {כ"מ}, קצו
טז/י דברי יונה ח"ב עמ' קיח {אות ופלא}
טז/י דברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' צב
טז/י דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' שפא {שיחתם בדברי תורה}
טז/י דברי שאול ויקרא עמ' סט
טז/י דברי תורה (שפירא) ח"ה סי' ע
טז/י דעת אברהם ח"א (נגעים) עמ' סה
טז/י דרכי התשובה עמ' קיג
טז/י דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תסד, תפז, תקד, ח"ה עמ' ח
טז/י דרשות מהר"ם חביב עמ' רסז
טז/י דרשות שבט הלוי ח"א עמ' קלז, קעה, קעז
טז/י דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קלט, קנא, קסט, רי
טז/י הלכה פסוקה ח"א סי' ג הערה 15
טז/י המשפט העברי עמ' 987
טז/י הרמב"ם כמחנך עמ' 132, 255
טז/י התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' קטז
טז/י ודברת בם (מרזל) עמ' 75
טז/י ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ו עמ' קסב
טז/י וזרח השמש עמ' קסח, קע, קעב
טז/י ויטע אשל עמ' שז
טז/י זאת ליעקב במדבר עמ' סט
טז/י זאת ליעקב בראשית עמ' מו {אבל שיחת כשרי ישראל}
טז/י זאת ליעקב ויקרא עמ' פ, פח, קלב
טז/י זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' טז
טז/י זכור לאברהם (יפהן) עמ' קנ-קנא {זה השינוי}, קנב
טז/י חדרי בטן כי תצא אות מח
טז/י חיים ומלך
טז/י חיים שיש בהם (גרוס) דרשות ח"ב עמ' שפט
טז/י חן וכבוד דף קעג ע"א {לפיכך ה' עוזר}
טז/י חנן אלקים עמ' קכט-קלא
טז/י חפץ חיים כלל ח ס"ק ב
טז/י חקרי זמנים ח"ד עמ' תסד
טז/י יביע אומר (גרוברט) עמ' 106 {צרעת היא פלא}
טז/י יד אברהם נגעים עמ' א-ג, כב, כט-ל, קיג, קנג
טז/י יד פשוטה מדע עמ' שמ
טז/י ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רכח
טז/י ים שמחה עמ' רמד {שיחה רק בד"ת}
טז/י כי שרית עמ' 191
טז/י כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תיז
טז/י כסא רחמים (תקסג) דף פג ע"ג {מה אירע למרים}
טז/י כסא רחמים (תקסג) דף פג ע"ג {מה אירע למרים}
טז/י כסא רחמים (תשנ) עמ' רעב {מה אירע למרים}
טז/י לב הארי על חובות הלבבות - שער הבטחון עמ' תקיח
טז/י לב טהור עמ' רמד
טז/י להוגה דעות פ"ז ה"ג {דברי הבאי}
טז/י להעיר להורות ולהשכיל ח"ד עמ' ט
טז/י לכתך אחרי במדבר עמ' 87, 102, 121
טז/י לקוטי שיחות חכ"ב עמ' 66, 72
טז/י לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 332 {אז נדברו}, חכ"ז עמ' 98, 99, 109
טז/י לקוטי שיחות חל"ב עמ' 97 {שיחת הרשעים והכשרים}
טז/י לקוטי שיחות חל"ג עמ' 165 {אות ופלא בישראל}
טז/י לקוטי שיחות חל"ז עמ' 39 {אות ופלא}
טז/י לקט שיחות מוסר ח"א עמ' רצח
טז/י מאורי אור (אתרוג) עמ' קלה
טז/י מאיר נתיבות ח"ב עמ' רלג {ק"ו לטפשים}
טז/י מאמר מרדכי (שוואב) ח"ב מאמר מט {זכור אשר עשה ה' למרים}
טז/י מבוא למשנה תורה עמ' 199, 213, 262, 264, 281, 306, 314, 321, 333, 349, 364, 370, 379
טז/י מבשר טוב - שולחנו של אדם עמ' שט
טז/י מוסר דרך - אפיקי חיים עמ' קסח, שג
טז/י מזבח אבנים (אורנשטיין) דרוש יא
טז/י מזבח חדש דף ע ע"ב
טז/י מחובר לטהור סי' לח אות ז {מל"מ}
טז/י מחזה עליון עמ' פג {מרים השוותה אותו לשאר נביאים}
טז/י מחנה יוסף (תשעב) סי' עט אות טז
טז/י מחנה יוסף ח"ג עמ' סו
טז/י מחקרי ארץ ח"ח יו"ד סימן יג
טז/י מטר השמים (תשנ) ויקרא-במדבר עמ' קיג
טז/י מטר השמים (תשנז) עמ' תצז
טז/י מים טהורים עמ' תקצד
טז/י מנחת אליהו (שטיינברג) עמ' רכו
טז/י מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תקמד, ח"ג עמ' רנב
טז/י מעשה רקח
טז/י מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רסד ע"ג
טז/י מפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' רעח {פלא}
טז/י מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' תקכז
טז/י מרפא לשון (המבורג) עמ' כו, שד
טז/י משה מבחוריו הקדמה דף ד ע"א
טז/י משך חכמה ויקרא פי"ד פס' א {אות ופלא}
טז/י משנה למלך (ר"א מריישא, תשסח) עמ' קנ
טז/י משנת חיים במדבר עמ' רכה
טז/י משנת יוסף על התורה ח"ב עמ' נז, סא, סה
טז/י משנת יעקב
טז/י משנת משה מו"ק עמ' כג
טז/י משפט עם הארץ עמ' מח
טז/י מתנת חיים - מועדים עמ' רלד
טז/י נועם אליעזר שמות עמ' כ {מרים גידלתו והסתכנה בשבילו}
טז/י נחלת דבש (ברייזכר) עמ' רפו
טז/י נחלת צבי (פאליי) עמ' עג, קפז
טז/י נר מצוה (ואלק) מצוות דף קלו ע"א {זכור אשר עשה ה' למרים}
טז/י נשמה של שבת עמ' 514-515 {חטא מרים בלשה"ר}
טז/י נתיב התורה (סאלים) ויקרא עמ' מח
טז/י נתיבות אמונה עמ' לה
טז/י ס' הזכרונות (לר' צדוק, סו"ס דברי סופרים) פ"א עמ' 51
טז/י ס' מצוה עמ' קפג
טז/י סודו של המשפט העברי עמ' 269
טז/י עט לעשות סי' ריא
טז/י עיוני פרשה ויקרא עמ' 178 {אות ופלא}
טז/י עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 60, 65, 182
טז/י עירין קדישין עמ' תרעב
טז/י פני אברהם (פרלמן) דף נא ע"ב
טז/י פני מנחם - תורה ומועדים ברי"ט עמ' ט {דרך ישיבת הלצים וכו' אבל שיחת כשרי ישראל אינה אלא בדברי תורה וחכמה}
טז/י פני שלמה (גנצפריד) ברכות עמ' ה
טז/י פניני רבנו הגרי"ז עמ' כה {שיחה בדברי תורה}
טז/י פנינים על התורה ומועדים עמ' צז, קיז {מתוך כך כופר בעיקר}
טז/י פרי עץ החיים (שטינברג, תשסו) עמ' קכו, קסג
טז/י פרי צדיק (ר' צדוק) משפטים אות ד {וזה דרך ישיבת הלצים}
טז/י פרפרת אליעזר ואתחנן פרק ג פסוק כג
טז/י פרפרת הפרשה פרשת תזריע פרק יג פסוק מז
טז/י פרפרת התורה עמ' תעז
טז/י פרפרת משה ח"ב עמ' מח
טז/י פרקי נחמה עמ' 507, 575
טז/י פרשת המלך
טז/י פרשת השבוע (תשעב) ח"ג עמ' 117
טז/י צדיק באמונתו יחיה עמ' לה-לח
טז/י קדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קפה
טז/י קובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' נז {מרים}
טז/י קובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' רצא {דברים בטלים מביאים ללשה"ר}
טז/י קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קמד, קמו
טז/י קרית מלך
טז/י ראשית דוד דף ל ע"א
טז/י רחמי הרב - שבט הלוי עמ' צא
טז/י רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רה {הסתכנה להצלת משה}, ח"ב עמ' קנב-קנג {משה}
טז/י שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' עה
טז/י שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' עא
טז/י שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' רג, ח"ב עמ' קלו, קסג
טז/י שבילי פנחס - לקוטי מאמרים (תשעט) עמ' שנא, שנה
טז/י שיח התורה עמ' שלח {נגעי בתים קודם - הרי לא היו}
טז/י שיח ערב סנהדרין עמ' רה
טז/י שיחות לספר במדבר עמ' צד {זכירת מעשה מרים אינה מ"ע}, קט {באים לספר בגנות צדיקים}
טז/י שיחות לספר ויקרא עמ' קעג, קפו {הרחקת המצורע - כדי להרתיע}
טז/י שיחות לספר שמות עמ' שלג {באים לספר בגנות צדיקים}
טז/י שיחות מוסר (תשמ) ח"ב מאמר לא
טז/י שיחות מוסר (תשסב) עמ' רעא-רעב
טז/י שירת דוד (תשסז) עמ' נד, רנו
טז/י שם דרך - הישר והטוב עמ' צט
טז/י שם דרך בראשית ח"ב עמ' רצט, ויקרא עמ' ע, פב, שעב
טז/י שם דרך דברים עמ' קכא
טז/י שם הבדלח עמ' תשכה-תשל
טז/י שמן ראש פסח ח"א עמ' נ {אות ופלא{
טז/י שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 148
טז/י שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' ריב
טז/י שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קכב, קצ-קצא
טז/י שערי שמחה (סופר) ח"א עמ' רג, ח"ב עמ' קלו, קסג
טז/י שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' רפד {ישיבת הלצים}
טז/י תורה לישראל עמ' 39 {לצים}
טז/י תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' תצא-תצב
טז/י תורת מנחם חי"ט עמ' 240 {אינו ממנהגו של עולם אלא אות ופלא הי' בישראל כדי להזהירן מלשון הרע}
טז/י תורת מנחם חמ"ב עמ' 65
טז/י תורת מנחם חע"ב עמ' 68 {מצות נגעים אינו נהוג בזמננו זה אחר החורבן}
טז/י תחומין חכ"א עמ' 381 הערה 7
טז/י תפארת צבי (ספינקא) ויקרא עמ' קצא {אות ופלא}
טז/י תפארת צבי (שפילמן) ח"ב עמ' קצו
טז/י תרומת הכרי עמ' ב

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US