Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

כאשר מצויין שם הספר בלבד, הכוונה היא לספר המסודר לפי סדר הלכות הרמב"ם.
בראש כל פרק מופיעה רשימת מקורות עם הסימון "רה"פ" (רוב הפרק). אלו הם מקורות העוסקים ברוב ההלכות שבאותו פרק (או בכולן).
כשיש למעיין קושי למצוא את הספר המצויין, או את מראה המקום באותו ספר, יפנה ל"רשימת הספרים".

למידע נוסף על המפתח, לחץ כאן.

גזילה ואבידה

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה
פרק ו
פרק ז
פרק ח
פרק ט
פרק י
פרק יא
פרק יב
פרק יג
פרק יד
פרק טו
פרק טז
פרק יז
פרק יחא/731 הלכות גזילה ואבידה פרק א *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


א/רה"פ אמרי יוסף (דוידובסקי)
א/רה"פ באר המלך ח"א
א/רה"פ הלכה למשה (אמריליו) ח"ב
א/רה"פ יד פשוטה
א/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
א/רה"פ מעשה רקח
א/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
א/רה"פ פי' ר"י קאפח
א/רה"פ פי' ר"ש צדוק
א/רה"פ רמב"ם לעם
א/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
א/א אבן האזל (גם בהשמטות דף פא ע"ב)
א/א אבן ישראל (פישר) ח"ט עמ' רכא {מ"מ}
א/א אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 282 {אין לוקין}
א/א אבן מלוכה (ברון, תשעז)
א/א אבני נזר יו"ד סי' קסא אות ה, יג
א/א אהלה של תורה ח"ב עמ' רסח
א/א אהלי יהודה (הכהן) דף מב ע"ג
א/א אוצמפה"ת ב"מ י ע"ב הע' 145 {לא לוקה}, כו ע"ב הע' 70 {לא לוקה}
א/א אוצמפה"ת ב"מ סא ע"ב הע' 12 {ניתק לעשה}
א/א אוצרות יהושע עמ' שצד
א/א אור הישר [עולת שמואל סי' עז, שאילת שלום סי' טו]
א/א אור יצחק (הלר) עמ' פג, פז {נשרפה}, קכא, קכב {זו מ"ע}, קכו, קכז, קכח-קל, קלא, קלו-קלז, קמב, קמו, קמח, קנג {אהא"ז}, רכו {שו"פ}, תיט
א/א אור ליהודה (תשנט) עמ' שכ {לאוהניתן לתשלומין}
א/א אור לישרים (שולמן) עמ' קפט {לא לוקה}
א/א אור צהיר הל' ע"ז פ"ט ה"ח {כל שהוא}
א/א אורח ישר סי' י נתיב ג
א/א אוריתא טז עמ' יב
א/א אות היא לעולם ח"א דף קי ע"ג
א/א אחר האסף עמ' תסג {מ"מ}
א/א איים בים ב"ק סי' ס אות א, ה
א/א אמונה ומסחר עמ' ב, רכט
א/א אמונת יהושע עמ' תשעד
א/א אמונת עתיך גל' 117 עמ' 64 {ניתק לעשה}
א/א אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' שעא {ניתקו לעשה}
א/א אמרי בינה (אוירבך) - תרו"מ סי' ט ד"ה איברא
א/א אמרי משפט ח"א עמ' רנ
א/א אנצי"ת ע' גזל הע' 1, 6, 9, 10, ע' גזל הגוי הע' 99 {כ"מ}, 103 {כ"מ}, 110 {כ"מ}
א/א אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 422
א/א אפיקי מגינים ב"ק סי' כד
א/א אפיקי מים ח"א סי' כ
א/א באר אלחנן עמ' קלד {ניתן לתשלומין}
א/א באר בשדה עמ' צז, תנד, תסו {הגוזל את חבירו שוה פרוטה}
א/א באר דוד ב"ק ח"ג סי' א אות ב-ג, סי' ג אות א,ד, סי' כט אות ה
א/א באר מרים פ"ט ה"ט אות א-ב
א/א באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קסז
א/א בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' קח, קיא
א/א בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' צה-צו
א/א בינה בספרים עמ' קמד
א/א בית המדרש
א/א בית יעקב (מסקין) סי' ט
א/א בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' סה אות ד
א/א בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' ריד, רמז, רסב, שכב
א/א בית מושב (תשסז) עמ' תכא
א/א בכורי אברהם דף כו ע"ב {שני טעמים שלא לוקה}
א/א בני נפתלי (סופר) - בית אפרים דף ו ע"ד {פחות משו"פ}
א/א בנין אפרים עמ' קטז, קיח, קכג
א/א ברכת מועדיך לחיים (אזמיר) ח"ב דף ז ע"ב
א/א ברכת מועדיך לחיים (תשסג) ח"ב עמ' כד
א/א ברכת מרדכי ב"מ עמ' רצט
א/א ברכת מרדכי ב"ק עמ' רכו, רמח
א/א ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' ריז
א/א ברכת ראובן דף קט ע"ד
א/א גבול יהודה (אשכנזי) חי' כתובות דף ה ע"ב
א/א גבורת יצחק מכות עמ' קצ, שד
א/א גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' לה
א/א גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קסז, רכד
א/א גבורת יצחק ר"ה עמ' פ
א/א גדולי שמואל ב"ק דף סו, ב"מ דף ס, השמטות עמ' קצב
א/א גור אריה דברים פ' כה הע' 102
א/א גזע ישי דף קפו ע"א, רא ע"ד
א/א גלילי זהב (מושקוביץ) פרשת משפטים דף פג ע"א {לא לוקה}
א/א גניבה וגזילה - פרקי יסוד עמ' טז, קיח, קכ
א/א דברות משה סנהדרין עמ' תלג
א/א דברות משה קידושין סי' כג הערה פח
א/א דברי חיים ב"מ סא
א/א דברי יעקב (וישקי) ח"א עמ' קפ
א/א דברי ירוחם סי' לד
א/א דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' פט
א/א דברי סופרים (תנש"א) עמ' כב
א/א דור רביעי ח"ב עמ' קכח
א/א דרך שלום (איזרלסון) עמ' 48 {כל שהוא}
א/א דרכי חושן (תשסח) עמ' ב
א/א דרכי יושר (שרף) ח"ב עמ' קח {לח"מ הל' ג}
א/א הדר איתמר עמ' קמד {ניתק לעשה}
א/א הלכה פסוקה ח"א סי' א הערה 132, 138, סי' ו הערה 2
א/א הלכה רבה ח"א עמ' 239, 309, ח"ב עמ' 206
א/א המשפט העברי עמ' 157
א/א העמק שאלה שאלתא ד אות ט
א/א הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' קס, רל
א/א הפרדס אלול תש"ך עמ' 12 {כל שהוא}
א/א הר המלך ח"א עמ' רלא-רלח
א/א הרמב"ם והזוהר
א/א התורה והמדינה ח"ד עמ' י, קובץ ז עמ' שנט
א/א וגר זאב עמ' שכח-שכט
א/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' יד-טו
א/א ויאמר יעקב (זלקינד) עמ' 172 {גוי}
א/א ויטע אשל תמורה ח"א עמ' קמב, קמו
א/א זבח שלמה ח"ג עמ' עד, צג-צד, קד, ח"ד עמ' קיד
א/א זכר יצחק (תשן) עמ' לא-לב, מו
א/א זכר ליעקב עמ' ס
א/א זכרון יעקב ב"ק סי' יא אות ג {כ"מ}
א/א חוות יאיר סי' קצג
א/א חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רב
א/א חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רצא
א/א חזון יחזקאל ב"מ פ"י ה"ג
א/א חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 119
א/א חי' הגר"ח ב"מ עמ' רכה
א/א חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' קלה, מכות עמ' רכ-רכב
א/א חי' ר' חיים הלוי דף צד
א/א חי' ר"י נחמיה סי' קכ אות ג
א/א חיי נפש בראשית ח"א עמ' קמח {גוי}
א/א חיי נפש ח"ג עמ' ה {לא תגזול ולא תעשוק}
א/א חיים ומלך
א/א חלקו של יוסף (זוסמנוביץ) סי' יג דף נא ע"ד {לא לוקה כי ניתן לתשלומין}
א/א חלקת יוסף (ברקוביץ) סי' כז אות ג
א/א יבול היובלות עמ' 373
א/א יגיעת ערב ב"מ עמ' שסד
א/א יגיעת ערב פסחים עמ' קלט
א/א יד יהודה (תרלד) עמ' 18 {לאו הניתק לעשה}
א/א יהל אור דף ג ע"ד {פחות משו"פ באיסוה"נ}
א/א יחל ישראל (תשסג) ח"ג עמ' רטו
א/א יין מלכות (שניאורסון) עמ' 460-462, 605
א/א ימי שלמה
א/א יקב זאב דף נא ע"א
א/א ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' קצה, ר
א/א ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ר
א/א כבוד הלבנון דף יב ע"א, נט ע"ב-ע"ג {שני טעמים שלא לוקה}
א/א כבודה של תורה א עמ' מו, נג
א/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תרנא {שרף}
א/א כלי שרת סי' יז
א/א כללי קלב"מ (תשנא) עמ' קסא, קסג
א/א כללי קלב"מ (תשסז) עמ' שד, שכט
א/א כנה"ג [יבין שמועה דף פב ע"ב]
א/א כנסת יחזקאל (רחמים) עמ' כט
א/א כפי אהרן (זס') תנינא עמ' קמט
א/א כתב סופר או"ח סי' קכה ד"ה וכל זה אי
א/א לב איש עמ' תלה
א/א לב יוסף עמ' 196, 12
א/א לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' כז אות ו
א/א להורות נתן (שו"ת) ח"י עמ' קלג
א/א להורות נתן (שו"ת) חי"ד עמ' קא
א/א לפלגות ראובן ח"ג דף קו ע"א {ניתק לעשה} וע"ב {שוה פרוטה}
א/א לקוטי שיחות חי"ז עמ' 209
א/א לקוטי שיחות חל"ב עמ' 117 {ניתק לעשה}
א/א לקוטי שיחות חל"ד עמ' 54
א/א לקוטי שיחות חל"ח עמ' 71
א/א לקוטי שעורים (שטיין) ב"מ סי' יב ס"ק ג, סי' יט ס"ק ד
א/א לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק סי' טו ס"ק ד, סי' יז ס"ק א, סי' כו ס"ק ג
א/א לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' פט, צח-צט, קמג, רמז
א/א מאור למלך ב"ק עמ' קיז, קל, קלג, קמד, קנו, קעד, קעט
א/א מאור למלך כתובות עמ' רלג
א/א מאיר נתיבים עמ' 129
א/א מבשר טוב קדשים עמ' רסב
א/א מגילת ספר לאוין דף פ ע"ד {אפילו שרף}
א/א מגן שאול (קצנ') עמ' רכב
א/א מגנזי הגר"ח עמ' פו
א/א מדבר קדמות (תשסח) עמ' ל
א/א מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' קכו, שסז, תקכג, ח"ב עמ' תק, תקב, תקו
א/א מועדי ה' (נתנזון) סוכות עמ' רס
א/א מוריה גל' קפז עמ' מז {מ"מ על פחות משו"פ}
א/א מוריה גל' ריג עמ' קיב {לא לוקה}
א/א מחנה יוסף (תשעב) סי' טו אות ד
א/א מחקרי משפט ח"א עמ' 54
א/א מטה יחיאל - הערות באהב"ח פ"ז ס"ד, פ"ט ס"ג
א/א מילי דקדושין עמ' שצד-שצה {ניתק לעשה וניתן לתשלומין}
א/א מנוחת אשר ח"א דף ח ע"ד {הניתן לתשלומין הוא ניתק לעשה}
א/א מנוחת אשר ח"ב דף ו ע"ד, ז ע"א {לאו הניתן לתשלומין}
א/א מנוחת משה דף כד ע"ב {ניתק עשה}
א/א מנחת אשר פסחים עמ' קג
א/א מנחת חינוך ח"א עמ' רה-רו, ח"ב עמ' ריט-רכא, רעב, ח"ג עמ' ש
א/א מנחת כהן (כץ) ח"ב דף ח ע"ד
א/א מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תקפח, ח"ג עמ' ל
א/א מנחת עני (תקמ) דף ג ע"א {פחות משו"פ}
א/א מנחת עני (תקמז) דף טו ע"ג {פחות משו"פ}
א/א מסורה ח"י עמ' לו
א/א מעין החכמה עמ' קלד {כ"מ}
א/א מעשה אברהם דף רכב ע"א
א/א מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' ריג {שעה"מ}
א/א מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת אהע"ז סי' קכט]
א/א מצות ראיה עמ' מא
א/א מצעדי גבר ב"ק סי' מד אות ב, סי' מח אות יא, סי' סז אות א, ג, ה
א/א מצעדי גבר קדושין סי' י
א/א מראה אש ח"א עמ' סג
א/א מרחשת ח"ב סי' כח אות א
א/א מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קמז אות ח {כשמשיב את הגזילה עוקר את הלאו לגמרי אף בלי תשובה}
א/א משאת כפי עמ' נט
א/א משאת מרדכי ב"ק עמ' שלב
א/א משאת משה (חברוני) פסחים סי' לח עמ' 114, נח
א/א משובב נתיבות עמ' קנט {אהא"ז}
א/א משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' קפג-קפו
א/א משכיל ליהודה עמ' קא-קג
א/א משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' קיז, שסה
א/א משנה הלכות ח"ב דף צד
א/א משנה הלכות ח"ט סי' שעד {חייב להחזיר}
א/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תקא {אפילו שרף}
א/א משנת חיים במדבר עמ' נ
א/א משנת יעקב כאן
א/א משנת יעקב נזיקין עמ' פא, פד, קמ {רמב"ם}, קנא {באר המלך}
א/א משנת יעקב קנין עמ' עח {לח"מ}
א/א משנת יעקב קרבנות עמ' קנח-קנט
א/א משנת ר' אהרן ב"ק עמ' קצו-קצז
א/א משנת ר' אהרן קדשים - תמורה סי' ב ס"ק ג
א/א משפט שלמה (זפרני, תשנה) סי' א סעיף ג ס"ק ב
א/א משפטי עזיאל ח"ד עמ' רפא, רפד
א/א נהרות איתן ח"א עמ' קיא
א/א נודע ביהודה השלם או"ח עמ' רכז, רפד, יו"ד ח"א עמ' רלה, יו"ד ח"ב עמ' מא, אהע"ז ח"ב עמ' שיא
א/א נודע ביהודה תנינא יו"ד סי' עז (בהגהה), אהע"ז סי' קכו
א/א נזר אברהם מכות ועדות עמ' קסא
א/א נזר אברהם שבת-ביצה עמ' קעז
א/א נר דוד ח"ב עמ' רפב
א/א נר מצוה (ואלק) מצוות דף מט ע"א-ע"ב {כלשהוא}
א/א נתיבות מאיר (שלאף) עמ' מג
א/א נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' תקלח
א/א נתן פריו ב"מ עמ' קנה, רכה, רנא, רסה, רעב, שג, מכות עמ' קמו
א/א נתן פריו סוגיות ח"א עמ' לח
א/א ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' תח, תיז {קיום מצות השבה בתשלומין}
א/א ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' רלד, רמז
א/א סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קס
א/א סוכה וארבעת המינים עמ' 3, 37, 41-39, 43, 46, 66, 82, 90, 119-117, 392
א/א עטרת יעקב עמ' רכ, רלו
א/א עטרת ישראל עמ' קכג
א/א עיון בלומדות עמ' קכט
א/א עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' שיז
א/א עליות משה (תשנב) ח"א עמ' רסח {פתיחה}
א/א ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' יט, כג, ע-פז, רכ-רכא, רכט
א/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קכ
א/א פחד יצחק (זס') עמ' סג
א/א פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' רפט, רצ, רצד, רצט, שב
א/א פנת יקרת (תשעא) עמ' תתב
א/א פרי האדמה ח"ב
א/א פרי משה עמ' כא, צח
א/א פרי שמואל מכות עמ' קכב
א/א פרשת השבוע (תשעב) ח"ג עמ' 48
א/א ציץ הקודש ח"א דף יא ע"א
א/א צמח מנחם דף עו ע"ב {ניתק לעשה}
א/א קהלות יעקב פסחים סי' כ
א/א קובץ זכרון (קוסובסקי) עמ' לב
א/א קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' קנז-קנט, קסז {טעמים שאינו לוקה}
א/א קונטרסי שעורים ב"ב דף 58
א/א קונטרסי שעורים ב"מ שעור כב אות ב
א/א קונטרסי שעורים ב"ק שעור יז אות יג, טו
א/א קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' כו-כח {כלשהו}, ויקרא עמ' קפה, קפח
א/א קרבן ציון עמ' שכג
א/א ראש אליהו ח"ג עמ' ריח
א/א רביד הזהב (אברך) דף נד ע"ג {אין לוקין}, נו ע"ד {דבר שאין בעליו מקפיד עליו}
א/א רביד הזהב (אברך) סי' לח אות ב {מ"מ}
א/א רנת יצחק יהושע עמ' עב {שוה פרוטה}, שמואל עמ' שפב {שוה פרוטה}
א/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' לא, קנב, רלה, רמב
א/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' שלט, שמב, שס, תקצב
א/א רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קלד, ב"ק ח"א עמ' שכד, שבועות ח"א עמ' מא, ח"ב עמ' קלז
א/א שארית ישראל (מינצברג) - חידושים סי' ט {גם אם אין הגזילה בעין נחשב ניתק לעשה}
א/א שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' נז, קנא, קנד-קנו {ניתקו לעשה וניתן לתשלומין}, ריח, רכא-רכב {אין לוקים}, שעז {גר"א}
א/א שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' רכה
א/א שו"ע הרב הל' מציאה ס"א, הל' גזלה ס"ו
א/א שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' טז
א/א שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' יד¬
א/א שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' א
א/א שו"ת ר"י מסלוצק עמ' שסט {לא לוקה}
א/א שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' רמ
א/א שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ב עמ' כא-כב {כי ניתק לעשה}, ח"ג עמ' קנה-קנו {מנין המצוות}
א/א שיבת ציון (לנדא) סי' ק
א/א שירת דוד (תשסג) עמ' רצג
א/א שירת דוד ב"מ עמ' רצג
א/א שם מרדכי עמ' 189 {מנין המצוות - להשיב גזילה}, 195, 199 {מצוות "והשיב" אחרי יאוש}
א/א שם משמואל פרשת תולדות שנת תרע"ג
א/א שמועת חיים יומא ח"ב עמ' שנה
א/א שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' צא {מ"מ}
א/א שמחת מלך עמ' 177 {לא תגזול}
א/א שמרו משפט ח"ב עמ' רעט-רפ
א/א שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' קיא
א/א שעורי הגרב"ד ב"ק ח"ב עמ' קכא, קכו
א/א שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' שסא
א/א שעורי הגרד"ש ב"ק סי' נג ד"ה וברמב"ם וד"ה ויעוין
א/א שעורי ר' אלחנן ב"מ עמ' יז-יח
א/א שעורי ר' חיים פנחס ב"ק שעור יג אות ו, שעור יד אות ח
א/א שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' תלט-תמא
א/א שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' עט
א/א שער המלך ח"א עמ' קצד
א/א שער משפט סי' צג ס"ק ז
א/א שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' תט {ניתק לעשה}
א/א שערי טהר ח"ו סי' מח אות ב, ח"ח סי' קיט אות ז
א/א שערי טהר ח"ו סי' מח אות ג דף קיג ע"ד {לאו הניתק לעשה}
א/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 58
א/א תורה לשמה (תשעג) עמ' קעב
א/א תורת דניאל עמ' 1, 3, 11, 23, 27
א/א תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' רכ
א/א תורת ירוחם ח"ב דף סג ע"ד, סד ע"ב, סו ע"ד, סז ע"א
א/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' כה-כח, שלב
א/א תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תשלב-תשלג
א/א תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' רנג
א/א תפארת ציון (ריבקין) סי' ב אות סד {לח"מ}, סי' יב אות א
א/א תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' ב
א/ב אבני חפץ ח"ג עמ' רעג {שעה"מ}
א/ב אבני נזר חו"מ סי' נה
א/ב אגרות משה חו"מ סי' פח
א/ב אהליך יעקב ב"מ סי' כט ס' ב
א/ב אוצמפה"ת ב"מ כז ע"א הע' 175 {שעה"מ}, 202, מג ע"ב ח"א הע' 12
א/ב אוצמפה"ת ב"מ נ הע' 131 {פמש"פ}
א/ב אור הישר [חוט המשולש (לגר"ח) סי' יז, ווי העמודים על ס' יראים סו"ס מז, לח"מ הל' שכירות פי"ב ה"ה, אברהם יגל על ר"ה כב, אור הישר ב"ק קג ע"א ובכורות יג ע"ב, אבני מילואים סי' כח ס"ק ג]
א/ב אור יעקב סנהדרין דף סה ע"ב
א/ב אור יצחק (הלר) עמ' לא {שעה"מ}
א/ב אור ליהודה (תשנט) עמ' תצ-תצג {מגוי}
א/ב אור ליהודה (תשנט) קונ' שערי עיון עמ' כו {גוי - חיוב להשיב}
א/ב אחיעזר ח"ג סי' לז אות ו
א/ב אחר האסף עמ' תסג
א/ב איש צעיר (עוזיאל) דף כז ע"ג {ואסור לגזול כל שהוא דבר תורה אפילו גוי עובד עבודה זרה}
א/ב אמונה ומסחר עמ' שצח
א/ב אמונת עתיך גל' 124 עמ' 30 {שעה"מ}
א/ב אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קסג {גזל גוי אסור}
א/ב אמרי כהן (וארשאוויאק) פרשת משפטים עמ' קלג
א/ב אמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות לא {כ"מ}
א/ב אנצי"ת ע' גזל הע' 17, 18, 22, ע' גזל הגוי הע' 29 {הגהמ"י}, 35, 47, 49, 62, 63, ע' גר תושב הע' 64
א/ב אפיקי מים ח"א סי' כא
א/ב ארעא דרבנן (תשעט) עמ' צ {כ"מ}
א/ב אשר למלך
א/ב באר בשדה עמ' תנה {אסור לגזול וכו' אפילו גוי עכו"ם}
א/ב באר דוד ב"ק ח"ג סי' א אות ב-ג, סי' ג אות א,ד, סי' כט אות ה
א/ב באר מרים פ"ח ה"י אות ד עמ' עד {שעה"מ}
א/ב באר ראי עמ' קצח, רכא
א/ב באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פ"א ה"א באר שרים אות ו
א/ב בית אפרים או"ח (תרמד) דף סד ע"א
א/ב בית דינו של שמואל עמ' 259
א/ב בית ירוחם
א/ב בית ישחק
א/ב בית מרדכי (סאויצקי) דף פה ע"א {מ"מ - דבר ששום אדם לא מקפיד עליו}
א/ב בית שלמה (סקאלא) חו"מ סי' קכג {מדרבנן חייב להשיב}
א/ב בית שערים או"ח סי' קפ, רצג
א/ב בכורי אברהם דף כג ע"ג-ע"ד, כד ע"א {פמש"פ}
א/ב בכורי חיים ח"ה עמ' סט {רמב"ם}, קא {לח"מ}
א/ב בני ישראל (קרלי) סי' ב אות ז
א/ב בנין יחזקאל סי' ט
א/ב ברור הלכה ב"ק קיג ע"ב ציון א, ב"מ פז ע"ב ציון ג
א/ב ברור הלכה ע"ז עא ע"ב ציון ז {חי' רעק"א}
א/ב ברית יצחק (איזקסון) דף כז ע"ד {לח"מ - חצי שיעור}
א/ב ברית עולם (ולר) סי' כו אות ה
א/ב ברכת ראובן דף קכד ע"א-ע"ג
א/ב בשולי גליוני עמ' קנ, תנ
א/ב גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רכד
א/ב גדולי שמואל כתובות דף לג, ב"מ דף כז, ס
א/ב גזע ישי דף קפה ע"ב
א/ב גליונות אבני נזר {כ"מ}
א/ב גנא דפלפלי עמ' שלה {גזל גוי}
א/ב דבר בעתו (בוגין) דף ט ע"ב {גזל הגוי דאורייתא, ושעה"מ}
א/ב דבר מאיר (ראק) סי' כו
א/ב דברות אליהו ח"ה עמ' קעו {גזל הגוי}
א/ב דברות אליהו ח"ו עמ' קצח-קצט {גוי}
א/ב דברות משה קידושין סי' כג הערה פח, ב"ק ח"ב סי' נט ענף ב, סי' סה ענף ד, סי' עה ענף א, ג, ב"מ ח"ב סי' מט ענף א
א/ב דברי אור ח"ד עמ' ר, רפה
א/ב דברי חן (נתנזון) דף סח ע"ב
א/ב דברי יואל מועדים ח"ו-ח"ז פרה מ {גזל גוי}
א/ב דברי יעקב (וישקי) ח"א עמ' קפ
א/ב דובר ישרים ר"ה-יוה"כ-סוכות עמ' רכה
א/ב דינא דמלכותא (שור) עמ' תשנה, תשעד-תשעה
א/ב דינא דמלכותא דינא עמ' 302
א/ב דרך ישרה ח"ב עמ' קסב
א/ב דרכי חושן (תשסח) עמ' כז {שעה"מ}
א/ב דרכי חושן ח"א עמ' לט-מ, שעט
א/ב דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רכב
א/ב הגהות חבר בן חיים
א/ב הלכה פסוקה ח"א סי' ו הערה 2, ברור הלכה עמ' לו, ח"ב סי' ט הערה 39
א/ב הלכה רבה ח"א עמ' 239, 310-309
א/ב המאיר לארץ [חכם צבי סי' כו {כ"מ}, מנחת אהרן סנהדרין נז {לח"מ}]
א/ב המאיר לארץ בהשמטות דף כה ע"ד {מ"מ}
א/ב התורה והמדינה ח"ה עמ' קא
א/ב התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' קלב
א/ב וגר זאב עמ' שכח-שכט
א/ב ויגד יעקב (תשסח) עמ' תרלב {פחות משו"פ}
א/ב זכר יצחק (תשח) עמ' לג
א/ב זכר יצחק (תשן) עמ' לא-לג, מו, רנה
א/ב זכר ליעקב עמ' מז, ס
א/ב זכרון חי עמ' מה {כ"מ}
א/ב זכרון שלמה (ורנר) עמ' שכז {אסור לגזול כל שהוא}
א/ב חדוותא דשמעתתא ח"א דף יג ע"ג {מ"מ - חצי שיעור}
א/ב חדושים ובאורים (גרי') סנהדרין סי' ט לדף נט ע"א
א/ב חוות יאיר סי' עט
א/ב חזו"א על הרמב"ם
א/ב חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 154
א/ב חי' הגאון אדר"ת עמ' עח {גזל גוי}
א/ב חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' קי עמ' רסג
א/ב חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' ט
א/ב חי' חתם סופר
א/ב חי' יחיאל דף יב ע"ב
א/ב חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' קיד, רנג
א/ב חי' מהרי"א הכהן עמ' ריח
א/ב חי' משנה פסחים עמ' קיג
א/ב חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רסב
א/ב חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' נו
א/ב חי' ר"י נחמיה סי' קכ אות ג
א/ב חי' ר"ש קלוגר סוכה עמ' רעד {שעה"מ}
א/ב חיי נפש ח"א דף קמח {אהא"ז}
א/ב חכם צבי (תשעה) ח"א סי' כו ד"ה ראיתי, ד"ה ועוד
א/ב חלקת יואב מהדו"ק או"ח סי' יג, יו"ד סי' ט
א/ב חמרא וחיי עמ' רעד
א/ב חק לישראל נזיקין עמ' 10
א/ב חתן סופר קניינים ח"ב עמ' נו
א/ב יבול היובלות עמ' 370
א/ב יד ישראל ח"א
א/ב ידיו של משה
א/ב יוסף לקח כרך א ח"א עמ' לג
א/ב יחי ראובן (זסלנסקי) עמ' ס
א/ב יחי ראובן (נאוי) עמ' י
א/ב ימי שלמה
א/ב יקב זאב דף נא ע"א
א/ב ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' עד
א/ב ישא מדברותיך פסחים עמ' רסה {פמש"פ}
א/ב ישועות יעקב נשים עמ' תרעז-תרעח {כ"מ}, נזיקין עמ' שלא {כ"מ}
א/ב ישרי לב עמ' צב {יחזיר}
א/ב ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ר {כ"מ}
א/ב כטל אמרתי עמ' קמו
א/ב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קכח, תפח, תקע, תרנט {לח"מ}, תשנט, תת, תתד
א/ב כלילת יופי דף נט, סה
א/ב כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' מה
א/ב כתב סופר או"ח סי' קכה ד"ה וכל זה אי
א/ב כתב סופר יו"ד סי' קנג ד"ה ולכן נ"ל {שעה"מ - ואין לו מי יקחנו}
א/ב כתר אפרים עמ' צ
א/ב לב אריה (בראד) חולין לג ע"א
א/ב לב אריה (בראד) חולין לג ע"א {אסור לגזול כ"ש}
א/ב לב אריה (בראד, תשסד) עמ' קטו
א/ב לב דוד (פלדמן) עמ' קע {כלשהו}
א/ב לב מבין כאן, ודף צד ע"ב {מ"מ}
א/ב להורות נתן (שו"ת) ח"ט עמ' עח
א/ב להורות נתן דברים עמ' לד, לו, קיד
א/ב להורות נתן מועדים ח"ג עמ' קעז {חצי שיעור}
א/ב למודי ה' (תקמז) דף מו ע"ד {לח"מ}
א/ב לפלגות ראובן ח"ג דף קה ע"א-ע"ב, קו ע"ב
א/ב לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 459
א/ב לשד השמן (סוף שופטים) [עמש"כ בהל' מלכים פ"ט ה"י]
א/ב מאור יעקב דף טז ע"ב, יז ע"ב
א/ב מאור למלך ב"ק עמ' קיח, קכו, קמט-קנ
א/ב מאור למלך סוכה עמ' קכט {שעה"מ}
א/ב מאורות הדף היומי ח"ז עמ' קמז-קמט
א/ב מגילת ספר לאוין דף עח ע"ב-ע"ד
א/ב מהרי"ט אלגזי פ"ב אות יז או"ק ו {כ"מ}
א/ב מועדי ישראל (שוורץ) פסח סי' קז אות טו הראשון
א/ב מועדים וזמנים ח"ו סי' עו {יחזיר}, ח"ח סי' קח
א/ב מחנה חיים ח"א סי' סז דף קה ע"ב {כל שהוא}
א/ב מחנה חיים ח"ב עמ' צג {גוי}
א/ב מחקרי ארץ חו"מ סי' ז
א/ב מטה אהרן שבועות עמ' רלה-רלו
א/ב מי באר (אופנהיימר) דף י ע"ד
א/ב מלחמת יהושע עמ' קמח
א/ב מנוחת משה דף כב ע"ד {גוי - הרי התורה ניתנה לישראל}, כג ע"ב {גזל הגוי - מהתורה}, כג ע"ג {שעה"מ}, כד ע"ב {גזל גוי}, נב ע"ב {כלשהוא}
א/ב מנחת אשר שבת עמ' רכד
א/ב מנחת חינוך ח"א עמ' רז, רפז, ח"ב עמ' נב-נג, רטז-ריז, ריט-רכ, רעה, תקכד, ח"ג עמ' שפג
א/ב מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' תנד {לח"מ}
א/ב מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' ה {שעה"מ}, ח"ג עמ' ל, לב {שעה"מ}, תקעז {לח"מ}
א/ב מנחת עני (תקמ) דף ח ע"א {לח"מ}
א/ב מעיני המים
א/ב מעשה אברהם דף רכב ע"א
א/ב מעשה בצלאל סי' רצט {לעשוק גוי}
א/ב מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' רטז
א/ב מצעדי גבר קדושין סי' י אות ז
א/ב מקור ישראל דף סה ע"ב
א/ב מקור ישראל דף סה ע"ב {גוי}
א/ב מקור ישראל דף קיז ע"ד
א/ב מקנת כסף עמ' יב
א/ב מראה אש ח"א עמ' סב
א/ב מרגליות הים סנהדרין נט ע"א אות לג {לח"מ}
א/ב מרחשת ח"ג סי' לג אות א
א/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ב משא בני קהת
א/ב משאת המלך (אדרי)
א/ב משאת משה (חברוני) פסחים סי' לח עמ' 114
א/ב משה מבחוריו דף יב ע"ג, יג ע"א {כלשהוא}
א/ב משיב דבר ח"ה סי' סה
א/ב משנה הלכות ח"ו סי' רצב {כל שהוא}
א/ב משנה הלכות ח"ט סי' שעד {יחזיר לגוי - מטעם חילול השם}, שעה {לח"מ, מ"מ - קיסם}
א/ב משנה הלכות קדושין סי' יז, סו
א/ב משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' נב
א/ב משנת יעקב
א/ב משנת יעקב קרבנות עמ' קנח-קנט
א/ב משנת משה כתובות עמ' רי, סנהדרין עמ' קעב
א/ב משנת ר' אהרן קדושין עמ' קכ, ב"ק עמ' קצז
א/ב משפט כהן עמ' רמג ע"א
א/ב משפט שלמה (זפרני, תשנה) סי' א סעיף ג ס"ק ב
א/ב משפטי עזיאל ח"ד עמ' רפא, רפג
א/ב משפטי שבועות עמ' רה
א/ב משרת משה (עטייה)
א/ב נועם חט"ז עמ' נ, חכ"א עמ' קכט, חכ"ד עמ' קמה
א/ב נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"א סי' ל אות ט
א/ב נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' לח אות א
א/ב נחלת יוסף (מייזליש) סי' לג אות ח-ט {שעה"מ}
א/ב נר יצחק (ארדיט) עמ' קנג {כ"מ}
א/ב נר יצחק (ריף) עמ' סה-סו
א/ב נר מצוה (ואלק) שרשים דף יב ע"א-ע"ג, מצוות דף נג ע"ד {גוי}, קכד ע"ג {כלשהו}
א/ב נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' שיד
א/ב נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' ריח
א/ב נתן פריו ב"מ עמ' רסו, רעז
א/ב נתן פריו סוכה עמ' קעט, קפד, קצה, רסה
א/ב ס' החיים (קלוגר) עמ' תתשכד {שעה"מ}
א/ב ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' תא
א/ב ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' רמז
א/ב סדר יעקב ח"ב לדף עא ע"ב (ד"ה ב"נ, ד"ה וע') {לח"מ}
א/ב סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קסג
א/ב סוכה וארבעת המינים עמ' 13-12, 47-46, 55-54, 63-62, 73-72, 88, 92-91, 96-95, 98, 103, 106, 117, 120-119, 126, 140, 158, 161, 170-163, 172, 248, 275
א/ב ספרי דבי רב ח"ד עמ' קיב
א/ב עבד המלך (תשסט) עמ' תעה
א/ב עובד וקבלן עמ' 16 {אבן האזל}
א/ב עולת שמואל (לובצר) ח"א דף סז ע"א, צג ע"ג, צה ע"א
א/ב עטרת יעקב עמ' רכג, רלג-רלה
א/ב עטרת מרדכי (שפלטר, תשעב) שו"ת אות לט {כ"מ}
א/ב עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' קנד
א/ב עיון בלומדות עמ' קכט
א/ב עין חיים ח"א עמ' ק, קלב {גזילת פחות משו"פ}, קמ {חיוב השבה בגזל גוי}
א/ב עין חיים ח"ב עמ' קפה {כל שהוא}
א/ב עינים למשפט קידושין עמ' קסב
א/ב עיר מקלט עמ' יג
א/ב עליות אריה עמ' קיט {שעה"מ}, קעז, קעח {שעה"מ}
א/ב עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תרנא
א/ב עמק הנצי"ב פ' נשא פסקא ב עמ' יד
א/ב עמק יהושע אחרון עמ' עח
א/ב עמק יהושע ח"א דף כו
א/ב עמק שאלה (טברסקי) עמ' רנט
א/ב ענישה ושיקום ביהדות עמ' 44
א/ב ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' יג, יח, קסג {שעה"מ}, רלח-רלט
א/ב עץ הדר השלם עמ' קצה
א/ב עץ החיים (אבולפיה, תפט) פ' תצא
א/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' יב {מ"מ}
א/ב ערוגת הבושם (גרינוואלד) סוגיות עמ' קעט {גזל גוי אסור}
א/ב פחד יצחק (זס') עמ' מו, סג-סד
א/ב פני מבין ח"ב דף קח ע"ב {כ"מ}
א/ב פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' קיט
א/ב פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' רפט, רצ, רצד, רצט, שב
א/ב פרדס מרדכי עמ' נט {שעה"מ}
א/ב פרחי כהונה (הכהן) אהע"ז סי' לט דף קיט ע"ד, קכ ע"א
א/ב פרי אהרן (בגון) עמ' לט {חצי פרוטה}
א/ב פרי האדמה ח"ב
א/ב פרי משה עמ' נז
א/ב פרשת הכסף דף צו ע"ד {כ"מ}
א/ב צבי תפארת סי' קא
א/ב צל החכמה דף יט ע"ג {כ"ש}
א/ב קהלות יעקב לקוטים ח"ב סי' יז, ח"ד סי' יז, יומא בליקוטים סי' ו
א/ב קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' ט {כ"מ}, קמא
א/ב קהלת יעקב (ברוכין, מקרלין), סוכה מא (דף מא ע"ג-ע"ד מדפי הספר) {הפקעת הלוואתו - קושיה מב"ק קיג}
א/ב קול דודי סוטה סי' תעז
א/ב קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' יט, ח"ב עמ' קפא
א/ב קונטרסי שעורים ב"מ שעור טז אות ג, שעור כה אות ג
א/ב קונטרסי שעורים ב"ק שעור יג אות ה, שעור יז אות יג, טו, שעור כג אות א
א/ב קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' כג, במדבר עמ' מח-מט {כלשהו}
א/ב קרבן ציון עמ' שכב {שעה"מ}, שכג, שנב {לח"מ}
א/ב קרית מלך
א/ב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' שסז
א/ב רביד הזהב (אברך) דף נג ע"ג, נד ע"ג {כל שהוא}, נה ע"א {מ"מ}, נז ע"א, עב ע"ד
א/ב רביד הזהב (אברך) סי' לו אות א {כלשהו}, ח-ט, יא, סי' לז אות ח, סי' לח אות ב-ג
א/ב רביד הזהב (אברך) סי' לח אות ג
א/ב רנת יצחק שמואל עמ' שפב {כל שהוא}
א/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' יב, לב, קד, קט, שמג
א/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' שטז
א/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' שטז, שבועות ח"ב עמ' קלו
א/ב שאלת שלום (רבינ') דף לב ע"ב-ע"ג
א/ב שארית ישראל (מינצברג) או"ח סי' ד {כלשהו}
א/ב שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רסו {כ"מ}
א/ב שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' רכה
א/ב שדה הארץ ח"ג דף נג ע"ב
א/ב שו"ע הרב הל' גזלה סעיפים א, ד
א/ב שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קעד
א/ב שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' רכ
א/ב שו"ת ר"מ גאויזון עמ' שכט
א/ב שואל ומשיב מהדורא חמישאה סימן פה (ד"ה והנה בהא) {כ"מ}
א/ב שושנת העמקים (תאומים) עמ' רה
א/ב שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רלא סעיף א {שעה"מ}, סי' שנט סעיף א {שעה"מ}, סעיף ג {מ"מ}
א/ב שושנת יעקב (הורוויץ) סי' שנט סעיף א
א/ב שיבת ציון (לנדא) סי' ק
א/ב שירת דוד (תשסג) עמ' רצט
א/ב שירת דוד ב"מ עמ' רצט
א/ב שלחן המלך דף מא ע"א {כ"מ}
א/ב שלל דוד
א/ב שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קס
א/ב שם יוסף (מועטי) ח"ב דף נט ע"ג {כ"מ}
א/ב שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' קפה {שעה"מ}, קפז {כ"מ}
א/ב שם מרדכי עמ' 195 {כלשהו}
א/ב שם משמואל פרשת תולדות שנת תרע"ג {גוי - מדרבנן}
א/ב שמות בארץ (תשנט) עמ' ריא {מ"מ}
א/ב שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' עט
א/ב שמן למאור (ביימאייל) דף מ ע"ג {עושק גוי}
א/ב שמרו משפט ח"א עמ' יא
א/ב שמרו משפט ח"ב עמ' רעט-רפ
א/ב שנות חיים (אויסאיבל) רבית סי' ט ס"ד {לח"מ}
א/ב שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' קיא
א/ב שעורי הגרד"ש ב"ק סי' נג ד"ה וברמב"ם וד"ה ויעוין
א/ב שעורי מצוות (מילר) דף טז ע"א
א/ב שעורי ר"א ליכטנשטין פ' השואל עמ' 120
א/ב שער המלך ח"ב עמ' שמו, מעשה חושב ח"א עמ' ד
א/ב שער משפט סי' שמח ס"ק ב
א/ב שערי זיו ח"ב דף נז ע"א {כ"מ}
א/ב שערי טהר ח"ב שער ד סי' כ אות ד, ח"ה שער א סי' טז אות כח, ח"ו סי' כד אות א
א/ב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 54
א/ב שערי לימוד (לוריא) ח"ג עמ' רנח
א/ב שערי צדק ח"ג עמ' 112 {גזל גוי}
א/ב שערי שמחה (רפיש) דף כז ע"א {חצי פרוטה}
א/ב שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' תצט
א/ב שרידי אש ח"א עמ' תעז
א/ב תבואות שמש דף עז ע"ב {הפקעת הלוואתו}, מילואים דף יג ע"א
א/ב תבואת יקב (פרידמן) עמ' קה {כל שהוא}
א/ב תורה לשמה (תשעג) עמ' קעב
א/ב תורת דניאל עמ' 1, 16, 20, 23
א/ב תורת האוהל (תשנג) עמ' תפו
א/ב תורת החוף ימים - שפתי חיים סי' ה אות ד
א/ב תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' שיז
א/ב תורת השבת עמ' רט {כלשהו}
א/ב תורת ירוחם ח"ב דף סו ע"ד
א/ב תורת רפאל ח"ג עמ' קי {כל שהוא}
א/ב תחומין ח"ח עמ' 249
א/ב תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קנז
א/ב תנובת ציון דף פח ע"א {כ"מ}
א/ב תנופת זהב עמ' 297
א/ב תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' רנא
א/ב תפארת ציון (ריבקין) סי' יב הערה 3 {לח"מ}
א/ב תשובה מיראה (תשסו) עמ' מז
א/ג אגרות משה אהע"ז ח"ד עמ' רסח
א/ג אוצמפה"ת ב"מ סא ע"א הע' 320, 339, 385
א/ג אור הישר ב"ק צז ע"א {תוקף בעבדו}
א/ג אור יצחק (הלר) עמ' שיג
א/ג אור ליהודה (תשנט) עמ' תצ, תצב
א/ג אמרי בינה (אוירבך) - דיינים סי' כב [ב] ד"ה אך {ראב"ד}
א/ג אמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות לט {כ"מ}
א/ג אנצי"ת ע' גזל הע' 3, 56, 62
א/ג אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' קיד
א/ג באר דוד ב"ק ח"ג סי' ב אות ב, סי' ט אות ב, סי' כט אות ה
א/ג באר מרים פ"ט ה"ט אות א
א/ג בדבר מלך חי"ז עמ' רמד, רנו {איז זהו גוזל זה הלוקח ממון האדם בחזקה וכו'}
א/ג בית ישראל (הורוביץ) חו"מ סי' כג
א/ג ברור הלכה ב"ק עט ע"ב ציון ד, ב"מ קיא ע"א ציון ה
א/ג בשמים ראש סי' שסא {תקף בעבדו}
א/ג דבר יהושע (שו"ת) ח"ג חו"מ סי' ט {שואל שלא מדעת}
א/ג דולה ומשקה פורים עמ' יד {כגוזל נפשו}
א/ג הדר איתמר עמ' קמ
א/ג הלכה פסוקה ח"א, ברור הלכה עמ' 20
א/ג המאיר לארץ [חכם צבי סי' כו] {מ"מ}
א/ג המשפט העברי עמ' 203
א/ג זכר ליעקב עמ' סא {שני לאוין בעושק}
א/ג חי' הגר"ח ב"מ עמ' קמג
א/ג חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' קלה = מהר"ם שיק על המצוות מצוה רל {ק"ו מעושק}
א/ג חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' נה {לח"מ}
א/ג חי' ר"י נחמיה סי' קכ ס"ק א {איזהו עושק}
א/ג חכם צבי (תשעה) ח"א סי' כו ד"ה ומה {לח"מ}
א/ג חמדת יעקב עמ' 156 {דוקא כשבאיסורא אתא לידיה}
א/ג חק לישראל נזיקין עמ' 214
א/ג חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ג עמ' תסב
א/ג ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' קפח, רמא
א/ג ישועת משה עמ' רסא
א/ג כבוד מלכים (מרגליות) {מ"מ}
א/ג כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' רכד
א/ג לב נתיבות נתיב כח סעיף א ס"ק א
א/ג לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' סו אות ב-ד
א/ג לח"מ אישות פ"ד ה"א {חמסן}
א/ג למודי ה' (תשפא) עמ' רסה {לח"מ}
א/ג לקוטי שיחות חל"ב עמ' 115 {בחזקה}
א/ג מגילת ספר לאוין דף פ ע"ג {מ"מ}
א/ג מוריה גל' קפז עמ' מו
א/ג מטה אהרן שבועות עמ' רנז-רנח
א/ג מנחה חדשה (פאפרש) ח"א בראשית דף י ע"ב
א/ג מנחת חינוך ח"א עמ' רו, ח"ב עמ' ריט-רכ, רעב
א/ג מנחת משה (גולדברג) סי' כא ענף א אות ג
א/ג מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תמו
א/ג מעין החכמה עמ' פב, קלג {מ"מ}
א/ג מעיני המים
א/ג מפתח הבאורים [חי' רעק"א ב"מ סא]
א/ג מראה אש ח"א עמ' יד {גזל מהפקר לעניים}
א/ג מרגליות הים סנהדרין ב ע"א אות ג, ה {ויגזול את החנית}
א/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ג משאת מרדכי ב"ק עמ' רנד, שלב, שלד
א/ג משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' קכב
א/ג משנה הלכות ח"ה סי' רצג
א/ג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תקא {אלים וקשה}
א/ג משנת יעקב
א/ג משפטים ישרים (חסון) דף צז, צט {בעבדו}
א/ג משפטים לישראל עמ' פד {תקף בבהמתו}
א/ג נועם ח"ו עמ' רסח, חכ"ב עמ' קסג, קסה
א/ג נתן פריו ב"מ עמ' קנד, רצז
א/ג סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"א עמ' שצד
א/ג סוכה וארבעת המינים עמ' 5-4, 166, 169
א/ג עטרת יעקב עמ' ריט, רכג
א/ג עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ג עמ' צה, צח
א/ג עטרת צבי סי' יח
א/ג עמק שאלה (טברסקי) עמ' רנח
א/ג ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' ג-ה, ק, קמא
א/ג פחד יצחק (זס') עמ' סד
א/ג פני משה (שלז')
א/ג פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' רפט, רצ, רצד, רצט, שב
א/ג פרחי כהונה (הכהן) אהע"ז סי' לט דף קכ ע"א
א/ג צידה ברוך פ' קדושים
א/ג קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' שעט
א/ג קונטרסי שעורים ב"מ שעור טז אות ב
א/ג קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' כז {תוקף מידו}
א/ג קרית מלך
א/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קד
א/ג רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' ע, קע
א/ג שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' נו
א/ג שו"ת רשב"ש עמ' שנא
א/ג שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ב עמ' כא
א/ג שיבת ציון (לנדא) סי' ק
א/ג שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' לז
א/ג שער המלך ח"א עמ' קפט, ח"ב עמ' שנ
א/ג שער יהושע ח"א עמ' כז {לעבור בשני לאוין}
א/ג שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 25
א/ג שפתי דעת ח"א עמ' יג, רצז
א/ג שפתי דעת ח"ג עמ' שמא
א/ג שרי צבי (תקכח) דף ב ע"א {מ"מ - מדוע פסק שכובש שכר שכיר עובר בלאו אחד}
א/ג תבונה (קרש') ח"ב סי' יא {בחזקה}
א/ג תורת ירוחם ח"ב דף סג ע"ג
א/ג תורת מיכאל עמ' קכח {לח"מ}
א/ג תורת ראובן עמ' 114
א/ג תורת רפאל או"ח ח"ב דף קסט ע"ג
א/ג תחומין חט"ז עמ' 367
א/ג תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' רנג
א/ד אבן ישראל (פישר) ח"ו עמ' קעב
א/ד אבני נזר יו"ד סי' קלד אות א, סי' קסו אות ז
א/ד אגרות משה יו"ד ח"ב סי' סו ענף ב
א/ד אוצמפה"ת ב"מ סא ע"א הע' 303, 305, 315, 320, 321, 323, 324, 330
א/ד אור יצחק (הלר) עמ' שיג
א/ד אור ליהודה (תשנט) עמ' תצ-תצא
א/ד איים בים גיטין סי' כג אות ג
א/ד אנצי"ת ע' גזל הע' 60
א/ד אשר למלך
א/ד באר דוד ב"ק ח"ג סי' ב אות ב, סי' ט אות ב, סי' כט אות ה {מ"מ}
א/ד באר מים חיים (הלוי) דף פז ע"ג
א/ד באר מרים פ"ט ה"ט אות א
א/ד באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ה עמ' קנה
א/ד במעגלי יושר בראשית עמ' 174
א/ד בן אשר סי' יא הערה ג
א/ד בנין יחזקאל סי' ט
א/ד בנין שלמה (רבינ') סי' לה
א/ד ברור הלכה ב"מ קיא ע"א ציון ה
א/ד גדולי אריה עמ' כו
א/ד דברות אליהו ח"ה עמ' קצה-קצו
א/ד דברות משה סנהדרין עמ' א
א/ד דיני בוררות עמ' קיג
א/ד דרכי חושן ח"א עמ' קלב, קס
א/ד דרשות ר"י מסלוצק עמ' כב, קמ
א/ד הדר איתמר עמ' קמ
א/ד הרמב"ם כמחנך עמ' 129
א/ד התורה והמדינה ח"ז עמ' קלה
א/ד זה השער שער ג סי' סח {מנע מלשלם חוב}
א/ד זכר יצחק (תשן) עמ' לג, מח, רנה
א/ד חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' קיז
א/ד חי' ר"י נחמיה סי' קכ אות א
א/ד חכמת גרשון עמ' תנח
א/ד חק לישראל נזיקין עמ' 209, שכירות עמ' 462
א/ד חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 313
א/ד חשבונות של מצוה עמ' קצג
א/ד חתן סופר קניינים ח"ב עמ' כג
א/ד טל חיים (סגל) עמ' קכג
א/ד יד הלוי (פלוונא) דף יט ע"א
א/ד ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' קפח, רמא
א/ד ישועות ישראל סי' עב סעיף ד
א/ד ישועות ישראל עב ס"ק ד
א/ד לב מבין הל' מלוה ולוה פ"ה הי"א (ד"ה או אפשר) {כובש בחזקה}
א/ד לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' סו אות ב {עושק בהלוואה}
א/ד להורות נתן (שו"ת) ח"ג עמ' סז, חי"א עמ' קמז
א/ד להורות נתן (שו"ת) ח"ד עמ' קסד
א/ד לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' רי
א/ד מגילת ספר לאוין דף פ ע"א
א/ד מטה אהרן שבועות עמ' רנז-רנח
א/ד מילי דשמיא עמ' קכ
א/ד מנוחת משה דף כג ע"ב {עושק שונה מגזל - קושיה מב"מ}
א/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' ריט-רכ
א/ד מנחת משה (גולדברג) סי' כא ענף א אות ג
א/ד מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תמה
א/ד מקורי הרמב"ם לרש"ש
א/ד מרחשת ח"ב סי' לד אות א
א/ד מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קכט אות א, ד
א/ד משאת המלך ח"ד סי' תסד {ראב"ד}
א/ד משברי ים עדל"ת סי' לד ס"ק יד {מי שאינו פורע חוב}
א/ד משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' קכב
א/ד משנת יעקב כאן
א/ד משנת יעקב משפטים עמ' צו
א/ד משנת יעקב נזיקין עמ' קמג {באר המלך}
א/ד משנת ר' אהרן קדושין עמ' קכ
א/ד משפטים לישראל עמ' לז
א/ד נועם ח"ו עמ' רסח
א/ד נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' יב, ח"ג עמ' תקצ
א/ד נר מצוה (ואלק) שרשים דף יא ע"ד {עושק}
א/ד נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' לג אות א
א/ד נתן פריו ב"מ עמ' שיא, שכה, שכח
א/ד נתן פריו סוגיות ח"א עמ' פז
א/ד סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ב עמ' כד
א/ד סוכה וארבעת המינים עמ' 38, 92, 164
א/ד עטרת יעקב עמ' רכג
א/ד עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ג עמ' צח
א/ד עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' שיט
א/ד עללת הבציר דף לח ע"ד
א/ד עמק שאלה (טברסקי) עמ' רנט
א/ד עמקי המשפט עמק הראשונים במלוה סי' א אות ג עמ' קסא {ביאור בדעתו דכופר במלוה נחשב גזלן}
א/ד ענבי פתחיה עמ' 178
א/ד ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' רכה-רכו, רלא, רלח
א/ד פד"ר חט"ו עמ' 304
א/ד פינות הבית דף מח ע"ג
א/ד פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' רפט, רצ, רצד, רצט, שב
א/ד פרחי כהונה (הכהן) אהע"ז סי' לט דף קכ ע"א
א/ד פרי עץ חיים (קרויס) עמ' שלז
א/ד צמח מנחם דף עד ע"ג
א/ד קונטרס השביעית (קלמנוביץ) עמ' קי
א/ד קונטרסי שעורים ב"ק שעור יז אות טו
א/ד קרית מלך
א/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קד, רלה, תקב
א/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' שמח
א/ד רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' ע, קע
א/ד שו"ע הרב הל' גזלה ס"ד
א/ד שמן למאור (ביימאייל) דף מ ע"ד {תבע ולא החזיר}
א/ד שעורי ר' שמואל ב"מ ח"א עמ' מח
א/ד שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' לז
א/ד שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' קנט
א/ד שער המלך ח"א עמ' קפט, ח"ב עמ' שמז, שנ
א/ד שער יהושע ח"א עמ' כז
א/ד שערי אור - שעבודים קונטרס ח"ו סעיף ט
א/ד שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 54
א/ד שפתי דעת ח"א עמ' רצז
א/ד תבונה (קרש') ח"ב סי' יא
א/ד תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' כו ס"ק יז
א/ד תורת ראובן עמ' 114
א/ד תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תשמד
א/ד תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' ג-ד
א/ד תחומין חט"ז עמ' 367
א/ה אור הישר [אור הישר תמורה ו ע"א]
א/ה אור יצחק (הלר) עמ' קנב, שיג
א/ה אורה ושמחה הל' סוכה פ"ה ס"ק קסא, קסג
א/ה אנצי"ת ע' גזל הע' 92, 93, 106, 146-148
א/ה אשר למלך
א/ה באר דוד ב"ק ח"ג סי' כ אות י
א/ה בית יעקב (טבשונסקי) סי' שס סעיף א
א/ה בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' רסג
א/ה ברור הלכה סוכה לא ע"א ציון ב
א/ה הדר איתמר עמ' קלט-קמ
א/ה המשפט העברי עמ' 494
א/ה חוף ימים ח"א סי' נט אות ב, ד, סי' סא אות ד
א/ה חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' רמא
א/ה חסדי דוד ח"ד עמ' קמא
א/ה חק לישראל נזיקין עמ' 212
א/ה חקרי זמנים ח"ד עמ' תלד
א/ה יד המלך
א/ה ידי אליהו תיקון קלג
א/ה לקוטי שיחות חל"ב עמ' 116
א/ה מהלכי משפט ח"א מהלך לא אות א-ב
א/ה מהלכי משפט ח"ד עמ' 295
א/ה מוריה גל' רטו עמ' קט {חיוב תשלומין אם אבד}
א/ה מחשבת הקודש ח"א דף נו ע"ד
א/ה מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' שנה
א/ה מקנת חיים עמ' קיז {תקנת השבין במריש}
א/ה משנה הלכות ח"ו סי' קכח
א/ה משנת יעקב
א/ה משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' קצה
א/ה משרת משה (עטייה) דף קט ע"א
א/ה ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתכד
א/ה סודו של המשפט העברי עמ' 660
א/ה סוכה וארבעת המינים עמ' 16, 22-19, 60, 171, 235
א/ה סוכת דוד (מן) סוכה סי' כד ס"ק כ
א/ה עטרת יעקב עמ' רלז
א/ה עיוני הפטרה ח"ב עמ' 581
א/ה עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' קמא, קמג
א/ה עליות משה (תשעו) ח"א עמ' רי, ריא
א/ה ענישה ושיקום ביהדות עמ' 116
א/ה פרי האדמה ח"ב
א/ה פרפרת משה ח"ב עמ' ט
א/ה פרשת השבוע (תשעב) ח"ג עמ' 12, ח"ה עמ' 263
א/ה קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' כג
א/ה קרבן אליצור דף קלו ע"ב
א/ה קרית מלך
א/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' לא, קנג
א/ה שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' רלה
א/ה שו"ע הרב הל' גזלה ס"ו
א/ה שילוח הקן עמ' קי, קכא {יד המלך}
א/ה שעורי הגרד"ש ב"ק סי' נא ד"ה וברמב"ם
א/ה שערי טהר ח"ו סי' מח אות ג
א/ה שערי טהר ח"ו סי' מח אות ג דף קיג ע"א {יד המלך}
א/ה שפת אמת על התלמוד ח"ב דף צב ע"ג
א/ה תורת ירוחם ח"א דף נח ע"ד, ח"ב דף סג ע"ב וע"ד
א/ה תחומין חכ"ב עמ' 46
א/ה תיבת גומא (ורשנר) עמ' פו
א/ה תקנת השבים עמ' 115, 116
א/ו אדרת אליהו (ראם) עמ' שח
א/ו אהלי יהודה (הכהן) דף לט ע"ב
א/ו אוצמפה"ת ב"מ נה ע"א ח"ב הע' 48
א/ו אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' לב
א/ו אור הישר [אור הישר ב"ק קה ע"א]
א/ו אנצי"ת ע' גזל הע' 108, 114, 118-120, 123, 124, 127, 128
א/ו אפיקי מים ח"א סי' כ אות צב
א/ו אשר למלך
א/ו באר דוד ב"ק ח"ג סי' ל אות ה {מ"מ}
א/ו באר מרים פ"ט ה"ט אות א-ב
א/ו בחיר חיים
א/ו בית אב (יודלביץ) ח"א סי' טו אות ה
א/ו בית זבול ח"ג סי' ס {כ"מ}
א/ו בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' יד אות ג
א/ו בכורי אברהם דף כד ע"א-ע"ב {השבת פמש"פ}
א/ו בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' קמד
א/ו ברוך אומר חו"מ עמ' קכג*
א/ו ברור הלכה ב"ק קה ע"א ציון ד
א/ו ברור הלכה יומא עג ע"ב ציון י פרק ג
א/ו בריכת המלך עמ' ח
א/ו ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' קא
א/ו גדולי שמואל השמטות עמ' קצה
א/ו גזע ישי דף קפה ע"ב
א/ו דברות משה קידושין סי' ג ענף ג, ב"ק ח"ב סי' נט ענף ב, סי' סה ענף ד, סי' עה ענף א, ג
א/ו הגהות חבר בן חיים
א/ו הגהות רי"צ דינר ב"ק קה ע"א
א/ו הלכה פסוקה ח"א סי' ו הערה 3
א/ו המאיר לארץ
א/ו ויקח אברהם [הלכות יו"ט (אלגזי) צד ע"ב]
א/ו חי' הרי"ם חו"מ סי' פח ס"ק ח {כ"מ}
א/ו חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"ק קה ע"א]
א/ו חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קיח
א/ו חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' רסד
א/ו חלקו של יוסף (זוסמנוביץ) סי' יג דף נא ע"ג-ע"ד
א/ו חק לישראל נזיקין עמ' 212
א/ו חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' נב-נג עמ' קסז {חצי פרוטה}
א/ו טבעת החושן ח"א עמ' 8
א/ו יגיעת ערב ב"מ עמ' שסד
א/ו יגיעת ערב פסחים עמ' קלט
א/ו יד המלך
א/ו ידיו של משה
א/ו יקב אפרים עמ' קל
א/ו כבוד מלכים (מרגליות)
א/ו כללי המצוות (תאומים) עמ' קסב
א/ו לב מבין
א/ו לפלגות ראובן ח"ג דף קו ע"א
א/ו לקוטי סופר ח"א דף עג ע"ג
א/ו מאור למלך ב"ק עמ' קיח
א/ו מגדל צופים ח"א סי' סד אות ו
א/ו מוריה גל' רכט עמ' פה {יד המלך}
א/ו מטה אהרן שבועות עמ' רלה-רלו, רמד
א/ו מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' תלד
א/ו מלחמת יהושע עמ' קמח
א/ו מנחת חינוך ח"א עמ' עו, רז, ח"ב עמ' נב-נג, רעד, ח"ג עמ' סה
א/ו מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' קצח
א/ו מעיני המים
א/ו מענה אליהו עמ' צה
א/ו מצעדי גבר ב"ק סי' נה אות ו
א/ו מקנת חיים עמ' מ
א/ו מראה אש ח"א עמ' סב
א/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ו משנה הלכות ח"ח סי' רלה {פחות משו"פ}
א/ו משנת חיים ערכין עמ' תרצ
א/ו משנת ר' אהרן ב"ק עמ' קצ
א/ו משפט הקנין ח"א עמ' ר
א/ו משפטי עזיאל ח"ד עמ' רפג
א/ו נתן פריו ב"מ עמ' קנב
א/ו נתן פריו מגילה עמ' נה
א/ו סוכה וארבעת המינים עמ' 47-46, 49, 60-59, 64-62, 169
א/ו עיר מקלט עמ' יד
א/ו פחד יצחק (זס') עמ' סב, סד
א/ו פרי אהרן (ברנשטיין) עמ' שלח
א/ו פרי חיים (הליר) (השמטות)
א/ו פרי משה עמ' סו
א/ו רביד הזהב (אברך) דף נד ע"ג
א/ו רביד הזהב (אברך) סי' לו אות ח
א/ו שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' שפו
א/ו שו"ע הרב הל' גזלה ס"א
א/ו שם מרדכי עמ' 195 {פחות משו"פ}
א/ו שמועת חיים ערכין ח"א עמ' רמד
א/ו שנות חיים (קלוגר) עמ' קנח
א/ו שנתון המשפט העברי חי"ג עמ' 338
א/ו שעורי הגרד"ש ב"ק סי' נג ד"ה והחילוק, סי' נד ד"ה משא"כ
א/ו שער משפט סי' ו ס"ק א
א/ו שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' תט
א/ו תורה לשמה (תשעג) עמ' קנח, קעב
א/ו תורת דניאל עמ' 23, 25, 26, 28
א/ו תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קמג
א/ו תיבת גומא (ורשנר) עמ' פו
א/ו תכריך מרדכי סי' ז עמ' נ, סי' ח עמ' נב
א/ו תפארת ציון (ריבקין) סי' ו אות כ, סי' יב הערה 4
א/ז אנצי"ת ע' גזל הע' 136, 137
א/ז ברור הלכה ב"ק קיח ע"א ציון א
א/ז דברי יחזקאל (מישור) עמ' תסח
א/ז דברי יחזקאל (תרצה) דף קמט ע"ד
א/ז המאיר לארץ
א/ז חד וחלק ח"א דף טו ע"ד
א/ז חזון יחזקאל ב"ק פ"י הי"ד
א/ז חי' ירוחם
א/ז חק לישראל שומרים עמ' 503 {מרכה"מ}, 536, 1267, 1269, 1317 {הלכה למשה}
א/ז מעיני המים
א/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ז משאת מרדכי ב"ק עמ' שפו
א/ז משה ידבר (תקפז) שו"ת דף פה ע"ג {לח"מ}
א/ז משה ידבר (תשעו) עמ' תעט {לח"מ}
א/ז ס' התרומות עמ' תקנד
א/ז ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' רלד
א/ז ענישה ושיקום ביהדות עמ' 34
א/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שכ
א/ז פרי משה עמ' פד
א/ז רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' קא
א/ז שלל דוד
א/ז שמע אברהם סי' טו (נה ע"ד)
א/ז שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף עג ע"ג, קכח ע"ד
א/ז תולדות שם דף יב ע"ג
א/ז תורה שלמה שמות פכ"ב אות רנז
א/ז תפארת ציון (ריבקין) סי' יב אות ז
א/ח איש על העדה (אלאביץ) עמ' 192
א/ח אנצי"ת ע' אדם עשוי למשמש הע' 9, ע' אין רוח הע' 16 {מ"מ}, ע' גזל הע' 143
א/ח אפר קדשים עמ' קג
א/ח באר דוד ב"ק ח"ג סי' כה אות ג
א/ח בית יעקב (טבשונסקי) סי' רסב סעיף ג
א/ח ברור הלכה ב"ק קיח ע"ב ציון ה
א/ח ידיו של משה
א/ח משאת מרדכי ב"ק עמ' שפח
א/ח שם מרדכי עמ' 190 {רמב"ם}, 204 {עשוי למשמש בכיסו}
א/ט אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' י, ח"ח עמ' קמד
א/ט אבני החושן סי' רה סעיף א
א/ט אבני ציון ח"א סי' ה אות ט-י, סי' מו אות ד, ח"ב סי' עא אות ד, ח"ג עמ' סב
א/ט אברהם יגל
א/ט אהל יעקב (מנשה) מע' כ אות ג דף נז ע"ב, נח ע"א {מ"מ}
א/ט אהל משה (הורוביץ) ח"א סוכה לא ע"א
א/ט אוהב מישרים עמ' קע
א/ט אולם המשפט סי' עב סעיף יד
א/ט אוצמפה"ת ב"מ ה ע"ב הע' 81, 83, 86, 91, 95, 102, 114
א/ט אוצמפה"ת ב"מ נו ע"א ח"ב הע' 18 {מ"מ - אי עביד ל"מ}
א/ט אור הישר [לח"מ הל' בכורות פ"ו ה"ח]
א/ט אור הלבנה (רובין) ח"ב עמ' לו
א/ט אור ליהודה קדושין עמ' לז
א/ט אור לישרים (קלרמן) ב"מ עמ' ס
א/ט אור עולם (שניאורסון) עמ' 412 {הגהמ"י אות ו}
א/ט אור שרגא עמ' שסח
א/ט אוריין תליתאי (תאומים) סי' יט {מ"מ}
א/ט אורים ותומים - תומים סי' לד ס"ק יג
א/ט אוריתא טו עמ' קד {מ"מ}
א/ט איים בים ב"מ סי' ד אות ז
א/ט איים בים ב"ק סי' סג אות ג {לא תחמוד בשינוי מעשה}
א/ט איפת צדק רבית שער א סי' א אות טו {מ"מ}
א/ט אמונת עתיך גל' 116 עמ' 14
א/ט אמרות טהורות (ישראל) דף צו ע"ב
א/ט אמרי בינה (אוירבך) - דיינים סי' טז [ב] ד"ה והיה {מ"מ}, שו"ת ח"א סי' ב [ב] ד"ה וראיתי
א/ט אמרי דוד (שליסל) דף לד ע"א-ע"ב
א/ט אמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות לט
א/ט אנצי"ת ע' גזל הע' 47, 49, 50, ע' גר תושב הע' 108 {מ"מ}
א/ט ארזא דבי רב קידושין עמ' ד
א/ט ארחות חיים ח"ב סי' מג
א/ט ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' סח
א/ט אשר חנן עמ' נד
א/ט את פתח לו עמ' 5-73
א/ט באר אלחנן עמ' רא
א/ט באר דוד ב"ק ח"ג סי' כט אות ו
א/ט באר מים חיים (טשרנוביץ) דברים פרק ז פסוק כה
א/ט באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"ד עמ' שס
א/ט באר מים חיים (נוסינזון) ב"ק דף סב
א/ט באר מרים פ"ה ה"ח אות ב {מ"מ}, פ"ט ה"ט אות א
א/ט בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' קצא
א/ט בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' קח {ראב"ד}
א/ט בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' צד
א/ט בינה במקרא עמ' 81
א/ט ביצחק יקרא (תשע) סי' צט ד"ה והרמב"ם
א/ט בית אהרן (קארטשין) עמ' קנג
א/ט בית אהרן וישראל גל' יב עמ' כב {רמב"ם}, גל' נו עמ' קכו {יד המלך}
א/ט בית אהרן וישראל גל' פא עמ' לז-מ, מב-מג, מז
א/ט בית יעקב (טבשונסקי) סי' רה סעיף ח, סי' שנט סעיף ד
א/ט בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' יא אות ה
א/ט בית יצחק (תשט"ז) עמ' 113
א/ט בית מאיר (תשע) סי' כח ס"א עמ' רכו, שו"ת סי' ד עמ' כד, כט {מ"מ}
א/ט בית מאיר אהע"ז - צלעות הבית סי' ד דף ג ע"ג, ד ע"א {מ"מ}
א/ט בית מאיר השלם סי' כח ס"א עמ' יב
א/ט בית שערים או"ח סי' סג
א/ט בכורי אברהם דף טו ע"ב {מ"מ - אעל"מ}, סה ע"ב {מ"מ}, עז ע"ד, עח ע"א-ע"ב
א/ט בן אברהם (אשטרושא), דרושים דף יג ע"א
א/ט בני ישראל (קרלי) סי' א אות א
א/ט בני שמואל דף פ ע"ב
א/ט בנין אב (שולמן) סי' מו
א/ט בנין דוד (טאוב) ח"ב עמ' סו
א/ט בנין ציון (שמושקוביץ) סי' לח דף מד ע"ב-ע"ד {מ"מ}
א/ט בעקבי יעקב עמ' קצא
א/ט בציר אליעזר ח"ב דף ד ע"ד {מ"מ - אי עביד לא מהני}
א/ט ברוך אומר חו"מ עמ' קכד
א/ט ברוך טעם (תשסח) שער עדל"ת עמ' קז
א/ט ברור הלכה סנהדרין כה ע"ב ציון י
א/ט בריכת המלך עמ' קפא, שכב
א/ט ברית אברהם (פצנובסקי) אהע"ז סי' קכא אות א-ב {מ"מ}
א/ט ברית עולם (ולר) סי' עז אות ח
א/ט ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ו עמ' שלד
א/ט ברכת פרץ פ' יתרו
א/ט ברכת ראובן דף קמו ע"ג, קמח ע"ב
א/ט בשמים ראש סי' שסב
א/ט בתי כהונה (תצו) בית ועד סי' ח, דף עב ע"ג
א/ט בתי כהונה (תשסה) עמ' קלג
א/ט גאון יעקב עמ' כו
א/ט גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' עו
א/ט גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' לג, לה
א/ט גושפנקא דמלכא הל' עדות פ"י ה"ד דף צו ע"א {לא תחמוד אם נתן כסף}
א/ט גליונות אבני נזר [עי' שו"ת הרמ"ה סי' רנה דף ט ע"א]
א/ט דבר אהרן חו"מ - פתיחה
א/ט דבר שאול ליקוטים סי' ב ס"ק ד, תמורה סי' יב אות יא
א/ט דברות אליהו ח"ב עמ' לד {מ"מ}
א/ט דברות אליהו ח"ה עמ' קמג-קמה
א/ט דברות משה ב"ק ח"א סי' לט ענף א, ח"ב סי' נט ענף ב, סי' סה ענף ד, סי' עה ענף א, ג
א/ט דברי אברהם (שדמי) ח"ג עמ' לז
א/ט דברי אליהו (חזן) ח"ב עמ' קא
א/ט דברי חיים (אוירבך) דיני דיינים סי' ב {ראב"ד}
א/ט דברי חיים ב"מ ה ע"ב ד"ה בגמ' לא, ובתרא סוגיא דרכוב, ופ' ויקרא
א/ט דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שח, שמג
א/ט דברי טובה יהושע טו-כד עמ' תש
א/ט דברי יוסף (קונביץ) עמ' 123
א/ט דברי יציב חו"מ עמ' קסט {ראב"ד}
א/ט דברי פנחס ח"ב עמ' שד-שה {מרכה"מ}
א/ט דיני חוזים במשה"ע עמ' 125
א/ט דעת סופר חו"מ סי' כ
א/ט דרכי הים דף קמח ע"א
א/ט דרכי משה ח"א שמעתתא ז פ' ז
א/ט דרשות ר"י אבן שועיב עמ' רעד
א/ט הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' קנז
א/ט הלכה רבה ח"א עמ' 134, 228, 239, 253-252, 255, 271
א/ט המאיר לארץ
א/ט המדות לחקר ההלכה מדה יא אות יג
א/ט הערות רש"ב ורנר ליקר תפארת עמ' עא הערה 1
א/ט הר המלך ח"ז עמ' תקמד-תקנב
א/ט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקעט
א/ט ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ה עמ' ש, שי
א/ט זה השער שער ג סי' מג
א/ט זכרון יהודה (מונק) דף יז ע"ד, יח ע"א-ע"ב
א/ט זכרון יהונתן דף י ע"ב
א/ט חדושים ובאורים (גרי') סנהדרין סי' ד ס"ק יג
א/ט חוקות הדיינים ח"א עמ' סב-סג
א/ט חזו"א חו"מ סי' יט ס"ק ה
א/ט חזון יחזקאל כתובות פי"ב ה"ב
א/ט חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 119, ח"ד עמ' 152 {מל"מ}
א/ט חי' בעל שרידי אש עמ' סח
א/ט חי' הגר"ח ב"מ עמ' רכז
א/ט חי' הרי"ם ב"ב עמ' קנז
א/ט חי' חתם סופר
א/ט חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' שעט {מ"מ}, קדושין עמ' קעה, ב"מ עמ' קלו, קס, סנהדרין עמ' מז
א/ט חי' ר' חנוך הענאך עמ' מח
א/ט חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' פד
א/ט חכמת התורה פ' וישלח עמ' עא
א/ט חנא וחסדא ח"ב דף קנט ע"א
א/ט חנן אלקים עמ' פג
א/ט חק המלך יבמות עמ' כט
א/ט חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 249 {ראב"ד}, 286 {מ"מ}
א/ט חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' יט עמ' ס-סא {לא לוקה}
א/ט חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' ס-סא, ח"ד עמ' כ
א/ט חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ב דף יח ע"ב
א/ט טבעת החושן ח"ה עמ' רעג
א/ט יד אפרים (ביליצר) - שו"ת עמ' קכד {מ"מ}
א/ט יד הלוי (לוין) דף ע ע"ב
א/ט יד יהודה (אשכנזי) דף נד ע"ג
א/ט יד ישראל ח"ב
א/ט יד סופר עמ' קח
א/ט יוסף חי [עי' חידושי לקידושין בתחלתו]
א/ט יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' כד
א/ט יורה חכימא (תשח) עמ' רפ {"לא תחמוד" גם אם אמר רוצה אני}, רפא
א/ט ימי שלמה
א/ט יסודי הצדקה עמ' 458
א/ט יצחק ירנן
א/ט יש מאין סי' ו (ד"ה וכן נראה, ד"ה וכן ראיתי להמשנה למלך, ד"ה ולעניות דעתי יש לפקפק) {מ"מ - אעל"מ}
א/ט ישא מדברותיך קדושין עמ' קסב
א/ט יתר הבז (תקמז)
א/ט יתר הבז (תשסח) עמ' קעו
א/ט כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תשצד
א/ט כלילת יופי דף כא
א/ט כנסת יחזקאל (פאנעט) דרשות עמ' קנח {מ"מ - אי עביד לא מהני}
א/ט לב שלמה (חלמא) עמ' ו
א/ט לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' מח אות א-כ
א/ט להורות נתן (שו"ת) ח"ה עמ' עה {המפציר בחברו לתת לו מתנה}
א/ט לקוטי שלמה (תרנד) [מקנה קונטרס אחרון אהע"ז סי' כח ס' ג]
א/ט לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' רמו
א/ט מאור צבי (תשס) עמ' מב
א/ט מאור צבי (תשסה) עמ' מב
א/ט מאורות הדף היומי ח"ה עמ' קמו-קמז
א/ט מאורות נתן (הורוביץ) דף כג ע"ד
א/ט מאורי המועדים עמ' שלא
א/ט מבוא למשנה תורה עמ' 363
א/ט מגדל צופים ח"ה סי' סב
א/ט מגילת ספר לאוין דף פא ע"ג {ראב"ד}, פב ע"ג, עשין דף לד ע"ד
א/ט מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' קלג, ח"ב עמ' תקא
א/ט מודעא ואונס עמ' שיט, שע, תג {מ"מ}
א/ט מוסר המקרא והתלמוד עמ' ס-סא {הבדל בין תאוה לחמדה}
א/ט מוריה גל' קפז עמ' מז-מח
א/ט מחנה חיים ח"ב עמ' צד, צח {מל"מ}
א/ט מחנה יהודה (קצין) ח"ב
א/ט מחנה יוסף פסחים עמ' כב
א/ט מחנה ישראל (אליהו)
א/ט מטה אהרן ב"ב עמ' קלו
א/ט מטר השמים (תשנז) עמ' תצד
א/ט מי החג עמ' לא
א/ט מלאכת שלמה (קמחי) - תשובות דף ל ע"א {מל"מ}
א/ט מלחמת יהושע סי' מא, עמ' קמז
א/ט מלך שלם דף קלז ע"א
א/ט מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף צב ע"א וע"ד, צג ע"א וע"ג
א/ט מנחת אלימלך עמ' קצו
א/ט מנחת חינוך ח"א עמ' רג-רד, רז-רח, ח"ב עמ' רכא
א/ט מנחת יוסף ח"ב עמ' כד
א/ט מנחת כהן (יוסף חיים) דף פה ע"ד, פו ע"ב {מ"מ - אעל"מ}
א/ט מנחת משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' רפג
א/ט מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תקפ-תקפב, תקפג {ראב"ד}, תקפו {ראב"ד}, תקפז {מ"מ}
א/ט מעין החכמה עמ' ל-לא, קפז
א/ט מעיני החכמה ח"א אות קמו-קמז
א/ט מעשה הבא בעבירה עמ' 51, 110
א/ט מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף צט ע"ג, קעא ע"א
א/ט מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' ריא
א/ט מפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' קצא {אין איסור בחמדה לבד אלא אם חשב איך להוציאו מחבירו}
א/ט מפתח הבאורים [חתם סופר יו"ד סי' ו]
א/ט מצודת בן ציון דף כ ע"ד {מ"מ}
א/ט מצעדי גבר ב"מ סי' יח
א/ט מקראי קדש (תפט) דף קלח ע"ב
א/ט מקראי קדש (תשנג) עמ' קמד, של, שנד
א/ט מראה אש ח"א עמ' פב
א/ט מרבה חיים סי' עב אות יב
א/ט מרגליות הים סנהדרין כה ע"ב אות יא {הגהמ"י}
א/ט מרדכי השלם ב"ק עמ' פט
א/ט מרחשת ח"ב סי' לא אות ב
א/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ט משאת המלך (תשסז) עמ' יא {אין לוקין}
א/ט משאת המלך ח"ד סי' תכד {ראב"ד}
א/ט משאת מרדכי ב"ק עמ' רסא
א/ט משיבת נפש עמ' קס
א/ט משמרת חיים ח"א עמ' קיב
א/ט משמרת חיים ח"א עמ' קיב {מ"מ}
א/ט משנה הלכות ח"ו סי' קכח {מ"מ - אי עביד לא מהני}
א/ט משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תקח {ראב"ד}
א/ט משנת חיים דברים עמ' מח
א/ט משנת יעקב כאן
א/ט משנת יעקב קנין עמ' סד {באר המלך}
א/ט משנת ר' אהרן קדושין עמ' לט
א/ט נדיב לב ח"ב חו"מ דף לה ע"ד {מל"מ}
א/ט נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' שט {מ"מ}
א/ט נועם חי"ח עמ' שכג [בצל החכמה ח"ג סי' מג], חכ"ג עמ' לא
א/ט נזר הקדש (קפלן)
א/ט נר מצוה (ואלק) מצוות דף קכב ע"ד, קכא ע"א {החומד}
א/ט נשמת חיים (תשסח) חו"מ סי' פה עמ' קלט, ענינים סי' עט עמ' קכד
א/ט נתיבות המשפט סי' רה ס"ק א {מ"מ - צ"ל רוצה אני}
א/ט נתיבות מרדכי ב"מ פ"א עמ' שנ, שנד {ראב"ד ומ"מ}
א/ט נתן פריו ב"מ עמ' מג
א/ט נתן פריו סוגיות ח"א עמ' סז, פ
א/ט ס' המקנה (סופר) ח"ב כלל כד פרט ד דף כו ע"ד {מ"מ}
א/ט ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' קסט, קעא
א/ט סגולת ישראל שמות עמ' קמט {כל החומד עבדו וכו' ואין לוקין וכו'}
א/ט סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ה עמ' קעא
א/ט סוכה וארבעת המינים עמ' 182, 4, 43
א/ט סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' עג-עז
א/ט עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' רמט
א/ט עטרת ישראל עמ' רכח {אי עביד לא מהני}
א/ט עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' לד
א/ט עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' קנו-קנז {מ"מ}
א/ט עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"א עמ' 323, 325
א/ט עליות אריה עמ' צח
א/ט עליות משה (תשנב) ח"א עמ' רפ
א/ט עמודי אש סי' כא אות יט (קיב ע"ג) {יד המלך}
א/ט ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה במבוא
א/ט עץ חיים (אבלסון) עמ' תלז
א/ט עצמות יוסף קידושין עמ' כב
א/ט פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' לא {מ"מ}
א/ט פנס שלמה
א/ט פרדס מרדכי עמ' קכג, קלז
א/ט פרי האדמה ח"ב
א/ט פרי חיים (תרסז) סי' ט
א/ט פרפרת אליעזר ואתחנן פרק ה פסוק יח
א/ט פרפרת התורה עמ' רצ
א/ט פרפרת משה ח"ב עמ' שג, שצט
א/ט צבי תפארתו ב"ב פ"ג עמ' קיט {שעה"מ}
א/ט צרור החיים (יעקב)
א/ט קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' שלט {מ"מ}
א/ט קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' צג
א/ט קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' שסה
א/ט קול בן לוי (תשסג) עמ' רלט
א/ט קונטרסי שעורים ב"מ שעור יז אות ב, שעור כה אות ג
א/ט קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' נ-נא
א/ט קרבן משה עמ' ק-קא
א/ט קרבן ציון עמ' לו, קטו, קעא, רמג {מ"מ}
א/ט קרית מלך
א/ט קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' ו
א/ט קרן פני משה ח"ב
א/ט ראשי בשמים (רבין) עמ' קעז
א/ט רב ברכות (רי"ח) עמ' פב, צד-צו
א/ט רלב"ג שמות פ"כ פסוק יד עמ' קסד
א/ט רנת יצחק יהושע עמ' עו {חימוד שיש בו מעשה}
א/ט רנת יצחק משלי עמ' צו
א/ט רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שלח
א/ט רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רעח-רעט, רפב {רק במעשה}
א/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' שלו, שלח
א/ט שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' קנח {לא לוקה}, שפ
א/ט שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' רסה {עד שיקח}
א/ט שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קסא, קסד
א/ט שבט הלוי (ווזנר) ח"ה קונטרס המצוות סי' יט
א/ט שבט סופר (תשמו) עמ' רנג {מ"מ}
א/ט שבילין שנה ט גל' כה-כו (אלול תש"ל) עמ' לו
א/ט שדי חמד כללים מע' כ כלל נח עמ' 221 {מ"מ}, כלל ס עמ' 224, 228 {מ"מ}
א/ט שהם וישפה ח"א
א/ט שו"ע הרב הל' גזלה ס"ה
א/ט שו"ת הרמ"ז סי' לז
א/ט שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' רכט
א/ט שושנת העמקים (תאומים) עמ' קצד {מ"מ}
א/ט שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רה סעיף א
א/ט שיח ערב סנהדרין עמ' צג-צד, צו
א/ט שיח ערב קדשים עמ' תד
א/ט שיחות לספר שמות עמ' ריב {השתדלות מעשית}
א/ט שם יוסף (מועטי) ח"א דף לח ע"ב {שיבר כלים}{ראב"ד}
א/ט שם משמואל פרשת חיי שרה שנת תרע"ח
א/ט שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' שמב, שמט
א/ט שם עולם (רבין) ח"ב עמ' קמו
א/ט שמחת עולם (לגו)
א/ט שמן המשחה (קושטא) דף מד ע"א
א/ט שמן רוקח ח"א אהע"ז סי' ס דף לה ע"ד {מ"מ - אעל"מ}
א/ט שמן רקח ח"א דף לו ע"א
א/ט שמש מרפא עמ' קסד
א/ט שנתון המשפט העברי חי"ג עמ' 117
א/ט שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' קיב
א/ט שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' שנח-שנט
א/ט שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' שנו
א/ט שעורי ר' שמואל ב"מ ח"א עמ' פא-פב
א/ט שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' פב
א/ט שער המלך ח"א עמ' קצז, תקנו, ח"ב עמ' שמט
א/ט שער משפט סי' ל ס"ק יא {מ"מ}, סי' לד ס"ק ז, סי' צב ס"ק ו
א/ט שער נפתלי דף ל ע"א {מ"מ - רוצה אני}
א/ט שערי חיים (שמולביץ) קידושין עמ' יט-כ
א/ט שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' קצד
א/ט שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' יד
א/ט שעשוע התלמידים דף קיד ע"ד, קטו ע"א {מ"מ}
א/ט תורת החוף ימים - שפתי חיים סי' ה אות ו, ח
א/ט תורת הנזיקין - ביאורים סי' סד
א/ט תורת חיים (תשסג) ח"ב עמ' א, עז
א/ט תורת יצחק ח"ב עמ' רנ
א/ט תורת ירוחם ח"א דף כב ע"ב {מ"מ}
א/ט תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תשלה
א/ט תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' שנב
א/ט תנובת ציון דף מה ע"ג, מו ע"ג
א/ט תפארת בחורים פאה עמ' רלב {עובר ב'לא תחמוד' רק אם בסוף לקח}
א/ט תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' עג (רנב), קס (תקמא) {לא תחמוד ולא תתאוה}
א/ט תפארת נתן עמ' קסו {גם אם משלם}
א/ט תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' כג
א/ט תפארת ציון (ריבקין) סי' יב אות י
א/י אור עולם (שניאורסון) עמ' 412
א/י אנצי"ת ע' גזל הע' 45
א/י את פתח לו עמ' 5-73
א/י באר דוד ב"ק ח"ג סי' כט אות ו
א/י בית אהרן וישראל גל' יב עמ' כב, גל' סג עמ' קלב {לא תחמוד אם התאווה בלבו}
א/י בית אהרן וישראל גל' פא עמ' מ-מב
א/י בית יצחק (תשט"ז) עמ' 113
א/י ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ו עמ' שלד
א/י ברכת מרדכי ב"מ עמ' שכג
א/י בשמים ראש סי' שסב
א/י גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' עו
א/י דברי טובה יהושע טו-כד עמ' תש
א/י הגהות חבר בן חיים
א/י הרמב"ם ומכילתא דרשב"י סי' ח
א/י זאת ליעקב ויקרא עמ' סט
א/י חי' תורה בהל' גניבה (קפלן) עמ' 14
א/י חנן אלקים עמ' פג
א/י יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' כה
א/י יסודי הצדקה עמ' 458
א/י ישמח משה פ' ואתחנן {הבדל בין תאוה לחימוד}
א/י להורות נתן (שו"ת) ח"ה עמ' עה
א/י להורות נתן דברים עמ' לג
א/י מאורות הדף היומי ח"ה עמ' קמו-קמז
א/י מבוא למשנה תורה עמ' 363
א/י מגילת ספר לאוין דף פג ע"א {לח"מ}
א/י מוסר המקרא והתלמוד עמ' ס-סא {הבדל בין תאוה לחמדה}
א/י מטר השמים (תשנז) עמ' תצד
א/י מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' שנה
א/י מנחת חינוך ח"א עמ' רג, ח"ג עמ' קמד
א/י מעין החכמה עמ' ל-לא
א/י מעשה נסים (הכהן)
א/י מקראי קדש (תשנג) עמ' קמד
א/י משמרת חיים ח"א עמ' כא
א/י משמרת חיים ח"א עמ' נא
א/י משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תקז
א/י משנת חיים דברים עמ' מח
א/י משנת יעקב
א/י נועם חי"ח עמ' שכג [בצל החכמה ח"ג סי' מג]
א/י סוכה וארבעת המינים עמ' 4
א/י סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' עח
א/י עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"א עמ' 323, 325
א/י עליות משה (תשנב) ח"א עמ' רפ
א/י ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה במבוא
א/י פני משה (שלז')
א/י פנס שלמה
א/י פרדס מרדכי עמ' קכג, קלז
א/י פרי אהרן (ברנשטיין) עמ' שמד
א/י פרפרת אליעזר ואתחנן פרק ה פסוק יח
א/י פרפרת התורה עמ' רצ
א/י פרפרת משה ח"ב עמ' שג
א/י קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' נ-נב
א/י ראשי בשמים (רבין) עמ' קעז
א/י רב ברכות (רי"ח) עמ' צד-צח
א/י רלב"ג שמות פ"כ פסוק יד עמ' קסה
א/י רנת יצחק יהושע עמ' עו {תאוה בלב}
א/י רנת יצחק משלי עמ' צו
א/י רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' שלח
א/י שבט הלוי (ווזנר) ח"ה קונטרס המצוות סי' יט
א/י שו"ע הרב הל' גזלה ס"ה
א/י של"ה ווי העמודים פי"ז אות יג
א/י שם משמואל פרשת חיי שרה שנת תרע"ח
א/י שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' שמב
א/י שמש מרפא עמ' קסד
א/י שנתון המשפט העברי חי"ג עמ' 117
א/י שעורי מרן הגר"י מפוניבז עמ' רא
א/י שעורי ר' חיים פנחס ב"ק שעור יד אות ד
א/י תפארת נתן עמ' קסו
א/יא אולם המשפט סי' שסב סעיף ה
א/יא אור הרעיון עמ' עט {החימוד מביא לידי גזל}
א/יא אור לישרים (קלרמן) ב"מ עמ' נח
א/יא אור לישרים (שולמן) עמ' ט {חימוד מביא לגזל ולרציחה}, רח {הבדל בין תאוה לחמדה}
א/יא אות היא לעולם ח"א דף קלה ע"ב {מל"מ}
א/יא אליהו - נביא בעין הסערה עמ' 312
א/יא את פתח לו עמ' 5-73
א/יא באר מרים פ"ט ה"ט אות א
א/יא בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' רעה
א/יא ברקאי ח"א עמ' 107
א/יא בתי כהונה (תשסה) עמ' קלז
א/יא דרשות שבט הלוי ח"א עמ' לה
א/יא הרמב"ם והזוהר
א/יא הרמב"ם ומכילתא דרשב"י סי' ח
א/יא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' תס
א/יא זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר א עמ' שי {תאוה מביאה לחימוד}
א/יא חקרי זמנים ח"ד עמ' תנו
א/יא יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' כב
א/יא יסודי הצדקה עמ' 458
א/יא יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' סז {לח"מ}
א/יא כתר ח"ו עמ' 273
א/יא לפרקים (תשסב) עמ' סד
א/יא לקוטי שיחות חל"ב עמ' 114
א/יא מבוא למשנה תורה עמ' 205
א/יא ממעין ההלכה עמ' 33
א/יא מעין החכמה עמ' ל {ראב"ד}
א/יא משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רס
א/יא משנת פקוח נפש סי' פב אות יב
א/יא נועם חי"ח עמ' שכג [בצל החכמה ח"ג סי' מג]
א/יא סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ה עמ' קסט
א/יא עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"א עמ' 307
א/יא עליות משה (תשנב) ח"א עמ' רפ
א/יא פני משה (שלז')
א/יא פרפרת התורה עמ' רצ
א/יא ראשי בשמים (רבין) עמ' קעז
א/יא רנת יצחק יחזקאל-תרי עשר עמ' רפט
א/יא שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קס, קסא, קסה
א/יא שו"ע הרב הל' גזלה ס"ה
א/יא של"ה ווי העמודים פי"ז אות יג
א/יא תפארת נתן עמ' קסו-קסז
א/יב אור עולם (בלומנפלד) דף סא ע"א {לא תחמוד בגזל}
א/יב אנצי"ת ע' גזל הע' 47, 48
א/יב את פתח לו עמ' 5-73
א/יב בדבר מלך חי"ז עמ' רנד {הא למדת שהמתאוה עובר בלאו אחד והקונה דבר שהתאוה בהפצר שהפציר בבעלים או בבקשה מהן עובר בשני לאוין וכו'}
א/יב בית אהרן וישראל גל' ס עמ' קנז-קנח {בכל לא תחמוד עובר בלא תתאוה}
א/יב בית אהרן וישראל גל' פא עמ' , מב-מג, מה {קונה מה שהתאוה}
א/יב בעקבי יעקב עמ' קצא
א/יב בריכת המלך עמ' ט
א/יב דברות אליהו ח"ה עמ' קמג, קמה
א/יב דברות משה ב"ק ח"ב סי' נט ענף ב, סי' סה ענף ד, סי' עה ענף א, ג
א/יב דברי אברהם (שדמי) ח"ג עמ' לט
א/יב דברי יוסף (קונביץ) עמ' 123
א/יב הרמב"ם ומכילתא דרשב"י סי' ח
א/יב זכרון יהונתן דף י
א/יב יסודי הצדקה עמ' 458
א/יב להורות נתן דברים עמ' לה
א/יב מטר השמים (תשנז) עמ' תצד
א/יב מנחת חיים (שוויד) ח"ג עמ' מב
א/יב מנחת חינוך ח"א עמ' נד, רד, רו, ח"ב עמ' רטז, רכא, רנה, רעג, תקכו
א/יב מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תקפ, תקפא
א/יב מעין החכמה עמ' ל
א/יב מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' ריא
א/יב משנת יעקב
א/יב נועם חי"ח עמ' שכג [בצל החכמה ח"ג סי' מג]
א/יב נתן פריו ב"מ עמ' רעב
א/יב סהמ"צ לרס"ג ח"ב דף שלז ע"ג
א/יב סוכה וארבעת המינים עמ' 4, 43
א/יב עליות משה (תשנב) ח"א עמ' רפ
א/יב פני משה (שלז')
א/יב קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' קפו, קפח
א/יב קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' פד
א/יב שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קסא
א/יב שו"ע הרב הל' גזלה ס"ה
א/יב שיח ערב סנהדרין עמ' צה
א/יב שיחות לספר שמות עמ' ריב {חמדת הלב}
א/יב של"ה ווי העמודים פי"ז אות יג
א/יב שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' שמח
א/יב תפארת נתן עמ' קסו
א/יב תפארת ציון (ריבקין) סי' יב אות י
א/יג אגרות משה או"ח ח"ד עמ' רז
א/יג אוצרות הרמב"ם
א/יג אנצי"ת ע' אין רוח הע' 7, ע' גזל הע' 38
א/יג בית מושב (תשסז) עמ' שמח {מ"מ}
א/יג ברור הלכה ב"ק צד ע"ב ציון ג
א/יג דבר שאול רבית סי' ה ס"ק יא
א/יג דברות משה גיטין עמ' תקעח
א/יג דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רכב
א/יג המשפט העברי עמ' 494
א/יג זה השער שער ג סי' כד
א/יג חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' קב
א/יג חקרי זמנים ח"ד עמ' תלד
א/יג ידי אליהו תיקון קלד
א/יג ידיו של משה
א/יג יחוה דעת ח"ד עמ' רצט
א/יג יסודי הצדקה עמ' 458
א/יג כך דרכו של תלמוד עמ' 120
א/יג כתבי משה זילברג עמ' 120
א/יג לקוטי שיחות חל"ב עמ' 112 {נוטל נשמתו}, 116 {תקנת חכמים}
א/יג מבוא למשנה תורה עמ' 205, 364
א/יג מגד שמים סי' קסא ס"ז אות א {אפילו בפעם אחת}
א/יג מהלכי משפט ח"ד עמ' 524
א/יג מנחת חיים (שוויד) ריבית עמ' רסב-רסד
א/יג מעין החכמה עמ' ל {מ"מ}
א/יג משאת מרדכי ב"ק עמ' שכט
א/יג משב יעקב ח"א עמ' קמט
א/יג משרת משה (עטייה)
א/יג נתיבות שלום (גלבר) סי' קסא ס' ז אות ב, ד-ה
א/יג סודו של המשפט העברי עמ' 664
א/יג סוכה וארבעת המינים עמ' 6
א/יג עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' רעו
א/יג ענישה ושיקום ביהדות עמ' 116
א/יג פרי האדמה ח"ב
א/יג פרשת השבוע (תשעב) ח"ג עמ' 13
א/יג קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קמד
א/יג קונטרסי שעורים ב"ק שעור כ אות יד
א/יג קרן הצבי מצוה עו אות א
א/יג רנת יצחק שמואל עמ' שפב
א/יג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקסד
א/יג שו"ע הרב הל' גזלה ס"ז
א/יג שם יוסף (מועטי) ח"א דף לה ע"ד, לו ע"א {מ"מ}
א/יג שמש צדקה יו"ד סי' לא
א/יג שער המלך
א/יג תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' כט-לה
א/יג תפארת ציון (אבא שאול) עמ' שמג
א/יג תקנת השבים עמ' 122 {מ"מ}, 126-124
א/טו בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' רכג {ר"ח הלוי}


ב/732 הלכות גזילה ואבידה פרק ב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ב/רה"פ אמרי יוסף (דוידובסקי)
ב/רה"פ הלכה למשה (אמריליו) ח"ב
ב/רה"פ יד פשוטה
ב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ב/רה"פ מעשה רקח
ב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ב/רה"פ פי' ר"י קאפח
ב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ב/רה"פ רמב"ם לעם
ב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ב/א אבן האזל
ב/א אגרות הגרי"ד עמ' קכא
ב/א אהלי יהודה (הכהן) דף מא ע"ג {לח"מ}
ב/א אור יצחק (הלר) עמ' עז-פ, פד, צו-צז
ב/א אור ליהודה (תשנט) עמ' קה {יאוש לא קונה}
ב/א אורח המועדים (תשסח) עמ' שיג {יאוש לא קונה}
ב/א אורח צדקה עמ' רעא {יאוש לא קונה}
ב/א אמרי יהודה (רוזנר) כלל ו פרט א
ב/א אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' מג אות ב
ב/א אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' מג אות א, ח"ב סי' ז אות ב
ב/א אנצי"ת ע' גזל הע' 97, 99, 186, 227
ב/א אפיקי מים ח"א סי' כה
ב/א באר מים חיים (אבילה) דף יט ע"ג-ע"ד {יאוש לא קונה}
ב/א בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' קכט, רפה {לח"מ}
ב/א בית אהרן (סוויאדישץ) דף לג ע"ג, לה ע"ב וע"ד {אע"פ שנתייאש}
ב/א בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' רפב, שיט {לח"מ}, שכו
ב/א בית מלך (חב"ד) עמ' 106
ב/א בנין אהל מועד דף לז ע"א {לח"מ - יאוש וש"ר קונה מדרבנן}, מט ע"א {לח"מ}
ב/א ברור הלכה גיטין נה ע"א ציון ה פסקה ד, ב"ק סו ע"א ציון ג, סו ע"ב ציון א, קיא ע"ב ציון א
ב/א דברות אליהו ח"א עמ' פה {יאוש - חוזרת לבעליה}
ב/א דברות משה גיטין עמ' תקע
ב/א דרכי דוד (קסל) פאה עמ' פח
ב/א החזקה במשפט העברי עמ' 112
ב/א היכל התורה (פינצוק) חוב' א עמ' ח-ט {לח"מ}
ב/א הלכה וכספים (תשמ"ו) עמ' קכט
ב/א הלכה רבה ח"א עמ' 88, 241-240, 335
ב/א זיר יצחק דף ל ע"ג
ב/א זכרון בנימין ח"ב עמ' תעה
ב/א חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רצב, שג
ב/א חזו"א ב"ק סי' טז ס"ק ג
ב/א חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' מז
ב/א חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' מז
ב/א חי' חתם סופר
ב/א חק לישראל נזיקין עמ' 212
ב/א חקר יצחק עמ' טו, עג
ב/א חקרי הלכות (שומיאץ) דף נו ע"א
ב/א יד אברהם כלים עמ' רסב
ב/א יד ושם
ב/א ים התלמוד (עדיל) עמ' תקנו
ב/א יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' לה {לח"מ}
ב/א כתב סופר או"ח סי' קכג ד"ה ויש לומר דתרי {לח"מ}
ב/א לב דוד (פלדמן) עמ' ריט {יאוש לא קונה}
ב/א לב יוסף עמ' 13
ב/א לב ים גיטין עמ' שיח {יאוש לא קונה}, שכג
ב/א לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק סי' כ ס"ק א {לח"מ}
ב/א לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' קיא, קיד
ב/א לשון למודים או"ח דף ה ע"ב
ב/א מגילת ספר לאוין דף קסה ע"ד {יאוש כדי}
ב/א מטה אפרים הל' שופר פ"א ה"ג {יאוש לבד לא קונה}
ב/א מי החג עמ' קפג {יאוש ל"ק}
ב/א מים טהורים עמ' רכב-רכג
ב/א מנוחת אשר ח"א דף עב ע"ג {יאוש לא קונה}
ב/א מנוחת אשר ח"ב דף סט ע"ד {יאוש לא קונה}
ב/א מנחת אהרן (רוט) ביכורים עמ' יט
ב/א מנחת חינוך ח"ב עמ' קסו {לח"מ}
ב/א מנחת יהודה (בוים) דף עח ע"ג {יאוש}
ב/א מנחת פתים (ארנטרוי) ח"א עמ' 30-31
ב/א מנחת שלמה (לוין) עמ' סד {יאוש לא קונה}
ב/א מעדני מלך (תשמח) עמ' לט {יאוש כדי לא קני}
ב/א מעין גנים (מזרחי) דף מא ע"ב, מב ע"א {קונה ומשלם דמיה}
ב/א מעיני החכמה ח"א אות רא {יאוש לא קונה}
ב/א מעיני המים
ב/א מעשה אברהם דף קצט ע"א
ב/א מצודת בן ציון דף ז ע"א, ט ע"ד {יאוש לא קונה}
ב/א מצעדי גבר ב"ק סי' נח (ב) אות א, סי' סג אות א
ב/א מקנת חיים עמ' קיז
ב/א מקראי קדש (תשנג) עמ' רמב
ב/א מראה אש ח"א עמ' עד
ב/א מרבה חיים סי' עב אות יח {יאוש קונה מדרבנן}
ב/א מרכבת המשנה מהדו"ב [עמש"כ בהל' איסו"מ פ"ה ה"ז]
ב/א משא יד ח"א עמ' קפג-קפד {לח"מ}
ב/א משאת מרדכי ב"ק עמ' שלב, שסט
ב/א משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' קפג
ב/א משנת יעקב
ב/א משפטי שמואל (רבינוביץ) ח"א דף נג ע"ג {לח"מ}
ב/א נודע ביהודה השלם או"ח עמ' לז, יו"ד ח"א עמ' רלה
ב/א נזר הקדש (קפלן)
ב/א נטעי נתן (פריד) סי' צא {לח"מ}
ב/א ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתלט
ב/א סוכה וארבעת המינים עמ' 17-16, 161
ב/א עומק הפשט ח"א עמ' רעה
ב/א עללת הבציר דף ע ע"א {יאוש לא קונה}
ב/א ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' קפד-קפח
ב/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שיט
ב/א עצי ארזים סי' כח ס"ק ב
ב/א פני שלמה (גנצפריד) סוכה עמ' רמא, רמו
ב/א פרי משה עמ' קלז
ב/א ציץ אליעזר ח"ב - משנת המעשר פ"א מ"ב
ב/א צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף או"ח סי' קיט ע"ד, קכ ע"א
ב/א צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שכח ע"א, שכט ע"ב
ב/א צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חו"מ עמ' 79
ב/א קהל יהודה - חי' הש"ס דף לד ע"ד {יאוש לא קונה}
ב/א קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' קפד {לח"מ}
ב/א קובץ ביאורים (שפירא) עמ' עד-עח
ב/א קונטרסי שעורים ב"ק שעור כב אות ב
ב/א קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' רמח {הגהמ"י - יאוש קונה באבידה}
ב/א רב ברכות (רי"ח) עמ' כג {לח"מ - יאוש ושנוי רשות מדרבנן}
ב/א רוח יעקב (שלם) דף כח ע"ג {כ"מ}
ב/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' שפב
ב/א שארית יוסף (תשמד) באור חו"מ הערה 273
ב/א שארית יוסף (תשסז) עמ' רנח
ב/א שארית נתן בנימין עמ' קנו {יאוש לא קונה}
ב/א שו"ע הרב הל' גזלה ס' כג
ב/א שו"ת ר"י מליריאה עמ' נא
ב/א שלמי יוסף יומא ח"א עמ' תקנח
ב/א שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' שיג
ב/א שם מרדכי עמ' 187
ב/א שעורי הגרב"ד ב"ק ח"ב עמ' קעז
ב/א שעורי הגרד"ש ב"ק סי' ס אות א ד"ה בגמ', סי' סא ד"ה ברמב"ם
ב/א שער המלך ח"א עמ' רצח, תקטז, ח"ב עמ' שמב, שנא {לח"מ}
ב/א שערי טהר ח"ו סי' מח אות ג
ב/א שערי טהר ח"ו סי' מח אות ג דף קיג ע"א {יאוש לא קונה}
ב/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 229
ב/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 505
ב/א שערי לימוד (לוריא) ח"ג עמ' קטז-קיז
ב/א שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 321
ב/א תולדות יצחק (שור) דף יב ע"א
ב/א תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קמב
ב/ב אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 283-284
ב/ב אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ב/ב אבן מלוכה (רביע)
ב/ב אבני החושן סי' שנג סעיף א
ב/ב אוצמפה"ת ב"מ מג ע"ב ח"א הע' 13 {מ"מ}, 14 {לח"מ}
ב/ב אור הישר [אבן האזל הל' נז"מ פ"ז הי"ב, אור הישר תמורה כב ע"א]
ב/ב אור ליהודה (תשנט) עמ' קח-קי {יאוש אחרי שינוי רשות}, תעד, תעז-תעח, תפב
ב/ב אמרי סופר עמ' טו
ב/ב אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' מב אות י
ב/ב אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' מב אות ג
ב/ב אנצי"ת ע' גזל הע' 100
ב/ב אפיקי מים ח"א סי' כה
ב/ב ארעא דרבנן (תשעט) עמ' ער
ב/ב באר דוד ב"ק ח"ג סי' יח אות ג, סי' כ אות ד
ב/ב באר המלך ח"א
ב/ב באר מים חיים (נוסינזון) ב"ק דף צג
ב/ב בית אהרן (סוויאדישץ) דף לג ע"ג {מ"מ - יאוש לא קונה}
ב/ב בית יחזקאל (סרנה) ב"מ עמ' נו
ב/ב בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' טז אות ג
ב/ב בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' רעט, שכו
ב/ב בנין אהל מועד דף נא ע"א-ע"ב {שבח}
ב/ב ברור הלכה ב"ק צד ע"א ציון ב
ב/ב ברכות חיים ח"א עמ' צ-צא
ב/ב גור אריה (צרמון)
ב/ב גור אריה (צרמון) דף קפז ע"ד
ב/ב דברות משה גיטין עמ' תקסט, תקעח, ב"ק ח"ב סי' סה ענף א, ה, סי' סו ענף א, ב"מ ח"א סי' כב ענף ב, ב"מ ח"ב סי' סח ענף ה, ב"ב ח"א סי' כה ענף ב
ב/ב דברי חיים ב"מ מב ד"ה הנה {מ"מ}
ב/ב דברי משפט סי' רסב סעיף ב, סי' שנד סעיף ג {מ"מ}
ב/ב דברי משפט סי' שנד אות ב {מ"מ}
ב/ב החזקה במשפט העברי עמ' 112, 114
ב/ב הלכה רבה ח"א עמ' 241-240
ב/ב הרמב"ם והלכותיו
ב/ב חדושים ובאורים (גרי') ב"ק סי' יב ס"ק ז
ב/ב חזו"א ב"ק סי' יז ס"ק י
ב/ב חזו"א על הרמב"ם
ב/ב חזון יחזקאל ב"ק פ"י ה"ו {מל"מ}
ב/ב חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' צח עמ' רמא
ב/ב חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"ק צו ע"א]
ב/ב חק לישראל עשיית עושר עמ' 29
ב/ב חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' יג עמ' לח {תקנת השבים}
ב/ב יד המלך (לנדא), גם בתוספות (דף כג ע"ג)
ב/ב ידי אליהו כאן, דף סז ע"ג
ב/ב ידיו של משה
ב/ב יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' סז
ב/ב לב ים גיטין עמ' שכ {שבח שאחרי יאוש שייך לגזלן מפני תקנת השבים}, שכב-שכג
ב/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' נג
ב/ב מסורה ח"ז עמ' נג
ב/ב מצעדי גבר ב"ק סי' נב אות ז
ב/ב מרחשת ח"א קונט' יאוש אות ב
ב/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ב משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' קפג
ב/ב משנת יעקב
ב/ב משנת ר' אהרן ב"ק עמ' קעב {מ"מ}
ב/ב משפטי אמת עמ' תנה, תנח
ב/ב נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' קל
ב/ב סוכה וארבעת המינים עמ' 17
ב/ב סתרי ומגיני (תשכג) עמ' רו
ב/ב עמק שאלה (טברסקי) עמ' רסה {מ"מ}
ב/ב פני משה (שלז')
ב/ב פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' מח
ב/ב פרשת השבוע (תשעב) ח"ג עמ' 11, 42
ב/ב קונטרסי שעורים ב"ק שעור כב אות י
ב/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקסז, תקסט
ב/ב שאלת שלום (רבינ') דף כט ע"ד
ב/ב שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' קנה
ב/ב שדי חמד כללים מע' כ כלל ס עמ' 228 {שינוי קונה - אעל"מ}
ב/ב שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' רצג, שב
ב/ב שושנת העמקים (תאומים) עמ' קצו
ב/ב שושנת יעקב (הורוויץ) סי' שנד סעיף א {ראב"ד}, סי' שנו סעיף ד, סי' שסב סעיף א
ב/ב שם מרדכי עמ' 172 {כרבה}, 187, 191
ב/ב שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' ריז {מל"מ}
ב/ב שעורי הגרד"ש ב"ק סי' ס אות א ד"ה בגמ', סי' סא ד"ה ברמב"ם
ב/ב שעורי ר"א ליכטנשטין פ' השואל עמ' 190
ב/ב שער המלך כאן, ח"ב עמ' שכז-שכח, שמב, שנא, שנד-שנה
ב/ב שערי זיו ח"ב דף לא ע"ג
ב/ב שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 321
ב/ב תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קמג
ב/ב תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' תקעו
ב/ב תחומין ח"ו עמ' 238
ב/ב תקנת השבים עמ' 117, 118
ב/ג אוצמפה"ת ב"מ כב ע"א הע' 4
ב/ג אמרי סופר עמ' כא
ב/ג אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' מב אות א
ב/ג אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' מב
ב/ג אנצי"ת ע' גזל הע' 101
ב/ג באר דוד ב"ק ח"ג סי' יז אות ג, ז-ט, סי' לט אות ב
ב/ג באר מים חיים (נוסינזון) ב"ק דף צג
ב/ג בזך לבונה עמ' רל
ב/ג בית אהרן (סוויאדישץ) דף לה ע"א
ב/ג בית אהרן וישראל גל' קכה עמ' נא, נו-נז {שנוי רשות לפני יאוש}
ב/ג בית זבול ח"ד עמ' קנט, קסא
ב/ג בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' רט
ב/ג בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' רצה
ב/ג ברור הלכה ב"ק סו ע"א ציון ג
ב/ג גדולי שמואל ב"ק דף קיא, קטז {או"ש}
ב/ג דברות משה גיטין עמ' תקע, ב"ק ח"ב סי' סה ענף א, ה, סי' סו ענף א
ב/ג דברי ירוחם סי' כה
ב/ג דובר ישרים ר"ה-יוה"כ-סוכות עמ' רכ
ב/ג החזקה במשפט העברי עמ' 129
ב/ג זכרון חי עמ' קה {או"ש}
ב/ג חזון יחזקאל תרומות פ"א ה"ו, סנהדרין פ"א ה"ג {מ"מ}
ב/ג חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' סז עמ' קעה
ב/ג חי' ר"ש קלוגר סוכה עמ' רס
ב/ג יד יוסף (שטרן) ב"מ כב ע"א ד"ה והנה {ואם נשתנית ביד הגזלן וכו'}
ב/ג ידיו של משה
ב/ג יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רסא
ב/ג מאור למלך ב"ק עמ' קסא {או"ש}
ב/ג מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף פב ע"א {יאוש ושנוי רשות}
ב/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' נג
ב/ג מקור ברוך (ערמן) דף כב ע"ג, כג ע"א וע"ג {ש"ר ואח"כ יאוש}
ב/ג משנת ר' אהרן גיטין עמ' קמב
ב/ג משפטי אמת עמ' תנא, תנט
ב/ג נזר הקדש (קפלן)
ב/ג סוכה וארבעת המינים עמ' 17, 404
ב/ג ספיקא דרבנן עמ' קנ
ב/ג עמק שאלה (טברסקי) עמ' תתג
ב/ג ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' קנא-קנו
ב/ג עסק התורה עמ' סה
ב/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שכב
ב/ג פרי משה עמ' קלח
ב/ג פרשת השבוע (תשעב) ח"ג עמ' 11
ב/ג קול דודי (תשף) (בקיצור)
ב/ג קרית מלך
ב/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' לג
ב/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' שפח, תקע
ב/ג שדה אברהם דף לה ע"ג
ב/ג שושנת יעקב (הורוויץ) סי' שנג סעיף ב, סי' שנו סעיף ד
ב/ג שמועות דוד עמ' עז
ב/ג שער המלך ח"ב עמ' שמד
ב/ג שער משפט סי' שסא ס"ק ב
ב/ג תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' תרסט
ב/ד אבן האזל (גם בהשמטות סוף שופטים דף פב ע"א)
ב/ד אבני החושן סי' שסב סעיף ב {מ"מ}
ב/ד אולם המשפט סי' שסב סעיף א {מ"מ}
ב/ד אור ליהודה (תשנט) עמ' תעד {ראב"ד}, תעז
ב/ד אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' שסז, שע {פסלתו מלכות}
ב/ד באר דוד ב"ק ח"ג סי' כ אות ד, ז-ח
ב/ד באר מים חיים (נוסינזון) ב"ק דף צג
ב/ד בית יחזקאל (סרנה) ב"מ עמ' נו
ב/ד בית יעקב (טבשונסקי) סי' שסב סעיף א {ראב"ד}
ב/ד ברור הלכה ב"ק צו ע"א ציון ג
ב/ד ברכות חיים ח"א עמ' צב
ב/ד ברכת שלמה אהע"ז עמ' רעא
ב/ד דברי אליהו (חזן) ח"א עמ' קמג-קנא
ב/ד דברי משפט סי' רסב אות ב {ראב"ד ומ"מ}
ב/ד דברי משפט סי' רסב סעיף ב {ראב"ד}, סי' שנג סעיף א, סי' שנד סעיף ב {לח"מ}
ב/ד היכל צמח
ב/ד חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' צח עמ' רמא
ב/ד ידיו של משה
ב/ד לב ים גיטין עמ' שכ {שבח שאחרי יאוש שייך לגזלן מפני תקנת השבים}, שכב-שכג
ב/ד לחקרי הלכות סי' קמב
ב/ד מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' שצט
ב/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' נג
ב/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ד משנת ר' אהרן גיטין עמ' קמא, ב"ק עמ' קעד-קעה
ב/ד נתיבות המשפט סי' שנד ס"ק א
ב/ד ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' רז, ריא
ב/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' נט
ב/ד קובץ ביאורים (שפירא)
ב/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקסח-תקסט
ב/ד שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' שב {ראב"ד}
ב/ד שושנת יעקב (הורוויץ) סי' שנד סעיף א {ראב"ד}
ב/ד שם מרדכי עמ' 172 {ראב"ד}
ב/ד שעורי הגרד"ש ב"ק סי' ס אות א ד"ה והנה הרמב"ם
ב/ד שער המלך ח"ב עמ' שכז
ב/ה באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' י {מל"מ}
ב/ה ברור הלכה ב"ק צו ע"א ציון ג
ב/ה חזון יחזקאל ב"ק פ"י ה"ו {מל"מ}
ב/ה חק לישראל שליחות עמ' 16
ב/ה כתבים (זסלנסקי) ח"א עמ' פו
ב/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' נג
ב/ה משאת מרדכי ב"ק עמ' שלב
ב/ה נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' קכז, קמג
ב/ה ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' רי
ב/ה פרח מטה אהרן (פרחיא) ח"א סי' יב
ב/ה קונטרסי שעורים גיטין שעור טו אות י והערה 20
ב/ה שם אריה קונטרס רוב וספק בממון אות מא דף כט ע"ב
ב/ה תקפו כהן סי' יט עמ' יא
ב/ו אור ליהודה (תשנט) עמ' תעד, תעח, תפ
ב/ו אושר ירוחם עמ' רלב
ב/ו באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ב/ו באר דוד ב"ק ח"ג סי' כ אות ד, ז-ח
ב/ו ברור הלכה גיטין נה ע"ב ציון ה, ב"ק צה ע"ב ציון ב
ב/ו ברכות חיים ח"א עמ' צ-צא
ב/ו ברכות חיים ח"ב עמ' רז
ב/ו בשמים ראש סי' שסה
ב/ו גדולי שמואל ב"ק דף צה {שעה"מ}
ב/ו דברות משה גיטין עמ' תקעא, ב"ק ח"ב סי' סה ענף א, ה, סי' סו ענף א
ב/ו דברי אליהו (חזן) ח"א עמ' קנב-קסא
ב/ו דברי משפט סי' שנד סעיף ב
ב/ו החזקה במשפט העברי עמ' 115
ב/ו חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' צח עמ' רמא
ב/ו חי' הגר"ח החדש עמ' שנד
ב/ו חק לישראל שליחות עמ' 735
ב/ו ידיו של משה
ב/ו יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רנט
ב/ו ים התלמוד (עדיל) עמ' תלט
ב/ו יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' סז
ב/ו לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק סי' כה ס"ק א
ב/ו לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' קלז
ב/ו מגדל חננאל
ב/ו מצודת בן ציון דף י ע"ב
ב/ו מרחשת ח"א קונט' יאוש אות ב
ב/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ו משאת מרדכי ב"ק עמ' של
ב/ו משנת ר' אהרן ב"ק עמ' קסו, ריח
ב/ו משפטי אמת עמ' תנז
ב/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שכב
ב/ו פנס שלמה
ב/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקסח
ב/ו שושנת יעקב (הורוויץ) סי' שנד סעיף א, סי' שסב סעיף א {שעה"מ}
ב/ו שער המלך כאן, ח"ב עמ' שכז, שנא
ב/ו שערי זיו ח"ב דף לא ע"ג, לד ע"ב
ב/ו תחומין ח"ו עמ' 238
ב/ז אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 285
ב/ז אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ב/ז אהליך יעקב ב"ק סי' ג ס' ג
ב/ז אור הישר [לח"מ הל' גניבה פ"א הי"א]
ב/ז אור ליהודה (תשנט) עמ' תעד, תעח
ב/ז באר דוד ב"ק ח"ג סי' כ אות ד, ז-ח
ב/ז בית נפתלי (תרנט) סי' ג
ב/ז ברור הלכה ב"ק צה ע"ב ציון ב
ב/ז ברכות חיים ח"א עמ' צ-צא
ב/ז דברות משה ב"ק ח"ב סי' סה ענף א, ה, סי' סו ענף א
ב/ז דברי חיים ב"מ מב ד"ה הנה
ב/ז דברי משפט סי' שנד סעיף ב {רמב"ם}, סי' שסב סעיף א {לח"מ}
ב/ז חי' הגר"ח ב"מ עמ' קלג {ראב"ד}
ב/ז חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' צח עמ' רמא
ב/ז חי' הגר"ח החדש עמ' שנד
ב/ז חיי נפש ח"ד עמ' קטו
ב/ז חק לישראל שליחות עמ' 107, 657
ב/ז יד פשוטה אהבה עמ' תתטז
ב/ז ידיו של משה
ב/ז יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' סז, עב
ב/ז לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' מט אות יא-יב
ב/ז לחקרי הלכות סי' קמב
ב/ז לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק סי' כה ס"ק א
ב/ז לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' קלז
ב/ז מנחת אהרן (רוט) ביכורים עמ' כ
ב/ז מעיני המים
ב/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ז משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תכא
ב/ז משנת ר' אהרן ב"ק עמ' קסו, ריח
ב/ז נטע שעשועים (בוירסקי) דף כד ע"א
ב/ז עבודת מתנה עמ' לח
ב/ז עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' רסב
ב/ז עמק שאלה (טברסקי) עמ' רסג, רסה
ב/ז ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' רז-רח
ב/ז ענפי ארז (זי') דף נו ע"ג {לידה אינה שינוי}
ב/ז פני אברהם (שפירא) עמ' קטז {גזיזה אינה שינוי}
ב/ז פנס שלמה
ב/ז פרי משה עמ' קז, קכה
ב/ז קובץ ביאורים (שפירא) עמ' פט
ב/ז קונטרסי שעורים קדושין שעור יז אות ב
ב/ז שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' רצט {ראב"ד}, ח"ב עמ' רמו
ב/ז שושנת יעקב (הורוויץ) סי' שנד סעיף א {לח"מ}
ב/ז שמות בארץ (תשנט) עמ' קפב
ב/ז שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' לב {ראב"ד}
ב/ז שער המלך ח"ב עמ' שכז-שכח, שנא, שנד
ב/ז שערי זיו ח"ב דף לא ע"ג {לח"מ}
ב/ז תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' תקפ
ב/ז תחומין ח"ו עמ' 238
ב/ח אבן האזל קדשים ח"ב דף לז ע"א
ב/ח אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קא
ב/ח אור הישר [אור גדול בתחלת קונ' קרני אור]
ב/ח אש תמיד עמ' תב
ב/ח באר המלך ח"א
ב/ח בית אב (יודלביץ) ח"א סי' טז
ב/ח בית אהרן (סוויאדישץ) דף לו ע"ג-ע"ד, לז ע"א
ב/ח ברור הלכה גיטין נה ע"א ציון ה פסקה ד, נה ע"ב ציון ה
ב/ח ברכות חיים ח"א עמ' צ
ב/ח ברכת מרדכי ב"ק עמ' רנט
ב/ח דברות משה גיטין עמ' תקסט, תקעא, תקעט
ב/ח דברי משפט סי' שנד סעיף ב {ראב"ד}
ב/ח דור דורים עמ' שג
ב/ח המאיר לארץ
ב/ח חזו"א על הרמב"ם
ב/ח חי' הגר"מ הלוי
ב/ח חי' הר"ר שמעלקא ב"ק עו
ב/ח חי' ר' חיים הלוי דף נז
ב/ח טבעת החושן ח"ה עמ' רכו
ב/ח לב ים גיטין עמ' שכ
ב/ח מגיני שלמה עמ' תמד {ראב"ד}
ב/ח מי החג עמ' קעא, קעג, קעו, קפ
ב/ח מצודת בן ציון דף י ע"ב {שלא יהא חוטא נשכר}
ב/ח מקראי קדש (תשנג) עמ' שלו
ב/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ח משארית יעקב עמ' נד
ב/ח משנת ר' אהרן ב"ק עמ' קעט, קפא
ב/ח נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' ז
ב/ח ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' ריא
ב/ח קובץ ביאורים (שפירא)
ב/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקע
ב/ח שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתלג
ב/ח שושנת יעקב (הורוויץ) סי' שנד סעיף א {ראב"ד ולח"מ}, סי' שסז סעיף ב {מל"מ}
ב/ח שם מרדכי עמ' 190
ב/ח שמות בארץ (תשנט) עמ' קפב
ב/ח שער המלך ח"ב עמ' שנג
ב/ח תשובה שלמה חו"מ סי' י
ב/ט אמרי סופר עמ' טו
ב/ט באר דוד ב"ק ח"ג סי' כ אות ד, ז-ח
ב/ט ברכות חיים ח"א עמ' צא
ב/ט דברות משה ב"ק ח"ב סי' סה ענף א, ה, סי' סו ענף א
ב/ט החזקה במשפט העברי עמ' 112
ב/ט הר המלך ח"ח עמ' שסח
ב/ט מלבושי יו"ט ח"ב חו"מ סי' י
ב/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שכא
ב/ט קרית מלך
ב/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקסח, תקעב
ב/ט שער המלך ח"ב עמ' שנד
ב/ט תחומין ח"ו עמ' 238
ב/י אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 285
ב/י אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ב/י אור הישר [אור הישר ב"ק צג ע"ב]
ב/י בית מלך (חב"ד) עמ' 109
ב/י ברור הלכה ב"ק סו ע"ב ציון ט, צג ע"ב ציון ה
ב/י גדולי שמואל ב"מ דף צט ע"א {שעה"מ}
ב/י החזקה במשפט העברי עמ' 111
ב/י הליכות אליהו הל' גזילה פ"ג ה"ד
ב/י חזו"א ב"ק סי' טז ס"ק א, סי' יז ס"ק י
ב/י חק לישראל שליחות עמ' 266
ב/י כהונת רפאל עמ' תמב
ב/י לשון למודים או"ח דף ה ע"ב, יא ע"א
ב/י מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"ב דף מא ע"ב
ב/י מגדל חננאל
ב/י מי ימצא סוכה עמ' רכ {שעה"מ}
ב/י מעין גנים (מזרחי) דף מא ע"ב, מב ע"א {שינוי החוזר לברייתו}
ב/י מצעדי גבר ב"ק סי' נד אות א
ב/י מרחשת ח"ב סי' לא אות א
ב/י משאת מרדכי ב"ק עמ' שכד-שכה
ב/י משפטי אמת עמ' תפה
ב/י ס' זכרון לר"י אברמסקי עמ' שכא
ב/י עבד המלך (תשא)
ב/י ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' קצט-רב
ב/י ציץ אליעזר ח"ב - משנת המעשר פ"א מ"ב
ב/י קובץ ביאורים (שפירא)
ב/י קונטרסי שעורים ב"ק סי' יח אות ז
ב/י קונטרסי שעורים ב"ק שעור יח אות ז
ב/י שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' רלה
ב/י שו"ע הרב הל' גזלה ס' כג
ב/י תורת מנחם חנ"א עמ' 366, 442 {שינוי החוזר לברייתו}
ב/יא באר דוד ב"ק ח"ג סי' יד אות ד
ב/יא בית אהרן וישראל גל' עו עמ' יב-יג
ב/יא ברור הלכה ב"ק צו ע"ב ציון ב
ב/יא החזקה במשפט העברי עמ' 111
ב/יא חוף ימים ח"א סי' ס אות ב
ב/יא יתר הבז (תקמז)
ב/יא יתר הבז (תשסח) עמ' קעז
ב/יא מחשבות על דמוקרטיה יהודית עמ' 438
ב/יא ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' קצט-רב
ב/יא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שכ
ב/יא פינות הבית דף קמג ע"ג
ב/יא פרי האדמה ח"ב
ב/יא קונטרסי שעורים ב"ק סי' יח אות ז {אור שמח}
ב/יב אפיקי מגינים ב"ק סי' כז, ל
ב/יב אריה ליש עמ' צט
ב/יב ארצות החיים סי' יא ארץ יהודה אות י {ליבון אינו שינוי}
ב/יב באר דוד ב"ק ח"ג סי' יד אות ו-ח, סי' כח אות ג
ב/יב בית אהרן (צוקרמן) עמ' קמ {לח"מ}
ב/יב בית דוד (תשעט) חו"מ סי' תקח
ב/יב בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' רסה
ב/יב בית מלך (חב"ד) עמ' 109
ב/יב ברור הלכה ב"ק צג ע"ב ציון ה, צו ע"ב ציון ב
ב/יב דברות משה ב"ק ח"ב סי' סה ענף א, ה, סי' סו ענף א
ב/יב הערות וחדושים (טויב) שבת סי' כד ס"ק ה
ב/יב הר המלך ח"ו עמ' שמא-שמט
ב/יב חזו"א ב"ק סי' יז ס"ק כב
ב/יב חזו"א על הרמב"ם
ב/יב חסדי דוד ח"ד עמ' קלח
ב/יב יד פשוטה אהבה עמ' תתטז
ב/יב כבוד מלכים (מרגליות) [ושרפן - צ"ל ושיפן]
ב/יב לחקרי הלכות ח"א עמ' ריא
ב/יב לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק סי' כה ס"ק א, ג
ב/יב לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' קלח-קלט
ב/יב מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף לו ע"ב {נפצו ולבנו}
ב/יב מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' רמו
ב/יב מחנה יוסף ציצית עמ' מד
ב/יב מסורה ח"ז עמ' נא
ב/יב מעיני המים
ב/יב מראה אש ח"א עמ' לט
ב/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/יב משאת מרדכי ב"ק עמ' שכה
ב/יב משנת המדינה עמ' 120
ב/יב משפטי אמת עמ' תפה
ב/יב עלה יונה עמ' רצ
ב/יב ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' קצא-קצו
ב/יב פני משה (שלז')
ב/יב פרי חיים (הליר) (השמטות)
ב/יב קובץ ביאורים (שפירא)
ב/יב קרבן אליצור דף סג ע"ב
ב/יב קרית מלך
ב/יב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקנד
ב/יב שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' ס
ב/יב שלמי תודה
ב/יב שמות בארץ (תשנט) עמ' קפט
ב/יב שעורי הלכה עמ' קפו
ב/יב תורת חיים (שור) ב"ק צג ע"ב
ב/יב תורת יצחק ח"ב עמ' טז
ב/יג אשל אברהם (שפירא) עמ' קסו
ב/יג באר המלך ח"א
ב/יג בית יעקב (טבשונסקי) סי' שנח סעיף ו
ב/יג ברור הלכה ב"ק סה ע"א ציון א, צג ע"ב ציון ז, צו ע"א ציון ז, צו ע"ב ציון ב
ב/יג ברכת מרדכי ב"ק עמ' ריג
ב/יג דברי חיים ח"ב יו"ד סי' קט
ב/יג חזון יחזקאל ב"ק פ"י ה"ב
ב/יג חק לישראל שליחות עמ' 266, 276
ב/יג משנת יעקב
ב/יג עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 195
ב/יג שושנת יעקב (הורוויץ) סי' שס סעיף ג {שעה"מ}
ב/יג תולדות יעקב (מאהלר) עמ' קצא {שעה"מ}
ב/יג תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' רלה
ב/יד אוצרות הרמב"ם
ב/יד אור החיים בראשית פל"א פסוק לח
ב/יד אור ליהודה (תשנט) עמ' תעט {טלה ונעשה איל}
ב/יד אור שמח
ב/יד אמרי סופר עמ' יג, טו-טז
ב/יד באר דוד ב"ק ח"ג סי' יד אות ו-ח, סי' כח אות ג
ב/יד ברוך טעם (תשסח) שער עדל"ת עמ' עו
ב/יד ברור הלכה ב"ק סה ע"א ציון א, סו ע"ב ציון ט, צו ע"א ציון ז
ב/יד ברכת מרדכי ב"ק עמ' ריג
ב/יד גדולי שמואל ב"ק דף סו, צג ע"ב {או"ש}
ב/יד חזו"א על הרמב"ם
ב/יד יד הלוי (פלוונא) דף סג ע"ד {שינוי מעשה בלי ש"ה לא קונה}
ב/יד מאור למלך ב"ב עמ' קכח {אבי עזרי}
ב/יד מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף מא ע"ד
ב/יד מעשה הבא בעבירה עמ' 30 {מ"מ}
ב/יד משאת מרדכי ב"ק עמ' שלב
ב/יד משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' קכד
ב/יד משנת יעקב
ב/יד משפטי אמת עמ' תסז, תפו
ב/יד נטע שורק דף סג ע"א {שינוי מעשה לא צריך שינוי השם - קצוה"ח סי' שס}
ב/יד עמק שאלה (טברסקי) עמ' רסז {מ"מ}
ב/יד ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' רט
ב/יד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שכ
ב/יד קובץ ביאורים (שפירא)
ב/יד שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' תקנט
ב/יד שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' קעז
ב/יד שעורי הלכה עמ' קז
ב/יד תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' רלה
ב/יד תשובות הראב"ד סי' ו הערה 35, סי' ז הערה 94
ב/טו אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' סג
ב/טו אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 286-288
ב/טו אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ב/טו אבן מלוכה (רביע)
ב/טו אבני חפץ ח"ג עמ' קמט, רעא
ב/טו אהל יצחק גיטין עמ' שצה
ב/טו אהליך יעקב ב"ק סי' ג ס' ט
ב/טו אולם המשפט סי' שנד סעיף ד, סי' שס סעיף ה {מ"מ}
ב/טו אוצמפה"ת ב"מ מג ע"ב ח"א הע' 6 {ר"ח הלוי}
ב/טו אוצרות יהושע עמ' שכו
ב/טו אור הישר [שדה יצחק סי' ל]
ב/טו אור יצחק (הלר) עמ' ה, נ, סה-עב, עה-עז, שפה-שפו {כולם - ר"ח הלוי}
ב/טו אור ליהודה (תשנט) עמ' תעח-תפ
ב/טו אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' מג אות א
ב/טו אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' מג אות א, ח"ב סי' ז אות ג
ב/טו אנצי"ת ע' גזל הע' 170, 180, 181, 183
ב/טו אפיקי מגינים ב"ק סי' יז, לד
ב/טו אפיקי מים ח"א סי' כה
ב/טו אריה ליש עמ' סו, רנו, רס
ב/טו אשר למלך
ב/טו באר דוד ב"מ - שומרים סי' ח אות ח
ב/טו באר דוד ב"ק ח"ג סי' יד אות א {מ"מ}, סי' כב אות ג-ה {מ"מ}, סי' לא אות א, ה {ר"ח הלוי}
ב/טו באר המלך ח"א
ב/טו בינת דניאל ח"א עמ' רמד {ר"ח הלוי}
ב/טו בינת דניאל ח"ה עמ' פג
ב/טו בית אהרן וישראל גל' עז עמ' קמ-קמא
ב/טו בית אהרן וישראל גל' קכה עמ' מז-מח, ס
ב/טו בית יעקב (טבשונסקי) סי' שנא סעיף א
ב/טו בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' רסו, רעה, רעז, רפו {ר"ח הלוי}, שכב, שמ {ר"ח הלוי}
ב/טו בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' רפה
ב/טו בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' שכה
ב/טו בכורי חיים ח"ג עמ' צה, ח"ה עמ' ק
ב/טו בני ציון (מיטובסקי, תרסח) סי' א
ב/טו בני ציון (מיטובסקי, תשסד) עמ' א, ג
ב/טו ברור הלכה ב"ק יא ע"א ציון ב
ב/טו ברכות חיים ח"ב עמ' רג
ב/טו בשמן רענן ח"ב עמ' רכב
ב/טו גדולי שמואל ב"מ דף מג, צו ע"ב, צט ע"ב {או"ש}, קיז ע"ב {חי' מחנ"א}
ב/טו גדולי שמואל ב"ק דף יא, סו {או"ש}, עא, צג ע"ב {או"ש}, צז {או"ש}
ב/טו גוילין נצולין עמ' רו
ב/טו גניבה וגזילה - פרקי יסוד עמ' קעט-קפג, קפה, קצב-קצג, קצה-קצו
ב/טו דברות צבי חי"א סי' ג אות יט, סי' כו אות ד
ב/טו דברי יהושע (קלעוואן, תשעא) עמ' רצב
ב/טו דברי יחזקאל (תרצה) דף קטז ע"ד
ב/טו דברי משפט סי' שנד אות ג, סי' שסב אות ב {מ"מ}
ב/טו דברי משפט סי' שנד סעיף ד {מ"מ}
ב/טו היכל התורה (פינצוק) חוב' ב עמ' טו-טז
ב/טו המאיר לארץ [עי' מחנה אפרים]
ב/טו הר המלך ח"ג עמ' שנ-שנה
ב/טו זכרון בנימין ח"ב עמ' תקכג
ב/טו זכרון חי עמ' צט {או"ש}, קא-קב
ב/טו חזו"א על הרמב"ם
ב/טו חזון יחזקאל ב"ק פ"י ה"ב {ר"ח הלוי}
ב/טו חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' סה עמ' קסט {ר"ח הלוי}, סי' פו עמ' ריד {ר"ח הלוי}, סי' קא עמ' רמז {ר"ח הלוי}, סי' קב עמ' רמח {ר"ח הלוי}, סי' קה עמ' רנו {ר"ח הלוי}
ב/טו חי' הגרא"א דסלר עמ' סב
ב/טו חי' הרי"ם ב"ק עמ' לה
ב/טו חי' ר' חיים הלוי דף צג
ב/טו חי' ר' שמואל ב"ק עמ' סח, ע
ב/טו חי' תורה בהל' גניבה (קפלן) עמ' 7
ב/טו חק לישראל נזיקין עמ' 213
ב/טו חק לישראל שליחות עמ' 101, 107, 108, 606, 657-661, 676-678, 680
ב/טו טל אורות (טובול) סוכה עמ' קפז
ב/טו יגדיל תורה (חב"ד, ירושלים) תשרי תשמ"ב עמ' 55-56
ב/טו יד דוד (דהן) עמ' קלה {מחנ"א}
ב/טו יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' שס {ר"ח הלוי}
ב/טו יד ושם
ב/טו ידיו של משה
ב/טו יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' עט
ב/טו כוכבי בוקר עמ' נ {מ"מ}
ב/טו לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' נט אות ה
ב/טו להורות נתן (שו"ת) ח"י עמ' קלג
ב/טו לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' קלח
ב/טו מאור למלך ב"ק עמ' מט, קכג, קלד, קמ-קמא, קמג-קמו, קנד-קנו, קנט
ב/טו מאור למלך סוכה עמ' קלג {חי' מחנ"א}
ב/טו מוריה גל' קצט עמ' מט {ר"ח הלוי}
ב/טו מנחה חדשה (חן טוב) דף ט ע"ב
ב/טו מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' שנח
ב/טו מפתח הבאורים [גרי"ז דף סז]
ב/טו מצודת בן ציון דף כב ע"ג {אם רצו הבעלים את השברים}
ב/טו מצעדי גבר ב"ק סי' נב אות ד, סי' נג, סי' נה (ב) אות ב
ב/טו מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"ב דף מב
ב/טו מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' שלו
ב/טו מראות ישרים סוכה עמ' רה
ב/טו משאת מרדכי ב"ק עמ' שכו
ב/טו משב יעקב ח"ב עמ' קו {רצה נוטל דמיה רצה נוטל שבריה}
ב/טו משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' קכד
ב/טו משנת אליעזר (קונשטט) עמ' ק
ב/טו משנת יעקב כאן
ב/טו משנת יעקב נזיקין עמ' צח-צט {ר"ח הלוי}, קא
ב/טו משנת ר' אהרן ב"ק עמ' ריט
ב/טו משפטי אמת עמ' תפז {מ"מ}
ב/טו משפטי שלמה ח"א סי' ל
ב/טו נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' יז
ב/טו נתיבות מרדכי ב"מ פ"א עמ' שפט {או"ש}
ב/טו נתן חכמה ב"ק סי' ח
ב/טו ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' רסו
ב/טו ס' זכרון לר"י אברמסקי עמ' שכא
ב/טו סוכה וארבעת המינים עמ' 17
ב/טו סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' עט-פ
ב/טו עבודת הזבח תמורה סי' ז ס"ק ו {ר"ח הלוי}
ב/טו עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' רנג, רנט, שסו
ב/טו עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ג עמ' סה
ב/טו עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' רד
ב/טו עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תרמב
ב/טו ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' מא-מה {רמב"ם}, נ, נח, רב-רה, רח, רטו {ר"ח הלוי}
ב/טו פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' שכה
ב/טו פני אברהם (שפירא) עמ' רנה {ר"ח הלוי}
ב/טו פרי משה עמ' פט {גם כשלא קונה בשינוי לא יכול לומר הש"ל אם השתנה}, קכב, קל
ב/טו קובץ ביאורים (שפירא)
ב/טו קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' קעט, קפז-קצ, רנה-רנו
ב/טו קונטרסי שעורים ב"ק סי' יח אות ז
ב/טו קונטרסי שעורים ב"ק שעור כ אות ו, שעור כב אות א-ב
ב/טו קרית מלך
ב/טו שולי המעיל מעילה אות רי {ר"ח הלוי}
ב/טו שושנת יעקב (הורוויץ) סי' שנד סעיף ב {מ"מ}, סי' שפז סעיף א
ב/טו שי למלך (חב"ד) עמ' רמז
ב/טו שם משמריה עמ' קיט
ב/טו שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' קעז
ב/טו שמן למאור (אנגלרד) סי' מט אות ג {ר"ח הלוי}
ב/טו שעורי הגרב"ד ב"ק ח"ב עמ' קמח
ב/טו שעורי הגרד"ש ב"ק סי' נו ד"ה ובקצה"ח, סי' נז, סי' נח אות א ד"ה וכן
ב/טו שעורי ר' חיים פנחס ב"ק שעור יד אות ז
ב/טו שעורי ר' שלמה עמ' קעא-קעג
ב/טו שעורי ר' שמואל גיטין עמ' שמ
ב/טו שעורי ר"א ליכטנשטין פ' השואל עמ' 174-175
ב/טו שערי שאול ב"ק עמ' קסה
ב/טו תורת הנזיקין - ביאורים סי' כח
ב/טו תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' רלה
ב/טו תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קלט-קמ
ב/טו תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תקטז
ב/טו תפארת אברהם ב"ק עמ' רט
ב/טו תרומת הכרי עמ' קסב {מ"מ}
ב/טז אבן האזל
ב/טז אולם המשפט סי' שנד סעיף א
ב/טז אריה ליש עמ' רמח {יד המלך}
ב/טז אשל אברהם (שפירא) עמ' קסו {אהא"ז}
ב/טז בינת דניאל ח"א עמ' רמה {אהא"ז}
ב/טז ברכת שלמה חו"מ עמ' קסח
ב/טז דין אמת (תקטו) דף מב ע"ג {מל"מ}
ב/טז וגר זאב עמ' שכט
ב/טז חזו"א ב"ק סי' טז ס"ק ו
ב/טז חזו"א על הרמב"ם
ב/טז חי' הגרי"ז דף סז ע"ב
ב/טז מנחת חינוך ח"ב עמ' נב
ב/טז מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/טז סוכה וארבעת המינים עמ' 60
ב/טז עמודי שלמה ח"ג עמ' רכה
ב/טז שערי בינה (תשעט) עמ' קמג {אם המקצת אנן סהדי}
ב/טז תורת הנזיקין - ביאורים סי' כח {אהא"ז}
ב/טז תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' רלה


ג/733 הלכות גזילה ואבידה פרק ג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ג/רה"פ אמרי יוסף (דוידובסקי)
ג/רה"פ הלכה למשה (אמריליו) ח"ב
ג/רה"פ יד פשוטה
ג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ג/רה"פ מעשה רקח
ג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ג/רה"פ פי' ר"י קאפח
ג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ג/רה"פ רמב"ם לעם
ג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ג/א אוהב מישרים עמ' שצ
ג/א אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' כו אות א
ג/א אנצי"ת ע' גזל הע' 190
ג/א בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' קכד
ג/א בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' קטו, קמז
ג/א בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' קמ
ג/א בית אהרן וישראל גל' ז עמ' כח {תברה או שתייה}, גל' עו עמ' כא
ג/א בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' מד אות ג, סי' סה הערה 1
ג/א בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' רמו
ג/א ברור הלכה ב"ק סה ע"א ציון א
ג/א דברות אליהו ח"א עמ' קה
ג/א דברי סופרים (תנש"א) עמ' כה
ג/א חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' רמה {לח"מ}
ג/א חי' ר' שמואל ב"ק עמ' קלא
ג/א יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' שו, ח"ב עמ' קעו
ג/א מפענח צפונות עמ' 139
ג/א מצעדי גבר ב"ק סי' מח אות ד
ג/א מרגליות הים סנהדרין עט ע"ב אות י {לח"מ}
ג/א משיב נפש (גרוס) ח"ב עמ' סג
ג/א משנת יעקב
ג/א משפטי אמת עמ' תנט
ג/א ניצוצי אש עמ' רסו
ג/א נר מצוה (ואלק) מצוות דף קיט ע"א {איתבר ממילא - משלם כשעת הגזילה}
ג/א נתן פריו ב"מ עמ' קנה
ג/א עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' רנ-רנד
ג/א עלון שבות גל' 98 עמ' 14
ג/א עליות משה (תשנב) ח"א עמ' רעד
ג/א עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תרנ
ג/א קובץ ביאורים (שפירא)
ג/א שחר אורך עמ' שמד
ג/א שעורי הגרב"ד ב"ק ח"ב עמ' קמא
ג/א שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"ב עמ' ק
ג/ב אנצי"ת ע' גזל הע' 190
ג/ב ברור הלכה ב"ק סה ע"א ציון א
ג/ב חי' הגר"ח ב"מ עמ' קיא
ג/ב חמודי צבי בראשית עמ' סז
ג/ב יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קעז
ג/ב מי החג עמ' קעב
ג/ב נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' ל אות ב
ג/ב עטרת ישראל עמ' קכב
ג/ב ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' סב
ג/ב פנת יקרת (תשנד) סי' מג הערה ב
ג/ב פנת יקרת (תשעא) עמ' רטז
ג/ב שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' רד {מ"מ}
ג/ב תולדות שם דף י ע"ב
ג/ב תולעת שני דף קכא ע"א
ג/ב תורת אמת (תשסו) עמ' תשמט
ג/ג אבן האזל, השמטות אחרי הל' מלוה דף פט ע"א
ג/ג אוצמפה"ת ב"מ מד ע"א הע' 51
ג/ג אמרי בינה (אוירבך) - פסח סי' ה ד"ה ועיין
ג/ג אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' מג אות ג
ג/ג אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' מג אות א, ח"ב סי' כו אות א
ג/ג בית אהרן וישראל גל' סח עמ' מז
ג/ג ברכת מרדכי ב"ק עמ' רכח
ג/ג חזון יחזקאל ב"ק פ"ו ה"י
ג/ג חי' הגרי"ז דף פ ע"ד
ג/ג מחקרים במשפט התלמודי עמ' 63
ג/ג מסורה חי"ג עמ' נ
ג/ג מצעדי גבר ב"ק סי' כג אות ד
ג/ג משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' קעח
ג/ג עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' רסג-רסד
ג/ג עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 561
ג/ג פרי אליהו ח"א סי' עא
ג/ג שואל ומשיב מהדו"ד ח"ג סי' ג (דף ו ע"א)
ג/ג שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 311
ג/ג שערי תורה (לעוו) ח"ג דף צא ע"ג {מ"מ}
ג/ג תולעת שני דף קכא ע"א
ג/ד אבי עזרי ח"א {שור, עבדים}
ג/ד אבן האזל בהשמטות סוף שופטים דף פב ע"ב {עבדים}
ג/ד אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' סד {מל"מ}
ג/ד אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 289
ג/ד אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ג/ד אבן פינה (נשר) עמ' קפ
ג/ד אבני חפץ ח"ג עמ' רעא
ג/ד אוצרות יהושע עמ' רצד {מל"מ}
ג/ד אור הישר ב"ק צו ע"ב {עבדים}
ג/ד אור יצחק (הלר) עמ' פו, קיז-קיח, קסג, קסט, רלה, רצז {כולם - אבי עזרי}
ג/ד אור ליהודה (תשנט) עמ' תעט
ג/ד אוריין תליתאי (תאומים) סי' מג {מל"מ}
ג/ד אושר ירוחם עמ' קעה {עבדים}
ג/ד אמרי בינה (אוירבך) - פסח סי' יב ד"ה עוד
ג/ד אנצי"ת ע' גזל הע' 275-278, 281, 283, 338, 339, 343
ג/ד אפיקי מגינים פסחים סי' כח
ג/ד ארץ נחלי מים דף יג ע"א-ע"ב {מל"מ בשם ירושלמי}
ג/ד אשל אברהם (שפירא) עמ' קסו {גזל מטבע ונסדק}
ג/ד באר דוד ב"מ - שומרים סי' ז אות ה
ג/ד באר דוד ב"ק ח"ב סי' יב אות ו
ג/ד באר דוד ב"ק ח"ג סי' כב אות ה {גרי"ז}, סי' לא אות א {גרי"ז}
ג/ד באר המלך ח"א {עבדים}
ג/ד באר מים חיים (נוסינזון) ב"ק דף צח
ג/ד באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פי"א ה"ט מושב שרים אות מז
ג/ד בדי הארון (הכהן) עמ' 411 {יוצאת ליסקל}
ג/ד בינת אברהם עמ' קסו {מל"מ}
ג/ד בית המדרש {לח"מ - עבדים, מל"מ ד"ה וראיתי}
ג/ד בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' ריב, שמ
ג/ד בני דוד
ג/ד בני ציון (מיטובסקי, תרסח) סי' ג {כלי ושברו}, ו {מל"מ - הזיק בידים}
ג/ד בני ציון (מיטובסקי, תשסד) עמ' ה
ג/ד ברור הלכה ב"ק מה ע"א ציון א, צו ע"ב ציון ל, צז ע"א ציון ח
ג/ד ברית עולם (ולר) סי' עג אות ז-ח
ג/ד ברכת מרדכי ב"ק עמ' ריג, רלח
ג/ד ברכת שלמה חו"מ עמ' קע {מל"מ}
ג/ד גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף כ ע"ב, סא ע"א {מל"מ}
ג/ד גדולי ציון (תשנב) עמ' רט {הש"ל}
ג/ד גדולי שמואל ב"ק דף ד ע"ב, מה, צו, צט
ג/ד דברות משה ב"ק ח"ב סי' נח ענף ה, סי' סו ענף ח, סי' סח ענף א, סי' עב ענף א, ג
ג/ד דברי אליהו (חזן) ח"א עמ' קסב-קסה
ג/ד דברי חיים (אוירבך) חמץ סי' י ד"ה ובזה
ג/ד דברי חיים השמטות סי' כו
ג/ד דברי יהושע (קלעוואן, תשעא) עמ' רצד
ג/ד דברי ירוחם סי' כא דף לא ע"ד {לח"מ - שלא בפניו}, סי' נא {מל"מ - הזיק בידים}
ג/ד דברי משה (ברנשטיין) ב"ק עמ' ל, לה {שור הנסקל}
ג/ד דברי משפט סי' שנב סעיף ב {רמב"ם}, סי' שנד סעיף ב {לח"מ}
ג/ד דברי סופרים (תנש"א) עמ' כ {עבד והזקין}
ג/ד דור רביעי ח"א סי' ב אות ג
ג/ד דיני מטבע במשה"ע עמ' 32, 248 {נפסל}
ג/ד דרכי שמחה עמ' נו {שור}
ג/ד הליכות אליהו {שור}
ג/ד המאיר לארץ [עי' מחנה אפרים]
ג/ד הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' קמט
ג/ד הפלאות נדרים (תשעג) עמ' תכז
ג/ד הר המלך ח"ד עמ' שמז-שנא
ג/ד והיה העולם עמ' 275
ג/ד זיר יצחק דף לא ע"ד {שור}
ג/ד זכר שמואל יו"ד סי' ו ס"ק ד
ג/ד זכרון בנימין ח"ב עמ' תקכד
ג/ד חדושים ובאורים (גרי') ב"ק סי' ט ס"ק ד-ה {שור}
ג/ד חזו"א על הרמב"ם
ג/ד חזון יחזקאל ב"ק פ"ה ה"ב
ג/ד חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' פו עמ' רטו, סי' קה עמ' רנה, סי' קיא עמ' רסד
ג/ד חי' הגרז"ס נשים עמ' שסב
ג/ד חי' הגרי"ז כאן, דף סז ע"ב {גזל כלי ושברו}
ג/ד חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"ק צח ע"ב]
ג/ד חי' חתם סופר גיטין נג ע"ב {מל"מ}
ג/ד חי' ירוחם {יד המלך}
ג/ד חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' רכא {מל"מ}
ג/ד חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' קסה {מל"מ}
ג/ד חי' ר"י נחמיה סי' קסט {מל"מ - מזיק בידים}
ג/ד חיי אריה (הורוביץ) סי' ו אות ח {שור}
ג/ד חיי אריה (ליפקין) חו"מ סי' א אות י {מל"מ}
ג/ד חק לישראל שומרים עמ' 214 {מל"מ}, 215, 352 {הליכות אליהו}, 533 {אהא"ז}, 669 {הליכות אליהו}, 902 {הליכות אליהו}, 931-929, 933 {מל"מ}, 935 {הליכות אליהו}, 937 {מל"מ}, 938 {מל"מ}, 940 {אהא"ז}, 941 {מל"מ}, 943 {הליכות אליהו}, 946-944 {מל"מ}, 1056 {אהא"ז}, 1309 {אהא"ז}, 1314 {מל"מ}, 1366 {הליכות אליהו}
ג/ד חקל יצחק עה"ת עמ' תקיג
ג/ד יבול היובלות עמ' 368
ג/ד יד הלוי (לוין) דף לו ע"ד, לח ע"ג
ג/ד יד הלוי (פלוונא) דף ע ע"ב
ג/ד ידבר שלום ח"א עמ' קצט {עבדים}
ג/ד ידיו של משה {על מהרש"א גיטין נג ע"ב}
ג/ד יטב פנים ח"ב דף קטז
ג/ד כרם היה לידידי עמ' 96
ג/ד לב אריה (הורביץ) עמ' קיד
ג/ד לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' כח אות א-ה
ג/ד לחקרי הלכות ח"א עמ' קפ, רטז, ריח, סי' קנט-קס {עבדים}
ג/ד לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק סי' כה ס"ק א
ג/ד לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' קלח
ג/ד מגילת ספר לאוין דף קג ע"ב {פסלתו מלכות}
ג/ד מהרי"ט אלגזי פ"ב אות יט או"ק א
ג/ד מור דרור קו"א סי' סז {גזל מטבע ונסדק או פסלתו מלכות}
ג/ד מוריה י גל' ז (ר"א קלישר)
ג/ד מלאכת שלמה (חכים) כאן, דף יט ע"ד {מל"מ}
ג/ד מנחת חיים (שוויד) ריבית עמ' תב
ג/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' מד, נב
ג/ד מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' קנח
ג/ד מנחת עני (תקמ) דף ח ע"ב {מל"מ}
ג/ד מנחת שלמה (לוין) עמ' עג-עד {השמיט גזל חמץ ובא אחר ושרפו במועד}
ג/ד מצעדי גבר ב"ק סי' נג אות ג
ג/ד מקצוע בתורה סי' עד ס' ז ס"ק יג
ג/ד מראה אש ח"א עמ' עד {עבדים}
ג/ד מרחשת ח"ב סי' לא אות א, סי' לט אות א
ג/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ד מרפא לשון (ארדיט)
ג/ד משארית יעקב עמ' נג, נה
ג/ד משאת מרדכי ב"ק עמ' קעו, שלד
ג/ד משב יעקב ח"ב עמ' קה {מל"מ - גזלן שהזיק חייב כמו מזיק}
ג/ד משה ידבר (תקפז) שו"ת דף פא ע"ד
ג/ד משה ידבר (תשעו) עמ' תנה {כ"מ}
ג/ד משנת יעקב כאן
ג/ד משנת יעקב נזיקין עמ' רנד, רנח {פסלתו מלכות}
ג/ד משנת ר' אהרן ב"ק עמ' ל
ג/ד משפט שלמה (זפרני, תשנה) סי' ט סעיף ב ס"ק ב
ג/ד נודע ביהודה השלם או"ח עמ' קפז, יו"ד ח"ב עמ' קנז
ג/ד נחלת בנימין עמ' צח {כחש שאינו חוזר}
ג/ד נפתולי נפתלי דף כז {פסלתו מלכות}
ג/ד נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' ל אות א, ח"ג סי' יז, יח {מל"מ}
ג/ד נתיבות שלום (גלבר) סי' קסה ס' יא
ג/ד נתן חכמה ב"ק סי' ח
ג/ד ס' התרומות עמ' תתרנד {פסלתו מלכות}
ג/ד ס' זכרון לר"י אברמסקי עמ' שכב
ג/ד סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' פא-פב
ג/ד סוכת דוד סוכה עמ' רצט
ג/ד עבד המלך (תשא) {עבדים}
ג/ד עמודי אור סי' יז אות ד {שור}
ג/ד ערך שי חו"מ סי' שפה סעיף א {מל"מ}
ג/ד פני אברהם (שפירא) עמ' רנח
ג/ד פני משה (שלז')
ג/ד פנת יקרת (תשנד) סי' קיב אות א
ג/ד פנת יקרת (תשעא) עמ' תעח
ג/ד פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' קצח
ג/ד פרחי כהונה (קצבורג) עמ' מז {מל"מ - שוגג}
ג/ד פרי חיים (הליר) כאן {עבדים}, והל' נ"מ פי"א ה"ט {שור}
ג/ד פרי יצחק (תשעו) עמ' שלב {מל"מ}, תקצב {מל"מ}
ג/ד פרי משה עמ' לה {לח"מ}, פט {לח"מ}
ג/ד פרי משה עמ' פט {גם כשלא קונה בשינוי לא יכול לומר הש"ל אם השתנה}
ג/ד צדקה לחיים (תשסח) עמ' נב
ג/ד צפנת פענח ויקרא עמ' סד
ג/ד קבא דתירוצא עמ' עט
ג/ד קהלות יעקב ב"ק סי' כח, לה
ג/ד קובץ ביאורים (שפירא)
ג/ד קונטרסי שעורים ב"ק סי' יח {שור}
ג/ד קונטרסי שעורים ב"ק שעור ו אות ג, שעור ט אות י, שעור יח אות ד, ט-י, שעור כב אות א-ב
ג/ד קרית מלך רב (תשסו) עמ' תתקצג
ג/ד קרן הצבי מצוה צד אות יג
ג/ד ראשי בשמים (רבין) עמ' מט {מל"מ}
ג/ד רביד הזהב (אברך) דף נב ע"ד
ג/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקסא, תקפ, תקצו
ג/ד שארית נתן בנימין עמ' קסב {מל"מ - מטמא בידים או מאליו}
ג/ד שו"ת חתם סופר או"ח סי' קה {מל"מ}
ג/ד שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' לט, רכ
ג/ד שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' רה
ג/ד שושנת יעקב (הורוויץ) סי' שפו סעיף ב
ג/ד שי למלך (חב"ד) עמ' רמו {שור}
ג/ד שם יוסף (מועטי) ח"ב דף מו ע"ב {מל"מ}
ג/ד שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' קמו {מל"מ}
ג/ד שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' קסד
ג/ד שמעתין כסלו תשמ"א עמ' 21 {מל"מ}
ג/ד שעורי הגרד"ש ב"ק סי' לח ד"ה ונראה, סי' מז ד"ה אכן, סי' נח אות א ד"ה וכן וד"ה והנה משמע
ג/ד שעורי הלכה עמ' קו, קפז
ג/ד שעורי ר' שלמה עמ' רטו-רטז, ריח
ג/ד שעורי ר' שמואל גיטין עמ' שלד {מל"מ - גזלן שהזיק בידים}
ג/ד שעורי ר"א ליכטנשטין דינא דגרמי עמ' 79
ג/ד שער המלך ח"ב עמ' שנו, שסט-שעב
ג/ד שער משפט סי' כה ס"ק ד {מל"מ}
ג/ד שער נפתלי דף כו ע"ד {יד המלך}
ג/ד שערי אור - שעבודים שער ד פ"א סעיף ה {שעה"מ}
ג/ד שערי יצחק (תשיז) עמ' קעד {לח"מ}, קעט {מל"מ}
ג/ד שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 505
ג/ד שערי לימוד (לוריא) ח"ג עמ' ריט-רכ
ג/ד שעת הכושר דף קא ע"א {מל"מ}
ג/ד תבונה (ליפקין) עמ' קד {מל"מ}
ג/ד תולדות יעקב (מאהלר) עמ' קפז
ג/ד תולדות יצחק (שור) דף טז ע"ד {שור}
ג/ד תולדות שם דף ג ע"ד {נפסל}, ד ע"א, י ע"ב
ג/ד תורת חיים (שור) ב"ק צח ע"ב
ג/ד תורת ירוחם ח"א דף נז ע"א {נסדק}
ג/ד תורת מיכאל עמ' פג {מל"מ}, קלג {מל"מ}
ג/ד תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' תתד
ג/ד תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' ג
ג/ד תירוש ויצהר - תפארת בנים סי' נז {מל"מ}
ג/ד תפארת אברהם ב"ק עמ' רט {הזיק בידים}
ג/ד תרומת הכרי עמ' קסה, קסט
ג/ד תשובה שלמה אהע"ז סי' ז דף ח ע"ד {מל"מ}
ג/ה אבי עזרי ח"א
ג/ה אהלי יהודה (הכהן) דף טו ע"ב
ג/ה אור הישר [אור שמח הל' חמץ פ"ג ה"ח, אור הישר ירושלמי ב"ק פ"ט ה"ג]
ג/ה אורים גדולים (ריינס) דף ט ע"ב {מל"מ}
ג/ה אמרי בינה (אוירבך) - פסח סי' ז ד"ה ובזה {מל"מ}
ג/ה אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' כו אות א
ג/ה אנצי"ת ע' גזל הע' 294, ע' גזל הגר הע' 15 {מל"מ}, 18 {מל"מ}, 20 {מל"מ}, 49 {מל"מ}, 54 {מל"מ}, 145
ג/ה באר המלך ח"א
ג/ה בית זבול ח"א סי' לב אות ב, ח"ג סי' ס-סא
ג/ה בית יעקב (טבשונסקי) סי' שסז סעיף ד {מל"מ}
ג/ה גדולי שמואל ב"ק דף צו, קו, קח, קי
ג/ה גור אריה דברים פ' כב הע' 4
ג/ה דברי חיים (אוירבך) גניבה סי' מ ד"ה ובזה
ג/ה דברי חיים השמטות סי' כו
ג/ה דברי משפט - חי' מהר"ם סי' שסז אות א {מל"מ}
ג/ה דברי משפט סי' שסז סעיף א {מל"מ}
ג/ה דיני מטבע במשה"ע עמ' 248
ג/ה המאיר לארץ [נוב"י קמא או"ח סי' כ] {מל"מ}
ג/ה המדות לחקר ההלכה מדה יב אות כג
ג/ה וזאת ליהודה (זלצר) עמ' כז
ג/ה חזו"א על הרמב"ם
ג/ה חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' קיא עמ' רסד-רסה
ג/ה חי' משנה פסחים עמ' קמ {מל"מ}
ג/ה חלקת יואב החדש הגהות על מנ"ח מצוה קכט {מל"מ}
ג/ה חק לישראל השבת אבדה עמ' 42
ג/ה ידיו של משה
ג/ה יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רעה
ג/ה מהרי"ט אלגזי פ"ה אות מג או"ק ז {מל"מ}
ג/ה מור דרור קו"א סי' נט {יוצא להיסקל - אומר הש"ל}
ג/ה מחנה יהודה (אשכנזי) דף רע ע"ג {מל"מ}
ג/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' מד, מו, נד
ג/ה מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' כח {לח"מ}
ג/ה מקראי קדש (תשנג) עמ' רע, של
ג/ה מראה אש ח"א עמ' עד
ג/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ה משארית יעקב עמ' נד
ג/ה משאת מרדכי ב"ק עמ' שנח
ג/ה משנת ר' אהרן ב"ק עמ' קפח
ג/ה מתת מלך עמ' קי {מל"מ}
ג/ה נודע ביהודה השלם או"ח עמ' מ, קפז-קפח {מל"מ}
ג/ה נזר הקדש (רזין) מנחות דף קטז ע"א {מל"מ}
ג/ה נחלת יהושע (שפירא) סי' ז דף כג ע"ד, כד ע"ב {מל"מ}
ג/ה נטיעות חיים דף טו ע"ד {מל"מ}
ג/ה נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' עז {מל"מ}
ג/ה עמודי אור סי' קיג אות ב
ג/ה פרי משה עמ' לט {מל"מ}
ג/ה פרשת השבוע (תשעב) ח"ג עמ' 26 {מל"מ}
ג/ה פתחי שערים דף יד ע"ד, טו ע"א
ג/ה קרית מלך רב (תשסו) עמ' תתקצג
ג/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תרלז {מל"מ}
ג/ה שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' רה
ג/ה שואל ומשיב מהדו"ד ח"ג סי' ג (דף ה ע"ד)
ג/ה שמועות דוד עמ' יב {מל"מ}
ג/ה שמחת מלך עמ' 177 {מל"מ}
ג/ה שערי זיו ח"ב דף לד ע"ג {מל"מ - לא מצינו אשם בלי קרן וחומש}
ג/ה שערי ישר שער ז פכ"ד אות ט
ג/ה תורת הנזיקין - ביאורים סי' מד
ג/ה תחומין ח"ו עמ' 238
ג/ו אוהב מישרים עמ' שעה, שעז
ג/ו אומר לציון סי' כה
ג/ו אנצי"ת ע' גזל הע' 295, 300
ג/ו בית מאיר השלם סי' כח ס"א עמ' ט
ג/ו ברור הלכה ב"ק צו ע"ב ציון ט, סנהדרין מו ע"א ציון ג
ג/ו ברכות חיים ח"א עמ' צ
ג/ו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' יח
ג/ו גבול יהודה (ציר') דף סח ע"א
ג/ו דברות משה ב"ק ח"ב סי' נח ענף ה, סי' סו ענף ח, סי' סח ענף א, סי' עב ענף א, ג
ג/ו דברי יחזקאל (תרצה) דף קלז ע"ב
ג/ו חק לישראל נזיקין עמ' 146
ג/ו חק לישראל שליחות עמ' 212 {רמב"ם}, 227-229 {מל"מ}
ג/ו מבשר טוב קדשים עמ' ס
ג/ו מצעדי גבר ב"ק סי' מד אות ה, סי' מח אות ז, סי' נג (ב) אות ב
ג/ו מצעדי גבר סוכה סי' ח אות א
ג/ו משאת מרדכי ב"ק עמ' שלה-שלו
ג/ו נועם התלמוד קידושין עמ' מב
ג/ו סוכה וארבעת המינים עמ' 546
ג/ו פרי משה עמ' קסט
ג/ו קונטרסי שעורים ב"ק שעור כ אות ה
ג/ו קרית מלך
ג/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' שנא, תקו, תקעז
ג/ו שער המלך ח"ב עמ' שעב
ג/ו תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' תרפט
ג/ו תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' ב
ג/ו תחומין ח"ו עמ' 238
ג/ז אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' כז אות א
ג/ז אנצי"ת ע' גזל הע' 347, 348
ג/ז באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' י
ג/ז ברור הלכה ב"ק צו ע"ב ציון ל
ג/ז הלכה למשה (אלבז) עמ' קעח {הגהמ"י}
ג/ז חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' רמה
ג/ז חק לישראל נזיקין עמ' 146
ג/ז משאת מרדכי ב"ק עמ' פב, שלו
ג/ז משנת ר' אהרן ב"ק עמ' קב
ג/ז נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' ל אות ב
ג/ז פנס שלמה
ג/ז פרי האדמה ח"ג
ג/ז פתח דבריך עמ' רי
ג/ז קונטרסי שעורים ב"ב דף לב
ג/ז קונטרסי שעורים ב"ק שעור יב אות א, טז, שעור כ אות ה
ג/ז קרן הצבי מצוה יח אות ה
ג/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקפב
ג/ז תחומין חכ"א עמ' 162
ג/ח אבני החושן סי' שנט סעיף ב
ג/ח אוהב מישרים עמ' שעז {או"ש}
ג/ח אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' כז אות א
ג/ח בדבר מלך חי"ז עמ' רנה {התוקף ספינתו של חבירו ועשה בה מלאכה, אם אינה עשוי' לשכר שמין כמה פחתה ומשלם, ואם היא עשוי' לשכר, אם ירד לה בתורת שכירות הואיל וירד שלא ברשות אם רצה הבעל ליטול שכרה נוטל רצה ליטול פחתה נוטל ואם ירד לה בתורת גזל נותן הפחת וכן כל כיוצא בזה}
ג/ח בית זבול ח"ה עמ' כט
ג/ח בית יעקב (טבשונסקי) סי' שח סעיף ה
ג/ח ברור הלכה ב"ק צז ע"א ציון ו
ג/ח ברכת שלמה חו"מ עמ' קעג-קעד
ג/ח גניבה וגזילה - פרקי יסוד עמ' ע {או"ש}
ג/ח הפלאות נדרים (תשעג) עמ' שעח
ג/ח חזו"א על הרמב"ם
ג/ח חק לישראל נזיקין עמ' 146, עשיית עושר עמ' 29 {אור שמח}, שומרים עמ' 410 {מ"מ}, שכירות עמ' 374
ג/ח מאור למלך ב"ק עמ' קלב, קלז, קלט {או"ש}
ג/ח מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' עו {או"ש}
ג/ח משה ידבר (תשעו) עמ' רצח
ג/ח סוכת דוד (מן) סוכה סי' כו ס"ק ד
ג/ח עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' רסג
ג/ח קונטרסי שעורים ב"ב דף לב
ג/ח קונטרסי שעורים ב"ק שעור יב אות א, טז, שעור כ אות ה
ג/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תצח
ג/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקפג
ג/ח שמן רקח ח"א דף לו ע"ד {מל"מ}
ג/ח שערי טהר ח"ו סי' מח אות ג
ג/ח שערי טהר ח"ו סי' מח אות ג דף קיג ע"ג
ג/ח שערי יצחק (תשיז) עמ' קעד
ג/ח תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' תרמג {או"ש}
ג/ט אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קכד
ג/ט אבן שלמה (ניימן) עמ' קלט, קמא-קמב
ג/ט אבני החושן סי' שסג סעיף ה {מ"מ ולח"מ}
ג/ט אבני נזר יו"ד סי' קפד אות ה
ג/ט אדרת אליהו (קוצין) ח"א עמ' 78 {חסר הבית בכל שהוא}
ג/ט אהלי יהודה (הכהן) דף טו ע"ב
ג/ט אוצמפה"ת ב"מ ל ע"ב ח"א הע' 21 {שעה"מ}
ג/ט אוצמפה"ת ב"מ ס ע"ב הע' 137
ג/ט אורה ושמחה הל' שופר פ"א ס"ק מג
ג/ט אמרי הצבי (בער) סוגיות דף עד ע"ב {הגהמ"י}
ג/ט אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' כז אות א
ג/ט אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' עא
ג/ט אנצי"ת ע' גזל הע' 321, ע' גרמא הע' 268, 269, 274
ג/ט באר המלך ח"א
ג/ט באר ראי עמ' קפג
ג/ט בית אהרן וישראל גל' פא עמ' יב-יג {חצר דקיימא לאגרא}
ג/ט בית אהרן וישראל גל' קיא עמ' סב-סג {שעה"מ}
ג/ט בית זבול ח"ג סי' סא, ח"ה עמ' כט
ג/ט בית יעקב (טבשונסקי) סי' קנח סעיף ד {שעה"מ}, סי' שסג סעיף ח {הגהמ"י}
ג/ט בני שמואל דף מז ע"ד
ג/ט ברור הלכה ב"ק כ ע"ב ציון ה
ג/ט ברור הלכה ע"ז כו ע"ב ציון א פסקה ג
ג/ט ברכת שלמה חו"מ עמ' קפ {אור שמח}
ג/ט גדולי שמואל ב"ק דף יט ע"א {או"ש}
ג/ט גור אריה (צרמון)
ג/ט דברות משה ב"ק ח"א סי' יב ענף ב {הגהמ"י}
ג/ט דברי התורה סי' שסג אות ב {מל"מ}
ג/ט דברי משה (מזרחי) עמ' שלד {זנול"ח}
ג/ט דגל מחנה אפרים (לניאדו) חו"מ סי' מח סעיף א עמ' תקצט
ג/ט האיר ממזרח חמש מגילות עמ' שכב {הדר בחצר חבירו שלא מדעתו}
ג/ט הדר איתמר עמ' קמ-קמא
ג/ט הלכות מתווכים (גולדברג) מבוא פרק א עמ' עז {מל"מ}, עט {הגהמ"י}
ג/ט המאיר לארץ
ג/ט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' כא
ג/ט זכרון שלמה (קליין) עמ' רפ {שעה"מ}
ג/ט זרע יצחק (לומברוזו)
ג/ט חוקי חיים (גאגין) דף קכו ע"ב
ג/ט חוקי חיים (גאגין) דף קכו ע"ב {מל"מ}
ג/ט חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 187 {הגהמ"י}
ג/ט חי' הגר"ח ב"מ עמ' רטו
ג/ט חלקת יוסף (וייס) ח"ב עמ' רמה, רמח
ג/ט חק לישראל נזיקין עמ' 143 {הגהמ"י}, עשיית עושר עמ' 54, 58 {אור שמח}, 60, 69
ג/ט יד המלך (פלומבו)
ג/ט לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' כח אות א-ט
ג/ט להורות נתן (שו"ת) ח"ו עמ' נז ע"א
ג/ט לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' עד
ג/ט מאור למלך ב"ב עמ' כה, כז {שעה"מ}
ג/ט מאור למלך ב"ק עמ' פא {או"ש}, פד-פח, צ
ג/ט מהרי"ט אלגזי פ"ה אות נא או"ק ה-ו
ג/ט מזכרת חיים עמ' קלג {נמצא של אחר}
ג/ט מחקרים במשפט התלמודי עמ' 107
ג/ט מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' תסח
ג/ט מטה יוסף (צלר) ב"ב פ"א עמ' קכח {או"ש}
ג/ט מלאכת שלמה (חכים) כאן ודף כ ע"א {לח"מ}
ג/ט מנחת יוסף ח"ב עמ' סט-ע
ג/ט מעיני המים
ג/ט מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת חו"מ סי' כד]
ג/ט מקדם לביתאל עמ' 144 {או"ש}
ג/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ט משאת מרדכי ב"ק עמ' עז, פב
ג/ט משנת יעקב
ג/ט משנת יעקב זרעים ח"א עמ' קסט
ג/ט משנת ר' אהרן ב"ק עמ' קב
ג/ט משפטי אמת עמ' תקב
ג/ט משפטי ישראל עמ' 255 {הגהמ"י אות ג - סתם בית קיימא לאגרא}
ג/ט נועם חי"ג עמ' נה, נט, סא, חי"ט עמ' קנג
ג/ט נזר הקדש (קפלן)
ג/ט נימוקי מלב"ם ב"ק סי' ח
ג/ט נקדש בצדקה סי' קעז
ג/ט נתיבות שלום (גלבר) סי' קסו ס' א אות ב
ג/ט ס' יהושע - שו"ת עמ' תב
ג/ט סודו של המשפט העברי עמ' 763
ג/ט עבד המלך (תשסט) עמ' תקלז
ג/ט עטרת ישראל עמ' רצג
ג/ט עיני דוד
ג/ט פנס שלמה
ג/ט פתוחי משפט (בן חיים) סי' ו עמ' פא {מל"מ}
ג/ט ציץ הקודש ח"א דף טו ע"א, טז ע"א-ע"ג
ג/ט קונטרסי שעורים ב"ק שעור יב אות יא-יב
ג/ט קרן הצבי מצוה מה אות ה
ג/ט ר"י ששפורטש עמ' 200, 391
ג/ט ראש אליהו ח"ג עמ' קסז
ג/ט רשימות לב ב"ב סי' ו אות ד {או"ש}
ג/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קמו
ג/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקפב
ג/ט שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' פא
ג/ט שביתת יו"ט
ג/ט שברי לוחות עמ' 96 {הגהמ"י אות ג - אביאסף}
ג/ט שו"ת מהר"ם די בוטון סי' לא
ג/ט שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' תשלג
ג/ט שו"ת ר"י אבן עזרא עמ' רכ, רכה-רכו, רלב
ג/ט שו"ת רשב"ש עמ' נו
ג/ט שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קנח סעיף ד, סי' קסד סעיף ה {שעה"מ}, סי' שסג סעיף א {שעה"מ}, ה {לח"מ}, ו {שעה"מ}
ג/ט שחר אורך עמ' רצה {חצר דקיימא לאגרא וגברא דלא עביד למיגר}, רצז {הגהמ"י אות ג}
ג/ט שם מרדכי עמ' 201 {זנול"ח פטור}
ג/ט שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' רכא
ג/ט שמחת יהודה דף קב ע"א
ג/ט שמרו משפט ח"ב עמ' סג, רכא {או"ש}
ג/ט שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' עד
ג/ט שעלי דעת גל' ג עמ' 99 {זנול"ח}
ג/ט שער המלך כאן, וח"ב עמ' שנח {מ"מ}
ג/ט שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' שנט {שעה"מ}
ג/ט שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 150
ג/ט שפתי דעת ח"ג עמ' שמא
ג/ט תהלה לדוד (אמאדו) ח"ב דף לח ע"ד {לח"מ}
ג/ט תורת אמת (תשסו) עמ' תשמט
ג/ט תורת חיים (שור) ב"ק כא ע"א
ג/ט תירוש ויצהר - תפארת בנים סי' נז {מל"מ}
ג/ט תפארת אברהם ב"ק עמ' נח-נט
ג/י אבן ישראל (פישר) ח"ח עמ' קו
ג/י באר המלך ח"א
ג/י באר מים חיים (נוסינזון) ב"ק דף קא
ג/י בד קודש (פוברסקי) ב"ב עמ' כג
ג/י ברור הלכה ב"ק קא ע"א ציון ג
ג/י גדולי שמואל ב"ק דף קא {או"ש}
ג/י דברות משה ב"ק ח"ב סי' נח ענף ה, סי' סו ענף ח, סי' סח ענף א, סי' עב ענף א, ג
ג/י דברי משפט סי' שנד סעיף ב
ג/י זרע יצחק (לומברוזו)
ג/י יד אברהם אהלות עמ' נד
ג/י יד המלך
ג/י ידיו של משה
ג/י כרם ציון שביעית ח"א עמ' קנט ע"א, קסא ע"ב
ג/י לחקרי הלכות סי' קסב
ג/י לשון ערומים
ג/י מקצוע בתורה סי' סו ס' מ ס"ק צה
ג/י מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/י משאת מרדכי ב"ק עמ' שמד
ג/י משובב נתיבות עמ' רז {מרכה"מ}
ג/י משנת יעקב
ג/י משנת ר' אהרן שכנים עמ' ס
ג/י עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' רעט
ג/י פרי חיים (הליר)
ג/י רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תרכ
ג/י שו"ת הר"ן סי' ע
ג/י שירת דוד (תשסג) עמ' ה, ח
ג/י שירת דוד ב"מ עמ' ה, ח
ג/י שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 343
ג/י תורת אמך ח"א עמ' 192
ג/י תירוש ויצהר - תפארת בנים סי' נז
ג/י תקפו כהן סי' יא
ג/יא אבי עזרי ח"א
ג/יא אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ג/יא אגרות משה יו"ד ח"ב סי' סו ענף ב
ג/יא אוהב מישרים עמ' שה, שז-שח
ג/יא אוצרות יהושע עמ' שצה
ג/יא אור הישר [אור הישר סנהדרין עב ע"א ומנחות ב ע"ב]
ג/יא אור יצחק (הלר) עמ' שמ
ג/יא אות היא לעולם ח"ב דף קע ע"ג
ג/יא אנצי"ת ע' גזל הע' 63, 64
ג/יא ארחות חיים ח"ב סי' לו עמ' 454-455
ג/יא באר מרים פ"ט ה"ט אות א
ג/יא בדבר מלך חי"ז עמ' רמד, רמט {השולח יד בפקדון, בין ששלח יד בעצמו או על יד בנו ועבדו ושלוחו, הרי זה גזלן ונתחייב באונסיו ונעשית הגזלה ברשותו כדין כל הגזלנים}
ג/יא בית אהרן וישראל גל' עא עמ' מה, נז
ג/יא בית אהרן וישראל גל' קכה עמ' כט-לא
ג/יא בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' שלז, שלט
ג/יא בן שלמה דף סד ע"ב
ג/יא ברור הלכה ב"מ מא ע"א ציון ג, מג ע"א ציון א, מד ע"א ציון א
ג/יא ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שצה
ג/יא גבורת יצחק חגיגה עמ' קכט
ג/יא גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' ב, לב
ג/יא גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' שט
ג/יא דברות משה ב"ק ח"ב סי' נח ענף ה, סי' סו ענף ח, סי' סח ענף א, סי' עב ענף א, ג
ג/יא דברי אליהו (חזן) ח"א עמ' קסו-קעא
ג/יא דגל מחנה אפרים (לניאדו) חו"מ סי' מה סעיף ט עמ' תקפא
ג/יא דודאי משה עמ' קז
ג/יא דיני מטבע במשה"ע עמ' 247
ג/יא דרכי משפט - שומרים סי' יג סעיף א {שולח יד}
ג/יא הלכה רבה ח"א עמ' 217
ג/יא זכר יצחק (תשן) עמ' רטז
ג/יא חוף ימים ח"א סי' נ אות ב, סי' נא אות א
ג/יא חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 25
ג/יא חי' הגרנ"ט סי' קנח
ג/יא חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' קעב
ג/יא חיי נפש ח"ד עמ' רמד {שליחות יד ע"י שליח חייב}
ג/יא חק לישראל נזיקין עמ' 214
ג/יא יגיעת ערב ב"מ עמ' רכב, רכד, שכ
ג/יא יסודות בדיני פקדון עמ' 31
ג/יא יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' קפב
ג/יא לב מבין
ג/יא מנוחת אשר ח"א דף צא ע"ד {שליח}
ג/יא מנוחת משה דף ו ע"ב {ע"י שליח}
ג/יא מצעדי גבר ב"ק סי' מה אות ב-ח
ג/יא משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תיט
ג/יא משנה ראשונה עמ' 112
ג/יא משנת יעקב משפטים עמ' ג
ג/יא משנת יעקב נזיקין עמ' קמח-קנ
ג/יא משנת יעקב עבודה עמ' שס
ג/יא נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' קח
ג/יא סיני ס' יובל עמ' רעד {חשב לשלוח יד}
ג/יא עטרת יעקב עמ' רכח
ג/יא עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' רטו-רטז
ג/יא ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' רפב
ג/יא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' נו
ג/יא פרי האדמה ח"ב
ג/יא רץ כצבי (תשסג) ח"ב עמ' פב, פד
ג/יא רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רמב
ג/יא רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' שטו
ג/יא רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' שמ, שנג, תקנב
ג/יא שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' קע
ג/יא שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' רעא
ג/יא שמר את הדבר עמ' רד
ג/יא שנתון המשפט העברי ח"ט עמ' 83
ג/יא שער המלך ח"ב עמ' רנט
ג/יא שער יהודה
ג/יא תשובות ר' איסר יהודה עמ' קצ {שליחות יד א"צ חסרון}
ג/יב אבן ציון עמ' תשכב
ג/יב אבני החושן סי' רצב סעיף ד
ג/יב אגודת אזוב ח"ב דף פו ע"ג
ג/יב אוצמפה"ת ב"מ מא ע"א הע' 75 {ראב"ד}, מא ע"ב הע' 34 {מ"מ}, מד ע"א הע' 31, 36, 39-43
ג/יב ארחות חיים ח"ב סי' לו עמ' 453
ג/יב באר דוד ב"מ - שומרים סי' יט אות טו {ראב"ד}
ג/יב בדבר מלך חי"ז עמ' רנא, רס {הגבי' את החבית ליטול ממנה רביעית נתחייב באונסי' אע"פ שלא נטל, אבל אם הגבי' את הכיס ליטול ממנו דינר וכיוצא בכים מדברים שאינן גוף אחד, הרי זה ספק אם נתחייב בכל הכיס או לא נתחייב אלא בדינר בלבד וראב"ד}
ג/יב בית אהרן וישראל גל' קכה עמ' לב {חייב על כל החבית}
ג/יב ברור הלכה ב"מ מא ע"א ציון ג
ג/יב ברור הלכה ע"ז מז ע"א ציון ו פסקה א
ג/יב גדולי שמואל ב"מ דף מג
ג/יב דברות צבי חי"א סי' טו אות יג
ג/יב דברי חיים ב"מ מד ע"א {ראב"ד}
ג/יב דודאי משה עמ' קז-קח
ג/יב הלכות היזק ראיה עמ' רפ {הלכה למשה}
ג/יב חזון יחזקאל ב"מ פ"ג ה"ו {ראב"ד}
ג/יב חי' הגר"ח ב"מ עמ' קלה-קלו
ג/יב חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' סז עמ' קעד, סי' קיז עמ' רעה
ג/יב חי' הגר"ח החדש עמ' שסא {ראב"ד}
ג/יב חי' הגרא"א דסלר עמ' רו
ג/יב חי' הריצ"ד
ג/יב חי' ר' שלמה (תשסא) ח"ג עמ' קטז
ג/יב חיי אברהם (טייב) דף סא ע"ד
ג/יב חק לישראל שליחות עמ' 104, 111, 661 {אור שמח}
ג/יב טבעת החושן ח"ד עמ' 146
ג/יב ידיו של משה
ג/יב יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רמו, כרך ב ח"ב עמ' סח
ג/יב ימי שלמה
ג/יב יתר הבז (תקמז)
ג/יב יתר הבז (תשסח) עמ' קעז
ג/יב לב מבין
ג/יב לקוטי שעורים (שטיין) ב"מ סי' יח ס"ק א
ג/יב לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' רלז, רלט-רמ
ג/יב מאור למלך ב"מ עמ' רח {ראב"ד}
ג/יב מור דרור קו"א סי' כח {הגביה כיס - ספק}
ג/יב מנחת חינוך ח"א עמ' רפו
ג/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/יב משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תכ, תכד
ג/יב משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תקכח
ג/יב משנה ראשונה עמ' 135, 137, 138
ג/יב משנת יעקב
ג/יב משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' קנז
ג/יב מתנובות שדי ב"מ סי' פט
ג/יב נתיבות המשפט סי' רצב ס"ק ד
ג/יב נתיה"מ רצב ס"ק ד {מ"מ}
ג/יב ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' תנד
ג/יב עולת שלמה ח"ב עמ' רנד
ג/יב פרי משה עמ' מח
ג/יב שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' רפג
ג/יב שירת דוד (תשסג) עמ' רי
ג/יב שירת דוד ב"מ עמ' רי
ג/יב שכר שכיר סוגיות ח"א סי' נג אות ט {ראב"ד}
ג/יב שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' ה
ג/יב שעורי עיון התלמוד ב"מ שעור צג
ג/יב שעורי ר' שמואל ב"מ ח"א עמ' רפב {ראב"ד}, שו
ג/יב שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' קכד {ראב"ד}
ג/יב שערי טהר ח"ג שער א סי' טז אות ד
ג/יב תורה שלמה שמות פכ"ב אות קפה
ג/יב תורת אמת (שפו) סי' קצ
ג/יב תורת אמת (תשסו) עמ' תא
ג/יב תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' תתטו, תתכ
ג/יב תרומת הכרי עמ' קנא
ג/יג אנצי"ת ע' גזל הע' 195
ג/יג אפיתחא דבבא ב"מ עמ' תכז, תלה
ג/יג דברי משפט סי' רצב סעיף ה
ג/יג חי' הגר"ח ב"מ עמ' קלג
ג/יג משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' קנג
ג/יג משנת יעקב
ג/יג עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ג עמ' קיב
ג/יג ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' צח
ג/יג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קסג
ג/יג קרית מלך
ג/יג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תרמז
ג/יג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' צא
ג/יג שעורי ר' שמואל ב"מ ח"א עמ' שב
ג/יג שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' לב
ג/יד אבי עזרי ח"א
ג/יד אור יצחק (הלר) עמ' שיא, שטו {אבי עזרי}
ג/יד אמרי בינה (אוירבך) - הלואה סי' נז [א] ד"ה וקצת
ג/יד אנצי"ת ע' גזל הע' 68, 69
ג/יד אפיתחא דבבא ב"מ עמ' קסג
ג/יד אשר למלך
ג/יד באר מרים פ"ט ה"ט אות א
ג/יד בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף סב ע"ד
ג/יד בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' ה
ג/יד בדבר מלך חי"ז עמ' רמה {הכופר בפקדון בבית דין אם היה ברשותו בעת שכפר נעשה עליו גזלן וחייב באונסין}
ג/יד בית אהרן וישראל גל' קכה עמ' ל
ג/יד בית זבול ח"ד עמ' קכז
ג/יד בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' מד אות א, ג
ג/יד בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' שלו, שלט
ג/יד ברור הלכה ב"ק קה ע"ב ציון ט
ג/יד ברור הלכה שבועות מט ע"א אחרי ציון ב {אבי עזרי}
ג/יד גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' ב
ג/יד גור אריה ויקרא פ' יט הע' 122
ג/יד דברי חיים (אוירבך) גניבה סי' י ד"ה ועיי"ש
ג/יד הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' קמא
ג/יד השליחות וההרשאה במשה"ע עמ' 204-203
ג/יד חי' ירוחם
ג/יד חק לישראל נזיקין עמ' 214
ג/יד יגיעת ערב ב"מ עמ' עא {אבי עזרי}, רכד, רכה {אבי עזרי}, שכ {אבי עזרי}
ג/יד ידיו של משה
ג/יד יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רמו
ג/יד מגנזי הגר"ח עמ' נב
ג/יד מנחת אשר ב"ק עמ' קפה
ג/יד מצעדי גבר ב"ק סי' מה אות א-ב
ג/יד מרגליות הים סנהדרין ב ע"א אות ד
ג/יד משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תכא
ג/יד משנת יעקב כאן
ג/יד משנת יעקב נזיקין עמ' פה {רמב"ם}, קנ {או"ש}
ג/יד נזר אברהם מכות ועדות עמ' קסב
ג/יד עטרת יעקב עמ' רכ
ג/יד עטרת צבי (דרבקין, תשמה) סי' עח עמ' רנב
ג/יד עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ג עמ' צה-צו, צח, קיב
ג/יד ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' רלג, רלה, רלז, רפב
ג/יד ערך יעקב עמ' רכג
ג/יד קונטרסי שעורים ב"ק שעור יט אות ה
ג/יד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' שנג, תקנב, תרנב
ג/יד רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' מד, קע
ג/יד שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' נז
ג/יד שו"ת רשב"ש עמ' שנא
ג/יד שיח ערב סנהדרין עמ' כג
ג/יד שם מרדכי עמ' 79-80
ג/יד שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' קי
ג/יד שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' קמב
ג/יד שעורי ר' שמואל ב"מ ח"א עמ' מח
ג/יד תשובות יהודה דף צג ע"ג {השמיט נחלקה התיומת}
ג/טו אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' מו
ג/טו אבני חפץ ח"ג עמ' רסב
ג/טו אגודת אזוב ח"ב דף פו ע"ג
ג/טו אוצמפה"ת ב"מ מא ע"א הע' 287, 293
ג/טו אוצר הרעיון והמחשבה (חייט) עמ' 120
ג/טו אוצרות הרמב"ם
ג/טו אור הישר [דברי ריבות סי' י]
ג/טו אור יצחק (הלר) עמ' שמ
ג/טו אנצי"ת ע' גזל הע' 78
ג/טו ארחות חיים ח"ב סי' לו עמ' 454
ג/טו באר דוד ב"ק ח"ג סי' לו אות ד {מ"מ}
ג/טו באר המלך ח"א
ג/טו בדבר מלך חי"ז עמ' רמה {השואל שלא מדעת הבעלים הרי זה גזלן הי' כלי ביד בנו של בעה"ב או ביד עבדו ולקחו אחד מהן ונשתמש בו הרי זה שואל שלא מדעת וכו'}
ג/טו בית אהרן וישראל גל' קכה עמ' ל
ג/טו בית יעקב (טבשונסקי) סי' רסג סעיף ב {שעה"מ}, סי' שסו סעיף ב {מ"מ ולח"מ}
ג/טו ברור הלכה ב"מ מא ע"א ציון ג פסקה ה
ג/טו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"י עמ' שיד
ג/טו דבר אהרן חו"מ סי' א אות ג
ג/טו דברי יחזקאל (מישור) עמ' תלג
ג/טו דברי יחזקאל (תרצה) דף קלח ע"ב
ג/טו דברי לוי הל' כלים - שעורים במסכתות עמ' ז
ג/טו דברי ריבות (תשעב) עמ' כב
ג/טו דגל מחנה אפרים (לניאדו) חו"מ סי' מה סעיף ט עמ' תקפא
ג/טו הערות ר"מ הירשלר לעליות דר' יונה ב"ב פח ע"א הערה 481
ג/טו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' עט
ג/טו זכרון יהושע (ויסברוד) ח"א עמ' קעז
ג/טו זרע יצחק (לומברוזו)
ג/טו חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' עג עמ' קפב
ג/טו חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' סג
ג/טו חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' סג
ג/טו חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 339
ג/טו חק לישראל שומרים עמ' 410, השבת אבדה עמ' 13 {לח"מ}
ג/טו חק לישראל שליחות עמ' 81-83, 88, 90, 188, 482 {אור שמח}
ג/טו ידיו של משה
ג/טו יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' סח
ג/טו לב מבין
ג/טו מחנה יהודה (אשכנזי) דף רמג ע"א
ג/טו מעיני המים
ג/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/טו משנת יעקב קנין עמ' שכא
ג/טו נועם חכ"ב עמ' קסו
ג/טו נר יצחק (ארדיט) עמ' קעז
ג/טו סוכה וארבעת המינים עמ' 199, 517
ג/טו עטרת יעקב עמ' ריט
ג/טו עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' ריט-רכא
ג/טו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' טז, שטו
ג/טו פד"ר חט"ז עמ' 292
ג/טו צור תעודה דף קיד ע"ד, קטו ע"א
ג/טו צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קיב אות ה
ג/טו קונטרסי שעורים ב"ק שעור יב אות א
ג/טו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רמג, רנו
ג/טו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' שטו, שבועות ח"ב עמ' קלה
ג/טו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' שמ
ג/טו שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' קסח
ג/טו שו"ת ר' אשטרוק אבן שאנג'י עמ' 219 {מ"מ}
ג/טו שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קפח סעיף ב {כ"מ}
ג/טו שער המלך ח"ב עמ' שסב
ג/טו תחומין ח"ו עמ' 242
ג/טו תרומת הכרי עמ' קמג {לח"מ}
ג/טז אור הישר [אור שמח הל' מלוה פ"ג ה"א]
ג/טז אור הלבנה (רובין) ח"ד עמ' קנז
ג/טז אנצי"ת ע' גזל הע' 82, 83, ע' גזלן הע' 16-18
ג/טז ארחות חיים ח"ב סי' לו עמ' 454
ג/טז באר דוד ב"ק ח"ג סי' כט אות ג
ג/טז בית אברהם (ישראל, תקמו) דף ח ע"א
ג/טז בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' צ סעיף א
ג/טז דברות משה ב"ק ח"ב סי' נח ענף ה, סי' סו ענף ח, סי' סח ענף א, סי' עב ענף א, ג
ג/טז דברות צבי חי"א סי' כו אות ח
ג/טז דברי אברהם (שדמי) ח"ג עמ' לח
ג/טז דברי אמת (תשעט) עמ' קמט {ראב"ד}
ג/טז דברי תלמוד ח"ב עמ' רלח
ג/טז דורש משפט עמ' תרנו-תרסד
ג/טז החזקה במשפט העברי עמ' 85
ג/טז ויטע אשל תמורה ח"א עמ' קנז
ג/טז זכור זאת ליעקב עמ' רס
ג/טז חוקות הדיינים ח"ב עמ' קיט
ג/טז חזון יחזקאל ב"מ פ"י ה"ג
ג/טז חי' הגר"ח החדש עמ' תלו {חוטף משכון}
ג/טז חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' פג
ג/טז חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' פג
ג/טז חק לישראל נזיקין עמ' 214
ג/טז טבעת החושן ח"א עמ' 316, ח"ב עמ' 206, אגרא דשמעתא ח"ג עמ' רד
ג/טז יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' תג
ג/טז יד המלך
ג/טז יכין ובועז ח"א סי' נא עמ' 125
ג/טז יקב אפרים עמ' יא-טו
ג/טז מטה אהרן שבועות עמ' שו {ראב"ד}
ג/טז מטה יחיאל - הערות באהב"ח פ"ח ס"ב
ג/טז מנחה חדשה (פאפרש) ח"א בראשית דף י ע"ד
ג/טז מעיני המים
ג/טז מצעדי גבר קדושין סי' לא אות ו
ג/טז מראה אש ח"א עמ' נט, סה, סח
ג/טז מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/טז משנת יעקב
ג/טז נזר אברהם מכות ועדות עמ' קסג
ג/טז ס' התרומות עמ' תתשד
ג/טז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שכב
ג/טז פרי שמואל מכות עמ' קכב
ג/טז קונטרסי שעורים ב"ב דף לב
ג/טז קונטרסי שעורים קדושין שעור יב אות ח
ג/טז קרית מלך
ג/טז רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' שצב, תיז, תיט
ג/טז שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' קסח
ג/טז שדה הארץ ח"ג דף קטו ע"ד
ג/טז שו"ת ר' אשטרוק אבן שאנג'י עמ' 219 {מ"מ}
ג/טז שו"ת רשב"ש עמ' שו
ג/טז שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ג עמ' כט-ל, לג-לד, לט
ג/טז שער יהושע ח"א עמ' כז
ג/טז שער משפט סי' צ ס"ק ב, סי' שסד ס"ק א
ג/טז שערי בינה (תשעט) עמ' תיז {גזלן}
ג/טז שערי זיו ח"ב דף קלו ע"ג
ג/טז שערי טהר ח"ו סי' מח אות ב
ג/טז שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 26
ג/טז תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' תתד
ג/טז תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תשנב
ג/טז תירוש ויצהר סי' קי אות ח {מ"מ}


ד/734 הלכות גזילה ואבידה פרק ד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ד/רה"פ הלכה למשה (אמריליו) ח"ב
ד/רה"פ יד פשוטה
ד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ד/רה"פ מעשה רקח
ד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ד/רה"פ פי' ר"י קאפח
ד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ד/רה"פ רמב"ם לעם
ד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ד/א אבני החושן סי' צ סעיף א {לח"מ}
ד/א אורים ותומים - תומים סי' צ ס"ק א-ג
ד/א אמרי יוסף (דוידובסקי)
ד/א אנצי"ת ע' גזלן הע' 97, 100
ד/א באר המלך ח"א
ד/א באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פי"ד הי"ב באר שרים אות נ
ד/א ברור הלכה שבועות מו ע"א ציון ה
ד/א דברות משה ב"מ ח"א סי' לו ענף א
ד/א דברי דוד - דברי מאיר עמ' קנז
ד/א הדר איתמר עמ' קסט {נוטל בשבועה}
ד/א המשפט העברי עמ' 176, 1338
ד/א חדושים ובאורים (גרי') שבועות דף מד ע"ב
ד/א חק לישראל נזיקין עמ' 58, 211
ד/א טבעת החושן ח"ה עמ' ריד
ד/א יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"א עמ' רט
ד/א יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' רעט
ד/א ידי אליהו דף מט ע"ג {מ"מ - קנס קנסו חכמים וכו' שהעדים היו מעידין}
ד/א מחנה יהודה (אשכנזי) דף פה ע"ג {לח"מ}
ד/א מטה אהרן שבועות עמ' שה-שו, שח-שט
ד/א מצודת בן ציון דף מז ע"ג {לח"מ}
ד/א משנת יעקב
ד/א נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' קנו, ח"ג עמ' קעג, תעה
ד/א נחלת עזריאל (הלוי) שבועות מו (קיח [מסומן קיג בטעות] ע"ב בדפי הספר) {לח"מ}
ד/א ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תקכב
ד/א ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' נה
ד/א צרור הכסף (הראשון) עמ' סו
ד/א קול דודי שבועות סי' תתנג
ד/א ר"י ששפורטש עמ' 367
ד/א רביד הזהב (אברך) דף לח ע"ג {קנס}
ד/א רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' תל {קנסו}
ד/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רלב, רלה
ד/א שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' קסח
ד/א שו"ת רשב"ש עמ' תיד
ד/א שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ג עמ' כד-כח, לא, לג-לד, לו-מ, מב-מד, רז, רט
ד/א שושנת יעקב (הורוויץ) סי' צ סעיף א {לח"מ}
ד/א שם יוסף (מועטי) ח"ב דף צט ע"א
ד/א שער משפט סי' צ ס"ק א, ד, סי' צו ס"ק ב
ד/א שערי בינה (תשעט) עמ' שפג
ד/א שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 166 {לח"מ}, 169
ד/ב אורים ותומים - תומים סי' צ ס"ק א-ב
ד/ב ארחות חיים ח"ב סי' לו עמ' 454
ד/ב באר המלך ח"א
ד/ב באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פי"ד הי"ב באר שרים אות נ
ד/ב ברור הלכה שבועות מו ע"א ציון ה
ד/ב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' קס-קסג, קסט-קע
ד/ב ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' קפט
ד/ב המשפט העברי עמ' 176
ד/ב חכמת אליהו ח"ב סי' צ אות ג
ד/ב חלקת יצחק עמ' תנא
ד/ב חק לישראל נזיקין עמ' 214
ד/ב יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"א עמ' רז-רח
ד/ב יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' רעח-רעט
ד/ב מטה אהרן שבועות עמ' שה-שו
ד/ב מצודת בן ציון דף מח ע"א
ד/ב משנת יעקב נזיקין עמ' רלח {או"ש}
ד/ב ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תקטו, תקכ
ד/ב ערך שי חו"מ סי' צ סעיף ב
ד/ב קול דודי (תשף)
ד/ב קול דודי שבועות סי' תתנד, תתצט
ד/ב רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רלב, רלה
ד/ב שבועת המשנה עמ' כח
ד/ב שו"ת רשב"ש עמ' תיד
ד/ב שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ג עמ' רז
ד/ב שער משפט סי' צ ס"ק ב
ד/ב שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 168
ד/ג ארחות חיים ח"ב סי' לו עמ' 454
ד/ג באר המלך ח"א
ד/ג באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פי"ד הי"ב באר שרים אות נ
ד/ג ברור הלכה שבועות מו ע"ב ציון ו
ד/ג דגל ראובן ח"ג סי' ב
ד/ג ס' התרומות עמ' תתשה
ד/ג פסקי ב"ד קרית ארבע עמ' 151 {ראב"ד}
ד/ג צרור הכסף (הראשון) עמ' סז
ד/ג רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רלב, רלה
ד/ד אוצרות הרמב"ם
ד/ד ארחות חיים ח"ב סי' לו עמ' 454
ד/ד באר דוד ב"ק ח"ג סי' ב אות ב
ד/ד ברור הלכה שבועות מו ע"א ציון ה
ד/ד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' קסח
ד/ד דורש משפט עמ' תרסה
ד/ד חוקות הדיינים ח"ב עמ' קיט
ד/ד חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 121
ד/ד חכמת אליהו ח"ב סי' צ אות י
ד/ד יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' תמח {אבי עזרי}
ד/ד יגיעת ערב ב"מ עמ' רנא {אבי עזרי}
ד/ד מטה אהרן שבועות עמ' שו
ד/ד מעשה בצלאל סי' רמט
ד/ד משפטי ארץ ח"ב עמ' 105
ד/ד ס' התרומות עמ' תתשד
ד/ד עמודי שלמה ח"ג עמ' רכו
ד/ד עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 561
ד/ד עמק שאלה (טברסקי) עמ' תעד
ד/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שי
ד/ד פעמוני זהב סי' צב סעיף ב
ד/ד קול דודי (תשף)
ד/ד קול דודי שבועות סי' תתק
ד/ד רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' תטז {השמיט "האי מאן דנקיט"}
ד/ד רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רלב, רלה
ד/ד שארית יוסף (תשמד) באור חו"מ הערה 168
ד/ד שו"ת מהר"ם די בוטון סי' כו
ד/ד שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' תרפו
ד/ד שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' מח
ד/ד שער משפט סי' צ ס"ק ב
ד/ד שפת הים (מיו) דף פג ע"ד
ד/ד תומים קיצור כללי מיגו ס"ק יט
ד/ה אולם המשפט סי' צ סעיף ב {מ"מ}
ד/ה אור הישר [שו"ת מהר"ם אלשיך סי' כד, מל"מ הל' שאלה ספ"ה, אור הישר ירושלמי שבועות פ"ז ה"ב]
ד/ה אורים ותומים - תומים סי' צ ס"ק ה-ו
ד/ה אנצי"ת ע' גזלן הע' 75
ד/ה ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' קסט
ד/ה דברי משפט סי' שנב סעיף ב
ד/ה דורש משפט עמ' תרנז, תרנח, תרסו
ד/ה דין אמת (תשסז) עמ' פה
ד/ה טבעת החושן ח"ה עמ' ריד
ד/ה יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"א עמ' רח
ד/ה יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' רעח
ד/ה יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רסג
ד/ה מקצוע בתורה סי' עב ס' יז ס"ק מח
ד/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ה מרפא לשון (ארדיט) דף טו ע"ג {כ"מ}
ד/ה נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' י {לח"מ}
ד/ה ס' התרומות עמ' תתשז, תתשיב
ד/ה ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תקלז
ד/ה עמודי שלמה ח"ג עמ' רכו
ד/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שט
ד/ה צרור הכסף (הראשון) עמ' סו
ד/ה רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' תכא
ד/ה רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רלב, רלה
ד/ה שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ג עמ' רח-רי
ד/ה שער משפט סי' צ ס"ק ב, ד
ד/ה שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 167
ד/ה תשובות הראב"ד סי' קעד
ד/ו ברור הלכה שבועות מו ע"ב ציון ד
ד/ו יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רסד
ד/ו משפטי עזיאל ח"ד עמ' רפב
ד/ו שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 169
ד/ז אבני החושן סי' רנ סעיף א {מ"מ}
ד/ז אולם המשפט סי' צ סעיף א
ד/ז אורים ותומים קיצור תקפו כהן סי' עז-עח
ד/ז אמרי יוסף (דוידובסקי)
ד/ז אנצי"ת ע' אוהב הע' 51
ד/ז באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' יג {מל"מ}
ד/ז בית אברהם (ישראל, תקמו) דף רח ע"ד
ד/ז בית מאיר (תשע) סי' קיב ס"ה עמ' שט
ד/ז בית שערים או"ח סי' קא
ד/ז בני בנים ח"א עמ' קמו {לח"מ}, קמז {מ"מ}
ד/ז ברור הלכה שבועות מו ע"ב ציון ד
ד/ז ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' קסט, קעא
ד/ז ברכת שלמה אהע"ז עמ' רט
ד/ז דברי משה (מזרחי) עמ' קפט {מ"מ}
ד/ז דובב מישרים (וידנפלד) עמ' רמט
ד/ז דורש משפט עמ' תרנז, תרסט, תרע
ד/ז דרך עץ החיים (אלגזי) דף כט ע"א
ד/ז דרכי משה ח"ב שמעתתא ב פ' יד
ד/ז הגהות רימ"א {מ"מ}
ד/ז הדרת מרדכי דף סז ע"ג {מ"מ}
ד/ז הון יוסף דף כח, נד {מ"מ}
ד/ז המאיר לארץ [שתי הלחם סי' ב]
ד/ז חוקות הדיינים ח"ב עמ' קכ
ד/ז חזון יחזקאל שבועות פ"ו ה"ב {מ"מ}
ד/ז חזקה רבה חו"מ ח"ג עמ' 223-222
ד/ז חכמת אליהו ח"ב סי' צ אות יב
ד/ז חלקו של יוסף (אמאדו) דף יב ע"א
ד/ז חלקת יוסף (ברקוביץ) סי' יח
ד/ז יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רסד
ד/ז ילקוט שעורים (אלתר) ב"ק עמ' פ, פה, פז
ד/ז ישא מדברותיך קדושין עמ' שצח
ד/ז לבושי מרדכי ח"ד עמ' עב
ד/ז לקוטי סופר ח"א דף קג ע"ד {יד המלך}
ד/ז מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' תא {מ"מ}
ד/ז מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' שמה
ד/ז מעיני המים
ד/ז מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' כט אות ב]
ד/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ז נועם חכ"א עמ' קמד
ד/ז נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' קיט, קכא, קלו, קכג, קמח, תיב {מ"מ}
ד/ז ס' התרומות עמ' תתשיב
ד/ז ערך שי ב"ב מא ע"א {מ"מ}
ד/ז ערך שי חו"מ סי' סה סעיף י, סי' קעה סעיף יג, סי' קפ סעיף א, סי' רב סעיף ה, סי' רד סעיף ג, סי' רע סעיף ב, סי' תיד סעיף א {מ"מ}
ד/ז פד"ר ח"ז עמ' 249
ד/ז פרח מטה אהרן (פרחיא) ח"א סי' יב
ד/ז צרור הכסף (הראשון) עמ' סז
ד/ז קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' קפ
ד/ז קרבן אשה
ד/ז קרית מלך רב (תשסו) עמ' אלף קמז {מ"מ}
ד/ז רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' תיז-תכא
ד/ז שבועת המשנה עמ' כט, לא
ד/ז שו"ת ר"י בסן (תצז) דף לב ע"ג
ד/ז שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קיב
ד/ז שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ג עמ' רט-רי
ד/ז שמו משה דף קכח ע"ב
ד/ז שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' קיא
ד/ז שמחה לאיש (אלישר) דף צט ע"א {מ"מ}
ד/ז שער יהודה (דף פא ע"א)
ד/ז שער משפט סי' קצח ס"ק ג {מ"מ - תפיסה}
ד/ז שערי בינה (תשעט) עמ' תרמג
ד/ז שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' קלח {מ"מ}
ד/ז שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף צד ע"ב
ד/ז שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך ב עמ' עט
ד/ז שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' שפב-שפג, שו"ת עמ' תיג
ד/ז שתי הלחם סי' ב
ד/ז תורת חיים וחסד עמ' תקו {מ"מ - ספק תקנה}
ד/ז תורת חכם (ידיד) סי' כח דף קיא ע"א {מ"מ - ספק תקנה}
ד/ז תקפו כהן סי' כט
ד/ז תקפו של רפאל סי' לג
ד/ח ארחות חיים ח"ב סי' לו עמ' 454
ד/ח בית שערים או"ח סי' קא
ד/ח דורש משפט עמ' תרסט, תרע
ד/ח חק לישראל נזיקין עמ' 214
ד/ח יכין ובועז ח"א סי' כט, סי' קכח עמ' 331
ד/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' עו
ד/ח צרור הכסף (הראשון) עמ' סז
ד/ח קרית מלך
ד/ח רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' תיז-תכא
ד/ח שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' קעג
ד/ט אוצמפה"ת ב"מ לז ע"א הע' 29, 89, 95, 97, 153, לז ע"ב הע' 52, 102
ד/ט אור הישר [אור הישר ב"מ לז ע"א]
ד/ט אור ליהודה (תשנט) קונ' שערי עיון עמ' לא-לב
ד/ט אורים גדולים (ריינס) דף ה ע"ג
ד/ט אנצי"ת ע' גזל הע' 368, 369
ד/ט אפיקי מגינים ב"מ סי' ל
ד/ט אשר למלך
ד/ט באר דוד ב"ק ח"ג סי' לו אות ב
ד/ט באר המלך ח"א
ד/ט בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' יט אות א
ד/ט בית יצחק (תשיד) עמ' 122
ד/ט ברור הלכה ב"ק קג ע"א ציון ג
ד/ט ברור הלכה יבמות קיח ע"ב ציון א פרק ד, ציון ב
ד/ט דברות משה ב"מ ח"א סי' לו ענף א
ד/ט דרושי ר"מ מאימראן ח"א עמ' קלז
ד/ט המשפט העברי עמ' 176-175, 1340
ד/ט ושב הכהן (תשמח) עמ' שד {הגהמ"י}
ד/ט חי' חתם סופר
ד/ט לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' א אות ו-יא
ד/ט לחקרי הלכות ח"א עמ' רלא
ד/ט מאור למלך ב"מ עמ' רג {שעה"מ}
ד/ט מרכבת המשנה מהדו"ב [עמש"כ בהל' שאלה פ"ה ה"ד]
ד/ט משאת מרדכי ב"ק עמ' שנא
ד/ט משנת יעקב
ד/ט נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' קע, קעג
ד/ט עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' רעד
ד/ט עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' רב
ד/ט ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' רמ-רמב
ד/ט פרי משה עמ' פד
ד/ט צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שלב ע"ב
ד/ט קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' נז
ד/ט קרן הצבי מצוה עו אות א
ד/ט רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רמו
ד/ט שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רטו
ד/ט שעורי ר' שמואל ב"מ ח"א עמ' רעז-רעח, רפב
ד/ט שער המלך כאן, וח"ב עמ' שסג
ד/ט שער משפט סי' רכב ס"ק ג
ד/ט שער נפתלי דף כו ע"ג
ד/ט שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 221
ד/י אבן האזל
ד/י אוצמפה"ת ב"מ ב ע"א הע' 259, לז ע"א הע' 8
ד/י אוצרות יהושע עמ' שפח
ד/י אמרי יוסף (דוידובסקי)
ד/י אנצי"ת ע' גזל הע' 372-376
ד/י אפיתחא דבבא ב"מ עמ' לב {יחלוקו}
ד/י אריה ליש עמ' רמז
ד/י אשר למלך
ד/י באר דוד ב"מ פ"א סי' ג אות א, ה
ד/י באר דוד ב"ק ח"ג סי' לו אות ב {אהא"ז}
ד/י באר המלך ח"א
ד/י בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' קנא
ד/י בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' ט אות ה
ד/י ברור הלכה ב"מ לז ע"א ציון א
ד/י ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' פא
ד/י ברכת מרדכי ב"מ עמ' לא, נז
ד/י גדולי שמואל ב"מ דף לז
ד/י גוילין נצולין עמ' רנא
ד/י דברי אליהו (חזן) ח"ג עמ' קע-קעא
ד/י דרושי ר"מ מאימראן ח"א עמ' קלז
ד/י דרכי משפט - טוען ונטען סי' ד אות ה
ד/י היכל התורה (פינצוק) חוב' א עמ' ט
ד/י המשפט העברי עמ' 175, 1340
ד/י הרמב"ם - שמרנות עמ' 239 {חיוב בדיני שמים}
ד/י ושב הכהן (תשמח) עמ' רצו, שג
ד/י יגיעת ערב ב"מ עמ' ח
ד/י יד המלך (פלומבו)
ד/י יורו משפטיך ליעקב סי' לו
ד/י יחל ישראל (תשנב) עמ' רסג
ד/י יחל ישראל (תשסג) ח"ג עמ' קס
ד/י מאור למלך ב"מ עמ' ב, יא
ד/י מטה אהרן ב"ב עמ' קי
ד/י מעיני המים
ד/י מצעדי גבר ב"מ סי' ב אות א
ד/י מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/י משאת מרדכי ב"ק עמ' שנ
ד/י משנת יעקב
ד/י נוה שלום (שולאל) דף קנה ע"ד
ד/י נרות זכריה עמ' קעה
ד/י ס' המקח עמ' שמט
ד/י ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קמב, קנא
ד/י עונג שבת קו"א סי' א אות ד
ד/י עיוני תשובה (קדרי) עמ' 145
ד/י עיונים בהלכה עמ' 128
ד/י עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' קצז-רב, רד
ד/י פנס שלמה
ד/י צדקה לחיים (תקמז) (לקוטים)
ד/י צדקה לחיים (תשסח) עמ' נב
ד/י רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רמו
ד/י שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' ז, מה, נ
ד/י שעורי ר' שמואל ב"ב ח"ב עמ' נא
ד/י שעורי ר' שמואל ב"מ ח"א עמ' ז
ד/י שער משפט סי' רכב ס"ק ג
ד/י תורת אמת (תשסו) עמ' שעז
ד/יא אהלי תם עמ' שנד
ד/יא אמרי בינה (אוירבך) - הלואה סי' עה [א] ד"ה ולכאורה {שעה"מ}
ד/יא אמרי יוסף (דוידובסקי)
ד/יא אמרי משה (פודהורצר) עמ' קלה {שעה"מ}
ד/יא אנצי"ת ע' גזלן הע' 83, 84
ד/יא ארחות חיים ח"ב סי' לו עמ' 454
ד/יא דברי אמת (תרכא) דף סג ע"ג
ד/יא דברי אמת (תשעט) עמ' קנא {ואם הודה שגזלו חמשים משלם ונשבע וכו' שהרי לא הוחזק גזלן בעדים}
ד/יא הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' רנב
ד/יא יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' כג
ד/יא מבוא למשנה תורה עמ' 223
ד/יא מטה אהרן שבועות עמ' רסח
ד/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/יא משיב נפש (גרוס) ח"ב עמ' קלד-קלה
ד/יא עזרת כהן עמ' שמד
ד/יא פנס שלמה
ד/יא קרית מלך
ד/יא רביד הזהב (אברך) דף נה ע"ד
ד/יא רביד הזהב (אברך) סי' לז אות ג
ד/יא רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' תיח {לא הוחזק גזלן בעדים}, תלו
ד/יא שולי הגליון עמ' קסז
ד/יא שושנת יעקב (הורוויץ) סי' שסד סעיף א
ד/יא שער המלך ח"ב עמ' שסד
ד/יא שער משפט סי' א ס"ק ד, סי' שסד ס"ק א
ד/יא שערי תורה (לעוו) עדות ח"א עמ' רכח
ד/יא תולדות שם דף כ ע"ג {פמש"פ}
ד/יא תרומת הדשן פסקים סי' רח
ד/יב אורים ותומים - תומים סי' צ ס"ק ה, סי' צז ס"ק י
ד/יב אנצי"ת ע' גזלן הע' 138
ד/יב ארחות חיים ח"ב סי' לו עמ' 454
ד/יב ברור הלכה שבועות מו ע"ב ציון א פסקה ה
ד/יב גדולי שמואל כתובות דף יח
ד/יב דברות משה ב"ק ח"ב סי' פד ענף ה
ד/יב דורש משפט עמ' תרפב
ד/יב דליית הכרם עמ' תתתלא [צ"ל ואין כאן שבועה]
ד/יב חוקות הדיינים ח"ב עמ' שט
ד/יב חיי אברהם (קובו) תשובות דף נה ע"ד
ד/יב מאור תורה (שנגהי) חוב' א עמ' לד {מ"מ - שבועת ע"א בטענת שמא}
ד/יב מחנה יהודה (אשכנזי) דף פו ע"ב {לח"מ}
ד/יב משפטי עזיאל ח"ד עמ' קלב
ד/יב עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' כב
ד/יב ערך שי חו"מ סי' שסד סעיף ב
ד/יב רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' נז
ד/יב שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' שכד
ד/יב שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ג עמ' ק {מ"מ - שבועת ע"א בטענת שמא}
ד/יב שם דרך כתובות עמ' קסד
ד/יב שער יהושע ח"א עמ' קטז
ד/יב תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' קצג
ד/יג אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קעח {ראב"ד}
ד/יג אגרות הגרי"ד עמ' רפא
ד/יג אוהב מישרים עמ' קמז {ע"א מחייב שבועה גם אם התובע שמא}
ד/יג אחר האסף עמ' רצז, רצט
ד/יג ארחות חיים ח"ב סי' לו עמ' 454
ד/יג בדי הארון (הכהן) עמ' 446
ד/יג בית אהרן וישראל גל' מב עמ' לו
ד/יג בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ד/יג בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' שכו, שפט
ד/יג בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' שסה, תלא
ד/יג בני אברהם חו"מ דף עב ע"א {ראב"ד}
ד/יג ברור הלכה שבועות מ ע"א ציון ג
ד/יג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ו עמ' סו
ד/יג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' רצג-רצד
ד/יג ברכת שלמה חו"מ עמ' קמ
ד/יג גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף נט ע"א {ראב"ד}
ד/יג דבר שמואל (אבוהב) סי' סח
ד/יג דברות משה ב"ק ח"ב סי' פד ענף ה
ד/יג דברות משה סנהדרין עמ' רא
ד/יג דברי אמת (תרכא) דף סה ע"ד {ראב"ד}
ד/יג דברי חיים (אוירבך) מים חיים סי' מג ד"ה ובהיות
ד/יג דורש משפט עמ' צה
ד/יג דרכי משפט - טוען ונטען סי' טז אות ב
ד/יג חוקות הדיינים ח"ב עמ' לא
ד/יג ימי שלמה
ד/יג לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' סח אות כ
ד/יג לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' קלד, קלו
ד/יג לקוטי שעורים (שטיין) כתובות סי' ט ס"ק ג, ו
ד/יג מבוא למשנה תורה עמ' 8
ד/יג מחנה יהודה (אשכנזי) דף פט ע"ד {לח"מ}
ד/יג מלאכת שלמה (חכים)
ד/יג מצעדי גבר ב"מ סי' יא אות יא
ד/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/יג משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' קג
ד/יג משנת יעקב
ד/יג משנת ר' אהרן כתובות עמ' רסד
ד/יג משפטי אמת עמ' סו
ד/יג ס' התרומות עמ' תרס, תרסב
ד/יג עבד המלך (תשסט) עמ' תקנד
ד/יג פרי חיים (תרסז) סי' ז
ד/יג קהלות יעקב כתובות סי' יג
ד/יג קול דודי שבועות סי' תשצ
ד/יג קרני ראם (ירמוש) עמ' שמה
ד/יג ר"י ששפורטש עמ' 387
ד/יג רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' רצא {שבועת התורה}
ד/יג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' של
ד/יג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תרס
ד/יג רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' קנ, קנב
ד/יג שבועת המשנה עמ' יג
ד/יג שו"ת הרדב"ז סי' קח
ד/יג שו"ת הריב"ש סי' שצב, עמ' תקעא
ד/יג שו"ת ר"י מליריאה עמ' קסה
ד/יג שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ג עמ' רט
ד/יג שם דרך כתובות עמ' קסד
ד/יג שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' צג
ד/יג שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"ב עמ' לה
ד/יג תעלומות לב ח"א חו"מ סי' לא
ד/יג תעלומות לב חלק א חו"מ סימן לא
ד/יד אבי עזרי ח"א, ח"ג, ח"ד וח"ה
ד/יד אוהב מישרים עמ' שצב {אבי עזרי}
ד/יד אולם המשפט סי' שנז סעיף א {מ"מ}
ד/יד אור הישר [מ"מ הל' טוען פ"ד ה"ח]
ד/יד אנצי"ת ע' גזלן הע' 104
ד/יד ארחות חיים ח"ב סי' לו עמ' 455
ד/יד בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' קסה
ד/יד בני דוד
ד/יד ברור הלכה שבועות לב ע"ב ציון ד
ד/יד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ב עמ' לב-לג
ד/יד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ד עמ' לז
ד/יד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ו עמ' כו
ד/יד גדולי שמואל כתובות דף יח, כב, ב"ק דף צא, קז, ב"ב דף לד ע"א, השמטות עמ' קעח {או"ש}
ד/יד דורש משפט עמ' נט
ד/יד הגהות חבר בן חיים
ד/יד הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' ע
ד/יד הרמב"ם כמחנך עמ' 221
ד/יד חוקות הדיינים ח"ב עמ' שי
ד/יד חי' משנה פסחים עמ' עה
ד/יד חנא וחסדא ח"ב דף טז ע"א {לח"מ}
ד/יד יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' רנב, רנט, שכג {אבי עזרי}
ד/יד יגיעת ערב ב"מ עמ' לז, מב, רצט {אבי עזרי}
ד/יד יד המלך (פלומבו)
ד/יד לוחות אבן ב"ב עמ' קפט
ד/יד מיטב הארץ עמ' 389
ד/יד משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' צב, קג
ד/יד משרת משה (עטייה)
ד/יד עדות ביהוסף (פודור) עמ' כד
ד/יד עדות ביעקב (ריינס) עמ' עט {משאיל"מ}
ד/יד עדות ושטרות עמ' 289-290
ד/יד עולת חודש ח"ג מאמר רכב
ד/יד עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' רפ-רפא, רפג
ד/יד קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' תקיז {מ"מ}
ד/יד שבועת המשנה עמ' יד {ראב"ד}
ד/יד שו"ת הרדב"ז סי' רפב
ד/יד שו"ת הריב"ש עמ' תנה, תקע
ד/יד שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' שלו
ד/יד שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' פה
ד/יד שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' רכא
ד/יד שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' שלו
ד/יד שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ג עמ' כט {אין חטפי ודידי חטפי}
ד/יד שער יהושע ח"א עמ' קיז
ד/טו אולם המשפט סי' שסד סעיף א
ד/טו אורים ותומים - תומים סי' צ ס"ק ג
ד/טו אפיתחא דבבא ב"מ עמ' קב
ד/טו ארחות חיים ח"ב סי' לו עמ' 455
ד/טו בית המדרש
ד/טו בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' יט אות א-ב
ד/טו ברית מלח כלל יא אות ח
ד/טו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' קסב
ד/טו ברכת מרדכי ב"ב עמ' רמה
ד/טו חוקות הדיינים ח"ב עמ' צ
ד/טו חי' חתם סופר
ד/טו יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' רס
ד/טו לחקרי הלכות סי' תלו
ד/טו מיטב הארץ עמ' 389
ד/טו מצעדי גבר ב"ב סי' מ אות ב ס"ק ג-ה
ד/טו משנת יעקב משפטים עמ' רכב-רכה
ד/טו משנת יעקב משפטים עמ' רכב-רכה
ד/טו פנת יקרת (תשנד) סי' קלא
ד/טו פנת יקרת (תשעא) עמ' תר, תשמט
ד/טו פרי חיים (הליר)
ד/טו קרני ראם (ירמוש) עמ' שמה
ד/טו רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' תכא
ד/טו שם מרדכי עמ' 76-77
ד/טו שער משפט סי' צ ס"ק ב
ד/טז אבי עזרי ח"א
ד/טז אבן ציון עמ' תסב, תרכח
ד/טז אבני החושן סי' עב סעיף לו
ד/טז אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' תפא
ד/טז אגרות הגרי"ד עמ' רנז
ד/טז אהליך יעקב ב"מ סי' א ס' ה
ד/טז אוצמפה"ת ב"מ ג ע"א הע' 64, ד ע"א הע' 72
ד/טז אור לישרים (קלרמן) ב"מ עמ' לא
ד/טז אמרי שפר (פינטו) עמ' ריא, ריג
ד/טז בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף נד ע"א-ע"ג
ד/טז בדי הארון (הכהן) עמ' 448
ד/טז בית דינו של שמואל עמ' 335, 336, 340, 341
ד/טז בית זבול ח"ד עמ' קכב
ד/טז בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' א אות ב
ד/טז ברור הלכה ב"מ ג ע"א ציון ג פסקה ד
ד/טז ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ו עמ' יב
ד/טז ברכת מרדכי ב"ב עמ' רמה
ד/טז דבר אליהו (מיליקובסקי) דרוש מב עמ' שסט
ד/טז דברות אליהו ח"א עמ' צט
ד/טז דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' רלז-רלח
ד/טז דורש משפט עמ' יח
ד/טז המדות לחקר ההלכה מדה יא אות קכ
ד/טז המלך ברמה עמ' 134-135
ד/טז חדושים ובאורים (גרי') ב"מ סי' ד ס"ק א
ד/טז חכמת אליהו ח"א סי' עה אות טו
ד/טז יגיעת ערב ב"מ עמ' צז, רלה
ד/טז מאור למלך ב"מ עמ' לה, מא, סא
ד/טז מיטב הארץ עמ' 389
ד/טז משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' קכה
ד/טז משנת יעקב
ד/טז נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' רלג, ח"ד עמ' קע
ד/טז נימוקי מלב"ם ב"מ סי' א
ד/טז נתיבות מרדכי ב"מ פ"א עמ' נז
ד/טז נתן פריו סוגיות ח"א עמ' סד
ד/טז סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' פג, פה
ד/טז עדות ושטרות עמ' 260
ד/טז עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ג עמ' פו
ד/טז ערך שי חו"מ סי' נא סעיף א
ד/טז פי שנים דף פז ע"ב
ד/טז פני אברהם (פרלמן) דף פז ע"א
ד/טז פרי חיים (הליר)
ד/טז קול דודי (תשף)
ד/טז קונטרסי שעורים ב"מ שעור ג אות ב, ד, שעור ו אות ה
ד/טז רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' שעו
ד/טז שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ב עמ' פז, פט-צ {אמר על מקצת "אין חטפי ודידי חטפי" ועל מקצת "לא חטפתי"}
ד/טז שם מרדכי עמ' 76-77
ד/טז שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' נג
ד/טז שעורי ר' שלמה עמ' רנ
ד/טז שער משפט סי' פז ס"ק א
ד/טז שערי בינה (תשעט) עמ' מה, שפד
ד/טז שערי שמואל עמ' רט
ד/טז תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף לח ע"א
ד/טז תורת חיים (ליבוביץ, תשסט) סי' לב עמ' קסג
ד/טז תורת נתן עמ' 39-40 {אין חטפי ודידי חטפי, על מקצת}
ד/טז תורת ראובן עמ' 67
ד/טז תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' קטז, קנד
ד/יז אגרות הגרי"ד עמ' רפא
ד/יז אוהב מישרים עמ' קמז {ע"א מחייב שבועה גם אם התובע שמא}
ד/יז ארחות חיים ח"ב סי' לו עמ' 455
ד/יז בית אהרן וישראל גל' מב עמ' לו
ד/יז בית יחזקאל (סרנה) כתובות דף מח
ד/יז בני אברהם חו"מ דף עב ע"ב {ראב"ד}
ד/יז בני דוד
ד/יז בני יוסף (קאריו) דף ה ע"ג
ד/יז ברור הלכה שבועות מ ע"א ציון ג
ד/יז ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' רצד
ד/יז גליונות אבני נזר
ד/יז דגל מחנה אפרים (לניאדו) חו"מ סי' כז סעיף כז עמ' תח
ד/יז דורש משפט עמ' קא
ד/יז דין אמת (תשסז) עמ' פה {לח"מ}
ד/יז דין אמת דף כב ע"ג {לח"מ}
ד/יז זכור לאברהם (אביגדור)
ד/יז חוקות הדיינים ח"ב עמ' לא
ד/יז יכין ובועז ח"א סי' כט
ד/יז לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' קלד, קלו
ד/יז מוריה גל' קט עמ' נח {אין נשבע היסת}
ד/יז מחנה יהודה (אשכנזי) דף פה ע"ד, פט ע"ד {מ"מ}
ד/יז מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף נה ע"ג {לח"מ}
ד/יז מקור ברוך (ערמן) דף כו ע"ג
ד/יז מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/יז משיב משפט עמ' רפג
ד/יז משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' קג
ד/יז משנת יעקב הפלאה עמ' עה
ד/יז משנת יעקב כאן
ד/יז משנת יעקב משפטים עמ' קצט-ר
ד/יז משפטי ארץ ח"ב עמ' 393 {מ"מ - טענת שמא בשבועת ע"א}, 394, 401
ד/יז משפטי עזיאל ח"ד עמ' קד
ד/יז נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' נג, נה
ד/יז עמודי שלמה ח"ג עמ' רכז
ד/יז פי שנים דף צג ע"ב, צד ע"ב
ד/יז פרי חיים (הליר) כאן
ד/יז פרי חיים (תרסז) סי' ז
ד/יז קול דודי (תשף)
ד/יז קול דודי שבועות סי' תשצ
ד/יז קול יהודה (גרשוני) עמ' תרלב
ד/יז רשימות לב ב"מ סי' ב אות ד {ראב"ד}
ד/יז שביתת יו"ט
ד/יז שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' סה
ד/יז שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' קצח
ד/יז שו"ת מהר"י וייל סי' קנג
ד/יז שערי בינה (תשעט) עמ' תלט
ד/יז שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' קצא, קצג-קצה
ד/יז שערי שמואל עמ' רז, רטז, ריח, רכ {לח"מ}, רכג
ד/יז תעלומות לב ח"א חו"מ סי' לא


ה/735 הלכות גזילה ואבידה פרק ה *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ה/רה"פ הלכה למשה (אמריליו) ח"ב
ה/רה"פ יד פשוטה
ה/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ה/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ה/רה"פ פי' ר"י קאפח
ה/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ה/רה"פ קרית מלך
ה/רה"פ רמב"ם לעם
ה/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ה/א אור ליהודה (תשנט) עמ' תעז, תפד
ה/א אם הבנים דף לו ע"ד, מ ע"ג
ה/א אמונת עתיך גל' 112 עמ' 29 {קנייה מכונס נכסים}
ה/א אמרי יוסף (דוידובסקי)
ה/א ארחות חיים ח"ב סי' לו עמ' 453 {אסור לקנות מגזלן}
ה/א באר המלך ח"א
ה/א בית אהרן (סוויאדישץ) דף לז ע"ב
ה/א בית זבול ח"ב סי' ט אות ה
ה/א דברות משה ב"ק ח"ב סי' פב ענף ג, ז-ח
ה/א האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' רסג {אסור לקנות מן הגזלן וכו'}
ה/א החזקה במשפט העברי עמ' 233
ה/א הלכות ומנהגי מהר"ש עמ' קצח
ה/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שצב
ה/א חי' הגרנ"ט סי' קלב
ה/א חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' קמ
ה/א יד פשוטה מדע עמ' תשס
ה/א ידבר שלום ח"א עמ' קסה
ה/א כתר ח"ו עמ' 265
ה/א מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' תקצח
ה/א מנחת עני (פראג תקמ) דף ג ע"א
ה/א מנחת עני (תקמ) דף ג ע"א {אסור לקנות מגזלן}
ה/א משאת מרדכי ב"ק עמ' שעג
ה/א משנת יעקב
ה/א עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' רנד-רס
ה/א פרי משה עמ' קלט
ה/א קונטרסי שעורים ב"ק שעור כג אות ב
ה/א שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף קנ ע"ב
ה/א שו"ע הרב הל' גזלה סעיפים ט, כג
ה/א שושנת העמקים (תאומים) עמ' סט
ה/א של"ה ח"א מס' שבת סי' עא
ה/א של"ה ח"ב שבת סי' עא
ה/א שערי תורה (לעוו) ח"ג דף ג ע"ד, ד ע"א
ה/א שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' יד, טו
ה/א תהלה לדוד (מן) או"ח סי' לט
ה/א תחומין חי"א עמ' 46, 51, 410
ה/ב אורה ושמחה הל' שופר פ"א ס"ק מה
ה/ב אנצי"ת ע' גזל הע' 52-54, ע' גנבה הע' 63
ה/ב באר דוד ב"ק ח"ג סי' כח אות ד
ה/ב באר המלך ח"א
ה/ב בית אהרן (סוויאדישץ) דף מב ע"ד
ה/ב ברכת מרדכי ב"ק עמ' רנג
ה/ב החזקה במשפט העברי עמ' 129, 141
ה/ב זרע יצחק (לומברוזו)
ה/ב חדושים ובאורים (גרי') ב"ק סי' יא ס"ק ה
ה/ב חיים ומלך
ה/ב ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' לב
ה/ב מגילת ספר עשין דף לה ע"א
ה/ב מגיני שלמה עמ' תמד
ה/ב מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' א]
ה/ב מקור ישראל דף קיז ע"ד
ה/ב מרדכי השלם ב"ק עמ' קפח
ה/ב משאת מרדכי ב"ק עמ' שעג, שעו
ה/ב משנת יעקב
ה/ב משנת יעקב מדע עמ' רצז, זמנים ח"ב עמ' רז
ה/ב נשמת כל חי ח"ב דף עח ע"א
ה/ב סוכה וארבעת המינים עמ' 8
ה/ב ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' קעז
ה/ב פסקי ב"ד הרבנות ירושלים - דיני ממונות ח"א עמ' לא
ה/ב פרי יצחק (בלזר) ח"ב דף עט ע"ד
ה/ב פרי יצחק (תשעו) עמ' תרכד, תרכו {שעה"מ}
ה/ב שו"ע הרב הל' גזלה סעיפים י-יא
ה/ב שו"ת הרמ"ז סי' לז, מו
ה/ב של"ה ח"א מס' שבת סי' עא
ה/ב של"ה ח"ב שבת סי' עא
ה/ב שערי תורה (לעוו) ח"ג דף א ע"ג, ג ע"ד {מ"מ}, ד ע"ב
ה/ב שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' טו
ה/ג אוצמפה"ת ב"מ סא ע"א הע' 380 {חי' מחנ"א}
ה/ג אוצרות הרמב"ם
ה/ג אמרי יוסף (דוידובסקי)
ה/ג אנצי"ת ע' גזל הע' 55, 334
ה/ג ברכת שלמה חו"מ עמ' קפ
ה/ג דברי משפט סי' שסג סעיף ד
ה/ג הגהות רימ"א {מ"מ}
ה/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שצב
ה/ג זרע יצחק (לומברוזו)
ה/ג חדושים ובאורים (גרי') ב"ק סי' יא ס"ק ה
ה/ג ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' לב
ה/ג לקח טוב (תשפא) כלל יב אות פו {גזל בית או שדה אסור לעבור בתוכה או ליכנס בה בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים אין זה שייך למה שבדריסת הרגל לא קפדי אינשי ובטעם הדבר}
ה/ג לשון למודים או"ח דף ד ע"ג
ה/ג מאור הקדש מעילה עמ' קיב
ה/ג מעשה רקח
ה/ג מקור ישראל דף עז ע"ג
ה/ג מקור ישראל סי' מ דף עז ע"ג
ה/ג מרדכי השלם ב"ק עמ' קפח
ה/ג משאת מרדכי ב"ק עמ' שעג
ה/ג משה ידבר (תשעו) עמ' רצ
ה/ג משנת יעקב
ה/ג נתיבים במשפט העברי עמ' 195
ה/ג ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתנ {שעה"מ}, תתתע {שעה"מ}
ה/ג עליות אריה עמ' קפה {שעה"מ}
ה/ג קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' קעח
ה/ג שו"ע הרב הל' גזלה סעיפים יא, יז
ה/ג שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' שיב
ה/ג שו"ת רמ"ז סי' מו
ה/ג שושנת העמקים (תאומים) עמ' סט
ה/ג שושנת יעקב (הורוויץ) סי' שסג סעיף ז
ה/ג שער המלך ח"א עמ' תקטז
ה/ג שערי תורה (לעוו) ח"ג דף ג ע"ד
ה/ג תורת מיכאל עמ' צה
ה/ג תחומין ח"ו עמ' 201-200
ה/ד אהלי יהודה (הכהן) דף מה ע"ג
ה/ד אור הישר [אור שמח לעיל פ"ב ה"ג]
ה/ד אור ליהודה (תשנט) עמ' תפג {מ"מ}
ה/ד אמונת עתיך גל' 116 עמ' 41, 43 {או"ש}
ה/ד אמרי יוסף (דוידובסקי)
ה/ד אנצי"ת ע' גזל הע' 204, 210, 215, 222, 230
ה/ד באר דוד ב"ק ח"ג סי' כו אות ד
ה/ד באר המלך ח"א
ה/ד בדבר מלך ח"ט עמ' קח
ה/ד ברור הלכה ב"ק קיא ע"ב ציון א
ה/ד ברכות חיים ח"א עמ' צב
ה/ד גדולי שמואל נדרים דף ח ע"ב, לו ע"ב, נט ע"א, פד ע"ב, ב"ק דף סו, סז, עו, צד, קיג, קטז, ב"ב דף כח ע"א, קה ע"א {או"ש}
ה/ד דברות משה ב"ק ח"ב סי' פב ענף ג, ז-ח
ה/ד חק לישראל עשיית עושר עמ' 33
ה/ד חק לישראל שליחות עמ' 669 {אור שמח}
ה/ד יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"ג עמ' ט, יא {מ"מ}
ה/ד יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' תצו {מ"מ}, תצח
ה/ד יד מלך (מן) הל' חובל פ"ד ה"כ
ה/ד ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' לב
ה/ד מאור למלך ב"ק עמ' קסא {או"ש}, קצד
ה/ד מאור למלך סוכה עמ' קמ {או"ש}
ה/ד מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' שנו {אור שמח}
ה/ד משאת מרדכי ב"ק עמ' שסט
ה/ד משה ידבר (תשעו) עמ' רצה {מ"מ}
ה/ד משנת יעקב נזיקין עמ' קג {או"ש}
ה/ד משפטי אמת עמ' תצ
ה/ד פני משה (שלז')
ה/ד רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קל
ה/ד שמרו משפט ח"ב עמ' רסח
ה/ד שנות ימין ח"ב דף ה ע"ג {רצה מזה גובה רצה מזה גובה}
ה/ד שער משפט סי' עב ס"ק לא
ה/ד שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 145
ה/ד תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קמב
ה/ה אורים ותומים - תומים סי' קי ס"ק ח
ה/ה אנצי"ת ע' גזל הע' 236, 237, 239
ה/ה ברור הלכה ב"ק קיא ע"ב ציון א
ה/ה הלכה פסוקה הל' עדות ח"ד עמ' קלח
ה/ה יקר הערך דף קג ע"ג {מרכה"מ}
ה/ה יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' נה
ה/ה כהונת רפאל עמ' תמב
ה/ה משאת מרדכי ב"ק עמ' שסח-שסט
ה/ה משה ידבר (תשעו) עמ' רצו
ה/ה משובב נתיבות עמ' קסא
ה/ה שארית יוסף (תשמד) שו"ת סי' סא הערה 8 {תשלום יורשי הגזלן}
ה/ה שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ב עמ' פה
ה/ה שושנת יעקב (הורוויץ) סי' שסט סעיף א {מל"מ}
ה/ה שמרו משפט ח"ב עמ' רסח
ה/ו אור הישר [שו"ת מהר"ם אלשיך סי' לא]
ה/ו אנצי"ת ע' גזל הע' 241
ה/ו באר המלך ח"א
ה/ו ברור הלכה ב"ק קיא ע"ב ציון א
ה/ו דברי תלמוד ח"א עמ' רמט
ה/ו הלכה פסוקה הל' עדות ח"ד עמ' קלח
ה/ו המשפט העברי עמ' 532
ה/ו הרמב"ם והגאונים עמ' 136
ה/ו יד הלוי (לוין) דף ה ע"ב
ה/ו מעיני התורה ח"א עמ' ר
ה/ו ס' התרומות עמ' שלג
ה/ו שו"ת הריב"ש סי' שצב, עמ' תקסג
ה/ו שו"ת הריטב"א סי' י
ה/ו שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' צט
ה/ו שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' ע
ה/ו שערי אור - שעבודים שער ד פ"ז סעיף ב
ה/ז אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' שמ
ה/ז אור הישר [לחם רב (בוטון) סוף סי' קנד]
ה/ז אנצי"ת ע' גזל הע' 101
ה/ז ברור הלכה ב"ק קטו ע"א ציון ד
ה/ז גליונות אבני נזר [עי' חי' מעשה רוקח יב]
ה/ז דגל מחנה אפרים (לניאדו) חו"מ סי' יד סעיף קיז עמ' ריא
ה/ז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שצג
ה/ז חיי דוד עמ' ריג
ה/ז חיים ומלך
ה/ז חקקי לב ח"ב דף קסה ע"ד, קסז ע"א
ה/ז ידיו של משה
ה/ז לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' תסו
ה/ז לקוטים (פיינברג) עמ' יא {החזרת דמים ביאוש וש"ר}
ה/ז מים קדושים, תשובות דף מט ע"ג
ה/ז משאת מרדכי ב"ק עמ' שעג, שעט-שפ
ה/ז משפטי אמת עמ' תעח, תפ
ה/ז ס' התרומות עמ' תתשיח
ה/ז סוכה וארבעת המינים עמ' 17
ה/ז עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 163
ה/ז פרי הארץ (מזרחי) ח"ב דף מג ע"ג
ה/ז שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קיב {מ"מ}
ה/ז שער המלך ח"ב עמ' שלט
ה/ז תפארת ציון (ריבקין) סי' יא אות כו
ה/ח אבן האזל
ה/ח אור הישר [מ"מ וכ"מ הל' גניבה רפ"ו]
ה/ח אורח ישר דף לה ע"א
ה/ח אנצי"ת ע' גזלן הע' 139, 145, 146, 148, 149, ע' גנב הע' 51-52 {מ"מ}
ה/ח באר דוד ב"ק ח"ג סי' כח אות א
ה/ח ברור הלכה ב"ק קיט ע"א ציון ד
ה/ח גביע הכסף ח"ד עמ' רס
ה/ח דברי שמואל (אידלזק) עמ' צב
ה/ח דינא דמלכותא (שור) עמ' תמז
ה/ח זכר יהודה עמ' קסה
ה/ח חוקת עולם עמ' 484
ה/ח חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 104, 106, 108
ה/ח חסדי דוד ח"ד עמ' קסג
ה/ח ידיו של משה
ה/ח מים שאל דף נה ע"ב
ה/ח מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' סח
ה/ח מעיל שמואל (פלורנטין) דף צה ע"א
ה/ח משאת מרדכי ב"ק עמ' שעג
ה/ח משנת יעקב כאן
ה/ח משנת יעקב נזיקין עמ' קלד
ה/ח משרת משה (עטייה)
ה/ח עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' שכ
ה/ח עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' סב
ה/ח פרי האדמה ח"ב
ה/ח פרי משה עמ' קמא
ה/ח קונטרסי שעורים ב"ק שעור כג אות ה
ה/ח קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' קפט-קצ {מותר לקנות מגזלן אם מיעוט שלו}
ה/ח קרן הצבי מצוה כה אות ז
ה/ח שו"ע הרב הל' גזלה ס"י, קו"א אות יב
ה/ח שו"ת הרדב"ז סי' שני אלפים רפג
ה/ח שושנת יעקב (הורוויץ) סי' שנח סעיף א {מ"מ}
ה/ח שערי תורה (לעוו) ח"ג דף ג ע"ג {הגהמ"י}, ד ע"ב
ה/ח שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' טו
ה/ח תחומין ח"י עמ' 73
ה/ח תשובות ראב"י אב"ד סי' כח
ה/ט אולם המשפט סי' שסט סעיף ב
ה/ט אור יקרות
ה/ט אמר יצחק דף לג ע"ב {בני אדם שחזקתן}
ה/ט אמרי יוסף (דוידובסקי)
ה/ט אנצי"ת ע' גבאי הע' 20, 37, 38, 41
ה/ט אפיתחא דבבא ב"מ עמ' קלג
ה/ט אשר למלך
ה/ט באר דוד ב"ק ח"ג סי' ג אות א, סי' לח אות ג, סי' לט אות א-ג
ה/ט בית אהרן (סוויאדישץ) דף לה ע"א, לז ע"ב וע"ד
ה/ט ברור הלכה ב"ק קיג ע"א ציון מ
ה/ט גושפנקא דמלכא
ה/ט דינא דמלכותא (שור) עמ' ריד
ה/ט המשפט העברי עמ' 43, 55, 399
ה/ט הר המלך ח"ד עמ' נ
ה/ט התורה והמדינה ח"ה עמ' שיב
ה/ט זכר יהודה עמ' קסה
ה/ט חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 104
ה/ט טבעת החושן ח"ב עמ' 56
ה/ט לחם רב (בוטון) סי' קנד
ה/ט לחקרי הלכות סי' קעז
ה/ט מעיני המים
ה/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/ט משאת מרדכי ב"ק עמ' שעב, שעז
ה/ט משרת משה (עטייה)
ה/ט נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' לח אות ד
ה/ט נחלת עזרא ח"א עמ' 242
ה/ט פרי האדמה ח"ב
ה/ט פרי חיים (הליר)
ה/ט שו"ע הרב הל' גזלה סעיפים י, יב, קו"א אותיות ט, יא
ה/ט שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' רעג, רפ
ה/ט שו"ת ר"מ גאויזון עמ' שכט
ה/ט שלל דוד
ה/ט שנות חיים (חזן) דף יב ע"א
ה/י אבן האזל
ה/י אבני החושן סי' שסט סעיף ב
ה/י אברהם יגל
ה/י אולם המשפט סי' שסט סעיף ב
ה/י אור הישר [אורים ותומים - תומים סי' לז ס"ק יט]
ה/י איים בים ב"ק סי' סג אות ד
ה/י אמונת עתיך גל' 117 עמ' 91
ה/י אמרי יוסף (דוידובסקי)
ה/י ארחות חיים ח"ב סי' לו עמ' 453
ה/י באר דוד ב"ק ח"ג סי' ג אות א, סי' לח אות ג, סי' לט אות א-ג
ה/י באר המלך ח"א
ה/י בית אהרן (סוויאדישץ) דף לד ע"א וע"ד {מחזיר רק ממידת חסידות}, לז ע"ד
ה/י בית יעקב (טבשונסקי) סי' שנו סעיף ב
ה/י בית מאיר (תשע) סי' כח ס"א עמ' רכה
ה/י בית מאיר השלם סי' כח ס"א עמ' י
ה/י ברור הלכה ב"ק קיד ע"א ציון ו
ה/י דברות משה ב"ק ח"א סי' מג ענף א
ה/י זכר יהודה עמ' קסה
ה/י חי' הגר"ח ב"מ עמ' קג
ה/י חי' הגר"ח החדש עמ' תא
ה/י חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' מז
ה/י חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' מז
ה/י ידיו של משה [עי' תוס' ב"ק סז ד"ה אמר]
ה/י ישועות יעקב נשים עמ' תרעו
ה/י כהונת רפאל עמ' תמג
ה/י לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' סו אות יא-יג
ה/י לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק סי' כ ס"ק א
ה/י לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' קיא, קיד
ה/י מאור יעקב דף כא ע"ד, כג ע"ב
ה/י מאמר המלך
ה/י מבוא למשנה תורה עמ' 106
ה/י מים קדושים, תשובות דף נז ע"א
ה/י מעשה רקח
ה/י משאת מרדכי ב"ק עמ' שעג, שעז
ה/י משפטי שמואל (רבינוביץ) ח"א דף נג ע"ג-ע"ד {נתנו לו חמור אחר}
ה/י נתיבות חיים (קארב) ח"ד עמ' שעה
ה/י ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' קעו {כ"מ}
ה/י ערך שי חו"מ סי' שסט סעיף א
ה/י פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' רכא
ה/י צדקה לחיים (תקמז) (לקוטים)
ה/י צדקה לחיים (תשסח) עמ' נב
ה/י שו"ע הרב הל' גזלה ס' יד, קו"א אות ט
ה/י שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' נה
ה/י שו"ת רשב"ש עמ' תמא
ה/י שומרי משפט (צ'כנוב) ח"א עמ' ע
ה/י שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' יח
ה/י שער המלך ח"ב עמ' שנא
ה/י שפתי ראם דף מה ע"ב
ה/יא אבן האזל
ה/יא אוצרות יהושע עמ' קלד
ה/יא אור ליהודה (תשנט) עמ' תצ {מוכס גוי}
ה/יא אמונת עתיך גל' 113 עמ' 66
ה/יא אמונת עתיך גל' 114 עמ' 59
ה/יא אמרי איש עמ' רפא, רפג
ה/יא אמרי יוסף (דוידובסקי)
ה/יא אמרי משפט ח"א עמ' רעא, שו
ה/יא אנצי"ת ע' גבאי הע' 16, 42, 44, 46, 49, ע' גזל הגוי הע' 107
ה/יא אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 121-122 {דינא דמלכותא}, 124 {מלך ישראל}
ה/יא ארחות חיים ח"ב סי' לו עמ' 453
ה/יא אשר למלך
ה/יא באר דוד ב"ק ח"ג סי' ג אות א, סי' לח אות ג, סי' לט אות א-ג
ה/יא באר המלך ח"א
ה/יא באר מרים פ"ד ה"א, פ"ה ה"ג
ה/יא באר עשק סי' קח
ה/יא באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ו עמ' שעד-שעה
ה/יא בגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף קה ע"ג
ה/יא בית אבי ח"ב סי' קנ עמ' רג
ה/יא בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' סח סעיף ו, מאמר המלך קונ' א
ה/יא בית דינו של שלמה חו"מ סי' כה
ה/יא בית מאיר (תשע) סי' כח ס"א עמ' רכה
ה/יא ברוך אומר חו"מ עמ' קכב
ה/יא ברור הלכה ב"ק קיג ע"א ציון ע, קיד ע"א ציון ל
ה/יא ברור הלכה נדרים כח ע"א ציון ד
ה/יא דברות אליהו ח"ג עמ' צז {יש דד"ד במלך ישראל}
ה/יא דברי משה (מזרחי) עמ' שמ-שמב {והעמיד מוכס ישראל}
ה/יא דברי תלמוד ח"א עמ' קעו
ה/יא דינא דמלכותא (שור) עמ' קב, שנב, ת, תמו, תקכח, תשצב
ה/יא דינא דמלכותא דינא עמ' 27-26, 203, 294, 302-301, 304
ה/יא דרכה של תורה (רבינוביץ) עמ' 38, 55
ה/יא הלכה פסוקה ח"א סי' ג הערה 178
ה/יא הלכות מדינה ח"א עמ' קפג, קפו
ה/יא הלכות מסים במקורות העבריים הערה 130
ה/יא המאיר לארץ [שו"ת הרדב"ז סי' ב אלפים רפד]
ה/יא הר המלך ח"ג עמ' כט
ה/יא הרמב"ם כמחנך עמ' 21
ה/יא התורה והמדינה ח"א עמ' כז, קובץ ה עמ' רמ, שיט-שכ, קובץ ט עמ' לט
ה/יא והיה העולם עמ' 223
ה/יא זכר יהודה עמ' קסה
ה/יא חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 104
ה/יא חי' חתם סופר
ה/יא חי' עזיאל {לח"מ} [לא היה גזלן - צ"ל היה גזלן]
ה/יא יחוה דעת ח"ה עמ' רצז
ה/יא יחל ישראל (תשנב) עמ' רלח
ה/יא יחל ישראל (תשסג) ח"ג עמ' קעד
ה/יא כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' קמב {כ"מ}
ה/יא כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' שכח
ה/יא כתר אפרים עמ' קמד, קנג
ה/יא להורות נתן (שו"ת) ח"א עמ' קמב ע"ב
ה/יא לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' תעח
ה/יא לחקרי הלכות סי' קעח
ה/יא מחשבות על דמוקרטיה יהודית עמ' 48, 115, 121, 124, 125
ה/יא מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' תנ-תנא
ה/יא מים שאל דף נו ע"א
ה/יא מלך ישראל עמ' 456-457
ה/יא מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' רצט {כ"מ}
ה/יא מעיני המים
ה/יא מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' יז אות ג
ה/יא מצעדי גבר גיטין (תשסד) סי' כז אות ג
ה/יא מקור ישראל דף קא ע"ג {דינא דמלכותא}
ה/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/יא משאת מרדכי ב"ק עמ' שעד
ה/יא משכן שילה עמ' שעא
ה/יא משנת המדינה עמ' 82, 88, 224, 282
ה/יא משנת יעקב הפלאה עמ' לא-לד
ה/יא משנת יעקב כאן
ה/יא משנת יעקב קנין עמ' קעז
ה/יא משפט הקנין ח"א עמ' רסא
ה/יא משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 46, 385
ה/יא נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"א סי' ל אות ב
ה/יא נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' לח אות ד
ה/יא נחלת שמעון (קרסנר) מלכים א ח"ב סי' נה אות יג
ה/יא נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א סי' כ אות א
ה/יא נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' ד
ה/יא נתיבים במשפט העברי עמ' 182, 199
ה/יא נתן פריו נדרים עמ' לו-לז
ה/יא עבד המלך (תשסט) עמ' תפה
ה/יא על גדות ים התלמוד עמ' 169
ה/יא עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 150-149, 152, 162, 179
ה/יא עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 161-164, 167, 175, 193
ה/יא פד"ר חי"ב עמ' 294
ה/יא פד"ר חי"ח עמ' 149 {דד"ד}
ה/יא פי' ר"א מן ההר נדרים כח ע"א
ה/יא פני משה (שלז')
ה/יא פנס שלמה
ה/יא פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' רכא
ה/יא פרח מטה אהרן (פרחיא) ח"א סי' נב
ה/יא פרי חיים (הליר)
ה/יא פרי מלכה סי' סד
ה/יא צדקה לחיים (תקמז) (לקוטים)
ה/יא צדקה לחיים (תשסח) עמ' נב
ה/יא צהר גל' ה עמ' 38 {מקור סמכות המלך}
ה/יא צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף רלה ע"ג
ה/יא צמח צדקה עה"ת עמ' רז
ה/יא צמיחת גאולתנו עמ' ריז
ה/יא קרבן אליצור דף נט ע"ב
ה/יא ר"י ששפורטש עמ' 154
ה/יא רב ברכות (רי"ח) עמ' מ-מא
ה/יא שדה יצחק עמ' קצג
ה/יא שו"ע הרב הל' גזלה סעיפים יב, טו, קו"א אות ט, יא
ה/יא שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' שצב
ה/יא שו"ת הריב"ש עמ' רמג
ה/יא שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' פ
ה/יא שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' לח, קכא, שפד
ה/יא שו"ת ר"מ גאויזון עמ' שכט
ה/יא שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' רעז, ח"ב עמ' שס {מל"מ}
ה/יא שו"ת רשב"ש עמ' קנה
ה/יא שואל ומשיב מהדורא חמישאה סימן פה (ד"ה והנה הקצה"ח)
ה/יא שורת הדין ח"ב עמ' רסג {דד"ד גם בישראל}
ה/יא שושנת יעקב (הורוויץ) סי' שעד סעיף א
ה/יא שלטון החוק בישראל עמ' 68, 70
ה/יא שלל דוד
ה/יא שם עולם (רבין) ח"ב עמ' פב {מל"מ}
ה/יא שנתון המשפט העברי חט"ז עמ' 436
ה/יא שעלי דעת גל' ג עמ' 111, 113
ה/יא שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 54
ה/יא שערי לימוד (לוריא) ח"א סי' כב אות לז הערה ב
ה/יא שערי שמואל עמ' רלג
ה/יא תורת המדינה עמ' 391, 393 {מלך ישראל או גוי}, 453
ה/יא תורת המלך (צדוק) סי' ח ס"ק ג
ה/יא תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' יז, כ, נה, צ, קטו, קנד-קנה
ה/יא תחומין חט"ו עמ' 127, 149
ה/יא תשורת שי מהדו"ק סי' שעו
ה/יב אנצי"ת ע' גבאי הע' 16
ה/יב ארחות חיים ח"ב סי' לו עמ' 453
ה/יב באר דוד ב"ק ח"ג סי' לט אות ד, ו {מ"מ}
ה/יב בית אברהם (ישראל, תשסג) - מאמר המלך קונ' ג
ה/יב בית יעקב (טבשונסקי) סי' שסט סעיף ד {לח"מ}
ה/יב ברור הלכה ב"ק קיג ע"ב ציון כ
ה/יב דברות משה יבמות עמ' רסב
ה/יב דינא דמלכותא (שור) עמ' קמד
ה/יב דינא דמלכותא דינא עמ' 13, 203, 213, 219, 265, 267
ה/יב הלכות מדינה ח"א עמ' קפב
ה/יב התורה והמדינה ח"ה עמ' קג, רמ, רעג
ה/יב חיים ומלך
ה/יב חק לישראל עשיית עושר עמ' 108
ה/יב חקקי לב ח"ב דף לב ע"א
ה/יב כתר אפרים עמ' קמד, קע
ה/יב לחם רב (בוטון) סי' קנז
ה/יב לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' תעח
ה/יב לחקרי הלכות סי' קעט
ה/יב מגן גבורים (אשטרושא) דף מו ע"א
ה/יב מלך ישראל עמ' 452
ה/יב משאת מרדכי ב"ק עמ' שעו
ה/יב נתיבים במשפט העברי עמ' 182
ה/יב סוכה וארבעת המינים עמ' 523
ה/יב עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 150, 165, 181-178, 188
ה/יב עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 162, 179, 192, 193, 195, 202
ה/יב פרי חיים (הליר)
ה/יב צמיחת גאולתנו עמ' ריז
ה/יב שו"ת הריב"ש עמ' רמג
ה/יב שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' פ
ה/יב שו"ת ר"י אלגזי עמ' רסד
ה/יב שושנת יעקב (הורוויץ) סי' שסט סעיף ג
ה/יב שתי הלחם סי' כז
ה/יב תחומין חט"ו עמ' 127
ה/יג אולם המשפט סי' שסט סעיף ה {מ"מ}
ה/יג אמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות עח
ה/יג ארחות חיים ח"ב סי' לו עמ' 453
ה/יג ארחות משפט עמ' קעז-קפ
ה/יג באר דוד ב"ק ח"ג סי' לט אות ה
ה/יג באר מרים פ"ד ה"א, פ"ה ה"ג
ה/יג בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' ט
ה/יג בית ישי (תשסד) עמ' יב
ה/יג בני אברהם חו"מ דף עב ע"א
ה/יג בעלי התוספות עמ' 133 {הגהמ"י אות ח}
ה/יג ברור הלכה גיטין נח ע"ב ציון ד פסקה ה
ה/יג דברי חיים ח"ב חו"מ סי' ל
ה/יג דגל מחנה אפרים (לניאדו) חו"מ סי' יט סעיף כט עמ' שטו
ה/יג דינא דמלכותא (שור) עמ' מד, קיח, קכא, שנה, תרנד
ה/יג דינא דמלכותא דינא עמ' 57, 193, 198, 265, 267, 278, 280
ה/יג האיר ממזרח חמש מגילות עמ' שיא {והלוקחה מן המלך וכו', ונעשית חצר זו או שדה זו כהפקר}
ה/יג הלכות מדינה ח"א עמ' קפ-קפב
ה/יג התורה והמדינה ח"א עמ' כב, קובץ ה עמ' קב
ה/יג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' שמט
ה/יג והיה העולם עמ' 222
ה/יג חיים ומלך
ה/יג חקקי לב ח"ב דף כז ע"ד, לב ע"א, נז ע"ד
ה/יג יפה נוף עמ' ריא
ה/יג כנסת ישראל (ששון) דף כב ע"א {דד"ד}
ה/יג לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' תפ
ה/יג מבוא לס' הלכות פסוקות עמ' 168
ה/יג מוריה שנה ח גל' ח עמ' כז
ה/יג מלך ביפיו עמ' קמו-קמז
ה/יג מלך ישראל עמ' 405, 452
ה/יג מלכות יהודה וישראל עמ' 241
ה/יג מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' א]
ה/יג משנת יעקב הפלאה עמ' לא-לד
ה/יג משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' שמא
ה/יג נחלת שמעון (קרסנר) מלכים א ח"ב סי' נג אות ח
ה/יג נתיבים במשפט העברי עמ' 182, 200
ה/יג עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' עח {מ"מ בשם רמב"ן}, קפו
ה/יג עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 150, 181-180
ה/יג עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 162
ה/יג פני דוד (פאפו) חו"מ סי' כד (קל ע"ג)
ה/יג צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' ב אות ו
ה/יג צמיחת גאולתנו עמ' ריז
ה/יג קרן הצבי מצוה נה אות ג
ה/יג שו"ע הרב הל' גזלה ס' יט
ה/יג שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' קכו
ה/יג שו"ת הריב"ש עמ' רמג
ה/יג שו"ת הרמ"ז סי' מו
ה/יג שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' רלד
ה/יג שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' עה
ה/יג שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' פ, פו
ה/יג שו"ת ר"מ גאויזון עמ' רעב
ה/יג שו"ת רשב"ש עמ' מד
ה/יג שלטון החוק בישראל עמ' 70
ה/יג שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות כד
ה/יג שעלי דעת גל' ג עמ' 113
ה/יג שערי טהר ח"ח סי' פד אות ג, סי' פה אות ב
ה/יג תורת אמת (תשסו) עמ' תקמא
ה/יג תורת המלך (צדוק) סי' ח ס"ק ג
ה/יג תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' רנב
ה/יג תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' עג
ה/יג תחומין ח"י עמ' 103, חט"ו עמ' 28, 127
ה/יג תשובות בעלי התוספות סי' קל עמ' 252
ה/יד אבקת רוכל (תשסב) עמ' רמה
ה/יד אבקת רוכל (תשעז) עמ' ריט
ה/יד אנצי"ת ע' גבאי הע' 56
ה/יד ארחות חיים ח"ב סי' לו עמ' 453
ה/יד ארחות משפט עמ' קעז-קפ
ה/יד באר משה (אפשטיין) מלכים עמ' רעט
ה/יד בית אברהם (ישראל, תשסג) - מאמר המלך קונ' ג
ה/יד גלילי זהב (מושקוביץ) פרשת משפטים דף פג ע"ב
ה/יד דגל מחנה אפרים (לניאדו) אהע"ז סי' ז סעיף לג עמ' שטו
ה/יד דגל מחנה אפרים (לניאדו) חו"מ סי' יט סעיף כט עמ' שטו
ה/יד דינא דמלכותא (שור) עמ' קכח, קלא, קלז, קלט, קמז, קנו, רנו, שח, שפח
ה/יד דינא דמלכותא דינא עמ' 109, 112, 133, 193, 222, 265, 278
ה/יד דיני מסחר במשה"ע עמ' 199
ה/יד דרכה של תורה (רבינוביץ) עמ' 38
ה/יד הלכות מדינה ח"א עמ' קפא-קפב, קפה, ח"ג עמ' קצ
ה/יד הלכות מסים במקורות העבריים הערה 147
ה/יד המשפט העברי עמ' 55, 57, 399, 624
ה/יד התורה והמדינה ח"ה עמ' שי
ה/יד חוקת עולם עמ' 238 {דד"ד רק אם המשפטים שוים לכולם}
ה/יד חיים ומלך
ה/יד חקקי לב ח"ב דף כט ע"ב {הלכה למשה (אמריליו)}, לב ע"א
ה/יד יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רנט
ה/יד יחוה דעת ח"ד עמ' שח
ה/יד יסודי ישורון ח"ב עמ' קלה
ה/יד כתית למאור (פינסו) הוריות פ"ג עמ' תיג-תיד {מ"מ - חוק חדש}
ה/יד כתר אפרים עמ' קנג
ה/יד לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' תעד
ה/יד מאור מרדכי ב"ב עמ' קעד
ה/יד מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' שלה
ה/יד מחקרי ארץ ח"ו חו"מ סי' ז
ה/יד מלכות יהודה וישראל עמ' 101
ה/יד מקדם לביתאל עמ' 240
ה/יד מרגליות הים סנהדרין כ ע"ב אות ה
ה/יד משנת המדינה עמ' 224
ה/יד משפטי ארץ ח"א עמ' 33
ה/יד נתיבים במשפט העברי עמ' 182
ה/יד סודו של המשפט העברי עמ' 478
ה/יד עבד המלך (תשסט) עמ' תפג
ה/יד עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 150, 178, 180
ה/יד עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 162, 192, 195
ה/יד ערך שי חו"מ סי' קסב סעיף א
ה/יד ערכי משפט ויהדות עמ' 64
ה/יד צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' ב אות ו
ה/יד צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' מט אות ב
ה/יד צמיחת גאולתנו עמ' ריז
ה/יד צרור הכסף (גטיניו) חו"מ סי' י (נט ע"ג)
ה/יד שו"ת הריב"ש עמ' רמג
ה/יד שו"ת הריטב"א סי' נג
ה/יד שו"ת הרמ"ז סי' מו
ה/יד שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' פ
ה/יד שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תשנג
ה/יד שלטון החוק בישראל עמ' 72
ה/יד שעלי דעת גל' ג עמ' 111, 113
ה/יד שער יהושע ח"א עמ' צו, ח"ב עמ' יז
ה/יד שערי טהר ח"ח סי' פד אות ג, סי' פה אות ב
ה/יד שערי שמואל עמ' רלז
ה/יד תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' שכג
ה/יד תורת פדיון שבויים סי' כו
ה/יד תחומין ח"ג עמ' 242, חט"ו עמ' 28, 127
ה/יד תשובות בעלי התוספות סי' קל עמ' 252
ה/טו אור הישר [שו"ת הריב"ש סי' רג]
ה/טו אות לישועה דף טז ע"א
ה/טו ארחות חיים ח"ב סי' לו עמ' 453
ה/טו דברות משה יבמות עמ' תקסה
ה/טו דברות צבי חי"א סי' כ אות ז
ה/טו דינא דמלכותא דינא עמ' 19
ה/טו מלך ישראל עמ' 456
ה/טו משה ידבר (תקפז) שו"ת דף פא ע"ב
ה/טו משה ידבר (תשעו) עמ' תנג
ה/טו עטרת ישראל עמ' קצד
ה/טו עמודי שלמה ח"ג עמ' רכז
ה/טו עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 150, 179-178
ה/טו עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 162, 192-193
ה/טו שו"ת הרדב"ז סי' כט
ה/טו שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' פ
ה/טו שעלי דעת גל' ג עמ' 111
ה/טו תחומין חט"ו עמ' 127
ה/טז אוצמפה"ת ב"מ עג ע"ב הע' 81-82
ה/טז אור הישר [לח"מ הל' עבדים פ"א ה"ח]
ה/טז אמונת עתיך גל' 117 עמ' 91, 93
ה/טז באר מרים פ"ד ה"א, פ"ה ה"ג, פ"ו ה"א אות ב
ה/טז בית אברהם (ישראל, תקמו) דף רפג ע"ג
ה/טז בית אברהם (ישראל, תשסג) - מאמר המלך קונ' ב-ג
ה/טז ברור הלכה ב"מ עג ע"ב ציון ה
ה/טז ברור הלכה יבמות מו ע"א ציון ט
ה/טז ברך יצחק (ברכה) פ' בהר דף עב ע"ד {מ"מ}
ה/טז דברות משה יבמות עמ' תקסה
ה/טז דינא דמלכותא דינא עמ' 225
ה/טז המשפט העברי עמ' 399, 1115
ה/טז התורה והמדינה ח"א עמ' כח, קובץ ה עמ' שיד
ה/טז חרות הפרט בגביית חוב עמ' 16, 75
ה/טז כבוד האדם עמ' 16, 75
ה/טז כח מעשיו הגיד לעמו דף כג ע"ב
ה/טז כתר אפרים עמ' קמב
ה/טז מלך ביפיו עמ' קמח
ה/טז משנת יעקב משפטים עמ' קכד-קכה
ה/טז משפט הצבא בישראל עמ' קכז
ה/טז משפטי מלוכה עמ' ד-ה
ה/טז עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 150, 178, 181
ה/טז עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 162, 192, 196
ה/טז שבט הלוי (ווזנר) ח"ה קונטרס המצוות סי' נח
ה/טז שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' פ
ה/טז תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' שכו
ה/טז תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תשפט = דבר אברהם אות ז
ה/טז תחומין חט"ו עמ' 127
ה/יז איש אמונים דף צז ע"ד
ה/יז בני אברהם חו"מ דף עב ע"א
ה/יז דינא דמלכותא דינא עמ' 276
ה/יז דיני מסחר במשה"ע עמ' 199
ה/יז המשפט העברי עמ' 54, 399
ה/יז התורה והמדינה א עמ' כח
ה/יז יחוה דעת ח"ה עמ' רצח
ה/יז מלך ישראל עמ' 456
ה/יז מלכות יהודה וישראל עמ' 102, 261
ה/יז משאת מרדכי ב"ק עמ' שעו
ה/יז משפטי ארץ ח"א עמ' 32
ה/יז עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 150, 164, 180
ה/יז עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 162, 177
ה/יז שדה הארץ ח"א דף יב ע"ג
ה/יז שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' פ
ה/יז שלטון החוק בישראל עמ' 70
ה/יז שערי שמואל עמ' רלו
ה/יז תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' רמט
ה/יז תחומין חט"ו עמ' 127
ה/יח אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 232
ה/יח אמונת עתיך גל' 113 עמ' 69
ה/יח אמונת עתיך גל' 114 עמ' 125 {מינוי מלך - רק ע"י בני אדם}
ה/יח אמונת עתיך גל' 119 עמ' 112 {מטבעו יוצא - ביטוי לסמכות}
ה/יח אמרי איש עמ' רפא {מפני שהסכימו}
ה/יח אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 152 {אם מטבעו יוצא}
ה/יח באר מרים פ"ד ה"א, פ"ה ה"ג
ה/יח בית ראובן (ללוש) ח"ב עמ' קצו
ה/יח ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קיד
ה/יח דברות אליהו ח"ו עמ' קפא-קפב {שהרי הסכימו}
ה/יח דינא דמלכותא (שור) עמ' לז, רעג
ה/יח דינא דמלכותא דינא עמ' 63, 88, 295
ה/יח דיני מסחר במשה"ע עמ' 199
ה/יח דרכה של תורה (רבינוביץ) עמ' 55
ה/יח הלכות מדינה ח"א עמ' קפג, קפו, ח"ב עמ' רלט, ח"ג עמ' קצ
ה/יח המעלות לשלמה עמ' קכז
ה/יח המשפט העברי עמ' 52, 399
ה/יח התורה והמדינה ח"א עמ' כ, לה, צז, ח"ד עמ' פג, ח"ה עמ' שיג
ה/יח חינוך בית יהודה (תשעד) עמ' קלה
ה/יח כבוד מלכים (מרגליות) {מ"מ}
ה/יח לאור ההלכה (תשסד) עמ' תכה-תכו
ה/יח להורות נתן (שו"ת) ח"א עמ' קמב ע"א, ח"ח עמ' פז
ה/יח לוחות ושברי לוחות עמ' 276
ה/יח מוסר יהודי לעומת מוסר נוצרי עמ' 134
ה/יח מחשבות על דמוקרטיה יהודית עמ' 115-116, 121, 202
ה/יח מלכות יהודה וישראל עמ' 35, 176
ה/יח משנת המדינה עמ' 82
ה/יח משנת יעקב הפלאה עמ' לא-לד
ה/יח משנת יעקב משפטים עמ' קכד-קכה
ה/יח משנת יעקב קנין עמ' קעז
ה/יח משפטי ארץ ח"א עמ' 33, 494-495
ה/יח משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 59
ה/יח משפטי מלוכה עמ' ג-ד, ו, ח {הסכימו עליו והם לו עבדים}
ה/יח משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' שמא {רשאי לקחת את שדהו}, ת-תא
ה/יח נתיבים במשפט העברי עמ' 69
ה/יח נתן פריו נדרים עמ' לה
ה/יח עטרת מרדכי (שפלטר, תשעב) שו"ת אות לח
ה/יח עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' ס, קפו
ה/יח עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 87, 150, 151, 154, 180
ה/יח עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 95, 162, 163
ה/יח פני חיים (פלג'י) עמ' שנו
ה/יח צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' ב אות ו, סי' לז אות ג, סי' מט אות ד
ה/יח קונטרס הרב - קו"א הל' הפקר עמ' נח {הסכימו שהוא אדוניהם}
ה/יח שו"ע הרב הל' הפקר קו"א אות א ד"ה אלא, הל' גזלה סעיפים טו, יח
ה/יח שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' פ
ה/יח שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' לח, קכא, שפד
ה/יח שלטון החוק בישראל עמ' 69
ה/יח שנתון המשפט העברי חט"ז עמ' 437
ה/יח שערי תורה (לעוו) ח"ג דף ג ע"ד
ה/יח תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' יז, נה, צ, רמט
ה/יח תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' עו
ה/יח תחומין חט"ו עמ' 127, חי"ח עמ' 19, 435, חי"ט עמ' 39
ה/יח תלפיות ח עמ' 81


ו/736 הלכות גזילה ואבידה פרק ו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ו/רה"פ הלכה למשה (אמריליו) ח"ב
ו/רה"פ יד פשוטה
ו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ו/רה"פ פי' ר"י קאפח
ו/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ו/רה"פ רמב"ם לעם
ו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ו/א אבן האזל (גם בהשמטות סוף שופטים, דף פב ע"ב)
ו/א אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' כד, כז
ו/א אבני חפץ ח"ג עמ' רנז
ו/א אוצמפה"ת ב"מ כב ע"ב הע' 16 {אהא"ז}
ו/א אור הישר [עי' לקמן פי"א ה"י]
ו/א אור המזרח חל"ד עמ' 51-52 {ששטפם נהר - רק אם התייאשו}
ו/א אור לישרים (קלרמן) ב"מ עמ' קכד, קכח-קכט
ו/א אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סב עמ' 145 {מ"מ}
ו/א אידנו עמ' 109-110
ו/א אמרי יוסף (דוידובסקי)
ו/א אנצי"ת ע' אבדה הע' 55
ו/א אפיקי מגינים ב"מ סי' כב, לב
ו/א אפיקי מגינים ב"ק - אלו מציאות סי' ב
ו/א אפיקי מגינים נדרים סי' לד
ו/א אשר למלך
ו/א בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' ס אות ד
ו/א בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' רצח
ו/א ברור הלכה ב"מ כב ע"א ציון א
ו/א ברכות חיים ח"ב עמ' רצא {מ"מ}
ו/א ברכת מרדכי ב"מ עמ' רז
ו/א גושפנקא דמלכא
ו/א גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל ג סי' א
ו/א דברות משה ב"מ ח"א סי' כב ענף א
ו/א היכל התורה (פינצוק) חוב' ב עמ' ז {אבודה מכל אדם - מטעם יאוש}
ו/א המעשה והמדרש עמ' כא, כג {עצים ששטפם נהר}
ו/א זרע יצחק (לומברוזו)
ו/א חי' הגרנ"ט סי' קנג
ו/א חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' מח
ו/א חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' מח
ו/א חי' הריצ"ד
ו/א חיי נפש בראשית ח"ב עמ' ו
ו/א חיי נפש ח"ב דף ו {אהא"ז}
ו/א חיים ומלך
ו/א חק לישראל השבת אבדה עמ' 11-10
ו/א יד אברהם כלים עמ' רנב
ו/א ידיו של משה [רש"י ב"ק סו ע"א ד"ה מוצא]
ו/א כטל אמרתי עמ' קמז, קנ
ו/א לקוטי שעורים (שטיין) ב"מ סי' יג ס"ק א, ד
ו/א לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' ריב-ריג
ו/א מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' תקנז, תקס
ו/א מנחת מרדכי (קרטמן) ח"א עמ' קיד
ו/א מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' שנו
ו/א מעיני המים
ו/א מצעדי גבר ב"מ סי' לז אות א
ו/א משאת מרדכי ב"ק עמ' רעד
ו/א משפטי שמואל (רבינוביץ) ח"א דף נט ע"ב-ע"ג, סא ע"ב {זוטו של ים}
ו/א נזר הקדש (קפלן)
ו/א נחלת מים סי' יד אות ב
ו/א נחפה בכסף (פודור) עמ' כב
ו/א ניר לדוד
ו/א נתיבות המשפט סי' רלו ס"ק ו
ו/א נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' נא, ר, ריז {ראב"ד והג"מ}
ו/א נתן פריו ב"מ עמ' קכד
ו/א פנס שלמה
ו/א פרי האדמה ח"ב
ו/א פרי חיים (הליר)
ו/א פתחי שערים דף כג ע"ד
ו/א קונטרסי שעורים ב"מ שעור טז אות א-ב
ו/א קרית מלך
ו/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' לב
ו/א שם מרדכי עמ' 164, 167
ו/א שעורי ר' שמואל ב"מ ח"ב עמ' קכד, קכז-קלא
ו/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 179
ו/א תורה אור (שנגהי) עמ' ז-ט
ו/א תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' שה {מ"מ}
ו/א תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' תרכט, תרלו
ו/א תפארת ציון (ריבקין) סי' י אות ל
ו/ב אהלה של תורה ח"ב עמ' רעא
ו/ב אוצמפה"ת ב"מ כא ע"ב הע' 21, 23, כב ע"א הע' 20, כז ע"א הע' 48
ו/ב אור הישר [אור הישר ב"ק קטז ע"א]
ו/ב אור לישרים (קלרמן) ב"מ עמ' קכד, קכח-קכט
ו/ב אור עולם (שניאורסון) עמ' 389
ו/ב אמרי איש עמ' רפו {בודאי התייאש}
ו/ב אפיקי ים ח"ב דף קיב
ו/ב אשר למלך
ו/ב באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שסח
ו/ב בית אברהם (סוכאטשוב) גל' א עמ' 54
ו/ב בית אהרן (צוקרמן) עמ' רד
ו/ב ברור הלכה ב"מ כב ע"א ציון א
ו/ב ברכות חיים ח"ב עמ' רצא
ו/ב ברכת מרדכי ב"מ עמ' רז
ו/ב דברות משה ב"מ ח"א סי' כב ענף א
ו/ב דברי חיים ב"מ כז
ו/ב דברי פנחס ח"ב עמ' יח-יט
ו/ב הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קסא-קסב
ו/ב המעשה והמדרש עמ' כא, כג-כד {המציל מנהר}
ו/ב ויקח אברהם [אות לישועה פו ע"ד]
ו/ב חדושים ובאורים (גרי') ב"מ סי' יג ס"ק יב
ו/ב חי' בעל שרידי אש עמ' רנה
ו/ב חי' הגרנ"ט סי' קנג
ו/ב חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' מח
ו/ב חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' מח
ו/ב חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' נח
ו/ב חק לישראל השבת אבדה עמ' 11, שומרים עמ' 971, 982 {מל"מ}
ו/ב כטל אמרתי עמ' קמז, קנ
ו/ב לב אריה (קרלין) עמ' טו
ו/ב לקוטי שעורים (שטיין) ב"מ סי' יג ס"ק א, ד
ו/ב לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' ריג
ו/ב לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' קיד
ו/ב מנחת מרדכי (קרטמן) ח"א עמ' קיד
ו/ב מרחשת ח"א קונט' יאוש אות ה
ו/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/ב משאת מרדכי ב"ק עמ' רעד
ו/ב משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' קטו {זוטו של ים מדין יאוש}
ו/ב משפטי שמואל (רבינוביץ) ח"א דף סא ע"ב
ו/ב משפטים לישראל עמ' קכט
ו/ב נר למאור (רבינוביץ) דף נט ע"ג {מל"מ}
ו/ב נשמת כל חי ח"ב דף סח ע"א
ו/ב נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' ו
ו/ב נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' נא, ר, ריז {ראב"ד והג"מ}
ו/ב נתן פריו ב"מ עמ' קעב
ו/ב עורה שחר דף לב ע"ג {מל"מ}
ו/ב פנס שלמה עמ' קי, קמט
ו/ב פרי חיים (הליר)
ו/ב צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' יט
ו/ב צפנת פענח דברים עמ' קד
ו/ב קונטרסי שעורים ב"מ שעור טז אות א-ב
ו/ב ראשי בשמים (רבין) עמ' ד {מל"מ}
ו/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' לב
ו/ב שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תערג
ו/ב שם יוסף (אליקים) הל' שכירות פ"ג ה"ד {מל"מ}, הל' שאלה פ"ד ה"א {מל"מ}
ו/ב שם מרדכי עמ' 164, 167
ו/ב שעורי ר' שמואל ב"מ ח"ב עמ' קכד, קכז-קלא
ו/ב שער המלך
ו/ב שערי זיו ח"ב דף מד ע"ב
ו/ב תורה אור (שנגהי) עמ' ז-ט
ו/ב תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קמה
ו/ב תורת נתן עמ' 13
ו/ב תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' תרכט, תרלו
ו/ב תפארת ציון (ריבקין) סי' יח אות א
ו/ג אמרי יוסף (דוידובסקי)
ו/ג באר דוד ב"ק ח"ג סי' לח אות ב-ג
ו/ג באר המלך ח"א
ו/ג בית מאיר (תשע) סי' כח ס"א עמ' רכד
ו/ג בית מאיר השלם סי' כח ס"א עמ' י
ו/ג בני חיי דף יז ע"ג
ו/ג ברור הלכה ב"ק קיד ע"א ציון ל
ו/ג גדולי שמואל ב"ק דף צו
ו/ג דברות משה ב"ק ח"ב סי' פג ענף א
ו/ג הלכה רבה ח"א עמ' 172
ו/ג המסחר במשה"ע עמ' 56
ו/ג זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' שא
ו/ג זרע יצחק (לומברוזו)
ו/ג חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רצב
ו/ג חזון יחזקאל תרומות פ"א ה"ו, סנהדרין פ"א ה"ג
ו/ג חזקה רבה אהע"ז ח"ד עמ' 57 {לח"מ}
ו/ג חי' חתם סופר
ו/ג חיי נפש ח"ב דף ו {אהא"ז}
ו/ג כתר תורה (תשסז) עמ' נג {סתמא - יאוש}
ו/ג לב מבין
ו/ג לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' סו אות יא-יג {בסתם אין יאוש}
ו/ג לבושי מרדכי אהע"ז סי' סג
ו/ג מאור יעקב דף יח ע"ב, כ ע"ג, כא ע"ג
ו/ג מעיני המים
ו/ג מצודת בן ציון דף ז ע"א, ח ע"א וע"ג {סתם גזילה בלסטים ישראל יאוש בעלים}
ו/ג משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' שפו
ו/ג משפטי שמואל (רבינוביץ) ח"א דף סא ע"ב-ע"ג {מציל מלסטים}
ו/ג נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' ריא
ו/ג עמק הלכה (הורוביץ) עמ' קצז
ו/ג עצי ארזים סי' כח ס"ק א
ו/ג עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 135, 137
ו/ג ערך שי חו"מ סי' שסח סעיף א, סי' שסט סעיף א
ו/ג פעמוני זהב סי' קפא סעיף א
ו/ג פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' ריז, רכא
ו/ג פרי חיים (הליר) כאן
ו/ג פרי חיים (תרסז) סי' ח
ו/ג צפנת פענח דברים עמ' קיב
ו/ג ר"י ששפורטש עמ' 273
ו/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' לב
ו/ג שו"ע הרב הל' גזלה קו"א אות ט
ו/ג שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' קצד
ו/ג שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' רעג, רפ
ו/ג שו"ת ר' יצחק הלוי (תשע) עמ' כא
ו/ג שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' שכג
ו/ג שו"ת רשב"ש עמ' מד, תמא
ו/ג שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רלו סעיף ג {רמב"ם}, סי' שסח סעיף א {לח"מ}
ו/ג שלל דוד
ו/ג שם משה (מאג'וז) דף כד ע"ב
ו/ג שער המלך ח"ב עמ' שסח
ו/ג שער יהושע ח"א עמ' כז
ו/ג שער משפט סי' שסח ס"ק א
ו/ג תולדות יצחק (שור) דף ג ע"ג, יא ע"ד
ו/ג תורת אמת (תשסו) עמ' תקיא
ו/ד אנצי"ת ע' גזל הע' 416-418, 421
ו/ד ברור הלכה ב"מ קז ע"א ציון ג
ו/ד ר"י ששפורטש עמ' 143
ו/ד תחומין ח"י עמ' 202
ו/ה אנצי"ת ע' גזל הע' 426
ו/ה באר דוד ב"ק ח"ב סי' לו אות א
ו/ה באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פי"ג הט"ו מושב שרים אות פד
ו/ה ברור הלכה ב"ק ל ע"ב ציון א
ו/ה זכור לאברהם (אביגדור)
ו/ה ידיו של משה
ו/ה לחקרי הלכות סי' תכז
ו/ה קרית מלך
ו/ו אהל יוסף (מולכו) דף צה ע"ג
ו/ו באר המלך ח"א
ו/ו בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' רלד
ו/ו בית יעקב (טבשונסקי) סי' קלו סעיף א
ו/ו חי' חתם סופר
ו/ו חיים ומלך
ו/ו מאורות הדף היומי ח"ו עמ' סד-סה
ו/ו מחקרי ארץ ח"ג חו"מ סי' ג
ו/ו עין חיים ח"א עמ' קכח {נתחלפו כליו בבית האומן}
ו/ו ר"י ששפורטש עמ' 273
ו/ו שו"ת ממעמקים ח"ג עמ' מט
ו/ו שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קלו סעיף א
ו/ו שמע אברהם דף לט ע"ד
ו/ו שער המלך
ו/ו תורת אמת (תשסו) עמ' תיט
ו/ז אבן פינה (נשר) עמ' קפא
ו/ז אור הישר [כ"מ הל' עדות פ"י ה"ד, מפרשים בהל' שבת פכ"ג הי"ז]
ו/ז אור יעקב סנהדרין דף לב ע"א, לג ע"ב
ו/ז אור ליהודה קדושין עמ' שמ
ו/ז אורים ותומים - תומים סי' לד ס"ק טו, סי' צג ס"ק י
ו/ז אוריתא יג עמ' עט
ו/ז אנצי"ת ע' גזל הע' 397
ו/ז אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 112
ו/ז ארעא דרבנן (תשעט) עמ' מט
ו/ז באר מים חיים (נוסינזון) כתובות דף קא
ו/ז בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' רלד
ו/ז ברור הלכה חולין קמא ע"ב ציון ד
ו/ז ברור הלכה סנהדרין כד ע"ב ציון ד
ו/ז ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ב עמ' קכב
ו/ז גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' כב
ו/ז דברי יוסף (קונביץ) עמ' 127
ו/ז דיני חוזים במשה"ע עמ' 222
ו/ז הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' קעד
ו/ז המשפט העברי עמ' 202
ו/ז זקני יהודה (מודינא) סי' עח עמ' קג
ו/ז חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' מו
ו/ז חסדי דוד ח"ה עמ' תקנב
ו/ז חקקי לב ח"ב דף קסו ע"א {מ"מ}
ו/ז יין הטוב עמ' רעה
ו/ז מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' יאוש
ו/ז משנת יעקב
ו/ז משפטי אמת עמ' קסו
ו/ז עדות ביהוסף (פודור) עמ' פו
ו/ז פנים חדשות [מהרשד"ם יו"ד פד]
ו/ז פרי שמואל שביעית עמ' נב
ו/ז קהלות יעקב סנהדרין סי' יד
ו/ז רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' לט
ו/ז שו"ת הרדב"ז סי' אלף תמו
ו/ז שו"ת הרדב"ז סי' אלף תמו
ו/ז שו"ת מהר"ם די בוטון סי' ל
ו/ז שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' כד עמ' צד-צו
ו/ז שיח ערב סנהדרין עמ' קז
ו/ז שער המלך ח"ב עמ' שסח
ו/ז שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' תז
ו/ח אוריתא יג עמ' עט
ו/ח אנצי"ת ע' גזל הע' 399
ו/ח באר המלך ח"א
ו/ח גור אריה בראשית פ' כז הע' 18
ו/ח חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' ל
ו/ח מחנה יהודה (אשכנזי) דף קנד ע"ג
ו/ח מנחם שלמה סי' עט
ו/ח משנה הלכות ח"ט סי' שסז {של נכרי או של הפקר}
ו/ח משנת יעקב [משנת יעקב לעיל ה"ז]
ו/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' סח
ו/ח רחובות יצחק עמ' קפט {הגהמ"י}
ו/ח שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רסו
ו/ט אור הישר [אור הישר ירושלמי ב"ב פ"ב ה"ה]
ו/ט אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' קכא
ו/ט באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ו/ט באר המלך ח"א
ו/ט חזון יחזקאל ב"ב פ"א ה"ו
ו/ט חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 89
ו/ט לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' כו אות ג
ו/ט משאת המלך (אדרי)
ו/ט משנת יעקב כאן
ו/ט משנת יעקב נזיקין עמ' קסד {באר המלך}
ו/ט משנת ר' אהרן שכנים עמ' עד בהגהה
ו/ט ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתנד {שעה"מ}, תתתסה {שעה"מ}
ו/ט עולת שלמה ח"ב עמ' רכו
ו/ט תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' תרנ
ו/י אוצרות הרמב"ם
ו/י אוצרות יהושע עמ' תכו
ו/י אור יעקב סנהדרין דף לב ע"א-ע"ב, לד ע"א
ו/י אמרי דעת חו"מ סי' ה עמ' קמב
ו/י אמרי יהודה (רוזנר) כלל ח פתיחה שורש א אות ו
ו/י אנצי"ת ע' גזלן הע' 42
ו/י באר דוד ב"ק ח"ג סי' מ אות א-ב
ו/י באר המלך ח"א
ו/י באר מים חיים (נוסינזון) כתובות דף קא
ו/י באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ד סי' כז אות ג
ו/י בני אברהם יו"ד דף א ע"ג
ו/י ברור הלכה סנהדרין כד ע"ב ציון ד
ו/י ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ב עמ' קיז, קכ
ו/י גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' כב
ו/י דברות אליהו ח"ה עמ' קעו {משחק בקוביא - גזל מדרבנן}
ו/י הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' קעד-קעה
ו/י המשפט העברי עמ' 203-202
ו/י חדושים ובאורים (גרי') סנהדרין סי' ד ס"ק ד
ו/י חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 87
ו/י חי' ר' חנוך הענאך עמ' מט
ו/י חלק יעקב (אלבעלי) דף סח ע"ד
ו/י חסדי דוד ח"ה עמ' תקנב
ו/י יד דוד ח"א דף קסה
ו/י יד פשוטה מדע עמ' תתקלה
ו/י כתר ח"ו עמ' 75, 79
ו/י מנוחת אשר ח"א דף פז ע"א וע"ד
ו/י מעיני המים
ו/י משיב משפט עמ' קיא
ו/י משנת יעקב [משנת יעקב לעיל ה"ז]
ו/י משנת יעקב הפלאה עמ' קסז-קסט
ו/י משנת ר' אהרן כתובות עמ' מג
ו/י משפטי אמת עמ' קסו
ו/י ניר לדוד
ו/י ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' שלא {אסמכתא - מדרבנן}
ו/י עיוני תשובה (קדרי) עמ' 148
ו/י פרי חיים (הליר)
ו/י פרי שמואל שביעית עמ' נב {כ"מ}
ו/י רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' לט
ו/י שו"ע הרב הל' גזלה ס' לא
ו/י שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' קל
ו/י שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' מט
ו/י שושן עדות דף נו ע"ד
ו/י שמרו משפט ח"ב עמ' קט
ו/י שער שלמה (זוראפה) סי' קלב (דף קטז ע"א)
ו/י שפתי שושן עמ' צא
ו/י תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' שנ, שנה
ו/יא אוצרות יהושע עמ' תכו
ו/יא אור הישר [תורת חיים סנהדרין כד ע"ב]
ו/יא באר דוד ב"ק ח"ג סי' מ אות א-ב
ו/יא בדבר מלך חי"ז עמ' קיט {המשחק בקוביא עם העכו"ם אין בו איסור גזל אבל יש בו איסור עוסק בדברים בטלים שאין ראוי לאדם שיעסוק כל ימיו אלא בדברי חכמה וביישובו של עולם}
ו/יא בית יחזקאל (וייס) עמ' לג
ו/יא בתורתו יהגה ח"א עמ' סח, עד
ו/יא דיני חוזים במשה"ע עמ' 222
ו/יא הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' קעה
ו/יא הרמב"ם כמחנך עמ' 130
ו/יא זרע יצחק (לומברוזו)
ו/יא לחקרי הלכות ח"א עמ' רמז
ו/יא מבוא למשנה תורה עמ' 60, 353
ו/יא מנחת אהרן (קאפח) עמ' 159 {איסור דברים בטלים - קריאת עתון}
ו/יא מרגליות הים סנהדרין כד ע"ב אות י
ו/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/יא משארית יעקב עמ' נו
ו/יא משנת יעקב הפלאה עמ' קסז-קסט
ו/יא משנת ר' אהרן כתובות עמ' מג
ו/יא משפטי אמת עמ' קסו
ו/יא משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 492
ו/יא ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' של
ו/יא עדות ביהוסף (פודור) עמ' פו
ו/יא עיוני תשובה (קדרי) עמ' 148 {כ"מ}
ו/יא צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שכא ע"ג
ו/יא שו"ע הרב הל' גזלה ס' לא
ו/יא שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' מט
ו/יא שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' צה
ו/יא שם יוסף (אליקים) הל' מלוה פ"ה ה"ב
ו/יא שמן ראש (אשכנזי) חו"מ סי' ח
ו/יא שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' תב, תה
ו/יב אנצי"ת ע' גזל הע' 378
ו/יב באר המלך ח"א
ו/יב ברור הלכה גיטין נט ע"ב ציון ב
ו/יב בתי כהונה (תצו) בית ועד דף נח ע"ד
ו/יב בתי כהונה (תשסה) עמ' עא
ו/יב משנת יעקב זרעים ח"א עמ' מח
ו/יב נתיבות מרדכי גיטין עמ' תנב
ו/יב צפנת פענח דברים עמ' קד
ו/יב קובץ ביאורים (שפירא)
ו/יב שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רעג סעיף ב
ו/יב שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 332
ו/יג איכות הסביבה עמ' 72
ו/יג אנצי"ת ע' גזל הע' 383, 384
ו/יג באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פ"ה ה"ג מושב שרים אות כב
ו/יג ברור הלכה גיטין נט ע"ב ציון ד
ו/יג בתי כהונה (תשסה) עמ' עא
ו/יג דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תתרלז
ו/יג זכרון מלך [תוספתא ב"ק פ"ו]
ו/יג חזון יחזקאל ב"מ פי"א הי"ד
ו/יג כבוד מלכים (מרגליות)
ו/יג כתר המלך
ו/יג להורות נתן (שו"ת) ח"ו עמ' לו ע"ב
ו/יג מאור הקדש מעילה עמ' קיא-קיב
ו/יג מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' כא אות טז]
ו/יג משה ידבר (תשעו) עמ' שסא {מ"מ}
ו/יג נשאל דוד אהע"ז עמ' רכא ע"א
ו/יג נתיבות מרדכי גיטין עמ' תנג
ו/יג סודו של המשפט העברי עמ' 389
ו/יג פותח יד
ו/יג פרשת השבוע (תשעב) ח"ב עמ' 129
ו/יג קרית מלך
ו/יג שו"ת מהרש"ל (תשעט) עמ' קלז
ו/יג שו"ת מהרש"ל סי' לו
ו/יג שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רעג סעיף ג
ו/יג שערי טהר ח"א שער ב סי' א אות א
ו/יג שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 334
ו/יג תחומין ח"י עמ' 202
ו/יג תלפיות ו חוב' א עמ' 449 {מ"מ}
ו/יג תפארת בחורים פאה עמ' תקצד {מנקף זית}
ו/יד אור הישר [אור שמח תחלת הל' נז"מ]
ו/יד אור שמח
ו/יד אנצי"ת ע' גזל הע' 400
ו/יד באר דוד ב"ק ח"ג סי' מ אות ג
ו/יד באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פ"א ה"א באר שרים אות ג
ו/יד בית יעקב (טבשונסקי) סי' שע סעיף ב
ו/יד ברור הלכה ב"ק קיד ע"א ציון ט, קיד ע"ב ציון א
ו/יד גדולי שמואל ב"ק דף יז, קטז {או"ש}
ו/יד דברות צבי חי"א סי' יח אות ז
ו/יד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קיט
ו/יד חק לישראל נזיקין עמ' 121
ו/יד מראות הצובאות (תשסז) עמ' קכא-קכב
ו/יד משאת מרדכי ב"ק עמ' שעח
ו/יד משה ידבר (תקפז) שו"ת דף סד ע"ד
ו/יד משה ידבר (תשעו) עמ' שסא
ו/יד משנת יעקב כאן
ו/יד משנת יעקב נשים ח"ב עמ' רו-רז
ו/יד משנת יעקב קנין עמ' קעא
ו/יד משפטי הלוי ח"א סי' ב אות ה עמ' צד-צו
ו/יד נתיבים במשפט העברי עמ' 48
ו/יד קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' קפא
ו/יד רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' שיא-שיב
ו/יד שו"ע הרב הל' הפקר ס"ו, הל' שאלה ס"ו, קו"א אות א
ו/יד שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רעד סעיף ג
ו/טו אגודות אזוב מדברי דף מו ע"ג {מסל"ת}
ו/טו אור שמח
ו/טו אנצי"ת ע' אשה הע' 408
ו/טו באר דוד ב"ק ח"ג סי' מ אות ג
ו/טו בית אהרן וישראל גל' טו עמ' יג
ו/טו בית מאיר (תשע) סי' יז ס"יג עמ' קע
ו/טו בית מאיר סי' יז אות יג עמ' קסד
ו/טו ברוך אומר חו"מ עמ' יג*
ו/טו ברור הלכה גיטין ס ע"ב ציון ב, ב"ק קיד ע"א ציון ח
ו/טו ברור הלכה יבמות קכא ע"ב ציון ד פרק ד
ו/טו גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל ג סי' יא
ו/טו הדרת מרדכי דף מב ע"ג
ו/טו יד הלוי (לוין) דף סט ע"א
ו/טו משאת מרדכי ב"ק עמ' שעח
ו/טו פנת יקרת (תשעא) עמ' תתיא
ו/טו שארית יהודה (ינוביץ) אהע"ז סי' כג
ו/טו שו"ת ר"י אלגזי עמ' פב
ו/טו שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 66
ו/טו תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' שלא, שסח {נאמנת אשה או קטן}
ו/טז אור הישר [לח"מ הל' זכיה פ"א ה"ב]
ו/טז אמרי בינה (אוירבך) - יו"ט סי' כא-ב [הערה ז] ד"ה אולם, ד"ה וראיתי, שו"ת ח"א סי' ג [יא] ד"ה ובמקום
ו/טז אנצי"ת ע' גזל הע' 388
ו/טז בית אהרן (קארטשין) עמ' קנג
ו/טז בית יעקב (מסקין) סי' ט
ו/טז המשפט העברי עמ' 203-202
ו/טז חי' ר' חנוך הענאך עמ' מט
ו/טז מגילת ספר לאוין דף פב ע"ג
ו/טז מנחת חינוך ח"ב עמ' מה
ו/טז משנת יעקב
ו/טז משנת יעקב משפטים עמ' רל
ו/טז נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' רט, רסט, שצו, ח"ג עמ' תמט, תקו
ו/טז פני משה (שלז')
ו/טז קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' קסו
ו/טז קרית מלך
ו/טז רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' שיא-שיב
ו/טז שו"ת הרדב"ז סי' תקג, תקיז
ו/טז שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' רלב
ו/טז שו"ת מהרח"ש (תשסג) עמ' כז
ו/טז שו"ת ר"י מסלוצק סי' פט עמ' רצח
ו/טז שער דעה (אביטן) סי' קסא ס"ק ג עמ' יב
ו/טז שער דעה (איסר) סי' קסא ס"ק ג
ו/טז שערי זיו ח"ב דף לו ע"ד
ו/טז שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' שלד
ו/טז שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 334
ו/טז תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תפא


ז/737 הלכות גזילה ואבידה פרק ז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ז/רה"פ אמרי יוסף (דוידובסקי)
ז/רה"פ הלכה למשה (אמריליו) ח"ב
ז/רה"פ יד פשוטה
ז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ז/רה"פ פי' ר"י קאפח
ז/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ז/רה"פ רמב"ם לעם
ז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ז/א אבן האזל
ז/א אילת אהבים על כתובות, קונטרס אחרון סי' קלח
ז/א אנצי"ת ע' אשם גזלות הע' 1, 4
ז/א באר המלך הל' גזילה פי"ג הי"ג (מו ע"א)
ז/א גבורת יצחק תרומות עמ' קצד
ז/א גור אריה ויקרא פ' ה הע' 118, 173
ז/א חזון יחזקאל ב"ק פ"ה ה"ב
ז/א חסדי דוד ח"ב עמ' תרל
ז/א יגיעת ערב ב"מ עמ' עא, שכ {השמיט שצריך ייחוד כלי}
ז/א לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' סו אות ג
ז/א מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
ז/א מקדש מרדכי (אילן) פ' אמור עמ' קנח
ז/א משנת יעקב נזיקין עמ' קכו, קסה-קסז
ז/א עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תרנג
ז/א ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' רכא-רכב, רכט-רל, רמו-רמט
ז/א רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' רכד {חומש}
ז/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תרלז
ז/א שולי הגליון עמ' קסז
ז/א תבונה (קרש') ח"ב סי' יא
ז/א תורת דניאל עמ' 23, 25
ז/ב אמרי בינה (אוירבך) - עדות סי' לב ד"ה ונראה, שו"ת ח"א סי' ג [ה] ד"ה וברדב"ז
ז/ב אמרי משפט ח"א עמ' רנ
ז/ב באר המלך ח"א
ז/ב באר מרים פ"ה ה"ח אות ב
ז/ב באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קלב
ז/ב ברוך אומר חו"מ עמ' כד
ז/ב גבורת יצחק תרומות עמ' קצד
ז/ב דברות אליהו ח"ו עמ' כט-ל {שהלוהו - חיוב דאורייתא לפרוע}
ז/ב דרכי חושן ח"א עמ' קלב
ז/ב הרמב"ם כמחנך עמ' 235
ז/ב חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ג עמ' רלא
ז/ב להורות נתן (שו"ת) ח"ד עמ' קסד
ז/ב מהרי"ט אלגזי חלה אות יא או"ק ד
ז/ב מחקרים במשה"ע עמ' 97
ז/ב מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' יח
ז/ב מענה אליהו עמ' פג, צד
ז/ב משנת יעקב משפטים עמ' צו
ז/ב משנת יעקב נזיקין עמ' קמג {העושק}, קסו-קסח
ז/ב משפטים לישראל עמ' לז
ז/ב נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' שעב
ז/ב נתן פריו סוגיות ח"א עמ' פז
ז/ב עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' שטז, שיח
ז/ב ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' רכא-רכב, רכט-רל, רמו-רמט
ז/ב קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' שכח
ז/ב קרית מלך
ז/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תרלז
ז/ב שו"ת הרדב"ז סי' תרי
ז/ב שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ג עמ' קנה {אחד הגוזל או שהלוהו וכיחש בה}
ז/ב שערי אור - שעבודים קונטרס ח"ו סעיף ז
ז/ב שערי תודה ח"ב דף ס ע"ב {הלוהו - מצות השבת גזילה גם בהלוואה}
ז/ב תבונה (קרש') ח"ב סי' יא
ז/ג באר דוד ב"ק ח"ג סי' יג אות ג
ז/ג באר המלך ח"א כאן, הל' גזילה פי"ג הי"ג (מו ע"א)
ז/ג הלכה רבה ח"א עמ' 241
ז/ג חזו"א על הרמב"ם
ז/ג חי' ר' חיים הלוי דף לו
ז/ג יגיעת ערב ב"מ עמ' פ {אם הבן כפר ונשבע}
ז/ג יד יצחק (הכהן) דף טו ע"ד
ז/ג יהגה האריה עמ' נו
ז/ג כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' כ, כג
ז/ג מחנה יוסף פסחים עמ' כב
ז/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' מה
ז/ג מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' כ
ז/ג משנת חיים דברים עמ' תעב
ז/ג משנת יעקב
ז/ג עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' רפ
ז/ג ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' רכא-רכב, רכט-רל, רמו-רמט
ז/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' נז, כרך ב ח"ב עמ' קכ
ז/ג פורת יוסף (שלופר) דף ס ע"א
ז/ג רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' רלג
ז/ג שושנת העמקים (תאומים) עמ' קצו
ז/ג שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' רכג
ז/ד באר המלך הל' גזילה פי"ג הי"ג (מו ע"א)
ז/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' רפט
ז/ד חזקה רבה אהע"ז ח"ג עמ' 49
ז/ד יגיעת ערב ב"מ עמ' פ-פא {אם הבן כפר ונשבע}
ז/ד יהגה האריה עמ' נו
ז/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' מה
ז/ד נזר הקדש (רזין) מנחות דף קיז ע"א
ז/ד נשמת כל חי ח"ב דף מא ע"א {מל"מ}
ז/ד ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' רכא-רכב, רכט-רל, רמו-רמט
ז/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' נז
ז/ד פני משה (שלז')
ז/ה אוצרות הרמב"ם
ז/ה באר דוד ב"ק ח"ג סי' לז אות א-ב
ז/ה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' רפט
ז/ה יד יהודה (אשכנזי) דף סג ע"ב
ז/ה יהגה האריה עמ' נו
ז/ה כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' כ, כג
ז/ה מטה אהרן שבועות עמ' רכב
ז/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' מד-מה, שסו
ז/ה נחלת יהושע (שפירא) סי' ז דף כג ע"א
ז/ה ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' רכא-רכב, רכט-רל, רמו-רמט
ז/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' נז
ז/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' רפט
ז/ו חזקה רבה אהע"ז ח"ג עמ' 49
ז/ו כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' כ
ז/ו לב מבין
ז/ו מטה אהרן שבועות עמ' רכב
ז/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' מה
ז/ו משאת מרדכי ב"ק עמ' שנו
ז/ו משנת יעקב כאן
ז/ו משנת יעקב נזיקין עמ' קע {באר המלך}
ז/ו משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' קיט
ז/ו פרשת דרכים (תשסה) עמ' שצט
ז/ו שו"ת ר"י מסלוצק סי' פט עמ' רצח
ז/ז אבני חפץ ח"ג עמ' רעג
ז/ז אוצמפה"ת ב"מ כז ע"א הע' 180
ז/ז אור האורים סי' מח (השני) {נשבע לגוי משלם קרן}
ז/ז אנצי"ת ע' גזל הגוי הע' 72
ז/ז אפיקי מים ח"א סי' כ אות טז
ז/ז באר המלך ח"א
ז/ז בית אפרים או"ח (תרמד) דף סד ע"ג {גוי}
ז/ז בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' ריב
ז/ז ברור הלכה ב"ק קיג ע"ב ציון א
ז/ז גור אריה (צרמון)
ז/ז גזע ישי דף קפח ע"א
ז/ז דברי חיים (אוירבך) ר"ה סי' א ד"ה נחזור
ז/ז חוות יאיר סי' עט
ז/ז חנן אלקים עמ' קסח
ז/ז חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ג דף לג ע"א
ז/ז טבעת החושן ח"ד עמ' קטז
ז/ז יד ישראל ח"ב
ז/ז כבוד מלכים (מרגליות) {גליון מ"מ}
ז/ז כתר המלך
ז/ז לב מבין דף קלז ע"א {הגוזל פמש"פ}
ז/ז לקוטי שיחות חל"ב עמ' 115 {פמש"פ אינו ממון}
ז/ז מאור יעקב דף יז ע"ג
ז/ז מהרי"ט אלגזי חלה אות יא או"ק ו
ז/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' נג
ז/ז מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' לב
ז/ז מעשה איש דף ס ע"א {מ"מ}
ז/ז מעשה בצלאל סי' רעה
ז/ז מראה הנוגה [הלכות יו"ט (מהרי"ט אלגזי) דף צד ע"ד] {חומש על כפירת ממון גוי}
ז/ז משיב נפש (גרוס) ח"ב עמ' סו-סז
ז/ז משנה הלכות ח"ט סי' שעד {גוי}
ז/ז משנת יצחק
ז/ז נר יצחק עמ' סה {הכופר לגוי לא חייב שבועה שנאמר בעמיתו}
ז/ז סוכה וארבעת המינים עמ' 162
ז/ז ספרי דבי רב ח"א עמ' כט
ז/ז עטרת יעקב עמ' רלד
ז/ז ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' רכא, רך
ז/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קכ
ז/ז פנינים על התורה ומועדים עמ' פד
ז/ז פרי אהרן (ברנשטיין) עמ' שלט
ז/ז קונטרסי שעורים ב"ק שעור ז אות טו
ז/ז קרית מלך
ז/ז רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' רלג
ז/ז רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' נא
ז/ז שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רסז
ז/ז שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רלא סעיף א
ז/ז שער המלך ח"ב עמ' שמט
ז/ז שערי תורת התקנות ח"ג עמ' 96
ז/ז תנובת ציון דף פח ע"ב
ז/ח אבני נזר חו"מ סי' פד אות ז, יג
ז/ח אמונת יהושע עמ' אלף נ {לכפרה}
ז/ח אמרי סופר עמ' יב
ז/ח באר אלחנן עמ' קעא
ז/ח באר המלך ח"א
ז/ח ברית הלוי השלם
ז/ח ברכת שלמה חו"מ עמ' ב
ז/ח ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' קסא
ז/ח גבורת יצחק תרומות עמ' קעג, רטז
ז/ח גן שושנים ח"ב עמ' ריב {חומש - כפרה}
ז/ח דברות משה ב"ק ח"ב סי' עט ענף א-ג
ז/ח דגל ראובן ח"ג סי' יד
ז/ח דרכי יושר (שרף) ח"ב עמ' שנו
ז/ח המחשבה הפלילית עמ' 66
ז/ח חזון לימים ח"א עמ' רי
ז/ח חי' הריצ"ד
ז/ח חי' חתם סופר
ז/ח חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' קכה
ז/ח חנן אלקים עמ' רסט
ז/ח יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' רטו
ז/ח יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' רצב
ז/ח ישועות ישראל סי' עא סעיף ה
ז/ח מאור למלך ב"מ עמ' מד {או"ש ואבי עזרי}
ז/ח מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' שע
ז/ח מהרי"ט אלגזי חלה אות יא או"ק ו
ז/ח מטה אהרן שבועות עמ' רכב
ז/ח מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
ז/ח משנה ראשונה עמ' 162-163
ז/ח משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' שכא
ז/ח משנת יעקב כאן
ז/ח משנת יעקב נזיקין עמ' קכו
ז/ח מתת מלך עמ' קלב
ז/ח עדות בישראל
ז/ח ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' רט, רמג-רמה, רנב-רנג
ז/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קכ
ז/ח פנת יקרת (תשעא) עמ' תשצב
ז/ח פרי משה עמ' קי
ז/ח ציץ הקודש ח"א דף טז ע"ד
ז/ח רלב"ג ויקרא פ"ה פסוק כג עמ' לא
ז/ח רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קצז-קצח
ז/ח רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' רכד, רכח
ז/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תרעב
ז/ח שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רסז
ז/ח שדה הארץ ח"ג דף נג ע"ג
ז/ח שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ב עמ' עו-פ, פד
ז/ח שירת דוד (תשסג) עמ' לח
ז/ח שירת דוד ב"מ עמ' לח
ז/ח שמחת יו"ט (אלגזי) דף קעג ע"ב
ז/ח שמחת יו"ט (אלגזי) סי' מה
ז/ט אולם המשפט סי' שסז סעיף ב
ז/ט אור הישר [אור הישר ב"ק דף קג-קד]
ז/ט אורים גדולים (ריינס) דף ה ע"ג
ז/ט איים בים ב"ק סי' צה אות י {למה הודה בפניו לא מהני}
ז/ט אשר למלך
ז/ט באר דוד ב"ק ח"ג סי' לז אות א-ב
ז/ט באר המלך ח"א
ז/ט בית אהרן (קארטשין) עמ' כה
ז/ט בית זבול ח"ד עמ' קמב
ז/ט ברור הלכה ב"ק קג ע"א ציון ג
ז/ט ברכת אריאל ח"ב עמ' קלז-קלח
ז/ט דברים אחדים (קלצקין) עמ' קז {באיי הים - לא כתב מדי}
ז/ט הר המלך ח"ד עמ' נ, ח"ז עמ' רלה
ז/ט חד וחלק ח"א דף טו ע"ד, טז ע"א
ז/ט חזו"א על הרמב"ם
ז/ט חסדי דוד ח"ד עמ' קמה
ז/ט חק לישראל שומרים עמ' 1313
ז/ט ידי אליהו
ז/ט ידי אליהו דף סא ע"ד
ז/ט כללי המצוות (תאומים) עמ' קכא
ז/ט לחקרי הלכות סי' קעה
ז/ט מהרי"ט אלגזי חלה אות יא או"ק ד
ז/ט מלבושי יו"ט ח"ב חו"מ סי' ז
ז/ט מנחת אשר ב"ק עמ' קעט
ז/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' מז, נג-נד
ז/ט מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' לג
ז/ט משאת מרדכי ב"ק עמ' שנא, שנז
ז/ט משפטי שבועות עמ' רה
ז/ט ספרי דבי רב ח"א עמ' לא
ז/ט עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' רעח
ז/ט עיונים ומחקרים ח"א עמ' 181
ז/ט עמק הנצי"ב פ' נשא פסקא ג עמ' כ {מפני שהתייאשו}
ז/ט ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' רט, רמג-רמה, רנב-רנג
ז/ט ערך כסף עמ' קנ
ז/ט ערך שי חו"מ סי' שסז סעיף א
ז/ט פנס שלמה
ז/ט פרי האדמה ח"ב
ז/ט פרי חיים (הליר)
ז/ט ציץ הקודש ח"א דף יב ע"ד, טז ע"ד, צה ע"ד, צו ע"ג
ז/ט רביד הזהב (אברך) דף לו ע"ב
ז/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תרלה
ז/ט שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ב עמ' פד, פו
ז/ט שערי זיו ח"ב דף לה ע"ב
ז/ט תבונה (קרש') ח"ב סי' יא
ז/ט תורת דניאל עמ' 10, 11, 13, 14, 15, 27, 28
ז/ט תורת מיכאל עמ' קצד
ז/י אור הישר [אור הישר ב"ק קג ע"א על הסתירה לפירוש המשניות]
ז/י אשר למלך
ז/י ברור הלכה ב"ק קג ע"א ציון ה, קד ע"א ציון ב, ב"מ צח ע"ב ציון ד פסקה א
ז/י דברות משה ב"ק ח"ב סי' עט ענף א-ג
ז/י המעלות לשלמה עמ' קלב
ז/י חזו"א ב"ק סי' כ ס"ק ח
ז/י חזו"א על הרמב"ם
ז/י חסדי דוד ח"ד עמ' קמה
ז/י יד פשוטה מדע עמ' תתצ
ז/י ידיו של משה
ז/י יהגה האריה עמ' נז
ז/י כללי המצוות (תאומים) עמ' קכא
ז/י לב מבין
ז/י מיטב הארץ עמ' 433
ז/י מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' תלא
ז/י מנחת חינוך ח"ב עמ' נד
ז/י משאת מרדכי ב"ק עמ' שנא
ז/י נחל יצחק (תשעב) ח"ב עמ' שנא
ז/י ספרי דבי רב ח"א עמ' לא
ז/י עיונים ומחקרים ח"א עמ' 181
ז/י פרי האדמה ח"ב
ז/י קרן הצבי מצוה קיג אות ג
ז/י רלב"ג ויקרא פ"א תועלת כב עמ' סח
ז/י רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תרלט
ז/י שברי לוחות עמ' 122 {הגהמ"י}
ז/י שו"ת הרדב"ז סי' שפא
ז/י תורת הנזיקין - ביאורים סי' עה
ז/י תפארת אברהם ב"ק עמ' פט, ריא {נותן לשליח ב"ד}
ז/יא אוצמפה"ת ב"מ ה ע"ב הע' 109
ז/יא אנצי"ת ע' גזל הע' 129, 330
ז/יא באר מרים פ"ט ה"ט אות ב
ז/יא ביצחק יקרא (תשע) סי' כה סעיף א ד"ה והנה
ז/יא בית זבול ח"ג סי' ס
ז/יא בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' קמד
ז/יא ברכות מים (מיוחס) אהע"ז סי' כח דף קב ע"ד
ז/יא דובר ישרים ר"ה-יוה"כ-סוכות עמ' רי
ז/יא הלכה פסוקה ח"א, ברור הלכה עמ' 72
ז/יא הר המלך ח"ז עמ' רלה
ז/יא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' שמז
ז/יא והיה העולם עמ' 279
ז/יא חי' הגר"ח ב"מ עמ' קלד
ז/יא חק לישראל נזיקין עמ' 212
ז/יא חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' סז
ז/יא ישועות יעקב מועד עמ' תשע
ז/יא ישועות ישראל סי' סז סעיף ד
ז/יא לב מבין
ז/יא מנחת חינוך ח"ב עמ' מד
ז/יא מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' ר, ח"ג עמ' לא
ז/יא משה ידבר (תשעו) עמ' רצג
ז/יא משמרת חיים ח"א עמ' קיב
ז/יא משמרת חיים ח"א עמ' קיב
ז/יא משפטי עזיאל ח"ד עמ' רפג
ז/יא עיונים ומחקרים ח"א עמ' 181
ז/יא ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' רכב, רנד
ז/יא רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' שלט
ז/יא רשמי שאלה סי' נו {מל"מ}
ז/יא שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף ג ע"א
ז/יא תורת דניאל עמ' 15, 22-23, 25-27
ז/יא תפארת ציון (ריבקין) סי' ט אות ג עמ' קמז {גזילה בקרקע}
ז/יב אבי עזרי ח"ה
ז/יב חזו"א ב"ק סי' כ ס"ק טו
ז/יב מטה אהרן שבועות עמ' רכב
ז/יב מטר השמים (תשנז) עמ' תקז
ז/יב מנחת חינוך ח"ב עמ' מה
ז/יב מעיני התורה ח"ב עמ' ו
ז/יב משאת מרדכי ב"ק עמ' שנה
ז/יב מתת מלך עמ' קלב
ז/יב נשמה של שבת עמ' 616, 618
ז/יג אבן האזל
ז/יג אהל יוסף (מולכו) דף צה ע"ד
ז/יג דברות משה ב"ק ח"ב סי' עט ענף א-ג
ז/יג מנחת חינוך ח"ב עמ' מג
ז/יג משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' קנח-קנט
ז/יג ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' רל-רלא
ז/יג פני חיים (פלג'י) עמ' פג
ז/יג רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' רכג


ח/738 הלכות גזילה ואבידה פרק ח *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ח/רה"פ אמרי יוסף (דוידובסקי)
ח/רה"פ הלכה למשה (אמריליו) ח"ב
ח/רה"פ יד פשוטה
ח/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ח/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ח/רה"פ פי' ר"י קאפח
ח/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ח/רה"פ רמב"ם לעם
ח/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ח/א אור לישרים (שולמן) עמ' קפט
ח/א באר דוד ב"ק ח"ג סי' לז אות א
ח/א חקרי זמנים ח"א עמ' עב
ח/א כתר המלך
ח/א מנחת חינוך ח"ב עמ' מג
ח/א קרית מלך
ח/א שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ב עמ' עח
ח/ב אבני החושן סי' שסז סעיף א
ח/ב אולם המשפט סי' שסז סעיף ד
ח/ב באר דוד ב"ק ח"ג סי' לז
ח/ב בד קודש (פוברסקי) ב"ב עמ' קכה
ח/ב בית יעקב (טבשונסקי) סי' שסז סעיף ד {מל"מ}
ח/ב בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' רסב
ח/ב בני שמואל דף סג ע"ד
ח/ב ברור הלכה ב"ק קח ע"ב ציון כ
ח/ב ברכת שלמה אהע"ז עמ' רעב
ח/ב גדולי שמואל ב"ק דף סו, קח
ח/ב דברות משה ב"ק ח"ב סי' עט ענף ב-ג
ח/ב הר המלך ח"ד עמ' כט, ח"ז עמ' רלו
ח/ב זרע יצחק (לומברוזו)
ח/ב חזו"א על הרמב"ם
ח/ב חזון יחזקאל תרומות פ"ז ה"ז
ח/ב ידיו של משה
ח/ב לחקרי הלכות סי' קעו
ח/ב מהרי"ט אלגזי חלה אות יא או"ק ד, ו
ח/ב מנחם שלמה לקוטים סי' כו
ח/ב מקורות לפסקי הרמב"ם
ח/ב מראה הנוגה [הלכות יו"ט (מהרי"ט אלגזי) דף צג ע"ג-ע"ד]
ח/ב משאת מרדכי ב"ק עמ' שסג
ח/ב משנת יעקב
ח/ב נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' קטז
ח/ב ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' ריז, רמו, רע-רעג
ח/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' נח
ח/ב פנת יקרת (תשנד) סי' ט, מג הערה ב
ח/ב פנת יקרת (תשעא) עמ' לד, רטז
ח/ב פרי חיים (הליר)
ח/ב פרשת השבוע (תשעב) ח"ג עמ' 27
ח/ב פרשת השבוע (תשעב) ח"ג עמ' 27 {הגהות הגר"א}
ח/ב קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' כח
ח/ב שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' קעה, קעח
ח/ב שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' רכ
ח/ב שעורי ר' שמואל ב"ב ח"ב עמ' קיז
ח/ב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 506
ח/ב תורת חיים (שור) ב"ק קח ע"ב
ח/ג אבני נזר יו"ד סי' שיב אות סב
ח/ג אולם המשפט סי' שסז סעיף ה
ח/ג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ח/ג באר דוד ב"ק ח"ג סי' לז
ח/ג בד קודש (פוברסקי) ב"ב עמ' קכה
ח/ג בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' קו
ח/ג ברור הלכה ב"ק קח ע"ב ציון כ
ח/ג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ד עמ' שיט
ח/ג גליוני הגר"ש עמ' צז {הגהמ"י}
ח/ג המאור הגדול (יעבץ) עמ' שטו
ח/ג הר המלך ח"ג עמ' נ
ח/ג חזו"א על הרמב"ם
ח/ג משאת מרדכי ב"ק עמ' שסג
ח/ג משנת יעקב
ח/ג נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' מב אות ג
ח/ג ס' התרומות עמ' תתתז
ח/ג ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' ריז, רמו, רע-רעג
ח/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' נח
ח/ג פרי חיים (הליר)
ח/ג פרשת השבוע (תשעב) ח"ג עמ' 27
ח/ג פרשת השבוע (תשעב) ח"ג עמ' 27 {הגהות הגר"א}
ח/ג קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' כח
ח/ג שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ב עמ' עז-עח {גזל מאביו יכול לפרוע בזה חובו ולתת במתנה}
ח/ד אבני החושן סי' שסז סעיף ב-ג
ח/ד אולם המשפט סי' שסז סעיף ו
ח/ד אוצרות הרמב"ם
ח/ד אורים גדולים (ריינס) דף ה ע"ב, ט ע"א
ח/ד אנצי"ת ע' גזל הגר הע' 42, 43
ח/ד באר דוד ב"ק ח"ג סי' לז אות ו
ח/ד ברור הלכה ב"ק קט ע"א ציון ה
ח/ד גדולי שמואל ב"ק דף קט
ח/ד גליוני הגר"ש עמ' צז {ראב"ד}
ח/ד דברות משה ב"ק ח"ב סי' עט ענף ב-ג
ח/ד חזו"א ב"ק סי' כ ס"ק יד
ח/ד חזו"א על הרמב"ם
ח/ד כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' כה
ח/ד מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קלח ע"א
ח/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' מו
ח/ד מעיני המים
ח/ד משאת מרדכי ב"ק עמ' שסד
ח/ד משנת יעקב
ח/ד נזר הקדש (רזין) מנחות דף קטז ע"א
ח/ד נתיבות שלום (גלבר) סי' קעא ס' כד
ח/ד ספרי דבי רב ח"א עמ' לב
ח/ד ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' רנא, רעו
ח/ד צפנת פענח במדבר עמ' יג
ח/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תרלז
ח/ד שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ב עמ' עט {גזל הגר שזקף במלוה יוציא מידו}
ח/ד שעורי הרב גיטין ח"א עמ' קצב
ח/ה אבי עזרי ח"ג וח"ד
ח/ה אבן האזל
ח/ה אבני החושן סי' שסז סעיף ג
ח/ה אהל שם (ברודנא) ח"א סי' יג אות א
ח/ה אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ט הע' 48, 119
ח/ה אור ליהודה (תשנט) עמ' קכז {לאנשי משמר - לא רק לאנשי בית אב}
ח/ה אורים גדולים (ריינס) דף ט ע"א
ח/ה אנצי"ת ע' גזל הגר הע' 3, 43-45, 156
ח/ה באר דוד ב"ק ח"ג סי' לז אות ו
ח/ה באר המלך ח"א
ח/ה ברור הלכה ב"ק קט ע"א ציון ה
ח/ה בתי כנסיות דף לב ע"ב
ח/ה גדולי שמואל ב"ק דף קט
ח/ה דברות משה ב"ק ח"ב סי' עט ענף ב-ג
ח/ה חזו"א ב"ק סי' כ ס"ק יג
ח/ה חזו"א על הרמב"ם
ח/ה חזון יחזקאל ב"ק פ"י ה"ו
ח/ה ידיו של משה
ח/ה יקר הערך דף קג ע"ג
ח/ה לב מבין
ח/ה מהרי"ט אלגזי פ"א ראש הפרק או"ק ד, פ"ה אות מג או"ק ז, אות נא או"ק ו
ח/ה מור דרור קו"א סי' סג {גזל גר ומת ואח"כ הודה}
ח/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' מו, שסג
ח/ה מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"ב סי' יא אות ו]
ח/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/ה משנת יעקב
ח/ה משנת יעקב הפלאה עמ' רסט
ח/ה נתיב אברהם ח"א עמ' צז
ח/ה ספרי דבי רב ח"א עמ' לב
ח/ה ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' רנא, רעו
ח/ה ענפי ארז (זי') דף קסד ע"ד
ח/ה פאת ים (וינשטוק) ערכין עמ' עז
ח/ה פרשת השבוע (תשעב) ח"ג עמ' 27
ח/ה צדקה לחיים (תקמז) (לקוטים)
ח/ה צדקה לחיים (תשסח) עמ' נב
ח/ה קונטרסי שעורים ב"ב דף ו {כל כהני המשמר חולקים בו}
ח/ה קרית מלך
ח/ה שיח ערב קדשים עמ' תח
ח/ה שלמי שמחה ח"א עמ' ריד
ח/ה תורת חיים (שור) ב"ק קט ע"א
ח/ו אבני נזר חו"מ סי' פב
ח/ו איש על העדה (אלאביץ) עמ' 195
ח/ו אנצי"ת ע' אשם גזלות הע' 23, ע' גזל הגר הע' 6, 8, 84
ח/ו באר המלך ח"א
ח/ו בית יעקב (טבשונסקי) סי' שסז סעיף ה
ח/ו ברור הלכה ב"ק קי ע"א ציון ס, קי ע"ב ציון ב
ח/ו הלכה רבה ח"א עמ' 238-237
ח/ו הר המלך ח"ה עמ' עב
ח/ו הרמב"ם והלכותיו
ח/ו חזו"א על הרמב"ם
ח/ו יסודי הצדקה עמ' 531
ח/ו כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' כח
ח/ו לב מבין
ח/ו מבית מאיר ח"ג עמ' עח
ח/ו מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ג]
ח/ו מקורות לפסקי הרמב"ם
ח/ו משאת מרדכי ב"ק עמ' שסד, שסו
ח/ו נזר הקדש (רזין) מנחות דף קיז ע"ב
ח/ו נתיבות שלום (למפרט)
ח/ו ספרי דבי רב ח"א עמ' לה
ח/ו קדשי יהושע עמ' תתקכא
ח/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תרלז
ח/ו שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ד סי' כ
ח/ו שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 506
ח/ו שרידי אש ח"ב עמ' תקפח
ח/ז אבני זכרון (פפר) ח"ב, אבנים שלמות סי' כח אות ב
ח/ז אבני ציון ח"ד עמ' קמב
ח/ז אור הישר [חת"ס חו"מ סי' כח, תוס' ותורת חיים סנהדרין סט ע"א]
ח/ז אורים ותומים - תומים סי' לה ס"ק ב
ח/ז אנצי"ת ע' גדול הע' 73, ע' גזל הגר הע' 60, 61, 67, 163
ח/ז בית יעקב (טבשונסקי) סי' שסז סעיף ה
ח/ז בני ישראל (קרלי) סי' כח אות ד
ח/ז ברור הלכה ב"ק קי ע"א ציון ע
ח/ז ברקאי ח"א עמ' 124
ח/ז גור אריה (צרמון)
ח/ז גור אריה שמות פ' לה הע' 135
ח/ז הלכה פסוקה הל' עדות ח"ד עמ' ד
ח/ז חזו"א ב"ק סי' י ס"ק טו
ח/ז חי' הגר"ח החדש עמ' שנז
ח/ז חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' סט
ח/ז חנוכת הבית עמ' סט
ח/ז יד לגילת עמ' 27
ח/ז יעלת חן עמ' לח
ח/ז לב בנים עמ' שכ-שכא
ח/ז לב מבין
ח/ז לב שלמה (חלמא) עמ' קכז
ח/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' מז
ח/ז מצעדי גבר סנהדרין סי' ב אות ב, ד
ח/ז משאת מרדכי ב"ק עמ' שסד, שסו
ח/ז משנה הלכות ח"ו סי' קצד
ח/ז נתיב אברהם ח"א עמ' צו {הגהמ"י}
ח/ז ס' הפרדס לרש"י עמ' שסט
ח/ז ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' רעח
ח/ז צהר הבית עמ' קלה
ח/ז שו"ת הגאונים בתראי (תשע) עמ' קז
ח/ז שערי טהר ח"ו סי' טז אות ב דף מא ע"ג {קטן}
ח/ז שרשי הים
ח/ח אהלי יהודה (הכהן) דף יב ע"ג
ח/ח אוהב מישרים עמ' רסה {מתנה}
ח/ח ארץ נחלי מים דף יג ע"א {הרי שלך לפניך}
ח/ח בית זבול ח"ג סי' ס
ח/ח ברור הלכה ב"ק קי ע"ב ציון ג
ח/ח דברי חיים השמטות סי' כו
ח/ח דברי משפט סי' שסז סעיף א
ח/ח וזאת ליהודה (זלצר) עמ' כז
ח/ח חזון יחזקאל ב"ק פ"י ה"ו
ח/ח חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ג דף יג
ח/ח לב מבין
ח/ח מחנה יהודה (אשכנזי) דף רע ע"ד
ח/ח מראה הנוגה [הלכות יו"ט (מהרי"ט אלגזי) דף קנד ע"ד] {חמץ שעבר עליו הפסח}
ח/ח משארית יעקב עמ' נד
ח/ח משאת מרדכי ב"ק עמ' שסו
ח/ח נודע ביהודה השלם או"ח עמ' קפז
ח/ח נטיעות חיים דף ו ע"ב, ז ע"א
ח/ח ספרי דבי רב ח"א עמ' לה
ח/ח עדות בישראל
ח/ח פתחי שערים דף יד ע"ד
ח/ח צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קיח ע"ג-ע"ד
ח/ח קרית מלך
ח/ח שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' רה
ח/ח שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 505-506
ח/ח שערי ישר שער ז פכ"ד אות ט
ח/ח תפארת אברהם ב"ק עמ' פ
ח/ט אנצי"ת ע' גזלן הע' 152
ח/ט מנחם שלמה לקוטים סי' כו
ח/ט משנת יעקב
ח/ט ספרי דבי רב ח"א עמ' לה
ח/ט קדשי יהושע עמ' אלף תקלט
ח/ט קונטרסי שעורים נדרים שעור כו אות ה
ח/ט שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 40
ח/י אבי עזרי ח"א
ח/י בית יעקב (טבשונסקי) סי' שסז סעיף ה
ח/י חזו"א על הרמב"ם
ח/י חי' חתם סופר
ח/י מנחת חינוך ח"ב עמ' מז
ח/י נתיבות שלום (למפרט)
ח/י ספרי דבי רב ח"א עמ' לה
ח/י שיח ערב קדשים עמ' תיב {אבי עזרי}
ח/י שערי זיו ח"ב דף לו ע"א
ח/י שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 506
ח/יא איים בים ב"ק סי' צו אות ה {קטן}
ח/יא אמרי בינה (אוירבך) - טוען ונטען סי' לח [ה] ד"ה אגב
ח/יא אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' מה
ח/יא באר המלך ח"א
ח/יא בדבר מלך חט"ז עמ' שה
ח/יא בית זבול ח"ג סי' ז
ח/יא בית יעקב (טבשונסקי) סי' שסז סעיף ה
ח/יא בית לאבות דף 16 ע"ב, 17 ע"א
ח/יא ברור הלכה ב"ק קי ע"א ציון כ
ח/יא ברור הלכה כתובות נד ע"א ציון כ פסקה ב {הגהמ"י}
ח/יא דברי יהושע (קלעוואן, תשעא) עמ' רלח {הגהמ"י}
ח/יא דינא דמלכותא דינא עמ' 90
ח/יא הגהות חבר בן חיים
ח/יא הערות ר"י ליינר
ח/יא זכר יצחק (תשן) עמ' שטז
ח/יא זכרון יהודה (מונק) דף עא ע"ב-ע"ג
ח/יא זכרון מלך (א"ש)
ח/יא חזו"א על הרמב"ם
ח/יא חי' מהרי"א צטרון עמ' סו
ח/יא חמדת ישראל ח"ב דף א ע"ב, הערות מנכד המחבר עמ' א, י
ח/יא חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 394 {הגהמ"י אות ג}
ח/יא חק לישראל נזיקין עמ' 38
ח/יא יהגה האריה עמ' נו
ח/יא ישורון ח"י עמ' שצג, שצה
ח/יא כללי המצוות (תאומים) עמ' קמז
ח/יא לב מבין
ח/יא לבושי מרדכי יו"ד עמ' תמב {הגהמ"י}
ח/יא מנחת חינוך ח"ב עמ' מז
ח/יא מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' כג
ח/יא משאת מרדכי ב"ק עמ' שסו
ח/יא משיב נבונים סי' מה {הגהמ"י}
ח/יא משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תקכג {הגהמ"י}
ח/יא משנת יעקב הפלאה עמ' רסט
ח/יא נזר הקדש (רזין) מנחות דף קיז ע"ג {מ"מ}
ח/יא נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' מב, מז, ח"ג עמ' תקעו
ח/יא נקדש בצדקה סי' שנד {הגהמ"י}
ח/יא נתיבות חיים (קארב) ח"ד עמ' שצג
ח/יא נתיבות שלום (למפרט)
ח/יא ספרי דבי רב ח"א עמ' לה
ח/יא עין חנוך עמ' רעט
ח/יא ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' רעו-רעט
ח/יא פנס שלמה
ח/יא פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' רנ
ח/יא קרית מלך
ח/יא שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' שנז
ח/יא שברי לוחות עמ' 265 {הגהמ"י - ר' קוביל}
ח/יא שו"ת הרדב"ז סי' ב אלפים רפד
ח/יא שיח ערב קדשים עמ' תיג
ח/יא שערי זיו ח"ב דף לו ע"א וע"ד
ח/יב אור ליהודה (תשנט) עמ' קכח {מל"מ}
ח/יב אנצי"ת ע' גזל הגר הע' 169, 171, 185, 194, 197, 198
ח/יב ברור הלכה ב"ק קיא ע"א ציון א
ח/יב ברכת שלמה (תשז) עמ' כז
ח/יב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' יז {מל"מ}
ח/יב חזו"א על הרמב"ם
ח/יב חי' הריצ"ד
ח/יב חי' חפץ חיים
ח/יב חיל המלך נדרים - מכתבי תורה עמ' תג-תד {מל"מ}
ח/יב חסדי דוד ח"ד עמ' קנ
ח/יב לב מבין
ח/יב מעליות ח"כ עמ' 103-138
ח/יב מקור ישראל דף פה ע"ג {מל"מ}
ח/יב מקור ישראל דף קיג ע"א {מל"מ}
ח/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/יב משאת מרדכי ב"ק עמ' שסז
ח/יב נשמת חיים (אבולפיה), תשובות דף כה ע"ג {מל"מ}
ח/יב ספרי דבי רב ח"א עמ' לז-לט
ח/יב ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' רעו-רעט
ח/יב קדשי יהושע עמ' אלף תקלז {מל"מ}
ח/יב שיח ערב קדשים עמ' תט-תי
ח/יב שלמי יוסף סוכה עמ' תקה {מל"מ}
ח/יב תורת חיים (שור) ב"ק קיא ע"א
ח/יג אבני נזר חו"מ סי' פד
ח/יג אמרי סופר עמ' יב
ח/יג אנצי"ת ע' אשם גזלות הע' 14, 21, ע' גזל הגר הע' 178
ח/יג דברות משה ב"ק ח"ב סי' עט ענף ב-ג
ח/יג הר המלך ח"ז עמ' רלו
ח/יג לב מבין
ח/יג מנחת חינוך ח"ב עמ' מד
ח/יג מעליות ח"כ עמ' 103-138
ח/יג צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רמז אות ג
ח/יג שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' תמ
ח/יד אבני ציון ח"ב סי' עו אות א
ח/יד אהלי יהודה (הכהן) דף קכז ע"ג
ח/יד אור הישר [אור הישר ב"ק צה ע"א]
ח/יד אור יצחק (הלר) עמ' קנז, רצט
ח/יד אורים גדולים (תשסג) עמ' ת
ח/יד אמונת יהושע עמ' אלף תצא
ח/יד אנצי"ת ע' גזל הע' 326, 329, 354, ע' גזל הגר הע' 15, 46, 53, 54, 68, 81
ח/יד אפיקי מגינים זבחים סי' ט
ח/יד בעי חיי חו"מ ח"ב דף יב ע"ג {וכן הקרקע}
ח/יד ברית יעקב ח"א סי' קח {קרקע אינה נגזלת}
ח/יד ברכת שלמה אהע"ז עמ' רעג
ח/יד ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שלח
ח/יד גדולי שמואל ב"ק דף עד {או"ש}
ח/יד דרכי חושן ח"א עמ' שסג, שעא {הגהמ"י}
ח/יד הוראות שעה פ"ה
ח/יד ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ג יג ע"ב]
ח/יד זכור זאת ליעקב עמ' רסא {קרקע אינה נקנית לגזלן}
ח/יד זכרון שלמה (קליין) עמ' קלו {הגהמ"י}
ח/יד זר זהב (פראג) עמ' עד
ח/יד חזון יחזקאל סוטה פ"ז ה"י
ח/יד חיבת הקודש עמ' קנב
ח/יד חיי דוד עמ' ריג
ח/יד חיים ומלך
ח/יד חק לישראל נזיקין עמ' 215
ח/יד חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' מה {מ"מ}
ח/יד יגיעת ערב ב"מ עמ' פב, רסז {חומש - רק בדבר ששייך בו חיוב שבועה}
ח/יד ידיו של משה
ח/יד כרם ציון שביעית ח"ב עמ' כד ע"ב
ח/יד מוריה גל' קט עמ' סח-סט {מ"מ - אין חומש בקרקע}
ח/יד מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' תסד
ח/יד מנחת חינוך ח"ב עמ' מו
ח/יד מנחת עני (תקמז) דף ב ע"ב {מל"מ}
ח/יד מנחת פתים (ארנטרוי) ח"א עמ' 38
ח/יד מעשה בצלאל סי' תפב
ח/יד מעשה רקח
ח/יד מראה אש ח"א עמ' עד {אין יאוש בקרקע}, פג
ח/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/יד משאת מרדכי ב"ק עמ' שנו
ח/יד משאת מרדכי מכות עמ' קנג {מ"מ}, קנד {או"ש}
ח/יד משנת יעקב הפלאה עמ' סא
ח/יד משנת יעקב כאן
ח/יד משנת יעקב משפטים עמ' רכה
ח/יד משנת יעקב נזיקין עמ' קו, קע
ח/יד משפט המלחמה עמ' סח
ח/יד משפטי הלוי ח"ב סי' יז אות לב עמ' רצז
ח/יד משפטי שמואל (רבינוביץ) ח"א דף נט ע"א {גזל בקרקע}
ח/יד נזר הקדש (רזין) מנחות דף קיז ע"ד
ח/יד נתן פריו סוכה עמ' קפו
ח/יד סוכה וארבעת המינים עמ' 74
ח/יד ספרי דבי רב ח"ג עמ' תג
ח/יד פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' רנ
ח/יד פרי משה עמ' לז
ח/יד פרי עץ חיים (קרויס) עמ' יח
ח/יד קונטרס הרב - קו"א הל' הפקר עמ' עב {לא מועיל יאוש בקרקע}
ח/יד קרית מלך
ח/יד שארית יוסף (תשמד) שו"ת סי' סט הערה 25
ח/יד שארית יוסף (תשסז) עמ' קנד
ח/יד שו"ע הרב הל' הפקר קו"א אות א ד"ה ומיהו וד"ה ותדע
ח/יד שושנת יעקב (הורוויץ) סי' שסז סעיף ב {מ"מ}
ח/יד שמות בארץ (תשנט) עמ' קפח
ח/יד שמחת יו"ט (אלגזי) דף קעז ע"ב {מ"מ}
ח/יד שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' צד
ח/יד שמרו משפט ח"א עמ' שכה
ח/יד שערי טהר ח"א שער א סי' ב אות א דף ט ע"ג-ע"ד {יאוש לא מועיל בקרקע}
ח/יד תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' רעט
ח/יד תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' שו {אין יאוש בקרקע}


ט/739 הלכות גזילה ואבידה פרק ט *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ט/רה"פ הלכה למשה (אמריליו) ח"ב
ט/רה"פ יד פשוטה
ט/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ט/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ט/רה"פ פי' ר"י קאפח
ט/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ט/רה"פ רמב"ם לעם
ט/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ט/א אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' תכח {ר"ח הלוי}
ט/א אהל יצחק גיטין עמ' של
ט/א אהלה של תורה ח"ב עמ' רסח {ר"ח הלוי}
ט/א אולם המשפט סי' קסג סעיף ו {ראב"ד}
ט/א אוצמפה"ת ב"מ נו ע"א ח"ב הע' 24 {ראב"ד - גזל עבד ומת}
ט/א אוצרות הרמב"ם
ט/א אור הישר [אור הישר ב"ק צו ע"ב]
ט/א אור הלבנה (רובין) ח"ד עמ' קע
ט/א אור יצחק (הלר) עמ' כג {ר"ח הלוי}, נ {ר"ח הלוי}, סז {ר"ח הלוי}, עב {ר"ח הלוי}, עה-עו {ר"ח הלוי}, פג-פו {ר"ח הלוי}, פח-פט {ר"ח הלוי}, צא {גזל עבד ונשרף}, צב {ר"ח הלוי}, צו-קז {ר"ח הלוי}, קז-קיט {ר"ח הלוי}, קיא {גזל עבד ונשרף}, קכז {ר"ח הלוי}, קל {ר"ח הלוי}, קלד {ר"ח הלוי}, קמח-קנא {ר"ח הלוי}, קנז {ר"ח הלוי}, קס {ר"ח הלוי}, קסב-קסה {ר"ח הלוי}, קסט {ר"ח הלוי}, קעה {ר"ח הלוי}, קפב {ר"ח הלוי}, רח-רי {ר"ח הלוי}, רל-רלז {ר"ח הלוי}, רלט-רמא {ר"ח הלוי}, רנג {ר"ח הלוי}, רסו-רסח {ר"ח הלוי}, רעט {ר"ח הלוי}, רצט-שו, תלא-תלד {ר"ח הלוי}
ט/א אור לישרים (קלרמן) ב"מ עמ' נ
ט/א אור שמח
ט/א אושר ירוחם עמ' קס {השמיט פרה רבוצה}
ט/א אחר האסף עמ' תפא
ט/א אמרי יוסף (דוידובסקי)
ט/א אנצי"ת ע' גזל הע' 10 {ר"ח הלוי, ראב"ד}, 152 {ר"ח הלוי}, 181 {ר"ח הלוי}
ט/א אנצי"ת ע' גזל הע' 305, 306, 316, 345
ט/א אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 122 {ראב"ד}
ט/א אפיקי מגינים ב"מ סי' ט
ט/א אפיקי מגינים ב"ק סי' לב
ט/א אשר למלך {קושית תוס' שבועות לז ע"ב}
ט/א באר דוד ב"ק ח"ג סי' יח אות ג {ר"ח הלוי}, סי' לא אות ה {ראב"ד}, סי' לב אות ב-ג {ראב"ד}
ט/א באר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 389 {ר"ח הלוי}
ט/א באר המלך ח"א {עבד}
ט/א בד קודש (פוברסקי) ח"א דף לד ע"ב, לה ע"ב
ט/א בינת דניאל ח"א עמ' קסג-קסד {ר"ח הלוי}
ט/א בינת דניאל ח"ה עמ' עג, קיד
ט/א בית המדרש
ט/א בית יחזקאל (סרנה) גיטין דף מט ע"א
ט/א בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' מד אות ג, סי' ס אות ג
ט/א בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' פה {ר"ח הלוי}, רמח {ר"ח הלוי}, רסב {ר"ח הלוי}, רעט-רפ {ר"ח הלוי}, רפז {ר"ח הלוי}, רצה {ראב"ד}, שמ {מ"מ}
ט/א בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' שמ {ר"ח הלוי}
ט/א בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' רצג, רצה {עבד}
ט/א בן אשר סי' כז אות ז, ט {ר"ח הלוי}
ט/א גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' קיד {ראב"ד}
ט/א גדולי שמואל ב"ק דף צו-צז {ראב"ד}, קיז, ב"מ דף ס
ט/א גוילין נצולין עמ' רלט
ט/א דברות צבי חי"א סי' יח אות ו, יא, סי' כ אות ו, יד
ט/א דברי אליהו (חזן) ח"ג עמ' קצד {או"ש}
ט/א דברי יחזקאל (מישור) עמ' תסח {ראב"ד}
ט/א דברי יחזקאל (תרצה) דף קמט ע"ד
ט/א דברי סופרים (תנש"א) עמ' כ
ט/א דורש לציון (תקצד) דרוש בן המחבר
ט/א דורש לציון (תשנה) עמ' נו
ט/א הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' רו
ט/א הר המלך ח"ג עמ' כט
ט/א וגר זאב עמ' שכח {ר"ח הלוי}, שכט {מדוע כלל גניבת נפש בהלכות גניבה}
ט/א זבח שלמה ח"ד עמ' מא {עבד}
ט/א זכרון חי עמ' צז {ר"ח הלוי}
ט/א זכרון שמואל עמ' רצט, שז {עבד}
ט/א חזון יחזקאל ב"ק פ"י ה"ב
ט/א חזקה רבה חו"מ ח"ד עמ' 368
ט/א חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' ז עמ' סה, סח {ר"ח הלוי}, סי' צט עמ' רמב
ט/א חי' הגר"ח החדש עמ' שנה
ט/א חי' ירוחם {פרה רבוצה}
ט/א חי' ר' חיים הלוי דף צד
ט/א חי' ר' שמואל ב"ק עמ' מו, עב, קיג {ראב"ד}
ט/א חק לישראל נזיקין עמ' 215
ט/א חקרי הלכות (שומיאץ) דף נו ע"א
ט/א חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ג עמ' תנט {ראב"ד}
ט/א יבול היובלות עמ' 373 {ר"ח הלוי}
ט/א יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' תכז {ר"ח הלוי}
ט/א יגיעת ערב ב"מ עמ' רנט {ר"ח הלוי}
ט/א יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קסד
ט/א לב בנים עמ' סט-ע
ט/א לב ים גיטין עמ' רנב-רנג {ראב"ד}, רנד {ר"ח הלוי}, רנח {ראב"ד}, רנט {ר"ח הלוי}
ט/א לחקרי הלכות סי' קסא {עבד}
ט/א לקוטי שעורים (שטיין) ב"מ סי' יב ס"ק א, סי' יט ס"ק ד {ר"ח הלוי}
ט/א לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק סי' כו ס"ק ג {ר"ח הלוי}
ט/א לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' רט, רמז {ר"ח הלוי}
ט/א לשד השמן הל' עבדים פ"ג ה"ט
ט/א מאור למלך ב"ק עמ' לח, מו, מט-נ, קיד, קל, קלו, קמא, קמד, קמו, קנח, קעה-קעו, קפא, קצב, ר, רו {ר"ח הלוי}
ט/א מאור למלך סוכה עמ' קכג, קלג-קלד, קמב {ר"ח הלוי}
ט/א מדה טובה ח"ב עמ' 15
ט/א מהרי"ט אלגזי פ"ו אות נב או"ק א
ט/א מועדי ה' (נתנזון) סוכות עמ' מג {ראב"ד}
ט/א מוריה גל' ריג עמ' קיב {ר"ח הלוי}
ט/א מחנה יהודה (אשכנזי) דף קמט ע"ג
ט/א מטה אהרן שבועות עמ' רל-רלא
ט/א מילי דקדושין עמ' שצד-שצה {ר"ח הלוי}
ט/א מנחת חינוך ח"א עמ' רז, רטז, רפו, ח"ב עמ' נב, רכא
ט/א מנחת מרדכי (קרטמן) ח"ב עמ' מה
ט/א מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' רנט
ט/א מסורה ח"י עמ' לה
ט/א מצעדי גבר ב"מ סי' יג אות ז
ט/א מצעדי גבר ב"ק סי' נ אות ה
ט/א מקנת כסף עמ' קנח
ט/א מראה אש ח"א עמ' מד, עד
ט/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/א משאת מרדכי ב"ק עמ' רסד, שפג
ט/א משאת משה (ישראל) השניות חו"מ סי' יג (סט ע"א)
ט/א משיב נפש (גרוס) ח"ב עמ' סח-עא
ט/א משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תקסו
ט/א משכיל ליהודה עמ' קב {ר"ח הלוי}
ט/א משנה הלכות ח"ט סי' שעח
ט/א משנת יעקב כאן
ט/א משנת יעקב נזיקין עמ' קלח {ר"ח הלוי}
ט/א משנת יעקב קנין עמ' קמז
ט/א משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' קיז
ט/א משנת ר' אהרן גיטין עמ' קמא-קמג, קמו, ב"ק עמ' קפ
ט/א משפט הצבא בישראל עמ' פד
ט/א נזר הקדש (קפלן)
ט/א נחלת שמעון (קרסנר) יהושע ח"ב סי' לט אות ג
ט/א נתיבות חיים (קארב) ח"ד עמ' שפט {ראב"ד}
ט/א נתיבות מרדכי ב"מ פ"א עמ' קכ
ט/א נתיבות מרדכי גיטין עמ' שנ {ראב"ד}
ט/א נתן פריו ב"מ עמ' רעב
ט/א סוכה וארבעת המינים עמ' 39, 41 {ר"ח הלוי}
ט/א עולת שלמה ח"ב עמ' תיב {עבד}
ט/א עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 561 {ראב"ד}
ט/א עמקי המשפט עמק הראשונים במלוה סי' ג אות ד עמ' קסח {ר"ח הלוי - בענין תשלומי גזילה}
ט/א ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' כט {ר"ח הלוי}, מה, עא {ר"ח הלוי}, פח-צ {ר"ח הלוי}, צא, קא {ר"ח הלוי}, קלא {ר"ח הלוי}, קלב {ר"ח הלוי}, קצ {ר"ח הלוי}, ריח {ר"ח הלוי}, רמו {ר"ח הלוי}
ט/א פנת יקרת (תשנד) סי' קיט
ט/א פנת יקרת (תשעא) עמ' תקה {ראב"ד}
ט/א פרי חיים (הליר) הל' גזילה פ"ג ה"ד
ט/א פרי משה עמ' לז {ראב"ד}, לט
ט/א פרי שמואל מכות עמ' קכא {ר"ח הלוי}
ט/א פרפרת משה ח"ב עמ' ז
ט/א קונטרסי שעורים ב"ק שעור ה אות ד, שעור ט אות ט, שעור יב אות כ, שעור יט אות טז
ט/א קרן פני משה ח"ב
ט/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' ע, רלו, שסט, שעב, תיד, תשנה
ט/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' שנט, שסא-שסב, תד-תה, תקנב, תקעט, תקפג, תקצג, תרמה
ט/א רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קלב, ב"ק ח"א עמ' שכ, שבועות ח"ב עמ' קכא, קלז, קצז, קצט
ט/א שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' נז {ר"ח הלוי}, קנא-קנב, קנג, קנד {ר"ח הלוי}, רכא-רכב {ר"ח הלוי}
ט/א שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' רמא {ר"ח הלוי}
ט/א שכר שכיר סוגיות ח"א סי' יב אות ו, סי' יג אות ב, סי' מז אות ב {ר"ח הלוי}
ט/א שלמי יוסף סוכה עמ' תה {ראב"ד}
ט/א שעורי הגרב"ד ב"ק ח"ב עמ' קיט, קעג
ט/א שעורי הגרד"ש ב"ק סי' ס אות א ד"ה אמנם
ט/א שעורי הרב גיטין ח"א עמ' רמח {ראב"ד}
ט/א שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' צח {ר"ח הלוי}
ט/א שעורי ר' חיים פנחס ב"ק שעור ה אות י {ר"ח הלוי}
ט/א שעורי ר' שמואל ב"מ ח"ב עמ' צה, רלט
ט/א שער משפט סי' שפו ס"ק ב
ט/א שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' שיד, שמא, שפג {ר"ח הלוי}
ט/א שערי לימוד (לוריא) ח"ג עמ' קעב, רטז {ר"ח הלוי}
ט/א תורה שלמה שמות פכ"ב אות סא, קצב
ט/א תורת הקדש ח"ב עמ' רעא, ח"ג עמ' קכ
ט/א תורת ירוחם ח"ב דף סה ע"ב
ט/א תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תשפב
ט/א תחומין חכ"ב עמ' 46
ט/א תפארת אברהם ב"ק עמ' כג
ט/א תפארת ציון (ריבקין) סי' ט אות ז עמ' קמח {ראב"ד}
ט/א תפארת ציון (ריבקין) סי' ט אות כא {ר"ח הלוי}
ט/א תשורת שי מהדו"ק סי' תקנה
ט/ב אגרות משה חו"מ סי' פט
ט/ב אור שמח
ט/ב אנצי"ת ע' גזל הע' 317
ט/ב אפיקי מגינים ב"מ סי' ט
ט/ב אשר למלך
ט/ב באר המלך ח"א
ט/ב ברור הלכה ב"ק קטז ע"ב ציון ע, ב"מ קה ע"ב ציון ל פסקה א
ט/ב ברכת שמחה (היין) בבא קמא קטז ע"ב (עמ' תצד)
ט/ב דורש לציון (תקצד) דרוש בן המחבר
ט/ב דורש לציון (תשנה) עמ' נו
ט/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קמא
ט/ב יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קסג
ט/ב מעשה רקח
ט/ב משאת מרדכי ב"ק עמ' רסד, שפג
ט/ב משיב נפש (גרוס) ח"ב עמ' סח-עא
ט/ב נתיבות מרדכי ב"מ פ"א עמ' קכה
ט/ב ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' מה, פט-צא
ט/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קו
ט/ב פרי האדמה ח"ב
ט/ב שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' עה
ט/ב שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' פו
ט/ב שכר שכיר סוגיות ח"א סי' כט אות ח {ר"ח הלוי}
ט/ב שער משפט סי' שפו ס"ק ב
ט/ג אשר למלך
ט/ג בית יהודה (עייאש) חו"מ סי' ב דף ע ע"ב
ט/ג ברור הלכה ב"ק קטז ע"ב ציון פ
ט/ג להורות נתן (שו"ת) ח"ה עמ' קנב {הגהמ"י}
ט/ג לחקרי הלכות סי' קפא
ט/ג משאת מרדכי ב"ק עמ' רסד, שפג
ט/ג משיב נפש (גרוס) ח"ב עמ' עב-עג
ט/ג משנה הלכות ח"ט סי' שעח
ט/ג נהורא דשרגא ב"ק קטז ע"ב
ט/ג נתיבות מרדכי ב"מ פ"א עמ' קכה
ט/ג ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' מה, פט-צא
ט/ג פרי חיים (הליר)
ט/ג צדקה לחיים (תקמז) (לקוטים)
ט/ג צדקה לחיים (תשסח) עמ' נב
ט/ג רביד הזהב (אברך) דף מא ע"ג {הגהמ"י}
ט/ג שער משפט סי' שפו ס"ק ב
ט/ג שרשי הים דף ז ע"ג
ט/ג תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' קצ
ט/ד אפיקי מגינים ב"ק סי' י
ט/ד בנין דוד ב"מ טו ע"א עמ' עה
ט/ד בנין דוד ב"מ עמ' עה
ט/ד ברכות חיים ח"א עמ' צד
ט/ד דברות משה ב"מ ח"א סי' כה ענף א
ט/ד הר המלך ח"ד עמ' נ
ט/ד חוקות הדיינים ח"א עמ' שכד
ט/ד יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"ב עמ' לא
ט/ד יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' מ
ט/ד יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קסג
ט/ד מחקרי ארץ ח"ג חו"מ סי' ה
ט/ד נתיבות מרדכי ב"מ פ"א עמ' קכה
ט/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קו
ט/ד פניני רבנו הגרי"ז עמ' תשח-תשי {אחריות על הקרקע}
ט/ד שו"ת הריב"ש עמ' תשע
ט/ד שו"ת מהרלב"ח סי' קט
ט/ד שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קיט סעיף ד
ט/ה באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ט/ה באר המלך ח"א
ט/ה בנין דוד ב"מ עמ' עה
ט/ה ברכות חיים ח"א עמ' צא
ט/ה התורה והמדינה חי"א עמ' רלג
ט/ה זרע יצחק (לומברוזו)
ט/ה יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"ב עמ' לא
ט/ה יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' מ
ט/ה נתן פריו ב"מ עמ' צג
ט/ה צדקה לחיים (תקמז) (לקוטים)
ט/ה צדקה לחיים (תשסח) עמ' נב
ט/ה שו"ת הריב"ש עמ' תשע
ט/ה שערי לימוד (לוריא) ח"א סי' כב אות לה, לז
ט/ו אבי עזרי ח"ד
ט/ו אבן האזל (גם בהשמטות סוף שופטים דף פב ע"ב)
ט/ו אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' צט
ט/ו אהליך יעקב ב"ק סי' ד ס' כ
ט/ו אוצמפה"ת ב"מ טז ע"א הע' 23
ט/ו אור יקרות
ט/ו אמרי יוסף (דוידובסקי)
ט/ו באר המלך ח"א
ט/ו בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' שצו {אבי עזרי}
ט/ו בנין דוד ב"מ עמ' עה, ח"ב עמ' נג
ט/ו ברור הלכה ב"ק צה ע"ב ציון א, ב"מ יד ע"ב ציון ט
ט/ו ברכת ראובן דף צט ע"ג {ראב"ד}
ט/ו דברות משה ב"מ ח"א סי' טז ענף א
ט/ו המאיר לארץ בהשמטות דף כה ע"ד [ברכת יוסף סי' לח]
ט/ו הר המלך ח"ו עמ' קו
ט/ו וגר זאב עמ' קס, קסג
ט/ו חי' צמח צדק (חב"ד) ב"מ עמ' קיז
ט/ו יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' תמט {אבי עזרי}
ט/ו יגיעת ערב ב"מ עמ' קעא {אבי עזרי}, קצ, קצד, קצו, רסט {אבי עזרי}, רפב {אבי עזרי}, רצז
ט/ו יחי ראובן (אונג') עמ' תיז
ט/ו ים התלמוד (עדיל) עמ' תרמב {ראב"ד והרב המגיד}
ט/ו ישועות ישראל סי' סו סעיף לד
ט/ו לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' טו אות ח-ט
ט/ו מעשה רקח
ט/ו מצודת בן ציון דף כא ע"ד {ראב"ד ומ"מ}
ט/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/ו מתנובות שדי ב"מ סי' נ
ט/ו נוה צדק
ט/ו נחלת עזריאל (גרין) עמ' רעה
ט/ו צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קיח ע"ד
ט/ו שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף קה ע"א
ט/ו שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' כג
ט/ו שמן למאור (מלכי) דף כט ע"א
ט/ו שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' כח-כט
ט/ו שערי זיו ח"ב דף מב ע"ב
ט/ז אבי עזרי ח"ד
ט/ז אבני החושן סי' עט סעיף ד
ט/ז אבני חפץ ח"א סי' נה
ט/ז אגודת אזוב ח"ב דף לז ע"ד {מנכסים משועבדים - הרי לא ניתן ליכתב}
ט/ז אוהל שם (ברודנא) ח"א סי' לג דף סו ע"ג {מל"מ}
ט/ז אוצמפה"ת ב"מ טו ע"ב הע' 52 {מל"מ}, 68-69, 72, 75, 87, 94, 95, 105, 121, 127
ט/ז אוצמפה"ת ב"מ עב ע"ב ח"א הע' 9 {מנכסים משועבדים - הרי לא ניתן ליכתב}
ט/ז אמונת שמואל (תשנט) סי' כה עמ' צג {מ"מ - מסתמא לא ידע}
ט/ז אמרי בינה (אוירבך) - שו"ת ח"א סי' א אות טו ד"ה אולם {מל"מ - הלוקח לא יכול לתבוע מעותיו לפני הטירפא}, יו"ט סי' כא-ב הערה יב ד"ה והנה (עמ' רסט) {מל"מ - הלוקח לא יכול לתבוע מעותיו לפני הטירפא}
ט/ז אמרי יוסף (דוידובסקי) {מדוע גובה מנכסים משועבדים גם אם הכיר בה}
ט/ז אסיפת גאונים (תרנה) סי' יב דף ה ע"ב-ע"ד, ו ע"א {מדוע גובה מנכסים משועבדים גם אם הכיר בה, אחריות הגזלן על הכסף}
ט/ז אסיפת גאונים (תשע) עמ' תו, תי
ט/ז באר מרים פ"ח ה"ו אות ב עמ' לט {המעות פקדון - חילוק בין זה למקדש אחותו והקונה איסורי הנאה}
ט/ז בית יעקב (טבשונסקי) סי' שעד סעיף א {מל"מ}, סעיף ב
ט/ז בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' רצא {מל"מ בשם בעה"ת}
ט/ז בית ישראל (הורוביץ) חו"מ סי' לה {מל"מ}
ט/ז בני דוד
ט/ז בנין יהושע (וילדמן) דף נג ע"ד, נד ע"א {מנכסים משועבדים - הרי לא ניתן ליכתב}
ט/ז ברור הלכה ב"מ יד ע"ב ציון ט, טו ע"ב ציון ה
ט/ז גדולי שמואל ב"מ דף יד ע"ב {מל"מ - לבעל התרומות הלוקח לא יכול לתבוע מעותיו לפני הטירפא, או"ש - יציאה יתרה על השבח}
ט/ז דברי חיים ב"מ טו ע"ב ד"ה בגמ' הלכתא, תוס'
ט/ז דברי משפט סי' רט סעיף ג, סי' רמא סעיף יא {מל"מ}, סי' רס סעיף ב {מל"מ}, סי' שנו סעיף א {מל"מ}
ט/ז דרך המלך (רבי)
ט/ז דרכי שלום (מרגונטו) פרשת ויצא דף כה ע"ד
ט/ז הון יוסף דף צה {מל"מ}
ט/ז חוות יאיר (תשנז) עמ' קה
ט/ז חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 53-52 {מנכסים משועבדים, מל"מ - לבעל התרומות הלוקח לא יכול לתבוע מעותיו לפני הטירפא}
ט/ז יקר הערך דף קכא ע"ב {הלכה למשה}
ט/ז ישועות ישראל סי' סו סעיף לד
ט/ז לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' טו אות ו, סי' יח אות א-ז
ט/ז מנחת הבוקר ב"מ טו ע"ב (ד"ה ועפי"ד) {הקושיה ממקדש אחותו}
ט/ז מעיני החכמה ח"א אות תמח
ט/ז מצודת בן ציון דף מז ע"ב {מ"מ}
ט/ז משנת יעקב {מל"מ - לבעל התרומות הלוקח לא יכול לתבוע מעותיו לפני הטירפא}
ט/ז נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' שי, שיט
ט/ז נתיבות המשפט סי' רלה ס"ק ד {מל"מ - הגזלן לא יכול לחזור בו}
ט/ז נתן פריו ב"מ טו ע"ב עמ' צג {מל"מ - לבעל התרומות הלוקח לא יכול לתבוע מעותיו לפני הטירפא}
ט/ז ס' התרומות שער מז אות ב עמ' תתרסו
ט/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' צו {ראב"ד}
ט/ז ערך שי חו"מ סי' עה סעיף ב {מל"מ}
ט/ז פעמוני זהב סי' עג סעיף א {מל"מ}
ט/ז קרבן אליצור דף קד ע"ג, קה ע"ג
ט/ז רביד הזהב (אברך) דף נט ע"ג {מל"מ}, ס ע"א-ע"ב
ט/ז רביד הזהב (אברך) סי' לט אות ב {מל"מ}, ה {בתלמיד חכם}, ו {מל"מ}
ט/ז שביתת יו"ט [עי' ש"ך סי'ד קמו שהניחו בצ"ע] {מל"מ בשם בני שמואל}
ט/ז שו"ת הסבא קדישא ח"ב אהע"ז סי' יג עמ' נח {מל"מ}
ט/ז שו"ת הריב"ש סי' רנ עמ' שכ {מ"מ - על הגזלן להביא ראיה}
ט/ז שו"ת הריטב"א סי' נה {שבח אין לו, והדין אם הוקר או הוזלה}
ט/ז שו"ת רשב"ש סי' נ עמ' מז {שבת אין לו}, סי' רפט עמ' רלז {שבת אין לו}
ט/ז שובע שמחות עמ' שג
ט/ז שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קמו סעיף טז, סי' שעד סעיף א {מל"מ}
ט/ז שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' שמח, שנא
ט/ז שער המלך הל' זכיה פ"ו ה"כ {הקושיה ממקדש אחותו}
ט/ז שערי לימוד (לוריא) ח"ג עמ' עה, פ-פב
ט/ז תחומין ח"י עמ' 226
ט/ז תשובה שלמה יו"ד מהדו"ת סי' ט דף טז ע"א {מל"מ - הלוקח לא יכול לתבוע מעותיו לפני הטירפא}
ט/ז תשורת שי מהדו"ק סי' יא {מל"מ}
ט/ח אבי עזרי ח"ד
ט/ח אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' מט {מ"מ}
ט/ח אגודת אזוב ח"ב דף לב ע"ד
ט/ח אהבת דוד (חיד"א, תשכז) עמ' קלז
ט/ח אהבת דוד (תקנט) דף עד ע"א {הגוזל שדה}
ט/ח אהל חייא עמ' תקצה
ט/ח אולם המשפט סי' שעג סעיף ד
ט/ח אוצמפה"ת ב"מ יד ע"א הע' 34, 36, 52, 53, יד ע"ב הע' 114 {מ"מ}, טז ע"א הע' 23
ט/ח אור שמח
ט/ח איים בים ב"ב פ"ג סי' יא אות ד
ט/ח איים בים ב"מ סי' יט אות א
ט/ח אמרי יוסף (דוידובסקי)
ט/ח אנצי"ת ע' גזל הע' 320 {מ"מ}
ט/ח אפיקי מגינים ב"מ סי' כ
ט/ח באר דוד ב"ק ח"ג סי' מא אות ג
ט/ח בית הלוי ח"א סי' ח עמ' מב-מד
ט/ח בית יעקב (טבשונסקי) סי' שעג סעיף ב {מ"מ}
ט/ח בנין דוד ב"מ עמ' עה
ט/ח ברור הלכה קדושין מו ע"ב ציון א, ב"מ יד ע"ב ציון ט
ט/ח ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ח עמ' קנג
ט/ח דברות משה ב"ק ח"ב סי' סו ענף ח
ט/ח דברי משפט סי' רסח סעיף ב
ט/ח חוקות הדיינים ח"א עמ' קנב
ט/ח חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 265
ט/ח חי' חתם סופר
ט/ח חי' צמח צדק (חב"ד) ב"מ עמ' קיח
ט/ח חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' קנט
ט/ח חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ג עמ' קיח
ט/ח יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"ב עמ' לא
ט/ח יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' מ
ט/ח יגיעת ערב ב"מ עמ' רו {אבי עזרי}
ט/ח יד המלך (פלומבו)
ט/ח לחם רב (בוטון) סי' קנז
ט/ח מזבח חדש דף מד ע"ב
ט/ח מחזה אברהם (בוטון) דף צג ע"ב {הלכה למשה (אמריליו)}
ט/ח מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' תסה, תסז
ט/ח מנחת יוסף ח"ב עמ' סה, סט
ט/ח מעשה רקח
ט/ח מצודת בן ציון דף כב ע"א
ט/ח משנה הלכות ח"ט סי' שמג
ט/ח נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"א סי' יד אות ב
ט/ח נתיבות המשפט סי' קפב ס"ק ח, סי' רז ס"ק ד {מל"מ}
ט/ח נתיבות מרדכי ב"מ פ"א עמ' תמ
ט/ח נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' תקעח, תרב {מ"מ}
ט/ח ס' התרומות עמ' עב
ט/ח סתרי ומגיני (תשכג) עמ' קמט
ט/ח ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' קצא
ט/ח פנים חדשות [מהר"ם אלשיך נג]
ט/ח קבא דתירוצא עמ' רכב
ט/ח קרית מלך
ט/ח רביד הזהב (אברך) דף ס ע"ג
ט/ח רביד הזהב (אברך) סי' לט אות ח
ט/ח שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף קג ע"א-ע"ב
ט/ח שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' כג
ט/ח שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' קעב
ט/ח שערי זיו ח"ב דף מב ע"ב
ט/ח שערי לימוד (לוריא) ח"א סי' כב אות לה, לז
ט/ח תשובה שלמה חו"מ סי' ט דף עד ע"ד
ט/ט אגודת אזוב ח"ב דף לח ע"ב
ט/ט אוצמפה"ת ב"מ טו ע"ב הע' 70 {מל"מ}, 77, 105, 106, 121, 127
ט/ט אוצמפה"ת ב"מ עב ע"ב ח"א הע' 11 {מ"מ}
ט/ט אור השמש (פולייב) עמ' 491
ט/ט אור לי כתובות סי' טז הערה 2
ט/ט אור שמח
ט/ט אפיקי מגינים ב"מ סי' ט
ט/ט אפיקי מגינים ב"ק סי' לב
ט/ט אשר למלך
ט/ט באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ט/ט בארות יצחק (הכהן) עמ' שיד
ט/ט בית הלוי ח"א סי' ח עמ' מב-מד
ט/ט בית יעקב (טבשונסקי) סי' שעד סעיף ב {מל"מ}
ט/ט בית מרדכי (סאויצקי) דף צ ע"א-ע"ב
ט/ט בנין יהושע (וילדמן) דף נג ע"ד
ט/ט ברור הלכה ב"מ טו ע"ב ציון ח
ט/ט ברכות חיים ח"א עמ' צד
ט/ט ברכת מרדכי ב"מ עמ' שא
ט/ט דברי יעקב ב"ק עט ע"א {מתנה}
ט/ט ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 442
ט/ט חוות יאיר סי' לא
ט/ט חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 50
ט/ט ידיו של משה
ט/ט יחי ראובן (נאוי) עמ' צח
ט/ט ילקוט שעורים (אלתר) ב"ק עמ' קיז {מל"מ}
ט/ט ימי שלמה
ט/ט לב מבין
ט/ט לחקרי הלכות סי' קפה
ט/ט מודעא ואונס עמ' שיט
ט/ט מחקרי משפט ח"ב עמ' 74
ט/ט מצעדי גבר נדרים סי' יג אות ב
ט/ט משנת יעקב
ט/ט נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' תלה {מ"מ}
ט/ט ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' רעט
ט/ט עבודת המקדש (כהן) ח"ב עמ' קכז
ט/ט עומק הפשט ח"א עמ' תקב
ט/ט עין יהודה עמ' רנ {מתנה כמכר}
ט/ט פרי חיים (הליר)
ט/ט קונטרסי שעורים ב"מ שעור יג אות א {מל"מ}
ט/ט קונטרסי שעורים ב"ק שעור כ אות ז
ט/ט רביד הזהב (אברך) דף ס ע"א
ט/ט רביד הזהב (אברך) סי' לט אות ה {מ"מ}
ט/ט שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' כב
ט/ט שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' ב
ט/ט שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קיח סעיף ד {מל"מ}
ט/ט שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' ריט
ט/ט שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' שלג {מל"מ}
ט/ט שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' טו-טז
ט/ט שערי חיים (שמולביץ) גיטין עמ' צו {מל"מ}
ט/י אבקת רוכל (תשסב) עמ' תצא {מ"מ}
ט/י אבקת רוכל (תשעז) עמ' תלז {מ"מ}
ט/י בית הלוי ח"א סי' ח עמ' מב-מד
ט/י ברור הלכה ב"מ טו ע"ב ציון ח
ט/י ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 442
ט/י זרע יצחק (לומברוזו) [עי' הל' מכירה פ"י]
ט/י חי' צמח צדק (חב"ד) ב"מ עמ' קכז
ט/י לחקרי הלכות ח"א עמ' רנה
ט/י מחקרי משפט ח"ב עמ' 74
ט/י עומק הפשט ח"א עמ' תקב
ט/י פרי חיים (הליר)
ט/י שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תקכז
ט/יא אהלי שם (פרץ) ב"מ (תשמא) ב"מ סי' קמ
ט/יא אמרי יוסף (דוידובסקי)
ט/יא אשר למלך
ט/יא באר דוד ב"ק ח"ג סי' מב אות א
ט/יא בית הלוי ח"א סי' ח עמ' מב-מד
ט/יא בית יעקב (טבשונסקי) סי' שעד סעיף א
ט/יא ברור הלכה ב"מ טו ע"ב ציון ח
ט/יא דברות משה ב"מ ח"א סי' כ הערה קיא
ט/יא דברי חיים ב"מ טו ע"ב ד"ה אמנם
ט/יא דין אמת (תשסז) עמ' רעג {כ"מ}
ט/יא ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 442
ט/יא זית רענן ח"ב עמ' רכח
ט/יא זכות אבות סי' כב (ל ע"ד, לא ע"א)
ט/יא חוות יאיר (תשנז) עמ' קה
ט/יא חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 50, 229
ט/יא חי' הגר"ח ב"מ עמ' צט
ט/יא ידיו של משה
ט/יא יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רס
ט/יא לחקרי הלכות ח"א עמ' רנח
ט/יא מחקרי משפט ח"ב עמ' 74
ט/יא משנת יעקב
ט/יא נתיבות שלום (למפרט)
ט/יא סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' פה
ט/יא עומק הפשט ח"א עמ' תקב, תקד
ט/יא עמק שאלה (טברסקי) עמ' תרנב
ט/יא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קיא, שכא
ט/יא פרי חיים (הליר)
ט/יא רביד הזהב (אברך) דף עא ע"ב
ט/יא שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' רכג
ט/יא שער נפתלי דף כז ע"א
ט/יב בית הלוי ח"א סי' ח עמ' מב-מד
ט/יב ברור הלכה ב"מ טו ע"ב ציון ח
ט/יב ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 442
ט/יב יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רס
ט/יב מחקרי משפט ח"ב עמ' 74
ט/יב עומק הפשט ח"א עמ' תקב
ט/יג אהלי שם (פרץ) ב"מ (תשמא) סי' קמ
ט/יג אוצמפה"ת ב"מ טז ע"א הע' 5, 12, 14, 15
ט/יג אמרי יוסף (דוידובסקי)
ט/יג באר המלך ח"א
ט/יג בארות יצחק (הכהן) עמ' שיד
ט/יג בית הלוי ח"א סי' ח עמ' מב-מד
ט/יג בית יעקב (טבשונסקי) סי' שעד סעיף ג
ט/יג ברור הלכה ב"מ טו ע"ב ציון ח
ט/יג דברות משה גיטין עמ' רכא
ט/יג ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 442
ט/יג ונגש הכהן כלל א פ"ד
ט/יג חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 50
ט/יג ימי שלמה
ט/יג לחקרי הלכות ח"א סי' קפה עמ' רנט
ט/יג מחקרי משפט ח"ב עמ' 74
ט/יג סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' פו-צ
ט/יג עומק הפשט ח"א עמ' תקב
ט/יג עין יצחק תנינא ח"ב עמ' כד {כ"מ}
ט/יג קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' רכ-רכב {הסתירה לדין בית כנסת}
ט/יג תולדות יצחק (שור) דף כה ע"ב {מתנה כמכר לענין מצוות כתיבת ס"ת}
ט/יד אהל משה (הורוביץ) ח"א ב"ב מח ע"א
ט/יד אור הישר [אור שמח הל' מלוה פי"ב ה"ו]
ט/יד אמרי יוסף (דוידובסקי)
ט/יד אנצי"ת ע' גזלן הע' 128
ט/יד בנתיבות ים גל' יא עמ' פז
ט/יד דברות משה ב"ב ח"ב סי' מ ענף ב
ט/יד דברי חיים ב"מ טו ע"ב ד"ה אמנם
ט/יד דודאי משה עמ' קכה
ט/יד זכרון אהרן סי' כד מחודש ג, עמ' נג
ט/יד חזון יחזקאל גיטין פ"ג הט"ו
ט/יד חי' הגרנ"ט סי' קפב
ט/יד חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 237, 248-249
ט/יד יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' תכו
ט/יד ידיו של משה
ט/יד יורה חכימא (תשח) עמ' רפב
ט/יד כתר כהונה (כץ) עמ' רמא
ט/יד לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' מח אות ד-יב
ט/יד לחקרי הלכות ח"א עמ' רנט
ט/יד מודעא ואונס עמ' רמט
ט/יד מטה אהרן ב"ב עמ' קלט
ט/יד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קעא ע"א
ט/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/יד משנת יעקב
ט/יד משנת ר' אהרן קדושין עמ' לז
ט/יד נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' יט
ט/יד פרי חיים (הליר)
ט/יד שלל דוד
ט/יד שעורי ר"א ליכטנשטין ב"ב פ"ג עמ' 306
ט/יד שעורי ראשי ישיבות ליטא עמ' שכב
ט/יד שער יהושע ח"א עמ' צח
ט/יד שער משפט סי' קנב ס"ק א
ט/יד תורת החוף ימים - שפתי חיים סי' ה אות ח
ט/יד תורת חיים (תשסג) ח"ב עמ' ו
ט/טו אנצי"ת ע' גזלן הע' 125
ט/טו דברי יחזקאל (מישור) עמ' שסא
ט/טו חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 237, 248
ט/טו לחקרי הלכות ח"א עמ' רנט
ט/טו משפטי אמת עמ' קנט
ט/טו עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 562
ט/טו פרי חיים (הליר)
ט/טו שו"ת ר"מ גאויזון עמ' רמד
ט/טו שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קנא סעיף ב
ט/טו שעורי ראשי ישיבות ליטא עמ' שכב
ט/טו שער משפט סי' קנב ס"ק א
ט/טו תורת אמת (תשסו) עמ' תשמ
ט/טז אור הישר [עונג יו"ט סי' קסח, עי' הל' טוען פי"ד ה"ב]
ט/טז אמרי יוסף (דוידובסקי)
ט/טז אנצי"ת ע' גזלן הע' 130, 131
ט/טז ארחות חיים ח"ב סי' נט
ט/טז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ט/טז באר המלך ח"א
ט/טז בנין דוד (טאוב) ח"ב עמ' ע {ראב"ד}
ט/טז דברות משה ב"ב ח"ב סי' מ ענף ב
ט/טז דברי תורה (תאומים) דף ז ע"ב
ט/טז דודאי משה עמ' קכה
ט/טז חי' הגרנ"ט סי' קפב
ט/טז חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 237, 248-249
ט/טז יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' תכו
ט/טז כתר כהונה (כץ) עמ' רמא
ט/טז לקוטים (פיינברג) עמ' ד-ה
ט/טז מודעא ואונס עמ' שלז
ט/טז מטה אהרן ב"ב עמ' קלט
ט/טז מעיני המים
ט/טז מעשה רקח
ט/טז מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/טז משנת ר' אהרן קדושין עמ' לז
ט/טז משפטי אמת עמ' קסא
ט/טז נתיבות המשפט סי' קנב ס"ק ב
ט/טז פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' לח
ט/טז פרי חיים (הליר)
ט/טז צרור הכסף (הראשון) עמ' קיט
ט/טז שעורי ר"א ליכטנשטין ב"ב פ"ג עמ' 306 {ראב"ד}
ט/טז שעורי ראשי ישיבות ליטא עמ' שכב
ט/טז שער יהושע ח"א עמ' צה, צח
ט/טז שער משפט סי' קנב ס"ק א-ב
ט/טז תורת החוף ימים - שפתי חיים סי' ה אות ו
ט/טז תורת החוף ימים סי' כ אות א-ג, ועמ' קצב-קצד


י/740 הלכות גזילה ואבידה פרק י *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


י/רה"פ הלכה למשה (אמריליו) ח"ב
י/רה"פ יד פשוטה
י/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
י/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
י/רה"פ פי' ר"י קאפח
י/רה"פ פי' ר"ש צדוק
י/רה"פ רמב"ם לעם
י/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
י/א אבן שלמה (ניימן) עמ' קלז
י/א אולם המשפט סי' רלו סעיף ד {הגהמ"י}
י/א אורים גדולים (תקיח) דף קיד ע"ד
י/א אורים גדולים (תשסג) עמ' שצח
י/א באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' קכח
י/א בית דינו של שמואל עמ' 598
י/א ברור הלכה גיטין נח ע"ב ציון ד
י/א ברית עולם (ולר) סי' יא אות ד
י/א גושפנקא דמלכא
י/א גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל ג סי' א, לה
י/א דברות משה ב"ב ח"א סי' לא ענף ה
י/א דינא דמלכותא דינא עמ' 284
י/א חי' חתם סופר
י/א חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' רצא
י/א חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 389
י/א יפה נוף עמ' ריא
י/א ישא איש דף פה ע"ב
י/א כפייה בגט עמ' קצד
י/א מגן גבורים (אשטרושא) דף מו ע"א
י/א מוריה גל' קעא עמ' ח {הגהמ"י}
י/א מס' גיטין (ארזי) עמ' 56, 244
י/א מרדכי השלם ב"ק עמ' קפט
י/א משנת יעקב נזיקין עמ' שב-שג
י/א ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' ל {הגהמ"י}
י/א שבות יהודה (שו"ת) עמ' קכו-קכז
י/א שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' קכו, קנו
י/א שו"ת מהר"ם די בוטון סי' מד
י/א שו"ת מהר"ש לובלין עמ' קכב
י/א שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' קכד
י/א שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' פח-פט
י/א שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' תמד
י/א תורת חיים (תשסג) ח"ב עמ' מג
י/א תורת יקותיאל (בירדוגו) עמ' נג {גוי בעל זרוע שאנס נכסי ישראל וירד לתוך שדהו מחמת חוב וכו'}
י/ב באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' קעד
י/ב בית דינו של שמואל עמ' 598
י/ב ברור הלכה גיטין נח ע"ב ציון ד
י/ב ברית עולם (ולר) סי' יא אות ד
י/ב גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל ג סי' לה
י/ב חיי דוד עמ' שלט
י/ב חיים ומלך
י/ב חק לישראל השבת אבדה עמ' 11 {מל"מ}
י/ב מס' גיטין (ארזי) עמ' 244
י/ב מעשה רקח
י/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
י/ב משנת יעקב קנין עמ' שלז
י/ב נשמת כל חי ח"ב דף סח ע"ג
י/ב שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' קכו, קנו
י/ב שו"ת מהר"ם די בוטון סי' מד
י/ב שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 320
י/ג אורים ותומים - תומים סי' קנא ס"ק ב
י/ג ברור הלכה גיטין נה ע"ב ציון ז, ח, נח ע"ב ציון ו
י/ג גשר יהושע עמ' 85
י/ג המסחר במשה"ע עמ' 57
י/ג הר המלך ח"ד עמ' נ, ח"ז עמ' רלו
י/ג חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד גיטין נה ע"ב]
י/ג לחם רב (בוטון) סי' קסד
י/ג לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' תק
י/ג מנחת פתים (ארנטרוי) ח"א עמ' 39
י/ג מקורות לפסקי הרמב"ם
י/ג מרדכי השלם ב"ק עמ' קפט
י/ג משנת יעקב נזיקין עמ' שג-שד
י/ג משנת יעקב קנין עמ' שה {או"ש}
י/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קעג
י/ג צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רסב אות ג
י/ג שו"ת ר"מ גאויזון עמ' רעג
י/ג שנה בשנה תשמז עמ' 240 {הגהמ"י}
י/ג שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 317
י/ג תשורת שי מהדו"ק סי' תקיד
י/ד אוצרות הרמב"ם
י/ד אוצרות השעורים (פיקארסקי) עמ' עז
י/ד אור הישר [שבות יעקב ח"א סי' קיב, שו"ת הרמ"א סי' פו, מ"מ הל' מלוה פכ"א ה"א]
י/ד אמונת עתיך גל' 116 עמ' 104
י/ד אמונת עתיך גל' 121 עמ' 114
י/ד אשר לשלמה (אשכנזי)
י/ד באר דוד ב"ק ח"ג סי' מג אות א, ג, טו-טז, יט
י/ד באר המלך ח"א
י/ד בד קודש (פוברסקי) ב"ב עמ' יט-כ
י/ד בית זבול ח"א סי' לא אות ג, ח"ה עמ' כז
י/ד בית מאיר (תשע) סי' פח ס"י עמ' צ
י/ד ברור הלכה ב"מ קא ע"א ציון ח
י/ד דיני עבודה במשה"ע עמ' 222-223
י/ד זכרון שלמה (קליין) עמ' רעט
י/ד זרע יצחק (לומברוזו) [ב"מ קא]
י/ד חוקות הדיינים ח"א עמ' עא-עב
י/ד חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 176
י/ד יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' שה, שז
י/ד יד המלך (פלומבו)
י/ד לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' ד אות ח-ט
י/ד לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' ד ס"ק ח
י/ד מלכות יהודה וישראל עמ' 418
י/ד מקור ישראל דף סג ע"א
י/ד משכנות ישראל סי' כא (הראשון) אות ה
י/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תשעב
י/ד שביתת יו"ט
י/ד שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' שיז
י/ד שו"ת ר"י מליריאה עמ' שנח
י/ד שו"ת ראנ"ח ח"ב סי' ג
י/ד שו"ת רשב"ש עמ' רכ
י/ד שער יהושע ח"ב עמ' קנג
י/ד שפתי דעת ח"ג עמ' שמג
י/ד תורת אמת (שפו) סי' רכד
י/ד תורת אמת (תשסו) עמ' תשמד
י/ה אפיקי מגינים ב"ב סי' ז
י/ה אשר לשלמה (אשכנזי)
י/ה אשר לשלמה (אשכנזי) דרשות דף כד ע"ב {ראב"ד}
י/ה באר דוד ב"ק ח"ג סי' מג אות ה, ט, יא, יד, יט
י/ה בארות יצחק (הכהן) עמ' שיד
י/ה בית זבול ח"א סי' לא אות ג, ח"ה עמ' כז
י/ה ברור הלכה ב"מ קא ע"א ציון ח
י/ה ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"י עמ' רסו
י/ה דברי אברהם (מנדלסון) דף נט ע"ב-ע"ג {עקור אילנך}
י/ה דיני עבודה במשה"ע עמ' 217
י/ה הר המלך ח"ה עמ' קלח
י/ה חוקות הדיינים ח"א עמ' קנב
י/ה חזון יחזקאל ב"מ פי"א ה"ג
י/ה חק לישראל עשיית עושר עמ' 166 {ראב"ד}
י/ה יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' עג {כ"מ}
י/ה ידיו של משה
י/ה לב שמח דף צב ע"ד {מ"מ}
י/ה לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' ד אות ה
י/ה מאור למלך ב"ב עמ' כז {מ"מ וכ"מ}
י/ה מלכות יהודה וישראל עמ' 418
י/ה מסירות נפש עמ' 103 {מגדל עוז}
י/ה מעיל שמואל (פלורנטין) דף צה ע"א
י/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
י/ה משכנות ישראל סי' כא (הראשון) אות ה
י/ה משנת יעקב
י/ה נועם ח"ח עמ' קכא
י/ה נתן פריו סוכה עמ' קפט
י/ה פני משה (בנבנשתי) ח"ב דף עה ע"א, עז ע"א, עח ע"א, פא ע"ב
י/ה פעמוני זהב סי' שעה סעיף א
י/ה קרית מלך
י/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תשעב
י/ה שו"ת מהר"ם די בוטון סי' כה
י/ה שו"ת ר' יצחק הלוי מקושטא עמ' קה
י/ה שער יהושע ח"ב עמ' קנג
י/ה תורת אמת (תשסו) עמ' תשמד
י/ו אומר לציון סי' לג
י/ו באר דוד ב"ק ח"ג סי' מג אות א, ג, טו-טז, יט
י/ו בארות שלמה (צדוק) חו"מ עמ' נו
י/ו בית מאיר (תשע) סי' פח ס"י עמ' צ
י/ו ברך יצחק (די פאס) דף מח ע"א-ע"ב {העשויה לבנות}
י/ו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' שטז
י/ו זכרון שלמה (קליין) עמ' רפא
י/ו חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 171
י/ו לחם רב (בוטון) סי' קלג
י/ו לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' שצו
י/ו פני משה (שלז')
י/ו קונטרסי שעורים ב"ב דף 80
י/ו קרית מלך
י/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תשעב
י/ו שו"ת הריב"ש סי' תקטו, עמ' תשע
י/ו שו"ת מהר"ם די בוטון סי' כה
י/ו שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' קצה
י/ו שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' קע
י/ו שו"ת ר' יצחק הלוי מקושטא עמ' קו
י/ו שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' רכד
י/ו שער יהושע ח"ב עמ' קנד
י/ו תורת אמת (תשסו) עמ' רכב, תשמה
י/ז אמונת עתיך גל' 121 עמ' 114
י/ז באר דוד ב"ק ח"ג סי' מג אות א, ג, טו-טז, יט
י/ז באר המלך ח"א
י/ז בד קודש (פוברסקי) ב"ב עמ' יט-כ
י/ז בית זבול ח"ה עמ' קי
י/ז בית יחזקאל (סרנה) ב"ב סי' ד עמ' יד {ידו על העליונה}
י/ז בית מאיר (תשע) סי' פח ס"י עמ' צ
י/ז ברור הלכה ב"מ קא ע"א ציון ח פסקה ה
י/ז ברור הלכה כתובות פ ע"א ציון ד
י/ז ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"י עמ' רסה
י/ז דברות משה ב"ב ח"ב סי' לג ענף א {שותף}
י/ז דיני עבודה במשה"ע עמ' 222 ,220 {ידו על העליונה}, 926 {הגהמ"י}
י/ז זכרון משה אליהו עמ' קד {מ"מ - תקנה באשתו}
י/ז חזון יחזקאל ב"מ פי"א ה"ג
י/ז חנא וחסדא ח"ג דף קפו ע"ד
י/ז חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 171
י/ז חק לישראל שיתוף נכסים עמ' 242, 246-244
י/ז יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' שה-שו
י/ז לחקרי הלכות ח"א עמ' רסג {אשתו}
י/ז מקום דוד [שבות יעקב ח"א סי' קיב]
י/ז משכנות ישראל סי' כא (הראשון) אות כג
י/ז משנת יעקב
י/ז משנת יעקב נשים ח"א עמ' רעו-רעט {אשתו}
י/ז נחל יצחק (תשעב) ח"ד עמ' עט
י/ז ס' יהושע - שו"ת סי' קכב {שותף}
י/ז עטרת שלמה ח"א עמ' רטז
י/ז צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שי ע"א-ע"ב
י/ז צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חו"מ עמ' 43
י/ז קרית מלך [תוספתא ב"ק פ"י ה"ג]
י/ז שו"ת הרשב"א ח"ב סי' צח {אשתו קטנה או גדולה}
י/ז שו"ת מהר"ם די בוטון סי' כה דף מה ע"א {שותף}
י/ז שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"ב עמ' יד
י/ז שו"ת רשב"ש עמ' נז, רכ
י/ז שנה בשנה תשמז עמ' 238-239
י/ז שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' שלה
י/ז שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' שלא {הגהמ"י}
י/ז שערי תורת התקנות ח"ג עמ' 78
י/ח אבן האזל
י/ח אמרי איש עמ' רעא-רעג
י/ח אשר לשלמה (אשכנזי)
י/ח באר דוד ב"ק ח"ג סי' מג אות א, ג, טו-טז, יט
י/ח בד קודש (פוברסקי) ב"ב עמ' יט-כ
י/ח בית מאיר (תשע) סי' פח ס"י עמ' צ
י/ח ברור הלכה ב"מ קא ע"א ציון ח
י/ח ברך יצחק (די פאס) דף מז ע"ב, מח ע"ב
י/ח ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"י עמ' קו
י/ח דיני עבודה במשה"ע עמ' 222-223
י/ח חזון יחזקאל ב"מ פי"א ה"ג
י/ח חק לישראל שיתוף נכסים עמ' 245
י/ח יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' שה-שו
י/ח לחקרי הלכות סי' קד
י/ח משנת יצחק (בתוך קהלת יעקב)
י/ח נזר הקדש (רזין) מנחות דף סו ע"ד
י/ח פרי האדמה ח"ב
י/ח קרית מלך
י/ט אהל שרה לאה עמ' רמג {חורבתו}
י/ט באר דוד ב"ק ח"ג סי' מג אות יא, טו
י/ט באר המלך ח"א
י/ט בד קודש (דאנון)
י/ט בית זבול ח"א סי' לא אות ג
י/ט בית זבול ח"א סי' לא אות ג, ח"ד עמ' כה, ח"ה עמ' כז
י/ט בית יחזקאל (סרנה) ב"ב עמ' טז
י/ט ברור הלכה ב"מ קא ע"א ציון ח
י/ט ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"י עמ' קו
י/ט דברות משה קידושין סי' יט ענף א
י/ט דברי אברהם (מנדלסון) דף נט ע"ב {יורד לחורבה}
י/ט חזון יחזקאל ב"מ פי"א ה"ג
י/ט חסדי דוד ח"ד עמ' קמא
י/ט יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' עג
י/ט לב שמח דף צג ע"א {מ"מ}
י/ט לחקרי הלכות ח"א עמ' רסא
י/ט מלכות יהודה וישראל עמ' 418
י/ט מנחת צבי (שפיץ) ח"א דף סג, ח"ב דף קלד
י/ט מענה לשון עמ' קעט {ישוב א"י}
י/ט מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' ח אות ב]
י/ט משאת מרדכי ב"ק עמ' עט
י/ט משכנות ישראל סי' כא (הראשון) אות ט
י/ט משנת המדינה עמ' 21, 27
י/ט משנת יעקב הפלאה עמ' שיג-שיד
י/ט משנת יעקב כאן
י/ט משנת יעקב קנין עמ' שטז {באר המלך}
י/ט נזר הקדש (רזין) מנחות דף סו ע"ד
י/ט פד"ר ח"ה עמ' 167
י/ט פרי חיים (הליר)
י/ט קרית מלך
י/ט ר"י ששפורטש עמ' 200
י/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תשעב
י/ט שו"ת הרדב"ז סי' ב אלפים רנו
י/ט שו"ת ר' יצחק הלוי מקושטא עמ' קו
י/ט שו"ת ר"י מליריאה עמ' שנח
י/י באר דוד ב"ק ח"ג סי' מג אות יז
י/י בית יעקב (טבשונסקי) סי' שעה סעיף ד
י/י בית מאיר (תשע) סי' פח ס"י עמ' צ
י/י בית ראובן ח"א עמ' קכד, קכט
י/י חוקות הדיינים ח"ג עמ' רצה, ש
י/י חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 193, 195, 196
י/י מצות כהונה (יצחקי) סי' נה
י/י נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' תרו, תריג, ח"ד עמ' פו
י/י נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף רב ע"ג {מ"מ}
י/י נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' שכג
י/י פסקי ב"ד קרית ארבע עמ' 125 {מ"מ}
י/י שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' רסה
י/י שו"ת הרדב"ז סי' אלף תק
י/י שו"ת מהר"ש לאניאדו החדשות עמ' קס
י/י שו"ת ר' יצחק הלוי מקושטא עמ' קיב
י/י שנתון המשפט העברי חי"ג עמ' 69, 111, 112
י/י שער משפט סי' צא ס"ק ד
י/י תורת אמת (שפו) סי' רלא
י/י תורת אמת (תשסו) עמ' רכב
י/יא אבני שהם (פרץ) דף נג ע"ד
י/יא אור הישר [נחל יצחק סי' נו (דף קטו ע"א)]
י/יא ברך יצחק (די פאס) דף מט ע"א
י/יא ידיו של משה
י/יא משאת מרדכי ב"ק עמ' סד
י/יא נחל יצחק (תשעב) ח"ב עמ' קטז
י/יא ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' כז
י/יא עטרת שלמה ח"א עמ' ריג
י/יא פד"ר ח"י עמ' 276
י/יא רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תשעב
י/יא שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' רסד-רסה, ח"ג עמ' קנט
י/יא שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' שח
י/יא שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"ב עמ' כ
י/יא שו"ת ראנ"ח ח"ב סי' ג
י/יא שמרו משפט ח"ב עמ' רב
י/יא שנתון המשפט העברי חי"ג עמ' 112
י/יא שער משפט סי' קח ס"ק ב
י/יא תורת אמת (תשסו) עמ' תשסו
י/יב אנצי"ת ע' אריס הע' 123
י/יב באר דוד ב"ק ח"ג סי' מג אות יט {מ"מ}
י/יב באר מים חיים (נוסינזון) כתובות דף פ
י/יב בית אהרן וישראל גל' נו עמ' לד-לה
י/יב ברור הלכה כתובות פ ע"א ציון ט
י/יב דברות משה ב"ב ח"ב סי' לג ענף א
י/יב דברי משפט ח"א עמ' כז {מ"מ}
י/יב חוקות הדיינים ח"ג עמ' ש, שג
י/יב מעשה רקח
י/יב משנת יעקב
י/יב נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף רד ע"א
י/יב נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' שכג, שכו
י/יב שנה בשנה תשמז עמ' 238 {מ"מ}


יא/741 הלכות גזילה ואבידה פרק יא *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יא/רה"פ אמרי יוסף (דוידובסקי)
יא/רה"פ באר המלך ח"ב
יא/רה"פ הלכה למשה (אמריליו) ח"ב
יא/רה"פ יד פשוטה
יא/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יא/רה"פ מעשה רקח
יא/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יא/רה"פ פי' ר"י קאפח
יא/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יא/רה"פ רמב"ם לעם
יא/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יא/א אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' לב, נא, ח"ט עמ' קצב
יא/א אבן ישראל עה"ת (תשסז) עמ' קעג
יא/א אוצמפה"ת ב"מ כו ע"ב הע' 97-101, ל ע"א הע' 59
יא/א אור הישר [חוט המשולש (לגר"ח) סי' יז]
יא/א אור יעקב פסחים דף יח ע"ב
יא/א אור לישרים (קלרמן) ב"מ עמ' קכז
יא/א אושר ירוחם עמ' ק, קב
יא/א איים בים ב"מ סי' לא אות ג
יא/א אשל אברהם (שפירא) עמ' תרל, תרלב
יא/א אשר למלך
יא/א בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף י ע"א
יא/א בחיר חיים
יא/א בית אהרן (כהן)
יא/א בית אפרים חו"מ דף ב ע"ד
יא/א בית יחזקאל (וייס) עמ' עז
יא/א בית יעקב (טבשונסקי) סי' רנט סעיף א
יא/א ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' כד
יא/א דברות משה קידושין סי' מו ענף א, ב"מ ח"א סי' כד ענף א
יא/א דברי סופר עמ' צד
יא/א דעת הרמב"ם עמ' 88
יא/א דרכי חושן (תשסח) עמ' ז
יא/א היכלי שן ח"ב סי' יג
יא/א התורה והמדינה ח"ד עמ' יט
יא/א זכרון ליהודה סי' ו אות ב
יא/א חי' הגר"ח החדש עמ' שעה
יא/א חק לישראל השבת אבדה עמ' 21, 24, 29
יא/א כרם ציון שביעית ח"ב עמ' שיט
יא/א משא בני קהת
יא/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תקיא
יא/א משנת יעקב
יא/א משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' קכ
יא/א נשמה של שבת עמ' 315
יא/א נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' רטז
יא/א נתן פריו ב"מ עמ' קסג-קסד
יא/א ספרי דבי רב ח"ד עמ' לה
יא/א עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' סח
יא/א עלה יונה עמ' רסח {השמיט הכרזה}
יא/א פנס שלמה
יא/א קובץ ביאורים (שפירא)
יא/א קרית מלך
יא/א רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' רסג
יא/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' צז, קסה
יא/א שו"ע הרב הל' מציאה ס' א
יא/א שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' שכב
יא/א שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' שכב
יא/א שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' צח
יא/א שושנת העמקים (תאומים) עמ' צח
יא/א שם מרדכי עמ' 199 {הדין ביאוש}, 201, 202
יא/א שמרו משפט ח"א עמ' רכח
יא/א שעורי הגרב"ד ב"ק ח"ב עמ' קסב
יא/א שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' קפד
יא/א שעורי ר' שמואל ב"מ ח"א עמ' טז
יא/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 113
יא/א שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' שכ, שכב-שכג, של, שנג
יא/א תורה שלמה שמות פכ"ג אות מד
יא/א תפארת ציון (קואינקה) עמ' נב
יא/ב אגרות משה יו"ד ח"א סי' קנ ענף א
יא/ב אהבת קדומים עמ' רב-רג, רז
יא/ב אהלה של תורה ח"ב עמ' רעא
יא/ב אולם המשפט סי' צז סעיף א
יא/ב אוצמפה"ת ב"מ כז ע"א הע' 185 {אהא"ז}, 212
יא/ב אור הישר [מפרשים בהל' איס"ב פי"ג הי"ז, אור הישר ע"ז כו ע"ב]
יא/ב אור הנר (ראטה) עמ' 157
יא/ב אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 97
יא/ב אור לישרים (קלרמן) ב"מ עמ' קכז
יא/ב אושר ירוחם עמ' קא
יא/ב אות היא לעולם ח"ב דף יא ע"ב
יא/ב אמונת עתיך גל' 119 עמ' 41
יא/ב אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' ה
יא/ב אמרי הצבי (בער) סוגיות דף יט ע"ב {השמיט אבידת קטן}
יא/ב אמת ליעקב נשים עמ' מג-מד {מומר להכעיס - מין}
יא/ב אנצי"ת ע' אפיקורוס הע' 24, ע' גזל הע' 58
יא/ב ארחות חיים ח"ב סי' לה אות א
יא/ב באר מרים פ"י ה"ג אות ב
יא/ב בית אהרן וישראל גל' ח עמ' לז {מומר להכעיס}, גל' ס עמ' צו {עובד ע"ז}
יא/ב בית יחזקאל (וייס) עמ' עב, עז
יא/ב ברוך אומר חו"מ עמ' עה*
יא/ב ברור הלכה חולין ג ע"א ציון ד פרק ט {חוטא להכעיס - מין}
יא/ב ברור הלכה ע"ז כו ע"ב ציון א פסקה ג
יא/ב ברור הלכה ע"ז כו ע"ב ציון ב
יא/ב ברכת ראובן דף קטז ע"ד {מל"מ}
יא/ב גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' שג
יא/ב דברות משה זרעים עמ' קכה, תרמז {ועובדי עבודה זרה ומחללי שבת בפרהסיא אסור להחזיר להן אבדה כגוי}
יא/ב דברות משה סנהדרין עמ' תקכח
יא/ב דברי אמת (תשעט) עמ' תמז {משומד לעבירה אחת להכעיס מין הוי}
יא/ב דעת כהן עמ' כג
יא/ב הר"מ במז"ל - קובץ עמ' סט, עג
יא/ב התורה והמדינה ח"ד עמ' יט
יא/ב חזו"א יו"ד סי' ב ס"ק ו
יא/ב חק לישראל נזיקין עמ' 214
יא/ב חקרי זמנים ח"ב עמ' 5
יא/ב יד פשוטה מדע עמ' תשעז
יא/ב כל בו ח"ה עמ' שמג
יא/ב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תנב, תתרט, תתריא
יא/ב מבוא למשנה תורה עמ' 222, 321
יא/ב מגד יהודה ח"א סי' כא אות כט
יא/ב מטה אפרים ח"ב הל' נחלות פ"ו הי"ב
יא/ב מטה יחיאל - הערות באהב"ח פ"ד ס"ג
יא/ב מלילות ח"א עמ' 38
יא/ב מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"ב עמ' 61, 343-344
יא/ב מנחת חינוך ח"ג עמ' שכו
יא/ב מעגלי זהות יהודית עמ' 44, 46, 228
יא/ב מעיני המים
יא/ב מקראי קדש (תשנג) עמ' רצט
יא/ב מרכבת המשנה מהדו"ב [עמש"כ בהל' תשובה פ"ג ה"ו]
יא/ב משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' קכא
יא/ב משכנות ידידיה עמ' נט {מומר להכעיס - אפיקורס}
יא/ב משנת יעקב נזיקין עמ' קפ-קפא
יא/ב משנת יעקב קנין עמ' עט
יא/ב נר יצחק (ארדיט) עמ' נה
יא/ב נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' רטז
יא/ב נתן פריו ב"מ עמ' קסד
יא/ב סוכה וארבעת המינים עמ' 129
יא/ב עיונים בהלכה עמ' 129
יא/ב פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' קעג
יא/ב פני משה (שלז')
יא/ב פרח מטה אהרן (סול') מדע עמ' 72, 103
יא/ב פרי האדמה ח"ב
יא/ב פרשת הכסף דף צב ע"ד, צג ע"א {כ"מ}
יא/ב קובץ ביאורים (שפירא)
יא/ב קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' פט-צא
יא/ב קונטרסי שעורים כתובות קונ' ח אות יא, כד, עמ' 310
יא/ב קרית מלך
יא/ב ראש יוסף (כולל) א עמ' עה {מומר}
יא/ב רביד הזהב (אברך) דף נא ע"ד
יא/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קטו, קנ
יא/ב שארית ישראל (מינצברג) או"ח סי' כב (עמ' כג) {להכעיס - נקרא אפיקורס}
יא/ב שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' תפט {מומר}
יא/ב שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קיד
יא/ב שו"ע הרב הל' מציאה ס' א
יא/ב שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' שלג
יא/ב שחר אורך עמ' תקמג
יא/ב שם מרדכי עמ' 199-200 {הדין ביאוש}
יא/ב תאיר נרי דף לט ע"ב
יא/ב תחומין חט"ז עמ' 368
יא/ג אבי עזרי ח"ג
יא/ג אגרות משה יו"ד ח"א סי' קנ ענף א
יא/ג אור הרעיון עמ' שכח {אבידת גוי}
יא/ג אור לישרים (קלרמן) ב"מ עמ' קכז
יא/ג אמרי חיים (לרנר) ח"ג עמ' רצא {אבידת גוי}
יא/ג אנצי"ת ע' גוי הע' 1147, 1148, 1151-1155, 1158
יא/ג ארחות משפט עמ' קסט-קעא
יא/ג אשיחה בחקיך פרה עמ' רצט
יא/ג אשר למלך
יא/ג באר מרים פ"י הי"ב
יא/ג בית יחזקאל (וייס) עמ' נז
יא/ג בית יעקב (טבשונסקי) סי' רסו סעיף א
יא/ג ברור הלכה ב"ק קיג ע"ב ציון א, ד
יא/ג גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' קסא
יא/ג דברות משה ב"מ ח"א סי' כג ענף א
יא/ג דברות משה זרעים עמ' קכד, תרמז {ובמקום שיש חלול השם אבידתו אסורה וחייב להחזירה}
יא/ג דברות משה סנהדרין עמ' תקכח
יא/ג דובר מישרים (השמטות, עם הוספות מבנו)
יא/ג דרך ישרה ח"ב עמ' קסב-קסג
יא/ג וחי בהם עמ' 179
יא/ג חקרי זמנים ח"ג עמ' קצח, ריג
יא/ג ידי אליהו
יא/ג יורו משפטיך ליעקב סי' כג
יא/ג ישועות עוזו עמ' 507
יא/ג כטל אמרתי עמ' קמה
יא/ג לוחות ושברי לוחות עמ' 294
יא/ג לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' רטז
יא/ג לשון למודים או"ח דף קטו ע"ב {כ"מ}
יא/ג מחקרי ארץ ח"ה חו"מ סי' יא
יא/ג מנחת חינוך ח"ג עמ' שכו
יא/ג משאת מרדכי ב"ק עמ' שעה
יא/ג משברי ים עדל"ת סי' כז ס"ק ז
יא/ג משנה הלכות ח"ו סי' רפח, ח"ז סי' רעא
יא/ג משנה הלכות ח"ט סי' שסט {אבידה של חברה שיש בה שותפים גוים ויהודים}
יא/ג משפטי עזיאל ח"ד עמ' רפד
יא/ג נחלת נפתלי דף יז
יא/ג נר יצחק (ארדיט) עמ' טז
יא/ג סוכה וארבעת המינים עמ' 124, 129
יא/ג סיני ק עמ' שמ, שנד, תתנח
יא/ג עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' קכח
יא/ג עיוני תשובה (קדרי) עמ' 115
יא/ג ענישה ושיקום ביהדות עמ' 46
יא/ג פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' קעג
יא/ג פרח מטה אהרן (סול') מדע עמ' 142
יא/ג פרי האדמה ח"א
יא/ג צהר גל' ב עמ' 55 {מפני שמחזיק יד רשעים}
יא/ג קובץ חי' תורה (במגל"ט) ג עמ' 140, 152
יא/ג קרן הצבי מצוה קיג אות ט
יא/ג ריח השדה (חביב) סי' לט עמ' תיד {רמב"ם}, תטו {כ"מ}
יא/ג רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' מג, קנו
יא/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' יב, קטו
יא/ג שדה הארץ ח"ג דף עג ע"ד
יא/ג שו"ע הרב הל' מציאה ס' לח-לט
יא/ג שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רסו סעיף א
יא/ג שערי צדק ח"ג עמ' 112
יא/ג תורת המלך (שפירא) ח"א עמ' כז
יא/ג תורת השבת והמועד עמ' 383 {לקדש את השם}
יא/ג תחומין ח"ח עמ' 249, ח"ט עמ' 76
יא/ג תחומין חכ"א עמ' 168
יא/ד אמונה ומסחר עמ' שצח
יא/ד אמונת עתיך גל' 115 עמ' 16-17
יא/ד אנצי"ת ע' גזל הגוי הע' 121-123
יא/ד באר דוד ב"ק ח"ג סי' ג אות ד
יא/ד בית אהרן (כהן)
יא/ד בית יחזקאל (וייס) עמ' נז
יא/ד בית ישראל (הורוביץ) חו"מ סי' י
יא/ד בית שערים ח"ג סי' פח
יא/ד ברור הלכה ב"ק קיג ע"ב ציון ו
יא/ד דינא דמלכותא (שור) עמ' תשסב, תשעג
יא/ד דרכי חושן ח"א עמ' שפ
יא/ד הגהות ר' נחום טרעביטש
יא/ד חוקת עולם עמ' 402
יא/ד חק לישראל השבת אבדה עמ' 49
יא/ד טל נתן עמ' שמב
יא/ד כבוד מלכים (מרגליות) {להטעותו}
יא/ד כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקכה
יא/ד מגדל תורה (טומאשוב) עמ' 76
יא/ד משאת מרדכי ב"ק עמ' שעה
יא/ד משנה הלכות ח"ט סי' שע
יא/ד משנה הלכות ח"ט סי' שע {אסור להחזיר טעות של גוי}
יא/ד סוכה וארבעת המינים עמ' 208
יא/ד ענישה ושיקום ביהדות עמ' 45
יא/ד ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' כח
יא/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קנט
יא/ד פני משה (שלז')
יא/ד פרי משה עמ' נו
יא/ד פתחי שערים דף יא ע"ג
יא/ד קונטרסי שעורים ב"מ שעור כב אות ד
יא/ד שו"ע הרב הל' אונאה ס' יא, הל' גזלה ס"ד
יא/ד שמרו משפט ח"ב עמ' רעג
יא/ד שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 358
יא/ד שערי זיו ח"ב סי' יג
יא/ד תורת חיים (שור) ב"ק קיג ע"ב
יא/ד תחומין חי"ב עמ' 260
יא/ה אמונה ומסחר עמ' שצח
יא/ה אנצי"ת ע' גזל הגוי הע' 122
יא/ה אשר למלך
יא/ה בית יחזקאל (וייס) עמ' נז
יא/ה בית שערים ח"ג סי' פח
יא/ה ברור הלכה ב"ק קיג ע"ב ציון ו
יא/ה דגל ראובן ח"ג סי' לב
יא/ה חוקות הדיינים ח"ג עמ' קמ, קנא
יא/ה סוכה וארבעת המינים עמ' 208
יא/ה ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' כח
יא/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קנט
יא/ה פני משה (שלז')
יא/ה שו"ע הרב הל' גזלה ס"ד
יא/ה שמרו משפט ח"ב עמ' רעג
יא/ה תורת המלך (שפירא) ח"א עמ' כז
יא/ה תורת חיים (שור) ב"ק קיג ע"ב
יא/ה תחומין חי"ב עמ' 260
יא/ו אהלה של תורה ח"ב עמ' רעא {אהא"ז}
יא/ו אמרי איש עמ' רפו {בודאי התייאש}
יא/ו בד קודש (פוברסקי) ב"ב עמ' קב
יא/ו בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' רפג
יא/ו בית אהרן (כהן)
יא/ו בכורי חיים ח"ה עמ' מח
יא/ו ברור הלכה ב"מ כד ע"א ציון ד
יא/ו ברכת מועדיך לחיים (תשסג) ח"ב עמ' כד {הלכה למשה}
יא/ו דעת ותבונה מכשירין עמ' קנו, תיט
יא/ו הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קסא-קסב
יא/ו הרמב"ם - שמרנות עמ' 240
יא/ו חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' לז
יא/ו חסדי דוד ח"ד עמ' קפו
יא/ו יד הלוי (לוין) דף ז ע"ג
יא/ו ימין המלך
יא/ו משפטי אמת עמ' שטז
יא/ו נחלת נפתלי דף יח
יא/ו נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' צ, רטז
יא/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' מב
יא/ו שעורי ר' שמואל ב"מ ח"ב עמ' רא-רב
יא/ו שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 7
יא/ו שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' שכא
יא/ו שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' תטז
יא/ז אבני החושן סי' רנט סעיף ד
יא/ז אבני חפץ ח"ג עמ' רס
יא/ז אוצרות יהושע עמ' תיד
יא/ז אנצי"ת ע' אבדה הע' 24, 32
יא/ז ארחות חיים ח"ב סי' לה אות א
יא/ז באר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 410 {לפנים משורת הדין}
יא/ז בית אהרן (כהן)
יא/ז בני שלשים עמ' קנז {השבת אבידה כשפטור}
יא/ז ברור הלכה ב"מ כד ע"א ציון ד, כד ע"ב ציון ד
יא/ז ברכת שאול עמ' שצב
יא/ז גבורת יצחק שקלים עמ' קצח
יא/ז גור אריה (צרמון)
יא/ז גושפנקא דמלכא
יא/ז דברות משה ב"ק ח"א סי' מג ענף א
יא/ז דגל ראובן ח"ג סי' לב
יא/ז דודאי משה עמ' קיז
יא/ז דעת ותבונה מכשירין עמ' קנו
יא/ז המוסר והמשפט בישראל פ"ו אות ו {הגהמ"י}
יא/ז המשפט העברי עמ' 180
יא/ז הרמב"ם - שמרנות עמ' 240
יא/ז חזון לימים ח"א עמ' צה
יא/ז חי' הגרנ"ט סי' קעב
יא/ז חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"מ כד ע"א]
יא/ז חסדי דוד ח"ד עמ' קפו
יא/ז טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' תמ
יא/ז ידיו של משה
יא/ז יסוד הדעת שיעור טז
יא/ז יסודות בדיני ממונות בתלמוד (אלבק) עמ' 34
יא/ז כך דרכו של תלמוד עמ' 132
יא/ז כל בו ח"ה עמ' שנח
יא/ז כתבי משה זילברג עמ' 132
יא/ז לב חיים (פלג'י) ח"ג דף נח ע"ב
יא/ז מבוא למשנה תורה עמ' 349
יא/ז מהלכי משפט ח"א מהלך לג אות ז
יא/ז מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' שצו
יא/ז מחקרי משפט ח"א עמ' 57
יא/ז משיב נפש (גרוס) ח"ב עמ' פב-פד
יא/ז משנה הלכות ח"ו סי' רפז
יא/ז משנת יעקב מדע עמ' לד, זמנים ח"א עמ' ריג, קדושה עמ' רכב
יא/ז משנת יעקב נזיקין עמ' קפא-קפו
יא/ז משפטי אמת עמ' רצח, שו
יא/ז נחלת נפתלי דף יח
יא/ז נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' ריז
יא/ז נתן פריו ב"מ עמ' קלא
יא/ז עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' קמז
יא/ז עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' קסז
יא/ז עיר מקלט עמ' צט
יא/ז פנס שלמה
יא/ז רוב דגן (הלוי) ח"ג דף כד ע"א
יא/ז רנת יצחק פ' חלק עמ' קכג {הרוצה לילך בדרך הישר}
יא/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' מז, נו-נח
יא/ז שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' סה {הגהמ"י}
יא/ז שו"ע הרב הל' מציאה ס' יז
יא/ז שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' מו ענף ג ס"ק ד
יא/ז שעורי ר' שמואל ב"מ ח"ב עמ' קפו-קפט
יא/ז שער המלך (שושן) עמ' קמד
יא/ז שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' שמ
יא/ז שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' תטז
יא/ח אוצמפה"ת ב"מ כד ע"ב הע' 9 {מ"מ}
יא/ח ארזי לבנון עמ' קעג {קדושים יהיו}
יא/ח ברור הלכה ב"מ כד ע"ב ציון א
יא/ח גבול יהודה (ציר') דף סח ע"א
יא/ח משפטי עזיאל ח"ו עמ' ריא
יא/ח נחלת נפתלי דף יח
יא/ח נחפה בכסף (פודור) עמ' ד
יא/ח נתן פריו ב"מ עמ' קכט
יא/ח פנים מאירות (קאטקין) ח"ב עמ' קצ
יא/ח שמרו משפט ח"א עמ' קצח
יא/ח תורה מציון שנה ו חוב' ד סי' א דף ו ע"ג
יא/ח תפארת בחורים פאה עמ' שפו {צריך לומר זכתה לי שדי}
יא/ט אור עולם (שניאורסון) עמ' 389 {לח"מ}
יא/ט אות היא לעולם ח"א דף קלט ע"ב {לח"מ}
יא/ט אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סב עמ' 145
יא/ט בית יעקב (טבשונסקי) סי' רנט סעיף ד {לח"מ}
יא/ט ברור הלכה ב"מ כד ע"ב ציון ו
יא/ט דברות משה ב"מ ח"א סי' כב ענף א
יא/ט כטל אמרתי עמ' קמז
יא/ט מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' תקנז, תקס
יא/ט מנחת מרדכי (קרטמן) ח"א עמ' קטו
יא/ט נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' נב, קצב, ריז {לח"מ}
יא/ט סופר המלך
יא/ט עיונים בהלכה עמ' 129
יא/ט קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' קסו {לח"מ}
יא/ט שעורי ר' שמואל ב"מ ח"ב עמ' קכד, קכז-קלא, קלד, קפד
יא/ט תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' תרצה
יא/י אבן האזל
יא/י אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' כד, כו-כז
יא/י אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 290
יא/י אבן מלוכה (ברון, תשעז)
יא/י אבני חפץ ח"ג עמ' רנו
יא/י אהלה של תורה ח"ב עמ' רעב
יא/י אוצמפה"ת ב"מ כא ע"ב הע' 19, 26, 27, כב ע"א הע' 20, כב ע"ב הע' 15, כז ע"א הע' 48, 158 {אהא"ז}, כט ע"א הע' 18 {באר המלך}
יא/י אור הישר [מפרשים לעיל רפ"ו, אור הישר ירושלמי ב"מ פ"ב ה"א, עי' תוס' ב"ק סו ע"א]
יא/י אור לישרים (קלרמן) ב"מ עמ' קכד
יא/י אור עולם (שניאורסון) עמ' 389
יא/י אות היא לעולם ח"א דף קלא ע"ג
יא/י אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סב עמ' 145 {מרכה"מ}
יא/י איים בים ב"מ סי' כ אות ח
יא/י אמונת יהושע עמ' אלף תשי
יא/י אמרי שפר (פינטו) עמ' רכ-רכא
יא/י אנצי"ת ע' אבדה הע' 53
יא/י אפיקי מגינים ב"מ סי' כב, לב
יא/י אפיקי מגינים ב"ק - אלו מציאות סי' ב
יא/י ארחות חיים ח"ב סי' לה אות א
יא/י אשר למלך
יא/י באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יא/י באר אלחנן עמ' קנד
יא/י באר לחי ראי
יא/י באר מים חיים (נוסינזון) ב"מ דף כא
יא/י בינת דניאל ח"א עמ' קפו
יא/י בית יחזקאל (סרנה) ב"מ עמ' קב
יא/י בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' רמז, שמב
יא/י בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' שפב
יא/י בכורי אליהו עמ' צה
יא/י ברור הלכה ב"מ כב ע"א ציון א, כד ע"ב ציון ו
יא/י ברכות חיים ח"ב עמ' נב, רצא, שעה
יא/י ברכת מרדכי ב"מ עמ' רד, רו
יא/י ברכת ראובן דף קכט ע"ג
יא/י גדולי שמואל ב"מ דף כא
יא/י דברות משה ב"מ ח"א סי' כב ענף א
יא/י דברי פנחס ח"ב עמ' יח-יט
יא/י דרך ישרה ח"ב עמ' קסד
יא/י המעשה והמדרש עמ' כא, כג-כד {זוטו של ים}
יא/י חזון יחזקאל ב"מ פ"ב ה"א
יא/י חי' בעל שרידי אש עמ' רנ, רנה, שע
יא/י חי' הגר"ח ב"מ עמ' ק
יא/י חי' הגר"ח החדש עמ' שכה
יא/י חי' הגרי"ז דף סח ע"א
יא/י חי' הגרנ"ט סי' קנג
יא/י חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' מח
יא/י חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' מח
יא/י חי' הריצ"ד לעיל פ"ו ה"א
יא/י חיי נפש בראשית ח"ב עמ' ו
יא/י חיים ומלך
יא/י חק המלך
יא/י חק לישראל השבת אבדה עמ' 11-10
יא/י חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ג עמ' רמד {מ"מ}
יא/י טבעת החושן ח"ה עמ' ריז
יא/י יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' רסז
יא/י ישורון ח"כ עמ' שסד {אבודה ממנו ומכל אדם - מדין יאוש}
יא/י כטל אמרתי עמ' קמו-קמז, קנא
יא/י כל בו ח"ה עמ' שמד
יא/י לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' סו אות ז-י
יא/י מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' תקנז, תקס
יא/י מצעדי גבר ב"מ סי' לז אות ז
יא/י מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' ה אות ט
יא/י מצעדי גבר פסחים (תשסג) סי' ג אות ט
יא/י מקור ישראל דף עג ע"א
יא/י מרחשת ח"א קונט' יאוש אות ה
יא/י משארית יעקב עמ' נז
יא/י משאת מרדכי ב"ק עמ' רעד
יא/י משיב נפש (גרוס) ח"ב עמ' עח-פא
יא/י משנה שלמה עמ' שכה
יא/י משנת יעקב
יא/י משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' קטו {זוטו של ים מדין יאוש}
יא/י משפטי שמואל (רבינוביץ) ח"א דף נט ע"ב-ע"ג {זוטו של ים}
יא/י נשמת כל חי ח"ב דף סח ע"ב
יא/י נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' ו
יא/י נתיבות ירושלים על ירושלמי ב"מ פי"ב ה"א (ד"ה אמנם)
יא/י נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' נא, נב {לח"מ}, קי, ר, קצב {לח"מ}, ריז {לח"מ}, רכה {ראב"ד מ"מ וכ"מ}
יא/י נתן פריו ב"מ עמ' קכג, קעב
יא/י סוכה וארבעת המינים עמ' 125 {אבן האזל}
יא/י פרת חטאת עמ' סו
יא/י קבוצי אפרים שנה א חוב' א עמ' 21 {הדרשה מ"אשר תאבד ממנו ומצאתה"}
יא/י קהלות יעקב ב"מ סי' כג אות ב
יא/י קובץ ביאורים (שפירא)
יא/י קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' קסה-קסז {זוטו של ים - משום יאוש}
יא/י קונטרסי שעורים ב"מ שעור טז אות א
יא/י רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' יח, לב
יא/י שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' רעט אות ב
יא/י שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' רסה
יא/י שם מרדכי עמ' 166
יא/י שעורי הגרב"ד ב"ק ח"ב עמ' קעו
יא/י שעורי עיון התלמוד ב"מ שעור סח
יא/י שעורי עיון התלמוד כתובות עמ' מ
יא/י שעורי ר' חיים פנחס ב"מ סי' ט אות ז
יא/י שעורי ר' חיים פנחס ב"ק שעור טו אות א
יא/י שעורי ר' שמואל ב"מ ח"ב עמ' קכד, קכז-קלא, קפד
יא/י שעורי ר"א ליכטנשטין ב"ב פ"ג עמ' 54
יא/י שעורי ר"א ליכטנשטין פסחים עמ' 152
יא/י שערי זיו ח"ב דף מה ע"ב
יא/י שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 9-10
יא/י תורה אור (שנגהי) עמ' ח-ט
יא/י תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קמד-קמה
יא/י תורת נתן עמ' 13
יא/י תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' תרכט-תרל, תרלו
יא/י תפארת ציון (ריבקין) סי' יח אות א
יא/יא אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 291-292
יא/יא אבן מלוכה (ברון, תשעז)
יא/יא אבני החושן סי' רסא סעיף א
יא/יא אבני חפץ ח"ג עמ' רנו
יא/יא אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' א
יא/יא אולם המשפט סי' רנט סעיף ג
יא/יא אוצמפה"ת ב"מ כא ע"א ח"ב הע' 83, כא ע"ב הע' 65, 67, 68, כג ע"ב הע' 38, כו ע"א הע' 74, כז ע"א הע' 155, לב ע"א הע' 38
יא/יא אוצרות יהושע עמ' קמו, שלט
יא/יא אור הישר [ברית יעקב סי' קט, אור הישר ב"מ כז ע"א]
יא/יא אמונת עתיך גל' 108 עמ' 98-99 {אבידה מדעת אינה הפקר}
יא/יא אמונת עתיך גל' 109 עמ' 30
יא/יא אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' נט
יא/יא אמת ליעקב נשים עמ' מה
יא/יא אנצי"ת ע' אבדה מדעת הע' 5 {אהא"ז}, 19, 21, 28, 29
יא/יא אפיתחא דבבא ב"מ עמ' רנג, רנט
יא/יא ארחות חיים ח"ב סי' לה אות א
יא/יא אריה ליש עמ' קמו
יא/יא בדבר מלך ח"ג עמ' קמב
יא/יא בית אברהם (סוכאטשוב) גל' א עמ' 53-54
יא/יא בית אהרן (כהן)
יא/יא בית זבול ח"ד עמ' קסב
יא/יא בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' שמה
יא/יא בכורי אברהם דף יז ע"ד {אבידה מדעת}
יא/יא ברור הלכה ב"מ כה ע"ב ציון כ
יא/יא ברכות חיים ח"ב עמ' רפט
יא/יא ברכת מרדכי ב"מ עמ' רד, רו
יא/יא גדולי שמואל ב"מ דף כא
יא/יא דבר אהרן חו"מ סי' כט אות א
יא/יא דברות משה זרעים עמ' קכט {המאבד ממונו לדעת אין נזקקין לו}
יא/יא דברי חיים ב"מ סד ד"ה הט"ז
יא/יא דברי חפץ עמ' קס
יא/יא דברי יחזקאל (מישור) עמ' שכ
יא/יא דברי יחזקאל (תרצה) דף קד ע"ד
יא/יא דברי משפט סי' רסא סעיף א, סי' רסח סעיף ב
יא/יא דודאי משה עמ' קא
יא/יא דרך ישרה ח"ב עמ' קנט, קסא
יא/יא דרכי חושן (תשסח) עמ' מא {מ"מ}
יא/יא הדר איתמר עמ' קלח-קלט, קמא-קמב {אבדה מדעת אסור ליטול}
יא/יא היכל התורה (פינצוק) חוב' ב עמ' ז
יא/יא המדות לחקר ההלכה מדה ח אות מו
יא/יא המעשה והמדרש עמ' כד-כה {מאבד ממונו לדעת}
יא/יא הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' ריא
יא/יא הפלאות נדרים (תשעג) עמ' תע
יא/יא חדושים ובאורים (גרי') ב"מ סי' יג ס"ק טז, סי' יד ס"ק ז
יא/יא חוות יאיר (תשנז) עמ' ל-לא
יא/יא חזון יחזקאל ב"ב פ"ה ה"ב
יא/יא חי' הגר"ח ב"מ עמ' קא, קיא
יא/יא חי' הגרנ"ט סי' קנב
יא/יא חי' ר' שלמה (תשסא) ח"ג עמ' קט
יא/יא חיים ומלך
יא/יא חלקת יצחק עמ' קפג
יא/יא חק לישראל השבת אבדה עמ' 13-12
יא/יא חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 636
יא/יא חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 120
יא/יא חקר יצחק עמ' עא
יא/יא חקרי הלכה (ויין) עמ' 96
יא/יא יד אליהו (בוקובזה) ח"ב הערה 9
יא/יא יד בנימין ר"ה עמ' קפד {אבידה מדעת אינה הפקר}
יא/יא יד יוסף (שטרן) ב"מ כג ע"ב ד"ה אי בפתוח {המאבד ממונו לדעת אין נזקקין לו}
יא/יא יהגה האריה עמ' מה
יא/יא יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רעה, כרך ב ח"ב עמ' קכו
יא/יא יחל ישראל (תשנב) עמ' שלז
יא/יא יחל ישראל (תשסג) ח"ב עמ' קד
יא/יא ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' ריט
יא/יא יסודי הצדקה עמ' 424
יא/יא כל בו ח"ה עמ' שמה
יא/יא לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' סו אות ה
יא/יא מאורות הדף היומי ח"ו עמ' קיט-קכא
יא/יא מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' עד
יא/יא מלאכת מחשבת עמ' צז
יא/יא מלילות ח"א עמ' 35
יא/יא מנחת חינוך ח"ג עמ' שכז
יא/יא מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' רמה
יא/יא מפענח צפונות עמ' 165
יא/יא מצעדי גבר ב"מ סי' לז אות ב
יא/יא מרגליות הים סנהדרין עג ע"א אות יב
יא/יא מרכבת המשנה מהדו"ב [עי' שו"ת הב"ח שאלה צז]
יא/יא משאת המלך (אדרי)
יא/יא משאת מרדכי ב"ק עמ' קטז
יא/יא משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תשצב
יא/יא משנה שכיר אהע"ז-חו"מ עמ' קו
יא/יא משנת יעקב
יא/יא משנת שמחה
יא/יא משפטים לישראל עמ' רנא, רנג
יא/יא משרת משה (עטייה)
יא/יא נזר הקדש (קפלן)
יא/יא נחפה בכסף (פודור) עמ' לא-לג
יא/יא נשמת כל חי ח"ב דף סח ע"ב
יא/יא נתיבות המשפט סי' רסא ס"ק א {אבידה מדעת בדבר שיש סימן}
יא/יא נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' ד, יב, כז, נג, קפב, ריז {כ"מ}
יא/יא סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' שעו
יא/יא עולת שלמה ח"ב עמ' רנא, רנד
יא/יא עונג שבת סי' ב
יא/יא עטרת מרדכי (וינברג) דף יג ע"ד, יד ע"א-ע"ד, טו ע"ב-ע"ג {אבידה מדעת - אסור ליטול}
יא/יא עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' קכח, קלו, קנה
יא/יא עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ג עמ' סד
יא/יא פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' קעה
יא/יא פני משה (שלז')
יא/יא פרי אליהו ח"א סי' סד
יא/יא צור תעודה דף קטו ע"ב
יא/יא קהלות יעקב ר"ה סי' יב אות א, ב"מ סי' לא
יא/יא קובץ ביאורים (שפירא) עמ' צה-צו
יא/יא קונטרסי שעורים ב"מ שעור טז אות ב
יא/יא קרית מלך
יא/יא רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' יד, כ, מב, סו
יא/יא שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' קנז-קנח
יא/יא שדה אלחנן ח"א עמ' עח
יא/יא שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' רעט
יא/יא שנתון המשפט העברי ח"ו עמ' 24
יא/יא שעורי עיון התלמוד ב"מ שעור סג, סח
יא/יא שעורי ר' שמואל ב"מ ח"ב עמ' קא-קג
יא/יא שעורי ר"א ליכטנשטין פסחים עמ' 95
יא/יא שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' כא
יא/יא שעורי ראשי ישיבות ליטא עמ' רמא
יא/יא שער המלך ח"ב עמ' שסב
יא/יא שערי זבולון או"ח ח"ג סי' יח ס"ק ה
יא/יא שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 25
יא/יא שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 8
יא/יא שערי שאול ב"ק עמ' רנ
יא/יא תאריך ישראל סי' ז אות כב
יא/יא תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' יא ס"ק יב
יא/יא תורת זרעים עמ' כה
יא/יא תורת ראובן עמ' 100
יא/יא תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' תקסג, תרלג, תרפ
יא/יא תורת רפאל או"ח ח"א דף יז ע"ג
יא/יא תפארת ציון (ריבקין) סי' י אות כ
יא/יא תרומת הכרי עמ' קכט
יא/יב אבני החושן סי' רסב סעיף א
יא/יב אהלה של תורה ח"ב עמ' רעא
יא/יב אוצמפה"ת ב"מ כז ע"א הע' 153-154, 169, 209-218
יא/יב אנצי"ת ע' אבדה הע' 12
יא/יב ארחות חיים ח"ב סי' לה אות א
יא/יב ברור הלכה ב"מ כז ע"א ציון ח
יא/יב ברכת מרדכי ב"מ עמ' רד, רו
יא/יב גדולי שמואל ב"מ דף כז
יא/יב דרך ישרה ח"ב עמ' קסב
יא/יב היכל התורה (פינצוק) חוב' ב עמ' ז
יא/יב התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' ער
יא/יב חד וחלק ח"א דף יז ע"א
יא/יב חזון יחזקאל ב"מ פ"ב ה"ה
יא/יב כל בו ח"ה עמ' שמו
יא/יב מאיר נתיבים עמ' 584
יא/יב מנחת חינוך ח"ג עמ' שכו
יא/יב מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ב עמ' ר
יא/יב מעיני התורה ח"ב עמ' ט
יא/יב משא בני קהת (השמטות, אחרי הל' מלוה)
יא/יב משנת יעקב משפטים עמ' צו
יא/יב משפטי שבועות עמ' רה
יא/יב נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' ריז
יא/יב נתן פריו ב"מ עמ' קעו
יא/יב סופר מהיר ח"ב עמ' קז-קח
יא/יב פרי משה עמ' סז
יא/יב קונטרסי שעורים ב"מ שעור טז אות ב
יא/יב שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' שפב
יא/יב שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' עד
יא/יב שעורי ר' שמואל ב"מ ח"ב עמ' רסז, רפא
יא/יב שער המלך (שושן) עמ' קיב
יא/יב שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 333
יא/יג אגרות משה יו"ד ח"א סי' קנ ענף א
יא/יג אוהב מישרים עמ' תא
יא/יג אוצמפה"ת ב"מ ל ע"ב ח"א הע' 3, 6, 31 {לח"מ}, 33 {לח"מ}, 39, 88-92 {אהא"ז}
יא/יג אוצרות הרמב"ם
יא/יג אוצרות יהושע עמ' שעז
יא/יג איים בים ב"מ סי' כח אות א
יא/יג אמרי יהושע (ברוק) עמ' 9
יא/יג אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' נט
יא/יג אמת ליעקב נשים עמ' קפט {יכול להחזיר לפנים משורת הדין}
יא/יג ארחות חיים ח"ב סי' לה אות ב
יא/יג אשל אברהם (שפירא) עמ' תרכו
יא/יג בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' ס
יא/יג בית אהרן (כהן)
יא/יג בית אהרן (סוויאדישץ) דף לז ע"ד, לח ע"א
יא/יג בית אהרן וישראל גל' נב עמ' מה-מו
יא/יג בית אהרן וישראל גל' סח עמ' עא {דרכו להחזיר בשדה ולא בעיר}
יא/יג בית יעקב (טבשונסקי) סי' רסג סעיף א
יא/יג בית יצחק (חבר) דף מד ע"ג
יא/יג בית יצחק (תשע) קבוע וספקות עמ' שח-שט
יא/יג בן יהודה סי' יב
יא/יג ברור הלכה ב"מ ל ע"א ציון ל, ל ע"ב ציון א
יא/יג ברכת אברהם (תשנד) חי' ש"ס עמ' קטז
יא/יג ברכת אליהו (דווייך) פרשת משפטים דף סא ע"ג {זקן שמחל על כבודו}
יא/יג ברכת מרדכי ב"מ עמ' רד, רו
יא/יג גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' קסד, רצ-רצא
יא/יג גביע הכסף ח"ב עמ' סז, סט {זקן רשאי להשיב}
יא/יג גדול כבוד הבריות עמ' 55, 87
יא/יג דברות משה זרעים עמ' קכו, תרמח {מצאן בשדה חייב להחזירן עד שיגיעו לרשות הבעלים}
יא/יג דברות משה נדרים עמ' מג
יא/יג דברי יוסף (קונביץ) עמ' 86, 89
יא/יג דברי לוי הל' כלים - שעורים במסכתות עמ' ח
יא/יג דובר מישרים - דרשות דף ח ע"ב {כ"מ}
יא/יג האיר ממזרח כתובות סי' ז אות יט {היה דרכו להחזיר כלים כאלו בשדה וכו' חייב להחזירן וכו' לא כתב טעם הדין}
יא/יג הון יוסף דף יז
יא/יג המעשה והמדרש עמ' קו {זקן ואינו לפי כבודו}
יא/יג הר המלך ח"א עמ' רלט-רמ, ח"ו עמ' קנ-קנא
יא/יג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תסא
יא/יג ויאמר שמואל דף כא ע"א, לט ע"ב
יא/יג זכרון יהושע (ויסברוד) ח"א עמ' קעז
יא/יג זכרון ישעיהו דף מד ע"א
יא/יג זכרון ליהודה סי' ו אות א, ו
יא/יג זכרון משה אליהו עמ' כה
יא/יג חוות יאיר סי' רה
יא/יג חזון יחזקאל ב"מ פ"ב ה"י
יא/יג חי' בן אריה ח"א סי' י אות ח
יא/יג חי' הגאון אדר"ת עמ' ד {דרכו להחזיר בשדה ולא בעיר}
יא/יג חי' הגר"ח ב"מ עמ' קיב
יא/יג חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' ריג
יא/יג חנן אלקים עמ' רנט
יא/יג יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"א עמ' קמח
יא/יג יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' רט
יא/יג יד יוסף (שטרן) ב"מ ל ע"ב ד"ה ראיה {היה דרכו להחזיר כלים כאלו בשדה}
יא/יג יד לרמב"ם עמ' 17
יא/יג ידיו של משה
יא/יג יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קכד
יא/יג ימין משה עמ' קכט
יא/יג ישמח משה (גאלופוליטי) דף פ ע"ב
יא/יג כך דרכו של תלמוד עמ' 111
יא/יג כל בו ח"ה עמ' שמו
יא/יג כס המלך עמ' מ
יא/יג כתבי משה זילברג עמ' 111
יא/יג להורות נתן דברים עמ' קיז
יא/יג לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' ריז
יא/יג מטה אהרן שבועות עמ' קסט
יא/יג מעין חיים ח"ג עמ' מו
יא/יג מעיני המים
יא/יג מצודת דוד (שפרבר) עמ' רטו
יא/יג מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' ס אות ו {זקן ואינו לפי כבודו רשאי להחמיר}
יא/יג מרפא לנפש חי' סוגיות סי' א אות יג {אינו חייב - אבל רשאי}
יא/יג משנה הלכות ח"ד סי' רלט
יא/יג משנה שלמה עמ' שפד
יא/יג משנת יעקב
יא/יג משפטי אמת עמ' שיז
יא/יג נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' יג
יא/יג נזר אברהם מכות ועדות עמ' רטז
יא/יג נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' קסו, ריז, רמב
יא/יג נתן פריו ב"מ עמ' קפח
יא/יג ספרי דבי רב ח"ד עמ' לא
יא/יג עטרת מרדכי (וינברג) דף כא ע"ג {זקן מכובד - לא רק ת"ח}
יא/יג עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' קסו
יא/יג עקדת משה ח"ב עמ' מז
יא/יג פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' קעד
יא/יג פרי האדמה ח"ב
יא/יג פרי יצחק (תשעו) עמ' רפח, שב, שיג, שטו, שכד, תקפז
יא/יג פתח עינים ח"א דף קיח ע"ב
יא/יג רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' ריא-ריג
יא/יג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קמב-קמג, שמג
יא/יג שו"ע הרב הל' מציאה ס' לה, קו"א אות ז
יא/יג שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקמד
יא/יג שו"ת ר"מ גאויזון עמ' רסו
יא/יג שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רסג סעיף א-ב
יא/יג שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' רנח
יא/יג שנתון המשפט העברי ח"ט עמ' 174, חי"ג עמ' 329
יא/יג שעורי ר' שמואל ב"מ ח"ב עמ' שלד, שלז
יא/יג שער המלך (שושן) עמ' קמה
יא/יג שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף קלא ע"א
יא/יג שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' שנט, שסד
יא/יג תורה שלמה שמות פכ"ג אות עז
יא/יג תרומת הכרי עמ' קמג
יא/יד אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' נב
יא/יד אהל שרה לאה עמ' רמג {חורבתו}
יא/יד אולם המשפט סי' רסז סעיף א
יא/יד אוצמפה"ת ב"מ ל ע"ב ח"א הע' 13 {אהא"ז}, 17 {אהא"ז}, 18, 20, 29, ח"ב הע' 2, לא ע"א הע' 11, 12
יא/יד אות היא לעולם ח"ב דף ל ע"א {מ"מ}, צ ע"א
יא/יד איש על העדה (אלאביץ) עמ' 193
יא/יד אמרי הצבי ב"ק נז ע"א אות ח ס"ק ג
יא/יד אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' ל
יא/יד אמת ליעקב נשים עמ' רצ {הכישה נתחייב בה}
יא/יד אנצי"ת ע' בעלי חיים הע' 76
יא/יד ארחות חיים ח"ב סי' לה אות ב
יא/יד אשל אברהם (שפירא) עמ' תרכז, תרל
יא/יד בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף נה ע"א-ע"ב
יא/יד בית אהרן (סוויאדישץ) דף לז ע"ד, לח ע"א {הכישה - בדבר שאינו בע"ח}
יא/יד בית אהרן וישראל גל' נב עמ' מה
יא/יד ברור הלכה ב"ק נז ע"א ציון א, ב"מ ל ע"ב ציון א
יא/יד גדולי שמואל ב"ק דף נז, ב"מ דף כא, ל, פ ע"ב
יא/יד דברי יוסף (קונביץ) עמ' 86
יא/יד דברי לוי הל' כלים - שעורים במסכתות עמ' ח
יא/יד האיר ממזרח כתובות סי' ז אות יט {"וכן" אם מצא בהמה והכישה וכו' - ביאור הלשון; שהרי התחיל במצוה - כתב טעם הדין (ולא כבהל' הקודמת)}
יא/יד היכל התורה (פינצוק) חוב' ב עמ' ו-ח
יא/יד הר המלך ח"ו עמ' קנ-קנא
יא/יד זכרון ליהודה סי' ו אות א, ב {אהא"ז}, ה-ו, סי' ח אות ה {הכישה}
יא/יד זכרון משה אליהו עמ' ל
יא/יד חומת אנך (תקסא) ח"ג דף יב ע"א {זקן ואינה לפי כבודו שהכישה}
יא/יד חזון יחזקאל ב"מ פ"ב ה"ה וה"ט, ב"ב פ"ה ה"ב
יא/יד חי' הגר"ח ב"מ עמ' קי
יא/יד חסדי דוד ח"ד עמ' קצט
יא/יד יד יוסף (שטרן) ב"מ ל ע"ב ד"ה ראיה {וכן אם מצא בהמה}
יא/יד יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רעד, כרך ב ח"ב עמ' קכו
יא/יד כל בו ח"ה עמ' שמו
יא/יד לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' ריג
יא/יד מאור מרדכי ב"מ עמ' לו {אבן האזל}
יא/יד מחנה יהודה (אשכנזי) דף רמב ע"ד
יא/יד מעיל שמואל (פלורנטין)
יא/יד מעין חיים ח"ג עמ' מו
יא/יד מקראי קדש (תשנג) עמ' שס {כ"מ}
יא/יד משנת יעקב נזיקין עמ' רנט {באר המלך}
יא/יד משק ביתי סי' תצ (רכו ע"ב)
יא/יד נאות יעקב (שפירא) סי' יט אות ג
יא/יד נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' ריז
יא/יד ספיקא דרבנן עמ' עח-עט
יא/יד עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' קסו
יא/יד עמודי שלמה ח"ג עמ' רכט
יא/יד פני משה (שלז')
יא/יד צור תעודה דף קיד ע"ד {כ"מ}
יא/יד רוח חיים (חיד"א) עמ' מא, מג
יא/יד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' עג, קיב, קמב-קמג, שמג
יא/יד שבות יהודה (שו"ת) עמ' שלב
יא/יד שו"ת ר"מ גאויזון עמ' רסו
יא/יד שירת דוד (תשסג) עמ' כ
יא/יד שירת דוד ב"מ עמ' כ
יא/יד שעורי ר' שמואל ב"מ ח"ב עמ' שלב
יא/יד שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' כ-כב
יא/יד שער המלך ח"ב עמ' שסב
יא/יד שער משפט סי' כה ס"ק יב
יא/יד שערי טהר ח"ח סי' ה אות א
יא/יד תורה שלמה שמות פכ"ג אות נח
יא/יד תרומת הכרי עמ' קמג
יא/טו אבן האזל (גם בהשמטות סוף שופטים דף פב ע"ג)
יא/טו אנצי"ת ע' בעלי חיים הע' 74
יא/טו בית אהרן (כהן)
יא/טו ברור הלכה ב"ק נז ע"א ציון א
יא/טו בריכת ירושלים עמ' קנב
יא/טו הדר איתמר עמ' קעו {א"צ דעת בעלים}
יא/טו חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"ק נז ע"א]
יא/טו חק לישראל השבת אבדה עמ' 41-40, שומרים עמ' 761 {הלכה למשה}, 762 {אהא"ז}, 971 {אהא"ז}, 982, 1271
יא/טו יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רעד, כרך ב ח"ב עמ' קכה-קכו
יא/טו מעין חיים ח"ג עמ' מו
יא/טו משאת מרדכי ב"ק עמ' רנא
יא/טו משפטי ארץ ח"א עמ' 312 [שער משפט סי' ו ס"ק א]
יא/טו נחפה בכסף (פודור) עמ' עא-עב
יא/טו פני משה (שלז')
יא/טו פנס שלמה
יא/טו קרן פני משה ח"ב
יא/טו שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רסז סעיף א
יא/טו שלל דוד
יא/טו תורת חיים (שור) ב"ק נז ע"א
יא/טז אוצמפה"ת ב"מ לא ע"א הע' 36
יא/טז אישים ושיטות (תשסז) עמ' שכח
יא/טז ארחות חיים ח"ב סי' לה אות ב
יא/טז בית אהרן (כהן)
יא/טז כל בו ח"ה עמ' שמו
יא/טז מעין חיים ח"ג עמ' מו
יא/יז אהבת קדומים עמ' רעח
יא/יז אוצמפה"ת ב"מ ל ע"ב ח"א הע' 88
יא/יז איש מבין ח"ב דף לב ע"ג
יא/יז אמרי מנחם עמ' שמה
יא/יז אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' נט, סא
יא/יז אפוד בד דף ס ע"ב, קיג ע"ד
יא/יז אשל אברהם (שפירא) עמ' תכב
יא/יז אשר למלך
יא/יז באר מרים פ"ב ה"ג אות ג, פ"ג ה"ז אות ב
יא/יז בית אהרן וישראל גל' נב עמ' מה
יא/יז בית ישחק
יא/יז בן יהודה סי' ב, פב
יא/יז ברור הלכה ב"מ ל ע"ב ציון ו
יא/יז ברור הלכה שבועות ל ע"ב ציון ז פסקה א {לפנים משורת הדין}
יא/יז גבורת יצחק אבות עמ' רג
יא/יז גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' קסד, רצא
יא/יז גדול כבוד הבריות עמ' 87, 88
יא/יז דברים אחדים (תקנח) דף קיט ע"א = מהד' תשמו עמ' תכג
יא/יז דברים אחדים (תשמו) עמ' תכג
יא/יז דברים אחדים דף ריט ע"א {ההולך בדרך הטוב}
יא/יז דרכי שלום (מרגונטו) דף פא ע"א
יא/יז הלכה פסוקה ח"ג עמ' ק-קא
יא/יז ואם תאמר ח"ב קושיה 517
יא/יז ויגד יעקב (גרינוולד) שמות עמ' קיא
יא/יז ויגד יעקב (תשסח) עמ' תשב {לפנים משוה"ד}
יא/יז זכור לדוד עמ' נט
יא/יז זכותא דאברהם (לנדא) עמ' צו
יא/יז זכרון יהושע (ויסברוד) ח"א עמ' קעח
יא/יז חוות יאיר (תשנז) עמ' תקפח
יא/יז חזון יחזקאל ב"מ פ"ב ה"י
יא/יז טהרת יו"ט ח"ג עמ' צז
יא/יז יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"א עמ' קמח
יא/יז יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' רט
יא/יז יד יוסף (שטרן) ב"מ ל ע"ב ד"ה אמנם {ההולך בדרך הטוב והישר וכו'}
יא/יז יד לרמב"ם עמ' 17
יא/יז יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ו ה"ח אות א ס"ק ב
יא/יז יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רעד
יא/יז כך דרכו של תלמוד עמ' 111
יא/יז כס המלך עמ' מ
יא/יז כתבי משה זילברג עמ' 111
יא/יז כתר כהונה (ולק, תשסד) עמ' רמז
יא/יז למודי ה' (תשפא) עמ' כב
יא/יז לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' רטז
יא/יז לקט אמרי קודש (בעלז) דברים עמ' סז {לפנים משה"ד}
יא/יז מאיר נתיבים עמ' 547
יא/יז מבוא למשנה תורה עמ' 106, 349
יא/יז מגן גבורים (או"ח) סי' יג ס"ק ה
יא/יז מוריה גל' קפג עמ' נז
יא/יז מזכרת עמ' 311
יא/יז מטה אהרן שבועות עמ' קעא
יא/יז מטה שמעון (הלפרין) ח"ג עמ' מב
יא/יז מלך שלם
יא/יז מנחת חינוך ח"א עמ' של, ח"ב עמ' כה
יא/יז מעין חיים ח"ג עמ' מו
יא/יז מעיני התורה ח"ב עמ' קנז, רג
יא/יז מראית העין (תשכ) דף קלד
יא/יז משברי ים עדל"ת סי' כה ס"ק ד
יא/יז משנת יעקב
יא/יז נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' יד
יא/יז נזר אברהם מכות ועדות עמ' רטז
יא/יז נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"א סי' י אות ח
יא/יז נתיבות פסיקה עמ' 185
יא/יז נתן פריו ב"מ עמ' קלא, קפד, קפח
יא/יז ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' צט
יא/יז פסקי מהרי"ץ - בארות חיים הערה תשעד ד"ה ולעיקר
יא/יז פרי יצחק (תשעו) עמ' שח
יא/יז צמיחת גאולתנו עמ' קצ
יא/יז קובץ ביאורים (שפירא)
יא/יז רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' ריא-ריג
יא/יז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' נז-נח, קמו
יא/יז שו"ע הרב הל' מציאה ס' לה
יא/יז שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' רי, רטז
יא/יז שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' מח
יא/יז שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' רי, רטז
יא/יז שעורי ר' שמואל ב"מ ח"ב עמ' רה
יא/יז שער המלך (שושן) עמ' קמה
יא/יז שערי נשואין עמ' שפג
יא/יז שערי תורה (לעוו) עדות ח"א עמ' קיח-קיט
יא/יז שפתי דעת ח"ג עמ' שלו
יא/יז תולדות יעקב (מאהלר) עמ' ה
יא/יז תורת המצוה דף יז ע"ב
יא/יז תורת רפאל ח"ג עמ' פה
יא/יח אהל חייא עמ' תפו-תפז
יא/יח אוצמפה"ת ב"מ ל ע"א הע' 68 {אהא"ז}
יא/יח אוצרות יהושע עמ' שעו {אהא"ז}
יא/יח אור הישר [באר שבע הוריות יב ע"ב, אור הישר ב"מ ל ע"א]
יא/יח אור יקרות
יא/יח אור לישרים (תשסג) עמ' לח {מ"מ}
יא/יח אות היא לעולם ח"ב דף צ ע"א
יא/יח אמונת יהושע עמ' תמח {עדל"ת בעידנא}
יא/יח אמרי מנחם עמ' רכ
יא/יח ארזא דבי רב יבמות עמ' צה-צו
יא/יח ארחות חיים ח"ב סי' לה אות ג
יא/יח אשר למלך
יא/יח בד קודש (דאנון)
יא/יח בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' סג
יא/יח בית אהרן (כהן)
יא/יח ברוך אומר חו"מ עמ' סז
יא/יח ברור הלכה ב"מ ל ע"ב ציון ו {כ"מ}
יא/יח ברכת חיים (אגרנטי) עמ' יח, צא, רא
יא/יח גושפנקא דמלכא
יא/יח דברי אליהו (חזן) ח"א עמ' קעב-קעג
יא/יח דברי אמת (תרכא) דף פח ע"ג
יא/יח דברי אמת (תשעט) עמ' רצז {כהן שראה את האבדה בבית הקברות אינו מטמא להחזירה}
יא/יח דרושי ר"מ מאימראן ח"ב עמ' צג
יא/יח דרכי אהרן ח"א עמ' מה
יא/יח היכל צמח
יא/יח המאיר לארץ [שו"ת הרדב"ז ח"ו סי' רעז]
יא/יח הר המלך ח"ו עמ' קו
יא/יח זכרון יהונתן דף רט ע"ב
יא/יח חנן אלקים עמ' רנה
יא/יח חקרי הלכות (שומיאץ) סי' ל דף ב ע"ב, ג ע"ג
יא/יח יד אליהו (בוקובזה) ח"ב הערה 9
יא/יח יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קנד
יא/יח יצחק ירנן
יא/יח ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' לב
יא/יח כל בו ח"ה עמ' שמו
יא/יח ליבא בעי דף יב
יא/יח למודי ה' (תקמז) דף ד ע"ג, כא ע"ג {מ"מ}, סז ע"ג, צד ע"ב
יא/יח לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' כב
יא/יח מי השלוח (זס') עמ' נ
יא/יח מלבושי יו"ט ח"א דף מז ע"ב, נג ע"ד
יא/יח מלואי שלמה עמ' רמד-רמז
יא/יח מלך שלם
יא/יח מנחת חינוך ח"ג עמ' שכה
יא/יח מקראי קדש (תשנג) עמ' רלח, שצח
יא/יח מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קכו אות א {הרי עשה דוחה ל"ת ועשה שאינו שוה בכל}, ג {גם הלאו לא נדחה}
יא/יח משאת המלך ח"א סי' יג
יא/יח משברי ים עדל"ת סי' לד ס"ק א
יא/יח נר מצוה (ואלק) שרשים דף טז ע"ג-ע"ד {אבידה בבית הקברות - עשה דקדושים יהיו}
יא/יח נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' קעז {אבן האזל}
יא/יח נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' צ, תסט
יא/יח סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' מד
יא/יח ספרי דבי רב ח"ד עמ' לא
יא/יח עוללות ישראל עמ' ל
יא/יח עטרת תפארת דף א ע"ב-ע"ד {כהן בביה"ק}, ט ע"ב {כהן בביה"ק}
יא/יח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' מג
יא/יח פני אהרן (אמריליו) דף נט ע"ג
יא/יח פרי אליהו ח"א סי' סד
יא/יח צבי תפארת סי' עא
יא/יח ציץ הקודש ח"א דף ה ע"א
יא/יח צמח מנחם דף כד ע"ד {עשה ול"ת}
יא/יח קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון בני אדם עמ' קנא {מ"מ}
יא/יח קובץ ביאורים (שפירא)
יא/יח קול בן לוי (תשסג) עמ' קכא
יא/יח קרן פני משה ח"ב [דברי אמת בענין לאוין דף פח ע"ב]
יא/יח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קמ
יא/יח שאל האיש דף מה ע"ג
יא/יח שארית יעקב (אלגזי) עמ' מא (=יג ע"א) {מ"מ}
יא/יח שדה נפתלי עמ' לב
יא/יח שו"ע הרב הל' מציאה ס' מ
יא/יח שו"ת הרדב"ז סי' ב אלפים רעז
יא/יח שושנת העמקים (תאומים) עמ' צד, צו-צז
יא/יח שי למלך עמ' קל
יא/יח שלמי תודה
יא/יח שער המלך ח"א עמ' תרכג, ח"ב עמ' עג, קלז
יא/יח שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רלו
יא/יח שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 112
יא/יח שרשי הים דף ו ע"ג
יא/יח תורת מיכאל עמ' קסד
יא/יט אהל חייא עמ' תפו-תפז
יא/יט אוצמפה"ת ב"מ לב ע"א הע' 59 {מ"מ}, 60 {מל"מ}, 63 {מעשה רקח}, 149-152
יא/יט אור ליהודה קדושין עמ' רסד
יא/יט אשר למלך
יא/יט באר מרים פ"ג ה"ט
יא/יט בארות נתן עמ' קעג
יא/יט בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' רצח
יא/יט ברור הלכה יבמות ה ע"ב ציון ד פרק ב
יא/יט ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' צב
יא/יט ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' לז
יא/יט ברכת מרדכי יבמות עמ' קג, קי
יא/יט ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' כו
יא/יט דברי סופר עמ' צא {מל"מ}, צג
יא/יט דליית הכרם עמ' תתתלא {מ"מ - בדיבורי}
יא/יט הגהות רימ"א
יא/יט זבח שלמה ח"ב עמ' קב
יא/יט חנן אלקים עמ' לב
יא/יט חק המלך יבמות עמ' מב, מד, מו
יא/יט יד המלך
יא/יט יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ו ה"א אות ב ס"ק ז, הי"א ס"ק ט
יא/יט יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' סו
יא/יט ימי שלמה
יא/יט כל בו ח"ה עמ' שמז
יא/יט לב מרפא דף ג ע"ד
יא/יט לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' יט, כב
יא/יט מאור למלך יבמות עמ' נג, נח, סב
יא/יט מוריה גל' רמג עמ' קיז
יא/יט מכתם לדוד (פרדו) דף צד {מל"מ}
יא/יט מלואי שלמה עמ' רמד-רמז
יא/יט מנחת חינוך ח"ג עמ' שכה-שכו
יא/יט מנחת כהן (יוסף חיים) דף פד ע"ד
יא/יט מנחת עני (תקמז) דף ד ע"א {מ"מ}
יא/יט מסוא משה עמ' כא
יא/יט מעיל שמואל (פלורנטין) דף צז ע"א
יא/יט מצעדי גבר יבמות סי' יט אות ה, ז
יא/יט משברי ים עדל"ת סי' ה ס"ק ז, סי' ח ס"ק ג
יא/יט משנת יעקב
יא/יט נחל עדן (גורדון) דף לא ע"א
יא/יט נתיבות ירושלים על ירושלמי ב"מ פ"ב ה"י (ד"ה בכל)
יא/יט נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' קעז
יא/יט נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' קמב
יא/יט סופר המלך ח"ב עמ' שלב
יא/יט פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תלג {מ"מ}
יא/יט שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' שכב
יא/יט שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' שכב
יא/יט שושן עדות דף לא ע"ד
יא/יט שושנת העמקים (תאומים) עמ' צד, צו-צז
יא/יט שמחת עולם (לגו)
יא/יט שנות חיים (קיצע, תשמב) חי' הש"ס עמ' נא {מל"מ}
יא/יט שעורי ר' שמואל ב"מ ח"ב עמ' שכב
יא/יט שער יהודה
יא/יט שערי זבולון יו"ד סי' מה ס"ק ז
יא/יט שערי יצחק (תשיז) עמ' קצח-ר
יא/יט תהלה לדוד (אורט') יו"ד סי' צה "יד" שנו {מל"מ}
יא/יט תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' תשג
יא/כ אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' לא
יא/כ אבן ישראל (פישר) ח"ט עמ' קצב
יא/כ אמונת עתיך גל' 116 עמ' 17 {חובת מניעת נזק}
יא/כ אנצי"ת ע' אבדה הע' 63
יא/כ ארחות חיים ח"ב סי' לה אות ג
יא/כ באר בשדה עמ' תמה {לרבות אבידת קרקע}
יא/כ גבורת יצחק תרומות עמ' עד
יא/כ ההגנה על צנעת הפרט עמ' 221
יא/כ חק לישראל השבת אבדה עמ' 2, 14 {אבן האזל}
יא/כ יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קכו
יא/כ כל בו ח"ה עמ' שמז
יא/כ כתר ח"ו עמ' 269
יא/כ משרת משה (עטייה)
יא/כ נשמת אברהם ח"ב עמ' רכח
יא/כ סודו של המשפט העברי עמ' 334
יא/כ עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' רט
יא/כ שו"ע הרב הל' מציאה ס' לג
יא/כ שיח יוסף ח"ב עמ' רד
יא/כ תחומין ח"ז עמ' 318


יב/742 הלכות גזילה ואבידה פרק יב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יב/רה"פ הלכה למשה (אמריליו) ח"ב
יב/רה"פ יד פשוטה
יב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יב/רה"פ פי' ר"י קאפח
יב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יב/רה"פ רמב"ם לעם
יב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יב/א אוצמפה"ת ב"מ לג ע"א ח"ב הע' 29 {לח"מ, באר המלך}
יב/א ארחות חיים ח"ב סי' לה אות ד
יב/א ברור הלכה ב"מ לג ע"א ציון ה פסקה ג
יב/א ברכות שמים מכות פ"ב אות שיח
יב/א התורה והמדינה ח"ט עמ' קפב
יב/א זרע יצחק (חדאד) עמ' קטו
יב/א חיים ומלך
יב/א חק לישראל השבת אבדה עמ' 24
יב/א יד פשוטה מדע עמ' תכ
יב/א יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רעה
יב/א כל בו ח"ה עמ' שמז
יב/א לבושי מרדכי אהע"ז סי' קז
יב/א להורות נתן (שו"ת) חי"ב עמ' פט
יב/א מעיני המים
יב/א מפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' תצז {לח"מ - חיוב ללמד}
יב/א מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/א נקדש בצדקה סי' מא
יב/א נתן פריו ב"מ עמ' קצז
יב/א עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' קיט
יב/א קובץ ביאורים (שפירא)
יב/א קונטרסי שעורים כתובות קונ' ב אות ד עמ' 120
יב/א קרן פני משה ח"ב
יב/א ר"י ששפורטש עמ' 143
יב/א ראשית בכורים דף מה ע"ד {אבידתו קודמת}
יב/א שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' קיד
יב/א שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תרעג
יב/א שושנת העמקים (תאומים) עמ' סז
יב/ב אגרות משה או"ח ח"ד עמ' שיז
יב/ב אוצמפה"ת ב"מ לג ע"א ח"ב הע' 7 {הגהמ"י}, 10-17, 46
יב/ב אוצרות הרמב"ם
יב/ב אור הישר [כ"מ ולח"מ הל' ת"ת פ"ה ה"א, שו"ת הרדב"ז ללשונות הרמב"ם סי' קכ]
יב/ב אמרי יהושע (ברוק) עמ' 86
יב/ב ארחות חיים ח"ב סי' לה אות ד
יב/ב באר המלך ח"ב
יב/ב בית זבול ח"א סי' טו אות ה
יב/ב ברור הלכה ב"מ לג ע"א ציון ה
יב/ב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' כד
יב/ב גבורת יצחק שבועות עמ' שלח {רבו ואביו}
יב/ב דברי יוסף (קונביץ) עמ' 58
יב/ב הדרנים (לוין) - פרי עץ הדר עמ' צד {שקול}
יב/ב הר המלך ח"ד עמ' נ, ח"ז עמ' רלז
יב/ב הרמב"ם - שמרנות עמ' 160 {הגהמ"י}, 197 {רדב"ז}
יב/ב הרמב"ם כמחנך עמ' 68
יב/ב זרע יצחק (חדאד) עמ' קי-קיא, קיג-קיד, קיז
יב/ב חסדי דוד ח"ד עמ' רג
יב/ב יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ו ה"ד אות ג ס"ק א
יב/ב יד פשוטה מדע עמ' תכ
יב/ב ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' שכט
יב/ב כל בו ח"ה עמ' שמז
יב/ב כתב אמת ח"ג עמ' רלח {אביו ת"ח}
יב/ב מבוא למשנה תורה עמ' 234, 236
יב/ב מוריה גל' קיג עמ' צו, צח-ק
יב/ב מחנה לויה (תקעט) דף לט ע"ד
יב/ב מחנה לויה (תשעד) עמ' קנז
יב/ב מטה יחיאל - הערות באהב"ח פ"ו ס"ח
יב/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' רע
יב/ב מקורות לפסקי הרמב"ם
יב/ב מראה איש ח"א יו"ד עמ' פו
יב/ב משאת המלך (אדרי)
יב/ב משנת יעקב
יב/ב עבד המלך (תשסט) עמ' מה
יב/ב פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' צב
יב/ב פרי אליהו ח"א סי' סד
יב/ב צפיחית בדבש דף קנג ע"ד, קנד ע"ד
יב/ב קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' תמד
יב/ב קרן פני משה ח"ב
יב/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קסה
יב/ב שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' מו
יב/ב שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' קיד
יב/ב שו"ת הרדב"ז סי' אלף תצג
יב/ב שערי אורה (ברגמן, תשכט) הל' ס"ת פ"י {שקול}
יב/ב תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קצ-קצא {רבו ואביו}
יב/ב תורת פדיון שבויים סי' ב
יב/ג אבני החושן סי' רסד סעיף א {מ"מ}
יב/ג אהל שרה לאה עמ' תשצ, תתו, תתי {אהא"ז}
יב/ג אהלי יהודה (אמדו)
יב/ג אוצמפה"ת ב"מ סח ע"ב הע' 5 {אהא"ז}
יב/ג באר המלך ח"ב
יב/ג ברור הלכה ב"ק קטו ע"א ציון ט, קטז ע"א ציון ד
יב/ג דברות משה ב"מ ח"א סי' לא הערה עב
יב/ג הר המלך ח"ח עמ' שסח
יב/ג זכרון ליהודה סי' ח אות ח
יב/ג חיים ומלך
יב/ג חק לישראל השבת אבדה עמ' 73 {אבן האזל}, עשיית עושר עמ' 125, 126 {אבן האזל}
יב/ג חקקי לב ח"ב דף קטז ע"ג
יב/ג כס המלך עמ' עג, עה {אהא"ז}
יב/ג מחקרי משפט ח"ב עמ' 27 {מ"מ}
יב/ג מעיני התורה ח"ב עמ' קפו-קפז
יב/ג משאת מרדכי ב"ק עמ' שפא, שפג
יב/ג משנת יעקב
יב/ג נתיבים במשפט העברי עמ' 48
יב/ג פני משה (שלז')
יב/ג שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' קה
יב/ג שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' שמב
יב/ג שולי הגליון עמ' קסח
יב/ג תחומין חי"ט עמ' 97
יב/ד אבני החושן סי' רסד סעיף ג
יב/ד אהלי יהודה (אמדו)
יב/ד אוצמפה"ת ב"מ לא ע"ב הע' 27
יב/ד באר המלך ח"ב
יב/ד ברור הלכה ב"ק קטז ע"א ציון ה, ב"מ ל ע"ב ציון י, לב ע"א ציון כ
יב/ד דגל מחנה אפרים (לניאדו) חו"מ סי' ל סעיף לג עמ' תלא
יב/ד דיני עבודה במשה"ע עמ' 227, 281, 283
יב/ד הגהות חבר בן חיים
יב/ד הר המלך ח"ד עמ' נא, ח"ו עמ' קו
יב/ד ושב הכהן (תשמח) עמ' שסט {הגהמ"י}
יב/ד זכרון ליהודה סי' ח אות ח {שכרו הראוי}
יב/ד זרע יצחק (לומברוזו)
יב/ד חדושים ובאורים (גרי') ב"מ ח"ב סי' כו ס"ק ח
יב/ד חזון יחזקאל בכורות פ"ג ה"ה
יב/ד חיים ומלך
יב/ד חק לישראל עשיית עושר עמ' 131
יב/ד חקקי לב ח"ב דף קטז ע"ג
יב/ד ידיו של משה
יב/ד כבוד מלכים (מרגליות) {מל"מ} [פרק הבונה דף נה - צ"ל פרק הכונס דף נח]
יב/ד כס המלך עמ' עב
יב/ד לב מבין
יב/ד מגן שאול (חנניה) ח"ב
יב/ד מעשה רקח
יב/ד מקורות לפסקי הרמב"ם
יב/ד משאת מרדכי ב"ק עמ' שפא
יב/ד משפטי הלוי ח"א עמ' רפה
יב/ד נהורא דשרגא ב"ק קטז ע"א
יב/ד נטיעות חיים דף ה ע"א
יב/ד סמיכה לחיים דף קח ע"ב {הגהמ"י}
יב/ד עומק הפשט ח"א עמ' שמו
יב/ד פאת שדך יו"ד עמ' רלד {הגהמ"י}
יב/ד פד"ר חי"ד עמ' 66 {הגהמ"י אות ד}
יב/ד צהר גל' ה עמ' 64
יב/ד קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' לו
יב/ד שברי לוחות עמ' 134 {הגהמ"י אות ד}
יב/ד שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רסה סעיף א
יב/ד תחומין חי"ט עמ' 97
יב/ד תפארת אברהם ב"ק עמ' קפט
יב/ה אבן האזל (גם בהשמטות סוף שופטים דף פב ע"ג)
יב/ה אמרי יוסף (דוידובסקי)
יב/ה אפיקי מגינים ב"ק סי' לה
יב/ה אשר למלך
יב/ה ברור הלכה ב"ק קטו ע"א ציון ט
יב/ה ברכות חיים ח"ב עמ' שעח {מ"מ}
יב/ה דברי ריבות (תשעב) עמ' תקסח {הגהמ"י אות ה}
יב/ה זכר יצחק (תשח) עמ' רנד
יב/ה חזו"א על הרמב"ם
יב/ה חזון יחזקאל מעשר שני פ"א ה"ו
יב/ה חי' הגרי"ז דף כט ע"ב
יב/ה חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"ק קטו ע"ב]
יב/ה חיים ומלך
יב/ה חלקינו בתורתך (שטרן) מהדו"ב ח"ב דיני תרו"מ סי' טו אות א
יב/ה חסדי דוד ח"ד עמ' קנג
יב/ה חק לישראל עשיית עושר עמ' 124 {מ"מ}
יב/ה חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 318
יב/ה מגן שאול (חנניה) ח"ב
יב/ה מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' לח
יב/ה מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רפז {מ"מ}
יב/ה מעיני המים
יב/ה מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"ב סי' טז]
יב/ה משאת מרדכי ב"ק עמ' רצח, שפא
יב/ה משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' קיד {השמיט עקל בית הבד}, קטז
יב/ה נשמת כל חי ח"ב דף עא ע"א
יב/ה נתיבות שלום (למפרט)
יב/ה ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' קמב
יב/ה ערך שי חו"מ סי' שצ סעיף א
יב/ה פנס שלמה
יב/ה פעמוני זהב סי' רסד סעיף ב {מ"מ}, סי' שפו סעיף ג
יב/ה צרור הכסף (הראשון) עמ' סג
יב/ה רביד הזהב (אברך) דף נב ע"א-ע"ב
יב/ה שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' קד, קה, ח"ב עמ' קה
יב/ה שעורי ר' שמואל ב"מ ח"ב עמ' קלג
יב/ה שער יהודה דף קכד {מל"מ}
יב/ה שערי טהר ח"ב שער ד סי' יז אות ב
יב/ה שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 93, 179
יב/ה שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 66
יב/ה תורת הנזיקין - ביאורים סי' פ
יב/ה תורת חיים (שור) ב"ק פא ע"א
יב/ה תחומין חי"ט עמ' 97
יב/ה תרומות חיים סעיף כה אות לז
יב/ו אות היא לעולם ח"ב דף ב ע"ד {לח"מ}
יב/ו אמרי איש עמ' שכג
יב/ו אמרי יוסף (דוידובסקי)
יב/ו באר המלך ח"ב
יב/ו ברור הלכה ב"ק קטז ע"א ציון ב
יב/ו דיני עבודה במשה"ע עמ' 258
יב/ו חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 318, 321 {אהא"ז}, 323-325 {אהא"ז}, 327 {אהא"ז}, 331 {הגהמ"י קושטא}, 333 {הגהמ"י קושטא}, 342, 348 {הגהמ"י קושטא}
יב/ו מגן שאול (חנניה) ח"ב
יב/ו מחקרי משפט ח"ב עמ' 27 {מ"מ}
יב/ו פד"ר חי"ד עמ' 84
יב/ו פרשת השבוע (תשעב) ח"א עמ' 130
יב/ו שו"ת ר"י אבן עזרא עמ' קפב {הגהמ"י}
יב/ו תורת הנזיקין - ביאורים סי' פד
יב/ז אהלי יהודה (אמדו)
יב/ז אור הישר [שו"ת הרא"ש כלל סד סי' ג, שו"ת מהר"ם ב"ב סי' ל, תצח, תשו, תתקצ, שו"ת הריב"ש סי' תעו, שו"ת הרמ"א סי' פו, דברי ריבות סי' שצו]
יב/ז אמרי יוסף (דוידובסקי) {אם הפסיד מעט}
יב/ז בגדי כהונה (פרחיא) דרוש ו דף קלז ע"ג {אם היה צייד}
יב/ז בד קודש (דאנון) {על ט"ז יו"ד סי' שלו ס"ק ג}
יב/ז ברור הלכה ב"ק קטז ע"א ציון ב, ג, ב"מ ל ע"ב ציון י פסקה ד
יב/ז דברי ריבות (תשעב) עמ' תקעה
יב/ז דגל מחנה אפרים (לניאדו) חו"מ סי' ל סעיף כח עמ' תכח
יב/ז דיני עבודה במשה"ע עמ' 255, 258
יב/ז דליית הכרם עמ' תתתלא
יב/ז דרכי חושן ח"א עמ' שה {בהפסק מועט - חייב לשלם כל מה שהתנה}
יב/ז המעשה והמדרש עמ' סח, ע-עא, עד, עו {מעבורת}
יב/ז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' עט
יב/ז זאת ליעקב בראשית עמ' רפ {וכן מי שברח מבית האסורים}
יב/ז חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 317, 320 {ימי שלמה}, 323 {יד המלך}, 326 {יד המלך}, 330-331 {מ"מ}, 339 {ימי שלמה}, 345 {יד המלך}, 352, 353, 354 {ימי שלמה}, 355 {אהא"ז}, 358 {יד המלך}
יב/ז יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קמו {האם בלק יכל לטעון "משטה אני בך" לבלעם}
יב/ז ימי שלמה {טענת משטה בלי תביעת שכנגדו, כמה חייב לשלם אם הפסיד כנגדו}
יב/ז ישא איש דף צג ע"ב {מ"מ בשם הרשב"א}
יב/ז מחקרי משפט ח"ב עמ' 27
יב/ז נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' כו אות א {במקום הפסד - אם הבטיח יותר מההפסד, דבר שרגילים לשלם עליו הרבה}
יב/ז נתיבותיה שלום בראשית עמ' 114
יב/ז ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' פו
יב/ז סודו של המשפט העברי עמ' 751
יב/ז עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 5 הע' 59
יב/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' סג {מ"מ}
יב/ז פד"ר ח"ג עמ' 375 {בעל שדרש כסף בעד גט}
יב/ז צרור הכסף (הראשון) עמ' סג
יב/ז קול שמואל (קונפורטי) דף יד ע"ג {אם יש הפסד}
יב/ז שבות יהודה (תנ"ך) עמ' שסא
יב/ז שו"ת רשב"ש סי' פח עמ' עא {בצייד אולי היה צד דגים בשווי דינר}
יב/ז שערי מאיר עמ' כד {ההבדל בין הרישא לסיפא}
יב/ח אבני החושן סי' קפא סעיף ג {מל"מ}
יב/ח בית דינו של שמואל עמ' 91
יב/ח בני בנימין (נבון) חו"מ דף ד ע"ב
יב/ח ברור הלכה ב"ק קטז ע"ב ציון י
יב/ח בריכות מים דף ס ע"א {מל"מ}, קכד ע"ב, קפד ע"ב
יב/ח גושפנקא דמלכא
יב/ח גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל ג סי' לה-לו
יב/ח דברי התורה סי' קפא אות א {מל"מ}
יב/ח דברי מרדכי (קרישפין) דף סג ע"ג
יב/ח דברי משה (מזרחי) עמ' רמב {מל"מ}
יב/ח הגהות רימ"א
יב/ח הר הכרמל חו"מ סי' טז {מל"מ}
יב/ח ושב הכהן (תשמח) עמ' נב, נח-נט
יב/ח חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"ק קטז ע"ב]
יב/ח חנן אלקים עמ' ט
יב/ח חק לישראל שליחות עמ' 538 {מל"מ}
יב/ח מגן שאול (חנניה) ח"ב
יב/ח מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' תנז
יב/ח מנחת חיים (שוויד) ריבית עמ' תשעא
יב/ח משפטי שמואל (רבינוביץ) ח"א דף נט ע"ד {גייס}
יב/ח ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' שכג
יב/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' כ, רעה
יב/ח צור תעודה דף רלד ע"ב {מל"מ}
יב/ח צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' כו אות ח
יב/ח שדה הארץ ח"ג דף עה ע"ג-ע"ד, עו ע"א {מל"מ}
יב/ח שו"ת רשב"ש עמ' מג
יב/ח שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קפא סעיף א {מל"מ}
יב/ח תורת אמת (שפו) סי' קמ
יב/ח תורת אמת (תשסו) עמ' תקי
יב/ח תשורת שי חלק א סימן תקצ דף קצב ע"ד {מל"מ}
יב/ח תשורת שי מהדו"ק סי' תקצ {מל"מ}
יב/ט אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סב עמ' 146
יב/ט ברור הלכה ב"ק קטז ע"ב ציון י
יב/ט בריכות מים דף קפד ע"ב
יב/ט מגן שאול (חנניה) ח"ב
יב/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רעה
יב/ט שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תמז
יב/ט שו"ת רשב"ש עמ' מג, תמא
יב/י אבן האזל
יב/י אור הישר [דברי ריבות סי' שפט]
יב/י באר המלך ח"ב
יב/י בית דינו של שלמה חו"מ סי' כג, לד
יב/י בית דינו של שמואל עמ' 91
יב/י בית יעקב (טבשונסקי) סי' שלג סעיף ו
יב/י בן ידיד
יב/י ברור הלכה ב"ק קטז ע"ב ציון י
יב/י דברי ריבות (תשעב) עמ' תקסח
יב/י דיני עבודה במשה"ע עמ' 208
יב/י דליית הכרם עמ' תתתלא {הגהה על מ"מ} [מכיר - צ"ל שכיר]
יב/י הר המלך ח"ח עמ' שסט
יב/י חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ב עמ' רלג
יב/י ידיו של משה
יב/י מגן שאול (חנניה) ח"ב
יב/י מקור ישראל דף עב ע"ד {ראב"ד}
יב/י מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/י נחפה בכסף (נבון) ח"א דף קמא ע"ב {ראב"ד}
יב/י עמודי שלמה ח"ג עמ' רל
יב/י פני משה (שלז')
יב/י פרי האדמה ח"ב
יב/י קונטרסי שעורים נדרים שעור כו אות ח
יב/י קרית מלך
יב/י שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' קיד
יב/י שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' שנב
יב/י שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' כ
יב/י שו"ת רשב"ש עמ' מג, תמא
יב/י שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קפא סעיף א {מ"מ}
יב/י שער יהושע ח"א עמ' עו
יב/יא באר דוד ב"ק ח"ב סי' ח אות ד
יב/יא ברור הלכה ב"ק קטז ע"ב ציון א
יב/יא חי' חתם סופר
יב/יא חסדי דוד ח"ד עמ' רפז, רפט
יב/יא ידיו של משה [שו"ע או"ח סי' נה ס' כא, מג"א וט"ז]
יב/יא מחשבות על דמוקרטיה יהודית עמ' 441
יב/יא מנחת אהרן (שויקה) עמ' 193
יב/יא מעשה רקח
יב/יא משפט שלום סי' רלא, קונטרס תיקון עולם אות כא {מל"מ}
יב/יא עמק המשפט ח"ג עמ' שמט
יב/יא ציץ אליעזר ח"ב סי' כב אות ב, ד, סי' כד אות ה {מל"מ}
יב/יא ר"י ששפורטש עמ' 273
יב/יא שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' יג
יב/יא שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' יד
יב/יא שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תרלו
יב/יא שו"ת רשב"ש עמ' שמט
יב/יא תורת המלך (שפירא) ח"א עמ' קמח
יב/יא תרומת הדשן סי' שמד הערה 3 {מל"מ}
יב/יב אמרי יוסף (דוידובסקי)
יב/יב בית דינו של שלמה חו"מ סי' ג
יב/יב בן יהודה סי' קמו
יב/יב ברור הלכה ב"ק קטז ע"ב ציון ג
יב/יב דיני עבודה במשה"ע עמ' 35
יב/יב התורה והמדינה ח"ב עמ' מה
יב/יב ויען שמואל חלק י עמ' שלג
יב/יב יסודות בדיני פקדון עמ' 49
יב/יב עמק שאלה (טברסקי) עמ' תשלא {הגהמ"י}
יב/יב צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קנ ע"ד
יב/יב צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' כז אות ב
יב/יב שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' קעח {הגהמ"י אות י}
יב/יב שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' תנ
יב/יב שו"ת ר' יצחק הלוי מקושטא עמ' פח {הגהמ"י אות י}
יב/יב שו"ת רשב"ש עמ' קנה
יב/יב שלחן המלך
יב/יב שער יהודה
יב/יג ברור הלכה ב"ק קטז ע"ב ציון ה
יב/יג זרע יצחק (לומברוזו)
יב/יג קרית מלך
יב/יג שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' שעח
יב/יג תורת חיים (שור) ב"ק קטז ע"ב
יב/יד ברור הלכה ב"ק קטז ע"ב ציון ו
יב/יד דרך המלך (לוין) דף יד ע"ב
יב/יד זכרון יהונתן דף קט-קי
יב/יד חיים ומלך
יב/יד חסדי דוד ח"ד עמ' רפט
יב/יד מנחת אהרן (שויקה) עמ' 193
יב/יד מקום דוד [שו"ת מהריט"ץ סי' קפא]
יב/יד משארית יעקב עמ' ס
יב/יד שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תקיב
יב/יד שו"ת רשב"ש עמ' קסא
יב/יד שמחת החג דף נד ע"ב וע"ד
יב/יד שמרו משפט ח"א עמ' תלב
יב/יד שער יהושע ח"ב עמ' קסא
יב/יד תורת המלך (שפירא) ח"א עמ' קמח, קנב
יב/טו ויען שמואל חלק י עמ' שלג
יב/טו זרע יצחק (לומברוזו)
יב/טו שו"ת רשב"ש עמ' קנה


יג/743 הלכות גזילה ואבידה פרק יג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יג/רה"פ באר המלך ח"ב
יג/רה"פ הלכה למשה (אמריליו) ח"ב
יג/רה"פ יד פשוטה
יג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יג/רה"פ פי' ר"י קאפח
יג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יג/רה"פ רמב"ם לעם
יג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יג/א אבני החושן סי' רסב סעיף א {מ"מ}
יג/א אוצמפה"ת ב"מ כז ע"א הע' 27, 30, 210 {אהא"ז}, 218 {אהא"ז}, 219-221, 224
יג/א אור יקרות
יג/א אור ליהודה יבמות עמ' תצז
יג/א אם למסורת (ביא') עמ' 39
יג/א אמרי יוסף (דוידובסקי)
יג/א אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' סט
יג/א אנצי"ת ע' אבדה הע' 15, 16
יג/א ארחות חיים ח"ב סי' לה אות ד
יג/א באר מרים פ"ט ה"ט אות ב
יג/א בית אהרן (כהן)
יג/א ברור הלכה ב"מ כז ע"א ציון ח
יג/א ברית הלוי השלם
יג/א ברכת חיים (אמסלם)
יג/א גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' קלה
יג/א דברות משה ב"מ ח"א סי' לא הערה נ, ח"ב סי' מט ענף א
יג/א דברי חיים ב"מ כז
יג/א היכל התורה (פינצוק) חוב' ב עמ' ז {הוזלה}
יג/א הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' רט
יג/א הצופה מארץ הגר ח"א (תרעא) עמ' 79
יג/א הר המלך ח"ד עמ' נא
יג/א חזון יחזקאל ב"מ פ"ב ה"ה
יג/א חק לישראל השבת אבדה עמ' 42-41 {מ"מ}, 46
יג/א ימי שלמה
יג/א כל בו ח"ה עמ' שמח
יג/א לב מבין
יג/א מגל ח"י עמ' 176
יג/א מגן שאול (חנניה) ח"ב
יג/א מנחת חינוך ח"ג עמ' שכו
יג/א מסורה ח"י עמ' לז
יג/א מעיני המים
יג/א משנת יעקב
יג/א נחפה בכסף (פודור) עמ' לג
יג/א נתן פריו ב"מ עמ' קעו
יג/א עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' קס {הגהמ"י}
יג/א עלה יונה עמ' רסח
יג/א פרשת השבוע (תשעב) ח"א עמ' 274
יג/א קובץ ביאורים (שפירא)
יג/א קרית מלך
יג/א רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' שמא {באר המלך}
יג/א שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' רלג
יג/א שולי הגליון עמ' קסח
יג/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 9
יג/א שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 263
יג/ב אבני נזר אהע"ז סי' ע אות כו
יג/ב אוצמפה"ת ב"מ כח ע"ב ח"ב הע' 26 {ראב"ד}, 30 {הלכה למשה}, 31 {ראב"ד}
יג/ב ארחות חיים ח"ב סי' לה אות ד
יג/ב באר מים חיים (נוסינזון) ב"מ דף כד
יג/ב זכר יהוסף אהע"ז עמ' קיט
יג/ב חינוך בית יהודה (תשעד) עמ' קפד
יג/ב כל בו ח"ה עמ' שמח
יג/ב מגל ח"י עמ' 176
יג/ב מגן שאול (חנניה) ח"ב
יג/ב מרכבת המשנה מהדו"ב [ההשגה שייכת לה"ג]
יג/ב נזר הקדש (רזין) מנחות דף קיט ע"ב
יג/ב נחפה בכסף (פודור) עמ' עג
יג/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' ג, לו, קיח
יג/ב שערי תורה (לעוו) עדות ח"א עמ' קטו
יג/ג אבן שלמה (ניימן) עמ' קד
יג/ג אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' יא
יג/ג אולם המשפט סי' רסז סעיף ג, סי' רצז סעיף א {מ"מ}
יג/ג אוצמפה"ת ב"מ ב ע"א הע' 205, כז ע"ב הע' 90 {לח"מ}, 97 {באר המלך}, 130 {מ"מ}, כח ע"א ח"א הע' 26, כח ע"ב ח"ב הע' 17, 21-33
יג/ג אוצרות יהושע עמ' קסה
יג/ג אורח מישור (חזן) עמ' קפו
יג/ג אמרי יוסף (דוידובסקי)
יג/ג אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' נז
יג/ג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יג/ג בגדי כהונה (כהן) דף סב ע"א {מ"מ}
יג/ג בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' קפג
יג/ג ברור הלכה גיטין כז ע"א ציון א {מ"מ}, ב"מ כב ע"ב ציון ז פסקה ג, כז ע"ב ציון א פסקה ב, כח ע"א ציון ט
יג/ג ברור הלכה כתובות פה ע"ב ציון א פסקה א {סימן מובהק}
יג/ג ברך יצחק (ברכה) פ' וישב דף כה ע"א {סימנים מובהקים}
יג/ג דברות משה ב"מ ח"א סי' כו ענף א
יג/ג דברי חיים (אוירבך) אישות סי' ג ד"ה ומעתה
יג/ג דברי ירוחם סי' ב
יג/ג דברי משפט סי' רסז אות ב
יג/ג דברי משפט סי' רסז סעיף ב
יג/ג דרכי חושן (תשסח) עמ' יא {מ"מ}
יג/ג הגהות חבר בן חיים
יג/ג חד וחלק ח"א דף מח ע"ב, ח"ב דף ח ע"ב, ט ע"ג
יג/ג חזון יחזקאל ב"מ פ"א ה"א {ראב"ד}, פ"ב ה"ו
יג/ג חי' הריצ"ד
יג/ג חסדי דוד ח"ד עמ' קצג
יג/ג חק לישראל השבת אבדה עמ' 41, 43
יג/ג יד יוסף (שטרן) ב"מ כח ע"א ד"ה גמרא משרבו {והרמאי אע"פ שאמר סימנים מובהקין}
יג/ג יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רעה, כרך ב ח"ב עמ' קכה
יג/ג כל בו ח"ה עמ' שנו
יג/ג לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' יז אות ד, ז
יג/ג מגל ח"י עמ' 177, 180
יג/ג מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רלא-רלב
יג/ג מסורה ח"ז עמ' נח
יג/ג מעיל שמואל (פלורנטין) [רא"ם פ' כי תצא]
יג/ג מעיני המים
יג/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/ג משרת משה (עטייה)
יג/ג נחלת אבות סי' יז עמ' לט
יג/ג נחלת עזרא ח"ב עמ' 97-96
יג/ג נחפה בכסף (פודור) עמ' עד
יג/ג ספרי דבי רב ח"ד עמ' לד
יג/ג עדות בישראל
יג/ג עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' קו, קסא
יג/ג עין תרשיש
יג/ג ערך שי חו"מ סי' רסד סעיף א {מ"מ}
יג/ג פד"ר חט"ז עמ' 321-322
יג/ג פני משה (שלז')
יג/ג פרשת השבוע (תשעב) ח"א עמ' 274
יג/ג פרשת השבוע (תשעב) ח"א עמ' 274, 275 {מ"מ}
יג/ג צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שלד ע"ד
יג/ג צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חו"מ עמ' 92 {מ"מ}
יג/ג צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' מט אות ה ואילך, אות יג, חו"מ סי' עב
יג/ג קובץ ביאורים (שפירא)
יג/ג קונטרסי שעורים ב"מ שעור יח אות א
יג/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' ג, לו, קיח
יג/ג שארית נתן (פולק) דף כב ע"א {סימנים}
יג/ג שו"ע הרב הל' מציאה ס' כא
יג/ג שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' תיז
יג/ג שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' שכא
יג/ג שו"ת ר"י מפוזנא עמ' רצה
יג/ג שופרא דשטרא שער טו פי"ב
יג/ג שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' לב ס"ק ט-יא {ראב"ד}
יג/ג שעורי הרב גיטין ח"א עמ' שה
יג/ג שעורי ר' שמואל ב"מ ח"ב עמ' רפג-רפו
יג/ג שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 295-296
יג/ג שער יהודה
יג/ג שערי זיו ח"ב דף קנג ע"ב
יג/ג שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 261
יג/ג תולדות יעקב (מאהלר) עמ' רמה {לח"מ}
יג/ג תחומין ח"ט עמ' 120
יג/ד ברור הלכה ב"מ כח ע"א ציון ט
יג/ד ידי אליהו
יג/ד נקדש בצדקה סי' רנו, רסד
יג/ד שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' ט
יג/ד שעורי ר' שמואל ב"מ ח"ב עמ' רפג-רפה
יג/ה אבני החושן סי' רנט סעיף ב
יג/ה אהל יצחק גיטין עמ' תשפד
יג/ה אוצמפה"ת ב"מ ב ע"א הע' 207, כב ע"ב הע' 102 {אהא"ז}, כז ע"א הע' 26 {יד המלך}, כח ע"ב ח"ב הע' 30
יג/ה אוצרות הרמב"ם
יג/ה אוצרות יהושע עמ' קסה, קסט
יג/ה אור דוד עמ' צט
יג/ה אור הישר [כ"מ ולח"מ הל' גירושין פי"ג הכ"א, אור הישר מעשרות פ"ג מ"ד]
יג/ה אורים ותומים - תומים סי' סה ס"ק יב
יג/ה אמרי יוסף (דוידובסקי)
יג/ה ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קפא
יג/ה באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' פד
יג/ה בגדי כהונה (כהן) דף סא ע"ד
יג/ה בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף סב ע"ב-ע"ג
יג/ה בית אברהם (חנניה) עמ' פג
יג/ה בית אהרן (כהן)
יג/ה בית אהרן (סוויאדישץ) דף לח ע"ג-ע"ד, לט ע"א {סימן מובהק}
יג/ה בית ישראל (הורוביץ) אהע"ז סי' יג
יג/ה בית מאיר (תשע) סי' יז ס"כד עמ' קפ
יג/ה בית מאיר סי' יז אות כד עמ' קעה
יג/ה בן יהודה סי' ז
יג/ה בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' קפג
יג/ה ברור הלכה גיטין כז ע"א ציון א, ב"מ כב ע"ב ציון ז, כג ע"ב ציון א, ב, כה ע"א ציון א, כז ע"ב ציון א
יג/ה ברור הלכה חולין עט ע"א ציון א פרק ב {כ"מ}
יג/ה ברור הלכה יבמות קכ ע"א ציון ז פרק ב
יג/ה ברכת הנצי"ב (תשל) עמ' רנח
יג/ה ברכת הנצי"ב (תשנז) עמ' שכ {סימן מובהק}
יג/ה ברכת מרדכי ב"מ עמ' רלז
יג/ה גבול יהודה (ציר') דף סז ע"ג, סט ע"ד
יג/ה גור אריה בראשית פ' כט הע' 36
יג/ה גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תקפז
יג/ה דברי רננה עמ' צז
יג/ה דרך המלך (לוין) דף י ע"א
יג/ה דרכי חושן (תשסח) עמ' ז {מ"מ}, יא-יב
יג/ה הדרום חט"ז עמ' 32
יג/ה העמק שאלה שאלתא צט אות ט
יג/ה זכר יצחק (תשן) עמ' רסג
יג/ה חזון יחזקאל ב"מ פ"א ה"א {ראב"ד}, פ"ב ה"ו
יג/ה חזקה רבה אהע"ז ח"ג עמ' 24
יג/ה חי' הגר"ח ב"מ עמ' קיב
יג/ה חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד הל' נחלות פ"ז ה"ג]
יג/ה חי' כתב סופר נזיקין עמ' סט, עא-עב
יג/ה חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' נד, סח, עט
יג/ה חיים ומלך
יג/ה חקרי לב (שלוניקי) אהע"ז דף כא ע"ד
יג/ה יד יוסף (שטרן) ב"מ כח ע"א ד"ה ועל פי {הסימנים המובהקין סומכין עליהם וכו'}
יג/ה יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קמט, רעה
יג/ה כל בו ח"ה עמ' שמח, שנה
יג/ה כרם שלמה (אהרמן) יבמות קכ ע"א
יג/ה כתב סופר אהע"ז סי' לא ד"ה ע"כ נלפע"ד {מ"מ - הסימנים המובהקין סומכין עליהם ודנין על פיהם בכל מקום דין תורה}
יג/ה כתר כהונה (כץ) עמ' שכז
יג/ה לב ים גיטין עמ' רי {יד המלך}, ריא
יג/ה לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' יז אות א-כב
יג/ה מגל ח"י עמ' 176, 178-180
יג/ה מוריה גל' ריט עמ' כה, כט {סימנים דאורייתא}
יג/ה מעיני המים
יג/ה מראות הצובאות (תקע) אות פו
יג/ה מראות הצובאות (תשסז) עמ' רו, רי, ריח, רסה, רע, רעה
יג/ה מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קכה אות א {לח"מ}, ב
יג/ה משיב דבר ח"ד סי' כח
יג/ה משנה הלכות גיטין סי' סה
יג/ה משנת יעקב
יג/ה משנת יעקב נשים ח"ב עמ' עג
יג/ה נועם חי"ט עמ' עו, עח-עט
יג/ה נחלת אבות סי' יז עמ' מב {מ"מ}
יג/ה נחלת עזרא ח"ב עמ' 97
יג/ה נשמת כל חי ח"ב דף סט ע"א
יג/ה נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' ג
יג/ה נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' רכז
יג/ה סדר אליהו רבא וזוטא דף כא
יג/ה עטרת שלמה ח"ב עמ' ח-ט
יג/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קנח-קנט
יג/ה עצי ארזים סי' יז ס"ק סט, צא
יג/ה פד"ר חט"ז עמ' 321-322
יג/ה פני משה (שלז')
יג/ה פנים מאירות (תשפ) ח"ג עמ' לח
יג/ה פנס שלמה
יג/ה פתחי שערים דף מד ע"ג
יג/ה צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קלט ע"א
יג/ה צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' נה אות ט, סי' נח אות ח, סי' סג אות ב
יג/ה קובץ ביאורים (שפירא)
יג/ה קונטרסי שעורים ב"מ שעור יח אות ג-ד
יג/ה קרבן אשר עמ' רכט
יג/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' ב-ג, לו, לט, קכה
יג/ה שו"ע הרב הל' מציאה ס' כא, שו"ת סי' כח אות כ ד"ה להאי
יג/ה שו"ת אדה"ז סי' כח
יג/ה שו"ת הרד"ך עמ' קסט
יג/ה שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' קי
יג/ה שו"ת מהרח"ש (תשסג) עמ' עב-עג
יג/ה שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' ד-ו, ח-ט
יג/ה שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' רכז, רלב
יג/ה שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' עח
יג/ה שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' רכג-רכד
יג/ה שו"ת ר"י מפוזנא עמ' רצה
יג/ה שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רסז סעיף ב
יג/ה שיבת ציון (לנדא) סי' עט
יג/ה שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' שפד {מ"מ}
יג/ה שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' עו {מ"מ}
יג/ה שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"ב עמ' נד {מ"מ}
יג/ה שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' קמז
יג/ה שעורי ר' שמואל ב"מ ח"ב עמ' לה-לו, רפג-רפה
יג/ה שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' יז
יג/ה שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' קט, קלב
יג/ה שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 262
יג/ה תולדות יעקב (מאהלר) עמ' רמה
יג/ה תורה מציון שנה ז חוב' א סי' ב דף ד ע"ד {כ"מ}
יג/ה תחומין חכ"ב עמ' 418
יג/ה תשובות ר' איסר יהודה עמ' קיא-קיב {מ"מ - סימנין דאורייתא}
יג/ו אבן האזל (גם בהשמטות סוף שופטים דף פב ע"ג)
יג/ו אוצמפה"ת ב"מ ב ע"א הע' 278-280, כח ע"א ח"א הע' 24 {באר המלך}, 27 {אהא"ז}, 34, 36, 75, 100 {באר המלך}, 103 {באר המלך}, 105 {באר המלך}, 149
יג/ו אוצרות יהושע עמ' תס
יג/ו אור לישרים (קלרמן) ב"מ עמ' ו
יג/ו אמרי בינה (אוירבך) - הלואה סי' נח ד"ה והנה
יג/ו אמרי זאב דף לב ע"ד {סימנים וסימנים - יניח}
יג/ו אמרי יוסף (דוידובסקי)
יג/ו ארחות חיים ח"ב סי' לה אות ד
יג/ו בית זבול ח"ד עמ' צט
יג/ו בית נאמן (תרמא) דף יז ע"ב וע"ד, יח ע"א
יג/ו בית נאמן (תשעא) עמ' צ
יג/ו ברור הלכה ב"מ כח ע"א ציון ד
יג/ו גדולי שמואל ב"מ דף כח ע"א
יג/ו דברות אליהו ח"א עמ' צב
יג/ו דברות משה ב"מ ח"א סי' א ענף ד
יג/ו דברי ירוחם סי' א
יג/ו המאיר לארץ
יג/ו המאיר לארץ בהשמטות דף כה ע"ד {מ"מ - הלכה כר"י}
יג/ו הר המלך ח"ו עמ' קו-קז
יג/ו יגיעת ערב ב"מ עמ' יח
יג/ו לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' רד
יג/ו מוריה גל' קיא עמ' ל {סימנים ועד אחד - א"צ לישבע}
יג/ו מטה אהרן ב"ב עמ' קט
יג/ו מצעדי גבר ב"מ סי' ח אות ה
יג/ו משארית יעקב עמ' נח
יג/ו משאת המלך (אדרי)
יג/ו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תעח
יג/ו משנת יעקב
יג/ו נתיבות מרדכי ב"מ פ"א עמ' יז, לב, נב, סא, שא, שג, שנא
יג/ו נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' קל
יג/ו עולת שלמה ח"ב עמ' רמב
יג/ו עץ חיים (אבלסון) עמ' תפו, תפח
יג/ו פני אברהם (פרלמן) דף פ ע"ב
יג/ו פנס שלמה
יג/ו קובץ ביאורים (שפירא) עמ' קד-קו
יג/ו קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' קמג-קמד {סימן וסימן וע"א}
יג/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' נ-נא, קכד
יג/ו שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רסז סעיף ד {מ"מ}
יג/ו שירת דוד (תשסג) עמ' ט
יג/ו שירת דוד ב"מ עמ' ט
יג/ו שם מרדכי עמ' 27
יג/ו שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' לד, צ
יג/ו שעורי ר' אלחנן ב"מ עמ' קלד
יג/ו שעורי ר' שמואל ב"מ ח"ב עמ' רצו-רצח
יג/ו שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' קלא
יג/ו תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' לא, עח
יג/ז אולם המשפט סי' רסז סעיף ח {כ"מ}
יג/ז אוצמפה"ת ב"מ כח ע"א ח"א הע' 93, 96
יג/ז אושר ירוחם עמ' קב
יג/ז אמרי יוסף (דוידובסקי)
יג/ז ארחות חיים ח"ב סי' לה אות ד
יג/ז בית יעקב (טבשונסקי) סי' רסז סעיף ז
יג/ז ברור הלכה ב"מ כג ע"ב ציון ב, כח ע"א ציון ו
יג/ז חק לישראל שומרים עמ' 136
יג/ז יד אברהם נגעים עמ' קמד {כ"מ}
יג/ז כל בו ח"ה עמ' שמט
יג/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קכה
יג/ח אוצמפה"ת ב"מ כח ע"א ח"ב הע' 8
יג/ח דברות משה ב"מ ח"א סי' לא הערה נ
יג/ח ידי אליהו
יג/ח מגל חי"ג עמ' 46
יג/ח נועם חי"ט עמ' עז
יג/ח נתן פריו ב"מ עמ' קפא
יג/ח עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' צ
יג/ח עמודי שלמה ח"ג עמ' רלא
יג/ח שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 264
יג/ט אנצי"ת ע' בית הכנסת הע' 131
יג/ט בית יעקב (טבשונסקי) סי' רסז סעיף ב
יג/ט דינא דמלכותא (שור) עמ' ריב
יג/ט שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רסג
יג/י אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' לב, ח"ט עמ' קצג
יג/י אוצמפה"ת ב"מ כא ע"א ח"ב הע' 81, כט ע"א הע' 2, 24, מב ע"א הע' 120
יג/י אור הישר [כ"מ לעיל פי"א הט"ו]
יג/י אורה ושמחה הל' סוכה פ"ו ס"ק יט
יג/י אורים גדולים (ריינס) דף נא ע"ג
יג/י אמונת אליעזר דמאי עמ' קלה
יג/י אמרי יוסף (דוידובסקי)
יג/י אפיקי מגינים נדרים סי' לד
יג/י אפר קדשים עמ' קכא {ש"ש}
יג/י אשר למלך
יג/י באר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 380
יג/י בדבר מלך חי"ז עמ' צח {הכריז או הודיע ולא באו הבעלים תהיה המציאה מונחת אצלו עד שיביא אליהו וכל זמן שהאבידה אצלו אם נגנבה או אבדה חייב באחריותה ואם נאנסה פטור ששומר אבידה כשומר שכר הוא מפני שהוא עוסק במצוה ונפטר מכמה מצות עשה כל זמן שהוא עוסק בשמירתה}
יג/י בית יעקב (מסקין) סי' נג
יג/י בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' ט אות ג
יג/י בית יצחק תשכ"א עמ' 101
יג/י בן יהודה סי' יב
יג/י ברוך אומר חו"מ עמ' סה*
יג/י ברור הלכה ב"ק נו ע"ב ציון ו, ב"מ כח ע"ב ציון י, פא ע"ב ציון ז פסקה ג (הראשון)
יג/י דבר בעתו (בוגין) דף ג ע"ג {עוסק במצוה פטור ממצוה רק אם אינו יכול לקיים שניהם}
יג/י דבר שמואל (אבוהב) סי' רצו
יג/י דברות משה ב"ק ח"א סי' לו ענף א, ב"מ ח"א סי' לא הערה ד, כז, עד
יג/י דברות משה ברכות עמ' שז {הכריז או הודיע ולא באו הבעלים תהיה המציאה מונחת אצלו עד שיבא אליהו}
יג/י דיני עבודה במשה"ע עמ' 914
יג/י דרכי משפט - שומרים סי' ו סעיף א, ו {פרוטה דר"י}
יג/י האיר ממזרח כתובות סי' ז אות כו {וכל זמן שהאבידה אצלו וכו' - ביאור הלשון; כתב ד"ז תיכף אחר הדין דאם לא ראו הבעלים וכו'}
יג/י הון יוסף דף לח
יג/י היכל התורה (פינצוק) חוב' ב עמ' ז {ש"ש}
יג/י הר המוריה (אדר"ת) עמ' ריג
יג/י הרמב"ם - שמרנות עמ' 218
יג/י זכרון יהושע (ויסברוד) ח"א עמ' קעח
יג/י זכרון ליהודה סי' א אות יא, טו, טז {אהא"ז}, סי' ב אות ט {אהא"ז}, כו {ש"ש}
יג/י חוות יאיר (תשנז) עמ' צה
יג/י חוקות הדיינים ח"ב עמ' שכט
יג/י חזקה רבה חו"מ ח"ג עמ' 164
יג/י חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"ק נו ע"ב]
יג/י חי' ר"י נחמיה סי' קלט אות ב
יג/י חק לישראל שומרים עמ' 97 {הגהמ"י}, 216 {באר המלך}, 362 {באר המלך}, 499 {באר המלך}, 518 {באר המלך}, 732 {אהא"ז}, 755, 757, 759, 761 {הלכה למשה}, 766, 794 {אהא"ז}, 961 {באר המלך}, 965 {באר המלך}, 984 {באר המלך}, 996 {באר המלך}, 1097 {באר המלך}, 1263 {באר המלך}, 1291 {באר המלך}, 1292 {באר המלך}
יג/י יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ו הי"ג ס"ק ה
יג/י יד פשוטה מדע עמ' תתקלד
יג/י כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' קפב
יג/י כתר תורה (תשסז) עמ' קכח {ש"ש}
יג/י מאור למלך סוכה עמ' קיג
יג/י מזבח אבנים (אורנשטיין) דרוש יא
יג/י מנחת חינוך ח"א עמ' רצג
יג/י מעיל שמואל (פלורנטין)
יג/י מעשה בצלאל סי' שסה {ש"ש}
יג/י משא בני קהת
יג/י משאת מרדכי מגילה עמ' קמט
יג/י משה ידבר (תקפז) שו"ת דף פד ע"ד {פרוטה דרב יוסף}
יג/י משה ידבר (תשעו) עמ' תעד
יג/י משנה ראשונה עמ' 215
יג/י משנת יעקב כאן
יג/י משנת יעקב מדע עמ' קמו
יג/י משנת יעקב משפטים עמ' א
יג/י משפטי הלוי ח"א סי' א אות יט עמ' סו {ש"ש}
יג/י נדרי זריזין ח"א עמ' רמג
יג/י נודע ביהודה השלם חו"מ עמ' קסז
יג/י ניר לדוד
יג/י נקדש בצדקה סי' מא
יג/י סגולת ישראל שמות עמ' קעט {יש ששומר אבדה כשומר שכר וכו'}
יג/י סוכת דוד (מן) סוכה סי' כ ס"ק ח
יג/י ספיקא דרבנן עמ' עח
יג/י עקדת משה ח"א עמ' פג
יג/י פני משה (שלז')
יג/י קובץ על יד ח"ג
יג/י קונטרסי שעורים ב"ק שעור יט אות ט
יג/י קרן פני משה ח"ב
יג/י רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' רמג
יג/י רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' יז, קכט
יג/י רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' שח-שט
יג/י שארית יהודה (בלום) דף קלח ע"ב
יג/י שו"ע הרב הל' מציאה סעיפים כב, כד
יג/י שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' רסג
יג/י שו"ת מהרי"ק סי' ו
יג/י שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' נז
יג/י שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' רפח
יג/י שו"ת ר"י מילר עמ' נב
יג/י תהלה לדוד (מן) או"ח סי' א
יג/י תחומין ח"א עמ' 362
יג/י תפארת אברהם ב"ק עמ' קנה-קנו {העוסק במצוה}
יג/יא אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' לא, ח"ט עמ' קצג
יג/יא אוצמפה"ת ב"מ כט ע"ב ח"ב הע' 3, ל ע"א הע' 11
יג/יא אוצרות יהושע עמ' שעג
יג/יא אמרי יוסף (דוידובסקי)
יג/יא ארחות חיים ח"ב סי' לה אות ד
יג/יא בית יעקב (טבשונסקי) סי' רסז סעיף ט {לח"מ}
יג/יא ברור הלכה ב"מ כט ע"ב ציון ג, ל ע"א ציון א
יג/יא ברכת חיים (אמסלם)
יג/יא דברי שמואל (אידלזק) סי' יח
יג/יא דרכי משפט - שומרים סי' כג סעיף א
יג/יא האיר ממזרח כתובות סי' ז אות כו {וצריך לבקר את האבידה וכו' כתב ד"ז תיכף אחר דין שומר אבידה}
יג/יא הדם הקדוש עמ' 120, 122
יג/יא הר המלך ח"א עמ' ל
יג/יא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' פ
יג/יא חזון יחזקאל ב"מ פ"ב ה"ט
יג/יא חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 338
יג/יא חק לישראל שומרים עמ' 351-349 {אהא"ז}, 362 {באר המלך}, 373, 376, 377, 385, 665, 1097, 1104 {באר המלך}, 1125 {אהא"ז}, 1127 {באר המלך}, 1128 {הגהמ"י}, 1129 {הגהמ"י}, 1132, 1133 {מעשה רקח}
יג/יא יביע אומר (גרוברט) עמ' 90 {השמיט משום עין הרע}
יג/יא ידיו של משה
יג/יא יסודות בדיני פקדון עמ' 72-74
יג/יא כל בו ח"ה עמ' שנ
יג/יא כלילת יופי דף לז
יג/יא כתר ח"ו עמ' 40
יג/יא לב מבין
יג/יא מועדי ישראל (שוורץ) פסח סי' לז אות ה
יג/יא מחנה יהודה (חסמן) עמ' פא {לצרכו ולצרכה}
יג/יא מטה יחיאל - הערות באהב"ח פ"ז נתה"ח ס"ק ב בהגהה {הגהמ"י}
יג/יא מעשה רקח
יג/יא נחפה בכסף (פודור) עמ' פב-פג
יג/יא נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' קנח-קנט
יג/יא קובץ ביאורים (שפירא)
יג/יא רשימות לב ב"מ סי' י אות ו
יג/יא רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תקנא, תשו
יג/יא רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רכא
יג/יא שו"ע הרב הל' מציאה ס' כג
יג/יא שעורי ר' שמואל ב"מ ח"ב עמ' שז-שח, שיז
יג/יא שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 160
יג/יא שער יהודה
יג/יא שפת אמת על התלמוד ח"א דף קל ע"ד
יג/יא שפתי דעת ח"ג עמ' ריח
יג/יב ארחות חיים ח"ב סי' לה אות ד
יג/יב ברור הלכה ב"מ כט ע"ב ציון ב, ל ע"א ציון א
יג/יב חיים ומלך
יג/יב חק לישראל שומרים עמ' 892 {באר המלך}, 896 {באר המלך}, 1129 {באר המלך}, 1131, 1144 {באר המלך}
יג/יב כל בו ח"ה עמ' שנא
יג/יב מעיל שמואל (פלורנטין)
יג/יב עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' רח
יג/יב שו"ע הרב הל' מציאה ס' כב
יג/יג אגרות משה יו"ד ח"א סי' קסג
יג/יג אוצמפה"ת ב"מ כז ע"ב הע' 296 {מ"מ}
יג/יג אור יקרות
יג/יג אז שמח עמ' טו {שניים בשני ענינים}
יג/יג ארחות חיים ח"ב סי' לה אות ד
יג/יג בית ישראל (הורוביץ) חו"מ סי' כב {מ"מ}
יג/יג ברור הלכה ב"מ כט ע"ב ציון ב
יג/יג דברות משה ב"מ ח"א סי' לא הערה נו {מ"מ}
יג/יג זרע יצחק (לומברוזו)
יג/יג חיי נפש ח"א דף קנד {מל"מ}
יג/יג חיים ומלך
יג/יג חק לישראל שומרים עמ' 375, 376, 385, 1006 {מ"מ}, 1125 {באר המלך}, 1131 {מ"מ}, 1145
יג/יג חקרי זמנים ח"ד עמ' פז
יג/יג כל בו ח"ה עמ' שנא
יג/יג כתר כהונה (ולק, תשסד) עמ' נא {מ"מ}
יג/יג לב אליהו (אטינגא) דף יט ע"א {גלילת ספר - ל' יום או י"ב חודש}
יג/יג מעיל שמואל (פלורנטין)
יג/יג משאת המלך ח"ד סי' תכה {במה שונה מפקדון}
יג/יג משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תרמ {מ"מ}
יג/יג משנה הלכות ח"ט סי' שסה
יג/יג נתיבות חיים (קארב) ח"ד עמ' שצו
יג/יג נתיבות ירושלים על ירושלמי ב"מ פ"ב ה"ט (ד"ה ולא)
יג/יג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קלה, קלז
יג/יג שו"ת הרדב"ז סי' ב אלפים רנב
יג/יג שולי הגליון עמ' קסח
יג/יג שושנת יעקב (הורוויץ) סי' שמב סעיף ב {מ"מ}
יג/יג שעורי ר' שמואל ב"מ ח"ב עמ' שו-שט
יג/יד אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' סט אות א
יג/יד אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' נה אות ב
יג/יד אוצמפה"ת ב"מ כט ע"ב הע' 22
יג/יד אוצרות יהושע עמ' שסט
יג/יד ארחות חיים ח"ב סי' לה אות ד
יג/יד בית יעקב (טבשונסקי) סי' רסז סעיף יא
יג/יד ברור הלכה ב"מ כח ע"ב ציון ט
יג/יד דברות משה ב"מ ח"א סי' לט ענף ד
יג/יד זכרון ליהודה סי' ב אות ח, י, סי' ו אות א
יג/יד חק לישראל השבת אבדה עמ' 97, שומרים עמ' 390
יג/יד כל בו ח"ה עמ' שנב
יג/יד לבושי מרדכי או"ח עמ' ריא
יג/יד מגן גבורים (או"ח) סי' יד ס"ק ה (מה ע"ב)
יג/יד משנה הלכות ח"י סי' קפט
יג/יד נתן פריו ב"מ עמ' קפג
יג/יד תורת יצחק ח"א עמ' כ
יג/יד תחומין ח"ה עמ' 348
יג/טו אבן האזל
יג/טו אוצמפה"ת ב"מ כח ע"ב ח"ג הע' 5, 8, 15, 22
יג/טו אורים גדולים (תקיח) דף פח ע"ד
יג/טו אורים גדולים (תשסג) עמ' שיג
יג/טו ארחות חיים ח"ב סי' לה אות ד
יג/טו באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יג/טו בית יעקב (טבשונסקי) סי' רסז סעיף יא
יג/טו ברור הלכה ב"מ כח ע"ב ציון ט
יג/טו חסדי דוד ח"ד עמ' קצז
יג/טו חק לישראל השבת אבדה עמ' 94, 98
יג/טו יד יוסף (שטרן) ב"מ כח ע"ב ד"ה מתניתין {שם דמיהן עליו והרי הן שלו ושל בעלים בשותפות}
יג/טו יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קכה
יג/טו כבוד מלכים (מרגליות) {ראב"ד}
יג/טו כל בו ח"ה עמ' שנב
יג/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/טו נחפה בכסף (פודור) עמ' פד-פה
יג/טו נטעי שושנה עמ' קסה {משכיר או מוכר את פירותיו - איך חלה השכירות והמכירה}
יג/טו פני משה (שלז')
יג/טו קרית מלך
יג/טו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קכח
יג/טז אוצמפה"ת ב"מ כח ע"ב ח"ג הע' 12, 16
יג/טז ארחות חיים ח"ב סי' לה אות ד
יג/טז בית יעקב (טבשונסקי) סי' רסז סעיף יא {מ"מ}
יג/טז ברור הלכה ב"מ כח ע"ב ציון ט, ס
יג/טז הר המלך ח"ו עמ' קז
יג/טז חסדי דוד ח"ד עמ' קצז
יג/טז חק לישראל השבת אבדה עמ' 94, 95 {מ"מ}, 99-97, שומרים עמ' 389 {מ"מ}, 1149
יג/טז יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קכה
יג/טז כל בו ח"ה עמ' שנג
יג/טז מעיל שמואל (פלורנטין)
יג/טז משאת המלך ח"ד סי' תכה {המקור}
יג/טז ס' התרומות עמ' תתרצח
יג/טז קרן הצבי מצוה פח אות ג
יג/טז שו"ע הרב הל' מציאה ס' כב
יג/טז תהלה לדוד (אמאדו) ח"א דף קנ ע"ג
יג/טז תורת אמת (תשסו) עמ' שעח
יג/יז אבן האזל (גם בהשמטות סוף שופטים דף פב ע"ג)
יג/יז אוצמפה"ת ב"מ כט ע"א הע' 37, 40, 65
יג/יז אורים ותומים - תומים סי' עב ס"ק יט
יג/יז אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' סה
יג/יז ארחות חיים ח"ב סי' לה אות ד
יג/יז בית אהרן (כהן)
יג/יז ברור הלכה ב"מ כח ע"ב ציון י
יג/יז דברות משה ב"ק ח"א סי' לו ענף א
יג/יז דיני עבודה במשה"ע עמ' 914
יג/יז חק לישראל השבת אבדה עמ' 100-99, שומרים עמ' 97 {הגהמ"י}, 136 {מגן שאול (חנניה) ח"ב}, 761 {מגן שאול (חנניה) ח"ב}, 820 {אהא"ז}, 824 {אהא"ז}, 825 {הלכה למשה}, 988 {אהא"ז}
יג/יז יגיעת ערב ב"מ עמ' רטז, רכא {אבי עזרי}, שז {מה יעשה בדמים}
יג/יז מגן שאול (חנניה) ח"ב
יג/יז מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
יג/יז נקדש בצדקה סי' תה
יג/יז ערך שי חו"מ סי' רסז סעיף ב
יג/יז פעמוני זהב סי' רצב סעיף ב
יג/יז פרי אליהו ח"א סי' סד
יג/יז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קכט, קלא
יג/יז שו"ת רשב"ש עמ' רעג
יג/יז שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' רצג
יג/יז שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' יט
יג/יז שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' תקיב
יג/יז תורת אמת (תשסו) עמ' שעח
יג/יז תפארת אברהם ב"ק עמ' קנו
יג/יח אבן ישראל (פישר) ח"ח עמ' קכג
יג/יח ארחות חיים ח"ב סי' לה אות ד
יג/יח דברות משה ב"מ ח"א סי' לט ענף ד
יג/יח כל בו ח"ה עמ' שנד
יג/יח משברי ים עדל"ת סי' מ ס"ק י
יג/יח קרן הצבי מצוה קכג אות ח
יג/יח שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רסז סעיף ו
יג/יט אולם המשפט סי' רסז סעיף טו {מ"מ}
יג/יט החזקה במשפט העברי עמ' 137
יג/יט משנת יעקב נשים ח"ב עמ' עג
יג/יט נחפה בכסף (פודור) עמ' פו
יג/יט ראש אליהו ח"ג עמ' רכו
יג/יט שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 301
יג/כ אור הישר [אור הישר כתובות יח ע"א]
יג/כ אורים גדולים (ריינס) דף פב ע"ב
יג/כ ארחות חיים ח"ב סי' לה אות ד
יג/כ בית אהרן (כהן)
יג/כ בית יחזקאל (סרנה) גליונות
יג/כ ברור הלכה גיטין נא ע"ב
יג/כ זרע יצחק (לומברוזו)
יג/כ חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד גיטין נא ע"ב]
יג/כ ידי אליהו כאן, דף סח ע"ג
יג/כ כל בו ח"ה עמ' שנה
יג/כ מגן שאול (חנניה) ח"ב
יג/כ מעשה רקח
יג/כ מצעדי גבר ב"מ סי' יא אות יג
יג/כ מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/כ ס' התרומות עמ' רכז
יג/כ פרי יצחק (תשעו) עמ' תקפג
יג/כ צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' מ אות א ואילך
יג/כ ראש אליהו ח"ג עמ' רכה
יג/כ רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' קפז
יג/כ שערי בינה (תשעט) עמ' רד


יד/744 הלכות גזילה ואבידה פרק יד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יד/רה"פ אמרי יוסף (דוידובסקי)
יד/רה"פ בית אהרן (כהן)
יד/רה"פ הלכה למשה (אמריליו) ח"ב
יד/רה"פ יד פשוטה
יד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יד/רה"פ מעשה רקח
יד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יד/רה"פ פי' ר"י קאפח
יד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יד/רה"פ רמב"ם לעם
יד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יד/א אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' כו
יד/א אולם המשפט סי' רסז סעיף י
יד/א אוצמפה"ת ב"מ כז ע"א הע' 48, 51, 116, 118, 136, 150, כז ע"ב הע' 196-199, 206, 207, לג ע"א ח"ב הע' 27
יד/א אור עולם (שניאורסון) עמ' 390
יד/א ארחות חיים ח"ב סי' לה אות ד
יד/א באר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 371
יד/א באר המלך ח"ב
יד/א בית מאיר (תשע) סי' יז ס"כד עמ' קעח
יד/א בית מאיר סי' יז אות כד עמ' קעב-קעג
יד/א ברור הלכה ב"מ כז ע"א ציון ו, כז ע"ב ציון ג פסקה ב
יד/א ברכת מרדכי ב"מ עמ' רז
יד/א בשמים ראש סי' קלו
יד/א גבורות יצחק עמ' קנח
יד/א גדולי שמואל ב"מ דף כא
יד/א דברות משה ב"מ ח"א סי' כב ענף א
יד/א דגל ראובן ח"ג סי' לא
יד/א הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קסב
יד/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' תסא
יד/א חדושים ובאורים (גרי') ב"מ סי' יג ס"ק יב
יד/א חוות אליעזר עמ' עט
יד/א חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' מז
יד/א חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' מז
יד/א חי' הריצ"ד
יד/א חי' מהרי"א הכהן עמ' ריח
יד/א חק לישראל השבת אבדה עמ' 49
יד/א טבעת החושן ח"ה עמ' רח
יד/א כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"ב עמ' לו
יד/א כל בו ח"ה עמ' שנה
יד/א לב מבין
יד/א מגן שאול (חנניה) ח"ב
יד/א מנוחת אשר ח"ב דף כח ע"ב, כט ע"ב {סימני מרדעת - מדוע לא נקט אוכף}
יד/א מנחת יהודה (בוים) דף קד ע"ב-ע"ג {שה לגיזותיו}
יד/א מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ב עמ' ר
יד/א מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק אהע"ז סי' לב]
יד/א מצעדי גבר ב"מ סי' לז אות ז
יד/א מראות הצובאות (תקע) אות פז {חמור}
יד/א מראות הצובאות (תשסז) עמ' רל-רלא
יד/א משנת יעקב כאן
יד/א משנת יעקב נשים ח"ב עמ' קא-קי
יד/א נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' צה
יד/א נועם חט"ו עמ' שטז {קרית ספר - הכרזה}, חי"ט עמ' עו, עט
יד/א נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' רכה
יד/א עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' קלב, קנד
יד/א עצי ארזים סי' יז ס"ק צא
יד/א פינות הבית דף קמב ע"ד
יד/א פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' קצח {חמור בסימני מרדעת}
יד/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' נח אות ג ואילך
יד/א קובץ ביאורים (שפירא)
יד/א קונטרסי שעורים ב"מ שעור טז אות א
יד/א קרבן אשר עמ' רנד
יד/א שארית יהודה (בלום) דף קכז ע"א-ע"ב {בסימני מרדעת - מדוע לא נקט אוכף}
יד/א שארית יהודה (ינוביץ) אהע"ז סי' ל עמ' תנה {סימנים דאורייתא}
יד/א שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' קנז {יאוש משמלה}
יד/א שו"ת מהרש"ם ח"א סי' פד
יד/א שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' שכו
יד/א שם מרדכי עמ' 156, 157, 166
יד/א שמן רקח ח"א דף ל ע"א
יד/א שעורי ר' שמואל ב"מ ח"ב עמ' קכט
יד/א שערי זיו ח"ב דף מה ע"ב
יד/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 9, 175
יד/א שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף קכו ע"א
יד/א תבונה (ליפקין) סי' כה, מד, נה {מרדעת}
יד/א תולדות יעקב (מאהלר) עמ' רמ
יד/ב ארחות חיים ח"ב סי' לה אות ד
יד/ב אשר למלך
יד/ב באר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 371
יד/ב בן יהודה סי' ז
יד/ב כל בו ח"ה עמ' שנה
יד/ב מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף יא ע"ג {לח"מ}
יד/ב נתן פריו ב"מ עמ' קכ
יד/ב עט לעשות סי' כו {סימנים}
יד/ב עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' קי {כ"מ}
יד/ב קרית מלך
יד/ב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 8
יד/ג אור הישר [אור הישר ב"מ כג ע"א]
יד/ג אנצי"ת ע' אבדה הע' 8
יד/ג ארחות חיים ח"ב סי' לה אות ד
יד/ג באר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 371
יד/ג גוילין נצולין עמ' רלח
יד/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שצב
יד/ג חק לישראל השבת אבדה עמ' 74
יד/ג משפטי שמואל (רבינוביץ) ח"א דף מה ע"א {ויי לחסרון כיס}
יד/ג נתן פריו ב"מ עמ' קלה
יד/ג סוכה וארבעת המינים עמ' 76
יד/ג קונטרסי שעורים ב"מ שעור טז אות ד
יד/ג קרית מלך
יד/ג שער יהושע ח"א עמ' כט
יד/ג שרידים גל' יז עמ' קו
יד/ד אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' כד
יד/ד אור הישר
יד/ד אפיקי מגינים ב"מ סי' כב
יד/ד אפיקי מגינים ב"ק - אלו מציאות סי' ב
יד/ד בן יהודה סי' קמו
יד/ד חזון יחזקאל ב"מ פ"ב ה"א
יד/ד לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' סו אות ט
יד/ד משארית יעקב עמ' נז
יד/ד משיב נפש (גרוס) ח"ב עמ' עט
יד/ד משנת יעקב
יד/ד משפט הקנין ח"ג עמ' נח
יד/ד עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' קי
יד/ד פסקי ב"ד הרבנות ירושלים - דיני ממונות ח"א עמ' ל
יד/ד קובץ ביאורים (שפירא)
יד/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תז
יד/ד רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קלג
יד/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' רעט אות ב, ד
יד/ד שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' לב עמ' קיט
יד/ד שם מרדכי עמ' 167
יד/ד שעורי עיון התלמוד ב"מ שעור סח
יד/ד שעורי ר' שמואל ב"מ ח"ב עמ' קכט-קל
יד/ד שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף קכט ע"ד
יד/ד תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' תרנח
יד/ה אברהם יגל
יד/ה אהבת קדומים עמ' רעד {מ"מ}
יד/ה אוצמפה"ת ב"מ כא ע"ב הע' 31
יד/ה אוצרות יהושע עמ' שנו, שנט
יד/ה אור הישר [קצוה"ח סי' רנט ס"ק א, אור הישר ירושלמי שבת פ"ג ה"ו]
יד/ה אמונה ומסחר עמ' יב
יד/ה אמרי הצבי (בער) סוגיות דף יח ע"ד {מ"מ}
יד/ה אנצי"ת ע' אבדה הע' 5, 7, ע' אדם עשוי למשמש הע' 4
יד/ה אפיתחא דבבא ב"מ עמ' רסה {מ"מ}
יד/ה ארץ צבי (פרומר) ח"ב עמ' רצב
יד/ה אשר למלך
יד/ה באר המלך ח"ב
יד/ה בית אהרן וישראל גל' סט עמ' כז
יד/ה בית יעקב (טבשונסקי) סי' רסב סעיף ג
יד/ה ברכות מים (מיוחס) אהע"ז סי' כח דף קה ע"ג-ע"ד {עד שידעו הבעלים - אחרי שידעו זכה}
יד/ה ברכת מועדיך לחיים (אזמיר) ח"ב דף ז ע"א
יד/ה גדולי שמואל נדרים דף לג ע"ב, ב"מ דף כא {מ"מ}
יד/ה דברי אליהו (חזן) ח"א עמ' קעד-קפו
יד/ה דברי חיים ב"מ כא ע"ב, ודף כז
יד/ה דברי משפט סי' רסב אות א
יד/ה דברי משפט סי' רסו סעיף א {מ"מ}
יד/ה דגל ראובן ח"ג סי' לא
יד/ה דרכי חושן (תשסח) עמ' לז {מ"מ}
יד/ה חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' לו {הגהמ"י}
יד/ה חק לישראל השבת אבדה עמ' 27, 78
יד/ה חק לישראל שיתוף נכסים עמ' 276
יד/ה ט"ז חו"מ סי' רסב ס' ו {השמיט אדם עשוי למשמש}
יד/ה טבעת החושן ח"ה עמ' רכ
יד/ה כטל אמרתי עמ' קמה
יד/ה לקוטי שעורים (שטיין) ב"מ סי' ט ס"ק א {מ"מ}
יד/ה לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' קפט, קצא {מ"מ}
יד/ה מאיר עיני חכמים ח"ב דף יב ע"א
יד/ה מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' שצה
יד/ה מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' תקסז, ח"ב עמ' רטו
יד/ה משנת יעקב כאן
יד/ה משנת יעקב נשים ח"ב עמ' קא-קי
יד/ה משפטי אמת עמ' שטו
יד/ה נחפה בכסף (פודור) עמ' כה
יד/ה נשמת כל חי יו"ד סי' נב עמ' רכח
יד/ה נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' ה
יד/ה נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' טו {מ"מ}
יד/ה נתן פריו ב"מ עמ' קג, קלד
יד/ה סוכה וארבעת המינים עמ' 325
יד/ה עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' קי, קיב
יד/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' עט
יד/ה ערך שי חו"מ סי' רסב סעיף ב {מ"מ}
יד/ה פני חיים (פלג'י) עמ' נא
יד/ה קובץ ביאורים (שפירא)
יד/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' ל, תיז
יד/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תז
יד/ה רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קלג
יד/ה שי למלך (מלר) עמ' קמט
יד/ה שם מרדכי עמ' 151, 152, 154, 155, 158, 162, 203
יד/ה שעורי ר' שמואל ב"מ ח"ב עמ' קיט
יד/ה שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 25
יד/ה שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 9
יד/ה שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף קכט ע"ד, ח"ג דף ב ע"ב, צא ע"ג {מ"מ}
יד/ה שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' ז {מ"מ}
יד/ה שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' תכ {מ"מ}
יד/ה שרידים גל' יז עמ' קז
יד/ה תאיר נרי סי' ב דף ד ע"ד {עד שידעו הבעלים}
יד/ה תולדות יעקב (מאהלר) עמ' רמה
יד/ה תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' תריז
יד/ה תורת רפאל ח"ג עמ' סב
יד/ו אולם המשפט סי' צז סעיף א
יד/ו אוצמפה"ת ב"מ כו ע"ב הע' 70, 77, 101
יד/ו אור הישר [אור הישר ב"מ כו ע"ב]
יד/ו אמונה ומסחר עמ' ו
יד/ו באר המלך ח"ב
יד/ו באר מים חיים (נוסינזון) ב"מ דף כא
יד/ו באר מרים פ"ט ה"ט אות א {לח"מ}
יד/ו באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קסז
יד/ו בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' קכח, רפה
יד/ו בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף נב ע"ג
יד/ו בכורי אברהם דף כה ע"ד, כו ע"א
יד/ו ברור הלכה ב"מ כו ע"ב ציון ב
יד/ו ברכות חיים ח"ב עמ' רצב
יד/ו ברכת מועדיך לחיים (אזמיר) ח"ב דף ז ע"א {לח"מ}
יד/ו ברכת מועדיך לחיים (תשסג) ח"ב עמ' כג-כד
יד/ו ברכת מרדכי ב"מ עמ' רטו
יד/ו גדולי שמואל ב"מ דף ס
יד/ו גוילין נצולין עמ' רמד
יד/ו דברות משה ב"מ ח"ב סי' מט ענף ז
יד/ו דברי אליהו (חזן) ח"ב עמ' יז
יד/ו דברי חיים (אוירבך) אבידה סי' א ד"ה והנה (בהמ"ח)
יד/ו דרכי חושן (תשסח) עמ' ב
יד/ו הבנים תקח לך סי' לב אות ג {לאו הניתק לעשה - האם נעקר למפרע בקיום העשה}
יד/ו הדר איתמר עמ' קמג-קמד {וכבר עבר על האיסורים}
יד/ו הדרת אפרים ח"ב עמ' ריח
יד/ו ויקח אברהם [מעשה אברהם רכב ע"א]
יד/ו זרע יצחק (לומברוזו)
יד/ו חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' רל {לח"מ}
יד/ו חיי נפש בראשית ח"ב עמ' שז
יד/ו יגיעת ערב ב"מ עמ' שו {אבי עזרי}
יד/ו יד המלך
יד/ו ידיו של משה
יד/ו ימי שלמה
יד/ו כלי שרת סי' מו
יד/ו כרם ציון שביעית ח"ב עמ' קסה ע"א
יד/ו לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' סו אות א-ד {עובר בכל האיסורים}
יד/ו מאור למלך ב"ק עמ' קמז {לח"מ}, קעג {אבי עזרי}, קצא {אבי עזרי}, קצב {לח"מ}
יד/ו מועדים וזמנים ח"ו סי' נח
יד/ו מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף יא ע"ד {לח"מ}, יד ע"ב {פרי האדמה}
יד/ו מנחת יהודה (בוים) דף צז ע"א
יד/ו מעיני המים
יד/ו מראה אש ח"א עמ' עו
יד/ו משאת המלך (אדרי)
יד/ו משה מבחוריו דף יג ע"ג
יד/ו משובב נתיבות עמ' רב
יד/ו משכיל לאיתן דף ה ע"א {לח"מ - מה שכבר עבר האם נתקן בקיום העשה}
יד/ו משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' קכא
יד/ו משנה הלכות ח"ה סי' רצ
יד/ו משפטי אמת עמ' שא
יד/ו משפטי שמואל (רבינוביץ) ח"א דף נב ע"ב-ע"ג
יד/ו ניר לדוד
יד/ו נר מצוה (ואלק) שרשים דף י ע"א {החזיר אחרי יאוש - רק מתנה}
יד/ו נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' קכד {לח"מ}
יד/ו נתן פריו ב"מ עמ' קג, קלד, קנא, קנה, קסא, קסד
יד/ו עומק הפשט ח"א עמ' תעה
יד/ו עין חיים ח"א עמ' קכא {לח"מ - גם כשתיקן את הלאו צריך תשובה}
יד/ו עמק יהושע ח"א דף כד
יד/ו פרי אהרן (בגון) עמ' לו {אפילו החזיר}
יד/ו פרי האדמה ח"ב
יד/ו פרי יצחק (בלזר) ח"ב דף עה ע"ב
יד/ו פרי יצחק (תשעו) עמ' תרח
יד/ו ציץ הקודש ח"א דף יא ע"א {רמב"ם}, צד ע"ד {לח"מ}
יד/ו צמח מנחם דף עד ע"ב
יד/ו קונטרסי שעורים ב"מ שעור יז אות א
יד/ו רביד הזהב (אברך) דף נא ע"ד
יד/ו שו"ע הרב הל' מציאה ס' א
יד/ו שירת דוד (תשסג) עמ' שכד
יד/ו שירת דוד ב"מ עמ' שכד
יד/ו שלמי יוסף יומא ח"א עמ' תקנח
יד/ו שם מרדכי עמ' 199-202
יד/ו שעורי הגרב"ד ב"ק ח"ב עמ' קסג
יד/ו שערי טהר ח"ו סי' ל אות ב
יד/ו שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 113
יד/ו תורת ראובן עמ' 106, 114, 115
יד/ו תחומין חט"ז עמ' 368
יד/ז אושר ירוחם עמ' קא
יד/ז אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' נז
יד/ז ברור הלכה ב"מ כו ע"ב ציון ב
יד/ז ויאמר שמואל דף צד ע"ב {המתין}
יד/ז זכור לאברהם (חולון) תשנד-תשנה עמ' רמג {לח"מ}
יד/ז נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' רטז
יד/ז נתן פריו ב"מ עמ' קלה, קסד
יד/ז שם מרדכי עמ' 199-201 {הבדל בין לפני יאוש לאחרי יאוש}, 203, 205
יד/ז שעורי ר' שמואל ב"מ ח"ב עמ' רמה
יד/ז שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 113
יד/ז שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 10
יד/ח אוצמפה"ת ב"מ כו ע"א הע' 117 {מ"מ}
יד/ח אנצי"ת ע' אבדה הע' 20, 22
יד/ח באר המלך ח"ב
יד/ח ברור הלכה ב"מ כו ע"ב ציון א
יד/ח ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' קצא
יד/ח דברי משפט סי' רסב סעיף א {מ"מ}
יד/ח חכמת אליהו ח"ב סי' צ אות לו
יד/ח ידיו של משה
יד/ח מנחת חינוך ח"ג עמ' שכו
יד/ח משנת יעקב
יד/ח משנת יעקב נשים ח"ב עמ' קא-קי
יד/ח נחפה בכסף (פודור) עמ' לד-לה
יד/ח נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' כג
יד/ח צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' כו אות ג
יד/ט אוצמפה"ת ב"מ כו ע"ב הע' 104
יד/ט בית יעקב (טבשונסקי) סי' רסב סעיף ז
יד/ט ברור הלכה ב"מ כו ע"ב ציון ה
יד/ט חזון יחזקאל ב"מ פ"ב ה"א וה"ג
יד/ט חק לישראל השבת אבדה עמ' 48
יד/ט ידיו של משה
יד/ט כטל אמרתי עמ' קמז
יד/ט מאור מרדכי ב"מ עמ' י
יד/ט מגן שאול (חנניה) ח"ב
יד/ט נתן פריו ב"מ עמ' קסה
יד/ט צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' כו אות ג
יד/ט קובץ ביאורים (שפירא)
יד/ט קרן הצבי מצוה קטו אות ב
יד/ט שאר יוסף ח"ז
יד/ט שדה הארץ ח"ג דף עד ע"ב
יד/ט שם מרדכי עמ' 206 {ונתעלם ממנו}
יד/ט שעורי ר' שמואל ב"מ ח"ב עמ' קל-קלא, רס
יד/ט שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' יז
יד/ט שערי תורת בבל עמ' 142
יד/ט תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' תרנז
יד/י אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' לג
יד/י אוצמפה"ת ב"מ כה ע"ב ח"א הע' 3, 6
יד/י ארחות חיים ח"ב סי' לה אות א
יד/י בית אהרן וישראל גל' עד עמ' צח-ק
יד/י בית יעקב (טבשונסקי) סי' רסב סעיף ו
יד/י בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' סב אות ה
יד/י ברור הלכה ב"מ כה ע"ב ציון ג
יד/י גליוני הגר"ש עמ' צז-צח {חי' מחנ"א}
יד/י דברות משה ב"מ ח"א סי' לא הערה לד
יד/י חזון יחזקאל ב"מ פ"ב ה"ג
יד/י ידיו של משה
יד/י מציון אורה ח"א עמ' רסב
יד/י מרכבת המשנה מהדו"ב
יד/י רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' סא, עט
יד/י שו"ע הרב הל' מציאה ס' ח
יד/יא אוצמפה"ת ב"מ כה ע"א הע' 22 {באר המלך}
יד/יא אוצרות יהושע עמ' שנד
יד/יא אנצי"ת ע' אבדה הע' 10
יד/יא ארחות חיים ח"ב סי' לה אות ה
יד/יא באר המלך ח"ב
יד/יא ברור הלכה ב"מ כה ע"א ציון ד
יד/יא חזון יחזקאל ב"מ פ"ב ה"ב
יד/יא חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"מ כה ע"א]
יד/יא ידיו של משה
יד/יא כל בו ח"ה עמ' שנז
יד/יא מגן שאול (חנניה) ח"ב
יד/יא מציון אורה ח"א עמ' רסג
יד/יא מראות הצובאות (תשסז) עמ' רנח
יד/יא רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' נט-ס
יד/יב אבי עזרי ח"ד
יד/יב אוצמפה"ת ב"מ כד ע"א הע' 8, 9, 33-37
יד/יב אורח ישראל סי' יד אות ד
יד/יב ארחות חיים ח"ב סי' לה אות ד
יד/יב באר המלך ח"ב
יד/יב בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' רפד {כ"מ}
יד/יב בית יעקב (טבשונסקי) סי' רסב סעיף י {לח"מ}
יד/יב בן יהודה סי' ז
יד/יב ברור הלכה גיטין כז ע"א ציון א, ב"מ כג ע"ב ציון ט
יד/יב גבול יהודה (ציר') דף נט ע"א {טביעת עין}, סט ע"א
יד/יב דברות משה ב"מ ח"א סי' לא הערה כ
יד/יב זית רענן ח"א עמ' תצז {לח"מ}
יד/יב חדושים ובאורים (גרי') ב"מ סי' יג ס"ק כא-כב
יד/יב חי' כתב סופר קדשים עמ' קצג
יד/יב חלקת יואב מהדו"ק אהע"ז סי' טו
יד/יב חמדת שלמה עמ' תקב
יד/יב חק לישראל השבת אבדה עמ' 43
יד/יב יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קמח, קסו
יד/יב כל בו ח"ה עמ' שנו
יד/יב לב ארי (רביץ) עמ' 97
יד/יב לב ים גיטין עמ' רז-רח, רי-ריא {טביעות עין}
יד/יב לבושה של תורה סי' כח אות ו {טביעות עין}
יד/יב מגל ח"י עמ' 174
יד/יב מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רכד
יד/יב מעיל שמואל (פלורנטין)
יד/יב מעיני המים
יד/יב מראות הצובאות (תקע) אות פה
יד/יב מראות הצובאות (תשסז) עמ' רב
יד/יב משנת יעקב
יד/יב משק ביתי סי' ריח דף ק ע"א {לח"מ}, ק ע"ב {הגהמ"י}
יד/יב ניר לדוד
יד/יב עט לעשות סי' כו {טביעות עין}
יד/יב עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' קטז
יד/יב עין יצחק ח"א עמ' קפג
יד/יב עמק שאלה (טברסקי) עמ' תקסג
יד/יב צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קלח ע"ב, קלט ע"ב
יד/יב צמח צדקה - שו"ת עמ' רלח
יד/יב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' מא, מה-מז
יד/יב שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רסב סעיף ח
יד/יב שלמי תודה
יד/יב שמרו משפט ח"א עמ' ר
יד/יב תולדות יצחק (הורוביץ) דף סג ע"ד
יד/יב תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' רכו
יד/יג אוצמפה"ת ב"מ כג ע"ב הע' 70, 74, 75
יד/יג אוצרות הרמב"ם
יד/יג אוצרות יהושע עמ' תכט
יד/יג אור הישר [אור הישר ב"מ כד ע"א]
יד/יג אורים גדולים (ריינס) דף צג ע"ב
יד/יג אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' נו
יד/יג ארחות חיים ח"ב סי' לה אות ד
יד/יג בית אהרן וישראל גל' נה עמ' יב, טו, גל' נז עמ' קטז {ת"ח לא משקר}
יד/יג בית אהרן וישראל גל' נט עמ' עד {לשקר מפני השלום}
יד/יג בית יעקב (טבשונסקי) סי' רסב סעיף י
יד/יג בית מלך (חב"ד) עמ' 40
יד/יג ברור הלכה יבמות סה ע"ב אחרי ציון ג פרק ב
יד/יג ברור הלכה שבת קיד ע"א ציון ה, ב"מ כג ע"ב ציון ט
יד/יג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ג עמ' רכא
יד/יג בתורתו יהגה (תשעב) עמ' תסז {בד״א בתלמיד ותיק}
יד/יג בתורתו יהגה ח"א עמ' רעז
יד/יג הלכה פסוקה ח"א, ברור הלכה עמ' 50
יד/יג חק לישראל השבת אבדה עמ' 43
יד/יג יחל ישראל (תשנב) עמ' רכג
יד/יג יחל ישראל (תשסג) ח"א עמ' פט
יד/יג כל בו ח"ה עמ' שנו
יד/יג לב חיים (פלג'י) ח"א דף יא ע"א וע"ג
יד/יג לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' תכג
יד/יג מחנה יוסף שבת עמ' רנא
יד/יג מקראי קדש (תשנג) עמ' קפו
יד/יג משה מבחוריו מהדו"ב הקדמה דף ד ע"א
יד/יג משנת יעקב
יד/יג משנת יעקב נשים ח"ב עמ' עג
יד/יג משנת ישראל סי' ה אות א, יג, יז, הרחבת המשנה אות לד
יד/יג נחפה בכסף (פודור) עמ' פג
יד/יג סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"א עמ' טו
יד/יג עולת ראיה (וייס) עמ' קכט-קלא, קלג
יד/יג עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' קמה
יד/יג עמק יהושע ח"א דף כז
יד/יג פרפרת התורה עמ' תקי
יד/יג פרשת השבוע (תשעב) ח"א עמ' 145
יד/יג צהר גל' ג עמ' 60, 61
יד/יג שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רמב
יד/יג שי למלך עמ' נח
יד/יג שמועת חיים ערכין ח"א עמ' תנג
יד/יג שמרו משפט ח"א עמ' ר
יד/יג שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' שפ
יד/יג תורה לשמה (תשעג) עמ' שצב
יד/יג תורת חיים עה"ת עמ' רל = תורת חיים ב"מ כג
יד/יג תתן אמת ליעקב (תשסד) (פיש) עמ' מו
יד/יג תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' מו, מט, ק {לח"מ}, קעה, ח"ב עמ' ב, קו
יד/יג תתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' קה, קז-קיא, קעח, שכח


טו/745 הלכות גזילה ואבידה פרק טו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


טו/רה"פ הלכה למשה (אמריליו) ח"ב
טו/רה"פ יד פשוטה
טו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
טו/רה"פ מעשה רקח
טו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
טו/רה"פ פי' ר"י קאפח
טו/רה"פ פי' ר"ש צדוק
טו/רה"פ רמב"ם לעם
טו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
טו/א אבני החושן סי' רס סעיף יא
טו/א אברהם יגל
טו/א אגודת אזוב ח"א דף פה ע"ד, פו ע"א
טו/א אהבת קדומים עמ' רעד
טו/א אהלה של תורה ח"ב עמ' רעא-רעב
טו/א אולם המשפט סי' רס סעיף טו
טו/א אוצמפה"ת ב"מ כא ע"א ח"ב הע' 101, כא ע"ב הע' 39-57, 98 {כ"מ}, כה ע"ב ח"ב הע' 6, 32, 38-54, 58-82, 94, 105
טו/א אוצרות הרמב"ם
טו/א אוצרות יהושע עמ' שנה, שנח
טו/א אור לישרים (קלרמן) ב"מ עמ' עח, קכח-קכט
טו/א אמונת עתיך גל' 127 עמ' 90
טו/א אמרי הצבי (בער) סוגיות דף יח ע"ד
טו/א אמרי הצבי (בער) סוגיות דף לח ע"ג {כ"מ}
טו/א אמרי יוסף (דוידובסקי)
טו/א אמרי שמואל ח"א דף ל ע"ג-ע"ד, לא ע"ב, לב ע"ד, לג ע"א
טו/א אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' נז
טו/א אנצי"ת ע' אבדה הע' 38, 41, 42, 43
טו/א אפיקי מגינים ב"מ סי' כא
טו/א אפיקי מגינים ב"ק - אלו מציאות סי' א
טו/א אפיתחא דבבא ב"מ עמ' רנט, רסב-רסג, רסח {כ"מ}
טו/א אשר למלך
טו/א באר מים חיים (נוסינזון) ב"מ דף כא
טו/א בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' רטז, ריט, רעד
טו/א בית אהרן (כהן)
טו/א בית זבול ח"ד עמ' קנט
טו/א בית יעקב (טבשונסקי) סי' רסא סעיף ג
טו/א בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' מב אות ב
טו/א בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' רפג, שמו
טו/א בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' שכא, שפו
טו/א בית ישראל (הורוביץ) חו"מ סי' כג {כ"מ}
טו/א ברור הלכה ב"מ כה ע"א ציון כ פסקה ד, כה ע"ב ציון ה
טו/א ברכת אברהם (תשנד) חי' ש"ס עמ' מו
טו/א ברכת מרדכי ב"מ עמ' רד, רט-רי
טו/א גאון יעקב עמ' לא
טו/א גדולי שמואל ב"מ דף כא, כו ע"א
טו/א דברות משה ב"מ ח"א סי' לא הערה לה
טו/א דברי חיים ב"מ כא ע"ב
טו/א דברי משפט סי' רס סעיף ב, סי' רסב סעיף ג
טו/א דגל ראובן ח"ג סי' לא
טו/א דרכי חושן (תשסח) עמ' לח
טו/א הגיון יצחק דף מה ע"ב
טו/א הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' קמא
טו/א המאור הגדול (יעבץ) עמ' שטו
טו/א חי' הגר"ח ב"מ עמ' קיב
טו/א חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' מז
טו/א חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' מז
טו/א חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' מה, פב
טו/א חיי נפש בראשית ח"ב עמ' ב, ז
טו/א חיים ומלך
טו/א חסדי דוד ח"ד עמ' קצו
טו/א חק לישראל השבת אבדה עמ' 8-6, 27
טו/א יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' קיז
טו/א יד המלך
טו/א יד יוסף (שטרן) ב"מ כא ע"ב ד"ה ואין לומר, כה ע"ב ד"ה ודע דמדברי, כה ע"ב גמרא ד"ה ואי שקיל ע"א {ואם עבר ונטלו וכו' ואינו חייב להחזירו}
טו/א יהגה האריה עמ' סז
טו/א יחי ראובן (אונג') עמ' שסט
טו/א כטל אמרתי עמ' קמא, קמד, קנא
טו/א לקוטי שעורים (שטיין) ב"מ סי' יג ס"ק א
טו/א לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' ריב
טו/א מאור למלך ב"מ עמ' צא {אהא"ז}
טו/א מאור מרדכי ב"מ עמ' ד, לד
טו/א מגן שאול (חנניה) ח"ב
טו/א מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ח עמ' תכד
טו/א מעין החכמה עמ' שג
טו/א מעיני המים
טו/א מערכי לב (ציר') עמ' קכה
טו/א מצעדי גבר ב"מ סי' לז אות א, ד, ו
טו/א מרכבת המשנה מהדו"ב
טו/א משאת המלך ח"א סי' טו
טו/א משיב נפש (גרוס) ח"ב עמ' פה
טו/א משנת יעקב
טו/א משנת יעקב נזיקין עמ' רח {אהא"ז}
טו/א משפטי אמת עמ' שיג, שטו, שכ-שכא
טו/א נזר הקדש (קפלן)
טו/א נחלת נפתלי דף יז
טו/א נחפה בכסף (פודור) עמ' כג-כד
טו/א נשמת כל חי ח"א דף פח ע"ד, ח"ב דף סו ע"ב
טו/א נשמת כל חי יו"ד סי' נב עמ' רכח {כ"מ}
טו/א נתיבות המשפט סי' רס ס"ק יב-יג
טו/א נתיבות ירושלים על ירושלמי ב"מ פ"ב ה"ד (ד"ה רי"א)
טו/א נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' טו, נו, פא, פה, פז, קיז, קפג, רד, רי, ריג, רטז {ראב"ד מ"מ וכ"מ}
טו/א נתן פריו ב"מ עמ' קלד
טו/א עטרת צבי (דרבקין, תשמה) סי' סד עמ' רה, רח
טו/א עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' קיב, ח"ג עמ' קיט
טו/א עיונים בהלכה עמ' 131, 133
טו/א ערך שי חו"מ סי' רס סעיף ב, סי' רסב סעיף ב
טו/א פי אריה דף ז ע"א
טו/א פני חיים (פלג'י) עמ' נא {כ"מ}
טו/א פני משה (שלז')
טו/א קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' רמט
טו/א קרית מלך
טו/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' ג-ד, טז, ל, מ, סד-סו, קט
טו/א שאלת שלום (רבינ') דף עב ע"א
טו/א שו"ע הרב הל' מציאה סעיפים ב, יב-יג
טו/א שו"ת הרדב"ז סי' ב אלפים רפה
טו/א שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רס סעיף ז {מ"מ}
טו/א שם מרדכי עמ' 151-152 {ספק הינוח}
טו/א שמחת יו"ט (אלגזי) סי' ע
טו/א שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' קלו, קנב
טו/א שעורי עיון התלמוד ב"מ שעור סח
טו/א שעורי ר' שמואל ב"מ ח"ב עמ' קיט, ריד-רטו, ב"ב ח"ב עמ' יג
טו/א שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' יח
טו/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 25
טו/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 7
טו/א שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' שסט
טו/א תאיר נרי דף ה ע"א
טו/א תאיר נרי סי' ב דף ה ע"א
טו/א תורה אור (שנגהי) עמ' ט
טו/א תורת נתן עמ' 7 {באבידה מדעת אין מצות השבת אבידה אבל אסור ליטול}, 10-11 {כ"מ}, 12
טו/א תורת ראובן עמ' 95-96
טו/א תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' תרכג, תרלז, תרמא
טו/א תחומין חי"ג עמ' 411
טו/ב אוצמפה"ת ב"מ כו ע"א הע' 74
טו/ב אמרי יוסף (דוידובסקי)
טו/ב אנצי"ת ע' אבדה הע' 47
טו/ב באר המלך ח"ב
טו/ב בית אהרן (כהן)
טו/ב ברור הלכה ב"מ כה ע"ב ציון ה, ל ע"ב ציון ח, לב ע"א ציון ג פסקה ג
טו/ב דברות משה נדרים עמ' מג
טו/ב הר המלך ח"ד עמ' נא
טו/ב טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' תלד {רשות הרבים - לא ביאר מהו כי פשוט שהוא מקום שרבים בוקעים}
טו/ב לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' ריד
טו/ב מקורות לפסקי הרמב"ם
טו/ב משיב נפש (גרוס) ח"ב עמ' פה
טו/ב משפטי אמת עמ' שכב, שכג
טו/ב נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' פח {מ"מ}
טו/ב פני משה (שלז')
טו/ב פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' תקל
טו/ב קובץ ביאורים (שפירא)
טו/ב קרית מלך
טו/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' סו
טו/ג אבן לב דף סט ע"ג
טו/ג אמרי יוסף (דוידובסקי)
טו/ג בית יעקב (טבשונסקי) סי' רסא סעיף א
טו/ג ברור הלכה ב"מ ל ע"ב ציון ח, לב ע"א ציון ג פסקה ג
טו/ג יד דוד (דהן) עמ' ר
טו/ג יד יוסף (שטרן) ב"מ כה ע"ב ד"ה ודע דמדברי {מצא גוזלות מקושרין וכו' נטלן הרי אלו שלו}
טו/ג משאת המלך (אדרי)
טו/ג משפטי אמת עמ' שכב
טו/ג קרית מלך
טו/ד אמרי יוסף (דוידובסקי)
טו/ד באר המלך ח"ב
טו/ד דברי חיים ב"מ כו ד"ה הראב"ד
טו/ד לקוטי שעורים (שטיין) ב"מ סי' יג ס"ק ה
טו/ד לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' רטו
טו/ד משפטי אמת עמ' שכב
טו/ד צדקה לחיים (תקמז) (לקוטים)
טו/ד צדקה לחיים (תשסח) עמ' נב
טו/ד רווחא שמעתתא ח"א עמ' כח
טו/ד שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רלח
טו/ה אבני החושן סי' רס סעיף יד
טו/ה אוצמפה"ת ב"מ לא ע"א הע' 4, לב ע"א הע' 37 {לח"מ}, 41-44
טו/ה אמרי יוסף (דוידובסקי)
טו/ה אנצי"ת ע' אבדה הע' 47
טו/ה ברור הלכה ב"מ כה ע"ב ציון ה, לא ע"א ציון א, לב ע"א ציון ג
טו/ה דברות משה ב"מ ח"א סי' לא הערה סה, סי' לז ענף ב
טו/ה חוות יאיר (תשנז) עמ' לא
טו/ה חק לישראל השבת אבדה עמ' 6-7
טו/ה מגן שאול (חנניה) ח"ב דף ל ע"ג
טו/ה מלך שלם
טו/ה משפטי אמת עמ' שיז, שכב
טו/ה נחפה בכסף (פודור) עמ' ל
טו/ה צדקה לחיים (תקמז) (לקוטים)
טו/ה צדקה לחיים (תשסח) עמ' נב
טו/ה תורה שלמה שמות פכ"ג אות נד
טו/ו אוצמפה"ת ב"מ כה ע"ב ח"ב הע' 33, 34, 59
טו/ו אוצרות יהושע עמ' שנח
טו/ו אור הישר [מעין החכמה דף קכג ע"ב]
טו/ו אמרי יוסף (דוידובסקי)
טו/ו אשר למלך
טו/ו בית זבול ח"ד עמ' קנט
טו/ו ברור הלכה ב"מ כג ע"ב ציון א, כה ע"ב ציון ה
טו/ו גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תשכט
טו/ו דברות משה ב"מ ח"א סי' כד ענף א
טו/ו דברי חיים ב"מ כא ע"ב
טו/ו הר המלך ח"ד עמ' נא
טו/ו כטל אמרתי עמ' קמד
טו/ו לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' ריד
טו/ו לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' ריד {ראב"ד}
טו/ו מצעדי גבר ב"מ סי' לז אות א
טו/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
טו/ו משנת יעקב
טו/ו משפטי אמת עמ' שיג-שיד
טו/ו נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' רעט
טו/ו נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' פב
טו/ו ערך שי חו"מ סי' רסב סעיף ב {רמב"ם}, סי' רעב סעיף ב {ראב"ד}
טו/ז אבן לב דף סט ע"ג
טו/ז אבני החושן סי' רסב סעיף ו
טו/ז אוצמפה"ת ב"מ כו ע"א הע' 74
טו/ז ברור הלכה ב"מ כה ע"ב ציון ו
טו/ז מגן שאול (חנניה) ח"ב דף ל ע"ג
טו/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' מח
טו/ח אוצמפה"ת ב"מ כא ע"א ח"ב הע' 10, 69, 72, 74, 75, 101, כא ע"ב הע' 58-64
טו/ח אור דוד עמ' קנז
טו/ח אות היא לעולם ח"ב דף לא ע"ג
טו/ח אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תקפ {רוב וקרוב}
טו/ח באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
טו/ח בית אהרן (כהן)
טו/ח בית זבול ח"ד עמ' קנט
טו/ח ברור הלכה ב"מ כא ע"א ציון ה, כג ע"ב ציון א
טו/ח דברות משה ב"מ ח"א סי' לא הערה ב
טו/ח דברי יוסף (קונביץ) עמ' 70
טו/ח דגל ראובן ח"ג סי' לא
טו/ח הר המלך ח"ד עמ' נב
טו/ח חד וחלק ח"א דף מט ע"ד
טו/ח חיים ומלך
טו/ח חסדי דוד ח"ד עמ' קפז
טו/ח חק לישראל השבת אבדה עמ' 6
טו/ח טבעת החושן ח"ה עמ' רטו
טו/ח יגדיל תורה (אודסה) גל' ה סי' לה דף עג ע"א
טו/ח יד יוסף (שטרן) ב"מ כא ע"א ד"ה תוספות {מצא פירות מפוזרין וכו'}
טו/ח כל בו ח"ה עמ' שנו
טו/ח מגן שאול (חנניה) ח"ב דף ל ע"ד
טו/ח משיב נפש (גרוס) ח"ב עמ' פה-פז
טו/ח נחפה בכסף (פודור) עמ' כה, לט
טו/ח נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' טז
טו/ח עולת שלמה (ליפשיץ) ח"ב תשובה לג
טו/ח ערך שי חו"מ סי' רסב סעיף ב
טו/ח צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קלז ע"א
טו/ח שם מרדכי עמ' 159, 160, 163
טו/ח תורת ראובן עמ' 97
טו/ט אברהם יגל
טו/ט אוצמפה"ת ב"מ כג ע"ב הע' 43 {מ"מ}, 46-47
טו/ט אמרי יוסף (דוידובסקי)
טו/ט בית יעקב (טבשונסקי) סי' רסב סעיף ה {ראב"ד}
טו/ט ברוך אומר חו"מ עמ' סו
טו/ט ברור הלכה ב"מ כב ע"ב ציון ז פסקה ב {ראב"ד}, כג ע"ב ציון ו
טו/ט מגן שאול (חנניה) ח"ב דף ל ע"ד
טו/ט מלך שלם
טו/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
טו/ט נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' צ {ראב"ד}
טו/ט פנס שלמה
טו/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' מג
טו/י אוצמפה"ת ב"מ כה ע"ב ח"ב הע' 49
טו/י בית אהרן (כהן)
טו/י ברור הלכה ב"מ כב ע"ב ציון ז, כה ע"ב ציון ה פסקה ב
טו/י הגהות חבר בן חיים
טו/י חי' הגר"ח ב"מ עמ' קיב
טו/י לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' ריד
טו/י מגן שאול (חנניה) ח"ב דף לא ע"א
טו/י מעיני המים
טו/י משפט הקנין ח"ג עמ' מ
טו/י נתיבות המשפט סי' רס ס"ק יב
טו/י נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' טז, פו, פח
טו/י צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קלז ע"א
טו/י רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' ב-ד, לו-לט
טו/י שיבת ציון (לנדא) סי' לה
טו/י שיבת ציון (לנדא) סי' עט
טו/י שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' יז
טו/יא אוצמפה"ת ב"מ כג ע"א הע' 68 {כ"מ}, 69-70
טו/יא בית אהרן (כהן)
טו/יא בית יעקב (טבשונסקי) סי' רסב סעיף ח
טו/יא בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' שמה
טו/יא ברור הלכה ב"מ כג ע"א
טו/יא דליית הכרם עמ' תתתלא {כ"מ}
טו/יא הגהות חבר בן חיים
טו/יא חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' לו {כ"מ}
טו/יא מגן שאול (חנניה) ח"ב דף לא ע"א
טו/יא מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' שצה
טו/יא נתן פריו ב"מ עמ' קטו
טו/יא צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קלז ע"ג, קלח ע"א
טו/יא רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' מ
טו/יא שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רסב סעיף ה
טו/יב אגרות משה יו"ד ח"א סי' קנ ענף א
טו/יב אוצמפה"ת ב"מ כא ע"א ח"ב הע' 61, 93-97, 100, 101, כה ע"א הע' 91
טו/יב אור לישרים (קלרמן) ב"מ עמ' עח, קכח-קכט
טו/יב אות לישועה דף קלח ע"ג
טו/יב אמרי יוסף (דוידובסקי)
טו/יב אנצי"ת ע' אבדה מדעת הע' 8
טו/יב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
טו/יב באר ראי עמ' קנא
טו/יב בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' רעא
טו/יב בית אברהם (סוכאטשוב) גל' א עמ' 53
טו/יב בית אהרן (כהן)
טו/יב בית אהרן וישראל גל' לט עמ' מו
טו/יב בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' מא הערה 7, סי' מב אות ב
טו/יב ברור הלכה ב"מ כא ע"א ציון ל, כה ע"א ציון כ פסקה ד
טו/יב ברכת אברהם (תשנד) חי' ש"ס עמ' מז
טו/יב דברות משה זרעים עמ' קכו, תרמח {כל אלו ספק לפיכך לא יטול ואם נטל אינו חייב להכריז}
טו/יב דברי אליהו (חזן) ח"ב עמ' יז-כג
טו/יב דברי משה (ברנשטיין) ב"מ עמ' ל
טו/יב הר המלך ח"ד עמ' שנב-שנה, ח"ח עמ' שצז
טו/יב חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' לו {כ"מ}
טו/יב חיים ומלך
טו/יב חק לישראל השבת אבדה עמ' 51, 104
טו/יב ידיו של משה
טו/יב מאיר נתיבים עמ' 4
טו/יב מגן שאול (חנניה) ח"ב דף לא ע"ב
טו/יב מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' שצה
טו/יב מלך שלם
טו/יב מצעדי גבר ב"מ סי' לז אות א
טו/יב מקנת חיים עמ' רסו
טו/יב מר קשישא עמ' יז
טו/יב משברי ים חזקה עמ' רנג
טו/יב משפטי אמת עמ' קיח, שיב
טו/יב נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' שמה
טו/יב נחלת מים סי' ו אות א
טו/יב נחפה בכסף (פודור) עמ' כ-כב
טו/יב נשמת כל חי ח"ב דף עא ע"ב
טו/יב נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' טז, פז, צ, רטז
טו/יב נתן פריו ב"מ עמ' קמד
טו/יב עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ג עמ' קטו, קכ
טו/יב עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 562
טו/יב עמקי המשפט עמק החוב סי' ה אות יד עמ' לא {ביאור בדעתו דספק אבידה נחשב ספק ממונא לקולא}
טו/יב פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' קעד
טו/יב קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' תכה
טו/יב קרן פני משה ח"ב
טו/יב שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' קפג
טו/יב שנות חיים (אויסאיבל) נזקי שכנים סי' טז ס"ג ס"ק ג
טו/יב שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' קלו, קנא
טו/יב שעורי ר' שמואל ב"מ ח"ב עמ' קג, ב"ב ח"ב עמ' יג
טו/יב שערי שמואל עמ' סה
טו/יב שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' שסט, שעג
טו/יב תורת רפאל ח"ג עמ' סב-סג
טו/יב תשובה מיראה (תשסו) עמ' ט
טו/יג אוצמפה"ת ב"מ כה ע"א ח"א הע' 6, 12 {באר המלך}
טו/יג אוצרות יהושע עמ' שנא
טו/יג באר המלך ח"ב
טו/יג בגדי כהונה (כהן) אהע"ז סי' יא דף סב ע"ג {מצא בכלי}
טו/יג בית אהרן (כהן)
טו/יג ברור הלכה ב"מ כד ע"ב ציון כ, מ, כה ע"א ציון ד, כז ע"ב ציון א פסקה ב
טו/יג ברכת שאול עמ' שצב
טו/יג דברי דוד (מילדולה) דף קט ע"א
טו/יג דליית הכרם עמ' תתתלא {מ"מ} [צ"ל בכלי שאין בו סימן ודאי]
טו/יג חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"מ כה ע"א]
טו/יג כבוד מלכים (מרגליות)
טו/יג מראות הצובאות (תשסז) עמ' רנט
טו/יג משנת יעקב
טו/יג נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' עד
טו/יג עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' קיד
טו/יג צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' נו אות ג
טו/יג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' נט-ס
טו/יד אהל משה (וינברג) דף נד ע"ד {פני הכלי לפני הפירות}
טו/יד אוצמפה"ת ב"מ כה ע"א הע' 31 {לח"מ}
טו/יד אוצרות יהושע עמ' שנא
טו/יד בית אהרן (כהן)
טו/יד ברור הלכה ב"מ כה ע"א ציון ד, כז ע"ב ציון א פסקה ב
טו/יד ברכת שאול עמ' שצב
טו/יד הגהות חבר בן חיים
טו/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
טו/יד נחפה בכסף (פודור) עמ' מו-מז
טו/יד נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' עד
טו/יד פי אריה דף ו ע"ד, ז ע"א-ע"ב
טו/יד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' נט-ס
טו/יד שלל דוד
טו/יד שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' קצא
טו/טו אוצמפה"ת ב"מ כא ע"ב הע' 146 {לח"מ}, 152
טו/טו אמונת אליעזר מעשרות עמ' פא-פב
טו/טו אמרי נפתלי ח"ב עמ' יד
טו/טו אפיקי מגינים ב"ק סי' א
טו/טו באר המלך ח"ב
טו/טו בית זבול ח"ד עמ' קנט
טו/טו בית יעקב (טבשונסקי) סי' רס סעיף ה {לח"מ}
טו/טו בכורי אברהם דף עג ע"ג {תאנה נוטה}
טו/טו בני יוסף (טנוג'י) דף לב ע"ב
טו/טו ברור הלכה ב"מ כא ע"ב ציון ח
טו/טו ברור הלכה פסחים, ברורי הראי"ה ו ע"ב ציון ב
טו/טו גוילין נצולין עמ' רלו-רלז
טו/טו דברי חיים ב"מ כא ע"ב ד"ה ועפי"ז
טו/טו האיר ממזרח משלי עמ' תכז {תאנה עם נפילתה נמאסת}
טו/טו הר המלך ח"ו עמ' קז
טו/טו חדושים ובאורים (גרי') ב"מ סי' יג ס"ק יח
טו/טו חיי אברהם (טייב) דף סא ע"ד
טו/טו חיים ומלך
טו/טו חק לישראל שיתוף נכסים עמ' 274, 277
טו/טו יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' קיח
טו/טו יהגה האריה עמ' סז
טו/טו יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' שמא
טו/טו מגדל צופים ח"ד סי' סא
טו/טו מגן שאול (חנניה) ח"ב דף לא ע"ב
טו/טו מקום דוד [בני אהרן סי' סו]
טו/טו מרכבת המשנה מהדו"ב [עמש"כ בהל' מעשר פ"ג הכ"ד]
טו/טו משאת המלך (אדרי)
טו/טו משאת מרדכי ב"ק עמ' רעט
טו/טו משיב נפש (גרוס) ח"ב עמ' פח-צ
טו/טו משנת יעקב
טו/טו משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' קטז
טו/טו נחפה בכסף (פודור) עמ' יט
טו/טו נשמת כל חי ח"ב דף סח ע"ב וע"ד
טו/טו עולת שלמה ח"ב עמ' תיא, תיג
טו/טו עין תרשיש
טו/טו פרי האדמה ח"ב
טו/טו שו"ע הרב הל' מציאה ס' ו
טו/טו שלל דוד
טו/טו שלמי תודה
טו/טו שם משמעון (סטרליץ) עמ' פב
טו/טו שעורי עיון התלמוד ב"מ שעור עא {לח"מ}
טו/טו שעורי ר' שמואל ב"מ ח"ב עמ' קמה
טו/טו תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' תרכז
טו/טז אולם המשפט סי' רס סעיף ו {מ"מ}, סי' רסא סעיף ב
טו/טז אוצמפה"ת ב"מ כב ע"ב הע' 34
טו/טז אורה ושמחה הל' סוכה פ"ה ס"ק ג
טו/טז אפיקי מגינים ב"מ סי' כד
טו/טז אפיקי מגינים ב"ק - אלו מציאות סי' ד
טו/טז באר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 371
טו/טז בחיר חיים {מעשר}
טו/טז בית אהרן (כהן)
טו/טז בית זבול ח"ד עמ' קנט, קסא
טו/טז ברור הלכה ב"מ כב ע"ב ציון ג
טו/טז חק לישראל שיתוף נכסים עמ' 273, 275, 278
טו/טז כל בו ח"ה עמ' שנו
טו/טז כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תת
טו/טז כלילת יופי דף ע
טו/טז משאת המלך (אדרי)
טו/טז משיב נפש (גרוס) ח"ב עמ' צא-צג
טו/טז משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' יא
טו/טז נזר הקדש (רזין) מנחות דף קיג ע"ב
טו/טז נחל איתן הל' נערה פ"י הי"ב {יתומים}
טו/טז פי אריה דף ו ע"ד, ז ע"ב
טו/טז פנס שלמה
טו/טז שו"ע הרב הל' מציאה ס' ו
טו/טז שם משמעון (סטרליץ) עמ' קכה
טו/טז שעורי ר' שמואל ב"מ ח"ב עמ' קעו
טו/יז אור הישר [אור הישר ב"ק פ ע"ב]
טו/יז אנצי"ת ע' בהמה דקה הע' 55, ע' גזל הע' 427
טו/יז באר המלך ח"ב
טו/יז באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פ"ה ה"ב מושב שרים אות יא
טו/יז ברוך אומר חו"מ עמ' קעד*
טו/יז ברור הלכה ב"ק פ ע"ב ציון א
טו/יז גופי הלכות (תשסו) עמ' תקיד
טו/יז חי' חתם סופר
טו/יז חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' קפג
טו/יז חיתו ארץ עמ' 55
טו/יז חסדי דוד ח"ד עמ' קיג
טו/יז חק לישראל נזיקין עמ' 117
טו/יז מגן שאול (חנניה) ח"ב דף לא ע"ג
טו/יז מציון אורה ח"א עמ' רעח
טו/יז משאת מרדכי ב"ק עמ' רצז
טו/יז צהר גל' ז עמ' 12 {שהורג קטנים}
טו/יז שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רמא
טו/יז תחומין ח"ח עמ' 254, ח"ט עמ' 185
טו/יח אהל משה (לוין) ח"ב דף א ע"ג, ב ע"א {רוב וקרוב - הלך אחר הרוב} וע"ב {השמיט בשביל של כרמים}
טו/יח אהלי שם (פרץ) ב"ב עמ' פב
טו/יח אור הישר [לח"מ הל' מאא"ס פ"י הי"ג]
טו/יח אור חדש (בלומ') דף סו ע"ב {רוב וקרוב - אחר הרוב}
טו/יח אשר למלך
טו/יח באר המלך ח"ב
טו/יח בית זבול ח"ב סי' כה אות יח
טו/יח בית יעקב (טבשונסקי) סי' רס סעיף ו
טו/יח בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' שמט
טו/יח בנין דוד (טאוב) ח"ב עמ' י
טו/יח ברור הלכה ביצה י ע"ב ציון ב
טו/יח דגל ראובן ח"ג סי' לב
טו/יח דליית הכרם עמ' תתתלא {מ"מ - אפילו}
טו/יח דלתי עזה עמ' קפח
טו/יח האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' רפט {ניפול הנמצא וכו'}
טו/יח הגהות חבר בן חיים
טו/יח הר המור
טו/יח זכרון שלמה (קליין) עמ' קטז, קכו-קכז
טו/יח חי' חתם סופר
טו/יח חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' ל
טו/יח חיים ומלך
טו/יח יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' שסח
טו/יח יגיעת ערב פסחים עמ' מב
טו/יח יד המלך (פלומבו)
טו/יח יורה חכימא (תשח) עמ' רמה, רמז, רמט-רנ, רנב {גוזל שנמצא בין שובכים}
טו/יח כלילת יופי דף מט
טו/יח כרתי ופלתי סי' סג אות ג
טו/יח מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' שפג
טו/יח מוריה י גל' יא (ר"י ניימן)
טו/יח מנחת יהודה (בוים) דף קכב ע"ב {השמיט שביל של כרמים}
טו/יח משנת יעקב
טו/יח משנת יעקב זמנים ח"א עמ' ריב-ריד, זרעים ח"ב עמ' יא
טו/יח משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' קפא
טו/יח נזר אברהם שבת-ביצה עמ' רלו
טו/יח נשמה של שבת עמ' 212
טו/יח עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף פד ע"ד
טו/יח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' סד
טו/יח פינות הבית דף כא ע"ד
טו/יח פנת יקרת (תשעא) עמ' תקפב
טו/יח קובץ ביאורים (שפירא)
טו/יח קונטרסי שעורים ב"ב דף פו
טו/יח קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' קכב, קכה {השמיט בשביל של כרמים}
טו/יח שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' קצ
טו/יח שמן הטוב (תשפ) עמ' קסג
טו/יח שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' קעג-קעד
טו/יח שער המלך ח"א עמ' קיז
טו/יח שער יהודה
טו/יח שערי זיו ח"ב דף עה ע"ד
טו/יח שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' רפ, כרך ב עמ' צז, קי
טו/יח תורת איש לוי - חזקה עמ' קפג
טו/יח תורת זרעים עמ' קיח {רוב וקרוב}


טז/746 הלכות גזילה ואבידה פרק טז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


טז/רה"פ בית אהרן (כהן)
טז/רה"פ הלכה למשה (אמריליו) ח"ב
טז/רה"פ יד פשוטה
טז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
טז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
טז/רה"פ פי' ר"י קאפח
טז/רה"פ פי' ר"ש צדוק
טז/רה"פ רמב"ם לעם
טז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
טז/א אוצמפה"ת ב"מ כד ע"א הע' 17-22
טז/א באר המלך ח"ב
טז/א באר מים חיים (נוסינזון) ב"מ דף כד
טז/א ברור הלכה ב"מ כד ע"א ציון ב
טז/א הגהות חבר בן חיים
טז/א הר המלך ח"ה עמ' שלז-שמב, ח"ו עמ' שנ-שנב, ח"ז עמ' רלז
טז/א חי' כתב סופר נזיקין עמ' סב {לח"מ}
טז/א חיים ומלך
טז/א יד המלך (פלומבו)
טז/א לחקרי הלכות סי' שסו
טז/א מגן שאול (חנניה) ח"ב דף כח ע"ג
טז/א מרכבת המשנה מהדו"ב
טז/א משארית יעקב עמ' נח
טז/א נחפה בכסף (פודור) עמ' מג-מד
טז/א פרי חיים (הליר)
טז/א פתח עינים ח"ב דף ז ע"ד
טז/א קרית מלך
טז/א שופריה דיעקב (מערך) דף ל
טז/א תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תשעב
טז/ב אוצמפה"ת ב"מ כה ע"א הע' 69, 72, 84, 90, 94
טז/ב באר המלך ח"ב
טז/ב ברור הלכה ב"מ כד ע"ב ציון מ, כה ע"א ציון א, כ
טז/ב דברות משה זרעים עמ' קכו, תרמח {היו עשויין כשיר או כשורה או כחצובה או כסולם הרי זה ספק ולא יטול}
טז/ב הון יוסף דף יז
טז/ב הר המלך ח"ד עמ' נב, ח"ו עמ' קז
טז/ב חסדי דוד ח"ד עמ' קפח
טז/ב כטל אמרתי עמ' קמא
טז/ב לב מבין
טז/ב מגן שאול (חנניה) ח"ב
טז/ב משפטי אמת עמ' קיח, שיב
טז/ב נחפה בכסף (פודור) עמ' מב-מג
טז/ב נתיבות ירושלים על ירושלמי ב"מ פ"ב ה"ג (ד"ה אר"י)
טז/ב נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' רטז
טז/ב פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' קעד
טז/ב פרי חיים (הליר)
טז/ב צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קלט ע"ג
טז/ב שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' קלו, קנא
טז/ב שעורי ר' שמואל ב"מ ח"ב עמ' קג
טז/ג אמרי שפר (פינטו) עמ' ריח, רכב
טז/ג ברור הלכה ב"מ כד ע"ב ציון כ, כה ע"א ציון ד
טז/ג מראות הצובאות (תשסז) עמ' רס
טז/ג משנת יעקב
טז/ג שו"ע הרב הל' מציאה ס' ח
טז/ד אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' נא, נג, ח"ח עמ' קכז
טז/ד אהל משה (וינברג) דף לה ע"ד, לו ע"א {תקנה לי חנותי}
טז/ד אוצמפה"ת ב"מ כא ע"ב הע' 123 {ראב"ד}, כו ע"א הע' 34 {אהא"ז}, 55 {אהא"ז}, כו ע"ב ח"ב הע' 4-8, 16-22
טז/ד אור שמח
טז/ד אחר האסף עמ' שעד
טז/ד אמונת עתיך גל' 121 עמ' 18 {ראב"ד}
טז/ד אמרי יוסף (דוידובסקי)
טז/ד אמרי שמואל ח"א דף לג ע"א-ע"ב
טז/ד ארחות חיים ח"ב סי' לה אות ו
טז/ד באר המלך ח"ב
טז/ד בית הלוי ח"ג סי' מה עמ' קסא, קסג
טז/ד בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' ס אות ג
טז/ד בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' רצה
טז/ד ברוך אומר חו"מ עמ' סא*
טז/ד ברור הלכה ב"מ כו ע"ב ציון ו
טז/ד ברכות חיים ח"ב עמ' רצב {ראב"ד}
טז/ד גדולי שמואל ב"מ דף כא
טז/ד גוילין נצולין עמ' רמג
טז/ד גליוני הגר"ש עמ' צח {ראב"ד} [עי' או"ש]
טז/ד דברי אליהו (חזן) ח"ב עמ' קטז, ח"ד עמ' קכב
טז/ד דברי משפט סי' רס אות א, סי' רסב אות ג
טז/ד דברי משפט סי' רס סעיף א {רמב"ם}, סי' רסב סעיף ד {ראב"ד}
טז/ד דור דורים עמ' רצח
טז/ד דליית הכרם עמ' תתתלא {ראב"ד} [בידו - צ"ל כידו]
טז/ד זרע יצחק (עטייה) ח"א דף פה ע"ד, פו ע"א
טז/ד חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"מ כה ע"ב]
טז/ד חי' חתם סופר
טז/ד חיים ומלך
טז/ד חסדי דוד ח"ד עמ' קצא
טז/ד חק לישראל השבת אבדה עמ' 7, 60-59, 64, 106-105 {ראב"ד}, שומרים עמ' 540 {ראב"ד}
טז/ד יד דוד (דהן) עמ' קנז
טז/ד כל בו ח"ה עמ' שנז
טז/ד להורות נתן (שו"ת) ח"ח עמ' קנב
טז/ד מאור למלך ב"ק עמ' קעא
טז/ד מגן שאול (חנניה) ח"ב
טז/ד ממעיני ישועה (הירשהורן) דף לט ע"ג
טז/ד מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' עד
טז/ד מעיני המים
טז/ד מעשה נסים (הכהן)
טז/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
טז/ד משנת יעקב
טז/ד משפט הקנין ח"ג עמ' נו, נח, קכח-קכט
טז/ד נחפה בכסף (פודור) עמ' טז-יז
טז/ד נימוקי מלב"ם ב"מ סי' ז
טז/ד נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' ט
טז/ד נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' צח {ראב"ד}
טז/ד נתן פריו ב"מ עמ' קסז
טז/ד סמיכה לחיים סי' כב
טז/ד עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 81
טז/ד קונטרסי שעורים ב"מ שעור יז אות ג
טז/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' עו
טז/ד שעורי ר' שמואל ב"מ ח"ב עמ' ריח, רסב-רסו
טז/ד תורת הקנינים ח"ב עמ' כד
טז/ד תורת נתן עמ' 10 {אם אמר תקנה לי רשותי}
טז/ד תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' תלד
טז/ד תחומין חכ"ב עמ' 379
טז/ד תפארת בחורים פאה עמ' תקעג {ראב"ד}
טז/ד תשובות שאלות לר"י טאיטאצאק עמ' רנג
טז/ה אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' כז
טז/ה אהל משה (וינברג) דף לו ע"א
טז/ה ארחות חיים ח"ב סי' לה אות ו
טז/ה בית יחזקאל (סרנה) ב"מ עמ' קב
טז/ה ברור הלכה ב"מ כו ע"ב ציון ו
טז/ה זכר טוב עמ' פא
טז/ה מעיני התורה ח"א עמ' רכא
טז/ה מרחשת ח"א קונט' יאוש אות ה, מנחת חינוך, שמן המנחה אות כב
טז/ה נחפה בכסף (פודור) עמ' טז-יז
טז/ה סמיכה לחיים סי' כב
טז/ה שו"ע הרב הל' מציאה ס' יב
טז/ה שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רס סעיף ד
טז/ה שפתי דעת ח"ג עמ' שכו
טז/ו אמרי יוסף (דוידובסקי)
טז/ו ארחות חיים ח"ב סי' לה אות א
טז/ו ברור הלכה ב"מ כו ע"ב ציון ז
טז/ו דליית הכרם עמ' תתתלא {מ"מ}
טז/ו הגהות חבר בן חיים
טז/ו הגהות רימ"א
טז/ו חזון יחזקאל תרומות פ"י הט"ז
טז/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קנח
טז/ז אולם המשפט סי' רס סעיף א
טז/ז אוצמפה"ת ב"מ כה ע"ב ח"ג הע' 2-5, 9, 10
טז/ז אוצרות הרמב"ם
טז/ז אוצרות יהושע עמ' שס
טז/ז בית יעקב (טבשונסקי) סי' רס סעיף א
טז/ז ברור הלכה ב"מ כה ע"ב ציון מ
טז/ז ברכת מרדכי ב"מ עמ' רו
טז/ז זבח השלמים דף יג ע"א-ע"ג
טז/ז חי' בעל שרידי אש עמ' רנ-רנא
טז/ז חי' הגרנ"ט סי' קנג
טז/ז חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"מ כה ע"ב]
טז/ז חסדי דוד ח"ד עמ' קפט
טז/ז חק לישראל השבת אבדה עמ' 15
טז/ז טבעת החושן ח"ד עמ' 48
טז/ז יד יוסף (שטרן) ב"מ כו ע"א ד"ה אמנם {והוא שימצא אותן מטה מטה וכו'}
טז/ז ידיו של משה
טז/ז כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף מב ע"א
טז/ז מגן שאול (חנניה) ח"ב
טז/ז מטה אהרן ב"ב עמ' קנד, קנה
טז/ז מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קטז
טז/ז מעשה רקח
טז/ז מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' כא אות כה, ח"ב סי' טז אות ד]
טז/ז מצודת דוד (שפרבר) עמ' ריד {מטה מטה}
טז/ז מצעדי גבר ב"מ סי' לא אות י
טז/ז מקנת חיים עמ' מג
טז/ז נחפה בכסף (נבון) ח"א דף ע ע"ב
טז/ז נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' רז
טז/ז עולת שמואל (לובצר) ח"א, מנחת חנוך דף כג ע"א
טז/ז עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' קד
טז/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קנח, כרך ב ח"ב עמ' עט
טז/ז פני משה (שלז')
טז/ז פרי האדמה ח"ב
טז/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' עה
טז/ז שו"ע הרב הל' מציאה ס' יב
טז/ז שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רס סעיף ב
טז/ז שעורי ר' שמואל ב"מ ח"ב עמ' רכד-רכו
טז/ז שערי טהר ח"ח סי' יז אות ב
טז/ז תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קמד
טז/ז תפארת ציון (ריבקין) סי' יח אות א
טז/ח אבן האזל (גם בהשמטות סוף שופטים דף פב ע"ג)
טז/ח אבני חפץ ח"ג עמ' רנז {או"ש}
טז/ח אגודת אזוב ח"א דף פו ע"א
טז/ח אהל משה (וינברג) דף לו ע"ב {אבודה ממנו ומכל אדם}
טז/ח אהליך יעקב גיטין סי' יב ס' ז
טז/ח אוצמפה"ת ב"מ כו ע"א הע' 6 {הגהמ"י}, 7-12, 28, 55
טז/ח אוצרות הרמב"ם
טז/ח אוצרות יהושע עמ' שס
טז/ח אור הישר [אור הישר ב"מ כה ע"ב]
טז/ח אחר האסף עמ' שעג
טז/ח אמרי יוסף (דוידובסקי)
טז/ח אמרי שפר (פינטו) עמ' ריז
טז/ח אפיקי מגינים ב"מ סי' טז
טז/ח אשר למלך
טז/ח באר המלך ח"ב
טז/ח בית יעקב (טבשונסקי) סי' רס סעיף א
טז/ח בנין דוד (טאוב) ח"ג עמ' צ
טז/ח ברור הלכה ב"מ יא ע"א ציון ב, כה ע"ב ציון מ, כו ע"ב ציון ו פסקה א
טז/ח ברכת מרדכי ב"מ עמ' רו
טז/ח ברקאי ח"א עמ' 223 {אהא"ז}
טז/ח גדולי שמואל ב"מ דף כא {או"ש}
טז/ח גליונות אבני נזר {ראב"ד}
טז/ח גליוני הגר"ש עמ' צח {הגהמ"י - באגדה} [ירושלמי ב"מ פ"ב ה"ה, בראשית רבה פל"ג]
טז/ח דברות משה ב"מ ח"א סי' כד ענף א, סי' כה ענף א, ב"ב ח"ב סי' נח הערה קב
טז/ח דברות משה זרעים עמ' רלד, רלה {מפני שאינה ידועה לו ולא לאחרים והרי זה המטמון אבוד ממנו ומכל אדם ולפיכך הוא של מוצאו}
טז/ח דין אמת (תקטו) דף עח ע"ג {מל"מ}
טז/ח דרכי אהרן ח"א עמ' סד
טז/ח דרכי חושן (תשסח) עמ' יח, קלא
טז/ח הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' רד
טז/ח חזון יחזקאל ב"מ פ"ב ה"א
טז/ח חי' בעל שרידי אש עמ' רנ-רנא
טז/ח חי' הגרנ"ט סי' קנג
טז/ח חיים ומלך
טז/ח חסדי דוד ח"ד עמ' קפט
טז/ח טבעת החושן ח"ד עמ' 48
טז/ח יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"ג עמ' כד
טז/ח יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' תקיד
טז/ח יד ושם
טז/ח יחי ראובן (אונג') עמ' שעז
טז/ח לב אריה (קרלין) עמ' יג
טז/ח לב מבין
טז/ח לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' סו אות י
טז/ח להורות נתן על התורה ח"ג עמ' קלה
טז/ח מאורות הדף היומי ח"ה עמ' קעא
טז/ח מגידות (תשעג) סי' רח עמ' שו
טז/ח מגל חי"ג עמ' 43
טז/ח מחקרי ארץ ח"ג חו"מ סי' ה
טז/ח מטה אהרן ב"ב עמ' קנד, קנה
טז/ח מעיני המים
טז/ח מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רכט ע"ג
טז/ח מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' כא אות כה, ח"ב סי' טז אות ד]
טז/ח מצעדי גבר ב"מ סי' לא אות י, סי' לז אות ז
טז/ח מקנת חיים עמ' מג
טז/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
טז/ח משנת יעקב כאן
טז/ח משנת יעקב משפטים עמ' פ
טז/ח משפט הקנין ח"ב עמ' תל, ח"ג עמ' מ, נ, נב-נג
טז/ח נחפה בכסף (נבון) ח"א דף ע ע"ג {ראב"ד}
טז/ח נתיבות המשפט סי' רלב ס"ק ז, סי' רס ס"ק א, סי' רסח ס"ק ג
טז/ח נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' ט
טז/ח נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' צד, קט, קי {או"ש}, קיא, רח
טז/ח נתן פריו ב"מ עמ' קלז, קמא, קנט
טז/ח עולת שלמה ח"ב עמ' שלד
טז/ח עולת שמואל (לובצר) ח"א, מנחת חנוך דף כג ע"א
טז/ח עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 81
טז/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קנח
טז/ח פרי האדמה ח"ב
טז/ח קובץ ביאורים (שפירא)
טז/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' עה
טז/ח שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' ריא
טז/ח שו"ת מהר"ש לובלין עמ' עד
טז/ח שם משמואל פרשת חיי שרה שנת תרע"ח מפני שאינו ידוע לו ולא לאחרים}
טז/ח שעורי עיון התלמוד ב"מ שעור סח
טז/ח שעורי ר' שמואל ב"מ ח"ב עמ' רכד-רכו
טז/ח שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' תנ, תסא
טז/ח תורת הקנינים ח"ב עמ' נט
טז/ח תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קמד-קמה
טז/ח תורת ראובן עמ' 109-111
טז/ח תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' תרנז
טז/ח תחומין ח"י עמ' 202
טז/ח תפארת ציון (ריבקין) סי' יח אות א
טז/ט אוצמפה"ת ב"מ כה ע"ב ח"ג הע' 17, 37, כו ע"א הע' 87-89
טז/ט באר מים חיים (נוסינזון) ב"מ דף כד
טז/ט ברור הלכה ב"מ כה ע"ב ציון נ
טז/ט חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"מ כה ע"ב]
טז/ט יד יוסף (שטרן) ב"מ כה ע"ב ד"ה אמנם {מגיד משנה}, כו ע"א ד"ה אמנם {מצא מטמון בכותל חדש וכו'}
טז/ט מגן שאול (חנניה) ח"ב
טז/ט מעיני המים
טז/ט משפטי אמת עמ' שז {מ"מ}
טז/ט נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' ט
טז/ט פרי האדמה ח"ב
טז/ט שו"ת הרדב"ז סי' אלף תרסד
טז/ט תורת ראובן עמ' 103
טז/ט תשובה מיראה (תשסו) עמ' י
טז/י ברור הלכה ב"מ כה ע"ב ציון נ
טז/י מגן שאול (חנניה) ח"ב
טז/י משפטי ארץ ח"ב עמ' 340
טז/י נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' ט
טז/י פני חמה דף י ע"א-ע"ב {ראב"ד}
טז/י פרי האדמה ח"ב
טז/י קונטרסי שעורים ב"ב דף 26
טז/י תשובה מיראה (תשסו) עמ' לז
טז/יא אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' קלב
טז/יא אהל משה (וינברג) דף לו ע"ב {מחציו ולפנים}
טז/יא אולם המשפט סי' רס סעיף ד
טז/יא אוצמפה"ת ב"מ כה ע"ב ח"ג הע' 21-22, כו ע"א הע' 95, 115-119, כו ע"ב ח"א הע' 19 {כ"מ}
טז/יא אמרי בינה (אוירבך) - דיינים סי' מג ד"ה ויותר
טז/יא אפיקי מגינים ב"מ סי' כא
טז/יא אפיקי מגינים ב"ק - אלו מציאות סי' א
טז/יא בית יעקב (טבשונסקי) סי' רס סעיף א {מ"מ}, סעיף ג
טז/יא בית מאיר (תשע) סי' קז ס"א עמ' רצג
טז/יא ברור הלכה ב"מ כה ע"ב ציון נ, כו ע"א ציון ו, ז, כו ע"ב ציון א פסקה ג
טז/יא גדולי שמואל ב"מ דף כו ע"א
טז/יא דברי יוסף (קונביץ) עמ' 81
טז/יא הגהות חבר בן חיים
טז/יא המאיר לארץ [בית יעקב סי' קסה]
טז/יא חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"מ כה ע"ב]
טז/יא יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"ג עמ' כה
טז/יא יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' תקיד {שמא של אביו}
טז/יא יד יוסף (שטרן) ב"מ כו ע"א בתוד"ה דשתיך {מגיד משנה}
טז/יא ידיו של משה
טז/יא יחי ראובן (אונג') עמ' שעו
טז/יא מגן שאול (חנניה) ח"ב
טז/יא מראות הים עמ' שיד-שיט
טז/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
טז/יא משפטי ארץ ח"ב עמ' 340
טז/יא משפטי שמואל (רבינוביץ) ח"ב דף ג ע"ב
טז/יא נחפה בכסף (נבון) ח"א דף ע ע"ג {מ"מ}
טז/יא נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' ט
טז/יא נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' קטו, קיז
טז/יא פני חמה דף ט ע"א {כ"מ}
טז/יא צדקה לחיים (תקמז) (לקוטים)
טז/יא צדקה לחיים (תשסח) עמ' נג


יז/747 הלכות גזילה ואבידה פרק יז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יז/רה"פ אמרי יוסף (דוידובסקי)
יז/רה"פ הלכה למשה (אמריליו) ח"ב
יז/רה"פ יד פשוטה
יז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יז/רה"פ מעשה רקח
יז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יז/רה"פ פי' ר"י קאפח
יז/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יז/רה"פ רמב"ם לעם
יז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יז/א אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' שסח, שעא
יז/א אוהל תורה (בעריכת לפידות) שנת תרפ"ו סי' מא עמ' קכו {נפל עליה}
יז/א אוצמפה"ת ב"מ י ע"א ח"ב הע' 11, 55, י ע"ב הע' 1, 2, 48 {מעשה רקח}
יז/א אוצרות הרמב"ם
יז/א אוצרות יהושע עמ' קמג
יז/א אנצי"ת ע' ארבע אמות (א) הע' 26 {מ"מ}
יז/א אפיקי מגינים ב"מ סי' יג-יד
יז/א ארחות חיים ח"ב סי' לה אות
יז/א באר המלך ח"ב
יז/א בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' רמ
יז/א בדי הארון (הכהן) עמ' 390
יז/א בנין יהושע (וילדמן) דף מז ע"ד
יז/א ברור הלכה ב"מ י ע"א ציון ו
יז/א ברכת מרדכי ב"מ עמ' קמו
יז/א דברי חיים (אוירבך) קידושין סי' ו ד"ה ומעתה {מ"מ וכס"מ}
יז/א דברי חן (נתנזון) דף סז ע"ג {מ"מ}
יז/א דברי ירמיהו קידושין עמ' כט
יז/א דין אמת (תשסז) עמ' רסו
יז/א דרך איש דף ז ע"ד
יז/א דרך המלך (רבי)
יז/א הר המלך ח"ז עמ' תקנג-תקנו
יז/א הרמב"ם כמחנך עמ' 211
יז/א זכור זאת ליעקב עמ' לח {כ"מ - כתירוץ שני}
יז/א חד וחלק ח"א דף יא ע"ג
יז/א חדושים ובאורים (גרי') ב"מ סי' יא ס"ק א
יז/א חי' צמח צדק (חב"ד) ב"מ עמ' צה {השמיט גלי דעתיה דניחא ליה דליקני בד"א}
יז/א חיים שאל ח"ב סי' מ
יז/א יד הלוי (לוין) דף מד ע"ג
יז/א ימי שלמה
יז/א כל בו ח"ה עמ' שנח
יז/א כנפי נשרים
יז/א לב מבין כאן, דף קמ ע"ד {מל"מ}
יז/א מאור למלך ב"מ עמ' קנא {אהא"ז}
יז/א מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' רסג, רסה
יז/א מבי"ט (רובינ') דף עז ע"ב
יז/א מגן שאול (חנניה) ח"ב
יז/א מחנה ישראל (אליהו)
יז/א מיטב הארץ עמ' 417
יז/א מעיני המים
יז/א מצעדי גבר ב"מ סי' כג אות ב
יז/א משנת יעקב
יז/א משנת ר' אהרן נדרים עמ' קצב {מ"מ וכ"מ}
יז/א משפט הקנין ח"א עמ' פה, ח"ג עמ' ריג
יז/א משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 21 {דרכי קנין}
יז/א משרת משה (עטייה)
יז/א נוה שלום (שולאל) דף קנה ע"ד
יז/א נחפה בכסף (נבון) ח"א דף ע ע"א {כ"מ}
יז/א ניר לדוד
יז/א נתן פריו ב"מ עמ' סב
יז/א סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' סח כלל ה פרט ג א {מ"מ}
יז/א עבודת הגרשוני עמ' תמ
יז/א עין משפט (הלוי) חו"מ סי' ה (ו ע"ג) {בנפילה ניחא ליה דליקני}
יז/א עין תרשיש
יז/א פד"ר ח"ט עמ' 103, 108, חי"ח עמ' 232
יז/א פני יצחק (חריף) חו"מ סי' ו דף יא ע"א-ע"ב {מל"מ}
יז/א פרי אהרן (בגון) עמ' סט {כ"מ}
יז/א פרי האדמה ח"ב
יז/א שירת דוד (תשסג) עמ' קלה
יז/א שירת דוד ב"מ עמ' קלה
יז/א שלל דוד
יז/א שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' רלב
יז/א שער משפט סי' קצט ס"ק א
יז/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 131
יז/א שערי תודה ח"א דף נ ע"ד {מ"מ}
יז/א שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' תמט
יז/ב אור הלבנה (רובין) ח"ב עמ' פ
יז/ב אות היא לעולם ח"ב דף לז ע"ג
יז/ב אפיקי מגינים ב"מ סי' יג-יד
יז/ב באר המלך ח"ב
יז/ב בנין יהושע (וילדמן) דף מז ע"ב, מח ע"א
יז/ב ברור הלכה ב"מ ח ע"א ציון ב פסקה ד, ט ע"ב ציון ט
יז/ב חיים ומלך
יז/ב מאור למלך ב"מ עמ' קמא
יז/ב מאור למלך גיטין עמ' קיג
יז/ב מגן שאול (חנניה) ח"ב
יז/ב משנת יעקב
יז/ב נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' עדר
יז/ב סמיכה לחיים סי' יג-יד דף קא ע"ב
יז/ב פני משה (שלז')
יז/ב פנס שלמה עמ' רז
יז/ב צור תעודה דף סח ע"ב
יז/ב צרור החיים (קליין) דף עב ע"ב
יז/ב שו"ת הגאונים בתראי (תשע) עמ' מב
יז/ב שו"ת מהר"ם די בוטון סי' מו
יז/ג אורח משפט עמ' רלה ע"א
יז/ג אפיקי מגינים ב"מ סי' יג-יד
יז/ג ארחות חיים ח"ב סי' לה אות
יז/ג באר המלך ח"ב
יז/ג בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' רכט, רלז
יז/ג ברור הלכה ביצה לט ע"ב ציון ה, ב"מ ח ע"א ציון ב
יז/ג גליוני הגר"ש עמ' צח {הגהמ"י - רפיא בידיה} [לשון זה במרדכי ב"ק ספ"י]
יז/ג דברות אליהו ח"א עמ' קז {המגביה מציאה לחברו קנה חברו}
יז/ג דברות משה ב"מ ח"א סי' ח ענף א {מל"מ}
יז/ג דברי ריבות (תשעב) עמ' קצט, תקצ
יז/ג דרך המלך (רבי)
יז/ג הדר יוסף עמ' קעג
יז/ג חי' הגרא"א דסלר עמ' רמג
יז/ג חי' הרי"ט עמ' קצה
יז/ג חק לישראל השבת אבדה עמ' 30
יז/ג חק לישראל שליחות עמ' 436 {הגהמ"י אות ג}
יז/ג לב מבין
יז/ג מגן שאול (חנניה) ח"ב
יז/ג מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' תצט
יז/ג נטיעות חיים דף ה ע"א
יז/ג ציץ אליעזר ח"ב סי' ה אות ג
יז/ג צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' לז אות ד בהוספות
יז/ג קובץ ביאורים (שפירא)
יז/ג שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' נ {הגהמ"י}
יז/ג שו"ת ממעמקים ח"ג עמ' רל
יז/ג שו"ת ר' יצחק הלוי מקושטא עמ' צח
יז/ג שירת דוד (תשסג) עמ' צד
יז/ג שירת דוד ב"מ עמ' צד, קמה
יז/ג שעורי הרב גיטין ח"א עמ' קלג
יז/ג שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 163
יז/ד בית יעקב (טבשונסקי) סי' רמג סעיף ה
יז/ד ברור הלכה ב"מ ח ע"א ציון ד
יז/ד חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' ל {מל"מ}
יז/ד ידי אליהו
יז/ד ידי אליהו דף סח ע"ג
יז/ד כל בו ח"ה עמ' שנח
יז/ד לקוטי שעורים (שטיין) ב"מ סי' ח ס"ק ה
יז/ד מגן שאול (חנניה) ח"ב
יז/ד משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' עה {פיקח וחרש שהגביהו}
יז/ד סמיכה לחיים דף צא ע"ד {הגהמ"י}
יז/ד קרן פני משה ח"ב [מימרא דרבא] {מ"מ}
יז/ה אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' שסא
יז/ה אוצמפה"ת ב"מ ט ע"א הע' 19-33, 35
יז/ה אות היא לעולם ח"ב דף קלט ע"ב
יז/ה איים בים ב"מ סי' י אות ו
יז/ה אפיקי מגינים ב"מ סי' יד, טז
יז/ה בית אהרן (כהן)
יז/ה בית יצחק תשכ"א עמ' 109 {מ"מ}
יז/ה בנין יהושע (וילדמן) דף מח ע"ד
יז/ה ברור הלכה ב"מ ח ע"ב ציון ה
יז/ה ברכות חיים ח"ב עמ' רעב {כ"מ}
יז/ה ברכת מרדכי ב"מ עמ' קמד
יז/ה גאון יעקב עמ' קסו
יז/ה דברות משה ב"מ ח"א סי' כ הערה סב
יז/ה דברי חיים בתרא סוגיא דרכוב
יז/ה חי' חתם סופר
יז/ה חיים ומלך
יז/ה טהור רעיונים דף לג ע"ד
יז/ה יגיעת ערב ב"מ עמ' רס
יז/ה יד יוסף (דייטש) סי' קטו {מל"מ}
יז/ה מאור למלך ב"מ עמ' קכז {כ"מ}
יז/ה מגדל עז עמ' תרמג
יז/ה מגן שאול (חנניה) ח"ב
יז/ה מוריה גל' רמג עמ' כב {כ"מ - רכוב קונה גם אם אינו מנהיג ברגליו}
יז/ה מעיני החכמה ח"א אות רעז-רעח
יז/ה מרכבת המשנה מהדו"ב [עי' סמ"ע סי' רעא, ב"ח חו"מ סי' קצו, וחי' הו"ת ב"מ]
יז/ה משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' עג
יז/ה משפט הקנין ח"ב עמ' שמ
יז/ה נזר הקדש (קפלן)
יז/ה נחפה בכסף (פודור) עמ' קח-קט
יז/ה נימוקי מלב"ם ב"מ סי' ג
יז/ה עיון בלומדות עמ' קטו
יז/ה פרי השדה (דייטש) ח"ב דף קיד ע"ג, קיח ע"ג-ע"ד
יז/ה קרן פני משה ח"ב
יז/ה שירת דוד (תשסג) עמ' קז
יז/ה שירת דוד ב"מ עמ' קז
יז/ה שם מרדכי עמ' 130-132
יז/ה תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' שצג
יז/ו אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' עז
יז/ו אהלי שם (פרץ) ב"מ (תשמא) סי' מד
יז/ו אוצמפה"ת ב"מ ט ע"א הע' 83 {אהא"ז}, 85, 89, 92, יח ע"א הע' 79 {אהא"ז}, 81 {אהא"ז}
יז/ו אמרי בינה (אוירבך) - קנינים סי' ו ד"ה וראיתי, סי' ז ד"ה ונראה
יז/ו אפיקי מגינים ב"מ סי' יד, טז
יז/ו אפיקי מים ח"ב סי' יד אות יג
יז/ו ארחות חיים ח"ב סי' לה אות
יז/ו אשר למלך
יז/ו בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' קכב {הגה"מ}
יז/ו בית אהרן וישראל גל' א עמ' נב
יז/ו בית יעקב (טבשונסקי) סי' רעא סעיף א
יז/ו בנין יהושע (וילדמן) דף מח ע"ג
יז/ו ברור הלכה ב"מ ח ע"ב ציון ב
יז/ו ברכות חיים ח"ב עמ' רעא
יז/ו דברי אליהו (חזן) ח"ב עמ' כג-מד
יז/ו הרמב"ם כמחנך עמ' 23
יז/ו חי' חתם סופר
יז/ו יורו משפטיך ליעקב סי' קט
יז/ו כל בו ח"ה עמ' שנח
יז/ו מוריה גל' רמג עמ' כד {מסירה לא קונה במציאה}
יז/ו מלואי אבן ח"ד עמ' מו
יז/ו מעיני החכמה ח"א אות רפא
יז/ו מעיני התורה ח"ב עמ' קפג-קפד
יז/ו משפט הקנין ח"ב עמ' קנד, שסב, שצח, תכ
יז/ו משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 21
יז/ו נחפה בכסף (פודור) עמ' קט
יז/ו ניצוצי אש עמ' שפז-שפח
יז/ו נתיבות מרדכי ב"מ פ"א עמ' תא
יז/ו פנים חדשות [מהר"י לוי ק]
יז/ו שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף קנה ע"ב
יז/ו שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' תעד
יז/ו שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' תעד
יז/ו שירת דוד (תשסג) עמ' קג
יז/ו שירת דוד ב"מ עמ' קג
יז/ו שם מרדכי עמ' 144-145
יז/ו שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' רו
יז/ו שערי טהר ח"ו סי' סד אות א
יז/ו שפתי דעת ח"א עמ' קכז
יז/ו תורת הקנינים ח"א עמ' שנא, שס
יז/ו תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' שצט
יז/ו תורת רבית (סיטרוק) תורת הקנינים פ"ג ה"ה
יז/ז אבן האזל
יז/ז אהלי שם (פרץ) ב"מ (תשמא) סי' מד
יז/ז אוצמפה"ת ב"מ ט ע"א הע' 85, 134, 135
יז/ז איים בים ב"מ סי' יא אות א {קנין רכוב}
יז/ז אפיקי מגינים ב"מ סי' יד, טז
יז/ז ארחות חיים ח"ב סי' לה אות
יז/ז באר מים חיים (נוסינזון) ב"מ דף ט
יז/ז בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' קכב
יז/ז בית אהרן כתובות ל ע"ב (ד"ה בתוד"ה)
יז/ז בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' נ אות ג
יז/ז ברור הלכה ב"מ ח ע"ב ציון ב, ד
יז/ז ברכות חיים ח"ב עמ' רעב
יז/ז דברות אליהו ח"א עמ' קיג-קיד {א"צ מנהיג ברגלו}
יז/ז דברות משה ב"מ ח"א סי' כ הערה סב, ב"ב ח"ב סי' נד ענף ב
יז/ז דברי תלמוד ח"ב עמ' סח
יז/ז הר המלך ח"ו עמ' קז, ח"ז עמ' רלז
יז/ז חי' חתם סופר
יז/ז חיים ומלך
יז/ז חק לישראל השבת אבדה עמ' 30
יז/ז יגיעת ערב ב"מ עמ' רנו
יז/ז כל בו ח"ה עמ' שנח
יז/ז כתבי העלוי מראקוב עמ' מא
יז/ז לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' קפד
יז/ז מאור למלך ב"מ עמ' קלא-קלג
יז/ז מגן שאול (חנניה) ח"ב
יז/ז מוריה גל' רמג עמ' כו
יז/ז מעיני החכמה ח"א אות רפא
יז/ז מעליות ח"ג עמ' 21-26
יז/ז מצעדי גבר ב"מ סי' כג
יז/ז משפט הקנין ח"ב עמ' שלח
יז/ז נפש יוסף (דוידוביץ, תשפא) עמ' תקפו {רכוב ומנהיג רכוב קני}
יז/ז נשמת כל חי ח"ב סי' מב
יז/ז נתיבות מרדכי ב"מ פ"א עמ' ר, שפד, תא
יז/ז ס' המקח עמ' קצ
יז/ז פרי השדה (דייטש) ח"ב דף קיד ע"ג-ע"ד, קטו ע"ג, קיט ע"ג
יז/ז פרי עץ חיים (אביגדור)
יז/ז צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף מא ע"ד
יז/ז קובץ ביאורים (שפירא)
יז/ז שו"ע הרב הל' הפקר ס' ז
יז/ז שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקפט
יז/ז שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' תפא
יז/ז שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' תפא
יז/ז שם מרדכי עמ' 144-145
יז/ז שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' רו
יז/ז שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' לד
יז/ז תבונה (קרש')
יז/ז תורת הקנינים ח"א עמ' רכז
יז/ח אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' סו
יז/ח אבני החושן סי' ר סעיף ו {מ"מ ד"ה עומד}
יז/ח אהל משה (וינברג) דף לו ע"א
יז/ח אהל שרה עמ' לג
יז/ח אהלי שם (פרץ) ב"מ (תשמא) סי' עא, עח
יז/ח אהליך יעקב ב"מ סי' לז ס' ב
יז/ח אוצמפה"ת ב"מ ט ע"ב ח"ב הע' 5 {מ"מ}, י ע"א ח"ב הע' 57 {מ"מ}, י ע"ב הע' 48 {מטה אפרים}, 58, יא ע"א ח"ב הע' 5, 10, 12-14, 15, 17, 21-23, 35, כו ע"ב ח"ב הע' 5
יז/ח אוצרות הראיה (תשסב) ח"ג עמ' 222 {מל"מ}, 226 {מ"מ}
יז/ח אוצרות יהושע עמ' שמז
יז/ח אור הישר [מ"מ וכ"מ הל' מכירה פ"ג ה"ז והל' זכיה פ"ב הט"ז ופ"ד ה"ח, אור הישר ע"ז עא ע"ב]
יז/ח איים בים ב"מ סי' יג אות ז
יז/ח אילה שלוחה (הלברשטם) דף ד ע"ב
יז/ח אנצי"ת ע' ארבע אמות (א) הע' 1, 14, 16, 17
יז/ח ארחות חיים ח"ב סי' לה אות
יז/ח ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קט
יז/ח באר אלחנן עמ' קצד-קצה
יז/ח באר דוד ב"מ פ"א סי' מו אות א, ג
יז/ח באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' ש {מל"מ}
יז/ח באר לחי ראי
יז/ח בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' רמב {מל"מ}
יז/ח בדי הארון (הכהן) עמ' 391
יז/ח בחיר חיים
יז/ח בית אהרן וישראל גל' ג עמ' נח-ס
יז/ח בית אהרן וישראל גל' קטו עמ' סד {מל"מ}
יז/ח בית הלוי ח"ג סי' מה עמ' קסא, קסג
יז/ח בית יעקב (טבשונסקי) סי' רסח סעיף ב {רמב"ם}, סי' רעה סעיף ב {מל"מ}
יז/ח בית מאיר (תשע) סי' קלט ס"א עמ' קסז {מ"מ}
יז/ח בית מועד (זלזניק) עמ' רמג {מל"מ}
יז/ח בני דוד
יז/ח בנין דוד ב"מ עמ' נו
יז/ח בנין יהושע (וילדמן) דף נ ע"ב
יז/ח ברור הלכה גיטין עז ע"א ציון ו {מ"מ}, ב"מ י ע"א ציון ז, יא ע"א ציון ב
יז/ח ברכת מרדכי ב"מ עמ' קנו
יז/ח גבול יהודה (ציר') דף קט ע"ד
יז/ח גוילין נצולין עמ' רלא
יז/ח גור אריה (צרמון)
יז/ח דברות אליהו ח"א עמ' קיד, קטז
יז/ח דברות משה ב"מ ח"א סי' יב ענף א, סי' כ הערה פב
יז/ח דברות משה זרעים עמ' רלג {אם היה עומד בצד שדהו ואמר זכתה לי שדי זכה בה}
יז/ח דברי חן (נתנזון) דף סז ע"ב {מל"מ}
יז/ח דברי שלמה (אסרף)
יז/ח דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תשיא, תשכב
יז/ח דרשות מהר"ם חביב עמ' מט
יז/ח הדרת מרדכי דף נא ע"ג {מ"מ}, נט ע"א וע"ג
יז/ח המשפט העברי עמ' 516
יז/ח הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' קמ
יז/ח הר המלך ח"ז עמ' רלז
יז/ח הר"מ במז"ל - קובץ עמ' קעה
יז/ח זכרון יוסף (שטיינהרט) אהע"ז סי' יב {מ"מ ד"ה עומד}
יז/ח זכרון יצחק (גולדשמיד) עמ' קטז-קיז, קכא
יז/ח חדושים ובאורים (גרי') ב"מ סי' יא ס"ק א-ב
יז/ח חי' הגרא"א דסלר עמ' רמד
יז/ח חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' שמד, ב"מ עמ' כ
יז/ח חיי אברהם (קובו) תשובות דף מה-מו {כ"מ}
יז/ח חיים שאל ח"ב סי' לט {מ"מ - קנין חצר בלי כוונה לקנות}
יז/ח חינוך הבנים למצוות עמ' רצג, רצה
יז/ח חק לישראל השבת אבדה עמ' 30, 58
יז/ח חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 76
יז/ח חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ב עמ' כח, לד, לח {מל"מ}
יז/ח טבעת החושן ח"ד עמ' 74 {מל"מ}
יז/ח יד המלך (לנדא) בתוספות סי' לח
יז/ח יד יצחק (הכהן) דף טז ע"ד
יז/ח ידי אליהו
יז/ח ימי שלמה
יז/ח כבוד הלבנון דף נט ע"ג {מל"מ}
יז/ח כבוד חכמים - עטרת פז עמ' תמז
יז/ח כוכב מיעקב (גרינברג) דף ל ע"ג, לא ע"ב {מל"מ}
יז/ח כל בו ח"ה עמ' שנט
יז/ח כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף מב ע"ד
יז/ח כתבי העלוי מראקוב עמ' מג
יז/ח כתר תורה (תשסז) עמ' רעו {ואינו עומד בצדו}
יז/ח לב מבין דף קמ ע"ג {בני דוד}
יז/ח להורות נתן (שו"ת) ח"ו עמ' לה ע"א, ח"ז עמ' קמ, ח"ח עמ' קנ, קנו
יז/ח להורות נתן על התורה ח"א עמ' מט {מל"מ}
יז/ח מאור למלך ב"מ עמ' קסט {מ"מ}, קעו {מ"מ}, קעח-קעט, קפב {מ"מ}, קפג
יז/ח מאזני צדק ח"א עמ' קפז {מל"מ}
יז/ח מאיר נתיבים עמ' 482
יז/ח מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' רסט
יז/ח מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף עב ע"א {מ"מ}
יז/ח מבית מאיר ח"ג עמ' צח
יז/ח מגל חי"ג עמ' 43, 47
יז/ח מגן שאול (חנניה) ח"ב
יז/ח מחשבת הקודש ח"ב דף מט ע"ב
יז/ח מטה אפרים
יז/ח מלואי אבן ח"ד עמ' פב {מל"מ}
יז/ח מנוחת אשר ח"א דף פד ע"א-ע"ב {צריך לומר זכתה לי שדי}
יז/ח מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' מח, רמד
יז/ח מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' קפח-קפט
יז/ח מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' יט אות ז]
יז/ח מצעדי גבר ב"מ סי' לג ח"ב אות ג
יז/ח משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' רלב
יז/ח משנת יעקב משפטים עמ' רצט
יז/ח משנת יעקב נזיקין עמ' ריג-רכז
יז/ח משנת יעקב קנין עמ' קצה
יז/ח משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' עח {מ"מ}
יז/ח משפט הקנין ח"ג עמ' ה, יא, לו, מ, מב-מה, קעג-קעד, קעט
יז/ח משפטי שמואל (רבינוביץ) ח"ב דף ח ע"ב, ט ע"ד, י ע"א {מל"מ}
יז/ח נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' סו
יז/ח נחפה בכסף (נבון) ח"א דף מ ע"ב, סט ע"ב {מל"מ}
יז/ח נחפה בכסף (פודור) עמ' צד
יז/ח נטע שורק דף ה ע"ד, ו ע"א
יז/ח נר למאור (רבינוביץ) דף נט ע"ד, ס ע"א {מל"מ}
יז/ח נתיבות אדם ח"ב עמ' קנג, רמט
יז/ח נתיבות המשפט סי' ר ס"ק ה {מ"מ - בחצר צריך שיעמוד בתוכה}
יז/ח נתן פריו ב"מ עמ' מד, נז, סא-סב, עח, פא, קסו
יז/ח סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' סח כלל י פרט א ב, ד ו, כלל יא פרט ב ב
יז/ח סוכה וארבעת המינים עמ' 231
יז/ח עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' פח, צב
יז/ח עטרת שלמה ח"א עמ' שה {מל"מ}
יז/ח עיני דוד
יז/ח עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תרסד
יז/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' סז {מ"מ}
יז/ח פד"ר חי"ח עמ' 231 {מל"מ}
יז/ח פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' שז
יז/ח פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' קסה {חצר קונה שלו מדעתו}
יז/ח פרי אהרן (בגון) עמ' סז-סח {מל"מ}
יז/ח קהלות יעקב ב"ב סי' כה {מל"מ}
יז/ח קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' קסה
יז/ח קובץ ביאורים (שפירא)
יז/ח קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' מו {מל"מ}
יז/ח קונטרסי שעורים ב"מ שעור י אות ג, שעור יא אות ו
יז/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' עד, פד-פה, צב, תשעז, תשעט
יז/ח שאל האיש דף קד ע"ג
יז/ח שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף קמב ע"ג, קמג ע"ב, קמז ע"א
יז/ח שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רמג
יז/ח שו"ע הרב הל' הפקר ס' ז
יז/ח שו"ת הריב"ש עמ' תשפט, תשצא {מל"מ}
יז/ח שושנת יעקב (הורוויץ) סי' ר סעיף ד {מ"מ}, סי' רסה סעיף ב
יז/ח שירת דוד (תשסג) עמ' קלה
יז/ח שירת דוד ב"מ עמ' קלה
יז/ח שם מרדכי עמ' 23 {"עומד בצד"}, 39-40
יז/ח שמחת יהודה דף צ ע"א {מל"מ}
יז/ח שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' רנו {מל"מ}
יז/ח שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' קנז, קנט-קס
יז/ח שערי טהר ח"ג שער ב סי' כז אות ב
יז/ח שערי טהר ח"ו סי' ס אות ד דף קס ע"ב
יז/ח שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 130
יז/ח שערי תודה ח"א דף סט ע"ד {כ"מ}
יז/ח שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' תס
יז/ח שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 4
יז/ח שרידי אש ח"א עמ' תעא
יז/ח תורת הקנינים ח"ב עמ' כ {מ"מ}, טו, כד
יז/ח תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' תלג, תסז, תרסד
יז/ח תחומין חי"ז עמ' 258
יז/ח תשובה שלמה חו"מ סי' יא דף עז ע"א
יז/ט אהל משה (וינברג) דף לא ע"א {ד"א לא קונות ברה"ר}
יז/ט אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' שסח
יז/ט אוצמפה"ת ב"מ י ע"ב הע' 44 {הגהמ"י}
יז/ט אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' כ {ד' אמות לא קונות בחצר}, כא, כה
יז/ט אנצי"ת ע' ארבע אמות (א) הע' 1, 9, 12, 49, 69, ע' גרושין הע' 376 {הגהמ"י}
יז/ט באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' ש
יז/ט בית מועד (גטיניו) דף מד ע"ד
יז/ט ברור הלכה גיטין עח ע"א ציון י פסקה א, ציון כ, ב"מ י ע"א ציון ז
יז/ט ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' פד
יז/ט ברכת מרדכי ב"מ עמ' קנו-קנז
יז/ט גליוני הגר"ש עמ' צח {מ"מ} [לשון רש"י אצלנו "למשוך בתוכה"]
יז/ט דברות אליהו ח"א עמ' קטז {כחצרו}
יז/ט דגל ראובן ח"א סי' לב
יז/ט דרך איש דף ז ע"ד
יז/ט המשפט העברי עמ' 516
יז/ט הר המלך ח"ו עמ' קז
יז/ט חינוך הבנים למצוות עמ' רצז
יז/ט כל בו ח"ה עמ' שנט
יז/ט מאור למלך ב"מ עמ' קמז, קמט {הגהמ"י}
יז/ט משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' רכט {הגהמ"י}, רלב
יז/ט משנת יעקב
יז/ט משפט הקנין ח"ג עמ' קצו, קצט
יז/ט משפטי שמואל (רבינוביץ) ח"ב דף יג ע"ב-ע"ג {ד"א קונות רק בסימטא}
יז/ט נתן פריו ב"מ עמ' סא
יז/ט סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' סח כלל ה פרט א א, כלל י פרט א ב
יז/ט סוכה וארבעת המינים עמ' 231
יז/ט עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' צה
יז/ט קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' פב
יז/ט שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף קנה ע"ב
יז/ט שו"ע הרב הל' הפקר ס' ז
יז/ט שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' רעח
יז/ט שירת דוד (תשסג) עמ' קלד-קלה
יז/ט שירת דוד ב"מ עמ' קלד-קלה
יז/ט שם מרדכי עמ' 39
יז/ט שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' רו
יז/ט שער המלך - טעם המלך ח"א עמ' תקע
יז/ט שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 129
יז/ט שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' תלד
יז/ט תורת יצחק ח"ב עמ' רמב
יז/ט תחומין חי"ז עמ' 254 {הגהמ"י}, 258
יז/י אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' שע
יז/י אהלי יהודה (הכהן) דף נט ע"ד
יז/י אוצמפה"ת ב"מ י ע"ב הע' 23 {מ"מ}, יא ע"א ח"א הע' 20
יז/י אור הלבנה (רובין) ח"ב עמ' עח
יז/י אמונת יהושע עמ' ריד
יז/י אנצי"ת ע' ארבע אמות (א) הע' 65 {מ"מ}
יז/י באר לחי ראי
יז/י בגדי ישע (ר' שמואל הלוי) סי' ב אות ז
יז/י בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף נב ע"ב
יז/י ברור הלכה ב"מ י ע"ב ציון ד
יז/י ברכת מרדכי ב"מ עמ' קנו
יז/י ברקאי ח"א עמ' 228
יז/י גבול יהודה (ציר') דף קט ע"ב
יז/י גזע ישי דף פד ע"א
יז/י דברות אליהו ח"א עמ' קטו {לענין מציאה}
יז/י דברות משה ב"מ ח"א סי' י ענף א
יז/י דין אמת (תקטו) דף כז ע"ג {מ"מ}
יז/י דין אמת (תשסז) עמ' קב-קג, קסא
יז/י הגהות מוהר"י קרט עמ' מ-מא
יז/י הדרת מרדכי דף נא ע"ב {חצר משום שליחות}
יז/י הר המלך ח"ו עמ' שנג-שנז
יז/י חי' הגרנ"ט סי' פו
יז/י חינוך הבנים למצוות עמ' רצד, רצח, רצט
יז/י חלקת יואב מהדו"ק חו"מ סי' ו
יז/י חק לישראל שומרים עמ' 635 {מ"מ}
יז/י כל בו ח"ה עמ' שנט
יז/י מאור למלך ב"מ עמ' קמו, קנג, קנה-קנו, קעג, קעה
יז/י מגן שאול (חנניה) ח"ב
יז/י מעיני החכמה ח"א אות שכט {חצר דגברא וחצר דנשי}
יז/י מעיני המים
יז/י מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' קפח-קפט
יז/י מצעדי גבר ב"מ סי' לא אות ב
יז/י מקנת חיים עמ' פב-פג {מ"מ והגהמ"י - ד"א ברה"ר במו"מ}
יז/י מרכבת המשנה מהדו"ב [עמש"כ בהל' זכיה פ"ד ה"ט]
יז/י משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' שפב
יז/י משנת יעקב כאן
יז/י משנת יעקב נשים ח"ב עמ' צב, קה
יז/י משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' עז
יז/י משפט הקנין ח"ב עמ' תלד, ח"ג עמ' ה-ו, מב, מד, קלג, קלה
יז/י משפטי שמואל (רבינוביץ) ח"ב דף יא ע"ב {חצר משום שליחות}
יז/י נתיבות אדם ח"ב עמ' קנג {כ"מ}
יז/י נתיבות מרדכי ב"מ פ"א עמ' רנו
יז/י נתן פריו ב"מ עמ' סא, קמט
יז/י ס' גירושין לרשב"ח עמ' 88
יז/י עומק הפשט ח"א עמ' תקמג
יז/י עטרת מרדכי (וינברג) דף ב ע"ב {מ"מ}
יז/י פני משה (הררי) עמ' קטו
יז/י קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' קטז, קסח
יז/י קהלת יעקב, תוספת דרבנן, מע' ז, אות קיט (לט ע"ב בדפוס לבוב)
יז/י קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' עא
יז/י קרית מלך רב (תשסו) עמ' תנז
יז/י רוח יעקב (שלם) דף יד ע"ג {מ"מ}
יז/י שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף קנג ע"ג {מ"מ}, קנו ע"א
יז/י שו"ע הרב הל' הפקר ס' ח
יז/י שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' רלא
יז/י שירת דוד (תשסג) עמ' קלא
יז/י שירת דוד ב"מ עמ' קלא
יז/י שלל דוד
יז/י שם מרדכי עמ' 129
יז/י שם עולם (סטול) סי' טו אות א
יז/י שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' רמו, רנ
יז/י שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 130
יז/י שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' תנד
יז/י שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 4
יז/י שפתי דעת ח"ג עמ' רסה
יז/י תורת הקנינים ח"ב עמ' ב, ד
יז/י תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תרעג
יז/י תפארת חיים (שאכעט) דף עה ע"ב
יז/י תשובות ר' איסר יהודה עמ' קצו {ד' אמות}
יז/יא אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' נח, ח"ד עמ' קז
יז/יא אהל משה (וינברג) דף לה ע"ד, לו ע"א {אמר זכתה לי שדי}
יז/יא אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' שעד
יז/יא אהל שרה עמ' לג
יז/יא אולם המשפט סי' רסח סעיף ג
יז/יא אוצמפה"ת ב"מ יא ע"א ח"ב הע' 32, 33, יא ע"ב הע' 145, יב ע"א ח"א הע' 17
יז/יא אור שמח
יז/יא באר אלחנן עמ' קצו-קצז
יז/יא באר דוד ב"מ פ"א סי' נ אות א-ב, ה
יז/יא בית אהרן וישראל גל' א עמ' סד, גל' נה עמ' נז
יז/יא ברור הלכה ב"מ יא ע"א ציון ב
יז/יא ברכת מרדכי ב"מ עמ' קעט
יז/יא ברקאי ח"א עמ' 222, 223, 229, 230
יז/יא דברות אליהו ח"א עמ' קכ-קכא
יז/יא דברי יחזקאל (תרצה) דף קיב ע"א
יז/יא הדר איתמר עמ' ריג
יז/יא הליכות אליהו דף כז ע"ב
יז/יא הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' קמ
יז/יא ויחי ויתן דף כב ע"א
יז/יא חדושים ובאורים (גרי') ב"מ סי' יא ס"ק ג
יז/יא חי' הגר"ח ב"מ עמ' צו-צז
יז/יא חי' הגר"ח החדש עמ' שעג
יז/יא חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' קפו
יז/יא חנן אלקים עמ' לב
יז/יא חק לישראל השבת אבדה עמ' 59
יז/יא טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' שעח
יז/יא יבול היובלות עמ' 139 {אור שמח}
יז/יא יהגה האריה עמ' סז
יז/יא יהל אור דף כו ע"א {צבי שבור}
יז/יא ימי שלמה
יז/יא כנור דוד עמ' יד, יח {ראה אותן רצין}
יז/יא לבושי מרדכי חו"מ עמ' נז
יז/יא מאור למלך ב"מ עמ' קסט, קעא, קפא
יז/יא מבוא למשפט העברי בימי התלמוד עמ' 111
יז/יא מלאכת שלמה (קמחי), תשובות דף כז ע"ד
יז/יא מעיני החכמה ח"א אות שלא, שלד, שלז, שנה
יז/יא מצעדי גבר ב"מ סי' לב ח"ב אות ב, סי' לג ח"א אות ב
יז/יא משנת יעקב
יז/יא משפט הקנין ח"ג עמ' יט-כ, מח-מט
יז/יא משפטי אמת עמ' רעז-רעח, שלד
יז/יא נחפה בכסף (פודור) עמ' צו
יז/יא נתיבות חיים (קארב) ח"ד עמ' שצד
יז/יא נתיבות מרדכי ב"מ פ"א עמ' תכג
יז/יא נתן פריו ב"מ עמ' פו
יז/יא סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' צ
יז/יא עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תרסד
יז/יא פנת יקרת (תשנד) סי' קכב אות ד
יז/יא פנת יקרת (תשעא) עמ' תקטז
יז/יא פרי חיים (תרסז) סי' ב {גוזלות מפריחין}
יז/יא קונטרסי שעורים ב"מ שעור יא אות ה
יז/יא קרית מלך רב (תשסו) עמ' תרלג
יז/יא רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' פו-פז, צג
יז/יא שו"ת ממעמקים ח"ג עמ' קעז
יז/יא שם מרדכי עמ' 23 {"עומד בצד"}
יז/יא שמרו משפט ח"ב עמ' רב
יז/יא שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 166
יז/יא שערי טהר ח"ג שער ב סי' כז אות ג
יז/יא שערי יצחק (תשיז) עמ' קצא-קצג
יז/יא תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' תסה, תרנט
יז/יא תכריך מרדכי סי' י עמ' סה, סז, סט {או"ש}
יז/יב אוצמפה"ת ב"מ יב ע"א ח"ב הע' 48
יז/יב אור הישר [מקום שמואל סי' א]
יז/יב אור ליהודה קדושין עמ' שמ
יז/יב אמרי בינה (אוירבך) - יו"ט סי' כא ב [הערה ז] ד"ה אולם
יז/יב אנצי"ת ע' גזל הע' 385, 388-390
יז/יב אשר למלך
יז/יב בית יעקב (מסקין) סי' ט
יז/יב ברור הלכה גיטין נט ע"ב ציון ג, סד ע"ב ציון ז
יז/יב בתי כהונה (תצו) בית ועד דף נח ע"ד
יז/יב בתי כהונה (תשסה) עמ' עא
יז/יב המאיר לארץ [עי' פיה"מ לרמב"ם]
יז/יב המשפט העברי עמ' 481
יז/יב זכות משה (תשסב) עמ' רה
יז/יב זכות משה (תשסו) עמ' ריא
יז/יב חיים ומלך
יז/יב חק לישראל השבת אבדה עמ' 38
יז/יב ידי אליהו
יז/יב מאור למלך ב"ק עמ' קפב
יז/יב מאור למלך סוכה עמ' קכד
יז/יב מגן שאול (חנניה) ח"ב
יז/יב מנחת חינוך ח"ב עמ' מה
יז/יב מנחת עני (תקמז) דף ו ע"ד {מציאת חש"ו}
יז/יב מעשה הבא בעבירה עמ' 236
יז/יב מקוה המים (מלכה) ח"א חו"מ סי' עז עמ' רסח {גדול סמוך על שולחנו}
יז/יב משנת יעקב [משנת יעקב הל' מתנ"ע פ"ב הי"ג]
יז/יב נחל יצחק (תשעב) ח"ד עמ' קנא
יז/יב נשמת כל חי ח"ב דף לז ע"ב, דף עד ע"ג, דף עז ע"א
יז/יב נתיבות מרדכי גיטין עמ' תנב
יז/יב סוכה וארבעת המינים עמ' 384
יז/יב צדקה לחיים (תקמז) (לקוטים)
יז/יב צדקה לחיים (תשסח) עמ' נג
יז/יב קרית מלך
יז/יב שו"ע הרב הל' הפקר ס' ח
יז/יב שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' קעג
יז/יב שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' רג
יז/יב שו"ת ר"י מסלוצק סי' פט עמ' רצח
יז/יב שער המלך ח"א עמ' רעט
יז/יג אוצמפה"ת ב"מ יב ע"ב ח"א הע' 6
יז/יג אור הישר [שבות יעקב אהע"ז ח"א סי' קה]
יז/יג אור יקרות
יז/יג אמונת עתיך גל' 124 עמ' 36
יז/יג אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קנה {מציאת קטן לאביו - כר' יוחנן}
יז/יג אנצי"ת ע' איבה הע' 13, 22, ע' אמה העבריה הע' 90
יז/יג ארחות חיים ח"ב סי' לה אות
יז/יג אשר למלך
יז/יג בית אהרן וישראל גל' כה עמ' קה {ספק מגורשת - מציאתה לעצמה}
יז/יג ברור הלכה ב"מ יב ע"א ציון ד, יב ע"ב ציון ב
יז/יג ברור הלכה כתובות מו ע"ב ציון ב
יז/יג ברקאי ח"א עמ' 121
יז/יג גדולי שמואל ב"ב דף נא ע"ב {או"ש}
יז/יג גדולי שמואל ב"מ דף יב ע"א {מל"מ}, צח {או"ש}
יז/יג דגל מחנה אפרים (לניאדו) חו"מ סי' כד סעיף ד עמ' שסו
יז/יג הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' לח לדף עט ע"ב {מ"מ}
יז/יג הר המלך ח"ו עמ' קז
יז/יג חי' הריצ"ד
יז/יג חיים ומלך
יז/יג חק לישראל השבת אבדה עמ' 38-37
יז/יג יד מלך (מן) הל' חובל פ"ד הי"ט
יז/יג ידיו של משה
יז/יג כל בו ח"ה עמ' שנט
יז/יג לב מבין
יז/יג מגן שאול (חנניה) ח"ב
יז/יג מגן שאול (קצנ') עמ' קצו
יז/יג מור דרור קו"א סי' כה {מציאת עבד עברי}
יז/יג מלאכת שלמה (השמטות)
יז/יג מלך שלם חו"מ סי' ל (מו ע"ד)
יז/יג מעיל שמואל (פלורנטין)
יז/יג מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"א דף מה
יז/יג מרכבת המשנה מהדו"ב [עי' מל"מ הל' עבדים פ"ג הט"ו]
יז/יג משנת יעקב כאן
יז/יג משנת יעקב משפטים עמ' מ
יז/יג משנת יעקב נשים ח"א עמ' מא
יז/יג משנת יעקב קנין עמ' קסח
יז/יג משנת שמחה
יז/יג משפט איש תשיח-תשיט עמ' מט
יז/יג משק ביתי סי' קמז (סה ע"ב) {הלכה למשה}
יז/יג נחלת יצחק קידושין סי' ט (עמ' סה), קו"א לסי' ט
יז/יג נר יצחק (ארדיט) עמ' קכג-קלו
יז/יג נשמת כל חי ח"א דף כ ע"ג {לב מבין}
יז/יג נשמת כל חי ח"ב חו"מ סי' יז דף לו ע"ב {כר' יוחנן}, לט ע"א {הלכה למשה}, נ ע"א-ע"ב {הלכה למשה}
יז/יג עומק הפשט ח"א עמ' ת
יז/יג עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שסו ס"ק יט
יז/יג פד"ר ח"ג עמ' 332
יז/יג פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' רז
יז/יג צהר הבית עמ' יג, טו
יז/יג קרן הצבי מצוה נה אות א, מצוה פג אות ט
יז/יג רביד הזהב (אברך) דף פב ע"ב
יז/יג רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ב ה"י
יז/יג שו"ע הרב הל' הפקר ס' ט
יז/יג שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תקמ
יז/יג שירת דוד (תשסג) עמ' קמה
יז/יג שלחן המלך
יז/יג שנתון המשפט העברי ח"כ עמ' 79
יז/יג שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' רצד
יז/יג שערי טהר ח"ח סי' קיא אות ג
יז/יג שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 415
יז/יג שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 164, 333
יז/יג תהלה לדוד (אמאדו) ח"א דף קלט ע"א {לב מבין}
יז/יג תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תלח
יז/יג תשובה שלמה חו"מ סי' יא דף עז ע"א {עבדו}


יח/748 הלכות גזילה ואבידה פרק יח *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יח/רה"פ הלכה למשה (אמריליו) ח"ב
יח/רה"פ יד פשוטה
יח/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יח/רה"פ מעשה רקח
יח/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יח/רה"פ פי' ר"י קאפח
יח/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יח/רה"פ רמב"ם לעם
יח/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יח/א אדרת אליהו (ראם) עמ' שלא
יח/א אוצמפה"ת ב"מ יב ע"ב ח"ב הע' 22 {מל"מ}, יג ע"א הע' 62 {מל"מ}, יג ע"ב הע' 23-24 {מל"מ}
יח/א אור שמח
יח/א אורים ותומים - תומים סי' מא ס"ק ט, סי' סה ס"ק ב
יח/א אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' קל
יח/א אמרי יוסף (דוידובסקי)
יח/א אנצי"ת ע' אחריות ט"ס הע' 6
יח/א באר המלך ח"ב
יח/א בית אהרן (כהן)
יח/א בית אהרן וישראל גל' עד עמ' לח {מל"מ - רש"י כתובות כ}, צג
יח/א בית ישחק
יח/א ברור הלכה ב"מ יב ע"ב ציון ז, יד ע"א ציון א
יח/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ד עמ' קלא, ריט, רלז
יח/א גדולי שמואל ב"מ דף יב ע"ב {מל"מ}
יח/א דברי חיים ב"מ יג ע"ב ד"ה הנה {מל"מ}
יח/א דברי משפט סי' סה סעיף ג {מל"מ}
יח/א דיני חוזים במשה"ע עמ' 297
יח/א חוקת עולם עמ' 473
יח/א חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 229-228
יח/א חי' בעל שרידי אש עמ' רלד
יח/א חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 223
יח/א טהור רעיונים דף לד ע"ג
יח/א יגיעת ערב ב"ב ח"ב עמ' תשכו
יח/א יגיעת ערב ב"מ עמ' קסח, קעט, קצ, רסז, רפד, רצז
יח/א יורה חכימא (תשח) עמ' רפו {אחריות ט"ס}
יח/א ים התלמוד (עדיל) עמ' תרטז {משנה למלך}
יח/א יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' קמב {מל"מ}, קסב {מל"מ}
יח/א ישועות יעקב נזיקין עמ' מז
יח/א כל בו ח"ה עמ' שס
יח/א מלאכת שלמה (חכים)
יח/א מרכבת המשנה מהדו"ב
יח/א מרכבת המשנה מהדו"ק
יח/א נתיבות מרדכי ב"מ פ"א עמ' תלח {מל"מ}
יח/א ס' התרומות עמ' תתתלח
יח/א עדות ושטרות עמ' 98
יח/א ערך השלחן חו"מ ח"א דף נו ע"ב {מל"מ}
יח/א קרית ארבע (אקריש) סי' נה {מל"מ}
יח/א ר"י ששפורטש עמ' 153
יח/א שו"ע הרב הל' עדות ס' מט
יח/א שו"ת ר"ח כפוסי דף קנב
יח/א שופרא דשטרא שער ג פ"ו
יח/א שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' קכח {מל"מ}
יח/א שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' שג
יח/א שער משפט סי' נד ס"ק א, סי' סה ס"ק ח
יח/א תורת החוף ימים סי' כ אות ג
יח/ב אהלי שם (פרץ) ב"מ (תשמא) סי' קיח {מל"מ}, קמו
יח/ב אוצמפה"ת ב"מ יג ע"א הע' 11, יז ע"א הע' 98, 100, יט ע"א הע' 49
יח/ב אור הישר [נחל יצחק סי' סה (דף קלג ע"ב), אור הישר ב"מ יג ע"א ודף יז ע"א]
יח/ב אמרי יוסף (דוידובסקי)
יח/ב בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' סה סעיף ח
יח/ב בית אהרן וישראל גל' עח עמ' קכב {מצא שטר חוב בתוך זמנו}
יח/ב בית אהרן וישראל גל' קכה עמ' קלד {אהא"ז}
יח/ב ברור הלכה ב"מ יז ע"א ציון ח
יח/ב דברי משפט סי' סה אות ה {מ"מ}
יח/ב דברי משפט סי' סה סעיף ה {מ"מ}
יח/ב דרכי יושר (שרף) ח"ב עמ' סא {מ"מ בשם רשב"א}
יח/ב ושב הכהן (תשמח) עמ' מד
יח/ב חזון יחזקאל ב"מ פ"א ה"ד {מ"מ}, פ"ב ה"י {ראב"ד}
יח/ב חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 228
יח/ב חי' כתב סופר כתובות עמ' קצו
יח/ב יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"ב עמ' לג
יח/ב יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' מג {זמנו בו ביום}
יח/ב יגיעת ערב ב"מ עמ' קנח, שא
יח/ב יחי ראובן (אונג') עמ' תכד
יח/ב יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' קנד
יח/ב מעיני החכמה ח"א אות שפה, תסג {מצא שטר שזמנו בו ביום}
יח/ב משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' פה
יח/ב נחל יצחק (תשעב) ח"ב עמ' רז
יח/ב סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' צא
יח/ב ערך שי חו"מ סי' סה סעיף ג
יח/ב שו"ת הריב"ש עמ' תריג, תרטו
יח/ב שופרא דשטרא שער טו פי"א
יח/ב שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' שג, שעב
יח/ג אמרי יוסף (דוידובסקי)
יח/ג בית אהרן (כהן)
יח/ג ברור הלכה ב"מ כ ע"א ציון ה
יח/ג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ד עמ' רלא
יח/ג הר המלך ח"ו עמ' קז
יח/ג חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' סח, עט
יח/ג ידיו של משה
יח/ג משנת יעקב
יח/ג משנת יעקב נשים ח"ב עמ' עג
יח/ג תבונה (קרש')
יח/ד אוצמפה"ת ב"מ כ ע"ב הע' 80
יח/ד דברות משה ב"מ ח"א סי' כ הערה קמא
יח/ד הגהות חבר בן חיים
יח/ד מצודת דוד (שפרבר) עמ' ריד
יח/ד מקצוע בתורה סי' סה ס' ב ס"ק ה
יח/ד ס' התרומות עמ' תתתלה
יח/ה אברהם יגל
יח/ה אוצמפה"ת ב"מ כ ע"א ח"ב הע' 93 {לח"מ}, כ ע"ב הע' 98-106
יח/ה אמרי יוסף (דוידובסקי)
יח/ה אשדות הפסגה דף קכח ע"א
יח/ה אשר למלך
יח/ה באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יח/ה בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' סה סעיף ט
יח/ה ברור הלכה ב"מ כ ע"א ציון ז
יח/ה גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תקפז
יח/ה דברי יוסף (קונביץ) עמ' 69
יח/ה חסדי דוד ח"ד עמ' קעה
יח/ה ידיו של משה
יח/ה מחנה ישראל (אליהו)
יח/ה מעיני המים
יח/ה מקצוע בתורה סי' מט ס' ח ס"ק טו, ס' ט ס"ק טז, סי' סה ס' ח ס"ק יד
יח/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
יח/ה ס' התרומות עמ' תתתלז
יח/ה שמן למאור (מלכי) דף עז ע"א
יח/ה שער משפט סי' סה ס"ק ד {מ"מ}, ו
יח/ו אגודת אזוב ח"ב דף עה ע"ג
יח/ו אוצמפה"ת ב"מ יח ע"א הע' 35, יח ע"ב הע' 104 {אהא"ז}, 107, 108, 131, כז ע"ב הע' 208, כח ע"א ח"א הע' 112
יח/ו אורים ותומים - תומים סי' סה ס"ק כב
יח/ו אמרי יוסף (דוידובסקי)
יח/ו בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' רנו-רנז
יח/ו בית אברהם (חנניה) עמ' פד
יח/ו ברור הלכה ב"מ יח ע"ב ציון א, כח ע"א ציון ט
יח/ו גבול יהודה (ציר') דף נט ע"ב {נקב בצד אות פלונית}
יח/ו גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תקפז
יח/ו דברות משה ב"מ ח"א סי' יח ענף א
יח/ו הר המלך ח"ה עמ' שצא
יח/ו חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד גיטין כז ע"א]
יח/ו ידות נדרים השלם עמ' רא-רב {סימן מובהק}
יח/ו ישועות ישראל סי' סה סעיף יג {ראב"ד}
יח/ו כרם שלמה (אהרמן) יבמות קכ ע"א
יח/ו כתב סופר אהע"ז סי' עא ד"ה הסבת {מ"מ - ונ"ל שרבינו ז"ל סומך במ"ש ברינין אלו בפ"ג מהלכות גירושין ושם ביאר בארוכה ומה שנראה לו מענין פסול הגט והכשרו}
יח/ו כתר כהונה (ולק) עמ' קכה
יח/ו לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' יז אות א-כב
יח/ו מגל ח"י עמ' 176
יח/ו מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רט, רכב
יח/ו מנוחת אשר ח"ב דף סז ע"ב {נקב בצד אות פלוני}
יח/ו מנחת כהן (כץ) ח"ב דף כט ע"ג
יח/ו מעיני החכמה ח"א אות תצה {בזמן שהבעל מודה}
יח/ו מקצוע בתורה סי' סה ס' יג ס"ק כה
יח/ו מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קכה אות א {לח"מ}
יח/ו משנת יעקב
יח/ו עמק הלכה (אורנשטין) סי' נג אות ג
יח/ו פנים חדשות [מהר"י לוי קיז]
יח/ו שארית כלב עמ' סט-ע
יח/ו שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' תפו
יח/ו שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' תפו
יח/ו שו"ת ר' משולם איגרא אהע"ז סי' יט
יח/ו שופרא דשטרא שער טו פי"ב
יח/ו שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' לב ס"ק ד ואילך {סימן מובהק}
יח/ו שעורי ר' שמואל ב"מ ח"ב עמ' לג
יח/ז ברור הלכה ב"מ כח ע"א ציון ט
יח/ז ידיו של משה
יח/ז כתר כהונה (ולק, תשסד) עמ' קכה
יח/ז לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' יז אות א-כב
יח/ז מגל ח"י עמ' 176
יח/ז נחלת אבות סי' יז עמ' לט
יח/ח ברור הלכה ב"מ יט ע"א ציון א
יח/ח דליית הכרם עמ' תתתלא {מ"מ}
יח/ח חקרי לב (שלוניקי) חו"מ ח"א דף קמו, קמט-קנ {מל"מ}
יח/ח מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ב]
יח/ח מקצוע בתורה סי' סה ס' יג ס"ק כה
יח/ח שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' שנז
יח/ח שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' שנז
יח/ט אוצרות הרמב"ם
יח/ט בית אהרן (כהן)
יח/ט בני אברהם חו"מ דף לז ע"א {מ"מ - דע שדעת הרמב"ן והרשב"א}
יח/ט בני דוד
יח/ט ברור הלכה ב"מ יט ע"א ציון ג
יח/ט ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ג עמ' מד-מה
יח/ט ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ד עמ' רלז-רלח, רמא
יח/ט דברי משפט סי' סה סעיף יג
יח/ט חזקה רבה חו"מ ח"ג עמ' 285
יח/ט חי' צמח צדק (חב"ד) ב"מ עמ' קיד
יח/ט יד המלך (פלומבו)
יח/ט לב שמח חו"מ סי' כד (פב ע"ד) {מ"מ}
יח/ט להורות נתן (שו"ת) ח"ח עמ' קלג
יח/ט עדות ביעקב (בוטון) דף קנב ע"ג, רנד ע"ד
יח/ט עדות ושטרות עמ' 113
יח/ט פד"ר חי"ז עמ' 282, חי"ח עמ' 245-246 {מ"מ}
יח/ט צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' לא אות ה, סי' סט
יח/ט קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' רפז, רפט, רצח
יח/ט שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' קצד
יח/ט שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' קעז
יח/ט שו"ת הרדב"ז סי' תקמז
יח/ט שו"ת הריב"ש עמ' קעא
יח/ט שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' שנח, שס
יח/ט שו"ת מהר"ם די בוטון סי' כה
יח/ט שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' שנח, שס
יח/ט שו"ת ר"י מליריאה עמ' שלט
יח/ט שו"ת רשב"ש עמ' שפט
יח/ט שמחת יו"ט (אלגזי) סי' לד אות ב
יח/ט תחומין חי"ז עמ' 305 {מ"מ}
יח/י ברור הלכה ב"מ יט ע"א ציון ג
יח/י מרכבת המשנה מהדו"ב [עמש"כ בהל' גירושין פ"ג ה"י]
יח/יא בית מאיר (תשע) סי' קה ס"ב עמ' רפז {מ"מ}
יח/יא ברור הלכה ב"מ יט ע"ב ציון ד
יח/יא נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' קפז
יח/יא ס' התרומות עמ' תתתמג
יח/יא שו"ת הרשב"א ח"א סי' אלף לה
יח/יב אוצמפה"ת ב"מ ז ע"ב הע' 26, 52
יח/יב אורים ותומים - תומים סי' סה ס"ק כ
יח/יב אפיקי מגינים ב"מ סי' יט
יח/יב בית אהרן וישראל גל' סו עמ' נח-נט {לא יחזיר לאשה}, גל' עח עמ' קכב
יח/יב ברור הלכה ב"מ ז ע"ב ציון א
יח/יב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ד עמ' ריט-רכ
יח/יב גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תרכז
יח/יב גט מקושר (אלגזי) דף ט ע"א, י ע"ב, יא, יג ע"ד
יח/יב דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' רנח
יח/יב דברי חיים ב"מ יז ע"א ד"ה אולם
יח/יב הר המלך ח"ה עמ' קלח-קלט
יח/יב חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 228, ח"ד עמ' 349
יח/יב ידיו של משה
יח/יב יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' רלג, רלו
יח/יב ישועות ישראל סי' סה סעיף יב
יח/יב מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' תקיג
יח/יב מעיני החכמה ח"א אות רכו-רכז, רלא
יח/יב מקצוע בתורה סי' סה ס' יב ס"ק כג
יח/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
יח/יב משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' צ
יח/יב משנת ר' אהרן כתובות עמ' רמח
יח/יב משרת משה (עטייה)
יח/יב נתיבות ירושלים על ירושלמי ב"מ פ"א ה"ז (ד"ה ובזה)
יח/יב ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' י, יח {הרי זה תוך זמנו}, מ
יח/יב עולת שלמה ח"ב עמ' תמט
יח/יב פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' רמה
יח/יב קרית מלך
יח/יב שו"ע הרב הל' עדות ס' מט
יח/יב שו"ת הריטב"א סי' קי
יח/יב שופרא דשטרא שער טו פ"ב
יח/יב שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' קכז
יח/יב שער משפט סי' סה ס"ק ח
יח/יב שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 72
יח/יב תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' סא
יח/יג אנצי"ת ע' אגרת מזון הע' 9
יח/יג ברור הלכה ב"מ ז ע"ב ציון א
יח/יג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ד עמ' רכה
יח/יג הר המלך ח"ו עמ' קז-קח
יח/יג ושב הכהן (תשמח) עמ' מט
יח/יג חי' בעל שרידי אש עמ' רמד
יח/יג חי' כתב סופר כאן
יח/יג חי' כתב סופר נשים ח"ב עמ' לו
יח/יג ישועות ישראל סי' סה סעיף יב {מ"מ}
יח/יג כתב סופר אהע"ז סי' עא ד"ה הסבת {או שמצא כל מעשה בית דין הרי זה יחזיר}
יח/יג לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' יז אות ב-כא
יח/יג מזכרת עמ' 547
יח/יג מעיל שמואל (פלורנטין)
יח/יג מעיני החכמה ח"א אות רלב
יח/יג משנת יעקב
יח/יג פני משה (שלז')
יח/יג פסקי מהרי"ץ - בארות חיים הערה תקכ
יח/יג קרית מלך
יח/יג שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' קפז
יח/יג תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' סא
יח/יד אבן האזל (גם בהשמטות סוף שופטים דף פב ע"ג)
יח/יד אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קס
יח/יד אבני נזר חו"מ סי' קלא
יח/יד אגודת אזוב ח"ב דף צב ע"ב
יח/יד אוצמפה"ת ב"מ יב ע"ב ח"ב הע' 25, 53-58, טז ע"ב הע' 92, יט ע"א הע' 46, 49, יט ע"ב הע' 84, 86
יח/יד אור לישרים (קלרמן) ב"מ עמ' צב
יח/יד איים בים ב"מ סי' יח אות ב
יח/יד אם לבינה (שיפמן) דף יח ע"ג
יח/יד אמרי בינה (אוירבך) - הלואה סי' ס ד"ה וי"ל
יח/יד אמרי יוסף (דוידובסקי)
יח/יד באר דוד ב"מ פ"א סי' נו אות ב
יח/יד באר המלך ח"ב
יח/יד באר מים חיים (נוסינזון) ב"מ דף יב
יח/יד בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' רסד
יח/יד בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף נ ע"ג, נא ע"א, ח"ה עמ' לז
יח/יד בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' ריד, רכב
יח/יד בית אברהם (ישראל) דף נט ע"א
יח/יד בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' מא סעיף ט, סי' סה סעיף ד
יח/יד בית אהרן וישראל גל' לב עמ' ס
יח/יד בית יחזקאל (סרנה) גיטין דף ב ע"ב
יח/יד בית יחזקאל (סרנה) גליונות
יח/יד בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' מג אות ב
יח/יד בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' שיז
יח/יד בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' שנז
יח/יד בנין דוד ב"מ עמ' מב
יח/יד ברור הלכה ב"מ יב ע"ב ציון ז, ל ע"ב ציון י פסקה א {מ"מ}
יח/יד ברור הלכה ב"מ סח ע"א ציון ז פסקה ד {מ"מ - פיה"מ לרמב"ם בכורות}
יח/יד ברית אברהם (פרנס) עמ' שפז
יח/יד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ד עמ' רמז, רמט-רנ
יח/יד דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' רנח
יח/יד דברי משפט - חי' מהר"ם סי' סה אות ב, וחי' מהרי"א סי' סה אות ב
יח/יד דברי משפט סי' סה סעיף יא, יג
יח/יד הר המלך ח"ה עמ' שצא
יח/יד ושב הכהן (תשמח) עמ' מט, נא
יח/יד זכר יהודה עמ' רמא
יח/יד חזון יחזקאל ב"מ פ"א ה"א, פ"ב ה"י
יח/יד חי' בעל שרידי אש עמ' רל, רמג {אהא"ז}
יח/יד חי' חתם סופר
יח/יד חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' כד
יח/יד חי' ר' שמואל גיטין עמ' כט
יח/יד יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' פז
יח/יד יגיעת ערב ב"מ עמ' קעו-קעז, רעה, רפא
יח/יד יורו משפטיך ליעקב סי' סא
יח/יד יחי ראובן (אונג') עמ' תכג
יח/יד יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' קנו
יח/יד ישועות יעקב חו"מ סי' עט סעיף א
יח/יד ישועות יעקב נזיקין עמ' מו, נא
יח/יד ישועות ישראל סי' סד סעיף ד
יח/יד כתבי העלוי מראקוב עמ' מה
יח/יד לב ים גיטין עמ' שלט {אהא"ז}
יח/יד לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' יז אות ט, טז-כ
יח/יד מאור תורה (שנגהי) חוב' א עמ' ל-לא
יח/יד מאורות נתן (הורוביץ) דף מא ע"ד
יח/יד מנחת יוסף ח"א עמ' פז-פח
יח/יד מנחת מרדכי (קרטמן) ח"ב עמ' פד
יח/יד מעיני החכמה ח"א אות שפא, ת, תפג
יח/יד מצעדי גבר ב"מ סי' כב אות ז
יח/יד מקצוע בתורה סי' מג ס' ו ס"ק ד {ראב"ד}, סי' נ ס' א ס"ק ד, סי' סה ס' טז ס"ק לא
יח/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
יח/יד משנת יעקב
יח/יד משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' פה
יח/יד משנת ר' אהרן גיטין עמ' צא
יח/יד משנת ר' אהרן כתובות עמ' רנו
יח/יד נחל יצחק (תשעב) ח"ב עמ' רו-רז, רט
יח/יד נתיבות ירושלים על ירושלמי ב"מ פ"א ה"ו (ד"ה לא יחזיר וד"ה והנה)
יח/יד נתיבות מרדכי ב"מ פ"א עמ' רסו
יח/יד נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' רכו {ראב"ד}
יח/יד ס' התרומות עמ' תתתמא
יח/יד סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' צב
יח/יד עולת שלמה ח"ב עמ' שמח-שמט
יח/יד עולת שמואל (לובצר) ח"א דף כ ע"א
יח/יד עונג שבת קו"א סי' ד
יח/יד ערך שי חו"מ סי' סה סעיף ד, ו, סי' פב סעיף יא, יד
יח/יד פני משה (שלז')
יח/יד צרור החיים (קליין) דף עג ע"א-ע"ב
יח/יד קונטרסי שעורים ב"מ שעור טו אות ט
יח/יד קרית מלך
יח/יד שארית יוסף (תשמד) באור חו"מ הערה 119
יח/יד שארית יוסף (תשסז) עמ' רנד
יח/יד שו"ת הרשב"א ח"א סי' אלף לה
יח/יד שו"ת הרשב"א ח"ב סי' מ, ח"ה סי' רסא
יח/יד שומרי משפט (צ'כנוב) ח"א עמ' צד, צו
יח/יד שופרא דשטרא שער טו פט"ו-פי"ז
יח/יד שירת דוד (שיינין) עמ' רב
יח/יד שמוש חכמים ג עמ' עח
יח/יד שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' כג, קכ, קפב, שג, שסג, שעד
יח/יד שעורי עיון התלמוד ב"מ שעור עב
יח/יד שעורי ר' שמואל גיטין עמ' כ, ב"מ עמ' ד, ט, נ
יח/יד שער משפט סי' מא ס"ק ה
יח/יד שרידי אש ח"א עמ' תעד
יח/יד תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' סא

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US