Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

כאשר מצויין שם הספר בלבד, הכוונה היא לספר המסודר לפי סדר הלכות הרמב"ם.
בראש כל פרק מופיעה רשימת מקורות עם הסימון "רה"פ" (רוב הפרק). אלו הם מקורות העוסקים ברוב ההלכות שבאותו פרק (או בכולן).
כשיש למעיין קושי למצוא את הספר המצויין, או את מראה המקום באותו ספר, יפנה ל"רשימת הספרים".

למידע נוסף על המפתח, לחץ כאן.

טומאת אוכלין

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה
פרק ו
פרק ז
פרק ח
פרק ט
פרק י
פרק יא
פרק יב
פרק יג
פרק יד
פרק טו
פרק טז



א/653 הלכות טומאת אוכלין פרק א *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


א/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
א/רה"פ מעשה רקח
א/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
א/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' קנח-קס
א/רה"פ פי' ר"י קאפח
א/רה"פ פי' ר"ש צדוק
א/רה"פ רמב"ם הערוך
א/רה"פ רמב"ם לעם
א/רה"פ שם טוב
א/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
א/א אוצרות הרמב"ם
א/א אמונת יהושע עמ' תקיט, תתצג
א/א אמרי חן (לוונברג) טהרות-עוקצין עמ' סה-סו
א/א אנצי"ת ע' אוכל הע' 1, 7
א/א אש דת (דוברין) דף עג ע"א
א/א באר החיים
א/א ביתאל ח"א דף יד ע"ד
א/א בנין הלכה עמ' קט {במה צריך מחשבה}, רכב {פחות מכביצה מקבל הכשר}
א/א ברכות שמים שבת אות תתקס
א/א ברכת מרדכי ב"ב עמ' רפט
א/א ברכת מרדכי פסחים עמ' קט
א/א בשבילי הקודש סי' ט אות ו
א/א גור אריה דברים פ' יא הע' 63
א/א דברי יעקב (וישקי) ח"א עמ' קע
א/א דעת ותבונה מכשירין עמ' א, יג
א/א האסופה המקראית עמ' 248
א/א הל' טומאת אוכלין (בוצק') עמ' כג-כד
א/א הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' א ס"ק טז
א/א ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' תרג
א/א חזון יחזקאל מנחות פ"ח הי"ד
א/א חסדי דוד ח"ח עמ' רפא {מל"מ}
א/א יד אברהם מכשירין פ"ו ה"ד אות כא, כז, כח {מנין המצוות}, קונטרס יד להכשר אות ב, ח, לח
א/א יד אברהם מקואות פרק י משנה ז אות ב
א/א יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' קלו
א/א יד ישראל ח"ב
א/א יין מלכות (שניאורסון) עמ' 433-436
א/א ישועות יעקב מועד עמ' צ
א/א להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' קעז
א/א לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 74
א/א מגן גבורים (או"ח) סי' רב ס"ק ג
א/א מחנה דוד (בונאן) דף לא ע"ד
א/א מחשבה למעשה מועדים ומצוות עמ' קצד
א/א מי הדעת עוקצין עמ' יא, קכז, קל
א/א מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קעא
א/א מעיני מים מקואות עמ' רכו
א/א מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת יו"ד סי' קה]
א/א משנה הלכות ח"ג סי' צב, קס
א/א משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' קמג
א/א משנת יעקב כאן
א/א נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' רעו
א/א נודע ביהודה קמא או"ח סי' לח
א/א נתן פריו הל' נט"י עמ' יח
א/א עלה יונה עמ' רפט {שייבלל}
א/א עצי אלמוגים סי' קנח ס"ק ו אות ב
א/א קרית מלך
א/א שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' קפה
א/א שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' רס
א/א שם משמעון (פולק) ח"ב דף קצח {כ"מ}
א/א שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' שי
א/א שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' טז
א/א שערי מאיר עמ' קב
א/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' תקיא-תקטו
א/ב אגרא לישרים סי' לו
א/ב אור הישר
א/ב אור עולם (שניאורסון) עמ' 766
א/ב אוריתא יד עמ' קיד
א/ב ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' תכ
א/ב אשר לשלמה (סויסה) חולין עמ' קמג {רצון בעלים}
א/ב באר החיים
א/ב בד קודש (פוברסקי) ח"א דף טז ע"א, קיג ע"ג
א/ב בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 31 {שבעה משקין}
א/ב ברור הלכה קידושין נט ע"ב ציון א
א/ב ברית אברהם (אמריליו) דף קיד ע"ב
א/ב ברכת מרדכי פסחים עמ' קט
א/ב דברי יציב יו"ד עמ' תצ
א/ב דעת ותבונה מכשירין עמ' תצב
א/ב דרכי אהרן ח"א עמ' כט
א/ב זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' קיח
א/ב זכר יצחק (תשן) עמ' רו-רז
א/ב זכרון בנימין ח"א עמ' לה
א/ב חזו"א מכשירין סי' ד ס"ק ט
א/ב חזון לימים ח"א עמ' קיח
א/ב חי' הגר"י סי' לג {בעלים}
א/ב חיים ומלך
א/ב חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 19
א/ב טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' קח
א/ב יד אברהם מכשירין קונטרס יד להכשר אות יט
א/ב יד ישראל ח"ב
א/ב להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' כט-ל
א/ב מאור למלך סוכה עמ' קנא
א/ב מאור למלך פסחים עמ' קיד
א/ב מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"א דף יח ע"ד, כט ע"ד, לח ע"ב, מא ע"א {רצון בעלים}
א/ב מגן גבורים (או"ח) סי' קנח ס"ק ד
א/ב מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' סא
א/ב מי הדעת עוקצין עמ' קל
א/ב מי טהרה עמ' קצה {משקה סרוח}
א/ב מנחת אשר פסחים עמ' כג, ב"ק עמ' רז
א/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' קג, קכד
א/ב מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' רמז
א/ב מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' קצח
א/ב משנת אליעזר (קונשטט) עמ' פד
א/ב משנת יעקב
א/ב נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף מא ע"א, מד ע"ד, מז ע"ב, מח ע"ב
א/ב נחמד למראה ח"א דף קלג ע"א
א/ב נתיבות מרדכי גיטין עמ' תקצא
א/ב נתן פריו סוגיות ח"א עמ' נא
א/ב סוכה וארבעת המינים עמ' 454
א/ב עצי אלמוגים סי' קנח ס"ק ו אות ב
א/ב קובץ זכרון (קוסובסקי) עמ' קפ
א/ב קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' שלו
א/ב קונטרסי שעורים ב"ב דף עח
א/ב קונטרסי שעורים ב"ק שעור ט אות יב
א/ב קרית מלך
א/ב קרן הצבי מצוה מא אות ד
א/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"ג סי' קנד
א/ב שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' רלט
א/ב שו"ע הרב או"ח סי' קנח ס"ד
א/ג באר החיים
א/ג בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 31, 41 {מים שאין להם שם לווי}
א/ג ברכת מרדכי פסחים עמ' קט
א/ג חזו"א מכשירין סי' ה ס"ק ט, סי' ז ס"ק ו
א/ג יד אברהם מכשירין פ"ו ה"ד אות כח
א/ג יחי ראובן (נאוי) עמ' קח
א/ג מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רכו
א/ג נודע ביהודה השלם או"ח עמ' רצא {כ"מ}
א/ג שו"ע הרב או"ח סי' קנח ס"ה
א/ג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' קכד
א/ג שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ה הע' 226
א/ד אבן ישראל (פישר) כאן, ח"ג עמ' קיג, ח"ה עמ' קפז
א/ד אבן פינה (נשר) עמ' נח
א/ד אגלי טל בורר סי' כד אות ב
א/ד אגרות משה יו"ד ח"א סי' קח
א/ד אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ב הע' 214, 222 {ראב"ד}
א/ד אמרי דעת יו"ד סי' ז עמ' ק
א/ד אמרי חן (לוונברג) טהרות-עוקצין עמ' סו-סח
א/ד אנצי"ת ע' ביצה (א) הע' 302
א/ד אש דת (דוברין) דף עג ע"א
א/ד באר החיים
א/ד בד קודש (פוברסקי) ח"א דף יז ע"ד
א/ד בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' נז
א/ד ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' יב, מנחת הדל סי' ג
א/ד ביצחק יקרא (תשע) סי' יט סעיף א ד"ה והרמב"ם, וסי' קיט סעיף ב ד"ה וכתב
א/ד בית אהרן (צוקרמן) עמ' רפב
א/ד בית שערים או"ח סי' שיז (דף קנח)
א/ד בני יעקב (גם כ"מ)
א/ד בנין הלכה עמ' קס, ריט {מי פירות לא מק"ט}
א/ד בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' קכה, ח"ב עמ' תסא
א/ד ברור הלכה פסחים טז ע"א ציון ב
א/ד בריכת המלך עמ' רצט
א/ד ברכת מרדכי פסחים עמ' קט
א/ד בשבילי הקודש סי' ז
א/ד גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' ס {ראב"ד}
א/ד גינת ראובן תרומות עמ' תתכא, תתכו
א/ד דבר יהושע (שו"ת) ח"ד סי' כב
א/ד דברות משה שבת ח"א סי' יז ענף ה, ח"ב סי' מו ענף ד
א/ד דברי אמת (תרכא) דף קיט ע"ג
א/ד דברי אמת (תשעט) עמ' תפג {ראב"ד, גבי עיסה שנילושה במי פירות טהורה}
א/ד דברי חפץ עמ' קנה
א/ד דברי יחזקאל (מישור) עמ' כה
א/ד דברי יציב יו"ד עמ' תפט {אין מק"ט}
א/ד דברי רננה עמ' ע
א/ד דעת ותבונה מכשירין עמ' ג, סו, עח, קא, שכב, שכו, שלה, שמד, תצה
א/ד דרכי משה ח"א שמעתתא י פ' יד
א/ד הל' טומאת אוכלין (בוצק') עמ' כה-כו, לב, לה-לז, נז, סד, קלד, קלח, קנד, קפז, קצ
א/ד הערות ובאורים (אדלשטיין) טהרות עמ' מו {ראב"ד}
א/ד הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"ה הע' 2, 7
א/ד זהב התרומה תרומות עמ' רלט
א/ד זכר יצחק (תשן) עמ' רו-רז, שנד
א/ד זכרון בנימין ח"א עמ' עז, שמא
א/ד זכרון בנימין ח"ב עמ' לב
א/ד חבורי טהרה עמ' סג {ראב"ד}
א/ד חדושים ובאורים (גרי') חלה סי' ב ס"ק ב
א/ד חזו"א מכשירין סי' ד ס"ק ז, סי' ז ס"ק ו, טבול יום סי' ד ס"ק א, ט-י, יב, סי' ד (ב) ס"ק ה, עוקצין סי' ב ס"ק ז, מעשרות סי' א ס"ק ה, סי' ז ס"ק יג (או"ח סי' קכד לדף לג)
א/ד חזו"א על הרמב"ם
א/ד חי' ר' שמואל פסחים עמ' נד
א/ד חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' יד, כב, קט-קי
א/ד חלקת יואב מהדו"ק יו"ד סי' טו
א/ד חסדי דוד ח"י עמ' עא
א/ד יבול היובלות עמ' 257
א/ד יד אברהם כלים עמ' קמח
א/ד יד אברהם מכשירין פ"ד ה"י אות א, פ"ו ה"ד אות טז, כ-כא, כז, פ"ו ה"ז אות יח
א/ד יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' עז
א/ד יד סופר עמ' קד
א/ד ידי משה (בוצק' תשמג) סי' תיד ס"ק יב
א/ד ישועות יעקב מועד עמ' תקיא {ראב"ד}, קדשים עמ' רעט
א/ד ישועות כהן חלה סי' יד ס"ק יא
א/ד לב דוד (פלדמן) עמ' קיב
א/ד לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' כא אות ד-ה
א/ד להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' כט-ל
א/ד לחם בכורים עמ' צה, צח
א/ד מגן גבורים (או"ח) סי' קנח ס"ק ד, ז
א/ד מזכרת חיים עמ' נז-נח, פג, פה-פו, קנד
א/ד מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' נו
א/ד מי הדעת עוקצין עמ' צג-צד, קפג
א/ד מים חיים (שמולביץ) מקואות עמ' קצד, רעז, רצ, רצב-רצג
א/ד מכתבי תורה (אלתר, תשכז) עמ' קלח
א/ד מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' כה {ראב"ד}
א/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' קכה
א/ד מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' רלא {ראב"ד}, ח"ג עמ' רב {ראב"ד}, רט, ריב
א/ד מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' קנג, שפג, שפו {ראב"ד}
א/ד מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קלח, קמה, תפו
א/ד מעיני מים מקואות עמ' שיג, שכ, שלב, שלט, שסא
א/ד מצות ראיה עמ' סג
א/ד מקדש דוד החדש טהרות עמ' קלא
א/ד מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' קסז-קסח
א/ד מקדש דוד סי' מג אות ג
א/ד מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"א דף ז
א/ד מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' כג
א/ד מראה אש ח"ב עמ' ריט
א/ד מרגניתא דר"מ [לח"מ פסוה"מ פ"א הל"ו]
א/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ד משנה הלכות ח"ב דף ד ע"ג
א/ד משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' שכו
א/ד משנת יעקב
א/ד משנת שמחה
א/ד נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף מו ע"ג, מנחות דף קלח ע"ד
א/ד נשמת אברהם ח"א עמ' שב {ראב"ד}
א/ד נתיב חיים (קנובליך) ח"א סי' יט ס"ק א
א/ד נתן פריו הל' נט"י עמ' יט
א/ד עיונים ומחקרים ח"ב עמ' 64
א/ד עיני דוד
א/ד עמודי אור סי' קיט אות ג
א/ד עצי אלמוגים סי' קנח ס"ק ו אות א-ב, סי' קס ס"ק כד
א/ד פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' רעו
א/ד צפנת פענח בראשית עמ' עב
א/ד קהלות יעקב פסחים סי' כז ב
א/ד קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' לא
א/ד קול חיל עמ' פד
א/ד קרית מלך
א/ד ראשי בשמים (רבין) עמ' קצג {ראב"ד}
א/ד רשימות שעורים (קלמנוביץ) פ' כיצד מברכין עמ' נג-נד {סחטן למשקין}
א/ד שארית נתן (לוברט)
א/ד שירת הלויים פסחים סי' ע אות ב-ג
א/ד שלמי שמעון (תשמו) עמ' סח
א/ד שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' רמז {ראב"ד}
א/ד שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' רט, רלט
א/ד שעורי הגרב"ד פסחים עמ' קנו-קנז
א/ד שעורי הרב חלה עמ' ס
א/ד שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' תע
א/ד שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 19, 20
א/ד שער המלך ח"א עמ' מד
א/ד שערי דעת (פלדמן) ח"א פ"ח סעיף ו אות א
א/ד שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ה הע' 28, פ"ז הע' 59-60
א/ד שערי טהר ח"א שער ד סי' ג אות א, ח"ב שער ג סי' יט אות א, סי' כ אות א-ב, שער ד סי' יג אות א-ב, ח"ד שער ב סי' יא
א/ד שעשועי תורה שבת עמ' קכא, קכח
א/ד תורת האשם - שבט מנשה עמ' א-ב {דם נבילה}
א/ד תורת זרעים עמ' קיב
א/ד תחומין חי"ד עמ' 94
א/ד תרומות חיים סעיף יג אות לה {ראב"ד}
א/ד תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' ס
א/ה אגרות הגרי"ד עמ' קלה
א/ה אשל אברהם (שפירא) עמ' תקמה
א/ה באר החיים
א/ה הל' טומאת אוכלין (בוצק') עמ' נא {זיתים לא בשליש גידולם}
א/ה חמודי צבי מועדים עמ' קפה
א/ה כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שכז {כ"מ}
א/ה מי הדעת עוקצין עמ' קפג {שלא הביאו שליש}
א/ה מסורה ח"ב עמ' נה
א/ה מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קט ע"א
א/ה מראה אש ח"ב עמ' ריח-ריט
א/ה נזר הקדש (רזין) מנחות דף קלח ע"ג-ע"ד
א/ה ניצוצי אש עמ' לז
א/ה פתחי מגדים עמ' עב, רמב
א/ה קובץ חי' תורה (סול') עמ' עב
א/ה קרית מלך
א/ה קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' של
א/ה שביתת השבת דש אות מב
א/ה שדה שמואל (שביעית) עמ' מג
א/ה שערי זיו ח"ב דף קנד ע"ד
א/ו אנצי"ת ע' אוכל הע' 18
א/ו באר החיים
א/ו בית אהרן וישראל גל' פח עמ' סו-סז
א/ו ברור הלכה ב"מ קה ע"א ציון ח פסקה ב
א/ו גנזי ברכה סי' ז אות ח
א/ו דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' נא
א/ו דובב מישרים (וידנפלד) עמ' קמד
א/ו דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תתרסט
א/ו היכל מלך דף ח ע"א
א/ו התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' רנ
א/ו זכרון בנימין ח"א עמ' לו
א/ו חי' בר נחמני דף טו ע"ג
א/ו חי' מהר"ם שיק שבת עמ' שלז
א/ו חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' כט
א/ו מזכרת חיים עמ' קנד
א/ו מי הדעת עוקצין עמ' קצו
א/ו מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' כב
א/ו נודע ביהודה השלם או"ח עמ' רצו
א/ו עמק שאלה (טברסקי) עמ' מא
א/ו פאר הלכה פסחים עמ' קצח
א/ו קול דודי (תשף) (בקיצור)
א/ו רשימות שעורים (קלמנוביץ) פ' כיצד מברכין עמ' לה {פלפלין}
א/ו שערי טהר ח"ב שער א סי' ז, ח"ה שער א סי' יב אות ג
א/ז אבי עזרי ח"ב
א/ז אור הישר [אור הישר עוקצין פ"ג מ"ד]
א/ז אשל אברהם (שפירא) עמ' פד {ראב"ד}
א/ז באר החיים
א/ז בית המדרש
א/ז גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' לה
א/ז הלכות עולם (קאראסיק) פסחים כז ע"ב {אם לא נתנה טעם}
א/ז זכרון בנימין ח"א עמ' רפז
א/ז זכרון בנימין ח"ב עמ' שעא
א/ז חבורי טהרה עמ' לא, רסא
א/ז חזו"א עוקצין סי' ו ס"ק א
א/ז חזו"א על הרמב"ם
א/ז חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' טו
א/ז ידי משה (בוצק' תשמג) סי' נא
א/ז ישועת משה עמ' קיד, קל
א/ז מי הדעת עוקצין עמ' קמו-קמז, קסד-קסו, קע, ריד
א/ז מקדש דוד החדש טהרות עמ' פב
א/ז מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' קה, קז
א/ז מקדש דוד סי' מב אות א
א/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ז קול דודי (תשף)
א/ז קול דודי כריתות סי' תצז
א/ז שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' שא
א/ז שושנת העמקים (תאומים) עמ' יב
א/ז שם משמעון (סטרליץ) עמ' רפד
א/ז שערי טהר ח"ב שער א סי' ה אות א, סי' ז
א/ח אמרי חן (לוונברג) טהרות-עוקצין עמ' סח-ע
א/ח אשל אברהם (שפירא) עמ' פד
א/ח באר החיים
א/ח חזו"א עוקצין סי' ו ס"ק א
א/ח מי הדעת עוקצין עמ' קצב
א/ט אור הישר [מפרשים הל' תרומות פ"ב ה"ב]
א/ט באר החיים
א/ט בני יעקב
א/ט גבורת יצחק תרומות עמ' רנח
א/ט זכרון בנימין ח"א עמ' שלח
א/ט חזו"א עוקצין סי' ו ס"ק ה, מעשרות סי' א ס"ק כב
א/ט חזו"א על הרמב"ם
א/ט חי' בר נחמני דף טו ע"ב
א/ט חי' משנה פסחים עמ' רכג
א/ט חלקת יואב החדש תשובות סי' טו
א/ט חסדי דוד ח"י עמ' רפז
א/ט מנחה טהורה דף נו ע"א {מרכה"מ}
א/ט מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קמט
א/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ט משנה הלכות מהדו"ת ח"ג עמ' שנב
א/ט משנת יעקב
א/ט ציץ אליעזר ח"א סי' א אות ד
א/ט קהלות יעקב שבועות טז ב
א/ט קרית מלך
א/ט שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' קמד
א/ט שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' מג
א/ט שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' עז
א/ט שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 54
א/ט שערי טהר ח"ה שער א סי' יב אות ה
א/י אור הישר
א/י באר החיים
א/י הר המלך ח"ז עמ' רד
א/י חסדי דוד ח"י עמ' רפז
א/י להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' מ
א/י משה ידבר (תשעו) עמ' רסו
א/י משנה הלכות ח"ב דף ה ע"א {מל"מ}
א/י משנה הלכות ח"ב סי' א דף ה ע"א {מל"מ}
א/י נודע ביהודה השלם או"ח עמ' רצ {מל"מ}
א/י קרית מלך
א/י רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תטז
א/י שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' קמח
א/יא אבני נזר או"ח סי' תסט אות א
א/יא ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' קצו
א/יא באר החיים
א/יא חלקת יואב מהדו"ק יו"ד סי' יא
א/יא חסדי דוד ח"י עמ' קמח-קמט, רעב
א/יא מי הדעת עוקצין עמ' קפו {חרצנים וזגים}
א/יא שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ה הע' 227
א/יב אבני נזר או"ח סי' תעא אות ג
א/יב באר החיים
א/יב בני יעקב
א/יב ברור הלכה ב"מ קה ע"א ציון ח
א/יב הל' טומאת אוכלין (בוצק') עמ' ס {פריצי זיתים}
א/יב חזו"א יו"ד סי' ריד לדף קכד ע"ב, עוקצין סי' א ס"ק יד, סי' ו ס"ק ה
א/יב חזו"א על הרמב"ם
א/יב חלק לוי עמ' ח
א/יב חסדי דוד ח"י עמ' קמח-קמט, רפג
א/יב ישועת משה ח"א עמ' שצז
א/יב מי הדעת עוקצין עמ' קפד
א/יב קהלות יעקב שבועות טז
א/יב קול חיל עמ' פה
א/יב שארית נתן (לוברט)
א/יב שדה שמואל (שביעית) עמ' מד
א/יב שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רנג
א/יג אמונת אליעזר מעשרות עמ' קסח
א/יג אמונת יהושע עמ' תקיט
א/יג אנצי"ת ע' בוסר הע' 46
א/יג באר החיים
א/יג חזו"א עוקצין סי' ו ס"ק ה
א/יג חזו"א על הרמב"ם
א/יג מי הדעת עוקצין עמ' קפא-קפג
א/יג משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' ג, רכ-רכב
א/יג פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' עג
א/יג פרי עץ חיים (קרויס) עמ' רמה
א/יג קרית מלך
א/יד אנצי"ת ע' אוכל הע' 18
א/יד באר החיים
א/יד בדבר מלך ח"ט עמ' רכז
א/יד יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' מה
א/יד כרם אברהם עמ' מא, קט
א/יד מחנה דוד (בונאן) דף לב ע"ב
א/יד מי הדעת עוקצין עמ' קעג-קעד
א/יד מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' קנה
א/יד משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' ג
א/יד קרית מלך
א/יד שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צח אות ו
א/יד שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תכה
א/יד שערי טהר ח"ד שער א סי' א אות ב
א/טו באר החיים
א/טו.
א/טז אור הישר [צל"ח ברכות כ ע"א לא הביא את דברי הרמב"ם]
א/טז באר החיים
א/טז חסדי דוד ח"י עמ' רסה
א/טז מזכרת למשה עמ' קנה
א/טז מי הדעת עוקצין עמ' סה
א/טז שערי טהר ח"ו סי' לד אות ב
א/יז באר החיים
א/יז מי הדעת עוקצין עמ' סה
א/יח אבן ישראל (פישר) ח"ה עמ' קפד
א/יח אור שמח
א/יח אש דת (דוברין) דף עב ע"ג
א/יח באר החיים
א/יח בנין שלמה (רבינ') סי' מט
א/יח ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' תנד
א/יח בשבילי הקודש סי' ו אות יא, סי' ז אות ג
א/יח דברות משה נדה וטהרות עמ' תתע, תתעו, תתעז {חשב עליו לאוכלין מתטמא טומאת אוכליז}
א/יח דברות משה שבת ח"א סי' יז ענף ז, ב"ב ח"א סי' כ הערה יג
א/יח דברי חפץ עמ' פט
א/יח דברי יצחק (רבינוביץ) דרוש יד דף מ ע"א
א/יח דברי רננה עמ' עד
א/יח הדר איתמר עמ' רסו
א/יח הל' טומאת אוכלין (בוצקובצקי) עמ' סג
א/יח הערות וחדושים (טויב) שבת סי' יב ס"ק מז
א/יח חוות בנימין ח"ב עמ' תרה
א/יח חזו"א טבול יום סי' ד ס"ק יא, יח
א/יח חזו"א על הרמב"ם
א/יח חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' טו
א/יח חסדי דוד ח"י עמ' עג, רצ
א/יח יד יהודה (אשכנזי) דף לה ע"ג
א/יח יד יצחק (הכהן) דף ז ע"ב
א/יח יד ישראל ח"ב
א/יח מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף יד ע"ג {דבש בכוורתו}
א/יח מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' צה
א/יח מגן גבורים (או"ח) סי' קנח ס"ק ה
א/יח מחנה דוד (בונאן) דף לא ע"ד
א/יח מחנה יהודה (חסמן) עמ' קנה
א/יח מי הדעת עוקצין עמ' ריא, רטז-ריז
א/יח מצות ראיה עמ' סט
א/יח משנת יעקב
א/יח נזר הקדש (רזין) מנחות דף מו ע"ג-ע"ד
א/יח נחלת בנימין עמ' קיד
א/יח סופר המלך
א/יח עטרת ישראל עמ' שנט, שסח
א/יח עצי אלמוגים סי' קנח ס"ק ז
א/יח פאר הלכה פסחים עמ' סב
א/יח פרחי אהרן עמ' 255
א/יח צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף מח ע"ב-ע"ג, ס ע"ב
א/יח שביתת השבת דש אות פג
א/יח שערי טהר ח"ד שער א סי' א אות ב
א/יט אגרות משה יו"ד ח"ב סי' כא
א/יט אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 60 {דם שנקרש מטמא ט"א}
א/יט אור שמח
א/יט אמרי חן (לוונברג) טהרות-עוקצין עמ' ע-עא
א/יט אנצי"ת ע' אוכל הע' 92, 93, ע' בטלה הע' 21, 22
א/יט אתוון דאורייתא כלל ד (דף יב ע"ג)
א/יט באר החיים
א/יט באר שרים (שולמן) עמ' קעב-קעג
א/יט בית אהרן וישראל גל' סב עמ' סה, פח, גל' ע עמ' קמז, גל' עד עמ' קנח
א/יט בית האוצר ח"ב עמ' 64 {כשהוא קרוש}
א/יט בנין ציון (עטלינגר) ח"ג סי' ו
א/יט ברכת מרדכי פסחים עמ' קי {שמן קרוש}
א/יט בשבילי הקודש סי' ו אות ח {דם קרוש}
א/יט גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' כב
א/יט דברות משה ב"ב ח"א סי' כ הערה יג
א/יט דברות משה מועד ח"א עמ' רא {השמן הקרוש אינו אוכל ולא משקה וראב"ד וכ"מ}
א/יט דברות משה נדה וטהרות עמ' תשצד {השמן הקרוש אינו אוכל ולא משקה וראב"ד}
א/יט דברי רננה עמ' ע-עא
א/יט דעת ותבונה מכשירין עמ' עז
א/יט הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' קנז
א/יט זכרון בנימין ח"ב עמ' תקסט
א/יט זרע יצחק (לומברוזו)
א/יט חזו"א טבול יום סי' ד ס"ק ז, יב
א/יט חי' הגר"ח החדש עמ' תקעב
א/יט חי' חתם סופר
א/יט חי' ר' שמואל פסחים עמ' נה
א/יט חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' צג עמ' שיח-שיט
א/יט טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' רסז
א/יט יד אברהם טהרות עמ' עד
א/יט יד ישראל ח"ב
א/יט ידי משה (בוצק' תשמג) סי' תלט
א/יט ישורון ח"י עמ' רנב
א/יט יתר הבז (תשסח) עמ' קעג
א/יט כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' שו
א/יט להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' לד ע"ב, לט ע"א
א/יט להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' פט, צא {שמן קרוש}
א/יט להורות נתן מועדים ח"ה עמ' קב, קה
א/יט מגן גבורים (או"ח) סי' קנח ס"ק ה
א/יט מטה אהרן פסחים עמ' לא
א/יט מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' עד
א/יט מי הדעת עוקצין עמ' קכט {או"ש}
א/יט מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' רצו {דם קרוש}
א/יט מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קלח
א/יט מעיני מים מקואות עמ' של
א/יט מפענח צפונות עמ' 222
א/יט מפתח הבאורים [חתם סופר או"ח סי' מה]
א/יט מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' קמז
א/יט מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
א/יט משאת משה (חברוני) פסחים סי' כ עמ' כח
א/יט נודע ביהודה השלם או"ח עמ' רצג
א/יט נזר הקדש (רזין) מנחות דף כו ע"ד, מו ע"א-ע"ב
א/יט נתן פריו חנוכה עמ' קפד, קפו
א/יט עטרת ישראל עמ' שנט
א/יט עלה יונה עמ' רעח
א/יט עצי אלמוגים סי' קנח ס"ק ו אות ג {ראב"ד}, ס"ק ז
א/יט פאר הלכה פסחים עמ' יט-כא
א/יט פורת יוסף (צוייג) ח"ב סי' ג
א/יט קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' פז
א/יט ראשי בשמים (רבין) עמ' קצג {ראב"ד}
א/יט שארית נתן (לוברט)
א/יט שו"ת הרדב"ז ח"ד סי' אלף קנד
א/יט שו"ת ר"י מפוזנא עמ' קכו
א/יט שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' רעו
א/יט שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' רל
א/יט שעורי הגרב"ד פסחים עמ' קלז, קנג
א/יט שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' תצד
א/יט שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' תעא
א/יט שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' קכה
א/יט שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' תלה-תלו
א/יט שערי טהר ח"ב שער ג סי' טז אות ב, סי' כ אות ב-ג, שער ד סי' יג אות א-ב, ח"ד שער א סי' כב אות ד
א/יט שפת אמת על התלמוד ח"א דף קכב ע"ג
א/יט תורת האשם עמ' רכד
א/כ אור המאיר (קובץ) ח"ב עמ' 67, 68
א/כ אורה ושמחה הל' סוכה פ"ה ס"ק כא
א/כ אנצי"ת ע' בטלה הע' 23
א/כ באר החיים
א/כ באר שרים (שולמן) עמ' קעג
א/כ חזו"א טבול יום סי' ד ס"ק ז
א/כ חזו"א על הרמב"ם
א/כ יד ישראל ח"ב
א/כ כתבי ערוך השולחן - שו"ת סי' א
א/כ מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' ס
א/כ מקראי קדש (תשנג) עמ' תל
א/כ מרכבת המשנה מהדו"ב
א/כ משאת משה (חברוני) פסחים סי' כ עמ' כט {חלב שקרש}
א/כ משנת יעקב
א/כ פורת יוסף (צוייג) ח"ב סי' ג
א/כא אמרי חן (לוונברג) טהרות-עוקצין עמ' עא-עג
א/כא אנצי"ת ע' בטלה הע' 24, 25
א/כא באר החיים
א/כא הל' טומאת אוכלין (בוצק') עמ' לב, סג {דבש תמרים}
א/כא חזו"א מכשירין סי' ד ס"ק ט, טבול יום סי' ד ס"ק י
א/כא טל נתן עמ' שפד
א/כא יד ישראל ח"ב
א/כא יצחק ירנן
א/כא ישועת משה עמ' קיד, קל
א/כא להורות נתן על התורה ח"א עמ' מב
א/כא מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קמה
א/כא מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' סד אות ו
א/כא נזר הקדש (רזין) מנחות דף מו ע"ד
א/כא עקדת משה ח"ב עמ' לו
א/כא שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 25
א/כא שערי טהר ח"ב שער א סי' ו אות א, שער ג סי' כ אות ג, ח"ד שער א סי' כז
א/כב אבן ישראל (פישר)
א/כב באר החיים
א/כב באר שרים (שולמן) עמ' קעג
א/כב בגדי שרד (רוזנברג) עמ' 268, 271, 272 {שלג וכפור}
א/כב בדבר מלך ח"ח עמ' קסט, רעט
א/כב ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' ס
א/כב דעת סופר יו"ד סי' עא
א/כב הלכות עולם (קאראסיק) נדה טו ע"ד
א/כב ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ו עמ' רפה
א/כב חזו"א אהלות סי' יח ס"ק ד
א/כב חמדת אהרן עמ' נו
א/כב יד יהודה (אשכנזי) חי' ב"ב דף לג ע"ג {מל"מ}
א/כב יד ישראל ח"א
א/כב יד סופר עמ' ט, קד
א/כב מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' עד
א/כב מים חיים (שמולביץ) מקואות עמ' קיז
א/כב מעיני המים
א/כב מעיני התורה ח"ב עמ' קז, קי
א/כב מעיני מים מקואות עמ' פג {מל"מ}, שכא
א/כב מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' יד אות ב {נטמא מקצתו}
א/כב משאת משה (חברוני) פסחים סי' כג עמ' לב
א/כב משה ידבר (תשעו) עמ' מו
א/כב עלה יונה עמ' רעח
א/כב ערהשה"ע טהרות סי' קעב אות ז
א/כב צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף רסג ע"ד
א/כב קול דודי מקואות סי' ריח
א/כב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' נד
א/כב שחר אורך עמ' לו {שלג - משקה}
א/כב שעורי ר' שמואל ב"ב ח"ב עמ' כט
א/כג אור שמח
א/כג באר החיים
א/כג בנין הלכה עמ' פד
א/כג דעת ותבונה מכשירין עמ' שנג
א/כג חזו"א טבול יום סי' ד ס"ק י
א/כג חזו"א על הרמב"ם
א/כג חלקת יואב מהדו"ק או"ח סי' יז
א/כג חסדי דוד ח"י עמ' עד
א/כג יצחק ירנן
א/כג יצחק ירנן הל' מאא"ס פ"ד הי"ט
א/כג כתבי ערוך השולחן - שו"ת סי' א
א/כג מוריה גל' קט עמ' לד
א/כג מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' קנז
א/כג מרכבת המשנה מהדו"ב
א/כג משנה הלכות ח"ג סי' צב, קס
א/כג עלה יונה עמ' רח
א/כג עמק שאלה (טברסקי) עמ' מא
א/כג פסקי אליהו ח"א עמ' לז
א/כג קרית מלך
א/כד אמונת עתיך גל' 124 עמ' 50
א/כד באר החיים
א/כד ברור הלכה ב"מ קה ע"א ציון ח פסקה א
א/כד גבורת יצחק תרומות עמ' מט
א/כד זהב התרומה תרומות עמ' לח
א/כד חזו"א טהרות סי' יג ס"ק ח, עוקצין סי' ו ס"ק ה, יו"ד סי' מה ס"ק ג, סי' נ ס"ק ו
א/כד חזו"א על הרמב"ם
א/כד חי' הגר"ח החדש עמ' לד
א/כד חי' הגרי"ז דף כט ע"ד
א/כד חלקת לוי עמ' פג-פד
א/כד חסדי דוד ח"י עמ' קמח-קמט, רפג
א/כד מחנה יהודה (חסמן) עמ' קסב
א/כד מעיני המים
א/כד מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' קיא
א/כד מרכבת המשנה מהדו"ב
א/כד קרית מלך
א/כה אבי הנחל (שפירא) דף יג ע"ג
א/כה אהבת אברהם עמ' קב {שור הנסקל}
א/כה אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' סה-סו, סט
א/כה אור הישר [אור הישר בכורות ט ע"ב וזבחים קה ע"א ומעילה ד ע"ב]
א/כה אור שמח
א/כה אמונת יהושע עמ' תקיז
א/כה אמונת עתיך גל' 120 עמ' 148
א/כה אנצי"ת ע' אוכל הע' 6, ע' אסורו חשובו הע' 6
א/כה אשל אברהם (שפירא) עמ' פג {עור פרה אדומה}
א/כה באר החיים
א/כה בדבר מלך ח"ח עמ' נד
א/כה בינת נבונים דף טו ע"א
א/כה בית אהרן וישראל גל' קיז עמ' עה, עט {או"ש}
א/כה בית המדרש
א/כה בית זבול ח"א סי' יח אות ו
א/כה בית יעקב (מסקין) סי' טו
א/כה בית מרדכי (סאויצקי) דף ד ע"ג
א/כה בני יעקב [שער אפרים סי' א]
א/כה דברות משה ב"ק ח"א סי' נד ענף ד, ז
א/כה דרכי אהרן ח"א עמ' ל
א/כה הגהות רימ"א {כ"מ}
א/כה המאיר לארץ [שער אפרים סי' א, מקום שמואל סי' ג] {כ"מ - קושיה מהל' פרה פ"א ה"ט}
א/כה המדות לחקר ההלכה מדה יט אות כו
א/כה זבד טוב עמ' 36
א/כה זכר ישעיהו (פעמיים)
א/כה זכרון בנימין ח"ב עמ' צט, תמה
א/כה חזו"א עוקצין סי' ה ס"ק יב
א/כה חזו"א על הרמב"ם
א/כה חי' משנה פסחים עמ' ע
א/כה חיי נפש ח"ד עמ' קסה
א/כה חסדי דוד ח"י עמ' רפו
א/כה חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' צג עמ' שיג
א/כה טוב לישראל סי' ח {כ"מ}
א/כה טל אורות (טובול) סוכה עמ' קצד
א/כה טעם ודעת הל' פרה פי"ג ה"ה שעה"צ סקמ"ב
א/כה יד ישראל ח"ב
א/כה יד סופר עמ' לג
א/כה לב איש עמ' תס
א/כה לבני בנימין דף נז ע"ב {איסורי הנאה}
א/כה להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' יח
א/כה לחם יהודה
א/כה לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 75
א/כה מי הדעת עוקצין עמ' קנז, קפו, קפח
א/כה מים אדירים דף נה ע"א וע"ג
א/כה מנוחת משה דף נח (הראשון) ע"א
א/כה מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף נג ע"ג
א/כה מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף נח ע"ב
א/כה מנחת חזקיה מנחות עמ' רצט
א/כה מנחת יהודה (בוים) דף ע ע"ג-ע"ד {איסורי הנאה}
א/כה מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' תרומה טמאה
א/כה מצות ראיה עמ' נט
א/כה מקדש דוד החדש טהרות עמ' צד
א/כה מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' קעו
א/כה מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' קכו
א/כה מראה אש ח"ב עמ' רז, ריט
א/כה מראות ישרים סוכה עמ' ריב
א/כה מרומי גלים עמ' לה, מח
א/כה מרכבת המשנה מהדו"ב
א/כה מרכבת יוסף דף כד ע"ג {פרה מטמאה טומאת אוכלין}, עט ע"ג {איסורי הנאה}
א/כה משאת משה (חברוני) פסחים סי' ג עמ' ה
א/כה משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תעד
א/כה משה ידבר (תשעו) עמ' קלה
א/כה משנה הלכות ח"ג סי' קנב, קנט
א/כה משנת יעקב
א/כה נזר הקדש (רזין) מנחות דף קנב ע"ד, קנג ע"א
א/כה עורה שחר דף לא ע"ב
א/כה ענפי ארז (זי') דף לו ע"ב {מרכה"מ}
א/כה פאר הלכה פסחים עמ' צ
א/כה פרחי אהרן עמ' 102
א/כה צבי תפארת - בית שלמה סי' יב
א/כה קדשי יהושע עמ' תתקע, תתקפ
א/כה קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' סד, סז
א/כה קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' שעד {כ"מ}
א/כה רב ברכות (רי"ח) עמ' נח-נט, סח
א/כה שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף צג ע"ב
א/כה שארית ישראל (מינצברג) - חידושים סי' ח {שור הנסקל שנשחט}
א/כה שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' קפב {מיטמאים}
א/כה שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' רח
א/כה שער המלך ח"א עמ' תקנט
א/כה שערי טהר ח"ב שער ד סי' יב, ח"ה שער ב סי' יג אות ג, ה
א/כה שערי טהר ח"ה שער ב סי' יג אות ג דף קצג ע"ב, אות ה דף קצה ע"ג, אות ו דף קצז ע"ד
א/כה תורה לשמה (תשעג) עמ' תלב
א/כה תורת האשם עמ' קסה {ערלה}


ב/654 הלכות טומאת אוכלין פרק ב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ב/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' קסא-קסב
ב/רה"פ פי' ר"י קאפח
ב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ב/רה"פ רמב"ם הערוך
ב/רה"פ רמב"ם לעם
ב/רה"פ שם טוב
ב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ב/א אגרות משה קדשים סי' כח
ב/א אהלי יהודה (הכהן)
ב/א באר החיים
ב/א דברות משה נדה וטהרות עמ' תתלו, תתלח, תתמד, תתקנד {כל האוכלין הגדילין מן הקרקע אינן מקבלין טומאה עד שיעקרו}
ב/א דעת ותבונה מכשירין עמ' צז, רסג
ב/א הר המלך ח"ה עמ' שלד-שלו
ב/א חי' בן אריה ח"ב קונטרס מקואות סי' ב ס"ק ו
ב/א כפתור ופרח (תשו) דף כד ע"ב
ב/א לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 74
ב/א מי הדעת עוקצין עמ' ר
ב/א מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' שעג-שעד
ב/א נועם אליעזר (בן פורת) עמ' קנז {חיבור שיכולים לחיות מחמתו}
ב/א פרי הארץ (כהנוו) סי' ח
ב/א קול יהודה (גרשוני) עמ' תיח
ב/א קרית מלך
ב/א רשימות (שניאורסון) חוב' קלב ס"ד {אין טומאה במחובר}
ב/א שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' קע
ב/א שערי טהר ח"ב שער א סי' א אות א, שער ג סי' ב אות ב, שער ד סי' ח אות א, ח"ד שער ג סי' יא אות ה
ב/ב באר החיים
ב/ב ברור הלכה חולין קכח ע"ב ציון א
ב/ב דברות משה נדה וטהרות עמ' תתלו, תתקנד {ומעורה בקליפה שאינו יכול לחיות ממנה כל האוכלין שבו מתטמאין}
ב/ב דעת ותבונה מכשירין עמ' צז, רסג
ב/ב הערות וחדושים (טויב) שבת סי' ב ס"ק ג
ב/ב חזון יחזקאל נדה החדש קונטרס דיני ידות
ב/ב ידי משה (בוצק' תשמג) סי' רפ, רפו
ב/ב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תיג
ב/ב מי הדעת עוקצין עמ' קצח-קצט, רא
ב/ב מי יהודה או"ח סי' לח
ב/ב מנחת חינוך מוסך השבת ג (דף מד ע"ג)
ב/ב מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תב
ב/ב מעשה רקח
ב/ב מר קשישא עמ' כג
ב/ב נועם אליעזר (בן פורת) עמ' קנח {אם יכול לחיות}
ב/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' צ, צב
ב/ב שולי הגליון עמ' קנו
ב/ג אשל אברהם (שפירא) עמ' פז-פח
ב/ג באר החיים
ב/ג ברור הלכה חולין קכז ע"ב ציון ה
ב/ג גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ד סי' יא
ב/ג הל' טומאת אוכלין (בוצק') עמ' לח-לט {משקה סרוח}
ב/ג הערות וחדושים (טויב) שבת סי' ב ס"ק ג, י
ב/ג חסדי דוד ח"י עמ' רעג-רעד
ב/ג טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' רלא
ב/ג לב אריה (בראד, תשסד) עמ' תעז
ב/ג מי יהודה או"ח סי' לח
ב/ג מנחת חינוך ח"א עמ' קנג
ב/ג מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' כד אות יט]
ב/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' צב
ב/ג שי למלך (מלר) עמ' קנה
ב/ד אהלי יהודה (הכהן) דף יד ע"א {מל"מ}
ב/ד אוצרות הרמב"ם
ב/ד אור הישר [מל"מ הל' ביכורים פ"ד הי"ב]
ב/ד אש דת (דוברין) דף סו ע"ב-ע"ג
ב/ד באר דוד שבת ח"א סי' יא אות א, ה, י
ב/ד באר החיים
ב/ד באר מלך שבת פ"ז ה"א קוצר
ב/ד בני יעקב (כ"מ)
ב/ד ברור הלכה חולין קכז ע"ב ציון ה
ב/ד גליונות אבני נזר
ב/ד דברות משה נדה וטהרות עמ' תתלו, תתמג, תתס, תתקנד, תתקנט, תתקס {אילן שנפשח ובו פירות הרי הן כתלושין וכן אם יבש האילן ובו פירות הרי הן כתלושין וראב"ד וכ"מ ומל"מ}
ב/ד דליית הכרם עמ' תתתכט {כ"מ}
ב/ד הלכות עולם (קאראסיק) חולין נט ע"ג [אף שלא יבשו עוקציהן - פ' העור והרוטב]
ב/ד הערות וחדושים (טויב) שבת סי' ב ס"ק ג, י, יג
ב/ד חזו"א יו"ד סי' ריד לדף קכז, עוקצין סי' ג ס"ק ב-ג, סי' ו ס"ק ז
ב/ד חזו"א על הרמב"ם
ב/ד חזון יחזקאל נדה החדש קונטרס דיני ידות
ב/ד חי' ר' חיים הלוי
ב/ד חי' ר' חיים הלוי דף פג
ב/ד חסדי דוד ח"י עמ' רעג-רעד
ב/ד יד אברהם מכשירין פ"א ה"א אות ז-ח, פ"ו ה"ד אות יג, כט {ר"ח הלוי}
ב/ד ידי משה (בוצק' תשמג) סי' רפ, רפו, תלט
ב/ד ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' כ {כ"מ}
ב/ד ישורון ח"כ עמ' תטו {ראב"ד}
ב/ד לקוטי שלמה (תרנד) [עי' מה שכתבתי באו"ח סי' שלו]
ב/ד מי הדעת עוקצין עמ' קכג, קצח-קצט, רא
ב/ד מי יהודה או"ח סי' לח
ב/ד מנחת חינוך ח"א עמ' קנג
ב/ד מנחת חינוך מוסך השבת ג (דף מד ע"ג)
ב/ד מעיני המים
ב/ד מעשה רקח
ב/ד מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' כד אות יט, שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקצח (רלד)]
ב/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ד נועם אליעזר (בן פורת) עמ' קנז {יבש האילן}
ב/ד נחלת עזריאל (הלוי) חולין דף קכז
ב/ד ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קלג-קלד, תקכג-תקכה
ב/ד סידורא דפת עמ' צה
ב/ד עין חנוך עמ' רעח [עירובין ק ע"ב]
ב/ד צרור החיים (יעקב)
ב/ד קרית מלך
ב/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פח אות ד
ב/ד שלום ירושלים עמ' קצט
ב/ד שערי ברכה עמ' רצז {ראב"ד}
ב/ד שערי טהר ח"ב שער א סי' א אות א-ב, סי' ב אות ב
ב/ד תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' רצז-רצח
ב/ד תורת המלאכות ח"א עמ' מו אות כח
ב/ה אגלי טל קוצר סי' כא
ב/ה אוצר יסודי שביעית עמ' רפה
ב/ה באר דוד שבת ח"א סי' יא אות א, ה, י
ב/ה באר החיים
ב/ה ברור הלכה חולין קכז ע"ב ציון ה
ב/ה הערות וחדושים (טויב) שבת סי' ב ס"ק ג, י
ב/ה הר המלך ח"ה עמ' שלד-שלו
ב/ה ויקן יוסף דף כג ע"ד
ב/ה חזו"א עוקצין סי' ג ס"ק ג, סי' ו ס"ק ז
ב/ה חזו"א על הרמב"ם
ב/ה לב אריה (בראד) חולין קכז ע"ב
ב/ה מי הדעת עוקצין עמ' קכג
ב/ה מנחת חינוך ח"א עמ' קנג
ב/ה מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"א דף יט
ב/ה סידורא דפת עמ' צה
ב/ה שואל ומשיב ח"ז עמ' לו
ב/ה שולי הגליון עמ' קנז
ב/ה שלום ירושלים עמ' קצט
ב/ה שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 180
ב/ו אדרת המלך עמ' רכה {דג}
ב/ו אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' יח
ב/ו אור לישרים (שולמן) עמ' קסט, קעב {טריפה}
ב/ו אנצי"ת ע' אוכל הע' 24, 33, 37, 59
ב/ו באר החיים
ב/ו בית אהרן וישראל גל' יז עמ' נח
ב/ו בית הלל (כגן) ע"ז עמ' קד
ב/ו בית יעקב (מסקין) סי' כא
ב/ו בית מרדכי (סאויצקי) דף ח ע"ב-ע"ד
ב/ו בני יעקב
ב/ו ברור הלכה חולין עה ע"א ציון א
ב/ו ברור הלכה חולין קכח ע"ב ציון א
ב/ו דבר יהושע (שו"ת) ח"ג יו"ד סי' ג
ב/ו דברות משה נדה וטהרות עמ' תתל, תתלא {ודגים מאימתי מקבלין טומאה משימותו נולד בהן טריפה ונתטמאו כשהן מתנדנדין}
ב/ו דור רביעי ח"ב עמ' ו
ב/ו הל' טומאת אוכלין (בוצק') עמ' כח
ב/ו זבחי ראיה עמ' י
ב/ו זכרון בנימין ח"ב עמ' תרסב
ב/ו חבורי טהרה עמ' רא
ב/ו חזו"א עוקצין סי' ו ס"ק ו
ב/ו חזו"א על הרמב"ם
ב/ו חי' הריצ"ד
ב/ו טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' ריג {כ"מ}
ב/ו יד אברהם מכשירין קונטרס יד להכשר אות מב
ב/ו כתר המלך
ב/ו לב אריה חולין עה ע"א
ב/ו לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ז אות יא
ב/ו מי הדעת עוקצין עמ' יב
ב/ו מים אדירים דף טז ע"א
ב/ו מלאכת מחשבת עמ' קנב
ב/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' קכג
ב/ו מנחת חינוך מצוה קנט (דף לב ע"ד)
ב/ו מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' קצט
ב/ו מעיני המים
ב/ו משנת אליעזר (רבינ') עמ' סה {כ"מ - פסק כוותיה מדמבעי אליביה}
ב/ו משנת חיים חולין סי' נד עמ' קפג, קפה
ב/ו משנת יעקב
ב/ו נאות אפרים ח"א עמ' קצט
ב/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' צ
ב/ו פינות הבית דף מד ע"ד
ב/ו קרית מלך
ב/ו קרן הצבי מצוה לז אות ד, מצוה קיב אות ג
ב/ו קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' פח
ב/ו שנות חיים (אויסאיבל) מקואות סי' ב ס"ב
ב/ו שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' ריא
ב/ו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רצו
ב/ו תורה שלמה בראשית פ"א אות תרפא
ב/ז אור שמח
ב/ז באר החיים
ב/ז דעת ותבונה מכשירין עמ' יד
ב/ז חסדי דוד ח"י עמ' רפו
ב/ז יד אברהם מכשירין קונטרס יד להכשר אות מב, מו
ב/ז מי הדעת עוקצין עמ' יב
ב/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' צג
ב/ח אפיקי ים ח"ב דף שלד
ב/ח באר החיים
ב/ח דברות משה נדה וטהרות עמ' תתב {אינו מכשיר עד שיתלש מן הקרקע כעין המים שבכלים}
ב/ח דעת ותבונה מכשירין עמ' נה, עז, רלז, שצז, תסא
ב/ח הל' טומאת אוכלין (בוצק') עמ' ע, עב-עג, קלד, קנו, קצה
ב/ח הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"ד הע' 15
ב/ח זכרון בנימין ח"א עמ' עה, קעח, קפט
ב/ח זכרון בנימין ח"ב עמ' ר
ב/ח חזו"א מכשירין סי' א ס"ק יח, סי' ז ס"ק ח
ב/ח חזו"א על הרמב"ם
ב/ח חי' בן אריה ח"ב קונטרס מקואות סי' ב ס"ק כב
ב/ח טהרת ישראל עמ' 57
ב/ח יד אברהם מכשירין קונטרס יד להכשר אות כז
ב/ח יד אברהם מקואות פרק א משנה א אות יז
ב/ח לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 78
ב/ח מי הדעת עוקצין עמ' קכ
ב/ח מים חיים (שמולביץ) מקואות עמ' ג, רנה-רנו
ב/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' קכד
ב/ח מעיני המים
ב/ח מעשה רקח
ב/ח משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף לז ע"ג {שואב מים בכלי}
ב/ח ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קלג-קלד, תקכו
ב/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' צג
ב/ח קרית מלך
ב/ח שולי הגליון עמ' קנז
ב/ח שי למלך (מלר) עמ' קנד, קנז
ב/ח שערי טהר ח"ב שער א סי' ב אות ג, ח"ד שער א סי' א אות א
ב/ח שערי טהר ח"ד שער א סי' ה אות א דף מד ע"ד
ב/ח תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' קנז
ב/ט אגלי טל קוצר סי' ו אות ו
ב/ט אגרות הגרי"ד עמ' קפח
ב/ט אהל יצחק גיטין עמ' קמח, תשא, תשעא
ב/ט אוצר יסודי שביעית עמ' רכד
ב/ט אמונת יהושע עמ' אלף שנא
ב/ט אמרי חן (לוונברג) טהרות-עוקצין עמ' עג-עה
ב/ט אסיפת מחקרים תורניים תשלז עמ' מב
ב/ט אפיקי מגינים נדרים סי' סו
ב/ט באר דוד שבת ח"א סי' יא אות א, ה, י
ב/ט באר החיים
ב/ט בארות יצחק (הכהן) עמ' שיב
ב/ט בדי הארון (הכהן) עמ' 27
ב/ט בני יעקב
ב/ט ברור הלכה חולין קכח ע"א ציון ג
ב/ט דברות משה נדה וטהרות עמ' תתל {קישות שנטעה בעציץ והגדילה}
ב/ט דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' קפט-קצב
ב/ט דברי יחזקאל (מישור) עמ' לא, מו, מח
ב/ט דברי יחזקאל (תרצה) דף יד ע"א-ע"ד
ב/ט הליכות אליהו
ב/ט חזו"א עוקצין סי' ד ס"ק י, ערלה סי' א ס"ק טז
ב/ט חזו"א על הרמב"ם
ב/ט חי' הגר"ח החדש עמ' מה
ב/ט חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' קז
ב/ט חסדי דוד ח"י עמ' רעז, רעט
ב/ט טהרת ישראל
ב/ט יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קנז
ב/ט יד ישראל ח"ב
ב/ט ידי משה (בוצק' תשמג) סי' רפד, תלז
ב/ט יהגה האריה עמ' קסה
ב/ט יתר הבז (תקמז)
ב/ט יתר הבז (תשסח) עמ' קכ, קעא
ב/ט כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' רסח
ב/ט כרם ציון שביעית ח"ב דף ס ע"ב
ב/ט לב אריה (בראד) חולין קכח ע"א (ד"ה אלא)
ב/ט לבוש מרדכי נשים (תשעה) גיטין סי' ו אות ב-ג
ב/ט מגיני שלמה עמ' קלג
ב/ט מי הדעת עוקצין עמ' קטו, קיט-קכא
ב/ט מי השלוח (רובינשטין) - מקור נפתח עמ' צו
ב/ט מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' ריז {מרה"מ}
ב/ט מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קכה-קכז, תנ
ב/ט מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקסו (רב)]
ב/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ט משאת המלך ח"ג סי' תד {ראב"ד}
ב/ט משנת יעקב זרעים ח"א עמ' קיט-קכא
ב/ט משנת יעקב כאן עמ' רצב-רצה
ב/ט נתיב חיים (קנובליך) ח"א סי' ג ס"ק ב
ב/ט נתיבות מרדכי גיטין עמ' תקסט
ב/ט ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תקכג
ב/ט סידורא דפת עמ' סה
ב/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' צג
ב/ט קהלות יעקב פסחים לט
ב/ט קובץ חי' תורה (סול') עמ' ט
ב/ט קול דודי (תשף)
ב/ט קונטרסי שעורים גיטין שעור ו אות ג
ב/ט שאר יוסף ח"ו
ב/ט שי למלך (מלר) עמ' ס-סא
ב/ט שעורי הרב גיטין ח"א עמ' פו
ב/ט שעורי הרב חלה עמ' קמח, קנב
ב/ט שערי טהר ח"ב שער א סי' א אות ב, ח"ד שער א סי' ט
ב/ט תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' קנו-קנז
ב/ט תחומין ח"א עמ' 158
ב/י אגרות הגרי"ד עמ' קפח
ב/י אורה ושמחה הל' סוכה פ"ה ס"ק יב
ב/י אמרי חן (לוונברג) טהרות-עוקצין עמ' עג-עה
ב/י באר החיים
ב/י יד ישראל ח"ב
ב/י כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' רסח
ב/י מי הדעת עוקצין עמ' קיט
ב/י מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' שצט
ב/י מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קיח
ב/י מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקסו (רב)]
ב/י משנת יעקב
ב/י קונטרסי שעורים גיטין שעור ו אות ג, ז, הערה 27
ב/י שעורי הרב חלה עמ' קמח, קנב
ב/יא אגלי טל קוצר סי' יא
ב/יא אהליך יעקב גיטין סי' ו ס' ה
ב/יא אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ב הע' 158, 166 {ראב"ד}
ב/יא אוצר יסודי שביעית עמ' רפב, רצד
ב/יא אמרי חן (לוונברג) טהרות-עוקצין עמ' עה-פ
ב/יא באר החיים
ב/יא בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' קב
ב/יא ברור הלכה גיטין ז ע"ב ציון ד
ב/יא גליוני הגר"ש עמ' צה-צו {כ"מ}
ב/יא דברי שלמה (סלוין) עמ' לה-לו
ב/יא חזו"א יו"ד סי' קעז ס"ק יז-יח
ב/יא חי' הגר"ח החדש עמ' מו
ב/יא חי' הגר"מ הלוי
ב/יא ידי משה (בוצק' תשמג) סי' רלד, שלה, תלז
ב/יא כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' רסח
ב/יא מי הדעת עוקצין עמ' קיט, קכד
ב/יא מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' שצח-שצט
ב/יא מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קיח
ב/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/יא משכנות אפרים שבת סי' יד
ב/יא עיונים ומחקרים ח"א עמ' 149
ב/יא עמק הלכה (אורנשטין) סי' ד
ב/יא עמק הלכה (אורנשטין) סי' ד
ב/יא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' צב
ב/יא קובץ חי' תורה (סול') עמ' יא
ב/יא קונטרסי שעורים גיטין שעור ו אות ג, ז, הערה 27
ב/יא ר"י ששפורטש עמ' 327
ב/יא תרומות חיים סעיף יג אות סה {ראב"ד}, סט
ב/יא תשורת שי מהדו"ק סי' תקמו
ב/יב אהל יצחק גיטין עמ' תשא
ב/יב אור המאיר (שפירא) סי' מא אות ב
ב/יב אסיפת מחקרים תורניים תשלז עמ' מג
ב/יב באר החיים
ב/יב הל' טומאת אוכלין (בוצק') עמ' עה, קנח
ב/יב חי' הגר"ח החדש עמ' מז
ב/יב יד סופר עמ' מג
ב/יב מעשה רקח
ב/יב משמרת הטהרה כלים פ"ה מ"ה
ב/יב ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תקכו
ב/יב קובץ חי' תורה (סול') עמ' יא
ב/יב שערי טהר ח"ב שער א סי' ט אות א, טהר ח"ד שער ב סי' י אות ג, סי' יג אות א
ב/יג אגרא לישרים סי' לו
ב/יג אחיעזר ח"ב סי' א ס"ק ג
ב/יג אמרי חן (לוונברג) טהרות-עוקצין עמ' פ-פג
ב/יג באר החיים
ב/יג דעת ותבונה מכשירין עמ' כח, עו-עז, עט, רלב, שסב
ב/יג הל' טומאת אוכלין (בוצק') עמ' צד, קלג-קלד
ב/יג ויוסף שאול דף פז ע"ד
ב/יג זכרון בנימין ח"א עמ' קעח, קפט
ב/יג זכרון בנימין ח"ב עמ' רנב
ב/יג חזו"א מכשירין סי' א ס"ק יח
ב/יג חזו"א על הרמב"ם
ב/יג לב איש עמ' תיב
ב/יג מאור תורה (שנגהי) חוב' א עמ' לז
ב/יג מים חיים (שמולביץ) מקואות עמ' טו, קסה, רנו
ב/יג מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תיח
ב/יג מקדש דוד החדש טהרות עמ' פב
ב/יג משמרת הטהרה כלים פ"ח מי"א
ב/יג משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף לז ע"ג {משקין טמאין שנפלו}
ב/יג קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' סח
ב/יג קרית מלך
ב/יג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תטז
ב/יג שערי טהר ח"ב שער א סי' ה אות א, סי' ט אות ב, שער ג סי' ב אות ב, סי' טז אות ב, ח"ד שער א סי' ה אות א, שער ב סי' י אות ג
ב/יד אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' קיד, ח"ג עמ' קעה, ח"ח עמ' קע
ב/יד אבן פינה (פורת) עמ' עב {אכילת כלב}
ב/יד אבני נזר חו"מ סי' קכא
ב/יד אגרות משה יו"ד ח"א סי' קח, קדשים סי' כח
ב/יד אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ח הע' 228, 239, 245, 247, 249
ב/יד אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ו הע' 105
ב/יד אור יעקב שבת דף כב ע"ג, כג ע"ב
ב/יד אחיעזר ח"ב סי' יא ס"ק ו, ח"ג סי' ה ס"ק ב
ב/יד אמונת אליעזר מעשרות עמ' קס
ב/יד אמונת יהושע עמ' אלף שפד
ב/יד אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' שז, שט
ב/יד אמרי בינה (אוירבך) - פסח סי' ח ד"ה וגם
ב/יד אנצי"ת ע' אוכל הע' 64 {ראב"ד}, 65, 70, ע' בל יראה הע' 150, 151, 158
ב/יד אשיחה בחקיך פרה עמ' תכט, קונ' הערות למס' פרה פ"ט מ"ה
ב/יד אשל אברהם (שפירא) עמ' פא, פג {ראב"ד}, פד
ב/יד באר החיים
ב/יד באר שרים (שולמן) עמ' פג
ב/יד בד קודש (פוברסקי) ח"א דף טז ע"ד, יז ע"א
ב/יד בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' נה
ב/יד בדבר מלך חי"א עמ' קעד
ב/יד בית אהרן וישראל גל' יז עמ' נז
ב/יד בית המדרש
ב/יד בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ב/יד בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' פד
ב/יד בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 41
ב/יד בנין הלכה עמ' עד-עו, פב-פג, פה-פח, צג
ב/יד ברור הלכה פסחים כ ע"א ציון ב
ב/יד ברכת מרדכי ב"ב עמ' רפז
ב/יד גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' לד, לו, קו
ב/יד גבורת יצחק תרומות עמ' פא, פג, מ"ש עמ' קכו
ב/יד גדולי ציון (תשנב) עמ' ח
ב/יד גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' תנה
ב/יד דבר יהושע (שו"ת) ח"ג יו"ד סי' יט
ב/יד דברות משה שבועות-ע"ז עמ' תעג {והוא שהיה ראוי מתחילה לאדם}
ב/יד דברות משה שבת ח"ב סי' מו ענף ג, ב"ק ח"א סי' נד ענף ד, ז
ב/יד דברי חן (נתנזון) דף סג ע"ב
ב/יד דברי יחזקאל (מישור) עמ' טז-יז, כד
ב/יד דברי יחזקאל (תרצה) דף ג ע"ב, ה ע"ב, ו ע"ג
ב/יד דברי יששכר דף יג ע"ב
ב/יד דגל יהודה (בילו') עמ' ק, קב
ב/יד דובב מישרים (וידנפלד) עמ' ר, רנב
ב/יד דעת ותבונה מכשירין עמ' שכב-שכג
ב/יד דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' קמב
ב/יד הל' טומאת אוכלין (בוצק') עמ' כז
ב/יד הערות ובאורים (אדלשטיין) טהרות עמ' לו, עד, קנו
ב/יד הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' כז ס"ק כו
ב/יד זהב התרומה - חלה עמ' קלח
ב/יד זהב התרומה מ"ש עמ' עט
ב/יד זכרון בנימין ח"א עמ' כד, פח, קעד, רעז, רפו
ב/יד זכרון בנימין ח"ב עמ' לא, קא, שעא
ב/יד חבורי טהרה עמ' טז, סב {ראב"ד}, סד {ראב"ד}, קל, רסא
ב/יד חזו"א טהרות סי' יג ס"ק ח, מכשירין סי' ד ס"ק ט, סי' ט ס"ק ז-ח, טבול יום סי' ד ס"ק א, ז, עוקצין סי' א ס"ק ו, סי' ב ס"ק ז-ח, סי' ו ס"ק א, דמאי סי' טו ס"ק א, או"ח סי' קטז ס"ק ג
ב/יד חזו"א על הרמב"ם
ב/יד חזון יחזקאל תרומות פ"ח הי"א, פ"ט הי"א, חזון יחזקאל נדה החדש קונטרס דיני ידות
ב/יד חי' הגר"ח החדש עמ' תנה, תקעב
ב/יד חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' סא, קסג
ב/יד חי' משנה פסחים עמ' קע
ב/יד חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' קיח
ב/יד חלקת יואב מהדו"ק או"ח סי' יז, חלקת יואב החדש הגהות על מקור חיים סי' תמב ס"ב
ב/יד חסדי דוד ח"י עמ' מח, סא-סב, רפח
ב/יד חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' שנג-שנח
ב/יד חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף קו ע"ד
ב/יד טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' צד, ריט, רכו {ראב"ד}, רכז, רלא, רמא, תקט
ב/יד טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' רכח
ב/יד טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' רנד {ראב"ד}
ב/יד יגיעת ערב פסחים עמ' פח-פט
ב/יד יד אברהם טהרות עמ' עד, קצה, קצו, קצח
ב/יד יד אברהם מכשירין פ"ו ה"ה אות כב, פ"ו ה"ו אות ד, פ"ו ה"ז אות ד, י
ב/יד יד אברהם מקואות פרק י משנה ח אות ה
ב/יד יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' קלה
ב/יד יד יהודה (אשכנזי) דף לה ע"ג
ב/יד יד ישראל ח"ב
ב/יד יד סופר עמ' מג
ב/יד ידיו של משה דף קמא ע"ב
ב/יד לב איש עמ' תי, תיב
ב/יד לב טהור עמ' רלז {ראב"ד}
ב/יד לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' כא אות ד-ה
ב/יד ליבא בעי דף קח-קיב
ב/יד מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"א דף ד ע"ג, ה ע"ד, כב ע"ב, כו ע"א
ב/יד מוריה גל' רט עמ' עא
ב/יד מוריה שנה י גל' ט (ר"א זילברשטרום)
ב/יד מי הדעת עוקצין עמ' קמ, קמו, קע-קעא, קצב, ריג
ב/יד מי טהרה עמ' רכ {משקה סרוח אינו מקבל טומאה}
ב/יד מי נדה - שירי טהרה עמ' מט
ב/יד מים חיים (שמולביץ) מקואות עמ' רצג
ב/יד מים טהורים עמ' שלג
ב/יד מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' תעג
ב/יד מנחת אשר פסחים עמ' קלט, קמא
ב/יד מנחת חינוך ח"ב עמ' קכה
ב/יד מנחת חינוך מצוה קס (דף לג ע"א)
ב/יד מנחת עני (תקמז) דף כז ע"א
ב/יד מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' רמז
ב/יד מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' קצח
ב/יד מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קסט
ב/יד מעשה רקח
ב/יד מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' לג
ב/יד מקדש דוד החדש טהרות עמ' קכח-קכט
ב/יד מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' קו, קכ, קכב, קמז, קס, קסה, קסז
ב/יד מקדש דוד סי' מב אות א
ב/יד מקראי קדש (תשנג) עמ' רכט
ב/יד מרחשת ח"א סי' ד אות ב
ב/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/יד משאת משה (חברוני) פסחים סי' כ עמ' כח, סי' כב עמ' לא, סי' מג עמ' 136
ב/יד משה ידבר (תשעו) עמ' מג
ב/יד משך חכמה ויקרא פי"א פס' לד
ב/יד משכן בצלאל ח"א סי' מה
ב/יד משנה הלכות ח"ב דף ד, יד
ב/יד משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' רסד
ב/יד משנת אליעזר (רבינ') עמ' קעו
ב/יד משנת יעקב הל' חמץ פ"ד ה"י
ב/יד משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' סג, זרעים ח"ב עמ' צז
ב/יד נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' מא {כ"מ}
ב/יד נודע ביהודה קמא יו"ד סי' כו
ב/יד נר למאור (רבינוביץ) דף ו ע"ג
ב/יד נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' סד
ב/יד עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' פא, פג
ב/יד עמק שאלה (טברסקי) עמ' מב
ב/יד פאר הלכה פסחים עמ' צב, צה, של
ב/יד פלגי מים מקואות פ"ט מ"ב אות ד
ב/יד פסקי אליהו ח"א עמ' לה
ב/יד פרי שמואל שביעית עמ' ח, סה
ב/יד פרשת המלך
ב/יד קדשי יהושע עמ' תרסז
ב/יד קהלות יעקב פסחים כז ב, לט, שבועות טז ג
ב/יד קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' קפח, רעא
ב/יד קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' שלו
ב/יד קול דודי (תשף)
ב/יד קול דודי כריתות סי' תצז, תצט
ב/יד קרית מלך
ב/יד רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קסג
ב/יד שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קנב
ב/יד שו"ת הריטב"א סי' קעג
ב/יד שו"ת רא"מ פינגרהוט עמ' מד-מו
ב/יד שיח ערב פסחים עמ' צה
ב/יד שלום ירושלים עמ' קעה
ב/יד שלחן המלך דף מ ע"ב
ב/יד שמחתי באומרים לי עמ' קנט
ב/יד שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' רא, רו, רכד
ב/יד שעורי הגרב"ד פסחים עמ' קלז, קלט, קמט
ב/יד שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' שלה
ב/יד שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' רצט, תסח
ב/יד שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' קמג, קנא
ב/יד שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות קסז
ב/יד שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' מב, קכה
ב/יד שעורי ר' יחיאל מיכל מקואות אות קכ, קכג
ב/יד שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 51
ב/יד שעורי ר"א ליכטנשטין פסחים עמ' 289, 293
ב/יד שערי טהר ח"ב שער ג סי' כ אות ב, שער ד סי' לג אות ג, ח"ד שער ב סי' ב, ח"ח סי' א אות א
ב/יד שערי מאיר עמ' קב
ב/יד שפת אמת על התלמוד ח"א דף קכד ע"א
ב/יד תורה שלמה בראשית פ"א אות תקמג
ב/יד תורה תמימה ויקרא פ' יא אות קל
ב/יד תורת האשם עמ' קכה
ב/יד תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' רלט
ב/יד תחומין ח"א עמ' 80
ב/יד תפארת ציון (קואינקה) עמ' ד
ב/טו אור לציון ח"ב פרק לא אות יג
ב/טו באר החיים
ב/טו ברור הלכה חולין עז ע"א ציון נ
ב/טו היכלי שן ח"ג סי' לז
ב/טו הלכה רבה ח"ג עמ' 238
ב/טו הר המוריה (אדר"ת) עמ' קפב
ב/טו וזאת ליהודה (זלצר) עמ' נו
ב/טו חזו"א עוקצין סי' ב ס"ק ד
ב/טו חסדי דוד ח"י עמ' עד
ב/טו ידבר שלום ח"ב עמ' קו
ב/טו משאת משה (חברוני) פסחים סי' קטז עמ' 362
ב/טו נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' סד
ב/טו שו"ת רא"מ פינגרהוט עמ' מא
ב/טו שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' קצג
ב/טו שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' רא, רו, רכד
ב/טו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' תלה
ב/טו תורת המלאכות ח"ג עמ' ו
ב/טו תורת המלאכות ח"ז עמ' מז
ב/טז ברור הלכה חולין עז ע"א ציון נ
ב/טז הר המוריה (אדר"ת) עמ' קפב {כ"מ}
ב/טז מעשה רקח
ב/טז נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' סד
ב/טז שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' רא, רו, רכד
ב/יז אור הישר [אור הישר מנחות סט ע"א]
ב/יז באר החיים
ב/יז הגהות רימ"א {כ"מ}
ב/יז הל' טומאת אוכלין (בוצק') עמ' ס {כ"מ - חטים בגללים}
ב/יז חסדי דוד ח"י עמ' קלח
ב/יז נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' סד
ב/יז קרן הצבי מצוה פח אות א
ב/יז שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' רא, רו, רכד
ב/יז שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' רצב
ב/יח אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' קיד, ח"ח עמ' ע
ב/יח אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ח הע' 228
ב/יח אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ו הע' 105
ב/יח אור עולם (שניאורסון) עמ' 367
ב/יח אמונת אליעזר מעשרות עמ' קס
ב/יח אמונת יהושע עמ' אלף שפד
ב/יח אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' שט
ב/יח אנצי"ת ע' אוכל הע' 72
ב/יח אשל אברהם (שפירא) עמ' פג
ב/יח באהלה של תורה או"ח סי' סד אות ד
ב/יח באורי הדף (הוניגסברג) חולין ח"ב עמ' קמא
ב/יח באורי סוגיות (הוניגסברג) חולין עמ' קעה
ב/יח באר החיים
ב/יח בד קודש (פוברסקי) ח"א דף יז ע"א
ב/יח בדבר מלך חי"א עמ' קעד
ב/יח בית אהרן וישראל גל' יז עמ' נז
ב/יח בנין הלכה עמ' פה-פו
ב/יח ברכת מרדכי ב"ב עמ' רפז
ב/יח בשבילי הקודש סי' ט אות ו
ב/יח גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' לד, קו
ב/יח גבורת יצחק תרומות עמ' פא, מ"ש עמ' קכו
ב/יח גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל א סי' ד
ב/יח דברות משה נדה וטהרות עמ' תתע, תתקד {כל אוכל שנטמא ואחר שנטמא נפסל ונסרח}
ב/יח דגל יהודה (בילו') עמ' קב
ב/יח דובב מישרים (וידנפלד) עמ' רז
ב/יח דעת כהן עמ' תלה
ב/יח דעת סופר יו"ד סי' כד
ב/יח הל' טומאת אוכלין (בוצק') עמ' לב
ב/יח זכרון בנימין ח"ב עמ' שעב
ב/יח חבורי טהרה עמ' קל, רסא
ב/יח חוות אליעזר עמ' צז
ב/יח חזו"א מכשירין סי' ד ס"ק ט, או"ח סי' קטז ס"ק ג
ב/יח חי' הגר"ח החדש עמ' תקעב
ב/יח חי' כתב סופר נזיקין עמ' קסז
ב/יח חלקת יואב מהדו"ק או"ח סי' כא
ב/יח חסדי דוד ח"ט עמ' רכו
ב/יח חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף קו ע"ד
ב/יח טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' צד, קט, ריט, רכז, רלא, רמא, תקט
ב/יח טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' רכח
ב/יח יגיעת ערב פסחים עמ' פח
ב/יח יד ישראל ח"ב
ב/יח יד סופר עמ' מג
ב/יח ישועת משה עמ' רא, רלד
ב/יח לב דוד (פלדמן) עמ' פו {כחרס}
ב/יח מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"א דף ה ע"ד
ב/יח מוריה גל' רט עמ' עא, גל' רלג עמ' קא
ב/יח מי הדעת עוקצין עמ' קמא {יבש כחרס}
ב/יח מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' פח
ב/יח מנחה חדשה (חן טוב) פ' שמיני
ב/יח מנחת חינוך ח"ב עמ' קכה
ב/יח מעשה רקח
ב/יח מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' לג אות ב, ה
ב/יח מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' קט
ב/יח מרכבת יוסף דף עח ע"ב {אם ראוי לכלב, אין להם טהרה במקוה}
ב/יח משאת משה (חברוני) פסחים סי' כ עמ' כח, סי' מב עמ' 130, סי' מג עמ' 136
ב/יח משכן בצלאל ח"א סי' מה
ב/יח משנת אליעזר (רבינ') עמ' קפ
ב/יח משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' סג
ב/יח נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' לו, מ-מא
ב/יח נודע ביהודה קמא יו"ד סי' כו
ב/יח נועם ח"ז עמ' קיח
ב/יח נחלת בנימין עמ' קיב
ב/יח נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' נו, ח"ב סי' סד
ב/יח עטרת מרדכי (שפלטר, תשעב) אות כז
ב/יח עמק שאלה (טברסקי) עמ' מב
ב/יח פרי החג דף לט ע"ג {עד לכלב}
ב/יח צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קסט ע"ג
ב/יח קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' שא
ב/יח קול דודי (תשף) (בקיצור)
ב/יח קול דודי כריתות סי' תצז, תצט
ב/יח קונטרסי שעורים ב"ק שעור ט אות ח
ב/יח קרית מלך
ב/יח רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' סה
ב/יח שו"ת ר"י מפוזנא עמ' קנח
ב/יח שמחתי באומרים לי עמ' קס
ב/יח שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' רא, רו, רכד
ב/יח שעורי הגרב"ד פסחים עמ' קלז
ב/יח שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' שטו
ב/יח שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' קנא
ב/יח שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' מב, קכה
ב/יח שעורי ר' יחיאל מיכל מקואות אות קכג
ב/יח שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 51
ב/יח שערי דעת (פלדמן) ח"א פ"ח סעיף טו
ב/יח שערי טהר ח"ב שער א סי' ה אות א
ב/יח שערי מאיר עמ' קב
ב/יט אבן ישראל (פישר) ח"ח עמ' קסט
ב/יט אגלי טל קוצר סי' כה אות ז
ב/יט אגרות הגרי"ד עמ' קפח
ב/יט אנצי"ת ע' אוכל הע' 97
ב/יט אפיקי מגינים נדרים סי' סו
ב/יט באר החיים
ב/יט בית שערים או"ח סי' קסג
ב/יט גליונות אבני נזר
ב/יט דברות משה זרעים עמ' שצז {זרעים טמאים שזרעם הרי הצומח מהן טהור ואפילו בדבר שאין זרעו כלה והוא שהשרישו וכ"מ}
ב/יט דברות משה נדה וטהרות עמ' תתלז, תתקנה {זרעים טמאים שזרעם הרי הצומח מהן טהור וכ"מ}
ב/יט דברי יחזקאל (מישור) עמ' מב
ב/יט דברי יחזקאל (תרצה) דף יב ע"ד
ב/יט הל' טומאת אוכלין (בוצק') עמ' כז
ב/יט הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' כא ס"ק מג
ב/יט חידושין על התורה לרבנו תם עמ' שכא
ב/יט מי השלוח (רובינשטין) - משברי ים סי' ב ס"ק ה
ב/יט מנחת חזקיה מנחות עמ' רא
ב/יט מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' לט
ב/יט מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' שג
ב/יט מעיני התורה ח"ב עמ' קכט
ב/יט צפנת פענח ויקרא עמ' קפ
ב/יט קרית מלך
ב/יט שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' צח
ב/יט שערי טהר ח"ב שער ג סי' יא, ח"ד שער א סי' א אות א, ח"ח סי' א אות א
ב/יט תורת האשם עמ' קפז
ב/יט תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' קנז
ב/כ אנצי"ת ע' אוכל הע' 99, 100
ב/כ אשיחה בחקיך פרה עמ' שפ
ב/כ אשר למלך
ב/כ באר החיים
ב/כ חבורי טהרה עמ' רמד
ב/כ חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד חולין קכח ע"ב]
ב/כ מי השלוח (רובינשטין) - משברי ים סי' ב ס"ק ה
ב/כ מים אדירים דף עו ע"ב
ב/כ מעיני התורה ח"ב עמ' קכט
ב/כ מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/כ קהלות יעקב פסחים י, הוספות זבחים ג
ב/כ קרית מלך
ב/כא אבני נזר חו"מ סי' קכא
ב/כא אברהם יגל
ב/כא אגרות הגרי"ד עמ' רז
ב/כא אגרות משה יו"ד ח"א סי' קח, רט
ב/כא אשל אברהם (שפירא) עמ' פא {ראב"ד}
ב/כא באר החיים
ב/כא באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' נט, קפא
ב/כא באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' פב
ב/כא באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ה עמ' רפח
ב/כא בית אהרן (צוקרמן) עמ' קצד
ב/כא ברור הלכה פסחים כ ע"א ציון ב
ב/כא ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' כד אות ז
ב/כא דובב מישרים (וידנפלד) עמ' סה
ב/כא דעת ותבונה מכשירין עמ' קלב, קלד, שכב, שכו, של
ב/כא דעת ותבונה מכשירין עמ' תסב
ב/כא דעת כהן עמ' קצד, רטו
ב/כא הל' טומאת אוכלין (בוצק') עמ' לט, סז
ב/כא הערות ובאורים (אדלשטיין) טהרות עמ' עד
ב/כא הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' כא ס"ק מג, סי' כז ס"ק כו
ב/כא ויטע אשל תמורה ח"ג עמ' רלט
ב/כא חבורי טהרה עמ' טו {ראב"ד}, טז {כ"מ}, סד {ראב"ד}
ב/כא חוקי חיים (גאגין) דף יד, יח-יט
ב/כא חי' בן אריה ח"ב קונטרס מקואות סי' ב ס"ק ח
ב/כא חי' הגר"ח החדש עמ' תקעג
ב/כא חי' ר' שמואל פסחים עמ' קנ
ב/כא חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' רסב, ב"ק-ע"ז עמ' עח
ב/כא חסדי דוד ח"י עמ' סא-סב
ב/כא חקל יצחק (שו"ת) עמ' קסו
ב/כא חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' שנז-שנח {כ"מ}
ב/כא חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף קו ע"ד
ב/כא יד אברהם טהרות עמ' קצז, רמה
ב/כא יד ישראל ח"ב
ב/כא יד סופר עמ' עג
ב/כא ישועת משה עמ' רא, רלד
ב/כא כלי טהור עמ' מד
ב/כא כרם יעקב עמ' קמא
ב/כא לב טהור עמ' רלז
ב/כא מאורות נתן (הורוביץ) דף נב ע"ג
ב/כא מועדים וזמנים ח"ד סי' שח
ב/כא מוריה גל' קפז עמ' סה
ב/כא מוריה י גל' ט (ר"א זילברשטרום)
ב/כא מי השלוח (רובינשטין) - משברי ים סי' ב ס"ק ה
ב/כא מי טהרה עמ' רכא
ב/כא מים חיים (שמולביץ) מקואות עמ' רצג-רצד
ב/כא מנחת חינוך ח"ב עמ' קכה
ב/כא מעיני התורה ח"ב עמ' קכט-קל
ב/כא מעיני מים מקואות עמ' שיג
ב/כא מעשה רקח
ב/כא מקדש דוד החדש טהרות עמ' קכח
ב/כא מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' קס
ב/כא מקדש דוד סי' מג אות א
ב/כא מקור ברוך ח"א דף יז ע"ד
ב/כא מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/כא משאת משה (חברוני) פסחים סי' כ עמ' כח, סי' מג עמ' 134, 136
ב/כא משה ידבר (תשעו) עמ' מד {כ"מ}
ב/כא משנה הלכות ח"ב דף יד ע"א
ב/כא משנה הלכות ח"ב סי' ו דף יד ע"א {כיון שצפו עליהם}
ב/כא משנת יעקב
ב/כא נתיב אברהם ח"ב עמ' קד-קו
ב/כא נתן פריו חולין עמ' קז
ב/כא נתן פריו מקואות עמ' ד, נ, פז, קכו
ב/כא עבודת לוי (רוד') דף לז ע"א, לט ע"ב
ב/כא עמק הנצי"ב פ' חקת פסקא ב עמ' קס
ב/כא פלגי מים מקואות פ"ט מ"ב אות ד
ב/כא פסקי אליהו ח"א עמ' לז
ב/כא פרי שמואל מכות עמ' לד
ב/כא קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' רעא
ב/כא קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' שלו {כ"מ}
ב/כא קול דודי (תשף)
ב/כא קול דודי מקואות סי' רצו
ב/כא קרית מלך
ב/כא רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' נד
ב/כא שנות חיים (אויסאיבל) מקואות סי' מה ס"ג ס"ק ח, סי' מח ס"ק ח {כיון שצף}
ב/כא שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' רח
ב/כא שעורי ר' יחיאל מיכל מקואות אות צ, קכ-קכא
ב/כא שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ג הע' 735
ב/כא שערי טהר ח"ב שער א סי' ב אות ג, ח"ד שער א סי' א אות א, ג, ה, ז
ב/כא שערי טהר ח"ד שער א סי' א אות ה
ב/כא תורה מציון שנה ד חוב' ב סי' א
ב/כב באר החיים
ב/כב דעת כהן עמ' רטו
ב/כב יד ישראל ח"ב
ב/כב ר"י ששפורטש עמ' 327
ב/כב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' נד {ר"ח הלוי}
ב/כג באר החיים
ב/כג בדבר מלך ח"ח עמ' קסט, רעט
ב/כג מעיני מים מקואות עמ' שכא
ב/כג מעשה רקח
ב/כג מצודת דוד (שפרבר) עמ' תקלד
ב/כג משנה הלכות ח"ב דף ב, ח"ה סי' צב
ב/כג צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף רסג ע"ד
ב/כג רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' נד
ב/כד באר החיים
ב/כד ברור הלכה חולין כה ע"ב ציון ה
ב/כד דברות משה זרעים עמ' תמג {עד שלא החמיץ משיקו במקוה ויטהר שהרי הוא כמים}
ב/כד דברות משה חולין עמ' רב
ב/כד דברות משה נדה וטהרות עמ' תשנז {עד שלא החמיץ משיקו במקוה ויטהר}
ב/כד לב אריה (בראד) חולין כו ע"ב (ד"ה בגמ')
ב/כד לב אריה (בראד, תשסד) עמ' צה
ב/כד מעשה רקח
ב/כד מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/כד נתיב אברהם ח"ב עמ' סב
ב/כה באר החיים
ב/כה בד קודש (פוברסקי) ח"א דף יז ע"ב
ב/כה בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' נו
ב/כה דעת ותבונה מכשירין עמ' רנד, תס
ב/כה זכר יצחק (תשן) עמ' קצב-קצג
ב/כה חזו"א מכשירין סי' ג ס"ק ח
ב/כה חידושין על התורה לרבנו תם עמ' שכא
ב/כה טהרת אליהו עמ' ט, קנ, קנד
ב/כה יד אברהם מכשירין פ"ד ה"ח אות א
ב/כה מוריה גל' רלח עמ' נ
ב/כה מים חיים (שמולביץ) מקואות עמ' רסד
ב/כה מעשה רקח
ב/כה מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' נט
ב/כה ענפי ארז (זי') דף קפט ע"ד
ב/כה שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' רפח-רפט
ב/כה שערי טהר ח"ב שער ג סי' יג אות א, סי' יד אות ב, ח"ד שער א סי' א אות א-ב, ח"ה שער א סי' ד אות ג, סי' ו אות י
ב/כו אור שמח
ב/כו באר החיים
ב/כו בינת אברהם עמ' רסא {קדמו מי שפיכות}
ב/כו ברכות שמים שבת אות תתנו
ב/כו גור אריה יהודה (תשעח) עמ' ח
ב/כו דברי חיים מקואות עמ' צו {ראב"ד}
ב/כו דעת ותבונה מכשירין עמ' קכט, קלו, קמ
ב/כו הל' טומאת אוכלין (בוצק') עמ' קכה, קכז, קלח
ב/כו הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' א ס"ק יז-יח, כד
ב/כו הר המלך ח"ז עמ' רה
ב/כו זכרון בנימין ח"ב עמ' תקיב {ראב"ד}
ב/כו זכרון הרב עמ' 128
ב/כו חזו"א מכשירין סי' ד ס"ק א-ב
ב/כו חזו"א על הרמב"ם
ב/כו חסדי דוד ח"י עמ' ד
ב/כו טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"א עמ' שנח
ב/כו יד אברהם מכשירין פ"ב ה"ג אות א, ג
ב/כו יד פשוטה אהבה עמ' תתרכח
ב/כו כרם אברהם עמ' ח
ב/כו לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' כא אות ו-ז
ב/כו מזבח חדש דף י ע"ב, יב ע"ד
ב/כו מים חיים (שמולביץ) מקואות עמ' רד-רה
ב/כו מעיני המים
ב/כו מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' קפט {ראב"ד}
ב/כו מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/כו ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תרטו {כ"מ}
ב/כו עטרת יהושע - סוגיות (תשעד) עמ' שסז
ב/כו עצי חיים הל' מקואות (תשסח) עמ' ז, ט, יט-כ, נד, פו
ב/כו צפיחית בדבש דף לח ע"ב {כ"מ}
ב/כו קרית מלך
ב/כו קרן פני משה ח"ב
ב/כו שערי טהר ח"ב שער ג סי' יז אות ב, ח"ד שער א סי' כח אות ד
ב/כו שפת אמת על התלמוד ח"א דף כד ע"א
ב/כו תורת האשם עמ' רד, ריג, רכ
ב/כו תכריך מרדכי סי' טז עמ' קז
ב/כז באר החיים
ב/כז חסדי דוד ח"י עמ' קסה
ב/כז יד אברהם מכשירין פ"ב ה"ד אות א
ב/כח באר החיים
ב/כח ברור הלכה ע"ז עב ע"א ציון ל פסקה ה
ב/כח הר המלך ח"ז עמ' רה
ב/כח חזו"א אהע"ז סי' קמז לדף טז, חו"מ לקוטים סי' כה לפ"ד מ"ו, טהרות בליקוטים בסופו, יו"ד סי' מו ס"ק ז, סי' צד ס"ק יא
ב/כח חזו"א על הרמב"ם
ב/כח חי' בר נחמני דף סא ע"ג{בטל במיעוטו}
ב/כח חי' ר' חיים הלוי דף פד
ב/כח חסדי דוד ח"ה עמ' תשע
ב/כח כנה"ג [עי' תוי"ט]
ב/כח מעשה רקח
ב/כח משנת יעקב
ב/כח שושן עדות דף קה
ב/כח תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' שכו


ג/655 הלכות טומאת אוכלין פרק ג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ג/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' קסג-קסד
ג/רה"פ פי' ר"י קאפח
ג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ג/רה"פ רמב"ם הערוך
ג/רה"פ רמב"ם לעם
ג/רה"פ שם טוב
ג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ג/א אמונת יהושע עמ' תקיט
ג/א אנצי"ת ע' אוכל הע' 7
ג/א באר החיים
ג/א ברכת מרדכי ב"ב עמ' רפט
ג/א התורה והמדינה ח"ט עמ' תקו
ג/א חי' משנה פסחים עמ' קסט
ג/א להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' מ ע"ב
ג/א מי הדעת עוקצין עמ' קל
ג/א משנה הלכות ח"ב דף ה ע"א
ג/א נתן פריו הל' נט"י עמ' כג
ג/א שערי טהר ח"ד שער א סי' כא אות א, שער ג סי' יא אות א
ג/ב אנצי"ת ע' אוכל הע' 11, 17
ג/ב באר החיים
ג/ב בנין הלכה עמ' עט
ג/ב הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' קנז
ג/ב וזאת ליהודה (זלצר) עמ' נו
ג/ב זכרון בנימין ח"ב עמ' קסג
ג/ב מי הדעת עוקצין עמ' קפ
ג/ב מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קנז
ג/ב פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' שיג
ג/ג אמונת עתיך גל' 120 עמ' 148
ג/ג אמרי חן (לוונברג) טהרות-עוקצין עמ' פג-פה
ג/ג אנצי"ת ע' אוכל הע' 9
ג/ג אשר למלך
ג/ג באר החיים
ג/ג באר המים עמ' קטז
ג/ג בדבר מלך ח"ט עמ' רל
ג/ג ברור הלכה ביצה ז ע"א ציון ב
ג/ג ברור הלכה חולין קכא ע"א ציון ד
ג/ג גור אריה דברים פ' יא הע' 63
ג/ג גור אריה יהודה (זמבא) עמ' כד
ג/ג הל' טומאת אוכלין (בוצק') עמ' כז
ג/ג הר המלך ח"ז עמ' רה
ג/ג חבורי טהרה עמ' א, סא, פט-צ, קז, קיז, רנה
ג/ג חזו"א עוקצין סי' ה ס"ק ז, סי' ו ס"ק ח
ג/ג חזו"א על הרמב"ם
ג/ג חי' הגר"ח החדש עמ' תק
ג/ג חיי אריה דף יז ע"ד
ג/ג חסדי דוד ח"י עמ' רפ-רפא
ג/ג יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' רנא
ג/ג יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קס
ג/ג כלי טהור עמ' מב
ג/ג לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ז אות ז
ג/ג מי הדעת עוקצין עמ' לה, קכז, קמג, קמט-קנא, קנט
ג/ג מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' קנה
ג/ג מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קסד
ג/ג מעשה רקח
ג/ג מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת יו"ד סי' קח]
ג/ג מקדש דוד החדש טהרות עמ' קכז
ג/ג מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' קח, קנט
ג/ג משנת יעקב
ג/ג נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף פח ע"ג
ג/ג נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' נו, ח"ב ליקוטים סי' י {חלב בהמה טהורה}
ג/ג קול דודי כריתות סי' תצח-תצט
ג/ג קרית מלך
ג/ג שארית נתן (פולק) דף מד ע"ד
ג/ג שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' קכב, קכה
ג/ג שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' תנב
ג/ג שעורי ר"א ליכטנשטין פ' השואל עמ' 271
ג/ג שערי טהר ח"ב שער א סי' ו אות ב, שער ג סי' יב אות ג
ג/ג תורת האוהל (תשנג) עמ' רפ
ג/ג תורת המלאכות ח"ה עמ' פט אות נג
ג/ד אגרות משה קדשים סי' כו ענף א {ראב"ד}
ג/ד אוצרות הרמב"ם
ג/ד אור הישר [שו"ת הרשב"א סי' תקכט, אור הישר חולין לא ע"א]
ג/ד אור לישרים (שולמן) עמ' קעא {כ"מ}
ג/ד אור שמח
ג/ד אנצי"ת ע' אוכל הע' 43, 49-47, 56-51
ג/ד ארץ יהודה
ג/ד ארשת צבי עמ' קנ-קנב
ג/ד אשר למלך
ג/ד אשר לשלמה (סויסה) חולין עמ' קכו
ג/ד באר החיים
ג/ד בדבר מלך ח"ט עמ' רל
ג/ד בית זבול ח"א סי' ו אות ד
ג/ד בכור שור עמ' קמד
ג/ד ברור הלכה חולין קכא ע"א ציון ה
ג/ד ברכת מרדכי ענינים עמ' קפה
ג/ד ברכת שלמה (תשז) עמ' סד, סט
ג/ד בשבילי הקודש סי' טו אות ב
ג/ד דברות משה נדה וטהרות עמ' תתלא {ישראל ששחט בהמה טמאה לנכרי ושחט בה שנים}
ג/ד הליכות אליהו דף כא ע"ג
ג/ד הלכות עולם (קאראסיק) חולין נט ע"ג [עי' כ"מ הל' טו"א פי"ב ה"א]
ג/ד זכר יצחק (תשן) עמ' רצד, שב
ג/ד זכרון בנימין ח"א עמ' רלג, שג
ג/ד זכרון בנימין ח"ב עמ' תרסב
ג/ד חבורי טהרה עמ' צו, קא, קד
ג/ד חזו"א יו"ד סי' ריד לדף קכא ע"ב, עוקצין סי' ה ס"ק ז-ט
ג/ד חזו"א על הרמב"ם
ג/ד חזון יחזקאל נדה החדש על תוספתא אהלות פ"ב ה"א
ג/ד חי' הגר"ח החדש עמ' תצח
ג/ד חי' הריצ"ד
ג/ד חמדת יעקב עמ' 14
ג/ד ישועות מלכו (הגהות)
ג/ד כבוד הלבנון דף י ע"א {מברכות בחייה}
ג/ד לב אריה (בראד) חולין קכא ע"ב
ג/ד לב אריה (בראד, תשסד) עמ' תנז
ג/ד לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ז אות ז, יא
ג/ד לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 75
ג/ד מחנה יוסף ח"ג עמ' ק
ג/ד מים אדירים דף סט ע"ג, עד ע"ב, עז ע"ב
ג/ד מנחת חינוך ח"א עמ' רע, ח"ב עמ' קכג
ג/ד מעיני המים
ג/ד מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' ב אות יד]
ג/ד מקדש דוד החדש טהרות עמ' צב, צו, צט, קא
ג/ד מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' קכא, קכט, קלב-קלג, קלו
ג/ד מקדש דוד סי' מב אות ה בסופו
ג/ד מראה אש ח"ב עמ' יג, טו-טז
ג/ד מרגניתא דר"מ [עי' בכורות י ע"ב, חולין לג ע"א]
ג/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ד משא יד ח"א עמ' קצו
ג/ד משאת המלך ח"א סי' קטז {סתירה להל' אה"ט}
ג/ד משנת חיים חולין סי' פד עמ' רעח
ג/ד משנת יעקב
ג/ד משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' קמד
ג/ד סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ג עמ' רצו
ג/ד סהמ"צ לרס"ג ח"ב דף יז ע"א, ע"ב
ג/ד עמק הלכה (הורוביץ) עמ' מ
ג/ד עקבי ברכה עמ' פו
ג/ד פינות הבית דף קמה ע"א
ג/ד רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קצג
ג/ד שאר יוסף ח"ו
ג/ד שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' צ
ג/ד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רצד, רצו
ג/ד שערי טהר ח"ב שער ד סי' יג אות א-ב
ג/ד תשובה מאהבה ח"א סי' צח
ג/ה אור שמח
ג/ה אמרי חן (לוונברג) טהרות-עוקצין עמ' פה-פו
ג/ה ארשת צבי עמ' קלב-קלד, קלו, קנא {חישב ואח"כ חתך}, קנג
ג/ה באר החיים
ג/ה בית פנחס (גרהר) ח"ב בהקדמה עמ' 70
ג/ה בני יעקב
ג/ה ברור הלכה חולין קכח ע"ב אחרי ציון ו
ג/ה ברכת מרדכי ענינים עמ' קפג
ג/ה ברכת שלמה (תשז) עמ' סג
ג/ה ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שיט, שכה
ג/ה גור אריה יהודה (תשעח) עמ' ה, ז
ג/ה הליכות אליהו
ג/ה זכרון בנימין ח"א עמ' רלב, שג
ג/ה חבורי טהרה עמ' רמ, רמג, רמה
ג/ה חזו"א עוקצין סי' ה ס"ק י
ג/ה חזו"א על הרמב"ם
ג/ה חי' הגר"ח החדש עמ' תצח-תצט
ג/ה חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד חולין קכח ע"ב]
ג/ה טהרת ישראל
ג/ה טעם ודעת הל' פרה פ"ה ה"ז ביאה"ל ד"ה בין
ג/ה ידי משה (בוצק' תשמג) סי' רצא
ג/ה ישועות מלכו (הגהות)
ג/ה לב אריה (בראד) חולין עג ע"ב
ג/ה לב אריה (בראד, תשסד) עמ' ער, תעו
ג/ה לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ז אות ה
ג/ה מי הדעת עוקצין עמ' קמד, קנ
ג/ה מים אדירים דף עא ע"ג
ג/ה מים טהורים עמ' רלא {מרכה"מ}
ג/ה מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רט
ג/ה מעיני המים
ג/ה מעיני מים מקואות עמ' רכד
ג/ה מעשה רקח
ג/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ה משפט כהן עמ' רע ע"ב
ג/ה נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף פז ע"ד {ראב"ד}
ג/ה נחלת שמואל דף מב ע"ב
ג/ה נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' נו
ג/ה עבודת לוי (רוד') דף נא ע"א
ג/ה פאר הלכה פסחים עמ' צז
ג/ה קול דודי (תשף) (בקיצור)
ג/ה קול דודי כריתות סי' תצו-תצז
ג/ה קרית מלך
ג/ה שארית נתן (פולק) דף לג ע"ד, לד ע"ב, לה ע"ג, לו ע"ב
ג/ה שלמי שמעון (תשמו) עמ' צב
ג/ה תורת האשם עמ' יד {החותך}
ג/ה תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' יז, כא
ג/ו אברהם יגל
ג/ו אמרי חן (לוונברג) טהרות-עוקצין עמ' פו-פח
ג/ו באר החיים
ג/ו זכרון בנימין ח"א עמ' סד, סו, שג, תמה
ג/ו חזו"א עוקצין סי' ה ס"ק י
ג/ו חזו"א על הרמב"ם
ג/ו יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' רנא
ג/ו יראה ואהבה עמ' רסד
ג/ו לב אריה (בראד, תשסד) עמ' רעח
ג/ו מעשה רקח
ג/ו מקדש דוד החדש טהרות עמ' קי
ג/ו משנת אליעזר (רבינ') עמ' קסח
ג/ו נתיבות חיים (קארב) ח"ב ליקוטים סי' י
ג/ו פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' ע, עב
ג/ו צבי תפארת סי' קב {כ"מ}
ג/ו קול דודי (תשף) (בקיצור)
ג/ו קרית מלך
ג/ו שארית נתן (פולק) דף לו ע"ב, לט ע"ג, מג ע"ב-ע"ג
ג/ו שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' רכ
ג/ו שערי טהר ח"א שער ד סי' ז אות א-ב
ג/ו תורת האשם עמ' ב, י, יד
ג/ז אמרי חן (לוונברג) טהרות-עוקצין עמ' פח-פט
ג/ז אנצי"ת ע' בטלה הע' 26
ג/ז באר החיים
ג/ז בן אריה
ג/ז דעת ותבונה מכשירין עמ' ט
ג/ז הליכות אליהו דף כב ע"ד
ג/ז זכרון בנימין ח"א עמ' שד
ג/ז חזו"א עוקצין סי' ה ס"ק יא
ג/ז חזו"א על הרמב"ם
ג/ז ישועות מלכו (הגהות)
ג/ז לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ז אות ח
ג/ז מי הדעת עוקצין עמ' קנד
ג/ז מקדש דוד החדש טהרות עמ' צ, צב
ג/ז מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' קיט, קכב, קמט
ג/ז מקדש דוד סי' מב אות ב-ג
ג/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ז משנה לחם (תשסח) על כריתות כא ע"ב
ג/ז פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' עב
ג/ז צבי תפארת סי' קב
ג/ז קול דודי (תשף)
ג/ז קול דודי כריתות סי' תקב
ג/ז קונטרסי שעורים ב"ב דף עח
ג/ז קונטרסי שעורים ב"ק שעור ט אות יב
ג/ז שערי טהר ח"א שער ד סי' ב אות ה, ח"ד שער ב סי' יד אות ב
ג/ח באר החיים
ג/ח זכרון בנימין ח"א עמ' תמו
ג/ח חזו"א יו"ד סי' רטו לדף כז
ג/ח ידי משה (בוצק' תשמג) סי' נא, תיד ס"ק ז, יב
ג/ח נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' נו
ג/ח קרית מלך
ג/ח שיירי כנה"ג [רש"ל פ' העור והרוטב סי' י]
ג/ט אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' רח
ג/ט באר החיים
ג/ט הל' טומאת אוכלין (בוצק') עמ' סא {בשר מאדם}
ג/ט הליכות אליהו
ג/ט חזו"א עוקצין סי' ה ס"ק יא
ג/ט חזו"א על הרמב"ם
ג/ט לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ז אות ח
ג/ט מי הדעת עוקצין עמ' קמג-קמד, קמז
ג/ט מים אדירים דף עג ע"ד
ג/ט מעיני המים
ג/ט מעשה רקח
ג/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ט נודע ביהודה תנינא יו"ד סי' קח
ג/ט עדות בישראל
ג/ט פאר הלכה פסחים עמ' צה
ג/ט קול דודי (תשף)
ג/ט קול דודי כריתות סי' תצו, תצז, תק
ג/ט שפת אמת על התלמוד ח"ג דף צב ע"ג
ג/י אור הישר [מל"מ לקמן פי"ג ה"ד, אור הישר חולין יב ע"ב]
ג/י באר החיים
ג/י ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שכה
ג/י דברות משה חולין עמ' צא
ג/י דברות משה נדה וטהרות עמ' תפז {הרי זה טמא שיש להן מעשה ואין להן מחשבה}
ג/י דברי יחזקאל (מישור) עמ' כג
ג/י חזו"א יו"ד סי' ריד לדף קכ ע"ב
ג/י חסדי דוד ח"י עמ' קלח
ג/י יד ישראל ח"ב
ג/י לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 75
ג/י מי הדעת עוקצין עמ' קלא-קלב, קלד
ג/י משנת יעקב
ג/י עטרת מרדכי (שפלטר, תשעב) אות כז
ג/י צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קיח אות ב
ג/י שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 253
ג/י תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תעז


ד/656 הלכות טומאת אוכלין פרק ד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ד/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' קסה
ד/רה"פ פי' ר"י קאפח
ד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ד/רה"פ רמב"ם הערוך
ד/רה"פ רמב"ם לעם
ד/רה"פ שם טוב
ד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ד/א אבי עזרי ח"ד
ד/א אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' פב, ח"ה עמ' קפד
ד/א אבני זכרון (פפר) ח"א דף קו ע"ד
ד/א אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ח הע' 15 {מל"מ}
ד/א אור הישר [אור הישר ב"ב פ ע"א ופרה פ"ח מ"ז ואהלות פי"ג מ"ה וכריתות יב ע"ב]
ד/א אור המאיר (שפירא) סי' מ אות ח {פחות מכביצה מקבל טומאה והכשר}
ד/א אור טהרה סי' רלא-רלב, רלט-רמ {מל"מ}
ד/א אור ליהודה (תשנט) עמ' שעו {מק"ט בכ"ש}
ד/א אמר יוסף (אלקלעי)
ד/א אמרי בינה (אש) דף נו ע"ד, נז ע"ג {מקבל טומאה בכ"ש} וע"ד {בלי קליפתה}
ד/א אמרי חן (לוונברג) טהרות-עוקצין עמ' פט-צא
ד/א אנצי"ת ע' ביצה (ב) הע' 19
ד/א אתוון דאורייתא כלל ט (דף כ ע"ד)
ד/א באר החיים
ד/א בית אבא (גוטווירטה) דף כג ע"ד {מל"מ}, כד ע"א {כלשהוא}
ד/א בית לאבות דף קב ע"א {מל"מ}
ד/א בית מרדכי (סאויצקי) דף א ע"א
ד/א בית פנחס (גרהר) ח"ב בהקדמה עמ' 61-62
ד/א בני יעקב (כ"מ)
ד/א ברור הלכה חולין קיח ע"ב ציון ו פרק א
ד/א ברור הלכה יומא פ ע"א ציון ב
ד/א ברור הלכה סוכה - ברורי הראי"ה ו ע"א ציון א, סנהדרין פג ע"א ציון ו
ד/א ברור הלכה שבת צא ע"א ציון ה פסקה ג {מל"מ}
ד/א בריכות מים דף רנו ע"א {מל"מ}
ד/א גדולי ציון (תשנב) עמ' יז {ביצה בלי קליפה}
ד/א גור אריה (צרמון)
ד/א גזע ישי דף קצו ע"ד
ד/א דברות משה מועד ח"א עמ' שלט {ואין אוכל טמא מטמא אוכל אחר או משקין או ידים עד שיהיה בו כביצה}
ד/א דברות משה פסחים עמ' קמג
ד/א דברי אמת (תרכא) דף קיט ע"ד {מל"מ - התוספתא דקדירה שהיא מלאה משקין}
ד/א דברי אמת (תשעט) עמ' תפא, תפד {אוכל פחות מכביצה מקבל טומאה מן התורה, וראב"ד}, תפה {מל"מ - קדרה שמלאה משקין טהורין ותורמוסין טמאין פחות מכביצה וכו'}
ד/א דברי יחזקאל (תרצה) דף ה ע"ג
ד/א דברי יששכר דף יא ע"ג
ד/א דברי סופר עמ' סא {מל"מ}
ד/א דברי שמואל (מאדלינגר) דף י ע"ב {מל"מ}, יח ע"ד {מל"מ}, יט ע"ג {מל"מ - בריה}
ד/א דגל יהודה (בילו') עמ' קו
ד/א דעת ותבונה מכשירין עמ' רסט
ד/א הגהות מוהר"י קרט עמ' נט {מל"מ}, קעו
ד/א הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"ג הע' 81
ד/א הר המלך ח"ז עמ' רו
ד/א וזאת ליהודה (זלצר) עמ' לד
ד/א ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א קז ע"ב, אות היא לעולם ח"א נג ע"ד]
ד/א זכרון בנימין ח"א עמ' ס, ע, קכו, רעו, רצא, תפט
ד/א זכרון בנימין ח"ב עמ' קא, שג
ד/א זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' סג {מל"מ}
ד/א חבורי טהרה עמ' מא
ד/א חדוותא דשמעתתא ח"א דף כא ע"ד, כב ע"א וע"ג {מל"מ}
ד/א חדושים ובאורים (גרי') מנחות סי' ו ס"ק ה
ד/א חוקי חיים (גאגין) דף קיח ע"א
ד/א חזו"א פרה סי' יג ס"ק יב, טבול יום סי' ד ס"ק ד, עוקצין סי' ג ס"ק ה, או"ח סי' ק ס"ק א
ד/א חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד חולין קיט ע"ב]
ד/א חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' צז
ד/א חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' ט-י
ד/א חמדת יעקב עמ' 134, 128, 116
ד/א חסדי דוד ח"ט עמ' קנה, ח"י עמ' רעא {מל"מ}
ד/א חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' צג עמ' שיא {רמב"ם}, שטו {מל"מ}
ד/א טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' תקיז
ד/א יד אברהם טהרות עמ' יב
ד/א יד יהודה (אשכנזי) דף לא ע"ד
ד/א יד סופר עמ' לג, נב-נג, סה
ד/א ידי משה (בוצק') זבחים סי' סב {מל"מ}
ד/א ידיו של משה
ד/א ימי שלמה
ד/א יערות דבש ח"ב עמ' סה
ד/א יערי עם דבשי ח"ד מדור ב אות סג {משהו מקבל טומאה}
ד/א ישועות יעקב מועד עמ' תשסז
ד/א כך דרכו של תלמוד עמ' 50
ד/א כתבי משה זילברג עמ' 50
ד/א כתר אפרים עמ' קיח
ד/א לקוטי שעורים (שטיין) פסחים (תשמח) סי' ח אות א {כלשהו נקרא "אשר יאכל"}
ד/א מאור למלך ב"ב עמ' מז {כ"מ}
ד/א מאיר עיני חכמים ח"א דף נז ע"ד
ד/א מגידות (תשעג) סי' קכד עמ' מא
ד/א מגן גבורים (או"ח) סי' קנח ס"ק ג
ד/א מהרי"ט אלגזי דף כו ע"א
ד/א מהרי"ט אלגזי חלה אות ב או"ק יד
ד/א מוריה גל' קעה עמ' קסח
ד/א מחנה לויה (תשעד) עמ' תטו
ד/א מטה אהרן ב"ב עמ' נה
ד/א מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' נב
ד/א מי הדעת עוקצין עמ' ח, קיב, קפו
ד/א מילי דמרדכי
ד/א מים אדירים דף נה ע"ב
ד/א מים ראשונים (רבינ') עמ' לד, נ
ד/א מלאכת שלמה (חכים) כאן, ודף יח ע"א {מל"מ}
ד/א מנחה טהורה דף י ע"ג, עז ע"ד {מל"מ}
ד/א מנחת חזקיה מנחות עמ' קנז
ד/א מנחת חינוך ח"ב עמ' קכג, קכד, שמה
ד/א מעדני מלך (תשמח) עמ' רכח
ד/א מעשה רקח
ד/א מצודת דוד (שפרבר) עמ' שכז {טומאת עצמן כ"ש}
ד/א מקדש דוד החדש טהרות עמ' ח, קב
ד/א מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' כה, קלט, קמג
ד/א מקדש דוד סי' לט אות א
ד/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/א מרכבת יוסף דף כא ע"ד {מקבל טומאה בכ"ש}, עח ע"ג {כביצה}
ד/א מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' לו אות ח {מל"מ - תפח}
ד/א משא בני קהת
ד/א משאת משה (חברוני) פסחים סי' כ עמ' 56, סי' כה עמ' 68, סי' כו עמ' 76, סי' נח עמ' פח
ד/א משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף מג ע"ב {מל"מ - חצאי זיתים שנגעו}
ד/א משנת חיים חולין סי' פא עמ' רעב
ד/א משנת יעקב
ד/א נודע ביהודה השלם או"ח עמ' פה
ד/א נטע שורק דף קנג ע"א {בלי קליפה}
ד/א נתן פריו הל' נט"י עמ' יז
ד/א ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תקכו
ד/א ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תריז {מל"מ}
ד/א עבודת לוי (רוד') דף לז ע"ב
ד/א עלה יונה עמ' רכו
ד/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' צא
ד/א עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שסח ס"ק ד
ד/א עצי אלמוגים סי' קנח ס"ק ד אות א-ב
ד/א עקבי ברכה עמ' קסא
ד/א פני חמה דף טו ע"ב {מל"מ}
ד/א פסח דורות עמ' 208
ד/א פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' רע {מל"מ}
ד/א פרת חטאת עמ' ח
ד/א צל"ח החדש דף ל ע"ב {מל"מ}
ד/א צמח מנחם דף נט ע"ד {מל"מ}
ד/א צפיחית בדבש דף פה ע"ב {מל"מ}
ד/א קהלת שלמה דף כד ע"ג
ד/א קרית מלך
ד/א רלב"ג ויקרא פי"א פסוק לד עמ' קמא
ד/א שארית נתן (פולק) דף לח ע"ד, מא ע"א
ד/א שו"ע הרב או"ח סי' קנח ס"ב
ד/א שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' קעג, ח"ב עמ' שה
ד/א שם עולם (רבין) ח"א עמ' מג {מל"מ}
ד/א שמועת חיים יומא ח"ב עמ' שסה
ד/א שמעתתא דבי רב עמ' שה
ד/א שמש מרפא עמ' קמג
ד/א שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' תע
ד/א שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' קכב
ד/א שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ג אות תקמא {מל"מ}
ד/א שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' קנח
ד/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' קי {מל"מ}
ד/א שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 75, 82
ד/א שער המלך ח"א עמ' מב
ד/א שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ה הע' 59-60
ד/א שערי היכל זבחים עמ' רמה {אוכל נטמא בכל שהוא - כרש"י}
ד/א שערי היכל יומא מערכה קצ
ד/א שערי טהר ח"ב שער ג סי' יח אות ב, שער ד סי' ב אות א, ח"ד שער א סי' כ אות א, סי' כא אות א, שער ב סי' י אות ג, ח"ה שער ב סי' יג אות ה
ד/א תורת האשם עמ' א, ג, לז {מל"מ}, מו {מל"מ}, מט, נב, נח, עט, פא, פד, פו, קג {מל"מ}, קיז-קיח, קכד, קכז-קכח, קלט, קמה, קמז {מל"מ}, קס, קסב, קסז, רא, רז, רכג, רכח
ד/א תורת הבית (רשב"א) ח"ב עמ' 23
ד/א תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' כב, כו {מל"מ}, כח
ד/א תורת רפאל או"ח ח"ב דף קנח ע"א
ד/א תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' רלח
ד/א תנופת זהב עמ' 78
ד/א תשובות ר' איסר יהודה עמ' כ {בלי קליפה}
ד/ב אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קפה
ד/ב אבני זכרון (פפר) ח"ב, אבנים שלמות סי' טו אות א
ד/ב אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' מז אות א
ד/ב אור הישר [מל"מ הל' אה"ט פ"ד ה"ז, אברהם יגל תחלת הל' מטמאי מו"מ]
ד/ב באר החיים
ד/ב בית שערים יו"ד בהקדמה
ד/ב בני יעקב
ד/ב ברור הלכה חולין פז ע"ב ציון ד
ד/ב ברור הלכה ע"ז לא ע"א ציון ב
ד/ב ברור הלכה פסחים יז ע"א ציון א
ד/ב דברות משה מועד ח"א עמ' רסג, שלז {המשקין מתטמאין כל שהן ומטמאין בכל שהן}
ד/ב דברי חיים מקואות עמ' נו
ד/ב הר המלך ח"ז עמ' רו
ד/ב זכרון בנימין ח"א עמ' עט
ד/ב חזו"א מכשירין סי' ט ס"ק א
ד/ב חזו"א על הרמב"ם
ד/ב כתר המלך
ד/ב לב איש עמ' עח
ד/ב מגידות (תשמ) עמ' רלב
ד/ב מגידות (תשעג) סי' קא עמ' רלא
ד/ב מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' נז
ד/ב מי הדעת עוקצין עמ' רו
ד/ב מים חיים (שמולביץ) מקואות עמ' רעה
ד/ב מים מדליו (טאגער) חדושים אות לב
ד/ב מים ראשונים (רבינ') עמ' מז
ד/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' קכה, שמו
ד/ב מעיני התורה ח"ב עמ' קלד
ד/ב מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' קנח
ד/ב נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף פ ע"ב
ד/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' צא
ד/ב עצי אלמוגים סי' קנח ס"ק א אות ג
ד/ב פאר הלכה פסחים עמ' קמח
ד/ב צפיחית בדבש דף לז ע"ד
ד/ב קול דודי (תשף) (בקיצור)
ד/ב קול דודי כריתות סי' שטז
ד/ב קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' נה
ד/ב קרית מלך
ד/ב שו"ע הרב או"ח סי' קנח ס"ג
ד/ב שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' שט
ד/ב שערי טהר ח"א שער ד סי' א אות ג, ח"ב שער ד סי' ב אות א
ד/ב תורת האשם עמ' קמה, קצה, ריד, ריז, רכ
ד/ב תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' רלז
ד/ג אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' פג {מל"מ}
ד/ג אור הישר [אור הישר טהרות פ"ח מ"ח]
ד/ג אור שמח
ד/ג אשל אברהם (שפירא) עמ' עו
ד/ג באר החיים
ד/ג באר המים עמ' יז
ד/ג בדבר מלך חט"ו עמ' ריח {כל המשקין מצטדפין לפסול את הגוויה לרביעית וכל האוכלין מצטרפין לכביצה לטמא ט"א וכו'}
ד/ג בית אהרן וישראל גל' קיז עמ' עג
ד/ג ברכת השבת עירובין סי' כ ס"ק א
ד/ג בשבילי התלמוד ח"ג מנחות כד ע"א {מל"מ}
ד/ג גור אריה יהודה (תשעח) עמ' ב {מל"מ}
ד/ג גליונות אבני נזר {מל"מ}
ד/ג דברי אמת (תרכא) דף קיט ע"ד {מל"מ}
ד/ג דברי אמת (תשעט) עמ' תפה {כל האוכלים מצטרפין לכביצה לטמא אוכלין, ומל"מ}
ד/ג הגהות רימ"א {מל"מ}
ד/ג זכרון יהודה (לאש) דף סט ע"ב {מל"מ}
ד/ג חזו"א טבול יום סי' א ס"ק ז
ד/ג חזו"א על הרמב"ם
ד/ג חי' הריצ"ד
ד/ג טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' רמד
ד/ג יד אברהם פרה עמ' קלו {ראב"ד}
ד/ג לב איש עמ' עח
ד/ג מהרי"ט אלגזי חלה אות יח או"ק א
ד/ג מי הדעת עוקצין עמ' פג {מל"מ}, קפז
ד/ג מים חיים (שמולביץ) מקואות עמ' קנג {מל"מ}
ד/ג מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' תפח
ד/ג מעשה רקח
ד/ג משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף מז, מט {כל האוכלים מצטרפים}
ד/ג ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' רט
ד/ג עיני יצחק דף כו ע"ב {מל"מ}
ד/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' צא
ד/ג קדשי יהושע עמ' תתקצג
ד/ג קהלות יעקב טהרות לו
ד/ג קרית מלך
ד/ג שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' קפג {מצטרפים}
ד/ג שעורי הרב חלה עמ' ה
ד/ג שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' שכב
ד/ג שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' שמז
ד/ג שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 81, 117
ד/ג שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ג הע' 777
ד/ג שערי טהר ח"ב שער ג סי' ז אות א
ד/ג תורת גיטין סי' קכד ס"ק א
ד/ג תורת האשם עמ' נז, קלח {מל"מ}
ד/ד אגרות משה או"ח ח"א סי' עה
ד/ד אות היא לעולם ח"א דף כג ע"ד
ד/ד אמר יוסף (אלקלעי)
ד/ד ארץ יהודה
ד/ד אתה יצרת - מלאכות שבת סי' ה אות [ב] {ראב"ד}
ד/ד באר החיים
ד/ד בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' סא
ד/ד בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תסב
ד/ד ברור הלכה חולין קיז ע"ב ציון ה
ד/ד ברור הלכה חולין קכא ע"א ציון ב
ד/ד דברות משה ברכות עמ' שנד {העור המחובר בבשר והמרק וכ"מ}
ד/ד דברות משה פסחים עמ' קיב
ד/ד דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תתרסט
ד/ד הלכה רבה ח"ג עמ' 238
ד/ד הלכות עולם (קאראסיק) חולין נט ע"ג {כ"מ}
ד/ד הר המלך ח"ז עמ' רו
ד/ד חבורי טהרה עמ' סח
ד/ד חזו"א טהרות סי' א ס"ק ז
ד/ד חזו"א על הרמב"ם
ד/ד חי' בר נחמני דף נג ע"ד {מרק מצטרף}
ד/ד חי' הריצ"ד
ד/ד חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' יח
ד/ד חסדי דוד ח"י עמ' רע
ד/ד טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' רסא
ד/ד ידבר שלום ח"ב עמ' קו
ד/ד לב אריה (בראד, תשסד) עמ' תנא
ד/ד לבושי מרדכי לקו"ת עמ' טז
ד/ד מי הדעת עוקצין עמ' כג
ד/ד מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' קנב {כ"מ}
ד/ד מעין נצח ח"ב סי' פז
ד/ד מעיני המים
ד/ד מעשה רקח
ד/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ד נזר הקדש (רזין) מנחות דף ל ע"ד {כ"מ}
ד/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' צא
ד/ד ערהשה"ע טהרות סי' קל אות כ
ד/ד קדשי יהושע עמ' תקפא
ד/ד קרית מלך
ד/ד שארית נתן (פולק) דף מג ע"ב
ד/ד שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קיד
ד/ד שו"ת רא"מ פינגרהוט עמ' מא
ד/ד שם משמעון (סטרליץ) עמ' רפז
ד/ד שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' שמב
ד/ד שערי היכל זבחים עמ' שג הערה 13 {אלל... שפלטתו סכין - כריש לקיש}
ד/ד שערי טהר ח"ב שער ג סי' יב אות ג
ד/ד תורת האשם עמ' פד {מצטרפים לכביצה}
ד/ה אור ליהודה (תשנט) עמ' שעד
ד/ה אמונת יהושע עמ' תרלז
ד/ה באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' פח
ד/ה גינת ראובן תרומות עמ' רכה
ד/ה דעת ותבונה מכשירין עמ' רפז
ד/ה הוד יוסף עמ' קנא
ד/ה זכרון בנימין ח"א עמ' סא-סב
ד/ה זכרון בנימין ח"ב עמ' מז
ד/ה חדושים ובאורים (גרי') מנחות סי' ו ס"ק ג
ד/ה חזו"א עוקצין סי' ג ס"ק ה
ד/ה יד אברהם טהרות עמ' עט
ד/ה ידי משה (בוצק' תשמג) סי' קסד
ד/ה יראה ואהבה עמ' רעה
ד/ה מגידות (תשעג) סי' קכד עמ' לח
ד/ה מי הדעת עוקצין עמ' קיא
ד/ה מנחת אשר שבת עמ' רמו
ד/ה מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ה עמ' רלט
ד/ה מעשה רקח
ד/ה מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' כה
ד/ה מקור ברוך (גינ', תשמו) עמ' 131
ד/ה מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' שצא, שצג
ד/ה משאת משה (חברוני) פסחים סי' כ עמ' 56
ד/ה ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' רט
ד/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' צא
ד/ה שו"ת מהר"י הכהן (רפפורט) מהדו"ת או"ח סי' ז
ד/ה שלמי יוסף נזיר עמ' תקז
ד/ה שמעתתא דבי רב עמ' שב
ד/ה שערי טהר ח"א שער ד סי' ב אות ה, ח"ד שער א סי' כב אות ו, שער ב סי' י אות א, סי' טו אות ו, ח"ה שער א סי' ב אות טז, יח
ד/ה שערי טהר ח"ד שער א סי' כב אות ו, שער ב סי' י אות א, סי' טו אות ו
ד/ה שערי טהר ח"ה שער א סי' ב אות טז דף כח ע"ד
ד/ו אבני חפץ ח"ד עמ' רכה
ד/ו אור יעקב שבת דף לד ע"ד
ד/ו אמרי בינה (אוירבך) - שו"ת ח"ב סי' ט(נ"א) [ד] ד"ה ומש"כ
ד/ו באר החיים
ד/ו בנין שלמה (רבינ') סי' יח
ד/ו ברכות שמים מכות פ"ג אות רל {תפח}
ד/ו גינת ראובן תרומות עמ' רכה
ד/ו התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' כג
ד/ו חדושים ובאורים (גרי') מנחות סי' ו ס"ק ג
ד/ו חזו"א עוקצין סי' ג ס"ק ה
ד/ו יד אברהם טהרות עמ' פ
ד/ו כבוד הלבנון דף ע ע"א {תפח בגשם}
ד/ו מגידות (תשעג) סי' קכד עמ' לח
ד/ו מי הדעת עוקצין עמ' קיא
ד/ו מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' תנג
ד/ו מנחת חינוך ח"א עמ' קסא
ד/ו מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ה עמ' רלט
ד/ו מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' קמט
ד/ו משאת משה (חברוני) פסחים סי' כ עמ' 56
ד/ו נדרי תורה עמ' פד
ד/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' צא
ד/ו שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' לו
ד/ו שפת אמת על התלמוד ח"ג דף מט ע"ד
ד/ז מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ה עמ' רלט
ד/ז מקור ברוך (גינ', תשמו) עמ' 130
ד/ז מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' שצב
ד/ז שערי טהר ח"ה שער א סי' ב אות טז
ד/ח אוצרות הרמב"ם
ד/ח באר החיים
ד/ח מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ה עמ' רלט
ד/ח קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' ריג
ד/ט אוצרות הרמב"ם
ד/ט אור הישר [אור הישר מנחות נד ע"ב]
ד/ט אור ליהודה (תשנט) עמ' שעד-שעו
ד/ט אמונת יהושע עמ' תרמ {שנתפח}
ד/ט אפריון ט עמ' לג
ד/ט באר החיים
ד/ט ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' שכ
ד/ט זכרון בנימין ח"ב עמ' לה, מו
ד/ט חבורי טהרה עמ' רא
ד/ט חדושים ובאורים (גרי') מנחות סי' ו ס"ק ג
ד/ט חזו"א עוקצין סי' ג ס"ק ה
ד/ט חזו"א על הרמב"ם
ד/ט חזון יחזקאל ב"מ פ"ג ה"ה
ד/ט חמדת ישראל ח"א דף נ ע"ד
ד/ט יצחק ירנן
ד/ט כבוד הלבנון דף ע ע"א-ע"ב {בשר עגל שתפח}
ד/ט להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' קעז
ד/ט מי הדעת עוקצין עמ' קה, קיא
ד/ט מנחת חזקיה מנחות עמ' קנז
ד/ט מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ה עמ' רלט
ד/ט מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תכט
ד/ט מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קנו ע"ג
ד/ט מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' כה
ד/ט משה ידבר (תשעו) עמ' רפט
ד/ט משנת ר' אהרן זרעים עמ' רמו
ד/ט נזר הקדש (רזין) מנחות דף פב ע"ג
ד/ט ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' רי
ד/ט קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' ריג
ד/ט שארית ישראל (תשעד) דרוש ז עמ' 137
ד/ט שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' לו
ד/ט שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' מ
ד/ט שערי טהר ח"ד שער א סי' כב אות ו
ד/ט שערי טהר ח"ד שער א סי' כב אות ו
ד/ט תורת האשם עמ' עו
ד/ט תשובות רי"ח זוננפלד עמ' רמו
ד/י באר החיים
ד/י דעת ותבונה מכשירין עמ' רז
ד/יא אבן ישראל (בוהוש) עמ' קצ
ד/יא אגרות משה או"ח ח"א סי' עה
ד/יא אור הישר [אור הישר טהרות פ"א מ"ה]
ד/יא באר החיים
ד/יא בית שערים יו"ד סי' רעד
ד/יא דברות משה ברכות עמ' שנג {כל שטומאתו ושיעורו שוין מצטרפין זה עם זה}
ד/יא חסדי דוד ח"ה עמ' תשסא
ד/יא טעם ודעת הל' טו"מ פ"ד טעם ודעת אות יט
ד/יא יד אברהם אהלות עמ' יח
ד/יא יד סופר כאן, ויד סופר עמ' עח
ד/יא כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תסו
ד/יא לב טהור עמ' רכב
ד/יא מנחת חינוך ח"ב עמ' קלב, ח"ג עמ' נא
ד/יא נאות אפרים ח"א עמ' פז
ד/יא קרית מלך
ד/יא שושן עדות דף סה ע"ג
ד/יא שערי טהר ח"א שער ד סי' ב אות א דף קסט ע"ג
ד/יא שערי טהר ח"א שער ד סי' ב אות א, סי' ה אות ה, ח"ב שער ג סי' יח אות ג
ד/יב אור שמח
ד/יב באר החיים
ד/יב זכרון בנימין ח"א עמ' סד
ד/יב יד אברהם טהרות עמ' לג
ד/יב מגן גבורים (או"ח) סי' קנח ס"ק ג
ד/יב מנחת חינוך ח"ב עמ' קכד
ד/יב מעשה רקח
ד/יב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' צא
ד/יב קרית מלך
ד/יב שערי היכל זבחים עמ' רמה {מצטרפים לטמא - השמיט הדיון בגמ'}
ד/יב שערי טהר ח"ב שער ג סי' יח אות ג
ד/יב שעת הכושר דף יט ע"ד {מל"מ}
ד/יב תורת האשם - שבט מנשה עמ' לג
ד/יג באר החיים
ד/יג דעת ותבונה מכשירין עמ' ריט
ד/יג יד אברהם טהרות עמ' לו
ד/יג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' צא
ד/יג שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' תע
ד/יג שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' שכב
ד/יג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' קיא
ד/יג שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 106
ד/יד אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' יט אות ב
ד/יד באר החיים
ד/יד דבר שאול חלה סי' ז ס"ק ט
ד/יד מי הדעת עוקצין עמ' ה
ד/יד מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' תעז
ד/יד קהלות יעקב טהרות בסוף
ד/טו מועדים וזמנים ח"ג סי' רסה
ד/טז באר החיים
ד/טז יד אברהם טהרות עמ' לז
ד/טז.


ה/657 הלכות טומאת אוכלין פרק ה *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ה/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ה/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ה/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' קסו-קסז
ה/רה"פ פי' ר"י קאפח
ה/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ה/רה"פ רמב"ם הערוך
ה/רה"פ רמב"ם לעם
ה/רה"פ שם טוב
ה/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ה/א אמרי חן (לוונברג) טהרות-עוקצין עמ' צא-צד
ה/א אנצי"ת ע' גרעינים הע' 68
ה/א באר החיים
ה/א בכורי יוסף (וינר) ח"ב עמ' קה
ה/א דברות משה חולין עמ' קצט
ה/א דברי יחזקאל (תרצה) דף ו ע"ב
ה/א הל' טומאת אוכלין (בוצק') עמ' לא
ה/א הלכות עולם (קאראסיק) חולין נט ע"ג
ה/א חבורי טהרה עמ' נט
ה/א חסדי דוד ח"י עמ' תב {מל"מ}
ה/א יד אברהם אהלות עמ' ס
ה/א יהגה האריה עמ' קנט
ה/א מי הדעת עוקצין עמ' כב, סא {עוקצי תאנים}, סז {מל"מ}, עא, פג {מל"מ}
ה/א משנת יעקב
ה/א קרית מלך
ה/א שו"ע הרב או"ח סי' תרכט ס' טו
ה/א שירת הים סי' ה אות ו {מל"מ}
ה/ב אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קצב
ה/ב אוצרות הרמב"ם
ה/ב אור הישר [מל"מ הל' כלים פי"ז]
ה/ב אורה ושמחה הל' לולב פ"ח ס"ק נא {יד לא מצטרף}
ה/ב אמרי חן (לוונברג) טהרות-עוקצין עמ' צד-צו
ה/ב באר החיים כאן ועמ' רי-ריב
ה/ב בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' סא
ה/ב בדבר מלך ח"ח עמ' קנב
ה/ב בית יצחק (תשט"ז) עמ' 160
ה/ב ברור הלכה חולין קיח ע"א ציון ג ואחרי ציון ג פרק א
ה/ב זכרון בנימין ח"א עמ' קעד
ה/ב זכרון בנימין ח"ב עמ' צג
ה/ב חזו"א טהרות סי' א ס"ק ז
ה/ב חזו"א על הרמב"ם
ה/ב לב טהור עמ' קצז
ה/ב מי הדעת עוקצין עמ' א, ה, ז, כג, נד
ה/ב מקדש דוד החדש טהרות עמ' ט, פה
ה/ב מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' כו-כז, קיב, תכו
ה/ב משנת חיים חולין סי' פא עמ' רעא
ה/ב משנת יעקב
ה/ב ניצוצי אש עמ' שפד
ה/ב קרית מלך
ה/ב שמועת חיים יומא ח"ב עמ' תכו
ה/ב שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' שמב
ה/ב שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' קכג
ה/ב שערי טהר ח"א שער ב סי' ו אות ו, ח"ב שער ג סי' א אות א, ג
ה/ב תורת המלאכות ח"א עמ' נג אות מד
ה/ג אור הישר [אור הישר סוכה יג ע"ב]
ה/ג באר החיים
ה/ג בנין הלכה עמ' רטז, רכב, רכד
ה/ג ברור הלכה חולין קיח ע"ב ציון ו
ה/ג ברור הלכה חולין קיט ע"א ציון א פרק א
ה/ג ברור הלכה חולין קיט ע"ב ציון ג
ה/ג בריכת המלך עמ' רצט
ה/ג דברות משה פסחים עמ' קיד
ה/ג דברי חפץ עמ' קנד
ה/ג הלכות עולם (קאראסיק) חולין נט ע"ג
ה/ג הר המוריה (אדר"ת) עמ' לד
ה/ג זכרון בנימין ח"א עמ' קעא
ה/ג זכרון בנימין ח"ב עמ' תנז
ה/ג חבורי טהרה עמ' נו
ה/ג חזו"א יו"ד סי' רטו לדף סט, עוקצין סי' א ס"ק ה, יד
ה/ג חזו"א על הרמב"ם
ה/ג חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד חולין קיט ע"א]
ה/ג יד אברהם מכשירין קונטרס יד להכשר אות טז, יט
ה/ג יד סופר עמ' ט
ה/ג ידי משה (בוצק' תשמג) סי' תיד ס"ק ד, יב
ה/ג ישועות יעקב מועד עמ' תשסז
ה/ג ישועות כהן חלה סי' יד ס"ק ב
ה/ג לב אריה (בראד) חולין קיט ע"ב
ה/ג לב אריה (בראד, תשסד) עמ' תנא
ה/ג לב טהור עמ' קצב
ה/ג מי הדעת עוקצין עמ' ט, יא
ה/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' קכד
ה/ג מנחת שי חלה עמ' יג
ה/ג מעשה רקח
ה/ג מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' כז
ה/ג משאת משה (חברוני) פסחים סי' יט עמ' 50
ה/ג משנת חיים חולין סי' פא עמ' רעא, סי' פב עמ' רעד
ה/ג משנת יעקב
ה/ג קול דודי (תשף)
ה/ג קול דודי כריתות סי' תצט
ה/ג שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' קכה
ה/ג שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' רסד
ה/ג שעורי הגרב"ד פסחים עמ' קעד
ה/ג שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' קכג
ה/ג שערי טהר ח"ב שער ג סי' א אות ד, סי' ב אות ג
ה/ד באר החיים
ה/ד הלכות עולם (קאראסיק) חולין נט ע"ד
ה/ד חזו"א טבול יום סי' ד ס"ק ט, עוקצין סי' א ס"ק ה
ה/ד חזו"א על הרמב"ם
ה/ד מי הדעת עוקצין עמ' ח, כה
ה/ד מקדש דוד החדש טהרות עמ' ט
ה/ד משנת חיים חולין סי' פא עמ' רעא, רעג
ה/ד צמח מנחם דף סב ע"ד {צירוף הקליפות}
ה/ד קרית מלך
ה/ד שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' קכג
ה/ד תורת האשם עמ' קמז {מנין לידות}
ה/ה בדבר מלך ח"ח עמ' קס
ה/ה ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' מז
ה/ה הלכות עולם (קאראסיק) חולין נט ע"ד
ה/ה זכרון בנימין ח"א עמ' קעד
ה/ה מקדש דוד החדש טהרות עמ' ט
ה/ה מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' כו
ה/ה משנת חיים חולין סי' פא עמ' רעג
ה/ה שו"ע הרב או"ח סי' תרכט ס' טו
ה/ו חבורי טהרה עמ' רא
ה/ו חי' ר"ש קלוגר סוכה עמ' קלא
ה/ו כתב סופר יו"ד סי' צו ד"ה והנה בפ"ה {הרמב"ם פסק כרבנן דל"ל גוד אחית, כ"מ - אע"פ שיש לדחות}, ד"ה ומה שכתב {כ"מ - קביעות מסמרים נלמד}, ד"ה אלא דקשה {כ"מ - קבעו במסמרים ובנה}
ה/ו מעשה רקח
ה/ו משנת יעקב
ה/ו ס' החיים (קלוגר) עמ' תתרפד
ה/ז אורה ושמחה הל' סוכה פ"ה ס"ק כג
ה/ז באר החיים
ה/ז ברור הלכה סוכה יג ע"ב ציון ד, ה
ה/ז חזו"א עוקצין סי' א ס"ק יג
ה/ז חזו"א על הרמב"ם
ה/ז חי' ר"ש קלוגר סוכה עמ' קלא, קלג
ה/ז יוסף חי
ה/ז מי הדעת עוקצין עמ' מט, נא
ה/ז מעשה רקח
ה/ז מרכבת המשנה מהדו"ק
ה/ז משנת יעקב
ה/ז ס' החיים (קלוגר) עמ' תתרפד, תתרפו {כ"מ}
ה/ז פרשת המלך
ה/ז שם עולם (רבין) ח"ב עמ' קנו
ה/ז שערי טהר ח"ב שער א סי' ו אות א
ה/ז שפת אמת על התלמוד ח"ב דף עה ע"ד
ה/ח אשר למלך
ה/ח באר החיים
ה/ח ברור הלכה סוכה יג ע"ב ציון ה, יד ע"א ציון א
ה/ח חסדי דוד ח"י עמ' רס
ה/ח טהרת אליהו עמ' תעא
ה/ח מי הדעת עוקצין עמ' נב
ה/ח מים אדירים דף נט ע"ד
ה/ט באר החיים
ה/ט ברכת השבת מס' שבת סי' ג פ"ב ס"ק י
ה/ט חזו"א יו"ד סי' ריד לדף קיט ע"ב
ה/ט מעשה רקח
ה/י באר החיים
ה/י חבורי טהרה עמ' נג
ה/י מי הדעת עוקצין עמ' עט
ה/י משה ידבר (תשעו) עמ' רסא
ה/יא אור הישר [אור הישר חולין קיט ע"ב]
ה/יא באר החיים
ה/יא חבורי טהרה עמ' ה {ראב"ד}
ה/יא חזו"א עוקצין סי' א ס"ק יד, סי' ב ס"ק י
ה/יא חזו"א על הרמב"ם
ה/יא מי הדעת עוקצין עמ' עט-פ
ה/יב אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' כ אות ג
ה/יב אשל אברהם (שפירא) עמ' עז {לח}
ה/יב באר החיים
ה/יב דברות משה שבת ח"א סי' יז ענף ב
ה/יב הל' טומאת אוכלין (בוצק') עמ' ס {קליפי פולין}
ה/יב הר המלך ח"ז עמ' רו
ה/יב זכרון בנימין ח"ב עמ' תנו
ה/יב חזו"א עוקצין סי' ב ס"ק ו
ה/יב חזו"א על הרמב"ם
ה/יב חסדי דוד ח"י עמ' רעב
ה/יב מי הדעת עוקצין עמ' כה, לח, עט
ה/יג אנצי"ת ע' גרעינים הע' 66, 72
ה/יג באר החיים
ה/יג גינת ראובן תרומות עמ' תתלט
ה/יג גנזי ברכה סי' ו אות ו
ה/יג חזו"א עוקצין סי' ב ס"ק א, ה
ה/יג חזו"א על הרמב"ם
ה/יג חסדי דוד ח"י עמ' רסו
ה/יג טהרת ישראל
ה/יג יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' מו
ה/יג יהגה האריה עמ' קנט
ה/יג להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' כח
ה/יג מגן גבורים (או"ח) סי' רב ס"ק ג
ה/יג מעשה רקח
ה/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/יג משנת חיים חולין סי' פב עמ' רעד
ה/יג קרית מלך
ה/יג שושן עדות דף קלג ע"ד
ה/יד אנצי"ת ע' גרעינים הע' 76, 77, 81, 85, 86, 88
ה/יד באר החיים
ה/יד זכרון בנימין ח"א עמ' תמה {ראב"ד}
ה/יד חבורי טהרה עמ' ה {ראב"ד}
ה/יד חזו"א עוקצין סי' ב ס"ק א, ה, סי' ה ס"ק ה
ה/יד חזו"א על הרמב"ם
ה/יד ידי משה (בוצק' תשמג) סי' תלו
ה/יד מי הדעת עוקצין עמ' כ {ראב"ד}
ה/יד מנחת חינוך ח"ב עמ' קכה
ה/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/יד משמרת הטהרה כלים פט"ז מ"ה סי' 2
ה/יד קרית מלך
ה/יד שערי טהר ח"א שער ד סי' ו אות ג, ח"ב שער ג סי' י אות ב
ה/טו אנצי"ת ע' גרעינים הע' 78, 79
ה/טו באר החיים
ה/טו ברור הלכה חולין קיט ע"א ציון א
ה/טו חזו"א עוקצין סי' ב ס"ק א-ג
ה/טו חזו"א על הרמב"ם
ה/טו חסדי דוד ח"י עמ' רסח-רסט
ה/טו ידי משה (בוצק' תשמג) סי' תלג
ה/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/טו משנת חיים חולין סי' פב עמ' רעה
ה/טו קרית מלך
ה/טו תורת המלאכות ח"ז עמ' כט
ה/טז באר החיים
ה/טז ברור הלכה חולין קיט ע"א ציון א
ה/טז חזו"א עוקצין סי' א ס"ק יד, סי' ב ס"ק ב-ג
ה/טז חזו"א על הרמב"ם
ה/טז חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד חולין קיט ע"א]
ה/טז כתר המלך
ה/טז מעשה רקח
ה/טז משאת המלך ח"ג סי' תו {פול}
ה/טז משנת חיים חולין סי' פב עמ' רעד
ה/יז אנצי"ת ע' גרעינים הע' 61, 62
ה/יז הר המלך ח"ז עמ' רז
ה/יז חזו"א עוקצין סי' ב ס"ק ה, סי' ו ס"ק ה
ה/יז מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' קיח
ה/יז פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' מד
ה/יז קרית מלך
ה/יח אנצי"ת ע' גרעינים הע' 63
ה/יח חזו"א עוקצין סי' ב ס"ק ה
ה/יח פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' מד
ה/יט באר החיים
ה/יט חזו"א עוקצין סי' א ס"ק י
ה/יט חזו"א על הרמב"ם [צ"ל שעקרם לשתלם ושדרה]
ה/יט חסדי דוד ח"י עמ' רנח
ה/יט מי הדעת עוקצין עמ' לב, לו, לח, סא
ה/יט מעשה רקח
ה/יט קרית מלך
ה/יט שערי טהר ח"ב שער א סי' ו אות ב
ה/כ אור הישר
ה/כ אורה ושמחה הל' סוכה פ"ה ס"ק כב
ה/כ באר החיים
ה/כ זכרון בנימין ח"ב עמ' תנח
ה/כ חזו"א עוקצין סי' א ס"ק י
ה/כ חזו"א על הרמב"ם
ה/כ טעם ודעת הל' טו"מ פ"ג הי"ג בביאוה"ל
ה/כ מי הדעת עוקצין עמ' כב {יד האשכול}
ה/כ מעשה רקח
ה/כ קרית מלך
ה/כ שו"ע הרב או"ח סי' תרכט ס' טו
ה/כא באר החיים
ה/כא חזו"א עוקצין סי' א ס"ק י, יד
ה/כא חזו"א על הרמב"ם
ה/כא מי הדעת עוקצין עמ' מה, עט
ה/כב אור הישר [אור הישר עוקצין פ"ב מ"ז]
ה/כב באר החיים
ה/כב הר המלך ח"ז עמ' רז
ה/כב חבורי טהרה עמ' נג
ה/כב חזו"א עוקצין סי' ב ס"ק ז
ה/כב חזו"א על הרמב"ם
ה/כב חסדי דוד ח"י עמ' רעד
ה/כב מי הדעת עוקצין עמ' עח
ה/כב קרית מלך


ו/658 הלכות טומאת אוכלין פרק ו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ו/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' קסח
ו/רה"פ פי' ר"י קאפח
ו/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ו/רה"פ רמב"ם הערוך
ו/רה"פ רמב"ם לעם
ו/רה"פ שם טוב
ו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ו/א באר החיים
ו/א ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' רמד
ו/א הר המוריה (אדר"ת) עמ' לד
ו/א חזו"א עוקצין סי' ב ס"ק טז
ו/א חזו"א על הרמב"ם {ראב"ד}
ו/א חסדי דוד ח"י עמ' רעו
ו/א מעשה רקח
ו/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/א קדשי יהושע עמ' תתקצג {ראב"ד}
ו/ב אנצי"ת ע' ביצה (א) הע' 302
ו/ב באר החיים
ו/ב חסדי דוד ח"י עמ' רעז
ו/ב מי הדעת עוקצין עמ' צב, צח
ו/ב מעשה רקח
ו/ב משנת אליעזר (רבינ') עמ' קעו
ו/ב נועם ח"ו עמ' קעד, קעז, קפב
ו/ג באר החיים
ו/ג חזו"א עוקצין סי' ב ס"ק טז
ו/ג חזו"א על הרמב"ם
ו/ג כתר המלך
ו/ג מי הדעת עוקצין עמ' צח
ו/ג מעשה רקח
ו/ג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' קכד
ו/ד באר החיים
ו/ד חזו"א עוקצין סי' ב ס"ק טז
ו/ד חזו"א על הרמב"ם
ו/ד כתב סופר יו"ד סי' צח ד"ה מכתבו {הרמב"ם פסק כרבנן דל"ל גוד אחית}
ו/ה.
ו/ו באר החיים
ו/ו חזו"א עוקצין סי' ב ס"ק יג
ו/ו חזו"א על הרמב"ם
ו/ו חסדי דוד ח"י עמ' רעה-רעו
ו/ו מעיני המים
ו/ו שהם וישפה ח"ב
ו/ו שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' לו
ו/ו שערי טהר ח"ד שער א סי' כב אות י
ו/ז באר החיים
ו/ז הר המלך ח"ז עמ' רז
ו/ז חזו"א עוקצין סי' ב ס"ק יג
ו/ז חזו"א על הרמב"ם
ו/ז מי הדעת עוקצין עמ' צ
ו/ז מעיני המים
ו/ז מפענח צפונות עמ' 201
ו/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/ז קרית מלך
ו/ז שערי טהר ח"ד שער א סי' ט אות ב
ו/ח בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תסא
ו/ח חזו"א עוקצין סי' ב ס"ק יג
ו/ח חזו"א על הרמב"ם
ו/ח קדשי יהושע עמ' שמב
ו/ח תורת האשם עמ' כב
ו/ט אור הישר [חזון נחום עוקצין פ"א סוף מ"א]
ו/ט אות היא לעולם ח"ב דף קכה ע"ב {מל"מ}
ו/ט אמרי יושר חולין קכח ע"א
ו/ט אמרי נפתלי ח"ב עמ' נח
ו/ט באר החיים
ו/ט בני משה (מאג'אר) דף כג ע"ג
ו/ט גור אריה יהודה (תשעח) עמ' ג
ו/ט זבד טוב עמ' 21
ו/ט חבורי טהרה עמ' ר
ו/ט חזו"א יו"ד סי' ריד לדף קכז ע"ב, טבול יום סי' ה ס"ק יב-יג
ו/ט חזו"א על הרמב"ם
ו/ט חסדי דוד ח"י עמ' רעה-רעו
ו/ט יד אברהם טהרות עמ' מ
ו/ט מעין נצח ח"ב סי' ע
ו/ט ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתיג
ו/ט קהלות יעקב מנחות טז
ו/י באר החיים
ו/י ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שכט
ו/י זכרון בנימין ח"א עמ' שמב
ו/י חבורי טהרה עמ' רסד
ו/י חזו"א טבול יום סי' ה ס"ק יג
ו/י חזו"א על הרמב"ם
ו/י חסדי דוד ח"י עמ' תב
ו/י יד אברהם טהרות עמ' מ
ו/י ידי משה (בוצק' תשמג) סי' רפא
ו/יא אור שמח
ו/יא אשר לשלמה (סויסה) חולין עמ' קסד
ו/יא באר החיים
ו/יא בית אבא (גוטווירטה) דף מט ע"ד
ו/יא חזו"א עוקצין סי' ב ס"ק יד
ו/יא חזו"א על הרמב"ם
ו/יא חסדי דוד ח"י עמ' רסא, רסג
ו/יא יד אברהם טהרות עמ' מא
ו/יא יד אברהם מכשירין פ"א ה"ד אות ב
ו/יא ידי משה (בוצק' תשמג) סי' תיד ס"ק א
ו/יא מי הדעת עוקצין עמ' כ, פד-פו, צ
ו/יא מעיני המים
ו/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/יא משאת המלך ח"ג סי' תה {ראב"ד}
ו/יא קרית מלך
ו/יא ראש אליהו ח"א עמ' קפ
ו/יא ראשית בכורים דף קח
ו/יא שולי הגליון עמ' קנז
ו/יב אוצרות הרמב"ם
ו/יב אור הישר [אור הישר זבחים קה ע"ב ומנחות כד ע"א ואהלות פ"ג מ"ד]
ו/יב אמונת עתיך גל' 104 עמ' 24
ו/יב אשל אברהם (שפירא) עמ' עח {קליפת שום}
ו/יב בית אבא (גוטווירטה) דף מט ע"ד {אתרוג}
ו/יב בית מרדכי (סאויצקי) דף יא ע"ד
ו/יב בן ימין עמ' קו, קח
ו/יב בנין ציון (עטלינגר) ח"א סי' מ
ו/יב דברי אמת (תשעט) עמ' תפה {אתרוג שנפרץ ותחבה בכוש או בקיסם אינו חיבור}
ו/יב הל' טומאת אוכלין (בוצק') עמ' כד, לא {כ"מ - חיבור בהכשר}
ו/יב זכור זאת ליעקב עמ' פג {ראב"ד}
ו/יב זכרון בנימין ח"א עמ' שלד, תמה
ו/יב חזו"א יו"ד סי' ריד לדף קכד ע"ב, עוקצין סי' א ס"ק יד, סי' ב ס"ק טו-טז, סי' ה ס"ק ה
ו/יב חזו"א על הרמב"ם
ו/יב חי' חתם סופר
ו/יב חסדי דוד ח"י עמ' רסא, רסג
ו/יב חתן סופר או"ח ח"א עמ' קצא
ו/יב יד אברהם מכשירין פ"א ה"ד אות ב
ו/יב יד אברהם פרה עמ' קלז
ו/יב יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' קיג
ו/יב ידי משה (בוצק' תשמג) סי' תיד ס"ק א
ו/יב יין הטוב עמ' עד
ו/יב מגן גבורים (או"ח) סי' קסז ס"ק ב
ו/יב מי הדעת עוקצין עמ' פד, צ {ראב"ד}
ו/יב מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רצז
ו/יב מעיני המים
ו/יב מפתח הבאורים [חתם סופר או"ח סי' מו]
ו/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/יב נועם ח"ג עמ' יג
ו/יב ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתיג {כ"מ}
ו/יב קרית מלך
ו/יב שערי טהר ח"ב שער ג סי' ב אות א, סי' ג אות א, ג
ו/יג אבני נזר יו"ד סי' תכג אות ג, סי' תמו אות יב
ו/יג אמונת יהושע עמ' אלף קצא
ו/יג אמרי חן (לוונברג) טהרות-עוקצין עמ' צו-צז
ו/יג באר החיים
ו/יג גליונות אבני נזר
ו/יג דברי אמת (תשעט) עמ' תפג {עיסה שנילושה במי פירות טהורה}
ו/יג חזון נחום זרעים ח"ג עמ' פח
ו/יג חיים ומלך
ו/יג ישועות כהן חלה סי' יד ס"ק טו
ו/יג להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קנא {חיבור בידי אדם}
ו/יג לחם בכורים עמ' צח
ו/יג מעשה רקח
ו/יג שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 110
ו/יד אמרי נפתלי ח"ב עמ' נח
ו/יד באר החיים
ו/יד דברי יחזקאל (מישור) עמ' כה
ו/יד דברי יחזקאל (תרצה) דף ו ע"ד
ו/יד הל' טומאת אוכלין (בוצק') עמ' כד
ו/יד חזו"א או"ח סי' נז (ד"ה לענין), טבול יום סי' ד ס"ק יג, עוקצין סי' ב ס"ק יד
ו/יד חזו"א על הרמב"ם
ו/יד חסדי דוד ח"י עמ' סח, רנד, רסא, רסג
ו/יד טעם ודעת הל' פרה פי"ד ה"י ביאה"ל ד"ה אם יש
ו/יד יד אברהם פרה עמ' קלז
ו/יד ידי משה (בוצק' תשמג) סי' ריב
ו/יד יהגה האריה עמ' קסב
ו/יד כתב סופר יו"ד סי' צט ד"ה והנה מה {כ"מ - וכן אם עשה מקוה}
ו/יד מי הדעת עוקצין עמ' פב, פד
ו/יד מעשה רקח
ו/יד מפענח צפונות עמ' 71
ו/יד צפנת פענח ויקרא עמ' קיא
ו/יד קהלות יעקב שבת מא
ו/יד שערי טהר ח"ב שער ג סי' ג אות ג, סי' כא אות א
ו/יד תורת האשם עמ' כ, ס
ו/טו באר החיים
ו/טו זכור זאת ליעקב עמ' פג
ו/טו חזו"א טהרות סי' יב ס"ק ד, טבול יום סי' ד ס"ק יג
ו/טו חזו"א על הרמב"ם
ו/טו מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רצז
ו/טו שולי הגליון עמ' קנז
ו/טו שערי טהר ח"ב שער ג סי' ג אות ג
ו/טז באר החיים
ו/טז בית אהרן (צוקרמן) עמ' שעו
ו/טז גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' תמז
ו/טז דגל יהודה (בילו') עמ' קו
ו/טז זכרון בנימין ח"ב עמ' קצב
ו/טז חזו"א טהרות סי' א ס"ק יח, סי' יב ס"ק ד, טבול יום סי' ד ס"ק ה
ו/טז חסדי דוד ח"י עמ' סח, קמה
ו/טז כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' רע
ו/טז מי הדעת עוקצין עמ' פב, פה
ו/טז מנחת חינוך ח"ב עמ' צב
ו/טז קהלות יעקב שבת מא
ו/טז שערי טהר ח"ב שער ג סי' ג אות ג
ו/יז אהל שרה לאה עמ' קכו {ראב"ד}
ו/יז אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ח הע' 29-33
ו/יז אוריין תליתאי (תאומים) סי' יד
ו/יז אידנו עמ' 63 {ראב"ד}
ו/יז באר החיים
ו/יז באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' קעו
ו/יז בדבר מלך ח"י עמ' מט
ו/יז בית אהרן וישראל גל' קיז עמ' עג-עד {ראב"ד}
ו/יז בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' קנה
ו/יז בית מרדכי (סאויצקי) דף כג ע"ב {ראב"ד}
ו/יז בנין הלכה עמ' רג {ראב"ד}, רד
ו/יז בריכת ירושלים עמ' כה, ריג
ו/יז ברכת השבת עירובין סי' כ ס"ק א {ראב"ד}
ו/יז דברי אמת (תשעט) עמ' תפו {אוכל פרוד וכו' מצטרף לכביצה לטמא אוכלין אחרים, וראב"ד}
ו/יז דגל יהודה (בילו') עמ' קו
ו/יז זבד טוב עמ' 37
ו/יז זכרון בנימין ח"א עמ' סד
ו/יז זכרון בנימין ח"ב עמ' קצב
ו/יז חבורי טהרה עמ' מ, פט, קס
ו/יז חדושים ובאורים (גרי') חלה סי' ב ס"ק ב
ו/יז חזו"א יו"ד סי' קצג (ב) ס"ק ג, סי' ריד לדף קיז, לדף קכז ע"ב, לדף קכח ע"א (ד"ה כביצה), זרעים ליקוטים סי' ד ס"ק ג, טהרות סי' א ס"ק יח, סי' יא ס"ק ב, טבול יום סי' ד ס"ק ב-ה, יג, טו, סי' ה ס"ק יב, סי' ו ס"ק ג
ו/יז חזו"א על הרמב"ם
ו/יז חלת לחם (תשנח) עמ' קנח
ו/יז חמדת יעקב עמ' 134
ו/יז חסדי דוד ח"י עמ' קלט
ו/יז יד אברהם טהרות עמ' לה, מא
ו/יז יד אברהם פרה עמ' קלז
ו/יז יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' כא, קיג
ו/יז יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' רנא, שנ
ו/יז ידי משה (בוצק' תשמג) סי' תיד ס"ק א, ג, ט, וקו"א להל' פרה פי"ג ה"ה
ו/יז מי הדעת עוקצין עמ' פה, פו, פח, קפז
ו/יז מפענח צפונות עמ' 71
ו/יז מקדש דוד החדש טהרות עמ' קד
ו/יז מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' קמג, רה, ריז
ו/יז מקדש דוד סי' מב אות ו בסופו
ו/יז מקדש דוד קדשים סי' לז ס"ק א
ו/יז מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/יז משאת משה (חברוני) פסחים סי' מא עמ' סד
ו/יז משנת יעקב קרבנות עמ' רפא-רפב
ו/יז נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' כט, ח"ג - מלואים למשפט סי' כג
ו/יז פרשת המלך
ו/יז צמח מנחם דף נח ע"א
ו/יז צפנת פענח ויקרא עמ' קיא
ו/יז קרית מלך
ו/יז שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' קפג {ראב"ד - מצטרפים לטמא}
ו/יז שבט הלוי (גרייבסקי) עמ' ל {ראב"ד}
ו/יז שו"ת מהרש"ם ח"ח סי' לא
ו/יז שושן עדות דף סו ע"א
ו/יז שלמי שמחה ח"א עמ' רלד {ראב"ד}, ח"ה עמ' קיז {ראב"ד}
ו/יז שם עולם (רבין) ח"א עמ' מז
ו/יז שמחת מלך עמ' 74
ו/יז שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' שכב, תקכא
ו/יז שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' ריט
ו/יז שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' קנח
ו/יז שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' תנב
ו/יז שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 116, 117
ו/יז שערי טהר ח"ב שער ג סי' ג אות ג, שער ד סי' א אות ב, ח"ד שער א סי' י אות ב, סי' כא אות ה, שער ב סי' י אות ו, ח"ה שער ב סי' יג אות ג
ו/יז שערי טהר ח"ה שער ב סי' יג אות ג דף קצג ע"ג
ו/יז תורת האשם עמ' נו, סב, קכח, קלג, קלה, קלח, קמ, קסו
ו/יח באר החיים
ו/יח חלת לחם (תשנח) עמ' קנח
ו/יח שערי טהר ח"ב שער ג סי' יח אות א
ו/יט באר החיים
ו/יט חלת לחם (תשנח) עמ' קנח
ו/יט יד אברהם טהרות עמ' מ
ו/יט מעשה רקח
ו/יט שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' ריח
ו/יט תורת האשם עמ' סא {ככרות נושכות}


ז/659 הלכות טומאת אוכלין פרק ז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ז/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' קסט-קע
ז/רה"פ פי' ר"י קאפח
ז/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ז/רה"פ רמב"ם הערוך
ז/רה"פ רמב"ם לעם
ז/רה"פ שם טוב
ז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ז/א אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קפה, קצח
ז/א אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' תנט
ז/א אוצרות הרמב"ם
ז/א באר החיים
ז/א בנין ציון (עטלינגר) ח"א סי' קפא
ז/א ברור הלכה ע"ז עב ע"א ציון ל
ז/א גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' רס
ז/א דברי חיים מקואות עמ' קכד
ז/א זכרון בנימין ח"א עמ' עט, רמד
ז/א חזו"א מכשירין סי' ה ס"ק י
ז/א חזו"א על הרמב"ם
ז/א יד אברהם מכשירין פ"ה ה"ט אות א
ז/א כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' רעז
ז/א כתב סופר יו"ד דף ע ע"ד
ז/א כתב סופר יו"ד סי' צו ד"ה מפתח {שכל הטומאות כשעת מציאתן}
ז/א לקוטי שיחות חל"ז עמ' 27
ז/א מחקרי ארץ ח"ה יו"ד סי' ג
ז/א מים חיים (שמולביץ) מקואות עמ' רעט
ז/א מקדש דוד החדש טהרות עמ' קסט
ז/א מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' כה
ז/א משנה הלכות ח"ט סי' קנח
ז/א נחלת בנימין עמ' קיב
ז/א נתן פריו מקואות עמ' יט
ז/א קרית מלך
ז/א שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' שיח
ז/א שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' ד
ז/א שעורי ר' יחיאל מיכל מקואות אות עג
ז/א שערי טהר ח"ב שער ג סי' יז אות א
ז/א שערי ישר שער ג פכ"ז אות יד
ז/א תורת האשם - שבט מנשה עמ' א {משקה מטמא אחרים רק מדרבנן}
ז/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' תקטז-תקכ
ז/ב אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' נו
ז/ב באר החיים
ז/ב בית אהרן וישראל גל' מא עמ' מג {המערה מחם לחם - ענני החמין עולים כתמרות עשן}, גל' מז עמ' עז, פ {משום הבל}, גל' מח עמ' עג {הבל העולה}
ז/ב בית דוד (תשעט) או"ח סי' פט, קיד
ז/ב גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' רס
ז/ב דעת ותבונה מכשירין עמ' רפט, רצג
ז/ב הל' טומאת אוכלין (בוצק') עמ' לז {שהעשן}
ז/ב זכרון בנימין ח"א עמ' רמה
ז/ב טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' שצו
ז/ב כרתי ופלתי סי' קה אות ח
ז/ב לקוטי שיחות חל"ז עמ' 27
ז/ב מאזני צדק ח"א עמ' ר
ז/ב מגד יהודה ח"א סי' קסה אות י
ז/ב מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' עג
ז/ב מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ה עמ' קה
ז/ב מערכי לב (לב) עמ' תמא
ז/ב מעשה רקח
ז/ב משנה הלכות ח"ב דף ג-ד, ח"ט סי' קנח
ז/ב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' קעא {העשן}
ז/ב קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' ר
ז/ב קרית מלך
ז/ב שארית יהודה (בלום) דף נ ע"ג {קיטור העולה ממים - כמים}
ז/ב שו"ת הריב"ש עמ' שכז
ז/ב שו"ת מהרש"ם ח"א סי' צב
ז/ב תשובה שלמה יו"ד סי' יג
ז/ג אור הישר [אור שמח הל' אה"ט פ"ח ה"ט, שו"ת הריב"ש סי' רנה]
ז/ג באר החיים
ז/ג בית אבי ח"ב סי' צב עמ' קל {זיעה כמשקה - לענין מקוה}
ז/ג חלק לוי עמ' רסה
ז/ג טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' שצו
ז/ג שערי טהר ח"ב שער ג סי' טז אות א
ז/ד באר החיים
ז/ד ברכת רצה סי' ז
ז/ד גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' רס, תע
ז/ד דעת ותבונה מכשירין עמ' רפג, רפה
ז/ד ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' תקעז-תקעח
ז/ד חזו"א מכשירין סי' ה ס"ק ט, יא, טהרות סי' יא ס"ק ד, מקואות ח"ב סי' י ס"ק יב, טהרות בליקוטים בסופו
ז/ד חזו"א על הרמב"ם
ז/ד לבושי מרדכי או"ח עמ' מז, שפב, ח"ד עמ' ע
ז/ד להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' ע ע"ב
ז/ד מגידות (תשעג) סי' קכה עמ' מב
ז/ד מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' ס
ז/ד מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ה עמ' קד
ז/ד מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קמה
ז/ד מערכי לב (לב) עמ' תמא
ז/ד מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' קמט
ז/ד צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' מג
ז/ד קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קצט
ז/ד קרית מלך
ז/ד שהם וישפה ח"א
ז/ד שו"ת הרדב"ז ח"ד סי' אלף קנד
ז/ה באר החיים
ז/ה באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' כו, נח, קה, קמט, קנד, קנז, קנט, קעה, קפא {ר"ח הלוי}
ז/ה בית אהרן (צוקרמן) עמ' קצה
ז/ה בית יצחק (תשיד) עמ' 129 {ר"ח הלוי}
ז/ה ברור הלכה ע"ז עב ע"א ציון ל
ז/ה דברי חיים מקואות עמ' קכד
ז/ה דעת ותבונה מכשירין עמ' רפ
ז/ה הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' יז ס"ק יג
ז/ה זכרון בנימין ח"א עמ' עט
ז/ה זכרון בנימין ח"ב עמ' קצב
ז/ה חזו"א יו"ד סי' צד ס"ק י-יא, סי' קלז ס"ק יב, אהע"ז סי' קמז לדף טז, חו"מ לקוטים סי' כה לפ"ד מ"ו
ז/ה חזו"א על הרמב"ם
ז/ה חזון יחזקאל מקואות פ"ג ה"ג
ז/ה חי' חתם סופר
ז/ה חי' ר' חיים הלוי דף פד
ז/ה חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' מג עמ' קלא
ז/ה יד אברהם טהרות עמ' סח, רז {ר"ח הלוי}
ז/ה יד אברהם מכשירין פ"ג ה"ה אות יב {ר"ח הלוי}
ז/ה יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' קיג {ר"ח הלוי}
ז/ה יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' שנא {ר"ח הלוי}
ז/ה יד ישראל ח"א
ז/ה ישועות כהן מקואות סי' טז ס"ק ג
ז/ה מועדים וזמנים ח"ד סי' שט
ז/ה משנה הלכות ח"ז סי' קמז
ז/ה משנת יעקב
ז/ה נתיבות מרדכי גיטין עמ' קסו, תקמז
ז/ה עצי אלמוגים סי' קסב ס"ק יא
ז/ה פלגי מים מקואות פ"ג מ"ב אות א, פ"ו מ"ז אות יא ס"ק ג, מ"ח אות ב-ד, ו, טו, פ"ז מ"א אות ח {ר"ח הלוי}
ז/ה פרי שמואל מכות עמ' לב, מ
ז/ה קול דודי (תשף)
ז/ה קול דודי מקואות סי' קצו, רז-רח
ז/ה קרית מלך
ז/ה רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' נד {ר"ח הלוי}
ז/ה רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' רמב {ר"ח הלוי}
ז/ה שארית יהודה (בלום) דף נ ע"ד
ז/ה שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קעא {ר"ח הלוי}
ז/ה שולי הגליון עמ' קנח
ז/ה שנות חיים (אויסאיבל) מקואות סי' מה ס"ג ס"ק ח, סי' מח ס"ק ח, סי' נג ענף א ס"ק ג, סי' נה ס"ק ג
ז/ה שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' שלז {ר"ח הלוי}
ז/ה שעורי עיון התלמוד גיטין עמ' פה {ר"ח הלוי}
ז/ה שערי טהר ח"ד שער א סי' א אות ו
ז/ה שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 423, 428
ז/ה תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' שכו
ז/ה תחומין חט"ז עמ' 119
ז/ה תשובות יהודה דף לא ע"ד, לב ע"א-ע"ד {קטפרס שאין משקה טופח}
ז/ו באר החיים
ז/ו הר המלך ח"ז עמ' רז
ז/ו חזו"א יו"ד סי' צד ס"ק יא, טבול יום סי' ד ס"ק יג, טו, טהרות בליקוטים בסופו
ז/ו חזו"א על הרמב"ם
ז/ו חי' ר' חיים הלוי דף פה
ז/ו צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קסט ע"ג-ע"ד
ז/ו קול דודי (תשף) (בקיצור)
ז/ו קול דודי מקואות סי' רח
ז/ו שושן עדות דף סו ע"א
ז/ו תורת האשם עמ' פא
ז/ו תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' שלא
ז/ז באר החיים
ז/ז הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' יז ס"ק יג
ז/ז חזו"א חו"מ לקוטים סי' כה לפ"ד מ"ו, טבול יום סי' ב ס"ק ז, טהרות בליקוטים בסופו
ז/ז חזו"א על הרמב"ם
ז/ז חסדי דוד ח"י עמ' רעא
ז/ז מי טהרה עמ' רנד {טבול יום רק פוסל קודש}
ז/ז מעין נצח ח"ב סי' עב
ז/ח אור הישר [אור הישר עוקצין פ"ג מ"ו]
ז/ח אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' ג אות א
ז/ח באר החיים
ז/ח דברות משה שבת ח"א סי' יז ענף ב
ז/ח דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' רנה
ז/ח זכרון בנימין ח"א עמ' שלח
ז/ח זכרון בנימין ח"ב עמ' קצב, תנו
ז/ח חבורי טהרה עמ' יב
ז/ח חזו"א טבול יום סי' א ס"ק ז
ז/ח חזו"א על הרמב"ם
ז/ח יהגה האריה עמ' קסא
ז/ח מי הדעת עוקצין עמ' כה
ז/ח מעיני המים
ז/ח מעשה רקח
ז/ח מקדש דוד החדש טהרות עמ' יא
ז/ח מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' לא-לב
ז/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/ח פאר הלכה פסחים עמ' קצח
ז/ח קרית מלך
ז/ח שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 112, 115
ז/ח שערי טהר ח"ב שער ג סי' ג אות ב
ז/ח תורת זרעים עמ' קטו
ז/ט מעשה רקח
ז/ט משנת יעקב


ח/660 הלכות טומאת אוכלין פרק ח *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ח/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ח/רה"פ מעשה רקח
ח/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ח/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' קע-קעא
ח/רה"פ פי' ר"י קאפח
ח/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ח/רה"פ רמב"ם הערוך
ח/רה"פ רמב"ם לעם
ח/רה"פ שם טוב
ח/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ח/א אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ח הע' 28
ח/א אמרי חן (לוונברג) טהרות-עוקצין עמ' צז-צט
ח/א באר החיים
ח/א דברי יחזקאל (מישור) עמ' כד
ח/א הר המלך ח"ז עמ' רז
ח/א חבורי טהרה עמ' יג
ח/א חזו"א יו"ד סי' קצג (ב) ס"ק ג, זרעים ליקוטים סי' ד ס"ק ג, טבול יום סי' א ס"ק א, ג-ד, סי' ו ס"ק ג, עוקצין סי' ב ס"ק יא
ח/א חזו"א על הרמב"ם
ח/א חסדי דוד ח"י עמ' רמד-רמה
ח/א יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' ריח
ח/א ידי משה (בוצק' תשמג) סי' תכז ס"ק א
ח/א לב טהור עמ' קצד
ח/א מהרי"ט אלגזי חלה אות יח או"ק ו
ח/א מעיני המים
ח/א מקדש דוד החדש טהרות עמ' לה, קסב
ח/א מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' סד
ח/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/א עיונים ומחקרים ח"א עמ' 143
ח/א שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' ריט
ח/א שערי טהר ח"ב שער ד סי' כד אות ג
ח/א תורת האשם עמ' נט {חלות או ככרות}
ח/א תורת זרעים עמ' קטו
ח/ב אור הישר [אור הישר טבול יום פ"א מ"ד]
ח/ב באר החיים
ח/ב בני יעקב [שער אפרים סי' א]
ח/ב בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' נח {חרחור}
ח/ב הגהות רימ"א
ח/ב הר המלך ח"ז עמ' רח
ח/ב לב איש עמ' תעא
ח/ב מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' תנו
ח/ב ראש אליהו ח"א עמ' קעב
ח/ג אור שמח
ח/ג אשל אברהם (שפירא) עמ' פג {ראב"ד}
ח/ג באר החיים
ח/ג בית המדרש
ח/ג חזו"א עוקצין סי' ב ס"ק ז
ח/ג חסדי דוד ח"י עמ' רע
ח/ג כרם אברהם עמ' קב
ח/ג מעין נצח ח"ב סי' פז
ח/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/ג נשמת חיים (תשסח) או"ח סי' רלא עמ' תכב
ח/ד אור הישר [אור הישר עדויות פ"ב מ"ד]
ח/ד אנצי"ת ע' ביצה (א) הע' 302
ח/ד באר החיים
ח/ד דעת ותבונה מכשירין עמ' תס
ח/ד זכרון בנימין ח"ב עמ' רמח
ח/ד טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' קמז
ח/ד נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף מו ע"ג
ח/ד שושן עדות דף מח ע"ג
ח/ה באר החיים
ח/ה דקה מן הדקה דף מ ע"ד
ח/ו באר החיים
ח/ו ברור הלכה ע"ז נט ע"ב ציון ד פסקה ד
ח/ו חזו"א יו"ד סי' מז ס"ק יט-כ, טבול יום סי' ד ס"ק ה, סי' ה ס"ק ה-ו
ח/ו חזו"א על הרמב"ם
ח/ו חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' רע
ח/ו עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' קכח
ח/ז באר החיים
ח/ז כתב סופר יו"ד סי' צו ד"ה אלא דקשה {סתמו בסיד או בגפסים וכו'}
ח/ז משנת יעקב
ח/ז קרית מלך
ח/ח אור שמח
ח/ח באר החיים
ח/ח הר המלך ח"ז עמ' רח
ח/ח חזו"א טבול יום סי' ה ס"ק ב
ח/ח חסדי דוד ח"י עמ' רנ
ח/ח יהגה האריה עמ' קסב
ח/ח כתב סופר יו"ד סי' צו ד"ה אלא דממה {אע"פ שהוא נכנס לתוכן ויוצא}, ד"ה וראיתי {בדעת הרמב"ם אם המקוה השאוב}, ד"ה והנה במה {ג' גומות בנחל וכו' אין זה עירוב}, ד"ה ובפרק {מטהרין את המקוות העליון}
ח/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/ט אגרות הגרי"ד עמ' קצב, קצט
ח/ט אור הישר [טורי אבן חגיגה כג ע"ב ודף כד ע"א, אור הישר שם ומנחות כד ע"א]
ח/ט באר החיים
ח/ט בדבר מלך חי"ד עמ' קפב
ח/ט בית שערים או"ח סי' שיז (דף קנח)
ח/ט בריכת ירושלים עמ' רו
ח/ט גחלי אש דף יט ע"ג {ראב"ד}
ח/ט חי' הגר"ח החדש עמ' קד {גחלים}
ח/ט חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' נח
ח/ט יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' רד
ח/ט מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' צה
ח/ט מנחת שי חלה עמ' צד
ח/ט מקדש דוד קדשים סי' לג ס"ק ב במנחת מרדכי
ח/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/ט קרית מלך
ח/ט שמוש חכמים ב עמ' מא
ח/ט שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' נא
ח/ט שעורי הגרי"ד עבודת יוה"כ עמ' פט
ח/ט שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' שטו
ח/ט שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' קעב
ח/ט שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקעד
ח/ט תורת יצחק ח"ב עמ' קז
ח/י אוצרות הרמב"ם
ח/י אמרי חן (לוונברג) טהרות-עוקצין עמ' צט
ח/י באר החיים
ח/י מגידות (תשמ) עמ' רסב
ח/י מגידות (תשעג) סי' קיד עמ' רסב
ח/י שיח ערב קדשים עמ' שעא
ח/יא באר החיים
ח/יא להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' קפב, קפט, קצ, קצג
ח/יא משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' קנה
ח/יא שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' נא
ח/יב באר החיים
ח/יב דעת ותבונה מכשירין עמ' רמח
ח/יב היכל צמח
ח/יב כתב סופר יו"ד סי' צו ד"ה ונבוא {שאין המים הנזחלין מערבין, כ"מ - שאין המים הנזחלין}
ח/יב להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' קפב
ח/יב שערי דעת (פלדמן) ח"א פ"ח הערה 330
ח/יג אור שמח
ח/יג אמרי חן (לוונברג) טהרות-עוקצין עמ' צט-קא
ח/יג באר החיים
ח/יג דליית הכרם עמ' תתתכט [צ"ל והשום והשמן של תרומה]
ח/יג הר המלך ח"ז עמ' רח
ח/יג זכרון בנימין ח"א עמ' שמ
ח/יג חזו"א טבול יום סי' ג ס"ק כב, יו"ד סי' כד ס"ק כב
ח/יג חזו"א על הרמב"ם
ח/יג יהגה האריה עמ' קסב
ח/יג מי הדעת עוקצין עמ' צד {או"ש}
ח/יג מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' רלא {או"ש}
ח/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/יג משנת יעקב
ח/יג נועם חי"ח עמ' שב [באר משה (ירושלימסקי) ח"א סי' יא] {אור שמח}
ח/יג נשמת אברהם ח"א עמ' שא {או"ש}
ח/יג קרית מלך
ח/יג תורת זרעים עמ' פז-פח
ח/יד אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ו הע' 14
ח/יד חסדי דוד ח"י עמ' רמט
ח/יד מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רס
ח/יד נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף מו ע"ג
ח/יד שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' רטז
ח/טו באר החיים
ח/טו זכרון בנימין ח"ב עמ' קמ
ח/טו חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' ג ס"ק ג
ח/טו חי' בר נחמני דף סז ע"ב
ח/טו חסדי דוד ח"י עמ' רנג
ח/טז אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' ע
ח/טז אבני נזר יו"ד סי' תכג אות ג, סי' תמו אות יב
ח/טז אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ב הע' 230
ח/טז אמרי חן (לוונברג) טהרות-עוקצין עמ' קא-קב
ח/טז באר החיים
ח/טז גור אריה יהודה (זמבא) עמ' כו
ח/טז זכרון בנימין ח"א עמ' קלג
ח/טז לחם בכורים עמ' צח
ח/טז שהם וישפה ח"ב
ח/טז שער המלך ח"א עמ' מה
ח/יז אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ט הע' 112
ח/יז אור הישר [אור הישר טבול יום פ"ד מ"ג]
ח/יז אור שמח
ח/יז באר החיים
ח/יז חזו"א אהלות סי' כד ס"ק ה, מכשירין סי' ח ס"ק יד
ח/יז חמדת אהרן עמ' לא {קריאת שם}
ח/יז חסדי דוד ח"י עמ' רנה
ח/יז יד אברהם טהרות עמ' רלה
ח/יז כתר המלך (השמטות)
ח/יז מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תשצ
ח/יז עלה יונה עמ' קסג
ח/יז קול דודי (תשף) (בקיצור)
ח/יז קרית מלך
ח/יז שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ה הע' 163
ח/יח מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"ב דף מב
ח/יח מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' שלח
ח/יט אור שמח
ח/יט קרית מלך


ט/661 הלכות טומאת אוכלין פרק ט *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ט/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ט/רה"פ מעשה רקח
ט/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ט/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' קעב-קעג
ט/רה"פ פי' ר"י קאפח
ט/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ט/רה"פ רמב"ם הערוך
ט/רה"פ רמב"ם לעם
ט/רה"פ שם טוב
ט/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ט/א אוצרות הרמב"ם
ט/א אור הישר [אור הישר מנחות לא ע"א]
ט/א אנצי"ת ע' אוכל הע' 93
ט/א באר החיים
ט/א באר שרים (שולמן) עמ' קעא, קעג
ט/א ביתאל ח"א דף ה ע"ב
ט/א דברי יששכר דף קלה ע"ג
ט/א דברי רננה עמ' עא
ט/א דעת ותבונה מכשירין עמ' עז
ט/א הל' טומאת אוכלין (בוצק') עמ' נא, קלג {מל"מ}
ט/א המאיר לארץ [כ"מ לכאורה סותר להל' תפילין פ"א הט"ז]
ט/א הר המלך ח"ז עמ' רח
ט/א זכרון בנימין ח"ב עמ' תקסט
ט/א חזו"א טבול יום סי' ד ס"ק ז-ח
ט/א חזו"א על הרמב"ם
ט/א חי' הגר"ח החדש עמ' תקעב
ט/א חי' חתם סופר
ט/א חסדי דוד ח"י עמ' עג
ט/א יד אברהם טהרות עמ' עג
ט/א יד ישראל ח"ב
ט/א יד פשוטה אהבה עמ' תקסב
ט/א ידי משה (בוצק' תשמג) סי' תי
ט/א יתר הבז (תקמז)
ט/א יתר הבז (תשסח) עמ' קעג
ט/א כנה"ג [עי' תוי"ט]
ט/א כפתור ופרח (תשו) דף פ ע"ג
ט/א כתב סופר יו"ד סי' צז ד"ה ונקיטנא {בשר נבילה שהיה סרוח מעיקרו וכו'}
ט/א לב אריה (בראד, תשסד) עמ' רפא
ט/א מוריה גל' רכט עמ' כב {חזרו ונמוחו}
ט/א מטה אהרן פסחים עמ' לב
ט/א מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קלח {כ"מ}
ט/א מעיני המים
ט/א מעיני התורה ח"ב עמ' קיא-קיב
ט/א מעיני מים מקואות עמ' שלא
ט/א מפענח צפונות עמ' 222
ט/א מרכבת המשנה מהדו"ק
ט/א משאת משה (חברוני) פסחים סי' כ עמ' כח, סי' קא עמ' קנז
ט/א נודע ביהודה השלם או"ח עמ' רצג
ט/א נזר הקדש (רזין) מנחות דף מו ע"א
ט/א עלה יונה עמ' רעח
ט/א פאר הלכה פסחים עמ' כ {שמן}, רצ {יין}
ט/א שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' קפא {שיעור}
ט/א שו"ע הרב או"ח סי' קנח ס"ז
ט/א שו"ת ר"י מפוזנא עמ' קכו
ט/א שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' רא
ט/א שעורי הגרב"ד פסחים עמ' קלז
ט/א שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' תסח, תעב
ט/א שערי טהר ח"ב שער ג סי' טז אות ב, סי' כ אות ב
ט/ב אגרא לישרים סי' לו
ט/ב אור הישר [שעה"מ הל' ברכות פ"ו, אור הישר טהרות פ"ג מ"ג, עי' תוס' שבת צא ע"א ופסחים לג ע"ב]
ט/ב אור המאיר (שפירא) סי' יא אות ד {משקה מקבל טומאה ומטמא בכל שהוא}
ט/ב אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' כה-כו
ט/ב אמרות טהורות (וולפסון) פסחים סי' מב ס"ק ג
ט/ב באר החיים
ט/ב בית אהרן וישראל גל' לה עמ' לה
ט/ב בית המדרש
ט/ב בית שערים יו"ד בהקדמה
ט/ב ברור הלכה חולין קיז ע"ב ציון ה פרק א
ט/ב ברור הלכה פסחים לג ע"ב ציון א
ט/ב דברי שמואל (אידלזק) סי' יד
ט/ב הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"ה הע' 6, 21, 67
ט/ב התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' קסז
ט/ב ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' שפה {נימוחו}
ט/ב זכרון בנימין ח"א עמ' תפח
ט/ב חזו"א מכשירין סי' ד ס"ק ט
ט/ב חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' קל
ט/ב חי' ר' שמואל פסחים עמ' נז
ט/ב יד אברהם טהרות עמ' עא, עה
ט/ב יד ישראל ח"ב
ט/ב יצחק ירנן
ט/ב כנור דוד עמ' נד, נז
ט/ב כתר המלך
ט/ב להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' לו ע"ב, מב ע"ב, עא ע"א, ח"י עמ' ל
ט/ב מאמר מרדכי (נסים) דף פד ע"ב
ט/ב מחשבת חיים או"ח עמ' רסז
ט/ב מנחת חינוך ח"א עמ' קנז
ט/ב מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' רב
ט/ב מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' שפו
ט/ב מפענח צפונות עמ' 222
ט/ב מצעדי גבר שבת סי' לו אות א
ט/ב מצעדי גבר שבת סי' לו אות א
ט/ב מקדש דוד החדש טהרות עמ' קח
ט/ב מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' קמה, קמז
ט/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/ב משאת משה (חברוני) פסחים סי' כ עמ' כט
ט/ב משנת יעקב
ט/ב נועם חי"ח עמ' שכט [בצל החכמה ח"ג סי' קטז]
ט/ב נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף פח ע"ד, פט ע"א
ט/ב נתיב חיים (קנובליך) ח"א סי' פג ס"ק ב
ט/ב סופר המלך
ט/ב עלה יונה עמ' רעח
ט/ב צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' סו אות ג
ט/ב קרית מלך
ט/ב רשימות לב שבת סי' יז אות ב
ט/ב שו"ע הרב לוח ברכת הנהנין סי' ב אות ט
ט/ב שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' רה
ט/ב שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' עה
ט/ב שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תצ
ט/ב שערי דעת (פלדמן) ח"א פ"ח הערה 237
ט/ב שערי טהר ח"ב שער א סי' ו אות א, שער ג סי' טז אות א, ח"ד שער א סי' כא אות ג
ט/ב תורת האשם עמ' עג, קנה, קסח, קע
ט/ג באר החיים
ט/ג הר המלך ח"ז עמ' רט
ט/ג חזו"א טהרות סי' א ס"ק כג-כד
ט/ג חזו"א על הרמב"ם
ט/ג יד ישראל ח"ב
ט/ג כתב סופר יו"ד סי' קא ד"ה הנה בחתם וכו' {הנצוק אינו חיבור}, ד"ה ואני {מפני שאלו עשויין לקרקע}
ט/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/ד באר החיים
ט/ד הל' טומאת אוכלין (בוצק') עמ' מא {ניטל עוקצו}
ט/ד הר המלך ח"ז עמ' רט
ט/ד חזו"א מכשירין סי' ח ס"ק יג, עוקצין סי' א ס"ק יד
ט/ד חזו"א על הרמב"ם
ט/ד חסדי דוד ח"י עמ' קנב-קנג
ט/ד יד אברהם טהרות עמ' רלח
ט/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/ה באר החיים
ט/ה ידי משה (בוצק' תשמג) סי' תיד ס"ק ג
ט/ה שו"ע הרב או"ח סי' קנח ס"ב
ט/ה שושן עדות דף סו ע"א
ט/ה תורת האשם עמ' סב
ט/ו באר החיים
ט/ו בית אהרן וישראל גל' צב עמ' סד
ט/ו דעת ותבונה מכשירין עמ' רסא, תסד
ט/ו הל' טומאת אוכלין (בוצק') עמ' קיט {משקים בלועים}
ט/ו הר המלך ח"ז עמ' רי
ט/ו זכרון בנימין ח"ב עמ' שיא
ט/ו חזו"א מכשירין סי' ד ס"ק ז, סי' ח ס"ק יד
ט/ו חזו"א על הרמב"ם
ט/ו חסדי דוד ח"י עמ' קעא
ט/ו מים חיים (שמולביץ) מקואות עמ' רסט
ט/ו מרגניתא דר"מ
ט/ו ערהשה"ע טהרות סי' רט אות יא
ט/ו קרית מלך
ט/ו תורת האשם עמ' קנג {ולא יסיקם}
ט/ז באר החיים
ט/ז חזו"א טהרות סי' יב ס"ק ג
ט/ז חזו"א על הרמב"ם
ט/ז חסדי דוד ח"י עמ' קמח
ט/ז יד אברהם טהרות עמ' רכג
ט/ז צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קע ע"ד
ט/ז שולי הגליון עמ' קנח
ט/ח באר החיים
ט/ח ברור הלכה ע"ז עה ע"ב ציון א
ט/ח חזו"א טהרות סי' יב ס"ק ה
ט/ח חזו"א על הרמב"ם
ט/ח צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קע ע"ד
ט/ח קרית מלך
ט/ט באר החיים
ט/ט הר המלך ח"ז עמ' רי
ט/ט חסדי דוד ח"ח עמ' סו
ט/ט יד אברהם כלים עמ' צח
ט/ט משנה הלכות ח"ג סי' קצט
ט/ט קרית מלך
ט/ט שהם וישפה ח"א
ט/ט תורה תמימה במדבר פ' ו אות ס
ט/י באר החיים
ט/י זכרון בנימין ח"א עמ' שלא
ט/י חזו"א טהרות סי' א ס"ק טז
ט/י חזו"א על הרמב"ם
ט/י יד אברהם טהרות עמ' מו
ט/י יד ישראל ח"ב
ט/יא אגרות הגרי"ד עמ' ריא
ט/יא אמרי חן (לוונברג) טהרות-עוקצין עמ' קג-קד
ט/יא באר החיים
ט/יא זכרון בנימין ח"א עמ' שמא
ט/יא חזו"א טבול יום סי' ה ס"ק י
ט/יא חזו"א על הרמב"ם
ט/יא כפתור ופרח (תשו) דף סג ע"ב
ט/יא מרכבת המשנה מהדו"ב


י/662 הלכות טומאת אוכלין פרק י *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


י/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
י/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
י/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' קעד-קעה
י/רה"פ פי' ר"י קאפח
י/רה"פ פי' ר"ש צדוק
י/רה"פ קרית מלך
י/רה"פ רמב"ם הערוך
י/רה"פ רמב"ם לעם
י/רה"פ שם טוב
י/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
י/א באר החיים
י/א ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' ח אות ד
י/א ברכת מרדכי ענינים עמ' פא
י/א ברכת מרדכי פסחים עמ' קכז
י/א ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' רמד
י/א גור אריה יהודה (זמבא) עמ' כד
י/א דברי יחזקאל (תרצה) דף ו ע"ב
י/א דעת ותבונה מכשירין עמ' ב
י/א הל' טומאת אוכלין (בוצק') עמ' לב
י/א הר המלך ח"ד עמ' קלה-קלז
י/א ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ה עמ' שלט
י/א יד אברהם מכשירין פ"ו ה"ה אות ג, ז
י/א כרם אברהם עמ' מא
י/א מעשה רקח
י/א מקדש דוד החדש טהרות עמ' קנב
י/א עיונים ומחקרים ח"ב עמ' 63
י/א קול דודי מקואות סי' שפט
י/ב אבן האזל קדשים ח"א דף ע ע"ב
י/ב אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' פב אות ד
י/ב אוצרות הרמב"ם
י/ב איש על העדה (אלאביץ) עמ' 187
י/ב אמרי חן (לוונברג) טהרות-עוקצין עמ' קה-קו
י/ב באר החיים כאן ועמ' ריג-רטו
י/ב באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' קלא
י/ב בית אהרן וישראל גל' כא עמ' יא {מי רגלים ומלח}
י/ב בית דוד (תשעט) או"ח סי' צו
י/ב ברור הלכה חולין פז ע"ב ציון ה פרק ב
י/ב ברכי יוסף או"ח סי' תסב סי"ב {מלח}
י/ב ברכת מרדכי ענינים עמ' פא
י/ב ברכת מרדכי פסחים עמ' קכו
י/ב ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' רמד
י/ב גבורת יצחק מ"ש עמ' עג
י/ב גבורת יצחק מקואות עמ' קס
י/ב גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ד סי' ט
י/ב דברות משה שבת ח"א סי' יז ענף ג
י/ב דברי יציב או"ח עמ' שצז
י/ב דובב מישרים (וידנפלד) עמ' סה
י/ב דעת ותבונה מכשירין עמ' ב, שמא, תצג
י/ב הל' טומאת אוכלין (בוצק') עמ' לה, צב, קצז
י/ב הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' כה ס"ק לט, סי' ל ס"ק יא
י/ב הר המלך ח"ד עמ' קלה-קלז, ח"ה עמ' ע
י/ב חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' שכד
י/ב חזו"א יו"ד סי' קלז ס"ק יג, סי' רטז לדף פז, מקואות ח"ב סי' י ס"ק יג, מכשירין סי' ד ס"ק ח, סי' ו ס"ק יב, סי' ט ס"ק ב
י/ב חזו"א על הרמב"ם
י/ב חי' משנה פסחים עמ' קסט {מלח}
י/ב חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' קז
י/ב יד אברהם מכשירין פ"ו ה"ה אות ג, ו, ח, יט, לד, לז
י/ב לב אריה (בראד) חולין לו ע"א
י/ב לב דוד (פלדמן) עמ' סח, עא {כמי פירות - לענין חמץ}
י/ב להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' מב ע"ב
י/ב מים חיים (שמולביץ) מקואות עמ' רצד
י/ב מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' קעב
י/ב מנחת עני (זינצהיים) ח"ב ע' מלח {מלח אינו תולדת מים}
י/ב מנחת שי חלה עמ' קפ
י/ב מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' רמז
י/ב מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' קצט
י/ב מעיני מים מקואות עמ' שנב, שנז, שס
י/ב מעשה רקח
י/ב מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת או"ח סי' נז]
י/ב מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' קסג, קסח, קעז
י/ב משה ידבר (תשעו) עמ' מ, מד {כ"מ}, מו
י/ב משנה הלכות ח"ב דף ד, קב
י/ב נודע ביהודה השלם או"ח עמ' קעה-קעו, רצ
י/ב נועם חכ"ה עמ' סא
י/ב ניצוצי אש עמ' לז
י/ב נתן פריו הל' נט"י עמ' עט
י/ב ענפי ארז (זי') דף ט ע"ב {מלח}
י/ב קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' שלז
י/ב קול דודי (תשף)
י/ב שו"ע הרב או"ח סי' תסב ס' יח
י/ב שו"ת מהרש"ם ח"ג סי' קלג, קצו, ח"ח סי' קפה
י/ב שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ג הע' 692
י/ב שערי טהר ח"א שער ד סי' ג אות א, ח"ב שער ג סי' יט אות א-ב
י/ב תורת מנחם חט"ו עמ' 63 {המלח כמי פירות}
י/ב תשובה מאהבה ח"ב דף לא ע"ג
י/ג אבן הספיר (ספרקה) עמ' כג
י/ג אבני נזר או"ח סי' נז אות ח, סי' קיא אות י, יו"ד סי' כב אות יט
י/ג אגודות אזוב מדברי דף לב ע"ב {ספק אם ישנה לשחיטה מתוע"ס}
י/ג אור הישר [המאיר לעולם ח"א סי' י]
י/ג אור שמח
י/ג אמרי חן (לוונברג) טהרות-עוקצין עמ' קו-קח
י/ג אמרי נפתלי ח"ב עמ' סג
י/ג אשיחה בחקיך פרה עמ' רעו
י/ג אשר למלך
י/ג באר החיים
י/ג באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קצא
י/ג באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קפח
י/ג בדבר מלך ח"ח עמ' קנד
י/ג ברור הלכה חולין כט ע"ב ציון ב פרק ב, ציון ה
י/ג ברור הלכה חולין לה ע"ב ציון ד
י/ג ברור הלכה שבת קמג ע"ב ציון ח
י/ג ברכת מרדכי ב"ק עמ' מה
י/ג בשבילי הקודש סי' יא אות ג {השותת בשעת שחיטה}, סי' יב אות ב {נתקנח בין סימן לסימן}
י/ג בתי כהונה (תצו) בית ועד דף סו ע"ג {ניתז דם}
י/ג בתי כהונה (תשסה) עמ' קד
י/ג גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל א סי' כט
י/ג דבר יהושע (שו"ת) ח"א סי' סא
י/ג דברות משה מועד ח"א עמ' שלו {הדם המנוי מן המשקין הוא הדם השותת בשעת שחיטה}, שלז {אבל דם הקילוח אינו מכשיר}
י/ג דברות משה נדה וטהרות עמ' תשצו {ודם השרץ כבשרו מטמא ואינו מכשיר}
י/ג דברות משה פסחים עמ' קלט, שבת סי' יז ענף ה
י/ג דברי אברהם (שדמי) ח"ב עמ' מה
י/ג דעת ותבונה מכשירין עמ' שלט, שנב, שס
י/ג הגהות מוהר"י קרט עמ' רי
י/ג הל' טומאת אוכלין (בוצק') עמ' לד, נב, נד
י/ג הליכות אליהו
י/ג הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' קפח
י/ג הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"א הע' 20, פ"ה הע' 5 {השותת השעת שחיטה}
י/ג הר המלך ח"ד עמ' קלה-קלז, ח"ז עמ' רי
י/ג זכרון בנימין ח"ב עמ' סג
י/ג חזו"א יו"ד סי' ריד לדף לו, מכשירין סי' ז ס"ק א-ג
י/ג חזו"א על הרמב"ם
י/ג חי' הגר"מ זמבה סי' טו אות יב
י/ג חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' כב
י/ג חלקת יואב מהדו"ת סי' יא
י/ג חסדי דוד ח"ב עמ' עג
י/ג יד אברהם מכשירין פ"ו ה"ה אות מד, נו, עז, פו, פ"ו ה"ז אות ט
י/ג ידי משה (בוצק' תשמג) סי' תכד
י/ג ישרי לב עמ' קיג
י/ג כלילת יופי דף מא
י/ג לב אריה (בראד, תשסד) עמ' קכד-קכה
י/ג לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' יג אות כד
י/ג מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' סז
י/ג מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' שכ
י/ג מעיני המים
י/ג מעשה רקח
י/ג מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת יו"ד סי' קח, דבר אברהם ח"ב סי' ט אות ד, ט]
י/ג מראה אש ח"ב עמ' טו-טז
י/ג מרגניתא דר"מ
י/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
י/ג מרכבת יוסף דף צה ע"ג-ע"ד {נתקנח הדם}
י/ג משאת המלך ח"ג סי' תז {דם מגפתה}
י/ג משאת משה (חברוני) פסחים סי' קא עמ' 314
י/ג משכן אהרן עמ' עא
י/ג משנה שכיר יו"ד עמ' רכה-רכו
י/ג משנת יעקב כאן
י/ג משנת יעקב קדושה עמ' שלו-שלט
י/ג משנת רבנו יוסף עמ' 189
י/ג נודע ביהודה השלם או"ח עמ' רצב
י/ג נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף צד ע"א-ע"ב
י/ג נחלת שמואל דף יח ע"ד
י/ג נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' יח, ח"ג סי' ה
י/ג נתן פריו חולין עמ' קטו
י/ג עבודת לוי (רוד') דף מא ע"ב, מב ע"א, מג ע"א
י/ג פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' עו
י/ג קדשי יהושע עמ' אלף תקכב
י/ג קול דודי (תשף)
י/ג קול דודי כריתות סי' תפח
י/ג קרית מלך
י/ג שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' מג
י/ג שו"ת מהרי"ק סי' נב
י/ג שושנת העמקים (תאומים) עמ' פה
י/ג שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' רכ
י/ג שערי טהר ח"ב שער ד סי' יג אות א
י/ג תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף א ע"א, ב ע"א-ע"ד
י/ג תורת חיים (ליבוביץ, תשסט) סי' א עמ' א, ו
י/ד איש על העדה (אלאביץ) עמ' 186
י/ד אנצי"ת ע' בשר בחלב הע' 239
י/ד באר החיים
י/ד ברור הלכה חולין פז ע"ב ציון ד
י/ד ברור הלכה שבת קמג ע"ב ציון ז
י/ד בתי כנסיות דף מא ע"ב
י/ד דעת ותבונה מכשירין עמ' ב, ג, מד, שעב
י/ד ויקן יוסף דף עה ע"ג
י/ד חזו"א מכשירין סי' ט ס"ק א
י/ד חזו"א על הרמב"ם
י/ד יד אברהם מכשירין פ"ו ה"ז אות כא
י/ד יעקב לחק (סניגליא) לימוד לא {כ"מ}
י/ד מנחת נתנאל דף ה ע"ד, ו ע"א
י/ד מעשה אברהם דף עז ע"ב
י/ד מקום דוד דף עב ע"א
י/ד משאת משה (חברוני) פסחים סי' מא עמ' 128
י/ד עצי אלמוגים סי' קנח ס"ק ח
י/ד פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' מה
י/ד קרית מלך
י/ד קרן הצבי מצוה לט אות ד
י/ד תורת האשם עמ' קנא {חלב אשה}
י/ה אגרא לישרים סי' לו
י/ה אור שמח
י/ה באר החיים
י/ה בנין הלכה עמ' רכד
י/ה ברור הלכה שבת קמג ע"ב ציון ז פסקה א, ציון ח
י/ה דברות משה נדה וטהרות עמ' תשפח {שאותן המשקין אבות טומאה מטמאים בלא הכשר}
י/ה דברות משה שבת ח"א עמ' שנז
י/ה דברי יציב או"ח עמ' שצח {חלב אשה}
י/ה דעת ותבונה מכשירין עמ' כח, מד, עז, שסב, שסז, תמ
י/ה הל' טומאת אוכלין (בוצק') עמ' צג, קלג
י/ה הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"ה הע' 5, 41, 46, 49
י/ה הר המלך ח"ז עמ' ריא
י/ה חזו"א יו"ד סי' רטז לדף פז, מכשירין סי' א ס"ק ל, סי' ט ס"ק ד, טבול יום סי' ה ס"ק יז
י/ה חזו"א על הרמב"ם
י/ה חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד כריתות יג ע"א]
י/ה טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' קח
י/ה יד אברהם כלים עמ' צב
י/ה יד אברהם מכשירין פ"ו ה"ו אות א, ג, טו, יח, כג
י/ה יד סופר עמ' לא
י/ה מאור תורה (שנגהי) חוב' א עמ' לח
י/ה מחשבת חיים או"ח עמ' רנה, רס
י/ה מים טהורים עמ' עו
י/ה משמרת הטהרה כלים פ"ח מי"א
י/ה משנה שכיר יו"ד עמ' רכה-רכו
י/ה משנת יעקב
י/ה משנת יעקב קדושה עמ' נ-נא
י/ה נודע ביהודה תנינא יו"ד סי' קז
י/ה נר למאור (רבינוביץ) דף לו ע"ב
י/ה סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' פג אות ג
י/ה קרית מלך
י/ה שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' מג
י/ה שהם וישפה ח"א
י/ה שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' תצ
י/ה שערי דעת (פלדמן) ח"א פ"ח הערה 103
י/ה שערי טהר ח"ב שער ד סי' יב
י/ה שערי טהר ח"ה שער א סי' ד אות ו דף עה ע"ג {דף מגפתו מכשיר}
י/ה תורת האשם עמ' קנב {דם מגפתו}
י/ו אמרי חן (לוונברג) טהרות-עוקצין עמ' קח-קט
י/ו באר החיים
י/ו בית יעקב (מסקין) סי' טו
י/ו דברות משה נדה וטהרות עמ' תשפח {כבר ביארנו שהמשקין היוצאין מטבול יום אינם טמאים}
י/ו דברות משה שבת ח"א עמ' שנז
י/ו הל' טומאת אוכלין (בוצק') עמ' נז {דם השחין}
י/ו קרית מלך
י/ז אביר יעקב (אביגדור) דף ה ע"ב {משקה בן שמונה}
י/ז אש קודש מעילה עמ' נד {חיבת הקודש דרבנן}
י/ז באר החיים
י/ז דעת ותבונה מכשירין עמ' שסט
י/ז ידי משה (בוצק') הל' פסה"מ סי' ד
י/ז לב דוד (פלדמן) עמ' סז
י/ז מעשה רקח
י/ז נזר הקדש (רזין) מנחות דף ק ע"א
י/ז שערי טהר ח"ב שער ג סי' ו אות א
י/ח אברהם יגל
י/ח אור שמח
י/ח אשל אברהם (שפירא) עמ' פא {ראב"ד}
י/ח באר החיים
י/ח בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף פ ע"ד
י/ח בית אהרן וישראל גל' צב עמ' סד
י/ח דברי יחזקאל (מישור) עמ' טו
י/ח דברי יחזקאל (תרצה) דף ג ע"ב
י/ח דעת ותבונה מכשירין עמ' תק
י/ח הל' טומאת אוכלין (בוצק') עמ' סו, קיט-קכ
י/ח הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' ל ס"ק ט {ראב"ד}
י/ח חזו"א מקואות סי' י ס"ק ה
י/ח חזון יחזקאל מקואות פ"ח ה"ד
י/ח חסדי דוד ח"י עמ' סא
י/ח יד אברהם מקואות פרק י משנה ח אות ד
י/ח יהגה האריה עמ' קמה
י/ח מים חיים (שמולביץ) מקואות עמ' קנו, רסז
י/ח מקדש דוד החדש טהרות עמ' רפא
י/ח מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' קצח, שסה, שעה
י/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
י/ח נתיב אברהם ח"ב עמ' קד
י/ח עבודת לוי (רוד') דף לד ע"ב, לו ע"ב
י/ח קול דודי (תשף)
י/ח קול דודי מקואות סי' רצה-רצו
י/ח שערי טהר ח"א שער ד סי' ג אות א, ח"ד שער א סי' א אות ב
י/ט אגרות משה קדשים סי' לא
י/ט אור הישר [שדה יצחק סי' כ אות ה]
י/ט באר החיים
י/ט ביתאל ח"א דף א ע"ד
י/ט גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' רס
י/ט הלכות עולם (קאראסיק) פסחים כז ע"ב {כ"מ - באינם מתוקנים}
י/ט יד אברהם מכשירין פ"ב ה"א אות יא
י/ט מראית העין (תשכ) דף קכז
י/י אגרות משה קדשים סי' לא
י/י אור הישר [אור הישר מכשירין פ"ב מ"א ומ"ב]
י/י אור עולם (שניאורסון) עמ' 493, 497
י/י באר החיים
י/י גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ד סי' ט
י/י דעת ותבונה מכשירין עמ' קיח, תג, תו
י/י הל' טומאת אוכלין (בוצק') עמ' צא
י/י הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' ל ס"ק ו
י/י חזו"א מכשירין סי' ב ס"ק ו, סי' ו ס"ק ט
י/י חזו"א על הרמב"ם
י/י חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' כב
י/י טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' שצד
י/י יד אברהם מכשירין פ"ב ה"א אות ב, פ"ב ה"ב אות ג, פ"ג ה"ב אות ה, פ"ו ה"ג אות א, ג
י/יא דעת ותבונה מכשירין עמ' קיח
י/יא יד אברהם מכשירין פ"ב ה"ב אות יא
י/יא ידי משה (בוצק' תשמג) סי' תיד ס"ק א
י/יב באר החיים
י/יב בינת אברהם עמ' פ {מצוה לאכול חולין בטהרה}
י/יב טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' שצד
י/יב ידי משה (בוצק' תשמג) סי' תיד ס"ק א
י/יב מגד יהודה ח"א סי' קסא אות ב
י/יג באר החיים
י/יג ברור הלכה שבת קמד ע"ב ציון ד
י/יג גליונות אבני נזר
י/יג הל' טומאת אוכלין (בוצק') עמ' מח {מוהל כשמן}
י/יג חסדי דוד ח"י עמ' קמ
י/יג טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' רטו
י/יג להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' כח
י/יג מזכרת חיים עמ' פו
י/יד באר החיים
י/יד דעת ותבונה מכשירין עמ' קלה
י/יד הל' טומאת אוכלין (בוצק') עמ' מב {כנוס כלי}
י/יד חסדי דוד ח"י עמ' קמט
י/יד יד ישראל ח"ב
י/יד ענפי ארז (זי') דף סז ע"ב {כ"מ}
י/טו באר החיים
י/טו דעת ותבונה מכשירין עמ' טז
י/טו חסדי דוד ח"י עמ' קמט
י/טו יד ישראל ח"ב
י/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
י/טו משנה שכיר יו"ד עמ' מט
י/טז אבן האזל קדשים ח"ב דף סב ע"א
י/טז אבן ישראל (פישר) כאן, וח"ג עמ' קיג
י/טז אגרות משה קדשים סי' ה
י/טז אור הישר [עונג יו"ט סי' לב, שדה יצחק סי' נג, אבן האזל הל' פסוה"מ פ"א הל"ו, אור הישר זבחים צב ע"א]
י/טז אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 61, 121
י/טז אור עולם (שניאורסון) עמ' 760
י/טז אמרות יצחק תנינא עמ' קטז
י/טז אמרי זאב דף כט ע"א-ע"ב {כרב פפא}
י/טז אפר קדשים עמ' צח
י/טז ארצות החיים סי' יח ארץ יהודה אות א עמ' שיז-שיח
י/טז באר החיים
י/טז באר שרים (שולמן) עמ' קעה
י/טז בד קודש (פוברסקי) ח"א דף טז ע"א, יז ע"ד, יח ע"ג-ע"ד
י/טז בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' נג, נט
י/טז בדבר מלך חט"ז עמ' שסד
י/טז בינת נבונים דף לט ע"ד
י/טז בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 31, 35-38, 40, 41 {משקי בי מטבחיא טהור}
י/טז בנין אריאל ח"ב עמ' צד
י/טז ברור הלכה פסחים טז ע"א ציון ב, ד, כב ע"ב לפני ציון א
י/טז בריכת המלך עמ' רצח-ש
י/טז ברכת מרדכי פסחים עמ' קו, קיב
י/טז בשבילי הקודש סי' ו אות ג, ט, סי' ח אות ג, סי' י אות י-יא
י/טז גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' קנז
י/טז גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' נ, קכה
י/טז דבר שאול ידים סי' א ס"ק יג
י/טז דברות משה נדה וטהרות עמ' תתה {ודבר זה הלכה מפי הקבלה}
י/טז דברות משה פסחים עמ' קב
י/טז דברי חיים השמטות סי' כח
י/טז דעת ותבונה מכשירין עמ' נו, שלט, שמד
י/טז דרכי יושר (שרף) ח"א עמ' קז {הרי רב פפא נשאר בקושיה}
י/טז הל' טומאת אוכלין (בוצק') עמ' קצ
י/טז הערות ובאורים (אדלשטיין) טהרות עמ' מג, נו-נח
י/טז הר"מ במז"ל - קובץ עמ' קצב
י/טז הרמב"ם והלכותיו
י/טז זכרון בנימין ח"א עמ' עז, עט, תכ
י/טז זכרון צבי מנחם דף פג ע"ד
י/טז חדושים ובאורים (גרי') כלים סי' א ס"ק ו
י/טז חזו"א או"ח סי' קכד לדף טו ע"ב-טז ע"א ס"ק י
י/טז חזו"א על הרמב"ם
י/טז חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' כט
י/טז חי' ר' שמואל פסחים עמ' נג, נו, עג
י/טז חי' ר"מ מאימראן פסחים עמ' פז
י/טז חלת לחם (תשנח) עמ' רג
י/טז חמודי צבי שמות עמ' שמ
י/טז חסדי דוד ח"ח עמ' קו
י/טז חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' צג עמ' שיח
י/טז ידי משה (בוצק' תשמג) סי' קמט, תכד
י/טז כבוד חכמים - עטרת פז עמ' שצו
י/טז כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' רצד
י/טז כרם אברהם עמ' עו
י/טז כתר כהונה במדבר סי' יד
י/טז לב אריה (בראד) חולין לו ע"ב
י/טז לב אריה (בראד, תשסד) עמ' קכז
י/טז לבושי מרדכי יו"ד עמ' ריד
י/טז להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' סה
י/טז מאורות נתן (הורוביץ) דף נג ע"ב
י/טז מנחת חזקיה מנחות עמ' עו
י/טז מנחת חינוך ח"ב עמ' ע, קכה
י/טז מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' שסא
י/טז מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' פח
י/טז מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' קעב
י/טז מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תיז
י/טז מעשה רקח
י/טז מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' קא
י/טז מקדש דוד קדשים סי' ח ס"ק א במנחת מרדכי, סי' כ ס"ק ג במנחת מרדכי, סי' לג ס"ק ב
י/טז מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"א דף ז, ח"ב דף נט
י/טז מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' כג
י/טז מראה כהן זבחים עמ' רמב
י/טז משמר הלוי עמ' קלה קלט
י/טז משנת ר' אהרן קדשים - סוגיות סי' ז ס"ק ח
י/טז נחלת שמואל דף לז ע"ג
י/טז נטע שורק דף עב ע"א, קכז ע"א
י/טז נתן פריו חולין עמ' קכה
י/טז עמק הלכה (בוימל) עמ' קמט
י/טז עצי אלמוגים סי' קנח ס"ק ו אות ב, סי' קנט ס"ק כז
י/טז פאר הלכה פסחים עמ' קלט
י/טז פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' צה
י/טז פניני רבנו הגרי"ז עמ' תשג
י/טז פרשת המלך
י/טז קהל יהודה - חי' הש"ס דף כז ע"ג
י/טז קהלות יעקב יומא סי' ב
י/טז קרן הצבי מצוה מא אות ד
י/טז שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' קפ, קפד
י/טז שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' רנה, רס
י/טז שארית ישראל (מינצברג) חידושים סי' י-יא
י/טז שארית נתן (פולק) דף מ ע"א
י/טז שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' תק
י/טז שלמי שמחה ח"ה עמ' קט, קנו, קסח-קסט
י/טז שלשה שריגים (קרמר) דף ה ע"א {משקי בית מטבחיא טהור}
י/טז שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' רלז-רלח, רמא, רמט
י/טז שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' רעז
י/טז שערי דעת (פלדמן) ח"א פ"ח סעיף ה, הערה 94, סעיף יז אות ג, הערה 255
י/טז שערי היכל זבחים עמ' קנד הערה 10 {הלכה מפי הקבלה - כרבינו חננאל}
י/טז שערי טהר ח"ב שער א סי' ד אות א, ז
י/טז שערי יצחק (תשיז) עמ' רמב
י/טז שפת אמת על התלמוד ח"א דף קכג ע"ב, ח"ג דף כז ע"ד
י/טז תורת האוהל (תשנג) עמ' קמג {משקי בי מטבחיא דכן ולא יין ושמן}, קצ
י/טז תורת האשם עמ' קכ, רט, רכב
י/טז תורת הבמה עמ' קנא
י/יז אבי הנחל (שפירא) דף יג ע"ב {חיבת הקדש דרבנן}
י/יז אבן האזל קדשים ח"א דף מז ע"ב, עו ע"א
י/יז אגרא לישרים סי' לו
י/יז אגרות משה קדשים סי' ה, לא
י/יז אור הישר
י/יז אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 59, 71 {חיבת הקודש מדרבנן}, 120, 123, 126
י/יז אור המאיר (שפירא) סי' ב אות ב {חיבת הקדש מדרבנן}
י/יז אור טהרה סי' יד {חה"ק מדרבנן}
י/יז אור עולם (שניאורסון) עמ' 759, 765, 767
י/יז אור שמח
י/יז אוריתא יג עמ' פא
י/יז אמונת עתיך גל' 120 עמ' 148
י/יז אמרי זאב דף כז ע"ג {משקה טופח - רק בשלמים}
י/יז אמרי חן (לוונברג) טהרות-עוקצין עמ' קט-קיג
י/יז אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' צב, צד, צז, ק
י/יז ארעא דרבנן (תשעט) עמ' רו
י/יז באר החיים
י/יז באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' עה
י/יז בד קודש (פוברסקי) ח"א דף קיב ע"ג, קיג ע"ג
י/יז בית המלך (בוים) דף ס ע"ד
י/יז בית יעקב (טבשונסקי) סי' תו סעיף א
י/יז בית יעקב (מסקין) סי' כא
י/יז בית שערים או"ח סי' שיז (דף קנח)
י/יז ביתאל ח"א דף ד ע"ב
י/יז בני יעקב
י/יז בני שמואל דף לח ע"ב
י/יז בנין הלכה עמ' קצח, רז {חיבת הקודש דרבנן}, ריד, רכד, רכז
י/יז ברור הלכה חולין לו ע"א ציון ה
י/יז ברור הלכה פסחים כ ע"א ציון ב
י/יז בריכת ירושלים עמ' ר, רה
י/יז ברכת שלמה (תשז) עמ' נז
י/יז ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' רנא
י/יז בשבילי הקודש סי' י אות ג, ו, סי' יג אות ב, ד, סי' יד אות א
י/יז גזע ישי דף קצז ע"א
י/יז דבר שאול ידים סי' א ס"ק יד
י/יז דברי חכמים וחידותם דף נד ע"א
י/יז דברי חפץ עמ' קנד
י/יז דברי סופר עמ' סא
י/יז דברים אחדים (קלצקין) עמ' קעה {לא נקט שלמים}
י/יז דורש לציון (תקצד) דרוש בן המחבר בהגהה
י/יז דורש לציון (תשנה) עמ' נו
י/יז דעת ותבונה מכשירין עמ' ה, יא, טז
י/יז דרכי אהרן ח"א עמ' כט
י/יז הל' טומאת אוכלין (בוצק') עמ' כו {חיבת הקדש}
י/יז המאור הגדול (יעבץ) עמ' שד
י/יז הערות ובאורים (אדלשטיין) טהרות עמ' צה, קה, קיב
י/יז הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' קסג
י/יז הר המלך ח"ו עמ' שכז-שכח, ח"ז עמ' ריא
י/יז זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' ז, ריח
י/יז זכרון בנימין ח"א עמ' פ, קעא, רא
י/יז זכרון בנימין ח"ב עמ' קא
י/יז זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' פו {כ"מ - חיבת הקדש דרבנן}
י/יז חזו"א מכשירין סי' א ס"ק יב, ידים סי' ז ס"ק יד, זבחים סי' ט ס"ק ו, מנחות סי' כא ס"ק ג
י/יז חזו"א על הרמב"ם
י/יז חי' הגר"י סי' לג, מז
י/יז חי' ר' חיים הלוי דף סב
י/יז חי' ר' שמואל פסחים עמ' קנב-קנג
י/יז חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' קס
י/יז חסדי דוד ח"ב עמ' תקצה
י/יז חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' צג עמ' שט, שיג
י/יז יד ישראל ח"ב
י/יז יד סופר עמ' מח-מט, נא-נב
י/יז יד פשוטה מדע עמ' תרח
י/יז ישמח אב עמ' קמה, קמז
י/יז כבוד הלבנון דף יג ע"ד, יד ע"ד, טו ע"א, יט ע"ב, לא ע"ב, סא ע"ג {חיבת הקודש דרבנן}
י/יז כרם אברהם עמ' קא
י/יז לב טהור עמ' קצב
י/יז לבושי מרדכי ח"ד עמ' סז
י/יז לקח טוב (תשפא) הסכמת עטרת ישועה אות יא-יב {בשר שהוכשר על ידי חבת הקודש הוי דרבנן טעם שאוכל מעצים ולבונה כזית לוקה}
י/יז מגילת סמנים עמ' כו
י/יז מגן גבורים (או"ח) סי' כח ס"ק א
י/יז מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' קמו
י/יז מוריה גל' קפז עמ' י {ראב"ד}
י/יז מים אדירים דף נה ע"א
י/יז מים טהורים עמ' תרצח
י/יז מלאכת מחשבת עמ' קמז
י/יז מנוחת אשר ח"א דף לו ע"ב-ע"ג {חיבת הקדש דרבנן}
י/יז מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' קלד, מנחות עמ' עב, תצא
י/יז מנחת חינוך ח"ב עמ' צג
י/יז מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' פח-צ
י/יז מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' שנו
י/יז מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' קצג
י/יז מעיני המים
י/יז מעשה רקח
י/יז מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק יו"ד סי' צ]
י/יז מצודת דוד (שפרבר) עמ' תפז
י/יז מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' כד, קעה
י/יז מקדש דוד קדשים סי' כו ס"ק ו במנחת מרדכי
י/יז מראה אש ח"ב עמ' ריט
י/יז מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
י/יז משאת משה (חברוני) פסחים סי' יט עמ' כה, 54
י/יז משכן בצלאל ח"א סי' יג
י/יז משמר הלוי עמ' קלה-קלו
י/יז משנה הלכות ח"ג סי' סא, צ
י/יז משנת אליעזר (קונשטט) עמ' פה, פז
י/יז משנת יעקב כאן עמ' שא-שב
י/יז משנת יעקב עבודה עמ' קנד
י/יז נודע ביהודה השלם או"ח עמ' ריב, יו"ד ח"א עמ' ד
י/יז נודע ביהודה קמא יו"ד סי' ד, תנינא או"ח סי' פו, יו"ד סי' קז
י/יז נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף מד ע"ג-ע"ד
י/יז נחלת עזריאל (הלוי) חולין דף לו
י/יז נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' לה אות ז
י/יז עטרת ישועה (תשלו) עמ' לה
י/יז עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' שיא {חיבת הקודש דרבנן}
י/יז ענפי ארז (זי') דף פו ע"ג
י/יז עצי אלמוגים סי' קסג ס"ק ג
י/יז פניני רבנו הגרי"ז עמ' תקסח, תשג
י/יז פניני רבנו יחזקאל עמ' מו
י/יז פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' קפה, רעא
י/יז קדשי יהושע עמ' תתקעה
י/יז קהל יהודה - חי' הש"ס דף כז ע"ג
י/יז קהלות יעקב פסחים סי' י, מנחות סי' א, ה
י/יז קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' סד-סה, סז
י/יז שארית ישראל (מינצברג) חידושים סי' יא
י/יז שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' רלט-רמ
י/יז שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קיד
י/יז שיח ערב קדשים עמ' קסג
י/יז שלמי שמחה ח"ה עמ' קסט {ראב"ד}
י/יז שלמי שמעון (תשמו) עמ' ע
י/יז שמן למאור (ביימאייל) דף יג ע"ד, יד ע"א-ע"ב
י/יז שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' עז, קכ
י/יז שעורי הגרב"ד פסחים עמ' קז, קעב
י/יז שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' תצה
י/יז שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות קלו
י/יז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' קסה, שעז
י/יז שעורי ר' שמואל ב"מ ח"ב עמ' קעה
י/יז שער המלך ח"א עמ' מג
י/יז שערי דעת (פלדמן) ח"א פ"ח סעיף יז אות א-ב
י/יז שערי זיו ח"ג דף קנא ע"ב
י/יז שערי טהר ח"ב שער ג סי' ד אות א, סי' י אות א, סי' יא, סי' יט אות ב
י/יז שערי טהר ח"ה שער ב סי' יג אות ג דף קצג ע"ב, אות ד
י/יז שערי יצחק (תשיז) עמ' טו {או"ש}, מו, רמא, רמג-רמו
י/יז שפת אמת על התלמוד ח"א דף קכד ע"ד, ח"ג דף טו ע"א
י/יז תורת האשם עמ' קטו, קכ, קמח, ר


יא/663 הלכות טומאת אוכלין פרק יא *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יא/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יא/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יא/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' קעו-קעז
יא/רה"פ פי' ר"י קאפח
יא/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יא/רה"פ רמב"ם הערוך
יא/רה"פ רמב"ם לעם
יא/רה"פ שם טוב
יא/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יא/א אור שמח
יא/א אמרות טהורות (וולפסון) פסחים סי' מב ס"ק א, ד-ו, יג, והערה 29
יא/א באר החיים
יא/א ברור הלכה שבת יז ע"א ציון ג
יא/א דברי חיים השמטות סי' כח {מרכה"מ}
יא/א הל' טומאת אוכלין (בוצק') עמ' מא, נא, סב, קצב
יא/א המאור הגדול (יעבץ) עמ' שה
יא/א חזו"א מכשירין סי' א ס"ק י, סי' ו ס"ק ד, זבים סי' ג ס"ק י
יא/א חזו"א על הרמב"ם
יא/א חי' הגר"מ הלוי
יא/א חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' כט {כ"מ}
יא/א חסדי דוד ח"י עמ' קנ-קנא
יא/א יד אברהם טהרות עמ' רי
יא/א יד אברהם מכשירין קונטרס יד להכשר אות לד
יא/א מאור למלך סוכה עמ' קנא
יא/א מאור למלך פסחים עמ' קיד
יא/א מועדי ה' (נתנזון) סוכות עמ' רכה
יא/א מים טהורים עמ' תסב
יא/א מנחת איש (וייס) שבת פ"א עמ' רכ, רכג-רכד
יא/א מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' רצא
יא/א מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' מ, ריא
יא/א מעשה רקח
יא/א מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' קצד
יא/א מרכבת המשנה מהדו"ק
יא/א משנת יעקב הל' תרומות פ"ב הי"ד
יא/א משנת יעקב זרעים ח"א עמ' קלב
יא/א עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' פ
יא/א שערי טהר ח"ב שער א סי' ב אות ב
יא/א תורת האשם - שבט מנשה עמ' ג-ד {מרכה"מ}
יא/א תורת חיים וחסד עמ' תקלב {בוצר}
יא/א תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' קסט
יא/א תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' רעז, רעט-רפ
יא/ב באר החיים
יא/ב הל' טומאת אוכלין (בוצק') עמ' מ-מא, מד, קצב-קצג
יא/ב חזו"א מכשירין סי' ח ס"ק טו
יא/ב חזו"א על הרמב"ם
יא/ב חסדי דוד ח"י עמ' קנ-קנא
יא/ג אושר ירוחם עמ' קסב
יא/ג באר החיים
יא/ג הל' טומאת אוכלין (בוצק') עמ' מג, צו, קסד, קצב-קצג
יא/ג חזו"א מכשירין סי' א ס"ק יג, יח, סי' ח ס"ק טז
יא/ג חזו"א על הרמב"ם
יא/ג חסדי דוד ח"י עמ' קנ-קנא
יא/ג יד אברהם טהרות עמ' רלו
יא/ג מקדש דוד החדש טהרות עמ' קמח
יא/ג מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' קצג, קצט
יא/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/ג תשובה שלמה או"ח סי' ז
יא/ד אור שמח
יא/ד באר החיים
יא/ד הל' טומאת אוכלין (בוצק') עמ' קפד {כדי שלא יקח הטמא}, קצג-קצד
יא/ד חזו"א מכשירין סי' ח ס"ק יג-יד
יא/ד חזו"א על הרמב"ם
יא/ד חסדי דוד ח"י עמ' קנ-קנא
יא/ד יד אברהם טהרות עמ' רלה
יא/ד מקדש דוד החדש טהרות עמ' קפט
יא/ד מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' רלב
יא/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/ד שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' רז
יא/ה אנצי"ת ע' בית הפרס הע' 80
יא/ה באר החיים
יא/ה חזו"א אהלות סי' כד ס"ק ד-ה
יא/ה חזו"א על הרמב"ם
יא/ה יד אברהם אהלות עמ' רסב
יא/ה יד אברהם מכשירין פ"א ה"ג אות ו {או"ש}
יא/ה מים טהורים עמ' תסג
יא/ה מעשה רקח
יא/ה מקדש דוד החדש טהרות עמ' קמא
יא/ה מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' קפה
יא/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/ה קרית מלך
יא/ה תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' קסט
יא/ו אמונת עתיך גל' 119 עמ' 32
יא/ו אמרי חן (לוונברג) טהרות-עוקצין עמ' קיג-קטו
יא/ו באר החיים
יא/ו ברור הלכה שבת קמד ע"ב ציון ד
יא/ו הל' טומאת אוכלין (בוצק') עמ' כט, מד, מו, מח, קיט, קצד
יא/ו חזו"א מכשירין סי' ח ס"ק ג
יא/ו חזו"א על הרמב"ם
יא/ו חסדי דוד ח"י עמ' קמ
יא/ו חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף קז ע"ד
יא/ו יד אברהם טהרות עמ' רטז
יא/ו יד ישראל ח"ב
יא/ו ערהשה"ע טהרות סי' קעה אות יב
יא/ו קרית מלך
יא/ו שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' קנו
יא/ו תורת המלאכות ח"ז עמ' לא
יא/ו תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' רפד
יא/ז אור הישר
יא/ז אמונת עתיך גל' 119 עמ' 32
יא/ז באר החיים
יא/ז מעשה רקח
יא/ז ס' יוחסין (מהד' פיליפאווסקי) עמ' 27
יא/ז שהם וישפה ח"ב
יא/ח אוצרות הרמב"ם
יא/ח אמונת עתיך גל' 119 עמ' 32
יא/ח באר החיים
יא/ח ברור הלכה שבת קמה ע"א ציון א
יא/ח הל' טומאת אוכלין (בוצק') עמ' מה {האם צריך משקה טופח}, קצד
יא/ח חזו"א טהרות סי' יב ס"ק ב, מכשירין סי' ח ס"ק ג, כ
יא/ח חזו"א על הרמב"ם
יא/ח יד אברהם טהרות עמ' רט, רי, ריא, ריז, ריט
יא/ח קרית מלך
יא/ח שנתון המשפט העברי ח"ח עמ' 352
יא/ח שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ג הע' 746
יא/ט באר החיים
יא/ט הל' טומאת אוכלין (בוצק') עמ' מה
יא/ט חזו"א מכשירין סי' ח ס"ק ד
יא/ט חסדי דוד ח"י עמ' קמא
יא/י באר החיים
יא/י חזו"א מכשירין סי' ח ס"ק ד
יא/י חזו"א על הרמב"ם
יא/י חסדי דוד ח"י עמ' קמא
יא/י שנתון המשפט העברי ח"ח עמ' 352
יא/יא אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' קכה
יא/יא חזו"א מכשירין סי' ח ס"ק ד
יא/יא חזו"א על הרמב"ם
יא/יא חסדי דוד ח"י עמ' קמא
יא/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/יא קרית מלך
יא/יב חזו"א מכשירין סי' ח ס"ק י, טו
יא/יב חזו"א על הרמב"ם
יא/יב חסדי דוד ח"י עמ' ריג-ריד
יא/יג באר החיים
יא/יג חזו"א מכשירין סי' ח ס"ק ז, כא
יא/יג חזו"א על הרמב"ם
יא/יג מעשה רקח
יא/יד אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' כה-כו
יא/יד באהלה של תורה או"ח סי' מב
יא/יד באר החיים
יא/יד ברור הלכה שבת קמה ע"א ציון א
יא/יד ברכת השבת מס' שבת סי' ה פ"ג ס"ק ג
יא/יד הל' טומאת אוכלין (בוצק') עמ' מז {פוצע זיתים}
יא/יד הר המלך ח"ה עמ' ע
יא/יד חזו"א מכשירין סי' ח ס"ק א, ה
יא/יד חסדי דוד ח"י עמ' קמה
יא/יד יד אברהם מכשירין פ"ו ה"ח אות ח
יא/יד יד ישראל ח"ב
יא/יד מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' ריא {מרכבת המשנה}
יא/יד קהלות יעקב שבת סי' נ
יא/יד שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ה הע' 225
יא/טו באר החיים
יא/טו הל' טומאת אוכלין (בוצק') עמ' קצד
יא/טו חזו"א מכשירין סי' ח ס"ק יט
יא/טו חזו"א על הרמב"ם
יא/טו יד אברהם טהרות עמ' רכא {כ״מ}
יא/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/טו קרית מלך
יא/טו שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ה הע' 225
יא/טז חסדי דוד ח"י עמ' קמב
יא/טז מים חיים (שמולביץ) מקואות עמ' קפ-קפא {כ"מ}
יא/טז מעשה רקח
יא/טז שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"א ס"ג אותיות ט-י, פ"ג הע' 757
יא/יז באר החיים
יא/יז בדבר מלך חט"ז עמ' קסא
יא/יז ברור הלכה ע"ז עה ע"א ציון ה
יא/יז חזו"א טהרות סי' יד ס"ק יא, יו"ד סי' נד ס"ק יא
יא/יז חזו"א על הרמב"ם
יא/יז חסדי דוד ח"י עמ' קנה
יא/יז יד אברהם טהרות עמ' רמה


יב/664 הלכות טומאת אוכלין פרק יב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יב/רה"פ מעשה רקח
יב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יב/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' קעח
יב/רה"פ פי' ר"י קאפח
יב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יב/רה"פ רמב"ם הערוך
יב/רה"פ רמב"ם לעם
יב/רה"פ שם טוב
יב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יב/א אבני ציון ח"א סי' ג אות ז, ח"ב סי' מג אות ו
יב/א אוצרות הרמב"ם
יב/א אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 113, 115
יב/א אור המאיר (שפירא) סי' ב אות ב {רצון בעלים}, סי' יא אות ח
יב/א אור עולם (שניאורסון) עמ' 316-317, 753, 755
יב/א אוריתא יד עמ' קיד
יב/א אלומות יוסף (תשנ) עמ' קז {ברצון הבעלים}
יב/א אמרי בינה (אוירבך) - פסח סי' ב ד"ה וקצת
יב/א אמרי יושר חולין לא ע"ב
יב/א אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' פט-צ, צג, צז, צט-ק
יב/א אשיחה בחקיך פרה עמ' סז {כ"מ}
יב/א באר החיים
יב/א באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' קו
יב/א באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פ"ח ה"א מושב שרים אות ג
יב/א ביצחק יקרא (תשע) סי' יט סעיף א' ד'"ה אולם {כ"מ}
יב/א בית יעקב (טבשונסקי) סי' תו סעיף א
יב/א בית יעקב (מסקין) סי' כא, ל
יב/א בית לוי (גולדברג) דף פג ע"ג
יב/א בית פנחס (גרהר) ח"ב בהקדמה עמ' 10
יב/א ברור הלכה פסחים כ ע"א ציון ב, קידושין נט ע"ב ציון א
יב/א ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' קיז
יב/א ברכת מרדכי ב"מ עמ' רכח
יב/א בשבילי הקודש סי' ו אות ח, סי' י אות ו {רצון בעלים}
יב/א דברות משה נדה וטהרות עמ' תתסז {והוא שינתן עליהם ברצון בעלים}
יב/א דברי שמואל (מאדלינגר) דף ב ע"ב-ע"ג {ברצון בעלים - לענין מע"ש}
יב/א דעת ותבונה מכשירין עמ' ב, ה, לה, מח, פ, רסה-רסז, ש
יב/א הל' טומאת אוכלין (בוצק') עמ' כד, לג, סז, ע, עו, צט, קא, קסח
יב/א הרמב"ם והלכותיו
יב/א זכרון בנימין ח"א עמ' עט-פ, קעח, קפט
יב/א זכרון בנימין ח"ב עמ' ק, שסז, שצד, תקלו
יב/א חזו"א מכשירין סי' א ס"ק יב
יב/א חזו"א על הרמב"ם
יב/א חזון לימים ח"א עמ' קיח
יב/א חי' הגר"מ זמבה סי' טו אות ה
יב/א חי' חתם סופר
יב/א חי' משנה פסחים עמ' עד
יב/א חמודי צבי שמות עמ' שמ
יב/א טבעת החושן ח"ה עמ' שיא
יב/א טל נתן עמ' קטז
יב/א טעם ודעת הל' פרה פ"א ה"ז ביאה"ל ד"ה אם
יב/א יד אברהם מכשירין פ"ד ה"ד אות ה, פ"ו ה"ג אות א, ד, קונטרס יד להכשר אות לו, יט, נב
יב/א יד סופר כאן, ויד סופר עמ' כט, לא-לב, קסג
יב/א ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רח
יב/א ימין המלך
יב/א כתר המלך
יב/א לב אריה (בראד, תשסד) עמ' קיז
יב/א לב טהור עמ' לו, קצב
יב/א מאורות נתן (הורוביץ) דף מז ע"ב
יב/א מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"א דף כז ע"א, לו ע"א {רצון בעלים}
יב/א מוריה גל' קפא עמ' צז {רצון הבעלים}
יב/א מחקרים במשפט התלמודי עמ' 64
יב/א מי הדעת עוקצין עמ' קל, רא
יב/א מים חיים (שמולביץ) מקואות עמ' קסח
יב/א מנחת איש (וייס) שבת פ"א עמ' קלח
יב/א מנחת אשר פסחים עמ' כג, ב"ק עמ' רז
יב/א מנחת חינוך ח"ב עמ' קכד, ח"ג עמ' קיא
יב/א מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' רב
יב/א מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' קפג
יב/א מצעדי גבר ב"ק סי' מ אות א
יב/א מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' קנו
יב/א משא בני קהת
יב/א משמר הלוי עמ' קלו
יב/א משמרת הטהרה כלים פכ"ו מ"ח
יב/א משנת יעקב
יב/א נזר הקדש (קפלן)
יב/א נתיבות מרדכי גיטין עמ' תקצא
יב/א נתן פריו ב"מ עמ' קיא
יב/א נתן פריו סוגיות ח"א עמ' נ-נא
יב/א ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קלב-קלג
יב/א סוכה וארבעת המינים עמ' 454
יב/א עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' פ
יב/א עמק הלכה (בוימל) עמ' קעט
יב/א קהלות יעקב כריתות ג
יב/א קונטרסי שעורים ב"ק שעור ט אות יב
יב/א קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' סד-סו {רצון הבעלים}, סז {גם תלושים מכשירים}, סח {רצון הבעלים}
יב/א קרית מלך
יב/א רלב"ג ויקרא פ"ט תועלת כה עמ' קעח
יב/א שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' ריב
יב/א שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' רצא
יב/א שו"ת מהרש"ם ח"א סי' ס
יב/א שי למלך (מלר) עמ' קמט, קנא
יב/א שלמי שמעון (תשמו) עמ' סח
יב/א שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' קנב
יב/א שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' שטז
יב/א שמחת מלך עמ' 147-143
יב/א שנתון המשפט העברי ח"כ עמ' 142
יב/א שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' קכ
יב/א שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' רסא
יב/א שעורי הגרב"ד פסחים עמ' קעב
יב/א שעורי ר' שמואל ב"מ ח"ב עמ' קעג-קעד
יב/א שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 180
יב/א שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 49
יב/א שערי זיו ח"ג דף קנא ע"א-ע"ב
יב/א שערי טהר ח"א שער א סי' ו אות א, ח"ב שער ד סי' יא-יב, ח"ד שער א סי' כב אות א, ה, שער ב סי' י אות ג, שער ג סי' י, ח"ח סי' ב אות א
יב/א שערי יצחק (תשיז) עמ' רלח, רמו-רמז {רצון בעלים}
יב/א תורת האשם - שבט מנשה עמ' ג-ד {רצון בתלישת המשקה ובנפילת המים}
יב/א תורת האשם עמ' קנא, רכד {ברצון בעלים}
יב/א תנופת זהב עמ' 155
יב/ב אבן האזל קדשים ח"ב דף יד ע"ב
יב/ב אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 115
יב/ב אור המאיר (שפירא) סי' מ אות ו
יב/ב אור עולם (שניאורסון) עמ' 754 {ראב"ד}
יב/ב אמר יוסף (אלקלעי) דף ד ע"א
יב/ב אמרות טהורות (וולפסון) פסחים סי' מב ס"ק יב
יב/ב באר החיים
יב/ב ברית אברהם (אמריליו) דף קטו ע"א
יב/ב בשבילי הקודש סי' י אות ד
יב/ב דברות משה נדה וטהרות עמ' תתא {כל משקה שנפל על האוכל בתחילה ברצון בעלים וראב"ד וכ"מ}
יב/ב דובב מישרים (וידנפלד) עמ' סט
יב/ב דעת ותבונה מכשירין עמ' כג, ל, מג, נה, סא, ע, פו, רו, ריז, שצ, תעא
יב/ב דרכי אהרן ח"א עמ' ל
יב/ב הל' טומאת אוכלין (בוצק') עמ' סח, עא, פט, קטז, קנח-קנט, קע, קעו
יב/ב הערות ובאורים (אדלשטיין) טהרות עמ' קיב
יב/ב ויקח אברהם [אמר יוסף דף ד ע"א]
יב/ב זכרון בנימין ח"א עמ' כד, תמו
יב/ב זכרון בנימין ח"ב עמ' שסח, תקעג
יב/ב חבורי טהרה עמ' י
יב/ב חזו"א מכשירין סי' א ס"ק ז, סי' ב ס"ק ו, סי' ו ס"ק יב, טהרות בליקוטים בסופו
יב/ב חזו"א על הרמב"ם
יב/ב חי' ר' חיים הלוי דף פג
יב/ב חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' כט
יב/ב חסדי דוד ח"י עמ' קנט-קס
יב/ב יד אברהם מכשירין פ"א ה"א אות א {ראב׳׳ד}, ב, פ"ו ה"ג אות א
יב/ב לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' כא אות ב-ג
יב/ב מאור תורה (שנגהי) חוב' א עמ' לז-לח
יב/ב מגן גבורים (או"ח) סי' קנח ס"ק ז
יב/ב מועדי ה' (נתנזון) סוכות עמ' רכה
יב/ב מחשבת חיים או"ח עמ' רנד, רנח
יב/ב מים חיים (שמולביץ) מקואות עמ' קסג, קסט, קצה, רלט
יב/ב מנחת איש (וייס) שבת פ"א עמ' קלז-קלח
יב/ב מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תקב
יב/ב מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' קפג {ראב"ד}
יב/ב מרכבת המשנה מהדו"ק
יב/ב משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף לד ע"ד
יב/ב משנת יעקב
יב/ב משנת ר' אהרן זרעים עמ' קסג-קסד
יב/ב ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' שכו
יב/ב עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' פ
יב/ב עין יהודה עמ' רלו-רלז, רמד {דוקא רצון הבעלים}
יב/ב קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' נה, סח, במדבר עמ' קמו-קמח {רצון הבעלים}
יב/ב ראשית בכורים דף סג
יב/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' כח
יב/ב שו"ת מהרש"ם ח"א סי' קכה
יב/ב שי למלך (מלר) עמ' קנ, קנג
יב/ב שנות חיים (אויסאיבל) מקואות סי' א ס"ד ס"ק ב
יב/ב שעורי ר' יחיאל מיכל שבת פ"א סי' פא
יב/ב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תטז
יב/ב שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 180
יב/ב שערי זיו ח"ג דף עג ע"ב
יב/ב שערי טהר ח"ב שער א סי' ב אות א, שער ג סי' ב אות ב, סי' ג אות ה, שער ד סי' יב, ח"ג שער ג סי' טז אות א, ח"ד שער א סי' ה אות א, שער ב סי' י אות ג
יב/ב שערי יצחק (תשיז) עמ' רלח
יב/ב תורת האשם עמ' קנא {ראב"ד}
יב/ב תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תפא
יב/ב תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' קצב, רעט
יב/ג אגרות משה יו"ד ח"ג עמ' רכג {כ"מ}
יב/ג אור הישר [אור שמח הל' תרומות פ"ב הי"ז]
יב/ג אור עולם (שניאורסון) עמ' 754
יב/ג אורים ותומים - תומים סי' צה ס"ק ג
יב/ג ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' תיד
יב/ג באר החיים כאן ועמ' רטז-ריט
יב/ג ברור הלכה חולין טז ע"א ציון ז
יב/ג גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' ריד
יב/ג דברות משה ב"ק ח"ב סי' עא ענף ב-ג, ט
יב/ג דברות משה נדה וטהרות עמ' תשלז, תשפה, תשצג {ונגעו בהן אוכלין ברצון הוכשרו}, תתב {ונגעו בהן אוכלין ברצון הוכשרו}, תתקיט {שהרי אותן המים שלא לרצון נתלשו}
יב/ג דברי חיים ח"ב יו"ד סי' צו
יב/ג דברי חיים מקואות עמ' קמז
יב/ג דעת ותבונה מכשירין עמ' ס, סו, צג, רלה
יב/ג דעת ותבונה מכשירין עמ' תנג
יב/ג הל' טומאת אוכלין (בוצק') עמ' עא-עב, עה, צ-צא, צד, קנד-קנה, קסד, קפא
יב/ג הערות ובאורים (אדלשטיין) טהרות עמ' שד
יב/ג הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' יא ס"ק לב
יב/ג זכרון בנימין ח"א עמ' פ, תמו, תמט
יב/ג זכרון בנימין ח"ב עמ' קצו, רמז, רנב, תקעג
יב/ג חזו"א מכשירין סי' א ס"ק ו-ז, י, יח, סי' ו ס"ק ד, ט, סי' ז ס"ק ח, טהרות בליקוטים בסופו
יב/ג חזו"א על הרמב"ם
יב/ג חי' בן אריה ח"ב קונטרס מקואות סי' ג ס"ק ל
יב/ג חי' חתם סופר
יב/ג חי' ר' חיים הלוי דף פג
יב/ג חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' מז
יב/ג חסדי דוד ח"י עמ' קנט-קס
יב/ג יד אברהם מכשירין פ"א ה"א אות ב, ח, פ"א ה"ג אות א
יב/ג יד סופר עמ' ז
יב/ג ידבר שלום ח"א עמ' רא
יב/ג לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' כא אות ב-ג
יב/ג מאור תורה (שנגהי) חוב' א עמ' לח
יב/ג מחשבת חיים או"ח עמ' רנד, רנח
יב/ג מים חיים (שמולביץ) מקואות עמ' טז-יז, רמ, רנה
יב/ג מנחת איש (וייס) שבת פ"א עמ' קלח
יב/ג מעיני התורה ח"א עמ' פג
יב/ג מצודת בן ציון דף ס ע"ב-ע"ג {כותל מערה}
יב/ג מקור ישראל דף קג ע"ד {תלוש ולבסוף חיברו}
יב/ג מרכבת המשנה מהדו"ק
יב/ג משכן אהרן עמ' קמג
יב/ג משנת יעקב הל' מעילה פ"ה ה"ה {תלוש ולבסוף חיברו}
יב/ג נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' עט
יב/ג נודע ביהודה תנינא יו"ד סי' קמב
יב/ג נשמת חיים (תשסח) חו"מ ענינים סי' א עמ' ב
יב/ג נתיבות חיים (קארב) ח"ג - מלואים למשפט סי' כג {תלוש ובסוף חברו}
יב/ג עבודת לוי (רוד') דף לט ע"א
יב/ג עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' פ
יב/ג עיון בלומדות עמ' קו
יב/ג עצי אלמוגים סי' קנט ס"ק י
יב/ג קול דודי מקואות סי' פח
יב/ג קרבן אליצור דף עא ע"ד
יב/ג קרית מלך
יב/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' צט
יב/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקפא
יב/ג רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רב
יב/ג שו"ת מהרש"ם ח"א סי' קכה
יב/ג שי למלך (מלר) עמ' קנא-קנב
יב/ג שעורי ר' יחיאל מיכל שבת פ"א סי' פא
יב/ג שער המלך ח"א עמ' של
יב/ג שערי טהר ח"ב שער ד סי' יב, ח"ד שער א סי' כז
יב/ג שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 325
יב/ג שערי ישר שער ג פכ"ד אות י
יב/ג תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תפ
יב/ג תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' רעט
יב/ג תשורת שי מהדו"ק סי' ריט
יב/ד אמרי חן (לוונברג) טהרות-עוקצין עמ' קטו-קטז
יב/ד באר החיים
יב/ד דעת ותבונה מכשירין עמ' רכא-רכב, תמ
יב/ד הל' טומאת אוכלין (בוצק') עמ' פד
יב/ד יד אברהם מכשירין פ"ג ה"ו אות א
יב/ה באר החיים
יב/ה הל' טומאת אוכלין (בוצק') עמ' פז
יב/ה חי' כתב סופר
יב/ה חסדי דוד ח"י עמ' קסח
יב/ה יד אברהם מכשירין פ"ד ה"א אות ה
יב/ה עבודת לוי (רוד') דף לט ע"א
יב/ו אברהם יגל
יב/ו אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 117 {כלי טמא לא חושב משקה}, 123
יב/ו אור עולם (שניאורסון) עמ' 762
יב/ו אמרי חן (לוונברג) טהרות-עוקצין עמ' קטז-קיח
יב/ו אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' צט
יב/ו באר החיים
יב/ו דעת ותבונה מכשירין עמ' עו, ריח, רכט-רל
יב/ו הל' טומאת אוכלין (בוצק') עמ' סד, קד-קה, קט, קכ, קנה
יב/ו חזו"א מכשירין סי' א ס"ק ז, י, יז-יט
יב/ו חזו"א על הרמב"ם
יב/ו חסדי דוד ח"י עמ' קסד
יב/ו יד אברהם מקואות פרק י משנה ח אות ה
יב/ו לקוטי שעורים (שטיין) חולין (תשסז) סי' ב ס"ק ה
יב/ו מעיני המים
יב/ו מקדש דוד החדש טהרות עמ' קנא
יב/ו מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' קצו {כ"מ}
יב/ו מקדש דוד סי' מג אות ט
יב/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/ו נתיב אברהם ח"ב עמ' קלב-קלג
יב/ו שארית נתן (פולק) דף מג ע"ב
יב/ו שנות חיים (אויסאיבל) מקואות סי' א ס"ג ס"ק ה {ראב"ד}
יב/ו שערי יצחק (תשיז) עמ' רמג
יב/ו תורה לשמה (תשעג) עמ' קו-קז
יב/ז באר החיים
יב/ז דעת ותבונה מכשירין עמ' רח, רלט
יב/ז הל' טומאת אוכלין (בוצק') עמ' קז, קיז, קעד
יב/ז יד אברהם מכשירין פ"ד ה"ד אות ב
יב/ז קרית מלך
יב/ז תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תפא
יב/ח באר החיים
יב/ח דעת ותבונה מכשירין עמ' פא
יב/ח הל' טומאת אוכלין (בוצק') עמ' פו, קו, קז, קמב, קעד
יב/ח הר המלך ח"ז עמ' ריא
יב/ח זכרון בנימין ח"א עמ' תמט
יב/ח חזו"א מכשירין סי' ג ס"ק ג, סי' ה ס"ק ז
יב/ח חזו"א על הרמב"ם
יב/ח חסדי דוד ח"י עמ' קסט
יב/ח מרכבת המשנה מהדו"ק
יב/ח משנה הלכות ח"ב דף קטז ע"א
יב/ח שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' רג
יב/ח שעורי ר' יחיאל מיכל שבת פ"א סי' פד
יב/ח תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תפא
יב/ח תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' רפה
יב/ט באר החיים
יב/ט דעת ותבונה מכשירין עמ' רמד
יב/ט הל' טומאת אוכלין (בוצק') עמ' פה
יב/ט הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"ב הע' 30
יב/ט תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תפא
יב/י אגורה באהלך דף ח ע"ג
יב/י אור שמח
יב/י באר החיים
יב/י דעת ותבונה מכשירין עמ' כד, תנה-תנו
יב/י הל' טומאת אוכלין (בוצק') עמ' פג
יב/י חזו"א מכשירין סי' א ס"ק י, סי' ג ס"ק ז
יב/י חזו"א על הרמב"ם
יב/י חסדי דוד ח"י עמ' קסא
יב/י יד אברהם מכשירין פ"ד ה"ז אות ד
יב/י לחם אבירים
יב/י מרכבת המשנה מהדו"ק
יב/י שערי טהר ח"ב שער א סי' ב אות ד-ה
יב/י תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תפא
יב/יא אגרות משה יו"ד ח"ג עמ' רכג
יב/יא באר החיים
יב/יא דברות משה נדה וטהרות עמ' תתג {הוכשרו במים שעליהן או שעל ידיו שהרי נתלשו ברצון}
יב/יא הל' טומאת אוכלין (בוצק') עמ' ע
יב/יא זכרון בנימין ח"א עמ' תמט
יב/יא ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' קיט
יב/יא מגן גבורים (או"ח) סי' קנט ס"ק א
יב/יא נודע ביהודה השלם או"ח עמ' רצא
יב/יא עבודת לוי (רוד') דף לח ע"א
יב/יא שערי טהר ח"ב שער א סי' ב אות ד
יב/יב באר החיים
יב/יב דעת ותבונה מכשירין עמ' תנ
יב/יב חזו"א מכשירין סי' ג ס"ק ה
יב/יב חזו"א על הרמב"ם
יב/יב יד אברהם מכשירין פ"ד ה"ו אות ד
יב/יב מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' רעב
יב/יב שערי טהר ח"ב שער א סי' ב אות ד


יג/665 הלכות טומאת אוכלין פרק יג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יג/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' קעט-קפ
יג/רה"פ פי' ר"י קאפח
יג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יג/רה"פ רמב"ם הערוך
יג/רה"פ רמב"ם לעם
יג/רה"פ שם טוב
יג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יג/א אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קיד {משקין תלושים מכשירים}
יג/א אגרא לישרים סי' לו
יג/א אמרי חן (לוונברג) טהרות-עוקצין עמ' קיח-קיט
יג/א באר החיים
יג/א דעת ותבונה מכשירין עמ' רנז, רנט, תסא
יג/א הל' טומאת אוכלין (בוצק') עמ' פה-פז, קד, קט, קיא, קטו, קמד, קעד-קעה, קצד-קצה
יג/א זכרון בנימין ח"א עמ' תמח
יג/א חזו"א מכשירין סי' ג ס"ק ח
יג/א חזו"א על הרמב"ם
יג/א חסדי דוד ח"י עמ' קע
יג/א יד אברהם מכשירין פ"ד ה"ט אות ב {ראב׳׳ד}
יג/א לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' כא אות ז
יג/א מים חיים (שמולביץ) מקואות עמ' רלה, רפא {ראב"ד}
יג/א מעיני המים
יג/א מעשה רקח
יג/א מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/א שומר מצוה עמ' רי
יג/ב אור שמח
יג/ב באר החיים
יג/ב בשבילי הקודש סי' י אות ז
יג/ב דעת ותבונה מכשירין עמ' ריד, רס
יג/ב יד אברהם מכשירין פ"ב ה"ג אות ד
יג/ב יד סופר עמ' קמא
יג/ב כרם אברהם עמ' קיב
יג/ב מעשה רקח
יג/ג אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 116
יג/ג באר החיים
יג/ג יד אברהם מכשירין פ"ג ה"ח אות ד
יג/ג מים חיים (שמולביץ) מקואות עמ' רלט
יג/ד אוצרות הרמב"ם
יג/ד באר החיים
יג/ד דברי חיים השמטות סי' כח
יג/ד יד אברהם מכשירין פ"ג ה"ח אות ד
יג/ד מים חיים (שמולביץ) מקואות עמ' רלט
יג/ד מעשה רקח
יג/ד משנת יעקב
יג/ד נשמת אברהם ח"ג עמ' קלב
יג/ד קרית מלך
יג/ד רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' שכח
יג/ה באר החיים
יג/ה ביתאל ח"ב דף עח ע"א
יג/ה גבורת יצחק מקואות עמ' יד
יג/ה דעת כהן עמ' ריד
יג/ה זכרון בנימין ח"א עמ' קעז
יג/ה יד אברהם מכשירין פ"ג ה"ח אות ב
יג/ה משנה הלכות ח"ב דף ה ע"א
יג/ה נתן פריו מקואות עמ' ו
יג/ה תורה לשמה (תשעג) עמ' קו
יג/ו באר החיים
יג/ו דעת ותבונה מכשירין עמ' רסג
יג/ו חזו"א מכשירין סי' ה ס"ק א-ב
יג/ו חסדי דוד ח"י עמ' קעב
יג/ו מעיני המים
יג/ו מעשה רקח
יג/ז באר החיים
יג/ז דעת ותבונה מכשירין עמ' רע
יג/ז הל' טומאת אוכלין (בוצק') עמ' עח, פג-פד
יג/ז חזו"א מכשירין סי' ה ס"ק ב-ג
יג/ח באר החיים
יג/ח יד אברהם מכשירין פ"ה ה"ב אות א
יג/ח.
יג/ט אור הישר [אור הישר מכשירין פ"ה מ"ה]
יג/ט באר החיים
יג/ט דעת ותבונה מכשירין עמ' רעא, תעה
יג/ט הר המלך ח"ז עמ' ריב
יג/ט חסדי דוד ח"י עמ' קעג
יג/ט יד אברהם מכשירין פ"ה ה"ה אות ט
יג/ט מעיני המים
יג/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/י באר החיים
יג/י.
יג/יא באר החיים
יג/יא דעת ותבונה מכשירין עמ' שטו, תפא
יג/יא הל' טומאת אוכלין (בוצק') עמ' קה, קצה
יג/יא הר המלך ח"ז עמ' ריב
יג/יא זכרון בנימין ח"א עמ' תנ
יג/יא חדושים ובאורים (גרי') כלים סי' ה ס"ק י
יג/יא חזו"א כלים סי' כא ס"ק ז, מכשירין סי' ה ס"ק ח
יג/יא חזו"א על הרמב"ם
יג/יא יד אברהם מכשירין פ"א ה"א אות כב {או"ש}
יג/יא יד אברהם מכשירין פ"ה ה"ח אות א, ג {ראב׳׳ד}
יג/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/יא קהלות יעקב שבת כז, טהרות סי' ט
יג/יא קרית מלך
יג/יא שהם וישפה ח"א
יג/יא שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות שכה
יג/יב באר החיים
יג/יב דעת ותבונה מכשירין עמ' תעט
יג/יב חזו"א מכשירין סי' ה ס"ק ז
יג/יב חזו"א על הרמב"ם
יג/יב חסדי דוד ח"י עמ' קעד
יג/יב מים חיים (שמולביץ) מקואות עמ' רעד
יג/יב מעשה רקח
יג/יב מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' קצה
יג/יג הל' טומאת אוכלין (בוצק') עמ' פ
יג/יג חסדי דוד ח"י עמ' קעג
יג/יג ניצוצי אש עמ' ל
יג/יג תוספתא כפשוטה מועד עמ' 230
יג/יד אור הישר [אור הישר מכשירין פ"א מ"ה]
יג/יד אור שמח
יג/יד באר החיים
יג/יד בית שערים או"ח סי' עב
יג/יד דעת ותבונה מכשירין עמ' קה
יג/יד זכרון בנימין ח"א עמ' תמט
יג/יד חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד כריתות טו ע"ב]
יג/יד חסדי דוד ח"י עמ' קסג
יג/יד ידי משה (בוצק' תשמג) סי' תכא
יג/יד לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ז אות ג
יג/יד להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' עא ע"ב
יג/יד מנוחת משה דף קצא ע"ב
יג/יד מעשה רקח
יג/יד מרגניתא דר"מ
יג/יד מרכבת המשנה מהדו"ק
יג/טו אמרי חן (לוונברג) טהרות-עוקצין עמ' קכ-קכא
יג/טו באר החיים
יג/טו דברי חיים השמטות סי' כח
יג/טו דעת ותבונה מכשירין עמ' פד, צ
יג/טו הל' טומאת אוכלין (בוצק') עמ' עד, עז-עח, קסה, קצה
יג/טו זכרון בנימין ח"א עמ' תמט
יג/טו חזו"א מכשירין סי' א ס"ק יז
יג/טו חסדי דוד ח"י עמ' קנח, קס-קסא
יג/טו יד אברהם מכשירין פ"א ה"ג אות ב, פ"א ה"ב אות ט {ראב׳׳ד}
יג/טו מכתב לחזקיהו דף מז ע"ג
יג/טו מעשה רקח
יג/טו מרכבת המשנה מהדו"ק
יג/טו משפט כהן עמ' צה ע"ב
יג/טו ניצוצי אש עמ' יט
יג/טו נשמת חיים (תשסח) יו"ד סי' קפה עמ' שפד
יג/טו קרית מלך
יג/טו שערי טהר ח"ב שער א סי' ב אות א
יג/טז אמרי חן (לוונברג) טהרות-עוקצין עמ' קכא-קכג
יג/טז באר החיים
יג/טז דעת ותבונה מכשירין עמ' צז
יג/טז הל' טומאת אוכלין (בוצק') עמ' עז, עט, פב, פח, קיז, קסב, קעב, קצה
יג/טז הר המלך ח"ז עמ' ריב
יג/טז חזו"א מכשירין סי' א ס"ק יג, יח, זבים סי' ג ס"ק י
יג/טז חזו"א על הרמב"ם
יג/טז חסדי דוד ח"י עמ' קנח, קס-קסא
יג/טז יד אברהם מכשירין פ"א ה"ג אות ח, קונטרס יד להכשר אות ל {ראב"ד וכ"מ}
יג/טז כנה"ג [עי' תוי"ט]
יג/טז מאורות נתן (הורוביץ) דף יד ע"ד {כ"מ}
יג/טז מעיני המים
יג/טז שערי טהר ח"ב שער א סי' ב אות א
יג/יז אגרות משה יו"ד ח"ג עמ' רכב {כ"מ}
יג/יז באר החיים
יג/יז הל' טומאת אוכלין (בוצק') עמ' קח
יג/יז חזון יחזקאל תרומות פ"י הי"ב
יג/יז מעשה רקח
יג/יז מרגניתא דר"מ [עי' הל' תרומות פי"א הי"ג]
יג/יז קול דודי (תשף) (בקיצור)


יד/666 הלכות טומאת אוכלין פרק יד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יד/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' קפא-קפב
יד/רה"פ פי' ר"י קאפח
יד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יד/רה"פ רמב"ם הערוך
יד/רה"פ רמב"ם לעם
יד/רה"פ שם טוב
יד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יד/א באר החיים
יד/א דברי יחזקאל (תרצה) דף ז ע"ד
יד/א מעשה רקח
יד/א מרכבת המשנה מהדו"ב
יד/ב אגרות משה יו"ד ח"ג עמ' רכד
יד/ב אוצרות הרמב"ם
יד/ב אור הישר [מקום שמואל סי' כה, עי' הל' כלים פכ"ה הי"א]
יד/ב ארעא דרבנן (תשעט) עמ' רט
יד/ב אשר למלך הל' חנוכה פ"ד ה"ט
יד/ב באר החיים
יד/ב בדבר מלך חט"ו עמ' קב {המעלה פירותיו לגג וכו' ואם נתכוון שירד עליהן הטל הוכשרו לפיכך אם העלום חשו"ק אע"פ שחישבו שירד הטל עליהן לא הוכשרו וכו'}
יד/ב ברור הלכה חולין יב ע"ב ציון ה {קטן}
יד/ב דברות משה נדה וטהרות עמ' תפז {שאם היתה מחשבה של קטן ניכרת מתוך מעשיו מחשבתו מועלת מדבריהן ומל"מ}, תשצד {ואם נתכוון שירד עליהן הטל הוכשרו}
יד/ב דברי יהודה דף עח ע"א {מל"מ}
יד/ב דברי יהודה סי' כד אות א {מל"מ}
יד/ב דעת ותבונה מכשירין עמ' שא, שז
יד/ב הל' טומאת אוכלין (בוצק') עמ' קב
יד/ב הלכה רבה ח"ג עמ' 238
יד/ב חזו"א טהרות בליקוטים בסופו
יד/ב חזו"א על הרמב"ם
יד/ב חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' רט
יד/ב חי' חתם סופר
יד/ב חסדי דוד ח"ח עמ' קיח
יד/ב כבוד מלכים (מרגליות) {חרש ושוטה}
יד/ב כתר כהונה במדבר סי' תמט {מל"מ}
יד/ב לב דוד (פלדמן) עמ' קיג {היפכו בהם}
יד/ב להורות נתן - שו"ת חי"ב עמ' צב
יד/ב מאור החיים עמ' נ {מל"מ}
יד/ב מי הדעת עוקצין עמ' קלא-קלג
יד/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' רמד {מל"מ}
יד/ב מעשה רקח
יד/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
יד/ב משכנות לאביר יעקב ח"א דף לב ע"ב {מל"מ}
יד/ב משנת חיים חולין סי' יד עמ' נה
יד/ב משנת יעקב
יד/ב נועם חי"ט עמ' קנט
יד/ב נשמת אברהם ח"ג עמ' קלב
יד/ב פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ב הערה 245
יד/ב צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' ת אות ד
יד/ב קרית מלך
יד/ב שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' קסח
יד/ב שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' רלז
יד/ב שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' קסב-קסג {מל"מ}
יד/ב שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' רמז
יד/ב שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' קפז
יד/ב שערי טהר ח"ד שער א סי' כב אות ג
יד/ג באר החיים
יד/ג בית הלל (כגן) ע"ז עמ' נג
יד/ג חסדי דוד ח"י עמ' קעד
יד/ג יד אברהם מכשירין פ"ו ה"ב אות א
יד/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
יד/ד אגרות משה יו"ד ח"ג עמ' רכג
יד/ד אור עולם (שניאורסון) עמ' 767
יד/ד באר החיים
יד/ד דברות משה נדה וטהרות עמ' תשצג {וירדו עליהן גשמים אם שמח הוכשרו}
יד/ד דעת ותבונה מכשירין עמ' מז, פו, ריד
יד/ד הל' טומאת אוכלין (בוצק') עמ' עו
יד/ד חזו"א טהרות בליקוטים בסופו
יד/ה באר החיים
יד/ה חזו"א על הרמב"ם
יד/ו באר החיים
יד/ו דעת ותבונה מכשירין עמ' קצא, תלא
יד/ו הל' טומאת אוכלין (בוצק') עמ' קכב
יד/ו הר המלך ח"ז עמ' ריג
יד/ו חזו"א מכשירין סי' ב ס"ק ט
יד/ו חזו"א על הרמב"ם
יד/ו חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"ב עמ' רעג ד"ה ובשער {כ"מ - ומיירי בשלא ראו הפת עד אחר זמן ואינו ידוע אם היה עליו משקה טופח}
יד/ו חסדי דוד ח"י עמ' קסו
יד/ו יד אברהם מכשירין פ"ג ה"ב אות ג, ה
יד/ו להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' מ
יד/ו ניצוצי אש עמ' כג
יד/ו שער המלך ח"ב עמ' צז {כ"מ}
יד/ז באר החיים
יד/ז ברור הלכה פסחים עו ע"ב ציון ג
יד/ז דעת ותבונה מכשירין עמ' קצו, ריא
יד/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
יד/ז משפטי עזיאל ח"ב עמ' מו
יד/ז תורה לשמה (תשעג) עמ' רלט
יד/ח באר החיים
יד/ח דעת ותבונה מכשירין עמ' קצב, קצח, רנט
יד/ח הל' טומאת אוכלין (בוצק') עמ' קט, קיב, קכג, קצו
יד/ח חזו"א מכשירין סי' ב ס"ק יב, יח
יד/ח חסדי דוד ח"י עמ' קסז
יד/ח יד אברהם מכשירין פ"ג ה"ד אות ו {ראב׳׳ד}
יד/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
יד/ח קרית מלך
יד/ט באר החיים
יד/ט יד אברהם מכשירין פ"ג ה"ה אות טו
יד/ט מים חיים (שמולביץ) מקואות עמ' רלו
יד/י באר החיים
יד/י דברות משה נדה וטהרות עמ' תשפד {המרבץ את גורנו אינו חושש שמא יוכשרו חטיו}
יד/י דברות משה שבת ח"ב סי' מא ענף ט
יד/י דעת ותבונה מכשירין עמ' קיא, רא
יד/י הל' טומאת אוכלין (בוצק') עמ' קיז, קעא, קעג, קצו
יד/י חזו"א מכשירין סי' ב ס"ק יא, יד
יד/י חזו"א על הרמב"ם
יד/י חסדי דוד ח"י עמ' קסז
יד/י יד אברהם מכשירין פ"ג ה"ה אות א
יד/י מים חיים (שמולביץ) מקואות עמ' רלו
יד/י ניצוצי אש עמ' כה
יד/יא אור שמח
יד/יא באר החיים
יד/יא דעת ותבונה מכשירין עמ' רה
יד/יא הל' טומאת אוכלין (בוצק') עמ' קסה
יד/יא יד אברהם מכשירין פ"ג ה"ה אות כד
יד/יא קרית מלך
יד/יב באר החיים
יד/יב גור אריה במדבר פ' יט הע' 168
יד/יב דעת ותבונה מכשירין עמ' רג
יד/יב חזו"א מכשירין סי' ב ס"ק יא
יד/יב חזו"א על הרמב"ם
יד/יב חסדי דוד ח"י עמ' קסז
יד/יב ניצוצי אש עמ' כד
יד/יג באר החיים
יד/יג.
יד/יד באר החיים
יד/יד דברות משה נדה וטהרות עמ' תשעז {שהרי ברצונו הניח זה על גבי זה}
יד/יד דברות משה שבת ח"א סי' כ הערה קי
יד/יד כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף יג ע"ג
יד/יד ניצוצי אש עמ' כ
יד/טו באר החיים
יד/טו דברי יציב חו"מ עמ' רצט
יד/טו דעת ותבונה מכשירין עמ' קטו
יד/טו הל' טומאת אוכלין (בוצק') עמ' לז-לח, קצו
יד/טו חזו"א מכשירין סי' ב ס"ק ב
יד/טו חזו"א על הרמב"ם
יד/טו יד אברהם מכשירין פ"ו ה"ה אות לח
יד/טו מעשה רקח
יד/טו קרית מלך
יד/טז אמרי חן (לוונברג) טהרות-עוקצין עמ' קכג-קכה
יד/טז באר החיים
יד/טז דברות משה מועד ח"א עמ' רסג {הרי המשקה שעליו ברצון}
יד/טז דברי יחזקאל (מישור) עמ' כח
יד/טז הל' טומאת אוכלין (בוצק') עמ' צא, קצז
יד/טז חזו"א מכשירין סי' ו ס"ק יב
יד/טז חזו"א על הרמב"ם
יד/טז יד אברהם מכשירין פ"ו ה"ה אות לד-לה
יד/טז כלילת יופי דף כא
יד/טז מי הדעת עוקצין עמ' יב
יד/טז מעשה רקח
יד/טז פלגי מים מקואות פ"ח מ"ה אות א
יד/יז באר החיים
יד/יז הל' טומאת אוכלין (בוצק') עמ' ע
יד/יז שערי טהר ח"ב שער א סי' ב אות ב, סי' ה אות א


טו/667 הלכות טומאת אוכלין פרק טו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


טו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
טו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
טו/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' קפג
טו/רה"פ פי' ר"י קאפח
טו/רה"פ פי' ר"ש צדוק
טו/רה"פ רמב"ם הערוך
טו/רה"פ רמב"ם לעם
טו/רה"פ שם טוב
טו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
טו/א אביר יעקב (אביגדור) דף עט ע"א
טו/א אבני נזר או"ח סי' שעד אות י
טו/א אגרות משה יו"ד ח"א סי' קכ ענף א
טו/א אהל חייא עמ' תשמז
טו/א אוצרות הרמב"ם
טו/א אור הישר [אור הישר מס' מקואות פ"א מ"ב ומ"ג]
טו/א אור המאיר (שפירא) סי' לג אות ב {מים בקרקע פחות ממ' סאה מק"ט}
טו/א אור המאיר (שפירא) סי' מא אות ג-ד {פחות מארבעים סאה בקרקע}
טו/א אור שמח
טו/א אמרי חן (לוונברג) טהרות-עוקצין עמ' קכה-קכט
טו/א אמרי חן (לוונברג) מקואות עמ' ס-סד
טו/א באר החיים כאן ועמ' רכ-רכב
טו/א באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' עא, קעו {ראב"ד}, קעז
טו/א בית אליהו מרדכי עמ' 5
טו/א בית יחזקאל (סרנה) ב"מ עמ' צז
טו/א גבורת יצחק מקואות עמ' ג-יד
טו/א דברות משה ב"ק ח"ב סי' עא ענף ב-ג, ט
טו/א דברות משה נדה וטהרות עמ' תשלה, תשלו, תתב, תתקיג {אין מתטמאין אלא לרצון וראב"ד}
טו/א דברי חיים השמטות סי' כח
טו/א דברי חיים מקואות עמ' נו-נז, צג-צה
טו/א דברי יחזקאל (מישור) עמ' כח
טו/א דברי יחזקאל (תרצה) דף ז ע"ד
טו/א דעת ותבונה מכשירין עמ' לה, סו, עה, עח, קל, קלה-קלו, רלב, רנח, תסב
טו/א דעת כהן עמ' ריד, רמב
טו/א הל' טומאת אוכלין (בוצק') עמ' ע-עא, צה-צו, קכח, קלד, קנז, קעט, קפז
טו/א הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' א ס"ק ג {ראב"ד}, י-יב, כג-כד, לא {ראב"ד}, סי' כא ס"ק מט {ראב"ד}
טו/א הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"ד הע' 15 {מים שבקרקע}
טו/א הר המלך ח"ז עמ' ריד
טו/א ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' תרסב, תרסג {ראב"ד}, תרסה
טו/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' רע
טו/א זכר יצחק (תשן) עמ' רז
טו/א זכרון בנימין ח"א עמ' עה, קא, קעז-קעח, קפה
טו/א זכרון בנימין ח"ב עמ' קצב, קצה, רמז, רנב, תקב, תרטו
טו/א זכרון הרב עמ' 127 {ראב"ד}
טו/א זכרון סופרים {ראב"ד - כי לא מצאתי קבלת טומאה וכו'} [עיין משנה אחרונה עמ"ס מקוואות פרק א' משנה א]
טו/א חזו"א טהרות סי' ג ס"ק ח, מקואות סי' א ס"ק ג-ד, ח, מקואות ח"ב סי' ח ס"ק א, מכשירין סי' א ס"ק א, ו, ח, י, יח, סי' ד ס"ק א, סי' ז ס"ק ו, ח-ט
טו/א חזו"א על הרמב"ם
טו/א חזון יחזקאל מקואות פ"א ה"א, פ"ח ה"ד
טו/א חי' בן אריה ח"ב קונטרס מקואות סי' ב ס"ק יג, כב, לז
טו/א חי' מהר"ם שיק נדה עמ' קט
טו/א חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' פו, פט
טו/א חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' שנז
טו/א חלקת יואב החדש תשובות סי' לו {ראב"ד}
טו/א חסדי דוד ח"י עמ' א
טו/א חקל יצחק (שו"ת) עמ' קסט
טו/א טהרת ישראל
טו/א יד אברהם כלים עמ' צב
טו/א יד אברהם מכשירין פ"ו ה"ה אות מ
טו/א יד אברהם מקואות פרק א משנה א אות א {ראב"ד}, יג, יד {ראב"ד}, טו, משנה ב אות א, משנה ג אות א, משנה ד אות א
טו/א כרם אברהם עמ' קיא-קיב
טו/א לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' כא אות א-ז
טו/א לבושי מרדכי יו"ד עמ' רא, ריג, תקלו
טו/א להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' סד
טו/א להורות נתן מועדים ח"ד עמ' שט
טו/א מאיר עיני חכמים ח"א דף לג ע"ד {מי גבאים}, מהדו"ת ח"א דף ז ע"ד
טו/א מוריה ז גל' ח (ר"י לינדר)
טו/א מזבח חדש דף י ע"ג
טו/א מים חיים (שמולביץ) מקואות עמ' א-ב, ה, יג, טז, יט, כא, רו
טו/א מים טהורים עמ' עא
טו/א מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' קעא {ראב"ד}
טו/א מעיני מים מקואות עמ' לא, פ
טו/א מעשה רקח
טו/א מצודת דוד (שפרבר) עמ' תקיד
טו/א מרכבת המשנה מהדו"ק
טו/א משאת משה (חברוני) פסחים סי' כג עמ' 64 {הלך בהן}
טו/א משב יעקב ח"ב
טו/א משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' כט אות כג
טו/א נתיב אברהם ח"ב עמ' קלא {ראב"ד - אומרים ניעור לגבי טומאה}, קלב-קלג
טו/א נתן פריו מקואות עמ' ב-ג, ה-ו, יח, עו
טו/א נתן פריו נדרים עמ' צה, מכות עמ' כו
טו/א ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' שכה-שכו
טו/א סופר המלך ח"ב עמ' שכג
טו/א עבודת לוי (רוד') דף לד ע"ג, לז ע"א
טו/א עמק שאלה (טברסקי) עמ' ריג
טו/א עצי אלמוגים סי' קנט ס"ק כג
טו/א פרי שמואל מכות עמ' לז
טו/א קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' נא
טו/א קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' קפא
טו/א קול דודי (תשף)
טו/א קול דודי מקואות סי' א, ה-ו, ט, שכה
טו/א קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' לה-לו {ראב"ד}, לז
טו/א קרית מלך
טו/א קרן פני משה ח"ב
טו/א שאר יוסף ח"ז
טו/א שארית נתן (לוברט)
טו/א שו"ת מהרש"ם ח"ג סי' ק
טו/א שי למלך (מלר) עמ' קנו, קנח
טו/א שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' קע {ר"ח הלוי}
טו/א שנות חיים (אויסאיבל) מקואות סי' א ס"א ס"ק א-ב, ס"ב ס"ק א, ס"ג-ס"ד
טו/א שעורי ר' יחיאל מיכל מקואות אות ב-ה, ט, יב
טו/א שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' רה-רז
טו/א שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 126 {ראב"ד}
טו/א שערי דעת (פלדמן) ח"א פ"ח סעיף יג אות ב
טו/א שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ג ס"כה אות ד, הע' 480, 732, 766, 772, 776-778, פ"ה הע' 227
טו/א שערי טהר ח"ב שער א סי' ב אות ג, שער ג סי' יז אות ב, ח"ד שער א סי' ב אות א, סי' ד אות ב, ה, סי' ז אות ב, סי' כז, שער ג סי' יז אות ג
טו/א תורה שלמה ח"ט עמ' 125
טו/א תורת האשם עמ' רד {אם שתה}, ריד, ריז {מים שבקרקע}
טו/א תשובות הרי"ד עמ' כג
טו/ב אמרי חן (לוונברג) טהרות-עוקצין עמ' קכט-קל
טו/ב אמרי חן (לוונברג) מקואות עמ' סה-סו
טו/ב באר החיים
טו/ב באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' עג, קעח
טו/ב בינת אברהם עמ' רסב
טו/ב דברי חיים השמטות סי' כח
טו/ב דברי חיים מקואות עמ' צג-צו
טו/ב הל' טומאת אוכלין (בוצק') עמ' קפ
טו/ב הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' א ס"ק כו, לא
טו/ב זכרון בנימין ח"א עמ' עה, קא, קעז-קעח, קפה
טו/ב זכרון בנימין ח"ב עמ' תקיא
טו/ב זכרון הרב עמ' 127-128 {ראב"ד}
טו/ב חזו"א יו"ד סי' קלה ס"ק א, מכשירין סי' א ס"ק יח
טו/ב חזו"א על הרמב"ם
טו/ב חי' משנה פסחים עמ' קע
טו/ב יד אברהם מקואות פרק א משנה ה אות ה, ז
טו/ב מים חיים (שמולביץ) מקואות עמ' יג, כ
טו/ב מעיני התורה ח"ב עמ' קלד
טו/ב מעשה רקח
טו/ב משנה הלכות ח"ב דף ה ע"א
טו/ב נתן פריו מקואות עמ' ז, כג
טו/ב קול דודי מקואות סי' שכה
טו/ב קרית מלך
טו/ב שנות חיים (אויסאיבל) מקואות סי' ב ס"א {ראב"ד}
טו/ב שעורי ר' יחיאל מיכל מקואות אות ט, יב
טו/ב שערי טהר ח"ד שער א סי' א אות ד
טו/ג באר החיים
טו/ג באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' קעח
טו/ג הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' א ס"ק כו, לא
טו/ג חסדי דוד ח"י עמ' ד
טו/ג מעיני המים
טו/ג מקור ברוך (גינ', תשמו) עמ' 128
טו/ג מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' שצ
טו/ג מרכבת המשנה מהדו"ק
טו/ג קרית מלך
טו/ג שערי טהר ח"ד שער ב סי' י אות ב, ח"ה שער א סי' ב אות טז
טו/ג שערי טהר ח"ה שער א סי' ב אות טז דף כח ע"ג
טו/ד באר החיים
טו/ד חי' בר נחמני דף סא ע"א {הולכים אחר הרוב}
טו/ד חי' משנה פסחים עמ' קסט {דבש - אחר הרוב}
טו/ד חסדי דוד ח"א עמ' קמו, ח"י עמ' ג
טו/ד מעיני התורה ח"ב עמ' קלב-קלד
טו/ה באר החיים
טו/ה דעת ותבונה מכשירין עמ' שצ
טו/ה הל' טומאת אוכלין (בוצק') עמ' עב, פח
טו/ה זכרון בנימין ח"א עמ' עה-עו, עט
טו/ה קרית מלך
טו/ה שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ג הע' 765
טו/ה שערי טהר ח"ד שער א סי' ז אות ב
טו/ו אור הישר [עונג יו"ט סי' פה]
טו/ו באר החיים
טו/ו באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' קפ-קפא
טו/ו בינת אברהם עמ' רסא
טו/ו הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' א ס"ק יא, כח
טו/ו זכרון בנימין ח"ב עמ' תקיג
טו/ו יד אברהם מקואות פרק א משנה ה אות ה, משנה ו אות ג, ה
טו/ו מעשה רקח
טו/ז אמרי חן (לוונברג) טהרות-עוקצין עמ' קלו-קלח
טו/ז באר החיים
טו/ז באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' קעה
טו/ז באר שרים (שולמן) עמ' קפ
טו/ז בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תסא
טו/ז גבורת יצחק מקואות עמ' ו
טו/ז דברות משה זרעים עמ' תתו {אם הפך נטמאת הדבילה ברירו שהרי נטמא ביד מפני שעקרו}
טו/ז דברי יחזקאל (מישור) עמ' כח
טו/ז הל' טומאת אוכלין (בוצק') עמ' סו, קצז
טו/ז הר המלך ח"ז עמ' ריד
טו/ז זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' ז
טו/ז זכרון בנימין ח"א עמ' פא, פד
טו/ז זכרון בנימין ח"ב עמ' לא, רמט, תקב
טו/ז חזו"א כלים סי' י ס"ק יח-יט, מכשירין סי' א ס"ק י, יח, סי' ה ס"ק ה
טו/ז חזו"א על הרמב"ם
טו/ז חשב האפוד כלים פ"ח מ"י עמ' רלג, רלה
טו/ז יד אברהם כלים עמ' צב
טו/ז יד אברהם מכשירין פ"ו ה"ה אות לז-לח
טו/ז יד סופר עמ' נב, קמ
טו/ז כתר המלך
טו/ז מגן גבורים (או"ח) סי' קנח ס"ק א
טו/ז מועדים וזמנים ח"א סי' נט
טו/ז מים טהורים עמ' ע-עא, עד
טו/ז מים מדליו (טאגער) חדושים אות קלג
טו/ז מעיני המים
טו/ז מעשה רקח
טו/ז מצודת דוד (שפרבר) עמ' תעט {שיהפכנו - לאו דוקא באצבעו}
טו/ז משמרת הטהרה כלים פ"ח מ"י ומי"א סי' 2
טו/ז משנת יהודה ח"ב פי"ג ה"ג
טו/ז עצי אלמוגים סי' קנח ס"ק א אות ב, ד, סי' קסב ס"ק ז אות א
טו/ז פלגי מים מקואות פ"ח מ"ה אות א
טו/ז קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' קפו
טו/ז ראשי בשמים (רבין) עמ' קפא {כ"מ}
טו/ז שהם וישפה ח"ב
טו/ז שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' תצ
טו/ז שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ו הע' 225
טו/ז שערי טהר ח"ב שער ג סי' יד אות א
טו/ז שפת אמת על התלמוד ח"א דף קמב ע"א
טו/ז תורה לשמה (תשעג) עמ' קפ
טו/ח אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' רכט
טו/ח בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תסא
טו/ח זכרון בנימין ח"א עמ' פא, פד
טו/ח חזו"א כלים סי' י ס"ק יח
טו/ח חזו"א על הרמב"ם
טו/ח חשב האפוד כלים פ"ח מי"א עמ' רלז-רלח
טו/ח מים טהורים עמ' עו
טו/ח מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"א דף יט
טו/ח מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' ס
טו/ח סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ג עמ' תנ-תנא
טו/ח סהמ"צ לרס"ג ח"ב דף סט ע"ב
טו/ח קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' קפו
טו/ח שערי טהר ח"ב שער ג סי' יג אות ב, ח"ד שער א סי' ז אות ב
טו/ח תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' סב


טז/668 הלכות טומאת אוכלין פרק טז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


טז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
טז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
טז/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' קפד
טז/רה"פ פי' ר"י קאפח
טז/רה"פ פי' ר"ש צדוק
טז/רה"פ קרית מלך
טז/רה"פ רמב"ם הערוך
טז/רה"פ רמב"ם לעם
טז/רה"פ שם טוב
טז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
טז/א באר החיים
טז/א דעת ותבונה מכשירין עמ' שיא
טז/א חסדי דוד ח"י עמ' קעז
טז/א כתר המלך
טז/א מגן גבורים (או"ח) סי' קנח ס"ק א
טז/א משנת יעקב הל' שבת פכ"ח הי"ט
טז/א קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' תצז
טז/ב אור שמח
טז/ב באר החיים
טז/ב דברות משה זרעים עמ' תתז {ועל כולן נאמן עם הארץ לומר לא הוכשרו}
טז/ב דעת ותבונה מכשירין עמ' שטז-שיז
טז/ב חזו"א מכשירין סי' ו ס"ק י
טז/ב חזקה רבה יו"ד הלכה פג {מדוע לא נאמן לומר לא נטמאו במיגו שיאמר לא הוכשרו}
טז/ב יד ישראל ח"ב [תוספתא טהרות פ"ח, ועי' תוספתא דמאי פ"ג]
טז/ב משנת יעקב הל' שבת פכ"ח הי"ט
טז/ב שהם וישפה ח"א [חגיגה כב ע"ב]
טז/ג אור שמח
טז/ג באר החיים
טז/ג בית יעקב (מסקין) סי' כא
טז/ג דעת ותבונה מכשירין עמ' נז, שיב, שטו-שיז
טז/ג הל' טומאת אוכלין (בוצק') עמ' קמח
טז/ג חזו"א מכשירין סי' ו ס"ק יא
טז/ג חזו"א על הרמב"ם
טז/ג חסדי דוד ח"י עמ' קעח
טז/ג יד אברהם מכשירין פ"ו ה"ג אות ט
טז/ג ידי משה (בוצק' תשמג) קו"א פ"ט מ"א
טז/ג ניצוצי אש עמ' לז
טז/ד אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' לב
טז/ד אגרות משה או"ח ח"א סי' עה
טז/ד אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ב הע' 233
טז/ד אור גדול דף קמח ע"ב
טז/ד אור הישר [נועם ירושלמי תרומות פי"א]
טז/ד אמרי בינה (אוירבך) - בב"ח סי' ט ד"ה ותמיהני {כ"מ}
טז/ד אנצי"ת ע' בטול ברוב הע' 108
טז/ד באר החיים
טז/ד באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' ריז
טז/ד באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' קלח
טז/ד בד קודש (פוברסקי) ח"א דף יז ע"ג
טז/ד בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' נז
טז/ד בדבר מלך ח"ח עמ' קנז
טז/ד ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' יב, מנחת הדל סי' ג
טז/ד ביצחק יקרא (תשע) סי' יט סעיף א ד"ה והרמב"ם, וסי' קיט סעיף ב ד"ה וכתב
טז/ד בירורים ברמב"ם סי' לז
טז/ד דבר שאול חלה סי' יא ס"ק ד
טז/ד דברות משה ברכות עמ' שנד {וציר חגבים טמאים אינו מכשיר אבל מתטמא טומאת משקין}
טז/ד דעת ותבונה מכשירין עמ' שיח, תצה
טז/ד הל' טומאת אוכלין (בוצק') עמ' נו, קכה-קכו, קלא, קמט, קצ
טז/ד הר המלך ח"ז עמ' ריד
טז/ד זהב התרומה - חלה עמ' רח
טז/ד זכר יצחק (תשן) עמ' רו
טז/ד חדושים ובאורים (גרי') חלה סי' ב ס"ק ג
טז/ד חזו"א מכשירין סי' ד ס"ק ד, סי' ט ס"ק ו
טז/ד חזו"א על הרמב"ם
טז/ד חזון נחום זרעים ח"ב עמ' רלו
טז/ד חי' בר נחמני דף סא ע"א {הולכים אחר הרוב}, סד ע"א
טז/ד חי' חתם סופר
טז/ד חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' קסג
טז/ד חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' קסט, קעד
טז/ד חסדי דוד ח"ה עמ' תשעו, ח"י עמ' קעב
טז/ד טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' תקב
טז/ד יד ישראל ח"ב
טז/ד ישועות כהן חלה סי' יד ס"ק כג
טז/ד כבוד לאיש דף לז ע"ב
טז/ד כרם אברהם עמ' ז, קיא
טז/ד לחם בכורים עמ' צח
טז/ד מגן גבורים (או"ח) סי' קנח ס"ק ד
טז/ד מזכרת חיים עמ' פד, פו
טז/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' קכד
טז/ד מנחת שי חלה עמ' קעט, קפח
טז/ד מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' שצ
טז/ד מעיני המים
טז/ד מעיני מים מקואות עמ' שנב, שנה
טז/ד מצות ראיה עמ' סו, סח
טז/ד מקדש דוד החדש טהרות עמ' קלא
טז/ד מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' קסח
טז/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
טז/ד נודע ביהודה השלם או"ח עמ' רצ, רצב
טז/ד ניצוצי אש עמ' כב
טז/ד ענפי ארז (זי') דף קפח ע"א {מים כלשהם}
טז/ד עצי אלמוגים סי' קנח ס"ק ו אות א, ד
טז/ד עצי אלמוגים סי' קנח ס"ק ו אות ג
טז/ד קול דודי (תשף)
טז/ד שארית ישראל (מינצברג) חידושים סי' י
טז/ד שושן עדות דף קנו ע"ד
טז/ד שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' קכב, קלה, קלז
טז/ד שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' רלו
טז/ד שעורי הגרב"ד פסחים עמ' קנו
טז/ד שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' כג
טז/ד שער המלך ח"א עמ' מה
טז/ד שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ז הע' 50
טז/ד שערי טהר ח"א שער ד סי' ג אות א, ח"ב שער ג סי' יט אות א, סי' כ אות ב, שער ד סי' יג אות ב
טז/ד תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' ס
טז/ה אנצי"ת ע' בטול ברוב הע' 108
טז/ה בדבר מלך ח"ח עמ' קנז
טז/ה בית אהרן וישראל גל' סד עמ' כז
טז/ה בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' קצח {טומאה שבטלה כמאן דאיתא}
טז/ה בתי כהונה (תשסה) עמ' קל
טז/ה גבורת יצחק מקואות עמ' קסא, קסז
טז/ה דברי חיים מקואות עמ' צג
טז/ה הל' טומאת אוכלין (בוצק') עמ' קכח, קעט
טז/ה ויקח אברהם [פרי העץ דף קכז ע"ג]
טז/ה חזו"א מכשירין סי' ד ס"ק ד, בכורות סי' כא ס"ק א
טז/ה חזו"א על הרמב"ם
טז/ה חזון יחזקאל בכורות פ"ב ה"ו
טז/ה חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' קע
טז/ה חסדי דוד ח"י עמ' קעב
טז/ה יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' ע
טז/ה יד המלך (פלומבו)
טז/ה מעיני התורה ח"ב עמ' קלא
טז/ה מעיני מים מקואות עמ' ל
טז/ה מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' תכב
טז/ה מרחשת ח"א סי' לז אות ד
טז/ה משנה הלכות ח"ב דף יג ע"ג
טז/ה משנת אליעזר (רבינ') עמ' קסז, קסט, קפב
טז/ה משנת חיים דברים עמ' רצז
טז/ה משנת יעקב
טז/ה צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף כט ע"ב
טז/ה קהלות יעקב בכורות כא
טז/ה שאל האיש דף לה ע"א
טז/ה שערי טהר ח"ב שער ג סי' יט אות א
טז/ה שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 96
טז/ה שפת אמת על התלמוד ח"ג דף עא ע"ד
טז/ה תורת מיכאל עמ' רלז
טז/ו חמדת ישראל ח"א דף ה ע"ב {מל"מ}
טז/ו חסדי דוד ח"י עמ' קעו
טז/ו מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תיח
טז/ו פרי אהרן (בגון) עמ' נג
טז/ז דברי יחזקאל (תרצה) דף ז ע"ד
טז/ז חסדי דוד ח"ה עמ' תתל
טז/ז ניצוצי אש עמ' לה
טז/ז פרי העץ דף קכו ע"ג
טז/ח אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"ב הע' 45
טז/ח אור הישר [אור הישר חולין ב ע"ב]
טז/ח ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קכג
טז/ח באר החיים
טז/ח ביצחק יקרא (תשע) סי' צח ד"ה ואגב אורחא
טז/ח גבורת יצחק תרומות עמ' רמג
טז/ח האסופה המקראית עמ' 208
טז/ח חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' יח
טז/ח יד אברהם כלים עמ' יג
טז/ח יד אברהם מכשירין פתיחה ב אות א
טז/ח יין מלכות (שניאורסון) עמ' 437-438
טז/ח ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רל
טז/ח מאמר מרדכי (נסים) דף פד ע"ב
טז/ח מגן גבורים (או"ח) סי' קנח ס"ק ו
טז/ח מעין נצח ח"ב סי' עג, עו
טז/ח מעשה רקח
טז/ח מציון אורה ח"א עמ' קי
טז/ח מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' פא
טז/ח משנת יהודה ח"א פי"ח הכ"ז
טז/ח ניצוצי אש עמ' תעו
טז/ח עצי אלמוגים סי' קנח ס"ק א אות ג
טז/ח שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' פו
טז/ח שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 9
טז/ח שערי טהר ח"ב שער ג סי' יח אות ב, שער ד סי' א אות א, ח"ד שער ב סי' י אות ז
טז/ח שפת אמת על התלמוד ח"א דף כא ע"ד
טז/ח שרידי יהודה דף לז ע"ד
טז/ח תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' תקכג-תקכד
טז/ט אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"ב הע' 71-78
טז/ט אור שמח
טז/ט בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' קפב
טז/ט בינת אברהם עמ' עז
טז/ט בית אהרן (קארטשין) עמ' ע
טז/ט בית ישחק
טז/ט ברור הלכה סוטה ל ע"א ציון ח פסקה ד
טז/ט ברור הלכה ע"ז נה ע"ב ציון א
טז/ט ברור הלכה ר"ה טז ע"ב ציון ה
טז/ט גור אריה ויקרא פ' ה הע' 4, פ' כא הע' 167
טז/ט גנא דפלפלי עמ' רמד {כהן אינו מוזהר בטומאת נבילה}
טז/ט דברות משה ביצה עמ' שיט {מותר להיטמא}
טז/ט דברות משה זרעים עמ' תתו {כשם שמותר לאכול חולין טמאים ולשתותן כך מותר לגרום טומאה לחולין שבא"י}, תתז, תתיח {וכן מותר לאדם ליגע בכל הטומאות ולהתטמא בהן}
טז/ט דברות משה מועד ח"א עמ' תנה {וכן מותר לאדם ליגע בכל הטומאות}
טז/ט דגל יהודה (קמינר) עמ' פה
טז/ט דובר מישרים
טז/ט דובר מישרים דף מט ע"א
טז/ט הוד יוסף עמ' מח
טז/ט הר המוריה (אדר"ת) עמ' ריז
טז/ט זכרון ישעיהו דף יב ע"א
טז/ט זכרון סופרים {ושאף כהנים ונזירים מותרים להתטמא בשאר טומאות} [עיין יד שאול ליו"ד סימן שס"ט שציין לגמ' דבכורות דף כ"ט ע"ב בשאר טומאות דלא מוזהר עליהו (וע"ש בעין משפט שציין לדברי הרמב"ם דהכא)]
טז/ט חזון נחום זרעים ח"א עמ' רסב, שכט, ח"ב עמ' קלז
טז/ט חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' קיט
טז/ט חי' חתם סופר
טז/ט חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' רסד
טז/ט חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' יח
טז/ט חסדי דוד ח"א עמ' רכ
טז/ט חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' רנה
טז/ט יד פשוטה אהבה עמ' תתשעט
טז/ט כבוד מלכים (מרגליות)
טז/ט כלילת יופי דף ט
טז/ט כנה"ג [תוי"ט שביעית פ"ה מ"ט]
טז/ט כרם ציון שביעית ח"א דף י ע"א
טז/ט להורות נתן על התורה ח"ג עמ' ל
טז/ט מאורות נתן (הורוביץ) דף מח ע"ד
טז/ט מעין החכמה עמ' קא
טז/ט מעשה רקח
טז/ט מפי כהן זבים סי' א אות יב {יש לו לטמא את החולין}
טז/ט משנה הלכות ח"ח סי' כג
טז/ט משנת יעקב
טז/ט ניצוצי אש עמ' לד
טז/ט עצי אלמוגים סי' קנח ס"ק א אות ב-ג, ט
טז/ט צמח מנחם דף ל ע"ד
טז/ט קרן פני משה ח"ב [עי' רש"י ויקרא יא פסוק ח]
טז/ט שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' פא
טז/ט שרידי יהודה דף לח ע"א
טז/ט תורת האשם עמ' ק
טז/י אב"י יושב אהל עמ' 72
טז/י אבי עזרי ח"ה
טז/י אבני ציון ח"ד עמ' קט
טז/י אגרות משה או"ח ח"ב סי' פז
טז/י אוצרות הרמב"ם
טז/י אור הישר [עמק יהושע ח"ב דרוש ט]
טז/י אורי חיים ח"ב עמ' שעב
טז/י אמרי יושר ר"ה טז ע"ב
טז/י אמרי כהן (הולנדר) עמ' קכד
טז/י אפר קדשים עמ' עה
טז/י ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קכב
טז/י ארעא דרבנן סי' רסג
טז/י אשר למלך
טז/י באר החיים
טז/י בין השורות עמ' קמו-קמז
טז/י בינת אברהם עמ' עז {מותר לטמא עצמו}, עח {אין לוקין}
טז/י בית אבי ח"ב סי' מה {בזה"ז}
טז/י בית נפתלי (תשסו) עמ' שיא
טז/י בציר אליעזר ח"ב דף יז ע"ד {טבל מדרבנן}
טז/י ברור הלכה חולין קמ ע"א לפני ציון א {מל"מ}
טז/י ברור הלכה ר"ה טז ע"ב ציון ה
טז/י ברכות שמים מכות פ"ג אות תפג
טז/י ברכת אהרן מאמר קסז אות ד, מאמר קפב
טז/י בשבילי הפסח סי' ל אות עח
טז/י גבורת יצחק ר"ה עמ' קיד
טז/י גדולי ציון (תרע) דף ו ע"ב
טז/י גדולי ציון (תשנב) עמ' רז {אם נטמא אינו לוקה}
טז/י גור אריה (צרמון)
טז/י גור אריה דברים פ' יד הע' 68
טז/י גחלי אש דף ח ע"ג
טז/י דבר יהושע (שו"ת) ח"א סי' ב {מל"מ}
טז/י דברות משה מועד ח"א עמ' תנג, תקכב {כל ישראל מוזהרין להיות טהורים בכל רגל וכ"מ ומל"מ}
טז/י דברי יחזקאל (מישור) עמ' רה
טז/י דברי יחזקאל (תרצה) דף סח ע"א {מ"מ}
טז/י דברי שאול במדבר עמ' רעב {מל"מ}
טז/י דקה מן הדקה דף סו ע"ד
טז/י המאיר לארץ
טז/י העמק שאלה ח"ב שאלתא קג אות טז
טז/י הר המלך ח"ו עמ' שכט-שמ
טז/י הרי בשמים (הורוביץ) ח"ה עמ' פג {מל"מ}
טז/י וגר זאב עמ' שלד-שלה, שלז-שלח
טז/י ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' רצא
טז/י ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שנט
טז/י זבח שלמה ח"ד עמ' קב {מל"מ}
טז/י זכר ישעיהו
טז/י זכרון בנימין ח"א עמ' קנג
טז/י זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' ק-קא
טז/י זכרון יעקב (מרל) ח"ג סי' כה ס"ק ב {מל"מ}
טז/י זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 108, 210
טז/י זכרון סופרים {מל"מ - ולא ידעתי למה לא הביאה בפרשת שמיני} [גם שם הובא ברש"י]
טז/י חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' ס
טז/י חי' ר"ש קלוגר ר"ה-מגילה עמ' נז
טז/י חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' ט
טז/י חכמת גרשון עמ' קמא, קמג
טז/י חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' רנה
טז/י חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף עג {מל"מ}
טז/י טהרת יו"ט חי"ח עמ' מא, קע, קעב, חי"ט עמ' ט {מפני שמוכנים ליכנס למקדש}
טז/י טורי אבן המפואר ר"ה עמ' קסד
טז/י טעם ודעת הל' טו"מ פ"א טעם ודעת אות ב
טז/י יד בנימין ר"ה עמ' רה-רו {באשה, בזה"ז, מהתורה או מדרבנן}
טז/י יד יהודה (אשכנזי) דף ט ע"א
טז/י יד פשוטה אהבה עמ' תתשעט
טז/י ישועות כהן לקוטים סי' מז ס"ק א
טז/י כבוד חכמים - עטרת פז עמ' תנט, תסא
טז/י כבוד מלכים (מרגליות) {מל"מ}
טז/י כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תרלא {מל"מ}, תתקסה
טז/י כתר המלך
טז/י להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' קלט
טז/י לקוטי שיחות חל"ב עמ' 63
טז/י לקוטי שיחות חל"ז עמ' 20, 22
טז/י מאורות הדף היומי ח"ב עמ' כה
טז/י מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' ו, קצח
טז/י מועדים וזמנים ח"ז סי' קיח
טז/י מחנה חיים ח"א סי' צ דף קמה ע"ד
טז/י מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' תקיח
טז/י מנחת חינוך ח"ב עמ' קיט {מל"מ}, קכח {מל"מ}, קלא
טז/י מנחת פתים (ארנטרוי) ח"ב עמ' עה, עח, פ
טז/י מסורה ח"ח עמ' כח
טז/י מעין החכמה עמ' קא
טז/י מעין נצח ח"ב סי' עג {מל"מ}, עו
טז/י מעשה רקח
טז/י מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' שלה
טז/י מציון אורה ח"א עמ' קי, קטו {מל"מ}, קטז-קיז
טז/י מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' פא {מל"מ}
טז/י מרגניתא דר"מ {מל"מ}
טז/י מרפא לנפש חי' סוגיות סי' יז אות ג {לא לוקה}
טז/י מרפא לשון (ארדיט) דף ה ע"ד
טז/י משך חכמה ויקרא פי"א פס' ח
טז/י משנת חיים דברים עמ' תפו
טז/י משנת חיים ויקרא עמ' רמג
טז/י נחלת שמעון (אמוראי) דף ב, ג {מל"מ}, ו
טז/י נר מצוה (ואלק) מצוות דף לג ע"ג-ע"ד, לד ע"א-ע"ב
טז/י ס' החיים (קלוגר) עמ' תתר
טז/י ס' הפרדס לרש"י עמ' קב
טז/י סדר משנה הל' שופר פ"א ה"ג עמ' מד {כדי שיוכל להיכנס למקדש}
טז/י סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"א עמ' קז
טז/י סהמ"צ לרס"ג ח"א דף סח ע"ד
טז/י סוכה של מי עמ' קפה
טז/י עורה שחר דף לא ע"ב {מל"מ}
טז/י עטרת ישראל עמ' ריח
טז/י עין חיים ח"א עמ' קסג, קסח-קע {איסור לטמא עצמו ברגל}
טז/י עיני דוד
טז/י עליות משה (תשנב) ח"א עמ' רנ
טז/י עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תרטז
טז/י עמודי אור סי' מא אות ט
טז/י עמק הלכה (בוימל) עמ' רסג
טז/י פאת ים (מאיו) דף נג ע"ד {מל"מ}
טז/י פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 78-79
טז/י פני משה (שלז')
טז/י פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' רנא
טז/י פרחי כהונה (קצבורג) עמ' עה {מל"מ}
טז/י פתח דבריך עמ' קג {מל"מ}
טז/י קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קפח
טז/י קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שטו {מל"מ}
טז/י רוב דגן (הלוי) ח"א דף ג ע"ב {לטהר עצמם ברגל - מהתורה}
טז/י רלב"ג ויקרא פי"א פסוק ח עמ' קכח
טז/י רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' עו-עז
טז/י רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרז
טז/י שאגת אריה סי' סז
טז/י שארית ישראל (שציפנסקי) קונ' מעמק הבכא עמ' מא {אבי עזרי}
טז/י שארית נתן (פולק) דף מג ע"ב
טז/י שארית נתן בנימין עמ' קצד {חייב אדם לטהר עצמו קודם הרגל}
טז/י שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 4 {אשה פטורה מלטהר לרגל כי אינה מביאה קרבנות}, 9 {בזה"ז}
טז/י שבי בנימין דף לא ע"ד
טז/י שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' פו {בזה"ז}, פז-פח, תקט
טז/י שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קיד, קנו
טז/י שיחות חכמה ומוסר מאמר סא אות א
טז/י שלום ירושלים עמ' כג
טז/י שלמי יוסף ר"ה עמ' מב, קסה, קסט, תצ
טז/י שלמי שמחה ח"ה עמ' קצה
טז/י שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' שפט
טז/י שמועת חיים יומא ח"ב עמ' תרה
טז/י שמועת חיים ערכין ח"א עמ' קנג
טז/י שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' קיד {מל"מ}
טז/י שעורי ר' שמואל יבמות ח"ב עמ' פב
טז/י שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 12 {כ"מ}, 14
טז/י שערי טהר ח"ד שער א סי' כו
טז/י שערי ציון (כהן, תרצח) דף ס ע"א
טז/י שפת אמת על התלמוד ח"ב דף כז ע"ד
טז/י שרגא בטהרה עמ' צח
טז/י תהלה לדוד (אמאדו) ח"א דף קסה ע"ד, קסו ע"א
טז/י תורה לדעת ח"ג עמ' מ-מא
טז/י תחומין חט"ז עמ' 113
טז/י תפארת אהרן עמ' מו
טז/י תפארת ציון (קואינקה) עמ' יט
טז/י תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' צב {כ"מ, מל"מ}
טז/יא אור שמח
טז/יא ברור הלכה שבת יג ע"א ציון ג
טז/יא דברי אור ח"ד עמ' רנ
טז/יא המנהיג עמ' תקנז
טז/יא הרמב"ם והלכותיו
טז/יא כבוד יו"ט
טז/יא מעשה רקח
טז/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
טז/יא משאת המלך ח"ב סי' קצט {ראב"ד}
טז/יא נמוקי מהרא"י
טז/יא ס' הפרדס לרש"י עמ' ג
טז/יא סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קיד
טז/יא שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' צ
טז/יא שיח יוסף נדה ח"א עמ' שטז
טז/יא שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 9
טז/יא תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' קפג
טז/יב אישי יובל עמ' 28
טז/יב באר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 43
טז/יב באר החיים
טז/יב בית יחזקאל (סרנה) גליונות
טז/יב גבול יהודה (ציר') דף מד ע"א {חסידות}
טז/יב גבורת יצחק סוכות עמ' קכב {מדת חסידות}
טז/יב גבורת יצחק תרומות עמ' רמג
טז/יב גליוני הגר"ש עמ' צו
טז/יב דברות משה שבת ח"א סי' כ הערה פה
טז/יב הרמב"ם כמחנך עמ' 255
טז/יב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שסג
טז/יב חקרי זמנים ח"ד עמ' תסה
טז/יב טהרת הבית ח"ב עמ' קיא {כ"מ}
טז/יב יד אברהם מכשירין פתיחה ב אות א
טז/יב יד פשוטה מדע עמ' קיט, קמד
טז/יב יין מלכות (שניאורסון) עמ' 437-438
טז/יב יסודי הצדקה עמ' 424
טז/יב לקוטי שיחות חל"ב עמ' 67
טז/יב לקוטי שיחות חל"ז עמ' 72
טז/יב לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' תנא
טז/יב לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תקפה
טז/יב מאורי המועדים עמ' קנט, שצח
טז/יב מבוא למשנה תורה עמ' 201, 217, 281, 325, 379
טז/יב מוריה גל' קנט עמ' ד {גזרו טומאה על ע"ה כדי להרחיקם מהפרושים}
טז/יב מי השלוח (זס') עמ' מט
טז/יב מנחת פתים (ארנטרוי) ח"ב עמ' עא
טז/יב מעין נצח ח"ב סי' עג, עז
טז/יב מקדש דוד החדש טהרות עמ' ס
טז/יב מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' פא, פה, פז, קפז
טז/יב משנת יהודה ח"א פי"ח הכ"ז
טז/יב משנת יעקב
טז/יב משפט עם הארץ עמ' מח
טז/יב ניצוצי אש עמ' תעז
טז/יב סדר משנה הל' שופר פ"א ה"ג עמ' מז {מצוות טהרה בכלל "והתקדשתם"}
טז/יב סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' קנ, קנה
טז/יב רנת יצחק דברי הימים עמ' מ {היו אוכלים חולין בטהרה}
טז/יב רנת יצחק יהושע עמ' שסא {היו אוכלים חולין בטהרה}
טז/יב רנת יצחק שמואל עמ' קצו, תצז {היו אוכלים חולין בטהרה}
טז/יב רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' רנג
טז/יב שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 9 {אכילה בטהרה בזה"ז}
טז/יב שירת הפסח אות כד
טז/יב שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 13
טז/יב תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' תקכג-תקכה

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US