Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

כאשר מצויין שם הספר בלבד, הכוונה היא לספר המסודר לפי סדר הלכות הרמב"ם.
בראש כל פרק מופיעה רשימת מקורות עם הסימון "רה"פ" (רוב הפרק). אלו הם מקורות העוסקים ברוב ההלכות שבאותו פרק (או בכולן).
כשיש למעיין קושי למצוא את הספר המצויין, או את מראה המקום באותו ספר, יפנה ל"רשימת הספרים".

למידע נוסף על המפתח, לחץ כאן.

נזקי ממון

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה
פרק ו
פרק ז
פרק ח
פרק ט
פרק י
פרק יא
פרק יב
פרק יג
פרק ידא/708 הלכות נזקי ממון פרק א *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


א/רה"פ אמרי יוסף (דוידובסקי)
א/רה"פ הלכה למשה (אמריליו) ח"א
א/רה"פ יד פשוטה
א/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
א/רה"פ מעשה רקח
א/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
א/רה"פ פי' ר"י קאפח
א/רה"פ פי' ר"ש צדוק
א/רה"פ קרית מלך
א/רה"פ רמב"ם לעם
א/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
א/א אבן האזל (גם בהשמטות)
א/א אבן ציון עמ' תל, תשמט
א/א אבני חפץ ח"ג עמ' קיז
א/א אגרות משה חו"מ סי' צד
א/א אהל אבות ב"ק סי' ב ס"ק ג, יב, יט, סי' ד ס"ק ד {מנין המצוות}, סי' ח ס"ק ב, סי' ט ס"ק ד, יג, יז, סי' טז ס"ק א {מנין המצוות}, סי' כה ס"ק ג-ד {אהא"ז}, סי' מא ס"ק ז
א/א אהלה של תורה ח"ב עמ' רסו {לח"מ}
א/א אהליך יעקב ב"ק סי' א ס' א {אהא"ז}
א/א אוהב מישרים עמ' שמב
א/א אוצרות הרמב"ם
א/א אור יצחק (הלר) עמ' מב, רעו-רעז {אהא"ז}, רצג {ברשותו}
א/א אישים ושיטות (תשסז) עמ' שכג
א/א אנצי"ת ע' גזל הע' 86 {אהא"ז}, ע' דבר הכתוב הע' 29
א/א אפיקי מגינים ב"ק סי' ג, יב
א/א ארחות חיים ח"ב סי' סח עמ' 555
א/א אריה ליש עמ' רט {אהא"ז אות יד}, רכד, רנד {אהא"ז אות יח}
א/א באר דוד ב"ק ח"א סי' א אות א {אהא"ז}
א/א באר הגולה (הרטמן) באר ז הערה 175 {אהא"ז}
א/א באר לחי ראי
א/א באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"ג ה"א מושב שרים אות ח, באר שרים אות א, ה"ג באר שרים אות כ, ה"ז מושב שרים אות מא, פ"ד ה"א מושב שרים אות ט {אהא"ז}, ה"ד מושב שרים אות כג {אהא"ז}, פ"ו ה"ג מושב שרים אות יא
א/א בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' ג
א/א בדי הארון (הכהן) עמ' 359, 364
א/א בית אהרן (כהן)
א/א בית אהרן וישראל גל' לב עמ' מה {אהא"ז}
א/א בית זבול ח"ד עמ' ב, ד
א/א בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' ב, יד {אהא"ז אות יד, יח}, מא, מב, נא, פז {אהא"ז אות יא}, קז, שמה {אהא"ז}
א/א בית יצחק (ברטלר) גיטין סי' לו אות א-ד
א/א ביתאל ח"ב דף מד ע"א
א/א בכורי יוסף (וינר) ח"ב עמ' קד
א/א בן אשר סי' לא אות ב
א/א בני יהודה דף לז ע"ב
א/א ברכות חיים ח"ב עמ' קעט
א/א ברכת מרדכי ב"ק עמ' כג, לב, מ, מג, קיד
א/א גבורת יצחק (תשמח) דף קיח
א/א גבורת יצחק (תשסו) עמ' קכא
א/א גור אריה (צרמון)
א/א גניבה וגזילה - פרקי יסוד עמ' כג-כד
א/א דברות צבי חי"א סי' כו אות ה, ז
א/א דברי אליהו (חזן) ח"א עמ' א-טו
א/א דברי יחזקיהו ח"א עמ' ע {מ"מ}
א/א דובב שפתי ישנים עמ' 137
א/א הדרום לח עמ' 22-23
א/א הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קסא {שהרי ממונו הזיק}
א/א הלכה פסוקה ח"א סי' א הערה 113
א/א המדות לחקר ההלכה מדה טו אות נג
א/א הר המור
א/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קיט
א/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' סג
א/א זכרון יעקב ב"ק סי' כו אות ג {בדין שור נגחן}, סי' לג אות ז {שהרי ממונם הזיק}, סי' מו אות ז {מ"מ - אין איסור בנזקי ממונו}, סי' מט אות א {דיבר בהווה}
א/א חי' בעל שרידי אש עמ' רכח {אהא"ז}
א/א חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' יח עמ' פט {אהא"ז}, סי' מב עמ' קכט
א/א חי' חתם סופר
א/א חי' ירוחם
א/א חי' ר' חנוך הענאך עמ' קעט
א/א חיים ומלך
א/א חק לישראל נזיקין עמ' 169, 170 {אהא"ז}, שומרים עמ' 700 {אהא"ז אותיות ז-ח}, 917 {אהא"ז אות יד}
א/א טבעת החושן ח"ה עמ' שכא
א/א ישא מדברותיך קדושין עמ' תקכא {אהא"ז}
א/א ישועות מלכו (קרית ארבע)
א/א כבוד חכמים - עטרת פז עמ' רלה
א/א כפי אהרן (זס') קמא עמ' רג
א/א כרם אברהם עמ' עט
א/א לאור ההלכה (תשסד) עמ' תלג
א/א להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' קעא-קעב
א/א לחקרי הלכות סי' קלג
א/א לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק סי' א ס"ק ב
א/א לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' ב
א/א מאור למלך ב"ק עמ' א-ג, ה, ח, לד, קיד, קמח
א/א מבוא למשנה תורה עמ' 42
א/א מגן שאול (חנניה) דף י ע"ד
א/א מוריה גל' ריג עמ' צו {רמב"ם}, גל' רלח עמ' קב {לח"מ}
א/א מחנה יוסף (תשעב) סי' סד אות ב
א/א מחקרים במשה"ע עמ' 220
א/א מיטב הארץ עמ' 301 {מנין המצוות}
א/א מנחת אשר ב"ק עמ' נא
א/א מנחת חינוך ח"א עמ' רנז
א/א מצעדי גבר ב"ק סי' א אות ג, ו, (ב) ה, סי' לד אות ד
א/א משאת מרדכי ב"ק עמ' ד
א/א משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' קעט, קפא
א/א משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' עו {אהא"ז אות טו}
א/א משנת יעקב נזיקין עמ' א-יט
א/א משנת יעקב נשים ח"ב עמ' רז
א/א משנת שמחה
א/א משפטי ישראל עמ' 68-69, 95, 128
א/א נחל שלמה ב"ק פ"ב עמ' קנד
א/א ניר לדוד
א/א סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' כא-כג
א/א עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' רמא
א/א עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ג עמ' א, יד
א/א עמק המשפט ח"ג עמ' רלה {אהא"ז}
א/א ענבי פתחיה עמ' 216
א/א ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' עח {הקדמת המ"מ}
א/א פנס שלמה
א/א צבא המלך עמ' קצא
א/א צהר גל' ב עמ' 73 {אהא"ז}
א/א קובץ על יד ח"ג
א/א קונטרסי שעורים ב"ק שעור א אות יא, שעור ה אות א, יד, שעור יב אות ד, שעור יח אות א
א/א שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קטז
א/א שחר אורך עמ' שכא {אהא"ז}
א/א שכר שכיר סוגיות ח"א סי' ז אות ב {אהא"ז}
א/א שעורי ר' חיים פנחס ב"ק שעור א אות א
א/א שעורי ר' יחיאל מיכל ב"ק ח"ב אות עד
א/א שעורי ר"א ליכטנשטין פ' השואל עמ' 38, 70
א/א שערי שאול ב"ק עמ' טז, ריט
א/א תורת הנזיקין - ביאורים סי' צו
א/א תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' יג, יח
א/א תחומין ח"ב עמ' 214 {אבן האזל}, חט"ז עמ' 379 {או"ש}
א/א תפארת אברהם ב"ק עמ' ז-ח, יא, קנא {חיוב משום שמירה או משום ממונו}
א/ב אבן האזל (גם בהשמטות, סוף שופטים, דף פ ע"א)
א/ב אבן ציון עמ' תשמט
א/ב אהל אבות ב"ק סי' ח ס"ק ב, סי' ט ס"ק ד, יג, יז
א/ב אוהב מישרים עמ' שכד {אהא"ז}, שלא
א/ב אור שמח
א/ב אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' כ
א/ב ארחות חיים ח"ב סי' סח עמ' 555
א/ב באר לחי ראי
א/ב באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"א ה"א מושב שרים אות י {אהא"ז}, ה"ד מושב שרים אות כח {אהא"ז}, פ"ב ה"א מושב שרים אות א, פ"ג ה"א באר שרים אות א, ה, מושב שרים אות ד, ח, ה"ג מושב שרים אות יח, ה"ה באר שרים אות לא, ה"ז מושב שרים אות מא, ה"ט מושב שרים אות נא, ה"י מושב שרים אות נט, הי"ג באר שרים אות פ, מושב שרים אות פא
א/ב בחיר חיים
א/ב בית אהרן וישראל גל' לד עמ' מב {או"ש}
א/ב בית דוד (תשעט) חו"מ סי' תקיא
א/ב בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' מא, נא-נב, קז
א/ב ברור הלכה ב"ק ו ע"ב ציון ג
א/ב ברכת מרדכי ב"ק עמ' לב
א/ב גבורת יצחק (תשמח) דף קיח
א/ב גדולי שמואל כתובות דף ל, ב"ק דף ד ע"ב, ט, יג, יט ע"א, לד ע"א, לז {או"ש}
א/ב הר המור
א/ב זכרון יעקב ב"ק סי' ח אות ג {אהא"ז}, סי' ט אות ג {אהא"ז}, סי' כו אות ג
א/ב חי' ר' חנוך הענאך עמ' קעט
א/ב חיים ומלך
א/ב חק לישראל עשיית עושר עמ' 14, 15, 17, 54 {אור שמח}
א/ב כרם אברהם עמ' עט
א/ב לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק סי' ז ס"ק א, ה {או"ש}
א/ב לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' סח
א/ב מאור למלך ב"ק עמ' כג {אהא"ז}, מו {או"ש}, מח {או"ש}, פז {או"ש}
א/ב מוריה גל' צט עמ' מז {אהא"ז}, מט, גל' ריג עמ' צו-צז
א/ב מנחת חינוך ח"א עמ' רסה
א/ב מנחת יוסף ח"ב עמ' לה
א/ב מצעדי גבר ב"ק סי' ו (ב) אות ה
א/ב משאת מרדכי ב"ק עמ' ד
א/ב משב יעקב ח"א עמ' קלו
א/ב משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' קפא
א/ב משנת יעקב נזיקין עמ' טז-יט {רמב"ם}, לב {או"ש}
א/ב נחל שלמה ב"ק פ"ב עמ' קנה
א/ב עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' רמב-רמד
א/ב עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ג עמ' א, יד
א/ב קובץ ביאורים (שפירא)
א/ב קונטרסי שעורים ב"ק שעור א אות יב, שעור ד אות ח, שעור יב אות ז, שעור יז אות א, ג
א/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' שפב
א/ב רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' קצו
א/ב שעורי ר' חיים פנחס ב"ק שעור ג אות ה {או"ש}
א/ב תורה שלמה שמות פכ"ב אות ק, קג {או"ש}
א/ב תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' קסג, שנ
א/ב תחומין חי"ג עמ' 402 {או"ש}
א/ג אבני קודש מעילה עמ' צו {או"ש}
א/ג אמונת עתיך גל' 111 עמ' 98 {כלב ששרט דלת}
א/ג אמרי דוד (שליסל) דף מד ע"א
א/ג אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' כא
א/ג באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"ג ה"א מושב שרים אות ה
א/ג בגדי חמודות שמות פ"כא פסוק כג
א/ג הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' פה
א/ג הרמב"ם כמחנך עמ' 15
א/ג זכרון יעקב ב"ק סי' כו אות ג
א/ג חיים ומלך
א/ג משאת מרדכי ב"ק עמ' ד
א/ג נחל שלמה ב"ק פ"ב עמ' קנה
א/ג עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 561
א/ד אהל אבות ב"ק סי' ט ס"ק א {הרגיל בשינויו}, סי' נג ס"ק ג {הרגיל בשינויו}, סי' עז ס"ק ד {נקרא תם}
א/ד אהל שרה לאה עמ' קלט {הורגל בשינויו}
א/ד אוהב מישרים עמ' שלא {השמיט כוונתו להזיק}
א/ד באר דוד ב"ק ח"א סי' כט אות כז {גר"א}
א/ד באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"א ה"א באר שרים אות י, ה"ב מושב שרים אות יב, באר שרים אות יג, פ"ב ה"ה מושב שרים אות טו, ה"י מושב שרים אות מג, פ"ג ה"א מושב שרים אות ח, ה"ד מושב שרים אות כז
א/ד בית אהרן (כהן)
א/ד בית דוד (תשעט) חו"מ סי' תקיא
א/ד בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' נג-נד, נח
א/ד ברית הלוי השלם
א/ד ברכת מרדכי ב"ק עמ' לב
א/ד דברי אליהו (חזן) ח"א עמ' טז-כג
א/ד זכרון יעקב ב"ק סי' כו אות ג
א/ד חי' הגרנ"ט סי' קכח
א/ד יין מלכות (שניאורסון) עמ' 447-450
א/ד לקוטי שיחות חל"ו עמ' 102
א/ד לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' סח
א/ד מאור למלך ב"ק עמ' כא-כב, כד
א/ד מוריה גל' צט עמ' מט, גל' ריג עמ' צו-צז
א/ד מחנה יוסף (תשעב) סי' ע אות ז
א/ד מעדני שמואל עמ' קלג, קלו
א/ד מצעדי גבר ב"ק סי' ו (ב) אות ה
א/ד משאת מרדכי ב"ק עמ' ד
א/ד משנת יעקב נזיקין עמ' טז-יט
א/ד נחל שלמה ב"ק פ"ב עמ' קנה
א/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' רצ אות ב
א/ד שחר אורך עמ' רצב {הרגיל בשינויו}
א/ד שעורי הגרד"ש ב"ק סי' ח אות ב, סי' ט ד"ה ולכאורה
א/ה אפיקי מגינים ב"ק סי' כב
א/ה באר דוד ב"ק ח"א סי' כט אות כא
א/ה באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"א ה"ב מושב שרים אות יב, ה"ג באר שרים אות כד, ה"ד מושב שרים אות לג {מ"מ}, ה"ה מושב שרים אות לט {לח"מ}
א/ה בית אהרן (סוויאדישץ) דף כו ע"ד {נעשית מועדת לאותו מעשה}
א/ה בית דוד (תשעט) חו"מ סי' תקיא
א/ה בית זבול ח"ד עמ' כא
א/ה בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' נא, נג
א/ה ביתאל ח"ב דף מד ע"א
א/ה בני יהודה דף לז ע"ג
א/ה בני שמואל דף מד ע"ג
א/ה ברור הלכה ב"ק טז ע"א ציון ג
א/ה גבורת יצחק (תשמח) דף קיז, קכ
א/ה גבורת יצחק (תשסו) עמ' קכ, קכד
א/ה גדולי שמואל ב"ק דף ב ע"א, טו
א/ה דברי יציב חו"מ עמ' קעט-קפ {הועדה לאחד מהם}
א/ה זכרון יהושע (ויסברוד) ח"א עמ' שמז
א/ה זכרון יעקב ב"ק סי' כד אות ד
א/ה חזו"א ב"ק סי' יא ס"ק ג
א/ה חזו"א על הרמב"ם
א/ה חי' ר' יהודה זרחיה עמ' קמד
א/ה חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' קה {לאותו מעשה}
א/ה חיים ומלך כאן, ודף יט ע"ד {לחם יהודה}
א/ה לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק סי' ג ס"ק ב
א/ה לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' ח
א/ה מאור למלך ב"ק עמ' כא, נג
א/ה מגן שאול (חנניה) דף יא ע"א
א/ה מוריה גל' צט עמ' מט, גל' ריג עמ' צו-צז
א/ה מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קלג ע"ד
א/ה מצעדי גבר ב"ק סי' ד אות ו
א/ה משיב נפש (גרוס) ח"ג עמ' פא
א/ה משך חכמה שמות פכ"א פס' לה
א/ה נחל שלמה ב"ק פ"ב עמ' קנה
א/ה עמודי שלמה ח"ג עמ' רטו
א/ה פנס שלמה
א/ה שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' רצ אות ב
א/ה שו"ת הרא"ש עמ' תסח
א/ה שנתון המשפט העברי ח"ב עמ' 24
א/ה שעורי הגרד"ש ב"ק סי' ח ד"ה והנה הרמב"ם
א/ה שעורי ר' חיים פנחס ב"ק שעור ב אות ט
א/ה שעורי ר' שלמה עמ' קנח
א/ה תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' שנד
א/ו אבן האזל (גם בהשמטות)
א/ו אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' ב {מ"מ}
א/ו אבן מלוכה (ברון, תשעז) עמ' 321-323
א/ו אהל אבות ב"ק סי' ט ס"ק ד, יב, יז, סי' מ ס"ק ט
א/ו אהל שרה לאה עמ' ר
א/ו אוהב מישרים עמ' שלב {מ"מ}
א/ו אור הישר [אור הישר ב"ק טז ע"א]
א/ו אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' יב, כז
א/ו אמת ליעקב נשים עמ' קפה {אריה לפני זאב}
א/ו אשר למלך הל' ע"ז פ"ט ה"ח
א/ו באר דוד ב"ק ח"א סי' ז אות ג
א/ו באר מים חיים (נוסינזון) ב"ק דף טז
א/ו באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"א ה"ד מושב שרים אות כח, באר שרים אות לא, פ"ג ה"ז מושב שרים אות לה
א/ו בינת דניאל ח"ה עמ' ט {מ"מ}
א/ו בית יחזקאל (סרנה) ב"ק עמ' יב, כו, סא
א/ו בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' מח
א/ו בני יהודה דף לז ע"ג
א/ו ברור הלכה ב"ק טו ע"ב ציון ס
א/ו ברכת השבת מס' שבת סי' א ס"ק ה
א/ו ברכת מרדכי ב"ק עמ' קיג, רה
א/ו גבול יהודה (אשכנזי) חי' ב"ק דף ט ע"א {מ"מ}
א/ו דברי ירוחם סי' נד
א/ו הגהות חבר בן חיים
א/ו זכרון יעקב ב"ק סי' ב אות א, סי' ט אות ז, סי' כו אות ג, סי' כז {לח"מ}
א/ו חזון יחזקאל ב"ק פ"א ה"ג
א/ו חי' ר' חנוך הענאך עמ' לב, קצט
א/ו מאור למלך ב"ק עמ' כא-כב
א/ו מוריה גל' ריג עמ' צד, קג {לח"מ}
א/ו מצעדי גבר ב"ק סי' ד אות ו, סי' ו (ב) אות ג, סי' י אות ט
א/ו מקורי הרמב"ם לרש"ש
א/ו מראה איש ח"ב עמ' קי
א/ו משאת מרדכי ב"ק עמ' נט-ס
א/ו משב יעקב ח"א
א/ו משנת יעקב נזיקין עמ' טז-יט
א/ו משנת ר' אהרן ב"ק עמ' ט
א/ו נחל שלמה ב"ק פ"ב עמ' קנה
א/ו נטריקן (תשעד) עמ' קע, קעא
א/ו עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 561
א/ו פני אברהם (פרלמן) דף צח ע"א
א/ו פנס שלמה
א/ו פשר דיני הנזיקין בתלמוד עמ' 176
א/ו צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שמט ע"א-ע"ב, עמ' 21
א/ו קובץ ביאורים (שפירא)
א/ו קונטרסי שעורים ב"ק שעור ג אות ג, יד
א/ו רלב"ג שמות פכ"א פסוק לב עמ' רכב
א/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' יא, קלג
א/ו שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' קצ {שלא כשמואל}
א/ו שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קטז
א/ו שולי הגליון עמ' קסא
א/ו שלל דוד
א/ו שעורי הגרד"ש ב"ק סי' ד ד"ה אמנם בשטמ"ק, סי' ח אות ד ד"ה נחלקו
א/ו שעורי ר' יחיאל מיכל ב"ק ח"ב אות ה, ז
א/ו שעורי ר' שלמה עמ' קעד
א/ו שערי שאול ב"ק עמ' רכג
א/ו שערי תורת בבל עמ' 135
א/ו תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' שנב
א/ו תרומת הכרי עמ' קעט
א/ז אבי עזרי ח"א
א/ז אהבת אברהם עמ' ק ואילך
א/ז אהל אבות ב"ק סי' לז ס"ק א, סי' מ ס"ק ב-ג, יט, כא, סי' צא ס"ק ב
א/ז איים בים ב"ק סי' לא אות ג
א/ז אמרי דוד (שליסל) דף מא ע"א
א/ז אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' יא
א/ז ארחות חיים ח"ב סי' סח עמ' 555
א/ז אשר למלך
א/ז באר דוד ב"ק ח"א סי' לה אות ז
א/ז באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"א ה"ד מושב שרים אות כח, לא, ה"ה באר שרים אות לז, מ, ה"ח מושב שרים אות ס, הי"א באר שרים אות עו, פ"ג ה"ט מושב שרים אות נא {אבן ישראל}, פ"ד הי"ג מושב שרים אות סג, פ"ה ה"א מושב שרים אות ה
א/ז בדי הארון (הכהן) עמ' 369
א/ז בית אהרן (כהן)
א/ז בית יחזקאל (סרנה) ב"ק עמ' צג
א/ז בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' מו, קו {אבי עזרי}, קי {אבי עזרי}
א/ז בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' רסט
א/ז ביתאל ח"ב דף מד ע"ב
א/ז בני יהודה דף לז ע"ד
א/ז בני יוסף (טנוג'י) דף לא ע"ד
א/ז ברור הלכה ב"ק מח ע"א ציון ח
א/ז ברית הלוי השלם
א/ז דברות משה ב"ק ח"א סי' ח ענף א-ב, ד
א/ז דברי משה (ברנשטיין) ב"ק עמ' ח {ברשות המזיק פטור}
א/ז דודאי משה עמ' צב
א/ז דינא דגרמי (אינגבר) עמ' ריט
א/ז היכל התורה (פינצוק) חוב' ב עמ' ה
א/ז הפרדס שנה יז חוב' ה עמ' 25
א/ז הרמב"ם כמחנך עמ' 150
א/ז חזון יחזקאל ב"ק פ"א ה"א
א/ז חי' הגרנ"ט סי' קכח, קל
א/ז חיים ומלך
א/ז חק לישראל נזיקין עמ' 270
א/ז יד מלך (מן) הל' חובל פ"א הי"ב אות א
א/ז לחקרי הלכות ח"א עמ' קעז
א/ז לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק סי' י ס"ק ב, ד
א/ז לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' סא
א/ז מוריה גל' ריג עמ' צו
א/ז מילי דקדושין עמ' כג {אבי עזרי}
א/ז משאת המלך (אדרי)
א/ז משאת מרדכי ב"ק עמ' ה, עד, עז
א/ז משנת יעקב
א/ז נזר אברהם מכות ועדות עמ' קח, קי
א/ז נחל שלמה ב"ק פ"ב עמ' קנה
א/ז פרי חיים (הליר)
א/ז פשר דיני הנזיקין בתלמוד עמ' 98
א/ז צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קלא ע"ב
א/ז קובץ ביאורים (שפירא)
א/ז רלב"ג שמות פכ"א תועלת ו עמ' רמ
א/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' יב, קנ
א/ז שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קטז
א/ז שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' קכה-קכו
א/ז שעורי ר' יחיאל מיכל ב"ק ח"ב אות פט-צ, קכו
א/ז שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' שמא
א/ז תולדות יצחק (שור) דף יב ע"א
א/ז תורה שלמה חי"ח עמ' 178, שמות פכ"ב אות ק
א/ז תורת הנזיקין - ביאורים סי' קי
א/ז תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' תרמה
א/ז תחומין חט"ו עמ' 256 {אהא"ז}
א/ז תפארת אברהם ב"ק עמ' יח {אבן ישראל}
א/ח אבן האזל (גם בהשמטות)
א/ח אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' ב
א/ח אהבת אברהם עמ' ק ואילך
א/ח אהל אבות ב"ק סי' מ ס"ק ב, ה, טו-טז
א/ח אהל שרה לאה עמ' ר, רב-רג {אבי עזרי}
א/ח אוהב מישרים עמ' שכד, שכו {אבי עזרי}, שלא
א/ח אור הישר [אור הישר ירושלמי ב"ק פ"ה ה"ב וה"ג]
א/ח אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' יא
א/ח ארחות חיים ח"ב סי' סח עמ' 555
א/ח באר דוד ב"ק ח"א סי' כח אות ה
א/ח באר לחי ראי
א/ח באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"ד הי"ג מושב שרים אות סג, פ"ה ה"א מושב שרים אות ה, פ"ו ה"א מושב שרים אות א, באר שרים אות ב, ז, פ"ז ה"ד מושב שרים אות כב, כה, הי"ב מושב שרים אות נח, פ"י הי"א באר שרים אות סט, הי"ד מושב שרים אות עח, פי"ב ה"א באר שרים אות ב, ז
א/ח בית יחזקאל (סרנה) ב"ק עמ' ח, פח
א/ח בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' מה
א/ח בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' רעא
א/ח בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' שח
א/ח בני יהודה דף לז ע"ד
א/ח ברור הלכה ב"ק ה ע"ב ציון ג
א/ח ברית הלוי השלם
א/ח ברכת מרדכי ב"ק עמ' קכו, קפו
א/ח גבול יהודה (אשכנזי) ליקוטים דף כז ע"ד
א/ח דברות משה ב"ק ח"א סי' ח ענף א-ב, ד, הבבות עמ' רטו
א/ח דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' קפז
א/ח דברי משה (ברנשטיין) ב"ק עמ' ח {יש לה רשות להלך}
א/ח היכל התורה (פינצוק) חוב' ב עמ' ג, ה
א/ח הר המור
א/ח חדושים ובאורים (גרי') ב"ק סי' ד ס"ק טז
א/ח חזון יחזקאל ב"ק הוספה א
א/ח חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' יא עמ' עה {אהא"ז}
א/ח חי' הגרנ"ט סי' קכח
א/ח חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"ק יד ע"א]
א/ח חיים ומלך
א/ח טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' תלד {רשות הרבים - לא ביאר מהו כי פשוט שהוא מקום שרבים בוקעים}
א/ח כך דרכו של תלמוד עמ' 14
א/ח כתבי משה זילברג עמ' 14
א/ח לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק סי' י ס"ק ב, ד
א/ח לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' נט, סא
א/ח מאור למלך ב"ק עמ' כג {אבי עזרי}, סא {אהא"ז}, עא, עב {אהא"ז}, עז {אהא"ז}, עט
א/ח מיטב הארץ עמ' 326
א/ח מצעדי גבר ב"ק סי' י אות ט
א/ח מקדש יחזקאל
א/ח משאת מרדכי ב"ק עמ' ה, נ, עד
א/ח משב יעקב ח"א עמ' קלה
א/ח משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' קפ
א/ח משנת יעקב נזיקין עמ' טז-יט
א/ח משנת ר' אהרן ב"ק עמ' י
א/ח נחל שלמה ב"ק פ"ב עמ' קנו
א/ח נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' יג
א/ח עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 568
א/ח פנס שלמה
א/ח פשר דיני הנזיקין בתלמוד עמ' 107
א/ח צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קלא ע"ב-ע"ד
א/ח צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שמט ע"א
א/ח צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים עמ' 21
א/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' יב, קיח-קיט, קלג, קמד
א/ח שעורי הגרד"ש ב"ק סי' ב ד"ה והנה בדעת
א/ח שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' קכד
א/ח שעורי ר' יחיאל מיכל ב"ק ח"ב אות יא
א/ח שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 352
א/ח תולדות יצחק (שור) דף יב ע"ב-ע"ג
א/ח תורה שלמה שמות פכ"ב אות פב-פד
א/ח תורת הנזיקין - ביאורים סי' צח
א/ח תורת נתן עמ' 9 {שן פטור ברה"ר כי יש לה רשות ללכת}
א/ח תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' מג
א/ח תיבת גומא (ורשנר) עמ' רפב {קרן ברשות הניזק משלם ח"נ כי אומרים דיו גם אם מיפרך ק"ו}
א/ח תפארת אברהם ב"ק עמ' טו, יז, קסב
א/ט אבן האזל (גם בהשמטות)
א/ט אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' ד
א/ט אשר למלך
א/ט באר דוד ב"ק ח"א סי' לה אות ג-ד
א/ט באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופי"ב ה"א באר שרים אות ז, פי"ג ה"ב מושב שרים אות ט, פי"ד ה"א מושב שרים אות ג
א/ט ביתאל ח"ב דף מד ע"ג
א/ט בני יהודה דף לז ע"ד
א/ט ברור הלכה ב"ק יד ע"א ציון ט
א/ט ברכת מרדכי ב"ק עמ' קכז
א/ט דברות משה ב"ק ח"א סי' ח ענף א-ב, ד
א/ט הר המור
א/ט חיים ומלך
א/ט ישועות מלכו (קרית ארבע)
א/ט כבוד חכמים - עטרת פז עמ' פח
א/ט מאור למלך ב"ק עמ' כג, עב
א/ט מגן שאול (חנניה) דף יא ע"ג
א/ט מנחת חינוך ח"א עמ' רפב
א/ט מצעדי גבר ב"ק סי' י אות ז
א/ט משאת המלך (אדרי)
א/ט נחל שלמה ב"ק פ"ב עמ' קנו
א/ט צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קלא ע"ג
א/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קיט
א/ט שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' קכה
א/ט תורה שלמה שמות פכ"ב אות פג
א/ט תורת הנזיקין - ביאורים סי' צח
א/ט תורת ראובן עמ' 108
א/ט תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' מג
א/ט תרומת הכרי עמ' קפא
א/י אהל אבות ב"ק סי' ט ס"ק יז, סי' יז ס"ק ה {מ"מ}, סי' מג ס"ק ב-ג, ז
א/י אסיפת שמועות תשרי עמ' צו {הגהמ"י}
א/י ארחות חיים ח"ב סי' סח עמ' 555
א/י באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"א ה"ח מושב שרים אות נז, ה"י מושב שרים אות סח, עב, פ"ד ה"ג באר שרים אות כ, פי"ד ה"ב באר שרים אות ו, ה"ד מושב שרים אות טו, הט"ז באר שרים אות עו
א/י בחיר חיים
א/י בית אהרן (כהן)
א/י בית יעקב (טבשונסקי) סי' שצ סעיף א {רמב"ם}, סי' שצא סעיף א {מ"מ}
א/י בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' מא, מד, נב, נז
א/י בני יהודה דף לח ע"א
א/י בני שמואל דף מה ע"א
א/י ברור הלכה ב"ק ב ע"ב לפני ציון א, ג ע"א לפני ציון ב, וציון ב, יט ע"ב ציון א
א/י ברכת מרדכי ב"ק עמ' לד
א/י בשמן רענן ח"ב עמ' צז
א/י דגל ראובן ח"ב סי' מ
א/י הר המור
א/י זכרון יעקב ב"ק סי' לד אות ג, סי' לו אות ז
א/י חיים ומלך
א/י מוריה גל' ריג עמ' צו {מ"מ - הנאת אכילה או הנאת נשיכה}
א/י מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' קכח {מ"מ}
א/י מעשה בצלאל סי' תסו
א/י מראה איש ח"ב עמ' קיא, קטו
א/י מרכבת המשנה מהדו"ב
א/י משאת המלך (אדרי)
א/י משאת מרדכי ב"ק עמ' ח, סג
א/י משנת יעקב
א/י נחל שלמה ב"ק פ"ב עמ' קנו
א/י נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' יב {עגלה מושכת בקרון פטורה ברה"ר}, ח"ג סי' יג
א/י עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' קכד {כל נזק שבא מכוחו הוא תולדה}
א/י עלה יונה עמ' קפט
א/י פנס שלמה
א/י קונטרסי שעורים ב"ק שעור ד אות יא
א/י שם יוסף (מועטי) ח"ב דף לז ע"ג
א/י שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' קכח
א/י שעורי ר' יחיאל מיכל ב"ק ח"ב אות יא, לג, נה
א/י תורה שלמה שמות פכ"ב אות ע
א/י תורת הנזיקין - ביאורים סי' צה
א/י תפארת אברהם ב"ק עמ' יג
א/יא אבן ציון עמ' שנה
א/יא אבני החושן סי' קצ סעיף ו
א/יא אהל אבות ב"ק סי' ח ס"ק ב, סי' ט ס"ק ד-ה, י, יח
א/יא אוצמפה"ת ב"מ מג ע"א ח"א הע' 17 {מ"מ}
א/יא אור הישר [תקפו כהן סי' יט אות ב]
א/יא באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"ד ה"ג מושב שרים אות כ, פ"ו ה"ט מושב שרים אות מז, הי"ג מושב שרים אות נט
א/יא בית אהרן (כהן)
א/יא בית מאיר (תשע) סי' קעז ס"ה עמ' תיח {מ"מ}
א/יא ביתאל ח"ב דף מד ע"ג
א/יא בני יהודה דף לח ע"ב
א/יא ברור הלכה ב"ק יט ע"ב ציון א, כו ע"א ציון ב, ב"מ ו ע"ב ציון ד פסקה ב {מ"מ}, צא ע"ב ציון ח פסקה א {מ"מ}
א/יא ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ג עמ' פו
א/יא ברכת מרדכי ב"ק עמ' לא
א/יא גדולי שמואל ב"ק דף ב ע"א
א/יא גליוני הגר"ש עמ' צו-צז {מ"מ}
א/יא דין אמת (תקטו) דף עב ע"ג
א/יא דליית הכרם עמ' תתתל {מ"מ} [כפשטה - צ"ל נפשטה]
א/יא המדות לחקר ההלכה מדה יג אות כה, מדה טו אות מו
א/יא חזקה רבה חו"מ ח"ג עמ' 188
א/יא חי' הריצ"ד
א/יא חיים ומלך
א/יא לחם רב (בוטון) סי' קעג
א/יא לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' תקכה
א/יא לחקרי הלכות סי' תכד
א/יא מאור למלך ב"ק עמ' עא {אהא"ז}
א/יא מוריה גל' ריג עמ' קד
א/יא מעשה בצלאל סי' תמב {כשכשה בזנבה}
א/יא מצודת בן ציון דף מד ע"ד, מה ע"ב {כשכשה באמתה - תפיסה}
א/יא מקנת חיים עמ' רב {תפיסה בתיקו}
א/יא מר קשישא עמ' טז, רכב
א/יא משאת המלך (אדרי)
א/יא משנת יעקב
א/יא משנת ר' אהרן ב"ק עמ' י
א/יא נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' קלד, קפא, ח"ב עמ' קיד
א/יא נחל שלמה ב"ק פ"ב עמ' קנו
א/יא נתיבות מרדכי ב"מ פ"א עמ' שנח
א/יא נתן פריו ב"מ עמ' תכט
א/יא פרי חיים (הליר)
א/יא קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' קנא, שסז, שעד
א/יא קונטרס הספקות כלל ד ס' ט
א/יא קונטרסי שעורים ב"ק שעור ח אות י
א/יא רביד הזהב (אברך) דף מ ע"ב {תפיסה בספק בדין}
א/יא שו"ת הריב"ש עמ' קע
א/יא שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קיב
א/יא שו"ת ר"י מליריאה עמ' שכ
א/יא שירת דוד (שיינין) עמ' קסה
א/יא של"ה תושבע"פ אות תמג
א/יא שעורי הגרד"ש ב"ק סי' ד ד"ה אמנם צ"ע
א/יא שעורי ר' יחיאל מיכל ב"ק ח"ב אות מט
א/יא שער יהושע ח"ב עמ' קכו
א/יא שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 438
א/יא שערי שאול ב"ק עמ' לז
א/יא תולדות יצחק (שור) דף יב ע"ג {תפיסה}
א/יא תורת חיים (שור) ב"ק יט ע"ב
א/יא תקפו כהן סי' ח, יג, טו
א/יא תקפו של רפאל סי' טו


ב/709 הלכות נזקי ממון פרק ב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ב/רה"פ אמרי יוסף (דוידובסקי)
ב/רה"פ הלכה למשה (אמריליו) ח"א
ב/רה"פ חיים ומלך
ב/רה"פ יד פשוטה
ב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ב/רה"פ מעשה רקח
ב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ב/רה"פ פי' ר"י קאפח
ב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ב/רה"פ רמב"ם לעם
ב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ב/א אדרת המלך עמ' רלה-רלט {מזיק הנלמד במה הצד}
ב/א אהל אבות ב"ק סי' ח ס"ק ה, סי' ט פתיחה וס"ק ד, ט, יח, סי' מא ס"ק ב
ב/א איים בים ב"ק סי' ד אות ב {האם מועד לאב הוא מועד לתולדה}
ב/א אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' א, טז
ב/א אפיקי מגינים ב"ק סי' ב
ב/א באר דוד ב"ק ח"א סי' ד אות א
ב/א באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"א ה"ב באר שרים אות יב, ה"ו באר שרים אות מה {אהא"ז}, פ"ו ה"א באר שרים אות ד, פ"ז ה"ב מושב שרים אות י {אמרי יוסף (דוידובסקי)}, פ"י הי"ג באר שרים אות עה, פי"ג ה"ב מושב שרים אות י
ב/א בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' כה
ב/א בית אהרן (כהן)
ב/א בית אהרן (סוויאדישץ) דף כו ע"ב {תולדותיו מועדות}
ב/א בית זבול ח"ד עמ' ד, כ
ב/א בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' נ, נה, נז
ב/א בני יהודה דף לח ע"ב
ב/א ברית הלוי השלם
ב/א ברכת יוסף ואליהו רבה (תקז) פרשת משפטים דף טו ע"א {ראב"ד}
ב/א ברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' קמז
ב/א ברכת מרדכי ב"ק עמ' ר
ב/א גבורת יצחק (תשמח) דף קיז
ב/א גבורת יצחק (תשסו) עמ' קכ
ב/א דברי יציב חו"מ עמ' קעט {תולדותיו כמוהו}
ב/א הגהות רימ"א {ראב"ד}
ב/א הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קלב-קלג, קלה {מועד לתולדותיו}
ב/א זכרון יהושע (ויסברוד) ח"א עמ' שמז
ב/א חי' הגרי"ז דף סו ע"א
ב/א חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' קה
ב/א חסדי דוד ח"ד עמ' כו
ב/א לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק סי' ג ס"ק ב {ראב"ד}
ב/א לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' ט {ראב"ד}
ב/א מאור למלך ב"ק עמ' יד, כ-כא
ב/א מנחת חינוך ח"א עמ' רעד
ב/א מעדני שמואל עמ' קלג, קלו-קלז
ב/א מעשה נסים (הכהן)
ב/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/א משאת מרדכי ב"ק עמ' ד, ז
ב/א משב יעקב ח"א
ב/א משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' קפב
ב/א משנת יעקב
ב/א נזר הקדש (קפלן)
ב/א נחל שלמה ב"ק פ"ב עמ' קנו
ב/א עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תרלח
ב/א קובץ ביאורים (שפירא)
ב/א קונטרסי שעורים ב"ק שעור ג אות ג
ב/א שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' רצ אות ב {ראב"ד}
ב/א שו"ת הרא"ש עמ' תסח
ב/א שו"ת הרשב"א מכ"י סי' שמז
ב/א שנתון המשפט העברי ח"ב עמ' 24
ב/א שעורי הגרד"ש ב"ק סי' ח אות ב ד"ה והנה הרמב"ם
ב/א שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' קג, קו
ב/א שעורי ר' חיים פנחס ב"ק שעור ב אות ט
ב/א שעורי ר' שלמה עמ' קנז-קנח
ב/א תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' לט
ב/ב אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ב/ב אהל אבות ב"ק סי' כא ס"ק א, סי' מא ס"ק ב, סי' מד ס"ק ב
ב/ב ארחות חיים ח"ב סי' סח עמ' 555
ב/ב אשר למלך
ב/ב באר לחי ראי
ב/ב באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"ב ה"ט באר שרים אות ל
ב/ב בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' כג
ב/ב בית אהרן (סוויאדישץ) דף כז ע"ב {צרורות מן העלייה}
ב/ב בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' ס, קז
ב/ב ביתאל ח"ב דף מד ע"ב
ב/ב בן ידיד
ב/ב בני יהודה דף לח ע"ג
ב/ב בני יוסף (טנוג'י) דף לא ע"ד
ב/ב ברור הלכה ב"ק יח ע"ב ציון א, כ ע"א ציון ד
ב/ב גבול יהודה (אשכנזי) חי' ב"ק דף ח ע"ב, י ע"א {כ"מ}
ב/ב דברות משה הבבות עמ' ריז
ב/ב דברי חן (נתנזון) דף לט ע"ד {מן העליה}
ב/ב דינא דגרמי (אינגבר) עמ' לג {מ"מ}
ב/ב זרע יצחק (לומברוזו)
ב/ב חי' הריצ"ד
ב/ב חיים ומלך דף יח ע"ג {לחם יהודה}
ב/ב יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' ו {מעלייה}, ז {השמיט העדאה לצרורות}
ב/ב ישועות מלכו (קרית ארבע)
ב/ב יתר הבז (תקמז) דף נח ע"ב
ב/ב יתר הבז (תשסח) עמ' קעד
ב/ב מאור למלך ב"ק עמ' ח, י
ב/ב מגדל צופים ח"ה סי' סא
ב/ב מגן שאול (חנניה) דף יב ע"ב
ב/ב מיטב הארץ עמ' 325
ב/ב מעיני המים
ב/ב מצעדי גבר ב"ק סי' י אות ט
ב/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ב משאת מרדכי ב"ק עמ' ד, ז, סז
ב/ב משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' קפב
ב/ב משנת יעקב זמנים ח"א עמ' רמג
ב/ב משנת יעקב נזיקין עמ' כג-כו
ב/ב משפטי עזיאל ח"ט עמ' יח
ב/ב נחל שלמה ב"ק פ"ב עמ' קנו
ב/ב עין תרשיש
ב/ב קובץ ביאורים (שפירא)
ב/ב קונטרסי שעורים ב"ק שעור יב אות ה
ב/ב שו"ת ממעמקים ח"ג עמ' קט
ב/ב שלל דוד
ב/ב שם מרדכי עמ' 237, 239 {תולדת רגל}
ב/ב שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' קג, קו
ב/ב תלפיות ו חוב' ג עמ' 872
ב/ב תרומת הכרי עמ' קפב {לח"מ}
ב/ג אפיקי מגינים ב"ק סי' יח
ב/ג אשר למלך
ב/ג באר לחי ראי
ב/ג באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"ב ה"ב מושב שרים אות ה
ב/ג בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף סט ע"ד
ב/ג בית יעקב (טבשונסקי) סי' שצ סעיף ג {לח"מ}, סעיף ז
ב/ג בני יהודה דף לח ע"ג
ב/ג בני שמואל דף מב ע"ב
ב/ג ברור הלכה ב"ק כ ע"א ציון ד
ב/ג המשפט העברי עמ' 194
ב/ג הרמב"ם והלכותיו
ב/ג חוות יאיר סי' קצב
ב/ג מיטב הארץ עמ' 325
ב/ג משנת יעקב
ב/ג שמחת מלך עמ' 148-149
ב/ד אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' ב
ב/ד אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' כה
ב/ד באר לחי ראי
ב/ד באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"א ה"ח מושב שרים אות ס, פ"ב ה"ב מושב שרים אות ה
ב/ד בית אהרן (כהן)
ב/ד בית זבול ח"ד עמ' כז
ב/ד ביתאל ח"ב דף מד ע"א
ב/ד בני יהודה דף לח ע"ג
ב/ד ברור הלכה ב"ק ה ע"ב ציון ג
ב/ד ברכת מרדכי ב"ק עמ' קסז, קפו
ב/ד היכל התורה (פינצוק) חוב' ב עמ' ג, יא
ב/ד המדות לחקר ההלכה מדה ט אות כ
ב/ד חזון יחזקאל ב"ק פ"א ה"ד
ב/ד חי' הגרנ"ט סי' קכו
ב/ד חי' מהרי"א צטרון עמ' נג
ב/ד חיים ומלך דף כט ע"ב {הלכה למשה (אמריליו)}
ב/ד טל חיים (סגל) עמ' פח
ב/ד ישועות מלכו (קרית ארבע)
ב/ד כתר המלך
ב/ד לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק סי' י ס"ק ב
ב/ד לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' נט
ב/ד מחנה יוסף (תשעב) סי' עו אות יא
ב/ד מיטב הארץ עמ' 325
ב/ד מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' קמב
ב/ד מלך שלם
ב/ד מצעדי גבר ב"ק סי' י אות ט
ב/ד משאת מרדכי ב"ק עמ' סג
ב/ד נחל שלמה ב"ק פ"ב עמ' קנז
ב/ד רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' רסז {מ"מ ומגדל עוז}
ב/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קמא
ב/ד שו"ת ממעמקים ח"ג עמ' קטו
ב/ד שי למלך עמ' רלא
ב/ד שעורי הגרד"ש ב"ק סי' ב ד"ה והנה בדעת
ב/ד שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' קג, קו
ב/ה אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' ה
ב/ה אהל אבות ב"ק סי' מד ס"ק א
ב/ה אולם המשפט סי' שצ סעיף ג
ב/ה אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' כה אות ב
ב/ה ארחות חיים ח"ב סי' סח עמ' 555
ב/ה באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ב/ה באר אלחנן עמ' קמ
ב/ה באר דוד ב"ק ח"א סי' לב אות א, ד {ראב"ד}
ב/ה באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"ב ה"ב מושב שרים אות ה, ה"ט באר שרים אות לד, פ"ג ה"ד מושב שרים אות כז, פ"ה ה"ב מושב שרים אות יא {הלכה למשה}
ב/ה בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' כז
ב/ה בינת דניאל ח"ה עמ' כה {מרכה"מ}
ב/ה בית אהרן (כהן)
ב/ה בית יחזקאל (סרנה) ב"ק עמ' פ
ב/ה בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' רפ
ב/ה בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' שטז בהערה
ב/ה ביתאל ח"ב דף מד ע"ד
ב/ה בני יהודה דף לח ע"ג
ב/ה ברור הלכה ב"ק יט ע"א ציון ב
ב/ה ברכת מרדכי ב"ק עמ' כח-כט, קעד
ב/ה בשמן רענן ח"ב עמ' קיא
ב/ה גדולי שמואל ב"ק דף מא
ב/ה גנזי חיים (פלג'י) דף יב ע"ב (עמ' מא במהד' תשסג)
ב/ה דברות משה ב"ק ח"א סי' י ענף א-ב, ד
ב/ה דברי משה (ברנשטיין) ב"מ עמ' לב {בספקא דדינא מועילה תפיסה}
ב/ה דליית הכרם עמ' תתתל {ראב"ד} [ובעינן - צ"ל ובעיא]
ב/ה היכל התורה (פינצוק) חוב' ב עמ' י
ב/ה חדושים ובאורים (גרי') ב"ק סי' ג ס"ק ח
ב/ה חזו"א על הרמב"ם
ב/ה חי' מהרי"א צטרון עמ' נח
ב/ה חלק יעקב (אלבעלי) דף צא ע"ג
ב/ה חקקי לב ח"א דף א ע"א {הלכה למשה (אמריליו)}
ב/ה ימי שלמה
ב/ה כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' שג
ב/ה לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' כ אות א-ו, סי' כג אות א-ז
ב/ה מאור למלך ב"ק עמ' ס, סז-סט
ב/ה מוריה גל' ריג עמ' צט-ק, קב
ב/ה מיטב הארץ עמ' 322, 325
ב/ה מעליות ח"כ עמ' 208-212
ב/ה מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
ב/ה מצעדי גבר ב"ק סי' מב אות ו
ב/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ה משאת מרדכי ב"ק עמ' סז
ב/ה משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' קע, קעב
ב/ה משנת יעקב
ב/ה משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' שצג
ב/ה נחל שלמה ב"ק פ"ב עמ' קנז
ב/ה נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' כג
ב/ה סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' כג
ב/ה פני אברהם (פרלמן) דף צז ע"א
ב/ה פנס שלמה
ב/ה פרי עץ חיים (אביגדור)
ב/ה קובץ ביאורים (שפירא)
ב/ה קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' רסד, שסז, שעד
ב/ה קונטרס הספקות כלל ד סי' ב, כלל ו סי' ז, י
ב/ה קונטרסי שעורים ב"ק שעור יא אות א-ב, חו
ב/ה קרית מלך
ב/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קלט
ב/ה שושנת יעקב (הורוויץ) סי' שצ סעיף ג
ב/ה שירת דוד (שיינין) עמ' קס
ב/ה של"ה תושבע"פ אות תמג
ב/ה שלל דוד
ב/ה שעורי הגרד"ש ב"ק סי' מא ד"ה והנה ברמב"ם
ב/ה שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' קלא-קלב
ב/ה שעורי ר' יחיאל מיכל ב"ק ח"ב אות יא, לט, מז
ב/ה שערי שאול ב"ק עמ' לו
ב/ה תקפו כהן סי' ח, טו
ב/ה תקפו של רפאל סי' טו
ב/ו אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' ה
ב/ו אוצרות יהושע עמ' עא
ב/ו אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' כה אות א
ב/ו באר דוד ב"ק ח"א סי' לב אות ו
ב/ו באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"א ה"ב מושב שרים אות יב, פ"ב ה"ט באר שרים אות לד
ב/ו בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' כז
ב/ו בית אהרן (סוויאדישץ) דף כט ע"ד {אם תפס ח"נ}
ב/ו ביתאל ח"ב דף מה ע"א
ב/ו ברור הלכה ב"ק יט ע"א ציון ב, ד
ב/ו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ג עמ' פו
ב/ו ברכת מרדכי ב"ק עמ' קסז, קעד
ב/ו בשמן רענן ח"ב עמ' קיא
ב/ו גבורת יצחק מכות עמ' קיב
ב/ו גדולי שמואל ב"ק דף ב ע"ב, יח ע"א, כד, כו, מא, מד {או"ש}
ב/ו גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' תצו
ב/ו דברות משה ב"ק ח"א סי' י ענף א-ב, ד
ב/ו זכרון יעקב ב"ק סי' ח אות ד, ו
ב/ו חזו"א על הרמב"ם
ב/ו חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"ק יט ע"א]
ב/ו יגיעת ערב ב"מ עמ' קא {תפיסה מועילה}
ב/ו לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק סי' ט ס"ק ד {או"ש}
ב/ו מאור למלך ב"ק עמ' ס, סא {אהא"ז}, סח-ע
ב/ו מאור למלך כתובות עמ' נא
ב/ו מגן שאול (חנניה) דף יב ע"ב
ב/ו מוריה גל' ריג עמ' ק, קב, גל' רטו עמ' טז
ב/ו מעליות ח"כ עמ' 208-212
ב/ו מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
ב/ו משאת מרדכי ב"ק עמ' סז
ב/ו משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' קע, קעב
ב/ו משנת יעקב
ב/ו נחל שלמה ב"ק פ"ב עמ' קנז
ב/ו נתן חכמה ב"מ סי' טז
ב/ו פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' כ
ב/ו פנס שלמה
ב/ו קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' קנה, רסד, שסז, תצג
ב/ו קונטרס הספקות כלל ד סי' ב, כלל ו סי' ז, י
ב/ו קונטרסי שעורים ב"ק שעור יא אות א-ב, חו
ב/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קלט
ב/ו שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' קי
ב/ו שו"ת ר"י מליריאה עמ' שיב
ב/ו שם טוב - השלמה
ב/ו שם מרדכי עמ' 237, 239 {רביע נזק}
ב/ו שעורי הגרד"ש ב"ק סי' מא ד"ה בגמ'
ב/ו שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' קלב-קלג
ב/ו שעורי ר' יחיאל מיכל ב"ק ח"ב אות מו
ב/ו שער המלך ח"ב עמ' תכא {מ"מ}
ב/ו תקפו כהן סי' ח, טו
ב/ז אהל אבות ב"ק סי' כו
ב/ז אוהב מישרים עמ' שמז {כמי שלווה}
ב/ז אוצרות יהושע עמ' רצא
ב/ז אמרי דוד (שליסל) דף מא ע"ד, מב ע"ב {ח"נ קנס}
ב/ז אמת ליעקב נשים עמ' רח
ב/ז אשר למלך
ב/ז באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"ג ה"ד מושב שרים אות כב, פ"ד ה"ח מושב שרים אות מ
ב/ז בית אהרן וישראל גל' סג עמ' כז
ב/ז בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' יג
ב/ז ברכות חיים ח"ב עמ' קעט
ב/ז ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' קיג
ב/ז גדולי שמואל ב"ק דף ב ע"א
ב/ז הדם הקדוש עמ' 113
ב/ז המאיר לארץ
ב/ז התורה והמדינה ח"ד עמ' יג, טז
ב/ז זכרון יעקב ב"ק סי' כד אות ד {וכל המשלם}
ב/ז חזקה רבה יו"ד הלכה קסט
ב/ז ישרי לב עמ' עה, עז
ב/ז לב אריה (קרלין) עמ' כז
ב/ז לוחות אבן ב"ב עמ' רנח {כמי שלווה}
ב/ז מוריה גל' רטו עמ' טז
ב/ז מחנה יוסף (תשעב) סי' עו אות י
ב/ז מחקרים במשפט התלמודי עמ' 90
ב/ז מטה אשר דף עא ע"ג
ב/ז מיטב הארץ עמ' 305
ב/ז מנחת אשר ב"ק עמ' קמב
ב/ז מנחת יוסף ח"א עמ' כה, ח"ב עמ' לה
ב/ז משאת המלך (אדרי)
ב/ז משנת יעקב
ב/ז משפטי ישראל עמ' 316
ב/ז נחל שלמה ב"ק פ"ב עמ' קנז
ב/ז פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' לב {חצי נזק - קנס}
ב/ז פנס שלמה
ב/ז פרשת השבוע (תשעב) ח"ג עמ' 63
ב/ז קובץ ביאורים (שפירא)
ב/ז קונטרסי שעורים ב"ק שעור א אות ה, שעור ב אות ג, שעור יד אות ו, שעור כא אות ח
ב/ז שו"ת מהרי"ק סי' קנג
ב/ז שמן רקח ח"א דף נב ע"ד
ב/ז שעורי הגרד"ש ב"ק סי' מב ד"ה והנה נחלקו, והערה 7
ב/ז תפארת אברהם ב"ק עמ' נו, צח {קנסא}
ב/ח אגודת אזוב ח"א דף צט ע"ג
ב/ח אהבת קדומים עמ' קכג {אבי עזרי}
ב/ח אהל אבות ב"ק סי' כו
ב/ח אוהב מישרים עמ' שלג, שס
ב/ח באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"ד ה"ח מושב שרים אות מ, פ"ט ה"ט מושב שרים אות כח, פ"י הי"ד מושב שרים אות עח, פי"ד הי"ג באר שרים אות נו
ב/ח בית מושב (תשסז) עמ' שנ
ב/ח ברית הלוי השלם
ב/ח המדות לחקר ההלכה מדה טו אות מד
ב/ח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' תרפג
ב/ח זכרון יעקב ב"ק סי' נה אות א, סי' נו אות ב
ב/ח חזקה רבה יו"ד הלכה קסט
ב/ח חק לישראל נזיקין עמ' 92
ב/ח יד הלוי (לוין) דף קלג ע"א {מ"מ}
ב/ח יד מלך (מן) הל' חובל פ"ד הי"א
ב/ח ידבר שלום ח"ב עמ' קכד
ב/ח כנפי נשרים
ב/ח מחנה יוסף (תשעב) סי' עו אות יא
ב/ח מנוחת משה דף מח ע"א
ב/ח מנחת אשר ב"ק עמ' קמב
ב/ח מנחת חינוך ח"א עמ' רנז
ב/ח מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' קכט
ב/ח נחל שלמה ב"ק פ"ב עמ' קנז
ב/ח נשמת חיים (תשסח) חו"מ סי' סו עמ' קו
ב/ח עולת שמואל (לובצר) ח"א דף צו ע"ד
ב/ח קובץ ביאורים (שפירא)
ב/ח שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' קלח
ב/ח שער המלך ח"ב עמ' תכא, תכג
ב/ח שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך ב עמ' רעו {מ"מ}
ב/ח תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' ה-ז
ב/ח תפארת אברהם ב"ק עמ' צח
ב/ח תרומת הכרי עמ' כד-כה
ב/ט אבן האזל (גם בהשמטות, סוף שופטים, דף פ ע"א)
ב/ט אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 235
ב/ט אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ב/ט אדרת המלך עמ' רמ-רמד {גדר צרורות}
ב/ט אהבת קדומים עמ' קטו
ב/ט אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' כה אות א
ב/ט ארחות חיים ח"ב סי' סח עמ' 555
ב/ט באר אלחנן עמ' קנה
ב/ט באר דוד ב"ק ח"א סי' כט אות כז, סי' לא אות ו, סי' לב אות ה
ב/ט באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"א ה"ב מושב שרים אות יב, ה"ד מושב שרים אות כח, פ"ב ה"ז מושב שרים אות כה, פ"ג ה"ז מושב שרים אות מ
ב/ט בינת דניאל ח"א עמ' קסה-קסו, ח"ה עמ' כה
ב/ט ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' נד
ב/ט ביצחק יקרא (תשע) סי' צב ד"ה כתב
ב/ט בית אהרן (כהן)
ב/ט בית אהרן (סוויאדישץ) דף כט ע"ד
ב/ט בית אהרן וישראל גל' לד עמ' מא
ב/ט בית זבול ח"ד עמ' מט
ב/ט בני יהודה דף לח ע"ד
ב/ט בני שמואל דף מה ע"ג
ב/ט ברור הלכה ב"ק יח ע"ב ציון ד
ב/ט ברכת מרדכי ב"ק עמ' קעד
ב/ט ברכת ראובן דף קלו ע"ג
ב/ט גבול יהודה (אשכנזי) חי' ב"ק דף ט ע"ד {מ"מ}
ב/ט גדולי שמואל ב"ק דף טו, יח ע"א {או"ש}
ב/ט דברות משה ב"ק ח"א סי' י ענף א-ב, ד
ב/ט זרע יצחק (לומברוזו)
ב/ט חזון יחזקאל ב"ק פ"א ה"ד
ב/ט חיים ומלך דף כ ע"ד, לח ע"ג {מרכה"מ}, כד ע"ד, כה ע"א {קרית ספר}, כו ע"א {מלך שלם}
ב/ט יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' ח
ב/ט לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' כג אות א-ז
ב/ט לחקרי הלכות סי' קלה
ב/ט לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' מז
ב/ט מאור למלך ב"ק עמ' כא {או"ש}, נג {או"ש}
ב/ט מגן שאול (חנניה) דף יב ע"ב
ב/ט מוריה גל' ריג עמ' ק-קא
ב/ט מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' קלח {מ"מ}
ב/ט מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף לה ע"ד, לו ע"א
ב/ט מצעדי גבר ב"ק סי' מב אות ו
ב/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ט משאת מרדכי ב"ק עמ' סט
ב/ט משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' קע-קעג
ב/ט משנת ר' אהרן ב"ק עמ' יח
ב/ט נחל שלמה ב"ק פ"ב עמ' קנז
ב/ט נימוקי מלב"ם ב"ק סי' ז
ב/ט עוללות ישראל עמ' עד
ב/ט עין תרשיש
ב/ט פני אברהם (פרלמן) דף צז ע"ב
ב/ט פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' יט
ב/ט פרי חיים (הליר)
ב/ט פרי עץ חיים (אביגדור)
ב/ט קונטרסי שעורים ב"ק שעור ד אות ט
ב/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קמ
ב/ט שאר יוסף ח"ג
ב/ט שושנת יעקב (הורוויץ) סי' שצ סעיף ד
ב/ט שי למלך עמ' רלב, רמג
ב/ט שלל דוד
ב/ט שעורי הגרד"ש ב"ק סי' ג ד"ה עוד, סי' מב ד"ה הרמב"ם
ב/ט שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' קלא, קלג
ב/ט שעורי ר' יחיאל מיכל ב"ק ח"ב אות לח, נ
ב/ט שעורי ר' שלמה עמ' קפז-קפח
ב/ט תורת הנזיקין - ביאורים סי' צד
ב/ט תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף לב ע"א
ב/ט תורת חיים (ליבוביץ, תשסט) סי' כז עמ' קלו
ב/ט תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' שמט
ב/ט תפארת ציון (ריבקין) סי' כ אות א
ב/י אבן האזל (גם בהשמטות, סוף שופטים, דף פ ע"ב)
ב/י אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 236
ב/י אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ב/י אדרת המלך עמ' רמה-רמח {דליל}
ב/י אור הישר [אור הישר ירושלמי ב"ק פ"ב ה"ב, עי' רש"י ותוס' ב"ק יט ע"ב]
ב/י אנצי"ת ע' בור הע' 307, 309
ב/י אפיקי מגינים ב"ק סי' ח, כ
ב/י ארחות חיים ח"ב סי' סח עמ' 555
ב/י באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ב/י באר דוד ב"ק ח"א סי' לד אות ח-י {ראב"ד}
ב/י באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' קמט
ב/י באר מים חיים (נוסינזון) ב"ק דף יח-יט
ב/י באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, פ"ב הי"ד מושב שרים אות נ, ופי"ג ה"ג מושב שרים אות כד
ב/י בינת דניאל ח"ה עמ' יט, כא, כז {רמב"ם}, לג {או"ש}
ב/י ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' נד
ב/י בית אהרן (סוויאדישץ) דף ל ע"ב-ע"ד {דליל}
ב/י בית זבול ח"ד עמ' מט, נב
ב/י בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' פח {אהא"ז}
ב/י בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' רפב
ב/י ברור הלכה ב"ק ו ע"א ציון ד, יח ע"ב ציון ד, יט ע"ב ציון ג
ב/י ברית אברהם (פרנס) עמ' תעט
ב/י ברכת מרדכי ב"ק עמ' קכ, קעו, קפט
ב/י ברכת ראובן דף קלה ע"ג-ע"ד, קמ ע"א
ב/י דברות משה ב"ק ח"א סי' יא ענף א
ב/י דגל ראובן ח"ב סי' מ
ב/י המוסר והמשפט בישראל פ"ט אות ז
ב/י הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' קמג
ב/י הר המלך ח"א עמ' רד-רח
ב/י זכרון יעקב ב"ק סי' יט אות ח
ב/י זרע יצחק (לומברוזו)
ב/י חדושים ובאורים (גרי') ב"ק סי' ה ס"ק יא
ב/י חזו"א על הרמב"ם
ב/י חזון יחזקאל ב"ק הוספה א
ב/י חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' ט עמ' ע
ב/י חי' הריצ"ד
ב/י חיים ומלך דף כו ע"ג {הלכה למשה (אמריליו)}
ב/י חלקת יוסף (ברקוביץ) דף צ ע"ד
ב/י יד ושם
ב/י יהגה האריה עמ' מג
ב/י ישועות מלכו (קרית ארבע)
ב/י לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' ח אות א-ד, סי' כג אות ד
ב/י מאור למלך ב"ק עמ' לג, עה
ב/י מלך שלם דף קג ע"ב
ב/י מנחת חינוך ח"א עמ' רעב
ב/י מעשה בצלאל סי' תסה {נקשר מאליו}
ב/י מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/י משאת מרדכי ב"ק עמ' עא
ב/י משנת יעקב
ב/י משנת ר' אהרן ב"ק עמ' צג
ב/י משנת ר' אהרן ב"ק עמ' צט
ב/י נחל שלמה ב"ק פ"ב עמ' קנז
ב/י נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' יב
ב/י עולת שמואל (לובצר) ח"א דף כו ע"ב
ב/י עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' יג
ב/י עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' ד
ב/י עמק הלכה (בוימל) עמ' לב
ב/י ערוגת הבושם (בדרשי) דף ח ע"ד {תרנגולים מועדים}, ט ע"א {ראב"ד}
ב/י ערוגת הבושם (בדרשי) דף ח ע"ד, ט ע"א
ב/י פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' כ-כא
ב/י קובץ ביאורים (שפירא)
ב/י רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קמב
ב/י שי למלך עמ' רלז
ב/י שיח השדה (פרומר) עמ' קמא
ב/י שכר שכיר סוגיות ח"א סי' לו אות א-ג, ה, ז-ח
ב/י שלל דוד
ב/י שעורי ר' יחיאל מיכל ב"ק ח"ב אות נג
ב/י שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' צט, קא-קב
ב/יא אבן האזל
ב/יא אבני החושן סי' שצ סעיף ג {רמב"ם}, סי' שצב סעיף ב {ראב"ד}
ב/יא אדרת המלך עמ' רמה-רמח {דליל}
ב/יא ארחות חיים ח"ב סי' סח עמ' 555
ב/יא באר דוד ב"ק ח"א סי' לד אות א {ראב"ד}
ב/יא באר מים חיים (נוסינזון) ב"ק דף יט
ב/יא באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"ב ה"י מושב שרים אות לט
ב/יא בינת דניאל ח"ה עמ' כז
ב/יא בית אהרן וישראל גל' לו עמ' סה {ראב"ד - דרסה על כלי ונתגלגל למקום אחר ונשבר}
ב/יא בית זבול ח"ד עמ' מט
ב/יא ברור הלכה ב"ק יט ע"ב ציון ג
ב/יא ברית אברהם (פרנס) עמ' תעט
ב/יא גבול יהודה (אשכנזי) חי' ב"ק דף ט ע"ג {ראב"ד}
ב/יא המדות לחקר ההלכה מדה טו אות מד
ב/יא הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' קמג
ב/יא חדושים ובאורים (גרי') ב"ק סי' ה ס"ק יא
ב/יא חזו"א על הרמב"ם
ב/יא חי' הרש"ש (אחרי שופטים)
ב/יא יהגה האריה עמ' מג
ב/יא מאור למלך ב"ק עמ' עה {אהא"ז}
ב/יא מטה אשר דף ס ע"א
ב/יא משאת מרדכי ב"ק עמ' עא, קא
ב/יא משנת ר' אהרן ב"ק עמ' צג
ב/יא נחל שלמה ב"ק פ"ב עמ' קנז
ב/יא עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' קכה-קכז
ב/יא פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' כ-כא
ב/יא צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קלא ע"ד
ב/יא קובץ ביאורים (שפירא)
ב/יא קרית מלך
ב/יא רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קמב
ב/יא שמועות הרמ"ש (סוף ס' מקורי הרמב"ם לרש"ש)
ב/יא שעורי ר' יחיאל מיכל ב"ק ח"ב אות נג
ב/יב באר מים חיים (נוסינזון) ב"ק דף יח
ב/יב באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון
ב/יב ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' נד
ב/יב ביצחק יקרא (תשע) סי' צב ד"ה כתב
ב/יב חוקות הדיינים ח"ג עמ' נט
ב/יב חיים ומלך דף לא ע"א {מרכה"מ}
ב/יב מנחת חינוך ח"א עמ' רעב
ב/יב תחומין חי"א עמ' 367
ב/יג ארחות חיים ח"ב סי' סח עמ' 556
ב/יג באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון
ב/יד אבן האזל (גם בהשמטות)
ב/יד אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 237
ב/יד אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ב/יד אבני החושן סי' שצ סעיף ד
ב/יד אור הישר [אור הישר ב"ק יח ע"א]
ב/יד אנצי"ת ע' בתר מעקרא הע' 10 {אהא"ז}
ב/יד אפיקי מגינים ב"ק סי' יט
ב/יד באר אלחנן עמ' קנא-קנב, קנה-קנו
ב/יד באר דוד ב"ק ח"א סי' לא אות ז-ח {ראב"ד}
ב/יד באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון
ב/יד בינת דניאל ח"ה עמ' כא
ב/יד בית אהרן (כהן)
ב/יד בית אהרן (סוויאדישץ) דף ל ע"ב {דקאזיל מיניה מיניה}
ב/יד בית זבול ח"ד עמ' מח, נה
ב/יד בני יהודה דף לט ע"א
ב/יד בני שמואל דף מה ע"א
ב/יד ברור הלכה ב"ק יז ע"ב ציון ט, כג ע"א ציון א, צא ע"א ציון ו
ב/יד ברכת מרדכי ב"ק עמ' קעז
ב/יד ברכת ראובן דף קמ ע"א
ב/יד גבול יהודה (אשכנזי) חי' ב"ק דף ט ע"ג, יח ע"ד {ראב"ד}
ב/יד גליוני הגר"ש עמ' צז {ראב"ד - לא נהיר}
ב/יד דברות משה ב"ק ח"א סי' י ענף א-ב, ד
ב/יד דגל ראובן ח"א סי' כח, ח"ב סי' מ
ב/יד זרע יצחק (לומברוזו)
ב/יד חדושים ובאורים (גרי') ב"ק סי' ג ס"ק ג
ב/יד חזון יחזקאל ב"ק פ"ב ה"א
ב/יד יד ושם
ב/יד ים התלמוד (עדיל) עמ' תקכח
ב/יד יתר הבז (תקמז) דף סג
ב/יד יתר הבז (תשסח) עמ' קעד
ב/יד כגן עדנים עמ' קצא
ב/יד לב מרפא דף טו ע"ב
ב/יד לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' כא אות א-ה, סי' כג אות ג-ז
ב/יד מאור למלך ב"ק עמ' נה {אהא"ז}, נו, נח
ב/יד מגן שאול (חנניה) דף יב ע"ב
ב/יד מלך שלם
ב/יד מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
ב/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/יד משאת מרדכי ב"ק עמ' סה
ב/יד משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' קעד-קעו
ב/יד משנת יעקב
ב/יד משפטי אמת עמ' תקכט-תקל
ב/יד נזר הקדש (קפלן)
ב/יד נחל שלמה ב"ק פ"ב עמ' קנז
ב/יד עוללות ישראל עמ' עד
ב/יד עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 568
ב/יד פנס שלמה
ב/יד קובץ ביאורים (שפירא)
ב/יד קרית מלך
ב/יד שי למלך עמ' רמא
ב/יד שעורי הגרד"ש ב"ק סי' ג ד"ה אמנם {מ"מ}
ב/יד שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' קכז
ב/יד שעורי ר' יחיאל מיכל ב"ק ח"ב אות לח
ב/יד שערי זיו ח"ב דף ה ע"ג
ב/יד תורת חיים (שור) ב"ק יח ע"א
ב/טו אוצרות הרמב"ם
ב/טו ארחות חיים ח"ב סי' סח עמ' 556
ב/טו באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"ג ה"י מושב שרים אות ס, הי"א באר שרים אות סו
ב/טו בני שמואל דף מט ע"ג
ב/טו ברור הלכה ב"ק כא ע"ב ציון א, ו, צא ע"א ציון ו
ב/טו דברות משה ב"ק ח"א סי' יג ענף א
ב/טו זכרון יהונתן דף רב ע"א {תבו"ב}
ב/טו זרע יצחק (לומברוזו)
ב/טו חזון יחזקאל ב"ק פ"ב ה"א
ב/טו לקוטי שיחות חל"ז עמ' 45
ב/טו מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' קסה
ב/טו מרפא לנפש בראשית עמ' שמו {קפיצת גדי}
ב/טו משאת מרדכי ב"ק עמ' פד, פו
ב/טו נחל שלמה ב"ק פ"ב עמ' קנז
ב/טו שושנת יעקב (הורוויץ) סי' שצ סעיף ו
ב/טו שעורי ר' יחיאל מיכל ב"ק ח"ב אות עא
ב/טז אבן האזל (גם בהשמטות)
ב/טז אהלי יהודה (הכהן) דף מה ע"ד
ב/טז איש על העדה (אלאביץ) עמ' 190
ב/טז ארחות חיים ח"ב סי' סח עמ' 556
ב/טז באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"ג ה"י מושב שרים אות ס
ב/טז בני יהודה דף לט ע"א
ב/טז ברור הלכה ב"ק כא ע"ב ציון ו
ב/טז דברות משה ב"ק ח"א סי' יג ענף א
ב/טז חזון יחזקאל ב"ק פ"ב ה"א
ב/טז מגן שאול (חנניה) דף יב ע"ד
ב/טז מלך שלם
ב/טז עבודת משא (מאיר) ח"א
ב/טז קרית מלך
ב/טז תורת חיים (שור) ב"ק כב ע"א
ב/טז תורת נתן עמ' 8 {בהמה פיקחת ביום}
ב/יז אבן האזל (גם בהשמטות, סוף שופטים, דף פ ע"ב)
ב/יז אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 238
ב/יז אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ב/יז אבני החושן סי' שצב סעיף א-ב
ב/יז אדרת המלך עמ' רמט-רנז {בתר מעיקרא}, רנח-רסא {אש שנדלקת ע"י ממונו}
ב/יז אהל אבות ב"ק סי' מו ס"ק ג
ב/יז אולם המשפט סי' שצב סעיף א, סי' תיח סעיף ה
ב/יז אור הישר [מ"מ לקמן פ"ו ה"ה]
ב/יז ארחות חיים ח"ב סי' סח עמ' 557
ב/יז באר דוד ב"ק ח"א סי' לג אות א, סי' מה אות ז {ראב"ד}
ב/יז באר מים חיים (נוסינזון) ב"ק דף כב
ב/יז באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"ב ה"ד באר שרים אות יד, הי"ז מושב שרים אות סז-סח, פ"ג ה"ה באר שרים אות כט, לג, פי"ד הי"ג באר שרים אות נב, מושב שרים אות נג
ב/יז בינת דניאל ח"ה עמ' כה
ב/יז בית אהרן (כהן)
ב/יז בית אהרן (סוויאדישץ) דף לא ע"ד, לב ע"ב {על הגדיש}
ב/יז בית יחזקאל (סרנה) ב"ק עמ' צח
ב/יז בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' צ
ב/יז ברור הלכה ב"ק כב ע"א ציון ד, ה, כג ע"א ציון א, ד
ב/יז ברכת מרדכי ב"ק עמ' קעב, קפט, קצג
ב/יז גאון יעקב עמ' קנו
ב/יז גבול יהודה (אשכנזי) חי' ב"ק דף י ע"ב {כ"מ}
ב/יז גבורת יצחק מכות עמ' קעז
ב/יז גפן פוריה עמ' לב
ב/יז דברות משה ב"ק ח"א סי' י ענף א-ב, ד
ב/יז דברי אליהו (חזן) ח"א עמ' כד-כט
ב/יז דברי משה (ברנשטיין) ב"ק עמ' מז
ב/יז דברי משפט סי' שצ סעיף א, סי' תיח סעיף א
ב/יז דליית הכרם עמ' תתתל {כ"מ} [צ"ל לא מצי למימר בדאדייה]
ב/יז דרכי איש דף מח ע"ב
ב/יז זרע יצחק (לומברוזו) [שלטי הגבורים]
ב/יז חדושים ובאורים (גרי') ב"ק סי' ה ס"ק ט, יב
ב/יז חזו"א על הרמב"ם
ב/יז חי' בן אריה ח"א סי' ח אות ח
ב/יז חי' הריצ"ד
ב/יז חי' ר' שמואל ב"ק עמ' צא-צב
ב/יז חלקת יוסף (ברקוביץ) דף צא ע"א
ב/יז חק לישראל שומרים עמ' 863 {אהא"ז אות ה}, נזיקין עמ' 180
ב/יז יד ושם
ב/יז ימי שלמה
ב/יז ישועות מלכו (קרית ארבע)
ב/יז לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' כז אות א-יב
ב/יז לחקרי הלכות ח"א עמ' קעח
ב/יז לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' פו
ב/יז מאור למלך ב"ק עמ' סה, צז, קא {אהא"ז}, קד, קז
ב/יז מאור למלך כתובות עמ' רל {אהא"ז}
ב/יז מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' צז, קפג {כ"מ}
ב/יז מגן שאול (חנניה) דף יג ע"א
ב/יז מוריה גל' קיא עמ' פא {לח"מ}
ב/יז מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' קעג {לח"מ}
ב/יז מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף לו ע"ב
ב/יז מלך שלם
ב/יז מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' סא
ב/יז מעיני המים
ב/יז מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/יז משאת מרדכי ב"ק עמ' פו, צט
ב/יז משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' קטז {אהא"ז}
ב/יז משכיל ליהודה עמ' מג
ב/יז משנת ר' אהרן ב"ק עמ' צה-צו, צט
ב/יז נועם ח"ב עמ' פג, קב
ב/יז נחל שלמה ב"ק פ"ב עמ' קנח
ב/יז נתיבות ירושלים על ירושלמי ב"ק פ"ב ה"ה ד"ה ר"ל
ב/יז עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' רסא
ב/יז עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 569
ב/יז עמק הלכה (בוימל) עמ' ג
ב/יז פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' יט
ב/יז פנת יקרת (תשנד) סי' קב אות א
ב/יז פנת יקרת (תשעא) עמ' תמה
ב/יז פרי חיים (הליר)
ב/יז פרי שמואל מכות עמ' עה
ב/יז קונטרסי שעורים ב"ק שעור יא אות ג, שעור יג אות מג דף קכ
ב/יז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' מב, קמ, קנד, קסה, קסו
ב/יז שו"ת הרדב"ז ללשונות הרמב"ם סי' רכט
ב/יז שו"ת הרדב"ז סי' אלף תרסב
ב/יז שושנת העמקים (גנק) עמ' לג
ב/יז שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' קל
ב/יז שעורי ר' יחיאל מיכל ב"ק ח"ב אות לה, פו
ב/יז שעורי ר' שמואל מכות (תשמד) סי' קצא
ב/יז שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' שלז {כ"מ}
ב/יז שפתי דעת ח"ג עמ' שלח
ב/יז תורת ההגיון בהלכה עמ' 105, 113
ב/יח אבן האזל (גם בהשמטות)
ב/יח אדרת המלך עמ' רנח-רסא {אש שנדלקת ע"י ממונו}
ב/יח אהל משה (הורוביץ) ח"א ב"ק נ ע"ב
ב/יח אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' רכד
ב/יח איים בים ב"ק סי' לח אות ז
ב/יח אנצי"ת ע' אש הע' 98
ב/יח באר דוד ב"ק ח"א סי' יח אות ה, סי' לז אות ה
ב/יח באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"ב ה"י מושב שרים אות מ, פ"ג ה"ה באר שרים אות לג, פי"ד ה"ה באר שרים אות כב
ב/יח בני יהודה דף לט ע"א
ב/יח ברור הלכה ב"ק כג ע"א ציון ד
ב/יח ברכת מרדכי ב"ק עמ' קפט
ב/יח ברכת ראובן דף קלט ע"ג {ראב"ד}
ב/יח גבול יהודה (אשכנזי) חי' ב"ק דף י ע"ד
ב/יח דברי אליהו (חזן) ח"א עמ' ל-לה
ב/יח הר המור
ב/יח חזו"א על הרמב"ם
ב/יח חק לישראל נזיקין עמ' 180
ב/יח לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' כח אות א-ו
ב/יח מגן שאול (חנניה) דף יג ע"א
ב/יח מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/יח משאת מרדכי ב"ק עמ' עב, ק
ב/יח משנת ר' אהרן ב"ק עמ' א, ה, צז
ב/יח נחל שלמה ב"ק פ"ב עמ' קנח
ב/יח פרי חיים (הליר)
ב/יח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' מב, קנד, קסה
ב/יח שלל דוד דף יח ע"ב
ב/יח שם יוסף (מועטי) ח"ב דף מג ע"ג
ב/יח שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' צט, קא-קב
ב/יח תורת חיים (שור) ב"ק כג ע"א
ב/יח תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' קכד
ב/יט אבן האזל
ב/יט אבני שהם (רובינשטיין) דף כב ע"ב {חייב בדיני שמים}
ב/יט אהל אבות ב"ק סי' עו ס"ק ו, סי' עז
ב/יט אור הישר [אור הישר ב"ק לט ע"א]
ב/יט איש צעיר (עוזיאל) דף יט ע"א {כל המשנה ובא אחר ושינה בו פטור}
ב/יט אנצי"ת ע' גרמא הע' 354, 420
ב/יט אשר למלך
ב/יט באר אלחנן עמ' קסא-קסב
ב/יט באר דוד ב"ק ח"א סי' כט אות כה {ראב"ד}
ב/יט באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"ג ה"ג מושב שרים אות כא, פ"י ה"ח באר שרים אות נא {הלכה למשה}, נו
ב/יט בדי הארון (הכהן) עמ' 371-370
ב/יט בינת דניאל ח"ה עמ' מז
ב/יט בית אהרן (כהן)
ב/יט בית יעקב (טבשונסקי) סי' שצה סעיף א {מ"מ}
ב/יט בית שמואל אחרון חו"מ סי' יב
ב/יט בכורי אברהם דף א ע"ב-ע"ד, ב ע"ב
ב/יט בני יהודה דף לט ע"ב
ב/יט בנין שלמה (רבינ') סי' לג
ב/יט ברור הלכה ב"ק כד ע"ב ציון ד
ב/יט ברית שלום (וולאדווי) דף כט ע"א
ב/יט ברכת מרדכי ב"ק עמ' קנט, קסה
ב/יט דברי ירוחם סי' לב
ב/יט דעת מרדכי ח"ב עמ' סו-ע {משסה כלבו}
ב/יט הדם הקדוש עמ' 109-110
ב/יט והיה העולם עמ' 166
ב/יט זכרון יעקב ב"ק סי' נא אות ט
ב/יט חזון יחזקאל ב"ק פ"א ה"ד, פ"ב ה"ב
ב/יט חי' הגרי"ז דף סו ע"ד
ב/יט חי' הריצ"ד
ב/יט חק לישראל נזיקין עמ' 254, 270
ב/יט לב הארי על חובות הלבבות - שער הבטחון עמ' תנד {המשסה חייב בד"ש}
ב/יט לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' ב אות ו
ב/יט מחקרים במשפט התלמודי עמ' 89
ב/יט מנחת חינוך ח"ב עמ' תח
ב/יט מר קשישא עמ' ז
ב/יט מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/יט משאת המלך (אדרי)
ב/יט משיב נפש (גרוס) ח"ג עמ' עו
ב/יט נחלת שמעון (אמוראי) דף סד
ב/יט נתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' קא
ב/יט נתיבות שלום (למפרט)
ב/יט עונג יו"ט (דרושים) דרוש לפרשת זכור דף מד ע"ד
ב/יט עונג יו"ט דרשות דף מד ע"ד
ב/יט פנס שלמה
ב/יט פסקי ב"ד קרית ארבע עמ' 205
ב/יט קרית מלך
ב/יט ר' יונתן מלוניל על ב"ק עמ' 397
ב/יט רלב"ג שמות פכ"א פסוק כח עמ' ריח
ב/יט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קמו, קפ
ב/יט שו"ת בית מאיר עמ' נט
ב/יט שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' תסה
ב/יט שעורי הגרב"ד ב"ק ח"ב עמ' יד
ב/יט שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 175
ב/יט תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' כא, קיב
ב/יט תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קנג {ע"י שיסוי - חייב}
ב/יט תורת מיכאל עמ' קעא
ב/יט תפארת אברהם ב"ק עמ' נו, צד, קיג-קיד, קטז
ב/כ אנצי"ת ע' אדם המזיק הע' 36 {אהא"ז}
ב/כ אפיקי מגינים ב"ק סי' ב
ב/כ אשר למלך
ב/כ באר מים חיים (נוסינזון) ב"ק דף לג
ב/כ באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"ג ה"ג מושב שרים אות יט, כא, באר שרים אות כא
ב/כ בית אהרן (כהן)
ב/כ ברור הלכה ב"ק כ ע"א ציון ו
ב/כ חק לישראל נזיקין עמ' 269
ב/כ מגן שאול (חנניה) דף יג ע"א
ב/כ מלך שלם דף קה ע"א
ב/כ נחל שלמה ב"ק פ"ב עמ' קנח
ב/כ רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קמו, קפ
ב/כ שם מרדכי עמ' 241


ג/710 הלכות נזקי ממון פרק ג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ג/רה"פ אמרי יוסף (דוידובסקי)
ג/רה"פ הלכה למשה (אמריליו) ח"א
ג/רה"פ חיים ומלך
ג/רה"פ יד פשוטה
ג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ג/רה"פ מעשה רקח
ג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ג/רה"פ פי' ר"י קאפח
ג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ג/רה"פ רמב"ם לעם
ג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ג/א ארחות חיים ח"ב סי' סח עמ' 556
ג/א אריה ליש עמ' קמג {יד המלך}
ג/א באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"ג ה"ד מושב שרים אות כב
ג/א בני שמואל דף פז ע"א
ג/א בנין שלמה (רבינ') סי' לג
ג/א ברור הלכה סוכה ב ע"א ציון א {מ"מ}, ב"ק כ ע"א ציון ז
ג/א ברכת אליהו (עמאר) משפטים מאמר מג
ג/א דברות משה הבבות עמ' רט
ג/א חזו"א ב"ק סי' ב ס"ק י
ג/א חזו"א על הרמב"ם
ג/א חי' ירוחם
ג/א יד המלך
ג/א ישועות מלכו (קרית ארבע)
ג/א לשד השמן (שפרינץ) יו"ד דף ג ע"ב
ג/א מחקרים במשפט התלמודי עמ' 122
ג/א משנת יעקב
ג/א קונטרסי שעורים ב"ב דף 64
ג/א קונטרסי שעורים ב"ק שעור א אות יא, שעור יב אות ב, יח
ג/א קרית מלך
ג/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 352
ג/א תולדות יצחק (שור) דף יב ע"ב
ג/א תורה שלמה שמות פכ"ב אות קז
ג/ב אהל אבות ב"ק סי' צב ס"ק ב {אבי עזרי}
ג/ב אהלי יהודה (הכהן) דף קלא ע"ד
ג/ב אור שמח
ג/ב ארחות חיים ח"ב סי' סח עמ' 556
ג/ב באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"א ה"ז מושב שרים אות נג {או"ש}, פ"ג ה"א מושב שרים אות יג {או"ש}, ה"ז מושב שרים אות לז, מא, באר שרים אות מא
ג/ב בני יהודה דף לט ע"ב
ג/ב בני שמואל דף מז ע"ב
ג/ב ברור הלכה ב"ק כ ע"א ציון ז
ג/ב גדולי שמואל ב"ק דף יג, יט ע"א {או"ש}
ג/ב חזון יחזקאל ב"ק פ"א ה"ד
ג/ב חק לישראל עשיית עושר עמ' 12, 24, 47, 81 {אור שמח}, שומרים עמ' 928, 1078 {או"ש}, נזיקין עמ' 269
ג/ב טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' שח
ג/ב מנחת אשר שבת עמ' שלד
ג/ב משאת מרדכי ב"ק עמ' עו
ג/ב משנת יעקב הפלאה עמ' קכה-קכח
ג/ב משנת יעקב כאן
ג/ב משנת יעקב משפטים עמ' פב-פג {או"ש}
ג/ב משנת יעקב נזיקין עמ' קפט {או"ש}
ג/ב משרת משה (עטייה)
ג/ב נוה שלום
ג/ב נחל שלמה ב"ק פ"ב עמ' קנח
ג/ב נטע שעשועים (בוירסקי) דף כט ע"ד
ג/ב נתיבות ירושלים על ירושלמי ב"ק פ"ב ה"ד ד"ה רב
ג/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שכט
ג/ב פותח יד
ג/ב פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' כב
ג/ב קונטרסי שעורים ב"ב דף 64
ג/ב קונטרסי שעורים ב"ק שעור יב אות ב, יח
ג/ב שנתון המשפט העברי ח"ט עמ' 195
ג/ב שעורי ר' יחיאל מיכל ב"ק ח"ב אות סב
ג/ב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 352
ג/ג אהל אבות ב"ק סי' מט ס"ק ג, ט
ג/ג איים בים ב"ק סי' לט אות ג {דמי עמיר}
ג/ג אמר יוסף (אלקלעי)
ג/ג אפיקי מגינים ב"ק סי' ב
ג/ג ארחות חיים ח"ב סי' סח עמ' 556
ג/ג באר מים חיים (נוסינזון) ב"ק דף לג
ג/ג באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"ג ה"ז מושב שרים אות מא, ה"ח מושב שרים אות מו, ה"י מושב שרים אות נז, באר שרים אות נט
ג/ג בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' כו
ג/ג בני יהודה דף לט ע"ג
ג/ג ברור הלכה ב"ק כ ע"א ציון ו, ז
ג/ג ברכת מרדכי ב"ק עמ' לא
ג/ג גבול יהודה (אשכנזי) חי' ב"ק דף י ע"א
ג/ג הרמב"ם כמחנך עמ' 157
ג/ג זכרון יעקב ב"ק סי' לה אות ג
ג/ג חק לישראל נזיקין עמ' 269, 374 {אבן האזל}
ג/ג משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' קפ-קפא
ג/ג משיב נפש (גרוס) ח"ג עמ' עג
ג/ג משנת יעקב
ג/ג נחל שלמה ב"ק פ"ב עמ' קנח
ג/ג נתיבים במשפט העברי עמ' 52
ג/ג פשר דיני הנזיקין בתלמוד עמ' 96
ג/ג קרן הצבי מצוה עב אות ג
ג/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קמו, קפ
ג/ג תפארת אברהם ב"ק עמ' נו {מ"מ - כשמואל}
ג/ד אבן האזל (גם בהשמטות, סוף שופטים, דף פ ע"ג)
ג/ד אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' ב
ג/ד אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 239
ג/ד אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ג/ד אבן מלוכה (רביע)
ג/ד אור הישר [סמ"ע סי' שצא ס"ק כב, אור הישר ב"ק כ ע"א, תקפו כהן סי' יא]
ג/ד אסיפת גאונים (תרנה) דף יא
ג/ד באר דוד ב"ק ח"א סי' לז אות ב-ה
ג/ד באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"ג הי"א מושב שרים אות סג
ג/ד בינת דניאל ח"ה עמ' כח {אהא"ז}
ג/ד בית אהרן (כהן)
ג/ד בית יחזקאל (סרנה) ב"ק עמ' צ
ג/ד בני יהודה דף לט ע"ד
ג/ד ברור הלכה ב"ק כ ע"א ציון ד
ג/ד ברכת מרדכי ב"ק עמ' קכג
ג/ד היכל התורה (פינצוק) חוב' ב עמ' ג-ד
ג/ד חדושים ובאורים (גרי') ב"ק סי' ד ס"ק ה
ג/ד חזו"א על הרמב"ם
ג/ד חזקה רבה חו"מ ח"ג עמ' 193
ג/ד חקקי לב ח"ב דף קצא ע"ד, קצב ע"א {מל"מ}
ג/ד לחקרי הלכות סי' תכג
ג/ד מאור למלך ב"ק עמ' עז-עט
ג/ד מגן שאול (חנניה) דף יג ע"א
ג/ד מלך שלם
ג/ד מעליות חי"ח עמ' 28-37
ג/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ד משאת מרדכי ב"ק עמ' עד-עה
ג/ד נחל שלמה ב"ק פ"ב עמ' קנט
ג/ד נחלת שמעון (אמוראי) דף ס-סב
ג/ד נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' כט אות א
ג/ד פנס שלמה
ג/ד פרי חיים (הליר)
ג/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קמה
ג/ד שעורי הגרד"ש ב"ק סי' לא אות ג ד"ה והנה מה וד"ה והראב"ד וד"ה הגרא"ז {ראב"ד}
ג/ד שעורי ר' יחיאל מיכל ב"ק ח"ב אות ס-סא
ג/ד תורה שלמה שמות פכ"ב אות פו
ג/ד תקפו כהן סי' ח, יא
ג/ה ארחות חיים ח"ב סי' סח עמ' 556
ג/ה באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"ב ה"ה מושב שרים אות טו, פ"ג הי"ג מושב שרים אות עט
ג/ה בית אהרן (כהן)
ג/ה בית יעקב (טבשונסקי) סי' שצב סעיף א
ג/ה בני יהודה דף לט ע"ד
ג/ה ברור הלכה ב"ק כג ע"א ציון ו
ג/ה ברכת מרדכי ב"ק עמ' קכד
ג/ה היכל התורה (פינצוק) חוב' ב עמ' ג
ג/ה חדושים ובאורים (גרי') ב"ק סי' ד ס"ק ה
ג/ה חזו"א ב"ק סי' ב ס"ק י
ג/ה חזו"א על הרמב"ם
ג/ה יד דוד (דהן) עמ' קי
ג/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ה משאת מרדכי ב"ק עמ' עה, קב
ג/ה נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' כט אות א
ג/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שכט
ג/ה פנס שלמה
ג/ה רלב"ג שמות פכ"א תועלת ג עמ' רסה
ג/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קמה
ג/ה שעורי ר' יחיאל מיכל ב"ק ח"ב אות לח
ג/ה שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 352
ג/ה שפתי דעת ח"ג עמ' שכ
ג/ה תחומין חט"ז עמ' 387, 389
ג/ו אמר יוסף (אלקלעי)
ג/ו ארחות חיים ח"ב סי' סח עמ' 556
ג/ו באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"ב ה"ה מושב שרים אות טו
ג/ו ברור הלכה שבת עו ע"א ציון ב
ג/ו חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"ק יט ע"ב]
ג/ו יד דוד (דהן) עמ' קי
ג/ו מעיני המים
ג/ו משאת מרדכי ב"ק עמ' עה
ג/ו נחל שלמה ב"ק פ"ב עמ' קנט
ג/ו שם טוב - השלמה
ג/ו שמע אברהם דף סז ע"ג
ג/ז אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' ב
ג/ז אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ג/ז אהל אבות ב"ק סי' ח ס"ק ב, סי' ט ס"ק ד-ה, יז-יח
ג/ז אור הישר [אור הישר ב"ק טו ע"ב]
ג/ז אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' כה אות ד
ג/ז ארחות חיים ח"ב סי' סח עמ' 556
ג/ז באר מים חיים (נוסינזון) ב"ק דף טז
ג/ז באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"א ה"ב מושב שרים אות טו, פ"ב ה"ה מושב שרים אות טו, הי"ז באר שרים אות סב, ה"כ מושב שרים אות פב
ג/ז בית יחזקאל (סרנה) ב"ק עמ' סא
ג/ז בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' מז, נו
ג/ז בני שמואל דף מז ע"ד
ג/ז ברור הלכה ב"ק טו ע"ב ציון ו, ס, יט ע"ב אחרי ציון ג
ג/ז ברכת מרדכי ב"ק עמ' לא, קיד
ג/ז גבורת יצחק (תשמח) דף קיז
ג/ז גבורת יצחק (תשסו) עמ' קכא, קכד
ג/ז הר המלך ח"ד עמ' מח
ג/ז זכרון יעקב ב"ק סי' יא אות ז, סי' כד אות ד, סי' כט
ג/ז חדושים ובאורים (גרי') ב"ק סי' ב ס"ק ז
ג/ז חזון יחזקאל ב"ק פ"א ה"ג
ג/ז חיים ומלך דף לד ע"ב {מלך שלם}
ג/ז חק לישראל נזיקין עמ' 253
ג/ז יד משה (אמריליו) דף קסז ע"ג
ג/ז ישורון ח"כ עמ' מ {כבשים קטנים}
ג/ז לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' כ אות ג-ה
ג/ז מוריה גל' ריג עמ' קג
ג/ז מסורה חי"ג עמ' נ
ג/ז מצעדי גבר ב"ק סי' ו (ב) אות ד
ג/ז משאת מרדכי ב"ק עמ' ה, נט, עה
ג/ז משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' קפא
ג/ז משיב נפש (גרוס) ח"ג עמ' עג
ג/ז משנת יעקב
ג/ז נחל שלמה ב"ק פ"ב עמ' קנט
ג/ז נטריקן (תשעד) עמ' קעא {כלב שאכל כבש}
ג/ז נתיבות שלום (למפרט)
ג/ז עיונים בהלכה עמ' 121
ג/ז פשר דיני הנזיקין בתלמוד עמ' 66
ג/ז קובץ ביאורים (שפירא)
ג/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' יא, קלג
ג/ז שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' קצ {מ"מ}
ג/ז שעורי ר' יחיאל מיכל ב"ק ח"ב אות לח
ג/ז שערי שאול ב"ק עמ' רכב
ג/ז תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' מה
ג/ח ארחות חיים ח"ב סי' סח עמ' 557
ג/ח באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"א ה"ו מושב שרים אות מג, ה"ז באר שרים אות נד, פ"ג ה"ז מושב שרים אות לז {אמרי יוסף (דוידובסקי)}, פ"י הי"ד מושב שרים אות עח {אבן ישראל}
ג/ח בית אהרן (כהן)
ג/ח בית יעקב (טבשונסקי) סי' שצא סעיף ד {לח"מ}
ג/ח הר המלך ח"ג עמ' כז
ג/ח חזון יחזקאל ב"ק פ"ב ה"ה
ג/ח מגן שאול (חנניה) דף יד ע"א
ג/ח מלך שלם
ג/ח משאת מרדכי ב"ק עמ' עה
ג/ח משנת יעקב
ג/ח נחל שלמה ב"ק פ"ב עמ' קנט [צ"ע שהשמיט דין פת בחיה וצבי וצלוי ופתורא]
ג/ח שלל דוד
ג/ח שמן רקח ח"א דף ד ע"ד
ג/ח שעורי ר' יחיאל מיכל ב"ק ח"ב אות נח
ג/ט אהל אבות ב"ק סי' עה ס"ק יא
ג/ט אמרי בינה (אוירבך) - שו"ת ח"א סי' א [ג] ד"ה והנה
ג/ט ארחות חיים ח"ב סי' סח עמ' 557
ג/ט באר דוד ב"ק ח"א סי' מא אות א
ג/ט באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"א ה"ח מושב שרים אות ס, פ"ז ה"ד באר שרים אות כג
ג/ט בכורי חיים ח"ה עמ' קלח
ג/ט בני שמואל דף מח ע"ד
ג/ט ברור הלכה ב"ק כא ע"א ציון ד
ג/ט חדושים ובאורים (גרי') ב"ק סי' ד ס"ק יא
ג/ט חזון יחזקאל ב"ק פ"א ה"ד
ג/ט חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"ק כא ע"א]
ג/ט משאת מרדכי ב"ק עמ' עה
ג/ט צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' לט
ג/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קמו
ג/ט תורה שלמה חי"ח עמ' 205
ג/י אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' ג
ג/י אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' טו
ג/י אנצי"ת ע' בור הע' 314, 315, 318, 319, 323
ג/י ארחות חיים ח"ב סי' סח עמ' 557
ג/י באר דוד ב"ק ח"א סי' לו אות ב
ג/י באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"ג ה"ט מושב שרים אות נד {פנס שלמה}, פ"ד ה"ד מושב שרים אות כא, פ"ז ה"ד באר שרים אות כג, פ"י הי"א באר שרים אות סט, פי"ג ה"ג באר שרים אות כב
ג/י בית אהרן (כהן)
ג/י בית יחזקאל (סרנה) ב"ק עמ' פה
ג/י בני יהודה דף מ ע"א
ג/י בני יוסף (טנוג'י) דף לא ע"ד
ג/י בני שמואל דף מז ע"ב
ג/י ברור הלכה ב"ק כ ע"א ציון ב
ג/י גוילין נצולין עמ' קצג {כ"מ}
ג/י דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' קפו
ג/י היכל התורה (פינצוק) חוב' ב עמ' ד
ג/י זכרון יעקב ב"ק סי' ב אות א {כ"מ}
ג/י זרע יצחק (לומברוזו)
ג/י חזון יחזקאל ב"ק פ"ב ה"ה
ג/י חי' מהרי"א צטרון עמ' נג
ג/י לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' כג אות ב-ו
ג/י מגן שאול (חנניה) דף יד ע"א
ג/י מי באר (פסח) דף עג ע"ג
ג/י מעליות חי"ח עמ' 65-79
ג/י מצעדי גבר ב"ק סי' ו (ב) אות ו
ג/י משאת מרדכי ב"ק עמ' עג-עה, פג
ג/י פנס שלמה
ג/י רלב"ג שמות פכ"א תועלת ג עמ' רסד
ג/י רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קמד
ג/י שלל דוד
ג/י שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' קכו-קכז
ג/י שעורי ר' יחיאל מיכל ב"ק ח"ב אות ס
ג/י שעורי ראשי ישיבות ליטא עמ' קנט
ג/י תורת חיים (שור) ב"ק כ ע"א
ג/י תפארת אברהם ב"ק עמ' נב
ג/יא אגרות משה חו"מ סי' סט
ג/יא אולם המשפט סי' תי סעיף טו
ג/יא אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' רז
ג/יא אות היא לעולם ח"ב דף ב ע"א {הגהמ"י}
ג/יא אנצי"ת ע' בור הע' 324
ג/יא אשר לשלמה (אשכנזי)
ג/יא אשר לשלמה (אשכנזי) דרשות דף כט ע"ג {שרשי הים}
ג/יא באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ג/יא באר ראי עמ' רמח
ג/יא באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"ג ה"ז מושב שרים אות לה, הי"ג מושב שרים אות עח, פי"ב ה"ב באר שרים אות טז
ג/יא בית אהרן (כהן)
ג/יא בני שמואל דף נג ע"ב
ג/יא ברור הלכה ב"ק נז ע"ב ציון ז
ג/יא דברות משה ב"מ ח"א סי' מא הערה מד
ג/יא חזון יחזקאל ב"ק פ"א ה"ד
ג/יא חי' הריצ"ד
ג/יא חק לישראל נזיקין עמ' 121 {הגהמ"י}, עשיית עושר עמ' 145, שומרים עמ' 481 {הגהמ"י}, 488 {הגהמ"י}, 863, 1257 {הגהמ"י}
ג/יא יסודות בדיני פקדון עמ' 94
ג/יא כטל אמרתי עמ' קלו
ג/יא כתב סופר יו"ד דף כו ע"א
ג/יא מגן שאול (חנניה) דף יד ע"ב
ג/יא מלך שלם
ג/יא משארית יעקב עמ' מד
ג/יא משנה הלכות ח"ו סי' שכג
ג/יא משנת יעקב קנין עמ' קמג {מ"מ}
ג/יא משנת ר' אהרן ב"ק עמ' עד
ג/יא נחל שלמה ב"ק פ"ב עמ' קנט
ג/יא פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' א'פה
ג/יא צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שטו ע"ד
ג/יא צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' לט, חו"מ סי' יח אות א
ג/יא קונטרסי שעורים ב"ק שעור ח אות י
ג/יא רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תרסח
ג/יא שעורי עיון התלמוד ב"ב עמ' יז
ג/יא תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' ריד
ג/יא תפארת אברהם ב"ק עמ' יב {טנפה במי לידה}
ג/יב אבן האזל גזילה פי"א הט"ו
ג/יב באר דוד ב"ק ח"ב סי' לא אות ד-ה
ג/יב באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"ג הי"ג מושב שרים אות פא
ג/יב בית אהרן (כהן)
ג/יב בית יעקב (טבשונסקי) סי' שצו סעיף א {ראב"ד}
ג/יב בני יהודה דף מ ע"ב
ג/יב ברור הלכה ב"ק נז ע"ב ציון ז
ג/יב חזו"א על הרמב"ם
ג/יב חק לישראל נזיקין עמ' 176
ג/יב כטל אמרתי עמ' קלו
ג/יב מגן שאול (חנניה) דף יד ע"ב
ג/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/יב משאת מרדכי ב"ק עמ' רנב
ג/יב נחל שלמה ב"ק פ"ב עמ' קס
ג/יב שלל דוד
ג/יב שרשי הים
ג/יב תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' תרצח
ג/יג אבן האזל (השמטה סוף הל' נז"מ)
ג/יג אהל אבות ב"ק סי' סה ס"ק ב, ח, סי' צא ס"ק ב
ג/יג אוצרות הרמב"ם
ג/יג ארחות חיים ח"ב סי' סח עמ' 557
ג/יג באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"ג ה"ב מושב שרים אות טו, באר שרים אות טז, ה"ד מושב שרים אות כב-כג, כה, כז, ה"ז מושב שרים אות לז, ה"י מושב שרים אות נה, הי"ב מושב שרים אות עה, הט"ו מושב שרים אות צח, פ"ז ה"ה מושב שרים אות לב
ג/יג בני שמואל (חיון) על טור סי' רצא {מ"מ - כן דעת תוס'}
ג/יג ברור הלכה ביצה מ ע"א ציון ב, ב"ק מז ע"א ציון ח, ב"מ פא ע"ב ציון ג פסקה ב
ג/יג גליוני הגר"ש עמ' צז {מגד"ע} [וכן במגד"ע הל' גירושין פ"ג הי"א והל' שבת פי"ב ה"א]
ג/יג דברות משה ב"מ ח"ב סי' מו ענף ב, סי' עב הערה יא
ג/יג דיני עבודה במשה"ע עמ' 938
ג/יג הערות וחדושים (טויב) תחומין ואו"ח סי' י ס"ק סח
ג/יג ויקח אברהם [חקקי לב ח"ב קפט ע"ד]
ג/יג חדושים ובאורים (גרי') ב"ק סי' י ס"ק ד
ג/יג לקוטי שעורים (שטיין) פסחים (תשמח) סי' ה אות ג {כנוס שורך ברשותך}
ג/יג מגן שאול (חנניה) דף יד ע"ב
ג/יג מטה אשר
ג/יג מלך שלם
ג/יג מצעדי גבר ב"ק סי' יח אות ה
ג/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/יג משאת מרדכי ב"ק עמ' ריג
ג/יג משפטי אמת עמ' תקלב, תקלה
ג/יג פני הבית (מאזוז) חו"מ סי' רצא ס"ק א {מ"מ}
ג/יג פנס שלמה
ג/יג שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' לה
ג/יג שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 439
ג/יג תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' מז
ג/יד אבן האזל (גם בהשמטות, סוף שופטים, דף פ ע"ג)
ג/יד אהל אבות ב"ק סי' סה ס"ק ב, ח, סי' צא ס"ק ב
ג/יד אולם המשפט סי' שצג סעיף א
ג/יד אנצי"ת ע' גרמא הע' 318
ג/יד ארחות חיים ח"ב סי' סח עמ' 557
ג/יד באר דוד ב"ק ח"ב סי' כז אות ד-ז
ג/יד באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"ג ה"י מושב שרים אות נה, הי"ג מושב שרים אות פא {מרכה"מ}
ג/יד בית אהרן (כהן)
ג/יד בית מועד (גטיניו) דף נד ע"ג
ג/יד בן הרמה
ג/יד ברור הלכה ביצה מ ע"א ציון ב, ב"ק מז ע"א ציון ח, מז ע"ב ציון ד, ב"מ פא ע"ב ציון ג פסקה ב
ג/יד ברכת מרדכי ענינים עמ' פד
ג/יד דיני עבודה במשה"ע עמ' 938
ג/יד הרמב"ם כמחנך עמ' 222
ג/יד חדושים ובאורים (גרי') ב"ק סי' י ס"ק ד
ג/יד חק לישראל שומרים עמ' 614
ג/יד חקקי לב ח"ב דף קפט ע"ד
ג/יד מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' תפג
ג/יד מלך שלם
ג/יד מעיני המים
ג/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/יד משאת מרדכי ב"ק עמ' עז, ריד
ג/יד משנת יעקב
ג/יד משפט שלמה (זפרני) ח"ד עמ' קלט
ג/יד משפטי אמת עמ' תקלב
ג/יד נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' קל
ג/יד נחל שלמה ב"ק פ"ב עמ' קס
ג/יד פני אריה (ברסלא) סי' סג
ג/יד פני חיים (פלג'י) עמ' שטז
ג/יד פשר דיני הנזיקין בתלמוד עמ' 106
ג/יד קבא דתירוצא עמ' מו
ג/יד קדושת עיניים (תשמו) סי' עג [ספר הקדושה (הומינר) פ"ב]
ג/יד קדושת עיניים (תשעא) פ"ב אות יא-יב
ג/יד קרית מלך
ג/יד רלב"ג שמות פכ"א תועלת ג עמ' רסו
ג/יד שם אריה קונטרס רוב וספק בממון אות לט דף כח ע"א
ג/יד שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' קכה-קכו
ג/יד תקפו כהן סי' יד
ג/טו באר דוד ב"ק ח"ב סי' כז אות ד-ז
ג/טו באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"ג הי"ג מושב שרים אות עט {אהא"ז}, הט"ו מושב שרים אות צח {אהא"ז}, פ"ז ה"ה מושב שרים אות כח, באר שרים אות ל
ג/טו ברור הלכה ב"ק נט ע"ב ציון ב
ג/טו חק לישראל שומרים עמ' 616, 617
ג/טו מטה אשר דף סה ע"ב
ג/טו מלך שלם
ג/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/טו משאת מרדכי ב"ק עמ' רנד
ג/טו נחל שלמה ב"ק פ"ב עמ' קס [פלא שלא כתב שמדובר שבשומר הגדיש]
ג/טו תורה שלמה שמות פכ"ב אות פא


ד/711 הלכות נזקי ממון פרק ד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ד/רה"פ אמרי יוסף (דוידובסקי)
ד/רה"פ בית אהרן (כהן)
ד/רה"פ הלכה למשה (אמריליו) ח"א
ד/רה"פ יד פשוטה
ד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ד/רה"פ מעשה רקח
ד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ד/רה"פ פי' ר"י קאפח
ד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ד/רה"פ רמב"ם לעם
ד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ד/א אבן האזל (גם בהשמטות)
ד/א אמונת עתיך גל' 124 עמ' 111 {הוציאוה לסטים}
ד/א אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' כט
ד/א באר דוד ב"ק ח"א סי' מג אות ג-ד {ראב"ד}
ד/א באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"א ה"א באר שרים אות ד, פ"ד ה"ב מושב שרים אות יב, ה"ו מושב שרים אות לד, פ"ו ה"ט באר שרים אות מה, פ"ז ה"א מושב שרים אות ד, באר שרים אות ח
ד/א בית יחזקאל (סרנה) ב"ק עמ' קכז, קמו
ד/א בית יעקב (טבשונסקי) סי' שצו סעיף ד
ד/א בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' צב
ד/א בני יהודה דף מ ע"ג
ד/א ברור הלכה ב"ק נו ע"ב ציון א
ד/א ברכת מרדכי ב"ק עמ' כב
ד/א דרכי חושן ח"א עמ' תיד
ד/א הדרום ל עמ' 87
ד/א הר המלך ח"ז עמ' רלא
ד/א חזון יחזקאל ב"ק פ"ב ה"א {מ"מ}
ד/א יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רסא
ד/א להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' קעב
ד/א מגן שאול (חנניה) דף טו ע"א
ד/א מהלכי משפט ח"ד עמ' 495, 496
ד/א משאת מרדכי ב"ק עמ' קצו, רמו
ד/א משיב נפש (גרוס) ח"ב עמ' קסד
ד/א משפטי ישראל עמ' 347, 348, 350
ד/א נחל שלמה ב"ק פ"ב עמ' קס
ד/א נטעי נתן (פריד) סי' צח
ד/א נתיבות ירושלים על ירושלמי ב"ק פ"ו ה"א
ד/א ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' קז
ד/א פד"ר ח"ג עמ' 62
ד/א פד"ר ח"ג עמ' 62 {פרצוה לסטים והזיקה}
ד/א תולדות שם דף לד ע"ג
ד/ב אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' נב
ד/ב אבן שתיה (דון יחיא) סי' עט {סם המות}
ד/ב אבקת רוכל (תשסב) עמ' שכט {מ"מ - תשובת הרמב"ם}
ד/ב אגרות משה אהע"ז ח"ד עמ' רעז
ד/ב אהל אבות ב"ק סי' עח ס"ק ב {ר"ח הלוי}
ד/ב אוהב מישרים עמ' שנח-שנט
ד/ב אוצרות הרמב"ם
ד/ב אוצרות יהושע עמ' שה
ד/ב אמרי איש עמ' שיב-שיג
ד/ב אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' כט
ד/ב אנצי"ת ע' גרמא הע' 66 {אהא"ז}, 312, 338-342, 415, 416, 459
ד/ב אשל אברהם (שפירא) עמ' קפט
ד/ב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ד/ב באר דוד ב"ק ח"ב סי' יג אות ג-ד
ד/ב באר לחי ראי
ד/ב באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"א ה"א באר שרים אות ד, פ"ב הי"ד מושב שרים אות נא, פ"ג הי"ד מושב שרים אות פו, פ"ד ה"ג מושב שרים אות יח {אבי עזרי}, ה"ה באר שרים אות לא
ד/ב בארות יצחק (הכהן) עמ' שיד
ד/ב בינת דניאל ח"ה עמ' סז, ע, עג
ד/ב בית יחזקאל (סרנה) ב"ק עמ' קמו
ד/ב בית יעקב (טבשונסקי) סי' שצו סעיף ה
ד/ב בני בנימין (נבון) חו"מ דף כט ע"ג
ד/ב בני יהודה דף מ ע"ג
ד/ב ברוך אומר חו"מ עמ' קמד
ד/ב ברור הלכה ב"ק מז ע"ב ציון ד, נה ע"ב ציון י, פה ע"ב ציון ג
ד/ב בריכת ירושלים עמ' כ
ד/ב גדולי שמואל ב"ק דף נה
ד/ב גליונות אבני נזר {מ"מ}
ד/ב גנזי התורה עמ' 174
ד/ב דברות משה ב"ק ח"א סי' לד ענף א
ד/ב דברי משה (ברנשטיין) ב"ק עמ' ז-ח, יז-יח, מג {הפורץ גדר}
ד/ב דינא דגרמי (אינגבר) עמ' קנה {מ"מ}, קנח
ד/ב דרכי חושן ח"א עמ' תיד
ד/ב המשפט העברי עמ' 174
ד/ב הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' קסד
ד/ב השוואות בין דיני ישראל עמ' 60
ד/ב זכרון משה (קרונז'ק) עמ' כ
ד/ב חוות יאיר (תשנז) עמ' קלז, תקפו
ד/ב חוות יאיר סי' רד
ד/ב חזו"א על הרמב"ם
ד/ב חזון יחזקאל ב"ק פ"ב ה"א
ד/ב חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' רכ
ד/ב חיי עולם (בולה) דף ז
ד/ב חלקת יואב מהדו"ק או"ח סי' יא
ד/ב חק לישראל נזיקין עמ' 302 {מגדל עז}
ד/ב יד מלך (מן) הל' חובל פ"א הט"ז, פ"ב ה"ז {מגדל עוז}
ד/ב יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רסא
ד/ב יורו משפטיך ליעקב סי' קמג
ד/ב לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' יג אות ה, סי' מז אות א-ג
ד/ב לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק סי' א ס"ק ג
ד/ב לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' ב-ג
ד/ב מאורי אש השלם עמ' רכג, רכה {מגדל עז}, רלא
ד/ב מגל ח"ז עמ' 76-78, 80-81
ד/ב מגן שאול (חנניה) דף טו ע"א
ד/ב מהלכי משפט ח"ד עמ' 495, 496, 497 {מ"מ}, 498 {מגדל עוז}
ד/ב מוריה י גל' ט עמ' מח
ד/ב מטה אשר
ד/ב מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' תפג
ד/ב מים קדושים, דרושים דף מא ע"ד, מב ע"ד
ד/ב מלך שלם
ד/ב מעשה נסים (הכהן)
ד/ב מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
ד/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ב משאת מרדכי ב"ק עמ' רמח-רמט
ד/ב משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תעו
ד/ב משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' מד {מ"מ}
ד/ב משפט שלמה (זפרני, תשנה) סי' ח סעיף ב ס"ק ג, סי' כו סעיף ד ס"ק ב
ד/ב משפטי הלוי ח"א סי' ח אות ה עמ' רכב
ד/ב משפטי ישראל עמ' 347
ד/ב נוכח השלחן סי' יג
ד/ב נזר הקדש (קפלן)
ד/ב נחל שלמה ב"ק פ"ב עמ' קס
ד/ב נטעי נתן (פריד) סי' צח
ד/ב נתיבות חיים (קארב) ח"ג - מלואים למשפט סי' ז
ד/ב עוללות ישראל עמ' סט
ד/ב פרי האדמה ח"ב
ד/ב קונטרסי שעורים ב"ק שעור א אות יט, שעור יג אות יד
ד/ב קרן הצבי מצוה כח אות ג
ד/ב קרן פני משה ח"ב
ד/ב ר' יונתן מלוניל על ב"ק עמ' 397
ד/ב רוח חיים (חיד"א) עמ' קלג
ד/ב רלב"ג שמות פכ"א תועלת ג עמ' רסה
ד/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' רד, רפו, רפח
ד/ב שושנת יעקב (הורוויץ) סי' שצו סעיף ב
ד/ב שעורי ר"א ליכטנשטין דינא דגרמי עמ' 125
ד/ב שעלי דעת גל' ג עמ' 161-162
ד/ב תולדות שם דף א ע"ד, לד ע"ג-ע"ד
ד/ב תורה שלמה שמות פכ"ב אות קה
ד/ב תורת המלאכות ח"ה עמ' מט אות כד
ד/ב תורת חיים (שור) ב"ק ט ע"ב
ד/ב תורת מיכאל עמ' עח
ד/ב תפארת אברהם ב"ק עמ' ח, קמז-קמט, קנא-קנ
ד/ב תשורת שי מהדו"ק סי' שצא, מהדו"ת סי' קכג
ד/ג אבי עזרי ח"א
ד/ג אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 240
ד/ג אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ד/ג אבן מלוכה (רביע)
ד/ג אגלי טל ח"ב סי' רה אות ה
ד/ג באר דוד ב"ק ח"א סי' נא אות ד {ראב"ד}
ד/ג באר מים חיים (נוסינזון) ב"ק דף נו
ד/ג באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"א ה"א באר שרים אות ד, פ"ד ה"ג מושב שרים אות יח, כ
ד/ג בינת דניאל ח"ה עמ' כט {כ"מ}, סז-סח
ד/ג בית יעקב (טבשונסקי) סי' שצד סעיף ב {מ"מ}
ד/ג בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' פז
ד/ג ברור הלכה ב"ק נו ע"ב ציון א
ד/ג ברכת מרדכי ב"ק עמ' קל
ד/ג דברי משה (ברנשטיין) ב"ק עמ' יז-יח, מג {מ"מ - מעמיד בהמת חברו}
ד/ג דינא דגרמי (אינגבר) עמ' קצו
ד/ג היכל התורה (פינצוק) חוב' ב עמ' ה
ד/ג חדושים ובאורים (גרי') ב"ק סי' א ס"ק יב
ד/ג חוות יאיר (תשנז) עמ' תקפז
ד/ג חזו"א על הרמב"ם
ד/ג חי' מהרי"א צטרון עמ' נו
ד/ג חלקת יואב מהדו"ק או"ח סי' ט
ד/ג יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רסא
ד/ג לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' מ אות ג, ז
ד/ג מאור למלך ב"ק עמ' לב {מ"מ}, צח {אהא"ז}
ד/ג מגן שאול (חנניה) דף טו ע"ב
ד/ג מעיני המים
ד/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ג משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' קטז
ד/ג משנת יעקב
ד/ג משרת משה (עטייה)
ד/ג נאות יעקב (שפירא) סי' יט אות ד
ד/ג נחל שלמה ב"ק פ"ב עמ' קס-קסא
ד/ג ערך שי חו"מ סי' שצד סעיף ב
ד/ג קרית מלך
ד/ג קרן פני משה ח"ב
ד/ג רלב"ג שמות פכ"א תועלת ג עמ' רסו
ד/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' יח
ד/ג שארית נתן (לוברט)
ד/ג שושנת יעקב (הורוויץ) סי' תי סעיף יא {מ"מ}
ד/ג שכר שכיר סוגיות ח"א סי' לה אות ה {מ"מ}
ד/ג תורת המלאכות ח"ה עמ' ט אות ז, עמ' ל אות יג
ד/ג תחומין חי"א עמ' 367
ד/ג תפארת אברהם ב"ק עמ' קנא-קנב
ד/ג תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' ק, קכ {מ"מ}
ד/ד אגרות משה חו"מ סי' סט {לח"מ}
ד/ד אהל אבות ב"ק סי' כג ס"ק ה {ראב"ד}, סי' לח ס"ק ב {ראב"ד}, סי' סו ס"ק א {ר"ח הלוי}, ג {ר"ח הלוי}, ו, יא {ר"ח הלוי}, סי' צא ס"ק א, ב-ג {ר"ח הלוי}
ד/ד אולם המשפט סי' שצו סעיף ה {מ"מ}
ד/ד איש על העדה (אלאביץ) עמ' 190
ד/ד אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' כט
ד/ד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ד/ד באר דוד ב"מ - שומרים סי' יד אות ג, סי' טז אות א {ראב"ד}
ד/ד באר דוד ב"ק ח"ב סי' כה אות ד-ו
ד/ד באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"א ה"א באר שרים אות ד, פ"ג הי"א מושב שרים אות סה {אהא"ז}, פ"ד ה"ו מושב שרים אות לו {אהא"ז}, ה"י מושב שרים אות מו, הי"א מושב שרים אות נד, באר שרים אות נח, הי"ב מושב שרים אות נט {ר"ח הלוי}, סא, סב {ר"ח הלוי}, פ"ו ה"ד מושב שרים אות כ {אהא"ז}, פ"ז ה"א מושב שרים אות ה, ה"ב מושב שרים אות יא {מרכה"מ}
ד/ד בינת דניאל ח"ה עמ' סח-סט
ד/ד בית אהרן (סוויאדישץ) דף כח ע"ב-ע"ג
ד/ד בית אהרן וישראל גל' צו עמ' כח-כט {או"ש}
ד/ד בית יחזקאל (סרנה) ב"ק עמ' לח, מ, עב
ד/ד בני יהודה דף מ ע"ד
ד/ד בני שמואל דף נג ע"א
ד/ד ברור הלכה ב"ק מה ע"א ציון ג
ד/ד ברית הלוי השלם
ד/ד ברכות חיים ח"ב עמ' רב
ד/ד ברכת ראובן דף קמ ע"ג
ד/ד גדולי שמואל ב"מ דף כט {או"ש}, פב ע"ב {או"ש}
ד/ד גדולי שמואל ב"ק דף ב ע"א {או"ש}, ט, י, יג {או"ש}, כב ע"א, לט {או"ש}, מ {או"ש}, מה {או"ש}, נא, נו {או"ש}
ד/ד גדולת מרדכי (רבינוביץ) דף קל ע"ג
ד/ד דברות משה ב"ק ח"א סי' לה ענף א, ח"ב סי' פט הערה עט
ד/ד דברי חיים ב"מ לו ד"ה הראב"ד {ראב"ד}
ד/ד דברי יוסף (קונביץ) עמ' 90
ד/ד דברי ירוחם סי' נד
ד/ד דברי משה (ברנשטיין) ב"ק עמ' כא, כד-כה, כח-כט
ד/ד דרכי שמחה עמ' נז
ד/ד הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קס-קסא, קסה, קסז, קסט, קעא {מסר לשומר ושמר שמירה מעולה}
ד/ד המאיר לארץ
ד/ד המדות לחקר ההלכה מדה טו אות מז-מט
ד/ד הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קעד
ד/ד ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ד עמ' רסו {ר"ח הלוי}, רסט
ד/ד זכרון יעקב ב"ק סי' כה אות ד-ה {מ"מ}
ד/ד זכרון ליהודה סי' ב אות כח, סי' ה אות טו {או"ש}
ד/ד זכרון משה (קרונז'ק) עמ' כ
ד/ד חדושים ובאורים (גרי') ב"ק סי' ד ס"ק יד, סי' ט ס"ק ב
ד/ד חזו"א ב"ק סי' ז ס"ק ו
ד/ד חזו"א על הרמב"ם
ד/ד חזון יחזקאל מכות פ"א ה"ג {ר"ח הלוי}, ב"ק פ"ה ה"א
ד/ד חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' מב עמ' קלא, סי' מד עמ' קלה {ר"ח הלוי}, סי' נה עמ' קנב, סי' נז עמ' קנד-קנה, קנז
ד/ד חי' ר' חיים הלוי דף צ-צא
ד/ד חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' רל
ד/ד חק לישראל נזיקין עמ' 53, 171, 173, 174, 326 {ראב"ד}, שומרים עמ' 594 {רמב"ם}, 757 {או"ש}
ד/ד יד ושם
ד/ד יד לרמב"ם עמ' 266
ד/ד יד מלך (מן) הל' חובל פ"א הי"ב אות א
ד/ד כנסת מחקרים - ספרד עמ' 321
ד/ד לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' מ אות ד-ו
ד/ד מאור למלך ב"מ עמ' קצז-קצח {ראב"ד}
ד/ד מגן שאול (חנניה) דף טו ע"ב
ד/ד מוריה גל' ריט עמ' לט-מ {ראב"ד}
ד/ד מחקרים במשה"ע עמ' 219
ד/ד מטה אשר
ד/ד מלך שלם
ד/ד מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קסא ע"ד {ראב"ד}
ד/ד מנחת אשר ב"ק עמ' סו
ד/ד מנחת חינוך ח"א עמ' רפב
ד/ד מעיני המים
ד/ד מעליות חי"ח עמ' 9-18
ד/ד מצעדי גבר ב"ק סי' לה אות ג
ד/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ד משאת המלך ח"ד סי' תכג {מועילה הודאת השומר}
ד/ד משאת מרדכי ב"ק עמ' קצד
ד/ד משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' קיח {אבי עזרי}
ד/ד משנת יעקב
ד/ד משנת שמחה
ד/ד נחלת עזרא ח"א עמ' 231
ד/ד נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' ז, סי' יד אות א
ד/ד נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' שכז
ד/ד עולת איש (אלישר) דף עד ע"ג
ד/ד עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 578
ד/ד פנת יקרת (תשנד) סי' קג {ר"ח הלוי}
ד/ד פנת יקרת (תשעא) עמ' תמט {ר"ח הלוי}
ד/ד פרי האדמה ח"ב
ד/ד פרי עץ חיים (אביגדור)
ד/ד פרי שמואל מכות עמ' מז
ד/ד קונטרסי שעורים ב"ק שעור ח אות יג, שעור טז אות ב-ג, י
ד/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תקכז, תקכט, תרצג
ד/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' עח, פו {ש"ח ששמר שמירה פחותה}, שג, שו
ד/ד שו"ת הרא"ש עמ' תסח
ד/ד שושנת יעקב (הורוויץ) סי' שצו סעיף ה
ד/ד שנתון המשפט העברי ח"ב עמ' 25
ד/ד שעורי הגרב"ד ב"ק ח"ב עמ' ח
ד/ד שעורי הלכה עמ' עה-עו
ד/ד שעורי ר' שלמה עמ' רכא
ד/ד שערי זיו ח"ב דף יד ע"א, יט ע"ג-כ ע"ד {שמירה מעולה}
ד/ד שערי טהר ח"ח סי' יז אות ג
ד/ד שערי יצחק (תשיז) עמ' קפ
ד/ד שערי שאול ב"ק עמ' יז, כב, קמג
ד/ד תולדות שם דף מה ע"א
ד/ד תורה שלמה שמות פכ"ב אות עב
ד/ד תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' י, יד, תרכג
ד/ה אבן האזל (גם בהשמטות, דף פ ע"ג)
ד/ה אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' כט
ד/ה אפיקי מגינים ב"ק סי' יב
ד/ה באר דוד ב"ק ח"א סי' מג אות ג-ד {ראב"ד}
ד/ה באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון
ד/ה בני שמואל דף נג ע"ב
ד/ה דרכי חושן ח"א עמ' תיד
ד/ה הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קסח
ד/ה זכרון יהונתן דף רב
ד/ה חזון יחזקאל ב"ק פ"ב ה"א
ד/ה יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רנה
ד/ה מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' קכח
ד/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ה משאת מרדכי ב"ק עמ' רנ
ד/ה נחל שלמה ב"ק פ"ב עמ' קסא
ד/ה ערך השלחן חו"מ ח"א דף ב ע"ד {לח"מ}
ד/ה צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' לט
ד/ה קונטרס הרב - קו"א הל' הפקר עמ' לד
ד/ה תפארת אברהם ב"ק עמ' נז {הניחה בחמה}
ד/ו אהליך יעקב ב"ק סי' א ס' טז
ד/ו אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' רו
ד/ו אפיקי מגינים ב"ק סי' יב
ד/ו באר דוד ב"ק ח"א סי' יח אות ו {אהא"ז}, סי' מג אות ג-ד {ראב"ד}
ד/ו באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופי"ב ה"ח מושב שרים אות נה {מרכה"מ}, נח {אהא"ז}
ד/ו בדי הארון (הכהן) עמ' 366
ד/ו בינת דניאל ח"ה עמ' יב {אהא"ז}
ד/ו בית אהרן (צוקרמן) עמ' רא
ד/ו בית יחזקאל (סרנה) ב"ק עמ' כג, מז
ד/ו בית יעקב (טבשונסקי) סי' שצו סעיף ו
ד/ו בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' קנה
ד/ו ברור הלכה ב"ק ט ע"ב ציון ג
ד/ו ברכות חיים ח"ב עמ' ר, רב
ד/ו ברכת מרדכי ב"ק עמ' עח
ד/ו דברי חיים ב"מ לו ד"ה הראב"ד {ראב"ד}
ד/ו דברי שלמה (אסרף)
ד/ו דרכי משפט - שומרים סי' ט סעיף יד
ד/ו הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קנט-קס, קסח {מסר שור קשור}
ד/ו המדות לחקר ההלכה מדה טו אות מח
ד/ו זכרון משה (קרונז'ק) עמ' כ
ד/ו זכרון שלמה (קרליץ) עמ' ריב-רטו
ד/ו חזו"א על הרמב"ם
ד/ו חזון יחזקאל ב"ק פ"ב ה"א
ד/ו חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' טז עמ' פה
ד/ו חי' ר' שלמה (תשסא) ח"ג עמ' צא
ד/ו חק לישראל נזיקין עמ' 175
ד/ו יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רנה
ד/ו ימי שלמה
ד/ו כטל אמרתי עמ' קכג, קכו
ד/ו לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' יג אות א-ז
ד/ו מגן שאול (חנניה) דף טו ע"ב
ד/ו מחנה יוסף (תשעב) סי' סג אות א
ד/ו מטה אשר דף ע-עא
ד/ו מלך שלם
ד/ו מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' קיח
ד/ו מצעדי גבר ב"ק סי' לב אות ג
ד/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ו משאת מרדכי ב"ק עמ' לג
ד/ו משנת ר' אהרן ב"ק עמ' עב
ד/ו נחל שלמה ב"ק פ"ב עמ' קסא
ד/ו עוללות ישראל עמ' סח
ד/ו קונטרסי שעורים ב"ק שעור ח אות ב, יב
ד/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תעא
ד/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' עז, עט, רצח
ד/ו שערי שאול ב"ק עמ' קיד
ד/ו תורה שלמה שמות פכ"ב אות עב
ד/ו תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' ריב, ריז, שלד
ד/ז אפיקי מגינים ב"ק סי' יד
ד/ז באר דוד ב"ק ח"א סי' כא אות ו
ד/ז באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון
ד/ז בדי הארון (הכהן) עמ' 366
ד/ז בית יחזקאל (סרנה) ב"ק עמ' קמז
ד/ז ברור הלכה ב"ק י ע"א ציון ה
ד/ז ברכת אברהם (יענר) סי' יב
ד/ז דינא דגרמי (ברזל) באור המשפט סי' סט, קט
ד/ז חזון יחזקאל ב"ק פ"ו ה"ג
ד/ז חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' יח עמ' פח
ד/ז חיים ומלך
ד/ז חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 220 {מ"מ}
ד/ז חק לישראל שומרים עמ' 1076, 1077 {הלכה למשה}, 1203
ד/ז חקקי לב ח"א דף עז ע"א
ד/ז מאור למלך ב"ק עמ' קי {מ"מ}, קיב {אהא"ז}
ד/ז מטה אשר
ד/ז מלך שלם
ד/ז מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' קכח
ד/ז מעשה בצלאל סי' תסט
ד/ז מצעדי גבר ב"ק סי' לד אות א
ד/ז משאת המלך (אדרי)
ד/ז משנת ישראל סי' כ אות יא
ד/ז נחל שלמה ב"ק פ"ב עמ' קסב
ד/ז סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' כד-כז
ד/ז קרית מלך
ד/ז שושנת יעקב (הורוויץ) סי' שצו סעיף ג
ד/ז שמע אברהם דף כח ע"א, כט ע"א
ד/ז שעורי הלכה עמ' עח
ד/ז שערי זיו ח"ב דף יד ע"א
ד/ז שערי יצחק (תשיז) עמ' קסג
ד/ז שערי שאול ב"ק עמ' קמ, קמג, קמז
ד/ז תורת ההגיון בהלכה עמ' 91
ד/ז תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' טו
ד/ח אהל אבות ב"ק סי' סט ס"ק א {אהא"ז}
ד/ח אוצרות יהושע עמ' רצא
ד/ח אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' לה
ד/ח באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"א ה"ב מושב שרים אות כא {אהא"ז}, פ"ד הי"ב מושב שרים אות נט {אהא"ז}
ד/ח בית זבול ח"ד עמ' ו, י
ד/ח בית יחזקאל (סרנה) ב"ק עמ' לד
ד/ח בני שמואל דף נא ע"ד
ד/ח ברור הלכה ב"ק כג ע"א ציון א, מ ע"א ציון ח, נו ע"א ציון ס, עד ע"ב ציון ז
ד/ח גבול יהודה (אשכנזי) חי' ב"ק דף טז ע"א {מ"מ}
ד/ח גדולי שמואל ב"ק דף יד, לג ע"א, לד ע"א, מא {או"ש}
ד/ח דברי אליהו (חזן) ח"א עמ' לו-לז
ד/ח דליית הכרם עמ' תתתל {מ"מ} [צ"ל אינה אלא לדעת ר' ישמעאל]
ד/ח המאיר לארץ לעיל פ"ב ה"ז
ד/ח המדות לחקר ההלכה מדה ג אות ה, מדה טו אות נב
ד/ח זרע יצחק (לומברוזו)
ד/ח חזו"א על הרמב"ם
ד/ח חזון ישעיהו (שור) דף יב ע"א {שאל בחזקת תם ונמצא מועד}
ד/ח חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' מג עמ' קלג, סי' מט עמ' קמב
ד/ח חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' קעה
ד/ח חי' ירוחם
ד/ח חסדי דוד ח"ד עמ' נו
ד/ח חק לישראל שומרים עמ' 25 {אהא"ז}, 905, 1309 {אהא"ז}
ד/ח כוכב מיעקב (גרינברג) דף ל ע"א וע"ד
ד/ח כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' ריג
ד/ח לב אריה (קרלין) עמ' כו
ד/ח לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' לג אות א-יב
ד/ח מטה אשר
ד/ח מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' רג
ד/ח מלך שלם
ד/ח מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קכו ע"א {לח"מ}, קכח ע"ב
ד/ח מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' נב
ד/ח מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' צ {מ"מ, לח"מ}
ד/ח מעיל שמואל (פלורנטין) דף צד ע"ג
ד/ח מעיני המים
ד/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ח משאת מרדכי ב"ק עמ' קעה
ד/ח משנת יעקב
ד/ח נחלת עזריאל (הלוי) שבועות לג (קיג ע"ג בדפי הספר) {מ"מ}
ד/ח עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 184 {ראב"ד}, 569
ד/ח פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' רל
ד/ח קונטרסי שעורים ב"ק שעור טז אות ג
ד/ח קרית מלך
ד/ח שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' קיד
ד/ח שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' קעג
ד/ח שלל דוד
ד/ח שעורי ר' שלמה עמ' רט-רי
ד/ח שער משפט סי' א ס"ק ד
ד/ח תורת אמת (תשסו) עמ' תלא
ד/ח תורת הנזיקין - ביאורים סי' קט
ד/ח תחומין ח"ד עמ' 397
ד/ח תרומת הכרי עמ' יד, כה, קצג
ד/ט באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"ו ה"ו מושב שרים אות כו
ד/ט ברור הלכה ב"ק כג ע"א ציון א, מ ע"ב ציון ב
ד/ט גבול יהודה (אשכנזי) חי' ב"ק דף טז ע"ד, יז ע"א
ד/ט האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' רלה {אסרו חכמים לגדל וכו' את הכלב}
ד/ט לקוטי שיחות חל"ו עמ' 102
ד/ט מוריה ח גל' ח עמ' כג
ד/ט מצעדי גבר ב"ק סי' ד אות ב
ד/ט משאת מרדכי ב"ק עמ' קעב
ד/ט משנת יעקב
ד/ט שער משפט סי' א ס"ק ה {מ"מ}
ד/י אהל אבות ב"ק סי' מג ס"ק ה {אהא"ז}, סי' פב ס"ק א, ט
ד/י באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"ג הי"ד באר שרים אות פט
ד/י בינת דניאל ח"ה עמ' סח {ראב"ד}
ד/י בית יחזקאל (סרנה) ב"ק עמ' לד, מג
ד/י ברור הלכה ב"ק יג ע"ב ציון מ, כג ע"א ציון א, מה ע"ב ציון ב
ד/י היכל התורה (פינצוק) חוב' ב עמ' ט-י
ד/י חק לישראל נזיקין עמ' 174
ד/י לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' מ אות ו-ז
ד/י לחקרי הלכות סי' כג
ד/י מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' קצה
ד/י מחקרים במשפט התלמודי עמ' 101
ד/י מטה אשר
ד/י מלך שלם
ד/י מצעדי גבר ב"ק סי' לד אות ד
ד/י מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/י משאת מרדכי ב"ק עמ' נב, קצה
ד/י משנת ר' אהרן ב"ק עמ' קח
ד/י משפטי עזיאל ח"ד עמ' רכ
ד/י עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' רצו
ד/י פנס שלמה
ד/י פרי עץ חיים (אביגדור)
ד/י קונטרסי שעורים ב"ק שעור ח אות יד
ד/י קרן הצבי מצוה עו אות ב
ד/י רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' עא
ד/י שושנת יעקב (הורוויץ) סי' שמז סעיף א {ראב"ד}, סי' שצו סעיף ד {מ"מ}
ד/י שעורי הגרד"ש ב"ק סי' ה אות ב ד"ה והנה יתבאר {ראב"ד}
ד/י שעורי ר' שלמה עמ' רכ
ד/י שערי זיו ח"ב דף יד ע"ב, טו ע"ד, כ ע"ד {ראב"ד}
ד/י שערי שאול ב"ק עמ' כג, קמג, קפט
ד/י תורת חיים (שור) ב"ק מה ע"ב
ד/י תחומין ח"ד עמ' 397
ד/י תפארת אברהם ב"ק עמ' ח
ד/יא אבן האזל (גם בהשמטות, דף פ ע"ג)
ד/יא אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קמ {ר"ח הלוי}
ד/יא אבני החושן סי' שצו סעיף ב
ד/יא אגודת אזוב ח"ב דף נט ע"ד, ס ע"ג
ד/יא אהל אבות ב"ק סי' עח ס"ק א {ר"ח הלוי}
ד/יא אולם המשפט סי' רצא סעיף י
ד/יא אוצמפה"ת ב"מ לו ע"ב הע' 28 {ר"ח הלוי}
ד/יא אור הישר [אור הישר ב"ק נו ע"ב וב"מ לו ע"א]
ד/יא אפיקי מגינים ב"מ סי' כט
ד/יא אשל אברהם (שפירא) עמ' שא {למסעדו}
ד/יא באר דוד ב"מ - שומרים סי' טו אות ד {ר"ח הלוי}, סי' טז אות א, ג {ראב"ד}, ד {ר"ח הלוי}
ד/יא באר דוד ב"ק ח"ב סי' כה אות ח
ד/יא באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"ד ה"ד מושב שרים אות כא {גליונות חזו"א לגר"ח}, כג {או"ש}, כד, ה"ז מושב שרים אות לט, ה"ח מושב שרים אות מא {ר"ח הלוי}, מג {או"ש}, ה"ט מושב שרים אות מד {ר"ח הלוי}, ה"י מושב שרים אות מח {ר"ח הלוי}, הי"ב מושב שרים אות נט {או"ש}, פ"ז ה"א מושב שרים אות ב {ר"ח הלוי}, פי"ד ה"ו מושב שרים אות כד {ר"ח הלוי}, פ"ז ה"א מושב שרים אות ה {ר"ח הלוי}
ד/יא בדי הארון (הכהן) עמ' 364
ד/יא בינת דניאל ח"ה עמ' סט
ד/יא בית אהרן (סוויאדישץ) דף כז ע"ד, כח ע"א וע"ד, כט ע"א
ד/יא ברור הלכה ב"ק נו ע"ב ציון ד, ב"מ לה ע"ב ציון ג פסקה ה {ר"ח הלוי}
ד/יא גדולי שמואל ב"ק דף ב ע"א, כב ע"א, מ, מה, נא {או"ש}
ד/יא דברות משה ב"ק ח"א סי' לה ענף א
ד/יא דברי חיים ב"מ לו ד"ה הראב"ד {ראב"ד}
ד/יא דברי יוסף (קונביץ) עמ' 66
ד/יא דרכי משפט - שומרים סי' יב סעיף ב
ד/יא היכל התורה (פינצוק) חוב' ב עמ' ח-י
ד/יא המדות לחקר ההלכה מדה ט אות כ, מדה י אות נא, מדה טו אות מט ואות נב
ד/יא זכרון משה (קרונז'ק) עמ' יז-יט
ד/יא חדושים ובאורים (גרי') ב"ק סי' ט ס"ק ג
ד/יא חזו"א על הרמב"ם
ד/יא חזון יחזקאל ב"ק פ"ו ה"ג
ד/יא חי' הגר"ח ב"מ עמ' קכד
ד/יא חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' יח עמ' פז {אהא"ז}, סי' נז עמ' קנה-קנו
ד/יא חי' חתם סופר
ד/יא חי' ר' חיים הלוי דף צ
ד/יא חיים ומלך
ד/יא חלקת יואב מהדו"ת סי' טו
ד/יא חסדי דוד ח"ד עמ' פ
ד/יא חק לישראל נזיקין עמ' 174, שומרים עמ' 19 {או"ש}, 623 {או"ש}, 1160-1159 {פרי עץ חיים}, 1164 {ר"ח הלוי}, 1168 {ר"ח הלוי}, 1169 {גליונות חזון איש על ר"ח הלוי}, 1183, 1203, 1204 {ר"ח הלוי}, שכירות עמ' 517
ד/יא טבעת החושן ח"ה עמ' שכ
ד/יא יסודות בדיני פקדון עמ' 138
ד/יא לב מבין
ד/יא לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' מ אות ט
ד/יא לחם שערים סי' צד
ד/יא לקוטי שעורים (שטיין) ב"מ סי' טז ס"ק ג {ר"ח הלוי}
ד/יא לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' רכט-רל {ר"ח הלוי}
ד/יא מאור למלך ב"מ עמ' קצו-קצט
ד/יא מאור למלך ב"ק עמ' סב {ר"ח הלוי}
ד/יא מוריה גל' ריט עמ' לט
ד/יא מצעדי גבר ב"ק סי' לד אות ב
ד/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/יא משאת מרדכי ב"ק עמ' רנא
ד/יא משנה ראשונה עמ' 330, 332, 333, 335
ד/יא משנת יעקב כאן
ד/יא משנת יעקב משפטים עמ' ה {ר"ח הלוי}, ו-ז, ט-י {אהא"ז}
ד/יא משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' קמז, קנ
ד/יא משפטי עזיאל ח"ד עמ' ריט
ד/יא נשמת כל חי ח"ב דף פג ע"ג
ד/יא נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' שכח, שכט {ר"ח הלוי ד"ה והנה יש}, שמד {ר"ח הלוי ד"ה והנה יש}
ד/יא נתן חכמה ב"ק סי' ב
ד/יא סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' כז-כט
ד/יא פנס שלמה
ד/יא פנת יקרת (תשנד) סי' קי אות א-ב {ר"ח הלוי}
ד/יא פנת יקרת (תשעא) עמ' תעד-תעה {ר"ח הלוי}
ד/יא פרי עץ חיים (אביגדור)
ד/יא צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קמא ע"ב
ד/יא קונטרסי שעורים ב"ק שעור טז אות ו
ד/יא קרית מלך
ד/יא רווחא שמעתתא ח"א עמ' קלט
ד/יא שולי הגליון עמ' קסא
ד/יא שושנת יעקב (הורוויץ) סי' שצו סעיף ה {רמב"ם}, סעיף ז {מ"מ}
ד/יא שיח אפרים עמ' כט
ד/יא שנתון המשפט העברי ח"ב עמ' 387
ד/יא שעורי הגרד"ש ב"ק סי' לא אות ג ד"ה והראב"ד
ד/יא שעורי הלכה עמ' עו
ד/יא שעורי עיון התלמוד ב"מ שעור פח
ד/יא שעורי ר' שלמה עמ' רכא {ר"ח הלוי}, רכב {ראב"ד}
ד/יא שעורי ר"א ליכטנשטין פ' השואל עמ' 233 {ר"ח הלוי}
ד/יא שערי זיו ח"ב דף יג ע"ד
ד/יא שערי שאול ב"ק עמ' כג, קמד, קנג, קנח
ד/יא תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' תשסו, תשעג
ד/יא תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' רנב-רנג
ד/יא תפארת אברהם ב"ק עמ' י
ד/יב אבן ציון עמ' תכה
ד/יב אהל אבות ב"ק סי' צא ס"ק א
ד/יב אולם המשפט סי' תא סעיף א {לח"מ}
ד/יב באר דוד ב"ק ח"ב סי' כג אות א, סי' כה אות ג
ד/יב באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"ד ה"ד מושב שרים אות כד {הלכה למשה}, פ"ט הי"ב מושב שרים אות מה
ד/יב גבול יהודה (אשכנזי) חי' ב"ק דף טז ע"ד
ד/יב דברי משה (ברנשטיין) ב"ק עמ' כח
ד/יב המדות לחקר ההלכה מדה טו אות נב
ד/יב חזון יחזקאל ב"ק פ"ה ה"א
ד/יב חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' רלא
ד/יב חק לישראל שומרים עמ' 904
ד/יב מוריה גל' ריט עמ' לט
ד/יב משפטי עזיאל ח"ד עמ' רכא
ד/יב נחל שלמה ב"ק פ"ב עמ' קסב
ד/יב פנת יקרת (תשנד) סי' קי אות ב
ד/יב פנת יקרת (תשעא) עמ' תעו
ד/יב שלל דוד
ד/יב שערי זיו ח"ב סי' יב (דף כב ע"א)
ד/יב תרביץ ז עמ' 277
ד/יג אולם המשפט סי' שצד סעיף ה
ד/יג באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"ד הי"ד מושב שרים אות סח {או"ש}
ד/יג בגדי חמודות שמות פכ"ב פסוק ד
ד/יג בית יעקב (טבשונסקי) סי' שצד סעיף ג
ד/יג ברור הלכה ב"ק נח ע"ב ציון א
ד/יג חזו"א על הרמב"ם
ד/יג חק לישראל נזיקין עמ' 296, 391
ד/יג מלך שלם
ד/יג משנה ישרה עמ' קיא {או"ש}
ד/יג משפט שלמה (זפרני, תשנה) סי' ו סעיף ג
ד/יג עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 561
ד/יג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שכט
ד/יג קרן הצבי מצוה צא אות ג, מצוה קכה אות ג
ד/יג קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' פד
ד/יג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' שכה
ד/יג שושנת יעקב (הורוויץ) סי' שצד סעיף ג
ד/יג תוי"ט ב"ק פ"ו מ"ב
ד/יג תורה שלמה שמות פכ"ב אות צא, קא
ד/יג תורת חיים (שור) ב"ק נח ע"ב
ד/יד אבני נזר אהע"ז סי' קיט אות קד
ד/יד אור הישר [מקום שמואל סי' ג]
ד/יד אורים ותומים עם ברכת אריאל אות רכד
ד/יד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ד/יד באר דוד ב"ק ח"ב סי' לב אות ב
ד/יד באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"ד הי"ג באר שרים אות סה
ד/יד בית אהרן (צוקרמן) עמ' קצט {לח"מ}
ד/יד בית יעקב (טבשונסקי) סי' שצד סעיף ג {לח"מ}
ד/יד ברור הלכה ב"ק נח ע"ב ציון א
ד/יד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' רפו
ד/יד המדות לחקר ההלכה מדה יט אות לה
ד/יד זרע יצחק (לומברוזו)
ד/יד יביע אומר (גרוברט) עמ' 162 {דקל רומי}
ד/יד ימי שלמה
ד/יד מגן שאול (חנניה) דף טז ע"א
ד/יד מטה אשר [מעיל שמואל (פלורנטין) סי' סא]
ד/יד מלך שלם
ד/יד מנחת אשר ב"ק עמ' פז {לח"מ}
ד/יד מנחת חינוך ח"א עמ' רפב
ד/יד מעיל שמואל (פלורנטין) דף צד ע"ד
ד/יד מעיני המים
ד/יד מפתח הבאורים [גרי"ז דף פ]
ד/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/יד משאת מרדכי ב"ק עמ' רנב
ד/יד משפט שלמה (זפרני, תשנה) סי' ו סעיף ג
ד/יד נר למאור (רבינוביץ) דף נה ע"ד
ד/יד עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 569
ד/יד פרי אליהו ח"א סי' עא
ד/יד פרי עץ חיים (אביגדור)
ד/יד קונטרסי שעורים ב"ק שעור י אות יד
ד/טו נתן פריו חנוכה עמ' קנו


ה/712 הלכות נזקי ממון פרק ה *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ה/רה"פ הלכה למשה (אמריליו) ח"א
ה/רה"פ יד פשוטה
ה/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ה/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ה/רה"פ פי' ר"י קאפח
ה/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ה/רה"פ רמב"ם לעם
ה/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ה/א אהל אבות ב"ק סי' ב ס"ק ג-ד, יט, סי' ו ס"ק ב, ד-ה, סי' ח ס"ק ג
ה/א איכות הסביבה עמ' 42, 117
ה/א אמרי יואל (הרצוג) פרשת משפטים דרוש ז דף עח ע"ג, עט ע"א
ה/א אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' טז
ה/א אנצי"ת ע' בהמה דקה הע' 18, 20
ה/א באר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 167
ה/א באר ראי עמ' קצח
ה/א באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"ג ה"ה מושב שרים אות לב, פ"ח ה"ה מושב שרים אות כג
ה/א בית אהרן וישראל גל' לב עמ' מז, גל' מ עמ' ל {אסור להזיק}
ה/א בית יעקב (טבשונסקי) סי' שצז סעיף א-ב
ה/א בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' א, ג, ח
ה/א ברור הלכה ב"ק כג ע"ב לפני ציון ו ובציון ו
ה/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' שלה
ה/א גשר יהושע עמ' 233
ה/א דבר יהושע (שו"ת) ח"ד סי' נד ס"ק ה
ה/א דברות משה ב"ק ח"א סי' יח ענף ז
ה/א דברי משה (ברנשטיין) ב"ק עמ' ו-ח, י, טו {תיב אמסחתא}
ה/א התורה והמדינה חי"א עמ' רלז, תריא
ה/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' תנד
ה/א זכרון יעקב ב"ק סי' יא אות ג, סי' מא אות ג, סי' מח אות א, ה
ה/א חוות יאיר (תשנז) עמ' תנה
ה/א חוות יאיר סי' קסה
ה/א חי' הגרא"א דסלר עמ' רלד
ה/א חק לישראל נזיקין עמ' 113, ערבות עמ' 168
ה/א יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רסא
ה/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' שג
ה/א לבוש מרדכי ב"ב (תשעד) סי' יא אות ב-ג
ה/א להורות נתן - שו"ת ח"ב עמ' קמה ע"א, ח"ג עמ' קנו ע"א
ה/א מטה אשר כאן, ודף עד ע"ג
ה/א מלך שלם
ה/א מנחת אלימלך עמ' לד
ה/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/א משאת מרדכי ב"ק עמ' קג
ה/א משב יעקב ח"ב עמ' קלו
ה/א משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תתסג
ה/א משפט שלמה (זפרני, תשנה) סי' כה סעיף ג ס"ק ב
ה/א משפטי הלוי ח"א סי' ח אות א-ב עמ' רי-ריא {אינו חייב לגדור}
ה/א משפטי ישראל עמ' 149
ה/א נועם חט"ז עמ' נ
ה/א נחל שלמה ב"ק פ"ב עמ' קסב
ה/א נתן פריו סוגיות ח"א עמ' לט
ה/א ס' המקח עמ' קיט
ה/א עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' רמה
ה/א עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' פב
ה/א עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' פא
ה/א עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' רמד
ה/א ענבי פתחיה עמ' 103
ה/א ענפי ארז (זי') דף צד ע"ד
ה/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שכט
ה/א פני משה (שלז')
ה/א פרשת השבוע (תשעב) ח"ג עמ' 220
ה/א פשר דיני הנזיקין בתלמוד עמ' 112
ה/א צהר גל' ז עמ' 13
ה/א קהלות יעקב ב"ק סי' א
ה/א קובץ ביאורים (שפירא)
ה/א קרית מלך
ה/א קרן הצבי מצוה קיג אות ב, ה, ח
ה/א קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' עא
ה/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קע
ה/א שו"ע הרב הל' נזקי ממון ס' א
ה/א שושנת יעקב (הורוויץ) סי' שעח סעיף א {רמב"ם}, סי' שצז סעיף א {מ"מ}
ה/א שנתון המשפט העברי ח"ט עמ' 371, חט"ז עמ' 52, 53
ה/א שעורי ר' יחיאל מיכל ב"ק ח"ב אות צא
ה/א שעורי ר"א ליכטנשטין דינא דגרמי עמ' 175
ה/א תורה שלמה שמות פכ"ב אות פז, קז
ה/א תורת החוף ימים סי' יח
ה/א תחומין ח"ח עמ' 246, חי"ז עמ' 64
ה/ב אוצר א"י ח"ד עמ' 230, ח"ו עמ' 185
ה/ב אור הישר
ה/ב איכות הסביבה עמ' 42, 117
ה/ב אנצי"ת ע' א"י ח"ג הע' 111, ע' בהמה דקה הע' 13, 14, 18, 26, 33, 49
ה/ב באר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 167
ה/ב באר ראי עמ' קצח
ה/ב באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון
ה/ב בית יעקב (טבשונסקי) סי' תט סעיף א {מ"מ}, סעיף ד
ה/ב ברור הלכה ב"ק עט ע"ב ציון ה, ו, ואחרי ציון י {מ"מ}, פ ע"א ציון ז
ה/ב גשר יהושע עמ' 233
ה/ב התורה והמדינה חי"א עמ' רפ, תריא
ה/ב חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף ריט {הלכה למשה (אמריליו)}
ה/ב ידי אליהו
ה/ב ידי אליהו דף סד ע"ג
ה/ב משאת מרדכי ב"ק עמ' רצו
ה/ב משנת יעקב
ה/ב משרת משה (עטייה)
ה/ב נגד מלכים (כלפון) סי' כב
ה/ב נועם חט"ז עמ' נ
ה/ב נחל שלמה ב"ק פ"ב עמ' קסב
ה/ב נחמד למראה ח"א דף נ ע"ד
ה/ב עטרת ישראל עמ' שפ
ה/ב עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' רמד
ה/ב ענבי פתחיה עמ' 103
ה/ב ענפי ארז (זי') דף צד ע"ד
ה/ב פרשת השבוע (תשעב) ח"ג עמ' 220
ה/ב פשר דיני הנזיקין בתלמוד עמ' 112
ה/ב שעורי ר' יחיאל מיכל ב"ק ח"ב אות צא, קכו
ה/ב תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' שה
ה/ב תחומין ח"ח עמ' 249, 313, חי"ז עמ' 64
ה/ג אבן האזל
ה/ג אבני החושן סי' רעד סעיף א
ה/ג אוצרות הרמב"ם
ה/ג אור הישר [מל"מ הל' ביכורים פ"ב הי"א, אור הישר ירושלמי כלאים פ"ב ה"ג]
ה/ג איכות הסביבה עמ' 73
ה/ג אמונת עתיך גל' 109 עמ' 128
ה/ג אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' לט
ה/ג אנצי"ת ע' בהמה דקה הע' 70, 71
ה/ג באר מרים פ"ו הי"ב
ה/ג באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופי"ג הי"ד מושב שרים אות עה
ה/ג בארות יצחק (הכהן) עמ' שיד
ה/ג בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' לז
ה/ג בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' קו
ה/ג ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' נו
ה/ג ביצחק יקרא (תשע) סי' צז סעיף א ד"ה והנה הרמב"ם
ה/ג בית אהרן (כהן)
ה/ג בית יעקב (טבשונסקי) סי' רעד סעיף א
ה/ג בכורי הארץ עמ' 322, 326, 333-337 {השמיט תקנה לנטוע סמוך למיצר}, 339, 340
ה/ג בני דוד
ה/ג ברור הלכה ב"ק פ ע"ב ציון ט, פא ע"א ציון א, ב, ה, ח, פא ע"ב לפני ציון א (פעמיים), וציון א, ה
ה/ג ברכת מרדכי ב"ב עמ' קעה
ה/ג ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' קפז
ה/ג ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' שנז
ה/ג גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' קסד
ה/ג גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שנח
ה/ג גביע הכסף ח"ד עמ' צז {חוץ לתחום}
ה/ג דברות משה יבמות עמ' קסג
ה/ג דברות משה מועד ח"א עמ' סא {אבל אם נמצא על המיצר ולח"מ}
ה/ג דברי שלמה (אסרף)
ה/ג דליית הכרם עמ' תתתל [בביצה - צ"ל כביצה]
ה/ג דרכי חושן (תשסח) עמ' קלג
ה/ג האיר ממזרח יהושע עמ' כא {עשרה תנאים}, כב {מפסג ועולה}
ה/ג הדר איתמר עמ' קלח {היזמי והיגי}
ה/ג הלכות מדינה ח"ב עמ' רב, ח"ג עמ' ז
ה/ג המאיר לארץ [מרכבת המשנה הל' ביכורים פ"ב הי"א]
ה/ג המשפט העברי עמ' 451-453
ה/ג הר המלך ח"ד עמ' מח
ה/ג זכרון שמואל עמ' פד
ה/ג חוות בנימין ח"ב עמ' תקסה {לח"מ}
ה/ג חוקת עולם עמ' 145 {קלע בים טבריה}
ה/ג חזו"א יו"ד סי' רט ס"ק יב, ב"ק סי' יח ס"ק יד, חו"מ ליקוטים סי' יט לדף פא
ה/ג חזו"א על הרמב"ם
ה/ג חזון יחזקאל ב"מ פי"א הי"ד
ה/ג חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' מא, ב"ק-ע"ז עמ' כו-כז
ה/ג חלק יעקב (אביגדור), חלק הפלפולים עמ' 2
ה/ג חסדי דוד ח"ד עמ' קיד
ה/ג ידי אליהו כאן, ודף סו ע"א
ה/ג ימי שלמה
ה/ג כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' קנב-קנג
ה/ג לדוד עד עולם עמ' 99 {לח"מ - השמיט אילן הסמוך למיצר}
ה/ג מאור הקדש מעילה עמ' קיב
ה/ג מבוא למשנה תורה עמ' 88, 124
ה/ג מבית מאיר ח"ג עמ' קנב
ה/ג מגדל עז עמ' תרמא
ה/ג מגן שאול (חנניה) דף טז ע"א
ה/ג מוריה גל' רה עמ' עג-עה, גל' רמג עמ' נט {תועה בין הכרמים מפסג ועולה}
ה/ג מטה אשר
ה/ג מילי דמרדכי
ה/ג מלך שלם דף קיא ע"א-ע"ד
ה/ג מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' שח
ה/ג מעדני ארץ כלאים עמ' צח
ה/ג מעיני המים
ה/ג מצעדי גבר קדושין סי' ז ענף ב אות א
ה/ג מקורות לפסקי הרמב"ם
ה/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/ג משאת מרדכי ב"ק עמ' רצז-רצח
ה/ג משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' שכג
ה/ג משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' שלח, שמב
ה/ג משך חכמה דברים פל"ג פס' כג
ה/ג משנת יעקב כאן
ה/ג משנת יעקב קרבנות עמ' קצה
ה/ג משנת ראשונים (בארי) - ברורי הלכות עמ' לא {לח"מ}
ה/ג משפטי עזיאל ח"ו עמ' קסה
ה/ג משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' לו {גידול בהמה דקה בימינו}, ס {עשבים בשדה תלתן}, קע {חורשין ונהרות אינם הפקר}
ה/ג נחלת שמעון (קרסנר) יהושע ח"ב סי' נח אות ט
ה/ג נחמד למראה ח"ד דף מד ע"ד {לח"מ}
ה/ג נתיבים במשפט העברי עמ' 59, 57, 55, 50
ה/ג סודו של המשפט העברי עמ' 389
ה/ג סיני ק עמ' רפז
ה/ג עומק הפשט ח"ג עמ' כב
ה/ג עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' קיז
ה/ג עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 569
ה/ג ענפי ארז (זי') דף סד ע"ב
ה/ג עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 104
ה/ג עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 112
ה/ג ערהשה"ע זרעים סי' קלט אות ה
ה/ג ערוגת הבושם (בדרשי) דף ח ע"ג
ה/ג ערוגת הבושם (בדרשי) דף ח ע"ג {כ"מ}
ה/ג פרשת השבוע (תשעב) ח"ב עמ' 130
ה/ג צפנת פענח דברים עמ' קיב-קיג
ה/ג קדושת עיניים (תשעא) פ"ב אות קנא
ה/ג קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' תב
ה/ג קונטרסי שעורים ב"ב דף קטז
ה/ג קרבן אליצור דף סז ע"ד
ה/ג קרית מלך
ה/ג ראה חיים ח"א דף עד ע"א (עמ' רמט) {הלכה למשה}
ה/ג שו"ע הרב הל' הפקר קו"א אות א
ה/ג שו"ת הרדב"ז סי' אלף תמז
ה/ג שו"ת ממעמקים ח"ג עמ' רפח
ה/ג שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רעד סעיף א
ה/ג שלל דוד
ה/ג שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' שכח
ה/ג שנתון המשפט העברי ח"ט עמ' 317, חט"ז עמ' 68
ה/ג שעורי הגרב"ד ב"ק ח"ב עמ' פא
ה/ג שערי זיו ח"ב דף עז ע"ב {השמיט ביכורים באילן הנוטה}
ה/ג שערי טהר ח"א שער ב סי' א אות א
ה/ג שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 54, 56, 58-63
ה/ג תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' רסז-רסח
ה/ג תורת זרעים עמ' לט {רק עשבים שעלו מאליהן}
ה/ג תורת חיים (שור) ב"ק פא ע"א {תנאי ד}
ה/ג תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' ח
ה/ג תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' שה
ה/ג תחומין חי"ז עמ' 64
ה/ג תלפיות ו חוב' א עמ' 449
ה/ג תרומת הגורן ח"ב עמ' 178
ה/ד אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' סד
ה/ד באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון
ה/ד ברור הלכה ב"ק פא ע"ב ציון ג, ד
ה/ד דברי סופרים (רובינשטיין) עמ' 41
ה/ד הלכות מדינה ח"ג עמ' יא
ה/ד המשפט העברי עמ' 452
ה/ד חוקת עולם עמ' 144 {מהלכים בשבילי הרשות}
ה/ד חלק יעקב (אביגדור), חלק הפלפולים עמ' 2
ה/ד טבעת החושן ח"ד עמ' 324 {מ"מ}
ה/ד ידי אליהו
ה/ד כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קעד, שד
ה/ד מבוא למשנה תורה עמ' 88
ה/ד מגדל עז עמ' תרמא
ה/ד מוריה גל' רה עמ' עג {"אמרה"}
ה/ד מקור חסד עמ' שפז
ה/ד משנת יוסף שביעית ח"ד עמ' סו-סז
ה/ד סגולת ישראל שמות עמ' קסח {וכן שור ובקר שהזיק פטור וכו'}
ה/ד קדושת עיניים (תשעא) פ"ב אות קנא
ה/ד שמרו משפט ח"א עמ' קפז
ה/ד שנתון המשפט העברי ח"ט עמ' 317, חט"ז עמ' 68
ה/ד שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 77
ה/ד תורת חיים (שור) ב"ק פא ע"א
ה/ה אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' רעא {בחו"ל}
ה/ה אנצי"ת ע' בהמה דקה הע' 39, 41, 42
ה/ה באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"ה ה"ג מושב שרים אות יד
ה/ה ברור הלכה ב"ק פא ע"ב ציון ג, ד
ה/ה ברכה למנחם עמ' 61 {לח"מ}
ה/ה בשמן רענן ח"ב עמ' קי
ה/ה דברי תורה (תאומים) דף ה ע"ד
ה/ה המשפט העברי עמ' 453
ה/ה חזו"א ב"ק סי' יב ס"ק ג
ה/ה חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' מב, ב"ק-ע"ז עמ' כו
ה/ה טעם ודעת הל' טו"מ פ"ח שעה"צ אות קפד
ה/ה יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רמו, רנח
ה/ה מגדל עז עמ' תרמא
ה/ה מועדי ה' (נתנזון) סוכות עמ' לו
ה/ה מוריה גל' רה עמ' עג {רמב"ם}, גל' ריג עמ' קב {אהא"ז}
ה/ה מקראי קדש (תשנג) עמ' ל
ה/ה משפט המלחמה עמ' קמח
ה/ה משפטי הלוי ח"א סי' ב אות ה עמ' צו
ה/ה נתיבים במשפט העברי עמ' 41
ה/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שיט
ה/ה קדושת עיניים (תשעא) פ"ב אות קנא
ה/ה קונטרסי שעורים ב"ב דף 232
ה/ה שערי זיו ח"ב דף עז ע"ב
ה/ה שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 55, 61, 67
ה/ו באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון
ה/ו ברור הלכה ב"ק פא ע"ב ציון ג
ה/ו בשמן רענן ח"ב עמ' קי
ה/ו דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' ריא
ה/ו חזו"א ב"ק סי' יב ס"ק ג
ה/ו מגדל עז עמ' תרמא
ה/ו מועדי ה' (נתנזון) סוכות עמ' לח
ה/ו משנת יוסף שביעית ח"ד עמ' סח
ה/ו משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' עה
ה/ו משנת יעקב קנין עמ' קמד, רצה {לח"מ}
ה/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קצב
ה/ו שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רעד סעיף א
ה/ו תורת חיים (שור) ב"ק פא ע"א
ה/ז איכות הסביבה עמ' 114
ה/ז אנצי"ת ע' בהמה דקה הע' 22, 45, 47
ה/ז באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון
ה/ז בית יעקב (טבשונסקי) סי' תט סעיף א
ה/ז ברור הלכה ב"ק עט ע"ב ציון מ
ה/ז חסדי דוד ח"ד עמ' קי
ה/ז כבוד מלכים (מרגליות) {שלשים יום}
ה/ז מטה אשר
ה/ז מעיני המים
ה/ז משאת מרדכי ב"ק עמ' רצו
ה/ז ערוגת הבושם (בדרשי) דף ח ע"ב
ה/ז ערוגת הבושם (בדרשי) דף ח ע"ב {בהמה דקה}
ה/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קצב
ה/ח אנצי"ת ע' בהמה דקה הע' 36, 49
ה/ח באר ראי עמ' קצז
ה/ח באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון
ה/ח בית זבול ח"ד עמ' יא
ה/ח ברור הלכה ב"ק פ ע"א ציון ח
ה/ח גוילין נצולין עמ' ריז {או"ש}
ה/ח גשר יהושע עמ' 233
ה/ח הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' קסה
ה/ח נועם חט"ז עמ' מט
ה/ח עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 569
ה/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קצב
ה/ח שו"ע הרב הל' נזקי ממון ס' טז
ה/ח תחומין ח"ח עמ' 249, חי"ז עמ' 64 {מ"מ}
ה/ט אמונת עתיך גל' 117 עמ' 15
ה/ט אנצי"ת ע' בהמה דקה הע' 56, 58, 60, 61, 63, 65, 66, 69
ה/ט אשר למלך הל' ע"ז פ"ט ה"ח, הל' איסו"ב פכ"ב הט"ז
ה/ט באר ראי עמ' קצז-קצח
ה/ט באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון
ה/ט בחיר חיים
ה/ט בית אהרן (כהן)
ה/ט בית יעקב (טבשונסקי) סי' תט סעיף ג
ה/ט ברוך אומר חו"מ עמ' קעג*
ה/ט ברור הלכה ב"ק פב ע"ב ציון ס, פג ע"א ציון ג
ה/ט דברות אליהו ח"ג עמ' קעז {מדרבנן}, קעח
ה/ט הר המלך ח"א עמ' רט-רי, ח"ח עמ' שסח
ה/ט זה השער שער ג סי' קא
ה/ט חזון יחזקאל ב"ק פ"ח ה"ה
ה/ט ידי אליהו
ה/ט ישורון ח"כ עמ' מא {השמיט נידוי}
ה/ט מעין חיים עמ' קכד-קכה, קכט
ה/ט מעשה רקח
ה/ט משנה הלכות ח"ה סי' רצז
ה/ט משנת יעקב
ה/ט משנת משה כתובות עמ' קלה
ה/ט נועם חט"ז עמ' מט-נ
ה/ט פני משה (שלז')
ה/ט פרשת השבוע (תשעב) ח"ב עמ' 90
ה/ט פשר דיני הנזיקין בתלמוד עמ' 114
ה/ט קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' צט
ה/ט קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קסד
ה/ט קרית מלך
ה/ט קרן הצבי מצוה עב אות א, יד
ה/ט שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף צב ע"א
ה/ט שפתי דעת ח"ג עמ' רא
ה/ט תורה תמימה דברים פ' כב אות עט
ה/ט תחומין ח"ח עמ' 254, ח"ט עמ' 173
ה/י אנצי"ת ע' בהמה דקה הע' 69
ה/י באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון
ה/י ברור הלכה ב"ק פ ע"א ציון ד
ה/י חזו"א ב"ק סי' יב ס"ק ד
ה/י חיתו ארץ עמ' 54
ה/י מבוא למשנה תורה עמ' 262
ה/י משיב משפט עמ' קא
ה/י משפטי אמת עמ' תקמא
ה/י עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שיט
ה/י קרן הצבי מצוה יט אות ב, מצוה מג אות א, ט, מצוה נג אות א, מצוה עב אות יד


ו/713 הלכות נזקי ממון פרק ו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ו/רה"פ הלכה למשה (אמריליו) ח"א
ו/רה"פ יד פשוטה
ו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ו/רה"פ פי' ר"י קאפח
ו/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ו/רה"פ רמב"ם לעם
ו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ו/א אבי עזרי ח"ד
ו/א אהל אבות ב"ק סי' עה ס"ק ב
ו/א אהל שרה לאה עמ' ר {אבי עזרי}
ו/א אמרי בינה (אוירבך) אמרי שלמה סי' טז [א] ד"ה ולפענ"ד
ו/א אשר לשלמה (אשכנזי)
ו/א באר דוד ב"ק ח"א סי' כט אות כז
ו/א באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"א ה"ד באר שרים אות לב, פ"י ה"ג באר שרים אות כז
ו/א בגדי חמודות שמות פ"כא פסוק כט
ו/א בית אהרן (כהן)
ו/א בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' נג
ו/א ברור הלכה ב"ק כג ע"ב ציון ז, כד ע"א ציון ג
ו/א ברכת מרדכי ב"ק עמ' קלה
ו/א דברי תורה (תאומים) דף ו ע"ג {ספק}
ו/א הלכות קטנות ח"א סי' רסג
ו/א זכרון יעקב ב"ק סי' כו אות ב
ו/א חזקה רבה יו"ד הלכה קסט עמ' 272, 274, חו"מ ח"ב עמ' 211
ו/א חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"ק כד ע"ב]
ו/א חיי אריה (ליפקין) חו"מ סי' א אות ו
ו/א כך דרכו של תלמוד עמ' 14
ו/א מגן שאול (חנניה) דף טז ע"ד
ו/א מחנה יוסף (תשעב) סי' ע אות ז
ו/א מלך שלם
ו/א מנחה טהורה דף ק ע"ב
ו/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/א משאת מרדכי ב"ק עמ' קד
ו/א משנת חיים במדבר עמ' תלג
ו/א משנת יעקב
ו/א נחל שלמה ב"ק פ"ב עמ' קסג
ו/א נתן פריו סוגיות ח"א עמ' מג
ו/א עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 561
ו/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קעו
ו/א שחר אורך עמ' שיג {קירב נגיחותיו}
ו/א שעורי הגרד"ש ב"ק סי' ח ד"ה עוד
ו/א שערי יצחק (תשיז) עמ' קסא
ו/א תורת הנזיקין - ביאורים סי' קד
ו/א תפארת אברהם ב"ק עמ' עד {שלשה ימים}
ו/ב באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"ו ה"א מושב שרים אות א, פ"ח ה"א מושב שרים אות ב
ו/ב בית יחזקאל (סרנה) ב"ק עמ' קו
ו/ב ברכת הריח ח"א עמ' צח
ו/ב ברקאי ח"ה עמ' 30
ו/ב זכרון יעקב ב"ק סי' כו אות ב-ג, סי' לה אות ו
ו/ב חוות בנימין ח"ב עמ' תנו
ו/ב חזקה רבה יו"ד הלכה קסט
ו/ב לקוטי שיחות חל"ו עמ' 103
ו/ב מצעדי גבר ב"ב סי' יא אות ג
ו/ב מצעדי גבר ב"ק סי' ד אות ב
ו/ב משנת יעקב
ו/ב נזר אברהם מכות ועדות עמ' רמז
ו/ב נחל שלמה ב"ק פ"ב עמ' קסג
ו/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קעו
ו/ב שעורי הגרד"ש ב"ק סי' ח ד"ה עוד
ו/ג אגם מים עמ' ע {כ"מ}
ו/ג אמר יוסף (אלקלעי)
ו/ג אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' יט
ו/ג באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"א ה"א מושב שרים אות ה, פ"ו ה"ד מושב שרים אות כא, ה"ו מושב שרים אות כו, פ"י ה"ו מושב שרים אות מז, פי"א ה"א מושב שרים אות ו, פי"ב ה"א מושב שרים אות א
ו/ג בני שמואל דף נא ע"ב
ו/ג ברור הלכה ב"ק כו ע"א ציון ב, לט ע"ב ציון ב
ו/ג גדולי שמואל ב"ק דף לט
ו/ג דברות משה ב"ק ח"א סי' כו ענף א
ו/ג דברי אברהם (שדמי) ח"ד עמ' פג
ו/ג הלכה פסוקה ח"ג עמ' שיג
ו/ג המדות לחקר ההלכה מדה טו אות לח
ו/ג והיה העולם עמ' 166
ו/ג חזון יחזקאל ב"ק הוספה ה
ו/ג חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' מט עמ' קמב {אהא"ז}
ו/ג חסדי דוד ח"ד עמ' מג
ו/ג חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 21
ו/ג חק לישראל נזיקין עמ' 172, 173 {אהא"ז}, 366 {אהא"ז}
ו/ג יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רנח
ו/ג מגן שאול (חנניה) דף יז ע"א
ו/ג מטה אשר
ו/ג מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קל ע"ב
ו/ג מנחת אשר ב"ק עמ' נ
ו/ג מנחת חינוך ח"א עמ' רס, רסה, רעג
ו/ג מנחת יצחק (שטרק) דף ה ע"א-ע"ב
ו/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/ג משנת יעקב נזיקין עמ' לה, מ-מא
ו/ג משפטי עזיאל ח"ד עמ' רעז
ו/ג עין יצחק ח"ב עמ' תמט
ו/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שכה
ו/ג קרן הצבי מצוה קיג אות ג
ו/ג שאר יוסף ח"א עמ' קלג
ו/ג שו"ת מהרי"ק סי' פא
ו/ג שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רעד סעיף א
ו/ד אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' יט
ו/ד אנצי"ת ע' אפוטרופוס הע' 223, 224
ו/ד באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"א ה"א באר שרים אות ד, פ"ו ה"ג באר שרים אות יג
ו/ד בית יעקב (טבשונסקי) סי' תו סעיף ג
ו/ד ברור הלכה ב"ק לט ע"א ציון ה, לט ע"ב ציון ב
ו/ד גור אריה (צרמון)
ו/ד דברות משה ב"ק ח"א סי' כו ענף א
ו/ד הלכה פסוקה ח"ג עמ' שיג
ו/ד חי' מרן הגרי"מ עמ' קכא {לח"מ}
ו/ד חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 299
ו/ד חק לישראל נזיקין עמ' 172, 173 {אהא"ז}, 366 {אהא"ז}
ו/ד לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' מ אות י-יב
ו/ד מגן שאול (חנניה) דף יז ע"א
ו/ד מחשבת הקודש ח"ב דף סג ע"ג
ו/ד מלך שלם
ו/ד מנחת חינוך ח"א עמ' רס, רעג
ו/ד משאת מרדכי ב"ק עמ' קו, קעא
ו/ד משנת יעקב
ו/ד נחל שלמה ב"ק פ"ב עמ' קסג [צ"ע למה צריך העדאה לגבות מגופו]
ו/ד שאר יוסף
ו/ד שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף קמ ע"ב
ו/ד שעורי ר' יחיאל מיכל ב"ק ח"ב אות קטז {לח"מ}
ו/ד תחומין חכ"ב עמ' 100
ו/ה אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' יא-יב
ו/ה אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 241
ו/ה אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ו/ה אבן מלוכה (רביע)
ו/ה אהל אבות ב"ק סי' עו ס"ק ו, סי' עז
ו/ה אור הישר [אור הישר ב"ק לז ע"ב ודף לט ע"א]
ו/ה אמרי יוסף (דוידובסקי)
ו/ה אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' טז, כ
ו/ה באר אלחנן עמ' קסב
ו/ה באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"ב הי"ט מושב שרים אות עז, פ"ד הי"ג מושב שרים אות סג, פ"ט הי"ד מושב שרים אות נ, פ"י ה"ג באר שרים אות כח, פ"י ה"ח מושב שרים אות נא
ו/ה בדי הארון (הכהן) עמ' 370
ו/ה בינת דניאל ח"ה עמ' מז
ו/ה בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' נג
ו/ה בכורי אברהם דף א ע"ד, ב ע"ב-ע"ד
ו/ה בנין שלמה (רבינ') סי' לג
ו/ה ברור הלכה ביצה מ ע"א ציון ב, ב"ק כד ע"ב ציון ד, לט ע"א ציון ד
ו/ה ברכת מרדכי ב"ק עמ' קנט
ו/ה בתים לבדים עמ' תנב-תנד
ו/ה גדולי שמואל ב"ק דף כד
ו/ה דברות משה ב"ק ח"א סי' כז ענף א
ו/ה דברי אליהו (חזן) ח"א עמ' לח-מא
ו/ה דברי ירוחם סי' לב
ו/ה דברי פנחס ח"ב עמ' רצד-רצה {גרי"ז}
ו/ה הגהות חבר בן חיים
ו/ה הדם הקדוש עמ' 111-113
ו/ה זכרון יעקב ב"ק סי' נא אות י
ו/ה חזו"א ב"ק סי' ח ס"ק ז
ו/ה חזון יחזקאל ב"ק פ"ב ה"ב {מ"מ}, פ"ג ה"ד
ו/ה חסדי דוד ח"ד עמ' יב
ו/ה לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' ב אות ו
ו/ה מפתח הבאורים [גרי"ז דף סו, אבי עזרי ח"א]
ו/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/ה משאת מרדכי ב"ק עמ' קח-קט
ו/ה משיב נפש (גרוס) ח"ג עמ' עד-עט
ו/ה משנה הלכות ח"ג סי' קנז
ו/ה משנת יעקב
ו/ה משנת ר' אהרן ב"ק עמ' ח, יז
ו/ה נזר הקדש (קפלן)
ו/ה נחלת שמואל דף לג ע"ג
ו/ה נחלת שמעון (אמוראי) דף סג, סה
ו/ה נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' טו
ו/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שכה
ו/ה פנס שלמה
ו/ה קרית מלך
ו/ה רלב"ג שמות פכ"א פסוק כח עמ' ריח, תועלת ו עמ' רלט
ו/ה שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' קצח
ו/ה שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' רלב {אהא"ז}
ו/ה שעורי הגרב"ד ב"ק ח"ב עמ' יד
ו/ה שעורי ר' יחיאל מיכל ב"ק ח"ב אות קב
ו/ה תורה תמימה שמות פ' כא אות קצ
ו/ה תורת מיכאל עמ' קע {ראב"ד}
ו/ה תפארת אברהם ב"ק עמ' קיג-קטז
ו/ו אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' טז
ו/ו אולם המשפט סי' תז סעיף ב
ו/ו אור הישר [כ"מ לעיל פ"ד ה"ח]
ו/ו אמרי יוסף (דוידובסקי)
ו/ו באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"ד ה"ח באר שרים אות מא, ה"ט מושב שרים אות מד
ו/ו ברור הלכה ביצה מ ע"א ציון ב, ב"ק לט ע"א ציון ג, מ ע"ב ציון ב
ו/ו גבול יהודה (אשכנזי) חי' ב"ק דף טז ע"ד {מ"מ}
ו/ו זכרון יעקב ב"ק סי' נא אות ד {רשות משנה}
ו/ו חזו"א חו"מ ליקוטים סי' יט לדף מ
ו/ו חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"ק לט ע"ב]
ו/ו לקוטי שיחות חל"ו עמ' 102
ו/ו מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קל ע"ג-ע"ד
ו/ו מנחת חינוך ח"א עמ' רסא
ו/ו מעשה רקח
ו/ו משאת מרדכי ב"ק עמ' קעב
ו/ו משנת יעקב
ו/ו נחל שלמה ב"ק פ"ב עמ' קסג
ו/ו נתיבות ירושלים על ירושלמי ב"ק פ"ו ה"א
ו/ו ספיקא דרבנן עמ' קב
ו/ו עונג שבת סי' כז
ו/ו עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 569
ו/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שכ, שכה
ו/ו פנס שלמה
ו/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קעה
ו/ו שעורי הגרד"ש ב"ק סי' ח ד"ה ונראה
ו/ו שערי זיו ח"ב דף פד ע"ב
ו/ו תהלה לדוד (אמאדו) ח"א דף יב ע"א
ו/ו תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' ט-יד
ו/ו תפארת אברהם ב"ק עמ' קכב {נמכר}
ו/ז אהל אבות ב"ק סי' ע ס"ק יא
ו/ז אוצרות הרמב"ם
ו/ז אמרי יוסף (דוידובסקי)
ו/ז אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' יט
ו/ז אפיקי מגינים ב"ק סי' כב
ו/ז באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' רפ
ו/ז באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"ו ה"א מושב שרים אות ג, ה"ח באר שרים אות מג
ו/ז בית אהרן (סוויאדישץ) דף כו ע"ד
ו/ז ברור הלכה ב"ק כג ע"ב ציון ח
ו/ז גבול יהודה (אשכנזי) חי' ב"ק דף טז ע"ב
ו/ז גדולי שמואל ב"ק דף ב ע"ב {או"ש}, כג ע"א, לז
ו/ז חזקה רבה יו"ד הלכה קסט
ו/ז לקוטי שיחות חל"ו עמ' 107
ו/ז מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קכט ע"א, קלב ע"ד
ו/ז משא יד ח"א עמ' קיז {משמוש התינוקות}
ו/ז משאת מרדכי ב"ק עמ' קד
ו/ז נועם חי"ג עמ' נג
ו/ז נחל שלמה ב"ק פ"ב עמ' קסג
ו/ז קובץ ביאורים (שפירא) עמ' כז-ל
ו/ז קרית מלך
ו/ז שערי יצחק (תשיז) עמ' קסא
ו/ז תורת הנזיקין - ביאורים סי' קג אות 3
ו/ז תפארת אברהם ב"ק עמ' עד {תינוקות ממשמשים}
ו/ח אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' כ
ו/ח באר מים חיים (נוסינזון) ב"ק דף ב
ו/ח באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"ב ה"א מושב שרים אות א, פ"ו ה"ז מושב שרים אות לד
ו/ח בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' יג
ו/ח בית אהרן (צוקרמן) עמ' ר
ו/ח בית זבול ח"ד עמ' יח
ו/ח ברור הלכה ב"ק לז ע"א ציון ב, מא ע"א ציון ו
ו/ח ברכת אליהו (עמאר) משפטים מאמר לד
ו/ח ברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' קמח {מועד לאדם אינו מועד לבהמה}
ו/ח ברכת מרדכי ב"ק עמ' קצט
ו/ח ברכת ראובן דף קלה ע"ב
ו/ח ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' ז
ו/ח גבורת יצחק (תשמח) דף קיט
ו/ח גבורת יצחק (תשסו) עמ' קכג {אינו מועד לבהמה}
ו/ח גוילין נצולין עמ' קפז
ו/ח דברות משה ב"ק ח"א סי' א ענף א
ו/ח דברי משה (ברנשטיין) ב"ק עמ' ג, ט-י {שניהן ברשות}
ו/ח דודאי משה עמ' פו
ו/ח דעת מרדכי ח"ב עמ' סז {איצטדין}
ו/ח חי' הגרנ"ט סי' קט
ו/ח חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"ק לז ע"א]
ו/ח חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' קיח
ו/ח לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' ב אות ב-ח {אינו מועד לבהמה}
ו/ח לקוטי שיחות חל"ו עמ' 105 {מועד לשבתות}
ו/ח לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק סי' ג ס"ק א
ו/ח לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' ח
ו/ח מאור למלך ב"ק עמ' כ
ו/ח מגן שאול (חנניה) דף יז ע"ב
ו/ח מטה אשר
ו/ח מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קכט ע"א
ו/ח מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' שור המזיק איסורו בהנאה
ו/ח מצעדי גבר ב"ק סי' ד
ו/ח משא יד ח"א עמ' קכו {מועד לאדם אינו מועד לבהמה}
ו/ח משאת מרדכי ב"ק עמ' קסד
ו/ח משיב נבונים סי' יג
ו/ח משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' קעט
ו/ח משנת ר' אהרן ב"ק עמ' כג, כה
ו/ח נועם חי"ג עמ' נג
ו/ח נחל שלמה ב"ק פ"ב עמ' קסד
ו/ח נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' יד אות ב-ג
ו/ח צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קלה ע"א
ו/ח קהלות יעקב ב"ק סי' כז
ו/ח רלב"ג שמות פכ"א פסוק לב עמ' רכא
ו/ח שעורי הגרב"ד ב"ק ח"ב עמ' כו
ו/ח שעורי הגרד"ש ב"ק סי' ט ד"ה הרמב"ם
ו/ח שעורי ר' יחיאל מיכל ב"ק ח"ב אות צז
ו/ח שערי יצחק (תשיז) עמ' קסא
ו/ח שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 379
ו/ח תורת הנזיקין - ביאורים סי' קג אות 2, סי' קה
ו/ח תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קנב {אינו מועד לשאינו מינו}
ו/ח תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' נב
ו/ט אהל אבות ב"ק סי' יג ס"ק ג, סי' עא ס"ק א, ג
ו/ט באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"ו ה"ח מושב שרים אות מב
ו/ט בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' טז
ו/ט בית המדרש
ו/ט בית שערים יו"ד סי' שמב
ו/ט בן אשר סי' כו אות ד
ו/ט ברור הלכה ב"ק לז ע"א ציון ה, ו
ו/ט גדולי שמואל ב"ק דף לז {מ"מ}
ו/ט הגהות חבר בן חיים
ו/ט המאיר לארץ [עי' מרכבת המשנה]
ו/ט חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' קיז
ו/ט כבוד מלכים (מרגליות)
ו/ט לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' ב אות ג-ח {מ"מ}
ו/ט מאור למלך ב"ק עמ' יז
ו/ט מגן שאול (חנניה) דף יז ע"ג
ו/ט מטה אשר
ו/ט מלך שלם
ו/ט מנחת אשר ב"ק עמ' מח {מ"מ}
ו/ט מעיני המים
ו/ט מעיני התורה ח"ב עמ' לג
ו/ט מציון אורה ח"א עמ' רעח
ו/ט מצעדי גבר ב"ק סי' ד
ו/ט משא יד ח"א עמ' קיז, קיט, קכז {מ"מ - מועד רק למינים אלו}
ו/ט משאת מרדכי ב"ק עמ' קסה
ו/ט נחל שלמה ב"ק פ"ב עמ' קסד
ו/ט נתן פריו הל' נדה עמ' קיד
ו/ט סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' כט
ו/ט עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' כד
ו/ט פרי עץ חיים (אביגדור)
ו/ט צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף רלח ע"ג
ו/ט צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים יו"ד עמ' 476
ו/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' רעד {מ"מ}
ו/ט שהם וישפה ח"ב
ו/ט שולי הגליון עמ' קסב
ו/ט שנות חיים (אויסאיבל) נדה סי' מט ס"ב ס"ק ה, סי' סו ס"ק ג
ו/ט שערי יצחק (תשיז) עמ' קס, קסח
ו/ט תורת חיים (שור) ב"ק לז ע"א
ו/ט תפארת אברהם ב"ק עמ' קד
ו/י אמרי יוסף (דוידובסקי)
ו/י באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"ו ה"ט מושב שרים אות מו {אהא"ז}
ו/י בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' טז
ו/י בן אשר סי' כו אות ג-ד
ו/י ברור הלכה ב"ק לז ע"א ציון ז
ו/י גבול יהודה (אשכנזי) חי' ב"ק דף טז ע"ג
ו/י דברות משה ב"ק ח"א סי' א ענף א
ו/י לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' ב אות ג, ה
ו/י מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קכט ע"א
ו/י מעשה רקח
ו/י מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/י משאת מרדכי ב"ק עמ' קסה-קסו
ו/י משנת ר' אהרן ב"ק עמ' יט, כב
ו/י נחל שלמה ב"ק פ"ב עמ' קסד
ו/י צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף רלח ע"ג
ו/י רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' רעו
ו/י שולי הגליון עמ' קסב
ו/י שעורי הגרד"ש ב"ק סי' ח אות א ד"ה והנה הרמב"ם, אות ג ד"ה ולכן
ו/י תפארת אברהם ב"ק עמ' קה {בסירוגין}
ו/יא אבן האזל
ו/יא אהל אבות ב"ק סי' עה ס"ק א-ב
ו/יא באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"ו ה"ה מושב שרים אות כב
ו/יא בכורי אברהם דף ב ע"ד {מועד לשופרות}
ו/יא ברור הלכה ב"ק לז ע"ב ציון ו
ו/יא ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' קנג
ו/יא מטה אשר
ו/יא מעשה רקח
ו/יא נחל שלמה ב"ק פ"ב עמ' קסד
ו/יא נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' ז
ו/יא פרח מטה אהרן (פרחיא) ח"א סי' יב
ו/יא פרי עץ חיים (אביגדור)
ו/יא צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף רלח ע"ג
ו/יא צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים יו"ד עמ' 476
ו/יא שעורי הגרד"ש ב"ק סי' ח אות א ד"ה והנה הרמב"ם, אות ג ד"ה ולכן
ו/יא תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קנג {מועד לשופרות}
ו/יב אמרי יוסף (דוידובסקי)
ו/יב באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"ג ה"ד מושב שרים אות כז
ו/יב בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' טז
ו/יב בן אשר סי' כו אות א
ו/יב ברור הלכה ב"ק לז ע"ב ציון א
ו/יב דברות משה ב"ק ח"א סי' א ענף א
ו/יב יד ושם
ו/יב מנחת אשר ב"ק עמ' מ
ו/יב מעיני התורה ח"ב עמ' לד
ו/יב מר קשישא עמ' טז
ו/יב משאת מרדכי ב"ק עמ' קסו
ו/יב נחל שלמה ב"ק פ"ב עמ' קסד
ו/יב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שיט
ו/יב פנס שלמה
ו/יב רלב"ג שמות פכ"א תועלת ו עמ' רלה
ו/יב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' רעה
ו/יב שעורי הגרד"ש ב"ק סי' ח אות א ד"ה והנה הרמב"ם, אות ג ד"ה ולכן
ו/יב שערי יצחק (תשיז) עמ' קסח
ו/יב תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קנ-קנא, קנג
ו/יג אוצרות יהושע עמ' רצה
ו/יג אפיקי מגינים ב"ק סי' כב
ו/יג באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון
ו/יג בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' קפז
ו/יג בן אשר סי' כו אות ד
ו/יג ברור הלכה ב"ק לז ע"ב ציון א
ו/יג דברי ירוחם סי' נד
ו/יג מעיני התורה ח"ב עמ' לד
ו/יג מר קשישא עמ' טז
ו/יג נחל שלמה ב"ק פ"ב עמ' קסד


ז/714 הלכות נזקי ממון פרק ז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ז/רה"פ אמרי יוסף (דוידובסקי)
ז/רה"פ הלכה למשה (אמריליו) ח"א
ז/רה"פ יד פשוטה
ז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ז/רה"פ מעשה רקח
ז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ז/רה"פ פי' ר"י קאפח
ז/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ז/רה"פ רמב"ם לעם
ז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ז/א אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' כד
ז/א אבני החושן סי' שצו סעיף א
ז/א אוצרות הרמב"ם
ז/א אוצרות יהושע עמ' רצד
ז/א באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"ג הי"א מושב שרים אות סה, פ"ד ה"א מושב שרים אות א, באר שרים אות ד, ה"ד מושב שרים אות כא, ה"ו מושב שרים אות לד, פ"ו ה"ד מושב שרים אות כ, פ"ז ה"ב מושב שרים אות ט, י {אמרי יוסף (דוידובסקי)}, יא
ז/א בדי הארון (הכהן) עמ' 372
ז/א בני יהודה דף מא ע"א
ז/א בני שמואל דף נב ע"ד
ז/א ברור הלכה ב"ק מה ע"ב ציון ג
ז/א ברכת אליהו (עמאר) משפטים מאמר לח
ז/א ברכת מרדכי ב"ק עמ' כג
ז/א דברי משה (ברנשטיין) ב"ק עמ' טו-טז {גובה מגופו גם אם שמר שמירה מעולה}
ז/א הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קלג-קלה {לא אומרים צד תמות במקומה עומדת}, קס, קסב-קסו {רק תם צריך שמירה מעולה}
ז/א זכרון יעקב ב"ק סי' כ אות א {צריך שמירה מעולה}, סי' כה אות א, ד
ז/א זכרון משה (קרונז'ק) עמ' כ {מועד די בשמירה פחותה}
ז/א חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' נז עמ' קנה
ז/א חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"ק מה ע"ב]
ז/א חק לישראל נזיקין עמ' 252, 253
ז/א יד מלך (מן) הל' חובל פ"א הי"ב אות א
ז/א לבני בנימין דף נג ע"ב {אין צד תמות במקומה עומדת}
ז/א מגן שאול (חנניה) דף יז ע"ד
ז/א מחנה יהודה (אשכנזי) דף רנד ע"א {מ"מ}
ז/א מחנה יוסף (תשעב) סי' סג אות ד
ז/א מטה אשר
ז/א מלך שלם
ז/א מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קכט ע"ג, קסב ע"ב
ז/א מצעדי גבר ב"ק סי' מג אות א
ז/א משאת מרדכי ב"ק עמ' קצו, רמו
ז/א משכן בצלאל ח"א סי' מד
ז/א ניצוצי אש עמ' תצג
ז/א סוכה וארבעת המינים עמ' 456 {אבן האזל}
ז/א עיונים בהלכה עמ' 122
ז/א עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' קפח
ז/א עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תרכג
ז/א קונטרסי שעורים ב"ק שעור ח אות ט
ז/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תקנד
ז/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' רפב
ז/א שושנת יעקב (הורוויץ) סי' שצו סעיף א
ז/א שעורי הגרד"ש ב"ק סי' ח אות ה
ז/א תבונה (קרש') ח"ב
ז/א תורה שלמה שמות פכ"ב אות עז
ז/א תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' י
ז/א תחומין ח"ט עמ' 184
ז/ב אבי עזרי ח"ג
ז/ב אהל אבות ב"ק סי' צב
ז/ב אהליך יעקב ב"ק סי' א ס' ח
ז/ב אוצרות יהושע עמ' רצד
ז/ב אור הישר [אור הישר ב"ק מה ע"ב]
ז/ב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ז/ב באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"א ה"ד מושב שרים אות לג, פ"ב ה"א מושב שרים אות א, פ"ו ה"ז מושב שרים אות לב, פ"ז ה"ג באר שרים אות טו
ז/ב בית זבול ח"ד עמ' ג, כ
ז/ב ביתאל ח"ב דף מה ע"ג
ז/ב בני יהודה דף מא ע"א
ז/ב ברור הלכה ב"ק מה ע"ב ציון ד
ז/ב גדולי שמואל ב"ק דף ב ע"א
ז/ב הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קלג-קלה {בין בימין בין בשמאל}
ז/ב המאור הגדול (יעבץ) עמ' שז
ז/ב חדושים ובאורים (גרי') ב"ק סי' ט ס"ק ח
ז/ב חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"ק מה ע"ב]
ז/ב יד מלך (מן) הל' חובל פ"א הי"ב אות א
ז/ב מגן שאול (חנניה) דף יח ע"א
ז/ב מחקרים במשפט התלמודי עמ' 92
ז/ב מצעדי גבר ב"ק סי' ד אות ב
ז/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/ב משאת מרדכי ב"ק עמ' קצז
ז/ב נחל שלמה ב"ק פ"ב עמ' קסד
ז/ב ניצוצי אש עמ' תצג
ז/ב עיונים בהלכה עמ' 122
ז/ב קובץ ביאורים (שפירא)
ז/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' רפב
ז/ב שמן רקח ח"א דף נ ע"ב
ז/ב שעורי הגרד"ש ב"ק סי' ח אות ה ד"ה והנה
ז/ב שרידי אש ח"א עמ' תפו
ז/ב תבונה (קרש') ח"ב
ז/ג אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' יח
ז/ג אנצי"ת ע' בושת הע' 92
ז/ג באר מים חיים (נוסינזון) גיטין דף מב
ז/ג באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"ט הי"ד מושב שרים אות מט, פי"א ה"ג באר שרים אות כה, פי"ד הט"ו באר שרים אות ע
ז/ג דברות משה הבבות עמ' רסג
ז/ג הרמב"ם כמחנך עמ' 213
ז/ג והיה העולם עמ' 168
ז/ג חזון יחזקאל ב"ק פ"א ה"א
ז/ג חק לישראל נזיקין עמ' 253, 304
ז/ג יד מלך (מן) הל' חובל פ"א הי"ג
ז/ג כגן עדנים עמ' קצח-קצט
ז/ג כגן רוה עמ' 134
ז/ג מגן שאול (חנניה) דף יח י"א
ז/ג מטה אשר
ז/ג מלך שלם
ז/ג משאת מרדכי ב"ק עמ' קמו, קצ
ז/ג נר מצוה (ואלק) שרשים דף מד ע"ד {חייבי מיתות שוגגין פטורים מממון}
ז/ג נתן פריו סוגיות ח"א עמ' מד
ז/ג קונטרסי שעורים ב"ק שעור כא אות ה
ז/ג קרית מלך
ז/ג תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' ע
ז/ד באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"ג הי"ג מושב שרים אות פא, פ"י הי"א מושב שרים אות סט {מגן שאול}, פי"ב ה"ב מושב שרים אות יד
ז/ד ברור הלכה ביצה מ ע"א ציון ב, ב"ק מז ע"א ציון ח
ז/ד חזו"א על הרמב"ם
ז/ד חיי משה (ברודנא) דף כד ע"ד
ז/ד חסדי דוד ח"ד עמ' עו
ז/ד חק לישראל נזיקין עמ' 76
ז/ד יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רסב
ז/ד כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תעה
ז/ד מגן שאול (חנניה) דף יח ע"ב
ז/ד מלך שלם
ז/ד משאת מרדכי ב"ק עמ' רכב
ז/ד משובב נתיבות עמ' קנט {אהא"ז}
ז/ד משפטי הלוי ח"א סי' ח אות ה עמ' רכב
ז/ה אבן האזל
ז/ה אוצמפה"ת ב"מ נח ע"א הע' 122 {צריך קבלת שמירה}
ז/ה ארשות החיים - הספדים עמ' לא
ז/ה באר דוד ב"ק ח"ב סי' כז אות ט-י
ז/ה באר מים חיים (נוסינזון) ב"ק דף מח
ז/ה באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"א ה"ז באר שרים אות נד, פ"ג ה"ט מושב שרים אות נא, הי"ג מושב שרים אות פא, פ"ז ה"ד באר שרים אות כג, פי"ב ה"ב מושב שרים אות יד, פי"ד הי"א מושב שרים אות מו
ז/ה בני שמואל דף נב ע"ב
ז/ה ברור הלכה ב"ק מז ע"א ציון ח, עט ע"א ציון ח
ז/ה דודאי משה עמ' צא
ז/ה המאיר לארץ [עי' חי' מחנה אפרים]
ז/ה הר המלך ח"ז עמ' רלב
ז/ה זרע יצחק (לומברוזו)
ז/ה חדושים ובאורים (גרי') ב"ק סי' י ס"ק ד
ז/ה חזו"א על הרמב"ם
ז/ה חי' הגרנ"ט סי' קל
ז/ה חק לישראל נזיקין עמ' 257, שומרים עמ' 634
ז/ה חקקי לב ח"ב דף קצ ע"א {מל"מ}
ז/ה יד ושם
ז/ה יחי ראובן (נאוי) עמ' כח
ז/ה מטה אפרים
ז/ה מטה אשר
ז/ה מעיני המים
ז/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/ה משארית יעקב עמ' מו
ז/ה משאת מרדכי ב"ק עמ' ריב-ריג, רכג
ז/ה משפטי אמת עמ' תקלג
ז/ה נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' תקנו
ז/ה קול בן לוי (תשסג) עמ' רג
ז/ה רוח אליהו
ז/ה שלטי הגבורים ב"מ נ ע"ב (בדפי הרי"ף) {קיבל עליו לשמור}
ז/ה שלל דוד
ז/ה שם יוסף (מועטי) ח"ב דף מו ע"ד {מ"מ}
ז/ה שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' קמז {מ"מ}
ז/ה תבואות שמש דף מז ע"ב וע"ד, מח ע"א {כרבי}
ז/ה תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' תרמד
ז/ו אדרת המלך עמ' רסב-רסז {מהות חיוב תשלומי נזק}
ז/ו אהל אבות ב"ק סי' צא ס"ק ב
ז/ו באר דוד ב"ק ח"ב סי' ד אות ג
ז/ו באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופי"ב ה"ב מושב שרים אות י, ה"ג מושב שרים אות כ
ז/ו ברור הלכה ב"ק מז ע"א ציון ח, מח ע"א ציון ג, ח
ז/ו דליית הכרם עמ' תתתל
ז/ו לב מבין דף קמא ע"ד {מ"מ}
ז/ו מטה אשר
ז/ו מלך שלם
ז/ו מנחת חינוך ח"א עמ' רע-רעא
ז/ו נחל שלמה ב"ק פ"ב עמ' קסד
ז/ו פנס שלמה עמ' כט
ז/ז אבן האזל (גם בהשמטות, סוף שופטים, דף פ ע"ד)
ז/ז אהל אבות ב"ק סי' צד ס"ק ג, ט-יא, יג
ז/ז באר דוד ב"ק ח"ב סי' ד אות ג
ז/ז באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון
ז/ז ברור הלכה ב"ק מח ע"א ציון ח
ז/ז הר המלך ח"ג עמ' כח
ז/ז חק לישראל נזיקין עמ' 164
ז/ז יד מלך (מן) הל' חובל פ"א הט"ז
ז/ז מגן שאול (חנניה) דף יח ע"ב
ז/ז מטה אשר
ז/ז מעיני המים
ז/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/ז משאת מרדכי ב"ק עמ' ריב, רכ
ז/ז משפטי אמת עמ' תקז
ז/ז פרי האדמה ח"ב
ז/ז פרי מלכה סי' עז {לח"מ}
ז/ז שעורי ר' יחיאל מיכל ב"ק ח"ב אות צ
ז/ז שערי זיו ח"ב דף ח ע"ב
ז/ז תולדות יצחק (שור) דף יב ע"ב
ז/ז תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' שלד
ז/ח אור הישר [מ"מ הל' שאלה פ"א ה"ג]
ז/ח אור לי כתובות סי' יז הערה 1
ז/ח אפיקי מגינים ב"ק סי' יז
ז/ח באר דוד ב"ק ח"א סי' כד אות ה
ז/ח באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון
ז/ח בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' קז, קכג, קפו, קצ, קצד
ז/ח בית יצחק (ברטלר) גיטין סי' לה הערה 6, סי' לו הערה 3
ז/ח בני יוסף (טנוג'י) דף לא ע"ד
ז/ח ברור הלכה ב"ק י ע"ב ציון ו, יא ע"א ציון ד, לד ע"ב ציון א
ז/ח גדולי שמואל ב"ק דף ט, י, לד ע"א {או"ש}
ז/ח דברי אליהו (חזן) ח"א עמ' מב-מז
ז/ח דברי יחזקאל (מישור) עמ' תח
ז/ח דברי יחזקאל (תרצה) דף קלא ע"א
ז/ח חזו"א ב"ק סי' יד ס"ק ה
ז/ח חזו"א על הרמב"ם
ז/ח חי' הריצ"ד
ז/ח חיי אריה (ליפקין) חו"מ סי' א אות א
ז/ח חק לישראל נזיקין עמ' 182, 367, 389, 390 {אבן האזל}
ז/ח כתר המלך
ז/ח מטה אשר כאן, ודף עח ע"ב
ז/ח מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קכח ע"ג
ז/ח מעין חיים עמ' קמב
ז/ח מעיני המים
ז/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/ח משאת מרדכי ב"ק עמ' לו, לח
ז/ח משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תתלד
ז/ח משנת יעקב
ז/ח משפטי ישראל עמ' 204 {אהא"ז}, 209, 212, 214, 216, 217, 225, 228, 229, 285-286
ז/ח נחלת שמואל דף לב ע"ג {אור שמח}
ז/ח סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' ל-לב
ז/ח עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 561
ז/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שיט
ז/ח קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' רנה {או"ש}
ז/ח קול חיל עמ' סה
ז/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' רלד
ז/ח שעורי ר' שלמה עמ' קסט {או"ש}
ז/ח תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף לז ע"ב
ז/ח תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' רמ
ז/ט אבן האזל
ז/ט באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"א ה"ב באר שרים אות כב, פ"ז ה"ח מושב שרים אות מו
ז/ט ברור הלכה ב"ק לד ע"ב ציון א
ז/ט דברות משה ב"ק ח"א סי' ה ענף א
ז/ט מצעדי גבר ב"ק סי' לט אות ו
ז/ט משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תתלד
ז/ט משפטי ישראל עמ' 209, 211
ז/ט נחמד למראה ח"ד דף ו ע"א
ז/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' רלד
ז/ט תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' רמ
ז/י אוצרות יהושע עמ' רפד
ז/י אור הישר [משך חכמה שמות פכ"א פס' לג]
ז/י באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"ז ה"ח מושב שרים אות מח
ז/י בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' קפח
ז/י בן הרמה
ז/י ברור הלכה ב"ק לד ע"ב ציון א
ז/י ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' צח
ז/י ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' מ
ז/י דברות אליהו ח"ד עמ' קמו {מזיק שטר חוב}
ז/י דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' רמד
ז/י כוכב מיעקב (גרינברג) דף כט ע"ב
ז/י משאת מרדכי ב"ק עמ' קנב
ז/י נחל שלמה ב"ק פ"ב עמ' קסה
ז/י עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 561
ז/י רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' רלד
ז/יא אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' יז
ז/יא באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון
ז/יא בית יעקב (טבשונסקי) סי' תד סעיף א {לח"מ}
ז/יא גדולי שמואל ב"ק דף לד ע"א
ז/יא דברות משה ב"ק ח"א סי' ה ענף א
ז/יא הגהות מוהר"י קרט עמ' מה
ז/יא הר המלך ח"ג עמ' כח
ז/יא חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' טז
ז/יא חסדי דוד ח"ד עמ' לא
ז/יא חק לישראל נזיקין עמ' 183
ז/יא לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' לח אות א-ד {כשעת הנזק}
ז/יא מעין חיים ח"א עמ' קמב
ז/יא מרחשת ח"ג סי' יב אות א
ז/יא משאת מרדכי ב"ק עמ' קנב
ז/יא נחל שלמה ב"ק פ"ב עמ' קסה
ז/יא שארית נתן (לוברט)
ז/יא שושנת יעקב (הורוויץ) סי' תד סעיף א
ז/יא תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' רמ
ז/יב אבני חפץ ח"ג עמ' רעא {אהא"ז}
ז/יב באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"ז ה"ט מושב שרים אות נב {אהא"ז}, הי"א מושב שרים אות נה {או"ש}, פ"ט ה"א מושב שרים אות ב
ז/יב בית אהרן וישראל גל' קכה עמ' ס {אהא"ז}
ז/יב בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' רפ, שמג {אהא"ז}
ז/יב ברור הלכה ב"ק לד ע"א ציון ה
ז/יב ברכות חיים ח"ב עמ' רמו
ז/יב ברכת ראובן דף קמ ע"ב
ז/יב דברות משה ב"ק ח"א סי' כד ענף ו
ז/יב זכר יצחק (תשח) סי' סב, עמ' רב
ז/יב זכר יצחק (תשן) עמ' ריד
ז/יב זכרון חי עמ' קג {אהא"ז}
ז/יב חזון יחזקאל ב"ק פ"ג ה"ד
ז/יב חי' ר' חנוך הענאך עמ' קצז
ז/יב לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' לה אות ג
ז/יב מלבושי יו"ט ח"ב חו"מ סי' א
ז/יב מנחת אשר ב"ק עמ' מב
ז/יב מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' צג
ז/יב מעין חיים עמ' קלח, קמב
ז/יב מקנת חיים עמ' קיז {אהא"ז}
ז/יב משאת מרדכי ב"ק עמ' קמח
ז/יב משנת ר' אהרן ב"ק עמ' קכט
ז/יב נחל שלמה ב"ק פ"ב עמ' קסה
ז/יב נתיבות שלום (למפרט) עמ' קט
ז/יב ערך שי חו"מ סי' תד סעיף א
ז/יב קונטרסי שעורים ב"ק שעור טז אות ח
ז/יב ר"י קארו - קובץ עמ' רפז
ז/יב רחובות יצחק עמ' רג
ז/יב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' רכט
ז/יב שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' קעג
ז/יב שמועות דוד עמ' עד, קלט
ז/יב שעורי ר' שמואל ב"מ ח"א עמ' ריז
ז/יב שערי זיו ח"ב דף ג ע"ג
ז/יב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 455
ז/יב תורת הנזיקין - ביאורים סי' קיט
ז/יב תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' תקסו, תקצ
ז/יג באר דוד ב"ק ח"א סי' כד אות ג
ז/יג באר לחי ראי
ז/יג באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון
ז/יג בינת דניאל ח"ה עמ' טז
ז/יג בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' קצא
ז/יג ברור הלכה ב"ק יא ע"א ציון א
ז/יג דברי יחזקאל (מישור) עמ' תט
ז/יג דברי יחזקאל (תרצה) דף קלא ע"ג
ז/יג חזון יחזקאל ב"ק פ"א ה"א
ז/יג חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד לעיל הל' ח, וחי' הריצ"ד ב"מ צו ע"ב]
ז/יג חי' ר' שמואל ב"ק עמ' סז
ז/יג חק לישראל נזיקין עמ' 183
ז/יג מצעדי גבר ב"ק סי' לט אות ו
ז/יג משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תתלה
ז/יג משפטי ישראל עמ' 209 {פחת שפחתה}, 217-221, 230
ז/יג נחל שלמה ב"ק פ"ב עמ' קסה
ז/יג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' צב
ז/יג שושנת יעקב (הורוויץ) סי' תג סעיף ב
ז/יג שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 146
ז/יג תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' רמא


ח/715 הלכות נזקי ממון פרק ח *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ח/רה"פ הלכה למשה (אמריליו) ח"א
ח/רה"פ יד פשוטה
ח/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ח/רה"פ מלך שלם
ח/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ח/רה"פ פי' ר"י קאפח
ח/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ח/רה"פ רמב"ם לעם
ח/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ח/א אבן האזל כאן, ובהשמטות, וקדשים ח"ב דף עד ע"א
ח/א אבני החושן סי' תו סעיף א
ח/א אגרא לישרים סי' לה
ח/א אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' קיז
ח/א אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ג הע' 109, 136, 143 {אהא"ז}
ח/א אור הישר [אור הישר תמורה ח ע"א, מ"מ לקמן פי"ב הי"ט]
ח/א אור הלבנה (רובין) ח"ב עמ' לא {אהא"ז}
ח/א אור יקרות
ח/א אחיעזר ח"ג סי' מא אות ד
ח/א איים בים ב"ק סי' ל אות ה
ח/א אלומות יוסף (תשנ) עמ' קג {לח"מ}
ח/א אמרי הצבי (בער) סוגיות דף לט ע"ג {לח"מ}
ח/א אמרי יוסף (דוידובסקי)
ח/א אנצי"ת ע' גזל הגוי הע' 81 {אהא"ז}
ח/א אפיקי מגינים זבחים סי' ט
ח/א אפיקי מגינים מנחות סי' סא
ח/א אפיקי מגינים פסחים סי' יט
ח/א אפיקי מגינים קידושין סי' נג
ח/א באר מים חיים (מוצירי) גירסא דינקותא דף ל ע"ד
ח/א באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"א ה"א מושב שרים אות ה, פ"ח ה"ד באר שרים אות יג, ה"ה מושב שרים אות כה
ח/א בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' לח, מב {לח"מ}, סח
ח/א בדי הארון (הכהן) עמ' 16
ח/א בדרך המלך עמ' צו
ח/א בית אהרן וישראל גל' קכה עמ' קלד
ח/א בית דינו של שמואל עמ' 506, 518
ח/א בית זבול ח"ד עמ' מ
ח/א בית יחזקאל (סרנה) ב"ק עמ' לב
ח/א בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' קצה
ח/א בית מאיר השלם סי' כח סכ"ג עמ' כט
ח/א בכורי חיים ח"ג עמ' קלז {קק"ל}
ח/א ברור הלכה ב"ק ו ע"ב אחרי ציון ג, י ע"א ציון א, יב ע"ב ציון ב
ח/א בריכת המלך עמ' עו, קמז
ח/א ברכות חיים ח"ב עמ' ריג
ח/א ברכת מרדכי ב"ק עמ' רו
ח/א ברכת מרדכי ענינים עמ' קכט
ח/א גינת ראובן תרומות עמ' תתתקסג {מעילה}
ח/א דברות אליהו ח"א עמ' פו {שחייב בהם מעילה}
ח/א דברות משה ב"ק ח"א סי' ו ענף א {לח"מ}
ח/א דברי חיים (שו"ת) ח"א או"ח סי' כט
ח/א זבח שלמה ח"א עמ' ע, ח"ב עמ' רלא-רלב
ח/א זהב התרומה מ"ש עמ' ו
ח/א חד וחלק ח"א דף כא ע"ב
ח/א חי' הגאון אדר"ת עמ' מב {קק"ל ממון בעלים}, קנז
ח/א חי' הגרנ"ט סי' קכא {לח"מ}
ח/א חי' הריצ"ד
ח/א חי' ר' אפרים מרדכי
ח/א חי' ר' חנוך הענאך עמ' קצז
ח/א חסדי דוד ח"ד עמ' ב
ח/א חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 17, 468
ח/א חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' סה עמ' ריב
ח/א טבעת החושן ח"ה עמ' שיט
ח/א יגיעת ערב ב"ב ח"ב עמ' תקס, תקסה {אבי עזרי}, תרסד
ח/א יגיעת ערב ב"מ עמ' שט {אבי עזרי}
ח/א יד ושם
ח/א יד ישראל ח"ב
ח/א לב איש עמ' קז, קט, תלב
ח/א לב מרפא דף נד ע"א
ח/א לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' יז אות א-יא
ח/א לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' לו
ח/א לשון ערומים גניבה פ"ב ה"א {לח"מ}
ח/א מבית מאיר ח"ג עמ' קכג {לח"מ}
ח/א מגן שאול (חנניה) דף יח ע"ג
ח/א מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' נח, קעה
ח/א מהרי"ט אלגזי פ"ד אות ל או"ק ג, פ"ו אות נח או"ק א
ח/א מוריה א גל' ב (ר"א זלזניק)
ח/א מחקרים במשפט התלמודי עמ' 73
ח/א מטה אשר
ח/א מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' שמא
ח/א מים שאובים עמ' תמד
ח/א מנחת חינוך ח"א עמ' מב, רנז-רנט, רעד, רפג, רפז, ח"ב עמ' שנג
ח/א מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' צד
ח/א מעלין בקודש גל' ח עמ' 55
ח/א מעשה רקח
ח/א מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
ח/א מצעדי גבר ב"ק סי' מ אות ד
ח/א מרכבת המשנה מהדו"ב [עמש"כ בהל' מעילה פ"ד ה"ח והל' חגיגה פ"ב ה"ח]
ח/א משאת מרדכי ב"ק עמ' מד-מו
ח/א משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תנא {לח"מ}
ח/א משכן בצלאל ח"א סי' ב
ח/א משנת יעקב כאן
ח/א משנת יעקב נשים ח"א עמ' סו
ח/א משנת ר' אהרן ב"ק עמ' עח
ח/א משנת ר' אהרן קדשים - סוגיות סי' יד ס"ק א
ח/א נדרי זריזין ח"א עמ' תקלב
ח/א נזר התורה שנה ד גל' א עמ' מב {לח"מ - קדשים קלים}
ח/א נחל שלמה ב"ק פ"ב עמ' קסה
ח/א ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' רנא-רנב {אהא"ז}
ח/א ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' רסח
ח/א סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ב עמ' תעא
ח/א סוכה וארבעת המינים עמ' 138, 155, 387
ח/א ספיקא דרבנן עמ' קג, קח, קיא
ח/א עבודת הזבח תמורה סי' ח ס"ק טו {אבי עזרי}
ח/א עבודת לוי (רוד') דף כז ע"א
ח/א עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 561
ח/א ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' קיג-קיד
ח/א פרשת השבוע (תשעב) ח"ב עמ' 348
ח/א צמח מנחם דף מח ע"ב {לח"מ}
ח/א צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קלה ע"א
ח/א צרור החיים (חייקא)
ח/א קדשי יהושע עמ' סה, צה, תתנג {לח"מ}, תתנו {לח"מ}, אלף עז, אלף קח {לח"מ}
ח/א קובץ ביאורים (שפירא)
ח/א קונטרסי שעורים ב"ק שעור יז אות יב
ח/א קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' סד {לח"מ}
ח/א קרבן ציון עמ' רצו
ח/א קרן הצבי מצוה לב אות ג, מצוה צח אות ח
ח/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קב
ח/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' ריא {קק"ל}
ח/א שולי הגליון עמ' קסג
ח/א שעורי הגרב"ד ב"ק ח"ב עמ' קכב {לח"מ}
ח/א שעורי הגרד"ש ב"ק סי' נ ד"ה והנה ברמב"ם וד"ה ובזה
ח/א שעורי עיון התלמוד ב"ב עמ' פח
ח/א שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' קיט-קכ
ח/א שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' ד
ח/א שעורי ר' שמואל קדושין עמ' שסב
ח/א שעורי ר"א ליכטנשטין פסחים עמ' 202
ח/א שערי שאול ב"ק עמ' קפו {לח"מ}
ח/א תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קנד-קנז
ח/א תנופת זהב עמ' 154
ח/ב אבני חפץ ח"א סי' נח
ח/ב אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' קיז-קיט
ח/ב אור הישר [אור שמח הל' גניבה רפ"ב, אור הישר ב"ק יג ע"א]
ח/ב אמרי יוסף (דוידובסקי)
ח/ב אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' יא
ח/ב ארץ הצבי (שכטר) עמ' רסז
ח/ב אשר למלך
ח/ב באר דוד ב"ק ח"ב סי' כו אות ב
ח/ב באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"ח ה"א מושב שרים אות ג, ה"ד מושב שרים אות טז {אהא"ז}, פי"ב הכ"א מושב שרים אות קלה
ח/ב בדבר מלך ח"ה עמ' רנז
ח/ב בדי הארון (הכהן) עמ' 20
ח/ב בית דינו של שמואל עמ' 506, 518
ח/ב בית זבול ח"ד עמ' מח
ח/ב בית יצחק (תשעא) ברירה עמ' קנה
ח/ב בני שמואל דף מד ע"ג, צד ע"ד
ח/ב ברור הלכה ב"ק יב ע"ב ציון ב, יג ע"א ציון ו
ח/ב ברית אברהם (פרנס) עמ' שפה
ח/ב ברכת מרדכי ב"ק עמ' צט
ח/ב ברכת מרדכי ענינים עמ' קכט
ח/ב ברכת ראובן דף קלט ע"ד
ח/ב בשמן רענן ח"ב עמ' קח
ח/ב גדולי שמואל ב"ק דף יג
ח/ב דברות משה ב"ק ח"א סי' ז ענף א
ח/ב דברי אברהם (שדמי) ח"ב עמ' פט
ח/ב דברי חיים (שו"ת) ח"א או"ח סי' כט
ח/ב דגל ראובן ח"א סי' יב, ח"ב סי' ו
ח/ב דרכי משה ח"א שמעתתא ח פ' א
ח/ב דרכי שמחה עמ' נ
ח/ב היכל התורה (פינצוק) חוב' ג עמ' ט-י
ח/ב הלכה פסוקה ח"א - ברור הלכה עמ' ח
ח/ב זבח שלמה ח"ב עמ' קצב
ח/ב זכרון יהודה (לאש) דף כו ע"א
ח/ב חזו"א ב"ק סי' ה ס"ק יג
ח/ב חזו"א על הרמב"ם
ח/ב חזון יחזקאל נדרים פ"ב ה"ז
ח/ב חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 173
ח/ב חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' כג עמ' צו, סי' סב עמ' קסג
ח/ב חי' הגר"ח החדש עמ' שמה
ח/ב חי' הגרנ"ט סי' קכא, קכג
ח/ב חי' מהרי"א צטרון עמ' קכז
ח/ב חי' ר' שמואל ב"ק עמ' פב
ח/ב חק לישראל נזיקין עמ' 325
ח/ב טבעת החושן ח"ה עמ' שיט
ח/ב יגיעת ערב ב"ב ח"ב עמ' תקס, תרסד
ח/ב יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' קנו
ח/ב יד ושם
ח/ב יהגה האריה עמ' נא
ח/ב כבוד הלבנון דף לו ע"ג {שלמים שהזיקו}
ח/ב לב מרפא דף נה ע"א
ח/ב מאור למלך ב"ק עמ' נא
ח/ב מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' שצ, ח"ב עמ' קלד
ח/ב מחקרים במשפט התלמודי עמ' 52
ח/ב מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' פט-צא
ח/ב מלבושי יו"ט ח"ב חו"מ סי' א
ח/ב מנחת חינוך ח"א עמ' רנח, רעד, רפז
ח/ב מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' צו
ח/ב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קפח ע"ב
ח/ב מפתח הבאורים [שו"ת רעק"א החדשות סי' כב]
ח/ב מצעדי גבר ב"ק סי' מ אות ט
ח/ב מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' שעז
ח/ב מקדש דוד קדשים סי' יח ס"ק ב
ח/ב משאת המלך ח"ג סי' שנב
ח/ב משאת מרדכי ב"ק עמ' מד-מה, מז
ח/ב משכן בצלאל ח"א סי' ב
ח/ב משנת יעקב
ח/ב משנת ר' אהרן ב"ק עמ' עח, קסג
ח/ב משנת שמחה
ח/ב משפטי שלמה (קרליץ) ח"ב סי' יט עמ' קב
ח/ב נחל שלמה ב"ק פ"ב עמ' קסה [צ"ע שהשמיט שמתכפר מביא לחם]
ח/ב ניר לדוד
ח/ב נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' מא, ח"ג סי' טו
ח/ב סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' לב-לח
ח/ב ספיקא דרבנן עמ' קג, קח, קכ
ח/ב עבודת לוי (רוד') דף כט ע"א
ח/ב עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' קצא-קצב
ח/ב עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תרכז
ח/ב ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' קיג-קיד
ח/ב קרבן ציון עמ' רצו, רצח
ח/ב קרן הצבי מצוה צח אות ז
ח/ב קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' נ
ח/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קב
ח/ב שאלת שלום (רבינ') דף סא ע"ג
ח/ב שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף כה ע"א
ח/ב שבי ציון סי' ב ענף ב
ח/ב שם מרדכי עמ' 253
ח/ב שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' רלה
ח/ב שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' תי
ח/ב שעורי הגרד"ש ב"ק סי' לג אות א ד"ה עוד, סי' נ ד"ה ובזה
ח/ב שעורי עיון התלמוד ב"ב עמ' פח
ח/ב תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קנד-קנו
ח/ב תורת ציון עמ' 94
ח/ב תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' רי, רצט, תשיז
ח/ג אברהם יגל דף נ ע"א
ח/ג אנצי"ת ע' בהמה גסה הע' 14
ח/ג באר דוד ב"ק ח"ב סי' כו אות ב
ח/ג באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"ח ה"ה מושב שרים אות כו, פ"ט ה"ב מושב שרים אות ז, פי"ג ה"ג מושב שרים אות יט
ח/ג בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' לח, סח
ח/ג בית זבול ח"ד עמ' מו
ח/ג ברור הלכה ב"ק יג ע"א ציון ו
ח/ג חי' ר' שמואל ב"ק עמ' פ
ח/ג חק לישראל נזיקין עמ' 325
ח/ג מאור הקודש ערכין עמ' סב {אהא"ז}
ח/ג מנחת חינוך ח"א עמ' רנח
ח/ג מעין נצח ח"א סי' לה
ח/ג משובב נתיבות עמ' קע {אהא"ז}
ח/ג נחל שלמה ב"ק פ"ב עמ' קסה
ח/ג ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' רנט
ח/ג ענפי ארז (זי') דף פו ע"ב
ח/ג קרן הצבי מצוה צח אות ז
ח/ג שמועות דוד עמ' עא
ח/ג שנתון המשפט העברי ח"ט עמ' 302
ח/ג תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קנה
ח/ד אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' רי
ח/ד אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 242-243
ח/ד אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ח/ד אגודות אזוב מדברי דף לא ע"ג {שור הפקר}
ח/ד אהל אבות ב"ק סי' לט ס"ק א, ד, ו, ט, יא, סי' סו ס"ק א-ב, סי' עט ס"ק ז
ח/ד אוצרות הרמב"ם
ח/ד אור הישר [אור הישר כריתות כד ע"א]
ח/ד אמרי יוסף (דוידובסקי)
ח/ד ארץ הצבי (שכטר) עמ' רסו
ח/ד באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' שנ {לח"מ}
ח/ד באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"ח ה"א מושב שרים אות א, ה"ז באר שרים אות לג, מושב שרים אות לד, פ"ט ה"ח מושב שרים אות כו, פ"י ה"א מושב שרים אות יד, ה"ה באר שרים אות מב, פי"א ה"ז באר שרים אות לז, ה"ח מושב שרים אות מ
ח/ד בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' ה
ח/ד בדי הארון (הכהן) עמ' 367
ח/ד בית המדרש
ח/ד בית זבול ח"ד עמ' מו, מח
ח/ד בית יעקב (מסקין) סי' לז
ח/ד בית מרדכי (סאויצקי) דף פב ע"ד, פג ע"א
ח/ד בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' ט
ח/ד בני יוסף (טנוג'י) דף לב ע"א
ח/ד ברור הלכה ב"ק יג ע"ב ציון ג, ה
ח/ד ברכת מרדכי ב"ק עמ' רו
ח/ד בתים לבדים עמ' תמ-תמא
ח/ד דברי יחזקאל (מישור) עמ' תטז
ח/ד דברי יחזקאל (תרצה) דף קלג ע"ב-ע"ג
ח/ד דברי יחזקיהו (שבתי) ח"א עניינים נפרדים עמ' ח-יא
ח/ד דברי יחזקיהו ח"א עניינים נפרדים (בסוה"ס) עמ' ח-יא
ח/ד דעת מרדכי ח"ב עמ' סה {שור הפקר}
ח/ד דרכי אהרן ח"א עמ' נג
ח/ד הבנים תקח לך סי' ז אות ב {הזיק ואח"כ הפקיר}
ח/ד הדרום חי"ח עמ' 138
ח/ד המאור הגדול (יעבץ) עמ' שז
ח/ד הר המלך ח"ז עמ' רלג
ח/ד ונתן לכהן עמ' קמב
ח/ד זרע יצחק (לומברוזו)
ח/ד חדושים ובאורים (גרי') ב"ק סי' א ס"ק יד, יז, כב
ח/ד חזון יחזקאל ב"ב פ"א ה"ז
ח/ד חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' כה עמ' קא, סי' כו עמ' קב, סי' מב עמ' קל
ח/ד חי' הגר"ח החדש עמ' שכד
ח/ד חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' רלב
ח/ד חי' ר' חנוך הענאך עמ' קצז
ח/ד חי' ר' שמואל ב"ק עמ' ה, ז
ח/ד חי' ר"י באב"ד (סוף שופטים)
ח/ד חקר יצחק עמ' מז
ח/ד יד מלך (מן) הל' חובל פ"א הי"ב אות ב {לח"מ}
ח/ד יהל אור דף טז ע"ד {נגח ואח"כ הפקיר}
ח/ד כתר המלך
ח/ד מאור למלך ב"ק עמ' מח
ח/ד מגן שאול (חנניה) דף יח ע"ד
ח/ד מחקרים במשפט התלמודי עמ' 75
ח/ד מטה אשר כאן, ודף עט ע"א
ח/ד מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' צד
ח/ד מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף מ ע"א
ח/ד מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קכג ע"ג {לח"מ}, קכז ע"ב
ח/ד מנחת אשר ב"ק עמ' נא
ח/ד מנחת חינוך ח"א עמ' רנה-רנז, רפב
ח/ד מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' שור המזיק איסורו בהנאה {לח"מ}
ח/ד מעין חיים ח"א עמ' קמג
ח/ד מעיני המים
ח/ד מעשה רקח
ח/ד מפתח הבאורים [חתם סופר חו"מ סי' קסה]
ח/ד מצעדי גבר ב"ק סי' א אות ב
ח/ד מרחשת ח"ב סי' לג אות א
ח/ד משאת מרדכי ב"ק עמ' מו, מח-מט, שיט
ח/ד משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' כה {אהא"ז}
ח/ד משנת יעקב
ח/ד משנת ר' אהרן ב"ק עמ' טז
ח/ד משפטי ישראל עמ' 101, 102, 104 {שור הפקר}
ח/ד נחל שלמה ב"ק פ"ב עמ' קסה
ח/ד נר למאור (פרצקי) עמ' קסב
ח/ד נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' טו
ח/ד נתיבות שלום (למפרט) עמ' טו-טז
ח/ד נתן פריו ב"מ עמ' כא
ח/ד ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' רסז, רסט
ח/ד סופר המלך
ח/ד ספיקא דרבנן עמ' קיא, קכ
ח/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שיח
ח/ד פרי עץ חיים (אביגדור)
ח/ד קול דודי (תשף)
ח/ד קול דודי כריתות סי' תקע
ח/ד קונטרסי שעורים ב"ק שעור טז אות ב
ח/ד קונטרסי שעורים קדושין שעור ז אות ו
ח/ד קרן הצבי מצוה פג אות א
ח/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קיד-קטו, תכג, תקמד
ח/ד שאר יוסף ח"ג
ח/ד שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' עד עמ' קפה
ח/ד שו"ת אדה"ז סי' יד
ח/ד שי למלך עמ' קכא
ח/ד שלל דוד
ח/ד שם מרדכי עמ' 253, 254, 257
ח/ד שעורי ר"א ליכטנשטין פ' השואל עמ' 38
ח/ד שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 175
ח/ד שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 459
ח/ד שערי שאול ב"ק עמ' קצו, קצט
ח/ד שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף לח ע"א
ח/ד שרידי אש ח"א עמ' תפט
ח/ד תבונה (קרש')
ח/ד תורה תמימה שמות פ' כא אות רי
ח/ד תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' שיד, שטז, שכג, שכו
ח/ד תנופת זהב עמ' 154
ח/ד תפארת אברהם ב"ק עמ' קיח {שור הפקר}
ח/ה אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 244
ח/ה אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ח/ה אבני נזר חו"מ סי' נה
ח/ה אהל יששכר סי' קז
ח/ה אוהב מישרים עמ' שמח {הגוים פוטרים מנזקי ממון}
ח/ה אולם המשפט סי' תח סעיף א
ח/ה אוצרות יהושע עמ' קלה {אהא"ז}
ח/ה אור הישר [חוט המשולש (להגר"ח) סי' יז, מל"מ לקמן רפ"י]
ח/ה אור ליהודה (תשנט) עמ' תצג {כדיניהם}
ח/ה אור לישרים (שולמן) עמ' קפד {לח"מ}
ח/ה איים בים ב"ק סי' כה אות ג {גוי}
ח/ה אמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות לט
ח/ה אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' כ
ח/ה אנצי"ת ע' גוי הע' 674, 1190, 1200, 1201, 1203
ח/ה באר הגולה (הרטמן) באר ז הערה 180 {מגדל עוז}, 187 {דנים אותם כדיניהם}
ח/ה באר חיים מרדכי דף יב
ח/ה באר מרים פ"ח ה"י אות א, פ"ט הי"ד אות ב
ח/ה באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"א ה"א מושב שרים אות ו
ח/ה בינה בספרים עמ' קנו
ח/ה בינת נבונים דף פח ע"ד
ח/ה בית אהרן וישראל גל' סב עמ' קכו
ח/ה בית יעקב (טבשונסקי) סי' תו סעיף א
ח/ה בית שלמה (סקלא) חו"מ סי' קלא
ח/ה בכורי ציון (הלוי) ענף יג פרח א
ח/ה ברור הלכה ב"ק לז ע"ב ציון כ
ח/ה ברכת מרדכי ב"ק עמ' רו
ח/ה בשמן רענן ח"ב עמ' קא
ח/ה גדולי שמואל ב"ק דף כג ע"א
ח/ה דבר משה (אמריליו) ח"ב דף קג ע"ד, קד
ח/ה דברי אברהם (שדמי) ח"ג עמ' כג
ח/ה דברי חן (נתנזון) דף ד ע"א, סד ע"א
ח/ה דברי יחזקאל (מישור) עמ' תכד, תכו
ח/ה דברי יחזקאל (תרצה) דף קלו ע"א וע"ג
ח/ה דברי מרדכי (לוריא) דף כ ע"א
ח/ה דינא דמלכותא (שור) עמ' תשעט
ח/ה דינא דמלכותא דינא עמ' 60 {אבן האזל}, 83, 98, 154, 167, 178, 180-181, 183, 395
ח/ה דעת מרדכי ח"ב עמ' נ
ח/ה דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 103
ח/ה דרכי חושן ח"א עמ' לו-לז, לט
ח/ה הלכות מדינה ח"ג עמ' ריב
ח/ה המשפט העברי עמ' 53 {אהא"ז}
ח/ה הרמב"ם כמחנך עמ' 109
ח/ה התורה והמדינה ח"ד עמ' טו-טז
ח/ה זכות היוצרים עמ' 82 {אבן האזל}
ח/ה זכרון שלמה (ורנר) עמ' שכח-שכט, שלא
ח/ה חזו"א על הרמב"ם
ח/ה חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' נא עמ' קמו
ח/ה חי' ר' אפרים מרדכי
ח/ה חמדת ישראל ח"א דף צט ע"ד
ח/ה חסדי דוד ח"ד עמ' מ
ח/ה חק לישראל שומרים עמ' 708, 709
ח/ה טבעת החושן ח"ה עמ' רנז, אגרא דשמעתא ח"ג עמ' עא, פא, מלואי אבן - שו"ת עמ' רפא, רפג, רפד, רצ, רצא
ח/ה יד מלך (מן) הל' חובל פ"א הי"ב אות ב
ח/ה יחל ישראל (תשנב) ח"ג עמ' רמב {אהא"ז}
ח/ה יחל ישראל (תשסג) ח"ג עמ' קלה {אהע"ז}
ח/ה יתר הבז (תשסח) עמ' קעד
ח/ה כבוד חכמים - עטרת פז עמ' רפט
ח/ה לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' לט אות א-ז
ח/ה להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' קנו ע"א
ח/ה להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' פד
ח/ה לחם שלמה (לניאדו) עמ' 78
ח/ה מאור למלך ב"ק עמ' מז
ח/ה מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 364
ח/ה מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף צ ע"ג
ח/ה מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' קס
ח/ה מבוא למשנה תורה עמ' 127, 309, 321
ח/ה מגדל עז עמ' תרמז
ח/ה מגן גבורים (או"ח) סי' קיד ס"ק ה
ח/ה מגן שאול (חנניה) דף יח ע"ד
ח/ה מוסר המקרא והתלמוד עמ' קטז-קיז
ח/ה מוריה ח גל' ח עמ' כג {בדיניהם}
ח/ה מחקרי ארץ חו"מ סי' ז
ח/ה מטה אשר
ח/ה מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קלח ע"ב
ח/ה מנחת חינוך ח"א עמ' רנט, רפז
ח/ה מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' צז
ח/ה מעין חיים ח"ג עמ' רכב
ח/ה מקצוע בתורה סי' עב ס' מד ס"ק קב
ח/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/ה משאת מרדכי ב"ק עמ' נ, קסז
ח/ה משובב נתיבות עמ' צה
ח/ה משכנות אפרים שבת סי' טז אות יט {אהא"ז}
ח/ה משנת יעקב כאן
ח/ה משנת יעקב קדושה עמ' קא
ח/ה משפטי מלוכה עמ' יב {אהא"ז}
ח/ה נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' תקצו
ח/ה נחל שלמה ב"ק פ"ב עמ' קסה
ח/ה נתן פריו סוגיות ח"א עמ' לט
ח/ה סודו של המשפט העברי עמ' 75 {אבן האזל}
ח/ה עולת שמואל (לובצר) ח"א דף י ע"ג, צג ע"ב
ח/ה עורה שחר דף מה ע"ג {לח"מ}
ח/ה ענבי פתחיה עמ' 216
ח/ה ענפי ארז (זי') דף רכב ע"ד {ראב"ד}
ח/ה עץ הדר השלם עמ' ר
ח/ה עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"א דף עט ע"ד
ח/ה ערך שי חו"מ סי' תח סעיף א
ח/ה פרי האדמה ח"ב
ח/ה פרי הארץ (כהנוו) סי' מב-מג
ח/ה פרקי מועדות עמ' 398, 405
ח/ה צהר גל' ט עמ' 49
ח/ה קבא דתירוצא עמ' קא
ח/ה קובץ ביאורים (שפירא)
ח/ה קובץ חי' תורה (במגל"ט) ג עמ' 142
ח/ה קונטרסי שעורים ב"ב דף ע
ח/ה קונטרסי שעורים ב"ק שעור יז אות יב
ח/ה קרית מלך
ח/ה רוב דגן (הלוי) ח"א דף קא ע"ג
ח/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קיג
ח/ה שושנת יעקב (הורוויץ) סי' תו סעיף א
ח/ה שיירי כנה"ג [שמע שלמה ס' חוקת דף נא]
ח/ה שלטון החוק בישראל עמ' 54
ח/ה שם דרך ויקרא עמ' קצז
ח/ה שם מרדכי עמ' 254
ח/ה שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' עז, פ
ח/ה שמן למאור (ביימאייל) דף מ ע"א {מגדל עוז}
ח/ה שמרו משפט ח"א עמ' יא
ח/ה שמרו משפט ח"ב עמ' רעט
ח/ה שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 4-6
ח/ה שעורי ר' חיים פנחס גיטין שעור יב אות ב {אהא"ז}
ח/ה שערי טהר ח"ב שער ד סי' לג אות ג, ח"ח סי' קיט אות ח
ח/ה שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 61
ח/ה שערי ישר שער ה פ"ה אות י
ח/ה שערי שמואל עמ' רלד {אהא"ז}
ח/ה תורה שלמה שמות פכ"ג אות פט
ח/ה תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' כב, קלח, קלט {ראב"ד}, קנג
ח/ה תורת המצוות באמונת ישראל עמ' 114
ח/ה תורת הנזיקין - ביאורים סי' ד-ה
ח/ה תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' קמג
ח/ה תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' תריז
ח/ה תחומין ח"ב עמ' 215, ח"ה עמ' 339, חי"ד עמ' 185, 189, 192, 195 {אהא"ז}
ח/ה תפארת אברהם ב"ק עמ' נה
ח/ו אבן האזל (גם בהשמטות)
ח/ו אבן ציון עמ' תקסג
ח/ו אבני החושן סי' תז סעיף א
ח/ו אוצרות יהושע עמ' רפג
ח/ו אור הישר [לחם רב (בוטון) סי' מה]
ח/ו אמרי יוסף (דוידובסקי)
ח/ו באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ח/ו באר דוד ב"ק ח"א סי' כו אות ב
ח/ו באר דוד ב"ק ח"ב סי' כג אות א, ג-ה, ח
ח/ו באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"ז הי"ב מושב שרים אות נח-ב, נח-ד, פ"ח ה"ז באר שרים אות לו, ה"ט מושב שרים אות מב {אמרי יוסף (דוידובסקי)}
ח/ו בינת דניאל ח"ה עמ' נד
ח/ו בית אהרן וישראל גל' סג עמ' כא
ח/ו בית זבול ח"ד עמ' טז, מו
ח/ו בריכות מים דף רמז ע"ב {לח"מ}
ח/ו ברכות חיים ח"ב עמ' רמה
ח/ו גבול יהודה (אשכנזי) חי' ב"ק דף טו ע"ב
ח/ו גדולי אריה עמ' פו
ח/ו גוילין נצולין עמ' רטז
ח/ו דברות משה ב"ק ח"ב סי' סג ענף א
ח/ו דברי אליהו (חזן) ח"א עמ' מח
ח/ו דברי משפט סי' שסג סעיף ב {מ"מ}, סי' תז סעיף א
ח/ו דברי משפט סי' תז אות א
ח/ו דגל יהודה (קמינר) עמ' רסז
ח/ו דובב שפתי ישנים עמ' 138
ח/ו דעת מרדכי ח"ב עמ' סו
ח/ו דרכי יושר (שרף) ח"ב עמ' עה {קושיה מהל' מלוה}
ח/ו הר המלך ח"ג עמ' שמח-שמט
ח/ו ויקן יוסף דף נה ע"א
ח/ו זכר אליהו עמ' רעח {מכרו מכור}
ח/ו חדושים ובאורים (גרי') ב"ק סי' ז ס"ק ו
ח/ו חזו"א על הרמב"ם
ח/ו חזון יחזקאל כתובות פ"ב ה"ד, בכורות פ"ו ה"ה
ח/ו חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' מג עמ' קלב
ח/ו חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"ק לג ע"ב]
ח/ו חי' מהרי"א צטרון עמ' נז
ח/ו טבעת החושן ח"ד עמ' קסח
ח/ו יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' רצז
ח/ו יד מלך (מן) הל' חובל פ"ד הי"א
ח/ו לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' סא אות ט
ח/ו לבושי מרדכי חו"מ עמ' יא
ח/ו מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' קעח
ח/ו מחקרים במשפט התלמודי עמ' 77, 83, 98
ח/ו מטה אשר
ח/ו מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' קפב
ח/ו מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קכח ע"ב
ח/ו מנחת אשר ב"ק עמ' מב
ח/ו מנחת חינוך ח"א עמ' רנו-רנז
ח/ו מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' פח
ח/ו מעין חיים ח"א עמ' קמא
ח/ו מרחשת ח"ב סי' לג אות א
ח/ו משאת מרדכי ב"ק עמ' קמז, קנא
ח/ו משיב דבר ח"ה סי' סד
ח/ו משנת יעקב
ח/ו משנת ר' אהרן ב"ק עמ' ריג
ח/ו נזר אברהם מכות ועדות עמ' מד {מ"מ}
ח/ו נחל שלמה ב"ק פ"ב עמ' קסה
ח/ו נתיבות שלום (למפרט)
ח/ו ספיקא דרבנן עמ' קיב
ח/ו ערך שי חו"מ סי' שצט סעיף א, סי' ת סעיף ב
ח/ו פנת יקרת (תשנד) סי' קג
ח/ו פנת יקרת (תשעא) עמ' תמז
ח/ו קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' פז
ח/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' רמד, רנ, שבועות ח"ב עמ' קסב
ח/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תעא
ח/ו שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' קעב
ח/ו שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' רכו אות א
ח/ו שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' רנב
ח/ו שושנת יעקב (הורוויץ) סי' תו סעיף ב, סי' תז סעיף א
ח/ו שם מרדכי עמ' 61 {לפני עמידה בדין בעל השור מחליט מה יעשה בו}, 254 {גובה}
ח/ו שעורי ר' שלמה עמ' רי
ח/ו שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 454-455
ח/ו שערי לימוד (לוריא) ח"ג עמ' צב
ח/ו שערי שאול ב"ק עמ' ר
ח/ו שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' נח
ח/ו שרידי אש ח"א עמ' תפט
ח/ו תבואת יקב (פרידמן) עמ' לח {שחטו גובה מבשרו}
ח/ו תורת חיים (שור) ב"ק לג ע"ב
ח/ו תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' תקסז, תקפב
ח/ו תרומת הכרי עמ' כה, קפט
ח/ז אהלי יהודה (הכהן) דף מו ע"א
ח/ז אמרות יצחק תנינא עמ' קמד {אהא"ז}
ח/ז אמרי יואל (הרצוג) פרשת משפטים דרוש ז דף עח ע"ג, עט ע"א
ח/ז אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' יא
ח/ז באר דוד ב"ק ח"א סי' כו אות ב
ח/ז באר דוד ב"ק ח"ב סי' כג אות א, ג-ה, ח
ח/ז באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"ד ה"ח מושב שרים אות מ, פ"ז הי"ב מושב שרים אות נח-ב, ס, פ"ח ה"ד מושב שרים אות יז {אהא"ז}, ה"ח באר שרים אות לט, פ"ט ה"ב מושב שרים אות ד {או"ש}
ח/ז בית אהרן וישראל גל' סג עמ' כא
ח/ז בית זבול ח"ד עמ' מו-מז
ח/ז בית יעקב (מסקין) סי' לט-מ
ח/ז גוילין נצולין עמ' רטז
ח/ז דברות משה ב"ק ח"א סי' כד ענף ו
ח/ז דברי יחזקיהו (שבתי) ח"א עניינים נפרדים עמ' י-יא
ח/ז דברי יחזקיהו ח"א עניינים נפרדים (בסוה"ס) עמ' ח, י-יא
ח/ז דעת מרדכי ח"ב עמ' סו
ח/ז הגהות חבר בן חיים
ח/ז המדות לחקר ההלכה מדה טו אות נו
ח/ז ויקן יוסף דף נה ע"א
ח/ז חזון יחזקאל כתובות פ"ב ה"ד
ח/ז חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' כז עמ' קד, סי' מג עמ' קלב
ח/ז חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"ק לג ע"ב]
ח/ז חי' מהרי"א צטרון עמ' נז, סה, עט
ח/ז יד מלך (מן) הל' חובל פ"א הי"ב אות ב
ח/ז לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' לג אות א-יא
ח/ז לבושי מרדכי חו"מ עמ' יא
ח/ז לחם רב (בוטון) סי' מה
ח/ז לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' קנז
ח/ז לשד השמן (סוף שופטים)
ח/ז מגן שאול (חנניה) דף יט ע"א
ח/ז מחנה יהודה (אשכנזי) דף קג ע"ב {מ"מ}, קצ ע"ב {לח"מ}
ח/ז מחנה יוסף פסחים עמ' ס
ח/ז מחקרים במשפט התלמודי עמ' 81, 96
ח/ז מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' קפב
ח/ז מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קכז ע"א, קכח ע"א
ח/ז מנחת אשר ב"ק עמ' מב
ח/ז מנחת חינוך ח"א עמ' רנו-רנז
ח/ז מעין חיים ח"א עמ' קמא, קמג
ח/ז מעיני המים
ח/ז מפתח הבאורים [שו"ת רעק"א ח"ב סי' קמח]
ח/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/ז משאת המלך (תשסז) עמ' כא {הקדישו}
ח/ז משיב דבר ח"ה סי' סד
ח/ז משמר הלוי עמ' לה
ח/ז משנת יעקב הפלאה עמ' רפא
ח/ז משנת יעקב כאן
ח/ז משנת ר' אהרן ב"ק עמ' קל, קלז, רטז
ח/ז נחל שלמה ב"ק פ"ב עמ' קסה
ח/ז נחלת שמואל דף לט ע"א וע"ג
ח/ז סופר המלך
ח/ז ספיקא דרבנן עמ' קיב
ח/ז פניני רבנו יחזקאל עמ' פח {אהא"ז}
ח/ז פרי עץ חיים (אביגדור)
ח/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' רלג, רנ
ח/ז שופרא דשטרא שער י פ"ב
ח/ז שם מרדכי עמ' 254
ח/ז שערי חיים (ס' המקח) דף צ ע"ב
ח/ז שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 455, 468, 475
ח/ז שערי ישר שער ז פכ"א אות כא
ח/ז שערי לימוד (לוריא) ח"ג עמ' צב
ח/ז שערי שאול ב"ק עמ' ר
ח/ז שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' נח
ח/ז שרידי אש ח"א עמ' תפט
ח/ז תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' שכא, תקעה
ח/ז תחומין חי"ח עמ' 251 {אהא"ז}
ח/ח אורים ותומים - תומים סי' קיז ס"ק ט
ח/ח אמרי יוסף (דוידובסקי)
ח/ח באר דוד ב"ק ח"א סי' כו אות ב
ח/ח באר דוד ב"ק ח"ב סי' כג אות א, ג-ה, ח
ח/ח באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"ז הי"ב מושב שרים אות נח-ב, פ"ח ה"ז מושב שרים אות לד, לו
ח/ח בית זבול ח"ד עמ' מו
ח/ח ברכת מרדכי ב"ק עמ' עח
ח/ח דברי אליהו (חזן) ח"א עמ' מט-סג
ח/ח דברי משה (ברנשטיין) ב"ק עמ' יב {קדמו בע"ח וגבו}
ח/ח חזון יחזקאל ב"ק פ"ה ה"א
ח/ח חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' מד עמ' קלד
ח/ח חי' הגר"ח החדש עמ' שלב
ח/ח חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"ק לג ע"ב]
ח/ח מנחת אשר ב"ק עמ' מב
ח/ח מעין חיים ח"א עמ' קמא
ח/ח נחל שלמה ב"ק פ"ב עמ' קסה
ח/ח ערך שי חו"מ סי' ת סעיף ב
ח/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' עז, רנ
ח/ח שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ב עמ' קכז
ח/ח שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קיז סעיף יב
ח/ח שערי ישר שער ז פכ"א אות כא
ח/ח שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' נח
ח/ח תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' ש, תקעה
ח/ט אולם המשפט סי' תא סעיף א
ח/ט אור הישר [מ"מ הל' מלוה פי"ט ה"ב]
ח/ט באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון
ח/ט בית זבול ח"ד עמ' מו, מח
ח/ט דברות משה ב"ק ח"א סי' ד ענף א
ח/ט חסדי דוד ח"ג עמ' נב
ח/ט מנחת אלימלך עמ' קכא {אבן האזל}
ח/ט נחל שלמה ב"ק פ"ב עמ' קסה
ח/ט שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ב עמ' קכז
ח/ט שם יוסף (מועטי) ח"ב דף לח ע"ב
ח/ט שערי שאול ב"ק עמ' ר
ח/י אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 245-247
ח/י אבן מלוכה (ברון, תשעז) עמ' 335-337
ח/י אבני החושן סי' קב סעיף א
ח/י אהלי חיים עמ' עו
ח/י אהליך יעקב ב"ק סי' ב ס' א
ח/י אולם המשפט סי' תיט סעיף א
ח/י אור הישר [מ"מ הל' חובל פ"א ה"א]
ח/י אור לי כתובות סי' ט ס"ק טז, סי' יז ס"ק ב {מ"מ ואהא"ז}
ח/י אור לישרים (תשסג) לה"ר עמ' ה
ח/י אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' ח, יב
ח/י באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ח/י באר אלחנן עמ' קמה {בדמזיק שיימינן}, קמז
ח/י באר דוד ב"ק ח"א סי' יז אות א
ח/י באר דוד ב"ק ח"ב סי' לז אות ו
ח/י באר לחי ראי
ח/י באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"ח הי"א באר שרים אות מח, הי"ב מושב שרים אות נב
ח/י בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' נא
ח/י בינת דניאל ח"א עמ' קנד
ח/י בית אהרן וישראל גל' טו עמ' נח
ח/י בית יעקב (טבשונסקי) סי' תיט סעיף א
ח/י בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' קמד, קנג
ח/י בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' ט אות א
ח/י בן אשר סי' כט אות א
ח/י ברור הלכה ב"ק ו ע"ב ציון ג, ז ע"ב ציון ה, ו, ב"מ סו ע"ב אחרי ציון ג {בשל עולם שמין}
ח/י ברור הלכה כתובות פו ע"א ציון ה פסקה ד {אהא"ז}
ח/י ברכת מרדכי ב"ק עמ' ס
ח/י גדולי שמואל ב"ק דף יא
ח/י הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' נב
ח/י חזו"א על הרמב"ם
ח/י חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד לעיל פ"ז ה"ח וחי' הריצ"ד ב"ק יד ע"ב]
ח/י חי' מרן הגרי"מ עמ' קלה-קלו
ח/י חסדי דוד ח"ד עמ' כז
ח/י חק לישראל נזיקין עמ' 98
ח/י טבעת החושן ח"ה עמ' רנח
ח/י ידי אליהו
ח/י ידי אליהו דף סו ע"ג
ח/י ימי שלמה
ח/י מגן שאול (חנניה) דף יט ע"א
ח/י מחקרים במשפט התלמודי עמ' 9
ח/י מטה אשר
ח/י מצעדי גבר ב"ק סי' כה אות א, סי' כז אות א
ח/י מצעדי גבר קדושין סי' ד ענף א אות ב
ח/י מראה אש ח"ב עמ' רמו
ח/י משאת מרדכי ב"ק עמ' טו, לז
ח/י משה ידבר (תשעו) עמ' תלט, תמא
ח/י משנת יעקב כאן
ח/י משנת יעקב נזיקין עמ' ז
ח/י משנת ר' אהרן ב"ק עמ' נא
ח/י משנת ר' אהרן קדושין עמ' כא
ח/י ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' רסא
ח/י סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' לח-מב
ח/י עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' קצט
ח/י עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תרלו
ח/י פנס שלמה
ח/י פסקי ב"ד הרבנות ירושלים - דיני ממונות ח"א עמ' צד {אהא"ז}
ח/י צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קיז ע"ד, קיח ע"א
ח/י קובץ ביאורים (שפירא) עמ' לד-לח
ח/י קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' קפט
ח/י קול חיל עמ' סה
ח/י קונטרסי שעורים ב"ק שעור ז אות יא
ח/י קרית מלך
ח/י קרן הצבי מצוה עב אות יג
ח/י רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' רכח, רלד
ח/י שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' קיב
ח/י שושנת יעקב (הורוויץ) סי' תיט סעיף א
ח/י שם דרך כתובות עמ' קנה
ח/י שם יוסף (מועטי) ח"ב דף לז ע"ג {לח"מ}
ח/י שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' קיח
ח/י שעורי הגרד"ש ב"ק סי' כ ד"ה והנראה
ח/י שערי שאול ב"ק עמ' עט
ח/י שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 286-287
ח/י תורה שלמה שמות פכ"ב אות צה, צח
ח/י תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' קצג
ח/יא באר לחי ראי
ח/יא באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"ח הי"ב באר שרים אות נב, מושב שרים אות נב
ח/יא בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' קח סעיף לט
ח/יא בית זבול ח"ד עמ' לו
ח/יא בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' קיד
ח/יא בית יצחק (ברטלר) גיטין סי' לו אות ו
ח/יא ברור הלכה גיטין נ ע"א ציון ג, נ ע"ב ציון ב, ב"ק ו ע"ב ציון ג, יד ע"ב ציון ב
ח/יא חזו"א על הרמב"ם
ח/יא חק לישראל נזיקין עמ' 98
ח/יא כתר המלך
ח/יא מגן שאול (חנניה) דף יט ע"ד
ח/יא מטה אשר
ח/יא משובב נתיבות עמ' קסא
ח/יא משנת יעקב
ח/יא ס' התרומות עמ' קכ
ח/יא שם משמריה עמ' מו, סא
ח/יא שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 292
ח/יב באר לחי ראי
ח/יב באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון
ח/יב ברור הלכה ב"ק יד ע"ב ציון ב
ח/יב ברור הלכה כתובות סז ע"א ציון א פסקה ג {הגהמ"י}
ח/יב ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 22
ח/יב המשפט העברי עמ' 532
ח/יב הרמב"ם כמחנך עמ' 196
ח/יב חק לישראל נזיקין עמ' 98
ח/יב מראה אש ח"ב עמ' רמז
ח/יב משאת מרדכי ב"ק עמ' נד
ח/יב נחל יצחק (תשעב) ח"ד עמ' רפה
ח/יב שם דרך כתובות עמ' קנה
ח/יב שערי אור - שעבודים שער ד פ"ז סעיף א
ח/יב תורת ראשי הישיבות מכות עמ' שעח
ח/יג אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' רט
ח/יג אולם המשפט סי' תח סעיף א
ח/יג אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 7 {אין מצויים באורוות}
ח/יג אורים ותומים - תומים סי' לד ס"ק כ
ח/יג איים בים ב"ק סי' לד אות א
ח/יג אמרי יוסף (דוידובסקי)
ח/יג אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' יט, רב-רג
ח/יג אמת ליעקב נשים עמ' רב {צריך עדים גם במקום שאין עדים מצויים}
ח/יג אנצי"ת ע' גוי הע' 828 {אהא"ז}, 1196 {אהא"ז}
ח/יג באר מרים פ"ט הי"ד אות ב
ח/יג באר שרים (ליפשיץ) הל' אישות פי"א עמ' ע
ח/יג באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"ח הי"ד מושב שרים אות סד
ח/יג בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' רה
ח/יג ביצחק יקרא (תשע) סי' צד ד"ה אולם {אבן האזל}
ח/יג בית אהרן וישראל גל' קכה עמ' קלד
ח/יג בית דוד (תשעט) חו"מ סי' כה
ח/יג בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' קיד {מ"מ}
ח/יג בית שערים או"ח סי' שכה
ח/יג בנין הלכה עמ' קכז-קכח {אהא"ז}
ח/יג ברכי יוסף יו"ד דף מב ע"א
ח/יג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ב עמ' קסג-קסד
ח/יג גדולי שמואל ב"ק דף טו
ח/יג דברות אליהו ח"ד עמ' רו
ח/יג הגהות רימ"א
ח/יג הדר איתמר עמ' קסז
ח/יג הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' קצג
ח/יג הלכה פסוקה הל' עדות ח"ד עמ' מט
ח/יג המאיר לארץ {לח"מ}
ח/יג התורה והמדינה חי"א עמ' תקמד
ח/יג ויטע אשל תמורה ח"ג עמ' קח {רק בעדים}
ח/יג חוקות הדיינים ח"ג עמ' שמד
ח/יג חזקה רבה יו"ד הלכה קסט
ח/יג חי' בעל שרידי אש עמ' שעג
ח/יג טבעת החושן ח"ד עמ' 342
ח/יג לחם רב (בוטון) סי' קפח
ח/יג לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' תקעח
ח/יג מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' קיח, קמו {אהא"ז}
ח/יג מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קלב ע"א {לח"מ}
ח/יג מנחת אלימלך עמ' רטו {אהא"ז}
ח/יג מנחת חינוך ח"א עמ' רס
ח/יג מעדני שמואל עמ' ריא
ח/יג מראה אש ח"א עמ' נא
ח/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/יג מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קד אות א, ג {שלא תאמר}
ח/יג משא יד ח"א עמ' קיט {עדים וב"ד לכופר}
ח/יג משכיל ליהודה עמ' קא {עדים וב"ד}
ח/יג משנה הלכות ח"ב סי' כא דף לד ע"א
ח/יג משנה הלכות ח"ט סי' שנה {עדים כשרים}
ח/יג משנת יעקב משפטים עמ' רסו
ח/יג משנת יעקב נזיקין עמ' נ-נב
ח/יג משנת יעקב נשים ח"א עמ' כא, קדושה עמ' יג, קטו
ח/יג משפטי ארץ ח"ב עמ' 52, 60
ח/יג משפטי הלוי ח"א סי' ו אות א עמ' קפב
ח/יג נועם חי"ב עמ' ע
ח/יג נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' תקצו
ח/יג נחל שלמה ב"ק פ"ב עמ' קסה
ח/יג נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' כו אות ח
ח/יג סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' מב
ח/יג עדות ביהוסף (פודור) עמ' קטז
ח/יג עזרת נשים (מאירי) ח"ב עמ' רלג
ח/יג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שכח
ח/יג פד"ר ח"ג עמ' 245-247 {שאין מצויים כשרים}
ח/יג פד"ר ח"ג עמ' 245-247, חי"ד עמ' 324, חט"ו עמ' 104
ח/יג פרי הארץ (כהנוו) סי' מא-מב, מד
ח/יג פרי שמואל מכות עמ' יז
ח/יג פרקי מועדות עמ' 397
ח/יג פרשת השבוע (תשעב) ח"א עמ' 59
ח/יג צבא המלך עמ' רסו
ח/יג קובץ ביאורים (שפירא) עמ' לג
ח/יג קרית מלך
ח/יג שו"ת הרדב"ז סי' שסו
ח/יג שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' רפח
ח/יג שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' קלא
ח/יג שחר אורך עמ' תיט
ח/יג שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' פג
ח/יג שמרו משפט ח"א עמ' י
ח/יג שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' יז ס"ק ג ואילך
ח/יג שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' טז
ח/יג שעורי הגרד"ש ב"ק סי' יד ד"ה וצ"ע
ח/יג שעורי עיון התלמוד כתובות עמ' עג
ח/יג שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות יג
ח/יג שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' צו
ח/יג שעורי ר' שמואל סנהדרין ח"א עמ' ו-ז
ח/יג שערי טהר ח"ו סי' כז אות א
ח/יג שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 56, 99
ח/יג שערי ישר שער ו פ"ט אות יא
ח/יג תחומין ח"ה עמ' 326, חי"א עמ' 245, 305, חי"ד עמ' 183, חי"ט עמ' 245
ח/יג תרומת הדשן שו"ת סי' שנג
ח/יד אבני נזר אהע"ז סי' קיט אות קד
ח/יד אגרות משה חו"מ סי' מז
ח/יד אור המאיר (עוזיאל) עמ' קטו-קטז
ח/יד אורים גדולים (ריינס) דף כד ע"ב, כו ע"ב
ח/יד אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תקסא {לא מועיל אומדנא}
ח/יד אמרי משפט ח"א עמ' קפא
ח/יד אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' כא, רג
ח/יד אנצי"ת ע' אומדנא הע' 48, ע' אין הולכין הע' 12
ח/יד באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון
ח/יד בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף סב ע"א
ח/יד בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' רה
ח/יד בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' טז
ח/יד בדבר מלך חי"ז עמ' רלה {שור שהי' רועה על גבי הנהר ונמצא שור הרוג בצדו אעפ"י שזה מנוגח וזה מועד ליגח זה מנושך וזה מועד לשוך אין אומרים בידוע שזה נשכו וזה נגחו ואפילו גמל האוחר בין הגמלים ונמצא הרוג בצדו אין אומרים בידוע שזה הרגו עד שראוהו עדים כשרים}
ח/יד בית אבא (גוטווירטה) דף לו ע"ב-ע"ג {שלא כר' אחא}
ח/יד בית אהרן וישראל גל' כב עמ' נט {לא הולכים אחר האומד}
ח/יד בית אהרן וישראל גל' קכה עמ' קלד
ח/יד בית דינו של שמואל עמ' 96
ח/יד בית נאמן (תרמא) דף טו ע"ד
ח/יד בנין השטר עמ' רה
ח/יד דברות אליהו ח"ד עמ' רו
ח/יד דברות משה סנהדרין עמ' שנא
ח/יד דברי יוסף (כהן) ח"א עמ' קצו
ח/יד דברי יוסף (כהן) ח"ב עמ' ל
ח/יד הגיור עמ' 312
ח/יד הדר איתמר עמ' קסז-קסח
ח/יד הלכה פסוקה ח"ד עמ' קנ הערה 3
ח/יד הר המלך ח"ד עמ' מח
ח/יד זכר יצחק (תשן) עמ' עב
ח/יד חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 271, 282, ח"ג עמ' 200
ח/יד חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' יט
ח/יד חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' יט
ח/יד חסדי דוד ח"ד עמ' לה, ח"ה עמ' תשמא
ח/יד חקר יצחק עמ' יט
ח/יד יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"ג עמ' ז
ח/יד יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' תצד
ח/יד ישא מדברותיך כתובות פ"א עמ' שיח
ח/יד כתבי ערוך השולחן - שו"ת סי' לו-לז
ח/יד כתר ח"ו עמ' 228
ח/יד לב מבין
ח/יד מגל חי"ג עמ' 18
ח/יד מטה אהרן שבועות עמ' שב, שז
ח/יד מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קלז ע"א
ח/יד מקור ישראל דף עח ע"ב
ח/יד מקור ישראל דף עח ע"ב
ח/יד מקורות לפסקי הרמב"ם
ח/יד משנת יעקב כאן
ח/יד משנת יעקב קנין עמ' פח
ח/יד משפט שלמה (אלבוים) הל' עדות סי' א פ"ג ענף א אות א
ח/יד משפטי ארץ ח"ב עמ' 51 {אהא"ז}, 53, 59, 90, 91, 118
ח/יד משפטי הלוי ח"א סי' ו אות א עמ' קפב
ח/יד עדות ביהוסף (פודור) עמ' קג
ח/יד עזרת כהן עמ' קכב, קנ
ח/יד עזרת נשים (מאירי) ח"א עמ' קעט, ח"ב עמ' קכג, קפח
ח/יד עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' קפג
ח/יד עין יצחק ח"ב עמ' תנד
ח/יד פד"ר חי"ד עמ' 305
ח/יד פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' עח
ח/יד קרן הצבי מצוה קכא אות ב
ח/יד שו"ת הגאונים בתראי (תשע) עמ' פד
ח/יד שו"ת הרדב"ז סי' ה, קכח, תרנד
ח/יד שו"ת מהרי"ק סי' קכח-קכט
ח/יד שו"ת מהרש"ך ח"ד עמ' צט
ח/יד שולי הגליון עמ' קסג
ח/יד שם דרך כתובות עמ' קיט
ח/יד שמרו משפט ח"א עמ' קפו
ח/יד שנתון המשפט העברי ח"ה עמ' 233
ח/יד שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' שפג
ח/יד שעורי הגרב"ד ב"ק ח"ב עמ' נח
ח/יד שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' עא
ח/יד שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"ב עמ' מז
ח/יד שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' תכב
ח/יד שערי תורה (לעוו) עדות ח"א עמ' קג
ח/יד שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' קסד, רלד
ח/יד שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' רסו
ח/יד שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' מו
ח/יד תורה תמימה ויקרא פ' ה אות יז
ח/יד תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' שנג
ח/יד תחומין ח"ה עמ' 326, חי"ט עמ' 241
ח/יד תלפיות ו חוב' א עמ' 34


ט/716 הלכות נזקי ממון פרק ט *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ט/רה"פ אמרי יוסף (דוידובסקי)
ט/רה"פ הלכה למשה (אמריליו) ח"א
ט/רה"פ יד פשוטה
ט/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ט/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ט/רה"פ פי' ר"י קאפח
ט/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ט/רה"פ רמב"ם לעם
ט/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ט/א אהבת אברהם עמ' קה {בהמה מעוברת ועוף}
ט/א אהל אבות ב"ק סי' ג ס"ק א-ב {ר"ח הלוי}
ט/א אוצמפה"ת ב"מ ז ע"א הע' 29
ט/א אנצי"ת ע' ביצה (א) הע' 184, 190
ט/א אשר למלך
ט/א באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון
ט/א בית אהרן וישראל גל' מ עמ' יח {שוהם וישפה}
ט/א בית זבול ח"ד עמ' לט
ט/א בית יעקב (טבשונסקי) סי' שצט סעיף א
ט/א בן יהודה סי' עו
ט/א ברור הלכה ב"ק מז ע"א ציון א
ט/א דברי אליעזר (פרבר) ח"ב עמ' כו-כז
ט/א הד משה עמ' 41
ט/א העובר בהלכה עמ' 60
ט/א וזאת התורה עמ' רכט
ט/א זכר יהודה עמ' רצז
ט/א חזו"א ב"ק סי' יד ס"ק ח
ט/א חזו"א על הרמב"ם
ט/א חזקה רבה חו"מ ח"ד עמ' 47
ט/א חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' רצה {עובר ירך אמו גם בחודש התשיעי}
ט/א חק לישראל נזיקין עמ' 56
ט/א חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ג עמ' נג
ט/א יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' קלז
ט/א יד ישראל ח"ב
ט/א לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' מב אות א-ה {פרה שהזיקה}
ט/א מגן שאול (חנניה) דף כ ע"א
ט/א מטה אשר
ט/א מלך שלם
ט/א מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קנא ע"ג
ט/א מנחת חינוך ח"א עמ' קצו, רסט
ט/א מצודת בן ציון דף לח ע"ג {השמיט דין "ליתא לפרה" - ב"ק מז ע"א}
ט/א משאת מרדכי ב"ק עמ' מז, רה
ט/א משנה הלכות ח"ט סי' של {עובר ירך אמו}
ט/א משנת יעקב כאן
ט/א משנת יעקב קנין עמ' קמט
ט/א משפטי ישראל עמ' 316 {ר"ח הלוי}
ט/א משפטים לישראל עמ' רכג
ט/א פאר הלכה פסחים עמ' רכו, רמו
ט/א צמח מנחם דף מד ע"ג {כמו שהזיק הוולד}
ט/א שהם וישפה ח"ב [שהם וישפה ח"א סי' רסד, תהלה לדוד (אורט') חו"מ סי' קפב]
ט/א שמחתי באומרים לי עמ' עד, צ, צה
ט/א שער המלך ח"ב עמ' שכט
ט/א תורה לשמה (תשעג) עמ' רנו
ט/א תורת ההגיון בהלכה עמ' 14
ט/א תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' סו {עובר ירך אמו}
ט/א תחומין חכ"ב עמ' 405
ט/א תרומת הכרי עמ' קפז
ט/ב אבן האזל
ט/ב אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ט/ב אבני החושן סי' עב סעיף יז
ט/ב אור שמח
ט/ב באר שרים (ליפשיץ) הל' אישות פי"א עמ' מ
ט/ב באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"ט ה"א מושב שרים אות ב {אהא"ז}
ט/ב ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' ס
ט/ב ביצחק יקרא (תשע) סי' קב ד"ה כתב
ט/ב ברכת מרדכי ב"מ עמ' קיא
ט/ב גדולי שמואל ב"ק דף ב ע"א, ו ע"ב, כא ע"א, מו {או"ש}
ט/ב דברות משה ב"מ ח"א סי' ג ענף א
ט/ב הד משה עמ' 41
ט/ב החזקה במשפט העברי עמ' 11
ט/ב חזו"א ב"ק סי' ה ס"ק יג
ט/ב חזו"א על הרמב"ם
ט/ב חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' יד, טז
ט/ב טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' תקא
ט/ב מחקרים במשה"ע עמ' 215
ט/ב מטה אשר
ט/ב מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' רי
ט/ב מלך שלם דף קכא ע"ד
ט/ב מקנת חיים עמ' רע
ט/ב משאת מרדכי ב"ק עמ' קנח
ט/ב נתיבות המשפט סי' רכג ס"ק ג {המע"ה}
ט/ב קונטרסי שעורים ב"ב דף ע
ט/ב קונטרסי שעורים ב"ק שעור ז אות א, שעור ח אות י
ט/ב רביד הזהב (אברך) דף מח ע"א {שלא כסומכוס}
ט/ב שב שמעתתא (תשנא) שמעתא ד פ"יב
ט/ב שב שמעתתא שמעתא ב פ"ו, שמעתא ד פי"ב
ט/ב שם מרדכי עמ' 138-139 {המע"ה}
ט/ב שנתון המשפט העברי ח"א עמ' 341
ט/ב שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' סח
ט/ב שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' תט
ט/ג אור הישר [מ"מ ומל"מ הל' מכירה פ"כ הי"א]
ט/ג באר דוד ב"ק ח"ב סי' כד אות א-ג, ה-ז, י
ט/ג באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון
ט/ג ביצחק יקרא (תשע) סי' קב ד"ה כתב
ט/ג בית ישחק
ט/ג הד משה עמ' 41
ט/ג המאור הגדול (יעבץ) עמ' שח
ט/ג חדושים ובאורים (גרי') ב"מ סי' ה ס"ק ו
ט/ג חי' הגר"ח ב"מ עמ' רז
ט/ג חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' יד-טו
ט/ג טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' תקא
ט/ג מטה אהרן שבועות עמ' שיג-שטו
ט/ג מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' רי
ט/ג מלך שלם
ט/ג מקנת חיים עמ' רע
ט/ג ערך שי חו"מ סי' רכג סעיף א
ט/ג קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' תעח-תעט
ט/ג שב שמעתתא שמעתא ד פי"ב
ט/ג שו"ת ר"י מסלוצק סי' נ עמ' קעג
ט/ג שנתון המשפט העברי ח"א עמ' 341
ט/ג שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' סח
ט/ג שערי זיו ח"ב דף צא ע"ג
ט/ג שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' תט
ט/ד באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופי"א ה"ה באר שרים אות כז
ט/ד יעלת חן עמ' רסט
ט/ד מטה אשר
ט/ד מלך שלם
ט/ד משאת מרדכי ב"ק עמ' רי
ט/ה באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון
ט/ה מעשה רקח
ט/ה משאת מרדכי ב"ק עמ' רי
ט/ה עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 558
ט/ה קרית מלך
ט/ו אבן האזל
ט/ו אוהב מישרים עמ' שלג
ט/ו אולם המשפט סי' ת סעיף ב
ט/ו אמרי בינה (אוירבך) אמרי שלמה סי' ו ד"ה הג"ה
ט/ו אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' כז אות א
ט/ו אנצי"ת ע' ברי ושמא הע' 29, 31, 37
ט/ו אש פנחס עמ' קפז, קצג-קצד
ט/ו אשל אברהם (שפירא) עמ' קצה
ט/ו באר שרים (ליפשיץ) הל' אישות פי"א עמ' מ
ט/ו באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"ח הי"ד מושב שרים אות סג, פ"ט ה"ב מושב שרים אות ו, ה"ט מושב שרים אות כח
ט/ו דברי אברהם (שדמי) ח"ב עמ' קכב
ט/ו דברי יהודה סי' כג אות ד
ט/ו הד משה עמ' 41
ט/ו החזקה במשפט העברי עמ' 11
ט/ו חדושים ובאורים (גרי') ב"מ סי' ה ס"ק ו
ט/ו חי' חתם סופר
ט/ו חי' מהרי"א צטרון עמ' נח
ט/ו חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' קלד, ב"ק-ע"ז עמ' ה, יד
ט/ו חק לישראל נזיקין עמ' 56
ט/ו מגן שאול (חנניה) דף כ ע"ב
ט/ו מלך שלם
ט/ו משאת מרדכי ב"ק עמ' קסא, קסג
ט/ו נזר הקדש (קפלן)
ט/ו נתיבות ירושלים על ירושלמי ב"ק פ"ו הי"א
ט/ו סופר המלך
ט/ו עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 558
ט/ו קרית מלך
ט/ו שארית נתן (לוברט)
ט/ו שב שמעתתא (תשנא) שמעתא ב פ"ו
ט/ו שבט סופר (תשמו) עמ' קעד, קעה
ט/ו שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף עח ע"ג
ט/ו שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך ב עמ' ו
ט/ו תשובות יהודה דף מה ע"ד, מו ע"א {אם הודה פטור}
ט/ז אמרי שמואל ח"א דף נא ע"ג {לח"מ}
ט/ז באר דוד ב"ק ח"ב סי' כד אות א-ג, ה-ז, י
ט/ז באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"ח ה"ז מושב שרים אות לה, הי"ד מושב שרים אות סג, פ"ט ה"י מושב שרים אות לא
ט/ז בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' כד {או"ש}
ט/ז בשמן רענן ח"ב עמ' קכ
ט/ז דברי סופרים (תנש"א) עמ' מב {אור שמח}
ט/ז דגל יהודה (קמינר) עמ' רסו
ט/ז הד משה עמ' 41
ט/ז המאור הגדול (יעבץ) עמ' שח
ט/ז המדות לחקר ההלכה מדה יא אות קטו
ט/ז התורה והמדינה חי"א עמ' תקלט
ט/ז זרע יצחק (לומברוזו)
ט/ז חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' קיא
ט/ז חק לישראל נזיקין עמ' 56
ט/ז יבול היובלות עמ' 149
ט/ז יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רנח
ט/ז מטה אשר
ט/ז מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' קפו, קצח
ט/ז מלך שלם
ט/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/ז סופר המלך
ט/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שיט
ט/ז פנס שלמה
ט/ז קרית מלך
ט/ז קרית מלך רב (תשסו) עמ' תתקעח {לח"מ}
ט/ז שארית נתן (לוברט)
ט/ז שלל דוד דף יט ע"ב וע"ג
ט/ז תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קנט
ט/ח באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"א ה"ג מושב שרים אות כד, באר שרים אות כז, פ"ח ה"ז מושב שרים אות לה, פ"ח הי"ד מושב שרים אות סג, פ"ט ה"ב מושב שרים אות ה {או"ש}, הי"ב מושב שרים אות מה
ט/ח גדולי שמואל ב"ק דף לה ע"א {רמב"ם}, מט {או"ש}
ט/ח הד משה עמ' 41
ט/ח חזון יחזקאל ב"ק פ"ג ה"ד
ט/ח חמדת ישראל ח"ב דף כז ע"ג
ט/ח חק לישראל נזיקין עמ' 56
ט/ח מטה אשר
ט/ח סופר המלך
ט/ח קונטרסי שעורים ב"ק שעור טז אות ח
ט/ט אבן האזל (גם בהשמטות, סוף שופטים, דף פ ע"ד)
ט/ט אולם המשפט סי' ת סעיף ב
ט/ט אומר לציון סי' קכח
ט/ט אור שמח
ט/ט אורים ותומים - תומים סי' פח ס"ק יט
ט/ט אשר למלך
ט/ט באורי סוגיות (הוניגסברג) שבועות סי' יד אות ח
ט/ט באר דוד ב"מ פ"א סי' כה אות ג
ט/ט באר דוד ב"ק ח"ב סי' כד אות א-ג, ה-ז, י
ט/ט באר מים חיים (נוסינזון) ב"ק דף לה
ט/ט באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"ח הי"ד מושב שרים אות סג, פ"ט הי"א באר שרים אות מג, מושב שרים אות מא
ט/ט בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' פח סעיף יד
ט/ט בית יחזקאל (סרנה) ב"מ עמ' קכד
ט/ט בן יהודה סי' קלז
ט/ט בנין דוד (טאוב) ח"ג עמ' עה
ט/ט ברור הלכה ב"ק לה ע"ב ציון ב
ט/ט ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' קטו
ט/ט בתים לבדים עמ' תנ
ט/ט דברות משה ב"ק ח"ב סי' פט הערה לא, עא
ט/ט דברי אליהו (חזן) ח"ג עמ' קמה
ט/ט דברי סופרים (תנש"א) עמ' מב
ט/ט דברי תורה (תאומים) דף ה ע"ד {קטן הזיק}
ט/ט דרכי משה ח"ב שמעתתא ג פ' ג
ט/ט הגהות חבר בן חיים
ט/ט הד משה עמ' 41-42
ט/ט המדות לחקר ההלכה מדה א אות כח, מדה ט אות מ
ט/ט חזו"א על הרמב"ם
ט/ט חק לישראל נזיקין עמ' 56
ט/ט טהור רעיונים דף כה ע"א
ט/ט יגיעת ערב ב"מ עמ' צד {מ"מ}
ט/ט יד ושם
ט/ט יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רנח
ט/ט ישועות יעקב חו"מ סי' פח סעיף א {מ"מ}
ט/ט ישועות יעקב נזיקין עמ' ד {מ"מ}
ט/ט לחקרי הלכות ח"א עמ' קעח
ט/ט לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' קלו
ט/ט לקוטי שעורים (שטיין) כתובות סי' ט ס"ק ז
ט/ט מאור למלך ב"מ עמ' נד-נה
ט/ט מגן שאול (חנניה) דף כ ע"ג
ט/ט מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' קצ, קצג {ראב"ד}
ט/ט מלך שלם
ט/ט מנוחת אשר ח"א דף נט ע"ב-ע"ג, ס ע"א {אחד גדול ואחד קטן} וע"ד {לח"מ}
ט/ט משאת מרדכי ב"ק עמ' קנז
ט/ט נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' קעז, ח"ג עמ' תקנה {מ"מ ולח"מ}
ט/ט נימוקי מלב"ם ב"ק סי' י
ט/ט נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' לא אות ב
ט/ט ס' התרומות עמ' רלב
ט/ט סופר המלך
ט/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שיח
ט/ט ערך שי חו"מ סי' פח סעיף ו, סי' ת סעיף א {מ"מ סעיף לח"מ}
ט/ט פנס שלמה
ט/ט קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' קד, קטז
ט/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' רמג
ט/ט רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' קס, קסב-קסג
ט/ט שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קטז
ט/ט שירת דוד (שיינין) עמ' רלט
ט/ט שלל דוד
ט/ט שעורי ר' שלמה עמ' רז, רנא
ט/ט שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 463, 466, 482
ט/ט שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף טו ע"א, טז ע"ב {מ"מ}
ט/ט שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' סב, סח
ט/ט תרומת הכרי עמ' סו
ט/י אבני החושן סי' ת סעיף א {מ"מ}
ט/י אגודת אזוב ח"א דף עח ע"ד
ט/י אולם המשפט סי' ת סעיף ב
ט/י אומר לציון סי' קכח
ט/י אוצמפה"ת ב"מ ג ע"ב הע' 123 {ראב"ד}, ה ע"א הע' 100 {שבועת התורה}
ט/י אורח ישר דף נב ע"ד
ט/י אמרי בינה (אוירבך) - טוען ונטען סי' לח [א] ד"ה הא
ט/י אמרי דוד (שליסל) דף מא ע"ד
ט/י אסיפת גאונים (תרעא) דף יד ע"ג
ט/י ארשת צבי עמ' קמז-קמח {אתה יודע ודאי}
ט/י אשל אברהם (שפירא) עמ' קסז {מ"מ}, קסט {אהא"ז}
ט/י אשר למלך
ט/י באורי סוגיות (הוניגסברג) שבועות סי' יד אות ח
ט/י באר דוד ב"מ פ"א סי' כא אות ד, ח-ט
ט/י באר דוד ב"ק ח"ב סי' כד אות א-ג, ה-ז, י
ט/י באר מים חיים (נוסינזון) ב"ק דף לה, שבועות דף מב
ט/י באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"ח הי"ד מושב שרים אות סג, פ"ט ה"ז מושב שרים אות כא {פנס שלמה}, ה"ט מושב שרים אות כח, ל, באר שרים אות כח-כט, הי"א מושב שרים אות מא, באר שרים אות לח
ט/י בית ישחק
ט/י בני שלשים עמ' קפב {מודה בקנס}
ט/י בנין דוד (טאוב) ח"ג עמ' עה
ט/י ברור הלכה ב"ק לה ע"ב ציון ב
ט/י ברכות חיים ח"ב עמ' רמז
ט/י ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' קטו, קכא, קכט
ט/י ברכת ראובן דף קלב ע"ג
ט/י דברי אברהם (שדמי) ח"ב עמ' קכב
ט/י דברי חיים (אוירבך) הל' נזק"מ סי' יג {מ"מ}
ט/י דברי ירוחם סי' ז
ט/י דברי משפט סי' פח אות א, וחי' מהרי"א סי' פח אות א
ט/י דברי משפט סי' פח סעיף ב-ד
ט/י דגל יהודה (קמינר) עמ' רעא
ט/י דורש משפט עמ' תרה
ט/י דעת סופר חו"מ סי' יב
ט/י דרכי משה ח"ב שמעתתא ג פ' ג
ט/י הד משה עמ' 41
ט/י המאור הגדול (יעבץ) עמ' שט-שיא
ט/י המאיר לארץ [עי' חי' מחנה אפרים]
ט/י חדושים ובאורים (גרי') ב"מ סי' ה ס"ק ו
ט/י חזו"א חו"מ סי' יא ס"ק ב
ט/י חזו"א על הרמב"ם
ט/י חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' יח
ט/י חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' יח
ט/י חי' חתם סופר
ט/י חי' מהרי"א צטרון עמ' נט
ט/י חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' קלח, ב"ק-ע"ז עמ' ד, ח, יד, יז
ט/י חק לישראל נזיקין עמ' 56
ט/י יד ושם
ט/י ים התלמוד (עדיל) עמ' תקלב
ט/י יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' כב {ראב"ד}
ט/י ישועות יעקב חו"מ סי' פח סעיף א {ראב"ד}
ט/י כהונת רפאל עמ' ש
ט/י כוכב מיעקב (גרינברג) דף כד ע"א-ע"ג {נשבע}
ט/י לב אריה (קרלין) עמ' כו
ט/י לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' לו אות א-ז
ט/י לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' קלו
ט/י מאור למלך ב"מ עמ' נד-נה
ט/י מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף קיג ע"ד {לח"מ}
ט/י מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' שכא
ט/י מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' קפו
ט/י מנוחת אשר ח"א דף נט ע"ג {שבועה דאורייתא}, ס ע"א וע"ג
ט/י מעיני המים
ט/י מצודת בן ציון דף לט ע"א וע"ג-ע"ד, מ ע"א {אם יש עדים שאחד מהם הזיק}
ט/י מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/י משאת מרדכי ב"ק עמ' קסב
ט/י משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' קג
ט/י נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' קפב
ט/י נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' לב
ט/י ס' התרומות עמ' רלב
ט/י סופר המלך
ט/י עמק הלכה (בוימל) עמ' שמה
ט/י ערך שי חו"מ סי' פח סעיף ו, יב {רמב"ם}, סי' ת סעיף ג {ראב"ד}
ט/י פאת ים שבועות עמ' פד
ט/י פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' ל-לג, לה
ט/י פנס שלמה
ט/י פרי עץ חיים (אביגדור)
ט/י קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' קטז
ט/י קרית מלך רב (תשסו) עמ' תתקעז
ט/י רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' שמז {הודה במקצת}
ט/י רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תשמא
ט/י רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' רלט, רמג, שבועות ח"ב עמ' קס, קסב-קסג
ט/י שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קטז-קיח
ט/י שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ג עמ' קיז
ט/י שושנת יעקב (הורוויץ) סי' פח סעיף י {מ"מ}
ט/י שירת דוד (שיינין) עמ' רלט, רמב
ט/י שעורי ר' שלמה עמ' רז-רח, רנא
ט/י שער משפט סי' פח ס"ק ז, י, סי' צ ס"ק ד
ט/י שערי בינה (תשעט) עמ' קלג
ט/י שערי זיו ח"א דף קה ע"ב
ט/י שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 463, 482
ט/י שערי ישר שער ז פכ"א אות י, פכ"ב אות ח
ט/י תרומת הכרי עמ' סו
ט/יא אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' טו {מ"מ}
ט/יא אגודת אזוב ח"א דף עח ע"ג
ט/יא אוצרות הרמב"ם
ט/יא אוצרות יהושע עמ' רפו {אהא"ז}
ט/יא אורים ותומים - תומים סי' פח ס"ק ו
ט/יא אמרי בינה (אוירבך) - דיינים סי' לב ד"ה ועוד {מ"מ}
ט/יא אמרי כהן (הולנדר) עמ' קג {מ"מ}
ט/יא אשר למלך
ט/יא באר דוד ב"ק ח"ב סי' כד אות א-ג, ה-ז, י
ט/יא באר מים חיים (נוסינזון) ב"ק דף לה
ט/יא באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"ט ה"ח מושב שרים אות כו {או"ש}, ה"ט מושב שרים אות כח, באר שרים אות ל
ט/יא בית הלוי ח"ג סי' לט עמ' קמ
ט/יא בית ידידיה (שוחט) ח"א סי' א דף ג ע"ד
ט/יא בית ירוחם
ט/יא בנין דוד (טאוב) ח"ג עמ' עה
ט/יא ברור הלכה ב"ק לה ע"ב ציון ב
ט/יא ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' קיד-קטו, קכ
ט/יא ברכת ראובן דף קלג ע"ד
ט/יא בתים לבדים עמ' תמו-תמז
ט/יא גדולי שמואל ב"ק דף כו {או"ש}, לד ע"א {מ"מ}, מ {מ"מ}, מא {מ"מ}
ט/יא דברי משפט - חי' מהרי"א סי' פא אות א
ט/יא דברי משפט סי' פא סעיף א, סי' פח סעיף ב {מ"מ}
ט/יא דעת סופר חו"מ סי' יב
ט/יא דרכי חושן (תשסח) עמ' קסה {או"ש}
ט/יא הד משה עמ' 41
ט/יא חדושים ובאורים (גרי') ב"מ סי' ה ס"ק ו
ט/יא חוות אליעזר עמ' סח-סט
ט/יא חוקות הדיינים ח"א עמ' שמט
ט/יא חזו"א על הרמב"ם
ט/יא חזקה רבה חו"מ ח"ג עמ' 87, ח"ד עמ' 45, 48
ט/יא חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' קעד
ט/יא חי' מהרי"א צטרון עמ' נז, סא
ט/יא חכמת אליהו ח"א סי' פח אות כג
ט/יא חק לישראל נזיקין עמ' 94 {אור שמח}
ט/יא חקרי לב חו"מ ח"ב סי' יז דף יח ע"א {עובר ירך אמו}
ט/יא טהור רעיונים דף כה ע"א
ט/יא יד מלך (מן) הל' חובל פ"ד הי"א {מ"מ}
ט/יא יורו משפטיך ליעקב סי' סד
ט/יא ישועות יעקב חו"מ סי' פח סעיף א
ט/יא לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' לו אות א-ז
ט/יא מטה אהרן שבועות עמ' רב-רג
ט/יא מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' קצא {מ"מ}
ט/יא מנוחת אשר ח"א דף נט ע"א וע"ג-ע"ד, ס ע"א וע"ד
ט/יא מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קכה ע"ג-ע"ד
ט/יא מנחת חינוך ח"א עמ' רנו-רנז, רס
ט/יא מנחת יוסף ח"א עמ' כד
ט/יא מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' צב {ראב"ד, מ"מ}
ט/יא מראה איש ח"א יו"ד עמ' מח
ט/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/יא משא יד ח"א עמ' קכד {או"ש}
ט/יא משאת מרדכי ב"ק עמ' קנט, קסא
ט/יא משנה לחם (תשסח) עמ' קמב
ט/יא משנת יעקב כאן
ט/יא משנת יעקב משפטים עמ' רסג-רסד
ט/יא משפטי אמת עמ' עג, עו
ט/יא משפטי ישראל עמ' 86 {או"ש}
ט/יא נחל יצחק (תשעב) ח"ב עמ' שיג {מ"מ}
ט/יא סופר המלך
ט/יא ערך שי חו"מ סי' פח סעיף ו-ז
ט/יא פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' ל-לג, לה
ט/יא פנס שלמה
ט/יא קהלות יעקב ב"ק סי' מ, תמורה סי' ט ס"ק א
ט/יא קול דודי (תשף)
ט/יא קול דודי שבועות סי' תשמג
ט/יא קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' קח
ט/יא רביד הזהב (אברך) דף ז ע"ב {מ"מ בשם ראב"ד}
ט/יא רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' רמג, שבועות ח"ב עמ' קס, קסב-קסג
ט/יא שב שמעתתא (תשנא) שמעתא ד פ"יב
ט/יא שושנת יעקב (הורוויץ) סי' פז סעיף יג, כט {מ"מ}
ט/יא שירת דוד (שיינין) עמ' רלט
ט/יא שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' קפד {מ"מ}
ט/יא שעורי ר' שמואל מכות (תשמד) סי' נא-נב {או"ש}
ט/יא שער משפט סי' א ס"ק ד, סי' פח ס"ק ז {מ"מ}, ט
ט/יא שערי בינה (תשעט) עמ' קלג
ט/יא שערי יצחק (תשיז) עמ' קסז
ט/יא שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 482
ט/יא שערי ישר שער ז פכ"ב אות ח
ט/יא תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' קצב
ט/יא תחומין ח"ט עמ' 55, 39 {או"ש}
ט/יב אוצרות יהושע עמ' רפד
ט/יב אור הישר [חת"ס חו"מ סי' צז]
ט/יב אור לישרים (שולמן) עמ' קפ-קפא
ט/יב אחיעזר ח"ג סי' מא אות ג
ט/יב באר דוד ב"ק ח"ב סי' כג אות ד
ט/יב באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"ז הי"ב מושב שרים אות נח-ו, נח-ז {אהא"ז}, פ"ח ה"ג באר שרים אות י, ה"ו מושב שרים אות ל {אהא"ז}, ה"ח באר שרים אות מ {אהא"ז}, פ"ט ה"ב מושב שרים אות ז
ט/יב בית זבול ח"ד עמ' פא
ט/יב ברור הלכה ב"ק לו ע"א ציון ה
ט/יב דברי משה (ברנשטיין) ב"ק עמ' יב {שותפי נינהו}
ט/יב דרכי משה ח"ב שמעתתא ג פ"ג
ט/יב הר המלך ח"ד עמ' שעח
ט/יב ויקן יוסף דף נה ע"א
ט/יב זכר יהודה עמ' רצז
ט/יב חזו"א ב"ק סי' ג ס"ק יז
ט/יב חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' מג עמ' קלב
ט/יב טבעת החושן ח"ד עמ' 336
ט/יב לב אריה (קרלין) עמ' כז {כר"ע}
ט/יב מחקרים במשפט התלמודי עמ' 80, 99
ט/יב מיטב הארץ עמ' 305
ט/יב מנחת חינוך ח"א עמ' רסא
ט/יב מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' צב
ט/יב מפתח הבאורים [חתם סופר חו"מ סי' צז]
ט/יב משאת מרדכי ב"ק עמ' קמז, קנ
ט/יב משפטי ארץ ח"ב עמ' 265
ט/יב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שכ
ט/יב פנת יקרת (תשנד) סי' קג
ט/יב פנת יקרת (תשעא) עמ' תמט
ט/יב רביד הזהב (אברך) דף נ ע"ג
ט/יב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קג, קיד, רנ
ט/יב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 455
ט/יב תבואת יקב (פרידמן) עמ' לח
ט/יב תורת הנזיקין - ביאורים סי' קיט
ט/יב תרומת הכרי עמ' טו
ט/יג אולם המשפט סי' תא סעיף א
ט/יג באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"ז הי"ב מושב שרים אות נח-ד, פ"ט הי"ב מושב שרים אות מה
ט/יג ברור הלכה ב"ק לו ע"ב ציון א
ט/יג דברי משה (ברנשטיין) ב"ק עמ' כד
ט/יג חזון יחזקאל ב"ק פ"ג ה"ד, ב"ק הוספה ה
ט/יג חי' חתם סופר
ט/יג חק לישראל שומרים עמ' 115 {אהא"ז}, 791
ט/יג משנת ר' אהרן קדושין עמ' צב
ט/יג פנס שלמה
ט/יג תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' לא ס"ק ד
ט/יד אבני חפץ ח"א סי' נח
ט/יד אבני חפץ ח"ג עמ' רפא
ט/יד אור הישר [אור הישר ב"ק לג ע"א]
ט/יד באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון
ט/יד בית יעקב (טבשונסקי) סי' תב סעיף א
ט/יד חזון יחזקאל ב"ה הוספה ה
ט/יד חמדת אהרן עמ' קנ
ט/יד מגן שאול (חנניה) דף כא ע"ב
ט/יד מנחת אשר ב"ק עמ' מב
ט/יד מעשה רקח
ט/יד משאת מרדכי ב"ק עמ' נג
ט/יד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שיח
ט/יד תפארת אברהם ב"ק עמ' צז {אהא"ז}


י/717 הלכות נזקי ממון פרק י *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


י/רה"פ אמרי יוסף (דוידובסקי)
י/רה"פ הלכה למשה (אמריליו) ח"א
י/רה"פ יד פשוטה
י/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
י/רה"פ מעשה רקח
י/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
י/רה"פ פי' ר"י קאפח
י/רה"פ פי' ר"ש צדוק
י/רה"פ רמב"ם לעם
י/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
י/א אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 247
י/א אבן מלוכה (ברון, תשעז)
י/א אבן מלוכה (רביע)
י/א אוצרות הרמב"ם
י/א אמרי בינה (אוירבך) - שחיטה סי' יג ד"ה אך יש
י/א אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' כ
י/א אנצי"ת ע' גוי הע' 1202
י/א באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"ז ה"ג באר שרים אות יג, פ"י הי"ג באר שרים אות עז
י/א ברכת מרדכי ב"ק עמ' רח
י/א חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' נא עמ' קמה
י/א חי' הגר"ח החדש עמ' שלה
י/א חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' קכח
י/א חמדת ישראל ח"א מפתחות והוספות דף יח ע"ג בהערה
י/א מגדל עז עמ' תרמח
י/א מוסר המקרא והתלמוד עמ' קיז
י/א מוריה ח גל' ח עמ' כג {בדיניהם}
י/א מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קלט ע"א
י/א מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' ק
י/א משאת המלך ח"ד סי' תקנא {בדיניהם}
י/א משנת יעקב נזיקין עמ' נג-נה
י/א נחל שלמה ב"ק פ"ב עמ' קסו-קסז
י/א קרית מלך
י/א קרן הצבי מצוה סט אות ו
י/א שהם וישפה ח"א
י/א תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' תריב
י/א תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' רלא
י/ב אבני חפץ ח"א סי' נח
י/ב אור עולם (בלומנפלד) דף נז ע"ג {שור שהוא סריס}
י/ב באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"י ה"ג מושב שרים אות כא, ה"ד באר שרים אות לג, לח
י/ב ביתאל ח"א דף פא ע"ג
י/ב דגל ראובן ח"ב סי' מא, ח"ג סי' כז
י/ב דרכי יושר (שרף) ח"ב עמ' יב {קושיית פני יהושע}
י/ב הלכה פסוקה ח"א סי' א הערה 97
י/ב הר המלך ח"ה עמ' קיג-קכט
י/ב השוואות בין דיני ישראל עמ' 37 {בידי שמים}
י/ב זכור זאת ליעקב עמ' רל
י/ב חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' נג עמ' קמח
י/ב חי' ירוחם
י/ב ידבר שלום ח"ב עמ' קז
י/ב להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' יח
י/ב לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק סי' ג ס"ק ב
י/ב לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' ט
י/ב מגדל עז עמ' תרמח
י/ב מנוחת אשר ח"ב דף סז ע"ב {סוס שהרג}
י/ב מנחת חינוך ח"א עמ' רסא
י/ב משה ידבר (תשעו) עמ' רפג
י/ב משיב נפש (גרוס) ח"ג עמ' פ
י/ב משנת יעקב
י/ב קרית מלך
י/ב קרן הצבי מצוה סט אות ו
י/ב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' רסא {מ"מ}
י/ג אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' יב, רי
י/ג אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 248
י/ג אבן מלוכה (ברון, תשעז)
י/ג אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' יד אות ג
י/ג אבני נזר יו"ד סי' שלב אות ב
י/ג אור עולם (בלומנפלד) דף נח ע"א {השמיט שהוזמו זוממי זוממים}
י/ג אמרי ישראל (ויינרייך) עמ' סא {כ"מ - השמטת הרמב"ם}
י/ג אמת ליעקב נשים עמ' רלא {הכירו את בעל השור ולא את השור}
י/ג אשל אברהם (שפירא) עמ' רצח {מ"מ}
י/ג אשר למלך
י/ג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
י/ג באר דוד ב"ק ח"א סי' לה אות ה
י/ג באר מים חיים (נוסינזון) ב"ק דף ב, מא
י/ג באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"ו ה"ח באר שרים אות לט
י/ג בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' טו
י/ג בית אהרן (סוויאדישץ) דף כו ע"ד {לח"מ}
י/ג בית המדרש
י/ג בית זבול ח"ד עמ' טז
י/ג בית שערים או"ח סי' לד
י/ג ברור הלכה ב"ק כג ע"ב ציון ז, מא ע"א ציון ה, ו
י/ג ברכת מרדכי ב"ק עמ' קצט
י/ג ברכת ראובן דף קלה ע"ב {כ"מ}
י/ג ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' ז, ט
י/ג גבול יהודה (אשכנזי) חי' ב"ק דף יט ע"ב
י/ג גבורת יצחק (תשמח) דף קיט
י/ג גבורת יצחק (תשסו) עמ' קכג {הרג שלש בהמות}
י/ג גדולי שמואל ב"ק דף מא
י/ג גוילין נצולין עמ' קפז
י/ג גליוני קדש עמ' 35 {מ"מ - לא כתיב אלא באדם} [עי' חולין קלט ע"א ודף קמ ע"א]
י/ג דברות משה ב"ק ח"א סי' א ענף א, ד
י/ג דברי משפט סי' תז אות א
י/ג דברי שלמה (אסרף)
י/ג דודאי משה עמ' פו-פז
י/ג היכל צמח
י/ג התורה והתלמוד ח"ד עמ' 468
י/ג ויבינו במקרא (קארפ) פ' משפטים עמ' רכ
י/ג זכר יעקב (לוי) עמ' יג
י/ג זכרון יעקב ב"ק סי' נ {ספק כופר}
י/ג חי' ר' חנוך הענאך עמ' ב
י/ג חיי דוד עמ' כג
י/ג חלקת יואב מהדו"ק יו"ד סי' כז
י/ג יגיעת ערב ב"מ עמ' שלט
י/ג יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רנה-רנו
י/ג כנה"ג (כ"מ)
י/ג לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' ב אות א-ח
י/ג לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק סי' ג ס"ק א, ה
י/ג לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' ח, יא
י/ג מאור למלך ב"ק עמ' יט-כ
י/ג מגדל עז עמ' תרמח
י/ג מגן שאול (חנניה) דף כא ע"ג
י/ג מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' קיח
י/ג מוריה ח גל' ח עמ' כג {בדיניהם}
י/ג מחנה יהודה (אשכנזי) דף קכ {מ"מ}
י/ג מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קכט ע"ב {לח"מ}, קלב ע"ד, קלה ע"א, קמא ע"א
י/ג מנחת חינוך ח"א עמ' רסא, רסד
י/ג מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' ק
י/ג מעיני המים
י/ג מצעדי גבר ב"ק סי' ד אות ה, סי' ה אות ג
י/ג מרחשת ח"א קונטרס הזמה אות א
י/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
י/ג משא יד ח"א עמ' קטו {לח"מ}, קכו-קכז {נגח בהמה נעשה מועד לאדם לכופר}
י/ג משאת המלך (תשסז) עמ' כא
י/ג משאת מרדכי ב"ק עמ' י, קסז, קפח
י/ג משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' קעט
י/ג משכנות לאביר יעקב ח"ב דף כה ע"ב {מ"מ}
י/ג משנה הלכות ח"ג סי' קנז
י/ג משנת יעקב
י/ג משנת ר' אהרן ב"ק עמ' ז, יב, טו, כה, כו, קמט, קנב
י/ג משפטי ישראל עמ' 105
י/ג נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' יד אות א {בהמות}
י/ג נתן פריו סוגיות ח"א עמ' מג
י/ג סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' מג-מה
י/ג עין חיים ח"ב עמ' קנח-קנט
י/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שח, שכח
י/ג פני משה (שלז')
י/ג פנס שלמה
י/ג צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קלה ע"א
י/ג קרן הצבי מצוה סט אות ו
י/ג רלב"ג שמות פכ"א פסוק לב עמ' רכא, תועלת ו עמ' רלו
י/ג שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' קיח
י/ג שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' קעח, קפ
י/ג שארית נתן (לוברט)
י/ג שו"ת הרא"ש עמ' תסח
י/ג שחר אורך עמ' רעו {הרג שלש בהמות}
י/ג שם יוסף (מועטי) ח"ב דף לב ע"ב
י/ג שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' קא
י/ג שנתון המשפט העברי ח"ב עמ' 24
י/ג שעורי הגרב"ד ב"ק ח"ב עמ' כו
י/ג שעורי הגרד"ש ב"ק סי' ח ד"ה גם, סי' ט ד"ה הרמב"ם וד"ה ולכאורה
י/ג שעורי ר' יחיאל מיכל ב"ק ח"ב אות צז, קיז
י/ג שעורי ראשי ישיבות ליטא עמ' קס
י/ג שערי יצחק (תשיז) עמ' קס
י/ג תורה שלמה בראשית פ"ט אות יא
י/ג תורת הנזיקין - ביאורים סי' קג אות 2, סי' קה
י/ג תורת מיכאל עמ' קב {כ"מ}
י/ג תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' נב-נג
י/ג תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תתיח
י/ג תפארת אברהם ב"ק עמ' קיח
י/ד אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' רט
י/ד אבני השוהם (הורוויץ) דף ע ע"ג {מיתה בידי שמים לא פוטרת מתשלום}
י/ד אוצרות יהושע עמ' רפט
י/ד אור עולם (בלומנפלד) דף נז ע"ג {כפרה}
י/ד אור עולם (שניאורסון) עמ' 413
י/ד אמרי זאב דף נח ע"ד {ממשכנים}
י/ד אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' כ
י/ד אמת ליעקב נשים עמ' רכט
י/ד אסיא חוב' סז עמ' 110 {כופרא כפרה}
י/ד אפריון (גנצפריד) פרשת משפטים דף לז ע"א {ממשכנים על הכופר}
י/ד באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תרסט
י/ד באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"י ה"ה באר שרים אות לט, פי"א ה"א באר שרים אות א, מושב שרים אות יג, ה"ב מושב שרים אות כב
י/ד בית אהרן וישראל גל' נו עמ' סא
י/ד בית המדרש
י/ד ברור הלכה ב"ק מ ע"א ציון ז
י/ד ברכות חיים ח"ב עמ' קפב
י/ד ברכות שמים מכות פ"א אות ע {כפרה, ממשכנים}
י/ד ברכת אליהו (עמאר) משפטים מאמר לב
י/ד ברכת ראובן דף קכג ע"ג {מ"מ}
י/ד בשבילי התלמוד ח"ב כתובות מא ע"א
י/ד גבורת יצחק (תשמח) דף קיט
י/ד גבורת יצחק (תשסו) עמ' קכג
י/ד גבורת יצחק שקלים עמ' כח
י/ד דברות משה ב"ק ח"ב סי' נו ענף א, סי' נט ענף א, סי' פט הערה עז-עח
י/ד דיני בוררות עמ' רמא {כופר כפרה}
י/ד דעת כהן עמ' תנה
י/ד הלכה פסוקה ח"א - ברור הלכה עמ' ה
י/ד הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' נד, קסו
י/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' רמח
י/ד ויבינו במקרא (קארפ) פ' משפטים עמ' ריט
י/ד זבח שלמה ח"ב עמ' פח
י/ד זכור זאת ליעקב עמ' רלא-רלג {כופר הוא כפרה}
י/ד זרע יצחק (לומברוזו) [עי' קרית ספר]
י/ד חדוותא דשמעתתא ח"ב דף כב ע"ד, כג ע"ב {ממשכנים}
י/ד חזון יחזקאל מכות פ"א ה"א
י/ד חי' בעל שרידי אש עמ' שעג
י/ד חי' ר' יהודה זרחיה עמ' קמה-קמז
י/ד חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' עא-עב
י/ד חיים ומלך
י/ד חנא וחסדא ח"ב דף ריא ע"ד
י/ד חק לישראל נזיקין עמ' 98
י/ד חקרי לב (לווינבוק) דף מד ע"א
י/ד ישרי לב עמ' עח
י/ד כבוד מלכים (מרגליות) {לח"מ}
י/ד להורות נתן על התורה ח"ב עמ' קיג
י/ד לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' קכט
י/ד מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' קמה
י/ד מגדל עז עמ' תרמח
י/ד מוריה גל' קסה עמ' מ, גל' רלא עמ' סו {ממשכנים על כופר}
י/ד מזכרת חיים עמ' קא
י/ד מלכות יהודה וישראל עמ' 361
י/ד מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קלט ע"א
י/ד מנחת אשר ב"ק עמ' קמג-קמד
י/ד מנחת חינוך ח"א עמ' רסב-רסג, ח"ב עמ' שסב, ח"ג עמ' שיא
י/ד מנחת יוסף ח"א עמ' כו
י/ד מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' סט, קא
י/ד מנחת עני (תקמז) דף ו ע"ד {ממשכנים}
י/ד מראה אש ח"א עמ' נב, צו
י/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
י/ד משא יד ח"א עמ' קכ {כאילו הרג}
י/ד משה ידבר (תשעו) עמ' רצ, רצב
י/ד משנת חיים ערכין עמ' צג, קעד, קעו
י/ד משנת יעקב הפלאה עמ' רמב {לח"מ}
י/ד משנת יעקב כאן
י/ד משפטי ארץ ח"א עמ' 254
י/ד נחלת עזריאל (גרין) עמ' עט
י/ד נר מצוה (ואלק) שרשים דף מו ע"ב, מז ע"ב, מצוות דף קט ע"ג {כופר - כפרה}
י/ד סהמ"צ לרס"ג ח"ג דף קכח ע"ד, קלח ע"ב
י/ד עדות ביעקב (ריינס) עמ' רג-רד {אין ממשכנים}
י/ד עדות ושטרות עמ' 219
י/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שכו
י/ד פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' לז
י/ד פרי שמואל מכות עמ' יז
י/ד צבא המלך עמ' רסו {לח"מ}
י/ד קדשי יהושע עמ' אלף תקב
י/ד קרית מלך
י/ד קרן הצבי מצוה פא אות ד
י/ד רלב"ג שמות פכ"א פסוק כט עמ' ריט
י/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' עז, תצה
י/ד שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' קלז
י/ד שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' ר
י/ד שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' רסב {ממשכנים}
י/ד שו"ת מהר"ם די בוטון סי' לא
י/ד שחר אורך עמ' רעה {כפרה}
י/ד שם דרך סנהדרין עמ' קג, מכות עמ' רכז, רלב
י/ד שמן למאור (אנגלרד) סי' נא אות ו
י/ד שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' יט
י/ד שעורי הגרד"ש ב"ק סי' יד אות ב ד"ה ולפי זה
י/ד שעורי עיון התלמוד כתובות עמ' עג
י/ד שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות יג
י/ד שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' רלח
י/ד שערי יצחק (תשיז) עמ' קסט {לח"מ}
י/ד שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 57-58
י/ד שערי ישר שער ו פ"ט אות יא
י/ד שרשי הים
י/ד תורת האוהל (תשנג) עמ' קסב
י/ד תורת החוף ימים - שפתי חיים סי' כג אות א
י/ד תורת ראשי הישיבות מכות עמ' שפט
י/ד תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רכב
י/ה אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 249-250
י/ה אבן מלוכה (ברון, תשעז)
י/ה אוצרות יהושע עמ' רפט
י/ה אור לישרים (שולמן) עמ' קפז
י/ה אוריין תליתאי (אפשטיין) דף לג ע"ב
י/ה איש אמונים דף נה ע"ג {שותפים}
י/ה אמונת יהושע עמ' רלג, תשסא, תשסט {ספק כפרה}
י/ה אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' טז
י/ה באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"י ה"ג באר שרים אות ל, ה"ד מושב שרים אות לח {מעשה רקח}, פי"א ה"א מושב שרים אות יג, ה"ב מושב שרים אות כב
י/ה בדבר מלך ח"ד עמ' קפח, קצג
י/ה בית האוצר ח"א עמ' 118
י/ה ברור הלכה ב"ק מ ע"א ציון ד
י/ה גאון יעקב עמ' קמו
י/ה גדולי שמואל ב"ק דף מ
י/ה גור אריה (צרמון)
י/ה גליונות אבני נזר {מ"מ} [עי' תוס' כתובות ל ע"ב ד"ה זר]
י/ה דברות משה שבת ח"א סי' ו ענף ה, ב"ק ח"ב סי' נו ענף א, סי' נט ענף א, סי' פט הערה עז-עח
י/ה דגל ראובן ח"ב סי' מא
י/ה דרישה מחיים דף יז ע"ג
י/ה דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' קעז
י/ה זבח השלמים (גלנטי, תרנח) פ' משפטים דף יד ע"א
י/ה חדוותא דשמעתתא ח"ב דף כב ע"ד, כג ע"א {שותפים}
י/ה חזו"א על הרמב"ם
י/ה חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' קסג
י/ה חיים ומלך
י/ה חק לישראל נזיקין עמ' 276
י/ה יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רנו
י/ה מגן שאול (חנניה) דף כא ע"ג
י/ה מוריה גל' ריג עמ' צג
י/ה מטה אשר
י/ה מנחת חינוך ח"א עמ' רסג, רסה, ח"ג עמ' שיא
י/ה מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' תקמג
י/ה מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת אהע"ז סי' קכ, קכב]
י/ה מקור הברכה (מרגליות) עמ' ח
י/ה מראה אש ח"א עמ' נב, צו
י/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
י/ה משא יד ח"א עמ' קכא-קכב {הלכה למשה}
י/ה משברי ים חזקה עמ' קפא {החמיר מספק}
י/ה משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף פה ע"ב {אפוטרופוס לא משלם כופר}
י/ה משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' מה
י/ה משנת ר' אהרן ב"ק עמ' כה
י/ה נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' רפט, רצד {מ"מ}
י/ה נזר הקדש (רזין) מנחות דף קכג ע"ד
י/ה נחלת יהושע (שפירא) סי' ז דף כב ע"ד
י/ה נחלת עזריאל (גרין) עמ' עט
י/ה נפש חיה סי' תקנא ס' י
י/ה נשמת חיים (תשסח) חו"מ סי' פז עמ' קמב {מ"מ}
י/ה נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' יד אות ב, סי' כג
י/ה נתן פריו סוגיות ח"א עמ' מג
י/ה עדות ביעקב (ריינס) עמ' רג {מ"מ}, רה
י/ה עיר מקלט עמ' כו ביאור הלכה
י/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שכה
י/ה ציץ הקודש ח"א דף צו ע"ב {מ"מ}
י/ה צפנת פענח ויקרא עמ' לו
י/ה קדשי יהושע עמ' תתנו {מ"מ}, אלף שס, אלף שעו, אלף שצא, אלף תפד
י/ה קונטרסי שעורים קדושין שעור יז אות ז
י/ה קרן הצבי מצוה פא אות ד
י/ה ראשית בכורים דף פט ע"א
י/ה רלב"ג שמות פכ"א תועלת ו עמ' רלג
י/ה שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' תכא
י/ה שו"ת הרא"ש עמ' תסח
י/ה שולי הגליון עמ' קסג
י/ה שיחות חכמים (מרגליות) עמ' סה(כט)
י/ה שנתון המשפט העברי ח"ב עמ' 24
י/ה תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רכג
י/ו אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' רי
י/ו אגודות אזוב מדברי דף לא ע"ג {שור הפקר}
י/ו אהל אבות ב"ק סי' עט ס"ק ז
י/ו אור תורה (שוורץ) ח"ב סי' כא
י/ו אמרי דוד (שליסל) דף מא ע"א
י/ו אמרי שמאי פרשת משפטים עמ' קכג
י/ו אשר למלך
י/ו באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"ד ה"ד מושב שרים אות כא, פ"ח ה"ד באר שרים אות טז, פי"א ה"א מושב שרים אות ו
י/ו בית יעקב (טבשונסקי) סי' תו סעיף ג
י/ו בכורי אברהם דף צה ע"א
י/ו ברור הלכה ב"ק יג ע"ב ציון ה, מ ע"א ציון ב
י/ו גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' יב
י/ו גדולי שמואל ב"ק דף מ {או"ש}
י/ו דברות משה גיטין עמ' ס
י/ו דברות משה סנהדרין עמ' לב, תקמו
י/ו דברי חיים השמטות סי' כו
י/ו דורש לציון (תקצד) דרוש יג
י/ו דורש לציון (תשנה) עמ' קעז
י/ו דעת מרדכי ח"ב עמ' סה {שור הפקר - כופר}
י/ו הכתב והקבלה שמות פכ"א פסוק לו {שור המדבר}
י/ו הלכה פסוקה ח"א סי' ז הערה 75
י/ו המדות לחקר ההלכה מדה טו אות נו
י/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' רמז
י/ו ויטע אשל עמ' קמה {בפני בעליו}
י/ו חדושים ובאורים (גרי') סנהדרין סי' ג לדף יט ע"א
י/ו חזון יחזקאל ב"ק פ"ד ה"ה, פ"ה ה"ב, סנהדרין פ"ג ה"א
י/ו חי' עזיאל
י/ו חכם צבי (תשעה) ח"א סי' פד ד"ה ועוד
י/ו חק לישראל נזיקין עמ' 98
י/ו יד הלוי (לוין) דף לח ע"ג
י/ו יטב פנים ח"ב דף קיח
י/ו לב אליהו (אטינגא) דף יז ע"א {נגח ואח"כ הפקיר}
י/ו מחנה יוסף (תשעב) סי' א אות יא
י/ו מחקרים במשפט התלמודי עמ' 95
י/ו מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תעד
י/ו מנפת צוף עמ' 586-591, 775, 851
י/ו מסורה חי"ב עמ' סב
י/ו מקור ישראל דף קיב ע"ב
י/ו מרגליות הים סנהדרין ב ע"א אות כב {שור המדבר}
י/ו מרכבת המשנה מהדו"ב [עי' לח"מ הל' נז"מ פ"ח ה"ד]
י/ו משאת מרדכי ב"ק עמ' קצא, שעב
י/ו משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תעז
י/ו משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' עו
י/ו משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף פה ע"ב {אפוטרופוס לא משלם כופר}
י/ו משנת יעקב
י/ו נזר אברהם מכות ועדות עמ' רמה-רמו
י/ו נתיבות ירושלים על ירושלמי ב"ק פ"ד ה"ז ד"ה מ"ט
י/ו ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קלט
י/ו עין יצחק ח"ב עמ' תלד, תמו
י/ו על גדות ים התלמוד עמ' 192
י/ו עליות משה (תשנב) ח"א עמ' רעט
י/ו עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תרסז
י/ו פרקי מועדות עמ' 401
י/ו קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' לד
י/ו קרית מלך
י/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' פ, קטו
י/ו שו"ע הרב שו"ת סי' יד בסופו
י/ו שולי הגליון עמ' קסג
י/ו שיח ערב סנהדרין עמ' קסה
י/ו שלמי שמחה ח"א עמ' רנו {לח"מ}
י/ו שם דרך סנהדרין עמ' צז
י/ו שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות לו
י/ו שערי טהר ח"ח סי' יז אות א
י/ו שערי יצחק (תשיז) עמ' קעד-קעה
י/ו שרידי אש ח"א עמ' תפט
י/ו תבונה (קרש')
י/ז אבן הספיר (ספרקה) שבת סי' ס עמ' קנו
י/ז אבן ישראל (פישר) ח"ח עמ' סו
י/ז אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 251
י/ז אבן מלוכה (ברון, תשעז)
י/ז אגודת אזוב ח"א דף מז ע"א
י/ז אמרי דוד (שליסל) דף מא ע"ג
י/ז אמרי כהן (הולנדר) עמ' רלט {מ"מ}
י/ז אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' כ
י/ז אמת ליעקב נשים עמ' לב-לג, רט
י/ז ארעא דרבנן (תשעט) עמ' רצט {מ"מ}
י/ז ארעא דרבנן סי' קעה {מ"מ - ובערת}
י/ז אשר למלך
י/ז באר לחי ראי
י/ז באר מרים פ"ג ה"ח אות ב
י/ז באר ראי עמ' תעא
י/ז באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון
י/ז בית אהרן וישראל גל' ט עמ' מא, מב, מה, גל' כא עמ' מה
י/ז בית יעקב (טבשונסקי) סי' שפב סעיף א, סי' שצז סעיף ב {מ"מ}, סי' תו סעיף ג
י/ז בית יצחק (תשעא) ברירה עמ' קצז {של אדם טריפה}
י/ז בית לוי (קאפשטיין) דף יב ע"ג
י/ז בכורי אברהם דף פט ע"ג
י/ז בכורי חיים ח"ג עמ' לד
י/ז בן ידיד
י/ז ברור הלכה סנהדרין טז ע"א לפני ציון ד, עח ע"א ציון ה {אבן האזל}, י
י/ז גליונות אבני נזר {מ"מ}
י/ז דברות משה ב"ק ח"ב סי' נו ענף א, סי' נט ענף א, סי' פט הערה עז-עח
י/ז דברות משה סנהדרין עמ' תקמו
י/ז דברי אור ח"א עמ' פה
י/ז דברי חפץ עמ' קלז
י/ז דברי ירוחם סי' לא
י/ז דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' ריג
י/ז דובב מישרים (וידנפלד) עמ' רכז
י/ז דרך חיים (תשע) פ"ד הערה 2120 {אהא"ז, מרכה"מ}
י/ז הבנים תקח לך סי' ד אות ח {וביערת - האם חל בבעלי חיים}
י/ז הר צבי על התורה (תשנו) פ' משפטים עמ' מו
י/ז התורה והתלמוד ח"ד עמ' 468
י/ז ויטע אשל עמ' קלד, קמד
י/ז זכר יעקב (לוי) עמ' יג
י/ז זכר יצחק (תשן) עמ' סא
י/ז חדושים ובאורים (גרי') ב"ק סי' א ס"ק יט
י/ז חוות בנימין ח"ב עמ' תקנ-תקנב
י/ז חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' כד עמ' צט
י/ז חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' ז
י/ז חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' ז
י/ז חי' חתם סופר
י/ז חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קסט, מכות עמ' רה, ריט
י/ז חי' ר' שלמה (תשסא) ח"ג עמ' טז
י/ז חי' ר' שמואל ב"ק עמ' קמח
י/ז חמדת ישראל ח"א מפתחות והוספות דף יח ע"ג
י/ז יד ימין חו"מ סי' סא
י/ז ישועות מלכו (הגהות)
י/ז כבוד מלכים (מרגליות) {מ"מ}
י/ז לדוד עד עולם עמ' 73
י/ז להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' יח
י/ז לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' כד אות ד {טריפה נחשב כמת}
י/ז מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' קפ, ח"ב עמ' רכו
י/ז מועדים וזמנים ח"א סי' נב
י/ז מחנה יהודה (קצין) ח"ב
י/ז מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קמא ע"ג
י/ז מנחת אשר ב"ק עמ' קלד
י/ז מנחת חינוך ח"א עמ' רסא, ח"ב עמ' רג
י/ז מנחת יצחק (שטרק) דף ז ע"ב {שור טריפה שהרג פטור אפילו ראו ב"ד}
י/ז מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' שג, תקלב {מ"מ}, ח"ב עמ' צח, קי {מ"מ}, ח"ג עמ' שצז
י/ז מנחת עני (תקמז) דף כה ע"א-ע"ב {ראב"ד}
י/ז מנפת צוף עמ' 586-591, 616
י/ז מעין החכמה עמ' לח
י/ז מערכי לב (לב) עמ' שצב
י/ז מפענח צפונות עמ' 210
י/ז מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"ב סי' לד אות ב, חתם סופר או"ח סי' קה, קפ]
י/ז מצות ראיה עמ' קסז
י/ז מרגליות הים סנהדרין מג ע"א אות ה, עח ע"א אות יא {מ"מ - ובערת הרע מקרבך רק באדם}, יב
י/ז מרומי גלים עמ' עו-עז
י/ז מרחשת ח"ג סי' ל אות ג
י/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
י/ז משא יד ח"א עמ' קח {מ"מ - "ובערת" רק באדם}, קט-קי {חשוב כמת - מדוע לא נימק כך בשור טריפה}
י/ז משמרת חיים ח"ב עמ' קלו
י/ז משמרת חיים ח"ב עמ' קלו
י/ז משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף לו ע"א
י/ז משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' לו {בבהמת לא שייך ובערת הרע}
י/ז משנת יעקב
י/ז משרת משה (עטייה)
י/ז נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' רטז
י/ז נזר אברהם מכות ועדות עמ' קב
י/ז נחלת מים סי' יח אות ג
י/ז ניר לדוד
י/ז נר למאור (פרצקי) עמ' קעו, רי, רטו
י/ז נתיבות ירושלים על ירושלמי ב"ק פ"ד ה"ז ד"ה לכן
י/ז נתן פריו הל' נט"י עמ' קלג
י/ז ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קלט
י/ז סדר משנה (תאומים) עמ' מט {ראב"ד}
י/ז סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ה עמ' רסא {מ"מ}
י/ז עונג שבת סי' כז
י/ז עינות מים דף קי ע"א {מ"מ}
י/ז עיר מקלט עמ' פג
י/ז עמק הלכה (בוימל) עמ' צז
י/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שכז
י/ז פני מבין ח"ב דף קיט ע"ב {מ"מ - ובערת}
י/ז פנס שלמה
י/ז פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' תעד {ראב"ד}
י/ז פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' קצב
י/ז פרי עץ חיים (אביגדור)
י/ז פרי שמואל מכות עמ' קו
י/ז ציץ אליעזר ח"א סי' כג אות יט
י/ז צפנת פענח ויקרא עמ' קצא, במדבר עמ' שטו-שטז
י/ז קבא דתירוצא עמ' סח
י/ז קהלות יעקב ב"ק סי' יג ס"ק ז
י/ז קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קח
י/ז קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קעח
י/ז קונטרסי שעורים ב"ק שעור יח אות ט {מ"מ - רק באדם}
י/ז קונטרסי שעורים גיטין שעור ג אות ד {מ"מ - רק באדם}
י/ז קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' לד-לה {מ"מ - ובערת רק באדם}, שמות עמ' עט-פא
י/ז קרית מלך
י/ז קרן הצבי מצוה סט אות ו
י/ז קרן פני משה ח"ב
י/ז רלב"ג שמות פכ"א תועלת ו עמ' רלז
י/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' פ
י/ז שאלת שלום (רבינ') דף נח ע"ד
י/ז שארית נתן (לוברט)
י/ז שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' רט-רי
י/ז שושנת העמקים (תאומים) עמ' כט
י/ז שיח ערב סנהדרין עמ' קסו
י/ז שלמי שמחה ח"א עמ' רנד, רנז
י/ז שם דרך סנהדרין עמ' צז, ק, קב
י/ז שעורי ר' אלחנן ב"מ עמ' קסג-קסה
י/ז שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות לו
י/ז שעורי ר' שמואל סנהדרין ח"א עמ' קלב-קלג
י/ז שערי טהר ח"ו סי' מד אות א-ב, סי' סז אות ג, ח"ח סי' ד אות א, ד, סי' יז אות א
י/ז תורה תמימה שמות פ' כא אות רכא
י/ז תורת האוהל (תשנג) עמ' קס
י/ז תורת החוף ימים - שפתי חיים סי' כג אות ח
י/ז תורת המלך (צדוק) סי' ז ס"ק ו
י/ז תורת נתן עמ' 10 {שור טריפה - ובערת הרע מקרבך}
י/ז תורת ראשי הישיבות מכות עמ' רפא
י/ז תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' שא, תשעו, תשעז, תשצ
י/ז תורת רפאל ח"ג עמ' קט
י/ז תיבת גומא (ורשנר) עמ' קיב
י/ז תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רכ
י/ז תיבת גומא (תשסז) עמ' צב
י/ז תכלת מרדכי (קלצקי) דף פא ע"א
י/ז תפארת ציון (ריבקין) סי' ב הערה 8
י/ח אבן האזל (גם בהשמטות)
י/ח אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' יא
י/ח אהל אבות ב"ק סי' עז ס"ק ה {אהא"ז}, סי' פז ס"ק א, ה
י/ח אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' טז
י/ח אשר למלך
י/ח באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון
י/ח בכורי אברהם דף ב ע"ב
י/ח בני יהודה דף מא ע"א
י/ח ברור הלכה סנהדרין עח ע"א ציון ל
י/ח דברות משה ב"ק ח"א סי' כז ענף א
י/ח דינא דגרמי (ברזל) באור המשפט סי' קא
י/ח דעת מרדכי ח"ב עמ' סז {משסה כלבו והרגו}
י/ח חד וחלק ח"ב דף מח ע"ב
י/ח חזון יחזקאל ב"ק פ"ב ה"ב
י/ח יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' רסה
י/ח יד מלך (מן) הל' חובל פ"א ה"א אות ב
י/ח מלך שלם
י/ח מנפת צוף עמ' 586-591
י/ח משאת מרדכי ב"ק עמ' קט
י/ח משיב נפש (גרוס) ח"ג עמ' עח
י/ח משנת יעקב
י/ח משפטים לישראל עמ' שיג
י/ח נועם חכ"ה עמ' סז
י/ח נחלת שמעון (אמוראי) דף סד
י/ח ניר לדוד
י/ח פני משה (שלז')
י/ח שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' קלז
י/ח שעורי ר' יחיאל מיכל ב"ק ח"ב אות קב
י/ח שערי יצחק (תשיז) עמ' קסט
י/ח תורת הנזיקין - ביאורים סי' קיז
י/ח תורת מיכאל עמ' קעא {מ"מ}
י/ח תפארת אברהם ב"ק עמ' קיג
י/ט אבן האזל
י/ט אור הישר [אור הישר תמורה יח ע"א]
י/ט באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"י ה"ג באר שרים אות כד, מושב שרים אות כד, ה"י מושב שרים אות סג, פי"א ה"ו באר שרים אות לא, מושב שרים אות לא
י/ט בית יחזקאל (סרנה) קידושין דף לח ע"ב
י/ט בני יהודה דף מא ע"א
י/ט ברור הלכה ב"ק מד ע"א ציון א, סנהדרין עט ע"א ציון ב, מכות ב ע"ב ציון ג
י/ט גבול יהודה (אשכנזי) חי' ב"ק דף יט ע"ד
י/ט גדולי שמואל ב"ק דף מג
י/ט דברות משה ב"ק ח"ב סי' נו ענף א, סי' נט ענף א, סי' פט הערה עז-עח
י/ט דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' רנ
י/ט דודאי משה עמ' פו
י/ט הלכה פסוקה ח"א - ברור הלכה עמ' ה
י/ט המחשבה הפלילית עמ' 43
י/ט הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' שטו
י/ט חדושים ובאורים (גרי') סנהדרין סי' יב ס"ק י
י/ט חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קעד
י/ט חי' ר' שמואל ב"ק עמ' קמו-קמז
י/ט יד מלך (מן) הל' חובל פ"א הי"ד
י/ט יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רנו
י/ט כנה"ג (גם מגיד משנה)
י/ט כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף נז ע"ב
י/ט לבוש מרדכי נשים (תשעה) כתובות סי' טז אות א-ד
י/ט מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' קעח, קעט
י/ט מוריה גל' רלו עמ' פח
י/ט מלך שלם
י/ט מנחת חינוך ח"א עמ' רטו, רסא, רסד-רסה, רפג
י/ט מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' ק
י/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
י/ט משא יד ח"א עמ' קכד {כופר בלי כוונה}
י/ט משאת המלך ח"ד סי' תקנא
י/ט משאת מרדכי ב"ק עמ' קט, קפב, קפו, קפט
י/ט משנת ר' אהרן ב"ק עמ' כו
י/ט נזר אברהם מכות ועדות עמ' לג
י/ט נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' רז
י/ט נתן פריו מכות עמ' סז
י/ט ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תנב, תנד-תנו
י/ט עדות ביעקב (ריינס) עמ' רח
י/ט עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' קעא
י/ט עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תרעו
י/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שכו, שמ
י/ט פנס שלמה
י/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקיב
י/ט שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' קלז
י/ט שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' קעט, ר
י/ט שמן למאור (אנגלרד) סי' נב אות ב
י/ט תורת חיים (שור) ב"ק מד ע"א, מח ע"ב
י/י אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 252-254
י/י אבן מלוכה (ברון, תשעז)
י/י בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' כה
י/י בכורי חיים ח"ג עמ' רמג
י/י ברור הלכה ב"ק מד ע"א ציון א
י/י ברכת מרדכי ב"ק עמ' רד
י/י גבול יהודה (אשכנזי) חי' ב"ק דף כא ע"א
י/י גור אריה (צרמון) דף קפז ע"ג
י/י גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קנג
י/י דרכי שמחה עמ' מו
י/י חזו"א על הרמב"ם
י/י חסדי דוד ח"ד עמ' מז
י/י חקרי לב (לווינבוק) דף מד ע"א
י/י יתר הבז (תקמז) דף נח ע"ב
י/י יתר הבז (תשסח) עמ' קעה
י/י כתר המלך
י/י כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תרצז
י/י מנחת חינוך ח"א עמ' רטו, רסג, רסה
י/י מעיני המים
י/י מרכבת המשנה מהדו"ב
י/י משאת מרדכי ב"ק עמ' סו, קיא, קפט
י/י משנת ר' אהרן ב"ק עמ' ט, יט
י/י קובץ ביאורים (שפירא)
י/י שיח השדה (פרומר) עמ' קמג {לח"מ}
י/י שיחות חכמה ומוסר מאמר נ אות ג
י/י שעורי הגרד"ש ב"ק סי' לט אות ג ד"ה ע"פ, סי' מ ד"ה הרמב"ם, סי' מא ד"ה ע"פ
י/י תורת חיים (שור) ב"ק מד ע"א
י/יא אהל אבות ב"ק סי' לז ס"ק א, ג, סי' מ ס"ק יט, כא
י/יא אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' יא {לענין קטלא לא אומרים "מאי בעית ברשותי"}
י/יא באר דוד ב"ק ח"ב סי' כא אות ב {מ"מ}
י/יא באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון
י/יא בית יעקב (טבשונסקי) סי' שפט סעיף ג {לח"מ}
י/יא בני יהודה דף מא ע"ב
י/יא ברור הלכה ב"ק לג ע"א ציון ג
י/יא דברי משפט סי' תז סעיף א
י/יא דיני עבודה במשה"ע עמ' 402 {לא חילק בין שכיח ללא שכיח}, 936 {נכנס ברשות - חייב כופר}
י/יא חזון יחזקאל מכות פ"א ה"א (דף א ע"ד) {יש מקרה שהשור בסקילה והבעלים פטורים מכופר}
י/יא חסדי דוד ח"ד עמ' נא {המית להנאתו - חייב כופר}, פט {מדוע לא חילק בין שכיח ללא שכיח}
י/יא חק לישראל, נזיקין עמ' 94 {חיוב דמים בבן חורין}, 163 {לא חילק בין שכיח ללא שכיח, ואהא"ז}
י/יא מטה אשר כאן, ודף פה ע"ב
י/יא מלך שלם
י/יא מעיני המים
י/יא משאת מרדכי ב"ק עמ' קמה
י/יא נזר אברהם מכות ועדות עמ' קח
י/יא עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' קעב
י/יא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שכו
י/יא פרשת השבוע (תשעב) ח"ד עמ' 188
י/יא פשר דיני הנזיקין בתלמוד עמ' 188
י/יא קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' פז
י/יא קרית מלך [ב"ק כג ע"א - השור בסקילה, תוספתא ב"ק פ"ב ה"ז - נסקל]
י/יא שלל דוד
י/יא שעורי ר' יחיאל מיכל ב"ק ח"ב אות קכו
י/יא שעורי ר' שמואל סנהדרין ח"א עמ' קל-קלא
י/יב באר דוד ב"ק ח"ב סי' כא אות ב {מ"מ}
י/יב באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"ז ה"ט באר שרים אות נב
י/יב ברור הלכה ב"ק לג ע"א ציון ג
י/יב חק לישראל נזיקין עמ' 163 {לא חילק בין שכיח ללא שכיח}
י/יב משאת מרדכי ב"ק עמ' קמה
י/יב משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' קעה
י/יב עדות ושטרות עמ' 218
י/יב עיר מקלט עמ' פט שער העדה
י/יב פרשת השבוע (תשעב) ח"ד עמ' 188
י/יב שושנת יעקב (הורוויץ) סי' שפט סעיף א
י/יג אבני החושן סי' תו סעיף א
י/יג אהל אבות ב"ק סי' מ ס"ק כא
י/יג אור הישר [אור הישר ב"ק כו ע"א ודף מא ע"א]
י/יג ארחות משפט עמ' שיד {תם שהמית שלא בכוונה}
י/יג אשר למלך עמ' רכה
י/יג באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופי"א ה"ו מושב שרים אות ל
י/יג בית אהרן וישראל גל' סט עמ' קיד {שור שהמית בן חורין - אין דמים לב"ח}
י/יג בית זבול ח"ב סי' ג אות ד
י/יג בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' מב
י/יג ברור הלכה ב"ק כו ע"א ציון א, מג ע"ב ציון א, מד ע"א ציון א
י/יג ברכות חיים ח"ב עמ' קנח
י/יג ברכת מרדכי ב"ק עמ' רג, רה
י/יג דרכי יושר (שרף) ח"ב עמ' ח {הנאת עורו מנא ליה}, יב {קושיית פני יהושע}
י/יג הלכה פסוקה ח"א - ברור הלכה עמ' ה
י/יג חזון יחזקאל סנהדרין פ"ו ה"ד
י/יג חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"ק כו ע"א]
י/יג חק לישראל נזיקין עמ' 93
י/יג לבוש מרדכי ב"ק סי' כו (נא ע"ב-ע"ד)
י/יג לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק סי' כד ס"ק ד
י/יג לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' קל
י/יג מגילת סמנים עמ' פב
י/יג מלך שלם דף קכג ע"ג
י/יג מנחת חינוך ח"א עמ' רסג
י/יג מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ד]
י/יג משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' קפ
י/יג משנת יעקב
י/יג משנת ר' אהרן גיטין עמ' קנט, ב"ק עמ' יט
י/יג נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' רז
י/יג פנס שלמה
י/יג שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' שיד
י/יג שמועת חיים ערכין ח"א עמ' רלט
י/יג שנתון המשפט העברי ח"ב עמ' 24
י/יג שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' יז
י/יג שעורי הגרד"ש ב"ק סי' ט ד"ה וכן, סי' יב ד"ה ואשר, סי' מ ד"ה ולפ"ז, סי' מא ד"ה ע"פ
י/יג שערי תורה (תשעה) סוגיות ודרושים עמ' צז
י/יד אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' לז {או"ש}
י/יד אבני החושן סי' תו סעיף א
י/יד איים בים ב"ק סי' ח אות א {אין דמים לב"ח}
י/יד באר מים חיים (נוסינזון) ב"ק דף פד
י/יד באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"ד ה"ד מושב שרים אות כא, פי"ב הי"ז מושב שרים אות קיח, פי"ד ה"י מושב שרים אות מד
י/יד בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' לב
י/יד בית זבול ח"ד עמ' כח, פג
י/יד ברור הלכה ב"ק מג ע"ב ציון א
י/יד ברור הלכה שבועות לו ע"ב ציון ק
י/יד ברכות חיים ח"ב עמ' קנח
י/יד ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' לט
י/יד גדולי שמואל ב"ק דף טו {או"ש}, מא {או"ש}, מב {או"ש}, מג, נג {או"ש}, עא {או"ש}, עה {או"ש}, פז {או"ש}, פט
י/יד גדולי שמואל כתובות דף לב, לג, לד {או"ש}
י/יד דברות משה ב"ק ח"א סי' א ענף א, ד
י/יד דברי משפט ח"א עמ' כח-כט
י/יד דגל ראובן ח"ב סי' מו
י/יד דליית הכרם עמ' תתתלא
י/יד דעת מרדכי ח"ב עמ' סד {התכוון להזיק שור והזיק אדם}
י/יד דרכי חושן (תשסח) עמ' קסה
י/יד היכלי שן ח"ב סי' פז
י/יד חזו"א על הרמב"ם
י/יד חזון יחזקאל ב"ק פ"ט ה"ח וה"י, שבועות פ"ג ה"ו
י/יד חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' נג עמ' קמח
י/יד חי' ר' שמואל ב"ק עמ' כא
י/יד חק לישראל נזיקין עמ' 93
י/יד טבעת החושן ח"ה עמ' שלא
י/יד טל חיים (סגל) עמ' פד, קכט
י/יד יד ושם
י/יד יד מלך (מן) הל' חובל פ"ב הי"ג
י/יד כבוד מלכים (מרגליות)
י/יד לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' מג אות ב-ד
י/יד לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק סי' כד ס"ק ד
י/יד לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' קל
י/יד מאור למלך כתובות עמ' רלז
י/יד מלאכת חשב עמ' קמה
י/יד מלך שלם
י/יד מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף עז ע"ג {ראב"ד}, ח"ב דף קמג ע"ג
י/יד מנחת חיים (שוויד) ח"ג עמ' מה
י/יד מנחת חינוך ח"א עמ' קפו, רנ, רסג-רסו, רפד
י/יד מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' ק
י/יד מראות הים עמ' שי-שיג
י/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
י/יד משאת מרדכי ב"ק עמ' צב, קפו
י/יד משברי ים קלב"מ סי' לג ס"ק א {אין משלם דמים על בן חורין}
י/יד משה מבחוריו דף כו ע"ב-ע"ד {משלם חצי דמי העבד}
י/יד משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תקעד, תתכב, תתכז-תתכח
י/יד משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' רכ
י/יד משנת ר' אהרן גיטין עמ' קנד, קנט, ב"ק עמ' קמ, קמד, קמז
י/יד משפטי ישראל עמ' 84, 92
י/יד נחלת יהושע (שפירא) סי' ז דף כד ע"א {מ"מ - אין דמים לב"ח}
י/יד נתן פריו מכות עמ' נד {אין דמים לבן חורין}
י/יד סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ו עמ' פה
י/יד עונג שבת סי' לח
י/יד עמק יהושע ח"א דף לב
י/יד פנס שלמה
י/יד פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' תעד {ראב"ד}
י/יד קונטרסי שעורים ב"ק שעור כא אות ב, י
י/יד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' פב
י/יד שיח ערב סנהדרין עמ' כט
י/יד שמחת יו"ט (אלגזי) דף קכט ע"א
י/יד שמחת יו"ט (אלגזי) סי' לג אות ד
י/יד שעורי הגרד"ש ב"ק סי' יד ד"ה והנה מבואר
י/יד שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות נ
י/יד שערי זיו ח"ב דף ד ע"ב, סי' ה דף ח ע"א {דמי עבד כדמי חמור}
י/יד שערי טהר ח"ה שער ב סי' כד אות ג דף רמד ע"א
י/יד שערי יצחק (תשיז) עמ' קסג, קעא
י/יד שערי שאול ב"ק עמ' קכז, קלא, קלד
י/יד תורה שלמה שמות פכ"ב אות ו
י/יד תורה תמימה שמות פ' כא אות רג
י/יד תורת מיכאל עמ' קב {ראב"ד}
י/יד תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' רכד
י/יד תחומין ח"ט עמ' 56
י/יד תשובה מיראה (תשסו) עמ' לז


יא/718 הלכות נזקי ממון פרק יא *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יא/רה"פ אמרי יוסף (דוידובסקי)
יא/רה"פ הלכה למשה (אמריליו) ח"א
יא/רה"פ יד פשוטה
יא/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יא/רה"פ מטה אשר
יא/רה"פ מעשה רקח
יא/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יא/רה"פ פי' ר"י קאפח
יא/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יא/רה"פ רמב"ם לעם
יא/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יא/א אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' לג, לה
יא/א אבני ציון ח"ד עמ' קמג
יא/א אגרות משה חו"מ סי' יב
יא/א אור החיים שמות פכ"א פסוק ל
יא/א אמרי זאב דף כ ע"ד {מעוכב ג"ש}
יא/א אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' קפה
יא/א ארץ צבי (פרומר) ח"ב עמ' קטו
יא/א באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"א ה"ג מושב שרים אות כז, פ"י ה"ב מושב שרים אות טז, ה"ד באר שרים אות לד, פי"א ה"ב מושב שרים אות יט, כב, ה"ג באר שרים אות כה
יא/א בית אהרן (כהן) על התורה פ' משפטים עמ' 154, 158 {כופר העבדים}
יא/א בית יעקב (מסקין) סי' מב
יא/א בכורי אברהם דף פא ע"ב {מעוכב ג"ש}
יא/א ברור הלכה גיטין מב ע"ב ציון ג
יא/א ברית הלוי השלם {לח"מ}
יא/א ברית עולם (ולר) סי' מא אות ב
יא/א ברכת אליהו (עמאר) משפטים מאמר לג
יא/א ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' צו
יא/א ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' לח
יא/א גדולי שמואל ב"ק דף מג
יא/א גור אריה שמות פ' כא הע' 686
יא/א גליונות אבני נזר
יא/א גן שושנים ח"ב עמ' קע {כופר העבדים}
יא/א דבר שלום (הורוביץ) גיטין עמ' תכג
יא/א דברי אהרן עמ' קיג {השמיט עבד טריפה}
יא/א הר המוריה (אדר"ת) עמ' רסד
יא/א הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' נד-נה, פה
יא/א הרמב"ם כמחנך עמ' 27
יא/א זכור זאת ליעקב עמ' רלא
יא/א זכרון אהרן עמ' עט
יא/א חי' הגר"י סי' מג
יא/א חי' חתם סופר
יא/א חי' כתב סופר
יא/א חי' ר' חיים הלוי דף צט
יא/א חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' קל-קלא
יא/א חקר יצחק עמ' טז
יא/א חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' תמו
יא/א חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ג דף קלד ע"ג
יא/א יגיעת ערב ב"מ עמ' רי, שיא {שלשים של עבד נחשב כופר}
יא/א יד ישראל ח"ב
יא/א יד מלך (מן) הל' חובל פ"ב הי"ב, פ"ד ה"י אות ג, הי"א
יא/א יהגה האריה עמ' קו
יא/א ימין משה עמ' עא {מ"מ}
יא/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קצח
יא/א כנה"ג [שו"ת מהרי"ט ח"ב אהע"ז סי' ד]
יא/א לקוטי שיחות חי"ג עמ' 299
יא/א לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק סי' כד ס"ק ב
יא/א לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' קכח
יא/א מגדל עז עמ' תרמח
יא/א מוריה גל' קסה עמ' מב {"כופר עבדים"}
יא/א מטה אשר דף פו ע"ב {כ"מ}
יא/א מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קלה ע"ג, קלט ע"א
יא/א מנחת חינוך ח"א עמ' רסב, רסה
יא/א מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' עא {פרי חדש}, עו {כ"מ}
יא/א מצודת בן ציון דף כג ע"ב וע"ד {מעוכב גט שחרור}
יא/א מקנת כסף עמ' רטז, ריט
יא/א משא יד ח"א עמ' קכג {דמי הנהרג לפי שוויו של נהרג - טעם הכפילות}, קכה {כופר בעבדים - ל' שקל}
יא/א משה מבחוריו דף כה ע"ג {אם כל השלשים הם קנס}, כו ע"ד {כ"מ}
יא/א משנת יעקב כאן
יא/א משנת יעקב קנין עמ' קלו
יא/א משנת יעקב קרבנות עמ' כא
יא/א משנת ר' אהרן גיטין עמ' קס
יא/א משפטים לישראל עמ' קמג
יא/א נועם חי"ט עמ' כ
יא/א נחלת יצחק גיטין סי' יז
יא/א נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' כג
יא/א עליות משה (תשנב) ח"א עמ' רעח, ח"ב עמ' רד
יא/א עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תרמא {שלשים של עבד נקרא כופר}, תרסז
יא/א ענפי ארז (זי') דף רנב ע"א
יא/א פרי משה עמ' קז
יא/א קובץ ביאורים (שפירא)
יא/א קונטרסי שעורים קדושין שעור יז אות ב
יא/א רלב"ג שמות פכ"א פסוק לב עמ' רכ
יא/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' פ
יא/א שו"ת הרדב"ז סי' שני אלפים רמט
יא/א שופריה דיעקב (מערך) דף ל-לא
יא/א שירת דוד כתובות עמ' רסז
יא/א שמועת חיים ערכין ח"א עמ' תל
יא/א שמחת יו"ט (אלגזי) דף קכט ע"ג {כמה הכופר}, קמ ע"ב וע"ד {מעוכב ג"ש}
יא/א שמחת יו"ט (אלגזי) סי' לג אות ו
יא/א שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות יג
יא/א שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' רלח
יא/א שערי זבולון הל' שבת סי' פה אות ג
יא/א שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' שפב, שפד-שפה {מעוכב ג"ש אין לו קנס}
יא/א שערי שאול ב"ק עמ' קלג
יא/א שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 265, 267
יא/א תורת מיכאל עמ' קב {הלכה למשה (אמריליו)}
יא/ב אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' נז
יא/ב אור עולם (בלומנפלד) דף נז ע"ג {יורשי הנהרג יכולים למחול}
יא/ב אלומת עלומים סי' א דף ה ע"ג {ראוי ליתן ואין מי שיקח}
יא/ב אמרי זאב דף כ ע"ד, כא ע"א {חעחב"ח}
יא/ב אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' כא
יא/ב אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' קפה
יא/ב באר דוד ב"ק ח"ג סי' נב אות ב
יא/ב באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' רטו
יא/ב באר מים חיים (נוסינזון) גיטין דף עב
יא/ב באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופי"א ה"א מושב שרים אות יד
יא/ב בית המדרש
יא/ב בית זבול ח"ה עמ' קיד
יא/ב בכורי אברהם דף פא ע"ב {חעחב"ח}
יא/ב ברור הלכה פסחים פז ע"א ציון ג {לח"מ}, גיטין מב ע"א ציון ה, מג ע"א ציון ו
יא/ב ברית הלוי השלם
יא/ב ברכות חיים ח"ב עמ' מג, מה
יא/ב גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף מב ע"ג
יא/ב גור אריה שמות פ' כא הע' 686
יא/ב הגהות חבר בן חיים
יא/ב המאיר לארץ [עי' מרכבת המשנה הל' אישות פ"ד הט"ז]
יא/ב השוואות בין דיני ישראל עמ' 37
יא/ב זכר יצחק (תשן) עמ' שכב
יא/ב זרע יצחק (לומברוזו) [לח"מ הל' חובל פ"ד]
יא/ב חי' הגרז"ס נשים עמ' תנח
יא/ב חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד פסחים פח ע"א]
יא/ב חי' כתב סופר
יא/ב חי' מהרי"א צטרון עמ' קסח
יא/ב חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' קל-קלא
יא/ב טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' תקה
יא/ב יד מלך (מן) הל' חובל פ"ד ה"י אות ג, הי"ב
יא/ב כתב סופר יו"ד דף כה ע"ב
יא/ב כתב סופר יו"ד סי' כט ד"ה אלא מן
יא/ב לב ים גיטין עמ' רסב
יא/ב לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' נח אות ג
יא/ב למודי ה' (תקמז) דף פג ע"ב {השמיט כופר משתלם אחר מיתה}
יא/ב למודי ה' (תשפא) עמ' תעח
יא/ב מבי"ט (רובינ') דף פג ע"ב {חצי עבד}
יא/ב מגדל עז עמ' תרמח
יא/ב מטה אשר דף פו ע"א
יא/ב מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' תקצה
יא/ב מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף עז ע"ב, ח"ב דף קלח ע"א, קלט ע"א
יא/ב מנחת חינוך ח"א עמ' רמח-רמט, רסא, רסה
יא/ב מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' עז {ראב"ד}, עח, ק, ח"ג עמ' שמז, שמט
יא/ב מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' רמ
יא/ב מקום דוד [מים חיים על גיטין דף מג, ראשון לציון תחילת חגיגה]
יא/ב מקנת כסף עמ' רטז
יא/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/ב משה ידבר (תשעו) עמ' רצ {מ"מ}
יא/ב משיב משפט עמ' שעב
יא/ב משנת יעקב כאן
יא/ב משנת יעקב משפטים עמ' רסג
יא/ב משנת יעקב נשים ח"א עמ' סב, רסג
יא/ב משנת יעקב קרבנות עמ' כ
יא/ב משנת ר' אהרן גיטין עמ' קנג, קנז
יא/ב משנת ראשונים (בארי) - ברורי הלכות עמ' ס
יא/ב נבכי נהרות סי' ט ס"ק ד-ה, י-יב, יז
יא/ב נזר הקדש (רזין) מנחות דף קכג ע"ד
יא/ב נחל יצחק (תשעב) ח"ד עמ' רל
יא/ב נשמת חיים (תשסח) אהע"ז סי' קג עמ' רכא
יא/ב נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' שו
יא/ב עונג שבת סי' מו
יא/ב עמק יהושע אחרון עמ' קכ
יא/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שכז
יא/ב עצי ארזים סי' מד ס"ק יח
יא/ב קהלות יעקב גיטין סי' כח אות ד
יא/ב קונטרסי שעורים ב"ב דף 132
יא/ב שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' רעט-רפ {חעחב"ח}
יא/ב שו"ת מהרלב"ח סי' פה
יא/ב שופריה דיעקב (מערך) דף לא
יא/ב שושן עדות דף כח
יא/ב שלל דוד
יא/ב שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' קיג
יא/ב שמחת יו"ט (אלגזי) דף קמ ע"ד {מ"מ}
יא/ב שערי דעה (ליטוין, תשעב) עמ' טז
יא/ב שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 265, 269
יא/ב שעת הכושר דף עט ע"ב {מ"מ}
יא/ג באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופי"א ה"ה באר שרים אות כח
יא/ג הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' פה
יא/ג זכור לאברהם (אביגדור)
יא/ג חזקה רבה אהע"ז ח"ג עמ' 127
יא/ג חק לישראל נזיקין עמ' 40
יא/ג טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' רפט
יא/ג יד מלך (מן) הל' חובל פ"ד ה"א
יא/ג ידבר שלום ח"ב עמ' קז
יא/ג מגדל עז עמ' תרמח
יא/ג מנחת חינוך ח"א עמ' רנב
יא/ג משנת יעקב
יא/ג נתיבות מרדכי יבמות ח"ב עמ' תצז
יא/ג נתן פריו ב"מ עמ' קנח
יא/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שכז
יא/ג שערי טהר ח"ח סי' קיט אות ח
יא/ד באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופי"א ה"ה באר שרים אות כז
יא/ד גור אריה (צרמון)
יא/ד חוט המשולש - ברכי יוסף דף יב ע"ב {הגהמ"י - כלב רע}
יא/ד חזון יחזקאל ב"ק פ"ו ה"ד
יא/ד מגדל עז עמ' תרמח
יא/ד מנחת חינוך ח"א עמ' רס
יא/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שכז
יא/ד קהלות יעקב ב"ב סי' מ אות ו, תמורה סי' ט אות ו
יא/ד שעורי ר' שלמה עמ' קכ
יא/ד שערי טהר ח"ח סי' קיט אות ח
יא/ה באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"י ה"ב מושב שרים אות טז
יא/ה חיים ומלך דף טז ע"ד {לח"מ}
יא/ה מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קלט ע"א
יא/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שכז
יא/ו אוהב מישרים עמ' שלא
יא/ו באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"ז ה"ג מושב שרים אות יב, יד
יא/ו בדי הארון (הכהן) עמ' 373
יא/ו ברור הלכה ב"ק מד ע"ב ציון א
יא/ו גזע ישי דף רא ע"א
יא/ו הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קסט
יא/ו מראה איש ח"ב עמ' קיא, קיד
יא/ו משאת מרדכי ב"ק עמ' קפב, קצ
יא/ו משנת ר' אהרן ב"ק עמ' ח
יא/ו משפטי עזיאל ח"ה עמ' קכח
יא/ו קונטרסי שעורים ב"ק שעור יד אות ד
יא/ז אבן מלוכה (ברון, תשעז)
יא/ז אבן ציון עמ' סג, תלא
יא/ז אבני שהם (רובינשטיין) דף כו ע"ג-ע"ד {האם שור הנסקל נאסר מחיים}
יא/ז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יא/ז באר מים חיים (נוסינזון) ב"ק דף צ
יא/ז באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופי"א ה"ח באר שרים אות לח, ה"ט מושב שרים אות מה
יא/ז בית יעקב (טבשונסקי) סי' תכ סעיף יז {לח"מ}
יא/ז בית יעקב (מסקין) סי' לז
יא/ז בכורי יוסף (וינר) ח"א עמ' קמ, ח"ב עמ' קג-קד
יא/ז בני יוסף (טנוג'י) דף לב ע"א
יא/ז ברוך השם סי' לג
יא/ז ברור הלכה ב"ק צ ע"ב ציון ד
יא/ז בריכת המלך עמ' עח
יא/ז דברות משה סנהדרין עמ' תקסח
יא/ז הד משה עמ' 51
יא/ז הדר יוסף עמ' קסד
יא/ז הלכה רבה ח"ב עמ' 241
יא/ז וזאת ליהודה (זלצר) עמ' צו
יא/ז ויטע אשל עמ' קלד
יא/ז חזו"א על הרמב"ם
יא/ז חזקה רבה אהע"ז ח"ד עמ' 9
יא/ז חי' הגר"ח החדש עמ' שכב
יא/ז חסדי דוד ח"ד עמ' נד
יא/ז חק לישראל נזיקין עמ' 290 {אבן האזל}
יא/ז יד מלך (מן) הל' חובל פ"א הי"ב אות ב, הי"ח, הי"ט {לח"מ}
יא/ז יהל אור דף טז ע"ד, יז ע"א
יא/ז לב אריה (הורביץ) עמ' קט
יא/ז מטה אשר דף פז ע"ד
יא/ז מלך שלם
יא/ז מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף ס ע"ג
יא/ז מנחת יוסף ח"א עמ' קמז, קמט
יא/ז מעיני המים
יא/ז מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"ב סי' לד אות א]
יא/ז מקדש דוד ב"ב עמ' עח
יא/ז משאת מרדכי ב"ק עמ' שיח
יא/ז משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תנו, תסז
יא/ז משנת יעקב
יא/ז משנת ר' אהרן ב"ק עמ' רכח
יא/ז נחלת שמואל דף לא ע"ד
יא/ז נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' טו
יא/ז סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' מו
יא/ז על גדות ים התלמוד עמ' 191
יא/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שכח
יא/ז פנס שלמה
יא/ז קונטרסי שעורים ב"ק שעור יח אות א
יא/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקמד
יא/ז שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף קמח ע"א
יא/ז שו"ע הרב שו"ת סי' יד בסופו
יא/ז שו"ת אדה"ז סי' יד
יא/ז שושנת יעקב (הורוויץ) סי' תו סעיף ב
יא/ז שלל דוד
יא/ז שעורי הגרד"ש ב"ק סי' לו אות ב ד"ה והנה ברמב"ם
יא/ז שעורי ר' יחיאל מיכל ב"ק ח"ב אות צה
יא/ז שערי זיו ח"ב דף ג ע"א
יא/ז תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קנו
יא/ז תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' קא
יא/ז תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תשפז
יא/ח אבן מלוכה (ברון, תשעז)
יא/ח אבני החושן סי' שצט סעיף א, סי' תז סעיף א
יא/ח אבני שהם (רובינשטיין) דף כו ע"ג {מרידיא}
יא/ח אור הישר [אור הישר ב"ק צא ע"א]
יא/ח ארץ הצבי (שכטר) עמ' רמג
יא/ח באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יא/ח באר מים חיים (נוסינזון) ב"ק דף צ
יא/ח באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"י ה"ו מושב שרים אות מא, פי"א ה"ו מושב שרים אות לב, ה"ז מושב שרים אות לד, באר שרים אות לה, ה"ט מושב שרים אות מה
יא/ח בית המדרש
יא/ח בית זבול ח"ד עמ' מד
יא/ח בית יעקב (מסקין) סי' לז
יא/ח בכורי יוסף (וינר) ח"ב עמ' קג-קד
יא/ח ברוך השם סי' לג
יא/ח ברור הלכה ב"ק צ ע"ב ציון ד
יא/ח בריכת המלך עמ' עח
יא/ח דברות משה ב"ק ח"ב סי' סג ענף א-ב
יא/ח הד משה עמ' 51
יא/ח הדר יוסף עמ' קסד
יא/ח וזאת ליהודה (זלצר) עמ' צו
יא/ח חזון יחזקאל ב"ק פ"ה ה"ב
יא/ח חזקה רבה אהע"ז ח"ג עמ' 127, ח"ד עמ' 9
יא/ח חי' הגר"ח החדש עמ' שכב
יא/ח חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' רלב
יא/ח חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"ק צ ע"ב, צא ע"א]
יא/ח טבעת החושן ח"ה עמ' שכו
יא/ח יד מלך (מן) הל' חובל פ"א הי"ב אות ב
יא/ח ידבר שלום ח"ב עמ' קכג
יא/ח מטה אשר דף פח ע"א
יא/ח מנחת יוסף ח"א עמ' קמז, קמט
יא/ח מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' קג {ראב"ד, כ"מ}, קט
יא/ח מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"ב סי' לד אות א]
יא/ח מקדש דוד ב"ב עמ' עח
יא/ח מרגליות הים סנהדרין עט ע"ב אות כג {בשור מותר עינוי הדין}
יא/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/ח משאת מרדכי ב"ק עמ' קעח, שיח
יא/ח משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תנו
יא/ח משברי ים אחע"א עמ' תקמח
יא/ח משנת משה סנהדרין עמ' ריד
יא/ח נחלת שמואל דף סז ע"ג
יא/ח נתיבות שלום (למפרט) עמ' טז
יא/ח ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' שכ
יא/ח סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' מו
יא/ח על גדות ים התלמוד עמ' 191
יא/ח פנס שלמה
יא/ח ציץ אליעזר ח"ב סי' ט אות ה
יא/ח קונטרסי שעורים ב"ק סי' יח אות א
יא/ח קונטרסי שעורים ב"ק שעור ט אות יב, שעור יח אות א
יא/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקמד
יא/ח שארית יעקב (יוטס) דף פ ע"ב
יא/ח שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף קמח ע"א
יא/ח שו"ע הרב שו"ת סי' יד בסופו
יא/ח שו"ת אדה"ז סי' יד
יא/ח שושנת יעקב (הורוויץ) סי' תו סעיף ב
יא/ח שמחת מלך עמ' 104
יא/ח שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' תמג
יא/ח שעורי הגרד"ש ב"ק סי' לו אות ב ד"ה והנה ברמב"ם
יא/ח שעורי ר' יחיאל מיכל ב"ק ח"ב אות צה
יא/ח שערי זיו ח"ב דף ז ע"א
יא/ח תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קנו
יא/ח תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תשפז
יא/ט אוצרות הרמב"ם
יא/ט אמרי בינה (אוירבך) - פסח סי' יב ד"ה אולם
יא/ט באר דוד ב"מ - שומרים סי' ז אות ה
יא/ט באר דוד ב"ק ח"א סי' כו אות ג
יא/ט באר דוד ב"ק ח"ב סי' יב אות ו
יא/ט באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"י ה"ו מושב שרים אות מג, פי"א ה"ז מושב שרים אות לה, הי"ג באר שרים אות סג
יא/ט בדבר מלך ח"י עמ' מ
יא/ט בדי הארון (הכהן) עמ' 411
יא/ט בית אהרן וישראל גל' נ עמ' לד
יא/ט בית הלוי ח"א סי' מח עמ' ריא
יא/ט בית יחזקאל (סרנה) ב"ק עמ' עג
יא/ט בית יעקב (מסקין) סי' לז {הפקירו}
יא/ט בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' שעא {אינו מופקר}
יא/ט בכורי אברהם דף פט ע"א {איסור הנאה}
יא/ט בכורי יוסף (וינר) ח"א עמ' קלא {הפקירו}
יא/ט ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' עח
יא/ט גבול יהודה (אשכנזי) חי' ב"ק דף יג ע"ג
יא/ט גדולי שמואל ב"ק דף ב ע"א, צח
יא/ט גור אריה (צרמון)
יא/ט דברות משה קידושין סי' לה ענף ג, ב"ק ח"ב סי' סג ענף א-ב
יא/ט דברי חיים (אוירבך) חמץ סי' י ד"ה ובזה
יא/ט דברי משה (ברנשטיין) ב"ק עמ' ל, לה {שומר לא אומר הש"ל}
יא/ט דרכי שמחה עמ' נו {שומר}
יא/ט הד משה עמ' 51-52 {הפקר אחרי גמ"ד}
יא/ט הדר יוסף עמ' קסג-קסד, קסו
יא/ט הליכות אליהו הל' גזילה פ"ג ה"ד
יא/ט הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' קנג
יא/ט הר צבי על התורה (תשנו) פ' משפטים עמ' מד {האם נאסר מחיים}
יא/ט חדושים ובאורים (גרי') ב"ק סי' ט ס"ק ה {שומר}
יא/ט חזון יחזקאל ב"ק פ"ד ה"ח, פ"ה ה"ב
יא/ט חי' בן אריה ח"א סי' יח אות ד
יא/ט חי' הגרז"ס נשים עמ' תל
יא/ט חי' משנה פסחים עמ' פח
יא/ט חיי אריה (הורוביץ) סי' ו {שומר}
יא/ט חיי נפש ח"ג עמ' רנד
יא/ט חק לישראל שומרים עמ' 532, 933, 935, 942-940 {רמב"ם}, 943 {פרי חיים}
יא/ט חקל יצחק עה"ת עמ' תקיג {החזירו שומר}
יא/ט יד הלוי (לוין) דף לו ע"ד
יא/ט יד משה (אמריליו) דף קמא ע"ג {שחטו בשרו אסור}
יא/ט ידבר שלום ח"ב עמ' קה
יא/ט יהל אור דף טז ע"ב, יזע"א {הפקירו}
יא/ט יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רנו-רנז
יא/ט יטב פנים ח"ב דף קטז
יא/ט ישא מדברותיך פסחים עמ' קכא, רנ {זכייה באיסורי הנאה}
יא/ט כוכב מיעקב (גרינברג) דף ל ע"א {שחטו - מותר}
יא/ט לחקרי הלכות סי' קלח {שומר}
יא/ט מחנה יוסף (תשעב) סי' א אות יא
יא/ט מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' צד
יא/ט מלך שלם
יא/ט מנחת חינוך ח"א עמ' רסז-רסח, ח"ג עמ' ריד
יא/ט מנחת יוסף ח"א עמ' עט
יא/ט מרומי גלים עמ' רטז
יא/ט מרחשת ח"ב סי' לא אות א, ח"ג סי' לט אות א
יא/ט משארית יעקב עמ' נה {שומר}
יא/ט משאת מרדכי ב"ק עמ' קעה, קעט
יא/ט משובב נתיבות עמ' עג
יא/ט משנה הלכות על הלכות גדולות קדושין סי' סא עמ' צג
יא/ט משנה הלכות קדושין סי' סא
יא/ט משנה הלכות קדושין סי' סא עמ' צג {הפקירו}
יא/ט משנת יעקב
יא/ט נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' ל אות א
יא/ט נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' לב
יא/ט סוכה וארבעת המינים עמ' 406
יא/ט סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' מז-מט
יא/ט עמודי אור סי' יז אות ד
יא/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שכח
יא/ט פנת יקרת (תשנד) סי' קיב אות א
יא/ט פנת יקרת (תשעא) עמ' תעח
יא/ט פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' קצח
יא/ט פרי חיים (הליר) {שומר}
יא/ט פרי משה עמ' פט
יא/ט קהלות יעקב כריתות סי' יג אות ה
יא/ט קול דודי (תשף)
יא/ט קול דודי כריתות סי' תקסט, תקעא
יא/ט קונטרסי שעורים ב"ק סי' יח {שומר, הפקירו}
יא/ט קונטרסי שעורים ב"ק שעור יח אות א, י
יא/ט קרית מלך
יא/ט קרית מלך רב (תשסו) עמ' תתקצג
יא/ט רווחא שמעתתא ח"ב עמ' צ
יא/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקסא, תקצו
יא/ט שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף פה ע"א, צד ע"א
יא/ט שו"ע הרב שו"ת סי' יד בסופו
יא/ט שי למלך עמ' רמו {שומר}
יא/ט שלמי שמחה ח"א עמ' רלה-רלו
יא/ט שם דרך פסחים עמ' סג
יא/ט שם מרדכי עמ' 258 {הפקר אחר גמ"ד}
יא/ט שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות קלד
יא/ט שעורי ר' שלמה עמ' רטו, ריח
יא/ט שעורי ר"א ליכטנשטין פסחים עמ' 202
יא/ט שער המלך ח"ב עמ' שסט, שעא
יא/ט שערי יצחק (תשיז) עמ' קעד
יא/ט שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 176, 343, 359
יא/ט שערי ישר שער ה פי"ב אות ד, פכ"ג אות יא
יא/ט תולדות יצחק (שור) דף טז ע"ד {שומר}
יא/ט תפארת אברהם ב"ק עמ' רב {הקדישו}
יא/ט תשובות ר"י אלחנן עמ' כ
יא/י אגרות משה אהע"ז ח"ד עמ' רצט, קדשים סי' כז ענף ה
יא/י אומר לציון סי' שעט
יא/י אור הישר [מקום שמואל סי' ק ובחידושיו ליו"ד סי' קי ס"ו]
יא/י אמת ליעקב נשים עמ' רי
יא/י אנצי"ת ע' גמר דין הע' 177, 218
יא/י באר מים חיים (נוסינזון) נדרים דף נח {כולם נסקלים}
יא/י באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"י ה"ו מושב שרים אות מא, פי"א ה"ז מושב שרים אות לד-לה, ה"ט מושב שרים אות מז, הי"א מושב שרים אות נו
יא/י בית יעקב (טבשונסקי) סי' שצט סעיף א
יא/י בנין שאול עמ' קסג
יא/י ברור הלכה סנהדרין עט ע"ב ציון ז, פ ע"א ציון ב
יא/י גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' רעט
יא/י דבר המלך (קרויזר) ח"א עמ' מב
יא/י דברות משה סנהדרין עמ' תקסח, תרפג
יא/י דברי ירוחם סי' כא
יא/י הד משה עמ' 51 {נתערב}
יא/י הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' נב {בפניו}
יא/י ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' רמז
יא/י חדושים ובאורים (גרי') ב"ק סי' ט ס"ק ו
יא/י חזון יחזקאל ב"ק פ"ה ה"ב
יא/י חי' הגר"ח החדש עמ' תכו
יא/י חק לישראל שומרים עמ' 943
יא/י ידבר שלום ח"ב עמ' קיח, קכא
יא/י יהל אור דף יז ע"א-ע"ב {נאסר בהנאה מחיים}
יא/י יטב פנים ח"ב דף קיח
יא/י יתר הבז (תקמז) דף נח ע"ב
יא/י יתר הבז (תשסח) עמ' קעה
יא/י כבוד מלכים (מרגליות)
יא/י כתר המלך
יא/י מטה אשר דף פח ע"ג
יא/י מלך שלם
יא/י מנוחת אשר ח"ב דף סז ע"ב {בספק מי הרג}
יא/י מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קלה ע"א
יא/י מנחת חינוך ח"א עמ' רסא, רסז
יא/י מעשה נסים (הכהן)
יא/י משאת מרדכי ב"ק עמ' קעט
יא/י משנת יעקב
יא/י נאות אפרים ח"א עמ' ריא
יא/י נזר אברהם מכות ועדות עמ' רמה
יא/י נחלת שמואל דף לא ע"ב
יא/י עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 558
יא/י עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שכח
יא/י קהל יהודה חי' ביצה דף ג ע"א וע"ד
יא/י קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קז
יא/י קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קעו
יא/י שלל דוד
יא/י שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' שמט
יא/י שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' שכד
יא/י שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' שצח
יא/י שערי היכל זבחים עמ' תריב {נתערב כולם נסקלים - בקדשים שנתערבו}
יא/י שערי יצחק (תשיז) עמ' קעה
יא/י תורת ראובן עמ' 107
יא/י תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' תרלז
יא/י תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תשצד
יא/י תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רמו (רמז) {שור הנסקל נאסר בהנאה מחיים}
יא/יא אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' רי
יא/יא אבני שהם (רובינשטיין) דף לה ע"א
יא/יא אשר למלך
יא/יא באר בשדה עמ' רעח {שור הנסקל שהוזמו עדיו}
יא/יא באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופי"א הי"ב מושב שרים אות נט
יא/יא ביצחק יקרא (תשע) סי' צב ד"ה ואדמו"ר
יא/יא ברור הלכה פסחים פז ע"א ציון ג, סנהדרין פ ע"א ציון ג
יא/יא חדושים ובאורים (גרי') ב"ק סי' ט ס"ק ו
יא/יא חוות בנימין ח"ב עמ' תטז
יא/יא חזון יחזקאל ערכין פ"א ה"ב
יא/יא חסדי דוד ח"ד עמ' נט
יא/יא חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' צח
יא/יא יד ישראל ח"ב
יא/יא מחנה יוסף (תשעב) סי' א אות ו
יא/יא מלך שלם
יא/יא מנחת חינוך ח"א עמ' רסז
יא/יא מראה איש ח"א יו"ד עמ' מח, נה
יא/יא משאת מרדכי ב"ק עמ' רו
יא/יא משנה הלכות ח"ט סי' של
יא/יא נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' סא
יא/יא נתיבות מרדכי גיטין עמ' שצח
יא/יא קהלות יעקב ב"ב סי' מ, תמורה סי' ט אות ב
יא/יא שמחת יו"ט (אלגזי) סי' לה אות ו
יא/יא שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' שצח
יא/יב אבני שהם (רובינשטיין) דף לה ע"א
יא/יב אהבת אברהם עמ' קו
יא/יב אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' לז
יא/יב באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופי"א הי"א באר שרים אות נו
יא/יב בית יעקב (טבשונסקי) סי' שצט סעיף א
יא/יב ברור הלכה סנהדרין פ ע"א ציון ג
יא/יב גזע ישי דף ר ע"ב
יא/יב העובר בהלכה עמ' 58-59
יא/יב זכרון שלמה (קליין) עמ' קצז
יא/יב חדושים ובאורים (גרי') ב"ק סי' ט ס"ק ו
יא/יב חוות בנימין ח"ב עמ' תטז
יא/יב חזון יחזקאל ערכין פ"א ה"ב
יא/יב חי' הגר"ח החדש עמ' תכו
יא/יב חי' חפץ חיים
יא/יב חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ג עמ' נג
יא/יב חקרי לב (שלוניקי) חו"מ ח"ב דף יח ע"א
יא/יב חקרי לב חו"מ ח"ב סי' יז דף יח ע"א {עובר ירך אמו}
יא/יב יד ישראל ח"ב
יא/יב להורות נתן על התורה ח"ג עמ' ריח
יא/יב מטה אשר דף פח ע"ד, פט
יא/יב מלך שלם
יא/יב מנחת חינוך ח"א עמ' רסז
יא/יב מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' קי
יא/יב מראה איש ח"א יו"ד עמ' נד
יא/יב משאת המלך (תשסז) עמ' כג {ילדה אחר גמ"ד}
יא/יב משאת מרדכי ב"ק עמ' רה-רו
יא/יב משאת משה (חברוני) פסחים סי' קלט עמ' ריד
יא/יב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שנג
יא/יב משנת יעקב
יא/יב נאות אפרים ח"א עמ' ריא
יא/יב ס' השבי"ט עמ' קנז
יא/יב סיני כרך סו (תשל) עמ' כח-כט
יא/יב ספר היובל לש' פדרבוש (תשכא) עמ' רנח
יא/יב עמק שאלה (טברסקי) עמ' רנב
יא/יב עצמות יוסף קידושין דף סח (עמ' רנ)
יא/יב פרת חטאת עמ' לג {עובר ירך אמו}
יא/יב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' שצח
יא/יב תורת ההגיון בהלכה עמ' 14
יא/יב תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' קנט
יא/יב תחומין חט"ז עמ' 172
יא/יג אוצמפה"ת ב"מ כו ע"ב הע' 80
יא/יג אוצרות הרמב"ם
יא/יג אור הישר
יא/יג אמונת עתיך גל' 115 עמ' 31
יא/יג אמרי זאב דף כ ע"ד
יא/יג אשל אברהם (שפירא) עמ' תשז
יא/יג באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' שלד
יא/יג באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון
יא/יג בית יעקב (מסקין) סי' לז
יא/יג בית מרדכי (סאויצקי) דף פ ע"ג-ע"ד
יא/יג בכורי יוסף (וינר) ח"א עמ' קלא
יא/יג ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' עח
יא/יג גן נעול כפתור ד פרח ו אות ב (דף יב ע"א)
יא/יג דברות משה ב"ק ח"ב סי' סג ענף א-ב
יא/יג הד משה עמ' 51-52 {הוזמו עדיו}
יא/יג הר המלך ח"א עמ' ריא-ריד
יא/יג זקן אהרן (וולקין) ח"ב סי' סט
יא/יג חזקה רבה חו"מ ח"ג עמ' 118
יא/יג חי' בן אריה ח"א סי' יח אות ד
יא/יג חי' בעל שרידי אש עמ' שסז
יא/יג חי' חתם סופר
יא/יג חלקת יוסף (וייס) ח"ב עמ' רל
יא/יג חשבונות של מצוה עמ' קטז
יא/יג יהל אור דף טז ע"ב
יא/יג יקב זאב דף נז ע"א
יא/יג ישא איש דף פח ע"א
יא/יג כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתה
יא/יג להורות נתן - שו"ת חי"ב עמ' נא
יא/יג להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' קלג
יא/יג מאור הקודש כריתות עמ' קעח
יא/יג מנחת חינוך ח"א עמ' רסז-רסח, ח"ג עמ' רכ
יא/יג מנחת יוסף ח"א עמ' סה
יא/יג מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' ק
יא/יג משובב נתיבות עמ' לה
יא/יג משנה הלכות קדושין סי' סא עמ' צג
יא/יג משנת יעקב
יא/יג משפטי שמואל (רבינוביץ) ח"א דף ס ע"ד {הוזמו עדיו}
יא/יג נתיבות שלום (למפרט) עמ' טו
יא/יג נתן פריו ב"מ עמ' רסב
יא/יג נתן פריו סוכה עמ' שס
יא/יג פני אברהם (פרלמן) דף פז ע"ג
יא/יג פרח מטה אהרן (סול') מדע עמ' 124
יא/יג פרי יצחק (תשעו) עמ' תרכב
יא/יג קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' קפ
יא/יג קול דודי (תשף) (בקיצור)
יא/יג קול דודי כריתות סי' תקסט, תקעא
יא/יג רווחא שמעתתא ח"ב עמ' צ
יא/יג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' לה
יא/יג שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף צה ע"א
יא/יג שדה יצחק עמ' פז
יא/יג שו"ע הרב שו"ת סי' יד בסופו
יא/יג שו"ת אדה"ז סי' יד
יא/יג שו"ת הרד"ך עמ' קצח
יא/יג שורת הדין ח"ב עמ' רנג
יא/יג שם דרך פסחים עמ' סג
יא/יג שם מרדכי עמ' 258, 259, 268 {הפקר אחר גמ"ד}
יא/יג שמחת יו"ט (אלגזי) סי' סב
יא/יג שמרו משפט ח"ב עמ' קפב
יא/יג שער משפט סי' כ ס"ק א, סי' כה ס"ק ב
יא/יג שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 173, 176, 343
יא/יג שערי ישר שער ה פכ"ג אות יא
יא/יג שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' שלד
יא/יג שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף קכח ע"ג
יא/יג שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' שלה, סוגיות ודרושים עמ' קנ
יא/יג תאריך ישראל סי' ז אות יט
יא/יג תורת ראובן עמ' 177-178
יא/יג תפארת אברהם ב"ק עמ' רב {הוזמו}


יב/719 הלכות נזקי ממון פרק יב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יב/רה"פ אמרי יוסף (דוידובסקי)
יב/רה"פ הלכה למשה (אמריליו) ח"א
יב/רה"פ יד פשוטה
יב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יב/רה"פ מלך שלם
יב/רה"פ מעשה רקח
יב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יב/רה"פ פי' ר"י קאפח
יב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יב/רה"פ רמב"ם לעם
יב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יב/א אמרי דוד (שליסל) דף מב ע"ג
יב/א אנצי"ת ע' בור הע' 4, 20, 96, ע' בעלי חיים הע' 22
יב/א באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"א ה"א באר שרים אות ז, פי"ב ה"י באר שרים אות סו, הי"א באר שרים אות עב, פי"ג ה"ב מושב שרים אות טז
יב/א ברור הלכה ב"ק נ ע"ב ציון ו
יב/א ברכת אליהו (עמאר) משפטים מאמר לה
יב/א דברי אליהו (חזן) ח"א עמ' סד
יב/א הר המלך ח"ד עמ' מט
יב/א הר צבי על התורה (תשנו) פ' משפטים עמ' מו {מתנה}
יב/א זכרון יעקב ב"ק סי' מט אות א {דיבר בהווה}
יב/א מוריה גל' קיג עמ' צג-צה
יב/א מקורות לפסקי הרמב"ם
יב/א משאת מרדכי ב"ק עמ' קל, רכט, רלא
יב/א משנת יעקב
יב/א צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קלב ע"ד
יב/א קונטרסי שעורים ב"ק שעור א אות יא
יב/ב אהל אבות ב"ק סי' צב ס"ק ז
יב/ב אנצי"ת ע' בור הע' 28, 33-35, 49, 53, 60
יב/ב באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופי"ב ה"א מושב שרים אות ג, ה"ג מושב שרים אות כה, ה"ד באר שרים אות כז, פי"ג ה"ג באר שרים אות כו, הי"ג באר שרים אות עד, הי"ט מושב שרים אות צד
יב/ב בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' יט
יב/ב בית יעקב (טבשונסקי) סי' תי סעיף ה {לח"מ}
יב/ב ברור הלכה ב"ק מח ע"א ציון ג, מט ע"ב ציון ח, ט
יב/ב ברכת מרדכי ב"ק עמ' נו
יב/ב דברי יציב חו"מ עמ' קעח
יב/ב הפרדס שנה יז חוב' ה עמ' 24
יב/ב הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קטז
יב/ב חזון יחזקאל ב"ק פ"א ה"א, פ"ג ה"ה
יב/ב חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' יג עמ' עט
יב/ב חק לישראל נזיקין עמ' 162
יב/ב מוריה גל' קיג עמ' צד-צה
יב/ב מטה אשר
יב/ב מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קטו ע"א, קיח ע"ד, קנב ע"ג {הפקיר רשותו ובורו}
יב/ב מנחת חינוך ח"א עמ' רעא, רעג
יב/ב מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' קיד {לח"מ}
יב/ב מצעדי גבר ב"ק סי' יט אות ד
יב/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/ב משאת מרדכי ב"ק עמ' רכו, רלא
יב/ב משאת משה (חברוני) פסחים סי' ד עמ' ו
יב/ב משפטים לישראל עמ' קמח
יב/ב נזר הקדש (קפלן)
יב/ב פנס שלמה
יב/ב צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קל ע"א
יב/ב קרית מלך
יב/ב שארית נתן (לוברט)
יב/ב שמרו משפט ח"ב עמ' שמ {אהא"ז}
יב/ב שעורי הגרב"ד ב"ק ח"ב עמ' עה
יב/ב שערי צדק ח"ג עמ' 75
יב/ב תפארת אברהם ב"ק עמ' קלד {קודם שנודע}
יב/ג אבי עזרי ח"ג
יב/ג אבן האזל
יב/ג אהל אבות ב"ק סי' לא ס"ק ב, סי' פה ס"ק ו
יב/ג איים בים ב"ק סי' מה אות א
יב/ג אנצי"ת ע' בור הע' 53, 62
יב/ג אשר למלך
יב/ג באר מרים פ"ז ה"ה אות ב {מל"מ}
יב/ג באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"ז ה"ו באר שרים אות לז, פי"ב ה"א מושב שרים אות א-ב, ה"ב מושב שרים אות י, ה"ז באר שרים אות מו, פי"ג ה"ג מושב שרים אות יט, כז, פי"ד ה"ב באר שרים אות ו
יב/ג בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' יט
יב/ג בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' קה-קו
יב/ג בית יעקב (טבשונסקי) סי' תי סעיף א {מל"מ}
יב/ג בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' סט {אבי עזרי}
יב/ג בית ירוחם
יב/ג בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' רפב
יב/ג ברור הלכה ב"ק מח ע"א ציון ג
יב/ג ברכות חיים ח"ב עמ' רל
יב/ג ברכת מרדכי ב"ק עמ' נו
יב/ג גדולי שמואל ב"ק דף ב ע"א, ו ע"א, כב ע"א, כח ע"א
יב/ג הגהות חבר בן חיים
יב/ג הר המלך ח"ד עמ' מט
יב/ג הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' נו
יב/ג חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' יג עמ' עט
יב/ג חי' ר' שמואל ב"ק עמ' לד
יב/ג חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ג עמ' תעג
יב/ג לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק סי' א ס"ק ה, סי' ו ס"ק ד
יב/ג לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' ד, כט
יב/ג מאור למלך ב"ק עמ' כח {אבי עזרי}
יב/ג מוריה גל' קיג עמ' צג, צה
יב/ג מטה אשר
יב/ג מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קנג ע"ד, קנד ע"ב, קנה ע"ב
יב/ג מנחת חינוך ח"א עמ' רע-רעא
יב/ג מקורות לפסקי הרמב"ם
יב/ג משאת מרדכי ב"ק עמ' רטז
יב/ג משנת ר' אהרן ב"ק עמ' קכז
יב/ג משפטי ישראל עמ' 298, 299, 301
יב/ג סוגיות בדיני ממונות עמ' 151
יב/ג פותח יד
יב/ג פנס שלמה
יב/ג פרקי מבוא לתורת הרוגאצ'ובי עמ' צד
יב/ג צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קל ע"א
יב/ג צפנת פענח שמות עמ' קכב
יב/ג קונטרסי שעורים ב"ק שעור יג אות ח
יב/ג קרית מלך
יב/ג שעורי הגרד"ש ב"ק סי' א אות ד ד"ה ופש, סי' יט ד"ה עוד
יב/ג תהלה לדוד (אמאדו) ח"א דף יא ע"ב-ע"ד
יב/ג תורה תמימה שמות פ' כא אות רסז
יב/ד אבן האזל
יב/ד אנצי"ת ע' בור הע' 5, 147-149, 159
יב/ד באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"ד ה"ו מושב שרים אות לד, הי"ג מושב שרים אות סג, פי"ב ה"א באר שרים אות א, ה"ג מושב שרים אות כג
יב/ד בית יחזקאל (סרנה) ב"ק עמ' כח
יב/ד בית יעקב (טבשונסקי) סי' תי סעיף יז
יב/ד דברי אליהו (חזן) ח"א עמ' סה-פב
יב/ד הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קנט-קס {כיסוי שיכול לעמוד בפני שוורים}
יב/ד חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' נח עמ' קנח
יב/ד חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"ק נב ע"א]
יב/ד חי' ר' חנוך הענאך עמ' קפח
יב/ד יסודות בדיני פקדון עמ' 244, 247
יב/ד לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק סי' ה ס"ק ג
יב/ד לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' כה
יב/ד מצעדי גבר ב"ק סי' מג אות א
יב/ד משארית יעקב עמ' מד
יב/ד משאת מרדכי ב"ק עמ' רלט
יב/ד משנת יעקב
יב/ד פשר דיני הנזיקין בתלמוד עמ' 159-160
יב/ד שהם וישפה ח"א
יב/ד שערי צדק ח"ג עמ' 71, 72, 74, 75
יב/ה אור לישרים (שולמן) עמ' קפב-קפג
יב/ה אנצי"ת ע' בור הע' 160, 163
יב/ה באר דוד ב"ק ח"א סי' א אות ז {אהא"ז}
יב/ה באר דוד ב"ק ח"ב סי' כט אות י {ראב"ד}
יב/ה באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון
יב/ה בדי הארון (הכהן) עמ' 365
יב/ה בית יחזקאל (סרנה) ב"ק עמ' קכו
יב/ה ברור הלכה ב"ק נב ע"ב ציון ד
יב/ה ברכת מרדכי ב"ק עמ' עט, קנה
יב/ה דברות משה ב"ק ח"א סי' לב ענף א
יב/ה דרכי משפט - שומרים סי' ט סעיף יד
יב/ה הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קנט-קס {תחלתו בפשיעה וסופו באונס}
יב/ה זכרון משה (קרונז'ק) עמ' יט
יב/ה זרע יצחק (לומברוזו)
יב/ה חזון יחזקאל ב"ק פ"ב ה"א
יב/ה חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' נח עמ' קנז-קנח
יב/ה חק לישראל שומרים עמ' 874 {מרכה"מ}
יב/ה יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רנז
יב/ה יסודות בדיני פקדון עמ' 240, 244, 247, 302
יב/ה מאור למלך ב"ק עמ' צג {ראב"ד}
יב/ה מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' קיז
יב/ה מצעדי גבר ב"ק סי' מג אות ו
יב/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/ה משארית יעקב עמ' מד
יב/ה משפט שלמה (זפרני, תשנה) סי' יג סעיף א ס"ק ד {ראב"ד}
יב/ה עוללות ישראל עמ' סח-סט
יב/ה שעורי הגרד"ש ב"ק סי' כז ד"ה והנה, אות ג ד"ה והנה הצד
יב/ה שערי זיו ח"ב דף יא ע"ג
יב/ה שערי שאול ב"ק עמ' קיד
יב/ו אנצי"ת ע' בור הע' 204, 209-206, ע' ברירה הע' 251
יב/ו באר דוד ב"ק ח"ב סי' כח אות ו
יב/ו באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון
יב/ו בית יחזקאל (סרנה) ב"ק עמ' ל
יב/ו ברור הלכה ב"ק כט ע"ב ציון ה, נב ע"א ציון ג
יב/ו ברכות חיים ח"ב עמ' רא
יב/ו גבורת יצחק (תשמח) דף קכא
יב/ו גבורת יצחק (תשסו) עמ' קכה {האחרון פטור}
יב/ו גדולי שמואל ב"ק דף כט ע"ב
יב/ו דברות משה הבבות עמ' קמז
יב/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רמח
יב/ו זכרון משה (קרונז'ק) עמ' יט
יב/ו יד ושם
יב/ו יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רנז
יב/ו לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' יג אות ו, סי' מ אות ב
יב/ו לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק סי' א ס"ק א
יב/ו לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' א-ב
יב/ו מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קסב ע"ב
יב/ו מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
יב/ו מצעדי גבר ב"ק סי' מג אות ה
יב/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/ו משאת מרדכי ב"ק עמ' קלד
יב/ו פנס שלמה
יב/ו צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קסה אות ה
יב/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' רה
יב/ו שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' רכז
יב/ו שעורי הגרב"ד ב"ק ח"ב עמ' עז
יב/ו שעורי הגרד"ש ב"ק סי' ב ד"ה ונראה, סי' כז אות ד ד"ה ובעיקר
יב/ו תהלה לדוד (אמאדו) ח"א דף יא ע"ב
יב/ז אגרות ראיה ח"ה עמ' ט
יב/ז אולם המשפט סי' תי סעיף יג
יב/ז אנצי"ת ע' בור הע' 188, 189, 192, 194, 200-198
יב/ז באר דוד ב"ק ח"ב סי' כח אות ב-ג, ה-ו
יב/ז באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופי"ב ה"ג מושב שרים אות כג, ה"ו מושב שרים אות לד, ה"ט מושב שרים אות ס
יב/ז בינת נבונים דף צד ע"א, צה ע"ב
יב/ז בית יעקב (טבשונסקי) סי' תי סעיף יח {לח"מ}
יב/ז בית יצחק (חבר) ח"ב דף לו ע"ג
יב/ז בית יצחק (תשעא) ברירה עמ' עח {מסירת דלי}
יב/ז בני יוסף (טנוג'י) דף לב ע"א
יב/ז ברור הלכה ב"ק נא ע"ב ציון ט
יב/ז ברור הלכה נדרים מה ע"ב ציון א פסקה א
יב/ז ברכות חיים ח"ב עמ' רלא
יב/ז גדולי ציון (תשנב) עמ' קנה
יב/ז דברות משה הבבות עמ' קל
יב/ז דברי משה (ברנשטיין) ב"ק עמ' כד
יב/ז דינא דחיי ח"ב דף ק ע"א
יב/ז זרע יצחק (לומברוזו)
יב/ז חדוותא דשמעתתא ח"ב דף כב ע"א
יב/ז חזו"א על הרמב"ם
יב/ז חזון יחזקאל ב"ק פ"ו ה"ג
יב/ז חזון נחום זרעים ח"א, קונ' ברירה עמ' ש, שג
יב/ז חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"ק נב ע"א]
יב/ז חק לישראל נזיקין עמ' 171
יב/ז מטה אשר
יב/ז מרכבת המשנה מהדו"ב [שטמ"ק כתב בשם ר"י מיגאש כלח"מ והדברים ברורים ועי' יש"ש]
יב/ז משאת מרדכי ב"ק עמ' רלו, רלח
יב/ז משנת יעקב
יב/ז משפט שלמה (זפרני, תשנה) סי' יג סעיף ב ס"ק א
יב/ז פשר דיני הנזיקין בתלמוד עמ' 72, 141
יב/ז ר"י קארו - קובץ עמ' רעו
יב/ז שושנת יעקב (הורוויץ) סי' תי סעיף ח-ט
יב/ז שלל דוד
יב/ז שעורי הגרד"ש ב"ק סי' כז אות ד ד"ה ובעיקר
יב/ז שערי צדק ח"ג עמ' 68
יב/ז תולדות שם דף מה ע"א
יב/ז תורת חיים (שור) ב"ק נא ע"ב
יב/ח אבן האזל
יב/ח אנצי"ת ע' בור הע' 212, 216, 218, 219
יב/ח באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"ד ה"ו מושב שרים אות לד, פי"ג הכ"א מושב שרים אות קיא, פי"ד ה"ו באר שרים אות כה
יב/ח בדי הארון (הכהן) עמ' 369
יב/ח בית אהרן (צוקרמן) עמ' רא
יב/ח בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' קנה
יב/ח ברור הלכה ב"ק ט ע"ב ציון ג
יב/ח גדולי שמואל ב"ק דף ב ע"א, ט, מה
יב/ח הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קנט, קסז-קסח {מסר בור מכוסה}
יב/ח המדות לחקר ההלכה מדה ג אות ד
יב/ח הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' נז
יב/ח זכרון משה (קרונז'ק) עמ' כ {ראב"ד}
יב/ח זרע יצחק (לומברוזו)
יב/ח חזון יחזקאל ב"ק פ"ב ה"א, פ"ו ה"ח
יב/ח חק לישראל נזיקין עמ' 173, 175
יב/ח כטל אמרתי עמ' קכג
יב/ח מבוא למשנה תורה עמ' 132
יב/ח מחנה יוסף (תשעב) סי' סג אות א
יב/ח מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' קיח
יב/ח מנחת חינוך ח"א עמ' רעג
יב/ח מצעדי גבר ב"ק סי' לב אות ג
יב/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/ח משנת יעקב
יב/ח עוללות ישראל עמ' סט
יב/ח פנס שלמה
יב/ח קונטרסי שעורים ב"ק שעור ח אות יב, יד
יב/ח קרית מלך
יב/ח קרן פני משה ח"ב
יב/ח רלב"ג שמות פכ"א פסוק א עמ' ח, יב
יב/ח שעורי הגרד"ש ב"ק סי' כז ד"ה והנה הרמב"ם
יב/ח שעורי ר' יחיאל מיכל ב"ק ח"ב אות עב
יב/ח שערי שאול ב"ק עמ' קיד
יב/ח תהלה לדוד (אמאדו) ח"א דף יב ע"א
יב/ח תורה תמימה שמות פ' כא אות רנח
יב/ח תורת חיים (שור) ב"ק ט ע"ב
יב/ח תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' שלד
יב/ט אנצי"ת ע' בור הע' 210
יב/ט באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופי"ב ה"ז באר שרים אות מא
יב/ט ברור הלכה ב"ק ל ע"א ציון ח
יב/ט ברכות חיים ח"ב עמ' רב
יב/ט המשפט העברי עמ' 344
יב/ט חזון נחום זרעים ח"א, קונ' ברירה עמ' שד
יב/ט יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רנח
יב/ט שעורי הגרב"ד ב"ק ח"ב עמ' כ
יב/י אהל אבות ב"ק סי' יט ענף א
יב/י אור הישר [אור הישר ב"ק נ ע"ב, עי' תוס' סנהדרין מה ע"א]
יב/י אנצי"ת ע' בור הע' 7, 64, 68
יב/י באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופי"א ה"ב מושב שרים אות טז {או"ש}, פי"ב הי"א באר שרים אות עג, הט"ו באר שרים אות צט
יב/י בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' סא, סה, עג {מ"מ}, קסא
יב/י גדולי שמואל ב"ק דף ב ע"א, כח ע"א {או"ש}
יב/י דליית הכרם עמ' תתתלא {מ"מ} [ובתופסתא - צ"ל ובתוספתא]
יב/י זהב מרדכי (אליפנט) שמות עמ' רפג
יב/י יד מלך (מן) הל' חובל פ"א הי"ט
יב/י לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 308
יב/י לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק סי' ה ס"ק ג {או"ש}, ד
יב/י לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' יג-יד, כה
יב/י מאור למלך ב"ק עמ' כד-כה, כז
יב/י מטה אשר כאן, ודף צ ע"א
יב/י מנחת חינוך ח"א עמ' רע, רעג
יב/י מנחת מחבת עמ' רמ
יב/י מצעדי גבר ב"ק סי' ח אות ג
יב/י משאת מרדכי ב"ק עמ' רלא
יב/י משובב נתיבות עמ' קנב {אהא"ז}
יב/י משנת יעקב
יב/י קונטרסי שעורים ב"ק שעור כא אות ו
יב/י רביד הזהב (אברך) דף סג ע"ד
יב/י שושנת יעקב (הורוויץ) סי' תי סעיף ב
יב/י תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' טו-טז
יב/יא אנצי"ת ע' בור הע' 74, 75
יב/יא באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יב/יא באר דוד ב"ק ח"ב סי' כט אות ז
יב/יא באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון
יב/יא ברור הלכה ב"ק נא ע"ב ציון ג, ו
יב/יא הגהות רימ"א {מ"מ}
יב/יא חזקה רבה חו"מ ח"ג עמ' 195
יב/יא מטה אשר כאן, ודף צ ע"ב
יב/יא מנחת חינוך ח"א עמ' רע, רעב
יב/יא משאת מרדכי ב"ק עמ' רלה
יב/יא עדות בישראל
יב/יא ר"י קארו - קובץ עמ' רסז
יב/יא תקפו כהן סי' ח
יב/יב אבן האזל (גם בהשמטות, סוף שופטים, דף פא ע"א)
יב/יב אמונת עתיך גל' 124 עמ' 82
יב/יב אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' כו
יב/יב אנצי"ת ע' בור הע' 170, 171
יב/יב אפיקי מגינים ב"ק סי' יד
יב/יב באר דוד ב"ק ח"ב סי' כט אות ג
יב/יב באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופי"ב ה"כ באר שרים אות קלב
יב/יב בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' קה
יב/יב בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' קז {מ"מ}
יב/יב בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' רל
יב/יב בית יעקב (טבשונסקי) סי' תי סעיף ב {לח"מ}
יב/יב בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' סד {מ"מ}, עא {מ"מ}, קסא, קעג {מ"מ}
יב/יב ברור הלכה ב"ק נא ע"א ציון ח
יב/יב חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"ק נב ע"ב]
יב/יב חק לישראל נזיקין עמ' 48, 54, 62, 254
יב/יב לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' יג
יב/יב מאור למלך ב"ק עמ' קיא
יב/יב מטה אשר
יב/יב מנחת אשר ב"ק עמ' עו
יב/יב מנחת חינוך ח"א עמ' רעג
יב/יב מר קשישא עמ' רכד
יב/יב משאת מרדכי ב"ק עמ' רלד-רלה
יב/יב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שטז
יב/יב רביד הזהב (אברך) דף סד ע"ב-ע"ד {מ"מ}
יב/יג אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' כו
יב/יג אנצי"ת ע' בור הע' 182
יב/יג באר דוד ב"ק ח"ב סי' כט אות ח
יב/יג באר מים חיים (נוסינזון) ב"ק דף נא
יב/יג באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופי"ב הי"ח באר שרים אות קכג
יב/יג בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' רל
יב/יג ברכות חיים ח"ב עמ' רכז
יב/יג חי' הריצ"ד
יב/יג מטה אשר כאן, ודף צ ע"ג
יב/יג מנחת אשר ב"ק עמ' עו
יב/יג מנחת חינוך ח"א עמ' רעג
יב/יג משאת מרדכי ב"ק עמ' רלו
יב/יג צפנת פענח שמות עמ' קכב
יב/יג שושנת יעקב (הורוויץ) סי' תי סעיף ג
יב/יג שערי זיו ח"ב דף יב ע"ב
יב/יד אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 255
יב/יד אבן מלוכה (ברון, תשעז)
יב/יד אהל אבות ב"ק סי' יט ס"ק ה
יב/יד אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' כו-כז
יב/יד אנצי"ת ע' בור הע' 20, 21
יב/יד באר דוד ב"ק ח"ב סי' יח אות ג-ד, טז
יב/יד באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופי"ב הי"ב מושב שרים אות פ, הי"ד מושב שרים אות צ, הט"ו באר שרים אות צו, הי"ח באר שרים אות קכג
יב/יד ברור הלכה ב"ק נא ע"ב ציון ח
יב/יד דליית הכרם עמ' תתתלא [ברחבו - צ"ל כרחבו]
יב/יד חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' קב
יב/יד לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' מו אות א-ט
יב/יד לחקרי הלכות ח"א עמ' קעה
יב/יד מאור למלך ב"ק עמ' כו, קיא
יב/יד מנחת חינוך ח"א עמ' רע
יב/יד מצעדי גבר ב"ק סי' כב אות א
יב/יד משאת מרדכי ב"ק עמ' רכט
יב/יד משנת ר' אהרן ב"ק עמ' קנד
יב/יד פני משה (שלז')
יב/יד תפארת אברהם ב"ק עמ' קמב {להבלו ולחבטו}
יב/טו אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 256-257
יב/טו אבן מלוכה (ברון, תשעז) עמ' 350-352
יב/טו אגרות משה חו"מ סי' צט
יב/טו אהל אבות ב"ק סי' יט ענף א
יב/טו אוצרות הרמב"ם
יב/טו אנצי"ת ע' בור הע' 87, 89
יב/טו אש תמיד עמ' תסח
יב/טו באר דוד ב"ק ח"א סי' כ
יב/טו באר דוד ב"ק ח"ב סי' יח אות ג-ד, טז
יב/טו באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופי"ב ה"י מושב שרים אות סה {או"ש}, הט"ז מושב שרים אות קז, פי"ג ה"ג מושב שרים אות כג
יב/טו בית המדרש
יב/טו בית זבול ח"ד עמ' מב
יב/טו בית יעקב (טבשונסקי) סי' תי סעיף יג
יב/טו בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' סא, סה-סז, עג, קסא, קסט
יב/טו בן אשר ביאורי מקראות אות לב
יב/טו גדולי שמואל ב"ק דף ב ע"ב
יב/טו זהב מרדכי (אליפנט) שמות עמ' רפג
יב/טו חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"ק נ ע"ב]
יב/טו חק לישראל נזיקין עמ' 97, 290
יב/טו יד מלך (מן) הל' חובל פ"א הי"ט
יב/טו לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק סי' ה ס"ק ד
יב/טו לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' יג-יד, כה
יב/טו מאור למלך ב"ק עמ' כד-כה, כז
יב/טו מצעדי גבר ב"ק סי' ח אות ד-ה
יב/טו משאת מרדכי ב"ק עמ' יא, ריז
יב/טו פשר דיני הנזיקין בתלמוד עמ' 29, 76, 153
יב/טו צפנת פענח שמות עמ' קה
יב/טו קרית מלך
יב/טו שבועת המשנה עמ' סג
יב/טו שעורי הגרב"ד ב"ק ח"ב עמ' מט
יב/טו תורה תמימה שמות פ' כא אות רסא
יב/טו תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' טו-טז
יב/טו תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' סא, צח
יב/טו תפארת אברהם ב"ק עמ' קלט
יב/טו תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' תרכט
יב/טז אהל אבות ב"ק סי' יט ס"ק ט, סי' נז ס"ק י, סי' עב ס"ק ח
יב/טז אולם המשפט סי' תיב סעיף א
יב/טז אור לישרים (שולמן) עמ' קפב-קפג {פיקחת - הבדל בין מיתה לנזק}
יב/טז איש צעיר (עוזיאל) דף כ ע"א {ואם הוזק בו אדם או בהמה פקחת חייב}
יב/טז אנצי"ת ע' בור הע' 98, 99, 101, 104-106, 112
יב/טז באר דוד ב"ק ח"ב סי' יח אות ד, סי' כט אות ז, י
יב/טז באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופי"ב הט"ו מושב שרים אות צח, ק {אמרי יוסף (דוידובסקי)}, פי"ג ה"א מושב שרים אות א, באר שרים אות ד, ה"ג באר שרים אות כה, מושב שרים אות כה {מרכה"מ}, פי"ד הט"ו באר שרים אות עא
יב/טז בית יחזקאל (סרנה) ב"ק עמ' קכה
יב/טז בית יעקב (טבשונסקי) סי' תי סעיף יד {מ"מ}
יב/טז ברור הלכה ב"ק נד ע"ב ציון א
יב/טז דברות משה ב"ק ח"א סי' לב ענף א
יב/טז הדרום ב עמ' 34
יב/טז השוואות בין דיני ישראל עמ' 35, 40-43 {שור ולא אדם, פיקח ביום}
יב/טז חדושים ובאורים (גרי') ב"ק סי' ו ס"ק י
יב/טז חזו"א על הרמב"ם
יב/טז חי' הגרנ"ט סי' קטז
יב/טז חק לישראל נזיקין עמ' 290
יב/טז לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק סי' ה ס"ק ד
יב/טז לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' כב
יב/טז מבוא למשפט העברי בימי התלמוד עמ' 280
יב/טז מוריה גל' צט עמ' נ
יב/טז מטה אשר
יב/טז מנחת חינוך ח"א עמ' רעב
יב/טז מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/טז משאת מרדכי ב"ק עמ' יא, ריז, רמו
יב/טז עולת שלמה ח"ב עמ' רעב
יב/טז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שטז
יב/טז פנס שלמה
יב/טז פשר דיני הנזיקין בתלמוד עמ' 153-156
יב/טז קרית מלך
יב/טז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' פא
יב/טז שושנת יעקב (הורוויץ) סי' תי סעיף ה {ראב"ד}
יב/טז שערי זיו ח"ב דף יג ע"א
יב/טז תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' צא
יב/טז תחומין ח"ג עמ' 208
יב/יז אור שמח
יב/יז אנצי"ת ע' בור הע' 108, 124
יב/יז באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"ז הי"ג מושב שרים אות סו, פי"ב הט"ו מושב שרים אות קג {או"ש}, הט"ז באר שרים אות קטו, פי"ג ה"א מושב שרים אות א
יב/יז ברור הלכה ב"ק י ע"א ציון א, נג ע"ב ציון ד
יב/יז ברכת שלמה (תשז) עמ' כב
יב/יז ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' יג
יב/יז גדולי שמואל ב"ק דף נג {או"ש}
יב/יז גן שושנים ח"ב עמ' קעז {או"ש}
יב/יז דברות משה ב"ק ח"א סי' כה ענף ט
יב/יז דעת מרדכי ח"ב עמ' עב
יב/יז חזון יחזקאל ב"ק פ"ו ה"ד
יב/יז חי' הריצ"ד
יב/יז לב אריה (קרלין) עמ' ב-ג
יב/יז מאור למלך ב"ק עמ' מח {או"ש}
יב/יז מהרי"ט אלגזי פ"ה אות לז או"ק ה
יב/יז מלבושי יו"ט ח"ב יו"ד סי' כא
יב/יז מנחת חינוך ח"א עמ' רעב
יב/יז מרחשת ח"ג סי' טו אות א
יב/יז מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/יז משא יד ח"א עמ' קלח
יב/יז משאת מרדכי ב"ק עמ' מה
יב/יז משנת יעקב
יב/יז משפט כהן עמ' רנו, שסח-שסט
יב/יז שולי הגליון עמ' קסד
יב/יז שושנת יעקב (הורוויץ) סי' תי סעיף ו
יב/יז שיח ערב קדשים עמ' שעב
יב/יז שם יוסף (מועטי) ח"ב דף לט ע"ב
יב/יז שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' קכג
יב/יז שמועות דוד עמ' קלט
יב/יז שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' רלה
יב/יח אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' ריא
יב/יח אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' כז
יב/יח אשר למלך
יב/יח באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יב/יח באר דוד ב"ק ח"ב סי' יח אות ד, סי' כט אות ז, י
יב/יח באר מים חיים (נוסינזון) ב"ק דף נג
יב/יח באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופי"ב הי"ד מושב שרים אות צ, הט"ו מושב שרים אות צח {מרכה"מ}, פי"ג ה"ג מושב שרים אות כג {אהא"ז}
יב/יח בית זבול ח"ד עמ' מב, נז
יב/יח ברור הלכה ב"ק נג ע"א ציון א, מכות ז ע"ב ציון ז
יב/יח דבר אהרן חו"מ סי' כב אות א
יב/יח דברות משה ב"ק ח"א סי' לא ענף א
יב/יח דודאי משה עמ' צא
יב/יח חי' הגרנ"ט סי' קכט
יב/יח חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' קב
יב/יח חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 219
יב/יח לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' מו אות א-ט
יב/יח מאור למלך ב"ק עמ' כו, קיא
יב/יח מנחת חינוך ח"א עמ' רעג
יב/יח מעיני המים
יב/יח מצעדי גבר ב"ק סי' כב אות א-ה
יב/יח מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/יח משאת מרדכי ב"ק עמ' קל, רמא, רמג
יב/יח משנת ר' אהרן ב"ק עמ' קנד, קסא
יב/יח עיר מקלט עמ' צב ביאור הלכה
יב/יח קרית מלך
יב/יח תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' שה
יב/יט אבן האזל
יב/יט אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' יח-יט
יב/יט אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 258
יב/יט אבן מלוכה (ברון, תשעז)
יב/יט אבני חפץ ח"א סי' נח
יב/יט אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' ריט {הגהמ"י}
יב/יט אור לישרים (שולמן) עמ' קפג
יב/יט אור שמח
יב/יט אמרי איש עמ' שז {או"ש}
יב/יט אנצי"ת ע' בור הע' 228, 230
יב/יט אשל אברהם (שפירא) עמ' קסט {הגהמ"י}
יב/יט אשר למלך
יב/יט באר דוד ב"ק ח"ב סי' יז אות ג, סי' יט אות ט, סי' כו אות ב, סי' ל אות ו-ז {או"ש}
יב/יט באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופי"ב הט"ו באר שרים אות קה {אהא"ז}, הט"ז מושב שרים אות קז {אהא"ז}, ה"כ באר שרים אות קלא, פי"ג ה"ב מושב שרים אות טז
יב/יט בית זבול ח"ד עמ' לח
יב/יט בית יחזקאל (סרנה) ב"ק עמ' קכה, קלט
יב/יט בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' עד {אהא"ז}
יב/יט בית יצחק (תשיד) עמ' 36
יב/יט ברור הלכה ב"ק יג ע"א ציון ו, נג ע"א ציון ה
יב/יט בריכת המלך עמ' פא
יב/יט גדולי שמואל ב"ק דף לא ע"א, נג {או"ש}
יב/יט דבר אהרן חו"מ סי' כב אות א
יב/יט דברות משה ב"ק ח"א סי' ז ענף א
יב/יט דגל ראובן ח"ב סי' מ
יב/יט דעת מרדכי ח"ב עמ' סח {הגהמ"י}
יב/יט דרכי שמחה עמ' מט
יב/יט זכר אברהם יצחק עמ' 53
יב/יט חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' קד
יב/יט חלקת יוסף (ברקוביץ) דף צא ע"ג
יב/יט חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 218 {הגהמ"י אות ג}
יב/יט חק לישראל נזיקין עמ' 47 {הגהמ"י}, 51-49, 275 {אור שמח}, 290 {אבן האזל}
יב/יט יפה נוף עמ' ריג
יב/יט לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק סי' ה ס"ק ג
יב/יט לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' כג
יב/יט מחקרים במשפט התלמודי עמ' 54
יב/יט מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' קיח
יב/יט מנחת חינוך ח"א עמ' רנח
יב/יט מרכבת המשנה מהדו"ב [עי' לעיל הל' טז, יח]
יב/יט משאת מרדכי ב"ק עמ' רמג, רמה
יב/יט משובב נתיבות עמ' קנב {הגהמ"י}
יב/יט משמרת חיים ח"ב עמ' קמ {הגהמ"י}
יב/יט משנת ר' אהרן ב"ק עמ' קנה, קסג
יב/יט משפטי ישראל עמ' 310-311
יב/יט נועם חכ"ג עמ' נז
יב/יט נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' קטו, קיח {הגה"מ ג}
יב/יט סודו של המשפט העברי עמ' 675
יב/יט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שטז
יב/יט פנס שלמה
יב/יט פרי עץ חיים (אביגדור)
יב/יט פרי שמואל מכות עמ' מז
יב/יט צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' מו אות א
יב/יט קדשי יהושע עמ' אלף תרא {מ"מ}
יב/יט קהלות יעקב ב"ק סי' יד
יב/יט ר"י קארו - קובץ עמ' רפ, רפה, רפח
יב/יט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קט, קיג
יב/יט שארית יוסף (תשמד) באור חו"מ הערה 278 {הגהמ"י}
יב/יט שעורי הגרד"ש ב"ק סי' לג אות א ד"ה וברמב"ם
יב/יט שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' קכא, קכד
יב/יט תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' שה
יב/יט תחומין חי"ח עמ' 49 {שור שדחף את חברו לבור}
יב/יט תפארת אברהם ב"ק עמ' קמג, קמו
יב/יט תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' כז
יב/כ אנצי"ת ע' בור הע' 234
יב/כ באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון
יב/כ ברור הלכה ב"ק נג ע"א ציון ה
יב/כ בריכת המלך עמ' פא
יב/כ דבר אהרן חו"מ סי' כב אות א
יב/כ חק לישראל נזיקין עמ' 48-47, 50
יב/כ משאת מרדכי ב"ק עמ' רמה
יב/כ פנס שלמה
יב/כ רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קט, קיג
יב/כא אבני חפץ ח"א סי' נח
יב/כא אוריתא יד עמ' עה {הקדש}
יב/כא אשר למלך
יב/כא באר דוד ב"ק ח"ב סי' יז אות ג, סי' יט אות ט, סי' כו אות ב, סי' ל אות ו-ז
יב/כא באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"ח ה"א מושב שרים אות ד
יב/כא בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' קעה
יב/כא בית יצחק (תשעא) ברירה עמ' קנה
יב/כא בית מאיר (תשע) סי' כח ס"כג עמ' רלו
יב/כא בית מאיר השלם סי' כח סכ"ג עמ' כט
יב/כא ברור הלכה ב"ק יג ע"א ציון ו, נג ע"א ציון ה
יב/כא בריכת המלך עמ' פא
יב/כא ברכת ראובן דף קלט ע"ד
יב/כא גנזי התורה עמ' 205
יב/כא דבר אהרן חו"מ סי' כב אות א
יב/כא דברות משה ב"ק ח"א סי' ז ענף א
יב/כא דרכי שמחה עמ' נ
יב/כא היכל התורה (פינצוק) חוב' ג עמ' י
יב/כא חזו"א ב"ק סי' ה ס"ק יג
יב/כא חזו"א על הרמב"ם
יב/כא חי' הריצ"ד
יב/כא חק לישראל נזיקין עמ' 50, 325
יב/כא מהרי"ט אלגזי פ"ד אות ל או"ק ג
יב/כא מחקרים במשפט התלמודי עמ' 60
יב/כא מטה אשר
יב/כא מנחת חינוך ח"א עמ' רנח-רנט
יב/כא מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' כ אות ח]
יב/כא משאת מרדכי ב"ק עמ' ח, מה, רמה
יב/כא משכיל ליהודה עמ' קלב
יב/כא משנת ר' אהרן ב"ק עמ' קסג
יב/כא משנת ר' אהרן קדשים - בכורות טו ע"ב ס"ק ב
יב/כא משפטי ישראל עמ' 309
יב/כא ספיקא דרבנן עמ' קח, קיב, קכ
יב/כא עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' קצב
יב/כא עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תרכח
יב/כא עצי ארזים סי' כח ס"ק עו
יב/כא פנס שלמה
יב/כא קהלות יעקב ב"ק סי' כב
יב/כא קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' נ
יב/כא רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קט, קיג
יב/כא שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' תי
יב/כא שעורי הגרד"ש ב"ק סי' לג אות א ד"ה והנה
יב/כא שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' קכב, קכד
יב/כב באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון
יב/כב ברכות חיים ח"ב עמ' קח, רלא
יב/כב ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' מד
יב/כב חסדי דוד ח"ד עמ' סז
יב/כב חק לישראל נזיקין עמ' 97 {אבן האזל}
יב/כב שמועת חיים ערכין ח"א עמ' רכה


יג/720 הלכות נזקי ממון פרק יג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יג/רה"פ הלכה למשה (אמריליו) ח"א
יג/רה"פ יד פשוטה
יג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יג/רה"פ מעשה רקח
יג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יג/רה"פ פי' ר"י קאפח
יג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יג/רה"פ רמב"ם לעם
יג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יג/א אהל אבות ב"ק סי' יט ענף ב
יג/א אנצי"ת ע' בור הע' 112, 116, 118, 138, 141
יג/א באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"ד הי"ג מושב שרים אות סג, פ"ז ה"ה באר שרים אות כט, פי"ב ה"י מושב שרים אות ע, הט"ז מושב שרים אות קז, באר שרים אות קיב, קיד, פי"ג ה"ג מושב שרים אות כד
יג/א בית יעקב (טבשונסקי) סי' תי סעיף טו
יג/א דברות משה הבבות עמ' קלט
יג/א חי' הריצ"ד
יג/א חק לישראל נזיקין עמ' 177
יג/א יין מלכות (שניאורסון) עמ' 451-453
יג/א כך דרכו של תלמוד עמ' 14
יג/א כתבי משה זילברג עמ' 14
יג/א מלך שלם
יג/א משנת יעקב
יג/א שער המלך ח"ב עמ' קטז
יג/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' יז
יג/ב אבן האזל
יג/ב אהל אבות ב"ק סי' יט ס"ק ד, ז
יג/ב אור הישר [אור הישר ערכין כח ע"א]
יג/ב אמרי דוד (שליסל) דף מב ע"ג
יג/ב אנצי"ת ע' בור הע' 1, 251, 254, 255, 268, 271, 273
יג/ב ארחות חיים ח"ב סי' סח עמ' 554
יג/ב באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"א ה"א מושב שרים אות ב, פב ה"א מושב שרים אות א, פ"ז ה"ה באר שרים אות כז, פי"ג ה"ה באר שרים אות לח, ה"ז באר שרים אות מו, ה"י מושב שרים אות נח, הי"ב באר שרים אות עא, פי"ד ה"א מושב שרים אות ג, הט"ז באר שרים אות עו
יג/ב בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' כה
יג/ב בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' נח, סו, צ
יג/ב ברור הלכה ב"ק כח ע"ב ציון א, ל ע"א ציון ב
יג/ב ברכת מרדכי ב"ק עמ' נא
יג/ב חי' ר' שמואל ב"ק עמ' לד
יג/ב חק לישראל נזיקין עמ' 177
יג/ב יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רנח
יג/ב כך דרכו של תלמוד עמ' 14
יג/ב כתבי משה זילברג עמ' 14
יג/ב מאור למלך ב"ק עמ' ח, יד, כה
יג/ב מוריה גל' קיג עמ' צג
יג/ב מצעדי גבר ב"ק סי' ו אות ג
יג/ב משאת מרדכי ב"ק עמ' ז, קל, ריח
יג/ב משיב נפש (גרוס) ח"ג עמ' פב
יג/ב פני משה (שלז')
יג/ב צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קלב ע"ד
יג/ב קרית מלך
יג/ג אהל אבות ב"ק סי' יט ס"ק ד, ז
יג/ג אמרי יוסף (דוידובסקי)
יג/ג אפיקי מגינים ב"ק סי' ח, יב {השמיט דין אסו"מ בתר דנייחי}
יג/ג ארחות חיים ח"ב סי' סח עמ' 554
יג/ג באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופי"ב הט"ו באר שרים אות צח, מושב שרים אות צח, פי"ג ה"ב מושב שרים אות טו, ה"ז באר שרים אות מו
יג/ג בית זבול ח"ד עמ' מג, נז, סד
יג/ג בית יעקב (טבשונסקי) סי' תיא סעיף א
יג/ג בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' צ
יג/ג ברור הלכה ב"ק ו ע"א ציון ב, כח ע"ב ציון א, ה
יג/ג ברכת מרדכי ב"ק עמ' נא
יג/ג חק לישראל נזיקין עמ' 177
יג/ג טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' תלד {רשות הרבים - לא ביאר מהו כי פשוט שהוא מקום שרבים בוקעים}
יג/ג כך דרכו של תלמוד עמ' 14
יג/ג כתבי משה זילברג עמ' 14
יג/ג לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' לב אות ה, סי' מו אות ז
יג/ג מלך שלם
יג/ג מנחת חינוך ח"א עמ' רע {לח"מ}
יג/ג מצעדי גבר ב"ק סי' ח אות ג, סי' טז אות א, סי' יט אות ה, סי' כב אות ד
יג/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/ג משאת מרדכי ב"ק עמ' יג, קל
יג/ג משנת ר' אהרן ב"ק עמ' קנח
יג/ג קרית מלך
יג/ג תפארת אברהם ב"ק עמ' קמא
יג/ד אבן האזל
יג/ד באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופי"ג ה"ג מושב שרים אות יט, הי"ב מושב שרים אות סט, באר שרים אות עא, פי"ד הט"ז מושב שרים אות עז {הלכה למשה}
יג/ד בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' כו
יג/ד לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' לב אות ה
יג/ד מלך שלם
יג/ד שעורי הגרד"ש ב"ק סי' יט ד"ה ולכאורה
יג/ה אהל אבות ב"ק סי' נז ס"ק א, י
יג/ה אור הישר [אור הישר ב"ק נג ע"א]
יג/ה אנצי"ת ע' בור הע' 287
יג/ה ארחות חיים ח"ב סי' סח עמ' 554
יג/ה באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופי"ב הט"ז מושב שרים אות קז
יג/ה בית יחזקאל (סרנה) ב"ק עמ' קכ
יג/ה בני שמואל דף נא ע"א
יג/ה ברור הלכה ב"ק כז ע"א ציון נ, מכות ז ע"ב ציון ד
יג/ה יד מלך (מן) הל' חובל פ"א הט"ז
יג/ה מטה אשר
יג/ה מלך שלם
יג/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/ה משאת משה (חברוני) פסחים סי' ד עמ' ו
יג/ה משיב משפט עמ' תלט
יג/ה משנת יעקב [אבן האזל הל' מכירה פכ"ח הט"ו, משנת יעקב הל' מכירה פט"ז ה"ה]
יג/ה נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' תקלו
יג/ה שלחן המלך
יג/ה תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' כג
יג/ו אהל אבות ב"ק סי' נז ס"ק א, י, יב, סי' צא ס"ק ג
יג/ו אמרי יוסף (דוידובסקי)
יג/ו אנצי"ת ע' בור הע' 290
יג/ו ארחות חיים ח"ב סי' סח עמ' 554
יג/ו באר דוד ב"ק ח"ב סי' א אות יב, סי' ד אות ג, ט
יג/ו באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופי"ג ה"ה באר שרים אות לד, הי"ג מושב שרים אות עג
יג/ו ברור הלכה ב"ק כז ע"א ציון נ, מכות ז ע"ב ציון ד
יג/ו דברי משה (ברנשטיין) ב"ק עמ' ט
יג/ו הגהות חבר בן חיים
יג/ו היכל התורה (פינצוק) חוב' א עמ' יא-יב
יג/ו חזו"א על הרמב"ם
יג/ו כתר ח"ו עמ' 253
יג/ו לחקרי הלכות סי' קכה
יג/ו משאת מרדכי ב"ק עמ' קכז
יג/ו פרי האדמה ח"ב
יג/ו צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קלב ע"ב
יג/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קצב
יג/ו שושנת יעקב (הורוויץ) סי' תיב סעיף א
יג/ו תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' כג
יג/ז אהבת קדומים עמ' קל
יג/ז אמונת עתיך גל' 116 עמ' 62
יג/ז אנצי"ת ע' בור הע' 284, 285, 289
יג/ז באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופי"ג ה"ג מושב שרים אות כו, ה"י באר שרים אות סא, מושב שרים אות סג, הי"ט מושב שרים אות צד
יג/ז בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' ק
יג/ז ברור הלכה ב"ק כט ע"א ציון א
יג/ז דברות משה ב"ק ח"א סי' יט ענף א, ו
יג/ז דיני עבודה במשה"ע עמ' 830
יג/ז דרך המלך (רפפורט) הל' אישות פכ"א ה"ט בפירוש הקצר {נתקל לאו פושע}
יג/ז חי' הגר"ח ב"מ עמ' רלג
יג/ז חי' הריצ"ד
יג/ז חק לישראל נזיקין עמ' 61
יג/ז יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' יח
יג/ז לב מבין
יג/ז לחקרי הלכות ח"א עמ' קעא
יג/ז מהלכי משפט ח"ד עמ' 500
יג/ז מצעדי גבר ב"ק סי' יט אות ב
יג/ז משאת מרדכי ב"ק עמ' קלא, קלג-קלד
יג/ז משנת יעקב
יג/ז משנת ר' אהרן ב"ק עמ' קכה
יג/ז רביד הזהב (אברך) דף סו ע"ב {נתקל לאו פושע}
יג/ז שושנת יעקב (הורוויץ) סי' תטז סעיף ב
יג/ז שמות בארץ (תשנט) עמ' רסג
יג/ז שעורי הגרב"ד ב"ק ח"ב עמ' עג
יג/ז שעורי הגרד"ש ב"ק סי' יט ד"ה והנה יש וד"ה ולפ"ז
יג/ז שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' פה
יג/ז שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 222
יג/ז שערי צדק ח"ג עמ' 127
יג/ח באר דוד ב"ק ח"א סי' טז אות ח
יג/ח באר דוד ב"ק ח"ב סי' ב אות ז
יג/ח באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופי"ג ה"י באר שרים אות ס, סד, הי"א באר שרים אות סז
יג/ח בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' ק
יג/ח ברור הלכה ב"ק לא ע"א ציון ב
יג/ח הר המלך ח"ג עמ' כח
יג/ח חזון יחזקאל ב"ק פ"ב ה"ה וה"ז
יג/ח חי' הגר"ח ב"מ עמ' רלג
יג/ח חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' יב עמ' עו
יג/ח חק לישראל נזיקין עמ' 60
יג/ח מטה אשר
יג/ח מלך שלם
יג/ח משאת מרדכי ב"ק עמ' שמא
יג/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' פז
יג/ח שכר שכיר סוגיות ח"א סי' לה אות ו
יג/ח שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' פה
יג/ט באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופי"ג הי"א באר שרים אות סז
יג/ט בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' רעד
יג/ט בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' שיב
יג/ט דברות משה ב"ק ח"א סי' יט ענף א, ו, סי' כא ענף א
יג/ט היכל התורה (פינצוק) חוב' א עמ' יא
יג/ט חדושים ובאורים (גרי') ב"ק סי' ו ס"ק ח
יג/ט חזו"א ב"ק סי' ד ס"ק ג
יג/ט חזון יחזקאל ב"ק פ"ב ה"ז
יג/ט חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' יב עמ' עו
יג/ט מצעדי גבר ב"ק סי' יג (ה)
יג/ט שכר שכיר סוגיות ח"א סי' לה אות ו
יג/ט שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' קצא
יג/י אבן ציון עמ' תקעא
יג/י אהל אבות ב"ק סי' כט ס"ק ב, ה, יג, סי' פה ס"ק ו
יג/י אור הישר [אור הישר ב"ק לא ע"א-ע"ב]
יג/י אמרי יוסף (דוידובסקי)
יג/י אנצי"ת ע' אדם המזיק הע' 35 {לח"מ}, 36 {אהא"ז}
יג/י באר דוד ב"ק ח"א סי' טז אות ח
יג/י באר דוד ב"ק ח"ב סי' ג אות ג-ד {מ"מ}
יג/י באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופי"ג ה"ב מושב שרים אות יב, ה"ג מושב שרים אות יט, הי"ט מושב שרים אות צה
יג/י בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' כא
יג/י בית יחזקאל (סרנה) ב"ק עמ' קיט
יג/י בית יעקב (טבשונסקי) סי' תיג סעיף ב
יג/י ברור הלכה ב"ק לא ע"א ציון ז
יג/י גבול יהודה (אשכנזי) חי' ב"ק דף יג ע"ד, יד ע"א וע"ג
יג/י דברות משה ב"ק ח"א סי' כא ענף א
יג/י דברי משפט סי' שצ סעיף ב, סי' תטז סעיף א
יג/י זרע יצחק (לומברוזו)
יג/י חדושים ובאורים (גרי') ב"ק סי' ו ס"ק ח
יג/י חזו"א על הרמב"ם
יג/י חזון יחזקאל ב"ק פ"ב ה"ז
יג/י חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' יב עמ' עו
יג/י חי' הגר"ח החדש עמ' שכ
יג/י חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"ק לא ע"ב]
יג/י חי' ר' שמואל ב"ק עמ' לג-לד
יג/י לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' לב אות א-ז
יג/י מאור למלך ב"ק עמ' מג-מד
יג/י מוריה גל' קיג עמ' צב
יג/י מלך שלם
יג/י מצעדי גבר ב"ק סי' יג (ז), סי' יט אות ב-ג
יג/י מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/י משאת מרדכי ב"ק עמ' קלז, קלט
יג/י משנת ר' אהרן ב"ק עמ' קטו, ריא
יג/י משפט שלמה (זפרני, תשנה) סי' יא סעיף ד ס"ק ב
יג/י עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 561
יג/י פנס שלמה
יג/י שעורי הגרב"ד ב"ק ח"ב עמ' מט, צ
יג/י שעורי ר' שלמה עמ' רב
יג/י שער החדש על ס' העיטור הל' פקדון אות רכח
יג/י תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' קכ
יג/יא באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופי"ג ה"י באר שרים אות נח
יג/יא ברור הלכה ב"ק לא ע"ב ציון ד
יג/יא חזו"א ב"ק סי' ד ס"ק ז
יג/יא חזון יחזקאל ב"ק פ"ב ה"ז
יג/יב אמרי יוסף (דוידובסקי)
יג/יב אנצי"ת ע' בור הע' 299
יג/יב באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופי"ב הט"ו מושב שרים אות צח, פי"ג ה"ג מושב שרים אות כג
יג/יב בית זבול ח"ד עמ' סד
יג/יב ברור הלכה ב"ק ל ע"א ציון א
יג/יב דברות משה הבבות עמ' קצב
יג/יב הר המלך ח"ח עמ' שסח
יג/יב חק לישראל נזיקין עמ' 299
יג/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/יב משאת מרדכי ב"ק עמ' קלא
יג/יב פרי עץ חיים (אביגדור)
יג/יב פרשת השבוע (תשעב) ח"ב עמ' 134
יג/יב שעורי הגרב"ד ב"ק ח"ב עמ' מט
יג/יג אבני חפץ ח"ג עמ' קס
יג/יג אוצרות הרמב"ם
יג/יג איכות הסביבה עמ' 49, 59
יג/יג אנצי"ת ע' בור הע' 278
יג/יג באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופי"ג הי"ב מושב שרים אות סט {הלכה למשה}, הכ"ג באר שרים אות קי
יג/יג חוקי חיים (גאגין) דף קכה ע"ג
יג/יג מלילות ח"א עמ' 195
יג/יג סודו של המשפט העברי עמ' 379, 383
יג/יג פרשת השבוע (תשעב) ח"ב עמ' 134
יג/יג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קצב
יג/יד אבני החושן סי' רנ סעיף א
יג/יד אולם המשפט סי' תיד סעיף א-ב
יג/יד אנצי"ת ע' גזל הע' 426
יג/יד באהלה של תורה או"ח סי' צו אות ה
יג/יד באר דוד ב"ק ח"ב סי' לו אות א
יג/יד באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' י
יג/יד באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון
יג/יד בית יעקב (טבשונסקי) סי' תיד סעיף א
יג/יד ברור הלכה ב"ק ל ע"ב ציון א, מח ע"א ציון ז
יג/יד גבול יהודה (אשכנזי) חי' ב"ק דף יג ע"ב
יג/יד הר המלך ח"ג עמ' פד
יג/יד חזקה רבה חו"מ ח"ג עמ' 196
יג/יד חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"מ קיח ע"ב]
יג/יד חסדי דוד ח"ד עמ' יח
יג/יד ידיו של משה דף קיט ע"ב {לח"מ}
יג/יד לב מבין
יג/יד מטה אשר
יג/יד מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ב עמ' שצא {לח"מ}
יג/יד מעיני המים
יג/יד משא יד ח"א עמ' קכח {כ"מ - הרי הלכה ואין מורין כן}, קכט {כהפקר}, קל-קלג
יג/יד משאת משה (חברוני) פסחים סי' ד עמ' ו
יג/יד נזר הקדש (קפלן)
יג/יד נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' קכו
יג/יד סודו של המשפט העברי עמ' 380
יג/יד פותח יד
יג/יד קרן הצבי מצוה צב אות ד
יג/יד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' רח
יג/יד שב שמעתתא (תשנא) שמעתא ד פ"כה
יג/יד תאריך ישראל סי' ז אות כח
יג/יד תורת חיים (שור) ב"ק ל ע"ב
יג/טו אור הישר [לח"מ לעיל פ"ה ה"ג, אור הישר ב"ק ל ע"ב]
יג/טו באר דוד ב"ק ח"ב סי' לו אות א
יג/טו באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"ה ה"ג מושב שרים אות יד, פי"ג הי"ד באר שרים אות עה, הכ"ג באר שרים אות קי
יג/טו בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' לו
יג/טו בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' קו
יג/טו ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' נו
יג/טו ביצחק יקרא (תשע) סי' צז סעיף ב ד"ה תו איתא
יג/טו ברור הלכה ב"ק ל ע"א ציון ל
יג/טו גבול יהודה (אשכנזי) חי' ב"ק דף יג ע"ב
יג/טו האיר ממזרח יהושע עמ' כא {יש לכל אדם להוציא הזבל והגללים וכו'}
יג/טו המשפט העברי עמ' 453
יג/טו זכרון יוסף (שטיינהרט) ח"ו סי' ה
יג/טו חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' מא, ב"ק-ע"ז עמ' כו
יג/טו חסדי דוד ח"ד עמ' שנב
יג/טו מטה אשר דף צא ע"ד
יג/טו מלילות ח"א עמ' 195
יג/טו מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ב עמ' שפח, שצא
יג/טו מעיני המים
יג/טו מקור ישראל דף קיב ע"ג
יג/טו מרכבת המשנה מהדו"ב [עי' לח"מ הל' נז"מ פ"ה ה"ג]
יג/טו משאת מרדכי ב"ק עמ' קלד, קלו
יג/טו משנת יעקב
יג/טו משפטי הלוי ח"א סי' ב אות ה עמ' צו {כר' יהודה}
יג/טו נתיבים במשפט העברי עמ' 55
יג/טו שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רעד סעיף ב {לח"מ}, סי' תיד סעיף ג, ה
יג/טו שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' רנו
יג/טו שעורי הגרב"ד ב"ק ח"ב עמ' פא
יג/טז באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"ג ה"ט באר שרים אות נ
יג/טז מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ב עמ' שפח, שצא
יג/טז משנת יוסף שביעית ח"א עמ' רה
יג/טז תורה תמימה שמות פ' כא אות רסג
יג/יז איכות הסביבה עמ' 49
יג/יז באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופי"ג הט"ז באר שרים אות פו
יג/יז חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"מ קיח ע"ב]
יג/יז מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ב עמ' שפח, שצא
יג/יז סוגיות בדיני ממונות עמ' 147
יג/יז סודו של המשפט העברי עמ' 379
יג/יח באר דוד ב"ק ח"ב סי' ב אות א {מ"מ}
יג/יח באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון
יג/יח בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' פז סעיף ג
יג/יח ברור הלכה ב"מ קיח ע"ב ציון י
יג/יח דיני עבודה במשה"ע עמ' 857
יג/יח חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"מ קיח ע"ב]
יג/יח חק לישראל נזיקין עמ' 71, 362 {אבן האזל}
יג/יח מטה אשר דף צב ע"א
יג/יח משנת יעקב
יג/יח עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' סט
יג/יח פועלים ואומנים עמ' 171
יג/יח שערי צדק ח"ג עמ' 93
יג/יט אבן האזל (גם בהשמטות סוף שופטים דף פ ע"ב)
יג/יט אהבת קדומים עמ' קכט, קל, קלב
יג/יט אהל אבות ב"ק סי' ה ס"ק ג, סי' כח ס"ק ד, סי' סו ס"ק ג
יג/יט אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' קצח
יג/יט אור הישר [אור הישר ב"מ קיז ע"ב]
יג/יט אמרי יוסף (דוידובסקי)
יג/יט אנצי"ת ע' אבות נזיקין הע' 55, ע' בור הע' 279
יג/יט אפיקי מגינים ב"ק סי' ח, יב
יג/יט באר דוד ב"ק ח"א סי' טז אות ח
יג/יט באר מים חיים (נוסינזון) ב"ק דף לא
יג/יט באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"ג ה"ג מושב שרים אות יח {אהא"ז}, פי"ג ה"ג מושב שרים אות יט, כד {אבי עזרי}, כו, ה"כ מושב שרים אות צח, פי"ד ה"ד מושב שרים אות יד-טו {אהא"ז}
יג/יט בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' לד
יג/יט בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' לד-לה
יג/יט בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' קד, קו
יג/יט בית אהרן (סוויאדישץ) דף כט ע"ב {כ"מ}
יג/יט בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' א {מ"מ}, לז, צט, קא {אבי עזרי}
יג/יט ברור הלכה ב"ק ו ע"ב אחרי ציון ד, ב"מ קיח ע"א ציון ה
יג/יט ברכות חיים ח"ב עמ' רלא
יג/יט ברכת מרדכי ב"ק עמ' נב
יג/יט דברות משה הבבות עמ' רל
יג/יט דברי משפט סי' תטז סעיף א
יג/יט האיר ממזרח חמש מגילות עמ' רפג {לפי שאינן דומין לבור וכו' ומ"מ}
יג/יט הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' קכד
יג/יט חי' הגר"ח ב"מ עמ' רלב
יג/יט חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' יב עמ' עה, עו {אבי עזרי}, סי' יג עמ' עח, סי' לה עמ' קיח
יג/יט חי' הגר"ח החדש עמ' שכ
יג/יט חי' ר' חנוך הענאך עמ' קפז
יג/יט חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' קיח
יג/יט חי' ר' שמואל ב"ק עמ' לג-לד
יג/יט חק לישראל נזיקין עמ' 369
יג/יט מאור למלך ב"ק עמ' צז {אהא"ז}
יג/יט מוריה גל' קיג עמ' צב {רמב"ם}, גל' רטו עמ' פז {אבי עזרי}
יג/יט מוריה שנה י גל' ה (ר"א קלרמן)
יג/יט מטה אשר
יג/יט מלך שלם
יג/יט מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
יג/יט מצעדי גבר ב"ק סי' יט אות ב-ה
יג/יט משאת מרדכי ב"ק עמ' יד
יג/יט משנת ר' אהרן ב"ק עמ' א
יג/יט משנת ר' אהרן ב"ק עמ' ו
יג/יט עולת שלמה ח"ב עמ' רלד
יג/יט עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' צד
יג/יט פשר דיני הנזיקין בתלמוד עמ' 155
יג/יט קובץ ביאורים (שפירא)
יג/יט רנת יצחק תענית עמ' קנב {קובעים לו זמן}
יג/יט שהם וישפה ח"ב
יג/יט שושנת יעקב (הורוויץ) סי' תטז סעיף ב {מ"מ}
יג/יט שעורי הגרד"ש ב"ק סי' יח ד"ה וברמב"ם
יג/יט שעורי ר' שלמה עמ' קסד
יג/יט שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' פד-פו
יג/יט שערי שאול ב"ק עמ' נז, סד
יג/יט תורת חיים (שור) ב"ק ו ע"ב
יג/יט תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' קכא
יג/יט תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' קכג
יג/יט תפארת אברהם ב"ק עמ' סט
יג/כ אפיקי מגינים ב"ק סי' ח
יג/כ באר דוד ב"ק ח"ב סי' יט אות ט
יג/כ באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון
יג/כ בני יוסף (טנוג'י) דף לב ע"ב
יג/כ הר המלך ח"ג עמ' כח
יג/כ פשר דיני הנזיקין בתלמוד עמ' 155
יג/כא באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון
יג/כא ברור הלכה ב"ק ל ע"א ציון ו
יג/כא חסדי דוד ח"ד עמ' טו
יג/כא חק לישראל נזיקין עמ' 151 {אבן האזל}
יג/כא שושנת יעקב (הורוויץ) סי' תטו סעיף א
יג/כא שמוש חכמים ב עמ' לז
יג/כב איכות הסביבה עמ' 48
יג/כב באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון
יג/כב הר המלך ח"ד עמ' מט
יג/כב מבוא למשנה תורה עמ' 87
יג/כב מקורות לפסקי הרמב"ם
יג/כב סודו של המשפט העברי עמ' 379
יג/כב שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' רצא
יג/כג אור הישר [אבקת רוכל סי' קפו, קפח]
יג/כג איכות הסביבה עמ' 48
יג/כג באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון
יג/כג בית יעקב (טבשונסקי) סי' תי סעיף יז {מ"מ}
יג/כג ברור הלכה ב"ק נ ע"א ציון ו
יג/כג הר המלך ח"ז עמ' רלג
יג/כג חסדי דוד ח"ד עמ' סח
יג/כג כרם ציון שביעית ח"א דף ז ע"א
יג/כג משאת מרדכי ב"ק עמ' רכח
יג/כג סודו של המשפט העברי עמ' 379
יג/כג סופר המלך ח"ב עמ' רמד
יג/כג עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תרמז
יג/כג שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' רצא
יג/כג שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' קלד
יג/כג תבואת יקב (פרידמן) עמ' עז
יג/כד אבן ישראל (פישר) ח"ח עמ' קלא
יג/כד אם למסורת (ביא') עמ' 26
יג/כד אש תמיד עמ' תח
יג/כד באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופי"כ ה"כ מושב שרים אות צט, הכ"ו מושב שרים אות קכב, הכ"ז באר שרים אות קכד
יג/כד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' שכ-שכא
יג/כד דברות משה ב"ב ח"א סי' יט ענף א, סי' כ הערה לט
יג/כד חוקת עולם עמ' 103 {הגהמ"י}
יג/כד יד פשוטה אהבה עמ' שעח
יג/כד משאת מרדכי ב"ק עמ' קכח
יג/כד משפטי הלוי ח"ב סי' טו אות יח עמ' רפ
יג/כד נשאל דוד אהע"ז עמ' רכא ע"א
יג/כד עטרת ישראל עמ' רסו
יג/כד פד"ר חי"ח עמ' 315
יג/כד פרשת השבוע (תשעב) ח"ב עמ' 166
יג/כד צרור הכסף (הראשון) עמ' קג
יג/כד שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' רצא
יג/כד שו"ע הרב הל' נזקי ממון ס' יט
יג/כד שו"ת הריב"ש סי' תנה, עמ' תרע
יג/כד שו"ת הריטב"א סי' קכה
יג/כד שו"ת מהרלב"ח סי' מד
יג/כד שושנת יעקב (הורוויץ) סי' תיז סעיף א
יג/כה באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופי"ג הכ"ז באר שרים אות קכד
יג/כה בית יעקב (טבשונסקי) סי' תיז סעיף ד
יג/כה ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' שטז
יג/כה דברות משה ב"ב ח"א סי' כ הערה לט
יג/כה הר המלך ח"ז עמ' רלג
יג/כה חזון יחזקאל ב"ב פ"א ה"ו
יג/כה פד"ר חי"ח עמ' 315
יג/כה שו"ת מהריב"ל ח"ג סי' לד
יג/כה תשורת שי מהדו"ת סי' לא
יג/כו אבקת רוכל (תשעז) עמ' תקסג, תקעג
יג/כו אולם המשפט סי' תיז סעיף ב
יג/כו באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופי"ג הכ"ד באר שרים אות קיד, הכ"ז באר שרים אות קכד
יג/כו ברור הלכה ב"מ קז ע"ב ציון ב
יג/כו התורה והמדינה ח"ג עמ' סז
יג/כו חק לישראל שיתוף נכסים עמ' 289, 290
יג/כו מנפת צוף עמ' 270-271
יג/כו עץ השדה סי' ג הערה ח
יג/כו פד"ר חי"ח עמ' 315
יג/כו קונטרס הרב - קו"א הל' הפקר עמ' מה
יג/כו שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' רנז אות א
יג/כו שו"ע הרב הל' הפקר קו"א אות א ד"ה והא
יג/כז אולם המשפט סי' שעז סעיף א
יג/כז באר דוד ב"ק ח"ג סי' מד
יג/כז באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון
יג/כז בית יעקב (טבשונסקי) סי' שעז סעיף א
יג/כז חוקות החיים דף צז ע"ב
יג/כז חיים ומלך
יג/כז משפטי הלוי ח"ב סי' טו-טז אות יג-כה עמ' רעז-רפז
יג/כז נשאל דוד אהע"ז עמ' רכ ע"ב
יג/כז סופר המלך ח"ב עמ' רמב
יג/כז עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' קפז
יג/כז ערך כסף עמ' קעה
יג/כז פד"ר חי"ח עמ' 315
יג/כז קרית מלך
יג/כז שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' תרסג
יג/כז שם מרדכי עמ' 263, 270
יג/כז תורת אמת (תשסו) עמ' תעא


יד/721 הלכות נזקי ממון פרק יד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יד/רה"פ אמרי יוסף (דוידובסקי)
יד/רה"פ הלכה למשה (אמריליו) ח"א
יד/רה"פ יד פשוטה
יד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יד/רה"פ פי' ר"י קאפח
יד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יד/רה"פ רמב"ם לעם
יד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יד/א אהל אבות ב"ק סי' נא ס"ק ד {מאבות נזיקין}
יד/א אמרי דוד (שליסל) דף מד ע"א
יד/א אנצי"ת ע' אש הע' 149
יד/א אשר למלך
יד/א באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"א ה"א באר שרים אות ז, פי"ב ה"א באר שרים אות ב, פי"ג ה"ב מושב שרים אות ט, פי"ד ה"ד מושב שרים אות יד, הט"ז מושב שרים אות עה
יד/א ברכת אליהו (עמאר) משפטים מאמר מד
יד/א המאור הגדול (יעבץ) עמ' שיא
יד/א יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רסב
יד/א לב מבין
יד/א לב שמח דף צד ע"ג
יד/א מחנה יוסף (תשעב) סי' סג אות ה
יד/א מעליות חי"ח עמ' 38-46 {יסוד חיוב אש}
יד/א מעשה רקח
יד/א משאת מרדכי ב"ק עמ' צג, רנז
יד/א משנת יעקב
יד/א סוגיות בדיני ממונות עמ' 162, 165
יד/א קונטרסי שעורים ב"ק שעור א אות יא
יד/א קרית מלך
יד/א שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רכא
יד/א שעורי הגרד"ש ב"ק סי' מד אות א ד"ה והנה
יד/א תורה שלמה חי"ח עמ' 182 {המוליך}
יד/ב אולם המשפט סי' תיח סעיף ג
יד/ב אנצי"ת ע' אש הע' 4, 129, 133, 149, 147ב
יד/ב באר דוד ב"ק ח"ב סי' לג אות א, ג-ד
יד/ב באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"ב ה"ז מושב שרים אות כג, פי"ד ה"א מושב שרים אות ב, ה"ד מושב שרים אות יד
יד/ב בדי הארון (הכהן) עמ' 357
יד/ב בית יעקב (טבשונסקי) סי' תיח סעיף א {לח"מ}
יד/ב בני שמואל דף נד ע"ב
יד/ב ברור הלכה ב"ק סא ע"א ציון א
יד/ב דרכי דוד (קסל) פאה עמ' קפא
יד/ב המאור הגדול (יעבץ) עמ' שיא
יד/ב הר המלך ח"ז עמ' רלד
יד/ב השוואות בין דיני ישראל עמ' 60
יד/ב חק לישראל נזיקין עמ' 252
יד/ב כך דרכו של תלמוד עמ' 46
יד/ב כתבי משה זילברג עמ' 46
יד/ב לב שמח דף צד ע"ג
יד/ב מעשה רקח
יד/ב משאת מרדכי ב"ק עמ' רנז
יד/ב סוגיות בדיני ממונות עמ' 163-164
יד/ב פרי עץ חיים (אביגדור)
יד/ב פשר דיני הנזיקין בתלמוד עמ' 32, 162
יד/ב תורה שלמה חי"ח עמ' 182, 179 (שמות פכ"ב אות קיד)
יד/ב תורת חיים (שור) ב"ק סא ע"א
יד/ג אולם המשפט סי' תיח סעיף ג
יד/ג אור הישר [לח"מ לעיל פי"א ה"ז]
יד/ג אנצי"ת ע' ארבע אמות (ב) הע' 85, ע' אש הע' 139, 141, 142, 144
יד/ג באר דוד ב"ק ח"ב סי' לג אות א, ג-ד
יד/ג באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון
יד/ג ברור הלכה ב"ק סא ע"א ציון א
יד/ג המאור הגדול (יעבץ) עמ' שיא
יד/ג הר המלך ח"ז עמ' רלד
יד/ג חזון יחזקאל ב"ק פ"ב ה"ה
יד/ג חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"ק סא ע"א-ע"ב]
יד/ג חק לישראל נזיקין עמ' 290
יד/ג יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רסב
יד/ג מוריה גל' רמא עמ' מד
יד/ג סוגיות בדיני ממונות עמ' 163-164
יד/ג פני משה (שלז')
יד/ג קול בן לוי (תשסג) עמ' רצא
יד/ג קונטרסי שעורים ב"ב דף 158
יד/ג תפארת אברהם ב"ק עמ' קסו
יד/ד אדרת המלך עמ' רסח-רעב {חיוב אדם המזיק במדליק אש}
יד/ד אנצי"ת ע' אש הע' 16, ע' גרמא הע' 418
יד/ד אשר למלך
יד/ד באר דוד ב"ק ח"א סי' מד אות ה, י
יד/ד באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופי"ג הט"ו מושב שרים אות פד {או"ש}, פי"ד ה"ב מושב שרים אות ט
יד/ד גדולי שמואל ב"ק דף כב ע"א {או"ש}
יד/ד הרמב"ם כמחנך עמ' 219
יד/ד חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' רז
יד/ד חק לישראל נזיקין עמ' 180
יד/ד כגן עדנים עמ' קצח-קצט
יד/ד כגן רוה עמ' 134
יד/ד לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק סי' יד ס"ק ד
יד/ד לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' פה
יד/ד מאור למלך ב"ק עמ' צח {אהא"ז}
יד/ד מחנה יוסף (תשעב) סי' סג אות ה
יד/ד משאת מרדכי ב"ק עמ' צג
יד/ד משנת יעקב
יד/ד סוגיות בדיני ממונות עמ' 154, 166
יד/ד עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' קכט
יד/ד פשר דיני הנזיקין בתלמוד עמ' 163
יד/ד צבא המלך עמ' קפט
יד/ד קול בן לוי (תשסג) עמ' רצא
יד/ד קונטרסי שעורים ב"ק שעור יג אות ל
יד/ד שערי טהר ח"ה שער ב סי' כד אות א
יד/ד תפארת אברהם ב"ק עמ' סט {כמו שורו}
יד/ה אור הישר [אור הישר ירושלמי ב"ק פ"ו ה"ד]
יד/ה אמונת עתיך גל' 124 עמ' 110-111 {גרמי}
יד/ה אנצי"ת ע' אש הע' 153, ע' גרמא הע' 320, 414
יד/ה באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יד/ה באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"ד ה"ו מושב שרים אות לג {מ"מ}, פי"ב ה"א מושב שרים אות א, פי"ד ה"ו מושב שרים אות כג
יד/ה בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' קנה
יד/ה ברור הלכה ב"ק ט ע"ב ציון ג, נט ע"ב ציון ד
יד/ה חנא וחסדא ח"ב דף קיח ע"ב
יד/ה חק לישראל נזיקין עמ' 257
יד/ה יד המלך
יד/ה כטל אמרתי עמ' קכג
יד/ה לבושי מרדכי יו"ד עמ' רפ
יד/ה מהלכי משפט ח"ד עמ' 499
יד/ה מחשבת חיים או"ח עמ' רלג
יד/ה מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' תפג
יד/ה מלך שלם
יד/ה מעשה בצלאל סי' שסד
יד/ה משפטים לישראל עמ' קסו
יד/ה עולת שמואל (קונפורטי) תשובות דף סח ע"ב
יד/ה עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' קלה {אהא"ז}
יד/ה עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 561
יד/ה קונטרסי שעורים ב"ק שעור ח אות יב
יד/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' שכו
יד/ה שערי שאול ב"ק עמ' קיד
יד/ה תרומת הגורן ח"א עמ' 223
יד/ו באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופי"ב ה"א מושב שרים אות א, פי"ד ה"ה באר שרים אות יח
יד/ו גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' ט
יד/ו חק לישראל נזיקין עמ' 173
יד/ו חק לישראל שליחות עמ' 31, 32, 185 {יד המלך}
יד/ו יד המלך (לנדא), גם בתוספות
יד/ו יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רסב
יד/ו מחשבת חיים או"ח עמ' רלג
יד/ו מלך שלם
יד/ו משאת מרדכי ב"ק עמ' רנה
יד/ו על גדות ים התלמוד עמ' 191
יד/ו פתח דבריך עמ' קסו
יד/ו קרית מלך
יד/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' שכו
יד/ו שנתון המשפט העברי ח"ח עמ' 194
יד/ו שערי טהר ח"ה שער ב סי' כד אות ג
יד/ז אבן האזל (גם בהשמטות סוף שופטים דף פא ע"א)
יד/ז אבני החושן סי' תיח סעיף א
יד/ז אגלי טל זורה סי' ה
יד/ז אהל אבות ב"ק סי' נא ס"ק ה {רוח שאינה מצויה}
יד/ז אהלי חיים עמ' ריח
יד/ז אורה ושמחה הל' סוכה פ"ד ס"ק לב
יד/ז אמרי איש עמ' רס {ליבה וליבתו הרוח}
יד/ז אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' לא
יד/ז אנצי"ת ע' אש הע' 84, 85, 111, 113, 125-127, 163, 164, ע' גרמא הע' 303 {ראב"ד}, 304
יד/ז אפיקי מגינים שבת דף עג
יד/ז באר דוד ב"ק ח"א סי' יד אות ח, סי' טז אות ד {ראב"ד}
יד/ז באר מים חיים (נוסינזון) ב"ק דף ס
יד/ז באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון
יד/ז בית אברהם (סוכאטשוב) גל' א עמ' 24
יד/ז בית זבול ח"ד עמ' סה
יד/ז בית יחזקאל (סרנה) ב"ק עמ' קלד
יד/ז בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' צא, קנו
יד/ז בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' רסח
יד/ז בני שמואל דף נד ע"א
יד/ז ברור הלכה ב"ק ט ע"ב ציון ג, נט ע"ב ציון ו, ס ע"א ציון א
יד/ז ברכת השבת מס' שבת סי' ו ס"ק ז
יד/ז ברכת מרדכי ב"ק עמ' קצ
יד/ז גדולי שמואל ב"ק דף ס
יד/ז דבר שמואל (אבוהב) סי' קה
יד/ז דברות משה ב"ק ח"א סי' לח ענף א
יד/ז דינא דגרמי (אינגבר) עמ' ל, רל
יד/ז דינא דגרמי (ברזל) באור המשפט סי' עא
יד/ז הגהות חבר בן חיים
יד/ז הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' קפב
יד/ז הערות ר"ג ציננער לתוס' רא"ש קדושין טז ע"א הערה כג
יד/ז ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' רלז {אהא"ז}
יד/ז זכרון משה אליהו עמ' עה
יד/ז חזו"א ב"ק סי' ב ס"ק א, ו
יד/ז חזו"א על הרמב"ם
יד/ז חי' בן אריה ח"א סי' ח אות יב
יד/ז חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' לב עמ' קיב, סי' ס עמ' קנט
יד/ז חי' הגר"ח החדש עמ' שצה {מ"מ}
יד/ז חי' ר' חיים הלוי דף קא
יד/ז חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' רה {רוח שאינה מצויה}
יד/ז חי' ר' שמואל ב"ק עמ' ס
יד/ז חלקת יואב מהדו"ק חו"מ סי' ז
יד/ז חסדי דוד ח"ד עמ' פג
יד/ז חק לישראל נזיקין עמ' 48
יד/ז טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' תסד
יד/ז טל חיים (טל) שבת ח"ב עמ' נ
יד/ז יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' קצא, שעד
יד/ז יד מלך (מן) הל' חובל פ"א ה"א אות א
יד/ז יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רסב
יד/ז כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' קג
יד/ז לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' יג אות ב, ה
יד/ז לחקרי הלכות סי' קלז
יד/ז מאור למלך ב"ק עמ' קה {מ"מ}
יד/ז מגל ח"ז עמ' 79, 80
יד/ז מזכרת חיים עמ' קלז
יד/ז מחנה יהודה (אשכנזי) דף קנח ע"ב {מ"מ}
יד/ז מחנה יוסף (תשעב) סי' סד אות ב
יד/ז מחקרי ארץ ח"ז יו"ד סי' ד
יד/ז מחשבת חיים או"ח עמ' רלג
יד/ז מטה אהרן ב"ב עמ' עה
יד/ז מטה אשר
יד/ז מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' תעח
יד/ז מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' ריט
יד/ז מנחת חינוך ח"א עמ' רפה
יד/ז מעיני המים
יד/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
יד/ז משאת מרדכי ב"ק עמ' רנה, רנז
יד/ז משפט שלמה (זפרני, תשנה) סי' כו סעיף ד ס"ק א
יד/ז משרת משה (עטייה)
יד/ז נועם ח"ב עמ' ק
יד/ז נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' קטו
יד/ז נתיבות המשפט סי' קנה ס"ק יח {מ"מ}
יד/ז נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' יב
יד/ז עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' קלד {אהא"ז}, קלו
יד/ז עין יהודה עמ' קלו {ליבה וליבתו הרוח}
יד/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שיז
יד/ז פרי חיים (הליר)
יד/ז פרי עץ חיים (אביגדור)
יד/ז צבא המלך עמ' קצ
יד/ז צדקה לחיים (תקמז) (לקוטים)
יד/ז צדקה לחיים (תשסח) עמ' נא
יד/ז קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' רג-רד {ליבה וליבתו הרוח}
יד/ז קול בן לוי (תשסג) עמ' רפח
יד/ז קונטרסי שעורים ב"ב דף 158
יד/ז קונטרסי שעורים ב"ק שעור יג אות יד
יד/ז קרית מלך
יד/ז ר' יונתן מלוניל על ב"ק עמ' 397
יד/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' שכח
יד/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תריז
יד/ז שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רכב
יד/ז שדה הארץ ח"ב דף קא ע"ב
יד/ז שושנת יעקב (הורוויץ) סי' תיח סעיף ב
יד/ז שלחן המלך כאן, וחלק הדרושים דף נ ע"א
יד/ז שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' קלו
יד/ז שמרו משפט ח"א עמ' שעד
יד/ז שעורי ר"א ליכטנשטין דינא דגרמי עמ' 97, 150
יד/ז שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' צט, קב
יד/ז שעלי דעת גל' ג עמ' 158, 159, 161, 163, 166, 168
יד/ז שערי זיו ח"ב דף כד ע"ג, כה ע"א
יד/ז שערי שאול ב"ק עמ' קיז
יד/ז תולדות שם דף לב ע"ד, לד ע"א-ע"ב
יד/ז תורה שלמה שמות פכ"ב אות קכט
יד/ז תורת ההגיון בהלכה עמ' 52
יד/ז תורת נתן עמ' 9-10 {כ"מ}
יד/ז תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תשנח
יד/ז תפארת אברהם ב"ק עמ' ח, קנג, קסז
יד/ח אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 259-261
יד/ח אבן מלוכה (ברון, תשעז)
יד/ח אדרת המלך עמ' רעג-רעה {טמון}
יד/ח אולם המשפט סי' שפד סעיף ב
יד/ח אוצרות השעורים (פיקארסקי) עמ' קנט
יד/ח אמרי אמת (גולדשלאג, תרפ"א) דף סה ע"ב
יד/ח אנצי"ת ע' אש הע' 36
יד/ח ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' שעג, שצד, ח"ב עמ' קיג
יד/ח באר דוד ב"ק ח"א סי' מד אות ה, י
יד/ח באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופי"ד ה"ז מושב שרים אות לא, ה"י מושב שרים אות מד, באר שרים אות לט, הי"א באר שרים אות מו
יד/ח ברור הלכה ב"ק סא ע"ב ציון ד
יד/ח דברי ירוחם סי' כט
יד/ח חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' רז
יד/ח חק לישראל נזיקין עמ' 180
יד/ח יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' קצד
יד/ח יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רנז, רסג
יד/ח יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' י
יד/ח כך דרכו של תלמוד עמ' 14
יד/ח כתבי משה זילברג עמ' 14
יד/ח מור דרור קו"א סי' יג {טמון באש פטור גם אם לא כלו חציו}
יד/ח מנחת אשר ב"ק עמ' לא
יד/ח משאת מרדכי ב"ק עמ' צב-צג, רנח
יד/ח משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' קעז-קפב
יד/ח משנת יעקב
יד/ח משפט שלמה (זפרני, תשנה) סי' טו סעיף ב ס"ק א
יד/ח סוגיות בדיני ממונות עמ' 144, 153, 154, 160
יד/ח צבא המלך עמ' קפח-קפט
יד/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קנז, קסד, של, שלב
יד/ח שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קיח
יד/ח שעורי הגרב"ד ב"ק ח"ב עמ' א
יד/ח שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 170
יד/ח תורה שלמה חי"ח עמ' 180, 182 {שיצאה}
יד/ט אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 259-261
יד/ט אבן מלוכה (ברון, תשעז)
יד/ט אולם המשפט סי' תיח סעיף ו
יד/ט אור שמח
יד/ט אמרי דוד (שליסל) דף מד ע"ב-ע"ג
יד/ט אנצי"ת ע' אש הע' 23, 30
יד/ט אשר למלך
יד/ט באהלה של תורה או"ח סי' צו אות ב
יד/ט באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופי"ד ה"א מושב שרים אות ב, ה"ח באר שרים אות לד, ה"י באר שרים אות לט, מושב שרים אות לט, הי"א באר שרים אות מו
יד/ט בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' צג
יד/ט בית יעקב (טבשונסקי) סי' תיח סעיף ה
יד/ט ברור הלכה ב"ק סא ע"ב ציון ד
יד/ט דברי ירוחם סי' כח
יד/ט חי' בן אריה ח"א סי' ח אות י
יד/ט חק לישראל נזיקין עמ' 180
יד/ט יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' קצד, קצו
יד/ט כך דרכו של תלמוד עמ' 14
יד/ט כתבי משה זילברג עמ' 14
יד/ט מילי דמרדכי
יד/ט מנחת חינוך ח"א עמ' רפג-רפד
יד/ט משאת מרדכי ב"ק עמ' צב
יד/ט משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' קעז-קפב
יד/ט משנת יעקב
יד/ט משפט שלמה (זפרני, תשנה) סי' טו סעיף ב ס"ק א-ב
יד/ט סוגיות בדיני ממונות עמ' 144, 153
יד/ט עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' קכט-קל, קלג-קלז
יד/ט צבא המלך עמ' קפח-קפט
יד/ט קונטרסי שעורים ב"ק שעור יג אות לט
יד/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קנז, שלב
יד/ט שעורי הגרב"ד ב"ק ח"ב עמ' א
יד/ט שעלי דעת גל' ג עמ' 164 {טמון פטור}
יד/ט שערי צדק ח"ג עמ' 182
יד/ט שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 170
יד/ט תחומין חכ"ב עמ' 327
יד/י אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 262-264
יד/י אבן מלוכה (ברון, תשעז) עמ' 356-359
יד/י אבן מלוכה (רביע)
יד/י אבני החושן סי' שנ סעיף א
יד/י אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' רכ
יד/י אור הישר [אור הישר ב"ק סא ע"ב]
יד/י אנצי"ת ע' אש הע' 66
יד/י אשר למלך
יד/י באהלה של תורה או"ח סי' מא אות א {אבן האזל}
יד/י באר דוד ב"ק ח"א סי' מד אות ה, י
יד/י באר דוד ב"ק ח"ב סי' לד אות י
יד/י באר מים חיים (נוסינזון) ב"ק דף כג
יד/י באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופ"י הי"ד מושב שרים אות עח {אמרי יוסף (דוידובסקי)}, פי"ד הט"ו מושב שרים אות סז {אהא"ז}
יד/י בית יעקב (טבשונסקי) סי' תיח סעיף ה
יד/י בני שמואל דף נד ע"ד
יד/י ברור הלכה ב"ק כז ע"א ציון מ, סא ע"ב ציון ה, סנהדרין ט ע"ב ציון א
יד/י ברית הלוי השלם
יד/י ברכת מרדכי ב"ק עמ' קצו
יד/י גבורות יצחק עמ' יט
יד/י דברות משה הבבות עמ' רנ
יד/י הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' קעד
יד/י זרע יצחק (לומברוזו)
יד/י חזו"א על הרמב"ם
יד/י חי' בן אריה ח"א סי' ח אות יא
יד/י חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' ג עמ' נו {או"ש}, סי' נד עמ' קנב
יד/י חי' הגרי"ז דף סט ע"ד
יד/י חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קסז
יד/י חמדת ישראל ח"א דף קמב ע"ד
יד/י חק לישראל נזיקין עמ' 292
יד/י טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' תסח {אבן האזל ד"ה והנה דברי}, תסט
יד/י יד מלך (מן) הל' חובל פ"ד הכ"ב
יד/י כתר המלך
יד/י לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' כז אות ב-י {עבד כפות}
יד/י מאור למלך ב"ק עמ' צז, ק-קא, קד, קו-קח
יד/י מאור למלך כתובות עמ' רל {אהא"ז}
יד/י מור דרור קו"א סי' יח {שכן דרך להניח גדי בגדיש}
יד/י מטה אשר כאן, ודף צב ע"ד
יד/י מנחת חינוך ח"א עמ' רפד-רפה
יד/י מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' קלד {ראב"ד, מ"מ}
יד/י מראה איש ח"ב עמ' קכ
יד/י מרכבת המשנה מהדו"ב
יד/י משאת מרדכי ב"ק עמ' צ, קפז
יד/י משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' קעז-קפב
יד/י משנת יעקב
יד/י משפט שלמה (זפרני, תשנה) סי' טו סעיף ב ס"ק ב
יד/י מתת מלך
יד/י נחלת שמואל דף מט ע"ג
יד/י נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' ד
יד/י נתיבות שלום (למפרט) כאן ועמ' צ
יד/י סוגיות בדיני ממונות עמ' 158, 159, 161, 171
יד/י עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' קלא-קלב {אהא"ז}
יד/י פשר דיני הנזיקין בתלמוד עמ' 164
יד/י קונטרסי שעורים ב"ק שעור יג אות כט
יד/י רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קנז, קסד, שלא-שלב
יד/י שלחן המלך - חלק הדרושים דף נ ע"א {הלכה למשה (אמריליו)}
יד/י שם יוסף (מועטי) ח"ב דף מד ע"א
יד/י שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' קלח
יד/י שעורי הגרד"ש ב"ק סי' מד אות ב ד"ה והנה לכאורה
יד/י שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות נ
יד/י שערי טהר ח"ה שער ב סי' כד אות ג דף רמד ע"א
יד/י תורה שלמה שמות פכ"ב אות קכא
יד/יא אולם המשפט סי' תיח סעיף ח
יד/יא באר דוד ב"ק ח"ב סי' לד אות ז
יד/יא באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון
יד/יא ברור הלכה ב"ק סב ע"א ציון א
יד/יא חק לישראל שומרים עמ' 647
יד/יא יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רסב
יד/יא כך דרכו של תלמוד עמ' 14
יד/יא כתבי משה זילברג עמ' 14
יד/יא מנחת חינוך ח"א עמ' רפד
יד/יא משאת מרדכי ב"ק עמ' צה
יד/יא עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 561 {ראב"ד}
יד/יא קרית מלך
יד/יא רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' שלב
יד/יא שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רכא
יד/יא שמחת עולם חו"מ סי' רצא ס"ה
יד/יב אור הישר [אור שמח הל' נחלות פ"ט ה"ט]
יד/יב באר דוד ב"ק ח"ב סי' לה אות ג-ד {מ"מ}
יד/יב באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון
יד/יב ברור הלכה ב"ק סא ע"ב ציון ד, סב ע"א ציון ה
יד/יב חק לישראל שומרים עמ' 905 {הגהמ"י}, נזיקין עמ' 292
יד/יב יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רסג
יד/יב מלילות ח"א עמ' 196
יד/יב מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' קיא
יד/יב מעשה רקח
יד/יב משאת מרדכי ב"ק עמ' צה, רנח
יד/יב משנת יעקב [משנת יעקב הל' שבת פ"א הי"ז אות ב]
יד/יב משנת יעקב זמנים ח"א עמ' כד
יד/יב צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שלב ע"ב
יד/יב צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חו"מ עמ' 87
יד/יב צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' עא
יד/יב קרית מלך
יד/יב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' שכט
יד/יב שעורי הגרד"ש ב"ק סי' מד אות ב ד"ה והנה בגמ'
יד/יב שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 170
יד/יב תורת אמת (תשסו) עמ' תכט {הגהמ"י אות ה}
יד/יג אבני השוהם (הורוויץ) דף ס ע"א {נר חנוכה}
יד/יג אבני חפץ ח"א סי' ד, ח"ב עמ' קצו
יד/יג אור יקרות הל' חנוכה פ"ד ה"ז {נר חנוכה}
יד/יג איים בים ב"ק סי' נח אות ג {נר חנוכה}
יד/יג אנצי"ת ע' אש הע' 76, 77, 79-81, 101, 103, 108
יד/יג אש תמיד עמ' תתסט
יד/יג אשר למלך
יד/יג אשר למלך הל' חנוכה פ"ד ה"ז {נר חנוכה}
יד/יג באר דוד ב"ק ח"א סי' מה אות ח
יד/יג באר מים חיים (נוסינזון) ב"ק דף כב
יד/יג באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופי"ג הי"ג מושב שרים אות עג, פי"ד ה"ז מושב שרים אות ל {אהא"ז}
יד/יג בחיר חיים
יד/יג בחיר חיים הל' חנוכה פ"ד ה"ז {נר חנוכה}
יד/יג בית אהרן (סוויאדישץ) דף לב ע"ב {בעל גמל חייב נזק שלם}
יד/יג בית אהרן וישראל גל' סב עמ' טז
יד/יג בית יעקב (טבשונסקי) סי' תיח סעיף ד
יד/יג בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' רסח
יד/יג בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' שה
יד/יג בר ריב"א עמ' טו
יד/יג ברור הלכה ב"ק כב ע"א ציון ה
יד/יג גדולי שמואל ב"ק דף כב ע"א
יד/יג דברי ירמיהו הל' חנוכה פ"ד ה"ז {נר חנוכה}
יד/יג הוד תהלה (חרל"פ) דף לא ע"ב
יד/יג חדושים ובאורים (גרי') ב"ק סי' ה ס"ק טו
יד/יג חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"א עמ' קמה
יד/יג חי' מהר"ם שיק שבת עמ' רנה
יד/יג חי' ר"ש קלוגר שבת עמ' סה
יד/יג חמודי צבי מועדים עמ' קמח
יד/יג חק לישראל נזיקין עמ' 24, 181
יד/יג יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רסג
יד/יג מאור למלך ב"ק עמ' צז
יד/יג מחזיק ברכה סי' תרעא אות ב {נר חנוכה}
יד/יג מטה אשר
יד/יג מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' רלח
יד/יג מלילות ח"א עמ' 199
יד/יג מלך שלם
יד/יג מעין חיים ח"א עמ' קלא
יד/יג משא יד ח"א עמ' קלג, קלה
יד/יג משאת מרדכי ב"ק עמ' פח
יד/יג משנת יעקב [משנת יעקב הל' חנוכה]
יד/יג נחפה בכסף (נבון) ח"א - ביאור הל' חנוכה {נר חנוכה}
יד/יג ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתרכה, תתתרכח
יד/יג עונג שבת סי' יא
יד/יג פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' תקלא
יד/יג פתחי מגדים עמ' נט, עג, עה
יד/יג קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' קיט-קכ {נר חנוכה}
יד/יג רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' שצח
יד/יג רשימות (שניאורסון) חוב' כב עמ' 17 {לישב ולשמור}
יד/יג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' שלב
יד/יג שופריה דיעקב (סקווירא) גל' א עמ' רלא
יד/יג שושנת יעקב (הורוויץ) סי' תיח סעיף ג
יד/יג שפת אמת על התלמוד ח"א דף לב ע"ב
יד/יד אנצי"ת ע' גרמא הע' 344, 349, 351, 417
יד/יד באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופי"ג ה"ב מושב שרים אות ט, ה"ג מושב שרים אות כד
יד/יד בית זבול ח"ב סי' כב אות ה
יד/יד בית יעקב (טבשונסקי) סי' תיח סעיף ו-ז
יד/יד בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' צג
יד/יד ברור הלכה ב"ק נו ע"א ציון א
יד/יד המשפט העברי עמ' 174
יד/יד זכר אברהם יצחק עמ' 52
יד/יד חלקת יואב מהדו"ק חו"מ סי' ז
יד/יד חק לישראל נזיקין עמ' 48
יד/יד טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' תעב
יד/יד לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' כז אות י
יד/יד מהלכי משפט ח"ד עמ' 498
יד/יד מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' תפג
יד/יד מלך שלם
יד/יד משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' קיג
יד/יד נועם חכ"ג עמ' סט
יד/יד נר מצוה (ואלק) מצוות דף קיד ע"ב
יד/יד פנס שלמה
יד/יד קונטרסי שעורים ב"ק שעור י אות יד
יד/יד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' פב
יד/טו אהל אבות ב"ק סי' נא ס"ק א, ד-ה
יד/טו אוצרות הרמב"ם
יד/טו אוצרות השעורים (פיקארסקי) עמ' קנט
יד/טו אור הישר [ברית יעקב סי' קד, אור הישר ב"ק מג ע"ב ודף סא ע"ב וירושלמי ב"ק פ"א ה"ב, עי' תוס' סנהדרין עז ע"א]
יד/טו אמרי אמת (גולדשלאג, תרפ"א) דף סה ע"ב
יד/טו אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' טו
יד/טו אנצי"ת ע' אש הע' 15, 30, 40, 43
יד/טו ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' שכח {אבן האזל}
יד/טו באהלה של תורה או"ח סי' מ אות ב, סי' מא אות א
יד/טו באר דוד ב"ק ח"א סי' מד אות ה, י
יד/טו באר דוד ב"ק ח"ב סי' לז אות י
יד/טו באר מים חיים (נוסינזון) ב"ק דף כג
יד/טו באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופי"ב הי"ז מושב שרים אות קיח {או"ש}, פי"ד ה"ד מושב שרים אות טו, ה"ט מושב שרים אות לו
יד/טו בדי הארון (הכהן) עמ' 357, 367
יד/טו בינת דניאל ח"א עמ' רכח
יד/טו בית זבול ח"ד עמ' נט
יד/טו בית יעקב (טבשונסקי) סי' תיח סעיף ה {מ"מ}
יד/טו ברור הלכה ב"ק כג ע"א ציון א, ג
יד/טו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' שז
יד/טו ברכת מרדכי ב"ק עמ' קצה
יד/טו ברכת ראובן דף קלח ע"ד {מ"מ}
יד/טו בשבילי התלמוד ח"ג חולין נא ע"א
יד/טו בשמן רענן ח"ב עמ' קיח
יד/טו דברות משה ב"ק ח"א סי' לח ענף א
יד/טו דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' קפז
יד/טו דברי משה (ברנשטיין) ב"ק עמ' מז {בושת}
יד/טו דרשות מהר"ם חביב עמ' תלג
יד/טו היכל התורה (פינצוק) חוב' א עמ' יא {מ"מ}
יד/טו הר המלך ח"ג עמ' כח
יד/טו חזו"א על הרמב"ם
יד/טו חי' הגר"ח החדש עמ' תצה {משום חציו}
יד/טו חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' סט
יד/טו חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' סט
יד/טו חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' רז
יד/טו חיים שיש בהם (גרוס) דרשות ח"ב עמ' עז
יד/טו חק לישראל נזיקין עמ' 176, 179, 180 {הגהמ"י}, 304
יד/טו טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' תסט
יד/טו יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' קצב, קצד
יד/טו יד מלך (מן) הל' חובל פ"א הי"ג
יד/טו כגן עדנים עמ' קצט
יד/טו כגן רוה עמ' 134
יד/טו לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' כז אות ד, ט
יד/טו לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק סי' יד ס"ק א
יד/טו לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' פב
יד/טו מאור למלך ב"ק עמ' צו, קא, קג, קו-קז
יד/טו מאור למלך כתובות עמ' רכט
יד/טו מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' צה {אבי עזרי}
יד/טו מוריה גל' קצט עמ' ק, קב {אבי עזרי}, גל' רטו עמ' פו {אבי עזרי}
יד/טו מלך שלם
יד/טו מנחת חינוך ח"א עמ' רפג, רפה
יד/טו מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ד עמ' קי
יד/טו מעיני המים
יד/טו מערכי לב (לב) עמ' קלב
יד/טו מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
יד/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
יד/טו משאת מרדכי ב"ק עמ' צט
יד/טו משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' קיד {אבי עזרי}, קטז
יד/טו משכיל ליהודה עמ' מב
יד/טו משנת יעקב
יד/טו משנת ישראל סי' כ אות יז-יח {אבי עזרי}
יד/טו משפט שלמה (זפרני, תשנה) סי' טו סעיף ב ס"ק א
יד/טו משפטי שלמה ח"א סי' כ עמ' עה
יד/טו נזר הקדש (קפלן)
יד/טו נחלת שמואל דף נ ע"ג
יד/טו ניר לדוד
יד/טו נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' ד
יד/טו ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתרצא
יד/טו סוגיות בדיני ממונות עמ' 153, 155, 157, 159, 160, 162, 163, 165-167
יד/טו סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' מט-נא
יד/טו עונג שבת סי' לז
יד/טו עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' קכט-קלא
יד/טו עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' קפה
יד/טו עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תרכא
יד/טו פני משה (שלז')
יד/טו פנס שלמה
יד/טו פנת יקרת (תשנד) סי' קב אות א
יד/טו פנת יקרת (תשעא) עמ' תמד
יד/טו צבא המלך עמ' קפט-קצא
יד/טו קדשי יהושע עמ' תקמז
יד/טו קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' רא {אשו משום חציו}
יד/טו קונטרסי שעורים ב"ק שעור יג אות מג
יד/טו קרית מלך (פעמיים)
יד/טו קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' יט
יד/טו רביד הזהב (אברך) דף סו ע"ד
יד/טו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קסג, קסה, קפח, של
יד/טו שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' שטו אות ב {לח"מ}
יד/טו שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' רנג
יד/טו שלל דוד
יד/טו שם דרך שמות עמ' קעג
יד/טו שעורי הגרב"ד ב"ק ח"ב עמ' א
יד/טו שעורי הגרד"ש ב"ק סי' מד אות א ד"ה בגמ' וד"ה וכן
יד/טו שעורי ר"א ליכטנשטין דינא דגרמי עמ' 97
יד/טו שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' צט-קב
יד/טו שערי זיו ח"ב דף ו ע"ד
יד/טו שערי טהר ח"ה שער ב סי' כד אות א-ב
יד/טו שערי צדק ח"ג עמ' 181 {הגהמ"י אות ו}
יד/טו תורה שלמה שמות פכ"ב אות קכד, קלה
יד/טו תורה תמימה שמות פ' כב אות נח
יד/טו תפארת אברהם ב"ק עמ' סז {חמשה דברים}
יד/טו תרומת הכרי עמ' קצד
יד/טז אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 264
יד/טז אבן מלוכה (ברון, תשעז)
יד/טז אנצי"ת ע' אש הע' 158, 159
יד/טז באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון כאן, ופי"ג ה"ג מושב שרים אות יט
יד/טז בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' צא, צד {לח"מ}, צח
יד/טז ברור הלכה ב"ק ו ע"א ציון ב
יד/טז ברכת מרדכי ב"ק עמ' נא
יד/טז גדולי שמואל ב"ק דף כב ע"א
יד/טז מצעדי גבר ב"ק סי' ו אות ג, סי' טז אות ו-ח
יד/טז משאת מרדכי ב"ק עמ' ז
יד/טז משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' קיד
יד/טז עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' רמו-רמח, רצט
יד/טז צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קכט ע"ג-קל ע"א
יד/טז קובץ ביאורים (שפירא)
יד/טז קונטרסי שעורים ב"ק שעור יג אות ל
יד/טז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קסה
יד/טז שעורי הגרד"ש ב"ק סי' כז אות ה ד"ה ובסברא
יד/טז שערי טהר ח"ה שער ב סי' כד אות א-ב

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US