Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

כאשר מצויין שם הספר בלבד, הכוונה היא לספר המסודר לפי סדר הלכות הרמב"ם.
בראש כל פרק מופיעה רשימת מקורות עם הסימון "רה"פ" (רוב הפרק). אלו הם מקורות העוסקים ברוב ההלכות שבאותו פרק (או בכולן).
כשיש למעיין קושי למצוא את הספר המצויין, או את מראה המקום באותו ספר, יפנה ל"רשימת הספרים".

למידע נוסף על המפתח, לחץ כאן.

מטמאי משכב ומושב

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה
פרק ו
פרק ז
פרק ח
פרק ט
פרק י
פרק יא
פרק יב
פרק יגא/620 הלכות מטמאי משכב ומושב פרק א *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


א/רה"פ היכל צמח עמ' רלג-רלד
א/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
א/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
א/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' קו-קז
א/רה"פ פי' ר"י קאפח
א/רה"פ פי' ר"ש צדוק
א/רה"פ רמב"ם הערוך
א/רה"פ רמב"ם לעם
א/רה"פ שם טוב
א/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
א/א אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' מו אות א
א/א אנצי"ת ע' אבות הטומאות הע' 24, 31-33
א/א בית שערים יו"ד סי' רצד
א/א הר המלך ח"ו עמ' קטו
א/א הרמב"ם והלכותיו
א/א כלי טהור עמ' ד, לג, מא, צה, צז, קו
א/א מוריה גל' קנד עמ' פז
א/א מחובר לטהור סי' ו {מל"מ}, סי' יג אות ד, סי' לה אות ט
א/א מצודת דוד (שפרבר) עמ' תנד {מל"מ}
א/א משנה הלכות יבמות, יבמות סי' נח
א/א משנת יעקב {מנין המצוות}
א/א נחלת ברוך דף ז ע"ד {מל"מ}
א/א נתן פריו מקואות עמ' נח
א/א עבודת לוי (רוד') דף כג ע"א {מל"מ}
א/א פני מבין ח"ב דף קא ע"א {מל"מ}
א/א קרית מלך {מקור בתוספתא מגילה פ"א הי"ב}
א/א שערי טהר ח"ב שער ב סי' ג אות ג
א/ב גן שושנים ח"ב עמ' קמה
א/ב הר המלך ח"ו עמ' קטו
א/ב כלי טהור עמ' לג
א/ב מעשה רקח {אונס}
א/ב פלגי מים מקואות פ"ח מ"ד
א/ג הר המלך ח"ו עמ' קטו
א/ג חי' חפץ חיים
א/ג יד פשוטה אהבה עמ' תתתנה
א/ג להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' מה
א/ג נחלת בנימין עמ' פג
א/ג פלגי מים מקואות פ"ח מ"ד
א/ד אבני נזר אהע"ז סי' טז אות י
א/ד גליונות אבני נזר
א/ד דברי יחזקיהו ח"א עמ' סח {עבד בכלל "ישראל"}
א/ד זכרון בנימין ח"ב עמ' תסב
א/ד חי' כתב סופר
א/ד יד פשוטה אהבה עמ' תתתנה
א/ד משכן שילה עמ' פט
א/ד משנת יעקב
א/ד ערהשה"ע קדשים סי' רכג אות כב
א/ד פרת חטאת עמ' צד
א/ד קול דודי (תשף) (בקיצור)
א/ד קרית מלך
א/ד שו"ת רי"ט וייל יו"ד סי' פו
א/ד שערי תורה (לעוו) ח"ג דף ו ע"ג {מל"מ}
א/ד שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' כח {מל"מ}
א/ד תורת העולה עמ' תקעז
א/ד תשובה מאהבה ח"ב דף כב ע"ב
א/ה לב שלמה (חלמא) עמ' כג
א/ה.
א/ו ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רכט
א/ו מדבר קדמות (תשסח) עמ' קכו
א/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' קסג
א/ו משנת חיים נדה סי' כט עמ' קטז, קיט
א/ו נר למאור (רבינוביץ) דף לו ע"ג
א/ו פני מבין ח"ב דף קח ע"ב {כ"מ}
א/ו פניני רבנו הגרי"ז עמ' תרנז {או"ש}
א/ו צבי גאון יעקב סי' נא
א/ז אבני נזר חו"מ סי' קכח אות ג-ד, אהע"ז סי' יט אות ד, ו
א/ז אור הישר [לח"מ הל' אישות פ"ד הי"א]
א/ז אמונת יהושע עמ' תרנא
א/ז אמרי חן (לוונברג) נדה עמ' קמט-קנא
א/ז אנצי"ת ע' אנדרוגינוס הע' 128, 135-132, 137
א/ז באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קעט
א/ז בדבר מלך ח"ו עמ' כג-כה
א/ז בית יצחק (תשי"ג) עמ' 62-65
א/ז בית פנחס (וולף) עמ' 116
א/ז בנין הלכה עמ' קצח {"וקדשיו"}
א/ז גן שושנים ח"א עמ' קכא
א/ז דברות משה זרעים עמ' תרכג {ראה לובן ואודם כאחד שורפין עליהן את התרומה ואת הקדשים אבל אין חייבין עליהן על ביאת מקדש וקדשיו וכ"מ}
א/ז דברות משה נדה וטהרות עמ' קט {לפיכך אץ שורפין עליהן תרומה וקדשים}
א/ז דברות משה שבת ח"ב סי' לט הערה י
א/ז דברי אברהם (שדמי) ח"א עמ' סא
א/ז דובב מישרים (וידנפלד) עמ' רט, רכג
א/ז הר המלך ח"ג עמ' פד
א/ז זהב התרומה ביכורים עמ' רנד
א/ז זכר יצחק (תשן) עמ' קצט-ר
א/ז זכרון בנימין ח"א עמ' רי
א/ז זכרון מלך (א"ש)
א/ז חזו"א זבים סי' א ס"ק ט
א/ז חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' מב, נדה עמ' נד
א/ז חי' ר"י באב"ד
א/ז חסדי דוד ח"י עמ' קפז
א/ז חקל יצחק (שו"ת) עמ' פה, צג
א/ז חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' קמא
א/ז יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"א עמ' פו
א/ז יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' קמו {מזכר עד נקבה}
א/ז יד דוד (קרלין) ח"א דף כג
א/ז מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' תעג, תעד
א/ז מהרי"ט אלגזי פ"ה אות מב או"ק י, פ"ו אות נח או"ק ב
א/ז מי נדה עמ' רנה
א/ז מילי דמרדכי
א/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' כז, קסג-קסד, ח"ג עמ' ז, יב
א/ז מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' רפח
א/ז מעיני המים
א/ז מפענח צפונות עמ' 180
א/ז מראה איש ח"א יו"ד עמ' כה
א/ז מרחשת ח"ב שונים אות ז
א/ז משנת חיים נדה סי' כט עמ' קיט
א/ז משנת ר' אהרן גיטין עמ' ח
א/ז נחלת עזריאל (הלוי) נדה דף כח {ראו לובן}
א/ז קול דודי (תשף)
א/ז קול דודי שבועות סי' ע
א/ז קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' קלג
א/ז קרית מלך
א/ז ר' נסים גאון - חמשה ספרים עמ' 300
א/ז ראשית בכורים דף פב ע"א
א/ז שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' רעו
א/ז שו"ת הרמ"ע השלם עמ' שא
א/ז שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתמו
א/ז שלמי יוסף ר"ה עמ' שמד
א/ז תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' סא {הבדל בין ספק לוודאי}
א/ח אבני נזר או"ח סי' רמו אות ז
א/ח אהבת קדומים עמ' שסב, שסה {דם ירוק}
א/ח אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תקי-תקיא
א/ח אמרי חן (לוונברג) נדה עמ' קנב
א/ח אנצי"ת ע' אבות הטומאות הע' 26
א/ח בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תסג
א/ח ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' פד, רמ
א/ח דבר שמואל (אבוהב) סי' מד
א/ח דברות משה נדה וטהרות עמ' תיח {שהרוק מתעגל ויוצא}
א/ח הר המלך ח"ו עמ' קטו
א/ח חסדי דוד ח"ט עמ' רנ
א/ח כלי טהור עמ' ט
א/ח מוריה גל' קנד עמ' פו, פח
א/ח מחובר לטהור סי' כח אות ג, סי' לב אות ב
א/ח מלאכת מחשבת עמ' מח
א/ח מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' שפא
א/ח מעשה רקח
א/ח משנת חיים נדה סי' כג עמ' צג, צה-צו, סי' נ עמ' קצב
א/ח משנת יעקב כאן עמ' רנא-רנה
א/ח משנת יעקב קדושה עמ' מ-מג
א/ח נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' רסו, רסח
א/ח נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' מז
א/ח נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' צד ס"ק ו
א/ח נתן פריו הל' נדה עמ' ס
א/ח נתן פריו מגילה עמ' תיב
א/ח צבי גאון יעקב סי' נא
א/ח צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קמט
א/ח קרית מלך
א/ח שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' פה
א/ח שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' רנה
א/ח שיח יוסף נדה ח"א עמ' קצח-קצט, ריד
א/ח שלמי יוסף נדה עמ' שיד
א/ח שמן רקח ח"א דף יט ע"ג
א/ח שערי טהר ח"א שער ד סי' ז אות ג דף קצט ע"ד {דם נדה}
א/ח שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 225
א/ט אדרת המלך עמ' רט {מקור מקומו טמא}
א/ט אהבת קדומים עמ' שנז
א/ט אור הישר [נוב"י קמא יו"ד סי' מא]
א/ט אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תקי-תקיא
א/ט אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' עח {מקור מקומו טמא - א"כ למה כתם מדרבנן}
א/ט אמרי חן (לוונברג) נדה עמ' קנא-קנה
א/ט ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' רמ {מקור מקומו טמא}
א/ט הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"א הע' 64
א/ט זכרון צבי מנחם דף טז ע"א {מקור מקומו טמא}
א/ט חד וחלק ח"ב דף לא ע"א
א/ט חי' חפץ חיים
א/ט חי' רעק"א (פרדס)
א/ט חסדי דוד ח"ט עמ' רנ
א/ט ימין המלך
א/ט ישועות יעקב (שו"ת, תרסו) דף יח ע"א
א/ט ישועות יעקב (שו"ת, תשסח) עמ' נח
א/ט ישועות יעקב קדשים עמ' תנב
א/ט כבוד הלבנון דף מח ע"א {מקור מקומו טמא}
א/ט לב שלמה (חלמא) עמ' יז-יח
א/ט מחובר לטהור סי' לב אות ד
א/ט מלואי אבן - שו"ת עמ' רנח
א/ט מנחת חינוך מצוה קפא (דף מד ע"א)
א/ט מעשה רקח
א/ט מרחשת ח"א סי' לה אות ב
א/ט משנה הלכות ח"ב סי' סו דף קב ע"ב {מקור מקומו טמא}
א/ט משנת חיים נדה סי' כג עמ' צה, סי' לג עמ' קלב, סי' נ עמ' קצב
א/ט משנת יעקב כאן עמ' רנא
א/ט משנת יעקב קדושה עמ' מ-מג
א/ט נאות יעקב (שפירא) סי' כה, כו אות ב
א/ט נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' סז, ק, קו, קכג-קכד, רסה-רסו, שא
א/ט נודע ביהודה תנינא יו"ד סי' פט
א/ט נודע ביהודה תנינא יו"ד סי' פט, צז
א/ט נר למאור (רבינוביץ) דף לו ע"ג
א/ט נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' צד ס"ק ו
א/ט נתן פריו הל' נדה עמ' ס, עא
א/ט עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' ריג, ריט
א/ט עמק שאלה (טברסקי) עמ' קכא, קמה-קמו
א/ט שאילת יעבץ ח"ב סי' ה
א/ט שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' פה
א/ט שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' רנד, רפז
א/ט שו"ת רי"ט וייל יו"ד סי' לו
א/ט שיח יוסף נדה ח"א עמ' קצח-קצט
א/ט שלמי יוסף נדה עמ' שיד, תנט, תסא, תקה, תקו
א/ט שמן רקח ח"א דף יח ע"ב, יט ע"ג
א/ט שער המלך
א/ט שערי טהר ח"א דף קצט ע"ד
א/ט שערי טהר ח"ה שער א סי' ד אות ו דף עה ע"א-ע"ב {מקור מקומו טמא}
א/ט תורת העולה עמ' תקפ
א/ט תפארת צבי (תשס) ח"ב עמ' כה
א/ט תשובה מאהבה ח"א סי' קנד
א/י אדמת קדש ח"ב דף יט ע"ג
א/י אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תקי-תקיא
א/י אמרי חן (לוונברג) נדה עמ' קנא-קנה
א/י ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' רמ הערה 32
א/י דברי חיים ח"ב יו"ד סי' עב
א/י חד וחלק ח"ב דף לא ע"ב
א/י ישועות יעקב (שו"ת, תרסו) דף יח ע"א
א/י ישועות יעקב (שו"ת, תשסח) עמ' נח
א/י לב שלמה (חלמא) עמ' יז, לט
א/י מי יהודה יו"ד סי' סט
א/י מלואי אבן - שו"ת עמ' רנח
א/י מנחת חינוך ח"ב עמ' קסח
א/י משנת חיים נדה סי' כג עמ' צה, סי' מב עמ' קסג, סי' נ עמ' קצב
א/י משנת יעקב כאן
א/י משנת יעקב קדושה עמ' מא
א/י נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' עא, קכג, רמח, רסו
א/י נודע ביהודה קמא יו"ד סי' נז ותנינא יו"ד סי' פט, צז, קא
א/י נר למאור (רבינוביץ) דף לו ע"ב
א/י נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' מז
א/י עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' ריג, ריט
א/י צבי גאון יעקב סי' נא
א/י צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף רפד ע"ב
א/י צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים יו"ד עמ' 567 {מל"מ}
א/י צפנת פענח ויקרא עמ' קלג
א/י שיח יוסף נדה ח"א עמ' קצח-קצט
א/י שלמי יוסף נדה עמ' שיד, תסא, תקו
א/י שערי תורת בבל עמ' 44
א/י תפארת צבי (תשס) ח"ב עמ' מט
א/י תשובה מאהבה ח"א סי' קנד
א/י תשורת שי מהדו"ק סי' תנז
א/יא בית מאיר (תשע) שו"ת סי' יג עמ' קמו
א/יא דברי חיים ח"ב יו"ד סי' עב
א/יא זכרון צבי מנחם דף טז ע"א
א/יא יד אברהם כלים עמ' ח
א/יא מנוחת אשר ח"ב דף נד ע"ג
א/יא מעשה רקח
א/יא מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת יו"ד סי' קא]
א/יא מרחשת ח"א סי' לה אות א בהגהה
א/יא נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' קכג, רעא
א/יא עונג שבת סי' סד
א/יא צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קצא ע"ד
א/יב אוצרות הרמב"ם
א/יב אמרי חן (לוונברג) נדה עמ' קנו-קנט
א/יב אנצי"ת ע' אבות הטומאות הע' 34
א/יב ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קיב
א/יב בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תסג
א/יב ברכי יוסף או"ח סי' תנז ס"ה
א/יב הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"א הע' 47, 89
א/יב הר המלך ח"ו עמ' קטו, ח"ז עמ' קצא
א/יב הרמב"ם (בנדיקט) עמ' רסז
א/יב התורה והתלמוד ח"ד עמ' 388
א/יב חסדי דוד ח"י עמ' קפב
א/יב כלי טהור עמ' ט, קד, קט
א/יב מגן שאול (קצנ') עמ' נה, נז
א/יב מנחת חינוך ח"ב עמ' קסה
א/יב מפי כהן זבים סי' ד אות טז
א/יב משא יד ח"א עמ' ר {קטן}
א/יב משנת חיים נדה סי' כט עמ' קיט, סי' לח עמ' קמז, קמט
א/יב סופר המלך
א/יב ספרי דבי רב ח"ד עמ' צה
א/יב קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' מב
א/יב שלמי יוסף נדה עמ' תה
א/יג אמרי חן (לוונברג) נדה עמ' קס
א/יג בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תסג
א/יג הלכות עולם (קאראסיק) פסחים כו ע"ד {מל"מ - קושיה מנדה לה}
א/יג הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"א הע' 76, פ"ה הע' 43
א/יג זכר יצחק (תשן) עמ' קעח
א/יג כלי טהור עמ' יג, לג
א/יג מחובר לטהור סי' כח אות ח
א/יג מנחת חינוך ח"ב עמ' קנב
א/יג משה מבחוריו דף ד ע"ג-ע"ד {מל"מ}
א/יג משנת חיים נדה סי' לא עמ' קכו
א/יג נחלת עזריאל (הלוי) נדה דף לה {מקיש ראיה של מצורע}
א/יג שהם וישפה ח"א
א/יג שיח יוסף נדה ח"א עמ' קצ
א/יג שער המלך ח"ב עמ' ריט
א/יד אבן ישראל (בוהוש) עמ' קלח, קמג
א/יד אבני זכרון (פפר) ח"ב, אבנים שלמות סי' טו אות א {מל"מ}
א/יד אבני ציון ח"ב סי' לו אות ב-ג {מל"מ}
א/יד אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' רמב {מל"מ}
א/יד אדני נחושת עמ' שכ
א/יד אהל משה (דאנאטה, תרצ"ה) דף יג ע"א {מל"מ}
א/יד אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' יח {מל"מ}
א/יד אוצרות יהושע עמ' קסד {מל"מ}
א/יד אור הישר [באר יצחק או"ח סי' כד ויו"ד סי' י, אור הישר בכורות כג ע"א וחולין סח ע"א וזבחים כו ע"א וב"מ נד ע"א ותמורה ל ע"א, עין יצחק יו"ד סי' יד, נועם ירושלמי ערלה רפ"ג, אור שמח לקמן פ"ה ה"ה, כסא דהרסנא על בשמים ראש סי' רפה]
א/יד אור לישרים (שולמן) עמ' רה {מל"מ}
א/יד אור עולם (בלומנפלד) דף עג ע"ג {כ"מ}
א/יד אידנו עמ' 48
א/יד אמרי בינה (אוירבך) אמרי שלמה סי' ד ד"ה ראשית, סי' טז ד"ה עובר
א/יד אמרי בינה (אש) דף יז ע"ג {מל"מ - מעורב מתחילתו}
א/יד אמרי חן (לוונברג) נדה עמ' קנח-קסב
א/יד אמרי יהודה (רוזנר) דף טו ע"ב
א/יד אמרי שפר (פרידלר) חולין סי' כט {מל"מ}
א/יד אמת ליעקב מועד עמ' עא
א/יד אנצי"ת ע' אבות הטומאות הע' 35, ע' בטול ברוב הע' 174, 177 {מל"מ}, ע' דבר חשוב הע' 11 {מל"מ}
א/יד אפר קדשים עמ' לד {מל"מ}
א/יד ארצות החיים סי' ט ארץ יהודה אות א עמ' קפד, קפו {מל"מ - על תוס' נדה סא - בגד שאבד בו כלאים}
א/יד באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' קצט, רפו {מל"מ}
א/יד באר ראי עמ' יג
א/יד בגדי יו"ט (קלוגר) עמ' תסז {מל"מ}
א/יד בינת אברהם עמ' רכב {מל"מ}
א/יד בינת נבונים דף נ ע"ב, נא ע"ג, נב ע"ב
א/יד בית אהרן וישראל גל' ח עמ' ס, גל' יח עמ' סג-סו {מל"מ}
א/יד בית אהרן וישראל גל' קכט עמ' יג {מל"מ}
א/יד בית יצחק (חבר) ח"ב דף יא ע"ג, יב ע"ד, יג ע"ג, טו ע"ד, טז ע"ג-ע"ד, יז ע"ד {מל"מ}
א/יד בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תעו
א/יד בית מאיר (תשע) סי' קסט ס"לט עמ' שפג {מל"מ}
א/יד בית שערים יו"ד בהקדמה {מל"מ}
א/יד בכורי אברהם דף צה ע"ב {מל"מ - ביטול באיסורי הנאה}
א/יד בני ציון (שפירא) דף עח ע"ד {מל"מ טומאת משא}
א/יד בנין הלכה עמ' פט {מל"מ}, קצב-קצג {מל"מ}
א/יד בנין ציון (עטלינגר) ח"א סי' יד
א/יד בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' רלו
א/יד בציר אליעזר ח"א דף ח ע"א {מל"מ}
א/יד ברור הלכה חולין סט ע"א ציון ב פרק ב {מל"מ}
א/יד ברית עולם (ולר) סי' סב אות ה
א/יד גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף כו ע"ד, סח ע"ב {מל"מ}, ליקוטים דף כז ע"ד {כ"מ}
א/יד גור אריה יהודה (תשעח) עמ' קצ, רלב
א/יד גורן דוד ח"ב סי' ל {מל"מ}
א/יד גזע ישי דף קעב ע"ד {מל"מ}
א/יד גינת ורדים (תאומים) עמ' קלד, קלו, קמג
א/יד דביר הקודש זבחים עמ' רמט-רנ {מל"מ}
א/יד דבר יהושע (שו"ת) ח"א סי' נב {מל"מ}
א/יד דבר מאיר (ראק) סי' א
א/יד דברות משה ב"ק ח"א סי' טז ענף א
א/יד דברות משה נדה וטהרות עמ' תיז {א"א שלא יהיה בהם ציחצוחי זיבה וכ"מ}
א/יד דברי אברהם (מנדלסון) דף לד ע"ד {מל"מ - בענין טומאת משא שלא מתבטל, והדין בלח בלח}
א/יד דברי חיים ח"ב יו"ד סי' לח {מל"מ}
א/יד דברי חיים מקואות עמ' צג, קלז {מל"מ}
א/יד דברי יששכר דף קלה ע"ד
א/יד דברי סופרים (סופר) עמ' קיב {מל"מ}
א/יד דברי תלמוד ח"ב עמ' קא
א/יד דברים אחדים (קלצקין) עמ' סה-סו {מל"מ}
א/יד דגל ראובן ח"א סי' כה
א/יד דורש לציון (תקצד) דרוש יג בהגהה
א/יד דורש לציון (תשנה) עמ' קעה {מל"מ}
א/יד דליית הכרם עמ' תתתכז {מל"מ}
א/יד דעת ותבונה מכשירין עמ' שסו
א/יד דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קפח {מל"מ}
א/יד הלכה למשה (קליג) דף ו ע"ב {מל"מ}
א/יד הלכה רבה ח"ב עמ' 197
א/יד הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"א הע' 69, פ"ג הע' 21, פ"ה הע' 41 {אי אפשר}
א/יד השבת לקדשו דף צו ע"ד
א/יד השיב משה (תשעה) סי' לח [ב] אות ב עמ' קלה
א/יד התורה והתלמוד ח"ד עמ' 388
א/יד וזאת ליהודה (זלצר) עמ' מח
א/יד זית רענן ח"ב עמ' נב {מל"מ}
א/יד זכרון יצחק (גולדשמיד) עמ' פ-פא {מל"מ}
א/יד זכרון משה (קרונז'ק) עמ' טז {מל"מ - דין החלב}
א/יד חזו"א זבים סי' א ס"ק יא, יו"ד סי' רטו לדף כב
א/יד חזו"א על הרמב"ם
א/יד חזון נחום זרעים ח"ג עמ' קנג
א/יד חזקה רבה יו"ד הלכה קסה {מל"מ}
א/יד חי' הרי"ט עמ' מג {מל"מ}
א/יד חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד על מרדכי פ' הזרוע]
א/יד חי' חפץ חיים
א/יד חי' חתם סופר
א/יד חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' קלז ד"ה ודברי {מל"מ - עוד עמדתי - עוד עמדתי על מ"ש המרדכי וכו'}, עמ' תכו ד"ה ובזה {מל"מ - ובעיקר - ובעיקר החילוק שחילק שכל דבר שתחילת ביאתו לעולם הוא מעורב דלא שייך ביה ביטול וכו'}
א/יד חי' יעקב עמ' קלז
א/יד חי' כתב סופר נזיקין עמ' קנד, קדשים עמ' כו-כז, שב {מל"מ}
א/יד חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קז, קעח {מל"מ}
א/יד חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' שצ {מל"מ}
א/יד חי' ר' שלמה (תשסא) ח"ג עמ' קלח
א/יד חי' ר"י נחמיה סי' קפג אות ב {מל"מ}
א/יד חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' קעא-קעב
א/יד חכמת התורה פ' בראשית עמ' רעה {מל"מ}
א/יד חלת לחם (תשנח) עמ' עד, קה {מל"מ}
א/יד חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' עז עמ' רנז {מל"מ}
א/יד חשב האפוד כלים פ"א מ"ג עמ' ז
א/יד חתן סופר חנוכה-פורים עמ' יח {מל"מ}
א/יד חתן סופר קניינים ח"א עמ' לח
א/יד טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' רנא, רצב {מל"מ}
א/יד טל אורות (טובול) חולין עמ' ק {מל"מ}
א/יד טל חיים (טל) ח"ג עמ' עו
א/יד יד אברהם כלים עמ' ח
א/יד ידיו של משה
א/יד יוסף חי [עי' כללי ק"ו ח"ו]
א/יד ים התלמוד (עדיל) עמ' תתיד {משנה למלך ד"ה עוד נראה}
א/יד ישועות יעקב (שו"ת, תרסו) דף כו ע"ג, כז ע"א {מל"מ}
א/יד ישועות יעקב (שו"ת, תשסח) עמ' פז, פט {מל"מ}
א/יד ישועות יעקב קדשים עמ' שעז {מל"מ}
א/יד כבוד הלבנון דף סג ע"ד {מל"מ}
א/יד כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תשכד {מל"מ}
א/יד כלי טהור עמ' ט, טו, ל, קא, קח
א/יד כרם אברהם עמ' ח, מ, קי
א/יד כרתי ופלתי סי' יד אות ה-ו, סי' פז אות ד {מל"מ}
א/יד כתב סופר יו"ד דף מא ע"א
א/יד כתב סופר יו"ד סי' נא ד"ה ונראה {מל"מ - אבל כל הספיקות וכו'}, ד"ה ואחר {מל"מ - ונמצאת חטאת זו חולין}
א/יד כתר המלך (השמטות)
א/יד כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תס {מל"מ}
א/יד לב דוד (פלדמן) עמ' ק {מל"מ - קושיה על הש"ך}
א/יד לבושי יוסף עמ' נ {מל"מ}
א/יד לבושי מרדכי יו"ד עמ' רסט
א/יד להורות נתן - שו"ת ח"ב עמ' ק ע"א
א/יד לקט מנחם (תרעא) דף ט ע"ד {מל"מ}
א/יד לשד השמן יו"ד דף ו ע"ג, ז ע"א {מל"מ - בגד שאבד בו כלאים}
א/יד מאור צבי (תשס) עמ' קטז {מל"מ}
א/יד מאור צבי (תשסה) עמ' צח {מל"מ}
א/יד מאורות נתן (הורוביץ) דף טז ע"א {מל"מ}
א/יד מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף טז ע"ב {מל"מ}
א/יד מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' רע
א/יד מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"א דף כב ע"ג {מל"מ - לא בטל בששים}
א/יד מגידות (תשמ) עמ' רסא
א/יד מגידות (תשעג) סי' קיג עמ' רסא, סי' קפו עמ' רכג
א/יד מגן גבורים (או"ח) סי' ט ס"ק א {מל"מ}
א/יד מהרי"ט אלגזי פ"ג אות ל
א/יד מועדי ה' (נתנזון) יו"ט עמ' קיח, ר"ה עמ' רנה {מל"מ}
א/יד מוריה גל' קיג עמ' כד
א/יד מזבח חדש דף יג ע"ב {מל"מ}
א/יד מחובר לטהור סי' לב אות א
א/יד מטה אהרן (הלוי) דף רסג ע"ג-ע"ד {מל"מ - הביא ראיה לר' משולם מבעיה דמהו לגמוע בחלבו}
א/יד מי נדה עמ' תקטז {מל"מ}, שירי טהרה עמ' צח {מל"מ}
א/יד מים חיים (שמולביץ) מקואות עמ' קלח, רא {מל"מ}
א/יד מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף צז ע"ב {מל"מ}
א/יד מלחמת יהושע עמ' צג {מל"מ}
א/יד מלכי בקדש (מלכי) דף קנו ע"ג {מל"מ}
א/יד מנוחת אשר ח"ב דף נ ע"א-ע"ג {מל"מ בשם מרדכי}
א/יד מנוחת משה דף נח (השני) ע"ג {מל"מ}
א/יד מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף מז ע"א
א/יד מנחת חיים (שוויד) ריבית עמ' תרסא
א/יד מנחת חינוך ח"א עמ' טז {מל"מ}
א/יד מנחת יהודה (בוים) דף ו ע"ב {מל"מ}, קכא ע"ג {מל"מ}
א/יד מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"א עמ' קיט, ח"ב עמ' עז, ח"ה עמ' רכא, ח"ט עמ' פה {מל"מ}
א/יד מנחת כהן (יוסף חיים) דף נט ע"ב {מל"מ}
א/יד מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' סז, עא, פ
א/יד מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' קיט {מל"מ}
א/יד מעיני מים מקואות עמ' ב, ל {מל"מ}
א/יד מפי כהן זבים סי' ג אות ל, סי' ד אות ז, סי' ו אות יד
א/יד מצודת דוד (שפרבר) עמ' תקכח {מל"מ - ביטול ברוב בטומאה}
א/יד מקדש דוד החדש טהרות עמ' רעט
א/יד מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' שס, שסז, שעא, תכב
א/יד מקדש יחזקאל
א/יד מקוה המים עמ' כז {מל"מ}
א/יד מרחשת ח"א סי' לז אות א
א/יד מרפא לנפש חי' סוגיות סי' עט אות ג {מל"מ}, סי' קלה אות יב {מל"מ}
א/יד משאת המלך ח"א סי' כט {לא נקט את טעם הגמרא}, ח"ג סי' שצה {מל"מ}
א/יד משכן שילה עמ' עב, פו
א/יד משמרת חיים ח"ג עמ' מז {מל"מ}
א/יד משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' רסב, שסח {מל"מ}, יו"ד עמ' רלג
א/יד משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף קג
א/יד משנת אליעזר (רבינ') עמ' קסו, קעז
א/יד משנת חיים בכורות עמ' רפד, רצג-רצז {מל"מ}
א/יד משנת חיים נדה סי' לח עמ' קמט
א/יד משנת יעקב זרעים ח"א עמ' סב
א/יד משנת ר' אהרן שבת עמ' קפב, קצד {מל"מ}
א/יד משנת שמחה
א/יד נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' עא, רט, יו"ד ח"ב עמ' קלא {מל"מ}
א/יד נודע ביהודה תנינא יו"ד סי' נד-נה, קפו
א/יד נזר הקדש (קפלן)
א/יד נחלת ברוך דף ה ע"א {מל"מ}, ח ע"ב
א/יד נשמת אברהם ח"ג עמ' מ
א/יד נתיב אברהם ח"א עמ' קכח {מל"מ}, ח"ב עמ' קלב
א/יד נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' לג
א/יד נתן פריו מקואות עמ' עב
א/יד נתן פריו נדרים עמ' לח, צו, קלה, חולין עמ' ס
א/יד ס' החיים (קלוגר) עמ' תקסה {מל"מ}
א/יד ס' יהושע - שו"ת עמ' קא, פו"כ סי' קס {מל"מ}
א/יד עטרת ישראל עמ' שסא {מל"מ}
א/יד עטרת מרדכי (שפלטר, תשעב) אות ב {מל"מ}
א/יד עין יצחק ח"א עמ' צא, קא, קיט, קכו, קל, קלג, קצא {מל"מ}
א/יד עץ החיים (קלוגר) עמ' כ {מל"מ}
א/יד עצי חיים הל' מקואות (תשסח) עמ' כו {מל"מ}
א/יד פורת יוסף (שלופר) דף ע ע"ג
א/יד פי אריה דף כ ע"ג {מל"מ}, מב ע"א-ע"ד, מג ע"ד {מל"מ}
א/יד פני אברהם (פרלמן) דף כט ע"א {מל"מ}
א/יד פרנס לדורו עמ' 349
א/יד צמח מנחם דף נח ע"ד {מל"מ}
א/יד קהל יהודה - חי' השו"ע דף ל ע"א, לא ע"ב {מל"מ}
א/יד קהלות יעקב בכורות כא, טהרות מט
א/יד קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' מו, פ, צג {מל"מ}
א/יד קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' קנד, קסא, רצט, שג, שכב {שעה"מ}
א/יד קול אריה (שוורץ, תשעא) יו"ד עמ' רעח, שכ
א/יד קונטרסי שעורים נדרים שעור יא אות ד
א/יד קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' קח, ויקרא עמ' קכב {מל"מ - ביטול ברוב}, קל {מל"מ}
א/יד קרבן אליצור דף קעא ע"א, קפה ע"א {מל"מ}
א/יד קרבן אשר עמ' רצה {מל"מ}
א/יד קרבן משה עמ' פב {מל"מ}
א/יד קרית מלך
א/יד ראשי בשמים (רבין) עמ' מ {מל"מ}
א/יד רחש לבב עמ' טו, כא {מל"מ}
א/יד שאל האיש דף לד ע"ב
א/יד שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' סט {מל"מ}
א/יד שבט סופר (תשמו) עמ' מ {מל"מ}
א/יד שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' שיד
א/יד שו"ת אור שמח דף פג {מל"מ ד"ה ובעיקר}
א/יד שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' רמח
א/יד שומר אמת שביעית עמ' כו {מל"מ}
א/יד שושנת העמקים (תאומים) עמ' נז, קנד, קנו, קסב {מל"מ}
א/יד שיח יוסף נדה ח"א עמ' קפח, רח-ריח
א/יד שלום ירושלים עמ' קפט {מל"מ}
א/יד שם יוסף (אליקים) מקואות פ"א ה"ו
א/יד שם יוסף (מועטי) ח"א דף כ ע"ד {מל"מ}
א/יד שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' רכח {מל"מ}
א/יד שמחת יהודה דף יט ע"ד {מל"מ}
א/יד שמחת יו"ט (אלגזי) סי' ב אות ג {מל"מ}
א/יד שמחתי באומרים לי עמ' שלג {מל"מ}
א/יד שעורי הרב חלה עמ' פה
א/יד שעורי ר' יחיאל מיכל ב"ק ח"ב אות קח
א/יד שער המלך ח"ב עמ' שכה
א/יד שער נפתלי דף כב ע"א {מל"מ}
א/יד שערי דעת (פלדמן) ח"א פי"ד הערה 206
א/יד שערי טהר ח"ב שער א סי' ג, שער ד סי' כ אות ג, ח"ג שער ג סי' טז אות ה, ח"ד שער א סי' יז אות א
א/יד שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 264
א/יד שערי ישר שער ג פכ"ב אות ג-ד, פכ"ח אות א, ו
א/יד שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' כ {מל"מ}
א/יד שערי תורה (לעוו) ח"ג דף ו ע"ג, ט ע"א {מל"מ}, יב ע"א {מל"מ}, יח ע"ג {מל"מ}, כא ע"א-ע"ג {מל"מ}, לב ע"ד
א/יד שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' כד, כז, כח, לח, נא, עח, פח, קלו
א/יד שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' סה, קכט {מל"מ}
א/יד תבואת יוסף עמ' רפז {מל"מ}
א/יד תורת האשם עמ' רב {מל"מ ד"ה עוד ראיתי}
א/יד תיבת גומא (ורשנר) עמ' טז {מל"מ}, צז {מל"מ}, ריז {מל"מ}, רפג
א/יד תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' כב, קעח, רמח, תלז {מל"מ}
א/יד תיבת גומא (תשסז) עמ' כח {מל"מ}, עט {מל"מ}, קנז {מל"מ}, קצו
א/יד תכריך מרדכי סי' ו עמ' מב {מל"מ}
א/יד תפארת בחורים פאה עמ' שמ {מל"מ}
א/יד תשורת שי מהדו"ק סי' שעח {מל"מ}
א/טו אמרי חן (לוונברג) נדה עמ' קנט-קסב
א/טו אנצי"ת ע' אבות הטומאות הע' 27, 28
א/טו בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תסג
א/טו דברות משה נדה וטהרות עמ' תכא {אחד הזב ואחד שאר הארבעה}
א/טו התורה והתלמוד ח"ד עמ' 388
א/טו כלי טהור עמ' ט, יד
א/טו מחובר לטהור סי' לב אות א
א/טו מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' שסד
א/טו קרית מלך
א/טו שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' שטז
א/טו שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות יא
א/טז אברהם יגל
א/טז אגרות הגרי"ד עמ' יט
א/טז אור שמח
א/טז אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' קסט
א/טז אמרי חן (לוונברג) נדה עמ' קנט-קסב
א/טז בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תסב {דמעת עינו, דם מגפתו}
א/טז ברור הלכה יבמות קה ע"א ציון ז, ט
א/טז ברור הלכה שבת קמג ע"ב ציון ח
א/טז ברית עולם (ולר) סי' סב אות ה
א/טז דברות משה מועד ח"א עמ' רסג {שהרי הן מטמאין את הגוויה ברביעית על ידי שתייה}
א/טז דברות משה נדה וטהרות עמ' תיח {רוקו ושכבת זרעו}
א/טז דברות משה נדה וטהרות עמ' תשפט {שלשה מהן כולד הטומאה ואלו הן דמעת עינו ודם מגפתו}
א/טז דברות משה שבת ח"א סי' כ הערה קט, פסחים עמ' קיב {ראב"ד}
א/טז דעת יוסף נדה דף קנא ע"ג
א/טז הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"ה הע' 49 {קטנים}
א/טז זכרון בנימין ח"א עמ' קנה
א/טז זכרון צבי מנחם דף טז ע"ב {דם מגפתה}
א/טז חזו"א מכשירין סי' ט ס"ק ה, ט
א/טז חזו"א על הרמב"ם
א/טז חסדי דוד ח"י עמ' קפ, רה, רח
א/טז יד אברהם מכשירין פ"ו ה"ו אות א, פ"ו ה"ז אות ח
א/טז ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רכט
א/טז כתבי העלוי מראקוב עמ' קיג
א/טז מהרי"ט אלגזי פ"א אות ד או"ק ב
א/טז מחובר לטהור סי' לב אות ב
א/טז מים ראשונים (רבינ') עמ' לה
א/טז מנחם שלמה סי' קעא
א/טז מעיני המים
א/טז משמרת הטהרה כלים פ"ח מי"א
א/טז משנה שכיר יו"ד עמ' רכו
א/טז נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' עא, קכד, רפ
א/טז נודע ביהודה קמא יו"ד סי' נז
א/טז פאר הלכה פסחים עמ' קמז
א/טז פרי האדמה ח"א
א/טז קול דודי (תשף)
א/טז קול דודי כריתות סי' שטז
א/טז קול תחנה קול טחנה דף פד ע"ג {זיעה}
א/טז שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' שטו-שטז
א/טז שהם וישפה ח"א
א/טז שערי טהר ח"ה שער א סי' ד אות ו דף עה ע"ג
א/טז תורת האשם עמ' קנב, קצה, רג {כמשקין טמאין}
א/יז שמחת עולם (לגו)
א/יז תועפות ראם (מחפוד) ח"ב עמ' קט {מל"מ}


ב/621 הלכות מטמאי משכב ומושב פרק ב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ב/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' קח
ב/רה"פ פי' ר"י קאפח
ב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ב/רה"פ רמב"ם הערוך
ב/רה"פ רמב"ם לעם
ב/רה"פ שם טוב
ב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ב/א אור הישר [אור שמח הל' איס"ב פ"ה הי"ד]
ב/א אור שמח
ב/א אשר למלך
ב/א בני שמואל
ב/א בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תסג
ב/א היכל צמח עמ' רלה
ב/א הלכות עולם (קאראסיק) נדה טו ע"ד [מל"מ - בתוס' נדה לד ע"א (ד"ה ותיפוק) מבואר שיש לבועל נדה דין מעיינות הזב]
ב/א הלכות עולם (קאראסיק) פסחים כז ע"א {מל"מ}
ב/א חזון יחזקאל נדה פ"ו ה"ח
ב/א חסדי דוד ח"ט עמ' רכו
ב/א טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' רמא
ב/א יד ישראל ח"ב
ב/א כתר המלך (גם בהשמטות)
ב/א מי הדעת עוקצין עמ' קמא
ב/א מנחת חינוך ח"ב עמ' קסה, קסח
ב/א מעיני המים
ב/א משנת יעקב כאן
ב/א משנת יעקב קדושה עמ' מא-מג
ב/א נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' מא
ב/א נודע ביהודה קמא יו"ד סי' כו
ב/א נחלת עזריאל (הלוי) נדה דף כב (פח ע"ד בדפי הספר) {תחלתן אף שאין סופן}
ב/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קטז
ב/א פרשת המלך
ב/א צרור החיים (יעקב)
ב/א קרית מלך
ב/ב דברות משה שבת ח"א סי' כ הערה פה
ב/ב דליית הכרם עמ' תתתכז {ראב"ד}
ב/ב היכל צמח עמ' רלה
ב/ב חסדי דוד ח"י עמ' פז
ב/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ב שהם וישפה ח"ב
ב/ב שערי היכל זבחים עמ' תרעד {מטמא מפני רוק פיה - פירש כרש"י}
ב/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' קמ
ב/ד חזו"א טהרות סי' ז ס"ק יג
ב/ד חזו"א על הרמב"ם
ב/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' קסח {מל"מ}
ב/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ה דליית הכרם עמ' תתתכז [כעובדי ע"ז - צ"ל כזבין]
ב/ה מנחת כהן (יוסף חיים) דף מח ע"ב
ב/ה שארית נתן (לוברט)
ב/ו אנצי"ת ע' בטול ברוב הע' 102
ב/ו דעת ותבונה מכשירין עמ' שיט, תז
ב/ו חזו"א טהרות סי' ז ס"ק יד, מקואות סי' י ס"ק יד, מכשירין סי' ט ס"ק ו, יו"ד סי' קלז ס"ק יד, סי' ריד לדף פז
ב/ו חזו"א על הרמב"ם
ב/ו חי' בר נחמני דף כז ע"ב
ב/ו חסדי דוד ח"י עמ' פח
ב/ו מחובר לטהור סי' לב אות א
ב/ו מים חיים (שמולביץ) מקואות עמ' רג
ב/ו מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' שסג
ב/ו משנת אליעזר (רבינ') עמ' קעא
ב/ו משנת ר' אהרן שבת עמ' קפג
ב/ו נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' לג
ב/ו עליות אריה עמ' יז
ב/ו קרית מלך
ב/ו שערי היכל זבחים עמ' תרסא {כאילו הוא מים - קשה ממאכ"א טו,א}
ב/ו שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 264, 430, 434, 444
ב/ו שערי ישר שער ג פכ"ח אות ו
ב/ו תפארת צבי (תשס) ח"ב עמ' קעה
ב/ז חסדי דוד ח"י עמ' פט
ב/ח דברים אחדים (קלצקין) עמ' קמג
ב/ח היכל צמח עמ' רלה
ב/ח חזו"א על הרמב"ם
ב/ח חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד זבחים עט ע"ב]
ב/ח חסדי דוד ח"י עמ' פט
ב/ח פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 23
ב/ח קרית מלך
ב/ח שערי היכל זבחים עמ' תערב {המשקין טמאים - הדיון אינו על הכלי}
ב/ח שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 264
ב/ח תורת האשם עמ' כח {חרס}
ב/ט אנצי"ת ע' אם תמצא הע' 22 {כ"מ}
ב/ט הון יוסף דף נה {כ"מ}
ב/ט הר המלך ח"ו עמ' קטו
ב/ט יד אברהם כלים עמ' יא
ב/ט מחובר לטהור סי' לב אות א
ב/ט מעשה רקח
ב/ט מר קשישא עמ' כד
ב/ט נאות אפרים ח"ב עמ' קיז
ב/ט עטרת ישראל עמ' שסט
ב/ט פלגי מים מקואות פ"ח מ"ה אות א
ב/ט שלמי יוסף נדה עמ' תתלה, תתלח
ב/ט שער המלך ח"א עמ' שלח
ב/י אוצרות הרמב"ם
ב/י אמונת עתיך גל' 106 עמ' 143
ב/י אנצי"ת ע' אבות הטומאות הע' 67, ע' בועל נדה הע' 26, ע' בעל קרי הע' 71, ע' גוי הע' 581, 582, 584, 588, 602, 606, 607, 609, 611, 618, 619, 622, 624, 627, 630, 631
ב/י בית אהרן וישראל גל' מו עמ' קכט
ב/י בית הלל (כגן) ע"ז עמ' כד
ב/י גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' קס
ב/י דעת אביעזרי עמ' שעז
ב/י דעת ותבונה מכשירין עמ' קכו
ב/י דרך המלך (רבי)
ב/י הגיור עמ' 45
ב/י הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"ג הע' 24
ב/י זכרון בנימין ח"ב עמ' רעה
ב/י טעם ודעת הל' טו"מ פ"א הי"ד בביאוה"ל
ב/י יין מלכות (שניאורסון) עמ' 425 {טהרה וטומאה רק בישראל}
ב/י ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רכח
ב/י כלי טהור עמ' ג
ב/י כתבי העלוי מראקוב עמ' קיג
ב/י לקוטי סופר ח"ב דף סב ע"א
ב/י מלאכת מחשבת עמ' קס
ב/י מנחת איש (וייס) שבת פ"א עמ' רל
ב/י מנחת חינוך ח"ב עמ' קסה, קסח
ב/י מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' טו אות א]
ב/י מקדש דוד החדש טהרות עמ' ע
ב/י מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' קב
ב/י מרחשת ח"א סי' נג אות א
ב/י משנה הלכות מהדו"ת ח"ד עמ' כג
ב/י משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף פו {עבד מטמא בזיבה}
ב/י משנת חיים נדה סי' לא עמ' קכג
ב/י נאות אפרים ח"ב עמ' קיח
ב/י נזר המלך
ב/י נטע שעשועים (שליסל) עמ' קיד {גזרו בפעם אחת שגוים כזבים, גדולים וקטנים}
ב/י נרות שלמה עמ' צ, צז
ב/י סדר יעקב ח"א לדף לו ע"ב (ד"ה גזרו)
ב/י עבודת מתנה עמ' צב
ב/י עליות אריה עמ' טו
ב/י עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קיד
ב/י עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שפה ס"ק א {גוים}
ב/י פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ב הערה 318
ב/י צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קצא ע"ב-ע"ג
ב/י צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף רל ע"ג
ב/י קרן הצבי מצוה ע אות ז
ב/י שו"ע הרב יו"ד סי' קפג ד"ה והשתא
ב/י שושן עדות דף קכח ע"ד
ב/י שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' קסה
ב/י שמועת חיים יומא ח"א עמ' עט
ב/י תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' תצג {טהרה וטומאה רק בישראל}
ב/י תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' רפו-רפז


ג/622 הלכות מטמאי משכב ומושב פרק ג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ג/רה"פ מעשה רקח
ג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ג/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' קט-קי
ג/רה"פ פי' ר"י קאפח
ג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ג/רה"פ קרית מלך
ג/רה"פ רמב"ם הערוך
ג/רה"פ רמב"ם לעם
ג/רה"פ שם טוב
ג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ג/א אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' מט אות ה
ג/א אמרי חן (לוונברג) כלים עמ' י
ג/א אנצי"ת ע' אבות הטומאות הע' 25, 47, ע' בועל נדה הע' 2-3, 8, 14, 38, 40, 44, 50
ג/א בית אהרן וישראל גל' מו עמ' קכט
ג/א בית יחזקאל (וייס) עמ' פו
ג/א בן שלמה דף סד ע"ב
ג/א דברות משה נדה וטהרות עמ' תכד {מל"מ}
ג/א הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"א הע' 62, 71, פ"ג הע' 45, 90
ג/א הרמב"ם והלכותיו
ג/א זכרון בנימין ח"ב עמ' קכט
ג/א חוף ימים ח"א סי' יח אות ו
ג/א חזו"א יו"ד סי' רטו לדף לג ע"א
ג/א חי' ר' חיים הלוי דף פב
ג/א חסדי דוד ח"ט עמ' ריא
ג/א יד אברהם כלים עמ' ח {מל"מ}
ג/א ימין המלך
ג/א כלי טהור עמ' ח, פט, צא, צד, צז, ק, קב, קצה, קצו, קצח, רב
ג/א מחובר לטהור סי' כד אות ד, סי' לג אות כב
ג/א מים חיים (שמולביץ) מקואות עמ' שכב {מל"מ}
ג/א מנחת חינוך ח"ב עמ' קסט
ג/א מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' ש {מל"מ}
ג/א מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' שנו
ג/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/א נזר הקדש (רזין) מנחות דף קסא ע"ג
ג/א קרית מלך
ג/א רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קנ
ג/א שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' רעח
ג/א שומר מצוה עמ' רי {מל"מ}
ג/א שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות יב
ג/א שער המלך ח"ב עמ' ש, שג {מל"מ}
ג/א שערי דעת (פלדמן) ח"א פ"ד סעיף ב אות ג, פי"ד סעיף יז
ג/ב אור הישר [מל"מ הל' אה"ט פ"ו הי"ב]
ג/ב אמרי חן (לוונברג) כלים עמ' קמט
ג/ב אמרי חן (לוונברג) נדה עמ' קסג-קסד
ג/ב אנצי"ת ע' בועל נדה הע' 54, 60
ג/ב זכרון בנימין ח"ב עמ' שיד
ג/ב חסדי דוד ח"ט עמ' ריא
ג/ב כלי טהור עמ' קצט
ג/ב לבושי מרדכי לקו"ת עמ' ו
ג/ב מחובר לטהור סי' כד אות ה
ג/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' קסט
ג/ב מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' שפו
ג/ב שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קצט {כ"מ}, רפט
ג/ג אבן ישראל (פישר)
ג/ג אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' מט אות ה
ג/ג אמרי חן (לוונברג) כלים עמ' יא
ג/ג אנצי"ת ע' אבות הטומאות הע' 25, ע' בועל נדה הע' 27-29, 31
ג/ג בני משה (מאג'אר) דף קמט ע"א
ג/ג גור אריה ויקרא פ' טו הע' 9
ג/ג זכרון בנימין ח"ב עמ' שיד
ג/ג חסדי דוד ח"ט עמ' רכב
ג/ג יד אברהם כלים עמ' י
ג/ג יד יצחק (הכהן) דף מח ע"א
ג/ג כלי טהור עמ' קלד
ג/ג כתר כהונה (ולק, תשסד) עמ' צג
ג/ג מחובר לטהור סי' כד אות ו
ג/ג מים טהורים עמ' ז
ג/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' קסט, שלו
ג/ג מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' רצה {מל"מ}
ג/ג מצודת דוד (שפרבר) עמ' תנה
ג/ג מקדש דוד החדש טהרות עמ' רצ
ג/ג מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' שפו, שצ
ג/ג מקדש דוד סי' מח בסופו
ג/ג משנת חיים נדה סי' ו עמ' כד
ג/ג משנת יעקב הל' אישות פ"ג ה"ה, הל' איסו"ב פ"א ה"י ופי"ז הי"ג {העראה}
ג/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קטו
ג/ג קרית מלך
ג/ג שהם וישפה ח"א
ג/ד אנצי"ת ע' אנדרוגינוס הע' 139 {מל"מ}
ג/ד ברור הלכה כתובות לז ע"א לפני ציון א
ג/ד גליוני הגר"ש עמ' צה {מל"מ} [המנהיר - מהר"ם נדה ב ע"א על רש"י ד"ה מפקידה]
ג/ד הר המלך ח"ג עמ' פד
ג/ד זכר יצחק (תשן) עמ' קצט
ג/ד זכרון מנחם (מיארה) {על סוגיית נדה ב, דין תולה בכתמה}
ג/ד חזקה רבה יו"ד הלכה קסז עמ' 268 {מל"מ}
ג/ד חי' חתם סופר
ג/ד חסדי דוד ח"ט עמ' קפג-קפד
ג/ד כתר המלך (השמטות)
ג/ד לבושי מרדכי או"ח עמ' תמ
ג/ד מחנה חיים ח"א סי' צה דף קנב ע"ב
ג/ד מי נדה - שירי טהרה עמ' כו, מא {מל"מ}
ג/ד מפתח הבאורים [חתם סופר יו"ד סי' קנא]
ג/ד משנה הלכות על הלכות גדולות נדה סי' א
ג/ד משנת חיים נדה סי' א עמ' א, סי' ד עמ' יז, סי' כא עמ' פה
ג/ד משנת יעקב כאן
ג/ד משנת יעקב קדושה עמ' נב-נג {מל"מ}
ג/ד נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' צח
ג/ד נודע ביהודה קמא יו"ד סי' מו
ג/ד עטרת ישראל עמ' יז {מל"מ}
ג/ד ערבי נחל (תשנא) ח"ג עמ' רנו
ג/ד ערבי נחל (תשסד) עמ' תתשכב
ג/ד פתח המלך עמ' רלא-רלג
ג/ד קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' קצו
ג/ד שארית נתן (לוברט)
ג/ד שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' ריז
ג/ד שיח יוסף נדה ח"א עמ' ו
ג/ד שלמי יוסף נדה עמ' קמו, רד, רלב, תקג
ג/ד שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' רנט {מל"מ}
ג/ד תועפות ראם (מחפוד) ח"ב עמ' שה
ג/ד תשובה שלמה יו"ד סי' כ {מל"מ}
ג/ה דברי חיים השמטות סי' יז
ג/ה הר המלך ח"ד עמ' מז
ג/ה חזו"א יו"ד סי' פ ס"ק יג, סי' פח ס"ק ב
ג/ה חזו"א על הרמב"ם
ג/ה חזקה רבה יו"ד ח"ג עמ' 199
ג/ה חי' חפץ חיים
ג/ה מי נדה עמ' עג
ג/ה מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף צה ע"א
ג/ה מראה איש ח"א יו"ד עמ' נז-נח, סד
ג/ה משברי ים חזקה עמ' מה, רט
ג/ה משנת אליעזר (רבינ') עמ' סד
ג/ה משנת חיים נדה סי' י עמ' לח, סי' טו עמ' נח, סי' כ עמ' עז, סי' כא עמ' פה, סי' מו עמ' קעט
ג/ה נאות יעקב (שפירא) סי' א אות ה, סי' כה אות א
ג/ה פתח המלך עמ' רלג
ג/ה קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' קצה {כר' דוסא}
ג/ה שאילת משה עמ' פג, רכט, רפז, רכט, תקכב
ג/ה שירת הים סי' כד ענף ב אות ה
ג/ה שלמי יוסף נדה עמ' שו, תרצו
ג/ה שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 377
ג/ו אגודת אזוב ח"א דף כג ע"ד
ג/ו אור הישר [חוט השני סי' טז]
ג/ו בית שערים יו"ד סי' רנב
ג/ו חי' חתם סופר
ג/ו חסדי דוד ח"ט עמ' רמ
ג/ו משנת חיים נדה סי' א עמ' ד, סי' ד עמ' יז
ג/ו נאות יעקב (שפירא) סי' א אות ה, סי' כה אות א
ג/ו נתיב טוהר עמ' רעט
ג/ו נתן פריו הל' נדה עמ' ג
ג/ו פתח המלך עמ' רלג-רלז
ג/ו פתחי נדה (פוטאש) עמ' קלב
ג/ו צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שמח ע"ד
ג/ו צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 20
ג/ו שיח יוסף נדה ח"א עמ' רצד-רצו
ג/ו שם שלמה (ארדיט) דף יד ע"ד
ג/ו שנות חיים (אויסאיבל) נדה סי' סב ס"ק ד
ג/ז אבי עזרי ח"א
ג/ז אדרת המלך עמ' רי-ריא {כתם מטמא למפרע}
ג/ז אוצרות הרמב"ם
ג/ז בדבר מלך ח"ח עמ' רנא
ג/ז בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' תסד {כתם לח}
ג/ז גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' תנ
ג/ז דברי אברהם (שדמי) ח"א עמ' ס
ג/ז דברי חיים (אוירבך) מים חיים סי' כט ד"ה כתב
ג/ז הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"ג הע' 44 {למפרע עד שעת הבדיקה}
ג/ז חזון יחזקאל נדה פ"ג ה"ח
ג/ז חזקה רבה יו"ד הלכה קכו, ח"ג עמ' 188
ג/ז חי' בר נחמני דף ג ע"ב וע"ד, ד ע"ב {כתם - למפרע עד הפקידה}
ג/ז חי' חפץ חיים
ג/ז חמדת שלמה עמ' רכג
ג/ז חסדי דוד ח"ט עמ' קצז
ג/ז לב שלמה (חלמא) עמ' כא
ג/ז לבושי מרדכי יו"ד עמ' תד
ג/ז מי נדה עמ' עג, תקיט, שירי טהרה עמ' צז
ג/ז משנת חיים נדה סי' ד עמ' טו, סי' לו עמ' קמ
ג/ז נתיב טוהר עמ' קי
ג/ז עטרת ישראל עמ' טו
ג/ז עקבי ברכה עמ' קעו
ג/ז פאת שדך יו"ד עמ' קצ
ג/ז פני משה (שלז')
ג/ז פרנס לדורו עמ' 127
ג/ז פתח המלך עמ' רלז
ג/ז פתחי נדה (פוטאש) עמ' קצב
ג/ז שאילת משה עמ' שכט
ג/ז שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' ריא
ג/ז שיח יוסף נדה ח"א עמ' סג
ג/ז שלמי יוסף נדה עמ' קמה, קמח, קנז, קעז, קעט, תצ, תרז, תרסט
ג/ז שם שלמה (ארדיט) דף יד ע"ד
ג/ז שמחת עולם (הרבסט) ח"א סי' כא אות ג
ג/ז שמן רקח ח"א דף ג ע"א וע"ד
ג/ח אור ליהודה קדושין עמ' תל
ג/ח באר ראי עמ' תפג
ג/ח ביתאל ח"ב דף מ ע"ד
ג/ח דברי חיים השמטות סי' יז
ג/ח הלכות עולם (קאראסיק) פסחים כז ע"א
ג/ח זכרון בנימין ח"ב עמ' שטו
ג/ח חזון יחזקאל נדה פ"א ה"ב
ג/ח חזון נחום זרעים ח"ג עמ' קלד
ג/ח חי' מהר"ם שיק נדה עמ' כד
ג/ח לב אריה (גרוסנס) ח"ב סי' מו עמ' קנב
ג/ח מי נדה עמ' עג
ג/ח מעיני המים
ג/ח מקדש דוד החדש טהרות עמ' לו
ג/ח מקדש דוד סי' מ אות א
ג/ח מראה איש ח"א יו"ד עמ' ס {כ"מ}
ג/ח משנת חיים נדה סי' ד עמ' יח, סי' ה עמ' כב, סי' ו עמ' כה, סי' ח עמ' לב, סי' ט עמ' לז, סי' כ עמ' עח, סי' לו עמ' קמב
ג/ח משנת יעקב
ג/ח נאות יעקב (שפירא) סי' א אות ה, סי' כה אות א
ג/ח סתרי ומגיני (תשכג) עמ' קמח
ג/ח שלמי יוסף נדה עמ' תשד
ג/ח שם שלמה (ארדיט) דף יד ע"ד
ג/ח שמן רקח ח"א דף לח ע"א
ג/ט אבי עזרי ח"א
ג/ט אבני נזר חו"מ סי' קכא, יו"ד סי' רמד אות ד
ג/ט אור הישר [מ"מ הל' איס"ב פ"ח הי"ג]
ג/ט אור המאיר (שפירא) סי' א אות יג {כ"מ}
ג/ט אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תקיג {כתמים מד"ס}
ג/ט אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' עח {כתם מדרבנן - הרי מקור מקומו טמא}
ג/ט אמרי איש עמ' קכז {וסתות דרבנן}
ג/ט אנצי"ת ע' אבות הטומאות הע' 73, ע' אורח בזמנו הע' 11, 14, ע' בדיקת אשה הע' 70, ע' בועל נדה הע' 26
ג/ט ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קכד-קכה, קנב
ג/ט בינת אמת עמ' קצ
ג/ט בית הלל (כגן) ע"ז עמ' כב
ג/ט בית מאיר (תשע) שו"ת סי' יג עמ' קמז
ג/ט בית שערים יו"ד סי' רנה
ג/ט בן אברהם (תשי) עמ' פח
ג/ט ברכת אברהם (תשנד) חי' ש"ס עמ' קנז
ג/ט גליונות אבני נזר
ג/ט גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' תמ
ג/ט דבר שאול חלה סי' כ ס"ק יא
ג/ט דעת אביעזרי עמ' שעז, תכט
ג/ט הלכות עולם (קאראסיק) פסחים כז ע"א {ספק}
ג/ט הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"ג הע' 42, 46 {אין שורפין}
ג/ט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' רנד
ג/ט חי' מהר"ם שיק נדה עמ' כה, לט
ג/ט חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' רסא
ג/ט חסדי דוד ח"ט עמ' רמט
ג/ט יד אברהם טהרות עמ' קמג {אבי עזרי}
ג/ט ידי משה (בוצק' תשמג) סי' שכב
ג/ט כלילת יופי דף כא
ג/ט מי נדה - שירי טהרה עמ' יח
ג/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' קסח
ג/ט מעין נצח ח"ב סי' עד
ג/ט מקדש דוד החדש טהרות עמ' לב
ג/ט מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' נט, סג
ג/ט מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"ב דף נה
ג/ט מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' שע
ג/ט מראה איש ח"א יו"ד עמ' נז-נח, ס, סד
ג/ט משנת חיים בראשית עמ' רלו-רלז
ג/ט משנת חיים נדה סי' א עמ' ג, סי' ד עמ' יח, סי' ה עמ' כב, סי' ו עמ' כה, סי' ט עמ' לז, סי' י עמ' מ-מא, סי' כא עמ' פח, סי' כו עמ' קט, קיא, סי' מו עמ' קעט, סי' מט עמ' קפח, סי' נו עמ' ריב
ג/ט משנת יעקב כאן
ג/ט משנת יעקב קדושה עמ' מז-מח, נ-נג
ג/ט משנת יעקב קרבנות עמ' רעט
ג/ט נודע ביהודה קמא יו"ד סי' מא
ג/ט נתיב טוהר עמ' קה
ג/ט עין יצחק ח"א עמ' ט
ג/ט ענפי ארז (זי') דף קנ ע"א {חולין עלטה"ק}
ג/ט פתח המלך עמ' רלט-רמא
ג/ט צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף רל ע"ב
ג/ט צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' צח אות ד
ג/ט קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' קעח, קפג-קפד, ויקרא עמ' קט, קיא {וסתות דרבנן}
ג/ט שהם וישפה ח"ב
ג/ט שו"ע הרב יו"ד סי' קפג מהדו"ת ד"ה והשתא, סי' קפז ס' כג ד"ה ומה (הראשון)
ג/ט שיח יוסף נדה ח"א עמ' יז-יט
ג/ט שלמי יוסף נדה עמ' עה, קמח, קפ, קצא, שסה
ג/ט שמחת עולם (הרבסט) ח"א סי' כא אות ד
ג/ט שנות חיים (אויסאיבל) נדה סי' יד ס"ב ס"ק ב
ג/ט שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות צה
ג/ט שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 330, 377
ג/ט שעשועי תורה נדה עמ' קסב {מדוע בכתמים לא אמרו ספק טומאה ברה"י טמא וברה"ר טהור}
ג/ט תכריך מרדכי סי' טו עמ' קג {כתם}


ד/623 הלכות מטמאי משכב ומושב פרק ד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ד/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' קיא
ד/רה"פ פי' ר"י קאפח
ד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ד/רה"פ רמב"ם הערוך
ד/רה"פ רמב"ם לעם
ד/רה"פ שם טוב
ד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ד/א אגודת אזוב ח"א דף ל ע"ב
ד/א אדרת המלך עמ' ריב-רטז {דיין שעתן}
ד/א אוצרות הרמב"ם
ד/א אם המלך עמ' ס
ד/א אמונת עתיך גל' 114 עמ' 92 {הכרת העובר}
ד/א באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ד/א המאיר לארץ
ד/א התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' כה
ד/א חזו"א על הרמב"ם
ד/א חזקה רבה יו"ד ח"ג עמ' 79
ד/א חי' חפץ חיים
ד/א חכם צבי (תשעה) ח"א סי' קיד ד"ה ומה
ד/א חסדי דוד ח"ט עמ' קפז
ד/א טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' רפט
ד/א מוריה גל' קט עמ' לד
ד/א מי נדה עמ' נח {כ"מ}
ד/א מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף צב ע"ב, צה ע"א
ד/א מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"ב עמ' 264
ד/א מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' כד אות יג]
ד/א מראה איש ח"א יו"ד עמ' נז, ס
ד/א משכן אהרן עמ' קמ
ד/א משנת חיים נדה סי' ז עמ' כז, סי' ח עמ' לב, סי' ט עמ' לו, לח, סי' י עמ' מב, סי' יא עמ' מב, מד
ד/א משנת יעקב הל' איסו"ב פ"ד הי"ב {מעוברת}
ד/א סופר המלך
ד/א עלה יונה עמ' רח
ד/א פתח המלך עמ' רמב-רמח
ד/א קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' קצד-קצו
ד/א שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' ריז
ד/א שלמי יוסף נדה עמ' רד
ד/א שמועות דוד עמ' קלח
ד/א שמוש חכמים ג עמ' נז
ד/א שמחת עולם (הרבסט) ח"א סי' ד אות יג
ד/א שנות חיים (אויסאיבל) נדה סי' סט ענף ד {שתי פעמים}
ד/א תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' רנ, תסט
ד/א תשובה שלמה אהע"ז סי' ז דף ט ע"ג
ד/ב ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קנד
ד/ב חי' חפץ חיים
ד/ב כתב משה ח"ב עמ' קעא
ד/ב מעיני המים
ד/ב פתח המלך עמ' רמח-רנ
ד/ב קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' קצו-קצז
ד/ב קרית מלך
ד/ב שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' רכט
ד/ב שמחת עולם (הרבסט) ח"א סי' ד אות יב-יג
ד/ג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ד/ג גליוני קדש עמ' 35 {עברו} [כאן שייך הזה דלמטה ה"ד]
ד/ג חזו"א על הרמב"ם
ד/ג חי' מהר"ם שיק נדה עמ' כט
ד/ג חסדי דוד ח"ט עמ' קפו
ד/ג מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' שפט
ד/ג משכן אהרן עמ' קמ
ד/ג משנת חיים נדה סי' יא עמ' מב
ד/ג קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' קצד
ד/ג שלמי יוסף נדה עמ' שטו
ד/ג שמחת עולם (הרבסט) ח"א סי' ד אות ט-י
ד/ג שנות חיים (אויסאיבל) נדה סי' סט ענף ד
ד/ד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ד/ד המאיר לארץ
ד/ד חי' חפץ חיים
ד/ד חי' מהר"ם שיק נדה עמ' כט
ד/ד יד שלמה (סארנאק) דף כג ע"ד
ד/ד יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' שנט
ד/ד ישועות יעקב קדשים עמ' שס
ד/ד מקום דוד [שבות יעקב ח"א סי' ע]
ד/ד משנת חיים נדה סי' ח עמ' לד, סי' יא עמ' מב-מג
ד/ד שמחת עולם (הרבסט) ח"א סי' ד אות יג
ד/ד שנות חיים (אויסאיבל) נדה סי' סט ענף ד
ד/ה אגודת אזוב ח"א דף ל ע"ד
ד/ה בית שערים ח"ג סי' נ
ד/ה בית שערים יו"ד סי' רמא
ד/ה גדולי ציון (תשנב) עמ' שפא
ד/ה חזקה רבה יו"ד ח"ג עמ' 79
ד/ה יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' שנט
ד/ה ישועות יעקב קדשים עמ' שסב
ד/ה מי נדה עמ' צז {כ"מ}
ד/ה מראה איש ח"א יו"ד עמ' נט-ס
ד/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ה משנת חיים נדה סי' ח עמ' לד-לה
ד/ה פי אריה דף מא ע"ב {אבריה מתפרקין ונעשה חלב}
ד/ה צדקה לחיים (תשסח) עמ' סג {כ"מ}
ד/ה צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף רמז ע"ב
ד/ה קרית מלך
ד/ה שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' רמו, רמח
ד/ה שיח יוסף נדה ח"א עמ' לו-לז
ד/ו אנצי"ת ע' בדיקת אשה הע' 21-23
ד/ו בינת אמת עמ' רמא
ד/ו חזו"א על הרמב"ם
ד/ו חזון יחזקאל נדה פ"א ה"ז
ד/ו חסדי דוד ח"ט עמ' קפז
ד/ו יד איתן
ד/ו מי נדה עמ' פח, צו {כ"מ}
ד/ו מעשה רקח
ד/ו משנת חיים נדה סי' ז עמ' כח, סי' יא עמ' מב, סי' יג עמ' מו, מט, סי' טו עמ' נה
ד/ו סופר המלך
ד/ו פתח המלך עמ' רנ-רנו
ד/ו קרית מלך
ד/ו שארית נתן (פולק) דף ד ע"ד
ד/ו שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' רלד-רלה
ד/ו שלמי יוסף נדה עמ' קצט, רמא, רעג
ד/ו שמוש חכמים ג עמ' נז
ד/ו שמחת עולם (הרבסט) ח"א סי' ד אות יג
ד/ו תפארת אהרן עמ' קיח
ד/ז אור הישר [כ"מ הל' איס"ב פ"ד ה"ט]
ד/ז אמונת עתיך גל' 103 עמ' 164
ד/ז אנצי"ת ע' בדיקת אשה הע' 1, 2, 17
ד/ז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ד/ז גליוני קדש עמ' 35 {כ"מ}
ד/ז דליית הכרם עמ' תתתכז {ראב"ד}
ד/ז חזקה רבה יו"ד ח"ג עמ' 173
ד/ז חסדי דוד ח"ט עמ' ריב
ד/ז יד לרמב"ם עמ' 241, 260
ד/ז ידי אליהו כאן, דף סג ע"א-ע"ב
ד/ז כתר כהונה (ולק, תשסד) עמ' ריז
ד/ז מחנה חיים ח"א סי' צד דף קנא ע"ד
ד/ז מילי דמרדכי
ד/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ז משב יעקב ח"ב
ד/ז משנת חיים נדה סי' א עמ' ב, סי' יג עמ' מו, סי' טז עמ' סג, סי' יח עמ' עג
ד/ז משנת יעקב הל' איסו"ב פ"ו הט"ו-הט"ז אות ה {שתי בדיקות}
ד/ז עטרת ישראל עמ' טז
ד/ז פתח המלך עמ' רנו
ד/ז קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' קעח-קפ {לא חילק במעל"ע שבנדה - כתירוץ ראשון בנדה ד ע"ב}
ד/ז קרית מלך
ד/ז שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' רלח
ד/ז שיח יוסף נדה ח"א עמ' לו-לז, נז
ד/ז שלמי יוסף נדה עמ' קלט, רמא, רנז, רעג
ד/ז שנות חיים (אויסאיבל) נדה סי' יט ענף ב ס"ב ס"ק ד, ענף ד ס"א ס"ק ג, ס"ב
ד/ז שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 104
ד/ח אנצי"ת ע' בדיקת אשה הע' 30, 211
ד/ח חזקה רבה יו"ד ח"ג עמ' 163
ד/ח חסדי דוד ח"ט עמ' ריב
ד/ח משנת חיים נדה סי' יג עמ' מז, סי' יח עמ' עג
ד/ח שלמי יוסף נדה עמ' רמג
ד/ט אוריין תליתאי (תאומים) סי' עט
ד/ט אמונת עתיך גל' 114 עמ' 92 {ג' חדשים}
ד/ט מילי דמרדכי
ד/ט מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' סה
ד/ט משנת חיים נדה סי' יג עמ' מז, סי' יח עמ' עב
ד/ט סופר המלך
ד/י חזקה רבה יו"ד ח"ג עמ' 193-194
ד/י חיים ומלך
ד/י מעשה רקח
ד/י מראה איש ח"א יו"ד עמ' נט
ד/י פתח המלך עמ' רנז-רנט
ד/י קרית מלך
ד/יא בדבר מלך חי"ז עמ' עט {כל הכתמים הטמאין מעבירין עליהן שבעה סממניו ואח"כ בין עבר הכתם בין לא עבר מטבילו וטהור וכו'}
ד/יא חי' ר"י נחמיה סי' סה אות ג {כ"מ}
ד/יא מעיל צדקה (לנדסופר) סי' טז
ד/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/יב אור הישר [מ"מ הל' איס"ב פ"ט הל"ו]
ד/יג דברות משה ב"ק ח"ב סי' עב ענף ז
ד/יג דברות משה נדה וטהרות עמ' קצח {שהרי הקפיד על הכתם להסירו}
ד/יג הר המלך ח"ח עמ' שסז-שסח
ד/יג זכרון בנימין ח"ב עמ' תקיט
ד/יג חסדי דוד ח"ט עמ' רלט
ד/יג לבושי מרדכי ח"ד עמ' לט
ד/יג שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' שלח
ד/יג שיח יוסף נדה ח"א עמ' רפט
ד/יד בתי כנסיות דף נה ע"ד
ד/יד דברות משה ב"ק ח"ב סי' עב ענף ז
ד/יד דליית הכרם עמ' תתתכז [סתם - צ"ל כתם]
ד/יד חסדי דוד ח"ט עמ' רלט
ד/יד מעיל צדקה (לנדסופר) סי' טז
ד/יד מעיני התורה ח"א עמ' קלג
ד/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/יד ראשית בכורים דף מז {מל"מ}
ד/יד תשובה מאהבה ח"ב דף לה ע"ד
ד/טו אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תקיא {מטמא משום כתם}
ד/טו אמרי חן (לוונברג) נדה עמ' קנא
ד/טו ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' פד
ד/טו חסדי דוד ח"ט עמ' רנ
ד/טו ישועות יעקב קדשים עמ' תנב
ד/טו מעשה רקח
ד/טו משנת יעקב
ד/טו משנת יעקב קדושה עמ' מ-מא
ד/טו נודע ביהודה תנינא יו"ד סי' צז
ד/טו נועם ח"ב עמ' רכד
ד/טו ערהשה"ע טהרות סי' קז אות ח
ד/טו קרית מלך
ד/טו שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' רנה
ד/טו שו"ת רי"ט וייל יו"ד סי' מג, מד
ד/טו שיח יוסף נדה ח"א עמ' קצט
ד/טו שלמי יוסף נדה עמ' שיד-שטו
ד/טו תשובה מאהבה ח"א סי' קמח, קנה


ה/624 הלכות מטמאי משכב ומושב פרק ה *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ה/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ה/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ה/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' קיב
ה/רה"פ פי' ר"י קאפח
ה/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ה/רה"פ רמב"ם הערוך
ה/רה"פ רמב"ם לעם
ה/רה"פ שם טוב
ה/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ה/א בית ישי - דרשות עמ' שכז
ה/א בריכת המלך עמ' רכו
ה/א חלת לחם (תשנח) עמ' כ
ה/א יד אברהם כלים עמ' יד
ה/א משנת אליעזר (רבינ') עמ' קעב
ה/א משנת יעקב הל' איסו"ב פי"ג הי"ח אות ב
ה/א קרית מלך
ה/א שערי טהר ח"ד שער א סי' ב אות א
ה/ב חלת לחם (תשנח) עמ' כ
ה/ב חסדי דוד ח"ה עמ' תשעד
ה/ב קרית מלך
ה/ב שושן עדות דף קלד ע"א
ה/ב שלמי יוסף נדה עמ' תקו
ה/ג בריכת המלך עמ' רכז
ה/ג ברית אברהם (פיעטרקוב) יו"ד סי' מב
ה/ג דליית הכרם עמ' תתתכז [ומשימתהו - צ"ל ומשימה אותו]
ה/ג חזו"א יו"ד סי' צב ס"ק לז
ה/ג חזו"א על הרמב"ם
ה/ג חמדת ישראל ח"א דף ס ע"ב
ה/ג טהרת יו"ט ח"ג עמ' רצג
ה/ג לב שלמה (חלמא) עמ' כ
ה/ג מי נדה עמ' שפד
ה/ג מפענח צפונות עמ' 195
ה/ג מקום דוד [אורים גדולים דף קכה]
ה/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/ג עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' ריג, ריז, רכב
ה/ג פרשת המלך
ה/ג צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קכה אות ב
ה/ג שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' רצא
ה/ד אוצרות הרמב"ם
ה/ד אמרי יושר חגיגה כא ע"א
ה/ד אשיחה בחקיך פרה, קונ' הערות למס' פרה פי"א מ"ד
ה/ד בית המדרש
ה/ד בית נפתלי (תרנט) סי' נה
ה/ד בית נפתלי (תשסו) עמ' שז
ה/ד בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תסא
ה/ד ברור הלכה חולין פז ע"ב ציון ה פרק א {אבא שאול}
ה/ד בריכת המלך עמ' רכז
ה/ד דליית הכרם עמ' תתתכז
ה/ד המאור הגדול (יעבץ) עמ' שב
ה/ד הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"ה הע' 16
ה/ד הר המלך ח"ז עמ' קצב
ה/ד חזו"א על הרמב"ם
ה/ד ידי משה (בוצק' תשמג) סי' של
ה/ד ידי משה (בוצק') זבחים סי' קכה (ג)
ה/ד יתר הבז (תשסח) עמ' כג
ה/ד כלי טהור עמ' טו
ה/ד לב אריה (בראד) חולין פח ע"א (ד"ה ועוד)
ה/ד לב אריה (בראד, תשסד) עמ' שלג
ה/ד מי טהרה עמ' רנד
ה/ד מעין נצח ח"ב סי' עב
ה/ד מעיני המים
ה/ד מעליות חי"ח עמ' 19-27
ה/ד מקדש דוד החדש טהרות עמ' יח
ה/ד מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' מו-מח
ה/ד מקדש דוד סי' לט אות ג
ה/ד מראות הים עמ' רפח-רצ
ה/ד מרכבת יוסף דף מט ע"ג-ע"ד, נד ע"ב {כטבול יום לענין תרומה ולא לקדשים}
ה/ד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קפא {בד"א שהיא כטבול יום לענין תרומה ומעשר אבל לקדשים הרי היא כראשון לטומאה}
ה/ד נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' צח-צט
ה/ד נודע ביהודה קמא יו"ד סי' מא
ה/ד נתיב מאיר
ה/ד ענפי ארז (זי') דף לה ע"ב
ה/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ק
ה/ד פאר הלכה פסחים עמ' קצב, קצג {מרכה"מ}, קצו
ה/ד פני משה (שלז')
ה/ד קרית מלך
ה/ד ראשית בכורים דף נג
ה/ד שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' שסג
ה/ד שו"ע הרב או"ח סי' תנז ס' כ
ה/ד שלמי יוסף נדה עמ' שטו
ה/ד שם משמעון (סטרליץ) עמ' רצה
ה/ד שערי היכל זבחים עמ' תתקז הערה 14 {ואח"כ תגע בקודש - האם אחרי הכפרה?}
ה/ה אור הישר [חיים שאל ח"ב סי' מב אות לג]
ה/ה אמרי חן (לוונברג) נדה עמ' קסא {או"ש}
ה/ה בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תסג
ה/ה הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' כט ס"ק לט
ה/ה הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"א הע' 76, פ"ה הע' 43 {כמשקין טמאים}
ה/ה הר המלך ח"ז עמ' קצג
ה/ה כלי טהור עמ' יג-יד
ה/ה מחובר לטהור סי' כח אות ח
ה/ה מעשה רקח
ה/ה מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' שסד
ה/ה משמרת הטהרה כלים פ"ח מי"א סי' 2
ה/ה משנת שמחה
ה/ה עולת יצחק (ציוני) ח"ב סי' פה
ה/ה פרשת המלך
ה/ה קרית מלך
ה/ה שהם וישפה ח"א
ה/ה שו"ת ר"י מילר עמ' קפ
ה/ה שיח יוסף נדה ח"א עמ' קפח-קפט, רד-רו, רט
ה/ה שערי דעת (פלדמן) ח"א פי"ד הערה 197
ה/ו אגרא דשמעתא ח"ג עמ' שצט
ה/ו דעת מרדכי ח"א דף ג ע"ג
ה/ו חלת לחם (תשנח) עמ' ט
ה/ו מחובר לטהור סי' כד אות ג
ה/ו משנת יעקב
ה/ו נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' סה
ה/ו עין יהודה עמ' ריג {שמשה וראתה באותו יום חייבים חטאת}
ה/ו שלמי יוסף נדה עמ' תתלח
ה/ז בדבר מלך חי"ב עמ' שמז
ה/ז שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' שג
ה/ח אגרות משה יו"ד ח"ג עמ' שח
ה/ח דברות משה נדה וטהרות עמ' רמא, שי {אם שמשה בועלה טהור}
ה/ח חזון יחזקאל נדה פ"ט הי"ב
ה/ח חיים שאל ח"ב סי' מב אות לג
ה/ח מעשה רקח
ה/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/ח נזר המלך
ה/ט אור שמח {בא עליה לפני שראתה לא מטמא בהיסט}
ה/ט בדבר מלך ח"ה עמ' קסא {ראה בשביעי טמא למפרע}, קסד {טמא למפרע לא לכל הדברים}, ח"ו עמ' נז {ראה בשביעי סותר}
ה/ט בדרך המלך עמ' קד
ה/ט ברור הלכה פסחים פ ע"ב ציון ה, פא ע"ב ציון א
ה/ט זכרון בנימין ח"א עמ' נא, קפב
ה/ט זכרון בנימין ח"ב עמ' קלז
ה/ט חי' מרן הגרי"מ עמ' ל-לא
ה/ט טהרת הבית ח"ב עמ' תעא
ה/ט ישועות יעקב קדשים עמ' שפח
ה/ט מוריה גל' רג עמ' מט-נא
ה/ט מחובר לטהור סי' טז, סי' כד אות ג
ה/ט מי טהרה עמ' רמא-רמב
ה/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' קסה
ה/ט מעשה רקח {גירסאות}
ה/ט מפי כהן זבים סי' א אות יב
ה/ט מקדש דוד החדש טהרות עמ' רפו
ה/ט מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' שעו
ה/ט נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף לט ע"א
ה/ט ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תקלט
ה/ט ראשון לציון מגילה ח ע"ב
ה/ט שלמי יוסף נדה עמ' ת, תלג
ה/ט שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' לט
ה/ט שערי טהר ח"א שער א סי' ד אות ד


ו/625 הלכות מטמאי משכב ומושב פרק ו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ו/רה"פ מעשה רקח
ו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ו/רה"פ מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' קיג-קיד
ו/רה"פ פי' ר"י קאפח
ו/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ו/רה"פ קרית מלך
ו/רה"פ רמב"ם הערוך
ו/רה"פ רמב"ם לעם
ו/רה"פ שם טוב
ו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ו/א אמונת עתיך גל' 106 עמ' 144
ו/א גור אריה ויקרא פ' טו הע' 28
ו/א טהרת אליהו עמ' תמו
ו/א יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' קמז
ו/א יד אברהם כלים עמ' י
ו/א משמרת הטהרה כלים פכ"ג מ"ב
ו/א שערי טהר ח"ד שער א סי' ב אות א
ו/ב אור הישר [כ"מ הל' אה"ט פ"א ה"א]
ו/ב אמונת עתיך גל' 106 עמ' 144
ו/ב אשיחה בחקיך פרה עמ' רעב-רעד
ו/ב בית שערים יו"ד סי' רצב
ו/ב דבר יהושע (שו"ת) ח"א סי' נב
ו/ב דברות משה שבת ח"ב סי' נג הערה ל
ו/ב הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"ב הע' 19, פ"ג הע' 74
ו/ב זכרון בנימין ח"ב עמ' קכט, שמד
ו/ב חזו"א או"ח סי' מט ס"ק יא
ו/ב חזו"א על הרמב"ם
ו/ב יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' קמב, שמד
ו/ב יד אברהם אהלות עמ' ג, ז
ו/ב יד אברהם כלים עמ' רטז
ו/ב כלי טהור עמ' פה, צא, קט, קיא
ו/ב מוריה גל' קפז עמ' נד {נבילת עוף טהור בבית הבליעה}
ו/ב מחובר לטהור סי' א אות ה, סי' כב אות ה
ו/ב מי טהרה עמ' סח-סט
ו/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' קסה
ו/ב מפי כהן זבים סי' יא אות כב {כ"מ}
ו/ב מרחשת ח"א סי' לו אות ב
ו/ב פרת חטאת עמ' רעה
ו/ב שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ה הע' 90
ו/ג אור הישר [שו"ת בית אפרים יו"ד סו"ס נ]
ו/ג אמרי חן (לוונברג) כלים עמ' ז-ח, קמח-קמט
ו/ג אמרי חן (לוונברג) נדה עמ' קסג-קסד
ו/ג אנצי"ת ע' אבן מסמא הע' 23 {כ"מ}
ו/ג ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קכד {כ"מ}
ו/ג הערות ר"י ליינר
ו/ג זכרון הרב עמ' 196 {עליונו של זב - מדרבנן}, 206 {עליונו של זב בכל הכלים}
ו/ג חזו"א זבים סי' ד ס"ק ז, יו"ד סי' פח ס"ק ג
ו/ג חזו"א על הרמב"ם
ו/ג חי' הגר"ח החדש עמ' תקעז-תקעח
ו/ג חי' הגר"מ הלוי
ו/ג חי' חפץ חיים
ו/ג חסדי דוד ח"י עמ' רד
ו/ג טהרת אליהו עמ' שפא
ו/ג כלי טהור עמ' י, סו, פא, פד, צו, קצב
ו/ג מחובר לטהור סי' כו אות ט, סי' לג אות כ-כא
ו/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' קסה
ו/ג מעיני המים
ו/ג מפי כהן זבים סי' ח אות יב, סי' יד אות ל
ו/ג מקדש דוד סי' נב אות ג
ו/ג משיב נפש (גרוס) ח"ב עמ' קסט-קעד
ו/ג נחלת נפתלי דף לח
ו/ג נמוקי שזבנ"י ח"ב דף כ
ו/ג פני שלמה (גנצפריד) שבת עמ' קנג
ו/ג צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קצא ע"ב
ו/ג רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' סז
ו/ג שלמי יוסף נדה עמ' שפא
ו/ד אוצרות הרמב"ם
ו/ד בית אבי ח"ב סי' קנג עמ' ריב {שמא ידמו שמת}
ו/ד הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"ג הע' 34, 36, 38
ו/ד חסדי דוד ח"ט עמ' רמט
ו/ד מחובר לטהור סי' לג אות יט
ו/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' קסה, קסט
ו/ד נועם חי"ט עמ' רכח
ו/ד עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קמט
ו/ד עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קס
ו/ד ראש יוסף (כולל) א עמ' לח, מ
ו/ד שערי דעת (פלדמן) ח"א פ"ה הערה 53
ו/ד תחומין ח"ח עמ' 441
ו/ה אהל אברהם (בוקארה) אהלות וזבים עמ' תסז {אם נגע - צ"ל הנוגע}
ו/ה אמרי חן (לוונברג) נדה עמ' קסד
ו/ה אנצי"ת ע' אבן מסמא הע' 3, 18, 45, 59
ו/ה הליכות אליהו
ו/ה הר המלך ח"ז עמ' קצג-קצד
ו/ה זכרון הרב עמ' 203
ו/ה חזו"א זבים סי' ד ס"ק ד, ז
ו/ה חזו"א על הרמב"ם
ו/ה חי' הגר"ח החדש עמ' תקעח
ו/ה חי' הגר"מ הלוי
ו/ה חשב האפוד כלים פ"א מ"ג עמ' ו
ו/ה יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' צח
ו/ה כלי טהור עמ' ט-י, עט-פ, פד, קיט, קצב, רלו
ו/ה מבוא למשנה תורה עמ' 107
ו/ה מגיני שלמה עמ' קיד
ו/ה מחובר לטהור סי' לג אות יח, כ
ו/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' קסה
ו/ה מפי כהן זבים סי' יא אות כח, סי' יד אות לא
ו/ה מקדש דוד החדש טהרות עמ' תסג {ראב"ד}
ו/ה משיב נפש (גרוס) ח"ב עמ' קעא
ו/ה ערהשה"ע טהרות סי' קא אות ז
ו/ה שלמי יוסף נדה עמ' שפא
ו/ה שמועת חיים יומא ח"א עמ' עט
ו/ה שערי טהר ח"ו סי' נה אות ב
ו/ה תשובה שלמה יו"ד סי' כד
ו/ו אור הישר [אור הישר זבים פ"ה מ"י]
ו/ו אמרי חן (לוונברג) נדה עמ' קסד
ו/ו זכרון בנימין ח"א עמ' קנו
ו/ו זכרון הרב עמ' 201
ו/ו חזו"א זבים סי' ד ס"ק ח, טהרות בליקוטים בסופו
ו/ו חזו"א על הרמב"ם
ו/ו חזו"א על הרמב"ם {מל"מ}
ו/ו חסדי דוד ח"י עמ' רי
ו/ו כוכב מיעקב זבים פ"ה מ"י {מל"מ}
ו/ו כלי טהור עמ' י, עא, עו, עט, ק, קצב
ו/ו מחובר לטהור סי' כב אות יב {מל"מ}
ו/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' קסב, קסד-קסה, ח"ג עמ' קטו
ו/ו מפי כהן זבים סי' ח אות יח-יט {מל"מ}
ו/ו מקדש דוד החדש טהרות עמ' תסב
ו/ו מרכבת יוסף דף ט ע"א {מל"מ - חיבורין}
ו/ו שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' שיג {מל"מ}
ו/ו תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' תצד {עמוד ונעשה מלאכתנו}


ז/626 הלכות מטמאי משכב ומושב פרק ז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ז/רה"פ מעשה רקח
ז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ז/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' קטו
ז/רה"פ פי' ר"י קאפח
ז/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ז/רה"פ רמב"ם הערוך
ז/רה"פ רמב"ם לעם
ז/רה"פ שם טוב
ז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ז/א אוצרות הרמב"ם
ז/א אמונת עתיך גל' 116 עמ' 153
ז/א אמרי ישראל עמ' לד-לה
ז/א הרמב"ם והלכותיו
ז/א חזו"א זבים סי' ג ס"ק יד
ז/א חזו"א על הרמב"ם
ז/א יד אברהם כלים עמ' רלב
ז/א מוריה גל' קנט עמ' ד
ז/א מחובר לטהור סי' לד אות ג
ז/א שו"ת הגאונים בתראי (תשע) עמ' סג
ז/א שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' רצט-ש
ז/ב אמונת עתיך גל' 116 עמ' 152
ז/ב אנצי"ת ע' אבן מסמא הע' 24
ז/ב הרמב"ם והלכותיו
ז/ב חשב האפוד כלים פ"א מ"ג עמ' ו
ז/ב כלי טהור עמ' י
ז/ב מחובר לטהור סי' לג אות יח, סי' לד אות ג
ז/ב מפי כהן זבים סי' יא אות כח {אבן}
ז/ג חזון יחזקאל נדה פ"ט ה"ט
ז/ג טהרת אליהו עמ' תסא
ז/ג יד אברהם כלים עמ' קצ
ז/ג כלי טהור עמ' קצב
ז/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' קסה
ז/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קיא
ז/ג קרית מלך
ז/ג שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות שיד
ז/ד אנצי"ת ע' אבן מסמא הע' 41, 43
ז/ד ברור הלכה שבת צג ע"א ציון ג
ז/ד הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' יג ס"ק מא
ז/ד זכרון הרב עמ' 194
ז/ד חזו"א על הרמב"ם
ז/ד חסדי דוד ח"י עמ' רא
ז/ד יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' צח
ז/ד מפי כהן זבים סי' י אות יג, ל
ז/ד מקדש דוד החדש טהרות עמ' תסא
ז/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/ד משכנות יעקב (נעים) דף יט ע"א
ז/ד תוצאות חיים (תשסה) עמ' קצח
ז/ה אורות חיים פ' יג אות כג
ז/ה ברור הלכה שבת צג ע"א ציון ג
ז/ו אורות חיים פ' יג אות כד
ז/ו אמרי שבת דף כז ע"א {אין ידוע איזה יד}
ז/ו ברור הלכה שבת צג ע"א ציון ג
ז/ו דרש אברהם ח"א דף צא ע"ג {מסייע}
ז/ו חזו"א על הרמב"ם
ז/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קיא
ז/ו פרי השדה (דייטש) ח"ב סי' צד (נה ע"ב-ע"ג)
ז/ו קרית מלך
ז/ו תוצאות חיים (תשסה) עמ' קצח
ז/ז הר המלך ח"ז עמ' קצד
ז/ז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' תסט
ז/ז זכרון בנימין ח"א עמ' תע
ז/ז חדשים גם ישנים עמ' 126 {ראב"ד}
ז/ז חזו"א על הרמב"ם
ז/ז חסדי דוד ח"י עמ' רג
ז/ז להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' פו
ז/ז מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' יא {ראב"ד}
ז/ז מפי כהן זבים סי' יג אות א-ב
ז/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/ז נתן פריו סוכה עמ' רמ
ז/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קיא
ז/ז עקדת משה ח"ב עמ' קצה
ז/ז שערי טהר ח"ד שער ג סי' יב אות ב
ז/ז תורת הקדש ח"ב עמ' כ
ז/ז תניא רבתי ח"א עמ' 50
ז/ח אור הישר [עונג יו"ט סי' ה]
ז/ח בית שערים יו"ד סי' רצד
ז/ח זכרון יהונתן דף מא
ז/ח חקרי יהדות (פדרבוש) עמ' 78 {ראב"ד - סוד ה' ליראיו}
ז/ח טהרת אליהו עמ' תקמ
ז/ח יד אברהם כלים עמ' קצ-קצא, ריט
ז/ח לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 44
ז/ח מבוא למשנה תורה עמ' 211
ז/ח מעלין בקודש גל' ח עמ' 154-155 {מי אומר "עמוד ונעשה מלאכתנו"}
ז/ח משמרת הטהרה כלים פכ"ב מ"י סי' 2, פכ"ג מ"ד
ז/ח מתנות באדם עמ' 108
ז/ח עמודי הוד סי' עב עמ' רלח
ז/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קיא
ז/ח קרית מלך
ז/ח שערי טהר ח"ב שער א סי' ה אות ד


ח/627 הלכות מטמאי משכב ומושב פרק ח *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ח/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ח/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ח/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' קטז-קיז
ח/רה"פ פי' ר"י קאפח
ח/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ח/רה"פ רמב"ם הערוך
ח/רה"פ רמב"ם לעם
ח/רה"פ שם טוב
ח/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ח/א מגיני שלמה עמ' רס
ח/א משנת שמחה
ח/ב אמונת עתיך גל' 106 עמ' 143
ח/ב אנצי"ת ע' אבן מסמא הע' 48
ח/ב בית אהרן וישראל גל' מו עמ' קכט
ח/ב חזו"א זבים סי' ד ס"ק ז
ח/ב חזו"א על הרמב"ם
ח/ב טעם ודעת הל' טו"מ פ"א ה"א בביאוה"ל
ח/ב כלי טהור עמ' פא, צז
ח/ב מחובר לטהור סי' יד אות ז
ח/ב מי טהרה עמ' רמ
ח/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/ב נתן פריו הל' נט"י עמ' נט
ח/ב ספרי דבי רב ח"ב עמ' רלט
ח/ב פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' לג דף לז ע"ג {כוחו כגופו}
ח/ב צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קצא ע"ב
ח/ב קרית מלך
ח/ב רלב"ג ויקרא פט"ו פסוק יא עמ' רכ-רכא
ח/ב שהם וישפה ח"א
ח/ב שם משמעון (סטרליץ) עמ' רצג
ח/ב שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות ה
ח/ב שערי טהר ח"ב שער ג סי' ט אות ה
ח/ב תפארת ציון (קואינקה) עמ' קו
ח/ג אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' מ
ח/ג אגרות הגרי"ד עמ' רעו
ח/ג אמונת עתיך גל' 106 עמ' 143
ח/ג גליונות אבני נזר [עי' חי' הר"ן שבת פד ע"ב בשם ר"ת]
ח/ג התורה והתלמוד ח"ד עמ' 466
ח/ג חדושים ובאורים (גרי') כלים סי' ג ס"ק כג
ח/ג חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' שפ-שפא
ח/ג חסדי דוד ח"ח עמ' נט
ח/ג טהרת אליהו עמ' קפ
ח/ג טל נתן עמ' רכג-רכד, רנא
ח/ג ידי משה (בוצק' תשמג) סי' רח
ח/ג להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' לא, לד, ח"ח עמ' ל
ח/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' קסה
ח/ג מעיני המים
ח/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/ג פני אברהם (פרלמן) דף מז ע"ג
ח/ג קרית מלך
ח/ג שושן עדות דף נב
ח/ג שם משמעון (סטרליץ) עמ' רצג
ח/ג שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות נב
ח/ג שער המלך ח"א עמ' קנה
ח/ג שערי טהר ח"ב שער א סי' י אות א
ח/ג שפת אמת על התלמוד ח"ב דף טו ע"ב
ח/ג שרשי הים דף קצו ע"א
ח/ג תורת האשם עמ' סט {חומר בהיסט}
ח/ד אבן ישראל (פישר)
ח/ד אגרות הגרי"ד עמ' ד
ח/ד אוצרות הרמב"ם
ח/ד אמרי חן (לוונברג) כלים עמ' יג {ר"ח הלוי}, קג
ח/ד ביצחק יקרא (תשע) סי' צב ד"ה ואף {ר"ח הלוי}
ח/ד בית יצחק (תשט"ז) עמ' 172
ח/ד ברור הלכה שבת פב ע"ב ציון א, פד ע"ב לפני ציון ב
ח/ד בריכת ירושלים עמ' קנה
ח/ד גליונות אבני נזר
ח/ד הערות ובאורים (אדלשטיין) טהרות עמ' קמז {ר"ח הלוי}
ח/ד הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"ג הע' 52, 78, פ"ה הע' 64, פ"ו הע' 10
ח/ד התורה והתלמוד ח"ד עמ' 465 {ראב"ד}
ח/ד זכר טוב עמ' קיב
ח/ד זכר יצחק (תשן) עמ' קצג
ח/ד זכרון בנימין ח"א עמ' רצה, תד
ח/ד זכרון הרב עמ' 194 {ר"ח הלוי}
ח/ד חזו"א טהרות סי' ה ס"ק כא
ח/ד חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' מ עמ' קכד {ר"ח הלוי}
ח/ד חי' מרן הגרי"מ עמ' קעו-קעט
ח/ד חי' ר' חיים הלוי דף פב
ח/ד חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' רכז
ח/ד חי' ר' שלמה (תשסא) ח"ג עמ' לא, לו
ח/ד טהרת אליהו עמ' קמט, קסב, קפה
ח/ד יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' קנג
ח/ד יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' עב
ח/ד ידי משה (בוצק' תשמג) סי' כג
ח/ד ישורון ח"ח עמ' רלח
ח/ד כתר המלך
ח/ד מאיר נתיבים עמ' 304
ח/ד מגיני שלמה עמ' רס {ר"ח הלוי}
ח/ד מחובר לטהור סי' טו אות ב, סי' לג אות כב
ח/ד מים אדירים דף סו ע"ב
ח/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' קסה
ח/ד מעלין בקודש גל' ח עמ' 146
ח/ד מקדש דוד החדש טהרות עמ' רעא-רעב
ח/ד מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' שמח, תט
ח/ד מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' נט, רלד
ח/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/ד משמרת הטהרה כלים פי"ט מ"ב סי' 2, פ"ל מ"א
ח/ד משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף מז ע"ב {זב שהכניס ידו}
ח/ד משנת ירושלים עמ' פח {ר"ח הלוי}
ח/ד משנת ר' אהרן זרעים עמ' קעא, קעה-קעו
ח/ד נזר הקדש (רזין) מנחות דף לז ע"ד, קסב ע"א
ח/ד ענפי ארז (זי') דף קפט ע"ד
ח/ד פני אברהם (פרלמן) דף נא ע"ב
ח/ד צפנת פענח ויקרא עמ' קח, קסו
ח/ד קרית מלך
ח/ד רביעי בקודש שקט בנימין (פליישמן) סי' א עמ' 8 ואילך
ח/ד רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' פ, קה
ח/ד רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קנא
ח/ד שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' רעט {ר"ח הלוי}
ח/ד שלמי יוסף שבת ח"א עמ' רכט, רלג, ח"ב עמ' רפח-רצ, זבחים ח"ב עמ' תקיא
ח/ד שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' צו
ח/ד שעורי הרב חלה עמ' נט
ח/ד שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' לב, לד, לז
ח/ד שעורי עץ ארז שבת עמ' נו-נז, נט-ס
ח/ד שעורי ר' יחיאל מיכל ב"ק ח"ב אות לז
ח/ד שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות ט {ראב"ד}, נב, קב, קו, קעד
ח/ד שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות רצח
ח/ד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' נג
ח/ד שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 23 {ר"ח הלוי}, 30, 31
ח/ד שערי דעת (פלדמן) ח"א פ"ז הערה 7
ח/ד שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ח הע' 64, 101
ח/ד שערי טהר ח"א שער א סי' ז אות ב, שער ב סי' ט אות א, ח"ב שער א סי' י אות ב, שער ג סי' ג אות ד, סי' ט אות ח, סי' יג אות א, ג, סי' יד אות ב, שער ד סי' לא אות ב, ח"ג שער ב סי' יז אות ה, סי' כא אות ג, סי' כג, סי' כז אות ב, שער ג סי' יד אות ד, ח"ד שער א סי' ה אות ב, שער ג סי' ב אות ב, ח"ה שער א סי' ד אות ג, סי' ו אות ח
ח/ה אנצי"ת ע' בית הסתרים הע' 19
ח/ה גור אריה ויקרא פ' טו הע' 64
ח/ה גינת ורדים (הלוי) יו"ד מלחמת מצוה סי' ג
ח/ה חי' מרן הגרי"מ עמ' רב
ח/ה מי טהרה עמ' רמ
ח/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' קסה
ח/ה נחלת נפתלי דף לג
ח/ה קרית מלך
ח/ו ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קעב
ח/ו דברות משה נדה וטהרות עמ' קעו {בין שכרעו הן בץ שכרע הזב כולן ראשון לטומאה}
ח/ו דליית הכרם עמ' תתתכז {שכרעו}
ח/ו זכרון בנימין ח"א עמ' קנו
ח/ו חסדי דוד ח"י עמ' רב
ח/ו כלי טהור עמ' פג
ח/ו מחובר לטהור סי' יט אות ט
ח/ו מפי כהן זבים סי' י אות כט, סי' יב אות א
ח/ו שהם וישפה ח"א
ח/ז ברור הלכה ב"מ קה ע"ב ציון א
ח/ז חזו"א על הרמב"ם
ח/ז מפי כהן זבים סי' ז אות יח {בזמן שהן מחגירין}
ח/ז ענפי ארז (זי') דף קמה ע"ג
ח/ח חי' מרן הגרי"מ עמ' רט
ח/ח מפי כהן זבים סי' ח אות ז, ט
ח/ח שהם וישפה ח"א
ח/ט חסדי דוד ח"א עמ' תפב
ח/ט כתר המלך (השמטות)
ח/ט משנת משה מו"ק עמ' י
ח/ט שהם וישפה ח"ב
ח/י היכל צמח עמ' רלו
ח/י חסדי דוד ח"י עמ' קצח
ח/י יד אברהם כלים עמ' רלב
ח/י מפי כהן זבים סי' ח אות יג
ח/י פני משה (שלז')
ח/י קרית מלך
ח/י קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' כא
ח/יא אור הישר [עי' תוס' שבת צג ע"א]
ח/יא אנצי"ת ע' אבן מסמא הע' 65
ח/יא ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קז
ח/יא גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' שפו
ח/יא חבורי טהרה עמ' כד, קסה
ח/יא חזו"א זבים סי' ד ס"ק ז
ח/יא חזו"א על הרמב"ם
ח/יא חי' הגר"ח החדש עמ' תקעח
ח/יא טעם ודעת הל' פרה פי"ב ה"א ביאה"ל ד"ה בשרו
ח/יא כלי טהור עמ' קפח, קצב
ח/יא מחובר לטהור סי' לג אות כג
ח/יא מים אדירים דף סה ע"ב, סו ע"ג
ח/יא מפי כהן זבים סי' יד אות יח, לא
ח/יא מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' נח
ח/יא מראות הים עמ' רצא-רצג
ח/יא נזר הקדש (רזין) מנחות דף קסב ע"ב
ח/יא פני אברהם (פרלמן) דף מז ע"ב, מט ע"ג {מדבריהם}, נא ע"א
ח/יא פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תצא
ח/יא שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' קכד
ח/יא שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 28
ח/יא שערי טהר ח"ב שער א סי' י אות ב, שער ג סי' יב אות ב
ח/יא תשובה מיראה (תשסו) עמ' לד


ט/628 הלכות מטמאי משכב ומושב פרק ט *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ט/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ט/רה"פ מעשה רקח
ט/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ט/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' קיח
ט/רה"פ פי' ר"י קאפח
ט/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ט/רה"פ רמב"ם הערוך
ט/רה"פ רמב"ם לעם
ט/רה"פ שם טוב
ט/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ט/א אגלי טל קוצר סי' מ אות ו
ט/א אור שמח
ט/א חזו"א על הרמב"ם
ט/א חסדי דוד ח"י עמ' רב
ט/א נתן פריו מכות עמ' עא
ט/א שואל ומשיב ח"ז עמ' עד
ט/א שפת אמת על התלמוד ח"א דף קא ע"ג
ט/ב חסדי דוד ח"י עמ' רב
ט/ב שהם וישפה ח"ב
ט/ג אמונת עתיך גל' 116 עמ' 150-152, 154
ט/ג דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' מא
ט/ג הר המלך ח"ז עמ' קצה
ט/ג זכרון בנימין ח"א עמ' קנה, תסג
ט/ג זכרון בנימין ח"ב עמ' תרב
ט/ג כלי טהור עמ' פב
ט/ג מחובר לטהור סי' לג אות יט-כ
ט/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' קסו
ט/ג מרחשת ח"א סי' לה אות א
ט/ג קרית מלך
ט/ג שהם וישפה ח"א
ט/ד אוצרות הרמב"ם
ט/ד הר המלך ח"ז עמ' קצה
ט/ד חזו"א על הרמב"ם {ראב"ד}
ט/ד חסדי דוד ח"י עמ' ר
ט/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/ד עולת ראיה (וייס) עמ' קו
ט/ד קרית מלך
ט/ה אור הישר
ט/ה חסדי דוד ח"ח עמ' רכח


י/629 הלכות מטמאי משכב ומושב פרק י *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


י/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
י/רה"פ מעשה רקח
י/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
י/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' קיט
י/רה"פ פי' ר"י קאפח
י/רה"פ פי' ר"ש צדוק
י/רה"פ רמב"ם הערוך
י/רה"פ רמב"ם לעם
י/רה"פ שם טוב
י/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
י/א אגרות משה יו"ד ח"ג עמ' שנא
י/א אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' רמט
י/א אור הישר [מל"מ הל' טו"א פט"ז ה"ט, עי' הל' אה"ט רפי"ג]
י/א אמונת אליעזר דמאי עמ' פג
י/א באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' רב
י/א דברות משה זרעים עמ' תתה-תתז, תתח {ולא יארחו אצלו בכסותו}, תתט {ומה הן דברי חבירות שיקבל עליו שיהא נזהר בטומאות שלא יטמא בהן ובטהרות שלא יטמא אותם}, תתיא {ולעולם הוא בחזקה זו ואינו נאמן על הטהרות עד שיקבל עליו דברי חבירות}
י/א דברות משה נדה וטהרות עמ' עתר {ושורפין את התרומה על מגען אף שטומאתן בספק}
י/א הגהות רימ"א {כ"מ}
י/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' עט
י/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' רסט
י/א חזו"א דמאי סי' ה ס"ק ח
י/א חזון יחזקאל דמאי פ"ב הי"ב
י/א חזון נחום זרעים ח"א עמ' שכט
י/א חזקה רבה יו"ד הלכה פג
י/א חסדי דוד ח"א עמ' קיד
י/א טהרת אליהו עמ' קנ
י/א ידי משה (בוצק' תשמג) סי' רצט
י/א ישמח אב עמ' קנא
י/א לקוטי שיחות חל"ז עמ' 20, 23
י/א מטה מנשה עמ' כז
י/א מקדש דוד החדש טהרות עמ' נח, קצב {כ"מ}
י/א מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' פו {כ"מ}, פח, קפו {כ"מ}, שמט-שנ
י/א מרכבת המשנה מהדו"ב
י/א משנת יעקב כאן עמ' רנח-רנט
י/א משפט עם הארץ עמ' מב
י/א ס' השדה דף נא ע"ב
י/א פרפרת אליעזר קדושים פרק יט פסוק טו
י/א קרית מלך
י/א שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות צב, קא
י/א תהלה לדוד (אמאדו) ח"א דף לח ע"ב וע"ד
י/א תנופת זהב עמ' 232
י/ב אגרות משה יו"ד ח"ג עמ' שנא, אהע"ז ח"ב סי' ד
י/ב אמונת אליעזר דמאי עמ' פז
י/ב דבר שמואל (אבוהב) סי' סט
י/ב דברות משה זרעים עמ' תתה, תתיא {ואחר שלשים יום משיקבל דברי חכירות הרי בגדיו טהורין וכל אוכליו ומשקיו טהורין}, תתיב {ראינוהו שנוהג בצנעה בתוך ביתו מקבלין אותו ואח"ב מלמדין אותו עסקי טומאה וטהרה}, תתטז {ומקבלין אותו תחילה לטהרת הידים ואח"כ מקבלין אותו לטהרות וכ"מ}
י/ב דעת כהן עמ' קנג
י/ב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' רעז
י/ב להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' קט ע"ב
י/ב משנת יעקב כאן עמ' רנח
י/ב ס' השדה דף נא ע"ג
י/ב עצי אלמוגים סי' קסג ס"ק ד
י/ג דברות משה זרעים עמ' תשצה {תלמידי חכמים הרי הן בחזקת טהרה}, תתיא-תתיב {אבל משחרב בית המקדש נהגו כהנים סלסול בעצמן שלא יהו מוסרין טהרות אפילו לתלמידי חכמים עד שיקבל עליו דברי חבירות}
י/ג חזו"א [טהרות] דמאי סי' ו ס"ק יא, שביעית סי' י ס"ק ח (יו"ד סי' מב ס"ק ב), יו"ד סי' מח ס"ק ב
י/ג חזון נחום זרעים ח"א עמ' רמא, של
י/ג חזקה רבה יו"ד הלכה קלה
י/ג חי' מהר"ם שיק זרעים עמ' קנ
י/ג מעיני המים
י/ג משנת יעקב הל' מעשר פ"ט ה"י ופ"י ה"א
י/ג משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' לא-לב
י/ג קול דודי (תשף)
י/ד דברות משה זרעים עמ' תתיא {זקן ויושב בישיבה א"צ לקבל שכבר קיבל בשעה שישב}
י/ד חזון נחום זרעים ח"א עמ' רמא
י/ד חזקה רבה יו"ד הלכה קלה
י/ד קול דודי (תשף)
י/ד קרית מלך
י/ד תשובות הרי"ד עמ' קמד
י/ה אור הישר [חזקה רבה יו"ד סי' קלו]
י/ה אמונת אליעזר דמאי עמ' פד
י/ה אנצי"ת ע' אשת חבר הע' 17, 20, 23
י/ה ארץ בנימין עמ' סז
י/ה דברות משה זרעים עמ' תשצה, תתיב {המקבל דברי חבירות צריך לקבל בפני שלשה חברים}, תתיג {ובניו ובני ביתו אינן צריכין לקבל בפני שלשה מפני שהוא מלמדן ומרגילן בדרך טהרה, וחבר שמת אשתו ובניו ובני ביתו בחזקת חברים עד שיחשדו}
י/ה דעת כהן עמ' קנג
י/ה זכור לדוד עמ' מא
י/ה חזו"א שביעית סי' י ס"ק ז (יו"ד סי' מב ס"ק א)
י/ה חזון נחום זרעים ח"א עמ' רמ
י/ה מוריה גל' קנט עמ' ה
י/ה מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' נג
י/ה משנת יעקב הל' מעשר פ"ט ה"י ופ"י ה"א
י/ה משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' לא-לב
י/ה ס' השדה דף נא ע"ד
י/ה עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' קפג-קפה
י/ה ערהשה"ע זרעים סי' קי אות י
י/ה שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' רמט
י/ו אנצי"ת ע' אשת חבר הע' 21, 22, 26, 27
י/ו ארעא דרבנן (תשעט) עמ' ס {ראב"ד ומל"מ}, קעו
י/ו דברות משה זרעים עמ' תשצט, תתיד {וכן עבדו שנמכר לע"ה אין צריכין לקבל דברי חכירות כבתחילה}
י/ו המדות לחקר ההלכה מדה ב אות יח
י/ו חזון יחזקאל דמאי פ"ב הי"ב
י/ו מוריה גל' קנט עמ' ה
י/ו משפטי שמואל (רבינוביץ) ח"ב דף נה ע"א
י/ו עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' קפה
י/ז אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' רמט
י/ז בית אהרן וישראל גל' צו עמ' סט-ע {מותרות לו}
י/ז ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א רעג ע"ד]
י/ז חזו"א טהרות סי' ט ס"ק יג
י/ז חסדי דוד ח"י עמ' קלד
י/ז חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' תד
י/ז כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' קפו
י/ז לשד השמן (שפרינץ) או"ח דף יב ע"ב
י/ז מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' צג
י/ז נועם חי"ט עמ' יח
י/ז סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ג עמ' תצ
י/ז ערהשה"ע זרעים סי' קי אות ד
י/ז תורת חיים וחסד עמ' תמו
י/ח אוצרות הרמב"ם
י/ח אמרי יושר בכורות דף לא ע"א
י/ח אנצי"ת ע' גבאי הע' 26, 28, 64
י/ח דברות משה זרעים עמ' תתיח {פירש ממעשיו הרעים הרי הוא ככל אדם}
י/ח דעת כהן עמ' ד
י/ח חסדי דוד ח"א עמ' קכא
י/ח מתת מלך
י/ח צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' ג אות ג
י/ח צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' יב אות ג
י/ט בני ישראל (קרלי) סי' יב אות ג
י/ט דברות משה זרעים עמ' תשצג {ע"ה שקיבל עליו דברי חכירות ונחשד לדבר אחד אינו חשוד אלא לאותו דבר}
י/ט חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' ד ס"ק א, ב
י/ט חסדי דוד ח"ו עמ' תלד
י/ט יד אליהו (בוקובזה) סי' ח אות ז
י/ט להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' מו ע"א
י/ט מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק יו"ד סי' לז]
י/ט נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' נח
י/ט צבי תפארת סי' כג
י/ט צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' יב אות ב
י/ט שהם וישפה ח"א
י/ט תורה מציון שנה ו חוב' ד סי' א דף ה ע"ג
י/י אמרי יושר בכורות דף ל ע"ב
י/י בכור שור עמ' קנ
י/י ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קמ
י/י חיים ומלך
י/י חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' רנו
י/י מטה מנשה עמ' כח-כט
י/י מעין נצח ח"ב סי' עג
י/י סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ג עמ' תצו
י/י סמיכה לחיים דף פב ע"ב
י/י עיוני תשובה (קדרי) עמ' 46
י/י עמק שאלה (טברסקי) עמ' רצ
י/י קרית מלך
י/י שו"ת ר"י מסלוצק סי' כו עמ' קיא
י/יא אור הישר [מ"מ הל' מאא"ס פ"ג ה"כ]
י/יא אמונת יהושע עמ' רפט
י/יא אנצי"ת ע' אין אדם חוטא הע' 12
י/יא ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קיז
י/יא דבר שמואל (אבוהב) סי' סט
י/יא דברות משה זרעים עמ' תתקסה {וכל החשוד על דבר נאמן להעיד בו לאחרים}
י/יא חזו"א טהרות בליקוטים בסופו
י/יא חזו"א על הרמב"ם
י/יא חזון יחזקאל תרומות פ"ב ה"א
י/יא חזקה רבה יו"ד הלכה קסד עמ' 251
י/יא חקרי לב (המאור) חו"מ ח"א עמ' סג
י/יא מי הדעת עוקצין עמ' י
י/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
י/יא משנת יעקב הל' מעשר פי"ב ה"א ופי"ד ה"א
י/יא צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' א אות ג
י/יא קונטרסי שעורים גיטין שעור ז אות יג
י/יא שו"ת הרמ"ז סי' נ
י/יא תורת האשם עמ' קיט, קכב, קסז


יא/630 הלכות מטמאי משכב ומושב פרק יא *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יא/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יא/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יא/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' קכ-קכא
יא/רה"פ פי' ר"י קאפח
יא/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יא/רה"פ רמב"ם הערוך
יא/רה"פ רמב"ם לעם
יא/רה"פ שם טוב
יא/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יא/א אור הישר [לח"מ הל' עדות פי"א ה"ב, מל"מ סוף הל' טו"א]
יא/א אנצי"ת ע' איבה הע' 39
יא/א אפר קדשים עמ' עה
יא/א ברור הלכה חגיגה כד ע"ב ציון ז
יא/א גבורת יצחק חגיגה עמ' רנ
יא/א הלכות והליכות עמ' קסא
יא/א הר המלך ח"ח עמ' שצו
יא/א לקוטי שיחות חל"ז עמ' 20, 22
יא/א מי טהרה עמ' פא {נאמן על טהרת חטאת}
יא/א משמר הלוי עמ' כא
יא/א משנה הלכות ח"י סי' ר {יין ושמן}
יא/א משפט עם הארץ עמ' כב, כה
יא/א שדה הארץ ח"ג
יא/א שו"ת הרמ"ץ (ויטמאיר) יו"ד סי' ט אות יג {נאמנות ע"ה בקודש}
יא/א שלטי הגבורים עמ' קכט
יא/א שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ב הע' 433
יא/ב בגדי ישע
יא/ב ברור הלכה חגיגה כד ע"ב ציון י
יא/ב חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' עז, עט
יא/ב כתר המלך
יא/ב משמר הלוי עמ' כא
יא/ב משפט עם הארץ עמ' כה
יא/ב שו"ת הרמ"ז סי' נ
יא/ג ברור הלכה חגיגה כד ע"ב ציון ז פסקה ג
יא/ג הלכות והליכות עמ' קסג
יא/ג חזו"א על הרמב"ם
יא/ג חסדי דוד ח"י עמ' קמד
יא/ג יד ישראל ח"ב
יא/ג מקדש דוד החדש טהרות עמ' סה
יא/ג מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' צה
יא/ג ערך שי חו"מ סי' מג סעיף ו {כ"מ}
יא/ג קרית מלך
יא/ג שו"ת הרמ"ז סי' נ
יא/ג שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות קנ
יא/ד בני שמואל דף לח ע"ד
יא/ד ברור הלכה חגיגה כה ע"ב ציון ד
יא/ד זבחי ראיה עמ' ו
יא/ד חזו"א על הרמב"ם
יא/ד ישורון ד עמ' תקצב = חי' הרד"ל למשניות ר"ה {הפרשתי יין הקדש לתוך חבית של תרומה}
יא/ד כפתור ופרח (תשו) דף מד ע"א
יא/ד לב טהור עמ' ריג
יא/ד מי טהרה עמ' פא {דוקא בכלי מלא יין או שמן}
יא/ד מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' ל אות ב]
יא/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/ד נר מצוה (ואלק) מצוות דף קיא ע"א {הפרשתי לתוכה רביעית קודש}
יא/ד עלה יונה עמ' רפח
יא/ד שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות קנב
יא/ד תשובה שלמה יו"ד סי' לא דף נו ע"ג
יא/ה אור הישר [טורי אבן חגיגה כו ע"א, אור הישר ירושלמי חגיגה פ"ג ה"ה]
יא/ה אנצי"ת ע' אריס הע' 31א
יא/ה ברור הלכה חגיגה כה ע"ב ציון ד, ט, כו ע"א ציון ז
יא/ה חזו"א פרה סי' י ס"ק י
יא/ה כפתור ופרח (תשו) דף מד ע"א
יא/ה לקוטי שיחות חל"ז עמ' 24 {אין עושים כבשונות}
יא/ה מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' ל אות ב]
יא/ה ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קל
יא/ה עלה יונה עמ' רפח
יא/ה שהם וישפה ח"ב
יא/ו ברור הלכה חגיגה כה ע"ב ציון ט
יא/ו ברך יצחק (ברכה) פ' ראה {מן המודיעית ולפנים נאמנים על כלי חרס}
יא/ו הר המלך ח"ה עמ' ע
יא/ו חזו"א על הרמב"ם
יא/ו חסדי דוד ח"ט עמ' קל
יא/ו מעיני המים
יא/ו מקורות לפסקי הרמב"ם
יא/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/ו פרשת המלך
יא/ו קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' לא
יא/ו שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות קנד-קנה
יא/ז ברור הלכה חגיגה כה ע"ב ציון ט
יא/ז חדושים ובאורים (גרי') חגיגה כו ע"א
יא/ז חזו"א על הרמב"ם
יא/ז שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות קנג
יא/ח הר המלך ח"ז עמ' קצה
יא/ח חזו"א על הרמב"ם
יא/ח חזו"א פרה סי' י ס"ק ז
יא/ח חסדי דוד ח"ט עמ' קל
יא/ח לב טהור עמ' רי
יא/ח מעיני המים
יא/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/ט אוצרות הרמב"ם
יא/ט אור הישר [אור הישר ירושלמי חגיגה פ"ג ה"ו]
יא/ט אם למסורת (ביא') עמ' 41
יא/ט אמרי יושר חגיגה כו ע"א
יא/ט בית ישי - דרשות עמ' תיג
יא/ט הלכות והליכות עמ' קסא
יא/ט הר המלך ח"ז עמ' קצו
יא/ט זכרון בנימין ח"א עמ' קנג
יא/ט חדושים ובאורים (גרי') חגיגה כו ע"א
יא/ט חי' חפץ חיים
יא/ט יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קפו
יא/ט יין מלכות (שניאורסון) עמ' 426-427 {כל ישראל חברים}
יא/ט ישועות כהן לקוטים סי' לא ס"ק יט
יא/ט לקוטי שיחות חל"ז עמ' 20
יא/ט מציון אורה ח"א עמ' קיד
יא/ט מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' פט
יא/ט משמר הלוי עמ' כא
יא/ט נועם ח"כ עמ' ג
יא/ט נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"ב סי' נג אות נה
יא/ט ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קכט-קל
יא/ט ענפי ארז (זי') דף קמח ע"ד {השמיט שבת אחר הרגל כרגל}
יא/ט רשימות (שניאורסון) חוב' קלד סי"ב
יא/ט שבי בנימין דף לא ע"ד
יא/ט שו"ת הרמ"ז סי' נ
יא/ט שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' שצ
יא/ט שמועת חיים יומא ח"א עמ' פב
יא/ט שערי המקדש סי' ח אות ה
יא/ט תהלה לדוד (אמאדו) ח"א דף קסה ע"ד {ברגל}
יא/ט תהלה לדוד (והרמן) פ"קיח פסוק כז הערה לז
יא/ט תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' תצה-תק
יא/י אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' קעג
יא/י אור הישר [ברכי יוסף או"ח ר"ס עא]
יא/י אור עולם (שניאורסון) עמ' 787
יא/י בני שמואל דף לט ע"ב
יא/י ברור הלכה ביצה יא ע"ב ציון ו
יא/י ברור הלכה חגיגה כו ע"א ציון י
יא/י התורה והמדינה ח"ד עמ' ריט
יא/י לקוטי שיחות חל"ז עמ' 20
יא/י מגן גבורים (או"ח) סי' עא ס"ק א
יא/י מנחת שלמה (לוין) עמ' נז
יא/י מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/י משמר הלוי עמ' כא
יא/י נאם דוד
יא/י נשאל דוד או"ח עמ' נג, קלח
יא/י פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' מד
יא/י רשימות (שניאורסון) חוב' קלד סי"ב
יא/י תפארת ציון (קואינקה) עמ' סו
יא/יא אבן האזל קדשים ח"א דף ד ע"ב
יא/יא אבני נזר חו"מ סי' עו
יא/יא אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' קצב-קצג
יא/יא אור הישר [אור הישר מנחות כט ע"א, עין יצחק יו"ד סי' לו, מל"מ הל' כלים פ"ד ה"ד, אבן האזל הל' ביה"ב פ"א הי"ח]
יא/יא אור שמח
יא/יא אורח משפט עמ' רסא ע"ב
יא/יא אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' קסט {מל"מ}
יא/יא אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תקעב-תקעג {ציפויו בטל}
יא/יא אמרי יושר חגיגה כו ע"א
יא/יא בגדי כהונה (שחור) עמ' קלה
יא/יא בדבר מלך חט"ו עמ' קלג {מפני שציפוייהם כבטלים לגביהם}
יא/יא בית אהרן וישראל גל' כג עמ' לה
יא/יא בית מלך (חב"ד) עמ' 83
יא/יא בכורי אברהם דף נט ע"א-ע"ב
יא/יא בני שמואל דף לט ע"ד
יא/יא ברור הלכה חגיגה כו ע"א ציון כ
יא/יא ברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' קפה {אל תגעו בשלחן}
יא/יא גדולי אריה עמ' צז
יא/יא דבר אליהו (מיליקובסקי) שמות עמ' שעו
יא/יא דברות משה נדה וטהרות עמ' תתצה {מפני שציפוייהן כבטלין לגביהן תתצה}
יא/יא דברי יששכר דף ח ע"א
יא/יא דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' קצא
יא/יא דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תנד
יא/יא הדר דוד עמ' נז
יא/יא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' רסח
יא/יא זכרון בנימין ח"א עמ' קנב
יא/יא חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' קפ
יא/יא חזו"א על הרמב"ם
יא/יא חיבת הקודש עמ' ט
יא/יא חיי נפש ח"ד עמ' קלא
יא/יא חכמת גרשון עמ' רסב
יא/יא חסדי דוד ח"ו עמ' שעא, ח"ח עמ' עח
יא/יא יד דוד (לוריא)
יא/יא יד יצחק (הכהן) דף יא ע"א
יא/יא יד ישראל ח"ב
יא/יא ישורון ד עמ' תקצג = חי' הרד"ל למשניות ר"ה
יא/יא כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקפב
יא/יא לקוטי שיחות חט"ז עמ' 310
יא/יא מנחת יהודה וירושלים עמ' 52
יא/יא מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שכח, שכט {מל"מ}, שמ {מ"מ}
יא/יא מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף קיא ע"ד, קיב ע"ג, שז ע"ב-ע"ג
יא/יא מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' לא
יא/יא מצודת דוד (שפרבר) עמ' תמג {מל"מ}
יא/יא מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' מב
יא/יא מקדש דוד קדשים סי' ב ס"ק ד במנחת מרדכי, סי' כב ס"ק א במנחת מרדכי
יא/יא מרגניתא דר"מ
יא/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/יא משא בני קהת
יא/יא משנת חיים מנחות עמ' תרסב
יא/יא משנת יעקב מדע-אהבה בהקדמה
יא/יא משנת משה חגיגה עמ' עז
יא/יא נחלת עזרא ח"ב עמ' 211
יא/יא נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"א סי' ט אות ו
יא/יא נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' לה
יא/יא נשמת חיים (תשסח) יו"ד סי' ריג עמ' שסא, סי' ריד עמ' שסג
יא/יא ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קלד-קלה
יא/יא סיומי המסכתות עמ' 90 {מל"מ}, 91, 92, 94, 96, 97
יא/יא עדות בישראל
יא/יא עטרת ישראל עמ' ג-ד, ח
יא/יא עין יצחק ח"א עמ' רפב
יא/יא על גדות ים התלמוד עמ' 250
יא/יא פני מלך (גוטליב) שמות עמ' קסט {אל תגעו בשולחן}
יא/יא פרי הארץ (מזרחי) ח"ב דף ז ע"ב
יא/יא קדשי יהושע עמ' אלף תש
יא/יא קול יהודה (גרשוני) עמ' תג
יא/יא קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' קכז {הטבילו את המנורה}
יא/יא קרית מלך
יא/יא שו"ת הרדב"ז ח"ו סי' שני אלפים קעח
יא/יא שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קו
יא/יא שו"ת מהרא"י מזינקוויץ עמ' רג
יא/יא שלמי שמחה ח"א עמ' ר {מל"מ}
יא/יא שמן ראש חנוכה ח"א עמ' קנ {שלא תגעו בשלחן}
יא/יא שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' קצא, שכז
יא/יא שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' קט, תיז
יא/יא שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות קנט-קס
יא/יא שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות רד
יא/יא שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' קפט
יא/יא תורת המנחה (רוקח) עמ' קעד
יא/יא תורת הקדש ח"ב עמ' קז
יא/יא תורת יצחק ח"ב עמ' קעב
יא/יא תחומין חט"ו עמ' 477 {מל"מ}
יא/יא תשובות ר' איסר יהודה עמ' 19 {ציפויים בטלים}
יא/יב אור שמח
יא/יב בית יצחק (תשי"ג) עמ' 69-72
יא/יב ברור הלכה חגיגה כב ע"ב ציון ו
יא/יב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' רמג
יא/יב דבר יהושע על הש"ס עמ' קסד
יא/יב זכרון סופרים {וצריך הערב שמש וכו'} [בהגהות מהר"ץ חיות חגיגה דף כו תמה הא טומאה דרבנן אין צריכה הערב שמש, וגם תמה דלמה השמיט הרמב"ם דין דטהרת העזרה ע"ש]
יא/יב חדושים ובאורים (גרי') חגיגה כב ע"ב {מדוע לא הביא את האוקימתא של רבא}
יא/יב חזו"א על הרמב"ם
יא/יב חסדי דוד ח"י עמ' קלב
יא/יב יד אברהם טהרות עמ' קצ
יא/יב לקוטי שיחות חל"ז עמ' 23
יא/יב מים מדליו (טאגער) חדושים אות קכ {בכלים הנמצאים חוששים לטומאת מת}
יא/יב מקדש דוד החדש טהרות עמ' סב, סו
יא/יב מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' צ, צו, צז, צט
יא/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/יב נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' תיז
יא/יב עדות בישראל [עי' הל' טומאת מת פכ"ג ה"ג]
יא/יב עטרת ישראל עמ' א {טומאת ע"ה צריכה הערב שמש}
יא/יב קרית מלך


יב/631 הלכות מטמאי משכב ומושב פרק יב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יב/רה"פ יד ישראל ח"ב
יב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יב/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' קכב-קכג
יב/רה"פ פי' ר"י קאפח
יב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יב/רה"פ רמב"ם הערוך
יב/רה"פ רמב"ם לעם
יב/רה"פ שם טוב
יב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יב/א בית ישראל (הורוביץ) או"ח סי' לז
יב/א דגל יהודה (בילו') עמ' צח
יב/א היכל התורה (פינצוק) חוב' א עמ' ח
יב/א חזו"א טהרות סי' ט ס"ק ה-ו
יב/א חזו"א על הרמב"ם
יב/א חסדי דוד ח"י עמ' קכו, קכח
יב/א טהרת אליהו עמ' קנ
יב/א יד אברהם טהרות עמ' קצ
יב/א לחמי תודה (בסן) דף עז
יב/א מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/א סופר המלך ח"ב עמ' שיח
יב/א שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות צב
יב/ב אור הישר [מל"מ הל' כלים פכ"ד ה"ז ד"ה ודע]
יב/ב דגל יהודה (בילו') עמ' צח
יב/ב חזו"א על הרמב"ם
יב/ב חסדי דוד ח"י עמ' קכו, קכח
יב/ב יד אברהם טהרות עמ' קצד
יב/ב מעשה רקח
יב/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/ב קרית מלך
יב/ב שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות צג
יב/ג אוצרות הרמב"ם
יב/ג אור הישר [לח"מ הל' מאא"ס פי"ג ה"ב]
יב/ג ברור הלכה ע"ז ע ע"ב ציון ב פסקה ב
יב/ג יין המשמח סי' קכט ס"ק יב
יב/ג כתר המלך
יב/ג מקור ישראל דף קטז ע"ב
יב/ג פד"ר חי"ח עמ' 226
יב/ג שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות צג
יב/ד חזו"א על הרמב"ם
יב/ד חסדי דוד ח"י עמ' קמב
יב/ה חזו"א על הרמב"ם
יב/ה חזו"א פרה סי' ה ס"ק י, טהרות סי' ט ס"ק י
יב/ה יד אברהם טהרות עמ' קפ
יב/ה עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' רלח
יב/ה שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות צב-צג
יב/ה שערי טהר ח"ד שער ג סי' ט אות ג
יב/ו מעשה רקח
יב/ז חזו"א טהרות סי' ט ס"ק ו-ז
יב/ז חזו"א על הרמב"ם
יב/ז חסדי דוד ח"י עמ' קכב
יב/ח חסדי דוד ח"י עמ' קכב
יב/ט חזו"א טהרות סי' ט ס"ק ו-ז, ט
יב/ט חזו"א על הרמב"ם
יב/ט יד אברהם טהרות עמ' קעז, קעט
יב/ט שולי הגליון עמ' קנה
יב/י חזו"א על הרמב"ם
יב/י יד אברהם טהרות עמ' קעח, קעט
יב/י.
יב/יא אנצי"ת ע' אשה הע' 567
יב/יא חסדי דוד ח"י עמ' קלא
יב/יא יד אברהם טהרות עמ' קפז, קצד
יב/יא מחזה אברהם (בוטון) דף מה ע"ב
יב/יא מעשה רקח
יב/יב אנצי"ת ע' גבאי הע' 29, 36
יב/יב בני שמואל דף לט ע"א
יב/יב ברור הלכה חגיגה כו ע"א ציון ג
יב/יב דליות דוד חגיגה עמ' נו-נח
יב/יב הר המלך ח"ג עמ' כז
יב/יב חזו"א על הרמב"ם
יב/יב יד אברהם טהרות עמ' קפג, קפד
יב/יב יד ישראל {גבאי מלכות - שלא כמו בפיה"מ שפירש גבאי צדקה}
יב/יב פרשת המלך
יב/יב שהם וישפה ח"ב
יב/יג אור הישר
יב/יג אנצי"ת ע' גנב הע' 35, 36
יב/יג ברור הלכה חגיגה כו ע"א ציון ה
יב/יג חזו"א על הרמב"ם
יב/יג חזו"א פרה סי' ה ס"ק י, טהרות סי' ט ס"ק יג
יב/יג חסדי דוד ח"י עמ' קכד
יב/יג לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' מט אות יד-טו
יב/יג מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' קסד
יב/יג שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות צג, קנח
יב/יג שערי טהר ח"ד שער ג סי' ט אות ג
יב/יג תורת הקדש ח"ג עמ' קיח
יב/יד אור הישר [שו"ע חו"מ סי' פז סכ"ח, ביאור הגר"א שם ס"ק צח]
יב/יד אור שמח
יב/יד אנצי"ת ע' גבאי הע' 65, ע' גנב הע' 39, 40, 43
יב/יד בית אהרן וישראל גל' צו עמ' ע
יב/יד בני שמואל דף לט ע"ב
יב/יד ברור הלכה חגיגה כו ע"א ציון ה
יב/יד הר המלך ח"ז עמ' קצו
יב/יד חזו"א טהרות סי' ט ס"ק יב-יג
יב/יד חזו"א על הרמב"ם
יב/יד קרית מלך
יב/יד שולי הגליון עמ' קנה
יב/טו יד אברהם טהרות עמ' קצב
יב/טו.
יב/טז ברור הלכה פסחים י ע"ב ציון א (גם בברורי הראי"ה סוה"ס)
יב/טז חזו"א יו"ד סי' ריד לדף ט, פרה סי' יד ס"ק א, טהרות סי' ט ס"ק ד, זבים סי' ב ס"ק ו
יב/טז חסדי דוד ח"ט עמ' רכז
יב/טז כנה"ג [אגרות הרמב"ם סי' מא]
יב/טז מי טהרה עמ' רנא {כ"מ}
יב/טז מקדש דוד החדש טהרות עמ' רסא
יב/טז מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' שמב {כ"מ}
יב/טז מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/טז שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' קלג {כ"מ - רשע הגרוע מע"ה}
יב/טז שם דרך פסחים עמ' פז
יב/יז חסדי דוד ח"י עמ' קלא
יב/יז עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' רלח
יב/יח קרית מלך
יב/יט אברהם יגל
יב/יט אור הישר [לח"מ הל' מאא"ס פי"ג ה"ז]
יב/יט ברור הלכה ע"ז ע ע"ב ציון ד
יב/יט חזו"א על הרמב"ם
יב/יט חזקה רבה יו"ד הלכה קלז
יב/יט חסדי דוד ח"י עמ' קלז
יב/יט יין המשמח סי' קכט ס"ק לג
יב/יט לחם אבירים
יב/יט מעשה רקח
יב/יט מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/יט עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' רלו
יב/כ ברור הלכה ע"ז ע ע"ב ציון ד
יב/כ עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' רלח
יב/כא בית מאיר עמ' קסו
יב/כא ברור הלכה ע"ז ע ע"ב ציון ד
יב/כא חזו"א טהרות סי' ט ס"ק א
יב/כא חזו"א על הרמב"ם
יב/כא חזקה רבה יו"ד הלכה קלז
יב/כא עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' רלז
יב/כב אור שמח
יב/כב דברות אליהו ח"ג עמ' פב {או"ש}
יב/כב משנת יעקב הל' איסו"ב פי"ג הי"ח אות ב
יב/כב משנת יעקב קדושה עמ' צז
יב/כב שערי טהר ח"ח סי' קכג אות ד
יב/כב תחומין חט"ז עמ' 126 {או"ש}
יב/כג ברור הלכה כתובות כד ע"ב ציון א
יב/כג המאור הגדול (יעבץ) עמ' שג
יב/כג חזו"א טהרות סי' ט ס"ק א, ו
יב/כג חי' חתם סופר
יב/כג יד אברהם טהרות עמ' קעה, קצד
יב/כג מעשה רקח
יב/כג מרכבת המשנה מהדו"ב


יג/632 הלכות מטמאי משכב ומושב פרק יג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יג/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' קכד
יג/רה"פ פי' ר"י קאפח
יג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יג/רה"פ רמב"ם הערוך
יג/רה"פ רמב"ם לעם
יג/רה"פ שם טוב
יג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יג/א מעשה רקח
יג/ב ארצות החיים סי' ג ארץ יהודה אות ה {נפנו}
יג/ב חזו"א טהרות סי' ט ס"ק יד
יג/ב יד אברהם טהרות עמ' רלב
יג/ב יד ישראל ח"ב
יג/ב יד פשוטה מדע עמ' רפו
יג/ג יד ישראל ח"ב
יג/ד יד ישראל ח"ב
יג/ד קרית מלך
יג/ה אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' קכט
יג/ה אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תפו
יג/ה אמרי בינה (אוירבך) - שחיטה סי' א ד"ה וראיתי
יג/ה בית מרדכי (סאויצקי) דף כה ע"ד, כו ע"א
יג/ה ברור הלכה חגיגה כ ע"ב ציון א
יג/ה ברור הלכה ע"ז סט ע"א ציון ג פסקה ב
יג/ה הר המלך ח"ה עמ' ע
יג/ה חזקה רבה או"ח הלכה עו, יו"ד הלכה קב
יג/ה חי' חפץ חיים
יג/ה חי' עזיאל
יג/ה חסדי דוד ח"י עמ' קטו
יג/ה יין המשמח סי' קכט ס"ק ב, ד, ח
יג/ה כרוב ממשח
יג/ה מקורות לפסקי הרמב"ם
יג/ה עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' רכב
יג/ה פניני ים סי' טו אות ו
יג/ה קהל יהודה - חי' השו"ע דף סא ע"א
יג/ו אוצרות הרמב"ם
יג/ו אור יעקב פסחים עמ' ל ע"ב
יג/ו איש על העדה (אלאביץ) עמ' 186
יג/ו אמרי יושר חגיגה כ ע"א
יג/ו ברור הלכה חגיגה כ ע"א ציון ב, ג, ה
יג/ו דבר צבי - קדושת השבת עמ' כא
יג/ו חזו"א על הרמב"ם
יג/ו חזקה רבה יו"ד הלכה קב
יג/ו חי' ר"מ מאימראן ר"ה-חגיגה עמ' שסד
יג/ו חיבת הקודש עמ' קמג
יג/ו חסדי דוד ח"י עמ' קכט
יג/ו יין המשמח סי' קכט ס"ק ד עמ' קנח {מה שביד חברו}
יג/ו מעין נצח ח"ב סי' עו
יג/ו מעשה רקח
יג/ו מקדש דוד החדש טהרות עמ' לט
יג/ו מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' סז, סט, עה
יג/ו מקור ברוך (פייתוס) דף רצה ע"ב
יג/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/ו נתן פריו חולין עמ' יב
יג/ו עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' רכג
יג/ו קהל יהודה - חי' השו"ע דף סא ע"א
יג/ו קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' יט {החומרות בחגיגה כ}
יג/ו קרית מלך
יג/ז חזו"א על הרמב"ם
יג/ז מקדש דוד החדש טהרות עמ' לז, סז
יג/ז מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' צז {ראב"ד}
יג/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/ז שערי טהר ח"ח סי' כז אות ב
יג/ח אבן האזל קדשים ח"ב דף צח ע"ב
יג/ח אברהם יגל
יג/ח אגודת אזוב ח"ב דף יב ע"ג
יג/ח אהל משה (לוין) ח"ב דף סא ע"ג-ע"ד, סב ע"א וע"ג
יג/ח אור הישר [עי' ראב"ן סי' צב, ושו"ת מהר"ם ב"ב סי' קנו ובהגהה, והל' מעשר ספי"ב]
יג/ח אור יעקב פסחים דף נט ע"א-ע"ב
יג/ח אור ליהודה (תשנט) עמ' רמט
יג/ח אנצי"ת ע' בידו הע' 16
יג/ח אפיקי מגינים קידושין סי' פב
יג/ח בד קודש (דאנון)
יג/ח בדי הארון (הכהן) עמ' 240
יג/ח בדרך המלך עמ' פה
יג/ח ברור הלכה גיטין נד ע"ב ציון ד
יג/ח דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שלה
יג/ח דעת סופר יו"ד סי' מז
יג/ח זכר יצחק (תשן) עמ' רכו
יג/ח חזקה רבה יו"ד ח"ג עמ' 34
יג/ח חי' כתב סופר כתובות עמ' סט, נשים ח"ב עמ' מב, מד
יג/ח חכמת התורה פ' ויגש עמ' קג
יג/ח חמדת ישראל ח"א דף עט ע"ד
יג/ח חסדי דוד ח"א עמ' קפו
יג/ח יד דוד (קרלין) ח"א דף יט, קלב
יג/ח יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' רד
יג/ח ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' רסא-רסב
יג/ח כתב סופר יו"ד סי' פז ד"ה וישבנו בזה {דלא כהלכתא דהא קי"ל דבגד}, סי' קב ד"ה ואפשר {ונראה דס"ל לרבינו משולם}
יג/ח לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' ל אות י-יא
יג/ח לחם יהודה
יג/ח מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף פה ע"א
יג/ח מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' קיד
יג/ח מהרי"ט אלגזי פ"ה אות נא או"ק ב {כ"מ}
יג/ח מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' קסד
יג/ח מנוחת משה דף קלה ע"ג
יג/ח מנחת יהודה (בוים) דף קד ע"ד {שותק}, קו ע"ד {ראב"ד}, קז ע"ב {כרבא}
יג/ח מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף עב ע"ד
יג/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/ח משנת אליעזר (רבינ') עמ' לח-לט
יג/ח משנת ר' אהרן גיטין עמ' קעט
יג/ח נתיב אברהם ח"א עמ' קד-קז
יג/ח נתיב מאיר
יג/ח נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' כג אות ב
יג/ח נתיבות מרדכי גיטין עמ' יז, תמג
יג/ח נתיבות שמואל דף פז ע"ג
יג/ח עטרת טוביה הל' תפילין פ"א הי"ח
יג/ח ערהשה"ע קדשים סי' קנו אות כח
יג/ח פרי השדה (דייטש) ח"ב דף צג ע"א-ע"ד, צד ע"א {נאמנות לאסור את של חברו}
יג/ח ראשי בשמים (רבין) עמ' קיב {ראב"ד}
יג/ח שבט סופר (תשמו) עמ' קלא-קלג, קמא
יג/ח שם דרך כתובות עמ' ע
יג/ח שעורי ראשי ישיבות ליטא עמ' שסב
יג/ח שער יהודה דף סז
יג/ח שערי טהר ח"ז סי' כז אות ב (פב ע"א)
יג/ח שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 33
יג/ח שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' רפז
יג/ח שערי תורה (לעוו) עדות ח"ב עמ' ל
יג/ח שפתי רננות (מיכלדורף) דף יא ע"א-ע"ב
יג/ח תמידים כסדרם עמ' 3-10
יג/ח תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' ריח-ריט

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US