Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

כאשר מצויין שם הספר בלבד, הכוונה היא לספר המסודר לפי סדר הלכות הרמב"ם.
בראש כל פרק מופיעה רשימת מקורות עם הסימון "רה"פ" (רוב הפרק). אלו הם מקורות העוסקים ברוב ההלכות שבאותו פרק (או בכולן).
כשיש למעיין קושי למצוא את הספר המצויין, או את מראה המקום באותו ספר, יפנה ל"רשימת הספרים".

למידע נוסף על המפתח, לחץ כאן.

גניבה

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה
פרק ו
פרק ז
פרק ח
פרק ט



א/722 הלכות גניבה פרק א *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


א/רה"פ אמרי יוסף (דוידובסקי)
א/רה"פ הלכה למשה (אמריליו) ח"א
א/רה"פ יד פשוטה
א/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
א/רה"פ מעשה רקח
א/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
א/רה"פ פי' ר"י קאפח
א/רה"פ פי' ר"ש צדוק
א/רה"פ רמב"ם לעם
א/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
א/א אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 265
א/א אבן מלוכה (ברון, תשעז)
א/א אבני נזר יו"ד סי' קסא אות ה
א/א אבני ציון ח"ג עמ' רנג
א/א אבנים יקרות עמ' קנט
א/א אהליך יעקב ב"מ סי' כט ס' ב
א/א אוצמפה"ת ב"מ נ הע' 131 {פמש"פ}
א/א אוצמפה"ת ב"מ סא ע"ב הע' 12 {ניתן לתשלומין}, 20 {בן ידיד}, 56 {לח"מ}
א/א אוצרות יהושע עמ' שצד
א/א אור הישר [ווי העמודים על ס' יראים סו"ס מז, חוט המשולש (לגר"ח) סי' יד והלאה, אור הישר בכורות יב ע"ב]
א/א אור יצחק (הלר) עמ' קלו-קמג {טעם שניתן לתשלומין}, קמח {השמיט שניתק לעשה}, קנא, קנג {מנין המצוות - השמיט והשיב}, רכו {משו"פ ומעלה}
א/א אור ליהודה (תשנט) עמ' תצב {גוי}
א/א אור עולם (בלומנפלד) דף נד ע"ד {גוי}
א/א אוריתא טו עמ' קיג
א/א איים בים ב"ק סי' קא אות א {גוי}
א/א איש על העדה (אלאביץ) עמ' 191
א/א אמונה ומסחר עמ' ב-ד
א/א אמונת עתיך גל' 125 עמ' 33 {ע"מ להחזיר}
א/א אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' שעא {ניתן לתשלומין}
א/א אמרי בינה (אש) דף כג ע"א {שהרי ניתן לתשלומין}
א/א אמרי ישראל (פלאצקי) דף ד ע"א {מ"מ - חצי שיעור}
א/א אמרי כהן (וארשאוויאק) פרשת משפטים עמ' קלג {גוי}
א/א אמת ליעקב מקרא עמ' רז
א/א אנצי"ת ע' גזל הגוי הע' 39, ע' גנבה הע' 1, 3, 8, 9, 29, 32, 141
א/א אפיקי מים ח"א סי' כ-כא
א/א ארעא דרבנן (תשעט) עמ' צא
א/א באר אלחנן עמ' קלד {ניתן לתשלומין}
א/א באר בשדה עמ' צג, תנד, תסו {הגונב ממון משוה פרוטה}
א/א באר דוד ב"ק ח"ג סי' ג אות א, ד
א/א באר מרים פ"ט ה"ט אות א
א/א באר ראי עמ' קצח
א/א בגדי ישע
א/א בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' קטו
א/א בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' קח
א/א בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' צה, צז
א/א בים דרך (זילבר) שמות עמ' קא
א/א בית אהרן וישראל גל' לה עמ' מח {לא לוקה}
א/א בית אהרן וישראל גל' צו עמ' יט {גזל גוי}
א/א בית יעקב (טבשונסקי) סי' שנט סעיף א {לח"מ}
א/א בית מאיר (תשע) סי' יז ס"ג עמ' קמז
א/א בית מאיר סי' יז אות ג עמ' קמב
א/א בית שערים או"ח סי' נח
א/א בכורי חיים ח"ד עמ' א
א/א בן ידיד
א/א בנין אפרים עמ' קכא
א/א בנין ציון (עטלינגר) ח"ב סי' קכב
א/א בנין שלמה (רבינ') סי' לו
א/א ברור הלכה שבת עד ע"א לפני ציון א {מ"מ}, ב"ק קיג ע"ב ציון א, ב"מ פז ע"ב ציון ג
א/א ברכת אהרן שבת עמ' יז {פחות מפרוטה}
א/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' שלא
א/א ברכת מרדכי ב"מ עמ' רצט
א/א ברכת מרדכי ב"ק עמ' רכו, רמח
א/א ברכת ראובן דף קט ע"ד
א/א גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רכד
א/א גבורת יצחק ר"ה עמ' פ
א/א גדולי שמואל השמטות עמ' קצב, ב"מ דף ס
א/א גור אריה (צרמון)
א/א גליונות אבני נזר
א/א גניבה וגזילה - פרקי יסוד עמ' טז, קיח, קכא
א/א דברות אליהו ח"ו עמ' קצח-קצט {גוי - לאו}
א/א דברי יחזקאל (מישור) עמ' תסג
א/א דובר מישרים
א/א דינא דמלכותא (שור) עמ' תשעז
א/א דליית הכרם עמ' תתתלא {לא תגנוב}
א/א דעת מרדכי ח"א דף צא ע"ב
א/א הלכה פסוקה ח"א - ברור הלכה עמ' כה {לח"מ}
א/א הלכה רבה ח"א עמ' 309-310, 237
א/א הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' רל
א/א התורה והמדינה ח"ד עמ' י-יא
א/א התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' רסז {לח"מ}
א/א וגר זאב עמ' שכח-שכט
א/א ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' פא
א/א זבח שלמה ח"ג עמ' צה, קא
א/א זכר יצחק (תשח) סי' עו אות ב {הפקעת הלוואתו}
א/א חוות יאיר סי' עט, קצג
א/א חזון יחזקאל ב"מ פ"י ה"ג
א/א חי' הגרי"ח עמ' צד
א/א חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' קלז, רכ, מכות עמ' רכב
א/א חי' עזיאל
א/א חי' ר' חנוך הענאך עמ' רא
א/א חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' רסו {מ"מ}
א/א חי"ז עמ' 205 הערה 4, עשרה בטבת תשמה סט"ו
א/א חסדי דוד ח"ד עמ' קמז
א/א חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' נג עמ' קסז {מ"מ}
א/א יבול היובלות עמ' 370, 373
א/א יד דוד (דהן) עמ' כט
א/א יד יצחק (הכהן)
א/א ידות נדרים השלם עמ' ריג {גוי}
א/א יהדות בין דת למוסר עמ' 148-149 {מגוי}
א/א יחי ראובן (נאוי) עמ' ט
א/א כבודה של תורה א עמ' מח
א/א כטל אמרתי עמ' קמו
א/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תפח
א/א כלי שרת סי' יז, מז
א/א כללי קלב"מ (תשנא) עמ' קסא-קסב
א/א כללי קלב"מ (תשסז) עמ' שג
א/א כתר נהורא עמ' קפה
א/א להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' קנה
א/א להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קפב {לח"מ - ע"מ למיקט}, קפג {מקטן}
א/א להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' קיח {לח"מ}
א/א להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' פד
א/א להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' קלג
א/א לפלגות ראובן ח"ג דף קו ע"ב
א/א לקוטי שיחות חי"ב עמ' 115 הערה 7
א/א לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק סי' יז ס"ק ג
א/א לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' צט
א/א מאור למלך ב"ק עמ' קיז
א/א מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' רטו
א/א מאיר נתיבים עמ' 129
א/א מגילת ספר לאוין דף עח ע"ג
א/א מגן שאול (קצנ') עמ' רכב
א/א מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' קכו, ח"ב עמ' תקב
א/א מהרי"ט אלגזי דף י ע"ג
א/א מהרי"ט אלגזי פ"ב אות יז או"ק ו
א/א מוריה גל' קפא עמ' קא {מ"מ}
א/א מחנה חיים ח"ב עמ' צג
א/א מחקרי ארץ ח"א חו"מ סי' ה
א/א מטה אשר כאן, ודף צג ע"ב
א/א מטרה המקדשת את האמצעים עמ' 17 {לח"מ}
א/א מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' תלו {מ"מ}
א/א מנחת אשר ב"ק עמ' קעו-קעז
א/א מנחת חינוך ח"א עמ' רג {מנין המצות}, רעז, ח"ב עמ' רטז {לח"מ}, רעב, רעה, ח"ג עמ' ש,
א/א מנחת יוסף ח"א עמ' קמה
א/א מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תלו {לח"מ}
א/א מסורה ח"ז עמ' מט
א/א מעיני המים
א/א מעשה אברהם דף רכב ע"א
א/א מצות ראיה עמ' מא
א/א מצעדי גבר ב"ק סי' מד אות ב, סי' נג (ב) אות א
א/א מצעדי גבר קדושין סי' י
א/א מקור ישראל דף סה ע"ב {גוי}
א/א מראה אש ח"א עמ' סג, ח"ב עמ' רמז
א/א מראה הנוגה [הלכות יו"ט (מהרי"ט אלגזי) דף לב ע"ב]
א/א מרכבת המשנה מהדו"ב
א/א משאת המלך (תשסז) עמ' טז
א/א משאת המלך ח"א סי' לב {מגוי}, מז {חייבתו תורה}, ח"ד סי' תסד {לא לוקה}
א/א משאת מרדכי ב"ק עמ' רסה, שלב
א/א משאת מרדכי מכות עמ' ק
א/א משאת משה (חברוני) פסחים סי' לח עמ' 114, נח
א/א משכיל ליהודה עמ' קב-קג {כי ניתן לתשלומין}
א/א משמרת חיים ח"א עמ' קט
א/א משנה הלכות ח"ח סי' רלה
א/א משנה הלכות ח"ט סי' שעד {קטן}
א/א משנה הלכות מהדו"ת ח"ד עמ' ריח
א/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תפה
א/א משנת חיים במדבר עמ' נ
א/א משנת יעקב כאן
א/א משנת יעקב עבודה עמ' שלא
א/א משנת יעקב קנין עמ' עח {אין לוקים}
א/א משנת יעקב קרבנות עמ' קנט
א/א משנת משה מגילה עמ' קלב
א/א משנת שמחה
א/א משפט שלמה (זפרני, תשנה) סי' א סעיף ג ס"ק ב
א/א נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' מא, אהע"ז ח"ב עמ' שיא
א/א נועם חט"ז עמ' נ
א/א נזר אברהם מכות ועדות עמ' קסא
א/א נזר אברהם שבת-ביצה עמ' קעז
א/א נחל יצחק (תשעב) ח"ד עמ' ב {לח"מ}
א/א נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"א סי' ל אות ט
א/א נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' לח אות א
א/א ניר לדוד
א/א נר דוד ח"ב עמ' רפב
א/א נר מצוה (ואלק) שרשים דף יב ע"א {גזל גוי}, כו ע"ב {כלשהוא}
א/א נתיבות מאיר (שלאף) עמ' מג
א/א נתן פריו ב"מ עמ' קנב, רכה, רכט, רסה, רעז, רצו, שג
א/א נתן פריו סוגיות ח"א עמ' לח, מב
א/א סוכה וארבעת המינים עמ' 11, 15-14, 37, 40, 45-44, 91-90, 98, 119-116, 161
א/א עבד המלך (תשסט) עמ' תעו
א/א עטרת יעקב עמ' רכ, רלג-רלד, רלו, רלח
א/א עין חיים ח"א עמ' קמ {חיוב השבה לגוי}
א/א עין חיים ח"ב עמ' רכח
א/א עליות משה (תשנב) ח"א עמ' רעד
א/א עליות משה (תשעו) ח"א עמ' קח {מנין המצוות}
א/א עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תרנ-תרנא
א/א ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' ד, יח, יט, כז, עא-פז
א/א פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' רחצ
א/א פרי האדמה ח"ב
א/א פרי משה עמ' כא-כב, נו
א/א פרי שמואל מכות עמ' קכא
א/א פרשת השבוע (תשעב) ח"ג עמ' 48
א/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' רכד
א/א קובץ זכרון (קוסובסקי) עמ' לב
א/א קונטרסי שעורים ב"ב דף 58
א/א קונטרסי שעורים ב"מ שעור כב אות ב
א/א קונטרסי שעורים ב"ק שעור יז אות יג, טו
א/א קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' ג {גוי}, כו-כח {כלשהו}, שמות עמ' צט {לח"מ}
א/א קרית מלך
א/א רנת יצחק יהושע עמ' עב {גזל גוי}
א/א רנת יצחק משלי עמ' לב
א/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רמב
א/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' שטז, שלט, שמא-שמב
א/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' לט, מא, ח"ב עמ' קלו
א/א שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' קנב {ניתן לתשלומין}
א/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ה קונטרס המצוות סי' מה
א/א שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' רכה
א/א שדה הארץ ח"ג דף נב ע"ד {גוי}
א/א שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' טז
א/א שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' יד
א/א שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' א
א/א שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' רכ
א/א שי למלך עמ' רנח
א/א שירת דוד (תשסג) עמ' רצה, רצט, שו
א/א שירת דוד ב"מ עמ' רצה, רצט, שו
א/א שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קס
א/א שם מרדכי עמ' 189 {מנין המצוות - דין הגנב - לא הזכיר חיוב השבה}
א/א שם משמואל פרשת תולדות שנת תרע"ג {גוי - מהתורה}
א/א שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' רלג {מ"מ}, אהע"ז עמ' צא, חו"מ עמ' עט
א/א שמרו משפט ח"ב עמ' רעט-רפ
א/א שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 358
א/א שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' קיא
א/א שעורי הגרב"ד ב"ק ח"ב עמ' קכא, קכו
א/א שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' שסא
א/א שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"ב עמ' כ
א/א שעורי הגרד"ש ב"ק סי' נג ד"ה ברמב"ם וד"ה ויעוין, סי' נד ד"ה משא"כ, סי' נז אות א ד"ה ויש
א/א שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' תמ-תמא
א/א שער המלך ח"ב עמ' שמו, טעם המלך ח"ב עמ' שלח
א/א שער יהודה
א/א שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קעז
א/א שערי זיו ח"א דף מז ע"א
א/א שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' תט-תי {ניתן לתשלומין}
א/א שערי טהר ח"ו סי' מח אות ב, ח"ח סי' קיט אות ז
א/א שערי יצחק (תשיז) עמ' נא
א/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 25
א/א שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' של
א/א שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' תצט {גוי}
א/א שרי המאה ח"ד עמ' 60
א/א שרידי אש ח"א עמ' קסט
א/א תבואות שמש דף עז ע"ב {הפקעת הלוואתו}
א/א תורה שלמה שמות פכ"ב אות נט
א/א תורת דניאל עמ' 1, 15
א/א תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' רכ
א/א תורת ירוחם ח"ב דף סח
א/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' יח
א/א תחומין ח"ח עמ' 188
א/א תחומין חכ"א עמ' 104
א/א תנובת ציון דף פז ע"ד
א/א תפארת ציון (ריבקין) סי' יב אות א
א/ב אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' צ {מ"מ}
א/ב אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' פט אות א
א/ב אבני ציון ח"ג עמ' קא
א/ב אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' רטו, רכו, תסט
א/ב אבנים יקרות עמ' קנט
א/ב אוהב מישרים עמ' קע {גונב ע"מ לשלם}, רסז {מ"מ}
א/ב אוצמפה"ת ב"מ כז ע"א הע' 207 {מ"מ}
א/ב אוצמפה"ת ב"מ סא ע"א הע' 166 {מ"מ - חצי שיעור}, 337 {לחם יהודה}, 339 {לחם יהודה}
א/ב אוצמפה"ת ב"מ סא ע"ב הע' 29, 33, 34, 42, 46, 54-62
א/ב אוצרות הרמב"ם
א/ב אוצרות יהושע עמ' קנט {מ"מ}
א/ב אור הישר
א/ב אור יעקב סנהדרין דף סה ע"ג
א/ב אור ליהודה (תשנט) עמ' תצא {ע"מ להחזיר}
א/ב אחר האסף עמ' תסג
א/ב אמונה ומסחר עמ' יד
א/ב אמונת עתיך גל' 125 עמ' 34 {בגדי ישע}
א/ב אמרי בינה (אוירבך) - בב"ח סי' ב ד"ה ועיין {מ"מ}
א/ב אמרי בינה (אוירבך) - יו"ט סי' כא [ז] ד"ה ולא {מ"מ}
א/ב אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' ז אות י {מ"מ}
א/ב אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' ז אות ב
א/ב אנצי"ת ע' גנבה הע' 13, 14, 16-18, 22-24, 27
א/ב אפיקי מים ח"א סי' כ-כא
א/ב ארחות משפט עמ' מד {מ"מ - חצי שיעור}
א/ב אריה ליש עמ' פה
א/ב ארעא דרבנן (תשעט) עמ' צא {מ"מ}, ריד
א/ב אשר למלך
א/ב באהלה של תורה או"ח סי' סה אות ב
א/ב באר בשדה עמ' תנד {אסור לגנוב דרך שחוק}
א/ב באר דוד ב"ק ח"ג סי' א אות ב, סי' ב אות א
א/ב באר מרים פ"ט ה"ט אות א-ב
א/ב בגדי ישע
א/ב בית אהרן (קארטשין) עמ' סב {מ"מ}
א/ב בית אהרן וישראל גל' מא עמ' קו {מ"מ - פחות משו"פ אסור משום חצי שיעור}, גל' עב עמ' כ {מ"מ - כל שהוא}, כא
א/ב בית דינו של שמואל עמ' 212
א/ב בית יעקב (טבשונסקי) סי' שנט סעיף ב
א/ב בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' יד אות ג
א/ב בית שערים או"ח סי' שמ
א/ב בכורי אברהם דף כג ע"ב {מ"מ - חצי שיעור}, עג ע"ב {כלשהו}
א/ב בכורי חיים ח"ה עמ' נד-נה
א/ב בנין ציון (עטלינגר) ח"ג סי' קנה
א/ב בנין שלמה (רבינ') סי' לו
א/ב ברור הלכה ב"ק ס ע"ב אחרי ציון ב, ב"מ סא ע"ב ציון א
א/ב ברית עולם (ולר) סי' טו אות ו
א/ב ברכת מרדכי ב"מ עמ' שכג
א/ב ברכת ראובן דף קכז ע"ב
א/ב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' תח
א/ב גדולי שמואל כתובות דף לב, ב"מ דף י, כז, ס, השמטות עמ' קצב
א/ב גוילין נצולין עמ' קנח
א/ב גור אריה (צרמון)
א/ב גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קס
א/ב דבר אהרן חו"מ סי' לב
א/ב דבר יהושע (שו"ת) ח"ג חו"מ סי' ט {ע"מ להחזיר}
א/ב דברות משה סנהדרין עמ' תמד
א/ב דברות משה קידושין סי' כג הערה פח, ב"מ ח"א סי' לא הערה מד, ח"ב סי' מט ענף ב
א/ב דברי חיים (אוירבך) גניבה סי' ב ד"ה ועיין(בהמ"ח) {מ"מ}
א/ב דברי יחזקאל (מישור) עמ' קכח {מ"מ}, רכט {מל"מ}
א/ב דברי יעקב (וישקי) ח"א עמ' קפ
א/ב דברי ירוחם סי' לד
א/ב דגלי יהודה דרוש א דף לו ע"א {מ"מ}
א/ב דרכי אהרן ח"א דף א ע"ג
א/ב הלכה פסוקה ח"א - ברור הלכה עמ' כה
א/ב הר המלך ח"ז עמ' תקלח-תקמג
א/ב התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' קיח {מל"מ}
א/ב התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' רסו
א/ב וגר זאב עמ' שכח-שכט
א/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' שכב
א/ב ויען דוד (וייס) ח"ב סימן רמז אות ב {כדי שלא ירגיל - הרי אסור מהתורה}
א/ב ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' קסג {דרך שחוק}
א/ב זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קצה
א/ב זהב התרומה מ"ש עמ' קצו
א/ב זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר א עמ' שיא
א/ב זכר ליעקב עמ' ס
א/ב זכרון יעקב ב"ק סי' יד אות ב {ע"מ להחזיר}
א/ב חוט המשולש - ברכי יוסף דף סד ע"א-ע"ב {מ"מ}
א/ב חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' קי עמ' רסג
א/ב חי' חתם סופר
א/ב חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קיח {מ"מ}
א/ב חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' רסה, רעג {מ"מ}
א/ב חיי נפש בראשית ח"א עמ' קמח {גוי}
א/ב חלקו של יוסף (זוסמנוביץ) סי' יג דף מח ע"ג, נ ע"ג-ע"ד, נא ע"ג {מ"מ - חצי שיעור}
א/ב חסדי דוד ח"ד עמ' קנז
א/ב חק לישראל נזיקין עמ' 10
א/ב חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' פח, צ
א/ב טבעת החושן ח"ד עמ' 224, משמרת חיים ח"א עמ' קט
א/ב טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 475
א/ב יבול היובלות עמ' 370
א/ב יד הלוי (לוין) דף ו ע"ד
א/ב יד יצחק (הכהן)
א/ב יהל אור דף ג ע"ד {מ"מ}
א/ב יחי ראובן (זסלנסקי) עמ' ס
א/ב יחי ראובן (נאוי) עמ' קכח
א/ב ימין משה
א/ב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קכח, תקע, תשנט
א/ב כנסת יעקב עמ' יב
א/ב כתר אפרים עמ' צ
א/ב כתר נהורא עמ' קפה
א/ב לב מבין
א/ב להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' קנג ע"ב
א/ב להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קפב
א/ב לחם יהודה
א/ב למודי ה' (תקמז) דף ק ע"א
א/ב למודי ה' (תשפא) עמ' צט
א/ב לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' קעט
א/ב לקוטי שעורים (שטיין) פסחים (תשמח) סי' ח אות ב-ג {מ"מ - כל שהוא}
א/ב מאור למלך ב"ק עמ' קיח {מ"מ}
א/ב מאור למלך נדרים עמ' קה {מ"מ}
א/ב מאור למלך סוכה עמ' קכב {מ"מ}
א/ב מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף פה ע"ג
א/ב מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' סו
א/ב מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' ריח
א/ב מוריה גל' רכט עמ' נט {מ"מ - חצי שיעור}, פה {מ"מ - ח"ש}
א/ב מחנה חיים ח"א סי' סז דף קה ע"ב {כל שהוא}
א/ב מטה אהרן שבועות עמ' רלה-רלו
א/ב מטה אשר
א/ב מי באר (אופנהיימר) דף י ע"ד
א/ב מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' תלג {מ"מ}
א/ב מים שאובים עמ' תרה
א/ב מלחמת יהושע עמ' לג {רמב"ם}, קמח {מ"מ}
א/ב מנחה טהורה דף ל ע"ג
א/ב מנחת אהרן (בריסק) דף נד ע"ב
א/ב מנחת אלימלך עמ' קצז
א/ב מנחת אשר פסחים עמ' כב, קנד
א/ב מנחת בצלאל (תשלז) עמ' קפא
א/ב מנחת חינוך ח"א עמ' רעז, ח"ב עמ' נב, רטז-ריז, רכא
א/ב מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תלו {לח"מ}
א/ב מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' יאוש {שעה"מ}
א/ב מנחת שלמה (לוין) עמ' רכה {כלשהוא מהתורה}
א/ב מעין חיים ח"א עמ' קנה, קנח, קס
א/ב מעשה אברהם דף קצח {הלכה למשה (אמריליו)}
א/ב מצווה ועושה ח"א עמ' רלב
א/ב מצות ראיה עמ' רט
א/ב מצעדי גבר קדושין סי' י אות ב-ג, ה, ז
א/ב מצעדי גבר שבת סי' ו אות ב
א/ב מקור ישראל דף קטז ע"ד
א/ב מרגליות הים סנהדרין קח ע"א אות יח {כ"מ}
א/ב משא בני קהת
א/ב משאת כפי עמ' מז
א/ב משאת משה (חברוני) פסחים סי' לח עמ' 114
א/ב משה מבחוריו דף יב ע"ג, יג ע"א {כלשהוא}
א/ב משכנות הרועים (אלחאיק) מע' ג אות לג
א/ב משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' קפד
א/ב משנה הלכות ח"ב דף צד, ח"ח סי' רלה, ח"ט סי' שיח
א/ב משנה הלכות ח"ה סי' רצא {מ"מ - חצי שיעור}
א/ב משנה הלכות ח"ו סי' רצט {חצי שיעור}
א/ב משנה הלכות ח"ח סי' רלה
א/ב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תק
א/ב משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' נא {למיקט}
א/ב משנת חיים במדבר עמ' נ
א/ב משנת חיים ערכין עמ' תרצ
א/ב משנת יוסף דרשות ח"א עמ' שכט {כ"ש}
א/ב משנת יעקב עבודה עמ' של
א/ב משנת יעקב עמק פא-פה
א/ב משפט הקנין ח"א עמ' ר
א/ב משרת משה (עטייה)
א/ב נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' קמט {מ"מ}
א/ב נועם ח"ט עמ' רה
א/ב נפתולי נפתלי דף מג {מ"מ - חצי שיעור}
א/ב נר מצוה (ואלק) שרשים דף יב ע"ב {כלשהו}
א/ב נתיבות מרדכי גיטין עמ' תקלז
א/ב נתיבות מרדכי קדושין עמ' של {מ"מ}
א/ב נתיבי ים קדושין עמ' רי
א/ב נתן פריו ב"מ עמ' קנג, קעה, תכח
א/ב נתן פריו גיטין עמ' סה, סו
א/ב נתן פריו הל' נדה עמ' א
א/ב נתן פריו חנוכה עמ' י {מ"מ}
א/ב נתן פריו סוכה עמ' קסב, קעט, רפד
א/ב ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' רמז
א/ב ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תקנב {מ"מ}
א/ב סדר יעקב ח"ב לדף סט ע"א (ד"ה אמרוטי) {מ"מ}
א/ב סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קס
א/ב סוכה וארבעת המינים עמ' 13, 49-47, 51, 54, 56, 58, 63, 70, 73, 90, 100, 118-117, 405
א/ב סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' נא-נה
א/ב עבודת מתנה עמ' רעט
א/ב עדות ביעקב (ריינס) עמ' קנה-קנו {ע"מ למיקט}
א/ב עטרת יעקב עמ' רלב, רלה
א/ב עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' קנה {מ"מ}
א/ב עיון בלומדות עמ' קכט
א/ב עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' שכט {מ"מ}
א/ב עין חיים ח"ב עמ' קפה {כל שהוא}
א/ב עיר מקלט עמ' יג
א/ב עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תרנא
א/ב ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' ו, יט, עה
א/ב פחד יצחק (זס') עמ' סג-סד
א/ב פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' כב {מ"מ}
א/ב פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' רצו
א/ב פנס שלמה
א/ב פרי חיים (הליר)
א/ב פרי משה עמ' סד
א/ב קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' קמא {מ"מ}
א/ב קהלת יעקב (אלגזי, שלוניקי) דף לט ע"ב
א/ב קובץ ביאורים (שפירא)
א/ב קובץ הערות (תשסג) סי' נב אות א {מ"מ}
א/ב קובץ זכרון (קוסובסקי) עמ' לא
א/ב קונטרסי שעורים ב"מ שעור כו אות יא
א/ב קונטרסי שעורים ב"ק שעור יב אות יג, שעור כג אות א
א/ב קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' צט, במדבר עמ' י-יא {גונב ע"מ למיקט}, מח-מט {כלשהו}
א/ב קרית מלך
א/ב קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' פה
א/ב ראשי בשמים (רבין) עמ' קנה {מ"מ}
א/ב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' שסו-שסז
א/ב רביד הזהב (אברך) דף נג ע"ג {כל שהוא}, נד ע"ד {מ"מ}, נה ע"א {מ"מ}, עב ע"ד, עד ע"ג
א/ב רביד הזהב (אברך) סי' לו אות א {כלשהו}, יא
א/ב רנת יצחק פ' חלק עמ' תנ
א/ב רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרפו
א/ב רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' קמה {שלא ירגיל עצמו}
א/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' סב, רכב, רנז, שלח, שמא, שמג
א/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קצג, שמה, תרנב
א/ב רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' לט, ח"ב עמ' קסז
א/ב שאלת שלום (רבינ') דף לב ע"ב
א/ב שארית יהודה (בלום) דף קכה ע"א {מ"מ - פמש"פ}
א/ב שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' שפא {מ"מ - חצי שיעור}
א/ב שבט בנימין (טרכטמן) עמ' 69 {מ"מ}
א/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"ה קונטרס המצוות סי' יח
א/ב שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' רכה
א/ב שו"ע הרב הל' גזלה סעיפים א, ג, קו"א אות א
א/ב שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' תקד {מ"מ - ח"ש}
א/ב שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קסה, קעב
א/ב שושנת יעקב (הורוויץ) סי' שמח סעיף א
א/ב שיח ערב קידושין עמ' נ
א/ב שירת דוד (תשסג) עמ' רצט
א/ב שירת דוד ב"מ עמ' רצט
א/ב שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קס
א/ב שמחת מלך עמ' 16 {כל שהוא}
א/ב שמרו משפט ח"ב עמ' רעט-רפ
א/ב שנות חיים (אויסאיבל) רבית סי' ט בשולי הגליון ס"ק ד {מ"מ - חצי שיעור}
א/ב שנות חיים (קלוגר) עמ' קנו {מ"מ}
א/ב שנתון המשפט העברי חי"ג עמ' 338 {מ"מ}
א/ב שעורי הגרד"ש ב"ק סי' נג ד"ה והנה הרמב"ם
א/ב שעורי מצוות (מילר) דף טז ע"א {מ"מ - חצי שיעור}
א/ב שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' תקסח
א/ב שעורי ר' שמואל גיטין עמ' רלט {מ"מ}
א/ב שעורי ר"א ליכטנשטין פ' השואל עמ' 120
א/ב שער המלך - מעשה חושב ח"א עמ' ד
א/ב שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קעז
א/ב שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' שצה {מ"מ}
א/ב שערי חיים (שמולביץ) קידושין עמ' ח
א/ב שערי טהר ח"ב שער ד סי' כ אות ד, ח"ה שער ב סי' לב אות ג, ח"ח סי' יג אות א
א/ב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 387
א/ב שערי שאול פסחים עמ' ע, קכו
א/ב שערי שמחה (רפיש) דף כז ע"א {חצי פרוטה}
א/ב שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' תפט {מ"מ}
א/ב שערי תורה (לעוו) ח"ג דף ט ע"ב {מ"מ}
א/ב שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' לט
א/ב שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' ט, נא {מ"מ}
א/ב שרידי אש ח"א עמ' תקב
א/ב תבואת יקב (פרידמן) עמ' מא {דרך שחוק}, קה {כל שהוא}
א/ב תולדות יעקב (מאהלר) עמ' רי, שלה
א/ב תועפת ראם (גטיניו) דף עז ע"ב
א/ב תורה מציון שנה ט חוב' ב סי' ו דף כב ע"ב {שלא ירגיל עצמו - מדרבנן}
א/ב תורת הקנינים ח"א עמ' עז {מ"מ}
א/ב תורת השבת עמ' רט {כלשהו}
א/ב תורת ירוחם ח"א דף נח ע"ב, ח"ג דף נג ע"א
א/ב תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קמט {גונב ע"מ להחזיר או לשחוק פטור מכפל}
א/ב תורת נתן עמ' 11-12 {מ"מ}
א/ב תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תיב
א/ב תחומין ח"ז עמ' 275, ח"ח עמ' 188
א/ב תחומין חכ"א עמ' 102
א/ב תנופת זהב עמ' 297
א/ב תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' רנג
א/ב תפארת ציון (ריבקין) סי' יב אות ג, ה
א/ג אגרות משה אהע"ז ח"ד עמ' רסח
א/ג אוצמפה"ת ב"מ מב ע"א הע' 120
א/ג אוצמפה"ת ב"מ סא ע"ב הע' 4 {מ"מ}, 11 {לח"מ}, 83
א/ג אור הישר ב"ק נז ע"א, קו ע"ב, קח ע"ב
א/ג אמונת עתיך גל' 109 עמ' 37 {הערמה על חברת ביטוח}
א/ג אנצי"ת ע' גונב נפש הע' 79, ע' גזל הע' 57, ע' גנבה הע' 65, 66, 68, 69, 71, 72, 74, 75
א/ג באר דוד ב"ק ח"ג סי' ב אות ב, סי' נג אות ה
א/ג באר מים חיים (הלוי) דף פח ע"ב
א/ג באר מרים פ"ט ה"ט אות א
א/ג בגדי חמודות שמות פ"כ פסוק יג
א/ג בית יעקב (טבשונסקי) סי' שנ סעיף ט
א/ג בני יוסף (טנוג'י) דף לב ע"ב
א/ג ברור הלכה ב"ק עט ע"ב ציון ד
א/ג גור אריה ויקרא פ' ה הע' 159
א/ג גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל א סי' א
א/ג גניבה וגזילה - פרקי יסוד עמ' יט-כ
א/ג דברות משה ב"ק ח"א סי' לו ענף א, ד, ב"מ ח"א סי' מא הערה מח
א/ג דליית הכרם עמ' תתתלא {מ"מ} [צ"ל - ומזיין עצמו בשביל]
א/ג דרכי משפט - שומרים סי' ח סעיף ד
א/ג הלכה פסוקה ח"א סי' א הערה 127
א/ג זרע יצחק (לומברוזו) [הראב"ד גרס כגי' סמ"ג לאוין קכה]
א/ג חד וחלק ח"א דף כז ע"א {ראב"ד}
א/ג חוקי חיים (בורג'ל), חו"מ סי' שג סעיף ב {מ"מ}
א/ג חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' עג עמ' קפב
א/ג חק לישראל השבת אבדה עמ' 21, שומרים עמ' 759 {מ"מ}, 964, 965, 968 {מ"מ}
א/ג חקרי לב (שלוניקי) חו"מ ח"ב דף קנב ע"ב
א/ג לב בנים עמ' סג-סד
א/ג לקוטי שיחות חל"ב עמ' 115
א/ג מנחת חינוך ח"א עמ' קצו, רעו
א/ג מעגלי זהות יהודית עמ' 225
א/ג מצות כהונה סי' כ
א/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ג משאת מרדכי ב"ק עמ' רצה, שלב
א/ג משנה הלכות ח"ה סי' רצג
א/ג משנת יעקב
א/ג נחמד למראה ח"ד דף ד ע"ג {מ"מ}
א/ג נתיבות ירושלים על ירושלמי ב"ק פ"ד ה"ז ד"ה לכן
א/ג ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תשצא, תשצו
א/ג סוכה וארבעת המינים עמ' 12
א/ג עטרת יעקב עמ' ריח
א/ג ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' ב-ה, צט
א/ג פחד יצחק (זס') עמ' סד
א/ג פעמוני זהב סי' א סעיף ד
א/ג פרח שושן דף סב ע"א {לסטים מזוין}
א/ג פרשת השבוע (תשעב) ח"ג עמ' 46
א/ג קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' שעט
א/ג קונטרסי שעורים ב"ק שעור כ אות יד
א/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רמב, רנה-רנו
א/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' שטו, שלט
א/ג רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' קלה
א/ג שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תשמז
א/ג שערי זיו ח"ב דף יז ע"ד
א/ג שערי טהר ח"ו סי' מח אות ג
א/ג תחומין ח"ח עמ' 192
א/ד אור יצחק (הלר) בהקדמה, ועמ' קסה-קעב
א/ד אמרי בינה (אוירבך) - שו"ת ח"ב סי' ט(נ"א) [ב] ד"ה ומש"כ {מ"מ}
א/ד אמרי סופר עמ' י
א/ד אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' לב
א/ד אנצי"ת ע' גנבה הע' 144
א/ד באר מרים פ"ט ה"ט אות א
א/ד גניבה וגזילה - פרקי יסוד עמ' יח
א/ד דברי חפץ עמ' קלא
א/ד הדר איתמר עמ' קעו {כשיעור שביקש לחסר את חברו}
א/ד הערות ר"י קופרמן למשך חכמה דברים כב יט
א/ד זרע יצחק (לומברוזו) [עי' הל' שאלה פ"א ה"ה]
א/ד מבוא למשנה תורה עמ' 127
א/ד מלך ישראל עמ' 633
א/ד מרחשת ח"ג סי' ל אות ו
א/ד משנה הלכות ח"ה סי' רצג
א/ד עיוני פרשה שמות עמ' 118 {מפסיד כשיעור שביקש לחסר}
א/ד קונטרסי שעורים ב"ק שעור יט אות ד, יג
א/ד קרית מלך
א/ד תורה ודעת (מינצברג) תשסה-תשסו עמ' קנה {כשיעור שביקש לחסרו}
א/ה אוצמפה"ת ב"מ סא ע"ב הע' 12 {לחם יהודה}
א/ה בנין אפרים עמ' קטז, קיח, קכג
א/ה זכרון יעקב ב"ק סי' נה אות ד
א/ה להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קפג {מיתומים}
א/ה מחנה יוסף (תשעב) סי' עו אות יא
א/ה מטה אשר
א/ה מלאכת שלמה (חכים)
א/ה מצודת דוד (שפרבר) עמ' צז-צח
א/ו אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' לב
א/ו אנצי"ת ע' ארבעה וחמשה הע' 2, 61, ע' גנבה הע' 147
א/ו בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' קו, קכא
א/ו בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' קיב-קיג
א/ו בחיר חיים
א/ו בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' רכג, רנה
א/ו ברור הלכה ב"ק סז ע"ב ציון ז
א/ו גניבה וגזילה - פרקי יסוד עמ' יח
א/ו זאת ליעקב שמות עמ' תיב
א/ו יד המלך (לנדא)
א/ו מאיר נתיבים עמ' 314
א/ו משא יד ח"א עמ' קמא {חיוב דו"ה על הגניבה}
א/ו משאת מרדכי ב"ק עמ' רצד
א/ו משיב נפש (גרוס) ח"ב עמ' נג-נה
א/ו משנת יעקב
א/ו ניצוצי אש עמ' שלב
א/ו ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' ח-ט, קכג
א/ו פני משה (שלז')
א/ו קובץ ביאורים (שפירא)
א/ו קרן הצבי מצוה פג אות א
א/ו שאלת שלום (רבינ') דף לב ע"ד
א/ו שעורי הגרב"ד ב"ק ח"ב עמ' קב
א/ו שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' רפה
א/ו שערי טהר ח"ה שער ב סי' ב אות ב
א/ו שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 334
א/ז אבן האזל
א/ז אהלה של תורה ח"ב עמ' רסב
א/ז אוצמפה"ת ב"מ סא ע"ב הע' 65-66 {הגהמ"י}
א/ז אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' נה
א/ז אנצי"ת ע' אשה הע' 345, ע' גנבה הע' 186, 189, 192
א/ז ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ד עמ' קעה
א/ז דברי משה (ברנשטיין) ב"ק עמ' מא {אשת איש}
א/ז דליית הכרם עמ' תתתלא {כ"מ} [צ"ל משלם כפל]
א/ז חוקת עולם עמ' 78
א/ז יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ה ה"א ס"ק ד {מ"מ}
א/ז מחזה אברהם (בוטון) דף קמב ע"ב {הלכה למשה (אמריליו)}
א/ז מטה אשר כאן, ודף נג ע"ד, נד ע"ג
א/ז מלך ישראל עמ' 704
א/ז מנחת חינוך ח"א עמ' רפ
א/ז מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' ה
א/ז משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' רז
א/ז משפטים לישראל עמ' שמב
א/ז פד"ר חט"ז עמ' 190
א/ז קרית מלך
א/ז שו"ת הרדב"ז סי' אלף ש
א/ח אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 280
א/ח אות לישועה דף יד ע"ג
א/ח איים בים ב"ק סי' פט אות א
א/ח אנצי"ת ע' גנבה הע' 197, 198, 203
א/ח אפר קדשים עמ' קג
א/ח באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פ"ו ה"ג באר שרים אות יא
א/ח בדבר מלך חט"ז עמ' שה
א/ח בית זבול ח"ג סי' ז
א/ח ברוך אומר חו"מ עמ' קלח*
א/ח גור אריה (צרמון)
א/ח גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל ג סי' יג
א/ח היכל מלך
א/ח המאיר לארץ
א/ח הרמב"ם כמחנך עמ' 218
א/ח חנוכת הבית עמ' קב
א/ח חק לישראל נזיקין עמ' 37, 212, עשיית עושר עמ' 9, 26
א/ח חקרי זמנים ח"ד עמ' ע
א/ח יד אפרים (ביליצר) - שו"ת עמ' עז
א/ח מטה אשר
א/ח מלאכת שלמה (חכים)
א/ח מנחת חינוך ח"א עמ' ריז
א/ח משאת מרדכי ב"ק עמ' שפ
א/ח משפטי ארץ ח"א עמ' 474 {אפילו הגדיל}
א/ח משרת משה (עטייה)
א/ח נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' מ אות ו
א/ח נתיבות חיים (קארב) ח"ד עמ' שצב
א/ח ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' קכח
א/ח ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' עב
א/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שכא
א/ח ערך שי חו"מ סי' שמט סעיף א
א/ח פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' תרפג
א/ח צרור החיים (יעקב)
א/ח קרית מלך
א/ח ריח השדה (חביב) סי' מ עמ' תלב
א/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקצד
א/ח שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' קנג
א/ח שו"ת מהר"ם פדוואה (תשעד) עמ' שיב
א/ח שלחן המלך
א/ח שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' שעב
א/ח שעורי הגרד"ש ב"ק הערה 207
א/ח שער משפט סי' שמט ס"ק ב
א/ח תשובה שלמה אהע"ז סי' מא
א/ט אבן האזל (גם בהשמטות)
א/ט אהל אבות ב"ק סי' ג ס"ק א-ב, סי' כג
א/ט אור יצחק (הלר) עמ' קטז-קיז, קסב-קסג, קסט-קע, קעב
א/ט איים בים ב"ק סי' ז אות ה
א/ט ארזא דבי רב יבמות עמ' מו
א/ט באר דוד ב"ק ח"א סי' ז אות ה, סי' כט אות ג
א/ט באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פ"א ה"א מושב שרים אות ז
א/ט בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' ה, י
א/ט בית יעקב (טבשונסקי) סי' שמט סעיף ד, סי' תכד סעיף ד
א/ט בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' פד
א/ט בן אשר סי' כז אות ב, ה, ז-ח
א/ט ברור הלכה ב"ק ד ע"א ציון א
א/ט ברכת מרדכי ב"ק עמ' לט
א/ט גדולי שמואל ב"ק דף ד ע"א
א/ט דברות משה ב"ק ח"א סי' ב ענף ג
א/ט דברות צבי חי"א סי' כו אות ה-ו
א/ט דברי משה (ברנשטיין) ב"ק עמ' לה, מא
א/ט דברי סופרים (תנש"א) עמ' כג
א/ט דגל ראובן ח"ג סי' כט
א/ט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קיט
א/ט חוקת עולם עמ' 267 {עבד - השמיט אמה}
א/ט חזו"א ב"ק סי' ג ס"ק א
א/ט חזון יחזקאל ב"ק פ"א ה"א
א/ט חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' ז עמ' סה, סח, סי' צט עמ' רמג
א/ט חי' הגר"ח החדש עמ' שנו
א/ט חי' הגרנ"ט סי' קיב
א/ט חי' ר' חיים הלוי דף צד
א/ט חק המלך
א/ט טבעת החושן ח"ה עמ' רנו, מלואי אבן - שו"ת עמ' רפ
א/ט יגיעת ערב ב"מ עמ' רנט
א/ט ישא מדברותיך קדושין עמ' תקכו, תקכח
א/ט לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק סי' טו ס"ק ב
א/ט לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' פח
א/ט מאור למלך ב"ק עמ' ב, לז-לח, מ, קטו, קלו
א/ט מחנה יוסף (תשעב) סי' סד אות א
א/ט מנחת חינוך ח"א עמ' רפ
א/ט מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' סא
א/ט מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' שנג
א/ט מעדני ארץ כלאים עמ' קפד {שאם יכעיסנו רבו}
א/ט מצעדי גבר ב"ק סי' יב אות א-ב, סי' כד אות ב
א/ט משאת מרדכי ב"ק עמ' ח
א/ט משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תנז
א/ט משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' עו
א/ט משנת יעקב כאן
א/ט משנת יעקב נזיקין עמ' ב {עבד}
א/ט משנת ר' אהרן ב"ק עמ' יא
א/ט נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' ח
א/ט סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' נה-ס
א/ט פני אברהם (פרלמן) דף צה ע"א
א/ט קהלות יעקב סנהדרין סי' א
א/ט קובץ ביאורים (שפירא)
א/ט קול אריה (שוורץ, תשעא) אהע"ז עמ' סא
א/ט קונטרסי שעורים ב"ב דף פ
א/ט קונטרסי שעורים ב"ק שעור ה אות ד-ה
א/ט קונטרסי שעורים קדושין שעור יז אות ו
א/ט קרן הצבי מצוה מג אות ה
א/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' כד
א/ט שיח אפרים עמ' ל {אין בעבדים שליטה}
א/ט שעורי הגרד"ש ב"ק סי' ז אות ב ד"ה והנה יתבאר וד"ה והנה לשון
א/ט שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' קו, קט
א/ט שעורי ר' חיים פנחס ב"ק שעור ה אות ב, ד
א/ט שערי זבולון או"ח ח"ג סי' לד ס"ק ד
א/ט שערי זיו ח"ב דף א ע"ג, ב ע"א
א/ט שערי חיים (שמולביץ) קידושין עמ' קמה
א/ט שערי טהר ח"ה שער ב סי' כב אות ג, ח"ח סי' יז אות א
א/ט שערי שאול ב"ק עמ' יז
א/ט תורת הנזיקין - ביאורים סי' צו
א/ט תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' טז, לב, סז, רצב
א/ט תפארת אברהם ב"ק עמ' כג
א/ט תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' תרל
א/י אור הלבנה (רובין) ח"ד עמ' קכז
א/י אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 280
א/י אנצי"ת ע' גנבה הע' 206, 208, 210
א/י בית הלל שנה ז גל' א עמ' עב {תוכחה}
א/י ברוך אומר חו"מ עמ' קלח
א/י הלכה פסוקה ח"א - ברור הלכה עמ' מה
א/י הרמב"ם כמחנך עמ' 58
א/י חק לישראל נזיקין עמ' 38
א/י כבוד מלכים (מרגליות)
א/י כבודה של תורה ח"ג עמ' קמב
א/י כללי המצוות (תאומים) עמ' קמו
א/י כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' נו
א/י לב מבין דף קלג ע"ב {חי' מחנ"א}
א/י מאורות הדף היומי ח"ה עמ' צה-צו
א/י מבוא למשנה תורה עמ' 127, 321
א/י מנחת חינוך ח"א עמ' רעה
א/י משפטי דרבנן עמ' פו
א/י משפטים לישראל עמ' רפא
א/י ס' הפרדס לרש"י עמ' שע
א/י פרי משה עמ' קד
א/י פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 207, ח"ב הערה 162
א/י קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' רע
א/י קרית מלך
א/י קרן הצבי מצוה מג אות ה
א/י שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' רעז
א/י שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' קנג
א/י שושנת יעקב (הורוויץ) סי' תכד סעיף ג
א/י שלחן המלך
א/י תחומין חי"ח עמ' 49-50
א/יא אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 266-270
א/יא אבן מלוכה (ברון, תשעז) עמ' 362-365
א/יא אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' תרמב {או"ש}
א/יא אולם המשפט סי' שנד סעיף א {מ"מ}
א/יא אוצמפה"ת ב"מ מג ע"ב ח"א הע' 12, 15, 39
א/יא אור יצחק (הלר) עמ' קמח, קנט {השמיט חיוב השבה}
א/יא אור ליהודה (תשנט) עמ' תעב {לידה אינה שינוי}, תעד, תעז-תעט
א/יא אמרי בינה (אוירבך) - שו"ת ח"א סי' יב [כב] ד"ה ומה
א/יא אנצי"ת ע' ארבעה וחמשה הע' 56 {או"ש}, ע' גנבה הע' 154 {מ"מ}
א/יא אש תמיד עמ' תג
א/יא באר דוד ב"ק ח"ג סי' כ אות ג-ד
א/יא באר מים חיים (נוסינזון) ב"ק דף צג
א/יא באר שרים (ליפשיץ) הל' אישות פי"א עמ' מא
א/יא בית זבול ח"ה עמ' קח
א/יא בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' רסו, רעה
א/יא בן ידיד
א/יא בנין דוד (טאוב) ח"ג עמ' פח
א/יא ברור הלכה ב"ק סה ע"א ציון א, צה ע"ב ציון ב
א/יא ברכות חיים ח"א עמ' צג
א/יא גדולי שמואל ב"ק דף צה {או"ש}
א/יא גניבה וגזילה - פרקי יסוד עמ' כב
א/יא דברות משה גיטין עמ' תקסט, ב"ק ח"ב סי' סה ענף ה, ב"מ ח"א סי' כב ענף ב, ב"מ ח"ב סי' סח ענף ה, ב"ב ח"א סי' כה ענף ב
א/יא דברי חיים ח"ב יו"ד סי' קט
א/יא דברי משפט - חי' מהרי"א סי' שנד אות א
א/יא דברי משפט סי' רצא סעיף א {לח"מ}, סי' שנג סעיף א, סי' שנד סעיף א-ב
א/יא החזקה במשפט העברי עמ' 110
א/יא הר המור
א/יא הרי בשמים (הורוביץ) ח"ה עמ' קלז
א/יא חזו"א על הרמב"ם
א/יא חזון יחזקאל ב"ק פ"ז ה"ה {או"ש}
א/יא חי' הרי"ם ב"ק עמ' כט
א/יא חי' תורה בהל' גניבה (קפלן) עמ' 12 {לידה וגזיזה אינו שינוי}
א/יא חיים ומלך
א/יא לב ים גיטין עמ' שכ {שבח שלפני יאוש - לבעלים}
א/יא לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' מט אות יא-יב
א/יא לחקרי הלכות סי' קמב
א/יא מאור למלך ב"ק עמ' קיט {או"ש}, קמז {לח"מ}
א/יא מטה אשר כאן, ודף צד ע"א
א/יא מנחת חינוך ח"ג עמ' שעא
א/יא מצעדי גבר ב"ק סי' נד אות ב
א/יא מראה איש ח"א יו"ד עמ' קנד
א/יא מרחשת ח"א קונט' יאוש אות ב
א/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
א/יא משאת מרדכי ב"ק עמ' שלב
א/יא משנת ר' אהרן ב"ק עמ' קסו, קסח, קעג, קעט
א/יא משפטי אמת עמ' תנה, תנז, תנח
א/יא עבד המלך (תשא)
א/יא עבודת מתנה עמ' קמח
א/יא עין יצחק תנינא ח"ב עמ' קצג
א/יא עמק שאלה (טברסקי) עמ' רסג, רסה {מגדל עוז}, תתא
א/יא ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' מג, נו-נז, ריא
א/יא ענפי ארז (זי') דף לב ע"ד
א/יא פרי חיים (הליר)
א/יא פרי משה עמ' קד, קיט {לח"מ}, קכה
א/יא קונטרסי שעורים ב"ק שעור יט אות טז, שעור כב אות י
א/יא קרבן אשה
א/יא שארית יוסף (תשמד) באור חו"מ הערה 271
א/יא שושנת יעקב (הורוויץ) סי' שנד סעיף א {ראב"ד, לח"מ ושעה"מ}
א/יא שם מרדכי עמ' 172 {כרבה}, 187, 191
א/יא שעורי הגרד"ש ב"ק סי' נח אות ב ד"ה שיטת, סי' ס אות א ד"ה בגמ' וד"ה ואף, והערה 195
א/יא שער המלך ח"ב עמ' שכז, שנא
א/יא שערי זיו ח"ב דף לא ע"ב וע"ד, מב ע"ג
א/יא שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 179
א/יא שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 313
א/יא שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 321
א/יב אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' ק
א/יב אבני ציון ח"ג עמ' קמ
א/יב אהלי יהודה (הכהן) דף מא ע"ג
א/יב אהליך יעקב ב"ק סי' ד ס' לח
א/יב אור הישר [עונג יו"ט סי' כט, דברי ריבות סו"ס קכו]
א/יב אור יצחק (הלר) עמ' קנא-קנב
א/יב אורח המועדים (תשסח) עמ' שיג {יאוש לא קונה}
א/יב אנצי"ת ע' גנבה הע' 150, 152
א/יב בית אהרן (סוויאדישץ) דף לג ע"ג, לה ע"ב
א/יב בית מלך (חב"ד) עמ' 106
א/יב בנין דוד (טאוב) ח"ג עמ' פח
א/יב ברור הלכה ב"ק סו ע"א ציון ג
א/יב בריכת המלך עמ' עה-עו
א/יב ברכות חיים ח"א עמ' צג
א/יב גדולי ציון (תשנב) עמ' שלג {צריך להחזיר דמים}
א/יב דברות אליהו ח"א עמ' פה {יאוש}
א/יב דברי ריבות (תשעב) עמ' קפה
א/יב דברי שלמה (שלם) דף יא ע"ג
א/יב החזקה במשפט העברי עמ' 110, 112
א/יב זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' רצב {כשעת הגזילה}
א/יב זכרון שלמה (קליין) עמ' קצז-קצח {שעה"מ}
א/יב חד וחלק ח"ב דף לז ע"ג
א/יב חזו"א ב"ק סי' טז ס"ק ג
א/יב חזו"א על הרמב"ם
א/יב חי' ר' חיים הלוי דף נז
א/יב חק לישראל השבת אבדה עמ' 89
א/יב לב איש עמ' תלה
א/יב לחקרי הלכות סי' תלב
א/יב מנחת חינוך ח"ב עמ' נג
א/יב מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' שנח
א/יב מעיני החכמה ח"א אות רא {יאוש לא קונה}
א/יב מצעדי גבר ב"ק סי' נג (ב) אות א
א/יב מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' קו
א/יב מקנת חיים עמ' קיז
א/יב מראה אש ח"ב עמ' רמו
א/יב מראה עיני הכהן דף עח ע"א, עט ע"א, פ ע"א {יאוש לא קונה}
א/יב מרבה חיים סי' עב אות א
א/יב משאת מרדכי ב"ק עמ' שלא
א/יב משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' קפד
א/יב משנת יעקב נזיקין עמ' פח-צח, שא-שב
א/יב נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' קיב
א/יב ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תרסב
א/יב סוכה וארבעת המינים עמ' 16, 38, 523
א/יב עטרת יעקב עמ' רלז
א/יב עצי ארזים סי' כח ס"ק ב
א/יב פינות הבית דף קמג ע"ג
א/יב פרי משה עמ' קז
א/יב פרקי שליחות עמ' 176
א/יב קונטרסי שעורים ב"ק שעור כב אות ב
א/יב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' שפב
א/יב שו"ע הרב הל' גזלה ס"ו
א/יב שושנת יעקב (הורוויץ) סי' שנו סעיף ד
א/יב שלמי יוסף יומא ח"א עמ' תקנח
א/יב שעורי הגרד"ש ב"ק סי' סא ד"ה ברמב"ם
א/יב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 190
א/יב שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 321, 323
א/יג אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' מב
א/יג אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 270-272
א/יג אבן מלוכה (ברון, תשעז)
א/יג אור החיים בראשית לא פסוק לח
א/יג אור ליהודה (תשנט) עמ' תעו
א/יג אמרי סופר עמ' טו-טז
א/יג אנצי"ת ע' ארבעה וחמשה הע' 167, 168, 180, 187, ע' גנבה הע' 177
א/יג בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' קיד
א/יג בית אהרן וישראל גל' קכה עמ' ס {טלה ונעשה איל}
א/יג בני שלשים עמ' קיא {כחושה והשמינה}
א/יג בנין דוד (טאוב) ח"ג עמ' פח
א/יג ברור הלכה ב"ק סה ע"א ציון א, סו ע"ב ציון ט
א/יג חי' הריצ"ד
א/יג טבעת החושן ח"ד עמ' קל
א/יג כרם יוסף ב"ק עמ' שיד
א/יג מאור למלך ב"ק עמ' קכט
א/יג מוריה גל' קפג עמ' סו
א/יג מנחת חינוך ח"א עמ' רעד, ח"ג עמ' שע
א/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
א/יג משארית יעקב עמ' מז
א/יג משאת מרדכי ב"ק עמ' רעב
א/יג משיב נפש (גרוס) ח"ב עמ' נח-סא
א/יג משנת יעקב נזיקין עמ' צח-צט
א/יג משנת ר' אהרן ב"ק עמ' קצח
א/יג משפטי אמת עמ' תסה, תסז
א/יג נחלת בנימין עמ' צח, קא
א/יג ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תרסב
א/יג עטרת צבי (דרבקין, תשמה) סי' נח עמ' קפט
א/יג עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ג עמ' סא
א/יג ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' 19, מה, נה
א/יג פנס שלמה
א/יג פרי אהרן (ברנשטיין) עמ' שלח
א/יג קובץ ביאורים (שפירא)
א/יג קונטרסי שעורים ב"ק שעור כ אות ה
א/יג רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' ריג
א/יג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' שטו, שסח
א/יג רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' קלה
א/יג שבט סופר (תשמו) עמ' קנו
א/יג שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' תקנט
א/יג שעורי הגרב"ד ב"ק ח"ב עמ' קלה, קנד
א/יג שעורי הגרד"ש ב"ק סי' מז אות א ד"ה אכן
א/יג תורת נתן עמ' 11 {שינוי ממילא}
א/יג תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' תשמב
א/יד אבי עזרי ח"ד
א/יד אבן האזל (גם בהשמטות סוף שופטים דף פב ע"א)
א/יד אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' מב
א/יד אבני חפץ ח"ג עמ' קיז
א/יד אבני ציון ח"ד עמ' יא
א/יד אגרות משה אהע"ז ח"ד עמ' רעג
א/יד אדרת המלך עמ' רעו-רפא
א/יד אוהב מישרים עמ' שצ
א/יד אוצמפה"ת ב"מ מג ע"א ח"ב הע' 4 {אהא"ז}, 8 {אהא"ז}
א/יד אוצר הרעיון והמחשבה (חייט) עמ' 119
א/יד אור האורים סי' מא אות ג (לב ע"ב)
א/יד אור יצחק (הלר) עמ' קצד {אהא"ז}
א/יד אור ליהודה (תשנט) עמ' תעה
א/יד אנצי"ת ע' גזל הע' 194 {אהא"ז}, ע' גנב הע' 8 {אהא"ז}, ע' גנבה הע' 87 {אהא"ז}, 169, 170
א/יד אפיקי ים ח"א דף צו
א/יד אפיקי מגינים ב"ק סי' כו
א/יד באר אלחנן עמ' נה
א/יד באר דוד ב"ק ח"ג סי' ט אות ב-ג, סי' כב אות ו
א/יד באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פ"ז הי"ג מושב שרים אות סב, סד {אהא"ז}
א/יד בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' קיז, קכג
א/יד בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' קיד-קטז
א/יד בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' קלט
א/יד בדי הארון (הכהן) עמ' 383
א/יד בית אהרן וישראל גל' ז עמ' כח {כפל כשעת הגניבה}, גל' עו עמ' כא-כה
א/יד בית אהרן וישראל גל' קיז עמ' נו-נז
א/יד בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' ריז {אהא"ז}, רמ, רמג, רמה {אהא"ז}, רנג, רנו {ר"ח הלוי}, רנט
א/יד בנין אב (שולמן) סי' מז אות ה
א/יד בנין דוד (טאוב) ח"ג עמ' פח
א/יד ברור הלכה ב"ק סה ע"א ציון א
א/יד בריכת ירושלים עמ' ה, ח
א/יד גבורת יצחק מכות עמ' פח
א/יד גדולי שמואל ב"ק דף קיא
א/יד גניבה וגזילה - פרקי יסוד עמ' קנט-קסג, קסה, קסח
א/יד דברות אליהו ח"א עמ' קה
א/יד דברות צבי חי"א סי' כו אות ו
א/יד דברי חיים (אוירבך) מים חיים סי' נב ד"ה ועוד
א/יד דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' רלא
א/יד הדרום ג עמ' 43
א/יד הר המלך ח"ב עמ' רפו-רפט
א/יד חזון יחזקאל ב"מ פ"ג ה"ו {אהא"ז}
א/יד חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' סד עמ' קסו, סי' סה עמ' קסח-קסט, קע {אהא"ז}, סי' צז עמ' רמ
א/יד חי' הגר"ח החדש עמ' שמב, תלז
א/יד חי' ר' חיים הלוי דף צה
א/יד טבעת החושן ח"ד עמ' קכט, 258
א/יד יגיעת ערב ב"מ עמ' מ, מב {אבי עזרי}, שיב, שיג {אבי עזרי}
א/יד יד ושם
א/יד יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רס
א/יד כללי קלב"מ (תשסז) עמ' קמב
א/יד לב בנים עמ' סה, שלד, תצב
א/יד לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק סי' טז ס"ק א
א/יד לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' צא
א/יד מאור למלך ב"ק עמ' קטו {אהא"ז}, קכ {אבי עזרי}, קכד, קכז, קכח {אהא"ז}, קכט, קלג, קלו {אהא"ז}, קלח, קלט {אהא"ז}
א/יד מנחת אשר ב"ק עמ' ב
א/יד מנחת יוסף ח"ב עמ' לד
א/יד מסורה ח"ז עמ' מד
א/יד מצעדי גבר ב"ק סי' מד אות ג, סי' מח אות ג-ה, (ב) אות ג, סי' מט אות א
א/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
א/יד משארית יעקב עמ' מז
א/יד משאת מרדכי ב"ק עמ' רע
א/יד משב יעקב ח"א
א/יד משיב נפש (גרוס) ח"ב עמ' ס, סב-סה
א/יד משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תקטו-תקיח
א/יד משנת יעקב
א/יד משנת ר' אהרן ב"ק עמ' קסט
א/יד משפטי אמת עמ' תנט, תס, תסח
א/יד משפטים לישראל עמ' שמב
א/יד נזר התורה שנה ד גל' א עמ' כט {אהא"ז}
א/יד נימוקי מלב"ם ב"ק סי' טו
א/יד ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תרסב
א/יד עולת שלמה ח"ב עמ' שי
א/יד עטרת צבי (דרבקין, תשמה) סי' נח עמ' קפט
א/יד עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ג עמ' סא
א/יד עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' קמה {אהא"ז}, קנד-קנה, ח"ב עמ' קפח
א/יד עליות משה (תשנב) ח"א עמ' רעד
א/יד עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תרנ
א/יד ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' 19, מה, נה
א/יד פני משה (שלז')
א/יד פרי משה עמ' ק, קו
א/יד פרי שמואל מכות עמ' קכב
א/יד צמח ארז עמ' רפב
א/יד קהלות יעקב ב"מ סי' כב אות ד
א/יד קובץ ביאורים (שפירא)
א/יד קונטרסי שעורים ב"ק שעור כב אות ה
א/יד קרבן ציון עמ' רעח
א/יד רשימות לב ב"מ סי' יב אות ב {כפל כשעת העמב"ד}
א/יד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' סט
א/יד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' צא, ש, שסח, תט, תיז, תקנא, תקסז, תקפו
א/יד רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' קלט
א/יד שחר אורך עמ' שלו-שלז, שמו
א/יד שעורי הגרב"ד ב"ק ח"ב עמ' י, קלט, קנא
א/יד שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"ב עמ' צח
א/יד שעורי הגרד"ש ב"ק סי' נב ד"ה והנה ברמב"ם
א/יד שעורי ר' שלמה עמ' רכט
א/יד שעורי ר' שמואל ב"מ ח"א עמ' רצד
א/יד תורה שלמה שמות פכ"ב אות נג
א/יד תורת הנזיקין - ביאורים סי' מ אות ב
א/יד תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קמה-קמו
א/יד תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' רמח, תשלא, תשלד, תשמב
א/יד תפארת ציון (שנידמן) עמ' כג-כד
א/טו אבי עזרי ח"ד
א/טו אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' כט, סג {ר"ח הלוי}
א/טו אהליך יעקב ב"ק סי' ג ס' ד
א/טו אור הישר [אור שמח הל' שכירות פ"י ה"ד, אור הישר ב"מ צז ע"א]
א/טו אור יצחק (הלר) עמ' שצ {אבי עזרי}
א/טו אור לישרים (שולמן) עמ' קפז-קפט
א/טו אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' נג
א/טו אנצי"ת ע' גזל הע' 194 {ר"ח הלוי}
א/טו אפיקי מגינים ב"ק סי' יז, לד
א/טו אפיקי מים ח"א סי' כא הערה 9
א/טו באר דוד ב"מ - שומרים סי' ח אות ח
א/טו באר דוד ב"ק ח"ג סי' כב אות ב-ו, סי' לג אות ד
א/טו בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' קטז
א/טו בינת דניאל ח"א עמ' קסג
א/טו בינת דניאל ח"ה עמ' עד, עו, פ, צב, צד {ר"ח הלוי}
א/טו בית זבול ח"ד עמ' פז
א/טו בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' רלא, רלה, רלח, רמז {ר"ח הלוי}
א/טו בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' שכה
א/טו בכורי חיים ח"ג עמ' צה
א/טו בני ציון (מיטובסקי, תרסח) סי' א-ג
א/טו בני ציון (מיטובסקי, תשסד) עמ' א, ג, ה
א/טו ברור הלכה ב"ק יא ע"א ציון ב, סה ע"א ציון א
א/טו ברכות חיים ח"ב עמ' רג, רט
א/טו ברכת ראובן דף קט ע"ד {מ"מ}
א/טו גניבה וגזילה - פרקי יסוד עמ' קעט
א/טו דברות משה ב"ק ח"א סי' ה ענף ד
א/טו דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' קעט
א/טו היכל התורה (פינצוק) חוב' ב עמ' טו-טז
א/טו הלכה רבה ח"א עמ' 155
א/טו הערות ר"ש אטלס לחי' הראב"ד ב"ק צז הערה לא
א/טו הר המלך ח"ח עמ' רסה ואילך
א/טו זכרון חי עמ' קיג {ראב"ד}
א/טו חזו"א ב"ק סי' ז ס"ק ה, סי' כ ס"ק ב
א/טו חזו"א על הרמב"ם
א/טו חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' סה עמ' קסט-קע
א/טו חי' ר' חיים הלוי דף צב
א/טו חי' ר"י אלמידה דף ב ע"ג
א/טו חק לישראל נזיקין עמ' 213
א/טו טבעת החושן ח"ה עמ' רנז
א/טו טהרת יו"ט חט"ו עמ' רד
א/טו יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' עט
א/טו מאור למלך ב"ק עמ' מט {הגהמ"י}, קיט {ר"ח הלוי}
א/טו מטה אשר
א/טו מנוחת משה דף קנז ע"ג {ראב"ד}
א/טו מנחה חדשה (חן טוב) דף ט ע"ב
א/טו מצודת בן ציון דף כב ע"ג {אם רצו הבעלים את השברים}
א/טו מצעדי גבר ב"ק סי' נב אות ד, סי' נג
א/טו מקורי הרמב"ם לרש"ש
א/טו מרחשת ח"ב סי' ל אות א
א/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
א/טו משארית יעקב עמ' נג
א/טו משאת מרדכי ב"ק עמ' לח, שכו
א/טו משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' קפה
א/טו משנת יעקב נזיקין עמ' קא-קה
א/טו משנת ר' אהרן ב"ק עמ' לג, קעו, קעח, ריט
א/טו נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' יז
א/טו נתיבות מרדכי ב"מ פ"א עמ' קכא, קמט {ר"ח הלוי}
א/טו ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' רסו
א/טו ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תרסב
א/טו סוכת דוד סוכה עמ' שב
א/טו עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' קפח {ר"ח הלוי}
א/טו עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' רד
א/טו עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תרמב, תרנג
א/טו ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' יא-יג, מ-מה {רמב"ם}, מו, סג {ר"ח הלוי}
א/טו פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' מט
א/טו פרי משה עמ' צד, קכב, קלא
א/טו פרי שמואל מכות עמ' קכב
א/טו קובץ ביאורים (שפירא)
א/טו קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' קעט, קפז-קצ, רנה-רנו
א/טו קונטרסי שעורים ב"ק שעור יט אות יז, שעור כב אות א
א/טו קונטרסי שעורים קדושין שעור יז אות ב
א/טו קרבן אשה
א/טו קרית מלך
א/טו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' צ
א/טו שחר אורך עמ' שלז {ר"ח הלוי}
א/טו שי למלך עמ' קכו
א/טו שם משמריה עמ' קיט, קכא, קלו
א/טו שעורי הגרד"ש ב"ק סי' נז
א/טו שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' קמד
א/טו שעורי ר"א ליכטנשטין פ' השואל עמ' 174
א/טו תורה שלמה שמות פכ"ב אות כא, נה
א/טו תורה תמימה שמות פ' כב אות לא
א/טו תורת איש לוי - שוה כסף ככסף עמ' כא
א/טו תורת חיים (ליבוביץ, תשסט) - הוספות סי' א עמ' קצ
א/טו תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קמ-קמא
א/טו תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' תשל
א/טז אהליך יעקב ב"ק סי' ד ס' כז
א/טז אור יצחק (הלר) עמ' קעא-קעב
א/טז אנצי"ת ע' ארבעה וחמשה הע' 104
א/טז בית אהרן (סוויאדישץ) דף לד ע"ב
א/טז גן נעול ח"א דף לח ע"ד
א/טז דברי אליהו (חזן) ח"א עמ' פג-צה
א/טז דברי יחזקאל (פרנקל) עמ' קסז
א/טז הד משה עמ' 36
א/טז הלכה רבה ח"א עמ' 305
א/טז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' רעט
א/טז חוקות הדיינים ח"א עמ' קמז
א/טז חי' ר' חיים הלוי דף נז
א/טז יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רנט
א/טז ים התלמוד (עדיל) עמ' תקנה
א/טז מנחת חינוך ח"א עמ' רעט
א/טז מסורה ח"ז עמ' נה
א/טז מעשה הבא בעבירה עמ' 121
א/טז מצעדי גבר ב"ק סי' סג אות א
א/טז מרכבת המשנה מהדו"ב [עמש"כ בהל' איסו"מ פ"ה ה"ז]
א/טז משנה שכיר אהע"ז-חו"מ עמ' קיג
א/טז ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תרסב
א/טז סוכה וארבעת המינים עמ' 523
א/טז קונטרסי שעורים ב"ק שעור יז אות ב, שעור כ אות יב
א/טז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תיא
א/טז שם מרדכי עמ' 191
א/יז אבני ציון ח"א סי' יט אות ב
א/יז אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' צט {או"ש}
א/יז אוצמפה"ת ב"מ לג ע"ב הע' 84 {או"ש}
א/יז אור הישר [מ"מ לקמן פ"ב הט"ז והל' גזילה פ"ה ה"ב]
א/יז אמרי סופר עמ' א, יד
א/יז אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' מב אות יא
א/יז אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' מב אות ג, ח"ב סי' ז אות ב
א/יז אנצי"ת ע' גנבה הע' 84 {או"ש}, ע' דבר הגורם הע' 7-8 {או"ש}, 11 {או"ש}
א/יז באר דוד ב"ק ח"ג סי' ט אות א, סי' יז אות יא
א/יז בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף נח ע"ג {או"ש}
א/יז בדבר מלך חי"ז עמ' רמה {אע"פ שנתייאשו הבעלים אינו משלם תשלומי כפל}
א/יז בחיר חיים
א/יז בית אהרן (סוויאדישץ) דף לד ע"ב
א/יז בית אהרן וישראל גל' נז עמ' טז
א/יז בית יעקב (מסקין) סי' לח
א/יז ברור הלכה ב"ק סו ע"א ציון ג
א/יז בריכת המלך עמ' לו
א/יז גדולי שמואל ב"ק דף עא, עו, צח, ב"מ דף כא, לג ע"ב {או"ש}
א/יז החזקה במשפט העברי עמ' 111, 123-124
א/יז חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' עג עמ' קפא
א/יז חק לישראל שומרים עמ' 127 {או"ש}
א/יז יד דוד (דהן) עמ' מא, מה
א/יז יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רס
א/יז לקוטי שעורים (שטיין) פסחים (תשמח) סי' ה אות י {או"ש}
א/יז לשון ערומים גניבה פ"ב ה"א
א/יז מאור למלך ב"ק עמ' קיז {או"ש}
א/יז מנחת חינוך ח"א עמ' רטז, רעד
א/יז משארית יעקב עמ' מח {אור שמח}
א/יז משנת יעקב זמנים ח"א עמ' רלה {אור שמח}, ח"ב עמ' נו {אור שמח}
א/יז משנת יעקב כאן
א/יז משנת יעקב נזיקין עמ' קט, קיג {או"ש}
א/יז נוה שלום (איזרלסון) עמ' 89
א/יז נזר התורה שנה ד גל' א עמ' מג {או"ש}
א/יז נתן חכמה ב"ק סי' ה-ו
א/יז נתן פריו ב"מ עמ' רא
א/יז עטרת יעקב עמ' רכח
א/יז עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ג עמ' נו
א/יז עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' קמד-קמה, ח"ב עמ' קפו {או"ש}
א/יז פרי משה עמ' קלט
א/יז קבא דתירוצא עמ' קסה
א/יז קובץ ביאורים (שפירא)
א/יז קונטרסי שעורים ב"ק שעור כ אות א
א/יז רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' שנז-שנח {לא משלם כפל}
א/יז שלמי יוסף סוכה עמ' קכו-קכז
א/יז שערי זיו ח"ב דף ל ע"ב {או"ש}
א/יז תורה שלמה שמות פכ"ב אות קנח {או"ש}
א/יז תורת הנזיקין - ביאורים סי' מא {או"ש}
א/יח אהלי יהודה (הכהן) דף מב ע"ד
א/יח אור שמח
א/יח בית אהרן וישראל גל' נו עמ' מט, גל' נז עמ' טז
א/יח בנין שלמה (רבינ') סי' לה
א/יח ברור הלכה ב"ק סו ע"א ציון ג
א/יח גדולי שמואל כתובות דף לח, פד, ב"ק דף עה {או"ש}
א/יח זקני מחנה יהודה (בלכרוביץ) פ' משפטים סי' נד עמ' פד
א/יח נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' תע
א/יח נתן פריו ב"מ עמ' לו
א/יח ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' טו-טז
א/יח קונטרסי שעורים ב"ק שעור יז אות ט
א/יח שופריה דיעקב (סקווירא) גל' א עמ' קפט {גנב ומכר לפני יאוש - מי שגנב מהקונה פטור מכפל}
א/יח שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' קעח


ב/723 הלכות גניבה פרק ב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ב/רה"פ אמרי יוסף (דוידובסקי)
ב/רה"פ הלכה למשה (אמריליו) ח"א
ב/רה"פ יד פשוטה
ב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ב/רה"פ מעשה רקח
ב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ב/רה"פ פי' ר"י קאפח
ב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ב/רה"פ רמב"ם לעם
ב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ב/א אבן האזל קדשים ח"ב דף ט ע"ב
ב/א אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' לז
ב/א אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 272-274
ב/א אבן מלוכה (ברון, תשעז) עמ' 367-370
ב/א אבן מלוכה (רביע)
ב/א אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' קיב
ב/א אגרות הגרי"ד עמ' קנו
ב/א אהל יצחק גיטין עמ' שעב
ב/א אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' שצה {לח"מ}
ב/א אוצמפה"ת ב"מ מב ע"ב הע' 130 {דבר הגורם לממון}, מג ע"א ח"ב הע' 18 {או"ש}
ב/א אוצמפה"ת ב"מ נח ע"א הע' 29
ב/א אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ג הע' 146, 148 {או"ש}
ב/א אור הישר [שאילת שלום סו"ס יג]
ב/א אור יקרות
ב/א אור ליהודה (תשנט) עמ' שכ-שכב
ב/א אור תורה (בלומ') דף סו ע"א
ב/א אוריין תליתאי (תאומים) סי' ע (סד ע"ד) {מל"מ}
ב/א אחר האסף עמ' תפא
ב/א אמונת יהושע עמ' רכא, תתקיט, תתקלח
ב/א אמרי דוד (שליסל) דף יט ע"ג {דבר הגורם לממון אינו כממון}
ב/א אמרי סופר עמ' ב, פ
ב/א אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' לג
ב/א אנצי"ת ע' גזל הגוי הע' 73, ע' גנבה הע' 185 {או"ש}, 221 {או"ש}, ע' דבר הגורם הע' 5
ב/א אנקת יעקב דף ז ע"ג {קדשים קלים}
ב/א אפיקי מגינים זבחים סי' ט
ב/א אפיקי מגינים נדרים סי' יד, לה
ב/א אפיקי מגינים פסחים סי' כה
ב/א אפיקי מים ח"א סי' כ אות קכ
ב/א באר בשדה עמ' תס {וגונב מבית האיש ולא מבית הקדש}
ב/א באר דוד ב"ק ח"ג סי' ז אות ח
ב/א באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' שנה
ב/א באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פ"ח ה"א מושב שרים אות ג, ה"ה מושב שרים אות כה
ב/א באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' לו
ב/א בד קודש (דאנון)
ב/א בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' מא
ב/א בד קודש (פוברסקי) נדרים עמ' נה
ב/א בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' רלג
ב/א בדבר מלך ח"ה עמ' סח
ב/א בדבר מלך חט"ו עמ' קעט {שחט חולין בעזרה כיון שאיסורו מדבריהם הדי"ז חייב לשלם ד' וה'}
ב/א בדי הארון (הכהן) עמ' 17
ב/א בדרך המלך עמ' צו
ב/א בית אהרן וישראל גל' לב עמ' סו, סז, סט, גל' נ עמ' לד {אין דהל"מ כממון}
ב/א בית אהרן וישראל גל' לה עמ' כג {גורם לממון אינו כממון}
ב/א בית אהרן וישראל גל' צד עמ' קכד {או"ש}
ב/א בית אפרים או"ח (תרמד) דף סד ע"ג {גוי}
ב/א בית דינו של שמואל עמ' 501, 518, 524
ב/א בית זבול ח"ד עמ' כח
ב/א בית יעקב (טבשונסקי) סי' שא סעיף ד {לח"מ}
ב/א בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' קצה, רטז
ב/א בכורי אליהו עמ' לג
ב/א בכורי חיים ח"ג עמ' צו {יד המלך}, קלז {לח"מ}, ח"ה עמ' סז
ב/א בן ידיד
ב/א בני שמואל דף נה ע"ב, צד ע"ג
ב/א בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תקמא
ב/א בנין שלמה (רבינ') סי' לו
ב/א ברור הלכה ב"ק יב ע"ב ציון ב, סד ע"ב, עו ע"א ציון א, צח ע"ב אחרי ציון א
ב/א ברור הלכה פסחים, ברורי הראי"ה ו ע"א ציון ז
ב/א בריכת המלך עמ' מו, עג, פב
ב/א ברית אברהם (אמריליו) דף קח ע"א {מל"מ}
ב/א ברית אברהם (פרנס) עמ' שפה
ב/א ברית עולם (ולר) סי' עז אות ד
ב/א ברכות חיים ח"ב עמ' ריג
ב/א ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' טו אות יא
ב/א ברכת מרדכי פסחים עמ' קסה
ב/א ברכת שלמה אהע"ז עמ' רעב {אור שמח}
ב/א גדולי שמואל ב"ק דף ו ע"ב {או"ש}, יג, סו {או"ש}, סט {או"ש}, עו {או"ש}, ב"מ דף מג {או"ש}, נב {או"ש}, נז ע"ב, ס {או"ש}, השמטות עמ' קצא-קצב {או"ש}
ב/א גדולי שמואל נדרים דף כט ע"א
ב/א גור אריה יהודה (זמבא) עמ' יח
ב/א גזע ישי דף קפו ע"א, קפח ע"א
ב/א דברות אליהו ח"א עמ' פו {קדשים קלים}
ב/א דברות משה ב"ק ח"ב סי' סט ענף ז, סי' פז ענף א, ב"מ ח"ב סי' נב ענף ג
ב/א דברות משה מועד ח"א עמ' שכד {בין קדשים שהבעלים חייבין באחריותן}
ב/א דברי אברהם (שדמי) ח"ג עמ' כג
ב/א דברי אור ח"ג עמ' רג
ב/א דברי אליהו (חזן) ח"א עמ' צו-קט
ב/א דברי אליהו (חזן) ח"ג עמ' ר {או"ש}, ח"ה עמ' קצה-קצח
ב/א דברי יחזקאל (מישור) עמ' תסג
ב/א דברי שמואל (מאדלינגר) דף טז ע"ג {מל"מ}
ב/א דגל ראובן ח"ב סי' ו, ח"ג סי' ב
ב/א דינא דגרמי (אינגבר) עמ' סט, עז {מ"מ}
ב/א דרכי חושן ח"א עמ' לז {מ"מ}
ב/א דרכי משה ח"א שמעתתא א פ' ה, שמעתתא ח פ' א
ב/א הבנים תקח לך סי' ח אות ט
ב/א הגהות חבר בן חיים
ב/א היכל התורה (פינצוק) חוב' ג עמ' י
ב/א הלכה פסוקה ח"א - ברור הלכה עמ' 14
ב/א הלכה רבה ח"א עמ' 309
ב/א המאור הגדול (יעבץ) עמ' שיב
ב/א המדות לחקר ההלכה מדה ג אות ל
ב/א הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' מג
ב/א הר המלך ח"ד עמ' מט, ח"ז עמ' רלד
ב/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' שכא
ב/א זבח שלמה ח"א עמ' נ, ח"ג עמ' צט {אור שמח}
ב/א זהב התרומה מ"ש עמ' שלא
ב/א זית רענן ח"ב עמ' תקכו
ב/א זכרון חי עמ' קה {או"ש}
ב/א זכרון יהודה (לאש) דף כו ע"ד {מל"מ}
ב/א זכרון יהושע (הלוי) ח"ג עמ' כו {גורם לממון אינו כממון}
ב/א זכרון ישעיהו דף לב ע"ג
ב/א זכרון שמואל עמ' רצח
ב/א חדושים ובאורים (גרי') קדושין סי' ט ס"ק א
ב/א חזון יחזקאל תרומות פ"ז ה"ח
ב/א חזון לימים ח"א עמ' קמד
ב/א חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 173 {לח"מ}
ב/א חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' כה עמ' קא {או"ש}
ב/א חי' הגר"ח החדש עמ' שמה
ב/א חי' הגרז"ס קדשים עמ' רפט
ב/א חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' קנב
ב/א חי' ר' שמואל ב"ק עמ' מה-מו, עז
ב/א חיי אריה השמטה מז
ב/א חסדי דוד ח"ד עמ' מב
ב/א חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 17
ב/א חק לישראל נזיקין עמ' 212, שומרים עמ' 697, 1035, 1333 {או"ש}
ב/א חקל יצחק עה"ת עמ' רצב {ולא מבית הקדש}
ב/א חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' ע עמ' רכג
ב/א חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' פט עמ' רפח {מל"מ}
ב/א חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' סז
ב/א טבעת החושן ח"ה עמ' שיט
ב/א טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' שיז
ב/א טל חיים (סגל) עמ' י
ב/א יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' רנח {לח"מ}
ב/א יגיעת ערב ב"ב ח"ב עמ' תקנט
ב/א יד דוד (זינצהיים) ב"ק עח ע"ב
ב/א ידי משה (בוצק') הל' מעה"ק סי' כה, הל' תמורה סי' א
ב/א יהגה האריה עמ' נא
ב/א ימי שלמה
ב/א יקב זאב דף פו ע"ד {מל"מ}
ב/א ישועות ישראל סי' עב סעיף יב
ב/א כבוד חכמים - עטרת פז עמ' רפט
ב/א כבוד מלכים (מרגליות) {מל"מ - בשם תוס' ב"ק} [ו ע"ב ד"ה שור]
ב/א כטל אמרתי עמ' קמו
ב/א כרם ציון שביעית ח"ב עמ' קנט ע"א
ב/א לב איש עמ' קז, קט, תלא
ב/א לב אריה (קרלין) עמ' טז
ב/א לב מבין
ב/א לב מרפא דף לב ע"א
ב/א לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' יז אות א-יא
ב/א להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' נז ע"ב {מל"מ}
ב/א למודי ה' (תשפא) עמ' פז {לח"מ}
ב/א לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' סו
ב/א לקוטי סופר ח"א דף קיז ע"ג {דהל"מ אינו כממון}
ב/א לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק סי' ז ס"ק א {או"ש}
ב/א לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' לא
ב/א לקט שכחה ופאה (מוניזון, תרסב) דף סט ע"ד {קק"ל}
ב/א לשון ערומים
ב/א מאור למלך ב"ק עמ' מו-מז, קכד, קכו, קכט
ב/א מגילת ספר לאוין דף עח ע"ג
ב/א מהרי"ט אלגזי פ"א אות ח או"ק ב, פ"ג אות מב או"ק ו {או"ש}
ב/א מזבח חדש דף סה ע"ג
ב/א מחקרים במשפט התלמודי עמ' 66
ב/א מלאכת שלמה (חכים) כאן, ודף יח ע"ג {מל"מ}
ב/א מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קס ע"ג
ב/א מנחת אלימלך עמ' קכא-קכב
ב/א מנחת אשר ב"ק עמ' פ
ב/א מנחת חינוך ח"א עמ' רעה, רעח, רפז, ח"ב עמ' ריז
ב/א מנחת שי (שור) סי' לב
ב/א מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' ל {או"ש}
ב/א מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' תעט {או"ש}
ב/א מסורה ח"ז עמ' מז, מט
ב/א מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' רנז {או"ש}
ב/א מעין חיים ח"ג עמ' רכג
ב/א מעלין בקודש גל' ח עמ' 55
ב/א מענה אליהו עמ' שז {מל"מ}
ב/א מצעדי גבר ב"ק סי' כד אות ב, סי' מ אות ב, ג, ו
ב/א מקור ברוך (גינ', תשמו) עמ' 127
ב/א מקור ישראל דף סה ע"ב
ב/א מקורות לפסקי הרמב"ם
ב/א מראה אש ח"א עמ' קז
ב/א מראה הנוגה
ב/א מרחשת ח"ב שונים אות ג
ב/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/א משאת מרדכי ב"ק עמ' מד-מה, רסב
ב/א משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תנג
ב/א משה ידבר (תקפז) שו"ת דף כ ע"ב {דבר הגורם לממון אינו כממון}
ב/א משה ידבר (תשעו) עמ' ק
ב/א משכן בצלאל ח"א סי' ב
ב/א משכנות הרועים (אלחאיק) מע' ג אות לה
ב/א משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' קעז-קעח, קפ
ב/א משנה הלכות ח"ב סי' נד דף פז ע"א {גונב הקדש}
ב/א משנה הלכות ח"ט סי' שעד {גונב מגוי משלם קרן}
ב/א משנה הלכות קדושין סי' יז
ב/א משנת יעקב הפלאה עמ' רעב
ב/א משנת יעקב כאן
ב/א משנת שמחה
ב/א משען המים דף ג ע"ג {מיתה בידי שמים - מת ומשלם}
ב/א משפטי שלמה (קרליץ) ח"ב סי' יט עמ' קג
ב/א משפטי שלמה ח"א סי' כז עמ' קב
ב/א מתת מלך עמ' קכג
ב/א נזר התורה שנה ד גל' א עמ' מב {לח"מ}, מג {או"ש}, נב {לח"מ}
ב/א נחמד למראה ח"א דף צד ע"ג
ב/א נחפה בכסף (נבון) ח"א דף קלו ע"ד {שחייב באחריותן}
ב/א נר למאור (רבינוביץ) דף יא ע"ב {מל"מ}
ב/א נשמת חיים (תשסח) חו"מ פירות החב"ר סי' מה עמ' סז
ב/א נתן חכמה ב"ק סי' ה
ב/א נתן פריו סוגיות ח"א עמ' מה-מו
ב/א סוכה וארבעת המינים עמ' 65, 120
ב/א סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' ס-סב
ב/א ספיקא דרבנן עמ' קג, קיג
ב/א ספרי דבי רב ח"ד עמ' קיב
ב/א עבודת הזבח מעילה סי' ח ס"ק יז
ב/א עבודת לוי (רוד') דף כז ע"א, כט ע"ב
ב/א עטרת יעקב עמ' רל, רלז
ב/א עיון בלומדות עמ' עד
ב/א עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' לג
ב/א עין חיים ח"א עמ' קמ {מ"מ}
ב/א עמק יהושע ח"א דף ל
ב/א ענישה ושיקום ביהדות עמ' 45
ב/א ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' יג, קיב-קיח, קנז
ב/א פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' פח
ב/א פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' קצב {דבר הגורם לממון אינו כממון}
ב/א פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' תצט
ב/א פרי האדמה ח"ב
ב/א פרי משה עמ' ו {או"ש}, יז, נז, צב {או"ש}
ב/א פרשת השבוע (תשעב) ח"ב עמ' 348
ב/א פתחי שערים דף יב ע"ד {דבר הגורם לממון אינו כממון}
ב/א קבא דתירוצא עמ' קסה
ב/א קדשי יהושע עמ' תתנו {רמב"ם}, תתנז {או"ש}
ב/א קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' קפד
ב/א קובץ ביאורים (שפירא)
ב/א קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' שפט
ב/א קובץ חי' תורה (סול') עמ' פט
ב/א קול יהודה (פרלוב) עמ' קג {מל"מ - כהן שפיגל חייב לשלם מדין גורם לממון}
ב/א קונטרסי שעורים ב"ק שעור יט אות יב, טז, שעור כב אות ז
ב/א קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' י
ב/א קרבן ציון עמ' רצו {או"ש}
ב/א רלב"ג שמות פכ"א תועלת ב עמ' רנט
ב/א רנת יצחק יהושע עמ' עב
ב/א רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' שנז-שס
ב/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רמג, רנו, שסד, שסח, תיז, תכה, תשכא
ב/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' מה, מז, קב, רסז, שמ, שמח, שסא-שסב, תעט
ב/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קעא, ח"ב עמ' קלו, קצח-קצט
ב/א שאלת שלום (רבינ') דף כח ע"ב {מל"מ}, סא ע"ג
ב/א שאר יוסף ח"ו
ב/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' רטז
ב/א שהם וישפה ח"א וח"ב
ב/א שו"ע הרב או"ח סי' רמו קו"א אות ג ד"ה והא
ב/א שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קמח
ב/א שו"ת ר"י מילר עמ' רעג
ב/א שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' רלח-רלט {אור שמח}
ב/א שולי הגליון עמ' קסד
ב/א שושנת יעקב (הורוויץ) סי' תו סעיף א
ב/א שיח ערב פסחים עמ' לו
ב/א שלמי יוסף סוכה עמ' שצח {לח"מ}
ב/א שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' קיד {שעה"מ}, או"ח עמ' שכג
ב/א שעורי הגרב"ד ב"ק ח"ב עמ' קכב, קצו
ב/א שעורי הגרד"ש ב"ק סי' כ ד"ה וליישב, סי' נ ד"ה בגמ'
ב/א שעורי מבשר טוב פסחים ח"א עמ' י {או"ש}
ב/א שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' רסא
ב/א שעורי עיון התלמוד ב"ב עמ' פח
ב/א שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' קיט-קכ
ב/א שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' רכח
ב/א שעורי ר' שלמה עמ' ריב {או"ש}, רכה
ב/א שעורי ר' שמואל קדושין עמ' שסב
ב/א שער המלך ח"ב עמ' שמו, שעג
ב/א שער נפתלי דף כג ע"ד {דבר הגורם לממון}
ב/א שערי זיו ח"ב דף כה ע"ד {השמיט דבר שאינו מסוים}
ב/א שערי טהר ח"ג שער ב סי' כא אות ב, שער ג סי' ב אות א, ח"ה שער א סי' ג אות טז, ח"ו סי' סה אות ג, ח"ח סי' קיט אות ז
ב/א שערי טהר ח"ה שער א סי' ב אות ג דף טז ע"ד {לא חילק בין קדשי מזבח לקדשי בה"ב}, אות ד דף יז ע"א וע"ד
ב/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 313
ב/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 334
ב/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 190
ב/א שערי שאול ב"ק עמ' קפו
ב/א שעת הכושר דף יח ע"א {מל"מ}
ב/א שרידי אש ח"א עמ' תקנג
ב/א תולדות יצחק (הורוביץ) דף עט ע"ב, פ ע"א {לח"מ}
ב/א תורה שלמה שמות פכ"ב אות כט {או"ש}, קס, ריח
ב/א תורה תמימה שמות פ' כא אות שה
ב/א תורת דניאל עמ' 1
ב/א תורת הנזיקין - ביאורים סי' ה
ב/א תורת הקדש ח"ג עמ' קיט
ב/א תורת זרעים עמ' צז
ב/א תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קנד-קנה {גונב קק"ל}, קנו
ב/א תורת מיכאל עמ' ג {ראב"ד}
ב/א תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' רפד, רצא
ב/א תחומין ח"ח עמ' 183-182
ב/א תיבת גומא (ורשנר) עמ' תכב {מ"מ}
ב/א תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' תעז-תעח
ב/א תשובות הראב"ד סי' קעט {דהל"מ אינו ממון}
ב/ב אבני נזר אהע"ז סי' תנו אות טו
ב/ב אהליך יעקב ב"ק סי' ד ס' לז
ב/ב אור עולם (בלומנפלד) דף סו ע"ד {לח"מ}
ב/ב אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' לג
ב/ב אפיקי מגינים זבחים סי' ט
ב/ב אשר למלך
ב/ב בדבר מלך ח"ט עמ' קיב
ב/ב בן ידיד
ב/ב ברור הלכה ב"ק סד ע"ב
ב/ב ברכת מרדכי ב"מ עמ' שא
ב/ב ברכת ראובן דף קו ע"ד, קז ע"א
ב/ב חוות יאיר (תשנז) עמ' רלא
ב/ב חק לישראל נזיקין עמ' 212
ב/ב חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' לח
ב/ב חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ג דף יא
ב/ב יד הלוי (לוין) דף קלב ע"א
ב/ב לשד השמן הל' עבדים פ"ג ה"ט
ב/ב מטה אשר
ב/ב מנחת חינוך ח"א עמ' רעה
ב/ב מסורה ח"ז עמ' מו
ב/ב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף ש ע"א
ב/ב משאת מרדכי ב"ק עמ' רסז
ב/ב משה ידבר (תקפז) שו"ת דף סג ע"ב
ב/ב משה ידבר (תשעו) עמ' שנג, שסא
ב/ב משנת יעקב הפלאה עמ' סא
ב/ב משנת יעקב כאן
ב/ב משנת יעקב משפטים עמ' יא, רכה
ב/ב ס' התרומות עמ' תשנ
ב/ב עונג שבת סי' יא
ב/ב ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' יג
ב/ב פרי משה עמ' טז, לט
ב/ב קהלות יעקב ב"ק סי' מ
ב/ב קרית מלך
ב/ב רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' שנו {עבד הוקש לקרקע}
ב/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' שסט
ב/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' שנט, שסב, תקצג
ב/ב רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' קצט
ב/ב שו"ע הרב הל' הפקר קו"א ד"ה ומיהו
ב/ב שעורי הגרד"ש ב"ק סי' כ ד"ה וליישב
ב/ב שרשי הים
ב/ג אבן האזל (גם בהשמטות)
ב/ג אור יצחק (הלר) עמ' תנה {שעה"מ}
ב/ג אור ליהודה (תשנט) עמ' רצח-ש {פטר חמור}
ב/ג אנצי"ת ע' דבר הגורם הע' 84
ב/ג באר דוד ב"ק ח"ג סי' ז אות ח {אהא"ז}
ב/ג בית זבול ח"ג סי' לו
ב/ג ברור הלכה ב"ק עא ע"א אחרי ציון א
ב/ג ברכות חיים ח"ב עמ' קסה, רטז
ב/ג דרכי משה ח"א שמעתתא ח פ' יא
ב/ג המדות לחקר ההלכה מדה יב אות עא
ב/ג זכר יצחק (תשח) עמ' רד
ב/ג חזון יחזקאל בכורות פ"א ה"ו
ב/ג חלקת לוי עמ' נא, נד
ב/ג חק לישראל שומרים עמ' 29 {או"ש}
ב/ג יטב פנים ח"ב דף פה
ב/ג לקוטי סופר ח"א דף קיז ע"ג
ב/ג מהרי"ט אלגזי פ"א אות ח או"ק ב
ב/ג מוריה גל' רג עמ' כד [אורים גדולים לימוד עא]
ב/ג מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף ק ע"א-ע"ד
ב/ג מנחת חינוך ח"א עמ' רעה, רפט
ב/ג מצעדי גבר ב"ק סי' סב אות ג
ב/ג מקנת חיים עמ' קיז
ב/ג משה ידבר (תקפז) שו"ת דף כ ע"ג
ב/ג משנת יעקב
ב/ג נחלת יצחק כתובות סי' כד
ב/ג עמק יהושע ח"א דף ל
ב/ג ראשית בכורים דף ל ע"ב
ב/ג שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 273
ב/ג שערי ישר שער ה פ"כ אות י
ב/ג תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' רפד, רצג
ב/ג תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תס
ב/ד אבן ישראל (פישר) ח"ט עמ' קצב
ב/ד אבני החושן סי' רעח סעיף ג
ב/ד אגרות משה או"ח ח"ד עמ' שפב
ב/ד אור ליהודה (תשנט) עמ' שכ
ב/ד אור ליהודה קדושין עמ' שצג
ב/ד אורים גדולים (תשסג) עמ' עא
ב/ד אחיעזר ח"ג סי' מב אות ד
ב/ד אמרי בינה (אוירבך) - תרו"מ סי' א ד"ה וקצת, סי' ט ד"ה וי"ל
ב/ד אמרי סופר עמ' כו
ב/ד אפיקי מגינים פסחים סי' מט
ב/ד ארץ נחלי מים דף יז ע"ב {טבל}
ב/ד באר בשדה עמ' קלח {הגונב טבלו של חבית ואכלו}
ב/ד באר דוד ב"ק ח"ג סי' ז אות ט {ראב"ד}
ב/ד באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' ריב
ב/ד באר ראי עמ' רמה
ב/ד באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ו עמ' שע-שעא
ב/ד בית אהרן וישראל גל' סה עמ' מז-מח {גונב טבל}
ב/ד בני נפתלי (סופר) - בית אפרים דף ו ע"ד {טבל}
ב/ד ברור הלכה קדושין נח ע"ב ציון א
ב/ד ברכות חיים ח"ב עמ' רפא
ב/ד ברכת ראובן דף קי ע"א {ראב"ד}
ב/ד דברות משה זרעים עמ' תריז, תרעד {הגונב טבלו של חבירו ואכלו משלם לו דמי טבלו}
ב/ד דברי אליהו (חזן) ח"ב עמ' נט
ב/ד דברי משפט סי' דברי משפט - חי' מהרי"א סי' רג אות א
ב/ד דברי משפט סי' רג סעיף א
ב/ד המדות לחקר ההלכה מדה יב אות סג, מדה כ אות יב, מדה כב אות יב
ב/ד הר המלך ח"ה עמ' עב
ב/ד זר זהב (פראג) עמ' נד
ב/ד חוף ימים ח"א סי' כה אות ד, ח"ב סי' עב אות א
ב/ד חי' הגאון אדר"ת עמ' צה
ב/ד חי' תורה בהל' גניבה (קפלן) עמ' 13 {ראב"ד} [הא בהקדש בעינן הנאה מהחפץ והכא ליכא הנאה]
ב/ד חסדי דוד ח"א עמ' תמג
ב/ד יד הלוי (לוין) דף לו ע"ג
ב/ד כללי קלב"מ (תשסז) עמ' רכא, שלב
ב/ד מאור למלך כתובות עמ' רכז
ב/ד מטה אפרים ח"ב
ב/ד מנחת חינוך ח"א עמ' רעה
ב/ד מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' רסא-רסב
ב/ד מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תשכה
ב/ד מקורות לפסקי הרמב"ם מעה"ק פט"ז ה"ז
ב/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ד משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תצד
ב/ד משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' קטו-קיט
ב/ד משנת יעקב
ב/ד משרת משה (עטייה)
ב/ד מתת מלך עמ' קכט
ב/ד נתן פריו סוכה עמ' רסט
ב/ד סיני ס' יובל עמ' רצה
ב/ד עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' קמה {אהא"ז}
ב/ד פרי עץ חיים (קרויס) עמ' רמב
ב/ד ציץ אליעזר ח"ב - משנת המעשר פ"א מ"א
ב/ד קובץ ביאורים (שפירא)
ב/ד קרבן אשר עמ' שיד
ב/ד ראשית בכורים דף קיב
ב/ד שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' מה עמ' קיט
ב/ד שובע שמחות עמ' שסה
ב/ד שושנת העמקים (תאומים) עמ' רטו
ב/ד שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' שלג, שלה
ב/ד תורת ישראל (פרוכטהנדלר) סי' לז אות ה
ב/ד תחומין ח"ו עמ' 188
ב/ה אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קט
ב/ה אבני החושן סי' רעח סעיף ג
ב/ה אבני נזר אהע"ז סי' תנו אות ב
ב/ה אגרות משה או"ח ח"ד עמ' שפב
ב/ה אהבת אברהם עמ' קיז {טוה"נ אינה ממון}
ב/ה אולם המשפט סי' רעו סעיף ד
ב/ה אוצמפה"ת ב"מ ז ע"א הע' 25 {טוה"נ אינה ממון}
ב/ה אוצמפה"ת ב"מ נד ע"א הע' 34
ב/ה אור הישר [באר יצחק יו"ד סי' כה, מל"מ הל' מלוה פ"ז הי"א (ד"ה כתב מרן)]
ב/ה אורים גדולים (תשסג) עמ' עא
ב/ה אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תקצה {טוה"נ אינה ממון}
ב/ה ארץ נחלי מים דף יז ע"ב {תרומה}
ב/ה בית אהרן וישראל גל' סה עמ' מח {גונב תרומה}
ב/ה בני נפתלי (סופר) - בית אפרים דף ו ע"ד
ב/ה ברור הלכה חולין קלא ע"א ציון ב פרק א {טוה"נ אינה ממון}
ב/ה ברור הלכה נדרים פד ע"ב אחרי ציון ב פסקה א {טוה"נ אינה ממון}
ב/ה ברור הלכה קדושין נח ע"א ציון ח, ב"מ סד ע"ב ציון א פסקה ב
ב/ה ברכות חיים ח"ב עמ' רפא
ב/ה ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' צ-צב
ב/ה ברכת ראובן דף קי ע"ב
ב/ה דברות משה ביצה עמ' קנו {טוה"נ אינה ממון}
ב/ה דברות משה זרעים עמ' תריז, תרעד {גנב תרומה מבעליה הישראלים שהפרישוה אינו משלם תשלומי כפל שאין להן בה אלא טובת הנאה וטובת הנאה אינה ממון}
ב/ה דברי משפט סי' דברי משפט סי' רעו אות א, וחי' מהרי"א סי' רג אות א
ב/ה דברי משפט סי' רג סעיף א, סי' רעו סעיף א
ב/ה דגל ראובן ח"ג סי' ל
ב/ה דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תרעד, תרעח
ב/ה ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' קמז
ב/ה זר זהב (פראג) עמ' נד {טוה"נ אינה ממון}
ב/ה חוף ימים ח"ב סי' עב אות א
ב/ה חי' הריצ"ד
ב/ה חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' קעח
ב/ה חכמת אליהו ח"א סי' פז אות קיב
ב/ה חלקת יואב מהדו"ק חו"מ סי' כג
ב/ה חנא וחסדא ח"ב דף קנו ע"ד
ב/ה יקב זאב דף קב ע"ג
ב/ה כתב סופר חו"מ סי' לד
ב/ה מטה אשר
ב/ה מנחת חינוך ח"א עמ' רעה, רפט
ב/ה מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' רסא-רסב
ב/ה מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תשכה
ב/ה משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תצד
ב/ה משנת יעקב [משנת יעקב הל' תרומות פ"ב הי"ט]
ב/ה נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קעג
ב/ה נקדש בצדקה סי' תקג
ב/ה נתיבות מאיר (שלאף) עמ' צד
ב/ה סדר משנה הל' שופר פ"א ה"ג עמ' מג {טוה"נ אינה ממון}
ב/ה סיני ס' יובל עמ' רצה
ב/ה עונג שבת סי' יא
ב/ה פסקי ב"ד קרית ארבע עמ' 141
ב/ה קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' ריד {טוה"נ אינה ממון}
ב/ה ראשית בכורים דף קיב
ב/ה שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קצה סעיף ז
ב/ה שמחת יו"ט (אלגזי) קונ' טובת הנאה אות ד
ב/ה שער המלך - טעם המלך ח"א עמ' שעו
ב/ה שער משפט סי' פז ס"ק כו
ב/ה תורת חיים (שור) ב"ק צו ע"א
ב/ה תקפו של רפאל סי' ה
ב/ו אבני ציון ח"א סי' נג אות ב, ח"ג עמ' ריט, ח"ד עמ' מג
ב/ו אהליך יעקב ב"ק סי' ד ס' כו-כז, מח
ב/ו אוצמפה"ת ב"מ י ע"ב הע' 150 {מל"מ}
ב/ו אוצמפה"ת ב"מ לד ע"ב הע' 31 {קנס של כפל אדם מוריש לבניו}
ב/ו אור גדול קונ' קרני אור דף קסה ע"א, קצד ע"א
ב/ו אור הישר [חיל המלך פ"ה ה"א] {גנב והקדיש}
ב/ו אור הלבנה (רובין) ח"ב עמ' כט
ב/ו אמרי סופר עמ' עז
ב/ו אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' לה, לח
ב/ו אנצי"ת ע' ארבעה וחמשה הע' 113, 114, 194
ב/ו אתוון דאורייתא כלל ג (דף ט ע"ג)
ב/ו באר דוד ב"ק ח"ג סי' ז אות א
ב/ו באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' שסח
ב/ו באר מים חיים (נוסינזון) כתובות דף לח
ב/ו בדבר מלך חי"ח עמ' שכ {גנב וטבח או מכר ואח"כ הקדיש משלם תשלומי ארבעה וחמשה ואם הקדיש ואח"כ טבח או מכר אע"פ שהקדישו וכו' ובהשגות}
ב/ו בית אהרן (סוויאדישץ) דף לז ע"א
ב/ו בית אהרן (קארטשין) עמ' ל
ב/ו בית זבול ח"ב סי' יג אות ד, ו
ב/ו בית ירוחם
ב/ו בני שמואל דף נח ע"ג
ב/ו ברור הלכה ב"ק ע ע"א ציון י (נדפס בדף עא ע"ב), עד ע"ב ציון ו (נדפס בדף עו)
ב/ו ברור הלכה כתובות מא ע"ב ציון ו בסופו
ב/ו בריכת המלך עמ' מה, סב, עד, ק, קנא
ב/ו ברכת שלמה חו"מ עמ' רמד
ב/ו ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' רמ
ב/ו גוילין נצולין עמ' קסב
ב/ו דבר שמואל (אבוהב) סי' ג
ב/ו דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' קצח
ב/ו הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' שסט
ב/ו הר המלך ח"ד עמ' מט
ב/ו זבח שלמה ח"ד עמ' קעח
ב/ו זית רענן ח"ב עמ' תקכב
ב/ו זכרון בנימין ח"ב עמ' ק
ב/ו זכרון יהודה (לאש) דף כה ע"ב, כו ע"א
ב/ו חוסן יוסף במפתחות סי' ריז
ב/ו חי' הריצ"ד
ב/ו חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 18, 19, 469
ב/ו יד פשוטה מדע עמ' תרטז
ב/ו ידי משה (בוצק') הל' תמורה סי' א
ב/ו יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' סא
ב/ו לב אריה (קרלין) עמ' יז-יח
ב/ו לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' כ אות ה
ב/ו לקוטי שעורים (שטיין) פסחים (תשמח) סי' ד אות א {גם בקדשי בדק הבית אומרים "מעיקרא תורא דראובן" וכו'}
ב/ו מים טהורים עמ' רכג
ב/ו מים שאובים עמ' תעב, תקב
ב/ו מלחמות יהודה דף מד ע"א {ראב"ד}
ב/ו מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קסא ע"ב {ראב"ד}
ב/ו מצעדי גבר ב"ק סי' סב אות ד, סי' סג אות ו
ב/ו מקורות לפסקי הרמב"ם {גנב והקדיש}
ב/ו מראה אש ח"א עמ' קכח, קעו, ח"ב עמ' רמב, רנב, רנה
ב/ו מרומי גלים עמ' קו
ב/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ו מרכבת יוסף דף מג ע"ד {הקדש לא נחשב מכירה}
ב/ו משכן בצלאל ח"א סי' ב {גנב והקדיש}
ב/ו משנה שכיר אהע"ז-חו"מ עמ' פט
ב/ו משנת יעקב הפלאה עמ' רעא-רעב
ב/ו משנת יעקב נזיקין עמ' קח-קטז
ב/ו משנת ר' אהרן ב"ק עמ' פט
ב/ו משנת ר' אהרן קדשים - סוגיות סי' יד ס"ק יג
ב/ו נזיר אחיו (סאויצקי) עמ' קלו
ב/ו נחלת יהושע ב"ק עט ע"א
ב/ו נחלת שמואל דף לח ע"ד, לט ע"ג
ב/ו נתיבות חיים (קארב) ח"ד עמ' שצב
ב/ו עליות משה (תשנב) ח"א עמ' קפז
ב/ו עליות משה (תשעו) ח"א עמ' שסו
ב/ו ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' קיג, קנז, קסא
ב/ו ענפי ארז (זי') דף ג ע"ד, קכו ע"ג {ראב"ד}, קנד ע"ג
ב/ו פורת יוסף (שלופר) דף ז ע"א, יח ע"ב {גנב והקדיש}
ב/ו פתחי שערים דף כא ע"ד
ב/ו צמח מנחם דף מח ע"ד
ב/ו צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' ע אות ז
ב/ו קדשי יהושע עמ' תתכה
ב/ו קובץ זכרון (קוסובסקי) עמ' מה
ב/ו קונטרסי שעורים נדרים שעור ב אות א
ב/ו קרבן ציון עמ' פג
ב/ו קרית מלך {גנב והקדיש}
ב/ו קרן הצבי מצוה צז אות ח
ב/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קצה
ב/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' רסא, שפט-שצא, תקע-תקעא
ב/ו רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קכח, קלה, שבועות עמ' קסה
ב/ו שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' עד עמ' קפה
ב/ו שבט סופר (תשמו) עמ' קנו
ב/ו שו"ע הרב או"ח סי' רמו קו"א אות ג ד"ה והא
ב/ו שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' שכג
ב/ו שמחת החג דף צ ע"ב
ב/ו שנתון המשפט העברי ח"ח עמ' 283
ב/ו שעורי הגרב"ד ב"ק ח"ב עמ' רא
ב/ו שעורי הגרד"ש ב"ק הערה 171
ב/ו שעות דרבנן סי' יח דף מד ע"ב {גנב והקדיש לבדק הבית}
ב/ו שער המלך ח"א עמ' רצח
ב/ו שערי טהר ח"ו סי' יט אות א
ב/ו תורת הקדש ח"ב עמ' קסח, קעג, ח"ג עמ' קיט
ב/ו תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף יא ע"ב
ב/ו תורת חיים (ליבוביץ, תשסט) סי' ז עמ' מה
ב/ו תורת יצחק ח"א עמ' סח
ב/ו תורת מיכאל עמ' ב {ראב"ד}
ב/ו תורת נתן עמ' 23 {מל"מ}
ב/ו תפארת ציון (ריבקין) סי' ז אות ג
ב/ז בני שמואל דף נו ע"ד
ב/ז ברור הלכה ב"ק סט ע"א ציון ז {לח"מ}
ב/ז דברי חיים (אוירבך) יו"ד, מים חיים סי' מה {כ"מ}
ב/ז דברי חיים (אוירבך) מים חיים סי' מה ד"ה ולפ"ז מיושב {לח"מ}
ב/ז דרכי משפט - שומרים סי' א סעיף ט
ב/ז חזון נחום זרעים ח"ג עמ' מז
ב/ז חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' עב עמ' קפא {לח"מ}
ב/ז חי' חתם סופר
ב/ז חי' תורה בהל' גניבה (קפלן) עמ' 5, 13
ב/ז יד ושם
ב/ז כבוד מלכים (מרגליות) {לח"מ}
ב/ז כרם אברהם עמ' סב
ב/ז מאור למלך ב"ק עמ' קצב, קצה, קצז
ב/ז מנחת חינוך ח"א עמ' רעט
ב/ז מנחת יהודה (בוים) דף יט ע"ד, כ ע"ב {אין אדם מקדיש דבר שאינו ברשותו}
ב/ז מעיני המים
ב/ז מראה עיני הכהן דף עט ע"א {הנגזל לא יכול להקדיש}
ב/ז מרכבת המשנה מהדו"ב [עי' כ"מ הל' מע"ש פ"ט ה"ז ומש"כ שם]
ב/ז משנת חיים עירובין עמ' פא
ב/ז משנת יעקב
ב/ז נזר הקדש (קפלן)
ב/ז ערך יעקב עמ' רכה
ב/ז קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' לה {לח"מ}
ב/ז שלל דוד
ב/ז שער המלך ח"א עמ' עז {לח"מ}
ב/ח אגודת אזוב ח"א דף צט ע"ב
ב/ח אהל משה (הורוויץ) ח"ב סי' כא {חולין שנשב"ע}
ב/ח אומר לציון סי' קפג {חולין שנשב"ע}
ב/ח אור עולם (שניאורסון) עמ' 373, 374, 378, 380
ב/ח אורח ישראל עמ' קסז, תצה {חולין שנשב"ע}
ב/ח אמרי יהושע (ברוק) עמ' 122 {ישנה לשחיטה מתוע"ס}
ב/ח אמרי מנחם עמ' רכט-רל
ב/ח אמרי סופר עמ' נה-נו
ב/ח אמרי קודש (קאמארנא) עמ' ט-י
ב/ח אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' לה-לו
ב/ח אנצי"ת ע' ארבעה וחמשה הע' 74, 78, 82, 83
ב/ח ארעא דרבנן (תשעט) עמ' רסג
ב/ח אשר למלך {חולין שנשב"ע}
ב/ח באר דוד ב"ק ח"ג סי' ז אות ח, סי' ח אות א
ב/ח בדבר מלך חט"ו עמ' קעח {השוחט ונתנבלה בידו והנותר והמעקר משלם תשלומי כפל בלבד אבל אם שחט לרפואה או לכלבים וכו' או ששחטו בעזרה משלם תשלומי ד' וה'}
ב/ח בית אהרן וישראל גל' ח עמ' כה-כו, כט, גל' מח עמ' קכד, גל' נ עמ' יט-כ, כד-כה
ב/ח בית זבול ח"א סי' יב {חולין שנשב"ע}
ב/ח בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' שס
ב/ח בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' פז
ב/ח בכורי אברהם דף ט ע"א {איסור דרבנן}, מח ע"ב {חולין בעזרה}
ב/ח בני שמואל דף ס ע"א
ב/ח ברור הלכה ב"ק ע ע"א ציון מ, ציון נ (נדפס בדף עב)
ב/ח ברור הלכה פסחים כב ע"א ציון א, ברורי הראי"ה ז ע"א ציון א
ב/ח ברכת ראובן דף קלא ע"א
ב/ח גט מקושר (אלגזי) עמ' מה
ב/ח דברי אמת (תרכא) דף קיב ע"ד
ב/ח דברי אמת (תשעט) עמ' תכח {השוחט חולין בעזרה חייב בתשלומי ארבעה וחמשה}
ב/ח דברי יחזקיהו ח"א עמ' עב (הראשון) {חולין שנשחטו בעזרה}
ב/ח דקה מן הדקה דף מט ע"ד
ב/ח דרכי משה ח"א שמעתתא א פ' ה
ב/ח הלכה רבה ח"ב עמ' 80, 74, 71, 20 {חולין שנשב"ע}
ב/ח זבח שלמה ח"א עמ' לז, ח"ד עמ' קט {חולין שנשב"ע}
ב/ח חזון יחזקאל זבחים פ"ז ה"ה, חולין פ"ב ה"ד
ב/ח חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' עו עמ' קפט
ב/ח חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' מ {חולין שנשב"ע}
ב/ח חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' שעח
ב/ח חסדי דוד ח"ד עמ' נח
ב/ח חתן סופר קניינים ח"ב עמ' קס
ב/ח טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' צח
ב/ח לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' יג אות כה
ב/ח מהרי"ט אלגזי פ"ג אות מ (הראשון) או"ק ב
ב/ח מטה אשר
ב/ח מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' שכד
ב/ח מלך שלם
ב/ח מנחת חינוך ח"א עמ' רעח
ב/ח מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' תסז
ב/ח מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' שיח
ב/ח מנחת עני (זינצהיים) ח"א עמ' כב {חולין שנשב"ע}
ב/ח מעין החכמה עמ' רעא
ב/ח מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' יט אות ח
ב/ח משאת מרדכי ב"ק עמ' רצד
ב/ח משנה הלכות ח"ה סי' רכח {חולין בעזרה}
ב/ח משנת יעקב
ב/ח משנת ר' אהרן קדשים - סוגיות סי' טו {חולין שנשב"ע}
ב/ח משנת ר' אהרן שבת עמ' קסו, קסח, ב"ק עמ' קפב, קפח
ב/ח נועם חכ"ג עמ' יד [יד מלאכי סי' צד]
ב/ח נועם שיח ח"א עמ' כט
ב/ח נפש יוסף (דוידוביץ, תשפא) עמ' תקצה {השוחט ונתנבלה בידו וכו'}
ב/ח נשמת חיים (תשסח) יו"ד סי' מח עמ' צה
ב/ח נתן פריו חולין עמ' קיד {חולין שנשב"ע}
ב/ח עבודת לוי (רוד') דף מב ע"ד {חולין שנשב"ע}
ב/ח עטרת שבת עמ' עד {שוחט ביוה"כ}
ב/ח עין יהודה עמ' רמב {חולין בעזרה}
ב/ח ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' רצד
ב/ח עצמות יוסף קידושין דף נז (עמ' ריט)
ב/ח פינות הבית דף עה ע"ג
ב/ח צבי תפארת סי' ה, כג
ב/ח צמח ארז עמ' תיז
ב/ח קדשי יהושע עמ' אלף קיב
ב/ח קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תרסז
ב/ח קול בן לוי (תשסג) עמ' קטז
ב/ח קול דודי (תשף) (בקיצור)
ב/ח קול דודי כריתות סי' קטו, קסז-קסח
ב/ח קונטרסי שעורים ב"ק שעור כא אות ח
ב/ח קרן הצבי מצוה לו אות א
ב/ח רב ברכות (רי"ח) עמ' ז-ח
ב/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תמא
ב/ח שאל האיש דף קג ע"א
ב/ח שאל האיש חו"מ סי' טז (קג [מסומן קא] ע"א)
ב/ח שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף צא ע"ד {חולין בעזרה}
ב/ח שדה הארץ ח"ג דף קא ע"ג {חולין שנשחטו בעזרה}
ב/ח שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' ז
ב/ח שולי הגליון עמ' קסה
ב/ח שם דרך פסחים עמ' קיט
ב/ח שער המלך ח"א עמ' קעט, קפ, ח"ב עמ' תכג
ב/ח שערי יצחק (תשיז) עמ' קסז {מל"מ}
ב/ח שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 102, 182
ב/ח שערי ישר שער א פ"י אות יג
ב/ח תורת האשם עמ' מ {בעזרה}
ב/ח תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף ב ע"ג
ב/ח תורת חיים (ליבוביץ, תשסט) סי' א עמ' ח
ב/ח תפארת נתן עמ' נג
ב/ח תשובה שלמה חו"מ סי' ז דף עא ע"א
ב/ח תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' תרכו
ב/ח תשורת שי מהדו"ק סי' שעח
ב/ט אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' לו
ב/ט אמת ליעקב מקרא עמ' שיט
ב/ט אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' לו
ב/ט אנצי"ת ע' ארבעה וחמשה הע' 68, 137
ב/ט באר דוד ב"ק ח"ג סי' ז אות ג
ב/ט ברור הלכה ב"ק ע ע"א ציון מ, עז ע"ב ציון ט
ב/ט גליונות אבני נזר
ב/ט חזון יחזקאל חולין פ"י ה"א
ב/ט חסדי דוד ח"ד עמ' צח
ב/ט מלך שלם
ב/ט מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קנט ע"ג
ב/ט מנחת חינוך ח"א עמ' רעח
ב/ט משאת מרדכי ב"ק עמ' רצג
ב/ט משנת יעקב
ב/ט ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' קכ
ב/ט צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' סד אות ג
ב/ט קרית מלך
ב/ט תורה שלמה שמות פכ"ב אות לו {מל"מ}
ב/י אבני נזר אהע"ז סי' תמא אות א
ב/י אוצרות הרמב"ם
ב/י אור הישר [אור הישר בכורות נב ע"ב]
ב/י אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' לח
ב/י אנצי"ת ע' ארבעה וחמשה הע' 87, 89, 90
ב/י בית אהרן וישראל גל' עא עמ' מה, נז
ב/י בית יעקב (טבשונסקי) סי' שנ סעיף ג
ב/י ברור הלכה ב"ק עא ע"א ציון ד, עא ע"ב ציון א {יד המלך}, עח ע"ב ציון ל
ב/י ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שצה
ב/י גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' שט
ב/י דברי יעקב ב"ק עט ע"א {מתנה}
ב/י הגהות חבר בן חיים
ב/י הלכה רבה ח"א עמ' 217 {שליח}
ב/י הר המלך ח"ד עמ' מט
ב/י חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 25
ב/י חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"ק עו ע"א]
ב/י חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' קעב
ב/י חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ב עמ' קלד
ב/י לב מבין {הדרשות לרבות שליח}
ב/י מנוחת אשר ח"א דף צא ע"ד {שליח}
ב/י מנוחת משה דף ו ע"ב {ע"י שליח}
ב/י מנחת חינוך ח"א עמ' קצה, ח"ג עמ' שכב
ב/י מסורה ח"ז עמ' נב
ב/י מקורות לפסקי הרמב"ם {גנב והקדיש, גנב ופרע חובו}
ב/י משאת מרדכי ב"ק עמ' רפה-רפו, רצג
ב/י משנת יעקב כאן
ב/י משנת יעקב עבודה עמ' שס
ב/י נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' קח
ב/י ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' קפט {גנב ונתן}
ב/י עבודת הזבח מעילה סי' ט ס"ק ב
ב/י פני חמה דף מח ע"א {מ"מ}
ב/י פרי אברהם פסחים סי' טו אות יא
ב/י פרי חיים (הליר) {דבריו בהל' מעילה}
ב/י פרי משה עמ' פא {מ"מ}
ב/י קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' רז {מ"מ}
ב/י קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' צד {שליח}
ב/י קרית מלך
ב/י רלב"ג שמות פכ"א פסוק לז עמ' רמז
ב/י רץ כצבי (תשסג) ח"ב עמ' פב
ב/י רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תלח
ב/י שולי הגליון עמ' קסה
ב/י שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' רעא
ב/י שער המלך ח"ב עמ' רנט
ב/י תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' תנט
ב/י תלפיות ח עמ' 149
ב/י תשובות יהודה דף צא ע"ג {מתנה}
ב/י תשובות ר"י אלחנן עמ' רח
ב/יא אור גדול דף קצד ע"א
ב/יא אמרי סופר עמ' לה-לו
ב/יא אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' לז
ב/יא אנצי"ת ע' אבר שהנשמה הע' 63, ע' ארבעה וחמשה הע' 107, 110, 124, 132, 147
ב/יא באר דוד ב"ק ח"ג סי' ז אות ג
ב/יא בית אבא (גוטווירטה) דף ט ע"ב {לח"מ}
ב/יא בית יעקב (טבשונסקי) סי' שנ סעיף ו
ב/יא ברור הלכה ב"ק סח ע"א ציון א, עח ע"ב ציון ג
ב/יא ברכה למנחם עמ' 64
ב/יא דברי אמת (תרכא) דף מו ע"ד
ב/יא דברי אמת (תשעט) עמ' נא {לוקח בהמה לאחר שלשים יום והוכר הגנב קודם שלשים}
ב/יא דברי חיים (אוירבך) גניבה סי' ז ד"ה כתב {לח"מ}
ב/יא דעת מרדכי ח"א דף פה ע"ד
ב/יא הגהות חשק שלמה ב"ק סח ע"ב
ב/יא הד משה עמ' 37
ב/יא העובר בהלכה עמ' 63, 65
ב/יא חביון עוז {לאחר שלשים}
ב/יא ידי משה (בוצק') הל' מעה"ק סי' כה
ב/יא כובע ישועה ב"ק עח ע"ב
ב/יא מהרי"ט אלגזי פ"א אות ח או"ק ה
ב/יא מועדי ה' (נתנזון) סוכות עמ' רצ
ב/יא מטה אשר
ב/יא מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רכא ע"א
ב/יא מנחת חינוך ח"א עמ' קטז, קצה, רעט
ב/יא מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תקעב
ב/יא מעשה הבא בעבירה עמ' 121
ב/יא משאת מרדכי ב"ק עמ' רצד
ב/יא משנת אליעזר (רבינ') עמ' רא
ב/יא נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' רסד {או"ש}
ב/יא נזר אברהם שבת-ביצה עמ' רפג {או"ש}
ב/יא נר למאור (רבינוביץ) דף מג ע"א, מג ע"ד {גיזה וקרנה}
ב/יא נתיבות חיים (קארב) ח"ד עמ' שצב
ב/יא ס' המקח עמ' שיד
ב/יא עטרת ישראל עמ' עא {לאחר שלשים}
ב/יא עין חיים ח"א עמ' רב {הקנה לו לשלשים יום}
ב/יא ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' קכה, קכח
ב/יא פרי משה עמ' קמז
ב/יא קרית מלך
ב/יא קרן הצבי מצוה פג אות א
ב/יא ראשי בשמים סי' לא אות טז {לאחר שלשים}
ב/יא ראשית בכורים דף לג ע"ג {הניתר בשחיטה}
ב/יא רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תי
ב/יא רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קפב
ב/יא שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' שיט {לאחר שלשים}
ב/יא שעורי הגרב"ד ב"ק ח"ב עמ' קצח
ב/יא שעורי הרב גיטין ח"א עמ' קלט
ב/יא שער המלך ח"ב עמ' שנג {לח"מ}
ב/יא שערי זיו ח"ב דף רד ע"א
ב/יא תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף יא ע"ב-ע"ג
ב/יב אבני ציון ח"א סי' א אות א-ב, סי' מט אות א {תפיסה}, ח"ג עמ' קי, קלח, רלח, ש
ב/יב אהליך יעקב ב"מ סי' טו ס' כב
ב/יב אולם המשפט סי' שפח סעיף ז
ב/יב אור הישר [תקפו כהן סי' לט, קג]
ב/יב אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' לז
ב/יב אנצי"ת ע' ארבעה וחמשה הע' 142-139, 146-144
ב/יב באר דוד ב"ק ח"ג סי' ז אות ג {ראב"ד}
ב/יב באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פ"ט ה"א מושב שרים אות ב {שעה"מ}, ה"ט מושב שרים אות כח {אבי עזרי}, פי"א ה"א מושב שרים אות יג, ה"ב מושב שרים אות כב {אבן ישראל}
ב/יב בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' עב
ב/יב בינת דניאל ח"ה עמ' קיא {ראב"ד}
ב/יב בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' מב סעיף יג {מ"מ}
ב/יב בית זבול ח"ד עמ' יד
ב/יב בית יחזקאל (סרנה) ב"ק עמ' נב
ב/יב בית יעקב (טבשונסקי) סי' רט סעיף ו {שעה"מ}
ב/יב בן ידיד
ב/יב ברור הלכה ב"ק עח ע"ב ציון י, כ
ב/יב ברית עולם (ולר) סי' מא אות ב
ב/יב ברכת מרדכי ב"ק עמ' קמו
ב/יב גבעת פנחס (ארביטמן) עמ' לג-לד {ראב"ד ומ"מ}
ב/יב דברות משה גיטין עמ' שיד, שכב, ב"ק ח"ב סי' סט ענף ז, סי' פז ענף א
ב/יב דברי יחזקאל (מישור) עמ' תיא
ב/יב דברי יחזקאל (תרצה) דף קלב ע"א
ב/יב דברי ירוחם סי' סה {תפיסה}
ב/יב דינא דגרמי (אינגבר) עמ' יח
ב/יב דעת מרדכי ח"א דף כה ע"ג
ב/יב דרך עץ החיים (אלגזי) דף לא ע"ד
ב/יב דרכי הים דף סה ע"ב
ב/יב דרכי משה ח"ב שמעתתא ב פ"א {תפיסה}
ב/יב המדות לחקר ההלכה מדה יב אות נד {תפיסה}
ב/יב העובר בהלכה עמ' 63, 64
ב/יב הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' רסט
ב/יב התורה והמדינה ח"ד עמ' קכט-קל
ב/יב ונתן לכהן עמ' קנא
ב/יב זית רענן ח"ב עמ' רעז {ראב"ד}
ב/יב זכרון יעקב ב"ק סי' נה {ראב"ד - תפיסה}
ב/יב חזון יחזקאל כריתות פ"ד ה"ב
ב/יב חי' הגר"ח החדש עמ' תסג {גנב וקטע}
ב/יב חי' תורה בהל' גניבה (קפלן) עמ' 11
ב/יב חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' נ עמ' קסד {ראב"ד}
ב/יב טבעת החושן ח"ד עמ' קעא
ב/יב יגיעת ערב ב"מ עמ' קא {תפיסה מועילה}
ב/יב יד מלך (מן) הל' חובל פ"ד הי"א
ב/יב יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' קטו {ראב"ד}
ב/יב כובע ישועה ב"ק עח ע"ב
ב/יב כללי קלב"מ (תשסז) עמ' ל
ב/יב כתב סופר חו"מ סי' כו {ראב"ד}
ב/יב לחם רב (בוטון) סי' קעג {תפיסה}
ב/יב לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' תקכה
ב/יב מגל חי"ג עמ' 259
ב/יב מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' קעח
ב/יב מוריה גל' רלו עמ' לג {ראב"ד}
ב/יב מים אדירים דף פג ע"א
ב/יב מנחת חינוך ח"א עמ' רטו, רעח-רעט, ח"ג עמ' שמח
ב/יב מפתח הבאורים [שב שמעתתא שמעתא ד פי"א, אבי עזרי ח"א]
ב/יב מקדש דוד ב"ב עמ' קסג
ב/יב מר קשישא עמ' טז
ב/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/יב משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תפז-תפט, תתלז, תתנא, תתנד, תתנו
ב/יב משנת אליעזר (רבינ') עמ' רא
ב/יב משנת יעבץ שמיטה עמ' קז
ב/יב משנת יעקב
ב/יב משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' שסז {תפיסה}
ב/יב נועם ח"כ עמ' סב {שעה"מ}, חכ"ה עמ' סז
ב/יב נזר אברהם מכות ועדות עמ' מב
ב/יב נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' קנד, קעו
ב/יב נחלת בנימין עמ' צג-קא {גנבה קטעה ומכרה}
ב/יב נתן חכמה ב"ק סי' ט
ב/יב ס' המקח עמ' שיד
ב/יב עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 561
ב/יב עמק הלכה (בוימל) עמ' לב {תפיסה}
ב/יב ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' קכ-קכא
ב/יב עקבי ברכה עמ' קעד
ב/יב ערך שי חו"מ סי' פח סעיף ה {ראב"ד ומ"מ}
ב/יב פורת יוסף (שלופר) דף טו ע"ג {תפיסה}
ב/יב פנס שלמה
ב/יב פרי משה עמ' קז
ב/יב קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' קיט
ב/יב קונטרס הספקות כלל ד סי' ח-ט
ב/יב קונטרסי שעורים קדושין שעור יז אות ב, ב"ק סי' יח אות ז {קטעה ומכרה}
ב/יב רב טוב דף עו ע"ג {ראב"ד}
ב/יב שב שמעתתא (תשנא) שמעתא ד פ"יא, פ"כה
ב/יב שו"ת הרד"ך עמ' סז
ב/יב שו"ת ר' יצחק הלוי מקושטא עמ' קנו {מ"מ}
ב/יב שו"ת ר"י מליריאה עמ' שכ {תפיסה}
ב/יב שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' שכ {גנבה קטעה ומכרה}
ב/יב שמחת יו"ט (אלגזי) סי' לה אות ו
ב/יב שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' קנב
ב/יב שעורי הגרד"ש ב"ק סי' נז אות ב ד"ה ונראה, סי' נח ד"ה והנה ברש"י
ב/יב שעורי הלכה עמ' קמב
ב/יב שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' מה
ב/יב שער המלך {חוץ מעוברה}
ב/יב שערי בינה (תשעט) עמ' תרמג {תפיסה}
ב/יב שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' שפא, שצא
ב/יב שערי טהר ח"ח סי' יד אות ב, סי' טו
ב/יב שערי ישר שער ז פכ"ב אות א
ב/יב שערי ציון (כהן, תרצח) דף לא ע"ג {תפיסה בקנס}
ב/יב תקפו כהן סי' ח, יב-יג, ג, לט
ב/יב תקפו של רפאל סי' יג, כו, לה, עא
ב/יג אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' לו
ב/יג מנחת חינוך ח"א עמ' רעט
ב/יג משנה הלכות מהדו"ת ח"ד עמ' לד, קלו
ב/יג ענישה ושיקום ביהדות עמ' 45
ב/יג ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' קכ
ב/יד אנצי"ת ע' גזל הע' 194 {אהא"ז}, ע' גנבה הע' 133
ב/יד בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' רל
ב/יד ברור הלכה ב"ק עח ע"ב ציון ט, ב"מ ח ע"א ציון ג
ב/יד היכל צמח {פטור מדו"ה}
ב/יד חי' חתם סופר [שו"ת חת"ס חו"מ קלג] {כפל}
ב/יד חק לישראל נזיקין עמ' 387
ב/יד חק לישראל שליחות עמ' 55
ב/יד מנחת חינוך ח"א עמ' רעט
ב/יד מעיל צדקה (תשעח) עמ' מה
ב/יד משרת משה (עטייה) {כפל}
ב/יד ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קמ-קמא
ב/יד סתירת זקנים - הלכה עמ' עט
ב/יד פרי משה עמ' קמז
ב/יד שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' רע-רעא
ב/יד תבונה (קרש') סי' לה {כפל}
ב/יד תשובה שלמה או"ח סי' יז דף כ ע"א {מ"מ}
ב/טו אוהב מישרים עמ' תלט
ב/טו אנצי"ת ע' ארבעה וחמשה הע' 41, ע' גמר דין הע' 2
ב/טו בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' רסז {ר"ח הלוי}
ב/טו ברור הלכה ב"ק סח ע"ב ציון ח
ב/טו יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רס
ב/טו לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק סי' יז ס"ק ז
ב/טו לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' ק
ב/טו מטה אשר
ב/טו מנחת חינוך ח"א עמ' רפ
ב/טו משאת מרדכי ב"ק עמ' רעח
ב/טו משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' קפה
ב/טו עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' רנג
ב/טו ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' סט
ב/טו פרי משה עמ' קיט
ב/טו תורת איש לוי - שוה כסף ככסף עמ' כא
ב/טז אבן האזל (גם בהשמטות דף עב ע"א, וסוף שופטים דף פב ע"ב)
ב/טז אור הישר [עונג יו"ט סי' קלה]
ב/טז אור יצחק (הלר) עמ' ריח-רכ {אהא"ז}, רס-רסא {אהא"ז}, רסב-רסג, רסט-רע, רעג-רעד {אהא"ז}, שכו-שכז {אהא"ז}
ב/טז אושר ירוחם עמ' קח {יד המלך}
ב/טז אמרי בינה (אוירבך) - קנינים סי' ח ד"ה אגב {מל"מ}
ב/טז אמרי סופר עמ' פג
ב/טז אנצי"ת ע' ארבעה וחמשה הע' 17, ע' גזל הע' 73 {אהא"ז}, 89, ע' גנבה הע' 87, 89, 95, 100, 108, 113, 122-124, 126
ב/טז באר דוד ב"מ - שומרים סי' ד אות ג
ב/טז באר דוד ב"ק ח"ג סי' ה אות ב, סי' ז אות ה
ב/טז באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' מט, נא {מל"מ}
ב/טז בית יעקב (טבשונסקי) סי' שמח סעיף ג
ב/טז בית יעקב (שבשונסקי) סי' שמח ס' ד
ב/טז ברור הלכה ב"ק עט ע"א ציון ד, ו
ב/טז גבורת יהודה פסחים סי' יא ס"ק ז
ב/טז גזע ישי דף קח ע"ד {שלד"ע}
ב/טז גניבה וגזילה - פרקי יסוד עמ' צג-צה
ב/טז דברות אליהו ח"א עמ' קד
ב/טז דברי יחזקאל (מישור) עמ' תלב
ב/טז דברי יחזקאל (תרצה) דף קלח ע"ג
ב/טז דברי ירמיהו קידושין עמ' קמז {אשלד"ע}
ב/טז דין אמת (תקטו) דף עט ע"ג {מל"מ}
ב/טז דין אמת (תשסז) עמ' קנא, רעב {מל"מ}
ב/טז הליכות אליהו הל' גזילה פ"ג ה"ד
ב/טז המאיר לארץ [עי' חי' מחנה אפרים]
ב/טז המדות לחקר ההלכה מדה טו אות לא {שלד"ע בשוגג}
ב/טז הר המלך ח"ז עמ' רלד
ב/טז חדושים ובאורים (גרי') ב"מ ח"ב סי' כט ס"ק ב
ב/טז חי' בעל שרידי אש עמ' רכח {אהא"ז}
ב/טז חי' הגר"ח החדש עמ' תקלג {חייב השומר}
ב/טז חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' ע
ב/טז חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' ע
ב/טז חי' מהרי"א צטרון עמ' סח
ב/טז חי' עזיאל
ב/טז חי' תורה בהל' גניבה (קפלן) עמ' 13 {מל"מ}, 14
ב/טז חק לישראל שומרים עמ' 23 {אהא"ז}, 627 {יד המלך (לנדא)}, 631 {אהא"ז}, 1261 {אהא"ז}, 1365, 1367
ב/טז ידי אליהו דף עח ע"א
ב/טז כלי שרת סי' לד
ב/טז לב שלמה (חלמא) עמ' י-יא
ב/טז לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' נט אות א-ג, סי' ס אות ו
ב/טז מאמר המלך {שלד"ע בשוגג}
ב/טז מבשר טוב קדשים עמ' נט {גונב מן הגנב}
ב/טז מטה אשר
ב/טז מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף פה ע"ב
ב/טז מנחת חינוך ח"א עמ' קצד
ב/טז מעיני המים
ב/טז מראה אש ח"א עמ' קז
ב/טז מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/טז משארית יעקב עמ' מט
ב/טז משאת מרדכי ב"ק עמ' רסג, רסז, רסט
ב/טז משה ידבר (תשעו) עמ' סב
ב/טז משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תקטו
ב/טז משנת יעקב כאן
ב/טז משנת יעקב נזיקין עמ' ריח
ב/טז משנת יעקב נשים ח"ב עמ' צב-צג
ב/טז נזר אברהם שבת-ביצה עמ' קפ {מל"מ}
ב/טז נזר הקדש (קפלן)
ב/טז נחל יצחק סי' סו אות ב ענף ו {מל"מ}
ב/טז נתיבות חיים (קארב) ח"ד עמ' שנא
ב/טז נתיבות שלום (למפרט) {קורא לה והיא באה}
ב/טז נתן פריו ב"מ עמ' ש
ב/טז ספיקא דרבנן עמ' רג
ב/טז עומק הפשט ח"ג עמ' שצז
ב/טז עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' רס
ב/טז עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' קמה {רמב"ם}, ח"ב עמ' קפח {אהא"ז}
ב/טז ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' צט-קא, קמב
ב/טז פנס שלמה
ב/טז פרי משה עמ' ו {אהא"ז}
ב/טז פרקי שליחות עמ' 176
ב/טז צרור החיים (יעקב)
ב/טז קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' י
ב/טז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רמד, תשכג, תשנ
ב/טז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' מח, תפה
ב/טז רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' רב
ב/טז שארית ישראל (תשעד) דרוש א עמ' 19
ב/טז שו"ת מהרי"ט ח"א סי' קטז
ב/טז שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' צה
ב/טז שיח ערב סנהדרין עמ' כד {אהא"ז}
ב/טז שלחן המלך {משיכה ברה"ר}
ב/טז שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' רנז {כוונה להוציא מרשות הבעלים}
ב/טז שעורי הגרד"ש ב"ק סי' סח אות ב ד"ה ומה
ב/טז שער המלך ח"ב עמ' שלד {מל"מ}
ב/טז שערי שמים (ריזיקוב) חו"מ סי' א
ב/טז תולדות יעקב (מאהלר) עמ' יב
ב/טז תוספתא כפשוטה נזיקין ח"א עמ' 78
ב/טז תורה שלמה שמות פכ"ב אות מ
ב/טז תורת מיכאל עמ' ה {מל"מ}
ב/טז תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' כח
ב/טז תפארת ציון (שנידמן) עמ' ל {אהא"ז}
ב/טז תשובות יהודה דף פ ע"ב {מל"מ}
ב/יז אנצי"ת ע' ארבעה וחמשה הע' 37, הע' 38א, ע' גנבה הע' 107
ב/יז באר דוד ב"ק ח"ג סי' ה אות ב, סי' ז אות ה
ב/יז בית יעקב (טבשונסקי) סי' שנ סעיף טו
ב/יז ברור הלכה ב"ק סו ע"א ציון ג, עט ע"ב ציון ב
ב/יז דברות אליהו ח"א עמ' קד
ב/יז מטה אשר כאן, ודף צה ע"ג
ב/יז מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף נח ע"ג, ח"ב דף קס ע"ב
ב/יז מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/יז משאת מרדכי ב"ק עמ' רסח
ב/יז ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' קא-קב, קז
ב/יז קונטרסי שעורים ב"ק שעור כ אות ד
ב/יז שם מרדכי עמ' 129 {בתוך העצים}, 149 {הטמין בחורשין}
ב/יח אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' לח
ב/יח אנצי"ת ע' ארבעה וחמשה הע' 23, 27, ע' גנבה הע' 109
ב/יח באר דוד ב"ק ח"ג סי' ה אות ב, סי' ז אות ה
ב/יח ברור הלכה ב"ק סו ע"א ציון ג
ב/יח מטה אשר כאן, ודף צה ע"ד
ב/יח משאת המלך (אדרי)
ב/יח משאת מרדכי ב"ק עמ' רסט
ב/יח נתיבות חיים (קארב) ח"ד עמ' שנא
ב/יח נתיבות שלום (למפרט) {אחר שידעו}
ב/יח ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' ג, צט-ק, קי
ב/יח שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 478


ג/724 הלכות גניבה פרק ג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ג/רה"פ אמרי יוסף (דוידובסקי)
ג/רה"פ הלכה למשה (אמריליו) ח"א
ג/רה"פ יד פשוטה
ג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ג/רה"פ מעשה רקח
ג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ג/רה"פ פי' ר"י קאפח
ג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ג/רה"פ רמב"ם לעם
ג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ג/א אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 275
ג/א אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ג/א אבני ציון ח"א סי' א אות ג, סי' יט אות ט, סי' מה אות ה, סי' מח אות א, ח"ב סי' סח אות א, ח"ג עמ' פד, קלג
ג/א אברהם במחזה דף יח ע"ד
ג/א אור הישר [חוות יאיר סי' קסו, מ"מ הל' מלוה פ"ג ה"ד]
ג/א אחיעזר ח"א סי' כא אות א
ג/א איים בים ב"ק סי' צט אות א
ג/א אמונת יהושע עמ' תשעב
ג/א אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תעד
ג/א אמרי דוד (שליסל) דף מג ע"ב
ג/א אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' כו {עקירה צורך הנחה}
ג/א אפיקי מגינים שבת דף ה
ג/א אפרקסתא דעניא ח"ג סי' רז עמ' קעד
ג/א באר דוד ב"ק ח"ג סי' כד אות ג
ג/א בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' רסא
ג/א בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' צג
ג/א ברור הלכה ב"ק עא ע"א ציון א, סנהדרין עט ע"ב ציון ב
ג/א ברור הלכה כתובות ל ע"ב ציון א
ג/א בריכת ירושלים עמ' יד
ג/א ברית עולם (ולר) סי' כג אות ג, ה, ח
ג/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ה עמ' קסב
ג/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' שכז
ג/א ברכת ראובן דף קז ע"ג
ג/א גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' ד, ח, שמב
ג/א דברי משפט סי' שנא סעיף ב
ג/א דגל יהודה (קמינר) עמ' רעח
ג/א דגל ראובן ח"א סי' לב, ח"ג סי' יט
ג/א הרמב"ם כמחנך עמ' 229
ג/א זבח שלמה ח"ג עמ' צג
ג/א זכרון אהרן סי' לא
ג/א חוות יאיר (תשנז) עמ' תסג
ג/א חזו"א חו"מ סי' יט ס"ק ג
ג/א חזקה רבה חו"מ ח"ג עמ' 179
ג/א חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קסג
ג/א חסדי דוד ח"ד עמ' קכז
ג/א חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' ע עמ' רכב
ג/א יטב פנים ח"ב דף קכ
ג/א יקרא דאורייתא על ההגדה עמ' רס {מיתה בידי שמים לא פוטרת מתשלומין}
ג/א כללי קלב"מ (תשסז) עמ' עח, רנח
ג/א לב בנים עמ' תצד-תצה
ג/א לב יוסף עמ' 1
ג/א למודי ה' (תקמז) דף מו ע"ד {אם התרו למלקות לוקה ולא משלם}
ג/א למודי ה' (תשפא) עמ' רסד
ג/א מאור למלך ב"ק עמ' רו {אבי עזרי}
ג/א מאור למלך כתובות עמ' רלד, רמ {אבי עזרי}
ג/א מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' עח {אבי עזרי}
ג/א מאורות נתן (הורוביץ) דף טו ע"ד
ג/א מגילת ספר לאוין דף פ ע"ד
ג/א מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' רז
ג/א מנחת חינוך ח"א עמ' קפו, רמד, רעז
ג/א מעדני ארץ מתנ"ע עמ' כז {אין לוקה ומשלם}
ג/א מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א, דבר אברהם ח"א סי' כא]
ג/א מראה איש ח"ב עמ' קכג
ג/א מראה הנוגה [נחמד למראה ח"א דף צד ע"ג] {הגונב גוי}
ג/א משאת המלך ח"ג סי' שנז {מהקדש}
ג/א משברי ים קלב"מ סי' כ אות ב
ג/א משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תקפב
ג/א משנת יעקב נזיקין עמ' קיז-קיט
ג/א נזר אברהם מכות ועדות עמ' קסא
ג/א סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' צו
ג/א ספרי דבי רב ח"ב עמ' שצט
ג/א עדות ביעקב (ריינס) עמ' רסד {אין לוקה ומשלם}
ג/א עומק הפשט ח"ג עמ' שפ
ג/א עטרת תפארת דף מד ע"ג {חיוב מיתה לפני חיוב תשלומין}
ג/א עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 6 הע' 98
ג/א פנס שלמה
ג/א פנת יקרת (תשנד) סי' מו אות ב, סי' קטז
ג/א פנת יקרת (תשעא) עמ' רכג, תצט
ג/א פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 12
ג/א קול יהודה (פרלוב) עמ' קכה, קכז {נתחייב תשלומין ואח"כ ממון{
ג/א קרבן משה עמ' קכא
ג/א קרית מלך
ג/א ראש ברזל עמ' קיח
ג/א רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' קצא
ג/א שארית יעקב (מוסקוביץ) עמ' ז
ג/א שארית ישראל (מינצברג) חידושים סי' ט {לוקה ומשלם גם כשאין כרת}
ג/א שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' סז {קלב"מ בכפייה לקיים מצוות}, קכו {חייבי מלקות שוגגים}, קלו-קלז {דוקא בבת אחת}, קלט-קמ, קמד {מ"מ}, קמה {מיתה ואח"כ תשלומין}
ג/א שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ג עמ' רסב {אם תשלומין ומלקות לא באים כאחת}
ג/א שופריה דיעקב (מערך) דף כח {לח"מ}
ג/א שיח השדה (פרומר) עמ' קמז
ג/א שירת הלויים פסחים סי' סו אות ו {אבי עזרי}
ג/א שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' שיז
ג/א שער המלך ח"א עמ' קצד, ח"ב עמ' שלה
ג/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 46
ג/א שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' תסו
ג/א תורת החוף ימים - שפתי חיים סי' טו אות ה
ג/א תנופת זהב עמ' 96, 104
ג/ב אבי עזרי ח"ה
ג/ב אבן האזל (גם בהשמטות סוף שופטים, דף פב ע"א)
ג/ב אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' נב, נד, ח"ג עמ' כט, ח"ד עמ' כט, קנב, ח"ח עמ' נא
ג/ב אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 275
ג/ב אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ג/ב אבני החושן סי' שנ סעיף א, סי' שנא סעיף א {שעה"מ}, סעיף ד
ג/ב אבני השוהם (הורוויץ) דף ס ע"ד {מ"מ - זרק חץ}, סא ע"א, סג ע"א
ג/ב אבני חפץ ח"ג עמ' קיג
ג/ב אבני נזר או"ח סי' תקלה אות יז
ג/ב אהל יצחק גיטין עמ' תתמ
ג/ב אהל משה (הורוביץ) ח"א שבת צא ע"א, כתובות לא ע"א
ג/ב אהלה של תורה ח"ב עמ' ריח {או"ש}
ג/ב אוצמפה"ת ב"מ כב ע"א הע' 32 {או"ש}, לג ע"ב הע' 38 {או"ש}, מג ע"א ח"ב הע' 5 {או"ש}
ג/ב אוצרות יהושע עמ' פט
ג/ב אור הישר [אור שמח הל' מכירה פ"ד ה"ד, לח"מ הל' מכירה פ"ב ה"ה, העמק שאלה שאלתא עא אות א]
ג/ב אור המאיר (שפירא) סי' מה אות ד
ג/ב אור יצחק (הלר) עמ' כה {או"ש}, ל-לב {או"ש}, עד {או"ש}, קעח-קפד {או"ש}, ריח-רכב {או"ש}, רלב {ר"ח הלוי}, רמ {ר"ח הלוי}, רמב-רמה, רמח {או"ש}, רנא {או"ש}, רנז-רנח, רסב, רעד, רעז
ג/ב אור לי כתובות סי' יא ס"ק ה, סי' יב
ג/ב אור ליהודה (תשנט) עמ' שכו {כר' אבין}, תפד {או"ש}
ג/ב אור לישרים (שולמן) עמ' קסו {כיס}
ג/ב אורח מישרים סי' רפ
ג/ב אורח צדקה עמ' רפח
ג/ב אחיעזר ח"ב סי' ה אות א
ג/ב איים בים כתובות סי' לט אות ו {קם ליה בדרבה מיניה בזורק גניבה}
ג/ב אמרי בינה (אוירבך) - קנינים סי' ח ד"ה אגב {שעה"מ}
ג/ב אמרי בינה (אוירבך) - תרו"מ סי' ט ד"ה כתב
ג/ב אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' ד אות א {רמב"ם}, סי' כו אות א {שעה"מ}
ג/ב אנצי"ת ע' אגד הע' 10 {שעה"מ}, ע' גנבה הע' 84 {או"ש}, 97, 101
ג/ב אפיקי מגינים כתובות סי' כט
ג/ב אפיקי מגינים שבת דף ה
ג/ב אריה ליש עמ' רמז
ג/ב אשר למלך
ג/ב באהלה של תורה או"ח סי' מה אות ב {שעה"מ}
ג/ב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ג/ב באורי סוגיות (הוניגסברג) ב"ב סי' מז אות ג {שעה"מ}
ג/ב באורי סוגיות (הוניגסברג) כתובות סי' נז אות ט {שעה"מ}
ג/ב באר אלחנן עמ' נד {או"ש}
ג/ב באר דוד ב"ק ח"ג סי' יא אות ב-ד
ג/ב באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פי"ד ה"י מושב שרים אות מד
ג/ב בגדי חמודות שמות פ"כב פסוק א-ב {או"ש}
ג/ב בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' קי, קטז
ג/ב בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' רנב
ג/ב בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' צז, קלא, קפו
ג/ב בדבר מלך ח"ה עמ' י
ג/ב בינת דניאל ח"ה עמ' פ {או"ש}
ג/ב בית אהרן (קארטשין) עמ' כז
ג/ב בית אהרן וישראל גל' ז עמ' כה-כו {או"ש}
ג/ב בית אהרן וישראל גל' נה עמ' מב {גר"ח}
ג/ב בית אפרים או"ח (תרמד) דף סד ע"ד, סה ע"א {גורר כיס}
ג/ב בית זבול ח"א סי' יג אות ה, סי' יד אות א, ח"ב סי' יט אות א
ג/ב בית יהודה (ארצי) עמ' ז {אהא"ז}
ג/ב בית יעקב (טבשונסקי) סי' קצח סעיף ט {שעה"מ ד"ה עוד}, סי' שנא סעיף א {שעה"מ}
ג/ב בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' רמ {מ"מ}
ג/ב בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' צג-צד
ג/ב בכורי אברהם דף מ ע"א {מגרר ויוצא}
ג/ב בציר אליעזר ח"ב דף כג ע"ג {שעה"מ}
ג/ב ברור הלכה ב"ק ע ע"ב ציון ג, עא ע"א ציון א
ג/ב ברור הלכה כתובות ל ע"א ציון א
ג/ב ברור הלכה כתובות לא ע"א ציון א, ב, ג
ג/ב ברור הלכה כתובות לא ע"ב ציון ג
ג/ב ברית עולם (ולר) סי' נח אות ט
ג/ב ברכות חיים ח"ב עמ' רנד {מ"מ}
ג/ב ברכת אהרן שבת עמ' ו, קה-קו {אבן האזל}
ג/ב ברכת מרדכי ב"מ עמ' רצח
ג/ב ברכת מרדכי כתובות עמ' שכד
ג/ב ברכת ראובן דף קז ע"ג {מ"מ}
ג/ב גבול יהודה (אשכנזי) חי' כתובות דף ג ע"ג
ג/ב גדולי אריה עמ' כו
ג/ב גדולי שמואל ב"מ דף יא ע"ב, כא {או"ש}, כו {או"ש}, לג {או"ש}, מג {או"ש}, ב"ב דף עה ע"ב
ג/ב גדולי שמואל ב"ק דף כב ע"א {שעה"מ}, סב ע"ב {או"ש}, סה {או"ש}, סט {או"ש}, ע {שעה"מ}, עו {או"ש}, קז {או"ש}
ג/ב גדולי שמואל כתובות דף לא {שעה"מ}, לד {או"ש}
ג/ב גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' ט
ג/ב דברות משה ב"מ ח"א סי' י ענף ב
ג/ב דברי אליהו (חזן) ח"א עמ' קטז-קיז
ג/ב דברי יחזקאל (מישור) עמ' רפד, שצט
ג/ב דברי יחזקאל (תרצה) דף צג ע"ב-ע"ג, צה ע"ג, צח ע"ב-ע"ג
ג/ב דברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' צח {קרע שיראין בהליכתו}
ג/ב דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' רב {יוה"כ}
ג/ב דברי משפט סי' רעה סעיף א
ג/ב דברי סופר עמ' קלג
ג/ב דברים אחדים (קלצקין) עמ' קכט {גונב כיס - קושיית שעה"מ, השליכו לנהר}
ג/ב דגל ראובן ח"א סי' ל, לב
ג/ב דובב שפתי ישנים עמ' 167
ג/ב דולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות ח"ב עמ' שח {עקירה צורך הנחה}
ג/ב דין אמת (תשסז) עמ' קנא
ג/ב דרכי אהרן ח"ב עמ' ב
ג/ב הגות והלכה עמ' 188
ג/ב החזקה במשפט העברי עמ' 122 {או"ש}
ג/ב הליכות אליהו
ג/ב הליכות יצחק עירובין עמ' קמד
ג/ב הררי קדם שבת עמ' נה {אהא"ז}
ג/ב השוואות בין דיני ישראל עמ' 71
ג/ב זכור זאת ליעקב עמ' קצט-ר {שעה"מ}, רב {שעה"מ}, רה {כר' אבין}
ג/ב חדושים ובאורים (גרי') כתובות סי' ו ס"ק ה
ג/ב חוף ימים ח"א סי' מו אות ד
ג/ב חזו"א על הרמב"ם
ג/ב חזון יחזקאל ב"ב הוספה א
ג/ב חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 115
ג/ב חי' בעל שרידי אש עמ' רפא
ג/ב חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' סה עמ' קסט-קע {או"ש}, סי' עה עמ' קפד-קפה
ג/ב חי' הגר"ח החדש עמ' קסה {עקירה צורך הנחה}
ג/ב חי' הגרנ"ט סי' לח
ג/ב חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' עו
ג/ב חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' עו
ג/ב חי' הריצ"ד
ג/ב חי' חתם סופר
ג/ב חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"ב עמ' שכו
ג/ב חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' קלו, מכות עמ' רכב
ג/ב חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קמה
ג/ב חי' ר' חיים הלוי
ג/ב חי' ר' חנוך הענאך עמ' קנח
ג/ב חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' קסז
ג/ב חלקת יצחק עמ' תקיד-תקיז
ג/ב חמדת יעקב עמ' 176
ג/ב חסדי דוד ח"ד עמ' קכז
ג/ב חקרי לב (לווינבוק) דף טו ע"א
ג/ב טבעת החושן ח"ד עמ' 180, ח"ה עמ' רלד
ג/ב יד דוד (דהן) עמ' קלה {או"ש}
ג/ב יד הלוי (לוין) דף לו ע"ג
ג/ב ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' ש {אהא"ז}
ג/ב ישועות יעקב נשים עמ' רכד
ג/ב כבוד הלבנון דף מ ע"ב {מ"מ - חייבי מיתות שוגגים}
ג/ב כללי קלב"מ (תשנא) עמ' עו-עז, פז-פח
ג/ב כללי קלב"מ (תשסז) עמ' קפא, קצו, קצח-קצט, רכא
ג/ב כרם יעקב עמ' ריא
ג/ב כרם ציון שביעית ח"ב עמ' קסד ע"ב
ג/ב לחם יהודה
ג/ב לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' טז אות א {שעה"מ}
ג/ב לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' צ
ג/ב לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' קסח, קעב
ג/ב לשון למודים או"ח דף פב ע"ב
ג/ב מאור למלך ב"מ עמ' קלח-קלט {ר"ח הלוי}
ג/ב מאור למלך ב"ק עמ' קא, קיז {או"ש}
ג/ב מאור למלך כתובות עמ' רכה, רכט {שעה"מ}, רלב {שעה"מ}
ג/ב מאור מרדכי ב"ב עמ' רכג {שעה"מ}
ג/ב מגילת ספר לאוין דף קיג ע"ג
ג/ב מגן בעדי עמ' 273
ג/ב מחנה יהודה (אשכנזי) דף קפד ע"ג
ג/ב מטה אשר כאן, ודף צה ע"ד
ג/ב מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' רצב
ג/ב מים אדירים דף יב ע"ג
ג/ב מלך שלם
ג/ב מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קנז ע"א {מ"מ}
ג/ב מנחת אשר שבת עמ' רמט, ב"ק עמ' קפט
ג/ב מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' שיז
ג/ב מנחת חינוך ח"א עמ' רח
ג/ב מנחת משה (שיינברגר) שבת סי' ג ס"ק ז
ג/ב מנחת עני (זינצהיים) ח"א עמ' יא
ג/ב מעשה הבא בעבירה עמ' 229 {אור שמח}
ג/ב מפתח הבאורים [דרוש וחידוש מערכה ג, דבר אברהם ח"א סי' כא]
ג/ב מצעדי גבר שבת סי' כ אות ה
ג/ב מראה איש ח"ב עמ' קכ
ג/ב מרחב (תשיג) עמ' סט
ג/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ב משא בני קהת
ג/ב משאת המלך (תשסז) עמ' יד {זרק חץ}
ג/ב משאת המלך ח"ד סי' תיז
ג/ב משאת מרדכי ב"ק עמ' רפג
ג/ב משברי ים אחע"א עמ' שסה
ג/ב משברי ים קלב"מ סי' יז ס"ק ג, סי' כא ס"ק א עמ' קמו
ג/ב משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' קטז-קיט, רפו, שב-שה, שטז, תקכב-תקכג
ג/ב משנת יעקב זמנים ח"א עמ' כ-כא
ג/ב משנת יעקב כאן
ג/ב משנת ר' אהרן שבת עמ' קה
ג/ב נועם ח"ה עמ' שטז
ג/ב נזר אברהם שבת-ביצה עמ' ז, כז {אהא"ז}
ג/ב נר דוד ח"א עמ' יג
ג/ב נר למאור (רבינוביץ) דף כ ע"ד {מגרר}
ג/ב נתיב אברהם ח"א עמ' פה-פז, פט
ג/ב נתיבות חיים (קארב) ח"ד עמ' שנב
ג/ב נתיבות שלום (למפרט)
ג/ב ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' קמח
ג/ב ספיקא דרבנן עמ' רג
ג/ב עומק הפשט ח"ג עמ' שפ {מ"מ}, שפב {שעה"מ}
ג/ב עונג שבת סי' יא
ג/ב עטרת ישראל עמ' רטו
ג/ב עטרת מרדכי (מילר) עמ' קצט
ג/ב עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' קמד {או"ש}, ח"ב עמ' קפז {או"ש}, רא {או"ש}
ג/ב עין חיים ח"ב עמ' ריא
ג/ב עמודי אור סי' קיב אות יח
ג/ב ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' עב, עד, ק-קא
ג/ב פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' קלב, נזיקין עמ' נב
ג/ב פניני יחזקאל עמ' קצג {מיתה בידי שמים}
ג/ב פניני רבנו הגרי"ז עמ' קפ {אהא"ז}
ג/ב פרי האדמה ח"ב
ג/ב פרי משה עמ' קכ
ג/ב פרשת דרכים (תשסה) עמ' קו
ג/ב צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קכה אות ב
ג/ב קבא דתירוצא עמ' קד, קסו {או"ש}
ג/ב קהלות יעקב שבת סי' ו
ג/ב קול ישראל שנה ב (תרפב) חוב' ב עמ' קי, קיא, קיג
ג/ב קונטרסי שעורים ב"ק שעור יט אות ט, שעור כ אות טז, שעור כב אות ו
ג/ב קרית מלך (חב"ד) עמ' קו
ג/ב קרית מלך (קנייבסקי)
ג/ב קרן הצבי מצוה ק אות ו
ג/ב רביד הזהב (אברך) דף סח ע"ד, סט ע"א, ע ע"ב
ג/ב רביד הזהב (אברך) סי' מה אות ב {קלב"מ לא פוטר בדבר בעין}, ד {מ"מ}, יא {מ"מ}
ג/ב רוח יעקב (שלם) דף כא ע"ג {כ"מ}
ג/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תלו
ג/ב שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' קלב, קלח, קמ
ג/ב שושנת העמקים (תאומים) עמ' ריז
ג/ב שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קצח סעיף ג {מ"מ}, סי' שנא סעיף א {שעה"מ}
ג/ב שי למלך (מלר) עמ' קלג {ר"ח הלוי}
ג/ב שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' קו
ג/ב שיעורי כתובות (מילר) עמ' שכא
ג/ב שירת דוד (תשסג) עמ' פ {או"ש}
ג/ב שירת דוד ב"מ עמ' פ {או"ש}
ג/ב שירת דוד כתובות עמ' רכז
ג/ב שלל דוד
ג/ב שם מרדכי עמ' 129 {הוציא לרה"ר}
ג/ב שם משמעון (פולק) ח"א דף קפג
ג/ב שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' קה {שעה"מ}
ג/ב שמן למאור (ביימאייל) דף ו ע"ג, ז ע"א-ע"ב {טבח ביוה"כ - השחיטה אינה פסולה מטעם מומר}
ג/ב שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"ב עמ' כא, צד
ג/ב שעורי הגרד"ש ב"ק הערה 177
ג/ב שעורי עיון התלמוד כתובות עמ' פג {שעה"מ}
ג/ב שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' קט
ג/ב שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' ו
ג/ב שעורי ר' שלמה עמ' קיד, קיז, קיט, קפד
ג/ב שעורי ר"א ליכטנשטין פ' השואל עמ' 211
ג/ב שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' ז-ח, כא
ג/ב שער המלך כאן, וח"ב עמ' שלב
ג/ב שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' שיג {או"ש}, שנה
ג/ב שערי טהר ח"ו סי' ס אות ב
ג/ב שערי יצחק (תשיז) עמ' נח {מ"מ}
ג/ב שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 46
ג/ב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 313
ג/ב שרידי אש ח"א עמ' תפג-תפד
ג/ב תורה תמימה שמות פ' כב אות טז
ג/ב תורת הנזיקין - ביאורים סי' מ אות א {או"ש}
ג/ב תורת הקנינים ח"א עמ' רצ, שלז
ג/ב תורת ירוחם ח"ב דף סה ע"ד
ג/ב תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תקלו
ג/ב תחומין ח"ד עמ' 223 {שעה"מ}
ג/ב תשובה שלמה חו"מ סי' יט
ג/ב תשובות יהודה דף עז ע"ג {אין קלב"מ אם חיוב הממון קדם לחיוב מיתה}, עט ע"ב-ע"ג {השמיט שצירף ידו למטה משלשה}, פ ע"ב, פב ע"א, פד ע"א-ע"ב {מ"מ - שבר לאחר זמן}
ג/ב תשובות יהודה דף פד ע"ב, פה ע"א-ע"ג, פח ע"ב {שעה"מ}
ג/ג אבני ציון ח"ג עמ' ש
ג/ג אחיעזר ח"ג סי' מז אות ב
ג/ג אמרי בינה (אוירבך) - שחיטה סי' יא ד"ה ומ"ש
ג/ג באר דוד ב"ק ח"ג סי' ח אות ג
ג/ג בינת דניאל ח"א עמ' רמה {או"ש}
ג/ג ברכת מרדכי ב"מ עמ' רצח
ג/ג בשבילי התלמוד ח"ב נדרים לה ע"א {מל"מ}
ג/ג דברי יחזקאל (מישור) עמ' רנו
ג/ג חי' בר נחמני דף ל ע"א
ג/ג חי' הגאון אדר"ת עמ' רמב {גנב מגוי - חובה להשיב לו}
ג/ג חי' ר' חנוך הענאך עמ' קכ
ג/ג חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' קיד
ג/ג יד מלך (מן) הל' חובל פ"ד ה"ט
ג/ג יקב זאב דף פח ע"א {מל"מ}
ג/ג מטה אשר
ג/ג מלך שלם
ג/ג מנחת חינוך ח"א עמ' ריד
ג/ג מסורה ח"ז עמ' נב
ג/ג משיב נפש (גרוס) ח"ג עמ' פה
ג/ג משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' סב
ג/ג משנת יעקב נזיקין עמ' קיט {אהא"ז}
ג/ג ס' היובל לר"מ ברויאר ח"ב עמ' 589
ג/ג פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' קלב
ג/ג שבט סופר (תשמו) עמ' רטו-רטז
ג/ג שערי זיו ח"ג דף ק ע"א
ג/ג תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תתטו
ג/ד אבני חפץ ח"ד עמ' רמו {מל"מ}
ג/ד אגלי טל ח"ב סי' קכ אות י
ג/ד אולם המשפט סי' שמא סעיף ד
ג/ד אור הישר [אור שמח לקמן פ"ד ה"י, לח"מ הל' שאלה פ"א ה"ה ופ"ג ה"ג, קצוה"ח סי' שמא ס"ק ג]
ג/ד אור יצחק (הלר) עמ' שמו-שסה
ג/ד אור יקרות
ג/ד אורים גדולים (ריינס) דף נב ע"ב, סה ע"ג
ג/ד אושר ירוחם עמ' קיא
ג/ד אחיעזר ח"ב סי' ה אות ה
ג/ד אמרי יהושע (ברוק) עמ' 130
ג/ד אנצי"ת ע' גנבה הע' 77
ג/ד אפיקי ים ח"ב דף שמו
ג/ד אפיקי מגינים ב"מ סי' ל
ג/ד ארצות יהודה סי' לז
ג/ד אשר למלך
ג/ד באר דוד ב"ק ח"ג סי' ז אות ד, ו, סי' יג אות ב
ג/ד באר מים חיים (נוסינזון) כתובות דף לד
ג/ד בית יעקב (טבשונסקי) סי' קכה סעיף ב¬ {רמב"ם}, סי' שמא סעיף ד {לח"מ}
ג/ד בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' רעה
ג/ד בכורי יוסף (וינר) ח"ב עמ' מו
ג/ד בן אשר סי' לו ענף א הערה ב
ג/ד בנין דוד (טאוב) ח"ב עמ' קעה
ג/ד ברור הלכה כתובות לד ע"ב ציון ב, ציון ה פסקה ד
ג/ד ברור הלכה סנהדרין עב ע"א ציון ב
ג/ד ברכות חיים ח"ב עמ' קפט
ג/ד גאון יעקב עמ' קנז, קסב
ג/ד גבורות יצחק עמ' יח
ג/ד גדולי שמואל ב"ק דף קיא, ב"מ דף ס
ג/ד דברות משה ב"ק ח"א סי' מו ענף א
ג/ד דברי יחזקאל (פרנקל) פ' וזאת הברכה עמ' קסז {מרכה"מ}
ג/ד דברי יחזקאל (תרצה) דף קכח ע"ב
ג/ד דברי ירוחם סי' כב
ג/ד דברי משפט - חי' מהרי"א סי' שנב אות א
ג/ד דברי משפט סי' שנב סעיף ב
ג/ד ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 505
ג/ד המדות לחקר ההלכה מדה ג אות ל
ג/ד הפלאות נדרים (תשעג) עמ' תיד
ג/ד חזו"א על הרמב"ם
ג/ד חזון יחזקאל ב"מ פ"ג ה"ו
ג/ד חזקה רבה חו"מ ח"ד עמ' 114
ג/ד חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' קיז עמ' רעה
ג/ד חי' הגר"ח החדש עמ' שס-שסא
ג/ד חי' הגרא"א דסלר עמ' קמד
ג/ד חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' סב
ג/ד חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' סב
ג/ד חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' רסד, מכות עמ' רכג
ג/ד חי' ר' שמואל ב"ק עמ' קטו
ג/ד חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' קפח
ג/ד חק לישראל שומרים עמ' 1057, 1062
ג/ד יד איתן [לח"מ הל' שאלה פ"א]
ג/ד יד דוד (דהן) עמ' כד, מח, קנ-קנא, קנג, קצא-קצב
ג/ד יד משה (אמריליו) דף קסח ע"ד
ג/ד יד ראם (ליפשיץ) עמ' 271
ג/ד ימי שלמה
ג/ד יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' קעא
ג/ד כללי קלב"מ (תשסז) עמ' ל, קמז
ג/ד כתר כהונה (ולק, תשסד) עמ' קט
ג/ד לקוטי שעורים (שטיין) ב"מ סי' יח ס"ק ד
ג/ד לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' רלט
ג/ד מאור למלך כתובות עמ' רלד
ג/ד מגנזי הגר"ח עמ' נב
ג/ד מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' תקד
ג/ד מטה אשר
ג/ד מילי דמרדכי
ג/ד מנחת חינוך ח"א עמ' ריד-רטו, רעו
ג/ד מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' ד
ג/ד מעשה בצלאל סי' שעב {מל"מ}
ג/ד מצעדי גבר ב"ק סי' מו אות א-ב
ג/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ד משאת המלך ח"ד סי' תיח {כ"מ ולח"מ}
ג/ד משאת מרדכי ב"ק עמ' שע
ג/ד משיב נפש (גרוס) ח"ג עמ' פה
ג/ד משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תקכח-תקל, תקמט-תקס
ג/ד משנה ראשונה עמ' 192
ג/ד משנת יעקב
ג/ד משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' קסא
ג/ד נוה שלום
ג/ד נחלת הלויים (הורוביץ) עמ' קסד-קסה
ג/ד ניצוצי אש עמ' שלב
ג/ד נתיבות חיים (קארב) ח"ד עמ' שצג
ג/ד ס' היובל לר"מ ברויאר ח"ב עמ' 586-589
ג/ד ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' קצא, קצג
ג/ד ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' קט
ג/ד סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' סב-סז
ג/ד עטרת יעקב עמ' רכז
ג/ד עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תרמט
ג/ד ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' ט
ג/ד פרי אליהו ח"א סי' נד
ג/ד פרי משה עמ' מז
ג/ד צבי גאון יעקב סי' לג
ג/ד קול ישראל שנה ב (תרפב) חוב' ב עמ' קי
ג/ד קונטרסי שעורים ב"ק שעור יט אות ו
ג/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' רטז
ג/ד שו"ת הרדב"ז סי' אלף תרו
ג/ד שירת דוד כתובות עמ' רנח
ג/ד שעורי הגר"א וסרמן חולין עמ' קנה
ג/ד שעורי הגרב"ד ב"ק ח"ב עמ' קכח
ג/ד שעורי הלכה עמ' כג
ג/ד שעורי ר' שלמה עמ' רכז
ג/ד שערי זיו ח"א דף נב ע"ד, ח"ב דף כו ע"ב, צח ע"ב
ג/ד שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' שנ, שנד, שפ
ג/ד שערי טהר ח"ז סי' יד אות א (מח ע"א)
ג/ד שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 46
ג/ד תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קמז
ג/ד תורת ראובן עמ' 128
ג/ד תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' תתקלו
ג/ד תפארת ציון (ריבקין) סי' כא אות א
ג/ד תשובות יהודה דף פז ע"ב {טבח פרה שאולה}
ג/ה אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 276-278
ג/ה אבן מלוכה (ברון, תשעז) עמ' 372-373
ג/ה אבן מלוכה (רביע)
ג/ה אהל יצחק גיטין עמ' שצא
ג/ה אוצרות הרמב"ם
ג/ה אוצרות יהושע עמ' צ
ג/ה אור המאיר (שפירא) סי' מה אות ד
ג/ה אור לי כתובות סי' יב
ג/ה אור ליהודה (תשנט) עמ' שכו {עד שתנוח}
ג/ה אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' ד אות א
ג/ה אפיקי מגינים כתובות סי' כט
ג/ה אפיקי מגינים שבת דף ה
ג/ה אשר למלך
ג/ה באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ג/ה באורי סוגיות (הוניגסברג) כתובות מהדו"ת סי' כ ס"ק ח
ג/ה באר דוד ב"ק ח"ג סי' יא אות ב
ג/ה בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' רנג
ג/ה בית זבול ח"ב סי' יט אות ג
ג/ה בית יהודה (ארצי) עמ' ז
ג/ה בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' צד
ג/ה ברור הלכה ב"ק ע ע"ב ציון ג
ג/ה ברור הלכה כתובות ל ע"ב ציון א {מרכה"מ}
ג/ה ברור הלכה כתובות לא ע"א ציון א פסקה א
ג/ה ברור הלכה כתובות לא ע"א ציון ב {מרכה"מ}
ג/ה בריכת המלך עמ' כה
ג/ה דברות אליהו ח"ב עמ' לה {מכירתו מכירה אף שמכר בשבת}
ג/ה דגל ראובן ח"ג סי' יט
ג/ה המדות לחקר ההלכה מדה יז אות ל
ג/ה זכור זאת ליעקב עמ' רה {לא תקנה לי גניבתי עד שתנוח}
ג/ה חדושים ובאורים (גרי') כתובות סי' ו ס"ק ג
ג/ה חי' הגר"ח ב"מ עמ' קלו
ג/ה חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' סז עמ' קעג
ג/ה חי' הגר"ח החדש עמ' קסה
ג/ה חי' הגרנ"ט סי' לח
ג/ה חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"ק ע ע"ב]
ג/ה חי' תורה בהל' גניבה (קפלן) עמ' 11
ג/ה חמדת אהרן עמ' עח {מל"מ}
ג/ה כללי קלב"מ (תשנא) עמ' פו
ג/ה כללי קלב"מ (תשסז) עמ' קצו, רה
ג/ה מגנזי הגר"ח עמ' מ
ג/ה מטה אשר כאן, ודף צו ע"ב
ג/ה מלך שלם
ג/ה מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קנז ע"א-ע"ב
ג/ה מנחת חינוך ח"א עמ' רעח
ג/ה מנחת יהודה (בוים) דף לב ע"ב {עד שתנוח}
ג/ה מנחת משה (שיינברגר) שבת סי' ג ס"ק ז
ג/ה מצעדי גבר שבת סי' כא אות א
ג/ה מראה איש ח"ב עמ' קיט
ג/ה מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
ג/ה משאת המלך (תשסז) עמ' יד {מלאכה בעת המכירה}
ג/ה משאת המלך ח"א סי' מד, ח"ד סי' תיז {הרי עקירה צורך הנחה}
ג/ה משאת מרדכי ב"ק עמ' רפג
ג/ה משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' רעא-רעה
ג/ה משנת יעקב זמנים ח"א עמ' כ-כא
ג/ה משנת יעקב כאן
ג/ה משנת ר' אהרן שבת עמ' קז
ג/ה משפטי שלמה ח"א סי' כו עמ' ק
ג/ה נימוקי מלב"ם ב"ק סי' טז
ג/ה נר מצוה (ואלק) מצוות דף קיד ע"א
ג/ה נתיבות חיים (קארב) ח"ד עמ' שנט
ג/ה סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' סז-עא
ג/ה ספיקא דרבנן עמ' רג
ג/ה עדות ביעקב (ריינס) עמ' שנח, תקטו
ג/ה עומק הפשט ח"ג עמ' שפ
ג/ה עטרת מרדכי (מילר) עמ' קצט
ג/ה עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 561
ג/ה פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' נב
ג/ה פנס שלמה
ג/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תלו
ג/ה שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' קלט-קמא
ג/ה שושנת העמקים (תאומים) עמ' רכב
ג/ה שירת דוד כתובות עמ' רכז
ג/ה שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' קט
ג/ה שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' ו
ג/ה שעורי ר' שלמה עמ' קיז
ג/ה שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' ח-י, קכד
ג/ה שער המלך ח"ב עמ' של
ג/ה שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 224
ג/ה תפארת ציון (ריבקין) סי' כא אות א, כ
ג/ו אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' קיא {מל"מ}
ג/ו אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 278-279
ג/ו אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ג/ו אבן מלוכה (רביע)
ג/ו אבני החושן סי' קט סעיף ג, סי' רצב סעיף ו {מל"מ}
ג/ו אבני החושן סי' רצב ס"ק ה {מל"מ}
ג/ו אבני חפץ ח"ג עמ' מד
ג/ו אבני נזר אהע"ז סי' רפח אות א
ג/ו אבני ציון ח"א סי' יט אות ב, ז {רמב"ם}, סי' כא אות א {מל"מ}, ח"ב סי' נט אות ג, סי' ע אות ה, ח"ג עמ' קלב {מל"מ}, ח"ד עמ' צ
ג/ו אבני קודש (סוגיות) ח"ב עמ' קפה
ג/ו אגרות משה ח"ח עמ' קסב {מל"מ}
ג/ו אגרות משה חו"מ סי' סה, פז {מל"מ}
ג/ו אהל חייא עמ' תקמט, תקנה-תקנו
ג/ו אהל יצחק גיטין עמ' רכד
ג/ו אהלי יצחק
ג/ו אהלי שם (פרץ) כתובות סי' קסג {מל"מ, שעה"מ}, ב"מ (תשמא) סי' סו
ג/ו אוצמפה"ת ב"מ י ע"ב הע' 310 {מל"מ}, לה ע"ב הע' 55 {או"ש}, מד ע"א הע' 8 {או"ש}
ג/ו אוצרות יהושע עמ' צד
ג/ו אור האורים סי' מו אות ב {מל"מ}
ג/ו אור הישר [חיים שאל סי' מה, קצוה"ח סי' קפב ס"ב, חיי אריה יו"ד סו"ס ג]
ג/ו אור השמש (פולייב) עמ' 472
ג/ו אור ליהודה קדושין עמ' שיח
ג/ו אושר ירוחם עמ' קפ
ג/ו איים בים כתובות סי' מא אות א {ובמשנה למלך - טבח בשבת}
ג/ו אישי יובל עמ' 37
ג/ו אמר יוסף (אלקלעי) דף לב ע"ג {מל"מ}
ג/ו אמרי בינה (אוירבך) - פדיון הבן סי' ה ד"ה ואולי י"ל, דיינים סי' יג [ד] ד"ה והנה {מל"מ}
ג/ו אמרי דוד (שליסל) דף מג ע"א
ג/ו אמרי סופר עמ' נא {מל"מ}
ג/ו אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' מ אות א
ג/ו אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' מ אות א, ח"ב סי' כב אות ב
ג/ו אמרי קודש (קאמארנא) עמ' ט-י
ג/ו אמת ליעקב מועד עמ' רנט, נזיקין ח"א עמ' לח
ג/ו אנצי"ת ע' אין שליח הע' 73, 75, 77
ג/ו אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' כ
ג/ו אש פנחס עמ' קנג-קנד
ג/ו אשל אברהם (שפירא) עמ' רמג {מל"מ}
ג/ו באר דוד ב"ק ח"ג סי' ח אות א
ג/ו באר שרים פרשת בשלח דרוש ו אות ג {מל"מ}
ג/ו בדבר מלך ח"ה עמ' פא
ג/ו בדבר מלך חי"א עמ' קפח
ג/ו בדבר מלך חי"ז עמ' רמט {עשה שליח לשחוט לו ושחט לו השליח בשבת הרי הגנב חייב בתשלומי ארבעה וחמשה, שהרי זה הגנב לא עשה עון מיתת בית דין}
ג/ו בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ה עמ' 25-26 {מל"מ}
ג/ו בית אהרן וישראל גל' עא עמ' מז, נז
ג/ו בית המלך (חסון)
ג/ו בית זבול ח"ב סי' ב אות יא {מל"מ}
ג/ו בית יעקב (טבשונסקי) סי' רלד סעיף א
ג/ו בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' נט אות א, סי' ס אות ו-ז
ג/ו בית נפתלי (תרנט) סי' ו {מל"מ}
ג/ו בכורי אברהם דף ז ע"ג-ע"ד, ח ע"ב-ע"ג, צא ע"א
ג/ו בכורי חיים ח"ג עמ' רמה-רמו {מל"מ}, ח"ד עמ' קנ {מל"מ}, ח"ה עמ' נו {מל"מ}
ג/ו בן ידיד דף לב ע"ד
ג/ו בני נפתלי (סופר) - בית אפרים דף ז ע"ג
ג/ו בנין דוד ב"מ עמ' נה {מל"מ}, ח"ב עמ' קעב
ג/ו בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' תפא {מל"מ}
ג/ו בקע לגלגלת דף כה ע"ג
ג/ו ברוך טעם (תשסח) שער עדל"ת עמ' קסז, קעו {מל"מ}
ג/ו ברור הלכה ב"ק עא ע"א ציון ג
ג/ו ברכות חיים ח"א עמ' מב-מג
ג/ו ברכי יוסף יו"ד סי' רסז אות יח {מל"מ}
ג/ו ברכת אמת סי' א עמ' יא {מל"מ - שלד"ע כשיש איסור נוסף}, סי' ב עמ' טו-טז, יח-יט, סי' ג עמ' כה {מל"מ}
ג/ו ברכת השבת עירובין סי' א ס"ק ד {מל"מ}
ג/ו ברכת יצחק (לוונטל) ויקרא פכ"ז פסוק לג {מל"מ}
ג/ו ברכת ראובן דף קעט ע"ב {מל"מ}
ג/ו ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שצח
ג/ו בתים לבדים עמ' תטז
ג/ו גדולי ציון (תשנב) עמ' שנח {מל"מ}
ג/ו גדולי שמואל ב"ק דף ל {מל"מ}, נא {מל"מ}, עא {מל"מ}, עח {או"ש}, ב"מ דף י {או"ש}, מג {או"ש}, מט {מל"מ}, סו {מל"מ}
ג/ו גדולי שמואל ביצה דף ט {מל"מ}, כ {מל"מ}, לו {מל"מ}, כתובות דף לג {מל"מ}, צח {מל"מ}, גיטין דף כ ע"ב {מל"מ}
ג/ו גור אריה (צרמון)
ג/ו גט מקושר (צינץ) עמ' תרכד {מל"מ}
ג/ו דברות אליהו ח"א עמ' פג-פד {מל"מ}
ג/ו דברות משה ב"מ ח"א סי' כ הערה נט {מל"מ}
ג/ו דברי אהרן עמ' קיח {מ"מ - דלא כר"ש}
ג/ו דברי שמואל (מאדלינגר) דף טז ע"ג {מל"מ}
ג/ו דברים אחדים (קלצקין) עמ' כא {מל"מ}
ג/ו דובר ישרים (וייס) פ' משפטים עמ' קעג-קעד
ג/ו דרכי אהרן ח"א עמ' סט
ג/ו דרכי חושן ח"א עמ' ד {מל"מ}
ג/ו דרכי משה ח"ב שמעתתא ד פ' ט
ג/ו הגות והלכה עמ' 196
ג/ו הד משה עמ' 36 {שליח שטבח בשבת}
ג/ו היכל המלך (חב"ד) עמ' קכח-קלה
ג/ו הלכה רבה ח"א עמ' 219-218, 222-221, 244, 346, 353
ג/ו המדות לחקר ההלכה מדה י אות כג
ג/ו הפלאות נדרים (תשעג) עמ' תיד
ג/ו הר המלך ח"א עמ' ריח-רכא
ג/ו הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קמח
ג/ו זית רענן ח"א עמ' תקפה {מל"מ}
ג/ו זכרון יהודה (לאש) דף עא ע"ב, עב ע"ד
ג/ו זכרון שמואל עמ' רמו, תקיד
ג/ו חדוותא דשמעתתא ח"א דף יב ע"א{מל"מ}
ג/ו חדות הבושם עמ' מה
ג/ו חוף ימים ח"א סי' נג אות ב, ח"ג סי' נג אות ב
ג/ו חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 24, 35 {מל"מ}
ג/ו חי' הגאון אדר"ת עמ' צח
ג/ו חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' קו עמ' רנט {מל"מ}
ג/ו חי' הגרא"א דסלר עמ' צה, קטז, רטו, רכט
ג/ו חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' כט
ג/ו חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' כט
ג/ו חי' הר"ר שמעלקא ב"ק עא
ג/ו חי' כתב סופר
ג/ו חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' קעב {מל"מ}
ג/ו חי' מהרי"א הכהן עמ' רט, ריא {מל"מ}
ג/ו חי' מהרי"א צטרון עמ' קלט
ג/ו חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' קצו
ג/ו חי' ר' שמואל גיטין עמ' קכג
ג/ו חנא וחסדא ח"ב דף קסט ע"ב {הלכה למשה (אמריליו)}
ג/ו חק המלך כאן, ויבמות עמ' קמח
ג/ו חק לישראל שליחות עמ' 26 {מל"מ}
ג/ו חקרי הלכות (שומיאץ) דף יג ע"ד
ג/ו טבעת החושן ח"ה עמ' קנ
ג/ו טהור רעיונים דף כה ע"א
ג/ו יד דוד (דהן) עמ' נג-נד
ג/ו יד הלוי (לוין) דף קיד ע"ד
ג/ו ים התלמוד (עדיל) עמ' תקנט
ג/ו ישועות יעקב חו"מ סי' קפב סעיף א {מל"מ}
ג/ו כוכב מיעקב (גרינברג) דף כט ע"ג
ג/ו כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' שא {מל"מ}
ג/ו כתב סופר חו"מ סי' מ {מל"מ}
ג/ו לב יוסף עמ' 58, 154
ג/ו לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' נב אות א-ב {מל"מ}
ג/ו לבושי מרדכי או"ח עמ' רסב
ג/ו לבני בנימין דף לד ע"ד, לו ע"ג-ע"ד {מל"מ}
ג/ו להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' קסז
ג/ו לקוטי סופר ח"ב דף עט ע"ד {מל"מ}
ג/ו לשון ערומים
ג/ו מאורות נתן (הורוביץ) דף יז ע"א, כד ע"ג
ג/ו מבי"ט (רובינ') דף קכג ע"ד {מל"מ}, קלב ע"ב {מל"מ}
ג/ו מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' שסב {מל"מ}
ג/ו מועדים וזמנים ח"ג סי' רכו
ג/ו מוריה גל' קיג עמ' כז-כח {מל"מ}
ג/ו מטה אשר
ג/ו מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' שג, שח {מל"מ}
ג/ו מלך שלם דף קמא ע"ב
ג/ו מנוחת אשר ח"א דף סד ע"א-ע"ג {עשאו שליח לשחוט בשבת}
ג/ו מנוחת משה דף ז ע"ד, קעג ע"ג
ג/ו מנחת אלימלך עמ' לח
ג/ו מנחת אשר ב"ק עמ' קטו
ג/ו מנחת יהודה (בוים) דף לב ע"ג-ע"ד {מל"מ}
ג/ו מנחת יוסף ח"ב עמ' קיא, קיח
ג/ו מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' ד {מ"מ, מל"מ}
ג/ו מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' שטו {מל"מ}
ג/ו מעין החכמה עמ' עז
ג/ו מערכות חיים עמ' קמב
ג/ו מצעדי גבר ב"מ סי' כט ח"א אות ז
ג/ו מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קיד אות א {מל"מ}
ג/ו משאת המלך ח"ב סי' קנח
ג/ו משאת מרדכי ב"ק עמ' רפו
ג/ו משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תרל {מל"מ}
ג/ו משכן שילה עמ' שצד {מל"מ}
ג/ו משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תעא-תעה
ג/ו משנה הלכות ח"ח סי' מב
ג/ו משנה התלמוד ח"ג דף נט
ג/ו משנת יעקב
ג/ו משפט כהן עמ' קכד ע"ב
ג/ו משפטי ארץ ח"א עמ' 304 {מל"מ}
ג/ו משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' רסה {מל"מ}
ג/ו נגד מלכים (כלפון) סי' כז {מל"מ}
ג/ו נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' קח, קמ
ג/ו נועם התלמוד קידושין עמ' קיב {מל"מ}
ג/ו נזר הקדש (קפלן)
ג/ו נזר הקדש (רזין) זבחים מהדו"ת דף לו ע"א {מל"מ}
ג/ו נזר התורה שנה ד גל' א עמ' רמא {מל"מ - שלד"ע}
ג/ו נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' ה, קב, רמח
ג/ו נחלת הלויים (הורוביץ) עמ' קסז-קסט {אין שלד"ע אם נוסף איסור אחר מלבד הטביחה}
ג/ו נחמד למראה ח"ב דף לה ע"א {הלכה למשה (אמריליו)}
ג/ו נטע שורק דף פ ע"ב
ג/ו ניצוצי אש עמ' שמג
ג/ו נר מצוה (ואלק) שרשים דף ל ע"ב {מל"מ}
ג/ו נשמת חיים (תשסח) או"ח סי' פא עמ' רד
ג/ו נתיבות המשפט סי' שנ ס"ק א {מל"מ}
ג/ו נתיבות מרדכי קדושין עמ' רפט {מל"מ}
ג/ו נתן פריו נדרים עמ' פא, ב"מ עמ' עב
ג/ו ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' קצ, ח"ב עמ' קסא, קסד {מל"מ}, קע {מל"מ}, רב {מל"מ}
ג/ו ס' יהושע - שו"ת עמ' תל {מל"מ}
ג/ו סוגיות בדיני ממונות עמ' 111 {או"ש}
ג/ו סופר המלך
ג/ו עבודת הזבח מעילה סי' ט ס"ק י
ג/ו עולת שמואל (לובצר) ח"א דף סה ע"ג
ג/ו עטרת זקנים דף יט ע"ד
ג/ו עטרת מרדכי (וינברג) דף כ ע"א {מל"מ}
ג/ו עטרת תפארת דף מה ע"א
ג/ו עין יצחק ח"א עמ' רב
ג/ו עמק שאלה (טברסקי) עמ' שסג
ג/ו ענפי ארז (זי') דף לא ע"א {מל"מ}, סח ע"א {מל"מ}, קכט ע"ד {מל"מ}
ג/ו ערך שי חו"מ סי' קלב סעיף א, סי' רכז סעיף יב {מל"מ}
ג/ו פלס חיים גיטין עמ' צו {מל"מ}
ג/ו פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' סב {מל"מ}, סח {מל"מ}
ג/ו פנת יקרת (תשנד) סי' מה, פט אות א {מל"מ}
ג/ו פנת יקרת (תשעא) עמ' רכ, שצ {מל"מ}
ג/ו פרי הארץ (כהנוו) סי' עד
ג/ו פרי עץ חיים (אביגדור)
ג/ו פרקי שליחות עמ' 179
ג/ו פתח דבריך עמ' קעב {מל"מ}
ג/ו צמח ארז עמ' שצט {מל"מ}, תע {מל"מ}
ג/ו קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' ג {מל"מ}
ג/ו קובץ ביאורים (שפירא) [עמש"כ בהל' מעילה פ"ז ה"ב]
ג/ו קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' קכא {מל"מ}
ג/ו קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' תקיז, תקיט
ג/ו קול אריה (שוורץ, תשעא) חו"מ עמ' ריב
ג/ו קונטרסי שעורים ב"מ שעור יב אות א {מל"מ}
ג/ו קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' פח-פט, ויקרא עמ' רד {מל"מ}, רז
ג/ו רווחא שמעתתא ח"א עמ' קמג {מל"מ}
ג/ו רץ כצבי (תשסג) ח"ב עמ' פג
ג/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תלט, תקפד
ג/ו שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' קסח
ג/ו שארית כלב עמ' קסב {מל"מ}
ג/ו שדה אברהם דף יז ע"ג {מל"מ}
ג/ו שושנת העמקים (תאומים) עמ' ריח {רמב"ם}, רכא {מל"מ}
ג/ו שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רמד סעיף א {מל"מ}
ג/ו שיח השדה (פרומר) עמ' קמז, קנה
ג/ו שירת דוד (תשסג) עמ' קלח
ג/ו שירת דוד ב"מ עמ' קלח
ג/ו שירת דוד יבמות-קידושין עמ' שצג, תא {מל"מ}
ג/ו שכר שכיר סוגיות ח"א סי' נד אות א
ג/ו שלל דוד
ג/ו שם יוסף (מועטי) ח"ב דף ק ע"ג {מל"מ}
ג/ו שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' שיז {מל"מ}
ג/ו שם ישראל - שו"ת עמ' קסו
ג/ו שם משמריה עמ' קכז
ג/ו שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' רסט {מל"מ}
ג/ו שנות חיים (קיצע, תשמב) חי' הש"ס עמ' קז {פרי עץ חיים (אביגדור)}
ג/ו שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' רנט
ג/ו שעורי הגרד"ש ב"ק סי' סו ד"ה ולכאורה
ג/ו שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' צט-ק
ג/ו שעורי ר' שמואל ב"מ ח"א עמ' קסו {מל"מ}
ג/ו שעורי ר' שמואל קדושין עמ' טז, רסה-רסו
ג/ו שער המלך ח"ב עמ' רנט, שלו
ג/ו שער משפט סי' קט ס"ק ג {מל"מ}, שנ ס"ק א
ג/ו שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' שלג {טעם המלך}
ג/ו שערי חיים (שמולביץ) קידושין עמ' קמו-קמז, קנ {מל"מ}
ג/ו שערי תודה ח"ב דף מח ע"א וע"ג
ג/ו תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' יט ס"ק ו
ג/ו תוס' ר' ישעיה ב"ק, ביאורים סוה"ס עמ' שיא {מל"מ}
ג/ו תורת הנזיקין - ביאורים סי' כא
ג/ו תורת השליחות עמ' רנא {מל"מ}, רנג {מל"מ}
ג/ו תורת יצחק ח"ב עמ' מט
ג/ו תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' כה
ג/ו תפארת אריה עמ' ס-סא {מל"מ}
ג/ו תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' קע-קעב
ג/ו תפארת ציון (שנידמן) עמ' כא {מל"מ}
ג/ו תשובה שלמה או"ח סי' יז דף יט ע"ב {מל"מ}
ג/ו תשובות ר"י אלחנן עמ' קפא
ג/ז אבני השוהם (הורוויץ) דף כב ע"ד, כג ע"א-ע"ב
ג/ז אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' מ {טעמי אין שלד"ע}
ג/ז אמת ליעקב נשים עמ' רסו
ג/ז אנצי"ת ע' ארבעה וחמשה הע' 3
ג/ז גור אריה (צרמון)
ג/ז הלכה פסוקה ח"ד עמ' קמ הערה 96
ג/ז ימי שלמה
ג/ז מאמר המלך
ג/ז מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף לט ע"ד, מג ע"ג
ג/ז משנת יעקב נזיקין עמ' קכא-קכב
ג/ז קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תשנו
ג/ז קונטרסי שעורים קדושין שעור יז אות ז
ג/ז שולי הגליון עמ' קסה
ג/ז שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' רלט
ג/ז שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך ב עמ' רסה
ג/ח אבי עזרי ח"א
ג/ח אבן האזל
ג/ח אבן ציון עמ' רעה {מ"מ - בשוק}
ג/ח אהל משה (הורוביץ) ח"א כתובות לא ע"א
ג/ח אומר לציון סי' קלג {מל"מ}
ג/ח אוצמפה"ת ב"מ ג ע"ב הע' 107
ג/ח אוצרות יהושע עמ' שיד, שסה
ג/ח אור הישר [מ"מ הל' חובל פ"ה ה"ו]
ג/ח אור יעקב סנהדרין דף ח ע"ג
ג/ח אור שמח
ג/ח אמונת עתיך גל' 128 עמ' 168
ג/ח אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' כז
ג/ח אמת ליעקב נשים עמ' רסו {מל"מ}
ג/ח באר חיים מרדכי דף עז {מל"מ}
ג/ח באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פ"י הי"ד מושב שרים אות עח {אבן ישראל}
ג/ח בית אהרן וישראל גל' כח עמ' קיג {הודה בקנס בב"ד}, גל' סג עמ' כב {אבי עזרי}
ג/ח בית ידידיה (שוחט) ח"א סי' א דף ג ע"ד
ג/ח בית יעקב (טבשונסקי) סי' שמח סעיף ד {מל"מ}
ג/ח בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' רכא {או"ש}
ג/ח ביתאל ח"א דף פ ע"ג
ג/ח בכורי אביב (ביק) דף קכו {השמיט ענין עדות שאא"י להזימה}
ג/ח בכורי אביב (ביק) פ' משפטים אות ג דף כו ע"ד
ג/ח בן ידיד
ג/ח בני שמואל דף נא ע"ד
ג/ח ברור הלכה ב"ק עד ע"ב ציון ז
ג/ח ברית עולם (ולר) סי' עה אות ג
ג/ח ברכות שמים מכות פ"א אות רכה {מל"מ}
ג/ח ברכי יוסף או"ח דף ד ע"ד {מ"מ}
ג/ח ברכי יוסף יו"ד סי' רסז אות יח {הודה תחילה}, דף מא ע"ב {מל"מ}
ג/ח בתים לבדים עמ' תנד-תנה
ג/ח גדולי שמואל ב"ק דף טו {מל"מ}, עה {או"ש}, קט {או"ש}
ג/ח גלילי זהב (מושקוביץ) פרשת משפטים דף פג ע"א {קנס רק אם יש עדים}
ג/ח דברי משפט - חי' מהר"ם סי' ת אות א {מל"מ}
ג/ח דגל יהודה (קמינר) עמ' רסח
ג/ח דגל שמעון סי' א אות א
ג/ח דעת מרדכי ח"א בהקדמה
ג/ח דרכי משה ח"ב שמעתתא ג פ' יא
ג/ח זבח שלמה ח"ג עמ' צט
ג/ח זכר יהוסף אהע"ז עמ' סג
ג/ח חזון יחזקאל ב"ק הוספה ו {מל"מ}, ב"מ פ"י ה"ג
ג/ח חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' קעה
ג/ח חי' חתם סופר כתובות מא ע"א ד"ה איתמר {מל"מ}
ג/ח חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' קיד
ג/ח חיי נפש ח"ג עמ' רצט
ג/ח חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' נ, נד {מל"מ}
ג/ח חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ג דף טו {מל"מ}
ג/ח יד הלוי (לוין) דף קלג ע"א וע"ג {מל"מ}
ג/ח יד המלך (פלומבו)
ג/ח ידיו של משה דף קפז ע"ד {מל"מ}
ג/ח יהגה האריה עמ' נג
ג/ח ימין משה
ג/ח יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' רעו
ג/ח ישועות יעקב נזיקין עמ' שמא {מל"מ}
ג/ח לב ארי (רביץ) עמ' 115
ג/ח מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' קצא {מל"מ}
ג/ח מחנה יהודה (אשכנזי) דף רסט ע"ב {מל"מ}
ג/ח מטה אהרן שבועות עמ' רא
ג/ח מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קכו ע"ג
ג/ח מנחת חינוך ח"א עמ' ריח {מל"מ}, רנז {מל"מ}, רעו
ג/ח מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' פט {מל"מ}
ג/ח מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
ג/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ח משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תתנז
ג/ח משנה לחם (תשסח) עמ' קמ-קמד
ג/ח משנת יעקב נזיקין עמ' קכב-קכה
ג/ח משנת יעקב קדושה עמ' עג-עד
ג/ח נזר הקדש (קפלן)
ג/ח נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' נ
ג/ח נחלת עזריאל (הלוי) שבועות לב {מל"מ}, לג (קיג ע"ג בדפי הספר) {מל"מ}
ג/ח נתן פריו מכות עמ' ח
ג/ח עדות ביעקב (ריינס) עמ' שטו
ג/ח עדות ושטרות עמ' 290
ג/ח עין יהודה הקדמה עמ' 1 {ראה עדים ממשמשים}
ג/ח ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' שכ
ג/ח פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' טז {מל"מ}
ג/ח פנס שלמה
ג/ח צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' לג אות ו, סי' מט אות יא
ג/ח קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון חכמים עמ' כט
ג/ח קול דודי (תשף) (בקיצור)
ג/ח קול דודי שבועות סי' תקלה, תקלט
ג/ח קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' פו, קמא
ג/ח קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קמג {מל"מ}
ג/ח קרית מלך רב (תשסו) עמ' תקפט {מל"מ}
ג/ח ראש ברזל עמ' קיט {מל"מ}
ג/ח רוח חיים (חיד"א) עמ' לו {מל"מ}
ג/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תעא
ג/ח שביתת יו"ט
ג/ח שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' רסח
ג/ח שי למלך עמ' רנא
ג/ח שיח ערב סנהדרין עמ' כח
ג/ח שלל דוד
ג/ח שם יוסף (מועטי)
ג/ח שמן רקח ח"א דף נב ע"ד
ג/ח שנות חיים (קיצע, תשמב) חי' הש"ס עמ' קא {מל"מ}
ג/ח שעורי הגרד"ש ב"ק הערה 23
ג/ח שעורי ר' שלמה עמ' רלא {מל"מ}
ג/ח שער המלך ח"ב עמ' תיט-תכ
ג/ח שער משפט סי' א ס"ק ד {מל"מ}, סי' כח ס"ק ו, סי' כט ס"ק א {מל"מ}
ג/ח שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' רצ {מל"מ - משביע עדי קנס}
ג/ח שערי טהר ח"ח סי' יג אות ב-ג, סי' טו-טז
ג/ח שערי יצחק (תשיז) עמ' קסז {מל"מ}
ג/ח שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 435, 446
ג/ח שערי ישר שער ז פ"כ אות ב
ג/ח שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך ב עמ' רפח, רצה, ש
ג/ח תירוש ויצהר - תפארת בנים סי' נז {מל"מ}
ג/ח תרומת הכרי עמ' יז, כג-כד
ג/ח תשובה מאהבה ח"א סי' רה
ג/ט אבי עזרי ח"א
ג/ט אבן האזל
ג/ט אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' יג {מל"מ}
ג/ט אגודת אזוב ח"א דף צט ע"ב, השלמות דף יט ע"ד
ג/ט אוצרות יהושע עמ' שיד
ג/ט אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' כז אות ו
ג/ט אמת ליעקב נשים עמ' רסו
ג/ט אנצי"ת ע' ארבעה וחמשה הע' 219
ג/ט אשר למלך
ג/ט בית ידידיה (שוחט) ח"א סי' א דף ג ע"ד
ג/ט בית שמואל אחרון חו"מ סי' טו
ג/ט ברור הלכה ב"ק עד ע"ב ציון ז
ג/ט ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' פא
ג/ט בתים לבדים עמ' תנו
ג/ט דברי חיים (אוירבך) הל' נזק"מ סי' יג
ג/ט דברי חיים (אוירבך) נזקי ממון סי' יד ד"ה כתב {מל"מ}
ג/ט דגל יהודה (קמינר) עמ' רסח
ג/ט חוקות הדיינים ח"ג עמ' סא
ג/ט חזון יחזקאל ב"ק הוספה ו {מל"מ}
ג/ט חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' קיד עמ' רע
ג/ט חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' קכח
ג/ט יד מלך (מן) הל' חובל פ"ד הי"א
ג/ט מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' קצא
ג/ט מוריה שנה א גל' ח (ר"י אברמסקי)
ג/ט מטה אהרן שבועות עמ' רא
ג/ט מנחת חינוך ח"א עמ' רנז, רעח
ג/ט מעיני המים
ג/ט מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
ג/ט משאת המלך ח"ב סי' רלב
ג/ט משאת מרדכי ב"ק עמ' רצא
ג/ט משה מבחוריו דף כה ע"ד, כז ע"ד, כח ע"א {פטר עצמו מכלום}
ג/ט משנה לחם (תשסח) עמ' קמ-קמד
ג/ט משנת יעקב
ג/ט נתיבות חיים (קארב) ח"ד עמ' שצד
ג/ט ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' שכו-שכז
ג/ט פנס שלמה
ג/ט קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' רלה
ג/ט רוח חיים (חיד"א) עמ' לה
ג/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תעב
ג/ט שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' סד
ג/ט שיחות לספר ויקרא עמ' רה {ואח"כ באו עדים}
ג/ט שם יוסף (מועטי) ח"ב דף מג ע"ד
ג/ט שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' קלח
ג/ט שמחת יו"ט (אלגזי) סי' ס אות א-ג {מל"מ}, דף רי ע"א
ג/ט שעורי ר' שלמה עמ' רלא
ג/ט שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' ו
ג/ט שער המלך ח"ב עמ' תיט, תכג
ג/ט שער משפט סי' א ס"ק ד
ג/ט שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 334
ג/ט שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 435
ג/ט שערי ישר שער ז פי"ט אות א, פ"כ אות ב
ג/ט תורה שלמה שמות פכ"ב אות לו
ג/ט תרומת הכרי עמ' כד
ג/י אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' כז אות ב
ג/י אנצי"ת ע' ארבעה וחמשה הע' 213
ג/י בית זבול ח"ב סי' יב אות ח
ג/י בית ישחק
ג/י ברור הלכה ב"ק עא ע"ב ציון א
ג/י גזע ישי דף קל ע"א {מל"מ}
ג/י הר המלך ח"א עמ' רטו-ריז
ג/י חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 25
ג/י יד דוד (דהן) עמ' לג
ג/י לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' קעד
ג/י לקוטי שעורים (שטיין) כתובות סי' יד ס"ק א
ג/י לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' קלה {מל"מ}
ג/י מטה אשר
ג/י מנחת חינוך ח"א עמ' רעה
ג/י מצודת בן ציון דף כח ע"ג {חצאי בקר}
ג/י עולת שמואל (לובצר) ח"ב דף כז ע"ג
ג/י קובץ ביאורים (שפירא)
ג/י שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' מב {מל"מ}
ג/י תרומת הכרי עמ' יז
ג/יא אבן האזל
ג/יא אילת השחר פ' משפטים עמ' קסג
ג/יא אנצי"ת ע' בית דין הע' 346, ע' גנבה הע' 163, 211
ג/יא בית אהרן (צוקרמן) עמ' רכה
ג/יא בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' ט אות א עמ' מה {מטלטלין לפני קרקע}
ג/יא בריכת המלך עמ' עה
ג/יא דברות משה קידושין סי' כח ענף א
ג/יא דובב שפתי ישנים עמ' 89
ג/יא הלכות מדינה ח"ג עמ' רטו {נמכר}
ג/יא יד איתן
ג/יא מאור למלך ב"ק עמ' מט-נ
ג/יא מנחת חינוך ח"א עמ' ריד, רפ
ג/יא מצעדי גבר ב"ק סי' נג אות א
ג/יא מראה אש ח"ב עמ' רמו-רמח
ג/יא משאת מרדכי ב"ק עמ' טז, לח-לט
ג/יא משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' קפה
ג/יא משנת יעקב כאן
ג/יא משנת יעקב נזיקין עמ' ז
ג/יא משנת יעקב קנין עמ' שנד-שנה
ג/יא נזר אברהם מכות ועדות עמ' לה
ג/יא נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' יז
ג/יא ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' קצא
ג/יא עין חיים ח"א עמ' קכה {נותנים דמיו לניזק}
ג/יא ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' מא, נא
ג/יא פני אברהם (שפירא) עמ' קנג {או"ש}
ג/יא קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' קפח-קפט
ג/יא קרית מלך
ג/יא קרן הצבי מצוה פג אות יד
ג/יא רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' שעח
ג/יא רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תרצ
ג/יא שעורי הגרד"ש ב"ק סי' נז אות א ד"ה הסמ"ע, מכות סי' ו ד"ה אכן, סי' ח אות ב ד"ה ובאמת
ג/יא תורה שלמה שמות פכ"ב אות כא
ג/יב אנצי"ת ע' אמה העבריה הע' 57, ע' ארבעה וחמשה הע' 15, ע' אשה הע' 351, 353
ג/יב אנצי"ת ע' גנבה הע' 214, 215
ג/יב בית זבול ח"ד עמ' כט
ג/יב בן ידיד {על תוס' סוטה כב}
ג/יב בני דוד {על תוס' סוטה כב}
ג/יב ברור הלכה קדושין יח ע"א ציון ב
ג/יב ברכות שמים מכות פ"א אות עה
ג/יב גושפנקא דמלכא {על תוס' סוטה כב}
ג/יב גילת שלום דף יז ע"ב {ולא בכפלו}
ג/יב המאיר לארץ [עי' מל"מ הל' עבדים פ"ג הי"ג, שמן רוקח סי' פו]
ג/יב הרמב"ם והלכותיו
ג/יב חוקת עולם עמ' 263 {אינו נמכר על כפל ודו"ה}, 264 {מל"מ - למה צריך פסוק למעט אשה מרציעה}
ג/יב חי' הגר"ח החדש עמ' קסה {שעה"מ}
ג/יב חי' ר' יהודה זרחיה עמ' קמז
ג/יב יד דוד (דהן) עמ' קצ
ג/יב מאור מרדכי ב"ב עמ' תצה {שעה"מ}
ג/יב מטה אשר דף נה ע"ד
ג/יב מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף צח ע"ג {ולא בכפילו}
ג/יב מנחת חינוך ח"א עמ' ריד
ג/יב מצודת בן ציון דף לז ע"א {נשאר עליו כחוב - מכירה כעבד לשלם חוב} וע"ב {מל"מ}
ג/יב משא יד ח"א עמ' קמא {דו"ה}
ג/יב משיבת נפש עמ' קג
ג/יב משנת יעקב כאן
ג/יב משנת יעקב קנין עמ' שמג
ג/יב משנת משה קידושין עמ' סג
ג/יב עומק הפשט ח"א עמ' שצד
ג/יב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שכא
ג/יב ערהשה"ע זרעים סי' לט אות ז
ג/יב פחד יצחק (זס') עמ' נג
ג/יב קונטרסי שעורים קדושין שעור יז אות א
ג/יב שולי הגליון עמ' קסו
ג/יב שמן רקח ח"א דף נד ע"ד
ג/יב תורה שלמה שמות פכ"ב אות כז
ג/יג אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 280
ג/יג אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ג/יג אהל חייא עמ' תב
ג/יג אור האורים סי' מא אות ג (לא ע"ב), סי' מו אות ג, סי' מח (הראשון), וסי' מח {השני)
ג/יג אור החיים שמות פכ"ב פסוק ג
ג/יג אור ליהודה (תשנט) עמ' שכ
ג/יג אחיעזר ח"ב סי' מז אות א
ג/יג אחר האסף עמ' תפא {אהא"ז}
ג/יג אנצי"ת ע' ארבעה וחמשה הע' 214, ע' גנבה הע' 216, 218, 221
ג/יג אסיפת שמועות תשרי עמ' סט
ג/יג אשר למלך
ג/יג בית אפרים או"ח (תרמד) דף סד ע"ג {גוי}
ג/יג דברי סופרים (רזין) דף לג ע"ד {גנב מגוי או מהקדש}
ג/יג זכרון שמואל סי' נז
ג/יג חי' בעל שרידי אש עמ' שנח, שנט {אהא"ז}
ג/יג חי' ר' שמואל ב"ק עמ' מה
ג/יג חיבת הקודש עמ' קס
ג/יג ישרי לב עמ' צא {מגוי}
ג/יג כתר המלך
ג/יג מוריה גל' רמא עמ' לב {מגוי}
ג/יג מחקרים במשפט התלמודי עמ' 53, 62, 74
ג/יג מלך שלם
ג/יג מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף ק ע"א
ג/יג מנחת אלימלך עמ' קכא-קכב, קצז
ג/יג מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' מא
ג/יג מנחת חינוך ח"א עמ' רטו, רטז
ג/יג מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' ה
ג/יג מצעדי גבר ב"ק סי' כד אות ב
ג/יג מקור ישראל דף סה ע"ב
ג/יג משאת המלך (תשסז) עמ' טו {גוי והקדש}
ג/יג משאת מרדכי ב"ק עמ' רסד
ג/יג משיב נפש (גרוס) ח"ב עמ' נו-נז
ג/יג משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' קעז
ג/יג משפטי ישראל עמ' 47, 70
ג/יג עבודת הזבח מעילה סי' ח ס"ק יח
ג/יג עין חיים ח"ב עמ' עג
ג/יג ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' ו
ג/יג פחד יצחק (זס') עמ' נג
ג/יג פרי אהרן (ברנשטיין) עמ' שלג
ג/יג קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' צח
ג/יג רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' שעח {אהא"ז}
ג/יג רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' שנז {לא נמכר על הקרן}
ג/יג שו"ת בית אפרים או"ח סי' לז (ד"ה והנה הרמב"ם)
ג/יג שעורי הגרד"ש ב"ק סי' כא ד"ה וליישב, סי' נח ד"ה אכן דברי
ג/יג שעורי ר' שלמה עמ' רכה
ג/יג שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' קיד
ג/יג שעורי ר' שמואל קדושין עמ' רז, ב"מ עמ' רלח-רלט
ג/יג תורה שלמה שמות פכ"ב אות ב {אהא"ז}, כט
ג/יג תורה תמימה שמות פ' כב אות יט
ג/יד אבן האזל (גם בהשמטות)
ג/יד אהל חייא עמ' תג
ג/יד אנצי"ת ע' גנבה הע' 229, 230, 232
ג/יד באר מים חיים (נוסינזון) קידושין דף יח
ג/יד בית אהרן וישראל גל' עד עמ' נט-ס
ג/יד בית יעקב (טבשונסקי) סי' שנט סעיף א
ג/יד ברור הלכה קדושין טו ע"א ציון ד, יח ע"א ציון ג, ד
ג/יד ברכת שלמה אהע"ז עמ' רג
ג/יד דברות משה קידושין סי' כח ענף א
ג/יד דברי רבינו משולם (אשכנזי) עמ' כח
ג/יד זאת ליעקב קידושין עמ' תיב
ג/יד חזון יחזקאל סוטה פ"ב ה"ח
ג/יד חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד קדושין יח ע"א]
ג/יד חיי אברהם (טייב) דף סא ע"ג
ג/יד חכם צבי (תשעה) ח"ב סי' קיז
ג/יד יוסף חי
ג/יד יסודי ישורון ח"ב עמ' רלא {אם לא נמכר, הקרן נשאר חוב עליו}
ג/יד יתר הבז (תקמז)
ג/יד יתר הבז (תשסח) עמ' קעה
ג/יד מוריה גל' קצא עמ' כ-כא
ג/יד מטה אשר כאן, ודף צו ע"ד
ג/יד מלך שלם
ג/יד מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף צח ע"א
ג/יד מנחת חינוך ח"א עמ' רטז
ג/יד מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' ה
ג/יד מקנת כסף עמ' עב
ג/יד מראה אש ח"ב עמ' רמד, רמח, רנ
ג/יד משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' רמ
ג/יד משנת ר' אהרן קדושין עמ' קיד
ג/יד משפטים לישראל עמ' קלו
ג/יד נר מצוה (ואלק) שרשים דף יח ע"א
ג/יד נתיבות מרדכי קדושין עמ' תסח
ג/יד ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' קפד, קצ-קצא
ג/יד סתירת זקנים - הלכה עמ' עז
ג/יד ענפי ארז (גורביץ) הל' עבדים עמ' כח
ג/יד עצמות יוסף קידושין דף יח (עמ' קיא)
ג/יד פנים מאירות (קאטקין) ח"ב עמ' סא
ג/יד פרי משה עמ' קיז
ג/יד קובץ ביאורים (שפירא)
ג/יד קונטרסי שעורים קדושין שעור יז אות ה
ג/יד רמת שמואל (אג'ייני) דף קמז ע"א
ג/יד שו"ת ר"י מילר עמ' קפב
ג/יד שובע שמחות עמ' קה
ג/יד שער יהודה
ג/יד תורה שלמה שמות פכ"ב אות כג-כו
ג/יד תורה תמימה שמות פ' כב אות טו
ג/טו אנצי"ת ע' גנבה הע' 236, 240
ג/טו ברור הלכה קדושין יח ע"א ציון ג
ג/טו דברי סופרים (רזין) דף לג ע"ג {אינו נמכר ונשנה על גניבה מאותו אדם}
ג/טו המאור הגדול (יעבץ) עמ' שיב-שיד
ג/טו חכם צבי (תשעה) ח"ב סי' קיז
ג/טו יד איתן
ג/טו יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רמז, רס
ג/טו יתר הבז (תשסח) עמ' קעו
ג/טו מטה אפרים ח"ב
ג/טו מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף צט ע"ד, ק ע"א
ג/טו מנחת חינוך ח"א עמ' רטז-ריז
ג/טו מראה אש ח"ב עמ' רמד, רמח-רנא
ג/טו משנה הלכות מהדו"ת ח"ד עמ' קלח
ג/טו משפטים לישראל עמ' קלו
ג/טו ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' קפד
ג/טו פנס שלמה
ג/טו שו"ת ר"י מילר עמ' קפב-קפג
ג/טו שם דרך מכות עמ' רמא
ג/טו תורה שלמה שמות פכ"ב אות כו
ג/טז אבן האזל
ג/טז אגרות הגרי"ד עמ' רפח
ג/טז אנצי"ת ע' גנבה הע' 241
ג/טז ברור הלכה קדושין יח ע"א ציון ג
ג/טז האיר ממזרח פסחים סי' כג אות י {האיש נמכר בגניבתו וכו' אבל הכפל וכו' הרי זה חוב עליו עד שיעשיר - והיינו דאי"ז מטעם קנס, והביאור בזה}
ג/טז המאור הגדול (יעבץ) עמ' שיג
ג/טז הר המלך ח"ד עמ' מט
ג/טז יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רס
ג/טז מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף ק ע"א
ג/טז מנחת חינוך ח"א עמ' רטז-ריז
ג/טז מקנת כסף עמ' מג
ג/טז מראה אש ח"ב עמ' רנא
ג/טז משאת המלך (תשסז) עמ' טז {כולם שותפים}
ג/טז נזר אברהם מכות ועדות עמ' לד
ג/טז נתיבי ים קדושין עמ' קיג, קטו
ג/טז ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' רלז
ג/טז ערהשה"ע זרעים סי' לט אות ט-י
ג/טז קרית מלך
ג/טז שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' מג
ג/טז שם דרך מכות עמ' רמא
ג/טז שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' קיז
ג/טז שעורי ר' שמואל קדושין עמ' צז, רו
ג/טז שער משפט סי' ד ס"ק א
ג/טז תורה שלמה שמות פכ"ב אות כו
ג/יז אבן האזל
ג/יז אור שמח (השמטות סוף שופטים)
ג/יז אנצי"ת ע' גנבה הע' 245, 249
ג/יז בדבר מלך חט"ז עמ' קלז
ג/יז בן אשר סי' לו ענף א אות ב {או"ש}
ג/יז גדולי שמואל ב"מ דף עג ע"ב
ג/יז גדולי שמואל ב"ק דף י, ס, קח {או"ש}
ג/יז דברות משה קידושין סי' כח ענף א
ג/יז זאת ליעקב קידושין עמ' תז
ג/יז יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רס
ג/יז כתבי ר' אייזיק עמ' קלד
ג/יז מאיר נתיבים עמ' 502
ג/יז מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף ק ע"א
ג/יז מנחת חינוך ח"א עמ' רטז
ג/יז מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' ב {מ"מ}
ג/יז מראה אש ח"ב עמ' רנ
ג/יז משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' קצד
ג/יז שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' רמו


ד/725 הלכות גניבה פרק ד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ד/רה"פ אמרי יוסף (דוידובסקי)
ד/רה"פ הלכה למשה (אמריליו) ח"א
ד/רה"פ יד פשוטה
ד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ד/רה"פ מעשה רקח
ד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ד/רה"פ פי' ר"י קאפח
ד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ד/רה"פ רמב"ם לעם
ד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ד/א אבי עזרי ח"ה
ד/א אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' כו, כח, מז
ד/א אמרי דוד (שליסל) דף מג ע"א
ד/א אנצי"ת ע' ארבעה וחמשה הע' 45, 46, 48
ד/א אסיפת שמועות תשרי עמ' סט
ד/א באר דוד ב"ק ח"ג סי' יג אות ב
ד/א בית אהרן וישראל גל' קכה עמ' לא {חיוב כפל}
ד/א בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' שמ
ד/א ברור הלכה ב"ק קז ע"ב ציון א
ד/א גדולי שמואל ב"ק דף יז {או"ש}, סב ע"ב {או"ש}, קז, קח {או"ש}
ד/א גדולי שמואל כתובות דף ל {או"ש}, ב"מ דף כז {או"ש}
ד/א דברי משפט סי' שנב סעיף א-ב
ד/א זכר יצחק (תשן) עמ' ריח
ד/א חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' קיד עמ' רסט-רע
ד/א חי' הגרי"ח עמ' רא
ד/א חי' הריצ"ד
ד/א חי' חתם סופר
ד/א חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' קכה
ד/א יגיעת ערב ב"מ עמ' רכה {אבי עזרי}
ד/א יד יהודה (אשכנזי) דף סג ע"ב
ד/א כללי קלב"מ (תשסז) עמ' רעב
ד/א מטה אהרן שבועות עמ' רכא-רכד
ד/א מנחת חינוך ח"א עמ' רעו, רפ, ח"ב עמ' מג
ד/א מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' כ
ד/א מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' שנו {אור שמח}
ד/א מרכבת המלך עמ' שמח-שנ
ד/א משא בני קהת
ד/א משאת מרדכי ב"ק עמ' שנט-שס
ד/א משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תכב, תכה
ד/א משיב נפש (גרוס) ח"ג עמ' פד
ד/א משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תקכט
ד/א משנה ראשונה עמ' 151, 190, 191
ד/א משנת יעקב כאן
ד/א משנת יעקב נזיקין עמ' קסח
ד/א משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' קס
ד/א משנת רבנו עמ' קלט {טוען טענת אבד}
ד/א נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' ו אות א
ד/א ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' ר, רב
ד/א פרי משה עמ' נב {ראב"ד}
ד/א קול בן לוי (תשסג) עמ' רלא
ד/א קול דודי (תשף)
ד/א קול דודי שבועות סי' תתקפד
ד/א קונטרסי שעורים ב"ק שעור יט אות ה-ו, י
ד/א קרית מלך
ד/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תרצא
ד/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' שכא
ד/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תרנד
ד/א שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' שמט
ד/א שיח ערב סנהדרין עמ' כג {או"ש}
ד/א שירת דוד (תשסג) עמ' ריא
ד/א שירת דוד ב"מ עמ' ריא
ד/א שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' ו
ד/א שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' שנז
ד/א תורה שלמה חי"ח עמ' 207 {או"ש}
ד/א תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קמח
ד/א תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' תשו, תשיד, תשיז
ד/א תכריך מרדכי סי' ט עמ' סא-סב {פטור מאשם}
ד/ב אבי עזרי ח"ה
ד/ב אבן האזל
ד/ב אבני חפץ ח"ג עמ' רסד
ד/ב אור יצחק (הלר) עמ' שיא, שטו {אבי עזרי}
ד/ב איים בים ב"ק סי' נט אות ג {ראב"ד}
ד/ב באר דוד ב"ק ח"ג סי' יג אות ב
ד/ב באר מרים פ"ט ה"ט אות א
ד/ב בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' קיג
ד/ב בדבר מלך חי"ז עמ' רסג {בד"א שנשבע קודם שישלח יד בפקדון אבל אם שלח בו יד טען טענת גנב ונשבע ובאו עדים פטור מן הכפל שכיון ששלח בו יד נתחייב בו וקנהו וראב"ד}
ד/ב בית המדרש
ד/ב בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' שלט
ד/ב ברור הלכה ב"ק קז ע"ב ציון א
ד/ב ברורים ברמב"ם סי' לח
ד/ב גור אריה שמות פ' כב הע' 102
ד/ב דברות משה ב"ק ח"א סי' מ ענף א, ה-ו
ד/ב דברי ירוחם סי' כג
ד/ב דברי משפט - חי' מהרי"א סי' שנב אות א {מ"מ ולח"מ}
ד/ב דברי משפט סי' שנב סעיף ב {רמב"ם}, סי' שנה סעיף א {ראב"ד}
ד/ב הלכה פסוקה ח"א - ברור הלכה עמ' 18 {מל"מ}
ד/ב התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' רסט, רפד
ד/ב זכר יצחק (תשן) עמ' רטז, ריח
ד/ב חזו"א על הרמב"ם
ד/ב חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' סז עמ' קעג, סי' קיד עמ' רע
ד/ב טבעת החושן ח"ד עמ' 144
ד/ב יגיעת ערב ב"מ עמ' רכה {אבי עזרי}
ד/ב יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' קפב
ד/ב כרם חמר (אנקאווא) ח"ב שו"ת סי' טו (עב ע"א)
ד/ב לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' ו אות יב
ד/ב לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' סח אות ב-ו
ד/ב לקוטי שעורים (שטיין) ב"מ סי' יח ס"ק ב
ד/ב לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' רלח-רלט
ד/ב מטה אשר
ד/ב מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קסה ע"ב
ד/ב מנחת אשר ב"ק עמ' קפח
ד/ב מנחת חינוך ח"א עמ' רעו-רעז
ד/ב מצעדי גבר ב"ק סי' מה אות א-ג
ד/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ב משא יד ח"א עמ' קנד {קנאו}
ד/ב משאת מרדכי ב"ק עמ' שס-שסא
ד/ב משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תכב, תכה
ד/ב משיב נפש (גרוס) ח"ג עמ' פד
ד/ב משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תקלא
ד/ב משנה ראשונה עמ' 68 {הגהמ"י}, 186, 191
ד/ב משנת יעקב
ד/ב משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' קנט, קסא {ראב"ד}
ד/ב משנת ר' אהרן ב"ק עמ' רכב {מ"מ}
ד/ב משנת רבנו עמ' קלט {טוען טענת אבד}
ד/ב נזר הקודש (שו"ת) חו"מ סי' ג אות א דף קס ע"ב
ד/ב ס' המקח עמ' שיג
ד/ב עטרת יעקב עמ' רכח
ד/ב ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' ה, רנח, רס-רסד, רפב
ד/ב פנס שלמה
ד/ב פרי משה עמ' מט
ד/ב קול דודי (תשף)
ד/ב קול דודי שבועות סי' תתקפד
ד/ב קונטרסי שעורים ב"ק שעור יט אות ז, יח
ד/ב קרית מלך
ד/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תרצא-תרצב
ד/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' שיט, שנג, תקנב, תרנד, תרע
ד/ב רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' קכ, קצז
ד/ב שירת דוד (תשסג) עמ' ריא
ד/ב שירת דוד ב"מ עמ' ריא
ד/ב שמן רקח ח"א דף לו ע"ד
ד/ב שעורי הגרב"ד ב"ק ח"ב עמ' קכז
ד/ב שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' ד
ד/ב שעורי הגרד"ש ב"ק סי' מח אות א
ד/ב שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' קמא
ד/ב שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' שיח
ד/ב שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' קכג-קכד
ד/ב שערי זיו ח"ב דף צח ע"א
ד/ב תורה אור (שנגהי) עמ' לו {ראב"ד}
ד/ב תורה שלמה שמות פכ"ב אות קעו
ד/ב תורת חיים (שור) ב"ק קז ע"ב
ד/ב תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קמח
ד/ב תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' תשד, תשח, תשטו
ד/ג אור יצחק (הלר) עמ' ה, שח {אהא"ז}
ד/ג אשר למלך
ד/ג באר דוד ב"ק ח"ג סי' יג אות ב {ראב"ד}
ד/ג באר מרים פ"ט ה"ט אות א
ד/ג בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' קיג
ד/ג בדבר מלך חי"ז עמ' רסג {וכן הטוען טענת אבירה בפקדון, ונשבע, וחזר וטען טענת גנב ונשבע, ואחר כך באו עדים פטור מן הכפל, שכבר יצא הפקדון מידי הבעלים משבועה ראשונה}
ד/ג בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' שמ
ד/ג ברור הלכה ב"ק קז ע"ב ציון א
ד/ג ברורים ברמב"ם סי' לח (בסופו)
ד/ג דברי משפט סי' שנב סעיף ב {לח"מ}
ד/ג זכר יצחק (תשן) עמ' רטז
ד/ג טבעת החושן ח"ד עמ' 144
ד/ג יגיעת ערב ב"מ עמ' רכד
ד/ג מנחת חינוך ח"א עמ' רעו
ד/ג מצעדי גבר ב"ק סי' מה אות א
ד/ג משאת מרדכי ב"ק עמ' שס
ד/ג משיב נפש (גרוס) ח"ג עמ' פד
ד/ג משנה ראשונה עמ' 151
ד/ג משנת יעקב
ד/ג נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' תיד, תקמט
ד/ג ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' רנט, רפב
ד/ג פנס שלמה
ד/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תרצא
ד/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' שיט, שנג, תקנב, תרע
ד/ג רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' קכ, קצז
ד/ג תורת חיים (שור) ב"ק קז ע"ב
ד/ג תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קמט
ד/ד אוצמפה"ת ב"מ מב ע"א הע' 120
ד/ד אור הישר
ד/ד אמרי הצבי (בער) סוגיות דף יח ע"א-ע"ב {טוען טענת גנב באבידה}
ד/ד אשר למלך שכירות פ"א ה"ז
ד/ד באר דוד ב"ק ח"ג סי' נג אות ה
ד/ד גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל א סי' א
ד/ד הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' ריד
ד/ד חק לישראל שומרים עמ' 759, 984, 961
ד/ד מנחת חינוך ח"א עמ' רעו
ד/ד מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' כא]
ד/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ד משאת מרדכי ב"ק עמ' שס
ד/ד קונטרסי שעורים ב"ק שעור יט אות ט, שעור כ אות יד
ד/ד ראש אליהו ח"ג עמ' רכה-רכו
ד/ד שדה הארץ ח"ג דף קכד ע"ב
ד/ד שערי לימוד (לוריא) ח"א סי' י אות יב
ד/ד תורה שלמה שמות פכ"ב אות קצג
ד/ה אבי עזרי ח"ה
ד/ה אשר למלך
ד/ה ברור הלכה ב"ק קח ע"א ציון ג
ד/ה דברות משה ב"ק ח"א סי' מ ענף א, ה-ו, ח"ב סי' עט ענף א, סי' פז ענף א
ד/ה דברי משפט סי' שנב סעיף ב
ד/ה דברי משפט סי' שנה אות א {ראב"ד}
ד/ה המאיר לארץ [עי' מרכבת המשנה]
ד/ה זכר יצחק (תשן) עמ' ריז-ריח
ד/ה חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"ק קח ע"א]
ד/ה חק לישראל שומרים עמ' 525, 1302 {אהא"ז}
ד/ה מנחת חינוך ח"א עמ' רעו, ח"ב עמ' מג
ד/ה מעיני המים
ד/ה מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
ד/ה מצעדי גבר ב"ק סי' מח אות ו
ד/ה משאת מרדכי ב"ק עמ' שס
ד/ה נתיבות חיים (קארב) ח"ד עמ' שצה
ד/ה נתיבות מרדכי ב"מ פ"א עמ' קלד {מ"מ}
ד/ה נתיבות שלום (למפרט) עמ' מא
ד/ה נתן חכמה ב"ק סי' ז
ד/ה ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' רנח-רנט, רסד
ד/ה קובץ ביאורים (שפירא)
ד/ה רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' תלה {מ"מ - שני בתי דין}
ד/ה שערי לימוד (לוריא) ח"א סי' י אות יב
ד/ה תורה שלמה שמות פכ"ב אות קעד {מ"מ}
ד/ה תורת חיים (שור) ב"ק קח ע"א {מ"מ}
ד/ה תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' תשה, תשז
ד/ו אוצמפה"ת ב"מ מא ע"ב הע' 78 {או"ש}
ד/ו אשר למלך
ד/ו בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' קמב
ד/ו ברור הלכה ב"ק קח ע"א ציון א
ד/ו ברכת שלמה חו"מ עמ' נב
ד/ו מטה אהרן שבועות עמ' רכב
ד/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' מג
ד/ו משה ידבר (תשעו) עמ' רצג
ד/ו משנת יעקב נזיקין עמ' קכו-קכח
ד/ו משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' קסב
ד/ז איש על העדה (אלאביץ) עמ' 191
ד/ז באר דוד ב"ק ח"ג סי' יג אות ד
ד/ז בדבר מלך חט"ז עמ' קלג
ד/ז ברור הלכה ב"ק קח ע"א ציון ב
ד/ז ברכת שלמה חו"מ עמ' רכא {אור שמח}
ד/ז ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' יז
ד/ז גדולי שמואל ב"ק דף סה, קז {או"ש}
ד/ז דברות משה ב"ק ח"ב סי' עט ענף א, סי' פז ענף א
ד/ז דברי חיים (אוירבך) גניבה סי' ט ד"ה תו
ד/ז חזון יחזקאל ב"ק פ"י ה"ו
ד/ז חי' הריצ"ד
ד/ז מגדל צופים ח"ה סי' צח
ד/ז מטה אשר
ד/ז מנחת חינוך ח"א עמ' רעז
ד/ז מעיני המים
ד/ז מצעדי גבר ב"ק סי' מה אות ד
ד/ז מקום דוד [לשון ערומים דף טו ע"ב]
ד/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ז משאת מרדכי ב"ק עמ' שסב
ד/ז משנת יעקב כאן
ד/ז משנת יעקב נזיקין עמ' קכח {או"ש}
ד/ז משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' קסב
ד/ז משנת ר' אהרן ב"ק עמ' קצג-קצד
ד/ז נחלת עזריאל (גרין) עמ' צז
ד/ז ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' רסז-רסח
ד/ז פנס שלמה
ד/ז קול דודי (תשף)
ד/ז קול דודי שבועות סי' תרנה-תרנו
ד/ז קרית מלך
ד/ז רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' רס {חומש וכפל בשני אנשים}
ד/ז שושנת יעקב (הורוויץ) סי' שנב סעיף א
ד/ז שלחנו של אברהם חו"מ סי' עז ס' א
ד/ז שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' רלט
ד/ח אולם המשפט סי' שמא סעיף ד, סי' שנה סעיף ג
ד/ח באר דוד ב"ק ח"ג סי' יג אות ה
ד/ח בית ירוחם
ד/ח ברור הלכה ב"ק קח ע"ב ציון א
ד/ח חזון יחזקאל ב"ק פ"י ה"ו
ד/ח חי' בר נחמני דף ל ע"א
ד/ח חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"ק קח ע"ב]
ד/ח מטה אשר
ד/ח מנחת חינוך ח"א עמ' רעו
ד/ח מפתח הבאורים [שערי ישר שער ז פכ"ב]
ד/ח מר קשישא עמ' טז
ד/ח משנת יעקב
ד/ח שערי בינה (תשעט) עמ' תרמג {תפיסה}
ד/ח שערי זיו ח"ב דף צח ע"א
ד/ח שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 484
ד/ח שערי ישר שער ז פכ"ב אות ט
ד/ח שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך ב עמ' רצב
ד/ט אמרי הצבי (בער) סוגיות דף יח ע"א {נתינה ותביעה בגדול} וע"ד
ד/ט אשר למלך
ד/ט בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' קי
ד/ט ברור הלכה ב"ק קו ע"ב ציון ג
ד/ט ברכת ראובן דף עו ע"ד
ד/ט דברות משה ב"ק ח"א סי' מ ענף א, ה-ו
ד/ט הדר איתמר עמ' קעה {קטן}
ד/ט זכר יצחק (תשח) סי' סג, עמ' רה
ד/ט זכר יצחק (תשן) עמ' ריז
ד/ט חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' קטו עמ' רעא
ד/ט חי' הגר"ח החדש עמ' שנט
ד/ט חי' חתם סופר
ד/ט חי' ר' חנוך הענאך עמ' רנא
ד/ט חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' רט
ד/ט ימי שלמה
ד/ט מטה אהרן שבועות עמ' רעז-רעח
ד/ט מנחת חינוך ח"א עמ' רעז
ד/ט מצעדי גבר ב"מ סי' יא אות ב
ד/ט מצעדי גבר ב"ק סי' מח אות ז
ד/ט משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' קכא
ד/ט משנת ר' אהרן כתובות עמ' רנח
ד/ט נחל יצחק (תשעב) ח"ד עמ' קס
ד/ט קונטרסי שעורים ב"ק שעור יט אות ח-ט
ד/ט רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' שמד
ד/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' של, שפג, שפד, שפו-שפז, תשב
ד/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' שיז, תרנו
ד/ט רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' קפה-קפו
ד/ט שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' עח
ד/ט שם דרך כתובות עמ' קסו
ד/ט שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' צו
ד/ט שעורי הגרד"ש ב"ק סי' מח אות א ד"ה ואפשר
ד/ט שעורי ר"א ליכטנשטין פ' השואל עמ' 204
ד/ט תורה שלמה שמות פכ"ב אות רז
ד/י אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' כז, מז
ד/י אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' רמה {או"ש}
ד/י אוצמפה"ת ב"מ מ ע"ב ח"ב הע' 23, 31, מא ע"א הע' 66, 126, 128, מא ע"ב הע' 56 {ראב"ד}, 68 {או"ש}, מב ע"א הע' 104 {או"ש}, 106 {או"ש}
ד/י אוצרות הרמב"ם
ד/י אוצרות יהושע עמ' שצד
ד/י אור האורים סי' מד אות י
ד/י אור יצחק (הלר) עמ' שי {אהא"ז}, שטו {אהא"ז}, שכט {אהא"ז}, שמו-שמז, שמט-שנ
ד/י אור ליהודה (תשנט) עמ' תפז
ד/י אורח מישרים סי' רפ
ד/י אושר ירוחם עמ' קיא, ריט, רכב
ד/י איים בים ב"ק סי' נט אות ה
ד/י איים בים נדרים סי' ל אות א {שומר נעשה גנב}
ד/י אנצי"ת ע' אדם עשוי למשמש הע' 6 {לח"מ}, ע' גזל הע' 73 {אהא"ז}, ע' גנבה הע' 76, 77, 79, 156, 160, 161
ד/י ארץ בנימין עמ' תמז {או"ש}
ד/י ארץ נחלי מים דף כ ע"א {הגהמ"י אות ב}
ד/י אשר למלך
ד/י באר דוד ב"מ - שומרים סי' יט אות יא
ד/י באר דוד ב"ק ח"ג סי' כה אות ב
ד/י באר מרים פ"ט ה"ט אות א
ד/י בדבר מלך חי"ז עמ' רמה {שומר שגנב מרשותו כגון שגנב טלה מעדר שהופקד אצלו וסלע מכיס שהופקד אצלו אם יש עליו עדים חייב בכפל ואע"פ שהחזיר הסלע למקומו והטלה לעדרו הרי זה חייב באחריותו עד שיודיע הבעלים וכו'}
ד/י בית יעקב (טבשונסקי) סי' רצב סעיף א {הגהמ"י}
ד/י בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' רפג
ד/י בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' שכב
ד/י בנין אב (שולמן) סי' מז אות ח
ד/י ברור הלכה ב"ק קיח ע"א ציון כ, קיח ע"ב ציון ג, ב"מ מא ע"א ציון ג פסקה ה {הגהמ"י בשם ר' חזקיה}
ד/י בריכת ירושלים עמ' קנב
ד/י גדולי שמואל ב"ק דף נז, סב ע"ב {או"ש}
ד/י גור אריה שמות פ' כב הע' 92
ד/י דברות משה ב"ק ח"ב סי' עט ענף א, סי' פז ענף א, ב"מ ח"א סי' לט ענף א, ג, יא, סי' מא הערה לט, ב"מ ח"ב סי' סח ענף ד
ד/י דברי ירוחם סי' כב
ד/י דברי משפט סי' לג אות א, סי' שנב אות א, וחי' מהרי"א סי' שנב אות א
ד/י דברי משפט סי' רנט סעיף א, סי' רסא סעיף א, סי' רצב סעיף ה, סי' שמא סעיף ב, סי' שנב סעיף א {מ"מ}
ד/י דברי משפט סי' שנב סעיף א, סי' שנב סעיף ב
ד/י דגל מחנה אפרים (לניאדו) חו"מ סי' מג סעיף ה עמ' תקסט
ד/י דרכי משפט - שומרים סי' יג סעיף ה
ד/י הליכות אליהו
ד/י זכרון יצחק (גולדשמיד) עמ' קלב, קלד-קלה
ד/י זכרון שמואל עמ' רצו {ראב"ד}
ד/י חזון יחזקאל ב"מ פ"ג ה"ו
ד/י חי' הגר"ח ב"מ עמ' קלו
ד/י חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' קיז עמ' רעה
ד/י חי' הגר"ח החדש עמ' שס-שסא
ד/י חי' הגרי"ח עמ' רב
ד/י חי' הריצ"ד
ד/י חי' ר' שמואל ב"ק עמ' קטו-קטז
ד/י חי' תורה בהל' גניבה (קפלן) עמ' 14
ד/י חלקת יואב מהדו"ק או"ח סי' טו
ד/י חק לישראל שומרים עמ' 514 {אהא"ז}, 1036 {אהא"ז}, 1282 {אהא"ז}, 1297 {הגהמ"י}, 1300
ד/י יד דוד (דהן) עמ' כד, קטו, קיח, קנ-קנא, קעה, קצא-קצב
ד/י יד ושם
ד/י כללי קלב"מ (תשסז) עמ' קמח
ד/י לב מבין
ד/י לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' סח אות א-ו
ד/י להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' קנ
ד/י לחקרי הלכות סי' קנא
ד/י לקוטי שעורים (שטיין) ב"מ סי' יח ס"ק ד-ה
ד/י לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' רלט
ד/י מגנזי הגר"ח עמ' נב
ד/י מלאכת שלמה (חכים) כאן, דף יט ע"א {לח"מ}
ד/י מנחת אשר ב"ק עמ' קפד, קפח
ד/י מנחת חינוך ח"א עמ' ריד, רעו
ד/י מנחת יוסף ח"א עמ' קמג, ח"ב עמ' קט
ד/י מסורה ח"ז עמ' מט
ד/י מעיני המים
ד/י מצעדי גבר ב"ק סי' מו, סי' מח אות ח
ד/י מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/י מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קטו אות ב {כ"מ}
ד/י משאת מרדכי ב"ק עמ' שפח
ד/י משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תכד
ד/י משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תקכז-תקל
ד/י משנה ראשונה עמ' 192
ד/י משנת יעקב נזיקין עמ' קכט-קלא
ד/י משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' קנז
ד/י משנת רבנו עמ' קלח
ד/י משפטי אמת עמ' תעא, תעג, תעה
ד/י נזר התורה שנה ד גל' א עמ' מה {אהא"ז}, נד {או"ש}
ד/י נימוקי מלב"ם ב"מ סי' י
ד/י נתיבות חיים (קארב) ח"ד עמ' שסה
ד/י נתיבות שלום (למפרט) עמ' צב
ד/י נתן חכמה ב"ק סי' ז
ד/י סוכה וארבעת המינים עמ' 171
ד/י עטרת יעקב עמ' רכז
ד/י עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' ר {הגהמ"י אות ב}
ד/י עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' רטו-ריח
ד/י ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' רס-רסג
ד/י פרי חיים (הליר)
ד/י פרי משה עמ' מז, נא
ד/י קהלות יעקב ב"ק סי' לב
ד/י קול דודי (תשף) (בקיצור)
ד/י קול דודי שבועות סי' תתקפד
ד/י קונטרסי שעורים ב"ק שעור יט אות א
ד/י רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רמב, רנה, תיב, תשכב
ד/י רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' שטו, שנז
ד/י שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' רכג, ח"ה סי' רטז, ח"י סי' רפח בסופו
ד/י שו"ת הרדב"ז סי' תתקכא
ד/י שיח ערב סנהדרין עמ' כד
ד/י שירת דוד (תשסג) עמ' רי
ד/י שירת דוד ב"מ עמ' רי
ד/י שירת דוד כתובות עמ' רנז
ד/י שכר שכיר סוגיות ח"א סי' נג אות ט {ראב"ד}
ד/י שם מרדכי עמ' 190, 204, 206
ד/י שעורי הגרד"ש ב"ק סי' מח אות א ד"ה ונראה
ד/י שעורי עיון התלמוד ב"מ שעור צא {מ"מ}
ד/י שעורי ר' חיים פנחס ב"ק שעור יב אות ח {או"ש}
ד/י שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות א
ד/י שעורי ר' שלמה עמ' רכז
ד/י שעורי ר' שמואל ב"מ ח"א עמ' רפא
ד/י שער יהושע ח"א עמ' קטז
ד/י שערי זיו ח"ב דף כו ע"ב, צח ע"א
ד/י שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' שנד, שנז
ד/י תורה שלמה חי"ח עמ' 178
ד/י תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קמז-קמט
ד/י תורת נתן עמ' 11
ד/י תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' תשח
ד/יא אנצי"ת ע' גנבה הע' 156
ד/יא אשר למלך
ד/יא באהלה של תורה או"ח סי' סה אות א
ד/יא ברור הלכה ב"ק קיח ע"א ציון כ
ד/יא דגל מחנה אפרים (לניאדו) חו"מ סי' מג סעיף ה עמ' תקסט, מה סעיף יח עמ' תקפד
ד/יא מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' קכג
ד/יא מרומי גלים עמ' לב-לג
ד/יא סוכה וארבעת המינים עמ' 171
ד/יא פנס שלמה
ד/יא תורה שלמה שמות פכ"ב אות נג {או"ש}
ד/יא תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' תרצו
ד/יב אולם המשפט סי' שנה סעיף ב {מ"מ}
ד/יב אוצמפה"ת ב"מ מ ע"ב ח"ב הע' 19
ד/יב אנצי"ת ע' בעלי חיים הע' 77, ע' גנבה הע' 156
ד/יב בית אהרן וישראל גל' קכה עמ' לא-לב
ד/יב בית יעקב (טבשונסקי) סי' שנה סעיף א {מל"מ}
ד/יב ברור הלכה ב"ק קיח ע"א ציון כ, קיח ע"ב ציון א
ד/יב דברי לוי הל' כלים - שעורים במסכתות עמ' ז {ניגרא ברייתא}
ד/יב המדות לחקר ההלכה מדה טו אות מו
ד/יב חק לישראל שומרים עמ' 1283
ד/יב כבוד מלכים (מרגליות) {מל"מ}
ד/יב לב מבין
ד/יב לב מבין דף קלב ע"ג {מל"מ}
ד/יב מחנה דוד (בונאן) דף לז ע"א
ד/יב מרומי גלים עמ' לג
ד/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/יב סוכה וארבעת המינים עמ' 171
ד/יב פנס שלמה
ד/יב שמן רקח ח"א דף מח ע"ד
ד/יב תורה שלמה שמות פכ"ב אות לד
ד/יב תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' תרצו


ה/726 הלכות גניבה פרק ה *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ה/רה"פ הלכה למשה (אמריליו) ח"א
ה/רה"פ יד פשוטה
ה/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ה/רה"פ מעשה רקח
ה/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ה/רה"פ פי' ר"י קאפח
ה/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ה/רה"פ רמב"ם לעם
ה/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ה/א אור ליהודה (תשנט) עמ' תעז-תעח, תפד
ה/א אמרי איש עמ' רפ, רפג
ה/א אנצי"ת ע' גנב הע' 44
ה/א בגדי כהונה (פרחיא) דף קמ ע"ד
ה/א בית יעקב (טבשונסקי) סי' שנו סעיף א {שעה"מ}
ה/א ברוך אומר חו"מ עמ' קכא
ה/א האיר ממזרח משלי עמ' תנח {חולק עם גנב}
ה/א האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' רסג {אסור לקנות מהגנב וכו'}
ה/א הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' קמא
ה/א המשפט העברי עמ' 492, 493
ה/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שצב
ה/א זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר א עמ' שטו
ה/א יד פשוטה מדע עמ' תתקלד
ה/א ידבר שלום ח"א עמ' קסה
ה/א כתב סופר או"ח סי' קכג ד"ה ועיין רמב"ם
ה/א מאור למלך ב"ק עמ' קסג, קעח
ה/א מאור למלך סוכה עמ' קמא
ה/א עיוני תשובה (קדרי) עמ' 146
ה/א ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' קעז
ה/א פני משה (שלז')
ה/א פרי משה עמ' קלט
ה/א קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קמד
ה/א קונטרסי שעורים ב"ק שעור יז אות יב, שעור כג אות ב
ה/א קרית מלך
ה/א רביד הזהב (אברך) דף נט ע"ג {מל"מ}, סי' לט אות ב {מל"מ}
ה/א רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קכב
ה/א שו"ע הרב הל' גזלה ס"ט
ה/א שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' ריא
ה/א שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' תנט
ה/א שם יוסף (אליקים) הל' שכירות פ"ב ה"ג {מל"מ}
ה/א שערי תורה (לעוו) ח"ג דף ג ע"ד
ה/א שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' טו¬
ה/א תהלה לדוד (מן) או"ח סי' לט
ה/א תחומין חי"א עמ' 410
ה/א תשובות ר' איסר יהודה עמ' קעא {לקנות מגנב}
ה/ב אבן האזל
ה/ב אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' שמא
ה/ב אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 262
ה/ב אמרי הצבי (בער) סוגיות דף כב ע"ב-ע"ג
ה/ב בד קודש (דאנון)
ה/ב בית אהרן וישראל גל' כח עמ' ע
ה/ב בית אהרן וישראל גל' קיב עמ' עז
ה/ב בנין אהל מועד דף מא ע"ב, מב ע"א, מג ע"א
ה/ב ברור הלכה ב"ק קטו ע"א ציון ד
ה/ב ברכת מרדכי ב"ק עמ' רנג
ה/ב דיני מסחר במשה"ע עמ' 19
ה/ב המסחר במשה"ע עמ' 63-61, 66
ה/ב זית רענן ח"א עמ' שסז
ה/ב חזו"א ב"ק סי' טז ס"ק ז
ה/ב חזו"א על הרמב"ם
ה/ב חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"ק קטו ע"א]
ה/ב חיים ומלך
ה/ב חק לישראל נזיקין עמ' 218, 220
ה/ב חקקי לב ח"ב דף קסה ע"ד
ה/ב ידי אליהו
ה/ב ים התלמוד (עדיל) עמ' תמ
ה/ב יקר הערך דף קכא ע"ב {מל"מ}
ה/ב ישועות יעקב מועד עמ' תשעז
ה/ב מגילת ספר לאוין דף קסה ע"ד
ה/ב מטה אשר
ה/ב מים קדושים - תשובות דף מט ע"ג
ה/ב מצודת בן ציון דף ז ע"א וע"ג, ח ע"א-ע"ב וע"ד, ט ע"א-ע"ב, כ ע"ג-ע"ד, כא ע"א {נותן דמים}
ה/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/ב משאת מרדכי ב"ק עמ' שעט
ה/ב משנת יעקב עבודה עמ' קמ
ה/ב משרת משה (עטייה) דף קט ע"א
ה/ב סיני ק עמ' תלג
ה/ב עמק הפלפול עמ' 25-27 {מחזיר דמים לקונה}
ה/ב פני משה (שלז')
ה/ב פעמוני זהב סי' עג סעיף א {מל"מ}
ה/ב קהלות יעקב ב"ב סי' כו
ה/ב רביד הזהב (אברך) דף נט ע"ב
ה/ב רביד הזהב (אברך) סי' לט אות א {מל"מ}
ה/ב רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קסז
ה/ב שבט סופר (תשמו) עמ' קנה
ה/ב שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' ס
ה/ב שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' קעב
ה/ב שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רלו סעיף ד
ה/ב שער משפט סי' צב ס"ק י, סי' קלה ס"ק א, סי' שסא ס"ק ב
ה/ב שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 314, מח' ג עמ' 223
ה/ב שרשי הים
ה/ב תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' שצט
ה/ג אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' טז, ח"ג עמ' קא, ח"ד עמ' לט
ה/ג אבן שלמה (ניימן) עמ' מח {יאוש לא קונה}
ה/ג אבני החושן סי' שנג סעיף ג-ד
ה/ג אברהם יגל
ה/ג אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' קסז, שמא
ה/ג אהל משה (פרהנד) תורה ומועדים ח"ב עמ' עא {יאוש לא קונה}
ה/ג אהליך יעקב ב"ק סי' ד ס' נב
ה/ג אוצמפה"ת ב"מ טו ע"ב הע' 89-90 {הגהמ"י}, כב ע"א הע' 4, 7, 9, 10
ה/ג אוצרות הרמב"ם
ה/ג אור האורים סי' מא אות ג (לב ע"א), סי' מח (השני) {שנוי רשות ואח"כ יאוש}
ה/ג אור הישר [כ"מ הל' איסו"מ פ"ה ה"ז, אבני מילואים סי' כח ס"ק ד]
ה/ג אור ליהודה (תשנט) עמ' קח-קי {יאוש אחרי שינוי רשות}, תפב
ה/ג אור שמח
ה/ג אחר האסף עמ' תיד, תטז
ה/ג איים בים ב"ק סי' סא אות י, סי' סב אות א
ה/ג אמרי בינה (אוירבך) - פסח סי' כו ד"ה ולפ"ז {שעה"מ}
ה/ג אמרי הצבי ב"ק סו אות כז ס"ק יב
ה/ג אמרי יוסף (דוידובסקי)
ה/ג אמרי סופר עמ' כא
ה/ג אמרי שמואל ח"א דף לח ע"ב-ע"ג {שנוי רשות ואח"כ יאוש}
ה/ג באר דוד ב"ק ח"ג סי' יז אות ג-ד, סי' יח אות א, סי' יט אות ג
ה/ג בית אהרן (סוויאדישץ) דף לז ע"א
ה/ג בית אהרן (קארטשין) עמ' כט
ה/ג בית אהרן וישראל גל' קיז עמ' נא {שנוי רשות ואח"כ יאוש}, נג-נד {אהא"ז}
ה/ג בית אהרן וישראל גל' קכה עמ' נא, נג, נה-נו {שנוי רשות לפני יאוש}, נז
ה/ג בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' רט
ה/ג בית יעקב (טבשונסקי) סי' שנג סעיף א-ב {שעה"מ}
ה/ג בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' שו
ה/ג בנין אהל מועד דף מא ע"ב, מב ע"א-ע"ב, נא ע"ב, נה ע"א
ה/ג ברור הלכה גיטין נה ע"א ציון ה פסקה ד {יאוש ל"ק}, ב"ק סו ע"א ציון ג, קטו ע"א ציון ב, ג
ה/ג ברכת מרדכי ב"ק עמ' רנט
ה/ג גדולי שמואל ב"ק דף סח {או"ש}, עט {או"ש}, קטז, ב"מ דף כא
ה/ג גדולי שמואל קידושין דף נג ע"ב {או"ש}
ה/ג גוילין נצולין עמ' רמז
ה/ג גניבה וגזילה - פרקי יסוד עמ' רמג, רנז
ה/ג דברות משה ב"ק ח"ב סי' פב ענף א, ז, סי' פד ענף א, ה-ו, ב"ב ח"ב סי' לו ענף ה
ה/ג דברי אליהו (חזן) ח"א עמ' קיח-קמב
ה/ג דברי חיים (אוירבך) גניבה סי' יב ד"ה דעת
ה/ג דברי חיים ח"ב יו"ד סי' קט
ה/ג דברי חפץ עמ' קכז
ה/ג דברי ירוחם סי' כה
ה/ג דברי משה (מזרחי) עמ' שלט
ה/ג דברי משפט - חי' מהרי"א סי' שסא אות ד
ה/ג דברי משפט סי' שנג סעיף ב, ג {שעה"מ}, ד, סי' שסא סעיף ה
ה/ג דגל יהודה (קמינר) עמ' רפז
ה/ג דודאי משה עמ' קנח
ה/ג דור דורים עמ' רצא
ה/ג דליית הכרם עמ' תתתלא {מ"מ} [צ"ל בי לוקח]
ה/ג דרכי משה ח"ב שמעתתא ו פ' ז
ה/ג האיר ממזרח יהושע עמ' ער {לא ימדוד לאחד בימות החמה וכו'}
ה/ג החזקה במשפט העברי עמ' 129-130, 142
ה/ג הלכה פסוקה הל' עדות ח"ד עמ' קלז-קלח
ה/ג הלכה רבה ח"א עמ' 210
ה/ג המדות לחקר ההלכה מדה ג אות ג
ה/ג המשפט העברי עמ' 492, 493
ה/ג הר המלך ח"א עמ' רכב-רל
ה/ג זבח שלמה ח"א עמ' מח {יאוש ל"ק}
ה/ג זית רענן ח"א עמ' שסז
ה/ג חזו"א ב"ק סי' טז ס"ק ז
ה/ג חזו"א על הרמב"ם
ה/ג חזון יחזקאל תרומות פ"א ה"ו, סנהדרין פ"א ה"ג
ה/ג חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' סז עמ' קעב, קעה, סי' עה עמ' קפח
ה/ג חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' מז
ה/ג חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' מז
ה/ג חי' חתם סופר
ה/ג חי' ירוחם
ה/ג חי' כתב סופר ר"ה-מו"ק עמ' כה
ה/ג חי' מהרי"א צטרון עמ' קמב
ה/ג חי' ר"ש קלוגר סוכה עמ' רנט {שעה"מ}, רס, רסא {שעה"מ}
ה/ג חיי דוד עמ' שלז, שמא
ה/ג חסדי דוד ח"ג עמ' רעו
ה/ג חקל יצחק (שו"ת) עמ' רב
ה/ג יד דוד (דהן) עמ' קלג
ה/ג יד יוסף (שטרן) ב"מ כב ע"א ד"ה והנה {נתיאשו הבעלים מן הגניבה וכו'}
ה/ג יטב פנים ח"א דף קו
ה/ג יפה נוף עמ' רי
ה/ג יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' נ, נו, עב
ה/ג ישועות יעקב נשים עמ' תרעו, נזיקין עמ' כד, קעה, קעו, תקכט
ה/ג כתב סופר או"ח סי' קכג ד"ה ועיין טור {ראב"ד}, ד"ה הדרן לדברינו
ה/ג לב ים גיטין עמ' שכ
ה/ג לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' סו אות ד
ה/ג לחקרי הלכות סי' קמג
ה/ג לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק סי' כ ס"ק ב
ה/ג לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' קיב-קיג
ה/ג לקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' קסה {יאוש ושנוי רשות}
ה/ג מאור למלך ב"ק עמ' קסב-קסג, קסה {אבי עזרי}, קסט-קע, קעו, קעח-קעט
ה/ג מאור למלך סוכה עמ' קמ, קמא {אבי עזרי}, קמב
ה/ג מאמר מרדכי (נסים) דף פג ע"ד
ה/ג מבי"ט (רובינ') דף פח ע"ג {נותן דמים}
ה/ג מועדים וזמנים ח"ב סי' קיב
ה/ג מי החג עמ' קעג
ה/ג מלאכת שלמה (חכים)
ה/ג מנוחת אשר ח"א דף נא ע"ב {שינוי רשות ואח"כ יאוש}
ה/ג מנחה חדשה (חן טוב) דף כט ע"ג {יאוש וש"ר צריך להחזיר את הדמים}
ה/ג מנחת שלמה (לוין) עמ' לט {שנוי רשות ואח"כ יאוש}, סד {יאוש לא קונה}
ה/ג מסורה ח"ז עמ' נג
ה/ג מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' א אות יח, חתם סופר חו"מ סי' נו]
ה/ג מצודת בן ציון דף ז ע"א וע"ג-ע"ד, ח ע"א, י ע"א {שינוי רשות ואח"כ יאוש}
ה/ג מקדש דוד קדשים סי' לג ס"ק ב
ה/ג משאת מרדכי ב"ק עמ' שפ
ה/ג משב יעקב ח"א
ה/ג משנת יעקב
ה/ג משנת יעקב עבודה עמ' קמ
ה/ג משנת ר' אהרן גיטין עמ' קמב-קמג, קמו, קדושין עמ' קעח
ה/ג משפטי אמת עמ' תנ, תנא, תנט, תעט, תפג
ה/ג משפטי מלוכה עמ' יד-טו
ה/ג משפטי שמואל (רבינוביץ) ח"א דף מט ע"ד, נב ע"ב, נג ע"א
ה/ג נודע ביהודה השלם או"ח עמ' רעה, אהע"ז ח"ב עמ' רט
ה/ג נחלי יהושע עמ' קמח
ה/ג נחלת נפתלי דף מא
ה/ג נר מצוה (ואלק) מצוות דף ד ע"ב {קונה מגנב ויש יאוש ושנוי רשות צריך לשלם לנגנב}
ה/ג נשמת חיים (תשסח) חו"מ ענינים סי' יד עמ' כ
ה/ג נתיבות המשפט סי' שנג ס"ק ב-ג {שנוי רשות ואח"כ יאוש}, ד, יפלס נתיב אות ד
ה/ג נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' טז אות א
ה/ג נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' סב, קפו
ה/ג נתן פריו סוכה עמ' קפח
ה/ג ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתסו
ה/ג ספיקא דרבנן עמ' קנ
ה/ג עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' רנא
ה/ג עין יצחק תנינא ח"ב עמ' רכ
ה/ג עליות אריה עמ' קעד, קעו
ה/ג עמק שאלה (טברסקי) עמ' רסג
ה/ג ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' קעג-קעו
ה/ג עצי ארזים סי' כח ס"ק ה
ה/ג עצי חיים על מועדים עמ' קיא
ה/ג פני משה (שלז')
ה/ג פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' מז, מט {שינוי רשות לפני יאוש או אחרי יאוש}
ה/ג פרי חיים (הליר)
ה/ג פרי משה עמ' קלו, קמ-קמא
ה/ג צבי גאון יעקב סי' טז
ה/ג צבי תפארתו ב"ב פ"ג עמ' קב-קג, קה
ה/ג צמח ארז עמ' שמב {שנוי רשות ואח"כ יאוש - לא מחזיר אף דמים}
ה/ג צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' מו אות ה, סי' מז
ה/ג צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' פו אות ח
ה/ג צרור החיים (קליין) דף פט ע"א וע"ג {גם ביאוש ושנוי רשות צריך לשלם דמים}
ה/ג קהלות יעקב ב"ב סי' כו
ה/ג קול דודי (תשף)
ה/ג קונטרסי שעורים ב"ק שעור כג אות ד
ה/ג קצוה"ח סי' שסב ס"ק א {שנוי רשות ואח"כ יאוש}
ה/ג ראשית בכורים דף ל
ה/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' י, צט
ה/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' שפז, תקנב, תקע
ה/ג רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קכב, קלב, קלה
ה/ג שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תקיג
ה/ג שבט סופר (תשמו) עמ' קנח-קנט
ה/ג שו"ע הרב הל' גזלה קו"א אות ט ד"ה וגם
ה/ג שומרי משפט (צ'כנוב) ח"א עמ' ע
ה/ג שושנת יעקב (הורוויץ) סי' שנג סעיף ב, סי' שנד סעיף א {מ"מ}, סי' שנו סעיף א, ב {שעה"מ}, ד {שעה"מ}, סי' שסג סעיף ג
ה/ג שמועות דוד עמ' עח
ה/ג שמרו משפט ח"א עמ' שיב
ה/ג שעורי הגרב"ד ב"ק ח"ב עמ' קעט
ה/ג שעורי הגרד"ש ב"ק סי' ס אות א ד"ה והנראה, סי' סא ד"ה והנראה וד"ה והנה שיטת
ה/ג שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' י, קכב-קכה
ה/ג שער משפט סי' קלה ס"ק א, סי' שסא ס"ק ב
ה/ג שערי טהר ח"א שער א סי' ב אות א דף ט ע"ב {שינוי רשות לפני יאוש}
ה/ג שערי שמחה (סופר) ח"ב עמ' תקיג
ה/ג שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 314, מח' ג עמ' 223
ה/ג תועפות ראם (באר) עמ' קעד
ה/ג תורת הקדש ח"ב עמ' רמט
ה/ג תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' שצט
ה/ג תפארת ציון (ריבקין) סי' יא אות כט
ה/ג תשורת שי מהדו"ק סי' רסב
ה/ד מצעדי גבר ב"ק סי' נז אות ז, סי' סא אות ד, סי' סז אות ג-ה
ה/ד רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קל
ה/ד שולי הגליון עמ' קסו
ה/ה אגרות משה יו"ד ח"א סי' רכ
ה/ה אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' קיב
ה/ה אהלי שם (פרץ) ב"מ (תשמא) סי' כז
ה/ה אוצמפה"ת ב"מ ה ע"ב הע' 9
ה/ה אנצי"ת ע' גנב הע' 26
ה/ה באר מים חיים (אבילה) דף טז ע"ג-ע"ד
ה/ה יסודי ישורון ח"ב עמ' קלו
ה/ה לחקרי הלכות סי' קמו
ה/ה משפטי אמת עמ' תפד
ה/ה עמודי אור סי' מד אות כ
ה/ה פרי חיים (הליר)
ה/ה רביד הזהב (אברך) דף לז ע"ב-ע"ג, לח ע"ג
ה/ה שער משפט סי' צב ס"ק י
ה/ה שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 315
ה/ו אבני ציון ח"ג עמ' עו, קמא {טעם המלך}
ה/ו אור הישר [דברי ריבות סי' רכב]
ה/ו איש על העדה (אלאביץ) עמ' 192
ה/ו אמרי יוסף (דוידובסקי)
ה/ו בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' עב סעיף טז {מל"מ}
ה/ו בית יעקב (טבשונסקי) סי' שנו סעיף ד {ראב"ד}, סעיף ה {מל"מ}
ה/ו ברור הלכה ב"ק קטו ע"א ציון ו
ה/ו גליוני הגר"ש עמ' צז {מל"מ - שני ראב"ד} [עי' שם הגדולים מע' גדולים אות י סי' י]
ה/ו גן נעול כפתור ג פרח ז
ה/ו דברי ריבות (תשעב) עמ' שנב
ה/ו המסחר במשה"ע עמ' 56, 61
ה/ו חק לישראל נזיקין עמ' 218
ה/ו מחקרי משפט ח"א עמ' 209
ה/ו מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' יא {טעם המלך}
ה/ו מעיני המים
ה/ו מעשה חושב ערכין כב ע"ב
ה/ו מרומי גלים עמ' כה
ה/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/ו משנת יעקב
ה/ו משרת משה (עטייה)
ה/ו ס' יהושע - פו"כ סי' רמח {מל"מ}
ה/ו עיונים בהלכה עמ' 124
ה/ו פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' סד {טעם המלך}
ה/ו קרבן ציון עמ' רפח
ה/ו שבט סופר (תשמו) עמ' קנז
ה/ו שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' ס
ה/ו שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' מג
ה/ו שושנת יעקב (הורוויץ) סי' שנו סעיף ו {מל"מ}
ה/ו שלל דוד
ה/ו שער המלך
ה/ו שער משפט סי' פז ס"ק ג {ראב"ד}
ה/ו שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 315
ה/ז ברור הלכה ב"ק קטו ע"א ציון ו
ה/ז גינת חמד, ענייני הלכה סי' ב (דף לט ע"א)
ה/ז המסחר במשה"ע עמ' 63
ה/ז התורה והמדינה ח"ד עמ' כ
ה/ז משאת מרדכי ב"ק עמ' שעט
ה/ז משנת יעקב
ה/ז משפטי אמת עמ' תעז
ה/ז נר למאור (רבינוביץ) דף נז ע"א
ה/ז ס' התרומות עמ' תתשכ
ה/ז שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 315
ה/ח אמרי יוסף (דוידובסקי)
ה/ח ברור הלכה ב"ק קטו ע"א ציון ז
ה/ח החזקה במשפט העברי עמ' 138
ה/ח התורה והמדינה ח"ד עמ' כ
ה/ח משרת משה (עטייה)
ה/ח נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' קלה
ה/ט אמונת שמואל (תשנט) עמ' צד
ה/ט אמרי יוסף (דוידובסקי)
ה/ט ברור הלכה ב"ק קטו ע"א ציון ח
ה/ט המסחר במשה"ע עמ' 63
ה/ט חק לישראל נזיקין עמ' 219
ה/ט ידי אליהו דף סו ע"ד {ראב"ד - נוטל הלוקח השני}
ה/ט מטה אשר
ה/ט מלבושי יו"ט ח"ב חו"מ סי' ב
ה/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/ט משאת מרדכי ב"ק עמ' שעט
ה/ט נחלת נפתלי דף מא
ה/ט נר למאור (רבינוביץ) דף נז ע"א
ה/ט ס' התרומות עמ' תתשכב
ה/י אבני ציון ח"א סי' מז אות א, סי' מח אות א, ג
ה/י אור האורים סי' מא אות ג (לב ע"א)
ה/י אור הישר [מ"מ ולח"מ הל' טוען פ"ח ה"ו]
ה/י אנצי"ת ע' אחזוקי אינשי בגנבי הע' 9-8, 11
ה/י באר דוד ב"ק ח"ג סי' כז אות ב-ד
ה/י באר מים חיים (נוסינזון) ב"ק דף קטו
ה/י בני אברהם חו"מ דף סח ע"א
ה/י ברור הלכה ב"ק קיד ע"ב ציון ז
ה/י ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' קפו
ה/י ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' סט
ה/י דבר מאיר (ראק) סי' קד
ה/י דברות משה ב"ק ח"ב סי' פב ענף א, ז, סי' פד ענף א, ה-ו
ה/י דברי משה (מזרחי) עמ' שיז
ה/י דברי ריבות (תשעב) עמ' קפד
ה/י החזקה במשפט העברי עמ' 103
ה/י הר המלך ח"ג עמ' כט
ה/י זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' ש
ה/י חדושים ובאורים (גרי') ב"ב סי' ט ס"ק ה
ה/י לחקרי הלכות סי' קמז
ה/י מאורות נתן (הורוביץ) דף טו ע"ד {טעה"מ}
ה/י מוריה גל' קסה עמ' סט {אהא"ז}
ה/י מטה אשר
ה/י מלאכת שלמה (חכים)
ה/י מעיני המים
ה/י מקנת חיים עמ' רמה {אהא"ז}
ה/י מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/י משאת מרדכי ב"ק עמ' שעט
ה/י משפטי אמת עמ' פט, צג, צה, צו, ק
ה/י משרת משה (עטייה)
ה/י נר למאור (רבינוביץ) דף נז ע"א
ה/י נתיבות המשפט סי' שנז ס"ק א
ה/י ס' התרומות עמ' תתשיז
ה/י פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' תפז
ה/י פרי חיים (הליר)
ה/י רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' תכז-תכט
ה/י שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' רלג
ה/י שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קלג סעיף ז {שעה"מ}
ה/י שער המלך ח"ב עמ' שמד
ה/י שערי בינה (תשעט) עמ' תקפא
ה/י שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 221
ה/י תורת חיים (תשסג) ח"ג עמ' שלב
ה/יא אדמת קדש ח"א סי' ס (קכו ע"א)
ה/יא באר דוד ב"ק ח"ג סי' כז אות ב-ד
ה/יא ברור הלכה ב"ק קיד ע"ב ציון ז
ה/יא החזקה במשפט העברי עמ' 142
ה/יא לחקרי הלכות סי' קמז
ה/יא משנת יעקב
ה/יא משפטי אמת עמ' צו
ה/יא משפטי ארץ ח"ב עמ' 340
ה/יא נר למאור (רבינוביץ) דף נז ע"א
ה/יא פרי חיים (הליר)
ה/יא שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' רלב
ה/יא שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קו
ה/יא שושנת יעקב (הורוויץ) סי' שנז סעיף א
ה/יא שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 221
ה/יב אנצי"ת ע' אחזוקי אינשי בגנבי הע' 1, 5-3
ה/יב באר דוד ב"ק ח"ג סי' כז אות ב-ד
ה/יב ברור הלכה שבועות מו ע"ב ציון א
ה/יב ברכת אברהם (תשנד) חי' ש"ס עמ' צו
ה/יב דברות משה ב"ק ח"ב סי' פב ענף א, ז, סי' פד ענף א, ה-ו
ה/יב החזקה במשפט העברי עמ' 102
ה/יב חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 69
ה/יב לחקרי הלכות ח"א עמ' רב
ה/יב מטה אשר [גדולי תרומה רפב ע"ב]
ה/יב מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף נה ע"ד {מרכה"מ}
ה/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/יב משפטי אמת עמ' צד, צט
ה/יב ס' התרומות עמ' תתשט
ה/יב עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' קעו
ה/יב רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' תכה {בנקיטת חפץ}


ו/727 הלכות גניבה פרק ו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ו/רה"פ הלכה למשה (אמריליו) ח"א
ו/רה"פ יד פשוטה
ו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ו/רה"פ מעשה רקח
ו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ו/רה"פ פי' ר"י קאפח
ו/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ו/רה"פ רמב"ם לעם
ו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ו/א או"ח סי' הל' גזלה ס"כ, קו"א אות יב
ו/א אוצרות הרמב"ם
ו/א אמונת עתיך גל' 118 עמ' 91
ו/א אמרי יוסף (דוידובסקי)
ו/א אנצי"ת ע' גזלן הע' 145, 147, 149, ע' גנב הע' 48, 53, 55-57, 59
ו/א באר דוד ב"ק ח"ג סי' כח אות א-ב {מ"מ}
ו/א בית יחזקאל (סרנה) ב"מ עמ' קג
ו/א בית יעקב (טבשונסקי) סי' שנח סעיף א
ו/א ברור הלכה ב"ק קיח ע"ב ציון ל, קיט ע"א ציון ד
ו/א המשפט העברי עמ' 1002
ו/א חוות בנימין ח"ב עמ' תקצד
ו/א חוקת עולם עמ' 484 {מ"מ}
ו/א חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 106, 109
ו/א חסדי דוד ח"ד עמ' קסג
ו/א חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 96 {אמרי יוסף (דוידובסקי) }
ו/א חק לישראל עשיית עושר עמ' 34 {מל"מ}
ו/א יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' קלב {טעם המלך}
ו/א מטה אשר
ו/א מים שאל דף נה ע"ד
ו/א משאת מרדכי ב"ק עמ' שעג
ו/א משנת יעקב כאן
ו/א משנת יעקב נזיקין עמ' קלד {אהא"ז}
ו/א משרת משה (עטייה)
ו/א עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' שכ
ו/א עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' סא
ו/א פרי האדמה ח"ב
ו/א קונטרסי שעורים ב"ק שעור כג אות ה
ו/א קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' קצ
ו/א שו"ת הרדב"ז סי' ב אלפים רפג
ו/א שושנת יעקב (הורוויץ) סי' שנח סעיף א {מ"מ}
ו/א שנתון המשפט העברי ח"ב עמ' 261
ו/א שערי תורה (לעוו) ח"ג דף ג ע"ג {מ"מ}
ו/א שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' יד
ו/ב אנצי"ת ע' גנב הע' 63, 64
ו/ב ברור הלכה ב"ק קיח ע"ב ציון ל
ו/ב המשפט העברי עמ' 1002
ו/ב עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' סא
ו/ג אנצי"ת ע' גנב הע' 65-69
ו/ג בכורי אברהם דף עד ע"א {לקנות מאריס}
ו/ג בני בנימין סי' מא דף צז ע"א {אין חוששים לכיסופא, מדוע כ"מ לא הביא מקור כמו מ"מ}
ו/ג ברור הלכה ב"ק קיט ע"א ציון א, ב
ו/ג דגל מחנה אפרים (לניאדו) יו"ד סי' ד סעיף כו עמ' קסו
ו/ג חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 96, 97
ו/ג יחי ראובן (נאוי) עמ' צח {כ"מ - הלכה כר' אשי נגד מר זוטרא}
ו/ג לב מרפא דף יא ע"ג {ראיית כ"מ ממעשה מרי בר איסק}
ו/ג מטה אשר דף צח ע"ב
ו/ג ס' המקח עמ' קלב {מאחורי הגינה עם טורטני}
ו/ג שו"ע הרב הל' גזלה סעיפים כ, כו
ו/ג שולי הגליון עמ' קסז
ו/ד אנצי"ת ע' גנב הע' 70-72
ו/ד הר המלך ח"ג עמ' כט
ו/ד חסדי דוד ח"ד עמ' קס
ו/ד מטה אשר
ו/ד שו"ע הרב הל' גזלה ס' כד
ו/ד שו"ת רשב"ש עמ' עו
ו/ד שנתון המשפט העברי ח"ב עמ' 261
ו/ד תורת חיים (שור) ב"ק קיח ע"ב
ו/ה אנצי"ת ע' גנב הע' 85, 87
ו/ה ברור הלכה ב"ק קיט ע"א ציון ט
ו/ה זרע יצחק (לומברוזו)
ו/ה שו"ע הרב הל' גזלה ס' כ
ו/ו אנצי"ת ע' גנבה הע' 251, 253, 256, 259, 260
ו/ו בכורי אברהם דף עב ע"ד, עג ע"א-ע"ב {דבר שאין מקפידים עליו}
ו/ו דברי אור ח"ד עמ' רפה
ו/ו הר המלך ח"ג עמ' כט
ו/ו מרכבת המשנה מהדו"ב [עי' לח"מ לעיל סוף ה"א]
ו/ו רביד הזהב (אברך) דף נו ע"ד {דברים שבעה"ב אינו מקפיד - הפקר}
ו/ו שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' מג
ו/ו תשובה שלמה או"ח סי' יז {מל"מ}
ו/ז אנצי"ת ע' גנבה הע' 262, 268-270
ו/ז בית יעקב (טבשונסקי) סי' שנח סעיף ד {מ"מ}
ו/ז ברור הלכה ב"ק קיט ע"א ציון ס
ו/ז הדרום יג עמ' 12
ו/ז מגד יהודה ח"א סי' רנג אות יא
ו/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/ז משאת מרדכי ב"ק עמ' שפח
ו/ז משנה הלכות מהדו"ת יו"ד סי' תמח {חייט ששמר מהבגד}
ו/ח אור עולם (בלומנפלד) דף נד ע"ד{גוי}
ו/ח אנצי"ת ע' גנבה הע' 273
ו/ח גזע ישי דף קפו ע"א, קפח ע"א
ו/ח דברי אור ח"ד עמ' רפו
ו/ח הר המלך ח"ג עמ' כט
ו/ח זכרון מלך [תוספתא סוף ב"ק]
ו/ח חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' קמב
ו/ח חסדי דוד ח"ד עמ' קסח
ו/ח יקב זאב דף נא ע"ב
ו/ח לפלגות ראובן ח"ג הדרן על ב"ק פלג א דף א ע"א
ו/ח לקוטי שיחות חי"ט עמ' 111 הערה 42
ו/ח קרית מלך
ו/ח שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' צא
ו/ח תאיר נרי סי' ב דף ד ע"ד
ו/ט אור הישר [אור הישר סוף ב"ק]
ו/ט אמר יוסף (אלקלעי) דף כז ע"א
ו/ט אמרי יוסף (דוידובסקי)
ו/ט אנצי"ת ע' גנב הע' 89-91, 94, 96
ו/ט ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' שכז
ו/ט באר דוד ב"ק ח"ג סי' כח אות ב
ו/ט בית אהרן (קארטשין) עמ' כז {מ"מ}, כח
ו/ט בית יעקב (טבשונסקי) סי' שנח סעיף ו {שעה"מ}
ו/ט ברור הלכה ב"ק קיט ע"ב ציון ג
ו/ט גדולי שמואל ב"ק דף קיט {או"ש}
ו/ט דברי חיים (אוירבך) מים חיים סי' נ ד"ה ובדברי {מ"מ}
ו/ט דגל מחנה אפרים (לניאדו) יו"ד סי' ד סעיף כט עמ' קסח {מ"מ}
ו/ט חוות בנימין ח"ב עמ' תקצד
ו/ט חזון יחזקאל ב"ק פי"א ה"ה {מ"מ}
ו/ט חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 106, 109
ו/ט חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' פו
ו/ט חי' ר"ש קלוגר סוכה עמ' רסו {שעה"מ}, רסח {שעה"מ}, רפ {מ"מ}
ו/ט חקרי הלכות (שומיאץ) דף נד ע"ג
ו/ט יפה נוף עמ' רי
ו/ט ישועות יעקב מועד עמ' תשעה {מ"מ}
ו/ט כהונת רפאל עמ' תמב {מ"מ}
ו/ט מגן גבורים (או"ח) סי' יא ס"ק יא
ו/ט מועדי ה' (נתנזון) סוכות עמ' קצו {מ"מ}
ו/ט מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' רסו {מ"מ}
ו/ט משאת מרדכי ב"ק עמ' שפח
ו/ט עליות אריה עמ' קיט, קפב
ו/ט ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' קצח {מ"מ}
ו/ט פי שנים דף ג ע"ד
ו/ט פרי משה עמ' קמא
ו/ט קונטרסי שעורים ב"ק שעור כג אות ב-ג
ו/ט שו"ע הרב הל' גזלה ס' כג
ו/ט שיח השדה (פרומר) עמ' קסט
ו/ט שמות בארץ (תשנט) עמ' קפד
ו/ט שער המלך כאן, ח"א עמ' תקטו, ח"ב עמ' שמו
ו/ט שערי שאול ב"ק עמ' רמד {מ"מ}
ו/ט שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' שלב
ו/ט שערי תורה (לעוו) ח"ג דף ב ע"ד {מ"מ}
ו/ט שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' י
ו/ט שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' תמא {מ"מ}


ז/728 הלכות גניבה פרק ז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ז/רה"פ הלכה למשה (אמריליו) ח"א
ז/רה"פ יד פשוטה
ז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ז/רה"פ מעשה רקח
ז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ז/רה"פ פי' ר"י קאפח
ז/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ז/רה"פ רמב"ם לעם
ז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ז/א אוצמפה"ת ב"מ סא ע"ב הע' 100 {אהא"ז}
ז/א אור יצחק (הלר) עמ' קכח {אהא"ז}
ז/א אור ליהודה (תשנט) עמ' תצא {לאו בטומן משקלותיו במלח}
ז/א אמונה ומסחר עמ' רכט
ז/א ארחות חיים ח"ב סי' נו אות א
ז/א גזע ישי דף קפו ע"א
ז/א המסחר במשה"ע עמ' 23
ז/א זכרון דברים (תשכז) מאמר כד עמ' קסה
ז/א זכרון דברים (תשנט) עמ' קעג
ז/א חי' ר"י נחמיה סי' קכ אות ג
ז/א חקרי לב (שלוניקי) חו"מ ח"ב דף קנג ע"ג
ז/א ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רמז
ז/א להורות נתן על התורה ח"ג עמ' קפג-קפד
ז/א מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' תקצז
ז/א מנחת אלימלך עמ' לח
ז/א מראה איש ח"ב עמ' קכד
ז/א משאת המלך ח"ד סי' תכ
ז/א משמרת חיים ח"א עמ' קח {פמש"פ}
ז/א משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' יד
ז/א משנת יעקב
ז/א סהמ"צ לרס"ג ח"ב דף קיב ע"א
ז/א עבודת הלוי עמ' כד
ז/א ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' ד, כח, פ
ז/א קרית מלך
ז/א קרן פני משה ח"א עמ' רל
ז/א שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף קנז ע"א
ז/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ה קונטרס המצוות סי' מה
ז/א שו"ע הרב הל' אונאה ס"ט, הל' מדות ס"א
ז/א שירת דוד (תשסג) עמ' שד
ז/א שירת דוד ב"מ עמ' שד
ז/א תחומין ח"ג עמ' 356
ז/ב אוצמפה"ת ב"מ סא ע"ב הע' 69-70, 77-81
ז/ב אור שמח
ז/ב אמונה ומסחר עמ' ד-כד, רכט
ז/ב ארחות חיים ח"ב סי' נו אות א
ז/ב גזע ישי דף קפו ע"א
ז/ב דברות משה ב"מ ח"ב סי' עב הערה יב
ז/ב הפלאות נדרים (תשעג) עמ' שסד
ז/ב הרמב"ם כמחנך עמ' 214
ז/ב זכרון דברים (תשכז) מאמר כד עמ' קסה
ז/ב זכרון דברים (תשנט) עמ' קעג
ז/ב חזון יחזקאל מכות פ"ד ה"ה {או"ש}
ז/ב כתב סופר חו"מ סי' כד-כו
ז/ב לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 149
ז/ב מחנה יהודה (אשכנזי) דף ריז ע"ג
ז/ב מנחת חינוך ח"א עמ' רו
ז/ב מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' רצה {או"ש}
ז/ב מעשה הבא בעבירה עמ' 109
ז/ב מראה איש ח"ב עמ' קכו, קכח
ז/ב משאת המלך ח"א סי' מז {אין לוקים}, ח"ד סי' תסד {לא לוקה}
ז/ב משנת יעקב
ז/ב נר מצוה (ואלק) מצוות דף קכד ע"ב
ז/ב עבודת הלוי עמ' כה
ז/ב ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' ד, כח, פ
ז/ב קונטרסי שעורים ב"מ שעור כה אות ג, ה
ז/ב קרית מלך
ז/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רנה, רנח
ז/ב שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' קנב {ניתן לתשלומין}
ז/ב שירת דוד (תשסג) עמ' רצה, שב
ז/ב שירת דוד ב"מ עמ' רצה, שב
ז/ב תורת ירוחם ח"ב דף סח ע"א
ז/ב תחומין ח"ג עמ' 340
ז/ג אוצמפה"ת ב"מ סא ע"ב הע' 64 {שאין בו מעשה}, 67, 81 {מ"מ}
ז/ג אוצרות הרמב"ם
ז/ג אור ליהודה (תשנט) עמ' תצא {לאו בטומן משקלותיו במלח}
ז/ג אלומות יוסף (תשנ) עמ' קיח
ז/ג אמרי יוסף (דוידובסקי)
ז/ג אנצי"ת ע' איפה ואיפה הע' 12, 16
ז/ג ארחות חיים ח"ב סי' נו אות א
ז/ג ארצות החיים סי' יג ארץ יהודה אות ג עמ' רסח
ז/ג בדבר מלך חי"א עמ' שצא
ז/ג בדבר מלך חי"ח עמ' קכט {כל מי שמשהה בביתו או בחנותו מדה חסידה או משקל חסר עובר בל"ת וכו' ואין לוקין על לאו זה שהרי אין בו מעשה}
ז/ג דברות משה שבת ח"ב סי' לו ענף ג
ז/ג האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' לז {אע"פ שאין זה לוקח ומוכר בה וכו'}
ז/ג הוד יוסף עמ' קיז
ז/ג המסחר במשה"ע עמ' 24
ז/ג ואם תאמר ח"ד קושיה 913
ז/ג וגר זאב עמ' מדוע לא כתב שאם קנה מדה חסרה, חייב}
ז/ג חוקת עולם עמ' 390 {אם השהה בביתו משקלות - לא לוקה}
ז/ג חזון יחזקאל מכות פ"ד ה"ה
ז/ג יחלק שלל ח"ג עמ' לב {אם קנה משקל חסר}
ז/ג ים התלמוד (עדיל) עמ' תרעא
ז/ג לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 150
ז/ג מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' רג-רד
ז/ג מחנה יהודה (אשכנזי) דף ריב ע"ד, ריז ע"ג
ז/ג מים טהורים עמ' קכג-קכד
ז/ג מנחת חינוך ח"א עמ' רג, ח"ב עמ' רעג, ח"ג עמ' תכג-תכד
ז/ג מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תקעד
ז/ג מעין החכמה עמ' קמט, שלד
ז/ג מראה איש ח"ב עמ' קכז
ז/ג משמרת חיים ח"א עמ' קי
ז/ג משמרת חיים ח"א עמ' קי
ז/ג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תפג
ז/ג נר מצוה (ואלק) מצוות דף קיח ע"ג {לאו שאב"מ}, קכד ע"א-ע"ג
ז/ג עבודת הלוי עמ' כה-כו
ז/ג עטרת צבי (דרבקין, תשמה) סי' י עמ' לו
ז/ג עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' סא
ז/ג עלי עין עמ' עג
ז/ג עליות משה (תשנב) ח"א עמ' רסז
ז/ג עליות משה (תשעו) ח"א עמ' קז
ז/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רנה, תרלט
ז/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' רעא
ז/ג רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קעז
ז/ג שו"ע הרב הל' מדות ס"ג, הל' גזלה קו"א אות ב
ז/ג שומע ומשמיע עמ' תנז
ז/ג שומרי משפט (צ'כנוב) ח"א עמ' סה {אסור להשהות מידה חסרה}
ז/ג תהלה לדוד (מן) או"ח סי' יא
ז/ג תחומין ח"ג עמ' 337
ז/ד אבן האזל, השמטות אחרי הל' מלוה דף צ ע"ג
ז/ד אולם המשפט סי' רכז סעיף ז
ז/ד אור הישר [מחנ"א דיני אונאה סי' יג, יז]
ז/ד אנצי"ת ע' איפה ואיפה הע' 19
ז/ד אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' קיד
ז/ד ארחות חיים ח"ב סי' נו אות א
ז/ד בית יעקב (טבשונסקי) סי' רכז סעיף יא
ז/ד ברור הלכה ב"מ נב ע"א ציון ו
ז/ד דברי תלמוד ח"ב עמ' עו
ז/ד חסדי דוד ח"ד עמ' רכד, תיט
ז/ד כתב סופר חו"מ סי' כד-כז {מל"מ}
ז/ד מעיני המים
ז/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/ד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תפה {בחותם}
ז/ד נתן פריו ב"מ עמ' רעח
ז/ד עבודת הלוי עמ' כח
ז/ד פרשת השבוע (תשעב) ח"ה עמ' 211
ז/ד קרית מלך
ז/ד שו"ע הרב הל' אונאה ס"י, הל' מדות ס"ג
ז/ד שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות רמט
ז/ד תחומין ח"ג עמ' 337
ז/ה אבני החושן סי' רכז סעיף ד
ז/ה אוצמפה"ת ב"מ נ הע' 104
ז/ה אוצמפה"ת ב"מ נא ע"ב ח"ב הע' 12
ז/ה אוצמפה"ת ב"מ נב ע"ב הע' 15-16, 23-28, 31, 33, 37, 58
ז/ה אמרי יוסף (דוידובסקי)
ז/ה אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' ר
ז/ה ארחות חיים ח"ב סי' נו אות א
ז/ה ברור הלכה ב"מ נב ע"א ציון ה
ז/ה גדולי שמואל ב"מ דף נ
ז/ה דברי לוי הל' כלים - שעורים במסכתות עמ' ו
ז/ה דברי משפט סי' רכו סעיף א
ז/ה דעת מרדכי ח"ב עמ' כה {ראב"ד}
ז/ה חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"מ נב ע"א]
ז/ה חסדי דוד ח"ד עמ' רכד
ז/ה חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 196
ז/ה ים התלמוד (עדיל) עמ' עתר
ז/ה כתב סופר חו"מ סי' כד, כח
ז/ה מים טהורים עמ' קכג
ז/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/ה משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תפה
ז/ה משפטי אמת עמ' רטז
ז/ה נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' שעו
ז/ה נתן פריו ב"מ עמ' רסו
ז/ה ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' קצו
ז/ה קרית מלך
ז/ה שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רכז סעיף יג {ראב"ד}
ז/ה שמו יצחק דף ג ע"ג
ז/ה שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות רמט
ז/ה תרומת הכרי עמ' קיב
ז/ו אור הישר [עין יצחק או"ח סי' יז, אור הישר ירושלמי ב"מ פ"ד ה"ד]
ז/ו אור שמח
ז/ו ארחות חיים ח"ב סי' נו אות א
ז/ו ברור הלכה ב"מ נב ע"א ציון ו
ז/ו דברי ירמיהו קידושין עמ' קנה
ז/ו הר המלך ח"ד עמ' נ
ז/ו חוקות הדיינים ח"ב עמ' שנז
ז/ו חי' הגר"ח ב"מ עמ' צד {מל"מ}
ז/ו לי לישועה
ז/ו מטה אשר
ז/ו מקורות לפסקי הרמב"ם
ז/ו משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 490
ז/ו נתן פריו ב"מ עמ' רעח
ז/ו עטרת מרדכי (וינברג) דף לט ע"ג {או"ש}
ז/ו עין יצחק ח"א עמ' פא
ז/ו שו"ת הרדב"ז סי' אלף תרסג
ז/ו תחומין ח"ג עמ' 337
ז/ז ארחות חיים ח"ב סי' נו אות א
ז/ז הגהות חבר בן חיים
ז/ז המסחר במשה"ע עמ' 24
ז/ז זכרון דברים (תשנט) עמ' קצג
ז/ז חוות יאיר (תשנז) עמ' רלא
ז/ז מבוא למשנה תורה עמ' 88
ז/ז מטה אשר דף צח ע"ג {הגהמ"י}
ז/ז מלך שלם
ז/ז מרכבת המשנה מהדו"ב [עמש"כ הל' עירובין פ"א הי"ב]
ז/ז שו"ע הרב הל' מדות סעיפים א, ד
ז/ז תורת לויים דף מד ע"ג {שמינית שבשמינית}
ז/ח אוצמפה"ת ב"מ סא ע"ב הע' 77-81
ז/ח אור הישר [ווי העמודים על ס' יראים סו"ס מז, לח"מ הל' גזילה פי"א ה"ד]
ז/ח אור ליהודה (תשנט) עמ' תצב {גוי}
ז/ח אור שמח
ז/ח אות היא לעולם ח"א דף יג ע"ב
ז/ח איש צעיר (עוזיאל) דף כז ע"ג {אחד הנושא ונותן עם ישראל או עם גוי}
ז/ח אמונה ומסחר עמ' רל-רלא, שצז
ז/ח אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' ר
ז/ח אנצי"ת ע' גזל הגוי הע' 10, 21, 38, 41, 64, 104, 118
ז/ח ארחות חיים ח"ב סי' נו אות א
ז/ח ארעא דרבנן (תשעט) עמ' עג
ז/ח בית אפרים או"ח (תרמד) דף סד ע"ג {מ"מ}
ז/ח בית יחזקאל (וייס) עמ' נז
ז/ח בית ישראל (הורוביץ) חו"מ סי' י
ז/ח ברור הלכה ב"ק קיג ע"ב ציון א
ז/ח ברית יעקב (ליבשיץ) סי' ה עמ' כא
ז/ח גזע ישי דף קפו ע"ב
ז/ח דברי תלמוד ח"א עמ' קעז
ז/ח דינא דמלכותא (שור) עמ' תשעד
ז/ח דרכי חושן ח"א עמ' שפ {הגהמ"י}
ז/ח הלכה פסוקה ח"ב סי' ט הערה 39
ז/ח הלכה רבה ח"א עמ' 309-310
ז/ח הרמב"ם כמחנך עמ' 109
ז/ח התורה והמדינה ח"ד עמ' י, יב
ז/ח זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר א עמ' שיד {אסור להטעות גוי}
ז/ח זכרון דברים (תשכז) מאמר כד עמ' קסה
ז/ח חוקות הדיינים ח"ג עמ' קמ, קנא
ז/ח חי' עזיאל
ז/ח חיי נפש ח"א דף קמח {הגהמ"י}
ז/ח יחי ראובן (זסלנסקי) עמ' סב
ז/ח כטל אמרתי עמ' קמו
ז/ח כפתור ופרח (תשו) דף צו ע"ג
ז/ח כתר אפרים עמ' צא
ז/ח מגדל תורה (טומאשוב) עמ' 76
ז/ח מגילת ספר לאוין דף עח ע"ב, עט ע"ב {תועבת ה'}
ז/ח מהרי"ט אלגזי פ"ב אות יז או"ק ו
ז/ח מחנה יהודה (אשכנזי) דף ריז ע"ד {מ"מ}
ז/ח מטה אשר
ז/ח מנחת חיים (שוויד) ריבית עמ' כ
ז/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' רעה
ז/ח מעיני התורה ח"ב עמ' קפו {מ"מ}
ז/ח מעשה הבא בעבירה עמ' 109
ז/ח מצווה ועושה ח"ב עמ' קע {עובר בלאו}
ז/ח מצעדי גבר שבת סי' ו אות ב
ז/ח משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תפה {מכל מקום}
ז/ח משנת יעקב
ז/ח משנת משה ר"ה עמ' צח, תענית עמ' נט, חגיגה עמ' סג, כתובות עמ' סח, רי, סנהדרין עמ' קעב-קעג, מכות עמ' יז
ז/ח נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' לח אות א
ז/ח נפש ברכה ח"ב עמ' קלד, רנח
ז/ח נר מצוה (ואלק) שרשים דף יב ע"א {להטעות גוי}
ז/ח סוכה וארבעת המינים עמ' 90, 93, 99-98, 161
ז/ח ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' כז-כח
ז/ח קובץ חי' תורה (במגל"ט) ג עמ' 151
ז/ח קונטרסי שעורים ב"מ שעור כב אות ד, שעור כה אות ג
ז/ח קרית מלך
ז/ח קרן הצבי מצוה קכה אות ג
ז/ח קרן פני משה ח"א עמ' ע
ז/ח שו"ע הרב הל' אונאה ס' יא, הל' מדות ס"ב, הל' גזלה ס"ד
ז/ח שו"ת בית אפרים או"ח סי' לז (ד"ה והנה מדברי)
ז/ח שמרו משפט ח"ב עמ' רעב
ז/ח שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 358
ז/ח שעורי הגרד"ש ב"ק סי' נג ד"ה וברמב"ם
ז/ח שער המלך ח"ב עמ' שמו
ז/ח שערי צדק ח"ג עמ' 112 {אסור להטעות גוי}
ז/ח שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' של
ז/ח שרידי אש ח"א עמ' תעח
ז/ח תחומין ח"ג עמ' 336, חי"ב עמ' 260
ז/ט אוצמפה"ת ב"מ סא ע"ב הע' 88
ז/ט אוצר א"י ח"ב עמ' 29
ז/ט אור שמח
ז/ט ארחות חיים ח"ב סי' נו אות א
ז/ט בני דוד
ז/ט המסחר במשה"ע עמ' 23
ז/ט מבוא למשנה תורה עמ' 115
ז/ט מטה אשר כאן, ודף צח ע"ד
ז/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' רעב
ז/ט נר מצוה (ואלק) מצוות דף קכד ע"ב
ז/ט שו"ע הרב הל' אונאה ס' ט, הל' מדות ס"א
ז/ט שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' עט
ז/י אוצמפה"ת ב"מ עה ע"א ח"ב הע' 142 {לקוטי הגר"א}
ז/י אנצי"ת ע' גורל הע' 191
ז/י ארחות חיים ח"ב סי' נו אות א
ז/י ברור הלכה שבת קמט ע"א ציון ח
ז/י דברות משה ב"מ ח"ב סי' עב הערה קא
ז/י הר המלך ח"ה עמ' עב
ז/י חדושים ובאורים (גרי') שבת סי' כד לדף קמט ע"א
ז/י טל חיים (טל) ברכות עמ' קג
ז/י שנתון המשפט העברי ח"א עמ' 305
ז/יא אבן מלוכה (רביע) עמ' כג
ז/יא אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' פז
ז/יא אהלי שם (פרץ) כתובות סי' קסג, ב"מ (תשמא) סי' סג
ז/יא אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' לה
ז/יא אוצמפה"ת ב"מ סא ע"א הע' 380, 381, 384, 390
ז/יא אוצר א"י ח"ה עמ' 310, ח"ו עמ' 183
ז/יא אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"ג ה"א ליד הע' 65
ז/יא אור הישר [אור הישר ב"ק סב ע"ב וב"מ סא ע"א ודברים פי"ט פס' יד]
ז/יא אור יצחק (הלר) עמ' קכט, קנא, קנז, שב
ז/יא אורה ושמחה הל' סוכה פ"ה ס"ק קנט-קס
ז/יא אמרי סופר עמ' ט
ז/יא אנצי"ת ע' א"י ח"ג הע' 153, ע' גנבה הע' 34
ז/יא אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' קיד
ז/יא אסיפת שמועות תשרי עמ' פז
ז/יא אפיקי מים ח"א סי' כא הערה 10
ז/יא ארחות חיים ח"ב סי' נו אות א
ז/יא באר דוד ב"ק ח"ג סי' א אות ג
ז/יא באר מרים פ"ט ה"ט אות א
ז/יא בית אהרן וישראל גל' יב עמ' כב-כג, גל' נ עמ' קטז
ז/יא בית אהרן וישראל גל' פא עמ' מד, מו
ז/יא בית זבול ח"א סי' לב אות יב
ז/יא בית יעקב (טבשונסקי) סי' שס סעיף א {מל"מ}
ז/יא בנין שלמה (רבינ') סי' לו
ז/יא ברכת מרדכי ב"מ עמ' שא
ז/יא ברקאי ח"ג עמ' 240
ז/יא גדולי שמואל ב"מ דף ס, השמטות עמ' קצא
ז/יא גור אריה יהודה (זמבא) עמ' כה
ז/יא דגל ראובן ח"ב סי' ב
ז/יא המשפט העברי עמ' 329, 331
ז/יא העמק דבר שמות פ"כ פסוק יד
ז/יא הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' קס
ז/יא הר המוריה (אדר"ת) עמ' כה {מל"מ}
ז/יא ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ה עמ' שכ {מל"מ}
ז/יא זבח שלמה ח"ג עמ' צה-צו
ז/יא זכרון חי עמ' קה {לאו גניבת קרקע}
ז/יא חוקת עולם עמ' 394
ז/יא חזו"א על הרמב"ם
ז/יא חי' בן אריה ח"א סי' ו אות א
ז/יא חי' הגרי"ח עמ' צג
ז/יא חי' חתם סופר
ז/יא חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קמב
ז/יא חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' קכט
ז/יא חק לישראל נזיקין עמ' 215
ז/יא חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ג עמ' תנט
ז/יא חשבונות של מצוה עמ' שסד
ז/יא טבעת החושן ח"ה עמ' קמו
ז/יא טל חיים (סגל) עמ' קכג
ז/יא יד דוד (דהן) עמ' כח, קצ, קצד {לא תגזול בקרקע}
ז/יא יד הלוי (לוין) דף סט ע"א
ז/יא יד ישראל ח"ב
ז/יא יחל ישראל (תשנב) עמ' רנב
ז/יא יחל ישראל (תשסג) ח"ג עמ' קמט
ז/יא ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' שיז
ז/יא ירחי כלה סוכה ח"א עמ' תקנא
ז/יא כלילת יופי דף סה
ז/יא לב בנים עמ' סח
ז/יא לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק סי' טו ס"ק ג
ז/יא לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' פח
ז/יא מאור יעקב דף טו ע"ב
ז/יא מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' ריב
ז/יא מאזני צדק ח"א עמ' רפז, רצ
ז/יא מגילת ספר לאוין דף עט ע"ג
ז/יא מוריה גל' רה עמ' פב
ז/יא מטה אהרן שבועות עמ' רכט-רל
ז/יא מים קדושים, דרושים דף לא ע"ב
ז/יא מנחת חינוך ח"א עמ' נד, רה, רז, ח"ב עמ' נב, רכ, רנה, תקכו, ח"ג עמ' ש
ז/יא מנחת יוסף ח"ב עמ' סז, קיט
ז/יא מנחת מחבת עמ' נז
ז/יא מסורה ח"ז עמ' מט
ז/יא מצעדי גבר ב"ק סי' מד אות א
ז/יא מראה אש ח"א עמ' מב, סב, עה
ז/יא מראה הגדול ח"א דף לג ע"ד
ז/יא מרומי גלים עמ' צח, קא
ז/יא מרחשת ח"א קונט' יאוש אות ה
ז/יא משאת מרדכי ב"ק עמ' רסב
ז/יא משיב נפש (גרוס) ח"ב עמ' סט
ז/יא משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' שסו
ז/יא משנה הלכות מהדו"ת ח"ג עמ' קמא
ז/יא משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' שסז
ז/יא משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' קצא
ז/יא משנת יעקב כאן
ז/יא משנת יעקב נזיקין עמ' קמה-קמו
ז/יא משנת יעקב קרבנות עמ' קנט
ז/יא משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' כא אות ב
ז/יא משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' קעד
ז/יא נועם חכ"ב עמ' קנה, קסו, חכ"ה עמ' סד
ז/יא נר למאור (רבינוביץ) דף נז ע"א
ז/יא נר מצוה (ואלק) מצוות דף קכ ע"א {לא לוקה על "לא תשיג"}
ז/יא סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קסא
ז/יא סוכה וארבעת המינים עמ' 5, 81-78, 83
ז/יא סוכת דוד (מן) סוכה סי' כז ס"ק י
ז/יא סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' עא-עב
ז/יא ספרי דבי רב ח"ג עמ' תב
ז/יא עמק שאלה (טברסקי) עמ' סד
ז/יא ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' ו-ז
ז/יא פרשת השבוע (תשעב) ח"ג עמ' 14
ז/יא קהלות יעקב ב"ב סי' לז אות ב, סוכה בסופה הערות סוכה גזולה
ז/יא קונטרסי שעורים ב"ק שעור ט אות ז, שעור כ אות ב
ז/יא קרית מלך
ז/יא קרן פני משה ח"ב [קרן פני משה ח"א עמ' רלא]
ז/יא רלב"ג דברים פי"ט פסוק יד עמ' קעג
ז/יא רנת יצחק משלי עמ' רטז
ז/יא רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רנח
ז/יא רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' שנז, תרמה
ז/יא רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' קכד
ז/יא שו"ע הרב הל' גזלה ס' לב
ז/יא שו"ת אור שמח דף פט {מל"מ}
ז/יא שושנת יעקב (הורוויץ) סי' שעו סעיף א
ז/יא שירת דוד (תשסג) עמ' רצג
ז/יא שירת דוד ב"מ עמ' רצג
ז/יא שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' רלה
ז/יא שמרו משפט ח"א עמ' שכה
ז/יא שנתון המשפט העברי חי"ג עמ' 87 {מל"מ}
ז/יא שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' תקסח
ז/יא שער משפט סי' שס ס"ק א {מל"מ}
ז/יא שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קעז
ז/יא שערי צדק ח"ג עמ' 172, 174
ז/יא תורת ירוחם ח"ב דף סה ע"א
ז/יא תורת לויים דף לט {לא תגנוב בקרקע}
ז/יא תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תתיח
ז/יא תורת רפאל או"ח ח"ב דף קסט ע"ג
ז/יא תחומין חכ"א עמ' 105, חכ"ב עמ' 45
ז/יא תקנת השבים עמ' 117 {מל"מ}
ז/יב אוצמפה"ת ב"מ סא ע"ב הע' 110 {מ"מ}
ז/יב אור הישר [עי' שאלתות ר"פ ויגש]
ז/יב אנצי"ת ע' גזל הרבים הע' 11
ז/יב אעירה שחר (זעפרני) עמ' קנח
ז/יב ארחות חיים ח"ב סי' נו אות א
ז/יב אשר למלך
ז/יב באמונה שלמה עמ' תעב
ז/יב באר לחי ראי
ז/יב דרשות שבט הלוי ח"א עמ' קכה
ז/יב דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רמ
ז/יב הגהות חבר בן חיים
ז/יב המסחר במשה"ע עמ' 24
ז/יב הרמב"ם כמחנך עמ' 63
ז/יב זכרון דברים (תשכז) מאמר כד עמ' קסה, קפה
ז/יב זכרון דברים (תשנט) עמ' קנה {יציאת מצרים}
ז/יב חזקת הבתים עמ' 91
ז/יב חקרי זמנים ח"ד עמ' תנו
ז/יב יין מלכות (שניאורסון) עמ' 454-459
ז/יב לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 149 {הכופר}
ז/יב מבוא למשנה תורה עמ' 321, 332
ז/יב משנת יעקב
ז/יב משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 560, 564
ז/יב עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' רעז
ז/יב עיוני תשובה (קדרי) עמ' 130
ז/יב עץ הדר השלם עמ' קצב
ז/יב עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 260
ז/יב צפנת פענח שמות עמ' עג
ז/יב שיחות חכמה ומוסר מאמר לו אות ז
ז/יב תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' יח-כד
ז/יב תחומין ח"ג עמ' 336, חי"ב עמ' 146


ח/729 הלכות גניבה פרק ח *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ח/רה"פ הלכה למשה (אמריליו) ח"א
ח/רה"פ יד פשוטה
ח/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ח/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ח/רה"פ פי' ר"י קאפח
ח/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ח/רה"פ רמב"ם לעם
ח/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ח/א אוצר א"י ח"ב עמ' 28
ח/א אור לישרים (שולמן) עמ' פב {מ"מ - גמטריא}
ח/א אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' ר
ח/א ארחות חיים ח"ב סי' נו אות ב
ח/א דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 142-141
ח/א המשפט העברי עמ' 1000
ח/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' שמז
ח/א זכרון יהודה (גרינוולד, תרפג) סי' רסה
ח/א חקרי זמנים ח"ב עמ' 5
ח/א כתב סופר חו"מ סי' כז
ח/א להורות נתן דברים עמ' קיד
ח/א לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 150
ח/א מבוא למשנה תורה עמ' 48, 165, 355
ח/א מעשה רקח
ח/א משנת משה ר"ה עמ' קלח, ביצה עמ' כא, תענית עמ' קג, מו"ק עמ' נא, מכות עמ' קי
ח/א נפש ברכה ח"א עמ' כז, ח"ב עמ' קלח
ח/א נפתולי נפתלי דף נו {לאו בגזל קרקע}
ח/א עבודת הלוי עמ' כה
ח/א צפנת פענח ויקרא עמ' קפט
ח/א רמב"ם המאיר הל' יסוה"ת פ"ג הלכה ה
ח/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ה קונטרס המצוות סי' מו
ח/א שו"ע הרב הל' מדות ס"א
ח/א שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 217
ח/ב באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' צב
ח/ב בית יעקב (טבשונסקי) סי' רלא סעיף ז, סי' תיז סעיף ד
ח/ב ברור הלכה ב"מ קז ע"ב ציון ב
ח/ב זכרון יהודה (גרינוולד, תרפג) סי' רסה
ח/ב צפנת פענח ויקרא עמ' קפט
ח/ג אוצמפה"ת ב"מ סא ע"ב הע' 88, 103, 106
ח/ג אור הישר
ח/ג האיר ממזרח הושענות עמ' סב {המודד את הקרקע לא ימדוד וכו'}
ח/ג מעשה רקח
ח/ג ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' כז-כח
ח/ג קרית מלך
ח/ד אולם המשפט סי' רלא סעיף ז
ח/ד ארחות חיים ח"ב סי' נו אות ב
ח/ד חזון יחזקאל ב"ב פ"ה ה"ד
ח/ד טהרת אליהו עמ' תצ {הגהמ"י}
ח/ד שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' קמ
ח/ד שו"ע הרב הל' מדות ס' יא
ח/ד תחומין ח"ג עמ' 337
ח/ה ארחות חיים ח"ב סי' נו אות ב
ח/ה שו"ע הרב הל' מדות ס"ח
ח/ו ארחות חיים ח"ב סי' נו אות ב
ח/ו זבח שלמה ח"ג עמ' עב
ח/ז אוצמפה"ת ב"מ סא ע"ב הע' 79, 81, 89, 98
ח/ז אוצרות הרמב"ם
ח/ז אור ליהודה (תשנט) עמ' תצא
ח/ז אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' ר
ח/ז אנצי"ת ע' איפה ואיפה הע' 17
ח/ז ארחות חיים ח"ב סי' נו אות ב
ח/ז באמונה שלמה עמ' תעג
ח/ז באר מרים פ"ט ה"ט אות ב
ח/ז בית יעקב (טבשונסקי) סי' רלא סעיף ו
ח/ז גור אריה דברים פ' כה הע' 102
ח/ז המוסר והמשפט בישראל פ"ו אות י
ח/ז טהרת אליהו עמ' תצ
ח/ז לב מבין
ח/ז לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 151
ח/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' רעג
ח/ז מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תקעג
ח/ז מראה איש ח"ב עמ' קכו
ח/ז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תפב
ח/ז משנת יעקב
ח/ז משרת משה (עטייה)
ח/ז נועם חכ"ה עמ' קיז
ח/ז נר מצוה (ואלק) מצוות דף קכד ע"ב
ח/ז עבודת הלוי עמ' כה-כו
ח/ז עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' רנג
ח/ז קונטרסי שעורים ב"מ שעור כה אות א
ח/ז שערי תורת בבל עמ' 145
ח/ז תחומין ח"ג עמ' 337
ח/ח ארחות חיים ח"ב סי' נו אות ב
ח/ח ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' כז-כח
ח/ח פרשת השבוע (תשעב) ח"ה עמ' 209
ח/ח שו"ע הרב הל' מדות ס' יג, קו"א אות א
ח/ט ארחות חיים ח"ב סי' נו אות ב
ח/ט יפה תואר (תשעח) ח"א עמ' תקנ
ח/ט פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' רל
ח/ט שער המלך ח"ב עמ' תכא
ח/ט תחומין חי"ב עמ' 165
ח/י ארחות חיים ח"ב סי' נו אות ב
ח/י גור אריה ויקרא פ' ה הע' 125 {אהא"ז}
ח/יא ארחות חיים ח"ב סי' נו אות ב
ח/יא דליית הכרם עמ' תתתלא {הפלס}
ח/יא ספרי דבי רב ח"ג עמ' תג
ח/יא פרשת השבוע (תשעב) ח"ה עמ' 209
ח/יא שו"ע הרב הל' מדות ס' יג
ח/יב אולם המשפט סי' רלא סעיף ט {מ"מ}
ח/יב אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש ע עמ' 286
ח/יב ארחות חיים ח"ב סי' נו אות ב
ח/יב בית אהרן וישראל גל' קלז עמ' קמ-קמא {צדק משלך ותן לו}
ח/יב מטה אשר [חוות יאיר סי' קעב]
ח/יב ערבי נחל (תשנא) ח"ג עמ' רע
ח/יב ערבי נחל (תשסד) עמ' תתשלו
ח/יב פרשת השבוע (תשעב) ח"ה עמ' 210
ח/יב שאר יוסף ח"ג
ח/יב שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רלא סעיף ב {מ"מ}
ח/יב שני המטות - מטה הלוי עמ' י
ח/יג ארחות חיים ח"ב סי' נו אות ב
ח/יג חוות יאיר סי' קעב
ח/יג מנחת חינוך ח"ב עמ' רעה
ח/יג ערבי נחל (תשנא) ח"ג עמ' רע
ח/יג ערבי נחל (תשסד) עמ' תתשלו
ח/יג פרשת השבוע (תשעב) ח"ה עמ' 210
ח/יג שני המטות - מטה הלוי עמ' י
ח/יד ארחות חיים ח"ב סי' נו אות ב
ח/יד שו"ע הרב הל' מדות קו"א אות א
ח/טו ארחות חיים ח"ב סי' נו אות ב
ח/טו קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' פה
ח/טז אולם המשפט סי' רלא סעיף ו {מ"מ}
ח/טז ארחות חיים ח"ב סי' נו אות ג
ח/טז גביע הכסף ח"ג עמ' קעט
ח/טז חוות יאיר (תשנז) עמ' תעז
ח/יז אנצי"ת ע' בני העיר הע' 62
ח/יז ארחות חיים ח"ב סי' נו אות ג
ח/יז דביר הקודש מנחות עמ' רמט
ח/יז הר המלך ח"ד עמ' נ
ח/יז מעשה רקח
ח/יז מצווה ועושה ח"א עמ' תעב {לא יותר משתות}
ח/יח ארחות חיים ח"ב סי' נו אות ג
ח/יח הר המלך ח"ז עמ' רלה
ח/יח זרע יצחק (לומברוזו)
ח/יח מלאכת שלמה (חכים)
ח/יח מעשה רקח
ח/יט ארחות חיים ח"ב סי' נו אות ב
ח/יט חסדי דוד ח"ד עמ' תיח
ח/יט מטה אשר
ח/יט שו"ע הרב הל' מדות ס' טו
ח/כ אהבת דוד (חיד"א, תשכז) עמ' צה
ח/כ אהבת דוד (תקנט) דרוש יא דף נ ע"ד {רשות לכפות}
ח/כ אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 260
ח/כ אמונת עתיך גל' 105 עמ' 116
ח/כ אמרי חן (לוונברג) ח"ה עמ' עד
ח/כ אנצי"ת ע' בית דין הע' 421, 428
ח/כ אפר קדשים עמ' קע
ח/כ ארחות חיים ח"ב סי' נו אות ג
ח/כ בית יעקב (טבשונסקי) סי' רלא סעיף ב {הגהמ"י}
ח/כ דברות משה ב"מ ח"ב סי' נ ענף ג
ח/כ דברות משה בבא מציעא חלק ב סימן נ ענף ב עמ' קט
ח/כ דיני מסחר במשה"ע עמ' 97, 110
ח/כ הלכות מדינה ח"א עמ' פד
ח/כ המסחר במשה"ע עמ' 45
ח/כ המשפט העברי עמ' 1000
ח/כ התורה והמדינה ח"ט עמ' תקנד {מדינה}
ח/כ ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרפ
ח/כ זכרון דברים (תשכז) מאמר כד עמ' קפב
ח/כ זכרון דברים (תשנט) עמ' קצב {אגרדמין}
ח/כ חי' חתם סופר
ח/כ חיי נפש בראשית ח"ב עמ' רנג {להכותו}
ח/כ חיים ומלך
ח/כ חנא וחסדא ח"ג דף מו ע"ג
ח/כ להורות נתן מועדים ח"ד עמ' קעג
ח/כ לקוטי שיחות חל"ד עמ' 103 {להכותו}
ח/כ משנת יעקב כאן
ח/כ משנת יעקב מדע עמ' מ
ח/כ משנת יעקב קנין עמ' פו
ח/כ סמיכה לחיים דף קח ע"ב
ח/כ ספרי דבי רב ח"ד עמ' קעט
ח/כ עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 106-105
ח/כ עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 113
ח/כ פרשת השבוע (תשעב) ח"א עמ' 324
ח/כ פתגמי אורייתא (דיקמן) עמ' שמז
ח/כ צהר גל' יב עמ' 101
ח/כ קרית מלך
ח/כ שבט הלוי (ווזנר) ח"ה קונטרס המצוות סי' מו
ח/כ שו"ע הרב הל' מדות ס' טז
ח/כ שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' רנ
ח/כ שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 93
ח/כ תורת המדינה עמ' 238, 243, 393
ח/כ תחומין ח"א עמ' 450, 458, 482, חי"ב עמ' 147, 159, חי"ח עמ' 195 {ב"ד מכה את העובר על משקלות}
ח/כ תניא רבתי ח"א עמ' 458


ט/730 הלכות גניבה פרק ט *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ט/רה"פ אמרי יוסף (דוידובסקי)
ט/רה"פ הלכה למשה (אמריליו) ח"א
ט/רה"פ יד פשוטה
ט/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ט/רה"פ מעשה רקח
ט/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ט/רה"פ פי' ר"י קאפח
ט/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ט/רה"פ קרית מלך
ט/רה"פ רמב"ם לעם
ט/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ט/א אורים ותומים - תומים סי' לח ס"ק א
ט/א אורים ותומים עם ברכת אריאל אות קלג {אין לוקים}
ט/א איש אמונים דף א ע"ד
ט/א אמרי דוד (שליסל) דף לב ע"א, מג ע"א
ט/א אמת ליעקב נשים עמ' ריג
ט/א אנצי"ת ע' גונב נפש הע' 1, 3, 8-10, 16, 17
ט/א בית המדרש
ט/א דברות משה ב"ק ח"ב סי' סה ענף ד
ט/א חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קלב, קמו
ט/א חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קנא
ט/א כבוד חכמים - עטרת פז עמ' רפו
ט/א להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קעט-קפ, קפב
ט/א מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' צד, קי, קכד, רכב, ח"ב עמ' תקיט
ט/א מי החג עמ' כג, מא
ט/א מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף פו ע"ב
ט/א מנחת חינוך ח"א עמ' קצד, ח"ב עמ' תקמ
ט/א מעין החכמה עמ' כח {אין לוקים}, קצא
ט/א משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' ריח
ט/א משנת יעקב
ט/א נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קטו
ט/א נר מצוה (ואלק) מצוות דף קכא ע"ד {לא תגנוב - גונב נפש}
ט/א סגולת ישראל שמות עמ' קמז {כל הגונב נפש אדם עובר בל"ת וכו' ואין לוקין}
ט/א סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ד עמ' סא
ט/א פנס שלמה
ט/א פרי משה עמ' עט
ט/א פרשת השבוע (תשעב) ח"ב עמ' 157
ט/א קרן פני משה ח"א עמ' סט
ט/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' שמא
ט/א רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קכז, קלב
ט/א שעורי ר' שלמה עמ' רכו
ט/א תורת החוף ימים - שפתי חיים סי' כא אות ד
ט/א תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' שמט
ט/א תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קפ (מז) {וכן המוכרו עובר בלא תעשה}
ט/ב אבי עזרי ח"ג
ט/ב אור הישר [שו"ת ר"ב אשכנזי סי' לט]
ט/ב אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' ריד
ט/ב אמרי אמת (אלתר) לקוטים דף צג ע"ד {עפ"ז מפורש "וידינו אל תהי בו"}
ט/ב אמרי דוד (שליסל) דף לב ע"א
ט/ב אנצי"ת ע' גונב נפש הע' 22, 25, 67, 84-87, 89, 92
ט/ב באר מרים פ"ח ה"ו אות ב
ט/ב ברור הלכה סנהדרין פה ע"ב ציון ז
ט/ב ברית עולם (ולר) סי' סז אות ו
ט/ב דבש תמר
ט/ב התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' נג
ט/ב זכר דוד על התורה עמ' מז-מח {עד שיכניסנו לרשותו - אחי יוסף לא עשו כן}
ט/ב חלקת יואב מהדו"ק אהע"ז סי' יב
ט/ב חפץ יהונתן דברים פכ"ד פסוק ז {פחות משו"פ}
ט/ב ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' רכו
ט/ב לב איש עמ' תסב-תסג
ט/ב להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קעט
ט/ב מאיר עיני חכמים ח"ב דף ה ע"א
ט/ב מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף פה ע"ב, פו ע"ד
ט/ב מנחת חינוך ח"א עמ' קצד, ח"ג עמ' שכו
ט/ב מנחת יצחק (וייס) עה"ת ח"א עמ' קסב
ט/ב מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תקסט
ט/ב נר מצוה (ואלק) שרשים דף יב ע"ג {עימור פמש"פ}
ט/ב ספרי דבי רב ח"ד עמ' קלד
ט/ב פרי האדמה ח"ג
ט/ב פרי משה עמ' פ
ט/ב שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' רפא
ט/ב תולדות יעקב (וורשנא) דף יח ע"ג
ט/ג אור הישר [תורת חיים סנהדרין דף פה]
ט/ג אורים ותומים עם ברכת אריאל אות קכז {גנב ולא מכר}
ט/ג אנצי"ת ע' גונב נפש הע' 28, 70, 88, 91, 108, 118, 119
ט/ג באר מרים פ"ח ה"ו אות ב
ט/ג בגדי חמודות שמות פ"כא פסוק טו-יז {מ"מ}
ט/ג ברור הלכה סנהדרין פה ע"ב ציון ט, פו ע"א ציון א
ט/ג הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קט
ט/ג זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קיא
ט/ג חלקת יואב מהדו"ק אהע"ז סי' יב
ט/ג חסדי דוד ח"ד עמ' קז
ט/ג חפץ יהונתן דברים פכ"ד פסוק ז {ישן}
ט/ג כובע ישועה ב"ק עט ע"א
ט/ג לב איש עמ' תסב-תסג
ט/ג להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קעט
ט/ג מדה טובה ח"ב עמ' 104
ט/ג מזכרת למשה עמ' מ
ט/ג מנחת חינוך ח"א עמ' קצד-קצו
ט/ג מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' מז
ט/ג מרגליות הים סנהדרין פה ע"ב אות טז {ברשותו}
ט/ג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תצד {לאחד מקרוביו}
ט/ג משנת משה סנהדרין עמ' רכז
ט/ג פני משה (שלז')
ט/ג פנס שלמה
ט/ג פרי משה עמ' פ
ט/ג שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' רפא
ט/ג שערי טהר ח"ו סי' נא אות ב דף קכד ע"ג {אהא"ז}
ט/ד אנצי"ת ע' גונב נפש הע' 94, 103, 104
ט/ד חי' חפץ חיים
ט/ד מנחת חינוך ח"א עמ' קצו
ט/ד מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תקסט
ט/ד מראה איש ח"א יו"ד עמ' נו
ט/ד משנת חיים חולין סי' נא עמ' קעה
ט/ד משנת משה סנהדרין עמ' רכז
ט/ד פני משה (הכהן) עמ' רט {אחיו}
ט/ה אור תורה (בן דוד) עמ' סט
ט/ה אור תורה (קולמיר) עמ' סט {בנו ואחיו}
ט/ה אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש נו עמ' 13
ט/ה אנצי"ת ע' גונב נפש הע' 62-65
ט/ה בית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר מד אות א {בנו או אחיו}
ט/ה בנין דוד (מייזלש) בראשית פ' ויגש אות יד-טו {גונב אחיו הצעיר}
ט/ה דברי תורה (שפירא) ח"ז סי' פה
ט/ה התקופה הגדולה עמ' שמח {ראב"ד - פשט הפסוק}
ט/ה חוקת עולם עמ' 247 {רב שגנב תלמיד, אפוטרופוס שגנב יתומים}, 610 {בנו הקטן}
ט/ה חכמת התורה פ' וישב עמ' צד
ט/ה להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קעט-קפ
ט/ה מטה אשר דף נג ע"ד, נד ע"ב
ט/ה מנחת חינוך ח"א עמ' קצו
ט/ה מעין גנים (מזרחי) דף סט ע"ב {אחיו הקטן}
ט/ה מקום דוד [שו"ת מהריט"ץ סי' קסח]
ט/ה מרפא לנפש בראשית עמ' שצד {אחיו קטן}
ט/ה משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תצח
ט/ה סופר המלך
ט/ה ספרי דבי רב ח"ד עמ' קלג
ט/ה פני משה (שלז')
ט/ה פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' תתסח
ט/ה פרי האדמה ח"ב
ט/ה שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תפא
ט/ה תורה שלמה שמות פכ"ב אות מח
ט/ו אבן האזל לעיל פ"א ה"ג (ד"ה ונראה) {גדול}
ט/ו אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' ריג-ריד {חעחב"ח}
ט/ו אמת ליעקב נשים עמ' ריג {מגדל עוז - גירסה במכילתא}
ט/ו אנצי"ת ע' אח (ב) הע' 16, 17, 37, ע' אשה הע' 368, 379, ע' גונב נפש הע' 35, 44-46, 54
ט/ו בגדי חמודות שמות פ"כ פסוק יג
ט/ו גדולי שמואל קידושין דף ב ע"ב, ב"ק דף פט {או"ש}
ט/ו גור אריה שמות פ' כא הע' 511
ט/ו גרות וגרים בהלכה ובהגות עמ' 63
ט/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' תסא
ט/ו זכרון מלך (א"ש)
ט/ו חי' הגאון אדר"ת עמ' רד {עבד לא נחשב אחיו}
ט/ו חשבונות של מצוה עמ' תלג
ט/ו יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ה ה"א ס"ק ד
ט/ו להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קפ {עבד}
ט/ו מגילת ספר לאוין דף פ ע"א
ט/ו מגן שאול (חנניה) דף כב ע"א
ט/ו מנחת חינוך ח"א עמ' קצו
ט/ו מקום דוד [מטה אשר ליקוטים סי' יט דף נג ע"ג]
ט/ו מראה הנוגה
ט/ו מרכבת המשנה מהדו"ב [עמש"כ הל' עדות פ"ט ה"ד, ותוס' ב"ק פח ע"א ד"ה דכתיב]
ט/ו משנת חיים חולין סי' נא עמ' קעה
ט/ו משפטים לישראל עמ' רסג
ט/ו ספרי דבי רב ח"ד עמ' קלג
ט/ו קרן הצבי מצוה פו אות ב
ט/ו שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' רפא
ט/ו שיירי כנה"ג
ט/ו תורת הלוי עמ' צב
ט/ז אבן האזל
ט/ז אבן ציון עמ' תשטז
ט/ז אגודת אזוב ח"א דף קג ע"א
ט/ז אגרות הראי"ז עמ' לד, לה, לז
ט/ז אוצרות יהושע עמ' קא, תמד, תצז
ט/ז אור הישר [אור הישר סנהדרין עב ע"א]
ט/ז אור המזרח חל"ד עמ' 105 {רשות}
ט/ז איים בים פסחים סי' ג אות ג {מחתרת רשות}
ט/ז איש מבין ח"א דף מח ע"ב {מ"מ}
ט/ז אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' מא אות ט
ט/ז אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' מא אות ב
ט/ז אמת ליעקב נשים עמ' כח-כט {רשות}, רג {אם יכול להצילו באחד מאבריו}, רד {יום לפני לילה}, רה {רשות}
ט/ז אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' קנב
ט/ז אפיקי ים ח"ב דף שיד
ט/ז באר דוד ב"ק ח"ג סי' נג אות ה-ו
ט/ז באר לחי ראי
ט/ז באר מרים פ"ט ה"ד אות ג-ד
ט/ז בארות נתן עמ' קמא-קמב, קמה, קנד, קסב
ט/ז בגדי חמודות שמות פ"כב פסוק א
ט/ז בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' קלג
ט/ז בית אהרן וישראל גל' לח עמ' לח {השמיט בא במחתרת אם יכול להציל עצמו באחד מאבריו}, לט-מ, מב
ט/ז בית זבול ח"ב סי' ב אות א
ט/ז בכורי חיים ח"ה עמ' מז
ט/ז ברור הלכה סנהדרין עב ע"א ציון ח, עב ע"ב ציון ב, ד
ט/ז ברכת אליהו (עמאר) משפטים מאמר מ
ט/ז ברכת רחל עמ' עה, פא {אין לו דמים}, צז-צח, קמה
ט/ז בשבילי התלמוד ח"ב סנהדרין עב ע"א
ט/ז גבורת יצחק מכות עמ' רנ
ט/ז גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רה-רו
ט/ז גור אריה (צרמון)
ט/ז גליא מסכת יו"ד סי' ה דף צב ע"ג {רשות}
ט/ז דברות צבי חי"א סי' כו אות יב
ט/ז דברי אליהו (חזן) ח"ב עמ' עז
ט/ז דברי יחזקאל (מישור) עמ' רעז
ט/ז דינא דחיי ח"א דף קעד ע"א
ט/ז הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' ר
ט/ז הרמב"ם כמחנך עמ' 218
ט/ז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' צג
ט/ז וחי בהם עמ' 299
ט/ז חדות יעקב דף כ ע"ד
ט/ז חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 114
ט/ז חי' בעל שרידי אש עמ' רצ
ט/ז חי' הגרי"ז דף סט ע"ב
ט/ז חי' ר' חנוך הענאך עמ' קנג
ט/ז חי' ר' שמואל פסחים עמ' צד, ב"ק עמ' רכב
ט/ז חק לישראל נזיקין עמ' 114, 117
ט/ז טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' תע
ט/ז יהגה האריה עמ' מב
ט/ז יחל ישראל (תשנב) עמ' רעב
ט/ז יחל ישראל (תשסג) ח"ב עמ' קסז, ח"ג עמ' קפב {אבי עזרי}
ט/ז יחל ישראל (תשסג) ח"ג עמ' קצז
ט/ז ישא מדברותיך פסחים עמ' קמא
ט/ז כללי קלב"מ (תשנא) עמ' נה
ט/ז כללי קלב"מ (תשסז) עמ' קיג
ט/ז לחם חקי עמ' קכה
ט/ז לחם יהודה
ט/ז לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' קנח, קס
ט/ז מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' פב
ט/ז מגל ח"ז עמ' 2
ט/ז מוריה גל' צט עמ' נו, נח-נט
ט/ז מוריה ט גל' ג (רנ"ד רבינוביץ)
ט/ז מזבח חדש דף ב ע"ד
ט/ז מלכות יהודה וישראל עמ' 287
ט/ז מנחת אהרן (בריסק) דף מג ע"א
ט/ז מנחת אשר פסחים עמ' ט
ט/ז מנחת חינוך ח"ג עמ' תכא
ט/ז מנחת יצחק (וייס) עה"ת ח"א עמ' קסא
ט/ז מנפת צוף עמ' 620-623, 625, 831
ט/ז מעדני מלך (תשמח) עמ' קט
ט/ז מעדני שמואל עמ' קז
ט/ז מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
ט/ז מצעדי גבר סנהדרין סי' ו אות ז, סי' ז אות א, ד-ה, ז-ח
ט/ז מרגליות הים סנהדרין עב ע"א אות ה {יום ולילה}, ז {רשות להורגו}, כח-כט {יום ולילה}
ט/ז מרומי גלים עמ' רו-רח
ט/ז משא בני קהת
ט/ז משא יד ח"א עמ' קמב-קמג {רשות}
ט/ז משאת המלך (תשסז) עמ' קצה {רשות להורגו}
ט/ז משאת המלך ח"ד סי' תק {בכל מיתה}
ט/ז משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' רה, רו
ט/ז משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' מג, מה, תנא, תנו
ט/ז משנה הלכות ח"ז סי' ל, ח"ט סי' שמג, שפט, שצא, ח"י סי' שיב
ט/ז משנת המדינה עמ' 67
ט/ז משנת משה סנהדרין עמ' רו
ט/ז משנת פקוח נפש סי' מב אות א, ז, סי' נא אות ז {אבי עזרי}, סי' נג אות ו, ט {אבי עזרי}, סי' פב אות ז {אבי עזרי}
ט/ז משפטים לישראל עמ' קעה, קעח, שמב
ט/ז נועם ח"ז עמ' שמט {אבי עזרי}
ט/ז נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א ח"ב פרק מט פסוק ה
ט/ז נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"א סי' ד אות טו
ט/ז נטריקן (תשעד) עמ' קפד {ביום}
ט/ז ניצוצי אש עמ' רצז
ט/ז נר יצחק (ארדיט) עמ' כד-כה, קכא
ט/ז נר מצוה (ואלק) מצוות דף קכח ע"ד, קכט ע"א
ט/ז נתיב אברהם ח"א עמ' פח
ט/ז סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' צד
ט/ז סוגיות בדיני ממונות עמ' 168
ט/ז עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ג עמ' ריב
ט/ז עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 6 הע' 60, 80
ט/ז על גדות ים התלמוד עמ' 119, 208
ט/ז פותח יד
ט/ז פני מבין ח"א דף מב ע"ג
ט/ז פנת יקרת (תשנד) סי' קנט אות א
ט/ז פנת יקרת (תשעא) עמ' תרצו
ט/ז פרי מלכה סי' פה
ט/ז פרי משה עמ' קנה
ט/ז קביעת רגע המוות (תשסח) עמ' 97
ט/ז קרן הצבי מצוה פט אות ה
ט/ז קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' לא
ט/ז קרן פני משה ח"ב [קרן פני משה ח"א עמ' סט-ע]
ט/ז רווחא שמעתתא ח"א עמ' קלא
ט/ז רלב"ג שמות פכ"ב פסוק ב עמ' רמח
ט/ז רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שלב, ח"ב עמ' שכ
ט/ז רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' קצד
ט/ז שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' צד {א"צ התראה}, צז, קג {רשות לכל}
ט/ז שו"ע הרב הל' נזקי גו"נ ס' יא
ט/ז שלל דוד
ט/ז שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קנב
ט/ז שלמי משה סי' ב {אהא"ז}, ו, יב
ט/ז שם דרך סנהדרין עמ' קנח, קס
ט/ז שמחת עולם (הרבסט) ח"ב סי' קד אות ג
ט/ז שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 122, 133
ט/ז שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' תפו
ט/ז שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"ב עמ' פו, קכ, קנו
ט/ז שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' שפח, שצז
ט/ז שערי זבולון הל' שבת סי' קט אות א
ט/ז שערי טהר ח"ו סי' מ אות א, סי' נא אות ב, ח"ח סי' פו אות ב
ט/ז שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 269
ט/ז שעשועי תורה (תשנג) עמ' קמג
ט/ז תולעת שני דף כט ע"ב {דבר ברור}, קעט ע"ג, קפ
ט/ז תורה שלמה שמות פכ"ב אות ה, טו
ט/ז תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' רו
ט/ז תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תרצג
ט/ז תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תקכה
ט/ז תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תקכט, תקצח, תרכ, תרלו, תתז
ט/ז תחומין ח"א עמ' 345, ח"ב עמ' 418, ח"ט עמ' 220, 215, ח"י עמ' 81
ט/ח אגרות הראי"ז עמ' לה, לז
ט/ח אגרות משה אהע"ז ח"ד עמ' רסח
ט/ח אהל דוד (קהן) ח"א מלכים ב פי"ד פס' ו
ט/ח איש מבין ח"א דף מח ע"ב
ט/ח אמרי שמאי פרשת משפטים עמ' קכג
ט/ח אמת ליעקב נשים עמ' רד
ט/ח אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' קנב
ט/ח באר דוד ב"ק ח"ג סי' נג אות ה-ו
ט/ח באר לחי ראי
ט/ח באר מרים פ"ט ה"ד אות א, ג
ט/ח בארות נתן עמ' קמג, קמה, קנ
ט/ח בית זבול ח"ב סי' א אות טז
ט/ח בית יעקב (טבשונסקי) סי' שנז סעיף א, סי' תכה סעיף א {ראב"ד}
ט/ח ברור הלכה סנהדרין עב ע"א ציון ח, עב ע"ב ציון ו
ט/ח ברכת אליהו (עמאר) משפטים מאמר מ
ט/ח גדולת מרדכי (רבינוביץ) דף קלד ע"א
ט/ח המאור הגדול (יעבץ) עמ' שיד
ט/ח חדות יעקב דף כ ע"ד
ט/ח חי' ר' שמואל ב"ק עמ' רכב, רכד
ט/ח חסדי דוד ח"ה עמ' תרטז
ט/ח לחם יהודה
ט/ח מדה טובה ח"ד עמ' 186
ט/ח מוריה גל' צט עמ' נו-נז, נט, סב, סה-סו
ט/ח מזבח חדש דף ב ע"ג
ט/ח מלכות יהודה וישראל עמ' 294
ט/ח מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' קכב {מ"מ}
ט/ח מעדני שמואל עמ' קד {הגהמ"י}, קח
ט/ח מעיני המים
ט/ח מצעדי גבר סנהדרין סי' ז אות ב, ה
ט/ח מרומי גלים עמ' רח
ט/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/ח משנת המדינה עמ' 67
ט/ח משפטים לישראל עמ' קע, שלט
ט/ח נר דוד ח"א עמ' רו {מ"מ}
ט/ח נשמה של שבת עמ' 305 {הגהמ"י - מוסר דומה לבא במחתרת}
ט/ח נתיב אברהם ח"א עמ' פח-פט
ט/ח עיון יעקב על עין יעקב נדרים סב ע"א
ט/ח עין חנוך עמ' רעט
ט/ח עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 6 הע' 60, 80
ט/ח על גדות ים התלמוד עמ' 208
ט/ח פרפרת משה ח"א עמ' תצט
ט/ח קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' צא, דברים עמ' ה
ט/ח שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' רסג
ט/ח שו"ע הרב הל' נזקי גו"נ ס' יב-יג
ט/ח שושנת יעקב (הורוויץ) סי' שנז סעיף א {מ"מ}
ט/ח שלמי משה סי' ב {אהא"ז}
ט/ח שם דרך סנהדרין עמ' קסג
ט/ח שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 133
ט/ח שערי טהר ח"ו סי' מ אות א
ט/ח תורה שלמה שמות פכ"ב אות ג, טו
ט/ח תורה תמימה שמות פ' כב אות ה, יב
ט/ח תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תקנז
ט/ח תחומין ח"ב עמ' 418
ט/ח תפארת צבי (שפילמן) ח"ג עמ' לז
ט/ט אגרות הראי"ז עמ' לז
ט/ט אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' מא אות ב
ט/ט אמת ליעקב נשים עמ' כח {כרודף}, רה {כרודף}
ט/ט אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' קנב
ט/ט באר לחי ראי
ט/ט בארות נתן עמ' קמה
ט/ט ברור הלכה סנהדרין עב ע"א ציון א
ט/ט ברכת רחל עמ' קנה
ט/ט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' צג
ט/ט חי' ר' שמואל ב"ק עמ' רכב
ט/ט יחל ישראל (תשנב) עמ' רפא
ט/ט ישא מדברותיך פסחים עמ' קמד
ט/ט כטל אמרתי עמ' קלד
ט/ט מוריה גל' צט עמ' נז-נח
ט/ט מזכרת למשה עמ' לט
ט/ט מלכות יהודה וישראל עמ' 289
ט/ט מנחת אשר פסחים עמ' ו
ט/ט מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' מז
ט/ט מנפת צוף עמ' 622, 623, 625, 754
ט/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/ט משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' רו
ט/ט משנת המדינה עמ' 67
ט/ט נר דוד ח"א עמ' קסד, רכב
ט/ט נר יצחק (ארדיט) עמ' כד, קכא
ט/ט עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 6 הע' 60, 68, 69, 80
ט/ט על גדות ים התלמוד עמ' 208
ט/ט עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"א דף פ ע"ב
ט/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שכא
ט/ט פנת יקרת (תשנד) סי' קנט אות ב
ט/ט פנת יקרת (תשעא) עמ' תתב
ט/ט פרי משה עמ' קנה
ט/ט שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' צד {קטן}
ט/ט שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' קד (להלכה ז)
ט/ט שו"ע הרב הל' נזקי גו"נ ס' יא
ט/ט שו"ת הגאונים בתראי (תשע) עמ' עד
ט/ט שם דרך סנהדרין עמ' קס, קסב
ט/ט שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' קטז
ט/ט שערי זבולון הל' שבת סי' קט אות ב, ד
ט/ט שערי טהר ח"ו סי' מ אות ב, ח"ח סי' פו אות ב
ט/ט שעשועי תורה (תשנג) עמ' קמח
ט/ט תורה שלמה שמות פכ"ב אות ו, יא {או"ש}
ט/ט תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תצ, תקנח, תשג
ט/ט תחומין ח"א עמ' 345, ח"ב עמ' 418, חי"ט עמ' 40
ט/י אגרות הראי"ז עמ' לה, לז
ט/י אוצרות הרמב"ם
ט/י אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 320
ט/י אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' מא אות ג
ט/י אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' קנב
ט/י אפיקי ים ח"ב דף שיב
ט/י באר לחי ראי
ט/י ברור הלכה ב"ק, גליון הש"ס לרצ"י עמ' ד
ט/י חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 114, 119
ט/י כללי קלב"מ (תשסז) עמ' קז
ט/י לחם יהודה
ט/י מדה טובה ח"ד עמ' 186
ט/י מצעדי גבר סנהדרין סי' ז אות ה-ו
ט/י משפטים לישראל עמ' קע
ט/י נחלת דבש (ברייזכר) עמ' קסא-קסב
ט/י נשמה של שבת עמ' 300 {אם ברור לך כשמש}
ט/י עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 6 הע' 80
ט/י קרן הצבי מצוה ב אות כא, מצוה נה אות א
ט/י קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' כח
ט/י שו"ע הרב הל' נזקי גו"נ ס' יא
ט/י שלל דוד
ט/י שם דרך סנהדרין עמ' קסב
ט/י שעשועי תורה (תשנג) עמ' קמח
ט/י שרשי הים
ט/י תורה שלמה שמות פכ"ב אות יד
ט/י תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תקנט, תרלד
ט/יא אגודת אזוב ח"א דף קד ע"ב
ט/יא אגרות הראי"ז עמ' לו-לז
ט/יא אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 320
ט/יא אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' מא אות א
ט/יא אמת ליעקב נשים עמ' כט {אם יש עדים אין דין רודף}
ט/יא באר דוד ב"ק ח"ג סי' נג אות ה-ו
ט/יא באר לחי ראי
ט/יא באר מרים פ"ט ה"ד אות ג
ט/יא באר שרים (שולמן) עמ' פד
ט/יא בארות נתן עמ' קנט
ט/יא בית זבול ח"ב סי' א אות ט, סי' ב אות ג
ט/יא בית יעקב (טבשונסקי) סי' שנז סעיף א, סי' תכה סעיף א
ט/יא ברור הלכה סנהדרין עב ע"א ציון א
ט/יא בשבילי התלמוד ח"ב סנהדרין עב ע"א
ט/יא דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' רכה
ט/יא דברי סופר עמ' ל
ט/יא דינא דחיי ח"א דף קעג ע"ד
ט/יא דרושי ר"מ מאימראן ח"א עמ' רעג
ט/יא הגהות חבר בן חיים
ט/יא המאיר לארץ {ראב"ד}
ט/יא העמק דבר שמות פכ"ב פסוק א בהרחב דבר
ט/יא הר סיני (שטיינר) פ' משפטים דף כו ע"א {הקיפוהו}
ט/יא הרמב"ם כמחנך עמ' 185
ט/יא חדות יעקב דף כ ע"ד
ט/יא חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 119
ט/יא חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ירושלמי סנהדרין פ"ח ה"ח]
ט/יא ידי משה (בוצק') הל' מעה"ק סי' כה
ט/יא כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתקח
ט/יא לחם יהודה
ט/יא מבוא למשנה תורה עמ' 46
ט/יא מוריה גל' צט עמ' סו {ראב"ד}
ט/יא מלכות יהודה וישראל עמ' 295
ט/יא מעדני מלך (תשמח) עמ' קט
ט/יא מעדני שמואל עמ' קח
ט/יא מעיני המים
ט/יא מרגליות הים סנהדרין עב ע"ב אות ט {הקיפוהו עדים}
ט/יא מרומי גלים עמ' רח-רט
ט/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/יא משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' רה
ט/יא משאת משה (חברוני) קדשים - חי' הרמב"ם דף כה ע"ב
ט/יא משנת המדינה עמ' 68
ט/יא משנת פקוח נפש סי' פב אות ה {הגהמ"י}
ט/יא משפטים לישראל עמ' שלג, שמ-שמא
ט/יא נטריקן (תשעד) עמ' קפד {חייב לשלם}
ט/יא נתיב אברהם ח"א עמ' פח
ט/יא עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 6 הע' 80, 102, 106
ט/יא פרי האדמה ח"ב
ט/יא קרן פני משה ח"ב
ט/יא רלב"ג דברים פכ"ב פסוק ג עמ' רנ
ט/יא שו"ע הרב הל' נזקי גו"נ ס' יג
ט/יא שושנת יעקב (הורוויץ) סי' תכה סעיף א
ט/יא שלל דוד
ט/יא שם דרך סנהדרין עמ' קסה
ט/יא שם דרך שמות עמ' קעה
ט/יא שמחת עולם (הרבסט) ח"ב סי' קד אות ב {שגנב ויצא}
ט/יא תורה שלמה שמות פכ"ב אות ד, טו
ט/יא תורה תמימה שמות פ' כב אות ו
ט/יא תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תקלב, תקסז, תש
ט/יא תשובות מהר"ם מרוטנבורג וחבריו עמ' 769
ט/יב אגרות משה אהע"ז ח"ד עמ' רסח
ט/יב חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 119
ט/יב מנחת חינוך ח"א עמ' רד
ט/יב מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' קכב
ט/יב מעדני שמואל עמ' קח
ט/יב משנת פקוח נפש סי' פב אות י
ט/יב משפטים לישראל עמ' קעד
ט/יב עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 6 הע' 80
ט/יב קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' צא
ט/יב שו"ע הרב הל' נזקי גו"נ ס' יב
ט/יב תורה שלמה שמות פכ"ב אות א, ג, יז
ט/יב תורה תמימה שמות פ' כב אות ה
ט/יג אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 280-281
ט/יג אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ט/יג אבני החושן סי' שנא סעיף ד
ט/יג אבני ציון ח"א סי' מט אות ו, ח"ב סי' סא אות א
ט/יג אגודת אזוב ח"א דף קו ע"א
ט/יג אור גדול דף ה ע"ג
ט/יג אור הישר [עי' הל' חובל פ"ח הי"ג]
ט/יג אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' מא אות א
ט/יג אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' מא אות א
ט/יג אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 65, 66
ט/יג אשר למלך
ט/יג באר דוד ב"ק ח"ג סי' יא אות ד
ט/יג באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פי"ד ה"י מושב שרים אות מד
ט/יג בארות נתן עמ' קנד, קנו
ט/יג בית אהרן וישראל גל' לט עמ' נד {השמיט אוקימתת רבא}
ט/יג בית יעקב (טבשונסקי) סי' תכה סעיף א
ט/יג ברור הלכה סנהדרין עב ע"א ציון ב, עב ע"ב ציון ג
ט/יג בריכת המלך עמ' כה
ט/יג ברכת מרדכי כתובות עמ' שטו, שכד
ט/יג בשבילי התלמוד ח"ב סנהדרין עב ע"א
ט/יג גדולי שמואל כתובות דף לא, ב"ק דף סו, ב"מ דף ו, מט {או"ש}
ט/יג דברות צבי חי"א סי' כו אות ט
ט/יג דברי יחזקאל (מישור) עמ' רפו
ט/יג דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' רכה, רכז
ט/יג דברים אחדים (קלצקין) עמ' קכט {שבר כלים בביאתו}
ט/יג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' שעד
ט/יג זבח שלמה ח"ג עמ' צד
ט/יג זכר יצחק (תשן) עמ' לב
ט/יג זכר ישעיהו
ט/יג חי' בעל שרידי אש עמ' רפא, רצא {אהא"ז}
ט/יג חי' ר' חנוך הענאך עמ' קנח
ט/יג חק נתן דף רל ע"א
ט/יג חתן סופר [שו"ת חתן סופר סי' פג]
ט/יג יחל ישראל (תשנב) עמ' רפה
ט/יג יחל ישראל (תשסג) ח"ג עמ' ריד
ט/יג מוריה גל' צט עמ' סה, סז
ט/יג מנחת חינוך ח"א עמ' רח
ט/יג מנחת שלמה (לוין) עמ' צד {מ"מ - אין קלב"מ אם הדבר בעין}
ט/יג מעדני מלך (תשמח) עמ' קח-קי
ט/יג מצעדי גבר סנהדרין סי' ז אות ג
ט/יג מראה אש ח"ב עמ' רמו
ט/יג מראה הנוגה
ט/יג מרגליות הים סנהדרין עב ע"ב אות ה
ט/יג משא יד ח"א עמ' קמה {פיקוח גל לגנב שאין לו דמים}
ט/יג משנת יהודה ח"א פ"ב הי"ח
ט/יג משנת יעקב
ט/יג משנת פקוח נפש סי' מג אות א {רמב"ם}, סי' מו אות ג {אהא"ז},
ט/יג משפטי שמואל (רבינוביץ) ח"ב דף מ ע"ד {שבר אח"כ}
ט/יג נר דוד ח"א עמ' קסו
ט/יג נתיבות שלום (למפרט) עמ' קי
ט/יג עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 6 הע' 80, 99, 101, 105 {כ"מ}, 106, 133
ט/יג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שכא {נפל גל בשבת}
ט/יג ציץ אליעזר ח"ח סי' טו פרק ד אות ו {אבן האזל}
ט/יג קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' קעא
ט/יג קרית מלך (חב"ד) עמ' קו
ט/יג רביד הזהב (אברך) סי' מה אות ב דף סח ע"ד {קלב"מ לא פוטר בדבר בעין}
ט/יג שאר יוסף ח"ז עמ' רלו
ט/יג שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' קמב-קמג, קמו
ט/יג שושנת העמקים (תאומים) עמ' ריג
ט/יג שם יוסף (מועטי) ח"א דף לח ע"ב
ט/יג שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' קנ, חו"מ עמ' רח
ט/יג שערי טהר ח"ו סי' נא אות ב
ט/יג שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 225
ט/יג שרידי אש ח"א עמ' תפד
ט/יג תורה שלמה שמות פכ"ב אות טז {אהא"ז}
ט/יג תורת דניאל עמ' 12
ט/יג תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תקסו, תש
ט/יג תחומין ח"ג עמ' 13
ט/יג תשובות יהודה דף פד ע"א-ע"ב {שבר כלים}

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US