Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

כאשר מצויין שם הספר בלבד, הכוונה היא לספר המסודר לפי סדר הלכות הרמב"ם.
בראש כל פרק מופיעה רשימת מקורות עם הסימון "רה"פ" (רוב הפרק). אלו הם מקורות העוסקים ברוב ההלכות שבאותו פרק (או בכולן).
כשיש למעיין קושי למצוא את הספר המצויין, או את מראה המקום באותו ספר, יפנה ל"רשימת הספרים".

למידע נוסף על המפתח, לחץ כאן.

שאר אבות הטומאה

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה
פרק ו
פרק ז
פרק ח
פרק ט
פרק י
פרק יא
פרק יב
פרק יג
פרק יד
פרק טו
פרק טז
פרק יז
פרק יח
פרק יט
פרק כא/633 הלכות שאר אבות הטומאות פרק א *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


א/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
א/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
א/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' קכו-קכז
א/רה"פ פי' ר"י קאפח
א/רה"פ פי' ר"ש צדוק
א/רה"פ רמב"ם הערוך
א/רה"פ רמב"ם לעם
א/רה"פ שם טוב
א/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
א/א אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קסט
א/א אור הישר [מל"מ לקמן פ"ו הי"א, עי' הל' פרה פ"ה ה"ב]
א/א אנצי"ת ע' אבות הטומאות הע' 8
א/א בכורי יוסף (הוטנר) דף מב ע"ג
א/א דעת ותבונה מכשירין עמ' שמה
א/א הר המלך ח"ז עמ' קצו
א/א זכרון בנימין ח"ב עמ' שמד
א/א חזו"א טבול יום סי' ה ס"ק יב
א/א חזו"א על הרמב"ם
א/א טעם ודעת הל' פרה פ"ה ה"ב שעה"צ סקכ"א
א/א יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' קמז {כ"מ}
א/א יד אברהם כלים עמ' ה
א/א יד אברהם פרה עמ' קצה
א/א כלי טהור עמ' סט, צה
א/א מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' תלה
א/א מוריה גל' קפז עמ' נד {נבילת עוף טהור בבית הבליעה}
א/א מחובר לטהור סי' ד אות ז, סי' יג אות ד
א/א מי טהרה עמ' סט
א/א מנחת חינוך ח"ב עמ' קד, קכח {מל"מ}, ח"ג עמ' רכא
א/א מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ה עמ' נא
א/א מעשה רקח
א/א משנת שמחה
א/א פרת חטאת עמ' רעה
א/א קרית מלך
א/א רלב"ג ויקרא פי"א פסוק לג עמ' קלט, פ"ט תועלת כב עמ' קסג
א/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רנט
א/א שושן עדות דף קנט {כ"מ}
א/א שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות ז
א/א שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' ג
א/ב אהבת אברהם עמ' קג
א/ב אמרות שמואל עמ' קנא {כ"מ בשם רמב"ן}
א/ב אמרי בינה (אוירבך) - שחיטה סי' כא ד"ה וראיתי
א/ב אשר למלך
א/ב ברית עולם (ולר) סי' לא אות ט
א/ב בשבילי הקודש סי' כו אות ב {שחיטה מטהרת מידי נבילה בקדשים בחוץ}
א/ב הלכה רבה ח"א עמ' 139
א/ב הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"א הע' 14
א/ב חזקה רבה יו"ד הלכה ח
א/ב יבין שמועה (תשעו) הלכות שחיטה פרק ד אות א הערה 9 עמ' 64 {סכין פגומה נבילה}
א/ב כתב משה ח"א סי' טז עמ' סב
א/ב מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף מח ע"ד
א/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' קעז, ח"ג עמ' רכא
א/ב משברי ים חזקה עמ' תנד
א/ב משנת חיים ערכין עמ' ש
א/ב משנת חיים קדושין עמ' תלח
א/ב משנת יעקב
א/ב נחלת שמואל דף נח ע"ב
א/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פט, צג
א/ב רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רנט
א/ב שבט הלוי (גרייבסקי) עמ' כז {בכל מקום - גם שחוטי חוץ וחולין בעזרה}
א/ב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' שסא
א/ב תורת האוהל (תשנג) עמ' רטו
א/ג אהבת אברהם עמ' קג
א/ג בית זבול ח"א סי' ה אות ה
א/ג דברי אהרן עמ' קכ
א/ג הלכה רבה ח"א עמ' 139
א/ג ויוסף שאול דף עב ע"א
א/ג חבורי טהרה עמ' קב
א/ג חזו"א אהלות סי' כא ס"ק ז, עוקצין סי' א ס"ק יד
א/ג חזו"א על הרמב"ם
א/ג יד אברהם אהלות עמ' יט
א/ג יד פשוטה מדע עמ' תרט
א/ג מרומי גלים עמ' לז
א/ג משנה הלכות ח"ז סי' ו
א/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פט, צג-צד
א/ג קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' תשמ
א/ג רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רנט
א/ג שו"ת רשב"ש עמ' תלח
א/ג שעורי מצוות (מילר) דף ה ע"א
א/ד אור הישר [מל"מ לקמן פ"ד ה"ז והל' טו"מ פ"א הי"ד, אור הישר שבת עז ע"א וסוכה ג ע"א ועדויות פ"ח מ"א]
א/ד אחיעזר ח"ג סי' לא ס"ק א
א/ד אנצי"ת ע' בשר הע' 174
א/ד בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 32 {טומאת דם נבילה}
א/ד בנין ציון (עטלינגר) ח"ב סי' סז
א/ד ברור הלכה שבת עז ע"א ציון [א]
א/ד ברית מלח כלל כז אות סג
א/ד דברות משה מועד ח"א עמ' שלז, שלט {אלא הרי הוא כמשקין טמאים}
א/ד דברות משה פסחים עמ' קמג
א/ד דעת ותבונה מכשירין עמ' שס
א/ד הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"א הע' 20
א/ד ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' תקלא
א/ד חזו"א יו"ד סי' רטז לדף פז, מכשירין סי' ט ס"ק א, ד
א/ד חזו"א על הרמב"ם
א/ד חלקת יואב מהדו"ק יו"ד סי' ח
א/ד מי הדעת עוקצין עמ' רה-רו
א/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' קלב, ח"ג עמ' רלג
א/ד מקדש דוד החדש טהרות עמ' קכז
א/ד מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' קנח-קנט, קעח
א/ד מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"א דף ז
א/ד מרכבת יוסף דף מד ע"ד, מה ע"א {דם נבילה}
א/ד משברי ים אחע"א עמ' שצז
א/ד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קמו {ודם הנבילה אינו מטמא כנבילה אלא הרי הוא כמשקין טמאים}
א/ד משנת יעקב
א/ד נחלת עזרא ח"ב עמ' 209
א/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' צה
א/ד קרית מלך
א/ד שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' שכ
א/ד שערי טהר ח"א שער ד סי' ג אות א
א/ד שערי שמחה (רפיש) דף ב ע"ב
א/ד שפת אמת על התלמוד ח"א דף קכז ע"ב, ח"ג דף סז ע"א
א/ד תורת האשם עמ' קצג {דם הנבילה}
א/ד תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' קעט, קפב
א/ה גדולי ציון (תרע) דף א ע"ב
א/ה גדולי ציון (תשנב) עמ' ו {מל"מ - ס"ס להחמיר בדרבנן}
א/ה דברות משה ב"ק ח"א סי' נד ענף א-ב
א/ה דברות משה נדה וטהרות עמ' תתמד {ואם הוכשר במשקין המכשירין הרי הוא כאוכלין טמאין}
א/ה הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"א הע' 18
א/ה חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד חולין קכט ע"א]
א/ה מגידות (תשמ) עמ' קעח
א/ה מגידות (תשעג) סי' סח עמ' קעז
א/ה מי הדעת עוקצין עמ' רג
א/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' צח, ק, קכט
א/ה מראה איש ח"ב עמ' עו
א/ה מראה כהן זבחים עמ' קפז
א/ה משאת משה (חברוני) פסחים סי' כח עמ' מג
א/ה משנת אליעזר (רבינ') עמ' קפב
א/ה משנת חיים חולין סי' י עמ' לז
א/ה נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף צ ע"ד
א/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' צג
א/ה פאר הלכה פסחים עמ' ריב
א/ה פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' קלז
א/ה פתחי תשובה יו"ד קי ס"ק טז {מל"מ - ס"ס להחמיר בדרבנן}
א/ה צבי תפארת סי' פה {מל"מ}
א/ה שארית נתן (פולק) דף לו ע"ד
א/ה שו"ת הרדב"ז ח"א סי' לה
א/ה שמחתי באומרים לי עמ' קמז
א/ה שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' שלז
א/ה שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' שפז
א/ו זהב התרומה ביכורים עמ' קלז {כוי}
א/ו חזו"א טהרות בליקוטים בסופו
א/ו חזו"א על הרמב"ם
א/ו יד פשוטה מדע עמ' תרט
א/ו יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' לה
א/ו נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' לה אות ג
א/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' צד
א/ו שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 95
א/ז אבי עזרי ח"א
א/ז אור ליהודה (תשנט) עמ' קפח {גידים}
א/ז אור ליהודה (תשנט) קונ' שערי עיון עמ' יא {גידי נבילה לא מטמאים}
א/ז אמרי בינה (אוירבך) - סוגיות סי' א [ח] ד"ה והנה
א/ז אנצי"ת ע' בשר הע' 58, 59, 80, 81
א/ז בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' עג
א/ז בדבר מלך ח"ה עמ' קצה
א/ז גן שושנים ח"ב עמ' רכט-רל
א/ז דברות משה ב"ק ח"א סי' נד ענף ז, ט
א/ז האסופה המקראית עמ' 253
א/ז ויקן יוסף דף עו ע"ג
א/ז חבורי טהרה עמ' כח, מח
א/ז חזו"א בכורות סי' טז ס"ק טז (יו"ד סי' יב ס"ק ח)
א/ז חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד חולין קיז ע"ב]
א/ז חסדי דוד ח"י עמ' רע
א/ז יגיעת ערב פסחים עמ' צו, קע-קעא
א/ז יד ישראל ח"ב
א/ז ידבר שלום ח"ב עמ' קו
א/ז יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' לו
א/ז מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"א דף י ע"ב
א/ז מנחת חינוך ח"א עמ' נב, ח"ב עמ' קכב
א/ז מעשה רקח
א/ז מראה כהן זבחים עמ' קכ
א/ז ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' רצ {אבי עזרי}
א/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פט
א/ז ערהשה"ע טהרות סי' א אות ט
א/ז קדשי יהושע עמ' תקפא
א/ז קרית מלך
א/ז רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"י ה"י מקור 27
א/ז שו"ת רא"מ פינגרהוט עמ' מא, נט
א/ז שושן עדות דף לט ע"ג
א/ז שושנת העמקים (תאומים) עמ' יב
א/ז שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' שלז
א/ז שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' שיג
א/ז שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' רעה
א/ז שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' תקיא
א/ז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' קצו
א/ז שערי טהר ח"א שער ד סי' ג אות ב, ח"ב שער ג סי' ט אות ו, ח"ו סי' נב אות ב
א/ז שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 80, 82
א/ז תורת יצחק ח"ב עמ' ריב
א/ח ברור הלכה חולין קכא ע"א ציון ב
א/ח ברור הלכה חולין קכא ע"ב ציון ט
א/ח גזע ישי דף מה ע"ב
א/ח הלכות עולם (קאראסיק) חולין נט ע"ב
א/ח חבורי טהרה עמ' קה, קנה-קנו
א/ח חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד חולין קכא ע"ב]
א/ח חיי אברהם (טייב) דף סא ע"ג {ואם כנסו}
א/ח כלי טהור עמ' עד
א/ח לב אריה (בראד, תשסד) עמ' תנח
א/ח מעיני המים
א/ח מעשה רקח
א/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ח משנת חיים חולין סי' כה עמ' רפ
א/ח נאם דוד
א/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' צג
א/ט אגרות משה יו"ד ח"ב סי' כג
א/ט אור הישר [אור הישר זבחים כח ע"א]
א/ט אור ליהודה (תשנט) עמ' קפב-קפג
א/ט אנצי"ת ע' בשר הע' 17, 19, 27, 32, 37, 51, 56
א/ט ברור הלכה חולין קכב ע"א ציון א
א/ט דברות משה שבת ח"ב סי' לט הערה יג
א/ט הלכות עולם (קאראסיק) חולין נט ע"ב
א/ט הערות וחדושים (טויב) שבת סי' כו ס"ק ג
א/ט חבורי טהרה עמ' קיד, רנג
א/ט חזון יחזקאל חולין פ"ח ה"ו
א/ט חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד חולין נה ע"ב ופסחים פד ע"א]
א/ט חסדי דוד ח"ו עמ' קפז
א/ט טעם ודעת הל' טו"מ פ"ג הי"א בביאוה"ל
א/ט יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' נו
א/ט ישורון ח"ד עמ' קפב {ארבעה מילים}
א/ט לב אריה (בראד) חולין נו ע"א (ד"ה בגמ')
א/ט לב אריה (בראד, תשסד) עמ' רג
א/ט לב אריה (גרוסנס) ח"ב סי' ד עמ' כ
א/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' קכב, קכט
א/ט מנחת עני (תקמז) דף כב ע"ב {תחת האליה}
א/ט משמרת הטהרה כלים פט"ו מ"א
א/ט משנת חיים חולין סי' א עמ' ה
א/ט נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' קפט
א/ט נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף לח ע"ב-ע"ג
א/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' צד
א/ט צבי תפארת סי' טז
א/ט שו"ת ר"י מילר עמ' שפב
א/ט שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' קעג
א/ט שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' תמט, תנג
א/ט שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' עט
א/ט שערי היכל זבחים עמ' רלב {עור בית הבושת כבשר - אם יש בו פיגול}
א/ט שערי טהר ח"ד שער ב סי' יא
א/ט תורת המלאכות ח"ז עמ' קל
א/י בני שמואל
א/י בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תנו
א/י ברור הלכה חולין קכג ע"א ציון א, ציון ו פרק ד
א/י הגהות חבר בן חיים
א/י הלכות עולם (קאראסיק) חולין נט ע"ב {בשרצים חיבור}
א/י הר המלך ח"ז עמ' קצו
א/י חסדי דוד ח"א עמ' תקט, ח"ו עמ' קצ, קצב
א/י ידי משה (בוצק' תשמג) סי' רנב ס"ק ה
א/י לב אריה (בראד) חולין קכג ע"א (ד"ה במשנה), קכג ע"ב (ד"ה בגמ')
א/י לב אריה (בראד, תשסד) עמ' תסב, תסג, תסה
א/י לב שלמה (חלמא) עמ' עג
א/י מנחת חינוך ח"ב עמ' צח
א/י מעיני המים
א/י מעשה רקח
א/י מרכבת המשנה מהדו"ב
א/י משאת המלך ח"ג סי' תיא {למה לא גזרו}
א/י נאם דוד
א/י נתן פריו חולין עמ' עח
א/י עיני דוד
א/י שערי תורה (לעוו) ח"ג דף טז ע"ג {מל"מ}
א/יא בדבר מלך ח"ח עמ' קמד
א/יא בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' שכא
א/יא בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תקכז
א/יא חבורי טהרה עמ' קמ, קנה
א/יא חזו"א עוקצין סי' א ס"ק יד
א/יא חזו"א על הרמב"ם
א/יא חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד חולין קיז ע"ב]
א/יא חלקת יואב החדש הגהות על נוב"י יו"ד סי' יב
א/יא טעם ודעת הל' טו"מ פ"ג הי"ג בביאוה"ל
א/יא ידי משה (בוצק' תשמג) סי' רמב
א/יא לב אריה (בראד) חולין קיט ע"ב
א/יא לב אריה (בראד, תשסד) עמ' תנ
א/יא מוריה גל' קנז עמ' כז
א/יא מפי כהן זבים סי' ז אות ח {שומר לבשר}
א/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
א/יא משנת חיים חולין סי' פה עמ' רפא
א/יא נודע ביהודה תנינא יו"ד סי' לט
א/יא שערי טהר ח"ב שער ג סי' ט אות ו
א/יב אביר יעקב (אביגדור) דף ח ע"ג {כ"מ - חיבורי אדם}
א/יב אבן ישראל (פישר)
א/יב אמרי חן (לוונברג) אהלות-ידים עמ' קנז-קס
א/יב אשר למלך
א/יב בדבר מלך ח"ח עמ' קמה
א/יב בית מרדכי (סאויצקי) דף כד ע"ב
א/יב בני דוד
א/יב בנין הלכה עמ' קכב
א/יב ברור הלכה חולין קכד ע"א ציון ד
א/יב ברכת אריאל ח"ב עמ' קג {מטמא במשא}
א/יב דברות משה נדה וטהרות עמ' תקפג {אפילו הוליך והביא כל היום כולו טהור}
א/יב הלכות עולם (קאראסיק) חולין נט ע"ב
א/יב המאיר לארץ [שו"ת הרדב"ז ח"ו סי' קע]
א/יב הר המלך ח"ז עמ' קצז
א/יב זכרון בנימין ח"ב עמ' ס, שפח, תקפו
א/יב חבורי טהרה עמ' פח, קב, קנב-קנג, קנו-קנז
א/יב חדושים ובאורים (גרי') אהלות סי' ב ס"ק ו
א/יב חזו"א יו"ד סי' ריד לדף קיז, לדף קכב, לדף קכח ע"א ד"ה יש לעיין, אהלות סי' כא ס"ק ו, עוקצין סי' א ס"ק יד, סי' ב ס"ק יד, זבים סי' ד ס"ק ד, טבול יום סי' ד ס"ק ד
א/יב חזו"א על הרמב"ם
א/יב חי' הריצ"ד
א/יב טעם ודעת הל' טו"מ פ"ד טעם ודעת אות ל
א/יב יד אברהם מכשירין פ"א ה"ד אות ב
א/יב יד דוד (לוריא)
א/יב יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' כ
א/יב ידי משה (בוצק' תשמג) סי' רמז, רנד ס"ק ג, סי' רנו
א/יב יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' לה
א/יב כלי טהור עמ' עג, עה, רלג
א/יב לב אריה (בראד, תשסד) עמ' תנח
א/יב מגיני שלמה עמ' רס
א/יב מוריה גל' קיג עמ' כג
א/יב מוריה שנה י גל' ה (ר"ש שקאפ)
א/יב מטה שמעון (הלפרין) ח"ג עמ' יט
א/יב מי הדעת עוקצין עמ' צז
א/יב מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' שסג
א/יב מפתח הבאורים [שערי ישר שער ג פ"ז]
א/יב משאת המלך ח"ג סי' שעה {הטעם}
א/יב משנת אליעזר (רבינ') עמ' קסח, קפה
א/יב משנת חיים בכורות עמ' רחצ
א/יב משנת יעקב
א/יב נאם דוד
א/יב נועם ח"ו עמ' קעה
א/יב ניצוצי אש עמ' קצד
א/יב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פח
א/יב ערהשה"ע טהרות סי' י אות י, יא אות יט
א/יב פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' צו
א/יב שהם וישפה ח"ב
א/יב שושנת העמקים (תאומים) עמ' קסג
א/יב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 80
א/יב שערי ישר שער ג פ"ז אות ז-ח
א/יב תורת האשם עמ' ח, י
א/יג אביר יעקב (אביגדור) דף ח ע"ב
א/יג אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' קיב, ח"ח עמ' עא
א/יג אור הישר [כ"מ ומל"מ לקמן פ"ג הי"א]
א/יג אחיעזר ח"ב סי' יא ס"ק ח, ח"ג סי' ה ס"ק א, ה
א/יג אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' שז
א/יג אמרי יהודה (רוזנר) דף כו ע"ב
א/יג אנצי"ת ע' אסורי אכילה הע' 131
א/יג באורי הדף (הוניגסברג) חולין ח"ב עמ' קמא
א/יג באורי סוגיות (הוניגסברג) חולין עמ' קעה
א/יג באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קצט
א/יג בית המדרש
א/יג בית לוי (גולדברג) דף עו ע"א
א/יג בנין הלכה עמ' פה
א/יג בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' קלב, קצח
א/יג בתי כהונה (תשסה) עמ' קל
א/יג גינת ורדים (תאומים) עמ' קלה
א/יג דברי יששכר דף קלה ע"ג
א/יג דברים אחדים (קלצקין) עמ' סה
א/יג זכרון בנימין ח"א עמ' פו-פז
א/יג חזון יחזקאל חולין פ"ח ה"ו
א/יג חזון לימים ח"א עמ' לו
א/יג חי' הגר"ח החדש עמ' רטז {נצל}, ריח
א/יג חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' א
א/יג חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' א
א/יג טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' קג, ריח, רכז-רכח, רמא-רמב
א/יג יבול היובלות עמ' 66
א/יג יגיעת ערב פסחים עמ' פח
א/יג יד אברהם טהרות עמ' ט
א/יג ימין משה
א/יג כרתי ופלתי סי' פז אות טו
א/יג לבושי עז הל' תערובות עמ' קס {נסרחה אחרי מותה - טהורה רק אם נפסלה מאכילת כלב}
א/יג לקוטי שעורים (שטיין) פסחים (תשמח) סי' ט אות ג {נבילה טמאה עד שתיפסל מאכילת כלב}
א/יג מוריה גל' קג עמ' ט, גל' קעה עמ' קסז-קסט
א/יג מי הדעת עוקצין עמ' קמא
א/יג מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' פז-פח, קמ
א/יג מלכי בקדש (מלכי) דף קמו ע"ב ואילך
א/יג מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' שסג
א/יג מנחת חינוך ח"ב עמ' קכב-קכג, קכה, קלא
א/יג מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ה עמ' כח
א/יג מנחת עני (תקמז) דף יט ע"ג, כז ע"א
א/יג מעיני מים מקואות עמ' ל
א/יג מערכי לב (ציר') עמ' מא
א/יג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קנד ע"ד
א/יג מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' לג אות ג-ד
א/יג מרגליות הים סנהדרין עב ע"א אות כא {כ"מ}
א/יג מרחשת ח"א סי' ד אות ב, סי' לז אות ה
א/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
א/יג מרכבת יוסף דף עח ע"א {עד לכלב}
א/יג משא בני קהת (השמטות)
א/יג משאת משה (חברוני) פסחים סי' כח עמ' מג
א/יג משכן בצלאל ח"א סי' מה
א/יג משנה הלכות ח"ז סי' קיב
א/יג משנת אליעזר (רבינ') עמ' קסו, קסח
א/יג משנת חיים בכורות עמ' רפג
א/יג משנת יעקב הל' חמץ פ"א ה"ו ופ"ד ה"י-הי"א
א/יג נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' לו, מ-מא
א/יג נודע ביהודה קמא יו"ד סי' כו
א/יג ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תרע
א/יג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' צג
א/יג פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' צד
א/יג פסקי אליהו ח"א עמ' לו
א/יג פרי החג דף לט ע"ב, מה ע"ב {עד לכלב}, סא ע"ד {סרוח מעיקרו}
א/יג פרשת נזיר עמ' שטז
א/יג צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף כט ע"ב
א/יג קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' נו
א/יג קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' רו
א/יג קרית מלך
א/יג ראשית בכורים דף נ
א/יג רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' סח
א/יג שושנת העמקים (תאומים) עמ' קסב
א/יג שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' קצז
א/יג שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' קע
א/יג שעורי הגרב"ד פסחים עמ' קפז
א/יג שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' שח
א/יג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' שנז
א/יג שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקנה
א/יג שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 45
א/יג שעורי ר"א ליכטנשטין פסחים עמ' 289
א/יג שערי טהר ח"א שער ד סי' א אות א, ח"ב שער ג סי' י אות ה
א/יג תורת האשם עמ' יג {נפסל מכלב}
א/יד אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' קיב
א/יד אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' שז, שט-שי
א/יד אמרי בינה (אוירבך) - פסח סי' ז ד"ה אך
א/יד אנצי"ת ע' אסורי אכילה הע' 131
א/יד גינת ורדים (תאומים) עמ' קלה
א/יד גן שושנים ח"ב עמ' רכט-רל
א/יד דברות משה שבועות-ע"ז עמ' תעב {בשר נבילה שהיה סרוח מעיקרו ואינו ראוי למאכל אדם/ז טהור}
א/יד ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' רכג
א/יד טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' קג, קט, ריח, רמג
א/יד כתב סופר יו"ד סי' עב ד"ה ובזה {סרוח מעיקרו}
א/יד לב איש עמ' תקח
א/יד מנחת חינוך ח"ב עמ' קכב, קכט-קל
א/יד מנחת עני (תקמז) דף יט ע"ג
א/יד משכן בצלאל ח"א סי' מה
א/יד משנת יעקב הל' חמץ פ"א ה"ו ופ"ד ה"י-הי"א
א/יד נודע ביהודה קמא יו"ד סי' כו
א/יד עטרת ישראל עמ' רעז
א/יד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' צג
א/יד פסקי אליהו ח"א עמ' לו
א/יד קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' נו
א/יד קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' רו
א/יד רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' סח
א/יד שושנת העמקים (תאומים) עמ' קסב
א/יד שעורי הגרב"ד פסחים עמ' קפז
א/יד שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 45
א/טו אנצי"ת ע' בשר הע' 138
א/טו בנין הלכה עמ' פד, פח
א/טו חסדי דוד ח"י עמ' עד
א/טו כלילת יופי דף לט
א/טו מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' קנז
א/טו מראה כהן זבחים עמ' קכ {שליא}
א/טו משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תפג
א/טו משנת חיים חולין סי' נה עמ' קפו
א/טו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' קצט
א/טז אביר יעקב (אביגדור) דף ח ע"ב וע"ד
א/טז אגלי טל דש סי' לו אות טז
א/טז אור הישר [באר יצחק יו"ד סי' י, אור הישר בכורות כב ע"א]
א/טז אחיעזר ח"ב סי' יא ס"ק י
א/טז אנצי"ת ע' בטול ברוב הע' 95
א/טז באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' רפג
א/טז בית אהרן וישראל גל' יח עמ' סד, סו, גל' סד עמ' כה-כז, גל' עד עמ' סה-סו
א/טז בית יצחק (חבר) ח"ב דף יג ע"ב
א/טז בנין הלכה עמ' קצא-קצב
א/טז ברכת אברהם (קליין) ח"א עמ' מא {חררת דם}
א/טז גינת ורדים (תאומים) עמ' קלו
א/טז דברים אחדים (קלצקין) עמ' סה
א/טז דגל ראובן ח"א סי' כה
א/טז דעת אביעזרי עמ' קעא
א/טז דרך הנשר (ריכטר) קונטרס י
א/טז הון יוסף דף נה {כ"מ}
א/טז הר המלך ח"ז עמ' קצז
א/טז ונגש הכהן כלל ד פ"א
א/טז זכרון יוסף (שטיינהרט) ח"ו סי' ו-ט
א/טז חזו"א על הרמב"ם
א/טז חזון יחזקאל בכורות פ"ב ה"ו
א/טז חזקה רבה יו"ד הלכה קיב, קסה
א/טז חי' בר נחמני דף מג ע"ג
א/טז חי' הרי"ט עמ' מג
א/טז חלת לחם (תשנח) עמ' קיז
א/טז חסדי דוד ח"ט עמ' רח
א/טז טל אורות (טובול) חולין עמ' צג
א/טז טעם ודעת הל' טו"מ פכ"ה ה"י בביאוה"ל
א/טז יד המלך (פלומבו)
א/טז ים התלמוד (עדיל) עמ' תתיב
א/טז ישועות כהן יו"ד סי' ט אות ו
א/טז כרם אברהם עמ' ט, קיא
א/טז לבושי מרדכי יו"ד עמ' רטז
א/טז מהרי"ט אלגזי פ"ג אות לא או"ק ב
א/טז מוריה גל' קיג עמ' כג
א/טז מנחת יצחק (וייס) עה"ת ח"ב עמ' רעט
א/טז מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"א עמ' קיט, ח"ב עמ' שצד, ח"ו עמ' שכח, ח"ט עמ' נא
א/טז מעיני התורה ח"ב עמ' קלא
א/טז מצעדי גבר ב"מ סי' כא אות ט
א/טז מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' כד אות ז
א/טז מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' תכב
א/טז מרחשת ח"א סי' לז אות א
א/טז משאת המלך ח"ג סי' שצה {כ"מ}
א/טז משנת אליעזר (רבינ') עמ' קסו
א/טז משנת חיים בכורות עמ' ערה-רעט, רפז-שב
א/טז משנת יעקב כאן
א/טז משנת יעקב נשים ח"ב עמ' שלו-שלח
א/טז משנת ר' אהרן שבת עמ' קפג, קצד
א/טז נחלת ברוך דף ח ע"ב
א/טז נשמת חיים (תשסח) חו"מ ענינים סי' צב עמ' קס
א/טז נתיב אברהם ח"א עמ' קכז-קכח
א/טז נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' לד
א/טז נתן פריו מקואות עמ' א
א/טז עין יצחק ח"א עמ' קג
א/טז עליות אריה עמ' כב {כ"מ}
א/טז עמודי אור סי' קיח אות ח
א/טז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' צד
א/טז פי אריה דף מג ע"ד
א/טז קהלות יעקב טהרות מט
א/טז קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' קל-קלא {חררת דם מתבטלת ברוב}
א/טז רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' שס
א/טז שו"ת ר"י מפוזנא עמ' קנז-קנח
א/טז שולי הגליון עמ' קנו
א/טז שושנת העמקים (תאומים) עמ' קסב
א/טז שם טוב - השלמה
א/טז שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 79, 83, 430, 439
א/טז שערי ישר שער ג פ"ז אות ה, ח, פכ"ח אות א
א/טז שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' כח
א/טז תורת מיכאל עמ' רלז
א/טז תפארת אהרן עמ' כא
א/יז אביר יעקב (אביגדור) דף ח ע"ב וע"ד
א/יז אבני ציון ח"ב סי' ז אות א, ח"ג עמ' לג, לו
א/יז אברהם יגל
א/יז אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' תסב
א/יז אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' רסג
א/יז אוצרות הרמב"ם
א/יז אור הישר [אור הישר מנחות דף כג]
א/יז אמונת אליעזר ערלה עמ' רסז {כ"מ}
א/יז אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' שיט {כרב חסדא}
א/יז אמרי בינה (אש) דף יט ע"ד
א/יז אמרי יהודה (רוזנר) דף טו ע"ב, כו ע"א, ל ע"א
א/יז אמרי מנחם עמ' ר {טומאת משא לא בטלה מהתורה}
א/יז אמרי שפר (פרידלר) חולין סי' כז אות ד
א/יז אנצי"ת ע' בטול ברוב הע' 93, 112, 116, 121
א/יז אפיקי מגינים מנחות סי' כח
א/יז אפר קדשים עמ' לד {כ"מ}
א/יז באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' רפג, רפו {כ"מ}
א/יז בינת נבונים דף כא ע"א וע"ג
א/יז ביצחק יקרא (תשמט) ח"ב סי' יא
א/יז בית אהרן וישראל גל' סד עמ' כז-כח {נבילה שהתערבה בשחוטה}, גל' עג עמ' קלט {כ"מ בשם ר"י קורקוס}, גל' עד עמ' סה-סו, גל' עה עמ' קנא {כ"מ בשם ר"י קורקוס - בלח בלח טומאת משא בטלה ברוב}
א/יז בית יצחק (חבר) ח"ב דף יג ע"א-ע"ג, טז ע"ד
א/יז בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תנה, תסא
א/יז בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תצז
א/יז בני יעקב
א/יז בנין הלכה עמ' קכא, קפה, קפז, קפט-קצא, קצד-קצה
א/יז בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' קלב, קצח
א/יז בנין שלמה (רבינ') סי' ח-ט
א/יז בר ריב"א עמ' קעג
א/יז ברית עולם (ולר) סי' לב אות ז
א/יז ברכת אברהם (קליין) ח"א עמ' מא
א/יז בתי כהונה (תצו) בית ועד סי' ח, דף עב ע"א
א/יז בתי כהונה (תשסה) עמ' קל
א/יז גדולי ציון (תשנב) עמ' ריא, ריד
א/יז גור אריה יהודה (תשעח) עמ' קסו
א/יז גינת ורדים (תאומים) עמ' קלו {כ"מ}
א/יז דביר הקודש זבחים עמ' רמט-רנ {כ"מ}
א/יז דבר יהושע (שו"ת) ח"א סי' נב
א/יז דברות משה ב"ק ח"ב סי' עא ענף ט
א/יז דברי חיים (אוירבך) חמץ סי' יט ד"ה עוד {ראב"ד ובכס"מ}
א/יז דברי חיים (שו"ת) ח"א יו"ד סי' מא
א/יז דברי חיים מקואות עמ' צג, צו, קי, קלז {כ"מ}
א/יז דברי שמואל (מאדלינגר) דף טו ע"ג-ע"ד
א/יז דברים אחדים (קלצקין) עמ' סה-סו
א/יז דגל ראובן ח"א סי' כה
א/יז דעת אביעזרי עמ' קעא
א/יז הגדה של פסח מעשה חי"א (חמצי) עמ' רפה
א/יז השיב משה (תשעה) סי' לח [א] אות טו עמ' קל
א/יז ונגש הכהן כלל ד פ"א
א/יז זכר יצחק (תשן) עמ' רעה
א/יז זכרון יהודה (לאש) דף נז ע"א
א/יז זכרון יהודה (מונק) דף סז ע"ד {כ"מ}
א/יז זכרון יוסף (שטיינהרט) ח"ו סי' ח
א/יז זכרון נחום עמ' לד {כ"מ בשם ר"י קורקוס}
א/יז חזו"א יו"ד סי' לו ס"ק ד, בכורות סי' כא ס"ק א, עוקצין סי' א ס"ק יד
א/יז חזו"א עוקצין סי' א ס"ק יד, בכורות סי' כא ס"ק א
א/יז חזון יחזקאל בכורות פ"ב ה"ו
א/יז חזקה רבה יו"ד הלכה קיב
א/יז חי' בר נחמני דף מ ע"א {כ"מ}, מג ע"ג
א/יז חי' הגרז"ס קדשים עמ' עא
א/יז חי' הרי"ט עמ' מג
א/יז חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד מנחות כג ע"א]
א/יז חי' מכתב סופר
א/יז חלקת יואב מהדו"ת סי' טז, חלקת יואב החדש הגהות על נוב"י יו"ד סי' מה
א/יז חסד לאברהם (טרוימן) דף טו ע"ג-ע"ד {נבילה בטילה בשחוטה}
א/יז טל אורות (טובול) חולין עמ' צג
א/יז טעם ודעת הל' טו"מ פ"ג ה"ט בביאוה"ל
א/יז יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' קנד
א/יז יד המלך (פלומבו)
א/יז יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' לו
א/יז ימצא חיים עמ' רלב
א/יז יערות דבש ח"ב עמ' רצ
א/יז יערי עם דבשי ח"ד מדור ב אות פג {א"א לשחוטה שתיעשה נבילה}
א/יז יראה ואהבה עמ' קפז {כ"מ}
א/יז ישועות יעקב קדשים עמ' שכב {כ"מ}
א/יז ישועות כהן יו"ד סי' ט אות ו
א/יז כבוד לאיש דף לו ע"ד
א/יז כרם אברהם עמ' ח, סז, קיא
א/יז כרתי ופלתי סי' קא אות א, ו
א/יז לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' טו אות ג
א/יז לבושי מרדכי יו"ד עמ' רטז
א/יז לבושי עז הל' תערובות עמ' שסג {כ"מ}
א/יז לקוטי שעורים (שטיין) פסחים (תשמח) סי' ט ס"ק ג
א/יז מאיר נתיבים עמ' 259
א/יז מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"א דף סא ע"א
א/יז מגידות (תשעג) סי' קפו עמ' רכג
א/יז מגילת ספר לאוין דף קנא ע"א
א/יז מוריה גל' קנז עמ' כז
א/יז מי טהרה עמ' צב {כ"מ בשם ר"י קורקוס}
א/יז מי נדה עמ' קעד {כ"מ}
א/יז מלחמת יהושע עמ' צג
א/יז מנוחת אשר ח"א דף מו ע"ב
א/יז מנוחת אשר ח"א דף פח ע"ד, פט ע"א
א/יז מנוחת אשר ח"ב דף כ ע"ג-ע"ד, כא ע"א
א/יז מנוחת משה דף ח ע"ב {ראב"ד}, לח ע"ד, ס ע"א, קי ע"א, קעז ע"ד {לפי המבטל}
א/יז מנחת חזקיה מנחות עמ' פז
א/יז מנחת חינוך ח"א עמ' עט
א/יז מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"א עמ' קיט, ח"ו עמ' שכח, ח"ט עמ' נא
א/יז מעיני מים מקואות עמ' צח
א/יז מעשה רקח
א/יז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רו ע"ד
א/יז מצודת בן ציון דף סח ע"ב {ראב"ד}
א/יז מצעדי גבר ב"מ סי' כא אות ט
א/יז מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' כד אות ה-ז
א/יז מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' תכב
א/יז מקור חיים סי' תמז ס' ח
א/יז מראה כהן זבחים עמ' קצח
א/יז מרחשת ח"א סי' לז אות א, ג
א/יז משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' רסב {כ"מ}
א/יז משנת אליעזר (רבינ') עמ' קסו, קסט, קפב
א/יז משנת חיים בכורות עמ' רצג
א/יז משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' פו, נשים ח"ב עמ' שלו-שלח, קדושה עמ' רסב
א/יז משנת יעקב כאן
א/יז משנת יעקב עבודה עמ' קצד
א/יז משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' כט אות יז
א/יז משנת ר' אהרן שבת עמ' קצג
א/יז נאם דוד
א/יז נודע ביהודה תנינא יו"ד סי' מה
א/יז נזיר אחיו (סאויצקי) עמ' סב
א/יז נזר הקדש (רזין) מנחות דף לד ע"ג, לה ע"ב
א/יז נחלת בנימין עמ' סג, סו-סז, סט
א/יז נחלת ברוך דף ח ע"ב, יז ע"א
א/יז ניצוצי אש עמ' קצה
א/יז נשמת חיים (תשסח) חו"מ ענינים סי' צב עמ' קס {כ"מ}
א/יז נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' לד, ח"ג סי' לה
א/יז נתן פריו חולין עמ' ס
א/יז ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתרסה
א/יז ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' שסח, שעג
א/יז ס' סת"ם עמ' קטז
א/יז עין יצחק ח"א עמ' קיט
א/יז עמק הלכה (בוימל) עמ' כו
א/יז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פח, צד
א/יז עצי חיים הל' מקואות (תשסח) עמ' כו {כ"מ ור"י קורקוס}
א/יז פני אברהם (פרלמן) דף כט ע"ב
א/יז פרי העץ דף קכא ע"א
א/יז צל"ח החדש דף נג ע"ד {כ"מ}
א/יז קהלות יעקב טהרות מט, בכורות כא
א/יז קובץ הערות (תשסג) סי' נט אות ד, יז, סי' ס אות ה {כ"מ}
א/יז קרבן אליצור דף קסט ע"ד {אבר בשר נבילה שנתערב}
א/יז קרבן אליצור דף קע ע"ג, קעא
א/יז קרבן ציון עמ' קסא, קסו {כ"מ}
א/יז קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' סו
א/יז קרנות המזבח דף עז ע"ד, קטו ע"ד {ר"י קורקוס}
א/יז ראשי בשמים (רבין) עמ' קיז, קכ {ר"י קורקוס בכ"מ}
א/יז ראשית בכורים דף כז, נ ע"א {כ"מ בשם ר"י קורקוס}
א/יז רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' שס
א/יז שאל האיש דף לד ע"ג
א/יז שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' סט {כ"מ בשם הר"י קורקוס}
א/יז שבט סופר [שבט סופר יו"ד סי' מד]
א/יז שביתת השבת כללי מבשל אות לב ד"ה עוד {אם נשא}
א/יז שו"ת מהרש"ם ח"ח סי' קנב
א/יז שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' רנ
א/יז שושנת העמקים (תאומים) עמ' קנב, קנד {כ"מ}, קנח {כ"מ}
א/יז שעורי הרב חלה עמ' פה
א/יז שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' שלא {כ"מ}
א/יז שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' שח
א/יז שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקנד-תקנה, תקנח
א/יז שערי זבולון או"ח ח"ג סי' כה ס"ק ד {כ"מ}
א/יז שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 79, 86
א/יז שערי ישר שער ג פ"ז אות ה, פ"ח אות א, פכ"ח אות א
א/יז שערי שמחה (רפיש) דף מז ע"ג, מח ע"ד
א/יז שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' צד
א/יז תועפות ראם (מחפוד) ח"ב עמ' קט {כ"מ}
א/יז תורת יצחק ח"ב עמ' קלא, רטז, ריח
א/יז תכריך מרדכי סי' ו עמ' מא {כ"מ}, סי' טז עמ' קו
א/יז תפארת אהרן עמ' ל {כ"מ}
א/יז תפארת ישראל דמאי פ"ה בועז אות ו


ב/634 הלכות שאר אבות הטומאות פרק ב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ב/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' קכח
ב/רה"פ פי' ר"י קאפח
ב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ב/רה"פ רמב"ם הערוך
ב/רה"פ רמב"ם לעם
ב/רה"פ שם טוב
ב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ב/א אהל משה (לוין) ח"א דף לה ע"ב, לו ע"ב,לח ע"ב
ב/א אור דוד עמ' כח
ב/א אור הישר [מקום שמואל יו"ד סי' לג]
ב/א אמרי בינה (אוירבך) - טריפות סי' ו ד"ה ודע
ב/א אנצי"ת ע' אוכל הע' 42, 46, ע' גרגרת הע' 46
ב/א ארשות החיים עמ' מט
ב/א באר מרים פ"ט הי"ג
ב/א בני שמואל דף פג ע"ב
ב/א ברור הלכה חולין כ ע"ב ציון ג
ב/א ברור הלכה חולין כא ע"א ציון ו, ט
ב/א ברור הלכה חולין לב ע"א אחרי ציון ט
ב/א דבר יהושע (שו"ת) ח"ג יו"ד סי' סא
ב/א דברות משה חולין עמ' קנח
ב/א דברות משה נדה וטהרות עמ' תקל {או שנשברה מפרקת ורוב בשר עמה הרי זו כנבילה לכל דבר, אינה מטמאה משום נבילה כל זמן שהיא מפרכסת}
ב/א דרך ישראל חולין סי' ב ס"ק ג {שחט בה}
ב/א חזו"א יו"ד סי' ג ס"ק כב
ב/א חי' חתם סופר
ב/א יבין שמועה (תשעו) הלכות טריפות פרק א אות ו הערה 17 עמ' 86 {עד שתמות}
ב/א יד אברהם טהרות עמ' לא
ב/א יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' לו
ב/א כלילת יופי דף לט
ב/א כרתי ופלתי סי' לג אות ב
ב/א כתב משה ח"א סי' יח עמ' עג-עד
ב/א לב אריה (בראד, תשסד) עמ' עט
ב/א לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ז אות י
ב/א לבושי מרדכי לקו"ת עמ' נח
ב/א להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' קנה
ב/א מנחת חינוך ח"ב עמ' קיז, קכ, קפג, ר, רצב, ח"ג עמ' של
ב/א מעיני התורה ח"א עמ' נו
ב/א מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קמו ע"ב
ב/א מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' קלו
ב/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/א משנה יפה חגיגה פ"ג מ"א
ב/א משנת יעקב
ב/א נזר הקדש (רזין) מנחות דף עא ע"א-ע"ב
ב/א נחלת שמואל דף מ ע"ב, מא ע"ג
ב/א ניצוצי אש עמ' קצה
ב/א עקבי ברכה עמ' עג, פו
ב/א פניני ים הקדמה לסי' כז
ב/א קרית מלך
ב/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רנט
ב/א שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' נה
ב/א שיחת חולין עמ' סד
ב/א שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' פד
ב/א שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' מח
ב/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 354
ב/א שפתי שושן עמ' קב {גסטרא}
ב/ב אמרות שמואל עמ' קנא-קנב
ב/ב ברור הלכה חולין עא ע"א ציון ה פרק ד
ב/ב בתי כנסיות דף מא ע"א
ב/ב הלכות עולם (קאראסיק) חולין נט ע"ב
ב/ב מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף לו ע"ג {מל"מ}
ב/ב משנת יעקב
ב/ב תפארת ציון (קואינקה) עמ' א
ב/ג אבני זכרון (פפר) ח"א דף צ ע"ג
ב/ג אור הישר [אור הישר חולין צו ע"ב]
ב/ג אמרי בינה (אוירבך) - שחיטה סי' יח ד"ה אך מ"מ
ב/ג ארשת צבי עמ' קלג {רק עם גידים ועצמות}, קלד-קלו
ב/ג אשר למלך
ב/ג בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 140 {עזרה רה"י}
ב/ג ברור הלכה חולין קכח ע"ב ציון ו
ב/ג ברור הלכה פסחים יט ע"ב ציון א
ב/ג המדות לחקר ההלכה מדה יג אות לה
ב/ג זכר יצחק (תשן) עמ' קנג, קנה
ב/ג זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' קח {משהו בשר וגידין}
ב/ג חבורי טהרה עמ' רכא, רכו, רלא
ב/ג חזו"א יו"ד סי' ריד לדף קכט ע"ב, אהלות סי' כא ס"ק יב
ב/ג חזו"א על הרמב"ם
ב/ג חי' הגאון אדר"ת עמ' קמז-קמח {גידים בשר ועצמות}
ב/ג חלקו של יוסף (זוס') ח"ב דף לט ע"ב, סט ע"ד
ב/ג חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' קסו, ח"ד עמ' תנה
ב/ג טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"א עמ' קעו
ב/ג יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' ח
ב/ג יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' לו
ב/ג לב אריה (בראד, תשסד) עמ' תעט
ב/ג לב אריה חולין קכח ע"ב
ב/ג מזבח חדש דף כט ע"ד
ב/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ג נטע שעשועים (בוירסקי) דף לו ע"ד
ב/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' צה
ב/ג צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' נה אות ח
ב/ג קרית מלך
ב/ג שושן עדות דף קנב ע"א
ב/ג שמן למאור (ביימאייל) דף יא ע"א {בשר גידין ועצמות}
ב/ג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' שפד
ב/ג תורה לדעת ח"ג עמ' רפ
ב/ג תורת האשם עמ' יב {אין שיעור לאבר}
ב/ד אחיעזר ח"ב סי' ב ס"ק ז
ב/ד אמרי בינה (אוירבך) - טריפות סי' ו ד"ה הא
ב/ד ארשת צבי עמ' קלד
ב/ד אשר למלך
ב/ד בני שמואל
ב/ד ברור הלכה חולין קכח ע"ב ציון ו
ב/ד דרכי הים דף קסז ע"ד
ב/ד הלכות עולם (קאראסיק) חולין נט ע"ב
ב/ד ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ג סי' קכ דף קלז ע"ב]
ב/ד חבורי טהרה עמ' רכו
ב/ד חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' קכד
ב/ד חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' תנה
ב/ד יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' ח
ב/ד מגדנות נתן דף רצב ע"ב
ב/ד מזבח חדש דף כט ע"ד
ב/ד מים אדירים דף עב ע"ד
ב/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' קכא, רפג
ב/ד מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' קצה {כ"מ}
ב/ד מעיל שמואל (פלורנטין) דף צב ע"ד
ב/ד מעיני המים
ב/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ד נאות יעקב (שפירא) סי' כ אות יב
ב/ד פאר הלכה פסחים עמ' צז
ב/ד קרית מלך
ב/ד שערי טהר ח"ד שער ג סי' יא אות ח
ב/ה אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קצה
ב/ה אור שמח
ב/ה אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' לו, רח
ב/ה אנצי"ת ע' אוכל הע' 61
ב/ה ברור הלכה חולין עג ע"ב ציון א
ב/ה ברור הלכה חולין קכז ע"ב ציון א
ב/ה דבר יהושע (שו"ת) ח"ג יו"ד סי' סא
ב/ה הלכות עולם (קאראסיק) חולין נט ע"ב
ב/ה חי' הגרז"ס קדשים עמ' קלא
ב/ה טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' ריג {כ"מ}
ב/ה ידי משה (בוצק' תשמג) סי' רעז
ב/ה מגן גבורים (או"ח) סי' קסז ס"ק א
ב/ה מוריה גל' קצא עמ' כו {כ"מ}
ב/ה מים אדירים דף עד ע"א
ב/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' קל
ב/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' צד
ב/ה קרית מלך
ב/ו אגרא דשמעתא ח"ב עמ' תצז
ב/ו אדרת המלך עמ' ריז-רכד {ייחוס שחיטת האם לוולד}
ב/ו אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' עא
ב/ו אוצרות הרמב"ם
ב/ו אמרי שפר (פרידלר) חולין סי' לז אות ד
ב/ו אנצי"ת ע' בן פקועה הע' 83, 88, 94
ב/ו אשר למלך
ב/ו אשר לשלמה (סויסה) חולין עמ' רפט, שיז
ב/ו בית אהרן וישראל גל' יז עמ' ס-סא
ב/ו בית שערים יו"ד סי' סו
ב/ו בכור שור עמ' רג
ב/ו בן אריה
ב/ו ברור הלכה חולין עב ע"ב ציון א
ב/ו ברור הלכה שבת קלו ע"א ציון ב
ב/ו גור אריה ויקרא פ' ז הע' 155
ב/ו המאיר לארץ
ב/ו זכרון יהונתן דף יא-יב
ב/ו חותמי ברכה תשובה טז אות ג
ב/ו חזון יחזקאל נדה החדש על תוספתא אהלות פ"ב ה"א
ב/ו חי' הגרז"ס קדשים עמ' קלא
ב/ו חי' הריצ"ד
ב/ו טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' קלד
ב/ו לב דוד (פלדמן) עמ' עט {ימים גמורים}
ב/ו מגן בעדי עמ' 117
ב/ו מעיני המים
ב/ו מעשה רקח
ב/ו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף נא ע"ג
ב/ו מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקפח (רכד)]
ב/ו מקדשי השם ח"ב עמ' פג
ב/ו מרחשת ח"א סי' כו אות ב
ב/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ו משאת המלך ח"א סי' קטז {סתירה להל' שחיטה}, ח"ג סי' שצו
ב/ו משנת חיים חולין סי' נא עמ' קעד
ב/ו משנת יעקב
ב/ו נחלת שמואל דף מה ע"א וע"ד
ב/ו ס' הפרנס עמ' לה
ב/ו פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 73
ב/ו צבי גאון יעקב סי' כא
ב/ו קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' לח
ב/ו קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' קלו
ב/ו שיח ערב קדשים עמ' קעו
ב/ו שמועות דוד עמ' קטז
ב/ו שמחת יו"ט (אלגזי) סי' יא אות ב
ב/ו שערי טהר ח"ה שער ב סי' יג אות ו דף קצז ע"ד
ב/ו שערי טהר ח"ה שער ב סי' יג אות ו, ח"ו סי' לג
ב/ו שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 355, 361
ב/ו שערי ישר שער ב פ"ו אות ב
ב/ו שרידי אש ח"ב עמ' יט
ב/ו תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תקנז
ב/ז אמרי שפר (סגל) עמ' נ
ב/ז אמרי שפר (פרידלר) חולין סי' ט, יד אות ג {ר"ח הלוי}, לז אות ד
ב/ז אנצי"ת ע' בן פקועה הע' 16, 86, 87, 90, 93, 94, 97
ב/ז בדבר מלך ח"ח עמ' קנ
ב/ז ברור הלכה חולין עד ע"א ציון ב פרק ה
ב/ז ברור הלכה חולין עד ע"ב אחרי ציון ז
ב/ז חי' הגר"ח החדש עמ' תצב
ב/ז חי' כתב סופר נזיקין עמ' קמו
ב/ז לקוטי שעורים (שטיין) חולין (תשסז) סי' ב ס"ק ה {כ"מ}
ב/ז מראה איש ח"ב עמ' קסד
ב/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ז משנת חיים חולין סי' נג עמ' קעח
ב/ז נזר הקדש (רזין) מנחות דף קיא ע"א
ב/ז נטע שעשועים (בוירסקי) דף טז ע"ב, לו ע"ג
ב/ז נתיבות שמואל דף קח ע"ג
ב/ז ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' קכט
ב/ז פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ד הערה 17
ב/ז קרית מלך
ב/ז רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' קמג
ב/ז שמועות דוד עמ' קיד {כ"מ}
ב/ז שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' קכד
ב/ז שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 357, 532
ב/ז תורת מיכאל עמ' קנה {כ"מ}
ב/ז תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' עט
ב/ח אור שמח
ב/ח ברור הלכה חולין עג ע"א ציון ג
ב/ח המעשה והמדרש עמ' לג {טריפה מטמאה קדשים}
ב/ח הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"ג הע' 88, פ"ד הע' 26
ב/ח התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קלא
ב/ח לב אריה (בראד) חולין עד ע"ב
ב/ח לב אריה (בראד, תשסד) עמ' עדר
ב/ח מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף נא ע"ב
ב/ח משא בני קהת
ב/ח משנת חיים חולין סי' מח עמ' קסח
ב/ח שארית נתן (לוברט)
ב/ח שערי טהר ח"ה שער ב סי' יג אות ו דף קצז ע"ד
ב/ח שערי טהר ח"ה שער ב סי' יג אות ו, ח"ו סי' לג
ב/ט אבי עזרי ח"א
ב/ט אגרא דשמעתא ח"א עמ' קעז
ב/ט אור הישר [מקום שמואל סי' עה, לח"מ הל' מאא"ס פ"ה הי"א]
ב/ט בית אהרן וישראל גל' יז עמ' נז-נח
ב/ט בנין הלכה עמ' פח
ב/ט ברור הלכה חולין עב ע"א ציון ה
ב/ט ברור הלכה חולין עד ע"א לפני ציון ב ד"ה במשנה
ב/ט חי' ר' אפרים מרדכי עמ' קמח-קמט
ב/ט יד סופר עמ' יא
ב/ט כרם אברהם עמ' צ
ב/ט מלחמת יהושע סי' לו, עמ' קכב-קכג
ב/ט מנחה טהורה דף מג ע"ג {כ"מ}
ב/ט מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' קצו
ב/ט מקדש דוד החדש טהרות עמ' קסז
ב/ט מרומי גלים עמ' ס, סג
ב/ט משנת חיים חולין סי' מח עמ' קסח
ב/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' צד
ב/ט פרי אברהם - ענינים שונים סי' לט אות ט
ב/ט קדשי יהושע עמ' תמח
ב/ט רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רנט
ב/ט שהם וישפה ח"ב
ב/ט שמועות דוד עמ' קטז
ב/י אבי עזרי ח"ב
ב/י אבן הספיר (ספרקה) עמ' ט
ב/י אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' קמה
ב/י אגרות משה יו"ד ח"א סי' ז ענף ז
ב/י אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ה ס"ק נג
ב/י אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' רכב
ב/י אמרי נפתלי ח"ב עמ' שמה
ב/י אמרי שפר (פרידלר) חולין סי' ח
ב/י אנצי"ת ע' אבות הטומאות הע' 80-81, ע' גוי הע' 507, 517, 521, 522, 524, 525
ב/י ארשת צבי עמ' קכג
ב/י אשר למלך
ב/י אשר לשלמה (סויסה) חולין עמ' לה, שב
ב/י באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ב סי' לט אות ו-ז
ב/י בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף עט ע"ג-ע"ד, פ ע"ד
ב/י בדבר מלך חי"ג עמ' קנא
ב/י ביצחק יקרא (תשמט) ח"ב סי' יז
ב/י ביצחק יקרא (תשע) סי' מד ד"ה ובגמ'
ב/י בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ה עמ' 14-15
ב/י בית אהרן וישראל גל' ח עמ' לג {ראב"ד - שחיטת גוי}
ב/י בית זבול ח"א סי' טז אות א, ד
ב/י בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תז
ב/י בית מאיר (תשע) סי' קכט ס"ה עמ' קג
ב/י בכור שור עמ' קע
ב/י בכורי אליהו עמ' קלג-קלה
ב/י בן יהודה סי' סב
ב/י בני יעקב
ב/י בנין אפרים עמ' קמז
ב/י בר ריב"א עמ' קעב
ב/י ברור הלכה חולין ה ע"ב ציון ב {כותי}
ב/י ברור הלכה חולין יג ע"א ציון ח
ב/י ברור הלכה נדרים לא ע"א ציון א פסקה א
ב/י גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רנט
ב/י גבעת פנחס (ביליצר) עמ' תמ {שחיטת עכו"ם}
ב/י גליוני הגר"ש עמ' צה {כ"מ - קוף} [עי' ראב"ד הל' ברכות פ"ו הי"ג]
ב/י גן שושנים ח"ב עמ' ריז, רל
ב/י דבר יהושע על הש"ס עמ' רעו
ב/י דברי אמת (תרכא) דף קטו ע"א
ב/י דברי הרב עמ' קפח {שחיטת גוי מטמאה רק מדרבנן}
ב/י דגל יהודה (לוקץ) עמ' 154
ב/י דגל ראובן ח"א סי' כ
ב/י האיר ממזרח אבות עמ' קמו {ראב"ד - אומות העולם כבהמות}
ב/י הגהות חבר בן חיים
ב/י הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"א הע' 17, פ"ג הע' 67-68
ב/י וזאת ליהודה (זלצר) עמ' צח, קד
ב/י וטהרו הכהן עמ' כח
ב/י זכרון שמואל עמ' שפב
ב/י חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב נספחים סי' ח
ב/י חי' בר נחמני דף כח ע"ד, כט ע"א, ל ע"א {מד"ס}
ב/י חי' הגר"ח החדש עמ' תעח-תעט
ב/י חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' פז
ב/י חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' פז
ב/י חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' קנד, קנז, קצג
ב/י חלקת יואב מהדו"ק אהע"ז סי' י
ב/י חלקת לוי עמ' נו, עה
ב/י טל חיים (סגל) עמ' א
ב/י יחי ראובן (אונג') עמ' שנט
ב/י ישרי לב עמ' קכא
ב/י כבוד מלכים (מרגליות) {כ"מ בשם הראב"ד} [ליתא בפנים]
ב/י כלילת יופי דף מ
ב/י כפתור ופרח (תשו) דף קסו ע"ג
ב/י כרתי ופלתי סי' ב אות א
ב/י כתב משה ח"א סי' טז עמ' סא, סג
ב/י כתבי העלוי מראקוב עמ' קלד
ב/י לב איש עמ' תסא
ב/י לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' יג אות כא
ב/י לקוטי שיחות חי"ח עמ' 165, ח"כ עמ' 139
ב/י לקוטי שיחות חלק ל עמ' 159, 212 {ראב"ד}
ב/י לקוטי שעורים (שטיין) חולין (תשסז) סי' א ס"ק ב, ה-ו
ב/י מאור תורה (שנגהי) חוב' א עמ' לח-לט
ב/י מאיר נתיבים עמ' 400
ב/י מבוא למשנה תורה עמ' 121
ב/י מוריה גל' קיג עמ' עו-עז, עט-פ {שחיטת ע"ז מטמאה במשא מדרבנן}, גל' קצא עמ' סז-ע, גל' רט עמ' ע-עא
ב/י מוריה שנה י גל' ה (ר"ש ורשבציק)
ב/י מילי דמרדכי
ב/י מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' שכה
ב/י מנחת אהרן (קאפח) עמ' 311 {קרוב בעיני}
ב/י מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף ס ע"א
ב/י מנחת חזקיה מנחות עמ' קכ
ב/י מנחת חינוך ח"ב עמ' קכו
ב/י מפניני הרב עמ' שפט
ב/י מפענח צפונות עמ' 151
ב/י מפתח הבאורים [גרי"ז דף עט]
ב/י מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"ב דף כ
ב/י מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' רסא
ב/י מראה אש ח"ב עמ' יג-יד
ב/י מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' שסה {ראב"ד}
ב/י מרומי גלים עמ' לז
ב/י מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/י משא יד ח"א עמ' קפו, קפט
ב/י משאת המלך (תשסז) עמ' רא {קרוב בעיני}
ב/י משכן אהרן עמ' נב
ב/י משנה הלכות גיטין סי' נח, קדושין סי' י
ב/י משנה הלכות ח"ז סי' צח, ח"ט סי' שצד, ח"י סי' קנב
ב/י משנת חיים דברים עמ' רסו
ב/י משנת חיים חולין סי' יג עמ' נ, סי' לא עמ' קיח, סי' נח עמ' קצד, סי' פד עמ' רעח
ב/י משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' קפד
ב/י משנת יעקב
ב/י משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' מב
ב/י משנת רבנו יוסף עמ' 70
ב/י נאות יעקב (שפירא) סי' טז אות ד
ב/י נחלת צבי (תשסג) עמ' קסג
ב/י נחלת שמואל דף יג ע"ד, לד ע"א {דברי סופרים}, מ ע"ב, מב ע"א
ב/י נטע שעשועים (בוירסקי) דף יד ע"ב, יז ע"ג-ע"ד, כב ע"ג
ב/י נשמת חיים (תשסח) חו"מ פירות החב"ר סי' טו עמ' כג
ב/י נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' מח אות א, ח"ג סי' לח
ב/י נתיבות מרדכי קדושין עמ' שמ
ב/י נתיבות שמואל דף קא ע"א, קה ע"ד, קו ע"ב, קז ע"ב
ב/י נתן פריו חולין עמ' עט
ב/י ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' סד
ב/י סדר יעקב ח"א לדף מב ע"א (ד"ה וטיהרוהו), ע' טומאת ע"ז
ב/י עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' שמט
ב/י עמודי אור סי' מד אות ב
ב/י ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' רצב
ב/י עץ חיים (אבלסון) עמ' מז
ב/י פניני הסוגיות (שורקין) שיעור יב
ב/י פניני רבנו הגרי"ז עמ' קז {ראב"ד}, קעו {ר"ח הלוי}
ב/י צבי גאון יעקב סי' מ
ב/י צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קסב ע"ג, רנא ע"ב
ב/י צפנת פענח בראשית עמ' 70, קנד, ויקרא עמ' רמו, דברים עמ' לא
ב/י קהלות יעקב חולין טז, לקוטים ח"ד סי' ב ס"ק ב
ב/י קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' קפז
ב/י קובץ חי' תורה (במגל"ט) ג עמ' 152 {ראב"ד}
ב/י קונטרסי שעורים נדרים שעור ד אות ג, גיטין שעור יא אות ח
ב/י קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' קלח {גר תושב}
ב/י קרית מלך
ב/י רנת יצחק פ' חלק עמ' תקט
ב/י רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תמב, תמד, תפג
ב/י רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' שס
ב/י רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' סא
ב/י שבט הלוי (גרייבסקי) עמ' לז {אלא בראיה ברורה}
ב/י שבי בנימין דף ל ע"ג
ב/י שחר אורך עמ' תקמ {ראב"ד}
ב/י שיח ערב קדשים עמ' תכט-תל
ב/י שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' תמז
ב/י שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' שלד
ב/י שלמי שמעון (תשמו) עמ' סא
ב/י שמן רקח ח"א דף יד ע"ד
ב/י שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' שיח
ב/י שעורי הגרי"ד תפילין עמ' פג {כותים}
ב/י שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' כה, נא, נב, נז, עח {כ"מ}, צד, קט
ב/י שעורי מבשר טוב שבת עמ' קצו
ב/י שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' לא, פא, פב, צה
ב/י שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' מח, קכד
ב/י שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' קנח
ב/י שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות קמה
ב/י שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 234 {מרכה"מ]
ב/י שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 65
ב/י שערי טהר ח"ג שער א סי' ג אות ח, ח"ה שער ב סי' כו אות ז-ח, סי' לד אות א-ב
ב/י שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 360
ב/י תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קו {כ"מ}
ב/י תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' ע {גוי נחשב בר זביחה}
ב/י תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' א
ב/יא בית אבי ח"א סי' צה אות טז
ב/יא בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תסב
ב/יא ברור הלכה חולין קיט ע"א ציון א פרק ב
ב/יא חבורי טהרה עמ' קד, קנב, רכו
ב/יא כלי טהור עמ' עב
ב/יא מגיני שלמה עמ' רס
ב/יא מי הדעת עוקצין עמ' צז {קולית}
ב/יא משנת אליעזר (רבינ') עמ' קסט
ב/יא משנת חיים חולין סי' פו עמ' רפג
ב/יא פני אברהם (פרלמן) דף מז ע"ג, נ ע"א
ב/יב בכורי יוסף (הוטנר) דף כו ע"ד
ב/יב ברור הלכה חולין קכו ע"ב ציון א
ב/יב גדולת מרדכי (רבינוביץ) דף קלג ע"ב
ב/יב דבש תמר
ב/יב חסדי דוד ח"י עמ' רסט
ב/יב טהרת אליהו עמ' קפא
ב/יב ידי משה (בוצק' תשמג) לחולין דף קכו ע"ב
ב/יב כתר המלך
ב/יב לב אריה (בראד) חולין קכו ע"ב (ד"ה בעי)
ב/יב לב אריה (בראד, תשסד) עמ' תעג
ב/יב מנחת חינוך ח"ב עמ' קכב, קכט
ב/יב שער החיים (בשארי) הל' רבית עמ' קעב
ב/יב תורה לשמה (תשעג) עמ' רסא


ג/635 הלכות שאר אבות הטומאות פרק ג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ג/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' קכט-קל
ג/רה"פ פי' ר"י קאפח
ג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ג/רה"פ רמב"ם הערוך
ג/רה"פ רמב"ם לעם
ג/רה"פ שם טוב
ג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ג/א אבן הספיר (ספרקה) עמ' עז
ג/א אוצרות הרמב"ם
ג/א אור תורה (בלומ') דף יז ע"ג-ע"ד
ג/א אור תורה (בלומ') דף כא ע"ג {ר"ח הלוי}
ג/א אמרי יהודה (רוזנר) דף מד ע"ב
ג/א אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' ל, חולין סי' מא אות ב
ג/א אשר למלך
ג/א אתוון דאורייתא כלל א (דף א ע"ב, ה ע"א)
ג/א באר בשדה עמ' שע, שעד {נבלת העוף הטהור מטמא}
ג/א ביצחק יקרא (תשע) סי' קיד ד"ה כתב
ג/א בית האוצר ח"א עמ' 157
ג/א בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' שכא
ג/א בית לוי (גולדברג) דף עו ע"א
ג/א גור אריה ויקרא פ' יא הע' 230
ג/א דברי יציב חו"מ עמ' רצו
ג/א דגל יהודה (בילו') עמ' קב, קד
ג/א דליית הכרם עמ' תתתכח [צ"ל שהרי הוא ראשון לטומאה]
ג/א הוראות שעה פ' כה
ג/א ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' רכב, רכה, תקמג-תקמד
ג/א זכרון בנימין ח"א עמ' סא, קצד, קצח, רא, תיא, תפג
ג/א חזו"א יו"ד סי' רטו לדף מב, טהרות סי' א ס"ק א, זבים סי' ד ס"ק ט
ג/א חזו"א על הרמב"ם
ג/א חי' ר' חיים הלוי דף פג
ג/א חמודי ציון ח"א לדף קטו ע"ב רש"י ורשב"ם ד"ה כרכן
ג/א יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' קמב, שמד
ג/א יד אברהם טהרות עמ' ד, ז, ח
ג/א יד אברהם פרה עמ' קלח, קמ
ג/א יראה ואהבה עמ' רנו
ג/א לב איש עמ' תיז, תקכד
ג/א לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' טז אות ד
ג/א לקח טוב (תשפא) כלל ט אות מב {נבלת עוף טהור אינה מטמאה אלא בתוך בית הבליעה הולכים אחד הנאת גרון}
ג/א מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"א דף סא ע"א {כדי אכילת פרס}
ג/א מוריה גל' קעה עמ' קסו, גל' קצט עמ' מח {ר"ח הלוי}, גל' רז עמ' נג-נד
ג/א מוריה גל' קפז עמ' נד
ג/א מחובר לטהור סי' כג אות א
ג/א מי טהרה עמ' סט
ג/א מים אדירים דף ז ע"א {ר"ח הלוי}
ג/א מנחת בצלאל (תשלז) עמ' מ
ג/א מעלין בקודש גל' ח עמ' 152 {נבילת עוף טהור}
ג/א משאת משה (חברוני) פסחים סי' כו עמ' 76
ג/א משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' שנט {ר"ח הלוי}, תרסח {ר"ח הלוי}, תרע {או"ש}
ג/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קעח {וכבס בנדיו מלמד שהמתטמא בה מטמא בגדים עד שיפרש ממטמאיו כמו שביארנו כיצד וכו'}
ג/א משנת חיים זבחים עמ' קכא
ג/א משנת יעקב
ג/א משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' פ-פו, הפלאה עמ' רח
ג/א נתן פריו סוגיות ח"א עמ' קנב
ג/א עבודת הלוי עמ' טו
ג/א עבודת משא (מאיר) ח"א כאן {רמב"ם} ועמ' שלג, שלו {ר"ח הלוי}
ג/א עיונים (פאור) עמ' 30
ג/א קדשי יהושע עמ' תרסו, תרסח, תרע, תרעד {רמב"ם}, תרעו {או"ש}
ג/א קדשי יהושע עמ' תרסט, תרעב {ר"ח הלוי}
ג/א קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שע
ג/א קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' תקע
ג/א קרית מלך
ג/א ראשי בשמים (רבין) עמ' קנ {מל"מ}
ג/א רווחא שמעתתא ח"א עמ' עד
ג/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רנח
ג/א שארית נתן (פולק) דף לז ע"ב
ג/א שבט הלוי (גרייבסקי) עמ' לז {מטמא בגדים}
ג/א שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' רצב
ג/א שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תנה
ג/א שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' שמה
ג/א שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' שכד
ג/א שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' קלז {ר"ח הלוי}
ג/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' שעח, שפג
ג/א שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 42 {ר"ח הלוי}
ג/א שערי היכל זבחים עמ' תרה {הבולע כזית - השמיט כדא"פ}
ג/א שערי טהר ח"א שער ד סי' א אות א, ח"ב שער ג סי' י אות ה, ח"ה שער ב סי' יג אות ד, ח"ו סי' נב אות ב
ג/א שפת הים (מיו) דף ה ע"ב
ג/א תכריך מרדכי סי' טו עמ' ק
ג/א תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' מט
ג/ב אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 120, 130
ג/ב אור עולם (שניאורסון) עמ' 759, 772
ג/ב ארשת צבי עמ' קנב-קנג
ג/ב בנין הלכה עמ' פב
ג/ב ברכת מרדכי ענינים עמ' קפג
ג/ב דברות משה נדה וטהרות עמ' תתמה, תתנב {אף שלא נגע בה טומאה אחרת ואינה צריכה הכשר}
ג/ב הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' שסח
ג/ב הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"ג הע' 80
ג/ב זכרון בנימין ח"א עמ' רא, שס
ג/ב חכם צבי (תשעה) ח"א סי' קז ד"ה כתב
ג/ב יד אברהם טהרות עמ' ד, ה
ג/ב ידי משה (בוצק' תשמג) סי' קעב, רמד-רמה, רצ, תו
ג/ב ישורון ח"י עמ' רפח
ג/ב לב טהור עמ' קיז
ג/ב לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' טז אות ב, ד
ג/ב לשד השמן (ירוש')
ג/ב מוריה גל' קעה עמ' קסז
ג/ב מחובר לטהור סי' כג אות ג
ג/ב מי הדעת עוקצין עמ' קנז, קס, רג
ג/ב מי טהרה עמ' קעט
ג/ב מעשה רקח
ג/ב מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' תמב
ג/ב מקום דוד [חכם צבי סי' קט]
ג/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ב משנת יעקב
ג/ב נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף פט ע"א
ג/ב עבודת לוי (רוד') דף נא ע"א
ג/ב ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' שלג
ג/ב פאר הלכה פסחים עמ' צח
ג/ב פרת חטאת עמ' קח
ג/ב קהלות יעקב טהרות נב
ג/ב שם משמעון (סטרליץ) עמ' רצ
ג/ב שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' רד
ג/ב שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות שסד
ג/ב שערי היכל זבחים עמ' תתקסה {מטמאה טו"א - בכביצה ובכל מקום}
ג/ב שערי טהר ח"ד שער ג סי' יא אות ח, ח"ה שער א סי' ד אות א
ג/ב שערי יצחק (תשיז) עמ' רמ, רמט
ג/ב תורת האשם עמ' ז {אע"פ שלא נגעה}
ג/ג אבן הספיר (ספרקה) עמ' עז
ג/ג אגרות משה יו"ד ח"א סי' רל ענף ז עמ' תפ
ג/ג אהלי יצחק
ג/ג אור הישר [אור הישר זבחים קה ע"א]
ג/ג אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 19 {רמב"ם}, 127 {ראב"ד}
ג/ג אור המאיר (שפירא) סי' יא אות י {ראב"ד}
ג/ג אור עולם (שניאורסון) עמ' 758, 769
ג/ג אור תורה (בלומ') דף כב ע"ג {ראב"ד - פרים הנשרפים}
ג/ג ארשת צבי עמ' קנב-קנג
ג/ג אשיחה בחקיך פרה עמ' רעא
ג/ג בני יעקב [שער אפרים סי' א]
ג/ג בנין הלכה עמ' מ
ג/ג ברכת מרדכי ענינים עמ' קפב
ג/ג ברכת שלמה (תשז) עמ' סה
ג/ג ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שכא
ג/ג גור אריה יהודה (תשעח) עמ' ט
ג/ג דביר הקודש זבחים עמ' שיב
ג/ג דברות משה ב"ק ח"א סי' נד ענף א-ב
ג/ג דברות משה נדה וטהרות עמ' תתיא, תתמה, תתנא, תתנב {צריכין שתגע בהן טומאה ואחר כך יטמאו טומאת אוכלין וראב"ד וכ"מ}
ג/ג דליית הכרם עמ' תתתכח {ראב"ד}
ג/ג הליכות אליהו
ג/ג הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' שסח
ג/ג הערות ובאורים (אדלשטיין) טהרות עמ' עח {כ"מ}
ג/ג הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"ג הע' 80, 83
ג/ג הר המלך ח"ז עמ' קצז
ג/ג זכרון בנימין ח"א עמ' נה, רא, רלב, שג, שסג
ג/ג זכרון בנימין ח"ב עמ' צט, קסג, תקנ, תרסד
ג/ג זכרון יהודה (לאש) דף ח ע"א וע"ג
ג/ג חבורי טהרה עמ' רלט {כ"מ}
ג/ג חזו"א על הרמב"ם
ג/ג חזו"א קדשים קמא סי' לט ס"ק ט-יב, עוקצין סי' ה ס"ק יב
ג/ג חזון יחזקאל שבועות פ"א ה"ד {ר"ח הלוי}
ג/ג חי' הגרי"ז דף סג ע"ד
ג/ג חי' הריצ"ד
ג/ג חי' ר' אפרים מרדכי עמ' קמט-קנג
ג/ג חי' רעק"א
ג/ג חכם צבי (תשעה) ח"א סי' קז ד"ה וזהו
ג/ג חסדי דוד ח"ב עמ' תסו, ח"ח עמ' נו
ג/ג טעם ודעת הל' פרה פ"ה ה"ז ביאה"ל ד"ה בין
ג/ג יד אברהם טהרות עמ' ה
ג/ג ידי משה (בוצק' תשמג) סי' קעב, רמד-רמה, רצ, תו
ג/ג ישורון ח"י עמ' רפח
ג/ג יתר הבז (תשסח) עמ' קסט-קע
ג/ג כבוד הלבנון דף לה ע"א {כ"מ}
ג/ג כבוד מלכים (מרגליות) {כ"מ - שהן מטמאים אדם}
ג/ג לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' טז אות ב, ד
ג/ג מחובר לטהור סי' כג אות ג
ג/ג מי הדעת עוקצין עמ' קנז, קסא
ג/ג מי טהרה עמ' קעט
ג/ג מים אדירים דף ו ע"ב, יב ע"ד
ג/ג מים טהורים עמ' תש
ג/ג מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' תפו
ג/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' צד
ג/ג מנחת יהודה (בוים) דף ע ע"ג
ג/ג מעיני המים
ג/ג מפי כהן זבים סי' יא אות מז
ג/ג מפתח הבאורים [שו"ת רעק"א ח"ב סי' צט]
ג/ג מקדש דוד החדש טהרות עמ' צד
ג/ג מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' תעד, ח"ב עמ' קעד
ג/ג מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' קכה
ג/ג מקדש דוד קדשים סי' כג ס"ק ג, סי' לז ס"ק א
ג/ג מראה כהן זבחים עמ' רסז
ג/ג משנת ר' אהרן זרעים עמ' קסב-קסג
ג/ג משק ביתי דף סא ע"ד {דובר מישרים}
ג/ג נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף פט ע"א
ג/ג נתיב מאיר
ג/ג ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' שלא-שלב
ג/ג פאר הלכה פסחים עמ' סג, צח, קנב
ג/ג פרת חטאת עמ' רעו-רעח
ג/ג קדשי יהושע עמ' תתקעא, תתקפא
ג/ג קרית מלך
ג/ג שבי בנימין דף נא ע"ג
ג/ג שלמי שמעון (תשמו) עמ' צב
ג/ג שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' מט
ג/ג שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 33, 57
ג/ג שערי דעת (פלדמן) ח"א פ"ח סעיף יח, הערה 266
ג/ג שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"א ס"יא אות ב
ג/ג שערי היכל זבחים עמ' תתקס {צריכין שתגע הטומאה - טעמו, א"צ הכשר}
ג/ג שערי טהר ח"ד שער ג סי' יא אות ח
ג/ג שערי יצחק (תשיז) עמ' רמז
ג/ג שפת אמת על התלמוד ח"ג דף ל ע"ד
ג/ג תורת האשם עמ' ז {פרה אדומה}
ג/ד אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' כט
ג/ד אור הישר [באר יצחק או"ח סו"ס יט]
ג/ד אנצי"ת ע' בית הבליעה הע' 14
ג/ד באר בשדה עמ' שעז {שהכניסו לתוך בליעתו של חבירו}
ג/ד באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קצט
ג/ד באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' קעז
ג/ד ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' רכא
ג/ד טעם ודעת הל' פרה פט"ו ה"א ביאה"ל ד"ה שמי
ג/ד מנחת איש (וייס) שבת פ"א עמ' קעט
ג/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' קל
ג/ד עבודת משא (מאיר) ח"א
ג/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פט
ג/ד קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' ריט
ג/ד קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שע
ג/ד קרית מלך
ג/ד שערי טהר ח"א שער ד סי' א אות ג
ג/ה אבני נזר יו"ד סי' פא אות ח {כ"מ}
ג/ה אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' כט
ג/ה אמרי יהודה (רוזנר) דף מד ע"ב, תשובות סי' טו
ג/ה אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' ל
ג/ה אסיפת שמועות תשרי עמ' כז
ג/ה אתוון דאורייתא כלל א (דף א ע"ב)
ג/ה באר בשדה עמ' שעג {הכורך כזית נבלת העוף הטהור}
ג/ה בדבר מלך חי"ד עמ' ע
ג/ה בנין הלכה עמ' פב
ג/ה ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' רעד
ג/ה גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' קצו
ג/ה דברי יציב חו"מ עמ' רצו {כרכו בסיב}
ג/ה הערות ובאורים (אדלשטיין) טהרות עמ' פ
ג/ה הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"ג הע' 73
ג/ה ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' רכא
ג/ה ולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תלב {הכורך כזית בשר נבילת עוף בחזרת ובלעו}
ג/ה זכרון בנימין ח"א עמ' קצה, תיב, תפג
ג/ה חי' כתב סופר
ג/ה חלקת יואב החדש הגהות על מנ"ח מצוה י
ג/ה חמודי ציון ח"א לדף קטו ע"ב רש"י ורשב"ם ד"ה כרכן
ג/ה חסדי דוד ח"י עמ' ריג
ג/ה יד אברהם פרה עמ' קלח
ג/ה יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רלא
ג/ה כתב סופר או"ח סי' צז ד"ה וקשה לי לפי זה
ג/ה לב בנים עמ' קלא-קלב
ג/ה לב מרפא דף מא ע"א
ג/ה לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' טו אות יז
ג/ה להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' קי
ג/ה מאמר המלך
ג/ה מהרי"ט אלגזי פ"א אות ד או"ק ד
ג/ה מטה אהרן פסחים עמ' קיד
ג/ה מטה אהרן שבועות עמ' קי-קיא, קיג
ג/ה מנחת חינוך ח"א עמ' סא, ח"ב עמ' תפג
ג/ה מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' קעא, ח"ג עמ' רו
ג/ה מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' קצט
ג/ה מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' קעח
ג/ה מקראי קדש (תשנג) עמ' קז
ג/ה משאת משה (חברוני) פסחים סי' מט עמ' 150
ג/ה משכן בצלאל ח"א סי' סו
ג/ה משנת יעקב
ג/ה משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' פ-פו, קדושה עמ' רמט
ג/ה משפטי עזיאל ח"ד עמ' רסו
ג/ה נועם ח"ד עמ' שכד
ג/ה נחלת בנימין עמ' פ
ג/ה עבודת משא (מאיר) ח"א כאן ועמ' רא
ג/ה עין חיים ח"ב עמ' פט
ג/ה קדשי יהושע עמ' תרסד
ג/ה רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' רלג, ח"ד עמ' רמג
ג/ה שבי בנימין דף י ע"ד {מאמר המלך}
ג/ה שדה אלחנן ח"א עמ' קטז
ג/ה שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' נב
ג/ה שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' צח
ג/ה שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' שפ
ג/ה שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 43
ג/ה שערי טהר ח"א שער ד סי' א אות א, סי' ב אות ד, ח"ד שער א סי' ג אות ה, סי' כג אות ד, שער ב סי' יז אות ג, ח"ה שער ב סי' יג אות ד
ג/ה תורת יצחק ח"א עמ' קעט
ג/ה תורת ירוחם ח"ב דף לא ע"ג
ג/ו אבן הספיר (ספרקה) עמ' עז
ג/ו אנצי"ת ע' בית הבליעה הע' 4
ג/ו אתוון דאורייתא כלל א (דף ה ע"א)
ג/ו באר בשדה עמ' שעה {הבולע נבלת העוף הטהור}
ג/ו בית לוי (גולדברג) דף עה ע"ד
ג/ו חמודי ציון ח"א לדף קטו ע"ב רש"י ורשב"ם ד"ה כרכן
ג/ו מאיר נתיבים עמ' 32 {הקיא}
ג/ו מנחם שלמה סי' רמז
ג/ו מעשה רקח
ג/ו מפענח צפונות עמ' 123
ג/ו משא בני קהת
ג/ו משאת משה (חברוני) פסחים סי' כו עמ' 76
ג/ו משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תרע
ג/ו משנת שמחה
ג/ו קדשי יהושע עמ' תרעב
ג/ו קרית מלך
ג/ו שארית נתן (פולק) דף מד ע"ג
ג/ו שערי טהר ח"ד שער א סי' ג אות ה, שער ב סי' יז אות ג
ג/ז אנצי"ת ע' ביצה (א) הע' 94
ג/ז דברות משה שבת ח"א סי' כ הערה פא
ג/ז ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' רכה
ג/ז זכר טוב עמ' קיד
ג/ז זכרון בנימין ח"א עמ' קצט
ג/ז זכרון בנימין ח"ב עמ' תריג
ג/ז חזו"א יו"ד סי' רטו לדף מב, זבים סי' ד ס"ק ט
ג/ז חזו"א על הרמב"ם
ג/ז חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד מנחות ע ע"א]
ג/ז מנחם שלמה סי' רמז
ג/ז מנחת חזקיה מנחות עמ' רח
ג/ז מנחת יהודה (בוים) דף ע ע"ד
ג/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ז קהלות יעקב טהרות לד ב, יומא בלקוטים סי' יג
ג/ז שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' שכב, שכד
ג/ז שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' קלז
ג/ז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' שפא
ג/ז שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 45
ג/ח אשר למלך
ג/ח באר בשדה עמ' שעג {בלע ממנה אבר שלם}
ג/ח היכל צמח
ג/ח חבורי טהרה עמ' רכט
ג/ח חזו"א על הרמב"ם
ג/ח יד אברהם טהרות עמ' טו
ג/ח מי החג עמ' כד
ג/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ח משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' שנח
ג/ח קדשי יהושע עמ' תרסח, תרע
ג/ח קרית מלך
ג/ט אמרי בינה (אוירבך) - בב"ח סי' ב ד"ה ולכאורה
ג/ט אנצי"ת ע' בשר הע' 182, 183, 188, 189, 193
ג/ט ברור הלכה חולין קכא ע"א ציון ד
ג/ט חבורי טהרה עמ' ג, צ
ג/ט חזו"א טהרות סי' א ס"ק א, ד-ו
ג/ט חזו"א על הרמב"ם
ג/ט חי' הגרי"ז דף מז ע"ב
ג/ט יד אברהם טהרות עמ' כא
ג/ט מים אדירים דף סה ע"ד, עד ע"א
ג/ט מנחם שלמה סי' רמד
ג/ט ס' המאמרים עת"ר עמ' מג
ג/ט קדשי יהושע עמ' תרסז
ג/ט שם טוב - השלמה
ג/ט שם משמעון (סטרליץ) עמ' רפז
ג/ט שמחת הלוי דף כה ע"ד
ג/ט שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' תקיא
ג/ט שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' רעז
ג/ט שערי טהר ח"א שער ד סי' ב אות ד, ח"ב שער ג סי' יב אות ג
ג/י אבני זכרון (פפר) ח"א דף צח ע"ב
ג/י אגרות משה או"ח ח"ד עמ' קנא, קנד {עצמות רכות}
ג/י אמת ליעקב מועד עמ' רסו {ממחה ושותה}
ג/י אנצי"ת ע' בני מעים הע' 87, ע' בשר הע' 125, 126, 145, 194
ג/י באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קצט
ג/י בזך לבונה עמ' נו, שעו
ג/י בכורי חיים ח"ג עמ' קפד
ג/י ברור הלכה ביצה ז ע"א ציון ב
ג/י גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ב סי' טז {השמיט עור}
ג/י הליכות אליהו דף יט ע"ב
ג/י הערות ר"י ליינר
ג/י הר המלך ח"ה עמ' ע
ג/י ויגד יעקב (גרינוולד) שמות עמ' שסה {וגמעו}
ג/י זכרון בנימין ח"א עמ' פו, צ
ג/י זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' תלב
ג/י זכרון סופרים {שהשותה בכלל אוכל} [עיין לחם משנה פרק א' מחמץ ומצה הלכה א', ועיין ספר המקנה כלל ל"ב]
ג/י זרע יצחק (לומברוזו)
ג/י חוות אליעזר עמ' צז
ג/י חותמי ברכה תשובה עח אות ד
ג/י חזו"א טהרות סי' א ס"ק ו
ג/י חי' הגר"י סי' יא
ג/י חסדי דוד ח"י עמ' ריב
ג/י יד ישראל ח"ב
ג/י יצחק ירנן [עי' חידושי הל' מאא"ס פ"ג ה"ז]
ג/י לב איש עמ' תז, תט, תטז, תע, תקג
ג/י מועדים וזמנים ח"ז סי' ריא
ג/י מחנה חיים ח"א סי' לג דף נא ע"ב
ג/י מטה אהרן שבועות עמ' צח
ג/י מלחמת יהושע סי' לז, עמ' קכט
ג/י מנחם שלמה סי' רמג, ועל תוספתא כריתות פ"ב ה"ב
ג/י מנחת בצלאל (תשלז) עמ' קנז
ג/י מנחת חינוך ח"ב עמ' קל
ג/י מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' רט
ג/י מעשה רקח
ג/י מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קפא ע"ג
ג/י מצודת בן ציון דף א ע"א, ב ע"א-ע"ב {המחה חלב - שהשותה בכלל האוכל}
ג/י משאת משה (חברוני) פסחים סי' כו עמ' 76
ג/י משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תרסט
ג/י משנת יעקב הל' מאא"ס פ"י הכ"ב
ג/י משנת יעקב קדושה עמ' שלו
ג/י קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' נג-נד
ג/י קרבן אשר עמ' רט
ג/י קרית מלך
ג/י שאגת אריה החדשות דף מו ע"א {גמעו}
ג/י שהם וישפה ח"א
ג/י שו"ת מהרש"ם ח"ג סי' ט
ג/י שלום ירושלים עמ' קסא
ג/י שמחתי באומרים לי עמ' צ, צב
ג/י שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' שפב
ג/י שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 45
ג/י שערי טהר ח"א שער ד סי' א אות א, ח"ה שער א סי' ג אות טז, יח
ג/י תורה תמימה שמות פ' יב אות קלה
ג/י תורת המלאכות ח"ב עמ' סו אות נד
ג/יא אבן הספיר (ספרקה) עמ' עז
ג/יא אור תורה (בלומ') דף יז ע"ג-ע"ד, כא ע"ד {נפסד מכדי אכילת כלב}, כב ע"א
ג/יא באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קצט
ג/יא בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ד עמ' 10-11 {נבילה מטמאה אם ראויה לכלב}
ג/יא בית המדרש
ג/יא בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' פט
ג/יא בית לוי (גולדברג) דף עה ע"ד
ג/יא ברכת שלמה (תשז) עמ' סה
ג/יא ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שכב
ג/יא דברי יציב חו"מ עמ' רצז {נפסדה מלאכול כלב}
ג/יא ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' רכב
ג/יא זכרון בנימין ח"א עמ' פו-פז
ג/יא זכרון בנימין ח"ב עמ' תריג
ג/יא חזו"א טבול יום סי' ד (ב) ס"ק ד
ג/יא חזו"א על הרמב"ם
ג/יא חי' הגר"ח החדש עמ' רטז-ריז
ג/יא חלקת יואב החדש הגהות על מנ"ח מצוה קסא
ג/יא טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' רמא
ג/יא יד אברהם טהרות עמ' ט
ג/יא יד ישראל ח"ב
ג/יא לב איש עמ' תיב
ג/יא מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"א דף ס ע"ג
ג/יא מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' תלו
ג/יא מוריה גל' קעה עמ' קסז-קסח
ג/יא מנחת חינוך ח"ב עמ' קכב, קכג, קל {כ"מ}, קלא
ג/יא מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' תרכה
ג/יא מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' רט
ג/יא מרכבת יוסף דף עח ע"א {עד לכלב}
ג/יא משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תרע
ג/יא משנת יעקב
ג/יא נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' מג
ג/יא סהמ"צ לרס"ג ח"ב דף צב ע"ב
ג/יא עבודת משא (מאיר) ח"א
ג/יא פרי השדה (דייטש) ח"א סי' עח
ג/יא קדשי יהושע עמ' תרסה-תרסו
ג/יא קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ג עמ' תל
ג/יא קרית מלך
ג/יא שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' שנז
ג/יא שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 45
ג/יא שערי טהר ח"ה שער א סי' ג אות טז, יח, סי' ד אות א, שער ב סי' יג אות ד
ג/יא תנובת ציון דף קכח ע"ג
ג/יב חזון יחזקאל חולין פ"ה ה"א
ג/יב לבושי מרדכי לקו"ת עמ' נח
ג/יב מנחת חינוך ח"ב עמ' קל
ג/יב משך חכמה ויקרא פי"ז פס' טו
ג/יב משנת חיים זבחים עמ' קכא
ג/יב נטע שעשועים (בוירסקי) דף ב ע"א, ה ע"ג
ג/יב פניני ים הקדמה לסי' כז
ג/יב שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קכג
ג/יב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' כב, שסו
ג/יב שערי היכל זבחים עמ' תרג {שחיטתו מטהרתו - כר' יוסי, והטעם}
ג/יג אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ה ס"ק סב
ג/יג אחיעזר ח"ב סי' ז ס"ק ג, ה
ג/יג דביר הקודש זבחים עמ' רלט
ג/יג דגל ראובן ח"ג סי' ב
ג/יג הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"א הע' 16, פ"ג הע' 67 {עגלה ערופה}
ג/יג ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' קלט
ג/יג זבח טוב שער ט סי' י
ג/יג חמדת ישראל ח"א דף ל ע"א
ג/יג חנוכת הבית עמ' נה
ג/יג טל חיים (סגל) עמ' לא
ג/יג לב איש עמ' תט
ג/יג לבושי מרדכי לקו"ת עמ' ס
ג/יג לקוטי שיחות חל"ה עמ' 25 {מום}
ג/יג מזבח חדש דף מט ע"ב {מל"מ}
ג/יג מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' קסט, שיט, מנחות עמ' תע
ג/יג מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' ב
ג/יג מנחת חזקיה מנחות עמ' רצט
ג/יג מנחת חינוך ח"ב עמ' קל, קעד, תטו, ח"ג עמ' שיד
ג/יג מראה כהן זבחים עמ' קפז
ג/יג משברי ים אחע"א עמ' שי
ג/יג משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' שכט
ג/יג משנת יעקב
ג/יג משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' מב
ג/יג נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף סה ע"ג {מל"מ}
ג/יג נחלת שמואל דף לד ע"א, לה ע"ד {עריפה}, לו ע"א
ג/יג נטע שעשועים (בוירסקי) דף א ע"ב, ו ע"ב, ו ע"ד
ג/יג פניני ים סי' כז אות א-ב
ג/יג פרת חטאת עמ' א
ג/יג קדשי יהושע עמ' אלף ס
ג/יג שארית ישראל (מינצברג) חידושים סי' ח
ג/יג שבט הלוי (גרייבסקי) עמ' כז {מל"מ בשם ירושלמי}
ג/יג שדה יצחק עמ' א, ג
ג/יג שהם וישפה ח"ב
ג/יג שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קכג
ג/יג שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' תמג
ג/יג שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' שמח
ג/יג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' שצד, שצו
ג/יג שערי היכל יומא מערכה קנ הערה 7
ג/יג שערי זיו ח"ג דף לב ע"ב {הבא על הספק}
ג/יג שערי טהר ח"א שער ד סי' א אות א
ג/יג שפת אמת על התלמוד ח"ג דף כב ע"א
ג/יג שרידי אש ח"א עמ' קמד, קמז, קסב
ג/יג תורת הקדש ח"ב עמ' רלז
ג/יד אבן הספיר (ספרקה) עמ' עז
ג/יד דברות משה ב"ק ח"א סי' נד ענף א-ב
ג/יד דברות משה נדה וטהרות עמ' תתמד {ואם חישב עליה לאכילה והוכשרה הרי היא כאוכלין טמאין}
ג/יד זכרון בנימין ח"א עמ' סא
ג/יד חבורי טהרה עמ' צ
ג/יד חזו"א טהרות סי' א ס"ק ה
ג/יד חזו"א על הרמב"ם
ג/יד מי הדעת עוקצין עמ' רג {כ"מ}
ג/יד מנחת חינוך ח"ב עמ' קל
ג/יד מעשה רקח
ג/יד עין חיים ח"א עמ' רכה
ג/יד שמלה שניה דף ז ע"ב
ג/יד שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' תקיא
ג/יד שערי טהר ח"א שער ד סי' ב אות ד, ח"ב שער ג סי' יב אות ג
ג/טו אבני נזר יו"ד סי' קה אות כא
ג/טו אגרות משה יו"ד ח"ב סי' קעד ענף א
ג/טו אור הישר [באר יצחק או"ח סי' יט]
ג/טו באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' קעד
ג/טו דברות משה נדה וטהרות עמ' תקל {אבר מן החי הפורש מהם טהור}
ג/טו דברי מרדכי (קרישפין) דף יא ע"א
ג/טו הר המלך ח"ז עמ' קצח
ג/טו ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' נז
ג/טו חבורי טהרה עמ' רכט
ג/טו חזו"א טהרות סי' א ס"ק ג
ג/טו חזון יחזקאל חולין פ"ח ה"ו
ג/טו יד אברהם טהרות עמ' יד
ג/טו מנחת חינוך ח"ב עמ' קל
ג/טו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' שפד
ג/טז אור שמח
ג/טז באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' קעד
ג/טז בנין הלכה עמ' צד-צה, קכג
ג/טז דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' סז אות י
ג/טז חבורי טהרה עמ' רכט
ג/טז חזו"א על הרמב"ם
ג/טז יד אברהם טהרות עמ' טז
ג/טז לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' טז אות א, ה
ג/טז קדשי יהושע עמ' תקפו
ג/טז קרית מלך
ג/טז שערי היכל זבחים עמ' תתקסה הערה 12 {ואינו מטמא - על מה מוסב}


ד/636 הלכות שאר אבות הטומאות פרק ד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ד/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' קלא
ד/רה"פ פי' ר"י קאפח
ד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ד/רה"פ רמב"ם הערוך
ד/רה"פ רמב"ם לעם
ד/רה"פ שם טוב
ד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ד/א אמרות שמואל עמ' קנב-קנג {שמאל}
ד/א אמרי בינה (אוירבך) - שחיטה סי' יא ד"ה ואין לומר
ד/א גור אריה ויקרא פ' כב הע' 23
ד/א הערות ר"י ליינר
ד/א הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"א הע' 7
ד/א חבורי טהרה עמ' קד {כ"מ}
ד/א יין מלכות (שניאורסון) עמ' 428-429
ד/א כלי טהור עמ' א
ד/א לב אריה (בראד) חולין קכז ע"א
ד/א מנחת חינוך ח"ב עמ' קכ {מל"מ}, קכג
ד/א מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' קצב {מל"מ}
ד/א מעיני המים
ד/א משנת יעקב
ד/א פתיל תכלת עמ' נה, עין התכלת עמ' עג {מל"מ}
ד/א קרית מלך
ד/א שיחת חולין עמ' תקלג
ד/א שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' מז, רמז {מל"מ}
ד/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' תקא-תקב
ד/א תפארת צבי (שפילמן) ח"ב עמ' שצט {מל"מ}
ד/ב אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קסט
ד/ב אוצרות הרמב"ם
ד/ב אור הישר [אור הישר כריתות יב ע"ב]
ד/ב אנצי"ת ע' אבות הטומאות הע' 6
ד/ב אש קודש מעילה עמ' קלה
ד/ב הוד יוסף עמ' מז
ד/ב זכרון בנימין ח"ב עמ' תקלח
ד/ב יד אברהם כלים עמ' ג
ד/ב יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' קפו
ד/ב מחובר לטהור סי' ד אות ז
ד/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' קד
ד/ב משנה הלכות ח"ח סי' רלה
ד/ב שאלו שלום ירושלים (פלאצקי) סי' טז
ד/ג אור הישר [מפרשים בהל' מאא"ס פ"ב ה"ח]
ד/ג קרית מלך
ד/ד הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' ריב
ד/ד חי' הגר"ח החדש עמ' תק
ד/ד יד אברהם טהרות עמ' כא
ד/ד יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' שמט
ד/ד מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' ריב
ד/ד קרית מלך
ד/ה חי' הגאון אדר"ת עמ' קמח {גידים בשר ועצמות}
ד/ה מטה אהרן ר"ה - קונ' ראש היום עמ' כח {מל"מ}
ד/ה מעשה רקח
ד/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קצ
ד/ה שם טוב - השלמה
ד/ו בד קודש (פוברסקי) ח"א דף יט ע"ג
ד/ו וזאת ליהודה (זלצר) עמ' לד
ד/ו מעשה רקח
ד/ו שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' שכב {מל"מ}
ד/ו שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' רעד
ד/ז אור הישר [מל"מ הל' טו"מ פ"א הי"ד, אור הישר מעילה יז ע"א ומנחות כט ע"א]
ד/ז דברות משה נדה וטהרות עמ' תשצו {דם השרץ כבשרו ומצטרף לכעדשה}
ד/ז דברות משה שבת ח"א סי' יז ענף ג, ה, פסחים עמ' קמז {מל"מ}
ד/ז דעת ותבונה מכשירין עמ' שנט-שס
ד/ז הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"א הע' 8, 19
ד/ז ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' תקלב
ד/ז זכרון בנימין ח"ב עמ' תקמ
ד/ז חזו"א על הרמב"ם
ד/ז חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' רכט
ד/ז חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד הל' מאא"ס פ"ב ה"ט]
ד/ז חסדי דוד ח"ז עמ' תרנג
ד/ז יד אברהם מכשירין פ"ו ה"ה אות עז, פו
ד/ז יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' קפו
ד/ז ידי משה (בוצק' תשמג) סי' שיח
ד/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' קד, קכא, קלב
ד/ז מצודת דוד (שפרבר) עמ' תכז {כשהוא מחובר בבשר}
ד/ז משכן אהרן עמ' צ
ד/ז עבודת לוי (רוד') דף מה ע"ב
ד/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קצ
ד/ז פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' עג
ד/ז צדקה לחיים (תקמז)
ד/ז צדקה לחיים (תשסח) עמ' מה
ד/ז רלב"ג ויקרא פ"ט תועלת כג עמ' קסו
ד/ז שבי בנימין דף ד ע"ב
ד/ז שערי טהר ח"א שער ד סי' ג אות א
ד/ז תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' קפב
ד/ח אנצי"ת ע' בשר הע' 17, 49, 51, 53
ד/ח בית דוד (פילוסוף) או"ח דף יט ע"א
ד/ח ברור הלכה חולין קכב ע"א ציון א
ד/ח ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' כד אות יב
ד/ח ברכת מרדכי פסחים עמ' רצג
ד/ח הערות וחדושים (טויב) שבת סי' כה ס"ק יא
ד/ח חבורי טהרה עמ' קיט
ד/ח טעם ודעת הל' טו"מ פ"ג הי"א בביאוה"ל, וטעם ודעת אות עא
ד/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' צב
ד/ח פותח יד
ד/ח קרית מלך
ד/ח שערי טהר ח"א שער ד סי' ג אות ב, ח"ב שער ג סי' ט אות ו
ד/ח שערי מאיר עמ' מד
ד/ח תורת המלאכות ח"ז עמ' קלא
ד/ט אבות הראש ח"ב דף מז ע"ד
ד/ט שארית ישראל (שלוניקי) דף כ ע"א
ד/י אנצי"ת ע' ביצה (א) הע' 156
ד/י חסדי דוד ח"ו עמ' קצב
ד/י מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' קצב
ד/יא אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' כח
ד/יא ברור הלכה חולין קכו ע"ב ציון ג
ד/יא הלכות עולם (קאראסיק) חולין נט ע"ב
ד/יא הר המלך ח"ד עמ' מז
ד/יא לב אריה (בראד) חולין כו ע"ב, קכו ע"ב (ד"ה במשנה)
ד/יא לב אריה (בראד, תשסד) עמ' תעג
ד/יא מנחת חינוך ח"ב עמ' קכב
ד/יא מעיני המים
ד/יא מקורות לפסקי הרמב"ם
ד/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/יא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' צב, קפט
ד/יא שערי טהר ח"ב שער ג סי' יא
ד/יב אור שמח
ד/יב ארעא דרבנן (תשעט) עמ' עו
ד/יב בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תסד
ד/יב דרש אברהם ח"א דף קפח ע"ב
ד/יב הלכות עולם (קאראסיק) פסחים כז ע"א {כ"מ - אסמכתא}
ד/יב הר המלך ח"ז עמ' קצח
ד/יב זכרון בנימין ח"א עמ' קעב
ד/יב זכרון בנימין ח"ב עמ' תקלח
ד/יב חבורי טהרה עמ' טז
ד/יב טורי אבן המפואר חגיגה עמ' קנב
ד/יב טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' רמ-רמא
ד/יב יד אברהם טהרות עמ' ט
ד/יב מוריה גל' קעה עמ' קסט
ד/יב מחובר לטהור סי' ד אות ב
ד/יב מי הדעת עוקצין עמ' קמא
ד/יב מנחת חינוך ח"ב עמ' קכג, קכה
ד/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/יב משנת משה חגיגה עמ' לח
ד/יב נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' מא
ד/יב נודע ביהודה קמא יו"ד סי' כו
ד/יב נחלת עזריאל (הלוי) נדה דף נו
ד/יב פני שלמה (גנצפריד) שבת עמ' עה
ד/יב קרית מלך
ד/יב שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' שטז
ד/יב שולי הגליון עמ' קנו
ד/יב שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' שא
ד/יב שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות נז
ד/יב שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 232
ד/יב שערי טהר ח"א שער ד סי' ג אות ב, ח"ב שער ג סי' י אות א, ח"ה שער א סי' ג אות יח, ח"ו סי' נב אות ב
ד/יב תורת רפאל ח"ג עמ' נד
ד/יג אור הישר [מל"מ הל' טו"א פ"ד ה"א, אור הישר מנחות נד ע"ב]
ד/יג אור המאיר (שפירא) סי' ז אות ה {כ"מ}
ד/יג אור ליהודה (תשנט) עמ' שעד
ד/יג אמונת יהושע עמ' תרלז {שצמקו}
ד/יג ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קכג
ד/יג בית אהרן וישראל גל' צד עמ' פב-פד {תפח}
ד/יג בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תסד
ד/יג ברור הלכה שבת צא ע"א ציון ד פסקה א {כ"מ}
ד/יג ברכות שמים מכות פ"ג אות רל {תפח}
ד/יג גינת ראובן תרומות עמ' רכה
ד/יג דברות משה ברכות עמ' שנב {פחות מכעדשה מן השרץ ופחות כזית מן הנבילה שתפחו ועמדו על כשיעור מטמאין מדברי סופרים}
ד/יג דגל יהודה (בילו') עמ' קו
ד/יג היכל צמח
ד/יג הרמב"ם כמחנך עמ' 169
ד/יג זכרון בנימין ח"א עמ' סא-סב, קצד
ד/יג זכרון בנימין ח"ב עמ' לה, מו
ד/יג חדושים ובאורים (גרי') מנחות סי' ו ס"ק ג
ד/יג חזו"א עוקצין סי' ג ס"ק ה
ד/יג חמדת יעקב עמ' 126, 116
ד/יג חמדת ישראל ח"א דף נ ע"ד
ד/יג טעם ודעת הל' טו"מ פ"ב טעם ודעת אות כד
ד/יג ידי משה (בוצק' תשמג) סי' קסד
ד/יג להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' קעז
ד/יג מגידות (תשעג) סי' קכד עמ' לח
ד/יג מועדים וזמנים ח"ג סי' רסה
ד/יג מזבח חדש דף מז ע"ב
ד/יג מי הדעת עוקצין עמ' קה, קיא
ד/יג מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' תמו, תנב
ד/יג מנחת חזקיה מנחות עמ' קנז
ד/יג מנחת חינוך ח"א עמ' קסא
ד/יג מקור ברוך (גינ', תשמו) עמ' 130
ד/יג מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' שצב
ד/יג משה ידבר (תשעו) עמ' רפט
ד/יג משפט כהן עמ' צח ע"א
ד/יג נזר הקדש (רזין) מנחות דף פב ע"ד
ד/יג נחמד למראה ח"ג דף קעז ע"ב
ד/יג ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' רט
ד/יג ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תרא, תריז, תרלז
ד/יג עבודת לוי (רוד') דף לז ע"ג
ד/יג עמק הלכה (בוימל) עמ' קנב
ד/יג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' צב, קפט
ד/יג פני חמה דף טו ע"ב {צמקו או תפחו}
ד/יג קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רה, ריג
ד/יג שאר יוסף ח"ז עמ' תע-תעד
ד/יג שארית ישראל (שלוניקי) דף יט ע"ד
ד/יג שארית ישראל (תשעד) דרוש ז עמ' 137 {אין דיחוי}
ד/יג שו"ת מהר"י הכהן (רפפורט) מהדו"ת או"ח סי' ז {כ"מ}
ד/יג שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' רמט
ד/יג שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' מ
ד/יג שערי טהר ח"ה שער א סי' ב אות טז
ד/יג תורת האשם עמ' עו {פחות מכזית שתפח}
ד/יג תורת מיכאל עמ' רלז
ד/יד אגרות משה יו"ד ח"ב סי' קעד ענף א
ד/יד אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' מו
ד/יד אהל משה (לוין) ח"א דף לח ע"ב {השמיט נשברה מפרקת}
ד/יד אור החיים ויקרא פ"א פסוק כט
ד/יד אור הישר [אור הישר כריתות יג ע"א]
ד/יד בית שערים יו"ד סי' נב
ד/יד ברור הלכה חולין כא ע"א ציון ט {הותז ראשו}
ד/יד ברור הלכה שבת צ ע"ב ציון א {חגב}
ד/יד דברות משה חולין עמ' קנח
ד/יד דברות משה נדה וטהרות עמ' תקל {אף שהן מפרכסין כזנב הלטאה מטמאין}
ד/יד דברי אהרן עמ' קכב {נחש}
ד/יד דברי שאול ויקרא עמ' סא
ד/יד הר המלך ח"ז עמ' קצח
ד/יד זבחי צדק (דיסקין) עמ' קצב
ד/יד חי' הגרז"ס קדשים עמ' קיג
ד/יד חלקת יואב החדש הגהות על מהרש"א סנהדרין יז ע"ב
ד/יד טעם ודעת הל' טו"מ פ"א הט"ו בביאוה"ל
ד/יד כלילת יופי דף לט
ד/יד לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' יג אות א
ד/יד להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' צא
ד/יד מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' רג
ד/יד מוריה שנה ח גל' ח עמ' טז
ד/יד מחובר לטהור סי' ג
ד/יד מנחת חינוך ח"ב עמ' קכ
ד/יד מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ה עמ' נב
ד/יד מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' קצב
ד/יד מראה איש ח"א יו"ד עמ' כ
ד/יד נחל אשכול ח"ב עמ' 184
ד/יד נשמת חיים (תשסח) או"ח קונטרס מבית הלוי עמ' יב
ד/יד סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ג עמ' קצג-קצה
ד/יד ספרי דבי רב ח"ב עמ' ריא
ד/יד עמק שאלה (טברסקי) עמ' תסז
ד/יד צפנת פענח ויקרא עמ' קיט
ד/יד קרית מלך
ד/יד שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' פו
ד/יד שיחת חולין עמ' סו
ד/יד שמרו משפט ח"ב עמ' שצח
ד/יד תורה שלמה בראשית פ"ג אות ק


ה/637 הלכות שאר אבות הטומאות פרק ה *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ה/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ה/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ה/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' קלב-קלג
ה/רה"פ פי' ר"י קאפח
ה/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ה/רה"פ רמב"ם הערוך
ה/רה"פ רמב"ם לעם
ה/רה"פ שם טוב
ה/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ה/א אמרי חן (לוונברג) כלים עמ' קנ-קנא
ה/א אמרי חן (לוונברג) נדה עמ' קסה-קסו
ה/א אנצי"ת ע' אבות הטומאות הע' 17, ע' בעל קרי הע' 8, 13, 21, 25, 30, 35, 37, 41-46, 58
ה/א בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תעו
ה/א בן אריה
ה/א בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' תמ
ה/א בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תסב
ה/א דורש לציון (תקצד) דרוש ז
ה/א דורש לציון (תשנה) עמ' עז
ה/א הלכות עולם (קאראסיק) פסחים כז ע"א
ה/א הר המלך ח"ו עמ' קטז, ח"ז עמ' קצח
ה/א התורה והתלמוד ח"ד עמ' 388 {ראב"ד}
ה/א זכר יצחק (תשן) עמ' רצג
ה/א חוות יאיר (תשנז) עמ' תקפה
ה/א חזו"א זבים סי' א ס"ק ו-ז
ה/א חי' חפץ חיים
ה/א חסדי דוד ח"א עמ' א, ח"ח עמ' א
ה/א יד אברהם כלים עמ' ב
ה/א יד אברהם מקואות פרק ח משנה ד אות ח
ה/א ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רכט
ה/א כלי טהור עמ' ה, ל, קא, קד
ה/א כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' רע {לח"מ}
ה/א לחמי תודה (הורביץ) דף י ע"ג {בגדים שעליו טהורים}
ה/א מאור תורה (שנגהי) חוב' ב עמ' נ
ה/א מחובר לטהור סי' ט, סי' יג אות ד
ה/א מי נדה עמ' שצ
ה/א מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף ה ע"א {כ"מ}
ה/א מנחם שלמה סי' קכ
ה/א מנחת חינוך ח"ב עמ' קסו
ה/א מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ו עמ' רעו
ה/א מעיני המים
ה/א מפי כהן זבים סי' ג אות יג
ה/א מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' שסז
ה/א מר קשישא עמ' נג
ה/א משנת ירושלים עמ' צא
ה/א נאם דוד
ה/א נחלת שמעון (אמוראי) דף ד-ו
ה/א סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' קיז, רפה
ה/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קיג
ה/א ערהשה"ע קדשים סי' רלג אות כ
ה/א פתח המלך עמ' רס-רסח
ה/א רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' סז
ה/א שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' רצג-רצד
ה/א שו"ע הרב או"ח סי' תנז ס' כ
ה/א שושנת העמקים (תאומים) עמ' קיב
ה/א שיח יוסף נדה ח"א עמ' ריג-ריד
ה/א שיח ערב קדשים עמ' קעו {ר"ח הלוי}
ה/א שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות ג
ה/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 502
ה/ב אבני זכרון (פפר) ח"ב, אבנים שלמות סי' כח אות א
ה/ב אמרי חן (לוונברג) נדה עמ' קנח
ה/ב אנצי"ת ע' בעל קרי הע' 64
ה/ב בדבר מלך חט"ז עמ' שי
ה/ב ברכי יוסף או"ח דף קלא ע"א {קטן בן ט}, סי' תנז ס"ה
ה/ב גבורת יצחק מקואות עמ' קצב
ה/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' תרעה
ה/ב זכרון בנימין ח"ב עמ' תסב
ה/ב חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' שצז
ה/ב טהרת יו"ט חט"ז עמ' ה
ה/ב יבול היובלות עמ' 86
ה/ב ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רכט
ה/ב כלי טהור עמ' ב
ה/ב מים מדליו (טאגער) חדושים אות ה, יד
ה/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' קסז
ה/ב משכן שילה עמ' פט
ה/ב משנת אליעזר (רבינ') עמ' קעג
ה/ב משנת יעקב
ה/ב משנת ירושלים עמ' עא
ה/ב ספרי דבי רב ח"ד עמ' צה
ה/ב פלגי מים מקואות פ"ח מ"ד
ה/ב פני מבין ח"ב דף ק ע"ג {כ"מ}
ה/ב קרבן פסח עמ' תתנ
ה/ב קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' מב
ה/ב שו"ע הרב או"ח סי' תנז ס' כ
ה/ג בריכת המלך עמ' רצט
ה/ג הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' כח ס"ק יב
ה/ג ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רכט
ה/ג מפי כהן זבים סי' ד אות טז {ש"ז אדומה}
ה/ג משנת חיים נדה סי' כט עמ' קטז
ה/ג פלגי מים מקואות פ"ח מ"ב אות א
ה/ג קרית מלך
ה/ד אבני נזר יו"ד סי' רכה אות יח
ה/ד אמרי בינה (אוירבך) - אבן העזר סי' ח ד"ה ונראה
ה/ד אמרי חיים (שיינברג) עמ' 123
ה/ד אנצי"ת ע' בעל קרי הע' 55, 56
ה/ד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ה/ד בני שמואל
ה/ד דברי אמת (תשעט) עמ' רא {בתרי לישני אף בשל תורה הלך כלישנא בתרא, וכ"מ}
ה/ד דברי חיים ח"ב יו"ד סי' עו
ה/ד הגהות רימ"א
ה/ד הלכות עולם (קאראסיק) פסחים כז ע"א
ה/ד הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"א אות ד עמ' יב, הע' 49
ה/ד חי' חפץ חיים
ה/ד חסדי דוד ח"י עמ' מב-מג
ה/ד טעם ודעת הל' טו"מ פ"ג הי"ג בביאוה"ל
ה/ד יד אברהם מקואות פרק ח משנה ג אות א
ה/ד ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רכט
ה/ד כבוד מלכים (מרגליות) {כ"מ בשם הראב"ד} [ליתא בפנים]
ה/ד מחובר לטהור סי' ז
ה/ד מחנה יהודה (קצין) ח"ב סי' מ
ה/ד מי הדעת עוקצין עמ' קמא
ה/ד מי נדה - שירי טהרה עמ' לז {כ"מ}
ה/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' קסז, שמח
ה/ד מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' רצד
ה/ד מפי כהן זבים סי' ד אות יד, טז, סי' ו אות כב
ה/ד נאם דוד
ה/ד עטרת ישראל עמ' שסט
ה/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קיד, קפט
ה/ד פלגי מים מקואות פ"ח מ"ב אות א
ה/ד פרת חטאת עמ' צג
ה/ד צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' צט אות ה
ה/ד קרן הצבי מצוה ב אות ז
ה/ד שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' רצג
ה/ד תורה לשמה (תשעג) עמ' תמ
ה/ה אגרות משה אהע"ז ח"א סי' סח
ה/ה אנצי"ת ע' בעל קרי הע' 74-76, 78
ה/ה דברות משה ברכות עמ' סג {או שמצא בשרו חם ולא הרהר טהור}
ה/ה דברות משה נדה וטהרות עמ' סד {או שמצא בשרו חם ולא הרהר טהור}
ה/ה חזו"א יו"ד סי' רטו לדף כב
ה/ה חסדי דוד ח"י עמ' מב-מג
ה/ה יד אברהם מקואות פרק ח משנה ג אות ג-ד
ה/ה מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף צו ע"א {ראב"ד}
ה/ה מעשה רקח
ה/ה משנת חיים עירובין, הקדמה ד"ה ואשר
ה/ה משרת משה (עטייה) בהשמטות
ה/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קיג, קפט
ה/ה פלגי מים מקואות פ"ח מ"ג אות ב
ה/ה שערי שמואל עמ' צט {מל"מ}
ה/ו אור הישר [אור הישר מקואות פ"ח מ"ב]
ה/ו אנצי"ת ע' בעל קרי הע' 81, 86, 88, 89
ה/ו בכורי חיים ח"א סי' קב
ה/ו דברי יששכר דף ו ע"א
ה/ו הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' כח ס"ק י, יב
ה/ו חלת לחם (תשנח) עמ' יז
ה/ו חסדי דוד ח"י עמ' מב-מג
ה/ו יד אברהם מקואות פרק ח משנה ב אות ו, משנה ג אות א
ה/ו מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף צו ע"א
ה/ו פלגי מים מקואות פ"ח מ"ב אות ב
ה/ו שו"ע הרב או"ח סי' תנז ס' כ, סי' תרו ס' יא
ה/ז אור הישר [אור הישר תמיד כו ע"א]
ה/ז אנצי"ת ע' בעל קרי הע' 92, 98, 99
ה/ז באר המים עמ' קיז
ה/ז ברור הלכה חולין כד ע"ב ציון ב
ה/ז דברי אברהם (מנדלסון) דף לד ע"ב {צחצוחי ש"ז}
ה/ז חסדי דוד ח"י עמ' מב-מג
ה/ז טל חיים (טל) ח"ג עמ' שנד
ה/ז יד אברהם מקואות פרק ח משנה ב אות ו
ה/ז מר קשישא עמ' כד
ה/ז משנה הלכות כתובות דף קמו ע"ב
ה/ז שנתון המשפט העברי ח"ב עמ' 33
ה/ח בינת אמת עמ' שלו
ה/ח בני סמיכי
ה/ח הר המלך ח"ו עמ' קטז
ה/ח יד אברהם מקואות פרק ח משנה ד אות יג
ה/ח שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קכ, רפח
ה/ח שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' שס
ה/ח שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 75
ה/ט אמונת עתיך גל' 115 עמ' 134 {פולטת ש"ז אחרי הזרעה מלאכותית}
ה/ט אנצי"ת ע' ביאה הע' 100, 121, 124, ע' בעל קרי הע' 104, 108, 109, 113, 116
ה/ט בית המלך דף נב ע"ד
ה/ט בני משה (מאג'אר) דף קיא
ה/ט בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תסב
ה/ט הר המלך ח"ו עמ' קטז
ה/ט חי' מהר"ם שיק נדה עמ' קד
ה/ט חלת לחם (תשנח) עמ' יז
ה/ט חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' צו עמ' שכב
ה/ט יד אברהם מקואות פרק ח משנה ד אות ח
ה/ט כלי טהור עמ' לג
ה/ט מגן בעדי עמ' 232
ה/ט מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' תפא
ה/ט מחובר לטהור סי' ה אות ה
ה/ט מים טהורים עמ' א
ה/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' קסז, שמז, ח"ג עמ' שסו
ה/ט מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' רצה
ה/ט מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' שעו
ה/ט משכנות לאביר יעקב ח"ב דף ו ע"ד {כ"מ}
ה/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קיד
ה/ט פלגי מים מקואות פ"ח מ"ד
ה/ט שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' רפז-רפח, רצד
ה/ט שער המלך ח"ב עמ' ב
ה/ט שערי טהר ח"ב שער ד סי' כו אות ד, ח"ד שער א סי' כח אות ב
ה/ט תורת יצחק ח"א עמ' קצא
ה/י אור שמח
ה/י אנצי"ת ע' ביאה הע' 47, ע' בעל קרי הע' 110
ה/י בית המדרש
ה/י ברור הלכה יבמות לד ע"ב ציון ג
ה/י זכר יצחק (תשן) עמ' קפג
ה/י חיי אברהם (צציק) עמ' קמח
ה/י חסדי דוד ח"י עמ' מד
ה/י טהרת יו"ט חי"ח עמ' יט
ה/י מחובר לטהור סי' ה אות ה
ה/י מים מדליו (טאגער) באורים אות י
ה/י מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ב]
ה/י משנה הלכות ח"ב דף לא ע"ד
ה/י עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קטו
ה/י פתח המלך עמ' רסח-רעג
ה/י קרית מלך
ה/י שו"ת הריב"ש המיוחסות עמ' צט
ה/י שו"ת מהרי"ק עמ' תמד
ה/י שעורי הגר"א וסרמן חולין עמ' ל
ה/י שעורי ר' יחיאל מיכל מקואות אות צז
ה/י שער המלך ח"ב עמ' ב
ה/י תורת יצחק ח"א עמ' קצא
ה/יא אוצרות הרמב"ם
ה/יא אור הישר [אור שמח הל' אסו"ב פ"ו הט"ז]
ה/יא אורים גדולים (תשסג) עמ' קמד
ה/יא אמר יוסף (אלקלעי) דף סט ע"א {כ"מ}
ה/יא אנצי"ת ע' בעל קרי הע' 130, 131, 134, 149, 150, 161, 162, 176
ה/יא באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קכג-קכד
ה/יא בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תסב
ה/יא ברור הלכה שבת פו ע"א ציון ד
ה/יא גבול יהודה (אשכנזי) ליקוטים דף כו ע"א
ה/יא דבר סיני על מועדי השנה עמ' לד {שלש עונות}
ה/יא דברי יציב יו"ד עמ' קל {הגיעה לבין השיניים}
ה/יא דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' שטז
ה/יא דעת כהן עמ' קפא
ה/יא היכל צמח
ה/יא הר המלך ח"ו עמ' קטז
ה/יא זהב התרומה - חלה עמ' תרכג {כרואה קרי}
ה/יא זכרון בנימין ח"ב עמ' סג
ה/יא זכרון יוסף (שטיינהרט) או"ח סי' ז
ה/יא חי' הגר"מ הלוי
ה/יא חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' סב-סג
ה/יא חלת לחם (תשנח) עמ' יג
ה/יא חסדי דוד ח"י עמ' מג
ה/יא טהרת הבית ח"ב עמ' שצח-ת
ה/יא ישורון ח"כ עמ' קצז {שלש עונות}
ה/יא לב שלמה (חלמא) עמ' כד, לט
ה/יא מגד יהודה ח"א סי' קע אות א
ה/יא מזבח חדש דף כו ע"ג, כז ע"ג
ה/יא מחובר לטהור סי' ה אות ה
ה/יא מנחת חינוך ח"ב עמ' קסז
ה/יא מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' שעה
ה/יא מקום דוד דף עא ע"ב
ה/יא מרחשת ח"א סי' לו אות א
ה/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/יא נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' שח
ה/יא נועם ח"ו עמ' ש, ח"ח עמ' שכד-שכה
ה/יא פי' ר' פרחיה שבת פו הערה 47-43, 59
ה/יא פינות הבית דף צו ע"ג, צז ע"א
ה/יא פלגי מים מקואות פ"ח מ"ד
ה/יא פני שלמה (גנצפריד) שבת עמ' קנה
ה/יא קול דודי (תשף)
ה/יא קול דודי מקואות סי' רסג
ה/יא שארית נתן (פולק) דף ד ע"ד
ה/יא שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' ר
ה/יא שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' רפח
ה/יא שיח יוסף נדה ח"א עמ' ריג
ה/יא שם משמואל פרשת במדבר שנת תרע"ח {שלש עונות}
ה/יא שעורי ר' יחיאל מיכל מקואות אות צז-צח
ה/יא שפת אמת ליקוטים (מהד' אור עציון) ח"ב עמ' 237 {שלש עונות}
ה/יא תורה לדעת ח"ג עמ' ריז
ה/יא תורת יצחק ח"א עמ' קצא
ה/יא תחומין ח"ז עמ' 495
ה/יא תשובה מאהבה ח"א סי' יב
ה/יב אנצי"ת ע' בעל קרי הע' 176
ה/יב באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' שמג
ה/יב בחיר חיים
ה/יב בן ימין עמ' קט
ה/יב ברור הלכה שבת פו ע"א ציון ד
ה/יב זכור לדוד עמ' מט
ה/יב חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' סב
ה/יב חסדי דוד ח"י עמ' מג
ה/יב לב שלמה (חלמא) עמ' כד
ה/יב מנחת אליהו (שטיינברג) עמ' רמב
ה/יב מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק יו"ד סי' כו]
ה/יב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קטו
ה/יב קרית מלך
ה/יב שיורי ברכה יו"ד דף מב ע"א {ג' עוגת}
ה/יב שעורי ר' יחיאל מיכל מקואות אות צח
ה/יג אנצי"ת ע' בעל קרי הע' 176
ה/יג באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' שמג
ה/יג בית אב (ענתבי) דף מא ע"א
ה/יג ברור הלכה שבת פו ע"א ציון ד, פו ע"ב ציון א
ה/יג דליית הכרם עמ' תתתכח [והאשה שפירשה ממנה ש"ז - צ"ל והאיש שפירשה ממנו ש"ז - כ"ה בדפוס ויציניא]
ה/יג דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תקלג
ה/יג חסדי דוד ח"י עמ' מג
ה/יג לב שלמה (חלמא) עמ' כד
ה/יג מעשה רב (סוף שופטים, מהדורה א)
ה/יג מעשה רקח
ה/יג נחלת עזריאל (הלוי) נדה דף מג, ובר"פ דם הנדה
ה/יג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קטו
ה/יג פי' ר' פרחיה שבת פו הערה 47-43, 59
ה/יג שו"ת הריב"ש המיוחסות עמ' צה
ה/יד חיי יעקב (לנדא) יו"ד סי' יא
ה/יד טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' רמ-רמא
ה/יד מנחת חינוך ח"ב עמ' קסז
ה/יד מעשה רקח
ה/יד נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' מא
ה/יד נודע ביהודה קמא יו"ד סי' כו
ה/יד תחומין ח"ב עמ' 510
ה/טו אמרי חן (לוונברג) נדה עמ' קסב
ה/טו אנצי"ת ע' בעל קרי הע' 8, 100, 104, 135, 142, 143
ה/טו אשר למלך
ה/טו גבורת יצחק מקואות עמ' קצב
ה/טו דברי אברהם (מנדלסון) דף לד ע"ב {מטיל מים - מדרבנן}
ה/טו חלת לחם (תשנח) עמ' יז
ה/טו חסדי דוד ח"י עמ' מד
ה/טו יד אברהם מקואות פרק ח משנה ב אות ב, ו, יא
ה/טו מנחת חינוך ח"ב עמ' קסז
ה/טו מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ו עמ' רעו
ה/טו מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' רצד
ה/טו משכנות לאביר יעקב ח"ב דף ו ע"ד {כ"מ}
ה/טו פלגי מים מקואות פ"ח מ"ג אות ב
ה/טו פני שלמה (גנצפריד) שבת עמ' עה
ה/טו שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' רצב
ה/טו שם טוב - השלמה
ה/טו שעורי ר' יחיאל מיכל מקואות אות צז
ה/טז אור שמח
ה/טז אמר יוסף (אלקלעי) דף סט ע"א {כ"מ}
ה/טז אנצי"ת ע' אם תמצא הע' 22 {כ"מ}, ע' גוי הע' 1224
ה/טז ברור הלכה שבת פו ע"ב ציון ב
ה/טז היכל צמח
ה/טז טל נתן עמ' רפח
ה/טז יד אברהם מקואות פרק ח משנה ד אות א, יג
ה/טז מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' שעה
ה/טז משנה הלכות כתובות דף פב ע"א {כ"מ - את"ל}
ה/טז נתן פריו סוגיות ח"א עמ' קיב
ה/טז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קיד
ה/טז פתחי שערים דף ג ע"ב
ה/טז שם טוב - השלמה
ה/טז שער המלך ח"א עמ' שלח
ה/יז אנצי"ת ע' בעל קרי הע' 71, ע' גוי הע' 588, 589, 624
ה/יז חסדי דוד ח"י עמ' מד
ה/יז מחובר לטהור סי' ו
ה/יז מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/יז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קיד
ה/יז קרן הצבי מצוה ע אות ח
ה/יז קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' מב
ה/יח הר המלך ח"ו עמ' קטז
ה/יח מחובר לטהור סי' ז
ה/יח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קטו
ה/יח צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קכה אות ב
ה/יט אנצי"ת ע' בעל קרי הע' 117-119, 121
ה/יט בית הלל (כגן) ע"ז עמ' כה
ה/יט בני משה (מאג'אר) דף קנ ע"ג
ה/יט ברכי יוסף או"ח סי' תנז ס"ה
ה/יט גליונות אבני נזר {כ"מ} [עי' הל' סוטה פ"א ה"ו וכ"מ שם]
ה/יט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' תרעה
ה/יט יבול היובלות עמ' 86
ה/יט כלי טהור עמ' ב
ה/יט מחובר לטהור סי' ה אות ה, סי' ז
ה/יט מי נדה עמ' שעד
ה/יט מעשה רקח
ה/יט עין חיים ח"ב עמ' קח
ה/יט קרית מלך
ה/יט שם טוב - השלמה


ו/638 הלכות שאר אבות הטומאות פרק ו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ו/רה"פ מעשה רקח
ו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ו/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' קלד-קלה
ו/רה"פ פי' ר"י קאפח
ו/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ו/רה"פ רמב"ם הערוך
ו/רה"פ רמב"ם לעם
ו/רה"פ שם טוב
ו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ו/א אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' יג אות א
ו/א אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' קנו
ו/א אור חדש (מהר"ל) פ"ד הע' 79
ו/א אמת ליעקב מועד עמ' קס
ו/א אנצי"ת ע' אבות הטומאות הע' 79
ו/א ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קכה
ו/א באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' קעז
ו/א בית הלל (כגן) ע"ז עמ' ק
ו/א ברור הלכה ע"ז לב ע"ב ציון ב
ו/א הר המוריה (אדר"ת) עמ' רטז
ו/א הרמב"ם כמחנך עמ' 181
ו/א התורה והתלמוד ח"ד עמ' 520-521
ו/א ואשיבה שופטיך עמ' קב {ד"ס}
ו/א חי' חתם סופר
ו/א חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' צא
ו/א חתן סופר חנוכה-פורים עמ' יח
ו/א יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קכז
ו/א יראה ואהבה עמ' כד
ו/א לקוטי סופר ח"ב דף יז ע"ג
ו/א לקוטי שיחות חלק ל עמ' 155
ו/א מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' רצז
ו/א מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' טז
ו/א מקראי קדש (תשנג) עמ' רצו
ו/א משאת משה (חברוני) פסחים סי' ע עמ' 206
ו/א משבצות זהב ישעיהו עמ' תרסט
ו/א משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' רמו
ו/א משך חכמה בראשית פל"ב פס' כד
ו/א משנת חיים בראשית עמ' תנט
ו/א משנת חיים דברים עמ' רסז
ו/א משנת חיים הל' פסח עמ' קד, קט
ו/א משנת חיים חולין סי' לא עמ' קיט
ו/א משנת יעקב
ו/א נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' קטז
ו/א נר מצוה (ואלק) מצוות דף עח ע"א {טומאת תקרובת דרבנן}
ו/א סדר יעקב ע' טומאת ע"ז {כולם מד"ס}
ו/א קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' ס
ו/א שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' כג
ו/א שחר אורך עמ' תקנד
ו/א שמן רקח ח"א דף יד ע"ד
ו/א תורת החוף ימים סי' כב אות ד
ו/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' תקג-תקז
ו/ב אגרות משה יו"ד ח"א סי' רנ
ו/ב בית הלל (כגן) ע"ז עמ' נ
ו/ב ברור הלכה שבת פב ע"ב ציון ג
ו/ב דברות משה שבועות-ע"ז עמ' תנג {ע"ז עצמה מטמאה אדם וכלים במגע}
ו/ב הרמב"ם כמחנך עמ' 181
ו/ב חד וחלק ח"א דף כח ע"ב
ו/ב חזון יחזקאל סנהדרין פ"ב ה"ו
ו/ב מלאכת מחשבת עמ' מז
ו/ב משאת המלך ח"ג סי' שצח {פחות מכזית}
ו/ב ערהשה"ע קדשים סי' קצא אות יג
ו/ב קרית מלך
ו/ב שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' רפט
ו/ב שם טוב - השלמה
ו/ג בדבר מלך חט"ו עמ' רכה {קצץ אבר ממנה אפי' היה כמרדע הדי"ז טהור שע"ז אינה מטמאה לאיברים וכו'}
ו/ג ברור הלכה שבת פב ע"ב ציון ב
ו/ג דברי שאול בראשית עמ' שמא
ו/ג האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שצד {ע"ז אינה מיטמאה לאברים}
ו/ג הליכות אליהו
ו/ג התורה והתלמוד ח"ד עמ' 522
ו/ג חזון יחזקאל סנהדרין פ"ב ה"ו
ו/ג יעיר אזן דף יא ע"ד
ו/ג מלאכת מחשבת עמ' מז
ו/ג משאת המלך ח"ג סי' שצז {כ"מ - בעיא דלא איפשיטא}
ו/ג משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף מז ע"ב {קצץ אבר}
ו/ג משנת רבנו יוסף עמ' 217
ו/ג עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' מט
ו/ג עבודת מתנה עמ' רב
ו/ג פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' קב
ו/ג צידה ברוך פ' עקב
ו/ג רווחא שמעתתא ח"ב עמ' לז
ו/ג שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' רפט
ו/ג שעורי הרב חלה עמ' נט
ו/ג שעורי עץ ארז שבת עמ' נו-נז, נט
ו/ג שערי טהר ח"ב שער ג סי' ג אות ד, סי' יג אות א, ג, ח"ה שער א סי' ו אות ח, ח"ו סי' נג אות ב
ו/ג שערי טהר ח"ו סי' נג אות ב דף קכט ע"ד
ו/ד אמרי בינה (אוירבך) - תרו"מ סי' יב ד"ה וראיתי
ו/ד ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קלה
ו/ד ארעא דרבנן סי' שיב
ו/ד ברור הלכה שבת פב ע"ב ציון ב
ו/ד חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' פד
ו/ד יד ישראל ח"ב
ו/ד כבוד יו"ט
ו/ד מלאכת מחשבת עמ' מז-מח
ו/ד מעיני המים
ו/ד נחפה בכסף (נבון) ח"א - ביאור הל' חנוכה {מל"מ}
ו/ד עבודת מתנה עמ' קס
ו/ד צידה ברוך פ' עקב
ו/ד קרבן אליצור דף צח ע"ד {כ"מ}
ו/ד שו"ת מהרש"ם ח"ח סי' נח
ו/ד שערי טהר ח"ד שער ג סי' טו אות ב, ח"ו סי' נג אות ב
ו/ד שערי טהר ח"ו סי' נג אות ב דף קכט ע"ד
ו/ד תפארת צבי (תשס) ח"ב עמ' קמח {מל"מ}
ו/ה אגרות הגרי"ד עמ' טז
ו/ה באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ו/ה בדבר מלך חט"ו עמ' רכה {כל משמשי ע"ז מטמאין אדם וכלים וכו' ואפי קצץ ממשמשיה כזית מן הכלי מטמא וכו'}
ו/ה בית הלל (כגן) ע"ז עמ' נ
ו/ה בית יצחק (תשעא) ברירה עמ' קמא
ו/ה ברור הלכה ע"ז מז ע"א ציון י פסקה ה
ו/ה ברור הלכה שבת פב ע"ב ציון ב בסופו, פג ע"א ציון א
ו/ה גושפנקא דמלכא
ו/ה חסדי דוד ח"ב עמ' עו, ח"י עמ' ריא
ו/ה ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' קנב
ו/ה מקדש יחזקאל
ו/ה משנת רבנו יוסף עמ' 217
ו/ה סדר משנה (תאומים) עמ' קי
ו/ה עבודת מתנה עמ' קס
ו/ה עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' רנח
ו/ה קרבן אליצור דף סח ע"ד
ו/ה קרית מלך
ו/ה רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' צג
ו/ה רש"ש ע"ז מז ע"ב
ו/ה שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קמה
ו/ה שערי טהר ח"ח סי' ב אות א
ו/ו אבני נזר חו"מ סי' צה אות כה
ו/ו אגרות הגרי"ד עמ' טז
ו/ו אור שמח
ו/ו אורה ושמחה הל' סוכה פ"ו ס"ק נא
ו/ו אורח צדקה עמ' ז-ח, יא
ו/ו בית אהרן (צוקרמן) עמ' רצה
ו/ו בית הלל (כגן) ע"ז עמ' לא, ק
ו/ו בכורי אברהם דף נו ע"א {ראשו ורובו}
ו/ו דברי אמת (תשעט) עמ' תנא {המכניס ראשו ורובו לבית עבודה זרה נטמא כנוגע}
ו/ו דרך מיעקב ע"ז מח ע"ב
ו/ו האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שצד {קצץ כזית מכלי משמשי ע"ז}
ו/ו הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"ג הע' 58-60
ו/ו זכר טוב עמ' קיד
ו/ו חזון יחזקאל ע"ז פ"ז ה"ב
ו/ו חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' קכב
ו/ו חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"ב עמ' רכו
ו/ו חסדי דוד ח"ה עמ' תתסא, ח"ט עמ' סט
ו/ו חתן סופר חנוכה-פורים עמ' יא
ו/ו טעם ודעת הל' פרה פ"ה ה"ב ביאה"ל ד"ה בשעת
ו/ו מים טהורים עמ' תרו
ו/ו מרגליות הים סנהדרין יב ע"א אות לג
ו/ו משנת יעקב
ו/ו נרות שלמה עמ' פו
ו/ו קרית מלך
ו/ו שלמי יוסף נזיר עמ' תקכב
ו/ו שערי דעת (פלדמן) ח"א פ"ט סעיף ב אות ג
ו/ו שערי טהר ח"א שער א סי' ז אות א-ב
ו/ו שערי טהר ח"ב שער ג סי' יג אות א
ו/ו שערי תורה (לעוו) ח"ג דף ו ע"ג {כ"מ}
ו/ו שערי תורת בבל עמ' 183
ו/ז אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' סט, קנו
ו/ז אורח צדקה עמ' ז, ט, יא
ו/ז אנצי"ת ע' בטול ע"ז הע' 10, 18, 20
ו/ז בית אהרן וישראל גל' נט עמ' יג
ו/ז בית הלל (כגן) ע"ז עמ' ק
ו/ז בית זבול ח"א סי' יח אות ה
ו/ז בית יצחק (תשעא) ברירה עמ' קלח
ו/ז בית מרדכי (סאויצקי) דף ד ע"ב
ו/ז ברור הלכה ע"ז לב ע"ב ציון ב
ו/ז ברור הלכה ע"ז מח ע"ב ציון א פסקה ו
ו/ז ברור הלכה ע"ז נב ע"א ציון ט
ו/ז דברות משה שבועות-ע"ז עמ' תנג {תקרובת ע"ז מטמאה במגע ובמשא כנבילה}
ו/ז דברי אמת (תרכא) דף קיג ע"ד
ו/ז דברי אמת (תשעט) עמ' תמט {כ"מ, משמע דלרבי יהודה בן בתירה הויא טומאה דרבנן}
ו/ז הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"ג הע' 50
ו/ז הר המלך ח"ו עמ' קטז
ו/ז חבורי טהרה עמ' רמד
ו/ז חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' קכ
ו/ז חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' פד, פז, פט-צ, צג
ו/ז חסדי דוד ח"י עמ' ריב
ו/ז כרוב ממשח
ו/ז מים אדירים דף עו ע"ד
ו/ז מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ב]
ו/ז משאת המלך ח"א סי' סו {ביטול יי"נ}
ו/ז עבודת מתנה עמ' עז, רב
ו/ז פרשת הכסף דף ח ע"א, פ ע"א
ו/ז קרן הצבי מצוה ח אות יג
ו/ז רב ברכות (רי"ח) עמ' כח
ו/ז שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קנה
ו/ז שלמי יוסף נזיר עמ' תקכב
ו/ז שערי טהר ח"ב שער ג סי' יג אות ג, ח"ו סי' נב אות א
ו/ז שערי טהר ח"ד שער ב סי' טו אות ד דף רח ע"א {האם ביטול מועיל}
ו/ז תורה לשמה (תשעג) עמ' תלג
ו/ח אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' יג אות א
ו/ח אגרות הגרי"ד עמ' יט
ו/ח אמת ליעקב נשים עמ' שב {מל"מ}
ו/ח ברור הלכה ע"ז לא ע"א ציון ב
ו/ח ברור הלכה ע"ז לב ע"ב ציון ב
ו/ח הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"ג הע' 65 {טומאה קלה}
ו/ח ויקח אברהם [מראה הגדול ח"א פו ע"ב]
ו/ח כתבי העלוי מראקוב עמ' קיב
ו/ח לב איש עמ' עח
ו/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/ח משמרת הטהרה כלים פ"ח מי"א
ו/ח סדר יעקב ח"א לדף ל ע"ב (ד"ה ומטמא, ד"ה ודעת)
ו/ח עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' קי, רלט
ו/ח פאר הלכה פסחים עמ' קמח
ו/ח שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף כט ע"א
ו/ח תבואת יקב (פרידמן) עמ' קנה
ו/ח תורת האשם עמ' קצה {סתם יינם}
ו/ט האסופה המקראית עמ' 207
ו/ט מחובר לטהור סי' כ
ו/ט מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ו עמ' רעו
ו/י מנחת חינוך ח"א עמ' שמו
ו/י שם טוב - השלמה
ו/יא אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 128
ו/יא אמרי בינה (אוירבך) - שחיטה סי' טז ד"ה ודע דדברי
ו/יא הר המלך ח"ו עמ' קטז
ו/יא מחובר לטהור סי' כ
ו/יא מי טהרה עמ' ע {מל"מ}
ו/יא מעיני המים
ו/יב אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' יג אות א
ו/יב אמרי בינה (אוירבך) - שחיטה סי' טז ד"ה ודע דדברי
ו/יב אמרי חן (לוונברג) נדה עמ' קסד
ו/יב אשיחה בחקיך פרה עמ' רעג
ו/יב הר המלך ח"ו עמ' קטז
ו/יב זכרון בנימין ח"ב עמ' קל, רצט, שמ
ו/יב חי' ר' חיים הלוי דף פב
ו/יב יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' קמב, קמז, שמד
ו/יב יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' ב
ו/יב כלי טהור עמ' פד
ו/יב לב טהור עמ' קטז
ו/יב מחובר לטהור סי' יח אות א, סי' כ
ו/יב מנחת חינוך ח"ג עמ' קטו
ו/יב מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ו עמ' רעו
ו/יב מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' רפו {מל"מ}
ו/יב ספרי דבי רב ח"ב עמ' קצז
ו/יב פרת חטאת עמ' רעו
ו/יב קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' תקעא
ו/יב שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קיד
ו/יב שערי טהר ח"ד שער ב סי' יז אות א
ו/יב שערי יצחק (תשיז) עמ' רמח
ו/יג אבן ישראל (פישר)
ו/יג ארץ צבי (פרומר) ח"ב עמ' שיח {כ"מ}
ו/יג אשיחה בחקיך פרה עמ' רעג, שצא
ו/יג בדבר מלך ח"ד עמ' רב
ו/יג בית אבי ח"ב סי' צב עמ' קלב {כ"מ - מים קפואים}
ו/יג בית אהרן (צוקרמן) עמ' שא
ו/יג ברור הלכה יומא יד ע"א ציון ה
ו/יג גור אריה במדבר פ' יט הע' 140
ו/יג דברי יחזקאל (מישור) עמ' ריד
ו/יג דברי יששכר דף קלה ע"ב
ו/יג דעת ותבונה מכשירין עמ' יד {צמר נבילה}
ו/יג הר המלך ח"ו עמ' קטז, ח"ז עמ' קצט
ו/יג חבורי טהרה עמ' קסו
ו/יג חסדי דוד ח"י עמ' עג, רי
ו/יג יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' קמב, קמז, שמד
ו/יג ישורון ח"ד עמ' ס
ו/יג כלי טהור עמ' מח, נב, עט, פו
ו/יג לב טהור עמ' רסח
ו/יג מחובר לטהור סי' כא
ו/יג מי הדעת עוקצין עמ' יב
ו/יג מי טהרה עמ' צג {א"א בלי שיסיט}
ו/יג מנחת חינוך ח"ג עמ' קיז
ו/יג מקדש דוד החדש טהרות עמ' רעז
ו/יג מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' שנד, שנז
ו/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/יג נועם חט"ז עמ' קיח
ו/יג נחלת ברוך דף ח ע"ב
ו/יג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קנד
ו/יג ריח שדה דף ע ע"ג
ו/יג שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' שי
ו/יג שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ב הע' 308
ו/יג שערי טהר ח"ד שער א סי' יט אות ב
ו/יד אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 128
ו/יד אור עולם (שניאורסון) עמ' 770
ו/יד אשיחה בחקיך פרה עמ' רעא
ו/יד הערות ובאורים (אדלשטיין) טהרות עמ' עח
ו/יד יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' קמב, קמז, שמד
ו/יד מחובר לטהור סי' כב אות יד, סי' כג אות ה
ו/יד מי טהרה עמ' ע, קעח
ו/יד מר קשישא עמ' יב
ו/יד משנת יעקב
ו/יד משנת ר' אהרן זרעים עמ' קסד
ו/יד קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' קעו
ו/יד קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שע
ו/יד שערי יצחק (תשיז) עמ' רמז
ו/טו אהלי יצחק
ו/טו אור הישר [ברכת הזבח ופנים מאירות זבחים קה ע"א, אור הישר זבחים שם ובכורות ט ע"א]
ו/טו אשיחה בחקיך פרה עמ' רעא
ו/טו ברור הלכה יומא סז ע"א ציון ו
ו/טו גור אריה יהודה (תשעח) עמ' ה
ו/טו דברות משה ב"ק ח"א סי' נד ענף ז, ט
ו/טו דברות משה נדה וטהרות עמ' תתיא, תתנב, תתנג, תתנו {אם נגעו באוכלין אפילו בשעת מעשיהן הרי הן שני לטומאה וכ"מ}
ו/טו דליית הכרם עמ' תתתכח {כ"מ}
ו/טו זכרון בנימין ח"א עמ' שד
ו/טו זכרון בנימין ח"ב עמ' צט
ו/טו חזו"א עוקצין סי' ה ס"ק יב
ו/טו חזו"א על הרמב"ם
ו/טו חכם צבי (תשעה) ח"א סי' קז ד"ה וזהו
ו/טו טירת כסף דף קס ע"ב {כ"מ}
ו/טו טעם ודעת הל' פרה פט"ו ה"א ביאה"ל ד"ה שמי
ו/טו מחובר לטהור סי' כב אות יב
ו/טו מי טהרה עמ' ע, קעח
ו/טו מלך שלם
ו/טו מנחת חינוך ח"ג עמ' קטו
ו/טו מנחת יהודה (בוים) דף ע ע"ג {כ"מ ומל"מ}
ו/טו מראה כהן זבחים עמ' רסז
ו/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/טו נועם ח"כ עמ' פד
ו/טו סופר המלך
ו/טו פרת חטאת עמ' רעו-רעח
ו/טו קרית מלך
ו/טו שבי בנימין דף נא ע"ג
ו/טו שערי היכל זבחים עמ' תתקסא {אם נגעו הרי הן שני - ביאור דבריו}
ו/טו שערי טהר ח"ד שער ב סי' יד אות ב, סי' טו אות ד
ו/טז אבי עזרי ח"ה
ו/טז אביר יעקב (אביגדור) דף כו ע"א, עח ע"ג-ע"ד {כ"מ}
ו/טז אבן ישראל (פישר) ח"ט עמ' קמד {כ"מ}
ו/טז אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 233
ו/טז אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ו/טז אבני נזר או"ח סי' תיט אות ה, חו"מ סי' עב {כ"מ}
ו/טז אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' תרלז {כ"מ}
ו/טז אבני שהם (גרינוולד) סימן ט {כ"מ}
ו/טז אוצרות הרמב"ם
ו/טז אור המאיר (שפירא) סי' מא אות ד {כ"מ}
ו/טז אוריין תליתאי (אפשטיין) דף כ ע"ד
ו/טז איים בים נדרים סי' מ אות ה {וכסף משנה - אימתי נטהר כשטבל}
ו/טז איים בים פסחים סי' טו אות ז {ובכסף משנה - הטהרה בא בעלייתו מן המים}
ו/טז אמרי אמת (אלתר) לקוטים דף צג ע"ג {כ"מ}
ו/טז אמרי יהושע (דומב) ח"ו עמ' רמג, רמו-רמז {כ"מ}
ו/טז אמת ליעקב נשים עמ' רלה {כ"מ}
ו/טז אריה ליש עמ' לה
ו/טז אש פנחס עמ' קכא-קכב {כ"מ}
ו/טז באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' קו {כ"מ}
ו/טז באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' סג
ו/טז בדבר מלך חי"ג עמ' רלו
ו/טז בירורים ברמב"ם סי' לו
ו/טז ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' כד אות יא
ו/טז גדולי שמואל ביצה דף יח {כ"מ}
ו/טז גליונות אבני נזר {כ"מ}
ו/טז גליוני הגר"ש עמ' צה {כ"מ}
ו/טז דבר יהושע (שו"ת) ח"ג יו"ד סי' לא
ו/טז דבר יהושע על הש"ס עמ' שו {כ"מ}
ו/טז דברות אליהו ח"ג עמ' פב {כ"מ}
ו/טז דברי יהודה דף סד ע"ב {טהור רק כשעלה}, סי' יט אות ה
ו/טז דברי יציב או"ח עמ' תקמד {כ"מ}
ו/טז דליית הכרם עמ' תתתכח
ו/טז הגיוני הלכה עמ' 150 {כ"מ}
ו/טז הדרש והעיון ויקרא מאמר קמ אות ד {כ"מ - אם גם כלים אין נטהרים עד שמוציאין אותם מהמים}
ו/טז הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' יז ס"ק טו, סי' יט ס"ק ח, טז, לב-לג, סי' כב ס"ק ט, סי' כג ס"ק ז, סי' כד ס"ק מב-מג, סי' כח ס"ק ב, סי' כט ס"ק לז, סי' ל ס"ק ה, ט {כ"מ}
ו/טז הערות ר"י ליינר
ו/טז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' רמ
ו/טז זכרון מלך (א"ש)
ו/טז זכרון סופרים {כ"מ - אלא בעלייתו מהמקוה} [היינו בעליית ראשו, עיין דע"ת ה"ט סימן מא אות יד, אבל עיין בשו"ת בית יצחק יו"ד ח"ב סימן ל"ט הבין עד שיעלה לגמרי (ועיין משמרת שלום ח"ב דף יד)]
ו/טז חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' קג
ו/טז חי' ר"י נחמיה סי' ט אות א
ו/טז חלק לוי עמ' שלא {כ"מ}
ו/טז חלקת יואב החדש קונטרס הערות סי' כ, והגהות על מנ"ח מצוה קסט
ו/טז חמדת יעקב עמ' 52-51
ו/טז חמדת ישראל ח"א דף ס ע"ב {כ"מ}
ו/טז חק המלך יבמות עמ' עט
ו/טז חקל יצחק (שו"ת) עמ' קסט, קעג
ו/טז חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' מג עמ' קכח {כ"מ}
ו/טז טהרת הבית ח"ב עמ' תקטו
ו/טז יבול היובלות עמ' 41
ו/טז יד סופר עמ' קמז, רי
ו/טז כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' קמח {כ"מ}
ו/טז כמו השחר דף כד ע"ג
ו/טז כסף טהור (כהן) עמ' א-מג {כ"מ}
ו/טז לקוטי שיחות חל"ב עמ' 241 {כ"מ}
ו/טז לקוטי שיחות חלק ל עמ' 22 {כ"מ}
ו/טז מאור החיים עמ' ל
ו/טז מאיר עיני חכמים ח"א דף נ ע"ב, מהדו"ת ח"ב דף א ע"א, ו ע"א {כ"מ}
ו/טז מחובר לטהור סי' ח אות ב, סי' כב אות יא
ו/טז מחנה יוסף שבת עמ' קיג-קיד
ו/טז מים חיים (שמולביץ) מקואות עמ' פד, קח, רסו
ו/טז מים שאובים עמ' שיח
ו/טז מכתבי תורה (אלתר, תשכז) עמ' קסא-קסג {כ"מ}
ו/טז מכתבי תורה (אלתר, תשנז) סי' קלז
ו/טז מנחת אשר פסחים עמ' רנח {כ"מ}
ו/טז מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' תפז
ו/טז מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ה עמ' רפג {כ"מ}
ו/טז מנחת מחבת עמ' קעד
ו/טז מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' רסו, רעח {כ"מ}
ו/טז מפתח הבאורים [שערי ישר שער ג פ"ז]
ו/טז מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' קצד
ו/טז מקור הברכה (מרגליות) הערה נא {כ"מ}
ו/טז מקור חסד עמ' רפה
ו/טז משנה הלכות ח"ה סי' קנב, קנו
ו/טז משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' פא {כ"מ}, יו"ד עמ' רעח, אהע"ז-חו"מ עמ' קעא
ו/טז משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף עג {מקוה מטהרת}, עד ע"א {כ"מ - מקוה מטהרת רק בעלייתו}
ו/טז משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' ב
ו/טז משנת יעקב הל' איסו"ב פי"ג הי"ח אות ב {כ"מ}
ו/טז משנת יעקב קדושה עמ' צו {כ"מ}
ו/טז נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' סג אות א
ו/טז ניצוצי אור חגיגה יט ע"א {כ"מ}
ו/טז ניצוצי אש עמ' כז
ו/טז נתן פריו גיטין עמ' פא {כ"מ}
ו/טז נתן פריו הל' נט"י עמ' קה
ו/טז נתן פריו מקואות עמ' מא, נ
ו/טז נתן פריו נדרים עמ' פ, קנא, גיטין עמ' פא {מל"מ}, חולין עמ' קכ
ו/טז ס' איזוב (פרידמן) עמ' ג, טו
ו/טז ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תקמז-תקנ
ו/טז עטרת ישראל עמ' יט {כ"מ}
ו/טז עלה יונה עמ' קיא
ו/טז עצי חיים הל' מקואות (תשסח) עמ' סד, סו {כ"מ}
ו/טז פקודת אלעזר עמ' קצט {כ"מ}
ו/טז פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' ריח, שלח, תב {כ"מ}
ו/טז פרי יצחק (תשעו) עמ' תפ
ו/טז פתחי שערים דף סב ע"ב {כ"מ}
ו/טז צבא אהרן ירח האיתנים עמ' קיד {כ"מ}
ו/טז קול דודי (תשף)
ו/טז קול דודי ר"ה סי' תקח
ו/טז קונטרסי שעורים כתובות קונ' ח אות א עמ' 290
ו/טז קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' נא-נג {כ"מ}, נד
ו/טז קרית מלך
ו/טז קרן הצבי מצוה קא אות ב
ו/טז קרן פני משה ח"ב
ו/טז ראשית בכורים דף יט
ו/טז שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' פב {כ"מ}
ו/טז שו"ת מהרש"ם ח"ה סי' סו {כ"מ}
ו/טז שולי הגליון עמ' קנו
ו/טז שלמי יוסף שבת ח"א עמ' ריט, רפב {כ"מ}
ו/טז שם משמעון (פולק) ח"א דף צט {כ"מ}
ו/טז שמן ראש (כץ) ימים נוראים עמ' תסד {כ"מ - הטמא נטהר במקווה רק בעלייתו}
ו/טז שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' ריב
ו/טז שערי דעה (ליטוין, תשעב) עמ' קעח {כ"מ}
ו/טז שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ד הע' 1
ו/טז שערי טהר ח"ד שער א סי' א אות ז-ח, סי' ב אות א, סי' ג אות א, ה, ח"ח סי' קג, סי' קיט אות י (שפז ע"ג) {כ"מ}, סי' קכג אות ד (תה ע"ד) {כ"מ}
ו/טז שעשועי תורה נדה עמ' קמ {כ"מ}
ו/טז תורה שלמה בראשית פ"א אות תסה
ו/טז תורת מנחם חי"ח עמ' 164, 188, חכ"ו עמ' 108 {כ"מ - שאין הטמא נטהר אלא בעלייתו מהמקוה, לא בעודו בתוך המקוה}
ו/טז תחומין חט"ז עמ' 125-126
ו/טז תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קא {כ"מ}
ו/טז תשובות יהודה דף לא ע"ד, לב ע"ג-ע"ד, לג ע"א-ע"ד, לד ע"א-ע"ד, לה ע"א-ע"ד {נטהר כשעולה}


ז/639 הלכות שאר אבות הטומאות פרק ז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ז/רה"פ מעשה רקח
ז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ז/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' קלו-קלז
ז/רה"פ פי' ר"י קאפח
ז/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ז/רה"פ רמב"ם הערוך
ז/רה"פ רמב"ם לעם
ז/רה"פ שם טוב
ז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ז/א אבן הספיר (ספרקה) עמ' עד
ז/א אבני זכרון (פפר) ח"ב, אבנים שלמות סי' טו אות א
ז/א אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' מז אות א
ז/א אברהם יגל
ז/א אגרות משה קדשים סי' לא
ז/א אוצרות הרמב"ם
ז/א אור הישר [אור הישר בכורות נה ע"ב, עי' לקמן פ"י ה"ט]
ז/א אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 60, 121 {טומאת משקין דרבנן}
ז/א אור המאיר (שפירא) סי' ב אות ב {טומאת משקין מהתורה}
ז/א אור עולם (שניאורסון) עמ' 760
ז/א ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קנא
ז/א אש קודש מעילה עמ' נג {אוכל לא מטמא אוכל}
ז/א אשיחה בחקיך פרה, קונ' הערות למס' פרה פ"י מ"ג
ז/א בדבר מלך חי"ג עמ' רל
ז/א ביתאל ח"א דף ג ע"ד
ז/א בני יוסף (טנוג'י) דף לא ע"ד
ז/א בנין הלכה עמ' קס
ז/א בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תס
ז/א ברור הלכה שבת צא ע"א ציון ה פסקה ז, פסחים יד ע"א ציון א, ה, טז ע"א ציון ב
ז/א דברות משה שבת ח"א סי' כ הערה קיג
ז/א דעת ותבונה מכשירין עמ' מח
ז/א דרכי יושר (שרף) ח"א עמ' פח {סתירה להל' חמץ}
ז/א הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"ד הע' 19 {גזרו}
ז/א זכרון בנימין ח"א עמ' עו, עט
ז/א זכרון בנימין ח"ב עמ' קכב
ז/א חזו"א או"ח סי' קכד לדף יט ע"א, טהרות סי' ה ס"ק כב, טהרות בליקוטים בסופו, שביעית סי' י ס"ק יא (יו"ד סי' מב ס"ק ה, בכורות ליקוטים לדף ל ע"א), בכורות סי' כא ס"ק ב
ז/א חזו"א על הרמב"ם
ז/א חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' צג עמ' שיט
ז/א ישמח אב עמ' קמה
ז/א כתב סופר - שו"ת החדשות עמ' סד
ז/א להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' סה
ז/א מזבח חדש דף כז ע"ג {משקין לטמא אחרים מדרבנן}
ז/א מי הדעת עוקצין עמ' ח, י, קיב
ז/א מים חיים (שמולביץ) מקואות עמ' רנו
ז/א מים טהורים עמ' תרצח
ז/א מים מדליו (טאגער) באורים אות ט (ד"ה כך ד"ה בהלכה, ד"ה ומה)
ז/א מלאכת שלמה (חכים) דף יז ע"ד {מ"מ}
ז/א מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' תנג
ז/א מנחת חינוך ח"ב עמ' קכד, קכה, שט
ז/א מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' שסד
ז/א מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' צא
ז/א מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' קעב
ז/א מעיני התורה ח"ב עמ' קל-קלא
ז/א מקדש דוד החדש טהרות עמ' י
ז/א מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' כב, עא, שכא, תסד
ז/א מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"א דף יט
ז/א מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' ס
ז/א משמר הלוי עמ' קלט
ז/א משנת אליעזר (רבינ') עמ' סד
ז/א משנת חיים חולין סי' פא עמ' רעב
ז/א משנת יעקב
ז/א ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תקנא
ז/א עצי אלמוגים סי' קנח ס"ק א אות ה, סי' קנט ס"ק כז
ז/א עצי חיים הל' מקואות (תשסח) עמ' סו
ז/א פאר הלכה פסחים עמ' קלט
ז/א צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף סה ע"ד
ז/א קהל יהודה - חי' הש"ס דף כז ע"ג
ז/א קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' סז
ז/א ראשי בשמים (רבין) עמ' קיז, קכ
ז/א שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' קפד
ז/א שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' רס
ז/א שושן עדות דף קפ ע"א
ז/א שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקעב
ז/א שערי דעת (פלדמן) ח"א פ"ח הערה 18
ז/א שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ג הע' 2, 750
ז/א שערי טהר ח"א שער ד סי' א אות ג, ח"ב שער ג סי' יג אות ב, ח"ה שער ב סי' יג אות ג
ז/א שערי יצחק (תשיז) עמ' רמב
ז/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 124
ז/א תורת האוהל (תשנג) עמ' קמא {אין אוכל מטמא אוכל מה"ת}
ז/א תורת האשם עמ' לט, קיד, קיט, קכב, קסז, קצד, רכב
ז/א תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' עו
ז/ב אבני נזר או"ח סי' תיט אות טו
ז/ב אהבת קדומים עמ' עט {ראב"ד}
ז/ב אור הישר [צל"ח ברכות נב ע"א, כ"מ לקמן פ"ח ה"י]
ז/ב ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קו
ז/ב ברור הלכה ברכות נב ע"א ציון א
ז/ב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' פג
ז/ב דברות משה ברכות עמ' רצז {והוא שיהיו אותן המשקין טמאין מחמת אב מאבות הטומאות בין של תורה בין של דבריהם וראב"ד וכ"מ}
ז/ב דברות משה נדה וטהרות עמ' תתטז {והוא שיהיו אותן המשקין טמאין מחמת אב מאבות הטומאות וראב"ד וכ"מ}
ז/ב הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' רא-רב {כלי חרס נטמא מגבו ממשקין}
ז/ב היכל התורה (פינצוק) חוב' ג עמ' א
ז/ב הערות ובאורים (אדלשטיין) טהרות עמ' סו
ז/ב הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"ה הע' 27 {והוא שיהיו המשקין}
ז/ב הר המלך ח"ז עמ' קצט
ז/ב זכרון בנימין ח"א עמ' פב, רצד
ז/ב זכרון בנימין ח"ב עמ' שיז, תרנג
ז/ב חזו"א על הרמב"ם
ז/ב חסדי דוד ח"ח עמ' קמז, קנ
ז/ב יד אברהם פרה עמ' קמא-קמב {ראב"ד}
ז/ב ידי משה (בוצק' תשמג) סי' ח
ז/ב ישועות יעקב קדשים עמ' רפא {מל"מ}
ז/ב כלי טהור עמ' לא, ר
ז/ב כתבי העלוי מראקוב עמ' לו-לז
ז/ב מי טהרה עמ' קפג, קפו
ז/ב מילי דמרדכי
ז/ב מים חיים (שמולביץ) מקואות עמ' שלט
ז/ב מים טהורים עמ' ריד
ז/ב מים מדליו (טאגער) באורים אות טו
ז/ב מים ראשונים (רבינ') עמ' לה, לח
ז/ב מנחת איש (וייס) שבת פ"א עמ' קצח
ז/ב מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' רא
ז/ב מעיני המים
ז/ב מעיני התורה ח"ב עמ' קלד-קלה
ז/ב מקדש דוד החדש טהרות עמ' קפז, קפט
ז/ב מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' רכח, רלא, שיט
ז/ב מקדש דוד קדשים סי' לז ס"ק ג במנחת מרדכי
ז/ב מרגניתא דר"מ
ז/ב משמרת הטהרה כלים פ"ח מ"ד, פכ"ה מ"ה
ז/ב משנת אליעזר (רבינ') עמ' קעו
ז/ב משנת חיים בכורות עמ' תמג-תמט
ז/ב משנת חיים נדה סי' מ עמ' קס
ז/ב נזר הקדש (רזין) מנחות דף קסב ע"ב {כ"מ}
ז/ב ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תקנא
ז/ב עדות בישראל
ז/ב עצי אלמוגים סי' קנח ס"ק א אות ד-ה
ז/ב פאר הלכה פסחים עמ' קלט, קמו, קמז {מרכה"מ}, קפא
ז/ב פני שלמה (גנצפריד) ברכות עמ' נב
ז/ב פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' רסט
ז/ב צפנת פענח (ורשה תרצה) סי' קמו
ז/ב שלום ירושלים עמ' מב, קסד
ז/ב שמחת מלך עמ' 175
ז/ב שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' מט, רד, רז
ז/ב שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות קסו
ז/ב שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקעב, תקפ
ז/ב שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 121
ז/ב שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ה הע' 226
ז/ב שערי טהר ח"ב שער ד סי' י
ז/ב שערי יצחק (תשיז) עמ' מו
ז/ב תורת האשם עמ' קנד {והוא שיהיו}
ז/ב תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' רמט
ז/ג אמונת עתיך גל' 106 עמ' 142-143
ז/ג אמרי יושר בכורות דף לח ע"א
ז/ג אמרי יושר פסחים סי' כט לדף יז ע"ב
ז/ג אשיחה בחקיך פרה, קונ' הערות למס' פרה פ"י מ"ג
ז/ג באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' רג
ז/ג בית מרדכי (סאויצקי) דף כב ע"ד, כג ע"א, כו ע"א
ז/ג ברור הלכה חולין כד ע"ב ציון ח {נטמאו אחוריו במשקה}
ז/ג בשבילי התלמוד ח"א שבת טז ע"א
ז/ג גליונות אבני נזר {ראב"ד} [עי' ריטב"א יבמות טו ע"ב ד"ה אין]
ז/ג דברות משה ברכות עמ' רחצ {אבל אם נגעו משקין טמאים באחורי הכלי שיש לו תוך בין בכלי חרס בין בכלי שטף וכלי מתכות נטמאו אחוריו בלבד וראב"ד}
ז/ג דברות משה שבת ח"א סי' טז ענף א
ז/ג דברי חיים ח"ב יו"ד סי' פ
ז/ג הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"ה הע' 54 {בכלי חרס}
ז/ג הר המלך ח"ז עמ' קצט
ז/ג זבח שלמה ח"ג עמ' מב
ז/ג זכרון בנימין ח"א עמ' רצג
ז/ג חדושים ובאורים (גרי') כלים סי' ב ס"ק ז
ז/ג חזו"א כלים סי' י ס"ק י, סי' כט ס"ק ג
ז/ג חזו"א על הרמב"ם
ז/ג חי' יעקב עמ' פא
ז/ג חי' מרן הגרי"מ עמ' קפו-קפט
ז/ג חשב האפוד כלים פ"ב מ"ג עמ' מה, פ"ג מ"ה עמ' סט, פ"ח מ"ד עמ' ריא
ז/ג טהרת אליהו עמ' ז, פ, תצט
ז/ג טהרת הבית ח"א עמ' תד
ז/ג טעם ודעת הל' פרה פי"ד ה"א ביאה"ל ד"ה ונגע
ז/ג יד אברהם כלים עמ' כח-כט, מח, רמט
ז/ג ידי משה (בוצק' תשמג) סי' ח, קל, שכה, שמח, תעט
ז/ג מוריה גל' קנד עמ' עא
ז/ג מים טהורים עמ' כד
ז/ג מקדש דוד החדש טהרות עמ' קלח
ז/ג מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' קעח
ז/ג מרגניתא דר"מ
ז/ג מרכבת המשנה מהדו"ק
ז/ג משאת המלך ח"ג סי' שצט, ח"ד סי' תלט
ז/ג משמרת הטהרה כלים פ"ב מ"ז סי' 2, פכ"ה מ"ה
ז/ג משנה הלכות ח"ג סי' רכה
ז/ג משנה הלכות על הלכות גדולות נדה סי' ז
ז/ג משנת חיים בכורות עמ' תמו-תמט
ז/ג משנת חיים נדה סי' מ עמ' קס
ז/ג מתנת כהונה בכורות עמ' רמח
ז/ג ענבי פתחיה עמ' 72 {ראב"ד}
ז/ג ערהשה"ע טהרות סי' רז אות יא-יב
ז/ג פאר הלכה פסחים עמ' קמה
ז/ג שארית נתן (לוברט)
ז/ג שלמי יוסף בכורות עמ' רמח
ז/ג שלמי יוסף שבת ח"א עמ' רלג-רלד
ז/ג שמחת מלך עמ' 175
ז/ג שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות קכז
ז/ג שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות פא
ז/ג שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ג אות תסו, תסז {ראב"ד}, תסט, תקכג
ז/ג שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקפ
ז/ג שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 123
ז/ג שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ג הע' 201
ז/ג שערי טהר ח"ד שער ג סי' יט אות ג
ז/ג תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' רסב
ז/ג תשובות ר' איסר יהודה עמ' 14 {ראב"ד - משקין טמאין שנגעו בכלי חרס}
ז/ד משנת חיים בכורות עמ' תמו
ז/ד.
ז/ה אהבת קדומים עמ' פג
ז/ה אור האורים סי' כב
ז/ה אור שמח
ז/ה אורח מישור (פלם) ח"ג עמ' יג
ז/ה הגיון א עמ' 60
ז/ה זכרון בנימין ח"א עמ' רצו
ז/ה זכרון בנימין ח"ב עמ' תרנג
ז/ה חלקת יואב מהדו"ת סי' ו
ז/ה חסדי דוד ח"י עמ' רמה
ז/ה מי טהרה עמ' קפז
ז/ה מים מדליו (טאגער) חדושים אות יב, קו (ד"ה אכן)
ז/ה מים ראשונים (רבינ') עמ' לו
ז/ה מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' מי חטאת
ז/ה מעיני התורה ח"ב עמ' קלה
ז/ה מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' קמח
ז/ה משמרת הטהרה כלים פ"ח מ"ד, פכ"ה מ"ה
ז/ה עצי אלמוגים סי' קנח ס"ק א אות ד
ז/ה פאר הלכה פסחים עמ' קפג
ז/ה קרית מלך
ז/ה שו"ע הרב או"ח סי' קנח ס' ג
ז/ה שלום ירושלים עמ' מב-מג
ז/ה שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' שט
ז/ה שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 121
ז/ה שפת אמת על התלמוד ח"א דף יא ע"ד
ז/ה תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' עח
ז/ו חזו"א טהרות כלים סי' כט ס"ק ג
ז/ו ידי משה (בוצק' תשמג) סי' פב, שכה
ז/ו פירושי רס"ג לבראשית עמ' 287


ח/640 הלכות שאר אבות הטומאות פרק ח *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ח/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ח/רה"פ מעשה רקח
ח/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ח/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' קלח-קלט
ח/רה"פ פי' ר"י קאפח
ח/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ח/רה"פ רמב"ם הערוך
ח/רה"פ רמב"ם לעם
ח/רה"פ שם טוב
ח/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ח/א דבר שאול ידים סי' א ס"ק ו
ח/א דברות משה נדה וטהרות עמ' תתיח {וכן המכנים ידיו לאויר כלי חרם שנטמא באב הטומאה וראב"ר}
ח/א חזו"א ידים סי' ז ס"ק ב, כלים סי' כט ס"ק ח, פרה סי' ה ס"ק כו
ח/א חזו"א על הרמב"ם
ח/א חיים ומלך
ח/א יד אברהם טהרות עמ' קיז
ח/א כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' שמט
ח/א מים ראשונים (רבינ') עמ' לג, מא, סח
ח/א מנחת איש (וייס) שבת פ"א עמ' קפח
ח/א מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' רמד
ח/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/א משנת חיים בכורות עמ' תמט
ח/א נחלת צבי (תשסג) עמ' מה
ח/א פאר הלכה פסחים עמ' קפג
ח/א שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ה הע' 9, 100
ח/א שערי טהר ח"ב שער ג סי' יג אות ב, שער ד סי' י, ח"ג שער ג סי' טז אות א, ח"ד שער א סי' כח אות ז, שער ב סי' יז אות ד
ח/ב אנצי"ת ע' בית המנגע הע' 54
ח/ב ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קכח
ח/ב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' פה
ח/ב חזו"א מכשירין סי' ח ס"ק יד, ידים סי' ז ס"ק טו
ח/ב חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' סב
ח/ב יד אברהם טהרות עמ' קיז, רלה
ח/ב כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' טז {ראב"ד}
ח/ב כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' שמט
ח/ב להורות נתן - שו"ת חי"ג עמ' צז
ח/ב מבוא למשנה תורה עמ' 179
ח/ב מי טהרה עמ' קפז
ח/ב מים מדליו (טאגער) חדושים אות קלב (ב-ג)
ח/ב משמרת הטהרה כלים פ"ח מ"ד
ח/ב נחלת צבי (תשסג) עמ' מג
ח/ב עצי אלמוגים סי' קנח ס"ק ט אות ג
ח/ב שערי טהר ח"ג שער ג סי' טז אות א, ח"ד שער א סי' כח אות ז
ח/ג אבן האזל קדשים ח"א דף עו ע"א
ח/ג אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' רמד
ח/ג אור הישר [מל"מ הל' פסוה"מ פי"ד ה"ב, אור הישר מעילה יז ע"ב]
ח/ג אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 126 {ראב"ד}
ח/ג אור טהרה סי' רמז
ח/ג אור שמח
ח/ג אוריתא יג עמ' פא
ח/ג אמרי בינה (אוירבך) - טריפות סי' א ד"ה ומדברי, שחיטה סי' ה ד"ה אולם {ראב"ד וכ"מ}, ד"ה ועיין פר"ח
ח/ג אש קודש מעילה עמ' קמד
ח/ג באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' עה
ח/ג בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' קיח
ח/ג בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' כד
ח/ג בנין הלכה עמ' רג, רה-רו
ח/ג ברור הלכה חולין לו ע"א ציון ה
ח/ג ברכת שלמה (תשז) עמ' נז, עג
ח/ג ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' רנא
ח/ג דברות משה פסחים עמ' קג
ח/ג דרשות מהר"ם בריסק עמ' תסג
ח/ג האסופה המקראית עמ' 251
ח/ג הגהות מוהר"י קרט עמ' קעז
ח/ג הערות ובאורים (אדלשטיין) טהרות עמ' קי {קושית ראב"ד}
ח/ג זכרון בנימין ח"ב עמ' קכג, קכו
ח/ג חזו"א טבול יום סי' ד ס"ק יז, ידים סי' ז ס"ק יד, זבחים סי' ט ס"ק ו
ח/ג חזו"א על הרמב"ם
ח/ג חי' ר' שמואל פסחים עמ' קנב-קנג
ח/ג חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' צג עמ' שיג, שטו
ח/ג ידי משה (בוצק' תשמג) סי' רב
ח/ג ישמח אב עמ' קמו-קמח
ח/ג כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' רצה
ח/ג כרם אברהם עמ' קב
ח/ג לב אריה (קרלין) עמ' ס-סא
ח/ג לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' יז אות ב
ח/ג מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"א דף כ ע"א
ח/ג מים אדירים דף נה ע"ב
ח/ג מים ראשונים (רבינ') עמ' לד
ח/ג מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' תעט, תצב
ח/ג מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' צג
ח/ג מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' קפב
ח/ג מקדש דוד קדשים סי' לז ס"ק ב
ח/ג מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
ח/ג משאת משה (חברוני) פסחים סי' יט עמ' כה
ח/ג משכן בצלאל ח"א סי' יג
ח/ג משנת יעקב
ח/ג פאר הלכה פסחים עמ' צ, רפח
ח/ג פרשת המלך
ח/ג קהלות יעקב פסחים יא
ח/ג קול דודי כריתות סי' רפח
ח/ג קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קכא
ח/ג שארית נתן (פולק) דף מא ע"ד
ח/ג שירת הפסח אות קפ {או"ש}
ח/ג שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' שיג
ח/ג שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' קכד
ח/ג שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' רסד
ח/ג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' תכג
ח/ג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' קסה
ח/ג שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ה הע' 60, 129, 135, 153, 155, 161, 162, 165, ס"ה
ח/ג שערי טהר ח"ג שער ג סי' טז אות א, ח"ד שער א סי' כח אות ז, ח"ה שער ב סי' יג אות א, ד-ו
ח/ג שערי טהר ח"ה שער ב סי' יג אות א דף קצ ע"ג, אות ו דף קצו ע"ד, קצז ע"ב
ח/ג שערי יצחק (תשיז) עמ' רמה {כ"מ}
ח/ג תורת האשם עמ' לח, קסו, רא, רו
ח/ד אור הישר [אור הישר חולין קכה ע"א]
ח/ד אור יעקב פסחים דף 134
ח/ד בדבר מלך ח"ה עמ' רנד
ח/ד בריכת ירושלים עמ' קסד
ח/ד דובב מישרים דף לד
ח/ד דרשות מהר"ם בריסק עמ' תסג
ח/ד חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"ב עמ' רחצ ד"ה עצמות {קולית הפיגול או הנותר וכו'}
ח/ד כבוד הלבנון דף יז ע"ב-ע"ג {הנוגע בקולית}
ח/ד לב איש עמ' רא
ח/ד מגילת ספר לאוין דף קעא ע"א
ח/ד מנחת חינוך ח"א עמ' צ-צא, ח"ב עמ' צד
ח/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/ד משנת חיים פסחים ח"ב עמ' רסא
ח/ד משנת יעקב
ח/ד עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' קט
ח/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' קיא אות ד
ח/ד שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ה הע' 167, 169
ח/ד שערי טהר ח"ג שער ג סי' טז אות א, ח"ד שער א סי' כח אות ז, ח"ה שער ב סי' יג אות ב
ח/ד שערי תורת בבל עמ' 40
ח/ה אבי עזרי ח"א
ח/ה אבן האזל קדשים ח"ב דף נז ע"ב
ח/ה אבני ציון ח"א סי' כ אות ד, ח"ב סי' ח אות ג
ח/ה אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' טו {מל"מ}
ח/ה אור הישר [אור שמח הל' ק"פ פ"ט ה"ב, אבן האזל הל' פסוה"מ פ"א הט"ו]
ח/ה אמרי שבת דף יד ע"ב, טו ע"א, טז ע"א {מל"מ}
ח/ה אמת ליעקב מועד עמ' רצב {יוצא בפסח לא מטמא}
ח/ה ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קעד
ח/ה אש קודש מעילה עמ' קמא
ח/ה בית המדרש
ח/ה בית מאיר (תשע) סי' קנב סכ"ב עמ' שג
ח/ה בית פנחס (גרהר) ח"ב בהקדמה עמ' 60, 79-81, וגוף הספר עמ' כד, קמה
ח/ה בכורי אברהם דף קא ע"ג {מל"מ}
ח/ה ברור הלכה פסחים פה ע"א ציון ג
ח/ה ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' רנ
ח/ה גינת ורדים (תאומים) עמ' רא {מל"מ}
ח/ה גן שושנים ח"ב עמ' מב {מל"מ - ס"ס לחומרא}
ח/ה דברות משה נדה וטהרות עמ' תתכג {שלמה המלך ובית דינו גזרו על כל הידים שיהיו שניות}
ח/ה דברי משה (מזרחי) עמ' מז {מל"מ - ס"ס להחמיר בדרבנן}
ח/ה התורה והמדינה חי"א עמ' תרמו
ח/ה חזקה רבה יו"ד הלכה קיח {מל"מ}, ח"ג עמ' 115
ח/ה חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' פד, פט, נשים ח"ב עמ' רלח {מל"מ}
ח/ה חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' צז {מל"מ}, קג, קמז
ח/ה חמודי ציון ח"א לדף קכ ע"ב ד"ה חד אמר
ח/ה חסדי דוד ח"ח עמ' רצו
ח/ה חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' שטו {מל"מ}
ח/ה טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' שעג, מהדו"ד עמ' תנא {מל"מ}
ח/ה ישועות מלכו (הגהות)
ח/ה כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף לג ע"ד {מל"מ}, לז ע"ג, לח ע"ב
ח/ה לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ז אות א
ח/ה להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' יא
ח/ה מבי"ט (רובינ') דף פט ע"ג
ח/ה מגידות (תשמ) עמ' קיב {מל"מ}
ח/ה מגידות (תשעג) סי' מא עמ' קיא
ח/ה מי טהרה עמ' קפה-קפו
ח/ה מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' כה
ח/ה מנחת איש (וייס) שבת פ"א עמ' שפה
ח/ה מנחת חינוך ח"א עמ' פז
ח/ה מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' ריז
ח/ה מנחת צמח - משנה ברורה עמ' קל
ח/ה מעיני המים
ח/ה מעיני התורה ח"ב עמ' קלו {מל"מ}
ח/ה מרגניתא דר"מ
ח/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/ה משנת אליעזר (רבינ') עמ' קצז {מל"מ}
ח/ה משנת יהודה ח"ב פכ"ט הכ"ו
ח/ה משנת יעקב זמנים ח"א עמ' רנד-רנו
ח/ה נודע ביהודה תנינא יו"ד סי' סד {מל"מ}
ח/ה נחלת צבי (תשסג) עמ' נה
ח/ה פאר הלכה פסחים עמ' צב, רעא
ח/ה פי אריה דף כא ע"ב {מל"מ}
ח/ה צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קמב אות ג
ח/ה קונטרסי שעורים קדושין שעור כד אות ז
ח/ה קרבן אליצור דף כג ע"א {מל"מ}
ח/ה קרית מלך
ח/ה שושנת העמקים (תאומים) עמ' קכג {מל"מ}
ח/ה שיבת ציון (לנדא) סי' ג {מל"מ}, מט
ח/ה שיח ערב קדשים עמ' קכ
ח/ה שירת הפסח אות קפ
ח/ה שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' ו אות ז {מל"מ}
ח/ה שמחת יו"ט דף קמו ע"ב {מל"מ - ס"ס בדרבנן}
ח/ה שמש ומגן יו"ד סי' כג עמ' קפח {מל"מ}
ח/ה שער המלך ח"ב עמ' שיז
ח/ה שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ה הע' 143, 144, 233, 237, פ"ו הע' 342, 345
ח/ה שערי היכל זבחים עמ' רח {בשר שיצא אינו מטמא - בניגוד לראב"ד}
ח/ה שערי טהר ח"ג שער א סי' יג אות ו, ח"ד שער א סי' כח אות ז
ח/ה שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' רח {מל"מ}, כרך ב עמ' רנו {מל"מ}
ח/ה שערי תורה (לעוו) ח"ג דף עו ע"ב
ח/ה שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' ע, כרך ב עמ' מח
ח/ה שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' מט {מל"מ}
ח/ה שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' עב
ח/ה תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רסב, ח"ב עמ' קפא {מל"מ}
ח/ה תיבת גומא (תשסז) עמ' רכח {מל"מ}
ח/ו אברהם יגל
ח/ו ארצות החיים סי' ד ארץ יהודה אות ט עמ' קכז
ח/ו בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' סב
ח/ו בית מרדכי (סאויצקי) דף כו ע"א
ח/ו בית פנחס (גרהר) ח"ב בהקדמה עמ' 82
ח/ו ברור הלכה פסחים יט ע"א ציון ה
ח/ו דבר שאול ידים סי' א ס"ק ג
ח/ו דברות משה שבת ח"א סי' כ הערה צג
ח/ו דברי יחזקאל (מישור) עמ' יט
ח/ו דגל יהודה (בילו') עמ' פה
ח/ו הערות ובאורים (אדלשטיין) טהרות עמ' צד
ח/ו הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' קסג
ח/ו הר המלך ח"ז עמ' תקל-תקלז
ח/ו חזו"א ידים סי' ז ס"ק יג, טו
ח/ו חזו"א על הרמב"ם
ח/ו יד סופר עמ' פז
ח/ו מגן גבורים (או"ח) סי' קמז ס"ק א
ח/ו מנחת חינוך ח"א עמ' שפט
ח/ו מעלין בקודש גל' ח עמ' 47
ח/ו מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' תקעג
ח/ו מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' רלט
ח/ו מקדש דוד קדשים סי' כו ס"ק ו
ח/ו מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' נה
ח/ו משפטי עזיאל ח"ט עמ' רכז-רכח
ח/ו נאות אפרים ח"ב עמ' טז
ח/ו נחלת צבי (תשסג) עמ' יג, נה
ח/ו ענפי ארז (זי') דף פט ע"א
ח/ו קהלות יעקב זבחים טז
ח/ו שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קכט
ח/ו שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' שכב-שכג
ח/ו שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' רעג
ח/ו שעורי הגרב"ד פסחים עמ' קע
ח/ו שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' שיב
ח/ו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' תו
ח/ו שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ה הע' 204, 207
ח/ו שערי טהר ח"ג שער ג סי' טז אות א, ח"ד שער א סי' כח אות ז
ח/ו שערי יצחק (תשיז) עמ' מה
ח/ו תורת האשם עמ' רח-רט {אין טומאת ידים במקדש}
ח/ו תפארת ציון (קואינקה) עמ' ד
ח/ז אמרי יושר חגיגה יח ע"ב
ח/ז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ח/ז בית אהרן וישראל גל' פח עמ' כח {טבילת ידים לקודש}
ח/ז ברור הלכה חגיגה יח ע"ב ציון ב, ג, כד ע"א ציון ו
ח/ז דבר שאול ידים סי' א ס"ק ו
ח/ז זכרון בנימין ח"א עמ' רו
ח/ז חזו"א על הרמב"ם
ח/ז ישועות יעקב מועד עמ' קנד
ח/ז ישמח אב עמ' קפד
ח/ז מגד יהודה ח"א סי' לז אות כז, סי' עו אות יב, סי' רכג אות ו
ח/ז מים מדליו (טאגער) חדושים אות כו, נא
ח/ז מים ראשונים (רבינ') עמ' סא
ח/ז משפטי עזיאל ח"ט עמ' רכז
ח/ז קול דודי (תשף)
ח/ז קול דודי סוטה סי' תשסז
ח/ז שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ו הע' 299
ח/ז שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 75
ח/ח אהבת קדומים עמ' פ
ח/ח אור הישר [ברכי יוסף או"ח ר"ס קנח]
ח/ח אור עולם (שניאורסון) עמ' 510
ח/ח אורח מישור (פלם) ח"ב עמ' רמה
ח/ח אורח מישור (פלם) ח"ג עמ' ג, ח, כה, עז
ח/ח אמרי דוד (מלי'), קו"א עמ' כח, ל
ח/ח אמרי יושר חגיגה יח ע"ב
ח/ח אמרי יושר חולין סי' ט ס"ק א
ח/ח בית דוד (תשעט) או"ח סי' פו
ח/ח בצור ירום (תשפ) חי"ג עמ' קנ הערה 181 {שלמה המלך ובית דינו גזרו על כל הידים שיהיו שניות וכו'}
ח/ח ברור הלכה חגיגה יח ע"ב ציון ב
ח/ח ברכות שמים שבת אות תשפד
ח/ח ברכת אריאל ח"ב עמ' ס-סא
ח/ח גבורת יצחק (תשמח) דף לה
ח/ח גבורת יצחק (תשסו) עמ' כד
ח/ח גבורת יצחק חגיגה עמ' רלב
ח/ח גבורת יצחק מקואות עמ' כב
ח/ח גבורת יצחק שבועות עמ' שצח
ח/ח דבר שאול ידים סי' א ס"ק ז-ח, סי' ב ס"ק ג
ח/ח דברות משה שבת ח"א סי' כ הערה צג
ח/ח דברי אמת (תשעט) עמ' פ {שלמה גזר לקדשים}
ח/ח דברי סופרים (רובינשטיין) עמ' 47
ח/ח דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' לח
ח/ח היכל התורה (פינצוק) חוב' ג עמ' ב
ח/ח הלכות מדינה ח"ג עמ' יא
ח/ח הר המלך ח"ז עמ' ר
ח/ח זכרון בנימין ח"ב עמ' רלד
ח/ח חזו"א או"ח סי' כד ס"ק א, ידים סי' א ס"ק א
ח/ח חזו"א על הרמב"ם
ח/ח חי' הגר"ח החדש עמ' ס
ח/ח חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' ד
ח/ח יד אברהם טהרות עמ' צט, קיז
ח/ח יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' רטו
ח/ח יד פשוטה אהבה עמ' תתרי
ח/ח יין הטוב עמ' מד
ח/ח כתב משה ח"א סי' ז עמ' כז
ח/ח כתב משה ח"ב עמ' ע
ח/ח לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' סד
ח/ח מבוא למשנה תורה עמ' 179, 212
ח/ח מגן גבורים (או"ח) סי' קנח ס"ק א
ח/ח מחנה יוסף סוטה עמ' לט, מב
ח/ח מים מדליו (טאגער) חדושים אות נא, באורים אות ב, יד
ח/ח מים ראשונים (רבינ') עמ' כז, סא, סג
ח/ח מלך שלם כאן, ודף כד ע"ב, קב ע"ב
ח/ח מנחה לאיש עמ' 76 {שלמה ובית דינו}
ח/ח מנחת איש (וייס) שבת פ"א עמ' קפח
ח/ח מסורה ח"ו עמ' נו
ח/ח מעלין בקודש גל' ח עמ' 148 {או"ש}
ח/ח מקדש דוד החדש טהרות עמ' קפד, קצד
ח/ח מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' רכה, רלח
ח/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/ח משנת יעקב זמנים ח"א עמ' רנה-רנו
ח/ח משנת יעקב כאן
ח/ח משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תה-תו
ח/ח משפטי עזיאל ח"ט עמ' רכז-רכח
ח/ח נאות אפרים ח"א עמ' קצד-קצה
ח/ח נאות אפרים ח"ב עמ' יא
ח/ח נחלת צבי (תשסג) עמ' ז, סא, קכב, רי
ח/ח נתן פריו הל' נט"י עמ' י, יב, קיב
ח/ח סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ג עמ' תפא
ח/ח ספרי הפרדס ח"ב עמ' קסג
ח/ח עצי אלמוגים סי' קנח ס"ק א אות ב, ה, סי' קסא ס"ק א, סי' קסב ס"ק טו
ח/ח פרשת המלך
ח/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רצז
ח/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' רב
ח/ח שו"ע הרב יו"ד סי' קפג מהדו"ת ד"ה והשתא
ח/ח שעורי הרב חלה עמ' קעא
ח/ח שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' שכא
ח/ח שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' קצז, רה
ח/ח שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' נא
ח/ח שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' סה
ח/ח שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ה הע' 9, פ"ז הע' 23
ח/ח שערי טהר ח"ב שער ד סי' י, ח"ג שער ג סי' טז אות א, ח"ד שער א סי' כח אות ז
ח/ח שערי יצחק (תשיז) עמ' מו
ח/ט אהל יעקב (אטינגר) עמ' עה
ח/ט אור שמח
ח/ט באר המים עמ' קיט
ח/ט ברור הלכה חולין קז ע"א ציון י
ח/ט ברכת אריאל ח"ב עמ' סב-סג
ח/ט דבר שאול ידים סי' ב ס"ק ו
ח/ט דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' קפב
ח/ט היכל התורה (פינצוק) חוב' ב עמ' ב-ג, חוב' ג עמ' ב
ח/ט חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' קנז
ח/ט יד פשוטה אהבה עמ' תתרמד
ח/ט ידי משה (בוצק' תשמג) סי' קז, רכח
ח/ט כתב משה ח"א סי' ז עמ' כז
ח/ט מגן גבורים (או"ח) סי' קנח ס"ק ג
ח/ט מחנה יוסף סוטה עמ' לט
ח/ט מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' נ, נב
ח/ט מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' שצה
ח/ט מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' ס-סא
ח/ט נאות אפרים ח"א עמ' קצו
ח/ט נחלת צבי (תשסג) עמ' ח, קטו
ח/ט עמודי אור סי' קיט אות טו
ח/ט עצי אלמוגים סי' קסג ס"ק ב
ח/ט שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ז הע' 98
ח/ט שתי הלחם סי' טז
ח/י אבן ישראל (פישר)
ח/י אהבת קדומים עמ' עט
ח/י אמת ליעקב מועד עמ' צו
ח/י בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' סא, קצא-קצב
ח/י בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תצב
ח/י ברור הלכה ברכות נב ע"א אחרי ציון א, שבת יד ע"א ציון א
ח/י ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' פג
ח/י דברות משה שבת ח"א סי' כ הערה קיג
ח/י דובר ישרים פסח עמ' רעו
ח/י האסופה המקראית עמ' 268
ח/י היכל התורה (פינצוק) חוב' ג עמ' א-ב
ח/י הערות ובאורים (אדלשטיין) טהרות עמ' סו
ח/י הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' א ס"ק ב
ח/י הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"ה הע' 27, 28, 32
ח/י חזו"א או"ח סי' כד ס"ק א-ג, טהרות סי' א ס"ק כד, סי' ב ס"ק טז, סי' יג ס"ק ז, ידים סי' א ס"ק א-ג
ח/י חזו"א על הרמב"ם
ח/י חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' שמד
ח/י חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' צח
ח/י חיי אברהם (צציק) עמ' קמט
ח/י חסדי דוד ח"י עמ' ע
ח/י טל חיים (טל) ברכות עמ' תלא, תמ
ח/י יד אברהם טהרות עמ' סא {ראב״ד},סה
ח/י יד אברהם פרה עמ' רא
ח/י יוסף חי
ח/י ישועות יעקב קדשים עמ' רפא
ח/י כתב משה ח"א סי' ז עמ' כח
ח/י כתבי העלוי מראקוב עמ' לו, קיג
ח/י מחשבת חיים או"ח עמ' שנט
ח/י מי טהרה עמ' קפה
ח/י מים חיים (שמולביץ) מקואות עמ' קעח, רסט, שלט-שמ
ח/י מים מדליו (טאגער) חדושים אות נב, קלג (ד"ה ובאמת), באורים אות יד {או"ש}, טו (ד"ה אבל וד"ה ודין)
ח/י מים ראשונים (רבינ') עמ' לג, לו, לח, מט
ח/י מנחת חינוך ח"א עמ' שמו, ח"ב עמ' שט
ח/י מעין נצח ח"ב סי' עו
ח/י מקדש דוד החדש טהרות עמ' קפו, קפח-קפט
ח/י מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' נג, רכ, רכו-רכז
ח/י מקדש דוד קדשים סי' לז ס"ק ב במנחת מרדכי
ח/י מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
ח/י משא בני קהת
ח/י משמרת הטהרה כלים פ"ח מ"ד, פכ"ה מ"ה
ח/י משנת חיים בכורות עמ' תמד-תמט
ח/י משנת חיים חולין סי' לח עמ' קלה
ח/י נחלת צבי (תשסג) עמ' מד
ח/י ניצוצי אש עמ' שפג
ח/י ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתשיד
ח/י עצי אלמוגים סי' קנח ס"ק א אות ד-ו
ח/י פאר הלכה פסחים עמ' קט, קמו, קפא, של
ח/י פני שלמה (גנצפריד) שבת עמ' עה, עח
ח/י קרית מלך
ח/י שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תרעג
ח/י שלמי יוסף שבת ח"א עמ' רכה
ח/י שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' רד, רז
ח/י שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות קסו
ח/י שעורי ר' יחיאל מיכל מקואות אות קטז
ח/י שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 121
ח/י שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ה הע' 157, 220, 226
ח/י שערי טהר ח"ב שער ג סי' טז אות א, שער ד סי' י
ח/י שערי יצחק (תשיז) עמ' מו
ח/י תורת האשם עמ' קנג, ריז
ח/י תורת ציון עמ' 40
ח/י תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' רמב, רמה, רמט
ח/יא אהל משה (הורוביץ) ח"א עירובין פב ע"ב
ח/יא אוצרות הרמב"ם
ח/יא אור הישר [מל"מ הל' שגגות ספ"ג]
ח/יא אנצי"ת ע' ביצה (ב) הע' 41
ח/יא אשל אברהם (שפירא) עמ' תקנב {בכדי אכילת פרס}
ח/יא בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' סא, קצא-קצב
ח/יא בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף ה ע"ב
ח/יא בדבר מלך חי"א עמ' רנז, רנט
ח/יא בית שערים או"ח סי' קסח
ח/יא ברור הלכה שבת יד ע"א ציון א
ח/יא דברות משה שבת ח"א סי' כ הערה פא
ח/יא דברי יציב או"ח עמ' תקלח, תקמד
ח/יא דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תג
ח/יא האסופה המקראית עמ' 268
ח/יא הערות ובאורים (אדלשטיין) טהרות עמ' קכג
ח/יא הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' א ס"ק ג
ח/יא הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"ד הע' 6
ח/יא ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' תיז-תיח
ח/יא זכר יצחק (תשח) עמ' קפט
ח/יא חד וחלק ח"א דף יג ע"ד
ח/יא חי' בר נחמני דף נד ע"א {בכא"פ}
ח/יא חי' חתם סופר
ח/יא חסדי דוד ח"ז עמ' תרצט
ח/יא חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' רנו
ח/יא טל חיים (טל) ברכות עמ' תכב
ח/יא יגיעת ערב פסחים עמ' ריח, רכא
ח/יא יד סופר עמ' פא
ח/יא יחוה דעת ח"ה עמ' צא
ח/יא כתבי העלוי מראקוב עמ' קיג
ח/יא לב איש עמ' תפד
ח/יא מנחת איש (וייס) שבת פ"א עמ' קפז
ח/יא מפתח הבאורים [חתם סופר ח"ו סי' טז, שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקנד (קצ)]
ח/יא משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' שכז
ח/יא משנת יעקב
ח/יא ניצוצי אש עמ' שפה
ח/יא ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' תמה {כדי אכילת פרס במצוה}, תנא {כדי אכילת פרס באכילה ברצף}
ח/יא עצי אלמוגים סי' קנח ס"ק א אות ב
ח/יא פורת יוסף (שלופר) דף לז ע"א
ח/יא פני שלמה (גנצפריד) שבת עמ' עד
ח/יא פסקי אליהו ח"א עמ' לד {מצטרפות בכא"פ}
ח/יא צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף לה ע"ד
ח/יא קדשי יהושע עמ' תרפא
ח/יא קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' רצג
ח/יא קול אריה (שוורץ, תשעא) יו"ד עמ' רסט
ח/יא קול דודי (תשף) (בקיצור)
ח/יא קול דודי כריתות סי' שי, מקואות סי' רצג
ח/יא קרית מלך
ח/יא קרן פני משה ח"ב
ח/יא רמב"ם המאיר הל' ש"ע פ"ב ה"ד הע' 7, 19
ח/יא שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' שפז {פרס}
ח/יא שם דרך פסחים עמ' קלא
ח/יא שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' קפז
ח/יא שמועת חיים יומא ח"ב עמ' תכה
ח/יא שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' שמד
ח/יא שעורי ר' יחיאל מיכל מקואות אות קטז-קיז
ח/יא שערי טהר ח"ד שער א סי' כח אות ו
ח/יא שפת אמת על התלמוד ח"ג דף צא ע"א
ח/יא תורה לדעת ח"ו עמ' מט
ח/יא תורה לשמה (תשעג) עמ' קעג
ח/יא תורת האשם עמ' קצה {השותה}
ח/יא תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' רמב
ח/יא תכלת מרדכי (קלצקי) דף יח ע"א-ע"ב
ח/יב אסיף ח"ב עמ' 419
ח/יב בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף ה ע"א
ח/יב גינת ורדים (הלוי) או"ח לקט תשובות סי' רצב, רצד, רצח
ח/יב הלכות קטנות ח"א סי' ט
ח/יב הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"ה הע' 49 {אפילו תאמר שינק}
ח/יב ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' לא
ח/יב זרע אברהם (יצחקי) או"ח דף א, ב ע"ד, ג
ח/יב חי' הריצ"ד חי' הריצ"ד כריתות יג ע"א]
ח/יב יגיעת ערב פסחים עמ' ריט
ח/יב יד ישראל ח"ב
ח/יב כתבים (זסלנסקי) ח"א עמ' יח
ח/יב כתר אפרים עמ' קכד
ח/יב מחשבת חיים או"ח עמ' רנה, רס
ח/יב מים אדירים דף ב ע"ג, ג ע"א
ח/יב מנחת חינוך ח"ב עמ' תפה
ח/יב משאת משה (חברוני) פסחים סי' מט עמ' 128
ח/יב משה מבחוריו דף יג ע"א
ח/יב משמרת הטהרה כלים פ"ח מי"א סי' 2
ח/יב משנת חיים חולין סי' לח עמ' קלה
ח/יב ניצוצי אש עמ' תפ
ח/יב ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' תנא {שהרי אינו יונק בבת אחת}
ח/יב סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ג עמ' תצז
ח/יב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קצו-קצז
ח/יב פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' מה
ח/יב פסקי אליהו ח"א עמ' יד
ח/יב קהלות יעקב פסחים יא
ח/יב רווחא שמעתתא ח"א עמ' יד, ח"ב עמ' א
ח/יב רמב"ם המאיר הל' ש"ע פ"ב ה"ד הע' 25
ח/יב שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' ריב
ח/יב שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' שמד
ח/יג אור הישר [תורת רפאל הל' יוה"כ סו"ס קז]
ח/יג אור שמח
ח/יג אש קודש מעילה עמ' קמ
ח/יג באר ראי עמ' קפז
ח/יג דברי יציב או"ח עמ' תקמו {אוכלת הרבה}
ח/יג זבחי צדק (דיסקין) עמ' קצה
ח/יג חי' הגרז"ס קדשים עמ' קצז
ח/יג חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' תיב
ח/יג חסדי דוד ח"י עמ' ס
ח/יג חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' רנו
ח/יג כבוד מלכים (מרגליות)
ח/יג מוריה גל' רלו עמ' עז {אע"פ שהיא אוכלת הרבה מפני הסכנה}
ח/יג מחשבת חיים או"ח עמ' שנח
ח/יג משאת המלך ח"ג סי' תא
ח/יג משנה הלכות מהדו"ת או"ח עמ' שלב
ח/יג משנה הלכות מהדו"ת ח"ג עמ' קלג
ח/יג משנת יעקב זמנים ח"א עמ' לא-לב, קדושה עמ' רמט-רנ
ח/יג משנת יעקב כאן
ח/יג קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תקז, תשכו
ח/יג קול דודי (תשף)
ח/יג קול דודי מקואות סי' רצג
ח/יג שנות חיים (קלוגר) עמ' רס
ח/יג שעורי ר' יחיאל מיכל מקואות אות קיח
ח/יג שערי זיו ח"א דף סה ע"ג
ח/יג תורת רפאל או"ח ח"ב דף קסג ע"ג


ט/641 הלכות שאר אבות הטומאות פרק ט *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ט/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ט/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ט/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' קמ-קמא
ט/רה"פ פי' ר"י קאפח
ט/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ט/רה"פ רמב"ם הערוך
ט/רה"פ רמב"ם לעם
ט/רה"פ שם טוב
ט/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ט/א אביר יעקב (אביגדור) דף ט ע"ב {מל"מ}
ט/א אבני נזר או"ח סי' תיט אות ד
ט/א אוצרות הרמב"ם
ט/א אור הישר [אור הישר בכורות נה ע"ב]
ט/א אור שמח
ט/א אמונת יהושע עמ' תסג
ט/א באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' קח {מל"מ}, קט, רלא
ט/א בארות יצחק (הכהן) עמ' שיד
ט/א בינת נבונים דף סו ע"ד
ט/א בית המדרש
ט/א בית יצחק (חבר) דף מז ע"ד {גזרו על טהור בביאה}
ט/א בית יצחק (תשע) קבוע וספקות עמ' שלא
ט/א בית מרדכי (סאויצקי) דף כו ע"ב
ט/א ברור הלכה שבת יד ע"א ציון ג
ט/א בריכת המלך עמ' רכז
ט/א גבורת יצחק מקואות עמ' סו
ט/א דברות משה נדה וטהרות עמ' תרנח {ואין צריכין הערב שמש מפני שטומאות אלו עיקרן מדבריהן וכ"מ פ"י הלכה ב}, תתיב {ולפיכך גזרו שכל שבא ראשו ורובו במים שאובים או שנפלו על ראשו ורובו נטמא}, תתיג {עד שהיו רוב העם מדמים שמים שאובים שרוחצין בהן באחרונה הן שמטהרין}
ט/א דברות משה שבת ח"א סי' כ הערה פג-פד
ט/א הערות ובאורים (אדלשטיין) טהרות עמ' קמג
ט/א הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' כו ס"ק כ, סי' ל ס"ק יב
ט/א הרמב"ם כמחנך עמ' 161
ט/א זכר יצחק (תשן) עמ' כו
ט/א זכרון בנימין ח"א עמ' קנב
ט/א זכרון בנימין ח"ב עמ' צה
ט/א חוות יאיר (תשנז) עמ' שיב
ט/א חזון יחזקאל מקואות פ"ג ה"ד
ט/א חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' כג
ט/א חיי אברהם (צציק) עמ' קמט
ט/א חסדי דוד ח"י עמ' כא-כב, לז {מל"מ}
ט/א טהרת יו"ט ח"כ עמ' רעה, שפא, חי"ט עמ' קכא {היו טובלים בזלזול בלי כוונה}
ט/א יד אברהם טהרות עמ' קלב
ט/א יד אברהם פרה עמ' רא
ט/א ישועות מלכו (הגהות)
ט/א ישועת משה עמ' רלד
ט/א כמו השחר דף טו ע"א
ט/א לב טהור עמ' נא, רט
ט/א מים מדליו (טאגער) באורים אות טו (ד"ה ולענין הבא, ד"ה ולענין ידים)
ט/א מלואי אבן - שו"ת עמ' מד
ט/א מנחת איש (וייס) שבת פ"א עמ' קפב
ט/א מנחת חינוך ח"א עמ' שמו, ח"ב עמ' שט
ט/א מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ד עמ' קלח {מל"מ}
ט/א מעשה רקח
ט/א מקדש דוד החדש טהרות עמ' קפט
ט/א מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' מב, עז, רלא
ט/א משנת משה חגיגה עמ' עג
ט/א עבודת המקדש (כהן) ח"ב עמ' פד {כ"מ}
ט/א פני שלמה (גנצפריד) שבת עמ' עה-עו
ט/א פרי שמואל מכות עמ' לג
ט/א צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף לה ע"ד
ט/א קול דודי (תשף) (בקיצור)
ט/א קרית מלך
ט/א קרן פני משה ח"ב
ט/א ראשית בכורים דף נ
ט/א רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תכ
ט/א שלמי יוסף שבת ח"א עמ' רכב-רכג
ט/א שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' רפג
ט/א שעורי ר' יחיאל מיכל מקואות אות צ {מל"מ}
ט/א שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 121
ט/א שפת אמת על התלמוד ח"א דף כב ע"ד, ח"ב דף קנא ע"ב
ט/א תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' רכט-רל, רלב, רלט
ט/א תחומין חט"ז עמ' 121
ט/ב אהלי חיים עמ' רנד
ט/ב בית יצחק (חבר) דף מז ע"ד
ט/ב דברים אחדים (קלצקין) עמ' סה
ט/ב חזון יחזקאל מקואות פ"ג ה"ו
ט/ב מחזה עליון עמ' קצה, קצח
ט/ב נתן פריו מקואות עמ' ל
ט/ב פרי האדמה ח"א
ט/ב קרית מלך
ט/ג אהלי חיים עמ' רנד
ט/ג בדבר מלך ח"ד עמ' רג {מל"מ}
ט/ג דברות משה גיטין עמ' שכה
ט/ג דובר מישרים (השמטות)
ט/ג זכרון בנימין ח"ב עמ' תצז
ט/ג מעיני מים מקואות עמ' רפט {מל"מ}
ט/ג נאם דוד
ט/ג שו"ע הרב או"ח סי' תרו ס' יא
ט/ג תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' רלה
ט/ד אביר יעקב (אביגדור) דף ט ע"א
ט/ד אור הישר [מל"מ הל' מקואות פ"ו ה"י]
ט/ד ברור הלכה שבת יד ע"א ציון ג
ט/ד ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' כד אות ז
ט/ד הגיוני הלכה עמ' 267
ט/ד הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' כו ס"ק כ
ט/ד חזון יחזקאל מקואות פ"ג ה"ו
ט/ד חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' עח
ט/ד חסדי דוד ח"י עמ' כא-כב
ט/ד מים טהורים עמ' תשטו
ט/ד מים מדליו (טאגער) באורים אות י, טו (ד"ה ולענין הבא)
ט/ד מעיני התורה ח"ב עמ' קל
ט/ד נתן פריו מקואות עמ' ל
ט/ה אהל דוד (קאהן) ח"ה מלכים א פ"א פסוק מ
ט/ה אור הישר [עמק הלכה או"ח ח"א סי' נ]
ט/ה אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ג ס"ק פו {מל"מ}
ט/ה בדבר מלך ח"י עמ' נח
ט/ה ברור הלכה שבת יד ע"א ציון ו
ט/ה ברכת ראש סי' יג עמ' פז
ט/ה בשבילי הקדושה סי' יט אות ט
ט/ה בשמן רענן ח"ב עמ' ג
ט/ה דבר שאול ידים סי' א ס"ק ט-טז
ט/ה דברות משה נדה וטהרות עמ' תתכג {ולא עוד אלא מי שהיו ידיו טהורות ונגע באחד מכתבי הקדש נעשו ידיו שניות}
ט/ה הר המלך ח"ז עמ' ר
ט/ה חזו"א יו"ד סי' קסו ס"ק א {ידיו מטמאין את התרומה}, ס"ק ב {כל כתבי הקודש}, ס"ק ג, ידים סי' ז ס"ק ח, טו, סי' ח ס"ק ב
ט/ה חזו"א על הרמב"ם
ט/ה חי' מהר"ם שיק שבת עמ' רמד
ט/ה חסדי דוד ח"ח עמ' קז
ט/ה יד אברהם כלים עמ' קמט
ט/ה יין מלכות (שניאורסון) עמ' 430
ט/ה ישועות יעקב מועד עמ' קנה
ט/ה לאור ההלכה (תשסד) עמ' רצז-רצח {שיר השירים}
ט/ה לב שלמה (חלמא) עמ' קיא
ט/ה מאמרי ראיה, בהספד על רז"ס שפירא {מל"מ}
ט/ה מגן גבורים (או"ח) סי' קמז ס"ק א
ט/ה מחנה יהודה (קצין) ח"ב סי' מא
ט/ה מים טהורים עמ' קמג {מל"מ}
ט/ה מים מדליו (טאגער) באורים אות טו (ד"ה וכן, ד"ה ולענין הבא, ד"ה ולענין ידים)
ט/ה מים ראשונים (רבינ') עמ' כט, לג
ט/ה מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רפ {מל"מ}
ט/ה מנחת איש (וייס) שבת פ"א עמ' קפח
ט/ה מעשה רקח
ט/ה מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק או"ח סי' ז]
ט/ה מרכבת המשנה מהדו"ק
ט/ה משנת יעקב
ט/ה משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' רנא
ט/ה נודע ביהודה השלם או"ח עמ' יג
ט/ה נחלת צבי (תשסג) עמ' מח
ט/ה נשמת חיים (תשסח) חו"מ ענינים סי' מב עמ' עב
ט/ה פרי האדמה ח"א
ט/ה קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קמג
ט/ה שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' יג
ט/ה שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' צ {לא הזכיר דר' פרנך}
ט/ה שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות שח-שי
ט/ה שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ה הע' 49, 70, 71, 73
ט/ה תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' תקח-תקט
ט/ה תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' רמ
ט/ו אגרות הגרי"ד עמ' ק
ט/ו אור הישר [משאת בנימין סי' ק]
ט/ו אורה ושמחה הל' שופר פ"ג ס"ק כב
ט/ו אנצי"ת ע' גליונות הע' 53, 54
ט/ו באר מרים ח"ב עמ' כט {"דברי חכמה"}
ט/ו בדבר מלך ח"י עמ' נח, צט
ט/ו ברור הלכה מגילה ז ע"א ציון א
ט/ו ברכות שמים שבת אות תשעה
ט/ו גבורת יצחק סוכות עמ' ק
ט/ו גבורת יצחק שבועות עמ' שה {שה"ש וקהלת}
ט/ו דגלי יהודה (גורדין) דרוש ב אות ה דף סח ע"א {קהלת - דברי חכמה}
ט/ו דקה מן הדקה דף ד ע"א
ט/ו הר המלך ח"ד עמ' שלט-שמא, ח"ז עמ' תקל-תקלז
ט/ו ויטע אשל עמ' קח
ט/ו זכרון סופרים {אפילו שיר השירים וקהלת} [מגילה דף ז ע"ש, ועיין מג"א סימן קמ"ז סק"א ובמחה"ש שם]
ט/ו חזו"א יו"ד סי' קסו ס"ק א {תפילין}, טהרות ידים סי' ז ס"ק ח {תפילין - זהה ליו"ד שם}, סי' ח ס"ק ח {אסתר מטמאה}
ט/ו חזו"א על הרמב"ם
ט/ו חי' הגרי"ז דף יב ע"ג {אסתר מטמאה}
ט/ו חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"א עמ' צב
ט/ו חי' ר"ש קלוגר ר"ה-מגילה עמ' רלו, שנח, תקסח
ט/ו חי' רעק"א (פרדס) {מגילת סוטה לא מטמאה}
ט/ו חסדי דוד ח"י עמ' רלה-רלו
ט/ו חקרי זמנים ח"ג עמ' רכו-רכז, רמג
ט/ו יד פשוטה אהבה עמ' תשכ {פ"ה אותיות}
ט/ו יין מלכות (שניאורסון) עמ' 430
ט/ו ישרי לב עמ' לד {אסתר לא מטמאה}
ט/ו כבוד חכמים - עטרת פז עמ' שכג {"דברי חכמה"}
ט/ו כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תלט {חכמה}, תתקכז
ט/ו לב שלמה (חלמא) עמ' קיא
ט/ו לכתך אחרי במדבר עמ' 13
ט/ו מאור למלך גיטין עמ' קסה
ט/ו מאורי שערים עמ' שפא {אסתר}
ט/ו מבוא למשנה תורה עמ' 114
ט/ו מגן אברהם סי' קמז ס"ק א {אסתר מטמאה}
ט/ו מגן גבורים (או"ח) סי' קמז ס"ק א
ט/ו מועדי ה' (נתנזון) חנוכה עמ' קיג
ט/ו מועדי ישראל (גורן) עמ' 172
ט/ו מחקרי ארץ ח"ז או"ח סי' קמח
ט/ו מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רפא {פ"ה אותיות}, ח"ג עמ' ריח-ריט {פרשה בתורה}
ט/ו מעשה רקח {רצועות, גליון, שה"ש}
ט/ו מקור חסד עמ' נב {שה"ש חכמה}
ט/ו מרחשת ח"א סי' נג אות א
ט/ו משאת בנימין סי' ק {גליון}
ט/ו משאת מרדכי מגילה עמ' כח
ט/ו משנת יעקב
ט/ו נחלת צבי (תשסג) עמ' נא-נב, נד
ט/ו נתן פריו מגילה עמ' צט
ט/ו ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתתמה
ט/ו ס' השבי"ט עמ' מג
ט/ו סיני ק עמ' תעא, תעד
ט/ו עונג יו"ט דרשות דף מב ע"ב {אסתר}
ט/ו עיוני הלכות ח"ב עמ' תלא
ט/ו פניני רבנו הגרי"ז עמ' תקלו {אסתר}
ט/ו פרי מגדים או"ח קמז משב"ז ס"ק ד
ט/ו קובץ חי' תורה (סול') עמ' קכד-קכה
ט/ו קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קמג, קמה-קמו
ט/ו קרית מלך {דברי חכמה}
ט/ו רנת יצחק משלי עמ' סא, חמש מגילות עמ' קטז
ט/ו שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' יא-יב {דברי חכמה}
ט/ו שבות יעקב ח"ג סי' פו {גליון}
ט/ו שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' רצ
ט/ו שושן עדות דף קלג ע"א
ט/ו שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' קצח
ט/ו שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' פח-פט
ט/ו שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' רמג
ט/ו שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' רסה
ט/ו תולדות יצחק (שור) דף ה ע"ב
ט/ו תורת יצחק ח"א עמ' לט
ט/ו תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' תקח-תקט
ט/ז אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' רג
ט/ז אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' קיד
ט/ז בדבר מלך ח"י עמ' קא, קח
ט/ז הדרום ג עמ' 27
ט/ז זכרון סופרים {על העור ובדיו} [וכן הוא במג"א סימן קמז סק"א, אבל בסימן רפד וסוף סימן ת"צ כתב דשאר כתבי קודש אפילו על הנייר ובמיני צבעונים ע"ש]
ט/ז חוות יאיר (תשנז) עמ' שט
ט/ז חוות יאיר סי' קט
ט/ז חזו"א או"ח סי' ס ס"ק ח, יו"ד סי' קסז ס"ק ו-ז, יא, ידים סי' ח ס"ק ח-י
ט/ז חזו"א על הרמב"ם
ט/ז חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' נה, שמו
ט/ז חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף טו ע"א, יו"ד ח"ג דף קמ ע"א
ט/ז יד פשוטה אהבה עמ' תשכ
ט/ז לב אריה (הורביץ) עמ' קפג
ט/ז לשד השמן (שפרינץ) או"ח דף יב ע"ד
ט/ז מגן גבורים (או"ח) סי' קמז ס"ק א
ט/ז מעיני המים
ט/ז מרכבת המשנה (אלפ') דף לב ע"ב
ט/ז משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קכד {אשורי}
ט/ז משנת יעקב
ט/ז משנת רבנו עמ' רע {אשורית}
ט/ז נתן פריו מגילה עמ' ק
ט/ז עטרת טוביה הל' תפילין פ"א הי"ט {אשורית ולא יוונית}
ט/ז ענבי פתחיה עמ' 121
ט/ז פאר המלך עמ' פא, קיא
ט/ז פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' תשעו, תשעח
ט/ז שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' ט
ט/ז שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' קנח
ט/ז שנות חיים (קליין) נתיב ב ח"ב אות נא
ט/ז תורה שלמה אסתר פ"ח אות כא
ט/ז תשובה מאהבה ח"א סי' קצח
ט/ח אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' צח אות ז
ט/ח אהל שרה לאה עמ' שצז {מל"מ}
ט/ח אהלים עמ' קלג
ט/ח גבורת יצחק סוכות עמ' ק
ט/ח ויטע אשל תמורה ח"ב עמ' סו
ט/ח חזו"א יו"ד סי' קסז ס"ק יא, ידים סי' ח ס"ק יג
ט/ח יד איתן הל' תפילין פ"י ה"ד {לתינוק}
ט/ח יד פשוטה אהבה עמ' תשיד, תשכ
ט/ח כבוד חכמים - עטרת פז עמ' ח
ט/ח מעט צרי הל' תפילין פ"ז הי"ד ופ"י ה"ד
ט/ח מקור חסד עמ' תצט
ט/ח נועם ח"ז עמ' רכו
ט/ח נתן פריו מגילה עמ' ק
ט/ח עין יצחק ח"א עמ' כב
ט/ח ענבי פתחיה עמ' 79
ט/ח תורת יצחק ח"א עמ' לה
ט/ט חזו"א או"ח סי' ס ס"ק ב, יו"ד סי' קסז ס"ק א, ידים סי' ח ס"ק ג-ד
ט/ט חזו"א על הרמב"ם
ט/ט חסדי דוד ח"י עמ' רלה-רלו
ט/ט יד פשוטה אהבה עמ' תשסב
ט/ט ישועות יעקב מועד עמ' קנד-קנה
ט/ט משנת יעקב
ט/ט משנת יעקב מדע עמ' רעא
ט/ט נודע ביהודה השלם או"ח עמ' יב
ט/ט עולת כהן ח"ב סי' נב ס"ק טו
ט/ט שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' כד
ט/ט שו"ת ר"י מילר עמ' עח
ט/י בית מועד (גטיניו) דף טו ע"ג {יצחק ירנן}
ט/י דברי חפץ עמ' מח
ט/י האסופה המקראית עמ' 248
ט/י ויטע אשל תמורה ח"ב עמ' מב
ט/י חזו"א או"ח סי' ס ס"ק ג, ידים סי' ח ס"ק ד
ט/י חזו"א על הרמב"ם
ט/י חסדי דוד ח"י עמ' רלה-רלו
ט/י יד פשוטה אהבה עמ' תשכ
ט/י ישורון ח"ד עמ' תרה = חי' הרד"ל לירושלמי שבת {תיק הספר בזמן שהוא תפור לספר}
ט/י לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 144 הערה 25
ט/י מיטב הארץ עמ' 125
ט/י מעשה רקח
ט/י משנת ראשונים (הירשפלד) עמ' צז
ט/י צמח צדקה - שו"ת עמ' נה
ט/י קרית מלך
ט/י שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' פח
ט/יא אגרות הגרי"ד עמ' מ, צט
ט/יא אור הישר [עין יצחק או"ח סי' ה אות כז]
ט/יא בדבר מלך ח"י עמ' ע {אינה מטמאה}
ט/יא ביצחק יקרא (תשע) סי' עט סעיף א ד"ה והנה
ט/יא ברור הלכה סוטה כ ע"א ציון ג פסקה א {מגילת סוטה}
ט/יא ברכת אברהם (תשנד) חי' ש"ס עמ' קנז
ט/יא בשבילי הקדושה סי' יט אות ג, ה, סי' כ הערה ט, סי' כא אות יח
ט/יא גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' קסב, ריב
ט/יא דברי חכמים וחידותם דף נד ע"א {פ' סוטה}
ט/יא דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' קעא, קצט
ט/יא התורה והמדינה חי"א עמ' תמד
ט/יא חזו"א או"ח סי' ס ס"ק ד, ידים סי' ח ס"ק ה
ט/יא יצחק ירנן
ט/יא כתר אפרים עמ' תנט
ט/יא מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' רכא {מגילת סוטה}
ט/יא מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף עא ע"א
ט/יא ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' פג
ט/יא עין יצחק ח"א עמ' ל
ט/יא פנים מאירות (קאטקין) ח"ב עמ' לג
ט/יא קובץ חי' תורה (סול') עמ' קכג
ט/יא קרית מלך
ט/יא שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' יב {מינים}
ט/יא שמועת חיים יומא ח"א עמ' תסז
ט/יא שעורי הרב גיטין ח"א עמ' עח, ריט
ט/יא שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ה הע' 71


י/642 הלכות שאר אבות הטומאות פרק י *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


י/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
י/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
י/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' קמב
י/רה"פ פי' ר"י קאפח
י/רה"פ פי' ר"ש צדוק
י/רה"פ קרית מלך
י/רה"פ רמב"ם הערוך
י/רה"פ רמב"ם לעם
י/רה"פ שם טוב
י/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
י/א אוצרות הרמב"ם
י/א ביתאל ח"ב דף יא ע"ב
י/א דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' רנה
י/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' ריט
י/א חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' רי
י/א חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' קלו
י/א יד אברהם טהרות עמ' ר
י/א יד אברהם פרה עמ' קמה
י/א מנחת חינוך ח"ב עמ' קסז, שז
י/א מנחת שלמה (לוין) עמ' קנט {הכתוב קרא לטבול יום "טמא"}
י/א משנת חיים נדה סי' נו עמ' ריא
י/א פאר הלכה פסחים עמ' לח
י/א קול יהודה (גרשוני) עמ' תד {כשני}
י/א תורת האוהל (תשנג) עמ' קלז {טבול יום - שני}
י/ב אבני זכרון (פפר) ח"א דף ל ע"ב
י/ב אבני נזר חו"מ סי' עו
י/ב אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ט הע' 79
י/ב אידנו עמ' 93
י/ב באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' שנד
י/ב בינת נבונים דף סו ע"ד
י/ב בית אהרן וישראל גל' כג עמ' לה
י/ב ברור הלכה חגיגה כו ע"א ציון כ פסקה ג {כ"מ}
י/ב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' רמג
י/ב דבר אליהו (מיליקובסקי) שמות עמ' שעו
י/ב דברות משה שבת ח"א סי' כ הערה פג
י/ב זכרון בנימין ח"א עמ' קנב
י/ב זכרון בנימין ח"ב עמ' קכ
י/ב חזו"א טבול יום סי' ב ס"ק ז
י/ב חזו"א על הרמב"ם
י/ב יד אברהם פרה עמ' קמה
י/ב יד איתן
י/ב ישועות יעקב מועד עמ' תתקכב
י/ב לב טהור עמ' נא {כ"מ}
י/ב לחם שלמה (ערנרייך) סי' סב אות יא
י/ב מנחה לאיש עמ' 209
י/ב מנחת חינוך ח"א עמ' שמו, ח"ב עמ' שט
י/ב מעיני המים
י/ב מעשה רקח
י/ב מקדש דוד החדש טהרות עמ' טז
י/ב מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' מא-מג
י/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
י/ב פאת ים (מאיו) דף כז ע"א
י/ב קול דודי (תשף)
י/ב קול דודי סוטה סי' תשנד
י/ב רמת שמואל (אג'ייני) דף קמו ע"ב
י/ב שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' שסג
י/ב שהם וישפה ח"א
י/ב שלמי יוסף שבת ח"א עמ' רכב-רכג
י/ב שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' שצג, ח"ב עמ' רפ, רפג
י/ג אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' ז
י/ג אבני זכרון (פפר) ח"א דף ל ע"ב
י/ג אור הישר [תוי"ט טבול יום רפ"ב, עי' תוס' חולין פח ע"א ונדה עא ע"ב]
י/ג אור יעקב פסחים דף 153
י/ג אמונת יהושע עמ' תסד {טהור לחולין}
י/ג אש קודש מעילה עמ' נב {רעק"א}
י/ג בית יצחק (תשי"ג) עמ' 111
י/ג ביתאל ח"א דף כג ע"ג
י/ג בנין אפרים עמ' קפ
י/ג דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' רנה
י/ג הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"ה הע' 9, 21
י/ג זכרון בנימין ח"ב עמ' קכ
י/ג חזו"א טבול יום סי' ב ס"ק ז
י/ג חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' קלו
י/ג ידי משה (בוצק' תשמג) סי' שלח
י/ג כלי טהור עמ' יז
י/ג לב אריה (בראד) חולין פח ע"א (ד"ה בתוס')
י/ג לב אריה (בראד, תשסד) עמ' שלג
י/ג מי טהרה עמ' רנד
י/ג מנחם שלמה סי' רמד
י/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' צב
י/ג מעין נצח ח"ב סי' עב
י/ג מעשה רקח
י/ג מקדש דוד החדש טהרות עמ' יח
י/ג מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' לב, מז
י/ג מקדש דוד קדשים סי' לז ס"ק ד במנחת מרדכי
י/ג מרכבת יוסף דף מט ע"ד, נד ע"ב {טבול יום שנגע בקודש}
י/ג משנת חיים נדה סי' נו עמ' רי
י/ג ספרי דבי רב ח"א עמ' יד
י/ג ראשית בכורים דף נג
י/ג שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' שסג
י/ג שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' רעו
י/ג שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' קה
י/ג שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' רסח
י/ג שעורי הגרב"ד פסחים עמ' קסז
י/ג שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' קכג, קכח
י/ג שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות קב
י/ג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שכא-שכב
י/ג שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקעב, תקעח, תקפג
י/ד אבני זכרון (פפר) ח"א דף ל ע"ב
י/ד ברור הלכה חולין פז ע"ב ציון ה
י/ד דברות משה נדה וטהרות עמ' תשפח {משקין היוצאין מהן כגון רוקן ומימי רגליהן הרי הן כמשקין שנגעו בהן}
י/ד דברות משה שבת ח"א סי' כ הערה קט
י/ד הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"ה הע' 45, 68
י/ד חזו"א יו"ד סי' רטז לדף פז, מכשירין סי' ט ס"ק ד, טבול יום סי' ה ס"ק יז
י/ד חזו"א על הרמב"ם
י/ד לב אריה (בראד) חולין פח ע"א (ד"ה בתוס')
י/ד לב אריה (בראד, תשסד) עמ' שלג
י/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' שו
י/ד מעשה רקח
י/ד מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' קעח
י/ד משמרת הטהרה כלים פ"ח מי"א
י/ד משנת אליעזר (רבינ') עמ' קעו
י/ד נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' צט
י/ד נודע ביהודה קמא יו"ד סי' מו
י/ד שהם וישפה ח"ב
י/ד שערי טהר ח"ב שער ג סי' טז אות א
י/ה דברות משה ברכות עמ' רצז {ואם היו ידיו טמאות המשקה טמא בין משקה תרומה בין משקה חולין}
י/ה דברות משה נדה וטהרות עמ' תתטז {ואם היו ידיו טמאות המשקה טמא}
י/ה היכל התורה (פינצוק) חוב' ג עמ' א
י/ה היכל צמח
י/ה חסדי דוד ח"י עמ' רמו
י/ה מאמר מרדכי (נסים) דף פד ע"ב
י/ה מי טהרה עמ' קפו
י/ה מעשה רקח
י/ה סהמ"צ לרס"ג ח"ב דף יח ע"ג, ע"ד
י/ו אש תמיד עמ' רטו
י/ו חזו"א על הרמב"ם
י/ו מרכבת המשנה מהדו"ק
י/ו שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' לח
י/ז אור הישר [מל"מ הל' מקואות פ"י ה"ו ד"ה הטמא שירד]
י/ז באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק ב פסוק ז
י/ז באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"א עמ' צ
י/ז זכרון בנימין ח"ב עמ' קכ
י/ז חיי אברהם (צציק) עמ' קמט
י/ז מחובר לטהור סי' כב אות יג
י/ז שהם וישפה ח"א
י/ח אשיחה בחקיך פרה עמ' שסג
י/ח טהרת אליהו עמ' כח
י/ח יד אברהם פרה עמ' קמב
י/ח מנחת חינוך ח"ג עמ' ח
י/ח מקדש דוד החדש טהרות עמ' טז
י/ח מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' מד
י/ט אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קסט
י/ט אגרות משה קדשים סי' לא
י/ט אור טהרה סי' קלג
י/ט אנצי"ת ע' אבות הטומאות הע' 59, 62
י/ט באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק ב פסוק ז
י/ט באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"א עמ' צא
י/ט ברור הלכה פסחים יד ע"א ציון א, ה
י/ט היכל צמח
י/ט זכרון בנימין ח"א עמ' פ
י/ט זכרון בנימין ח"ב עמ' קטו, קיח
י/ט חזו"א טהרות בליקוטים בסופו
י/ט חזו"א על הרמב"ם
י/ט טעם ודעת הל' פרה פט"ו ה"א ביאה"ל ד"ה הנדה
י/ט ידי משה (בוצק' תשמג) סי' לה
י/ט מוריה גל' קנד עמ' סט
י/ט מחובר לטהור סי' א אות ג, סי' כב אות יג
י/ט מים מדליו (טאגער) חדושים אות קיג (ד"ה והשתא), באורים אות ט (ד"ה יותר, ד"ה גם בהלכה)
י/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' צב, קכד
י/ט מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' שסה
י/ט מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' תרומה טמאה
י/ט מעין נצח ח"ב סי' עו {ראב"ד}
י/ט מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' לד-לה
י/ט ענבי פתחיה עמ' 70
י/ט פני אברהם (שפירא) עמ' רצד
י/ט רלב"ג ויקרא פ"ט תועלת כה עמ' קעד
י/ט שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תקנז
י/ט שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' קצח
י/ט שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 95
י/ט שערי דעת (פלדמן) ח"א פ"ח הערה 18
י/ט תורת האשם עמ' קל
י/י אגרות משה קדשים סי' לא
י/י אש קודש מעילה עמ' נג
י/י ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' קפה
י/י הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"ד הע' 20, פ"ה הע' 20
י/י זכרון בנימין ח"ב עמ' קטו, קיח
י/י חזו"א טהרות בליקוטים בסופו
י/י חזו"א על הרמב"ם
י/י חסדי דוד ח"י עמ' פח
י/י מים מדליו (טאגער) חדושים אות קיג (ד"ה והשתא), באורים אות ט (ד"ה יותר, ד"ה גם בהלכה)
י/י מעשה רקח
י/י מקדש דוד החדש טהרות עמ' ז, יא, רמד
י/י מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' כג, לב, לה, שכ
י/י מקדש דוד סי' לט אות א
י/י משנה הלכות ח"ט סי' קפא
י/י פני אברהם (שפירא) עמ' רצד
י/י שלמי יוסף שבת ח"א עמ' תרמח
י/י שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 95
י/י תורת האשם עמ' קיט, קכב, קסז {אם נגעו המשקין}


יא/643 הלכות שאר אבות הטומאות פרק יא *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יא/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יא/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יא/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' קמג-קמד
יא/רה"פ פי' ר"י קאפח
יא/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יא/רה"פ רמב"ם הערוך
יא/רה"פ רמב"ם לעם
יא/רה"פ שם טוב
יא/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יא/א הרמב"ם (בנדיקט) עמ' רסב
יא/א יד אברהם טהרות עמ' נד
יא/א מרכבת יוסף דף מט ע"ד {"פסול" - לא מטמא אחר}
יא/א משפט שלמה (אלבוים) הל' עדות סי' ב פ"ג ענף ז אות ג
יא/א נתן פריו הל' נט"י עמ' עח
יא/א קרית מלך
יא/א שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' קכג
יא/א תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קיג
יא/ב אור הישר [טורי אבן חגיגה יח ע"ב, אור הישר נדה ז ע"א ופרה פי"א מ"ה וטהרות פ"ב מ"ב וטבול יום פ"ד מ"ב]
יא/ב אמרי בינה (אוירבך) - נדרים סי' ג ד"ה והנה לכאורה, שחיטה סי' כד ד"ה וכן דעת
יא/ב ארצות החיים סי' ט המאיר לארץ אות ה {אין שלישי בחולין - אע"פ שזה שיטה}
יא/ב ברור הלכה סוטה ל ע"א ציון א, וציון ח פסקה ד
יא/ב גינת ורדים (תאומים) עמ' קיב
יא/ב חזו"א טבול יום סי' ו ס"ק ד
יא/ב יד אברהם טהרות עמ' נד, נה, סז
יא/ב נתן פריו חולין עמ' קיט
יא/ב עצי אלמוגים סי' קנח ס"ק א אות ב
יא/ב ערהשה"ע טהרות סי' א אות יא
יא/ב שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' קכז
יא/ב שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף קכב ע"ג
יא/ג אש קודש מעילה עמ' נג
יא/ג גינת ורדים (תאומים) עמ' קיב
יא/ג דבר שאול סוטה סי' נד אות ח
יא/ג דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' רנו
יא/ג דברי רבינו משולם (אשכנזי) עמ' קלט
יא/ג זכרון בנימין ח"ב עמ' קטו, קיח, קכד
יא/ג חזון יחזקאל מנחות פי"א ה"א
יא/ג חי' יחיאל דף יב ע"א
יא/ג יד אברהם טהרות עמ' סה
יא/ג כתר המלך
יא/ג מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' תרומה טמאה
יא/ג מעשה רקח
יא/ג מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' לד-לה
יא/ג ערהשה"ע טהרות סי' א אות יא
יא/ג פאר הלכה פסחים עמ' קסו
יא/ג קרית מלך
יא/ג שבט בנימין (טרכטמן) עמ' 68 {שלישי בתרומה דרבנן - עיי"ש}
יא/ג תורת האוהל (תשנג) עמ' קמא {שלישי בתרומה - מהתורה}, קמב
יא/ד אבן האזל קדשים ח"א דף עז ע"א
יא/ד אברהם יגל
יא/ד אגרות משה קדשים סי' לא
יא/ד אור הישר [אור הישר טהרות פ"ב מ"ה]
יא/ד אור טהרה סי' קלג
יא/ד אש קודש מעילה עמ' נג
יא/ד ברור הלכה פסחים יד ע"א ציון ה, יט ע"א ציון א
יא/ד בריכת המלך עמ' רכח
יא/ד גור אריה ויקרא פ' יא הע' 147
יא/ד גינת ורדים (תאומים) עמ' קיב
יא/ד זכרון בנימין ח"א עמ' פ
יא/ד זכרון בנימין ח"ב עמ' קטו, קיח, קכד
יא/ד חזון יחזקאל זבחים פ"ה ה"ה
יא/ד חי' הגר"י סי' מז
יא/ד ידי משה (בוצק' תשמג) סי' לה
יא/ד ישמח אב עמ' קמה
יא/ד מים מדליו (טאגער) באורים אות ט (ד"ה ומה)
יא/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' צב
יא/ד מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' שסו
יא/ד מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקנז (קצג)]
יא/ד מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' כב, כד
יא/ד מראה הנוגה [שרידי יאודה דף לט ע"א]
יא/ד ערהשה"ע טהרות סי' א אות יא
יא/ד פאר הלכה פסחים עמ' קסו
יא/ד קהל יהודה - חי' הש"ס דף כז ע"ג
יא/ד קרית מלך
יא/ד רלב"ג ויקרא פ"ט תועלת כה עמ' קעה
יא/ד שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' רעו
יא/ד שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקעט, תקפג
יא/ד שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 95
יא/ד שרידי יהודה דף לט ע"א
יא/ד תורת האוהל (תשנג) עמ' קמא {שלישי ורביעי בקודש - דאורייתא}, קמג
יא/ד תורת האשם עמ' קל {רביעי בקודש}
יא/ה אור טהרה סי' רמד
יא/ה אנצי"ת ע' בשר תאוה הע' 15, 17-20
יא/ה האסופה המקראית עמ' 256-257
יא/ה היכל צמח
יא/ה ויטע אשל תמורה ח"ב עמ' שצז
יא/ה חסדי דוד ח"ט עמ' רנב
יא/ה מעשה רקח
יא/ה מראות הים עמ' רצד-רצז
יא/ה סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ג עמ' שא
יא/ה ענפי ארז (זי') דף רלט ע"ב
יא/ה תשובה מיראה (תשסו) עמ' לד
יא/ו ברור הלכה חולין לו ע"א ציון ה {מרכה"מ}
יא/ו ברור הלכה פסחים פה ע"ב ציון ד
יא/ו דברי סופרים (רזין) דף ד ע"ד {חיבורי אוכלין ע"י משקין}
יא/ו דברי תלמוד ח"ב עמ' קנה
יא/ו דגל יהודה (בילו') עמ' קד
יא/ו דעת ותבונה מכשירין עמ' ג
יא/ו היכל צמח
יא/ו זכרון בנימין ח"א עמ' שלא, שלה, שמ
יא/ו זכרון בנימין ח"ב עמ' קצב
יא/ו זכרון יהודה (לאש) דף ח ע"ב
יא/ו חזו"א טבול יום סי' ד ס"ק טו, יז, סי' ה ס"ק א
יא/ו חזו"א על הרמב"ם
יא/ו יברך ישראל זבחים עמ' רעה {חיבורי אוכלין ע"י משקין}
יא/ו יד אברהם טהרות עמ' מח {ראב״ד}
יא/ו יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' קיד
יא/ו ידי משה (בוצק' תשמג) סי' תיד ס"ק ה
יא/ו יתר הבז (תשסח) עמ' קע
יא/ו לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' יז אות ב
יא/ו מנחה טהורה דף מג ע"ג
יא/ו מנחת חזקיה מנחות עמ' צג
יא/ו מעשה רקח
יא/ו מקדש דוד החדש טהרות עמ' קסה
יא/ו מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' רט
יא/ו מקדש דוד סי' מד אות ב
יא/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/ו נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף פט ע"ב, מנחות דף לז ע"ג {ראב"ד}
יא/ו נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' כט
יא/ו פאר הלכה פסחים עמ' עב, צב
יא/ו קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' סח
יא/ו שארית נתן (פולק) דף מא ע"ג
יא/ו שהם וישפה ח"א
יא/ו שושן עדות דף קעג ע"ד
יא/ו שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' שיז
יא/ו שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקעח
יא/ו שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ה הע' 129
יא/ו שערי היכל זבחים עמ' תתקסז {אם חשובין כגוף אחד - פירושו לסוגיה, הרי הם חיבור - לאיזה עניין, והדבר ספק - למה לא פשט, חיבורי אוכלין - לא דווקא נבלה}
יא/ו שערי טהר ח"ג שער ב סי' יד אות א, ח"ה שער א סי' יב אות א, שער ב סי' יג אות א, ד-ה
יא/ו תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קיב-קיג
יא/ז מעיני המים
יא/ז מעשה רקח
יא/ז מרכבת המשנה מהדו"ק
יא/ח אמרי בינה (אוירבך) - שחיטה סי' א ד"ה ודעת, סי' ב ד"ה היכא
יא/ח ברכת הזבח
יא/ח דרך המלך (לוין) דף יג ע"א
יא/ח חזו"א טהרות סי' ב ס"ק יב
יא/ח חזו"א על הרמב"ם
יא/ח חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' רנו
יא/ח יד אברהם טהרות עמ' ס
יא/ח מנחת איש (וייס) שבת פ"א עמ' קפד
יא/ח מעיני המים
יא/ח מקדש דוד החדש טהרות עמ' מ
יא/ח מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' ע
יא/ח מקדש דוד סי' מ אות ג
יא/ח קרית מלך
יא/ח שארית נתן (לוברט)
יא/ח שהם וישפה ח"ב
יא/ח שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות קב
יא/ח שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 99
יא/ח תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' רלו
יא/ט אור הישר [אור הישר חולין ג ע"ב]
יא/ט ברור הלכה חולין לג ע"ב ציון ו
יא/ט היכל התורה (פינצוק) חוב' ב עמ' א-ג
יא/ט זרע יצחק (לומברוזו)
יא/ט חזו"א יו"ד סי' קצג (ב) ס"ק ב, זרעים ליקוטים סי' ד ס"ק ב, טהרות סי' ב ס"ק ח, יב, טבול יום סי' ו ס"ק ב
יא/ט חזו"א על הרמב"ם
יא/ט חי' הגרז"ס קדשים עמ' קמב
יא/ט חי' מהר"ם שיק נדה עמ' כה
יא/ט חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' רנו
יא/ט חי' ר"מ מאימראן ר"ה-חגיגה עמ' שסז
יא/ט יד אברהם טהרות עמ' סז
יא/ט ידי משה (בוצק' תשמג) סי' קצו ס"ק יב
יא/ט מי נדה - שירי טהרה עמ' יח
יא/ט מעין נצח ח"ב סי' עה, עז
יא/ט מקדש דוד החדש טהרות עמ' לב, מ, מב
יא/ט מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' ס, סח, עג
יא/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/ט משנת חיים נדה סי' ה עמ' כב
יא/ט משנת יעקב
יא/ט משנת יעקב קדושה עמ' שכו-שכח
יא/ט נר מצוה (ואלק) שרשים דף ה ע"ב
יא/ט ענפי ארז (זי') דף קנ ע"א
יא/ט קול דודי (תשף)
יא/ט קול דודי סוטה סי' תשסט
יא/ט קרית מלך
יא/ט שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' שיט
יא/ט שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' קכה
יא/ט שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות צט
יא/ט שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ה הע' 33
יא/ט תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' רלו
יא/י אגרות משה חו"מ ח"ב עמ' רעד
יא/י אור שמח
יא/י חזו"א טהרות סי' ב ס"ק ז, ט-יא
יא/י חזו"א על הרמב"ם
יא/י חיי אברהם (צציק) עמ' קמז-קמח
יא/י יד אברהם טהרות עמ' נז
יא/י ידי משה (בוצק' תשמג) סי' רב
יא/י מים מדליו (טאגער) חדושים אות קב
יא/י מעין נצח ח"ב סי' עה
יא/י מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/י קרית מלך
יא/י שהם וישפה ח"ב
יא/יא אגרות משה חו"מ ח"ב עמ' רעד
יא/יא בנין הלכה עמ' רז {מרכה"מ}
יא/יא ברור הלכה חולין לד ע"ב ציון ב
יא/יא חיי אברהם (צציק) עמ' קמח
יא/יא יד אברהם טהרות עמ' נה
יא/יא לחם התמיד עמ' קמד
יא/יא מעין נצח ח"ב סי' עד
יא/יא מעשה רקח
יא/יא שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' קכז
יא/יא שעורי ר' יחיאל מיכל מקואות אות קטז
יא/יא שערי טהר ח"ה שער א סי' ג אות יח
יא/יב אשר לשלמה (אשכנזי)
יא/יב ברור הלכה חולין לד ע"ב ציון ב
יא/יב דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' קפ-קפב
יא/יב דרך המלך (לוין) דף יג ע"א
יא/יב היכל התורה (פינצוק) חוב' ב עמ' א, חוב' ג עמ' ב
יא/יב זכרון בנימין ח"ב עמ' צז
יא/יב חזו"א יו"ד סי' ריד לדף לה ע"א, טהרות סי' ב ס"ק יא-יב, יד
יא/יב חזו"א על הרמב"ם
יא/יב יד אברהם טהרות עמ' נז-נח
יא/יב לב אריה (בראד, תשסד) עמ' קכ
יא/יב מעין נצח ח"ב סי' עה
יא/יב נשמת חיים (תשסח) או"ח סי' ע עמ' קעג
יא/יב שערי דעת (פלדמן) ח"א פ"ד הערה 17, 26
יא/יב תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' רלז
יא/יג אבי עזרי ח"ד
יא/יג אוצרות הרמב"ם
יא/יג אור שמח
יא/יג אפיקי מגינים מנחות סי' ח, כד
יא/יג אש קודש מעילה עמ' סא-סב
יא/יג ברכת הארץ (מאשבוים) עמ' כג, כו
יא/יג בשבילי הקודש סי' ג אות יא {או"ש}
יא/יג גבורת יצחק חגיגה עמ' רמא
יא/יג גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קלג
יא/יג דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' קפא
יא/יג דרך המלך (לוין) דף יג ע"ג
יא/יג היכל התורה (פינצוק) חוב' ב עמ' ב
יא/יג הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"ה הע' 11
יא/יג זבד טוב עמ' 10, 8
יא/יג חזו"א טהרות סי' ב ס"ק ד, מנחות סי' כד ס"ק ט, סי' לב ס"ק ט-י
יא/יג חזו"א על הרמב"ם
יא/יג חסדי דוד ח"י עמ' ע
יא/יג חקל יצחק (שו"ת) עמ' קיז
יא/יג יד אברהם טהרות עמ' סז
יא/יג ידי משה (בוצק' תשמג) סי' שיד
יא/יג לחם התמיד עמ' קטז {משקרמו בתנור}
יא/יג מאור הקודש מנחות ח"א עמ' קנז
יא/יג מועדים וזמנים ח"ד סי' שכו
יא/יג מוריה גל' צט עמ' ט {שוהם וישפה}
יא/יג מעין נצח ח"ב סי' עה, עז-עח
יא/יג מעשה רקח
יא/יג מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' סח, תל
יא/יג מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' שע, שצו
יא/יג משנת חיים נדה סי' נו עמ' ריג
יא/יג סהמ"צ לרס"ג ח"א דף שנד ע"א
יא/יג פרי אברהם אליעזר
יא/יג פרי עץ חיים (קרויס) עמ' רנב, רפט
יא/יג פרשת דרכים (תשסה) עמ' ריד
יא/יג קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תקפד
יא/יג קרית מלך
יא/יג קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' קצד, רכג, שא, שסח
יא/יג שהם וישפה ח"ב
יא/יג שיח ערב קדשים עמ' שלד
יא/יג שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' שיא
יא/יג שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' שיד
יא/יג שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' קכח
יא/יג שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקעו
יא/יג שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ה הע' 35
יא/יג שערי טהר ח"ב שער ג סי' יח אות ב, שער ד סי' א אות ד, ח"ג שער א סי' יג אות ב, ח"ה שער א סי' ג אות יח
יא/יג תורת המנחה (רוקח) עמ' לג, קמא
יא/יג תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' כ {לחם הפנים כשאר מנחות}
יא/יג תכריך מרדכי סי' יד עמ' פט, צב {משקרמו בתנור}
יא/יג תפארת אריה עמ' צב
יא/יג תשובה שלמה או"ח מהדו"ת סי' ט
יא/יד מעשה רקח
יא/יד משנת חיים נדה סי' ג עמ' יב
יא/יד פרי עץ חיים (קרויס) עמ' רמא
יא/יד שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקעו
יא/יד שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 102
יא/טו אנצי"ת ע' גדולין הע' 31
יא/טו בית יצחק (תשי"ג) עמ' 112
יא/טו ברור הלכה חולין לג ע"ב ציון ב
יא/טו ברור הלכה סוטה ל ע"א ציון ח פסקה ד
יא/טו חסדי דוד ח"י עמ' ע
יא/טו מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רס
יא/טו קול דודי (תשף) (בקיצור)
יא/טו קרית מלך
יא/טו שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' רטו-רטז
יא/טו שהם וישפה ח"ב
יא/טו שלום ירושלים עמ' קסד
יא/טו שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 102
יא/טו תורת האשם עמ' נג
יא/טז אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"ב הע' 148
יא/טז מעשה רקח
יא/טז קול דודי (תשף) (בקיצור)
יא/טז שהם וישפה ח"ב


יב/644 הלכות שאר אבות הטומאות פרק יב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יב/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' קמה-קמו
יב/רה"פ פי' ר"י קאפח
יב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יב/רה"פ רמב"ם הערוך
יב/רה"פ רמב"ם לעם
יב/רה"פ שם טוב
יב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יב/א אביר יעקב (אביגדור) דף ה ע"ד, ו ע"א {לקודש מטבילים כלי בתוך כלי טמא}
יב/א אבנים יקרות עמ' צח {כרבא}
יב/א אור המאיר (קובץ) ח"ב עמ' 154, 155
יב/א אמרי יושר חגיגה כב ע"א
יב/א אנצי"ת ע' איבה הע' 39
יב/א ארץ יהודה
יב/א בגדי ישע
יב/א ברור הלכה חגיגה כ ע"ב ציון ב
יב/א דבר שאול ידים סי' א ס"ק ז
יב/א דברי חיים מקואות עמ' עד-עה
יב/א המאיר לארץ
יב/א הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' יט ס"ק ה, יח
יב/א חדושים ובאורים (גרי') חגיגה כב ע"א, מקואות סי' ז ס"ק יב
יב/א חזו"א כלים סי' כט ס"ק י
יב/א חי' הגר"י סי' ז
יב/א חי' חפץ חיים
יב/א חסדי דוד ח"ב עמ' תקצב
יב/א יד איתן
יב/א יין מלכות (שניאורסון) עמ' 431-432
יב/א לב איש עמ' עח, של, שלא
יב/א מבוא למשנה תורה עמ' 231
יב/א מים טהורים עמ' ריז
יב/א מנחת חזקיה מנחות עמ' צא, צו
יב/א מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' יז]
יב/א מקור ברוך (פייתוס) דף רצה ע"ד
יב/א משאת המלך ח"ג סי' שעה {קושיה מפ"א}
יב/א משכן בצלאל ח"א סי' נח
יב/א משפט עם הארץ עמ' כב
יב/א נאות אפרים ח"ב עמ' קמה
יב/א ענפי ארז (זי') דף קב ע"א
יב/א קול דודי (תשף)
יב/א קול דודי מקואות סי' קסז
יב/א שו"ת ר"י מסלוצק עמ' שמח
יב/א שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ג הע' 180
יב/א שפת אמת על התלמוד ח"ב דף קנב ע"ב
יב/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' תקי {י"א מעלות}
יב/ב אמונת עתיך גל' 106 עמ' 143
יב/ב חזו"א כלים סי' כט ס"ק י
יב/ב חזו"א על הרמב"ם
יב/ב יד אברהם כלים עמ' רמט
יב/ב לב דוד (פלדמן) עמ' ע {החזקה ממקום למקום}
יב/ב משנה הלכות ח"ג סי' רכה
יב/ב קרית מלך
יב/ג אמונת עתיך גל' 106 עמ' 146
יב/ג אמרי יושר חגיגה כג ע"א
יב/ג אנצי"ת ע' גזרה הע' 142
יב/ג ארשות החיים עמ' תסג
יב/ג בית ישחק
יב/ג בני שמואל דף לז ע"א
יב/ג ברור הלכה חגיגה כב ע"ב ציון כ
יב/ג דליית הכרם עמ' תתתכט [צ"ל וטמאה במדרס שנשא עמה וכ"ה בכ"מ]
יב/ג חדושים ובאורים (גרי') חגיגה כג ע"א
יב/ג חזו"א על הרמב"ם
יב/ג חזו"א פרה סי' ה ס"ק כו
יב/ג חקרי זמנים ח"ג עמ' רפו {כ"מ}
יב/ג כבוד מלכים (מרגליות) {כ"מ}
יב/ג כלי טהור עמ' ע
יב/ג לב טהור עמ' קנט
יב/ג מי טהרה עמ' רלה, רלח
יב/ג מעיני המים
יב/ג מעשה רקח
יב/ג מקור ברוך (פייתוס) דף רצו ע"א
יב/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/ג משא בני קהת
יב/ג עצי אלמוגים סי' קנח ס"ק א אות ב
יב/ג פרשת המלך
יב/ג קרית מלך
יב/ג שהם וישפה ח"א
יב/ג שושן עדות דף קסב ע"א
יב/ג שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' שפא
יב/ד אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קסט {מל"מ}
יב/ד שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' קכז
יב/ה אור שמח
יב/ה אמרי יושר חגיגה כ ע"ב
יב/ה ברור הלכה חגיגה כ ע"ב אחרי ציון ב
יב/ה בריכת ירושלים עמ' רט-רי
יב/ה חדושים ובאורים (גרי') חגיגה כ ע"ב
יב/ה מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' עא
יב/ה עיונים ומחקרים ח"א עמ' 10 {מפוצל}
יב/ה שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ב הע' 421
יב/ו אורח משפט עמ' יח ע"ב
יב/ו חדשים גם ישנים עמ' 19
יב/ו מעשה רקח
יב/ו קרית מלך
יב/ו שלמי יוסף נזיר עמ' תפא {ראב"ד}
יב/ז אבן האזל קדשים ח"ב דף עח ע"ב
יב/ז אברהם יגל
יב/ז אוצרות הרמב"ם
יב/ז אור הישר [אור הישר מנחות כד ע"א וחגיגה כד ע"א]
יב/ז אורח משפט עמ' יח ע"ב
יב/ז אמרי בינה (אוירבך) - שבת סי' לב ד"ה ועיין ריטב"א, שו"ת ח"א סי' ז ד"ה והנה
יב/ז אמרי יושר חגיגה כג ע"ב, כד ע"א
יב/ז אפיקי מגינים מנחות סי' ל
יב/ז ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קצו
יב/ז בד קודש (פוברסקי) ח"א דף קיג ע"ב
יב/ז בית אהרן וישראל גל' לו עמ' כז-כט
יב/ז בית ישחק
יב/ז בני יעקב
יב/ז בני שמואל דף לז ע"ג
יב/ז בנין הלכה עמ' רט
יב/ז ברור הלכה חגיגה כג ע"ב ציון ה
יב/ז בריכת ירושלים עמ' קנד, רי, ריב, רטו
יב/ז ברך יצחק (ברכה) פ' נשא {הכלי מצרף}
יב/ז ברקאי ח"א עמ' 111
יב/ז בשבילי התלמוד ח"ג מנחות כד ע"א
יב/ז בתי כהונה (תצו) בית ועד דף סז ע"א
יב/ז בתי כהונה (תשסה) עמ' קו
יב/ז גבורת יצחק חגיגה עמ' רמא
יב/ז גור אריה (צרמון)
יב/ז דבר יהושע על הש"ס עמ' קסד
יב/ז דברי סופרים (רזין) דף ג ע"ד, ה ע"א {צירוף דרבנן}
יב/ז דגל יהודה (בילו') עמ' קה
יב/ז הערות ובאורים (אדלשטיין) טהרות עמ' צג
יב/ז הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' קפה
יב/ז הר המלך ח"ז עמ' קצט
יב/ז הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' רב
יב/ז זכרון בנימין ח"ב עמ' רצב
יב/ז חדושים ובאורים (גרי') חגיגה כד ע"א
יב/ז חדשים גם ישנים עמ' 19
יב/ז חזו"א מנחות סי' לא ס"ק ו
יב/ז חזו"א על הרמב"ם
יב/ז חזון יחזקאל מקואות פ"ג ה"ג
יב/ז חי' ר' יהודה זרחיה עמ' קמ-קמד
יב/ז חמדת יעקב עמ' 132
יב/ז ישועות כהן חלה סי' יט ס"ק ב
יב/ז כתר המלך
יב/ז לב טהור עמ' רג
יב/ז לחם בכורים עמ' נו
יב/ז מבוא למשנה תורה עמ' 217
יב/ז מנחה טהורה דף מד ע"ד
יב/ז מנחם שלמה לקוטים סי' ה
יב/ז מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' עב
יב/ז מנחת חזקיה מנחות עמ' צא, צו
יב/ז מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' שצג
יב/ז מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' צג, צה
יב/ז מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' שצו
יב/ז מנחת שי חלה עמ' צד
יב/ז מעיני המים
יב/ז מעשה רקח
יב/ז מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' קפח
יב/ז מקדש דוד קדשים סי' לז ס"ק ד
יב/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/ז משנת חיים מנחות עמ' קעח
יב/ז משנת יעקב כאן
יב/ז משנת יעקב עבודה עמ' רצא
יב/ז נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' לה
יב/ז נזר הקדש (רזין) מנחות דף לו ע"ג
יב/ז ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קל-קלב
יב/ז ספרי דבי רב ח"א עמ' רנא
יב/ז פאר הלכה פסחים עמ' קעג
יב/ז קדשי יהושע עמ' אלף ה
יב/ז קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' צד
יב/ז קהלות יעקב טהרות, בסוף, צירוף כלי
יב/ז קרית מלך
יב/ז קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' סז
יב/ז שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קסט
יב/ז שושן עדות דף קעה
יב/ז שם טוב
יב/ז שמוש חכמים ב עמ' לט
יב/ז שמחת יהודה דף קסא ע"ב
יב/ז שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' קכד
יב/ז שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' רסד
יב/ז שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' שיד, שטז
יב/ז שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקעה, תקעז, תקפ, תקפד
יב/ז תורת האשם עמ' קטו {מעלות של דבריהם}
יב/ח אמרי יושר חגיגה כד ע"א
יב/ח בית אהרן וישראל גל' לו עמ' כח-כט
יב/ח בריכת ירושלים עמ' קנד
יב/ח בשבילי התלמוד ח"ג מנחות כד ע"א
יב/ח ויאמר שמואל דף קב ע"א
יב/ח זכרון בנימין ח"ב עמ' רצג
יב/ח חדושים ובאורים (גרי') חגיגה כד ע"א
יב/ח חזו"א מנחות סי' לא ס"ק ו
יב/ח חזו"א על הרמב"ם
יב/ח חי' ר' חנוך הענאך עמ' רכט
יב/ח חלת לחם (תשנח) עמ' פח, קכח
יב/ח יתר הבז (תשסח) עמ' קלו
יב/ח מי השלוח (רובינשטין) - מקור נפתח עמ' קסח-קסט
יב/ח מנחה טהורה דף מג ע"א {ראב"ד}, מד ע"א
יב/ח מנחת חזקיה מנחות עמ' צא, צו
יב/ח מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' צד
יב/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/ח משנת חיים מנחות עמ' קפ
יב/ח פאר הלכה פסחים עמ' קעד
יב/ח פרשת המלך
יב/ח קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' סז, ע
יב/ח שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קע
יב/ח שושן עדות דף קעה
יב/ח שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' שיד, שכט
יב/ח שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקעב, תקעה, תקעו
יב/ח שערי טהר ח"א שער ד סי' ו אות א, ח"ד שער א סי' יט אות ב, שער ב סי' יד אות ה
יב/ט גבורת יצחק חגיגה עמ' רלה
יב/ט דברי תלמוד ח"ב עמ' קנו
יב/ט זכרון בנימין ח"א עמ' שלא
יב/ט יתר הבז (תשסח) עמ' קעא
יב/ט מנחת חזקיה מנחות עמ' צג
יב/ט מעשה רקח
יב/ט מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' קפז
יב/ט מקדש דוד קדשים סי' לז ס"ק ד
יב/ט מקור ברוך (גינ', תשמו) עמ' 130
יב/ט קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' סח
יב/ט שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקעט
יב/ט שערי היכל זבחים עמ' תתקסח הערה 9 {ונטמאו המים - פירושו לסוגיה}
יב/ט תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קיב-קיג
יב/י אבני נזר יו"ד סי' תע אות יד
יב/י באר ראי עמ' טז
יב/י בן אברהם (תשי) עמ' שיט
יב/י בנין הלכה עמ' קסב {שבע מן הטומאה}
יב/י דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' רעג
יב/י היכל צמח
יב/י זכרון בנימין ח"א עמ' סו, שלא
יב/י זכרון בנימין ח"ב עמ' רצב
יב/י חלקת יואב מהדו"ק אהע"ז סי' א
יב/י ישועות יעקב קדשים עמ' תד {מל"מ}
יב/י מעיני המים
יב/י מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' שצב
יב/י מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/י מרכבת יוסף דף נה ע"ד {מל"מ - תמה על רש"י}, ס ע"ג {מל"מ - שבע לה טומאה}, סב ע"א {מל"מ - תמה על רש"י}
יב/י משנת אליעזר (רבינ') עמ' קעז-קעח
יב/י משנת חיים מנחות עמ' קפ
יב/י נזר הקדש (רזין) מנחות דף לח ע"ג
יב/י עטרת תפארת דף נה ע"ג {שבע טומאה}
יב/י פורת יוסף (שלופר) דף עט ע"א
יב/י שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' שכה
יב/י שערי טהר ח"ה שער א סי' ב אות טז דף כט ע"ב {שבע טומאה}
יב/י שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 515
יב/י תורת האשם עמ' סו, עז, קיד
יב/יא מנחה טהורה דף מה ע"א {מל"מ}
יב/יא קרית מלך
יב/יב בני שמואל דף לז ע"ד
יב/יב ברור הלכה חגיגה כד ע"א ציון ו
יב/יב דבר שאול ידים סי' א ס"ק ה-ו
יב/יב דליות דוד חגיגה עמ' סח-סט
יב/יב זכר יצחק (תשח) עמ' כד
יב/יב חזו"א טבול יום סי' ב ס"ק ז, ידים סי' ז ס"ק ב, ד
יב/יב חזו"א על הרמב"ם
יב/יב חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' קנב
יב/יב חסדי דוד ח"ב עמ' תקצד-תקצה
יב/יב ידי משה (בוצק' תשמג) סי' צז
יב/יב מקדש דוד החדש טהרות עמ' קפח
יב/יב מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' רל
יב/יב מקור ברוך (פייתוס) דף רצו ע"ב
יב/יב מרכבת המשנה מהדו"ק
יב/יב נחלת צבי (תשסג) עמ' מו
יב/יב עצי אלמוגים סי' קנט ס"ק יט, סי' קס ס"ק כו אות ב, סי' קסב ס"ק יז
יב/יב קול דודי (תשף) (בקיצור)
יב/יב קול דודי סוטה סי' תשסז
יב/יב קרית מלך
יב/יב שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות קנו
יב/יב שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ה הע' 78 {כשלישי}, פ"ו הע' 299
יב/יג אבן האזל קדשים ח"א דף עו ע"ב
יב/יג אור הישר [טורי אבן חגיגה כג ע"ב, אור הישר מנחות קב ע"ב]
יב/יג אמרי יושר חגיגה כד ע"ב
יב/יג ארעא דרבנן (תשעט) עמ' רו {כ"מ}
יב/יג בנין הלכה עמ' רד
יב/יג ברור הלכה חגיגה כד ע"ב ציון ג
יב/יג ברור הלכה חולין לו ע"א ציון ה
יב/יג ברכת מרדכי פסחים עמ' רצא
יב/יג דבר שאול ידים סי' ב ס"ק ד
יב/יג דליות דוד חגיגה עמ' נח-נט
יב/יג הגהות חבר בן חיים
יב/יג הר המלך ח"ג עמ' כז
יב/יג זכרון בנימין ח"א עמ' רא
יב/יג חדושים ובאורים (גרי') חגיגה כד ע"ב
יב/יג חי' הגר"י סי' מז
יב/יג חי' ר' שמואל פסחים עמ' קנב-קנג
יב/יג חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' קנט
יב/יג חסדי דוד ח"ב עמ' תקצו
יב/יג חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' צג עמ' שי-שיא
יב/יג יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' רטז
יב/יג יד סופר עמ' נא, נו
יב/יג כרם אברהם עמ' קב
יב/יג כתר המלך
יב/יג לב אריה (בראד) חולין לז ע"א
יב/יג לב אריה (בראד, תשסד) עמ' קכח
יב/יג מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' תפ
יב/יג משאת משה (חברוני) פסחים סי' יט עמ' 50, 54
יב/יג משכן בצלאל ח"א סי' יג
יב/יג משנת יעקב כאן
יב/יג משנת יעקב עבודה עמ' קנג-קנד
יב/יג משנת משה חגיגה עמ' עד
יב/יג נאות אפרים ח"א עמ' קצו
יב/יג נחלת צבי (תשסג) עמ' לא
יב/יג עצי אלמוגים סי' קנח ס"ק ט אות א, סי' קסג ס"ק ג
יב/יג שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' קכ
יב/יג שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ה הע' 198
יב/יג שערי טהר ח"ה שער ב סי' יג אות ו
יב/יג שערי טהר ח"ה שער ב סי' יג אות ו דף קצז ע"ב
יב/יג תורת האשם עמ' קיד {אוכל נגוב}
יב/יד אבן האזל קדשים ח"א דף עו ע"ב
יב/יד אהל משה (הורוביץ) ח"א מנחות קב ע"ב
יב/יד אוריתא יג עמ' פא-פב
יב/יד אש קודש מעילה עמ' קמא
יב/יד בנין הלכה עמ' רו
יב/יד ברור הלכה חולין לו ע"א ציון ה {חיבת הקודש - ראשון ושני}
יב/יד דברות משה פסחים עמ' קג {כ"מ}
יב/יד דעת ותבונה מכשירין עמ' יט
יב/יד הערות ובאורים (אדלשטיין) טהרות עמ' קיא
יב/יד הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"ד הע' 23, פ"ה הע' 76
יב/יד זכרון בנימין ח"ב עמ' קכג, קכו
יב/יד חזו"א זבחים סי' ט ס"ק ו
יב/יד חזו"א על הרמב"ם
יב/יד חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' צג עמ' שיג-שטו
יב/יד ישמח אב עמ' קמו
יב/יד כרם אברהם עמ' קב
יב/יד לב אריה (בראד, תשסד) עמ' רעד
יב/יד לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' יז אות ב
יב/יד מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"א דף כא ע"א, כח ע"ד {כ"מ}
יב/יד מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' תצב-תצג
יב/יד מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' שסד
יב/יד מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' צא, צג
יב/יד מעשה רקח
יב/יד מצודת דוד (שפרבר) עמ' קעג {כ"מ}
יב/יד מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' קפב
יב/יד מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' קנג
יב/יד מקדש דוד קדשים סי' כג ס"ק ג במנחת מרדכי, סי' לז ס"ק ב
יב/יד מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
יב/יד משאת משה (חברוני) פסחים סי' יט עמ' 50
יב/יד משכן בצלאל ח"א סי' יג
יב/יד ענפי ארז (זי') דף סז ע"ב
יב/יד קדשי יהושע עמ' תתקעה
יב/יד שיח ערב קדשים עמ' קכ {כ"מ}
יב/יד שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' צג
יב/יד שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ה הע' 145
יב/יד שערי טהר ח"ה שער ב סי' יג אות ו
יב/טו אבן שלמה (ניימן) עמ' סט {מחו"כ צריך טבילה}
יב/טו אגרות משה חו"מ ח"ב עמ' רעד
יב/טו אהלי יצחק
יב/טו אור הישר [אור הישר זבחים צח ע"ב]
יב/טו אור שמח
יב/טו אמרי יושר חגיגה כא ע"א
יב/טו אפר קדשים עמ' קיח
יב/טו בדבר מלך ח"ה עמ' קסח
יב/טו ברור הלכה חגיגה כד ע"ב ציון ה
יב/טו ברור הלכה פסחים צב ע"א ציון ג
יב/טו בריכת המלך עמ' רכח
יב/טו בריכת המלך עמ' רכח
יב/טו המאור הגדול (יעבץ) עמ' שד
יב/טו הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"ה הע' 24 {מחוסר כפורים}
יב/טו הר המלך ח"ז עמ' רא
יב/טו זכר יצחק (תשן) עמ' קיח
יב/טו חי' משנה פסחים עמ' שכז
יב/טו חיי אברהם (צציק) עמ' קנ-קנה, קנח
יב/טו טורי אבן המפואר חגיגה עמ' קפח
יב/טו יד אברהם כלים עמ' יג
יב/טו יד אברהם פרה עמ' ר
יב/טו ידי משה (בוצק' תשמג) סי' פ, תעא
יב/טו יתר הבז (תשסח) עמ' קכג
יב/טו כלי טהור עמ' טז
יב/טו כסף משנה לקמן פי"ג ה"ג
יב/טו מנחת חינוך ח"א עמ' לט, ח"ב עמ' שסט
יב/טו מעיני המים
יב/טו מעשה רקח
יב/טו מקדש דוד החדש טהרות עמ' יז
יב/טו מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' מד-מה
יב/טו מקדש דוד קדשים סי' לז ס"ק ד במנחת מרדכי
יב/טו מראה כהן זבחים עמ' רנט {אונן}
יב/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/טו משנת חיים נדה סי' נו עמ' רי
יב/טו משנת רבנו עמ' צד {ושמא נטמאו}
יב/טו ענפי ארז (זי') דף מא ע"ג, מב ע"א
יב/טו פאר הלכה פסחים עמ' קצו
יב/טו קרית מלך
יב/טו ראשי בשמים (רבין) עמ' קלח
יב/טו שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות קיג
יב/טו שערי היכל זבחים עמ' תתקו {נוגעים קודם טבילה - האם גם באנינות}, תתקז {מחוס"כ שנגע בקדש - קודם כפרתו}
יב/טו תשובה שלמה יו"ד סי' לו
יב/טז אמונת עתיך גל' 106 עמ' 143, 146
יב/טז ברור הלכה חולין לג ע"ב ציון ו
יב/טז הר המלך ח"ו עמ' שכד-שכו
יב/טז טורי אבן המפואר חגיגה עמ' רי
יב/טז מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/טז משנת יעקב
יב/טז משנת יעקב קדושה עמ' שכז
יב/טז שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' שיד
יב/טז שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות צו, קטז
יב/טז שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ה הע' 33


יג/645 הלכות שאר אבות הטומאות פרק יג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יג/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' קמז-קמח
יג/רה"פ פי' ר"י קאפח
יג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יג/רה"פ רמב"ם הערוך
יג/רה"פ רמב"ם לעם
יג/רה"פ שם טוב
יג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יג/א אנצי"ת ע' אכילת תרומה הע' 183
יג/א בית ישחק
יג/א גליונות אבני נזר
יג/א דליית הכרם עמ' תתתכט {אפילו}
יג/א הר המלך ח"ז עמ' רא
יג/א חזו"א על הרמב"ם
יג/א חזו"א פרה סי' ה ס"ק י, טהרות סי' י ס"ק ב, ד, י
יג/א טעם ודעת הל' פרה פי"ג ה"א ביאה"ל ד"ה אפילו
יג/א ישמח אב עמ' קנא
יג/א לב טהור עמ' רה
יג/א לקוטי שיחות חל"ז עמ' 23
יג/א מי טהרה עמ' לה, רלט
יג/א מעין נצח ח"ב סי' עג
יג/א מעשה רקח
יג/א מקדש דוד החדש טהרות עמ' יז
יג/א מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' מד, שמג
יג/א מקדש דוד סי' לט אות ג
יג/א משאת המלך ח"ג סי' תיג {בלי כוונה}
יג/א ענפי ארז (זי') דף קעב ע"ג, קעח ע"א
יג/א ערהשה"ע טהרות סי' קיט אות ו
יג/א פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' שסז
יג/א קרית מלך
יג/א שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות עז, פה, צו, קטז, קלב
יג/א שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ה הע' 187
יג/א תהלה לדוד (אמאדו) ח"א דף קסה ע"ב
יג/ב אוצרות הרמב"ם
יג/ב אמרי יושר חגיגה יט ע"א
יג/ב אנצי"ת ע' אכילת תרומה הע' 182
יג/ב באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' ריב
יג/ב בגדי ישע
יג/ב ברור הלכה חגיגה יח ע"ב ציון ה, יט ע"א אחרי ציון ב
יג/ב בריכת המלך עמ' רכז
יג/ב גבורת יצחק חגיגה עמ' רלא
יג/ב גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' מ
יג/ב דבר שאול ידים סי' ה ס"ק יג
יג/ב דברות משה שבת ח"א סי' כ הערה פז, הבבות עמ' רסד
יג/ב הלכות קטנות ח"ב סי' קכו
יג/ב הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' יז ס"ק טז
יג/ב הר המלך ח"ז עמ' רא
יג/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תצז
יג/ב זכרון בנימין ח"א עמ' רעב
יג/ב זכרון בנימין ח"ב עמ' רסה, תקפ
יג/ב חי' הגר"ח החדש עמ' סא {כוונה למעשר}
יג/ב חי' חפץ חיים
יג/ב חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' ס
יג/ב חסדי דוד ח"י עמ' רכד
יג/ב טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 62
יג/ב יד פשוטה אהבה עמ' תתרלח
יג/ב יסודי הצדקה עמ' 418
יג/ב כתב משה ח"א סי' ז עמ' כט
יג/ב כתר המלך
יג/ב להורות נתן מועדים ח"ג עמ' קט
יג/ב מילי דמרדכי [הטובל - צ"ל הנוטל]
יג/ב מים ראשונים (רבינ') עמ' כח
יג/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' כט
יג/ב מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' נא-נב, עז
יג/ב מרכבת יוסף דף נג ע"ד {מדרבנן צריך כוונה לטבילה}
יג/ב משא בני קהת
יג/ב משנת חיים חולין סי' לד עמ' קכו
יג/ב משנת יעקב
יג/ב נאות אפרים ח"א עמ' רג
יג/ב נחלת צבי (תשסג) עמ' נט
יג/ב עבודת המקדש (כהן) ח"ב עמ' פד
יג/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קמו
יג/ב פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' שסה
יג/ב קרית מלך
יג/ב קרן הצבי מצוה עז אות ח
יג/ב שו"ת מהרא"י מזינקוויץ עמ' קו
יג/ב שם דרך יומא עמ' נב
יג/ב שמועות דוד עמ' ב, מב, קלח
יג/ב שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' ר
יג/ב שעורי ר' יחיאל מיכל סוטה אות קה
יג/ב שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ו הע' 319
יג/ב שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 503
יג/ב שפת אמת על התלמוד ח"א דף קסז ע"ד, ח"ב דף קנא ע"ב
יג/ב תשובות יהודה דף לד ע"ד {מדרבנן צריך לרחוק עצמו}
יג/ג אבן ישראל (פישר)
יג/ג אנצי"ת ע' אכילת תרומה הע' 180-181
יג/ג ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קה
יג/ג באר המים עמ' י
יג/ג ברור הלכה חגיגה כד ע"ב ציון ה פסקה א {כ"מ}
יג/ג חזו"א טהרות סי' י ס"ק ד
יג/ג חזו"א על הרמב"ם
יג/ג טעם ודעת הל' פרה פי"ג ה"א שעה"צ סק"ד
יג/ג ידי משה (בוצק' תשמג) סי' רכ, ועל פרה פ"ז מ"י
יג/ג כתב משה ח"א סי' ז עמ' כח
יג/ג מים מדליו (טאגער) חדושים אות ח, קכ, קכב, קכד (ד"ה ולפענ"ד), קכט, באורים אות ח (ד"ה ובאמת)
יג/ג מים ראשונים (רבינ') עמ' סג
יג/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' שכט
יג/ג מעשה רקח
יג/ג מקדש דוד החדש טהרות עמ' יז
יג/ג מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' מד-מה, מח, רלד
יג/ג מקדש דוד קדשים סי' לז ס"ק ד במנחת מרדכי
יג/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/ג משנת חיים חולין סי' לד עמ' קכח
יג/ג נחלת צבי (תשסג) עמ' קכב
יג/ג עצי אלמוגים סי' קנח ס"ק א אות ב
יג/ג שבי ציון סי' ח
יג/ג שמועת חיים יומא ח"א עמ' שלז
יג/ג שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' קכז, רא
יג/ג שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות קיג
יג/ג שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ה הע' 11
יג/ג שערי היכל יומא מערכה סג
יג/ג שפת אמת על התלמוד ח"ב דף מט ע"ד
יג/ג תורת האשם עמ' קפג
יג/ד אור הישר [שבות יעקב ח"ב סי' יט]
יג/ד הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' קפו
יג/ד הרמב"ם כמחנך עמ' 31
יג/ד חזו"א טהרות סי' ז ס"ק א
יג/ד חסדי דוד ח"י עמ' קיא
יג/ד מים מדליו (טאגער) חדושים אות קכ, קכב (ד"ה וכן), קכט
יג/ד מעשה רקח
יג/ד מקדש דוד החדש טהרות עמ' רנח
יג/ד מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' צט, שלז, שמד
יג/ד מקדש דוד סי' מז אות ב
יג/ד שערי יצחק (תשיז) עמ' מח
יג/ה אביר יעקב (אביגדור) דף כז ע"ב
יג/ה אבן ישראל (פישר) ח"ח עמ' קנט
יג/ה אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' מט
יג/ה אור הישר [אור הישר פסחים ע ע"א וזבחים צח ע"ב וירושלמי שקלים פ"ח ה"א]
יג/ה אמרי בינה (אוירבך) - בב"ח סי' ב ד"ה ואם נאמר {מל"מ}
יג/ה ברור הלכה פסחים ע ע"א ציון ג
יג/ה דברי יהונתן (אייבשיץ) דרוש לפסח אות קיב דף סו ע"ב
יג/ה דברי יחזקאל (פרנקל) פ' בחוקותי עמ' קב
יג/ה הרמב"ם כמחנך עמ' 31
יג/ה חזו"א טהרות סי' ז ס"ק ב, ז, או"ח סי' קכד לדף יט, מכתב בספ"ק
יג/ה חזו"א על הרמב"ם
יג/ה חזקה רבה או"ח הלכה מט
יג/ה חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"ב עמ' קעו ד"ה לא {אבל אם מצא סכין בירושלים בי"ד בניסן וכו', כ"מ - ועדיין יש לשאול למה השמיט דין הקופיץ וכו'}
יג/ה חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' קעה
יג/ה חי' ר"מ מאימראן פסחים עמ' רסח
יג/ה כבוד מלכים (מרגליות) {ראב"ד}
יג/ה כרם יהושע (ולרשטיין) דף מג ע"ב-ע"ג, מד ע"ב {סכין}
יג/ה מים חיים (רק בדפוס אמשטרדם)
יג/ה מים מדליו (טאגער) חדושים אות קכב (ד"ה ולדוגמא)
יג/ה מנחת יהודה (בוים) דף ט ע"ג {אפילו בשבת}
יג/ה מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שכג
יג/ה מקדש דוד החדש טהרות עמ' סח, רנט
יג/ה מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' שלט-שמ {ראב"ד}
יג/ה מקור ישראל דף קטו ע"ג {כ"מ}
יג/ה מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
יג/ה משנה הלכות ח"ב סי' א דף ה ע"א
יג/ה משנה יפה שקלים פ"ח מ"ג
יג/ה משנת יעקב {כ"מ - השמיט קופיץ}
יג/ה נתיב אברהם ח"א עמ' סה-סו
יג/ה עמק הלכה (בוימל) עמ' קעא
יג/ה פאר הלכה פסחים עמ' קפד-קפה
יג/ה פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 24
יג/ה פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' רה
יג/ה צידה ברוך דרוש ג
יג/ה שיח ערב קדשים עמ' ג
יג/ה שמחה לאיש (אלישר) דף ג ע"א {לח"מ}
יג/ה שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 273
יג/ו ברור הלכה פסחים ע ע"א ציון ג
יג/ו הר המלך ח"ז עמ' רב
יג/ו חזקה רבה או"ח הלכה מט
יג/ו ישועות יעקב מועד עמ' תתרצט
יג/ו מקדש דוד החדש טהרות עמ' סז
יג/ו מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' צו, שלט
יג/ו מקדש דוד סי' מא אות ג
יג/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/ו משנה יפה שקלים פ"ח מ"ג
יג/ו פאר הלכה פסחים עמ' קפה
יג/ו פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 24
יג/ו שפת אמת על התלמוד ח"א דף קנו ע"א
יג/ז מעשה רקח
יג/ז נתיב אברהם ח"א עמ' סז
יג/ז פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 24
יג/ח חזו"א טהרות סי' ז ס"ק ב
יג/ח חזו"א על הרמב"ם
יג/ח חסדי דוד ח"י עמ' קיא
יג/ח מקדש דוד החדש טהרות עמ' סח
יג/ח מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' צח
יג/ח קרית מלך
יג/ח שפת אמת על התלמוד ח"א דף קכד ע"ג
יג/ט שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' לה
יג/י בית גמליאל ח"א עמ' קכט
יג/י בית המדרש
יג/י גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' תמח
יג/י דברות משה שבת ח"ב סי' לט הערה י
יג/י דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' קפב-קפט
יג/י חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' צג עמ' שיד
יג/י יד אברהם טהרות עמ' ק, קא
יג/י יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קב
יג/י כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' נה
יג/י מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' ק, רעז-רעח, רצח
יג/י משנת יעקב
יג/י משנת יעקב נשים ח"ב עמ' קצה
יג/י קרית מלך
יג/י שהם וישפה ח"ב
יג/יא בית גמליאל ח"א עמ' קכט
יג/יא דברות משה נדה וטהרות עמ' קט {ויש שם ספיקות שאין שורפין עליהן}
יג/יא דברות משה שבת ח"ב סי' לט הערה י
יג/יא מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' ק
יג/יא משנת יעקב
יג/יא משנת יעקב נשים ח"ב עמ' קצה
יג/יא משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' קפו
יג/יב אור הישר [מל"מ הל' טו"צ ספ"ב]
יג/יב בינת צבי ענייני ספק טומאה עמ' מט
יג/יב בית גמליאל ח"א עמ' קכט
יג/יב ברכת שלמה (תשז) עמ' עב
יג/יב גליונות אבני נזר
יג/יב דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' קפב
יג/יב דברי אמת (תשעט) עמ' תכט {דבספק ספיקא אין שורפין}
יג/יב זכר יצחק (תשן) עמ' כב
יג/יב מהרי"ט אלגזי פ"ו אות נח או"ק ב
יג/יב מי טהרה עמ' רנג {אם יש ס"ס תולים}
יג/יב מעשה רקח
יג/יב מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' קא
יג/יב משנת יעקב
יג/יב משנת יעקב נשים ח"ב עמ' קצה
יג/יב שירת דוד כתובות עמ' לב
יג/יב שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 203
יג/יב שערי ישר שער א פי"ג אות א
יג/יג אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"י הע' 29
יג/יג אור הישר [זכר יצחק (תשח) סי' ח]
יג/יג אמונת יהושע עמ' פג
יג/יג אנצי"ת ע' בית הפרס הע' 95-96, 98
יג/יג בינת אמת עמ' קצ
יג/יג בית גמליאל ח"א עמ' קכט
יג/יג דברות משה נדה וטהרות עמ' תרסה {וכולם גזירה מדבריהם}
יג/יג דברות משה שבת ח"א סי' כ הערה צה
יג/יג הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' ב ס"ק יב
יג/יג חי' בר נחמני דף יב ע"ב
יג/יג חלת לחם (תשנח) עמ' ז
יג/יג חסדי דוד ח"ט עמ' רמט
יג/יג טל חיים (טל) ברכות עמ' רלה
יג/יג יד אברהם טהרות עמ' צז, ק, קה
יג/יג יד סופר עמ' קמד
יג/יג לב שלמה (חלמא) עמ' מב
יג/יג לקוטי שיחות חל"ז עמ' 23
יג/יג מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף לא ע"ד
יג/יג מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' לג
יג/יג מעשה רקח
יג/יג משנת ר' אהרן גיטין עמ' ח
יג/יג ערהשה"ע טהרות סי' כג אות י
יג/יג צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף רל ע"ג
יג/יג קהלות יעקב לקוטים ח"ד סי' ט
יג/יג קרית מלך
יג/יג שו"ע הרב יו"ד סי' קפג מהדו"ת ד"ה והשתא
יג/יג שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 203, 331
יג/יג תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' רנז-רנח


יד/646 הלכות שאר אבות הטומאות פרק יד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יד/רה"פ יד ישראל ח"ב
יד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יד/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' קמט-קנ
יד/רה"פ פי' ר"י קאפח
יד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יד/רה"פ רמב"ם הערוך
יד/רה"פ רמב"ם לעם
יד/רה"פ שם טוב
יד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יד/א אור הישר [מל"מ לעיל פי"ב ה"י והל' טו"צ פ"ב ה"א]
יד/א באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' רטו, ריח
יד/א ביתאל ח"א דף ד ע"ד
יד/א בן אברהם (תשי) עמ' לג
יד/א גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' תמד
יד/א הר המלך ח"ז עמ' רב
יד/א חזו"א טהרות סי' ד ס"ק ז
יד/א חזו"א על הרמב"ם
יד/א חזקה רבה יו"ד הלכה פא
יד/א טל חיים (טל) ברכות עמ' רלה
יד/א יד אברהם טהרות עמ' צג, קז
יד/א כלילת יופי דף יא
יד/א להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' י
יד/א מעשה רקח
יד/א מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' רעג, שיד, שיח
יד/א מרכבת המשנה מהדו"ב
יד/א משנת יעקב
יד/א נאות אפרים ח"ב עמ' קנט
יד/א נתן פריו גיטין עמ' פב
יד/א שו"ת ר' משה מרוטנבורק האחרונים חו"מ סי' ח דף נא ע"ב {ספק משקין ליטמא}
יד/א שי למלך עמ' קיד
יד/א שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 194
יד/א שערי טהר ח"ב שער ב סי' ב אות א, ח"ג שער א סי' יג אות ד
יד/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 125, 331
יד/ב אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' כז
יד/ב אהל משה (לוין) ח"ג דף לב ע"ב
יד/ב אור תורה (שוורץ) ח"ב סי' מד
יד/ב אחיעזר ח"ד סי' לט ס"ק א
יד/ב אמרי נפתלי ח"ב עמ' רכה
יד/ב אש תמיד עמ' רטו
יד/ב באר יעקב (רבינוביץ) אות טז {אין מורין}
יד/ב באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' רטו-ריח
יד/ב בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' שז
יד/ב דברי חיים מקואות עמ' פה-פו, פח
יד/ב דברי יואל - שו"ת עמ' צא
יד/ב דובב מישרים (וידנפלד) עמ' קמ
יד/ב הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' ב ס"ק ט, יב, כ
יד/ב חזו"א יו"ד סי' קלז ס"ק ב, ד, מקואות סי' ב ס"ק ב, ד, ידים סי' ו ס"ק ב, יב
יד/ב חזו"א על הרמב"ם
יד/ב חזקה רבה יו"ד הלכה מה עמ' 207, ח"ג עמ' 153, 139
יד/ב חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' לז, רפב, רפד, שי, שלח, שמה
יד/ב חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' צ, צב
יד/ב חסדי דוד ח"י עמ' יא, רלא
יד/ב טל נתן עמ' שי
יד/ב טעם ודעת הל' טו"מ פ"ח ה"ח בביאוה"ל
יד/ב יד פשוטה אהבה עמ' תרכד
יד/ב כבוד מלכים (מרגליות) {כ"מ}
יד/ב מגן גבורים (או"ח) סי' י ס"ק י
יד/ב מלבושי יו"ט ח"ב דיני חזקות סי' ה
יד/ב מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ד עמ' קנא
יד/ב מקדשי השם ח"ב עמ' רמב {ספק שאובין}
יד/ב משנה הלכות ח"ב דף ט, ח"י סי' קלא
יד/ב משנה הלכות ח"י סי' קלא
יד/ב סדר אליהו רבא וזוטא דף מז
יד/ב עמק שאלה (טברסקי) עמ' קצד, ראה, תשפד
יד/ב עצי חיים הל' מקואות (תשסח) עמ' יב, סז, פח, קג
יד/ב קול דודי (תשף)
יד/ב קול דודי מקואות סי' מה-מו, מח, קט
יד/ב שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' נז
יד/ב שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' עג
יד/ב שנות חיים (אויסאיבל) מקואות סי' י ענף ג ס"ב {כ"מ}
יד/ב שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' לב
יד/ב שער המלך ח"ב עמ' שיט
יד/ב שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ד הע' 161
יד/ב תשובות ר"י אלחנן עמ' נ
יד/ג אהל משה (לוין) ח"ג דף לז ע"ב, לח ע"א
יד/ג אור שמח
יד/ג ארשת צבי עמ' קסג
יד/ג בינת צבי ענייני ספק טומאה עמ' קעג-קעה, קעט
יד/ג גליונות אבני נזר
יד/ג חזו"א טהרות סי' ד ס"ק ח, י, סי' ו ס"ק ו
יד/ג חזו"א על הרמב"ם
יד/ג חזקה רבה יו"ד ח"ג עמ' 156
יד/ג חי' חפץ חיים
יד/ג חי' ר' חיים הלוי דף עח
יד/ג חסדי דוד ח"י עמ' פב, צא-צב
יד/ג יד אברהם טהרות עמ' צג, קט, קי
יד/ג כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' קמח
יד/ג כלילת יופי דף יג
יד/ג מעשה רקח
יד/ג מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' רסו, רע, שטז, תסג
יד/ג פרשת נזיר עמ' שסו
יד/ג שערי דעת (פלדמן) ח"א פי"ח סעיף ו
יד/ג שערי טהר ח"א שער א סי' ט אות ב, ח"ב שער ד סי' ל אות א, ח"ד שער א סי' ט אות א
יד/ד אות היא לעולם ח"ב דף קמו ע"ב
יד/ד אמונת יהושע עמ' תרנב
יד/ד אנצי"ת ע' אוכל הע' 86
יד/ד בינת צבי ענייני ספק טומאה עמ' קעח
יד/ד בנין שלמה (רבינ') סי' מט
יד/ד ברכות שמים שבת אות רעד
יד/ד גנזי אבא עמ' יג
יד/ד היכל צמח
יד/ד הררי קדם שבת עמ' מט
יד/ד חזו"א טהרות סי' ד ס"ק ח
יד/ד חזו"א על הרמב"ם
יד/ד חי' הגרא"א דסלר עמ' קנ
יד/ד יד אברהם טהרות עמ' רמב
יד/ד יד פשוטה מדע עמ' תרח
יד/ד כלילת יופי דף יב
יד/ד להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' קנה
יד/ד מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף מז ע"ב
יד/ד מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' שלה {בתר כלי אזלינן}
יד/ד מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' ב
יד/ד מילי דמרדכי
יד/ד מנחת משה (שיינברגר) שבת סי' יד ס"ק טז-יז
יד/ד מעשה רקח
יד/ד מקדש דוד החדש טהרות עמ' רכג
יד/ד מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' רצה
יד/ד מראות הים עמ' רצח-שא
יד/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
יד/ד משנה הלכות ח"ו סי' קיג
יד/ד נועם אליעזר (בן פורת) עמ' לד {טומאה צפה - כמונח}
יד/ד נתן פריו סוגיות ח"א עמ' קיב
יד/ד פי אריה דף כא ע"ד
יד/ד קרית מלך
יד/ד שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' רעג
יד/ד שער המלך ח"ב עמ' שיח
יד/ד שערי טהר ח"ב שער ד סי' ל אות א
יד/ד תשובה מיראה (תשסו) עמ' לד
יד/ה אהל משה (לוין) ח"ג דף לז ע"ג
יד/ה בינת צבי ענייני ספק טומאה עמ' קעה
יד/ה גליונות אבני נזר
יד/ה חזו"א טהרות סי' ד ס"ק ט
יד/ה חזו"א על הרמב"ם
יד/ה חסדי דוד ח"י עמ' צא-צב
יד/ה יד אברהם טהרות עמ' קט, רמא
יד/ה ידי משה (בוצק' תשמג) סי' קכב
יד/ה כלילת יופי דף יא
יד/ה מקדש דוד החדש טהרות עמ' רכג
יד/ה מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' רעא
יד/ה מקדש דוד סי' מו אות ב בסופו
יד/ה מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' רצח
יד/ה שערי טהר ח"ב שער ד סי' ל אות א
יד/ו אהל משה (לוין) ח"ג דף לז ע"ג
יד/ו בינת צבי ענייני ספק טומאה עמ' קפ-קפא
יד/ו גליונות אבני נזר
יד/ו גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' תמז
יד/ו חסדי דוד ח"י עמ' פב, צב
יד/ו יד אברהם טהרות עמ' רמא
יד/ו ידי משה (בוצק' תשמג) סי' קכב
יד/ו מעיני המים
יד/ו מעשה רקח
יד/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
יד/ו שערי טהר ח"ב שער ד סי' ל אות א
יד/ז אהל משה (לוין) ח"ג דף לא ע"א, מ ע"ב, מא ע"ב
יד/ז אנצי"ת ע' דבר שאין בו דעת הע' 67, 69, 75
יד/ז באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' פג
יד/ז בד קודש (דאנון)
יד/ז ברור הלכה פסחים טז ע"א ציון א
יד/ז דברי יחזקאל (מישור) עמ' כא
יד/ז דברי יחזקאל (תרצה) דף ה ע"ג
יד/ז הליכות אליהו
יד/ז הלכות עולם (קאראסיק) פסחים כה ע"ד [טמאין מספק ברה"י - רש"י פסחים טז ע"א]
יד/ז הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"ד הע' 6, פ"ה הע' 22 {זרק ככר טמא}
יד/ז חזו"א טהרות סי' ה ס"ק כב, טהרות בליקוטים בסופו, שביעית סי' י ס"ק יא (יו"ד סי' מב ס"ק ה, קדשים ליקוטי בכורות לדף ל ע"א)
יד/ז חמודי צבי מועדים עמ' קח, קפד
יד/ז חסדי דוד ח"י עמ' פב, צד
יד/ז מגידות (תשמ) עמ' רלב
יד/ז מגידות (תשעג) סי' יט, קא, קג עמ' כח, רלא, רלב, רלד
יד/ז מנחת חינוך ח"ג עמ' כט
יד/ז מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' ל, שטו, שיז-שיח
יד/ז משנת יעקב
יד/ז עצי אלמוגים סי' קנח ס"ק ו אות ב, סי' קנט ס"ק כז
יד/ז פני שלמה (גנצפריד) שבת עמ' עה
יד/ז שהם וישפה ח"ב
יד/ז שעורי הגרב"ד פסחים עמ' קנ
יד/ז שערי טהר ח"א שער ד סי' א אות ג
יד/ז תורת האשם עמ' קכב, קסז
יד/ח אהל משה (לוין) ח"ג דף מא ע"א-ע"ב
יד/ח אוצרות הרמב"ם
יד/ח אור שמח
יד/ח אמרות טהורות (וולפסון) פסחים סי' כט הערה 19
יד/ח בינת צבי ענייני ספק טומאה עמ' קכח {כ"מ}
יד/ח בית יצחק (חבר) ח"ב דף כא ע"ד
יד/ח בית יצחק (תשעא) ברירה עמ' כד
יד/ח גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' תמד-תמה, תמז
יד/ח דעת ותבונה מכשירין עמ' תס
יד/ח הליכות אליהו
יד/ח הערות ובאורים (אדלשטיין) טהרות עמ' לח {כ"מ}, מ
יד/ח הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' קפו {כ"מ}
יד/ח הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"ג הע' 78
יד/ח זכרון בנימין ח"ב עמ' שפב
יד/ח חדוותא דשמעתתא ח"ב דף יט ע"ב-ע"ג
יד/ח חזו"א טהרות סי' א ס"ק כד, סי' ה ס"ק כב, מנחות סי' לא ס"ק ה
יד/ח חזו"א על הרמב"ם
יד/ח חסדי דוד ח"י עמ' צה
יד/ח טהרת אליהו עמ' קמט
יד/ח לבושי עז הל' תערובות עמ' תנח
יד/ח מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' ל, שיז, שמח
יד/ח מקדש דוד סי' מו אות ז
יד/ח מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"א דף יט, ח"ב דף יב
יד/ח מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' ס, רלד
יד/ח ענפי ארז (זי') דף קפט ע"ד
יד/ח פאר הלכה פסחים עמ' קט
יד/ח שושנת העמקים (תאומים) עמ' קמח
יד/ח שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' רפט
יד/ח שנות חיים (אויסאיבל) מקואות סי' א ס"א ס"ק ב בהערה
יד/ח שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' מד
יד/ח שערי טהר ח"ב שער א סי' י אות ב, שער ג סי' יג אות א, סי' יד אות א
יד/ח שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 124
יד/ח שערי ישר שער א פ"ח אות ח
יד/ט אהל משה (לוין) ח"ג דף מא ע"א
יד/ט חסדי דוד ח"י עמ' צו
יד/ט שער המלך ח"ב עמ' שכ
יד/ט תורת האוהל (תשנג) עמ' קמא
יד/י אהל משה (לוין) ח"ג דף מ ע"ג-ע"ד, מא ע"א
יד/י אור שמח
יד/י חזו"א טהרות סי' ה ס"ק כא-כב
יד/י חזו"א על הרמב"ם
יד/י חסדי דוד ח"י עמ' צז
יד/י מעשה רקח
יד/י מקדש דוד החדש טהרות עמ' רמג {ראב"ד}
יד/י מקדש דוד סי' מו אות ז
יד/י מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' רצח
יד/י מרכבת המשנה מהדו"ב
יד/י שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' מד-מה
יד/י שערי טהר ח"ב שער ג סי' ט אות ג
יד/יא אהל משה (לוין) ח"ג דף לא ע"ג
יד/יא גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' שסב
יד/יא הר המלך ח"ז עמ' רב
יד/יא חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' קג
יד/יא יד אברהם טהרות עמ' קטז
יד/יא יד פשוטה אהבה עמ' תתרלט
יד/יא מים מדליו (טאגער) חדושים אות קכו
יד/יא מים ראשונים (רבינ') עמ' מב
יד/יא מעשה רקח
יד/יא מקור ברוך (ערמן) דף ד ע"ד, ו ע"א
יד/יא קונטרסי שעורים קדושין שעור כד אות ז
יד/יא שהם וישפה ח"א
יד/יא שיח ערב קדשים עמ' קכ
יד/יב אהל משה (לוין) ח"ג דף לב ע"ב-ע"ג
יד/יב חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' צ
יד/יב חסדי דוד ח"י עמ' יא, רלא
יד/יב יד אברהם טהרות עמ' קטז
יד/יב נחלת צבי (תשסג) עמ' מב
יד/יב קרית מלך
יד/יב שארית יהודה (בלום) דף נב ע"ד
יד/יב שער המלך ח"ב עמ' שיט
יד/יב שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ה הע' 239, פ"ו הע' 337, 347


טו/647 הלכות שאר אבות הטומאות פרק טו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


טו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
טו/רה"פ מעשה רקח
טו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
טו/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' קנא
טו/רה"פ פי' ר"י קאפח
טו/רה"פ פי' ר"ש צדוק
טו/רה"פ רמב"ם הערוך
טו/רה"פ רמב"ם לעם
טו/רה"פ שם טוב
טו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
טו/א אהל משה (לוין) ח"ג דף לא ע"ב {רמב"ם}, לג ע"ג {לא הזכיר מה אומרים לו אם בא לשאול}
טו/א אוצרות הרמב"ם
טו/א אור שמח
טו/א ארעא דרבנן (תשעט) עמ' ס,קעד
טו/א בינת אמת עמ' קצ
טו/א בינת נבונים דף סו ע"ד, סז ע"ב, ע ע"ד
טו/א בית גמליאל ח"א עמ' קכט
טו/א גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' שס
טו/א המסורת בספרי הרמב"ם עמ' 27
טו/א זכר יצחק (תשן) עמ' ריב
טו/א זכרון יהונתן דף מו
טו/א חזקה רבה יו"ד הלכה מה עמ' 203
טו/א חי' בר נחמני דף סב ע"א {הוא דשיל"מ כי יכול לטבול}
טו/א יד אברהם טהרות עמ' קטז
טו/א יד סופר עמ' יא
טו/א כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף נב ע"ד
טו/א כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר מערכה כג אות ד-ה
טו/א לבושי עז הל' תערובות עמ' תסב {הבדל בין אב לוולד בדרבנן}
טו/א להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' סד
טו/א להורות נתן דברים עמ' קו
טו/א מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' מז
טו/א מכתם לדוד (פרדו) דף פד
טו/א מעין נצח ח"ב סי' עד
טו/א מעיני התורה ח"ב עמ' קכח-קכט
טו/א מקדש דוד החדש טהרות עמ' קמב
טו/א מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' סא, קפז
טו/א משנה הלכות ח"ב סי' ה דף י ע"ב
טו/א משנת ר' אהרן גיטין עמ' ט
טו/א נתן פריו חולין עמ' נח
טו/א נתן פריו ערבי פסחים עמ' קפה
טו/א צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף רל ע"ג
טו/א קרית מלך
טו/א שהם וישפה ח"א וח"ב
טו/א שו"ע הרב יו"ד סי' קפג מהדו"ת ד"ה והשתא
טו/א שמן רקח ח"א דף ג ע"ג
טו/ב חכם צבי (תשעה) ח"א סי' ג ד"ה ואיך
טו/ב מעין נצח ח"ב סי' עג
טו/ב מקדש דוד החדש טהרות עמ' עא
טו/ב מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' קג
טו/ב קרית מלך
טו/ב שהם וישפה ח"ב
טו/ג מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' עו
טו/ג שערי תורה (לעוו) ח"ג דף נו ע"ד
טו/ד.
טו/ה אור עולם (שניאורסון) עמ' 695
טו/ה אמרות טהורות (וולפסון) פסחים סי' כז ס"ק ג, סי' לה ס"ק א
טו/ה בינת צבי ענייני ספק טומאה עמ' נה
טו/ה זכרון בנימין ח"א עמ' שנד
טו/ה חזו"א חו"מ לקוטים סי' כה לפ"ג מ"ז, טהרות סי' ד ס"ק ג
טו/ה חזו"א על הרמב"ם
טו/ה יד אברהם טהרות עמ' קנג
טו/ה יד ישראל ח"ב
טו/ה מקדש דוד החדש טהרות עמ' רכד
טו/ה מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' רעג
טו/ה מקדש דוד סי' מו אות ב בסופו
טו/ה משנת יעקב
טו/ה נאם דוד
טו/ה שערי טהר ח"ב שער ב סי' ב אות א
טו/ו אהל משה (לוין) ח"ג דף לח ע"ג, לט ע"א
טו/ו אור ליהודה (תשנט) עמ' תסא
טו/ו בינת צבי ענייני ספק טומאה עמ' קעא
טו/ו ברור הלכה סוטה כח ע"א ציון ג פסקה ו
טו/ו גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' תמד, תמו
טו/ו דברות משה נדה וטהרות עמ' תרסט {ספק שרצים זה ספק הנזרקין}
טו/ו חזו"א טהרות סי' ד ס"ק ה
טו/ו חזו"א על הרמב"ם
טו/ו חזון יחזקאל נדה פ"ו ה"ח
טו/ו חי' מהר"ם שיק נדה עמ' כב
טו/ו חסדי דוד ח"י עמ' צב
טו/ו יד אברהם טהרות עמ' צג
טו/ו יד ישראל ח"ב
טו/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
טו/ו משנת יעקב
טו/ו נאות אפרים ח"א עמ' קצז
טו/ו שערי טהר ח"ב שער ד סי' ל אות א, ח"ד שער א סי' ט אות א
טו/ו שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 329, 331
טו/ז אהל משה (לוין) ח"ג דף לח ע"א וע"ג {שרץ בפי חולדה}
טו/ז אור ליהודה (תשנט) עמ' תסא-תסב
טו/ז אור שמח
טו/ז אנצי"ת ע' דבר שאין בו דעת הע' 23, 24, 28
טו/ז אשר לשלמה (אשכנזי)
טו/ז בינת צבי ענייני ספק טומאה עמ' קמט, קפב
טו/ז גליונות אבני נזר
טו/ז גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' תמד
טו/ז דברות משה נדה וטהרות עמ' תרסז {ספיקו טהור מפני שלא נחה הטומאה}
טו/ז דברות משה שבת ח"א סי' כ הערה צה
טו/ז הר המלך ח"ז עמ' רב
טו/ז חזו"א טהרות סי' ד ס"ק ו
טו/ז חזו"א על הרמב"ם
טו/ז חסדי דוד ח"י עמ' פד
טו/ז יד אברהם טהרות עמ' צ
טו/ז לשון למודים או"ח דף פז ע"א
טו/ז מקדש דוד החדש טהרות עמ' רכב
טו/ז מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' רע
טו/ז מקדש דוד סי' מו אות ב
טו/ז מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"ב דף ל
טו/ז מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' רצח
טו/ז עמודי אור סי' פג אות יא
טו/ז פרשת נזיר עמ' שסו
טו/ז קרית מלך
טו/ז שערי טהר ח"ב שער ד סי' ל אות א, ח"ד שער א סי' ט אות א
טו/ח אגרא דשמעתא ח"ב עמ' תלז
טו/ח אהל משה (לוין) ח"ג דף מא ע"ג-ע"ד
טו/ח אור ליהודה (תשנט) עמ' תסא
טו/ח אנצי"ת ע' דבר שאין בו דעת הע' 23, 24, 28
טו/ח ברור הלכה סוטה כח ע"א ציון ג
טו/ח ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שצח
טו/ח גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' מד, תמד
טו/ח דברות אליהו ח"ג עמ' ו
טו/ח דברות משה נדה וטהרות עמ' תרסו {וכל אלו הספיקות שטהרו חכמים אפילו ברשות היחיד וראב"ד וכ"מ}
טו/ח דברות משה שבת ח"א סי' כ הערה צה
טו/ח דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' שצב
טו/ח הר המלך ח"ז עמ' רב
טו/ח חזו"א טהרות סי' ד ס"ק ז
טו/ח חזו"א על הרמב"ם
טו/ח חזקה רבה יו"ד ח"ג עמ' 191
טו/ח חי' בר נחמני דף סט ע"ב
טו/ח חסדי דוד ח"י עמ' צב, צו
טו/ח יד אברהם טהרות עמ' צא, קז
טו/ח יד ישראל ח"ב
טו/ח ידי משה (בוצק' תשמג) סי' קכא
טו/ח כלילת יופי דף יא
טו/ח כנה"ג [עי' תוי"ט]
טו/ח מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' לו
טו/ח מים חיים (שמולביץ) מקואות עמ' שלא
טו/ח מלאכת מחשבת עמ' קסח
טו/ח מלחמת יהושע עמ' קלז
טו/ח מעיני המים
טו/ח מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' רע
טו/ח מרכבת המשנה מהדו"ק
טו/ח משנה הלכות ח"ו סי' ריב
טו/ח משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' לו-לז
טו/ח רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ז ה"ז
טו/ח שושנת העמקים (תאומים) עמ' קנח {כ"מ}
טו/ח שי למלך עמ' קיד
טו/ח שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 192, 193
טו/ח שערי טהר ח"ב שער ד סי' ל אות א-ב
טו/ח שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 329
טו/ט אגודות אזוב מדברי דף קג ע"ד
טו/ט אגרא דשמעתא ח"ב עמ' שס, תקיג
טו/ט אהל משה (לוין) ח"ג דף לב ע"ג
טו/ט אור הישר [אור הישר חולין ט ע"ב, עי' ירושלמי שבועות פ"ב ה"א]
טו/ט אור ליהודה (תשנט) עמ' תסד
טו/ט אור תורה (בלומ') דף יד ע"ד {אם טבלת אין בכך הפסד}
טו/ט אור תורה (שוורץ) ח"א סי' מט
טו/ט אמרות טהורות (וולפסון) פסחים סי' כז ס"ק ג, סי' לה ס"ק א
טו/ט אמרי בינה (אוירבך) - טריפות סי' א ד"ה וקצת
טו/ט אש תמיד עמ' רטו
טו/ט אשל אברהם (בוטשאטש) סי' ד ס"ק ב ברכת אברהם אות לז
טו/ט בינת צבי ענייני ספק טומאה עמ' צב
טו/ט ביצחק יקרא (תשע) סי' עג ד"ה והמגיה
טו/ט בית אבי ח"ב סי' צט עמ' קלח
טו/ט בית זבול ח"א סי' ז אות ב
טו/ט בית פנחס (גרהר) ח"ב בהקדמה עמ' 79
טו/ט בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' שו
טו/ט ברור הלכה סוטה כח ע"א ציון ג פסקה ג, ה
טו/ט ברור הלכה ע"ז לז ע"ב ציון [ו]
טו/ט ברכת שלמה אהע"ז עמ' לז
טו/ט דברות משה נדה וטהרות עמ' תרפ {אם טבל הרי זה משובח}
טו/ט דברי יואל - שו"ת עמ' צב
טו/ט דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' קפ
טו/ט דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' שעו
טו/ט הליכות אליהו דף כ ע"ב
טו/ט ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ו עמ' קסה
טו/ט זכרון בנימין ח"א עמ' שנג
טו/ט זכרון בנימין ח"ב עמ' תי
טו/ט חי' הגר"ח החדש עמ' תקלה, תקלז
טו/ט חי' מהרי"ץ פסחים עמ' סט {טהור - לכתחלה}
טו/ט חמודי צבי ח"ב עמ' עד
טו/ט חסדי דוד ח"י עמ' רלא
טו/ט טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' שמה
טו/ט יד אברהם טהרות עמ' קכד
טו/ט יד ישראל ח"ב
טו/ט יסודי הצדקה עמ' 418
טו/ט כבוד הלבנון דף לב ע"ד {אם טבלת}
טו/ט כתר כהונה (ולק, תשסד) עמ' רלב
טו/ט להורות נתן - שו"ת חי"ג עמ' צז
טו/ט מהרי"ט אלגזי דף מד ע"א
טו/ט מהרי"ט אלגזי פ"ה אות מב או"ק י, יב
טו/ט מוריה גל' רט עמ' סג {אם טבל ה"ז משובח}
טו/ט מי טהרה עמ' רפ {אם טבל ה"ז משובח}
טו/ט נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' תי
טו/ט נתן פריו סוכה עמ' עו
טו/ט סדר יעקב ח"א לדף לז ע"ב (ד"ה זילו)
טו/ט פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' כד
טו/ט פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' צד
טו/ט צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קנז אות ד
טו/ט קדשי יהושע עמ' אלף שעו
טו/ט קונטרסי שעורים כתובות קונ' ו אות יג עמ' 250
טו/ט קונטרסי שעורים קדושין שעור כד אות ד
טו/ט קרית מלך
טו/ט קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' יד סק״א
טו/ט שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 151, 194
טו/ט שער המלך ח"ב עמ' שיט-שכ
טו/ט שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ו הע' 346
טו/ט שערי טהר ח"ב שער ד סי' ל אות א, ד
טו/ט שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 202
טו/ט שערי ישר שער א פי"ד אות ג, שער ב פ"ד אות ב
טו/ט שערי שמואל עמ' עה, קכא {לכתחלה יטבול}
טו/ט שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' שמט, תקכ
טו/ט שרידי אש ח"א עמ' תקעב, תרצו
טו/ט תורת האוהל (תשנג) עמ' רנז
טו/ט תורת המדינה עמ' 206
טו/י אגודת אזוב ח"א דף כח ע"ג
טו/י אגרא דשמעתא ח"ב עמ' שפ
טו/י אהל משה (לוין) ח"ג דף כא ע"ד, כב ע"א {שרץ שרוף}, כז ע"ג {מחט שנמצאת חלודה}
טו/י אור ליהודה (תשנט) עמ' תס-תסא
טו/י גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' תמא, תמג
טו/י דברות משה נדה וטהרות עמ' תרסט {שרץ שנמצא שרוף ומונח ע"ג אוכלין}
טו/י דברי חיים (אוירבך) יו"ד סי' מ ד"ה ולכאורה
טו/י הר המלך ח"ד עמ' מז
טו/י חזון יחזקאל כתובות פ"א ה"א
טו/י חזון יחזקאל נדה פ"ו ה"ח
טו/י חזקה רבה יו"ד הלכה פד, קנג עמ' 206
טו/י חי' מהר"ם שיק נדה עמ' כב
טו/י חסדי דוד ח"י עמ' עז
טו/י מים טהורים עמ' קיב
טו/י מקורות לפסקי הרמב"ם
טו/י מרכבת המשנה מהדו"ב
טו/י נשמת חיים (תשסח) חו"מ פירות החב"ר סי' טו עמ' יב
טו/י שארית נתן בנימין עמ' קיב-קיג {לא מחזיקים מזמן לזמן}
טו/י שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 331
טו/יא אברהם יגל
טו/יא אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' רמט
טו/יא אור ליהודה (תשנט) עמ' תסג
טו/יא אמרי בינה (אוירבך) - שחיטה סי' א ד"ה ודעת
טו/יא אפיקי מגינים קידושין סי' פב
טו/יא בינת צבי ענייני ספק טומאה עמ' עט
טו/יא דברות משה יבמות עמ' פו
טו/יא דברות משה מועד ח"א עמ' קכט {עד אומד נטמא ועד אומד לא נטמא}
טו/יא דברות משה נדה וטהרות עמ' תרצא {עד אומר נטמא ועד אומר לא נטמא}
טו/יא דברי אמת (תשעט) עמ' שנו, שנח, שעא {עד אומר נטמא ועד אומר לא נטמא ברה"ר טהור ברה"י טמא לזויי}
טו/יא דור רביעי ח"ב עמ' כה
טו/יא דליית הכרם עמ' תתתכט
טו/יא היכל צמח
טו/יא היכלי שן ח"ג סי' לב
טו/יא ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף ה ע"ב]
טו/יא חי' הריצ"ד
טו/יא חסדי דוד ח"י עמ' קיב
טו/יא חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' יט-כ, יו"ד ח"ד עמ' שטז
טו/יא יין המשמח סי' קכז ס"ק ח עמ' צג {נאמן על עצמו}
טו/יא כרם שלמה (אהרמן) יבמות פז ע"ב
טו/יא מנחם שלמה סי' קנד, קנט
טו/יא מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' ד אות ו-ז
טו/יא מצעדי גבר גיטין (תשסד) סי' ו אות ד
טו/יא מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' רפב, תמח
טו/יא משפט שלמה (אלבוים) הל' עדות סי' א פ"ב ענף ג אות ג
טו/יא קול דודי (תשף) (בקיצור)
טו/יא קול דודי כריתות סי' שא
טו/יא שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' רכד
טו/יא שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' תקי
טו/יא תכריך מרדכי סי' ט עמ' ס
טו/יא תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' קכב
טו/טז עמק הלכה (אורנשטין) סי' מח אות א


טז/648 הלכות שאר אבות הטומאות פרק טז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


טז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
טז/רה"פ מעשה רקח
טז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
טז/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' קנב
טז/רה"פ פי' ר"י קאפח
טז/רה"פ פי' ר"ש צדוק
טז/רה"פ רמב"ם הערוך
טז/רה"פ רמב"ם לעם
טז/רה"פ שם טוב
טז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
טז/א אבני ציון ח"ג עמ' קפד, ח"ד עמ' צה
טז/א אגרא דשמעתא ח"א עמ' קא, רנב, שמא, שמג, שמה, שמו
טז/א אהבת דוד (חיד"א, תשכז) עמ' עד
טז/א אהבת דוד (תקנט) דף לט ע"א-ע"ב
טז/א אהל משה (לוין) ח"א דף א ע"א, ד ע"ג {ספקות מדרבנן}, ה ע"ג
טז/א אהליך יעקב פסחים סי' ט
טז/א אוצרות הרמב"ם
טז/א אור הישר [תורת האהל דף יג ע"א, אור הישר חולין ט ע"ב]
טז/א אור המאיר (שפירא) סי' א אות ז {פסח}
טז/א אור השבת - זכרון לר"מ רוטנברג עמ' טז
טז/א אור חדש (בלומ') דף סד ע"ב {ספק ברה"ר טהור}
טז/א אור ליהודה (תשנט) עמ' תסב-תסג, תסז
טז/א אחיעזר ח"א סי' ז ס"ק ב
טז/א אם המלך עמ' ז
טז/א אמונת אליעזר דמאי עמ' תקח
טז/א אמרות טהורות (וולפסון) פסחים סי' מב הערה 14
טז/א אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' כג אות ד
טז/א אנצי"ת ע' דבר שאין בו דעת הע' 13 {ראב"ד}, 14 {כ"מ}, 15
טז/א ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קעב, רצב
טז/א אשדות הפסגה ח"א דף קיד ע"א
טז/א אשר למלך
טז/א באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' מה
טז/א באר מים חיים (נוסינזון) נזיר דף נז
טז/א באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' רכד
טז/א בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף פא ע"ד
טז/א בדבר מלך ח"ו עמ' קנג-קנד, קנח
טז/א בדרך המלך עמ' קלג
טז/א בינת נבונים דף עב ע"ג
טז/א בינת צבי ענייני ספק טומאה עמ' א, ב, ו, טז, מ, נט, סה-סז, עא, צו, קד, קלה, ש
טז/א ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' נח
טז/א ביצחק יקרא (תשע) סי' צח ד"ה ועוד מקור, סי' קכט פ"ח אות ה
טז/א בית אהרן (סוויאדישץ) דף יג ע"ד, יד ע"ג, יט ע"ב {ספק מד"ס - דאורייתא}
טז/א בית אהרן (קארטשין) עמ' יא, כז, רמה
טז/א בית יעקב (מסקין) סי' ל
טז/א בית יצחק (חבר) דף מח ע"ג
טז/א בית יצחק (תשע) קבוע וספקות עמ' שלו
טז/א בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' עב
טז/א בכורי אליהו עמ' קמו
טז/א בן אברהם (תשי) עמ' כח
טז/א בני ישראל (קרלי) סי' י אות ב
טז/א בנין הלכה עמ' ר-רא
טז/א בנין משה עמ' נו
טז/א ברור הלכה סוטה כח ע"א ציון ג
טז/א ברור הלכה פסחים, ברורי הראי"ה י ע"א ציון א
טז/א ברכת שלמה (תשז) עמ' ע
טז/א ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' רע
טז/א בתי כהונה (תצו) בית ועד דף א ע"ד, ב ע"א
טז/א בתים לבדים עמ' טז
טז/א גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קנא, קנח
טז/א גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל א סי' ט
טז/א גינת ורדים (תאומים) עמ' מ
טז/א גן שושנים ח"ב עמ' קט {סד"א לחומרא מדרבנן}
טז/א דבר שאול סוטה סי' נג אות יד, טז
טז/א דברות משה נדה וטהרות עמ' יט, תרסו {שהרי הציבור עושין פסח בטומאה}
טז/א דברות משה שבת ח"א סי' כ הערה צה, יבמות עמ' שעט
טז/א דברי אמת (תרכא) דף קט ע"ג {שהרי כל הספקות מדבריהן}
טז/א דברי אמת (תרכא) דף קיא ע"ג
טז/א דברי אמת (תשעט) עמ' תיט, תכא, תלא, תלה {ספק טומאה ברשות הרבים טהור משום שאיסור הספקות מדבריהם}
טז/א דברי יצחק (הרצוג) דף אחרון עמ' ב {ספק טומאה ברה"י - טומאה מדרבנן}
טז/א דברי שלמה (אסרף)
טז/א דובר ישרים פסח עמ' קצא
טז/א דעת מרדכי ח"א דף פ ע"א
טז/א דרור יקרא עמ' תקעב
טז/א דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' שסא, שע, שעז, שצא
טז/א הר המלך ח"ז עמ' רג
טז/א זבחי ראיה עמ' א
טז/א זכרון בנימין ח"ב עמ' תרנב
טז/א זכרון יהודה (לאש) דף פ ע"א
טז/א זכרון יהונתן דף מה ע"ג
טז/א זכרון צבי מנחם דף לז ע"א {ספק ברה"ר טהור כי מצינו שציבור עושה בטומאה}
טז/א חוות יאיר סי' קצב
טז/א חזו"א טהרות סי' ד ס"ק ח
טז/א חזו"א על הרמב"ם
טז/א חזון יחזקאל נזיר פ"ה ה"ה
טז/א חזקה רבה יו"ד הלכה צד, צו, קד, קכו, קמז, קנט
טז/א חי' מהר"ם שיק נדה עמ' קמט-קנ
טז/א חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' תפא
טז/א חי' ר"ש קלוגר סוכה עמ' קי
טז/א חיי עמרם עמ' עו
טז/א חלקת יואב החדש תשובות סי' ק
טז/א חמודי צבי מועדים עמ' צח, קעז, תג
טז/א חנוכת הבית עמ' קיז
טז/א חסדי דוד ח"י עמ' קטז
טז/א טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' שכח, שמד
טז/א טעם ודעת הל' פרה פט"ו ה"ה שעה"צ סקצ"ה
טז/א יגיעת ערב ב"מ עמ' רנד
טז/א יד אברהם טהרות עמ' פג, קז, קיא, קכו, קנב
טז/א יד אברהם פרה עמ' רכה
טז/א יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' קכא, קכג
טז/א יד ישראל ח"ב
טז/א יד פשוטה מדע עמ' תרט
טז/א כבודה של תורה ח"ג עמ' רח
טז/א כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' קפה
טז/א כל נדרי פ' לא הע' לה-לו
טז/א כלילת יופי דף יב
טז/א כנה"ג [שו"ת מהרי"ט ח"ב יו"ד סי' א]
טז/א כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף סא ע"א
טז/א להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' קד
טז/א להורות נתן על התורה ח"ג עמ' נד
טז/א לחמי תודה (הורביץ) דף קסח ע"א, קצט ע"ג, רמח ע"ג {ספק דאורייתא לקולא מהתורה}
טז/א לקט אמרי קודש (בעלז) מועדים עמ' קסב
טז/א מאור למלך ב"מ עמ' צז-צח
טז/א מאור למלך כתובות עמ' א
טז/א מאיר עיני חכמים ח"א דף מט ע"ד, ח"ב דף ו ע"ד
טז/א מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף לב ע"ד
טז/א מהרי"ט אלגזי פ"ה אות מב או"ק ז
טז/א מועדי ה' (נתנזון) יו"ט עמ' נ
טז/א מוריה גל' רה עמ' נא {אין נשאלים לרבים}
טז/א מזבח חדש דף לט ע"ג {פסח בטומאה} וע"ד {החמירו}
טז/א מחשבות משה דף סו ע"ב {ספק ברה"ר - טהור}
טז/א מי באר (יעקבזון) חנוכה (תשנז) עמ' כד-כה
טז/א מי נדה עמ' נב
טז/א מלבושי יו"ט ח"ב דיני חזקות סי' יג
טז/א מנחת חינוך ח"ב עמ' שא, ח"ג עמ' ל
טז/א מנחת שלמה (לוין) עמ' קנב {ספק טומאה ברה"ר - נלמד מפסח}
טז/א מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רעד ע"ב
טז/א מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף מ ע"א
טז/א מקדש דוד החדש טהרות עמ' ריב
טז/א מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' רמח, רנח, תמג, תמז
טז/א מקדשי השם ח"ב עמ' רמג
טז/א מרכבת המשנה מהדו"ב
טז/א משב יעקב ח"ב
טז/א משברי ים חזקה עמ' סא
טז/א משה ידבר (תשעו) עמ' רפה
טז/א משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' שא
טז/א משכן שילה עמ' פב
טז/א משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תתק
טז/א משנה הלכות ח"ו סי' ריב
טז/א משנה הלכות ח"ו סי' ריג {ק"ו מפסח}
טז/א משנת יעבץ או"ח סי' כג אות ה
טז/א משנת יעקב כאן
טז/א משנת יעקב נשים ח"ב עמ' קצג, שכו, קדושה עמ' קכב, הפלאה עמ' רו, ריח, זרעים ח"א עמ' קעב-קעג, ח"ב עמ' כט
טז/א משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' נב אות ז
טז/א משנת ר' אהרן כתובות עמ' רצד
טז/א נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' רכח
טז/א נועם שיח ח"א עמ' ד, צ, רפא
טז/א נזר הקדש (קפלן)
טז/א נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף צט ע"ג {ספק טומאה ברה"י - רה"י מברר}
טז/א נחלת יוסף (מייזליש) סי' לג אות ז
טז/א נטיעות חיים דף יח ע"ב
טז/א נטע שורק דף קי ע"ד
טז/א נתן פריו ב"מ עמ' כט, חולין עמ' סה-סו
טז/א נתן פריו מגילה עמ' רלז
טז/א נתן פריו מקואות עמ' נא, קלט
טז/א נתן פריו סוגיות ח"א עמ' כט, קא-קב, קמא
טז/א סוגיות בדיני ממונות עמ' 65
טז/א סיני חוב' צג עמ' לא
טז/א עוגת אליהו דף יד ע"ב וע"ד
טז/א עטרת מרדכי (שפלטר, תשעב) אות ג
טז/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' סג
טז/א עץ החיים (קלוגר) עמ' לח
טז/א פי אריה דף כא ע"ד, מג ע"א
טז/א פי' ר"ח בר שמואל עירובין עמ' כז
טז/א פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' סא
טז/א פרי השדה (דייטש) ח"ב דף קי ע"ב
טז/א צל החכמה דף ו ע"ג
טז/א קדשי יהושע עמ' אלף שעו
טז/א קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תרעט
טז/א קובץ הערות (תשסג) סי' לט אות א
טז/א קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' קעו
טז/א קול אריה (שוורץ, תשעא) יו"ד עמ' צב
טז/א קול דודי (תשף)
טז/א קול דודי כריתות סי' קעז
טז/א קול דודי סוטה סי' תשמ, תשמא
טז/א קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' קסג, קפא, קפג, במדבר עמ' פא {ספק טומאה ברה"י - בדרבנן}
טז/א ראשי בשמים (רבין) עמ' קע, רכה, רכז
טז/א רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ז ה"ז
טז/א שב שמעתתא (תשנא) שמעתא א פרקים א-ד, ז, ט, יג-יד, שמעתא ב פרק טו, יז, שמעתא ג פ"ב, שמעתא ה פ"יא
טז/א שב שמעתתא שמעתא א פ"א, פ"ד, פ"ז-פ"ט, שמעתא ג פ"ב
טז/א שושן עדות דף קפא ע"א
טז/א שושנת העמקים (תאומים) עמ' קמו
טז/א שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קטו
טז/א שלמי נזיר עמ' ת, תב
טז/א שם יוסף (מועטי) ח"א דף טו ע"א {החמירו ברה"י}, יט ע"ד
טז/א שנות חיים (קלוגר) עמ' קכב
טז/א שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' קנח, ריח
טז/א שעורי הגרב"ד פסחים עמ' קו
טז/א שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 146, 173, 177
טז/א שער משפט סי' מו ס"ק יד
טז/א שערי זיו ח"א דף קל ע"א
טז/א שערי טהר ח"א שער א סי' ג אות ב, ח"ב שער ד סי' יט אות ב
טז/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 18, 40, 202, 206, 222, 224
טז/א שערי ישר שער א פ"א אות א, פ"ג אות ו
טז/א שערי שאול פסחים עמ' צג
טז/א שערי שמואל עמ' כג, פ, קכט
טז/א שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' מט, כרך ב עמ' צה, שצח, תקיז, תקיט
טז/א שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' א {פסח בטומאה}
טז/א שפע חיים ח"א עמ' ג
טז/א תורת האוהל (תשנג) עמ' רנח-רנט, רסא
טז/א תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' קו
טז/א תרומת הכרי עמ' מג
טז/א תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' ר, רז
טז/ב אב בחכמה דף נט ע"א {רבים הם שלשה}
טז/ב אבי עזרי ח"א
טז/ב אגרא דשמעתא ח"א עמ' רכח, שסו, ח"ב עמ' רצט
טז/ב אור חדש (מהר"ל) פ"ד הע' 440 {מל"מ}
טז/ב אור שמח
טז/ב אחיעזר ח"א סי' ז ס"ק א
טז/ב אם המלך עמ' ז
טז/ב אנצי"ת ע' דבר שאין בו דעת הע' 2, 5, 12
טז/ב ארזי לבנון עמ' ז {שלשה הם רה"ר}
טז/ב בדבר מלך חט"ז עמ' שסז
טז/ב בינת צבי ענייני ספק טומאה עמ' קו {או"ש}
טז/ב בית אהרן וישראל גל' כב עמ' נב {מל"מ}
טז/ב בית פנחס (גרהר) ח"ב בהקדמה עמ' 80
טז/ב בן ידיד
טז/ב בן יהודה סי' לח
טז/ב ברור הלכה גיטין נה ע"א ציון ה פסקה א {רבים - שלשה}
טז/ב ברור הלכה סוטה כח ע"א ציון ג
טז/ב ברית אברהם (פיעטרקוב) אהע"ז סי' עז
טז/ב גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' תמד
טז/ב דברות משה נדה וטהרות עמ' כז {יש בו דעת להשאל ולדרוש ממנו מה אירע לו כסוטה}
טז/ב חזון יחזקאל נזיר פ"ה ה"ה
טז/ב חזקה רבה יו"ד הלכה קכו, קסג {מל"מ}, קסז עמ' 269 {מל"מ}, ח"ג עמ' 191
טז/ב חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' רי
טז/ב חיי נפש בראשית ח"ב עמ' קסז
טז/ב חלקת יואב החדש הגהות על שב שמעתא ש"א פט"ז
טז/ב חנוכת הבית עמ' קטז
טז/ב חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' נו עמ' קפג
טז/ב יד אברהם טהרות עמ' פג, קח
טז/ב יד ישראל ח"ב
טז/ב כבוד הלבנון דף מז ע"ב {שאין בו דעת לישאל - לומדים מסוטה}
טז/ב כבוד מלכים (מרגליות) {מל"מ}
טז/ב כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף סא ע"א {מל"מ}
טז/ב כתבי ערוך השולחן - שו"ת סי' מג {שנים כסוטה}
טז/ב כתר המלך
טז/ב להורות נתן - שו"ת חי"ג עמ' צז
טז/ב מוריה גל' רלו עמ' פד {שלשה אנשים - רה"ר}
טז/ב מי באר (יעקבזון) חנוכה (תשנז) עמ' כד
טז/ב מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שנד
טז/ב מנחם שלמה סי' קלא
טז/ב מנחת חינוך ח"ג עמ' ל
טז/ב מנחת צמח - משנה ברורה עמ' קכח
טז/ב מקדש דוד סי' מו אות ב
טז/ב משה ידבר (תשעו) עמ' רפז
טז/ב נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' רצח {מל"מ}
טז/ב נודע ביהודה תנינא יו"ד סי' קכ
טז/ב נטיעות חיים דף יח ע"א וע"ג
טז/ב נר מצוה (ואלק) מצוות דף לבה ע"ב {קטן שאין בו דעת לישאל}
טז/ב סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' צ
טז/ב עורה שחר דף נב ע"ב {מל"מ}
טז/ב פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' רעה
טז/ב קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון חכמים עמ' עו {מל"מ}
טז/ב קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תרפ
טז/ב קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' קפא, קפג
טז/ב שיח יוסף נדה ח"א עמ' יח-יט
טז/ב שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' רמו
טז/ב שמן רקח ח"א דף ג ע"ג
טז/ב שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 191
טז/ב שערי זיו ח"א דף קכו ע"א
טז/ב שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 228, 246, 248
טז/ב שערי ישר שער א פט"ז אות א
טז/ב שערי שמואל עמ' עא
טז/ב שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' תקיח
טז/ב שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' תטו
טז/ב תיבת גומא (ורשנר) עמ' תפט
טז/ב תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' רז
טז/ג אבני שהם (רובינשטיין) דף יד ע"ב-ע"ג
טז/ג אהל משה (לוין) ח"ב דף לט ע"א וע"ד {תינוק טמא}
טז/ג אור ליהודה (תשנט) עמ' תסה
טז/ג אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' כג אות ה
טז/ג אנצי"ת ע' דבר שאין בו דעת הע' 17, 50-52
טז/ג בינת צבי ענייני ספק טומאה עמ' קסג
טז/ג ברור הלכה קדושין פ ע"א ציון ה
טז/ג דברות אליהו ח"ג עמ' מב
טז/ג דברות משה נדה וטהרות עמ' קט {ואין שורפין על חזקה זו}
טז/ג דברות משה שבת ח"ב סי' לט הערה י
טז/ג דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' שעה
טז/ג ויקח אברהם [לשון למודים או"ח פז ע"א]
טז/ג חזו"א טהרות סי' ד ס"ק טו
טז/ג חזקה רבה או"ח הלכה ס, יו"ד הלכה עט, פא, קכו, ח"ג עמ' 191
טז/ג חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' קצד
טז/ג יד ישראל ח"ב
טז/ג יד מלאכי כללי הגמרא כלל תקנח בסופו
טז/ג יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ז ה"ו אות ב ס"ק יא
טז/ג כלילת יופי דף יג
טז/ג לבוש מרדכי ב"ב (תשעד) סי' כא אות ג
טז/ג מקדש דוד החדש טהרות עמ' רכא
טז/ג מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' רנח, רסה, רסז, רע-רעא, ש, שטז, שלא
טז/ג משברי ים חזקה עמ' קצא, שטו
טז/ג משנת ר' אהרן גיטין עמ' ז
טז/ג נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' רצח, אהע"ז ח"א עמ' רי
טז/ג נתיבות שמואל דף פד ע"א
טז/ג קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תרעט
טז/ג קרית מלך
טז/ג שבילי דחזקה עמ' ה {ק"ס}, קז
טז/ג שושנת העמקים (תאומים) עמ' קסא
טז/ג שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' רס
טז/ג שני שבילין, שבילי דחזקה סי' א עמ' ה {ק"ס}, סי' יח עמ' קיב
טז/ג שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 192
טז/ג שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 332
טז/ג שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 6, 12
טז/ג שערי ישר שער ג פ"א אות ה
טז/ג שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף קיט ע"ג, ח"ג דף סו ע"ד
טז/ג שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' רמג, כרך ב עמ' ד
טז/ג תחומין ח"ג עמ' 209
טז/ג תפארת ציון (קואינקה) עמ' קמט {מדוע לא פסק כר' אושעיא} [המאסף שנה א סי' א אות ד, סי' כד הערה ב, שנה כ בהערתי לסי' כג]
טז/ג תשובה שלמה אהע"ז סי' נא דף נט ע"ג
טז/ג תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' רז
טז/ד ברור הלכה קדושין פ ע"א ציון ז
טז/ד גדולי ציון (תשנב) עמ' שעט {כ"מ - פסק כראב"י}
טז/ד דברות משה נדה וטהרות עמ' תרסד {היתה שם פרה ובין המשקין והבצק כדי שתלחך את לשונה}
טז/ד דברות משה שבת ח"ב סי' לט הערה י
טז/ד חזו"א טהרות סי' ה ס"ק כב
טז/ד חזקה רבה יו"ד הלכה פא
טז/ד חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד קדושין פ ע"ב]
טז/ד יד ישראל ח"ב
טז/ד מגידות (תשמ) עמ' רלב
טז/ד מגידות (תשעג) סי' קא עמ' רלב
טז/ד מנחת שי חלה עמ' קפט
טז/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
טז/ד נטריקן (תשעד) עמ' קז {דרכו של כלב}
טז/ה אגרא דשמעתא ח"א עמ' רסט
טז/ה חזקה רבה יו"ד הלכה פ
טז/ה יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ז ה"ו אות ב ס"ק יא
טז/ה ישועות כהן יו"ד סי' ט אות ו
טז/ה מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' רפט
טז/ה פני אברהם (פרלמן) דף לח ע"א
טז/ה פרשת המלך
טז/ה שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 6, 12
טז/ה תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תסט
טז/ו אהל משה (לוין) ח"ג דף יח ע"א {נתעטף}
טז/ו אנצי"ת ע' דבר שאין בו דעת הע' 56, 62, 66
טז/ו ברור הלכה סוטה כח ע"א ציון ג פסקה ו
טז/ו גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' תמה
טז/ו דברות משה נדה וטהרות עמ' תרסח {שספק טומאה הבאה בידי אדם נשאלין עליה}
טז/ו דברות משה שבת ח"א סי' כ הערה צה
טז/ו חלקת יואב החדש הגהות על שב שמעתא ש"א פט"ז
טז/ו יד אברהם טהרות עמ' צו
טז/ו יד ישראל ח"ב
טז/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
טז/ו משארית יעקב עמ' מג
טז/ו שערי טהר ח"ב שער ד סי' ל אות ג
טז/ז אהל משה (לוין) ח"ג דף כא ע"ג
טז/ז חזו"א טהרות סי' ד ס"ק ז
טז/ז חזו"א על הרמב"ם
טז/ז חסדי דוד ח"י עמ' פד
טז/ז מים טהורים עמ' תשד
טז/ח אור ליהודה (תשנט) עמ' תסא
טז/ח אנצי"ת ע' דבר שאין בו דעת הע' 29-31
טז/ח יד אברהם טהרות עמ' פה, צו
טז/ח שנות חיים (קלוגר) עמ' שנא
טז/ח שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 330, 332
טז/ח תרומת הדשן שו"ת סי' רכ הערה 13
טז/ט אנצי"ת ע' דבר שאין בו דעת הע' 34
טז/ט בינת צבי ענייני ספק טומאה עמ' קסו
טז/ט יד פשוטה אהבה עמ' תתנג
טז/ט שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 192
טז/ט שערי טהר ח"ב שער ד סי' ל אות ג, סי' לא אות ג
טז/י אגרא דשמעתא ח"א עמ' שסג
טז/י אור הישר [שו"ת הריב"ש סי' רמה, עי' רש"י סוכה מב ע"א ד"ה אוכלין]
טז/י בית שערים יו"ד סי' רע
טז/י ברור הלכה סוכה מב ע"א ציון ל
טז/י דברות משה נדה וטהרות עמ' תרסד {הגדיל עד שיהיה בו דעת לישאל ספיקו טמא בר/י}
טז/י חזו"א טהרות סי' ג ס"ק יג
טז/י חזו"א על הרמב"ם
טז/י חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' קכד
טז/י חסדי דוד ח"י עמ' עט
טז/י יד ישראל ח"ב
טז/י יד פשוטה אהבה עמ' תתנג
טז/י מנחת חינוך ח"ב עמ' שמז
טז/י נטיעות חיים דף יח ע"ג
טז/י פרי החג דף עו ע"ג, עז ע"ב
טז/י קרית מלך
טז/י שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' רמז
טז/י שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 26, 247, 251
טז/י תניא רבתי ח"א עמ' 293


יז/649 הלכות שאר אבות הטומאות פרק יז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יז/רה"פ מעשה רקח
יז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יז/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' קנג
יז/רה"פ פי' ר"י קאפח
יז/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יז/רה"פ רמב"ם הערוך
יז/רה"פ רמב"ם לעם
יז/רה"פ שם טוב
יז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יז/א אהל משה (לוין) ח"ג דף כא ע"ד {ראב"ד}, כב ע"א-ע"ב, כג ע"א-ע"ד, כה ע"ב-ע"ג
יז/א אמרי בינה (אוירבך) - שחיטה סי' יט ד"ה עוד י"ל
יז/א אנצי"ת ע' אין מחזיקין ממקום הע' 3, 6 {ראב"ד}, ע' דבר שאין בו דעת הע' 21, 22, 79-86
יז/א בינת צבי ענייני ספק טומאה עמ' כח, כט, קמא {מרכה"מ}, קמב, קמו, קפא {כ"מ}
יז/א בית יעקב (מסקין) סי' כח
יז/א גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' תמה
יז/א דליית הכרם עמ' תתתכט
יז/א דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' שעו
יז/א היכל צמח
יז/א חזו"א יו"ד סי' לא ס"ק ב, סי' רטו לדף ג, לדף ד, טהרות סי' ג ס"ק ח-ט, סי' יב ס"ק ו, מכשירין סי' ה ס"ק י, אהע"ז סי' פ ס"ק ח, ס"ק ט
יז/א חזו"א על הרמב"ם
יז/א חזקה רבה או"ח הלכה ס
יז/א חי' הגר"ח החדש עמ' תקלה
יז/א חיים ומלך
יז/א חסדי דוד ח"י עמ' קמז
יז/א חשב האפוד כלים פ"ט מ"ג עמ' רנ
יז/א יד אברהם טהרות עמ' צו
יז/א יד ישראל ח"ב
יז/א ישועות יעקב קדשים עמ' שנז {כ"מ}
יז/א לשד השמן (שפרינץ) יו"ד דף ל ע"א
יז/א מלחמת יהושע עמ' קלז
יז/א מעיני המים
יז/א מקדש דוד החדש טהרות עמ' ריז
יז/א מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' רנט-רסג, תמט
יז/א מקדש דוד סי' מו אות ב
יז/א מקור חיים סי' תסז ס' ט
יז/א מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
יז/א עין יצחק ח"ב עמ' שסד
יז/א פרת חטאת עמ' קט
יז/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' קטז, אהע"ז סי' פא אות ג
יז/א קרית מלך
יז/א שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' ל
יז/א שיח יוסף נדה ח"א עמ' יז-יט
יז/א שמן רקח ח"א דף ג ע"א
יז/א שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' מז
יז/א שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 193, 194
יז/א שערי טהר ח"ב שער ד סי' ל אות א
יז/א שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' רפ
יז/א תפארת צבי (תשס) ח"ב עמ' נה {ראב"ד}
יז/א תשורת שי מהדו"ק סי' תלא {ראב"ד}
יז/ב אבני אש (מילר) עמ' שיח
יז/ב אבני נזר או"ח סי' תיט אות יד
יז/ב אגודת אזוב ח"א דף כח ע"ב
יז/ב אהל משה (לוין) ח"ג דף כ ע"ד {רמב"ם}, כב ע"ג {קופה}
יז/ב אוצרות הרמב"ם
יז/ב אור הישר [מג"א סי' תסז ס"ק כה]
יז/ב אור ליהודה (תשנט) עמ' תנט-תס
יז/ב אנצי"ת ע' אין מחזיקין ממקום הע' 3
יז/ב בינת דניאל ח"א עמ' כז
יז/ב בית אהרן וישראל גל' קטו עמ' לח {חי' רעק"א}
יז/ב גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' תמא
יז/ב דברות משה נדה וטהרות עמ' קט {לתלות אבל לא לשרוף}
יז/ב דברות משה שבת ח"ב סי' לט הערה י
יז/ב דברי חיים (אוירבך) יו"ד סי' מ ד"ה וכן (בהמ"ח)
יז/ב הלכות עולם (קאראסיק) פסחים כז ע"ב
יז/ב וטהרו הכהן עמ' ריב {חי' רעק"א}
יז/ב חזו"א יו"ד סי' לא ס"ק ב, סי' רטו לדף ד, טהרות סי' ג ס"ק ב
יז/ב חזו"א על הרמב"ם
יז/ב חסדי דוד ח"י עמ' קמז
יז/ב חשב האפוד כלים פ"ט מ"ג עמ' רנ
יז/ב טוב טעם ודעת מהדו"ב עמ' עד
יז/ב לב שלמה (חלמא) עמ' כ
יז/ב מפתח הבאורים [שב שמעתתא שמעתא ג פ"ב]
יז/ב מקור חיים סי' תסז ס' ט
יז/ב משברי ים חזקה עמ' תכ {מחזיקים טומאה ממקום למקום}
יז/ב משנת חיים נדה סי' ג עמ' יב
יז/ב עמודי אור סי' פג אות י
יז/ב צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף לה ע"א
יז/ב צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' קטז, אהע"ז סי' טו אות י, סי' פא אות ג
יז/ב קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' שג
יז/ב שב שמעתתא (תשנא) שמעתא ג פ"ה
יז/ב שב שמעתתא שמעתא ג פ"ה, פ"ו
יז/ב שו"ע הרב יו"ד סי' קפג מהדו"ת ד"ה ואף
יז/ב שיח יוסף נדה ח"א עמ' יט
יז/ב שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 412, 414, 415
יז/ב שערי ישר שער ב פי"ב אות א
יז/ב שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' רפ
יז/ב תפארת צבי (תשס) ח"ב עמ' נד
יז/ג אהל משה (לוין) ח"ג דף כב ע"ג, כד ע"ב {זולף}
יז/ג גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' תנ
יז/ג הגהות רימ"א
יז/ג היכל צמח
יז/ג הלכה רבה ח"ג עמ' 68
יז/ג הר המלך ח"ז עמ' רג
יז/ג חזו"א טהרות סי' יב ס"ק ז
יז/ג חזו"א על הרמב"ם
יז/ג חסדי דוד ח"י עמ' קמז
יז/ג טהרת אליהו עמ' תקסב
יז/ג מקור חיים סי' תסז ס' ט, יא
יז/ג שלשה שריגים (קרמר) דף ה ע"א {טומאת משקין מהתורה}
יז/ג שמן רקח ח"א דף ג ע"א
יז/ד אהל משה (לוין) ח"ג דף כב ע"ד, כה ע"א-ע"ב וע"ד {קוצה}
יז/ד אור ליהודה (תשנט) עמ' תס
יז/ד אנצי"ת ע' אין מחזיקין ממקום הע' 39
יז/ד אשר למלך
יז/ד בדבר מלך ח"ח עמ' רנב
יז/ד בני שמואל דף יא ע"ד
יז/ד הלכה רבה ח"ג עמ' 68
יז/ד הלכות עולם (קאראסיק) פסחים כז ע"ב
יז/ד המאיר לארץ [תוי"ט טהרות פ"ט, שמן רוקח או"ח סי' א]
יז/ד הר המלך ח"ז עמ' רג
יז/ד חזו"א טהרות סי' יב ס"ק ו
יז/ד חזו"א על הרמב"ם
יז/ד חזקה רבה יו"ד ח"ג עמ' 191
יז/ד חסדי דוד ח"י עמ' קמו
יז/ד יד ישראל ח"ב
יז/ד מעיני המים
יז/ד מקור חיים סי' תסז ס' ט
יז/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
יז/ד נתן פריו מקואות עמ' קלז
יז/ד שמן רקח ח"א דף ג ע"ב
יז/ד שערי טהר ח"א שער ד סי' ג אות א
יז/ד שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' צח, רפב
יז/ה אהל משה (לוין) ח"ג דף כה ע"א {הקורץ}
יז/ה אור ליהודה (תשנט) עמ' תס
יז/ה חזו"א טהרות סי' יב ס"ק ו
יז/ה חסדי דוד ח"י עמ' קמז
יז/ה מקור חיים סי' תסז ס' ט
יז/ו אהל משה (לוין) ח"ג דף כו ע"א {גרעינה}
יז/ו חזו"א טהרות סי' ד ס"ק טו
יז/ו חזו"א על הרמב"ם
יז/ו חזקה רבה יו"ד הלכה פד
יז/ו חסדי דוד ח"י עמ' פו
יז/ז אהל משה (לוין) ח"ג דף כז ע"ב {דם שרץ}
יז/ז אור ליהודה (תשנט) עמ' תסו
יז/ז חסדי דוד ח"י עמ' פו
יז/ז משנת ר' אהרן גיטין עמ' י
יז/ז שערי טהר ח"א שער ד סי' ג אות טו
יז/ז תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' קפב
יז/ח אור הישר [אור הישר חולין צה ע"א]
יז/ח אור ליהודה (תשנט) עמ' תסה-תסו
יז/ח בציר אליעזר ח"א דף ח ע"ד {בנמצא הלך אחר הרוב}
יז/ח חוף ימים ח"ג סי' יח אות טז
יז/ח חזקה רבה או"ח הלכה ס
יז/ח חסדי דוד ח"י עמ' צט
יז/ח משנת יעקב
יז/ח משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' קפז
יז/ח משנת ר' אהרן גיטין עמ' ט
יז/ח פתח האהל דף טז ע"ד
יז/ח שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 481, 520
יז/ט אהל משה (לוין) ח"ג דף כז ע"ג {גבבא וכברה - השמיט מחט וזוית}


יח/650 הלכות שאר אבות הטומאות פרק יח *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יח/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יח/רה"פ מעשה רקח
יח/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יח/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' קנד-קנה
יח/רה"פ פי' ר"י קאפח
יח/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יח/רה"פ רמב"ם הערוך
יח/רה"פ רמב"ם לעם
יח/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יח/א אגרא דשמעתא ח"א עמ' רכז
יח/א אהל משה (לוין) ח"ג דף ו ע"ג, יד ע"א, כז ע"ב
יח/א אור הישר [שיבת ציון (לנדא) סי' עח, עי' תוס' ב"ק יא ע"א]
יח/א אמונת יהושע עמ' תרמח
יח/א אמרי בינה (תשע) שחיטה סי' יט ד"ה עכ"פ {ק"ס}
יח/א אמרי שפר (פינטו) עמ' מה
יח/א בדבר מלך חט"ז עמ' שסו
יח/א בית יצחק (חבר) דף מט ע"א, ח"ב דף כד ע"ב
יח/א בית יצחק (תשע) קבוע וספקות עמ' שמ
יח/א בציר אליעזר ח"א דף ח ע"ד {ס"ס טמא}
יח/א ברור הלכה פסחים י ע"א ציון ד
יח/א גינת ורדים (תאומים) עמ' מ {ק"ס}
יח/א דעת אביעזרי עמ' שעד
יח/א זכרון בנימין ח"א עמ' נח, שנג
יח/א זכרון בנימין ח"ב עמ' תיא
יח/א חזקה רבה יו"ד הלכה קנט {קרית ספר}
יח/א חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' רכז
יח/א יד דוד (אופנהיים) עמ' קפז
יח/א יד ישראל ח"ב
יח/א כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף סד ע"ב
יח/א מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף לב ע"ג
יח/א מהרי"ט אלגזי פ"ה אות מב או"ק ז, פ"ו אות נח או"ק ב
יח/א מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' קסג {כ"מ}
יח/א מוריה גל' רלו עמ' מו
יח/א מנחת חינוך ח"ב עמ' מב, רצד
יח/א מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' יז אות ד
יח/א מצעדי גבר פסחים (תשסג) סי' ז אות ד
יח/א מקדש דוד החדש טהרות עמ' רטז
יח/א מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' קא, רנח-רנט
יח/א מקור ישראל דף טז ע"א
יח/א משאת משה (חברוני) פסחים סי' קיב עמ' קעו
יח/א משנת יעקב
יח/א משנת יעקב נשים ח"ב עמ' קצה, קדושה עמ' נג
יח/א נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' שלו
יח/א נודע ביהודה תנינא אהע"ז סי' נט
יח/א נתן פריו סוגיות ח"א עמ' קב
יח/א פני אברהם (פרלמן) דף לז ע"ג
יח/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קמב אות ג
יח/א קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תרעט
יח/א קונטרסי שעורים כתובות קונ' ו אות ג עמ' 236
יח/א קרית מלך
יח/א קרני ראם (ירמוש) עמ' שעט
יח/א שבילי דחזקה עמ' קעו, רז
יח/א שושנת העמקים (תאומים) עמ' קמז {ק"ס}
יח/א שירת דוד כתובות עמ' לב
יח/א שם טוב
יח/א שמות בארץ (תשנט) עמ' קסו
יח/א שני שבילין, שבילי דחזקה סי' כה עמ' קפה, סי' לא עמ' רז {כ"מ}
יח/א שערי טהר ח"ב שער ד סי' לא אות ג
יח/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 204
יח/א תורת האוהל (תשנג) עמ' רסא
יח/א תשובות ר' איסר יהודה עמ' רח {ספק ספיקא}
יח/א תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' רכא
יח/ב אגרא דשמעתא ח"א עמ' רכז
יח/ב אהל משה (לוין) ח"ג דף טו ע"ד, טז ע"ב, כא ע"א
יח/ב אור ליהודה (תשנט) עמ' תסב, תסד-תסה
יח/ב אמרי בינה (אוירבך) - שחיטה סי' כד ד"ה וראיתי
יח/ב אמרי שפר (פינטו) עמ' מה-מו
יח/ב בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף פב ע"ב
יח/ב בדבר מלך ח"ו עמ' קס
יח/ב בדבר מלך חט"ז עמ' שסז
יח/ב בינת צבי ענייני ספק טומאה עמ' סז, צג
יח/ב בית יעקב (מסקין) סי' ל
יח/ב בתים לבדים עמ' נא
יח/ב דברי אמת (תרכא) דף קט ע"ג
יח/ב דברי אמת (תרכא) דף קיא ע"ב
יח/ב דברי אמת (תשעט) עמ' שעא, תכא, תלב {בכל אלו הספיקות טהור}
יח/ב דעת אביעזרי עמ' שעד
יח/ב זכרון יעקב (מרל) ח"א סי' ד ענף א ס"ק טו
יח/ב זכרון ישעיהו דף י ע"ד
יח/ב חכם צבי (תשעה) ח"א סי' ג ד"ה ואיך
יח/ב חסדי דוד ח"י עמ' צט
יח/ב יד אברהם טהרות עמ' קכז
יח/ב יד אברהם טהרות עמ' קכח, קסה
יח/ב יד ישראל ח"ב
יח/ב מהרי"ט אלגזי דף מג ע"ב
יח/ב מהרי"ט אלגזי פ"ה אות מב או"ק ז
יח/ב משאת משה (חברוני) פסחים סי' קיב עמ' קעו
יח/ב משברי ים חזקה עמ' תטו
יח/ב נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' פד
יח/ב נודע ביהודה קמא אהע"ז סי' לא
יח/ב נתן פריו סוכה עמ' עו
יח/ב פני אברהם (פרלמן) דף לז ע"ג
יח/ב קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תרעט
יח/ב קרית מלך
יח/ב שושנת העמקים (תאומים) עמ' קמז, קנה
יח/ב שם יוסף (מועטי) ח"א דף יט ע"ד {אינו יודע על איזה מהן האהיל}
יח/ב שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 206
יח/ב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 481
יח/ב שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' נא, כרך ב עמ' תקי
יח/ג אהל משה (לוין) ח"א דף נח ע"ב-ע"ג
יח/ג אור הישר [שב שמעתתא שמעתא ה ספ"ג]
יח/ג בדבר מלך ח"ה עמ' קסט, קעג, ח"ו עמ' קנא, קנג-קנד, קסח
יח/ג בדבר מלך חט"ז עמ' שסז
יח/ג ברור הלכה פסחים פא ע"ב ציון ג
יח/ג ברכת שלמה (תשז) עמ' עד
יח/ג ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' ת-תא
יח/ג דברי יצחק (הרצוג) דף נט ע"ב, סט ע"ג
יח/ג דברי סופרים (רזין) דף יא ע"א
יח/ג הלכות עולם (קאראסיק) פסחים כה ע"ד {כ"מ - אפשר שסמך}
יח/ג הר המלך ח"ה עמ' ע
יח/ג חזו"א אהע"ז סי' קלט ס"ק א
יח/ג חי' הריצ"ד
יח/ג חי' משנה פסחים עמ' שיא
יח/ג חסדי דוד ח"ג עמ' שצח, ח"י עמ' קצג
יח/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
יח/ג משאת משה (חברוני) פסחים סי' קיב עמ' קעו
יח/ג משנת יעקב הל' נזירות פ"ו הט"ו והי"ז
יח/ג משנת יעקב הפלאה עמ' רב-רו
יח/ג שב שמעתתא (תשנא) שמעתא ה פ"ג
יח/ג שושנת העמקים (תאומים) עמ' קנה
יח/ג שלמי נזיר עמ' שצט-תא
יח/ג שמחת החג דף כז ע"א
יח/ג שערי טהר ח"א שער א סי' ג אות ב
יח/ג שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 511
יח/ד אהל משה (לוין) ח"ג דף כז ע"ד
יח/ד אור הישר
יח/ד בדבר מלך ח"ח עמ' רנא
יח/ד הר המלך ח"ז עמ' רד
יח/ד חזו"א טהרות סי' ד ס"ק ו
יח/ד חזקה רבה יו"ד הלכה קכו, ח"ג עמ' 191
יח/ד חסדי דוד ח"י עמ' פה
יח/ד טעם ודעת הל' טו"מ פ"ח ה"ח בביאוה"ל
יח/ד מי נדה עמ' תקכ
יח/ד שמן רקח ח"א דף ג ע"ד
יח/ד שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' שמט
יח/ה בנין הלכה עמ' ריב
יח/ה ברור הלכה סוטה כח ע"א ציון ג פסקה ד
יח/ה דברות משה יבמות עמ' שפ
יח/ה חקל יצחק (שו"ת) עמ' פו
יח/ה מנחת צמח - משנה ברורה עמ' קנ-קנא
יח/ה קרית מלך
יח/ה שערי טהר ח"ה שער א סי' ד אות א, ח"ו סי' נד אות ד
יח/ה שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 204
יח/ו אגרא דשמעתא ח"א עמ' שפד
יח/ו אור ליהודה (תשנט) עמ' תסו
יח/ו אור שמח
יח/ו אחיעזר ח"א סי' ב ס"ק ו
יח/ו דגל יהודה (בילו') עמ' צח
יח/ו היכל צמח
יח/ו חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' קלו
יח/ז אביר יעקב (אביגדור) דף כז ע"א
יח/ז אגרא דשמעתא ח"א עמ' שמד
יח/ז אחיעזר ח"א סי' ז ס"ק ג
יח/ז בינת צבי ענייני ספק טומאה עמ' קא
יח/ז ברור הלכה סוטה כח ע"א ציון ג פסקה ח
יח/ז הר המלך ח"ז עמ' רד
יח/ז חזו"א טהרות סי' ז ס"ק ח-ט
יח/ז חזו"א על הרמב"ם
יח/ז חזקה רבה יו"ד הלכה צד
יח/ז חסדי דוד ח"י עמ' קלה
יח/ז יד אברהם טהרות עמ' קצא
יח/ז יד ישראל ח"ב
יח/ז מנחת שלמה (לוין) עמ' קנב-קנג {מאבד ביום ומצא בלילה}
יח/ז מקדש דוד החדש טהרות עמ' רנט-רס
יח/ז מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' שלח, שמ
יח/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
יח/ז שערי טהר ח"א שער ד סי' ב אות ו
יח/ז תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' רז
יח/ח אור המאיר (שפירא) סי' א אות ז
יח/ח בדבר מלך ח"ו עמ' קמב
יח/ח חזו"א טהרות סי' ז ס"ק טו, סי' ח ס"ק ג, סי' י ס"ק ט
יח/ח חזו"א על הרמב"ם
יח/ח יד ישראל ח"ב
יח/ח לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ז אות ב
יח/ח מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' שמא
יח/ח נתן פריו סוכה עמ' עו
יח/ח תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' רז
יח/ט.
יח/י חד וחלק ח"א דף מה ע"ב
יח/י חזו"א טהרות סי' ז ס"ק ח-ט
יח/י חזו"א על הרמב"ם
יח/י חזקה רבה יו"ד הלכה צד
יח/י יד ישראל ח"ב
יח/י מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' שמ {ראב"ד}
יח/י מרכבת המשנה מהדו"ב
יח/י שהם וישפה ח"ב
יח/יא בית יצחק (חבר) דף א ע"ג
יח/יא בית יצחק (תשע) קבוע וספקות עמ' ט
יח/יא חזקה רבה יו"ד הלכה צה
יח/יא חסדי דוד ח"י עמ' קיא
יח/יא יד ישראל ח"ב
יח/יא שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 534
יח/יב חסדי דוד ח"י עמ' קי
יח/יב טעם ודעת הל' טו"מ פ"ד בביאוה"ל ד"ה הבית
יח/יב קרן הצבי מצוה כה אות יד
יח/יב קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' מג
יח/יב שם טוב
יח/יג בדבר מלך ח"ו עמ' קמב
יח/יג שם טוב
יח/יד אבני אש (מילר) עמ' שטו
יח/יד אגרא דשמעתא ח"א עמ' שמד, ח"ב עמ' שנא, שפז, שפח
יח/יד אגרות משה יו"ד ח"ג עמ' תכו
יח/יד אהל משה (לוין) ח"ג דף כא ע"א {נגע באחד}, כז ע"ג
יח/יד אוצרות הרמב"ם
יח/יד אור ליהודה (תשנט) עמ' תנט, תסב
יח/יד אחיעזר ח"א סי' ז ס"ק ג
יח/יד אמרי בינה (אוירבך) - סוגיות סי' י [א] ד"ה והנלע"ד
יח/יד בדרך המלך עמ' קכה
יח/יד בינת צבי ענייני ספק טומאה עמ' קא
יח/יד בית אהרן וישראל גל' קטו עמ' לט-מ
יח/יד בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' רלה
יח/יד ברור הלכה פסחים צא ע"א ציון א
יח/יד בתים לבדים עמ' קעה
יח/יד גדולי ציון (תשנב) עמ' שנה {נגע באחד בלילה ואין ידוע אם מת אם חי}
יח/יד גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' תמ, תמג
יח/יד דברי אמת (תשעט) עמ' שנו {נגע באחד בלילה ובשחר מצאו שמת מיירי ברה"ר}
יח/יד זכר יצחק (תשן) עמ' רכז
יח/יד זכרון בנימין ח"ב עמ' שכו
יח/יד חזו"א טהרות סי' ג ס"ק ב-ג
יח/יד חי' בעל שרידי אש עמ' כו
יח/יד חי' מהר"ם שיק נדה עמ' י-יא
יח/יד חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' פח
יח/יד חכם צבי (תשעה) ח"א סי' ג ד"ה ואיך
יח/יד יד אברהם טהרות עמ' פב, קמב
יח/יד כתב סופר יו"ד סי' פו ד"ה ובזה נתיישב {כל הטומאות כשעת מציאתן}
יח/יד לבוש מרדכי נשים (תשעה) כתובות סי' ו אות ז
יח/יד מאור יהושע סי' כט עמ' מד {נגע באחד בלילה טמא כי כל הטומאות כשעת מציאתן}
יח/יד מי נדה עמ' נא
יח/יד מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' שלא
יח/יד מקור ברוך (ערמן) דף לד ע"ד, לו ע"ד
יח/יד משברי ים חזקה עמ' תטו
יח/יד משנת יעקב
יח/יד משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' ע-עב
יח/יד נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' פג
יח/יד עמק שאלה (טברסקי) עמ' תיא
יח/יד ערהשה"ע טהרות סי' כ אות יד
יח/יד צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' קטז
יח/יד צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קכו אות א
יח/יד שו"ע הרב יו"ד סי' קפג מהדו"ת ד"ה ואף
יח/יד שם דרך כתובות עמ' צא, רסב
יח/יד שמע אברהם דף מח ע"ב
יח/יד שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 311, 330, 414, 418, 421
יח/יד שערי ישר שער ב פי"ב אות ז
יח/יד שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' קז
יח/יד שרידי אש ח"ב עמ' לה, קסט
יח/יד תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' רז
יח/טו בריכת ירושלים עמ' עג
יח/טו זכר יצחק (תשח) סי' סז, עמ' רטז
יח/טו זכר יצחק (תשן) עמ' רכז-רכח
יח/טו זכרון בנימין ח"א עמ' נח
יח/טו זכרון שלמה (ורנר) עמ' קטו {מסוכן שנשאו אותו כמה כיתות}
יח/טו חד וחלק ח"א דף מו ע"ג
יח/טו חזו"א טהרות סי' ז ס"ק יא
יח/טו חסדי דוד ח"י עמ' קי
יח/טו ישועות יעקב קדשים עמ' תב
יח/טו צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קי ע"ג
יח/טו שם טוב
יח/טו שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 414
יח/טו שערי ישר שער ב פי"ב אות ב
יח/טז בינת צבי ענייני ספק טומאה עמ' קכט, קמב, קעא
יח/טז חזו"א טהרות סי' יג ס"ק ט
יח/טז חזו"א על הרמב"ם
יח/טז חסדי דוד ח"י עמ' קנד
יח/טז יד אברהם טהרות עמ' רלח
יח/טז שם טוב


יט/651 הלכות שאר אבות הטומאות פרק יט *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יט/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יט/רה"פ מעשה רקח
יט/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יט/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' קנו
יט/רה"פ פי' ר"י קאפח
יט/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יט/רה"פ רמב"ם הערוך
יט/רה"פ רמב"ם לעם
יט/רה"פ שם טוב
יט/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יט/א אבי עזרי ח"ה
יט/א אביר יעקב (אביגדור) דף ג ע"ג {מל"מ}
יט/א אבני אש (מילר) עמ' שנא {מל"מ}
יט/א אברהם יגל
יט/א אהל משה (לוין) ח"ג דף ט ע"ד {ראשונות תלויות}, י ע"ג {מל"מ},יא ע"א-ע"ד {מל"מ}, יב ע"א-ע"ב {מל"מ}, טז ע"א {מל"מ}
יט/א אור הישר [באר יצחק או"ח סי' כד]
יט/א אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' קסח {מל"מ}
יט/א אור שמח
יט/א אמרי בינה (אוירבך) - שחיטה סי' כד ד"ה ובהך {מל"מ}, בב"ח סי' כד ד"ה ודע {מל"מ ד"ה שוב ראיתי דאפשר}, סי' כו ד"ה וראיתי
יט/א אשיחה בחקיך פרה עמ' תד, תו, תח-תט, קונ' הערות למס' פרה פ"ג מ"א
יט/א באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' קצח {מל"מ}
יט/א בינת צבי ענייני ספק טומאה עמ' לה-לו {אבי עזרי}, מט {אבי עזרי}, עמ' עא {מל"מ}, עג {מל"מ}, צב {מל"מ}, צד {אבי עזרי}, קפז ואילך {מל"מ}, רכא ואילך {מל"מ}
יט/א בית אהרן וישראל גל' קכט עמ' יד
יט/א בית המדרש
יט/א בית יצחק (חבר) דף י ע"ב, לא ע"ג, נג ע"א
יט/א בית יצחק (תשע) קבוע וספקות עמ' פו, רכח
יט/א בן אברהם (תשי) עמ' ב
יט/א בנין דוד (מייזלש, תשסט) סוגיות עמ' ע {מל"מ}
יט/א ברור הלכה ע"ז לז ע"ב ציון [ו]
יט/א גליונות אבני נזר {מל"מ}
יט/א דברות משה הבבות עמ' קסב, חולין עמ' סד
יט/א דברות משה נדה וטהרות עמ' תרעה, תרעח {רמב"ם ומל"מ ד"ה עוד ראיתי}
יט/א דברי יחזקאל (מישור) עמ' ריד {מל"מ}
יט/א דברי יחזקאל (תרצה) דף עא ע"ב {מל"מ}
יט/א דעת אביעזרי עמ' רכג {מל"מ}
יט/א דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' שעב {מל"מ}
יט/א הגהות רימ"א {מל"מ}
יט/א חדוותא דשמעתתא ח"א דף טז ע"ב-ע"ג {מל"מ}
יט/א חזו"א על הרמב"ם {מל"מ}
יט/א חזו"א פרה סי' טו ס"ק כ, טהרות סי' ה ס"ק יג, טז, יח-יט
יט/א חזקה רבה יו"ד הלכה קנא, ח"ג עמ' 155
יט/א חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' נט
יט/א חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' נט
יט/א חי' יעקב עמ' קסג
יט/א חנא וחסדא ח"ב דף קכב ע"ב, קכג ע"א {מל"מ}
יט/א חסדי דוד ח"ט עמ' רלא, ח"י עמ' ק, קד
יט/א טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"א עמ' שכב {מל"מ}
יט/א טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' תנה
יט/א יד אברהם טהרות עמ' קכד {מל"מ}, קכח {או"ש}, קלד {או"ש}
יט/א יד ישראל ח"ב
יט/א ידיו של משה כאן, ודף קיז ע"ד {מל"מ}
יט/א כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' קמז, רלד, וטהרות פ"ד מי"א {מל"מ}
יט/א כתר המלך
יט/א לבושי עז הל' תערובות עמ' תצט {מל"מ}
יט/א לקוטי סופר ח"ב דף א ע"ב
יט/א מאורות נתן (הורוביץ) דף נג ע"א {מל"מ}
יט/א מגידות (תשעג) סי' קכו עמ' מד
יט/א מהרי"ט אלגזי פ"ה אות מב או"ק ו {אבי עזרי}, או"ק י {מל"מ}
יט/א מטה אהרן פסחים עמ' כח {מל"מ}
יט/א מי טהרה עמ' רפא {מל"מ}
יט/א מים חיים (שמולביץ) מקואות עמ' סב {מל"מ}
יט/א מלבושי יו"ט ח"א דף צ ע"א, ח"ב דיני חזקות סי' יג
יט/א מקדש דוד החדש טהרות עמ' רלז
יט/א מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' רצד
יט/א מרכבת המשנה מהדו"ב
יט/א משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תתק
יט/א משנה הלכות ח"ב דף י ע"ג
יט/א משנה הלכות ח"י סי' קלא {מל"מ}
יט/א משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף צ {שני שבילים}
יט/א משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף יח {מל"מ}, צב
יט/א משנת יעקב הל' חמץ פ"ב ה"י-הי"ב
יט/א פרת חטאת עמ' קמד-קמה {מל"מ}
יט/א צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף קטו ע"א
יט/א צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים יו"ד עמ' 229
יט/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' סו אות ח
יט/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קנז אות ד
יט/א קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' קח בהגהה {מל"מ}
יט/א שב שמעתתא (תשנא) שמעתא א פ"ט
יט/א שב שמעתתא שמעתא א פ"ט
יט/א שדה יצחק עמ' פג {מל"מ}
יט/א שהם וישפה ח"ב [תהלה לדוד (אורט') יו"ד לג]
יט/א שושנת העמקים (תאומים) עמ' קמז-קמט, קנב, קנה {מל"מ}
יט/א שנות חיים (אויסאיבל) נדה סי' צג ס"ק ג-ה {מל"מ}
יט/א שער המלך ח"ב עמ' שכ {מל"מ}
יט/א שער יהודה דף קכח {מל"מ - הא דאמר שאם נפלה אחד מהם לים הותרו כולם הוא דוקא בשנפל קודם שנולד הספק}
יט/א שערי טהר ח"ה שער א סי' ז אות א
יט/א שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' רכב, תקיא
יט/א תהלה לדוד (מן) או"ח סי' יד
יט/א תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' תשצב
יט/א תנופת זהב עמ' 16
יט/א תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' ל {מל"מ}
יט/ב אבי עזרי ח"ה
יט/ב אבן ישראל (בוהוש) עמ' פא
יט/ב אהל משה (לוין) ח"ג דף ח ע"ב-ע"ד, ט ע"א, י ע"ג, יב ע"ד {מל"מ}, יג ע"א-ע"ג {מל"מ}
יט/ב אהלי שם (פרץ) כתובות סי' קמה
יט/ב אוצרות הרמב"ם
יט/ב אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' תא
יט/ב אור הישר [מל"מ הל' איסו"ב פ"ט הכ"ט]
יט/ב אמרי יושר פסחים סי' כט לדף י ע"א {מל"מ}
יט/ב ארעא דרבנן (תשעט) עמ' רכ
יט/ב ארץ יהודה
יט/ב באורי הדף (הוניגסברג) חולין ח"ב עמ' קפד, רכג {מל"מ}
יט/ב באורי סוגיות (הוניגסברג) חולין עמ' קח {מל"מ}, קמט {מל"מ}
יט/ב באר מים חיים (נוסינזון) פסחים דף ט, נזיר דף נז
יט/ב באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קעה {מל"מ}
יט/ב בדבר מלך ח"ח עמ' רנב
יט/ב בית אהרן וישראל גל' ה עמ' א, סג-סד
יט/ב בית יצחק (חבר) ח"ב דף יב ע"ג {מל"מ}, טז ע"א {מל"מ}
יט/ב בית שערים יו"ד סי' רסז
יט/ב ברור הלכה פסחים י ע"א ציון ב, ברורי הראי"ה י ע"א ציון א, ב
יט/ב גדולי ציון (תשנב) עמ' ריב {נתערב ככר במאה ככרות ישרוף הכל}
יט/ב גינת ורדים (תאומים) עמ' רז
יט/ב דברות משה נדה וטהרות עמ' תרצא {שניהן טהורין מפני שהן ספק דברי סופרים ומל"מ}
יט/ב דובר ישרים פסח עמ' קצב, קצד
יט/ב דליית הכרם עמ' תתתכט [צ"ל ועשה טהרות]
יט/ב דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קצה, רא {מל"מ}
יט/ב הגהות רימ"א {מל"מ}
יט/ב הוד יוסף עמ' פח
יט/ב היכל מלך דף עד ע"ב
יט/ב המסורת בספרי הרמב"ם עמ' 27
יט/ב הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' קפו {מל"מ}
יט/ב ויוסף שאול דף נט ע"ב {מל"מ}
יט/ב זכרון בנימין ח"ב עמ' שפד
יט/ב זכרון זאב עמ' לז
יט/ב חזו"א יו"ד סי' לט ס"ק ב, טהרות סי' ה ס"ק טז, יח
יט/ב חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' קמג ד"ה אלא, עמ' קנ ד"ה בזה {מל"מ - שני - הן אמת שרש"י בפ"ק דפסחים כתב בפירוש הפך מזה וכו'}
יט/ב חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' קנ ד"ה בבת {מל"מ - שני - ומדברי רש"י שם נראה דבב"א הוי כל ששאל האחד תוכ"ד של חבירו וכו'}
יט/ב חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' קלב, נשים ח"א עמ' קז, קצח {מל"מ}, ח"ב עמ' רסז {מל"מ}
יט/ב חסדי דוד ח"י עמ' קו, קח
יט/ב יגיעת ערב פסחים עמ' עז-עח, קסב
יט/ב יצחק ירנן [עי' חידושי הל' חמץ פ"ב הי"ב]
יט/ב ישא מדברותיך פסחים עמ' קט
יט/ב ישועות יעקב מועד עמ' תקו {מל"מ}
יט/ב כי בא מועד עמ' נד
יט/ב כרם אברהם עמ' יב, קיב, קיד
יט/ב מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף לו ע"ג
יט/ב מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' מו
יט/ב מגידות (תשעג) סי' קפא עמ' ריא
יט/ב מטה אהרן שבועות עמ' סז {מל"מ}
יט/ב מנחת יהודה (בוים) דף ה ע"ד, ו ע"ג {מל"מ}
יט/ב מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' כא
יט/ב מעיני המים
יט/ב מעיני התורה ח"א עמ' קכו {מל"מ}
יט/ב מקדש דוד החדש טהרות עמ' רלז-רלח
יט/ב מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' שד-שה, שח
יט/ב מקדש דוד סי' מו אות ו
יט/ב מקראי קדש (תשנג) עמ' רלה
יט/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
יט/ב משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תתקד, תתקז, תתקט {מל"מ}
יט/ב משנת יעקב הל' חמץ פ"ב ה"י-הי"ב
יט/ב משנת ר' אהרן גיטין עמ' י {מל"מ}
יט/ב עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' נח
יט/ב עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שצג ס"ק ח {מל"מ}
יט/ב פניני רבנו יחזקאל עמ' נ
יט/ב קהלות יעקב פסחים ז
יט/ב קובץ זכרון (קוסובסקי) עמ' קמט {מל"מ}
יט/ב קול דודי (תשף) (בקיצור)
יט/ב קול דודי כריתות סי' קעג
יט/ב קרבן פסח עמ' קצא
יט/ב קרית מלך
יט/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תיח
יט/ב שבילי דחזקה עמ' רח
יט/ב שהם וישפה ח"א
יט/ב שושנת העמקים (תאומים) עמ' קמז, קנה
יט/ב שי למלך עמ' קיד
יט/ב שלום ירושלים עמ' קעג
יט/ב שנות חיים (אויסאיבל) נדה סי' צג ס"ק ג-ו {מל"מ}
יט/ב שני שבילין, שבילי דחזקה סי' לא עמ' רט
יט/ב שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' נג, נה
יט/ב שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 219 {מל"מ}
יט/ב שער המלך ח"ב עמ' שכ {מל"מ}
יט/ב שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' קפג {מל"מ - שני שבילים}
יט/ב שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 206
יט/ב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 95
יט/ב שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' קיא
יט/ב שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף קכב ע"ד
יט/ב שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' כג {מל"מ}
יט/ב שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' תפג
יט/ב תהלה לדוד (מן) או"ח סי' יד
יט/ב תורת יצחק ח"ב עמ' יט
יט/ב תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' תמה
יט/ב תנופת זהב עמ' 17
יט/ג זרעא דיוסף דף נד ע"ג
יט/ג חזו"א טהרות סי' ה ס"ק יג
יט/ג חי' בר נחמני דף סט ע"ב
יט/ג כרם אברהם עמ' קיד
יט/ג רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' שצב
יט/ג שושנת העמקים (תאומים) עמ' קמז, קנא, קנה
יט/ד אהל משה (לוין) ח"ג דף ד ע"ד, ה ע"א, יב ע"א
יט/ד בית אהרן וישראל גל' קכט עמ' יד
יט/ד דברות משה נדה וטהרות עמ' תרפא {ואף שנשאלו שניהן כאחד}
יט/ד זכרון בנימין ח"ב עמ' שפד
יט/ד חסדי דוד ח"י עמ' קד
יט/ד נתיב אברהם ח"א עמ' כד ע"א-ע"ב
יט/ד רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' שצב
יט/ד שושנת העמקים (תאומים) עמ' קמז, קנא
יט/ד שיח יוסף נדה ח"א עמ' רעט


כ/652 הלכות שאר אבות הטומאות פרק כ *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


כ/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
כ/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
כ/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' קנז
כ/רה"פ פי' ר"י קאפח
כ/רה"פ פי' ר"ש צדוק
כ/רה"פ רמב"ם הערוך
כ/רה"פ רמב"ם לעם
כ/רה"פ שם טוב
כ/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
כ/א בינת צבי ענייני ספק טומאה עמ' צו, קא
כ/א ברור הלכה סוטה כח ע"א ציון ג פסקה ז
כ/א יד אברהם טהרות עמ' קעא
כ/א יד ישראל ח"ב
כ/א כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף סא ע"א
כ/א להורות נתן - שו"ת חי"ג עמ' צז
כ/א שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 173
כ/א שרידי אש ח"ב עמ' תרצז
כ/ב אבני זכרון (פפר) ח"ב, אבנים שלמות סי' טו אות א
כ/ב אור עולם (שניאורסון) עמ' 694
כ/ב בינת צבי ענייני ספק טומאה עמ' צו, קא
כ/ב בית אבי ח"ב סי' צט עמ' קלח
כ/ב בית יצחק (תשע) קבוע וספקות עמ' שלב
כ/ב דרכי אהרן ח"א עמ' כו
כ/ב יד אברהם טהרות עמ' קעא
כ/ב קרית מלך
כ/ג אבני זכרון (פפר) ח"ב, אבנים שלמות סי' טו אות א
כ/ג אור יעקב פסחים דף 58
כ/ג טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' תלב
כ/ג יד אברהם טהרות עמ' קנב, קע, קעא
כ/ג יד ישראל ח"ב
כ/ג מחשבת הקודש ח"ב דף סב ע"א
כ/ג מי באר (יעקבזון) חנוכה (תשנז) עמ' כב {עזרה}
כ/ג מי יהודה יו"ד סי' ה
כ/ג מעשה רקח
כ/ג מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' רנט
כ/ג שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' נה
כ/ג שלמי שמחה ח"א עמ' קנה
כ/ג שמועת חיים יומא ח"א עמ' תקמא
כ/ג שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' עח
כ/ג שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' קנו
כ/ג שעורי הגרב"ד פסחים עמ' קד
כ/ג שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 175, 218
כ/ג שערי טהר ח"ב שער ד סי' לא אות ב-ג
כ/ג תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' קג
כ/ג תנובת ציון דף עז ע"ג
כ/ד.
כ/ה יד ישראל ח"ב
כ/ה מעשה רקח
כ/ה מקור ישראל דף טז ע"א
כ/ו אוצרות הרמב"ם
כ/ו אור הישר [טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב סי' רמ]
כ/ו בית נאמן (תרמא) דף יב ע"ד
כ/ו בית נאמן (תשעא) עמ' סח
כ/ו גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' תנ {שעברו עליה ימות הגשמים}
כ/ו טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' תכח
כ/ו יד אברהם טהרות עמ' קנא, קסז, רמג
כ/ו כלילת יופי דף סט
כ/ו כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף סא ע"א
כ/ו מעשה רקח
כ/ו קרית מלך
כ/ו שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' קלד
כ/ו תפארת ציון (קואינקה) עמ' לג
כ/ז יד אברהם טהרות עמ' רמד
כ/ז שערי טהר ח"ב שער ד סי' ל אות ג
כ/ח אור יעקב פסחים דף 58
כ/ח בינת צבי ענייני ספק טומאה עמ' קד
כ/ח ברור הלכה סוטה כח ע"א ציון ג פסקה ח
כ/ח יד אברהם טהרות עמ' קנו
כ/ח יד ישראל ח"ב
כ/ח מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' לב {ראב"ד}
כ/ט אבי עזרי ח"א וח"ד
כ/ט אהל משה (לוין) ח"ג דף ו ע"ג {בקעה ספק נכנס}
כ/ט אהליך יעקב פסחים סי' ז
כ/ט אור תורה (שוורץ) ח"א סי' מט
כ/ט אמרות טהורות (וולפסון) פסחים סי' כז ס"ק ג, סי' לה ס"ק א
כ/ט אש תמיד עמ' רט
כ/ט בינת צבי ענייני ספק טומאה עמ' יח-יט
כ/ט בנין הלכה עמ' רי-ריג
כ/ט בציר אליעזר ח"א דף יג ע"א {ספק ביאה}
כ/ט ברור הלכה סוטה כח ע"א ציון ג פסקה ה
כ/ט ברור הלכה פסחים י ע"א ציון ד (גם בברורי הראי"ה סוה"ס)
כ/ט ברכות שמים שבת אות שנה
כ/ט דברות משה ב"ב ח"ב סי' נח הערה קז
כ/ט דברי אמת (תשעט) עמ' תלח {ספק נכנס ספק לא נכנס ספיקו טהור}
כ/ט דובר ישרים פסח עמ' קצב
כ/ט דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' שפג
כ/ט זכרון בנימין ח"א עמ' רצט, שנב
כ/ט זכרון בנימין ח"ב עמ' תי
כ/ט חזו"א טהרות סי' ד ס"ק יא-יב, סי' ה ס"ק א, יא
כ/ט חזו"א על הרמב"ם
כ/ט חי' הגר"ח החדש עמ' תקלז
כ/ט חי' חתם סופר
כ/ט חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' קנג ד"ה הנכנס {חנות שהיא טמאה ופתוחה לרה"ר ספק נכנם וכו' ספיקו טהור וכו'}
כ/ט חלקת יוסף (ברקוביץ) סי' יז (דף כט ע"ב)
כ/ט חסדי דוד ח"י עמ' קכ
כ/ט יגיעת ערב פסחים עמ' נח
כ/ט יד אברהם טהרות עמ' קנח, קסד
כ/ט יד ישראל ח"ב
כ/ט יין המשמח סי' קכט ס"ק לב
כ/ט כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' רפג
כ/ט כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף סב ע"ד, סד ע"ב
כ/ט לבוש מרדכי נשים (תשעה) כתובות סי' ו אות ב
כ/ט מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף לא ע"ג
כ/ט מטה אהרן פסחים עמ' כו
כ/ט מנוחת משה דף קפג ע"א {כ"מ}
כ/ט מעשה רקח
כ/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
כ/ט משאת המלך ח"ג סי' תג {ראב"ד}
כ/ט נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' מה
כ/ט פרי אהרן (בגון) עמ' נב {ספק ביאה טמא}
כ/ט קרית מלך
כ/ט רשימות שעורים (קלמנסון) פסחים סי' כט
כ/ט שבט בנימין (טרכטמן) עמ' 22
כ/ט שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' ו אות ד {ראב"ד}
כ/ט שערי טהר ח"ה שער א סי' ז אות א
כ/י יד אברהם טהרות עמ' קנא
כ/י יד ישראל ח"ב
כ/י מעשה רקח
כ/יא אור יעקב פסחים דף 58
כ/יא אור שמח
כ/יא בינת צבי ענייני ספק טומאה עמ' קכז
כ/יא בנין הלכה עמ' רי, ריג
כ/יא גינת ראובן תרומות עמ' תרנט {או"ש}
כ/יא חזו"א טהרות סי' ה ס"ק ז-ח
כ/יא חזו"א על הרמב"ם
כ/יא חי' הגר"ח החדש עמ' תקלו
כ/יא חסדי דוד ח"י עמ' קיז-קיח
כ/יא כבודה של תורה ח"ג עמ' רח {אור שמח}
כ/יא כלי שרת סי' עט
כ/יא מהרי"ט אלגזי פ"ה אות מב או"ק ז {או"ש}
כ/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
כ/יא קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תרעח
כ/יא קונטרסי שעורים כתובות קונ' ו אות יג עמ' קכה
כ/יא שערי טהר ח"ב שער ג סי' י אות ד, שער ד סי' לא אות ג
כ/יב חסדי דוד ח"י עמ' קיט
כ/יב שערי טהר ח"ב שער ד סי' לא אות ג
כ/יב תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' רח {סלע גבוה עשרה}
כ/יג חזו"א טהרות סי' ה ס"ק ו
כ/יג חסדי דוד ח"י עמ' קיט
כ/יג שערי טהר ח"ב שער ד סי' לא אות ג, ח"ה שער א סי' ד אות א

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US