Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

כאשר מצויין שם הספר בלבד, הכוונה היא לספר המסודר לפי סדר הלכות הרמב"ם.
בראש כל פרק מופיעה רשימת מקורות עם הסימון "רה"פ" (רוב הפרק). אלו הם מקורות העוסקים ברוב ההלכות שבאותו פרק (או בכולן).
כשיש למעיין קושי למצוא את הספר המצויין, או את מראה המקום באותו ספר, יפנה ל"רשימת הספרים".

למידע נוסף על המפתח, לחץ כאן.

כלים

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה
פרק ו
פרק ז
פרק ח
פרק ט
פרק י
פרק יא
פרק יב
פרק יג
פרק יד
פרק טו
פרק טז
פרק יז
פרק יח
פרק יט
פרק כ
פרק כא
פרק כב
פרק כג
פרק כד
פרק כה
פרק כו
פרק כז
פרק כחא/669 הלכות כלים פרק א *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


א/רה"פ דעת משה (הכהן)
א/רה"פ טהרת הכלים
א/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
א/רה"פ מעשה רקח
א/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
א/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' קפה-קפו
א/רה"פ פי' ר"י קאפח
א/רה"פ פי' ר"ש צדוק
א/רה"פ קרית מלך
א/רה"פ רמב"ם הערוך
א/רה"פ רמב"ם לעם
א/רה"פ שם טוב
א/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
א/א אורח הטהרה ח"ג עמ' רמ
א/א אמרי חן (לוונברג) כלים עמ' לו
א/א באר החיים
א/א היכל צמח
א/א הרמב"ם והלכותיו
א/א חזו"א יו"ד סי' קכו ס"ק ז
א/א חי' עזיאל [נשאר - צ"ל נאמר]
א/א חפץ יהונתן בראשית פ"ב פסוק ו
א/א טהרת הבית ח"א עמ' תח
א/א יד אברהם מקואות פרק ד משנה א אות ד
א/א מרכבת המשנה מהדו"ב
א/א משמרת הטהרה כלים פכ"ד מ"י
א/א משנת חיים נדה סי' ה עמ' כג
א/א משנת יעקב
א/א עמק הלכה-אסיא (תשמו) עמ' 267
א/א ערהשה"ע טהרות סי' יג אות י
א/א פאר המלך עמ' צ
א/א שארית נתן (לוברט)
א/א שירת הים סי' א אות ב
א/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שסה
א/א שערי טהר ח"ב שער א סי' יא אות ב
א/א תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' רסט
א/א תשובות ר' איסר יהודה עמ' 17 {אך - רק כלי מקבל טומאה}
א/ב אגרות משה יו"ד ח"ג עמ' רפט
א/ב ארעא דרבנן (תשעט) עמ' עו
א/ב באר החיים
א/ב זכרון בנימין ח"א עמ' צו
א/ב חזו"א כלים סי' כג ס"ק טו
א/ב חזו"א על הרמב"ם
א/ב חפץ יהונתן בראשית פ"ב פסוק ו
א/ב יד אברהם פרה עמ' לו
א/ב ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' קא
א/ב מוריה גל' רטו עמ' קיב {עור ועצמות דג}
א/ב מים טהורים עמ' קנז
א/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' קכו
א/ב מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"ב דף לג
א/ב מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' ק
א/ב נזר הקדש (רזין) מנחות דף ס ע"ד
א/ב נתן פריו סוגיות ח"א עמ' קנא
א/ב ערהשה"ע טהרות סי' יג אות י
א/ב שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות שסו-שסז
א/ב שערי טהר ח"ב שער א סי' יא אות ג
א/ג אור הישר [אור הישר כלים פי"ז מי"ד]
א/ג אמרי חן (לוונברג) כלים עמ' סד
א/ג אמת ליעקב מקרא עמ' שיא
א/ג באר החיים
א/ג באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' ריח
א/ג בחיר חיים
א/ג ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' תיא-תיג
א/ג גבול יהודה (ציר') דף לה ע"ד {מל"מ}
א/ג דברי יציב או"ח עמ' ו {בגד מן הגדל בארץ}
א/ג דברי לוי
א/ג וישאל שאול אהע"ז סי' ט
א/ג זכרון בנימין ח"א עמ' שעד
א/ג חזו"א כלים סי' כג ס"ק יא, יח, סי' לג ס"ק ח
א/ג חזו"א על הרמב"ם
א/ג חפץ יהונתן בראשית פ"ב פסוק ו
א/ג טהרת הבית ח"א עמ' תח-תט
א/ג טעם ודעת הל' טו"מ פ"ו ה"א בביאוה"ל
א/ג יד אברהם כלים הקדמה עמ' 11, וגוף הספר עמ' קסה, רכח
א/ג יד אברהם נגעים עמ' קכח {מל"מ}
א/ג ידי משה (בוצק' תשמג) סי' שצז
א/ג ישועות מלכו (קרית ארבע)
א/ג לב טהור עמ' רמט {מל"מ}
א/ג להורות נתן - שו"ת ח"ב עמ' ד, ה, ח, קיח
א/ג מוריה גל' קסא עמ' פו, פח-פט, צא
א/ג מים טהורים עמ' קנב-קנג, קנה
א/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' קכו {מל"מ}
א/ג מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' קצד {מל"מ}
א/ג מקדש דוד החדש טהרות עמ' שצ {מל"מ}
א/ג מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"א דף לג
א/ג מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' ק
א/ג מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' תפח {מל"מ}
א/ג מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קלה אות א {כלי עץ הבא במדה אינו מק"ט מדרס - משנה אחרונה כלים פכ"ד מ"ד}
א/ג משמרת הטהרה כלים פ"ו מ"ג, פי"ז מי"ג-מי"ד, פכ"ד מ"י
א/ג משנת חיים זבחים עמ' קפד
א/ג משנת יעקב
א/ג משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' קע
א/ג משפט כהן עמ' רעה ע"א, רעו ע"א
א/ג נגינת לדוד עמ' עד {הגדל בים טהור גם ממדרס}
א/ג נזר הקדש (רזין) מנחות דף ס ע"ד
א/ג נתן פריו סוגיות ח"א עמ' קנב
א/ג פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' מח {מל"מ - האם שוה דין נגעים לשאר טומאות}
א/ג פרי שמואל מכות עמ' קכה {מל"מ}
א/ג קהלות יעקב טהרות ב
א/ג קובץ הערות (תשסג) סי' יט אות ז {מל"מ}
א/ג שירת הים סי' א אות ו, ט, יג
א/ג שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' רפא, שג
א/ג שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' ריד, רטז
א/ג שמן ראש חנוכה ח"ב עמ' קמא
א/ג שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות שסא-שסד
א/ג שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ג אות תנג
א/ג שערי דעת (פלדמן) ח"א פ"ו הערה 126
א/ג שערי חכמה - שב שמעתתא דף כג ע"ב
א/ג שערי טהר ח"ב שער א סי' יא אות א, ג, ח"ד שער ג סי' טז אות א, ח"ו סי' סב אות ב
א/ג תורה שלמה בראשית פ"א אות תרצו, שמות פכ"ב אות קנא
א/ג תחומין חכ"ב עמ' 517
א/ג תשובות הרי"ד עמ' קיג
א/ד אהל משה (הורוביץ) ח"א שבת קז ע"א {מל"מ}
א/ד איש מצליח (תשסח) ח"א עמ' לז
א/ד באר החיים
א/ד ברור הלכה שבת קח ע"א ציון א
א/ד גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קפב
א/ד דברי לוי
א/ד דליית הכרם עמ' תתתל {מעור עצמותיו}
א/ד הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קנג
א/ד זכרון בנימין ח"א עמ' צז
א/ד חזו"א כלים סי' כג ס"ק יג
א/ד חזו"א על הרמב"ם
א/ד חזו"א על הרמב"ם - השמטות
א/ד טעם ודעת הל' טו"מ פ"ו ה"א בביאוה"ל
א/ד יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' מה
א/ד ידי משה (בוצק' תשמג) סי' קצא
א/ד מבוא למשנה תורה עמ' 121
א/ד מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"א דף ל, ח"ב דף לו
א/ד מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' צג-צד, שטז
א/ד מראות הים עמ' שב-שה
א/ד משמרת הטהרה כלים פ"יז מ"יד
א/ד נזר הקדש (רזין) מנחות דף ס ע"ג {מל"מ}, סא ע"א {מל"מ}
א/ד נתן פריו סוגיות ח"א עמ' קנג
א/ד סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"א עמ' צב
א/ד סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' קלד
א/ד ענפי ארז (זי') דף ו ע"ד
א/ד פותח יד
א/ד צבי תפארת סי' טז
א/ד צפנת פענח ויקרא עמ' ק
א/ד שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' קע
א/ד שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות שסז
א/ד שערי דעת (פלדמן) ח"א פ"ו הערה 22
א/ד שערי טהר ח"ב שער א סי' יא אות ג
א/ד תורה שלמה בראשית פ"א אות תרצו
א/ד תורת המלאכות ח"ז עמ' כט
א/ד תשובה מיראה (תשסו) עמ' לה
א/ד תשובה מיראה כאן
א/ה אבן ישראל (פישר) כאן, וח"ג עמ' קצא {טהרה במקוה}
א/ה אור הישר [מל"מ הל' טו"מ פ"א הי"ד]
א/ה אמרי חן (לוונברג) כלים עמ' סט
א/ה אמת ליעקב מועד עמ' צו-צז
א/ה באר החיים
א/ה בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תסד
א/ה ברור הלכה ע"ז עה ע"ב ציון י פסקה א {ראב"ד}
א/ה ברור הלכה שבת טו ע"ב ציון ד
א/ה ברכות שמים שבת אות תתע, תתקכז
א/ה בשבילי התלמוד ח"א שבת טז ע"א וע"ב {ראב"ד}
א/ה גליונות אבני נזר
א/ה דברות משה מועד ח"א עמ' תסא {הואיל ותחלת ברייתן מן החול ככלי חרס}
א/ה דברות משה שבת ח"א סי' טו ענף א
א/ה דברי יואל - שו"ת עמ' רנג
א/ה דברי לוי
א/ה הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' קפח
א/ה הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' כ ס"ק ה
א/ה הערות וחדושים (טויב) שבת סי' ד ס"ק נה
א/ה הצניעות והישועה פ"יא אות ז
א/ה הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"ב הע' 11
א/ה זבח שלמה ח"ב עמ' יח
א/ה זכרון בנימין ח"א עמ' כט, שכח, שפח, תא, תיח
א/ה זכרון בנימין ח"ב עמ' קמז, רו
א/ה חדושים ובאורים (גרי') כלים סי' ב ס"ק ג
א/ה חזו"א כלים סי' ג ס"ק ט
א/ה חזו"א על הרמב"ם
א/ה חסדי דוד ח"ח עמ' קעג
א/ה חשב האפוד כלים פ"ב מ"א עמ' כח-ל
א/ה טהרת אליהו עמ' א, ד, כז, שנט, תקמט
א/ה ידי משה (בוצק' תשמג) לשבת דף טז (סוף סי' ט)
א/ה לב אריה (גרוסנס) ח"ב סי' ח עמ' כח
א/ה מים טהורים עמ' יט
א/ה מנחת איש (וייס) שבת פ"א עמ' רז, רט-רי
א/ה מעיל צדקה (לנדסופר) סי' לט
א/ה מעיל צדקה (תשעח) עמ' קמ
א/ה מעיני מים מקואות עמ' רנו
א/ה מרכבת המשנה מהדו"ק
א/ה משאת המלך ח"ג סי' תי {ראב"ד}
א/ה משמרת הטהרה כלים פ"ל מ"א
א/ה משנת יעקב
א/ה משנת ר' אהרן זרעים עמ' קעד-קעה
א/ה נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' ס
א/ה נודע ביהודה קמא יו"ד סי' צו
א/ה נטריקן (תשעד) עמ' לח {ככלי חרס}
א/ה עטרת ישועה (תשלו) עמ' נו
א/ה עטרת ישראל עמ' קצט, רג, רה
א/ה עמק הלכה-אסיא (תשמו) עמ' 267
א/ה פלגי מים מקואות פ"ט מ"ה אות ב
א/ה שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' שסז
א/ה שושנת העמקים (תאומים) עמ' קנא
א/ה שלמי יוסף שבת ח"א עמ' רכו-רכח, רלא-רלב, תרנ-תרנא
א/ה שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות רצח, שא
א/ה שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ג אות תקעו
א/ה שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' נב
א/ה שערי דעת (פלדמן) ח"א פ"ו הערה 172
א/ה שפת אמת על התלמוד ח"א דף כד ע"א-ע"ד
א/ה תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' רסז, רסט
א/ה תפארת ציון (קואינקה) עמ' קלב
א/ה תשובות ר' איסר יהודה עמ' 6-8
א/ו אורח הטהרה ח"ג עמ' רמ
א/ו באר החיים
א/ו ברור הלכה שבת נח ע"א ציון ז
א/ו הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' יג ס"ק מא
א/ו חפץ יהונתן בראשית פ"ב פסוק ו
א/ו טהרת אליהו עמ' שנט
א/ו יד אברהם כלים עמ' ע
א/ו יראה ואהבה עמ' רכב
א/ו להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קג
א/ו מעיני מים מקואות עמ' תל
א/ו משנת יעקב
א/ו עמק הלכה-אסיא (תשמו) עמ' 267
א/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' צא
א/ו ר"י ששפורטש עמ' 326
א/ו שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות ש
א/ו שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ג אות תפה
א/ו שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקפ
א/ו שערי טהר ח"ב שער א סי' ח
א/ז אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' שד
א/ז אור יעקב שבת דף כג ע"ג
א/ז באר החיים
א/ז גבעת פנחס (ארביטמן) עמ' יח {כפיפה שנטמאה}
א/ז דברות משה שבת ח"ב סי' מג הערה ה
א/ז דברי לוי
א/ז הערות ובאורים (אדלשטיין) טהרות עמ' קעח
א/ז זכרון בנימין ח"א עמ' קכז
א/ז חזו"א כלים סי' כט ס"ק יח
א/ז חזו"א על הרמב"ם
א/ז חי' ר' אפרים מרדכי עמ' קמד-קמז
א/ז חי' ר' שמואל ב"ב עמ' צח, ק
א/ז טעם ודעת הל' טו"מ פ"כ שעה"צ אות מד
א/ז מילי דמרדכי
א/ז משנת יעקב
א/ז משנת ר' אהרן זרעים עמ' קפג
א/ז עומק הפשט ח"ג עמ' צה
א/ז קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רעב
א/ז קרן הצבי מצוה פח אות א
א/ז שמעתתא דבי רב עמ' תלב
א/ז שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' רצד
א/ז שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' קנב
א/ז שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ג אות תפה
א/ז שפת אמת על התלמוד ח"ג דף נו ע"ב
א/ח אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קפו
א/ח אבני נזר או"ח סי' קכז אות א
א/ח אגרות הגרי"ד עמ' רכ, רכב
א/ח אור עולם (בלומנפלד) דף עו ע"ג, עז ע"ב {מדרס בכלי חרס}
א/ח אמת ליעקב מועד עמ' צז
א/ח אשר למלך
א/ח באר החיים
א/ח באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' רז
א/ח הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' ט ס"ק א, סי' יג ס"ק מא, סי' כ ס"ק ה
א/ח הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"ב הע' 29, פ"ה הע' 58
א/ח זכרון בנימין ח"א עמ' שפח, שצח
א/ח חזו"א על הרמב"ם
א/ח טהרת אליהו עמ' כד-כה
א/ח יד אברהם טהרות עמ' קפט
א/ח יד אברהם כלים עמ' לא
א/ח לקוטי שלמה (תרנד)
א/ח מים טהורים עמ' תיט
א/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' קסה
א/ח מעיני מים מקואות עמ' רנו
א/ח משאת המלך ח"ג סי' תי {מדוע אינו מיטמא מדרס}
א/ח משמרת הטהרה כלים פ"ל מ"א סי' 2
א/ח משנת יעקב
א/ח משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' קעא
א/ח רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' סז
א/ח שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות נא
א/ח שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ג אות תקכג
א/ח שערי דעת (פלדמן) ח"א פ"ו הערה 51
א/ח תורת המלאכות ח"ב עמ' כז אות יט
א/ח תשובות ר' איסר יהודה עמ' 11-12 {מדרס}, 22 {תוך}
א/ט אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ב הע' 28
א/ט אור עולם (שניאורסון) עמ' 343
א/ט אמרי יהושע (ברוק) עמ' 161
א/ט באר החיים
א/ט באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' עח
א/ט בית שערים יו"ד סי' ש
א/ט דברות משה שבת ח"ב סי' נא ענף ג
א/ט דברי לוי
א/ט זכרון בנימין ח"א עמ' שנה
א/ט טהרת אליהו עמ' ריא {כ"מ}, ריט, רנג, תקנב
א/ט טוב נהורך פכ"א הערה 5
א/ט טעם ודעת הל' טו"מ פ"כ שעה"צ אות מג
א/ט יד אברהם כלים עמ' קיב
א/ט מוריה שנה ו גל' א (ר"י ברוק)
א/ט מקוה המים עמ' עח
א/ט משמרת הטהרה כלים פ"יא מ"ב
א/ט משנת יעקב
א/ט מתנות באדם עמ' 107
א/ט נתן פריו מקואות עמ' פג
א/ט ר"י ששפורטש עמ' 326
א/ט שלמי יוסף שבת ח"א עמ' תקסה, ח"ב עמ' רצא-רצב
א/ט שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' תיח
א/ט שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות ריב, רל, רצט
א/ט שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ג אות תקעז
א/ט תשובות ר' איסר יהודה עמ' 18
א/י אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קפו
א/י אגרות הגרי"ד עמ' קצד, רכ
א/י אגרות משה או"ח ח"א סי' קעז
א/י אור הישר [מל"מ הל' טו"צ פי"ג ה"ד]
א/י אמת ליעקב מועד עמ' צז
א/י ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קלד, קצ
א/י אשר למלך
א/י באר החיים
א/י באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' רח
א/י בית המדרש
א/י ברור הלכה חגיגה כו ע"ב ציון ה {מדרבנן}
א/י ברור הלכה שבת פד ע"א ציון ה פסקה ה, סוכה יט ע"ב ציון ג
א/י הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' יג ס"ק מא, סי' כ ס"ק ה
א/י הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"ב הע' 11
א/י הר המוריה (אדר"ת) עמ' כ
א/י זבח שלמה ח"ב עמ' יח
א/י זכרון בנימין ח"א עמ' שפח, תב
א/י זכרון בנימין ח"ב עמ' ז, תרלא
א/י חדושים ובאורים (גרי') כלים סי' ה ס"ק ב
א/י חזו"א כלים סי' כה ס"ק טז, סי' ל ס"ק יד, סי' לד ס"ק טז
א/י חזו"א על הרמב"ם
א/י חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' מה {כ"מ}
א/י חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' קנג
א/י חסדי דוד ח"ח עמ' קעג
א/י חשב האפוד כלים פ"ב מ"א עמ' ל-לא
א/י טהרת אליהו עמ' כח, שנט, שצ, תקה, תקמז
א/י טל אורות (טובול) סוכה עמ' ק
א/י טעם ודעת הל' פרה פ"ה ה"ב ביאה"ל ד"ה כלי
א/י יד אברהם אהלות עמ' קיט
א/י יד אברהם כלים עמ' כה, רכא
א/י יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' קנא
א/י כלי טהור עמ' מד
א/י כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תרפ
א/י להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קג
א/י מגיני שלמה עמ' קי
א/י מים טהורים עמ' יח
א/י מנחת חזקיה מנחות עמ' רפד
א/י מנחת חינוך ח"ב עמ' קכו-קכז
א/י מעיל צדקה (תשעח) עמ' צב
א/י מעיני מים מקואות עמ' קצד
א/י מקדש דוד החדש טהרות עמ' תקטז
א/י מראות ישרים סוכה עמ' קה
א/י מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
א/י משכנות אפרים שבת סי' ח אות יז
א/י משמרת הטהרה כלים פ"יז מ"טז, פכ"ב מ"א, פכ"ד מ"י סי' 2, פ"ל מ"א
א/י משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' קע-קעא
א/י משנת יעקב כאן
א/י נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' ס
א/י נודע ביהודה קמא יו"ד סי' צו
א/י פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' פ
א/י פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' מח
א/י קהלות יעקב שבת כד
א/י קול יעקב (פישר) סי' כה אות ט
א/י רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' סז
א/י שלמי יוסף שבת ח"א עמ' רלב, ח"ב עמ' שג
א/י שנתון המשפט העברי ח"כ עמ' 140
א/י שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' תסו
א/י שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות לט-מ
א/י שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות רצו, ש
א/י שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ג אות תכז, תמד, תנד, תקיא
א/י שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 21
א/י שערי טהר ח"ד שער ג סי' יד אות ב-ג
א/י תשובות ר' איסר יהודה עמ' 11 {כלי זכוכית}
א/יא אגרות משה יו"ד ח"ג עמ' רפט
א/יא אוצרות הרמב"ם
א/יא אנצי"ת ע' בגד הע' 7
א/יא באר החיים
א/יא ברור הלכה שבת כו ע"א ציון ד
א/יא דברי דוד (טהרני) ח"א הסכמת ר"ש מחפוד
א/יא דברי לוי
א/יא הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"ב הע' 2, 7
א/יא זכרון בנימין ח"ב עמ' תקנז
א/יא חזו"א כלים סי' ל ס"ק ל, יו"ד סי' קכו ס"ק ז
א/יא חזו"א על הרמב"ם
א/יא חשב האפוד כלים פ"ב מ"א עמ' כז
א/יא חתן סופר או"ח ח"א עמ' עד
א/יא טהרת הבית ח"א עמ' תח-תט
א/יא טל נתן עמ' קמא
א/יא יד אברהם כלים עמ' רסו
א/יא כתר המלך
א/יא להורות נתן - שו"ת ח"ב עמ' ד ע"ב, ו ע"ב
א/יא מוריה גל' קסא עמ' פו-פז, צ
א/יא מרכבת יוסף דף עח ע"א {אריג}
א/יא משמרת הטהרה כלים פ"כג מ"ה, פכ"ד מט"ז
א/יא נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' רעו
א/יא נועם חי"ז עמ' רמב [משואות אלול תשך]
א/יא שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' ריז
א/יא שו"ת מהרש"ם ח"א סי' ב
א/יא שיבת ציון (לנדא) סי' לט
א/יא שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' קנו
א/יא שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שסה
א/יא שערי טהר ח"ו סי' סב אות ב
א/יא תועפות ראם (מחפוד) ח"ב עמ' רמח
א/יא תורה לשמה (תשעג) עמ' קצג
א/יב אורה ושמחה הל' סוכה פ"ה ס"ק לה
א/יב באר החיים
א/יב בית אהרן וישראל גל' כג עמ' נט-ס
א/יב דברות משה נדה וטהרות עמ' תקכ {השק הוא חוטי שיער הגדילין כשלשלת}
א/יב דברות משה שבת ח"ב סי' לד הערה מט, סי' נג הערה ל
א/יב זכרון בנימין ח"א עמ' מז
א/יב חזו"א כלים סי' ה ס"ק ז, סי' ל ס"ק ל, יו"ד סי' קכו ס"ק ז
א/יב חזו"א על הרמב"ם
א/יב חשב האפוד כלים פ"ב מ"א עמ' כז
א/יב טהרת הבית ח"א עמ' תח-תט
א/יב יד אברהם כלים עמ' רסח
א/יב מגד יהודה ח"א סי' ע אות כד
א/יב מי השלוח (רובינשטין) - מקור נפתח עמ' קכט
א/יב מנחת חינוך ח"א עמ' קסו
א/יב עטרת שבת עמ' צ-צא {שק הוא חוטי שער}
א/יב שארית נתן (לוברט)
א/יב שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ג אות תקכז
א/יב שער הציון סי' תרכט ס"ק כ
א/יב תורת המלאכות ח"ג עמ' קכב
א/יג אור הישר [אור הישר ב"ק כה ע"ב]
א/יג אמרי יהושע (דומב) ח"ו עמ' רצח, שלו {מל"מ}
א/יג אמרי יושר בכורות דף לח ע"א
א/יג אמרי יושר פסחים סי' כט לדף יז ע"ב
א/יג אשיחה בחקיך פרה עמ' קיד
א/יג אשר למלך
א/יג באר החיים
א/יג באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' רח
א/יג בית ישחק
א/יג בן אריה
א/יג ברור הלכה חולין כד ע"ב ציון ח {מל"מ}
א/יג ברור הלכה ע"ז לג ע"ב ציון ו פסקה א
א/יג ברור הלכה שבת פד ע"א ציון ה
א/יג ברכות שמים שבת אות תתקט, תתקיב-תתקיג {מל"מ}
א/יג ברכת מרדכי ענינים עמ' טו
א/יג בשבילי המועד סי' א אות יג
א/יג בשבילי השמחה סי' לז אות ג {גדולי קרקע כעץ לענין קבלת טומאה}
א/יג בשבילי התלמוד ח"א שבת טז ע"א {מל"מ}
א/יג דברות משה ברכות עמ' רחצ {מל"מ}
א/יג דברות משה מועד ח"א עמ' תעג {כל כלי העשוי מהעפר מן העפרות}
א/יג דברות משה נדה וטהרות עמ' תשמא {ואח"ב שורפין אותן בכבשן הרי זה כלי חרס}
א/יג דברות משה שבת ח"א סי' טו ענף ו {מל"מ}, סי' טז ענף א {מל"מ}, סי' כ הערה קג, סי' כו הערה נז {מל"מ}
א/יג הערות ובאורים (אדלשטיין) טהרות עמ' קנ
א/יג הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"ב הע' 1, 12
א/יג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' פ
א/יג זכר יצחק (תשח) סי' ס, עמ' קצח
א/יג זכר יצחק (תשן) עמ' רי
א/יג זכר שמואל נגעים סי' ט ס"ק ה
א/יג זכרון בנימין ח"ב עמ' תקנד
א/יג חבורי טהרה עמ' רמד
א/יג חדושים ובאורים (גרי') כלים סי' ב ס"ק ח, יא, יג
א/יג חזו"א יו"ד סי' קכו ס"ק ז, סי' ריד לדף קכט ע"א, כלים סי' ג ס"ק י, יג, טו, סי' כג ס"ק יח, נגעים סי' י ס"ק ט
א/יג חזו"א על הרמב"ם
א/יג חי' הגר"ח החדש עמ' תקמג
א/יג חסדי דוד ח"ח עמ' כג {מל"מ ד"ה ודע}, כד, נד {מל"מ}
א/יג טהרת אליהו עמ' פח, קד, קו, קלו, קנג, שנח, תלו, תצז
א/יג יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"ב עמ' נד {מל"מ}
א/יג יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' שיט {מאחוריהן}
א/יג יד אברהם כלים עמ' מח, רכז {מל"מ}
א/יג יד אברהם פרה עמ' סג
א/יג כלי טהור עמ' מג
א/יג לב טהור עמ' עא
א/יג לב שלמה (הלוי) דף יז ע"א
א/יג להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' פה {הכל בכלל כלי עץ - דין פלסטיק}
א/יג מוריה גל' קנד עמ' עא, גל' קסא עמ' פו
א/יג מים טהורים עמ' יח, קסב
א/יג מנחת חינוך ח"ב עמ' קכז
א/יג מעיני מים מקואות עמ' קצה, תסא
א/יג מקדש דוד החדש טהרות עמ' תא, תקו, תקפ, תקפג
א/יג מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' קפא, שנא {מל"מ}
א/יג מקדש דוד סי' נד אות ב, קונטרס בעניני טהרות סי' ב אות א
א/יג מרכבת המשנה מהדו"ק
א/יג משמרת הטהרה כלים פ"ה מ"ב ומי"א, פ"ו מ"א סי' 2, פ"י מ"א סי' 2, פט"ו מ"א סי' 2, פכ"ד מ"י
א/יג משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' קע-קעא
א/יג משנת יעקב כאן
א/יג משנת ר' אהרן זרעים עמ' קסט {מל"מ}
א/יג קהלות יעקב שבת מב
א/יג קונטרסי שעורים גיטין שעור ו אות ג, יז
א/יג שו"ת ר"י מליריאה עמ' ת
א/יג שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' רפא, תק
א/יג שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' רטז
א/יג שעורי ר' יחיאל מיכל ב"ק ח"ב אות קי, קיד
א/יג שעורי ר' יחיאל מיכל זבחים פ"א אות כז {מל"מ}
א/יג שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות ש, שסז, שעב
א/יג שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ג אות תסז {מל"מ}, תקלא
א/יג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' טז
א/יג שערי טהר ח"ד שער ג סי' ט אות ג
א/יג תשובות ר' איסר יהודה עמ' 21 {הגדל מן הארץ - כלי עץ}, 23 {מל"מ - מיטמא מאחוריו מהתורה}


ב/670 הלכות כלים פרק ב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ב/רה"פ דברי לוי
ב/רה"פ דעת משה (הכהן)
ב/רה"פ טהרת הכלים
ב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ב/רה"פ מעשה רקח
ב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ב/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' קפז
ב/רה"פ פי' ר"י קאפח
ב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ב/רה"פ קרית מלך
ב/רה"פ רמב"ם הערוך
ב/רה"פ רמב"ם לעם
ב/רה"פ שם טוב
ב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ב/א אבן האזל קדשים ח"ב דף יד ע"א
ב/א אגרות הגרי"ד עמ' ריט
ב/א אגרות משה יו"ד ח"ג עמ' רנא
ב/א אור הישר [אור הישר כלים פי"ז מט"ו]
ב/א אור תורה (שוורץ) ח"ב סי' לב
ב/א ארעא דרבנן (תשעט) עמ' רי
ב/א אשר למלך
ב/א באר החיים
ב/א באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' צו
ב/א בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' קצד
ב/א בית אהרן (צוקרמן) עמ' שלג
ב/א ברור הלכה חולין יב ע"ב ציון ה {קטן}
ב/א בתי כנסיות דף לח ע"ד
ב/א דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' מא אות ב {נייר}
ב/א דברות אליהו ח"ד עמ' טו-טז {כלי של נייר}
ב/א דברות משה נדה וטהרות עמ' תפו {העושה כלי קיבול מ"מ הרי זה מקבל טומאה וכ"מ}, תפח {אפילו חקקום התינוקות למוד בהן את העפר}, תצ, תצג {לפי שא"א שיעמדו אלא זמן מועט}
ב/א דברות משה שבת ח"ב סי' נא ענף ב, סי' נג הערה לח, חולין עמ' צב
ב/א דברי חיים (שו"ת) ח"א יו"ד סי' מד
ב/א דברי חיים מקואות עמ' קמב {מל"מ}
ב/א דעת כהן עמ' רא
ב/א הר המלך ח"ז עמ' רטו
ב/א ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' תרעג
ב/א ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' קנ
ב/א זכרון בנימין ח"א עמ' קלג, תסח
ב/א זכרון בנימין ח"ב עמ' תקנז, תקסא
ב/א זכרון סופרים {אע"פ שאין הנייר מקבל טומאה} [עיין תשו' נודע ביהודה תנינא יו"ד סימן ק"ה ושיבת ציון לט וחת"ס חלק ו' סימן פ"א (והו"ד בפתחי תשובה סימן ק"צ סקי"ח)]
ב/א חזו"א כלים סי' ה ס"ק ו, סי' יג ס"ק ט, סי' יט ס"ק י, סי' כח ס"ק ז-ח, סי' ל ס"ק יב, סי' לב ס"ק ב, נגעים סי' א ס"ק כה-כו, פרה סי' יא ס"ק י
ב/א חזו"א על הרמב"ם
ב/א חי' חתם סופר
ב/א חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' כו, נשים ח"א עמ' קכח
ב/א חסדי דוד ח"ח עמ' קנו {מל"מ}
ב/א חפץ יהונתן בראשית פ"ב פסוק ו
ב/א טהרת אליהו עמ' פז, שלח, תקכב
ב/א טהרת הבית ח"א עמ' תו
ב/א טל אורות (טובול) סוכה עמ' קא
ב/א יד אברהם כלים עמ' כט, קכו, קסו, קסח, קע
ב/א יד אברהם נגעים עמ' קמה
ב/א כך דרכו של תלמוד עמ' 68
ב/א כתבי משה זילברג עמ' 68
ב/א לב השבת סי' מה הערה 59
ב/א להורות נתן - שו"ת ח"ב עמ' ז
ב/א מוריה גל' קנד עמ' פד {מל"מ}, גל' קסא עמ' צ
ב/א מחקרי ארץ ח"ח או"ח סימן קיט
ב/א מי הדעת עוקצין עמ' קלב, קסז
ב/א מים טהורים עמ' קנט
ב/א מנחת חינוך ח"ב עמ' קכז
ב/א מנחת חן (אהלבוים, שו"ת) עמ' כב-כד
ב/א מנחת שי חלה עמ' צט
ב/א מעיני המים
ב/א מקדש דוד החדש טהרות עמ' תקז, תקפו
ב/א מראות ישרים סוכה עמ' קו
ב/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/א מרכבת יוסף דף עז ע"ד {זמן מועט - בגדי לבן של כה"ג שנגנזים אחרי זמן מועט}
ב/א משמרת הטהרה כלים פ"יז מ"טו, פכ"ו מ"ז סי' 2
ב/א משנה הלכות ח"ז סי' קיא {א"א שיעמדו אלא זמן מועט}
ב/א משנת ר' אהרן גיטין עמ' קלו {מל"מ}, קלז
ב/א משפט הקנין ח"ב עמ' קנג, קפט
ב/א נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' רפא, יו"ד ח"ב עמ' סט {מל"מ}
ב/א נודע ביהודה תנינא יו"ד סי' קלז
ב/א נועם חט"ז קונטרס הרפואה עמ' צא [הדרום ניסן תשלב], חי"ח עמ' רעו [ציץ אליעזר חי"ב סי' כג]
ב/א נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' סג אות טו {מל"מ}
ב/א נטע שעשועים (שליסל) עמ' קטז {מל"מ}
ב/א נשמת חיים (תשסח) יו"ד סי' קטז עמ' ריא
ב/א נתיבות אדם ח"א עמ' רה {מל"מ}
ב/א סוכה של מי עמ' קסה
ב/א עין חיים ח"ב עמ' רסד
ב/א צבי תפארת סי' צג {מל"מ}
ב/א צמח מנחם דף ח ע"ב {מל"מ}
ב/א רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' של-שלב
ב/א רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' סז
ב/א שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' רמ
ב/א שדה אלחנן ח"ב עמ' נד {מל"מ}
ב/א שיבת ציון (לנדא) סי' לט
ב/א שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' ש
ב/א שם ישראל עה"ת עמ' קד
ב/א שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות שסט
ב/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' תל
ב/א שערי היכל זבחים עמ' תתנט הערה 8 {כלי עור שלא נתעבד - קשה מלהלן כד,ו}
ב/א שערי טהר ח"ב שער א סי' ה אות ג, ו, סי' יא אות א, ח"ד שער ג סי' יד אות א, סי' טו אות ג
ב/א שערי טהר ח"ה שער א סי' יב אות ד דף קח ע"ד {מל"מ}
ב/א תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' רנה
ב/א תורה לשמה (תשעג) עמ' קצג
ב/א תורת מיכאל עמ' קפא
ב/א תלפיות ו חוב' א עמ' 427
ב/א תנובת ציון דף קה ע"ג
ב/א תשובות ר' איסר יהודה עמ' 22 {כלי קיבול מכל מקום}
ב/ב אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' נז אות א
ב/ב אגרות הגרי"ד עמ' ריט
ב/ב אגרות משה יו"ד ח"ב סי' קמא ענף ג
ב/ב אור המאיר (שפירא) סי' מא אות ב
ב/ב אמרי יהושע (דומב) ח"ו עמ' רצו
ב/ב באר החיים
ב/ב בשבילי הקדושה סי' ח הערה כו {בית קיבול מזוזה}
ב/ב דברות משה נדה וטהרות עמ' תצא {ומקל שיש בו בית קיבול מזוזה}
ב/ב דרש אברהם ח"ב דף לא ע"א {מקל}
ב/ב הר המלך ח"ז עמ' רטו
ב/ב הרי בשמים (הורוביץ) ח"ה עמ' קיז
ב/ב זכרון בנימין ח"א עמ' צז
ב/ב זכרון בנימין ח"ב עמ' שטז
ב/ב חזו"א מקואות ח"ב סי' ה ס"ק ח, סי' ז ס"ק ה
ב/ב חזו"א על הרמב"ם
ב/ב חשב האפוד כלים פ"ג מ"ה עמ' ע
ב/ב טהרת אליהו עמ' כג, רמד-רמה
ב/ב טל אורות (טובול) סוכה עמ' קא
ב/ב יד אברהם כלים עמ' כו, קסט-קע
ב/ב ידי משה (בוצק' תשמג) סי' שמו
ב/ב לב דוד (פלדמן) עמ' קכט
ב/ב מי השלוח (רובינשטין) - מקור נפתח עמ' קח
ב/ב מעיני מים מקואות עמ' תלג
ב/ב מראות ישרים סוכה עמ' קו
ב/ב משמרת הטהרה כלים פ"יז מ"טז-מי"ז
ב/ב נטע שעשועים (שליסל) עמ' קטו
ב/ב סוכה של מי עמ' קסה
ב/ב עין חיים ח"ב עמ' רסג
ב/ב עמק הלכה (בוימל) עמ' ט
ב/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' צא
ב/ב ערהשה"ע טהרות סי' קפט אות ט
ב/ב קול דודי (תשף)
ב/ב קול דודי מקואות סי' פו
ב/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"ג סי' קלה
ב/ב שו"ת ר"י מפוזנא עמ' קי
ב/ב שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות שעא
ב/ב תועפות ראם (מחפוד) ח"ב עמ' רסב
ב/ג אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' קלה, ח"ג עמ' קסו, ח"ח עמ' קנז, ח"ט עמ' קמה
ב/ג אהלה של תורה ח"ב עמ' רכט
ב/ג אוצרות הרמב"ם
ב/ג אור הישר [אור הישר סוכה יב ע"ב]
ב/ג אורה ושמחה הל' סוכה פ"ה ס"ק לז
ב/ג אמרי חן (לוונברג) כלים עמ' ע-עג
ב/ג אמרי יהושע (דומב) ח"ו עמ' רסא-רסד
ב/ג באר החיים
ב/ג בני יעקב
ב/ג ברור הלכה סוכה יב ע"ב ציון א
ב/ג ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' לז
ב/ג דברות משה נדה וטהרות עמ' תצא, תצב, תקט {שאף שיש בה בית קיבול לא נעשה אלא למלאותו וראב"ד וכ"מ ומל"מ}
ב/ג דברות משה שבת ח"ב סי' מח ענף ב
ב/ג דברי יששכר דף סז ע"ב
ב/ג התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קו
ב/ג ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' מט, תרעד
ב/ג זבחי צדק (דיסקין) עמ' שכג {בית קיבול העשוי למלאות}
ב/ג זכרון בנימין ח"א עמ' לג, לו
ב/ג חזו"א כלים סי' כז ס"ק ג
ב/ג חזו"א על הרמב"ם
ב/ג חי' הגר"ח החדש עמ' קיד {העשוי למלאות}
ב/ג חסדי דוד ח"ח עמ' קכ, קמב
ב/ג טהרת אליהו עמ' ריח, שנב, תמג, תעח
ב/ג טל אורות (טובול) סוכה עמ' צח, קד
ב/ג יד אברהם כלים עמ' לד, קלב, קסז, קסט, רטו
ב/ג יד אברהם מקואות פרק י משנה ב אות ב
ב/ג יד ישראל ח"ב
ב/ג יד סופר עמ' קצה
ב/ג יראה ואהבה עמ' ריח
ב/ג כנה"ג
ב/ג מועדי ה' (נתנזון) סוכות עמ' יא {מל"מ}
ב/ג מועדים וזמנים ח"ב סי' קד
ב/ג מוריה שנה א גל' יב (ר"ש ביטון)
ב/ג מי השלוח (רובינשטין) - מקור נפתח עמ' קכב, קכה
ב/ג מים טהורים עמ' צא, קס, קצח-ר
ב/ג מעיני מים מקואות עמ' קצח
ב/ג מראות ישרים סוכה עמ' קג, קט
ב/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ג משמרת הטהרה כלים פ"יז מ"יז, פכ"ג מ"א
ב/ג משנת יעקב
ב/ג נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' ס
ב/ג נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' רעא
ב/ג נשמת חיים (תשסח) או"ח סי' קצג עמ' שעא
ב/ג סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"א עמ' צז
ב/ג סהמ"צ לרס"ג ח"א דף סה ע"ג
ב/ג סוכה של מי עמ' קסד
ב/ג עין חיים ח"ב עמ' רפח
ב/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' צב
ב/ג פני אברהם (פרלמן) דף מז ע"א
ב/ג פרשת המלך
ב/ג קהלות יעקב סוכה י, טהרות ח
ב/ג רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' סח
ב/ג שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' קלח
ב/ג שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' סד, סו
ב/ג שו"ת הרשב"א ח"א סי' קצה, המיוחסות סי' רטו
ב/ג שו"ת מהרש"ם ח"א סי' ב
ב/ג שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' קעב
ב/ג שלמי שמעון (תשמו) עמ' פז
ב/ג שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' שיא
ב/ג שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות שכב, שעא
ב/ג שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ג אות תצה
ב/ג שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' קעט
ב/ג שעורי ר' יחיאל מיכל מקואות אות קח
ב/ג שערי טהר ח"ב שער א סי' ט אות א-ב
ב/ג שפת אמת על התלמוד ח"ב דף עד ע"ב
ב/ג תורה לשמה (תשעג) עמ' קצט
ב/ג תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' רפד
ב/ד באר החיים
ב/ד בנין שלמה (רבינ') סי' כב
ב/ד דברות משה שבת ח"א סי' כו הערה נז
ב/ד זכרון בנימין ח"ב עמ' תקנה
ב/ד חזו"א כלים סי' כג ס"ק כ
ב/ד חזו"א על הרמב"ם
ב/ד טהרת אליהו עמ' כג, תקסב
ב/ד יד אברהם כלים עמ' קע
ב/ד יחי ראובן (נאוי) עמ' קח
ב/ד סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' קמד
ב/ד סהמ"צ לרס"ג ח"א דף סו ע"א
ב/ד שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' שלב
ב/ד תנובת ציון דף קו ע"ג, קז ע"ד
ב/ה אור ליהודה (תשנט) עמ' צ {ראב"ד - פירוש לת"כ}
ב/ה אורח ישראל מילואים לסי' יב ח"א ב"המשך" אות ז, מילואים לסי' יח אות ה
ב/ה אמרי יהושע (דומב) ח"ו עמ' רצו {נעשה כדי לקבוע בקרקע}
ב/ה באר החיים
ב/ה באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ה עמ' קמ {כ"מ}
ב/ה בתי כנסיות דף מח ע"ג
ב/ה דובב מישרים (וידנפלד) עמ' קז
ב/ה דרש אברהם ח"ב דף ל ע"ד {ר"י קורקוס}
ב/ה חדושים ובאורים (גרי') כלים סי' ה ס"ק ז
ב/ה חזו"א יו"ד סי' צד ס"ק יד, כלים סי' כג ס"ק כא-כב, סי' כה ס"ק כא, ידים סי' ד ס"ק ה
ב/ה חזו"א על הרמב"ם
ב/ה חסדי דוד ח"ח עמ' קיט
ב/ה טהרת אליהו עמ' שמד {ראב"ד}
ב/ה מקדש דוד החדש טהרות עמ' תקח {ראב"ד}
ב/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ה משמרת הטהרה כלים פ"טז מ"ח
ב/ה סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"א עמ' ק
ב/ה פרפרת משה ח"א עמ' תעד
ב/ה שארית נתן (לוברט)
ב/ה שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות שלב, שפט
ב/ה שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' רלב
ב/ה שערי טהר ח"ב שער א סי' ח, ח"ד שער ג סי' יא אות ג-ד, סי' יד אות א
ב/ו באר החיים
ב/ו שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ג אות תלט
ב/ז באר החיים
ב/ז הדרום ל עמ' 162
ב/ז חזו"א כלים סי' טז ס"ק טו, סי' יט ס"ק י
ב/ז חזו"א על הרמב"ם
ב/ז חזו"א על הרמב"ם - השמטות
ב/ז חלקת יואב החדש תשובות סי' מ
ב/ז חסדי דוד ח"ח עמ' קנג
ב/ז כתר המלך
ב/ז משמרת הטהרה כלים פ"יד מ"ה
ב/ז תשובה שלמה או"ח סי' יד
ב/ח אגרות הגרי"ד עמ' רכז
ב/ח באר החיים
ב/ח זכרון בנימין ח"א עמ' סו
ב/ח חזו"א כלים סי' ל ס"ק טו, כב
ב/ח חזו"א על הרמב"ם
ב/ח טהרת אליהו עמ' תעז
ב/ח לב דוד (פלדמן) עמ' קכט
ב/ח מים טהורים עמ' קנט
ב/ח מרגליות הים סנהדרין סח ע"א אות יח {ראב"ד}
ב/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ח משמרת הטהרה כלים פ"כו מ"ב סי' 2
ב/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' צב
ב/ח שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ג אות תצג


ג/671 הלכות כלים פרק ג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ג/רה"פ דעת משה (הכהן)
ג/רה"פ טהרת הכלים
ג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ג/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' קפח
ג/רה"פ פי' ר"י קאפח
ג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ג/רה"פ קרית מלך
ג/רה"פ רמב"ם הערוך
ג/רה"פ רמב"ם לעם
ג/רה"פ שם טוב
ג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ג/א אבן ישראל (פישר) כאן, ח"ה עמ' רח, ח"ט עמ' קמה {מל"מ}
ג/א אבני נזר או"ח סי' שכה אות ו {ראב"ד}
ג/א אור הישר [טורי אבן חגיגה כה ע"ב, אור הישר מנחות כט ע"א]
ג/א אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 133
ג/א אור חדש (בלומ') דף קכז ע"א
ג/א אור לנתיבתי אות מד {כ"מ - טלטול המנורה}
ג/א אור תורה (שוורץ) ח"א סי' יט, צה
ג/א אחיעזר ח"ב סי' מט ס"ק ג
ג/א אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' קע
ג/א אמונת עתיך גל' 115 עמ' 47 {כלי הבא במידה לענין צירוף לחלה}
ג/א אמרי חן (לוונברג) כלים עמ' עד-עז
ג/א אמרי יהושע (ברוק) עמ' 155
ג/א באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ג/א באר החיים
ג/א באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' רו {ראב"ד}
ג/א בדבר מלך חט"ז עמ' שעז
ג/א בית אברהם (רובינשטיין) דף לג ע"ד, לד ע"א
ג/א בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תצ
ג/א בכורי אברהם דף נח ע"ג, נט ע"א-ע"ב
ג/א ברור הלכה חגיגה כו ע"ב ציון ה
ג/א ברור הלכה שבת פג ע"ב ציון ה
ג/א בשבילי הנסים סי' ו הערה ח {מנורה - כלי עץ העשוי לנחת}
ג/א בשבילי הקודש סי' ט אות ד {ראב"ד}
ג/א בשבילי התלמוד ח"ג חולין קכה ע"ב
ג/א גבורת יצחק חגיגה עמ' רנב, רנד-רנה
ג/א גבורת יצחק מקואות עמ' סח
ג/א גור אריה יהודה (זמבא) עמ' פו, קלח
ג/א גליונות אבני נזר
ג/א דביר הקודש מנחות עמ' שכז-שכח
ג/א דברות משה נדה וטהרות עמ' תעג, תעד, תצט {אינו מקבל טומאה כלל לא מן התורה ולא מדברי סופרים ומל"מ}, תתק, תתקא {הואיל ואינו עשוי לנחת הרי זה מקבל טומאה דין תודה ומל"מ}
ג/א דברות משה שבת ח"ב סי' לד הערה לט {מל"מ}, סי' מח ענף ב {ראב"ד}
ג/א דברי לוי
ג/א דגל יהודה (בילו') עמ' קיא
ג/א דורש לציון (תקצד) דרוש יא בהגהה
ג/א דורש לציון (תשנה) עמ' קכז {מל"מ}
ג/א דעת כהן עמ' תב
ג/א דרך הנשר (ריכטר) קונטרס ט
ג/א זכרון בנימין ח"א עמ' רסא, רסז, שסז
ג/א זכרון בנימין ח"ב עמ' שטו
ג/א חדושים ובאורים (גרי') כלים סי' ה ס"ק ה
ג/א חדושים ובאורים (פישר) עמ' כג-כד {ראב"ד - איסור בטלטולם}
ג/א חזו"א כלים סי' כ ס"ק ט, יב, סי' כד ס"ק ה, סי' ל ס"ק כא
ג/א חזו"א על הרמב"ם
ג/א חי' הגר"ח החדש עמ' רכ, תקנו
ג/א חי' הגר"מ זמבה סי' יז
ג/א חי' חתם סופר
ג/א חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"א עמ' קלח, ח"ב עמ' רכט-רל, רלה
ג/א חי' יעקב עמ' קכג
ג/א חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' רס, שיט
ג/א חלק לוי עמ' שסה {ראב"ד}
ג/א חלקת יואב מהדו"ק יו"ד סי' לא
ג/א חקל יצחק (שו"ת) עמ' קעו
ג/א טהרת אליהו עמ' ריא {ראב"ד}, שיא-שיב, שטו-שטז, שלה, שסז {ראב"ד}, שעב, תקנב {ראב"ד}
ג/א טוב נהורך פכ"א הערה 6
ג/א טורי אבן המפואר חגיגה עמ' רלח {ראב"ד}
ג/א יד אברהם אהלות עמ' קלב
ג/א יד אברהם כלים עמ' קמג-קמד, ריב
ג/א יד הלוי (לוין) דף קכז ע"א
ג/א יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' קנח, קפב
ג/א לב אריה (גרוסנס) ח"ב סי' טו עמ' נט-ס
ג/א לבושי מרדכי יו"ד עמ' קעו
ג/א להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' לח {עשאו בפירוש לנחת}
ג/א להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' נט-סא, סג
ג/א מאיר עיני חכמים ח"א דף מא ע"ב, מב ע"א, מג ע"ג
ג/א מבי"ט (רובינ') דף סה ע"ג {ראב"ד}
ג/א מגיני שלמה עמ' קיד, קטז
ג/א מחנה יהודה (אשכנזי) דף קצח ע"ד, קצט ע"א
ג/א מי השלוח (רובינשטין) - מקור נפתח עמ' קיד, קסב
ג/א מים טהורים עמ' רצב
ג/א מנחת חזקיה מנחות עמ' רפד-רפה
ג/א מנחת חינוך ח"ב עמ' קכו-קכז
ג/א מנחת חינוך מצוה קס (דף לג ע"ג)
ג/א מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' רד
ג/א מנחת שי חלה עמ' קב, קו
ג/א מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' תכז
ג/א מעיל צדקה (לנדסופר) סי' כז
ג/א מעיני מים מקואות עמ' תל
ג/א מעשה רקח
ג/א מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף שז ע"ב
ג/א מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' שא
ג/א מפתח הבאורים [חתם סופר יו"ד סי' רו]
ג/א מקדש דוד החדש טהרות עמ' תקח, תקי, תקסז
ג/א מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' תנט
ג/א מקדש דוד קדשים סי' כב ס"ק ו, סי' נד ס"ק ב
ג/א מקוה המים עמ' עח {מל"מ}
ג/א מראה אש ח"א עמ' מא
ג/א מראה הנוגה
ג/א מרגניתא דר"מ
ג/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/א משמרת הטהרה כלים פ"טו מ"א סי' 2, פי"ח מ"ג, פ"ל מ"ד
ג/א משנה הלכות ח"ג סי' קכד {כלי מתכת הבא במדה}
ג/א משנה הלכות ח"ז סי' יב
ג/א משנת יעקב
ג/א נזר הקדש (רזין) מנחות דף מג ע"ב {ראב"ד}, קמ ע"ד {כ"מ}, קמז ע"ג
ג/א נתן פריו מקואות עמ' פג
ג/א נתן פריו סוכה עמ' צב, צו
ג/א ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קלד-קלה
ג/א עין חנוך עמ' רעח
ג/א עמק שאלה (טברסקי) עמ' קעו
ג/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' צב
ג/א עצי חיים הל' מקואות (תשסח) עמ' לה, עט
ג/א פאר הלבנון ח"ב סי' ט אות ב {ראב"ד - המנורה}
ג/א פני מלך (גוטליב) שמות עמ' קעו
ג/א פני שלמה (גנצפריד) שבת עמ' קלט {מל"מ}, קנד
ג/א פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' רעב
ג/א פתח האהל דף נט ע"ב, סא ע"ד, סב ע"א, פו ע"ד {מל"מ}
ג/א קהלות יעקב שבת כד
ג/א קול צופיך עמ' תכח, תלא
ג/א קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' קכח, קעב-קעג
ג/א שארית יוסף (תשמד) שו"ת סי' ס הערה 4
ג/א שארית יוסף (תשסז) עמ' קלה
ג/א שארית נתן (לוברט)
ג/א שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' סב {כלי מתכת הבא במדה מק"ט}
ג/א שו"ת מהרש"ם ח"א סי' לה
ג/א שושן עדות דף כ ע"ד
ג/א שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' רצב-רצה, תצט, תקא
ג/א שם דרך יומא עמ' לז
ג/א שם משמעון (פולק) ח"א דף קכח
ג/א שמועות דוד עמ' קלח
ג/א שנתון המשפט העברי ח"כ עמ' 141
ג/א שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' תטז, תסו
ג/א שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות קסג-קסד
ג/א שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות רמ, רצט-שב, שכג, שעה, שעט
ג/א שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' מט, קכד, קלו
ג/א שערי דעת (פלדמן) ח"א פ"ו סעיף ח אות א
ג/א שערי טהר ח"ב שער א סי' י אות ג, ח"ג שער ב סי' ב אות ב, ח"ד שער ב סי' ז
ג/א שערי יצחק (תשיז) עמ' רצא, שג-שד
ג/א שפתי ראם דף לט ע"ב, מ ע"א {מקבל דבר מועט}
ג/א תורת הקדש ח"א עמ' עח, פא, ח"ב עמ' קה
ג/א תורת מנחם ח"י עמ' 285 {ראב"ד - שולחן של מקדש ומנורה שהקשו עליהם כלי עץ שעשוי לנחת הוא}
ג/א תפארת צבי (תשס) ח"ב עמ' קנב
ג/ב אוצרות הרמב"ם
ג/ב אמרי חן (לוונברג) כלים עמ' עד-עז
ג/ב באר אברהם (טרויב)
ג/ב באר החיים
ג/ב דליית הכרם עמ' תתתל [מתחלתן - צ"ל לטלטלן]
ג/ב הר המלך ח"ז עמ' רטו
ג/ב חזו"א כלים סי' כד ס"ק ה, סי' ל ס"ק כד
ג/ב חזו"א על הרמב"ם
ג/ב טהרת אליהו עמ' שטז, שסו, שעא, תקנב
ג/ב יד אברהם אהלות עמ' קלב
ג/ב יד אברהם כלים עמ' קמא, קמג-קמד
ג/ב יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' קנח
ג/ב מגיני שלמה עמ' קיד
ג/ב מי השלוח (רובינשטין) - מקור נפתח עמ' קי
ג/ב מים טהורים עמ' קמא
ג/ב משמרת הטהרה כלים פ"טו מ"א סי' 2, פ"ל מ"א סי' 2, פ"ל מ"ד
ג/ב פתח האהל דף נו ע"ד, נט ע"ב
ג/ב צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קעו (ב) אות ד
ג/ב שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ג אות תקעז
ג/ב שערי טהר ח"ד שער ב סי' ז, שער ג סי' יד אות ג
ג/ג אור שמח
ג/ג באר החיים
ג/ג דברי לוי
ג/ג זכרון בנימין ח"א עמ' כט, שפח
ג/ג חזו"א כלים סי' ד ס"ק ז, סי' לד ס"ק יא
ג/ג חסדי דוד ח"ח עמ' קע
ג/ג טהרת אליהו עמ' שטז, תקנא
ג/ג יד אברהם אהלות עמ' פ, קכז
ג/ג כבוד מלכים (מרגליות) {ראב"ד}
ג/ג לב אריה (גרוסנס) ח"ב סי' טו עמ' נח
ג/ג מוריה גל' רכו עמ' קכב
ג/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ג משמרת הטהרה כלים פ"ל מ"א סי' 2, פ"ל מ"ד
ג/ג משנת יעקב
ג/ג קובץ השמיטה עמ' תרמד
ג/ג שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' רצא-רצב
ג/ג שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות שא
ג/ג שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ג אות תקעז
ג/ג שערי טהר ח"ד שער ג סי' טז אות א
ג/ג תשובות ר' איסר יהודה עמ' 12 {זכוכית}
ג/ד אור הישר [אור הישר מנחות לא ע"א]
ג/ד אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 134
ג/ד באר החיים
ג/ד הר המלך ח"ז עמ' רטז
ג/ד יד אברהם כלים עמ' מו, קעא
ג/ד יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' קנא
ג/ד מעשה רקח
ג/ד פאר הלכה פסחים עמ' רצ
ג/ד שו"ע הרב או"ח סי' שיג ס' יח
ג/ה אור תורה (שוורץ) ח"א סי' קח
ג/ה אמרי דבש דף לג ע"ב
ג/ה באר החיים
ג/ה ביצחק יקרא (תשמט) קונטרס ביה"ב פ"ג הי"ח
ג/ה דברי לוי
ג/ה המאיר לארץ [רמב"ם בפיה"מ כלים פי"ח כתב כראב"ד]
ג/ה חדושים ובאורים (גרי') כלים סי' ב ס"ק ג
ג/ה טהרת אליהו עמ' רפ {ראב"ד}, שסו
ג/ה יד אברהם כלים עמ' קעב
ג/ה להורות נתן - שו"ת חי"ג עמ' יא
ג/ה מנחת יהודה וירושלים עמ' 20-19
ג/ה מעיני המים
ג/ה מעשה רקח
ג/ה מקדש דוד החדש טהרות עמ' תקיא {ראב"ד}
ג/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ה שלמי יוסף שבת ח"א עמ' תקסב {ראב"ד}
ג/ה שערי יצחק (תשיז) עמ' רצה
ג/ו באר החיים
ג/ו חזו"א כלים סי' כד ס"ק ג-ד
ג/ו חזו"א על הרמב"ם
ג/ו חסדי דוד ח"ח עמ' קכב
ג/ו מנחת יהודה וירושלים עמ' 20
ג/ז באר החיים
ג/ז חזו"א כלים סי' כד ס"ק ה
ג/ז חזו"א על הרמב"ם
ג/ז טהרת אליהו עמ' שיב, שעב
ג/ז שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות שעט
ג/ח חזו"א כלים סי' כד ס"ק ה
ג/ח חזו"א על הרמב"ם
ג/ח טהרת אליהו עמ' שיב, שעא
ג/ח מים טהורים עמ' קסז
ג/ח מעשה רקח
ג/ח משמרת הטהרה כלים פ"יח מ"ג
ג/ח שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות שעט


ד/672 הלכות כלים פרק ד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ד/רה"פ דעת משה (הכהן)
ד/רה"פ טהרת הכלים
ד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ד/רה"פ מעשה רקח
ד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ד/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' קפט-קצ
ד/רה"פ פי' ר"י קאפח
ד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ד/רה"פ רמב"ם הערוך
ד/רה"פ רמב"ם לעם
ד/רה"פ שם טוב
ד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ד/א אורה ושמחה הל' סוכה פ"ה ס"ק יד
ד/א אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תנא
ד/א אפיקי מגינים חלה פ"ב מ"ד אות ב
ד/א אשר למלך
ד/א באר החיים
ד/א באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' רז-רח
ד/א בינת אמת עמ' שפו
ד/א בית המדרש
ד/א ברור הלכה שבת פד ע"א ציון ה פסקה ד
ד/א בתי כהונה (תצו) בית ועד דף יא ע"א, עב ע"ג
ד/א דברות משה נדה וטהרות עמ' תתקב {כגון השלחן והטבלא והמטה וכיוצא בהן מקבלין טומאה}
ד/א דברי לוי
ד/א הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' ו ס"ק כ, סי' ט ס"ק א-ב, ה, כ, כב, סי' י ס"ק יז, סי' יג ס"ק עד
ד/א הר המוריה (אדר"ת) עמ' כ
ד/א ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' תלג {מל"מ}
ד/א זכרון בנימין ח"א עמ' רצד
ד/א זכרון בנימין ח"ב עמ' ו-ז, שטו, תקנז
ד/א חדושים ובאורים (גרי') כלים סי' ה ס"ק ב, ד, ט
ד/א חזו"א יו"ד סי' קכו ס"ק ח, סי' קלד ס"ק ה, כלים סי' יד ס"ק יד, סי' טו ס"ק ו, סי' כא ס"ק ח-י, סי' כג ס"ק כב, סי' כז ס"ק ג, סי' כח ס"ק ט, סי' לב ס"ק א, מקואות ח"ב סי' ז ס"ק ה, או"ח סי' קמג ס"ק ו, סי' קנו על סי' תרכט
ד/א חזו"א על הרמב"ם
ד/א חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' קנג
ד/א חסדי דוד ח"ח עמ' קיב, קסז
ד/א חתן סופר חנוכה-פורים עמ' טו
ד/א טהרת אליהו עמ' שמג, שמד {ראב"ד}, תנו
ד/א יד אברהם כלים עמ' קנד-קנה, קעד, רא, רג, רו, רכז
ד/א יד אברהם מקואות פרק ו משנה ה אות ט
ד/א מוריה גל' קנד עמ' פד {סתם פשוטי כלי עץ לא מק"ט אף מדרבנן}
ד/א מחנה יהודה (אשכנזי) דף קצח ע"ג
ד/א מי השלוח (רובינשטין) - מקור נפתח עמ' קמ-קמא
ד/א מים טהורים עמ' קצה
ד/א מנחת חינוך ח"ב עמ' קכז
ד/א מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' רד
ד/א מעיל צדקה (לנדסופר) סי' לט
ד/א מעיל צדקה (תשעח) עמ' קמ
ד/א מעיני מים מקואות עמ' קצא, קצה, רד
ד/א מצודת דוד (שפרבר) עמ' תצב = שדי חמד מע' חנוכה סי' א (ח"ט עמ' 188) = בית מאיר או"ח סי' תרע {מנורת עץ}
ד/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/א מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קלה אות א {כלי עץ הבא במדה אינו מק"ט מדרס}
ד/א משמרת הטהרה כלים פ"י מ"א, פט"ז מ"ז-מ"ח, פי"ז מ"יז סי' 2, פי"ח מ"ג סי' 2, פ"כ מ"ז, פכ"ב מ"א
ד/א משנת יעקב
ד/א משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' קע
ד/א נטע שעשועים (שליסל) עמ' קטז {מל"מ}
ד/א ערהשה"ע טהרות סי' קצה אות ב
ד/א פני אברהם (פרלמן) דף מז ע"ד {תשמיש אדם בלבד}
ד/א קול דודי מקואות סי' פז, צ, צב
ד/א קרית מלך
ד/א ריח שדה דף ע ע"ד {טהור אף דרבנן}
ד/א רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' סז
ד/א שארית יוסף (תשמד) שו"ת סי' ס הערה 6
ד/א שארית יוסף (תשסז) עמ' קלה
ד/א שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קפג
ד/א שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' קצג
ד/א שו"ת ר"י מפוזנא עמ' קי
ד/א שמן ראש חנוכה ח"ב עמ' קז
ד/א שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות קסה
ד/א שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות קצז, רלא, רצו, ש, שכה, שלא, שפ
ד/א שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ג אות תכז, תנ, תצח
ד/א שערי דעת (פלדמן) ח"א פ"ו סעיף ז
ד/א שערי טהר ח"ב שער א סי' ח
ד/א שערי יצחק (תשיז) עמ' רצח, שב
ד/א שערי מאיר עמ' קט {מל"מ}
ד/א שפת אמת על התלמוד ח"ב דף סו ע"ג
ד/א תשובות ר' איסר יהודה עמ' 15 {תשמיש אדם}
ד/ב באר החיים
ד/ב דברי לוי
ד/ב הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' י ס"ק יז
ד/ב הר המלך ח"ז עמ' רטז
ד/ב חזו"א כלים סי' כד ס"ק ז, סי' כו ס"ק ט
ד/ב חזו"א על הרמב"ם
ד/ב יד אברהם כלים עמ' קלח, קעד
ד/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ב משמרת הטהרה כלים פ"יח מ"ג סי' 2
ד/ב שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות שפ
ד/ג אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' קלה, ח"ח עמ' קנז
ד/ג אבן ישראל (פישר) ח"ט עמ' קמו {מכבש של שרף}
ד/ג אורה ושמחה הל' סוכה פ"ה ס"ק לז
ד/ג דברות משה נדה וטהרות עמ' תקט {מכבש של שכף}
ד/ג דברות משה שבת ח"ב סי' מח ענף ב
ד/ג דברי תלמוד ח"א עמ' שלט
ד/ג חזו"א כלים סי' כז ס"ק ג
ד/ג חזו"א על הרמב"ם
ד/ג יד אברהם כלים עמ' לב
ד/ג כבוד מלכים (מרגליות) {ראב"ד}
ד/ג מועדים וזמנים ח"ב סי' קד
ד/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ג סוכה של מי עמ' קסו
ד/ג פני אברהם (פרלמן) דף מז ע"א
ד/ג קהלות יעקב סוכה יט, טהרות ח, חולין ל
ד/ג שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' קעב
ד/ג שערי טהר ח"ב שער א סי' ט אות א
ד/ד אבן האזל קדשים ח"א דף ד ע"ב
ד/ד אבן משה (לונץ) דף ג ע"ד, ה ע"ב {כ"מ בשם ר"י קורקוס}
ד/ד אגרות משה יו"ד ח"א סי' קח, קכא
ד/ד אהבת קדומים עמ' רלא
ד/ד אהל משה (הורוביץ) ח"א מנחות צז ע"א
ד/ד אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' קצב
ד/ד אוצרות הרמב"ם
ד/ד אורה ושמחה הל' שופר פ"א ס"ק עז
ד/ד אורח משפט עמ' רסא ע"ב
ד/ד אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תקעא-תקעג
ד/ד אמרי חן (לוונברג) כלים עמ' עז-פג
ד/ד באר החיים
ד/ד בדבר מלך חט"ו עמ' קלג {חיפויי המטה טהורין וכו' וכן כלי עץ או עצם שיש בהם בית קיבול שציפום מתכת טהורין וכו'}
ד/ד בדבר מלך חט"ז עמ' שעז
ד/ד ביצחק יקרא (תשמט) ח"ב סי' יד
ד/ד ביצחק יקרא (תשע) סי' לח סעיף ג ד"ה שוב נתעוררתי {ראב"ד}, סי' מא סעיף ב ד"ה ובחי' {גרי"ז}
ד/ד בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' קמה
ד/ד בית יצחק (תשי"ג) עמ' 69-72
ד/ד בנין הלכה עמ' קמא {מזבח אינו כקרקע}
ד/ד ברור הלכה חגיגה כו ע"ב ציון ו
ד/ד גבורת יצחק חגיגה עמ' רנו, רס
ד/ד דביר הקודש מנחות עמ' שכח-שכט
ד/ד דברות משה נדה וטהרות עמ' תעא, תעב, תתצה, תתק {והציפוי עצמו טהור כמו שביארנו}
ד/ד דברי יואל - שו"ת עמ' רנ
ד/ד דברי יששכר דף ח ע"א
ד/ד דברי לוי
ד/ד דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' רטו
ד/ד דורש לציון (תקצד) דרוש יא בהגהה
ד/ד דורש לציון (תשנה) עמ' קכז {ראב"ד}
ד/ד זכר יצחק (תשח) עמ' קצב
ד/ד זכר יצחק (תשן) עמ' רה
ד/ד זכרון בנימין ח"א עמ' צז
ד/ד חדושים ובאורים (גרי') כלים סי' ד ס"ק ח
ד/ד חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' קפא
ד/ד חזו"א כלים סי' יד ס"ק ז-ח
ד/ד חזו"א על הרמב"ם
ד/ד חי' הגר"ח החדש עמ' קלב
ד/ד חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' עח {מל"מ}
ד/ד חלקת יואב מהדו"ק או"ח סי' ג
ד/ד חסדי דוד ח"ח עמ' עח, פה, צח, קיז
ד/ד טהרת אליהו עמ' תפד, תפח
ד/ד יד אברהם כלים עמ' קלט, רו, ריג, רנח
ד/ד יד יצחק (הכהן)
ד/ד יד ישראל ח"ב
ד/ד ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' קד-קו
ד/ד ישמח לב (הלוי) - פלח הרמון עמ' שעג
ד/ד כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' קמה
ד/ד לשון זהב חגיגה כו
ד/ד מוריה גל' קצט עמ' פג {לפי הציפוי}
ד/ד מים טהורים עמ' קטז {ראב"ד}
ד/ד מנחת חזקיה מנחות עמ' רפו
ד/ד מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שכז
ד/ד מעדני מלך (תשמח) עמ' פה-פו, פח
ד/ד מעיני המים
ד/ד מעיני מים מקואות עמ' רמח, רנח
ד/ד מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' רפ
ד/ד מקום דוד [בית ועד דף יא ע"א]
ד/ד מרגניתא דר"מ
ד/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ד משמרת הטהרה כלים פ"יא מ"ו
ד/ד נודע ביהודה השלם או"ח עמ' ח
ד/ד נודע ביהודה קמא או"ח סי' א
ד/ד נחלת בנימין עמ' קיח
ד/ד נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' נו
ד/ד סיומי המסכתות עמ' 93
ד/ד ענפי ארז (זי') דף כו ע"א
ד/ד פאת ים (מאיו) דף לג ע"ג
ד/ד פרי הארץ (מזרחי) ח"ב דף ז ע"ב
ד/ד פתח האהל דף פו ע"ד
ד/ד קהלות יעקב טהרות יב
ד/ד קרית מלך
ד/ד קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' שנח
ד/ד רנת יצחק מלכים עמ' סט {מאחר שציפן ביטלן}
ד/ד שו"ת מהרש"ם ח"א סי' ב
ד/ד שושן עדות דף יט ע"א
ד/ד שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' רפא, מנחות עמ' תכט
ד/ד שמועת חיים ערכין ח"א עמ' רפט
ד/ד שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' תיח
ד/ד שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות קס, קסה
ד/ד שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות נט
ד/ד שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות רד, רלא, רפט, שלה, שסו
ד/ד שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ג אות תכח, תלא, תקיא
ד/ד שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' מא
ד/ד שערי יצחק (תשיז) עמ' שב
ד/ד שפתי ראם דף מ ע"א-ע"ב {ציפוי}
ד/ד תורת הקדש ח"ב עמ' קא
ד/ד תחומין חכ"ב עמ' 500
ד/ד תשובות ר' איסר יהודה עמ' 19 {חיפויין}
ד/ה אורה ושמחה הל' סוכה פ"ה ס"ק לז
ד/ה אמרות טהורות (וולפסון) פסחים סי' מב ס"ק ח, והערה 23, 25
ד/ה באר החיים
ד/ה בית מרדכי (סאויצקי) דף לט ע"ב {זכר ישעיהו}
ד/ה גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ב סי' טז
ד/ה דברות משה נדה וטהרות עמ' תעח {היתה היא ממתכת ושיניים שלו מעץ הכל טהור}
ד/ה דברי לוי
ד/ה דגל יהודה (בילו') עמ' קיג
ד/ה השיב משה (תשעה) סי' מו אות ה עמ' קצב
ד/ה חסדי דוד ח"ח עמ' צה
ד/ה טל אורות (טובול) סוכה עמ' ק
ד/ה יד אברהם כלים עמ' קכז, קלא
ד/ה להורות נתן - שו"ת ח"ב עמ' סה
ד/ה מעדני מלך (תשמח) עמ' פז
ד/ה מראות ישרים סוכה עמ' קה
ד/ה נתן פריו סוכה עמ' קכח
ד/ה עמק הלכה-אסיא (תשמו) עמ' 270
ד/ה עץ חיים (אבלסון) עמ' רסד
ד/ה עצי חיים הל' מקואות (תשסח) עמ' קיט
ד/ה צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קסב אות ג
ד/ה קרית מלך
ד/ה שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' תמ
ד/ה תחומין חכ"ב עמ' 498
ד/ו אור הישר [שבות יעקב ח"א סי' לג, שו"ת מהרש"ם ח"א סי' ב, עי' תוס' שבת נב ע"ב]
ד/ו אמרות טהורות (וולפסון) פסחים סי' מב ס"ק ח, והערה 23, 25
ד/ו באר החיים
ד/ו ברור הלכה שבת נט ע"ב אחרי ציון ו
ד/ו גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ב סי' טז
ד/ו גליונות אבני נזר
ד/ו דברות משה נדה וטהרות עמ' תעח, תקט {טבעת של מתכת וחותמה של אלמוג טמאה}
ד/ו דברות משה שבת ח"ב סי' מח ענף א-ב
ד/ו דברי לוי
ד/ו חזו"א כלים סי' יז ס"ק יד
ד/ו חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"ב עמ' פז
ד/ו חלק לוי עמ' שלז
ד/ו חסדי דוד ח"ח עמ' צה
ד/ו יד ישראל ח"ב
ד/ו להורות נתן - שו"ת ח"ב עמ' סה
ד/ו מי השלוח (רובינשטין) - מקור נפתח עמ' קמח
ד/ו מילי דתכשיט עמ' קנד
ד/ו מעיני מים מקואות עמ' רלב, רמו
ד/ו משנת יעקב
ד/ו משפט כהן עמ' רעז
ד/ו נתיבות אדם ח"ב עמ' צז
ד/ו נתן פריו סוכה עמ' קכט
ד/ו שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' סד
ד/ו שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' יז
ד/ו שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' קכה {כ"מ}
ד/ו שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' תמ
ד/ו שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות רסה
ד/ו תפארת נתן עמ' פא
ד/ז אור עולם (שניאורסון) עמ' 316 {מל"מ}
ד/ז אמרות טהורות (וולפסון) פסחים סי' מב ס"ק ח, והערה 23, 25
ד/ז באר החיים
ד/ז גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ב סי' טז
ד/ז דברי לוי
ד/ז יד אברהם כלים עמ' קלב-קלג, קעד
ד/ז מי השלוח (רובינשטין) - מקור נפתח עמ' קמח
ד/ז משפט כהן עמ' רעו ע"א, רעז ע"א
ד/ז קרית מלך
ד/ח אמרות טהורות (וולפסון) פסחים סי' מב ס"ק ח, והערה 23, 25
ד/ח באר החיים
ד/ח גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ב סי' טז
ד/ח השיב משה (תשעה) סי' מו אות ה עמ' קצב
ד/ח התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קח
ד/ח חזו"א יו"ד סי' קלד ס"ק ה, כלים סי' יח ס"ק ט, מקואות ח"ב סי' ז ס"ק ה
ד/ח חזו"א על הרמב"ם
ד/ח טהרת אליהו עמ' שד
ד/ח יד אברהם כלים עמ' קלז
ד/ח להורות נתן - שו"ת ח"ב עמ' סה
ד/ח מי השלוח (רובינשטין) - מקור נפתח עמ' קמ, קמח-קמט
ד/ח מצודת דוד (שפרבר) עמ' תצט, תקא {שלא תאכלנו הארץ, וכ"מ}
ד/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ח נתן פריו סוכה עמ' קכח
ד/ח עצי חיים הל' מקואות (תשסח) עמ' קיט
ד/ח צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קסב אות ג
ד/ח קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' רג {כ"מ}
ד/ח שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות רעו, רצ
ד/ט דברי יששכר דף ח ע"א
ד/ט חזו"א יו"ד סי' קלד ס"ק ה, מקואות ח"ב סי' ז ס"ק ה
ד/ט טהרת אליהו עמ' שד
ד/ט שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות רעו
ד/י אור שמח
ד/י מים טהורים עמ' קלג
ד/י מצודת דוד (שפרבר) עמ' תצט {לנוי}
ד/י שערי טהר ח"ד שער ג סי' יא אות ה
ד/י תפארת צבי (תשס) ח"ב עמ' קמו


ה/673 הלכות כלים פרק ה *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ה/רה"פ דעת משה (הכהן)
ה/רה"פ טהרת הכלים
ה/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ה/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ה/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' קצא-קצב
ה/רה"פ פי' ר"י קאפח
ה/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ה/רה"פ רמב"ם הערוך
ה/רה"פ רמב"ם לעם
ה/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ה/א אבן האזל קדשים ח"ב דף יד ע"א
ה/א אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' קלה
ה/א אגרות הגרי"ד עמ' רכז
ה/א אוצרות הרמב"ם
ה/א אור הישר [עי' לעיל ספ"ב ולקמן פ"ז ה"ב]
ה/א באר החיים
ה/א בינת אמת עמ' שפד-שפה
ה/א ברור הלכה חולין כה ע"ב ציון א
ה/א דברות משה נדה וטהרות עמ' תפג {אף שלא גמר גביהן מקבלין טומאה}
ה/א דברות משה שבת ח"ב סי' מו ענף ב
ה/א דברי לוי
ה/א דגל יהודה (בילו') עמ' קיג
ה/א המאיר לארץ
ה/א הר המלך ח"ז עמ' רטז
ה/א הררי קדם שבת עמ' רנו
ה/א זכר יצחק (תשן) עמ' שיז
ה/א זכרון בנימין ח"א עמ' סו
ה/א חדושים ובאורים (גרי') כלים סי' ב ס"ק יט
ה/א חזו"א כלים סי' כ ס"ק א, ד, ו, סי' כא ס"ק ג
ה/א חזו"א על הרמב"ם
ה/א חסדי דוד ח"ח עמ' צ, קד-קה
ה/א חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ג עמ' רכב-רכג
ה/א טהרת אליהו עמ' שכ {ראב"ד}, שכב, שכה, תקמח
ה/א יד אברהם כלים עמ' סד, קכז, קמד, קמו, קמז, קנא
ה/א לב אריה (בראד) חולין כה ע"ב
ה/א לב אריה (בראד, תשסד) עמ' צא
ה/א מים טהורים עמ' קמא
ה/א מנחת חינוך ח"ב עמ' קכו
ה/א מעיני המים
ה/א מעשה רקח
ה/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/א משכנות אפרים שבת סי' ח אות טז
ה/א משמרת הטהרה כלים פ"ה מ"יא, פי"ב מ"ח, פט"ו מ"ב, פט"ז מ"ג, פ"כ מ"ג ומ"ז
ה/א משנה שכיר יו"ד עמ' רנ-רנא
ה/א משנת יעקב
ה/א נתיב מאיר
ה/א נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' נו
ה/א ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תקצא-תקצב, תקצד
ה/א עץ חיים (אבלסון) עמ' רסד
ה/א פרי הארץ (מזרחי) ח"ב דף ז ע"ב וע"ד
ה/א פרי השדה (דייטש) ח"ב סי' צד (נה ע"ד) {הולכים אחר המחשבה}
ה/א פתח האהל דף נו ע"ד, פו ע"ד
ה/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קעו (ג) אות יד
ה/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' שלו אות ל
ה/א קרית מלך
ה/א שו"ת מהרא"י מזינקוויץ עמ' רא-רב
ה/א שושן עדות דף קסה ע"ג
ה/א שם טוב
ה/א שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות שד, שיח, שכו
ה/א שערי טהר ח"ב שער א סי' ט אות א, ח"ד שער ג סי' יג אות ג
ה/א תשובות הרי"ד עמ' שצ
ה/א תשובות ר' איסר יהודה עמ' 18 {גולמי כלי עץ}
ה/ב באר החיים
ה/ב חסדי דוד ח"ח עמ' צ
ה/ב טהרת אליהו עמ' של
ה/ב יד אברהם כלים עמ' קמז
ה/ב שם טוב
ה/ג אור הישר [אור הישר כלים פט"ו מ"ו]
ה/ג באר החיים
ה/ג הר המלך ח"ז עמ' ריז
ה/ג יד אברהם כלים עמ' קמז
ה/ג מים טהורים עמ' קמד
ה/ג מעשה רקח
ה/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/ג רלב"ג ויקרא פ"ט תועלת כד עמ' קסט
ה/ד באר החיים
ה/ד דברי לוי
ה/ד חדושים ובאורים (גרי') כלים סי' ה ס"ק ד
ה/ד חסדי דוד ח"ח עמ' קח
ה/ד יד ישראל ח"ב
ה/ד רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' קפא
ה/ד שיח התורה עמ' שלח {אין עליה צורת כלי}
ה/ד שערי טהר ח"ב שער א סי' ח
ה/ה באר החיים
ה/ה דברי לוי
ה/ה חדושים ובאורים (גרי') כלים סי' ה ס"ק ה
ה/ה חזו"א כלים סי' כא ס"ק ו
ה/ה חזו"א על הרמב"ם
ה/ה טהרת אליהו עמ' שלה {ראב"ד}
ה/ה טל אורות (טובול) סוכה עמ' קד
ה/ה יד אברהם כלים עמ' קנב
ה/ה להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' סב {ראב"ד}
ה/ה מעשה רקח
ה/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/ה משמרת הטהרה כלים פט"ז מ"ה
ה/ה נתן פריו סוכה עמ' צו
ה/ה פועלים ואומנים עמ' 128
ה/ה קרית מלך
ה/ה שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' רצג {ראב"ד}
ה/ה שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות קסד
ה/ה שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות שכג
ה/ו באר החיים
ה/ו חזו"א כלים סי' כא ס"ק ו
ה/ו חזו"א על הרמב"ם
ה/ו טהרת אליהו עמ' שלח
ה/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/ז אמונת עתיך גל' 115 עמ' 46 {כלי חד פעמי}
ה/ז אמרי דעת או"ח סי' ט עמ' מו
ה/ז באר החיים
ה/ז באר המים עמ' לז, קמה
ה/ז ברכת שמים (וייס) עמ' רמד
ה/ז דברות אליהו ח"ד עמ' טז {כלי שמשליכים אותו אחרי השימוש}
ה/ז דברי אור ח"ב עמ' לז
ה/ז דברי לוי
ה/ז ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' מט, נא-נב, תרעד-תרעה
ה/ז ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' קמט
ה/ז זכרון בנימין ח"ב עמ' תקסא
ה/ז טהרת אליהו עמ' שלט, תכז
ה/ז לב השבת סי' מה הערה 60
ה/ז מחשבת חיים או"ח עמ' רלא
ה/ז מנחת חן (אהלבוים, שו"ת) עמ' כא, כג {כלי חד פעמי}
ה/ז מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ה עמ' קנ
ה/ז מנחת שי חלה עמ' צט
ה/ז משמרת הטהרה כלים פט"ז מ"ה סי' 2
ה/ז משנה הלכות ח"ז סי' קיא
ה/ז משפט הקנין ח"ב עמ' קצ-קצא
ה/ז ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' ר, רה-רו {קרן}
ה/ז רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' של, שלב
ה/ז שולי הגליון עמ' קנח
ה/ז שם טוב
ה/ז שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות שכד
ה/ז שפתי דעת ח"א עמ' צט {כ"מ - תשמיש עראי}
ה/ז שפתי דעת ח"א עמ' ק
ה/ז תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' רנה
ה/ח באר החיים
ה/ח עמק הלכה-אסיא (תשמו) עמ' 270
ה/ח שם טוב
ה/ח שפתי דעת ח"א עמ' ק
ה/ח תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' רנה
ה/ח תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' תקכה
ה/ט באר החיים
ה/ט חזו"א יו"ד סי' צד ס"ק יד, כלים סי' כה ס"ק כא
ה/ט מים טהורים עמ' קצ
ה/ט שערי טהר ח"ד שער ג סי' יא אות ג
ה/י באר החיים
ה/י יד אברהם כלים עמ' ריט
ה/י מעשה רקח
ה/י מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/י שם טוב
ה/יא אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' קלה
ה/יא באר החיים
ה/יא דברי לוי
ה/יא יד אברהם כלים עמ' ריט
ה/יא משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' רצג
ה/יב באר החיים
ה/יב חי' הגר"ח החדש עמ' תקמג {שניטל ואין רגליו ניטלות}
ה/יב טהרת אליהו עמ' תיג, תמ-תמא
ה/יב יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' נח
ה/יב צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קעב, קעו (ג) אות יד, סי' שלו אות כט
ה/יב שם טוב
ה/יב שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ג אות תכט
ה/יב תשובות ר' איסר יהודה עמ' 22 {רגל אחת מאבן}


ו/674 הלכות כלים פרק ו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ו/רה"פ דעת משה (הכהן)
ו/רה"פ טהרת הכלים
ו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ו/רה"פ מעשה רקח
ו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ו/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' קצג-קצד
ו/רה"פ פי' ר"י קאפח
ו/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ו/רה"פ רמב"ם הערוך
ו/רה"פ רמב"ם לעם
ו/רה"פ שם טוב
ו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ו/א אבן האזל קדשים ח"ב דף יח ע"ב
ו/א אגרות הגרי"ד עמ' רכא, רכג-רכד, רכז, רלה
ו/א אוריתא יג עמ' עד
ו/א אמרי חן (לוונברג) כלים עמ' קיא
ו/א באר החיים
ו/א באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' פג
ו/א בית מרדכי (סאויצקי) דף ה ע"א
ו/א דברות משה שבת ח"ב סי' מו ענף ב
ו/א זכר דוד על התורה עמ' קלא {נשברו טהרו}
ו/א חי' הגר"ח החדש עמ' תקמב
ו/א חסדי דוד ח"ח עמ' לד, פא
ו/א יד אברהם כלים עמ' כו, קנ, רכא
ו/א להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' קסב
ו/א משמרת הטהרה כלים פי"ז מ"א
ו/א משנת יעקב
ו/א משנת שמחה
ו/א נתן פריו ב"מ עמ' רמב
ו/א ערהשה"ע טהרות סי' ריח אות ז
ו/א תשובה שלמה או"ח סי' ח דף יב ע"א
ו/ב אגרות הגרי"ד עמ' ריד, רלו
ו/ב אור שמח
ו/ב באר החיים
ו/ב באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' פג
ו/ב ברור הלכה סוכה - ברורי הראי"ה ו ע"א ציון ה
ו/ב חזו"א כלים סי' כג ס"ק ג-ה
ו/ב חזו"א על הרמב"ם
ו/ב חי' הגר"ח החדש עמ' תקנו {אין נוח להתגלגל}
ו/ב חשב האפוד כלים פ"ג מ"א עמ' נד, פ"ח מ"ב עמ' קצד
ו/ב יד אברהם כלים עמ' מג, קנ, קנט-קס
ו/ב להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' קסג
ו/ב להורות נתן ח"ז עמ' סז {מוציא רמון}
ו/ב מוריה גל' רלא עמ' קו
ו/ב מים טהורים עמ' קמח, קנ
ו/ב מעיל צדקה (לנדסופר) סי' כז
ו/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/ב משמרת הטהרה כלים פי"ז מ"א
ו/ב נתן פריו ב"מ עמ' רמב
ו/ב נתן פריו סוכה עמ' קו {שיעורים שונים לטהר כלי בנקב}
ו/ב עורה שחר דף לג ע"א
ו/ב עמק שאלה (טברסקי) עמ' קפד
ו/ב צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קעה, סי' שלה אות ב
ו/ב צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קעו (ג) אות יב
ו/ב קרית מלך
ו/ב שו"ע הרב תיקוני המקוה ד"ה להזהיר
ו/ב שלמי יוסף סוכה עמ' רלב
ו/ב שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות מז
ו/ב שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות שמז
ו/ב שפת אמת על התלמוד ח"א דף צד ע"א
ו/ב תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' רעא
ו/ג אגרות הגרי"ד עמ' רלו
ו/ג אוצרות הרמב"ם
ו/ג אמרי יהושע (דומב) ח"ו עמ' רמב
ו/ג באר החיים
ו/ג דברי לוי
ו/ג הערות ובאורים (אדלשטיין) טהרות עמ' רלב
ו/ג חדושים ובאורים (גרי') כלים סי' ג ס"ק ט
ו/ג חזו"א כלים סי' יח ס"ק יב, סי' כג ס"ק א, ג, סי' כח ס"ק י
ו/ג חזו"א על הרמב"ם
ו/ג חי' בן אריה ח"ב קונטרס מקואות סי' א ס"ק מג
ו/ג חי' חתם סופר
ו/ג חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' שטז, שלו
ו/ג חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' לז
ו/ג חסדי דוד ח"ח עמ' קיא
ו/ג טהרת אליהו עמ' שסט {ישועות מלכו}
ו/ג יד אברהם כלים עמ' קנז, רכו
ו/ג ידי משה (בוצק' תשמג) לשבת דף פד
ו/ג ישועות מלכו (קרית ארבע)
ו/ג לבושי מרדכי יו"ד עמ' רד
ו/ג מעיני המים
ו/ג מפתח הבאורים [חתם סופר יו"ד סי' שנד]
ו/ג מקדש דוד החדש טהרות עמ' תקה
ו/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/ג משמרת הטהרה כלים פי"ז מ"א ומ"ד, פ"כ מ"ד
ו/ג עמק שאלה (טברסקי) עמ' קצב, תשצח
ו/ג ערהשה"ע טהרות סי' רלא אות ג
ו/ג פרי השדה (דייטש) ח"ב סי' צד (נה ע"ג-ע"ד, נו ע"א)
ו/ג צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קעו (ג) אות יב
ו/ג קרית מלך
ו/ג שלמי יוסף סוכה עמ' רלג-רלד
ו/ג שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות מז, נו, סח, קכח, קעו
ו/ג שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות שלז, שלט, שמא, שמג
ו/ג שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ג אות תמה, תנא
ו/ג שעורי ר' יחיאל מיכל מקואות אות נא
ו/ג שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ג הע' 324
ו/ג שערי טהר ח"ב שער א סי' ח
ו/ג תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' קכה
ו/ד אגרות הגרי"ד עמ' רלו
ו/ד פרי השדה (דייטש) ח"ב סי' צד (נה ע"ד, נו ע"א)
ו/ד שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות שמו
ו/ה הערות ר"י ליינר
ו/ה חסדי דוד ח"ח עמ' קיג
ו/ה להורות נתן ח"ז עמ' סז {מוציא זית}
ו/ה משמרת הטהרה כלים פי"ז מ"ד
ו/ה צמח צדק (חב"ד) שו"תת צמח צדק (חב"ד) יו"ד סי' קעב
ו/ו דברי לוי
ו/ו יד אברהם כלים עמ' קנז
ו/ו פרי השדה (דייטש) ח"ב סי' צד (נה ע"ד, נו ע"א)
ו/ו קהלות יעקב שבת כה
ו/ו שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' קפח
ו/ו שלמי יוסף סוכה עמ' רלב
ו/ו שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות שמ, שמג
ו/ו תשורת שי מהדו"ק סי' שמז
ו/ז באר החיים
ו/ז משמרת הטהרה כלים פי"ז מ"א
ו/ח באר החיים
ו/ח שארית יהודה (ינוביץ) יו"ד סי' לו
ו/ט באר החיים
ו/ט הדרום ל עמ' 161
ו/ט זכרון בנימין ח"א עמ' סו
ו/ט חזו"א כלים סי' כא ס"ק א
ו/ט טהרת אליהו עמ' שלב
ו/ט יד אברהם כלים עמ' קנ
ו/ט נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' רפב
ו/ט נודע ביהודה תנינא יו"ד סי' קט
ו/ט קרית מלך
ו/ט שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות שיג
ו/ט שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ג אות תמז
ו/ט תשובות ר' איסר יהודה עמ' 16 {כלי עץ שנחלק}
ו/י באר החיים
ו/י חסדי דוד ח"ח עמ' פא, קלח
ו/י טהרת אליהו עמ' שלב
ו/י יד אברהם כלים עמ' קד
ו/י יד אברהם כלים עמ' רא-רב
ו/י קרית מלך
ו/יא באר החיים
ו/יא.
ו/יב באר החיים
ו/יב חסדי דוד ח"ח עמ' קלח
ו/יג באר החיים
ו/יג הערות ובאורים (אדלשטיין) טהרות עמ' רפה
ו/יג חי' בן אריה ח"ב קונטרס מקואות סי' ג ס"ק ג
ו/יג טהרת אליהו עמ' תיד
ו/יד שנתון המשפט העברי ח"ח עמ' 352
ו/יד תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' קכה
ו/טו אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תקעב-תקעג
ו/טו באר החיים
ו/טו ברור הלכה חגיגה כו ע"ב ציון ו
ו/טו דביר הקודש מנחות עמ' של {חיפן}
ו/טו הר המלך ח"ג עמ' כז
ו/טו חסדי דוד ח"ח עמ' קלח
ו/טו חתן סופר או"ח ח"א עמ' קצה
ו/טו טהרת אליהו עמ' תצא
ו/טו יד אברהם כלים עמ' רא-רב
ו/טו יד ישראל ח"ב
ו/טו מים טהורים עמ' קצה
ו/טו מעדני מלך (תשמח) עמ' פו
ו/טו משמרת הטהרה כלים פכ"ב מ"א
ו/טו פאת ים (מאיו) דף לג ע"ג
ו/טו קרית מלך
ו/טו שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' רכד אות כג
ו/טו שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ג אות תכז


ז/675 הלכות כלים פרק ז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ז/רה"פ דעת משה (הכהן)
ז/רה"פ טהרת הכלים
ז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ז/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' קצה-קצו
ז/רה"פ פי' ר"י קאפח
ז/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ז/רה"פ רמב"ם הערוך
ז/רה"פ רמב"ם לעם
ז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ז/א אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' קלה
ז/א אבני נזר או"ח סי' תק אות ו
ז/א אור שמח
ז/א איש על העדה (אלאביץ) עמ' 187
ז/א באר החיים
ז/א דברות משה שבת ח"ב סי' מו ענף ב
ז/א חסדי דוד ח"ח עמ' קנב
ז/א לב אריה (בראד) חולין קכד ע"א
ז/א מעשה רקח
ז/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/א משמרת הטהרה כלים פ"ה מי"א, פכ"ו מ"ז, פכ"ז ה"א סי' 2
ז/א נועם חי"א עמ' קצא {תפילין}
ז/א קרית מלך
ז/א רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' יד
ז/א שו"ת מהרש"ם ח"ד סי' ה
ז/א שם טוב
ז/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שסה
ז/א שערי טהר ח"ב שער א סי' ח, ח"ד שער ג סי' יג אות ג
ז/ב אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' קלה
ז/ב אגרות הגרי"ד עמ' רכו
ז/ב באר החיים
ז/ב זכרון בנימין ח"א עמ' ת
ז/ב חדושים ובאורים (גרי') כלים סי' ה ס"ק י
ז/ב טהרת אליהו עמ' שמג
ז/ב יד אברהם כלים עמ' קנג, רנד
ז/ב ידי משה (בוצק' תשמג) סי' שיט
ז/ב לב שלמה (הלוי) דף קלז ע"ב
ז/ב מים טהורים עמ' קמו
ז/ב משמרת הטהרה כלים פט"ז מ"ו
ז/ב קרית מלך
ז/ב שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות שכו-שכח
ז/ב שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ג אות תסא, תצו
ז/ג חדושים ובאורים (גרי') כלים סי' ה ס"ק י
ז/ג מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' רא
ז/ג מעשה רקח
ז/ג צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קעו (א) אות יח
ז/ג שם טוב
ז/ד אבן ישראל (פישר)
ז/ד באר החיים
ז/ד הר המלך ח"ז עמ' ריז
ז/ד חזו"א כלים סי' ל ס"ק יד
ז/ד חזו"א על הרמב"ם
ז/ד משמרת הטהרה כלים פט"ז מ"ו
ז/ה באר החיים
ז/ה דעת ותבונה מכשירין עמ' תפא
ז/ה הר המלך ח"ז עמ' ריז
ז/ה חדושים ובאורים (גרי') כלים סי' ה ס"ק י
ז/ה חזו"א כלים סי' כא ס"ק ז
ז/ה חזו"א על הרמב"ם
ז/ה יד אברהם כלים עמ' קנג
ז/ה מעשה רקח
ז/ה מקדש דוד החדש טהרות עמ' תקטו
ז/ה מקדש דוד סי' נד אות ג
ז/ה מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"א דף נה
ז/ה מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' קסה
ז/ה שם טוב
ז/ה שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות שכה
ז/ה שערי טהר ח"ד שער א סי' ט אות ג, שער ג סי' ה אות ב
ז/ו אגרות משה יו"ד ח"א סי' קסו ענף ג
ז/ו באר החיים
ז/ו הר המלך ח"ז עמ' ריז-ריח
ז/ו חזו"א כלים סי' כג ס"ק ג
ז/ו חזו"א על הרמב"ם
ז/ו חי' הריצ"ד
ז/ו חסדי דוד ח"ח עמ' קיא
ז/ו יד אברהם כלים עמ' קנו
ז/ו מעיני המים
ז/ו מעשה רקח
ז/ו משמרת הטהרה כלים פי"ז מ"ב ומ"ד
ז/ו שם טוב
ז/ו שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות שמ-שמב, שס
ז/ז באר החיים
ז/ז חזו"א ידים סי' כה ס"ק ט
ז/ז חזו"א על הרמב"ם
ז/ז יד אברהם כלים עמ' קפו
ז/ז שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות תב
ז/ז תשובה שלמה או"ח סי' יד
ז/ח באר החיים
ז/ח יד אברהם כלים עמ' קפו
ז/ח.
ז/ט אגרות הגרי"ד עמ' רכז
ז/ט באר החיים
ז/ט דברי לוי
ז/ט חדושים ובאורים (גרי') כלים סי' ו ס"ק ז
ז/ט חזו"א כלים סי' ל ס"ק ד
ז/ט חזו"א על הרמב"ם
ז/ט חסדי דוד ח"ח עמ' פא
ז/ט יד אברהם כלים עמ' קיט, רנב
ז/ט מים טהורים עמ' ריח
ז/ט מעיני המים
ז/ט מעשה רקח
ז/ט מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"א דף לב
ז/ט מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' צט
ז/ט מרגניתא דר"מ
ז/ט משכנות אפרים שבת סי' ח אות ב {אע"פ שאפשר להחזירן}
ז/ט משמרת הטהרה כלים פכ"ו מ"א
ז/ט משנת יעקב
ז/ט פני שלמה שבת עמ' קמז {אם שנציו עליו}
ז/ט שם טוב
ז/ט שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות קכט
ז/ט שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות מה
ז/ט שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות רי
ז/ט שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ג אות תפח
ז/ט שערי טהר ח"ד שער ג סי' יד אות א, סי' טו אות א
ז/ט תפארת צבי (תשס) ח"ב עמ' קמח
ז/ט תשובות ר' איסר יהודה עמ' 14, 15, 17 {הואיל שהדיוט יכול להחזירה}
ז/י באר החיים
ז/י דברי לוי
ז/י חזו"א כלים סי' ל ס"ק ג-ד
ז/י חזו"א על הרמב"ם
ז/י טהרת אליהו עמ' תפב
ז/י יד אברהם כלים עמ' רנב-רנג
ז/י מים טהורים עמ' ריח, רכ
ז/י משמרת הטהרה כלים פכ"ו מ"א
ז/י פני שלמה (גנצפריד) שבת עמ' קמז
ז/י שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות רי
ז/י שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ג אות תפט
ז/י שערי טהר ח"ד שער ג סי' יד אות א, סי' טו אות א
ז/י תפארת צבי (תשס) ח"ב עמ' קמט
ז/יא באר החיים
ז/יא בית אפרים או"ח (תרמד) דף ד ע"א
ז/יא חזו"א כלים סי' ל ס"ק טו, לב
ז/יא חזו"א על הרמב"ם
ז/יא חסדי דוד ח"ח עמ' פב
ז/יא טהרת אליהו עמ' תפ
ז/יא יד אברהם כלים עמ' קעח
ז/יא מרגניתא דר"מ
ז/יא משמרת הטהרה כלים פכ"ו מ"ב ומ"ד
ז/יא סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' קלג, קמ
ז/יא קרית מלך
ז/יא שערי טהר ח"ד שער ג סי' יד אות א
ז/יב אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' קלה
ז/יב אוצרות הרמב"ם
ז/יב אור הישר [עי' תוס' מנחות כה ע"ב, חי' הרמב"ן שבת קיב ע"א, ריטב"א עירובין כד ע"א, תוי"ט כלים פי"ח מ"ו ופכ"ו מ"ד, פמ"א ח"ב סי' קפה]
ז/יב באר החיים
ז/יב בית אפרים או"ח (תרמד) דף ד ע"א-ע"ב
ז/יב ברור הלכה שבת קיב ע"א ציון א פסקה ג {מל"מ}, ציון ד
ז/יב דברות משה נדה וטהרות עמ' תקט {הרי שנטמאת במת}
ז/יב דברות משה שבת ח"ב סי' מח ענף ב
ז/יב דברי אמת (תרכא) דף מח ע"ג {מל"מ}
ז/יב דברי אמת (תשעט) עמ' נט-סא {מל"מ}
ז/יב דליית הכרם עמ' תתתל
ז/יב חזו"א כלים סי' לא ס"ק ו
ז/יב חסדי דוד ח"ח עמ' קנד
ז/יב חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' נג
ז/יב יד אברהם כלים עמ' קעח
ז/יב יעיר אזן דף כז ע"ג {מל"מ}
ז/יב מים טהורים עמ' קעד
ז/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/יב משנת אליעזר (רבינ') עמ' קעז {מל"מ}
ז/יב משנת יעקב
ז/יב צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' י
ז/יב קרית מלך
ז/יב רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' סח
ז/יב שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' סה
ז/יב שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' קסח
ז/יב שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' תיג
ז/יב שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' קעג {תפילין מק"ט}
ז/יב שם טוב
ז/יב שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' קעט
ז/יב שעורי ר' יחיאל מיכל מקואות אות קח
ז/יג ברור הלכה שבת קיב ע"א ציון ד
ז/יג חסדי דוד ח"ח עמ' קנד
ז/יד באר החיים
ז/יד ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' לז
ז/יד דברות משה שבת ח"ב סי' מח ענף ב
ז/יד חזו"א כלים סי' כז ס"ק א
ז/יד חזו"א על הרמב"ם
ז/יד חסדי דוד ח"ח עמ' קנב
ז/יד מעשה רקח
ז/יד קרית מלך
ז/יד שם טוב
ז/טו אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' קלה
ז/טו באר החיים
ז/טו בית אפרים או"ח (תרמד) דף ד ע"א {אוכף}
ז/טו ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' לז
ז/טו דברי תלמוד ח"א עמ' שלח
ז/טו זכרון בנימין ח"א עמ' לז
ז/טו חי' הגר"ח החדש עמ' קיד
ז/טו חסדי דוד ח"ח עמ' קמב
ז/טו טהרת אליהו עמ' תמב, תעח
ז/טו יד אברהם כלים עמ' רטו
ז/טו מים טהורים עמ' קצח
ז/טו משמרת הטהרה כלים פכ"ג מ"א
ז/טו משנת יעקב
ז/טו שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' סה {תפילין}
ז/טו שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות שצג
ז/טו שעורי ר' יחיאל מיכל מקואות אות קיב
ז/טו שערי טהר ח"ב שער א סי' ט אות ב


ח/676 הלכות כלים פרק ח *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ח/רה"פ דעת משה (הכהן)
ח/רה"פ טהרת הכלים
ח/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ח/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ח/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' קצז-קצח
ח/רה"פ פי' ר"י קאפח
ח/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ח/רה"פ רמב"ם הערוך
ח/רה"פ רמב"ם לעם
ח/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ח/א אבן האזל קדשים ח"ב דף יד ע"א
ח/א אגרות משה יו"ד ח"ב סי' צב
ח/א באר החיים
ח/א גור אריה שמות פ' כא הע' 293
ח/א דברות משה נדה וטהרות עמ' תתצא {עד שתגמר מלאכתן כולה ולא יהיה הכלי מחוסר מעשה כלל}
ח/א דברות משה שבת ח"ב סי' מו ענף ב
ח/א חי' בן אריה ח"ב קונטרס מקואות סי' ג ס"ק כא
ח/א חנן אלקים עמ' קכה
ח/א חסדי דוד ח"ח עמ' עה, עז
ח/א טהרת אליהו עמ' רכו, רצח
ח/א יד אברהם כלים עמ' סד, קצח
ח/א מעשה רקח
ח/א מצודת דוד (שפרבר) עמ' תצט
ח/א משנת יעקב
ח/א נועם חט"ז קונטרס הרפואה עמ' צא [הדרום ניסן תשלב]
ח/א פרפרת אליעזר פקודי פרק לט פסוק ג
ח/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רכא
ח/א שם טוב
ח/א שנות חיים (אויסאיבל) נדה סי' קכז ס"ג
ח/א שערי טהר ח"ד שער ג סי' יג אות א
ח/א תפארת ישראל סי' שס, תשפז
ח/ב אבני זכרון (פפר) ח"ב, אבנים שלמות סי' כה אות א
ח/ב אגרות משה יו"ד ח"ב סי' צב
ח/ב אמרי יהושע (דומב) ח"ו עמ' קעז {מסמר}
ח/ב אשר למלך
ח/ב באר החיים
ח/ב בגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף לז ע"ד
ח/ב בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ח/ב ברור הלכה ב"מ פד ע"א ציון א
ח/ב ברור הלכה חולין כה ע"א ציון ט
ח/ב גור אריה שמות פ' כא הע' 293
ח/ב דברי לוי
ח/ב הערות וחדושים (טויב) שבת סי' לז ס"ק ח
ח/ב זכר יצחק (תשן) עמ' שיז
ח/ב זכרון שלמה (ורנר) עמ' שמ
ח/ב חדושים ובאורים (גרי') כלים סי' ד ס"ק ג
ח/ב חזו"א חו"מ לקוטים סי' כ לדף פד, כלים סי' יד ס"ק ה, סי' יט ס"ק יב
ח/ב חזו"א על הרמב"ם
ח/ב חסדי דוד ח"ח עמ' עה, עז
ח/ב טהרת אליהו עמ' רכה-רכו, רכט {כ"מ}, רלב
ח/ב כתבי ערוך השולחן - שו"ת סי' נג
ח/ב מגדנות נתן דף רצב ע"א
ח/ב מים טהורים עמ' קיב
ח/ב מעיני המים
ח/ב מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת יו"ד סי' קלז]
ח/ב מצודת דוד (שפרבר) עמ' תצט
ח/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/ב משמרת הטהרה כלים פי"א מ"ג, פי"ב מ"ח
ח/ב משנת יעקב
ח/ב נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' סט
ח/ב נתן פריו סוכה עמ' קל
ח/ב עטרת ישראל עמ' ר
ח/ב פנים מאירות (תשפ) ח"ג עמ' שנו, שסא
ח/ב פתח עינים ח"ב דף יא ע"ד, צ ע"א
ח/ב צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קסב אות ב
ח/ב צרור הכסף (גטיניו)
ח/ב קרית מלך
ח/ב שו"ת ר"י מסלוצק סי' מה עמ' קס
ח/ב שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' קכו
ח/ב שם טוב
ח/ב שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות רא, רג, רצא
ח/ב שערי טהר ח"ד שער א סי' ו אות א, ג, שער ג סי' יג אות א
ח/ג יד אברהם כלים עמ' קלו
ח/ג מצודת דוד (שפרבר) עמ' תצט
ח/ג קרית מלך
ח/ג שושן עדות דף עח ע"ד
ח/ד אבן ישראל (פישר)
ח/ד אור הישר [עי' או"ז הל' שבת סי' פח]
ח/ד מעשה רקח
ח/ד משנת יעקב
ח/ד קרית מלך
ח/ד שושן עדות דף עח ע"ד
ח/ה דברות משה נדה וטהרות עמ' תתקא {נמצא הטמא בכלי עץ טהור בכלי מתכות טמא בכלי מתכות טהור בכלי עץ}
ח/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רכא
ח/ה תולדות ההלכה ח"ב עמ' 143
ח/ה תשובות ר' איסר יהודה עמ' 18 {כלי מתכת הפוך מכלי עץ}
ח/ו אוצמפה"ת ב"מ מה ע"ב הע' 95
ח/ו באר החיים
ח/ו דברי חן (נתנזון) דף נז ע"ג
ח/ו דובב מישרים (וידנפלד) עמ' פד
ח/ו ויקח אברהם [דרש אברהם דף לא ע"א]
ח/ו זכרון בנימין ח"א עמ' צז
ח/ו חסדי דוד ח"ח עמ' פב
ח/ו טהרת אליהו עמ' רמח, רנח, רסג
ח/ו יד אברהם כלים עמ' קכא, קכו
ח/ו מעיני מים מקואות עמ' רלב
ח/ו משמרת הטהרה כלים פכ"ז מ"א סי' 2
ח/ו קרית מלך
ח/ו שם טוב
ח/ז אור שמח
ח/ז באר החיים
ח/ז בית מרדכי (סאויצקי) דף יב ע"ב
ח/ז ברור הלכה ביצה לה ע"ב ציון ח
ח/ז ברור הלכה שבת נח ע"ב ציון ב
ח/ז חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"ב עמ' פג
ח/ז חלק לוי עמ' סג
ח/ז חסדי דוד ח"ח עמ' פג
ח/ז טהרת אליהו עמ' רנז-רנח, רפה, רצח, שכט, תלד
ח/ז יד אברהם כלים עמ' קיז, קכא
ח/ז מי השלוח (רובינשטין) - מקור נפתח עמ' קיא
ח/ז משכנות אפרים שבת סי' ח אות ב {שראוי להקישו על חרס}
ח/ז משמרת הטהרה כלים פי"ב מ"א, פי"ד מ"ב ומ"ה
ח/ז שם טוב
ח/ז שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות רעה, רפג
ח/ז שערי טהר ח"ד שער ג סי' טו אות א
ח/ז שפת אמת על התלמוד ח"א דף נו ע"ג
ח/ז תשובות ר' איסר יהודה עמ' 15, 19 {כי ראוי להקישו על חרס}
ח/ח באר החיים
ח/ח תשובות ר' איסר יהודה עמ' 15 {אם לא עשה לו ענבל}
ח/ח.
ח/ט באר החיים
ח/ט גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' לה
ח/ט חסדי דוד ח"ח עמ' פב
ח/ט טהרת אליהו עמ' רנז
ח/ט יד אברהם כלים עמ' קכא
ח/ט יד ישראל ח"ב
ח/ט ידי משה (בוצק' תשמג) סי' יז
ח/ט מים טהורים עמ' קכ
ח/ט מעשה רקח
ח/ט פתח האהל דף ט ע"ג
ח/ט קרית מלך
ח/ט שם טוב
ח/ט תשובות ר' איסר יהודה עמ' 15
ח/י אגרות משה יו"ד ח"א סי' קטז ענף ב
ח/י אור יעקב שבת דף כג ע"א, מו ע"ד, פסחים דף 154
ח/י אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תמ {עולים מטומאה רק בשינוי מעשה}
ח/י באר החיים
ח/י בית יצחק (חבר) ח"ב דף כד ע"ב
ח/י בית יצחק (תשעא) ברירה עמ' לג
ח/י בית שערים יו"ד סי' רצט
ח/י בנין שלמה (רבינ') סי' מט
ח/י דברות משה נדה וטהרות עמ' תקו, תתקב {כל הכלים יורדים לטומאה במחשבה}
ח/י דברות משה שבת ח"ב סי' מג הערה ה, סי' נא ענף ז, ב"ב ח"א סי' יד ענף א
ח/י דברי חיים מקואות עמ' עג
ח/י דברי לוי
ח/י דעת כהן עמ' רכד
ח/י האשכול (אוירבך) במפתח בסוף הספר עמ' 177
ח/י זכרון בנימין ח"ב עמ' שעא
ח/י חדושים ובאורים (פישר) עמ' מ {דברי לוי}
ח/י חזו"א כלים סי' יז ס"ק יא
ח/י חזו"א על הרמב"ם
ח/י חסדי דוד ח"ו עמ' קיח
ח/י טהרת יו"ט חט"ו עמ' רד
ח/י יד ישראל ח"ב
ח/י ידי משה (בוצק' תשמג) סי' יז
ח/י כנה"ג
ח/י מועדי ה' (נתנזון) סוכות עמ' י
ח/י מי הדעת עוקצין עמ' קסז-קסח
ח/י מי השלוח (רובינשטין) - מקור נפתח עמ' צח, שערי מים עמ' קכט
ח/י מפענח צפונות עמ' 72 {מרכה"מ}
ח/י משמרת הטהרה כלים פי"ד מ"ב, פכ"ה מ"ט סי' 2
ח/י משנת ר' אהרן גיטין עמ' קלו
ח/י מתנות באדם עמ' 109
ח/י פרי שמואל (תשלה)
ח/י קרית מלך
ח/י שו"ת מהרש"ם ח"ח סי' קצא
ח/י שם טוב
ח/י שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' רצד
ח/י שערי טהר ח"ב שער א סי' ה אות א, ג, ח"ד שער א סי' ה אות א
ח/י תפארת צבי (תשס) ח"ב עמ' קמו
ח/י תשובות ר' איסר יהודה עמ' 19
ח/יא אוצרות הרמב"ם
ח/יא באר החיים
ח/יא חסדי דוד ח"ו עמ' קיח
ח/יא יד ישראל ח"ב
ח/יא מעשה רקח
ח/יא נשמת אברהם ח"ג עמ' קלב
ח/יא שו"ע הרב או"ח סי' מב ס' ה
ח/יב אור יעקב שבת דף כג ע"א
ח/יב באר החיים
ח/יב בית שערים יו"ד סי' רצח
ח/יב דעת כהן עמ' רכג
ח/יב הר המלך ח"ה עמ' סו
ח/יב זכרון סופרים {עד שישנה בו מעשה בגופו} [עיין דברי חיים להלכות מקוואות סימן מ"ח, ועיין תשו' ערוגת הבשם יו"ד סימן ר"ח]
ח/יב חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' רלה
ח/יב יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' קפב
ח/יב יד ישראל ח"ב
ח/יב מי השלוח (רובינשטין) - מקור נפתח עמ' קיא, שערי מים עמ' קכט
ח/יב מים טהורים עמ' קלה
ח/יב מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת יו"ד סי' קלז]
ח/יב מקורות לפסקי הרמב"ם
ח/יב משמרת הטהרה כלים פכ"ה מ"ט סי' 2
ח/יב משנה הלכות ח"ט סי' קצו
ח/יב נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' נט, סח
ח/יב נודע ביהודה קמא יו"ד סו"ס צד
ח/יב נועם ח"ו עמ' רצג
ח/יב נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' סג אות טו
ח/יב שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' כו
ח/יב שערי טהר ח"ד שער ג סי' יא אות ב
ח/יב תפארת צבי (תשס) ח"ב עמ' קמו
ח/יג אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' שלז
ח/יג אורה ושמחה הל' סוכה פ"ה ס"ק מא
ח/יג אמרי נפתלי ח"ב עמ' קלח
ח/יג בית שערים יו"ד סי' רצט
ח/יג בנין שלמה (רבינ') סי' מז
ח/יג גט מקושר (אלגזי) עמ' שעג
ח/יג דברי יששכר דף סזע"א
ח/יג יד סופר עמ' קצה
ח/יג מקור ישראל דף כב ע"ד
ח/יג תשובות ר"י אלחנן עמ' מה
ח/יד בנין שלמה (רבינ') סי' מז
ח/יד יד ישראל ח"ב
ח/טו אורה ושמחה הל' סוכה פ"ה ס"ק מא
ח/טו אמרי יהושע (דומב) ח"ו עמ' רעח, רצה
ח/טו אנצי"ת ע' ברירה הע' 56א
ח/טו באר החיים
ח/טו בית המדרש
ח/טו בית יצחק (חבר) ח"ב דף כד ע"א
ח/טו בית יצחק (תשעא) ברירה עמ' לג
ח/טו בנין שלמה (רבינ') סי' מז
ח/טו דברי לוי
ח/טו דעת כהן עמ' קצז
ח/טו דרכי משה ח"ב שמעתתא ה פ' יא
ח/טו המדות לחקר ההלכה מדה כב אות ה
ח/טו זכרון יהונתן דף מא ע"א
ח/טו יד ישראל ח"ב
ח/טו משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' כד אות ג
ח/טו פנים מאירות (קאטקין) ח"ב עמ' קלה
ח/טו שדה אלחנן ח"א עמ' קלח
ח/טו שו"ת הרדב"ז ח"ד סי' אלף קסח
ח/טו שם טוב
ח/טו שמחת יו"ט (אלגזי) דף קנג ע"א
ח/טו שמחת יו"ט (אלגזי) סי' מ
ח/טו תפארת צבי (תשס) ח"ב עמ' קנג


ט/677 הלכות כלים פרק ט *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ט/רה"פ דעת משה (הכהן)
ט/רה"פ טהרת הכלים
ט/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ט/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ט/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' קצט-ר
ט/רה"פ פי' ר"י קאפח
ט/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ט/רה"פ רמב"ם הערוך
ט/רה"פ רמב"ם לעם
ט/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ט/א אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קפו
ט/א אבני נזר או"ח סי' קכז אות א
ט/א אגרות משה יו"ד ח"א סי' קטז ענף ב, ח"ב סי' צב
ט/א אורה ושמחה הל' סוכה פ"ה ס"ק לז
ט/א אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תלט-תמ, תמג
ט/א אמרי חן (לוונברג) כלים עמ' פג-פה
ט/א אמרי יהושע (דומב) ח"ו עמ' שלב, שלה {שם בפ"ע}
ט/א אמרי נפתלי ח"ב עמ' רצ
ט/א באר החיים
ט/א באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' צ, צז
ט/א בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ט/א בית יעקב (מסקין) סי' ז
ט/א בנין שלמה (רבינ') סי' מז
ט/א בציר אליעזר ח"ב דף לט ע"ב {עשויים לשמש את הקרקע}
ט/א גבעת פנחס (ארביטמן) עמ' יז {כלי שנעשה לשמש עם הקרקע}
ט/א גדולי ציון (תשנב) עמ' רפ {כלי שמשמש את העץ טהור}
ט/א דברות משה נדה וטהרות עמ' תמז, תסז, תסט, תתצא {ואפילו קודם שיקבעו}
ט/א דברות משה שבת ח"ב סי' לז ענף ג
ט/א דברי חיים מקואות עמ' מט, נא-נב
ט/א דברי לוי
ט/א דובב מישרים (וידנפלד) עמ' רד
ט/א דעת כהן עמ' רלג
ט/א הערות ובאורים (אדלשטיין) טהרות עמ' רפז
ט/א הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' יא ס"ק י
ט/א התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קי
ט/א ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' תרפב
ט/א ויקח אברהם [חיים ביד סג ע"ב]
ט/א זכרון בנימין ח"ב עמ' תקכב
ט/א חבורי טהרה עמ' רז
ט/א חזו"א כלים סי' יד ס"ק יד
ט/א חזו"א על הרמב"ם
ט/א חי' בן אריה ח"ב קונטרס מקואות סי' ג ס"ק יד
ט/א חי' ר' חיים הלוי דף פה
ט/א חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' נ-נא
ט/א חלק לוי עמ' שסו
ט/א חלקת יואב מהדו"ק יו"ד סי' לא
ט/א חסדי דוד ח"ח עמ' צח, ק
ט/א טהרת אליהו עמ' ריז, רכב, רלו, רלט, רמא, רמח, רעב, רעט, שמז
ט/א יד אברהם כלים עמ' קטז, קכד, קכו
ט/א לבושי מרדכי יו"ד עמ' קצח, ח"ד עמ' ריז
ט/א להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' נט {טהור אף לפני שהתחבר}
ט/א מחנה יהודה (חסמן) עמ' קנה
ט/א מי השלוח (רובינשטין) - מקור נפתח עמ' קד, קו, שערי מים עמ' קסב
ט/א מים טהורים עמ' קיא, קטז
ט/א מעיני המים
ט/א מעיני מים מקואות עמ' תנג, תעג
ט/א מעשה רקח
ט/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/א משכנות אפרים שבת סי' ח אות ג {שם בפני עצמו}
ט/א משמרת הטהרה כלים פי"א מ"ב ומ"ה, פי"ב מ"ג, פי"ד מ"ג, פט"ו מ"ד, פ"כ מ"ד סי' 2
ט/א משפטי עזיאל ח"ב עמ' קכח-קכט
ט/א נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' רפג
ט/א נתן פריו סוכה עמ' צב
ט/א עטרת יהושע - סוגיות (תשעד) עמ' תנז
ט/א עץ הדר השלם עמ' רלא
ט/א עצי חיים הל' מקואות (תשסח) עמ' לה, עה
ט/א פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' תשכה, ח"ג עמ' שנו
ט/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קעו (א) אות ח, סי' קעו (ג) אות יז, סי' שלו אות לד
ט/א קול דודי (תשף)
ט/א קול דודי מקואות סי' צב, צד
ט/א קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' ס
ט/א שו"ת אור שמח דף פ
ט/א שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' סג {נעשה לקביעה בקרקע}
ט/א שו"ת הרמ"ז סי' יט
ט/א שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' צד, רכד, ח"ד סי' קיד
ט/א שו"ת ר"י מליריאה עמ' תב
ט/א שו"ת ר"י מליריאה עמ' תב
ט/א שיח השדה (פרומר) עמ' קיח
ט/א שם טוב
ט/א שמעתתא דבי רב עמ' תלא
ט/א שעורי הגר"א וסרמן חולין עמ' לו
ט/א שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות קצו-קצז, רו, ריא, רנג, רסב, שלה
ט/א שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ג הע' 161, 519
ט/א שערי טהר ח"א שער ג סי' כב אות ג, ח"ד שער א סי' ט אות ג, שער ג סי' יא אות ה, סי' טו אות א
ט/א שפת אמת על התלמוד ח"א דף נד ע"א
ט/א תורת רפאל ח"ג עמ' יד {אפילו קודם שיקבעו}
ט/א תחומין חט"ז עמ' 63
ט/א תשובות ר' איסר יהודה עמ' 18
ט/א תשובות ר' איסר יהודה עמ' עג {דלת של קרקע}
ט/א תשובות ר"י אלחנן עמ' מה
ט/ב באר החיים
ט/ב טהרת אליהו עמ' ריז, רמח
ט/ב מצודת דוד (שפרבר) עמ' תצ
ט/ב משמרת הטהרה כלים פי"א מ"ב, פט"ז מ"ז
ט/ב שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות ריב
ט/ב שערי טהר ח"ד שער ג סי' טו אות א
ט/ב תחומין ח"א עמ' 158
ט/ג אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תלט-תמ
ט/ג אמרי נפתלי ח"ב עמ' רצ
ט/ג באר החיים
ט/ג דברי יואל - שו"ת עמ' רמד, רנה
ט/ג דעת כהן עמ' קצז
ט/ג חי' חתם סופר
ט/ג חי' כתב סופר
ט/ג חי' ר' חיים הלוי דף פה
ט/ג טהרת אליהו עמ' ריז, רלו, רמ, רנד
ט/ג יד אברהם כלים עמ' קכ
ט/ג כתב סופר יו"ד דף עה ע"א
ט/ג מוריה גל' קסא עמ' פא
ט/ג מנחת שלמה (לוין) עמ' פט-צ {ראב"ד - מה שלא משמש בפ"ע ויש לו שם בפ"ע טהור}
ט/ג מעיני מים מקואות עמ' תנה
ט/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/ג נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' סג אות כב {ראב"ד}
ט/ג קרית מלך
ט/ג שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' קכז
ט/ג שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' צד, רכד, ח"ד סי' קיד
ט/ג שם טוב
ט/ג שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות קטז
ט/ג שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות ריז, ריט, רכח, רנג
ט/ג שערי טהר ח"ד שער ג סי' טו אות א
ט/ד באר החיים
ט/ד חדושים ובאורים (גרי') כלים סי' ד ס"ק ה
ט/ד טהרת אליהו עמ' רנז, רסא
ט/ד יד אברהם כלים עמ' קכב
ט/ד מילי דתכשיט עמ' רלג
ט/ד שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' לז
ט/ה אורח הטהרה ח"ג עמ' רמ
ט/ה באר החיים
ט/ה יד אברהם כלים עמ' כה {ראב"ד}
ט/ה מעשה רקח
ט/ה שם טוב
ט/ו אוצמפה"ת ב"מ מה ע"ב הע' 95
ט/ו אמרי חן (לוונברג) כלים עמ' פד
ט/ו באר החיים
ט/ו חסדי דוד ח"ח עמ' ק
ט/ו טהרת אליהו עמ' ריז, רלט, רסט, רעב
ט/ו יד אברהם כלים עמ' לג, קכב, רכז
ט/ו מעשה רקח
ט/ו משמרת הטהרה כלים פי"א מ"ב, פי"ב מ"ג, פי"ד מ"ו, פט"ז מ"ז
ט/ו קרית מלך
ט/ו שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות רלא, רפד, רצב
ט/ו שערי טהר ח"ד שער ג סי' טו אות א
ט/ו תשובות ר' איסר יהודה עמ' 19 {כיסויים של מתכת}
ט/ז טהרת אליהו עמ' רעו
ט/ז יד אברהם כלים עמ' קמ
ט/ז משמרת הטהרה כלים פי"ד מ"ו
ט/ח אפסי ארץ (תשסה) סי' יז עמ' נח
ט/ח באר החיים
ט/ח דברי לוי
ט/ח חזו"א כלים סי' טו ס"ק ב-ד, סי' יז ס"ק טז, סי' יט ס"ק ח
ט/ח חזו"א על הרמב"ם
ט/ח חסדי דוד ח"ח עמ' פו
ט/ח טהרת אליהו עמ' תפג
ט/ח יד אברהם כלים עמ' קכא, רנח
ט/ח מים טהורים עמ' קכא
ט/ח מעיני המים
ט/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/ח שם טוב
ט/ח שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות רכח
ט/ט באר החיים
ט/ט.
ט/י באר החיים
ט/י דליית הכרם עמ' תתתל [שנפלה - צ"ל שנפסלה]
ט/י שם טוב
ט/יא אגרות הגרי"ד עמ' קצד
ט/יא באר החיים
ט/יא דבר שמואל (אבוהב) סי' רכג
ט/יא חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' רלה
ט/יא חיים ומלך
ט/יא טהרת אליהו עמ' רסה, רסז, רעב, רצח
ט/יא יד אברהם כלים עמ' לא, קכב, קלח
ט/יא מעשה רקח
ט/יא משמרת הטהרה כלים פי"ב מ"ג, פט"ו מ"ד
ט/יא קרית מלך
ט/יא שו"ת הרמ"ז סי' יח
ט/יא שם טוב
ט/יב באר החיים
ט/יב מצודת דוד (שפרבר) עמ' תק
ט/יג באר החיים
ט/יג מצודת דוד (שפרבר) עמ' תצא
ט/יג קרית מלך
ט/יד אוצרות הרמב"ם
ט/יד באר החיים
ט/יד טהרת אליהו עמ' שי
ט/יד מצודת דוד (שפרבר) עמ' תק
ט/טו אור הישר [מלאכת שלמה מקואות פ"י מ"ה]
ט/טו באר החיים
ט/טו חסדי דוד ח"ח עמ' צט, ח"י עמ' נו
ט/טו טהרת אליהו עמ' רסה
ט/טו מצודת דוד (שפרבר) עמ' תק
ט/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/טו שם טוב
ט/טו שערי טהר ח"ד שער ג סי' טו אות א
ט/טז באר החיים
ט/טז יד אברהם כלים עמ' קכו, קלז
ט/טז קרית מלך
ט/טז שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות רצה


י/678 הלכות כלים פרק י *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


י/רה"פ דעת משה (הכהן)
י/רה"פ טהרת הכלים
י/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
י/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
י/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' רא-רב
י/רה"פ פי' ר"י קאפח
י/רה"פ פי' ר"ש צדוק
י/רה"פ רמב"ם הערוך
י/רה"פ רמב"ם לעם
י/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
י/א באר החיים
י/א בדבר מלך ח"ח עמ' רעב
י/א דבר שמואל (אבוהב) סי' רכד
י/א דברי לוי
י/א דובב מישרים (וידנפלד) עמ' קמ
י/א חזו"א יו"ד סי' קכו ס"ק ח (או"ח סי' קנו לסי' תרכט)
י/א חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' לד
י/א טהרת אליהו עמ' רכז-רכח
י/א יד אברהם כלים עמ' קכג
י/א להורות נתן - שו"ת ח"ב עמ' סו
י/א מוריה גל' קסא עמ' פא-פב {מסמרות בתקרה}
י/א מעשה רקח
י/א מרכבת המשנה מהדו"ב
י/א נתן פריו סוכה עמ' קכט
י/א סוכה של מי עמ' קעא
י/א ערהשה"ע טהרות סי' קפז אות כא
י/א פאת ים (מאיו) דף לג ע"ג
י/א קול דודי מקואות סי' כו
י/א קרית מלך
י/א שו"ת הרמ"ז סי' יח
י/א שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' רכד אות כג {מל"מ}
י/א שם טוב
י/א שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות רמד
י/א תורה לשמה (תשעג) עמ' צב
י/א תחומין חט"ז עמ' 63
י/ב אגרות משה יו"ד ח"א סי' קטז ענף ג
י/ב באר החיים
י/ב דברות משה נדה וטהרות עמ' תעה {וכן מסמר של שולחני שתולה בו המאזנים}
י/ב טהרת אליהו עמ' רכז, רפ
י/ב יד אברהם כלים עמ' קכד-קכה
י/ב משמרת הטהרה כלים פי"ב מ"ה
י/ב שם טוב
י/ב תורה לשמה (תשעג) עמ' צב
י/ג אגרות משה יו"ד ח"א סי' קטז ענף ג
י/ג באר החיים
י/ג דברות משה נדה וטהרות עמ' תעה {ראב"ד מסמר הגרע טהור שלא נעשה אלא לשמש עם הקרקע}
י/ג דברי לוי
י/ג חזו"א כלים סי' טו ס"ק ז
י/ג חזו"א על הרמב"ם
י/ג טהרת אליהו עמ' רעה {כ"מ}, רעז
י/ג יד אברהם כלים עמ' קכג
י/ג מים טהורים עמ' קכב
י/ג מצודת דוד (שפרבר) עמ' תצג
י/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
י/ג נועם ח"ו עמ' רצב
י/ג שם טוב
י/ד מעשה רקח
י/ד שרשי הים שורש זכיית קטן דף קסא ע"ג
י/ה באר החיים
י/ה חסדי דוד ח"ח עמ' קא
י/ה טהרת אליהו עמ' רכח
י/ה יד אברהם כלים עמ' קלט
י/ה מעשה רקח
י/ה מצודת דוד (שפרבר) עמ' תקא {לא פסק כרשב"ג}
י/ה שושן עדות דף עה ע"ג
י/ו באר החיים
י/ו דברי לוי
י/ו דובב מישרים (וידנפלד) עמ' עב
י/ו חזו"א כלים סי' טו ס"ק ז
י/ו טהרת אליהו עמ' רעט
י/ו שושן עדות דף עד ע"א
י/ז אור הישר [אור הישר ירושלמי ביצה פ"ב ה"ט, עי' תוס' ביצה ספ"ב ויש"ש שם סי' לט]
י/ז באר החיים
י/ז ברור הלכה ביצה כג ע"ב ציון א
י/ז הר המלך ח"ה עמ' ע-עא
י/ז מעשה רקח
י/ז נחלת בנימין עמ' קיט
י/ז שם טוב
י/ח באר החיים
י/ח טהרת אליהו עמ' רסט
י/ח לבושי מרדכי יו"ד עמ' ריא
י/ח קרית מלך
י/ט חסדי דוד ח"ח עמ' פח
י/ט טהרת אליהו עמ' רמט
י/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
י/ט שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות רלג-רלד
י/י הר המלך ח"ז עמ' ריח
י/י קרית מלך
י/יא אגרות משה יו"ד ח"א סי' קטז ענף ג
י/יא אוצרות הרמב"ם
י/יא אור הישר [מל"מ לעיל פ"ד ה"ד, אור הישר כלים פי"א מ"ד]
י/יא באר החיים
י/יא דברות משה נדה וטהרות עמ' תעא {אם היתה של מתכת מתטמאה}
י/יא חזו"א כלים סי' יד ס"ק ח
י/יא חזו"א על הרמב"ם
י/יא יד אברהם כלים עמ' קטז
י/יא יד ישראל ח"ב
י/יא מעשה רקח
י/יא משמרת הטהרה כלים פי"ד מ"ג
י/יא קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' תקעד
י/יא שם טוב
י/יב באר החיים
י/יב בית יעקב (מסקין) סי' ז
י/יג באר החיים
י/יג בית יעקב (מסקין) סי' ז
י/יג דברי חיים מקואות עמ' נא
י/יג הר המלך ח"ז עמ' ריח
י/יג טהרת אליהו עמ' רמא
י/יג יד אברהם כלים עמ' קיח
י/יג שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות רו
י/יד באר החיים
י/יד טהרת אליהו עמ' רמד
י/יד יד ישראל ח"ב
י/יד מים טהורים עמ' קיז
י/יד מעשה רקח
י/יד שם טוב
י/יד שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות רז
י/טו באר החיים
י/טו בית יעקב (מסקין) סי' ז
י/טו דברי לוי
י/טו הליכות אליהו
י/טו זכרון בנימין ח"ב עמ' יא {ראב"ד}
י/טו חי' ר' חיים הלוי
י/טו חי' ר' חיים הלוי דף פה
י/טו חסדי דוד ח"ח עמ' פ
י/טו טהרת אליהו עמ' רנב, רנד {ר"ח הלוי}, תטו {הליכות אליהו}
י/טו יד אברהם כלים עמ' קיח {ראב"ד}
י/טו מבוא למשנה תורה עמ' 113
י/טו מים טהורים עמ' קיז-קיח
י/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
י/טו משכנות אפרים שבת סי' ח אות ג {ר"ח הלוי}
י/טו משנת יעקב
י/טו ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' רו {ר"ח הלוי}
י/טו שו"ת מהרש"ם ח"ח סי' נח
י/טו שם טוב
י/טו שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות קטז
י/טו שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות רי, רכח, שיג
י/טו שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' קלו {ר"ח הלוי}
י/טו שערי טהר ח"ד שער ג סי' טו אות א, ג
י/טו תשובות ר' איסר יהודה עמ' 17-18 {אם הדיוט לא יכול להחזירה}
י/טז באר החיים
י/טז דברי לוי
י/טז חסדי דוד ח"ח עמ' פ
י/טז טהרת אליהו עמ' רלט
י/טז יד אברהם כלים עמ' קלח
י/טז שו"ת אור שמח דף פא
י/טז שם טוב
י/טז שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות ריא
י/יז באר החיים
י/יז דברי לוי
י/יז זכרון בנימין ח"א עמ' תד
י/יז חזו"א כלים סי' יט ס"ק ה, ז
י/יז חזו"א על הרמב"ם
י/יז טהרת אליהו עמ' תט, תטז, תמה
י/יז מים טהורים עמ' קלד
י/יז מעשה רקח
י/יז קרית מלך
י/יז שו"ת מהרש"ם ח"ח סי' קצא
י/יז שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות רכד, רפג
י/יז שערי טהר ח"ד שער ג סי' יא אות א-ב
י/יז תפארת צבי (תשס) ח"ב עמ' קמו


יא/679 הלכות כלים פרק יא *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יא/רה"פ דעת משה (הכהן)
יא/רה"פ טהרת הכלים
יא/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יא/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יא/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' רג-רד
יא/רה"פ פי' ר"י קאפח
יא/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יא/רה"פ רמב"ם הערוך
יא/רה"פ רמב"ם לעם
יא/רה"פ שם טוב
יא/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יא/א באר החיים
יא/א ברור הלכה ביצה לה ע"ב ציון ח
יא/א דברות משה שבת ח"ב סי' מו ענף ב
יא/א חזו"א כלים סי' יח ס"ק ו
יא/א חשב האפוד כלים פ"ג מ"א עמ' נג
יא/א יד אברהם כלים עמ' קלה-קלו
יא/א מוריה גל' רלא עמ' קו
יא/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תרפא
יא/א שפת אמת על התלמוד ח"א דף כה ע"ב
יא/ב אגרות הגרי"ד עמ' רכא, רכד
יא/ב אוצרות הרמב"ם
יא/ב אור המאיר (שפירא) סי' כ אות ד
יא/ב אוריתא יג עמ' עד
יא/ב באר החיים
יא/ב באר שרים (שלזינגר) בראשית פ' וישב סי' ג אות ג
יא/ב דליית הכרם עמ' תתתל {כלי של מתכת}
יא/ב דעת ותבונה מכשירין עמ' קכד
יא/ב זכרון בנימין ח"א עמ' קסט
יא/ב חסדי דוד ח"ח עמ' לד, צב, צח
יא/ב טהרת אליהו עמ' רפח
יא/ב יד אברהם כלים עמ' כז, קז, קכג, קל, קלד-קלו, קמ
יא/ב להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' קסג
יא/ב מי השלוח (רובינשטין) - מקור נפתח עמ' קעד
יא/ב מעשה רקח
יא/ב מצודת דוד (שפרבר) עמ' תצו, תקא {כשהיה}
יא/ב נחלת שמעון (אמוראי) דף י
יא/ב נתן פריו ב"מ עמ' רמב
יא/ב קרית מלך
יא/ב שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות רע
יא/ב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תרפא
יא/ג באר החיים
יא/ג ברור הלכה יבמות מג ע"א ציון א
יא/ג דברות משה יבמות עמ' תקנ {כ"מ}
יא/ג דברות משה נדה וטהרות עמ' תפ {מסרק של צמר שניטלו שיניו}
יא/ג דברי לוי
יא/ג דבש תמר
יא/ג חזו"א כלים סי' יז ס"ק ו
יא/ג חזו"א על הרמב"ם
יא/ג חסדי דוד ח"ח עמ' צה-צו
יא/ג טהרת אליהו עמ' רפד {אבי עזרי}, שב, שעא {אבי עזרי}
יא/ג טעם ודעת הל' פרה פי"א ה"א ביאה"ל ד"ה ביום, פי"ב ה"ו ביאה"ל ד"ה והבגד
יא/ג כרם שלמה (אהרמן) יבמות מג ע"א
יא/ג מזבח חדש דף כז ע"א
יא/ג מים טהורים עמ' קלא
יא/ג מעיני המים
יא/ג מעשה רקח
יא/ג מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
יא/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/ג שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות רסט
יא/ד אבי עזרי ח"א
יא/ד אור הישר [אור הישר כלים פי"ג מ"ח]
יא/ד באר החיים
יא/ד ברור הלכה יבמות מג ע"א ציון א
יא/ד דברות משה יבמות עמ' תקנ {כ"מ}, ב"ב ח"א סי' ז ענף ד
יא/ד דברות משה נדה וטהרות עמ' תפ {מסרק של צמר שניטלו שיניו}
יא/ד חזו"א כלים סי' יז ס"ק ו
יא/ד חזו"א על הרמב"ם
יא/ד חסדי דוד ח"ח עמ' צה-צו
יא/ד יד אברהם כלים עמ' קלג
יא/ד מים טהורים עמ' קלא
יא/ד שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות רסט
יא/ה אור הישר [אור הישר טבול יום פ"ד מ"ו]
יא/ה באר החיים
יא/ה יד אברהם כלים עמ' קכג
יא/ה שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות רסז
יא/ו.
יא/ז באר החיים
יא/ז דברי לוי
יא/ז חסדי דוד ח"ח עמ' צג
יא/ז מצודת דוד (שפרבר) עמ' תצז {רונקי}
יא/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/ז פתח האהל דף ס ע"ג
יא/ז שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות רנו
יא/ח אור הישר [אור הישר כלים פי"ג מ"א]
יא/ח באר החיים
יא/ח ברור הלכה ביצה לה ע"ב ציון ח
יא/ח חסדי דוד ח"ח עמ' צא
יא/ח טהרת אליהו עמ' רפד, תיז
יא/ח יד אברהם כלים עמ' קכז, קכט
יא/ח יד ישראל ח"ב
יא/ח מעשה רקח
יא/ח פלגי מים מקואות פ"י מ"א אות א
יא/ח שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות רנב
יא/ט אור הישר [אור הישר שבת מח ע"ב]
יא/ט באר החיים
יא/ט דברות משה שבת ח"ב סי' לו ענף א
יא/ט חסדי דוד ח"ח עמ' צא-צב
יא/ט טהרת אליהו עמ' רפד
יא/ט יד אברהם כלים עמ' קכח
יא/ט יד ישראל ח"ב
יא/ט קרית מלך
יא/ט שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות רנב
יא/י חזו"א כלים סי' ל ס"ק לב
יא/י חסדי דוד ח"ח עמ' צא
יא/י מגן גבורים (או"ח) סי' קנט ס"ק ג
יא/יא דבר יהושע (שו"ת) ח"ג יו"ד סי' סא
יא/יא חסדי דוד ח"ח עמ' צג
יא/יא מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' שנ {ראב"ד}
יא/יא משמרת הטהרה כלים פ"ב מ"א סי' 2
יא/יא קרית מלך
יא/יב בית יחזקאל (סרנה) גליונות
יא/יב חסדי דוד ח"ח עמ' צג
יא/יב מעשה רקח
יא/יג חסדי דוד ח"ח עמ' קא
יא/יג טהרת אליהו עמ' רעו
יא/יג יד אברהם כלים עמ' קמ
יא/יג מעשה רקח
יא/יג מצודת דוד (שפרבר) עמ' תקא {כשהיתה}, תקב
יא/יג משמרת הטהרה כלים פכ"ז מ"ג
יא/יג קרית מלך
יא/יד באר החיים
יא/יד ברור הלכה שבת קכג ע"א ציון ד
יא/יד דברות משה שבת ח"ב סי' מא ענף ב
יא/יד טהרת אליהו עמ' רצ
יא/יד מים טהורים עמ' קכט
יא/יד מעיני מים מקואות עמ' תצט, תקג
יא/יד שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות רנז, רסא
יא/טו באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' פט {ר"ח הלוי}
יא/טו טהרת אליהו עמ' רצ
יא/טו מים טהורים עמ' קכט
יא/טו שו"ע הרב או"ח סי' שא מהדו"ת ד"ה והא
יא/טז באר החיים
יא/טז כתר המלך
יא/טז מים טהורים עמ' קל
יא/טז מעיני המים
יא/טז מצודת דוד (שפרבר) עמ' תצח
יא/טז מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/טז משמרת הטהרה כלים פי"ג מ"ה
יא/יז באר החיים
יא/יז ברור הלכה ב"מ פד ע"א ציון א
יא/יז חזו"א חו"מ לקוטים סי' כ לדף פד
יא/יז חזו"א על הרמב"ם
יא/יז חסדי דוד ח"ח עמ' צג
יא/יז משמרת הטהרה כלים פי"ג מ"ה
יא/יז קרית מלך
יא/יז שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות רסא, רצא
יא/יח באר החיים
יא/יח יד אברהם כלים עמ' קמב
יא/יח שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות רצד
יא/יט באר החיים
יא/יט דברי לוי
יא/יט הגהות חבר בן חיים
יא/יט חסדי דוד ח"ח עמ' צב
יא/יט מים טהורים עמ' קכו
יא/יט מעשה רקח
יא/יט מצודת דוד (שפרבר) עמ' תצה
יא/יט מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/כ דברי לוי
יא/כ יד אברהם כלים עמ' קכט
יא/כ מעשה רקח
יא/כ מצודת דוד (שפרבר) עמ' תצה
יא/כ מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/כ קרית מלך
יא/כא באר החיים
יא/כא דברי לוי
יא/כא יד אברהם כלים עמ' קכט
יא/כב יד אברהם כלים עמ' קכט
יא/כב שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות רנד
יא/כג אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קסו
יא/כג אור הישר [מל"מ לקמן פכ"ח ה"ג]
יא/כג חסדי דוד ח"ח עמ' צב
יא/כג מים טהורים עמ' רט
יא/כג מעשה רקח
יא/כג מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/כג משמרת הטהרה כלים פכ"ט מ"ז
יא/כג קרית מלך
יא/כג שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות רנד
יא/כג תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' רפב
יא/כד אבני חפץ ח"ב עמ' עד
יא/כד אגרות הגרי"ד עמ' רלה-רלו
יא/כד אגרות משה יו"ד ח"א סי' קטו, קטז ענף א, ח"ב סי' צב
יא/כד אמרי יהושע (דומב) ח"ו עמ' רעו-רעז
יא/כד באר החיים
יא/כד באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' פא
יא/כד בית מרדכי (סאויצקי) דף יב ע"ב, יג ע"א
יא/כד בציר אליעזר ח"ב דף לה ע"א, לז ע"א, לט ע"ב {דף}
יא/כד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' רפא
יא/כד דברות משה ב"ק ח"א סי' מד ענף א-ב
יא/כד דברות משה נדה וטהרות עמ' תסז, תפב, תתצא {לפיכך דף של נחתומין של מתכת שקבעו בכותל טמא}
יא/כד דברי חיים מקואות עמ' מז, מט, נא
יא/כד דברי לוי
יא/כד דובב מישרים (וידנפלד) עמ' ג, קסד
יא/כד דעת כהן עמ' רז
יא/כד הערות ובאורים (אדלשטיין) טהרות עמ' רצח
יא/כד הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' יא ס"ק ה-ו, לב, מא, מג
יא/כד ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' תרפב, תרפה
יא/כד חזו"א יו"ד סי' קכט ס"ק יג, כלים סי' יח ס"ק יא, סי' יט ס"ק ב-ג, ה-ו, מקואות ח"ב סי' ב ס"ק יג
יא/כד חזו"א על הרמב"ם
יא/כד חזון יחזקאל מקואות פ"ד ה"א
יא/כד חי' בן אריה ח"ב קונטרס מקואות סי' ג ס"ק יט, כא
יא/כד חי' הגר"ח החדש עמ' תקסח
יא/כד חי' חתם סופר
יא/כד חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' נא
יא/כד חכמת אליהו ח"ב סי' צה אות י
יא/כד חלקת יואב מהדו"ק יו"ד סי' לא
יא/כד חסדי דוד ח"ח עמ' עד, צח, ק
יא/כד טהרת אליהו עמ' תט, תטז
יא/כד יד אברהם כלים עמ' קלז, קמה
יא/כד יד אברהם פרה עמ' צג
יא/כד יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' קפב
יא/כד ישועות יעקב נזיקין עמ' רג
יא/כד לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' טו אות ג-ה {דף נחתומין}
יא/כד מחנה יהודה (חסמן) עמ' קנה {דף}
יא/כד מים טהורים עמ' קלג-קלה
יא/כד מעיני מים מקואות עמ' תנג
יא/כד מעשה רקח
יא/כד מפענח צפונות עמ' 72-73
יא/כד מקור ישראל דף קג ע"ד {תלוש ולבסוף חיברו}
יא/כד מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/כד משמרת הטהרה כלים פ"כ מ"ד סי' 2
יא/כד משנת יעקב זמנים ח"א עמ' רלו ואילך, והל' שחיטה פ"א ה"ט וה"כ {תלוש ולסוף חיברו}
יא/כד משנת יעקב זמנים ח"א עמ' רלו, קדושה עמ' שט
יא/כד משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' שפז-שצב
יא/כד משנת רבנו יוסף עמ' 213
יא/כד נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' רפב, יו"ד ח"ב עמ' עד, עז
יא/כד נודע ביהודה תנינא יו"ד סי' קט
יא/כד נועם ח"ו עמ' רצג
יא/כד נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' סד, ח"ג - מלואים למשפט סי' כג {תלוש ובסוף חברו}
יא/כד עצי אלמוגים סי' קנט ס"ק קנט ס"ק י
יא/כד עקבי ברכה עמ' קמז
יא/כד פנת יקרת (תשעא) עמ' תרכ
יא/כד צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קע, סי' קעו (א) אות ח ואילך
יא/כד צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קעו (ג) אות יז, סי' שלו אות לד
יא/כד קול דודי (תשף) (בקיצור)
יא/כד קול דודי מקואות סי' צב
יא/כד קרית מלך
יא/כד שו"ת אור שמח דף פא
יא/כד שו"ת ר"י מליריאה עמ' תב
יא/כד שו"ת ר"י מליריאה עמ' תב {שקבעם בכותל}
יא/כד שנות חיים (אויסאיבל) מקואות סי' כ ס"ג ס"ק ו
יא/כד שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות קי
יא/כד שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות רעז, רפג
יא/כד שערי דעה (ליטוין, תשעב) עמ' קעב
יא/כד שערי טהר ח"ד שער ג סי' יא אות א, ה
יא/כד שערי מאיר עמ' קט
יא/כד תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' פג
יא/כד תפארת צבי (תשס) ח"ב עמ' קמה


יב/680 הלכות כלים פרק יב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יב/רה"פ דעת משה (הכהן)
יב/רה"פ טהרת הכלים
יב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יב/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' רה-רו
יב/רה"פ פי' ר"י קאפח
יב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יב/רה"פ רמב"ם הערוך
יב/רה"פ רמב"ם לעם
יב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יב/א אור הישר [אור הישר שבת טז ע"א, עי' ראבי"ה סי' קנא]
יב/א באר החיים
יב/א בית מלך (חב"ד) עמ' 152
יב/א דודאי משה עמ' קפד
יב/א זכר דוד על התורה עמ' קלא {נשברו טהרו}
יב/א יד אברהם כלים עמ' קיג
יב/א יין מלכות (שניאורסון) עמ' 439
יב/א מעשה רקח
יב/א מצודת דוד (שפרבר) עמ' תפח {עשה מהן כלים אחרים}
יב/א משנת יעקב
יב/א נטריקן (תשעד) עמ' לח
יב/א פני שלמה (גנצפריד) שבת עמ' קט, קיא
יב/א קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' נט
יב/א שם טוב
יב/א שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות של
יב/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' תקכו-תקכז
יב/ב אוצרות הרמב"ם
יב/ב אור הישר [אור הישר כלים פי"א מ"א]
יב/ב ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קלד
יב/ב ארעא דרבנן סי' שיב
יב/ב בית מרדכי (סאויצקי) דף ה ע"ב
יב/ב ברור הלכה שבת טז ע"ב ציון ב
יב/ב דודאי משה עמ' קפד
יב/ב הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"ב הע' 32
יב/ב הר המלך ח"ה עמ' עא
יב/ב ויקח אברהם [ארעא דרבנן סי' שיב]
יב/ב טל אורות (טובול) סוכה עמ' קו
יב/ב יד אברהם כלים עמ' קיד
יב/ב מנחת איש (וייס) שבת פ"א עמ' ריא
יב/ב מעיני מים מקואות עמ' רנב
יב/ב מעשה רקח
יב/ב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רז ע"ב
יב/ב מראות ישרים סוכה עמ' קיב
יב/ב מרכבת המשנה מהדו"ק
יב/ב משנת יעקב
יב/ב נטריקן (תשעד) עמ' לז {מל"מ}, לח
יב/ב עטרת ישראל עמ' רג
יב/ב פנים מאירות (תשפ) ח"ג עמ' שלז
יב/ב שלמי יוסף שבת ח"א עמ' רכז
יב/ב שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ג אות תקס
יב/ב שפת אמת על התלמוד ח"א דף כד ע"ד
יב/ב תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' רסט, רעא
יב/ב תשובות ר' איסר יהודה עמ' 8-9 {שמא יאמרו שדי בטבילה בת יומה}
יב/ג באר החיים
יב/ג בריכת המלך עמ' רנב
יב/ג ברכות שמים שבת אות תתקכח
יב/ג גליונות אבני נזר [תוס' שבת מח ע"ב ד"ה אי חיבור ומהרש"א]
יב/ג דברי לוי
יב/ג דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' קמד
יב/ג חזו"א כלים סי' יט ס"ק יג
יב/ג חזו"א על הרמב"ם
יב/ג חסדי דוד ח"ח עמ' קב
יב/ג טעם ודעת הל' פרה פי"א ה"א בטו"ד סקכ"ד
יב/ג יד אברהם כלים עמ' קמא {ראב"ד}
יב/ג ידי משה (בוצק' תשמג) סי' נב
יב/ג מים טהורים עמ' קלז
יב/ג מעיני מים מקואות עמ' רנה
יב/ג מצודת דוד (שפרבר) עמ' תקג
יב/ג מרכבת המשנה מהדו"ק
יב/ג משמרת הטהרה כלים פי"א מ"א, פי"ד מ"ז
יב/ג נתיב מאיר
יב/ג נתן פריו סוכה עמ' קכט
יב/ג שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות רצג
יב/ג שערי טהר ח"ד שער א סי' ו אות א, ח"ו סי' לג
יב/ג שערי טהר ח"ו סי' נג אות א דף קכט ע"א
יב/ד אנצי"ת ע' בטול ברוב הע' 99
יב/ד באר החיים
יב/ד גבול יהודה (ציר') דף לד ע"ג
יב/ד דברות משה מועד ח"א עמ' רפח {מקבל טומאה מפני שהוא כלי חרס}
יב/ד דברות משה נדה וטהרות עמ' תקכה {מקבל טומאה מפני שהוא כלי חרס}
יב/ד טהרת אליהו עמ' רלא, תיז, תקס
יב/ד יד אברהם כלים עמ' קטז
יב/ד מי נדה - שירי טהרה עמ' מב
יב/ד מים טהורים עמ' קיד
יב/ד מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' שג
יב/ד עמודי אור סי' עא סי' טו
יב/ד שם טוב
יב/ד תשובות ר' איסר יהודה עמ' 21 {רוב}
יב/ה באר החיים
יב/ה הר המלך ח"ג עמ' שמב-שמז
יב/ה חסדי דוד ח"ח עמ' עח
יב/ה מעשה רקח
יב/ה קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' נט
יב/ה שארית נתן (לוברט)
יב/ה שם טוב
יב/ו חסדי דוד ח"ח עמ' עח
יב/ז באר החיים
יב/ז חיים ומלך
יב/ז חסדי דוד ח"ח עמ' עח
יב/ז מעשה רקח
יב/ח באר החיים
יב/ח טהרת אליהו עמ' רלה
יב/ט אביר יעקב (אביגדור) דף מו ע"ג
יב/ט אור הישר [אור הישר ע"ז נב ע"א]
יב/ט אורי וישעי במדבר עמ' קעז
יב/ט אמת ליעקב נשים עמ' שה
יב/ט ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קלה
יב/ט בית הלל (כגן) ע"ז עמ' נט
יב/ט בית יצחק (תשעא) ברירה עמ' קלח
יב/ט בית מרדכי (סאויצקי) דף ה ע"ב
יב/ט ברור הלכה ע"ז נב ע"א ציון ז
יב/ט גליונות אבני נזר {מל"מ}
יב/ט דברות משה שבועות-ע"ז עמ' שיח {כגון שנטמא בעבודה זרה וכיוצא בה}
יב/ט דברות משה שבת ח"א סי' כ הערה צח
יב/ט דליית הכרם עמ' תתתל {כ"מ}
יב/ט דרכי חושן ח"ג - קונ' כללי תפיסה עמ' כ
יב/ט חזו"א יו"ד סי' ס ס"ק כב
יב/ט יד פשוטה מדע עמ' תרח
יב/ט מעשה רקח
יב/ט מרכבת המשנה מהדו"ק
יב/ט קול בן לוי (תשסג) עמ' עח
יב/ט קרית מלך
יב/ט שער המלך כאן, וח"א עמ' שלט
יב/ט שערי טהר ח"ד שער א סי' ו אות ב
יב/ט תשובות ר' איסר יהודה עמ' 8 {אם נטמאו בטומאה דרבנן}
יב/י אבן ישראל (פישר) כאן וח"ג עמ' קפח
יב/י אגרות משה יו"ד ח"א סי' קטז ענף ג
יב/י אמרי חן (לוונברג) כלים עמ' פה-פו
יב/י ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קלד
יב/י באר החיים
יב/י ברור הלכה ע"ז נב ע"א ציון ז
יב/י ברור הלכה שבת טו ע"ב ציון ד
יב/י דברות משה מועד ח"א עמ' תנח {ואם קירסם את מקום השבר ושפו בשופין מקבלת טומאה}, תסב {לפי שעיקר טומאתה מד"ס}
יב/י דברות משה נדה וטהרות עמ' תקכב {ואם קירסם את מקום השבר ושפו בשופין מקבלת טומאה}
יב/י דברות משה שבת ח"א סי' טו ענף א, סי' כ הערה צח
יב/י דברי לוי
יב/י דודאי משה עמ' קפה
יב/י זכרון בנימין ח"א עמ' שפח, תיח
יב/י חדושים ובאורים (גרי') כלים סי' ב ס"ק ו, סי' ג ס"ק ג
יב/י טהרת אליהו עמ' ד, טו, סח, רפד, תקמח
יב/י יד אברהם כלים עמ' סח, שה-שו
יב/י לב אריה (גרוסנס) ח"ב סי' טו עמ' סא
יב/י מגן גבורים (או"ח) סי' קנט ס"ק ד
יב/י מנחת איש (וייס) שבת פ"א עמ' רי
יב/י מעיני מים מקואות עמ' רנז
יב/י מרכבת המשנה מהדו"ק
יב/י משמרת הטהרה כלים פ"ב מ"ב סי' 2, פ"ל מ"א סי' 2
יב/י נטריקן (תשעד) עמ' לח, קד
יב/י עטרת ישראל עמ' רג
יב/י פני שלמה (גנצפריד) שבת עמ' פב
יב/י קרית מלך
יב/י שלמי יוסף שבת ח"א עמ' רכו-רכז, רלב-רלג
יב/י תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' רסט
יב/י תשובות ר' איסר יהודה עמ' 8-10, 13 {כלי זכוכית שנשברו}
יב/יא חזו"א כלים סי' לד ס"ק טו
יב/יא חזו"א על הרמב"ם
יב/יא חסדי דוד ח"ח עמ' קעב
יב/יא יד אברהם כלים עמ' שט, שיא
יב/יב באר החיים
יב/יב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' שלא
יב/יב שם טוב
יב/יג אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קפז
יב/יג אגרות משה יו"ד ח"א סי' קטז ענף ג
יב/יג באר החיים
יב/יג בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תע
יב/יג בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תקיא
יב/יג ברור הלכה שבת טו ע"ב ציון ד פסקה ג
יב/יג גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ב סי' טז-יז
יב/יג דברות משה מועד ח"א עמ' תנז, תסא {ניקב וסתמו בין בבעץ בין בזפת טהור}
יב/יג דברות משה נדה וטהרות עמ' תקכב {ניקב וסתמו בין בבעץ בין בזפת טהור}
יב/יג דברות משה שבת ח"א סי' טו ענף א
יב/יג דברי יואל - שו"ת עמ' רנג
יב/יג זכרון בנימין ח"א עמ' שצז
יב/יג חזו"א כלים סי' לד ס"ק יד
יב/יג חזו"א על הרמב"ם
יב/יג חיים מלך
יב/יג חלק לוי עמ' סג
יב/יג חסדי דוד ח"ח עמ' קעא
יב/יג חשב האפוד כלים פ"ה מי"א עמ' קמא, פ"י מ"ח עמ' שיא
יב/יג טהרת אליהו עמ' שה
יב/יג יד אברהם כלים עמ' שי
יב/יג מים טהורים עמ' רנב
יב/יג מעיני מים מקואות עמ' רנח
יב/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/יג נועם ח"ד שער הלכה עמ' 14 [הר צבי טור יו"ד סי' קס]
יב/יג נתיבות אדם ח"ב עמ' צז
יב/יג פלגי מים מקואות פ"ט מ"ה אות ב
יב/יג צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קסג אות ב
יב/יג שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' יז
יב/יג שם טוב
יב/יג שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ג אות תקפ
יב/יג תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' רנח
יב/יד באר החיים
יב/יד דברי אור ח"ב עמ' לז
יב/יד חזו"א כלים סי' לד ס"ק יד
יב/יד חזו"א על הרמב"ם
יב/יד חלק לוי עמ' סג
יב/יד מוריה גל' רכט עמ' פה
יב/יד משפט הקנין ח"ב עמ' קצא
יב/יד צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קסג אות ב
יב/טו באר החיים
יב/טו שולי הגליון עמ' קנח
יב/טו שם טוב
יב/טז באר החיים
יב/טז טהרת אליהו עמ' תקסב
יב/טז יד אברהם כלים עמ' שיב
יב/יז באר החיים
יב/יז ברכת שמים (וייס) עמ' רכב
יב/יז חסדי דוד ח"ח עמ' קעא
יב/יז טהרת אליהו עמ' תקנד, תקנו
יב/יז יד אברהם כלים עמ' שח
יב/יז יחי ראובן (נאוי) עמ' קח
יב/יז שם טוב
יב/יח באר החיים
יב/יח חזו"א כלים סי' לד ס"ק יב
יב/יח חזו"א על הרמב"ם
יב/יח טהרת אליהו עמ' תקנד
יב/יח משמרת הטהרה כלים פ"ל מ"ב
יב/יח שם טוב
יב/יח שערי טהר ח"ד שער ג סי' יא אות ב


יג/681 הלכות כלים פרק יג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יג/רה"פ דעת משה (הכהן)
יג/רה"פ טהרת הכלים
יג/רה"פ טהרת כלים
יג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יג/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' רז-רח
יג/רה"פ פי' ר"י קאפח
יג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יג/רה"פ קרית מלך
יג/רה"פ רמב"ם הערוך
יג/רה"פ רמב"ם לעם
יג/רה"פ שם טוב
יג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יג/א אלומות יוסף (תשלז) סי' יג
יג/א אשר לשלמה (אשכנזי)
יג/א באר החיים
יג/א ברור הלכה חולין כד ע"ב ציון ח
יג/א הגיוני הלכה עמ' 151
יג/א זכרון בנימין ח"א עמ' שפח, שצח, תיג
יג/א חי' מרן הגרי"מ עמ' קעב-קעג, קפה
יג/א חשב האפוד כלים פ"ב מ"א עמ' לב
יג/א טהרת אליהו עמ' ט
יג/א יד אברהם אהלות עמ' קסד
יג/א יד אברהם כלים עמ' ד
יג/א כנה"ג
יג/א מבוא למשנה תורה עמ' 144
יג/א מחובר לטהור סי' טו אות ג, ה
יג/א מים טהורים עמ' ב, פב
יג/א מעשה רקח
יג/א מרגניתא דר"מ
יג/א משמרת הטהרה כלים פ"ל מ"א
יג/א משנת ר' אהרן זרעים עמ' קע
יג/א קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' מא
יג/א ר"י ששפורטש עמ' 326
יג/א שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' לו
יג/א שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות קב
יג/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' נ
יג/ב באר החיים
יג/ב ברור הלכה פסחים כ ע"ב ציון א
יג/ב הגיוני הלכה עמ' 151
יג/ב יד אברהם אהלות עמ' קכט
יג/ב יד אברהם כלים עמ' פה-פו
יג/ב כבוד מלכים (מרגליות)
יג/ב ר"י ששפורטש עמ' 326
יג/ב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' נא
יג/ג באר החיים
יג/ג ברור הלכה פסחים כ ע"ב ציון א
יג/ג טהרת אליהו עמ' שטו
יג/ג יד אברהם כלים עמ' פד
יג/ג יד אברהם פרה עמ' קמב
יג/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' צא
יג/ג פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' רסט
יג/ג ר"י ששפורטש עמ' 326
יג/ג שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות קצג
יג/ג תורת האשם עמ' קכו {כלי אינו מטמא כלי מאוירו}
יג/ד אוצרות הרמב"ם
יג/ד באר החיים
יג/ד דברות משה ברכות עמ' רחצ {כלי חרם שנגעו משקין טמאין באחוריו בלבד נטמאו אחוריו כשאר כל הכלים וראב"ד}
יג/ד דברות משה שבת ח"א סי' טו ענף א
יג/ד דברי חיים ח"ב יו"ד סי' פ
יג/ד דברי לוי
יג/ד הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' רא {כלי חרס נטמא מגבו ממשקין}
יג/ד הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' א ס"ק ג
יג/ד זכרון בנימין ח"א עמ' פג, רצד
יג/ד חדושים ובאורים (גרי') כלים סי' ב ס"ק ז
יג/ד חזו"א כלים סי' ג ס"ק י
יג/ד חזו"א על הרמב"ם
יג/ד חסדי דוד ח"ח עמ' כג
יג/ד חשב האפוד כלים פ"ב מ"ג עמ' מה, פ"ג מ"ה עמ' סט
יג/ד טהרת אליהו עמ' לב, פ, שטו, תצט
יג/ד יד אברהם כלים עמ' כח-כט {ראב"ד}, מח, רסה
יג/ד כבוד מלכים (מרגליות) {ראב"ד}
יג/ד מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' רא
יג/ד מעשה רקח
יג/ד מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"א דף יח
יג/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/ד משנת חיים בכורות עמ' תמו
יג/ד ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תקנא
יג/ד ר"י ששפורטש עמ' 326
יג/ד שלמי יוסף שבת ח"א עמ' רלג-רלד
יג/ד שמחת מלך עמ' 175
יג/ד שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות נא, פא
יג/ד שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ג אות תקכג
יג/ד תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' רסב
יג/ד תשובות ר' איסר יהודה עמ' 11 {כלי חרס - משקין שנגעו בהם}
יג/ה אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קסז
יג/ה אמרי חן (לוונברג) אהלות-ידים עמ' קסא-קסג
יג/ה אמרי חן (לוונברג) כלים עמ' פו-פט, קכד-קכה, קלב
יג/ה באר החיים
יג/ה זכרון בנימין ח"א עמ' ו, כט, שנו {ראב"ד}
יג/ה חזו"א אהלות סי' א ס"ק ד
יג/ה חי' ר' חיים הלוי דף עה
יג/ה טהרת אליהו עמ' לט, קסא, קסד, קצ, ריא, תקנב
יג/ה יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' קנז, קנט, קעב
יג/ה מחובר לטהור סי' טו אות ט
יג/ה מים טהורים עמ' קא, שעז
יג/ה מעשה רקח
יג/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/ה משמרת הטהרה כלים פ"ב מ"ה, פ"ל מ"א
יג/ה משנת ר' אהרן זרעים עמ' קעח
יג/ה ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קכו
יג/ה עמק הנצי"ב פ' חקת פסקא ד עמ' קעט-קפ
יג/ה ערהשה"ע טהרות סי' טו אות י
יג/ה פרי שמואל (תשלה)
יג/ה פתח האהל דף נו ע"ב
יג/ה רלב"ג ויקרא פי"א פסוק לג עמ' קלח-קלט
יג/ה שלמי יוסף שבת ח"א עמ' רלא
יג/ה שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות קעד, קעח
יג/ה שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 31
יג/ו אמרי בינה (אוירבך) - סוגיות סי' י [א] ד"ה והנלע"ד
יג/ו באר החיים
יג/ו דברות משה שבת ח"א סי' טו ענף ב
יג/ו דליית הכרם עמ' תתתל {ראב"ד} [צ"ל על ה"ז - וכן אם נמצא באויר]
יג/ו חשב האפוד כלים פ"ט מ"א עמ' רמ, מ"ג עמ' רנב-רנג
יג/ו טהרת אליהו עמ' קסא, קסד
יג/ו יד אברהם כלים עמ' צג, צה
יג/ו יד ישראל ח"ב
יג/ו מי נדה עמ' נא
יג/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/ו משמרת הטהרה כלים פ"ח מ"ו, פכ"ד מי"ב
יג/ז באר החיים
יג/ז הר המלך ח"ז עמ' ריח
יג/ז חזו"א כלים סי' י ס"ק טו, סי' יא ס"ק יב
יג/ז חזו"א על הרמב"ם
יג/ז חסדי דוד ח"ח עמ' רז
יג/ז חשב האפוד כלים פ"ח מ"ז עמ' רכ, מ"ח עמ' רכב
יג/ז יד אברהם כלים עמ' פז
יג/ז מים טהורים עמ' סט
יג/ז מעשה רקח
יג/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/ז שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות קס
יג/ח באר החיים
יג/ח דליית הכרם עמ' תתתל [הכלך - צ"ל הבלן]
יג/ח חשב האפוד כלים פ"ח מ"ח עמ' רכב-רכג
יג/ח יד אברהם כלים עמ' פח
יג/ח כלי טהור עמ' עא
יג/ח מעשה רקח
יג/ח שערי טהר ח"ד שער ג סי' ו
יג/ט חסדי דוד ח"ח עמ' סו
יג/ט חשב האפוד כלים פ"ח מ"ח עמ' רכג-רכד
יג/ט יד אברהם כלים עמ' פט
יג/ט משמרת הטהרה כלים פ"ח מ"ז
יג/י באר החיים
יג/י באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' מו
יג/י חדושים ובאורים (גרי') כלים סי' ב ס"ק יח
יג/י טהרת אליהו עמ' נו
יג/י יד אברהם כלים עמ' מא
יג/י שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות סג
יג/יא באר החיים
יג/יא דליית הכרם עמ' תתתל [שנאמא - צ"ל שנטמא]
יג/יא זכרון בנימין ח"א עמ' פב
יג/יא חדושים ובאורים (גרי') כלים סי' ב ס"ק יג
יג/יא חזו"א כלים סי' ו ס"ק י
יג/יא חזו"א על הרמב"ם
יג/יא חשב האפוד כלים פ"ד מ"ד עמ' פט
יג/יא יד אברהם כלים עמ' נז
יג/יא שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות צג
יג/יב אגרות הגרי"ד עמ' ריג
יג/יב באר החיים
יג/יב דברי לוי
יג/יב הר המלך ח"ז עמ' ריט
יג/יב זכרון בנימין ח"א עמ' פב
יג/יב חשב האפוד כלים פ"י מ"ח עמ' שיב
יג/יב יד אברהם כלים עמ' קיא
יג/יב מים טהורים עמ' סב {מרכה"מ}, קז
יג/יב מעיני המים
יג/יב מעשה רקח
יג/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/יב שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות קצג
יג/יג אגרות הגרי"ד עמ' רטו, רכה
יג/יג באר החיים
יג/יג מים טהורים עמ' ל
יג/יג מעשה רקח
יג/יג משמרת הטהרה כלים פ"ב מ"ז סי' 2
יג/יג שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות סב
יג/יג שערי היכל זבחים עמ' יח {מתחילת מעשיה - האם בדווקא}
יג/יד בית מרדכי (סאויצקי) דף יא ע"ג
יג/יד דברי לוי
יג/יד זכרון בנימין ח"א עמ' תג
יג/יד חדושים ובאורים (גרי') כלים סי' ב ס"ק ט
יג/יד חסדי דוד ח"ח עמ' כג
יג/יד טהרת אליהו עמ' תטז
יג/יד מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' נז
יג/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/יד משמרת הטהרה כלים פ"ב מ"ז
יג/יד שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות סב


יד/682 הלכות כלים פרק יד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יד/רה"פ דברי לוי
יד/רה"פ דעת משה (הכהן)
יד/רה"פ טהרת הכלים
יד/רה"פ טהרת כלים
יד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יד/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' רט-רי
יד/רה"פ פי' ר"י קאפח
יד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יד/רה"פ קרית מלך
יד/רה"פ רמב"ם הערוך
יד/רה"פ רמב"ם לעם
יד/רה"פ שם טוב
יד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יד/א אגרות הגרי"ד עמ' ריג
יד/א אמרי חן (לוונברג) אהלות-ידים עמ' קסג-קסו
יד/א אמרי חן (לוונברג) כלים עמ' פט-צא
יד/א חשב האפוד כלים פ"י מ"א עמ' רעו
יד/א יד אברהם כלים עמ' פה
יד/א מעשה רקח
יד/א ספרי דבי רב ח"ב עמ' רכה
יד/א שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות קנד
יד/א שערי טהר ח"ד שער ג סי' ח אות א
יד/ב אמרי חן (לוונברג) אהלות-ידים עמ' קסג-קסו
יד/ב אמרי חן (לוונברג) כלים עמ' פט-צא
יד/ב באר החיים
יד/ב חזו"א כלים סי' י ס"ק ט
יד/ב חזו"א על הרמב"ם
יד/ב יד אברהם אהלות עמ' קכז
יד/ב יד אברהם כלים עמ' פו
יד/ב מעשה רקח
יד/ב משמרת הטהרה כלים פי"ז מ"א
יד/ב ספרי דבי רב ח"ב עמ' רכה
יד/ב שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות סז, קצג
יד/ב שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות שמא
יד/ב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' לט
יד/ב שערי טהר ח"ד שער ג סי' ח אות א, ח"ה שער א סי' ד אות ג
יד/ג באר החיים
יד/ג טהרת אליהו עמ' קסו
יד/ג מצודת דוד (שפרבר) עמ' תעז
יד/ד אור הישר
יד/ד אמרי חן (לוונברג) כלים עמ' צב
יד/ד באר החיים
יד/ד דעת ותבונה מכשירין עמ' תט
יד/ד חדושים ובאורים (גרי') כלים סי' ב ס"ק ז
יד/ד יד אברהם כלים עמ' צא
יד/ד מים טהורים עמ' סו
יד/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' רפג
יד/ד מצודת דוד (שפרבר) עמ' תעז
יד/ד תשובה שלמה או"ח סי' יא דף טו ע"ג
יד/ה באר החיים
יד/ה חשב האפוד כלים פ"ח מ"י עמ' רל-רלא
יד/ה טהרת אליהו עמ' קנ, קנו
יד/ה יד אברהם כלים עמ' צא
יד/ה מים טהורים עמ' סד, סו
יד/ה מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' שמט
יד/ה מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"א דף יט
יד/ה מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' ס
יד/ה ס' החיים (קלוגר) עמ' רפו
יד/ה ענפי ארז (זי') דף קפט ע"ד
יד/ו אבני נזר או"ח סי' קסא אות ג {ראב"ד}
יד/ו אוצרות הרמב"ם
יד/ו באר החיים
יד/ו בית אהרן וישראל גל' צב עמ' סד
יד/ו דברות משה ב"ק ח"ב סי' עב ענף א
יד/ו דברות משה נדה וטהרות עמ' קצו, רא, רב {אם היו יכולין לצאת והקפיד עליו}
יד/ו הליכות אליהו
יד/ו התורה והתלמוד ח"ד עמ' 466
יד/ו זכרון בנימין ח"ב עמ' שח
יד/ו חזו"א כלים סי' יא ס"ק כד
יד/ו חזו"א על הרמב"ם {ראב"ד}
יד/ו חזון יחזקאל תרומות פ"ח הי"א, נדה פ"ח ה"ז
יד/ו חשב האפוד כלים פ"ט מ"ד עמ' רנג
יד/ו טהרת אליהו עמ' קעו
יד/ו טעם ודעת הל' טו"מ פ"ד בביאוה"ל ד"ה ויוצא
יד/ו יד אברהם אהלות עמ' נד
יד/ו יד אברהם טהרות עמ' רמד
יד/ו יד אברהם כלים עמ' צז
יד/ו יד אברהם פרה עמ' פט
יד/ו מים טהורים עמ' פז
יד/ו מעשה רקח
יד/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
יד/ו משב יעקב ח"ב
יד/ו משנת ר' אהרן זרעים עמ' ר-רא
יד/ו נאם דוד
יד/ו שדה הארץ ח"ג דף ג ע"ב
יד/ו שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' שלג-שלד
יד/ו שמחת עולם (הרבסט) ח"א סי' כה
יד/ו שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות קעב-קעג
יד/ו שעורי ר' יחיאל מיכל מקואות אות קכג
יד/ו תשובה שלמה או"ח סי' יא דף טו ע"ב-ע"ג
יד/ז אפיקי מגינים זבחים סי' ה
יד/ז באר החיים
יד/ז בריכת ירושלים עמ' רי
יד/ז דברי יוסף (קונביץ) עמ' 74
יד/ז זכרון בנימין ח"א עמ' שפ
יד/ז יד אברהם כלים עמ' פא-פב
יד/ז מצודת דוד (שפרבר) עמ' תעה
יד/ז משמרת הטהרה כלים פ"ח מ"א סי' 2
יד/ז שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' לו
יד/ז שעורי ר' יחיאל מיכל זבחים פ"א אות כז
יד/ז שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות קנ
יד/ז שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות שסא
יד/ח אמרי חן (לוונברג) כלים עמ' צו, קלט {ר"ח הלוי}
יד/ח אפיקי מגינים זבחים סי' ה
יד/ח אפיקי מגינים זבחים סי' ה {ר"ח הלוי}
יד/ח באר החיים
יד/ח חי' ר' חיים הלוי
יד/ח חי' ר' חיים הלוי דף פו
יד/ח יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' לה, קעה {ר"ח הלוי}
יד/ח משנת יעקב
יד/ח קדשי יהושע עמ' שמג {ר"ח הלוי}
יד/ח קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' תקעח-תקעט
יד/ח שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' מג, מה {ר"ח הלוי}
יד/ח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' לז {ר"ח הלוי}, לח-לט, מא {ר"ח הלוי}
יד/ח שעורי ר"א ליכטנשטין זבחים עמ' 117 {ר"ח הלוי}
יד/ט אגרות הגרי"ד עמ' ריג
יד/ט אור המאיר (שפירא) סי' כ אות ג
יד/ט אמרי חן (לוונברג) כלים עמ' 16, 18
יד/ט באר החיים
יד/ט בית המדרש
יד/ט הערות ר"י ליינר
יד/ט חדושים ובאורים (גרי') כלים סי' ב ס"ק יד
יד/ט חזו"א כלים סי' י ס"ק ד-ה, סי' יא ס"ק לז, סי' יח ס"ק ג, טהרות בליקוטים בסופו
יד/ט חזו"א על הרמב"ם
יד/ט חי' הגר"ח החדש עמ' תקמד {כמוציא זיתים}
יד/ט חי' ר' חיים הלוי
יד/ט חי' ר' חיים הלוי דף פו
יד/ט חסדי דוד ח"ח עמ' סא
יד/ט חשב האפוד כלים פ"ח מ"ב עמ' קצד-קצו, פ"י מ"ח עמ' שיא-שיב
יד/ט יד אברהם אהלות עמ' עה
יד/ט מים טהורים עמ' סא-סב, קח
יד/ט מעשה רקח
יד/ט מצודת דוד (שפרבר) עמ' תעו
יד/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
יד/ט משמרת הטהרה כלים פ"ג מ"א, פ"ח מ"ב
יד/ט משנת יעקב
יד/ט עין תרשיש
יד/ט קול יעקב (פישר) סי' כז אות ו {ראב"ד}
יד/ט קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' תקעח-תקעט
יד/ט שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות סח, קצג
יד/ט שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות שלז, שמא
יד/ט שעורי ר' יחיאל מיכל מקואות אות נא
יד/ט שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' לט
יד/ט שעורי ר"א ליכטנשטין זבחים עמ' 117, 118
יד/י אגרות הגרי"ד עמ' ריח
יד/י אור שמח
יד/י אמרי חן (לוונברג) כלים עמ' 16, צב-צה
יד/י באר החיים
יד/י ברכת שמים (וייס) עמ' רכט
יד/י דברי אמת (תרכא) דף נה ע"א {ראב"ד}
יד/י דברי אמת (תשעט) עמ' קא {ראב"ד, דדוקא זפת מועיל לכלי חרס אבל לא טיט}
יד/י הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' יב ס"ק נו {ראב"ד}
יד/י חזו"א או"ח סי' כא ס"ק ה, יו"ד סי' קלד ס"ק ז
יד/י חזו"א על הרמב"ם
יד/י חי' הגר"ח החדש עמ' תקמה, תקמח
יד/י חי' ר' חיים הלוי דף פו-פז
יד/י חסדי דוד ח"ח עמ' כח, נח
יד/י טהרת אליהו עמ' צא
יד/י לבושי מרדכי יו"ד עמ' קצד
יד/י מים טהורים עמ' סב, קי
יד/י מעשה רקח
יד/י מרכבת המשנה מהדו"ב
יד/י משמרת הטהרה כלים פ"ח מ"ב ומ"ג
יד/י משנת ר' אהרן זרעים עמ' קצז-קצח
יד/י נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' עה {ראב"ד}
יד/י צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קעו (ג) אות יב
יד/י צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' שלו אות כח
יד/י שדה הארץ ח"ג דף א ע"ב, ג ע"ב
יד/י שו"ע הרב או"ח סי' קנט ס"י {ראב"ד}
יד/י שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות קצג
יד/י שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' מג
יד/יא אמרי חן (לוונברג) כלים עמ' 15-19, צה-צט
יד/יא אפיקי מגינים זבחים סי' ה
יד/יא באר החיים
יד/יא שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' מא
יד/יב אגרות הגרי"ד עמ' ריד
יד/יב אמרי חן (לוונברג) כלים עמ' 15-19, צה-צט, קמ
יד/יב באר החיים
יד/יב ברור הלכה שבת צה ע"ב ציון א פסקה א
יד/יב חדושים ובאורים (גרי') כלים סי' ג ס"ק יב
יד/יב חזו"א כלים סי' י ס"ק ד, סי' כב ס"ק א, ו
יד/יב חזו"א על הרמב"ם
יד/יב חסדי דוד ח"ח עמ' ס
יד/יב חשב האפוד כלים פ"ח מ"ב עמ' קצז, מ"ג עמ' רו, מ"ה עמ' ריד
יד/יב יד אברהם כלים עמ' פג, קו
יד/יב יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' קעה
יד/יב מים טהורים עמ' ס
יד/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
יד/יב משמרת הטהרה כלים פ"ח מ"ב
יד/יב עין חנוך עמ' רעח [תוספתא כלים ב"ק פ"ו ה"ו]
יד/יב שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות קעו
יד/יב שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות שמא
יד/יג אגרות הגרי"ד עמ' ריד
יד/יג באר החיים
יד/יג חזו"א כלים סי' י ס"ק ז
יד/יג חסדי דוד ח"ח עמ' נח
יד/יג טהרת אליהו עמ' ר, רו
יד/יג יד אברהם כלים עמ' פג
יד/יג מצודת דוד (שפרבר) עמ' תעו {עור פשוט}
יד/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
יד/יג שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות קצג
יד/יד באר החיים
יד/יד הגהות רימ"א
יד/יד חשב האפוד כלים פ"י מ"ג עמ' רפח
יד/יד יד אברהם כלים עמ' פד-פה
יד/יד מים טהורים עמ' סד
יד/יד מעשה רקח
יד/יד מצודת דוד (שפרבר) עמ' תעו {הטמא בטומאתו, אפילו המשקה}


טו/683 הלכות כלים פרק טו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


טו/רה"פ דעת משה (הכהן)
טו/רה"פ טהרת הכלים
טו/רה"פ טהרת כלים
טו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
טו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
טו/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' ריא-ריג
טו/רה"פ פי' ר"י קאפח
טו/רה"פ פי' ר"ש צדוק
טו/רה"פ רמב"ם הערוך
טו/רה"פ רמב"ם לעם
טו/רה"פ שם טוב
טו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
טו/א אוצרות הרמב"ם
טו/א אמונת עתיך גל' 106 עמ' 142
טו/א באר החיים
טו/א ברור הלכה ביצה לב ע"א ציון ה
טו/א דברות משה שבת ח"ב סי' לז ענף א
טו/א חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' שפ-שפא
טו/א חשב האפוד כלים פ"ד מ"ד עמ' פט
טו/א יד אברהם כלים עמ' נח, ס-סא, סד, סח, קצח
טו/א מים טהורים עמ' כו
טו/א מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' כה
טו/א מעשה רקח
טו/א מצודת דוד (שפרבר) עמ' תסה
טו/א משמרת הטהרה כלים פ"ד מ"ד
טו/א קונטרסי שעורים גיטין שעור ו אות יז
טו/א קרית מלך
טו/א קרן פני משה ח"א עמ' קכב
טו/א שולי הגליון עמ' קנט
טו/א שער המלך ח"א עמ' קנה
טו/א שערי טהר ח"ד שער ג סי' ד אות א, ג
טו/ב באר החיים
טו/ב חסדי דוד ח"ח עמ' לה-לו, לח
טו/ב חשב האפוד כלים פ"ה מ"א עמ' צד-צה, מ"ב עמ' קב
טו/ב יד אברהם כלים עמ' נח, ס-סא
טו/ב מים טהורים עמ' לח, מא-מב
טו/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
טו/ב קרן פני משה ח"ב
טו/ב שושן עדות דף סא ע"א
טו/ב שערי טהר ח"ד שער ג סי' ד אות א
טו/ג אור הישר [אור הישר כלים פ"ה מ"ד]
טו/ג באר החיים
טו/ג דעת ותבונה מכשירין עמ' לז
טו/ג חזו"א כלים סי' ז ס"ק יט
טו/ג חזו"א על הרמב"ם
טו/ג חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' כז
טו/ג חסדי דוד ח"ח עמ' לח
טו/ג חשב האפוד כלים פ"ה מ"ד עמ' קי
טו/ג טהרת אליהו עמ' קטז
טו/ג יד אברהם כלים עמ' נח
טו/ג יד סופר עמ' קסד
טו/ג מקדש דוד החדש טהרות עמ' תקפו
טו/ג משמרת הטהרה כלים פ"ה מ"ד
טו/ג שערי טהר ח"ד שער ג סי' ד אות ג
טו/ד אור הישר [אור שמח הל' שבת פ"ג]
טו/ד באר החיים
טו/ד דעת ותבונה מכשירין עמ' לח
טו/ד חשב האפוד כלים פ"ה מ"ד עמ' קי
טו/ד יד סופר עמ' קסד
טו/ד מעיני מים מקואות עמ' תס
טו/ד שערי טהר ח"ד שער ג סי' ד אות ג
טו/ד שרידי אש ח"ב עמ' קסז
טו/ה באר החיים
טו/ה דברי לוי
טו/ה חזו"א כלים סי' יא ס"ק כז-כח
טו/ה חזו"א על הרמב"ם
טו/ה חסדי דוד ח"ח עמ' לט
טו/ה מעיני המים
טו/ה מעשה רקח
טו/ה משנת ר' אהרן זרעים עמ' קצו
טו/ה נאם דוד
טו/ה קרית מלך
טו/ה שערי טהר ח"ד שער ג סי' ב אות ב
טו/ו באר החיים
טו/ו בית מרדכי (סאויצקי) דף טו ע"א
טו/ו חסדי דוד ח"ח עמ' מו
טו/ו יד אברהם כלים עמ' סה, ע
טו/ו מים טהורים עמ' נ
טו/ו נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' רפג
טו/ו צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קעו (ג) אות יז, סי' שלו אות לד
טו/ו קרית מלך
טו/ו שנות חיים (אויסאיבל) מקואות סי' כ ס"ב ס"ק ד
טו/ו שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות צד, קיט, קכח
טו/ז איש על העדה (אלאביץ) עמ' 188
טו/ז באר החיים
טו/ז דברי לוי
טו/ז זכרון בנימין ח"א עמ' שצז
טו/ז חזו"א כלים סי' ז ס"ק לה
טו/ז חזו"א על הרמב"ם
טו/ז חסדי דוד ח"ח עמ' מו
טו/ז חשב האפוד כלים פ"ה מי"א עמ' קלד-קלו, קלט-קמא
טו/ז יד אברהם כלים עמ' צב
טו/ז מים טהורים עמ' נא, נג
טו/ז מעשה רקח
טו/ז מקדש דוד החדש טהרות עמ' תקעט
טו/ז משמרת הטהרה כלים פ"ה מי"א
טו/ז נתיבות אדם ח"ב עמ' צז
טו/ח אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קעה
טו/ח באר החיים
טו/ח בני שמואל דף כב ע"א
טו/ח ברור הלכה שבת קכה ע"א ציון ה
טו/ח דברי לוי
טו/ח חסדי דוד ח"ח עמ' לט
טו/ח יד אברהם כלים עמ' נט, סו, עא, עה, עז, פט
טו/ח לבושי מרדכי יו"ד עמ' ר
טו/ח מעשה רקח
טו/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
טו/ח משמרת הטהרה כלים פ"ו מ"א
טו/ח נתיבות שלום (למפרט) עמ' כב
טו/ח קונטרסי שעורים גיטין שעור ו אות יז
טו/ח קרן פני משה ח"א עמ' קכב
טו/ט באר החיים
טו/ט יד אברהם כלים עמ' פט-צ
טו/ט.
טו/י באר החיים
טו/י חשב האפוד כלים פ"ח מ"ט עמ' רכז
טו/י יד אברהם כלים עמ' צ
טו/י שערי טהר ח"ד שער ג סי' ד אות ה
טו/יא באר החיים
טו/יא דברי לוי
טו/יא חסדי דוד ח"ח עמ' לז
טו/יא חשב האפוד כלים פ"ה מ"ג עמ' קה, קח
טו/יא מים טהורים עמ' מג
טו/יא משמרת הטהרה כלים פ"ה מ"ח
טו/יא שפת אמת על התלמוד ח"ב דף טו ע"ב
טו/יא תשובות ר' איסר יהודה עמ' 24 {אבן שחיבר לתנור}
טו/יב באר החיים
טו/יב חסדי דוד ח"ח עמ' מח
טו/יב טהרת אליהו עמ' קמה-קמו, קנג
טו/יב מעשה רקח
טו/יב קרית מלך
טו/יב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' נג
טו/יב שערי טהר ח"ד שער ג סי' ב אות א
טו/יג באר החיים
טו/יג הר המלך ח"ז עמ' ריט
טו/יג חסדי דוד ח"ח עמ' מז
טו/יג חשב האפוד כלים פ"ו מ"א עמ' קנב
טו/יג יד אברהם כלים עמ' עא, עז
טו/יג קרית מלך
טו/יג שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות קכח
טו/יד באר החיים
טו/יד חסדי דוד ח"ח עמ' מז
טו/יד יד אברהם כלים עמ' עז
טו/טו באר החיים
טו/טו חסדי דוד ח"ח עמ' מז
טו/טו חשב האפוד כלים פ"ו מ"ב עמ' קנו
טו/טו יד אברהם כלים עמ' עב
טו/טו מעשה רקח
טו/טו מצודת דוד (שפרבר) עמ' תעא {השמיט "עליה ועל האבן"}
טו/טז באר החיים
טו/טז חסדי דוד ח"ח עמ' מז
טו/טז יד אברהם כלים עמ' עג
טו/יז באר החיים
טו/יז הר המלך ח"ז עמ' ריט
טו/יז חדושים ובאורים (גרי') כלים סי' ב ס"ק כ
טו/יז חסדי דוד ח"ח עמ' מז
טו/יז חשב האפוד כלים פ"ו מ"ג עמ' קנט, קס, קסב
טו/יז טהרת אליהו עמ' קיח, קמג-קמד, קנג
טו/יז יד אברהם כלים עמ' עג
טו/יז מעשה רקח
טו/יז משמרת הטהרה כלים פ"ו מ"א ומ"ג
טו/יז קרית מלך
טו/יז שערי טהר ח"ד שער ג סי' א אות א
טו/יח באר החיים
טו/יח טהרת אליהו עמ' קנג
טו/יח יד אברהם כלים עמ' עד
טו/יח שערי טהר ח"ד שער ג סי' ג אות ב
טו/יט באר החיים
טו/יט חזו"א כלים סי' ט ס"ק ד
טו/יט חשב האפוד כלים פ"ז מ"ב עמ' קע
טו/יט יד אברהם כלים עמ' עז
טו/יט מעשה רקח
טו/יט שנות חיים (אויסאיבל) מקואות סי' כ ס"ב ס"ק ד
טו/יט שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות קמ
טו/יט שערי טהר ח"ד שער ג סי' ב אות א


טז/684 הלכות כלים פרק טז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


טז/רה"פ דעת משה (הכהן)
טז/רה"פ טהרת הכלים
טז/רה"פ טהרת כלים
טז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
טז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
טז/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' ריד-רטו
טז/רה"פ פי' ר"י קאפח
טז/רה"פ פי' ר"ש צדוק
טז/רה"פ רמב"ם הערוך
טז/רה"פ רמב"ם לעם
טז/רה"פ שם טוב
טז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
טז/א אגרות הגרי"ד עמ' רכג
טז/א אמרי בינה (תשע) שחיטה סי' יט ד"ה שוב ראיתי {ק"ס}
טז/א באר החיים
טז/א ברור הלכה חולין קכג ע"ב ציון ג
טז/א דברי לוי
טז/א דליית הכרם עמ' תתתל [צ"ל אם נשאר בגדול]
טז/א זכרון בנימין ח"א עמ' קל
טז/א חזו"א יו"ד סי' קיב ס"ק ו
טז/א חזו"א על הרמב"ם
טז/א חי' הגרא"א דסלר עמ' קפג
טז/א חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד חולין קכד ע"א]
טז/א חסדי דוד ח"ח עמ' לה
טז/א חשב האפוד כלים פ"ה מ"א עמ' צד-צה
טז/א יד אברהם כלים עמ' ס-סא
טז/א לב אריה (בראד) חולין קכד ע"א (ד"ה ודע)
טז/א לב אריה (בראד, תשסד) עמ' תסו
טז/א מים טהורים עמ' לט
טז/א מעשה רקח
טז/א משמרת הטהרה כלים פ"ה מ"א ומ"ב
טז/א משנת ר' אהרן זרעים עמ' קצג
טז/א קרית מלך
טז/א שושן עדות דף סא ע"א
טז/א שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות רמה
טז/ב אגרות הגרי"ד עמ' רכג
טז/ב אוצרות הרמב"ם
טז/ב אור הישר [אור הישר מעילה יז ע"ב]
טז/ב אור שמח
טז/ב אמרי בינה (אוירבך) - שחיטה סי' יט ד"ה ובזה מובן
טז/ב אמרי יושר בכורות דף יח ע"א
טז/ב אשר למלך
טז/ב באר החיים
טז/ב ברור הלכה חולין קכג ע"ב ציון ג
טז/ב ברית עולם (ולר) סי' ל אות ח
טז/ב דברות משה נדה וטהרות עמ' תעו {כל אחד מהן טמא לפי שאי אפשר לכוין}
טז/ב דברי לוי
טז/ב הר המלך ח"ז עמ' רכ
טז/ב חדושים ובאורים (גרי') כלים סי' ב ס"ק יט
טז/ב חי' בר נחמני דף סח ע"ב {חלקו לשנים בדיוק}
טז/ב חי' הגרא"א דסלר עמ' קפג
טז/ב חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד חולין קכד ע"א]
טז/ב חסדי דוד ח"ח עמ' מ, פט
טז/ב חשב האפוד כלים פ"ה מ"א עמ' צה, מ"ז עמ' קכב
טז/ב טהרת אליהו עמ' שלב
טז/ב יד אברהם כלים עמ' סז
טז/ב מוריה גל' רה עמ' נ {נתחלקה לשנים - הרי א"א לצמצם}
טז/ב מים טהורים עמ' מה, מז
טז/ב מעשה רקח
טז/ב מצודת דוד (שפרבר) עמ' תצד {חילקו לשנים בשוה}
טז/ב מרגניתא דר"מ
טז/ב משמרת הטהרה כלים פי"ב מ"ו
טז/ב משפטי עזיאל ח"ט עמ' קיב
טז/ב סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' עו אות מד, מז
טז/ב קרית מלך
טז/ב שושן עדות דף עו ע"א
טז/ב שעורי ר' שלמה עמ' צט
טז/ג אמרי חן (לוונברג) כלים עמ' צט
טז/ג באר החיים
טז/ג דברי לוי
טז/ג חסדי דוד ח"ח עמ' מג-מד
טז/ג חשב האפוד כלים פ"ה מ"ח עמ' קכה, קכו, קכט
טז/ג טהרת אליהו עמ' עג, קלה
טז/ג יד אברהם כלים עמ' סח
טז/ג מים טהורים עמ' מז
טז/ג מצודת דוד (שפרבר) עמ' תע
טז/ג משמרת הטהרה כלים פ"ה מ"א ומ"ח
טז/ג שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות קיג
טז/ג תשובות ר' איסר יהודה עמ' 10
טז/ד אמרי חן (לוונברג) כלים עמ' ק
טז/ד אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 411, 412
טז/ד באר החיים
טז/ד דברי לוי
טז/ד חזו"א יו"ד סי' ריד לדף פז
טז/ד חשב האפוד כלים פ"ה מ"ט עמ' קל
טז/ד יד אברהם כלים עמ' סח
טז/ד מים טהורים עמ' מח
טז/ד מצודת דוד (שפרבר) עמ' תע
טז/ד משפט ופעולה עמ' 173 {סמוכין}
טז/ה אור הישר [אור הישר ב"מ נט ע"א ועדויות פ"ז מ"ז וכלים פ"ה מ"י]
טז/ה אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 412
טז/ה באר החיים
טז/ה דברות משה ב"מ ח"ב סי' נד הערה עג
טז/ה דברות משה נדה וטהרות עמ' תנ {תנור שחתכו חוליות ונתן חול בין חוליא לחוליא}
טז/ה יד אברהם כלים עמ' סט
טז/ה כך דרכו של תלמוד עמ' 68
טז/ה כתבי משה זילברג עמ' 68
טז/ה מעשה רקח
טז/ה ספרי הפרדס ח"א עמ' קצח
טז/ו באר החיים
טז/ו יד אברהם כלים עמ' פט
טז/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
טז/ו משמרת הטהרה כלים פ"ה מ"ח
טז/ז אמרי חן (לוונברג) כלים עמ' קא
טז/ז באר החיים
טז/ז דברי לוי
טז/ז טהרת אליהו עמ' עג
טז/ז משמרת הטהרה כלים פ"ה מ"ח
טז/ז פרי שמואל (תשלה)
טז/ז קרית מלך
טז/ח אמרי חן (לוונברג) כלים עמ' קא
טז/ח באר החיים
טז/ח חסדי דוד ח"ח עמ' מד
טז/ח חשב האפוד כלים פ"ה מ"ג עמ' קח
טז/ח טהרת אליהו עמ' עג
טז/ח מעשה רקח
טז/ח קרית מלך
טז/ט באר החיים
טז/ט דברות משה ב"מ ח"ב סי' נד הערה עג
טז/ט דברות משה נדה וטהרות עמ' תנ {ומקום הסדקין מגולה אינו מקבל טומאה}
טז/ט מים טהורים עמ' מז
טז/ט מעשה רקח
טז/י באר החיים
טז/י חסדי דוד ח"ח עמ' מא
טז/יא באר החיים
טז/יא חסדי דוד ח"ח עמ' מא
טז/יב אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קעה
טז/יב אגרות הגרי"ד עמ' רטו, רכה
טז/יב אור שמח
טז/יב אמרי חן (לוונברג) כלים עמ' קב-קו
טז/יב באר החיים
טז/יב דברי לוי
טז/יב דעת ותבונה מכשירין עמ' רנד
טז/יב זכרון בנימין ח"א עמ' תב
טז/יב חסדי דוד ח"ח עמ' לט
טז/יב חשב האפוד כלים פ"ה מ"ו עמ' קטז
טז/יב טהרת אליהו עמ' קכ
טז/יב יד אברהם כלים עמ' סה
טז/יב מעשה רקח
טז/יב מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' שנ
טז/יב פרי שמואל (תשלה)
טז/יב שערי טהר ח"ד שער ג סי' ח אות ו
טז/יב תשובות ר' איסר יהודה עמ' 24 {תנור שמילא חציו בעפר}
טז/יג באר החיים
טז/יג באר חיים מרדכי דף פח
טז/יד באר החיים
טז/יד באר חיים מרדכי דף פח
טז/יד חזו"א על הרמב"ם
טז/יד יד אברהם כלים עמ' עה
טז/יד עין חיים ח"ב עמ' קי
טז/יד שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות קלט


יז/685 הלכות כלים פרק יז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יז/רה"פ דעת משה (הכהן)
יז/רה"פ טהרת הכלים
יז/רה"פ טהרת כלים
יז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יז/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' רטז
יז/רה"פ פי' ר"י קאפח
יז/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יז/רה"פ רמב"ם הערוך
יז/רה"פ רמב"ם לעם
יז/רה"פ שם טוב
יז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יז/א אבן ישראל (פישר)
יז/א אגרות הגרי"ד עמ' ריט
יז/א אוצרות הרמב"ם
יז/א אור הישר [לב אריה חולין כה ע"א, אור הישר חולין שם ודף קיח ע"א וכלים פ"ה מ"ב]
יז/א אורה ושמחה הל' סוכה פ"ה ס"ק לז
יז/א באר החיים
יז/א באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' רג
יז/א בדבר מלך ח"ח עמ' קנח, קס
יז/א בית אהרן וישראל גל' לא עמ' יח
יז/א ברור הלכה חולין קיח ע"א אחרי ציון ג
יז/א ברכת שמים (וייס) עמ' רכז
יז/א בשלם סוכו סי' ל
יז/א גליונות אבני נזר {מל"מ} [עי' רא"ש כלים פ"ד מ"ג]
יז/א דברות משה חולין עמ' קצט
יז/א דברי לוי
יז/א זכרון בנימין ח"א עמ' קעו, שעז
יז/א חזו"א כלים סי' לד ס"ק א
יז/א חזון יחזקאל נדה החדש, קונטרס דיני ידות לטומאה
יז/א חי' מרן הגרי"מ עמ' קעד {מל"מ}
יז/א חסדי דוד ח"ח עמ' מג
יז/א חשב האפוד כלים פ"ה מ"ב עמ' קב-קג
יז/א טהרת אליהו עמ' קיג
יז/א יד אברהם כלים עמ' מח, סא-סב, סד, קטו, קיז, קלח, קצח
יז/א יהגה האריה עמ' קנז
יז/א לב אריה חולין קיח ע"א
יז/א מחובר לטהור סי' טו אות ז {מל"מ}
יז/א מעשה רקח
יז/א מצודת דוד (שפרבר) עמ' תסה-תסו
יז/א משך חכמה ויקרא פי"א פס' לה
יז/א משכן בצלאל ח"א סי' ס
יז/א משמרת הטהרה כלים פי"ז מ"טז
יז/א משנת יעקב
יז/א משנת ר' אהרן זרעים עמ' קעג-קעד, קעו-קעז {מל"מ}
יז/א נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף קד ע"ב {מל"מ}
יז/א פרי השדה (דייטש) ח"ב סי' כט אות ב
יז/א פרי שמואל (תשלה)
יז/א קונטרסי שעורים ב"ק שעור ט אות ח
יז/א קרית מלך
יז/א שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' לד
יז/א שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות סה, פ
יז/א שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ג אות תפא {מל"מ}
יז/א תהלה לדוד (והרמן) פ"נו פסוק יד הערה ה
יז/ב יד אברהם כלים עמ' סא
יז/ב סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' עו אות מז
יז/ב.
יז/ג באר החיים
יז/ג חסדי דוד ח"ח עמ' לח
יז/ג יד אברהם כלים עמ' סד
יז/ג משמרת הטהרה כלים פ"ה מ"ה
יז/ג שערי טהר ח"ד שער ג סי' ד אות ה
יז/ד באר החיים
יז/ד הר המלך ח"ז עמ' רכ
יז/ד חזו"א כלים סי' ז ס"ק יג
יז/ד חזו"א על הרמב"ם
יז/ד חשב האפוד כלים פ"ה מ"ג עמ' קג, קה
יז/ד יד אברהם כלים עמ' סב, קלח
יז/ד מים טהורים עמ' מב
יז/ד משמרת הטהרה כלים פ"ז מ"ד
יז/ה אגרות הגרי"ד עמ' רכה
יז/ה אורח ישראל סי' כח הערה כ, מילואים לסי' כח ח"ב אות ג
יז/ה אמרי חן (לוונברג) כלים עמ' קב-קג
יז/ה באר החיים
יז/ה ברור הלכה שבת מח ע"ב ציון א
יז/ה דליית הכרם עמ' תתתל [צ"ל כדי שלא ישרפו]
יז/ה זכרון בנימין ח"א עמ' תב
יז/ה חדושים ובאורים (גרי') כלים סי' ג ס"ק טז
יז/ה חסדי דוד ח"ח עמ' לב, נב
יז/ה חשב האפוד כלים פ"ה מ"ג עמ' קו
יז/ה טהרת אליהו עמ' קיב, קכ
יז/ה יד אברהם כלים עמ' מח, נו, סג, קלח
יז/ה מי הדעת עוקצין עמ' ק
יז/ה מצודת דוד (שפרבר) עמ' תסו {כ"מ}
יז/ה משכן בצלאל ח"א סי' ס
יז/ה משמרת הטהרה כלים פ"ה מ"ג
יז/ה משנת ר' אהרן זרעים עמ' קעב
יז/ה שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות צא
יז/ה שערי טהר ח"ד שער ג סי' ח אות ו
יז/ו אגרות הגרי"ד עמ' רכה
יז/ו באר החיים
יז/ו באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' רג
יז/ו דברי לוי
יז/ו זכרון בנימין ח"א עמ' תב
יז/ו חסדי דוד ח"ח עמ' לב, נא
יז/ו חשב האפוד כלים פ"ז מ"ג עמ' קעז-קעח, מ"ד עמ' קפב-קפג
יז/ו יד אברהם כלים עמ' נו, עח
יז/ו מים טהורים עמ' נח
יז/ו מעיני המים
יז/ו מעשה רקח
יז/ו מצודת דוד (שפרבר) עמ' תעג {לא הצריך שתהיה מחוברת מבית האומן}, תעד
יז/ו משמרת הטהרה כלים פ"ז מ"ד
יז/ו משנת יעקב
יז/ו שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות קמג, קמו
יז/ו שערי טהר ח"ד שער ג סי' ג אות ב, סי' ה אות א
יז/ז אגרות הגרי"ד עמ' רכה
יז/ז אורח ישראל סי' כח הערה כ, מילואים לסי' כח ח"ב אות ג
יז/ז באר החיים
יז/ז גליוני הגר"ש עמ' צו
יז/ז הר המלך ח"ז עמ' רכ
יז/ז זכרון בנימין ח"א עמ' תב
יז/ז חסדי דוד ח"ח עמ' נג
יז/ז חשב האפוד כלים פ"ז מ"ד עמ' קפג, מ"ה עמ' קפד, קפה, קפז, מ"ו עמ' קפח
יז/ז טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' רטו
יז/ז יד אברהם כלים עמ' עח-עט, פא {ראב"ד}
יז/ז מעיני המים
יז/ז מעשה רקח
יז/ז מצודת דוד (שפרבר) עמ' תעה {שלש אצבעות או פחות}
יז/ז קרית מלך
יז/ז שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות קמט
יז/ז שערי טהר ח"ד שער ג סי' ה אות ב


יח/686 הלכות כלים פרק יח *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יח/רה"פ דעת משה (הכהן)
יח/רה"פ טהרת הכלים
יח/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יח/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יח/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' ריז-ריח
יח/רה"פ פי' ר"י קאפח
יח/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יח/רה"פ רמב"ם הערוך
יח/רה"פ רמב"ם לעם
יח/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יח/א אור הישר
יח/א אמרי חן (לוונברג) כלים עמ' ע-עא, קז
יח/א אמת ליעקב מועד עמ' צז
יח/א באר החיים
יח/א באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' רב-רג
יח/א בנין ציון (עטלינגר) ח"ג סי' נה
יח/א דברי יואל מועדים ח"ד עמ' רט
יח/א הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"ב הע' 29, פ"ה הע' 58 {לפיכך הכסא}
יח/א זכרון בנימין ח"א עמ' קסט, תיט
יח/א זכרון בנימין ח"ב עמ' שטו
יח/א חדושים ובאורים (גרי') כלים סי' ב ס"ק טז
יח/א חזו"א על הרמב"ם
יח/א חשב האפוד כלים פ"ב מ"ג עמ' מו
יח/א טהרת אליהו עמ' כד, קלו, קנג, רנב, תקמז, תקסב
יח/א יד אברהם אהלות עמ' קסד
יח/א יד אברהם כלים עמ' לג-לד, קסז {ראב"ד}
יח/א יין מלכות (שניאורסון) עמ' 440-442
יח/א כך דרכו של תלמוד עמ' 68
יח/א כתבי משה זילברג עמ' 68
יח/א מעיני המים
יח/א מעשה רקח
יח/א מקדש דוד החדש טהרות עמ' תקפט
יח/א מרכבת המשנה מהדו"ב
יח/א משאת משה (חברוני) פסחים סי' מב עמ' 130
יח/א משמרת הטהרה כלים פ"ב מ"ד
יח/א נטע שעשועים (שליסל) עמ' קיד-קטו {מנורת המקדש נחשבת כלי קיבול}, קכח {מנורה של חרס}
יח/א ענפי ארז (זי') דף לד ע"א
יח/א קול דודי (תשף)
יח/א קול דודי מקואות סי' פז, צ, צב
יח/א קרן פני משה ח"א עמ' קכג
יח/א רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' סז
יח/א שו"ת מהר"ם פדוואה (תשעד) עמ' צ
יח/א שו"ת מהרש"ם ח"ג סי' ק
יח/א שם טוב
יח/א שמן ראש חנוכה ח"ב עמ' קז
יח/א שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות מג, מט-נא, נו
יח/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' תקכח-תקלא
יח/א תשובות ר' איסר יהודה עמ' 22-23 {תוך - בית קיבול}
יח/ב באר החיים
יח/ב דברי לוי
יח/ב חסדי דוד ח"ח עמ' כא, פז
יח/ב יד אברהם כלים עמ' לו
יח/ב מים טהורים עמ' כו
יח/ב מצודת דוד (שפרבר) עמ' תצב {פנס}
יח/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
יח/ב שלמי יוסף יומא ח"א עמ' תלג
יח/ב שם טוב
יח/ב שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות נה
יח/ג באר החיים
יח/ג הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' יב ס"ק מז
יח/ג חזון יחזקאל נדה החדש, הוספות לתוספתא כלים פ"ב ה"א
יח/ג חסדי דוד ח"ח עמ' כב
יח/ג טהרת אליהו עמ' לו, מט
יח/ג יד אברהם כלים עמ' נד
יח/ג יד ישראל ח"ב
יח/ג מוריה גל' רכט עמ' צב
יח/ג מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' לט
יח/ג מעשה רקח
יח/ג מצודת דוד (שפרבר) עמ' תסא
יח/ג משמרת הטהרה כלים פ"ב מ"ד
יח/ג נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' שמט {כ"מ}
יח/ג פרשת הכסף דף ד ע"ב {כ"מ}
יח/ג קול דודי (תשף) (בקיצור)
יח/ג שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות נח, סא
יח/ד באר החיים
יח/ד יד אברהם כלים עמ' לג, לו
יח/ד יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' קסט
יח/ד שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות רלא
יח/ה באר החיים
יח/ה דליית הכרם עמ' תתתל [במשנה גריס מסננת לתוכה את הירק]
יח/ה יד אברהם כלים עמ' לז
יח/ה יד ישראל ח"ב
יח/ה מעשה רקח
יח/ו אדמת קדש ח"ב דף ח ע"ב
יח/ו אמרי חן (לוונברג) כלים עמ' קז-קח
יח/ו באר החיים
יח/ו באר המים עמ' מז
יח/ו בית אברהם (סוכאטשוב) גל' א עמ' 15 {המים מתכנסים לצדדים}
יח/ו דברי לוי
יח/ו הר המלך ח"ז עמ' רכא
יח/ו חזו"א כלים סי' ד ס"ק ח
יח/ו חזו"א על הרמב"ם {ראב"ד}
יח/ו חזון יחזקאל נדה החדש, הוספות לתוספתא כלים פ"ב ה"א
יח/ו חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' רנז
יח/ו חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' לה
יח/ו חלקת יואב החדש תשובות סי' מ
יח/ו חשב האפוד כלים פ"ב מ"ו עמ' נ
יח/ו טהרת אליהו עמ' מט
יח/ו יד אברהם כלים עמ' לח
יח/ו מוריה גל' רכט עמ' צב
יח/ו מי השלוח (רובינשטין) - מקור נפתח עמ' קלז, שערי מים עמ' צב
יח/ו מים טהורים עמ' ל
יח/ו מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' לט
יח/ו מעיני מים מקואות עמ' תפו
יח/ו מעשה רקח
יח/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
יח/ו משמרת הטהרה כלים פ"ב מ"ד
יח/ו נחלת צבי (תשסג) עמ' קמט {מוציא פרוטות}
יח/ו נתן פריו הל' נט"י עמ' מג
יח/ו שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' כד
יח/ו שו"ת ר"י מפוזנא עמ' צה, צז
יח/ו שם טוב
יח/ו שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות סא
יח/ו שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ו הע' 199-200
יח/ו שרידי אש ח"ב עמ' תפג
יח/ו תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' קכד
יח/ז אור המאיר (שפירא) סי' כ אות ה
יח/ז באר החיים
יח/ז חשב האפוד כלים פ"ב מ"ח עמ' נב
יח/ז טהרת אליהו עמ' כב, תקנד
יח/ז יד אברהם כלים עמ' מ-מא
יח/ז שם טוב
יח/ח באר החיים
יח/ח באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' קד
יח/ח הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' ז ס"ק פ, סי' יט ס"ק לב
יח/ח חזון יחזקאל נדה החדש, הוספות לתוספתא כלים פ"ג ה"ד
יח/ח טהרת אליהו עמ' מה
יח/ח יד אברהם כלים עמ' לח
יח/ח יד ישראל ח"ב
יח/ח מעשה רקח
יח/ט באר החיים
יח/ט ברור הלכה שבת פג ע"ב ציון ה
יח/ט גבורת יצחק מקואות עמ' סט
יח/ט דברי לוי
יח/ט הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' ז ס"ק לו
יח/ט חזון יחזקאל נדה החדש, הוספות לתוספתא כלים פ"ב ה"א
יח/ט חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"ב עמ' רכט
יח/ט טהרת אליהו עמ' כד
יח/ט יד אברהם כלים עמ' לד
יח/ט יד אברהם נגעים עמ' קמד
יח/ט יחי ראובן (אונג') עמ' שסז
יח/ט לבוש מרדכי נשים (תשעה) גיטין סי' ו אות ו
יח/ט מעשה רקח
יח/ט נועם אליעזר (בן פורת) עמ' נט {ספינה אינה בתורת כלי}
יח/ט ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תקצב
יח/ט פני שלמה (גנצפריד) שבת עמ' קנד
יח/ט קונטרסי שעורים גיטין שעור ו אות יד, הערה 1
יח/ט רלב"ג ויקרא פ"ט תועלת כד עמ' קסח
יח/ט שיח דוד (תשסד) עמ' סב {ספינה אינה בכלל הכלים}
יח/ט שיח דוד (תשסח) עמ' סט
יח/ט שם טוב
יח/ט שעורי הרב חלה עמ' קמט
יח/ט שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות מט
יח/ט תשובות ר' איסר יהודה עמ' 7 {ספינה - לא מכלל הכלים האמורים בתורה}
יח/י אבן האזל קדשים ח"ב דף יח ע"א
יח/י אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קפו
יח/י אגרות הגרי"ד עמ' רכא, רכג, רכז
יח/י אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' שכד
יח/י אוצרות הרמב"ם
יח/י אורח משפט עמ' רס ע"א
יח/י אוריתא יג עמ' עד {ראב"ד}
יח/י אמרי חן (לוונברג) כלים עמ' קח-קיא, קיד-קטו
יח/י אמרי יהושע (דומב) ח"ו עמ' רצא
יח/י באר החיים
יח/י באר יצחק (רבינוביץ) דף ח ע"א {לא הצריך יחוד}
יח/י בית אהרן (צוקרמן) עמ' רצג
יח/י בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תסח
יח/י בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תקי
יח/י בית מרדכי (סאויצקי) דף ג ע"א, יב ע"ג-ע"ד
יח/י ברור הלכה חולין נד ע"ב ציון ו
יח/י דבר שאול ידים סי' ו ס"ק ה-ו
יח/י דברות משה מועד ח"א עמ' תנח, תסח {חוץ משברי כלי חרס שאם היה בהן חרס הראוי לקבל}
יח/י דברות משה נדה וטהרות עמ' תסב, תקכב {שאם היה בהן חרם הראוי לקבל הרי הוא מקבל טומאה}
יח/י דברות משה שבת ח"א סי' יד ענף ה, ב"ק ח"ב סי' עו ענף ג
יח/י הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' יב ס"ק ד, כט, לא
יח/י הררי קדם שבת עמ' רנו
יח/י זכרון בנימין ח"א עמ' סו, קכה, קל, קסט, שכט, שפט
יח/י זכרון בנימין ח"ב עמ' רד, תקכב
יח/י חדושים ובאורים (גרי') כלים סי' ב ס"ק ו, יז, סי' ג ס"ק ב
יח/י חזו"א כלים סי' ד ס"ק ה, סי' יח ס"ק א, ו
יח/י חזו"א על הרמב"ם
יח/י חזון יחזקאל נדה החדש, הוספות לתוספתא כלים פ"ג ה"ד
יח/י חי' הגר"ח החדש עמ' תקמב
יח/י חי' ר' חיים הלוי דף פז
יח/י חסדי דוד ח"ח עמ' לג
יח/י חקל יצחק (שו"ת) עמ' קפג
יח/י חשב האפוד כלים פ"ב מ"ב עמ' לו-לז, פ"ג מ"ג עמ' סה, פ"ד מ"א עמ' פב
יח/י טהרת אליהו עמ' ד, מה, צה, קלא {ראב"ד}, רפג, תקמח-תקמט
יח/י טהרת ישראל
יח/י יד אברהם כלים עמ' כו-כז, כט, נה, קלו, שה
יח/י ימין המלך
יח/י כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' כג {ראב"ד}
יח/י מים חיים (שמולביץ) מקואות עמ' שיג
יח/י מעיני מים מקואות עמ' תצג, תק, תקה
יח/י מצודת דוד (שפרבר) עמ' תס {קושיית הראב"ד}
יח/י מרכבת המשנה מהדו"ב
יח/י משיב נפש (גרוס) ח"ג עמ' סט
יח/י משכן בצלאל ח"א סי' נט
יח/י משמרת הטהרה כלים פ"ב מ"ב סי' 3, פ"ד מ"א, פי"ב מ"ו, פ"ל מ"א סי' 2
יח/י משנת ר' אהרן זרעים עמ' קצג
יח/י נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף קג ע"ג, קד ע"א
יח/י עצי אלמוגים סי' קנג ס"ק א אות ג
יח/י צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קעו (א) אות י
יח/י צפנת פענח ויקרא עמ' קט
יח/י קהלות יעקב טהרות יב
יח/י קרית מלך
יח/י שלמי יוסף שבת ח"א עמ' רלב-רלג
יח/י שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות מז, ס, עד
יח/י שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ג אות תקעט
יח/י שעורי ר' יחיאל מיכל מקואות אות נא
יח/י שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ו הע' 162, 165
יח/י תלפיות ו חוב' א עמ' 431
יח/י תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' קכה-קכו
יח/י תשובות הראב"ד סי' כב הערה 23
יח/י תשובות ר' איסר יהודה עמ' 24 {גיסטרא עם חידודים}
יח/יא באר החיים
יח/יא דבר שאול ידים סי' ו ס"ק ג
יח/יא דברות משה מועד ח"א עמ' תנז {שכל כלי חרס שטהר שעה אחת אין לו טומאה לעולם}
יח/יא דברות משה נדה וטהרות עמ' תלד, תקכב {שכל כלי חרס שטהר שעה אחת אין לו טומאה לעולם}
יח/יא דברות משה שבת ח"א סי' יד ענף ג
יח/יא חקל יצחק (שו"ת) עמ' קסא
יח/יא חשב האפוד כלים פ"ד מ"א עמ' עט
יח/יא טהרת אליהו עמ' ד, טו, צז, תקמח
יח/יא יד אברהם כלים עמ' נד
יח/יא יד סופר עמ' עב
יח/יא מצודת דוד (שפרבר) עמ' תסד {לצד אחר}
יח/יא משמרת הטהרה כלים פ"ד מ"א
יח/יא פני שלמה (גנצפריד) שבת עמ' פא
יח/יא קרית מלך
יח/יב ברור הלכה חולין נד ע"ב ציון ו
יח/יב הלכות עולם (קאראסיק) חולין נט ע"ד
יח/יב הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' יב ס"ק ג
יח/יב חזו"א על הרמב"ם
יח/יב טהרת אליהו עמ' צה
יח/יב יד אברהם כלים עמ' נד, נז
יח/יב מים טהורים עמ' כב
יח/יב משנת משה סנהדרין עמ' קסה
יח/יב נודע ביהודה תנינא אהע"ז סי' קמח
יח/יג אבני זכרון (פפר) ח"א דף כב ע"א
יח/יג אהלי חיים עמ' רסג
יח/יג אור הישר
יח/יג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי [נוב"י תנינא אהע"ז סי' קמח]
יח/יג באר החיים
יח/יג באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' צו
יח/יג ברור הלכה חולין נד ע"ב ציון ו
יח/יג המאיר לארץ
יח/יג המקדש וקדשיו עמ' כט
יח/יג זכרון בנימין ח"ב עמ' תקצו
יח/יג חדושים ובאורים (גרי') כלים סי' ב ס"ק טו
יח/יג חזו"א כלים סי' ד ס"ק א
יח/יג חזו"א על הרמב"ם
יח/יג חזון יחזקאל נדה החדש, הוספות לתוספתא כלים פ"ג ה"ד
יח/יג חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד חולין נה ע"א]
יח/יג חסדי דוד ח"ח עמ' כ
יח/יג חשב האפוד כלים פ"ב מ"ב עמ' לז-לח
יח/יג טהרת אליהו עמ' יז, יט
יח/יג יד אברהם כלים עמ' כט
יח/יג כבוד מלכים (מרגליות) {כ"מ}
יח/יג מדה טובה ח"ד עמ' 16 {כ"מ}
יח/יג מי השלוח (רובינשטין) - מקור נפתח עמ' קסב
יח/יג מים טהורים עמ' כא
יח/יג מעיני המים
יח/יג מראה הנוגה
יח/יג מרכבת המשנה מהדו"ק
יח/יג נשמת חיים (תשסח) או"ח קונטרס מבית הלוי עמ' ו
יח/יג קול דודי (תשף)
יח/יג קול דודי מקואות סי' צ
יח/יג קרית מלך
יח/יג שם טוב
יח/יד אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קפז
יח/יד אבני זכרון (פפר) ח"א דף כב ע"א
יח/יד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יח/יד באר החיים
יח/יד ברור הלכה חולין נד ע"ב ציון ו
יח/יד הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' יב ס"ק ג
יח/יד זכרון בנימין ח"ב עמ' תקצו
יח/יד חזו"א כלים סי' ד ס"ק א
יח/יד חזו"א על הרמב"ם
יח/יד חזון יחזקאל נדה החדש, הוספות לתוספתא כלים פ"ג ה"ד
יח/יד חסדי דוד ח"ח עמ' כ
יח/יד חשב האפוד כלים פ"ב מ"ב עמ' לח
יח/יד טהרת אליהו עמ' יז, יט
יח/יד מעשה רקח
יח/יד נחלת שמעון (אמוראי) דף ז
יח/יד עין חנוך עמ' רעט
יח/יד תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' קכה
יח/טו אגרות הגרי"ד עמ' ריט
יח/טו באר החיים
יח/טו הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' י ס"ק א
יח/טו זכרון בנימין ח"ב עמ' תקצז
יח/טו חדושים ובאורים (גרי') כלים סי' ב ס"ק טו
יח/טו טהרת אליהו עמ' יז, יט
יח/טו מצודת דוד (שפרבר) עמ' תס {בדפנות}
יח/טו קרית מלך
יח/טו שם טוב
יח/טז באר החיים
יח/טז באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' קד
יח/טז דברי לוי
יח/טז טהרת אליהו עמ' מו, צז, צט
יח/טז מעיני המים
יח/טז מעשה רקח
יח/טז מרכבת המשנה מהדו"ב
יח/טז משמרת הטהרה כלים פ"ב מ"ו
יח/טז שם טוב


יט/687 הלכות כלים פרק יט *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יט/רה"פ דעת משה (הכהן)
יט/רה"פ טהרת הכלים
יט/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יט/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יט/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' ריט-רכ
יט/רה"פ פי' ר"י קאפח
יט/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יט/רה"פ רמב"ם הערוך
יט/רה"פ רמב"ם לעם
יט/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יט/א אבן האזל קדשים ח"ב דף יח ע"א
יט/א אוצרות הרמב"ם
יט/א אור הישר [אבן האזל הל' מעה"ק פ"ח הכ"א]
יט/א באר החיים
יט/א באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' פט, קו
יט/א ברכת שמים (וייס) עמ' רכה
יט/א גליוני קדש עמ' 35 {כ"מ}
יט/א דבר שאול ידים סי' ו ס"ק ו
יט/א דברות משה שבת ח"ב סי' לד הערה לט
יט/א דברי חיים מקואות עמ' נז, קו
יט/א הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' יט ס"ק לב
יט/א חדושים ובאורים (גרי') כלים סי' ב ס"ק כ, סי' ג ס"ק ח
יט/א חזו"א יו"ד סי' קלג ס"ק טו, סי' קלד ס"ק יג, סי' קלה ס"ק ט, מקואות ח"ב סי' ו ס"ק טו, סי' ז ס"ק יג, סי' ח ס"ק ט, כלים סי' ה ס"ק י
יט/א חסדי דוד ח"ח עמ' סח
יט/א חשב האפוד כלים פ"ג מ"א עמ' נג, נו, נח, פ"י מ"ח עמ' שי
יט/א טהרת אליהו עמ' נח, סד, צז
יט/א טעם ודעת הל' פרה פ"ו ה"ד ביאה"ל ד"ה ושולי
יט/א יד אברהם כלים עמ' מב-מג, מח
יט/א יתר הבז (תשסח) עמ' קכ
יט/א מי השלוח (רובינשטין) - מקור נפתח עמ' צט
יט/א מים טהורים עמ' לב
יט/א מעשה רקח
יט/א מצודת דוד (שפרבר) עמ' תסד
יט/א נועם ח"ו עמ' רצב
יט/א עמק שאלה (טברסקי) עמ' קפד
יט/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קעו (ב) אות ה
יט/א קרית מלך
יט/א שם טוב
יט/א שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות סו
יט/א תשובת אריה דף יא ע"א {מוציא זית}
יט/ב אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קפז
יט/ב אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ב הע' 153
יט/ב אפיקי ים ח"ב דף שלב
יט/ב באר החיים
יט/ב ברור הלכה שבת צה ע"ב ציון א
יט/ב דבר שאול ידים סי' ו ס"ק ו
יט/ב דברות משה שבת ח"ב סי' לד הערה מ, ב"ק ח"ב סי' עו ענף ג
יט/ב דברי חיים מקואות עמ' נב, נז, ס, קו
יט/ב דברי שלמה (סלוין) עמ' לה
יט/ב ההלכה מקורותיה והתפתחותה עמ' 317
יט/ב הערות ובאורים (אדלשטיין) טהרות עמ' ריג
יט/ב הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' יב ס"ק ל, מד, נד, סי' יט ס"ק לב
יט/ב זכרון בנימין ח"א עמ' קע
יט/ב זכרון בנימין ח"ב עמ' רג
יט/ב חדושים ובאורים (גרי') כלים סי' ג ס"ק ט, יד, זרעים ח"ב סי' יא ס"ק ב
יט/ב חי' בן אריה ח"ב קונטרס מקואות סי' א ס"ק יא, טו
יט/ב חשב האפוד כלים פ"ג מ"א עמ' נו
יט/ב טהרת אליהו עמ' נח
יט/ב ידי משה (בוצק' תשמג) סי' תלז
יט/ב ישועות מלכו (הגהות)
יט/ב יתר הבז (תשסח) עמ' קכ
יט/ב לבוש מרדכי נשים (תשעה) גיטין סי' ו אות ג
יט/ב מנחת חינוך ח"ג עמ' ט
יט/ב מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' תיד
יט/ב מעיני מים מקואות עמ' תצ, תצד
יט/ב מעשה רקח
יט/ב מצודת דוד (שפרבר) עמ' תסד
יט/ב משאת המלך ח"ג סי' תד {ביאר לענין מים ולא לענין זרעים}
יט/ב משאת משה (חברוני) פסחים סי' מב עמ' סו
יט/ב משכנות אפרים שבת סי' יד {כשורש קטן}
יט/ב משמרת הטהרה כלים פ"ב מ"ב סי' 3
יט/ב משנת יעקב
יט/ב סידורא דפת עמ' סה, סז
יט/ב עטרת ישראל עמ' שיא
יט/ב צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קעו (א) אות ב
יט/ב צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קעו (ב) אות ה
יט/ב שו"ע הרב או"ח סי' קנט ס' יא
יט/ב שלמי יוסף סוכה עמ' רלד
יט/ב שם טוב
יט/ב שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות מז, סט
יט/ב שפת אמת על התלמוד ח"א דף נו ע"ד, עב ע"ג
יט/ג אגרות הגרי"ד עמ' רטז
יט/ג אורח משפט עמ' רס ע"א
יט/ג באר החיים
יט/ג הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' יב ס"ק ל
יט/ג הר המלך ח"ז עמ' רכא
יט/ג חזו"א כלים סי' ה ס"ק ו
יט/ג חשב האפוד כלים פ"ג מ"א עמ' נג, נח, פ"י מ"ח עמ' שי
יט/ג טהרת אליהו עמ' סד, תקנב
יט/ג יד אברהם כלים עמ' מד, נד
יט/ג יד ישראל ח"ב
יט/ג מעיני מים מקואות עמ' תצא
יט/ג נחלת שמעון (אמוראי) דף יג
יט/ג נתן פריו מקואות עמ' פד
יט/ג סופר המלך ח"ב עמ' רסו {באגוזים}
יט/ג סידורא דפת עמ' עז
יט/ג שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תקפד
יט/ג שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' רצא-רצב
יט/ג שם טוב
יט/ג שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות סו, סט
יט/ד באר החיים
יט/ד יד אברהם כלים עמ' מה
יט/ד מעשה רקח
יט/ד מקדש דוד החדש טהרות עמ' תקסז
יט/ה אור הישר [תשבץ ח"א סי' קכא]
יט/ה באר החיים
יט/ה יד אברהם כלים עמ' מד
יט/ה מים טהורים עמ' לג
יט/ה משמרת הטהרה כלים פ"ג מ"ב
יט/ה עלה יונה עמ' רעז
יט/ו באר החיים
יט/ו טהרת אליהו עמ' צה, צח
יט/ו יד אברהם כלים עמ' מז, נד
יט/ו מים טהורים עמ' סג
יט/ו משמרת הטהרה כלים פ"ד מ"א
יט/ו נחלת שמעון (אמוראי) דף יג
יט/ו שם טוב
יט/ז אגרות משה יו"ד ח"ב סי' צב
יט/ז באר החיים
יט/ז דברות משה נדה וטהרות עמ' תלח, תתצא {חבית שניטלו אזניה הרי היא כגסטרא}
יט/ז חסדי דוד ח"ח עמ' לא
יט/ז טהרת אליהו עמ' צח, קג
יט/ז יד אברהם כלים עמ' נו
יט/ז מצודת דוד (שפרבר) עמ' תסד {ניטלו אזניה, אוזן אחת}
יט/ז שם טוב
יט/ח אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קפו
יט/ח באר החיים
יט/ח באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' קד
יט/ח דברות משה נדה וטהרות עמ' תלח, תתצא {ואח"כ נשרפה בכבשן טהורה}
יט/ח הר המלך ח"ז עמ' רכא
יט/ח חסדי דוד ח"ח עמ' כב
יט/ח טהרת אליהו עמ' מו
יט/ח טל חיים (טל) שבת ח"ב עמ' תנב
יט/ח כלי החרס בתקופת התלמוד עמ' צא הערה 43 {תוכה מאדים}
יט/ח שם טוב
יט/ט אמרי חן (לוונברג) כלים עמ' קי-קיב
יט/ט באר החיים
יט/ט באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' קד
יט/ט דבר שאול ידים סי' ו ס"ק ו
יט/ט דברי חיים מקואות עמ' נז
יט/ט חזו"א כלים סי' ו ס"ק ח
יט/ט חזו"א על הרמב"ם
יט/ט חזון יחזקאל נדה החדש, הוספות לתוספתא כלים פ"ג ה"ד
יט/ט טהרת אליהו עמ' סח, צח
יט/ט יד אברהם כלים עמ' נה
יט/ט יד ישראל ח"ב
יט/ט מים טהורים עמ' לז
יט/ט מצודת דוד (שפרבר) עמ' תסד
יט/ט משמרת הטהרה כלים פ"ב מ"ב סי' 3, פ"ד מ"ב
יט/ט קרית מלך
יט/י אגרות הגרי"ד עמ' רטו, רכה
יט/י אמרי חן (לוונברג) כלים עמ' קיב-קיד
יט/י באר החיים
יט/י הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' יט ס"ק לב
יט/י חזו"א כלים סי' ו ס"ק ז
יט/י חזו"א על הרמב"ם
יט/י חשב האפוד כלים פ"ד מ"ג עמ' פד
יט/י טהרת אליהו עמ' קז
יט/י יד אברהם כלים עמ' נו
יט/י מים טהורים עמ' לז
יט/י קרית מלך
יט/י שלמי יוסף שבת ח"א עמ' רלא
יט/י שם טוב
יט/י שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות צא
יט/י שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' נ, נג
יט/יא אגרות הגרי"ד עמ' רטו, רכה
יט/יא אמרי חן (לוונברג) כלים עמ' קיב-קיד
יט/יא באר החיים
יט/יא בדבר מלך ח"ח עמ' קס
יט/יא דברי לוי
יט/יא דליית הכרם עמ' תתתל [האומאה - צ"ל הטומאה]
יט/יא הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' יט ס"ק לב
יט/יא חדושים ובאורים (גרי') כלים סי' ג ס"ק יט
יט/יא חזו"א כלים סי' ו ס"ק ז
יט/יא חזו"א על הרמב"ם
יט/יא חסדי דוד ח"ח עמ' לב
יט/יא חשב האפוד כלים פ"ד מ"ג עמ' פו
יט/יא יד אברהם כלים עמ' נו
יט/יא יד ישראל ח"ב
יט/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
יט/יא משכן בצלאל ח"א סי' ס
יט/יא משמרת הטהרה כלים פ"ד מ"ג
יט/יא משנת ר' אהרן זרעים עמ' קעב-קעג
יט/יא שלמי יוסף שבת ח"א עמ' רלא
יט/יא שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' נ, נג
יט/יב אגרות הגרי"ד עמ' רטו, רכה
יט/יב אמונת עתיך גל' 106 עמ' 143
יט/יב באר החיים
יט/יב באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' רב
יט/יב חדושים ובאורים (גרי') כלים סי' ג ס"ק יט
יט/יב חזו"א כלים סי' ו ס"ק ז
יט/יב חזו"א על הרמב"ם
יט/יב חסדי דוד ח"ח עמ' לב
יט/יב חשב האפוד כלים פ"ד מ"ג עמ' פו-פז
יט/יב יד אברהם כלים עמ' נו
יט/יב מעשה רקח
יט/יב שלמי יוסף שבת ח"א עמ' רלא
יט/יב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' נג
יט/יג אגרות הגרי"ד עמ' רטו
יט/יג אמרי חן (לוונברג) כלים עמ' קיד-קיז
יט/יג באר החיים
יט/יג באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' רב
יט/יג בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תסח
יט/יג בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תקי
יט/יג זכרון בנימין ח"א עמ' שפט, תב
יט/יג זכרון בנימין ח"ב עמ' ח, רד
יט/יג חדושים ובאורים (גרי') כלים סי' ג ס"ק יט
יט/יג חי' הגר"ח החדש עמ' תקמג
יט/יג חי' ר' חיים הלוי
יט/יג חי' ר' חיים הלוי דף פז
יט/יג טהרת אליהו עמ' עד
יט/יג יד אברהם כלים עמ' מו
יט/יג משנת ר' אהרן זרעים עמ' קעד
יט/יג שלמי יוסף שבת ח"א עמ' רלא
יט/יג שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות מז, עז
יט/יג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תרפב {ר"ח הלוי}
יט/יד אגרות הגרי"ד עמ' קצה, רכה
יט/יד אגרות משה יו"ד ח"א סי' קטז ענף ג
יט/יד אמרי חן (לוונברג) כלים עמ' קיד-קיז
יט/יד באר החיים
יט/יד ברכת שמים (וייס) עמ' רכט
יט/יד דבר שאול ידים סי' ו ס"ק ג
יט/יד דברות משה מועד ח"א עמ' תנח {אבל חרס שניקב אחר שפירש מן הכלי}
יט/יד דברות משה נדה וטהרות עמ' תלד, תקכב {וכל שטהר בכלי חרס שעה אחת אין לו טומאה לעולם}
יט/יד דברות משה שבת ח"א סי' יד ענף ג
יט/יד דברי לוי
יט/יד זכרון בנימין ח"א עמ' קע
יט/יד זכרון בנימין ח"ב עמ' ח, רד
יט/יד חזו"א יו"ד סי' קלד ס"ק ז, מקואות ח"ב סי' ז ס"ק ז, ידים סי' ד ס"ק ה-ו
יט/יד חזו"א על הרמב"ם
יט/יד חי' הגר"ח החדש עמ' תקמב-תקמג
יט/יד חסדי דוד ח"ח עמ' כז
יט/יד חקל יצחק (שו"ת) עמ' קסא
יט/יד חשב האפוד כלים פ"ג מ"ג עמ' סב-סג, מ"ז עמ' עד
יט/יד טהרת אליהו עמ' טו, קו
יט/יד יד אברהם כלים עמ' מה-מו, מח, נד
יט/יד מים טהורים עמ' לה
יט/יד מעשה בצלאל סי' ס
יט/יד משאת משה (חברוני) פסחים סי' מב עמ' סו
יט/יד משמרת הטהרה כלים פ"ג מ"ד ומ"ח, פ"ח מ"ג
יט/יד צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קעו (ג) אות יב ואילך
יט/יד קהלות יעקב שבת מב
יט/יד קרית מלך
יט/יד שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות מז
יט/יד שערי טהר ח"ד שער ג סי' ז אות א
יט/יד תשובות ר' איסר יהודה עמ' 20 {סתימת זפת בחרס}
יט/טו אבן ישראל (פישר) כאן, וח"ז עמ' קיא
יט/טו באר החיים
יט/טו דברות משה נדה וטהרות עמ' תלז {וכן כלי הזפת והשעוה וכיוצא בהן טהורין}
יט/טו דברות משה שבת ח"א סי' כ הערה קג
יט/טו זכרון בנימין ח"ב עמ' תקנה
יט/טו חדושים ובאורים (גרי') כלים סי' ג ס"ק יט
יט/טו חי' הגר"ח החדש עמ' תקמג
יט/טו חשב האפוד כלים פ"ג מ"ז עמ' עג, פ"י מ"ה עמ' רצט
יט/טו טהרת אליהו עמ' פו
יט/טו יד אברהם כלים עמ' מו, נא-נב
יט/טו מצודת דוד (שפרבר) עמ' תסג
יט/טו משמרת הטהרה כלים פ"ב מ"ב סי' 3
יט/טו משנת שמחה
יט/טו קהלות יעקב שבת יב
יט/טו קרית מלך
יט/טו תשובות ר' איסר יהודה עמ' 20-21 {קונקומס שניקב, כלי זפת}
יט/טז באר החיים
יט/טז חדושים ובאורים (גרי') כלים סי' ג ס"ק יט
יט/טז חזו"א או"ח סי' כא ס"ק ה, ידים סי' ד ס"ק ה
יט/טז חשב האפוד כלים פ"ג מ"ח עמ' עז
יט/טז מעשה רקח
יט/טז משמרת הטהרה כלים פ"ב מ"ד, פ"ג מ"ח, פ"ח מ"ג
יט/טז שם טוב
יט/טז תשובות ר' איסר יהודה עמ' 20 {משפך שפקקו בזפת}


כ/688 הלכות כלים פרק כ *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


כ/רה"פ דעת משה (הכהן)
כ/רה"פ טהרת הכלים
כ/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
כ/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
כ/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' רכא-רכב
כ/רה"פ פי' ר"י קאפח
כ/רה"פ פי' ר"ש צדוק
כ/רה"פ רמב"ם הערוך
כ/רה"פ רמב"ם לעם
כ/רה"פ שם טוב
כ/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
כ/א אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קע, קצב-קצג
כ/א אבני נזר חו"מ סי' עא
כ/א אורה ושמחה הל' סוכה פ"ה ס"ק לז
כ/א באר החיים
כ/א בדבר מלך ח"ח עמ' קס
כ/א בית אהרן וישראל גל' לא עמ' יח
כ/א התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' עח
כ/א זכרון בנימין ח"א עמ' שעז
כ/א חדושים ובאורים (גרי') כלים סי' ג ס"ק יז
כ/א חסדי דוד ח"ח עמ' כה
כ/א חשב האפוד כלים פ"ה מ"ב עמ' קב-קג
כ/א טהרת אליהו עמ' עט, קיג
כ/א טל אורות (טובול) סוכה עמ' צט
כ/א יד אברהם כלים עמ' מו-מז, נ, קצז
כ/א יהגה האריה עמ' קנז
כ/א מעיני מים מקואות עמ' תלג
כ/א מעשה רקח
כ/א מראות ישרים סוכה עמ' קד
כ/א משכן בצלאל ח"א סי' ס
כ/א משמרת הטהרה כלים פ"ג מ"ו, פי"ט מ"ב, פכ"א מ"א
כ/א משנת יעקב
כ/א נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף קד ע"ב
כ/א פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' רכה
כ/א קרית מלך
כ/א שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות פ
כ/א שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות רכג
כ/ב באר החיים
כ/ב חשב האפוד כלים פ"ג מ"ה עמ' ע
כ/ב טהרת אליהו עמ' פד-פה
כ/ב יד ישראל ח"ב
כ/ב כתר המלך
כ/ב מים טהורים עמ' לד
כ/ג אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קפז
כ/ג אוצרות הרמב"ם
כ/ג איש על העדה (אלאביץ) עמ' 188
כ/ג אמרי חן (לוונברג) כלים עמ' קיז-קיח
כ/ג באר החיים
כ/ג באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' רה
כ/ג דברי לוי
כ/ג הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' יב ס"ק לג, לה-לו, לח, מב, מז, נ, נב-נג, נה-נו
כ/ג חזו"א או"ח סי' כא ס"ק ה, יו"ד סי' קלד ס"ק ז, כלים סי' ו ס"ק יג, מקואות ח"ב סי' ז ס"ק ז
כ/ג חזו"א על הרמב"ם
כ/ג חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' שיח
כ/ג חסדי דוד ח"ח עמ' כז
כ/ג חשב האפוד כלים פ"ג מ"ז עמ' עד, מ"ח עמ' עז
כ/ג טהרת אליהו עמ' קיג
כ/ג יד אברהם כלים עמ' מו
כ/ג מים טהורים עמ' לה
כ/ג מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
כ/ג משכן בצלאל ח"א סי' נט (בסופו)
כ/ג משמרת הטהרה כלים פ"ג מ"ח, פ"ח מ"ג
כ/ג נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' פ
כ/ג עמק שאלה (טברסקי) עמ' קעד-קעה
כ/ג צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קעו (ג) אות יג ואילך
כ/ג צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' שלו אות כט ואילך
כ/ג שו"ע הרב או"ח סי' קנט ס"י {ראב"ד}
כ/ג שערי טהר ח"ד שער ג סי' ז אות א
כ/ג תשובות ר' איסר יהודה עמ' 20 {סתימת נקב בחרס}
כ/ד באר החיים
כ/ד זכרון בנימין ח"א עמ' תב
כ/ד חסדי דוד ח"ח עמ' כה
כ/ד חשב האפוד כלים פ"ה מ"ב עמ' קב, מי"א עמ' קמ
כ/ד יד אברהם כלים עמ' מח
כ/ד מעיני המים
כ/ד מעשה רקח
כ/ד מצודת דוד (שפרבר) עמ' תסה
כ/ד מרכבת המשנה מהדו"ק
כ/ד משמרת הטהרה כלים פ"ג מ"ו
כ/ה אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קפז
כ/ה באר החיים
כ/ה באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' רד-רה
כ/ה חסדי דוד ח"ח עמ' כז
כ/ה חשב האפוד כלים פ"ג מ"ז עמ' עד
כ/ה יד אברהם כלים עמ' נב
כ/ה ידי משה (בוצק' תשמג) סי' קעח
כ/ה משכן בצלאל ח"א סי' ס
כ/ה משמרת הטהרה כלים פ"ג מ"ח
כ/ה שערי טהר ח"ד שער ג סי' ז אות א
כ/ה תשובות ר' איסר יהודה עמ' 20 {סתימת זפת בחרס}
כ/ו באר החיים
כ/ו טהרת אליהו עמ' פג
כ/ו יד אברהם כלים עמ' נא
כ/ו מים טהורים עמ' לד-לה
כ/ו מעשה רקח
כ/ז באר החיים
כ/ז דברי לוי
כ/ז חזו"א כלים סי' ו ס"ק יד
כ/ז חזו"א על הרמב"ם
כ/ז יד אברהם כלים עמ' מט
כ/ז מצודת דוד (שפרבר) עמ' תסג
כ/ז מרכבת המשנה מהדו"ק
כ/ז משמרת הטהרה כלים פ"ג מ"ו
כ/ח אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' קלה
כ/ח באר החיים
כ/ח טהרת אליהו עמ' פו
כ/ט באר החיים
כ/ט דברי יחזקאל (מישור) עמ' תעט
כ/ט דברי לוי
כ/ט חבורי טהרה עמ' רמד
כ/ט יגיעת ערב פסחים עמ' רב
כ/ט מים אדירים דף עו ע"ב
כ/ט מעשה רקח
כ/ט עמק שאלה (טברסקי) עמ' צט
כ/י באר החיים
כ/י בית אבא (גוטווירטה) דף מט ע"ג {כ"מ}
כ/י זכרון בנימין ח"א עמ' תד
כ/י חזו"א כלים סי' כה ס"ק ב
כ/י חזו"א על הרמב"ם
כ/י חסדי דוד ח"ח עמ' קכח
כ/י משמרת הטהרה כלים פי"ט מ"א
כ/י שו"ת מהרש"ם ח"ח סי' ט
כ/יא אגרות הגרי"ד עמ' ריט
כ/יא באר החיים
כ/יא חזו"א כלים סי' לד ס"ק ד
כ/יא חזו"א על הרמב"ם
כ/יא יד אברהם כלים עמ' ש
כ/יא מים טהורים עמ' רמט
כ/יא שערי טהר ח"ב שער ג סי' א אות א
כ/יב באר החיים
כ/יב זכרון בנימין ח"ב עמ' טו
כ/יב חזו"א כלים סי' לד ס"ק ד
כ/יב יד אברהם כלים עמ' שב
כ/יב מעשה רקח
כ/יב פני שלמה (גנצפריד) שבת עמ' קמד
כ/יג אגרות הגרי"ד עמ' ריט
כ/יג באר החיים
כ/יג ברור הלכה שבת מח ע"ב ציון א
כ/יג חסדי דוד ח"ח עמ' קלג
כ/יג טהרת אליהו עמ' תטז
כ/יג יד אברהם כלים עמ' קלח, קצב
כ/יג יד ישראל ח"ב
כ/יג מים טהורים עמ' קפט-קצ
כ/יג שערי טהר ח"ב שער ג סי' א אות א
כ/יד אגרות הגרי"ד עמ' ריט
כ/יד באר החיים
כ/יד יד אברהם כלים עמ' קלח-קלט, קצ
כ/יד מעשה רקח
כ/יד משמרת הטהרה כלים פכ"א מ"ב
כ/טו באר החיים
כ/טו הערות וחדושים (טויב) שבת סי' לח ס"ק יג, סי' מ ס"ק ה
כ/טו הר המלך ח"ז עמ' רכב
כ/טו יד אברהם כלים עמ' קצז-קצח
כ/טו מעשה רקח
כ/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
כ/טו קרית מלך
כ/טז באר החיים
כ/טז דברות משה שבת ח"ב סי' מז ענף א
כ/טז יד אברהם כלים עמ' קלב, קלט
כ/יז באר החיים
כ/יז חזו"א כלים סי' כה ס"ק ב
כ/יז חזו"א על הרמב"ם
כ/יז חסדי דוד ח"ח עמ' קכז
כ/יז מעשה רקח
כ/יז משמרת הטהרה כלים פי"ט מ"א
כ/יז קרית מלך
כ/יז שארית נתן (לוברט)
כ/יז שולי הגליון עמ' קנט


כא/689 הלכות כלים פרק כא *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


כא/רה"פ דעת משה (הכהן)
כא/רה"פ טהרת הכלים
כא/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
כא/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
כא/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' רכג
כא/רה"פ פי' ר"י קאפח
כא/רה"פ פי' ר"ש צדוק
כא/רה"פ רמב"ם הערוך
כא/רה"פ רמב"ם לעם
כא/רה"פ שם טוב
כא/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
כא/א באר החיים
כא/א גליוני הגר"ש עמ' צו {ראב"ד - לא ידעתי לשונו} [עי' מגד"ע הל' טוען פ"ה ה"ה "איני מבין מליצתו"]
כא/א חזו"א כלים סי' לד ס"ק א
כא/א חזו"א על הרמב"ם
כא/א חסדי דוד ח"ח עמ' עג
כא/א יד אברהם כלים עמ' רפח, רצה, רצז
כא/א מים טהורים עמ' רמח-רמט
כא/א מעשה רקח
כא/א מרכבת המשנה מהדו"ב
כא/א משמרת הטהרה כלים פט"ז מ"ג, פי"ט מ"ב, פכ"ט מ"א
כא/א נרות זכריה עמ' פה
כא/א קרית מלך
כא/א שלמי יוסף סוכה עמ' שכז
כא/א שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ג אות תקכט, תקסו-תקסז
כא/ב באר החיים
כא/ב חזו"א כלים סי' לד ס"ק א
כא/ב חזו"א על הרמב"ם
כא/ב חסדי דוד ח"ח עמ' עג
כא/ב מעשה רקח
כא/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
כא/ג באר החיים
כא/ג בית אהרן (צוקרמן) עמ' קצ
כא/ג דברות משה נדה וטהרות עמ' תשע {והיתר על מדות אלו אף שהוא רוצה בקיומו טהור}
כא/ג יד אברהם כלים עמ' רצו-רצז, רצט
כא/ג שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ג אות תקסז, תקעד
כא/ד באר החיים
כא/ד מעשה רקח
כא/ה באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
כא/ה באר החיים
כא/ה דליית הכרם עמ' תתתל [מאתים - צ"ל מאזנים]
כא/ה חזו"א חו"מ לקוטים סי' כא לדף פט, כלים סי' לד ס"ק ד-ה, ז
כא/ה חזו"א על הרמב"ם
כא/ה מעשה רקח
כא/ו באר החיים
כא/ו חזו"א כלים סי' כה ס"ק ב
כא/ו חזו"א על הרמב"ם
כא/ו חסדי דוד ח"ח עמ' קכז
כא/ו מים טהורים עמ' קעט-קפ
כא/ו שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות שצב
כא/ז אוצרות הרמב"ם
כא/ז באר החיים
כא/ז ברור הלכה חולין נד ע"ב ציון ד
כא/ז חבורי טהרה עמ' נב
כא/ז חזו"א כלים סי' כה ס"ק ג
כא/ז חזו"א על הרמב"ם
כא/ז יד אברהם כלים עמ' רפא
כא/ז לב אריה (בראד) חולין נד ע"ב
כא/ז לב אריה (בראד, תשסד) עמ' קצז
כא/ז פרפרת משה ח"א עמ' שעז, תקצג
כא/ח באר החיים
כא/ח טהרת אליהו עמ' שפד
כא/ח יד אברהם כלים עמ' קפב
כא/ח מעשה רקח
כא/ח משמרת הטהרה כלים פי"ט מ"ב סי' 2
כא/ט באר החיים
כא/ט חזו"א כלים סי' כה ס"ק לד
כא/ט חסדי דוד ח"ח עמ' קכח-קכט
כא/ט טהרת אליהו עמ' שפג {מל"מ}
כא/ט יד אברהם כלים עמ' קפד
כא/ט מעשה רקח
כא/ט משמרת הטהרה כלים פי"ט מ"ב ומ"ה
כא/ט צפנת פענח ויקרא עמ' ס
כא/ט קרית מלך
כא/ט שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות שצה-שצו
כא/ט תשובות ר' איסר יהודה עמ' 16 {מעשרה ולחוץ}
כא/י באר החיים
כא/י יד אברהם כלים עמ' קפד
כא/י משמרת הטהרה כלים פי"ח מ"ה, פי"ט מ"א
כא/י שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות שצה
כא/יא משמרת הטהרה כלים פ"י מ"א
כא/יב באר החיים
כא/יב הערות ובאורים (אדלשטיין) טהרות עמ' רפו
כא/יב זכרון בנימין ח"ב עמ' יג
כא/יב חדושים ובאורים (גרי') כלים סי' ו ס"ק ד
כא/יב חי' בן אריה ח"ב קונטרס מקואות סי' ג ס"ק ד
כא/יב יד אברהם כלים עמ' קפד
כא/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
כא/יב משמרת הטהרה כלים פי"ח מ"ז
כא/יב שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות קלד
כא/יב שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ג אות תלו
כא/יב תשובות ר' איסר יהודה עמ' 16-17 {כאילו נגע מת בכרע}


כב/690 הלכות כלים פרק כב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


כב/רה"פ דעת משה (הכהן)
כב/רה"פ טהרת הכלים
כב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
כב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
כב/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' רכד-רכו
כב/רה"פ פי' ר"י קאפח
כב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
כב/רה"פ רמב"ם הערוך
כב/רה"פ רמב"ם לעם
כב/רה"פ שם טוב
כב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
כב/א אגרות משה או"ח ח"א סי' קעז
כב/א אור הישר [באר יצחק חו"מ סי' ה]
כב/א אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תנ
כב/א אנצי"ת ע' בגד הע' 22, 33, 37, 38, 52
כב/א באר החיים
כב/א באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' ריז
כב/א ברור הלכה שבת כו ע"א ציון ד, כט ע"א ציון א, עט ע"א ציון ג
כב/א דברות משה שבת ח"ב סי' נא ענף ד
כב/א דברי דוד (טהרני) ח"א הסכמת ר"ש מחפוד
כב/א דברי חן (נתנזון) דף נד ע"ד, נה ע"ב, נז ע"ב
כב/א דברי לוי
כב/א דעת כהן עמ' רב
כב/א זכרון בנימין ח"א עמ' תסח
כב/א זכרון בנימין ח"ב עמ' תקנח-תקנט
כב/א חזו"א כלים סי' ה ס"ק א, סי' כח ס"ק יז, סי' ל ס"ק כה, סי' לג ס"ק ג, מנחות סי' מב ס"ק ו (או"ח סי' ב ס"ק ג, אהע"ז סי' קלד לדף ד ע"ב ס"ק ב, יו"ד סי' קפא ס"ק ח)
כב/א חזו"א על הרמב"ם
כב/א חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"א עמ' רו
כב/א חסדי דוד ח"ח עמ' קמב
כב/א טהרת אליהו עמ' תקו, תקכא, תקכט
כב/א טהרת הבית ח"א עמ' כד, תא-תב
כב/א יד אברהם כלים עמ' קצח, רסו-רסז, רפח
כב/א יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' קנא
כב/א כך דרכו של תלמוד עמ' 50
כב/א כתבי משה זילברג עמ' 50
כב/א להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' קעד ע"ב
כב/א להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' קסג
כב/א מים טהורים עמ' רכו, רל, רמד
כב/א מנחת חינוך ח"ב עמ' ע, קכז, קנ
כב/א מעשה רקח
כב/א משמרת הטהרה כלים פכ"ז מ"ד סי' 2, פכ"ח מ"ב
כב/א משנת יעקב
כב/א נרות זכריה עמ' פה
כב/א נתן פריו ב"מ עמ' לא
כב/א עבודת הזבח זבחים סי' ה ס"ק יא
כב/א פני שלמה (גנצפריד) שבת עמ' קא-קב, קט, קיא-קיב
כב/א צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף לח ע"ד
כב/א צפנת פענח ויקרא עמ' קמו
כב/א קרית מלך
כב/א שו"ע הרב או"ח סי' תרכט ס"ב, יו"ד סי' קפג קו"א אות ב ד"ה והנה
כב/א שושן עדות דף עא ע"א
כב/א שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' רכא
כב/א שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ג אות תקכט, תקלג, תקנד, תקנט
כב/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שנו
כב/א שערי טהר ח"ב שער ב סי' ג אות ג, ח"ד שער ג סי' יב אות ב, ח"ו סי' סב אות ב, ה
כב/א שפתי דעת ח"ג עמ' קנ
כב/א תורתו של ר"מ סי' כד
כב/ב אור המאיר (שפירא) סי' מא אות ב
כב/ב אנצי"ת ע' בגד הע' 49-51
כב/ב באר החיים
כב/ב דברות משה נדה וטהרות עמ' תקכ {עד שיהיה בקרע שלשה על שלשה טפחים}
כב/ב דברות משה שבת ח"ב סי' לד הערה מט, סי' נא ענף ה
כב/ב דליית הכרם עמ' תתתל {ראב"ד} [צ"ל בה' כד וכ"ה גי' הכ"מ}
כב/ב זכרון בנימין ח"ב עמ' תקס
כב/ב טל נתן עמ' קמא
כב/ב יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' נו
כב/ב להורות נתן - שו"ת ח"ב עמ' ב
כב/ב מעשה רקח
כב/ב משמרת הטהרה כלים פכ"ח מ"ח סי' 2
כב/ג באר החיים
כב/ג דברי חן (נתנזון) דף נה ע"ב
כב/ג הגהות חבר בן חיים
כב/ג חזו"א חו"מ לקוטים סי' כה לפ"ג מ"ה, כלים סי' ל ס"ק כט-ל
כב/ג חזו"א על הרמב"ם
כב/ג חסדי דוד ח"ח עמ' קנח, קסא
כב/ג יד אברהם כלים עמ' ריח, רצב
כב/ג להורות נתן - שו"ת ח"ב עמ' א-ב
כב/ג משמרת הטהרה כלים פכ"ג מ"ה, פכ"ד מ"טז
כב/ג שו"ת מהרש"ם ח"א סי' ב
כב/ג שושן עדות דף ע ע"א
כב/ד באר החיים
כב/ד חסדי דוד ח"ח עמ' קס
כב/ד יד אברהם כלים עמ' רצב-רצג
כב/ה באר החיים
כב/ה בית ישראל (הורוביץ) או"ח סי' לז
כב/ה חסדי דוד ח"ח עמ' קס
כב/ה יד אברהם כלים עמ' רצג
כב/ו אבן האזל קדשים ח"ב דף יד ע"א
כב/ו באר החיים
כב/ו חסדי דוד ח"ח עמ' קסז
כב/ו יד אברהם כלים עמ' רפה
כב/ו מעשה רקח
כב/ו שולי הגליון עמ' קנט
כב/ו שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ג אות תנז
כב/ו שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' רעח
כב/ז באר החיים
כב/ז קרית מלך
כב/ח אבן האזל קדשים ח"ב דף יד ע"א
כב/ח אחר האסף עמ' רלח
כב/ח באר החיים
כב/ח חזו"א נגעים סי' א ס"ק כו
כב/ח חזו"א על הרמב"ם
כב/ח חסדי דוד ח"ח עמ' קלה
כב/ח מעשה רקח
כב/ח שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' תקיא
כב/ט באר החיים
כב/ט חסדי דוד ח"ח עמ' קסא
כב/ט יד אברהם כלים עמ' רצא
כב/ט להורות נתן - שו"ת ח"ב עמ' ב
כב/ט מים טהורים עמ' רמז
כב/ט מעשה רקח
כב/ט מקדש דוד החדש טהרות עמ' תקטז
כב/י אוצרות הרמב"ם
כב/י באר החיים
כב/י בית מרדכי (סאויצקי) דף ג ע"ג
כב/י ברור הלכה סנהדרין מז ע"ב ציון נ
כב/י דברי לוי
כב/י חי' חפץ חיים
כב/י טהרת אליהו עמ' תו, תקלג
כב/י לקוטי שלמה (תרנד)
כב/י מגיני שלמה עמ' נא
כב/י מים טהורים עמ' רלו
כב/י משמרת הטהרה כלים פכ"ח מ"ה
כב/י ס' החיים (קלוגר) עמ' קמג
כב/י שערי טהר ח"ד שער ב סי' י אות ז
כב/י שרידי אש ח"א עמ' תקעה
כב/י תרומת הגורן ח"א עמ' 118
כב/י תשובה שלמה יו"ד מהדו"ת סי' יז דף כב ע"ד
כב/יא באר החיים
כב/יא זכרון בנימין ח"ב עמ' תקס
כב/יא חזו"א כלים סי' לג ס"ק ה
כב/יא חזו"א על הרמב"ם
כב/יא חסדי דוד ח"ח עמ' קסו
כב/יא יד אברהם כלים עמ' רפד
כב/יא מים טהורים עמ' רלו
כב/יא תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' קי
כב/יב אנצי"ת ע' בגד הע' 39
כב/יב באר החיים
כב/יב בגדי כהונה (שחור) עמ' יט, קעה
כב/יב בית יעקב (מסקין) סי' כב
כב/יב ברור הלכה שבת כו ע"א ציון ד
כב/יב זכרון בנימין ח"א עמ' תסט
כב/יב חזו"א כלים סי' כא ס"ק ג, סי' כח ס"ק יז, סי' ל ס"ק לב, סי' לג ס"ק יד
כב/יב חזו"א על הרמב"ם
כב/יב חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"א עמ' רא
כב/יב טהרת אליהו עמ' תקו, תקכט
כב/יב מקדש דוד החדש טהרות עמ' תעז-תעח
כב/יב משמרת הטהרה כלים פכ"ז מ"ד, פכ"ח מ"ב
כב/יב משנת יעקב
כב/יב פני שלמה (גנצפריד) שבת עמ' קא, קיב
כב/יב פרפרת אליעזר פקודי פרק לט פסוק ג
כב/יב קרית מלך
כב/יג קרית מלך
כב/יד באר החיים
כב/יד יד אברהם כלים עמ' רצד
כב/יד מים טהורים עמ' רמח
כב/יד מעשה רקח
כב/טו משמרת הטהרה כלים פכ"ד מ"טז
כב/טז באר החיים
כב/טז דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' מא
כב/טז להורות נתן - שו"ת ח"ב עמ' ז
כב/טז מוריה גל' קסא עמ' צ
כב/טז מרחשת ח"א סי' ב אות א
כב/טז משמרת הטהרה כלים פט"ז מ"ג, פכ"ז מ"א סי' 2 ומ"ד
כב/טז שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' פג
כב/יז באר החיים
כב/יז חזו"א כלים סי' לב ס"ק יז
כב/יז חזו"א על הרמב"ם
כב/יז מעשה רקח
כב/יח חסדי דוד ח"ח עמ' קנט
כב/יט באר החיים
כב/יט.
כב/כ אור שמח
כב/כ אנצי"ת ע' בגד הע' 48
כב/כ באר החיים
כב/כ דברות משה נדה וטהרות עמ' תקיט {אם היו רוב שפתותיה קיימות ומל"מ}
כב/כ דברות משה שבת ח"ב סי' לד הערה מט
כב/כ חזו"א כלים סי' לג ס"ק ג
כב/כ חסדי דוד ח"ח עמ' קסג
כב/כ טהרת אליהו עמ' תקכא {מל"מ}
כב/כ מים טהורים עמ' רמג, רמו
כב/כ מעשה רקח
כב/כ מרכבת המשנה מהדו"ב
כב/כ משמרת הטהרה כלים פכ"ח מ"ב
כב/כ נשמת חיים (תשסח) חו"מ ענינים סי' מא עמ' עב
כב/כ פני שלמה (גנצפריד) שבת עמ' קמב
כב/כ קרית מלך
כב/כא אנצי"ת ע' בגד הע' 42, 44
כב/כא באר החיים
כב/כא באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' רטז
כב/כא דברי חן (נתנזון) דף נו ע"א-ע"ב
כב/כא דברי לוי
כב/כא ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' תרעג
כב/כא זכרון בנימין ח"א עמ' תסז
כב/כא חזו"א כלים סי' כח ס"ק יז, סי' לב ס"ק טז
כב/כא חזו"א על הרמב"ם
כב/כא חי' הגר"ח החדש עמ' תקסד
כב/כא יד ישראל ח"ב
כב/כא להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' קסג
כב/כא מקדש דוד החדש טהרות עמ' תעו
כב/כא משמרת הטהרה כלים פכ"ז מ"ד, פכ"ח מ"ב ומ"ח סי' 2
כב/כא משפט הקנין ח"ב עמ' קצד
כב/כא נתן פריו ב"מ עמ' רמב
כב/כא ענפי ארז (זי') דף קפח ע"ד
כב/כא צמח מנחם דף ח ע"ג
כב/כא שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' ריט, רכב-רכג, תקי
כב/כא שערי היכל זבחים עמ' תתס {שאין בהן שלשה על שלשה - שיטתו וגרסתו}
כב/כא שערי טהר ח"ב שער ב סי' ג אות ג, ח"ד שער ג סי' יב אות ב, ח"ו סי' סב אות א-ב
כב/כב אנצי"ת ע' בגד הע' 84
כב/כב באר החיים
כב/כב בנין ציון (עטלינגר) ח"ב סי' עט
כב/כב ברור הלכה שבת כט ע"ב ציון א
כב/כב דברי לוי
כב/כב הר המלך ח"ה עמ' עא
כב/כב חד וחלק ח"ב דף יז ע"ג
כב/כב חזו"א כלים סי' לב ס"ק יט
כב/כב חזו"א על הרמב"ם
כב/כב חסדי דוד ח"ח עמ' קסה
כב/כב טהרת אליהו עמ' תקכח
כב/כב יד אברהם כלים עמ' רפב
כב/כב ידי משה (בוצק' תשמג) סי' יג
כב/כב מים טהורים עמ' רלה
כב/כב מעיני המים
כב/כב מעשה רקח
כב/כב מרכבת המשנה מהדו"ב
כב/כב עדות בישראל
כב/כב שפת אמת על התלמוד ח"א דף מא ע"א
כב/כג באר החיים
כב/כג חזו"א כלים סי' לב ס"ק טז-יז
כב/כג חזו"א על הרמב"ם
כב/כג משמרת הטהרה כלים פכ"ז מי"א ומי"ב
כב/כג שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ג אות תקמו
כב/כד באר החיים
כב/כד דברי לוי
כב/כד חסדי דוד ח"ח עמ' קסב
כב/כד יד אברהם כלים עמ' רעט
כב/כד מים טהורים עמ' רלג
כב/כד מרכבת המשנה מהדו"ב
כב/כה טהרת אליהו עמ' תקכט
כב/כה יד אברהם כלים עמ' רפ
כב/כה משמרת הטהרה כלים פכ"ח מ"א
כב/כו אנצי"ת ע' בגד הע' 63, 65, 67, 71, 72
כב/כו ברכות חיים ח"ב עמ' שמג
כב/כו חזו"א כלים סי' כח ס"ק ב
כב/כו יד אברהם כלים עמ' רפ
כב/כו משמרת הטהרה כלים פכ"ז מי"ב
כב/כו עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' קה
כב/כז אנצי"ת ע' בגד הע' 76, 78, 80, 81
כב/כז באר החיים
כב/כז דברי לוי
כב/כז חזו"א כלים סי' לב ס"ק יח-יט
כב/כז חזו"א על הרמב"ם
כב/כז טהרת אליהו עמ' תקכב {ראב"ד}, תקכט
כב/כז יד אברהם כלים עמ' רפא
כב/כז מים טהורים עמ' רלד-רלה
כב/כז מרכבת המשנה מהדו"ב
כב/כז משמרת הטהרה כלים פ"כ מ"ג סי' 2, פכ"ח מ"א ומ"ה
כב/כז קהלות יעקב שבת כז
כב/כז שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ג אות תקנג-תקנד


כג/691 הלכות כלים פרק כג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


כג/רה"פ דעת משה (הכהן)
כג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
כג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
כג/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' רכז
כג/רה"פ פי' ר"י קאפח
כג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
כג/רה"פ רמב"ם הערוך
כג/רה"פ רמב"ם לעם
כג/רה"פ שם טוב
כג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
כג/א אבן הספיר (ספרקה) עמ' פד {מל"מ}
כג/א אוצרות הרמב"ם
כג/א אור הישר [אור הישר עדויות פ"ג מ"ד וב"ק כה ע"ב]
כג/א אשר למלך
כג/א באר החיים
כג/א באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' רטז
כג/א בית המדרש
כג/א בנין ציון (עטלינגר) ח"א סי' לח
כג/א ברור הלכה שבת פג ע"ב ציון ה פסקה ד, פד ע"א ציון ה
כג/א גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' כח
כג/א דברי לוי
כג/א הר המלך ח"ה עמ' עא
כג/א זכרון בנימין ח"ב עמ' ז, יח
כג/א חבורי טהרה עמ' רמד
כג/א חדושים ובאורים (גרי') כלים סי' ה ס"ק ב
כג/א חזו"א כלים סי' כה ס"ק טז
כג/א חזו"א על הרמב"ם
כג/א חזון יחזקאל נדה החדש, הוספות לתוספתא כלים פ"ב ה"א
כג/א טהרת אליהו עמ' כט
כג/א יד אברהם כלים עמ' רסז
כג/א יחי ראובן (אונג') עמ' שסח
כג/א יראה ואהבה עמ' רכב
כג/א כלי טהור עמ' מג-מד
כג/א מוריה גל' קנד עמ' סח
כג/א מים טהורים עמ' קסג
כג/א מנחת חינוך ח"ב עמ' קכז
כג/א מעיני מים מקואות עמ' קצד
כג/א מקדש דוד החדש טהרות עמ' קלח, תנו, תנט
כג/א מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' קעט
כג/א מקדש דוד סי' נב אות ב
כג/א משמרת הטהרה כלים פ"י מ"ד, פ"כ מ"ה, פכ"ב מ"י סי' 2, פכ"ד מ"ד ומ"י סי' 2, פכ"ז מ"ג
כג/א משנת יעקב
כג/א משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' קע-קעא
כג/א ענבי פתחיה עמ' 69
כג/א פני אברהם (פרלמן) דף מז ע"ד {מדרבנן}
כג/א קהלות יעקב שבת כד
כג/א קול יעקב (פישר) סי' כה אות ט
כג/א רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' סז
כג/א שושן עדות דף סח ע"ג
כג/א שושנת העמקים (תאומים) עמ' כח, פה, קיא
כג/א שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' ריט
כג/א שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' תסו
כג/א שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' מט
כג/א שעורי ר' יחיאל מיכל ב"ק ח"ב אות קי
כג/א שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות ש, שסז, שעב, תה
כג/א שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ג אות תנב, תקלא
כג/א שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' קלו
כג/א שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 21
כג/א שערי דעת (פלדמן) ח"א פ"ו הערה 112
כג/א שערי טהר ח"ד שער ג סי' טז אות ה, ח"ו סי' סב אות ה
כג/ב באר החיים
כג/ב ברור הלכה שבת כו ע"א ציון ד
כג/ב דברי יציב חו"מ עמ' קמז
כג/ב חזו"א כלים סי' לג ס"ק ג
כג/ב חזו"א על הרמב"ם
כג/ב טהרת אליהו עמ' תקכא, תקכט
כג/ב יד אברהם כלים עמ' רס, רסז
כג/ב נתן פריו סוגיות ח"א עמ' קנב
כג/ג אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' קלה
כג/ג אורה ושמחה הל' סוכה פ"ה ס"ק מ
כג/ג אש קודש מעילה עמ' קמו
כג/ג באר החיים
כג/ג בית יעקב (מסקין) סי' כב
כג/ג דברות משה נדה וטהרות עמ' תקיד {בד"א בקרע אחד מהן שנקרע בלא כוונה}
כג/ג דברי חן (נתנזון) דף נו ע"א-ע"ב
כג/ג דברי יציב חו"מ עמ' קמז
כג/ג דברי לוי
כג/ג דובר מישרים
כג/ג דובר מישרים דף מט ע"ב {מל"מ}
כג/ג המעין תשרי תשפ עמ' 46 {'שכל פחות משלוש אצבעות טהור מכלום' - ברור שיצא לו זה מב"ב כ ע"א 'מטלית וכו' בריסקא שאין בה ג' על ג' דלא חזי לכלום' וכו', ואם נאמר שלאחיזה כלשהו ממש - הרי ראוי לאחיזה, אלא ודאי דכלשהו הוי שלוש על שלוש, שכן מצינו דכלשהו נקטו על שיעור ידוע, ראה תוס' שבת סג ע"ב ד"ה אריג ועוד}
כג/ג זכרון בנימין ח"א עמ' סז, תסז
כג/ג זכרון בנימין ח"ב עמ' תקנט
כג/ג חזו"א כלים סי' כח ס"ק טו, יז, סי' ל ס"ק יד, נגעים סי' א ס"ק כה
כג/ג חזו"א על הרמב"ם
כג/ג חי' הגר"ח החדש עמ' תקסה {ראב"ד}
כג/ג חסדי דוד ח"ח עמ' קמז
כג/ג טהרת אליהו עמ' תקה, תקכט
כג/ג יד אברהם כלים עמ' רח, רנד, רסג, רסו-רסז, רסט
כג/ג יד אברהם נגעים עמ' קמד-קמה
כג/ג ידי משה (בוצק' תשמג) סי' שיט
כג/ג כבוד מלכים (מרגליות)
כג/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' קכז
כג/ג מעיני המים
כג/ג מעשה רקח
כג/ג מקדש דוד החדש טהרות עמ' תפו
כג/ג מקדש דוד סי' נג אות ג
כג/ג מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' תקד {ראב"ד}
כג/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
כג/ג משמרת הטהרה כלים פט"ז מ"ו, פכ"ד מי"ב, פכ"ז מ"ג ומ"ד
כג/ג משנת יעקב קנין עמ' לח
כג/ג נאם דוד
כג/ג פני שלמה (גנצפריד) שבת עמ' קכב
כג/ג קרית מלך
כג/ג שו"ת מהרש"ם ח"ו סי' קלא
כג/ג שושן עדות דף סב
כג/ג שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' ריט, רכא-רכב, תקי
כג/ג שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ג אות תקלב-תקלג
כג/ג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שסה
כג/ג שערי היכל זבחים עמ' תתס {פחות משלש אצבעות - שיטתו וגרסתו}
כג/ג שערי טהר ח"ב שער ב סי' ג אות ג
כג/ג שערי טהר ח"ב שער ב סי' ג אות ג, ח"ד שער ג סי' יד אות ג
כג/ג שפת אמת על התלמוד ח"א דף סד ע"ג
כג/ג תורת המלאכות ח"ז עמ' קכט
כג/ד אור הישר [אור הישר כלים פכ"ז מ"ג]
כג/ד באר החיים
כג/ד ברור הלכה סוכה יז ע"ב ציון ג
כג/ד דובר מישרים
כג/ד חזו"א כלים סי' לב ס"ק ד, ז
כג/ד חזו"א על הרמב"ם {מל"מ}
כג/ד חזון יחזקאל מעילה פ"א הט"ו
כג/ד חי' בר נחמני דף ח ע"ג {מל"מ}
כג/ד טהרת אליהו עמ' תקא {מל"מ}, תקג
כג/ד ידי משה (בוצק' תשמג) סי' שמג {מל"מ}
כג/ד מים טהורים עמ' רכז, רכט
כג/ד מעשה רקח
כג/ד משמרת הטהרה כלים פכ"ז מ"ג
כג/ד נתן פריו סוגיות ח"א עמ' קנב
כג/ד ענפי ארז (זי') דף צו ע"ד {מל"מ}
כג/ד פרפרת אליעזר פקודי פרק לט פסוק ג
כג/ד קרבן ציון עמ' שסד {מל"מ}
כג/ד שושנת העמקים (תאומים) עמ' ז
כג/ד שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' רפא
כג/ד תשובות ר' איסר יהודה עמ' 22 {מל"מ}
כג/ה באר החיים
כג/ה מים טהורים עמ' רל
כג/ה משמרת הטהרה כלים פ"כ מ"ד
כג/ו באר החיים
כג/ו ברור הלכה חולין עב ע"ב ציון ג {מל"מ}
כג/ו יד אברהם כלים עמ' רעב
כג/ו קרית מלך
כג/ז באר החיים
כג/ז בית מרדכי (סאויצקי) דף יז ע"ג
כג/ז ברכת שלמה חו"מ עמ' רלח
כג/ז הליכות אליהו
כג/ז חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' שכט
כג/ז חזו"א כלים סי' לא ס"ק ה
כג/ז חזו"א על הרמב"ם
כג/ז טהרת אליהו עמ' תקכא, תקכט
כג/ז יד אברהם כלים עמ' רפז-רפח
כג/ז ידי משה (בוצק' תשמג) סי' שנ
כג/ז מחנה לויה (תשעד) עמ' תיח {מל"מ}
כג/ז מים טהורים עמ' רלא-רלב
כג/ז מעיני המים
כג/ז מעשה רקח
כג/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
כג/ז משמרת הטהרה כלים פכ"ז מ"ז
כג/ז קרית מלך
כג/ז שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' שכו
כג/ז שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ג אות תקלט
כג/ח באר החיים
כג/ח באר יעקב (רבינוביץ) אות יט
כג/ח באר יצחק (רבינוביץ) דף ה ע"א
כג/ח דברי חן (נתנזון) דף נו ע"א
כג/ח וזאת ליהודה (זלצר) עמ' לד {מל"מ}
כג/ח יד אברהם כלים עמ' רעח-רעט
כג/ח קרית מלך
כג/ח שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ג אות תקלח
כג/ח תשובות ר' איסר יהודה עמ' 17
כג/ט אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' שטז
כג/ט אור טהרה סי' ס, קצו {מל"מ}
כג/ט אנצי"ת ע' בית הסתרים הע' 9
כג/ט אתוון דאורייתא כלל ט (דף כ ע"ד)
כג/ט באר החיים
כג/ט בית אהרן וישראל גל' סב עמ' פט {מל"מ - אוכל כביצה שנחלק פקעה טומאתו}
כג/ט בית שערים או"ח סי' עב {מל"מ}
כג/ט ברור הלכה חולין עב ע"ב ציון ג
כג/ט ברור הלכה חולין קכג ע"א ציון ו פרק א
כג/ט ברור הלכה שבת קיב ע"א ציון ד פסקה ג
כג/ט גליונות אבני נזר {מל"מ}
כג/ט דברות משה נדה וטהרות עמ' תקכא {שלשה על שלשה שנטמא במדרס ואח"כ נחלק טהר מן המדרס ומל"מ הלכה ז והלכה ט}
כג/ט דברי אמת (תשעט) עמ' תפד {מל"מ ד"ה ודע, דהאוכל כזית תרומה טמאה לוקה והוא במיתה}
כג/ט דברי יששכר דף קלה ע"ג
כג/ט דברי לוי
כג/ט הר המלך ח"ז עמ' רכב
כג/ט זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' פו {מל"מ}
כג/ט חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' שכט
כג/ט חזו"א יו"ד סי' ריד לדף קכח ע"א ד"ה ומיהו
כג/ט חזו"א כלים סי' לא ס"ק א, ד, טבול יום סי' ה ס"ק יב
כג/ט חזו"א על הרמב"ם
כג/ט חמדת יעקב עמ' 121-120, 129
כג/ט טהרת אליהו עמ' תקכא, תקכט
כג/ט יד סופר עמ' סד {מל"מ}
כג/ט ים התלמוד (עדיל) עמ' תשסז {משנה למלך ד"ה ודע שהתוס'}
כג/ט כתר אפרים עמ' קיט
כג/ט לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ז אות ג
כג/ט לחם יהודה
כג/ט מאיר עיני חכמים ח"א דף נז ע"ד
כג/ט מחנה לויה (תקעט) דף ק ע"ג {מל"מ}
כג/ט מחנה לויה (תשעד) עמ' תיח {מל"מ}
כג/ט מים טהורים עמ' רלא-רלב
כג/ט מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' רכח {מל"מ}
כג/ט מעשה רקח
כג/ט מקדש דוד החדש טהרות עמ' תעז
כג/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
כג/ט מרכבת יוסף דף נ ע"ג {נטמא בשעת פרישתו}
כג/ט משמרת הטהרה כלים פי"ט מ"ב, פכ"ז מ"ז
כג/ט משנת ר' אהרן זרעים עמ' קפב-קפג, קפו
כג/ט עין חנוך עמ' רעט [שארית נתן ליקוטים למס' חולין] {מל"מ}
כג/ט פאר הלכה פסחים עמ' ד {מל"מ}
כג/ט פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' רסט {מל"מ}
כג/ט פתחי שערים דף יג ע"ב {מל"מ - כביצה שנתחלק}
כג/ט צמח מנחם דף ס ע"א {כביצה אוכל טמא שחלקו}
כג/ט קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' סח {מל"מ}
כג/ט שארית נתן (לוברט)
כג/ט שארית נתן (פולק) דף לב ע"ג {מל"מ}
כג/ט שיירי כנה"ג
כג/ט שלמי שמחה ח"ה עמ' ריט {מל"מ}
כג/ט שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' תעא
כג/ט שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ג אות תקלט, תקמא
כג/ט שער המלך ח"א עמ' מג {מל"מ}
כג/ט שערי טהר ח"ד שער ג סי' י, סי' יא אות ז
כג/ט שערי שמואל עמ' קלח {מל"מ}
כג/ט תורת האשם עמ' כא, כט, מח, עה, עט, ריח, רכג {מל"מ}
כג/ט תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' כא-כב {מל"מ}
כג/ט תשובות ר' איסר יהודה עמ' 10
כג/י אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' כט
כג/י אור הישר [אור הישר כלים פ"כ מ"ו ופכ"ז מ"ט ומנחות כד ע"ב]
כג/י באר החיים
כג/י בית ישראל (הורוביץ) או"ח סי' לז
כג/י ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' סב
כג/י דברות משה נדה וטהרות עמ' תקכא {שלשה על שלשה שנטמא במדרס ואח"כ נחלק טהר מן המדרס ומל"מ הלכה ז והלכה ט}
כג/י דברי לוי
כג/י דובר מישרים דף נ ע"ב {כ"מ}
כג/י די השב דף כח ע"ג {מל"מ}
כג/י זכר יצחק (תשן) עמ' רעא
כג/י חסדי דוד ח"ח עמ' קלה
כג/י טהרת אליהו עמ' תו, תז {מל"מ}, תקלג
כג/י כנה"ג
כג/י מעיני המים
כג/י מרכבת המשנה מהדו"ב
כג/י משמרת הטהרה כלים פי"ט מ"ב
כג/י משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' נח
כג/י שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' שכה
כג/י שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ג אות תקמד
כג/י שפת אמת על התלמוד ח"א דף נו ע"א
כג/יא אבן האזל קדשים ח"ב דף יז ע"א
כג/יא אור הישר [ט"ז יו"ד סי' רעח ס"ק ב ונקודות הכסף וברכי יוסף שם, אור הישר חולין קכג ע"א וכלים פכ"ח מ"ח]
כג/יא ארעא דרבנן (תשעט) עמ' עט
כג/יא ארצות החיים סי' טו ארץ יהודה אות ג
כג/יא באר החיים
כג/יא בית אהרן (צוקרמן) עמ' רעה
כג/יא ברור הלכה חולין קכג ע"א ציון ו
כג/יא גזע ישי דף קצז ע"א {מל"מ}
כג/יא דברי לוי
כג/יא דעת מרדכי ח"א דף כג ע"ג
כג/יא זכרון בנימין ח"א עמ' קכח
כג/יא חבורי טהרה עמ' קלח
כג/יא חזו"א יו"ד סי' ריד לדף קכג ע"ב, כלים סי' ל ס"ק ז, י-יא
כג/יא חזו"א על הרמב"ם
כג/יא חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד חולין קכג ע"א]
כג/יא חסדי דוד ח"ו עמ' קצ, קצב
כג/יא יד אברהם כלים עמ' רצ
כג/יא ידי משה (בוצק' תשמג) סי' רנב ס"ק ה-ו
כג/יא כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' יד {מל"מ}
כג/יא לב אריה (בראד) חולין עג ע"א {מל"מ}, קכג ע"א (ד"ה טלית) {מל"מ}, קכג ע"ב (ד"ה לט)
כג/יא לב אריה (בראד) חולין קכג ע"ב
כג/יא לב אריה (בראד, תשסד) עמ' תסה
כג/יא מנחת מרדכי (תשז), קונטרס תשובות עמ' טז {מל"מ}
כג/יא מעשה רקח
כג/יא מקדש דוד קדשים סי' לא ס"ק ה במנחת מרדכי, סי' לח ס"ק ב במנחת מרדכי
כג/יא מרכבת המשנה מהדו"ק
כג/יא מרכבת יוסף דף עח ע"א, עט ע"ב {מל"מ}
כג/יא משאת המלך ח"ג סי' תיא {מל"מ}
כג/יא משמרת הטהרה כלים פכ"ח מ"ח
כג/יא משנת ר' אהרן זרעים עמ' קפח
כג/יא נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף פא ע"ד {מל"מ - א"א להטביל קודם כיבוס כי צריך כיבוס במקום קדוש}
כג/יא קהלות יעקב פסחים כז
כג/יא שארית נתן (פולק) דף סה ע"ב
כג/יא שערי היכל זבחים עמ' תתסו הערה 5 {אע"פ שנשתייר בה כדי מעפורת - קשה מגמ' צד,ב
כג/יא שערי זיו ח"ג דף לז ע"ב


כד/692 הלכות כלים פרק כד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


כד/רה"פ דעת משה (הכהן)
כד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
כד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
כד/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' רכח
כד/רה"פ פי' ר"י קאפח
כד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
כד/רה"פ רמב"ם הערוך
כד/רה"פ רמב"ם לעם
כד/רה"פ שם טוב
כד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
כד/א באר החיים
כד/א חזו"א חו"מ לקוטים סי' יט לדף סו, כלים סי' ל ס"ק כג-כד
כד/א חזו"א על הרמב"ם
כד/א חסדי דוד ח"ח עמ' קנג
כד/א חשב האפוד כלים פ"ב מ"א עמ' ל-לא
כד/א טהרת אליהו עמ' תלג
כד/א יד אברהם כלים עמ' רנו-רנז
כד/א מים טהורים עמ' רכא
כד/א מעיני מים מקואות עמ' קצד
כד/א מעשה רקח
כד/א משמרת הטהרה כלים פכ"ג מ"ד, פכ"ד מ"י סי' 2
כד/א קרית מלך
כד/א שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ג אות תקט
כד/ב באר החיים
כד/ב חזו"א כלים סי' ל ס"ק כא, כג
כד/ב חזו"א על הרמב"ם
כד/ב חסדי דוד ח"ח עמ' קנה
כד/ב יד אברהם כלים עמ' רנו
כד/ב קהלות יעקב טהרות ט
כד/ב קרית מלך
כד/ג באר החיים
כד/ג חזו"א כלים סי' ל ס"ק כג, ל
כד/ג חזו"א על הרמב"ם
כד/ג חסדי דוד ח"ח עמ' קמב, קנה
כד/ג טהרת אליהו עמ' תפג, תפח
כד/ג יד אברהם כלים עמ' ריג, רנח
כד/ג שערי טהר ח"ב שער א סי' יא אות ב
כד/ד חסדי דוד ח"ח עמ' קנה
כד/ה חסדי דוד ח"ח עמ' קנד, קנו, קסב
כד/ה משמרת הטהרה כלים פי"ד מ"א, פכ"ו מ"ז
כד/ה שערי טהר ח"ד שער ג סי' יב אות ה
כד/ה שרידי אש ח"א עמ' תקעה
כד/ו אורה ושמחה הל' סוכה פ"ה ס"ק מא
כד/ו אמרי נפתלי ח"ב עמ' קלז
כד/ו באר החיים
כד/ו בית שערים יו"ד סי' רצח
כד/ו דברות משה נדה וטהרות עמ' תתסח {חוץ מן העור שמחפין בו המרכב מפני האבק}
כד/ו זכרון בנימין ח"ב עמ' תעה
כד/ו חזו"א חו"מ לקוטים סי' יט לדף סו, כלים סי' ל ס"ק יב, כג, סי' לא ס"ק יב-יג
כד/ו חזו"א על הרמב"ם
כד/ו חי' מהר"ם שיק נדה עמ' קלה
כד/ו טהרת אליהו עמ' תפט
כד/ו טל אורות (טובול) חולין עמ' לה
כד/ו יד אברהם כלים עמ' רנט, רסא
כד/ו מים טהורים עמ' רכא-רכב
כד/ו מקור ישראל דף כב ע"ד {מחשבת העבדן לא מועילה}
כד/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
כד/ו משפט הקנין ח"ב עמ' קצא
כד/ו נודע ביהודה תנינא אהע"ז סי' עז
כד/ו סופר המלך
כד/ו שערי היכל זבחים עמ' תתנט הערה 8 {ואם חסר מלאכה - קשה מלעיל ב,א}, עמ' תתס הערה 13 {המחשבה מטמאתו - ואין צריך קיצוע}
כד/ו שערי טהר ח"ב שער ד סי' יב
כד/ז אבן האזל גניבה פ"א ה"ג (ד"ה ע"כ) {גנב}
כד/ז אוצרות הרמב"ם
כד/ז אור הישר [פי' הראב"ד ספרא זבים פ"ב מ"ו, שטמ"ק ב"ק סו ע"ב, תפארת ישראל טהרות פ"ז מ"ו, נוב"י תנינא אהע"ז סי' עז, אור הישר כלים פכ"ו מ"ח וב"ק סו ע"ב]
כד/ז אור יקרות
כד/ז אור ליהודה (תשנט) עמ' קח {יאוש קונה}
כד/ז אמרי כהן (הולנדר) עמ' רלה
כד/ז אמרי סופר עמ' ל
כד/ז אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' מב אות י
כד/ז אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' מב אות ג, ח"ב סי' ז אות א
כד/ז אנצי"ת ע' דבר שאינו שלו הע' 257, 262
כד/ז אפיקי מגינים ב"מ סי' כג
כד/ז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
כד/ז באר דוד ב"ק ח"ג סי' טו אות ט
כד/ז באר החיים
כד/ז באר החיים הל' כלים עמ' שי
כד/ז בית אהרן (סוויאדישץ) דף ה ע"ב {גזול}
כד/ז בית אהרן (סוויאדישץ) דף לג ע"ג-ע"ד, לד ע"ד {אם התייאש - טמא}
כד/ז בית אהרן (קארטשין) עמ' כג
כד/ז בית מאיר השלם סי' כח ס"א עמ' ט
כד/ז בית מרדכי (סאויצקי) דף כג ע"ג {מל"מ}
כד/ז בית פנחס (גרהר) ח"ב בהקדמה עמ' 10 {מל"מ}
כד/ז בני דוד
כד/ז בנין אהל מועד דף מט ע"א, סב ע"ב
כד/ז בנין יחזקאל סי' א {מל"מ}
כד/ז ברור הלכה ב"ק סו ע"א ציון ג, סו ע"ב ציון ב
כד/ז ברכת מרדכי ב"ק עמ' רמה
כד/ז גדולי אריה עמ' לו, ס {גזל}
כד/ז דברות משה ב"ק ח"ב סי' פג ענף א
כד/ז דברות משה נדה וטהרות עמ' תתסח {מל"מ}
כד/ז דברי יששכר דף לח ע"ד
כד/ז דברי לוי
כד/ז דגל יהודה (בילו') עמ' צז, צט
כד/ז דינא דחיי ח"ב דף י ע"ג
כד/ז דעת ותבונה מכשירין עמ' עא, עד
כד/ז הארת ירוחם קדושין ח"ב דף קכז ע"ד
כד/ז היכל התורה (פינצוק) חוב' א עמ' ח-ט
כד/ז הר המלך ח"ד עמ' שמב-שמד
כד/ז זכרון בנימין ח"א עמ' תנא
כד/ז זכרון בנימין ח"ב עמ' תעה, תצט
כד/ז זכרון הרב עמ' 201-202
כד/ז זכרון חי עמ' מג {מל"מ}
כד/ז חביון עוז
כד/ז חדושים ובאורים (פישר) עמ' מד
כד/ז חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' קד
כד/ז חזו"א חו"מ לקוטים סי' יט לדף סו, כלים סי' לא ס"ק יא-יב
כד/ז חזו"א על הרמב"ם
כד/ז חזקה רבה אהע"ז ח"ד עמ' 57
כד/ז חי' ר"י אלמידה דף כב ע"א
כד/ז יד אברהם כלים עמ' רסב
כד/ז יד ישראל ח"ב
כד/ז ים התלמוד (עדיל) עמ' תקנה-תקנו
כד/ז ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' עג
כד/ז כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' רפב
כד/ז לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' מט אות יג-טו
כד/ז לחמי תודה (בסן) דף עז
כד/ז מגילת ספר לאוין דף קסה ע"ד, עשין דף לד ע"ד
כד/ז מגיני שלמה עמ' תמב
כד/ז מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' קסד
כד/ז מחובר לטהור סי' לה אות ב, ז
כד/ז מי החג עמ' קפג
כד/ז מים טהורים עמ' רכב-רכד
כד/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' קסו
כד/ז מנחת יהודה (בוים) דף עח ע"ג {יאוש}
כד/ז מנחת יוסף ח"א עמ' לו
כד/ז מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' רצא
כד/ז מעיני המים
כד/ז מעשה רקח
כד/ז מצודת בן ציון דף ז ע"א, ח ע"ג {סתם גזילה - אין יאוש בעלים}
כד/ז מצעדי גבר ב"ק סי' נח אות ה
כד/ז מקור ישראל דף א ע"ג
כד/ז מקור ישראל דף א ע"ג
כד/ז מרגניתא דר"מ [חלקת מחוקק ובית שמואל אהע"ז סי' כח ס' א]
כד/ז מרומי גלים עמ' ו
כד/ז מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
כד/ז משא יד ח"א עמ' קפג-קפה
כד/ז משאת המלך ח"ג סי' שצג {מל"מ}
כד/ז משאת מרדכי מגילה עמ' קנג
כד/ז משמרת הטהרה כלים פכ"ו מ"ז ומ"ח
כד/ז משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' נח
כד/ז משנת יעקב
כד/ז משנת יעקב מדע עמ' שב
כד/ז משנת יעקב נזיקין עמ' צ {שאינו שלו}
כד/ז נאם דוד
כד/ז נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' רו {כ"מ}, רז
כד/ז נזר הקדש (קפלן)
כד/ז נתן פריו ב"מ עמ' קיא
כד/ז נתן פריו סוגיות ח"א עמ' נ-נא
כד/ז סופר המלך כאן, וח"ב עמ' שיז-שכ
כד/ז ספיקא דרבנן עמ' קמב
כד/ז עליות משה (תשנב) ח"א עמ' עז
כד/ז עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תריח
כד/ז עמודי אור סי' קיב אות ז
כד/ז ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' קפב-קפח
כד/ז עצי ארזים סי' כח ס"ק א
כד/ז עצמות יוסף קידושין דף נב (עמ' רט)
כד/ז ערך שי חו"מ סי' שסח סעיף א
כד/ז פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' רכב
כד/ז פתח האהל דף עא ע"ד
כד/ז פתחי שמועות ב"ק פ"ז עמ' קסז
כד/ז פתחי שערים דף כא ע"ד
כד/ז קונטרסי שעורים ב"ק שעור כ אות טו
כד/ז קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' מג
כד/ז שו"ע הרב הל' גזילה קו"א אות ט ד"ה וטעמיה
כד/ז שו"ת ר' יצחק הלוי (תשע) עמ' כג
כד/ז שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' שכב
כד/ז שלמי יוסף סוכה עמ' שצח
כד/ז שלמי שמעון (תשמו) עמ' עב {מל"מ}
כד/ז שם מרדכי עמ' 192
כד/ז שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' קנא
כד/ז שם עולם (רבין) ח"א עמ' מג {מל"מ}
כד/ז שמחת מלך עמ' 145 {מל"מ}
כד/ז שעורי הגרד"ש ב"ק סי' סא ד"ה ברמב"ם
כד/ז שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות צג, קלה
כד/ז שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ג אות תקיז, תקיט, תקמב
כד/ז שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 49
כד/ז שער המלך ח"א עמ' רצח, ח"ב עמ' שסח
כד/ז שערי טהר ח"ב שער א סי' ה אות ה, שער ד סי' יב, ח"ד שער א סי' כב אות ד, שער ג סי' יב אות ב
כד/ז שערי טהר ח"ו סי' מח אות ג דף קיב ע"ד
כד/ז תולדות יצחק (שור) דף יא ע"ד
כד/ז תורה ודעת (מינצברג) תשסה-תשסו עמ' ריד
כד/ז תורת האשם עמ' רכד {מל"מ}
כד/ז תורת הקדש ח"ג עמ' קיח
כד/ז תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קמב
כד/ז תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תעח
כד/ז תחומין ח"ה עמ' 447
כד/ז תפארת מנחם דף לב ע"ג {סתם גניבה יאוש}
כד/ח באר החיים
כד/ח חזו"א יו"ד סי' ריד לדף קכג ע"ב, כלים סי' ל ס"ק י
כד/ח חזו"א על הרמב"ם
כד/ח טהרת אליהו עמ' תצג
כד/ח מגיני שלמה עמ' נא
כד/ח מעשה רקח
כד/ח משמרת הטהרה כלים פי"ח מ"ה
כד/ט באר החיים
כד/ט דברי לוי
כד/ט הר המלך ח"ז עמ' רכב
כד/ט זכרון בנימין ח"א עמ' שצט
כד/ט חזו"א יו"ד סי' ריד לדף עג, כלים סי' ל ס"ק יז
כד/ט חזו"א על הרמב"ם
כד/ט טהרת אליהו עמ' תקלט
כד/ט יד אברהם כלים עמ' רפו
כד/ט מים טהורים עמ' רלז
כד/ט מעשה רקח
כד/ט משמרת הטהרה כלים פי"ח מ"ה, פכ"ח מ"ה סי' 2
כד/ט פרי שמואל (תשלה)
כד/ט שערי טהר ח"ד שער ג סי' י אות ח, סי' יב אות א, סי' טו אות ב
כד/י דברי לוי
כד/י חזו"א כלים סי' ל ס"ק יז
כד/י חזו"א על הרמב"ם
כד/י חסדי דוד ח"ח עמ' קסב
כד/י טהרת אליהו עמ' תקלט
כד/י מים טהורים עמ' רלז
כד/י שערי טהר ח"ד שער ג סי' יב אות א, סי' יג אות א
כד/יא אבן ישראל (פישר)
כד/יא באר החיים
כד/יא בינת אמת עמ' שפו
כד/יא דברי חיים ח"ב יו"ד סי' פד
כד/יא זכרון בנימין ח"א עמ' שצט
כד/יא חזו"א כלים סי' כה ס"ק טז, סי' כח ס"ק ט, קדשים קמא סי' לז ס"ק ה
כד/יא חזו"א על הרמב"ם
כד/יא חסדי דוד ח"ח עמ' קלג
כד/יא טהרת אליהו עמ' שצד, תקמ
כד/יא יד אברהם כלים עמ' קפח, קצ-קצא
כד/יא מי השלוח (רובינשטין) - מקור נפתח עמ' קיג
כד/יא מים טהורים עמ' רכ
כד/יא מקדש דוד החדש טהרות עמ' תנט, תפג
כד/יא מרגניתא דר"מ [לח"מ מעה"ק פ"ח הי"ט]
כד/יא משאת המלך ח"ג סי' תי
כד/יא משמרת הטהרה כלים פי"ט מ"ט, פכ"ג מ"ד, פכ"ו מ"ד
כד/יא קרית מלך
כד/יא שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' רפא, שא
כד/יא שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות ש
כד/יא שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ג אות תקה
כד/יא שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' תח
כד/יא שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 27
כד/יא שערי דעת (פלדמן) ח"א פ"ו הערה 112
כד/יא שערי טהר ח"ב שער א סי' ה אות ה


כה/693 הלכות כלים פרק כה *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


כה/רה"פ דעת משה (הכהן)
כה/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
כה/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
כה/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' רכט
כה/רה"פ פי' ר"י קאפח
כה/רה"פ פי' ר"ש צדוק
כה/רה"פ רמב"ם הערוך
כה/רה"פ רמב"ם לעם
כה/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
כה/א באר החיים
כה/א יד אברהם כלים עמ' רז
כה/א משמרת הטהרה כלים פכ"ג מ"ד
כה/א משנת יעקב
כה/א משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' קע
כה/א קרית מלך
כה/א שם טוב
כה/א תשובות ר' איסר יהודה עמ' 15 {העשויים לישיבה}
כה/ב אור שמח
כה/ב באר החיים
כה/ב גבורת יצחק חגיגה עמ' רס
כה/ב הר המלך ח"ז עמ' רכג
כה/ב זכרון בנימין ח"א עמ' תנב
כה/ב יד אברהם כלים עמ' רז
כה/ב מעשה רקח
כה/ב משמרת הטהרה כלים פכ"ב מ"י סי' 2
כה/ב משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' קע
כה/ב פני מלך (גוטליב) שמות עמ' ו {או"ש}
כה/ב קרית מלך
כה/ב שם טוב
כה/ג באר החיים
כה/ג הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' יד ס"ק יז
כה/ג טהרת אליהו עמ' תכט
כה/ג יד אברהם כלים עמ' ריג
כה/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
כה/ג משמרת הטהרה כלים פכ"ב מ"י
כה/ד טהרת אליהו עמ' תלה
כה/ד תפארת צבי (תשס) ח"ב עמ' קמד
כה/ה באר החיים
כה/ה הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' יג ס"ק לו
כה/ה חי' בן אריה ח"ב קונטרס מקואות סי' א ס"ק יז
כה/ה חי' הגר"ח החדש עמ' תקמג
כה/ה טהרת אליהו עמ' תלט
כה/ה יד אברהם כלים עמ' ריד
כה/ה צרור הכסף (גטיניו) דף קכ ע"ב
כה/ה תשובות ר' איסר יהודה עמ' 22 {רגל אחת מאבן}
כה/ו בית שערים יו"ד סי' רצד
כה/ו חי' בן אריה ח"ב קונטרס מקואות סי' א ס"ק כד
כה/ו משמרת הטהרה כלים פכ"ב מ"י סי' 2
כה/ו פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' א'כד, א'כה
כה/ו שם טוב
כה/ו שערי מאיר עמ' קי
כה/ז באר החיים
כה/ז צרור הכסף (גטיניו)
כה/ח אור שמח
כה/ח באר החיים
כה/ח דברי לוי
כה/ח המאור הגדול (יעבץ) עמ' שו
כה/ח הר המלך ח"ז עמ' רכג
כה/ח חזו"א חו"מ לקוטים סי' כה לפ"א מי"א, כלים סי' כו ס"ק יא
כה/ח חזו"א על הרמב"ם
כה/ח חסדי דוד ח"ח עמ' קלט
כה/ח כנה"ג [עי' תוי"ט]
כה/ח מים טהורים עמ' קפט
כה/ח מעיני המים
כה/ח מעשה רקח
כה/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
כה/ח שושן עדות דף כא ע"ג
כה/ח שם טוב
כה/ט באר החיים
כה/ט חזו"א כלים סי' כו ס"ק טו
כה/ט חזו"א על הרמב"ם
כה/ט חסדי דוד ח"ח עמ' קלט
כה/ט טהרת אליהו עמ' תכב, תכו
כה/ט יד אברהם כלים עמ' ריא
כה/ט יד ישראל ח"ב
כה/ט שערי טהר ח"ד שער ג סי' טז אות א
כה/י באר החיים
כה/י בינת אמת עמ' שפד-שפה
כה/י זכרון בנימין ח"א עמ' שצט
כה/י חזו"א כלים סי' כו ס"ק טז
כה/י חזו"א על הרמב"ם
כה/י חסדי דוד ח"ח עמ' קמא
כה/י טהרת אליהו עמ' תכד
כה/י יד אברהם כלים עמ' רה, ריב
כה/י משמרת הטהרה כלים פט"ו מ"ב
כה/י קהלות יעקב שבת כד, טהרות ה, ו
כה/י שו"ת מהרא"י מזינקוויץ עמ' רא-רב
כה/י שלמי יוסף סוכה עמ' שכז
כה/י שם טוב
כה/י שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ג אות תלד
כה/י שערי מאיר עמ' קט
כה/יא אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' קיג
כה/יא אוצרות הרמב"ם
כה/יא אור הישר [אור שמח הל' טו"א פ"א הי"ט]
כה/יא אור עולם (שניאורסון) עמ' 316
כה/יא אור שמח
כה/יא אנצי"ת ע' דבר שאינו שלו הע' 261, 262
כה/יא באר החיים
כה/יא בשבילי הקודש סי' ו אות ח
כה/יא גדולי שמואל ב"ק דף סו {או"ש}
כה/יא דעת ותבונה מכשירין עמ' לז
כה/יא חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' קד
כה/יא חי' הגר"מ זמבה סי' טו אות ה
כה/יא חסדי דוד ח"ח עמ' קמא
כה/יא חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' צג עמ' שיח
כה/יא טהרת אליהו עמ' שצה
כה/יא יד אברהם מכשירין קונטרס יד להכשר אות לו
כה/יא יד ישראל ח"ב
כה/יא יד סופר עמ' קסג
כה/יא מי הדעת עוקצין עמ' קכט-קל {חש"ו}
כה/יא מנחת יוסף ח"א עמ' לו
כה/יא מקור ישראל דף א ע"ג
כה/יא מקור ישראל דף א ע"ג
כה/יא נתן פריו מקואות עמ' יט
כה/יא שלמי שמעון (תשמו) עמ' עב
כה/יא שם טוב
כה/יא שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' קנב
כה/יא שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' תצה
כה/יא שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 49
כה/יא שערי טהר ח"ד שער א סי' כב אות ג, שער ג סי' י
כה/יא תולדות ההלכה ח"ב עמ' 143
כה/יא תורת האשם עמ' רכד {מחשבת בעלים}
כה/יא תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תעח
כה/יב באר החיים
כה/יב בני יעקב [חולין דף קכט]
כה/יב דברי חיים השמטות סי' ד
כה/יב חבורי טהרה עמ' רמד
כה/יב חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד חולין קכח ע"ב]
כה/יב טהרת אליהו עמ' שסג
כה/יב מים אדירים דף עו ע"ב
כה/יב מנחת פתים (אריק) או"ח סי' תמב (נדפס סו"ס מנחת קנאות על סוטה)
כה/יב מעיני מים מקואות עמ' רכה
כה/יב מעשה רקח
כה/יב משמרת הטהרה כלים פכ"ב מ"ט
כה/יב משנת יעקב
כה/יב קרית מלך
כה/יב שיח ערב פסחים עמ' צו
כה/יג אורה ושמחה הל' סוכה פ"ה ס"ק לח-לט
כה/יג אפיקי מגינים שבת דף קכה
כה/יג באר החיים
כה/יג ברור הלכה סוכה יט ע"ב ציון ג
כה/יג זבחי צדק (דיסקין) סוכה עמ' פו
כה/יג חזו"א כלים סי' כג ס"ק טז
כה/יג יד אברהם כלים עמ' קפח
כה/יג יחי ראובן (נאוי) עמ' קח
כה/יג כלי טהור עמ' מד
כה/יג מים טהורים עמ' קסא, קסג
כה/יג מעיני מים מקואות עמ' רב
כה/יג מציון אורה ח"א עמ' קסז
כה/יג משמרת הטהרה כלים פי"ז מי"ז סי' 2
כה/יג משנת יעקב
כה/יג משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' קע
כה/יד באר החיים
כה/יד חזו"א כלים סי' כה ס"ק כו
כה/יד חזו"א על הרמב"ם
כה/יד יד אברהם כלים עמ' קפח
כה/יד משמרת הטהרה כלים פ"כ מ"ז
כה/יד קרית מלך
כה/יד שם טוב
כה/טו טהרת אליהו עמ' שפז
כה/טו יד אברהם כלים עמ' רט
כה/טז באר החיים
כה/טז ברור הלכה ביצה כג ע"ב ציון ג
כה/יז אור הישר
כה/יז באר החיים
כה/יז בית אהרן (צוקרמן) עמ' שלד
כה/יז הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' יג ס"ק עה
כה/יז חזו"א יו"ד סי' קלד ס"ק ה, מקואות ח"ב סי' ז ס"ק ה
כה/יז חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' קנג
כה/יז מעיני מים מקואות עמ' קצו
כה/יז פרדס דבש פרק סד {מקל של זקנים טהור מכלום שאינו אלא לסייע וכ"מ}
כה/יז שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ג הע' 530 {מקל של זקנים}
כה/יז תשובות הראב"ד סי' כב הערה 54
כה/יח אור הישר [אור הישר עדויות פ"ב מ"ח]
כה/יח אשר למלך
כה/יח באר החיים
כה/יח ברור הלכה שבת סו ע"א ציון ג
כה/יח גופי הלכות (תשסו) עמ' תד {של סיידים}
כה/יח הר המלך ח"ה עמ' עא
כה/יח חזו"א כלים סי' טז ס"ק יח, סי' כג ס"ק יז
כה/יח חזו"א על הרמב"ם
כה/יח חסדי דוד ח"ה עמ' תשסד, ח"ח עמ' קנג
כה/יח יד אברהם כלים עמ' ריא
כה/יח ישועות כהן שבת סי' פט ס"ק ג
כה/יח כתר המלך
כה/יח מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' צד {כ"מ}
כה/יח מחנה יהודה (קצין) ח"ב סי' נד
כה/יח מעיני מים מקואות עמ' ריד
כה/יח מעשה רקח
כה/יח מקראי קדש (תשנג) עמ' שמב
כה/יח עדות בישראל
כה/יח פנת יקרת (תשנד) סי' מא אות יד
כה/יח פנת יקרת (תשעא) עמ' קצא
כה/יח שושן עדות דף סא ע"א
כה/יח שער המלך
כה/יח שער המלך ח"ב עמ' שג
כה/יט באר החיים
כה/יט ישועות כהן שבת סי' פט ס"ק ג
כה/יט מוריה ב גל' ג (ר"י אברמסקי)
כה/יט מעשה רקח
כה/יט מקדש דוד החדש טהרות עמ' תנט
כה/יט מקראי קדש (תפט) דף קלג ע"ב
כה/יט מקראי קדש (תשנג) עמ' שמב
כה/יט שלמי יוסף סוכה עמ' שכז
כה/יט שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 27
כה/כ באר החיים
כה/כ הר המלך ח"ז עמ' רכד
כה/כ חסדי דוד ח"ח עמ' קמד
כה/כ טהרת אליהו עמ' תמז, תנד
כה/כ יד אברהם כלים עמ' ח, רטז
כה/כ מרכבת המשנה מהדו"ב
כה/כ משמרת הטהרה כלים פכ"ג מ"ב
כה/כ ערהשה"ע טהרות סי' קיג אות ח
כה/כ קרית מלך
כה/כ שם טוב
כה/כ שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ג אות תמא


כו/694 הלכות כלים פרק כו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


כו/רה"פ דעת משה (הכהן)
כו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
כו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
כו/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' רל
כו/רה"פ פי' ר"י קאפח
כו/רה"פ פי' ר"ש צדוק
כו/רה"פ רמב"ם הערוך
כו/רה"פ רמב"ם לעם
כו/רה"פ שם טוב
כו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
כו/א אגרות משה יו"ד ח"א סי' קטו
כו/א אוצרות הרמב"ם
כו/א אמרי יהושע (דומב) ח"ו עמ' רסה {קבעו - טהור}
כו/א אמרי נפתלי ח"ב עמ' רצ
כו/א באר החיים
כו/א בית שערים יו"ד סי' רצד
כו/א בציר אליעזר ח"ב דף לט ע"ד {כופת שכפאו בנדבך}
כו/א גדולי ציון (תשנב) עמ' רפ
כו/א דברות משה נדה וטהרות עמ' תקה {קבעו ולא נתן עליו את המעזיבה וכ"מ}
כו/א דברי לוי
כו/א הערות ובאורים (אדלשטיין) טהרות עמ' רצב
כו/א הר המלך ח"ז עמ' רכד
כו/א הרי בשמים (הורוביץ) ח"ה עמ' קיז {מל"מ}
כו/א חזו"א על הרמב"ם
כו/א חי' בן אריה ח"ב קונטרס מקואות סי' ג ס"ק ג, יג
כו/א חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' קפה ד"ה וא"כ {קבעו במסמרים ובנה עליו טהור}
כו/א חי' כתב סופר
כו/א חסדי דוד ח"ח עמ' קלד
כו/א טהרת אליהו עמ' תטז
כו/א יד אברהם כלים עמ' קצד
כו/א כתב סופר יו"ד דף עד ע"ב
כו/א מי השלוח (רובינשטין) - שערי מים עמ' קל
כו/א מתנות באדם עמ' 111
כו/א נועם ח"ו עמ' רצג
כו/א קרית מלך
כו/א שושן עדות דף כא
כו/א שיח יצחק (וייס) ח"ב עמ' קנח
כו/א שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 16
כו/א שערי טהר ח"ד שער ג סי' יא אות ב
כו/א תפארת צבי (תשס) ח"ב עמ' קמה, קמז-קמח
כו/א תשורת שי מהדו"ק סי' שמז
כו/ב באר החיים
כו/ב בית שערים יו"ד סי' רצד
כו/ב הר המלך ח"ז עמ' רכד
כו/ב טהרת אליהו עמ' תי, תיג, תלט
כו/ב יד אברהם כלים עמ' קלו, רכד
כו/ב מים טהורים עמ' רל
כו/ב מעשה רקח
כו/ב פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' א'כה, ח"ג עמ' שס
כו/ב שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ג אות תכט
כו/ב תשובות ר' איסר יהודה עמ' 21 {ספסל}
כו/ג אור הישר [אור הישר כלים פכ"ב מ"ה]
כו/ג באר החיים
כו/ג יד אברהם כלים עמ' רז-רח
כו/ג מי השלוח (רובינשטין) - מים רבים עמ' קכג
כו/ג מים טהורים עמ' רא
כו/ג משמרת הטהרה כלים פכ"ב מ"ד
כו/ד באר החיים
כו/ד יד אברהם כלים עמ' רח-רט
כו/ד משמרת הטהרה כלים פכ"ב מ"ו
כו/ה באר החיים
כו/ה חזו"א כלים סי' כו ס"ק טו
כו/ה טהרת אליהו עמ' תכא
כו/ה יד אברהם כלים עמ' רי
כו/ה צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קסב אות א
כו/ו באר החיים
כו/ו חזו"א כלים סי' כה ס"ק ט
כו/ו חזו"א על הרמב"ם
כו/ו טהרת אליהו עמ' שפו, שצ, שצד-שצה, שצז
כו/ו יד אברהם כלים עמ' קפה, קפז-קפט, רט, רכב
כו/ו מי השלוח (רובינשטין) - מקור נפתח עמ' קיג
כו/ו משמרת הטהרה כלים פי"ט מ"ט
כו/ז באר החיים
כו/ז דברות משה נדה וטהרות עמ' תתיא {הניחה בגשמים עד שנתפחה ונסתם הסדק אינה מתטמאה במדרס}
כו/ז דברי לוי
כו/ז חזו"א כלים סי' כה ס"ק י, יד, טז
כו/ז חזו"א על הרמב"ם
כו/ז חסדי דוד ח"ח עמ' קלב
כו/ז טהרת אליהו עמ' תב
כו/ז יד אברהם כלים עמ' קצא, רכא
כו/ז מים טהורים עמ' קפח
כו/ז מקדש דוד החדש טהרות עמ' תנט
כו/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
כו/ז משמרת הטהרה כלים פ"כ מ"ב ומ"ד, פכ"ד מ"י סי' 2
כו/ז קרית מלך
כו/ז שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות תט
כו/ז שערי דעת (פלדמן) ח"א פ"ו הערה 112
כו/ז שערי טהר ח"ד שער ג סי' טז אות ב, ה
כו/ח אור שמח
כו/ח באר החיים
כו/ח דברי לוי
כו/ח חזו"א על הרמב"ם
כו/ח יד אברהם כלים עמ' קצד
כו/ח משמרת הטהרה כלים פ"כ מ"ד
כו/ט באר החיים
כו/ט זכרון בנימין ח"ב עמ' יד
כו/ט חדושים ובאורים (גרי') כלים סי' ו ס"ק ד
כו/ט מים טהורים עמ' קפו
כו/ט מעשה רקח
כו/י באר החיים
כו/י ברור הלכה סוכה טז ע"א ציון א
כו/י דברי לוי
כו/י הערות ובאורים (אדלשטיין) טהרות עמ' רפו
כו/י זכרון בנימין ח"א עמ' שצט-ת
כו/י זכרון בנימין ח"ב עמ' יג
כו/י חדושים ובאורים (גרי') כלים סי' ו ס"ק ד
כו/י חזו"א על הרמב"ם
כו/י חי' בן אריה ח"ב קונטרס מקואות סי' ג ס"ק ד
כו/י חסדי דוד ח"ח עמ' קכד
כו/י יד אברהם כלים עמ' קעד, רד
כו/י מגיני שלמה עמ' נא
כו/י מעשה רקח
כו/י משמרת הטהרה כלים פי"ח מ"ה, פכ"ח מ"ה סי' 2
כו/י פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' א'כה
כו/י צפנת פענח ויקרא עמ' קי
כו/י שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות שפב
כו/יא אור הישר [אור הישר לעיל פ"ז הי"ב]
כו/יא באר החיים
כו/יא יד אברהם כלים עמ' קעה
כו/יב באר החיים
כו/יב דברי לוי
כו/יב הערות ובאורים (אדלשטיין) טהרות עמ' רפה
כו/יב זכרון בנימין ח"ב עמ' יג
כו/יב חדושים ובאורים (גרי') כלים סי' ו ס"ק ד
כו/יב חזו"א על הרמב"ם
כו/יב חי' בן אריה ח"ב קונטרס מקואות סי' ג ס"ק ג
כו/יב יד אברהם כלים עמ' קעח
כו/יב מים טהורים עמ' קעח
כו/יב משמרת הטהרה כלים פי"ח מ"ה
כו/יג אור הישר [אור הישר ברכות נ ע"ב]
כו/יג באר החיים
כו/יג ברור הלכה סוכה טז ע"א ציון א
כו/יג דברי לוי
כו/יג הערות ובאורים (אדלשטיין) טהרות עמ' רפו
כו/יג זכרון בנימין ח"א עמ' שצט-ת
כו/יג זכרון בנימין ח"ב עמ' יג
כו/יג חדושים ובאורים (גרי') כלים סי' ו ס"ק ד
כו/יג חזו"א כלים סי' טז ס"ק יד
כו/יג חזו"א על הרמב"ם
כו/יג חי' בן אריה ח"ב קונטרס מקואות סי' ג ס"ק ד
כו/יג חסדי דוד ח"ח עמ' קכד
כו/יג טהרת אליהו עמ' תלד
כו/יג יד אברהם כלים עמ' קעה
כו/יג מים טהורים עמ' קעב, קעה
כו/יג מעשה רקח
כו/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
כו/יג משמרת הטהרה כלים פי"ח מ"ה
כו/יג קרית מלך
כו/יג שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות שפב
כו/יג שערי טהר ח"ד שער ג סי' טו אות א
כו/יג שפת אמת על התלמוד ח"ב דף עז ע"ד
כו/יג תפארת צבי (תשס) ח"ב עמ' קנ
כו/יג תשובות ר' איסר יהודה עמ' 14, 16 {ארוכה ושתי כרעיים}
כו/יד אשר למלך
כו/יד באר החיים
כו/יד ברור הלכה שבת פד ע"א ציון ה פסקה ד
כו/יד דברי לוי
כו/יד ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ו עמ' קסה
כו/יד חדושים ובאורים (גרי') כלים סי' ו ס"ק ד
כו/יד חזו"א כלים סי' טז ס"ק יד
כו/יד חזו"א על הרמב"ם
כו/יד לבושי מרדכי יו"ד עמ' קב
כו/יד מגיני שלמה עמ' קיז
כו/יד מים טהורים עמ' קעה, קעז
כו/יד משמרת הטהרה כלים פי"ז מי"ז סי' 2, פי"ח מ"ה
כו/יד נועם ח"ד שער הלכה עמ' 14 [הר צבי טור יו"ד סי' קס]
כו/יד שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות שפו
כו/יד שפת אמת על התלמוד ח"ב דף עח ע"ב
כו/יד תורת מיכאל עמ' קפא
כו/טו יד אברהם כלים עמ' קפ
כו/טו מעשה רקח


כז/695 הלכות כלים פרק כז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


כז/רה"פ דעת משה (הכהן)
כז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
כז/רה"פ מעשה רקח
כז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
כז/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' רלא
כז/רה"פ פי' ר"י קאפח
כז/רה"פ פי' ר"ש צדוק
כז/רה"פ רמב"ם הערוך
כז/רה"פ רמב"ם לעם
כז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
כז/א באר החיים
כז/א ברור הלכה שבת פג ע"ב ציון ה
כז/א דברי לוי
כז/א הר המלך ח"ד עמ' שעז, ח"ז עמ' רכד
כז/א טהרת אליהו עמ' תנו
כז/א יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' קנא
כז/א ימין המלך
כז/א מנחת חינוך ח"ב עמ' קכז
כז/א משמרת הטהרה כלים פכ"ג מ"ד, פכ"ד מ"ד
כז/א שם טוב
כז/ב באר החיים
כז/ב יד אברהם כלים עמ' רכא
כז/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
כז/ג באר החיים
כז/ג פרי השדה (דייטש) ח"ב דף קכא ע"א
כז/ד אוצרות הרמב"ם
כז/ד באר החיים
כז/ד חדושים ובאורים (גרי') כלים סי' ה ס"ק ט
כז/ד יד אברהם כלים עמ' רכ
כז/ד קרית מלך
כז/ד שם טוב
כז/ה באר החיים
כז/ה דברי לוי
כז/ה חדושים ובאורים (גרי') כלים סי' ה ס"ק ט
כז/ה חזו"א כלים סי' כח ס"ק ט, סי' ל ס"ק יד
כז/ה חזו"א על הרמב"ם
כז/ה ידי משה (בוצק' תשמג) סי' שיט
כז/ה מעיני המים
כז/ה מקדש דוד החדש טהרות עמ' תקיד
כז/ה מקדש דוד סי' נד אות ג
כז/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
כז/ה שם טוב
כז/ה שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ג אות תמד
כז/ו באר החיים
כז/ו חזו"א חו"מ לקוטים סי' יט לדף סו, כלים סי' לא ס"ק יב
כז/ו יד אברהם כלים עמ' רכג
כז/ז אור הישר [אור הישר כלים פכ"ד מ"ח]
כז/ז באר החיים
כז/ז חדושים ובאורים (גרי') כלים סי' ה ס"ק ט
כז/ז חזו"א כלים סי' כח ס"ק ט
כז/ז חזו"א על הרמב"ם
כז/ז מעיני המים
כז/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
כז/ז פועלים ואומנים עמ' 130
כז/ז שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ג אות תנ
כז/ז שערי טהר ח"ב שער א סי' ה אות ג
כז/ז תשובות ר' איסר יהודה עמ' 16 {של זגגים}
כז/ח באר החיים
כז/ח חסדי דוד ח"ח עמ' קיא
כז/ח יד אברהם כלים עמ' רכו
כז/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
כז/ח קרית מלך
כז/ח שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ג אות תמה, תנא
כז/ט באר החיים
כז/ט חזו"א כלים סי' כח ס"ק ט
כז/ט חזו"א על הרמב"ם
כז/ט יד אברהם כלים עמ' רכז
כז/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
כז/י אור הישר [אור הישר כלים פכ"ד מי"א]
כז/י באר החיים
כז/י יד אברהם כלים עמ' רכח
כז/י קרית מלך
כז/יא אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' קלה
כז/יא אור הישר [מל"מ לעיל פכ"ג הי"א סוף ד"ה תנן, אור הישר כלים פכ"ד מי"ב]
כז/יא באר החיים
כז/יא יד אברהם כלים עמ' רכח-רכט
כז/יא יד אברהם נגעים עמ' קמה {מל"מ}
כז/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
כז/יא משמרת הטהרה כלים פכ"ד מי"ב
כז/יא קרית מלך
כז/יא שם טוב
כז/יא שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ג אות תנד-תנה
כז/יב אבן האזל קדשים ח"ב דף יד ע"א
כז/יב באר החיים
כז/יב הלכות עולם (קאראסיק) ברכות יז ע"ד
כז/יב טהרת אליהו עמ' תקכב
כז/יב יד אברהם כלים עמ' רל
כז/יב מי הדעת עוקצין עמ' קסז
כז/יב מקדש דוד החדש טהרות עמ' תקיז
כז/יב שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' ריט, תקיט
כז/יב שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' שט
כז/יב שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ג אות תנו
כז/יב תשובות ר' איסר יהודה עמ' 11 {דומה למי שעשה כלי משברי כלים}
כז/יג באר החיים
כז/יג הלכות עולם (קאראסיק) ברכות יז ע"ד
כז/יג חדושים ובאורים (גרי') כלים סי' ה ס"ק ט
כז/יג חזו"א כלים סי' כח ס"ק ט
כז/יג חזו"א על הרמב"ם
כז/יג טהרת אליהו עמ' תקכג
כז/יג שם טוב
כז/יג שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ג אות תנח
כז/יד באר החיים
כז/יד בשבילי ההלכה סי' א אות מב
כז/יד בשבילי השבת - בשבילי ההלכה סי' א אות מב
כז/יד חזו"א כלים סי' כח ס"ק ט, סי' ל ס"ק יד
כז/יד חזו"א על הרמב"ם
כז/יד יד אברהם כלים עמ' רלב
כז/יד מעיני המים
כז/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
כז/יד נועם חי"א עמ' רמד [בצל החכמה ח"ב סי' פ]
כז/יד שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' קיז
כז/יד שם טוב
כז/יד שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ג אות תס-תסא
כז/טו אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' ריב
כז/טו באר החיים
כז/טו ברור הלכה סוכה כ ע"א ציון א
כז/טו חסדי דוד ח"ח עמ' קמד, קסא
כז/טו טהרת אליהו עמ' תסא
כז/טו להורות נתן - שו"ת ח"ב עמ' ב
כז/טו להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' קעב {ראב"ד}
כז/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
כז/טו משמרת הטהרה כלים פכ"ד מ"טז
כז/טו שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' קצט
כז/טו שולי הגליון עמ' קנט
כז/טו תשורת שי מהדו"ק סי' נא {ראב"ד}
כז/טז באר החיים
כז/טז ברור הלכה שבת פג ע"ב ציון ה פסקה ד
כז/טז דברות משה שבת ח"ב סי' נג הערה ל
כז/טז זכרון הרב עמ' 202
כז/טז חדושים ובאורים (גרי') כלים סי' ה ס"ק ב
כז/טז חסדי דוד ח"ח עמ' קמה
כז/טז מרגניתא דר"מ
כז/טז משמרת הטהרה כלים פי"ד מ"ה, פכ"ג מ"ד
כז/טז שולי הגליון עמ' קס
כז/טז שם טוב
כז/טז שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות מ
כז/טז שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות תה
כז/טז תשובות ר' איסר יהודה עמ' 14 {מיטמאין במשקין}
כז/יז אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קפו
כז/יז באר החיים
כז/יז בית מרדכי (סאויצקי) דף יז ע"ב {ראב"ד}
כז/יז דברי לוי
כז/יז חזו"א כלים סי' יט ס"ק ח, סי' כח ס"ק יא, יד, סי' לא ס"ק ב, סי' לג ס"ק ח
כז/יז חזו"א על הרמב"ם
כז/יז יד אברהם כלים עמ' רלד
כז/יז מים טהורים עמ' רג
כז/יז מרכבת המשנה מהדו"ב
כז/יז משמרת הטהרה כלים פכ"ד מי"ז
כז/יז שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ג אות תסד
כז/יז תשובות ר' איסר יהודה עמ' 16 {ראב"ד}
כז/יח באר החיים
כז/יח יד אברהם כלים עמ' רכה
כז/יח שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ג אות תמז


כח/696 הלכות כלים פרק כח *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


כח/רה"פ דעת משה (הכהן)
כח/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
כח/רה"פ מעשה רקח
כח/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
כח/רה"פ ערוך השלחן העתיד טהרות סי' רלב
כח/רה"פ פי' ר"י קאפח
כח/רה"פ פי' ר"ש צדוק
כח/רה"פ קרית מלך
כח/רה"פ רמב"ם הערוך
כח/רה"פ רמב"ם לעם
כח/רה"פ שם טוב
כח/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
כח/א אוצרות הרמב"ם
כח/א אור הישר [אור הישר כלים פכ"ה משנה ו-ח]
כח/א אור שמח
כח/א באר החיים
כח/א ברור הלכה פסחים יז ע"ב ציון ב
כח/א דברי לוי
כח/א חזו"א כלים סי' כט ס"ק ה, י, יב-יג, טו
כח/א חזו"א על הרמב"ם
כח/א חסדי דוד ח"ח עמ' קמו-קמז, קמט
כח/א טהרת אליהו עמ' פ, תסה
כח/א יד אברהם כלים עמ' רמו
כח/א מים טהורים עמ' ריב
כח/א מים ראשונים (רבינ') עמ' מ
כח/א מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' קפב, רכח, רלא {מל"מ}
כח/א מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
כח/א משמרת הטהרה כלים פ"ג מ"ו
כח/א משנה הלכות ח"ג סי' רכה
כח/א משנה הלכות על הלכות גדולות נדה סי' ז
כח/א משנת יעקב
כח/א עצי אלמוגים סי' קנח ס"ק א אות ז {מל"מ}
כח/א שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' רה-רו
כח/א שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ג אות תפא-תפב
כח/א שערי טהר ח"ד שער ג סי' ג אות ג
כח/ב אבי עזרי ח"א
כח/ב באר החיים
כח/ב ברור הלכה פסחים יז ע"ב ציון ב
כח/ב דברי לוי
כח/ב זכרון בנימין ח"ב עמ' טז
כח/ב חדושים ובאורים (גרי') כלים סי' ב ס"ק ד
כח/ב חזו"א כלים סי' כט ס"ק ב, יז, יט, סי' ל ס"ק כג, סי' לא ס"ק ט
כח/ב חזו"א על הרמב"ם
כח/ב חסדי דוד ח"ח עמ' קנב
כח/ב מים טהורים עמ' רד-רה
כח/ב מתנת כהונה בכורות עמ' רמט {ראב"ד}
כח/ב פאר הלכה פסחים עמ' קמג, קמה
כח/ב שלמי יוסף בכורות עמ' רמט {ראב"ד}
כח/ב שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ג אות תסו-תסז
כח/ג באר החיים
כח/ג בית אהרן (צוקרמן) עמ' קצא {מל"מ}, שלח
כח/ג דברי לוי
כח/ג חדושים ובאורים (גרי') כלים סי' ב ס"ק ד, ח, סי' ה ס"ק ב
כח/ג חזו"א כלים סי' כט ס"ק ב, יז, יט
כח/ג חזו"א על הרמב"ם
כח/ג חסדי דוד ח"ח עמ' נה, קמז, קמט
כח/ג טהרת אליהו עמ' שנ
כח/ג יד אברהם כלים עמ' רמ
כח/ג מים אדירים דף ס ע"ג {מל"מ}
כח/ג מים טהורים עמ' כד, רז {מל"מ}, רי, ריב {מל"מ}
כח/ג מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ב עמ' רלה {מל"מ}
כח/ג מעיל צדקה (לנדסופר) סי' לט
כח/ג מעיל צדקה (תשעח) עמ' קמ
כח/ג מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
כח/ג מרכבת המשנה מהדו"ק
כח/ג משמרת הטהרה כלים פכ"ה מ"ה
כח/ג מתנת כהונה בכורות עמ' רמט
כח/ג פאר הלכה פסחים עמ' קמד
כח/ג שדה אלחנן ח"א עמ' כ
כח/ג שלמי יוסף בכורות עמ' רמט
כח/ג שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ג אות תסז, תע, תעה {מל"מ}, תעו {ראב"ד}, תעז
כח/ג שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ד הע' 9 {מל"מ}
כח/ג תלפיות ו חוב' א עמ' 437
כח/ד אור הישר [אור הישר כלים פכ"ה מ"ב]
כח/ד איש על העדה (אלאביץ) עמ' 188
כח/ד באר החיים
כח/ד חזו"א כלים סי' כט ס"ק יד
כח/ד חזו"א על הרמב"ם
כח/ד חסדי דוד ח"ח עמ' קמט
כח/ד יד אברהם כלים עמ' רלח
כח/ד מים טהורים עמ' רז
כח/ד משמרת הטהרה כלים פכ"ט מ"ז
כח/ד שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ג אות תעד-תעה
כח/ה באר החיים
כח/ה חזו"א כלים סי' כט ס"ק כ
כח/ה חזו"א על הרמב"ם
כח/ה חסדי דוד ח"ח עמ' קסז
כח/ה משמרת הטהרה כלים פ"ב מ"ז סי' 2
כח/ו אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' שיח
כח/ו אור הישר [אור הישר כלים פכ"ה מ"ד]
כח/ו אור שמח
כח/ו באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
כח/ו באר החיים
כח/ו בית אהרן (צוקרמן) עמ' קצא {מל"מ}, שלז-שלח
כח/ו חדושים ובאורים (גרי') כלים סי' ב ס"ק י
כח/ו חזו"א כלים סי' כט ס"ק יב
כח/ו חזו"א על הרמב"ם
כח/ו חסדי דוד ח"ח עמ' קנ
כח/ו יד אברהם כלים עמ' קמב, רלו, רמד
כח/ו מים טהורים עמ' ריג
כח/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
כח/ו משמרת הטהרה כלים פ"ב מ"ז
כח/ו שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' ריח
כח/ו שנות חיים (אויסאיבל) נדה סי' קכז ס"ד ס"ק ב
כח/ו שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ג אות תעז
כח/ו שערי היכל זבחים עמ' עתר הערה 10 {מטביל את הכל - הדין בטומאת גבו}
כח/ו תלפיות ו חוב' א עמ' 437-438
כח/ז באר החיים
כח/ז יד אברהם כלים עמ' רמט
כח/ז תבואות שמש דף לד ע"ג
כח/ז תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' תקלב

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US