Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

כאשר מצויין שם הספר בלבד, הכוונה היא לספר המסודר לפי סדר הלכות הרמב"ם.
בראש כל פרק מופיעה רשימת מקורות עם הסימון "רה"פ" (רוב הפרק). אלו הם מקורות העוסקים ברוב ההלכות שבאותו פרק (או בכולן).
כשיש למעיין קושי למצוא את הספר המצויין, או את מראה המקום באותו ספר, יפנה ל"רשימת הספרים".

למידע נוסף על המפתח, לחץ כאן.

חובל ומזיק

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה
פרק ו
פרק ז
פרק ח749 הלכות חובל ומזיק פרק א *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


א/רה"פ יד מלך (מן)
א/רה"פ יד פשוטה
א/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
א/רה"פ מעשה רקח
א/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
א/רה"פ פי' ר"י קאפח
א/רה"פ פי' ר"ש צדוק
א/רה"פ רמב"ם לעם
א/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
א/א אולם המשפט סי' תכ סעיף ה {לח"מ}
א/א איש ההלכה גלוי ונסתר עמ' 121
א/א אמרי דוד (שליסל) דף מ ע"ג
א/א אנצי"ת ע' בושת הע' 1
א/א באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פ"א ה"א באר שרים אות ו, פ"ז ה"ג באר שרים אות כ
א/א בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' קז
א/א בית יצחק (ברטלר) גיטין סי' לו הערה 3
א/א בן אשר סי' מט הערה ד
א/א ברור הלכה ב"ק ז ע"ב ציון ה
א/א ברכת אליהו (עמאר) משפטים מאמר כ
א/א הלכה פסוקה ח"א סי' א הערה 69
א/א הרמב"ם והזוהר
א/א הרמב"ם והלכותיו
א/א חוות בנימין ח"ג עמ' תשג
א/א חזון יחזקאל ב"ק פ"ט ה"י, סנהדרין פי"ב ה"א
א/א חיים ומלך
א/א חק המלך
א/א חק לישראל נזיקין עמ' 176
א/א יד הלוי (לוין) דף כ ע"ד
א/א יד פשוטה מדע עמ' שכג
א/א יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קלו
א/א מחקרים במשה"ע עמ' 224
א/א מעיל שמואל (פלורנטין)
א/א משנה הלכות ח"ו סי' רנא {אם מחל הניזק}
א/א משנת יעקב כאן
א/א משנת יעקב נזיקין עמ' ז
א/א נתיבותיה שלום שמות עמ' 163
א/א ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תנג
א/א עיוני פרשה שמות עמ' 116
א/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תקנט
א/א שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' א
א/א שערי טהר ח"ה שער ב סי' כב אות א
א/א תורת ירוחם ח"ג דף כב ע"א
א/א תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' קצז
א/א תפארת אברהם ב"ק עמ' קפ
א/ב איים בים ב"ק סי' ח אות ב
א/ב אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' קפז
א/ב אריה ליש עמ' רמט
א/ב בלכתך בדרך אדר תשנה עמ' 78 {כעבד}
א/ב ברור הלכה ב"ק פג ע"ב ציון ב
א/ב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' רצא
א/ב דרכה של תורה (ורטהימר) דף ז
א/ב דרכי הים דף קנ ע"ב {מל"מ}
א/ב הגהות מוהר"י קרט עמ' קצד {שמין כעבד}
א/ב הרמב"ם והלכותיו
א/ב הרמב"ם כמחנך עמ' 117
א/ב ידבר שלום ח"ב עמ' קכה
א/ב כנפי נשרים
א/ב מכלול גל' כג עמ' 79
א/ב מקור ישראל דף קח ע"ב
א/ב משאת מרדכי ב"ק עמ' קפה
א/ב משנת יעקב
א/ב משפטי ישראל עמ' 185
א/ב נתיבותיה שלום שמות עמ' 163
א/ב עיונים בהלכה עמ' 148
א/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תצג, תקח
א/ב שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' קיט
א/ב שמרו משפט ח"א עמ' שצב
א/ב שערי טהר ח"ו סי' מד אות ב
א/ב תפארת אברהם ב"ק עמ' קצא
א/ב תפארת צבי (שפילמן) ח"א עמ' כ
א/ג אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' נט
א/ג אבני החושן סי' תכד סעיף א
א/ג אדם בישראל עמ' 11
א/ג אוצמפה"ת ב"מ ה ע"א הע' 43
א/ג איים בים ב"ק סי' ח אות ב, סי' פ אות ב
א/ג אמונת עתיך גל' 116 עמ' 59
א/ג אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' קפט
א/ג אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 314-315
א/ג אריה ליש עמ' רלט
א/ג באר לחי ראי
א/ג בגדי חמודות שמות פ"כא פסוק כג-כד
א/ג בית אהרן וישראל גל' סג עמ' כו
א/ג בית זבול ח"ד עמ' כח
א/ג בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' פא
א/ג ברכת מרדכי ב"ק עמ' קלד
א/ג גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' ה
א/ג דברי חפץ עמ' קכט
א/ג דגל ראובן ח"ב סי' מו
א/ג הלכה פסוקה ח"א סי' ז הערה 391
א/ג המדרש והמעשה פ' משפטים דף עד ע"א
א/ג זכרון יעקב ב"ק סי' נב אות ג, ו
א/ג חזון יחזקאל גיטין פ"ג הי"ג, ב"ק פ"ט ה"י, סנהדרין פי"ב ה"א, שבועות פ"ג ה"ו
א/ג חי' ר' שמואל ב"ק עמ' כב
א/ג יחל ישראל (תשסג) ח"ב עמ' רלא
א/ג לאור ההלכה (תשסד) עמ' תיז, תל
א/ג לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק סי' כד ס"ק א
א/ג לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' קכז, קכט
א/ג מדה טובה ח"ב עמ' 297
א/ג מוריה גל' רטו עמ' צ
א/ג מכלול גל' כג עמ' 79
א/ג מנחת אשר ב"ק עמ' קמג
א/ג מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' עב
א/ג מנפת צוף עמ' 22, 630
א/ג מעדני שמואל עמ' רכב
א/ג מקדש יחזקאל
א/ג משברי ים קלב"מ סי' כד אות ב
א/ג משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' פג
א/ג משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תתכד
א/ג משנת יעקב כאן
א/ג משנת יעקב נזיקין עמ' נב
א/ג משנת יעקב נשים ח"ב עמ' רפט, הפלאה עמ' ריט, רל
א/ג נתיבי ים קדושין עמ' כא
א/ג נתיבים במשפט העברי עמ' 86, 100
א/ג סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 53-54
א/ג עיון בלומדות עמ' קלז
א/ג עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 113, 125, 166
א/ג עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 2 הע' 106
א/ג עיר מקלט עמ' כג, צה
א/ג פני אברהם (פרלמן) דף מב ע"ד
א/ג פנת יקרת (תשנד) סי' קסב אות ז, סי' קסג אות א
א/ג פנת יקרת (תשעא) עמ' תשט
א/ג פרי חיים (הליר)
א/ג קובץ ביאורים (שפירא)
א/ג קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' נה
א/ג קרית מלך (חב"ד) עמ' קכב
א/ג רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' קמז, רנו
א/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תצה
א/ג שיח ערב סנהדרין עמ' כח
א/ג שכר שכיר סוגיות ח"א סי' לה אות ג
א/ג שם דרך שמות עמ' קעד
א/ג שעורי עיון התלמוד גיטין עמ' קעח
א/ג שעורי ר' שמואל מכות (תשמד) סי' קצד {תשלומי חבלה ככופר}
א/ג שערי טהר ח"ה שער ב סי' כב אות א, ח"ו סי' ל אות א, סי' לו, סי' מד אות ב
א/ג שערי טהר ח"ו סי' עו דף רח ע"ב {כופר}
א/ג שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 58
א/ג תורת חיים וחסד עמ' תקמב
א/ג תחומין חי"ח עמ' 130
א/ג תחומין יח (תשנח) עמ' 130
א/ג תפארת צבי (שפילמן) ח"א עמ' כ
א/ד דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' רח
א/ד המעין שנה לא גל' א עמ' 32
א/ד חק לישראל נזיקין עמ' 308
א/ד מעין החכמה עמ' שלג
א/ד משאת משה יבמות סי' לח
א/ד סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קסח
א/ד סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 54
א/ד עיר מקלט עמ' טז ביאור הלכה, יט שער העדה
א/ד ענישה ושיקום ביהדות עמ' 63
א/ד קרית מלך (חב"ד) עמ' קכב
א/ד רלב"ג דברים פי"ט פסוק כא עמ' קעז
א/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תקנט
א/ד שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' קמג
א/ד שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' רו
א/ד שו"ת ר"י מסלוצק סי' צ עמ' שא
א/ד שלחן המלך
א/ד תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תשפו
א/ה אור הישר [מלבי"ם פ' משפטים סי' צא]
א/ה בגדי חמודות שמות פ"כא פסוק כג-כד
א/ה המדרש והמעשה פ' משפטים דף עד ע"א
א/ה הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קי
א/ה חי' הריצ"ד
א/ה מעיני המים
א/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ה נתיבים במשפט העברי עמ' 85
א/ה סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 54
א/ה עומק הפשט ח"ג עמ' שנד
א/ה עיונים בהלכה עמ' 134, 149-148
א/ה עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' מט
א/ה עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' לב
א/ה ענישה ושיקום ביהדות עמ' 63
א/ה פרשת השבוע (תשעב) ח"ב עמ' 190
א/ה קרית מלך (חב"ד) עמ' קכב
א/ה רלב"ג שמות פכ"א פסוק כד עמ' ריג-ריד
א/ה שכר שכיר סוגיות ח"א סי' לה אות א
א/ה שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' רעג
א/ה תולדות ההלכה ח"ב עמ' 312
א/ו אור ליהודה (תשנט) עמ' שסט
א/ו איים בים ב"ק סי' פ אות ב
א/ו איש על העדה (סולובייציק) עמ' 201
א/ו אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' מ
א/ו דברי הרב עמ' קא
א/ו דעה צלולה (שרקי) עמ' 261-262 {השמיט בית דינו של משה}
א/ו ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 13
א/ו הלכה פסוקה ח"א סי' ז הערה 390
א/ו המשפט העברי עמ' 194
א/ו הר"מ במז"ל - קובץ עמ' קצ
א/ו הרמב"ם המשיח בתימן והשמד עמ' 68
א/ו הרמב"ם והלכותיו
א/ו הרמב"ם כמחנך עמ' 117, 118
א/ו זכרון יעקב ב"ק סי' נב אות ג, ו
א/ו חי' הריצ"ד [צ"ל כולן מפורשין וכן הוא בדפוס ונציה]
א/ו יהדות בין דת למוסר עמ' 231
א/ו כפייה בגט עמ' רעט
א/ו כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תשח
א/ו לאור ההלכה (תשסד) עמ' תכט {נראה מתורה שבכתב}
א/ו מבוא למשנה תורה עמ' 46, 88, 89, 225, 326, 334
א/ו משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' פג
א/ו נתיבותיה שלום שמות עמ' 163
א/ו נתיבים במשפט העברי עמ' 105
א/ו סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 54, 91
א/ו ספרי דבי רב ח"ד עמ' קעו
א/ו עמודי שלמה ח"ג עמ' ריז
א/ו ענישה ושיקום ביהדות עמ' 78
א/ו קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שיד, ח"ב עמ' נה
א/ו שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' ק
א/ו שכר שכיר סוגיות ח"א סי' לה אות א
א/ו שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' רעג
א/ו שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' רכט
א/ו שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' רנ
א/ו שערי טהר ח"ו סי' מד אות ב-ג
א/ו תורה תמימה שמות פ' כא אות קעא
א/ז בית אהרן וישראל גל' מט עמ' ט
א/ז מנחת אשר ב"ק עמ' קמג
א/ז מעיני המים
א/ז משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' עו {המבעית}
א/ז משנת יעקב נזיקין עמ' רמח
א/ז נתיבות ירושלים על ירושלמי ב"ק פ"ח ה"א ד"ה צער
א/ז עומק הפשט ח"ג עמ' שנד
א/ז קרית מלך
א/ז קרית מלך (חב"ד) עמ' קכב, קכה
א/ז רביד הזהב (אברך) דף סג ע"ב
א/ז רלב"ג שמות פכ"א פסוק כה עמ' רטו
א/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' רכד
א/ז שלל דוד
א/ז שמועת חיים ערכין ח"א עמ' תלה
א/ז שערי טהר ח"ו סי' לז אות ב
א/ז תולדות ההלכה ח"ב עמ' 315
א/ח חזון יחזקאל סנהדרין פי"ב ה"א
א/ח חי' ר' חנוך הענאך עמ' קפ
א/ח חק לישראל נזיקין עמ' 156
א/ט אורח צדקה עמ' פ-פא
א/ט אנצי"ת ע' בושת הע' 9, 10
א/ט באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פי"ד הט"ו באר שרים אות סח
א/ט מנחת יהודה (עטייה) עמ' תפב
א/ט מעין החכמה עמ' שלב
א/ט מעשה בצלאל סי' תנט
א/ט מרומי גלים עמ' רא
א/ט מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קמו אות ה {וקצותה - ממון}
א/ט משאת מרדכי ב"ק עמ' קיח
א/ט משיב מלחמה (תשעט) ח"ג עמ' רעז
א/ט משיב מלחמה (תשמג) ח"ג עמ' רצז
א/ט סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' צד
א/ט ספרי דבי רב ח"ד עמ' קעו
א/ט עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תרסא
א/ט שמש מרפא עמ' קס
א/י אור הישר [לח"מ הל' נז"מ פי"ד הט"ו]
א/י אנצי"ת ע' בושת הע' 56, 57
א/י אשל אברהם (בוטשאטש) סי' יח ס"ק ג ברכת אברהם אות מו
א/י בית יעקב (טבשונסקי) סי' תכא סעיף א
א/י ברור הלכה ב"ק כג ע"א ציון ג
א/י דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' קפז
א/י חק לישראל נזיקין עמ' 304
א/י כגן רוה עמ' 134
א/י מנחת אשר ב"ק עמ' קנ
א/י משאת מרדכי ב"ק עמ' צט, קיח
א/י משנת יעקב
א/י ניר לדוד
א/י שושנת יעקב (הורוויץ) סי' תכא סעיף א
א/י שעורי הגרב"ד ב"ק ח"ב עמ' מד
א/י שערי טהר ח"ח סי' פו אות ב
א/י תהלה לדוד (והרמן) פ"ד פסוק ט הערה ו {עד שיתכוון}
א/יא אבן פינה (נשר) עמ' פב
א/יא אהל אבות ב"ק סי' פו ס"ק ה, ז-ח
א/יא אוצרות הרמב"ם
א/יא אמונת עתיך גל' 116 עמ' 16
א/יא אמרי איש עמ' ש {מזיק דרך שמחה}
א/יא אמרי חן (לוונברג) ח"ה עמ' סז, סט
א/יא ארחות חיים ח"ב סי' סח עמ' 554
א/יא באר אלחנן עמ' קסג-קסד
א/יא באר דוד ב"ק ח"ב סי' א אות י, סי' ד אות ג
א/יא בדי הארון (הכהן) עמ' 358
א/יא בית יעקב (טבשונסקי) סי' תיח סעיף ה {רמב"ם}, סי' תכ סעיף ב {מל"מ}
א/יא בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' עט-פ
א/יא ברור הלכה ב"ק כו ע"א ציון ב
א/יא ברך את אברהם דף כה ע"ב {מל"מ}
א/יא דברות משה ב"ק ח"ב סי' נט ענף א, סי' סד ענף ב {מל"מ}
א/יא דעת כהן עמ' תמג
א/יא היכל התורה (פינצוק) חוב' א עמ' א
א/יא המשפט העברי עמ' 495
א/יא חזו"א ב"ק סי' ד ס"ק ג
א/יא חזו"א על הרמב"ם
א/יא חיים ומלך
א/יא חק המלך
א/יא חק לישראל נזיקין עמ' 18 {מל"מ}, 43, 44, 156, 254, 304
א/יא יד המלך (לנדא)
א/יא יהגה האריה עמ' מט
א/יא כגן רוה עמ' 134
א/יא להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' קע, קעו
א/יא לחקרי הלכות סי' קכד
א/יא מוריה גל' רטו עמ' צ
א/יא מעליות חי"ח עמ' 92-105
א/יא מצעדי גבר ב"ק סי' יג (ב) אות א
א/יא משאת המלך ח"ד סי' תל {חובל באונס}
א/יא משאת מרדכי ב"ק עמ' קיג, קכב
א/יא משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תקפא
א/יא משנה הלכות ח"ו סי' שטו {ישן}
א/יא משנת יעקב נזיקין עמ' רלב-רלו
א/יא משנת ר' אהרן שכנים עמ' פ
א/יא משפטי הלוי ח"א סי' טז אות א עמ' שז
א/יא משפטי ישראל עמ' 271-272
א/יא משפטים לישראל עמ' שלח
א/יא ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' שא, ח"ב עמ' שלט {מל"מ}
א/יא סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' צד
א/יא סיני כרך ע עמ' ריז
א/יא עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ג עמ' כד
א/יא עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' קנ {השמיט פטור המזיק בשעת שמחה}
א/יא עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 84
א/יא עמק הלכה (בוימל) עמ' סד
א/יא ענישה ושיקום ביהדות עמ' 170
א/יא פנת יקרת (תשנד) סי' קסג אות א
א/יא פנת יקרת (תשעא) עמ' תשט
א/יא פרי שמואל מכות עמ' עה
א/יא פרשת השבוע (תשעב) ח"א עמ' 104
א/יא פשר דיני הנזיקין בתלמוד עמ' 23, 65, 175, 192
א/יא צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף כה ע"ד
א/יא קונטרסי שעורים ב"ק שעור יד אות ז, ט, יא
א/יא קרית מלך
א/יא קרן הצבי מצוה ה אות י
א/יא רביד הזהב (אברך) דף סו ע"ב
א/יא רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תקנח
א/יא רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' לט, קפד
א/יא שבילי אשר
א/יא שכר שכיר סוגיות ח"א סי' לה אות א, ד, י
א/יא שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' כב
א/יא שעורי הגרב"ד ב"ק ח"ב עמ' מד
א/יא שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' שלו
א/יא תחומין ח"ג עמ' 373
א/יא תפארת אברהם ב"ק עמ' כה
א/יב אהל אבות ב"ק סי' פו ס"ק ה-ז
א/יב אמרי חן (לוונברג) ח"ה עמ' סט
א/יב אמרי יהודה (רוזנר) דף ט ע"ג
א/יב אנצי"ת ע' בושת הע' 58, 59, 61, 64
א/יב אשר למלך הל' חובל פ"ד ה"א
א/יב באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פי"ד הט"ו באר שרים אות סח
א/יב בית יעקב (טבשונסקי) סי' תכא סעיף ח
א/יב בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' קעח
א/יב ברור הלכה ב"ק כז ע"א ציון ו
א/יב ברכת מרדכי ב"ק עמ' קלב
א/יב דבר אהרן חו"מ סי' ד אות ג, סי' כ אות א
א/יב והיה העולם עמ' 231
א/יב חזון יחזקאל סנהדרין פי"ב ה"א
א/יב חזקה רבה חו"מ ח"ג עמ' 244
א/יב חק לישראל נזיקין עמ' 304
א/יב יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קלז
א/יב כבוד מלכים (מרגליות) {לח"מ}
א/יב כגן רוה עמ' 134
א/יב לחקרי הלכות ח"א עמ' קעב {לח"מ}
א/יב מאור למלך ב"ק עמ' לז {מ"מ}
א/יב מוריה גל' רטו עמ' צ {מ"מ}
א/יב מחקרים במשה"ע עמ' 224
א/יב מעשה בצלאל סי' תסז {מ"מ - אונס גמור במזיק}
א/יב מצעדי גבר ב"ק סי' יג (ב) אות א
א/יב משאת המלך (אדרי)
א/יב משנת יעקב
א/יב משפט שלמה (זפרני, תשנה) סי' ה סעיף ג ס"ק ב {מ"מ}
א/יב משפטי ישראל עמ' 337-338
א/יב עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תרסא
א/יב עמק הלכה (בוימל) עמ' רכה
א/יב פנס שלמה
א/יב צבא המלך עמ' קפד
א/יב צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' לט
א/יב קונטרסי שעורים ב"ק שעור יד אות ב, ה
א/יב רלב"ג שמות פכ"א תועלת ה עמ' רכז
א/יב שושנת יעקב (הורוויץ) סי' שעח סעיף א {לח"מ}
א/יב שכר שכיר סוגיות ח"א סי' לה אות ח-י
א/יב שערי טהר ח"ה שער ב סי' כא אות ב, סי' כב אות א
א/יב תפארת אברהם ב"ק עמ' כו {נפל ברוח שאינה מצויה}
א/יג אגרות משה אהע"ז ח"ד עמ' רכה
א/יג בקע לגלגלת דף כו ע"ב
א/יג דיני עבודה במשה"ע עמ' 933
א/יג חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 218
א/יג חק לישראל נזיקין עמ' 47
א/יג טבעת החושן ח"ד עמ' קנג
א/יג ישא מדברותיך קדושין עמ' תקכב
א/יג משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' שפב
א/יג נועם חכ"ד עמ' שח
א/יג קרית מלך
א/יד אור ליהודה (תשנט) קונ' שערי עיון עמ' כט
א/יד אורח צדקה עמ' רצו
א/יד אמרי בינה (אש) דף נח ע"ג {לח"מ}
א/יד אנצי"ת ע' בושת הע' 79, 81
א/יד אשר למלך הל' חובל פ"ד ה"א
א/יד בית אהרן וישראל גל' לח עמ' קכט {של קטן}
א/יד בית זבול ח"ד עמ' כב
א/יד בית יעקב (טבשונסקי) סי' תכא סעיף ב {לח"מ}
א/יד ברור הלכה סנהדרין עט ע"א ציון ב
א/יד גבול יהודה (אשכנזי) חי' ב"ק דף יט ע"ד {לח"מ}
א/יד גדולי שמואל ב"ק דף פו {או"ש}
א/יד דברות משה ב"ק ח"ב סי' נט ענף א, סי' סד ענף ב {לח"מ}
א/יד דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' רנב
א/יד דרכי שמחה עמ' מז
א/יד חי' ר' שמואל ב"ק עמ' קמז {לח"מ}
א/יד חמדת ישראל ח"א מפתחות והוספות דף יח ע"ג {לח"מ}
א/יד חקרי הלכה (ויין) עמ' 56, 59
א/יד יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קלו
א/יד מנחת אשר ב"ק עמ' קנ
א/יד מנחת חינוך ח"א עמ' רנ, רסא {לח"מ}
א/יד מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' צח {לח"מ}
א/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
א/יד משאת מרדכי ב"ק עמ' קפד
א/יד משנת שמחה
א/יד משפטים לישראל עמ' קמז {לח"מ}
א/יד נמוקי שזבנ"י דף פט
א/יד ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תנב
א/יד קונטרסי שעורים ב"ק שעור יד אות ד
א/יד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקיב
א/יד שמן למאור (אנגלרד) סי' נב אות ד-ה
א/טו אהל אבות ב"ק סי' כה ס"ק ה, סי' פו ס"ק ה, ז
א/טו אמרי שפר (פינטו) עמ' רכח
א/טו ארחות חיים ח"ב סי' סח עמ' 554
א/טו באר דוד ב"ק ח"ב סי' א אות ז, י
א/טו ברור הלכה ב"ק כו ע"ב ציון י
א/טו דברות משה הבבות עמ' ריז
א/טו חק לישראל נזיקין עמ' 156, 304
א/טו ישרי לב עמ' פז
א/טו מעיני התורה ח"א עמ' יב
א/טו משנת יעקב
א/טו משפטים לישראל עמ' של
א/טו עיר מקלט עמ' צה שער העדה
א/טו צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' לט
א/טו קרן הצבי מצוה ה אות יד
א/טו שעורי הגרב"ד ב"ק ח"ב עמ' מד
א/טו שערי טהר ח"ה שער ב סי' כב אות א
א/טז אבני החושן סי' שעט סעיף א
א/טז אהל אבות ב"ק סי' פו ס"ק ד, ז, ח, יד, סי' פז ס"ק ב, ז, סי' צד ס"ק ח
א/טז אור הישר [מ"מ ולח"מ הל' נז"מ פ"ז ה"ז]
א/טז אמרי חן (לוונברג) ח"ה עמ' סח
א/טז אנצי"ת ע' אדם המזיק הע' 24 {אהא"ז}
א/טז באר דוד ב"ק ח"ב סי' א אות י, סי' ד אות ב-ג, ה {מ"מ}
א/טז באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פ"ז ה"ז מושב שרים אות לט, פי"ג ה"ו מושב שרים אות מ
א/טז באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ה עמ' קסה
א/טז בית יעקב (טבשונסקי) סי' שעט סעיף ב {לח"מ}
א/טז ברור הלכה ב"ק מח ע"א ציון ח
א/טז ברכת יוסף עמ' לב
א/טז דברות משה ב"ק ח"א סי' כא ענף ב {לח"מ}
א/טז חדושים ובאורים (גרי') ב"ק סי' י ס"ק י
א/טז חי' ר' שמואל ב"ק עמ' לז {מ"מ}
א/טז חק לישראל נזיקין עמ' 164
א/טז יד פשוטה מדע עמ' תתפז
א/טז לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' טז {מ"מ}
א/טז מאור למלך ב"ק עמ' לז {מ"מ}
א/טז מטה אשר דף עח ע"א {לח"מ, שניהם ברשות}
א/טז מצעדי גבר ב"ק סי' יג (ב) אות ג
א/טז משאת מרדכי ב"ק עמ' קמב, ריט, רכא
א/טז משנת יעקב כאן
א/טז משנת יעקב נזיקין עמ' רלג
א/טז משפט שלמה (זפרני, תשנה) סי' י סעיף א ס"ק ב {לח"מ}, סעיף ב ס"ק א {מ"מ}, ס"ק ב {אהא"ז}, סי' טז סעיף א ס"ק ג
א/טז משפטי אמת עמ' תקה-תקו, תקכג
א/טז נועם חכ"ה עמ' רד
א/טז נזר אברהם מכות ועדות עמ' קז
א/טז נזר הקדש (קפלן)
א/טז נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' יא אות א
א/טז עיר מקלט עמ' פט שער העדה
א/טז צבא המלך עמ' קפד-קפה
א/טז קול שמואל (קונפורטי) דף כט ע"ב
א/טז רביד הזהב (אברך) דף סב ע"ג
א/טז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תקסה
א/טז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' רטז, תקיט
א/טז שכר שכיר סוגיות ח"א סי' לה אות ב-ג, ז
א/טז שמחה לאיש (שונשול) דף צד ע"ג
א/טז שמרו משפט ח"א עמ' שס, שפג
א/טז שעורי הגרב"ד ב"ק ח"ב עמ' לא
א/טז שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' שלה-שלו
א/טז תורת המשפט ח"א עמ' 315 {מ"מ}
א/טז תורת חיים (מהרח"ש, תשסג) ח"א עמ' קפ
א/טז תורת חיים (שור) ב"ק מח ע"א
א/טז תחומין חט"ז עמ' 109, חי"ט עמ' 264
א/טז תפארת אברהם ב"ק עמ' טז, קפא
א/יז אהל אבות ב"ק סי' פו ס"ק ה-ז, ט-י
א/יז אוצרות יהושע עמ' רפא
א/יז באר דוד ב"ק ח"ב סי' ד אות ג
א/יז באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פי"ד הט"ו מושב שרים אות סח
א/יז בית יחזקאל (סרנה) קידושין דף לח ע"א
א/יז ברור הלכה ב"ק לב ע"ב ציון ל
א/יז ברכת יוסף עמ' לד
א/יז גבול יהודה (אשכנזי) חי' ב"ק דף טו ע"א {לח"מ}
א/יז גבורת יצחק מכות עמ' קפא
א/יז דברות משה ב"ק ח"א סי' כב ענף א
א/יז חזון יחזקאל ב"ק פ"א ה"א {מ"מ}
א/יז חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"ק לב ע"ב]
א/יז חק לישראל נזיקין עמ' 164, 304
א/יז טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' תלה
א/יז מעיני המים
א/יז מקנת כסף עמ' רמז
א/יז מרכבת המשנה מהדו"ב
א/יז משאת מרדכי ב"ק עמ' קמב
א/יז משנת יעקב קנין עמ' קמג
א/יז משפט שלמה (זפרני, תשנה) סי' י סעיף ב ס"ק ב
א/יז משפטי אמת עמ' תקז
א/יז נזר אברהם מכות ועדות עמ' קז, קט
א/יז פנס שלמה
א/יז שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' קנב
א/יז שמרו משפט ח"א עמ' שס
א/יז תורה מציון שנה ו חוב' ד סי' כח
א/יז תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' כ
א/יח אבן ציון עמ' סג
א/יח אולם המשפט סי' תכ סעיף ט {ראב"ד}
א/יח אש תמיד עמ' תסח
א/יח באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
א/יח באר דוד ב"ק ח"א סי' כ אות ב
א/יח באר דוד ב"ק ח"ג סי' מט אות טו
א/יח באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' קצא, רא
א/יח בית אהרן (סוויאדישץ) דף כז ע"ב {האומד בב"ד}
א/יח בית אהרן וישראל גל' נט עמ' סב
א/יח בית יחזקאל (סרנה) גליונות
א/יח בית יעקב (טבשונסקי) סי' תכ סעיף יז
א/יח בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' סג, עב, עד-עה
א/יח בן אשר ביאורי מקראות אות לב
א/יח בני יוסף (טנוג'י) דף נב ע"ג
א/יח ברור הלכה ב"ק צא ע"א ציון ז
א/יח בריכת ירושלים עמ' לח
א/יח גדולי שמואל ב"ק דף נ, צא
א/יח הלכה פסוקה ח"א סי' ז הערה 389
א/יח הר המלך ח"ד עמ' נב
א/יח חזון יחזקאל סנהדרין פי"ב ה"א
א/יח חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"ק צא ע"א]
א/יח חק לישראל נזיקין עמ' 58, 126, 290, 291
א/יח יד המלך (פלומבו)
א/יח יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קלו
א/יח לב אריה (הורביץ) עמ' קט
א/יח מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קכא ע"ג
א/יח מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' ע
א/יח מצעדי גבר ב"ק סי' ח אות ג
א/יח מקנת כסף עמ' רמד
א/יח מרכבת המשנה מהדו"ב
א/יח משאת מרדכי ב"ק עמ' קטו, שיז
א/יח משפטים לישראל עמ' קטו, שמט
א/יח פשר דיני הנזיקין בתלמוד עמ' 76
א/יח צפנת פענח שמות עמ' קכ, במדבר עמ' שיא
א/יח קונטרסי שעורים ב"ק שעור כא אות ו
א/יח קרית מלך
א/יח רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רלה
א/יח שאגת אריה (תשע) עמ' תקיא
א/יח שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' מט
א/יח שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' נו
א/יח שושנת יעקב (הורוויץ) סי' תז סעיף א
א/יח שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' שלז
א/יח תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' כד, תרכט
א/יט באר דוד ב"ק ח"ב סי' יז אות ד
א/יט בית יעקב (טבשונסקי) סי' תכ סעיף יח {מ"מ}
א/יט ברור הלכה ב"ק לב ע"ב ציון ל
א/יט גבורת יצחק מכות עמ' קפב
א/יט דברות משה ב"ק ח"א סי' כב ענף א, ב"ב ח"א סי' יג ענף א
א/יט חזון יחזקאל ב"ק פ"א ה"א {מ"מ}
א/יט חי' ר' שמואל ב"ק עמ' קו
א/יט ישרי לב עמ' פז
א/יט מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' ע
א/יט משאת מרדכי ב"ק עמ' קמד
א/יט משנת יעקב קנין עמ' קמג
א/יט משפט שלמה (זפרני) ח"ד עמ' רכא
א/יט עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 123 {פטור מכלום}
א/יט עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 2 הע' 174 {לח"מ}
א/יט עיר מקלט עמ' פו עיר מקלט
א/יט פרי שמואל מכות עמ' עד
א/יט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' רכה
א/יט שעורי ר' שמואל מכות (תשמד) סי' קצד
א/יט שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' שמה


ב/750 הלכות חובל ומזיק פרק ב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ב/רה"פ יד מלך (מן)
ב/רה"פ יד פשוטה
ב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ב/רה"פ מעשה רקח
ב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ב/רה"פ פי' ר"י קאפח
ב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ב/רה"פ רמב"ם לעם
ב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ב/א אנצי"ת ע' בושת הע' 17
ב/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' ד
ב/א הר המלך ח"ג עמ' ל
ב/א חי' הריצ"ד
ב/א משנת חיים שמות עמ' ט
ב/א נזר הקדש (קפלן)
ב/א שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' רכז
ב/א שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' כב
ב/א תורת ראשי הישיבות מכות עמ' שטז
ב/ב אנצי"ת ע' בושת הע' 15, 17, 24, 25
ב/ב בית יעקב (טבשונסקי) סי' תכ סעיף ה
ב/ב ברור הלכה גיטין מב ע"א ציון ה
ב/ב ברור הלכה כתובות סה ע"ב ציון ל פסקה ד
ב/ב ברכת יוסף עמ' ד-ה
ב/ב הגהות חבר בן חיים
ב/ב חסדי דוד ח"ד עמ' קלה
ב/ב יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ה ה"ה ס"ק א
ב/ב יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קלז
ב/ב לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' נה אות א-ה
ב/ב מנחת אשר ב"ק עמ' קמה
ב/ב מנחת חינוך ח"א עמ' שב
ב/ב מעיני המים
ב/ב מקנת כסף עמ' רטו {סופו לחזור}
ב/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ב משאת מרדכי ב"ק עמ' שה
ב/ב משנת יעקב כאן
ב/ב משנת יעקב נזיקין עמ' רלז {הגהמ"י}
ב/ב משנת יעקב קנין עמ' רצב {מרכה"מ}
ב/ב נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' רסו
ב/ב קרית מלך
ב/ב שו"ת מהרלב"ח סי' פה
ב/ב שו"ת מהרש"ך ח"ד עמ' לה
ב/ב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 359
ב/ב תחומין חי"ב עמ' 127
ב/ג אוצרות הרמב"ם
ב/ג אוצרות יהושע עמ' שיח
ב/ג אמונת עתיך גל' 122 עמ' 100, 102
ב/ג בית אהרן וישראל גל' מב עמ' קב
ב/ג ברור הלכה ב"ק כ ע"ב ציון ה פסקה ז, פג ע"ב ציון ג, פה ע"ב ציון ג, פו ע"א ציון ד
ב/ג ברכת אליהו (עמאר) משפטים מאמר כח
ב/ג ברכת יוסף עמ' ה
ב/ג דובב שפתי ישנים עמ' 104
ב/ג דליית הכרם עמ' תתתלא {הגהמ"י} [צ"ל וסגר עליו החדר חייב בשבת]
ב/ג חוקת עולם עמ' 248 {אסרו בחדר}
ב/ג חק לישראל נזיקין עמ' 138
ב/ג מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' תסח
ב/ג משפט צדק ח"ג דף א ע"ב
ב/ג פני משה (שלז')
ב/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תצא
ב/ג שבות יהודה (שו"ת) עמ' קצא
ב/ג שכר שכיר סוגיות ח"א סי' מב אות ג
ב/ד אנצי"ת ע' בושת הע' 23
ב/ד באר דוד ב"ק ח"ג סי' מט אות ד
ב/ד בתי כהונה (תצו) בית ועד דף נז ע"ג
ב/ד בתי כהונה (תשסה) עמ' סה
ב/ד הר המלך ח"ד עמ' שעח
ב/ד יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ה ה"ה ס"ק א
ב/ד משאת מרדכי ב"ק עמ' שה
ב/ד קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' סב
ב/ד קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קא, קג
ב/ד תחומין חי"ב עמ' 126
ב/ה באר דוד ב"ק ח"ג סי' מט אות ה
ב/ה ברכת יוסף עמ' ז
ב/ה גדולי שמואל ב"ק דף פז {או"ש}
ב/ה חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' צ עמ' רכט {או"ש}
ב/ה קרבן אשה
ב/ה שמרו משפט ח"א עמ' שצב
ב/ה-ו שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' רכז
ב/ו אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' נט
ב/ו אהל יצחק גיטין עמ' תתג
ב/ו אור הישר [שבות יעקב ח"א סי' קעט]
ב/ו אמונת עתיך גל' 127 עמ' 87
ב/ו אריה ליש עמ' רמא
ב/ו באר דוד ב"ק ח"ג סי' מט אות ה {מ"מ}
ב/ו באר דוד שבת ח"ב סי' לד אות ב
ב/ו באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פ"ז ה"ג מושב שרים אות יב
ב/ו בגדי חמודות שמות פ"כא פסוק כג-כד
ב/ו בית יעקב (טבשונסקי) סי' תכ סעיף ז
ב/ו ברכת יוסף עמ' ח
ב/ו דברי חפץ עמ' קכט
ב/ו דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' רו {לח"מ}
ב/ו דברי סופרים (תנש"א) עמ' לג
ב/ו הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' קצז
ב/ו חזו"א על הרמב"ם
ב/ו חזון יחזקאל ב"ק פ"ט ה"י {לח"מ}
ב/ו חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' צ עמ' רכט
ב/ו חי' הגר"ח החדש עמ' קעו {לח"מ}
ב/ו חי' ר' חיים הלוי דף קו
ב/ו חק לישראל נזיקין עמ' 303
ב/ו יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ה ה"ה ס"ק א
ב/ו לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' נה אות א {מ"מ}
ב/ו לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק סי' כד ס"ק א
ב/ו לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' קכז
ב/ו מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' עא
ב/ו מעיני המים
ב/ו מצעדי גבר ב"מ סי' יג אות ב
ב/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ו משאת משה (חברוני) פסחים סי' קא עמ' 314
ב/ו משאת משה יבמות סי' לח
ב/ו משנת יעקב
ב/ו עיון בלומדות עמ' קלז
ב/ו קונטרסי שעורים ב"ק שעור כא אות ד
ב/ו קרבן אשה
ב/ו קרית מלך
ב/ו שמרו משפט ח"ב עמ' שנז
ב/ו שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' ב
ב/ו שעורי ר' שמואל גיטין עמ' רמב-רמג
ב/ו תרומת הכרי עמ' קצה
ב/ז אהלי יהודה (הכהן) דף מה ע"ד
ב/ז אמונת עתיך גל' 127 עמ' 87 {פטור מדיני אדם}
ב/ז אמרי איש עמ' שב {אחזו}
ב/ז אנצי"ת ע' גרמא הע' 322, 323, 419
ב/ז בריכת ירושלים עמ' לה, לח
ב/ז גביע הכסף ח"ג עמ' קפט {תקע באזנו - לא היה לו להיבהל}
ב/ז דרכי שמחה עמ' סב
ב/ז חק לישראל נזיקין עמ' 45, 272
ב/ז טל חיים (טל) שבת ח"ב עמ' כו
ב/ז יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קלז
ב/ז מהלכי משפט ח"ד עמ' 500
ב/ז מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' תפג
ב/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' תח
ב/ז מקנת כסף עמ' קמח
ב/ז עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 562
ב/ז פד"ר יג עמ' 80
ב/ז פני משה (שלז')
ב/ז פשר דיני הנזיקין בתלמוד עמ' 50
ב/ז קול יהודה (גרשוני) עמ' תקב
ב/ז ר' יונתן מלוניל על ב"ק עמ' 397
ב/ז שו"ע הרב הל' נזקי גו"נ ס' ה
ב/ח אוצרות השעורים (פיקארסקי) עמ' קיד
ב/ח ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' קכז {או"ש}
ב/ח יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קלז
ב/ח מראות הים עמ' שכ-שכב
ב/ח עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 562
ב/ח קרית מלך (חב"ד) עמ' קכז
ב/ח תשובה מיראה (תשסו) עמ' לז
ב/ט אוצרות יהושע עמ' שטו
ב/ט באר דוד ב"ק ח"ג סי' מט אות ז
ב/ט בית יעקב (טבשונסקי) סי' תכ סעיף ט
ב/ט ברור הלכה ב"ק פג ע"ב ציון ג
ב/ט חי' הגר"ח החדש עמ' שנב
ב/ט חק לישראל נזיקין עמ' 304
ב/ט ידבר שלום ח"ב עמ' קכה
ב/ט מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' עא
ב/ט משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תתיג
ב/ט משפטים לישראל עמ' שמז-שמח
ב/ט קרית מלך
ב/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקו
ב/ט שולי הגליון עמ' קסח
ב/ט תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תסב
ב/י באר דוד ב"ק ח"ג סי' מט אות ז
ב/י בית יעקב (טבשונסקי) סי' תכ סעיף ט
ב/י גורן דוד ח"ב סי' סח
ב/י ידבר שלום ח"ב עמ' קכה
ב/י יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קלז
ב/י משאת המלך ח"ד סי' תכו
ב/י רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקו
ב/י שולי הגליון עמ' קסט
ב/יא אוצרות יהושע עמ' שיט
ב/יא בית יעקב (טבשונסקי) סי' תכ סעיף ט
ב/יא ברור הלכה ב"ק פה ע"ב ציון ה
ב/יא דליית הכרם עמ' תתתלא{מ"מ} [בושתו - צ"ל שבתו]
ב/יא התורה והמדינה ח"ט עמ' קפ
ב/יא חי' הגר"ח החדש עמ' קעב
ב/יא חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"ק פו ע"א]
ב/יא כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"ב עמ' ב {מל"מ}
ב/יא משאת מרדכי ב"ק עמ' שה
ב/יא משנת ר' אהרן גיטין עמ' קנח
ב/יא עומק הפשט ח"א עמ' שמו
ב/יא קונטרסי שעורים ב"ק שעור כא אות ד-ה
ב/יא רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקט
ב/יא תפארת אברהם ב"ק עמ' קפט
ב/יב ברור הלכה ב"ק פה ע"ב ציון ה
ב/יב דבר שלום (הורוביץ) גיטין עמ' תכג
ב/יב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' שפז
ב/יב לקוטי שיחות חל"ז עמ' 162
ב/יב מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' עא
ב/יב משנת יעקב
ב/יב משנת יעקב קרבנות עמ' כ-כב
ב/יב פשר דיני הנזיקין בתלמוד עמ' 82
ב/יב קונטרסי שעורים ב"ק שעור כא אות ד-ה
ב/יב שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' ד
ב/יב תחומין ח"ו עמ' 251
ב/יג אבני החושן סי' תכ סעיף ז
ב/יג באר דוד ב"ק ח"ג סי' מט אות ח, יד
ב/יג ברור הלכה ב"ק פה ע"ב ציון ט, פו ע"א ציון ב
ב/יג יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רנג, ח"ב עמ' קלו
ב/יג מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' עג-עד
ב/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/יג משאת מרדכי ב"ק עמ' שו
ב/יג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תצג, תקי
ב/יג שלל דוד
ב/יד אוצרות יהושע עמ' שטז
ב/יד אנצי"ת ע' אומד הע' 62
ב/יד בית אהרן וישראל גל' יז עמ' סב
ב/יד בית יעקב (טבשונסקי) סי' תכ סעיף יב
ב/יד ברור הלכה כתובות סה ע"ב ציון ל פסקה ו
ב/יד ברכת אליהו (עמאר) משפטים מאמר כג
ב/יד דברות משה גיטין עמ' קכו-קכז, קלא, ב"ק ח"ב סי' נז ענף א-ג
ב/יד הר המלך ח"ג עמ' ל
ב/יד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' רנב
ב/יד חדושים ובאורים (גרי') סנהדרין סי' יב ס"ק ג
ב/יד חזו"א על הרמב"ם
ב/יד חק לישראל נזיקין עמ' 310
ב/יד ידי אליהו
ב/יד ידי אליהו דף סט ע"ד
ב/יד יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רנג
ב/יד משאת מרדכי ב"ק עמ' שכ
ב/יד משפטי ישראל עמ' 187
ב/יד נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' כח אות א
ב/יד קובץ ביאורים (שפירא)
ב/יד שם דרך סנהדרין עמ' קצא
ב/טו אנצי"ת ע' אומד הע' 62, 66
ב/טו בית אהרן וישראל גל' יח עמ' קח {התרפא בחצי יום, משלם על כל היום}
ב/טו ברור הלכה כתובות סה ע"ב ציון ל פסקה ו
ב/טו ברכת אליהו (עמאר) משפטים מאמר כג
ב/טו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' רנב
ב/טו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' שפז
ב/טו חלקת יואב מהדו"ק חו"מ סי' טו
ב/טו חק לישראל נזיקין עמ' 310
ב/טו יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קלז
ב/טו נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' רסז
ב/טו פד"ר חט"ז עמ' 55
ב/טז באר דוד ב"ק ח"ג סי' מט אות י
ב/טז ברור הלכה כתובות סה ע"ב ציון ל פסקה ו
ב/טז ברכת אליהו (עמאר) משפטים מאמר כג
ב/טז דברות משה גיטין עמ' קכה-קכז, קלא, ב"ק ח"ב סי' נז ענף א-ג
ב/טז דיני ישראל א עמ' 28 (בספרות רומיות)
ב/טז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' שפז
ב/טז חסדי דוד ח"ד עמ' קיז
ב/טז חק לישראל נזיקין עמ' 102 {מ"מ}
ב/טז ידי אליהו דף סט ע"ד
ב/טז מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' סט {מ"מ}
ב/טז משאת מרדכי ב"ק עמ' שכ
ב/טז משפטי ישראל עמ' 187
ב/טז נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' רסז
ב/טז שושנת יעקב (הורוויץ) סי' תכ סעיף ג {מ"מ}
ב/יז באר דוד ב"ק ח"ג סי' מט אות י
ב/יז בית יעקב (טבשונסקי) סי' תכ סעיף יב
ב/יז דברות משה גיטין עמ' קכח, ב"ק ח"ב סי' נז ענף א-ג
ב/יז חק לישראל נזיקין עמ' 103
ב/יז יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רנב
ב/יז משאת מרדכי ב"ק עמ' שד
ב/יז משפטי ישראל עמ' 199
ב/יז שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 178
ב/יח אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' כח אות ד
ב/יח אברהם את ידו ח"ב דף קכב ע"ד {לח"מ}
ב/יח בית יעקב (טבשונסקי) סי' תכ סעיף יא {לח"מ}
ב/יח דברות משה גיטין עמ' קכח, ב"ק ח"ב סי' נז ענף א-ג
ב/יח יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רנג, ח"ב עמ' קלו
ב/יח מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/יח משאת מרדכי ב"ק עמ' שד
ב/יח נועם חכ"א עמ' רלד {מל"מ}
ב/יט אולם המשפט סי' תכ סעיף ד {מ"מ}
ב/יט באר דוד ב"ק ח"ג סי' מט אות יא {מ"מ}
ב/יט בית יעקב (טבשונסקי) סי' תכ סעיף י {כ"מ}
ב/יט ברור הלכה ב"ק פה ע"א ציון ב
ב/יט דברות משה גיטין עמ' קכו, ב"ק ח"ב סי' נז ענף א-ג
ב/יט דרשות מהר"ם חביב עמ' קפד
ב/יט הרמב"ם ומכילתא דרשב"י סי' מה
ב/יט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' שפז
ב/יט חסדי דוד ח"ד עמ' קיח
ב/יט יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רנג
ב/יט יחל ישראל (תשנב) עמ' שי
ב/יט מעיני המים
ב/יט מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/יט משאת מרדכי ב"ק עמ' שג
ב/יט משפטי ישראל עמ' 186-188
ב/יט נתיבות ירושלים על ירושלמי ב"ק פ"ח ה"ב ד"ה תני
ב/יט נתיבות שלום (למפרט) עמ' קיב
ב/יט צמח דוד (נגאר)
ב/יט קרית מלך
ב/יט רלב"ג שמות פכ"א פסוק יט עמ' ריב
ב/יט שו"ת הרדב"ז סי' ב אלפים רסב
ב/כ אמרי שפר (פינטו) עמ' רכט
ב/כ אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' מב
ב/כ אנצי"ת ע' בושת הע' 191, 192
ב/כ באר דוד ב"ק ח"ג סי' מט אות ט
ב/כ ברור הלכה ב"ק מו ע"ב ציון ב, צא ע"א ציון ל
ב/כ דברות משה קידושין סי' כב ענף ה
ב/כ דרכי יושר (שרף) ח"ב עמ' לז {השמיט נזקקים לתובע תחלה}
ב/כ היכל התורה (פינצוק) חוב' ב עמ' יג
ב/כ הליכות אליהו דף כח ע"ג
ב/כ הר המלך ח"ג עמ' פה
ב/כ חי' חתם סופר
ב/כ חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' כ
ב/כ חק לישראל נזיקין עמ' 310
ב/כ ידבר שלום ח"ב עמ' קכד
ב/כ יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קלז
ב/כ משאת מרדכי ב"ק עמ' שכ
ב/כ נתיבים במשפט העברי עמ' 126
ב/כ קובץ ביאורים (שפירא) {השמיט נזקקים לתובע תחלה}
ב/כ קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' קטז-קיז {השמיט שנזקקים לתובע תחלה}
ב/כ תלפיות ו חוב' א עמ' 28


ג/751 הלכות חובל ומזיק פרק ג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ג/רה"פ יד מלך (מן)
ג/רה"פ יד פשוטה
ג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ג/רה"פ מעשה רקח
ג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ג/רה"פ פי' ר"י קאפח
ג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ג/רה"פ רמב"ם לעם
ג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ג/א אור הישר [אור הישר ב"ק רפ"ח וכתובות מ ע"א]
ג/א אנצי"ת ע' בושת הע' 125-123
ג/א אשר למלך
ג/א באר דוד ב"ק ח"ג סי' מט אות יב
ג/א בית יעקב (טבשונסקי) סי' תכ סעיף יג
ג/א ברור הלכה ב"ק פו ע"א אחרי ציון ה
ג/א ברכת יוסף עמ' יב-יג
ג/א דברות משה ב"ק ח"ב סי' נט ענף א-ב
ג/א יד פנחס (גרבר) דף פט ע"א-ע"ד {לח"מ - פסק כר' יהודה}
ג/א ידבר שלום ח"ב עמ' קכו
ג/א כבודה של תורה ח"ג עמ' כד
ג/א לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 258
ג/א מגילת ספר לאוין דף קיט ע"ג
ג/א מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' פו
ג/א מעיני המים
ג/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/א משאת מרדכי ב"ק עמ' שז
ג/א עמודי שלמה ח"ג עמ' ריח
ג/א פני משה (שלז')
ג/א קרית מלך (חב"ד) עמ' כו
ג/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקטו
ג/א שלל דוד
ג/א תפארת אברהם ב"ק עמ' קצז
ג/ב אנצי"ת ע' בושת הע' 18, 109, 111, 115, 117, 135
ג/ב באר דוד ב"ק ח"ג סי' יא אות ב
ג/ב בית יעקב (טבשונסקי) סי' תכ סעיף כא
ג/ב ברור הלכה ב"ק פו ע"ב ציון ב
ג/ב דברות משה ב"ק ח"ב סי' נט ענף א-ב
ג/ב זרע יצחק (לומברוזו)
ג/ב מחנה דוד (בונאן) דף יא ע"א {המבייש ערום}
ג/ב עדות ביהוסף (פודור) עמ' צ
ג/ב ריח שדה - דרושים דף כא ע"ב {ערום}
ג/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקיד
ג/ב תהלה לדוד (אמאדו) ח"א דף קלד ע"ג {מ"מ}, קנד ע"ג
ג/ג אבני החושן סי' תכ סעיף ט
ג/ג אנצי"ת ע' בושת הע' 53, 108, 120
ג/ג באר דוד ב"ק ח"ג סי' נ אות ב
ג/ג בית אהרן (קריספין) דף מו ע"ד {לח"מ}
ג/ג ברור הלכה ב"ק פו ע"ב ציון ה
ג/ג גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל ד סי' ב
ג/ג דברות משה ב"ק ח"ב סי' נט ענף א-ב
ג/ג דרך המלך דף קד ע"ג
ג/ג זרע יצחק (עטייה) ח"א דף פח ע"א {מת תוך שנתו}
ג/ג חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"ק פו ע"ב]
ג/ג חכם צבי (תשעה) ח"ב סי' קב אות ג
ג/ג חק לישראל נזיקין עמ' 92, 102
ג/ג יתר הבז (תקמז) (השמטות דף סד)
ג/ג יתר הבז (תשסח) עמ' קעד
ג/ג מנחת חינוך ח"א עמ' רנ
ג/ג מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' עו {רמב"ם}, עז {יד איתן}
ג/ג מרגליות הים סנהדרין פה ע"א אות ח
ג/ג משאת מרדכי ב"ק עמ' שח
ג/ג משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' ל {מבייש ישן}
ג/ג פנים חדשות [מהרש"ך ח"א דף לא]
ג/ג שאילת יעבץ ח"א סי' ב-ג
ג/ג שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 13 {מת בשנתו}
ג/ג שדה הארץ ח"ב דף ד ע"ג {מת בשנתו}, טז ע"א-ע"ב {מת בשנתו}
ג/ג שנות חיים (חזן) דף כד ע"ב {ביישו ישן ומת}
ג/ג תהלה לדוד (והרמן) פ"ד פסוק ט הערה ו {ישן ומת}
ג/ג תחומין חט"ז עמ' 386
ג/ג תפארת אברהם ב"ק עמ' קצד-קצו, ר {המבייש ישן}
ג/ד אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' מב {המבייש גר ועבד}
ג/ד אנצי"ת ע' בושת הע' 96, 97, 100, 106, 107, 130, 133
ג/ד באר דוד ב"ק ח"ג סי' נ אות ב
ג/ד ברור הלכה ב"ק פו ע"ב ציון ו
ג/ד דורש לציון (תשנה) עמ' קעח
ג/ד חוקות החיים דף קכא ע"ב
ג/ד חי' הגאון אדר"ת עמ' רד {עבד נקרא אחיו}
ג/ד חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' תפז
ג/ד חקרי לב (שלוניקי) אהע"ז דף קנה ע"ג
ג/ד חשבונות של מצוה עמ' תלג
ג/ד מנחת חינוך ח"א עמ' שב-שג
ג/ד משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תרה
ג/ד עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תרסא
ג/ד קרית מלך {קטן}
ג/ד תפארת אברהם ב"ק עמ' קצו, ר
ג/ה אבק דרכים דף סב ע"א
ג/ה אבקת רוכל (תשסב) עמ' תקכח {הגהמ"י אות ג}
ג/ה אוצרות הרמב"ם
ג/ה אור הישר [דברי ריבות סי' קסז]
ג/ה אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 361
ג/ה אורח ישראל סי' יד הערה י
ג/ה אמונת עתיך גל' 105 עמ' 110
ג/ה אנצי"ת ע' בושת הע' 28, 34, 189, 236, 279, 280
ג/ה בית דוד (תשעט) או"ח סי' תקסא
ג/ה בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ג/ה בית יעקב (טבשונסקי) סי' תכ סעיף כד
ג/ה בני בנים ח"א עמ' קמא
ג/ה בצור ירום חי"א עמ' ק הערה 102
ג/ה ברור הלכה ב"ק צא ע"א ציון ט
ג/ה ברור הלכה כתובות סו ע"א ציון ג
ג/ה גבורת יצחק שבועות עמ' שצ {בדברים}
ג/ה גור אריה (צרמון)
ג/ה גרים וגרות עמ' קיב {קנס למבייש ת"ח}
ג/ה דברי ריבות (תשעב) עמ' קסט, רנד
ג/ה דורש משפט עמ' תקלו
ג/ה הגהות מוהר"י קרט עמ' קפג
ג/ה הר המלך ח"ד עמ' נב, ח"ה עמ' עב-עג
ג/ה הרמב"ם המשיח בתימן והשמד עמ' 64
ג/ה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' תרפג
ג/ה חוות יאיר (תשנז) עמ' ד, י
ג/ה חזקה רבה חו"מ ח"ג עמ' 179
ג/ה חק לישראל נזיקין עמ' 306
ג/ה יד פשוטה מדע עמ' תנט
ג/ה ישורון ד עמ' קעט {דינר}
ג/ה כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' קפח, ח"ג עמ' עה
ג/ה כתבי יד הגניזה גנזי ירושלים עמ' סד
ג/ה לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' יד
ג/ה מבוא למשנה תורה עמ' 89
ג/ה מוריה גל' קסט עמ' כ
ג/ה מעשה אברהם דף קעט ע"ב
ג/ה מעשה בצלאל סי' תנט
ג/ה מקורות לפסקי הרמב"ם
ג/ה מקראי קדש (תשנג) עמ' רעב
ג/ה משפטי דרבנן עמ' פ
ג/ה ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' כח
ג/ה סודו של המשפט העברי עמ' 281
ג/ה עזרת כהן עמ' קצו
ג/ה פרשת השבוע (תשעב) ח"ב עמ' 127
ג/ה צרור הכסף (הראשון) עמ' סט
ג/ה קנה חכמה פ"ו ה"יב אות א ס"ק ב
ג/ה קרית מלך
ג/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קצב, תקא
ג/ה שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' שכב
ג/ה שו"ת הריב"ש סי' פ, רכ, עמ' פו, רעד, תשמט
ג/ה שו"ת הרשב"א ח"ב סי' רצא
ג/ה שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' רי
ג/ה שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' קכח
ג/ה שו"ת מהר"ש לובלין עמ' כו
ג/ה שו"ת מהרי"ק סי' קסג, קעט
ג/ה שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' קנו
ג/ה שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' קעז
ג/ה שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' נג
ג/ה שו"ת רשב"ש עמ' תטו
ג/ה שולי הגליון עמ' קע
ג/ה שלחן המלך כאן, ודף ג ע"א, ה ע"א
ג/ה שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 294
ג/ה תחומין חט"ז עמ' 382
ג/ה תיבת גומא (ורשנר) עמ' רצט
ג/ה תשובות מהר"ם מרוטנבורג וחבריו עמ' 1069
ג/ו אריה ליש עמ' רמ
ג/ו בצור ירום חי"א עמ' ק הערה 102
ג/ו הר המלך ח"ד עמ' נב
ג/ו הרמב"ם המשיח בתימן והשמד עמ' 64
ג/ו יד פשוטה מדע עמ' תנט
ג/ו כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' קפח
ג/ו לחם רב (בוטון) סי' ו
ג/ו מבוא למשנה תורה עמ' 87
ג/ו מעשה אברהם דף קעט ע"ג
ג/ו מקורות לפסקי הרמב"ם
ג/ו נפת צופים (בירדוגו, תשעה) עמ' קנח, קסא
ג/ו צרור הכסף (הראשון) עמ' סט
ג/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקב
ג/ו שנתון המשפט העברי חי"ח עמ' 135
ג/ו שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 294
ג/ו תשובות מהר"ם מרוטנבורג וחבריו עמ' 1069
ג/ז אמונת עתיך גל' 105 עמ' 110
ג/ז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ג/ז בני בנים ח"א עמ' קמא
ג/ז גליוני הגר"ש עמ' צח
ג/ז דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' ו
ג/ז הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' רב
ג/ז יד לגילת עמ' 129
ג/ז מבוא למשנה תורה עמ' 212, 331
ג/ז משנה הלכות ח"ט סי' שמח
ג/ז נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 418
ג/ז נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' יא אות ב
ג/ז קובץ ביאורים (שפירא)
ג/ז קרית מלך
ג/ז רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' שז-שח
ג/ז שו"ת מהר"ם די בוטון סי' לו
ג/ז תחומין ח"ו עמ' 94, חט"ז עמ' 382, 385
ג/ח אנצי"ת ע' בושת הע' 186, 188, 233
ג/ח באר אליהו עמ' טו
ג/ח באר דוד ב"ק ח"ג סי' מט אות יב, סי' נ אות ד
ג/ח ברור הלכה ב"ק צ ע"א ציון ז
ג/ח דיני בוררות עמ' שכד
ג/ח ידבר שלום ח"ב עמ' קכד
ג/ח כתר אפרים עמ' קעח
ג/ח מלבושי יו"ט ח"ב חו"מ סי' ז
ג/ח מצות ראיה עמ' קצד
ג/ח משאת מרדכי ב"ק עמ' קכד, קכו
ג/ח נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' יא אות ב
ג/ח עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 562
ג/ח צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קלד ע"ב-ע"ד
ג/ח רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קמח {בייש ת"ח}
ג/ח שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' שלח
ג/ח שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' כז
ג/ח תורת חיים (שור) ב"ק צ ע"א = תורת חיים עה"ת עמ' רמח
ג/ח תפארת אברהם ב"ק עמ' פא
ג/ט אור שמח
ג/ט אנצי"ת ע' בושת הע' 158, 164, 166, 167, 172, 178
ג/ט באר דוד ב"ק ח"ג סי' נ אות ד
ג/ט ברור הלכה ב"ק צ ע"א ציון ז
ג/ט ברור הלכה כתובות סו ע"א ציון ג
ג/ט ברכת יוסף עמ' כה
ג/ט דברי שאול במדבר עמ' כא
ג/ט הלכה פסוקה ח"א סי' א הערה 42
ג/ט הר המלך ח"ג עמ' ל, ח"ד עמ' נב
ג/ט זרע יצחק (לומברוזו)
ג/ט חסדי דוד ח"ד עמ' קלה
ג/ט יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קלז
ג/ט מקורות לפסקי הרמב"ם
ג/ט עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 562
ג/ט צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קלד ע"ב-ע"ד
ג/ט קרית מלך
ג/ט שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' נב, קנ, קנא
ג/ט תורת חיים עה"ת עמ' רמח = תורת חיים ב"ק צ
ג/י באר דוד ב"ק ח"ג סי' נ אות ד
ג/י בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' רפב {כסף ונחושת}
ג/י ברור הלכה ב"ק לו ע"ב ציון ד
ג/י הרמב"ם כמחנך עמ' 27
ג/י חוקות הדיינים ח"ב עמ' כח
ג/י כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' תיב
ג/י שולי הגליון עמ' קע
ג/יא אנצי"ת ע' בושת הע' 134, 183, 184
ג/יא באר דוד ב"ק ח"ג סי' מט אות יב, סי' נ אות ד
ג/יא ברור הלכה ב"ק צא ע"א ציון כ
ג/יא ברכת יוסף עמ' כח
ג/יא המעלות לשלמה עמ' שכ
ג/יא מבוא למשנה תורה עמ' 110
ג/יא משאת מרדכי ב"ק עמ' שז-שח
ג/יא משרת משה (עטייה)
ג/יא עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 562


ד/752 הלכות חובל ומזיק פרק ד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ד/רה"פ יד מלך (מן)
ד/רה"פ יד פשוטה
ד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ד/רה"פ מעשה רקח
ד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ד/רה"פ פי' ר"י קאפח
ד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ד/רה"פ רמב"ם לעם
ד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ד/א אשר למלך {נזק וצער ובושת}
ד/א באר דוד ב"ק ח"ג סי' נא אות א, ה
ד/א בד קודש (דאנון) {נזק לאשה - סתירה להל' טו}
ד/א בית יעקב (טבשונסקי) סי' תכא סעיף ב {לח"מ}
ד/א בני יוסף (טנוג'י) דף לב ע"ג
ד/א ברור הלכה ב"ק מב ע"ב ציון ז, מח ע"ב ציון ז
ד/א ברכת אליהו (עמאר) משפטים מאמר כו
ד/א ברכת יוסף עמ' מג
ד/א גורן דוד ח"ב סי' סח עמ' רא {השמיט שמנכים כחש גופנא}
ד/א דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' קצג
ד/א דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' רנא
ד/א חזון יחזקאל ב"ק פ"ו ה"ד
ד/א חנא וחסדא ח"ג דף קיח ע"א {לח"מ}
ד/א חסדי דוד ח"ד עמ' קכח {נזק ובושת}
ד/א חק לישראל נזיקין עמ' 40
ד/א יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רנד, ח"ב עמ' קלו
ד/א לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' מג אות א {כ"מ ולח"מ}
ד/א מור דרור קו"א סי' כג {גם אם לא התכוון לאשה חייב}
ד/א מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' פא {לח"מ}
ד/א מנחת סולת מצוה מט אות ה (כג ע"ג) {לח"מ}
ד/א מרכבת המשנה מהדו"ב {מ"מ - כרבי}
ד/א משאת מרדכי ב"ק עמ' קפד
ד/א משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' עח
ד/א נזר הקדש (קפלן)
ד/א נימוקי מלב"ם ב"ק סי' יב
ד/א נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' רסה
ד/א פנס שלמה
ד/א פסקי אליהו ח"ד עמ' יב {הנזק שייך רק לאשה}
ד/א פרשת השבוע (תשעב) ח"ב עמ' 201
ד/א שושנת יעקב (הורוויץ) סי' תכג סעיף א {כ"מ}
ד/א שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' קלג
ד/א תורת חיים וחסד עמ' תסז
ד/ב אולם המשפט סי' תכג סעיף ב {ראב"ד}
ד/ב אוצר מפרשי התלמוד ב"ק מט ע"א הערה 64-76
ד/ב אוצרות יהושע עמ' רצו
ד/ב אות לישועה דף יד ע"ג
ד/ב אמונת עתיך גל' 111 עמ' 73 {או"ש}
ד/ב אמרי הצבי ב"ק מט ע"א אות יב
ד/ב אמרי יעקב (ישורון) פרשת משפטים דף כד ע"א {מת הבעל ואח"כ נגף}
ד/ב אמרי שפר (סגל) עמ' קיא {ניגפה אחר מיתת הבעל}
ד/ב אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' כג-כד {ניגפה אחרי מיתת הבעל}
ד/ב אסיא חוב' סז עמ' 109-113
ד/ב אריה ליש עמ' רמד
ד/ב אשר למלך {לא פסק כרשב"ג במשנתנו}
ד/ב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי = מאירי ב"ק מט ע"א {ניגפה אחרי מיתת הבעל}
ד/ב באר דוד ב"ק ח"ג סי' נא אות ב-ג
ד/ב באר מים חיים (נוסינזון) ב"ק דף פד
ד/ב באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פי"א ה"ה מושב שרים אות כז
ד/ב בגדי כהונה (פרחיא) דף צח ע"ד
ד/ב בית יעקב (טבשונסקי) סי' תכג סעיף א {ראב"ד}
ד/ב בית יעקב (מסקין) סי' מ {לא פסק כרשב"ג במשנתנו}
ד/ב בית יצחק אהע"ז סי' נג אות ט
ד/ב בני יוסף (טנוג'י) דף נב ע"ג
ד/ב ברור הלכה ב"ק מח ע"ב ציון ז, מט ע"א ציון א, פז ע"א ציון ג
ד/ב ברור הלכה פסחים, ברורי הראי"ה ט ע"ב ציון א {מגדל עוז - הלכה כאיבעית אימא}
ד/ב ברכת יוסף עמ' מז-נא
ד/ב ברכת מרדכי כתובות עמ' שסא
ד/ב בשמן רענן ח"ב עמ' קכב {ניגפה אחרי מיתת הבעל}
ד/ב גבול יהודה (אשכנזי) חי' ב"ק דף כא ע"ג
ד/ב גדולי שמואל ב"ק דף מב, מט, פד, פז
ד/ב גור אריה (צרמון)
ד/ב דברות אליהו ח"א עמ' פח
ד/ב דברות משה ב"ק ח"א סי' ל ענף א {לח"מ}
ד/ב דברי אברהם (שדמי) ח"ד סי' ד עמ' מט-נ {ניגפה אחרי מיתת הבעל}
ד/ב דגל יהודה (לוקץ) סי' כא עמ' 133-132 {ניגפה אחרי מיתת הבעל}
ד/ב הלכה ורפואה ח"ה (תשמח) עמ' קפב-קפג {ניגפה לאחר מיתת בעל}
ד/ב המאור הגדול (יעבץ) עמ' שטז
ד/ב הרמב"ם ומכדרשב"י סי' מו {נותנים לאשה}
ד/ב ויאמר יעקב (זלקינד) עמ' 172-173
ד/ב ויקרא יצחק (עטייה) דורש טוב פ' משפטים דף יח ע"א
ד/ב חוות בנימין ח"ג עמ' תרפח-תרצא = אנציקלופדיה רפואית הלכתית ח"ד עמ' ל-לה {ניגפה אחרי מיתת הבעל, אם בא עליה בזנות - למי דמי ולדות ושבח ולדות}
ד/ב חזון יחזקאל ב"ק פ"ו ה"י
ד/ב חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' שג {מגדל עז - הלכה כאיבעית אימא}
ד/ב חמדת ישראל ח"א דף כא ע"ב {כשאין אב הבנים שייכים לאם - נ"מ באשה שמעבירה בנה למולך}
ד/ב חק לישראל נזיקין עמ' 40
ד/ב חקר יצחק עמ' קלו {ניגפה אחרי מיתת הבעל}
ד/ב יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רנד
ד/ב כבוד מלכים (מרגליות) {מגדל עוז}
ד/ב כתבי יד הגניזה גנזי ירושלים עמ' לח {מגדל עוז - הלכה כאיבעית אימא}
ד/ב לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' מג אות א-ז
ד/ב לבוש מרדכי ב"ק סי' כו (נא ע"א, נג ע"ב-ע"ג)
ד/ב מחנה יהודה (קצין) ח"ב סי' נז {ניגפה אחרי מיתת הבעל - קושיות על כ"מ}
ד/ב מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' קיט
ד/ב מנחת חינוך ח"א עמ' רנא
ד/ב מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' עט {לח"מ}, פ, פב {ראב"ד}, פג
ד/ב מנחת סולת מצוה מט אות ה (כג ע"ג, כד ע"א-ע"ב)
ד/ב מעיני המים
ד/ב מעשה נסים דף פא ע"א [יש ט"ס בתמיהות כנה"ג חו"מ מהדו"ב סי' תכג הגהב"י על רי"ו]
ד/ב מקורות לפסקי הרמב"ם {השמיט שבח ולדות כירושלמי}
ד/ב מרחשת ח"ב סי' לח אות ד
ד/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ב משא יד ח"א עמ' קז {חבל אחרי מות הבעל משלם לאשה}
ד/ב משאת מרדכי ב"ק עמ' קפד-קפה
ד/ב משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' רכב
ד/ב משנת חיים ויקרא עמ' שנו
ד/ב משנת יעקב הפלאה עמ' רל-רלה
ד/ב משנת יעקב נזיקין עמ' רלח-רמב
ד/ב משנת ר' אהרן ב"ק עמ' קלט-קמ {ניגפה אחרי מיתת הבעל}
ד/ב משפטי ישראל עמ' 73-77, 79-80, 91, 93
ד/ב משרת משה (עטייה)
ד/ב נימוקי מלב"ם ב"ק סי' יג
ד/ב ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' שיז
ד/ב עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' רז
ד/ב עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תרמה
ד/ב ענישה ושיקום ביהדות עמ' 169
ד/ב פנס שלמה
ד/ב ציץ אליעזר ח"ב סי' א פ"א אות ד {מגדל עוז - הלכה כאיבעית אימא}
ד/ב צמח צדק, פסקי דינים, חי' יבמות קיז ע"ב עמ' 102 {מגדל עוז - הלכה כאיבעית אימא}
ד/ב קרית מלך
ד/ב רלב"ג שמות פכ"א פסוק כה עמ' רטז
ד/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קסא, תקטו
ד/ב שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' ריד-רטו
ד/ב שושנת יעקב (הורוויץ) סי' תכג סעיף א
ד/ב שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות כט
ד/ב שעורי ר' שלמה עמ' רכג
ד/ב שערי זיו ח"ב סי' ח דף י ע"ג {ניגפה אחרי מיתת הבעל}
ד/ב שערי טהר ח"ח סי' קיט אות ז דף שפג ע"ג {מחלוקת רמב"ם וראב"ד האם יש לאם זכות בעובר}
ד/ב שערי שמחה (סופר) ח"א עמ' ריד-רטו
ד/ב שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' קלג
ד/ב תורת חיים וחסד עמ' תסז
ד/ב תורת נתן עמ' 14
ד/ב תחומין ח"ה עמ' 269 {כ"מ - נחשבים ילדיה של האשה}, 274-273 {כנ"ל}, ח"ט עמ' 55 ,58
ד/ב תחומין חכ"ב עמ' 409
ד/ב תכלת מרדכי (קלצקי, תרפח) דף ס ע"א {דלא כרשב"ג}
ד/ג אמרי הצבי ב"ק מט ע"א אות יב
ד/ג אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' כג {פסק כרבה}
ד/ג אנצי"ת ע' גר הע' 442, ע' גרמא הע' 449 {הגהמ"י}, 458 {הגהמ"י}
ד/ג באר דוד ב"ק ח"ג סי' נא אות ב-ג
ד/ג באר מים חיים (נוסינזון) ב"ק דף פד
ד/ג בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' רפח
ד/ג ברור הלכה ב"ק מט ע"א ציון א
ד/ג דגל יהודה (לוקץ) סי' כא {מדוע פסק כרבה}
ד/ג חוות בנימין ח"ג עמ' תרפח-תרצג = אנציקלופדיה רפואית הלכתית ח"ד עמ' ל-לה {מדוע פסק כרבה}
ד/ג חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"ק מט ע"א]
ד/ג חק לישראל נזיקין עמ' 40
ד/ג לבוש מרדכי ב"ק סי' כו (נא ע"ד)
ד/ג מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' קיט
ד/ג מנחת חינוך ח"א עמ' רנא
ד/ג מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' עט, פב
ד/ג מנחת סולת מצוה מט אות ה (כג ע"ב, כד ע"א)
ד/ג מרחשת ח"ב סי' כא {השמיט דמי ולדות בבא עליה בזנות}, סי' לח אות ד
ד/ג משאת מרדכי ב"ק עמ' קפד
ד/ג משברי ים קלב"מ סי' יד אות ב
ד/ג משנת יעקב נזיקין עמ' רלט-רמב
ד/ג משנת ר' אהרן ב"ק עמ' קנ-קנג {פסק כרבה}
ד/ג משפטי ישראל עמ' 89
ד/ג קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' עט {כרבה}
ד/ג שמן ראש (אשכנזי) חו"מ סי' ד
ד/ג שעורי ר' שלמה עמ' רכג
ד/ג תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תשלח
ד/ג תחומין ח"ט עמ' 54
ד/ד אבני החושן סי' קפט סעיף א, סי' ר סעיף ב
ד/ד אנצי"ת ע' בעל הע' 13
ד/ד באר דוד ב"ק ח"ג סי' נא אות ד {מ"מ}
ד/ד באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פי"א ה"ג מושב שרים אות כג {מעשה רקח}
ד/ד בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' נב
ד/ד ברור הלכה ב"ק מט ע"א ציון א
ד/ד ברכת יוסף עמ' מט
ד/ד בשמן רענן ח"ב עמ' קכב {מדוע הראב"ד לא משיג}
ד/ד גור אריה יהודה שו"ת סי' י אות מ עמ' קעו
ד/ד חוות בנימין ח"ג עמ' תרפח-תרצג = אנציקלופדיה רפואית הלכתית ח"ד עמ' ל-לה {מ"מ - אם הבועל אינו בר תפיסת קידושין}
ד/ד חזון יחזקאל יבמות פי"א ה"ב, ב"ק פ"ו ה"י
ד/ד חק לישראל נזיקין עמ' 40
ד/ד יבול היובלות עמ' 78 {מ"מ - אינו בנו}
ד/ד ישרי לב עמ' סא {גם אם הבעל התגייר דמי ולדות לאשה}
ד/ד מנחת חינוך ח"א עמ' רנא
ד/ד מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' פב {הגהמ"י אות א}
ד/ד מנחת סולת מצוה מט אות ה (כג ע"ד)
ד/ד מרחשת ח"ב סי' לח אות ד
ד/ד משברי ים קלב"מ סי' ד אות ב, סי' כג אות א
ד/ד משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' עח
ד/ד משנת יעקב נזיקין עמ' רלט-רמב
ד/ד משפטי ישראל עמ' 78, 84 {מ"מ - בזנות}
ד/ד משפטי עזיאל ח"ב עמ' ריט
ד/ד עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 562
ד/ד עץ חיים (אבלסון) עמ' תיז
ד/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' שג
ד/ד שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' קפח
ד/ד שעורי ר' שלמה עמ' רכד
ד/ד שערי טהר ח"ח סי' קיט אות ז {מדוע אין חיוב דמי ולדות בגוי}
ד/ד תחומין ח"ט עמ' 57
ד/ה אבן האזל
ד/ה אור ליהודה (תשנט) קונ' שערי עיון עמ' כט
ד/ה אורח צדקה עמ' רצו, רצח
ד/ה איים בים ב"ק סי' פט אות א
ד/ה אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' כה
ד/ה אשר למלך
ד/ה באר דוד ב"ק ח"ג סי' נא אות ה
ד/ה בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' לב
ד/ה ברור הלכה סנהדרין עט ע"ב ציון ב
ד/ה ברכת יוסף עמ' נא
ד/ה בתי כהונה (תשסה) עמ' קסו
ד/ה דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' רנ
ד/ה המאיר לארץ [מנחת אהרן סנהדרין עט] {לח"מ}
ד/ה הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' שטו-שיז
ד/ה הרמב"ם כמחנך עמ' 229
ד/ה זבח שלמה ח"ב עמ' קסה
ד/ה חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' נד עמ' קמט-קנ
ד/ה חי' הגר"ח החדש עמ' שלה, שלז
ד/ה חי' הגרי"ז דף סט ע"ד
ד/ה חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' עט
ד/ה חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' עט
ד/ה חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד סנהדרין עט ע"א-ע"ב]
ד/ה חי' חתם סופר
ד/ה חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קח
ד/ה חי' ר' חנוך הענאך עמ' קפג
ד/ה חק לישראל נזיקין עמ' 93, 96, 321
ד/ה טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' תעא
ד/ה טל חיים (סגל) עמ' קכה
ד/ה כהונת רפאל עמ' סד
ד/ה כללי קלב"מ (תשנא) עמ' ט, יח, קלה {בשוגג}
ד/ה כללי קלב"מ (תשסז) עמ' לא, מג
ד/ה כנה"ג [שו"ת מהר"ש יונה סי' לט]
ד/ה למודי ה' (תקמז) דף עט ע"ד
ד/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' תכז
ד/ה מעיני המים
ד/ה מעשה נסים (הכהן)
ד/ה מפתח הבאורים [גרי"ז דף סט]
ד/ה משארית יעקב עמ' עד
ד/ה משאת מרדכי ב"ק עמ' קפא
ד/ה משברי ים קלב"מ סי' לג אות ד
ד/ה משיב נפש (גרוס) ח"ג עמ' פז
ד/ה משך חכמה דברים פכ"ב פס' יט
ד/ה משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תקעג-תקעח
ד/ה משנת יעקב
ד/ה משנת ר' אהרן כתובות עמ' רמב-רמג
ד/ה ניר לדוד
ד/ה נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' נ
ד/ה ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תנב-תנה
ד/ה ספרי דבי רב ח"ב עמ' שפז
ד/ה עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 6 הע' 98 {קלב"מ גם בשוגג}
ד/ה קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קמא
ד/ה רלב"ג שמות פכ"א תועלת ה עמ' רכט
ד/ה רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' קצא
ד/ה שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' רמה
ד/ה שו"ת הרדב"ז סי' ב אלפים רנ
ד/ה שו"ת הרדב"ז סי' שני אלפים רנ
ד/ה שי למורא (יונה) סי' קכט דף ק ע"א {מ"מ - כתנא דבי חזקיה}
ד/ה שנתון המשפט העברי ח"ח עמ' 230
ד/ה שעורי הגרד"ש ב"ק סי' יב ד"ה ואשר
ד/ה שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' נ, נב
ד/ה שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות נ
ד/ה תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תשפג, תשפו
ד/ה תנובת ציון דף צד ע"ב
ד/ו אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 293
ד/ו אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ד/ו אבן מלוכה (רביע)
ד/ו אבני השוהם (הורוויץ) דף ס ע"ד, סא ע"א-ע"ב
ד/ו אורח צדקה עמ' רצז
ד/ו איים בים כתובות סי' מג אות א {אין מתכוין חייב בדמי ולדות}
ד/ו אשר למלך
ד/ו באר דוד ב"ק ח"ג סי' נא אות ה
ד/ו באר מים חיים (נוסינזון) ב"ק דף מב
ד/ו בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' לב
ד/ו בית זבול ח"ב סי' ג אות א, ד
ד/ו בית יצחק (חבר) דף נו ע"א
ד/ו בני יוסף (טנוג'י) דף לב ע"ג
ד/ו ברור הלכה סנהדרין עט ע"ב ציון ב
ד/ו ברכת יוסף עמ' נא, נה
ד/ו בתי כהונה (תשסה) עמ' קסו
ד/ו גליונות אבני נזר
ד/ו המאור הגדול (יעבץ) עמ' שיז
ד/ו המדות לחקר ההלכה מדה ג אות יא
ד/ו העמק דבר שמות פכ"א פסוק כב
ד/ו הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' רח
ד/ו התורה והמדינה חי"א עמ' קל
ד/ו זבח שלמה ח"ב עמ' קסה, קסז
ד/ו חדושים ובאורים (גרי') סנהדרין סי' יב ס"ק י
ד/ו חזו"א על הרמב"ם
ד/ו חזון יחזקאל סנהדרין פי"ב ה"א, שבועות פ"ג ה"ו
ד/ו חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' נד עמ' קמט-קנ, סי' פג עמ' רו
ד/ו חי' הגר"ח החדש עמ' שלז
ד/ו חי' חתם סופר
ד/ו חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קעד
ד/ו חק לישראל נזיקין עמ' 93-92, 321 {מרכה"מ}
ד/ו חקרי הלכה (ויין) עמ' 58
ד/ו חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' עא עמ' רכה
ד/ו טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' תעא
ד/ו טל חיים (סגל) עמ' קכה, קכט-קל
ד/ו כללי קלב"מ (תשנא) עמ' כ, כו
ד/ו כללי קלב"מ (תשסז) עמ' לח
ד/ו לבוש מרדכי נשים (תשעה) כתובות סי' טז אות א-ה
ד/ו למודי ה' (תקמז) דף עט ע"ד
ד/ו מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' קעט
ד/ו מוריה גל' קנט עמ' פו {נזק בחבלה הוא קנס}
ד/ו מנחת אשר ב"ק עמ' קמד-קמה
ד/ו מנחת חינוך ח"א עמ' רנב, ח"ב עמ' תכז
ד/ו מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' קג
ד/ו מעשה נסים (הכהן)
ד/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ו מרכבת המשנה מהדו"ק
ד/ו משאת מרדכי ב"ק עמ' קפא
ד/ו משברי ים קלב"מ סי' לג אות ד, סי' לז אות א
ד/ו משך חכמה דברים פכ"ב פס' יט
ד/ו משכיל ליהודה עמ' פ
ד/ו משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' מא, תקעג-תקעט
ד/ו משנת יעקב
ד/ו משנת ר' אהרן כתובות עמ' רמב-רמג, רמז
ד/ו נועם ח"כ עמ' קעה
ד/ו נחלת שמואל דף נ ע"ד
ד/ו ס' השבי"ט עמ' כד-כה, קנו
ד/ו סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' צה-צח
ד/ו ענבי פתחיה עמ' 260
ד/ו רלב"ג שמות פכ"א תועלת ה עמ' רכט
ד/ו שו"ת מהר"ם די בוטון סי' סב
ד/ו שנתון המשפט העברי ח"ח עמ' 210
ד/ו שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' שלט
ד/ו שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' נ, נב
ד/ו שעורי ראשי ישיבות ליטא עמ' מד
ד/ו תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תקמג
ד/ז אבני ציון ח"ד עמ' יג
ד/ז אור הישר [המאיר לעולם סי' כב]
ד/ז אור המאיר (שפירא) סי' מה אות ב
ד/ז אמרי איש עמ' שי
ד/ז בן יהודה סי' י
ד/ז גינת ורדים (תאומים) עמ' צה
ד/ז הערות וחדושים (טויב) שבת סי' לה ס"ק מה
ד/ז חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' ריז
ד/ז חק לישראל נזיקין עמ' 93
ד/ז טהור רעיונים דף יט ע"ד
ד/ז כללי קלב"מ (תשסז) עמ' שיג
ד/ז לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' קלה
ד/ז מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' שיז
ד/ז מנחת חינוך ח"א עמ' רמא, רמה, ח"ב עמ' תכז
ד/ז מנחת יהודה (בוים) דף פג ע"ד
ד/ז משכיל ליהודה עמ' פ
ד/ז משנת יעקב
ד/ז משנת יעקב זמנים ח"א עמ' כד-כה
ד/ז נזר הקדש (קפלן)
ד/ז נתיבים במשפט העברי עמ' 123
ד/ז צפנת פענח שמות עמ' קיט
ד/ז קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' פה
ד/ז קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קמא
ד/ז רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' קפב
ד/ז שמחת החג דף נ ע"ב
ד/ז שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' תצט
ד/ז שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' כו
ד/ז תהלה לדוד (מן) או"ח סי' ט
ד/ז תורת השבת עמ' קסא
ד/ח אבני השוהם (הורוויץ) דף נב ע"ג
ד/ח בית יעקב (טבשונסקי) סי' תכד סעיף ב
ד/ח ברוך אומר חו"מ עמ' קלה
ד/ח המדות לחקר ההלכה מדה י אות נא
ד/ח הערות וחדושים (טויב) שבת סי' לה ס"ק מה
ד/ח חמדת ישראל ח"ב דף לה ע"א
ד/ח כללי קלב"מ (תשסז) עמ' רכב
ד/ח לב בנים עמ' תנט
ד/ח מבוא למשנה תורה עמ' 127
ד/ח מגילת ספר לאוין דף יא ע"ג
ד/ח מנחת יהודה (בוים) דף פג ע"ד
ד/ח משנת יעקב זמנים ח"א עמ' כד-כה
ד/ח משנת יעקב כאן
ד/ח צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף נא ע"ב-ע"ד, נג ע"א
ד/ח רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' קפה
ד/ח שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' תצט
ד/ח שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' כו
ד/ח תהלה לדוד (מן) או"ח סי' ט
ד/ט אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' ס
ד/ט אבני החושן סי' תכד סעיף א
ד/ט אבני נזר אהע"ז סי' רפז אות ו
ד/ט אור ליהודה (תשנט) עמ' שכ
ד/ט אור ליהודה (תשנט) קונ' שערי עיון עמ' יט {יוה"כ}
ד/ט אמונת יהושע עמ' תשעד
ד/ט אמרי בינה (אוירבך) - תרו"מ סי' ט ד"ה כתב
ד/ט אפיקי ים ח"א דף רו
ד/ט באר אלחנן עמ' רמח-רמט
ד/ט באר מים חיים (נוסינזון) שבועות דף כה
ד/ט באר מרים פ"ו ה"י
ד/ט בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' קי
ד/ט בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' צז, קל, קפו
ד/ט בדבר מלך ח"ג עמ' קנ
ד/ט בית יהודה (פרנקל) דף מה ע"ד
ד/ט בית יעקב (טבשונסקי) סי' תכד סעיף ב
ד/ט בית יעקב (מליסא) כתובות לב ע"א ד"ה בתוס' ד"ה אלמא, לד ע"ב ד"ה אמנם, לה ע"ב ד"ה בתוד"ה מאן
ד/ט בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' שד, שעז
ד/ט בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' שמד, תיח
ד/ט בית לוי (גולדברג) דף מט ע"ב
ד/ט בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' נא
ד/ט ברכת מרדכי ב"מ עמ' רצח
ד/ט ברכת מרדכי כתובות עמ' שלא
ד/ט בשמן רענן ח"ב עמ' נג
ד/ט גדולי אריה עמ' כה
ד/ט גדולי שמואל כתובות דף לב, לג, לה, ב"ק דף פד, פז
ד/ט גוילין נצולין עמ' נט
ד/ט גליוני הגר"ש עמ' צח
ד/ט דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' רב
ד/ט הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' רפה, רפט
ד/ט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקכז
ד/ט זכור לדוד עמ' סג
ד/ט חזו"א על הרמב"ם
ד/ט חי' הגרי"ח עמ' צב
ד/ט חי' ירוחם
ד/ט חי' ר' שמואל ב"ק עמ' כג
ד/ט חמדת יעקב עמ' 176, 172
ד/ט חנא וחסדא ח"ג דף קיט ע"ג {לח"מ}
ד/ט חקרי לב (לווינבוק) דף יד ע"ב-ע"ג
ד/ט טל חיים (סגל) עמ' קח, קי
ד/ט יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קפז
ד/ט כבוד חכמים - עטרת פז עמ' קנד
ד/ט כללי קלב"מ (תשנא) עמ' ו-ז, קכג, קמד, קעב
ד/ט כללי קלב"מ (תשסז) עמ' ט, שז, שיז, שכ, שלב, שמו
ד/ט לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' קלד-קלז
ד/ט מאור למלך כתובות עמ' רכג {אבי עזרי}, רכח, רלג, רלט {אבי עזרי}
ד/ט מאורי שערים עמ' של
ד/ט מגל חי"ד עמ' 40 {אבי עזרי}
ד/ט מגן בעדי עמ' 273
ד/ט מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' קעא
ד/ט מחנה יוסף פסחים עמ' סד
ד/ט מנוחת אשר ח"ב דף ז ע"ד, ח ע"ג
ד/ט מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קיח ע"ד
ד/ט מנחת חינוך ח"א עמ' רמד-רמה, ח"ב עמ' שנח, תח
ד/ט מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' ס
ד/ט מעיל שמואל (פלורנטין)
ד/ט מרחשת ח"א קונ' הזמה אות א
ד/ט מרפא לנפש חי' סוגיות סי' סט אות א-ב {רמב"ם}, סי' קיד אות א-ב {משלם ואינו לוקה}
ד/ט משאת המלך (תשסז) עמ' יט {יוה"כ}
ד/ט משאת המלך ח"א סי' מה
ד/ט משאת מרדכי מכות עמ' כט
ד/ט משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' קי, קיז, שנו-שע
ד/ט משנה הלכות מהדו"ת ח"ד עמ' שפו
ד/ט משפטי אמת עמ' תקמג
ד/ט נר מצוה (ואלק) מצוות דף קכב ע"א
ד/ט נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' שב
ד/ט נשמת חיים (תשסח) חו"מ סי' עב עמ' קטו
ד/ט נתיבים במשפט העברי עמ' 124-123
ד/ט סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' צח-קב
ד/ט עדות ביעקב (ריינס) עמ' רסד {אין לוקה ומשלם}
ד/ט עומק הפשט ח"ג עמ' שמח
ד/ט עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' קפט-קצא
ד/ט עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' מט
ד/ט עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' לב
ד/ט עין יצחק ח"א עמ' שנט
ד/ט ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' עב, עד, עו-עז
ד/ט פרי חיים (תרסז) סי' ט
ד/ט פרי שמואל מכות עמ' מא
ד/ט צרור החיים (קליין) דף מו ע"ג
ד/ט קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' רפב
ד/ט רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' קמח {ריבתה חובל לתשלומין}
ד/ט שארית ישראל (מינצברג) - חידושים סי' ט {חובל בחברו ביוה"כ}
ד/ט שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' קלב-קלג {דעת ר"נ בן הקנה}, קנג
ד/ט שושנת יעקב (הורוויץ) סי' תכד סעיף א
ד/ט שירת דוד (תשסג) עמ' רצא
ד/ט שירת דוד ב"מ עמ' רצא
ד/ט שירת דוד כתובות עמ' רלד
ד/ט שמחת החג דף נ ע"ב
ד/ט שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"ב עמ' כא
ד/ט שעורי הגרד"ש ב"ק סי' נד ד"ה ונראה, מכות סי' ג אות ב ד"ה אך
ד/ט שעורי ר' שלמה עמ' קכ
ד/ט שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' פג
ד/ט שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' נה-נו
ד/ט שעורי ראשי ישיבות ליטא עמ' לט
ד/ט שער המלך ח"א עמ' קצז
ד/ט שערי זיו ח"ב דף קסא ע"ד
ד/ט שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' שס {ביוה"כ}
ד/ט שערי טהר ח"ה שער ב סי' כב אות א, ח"ח סי' יא-יב
ד/ט שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 312
ד/ט תבואת יקב (פרידמן) עמ' פז
ד/ט תולדות יעקב (מאהלר) עמ' רנט
ד/ט תורת ישראל (פרוכטהנדלר) סי' לז אות א
ד/ט תורת ראובן עמ' 61-62
ד/ט תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תשד, תשנז
ד/ט תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תקצה
ד/ט תרומת הכרי עמ' קצו
ד/י אהל יצחק גיטין עמ' קעה
ד/י אור שמח
ד/י בית שערים ח"ג סי' סז
ד/י ברור הלכה ב"ק פז ע"א ציון ב
ד/י ברכת יוסף עמ' ג
ד/י גדולי שמואל ב"ק דף פו {או"ש}
ד/י דברות משה גיטין עמ' קכה, ב"ק סי' נח ענף א {שבת קטנה לעבד}
ד/י חזקה רבה חו"מ ח"ד עמ' 165
ד/י כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקע, תתמב {פטור}, תשס {פטור}
ד/י לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' עא
ד/י מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' כד
ד/י מקור חסד עמ' קעה
ד/י משאת מרדכי ב"ק עמ' שח
ד/י משפטי ישראל עמ' 187 {פטור מריפוי}
ד/י נתן פריו גיטין עמ' סג
ד/י ספרי דבי רב ח"ד עמ' קעד
ד/י עיר מקלט עמ' כט שער העדה
ד/י קובץ ביאורים (שפירא)
ד/י רלב"ג שמות פכ"א תועלת ה עמ' רלא
ד/י שמחת יו"ט (אלגזי) סי' לג אות ה
ד/י שנתון מועצת רבני ישראל הצעיר בישראל ח"א עמ' עח {דמי הריפוי - לאדון}
ד/י שעורי עיון התלמוד גיטין עמ' נד
ד/י שערי טהר ח"ה שער ב סי' כב אות ג
ד/י תבונה (קרש')
ד/י תורת מיכאל עמ' ריז
ד/יא אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' לג
ד/יא אגודת אזוב ח"א דף לז ע"א
ד/יא אגרות הגרי"ד עמ' רמז
ד/יא אולם המשפט סי' צב סעיף ב
ד/יא אוצרות הרמב"ם
ד/יא אור הישר [עין יצחק אהע"ז ח"ב סי' סו]
ד/יא אורים ותומים עם ברכת אריאל אות ריז
ד/יא אמרי נפתלי ח"ב עמ' רטז
ד/יא אמת ליעקב נשים עמ' רעז {אינו נותן לו דמי עינו}
ד/יא אשר למלך
ד/יא באר דוד ב"ק ח"ג סי' נב אות ד
ד/יא באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פי"א ה"א מושב שרים אות יג
ד/יא בית אהרן וישראל גל' יא עמ' צה
ד/יא בית יצחק (תשי"ג) עמ' 125
ד/יא בנין אפרים עמ' פא
ד/יא ברור הלכה גיטין מב ע"ב ציון ג, ד
ד/יא ברית הלוי השלם עמ' תק
ד/יא ברכת יוסף עמ' נח
ד/יא ברכת ראובן דף קלד ע"ב
ד/יא גבורת יצחק מכות עמ' נט, פד
ד/יא גדולי שמואל ב"ק דף עג
ד/יא דבר אליהו (מיליקובסקי) דרוש מ עמ' שמ
ד/יא דברות משה קידושין סי' לד הערה א, ב"מ ח"ב סי' מה ענף ז
ד/יא דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' ריג-ריד, רטז
ד/יא דברי חיים (אוירבך) תפיסה סי' ו ד"ה וראיתי, מים חיים סי' מב ד"ה כתב
ד/יא דברי ירוחם סי' ז
ד/יא דודאי משה עמ' לד
ד/יא דעת מרדכי ח"ב עמ' מד {אם תפס}
ד/יא דרור יקרא עמ' תקסט
ד/יא דרך ישרה ח"ב עמ' קכו
ד/יא דרכי משה ח"ב שמעתתא א פ' יז
ד/יא הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' עא-עב
ד/יא המעלות לשלמה עמ' קסה
ד/יא הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' רסג {ראב"ד}
ד/יא זכרון משה (קרונז'ק) עמ' כא
ד/יא חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 171-170
ד/יא חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' פ עמ' קצז, קצט {אהא"ז}, סי' צ עמ' רכו, סי' קיב עמ' רסח
ד/יא חי' הגר"ח החדש עמ' קעא-קעב, קעד, שמד, שנח
ד/יא חי' הגרנ"ט סי' מ
ד/יא חי' חתם סופר
ד/יא חי' מהרי"א צטרון עמ' קא, קסח
ד/יא חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' נ עמ' קסב, קסד
ד/יא יד ישראל ח"ב
ד/יא ידבר שלום ח"ב עמ' קל
ד/יא יקב זאב דף פו ע"ב
ד/יא כנה"ג [שו"ת רלב"ח סי' פה]
ד/יא לב ים גיטין עמ' רסב
ד/יא מגנזי הגר"ח עמ' נ
ד/יא מנחת חינוך ח"א עמ' צה, רמח-רמט
ד/יא מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' עג, עה
ד/יא מעשה רב (סוף שופטים, מהדורה א)
ד/יא מצודת בן ציון דף כג ע"ב וע"ד, כה ע"ב, כו ע"ב
ד/יא מקנת כסף עמ' רטו
ד/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/יא מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קיא אות א {אם תפס}
ד/יא משאת המלך ח"ד סי' תנא
ד/יא משה מבחוריו דף כו ע"ד, כז ע"א
ד/יא משכנות הרועים (אלחאיק) מע' מ אות שז (רלב ע"ג) {תפיסה}
ד/יא משנת יעקב הפלאה עמ' סב-סג
ד/יא משנת יעקב כאן
ד/יא משנת יעקב קנין עמ' שסה
ד/יא משנת יעקב קרבנות עמ' כ
ד/יא משנת ר' אהרן גיטין עמ' קנז, קס
ד/יא נבכי נהרות סי' ט ס"ק יז
ד/יא נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' כג, מו
ד/יא נתיבות מרדכי גיטין עמ' שצב-שצג
ד/יא נתן חכמה שבועות סי' א
ד/יא ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' רלו {מעוכב ג"ש}
ד/יא סוגיות בדיני ממונות עמ' 2
ד/יא עונג שבת סי' לח
ד/יא עין יצחק תנינא ח"ב עמ' רכב-רכג, רלה
ד/יא פנס שלמה
ד/יא רביד הזהב (אברך) דף ז ע"ב וע"ד
ד/יא רלב"ג שמות פכ"א פסוק כז עמ' ריז
ד/יא שארית יהודה (בלום) דף קב ע"ג {מ"מ - בעיה דלא איפשיטא}
ד/יא שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' רעט
ד/יא שו"ת מהרלב"ח סי' פה
ד/יא שופריה דיעקב (מערך) דף ל
ד/יא שעורי ר' שלמה עמ' רכט
ד/יא שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' ו
ד/יא שעורי ראשי ישיבות ליטא עמ' ר
ד/יא שער המלך ח"ב עמ' תיח, תכד
ד/יא שערי טהר ח"ג שער ג סי' יג אות ב, ח"ח סי' ו אות ב, סי' ז אות א
ד/יא שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 471, 481
ד/יא שערי ישר שער ז פכ"א אות יט, פכ"ב אות ז
ד/יא שעת הכושר דף פ ע"א
ד/יא תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' תקפט
ד/יא תקפו כהן סי' ח
ד/יא תקפו של רפאל סי' כו, לט
ד/יב אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' נז
ד/יב אבני ציון ח"ד עמ' קמב
ד/יב אור הישר [לח"מ הל' נ"מ פי"א ה"ב]
ד/יב אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' נד
ד/יב אמר יוסף (אלקלעי) דף פ ע"ב {ראב"ד}
ד/יב אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' קפו
ד/יב אריה ליש עמ' קכג
ד/יב באר דוד ב"ק ח"ג סי' נב אות ב {ראב"ד, אהא"ז}
ד/יב באר מים חיים (נוסינזון) גיטין דף מב
ד/יב באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פ"ז ה"ג מושב שרים אות יב {לח"מ}
ד/יב בית זבול ח"א סי' לג אות יא
ד/יב בית יעקב (טבשונסקי) סי' תי סעיף כו
ד/יב בני יוסף (טנוג'י) דף נב ע"ג
ד/יב בנין אפרים עמ' קמב
ד/יב ברור הלכה פסחים פז ע"א ציון ג, גיטין מב ע"א ציון ה
ד/יב ברכות חיים ח"ב עמ' מב, מה
ד/יב גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף מב ע"ג
ד/יב גדולי שמואל ב"ב דף יג ע"א
ד/יב דברות משה ב"ק ח"ב סי' נח ענף א, סי' ס ענף א
ד/יב דברי אליהו (חזן) ח"ב עמ' מה-נ
ד/יב הר המלך ח"ד עמ' נג
ד/יב ויקח אברהם [אמר יוסף דף ב ע"ב] {מגדל עז}
ד/יב חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד פסחים פח ע"א]
ד/יב חי' חתם סופר
ד/יב חי' כתב סופר
ד/יב חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' ריד
ד/יב חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' קכג, קכט
ד/יב חיבת שמואל סי' לו-מד
ד/יב טל חיים (סגל) עמ' פז {לח"מ}
ד/יב יתר הבז (תשסח) עמ' קעד
ד/יב כנה"ג [שו"ת רלב"ח סי' פה]
ד/יב כרם אברהם עמ' עט
ד/יב לב ים גיטין עמ' רסא-רסד, רסח
ד/יב לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' נה אות א-ה
ד/יב מנחת חינוך ח"א עמ' רמב, רמח, רמט {לח"מ}, רסה {ראב"ד}, ח"ב עמ' תקמה
ד/יב מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' עז
ד/יב מעדני ארץ שביעית (תשד) דף צז
ד/יב מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' רלט-רמ
ד/יב מעיני המים
ד/יב מקנת כסף עמ' רטו
ד/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/יב משנת יעקב כאן
ד/יב משנת יעקב נזיקין עמ' נט, סב
ד/יב משנת ר' אהרן גיטין עמ' קנג, קנז-קנט
ד/יב נבכי נהרות סי' ט ס"ק יז
ד/יב נחלת יצחק גיטין סי' יז
ד/יב נחלת עזרא ח"ב עמ' 121
ד/יב נתיבות מרדכי גיטין עמ' שפט, שצב
ד/יב נתיבות שלום (למפרט) עמ' פה
ד/יב עטרת צבי (דרבקין, תשמה) סי' מה עמ' קנב
ד/יב עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' קצה
ד/יב עין אליעזר ח"ב סי' טו דף עא ע"ב
ד/יב עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תרסה
ד/יב עמק יהושע ח"א דף נח
ד/יב ענפי ארז (גורביץ) הל' עבדים עמ' קיט
ד/יב קונטרסי שעורים ב"ב דף 132
ד/יב שדה הארץ ח"ג דף לה ע"א
ד/יב שו"ת מהרלב"ח סי' פה
ד/יב שופריה דיעקב (מערך) דף לא
ד/יב שושן עדות דף כח
ד/יב שושנת יעקב (הורוויץ) סי' תכד סעיף ב {לח"מ}
ד/יב שכר שכיר סוגיות ח"א סי' מב אות ג, ז
ד/יב שער המלך ח"ב עמ' רפד
ד/יב שעת הכושר דף פ ע"א
ד/יב תפארת אברהם ב"ק עמ' קפב {לא הפחיתו מכספו}
ד/יג אמרי שפר (סגל) עמ' קח
ד/יג אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' מ
ד/יג באר דוד ב"ק ח"ג סי' נב אות ה {מ"מ}
ד/יג ברור הלכה ב"ק פו ע"א ציון ה
ד/יג גדולי שמואל ב"ק דף פז
ד/יג דברות משה ב"ק ח"ב*, סי' נח ענף א {לרבא שבת קטנה לעבד}, סי' ס ענף א
ד/יג חק לישראל נזיקין עמ' 242
ד/יג חקרי זמנים ח"ד עמ' תכט
ד/יג מנחת חינוך ח"א עמ' רמז
ד/יג משאת מרדכי ב"ק עמ' שו, שי
ד/יג משפטי אמת עמ' תקמג
ד/יג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקיא
ד/יד אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' נט
ד/יד אוצמפה"ת ב"מ ה ע"א הע' 41
ד/יד אוריתא טו עמ' צד
ד/יד איים בים ב"ק סי' פ אות ב
ד/יד אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' מא
ד/יד אנצי"ת ע' בושת הע' 214, 216
ד/יד אפיקי מגינים כתובות סי' לא
ד/יד באר דוד ב"ק ח"ג סי' נב אות ז
ד/יד באר מרים פ"ו ה"י
ד/יד בגדי חמודות שמות פ"כא פסוק כג-כד
ד/יד בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף לג ע"ד, לד ע"א
ד/יד בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' רסג
ד/יד בדי הארון (הכהן) עמ' 219, 221
ד/יד בחיר חיים
ד/יד ברור הלכה ב"ק פז ע"ב ציון א
ד/יד ברור הלכה כתובות מא ע"ב ציון ה פסקה א
ד/יד ברכת יוסף עמ' ס-סג
ד/יד דברות משה ב"ק ח"ב סי' נח ענף א, סי' ס ענף א
ד/יד דברי אברהם (שדמי) ח"א עמ' נח
ד/יד דברי חפץ עמ' קכט
ד/יד הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' קצז
ד/יד חזו"א על הרמב"ם
ד/יד חזון יחזקאל ב"ק פ"ט ה"י
ד/יד חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' צ עמ' רכט
ד/יד חי' הגר"ח החדש עמ' קעב, קעו
ד/יד חק לישראל נזיקין עמ' 243, 303
ד/יד טל חיים (סגל) עמ' פד {לא אפחתיה}
ד/יד לב ארי (רביץ) עמ' 69
ד/יד לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' נה אות א
ד/יד לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק סי' כד ס"ק א
ד/יד לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' קכז
ד/יד מנחת אשר ב"ק עמ' קמד
ד/יד מנחת חינוך ח"א עמ' רנב, שג
ד/יד מעדני ארץ שביעית (תשד) דף צז
ד/יד מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' רמ
ד/יד מפתח הבאורים [חי' ר' חיים הלוי דף קו]
ד/יד מצעדי גבר ב"מ סי' יג אות ב
ד/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/יד משאת המלך ח"ב סי' קצח {ראב"ד}
ד/יד משאת מרדכי ב"ק עמ' שט, שיא
ד/יד משאת משה יבמות סי' לח
ד/יד משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תרנ-תרנא
ד/יד משנת יעקב כאן
ד/יד משנת יעקב נזיקין עמ' רלו
ד/יד עוללות ישראל עמ' סג
ד/יד עיון בלומדות עמ' קלז
ד/יד פד"ר ח"י עמ' 224
ד/יד פנס שלמה
ד/יד קונטרסי שעורים ב"ק שעור כא אות ד
ד/יד שארית נתן (לוברט)
ד/יד שנתון המשפט העברי ח"כ עמ' 84, 88, 89
ד/יד שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' ב
ד/יד שעורי ראשי ישיבות ליטא עמ' מז
ד/יד תהלה לדוד (אורט') חו"מ סי' קצ "יד" רנט
ד/טו אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' נט
ד/טו אבן פינה (נשר) עמ' קפז
ד/טו אור הישר [מפרשים הל' אישות פכ"ב הכ"ב]
ד/טו איים בים גיטין סי' טז
ד/טו אמרי איש עמ' שה {מזיק אשה משלם לבעלה}
ד/טו אנצי"ת ע' אשתו הע' 23, ע' בושת הע' 199, 201, 205
ד/טו אשר למלך הל' חובל פ"ד ה"א
ד/טו באר בשדה עמ' תלו {החובל באשת איש}
ד/טו באר דוד ב"ק ח"ג סי' נא אות א, ה
ד/טו בית אהרן וישראל גל' לח עמ' קכט {של בעל}
ד/טו ברור הלכה כתובות סה ע"ב ציון ל
ד/טו ברכת יוסף עמ' מד
ד/טו ברכת מרדכי כתובות עמ' תלג
ד/טו דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שטו
ד/טו דברי חיים פ' וירא ד"ה הרמב"ם
ד/טו המעשה והמדרש עמ' נב-נד, נח {חובל באשתו}
ד/טו הר המלך ח"ז עמ' רלח
ד/טו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' רמט
ד/טו חזון יחזקאל ב"ק פ"ו ה"י
ד/טו חנא וחסדא ח"ג דף קטז ע"א, קיט ע"ב
ד/טו חסדי דוד ח"ד עמ' קכג
ד/טו חק לישראל נזיקין עמ' 243, 333
ד/טו לבושה של תורה סי' כד אות יג, סי' לד אות ב, ו, סי' לה אות א, סי' מא אות ט, סי' מג אות ד
ד/טו להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קנז
ד/טו להורות נתן ח"ד עמ' קנז
ד/טו מבית מאיר ח"ג עמ' קסא
ד/טו מגילת ספר לאוין דף מג ע"א
ד/טו מנחת חינוך ח"א עמ' רנ
ד/טו משאת מרדכי ב"ק עמ' קפד
ד/טו נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' רסה-רסו
ד/טו פד"ר ח"י עמ' 224, חט"ז עמ' 63
ד/טו קרית מלך
ד/טו רלב"ג שמות פכ"א תועלת ה עמ' רכט-רל
ד/טו שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' עה
ד/טו שערי זבולון או"ח ח"ג סי' כא ס"ק ד
ד/טו שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 134, 143
ד/טו תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' רט
ד/טו תחומין חי"ח עמ' 449
ד/טו תפארת אריה עמ' קלא
ד/טז אנצי"ת ע' בושת הע' 209, 211, 212
ד/טז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ד/טז באר מים חיים (נוסינזון) שבועות דף כח
ד/טז ברור הלכה כתובות סה ע"ב ציון ל פסקה ז
ד/טז דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שטו
ד/טז דברי חיים פ' וירא ד"ה הרמב"ם
ד/טז המשפט העברי עמ' 517
ד/טז הרמב"ם כמחנך עמ' 122, 195
ד/טז חזון יחזקאל ב"ק פ"ט ה"ה
ד/טז חנא וחסדא ח"ג דף קטז ע"א
ד/טז חסדי דוד ח"ד עמ' קכג
ד/טז יקח מצוות עמ' שעד
ד/טז ישועות יעקב נשים עמ' רפ
ד/טז מאור למלך ב"ק עמ' טז {מ"מ}
ד/טז מנחת חינוך ח"א עמ' רנ
ד/טז מעמד האשה עמ' 38
ד/טז מרגליות הים סנהדרין עא ע"א אות ב
ד/טז מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/טז משנת רבנו יוסף עמ' 246
ד/טז ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' שנ {ראב"ד}
ד/טז סודו של המשפט העברי עמ' 719 {ראב"ד - לא יהא חוטא נשכר}
ד/טז קול יהודה (גרשוני) עמ' תקב
ד/טז רביד הזהב (אברך) דף סה ע"ד {הרי לראב"ד מזיק פטור כשבעליו עמו}
ד/טז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקכא
ד/טז תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' רט
ד/טז תפארת אריה עמ' קלד
ד/יז ברור הלכה ב"ק לב ע"א ציון ו
ד/יז חזו"א על הרמב"ם
ד/יז מאור למלך ב"ק עמ' לז
ד/יז מעמד האשה עמ' 38
ד/יז משנת יעקב
ד/יז משפט שלמה (זפרני, תשנה) סי' י סעיף ב ס"ק ב
ד/יז משפטי אמת עמ' תקט
ד/יז קול יהודה (גרשוני) עמ' תקב
ד/יז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' רטז, תקיט
ד/יז תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' כד ס"ק ח, יא
ד/יז תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' כ
ד/יח אבני החושן סי' תכד סעיף ד
ד/יח אולם המשפט סי' תכד סעיף ה
ד/יח באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ד/יח באר דוד ב"ק ח"ג סי' נב אות ח
ד/יח ברור הלכה ב"ק פט ע"ב ציון א
ד/יח המשפט העברי עמ' 517
ד/יח לב אריה (קרלין) עמ' ל
ד/יח מעמד האשה עמ' 38
ד/יח משנת יעקב
ד/יח שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 56
ד/יט אהלי יהודה (הכהן) דף סה ע"א
ד/יט אולם המשפט סי' תכד סעיף ב
ד/יט אורים ותומים - תומים סי' פו ס"ק י
ד/יט באר דוד ב"ק ח"ג סי' נב אות ז
ד/יט ברור הלכה ב"ק פז ע"ב ציון א, ו
ד/יט ברור הלכה כתובות מו ע"ב ציון ה
ד/יט ברכת יוסף עמ' סא, סג-סד, סו
ד/יט דברי חן (נתנזון) דף כד ע"ב {השמיט דקל}
ד/יט הגהות חבר בן חיים
ד/יט חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד פסחים פז ע"ב]
ד/יט חי' חתם סופר
ד/יט חיים ומלך
ד/יט חק לישראל נזיקין עמ' 243
ד/יט חקרי לב (המאור) מהדו"ב ח"ב עמ' קנה
ד/יט מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' נד
ד/יט מנחת חינוך ח"א עמ' רמז
ד/יט מערכי לב (חזן) ח"א דף כג ע"ד
ד/יט מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/יט משאת מרדכי ב"ק עמ' שיא
ד/יט משנת יעקב נשים ח"א עמ' מב
ד/יט נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' קצו
ד/יט נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף צ ע"א
ד/יט נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' קמו
ד/יט נתיבות שלום (למפרט)
ד/יט ס' המקח עמ' קיח
ד/יט שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' תכה
ד/יט שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' רסז
ד/יט שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' תכה
ד/יט שו"ת ר"י מילר עמ' קסו, רנד
ד/יט שו"ת ר"י מסלוצק סי' עא עמ' רנו
ד/יט שי למלך עמ' נט
ד/יט שנתון המשפט העברי ח"כ עמ' 88-89
ד/יט תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' כה ס"ק ג
ד/כ אביר יעקב (אביגדור) דף טו ע"ד {הגדיל}
ד/כ אור הישר [אור הישר ב"ק צח ע"ב]
ד/כ אמונת החינוך (אבינר) עמ' 280
ד/כ באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פ"ו ה"ג באר שרים אות יא
ד/כ בדבר מלך חט"ז עמ' שה
ד/כ בית זבול ח"ג סי' ז
ד/כ ברוך אומר חו"מ עמ' קלח
ד/כ גזע ישי דף רא ע"ג
ד/כ גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל ג סי' יג
ד/כ דבר אהרן חו"מ סי' לד אות א
ד/כ הלכה פסוקה ח"א סי' ז הערה 75
ד/כ הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' רב
ד/כ השוואות בין דיני ישראל עמ' 69
ד/כ ויקח אברהם [אות לישועה יד ע"ד]
ד/כ חזון יחזקאל ב"ק הוספה ה
ד/כ חי' חתם סופר
ד/כ חק לישראל נזיקין עמ' 37
ד/כ חקרי זמנים ח"ד עמ' ע
ד/כ יד אפרים (ביליצר) - שו"ת עמ' עז
ד/כ ימי שלמה {הגדיל הקטן}
ד/כ מגדל חננאל
ד/כ מהלכי משפט ח"ד עמ' 516
ד/כ מחקרים במשה"ע עמ' 227
ד/כ משברי ים קלב"מ סי' ה אות ה
ד/כ משנת המדינה עמ' 72
ד/כ משנת יעקב כאן
ד/כ משנת יעקב משפטים עמ' קצב
ד/כ משפטי ארץ ח"א עמ' 474 {אפילו הגדיל}
ד/כ משפטי עזיאל ח"ד עמ' רעז
ד/כ משפטים לישראל עמ' רפה-רפו, רצא
ד/כ נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' מ אות ו
ד/כ נטיעות חיים נטיעה א ענף יא דף י ע"ג {הם שחבלו באחרים}, דף יט ע"ג
ד/כ נשמת אברהם ח"ג עמ' קפב
ד/כ נתיבים במשפט העברי עמ' 128
ד/כ עמק הלכה (בוימל) עמ' סה
ד/כ פסקי ב"ד קרית ארבע עמ' 265
ד/כ קרית מלך
ד/כ ריח השדה (חביב) סי' מ עמ' תלב
ד/כ רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תצב
ד/כ שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' קנג
ד/כ שו"ת הרדב"ז סי' שני אלפים שיד
ד/כ שו"ת מהר"ם פדוואה (תשעד) עמ' שיד
ד/כ תורת אברהם עמ' 368 {לא היו בני דעת}
ד/כ תורת המלך (צדוק) סי' ז ס"ק כג
ד/כ תשובה שלמה אהע"ז סי' מא
ד/כא אבי עזרי ח"א
ד/כא אהלה של תורה ח"ב עמ' רסג, רסה
ד/כא אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' מא
ד/כא באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קלה
ד/כא בית יעקב (מליסא) סי' קב ס"ב {הגהמ"י}
ד/כא ברור הלכה ב"ק פז ע"א ציון ד
ד/כא גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תקפד {הגהמ"י אות ג}
ד/כא גליוני הגר"ש עמ' צח {הגהמ"י}
ד/כא הר המלך ח"ז עמ' רלח
ד/כא ויטע אשל עמ' כד
ד/כא חוות אליעזר עמ' ע
ד/כא חוקת עולם עמ' 267 {עבד - השמיט אמה}
ד/כא חי' כתב סופר נזיקין עמ' ב
ד/כא חק לישראל נזיקין עמ' 89, 90 {הגהמ"י}
ד/כא מזכרת עמ' 532
ד/כא מקצוע בתורה סי' סו ס' כג ס"ק סז {אין כופין למכור}
ד/כא פד"ר חט"ז עמ' 190
ד/כא קרן הצבי מצוה מג אות ה, מצוה סט אות ז
ד/כא שברי לוחות עמ' 136 {הגהמ"י}
ד/כא שהם וישפה ח"א וח"ב
ד/כא שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' ש {הגהמ"י אות ג}
ד/כא שו"ת מהר"י וייל (דומב) סי' ל, ח"א עמ' מו {הגהמ"י אות ג}
ד/כא שו"ת רשב"ש עמ' רעו
ד/כא שולי הגליון עמ' קע
ד/כא שמחת יו"ט (אלגזי) סי' נו אות ד
ד/כא שנתון המשפט העברי ח"ב עמ' 272
ד/כא תפארת אברהם ב"ק עמ' כב, קפג {משלמים לאחר זמן}
ד/כב אגרות הגרי"ד עמ' רמז
ד/כב אנצי"ת ע' אדם המזיק הע' 77, 81, 82
ד/כב באר דוד ב"ק ח"ב סי' י אות ג-ד
ד/כב באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פי"ד ה"י מושב שרים אות מב
ד/כב ברור הלכה ב"ק כז ע"א ציון מ
ד/כב דברות משה קידושין סי' לא ענף ב
ד/כב זרע יצחק (לומברוזו)
ד/כב חזו"א על הרמב"ם
ד/כב חק לישראל נזיקין עמ' 182, 388
ד/כב כבוד לאיש דף לז ע"ג {עבדו כגופו}
ד/כב מזבח אבנים (אורנשטיין) דרוש כו {ראב"ד}
ד/כב מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף פ ע"ב
ד/כב מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/כב משאת מרדכי ב"ק עמ' צב, קיח, שפז
ד/כב משפטי אמת עמ' תקמב
ד/כב משפטי ישראל עמ' 272, 273, 289, 290
ד/כב נתיבים במשפט העברי עמ' 119
ד/כב קרית מלך
ד/כב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קנז
ד/כב שושנת יעקב (הורוויץ) סי' שפג סעיף ב
ד/כב שעורי ר' יחיאל מיכל ב"ק ח"ב אות קל-קלא
ד/כב שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות נ
ד/כב שערי טהר ח"ה שער ב סי' כד אות ג דף רמד ע"א
ד/כב תולדות שם דף מג ע"ד
ד/כב תחומין חי"א עמ' 362


ה/753 הלכות חובל ומזיק פרק ה *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ה/רה"פ יד מלך (מן)
ה/רה"פ יד פשוטה
ה/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ה/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ה/רה"פ פי' ר"י קאפח
ה/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ה/רה"פ רמב"ם לעם
ה/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ה/א וב' שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תסב
ה/א אבות הראש ח"א דף קיג ע"א
ה/א אבני החושן סי' תכ סעיף א
ה/א אבני שהם (רובינשטיין) דף יז ע"ג {איסור לחבול בעצמו}
ה/א אגרות משה או"ח ח"ד עמ' רעא, אהע"ז ח"ד עמ' רצ, חו"מ סי' קג
ה/א אהל משה (ויז'ניץ) חוב' ה (תשמד) עמ' מב {באונס}
ה/א אור הישר [דברי ריבות קסז, משנת דר"א חו"מ כז ס' א, אור הישר ב"מ צד ע"א]
ה/א אז ישיר עמ' פה
ה/א אמונת עתיך גל' 117 עמ' 63
ה/א אמונת עתיך גל' 124 עמ' 134
ה/א אמרי בינה (אוירבך) - שבת סי' ל ד"ה ועיין רמב"ם
ה/א אמרי יצחק בראשית עמ' קה
ה/א אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 309 {לחבול בעצמו}, 315 {דרך נציון}
ה/א ארחות משפט עמ' קנב {לחבול בעצמו - בשביתת רעב}, קנד-קנה {דרך נציון - ניתוח פלסטי}
ה/א ארץ חמדה (הורוויץ) עמ' ג
ה/א באר דוד ב"ק ח"ג סי' מט אות א
ה/א בית אבי ח"ב סי' קנד עמ' ריט, רכא {אסור לחבול בעצמו - הפלת עובר ע"י אמו}
ה/א בית אהרן (צוקרמן) עמ' שפא {בעצמו}
ה/א בית יעקב (טבשונסקי) סי' תכ סעיף א
ה/א בית שערים או"ח סי' כה
ה/א ברוך אומר חו"מ עמ' קמט
ה/א ברור הלכה ב"ק צא ע"ב ציון א, סנהדרין פה ע"א אחרי ציון א
ה/א ברכות חיים ח"ב עמ' נג
ה/א ברכת אברהם (ארלנגר) סנהדרין פד ע"ב עמ' רעב-רעג {דרך נציון}
ה/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' ד
ה/א גדולי שמואל ב"ק דף צב
ה/א דברות אליהו ח"ג עמ' קכח
ה/א דברות אליהו ח"ה עמ' קסו-קסז {אסור לחבול בעצמו}
ה/א דברות משה גיטין עמ' שנה, קידושין סי' לג הערה מו, ב"ק ח"א סי' יח ענף ד, ב"ק ח"ב סי' נט ענף ב, סי' סד ענף ב, ה
ה/א דברות משה סנהדרין עמ' תקפא
ה/א דברי יציב או"ח עמ' שלח {דרך נציון}
ה/א דברי ריבות (תשעב) עמ' רנד
ה/א דינא דחיי ח"א דף קפב ע"ב
ה/א דעת כהן עמ' תלח {בעצמו, האיסור הכללי}, תמג {דרך נציון}
ה/א הארת ירוחם קדושין ח"ב דף ד ע"ב
ה/א ההגנה על צנעת הפרט עמ' 145, 178
ה/א הלכות מדינה ח"א עמ' קסג {בעצמו}, קעד {בעצמו}
ה/א הפרדס שנה ל חוב' ג עמ' 16 {דרך נציון} (מקוצר בנועם חי"א עמ' רנו)
ה/א התורה והמדינה ח"ד עמ' מח, קובץ ז עמ' שנא {דרך נציון}, קובץ ט עמ' כד {דרך נציון}, קובץ יא עמ' קו {בעצמו}, קטו {בעצמו}
ה/א התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' ש
ה/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' כ
ה/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קנה
ה/א ויגש יצחק עמ' קט {דרך נציון}
ה/א ויטע אשל עמ' שטו {דרך נציון}
ה/א ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' תריב
ה/א זכרון יהונתן דף כז ע"ב {בעצמו}
ה/א זכרון סופרים {בין קטן בין גדול וכו'} [עיין תשו' מהרי"א יו"ד סימן רמ"ט]
ה/א חוות בנימין ח"ג עמ' תשג
ה/א חוות יאיר (תשנז) עמ' קכט {הגהמ"י}
ה/א חזון יחזקאל (השמטה מנוסחאות כ"י) מכות פ"ב ה"ז, שבועות פ"ג ה"ו
ה/א חי' הגר"ח החדש עמ' תעה {דרך נציון}
ה/א חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' כג
ה/א חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' שעח
ה/א חי' ר"י נחמיה סי' קעה אות ב {בעצמו}
ה/א חיתו ארץ עמ' 138
ה/א חכמת גרשון עמ' תמו
ה/א חק לישראל נזיקין עמ' 107, 112
ה/א יהדות בין דת למוסר עמ' 188
ה/א יחל ישראל (תשנב) עמ' קלו, קלח-קלט, תיא
ה/א יחל ישראל (תשסג) ח"ב עמ' קפב, רל
ה/א יסוד הדעת שיעור כא
ה/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' מא, מז, קצז
ה/א כללי קלב"מ (תשסז) עמ' רפב
ה/א לא תשנא עמ' 91 {הכאת חוטא}
ה/א לאור ההלכה (תשסד) עמ' תיג, תכ-תכא {דרך נציון}
ה/א להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' צח
ה/א לקוטי שיחות חל"א עמ' 1
ה/א מאורי אור (אתרוג) עמ' עז
ה/א מאורי המועדים עמ' רצז {מכה אדם כשר}
ה/א מגילת ספר לאוין דף קיב ע"ד
ה/א מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' תסד
ה/א מוריה גל' קנט עמ' מג
ה/א מוריה שנה ג גל' ו (רד"צ הופמן)
ה/א מטה אהרן שבועות עמ' קלג
ה/א מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' שפא
ה/א מכשירי מצוה עמ' מב, מד
ה/א מלילות ח"א עמ' 75
ה/א מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קכ ע"א
ה/א מנחת צבי (שפיץ) ח"ב דף רכז
ה/א מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' שיב
ה/א מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' רנה
ה/א מסורה ח"ב עמ' נב
ה/א מעיני התורה ח"ג עמ' שטו
ה/א מקור חסד עמ' קט
ה/א מקראי קדש (תשנג) עמ' שמט
ה/א משאת המלך ח"ד סי' תכז {דרך נציון}
ה/א משבצות זהב מלכים א עמ' תשמ
ה/א משיבת נפש עמ' קיז
ה/א משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תרנב
ה/א משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' שלו
ה/א משנה הלכות ח"ד סי' רמה אות ב {חובל בעצמו - תרומת דם}, ו {דרך נציון}
ה/א משנה הלכות ח"ה סי' קעט, מהדו"ת יו"ד עמ' שעח
ה/א משנה הלכות ח"ו סי' קעא {איסור למוהל לחתוך עור הפריעה}, רנא {בעצמו}
ה/א משנה הלכות ח"י סי' רי {לחבול בעצמו}
ה/א משנת חיים שמות עמ' ח
ה/א משנת יעקב
ה/א משנת יעקב מדע עמ' לח, מא
ה/א משנת משה כתובות עמ' עא
ה/א משפט שלמה (זפרני, תשנה) סי' יז סעיף א ס"ק א
ה/א משפטים לישראל עמ' י {בעצמו}, רכט {בעצמו}, רנח {האיסור}, רסא {דרך נציון}
ה/א נדרי זריזין ח"א עמ' סט
ה/א נועם ח"ז עמ' מד, חי"ד עמ' לא {אסור לחבול בעצמו}
ה/א נחלת שמעון (קרסנר) מלכים א ח"ב סי' נה אות סט
ה/א נשמת אברהם ח"ב עמ' רסה, ח"ג עמ' קמא, ריא, רטז, ח"ד עמ' ר
ה/א נתן פריו ב"מ עמ' תיד
ה/א סודו של המשפט העברי עמ' 311, 320
ה/א סוכה וארבעת המינים עמ' 66
ה/א עט לעשות סי' צט
ה/א על גדות ים התלמוד עמ' 162, 160, 156
ה/א עמק הלכה (בוימל) עמ' ריט {האיסור}
ה/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קפח
ה/א עץ השדה סי' י הערה א, ג
ה/א פד"ר חי"ד עמ' 299 {דרך נציון}
ה/א פני משה (שלז')
ה/א פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' מד
ה/א פרדס מרדכי עמ' שנג
ה/א פרח מטה אהרן (סול') מדע עמ' 6
ה/א פרי מלכה סי' סד
ה/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' צב אות ב
ה/א קובץ ביאורים (שפירא)
ה/א קובץ הערות על אבי עזרי הל' דעות פ"ג {בעצמו}
ה/א קובץ זכרון (קוסובסקי) עמ' קסז
ה/א קובץ על יד ח"א {ק"ו}
ה/א קול צופיך עמ' שלג {דרך נציון}, שמ {דרך נציון}, שמא {בעצמו}
ה/א קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' סא {לחבול בעצמו}
ה/א קרן הצבי מצוה עט אות ב
ה/א ראשית דעת (קורח) סי' לג {המביא יסורין על עצמו}
ה/א רמת רחל סי' כט אות א {בעצמו}
ה/א רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' קמו-קמח
ה/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' לח, עב
ה/א שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' צג {דרך נציון}, ח"ג עמ' רל, שס, תלא
ה/א שדה יצחק עמ' קעט-קפ
ה/א שו"ע הרב הל' ת"ת פ"א ס' יג, הל' נזקי גו"נ ס' א
ה/א שו"ת ר' אשטרוק אבן שאנג'י עמ' 114 {האיסור}
ה/א שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' תו {לחבול בעצמו}
ה/א שם דרך יומא עמ' קד
ה/א שמן למאור (ביימאייל) דף יב ע"ב {בעצמו}
ה/א שמרו משפט ח"א עמ' תיט
ה/א שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 126
ה/א שעורי הרב גיטין ח"א עמ' רמז
ה/א שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' ריד
ה/א שעורי ר"א ליכטנשטין דינא דגרמי עמ' 170
ה/א שער החיים (בשארי) הל' רבית עמ' רסה
ה/א שערי טהר ח"ו סי' נא אות ב דף קכה ע"א {בעצמו}
ה/א שערי טהר ח"ח סי' קכ אות א (שפט ע"ג)
ה/א שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' כב, כט
ה/א שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' כד
ה/א תורה שלמה ח"ח עמ' 83
ה/א תורת האדם לאדם ח"ג עמ' 70 {דרך נציון}
ה/א תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' קנח, רא, רכה
ה/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' לו-מט
ה/א תחומין ח"א עמ' 531, חט"ז עמ' 163, 274, חי"ז עמ' 157
ה/א תחומין חכ"ב עמ' 120
ה/א תניא רבתי ח"ב עמ' קפז
ה/א תפארת ציון (ריבקין) סי' טז אות א
ה/א תקנת השבים עמ' 445
ה/א תשורת שי מהדו"ק סי' תקנד
ה/ב בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' קל
ה/ב דגל מחנה אפרים (לניאדו) חו"מ סי' מ סעיף א עמ' תקלט {הגהמ"י}
ה/ב הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' קכז
ה/ב המוסר והמשפט בישראל פ"ט אות ח
ה/ב חק לישראל נזיקין עמ' 107
ה/ב חק לישראל שליחות עמ' 532 {הגהמ"י}
ה/ב לב הארי על חובות הלבבות - שער הבטחון עמ' קפג
ה/ב לקוטי שיחות חל"א עמ' 1
ה/ב מעדני מלך (תשמח) עמ' נט {הגהמ"י - עני המהפך בחררה}
ה/ב משיבת נפש עמ' קיז
ה/ב משפטים לישראל עמ' רא
ה/ב סודו של המשפט העברי עמ' 807 {הגהמ"י}
ה/ב עט לעשות סי' צט
ה/ב פני משה (שלז')
ה/ב קרן הצבי מצוה עט אות יא, מצוה פט אות ג
ה/ב קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' כא
ה/ב שו"ע הרב הל' נזקי גו"נ ס' ב
ה/ב שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תסב {הגהמ"י אות א}
ה/ב שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' מו
ה/ב שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' נב
ה/ב שו"ת מהרש"ל (תשעט) עמ' קלב {הגהמ"י אות א}
ה/ב שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' כב, כט
ה/ב שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' כד
ה/ב תורת יקותיאל (בירדוגו) עמ' רכט-רל {אפי' להגביה ידו על חבירו אסור וכו', ובהגהות מיימוניות}
ה/ב תשובות מהר"ם מרוטנבורג וחבריו עמ' 792
ה/ג אגרות הגרי"ד עמ' רעב
ה/ג אולם המשפט סי' תכ סעיף א
ה/ג באר דוד ב"ק ח"ג סי' מט אות א
ה/ג באר מרים פ"י ה"ו אות ב
ה/ג בין השורות עמ' צג
ה/ג בית ישראל (הורוביץ) אהע"ז סי' כז
ה/ג ברור הלכה כתובות לב ע"ב ציון א
ה/ג ברור הלכה סנהדרין נח ע"ב ציון ז, ח
ה/ג ברכת מרדכי ב"מ עמ' שא
ה/ג גבורת יצחק מכות עמ' קצא
ה/ג דברות משה גיטין עמ' שנה, שנז, קידושין סי' יז ענף א
ה/ג דברות משה נדה וטהרות עמ' קמו {ואפילו הכה עבד חבירו}
ה/ג דברי אליהו (חזן) ח"ב עמ' נ-עג
ה/ג דברי חפץ עמ' קכט
ה/ג הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' קכז
ה/ג הרמב"ם כמחנך עמ' 128
ה/ג זאת ליעקב שמות עמ' נב
ה/ג חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד הל' סנהדרין פכ"ו ה"ג]
ה/ג חק לישראל נזיקין עמ' 10
ה/ג טל חיים (סגל) עמ' פה
ה/ג יד המלך (לנדא) בתוספות דף כד ע"ג
ה/ג יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ה הי"ב ס"ק ד
ה/ג יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' עב
ה/ג יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' קו
ה/ג כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' מא
ה/ג כללי קלב"מ (תשנא) עמ' קמא {חובל בשו"פ לא לוקה כי ניתן לתשלומין}, קמב
ה/ג כללי קלב"מ (תשסז) עמ' שג
ה/ג כפי אהרן (זס') תנינא עמ' מא, מג, נ
ה/ג להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קנז {גוי חייב מיתה}
ה/ג מאור למלך כתובות עמ' רלג
ה/ג מטה אהרן שבועות עמ' קלג
ה/ג מכשירי מצוה עמ' מה
ה/ג מלחמת יהושע עמ' קמח
ה/ג מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קכ ע"א
ה/ג מנחת אשר פסחים עמ' רנא
ה/ג מנחת חינוך ח"א עמ' קפו, רמא, רמב, רמד, רמו
ה/ג מנחת עני (תקמ) דף ט ע"א
ה/ג מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
ה/ג מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' כד אות ג
ה/ג משברי ים קלב"מ סי' כה אות א
ה/ג משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תרנג
ה/ג משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' שסז-שסח, שעז-שפ
ה/ג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תקמה
ה/ג משנת חיים קדושין עמ' ריד
ה/ג משפטים לישראל עמ' מז, פג, רנח
ה/ג נתיבות שלום (למפרט) עמ' קיג {לוקה ולא משלם}
ה/ג נתן פריו ב"מ עמ' רעז
ה/ג נתן פריו גיטין עמ' קח {לוקה}
ה/ג סוכה וארבעת המינים עמ' 66
ה/ג עולת שלמה ח"ב עמ' שפב
ה/ג עיר מקלט עמ' יט ביאור הלכה
ה/ג על גדות ים התלמוד עמ' 160
ה/ג ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' עג
ה/ג פני משה (שלז')
ה/ג פרפרת משה ח"א עמ' שי
ה/ג צפנת פענח שמות עמ' קיז
ה/ג קובץ זכרון (קוסובסקי) עמ' קסז
ה/ג קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' מט
ה/ג רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' קמז, רכט
ה/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' ריח
ה/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקטז
ה/ג שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' שס
ה/ג שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' רפא
ה/ג שו"ע הרב הל' נזקי גו"נ ס' ב
ה/ג שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' טו
ה/ג שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' יד
ה/ג שו"ת ר' אשטרוק אבן שאנג'י עמ' 114-115
ה/ג שירת דוד (תשסג) עמ' רצד
ה/ג שירת דוד ב"מ עמ' רצד
ה/ג שם דרך יומא עמ' קד
ה/ג שעורי הגרד"ש ב"ק סי' נד ד"ה ונראה
ה/ג שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' שנג, שנט
ה/ג שעורי ר"א ליכטנשטין דינא דגרמי עמ' 171
ה/ג שערי טהר ח"ה שער ב סי' כב אות א, ח"ח סי' יב, סי' קיט אות ח
ה/ג שערי שמחה (סופר) ח"א עמ' רפא
ה/ג שפתי שושן עמ' קע
ה/ג תורת המלך (שפירא) ח"א עמ' נ
ה/ג תורת ראשי הישיבות מכות עמ' שצה
ה/ד אבן האזל
ה/ד אבק דרכים דף כא ע"ג
ה/ד אולם המשפט סי' שפח סעיף ט, סי' תכ סעיף ט
ה/ד אורים גדולים (ריינס) דף כד ע"ב, כו ע"ב
ה/ד אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' שסה, תקסא-תקסב
ה/ד באר אלחנן עמ' קסג-קסד
ה/ד באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק ד פסוק י
ה/ד באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פ"ח הי"ד מושב שרים אות סד
ה/ד בדבר מלך חי"ז עמ' רלג {היו שני עדים מעידין אותו שנכנס לתוך ידו שלם ויצא חבול ולא ראוהו בעת שחבל בו והוא אומר לא חבלתי וכו'}
ה/ד בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ה/ד בית יעקב (טבשונסקי) סי' תכ סעיף יז {ראב"ד}
ה/ד ברור הלכה שבועות מד ע"ב ציון ז
ה/ד גדולי שמואל ב"ק דף מב {ראב"ד}
ה/ד דברי התורה סי' צ אות ט
ה/ד דורש משפט עמ' תרנט, תרפג-תרפד
ה/ד הדר איתמר עמ' קסח-קסט
ה/ד הלכה פסוקה ח"ד עמ' קנא הערה 6
ה/ד הר המלך ח"ד עמ' נב
ה/ד חוקות הדיינים ח"ב עמ' קכב
ה/ד חזון יחזקאל שבועות פ"ו ה"ב
ה/ד חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' סח עמ' קעו {או"ש}
ה/ד חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' סד
ה/ד חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' סד
ה/ד חסדי דוד ח"ה עמ' תשמא
ה/ד חק לישראל נזיקין עמ' 58, 290
ה/ד יד אליהו (בוקובזה) סי' ט הערה 2
ה/ד מוריה גל' קיג עמ' נג
ה/ד מחנה יהודה (אשכנזי) דף פו ע"ג
ה/ד מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' עב
ה/ד מקורות לפסקי הרמב"ם
ה/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/ד משנת יעקב כאן
ה/ד משנת יעקב נזיקין עמ' רעה
ה/ד משפט שלמה (אלבוים) הל' עדות סי' א פ"ג ענף א אות א
ה/ד משפטי ארץ ח"ב עמ' 59 {גדר שבועת הנחבל}
ה/ד נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' שצט
ה/ד עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 136
ה/ד עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 136
ה/ד פנת יקרת (תשעא) עמ' תשסו
ה/ד צרור הכסף (הראשון) עמ' סט
ה/ד קול דודי (תשף)
ה/ד קול דודי שבועות סי' תתקט
ה/ד רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' תל
ה/ד רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רלה, רלז
ה/ד שבועת המשנה עמ' לב {ראב"ד}
ה/ד שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ג עמ' רז-רח
ה/ד שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' ה
ה/ד שער משפט סי' צ ס"ק י
ה/ד שערי בינה (תשעט) עמ' שפג, שצב, תיא
ה/ד שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 22
ה/ד שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 173
ה/ד תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' תתקנד
ה/ד תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תמז
ה/ד תרומת הדשן פסקים סי' רח
ה/ה אור הישר [אור הישר ירושלמי שבועות פ"ז ה"ג]
ה/ה אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' שסה, תקסב
ה/ה באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ד סי' ד אות ג
ה/ה בית אהרן וישראל גל' כב עמ' נט
ה/ה ברור הלכה שבועות מו ע"ב ציון ז
ה/ה דברות משה סנהדרין עמ' שנא
ה/ה הדר איתמר עמ' קסח
ה/ה הלכה פסוקה ח"ד עמ' קנא הערה 8
ה/ה הר המלך ח"ג עמ' ל
ה/ה חוקות הדיינים ח"ב עמ' קכב
ה/ה חק לישראל נזיקין עמ' 102
ה/ה יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"א עמ' ריא
ה/ה יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' רפא
ה/ה כללי קלב"מ (תשנא) עמ' קמו {אור שמח}
ה/ה כתר ח"ו עמ' 227
ה/ה משנת יעקב
ה/ה משפטי הלוי ח"א סי' ו אות א עמ' קפג
ה/ה מתת מלך
ה/ה פני משה (שלז')
ה/ה צרור הכסף (הראשון) עמ' סט
ה/ה קול דודי (תשף)
ה/ה קול דודי שבועות סי' תתקט-תתקי
ה/ה רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רלב
ה/ה שו"ת הריטב"א סי' נ
ה/ה שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 22
ה/ה שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 173
ה/ה תחומין חט"ז עמ' 274, חי"ט עמ' 240
ה/ו אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' נח
ה/ו אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 294-297
ה/ו אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ה/ו אבן מלוכה (רביע)
ה/ו אהל משה (הורוביץ) ח"א ב"ק פד ע"א
ה/ו אהל שרה לאה עמ' תלז, תלט {נזק וצער הם כקנס}
ה/ו אוהב מישרים עמ' כו {אהא"ז}, תס {אהא"ז}
ה/ו אוצמפה"ת ב"מ ה ע"א הע' 32
ה/ו אוצרות הרמב"ם
ה/ו אוצרות יהושע עמ' שיד
ה/ו אור הישר [אור שמח לעיל פ"א ה"ב והל' נז"מ פ"י הי"ד, מפרשים בהל' טוען פ"א הט"ז-יז]
ה/ו אורח צדקה עמ' סה-סו
ה/ו אורים ותומים - תומים סי' צה ס"ק ז
ה/ו איים בים ב"ק סי' ח אות ו
ה/ו אמונת עתיך גל' 105 עמ' 104
ה/ו אמונת עתיך גל' 117 עמ' 63
ה/ו אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' שסה-שסו
ה/ו אמרי בינה (אש) דף צ ע"א-ע"ב {נזק וצער - קנס}
ה/ו אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 315
ה/ו אריה ליש עמ' רלח
ה/ו אשל אברהם (שפירא) עמ' רסב
ה/ו אשר למלך
ה/ו באר מים חיים (מוצירי) גירסא דינקותא דף לט ע"א
ה/ו באר מים חיים (נוסינזון) ב"ק דף פד
ה/ו באר מרים פ"ו ה"י
ה/ו באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פ"ז ה"ג מושב שרים אות יב, יז
ה/ו בדבר מלך ח"ג עמ' קמט
ה/ו בינת דניאל ח"ה עמ' קפט
ה/ו בית אהרן וישראל גל' יא עמ' פח, גל' סג עמ' כד-כז, גל' סט עמ' קיד {חיוב נזק באדם הוא כעין קנס}
ה/ו בית זבול ח"ד עמ' כח
ה/ו בית יחזקאל (סרנה) ב"ק עמ' קנה
ה/ו בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' פא
ה/ו בית מושב (תשסז) עמ' שמט
ה/ו בני יוסף (טנוג'י) דף נב ע"ד
ה/ו ברור הלכה ב"ק עג ע"ב ציון ה
ה/ו ברור הלכה כתובות מא ע"א ציון א {מ"מ}
ה/ו ברור הלכה שבועות מד ע"ב ציון ז פסקה ב
ה/ו ברכת מרדכי כתובות עמ' תלו
ה/ו בשבילי התלמוד ח"ב כתובות מא ע"א
ה/ו גדולי שמואל ב"ק דף ד ע"ב, מב, פג {רמב"ם}, פז {או"ש}
ה/ו גדולי שמואל כתובות דף לד, מא
ה/ו גוילין נצולין עמ' רסח
ה/ו דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' י, ח"ד סי' נד ס"ק ה
ה/ו דברי חפץ עמ' קכח
ה/ו דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' רז {אין משלם ע"פ עצמו}
ה/ו דרכי משה ח"ב שמעתתא ג פ' א
ה/ו הליכות אליהו
ה/ו הלכה פסוקה ח"א סי' א הערה 78, סי' ג הערה א {ראב"ד}
ה/ו המעשה והמדרש עמ' מט-נב {מודה בנזק וצער פטור}
ה/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' תרפג
ה/ו זית רענן ח"ב עמ' ת
ה/ו זכר יצחק (תשן) עמ' שנח
ה/ו זכר שלמה (זינגרביץ) עמ' קפט
ה/ו זכרון יוסף (שטיינהרט) חו"מ סי' ב
ה/ו זכרון יעקב ב"ק סי' נב
ה/ו חד וחלק ח"ב דף ד ע"ד
ה/ו חוקות הדיינים ח"ב עמ' קז, קיא, קכב
ה/ו חזון יחזקאל ב"ק פ"ו ה"ה, פ"ט ה"י, שבועות פ"ג ה"ו
ה/ו חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 171
ה/ו חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' פח עמ' רכב
ה/ו חי' חתם סופר
ה/ו חי' ר' שמואל ב"ק עמ' כא-כג
ה/ו חיים ומלך [חוקות החיים דף קכ, קכא]
ה/ו חלקו של יוסף (זוסמנוביץ) סי' יג דף נא ע"ד, נב ע"א
ה/ו חסדי דוד ח"ה עמ' תשמא
ה/ו חק לישראל נזיקין עמ' 290 {אבי עזרי}
ה/ו טל חיים (סגל) עמ' פז
ה/ו יד הלוי (לוין) דף לו ע"ג
ה/ו ידבר שלום ח"ב עמ' קכד
ה/ו יחל ישראל (תשנב) עמ' שסב
ה/ו לאור ההלכה (תשסד) עמ' תיח, תל
ה/ו לב אריה (קרלין) עמ' כט
ה/ו לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' מג אות ח-י
ה/ו לבוש מרדכי ב"ק סי' כו (נא ע"ד, נב ע"א-ע"ג, נג ע"ב)
ה/ו להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קנח
ה/ו לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק סי' כד ס"ק א
ה/ו לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' קכז
ה/ו מאור למלך כתובות עמ' רלה
ה/ו מגיני שלמה עמ' שכג
ה/ו מדה טובה ח"ב עמ' 302
ה/ו מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' קסח
ה/ו מנחת אשר ב"ק עמ' סג, קמב
ה/ו מנחת חינוך ח"א עמ' רמד {מ"מ}, רמו, רמח, רנ {מ"מ}, רפה, שב {מ"מ}
ה/ו מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' סח, סט {מ"מ}, פ
ה/ו מנפת צוף עמ' 630-631
ה/ו מעיני המים
ה/ו מעשה רקח
ה/ו מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
ה/ו מצעדי גבר ב"מ סי' יג אות ג
ה/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/ו מרכבת המשנה מהדו"ב [עמש"כ בהל' סנהדרין פ"ה הי"ד]
ה/ו משך חכמה ויקרא פכ"ד פס' יט-כ
ה/ו משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' פג {או"ש, אבי עזרי}
ה/ו משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תתכ-תתכו
ה/ו משנת יעקב כאן
ה/ו משנת יעקב נזיקין עמ' נב
ה/ו משנת יעקב נשים ח"ב עמ' רפט-רצ
ה/ו משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' כח
ה/ו משנת ר' אהרן גיטין עמ' קנד
ה/ו משפט ופעולה עמ' 220 {נזק הוא קנס}
ה/ו משפטי ישראל עמ' 185, 186, 201
ה/ו מתת מלך
ה/ו נימוקי מלב"ם ב"ק סי' יב
ה/ו נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' כח אות א
ה/ו נתיבי ים קדושין עמ' כ
ה/ו נתיבים במשפט העברי עמ' 94, 112
ה/ו סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קסח
ה/ו סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' קצב
ה/ו סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' קב-קה
ה/ו ספיקא דרבנן עמ' 12
ה/ו עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' קעה
ה/ו עיון בלומדות עמ' קלז
ה/ו עמודי שלמה ח"ג עמ' ריט
ה/ו פני אברהם (פרלמן) דף מב ע"ד, צט ע"א
ה/ו פנת יקרת (תשנד) סי' קו אות א-ב
ה/ו פנת יקרת (תשעא) עמ' תנז, תשפא
ה/ו פרשת הכסף דף לג ע"א {לח"מ}
ה/ו פרשת השבוע (תשעב) ח"ב עמ' 192
ה/ו קובץ ביאורים (שפירא)
ה/ו קונטרסי שעורים ב"ק שעור יד אות ו, ט, כא אות א, ו, ח, י
ה/ו קרית מלך (חב"ד) עמ' קכב
ה/ו קרית מלך (קנייבסקי)
ה/ו רלב"ג שמות פכ"א פסוק כה עמ' רטו
ה/ו רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' רנה-רנט, תל
ה/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תקסד
ה/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' ה, טז, לג, קצב, רעא, תצא, תקט-תקיא, תקטו-תקטז, תקצג
ה/ו רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' עב, קעו, ח"ב עמ' רז, רלז
ה/ו שארית יוסף (תשמד) באור חו"מ הערה 5, 193, 270
ה/ו שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' רכח
ה/ו שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' נב
ה/ו שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' מט
ה/ו שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' נו
ה/ו שושנת העמקים (גנק) עמ' ז
ה/ו שחר אורך עמ' רעח {נזק הוא קנס}
ה/ו שיח ערב סנהדרין עמ' כח
ה/ו שירת דוד כתובות עמ' רלה
ה/ו שכר שכיר סוגיות ח"א סי' לה אות ג
ה/ו שם דרך כתובות עמ' קל
ה/ו שמרו משפט ח"א עמ' שצב
ה/ו שעורי הגרב"ד ב"ק ח"ב עמ' עב
ה/ו שעורי עיון התלמוד גיטין עמ' קעו
ה/ו שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' רלח
ה/ו שעורי ר' שמואל ב"מ ח"א עמ' מ, סה-סו
ה/ו שעורי ר' שמואל מכות (תשמד) עניינים סי' ב ס"ק ד-ה
ה/ו שעורי ראשי ישיבות ליטא עמ' מב {שבת ובושת}
ה/ו שער המלך ח"ב עמ' תכג
ה/ו שערי טהר ח"א שער ג סי' ג, ח"ב שער ד סי' לג אות ג, ח"ה שער ב סי' כב אות א, ג
ה/ו שערי טהר ח"ו סי' עו דף רח ע"ב
ה/ו שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 20
ה/ו שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 58
ה/ו תבונה (קרש')
ה/ו תורה שלמה שמות פכ"ב אות לז
ה/ו תורת מיכאל עמ' קמ
ה/ו תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' סט
ה/ו תורת ראשי הישיבות מכות עמ' שסו, תנו
ה/ו תחומין ח"ט עמ' 59, חי"ח עמ' 131 {ר"ח הלוי}
ה/ז אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' נח
ה/ז אהל משה (וינברג) דף מט ע"ג-ע"ד {הודאתו ביישה אותו}
ה/ז אמונת עתיך גל' 117 עמ' 63
ה/ז אנצי"ת ע' בושת הע' 24, 228
ה/ז אריה ליש עמ' רלח
ה/ז באורי סוגיות (הוניגסברג) כתובות סי' לד אות א {אהא"ז}
ה/ז באר דוד ב"ק ח"ג סי' מט אות ז
ה/ז בינת דניאל ח"א עמ' סח {אהא"ז}
ה/ז בית אהרן וישראל גל' יא עמ' פז, גל' סג עמ' כד-כז
ה/ז בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' פא
ה/ז בני ציון (מיטובסקי, תרסח) סי' קעד
ה/ז בני ציון (מיטובסקי, תשסד) עמ' רלח
ה/ז ברור הלכה ב"ק עג ע"ב ציון ה
ה/ז ברכת מרדכי כתובות עמ' תלו
ה/ז דברי שאול דברים עמ' קצ
ה/ז דרכי משה ח"ב שמעתתא ג פ' א
ה/ז המעשה והמדרש עמ' נב {מודה בבושת}
ה/ז הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' רעב
ה/ז הר המלך ח"ח עמ' שצז-שצח
ה/ז התורה והמדינה ח"ד עמ' קלא
ה/ז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' תרפג
ה/ז חזון יחזקאל ב"ק פ"ו ה"ה
ה/ז חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' פח עמ' רכג-רכד
ה/ז חי' הגר"ח החדש עמ' שנא
ה/ז חי' ר' שמואל ב"ק עמ' כה-כו
ה/ז יד דוד (דהן) עמ' רג
ה/ז ידבר שלום ח"ב עמ' קכז
ה/ז לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק סי' כד ס"ק א
ה/ז לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' קכז
ה/ז מאור למלך כתובות עמ' קלט {אהא"ז}, קנ-קנב {אהא"ז}, רלה
ה/ז מגיני שלמה עמ' שכג
ה/ז מילי דשטרות עמ' יא {אבן האזל}
ה/ז מנחת אשר ב"ק עמ' קמב
ה/ז מנחת חינוך ח"א עמ' רמו, רמח, רנ
ה/ז מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' עב
ה/ז מצעדי גבר ב"מ סי' יג אות ג
ה/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/ז משנת יעקב
ה/ז משנת יעקב נשים ח"ב עמ' רפט-רצ
ה/ז משנת ר' אהרן מאמרים (תשמח) ח"ב עמ' צ
ה/ז משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' צ {בושת ע"פ עצמו}
ה/ז משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' שסז {בושת הוא קנס}
ה/ז נזר התורה שנה ד גל' א עמ' רג {אהא"ז}
ה/ז עמודי שלמה ח"ג עמ' ריט
ה/ז עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 562
ה/ז פרשת השבוע (תשעב) ח"ג עמ' 121
ה/ז קונטרסי שעורים ב"ק שעור כא אות א, ו, ח
ה/ז קרית מלך
ה/ז רלב"ג שמות פכ"א פסוק כה עמ' רטו
ה/ז רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' רנה-רנט, תל
ה/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קצב, תצא, תקג, תקה, תקט-תקי, תקטו
ה/ז שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' מט
ה/ז שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' נו
ה/ז שו"ת מהרש"ל (תשעט) עמ' שח
ה/ז שו"ת מהרש"ל סי' קא
ה/ז שושנת העמקים (גנק) עמ' ז
ה/ז שם דרך כתובות עמ' קל
ה/ז שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' קיא
ה/ז שעורי עיון התלמוד גיטין עמ' קעו
ה/ז שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' תקלה-תקלז
ה/ז שעורי רבנו אבי עזרי כתובות עמ' שלג
ה/ז שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 20
ה/ז תורת מיכאל עמ' קב, ריג
ה/ז תחומין חט"ז עמ' 386
ה/ז תרומת הכרי עמ' ע
ה/ח אנצי"ת ע' בושת הע' 228, 231
ה/ח באר דוד ב"ק ח"ג סי' מט אות ז
ה/ח בית אהרן וישראל גל' סג עמ' כד-כז
ה/ח מנחת אשר ב"ק עמ' קמט
ה/ח מנחת חינוך ח"א עמ' רמו
ה/ח סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' קצג
ה/ח קונטרסי שעורים ב"ק שעור כא אות א, ו, ח
ה/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קצב, תקג, תקה, תקט-תקי, תקטו
ה/ח שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' תקלה-תקלז
ה/ט אבי עזרי ח"ה
ה/ט אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' שיג
ה/ט איים בים ב"ק סי' א אות ד {מחילה}
ה/ט אנצי"ת ע' אדם המזיק הע' 89, 91-92, ע' בושת הע' 50
ה/ט אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 315
ה/ט אשר חנן עמ' ס
ה/ט באמונה שלמה עמ' תנז
ה/ט באר דוד ב"ק ח"ב סי' ז אות א
ה/ט באר דוד ב"ק ח"ג סי' נ אות ז {לח"מ}
ה/ט באר שרים (שלזינגר) במדבר פ' קרח סי' א אות ב
ה/ט בדבר מלך ח"ד עמ' טו
ה/ט בינת דניאל ח"א עמ' רסח
ה/ט בית אהרן וישראל גל' קיז עמ' מה-מו {חייב לבקש מחילה}
ה/ט בית אלהים שער ב עמ' רצח
ה/ט בית זבול ח"ג סי' יג {לח"מ}, ח"ד עמ' כח
ה/ט בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ה/ט ברור הלכה ב"ק צב ע"א ציון ב
ה/ט גבורת יצחק ימים נוראים עמ' ש
ה/ט גבורת יצחק שבועות עמ' שצב-שצג
ה/ט דברות אליהו ח"ה עמ' קעו-קעז {חיוב לבקש מחילה - דוקא בחובל}
ה/ט דברות משה קידושין סי' לג הערה ו, ב"ק ח"ב סי' נט ענף ב, סי' סד ענף ב, ה
ה/ט דברי אש (רטקין) שער כיבוד אב ואם סי' ה אות ד
ה/ט דברי ריבות (תשעב) עמ' רנד
ה/ט דולה ומשקה (תשסב) עמ' 21
ה/ט דולה ומשקה תשרי ח"ב עמ' רמח
ה/ט דרכי נועם דרוש כ
ה/ט הדרום לח עמ' 52
ה/ט היכלי שן ח"ב סי' פז
ה/ט המאיר לארץ [שתי הלחם סי' טו]
ה/ט המעשה והמדרש עמ' נז {צריך לבקש מחילה}
ה/ט הרמב"ם כמחנך עמ' 97
ה/ט התורה והמדינה ח"ז עמ' שלד
ה/ט ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ו עמ' דש
ה/ט זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קצה
ה/ט זה השער שער ד סי' יח
ה/ט זכרון יעקב ב"ק סי' נב אות ג
ה/ט חוקות הדיינים ח"ב עמ' קכב
ה/ט חק לישראל נזיקין עמ' 215
ה/ט יד פשוטה מדע עמ' תתפז
ה/ט כתר המלך
ה/ט לא תשנא עמ' 223
ה/ט לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 138, 146
ה/ט לקוטי שיחות חל"ב עמ' 116 {כפרה}
ה/ט מבוא למשנה תורה עמ' 212
ה/ט מועדים וזמנים ח"ו סי' כ
ה/ט מנחת חינוך ח"א עמ' רנב
ה/ט מעיל שמואל (פלורנטין)
ה/ט מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רכו ע"ד
ה/ט מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' ריג
ה/ט מקור חסד עמ' צא
ה/ט מקראי קדש (תשנג) עמ' רפ
ה/ט משאת המלך ח"א סי' עח
ה/ט משאת המלך מועדים עמ' לז
ה/ט משכנות יעקב (נעים) דף רז ע"ב
ה/ט משנת ישראל סי' ט אות ג-ד
ה/ט נחלת דבש (ברייזכר) עמ' רמח, תנו-תנז
ה/ט ניר לדוד
ה/ט נתיבים במשפט העברי עמ' 103, 116
ה/ט סגולת ישראל שמות עמ' קסו {אינה דומה מזיק חברו בגופו למזיק ממונו}
ה/ט עורה שחר דף מז ע"ב
ה/ט עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' קצג
ה/ט ענבי פתחיה עמ' 101, 103
ה/ט פחד יצחק (הוטנר) יוה"כ מאמר ל אות א, מאמר לא
ה/ט פני משה (שלז')
ה/ט פרי האדמה ח"ב
ה/ט פרשת השבוע (תשעב) ח"ב עמ' 192
ה/ט קובץ ביאורים (שפירא)
ה/ט קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' שעו, תרסא
ה/ט רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קיז
ה/ט שו"ע הרב הל' נזקי גו"נ ס' ו
ה/ט שושנת יעקב (הורוויץ) סי' שעח סעיף א {לח"מ}
ה/ט שם דרך ויקרא עמ' קב
ה/ט שם דרך יומא עמ' קו-קז
ה/ט שמועות משה עמ' פג
ה/ט שמות בארץ (תשנט) עמ' קלה
ה/ט שמחת מרדכי עמ' רצו
ה/ט שמרו משפט ח"א עמ' תכח, תלא
ה/ט שעורי הגרד"ש ב"ק הערה 5
ה/ט תהלה לדוד (מן) או"ח סי' כב
ה/ט תורה שלמה בראשית פ"כ אות מא
ה/ט תורת מנחם חע"ב עמ' 194 {אע"פ שנתן לו חמשה דברים כו' אין מתכפר לו ולא נמחל עונו עד שיבקש מן הנחבל וימחול לו}
ה/ט תורת נתן עמ' 14-15 {לח"מ}
ה/ט תפארת אברהם ב"ק עמ' קפא
ה/י אשר חנן עמ' ס
ה/י בית אלהים שער ב עמ' שמג
ה/י גבורת יצחק ימים נוראים עמ' שה
ה/י ויטע אשל עמ' 34 {לח"מ}
ה/י חיתו ארץ עמ' 107
ה/י יד פשוטה מדע עמ' שיד, תתפט
ה/י לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 144
ה/י מבוא למשנה תורה עמ' 317
ה/י מקור חסד עמ' קג
ה/י משאת מרדכי ב"ק עמ' שכג
ה/י משנת יעקב הפלאה עמ' ריט-רל
ה/י עונג שבת סי' לח
ה/י פחד יצחק (הוטנר) יוה"כ מאמר לא
ה/י פני משה (שלז')
ה/י פנס שלמה
ה/י קובץ ביאורים (שפירא)
ה/י קרית מלך
ה/י תהלה לדוד (מן) או"ח סי' כב
ה/יא אגרות משה או"ח ח"ג סי' עח
ה/יא אשר למלך
ה/יא באר אלחנן עמ' קסג
ה/יא באר דוד ב"ק ח"ב סי' ז אות א {מ"מ}
ה/יא בן הרמה
ה/יא בן ידיד
ה/יא ברור הלכה ב"ק צב ע"א ציון ד
ה/יא ברכות חיים ח"ב עמ' נג
ה/יא ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' רמו
ה/יא ברכת יוסף עמ' לז
ה/יא גן נעול (חסיד) דרוש כב דף מה ע"א
ה/יא דברות משה ב"ק ח"ב סי' נט ענף ב, סי' סד ענף ב, ה
ה/יא דברי מלכיאל ח"א סי' צו אות ג {השמיט הכני פצעני}
ה/יא ההלכה מקורותיה והתפתחותה עמ' 275
ה/יא הרמב"ם כמחנך עמ' 212
ה/יא התורה והמדינה ח"ז עמ' שי
ה/יא חד וחלק ח"ב דף י ע"ב
ה/יא חוות בנימין ח"ג עמ' תשג
ה/יא חוקת עולם עמ' 204 {אי אפשר למחול על ראשי אברים}
ה/יא חיים לעולם ח"ב אהע"ז סי' ב (ה ע"א-ע"ב)
ה/יא חק לישראל שומרים עמ' 1380, 1381 {בן הרמה}
ה/יא כבודה של תורה א עמ' יח, כ
ה/יא כתר אפרים עמ' קעח
ה/יא לחקרי הלכות ח"א עמ' קסח
ה/יא מלילות ח"א עמ' 70
ה/יא מנחת חינוך ח"א עמ' רמא, רמו
ה/יא מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' סט
ה/יא מעיל שמואל (פלורנטין)
ה/יא מקנת כסף עמ' קנב
ה/יא מרומי גלים עמ' רה
ה/יא משאת מרדכי ב"ק עמ' שכג
ה/יא משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תרנז
ה/יא משכנות הרועים (אלחאיק) מע' א אות צו (ד"ה עוד כתב הרב) {מ"מ}
ה/יא משנה הלכות מהדו"ת ח"ד עמ' שפו
ה/יא משנת יעקב
ה/יא נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' רכב
ה/יא נתיבות חיים (קארב) ח"ד עמ' שצה
ה/יא נתיבים במשפט העברי עמ' 115, 125
ה/יא ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' שא
ה/יא ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' רפו
ה/יא עונג שבת סי' לח
ה/יא עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' קנא
ה/יא עמק הלכה (בוימל) עמ' קמ
ה/יא ערך שי חו"מ סי' תכא סעיף א
ה/יא פנס שלמה
ה/יא קול צופיך עמ' שלט
ה/יא קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' מד
ה/יא ר' אליהו פרדס - קובץ לזכרו עמ' נד
ה/יא רביד הזהב (אברך) דף סד ע"ד
ה/יא שו"ת מהרלב"ח קונ' הסמיכה סי' א, ה
ה/יא שמן למאור (ביימאייל) סי' עה {סמא עיני ע"מ לפטור - חייב}
ה/יא שמע אברהם סי' סח
ה/יא שנתון המשפט העברי חט"ז עמ' 79
ה/יא תחומין ח"ה עמ' 285, חי"ח עמ' 135
ה/יא תחומין יח (תשנח) עמ' 135
ה/יב אבן האזל
ה/יב אנצי"ת ע' אדם המזיק הע' 83
ה/יב באר דוד ב"ק ח"ב סי' ז אות ה
ה/יב ברור הלכה ב"ק צג ע"א ציון ז
ה/יב חיים ומלך דף כח ע"ד
ה/יב חק לישראל נזיקין עמ' 13 {הגהמ"י}, שומרים עמ' 1379
ה/יב נתיבים במשפט העברי עמ' 115-114, 119
ה/יב עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 562
ה/יב קרית מלך רב (תשסו) עמ' רצ
ה/יב רביד הזהב (אברך) סי' לז אות ב, דף נה ע"ג
ה/יב שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תפו
ה/יב שמע אברהם סי' סח
ה/יג אשר למלך
ה/יג הר המלך ח"א עמ' רמא-רמד
ה/יג יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ו ה"א אות א ס"ק ז
ה/יג ידבר שלום ח"א עמ' קסה
ה/יג לחקרי הלכות ח"א עמ' קע
ה/יג מבוא למשנה תורה עמ' 127, 259
ה/יג מנחת כהן (יוסף חיים) דף פה ע"א
ה/יג משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' פא
ה/יג משנת יעקב
ה/יג קרית מלך
ה/יג תהלה לדוד (מן) או"ח סי' לט
ה/יג תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' י ס"ק י
ה/יג תחומין חי"א עמ' 46, חי"ח עמ' 187


ו/754 הלכות חובל ומזיק פרק ו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ו/רה"פ יד פשוטה
ו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ו/רה"פ מעשה רקח
ו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ו/רה"פ פי' ר"י קאפח
ו/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ו/רה"פ רמב"ם לעם
ו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ו/א אגודות אזוב מדברי דף צג ע"ב {חייב באונס גמור}
ו/א אהל אבות ב"ק סי' כה ס"ק ג, סי' נז ס"ק יא, סי' פו
ו/א אוצרות יהושע עמ' רעח
ו/א אמרי חן (לוונברג) ח"ה עמ' סז
ו/א אנצי"ת ע' אדם המזיק הע' 23, 27
ו/א אפיקי מגינים ב"ק סי' כא
ו/א ארחות חיים ח"ב סי' סח עמ' 553
ו/א אריה ליש עמ' רמג
ו/א באר אלחנן עמ' קסג-קסד
ו/א באר דוד ב"ק ח"ב סי' א אות י, סי' ב אות ז, סי' ד אות ג-ה, ז, ט-י, סי' ה אות ג
ו/א באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פ"ז ה"ז מושב שרים אות לט
ו/א בדי הארון (הכהן) עמ' 356
ו/א בחיר חיים
ו/א בית אהרן וישראל גל' ג עמ' נה {אהא"ז}
ו/א בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' עז, עט
ו/א ברור הלכה ב"ק כו ע"א ציון ב
ו/א ברור הלכה כתובות לד ע"ב ציון ו פסקה א {מ"מ}
ו/א ברכת יוסף עמ' לג
ו/א ברכת מרדכי ב"ק עמ' קלב
ו/א גבורת יצחק מכות עמ' קעה
ו/א גושפנקא דמלכא
ו/א דבר אהרן חו"מ סי' ד אות ג, סי' כ אות א
ו/א דברות אליהו ח"ו עמ' קסח {משרתת ששברה כלי}
ו/א דברות משה ב"ק ח"א סי' יט ענף א
ו/א דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' רו
ו/א הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' קסח
ו/א והיה העולם עמ' 231
ו/א חזו"א ב"ק סי' ד ס"ק ג
ו/א חזו"א על הרמב"ם
ו/א חק לישראל שומרים עמ' 624 {מ"מ}, נזיקין עמ' 156, 251
ו/א חתן סופר [שו"ת חתן סופר סי' נח]
ו/א יהגה האריה עמ' מט
ו/א ישא מדברותיך קדושין עמ' תקכ
ו/א לאור ההלכה (תשסד) עמ' תכט
ו/א לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' נו אות א, ט-י {מ"מ}
ו/א לחקרי הלכות סי' קכה
ו/א לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' טז
ו/א מאור למלך ב"ק עמ' לז
ו/א מאמר מרדכי (נסים) דף פז ע"ב
ו/א מוריה גל' רטו עמ' צ
ו/א מחקרים במשה"ע עמ' 224
ו/א מעדני שמואל עמ' כט
ו/א מעיני המים
ו/א מעליות חי"ח עמ' 92-105
ו/א מצעדי גבר ב"ק סי' יג (ב) אות א-ג
ו/א משאת המלך ח"ד סי' תל {באונס}
ו/א משאת מרדכי ב"ק עמ' קיג, קכב, שמא
ו/א משך חכמה במדבר פ"ה פס' יז
ו/א משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תקפא
ו/א משנת יעקב כאן
ו/א משנת יעקב משפטים עמ' א-ג, טו
ו/א משנת יעקב נזיקין עמ' עז, רלב-רלג, רלה
ו/א משנת יעקב נשים ח"א עמ' רמז-רמח
ו/א משנת ר' אהרן ב"ק עמ' קטז
ו/א משפט שלמה (זפרני, תשנה) סי' י סעיף ב ס"ק א
ו/א משפטי אמת עמ' תקו
ו/א משפטי ישראל עמ' 321, 322, 325 {אונס}, 330, 335-338
ו/א נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' יא אות א
ו/א עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ג עמ' כד {כ"מ}
ו/א עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' קלז-קלט, קמא
ו/א ענישה ושיקום ביהדות עמ' 170
ו/א פנת יקרת (תשנד) סי' קסג אות א
ו/א פנת יקרת (תשעא) עמ' תשט
ו/א פרי האדמה ח"ב
ו/א פרי חיים (הליר)
ו/א צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים או"ח סי' תמח ס' ב (השני)
ו/א צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף כה ע"ד
ו/א קובץ ביאורים (שפירא)
ו/א קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' קנה-קנו {מ"מ}
ו/א קונטרסי שעורים ב"ק שעור יד אות ו, ט, יא
ו/א רביד הזהב (אברך) דף סב ע"ד {מ"מ}, סו ע"ב {נתקל, אונס}
ו/א רביד הזהב (אברך) סי' מא אות ב
ו/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תקה, תשז
ו/א שו"ת הרדב"ז סי' אלף תרסה
ו/א שו"ת ממעמקים ח"ג עמ' קסג
ו/א שכר שכיר סוגיות ח"א סי' לה אות א, ב, ד, ז, י
ו/א שם מרדכי עמ' 222
ו/א שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' כב
ו/א שמרו משפט ח"א עמ' שנח, שפג
ו/א שמרו משפט ח"ב עמ' קצח, שלח, שמח, שעה
ו/א שנתון המשפט העברי חט"ז עמ' 31
ו/א שעורי הגרב"ד ב"ק ח"ב עמ' לב
ו/א שעורי ר' חיים פנחס ב"ק שעור יא אות ו {מ"מ}
ו/א שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' שלה-שלו
ו/א שעורי ר"א ליכטנשטין פ' השואל עמ' 112
ו/א שער משפט סי' כה ס"ק ח {כ"מ}
ו/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 25, 303, 352
ו/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 172
ו/א שערי צדק ח"ג עמ' 126-127
ו/א תורת המשפט ח"א עמ' 315 {מ"מ}
ו/א תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' קפ-קפא, קצה
ו/א תחומין חט"ז עמ' 109, חי"ט עמ' 264
ו/א תפארת אברהם ב"ק עמ' כו
ו/א תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' יח
ו/ב אהל אבות ב"ק סי' פו
ו/ב אנצי"ת ע' אדם המזיק הע' 7
ו/ב ארחות חיים ח"ב סי' סח עמ' 553
ו/ב באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פ"ז ה"ז מושב שרים אות לט
ו/ב בית יחזקאל (סרנה) ב"ק עמ' קטז
ו/ב בני יוסף (טנוג'י) דף נב ע"ד
ו/ב מעליות חי"ח עמ' 92-105
ו/ב נזר אברהם מכות ועדות עמ' קז
ו/ב קרית מלך
ו/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תשז
ו/ג אהל אבות ב"ק סי' כה ס"ק ג-ד, סי' נז ס"ק ב, ד, יא, סי' סה ס"ק ב {אהא"ז}, סי' פו, סי' צא ס"ק ב-ג, סי' צד ס"ק ו {אהא"ז}
ו/ג אור הישר [מ"מ ולח"מ לעיל פ"א הט"ז, מל"מ הל' עבדים פ"ג ה"ה]
ו/ג אמרי חן (לוונברג) ח"ה עמ' סח
ו/ג אנצי"ת ע' אדם המזיק הע' 45, 47, 50
ו/ג ארחות חיים ח"ב סי' סח עמ' 553
ו/ג באר דוד ב"ק ח"ב סי' א אות י, סי' ב אות ז, סי' ד אות ג-ה, ז, ט-י, סי' ה אות ג
ו/ג באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פ"ז ה"ז מושב שרים אות לט
ו/ג באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ה עמ' קסד-קסה
ו/ג בית אהרן וישראל גל' לט עמ' נה
ו/ג בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' רעב
ו/ג ברוך אומר חו"מ עמ' קמח*
ו/ג ברור הלכה ב"ק מח ע"א ציון ח, ב"מ פב ע"ב ציון ג פסקה ד
ו/ג דברות משה ב"ק ח"א סי' יט ענף א
ו/ג דברי יחזקאל (מישור) עמ' שסו
ו/ג דברי יחזקאל (תרצה) דף קיח ע"ד
ו/ג זבח שלמה ח"ב עמ' קסז
ו/ג זכרון יהונתן דף רי
ו/ג חדושים ובאורים (גרי') ב"ק סי' י ס"ק יא
ו/ג חזו"א על הרמב"ם
ו/ג חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' לז עמ' קכא
ו/ג חי' הגר"ח החדש עמ' שלט {הזיקו זא"ז}
ו/ג יהגה האריה עמ' נ
ו/ג לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' נו אות ז {ברשות המזיק}
ו/ג לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' יז
ו/ג מעדני שמואל עמ' רנח
ו/ג מעליות חי"ח עמ' 92-105
ו/ג מצעדי גבר ב"ק סי' יג (ב) אות ג
ו/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/ג משאת מרדכי ב"ק עמ' קכג, ריט
ו/ג משך חכמה במדבר פ"ה פס' יז
ו/ג משנת יעקב נזיקין עמ' רמח {אהא"ז}
ו/ג משנת יעקב נשים ח"א עמ' רמז-רמח
ו/ג משנת יעקב קנין עמ' רצב
ו/ג משנת ר' אהרן שכנים עמ' פ
ו/ג משפט שלמה (זפרני, תשנה) סי' י סעיף ב ס"ק א, ג {אהא"ז}, סי' יז סעיף ב
ו/ג משפטי אמת עמ' תקו, תקכג
ו/ג מתת מלך עמ' קכו {מרכה"מ}
ו/ג נזר אברהם מכות ועדות עמ' קז
ו/ג ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' קמט
ו/ג ערך שי חו"מ סי' שעג סעיף א
ו/ג פאר אהרן עמ' קפד
ו/ג צבא המלך עמ' קפד
ו/ג רביד הזהב (אברך) דף סב ע"ג
ו/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תקסא, תקסב, תקסו, תשז
ו/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' ג, רטז, רכב, תקיט, תרה
ו/ג שכר שכיר סוגיות ח"א סי' לה אות א, ב, ד, ז
ו/ג שם מרדכי עמ' 222
ו/ג שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' מב
ו/ג שערי טהר ח"ו סי' לז אות ב
ו/ג שערי צדק ח"ג עמ' 207
ו/ג תורת הנזיקין - ביאורים סי' עח
ו/ג תחומין חי"ט עמ' 264
ו/ג תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' יט
ו/ד אולם המשפט סי' שעח סעיף ב
ו/ד אומר לציון סי' כז
ו/ד אוצרות יהושע עמ' רעח
ו/ד איים בים ב"מ סי' מז אות ח אונס}
ו/ד אמר יוסף (אלקלעי)
ו/ד אמרי חן (לוונברג) ח"ה עמ' סט
ו/ד אפיקי מגינים ב"ק סי' כא
ו/ד ארחות חיים ח"ב סי' סח עמ' 553
ו/ד אריה ליש עמ' רמג
ו/ד ארץ הצבי (שכטר) עמ' רס
ו/ד אשר למלך
ו/ד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ו/ד באר דוד ב"ק ח"ב סי' א אות יא, סי' ב אות ז, סי' ו אות ז {ראב"ד}
ו/ד באר מים חיים (נוסינזון) ב"ק דף מח
ו/ד בדי הארון (הכהן) עמ' 357
ו/ד בית אהרן וישראל גל' ג עמ' נה
ו/ד ברור הלכה ב"ק כו ע"א ציון ב, מכות ז ע"ב ציון ז
ו/ד ברכות שמים מכות פ"ב אות יז
ו/ד ברכת יוסף עמ' לב
ו/ד ברכת מרדכי ב"ק עמ' קלג
ו/ד גבורת יצחק מכות עמ' קעב, קעד-קעה, קפב
ו/ד דברות משה ב"ק ח"א סי' יט ענף א
ו/ד חזו"א ב"ק סי' ד ס"ק ג
ו/ד חזו"א על הרמב"ם
ו/ד חק לישראל נזיקין עמ' 251
ו/ד יבול היובלות עמ' 387
ו/ד לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' נו אות ט-י
ו/ד לחקרי הלכות סי' קלא
ו/ד מחקרים במשה"ע עמ' 226
ו/ד מנחת אלימלך עמ' לד
ו/ד מעדני שמואל עמ' רנח
ו/ד מעליות חי"ח עמ' 92-105
ו/ד מצעדי גבר ב"ק סי' יג (ג) אות א
ו/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/ד משפט שלמה (זפרני, תשנה) סי' יב סעיף ג ס"ק ב
ו/ד משפטי אמת עמ' תקו
ו/ד עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ג עמ' כד
ו/ד עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' קלט
ו/ד עיר מקלט עמ' צד עיר מקלט
ו/ד פרי חיים (הליר)
ו/ד פרי שמואל מכות עמ' עה
ו/ד פשר דיני הנזיקין בתלמוד עמ' 23, 32
ו/ד קהלות יעקב ב"ק סי' כג
ו/ד קונטרסי שעורים ב"ק שעור יד אות ט
ו/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תקד, תקנח, תקסב
ו/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' ב, קפד, רא
ו/ד שו"ת הרדב"ז סי' אלף תרסה
ו/ד שיבת ציון (לנדא) סי' קט
ו/ד שם מרדכי עמ' 222
ו/ד שעורי הגרב"ד ב"ק ח"ב עמ' לב
ו/ד שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' שלד {מ"מ}, שלה
ו/ד שעורי ר"א ליכטנשטין פ' השואל עמ' 112
ו/ד שערי צדק ח"ג עמ' 127
ו/ד תורת הנזיקין - ביאורים סי' מ אות ב {ר"ח הלוי}
ו/ד תפארת אברהם ב"ק עמ' כה-כז, סה
ו/ה אהל אבות ב"ק סי' פו ס"ק ג, ו, יא
ו/ה ארחות חיים ח"ב סי' סח עמ' 553
ו/ה באר דוד ב"ק ח"ב סי' ד אות ט
ו/ה באר מים חיים (נוסינזון) ב"ק דף מח
ו/ה באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פי"ג ה"ו מושב שרים אות מד
ו/ה בית יעקב (טבשונסקי) סי' שעט סעיף ב {ראב"ד ולח"מ}
ו/ה ברור הלכה ב"ק כח ע"א ציון ו
ו/ה דברות משה ב"ק ח"א סי' יח ענף א
ו/ה חזו"א מנחות סי' לה ס"ק ב
ו/ה חזו"א על הרמב"ם
ו/ה כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' רצב {ראב"ד}
ו/ה לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' לא אות א-ו
ו/ה מעדני שמואל עמ' רנח
ו/ה מעיני המים
ו/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/ה משאת מרדכי ב"ק עמ' קכה, קכז
ו/ה משפט שלמה (זפרני, תשנה) סי' טז סעיף א ס"ק א, ג
ו/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קצד
ו/ה קונטרסי שעורים ב"ק שעור טו אות י
ו/ה שו"ע הרב הל' שאלה ס"ט
ו/ה שושנת יעקב (הורוויץ) סי' תיב סעיף א
ו/ה שם מרדכי עמ' 241
ו/ה שעורי הגרב"ד ב"ק ח"ב עמ' סב
ו/ה שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' קלו
ו/ה שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 50
ו/ה תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' כו ס"ק כג
ו/ה תפארת אברהם ב"ק עמ' פג
ו/ו באר דוד ב"ק ח"ב סי' יא אות ב-ג
ו/ו בית יעקב (טבשונסקי) סי' שפג סעיף א {לח"מ}
ו/ו ברור הלכה ב"ק כח ע"א ציון א
ו/ו הגהות רימ"א
ו/ו התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' רעג
ו/ו חזו"א על הרמב"ם
ו/ו חק לישראל נזיקין עמ' 113
ו/ו לחקרי הלכות ח"א עמ' קע
ו/ו משאת מרדכי ב"ק עמ' קכה, קמ
ו/ו משנת יעקב כאן
ו/ו משנת יעקב נזיקין עמ' רלד
ו/ו משנת יעקב קנין עמ' שנג
ו/ו משפט שלמה (זפרני, תשנה) סי' טז סעיף א ס"ק א
ו/ו נאות יעקב (שפירא) סי' א אות ב
ו/ו נועם ח"ד שער הלכה עמ' 16 [הר צבי טור יו"ד סי' רמא] {מ"מ}
ו/ו קונטרסי שעורים ב"ק שעור טו אות ט
ו/ו שעורי הגרב"ד ב"ק ח"ב עמ' סב
ו/ו שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' קלו-קלז
ו/ו שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 23
ו/ו תשובה שלמה אהע"ז סי' ז דף ח ע"ד
ו/ז באר דוד ב"ק ח"ב סי' יא אות ב-ג {מ"מ}
ו/ז באר מים חיים (נוסינזון) ב"ק דף כו
ו/ז באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פי"ג ה"ו מושב שרים אות מג
ו/ז ברור הלכה ב"ק כח ע"א ציון א
ו/ז גליוני הגר"ש עמ' צח {הגהמ"י}
ו/ז דברות משה ב"ק ח"א סי' יח ענף א
ו/ז זכרון יהונתן דף קנ
ו/ז חק לישראל נזיקין עמ' 113, 115 {הגהמ"י}, 256
ו/ז מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' תקכב
ו/ז משאת מרדכי ב"ק עמ' קכח
ו/ז משנת יעקב קנין עמ' שנג
ו/ז משפט שלמה (זפרני, תשנה) סי' טז סעיף א ס"ק א
ו/ז קונטרסי שעורים ב"ק שעור טו אות ט
ו/ז שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' קב-קג {הגהמ"י}
ו/ז שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 50
ו/ז תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' כו ס"ק כג
ו/ז תפארת אברהם ב"ק עמ' פג {הגהמ"י}
ו/ח אהל אבות ב"ק סי' נז ס"ק ד, סי' עב, סי' פו ס"ק טו
ו/ח אפיקי מגינים ב"ק סי' כא
ו/ח ארחות חיים ח"ב סי' סח עמ' 553
ו/ח באר דוד ב"ק ח"ב סי' א אות ב, סי' ו אות ז
ו/ח ברור הלכה ב"ק לא ע"א ציון ב, לב ע"א ציון א, ואחרי ציון ו
ו/ח זבח שלמה ח"ב עמ' קסז
ו/ח חזו"א על הרמב"ם
ו/ח חק לישראל נזיקין עמ' 24, 270
ו/ח משפט שלמה (זפרני, תשנה) סי' יא סעיף א ס"ק ב
ו/ח משפטי אמת עמ' תקט-תקי
ו/ח משפטי ישראל עמ' 272
ו/ח עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 562
ו/ח פרח מטה אהרן (סול') מדע עמ' 22
ו/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' ריז, תרה
ו/ח שאגת אריה (תשע) עמ' תקי
ו/ח שושנת יעקב (הורוויץ) סי' שעט סעיף א
ו/ח שכר שכיר סוגיות ח"א סי' לה אות ו {עמד בעל הקורה}
ו/ח שעורי הגרב"ד ב"ק ח"ב עמ' צד
ו/ח תחומין חי"ט עמ' 265
ו/ט אבני חפץ ח"ג עמ' קס
ו/ט אהל אבות ב"ק סי' פו ס"ק ז, יב-יג
ו/ט אהלי שם (פרץ) ב"ב עמ' יד
ו/ט אוצרות הרמב"ם
ו/ט אוריתא יד עמ' קמה
ו/ט ארחות חיים ח"ב סי' סח עמ' 553
ו/ט בית הלל שנה ז גל' א עמ' קח-קט
ו/ט ברור הלכה שבת קיז ע"ב ציון ט, ב"ק לב ע"א ציון ט
ו/ט דברי משה (מזרחי) עמ' ח {ע"ש בין השמשות}
ו/ט דור רביעי ח"ב עמ' ד
ו/ט הר המלך ח"ז עמ' רלח
ו/ט זבח שלמה ח"ג עמ' סג-סד
ו/ט זרע יצחק (לומברוזו)
ו/ט חוות יאיר (תשנז) עמ' תקצב
ו/ט חסדי דוד ח"ד עמ' כד
ו/ט חק לישראל נזיקין עמ' 122
ו/ט יכין ובועז ח"א סי' קלג עמ' 387
ו/ט מאורי המועדים עמ' שיח, שכא {שלא תיכנס השבת והוא אינו פנוי}
ו/ט מחקרי ארץ ח"א חו"מ סי' ו
ו/ט מלילות ח"א עמ' 196, 197, 199
ו/ט מעין חיים ח"א עמ' קלב, קלד
ו/ט משאת מרדכי ב"ק עמ' רכא
ו/ט משנת יהודה הל' שבת עמ' תיז-תיח
ו/ט משנת יהודה ח"א פ"ל ה"ב, ח"ב פ"ל ה"ו
ו/ט משנת יעקב
ו/ט משרת משה (עטייה), השמטות
ו/ט מתנת חיים - שבת ור"ח עמ' יד
ו/ט נטעי אשל (תשלה) עמ' כח {רץ בין השמשות הוא רץ ברשות}
ו/ט עונג שבת סי' יא
ו/ט פניני רבנו הגרי"ז עמ' יז {רץ ביה"ש}
ו/ט פרי האדמה ח"ב
ו/ט פתחי מגדים עמ' עה
ו/ט קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' קיט-קכ {בין השמשות}
ו/ט רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' שצח, ח"ד עמ' שפה
ו/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תרה
ו/ט שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 58 {רץ לצרכי עצמו ערב שבת, רץ בחול למצוה}
ו/ט שופריה דיעקב (סקווירא) גל' א עמ' רלא
ו/ט שושנת יעקב (הורוויץ) סי' שעח סעיף ג, סי' שפ סעיף ב
ו/ט שערי אורה (ברגמן, תשכט) עמ' ס-סא {הגהמ"י}
ו/ט תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' קפא
ו/י אור שמח
ו/י אנצי"ת ע' אבות נזיקין הע' 57, ע' אדם המזיק הע' 11, 15
ו/י ארחות חיים ח"ב סי' סח עמ' 553
ו/י באר אלחנן עמ' קלז-קלח
ו/י בדי הארון (הכהן) עמ' 357
ו/י בית אהרן וישראל גל' ג עמ' נו
ו/י בית יחזקאל (סרנה) ב"ק עמ' צט
ו/י בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' עז
ו/י בריכת ירושלים עמ' יט
ו/י ברכת מרדכי ב"ק עמ' קפ
ו/י גבורת יצחק (תשמח) דף קיט
ו/י גבורת יצחק (תשסו) עמ' קכג
ו/י דבר אהרן חו"מ סי' מב אות ה
ו/י לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק סי' ט ס"ק ד
ו/י לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' מו
ו/י מוריה גל' קיא עמ' עח
ו/י מטה אהרן ר"ה עמ' קמט
ו/י מים אדירים דף סז ע"ב
ו/י מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' קכ
ו/י סוגיות בדיני ממונות עמ' 162
ו/י סיני ק עמ' תתפה {הגהמ"י}
ו/י עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 562
ו/י עמק הלכה (בוימל) עמ' ריב
ו/י קונטרסי שעורים ב"ק שעור יא אות ו, שעור יד אות יד
ו/י קרית מלך
ו/י רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' כג
ו/י שדה הארץ ח"ג דף פג ע"ב
ו/י שם מרדכי עמ' 252
ו/י שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' קעז
ו/י שעורי ר' יחיאל מיכל ב"ק ח"ב אות יא
ו/י שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' ק, קב
ו/י תשובה שלמה אהע"ז סי' ז דף ח ע"ב
ו/יא אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ו/יא אולם המשפט סי' שפד סעיף ב
ו/יא אמונת עתיך גל' 103 עמ' 31
ו/יא אמונת עתיך גל' 116 עמ' 62
ו/יא אנצי"ת ע' אומן הע' 34, 37, 39
ו/יא ברור הלכה ב"ק סב ע"ב ציון א
ו/יא דיני עבודה במשה"ע עמ' 828
ו/יא משאת מרדכי ב"ק עמ' שמא
ו/יא משנת יעקב נשים ח"א עמ' רמז-רמח
ו/יא נתיבות אדם ח"ב עמ' רפט
ו/יא ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קמג
ו/יא פסקי ב"ד הרבנות ירושלים - דיני ממונות ח"א עמ' נח, קמט
ו/יא שושנת יעקב (הורוויץ) סי' שפד סעיף א
ו/יא שם מרדכי עמ' 237, 249, 252
ו/יא שמרו משפט ח"א עמ' שעה
ו/יא שמרו משפט ח"ב עמ' קצח
ו/יא שעלי דעת גל' ג עמ' 160 {גץ שיצא}
ו/יא תבואות שמש דף לב ע"ב
ו/יא תורה שלמה שמות פכ"ב אות קלג
ו/יא תפארת אברהם ב"ק עמ' קסז
ו/יא תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' כג {גץ}
ו/יב אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' רנו, שו
ו/יב אנצי"ת ע' גרמא הע' 233, 242
ו/יב ארחות חיים ח"ב סי' סח עמ' 554
ו/יב באר דוד ב"ק ח"ב סי' יז אות ה {מ"מ}
ו/יב בד קודש (דאנון)
ו/יב ברור הלכה סנהדרין עו ע"ב ציון ל
ו/יב דינא דגרמי (אינגבר) עמ' כח, ריג {מ"מ}
ו/יב דיני ישראל א עמ' 40
ו/יב הלכה פסוקה ח"א סי' א הערה 141
ו/יב הרמב"ם כמחנך עמ' 22
ו/יב ויקח אברהם [משפט צדק ח"ג דף א ע"ב]
ו/יב חדושים ובאורים (גרי') ב"ק סי' ה ס"ק ה
ו/יב חי' ר' חנוך הענאך עמ' קסד, קסו
ו/יב חק לישראל שומרים עמ' 679
ו/יב כהונת רפאל עמ' סב
ו/יב מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' צד {מ"מ}
ו/יב מחקרי ארץ ח"ד חו"מ סי' ט
ו/יב מחקרים במשה"ע עמ' 227
ו/יב מערכי לב (לב) עמ' קלא
ו/יב משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' לט
ו/יב משנה הלכות ח"ז סי' קטו
ו/יב משנת יעקב
ו/יב עדות ביעקב (ריינס) עמ' קצה, רא {מצמצם}
ו/יב עין יצחק ח"א עמ' שסד
ו/יב תולדות שם דף לה ע"א
ו/יב תורת ההגיון בהלכה עמ' 66
ו/יג אנצי"ת ע' אדם המזיק הע' 54, ע' אש הע' 87
ו/יג אפיקי מגינים ב"ק סי' יד
ו/יג ארחות חיים ח"ב סי' סח עמ' 554
ו/יג באר דוד ב"ק ח"א סי' כב אות י
ו/יג חי' ר' חיים הלוי דף קג
ו/יג חיים ומלך
ו/יג חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 218
ו/יג חק לישראל נזיקין עמ' 47
ו/יג טבעת החושן ח"ד עמ' קנג
ו/יג יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קלה
ו/יג רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' רכג
ו/יד אולם המשפט סי' שפא סעיף א
ו/יד אור הישר [אור הישר ב"ק י ע"ב]
ו/יד אפיקי מגינים ב"ק סי' יד
ו/יד באר דוד ב"ק ח"א סי' כב אות ז, סי' לא אות ז
ו/יד באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' קמה
ו/יד באר מים חיים (נוסינזון) ב"ק דף יז, לא
ו/יד באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פ"ד ה"ז מושב שרים אות לט {האחרון פטור}
ו/יד בית יעקב (טבשונסקי) סי' שפג סעיף ב
ו/יד ברור הלכה ב"ק י ע"א ציון ו
ו/יד ברכת מרדכי ב"ק עמ' פו
ו/יד גנזי התורה עמ' 195
ו/יד זכור זאת ליעקב עמ' מ
ו/יד חזו"א על הרמב"ם
ו/יד חזון יחזקאל ב"מ פ"ז ה"ו
ו/יד חפץ חיים רכילות כלל ד ס"ק ג
ו/יד חק לישראל נזיקין עמ' 54, 57, 61, 253
ו/יד טבעת החושן ח"ד עמ' קנג
ו/יד יבול היובלות עמ' 149
ו/יד יד דוד (דהן) עמ' קז
ו/יד יד ושם
ו/יד יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קלו
ו/יד לחקרי הלכות סי' קל
ו/יד מנחת חינוך ח"א עמ' רפה
ו/יד משנה הלכות ח"ז סי' רעח
ו/יד משנת ישראל סי' כ אות יא-יב
ו/יד משפטי ישראל עמ' 302, 314 {מרבה בחבילה}
ו/יד נר למאור (פרצקי) עמ' קסב
ו/יד סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' קה
ו/יד פרי חיים (הליר)
ו/יד רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' רכג
ו/יד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' פט
ו/יד שעורי ר' חיים פנחס ב"ק שעור יא אות ו
ו/יד שעורי ר' יחיאל מיכל ב"ק ח"ב אות קכו
ו/יד שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות קיז
ו/יד תורת ההגיון בהלכה עמ' 91
ו/יד תפארת אברהם ב"ק עמ' לח
ו/טו אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 297-298
ו/טו אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ו/טו אהלי חיים עמ' נו
ו/טו אולם המשפט סי' שפא סעיף ב
ו/טו אנצי"ת ע' אדם המזיק הע' 60
ו/טו אפיקי מגינים ב"ק סי' יד
ו/טו באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ו/טו באר דוד ב"ק ח"א סי' כב אות ו, ט
ו/טו באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' קמה
ו/טו באר מים חיים (נוסינזון) ב"ק דף לא
ו/טו בחיר חיים
ו/טו בינת דניאל ח"ה עמ' יד
ו/טו בית יעקב (טבשונסקי) סי' שפא סעיף א
ו/טו בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' קעה
ו/טו ברור הלכה ב"ק י ע"ב ציון א
ו/טו ברכת מרדכי ב"ק עמ' פה
ו/טו זכרון שלמה (קליין) עמ' ז
ו/טו זרע יצחק (לומברוזו)
ו/טו חזו"א על הרמב"ם
ו/טו חסדי דוד ח"ד עמ' כא
ו/טו חק לישראל נזיקין עמ' 54, 61, 253, שומרים עמ' 287 {הגהמ"י}, 1027
ו/טו מצעדי גבר ב"ק סי' לו אות ג, סי' לז אות ג
ו/טו משאת מרדכי ב"ק עמ' לה
ו/טו משפטי אמת עמ' תקיג
ו/טו משפטי ישראל עמ' 300
ו/טו קרית מלך
ו/טו רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' רכג
ו/טו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' פז-פט
ו/טו שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' קפא
ו/טו שו"ת הריב"ש עמ' תשנה-תשנו
ו/טו שערי יצחק (תשיז) עמ' קסג {לח"מ}
ו/טז אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' ב
ו/טז אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 299
ו/טז אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ו/טז אור לישרים (שולמן) עמ' קפד {פסולי המוקדשין}
ו/טז אחר האסף עמ' שמד
ו/טז אנצי"ת ע' אדם המזיק הע' 63, ע' בור הע' 110, 111, 120, 126, 129, 239, 242, 245, 249, 250
ו/טז אשר לשלמה (אשכנזי)
ו/טז באר דוד ב"ק ח"א סי' לא אות י
ו/טז באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פי"ב הי"ז מושב שרים אות קיח, הכ"א מושב שרים אות קלה
ו/טז בית יעקב (טבשונסקי) סי' תי סעיף כה
ו/טז ברור הלכה ב"ק נג ע"ב ציון ד
ו/טז בשמן רענן ח"ב עמ' קכד
ו/טז גדולי שמואל ב"ק דף נג
ו/טז גן שושנים ח"ב עמ' קעז-קעח
ו/טז חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"ק נג ע"ב]
ו/טז חק לישראל נזיקין עמ' 50, 274, 276, 325, 355
ו/טז לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק סי' ה ס"ק א
ו/טז לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' כב
ו/טז מנחת חינוך ח"א עמ' רסג
ו/טז משא יד ח"א עמ' קלח
ו/טז משארית יעקב עמ' נט
ו/טז משנת יעקב
ו/טז משפט כהן עמ' רנה, שסח
ו/טז משפטים לישראל עמ' קמו
ו/טז שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' קיט
ו/טז שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' שיד
ו/טז תורת חיים (מהרח"ש, תשסג) ח"א עמ' קיב
ו/טז תורת חיים (שור) ב"ק נג ע"ב


ז/755 הלכות חובל ומזיק פרק ז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ז/רה"פ יד פשוטה
ז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ז/רה"פ מעשה רקח
ז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ז/רה"פ פי' ר"י קאפח
ז/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ז/רה"פ רמב"ם לעם
ז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ז/א אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' סד
ז/א אבני החושן סי' שפה סעיף א
ז/א אבני ציון ח"ג עמ' שיח, שכט, שלב
ז/א אהל יצחק גיטין עמ' תתח
ז/א אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' רעב
ז/א אהל שרה לאה עמ' נב
ז/א אוצרות יהושע עמ' קפט
ז/א אור הישר [אור הישר גיטין נג ע"א וכריתות ב ע"ב ובכורות לה ע"א]
ז/א אור שרגא עמ' של
ז/א אחר האסף עמ' תעו
ז/א ארחות חיים ח"ב סי' סח עמ' 554
ז/א ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קד
ז/א אשר למלך
ז/א באר אליהו עמ' ט
ז/א באר דוד ב"ק ח"ב סי' יב אות א
ז/א בינת הלב (תאומים) דף ה ע"א
ז/א בינת הלב (תאומים, תרצח) הסכמות עמ' ה
ז/א בית אהרן (צוקרמן) עמ' רז
ז/א בית יעקב (טבשונסקי) סי' שפו סעיף א
ז/א בית יעקב (מסקין) סי' מ
ז/א בנין אריאל ח"ב עמ' רי
ז/א ברור הלכה גיטין נב ע"ב ציון ח, נג ע"א ציון ב, ד
ז/א ברית עולם (ולר) סי' עג אות א, ג, ו-ז
ז/א דברי אברהם (שדמי) ח"ג עמ' יט
ז/א דברי יחזקאל (מישור) עמ' שסב
ז/א דברי יחזקאל (תרצה) דף קיז ע"ב
ז/א דינא דגרמי (אינגבר) עמ' קמא-קמב
ז/א דינא דגרמי (ברזל) באור המשפט סי' לג
ז/א דרך חיים (תשע) פ"ה הערה 624
ז/א דרכי משה ח"א שמעתתא יד פ' א {מל"מ}
ז/א הד משה עמ' 40
ז/א היכלי שן ח"ב סי' פה
ז/א המשפט העברי עמ' 495-496
ז/א הרמב"ם כמחנך עמ' 159
ז/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' רד
ז/א חזון יחזקאל ב"ק פ"ה ה"ב
ז/א יד המלך (לנדא)
ז/א לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' ה אות א-ט
ז/א לבני בנימין דף מא ע"ד {לא נשתנה צורתו}
ז/א להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' קעב
ז/א מנוחת אשר ח"א דף כז ע"ד, כח ע"א {כר' יוחנן}
ז/א מסוא משה עמ' כד
ז/א מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ד]
ז/א משנת יעקב כאן
ז/א משנת יעקב משפטים עמ' א {ר"ח הלוי}
ז/א משנת יעקב נזיקין עמ' ו
ז/א משנת יעקב קנין עמ' רפז
ז/א משנת ר' אהרן ב"ק עמ' כט-ל
ז/א משפטי אמת עמ' תקטו
ז/א משפטים לישראל עמ' רסז
ז/א נודע ביהודה השלם חו"מ עמ' קעח
ז/א נודע ביהודה תנינא חו"מ סי' סא
ז/א נועם ח"י עמ' כא
ז/א נחלת מים סי' ו אות ב
ז/א נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' יח
ז/א עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' רסא-רסד
ז/א עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף פג ע"ג
ז/א פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' א'רא, א'רט, א'ריא
ז/א פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' ר
ז/א פרפרת אליעזר ראה פרק טו פסוק ז
ז/א צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף כו ע"ב-ע"ד
ז/א קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' סא
ז/א קול שמואל (קונפורטי) דף מא ע"ב
ז/א קונטרס הגדול - איסורי הנאה דף ג ע"ג
ז/א קונטרסי שעורים ב"ב דף 214
ז/א קונטרסי שעורים ב"ק שעור א אות יד, כ
ז/א קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' קמד
ז/א קרן הצבי מצוה כח אות ב, מצוה צד אות יב
ז/א רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רנז
ז/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' יז, לא, רצב, תקפה, תקפז, תקצז, תרט
ז/א שבות יהודה (תנ"ך) עמ' תכה
ז/א שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' קנה
ז/א שבט סופר (תשמו) עמ' קכא
ז/א שי למלך עמ' רסד
ז/א שיח השדה (פרומר) עמ' קמז
ז/א שם יוסף (מועטי) ח"ב דף לה ע"ג
ז/א שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' קיא
ז/א שעורי הלכה עמ' קו
ז/א שער המלך על תהלים יום ג עמ' רי
ז/א שער נפתלי דף כה ע"ד
ז/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 25
ז/א שערי צדק ח"ג עמ' 185
ז/א שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' צב
ז/א שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' תעב
ז/א שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 305
ז/א שרי המאה ח"א עמ' 163
ז/א תבונה (ליפקין) סי' מו {כל הש"נ חייב משום קנס - קנסא מקנסא ילפינן}
ז/א תורת ההגיון בהלכה עמ' 49, 54, 56
ז/א תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' קצה
ז/א תחומין חי"ג עמ' 398
ז/א תחומין חכ"ב עמ' 329
ז/א תשורת שי מהדו"ק סי' תקצג
ז/ב אהל יצחק גיטין עמ' שצ, תתח
ז/ב אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' רעא {כל כיו"ב - קנסא מקנסא ילפינן}, רעג
ז/ב אור שרגא עמ' של
ז/ב אחר האסף עמ' תעו-תעז
ז/ב אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תסט, תעא {עירב יי"נ}, תעו-תעח
ז/ב באר דוד ב"ק ח"ב סי' יב אות א
ז/ב בזך לבונה עמ' רעג
ז/ב ברור הלכה גיטין נב ע"ב ציון ח
ז/ב ברור הלכה חולין מ ע"א ציון ד
ז/ב גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף ס ע"ב
ז/ב דברי שלמה (אסרף)
ז/ב דרך אמונה (הרסון) עמ' תלד
ז/ב המשפט העברי עמ' 495-496
ז/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' רד
ז/ב חד וחלק ח"א דף יט ע"ב
ז/ב חי' הגאון אדר"ת עמ' רג {אוכלים טהורים - מדוע לא כתב "טהרות"}
ז/ב חי' חתם סופר
ז/ב חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' רפא
ז/ב חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' קסב
ז/ב חשבונות של מצוה עמ' תלב
ז/ב יד המלך (לנדא)
ז/ב מועדים וזמנים ח"ח הערות לח"ו סי' מ
ז/ב מנוחת אשר ח"א דף כז ע"ד, כח ע"א {לומדים קנס מקנס}
ז/ב מסוא משה עמ' כד
ז/ב מעין גנים (עבאדי) חו"מ סי' כ (עמ' 289)
ז/ב משנת יעקב נזיקין עמ' ו
ז/ב משפטי אמת עמ' תקטו, תקיח
ז/ב נודע ביהודה השלם חו"מ עמ' קעח
ז/ב נחלת מים סי' ו אות ב
ז/ב נתיבות מרדכי גיטין עמ' תכח, תלב-תלג, תלו
ז/ב נתן פריו סוגיות ח"א עמ' קלה
ז/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' נט
ז/ב פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' א'רא, א'רט, א'ריא
ז/ב קונטרסי שעורים ב"ק שעור א אות יד, כ
ז/ב קרן הצבי מצוה כח אות ב, מצוה צד אות יב
ז/ב שבט סופר (תשמו) עמ' קכא
ז/ב שו"ת ר"י אלגזי עמ' רלב
ז/ב שם עולם (וורוניק, תרו) דף כח ע"ב
ז/ב שעורי ר"א ליכטנשטין דינא דגרמי עמ' 90
ז/ב שער יהודה
ז/ב שערי שאול ב"ק עמ' נ
ז/ב שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' תמט, תצ
ז/ב תורת ההגיון בהלכה עמ' 49
ז/ב תחומין ח"ח עמ' 182
ז/ג אהל יצחק גיטין עמ' תתח
ז/ג אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' רעג
ז/ג אוצרות יהושע עמ' קפט
ז/ג אור עולם (שניאורסון) עמ' 818
ז/ג אור שרגא עמ' של
ז/ג אמרי בינה (אוירבך) - פסח סי' יב ד"ה אולם {שעה"מ}
ז/ג ארחות חיים ח"ב סי' סח עמ' 554
ז/ג ארעא דרבנן (תשעט) עמ' רד
ז/ג אשר למלך
ז/ג באר אליהו עמ' ט, רי
ז/ג באר מרים פ"י ה"א אות ד
ז/ג באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קל {שעה"מ}
ז/ג בזך לבונה עמ' רסה
ז/ג בית יעקב (טבשונסקי) סי' שמ סעיף ב
ז/ג בן פדהצור דף קמב ע"ד {מל"מ}
ז/ג ברור הלכה גיטין נג ע"א ציון ב
ז/ג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' רלט, רסח
ז/ג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' קעא
ז/ג גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף ס ע"ד, סא ע"א
ז/ג דברי יחזקאל (מישור) עמ' שסג
ז/ג דרכי חושן ח"ג עמ' קסט {מל"מ, שעה"מ}
ז/ג המשפט העברי עמ' 495-496
ז/ג התורה והמדינה ח"ט עמ' רמח
ז/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' רד
ז/ג חד וחלק ח"א דף יט ע"ב, כג ע"א
ז/ג חזון יחזקאל סנהדרין פ"ו ה"א
ז/ג חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' קנב
ז/ג חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' קסז
ז/ג חלקת יואב מהדו"ק חו"מ סי' כ
ז/ג חק לישראל שומרים עמ' 680
ז/ג יד המלך (לנדא)
ז/ג יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קלו
ז/ג לב ים גיטין עמ' שי-שיא, שיג {ר"ח הלוי}
ז/ג לבני בנימין דף לט ע"ד, מ ע"א
ז/ג מחנה יהודה (אשכנזי) דף רעא ע"ב
ז/ג מנחת אפרים סי' ג אות א
ז/ג מסוא משה עמ' כד
ז/ג משנת יעקב נזיקין עמ' ו, רנד-רנז
ז/ג משפט שלום סי' ר סעיף ז (ד"ה ועיין בשעה"מ) {שעה"מ}
ז/ג נחלת מים סי' ו אות ב
ז/ג נתיבות מרדכי גיטין עמ' תכח
ז/ג סדר הדין (שוחטמן) עמ' 84
ז/ג עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' קיג {במזיד חייב ובשוגג פטור}, קיד {קנס}
ז/ג עין יהודה עמ' קיט {שעה"מ}
ז/ג פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' א'רא, א'רט, א'ריא
ז/ג פרי יצחק (תשעו) עמ' שלו {שעה"מ}
ז/ג קונטרסי שעורים ב"ב דף 214
ז/ג קונטרסי שעורים ב"ק שעור יח אות ט
ז/ג קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' קמו {שעה"מ}
ז/ג קרן הצבי מצוה כח אות ב, מצוה צד אות יב
ז/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' לב, לה
ז/ג שבט סופר (תשמו) עמ' קיט
ז/ג שושנת יעקב (הורוויץ) סי' שפה סעיף א
ז/ג שער המלך
ז/ג תולדות יעקב (מאהלר) עמ' רעו {שעה"מ}
ז/ג תורת ההגיון בהלכה עמ' 49
ז/ג תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' קצד
ז/ד אבי עזרי ח"א וח"ה
ז/ד אבני חפץ ח"ג עמ' קטז
ז/ד אבני ציון ח"ב סי' יד, סי' סח אות ג, ח"ג עמ' שיח {מל"מ}
ז/ד אברהם במחזה דף צ ע"א
ז/ד אהל יצחק גיטין עמ' שצא, שצג
ז/ד אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' רעא
ז/ד אומר לציון סי' כד
ז/ד אור הישר [כסא דהרסנא על בשמים ראש סי' קח, אור הישר ב"ק ה ע"א ודף עח ע"ב]
ז/ד אור יצחק (הלר) עמ' קצב-קצז {ר"ח הלוי}, קצט-רה {ר"ח הלוי}, ריא-ריב {ר"ח הלוי}, רטו {ר"ח הלוי}, רלג {ר"ח הלוי}, רמז-רמח {ר"ח הלוי}, רעח-רפא {ר"ח הלוי}, רפג-רצא {ר"ח הלוי}, רצו-רצח {ר"ח הלוי}
ז/ד אוריין תליתאי (תאומים) סי' ע (סג ע"א) {מל"מ}
ז/ד אורים ותומים - תומים סי' קלא ס"ק ו
ז/ד אות ציון עמ' קמב {ראב"ד - להנאתו}, קעו {מל"מ}
ז/ד אחיעזר ח"ד סי' פו אות א
ז/ד אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' שא-שב, שד, תעו, תעח-תפ {מל"מ}
ז/ד אנצי"ת ע' אחריות הע' 32 {מל"מ}, ע' גזל הע' 86 {ר"ח הלוי}, 194 {ר"ח הלוי}, ע' גנבה הע' 182 {שעה"מ}
ז/ד אפר קדשים עמ' קלד {מל"מ}
ז/ד אשיחה בחקיך פרה עמ' סו
ז/ד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ז/ד באר דוד ב"ק ח"ב סי' יב אות ה
ז/ד בדבר מלך חי"א עמ' תכה
ז/ד בדבר מלך חי"ב עמ' שצג
ז/ד בזך לבונה עמ' רסז-רסח
ז/ד בינת דניאל ח"א עמ' קפא {ר"ח הלוי}
ז/ד בית אהרן וישראל גל' קיז עמ' נו {ר"ח הלוי}
ז/ד בית המדרש
ז/ד בית יעקב (טבשונסקי) סי' שפה סעיף א {מל"מ}
ז/ד בית נפתלי (תרנט) סי' צא
ז/ד בית נפתלי (תשסו) עמ' תכה {מל"מ}
ז/ד בן יהודה סי' סג
ז/ד בני בנימין (נבון) חו"מ דף כח ע"ב
ז/ד בני דוד
ז/ד בנין אריאל ח"ב עמ' ריג
ז/ד בנין דוד (טאוב) ח"ג עמ' נח {מל"מ}
ז/ד ברור הלכה גיטין נב ע"ב ציון ח {ר"ח הלוי}, נג ע"א ציון ד, נד ע"ב ציון ג, קידושין נט ע"ב ציון א
ז/ד ברור הלכה חולין פז ע"א ציון ה פרק א {מל"מ}
ז/ד ברית עולם (ולר) סי' עג אות א, ג, ו-ז
ז/ד ברכת אריאל ח"ב עמ' קלט {ר"ח הלוי}
ז/ד ברכת מרדכי ב"מ עמ' רכח
ז/ד גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף ס ע"ב, סא ע"א, סב ע"א
ז/ד גור אריה (צרמון)
ז/ד גינת ביתן השמטה לסי' טז (דף סג ע"א)
ז/ד גליוני הגר"ש עמ' צט {מל"מ}
ז/ד גניבה וגזילה - פרקי יסוד עמ' ל-לא, נו, נט, קסד {ר"ח הלוי}
ז/ד דביר הקודש זבחים עמ' ח {מל"מ}
ז/ד דברות משה ב"ב ח"א סי' טז ענף ד
ז/ד דברי אליהו (חזן) ח"ב עמ' עג-עו, ח"ה עמ' קצח
ז/ד דברי סופרים (תנש"א) עמ' כג
ז/ד דינא דגרמי (אינגבר) עמ' כח {מ"מ}
ז/ד דינא דגרמי (ברזל) באור המשפט סי' כח, פו
ז/ד דעת מרדכי ח"ב עמ' נו {מל"מ}
ז/ד דעת סופר חו"מ סי' כט-ל
ז/ד דרכי איש דף יט ע"ג
ז/ד דרכי משה ח"א שמעתתא יד פ' א
ז/ד הגהות חבר בן חיים
ז/ד הד משה עמ' 40
ז/ד הדרת מרדכי דף ג ע"א {מל"מ}
ז/ד הוד יוסף עמ' עג {מל"מ}
ז/ד הליכות אליהו הל' גזילה פ"ג ה"ד {לומד קנס מקנס}
ז/ד הערות ר"י ליינר
ז/ד הפרדס שנה כח חוב' ח עמ' 15
ז/ד השיב משה (תשעה) סי' קח עמ' רעז
ז/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' רד
ז/ד ויקח אברהם [מים קדושים, דרושים דף מב ע"ג]
ז/ד זכר ליעקב עמ' כח
ז/ד זכרון בנימין ח"א עמ' קצו
ז/ד זכרון בנימין ח"ב עמ' שצה
ז/ד זכרון חי עמ' צז {ר"ח הלוי}
ז/ד חד וחלק ח"א דף ח ע"ד {מל"מ}
ז/ד חזו"א ב"ק סי' ה ס"ק ב
ז/ד חזו"א על הרמב"ם
ז/ד חזון יחזקאל גיטין פ"ג הי"ב {ר"ח הלוי} והי"ג, ב"ק פ"ו ה"ה {ראב"ד}
ז/ד חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' סד עמ' קסז {ר"ח הלוי}, סי' סה עמ' קסט, קעא {ר"ח הלוי}, סי' עג עמ' קפב {ר"ח הלוי}, סי' קג עמ' רנא {ר"ח הלוי}
ז/ד חי' חתם סופר
ז/ד חי' כתב סופר
ז/ד חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' רעא, רעו, רעח-רעט
ז/ד חי' ר' חיים הלוי דף צד
ז/ד חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' רטו-רטז, רכ, רל-רלא
ז/ד חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' קסה, קסז-קסח
ז/ד חסדי דוד ח"ד עמ' עה
ז/ד חתן סופר [שו"ת חתן סופר סי' צג]
ז/ד טבעת החושן ח"ה עמ' שיד
ז/ד יד אברהם מכשירין פ"ו ה"ב אות טו {אבי עזרי}
ז/ד יד הלוי (לוין) דף לו ע"א
ז/ד יד ישראל ח"ב
ז/ד יקב זאב דף צ ע"ב
ז/ד כתב סופר או"ח סי' פ ד"ה אבל כשעושה {ראב"ד}
ז/ד לב ים גיטין עמ' שיז {ראב"ד}
ז/ד לב מבין
ז/ד לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' ה אות א-ט
ז/ד להורות נתן - שו"ת ח"ב עמ' נו ע"ב, קנו ע"ב
ז/ד לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק סי' טז ס"ק ה {ר"ח הלוי}
ז/ד מאור למלך ב"ק עמ' נ, קכ, קכד, קכח-קכט, קלב, קלה, קלז-קלט {ר"ח הלוי}
ז/ד מהלכי משפט ח"ד עמ' 499
ז/ד מור דרור קו"א סי' סא {כהנים שפיגלו}
ז/ד מחנה יהודה (אשכנזי) דף קמח ע"ד, רמח ע"ג
ז/ד מחשבת הקודש ח"א דף מא ע"ג {מל"מ}
ז/ד מנוחת אשר ח"א דף כט ע"א {מל"מ} וע"ב {ראב"ד}
ז/ד מנוחת משה דף מז ע"א {מלאכה במי חטאת}
ז/ד מנחת חינוך ח"ג עמ' קיא
ז/ד מנחת יהודה (בוים) דף קח ע"א {מל"מ}
ז/ד מנחת כהן (כץ) ח"ב דף לב ע"ג {מל"מ}
ז/ד מנחת עני (תקמז) דף ב ע"ב {מל"מ}, טו ע"ג {מל"מ}, יח ע"ג {מל"מ - שלא לשמה}
ז/ד מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' ל
ז/ד מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' תעט {מל"מ ושעה"מ}
ז/ד מסוא משה עמ' כד
ז/ד מעיני המים
ז/ד מעשה בצלאל סי' שצא, תכט {ראב"ד}
ז/ד מקצוע בתורה סי' סו ס' כג ס"ק סז
ז/ד מרכבת המשנה מהדו"ב [עמש"כ בהל' פרה פ"ז ה"ג וה"ד]
ז/ד משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' רפ
ז/ד משיב נפש (גרוס) ח"ג עמ' פט
ז/ד משנת יעקב נזיקין עמ' ו, רנז-רנח
ז/ד משפטי ישראל עמ' 10 {ראב"ד - לא מתכוון להזיק}
ז/ד משרת משה (עטייה)
ז/ד נודע ביהודה השלם חו"מ עמ' קעה {מל"מ}, קפב-קפג
ז/ד נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף ב ע"ג {מל"מ}, מנחות דף עז ע"ד, עח ע"א
ז/ד נחפה בכסף (נבון) ח"א דף ס ע"ג {מל"מ} ס ע"ד {ראב"ד}
ז/ד נטעי נתן (פריד) סי' צ
ז/ד נטעי שושנה עמ' מ-מא, מג-מד {מל"מ - שלא לשמה}
ז/ד ניצוצי אש עמ' רסה
ז/ד נר למאור (רבינוביץ) דף יא ע"ב
ז/ד נר מצוה (ואלק) מצוות דף פב ע"א-ע"ד, פב ע"ב
ז/ד נשמת כל חי ח"ב דף פז ע"ד {מל"מ}
ז/ד נתיבות מרדכי ב"מ פ"א עמ' קכא, קמט {ר"ח הלוי}
ז/ד נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' תשעח {מל"מ}
ז/ד נתיבות מרדכי גיטין עמ' תכח, תלב, תקצא
ז/ד נתיבות שלום (למפרט)
ז/ד נתן פריו סוגיות ח"א עמ' מו
ז/ד ס' התרומות עמ' תתתיג
ז/ד סופר מהיר ח"ב עמ' כב
ז/ד סיני ס' יובל עמ' רעה, רעז
ז/ד עומק הפשט ח"א עמ' קמ
ז/ד עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' קיד-קטו {רמב"ם}, קנה {ר"ח הלוי}, ח"ב עמ' קפח {ר"ח הלוי}
ז/ד ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' יז {ר"ח הלוי}, מט {ר"ח הלוי}, נב-נד {ר"ח הלוי}, נט {ר"ח הלוי}, סו {ר"ח הלוי}, צ {ר"ח הלוי}, צא {ר"ח הלוי}, קטו {שעה"מ}, קכ {ר"ח הלוי}, קכו {ר"ח הלוי}, קל-קלב {ר"ח הלוי}
ז/ד פאר אהרן עמ' קעח {מל"מ}
ז/ד פינות הבית דף כט ע"ב-ע"ג, לד ע"א-ע"ב
ז/ד פני חיים (פלג'י) עמ' רצה {מ"מ}
ז/ד פרי יצחק (תשעו) עמ' שלד-שלה {ראב"ד}
ז/ד פרי משה עמ' יא {ר"ח}
ז/ד פתח דבריך עמ' קפד, רפה
ז/ד פתחי שמועות ב"ק פ"ז עמ' מט {ר"ח הלוי}
ז/ד צדקה לחיים (תקמז) (לקוטים)
ז/ד צדקה לחיים (תשסח) עמ' נג
ז/ד ציץ אליעזר ח"ח סי' כה אות ח {מל"מ}
ז/ד קדשי יהושע עמ' תשס {מל"מ}
ז/ד קהל יהודה - חי' השו"ע דף לט ע"א
ז/ד קהלות יעקב ב"מ סי' כז, כריתות סי' ג
ז/ד קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' יג
ז/ד קול בן לוי (תפז) דף פה ע"ב
ז/ד קול בן לוי (תשסג) עמ' רפח
ז/ד קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קמב {חי' ר"ח הלוי}
ז/ד קונטרסי שעורים ב"ב דף 214
ז/ד קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' קמד, קמו
ז/ד קרבן אשר עמ' שנא
ז/ד קרן הצבי מצוה קא אות ד
ז/ד קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' עט
ז/ד ראה חיים ח"א דף לג ע"ג (עמ' קיד) {מל"מ}
ז/ד ראש ברזל עמ' קמ
ז/ד רוב דגן (הלוי) ח"א דף רכח ע"ב {מל"מ}
ז/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' לא, רצד {ראב"ד}, תקצז {ראב"ד}
ז/ד שארית נתן בנימין עמ' קסג {מל"מ - שחט לא לשמה}, קסט-קעא {עושה מלאכה בפרת חטאת}
ז/ד שבות יהודה (תנ"ך) עמ' תכה-תכו
ז/ד שבט סופר (תשמו) עמ' קכד
ז/ד שו"ת ר"י מסלוצק סי' צד עמ' שיא
ז/ד שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' רלח-רלט
ז/ד שולי המעיל מעילה אות רכב {ר"ח הלוי}
ז/ד שומר מצוה עמ' רי {מל"מ}
ז/ד שחר אורך עמ' שלז {ר"ח הלוי}
ז/ד שם יוסף (אליקים) הל' שכירות פ"ב ה"ג
ז/ד שם משמעון (פולק) ח"ב דף קסד {מל"מ}
ז/ד שם עולם (וורוניק, תרו) דף כח ע"ב {מל"מ}, לא ע"ב {העושה מלאכה בפרת חטאת}
ז/ד שמחת מלך עמ' 193
ז/ד שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' ע
ז/ד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' צו {מל"מ}
ז/ד שער המלך ח"ב עמ' שעג, שעה
ז/ד שער יהודה
ז/ד שער משפט סי' קעו ס"ק ד {ראב"ד}
ז/ד שערי טהר ח"ה שער ב סי' יג אות א
ז/ד שערי לימוד (לוריא) ח"ג עמ' רכ {ר"ח הלוי}
ז/ד שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' תסז, תצח
ז/ד תולדות יעקב (מאהלר) עמ' קפד, קפה {שעה"מ}, קפז
ז/ד תולדות יצחק (הורוביץ) דף עט ע"א-ע"ד, פ ע"ב-ע"ג {מ"מ}
ז/ד תורה אור (באנדי) דף שעד ע"ג-ע"ד, שעז ע"א, שעט ע"א
ז/ד תורה מציון שנה ד חוב' ד סי' ט
ז/ד תורת הקדש ח"א עמ' רפג {מל"מ}
ז/ד תורת נתן עמ' 14 {מל"מ}
ז/ד תרומת הכרי עמ' קסו
ז/ד תשובה שלמה יו"ד סי' ל {מל"מ}
ז/ד תשורת שי מהדו"ק סי' תקצג, מהדו"ת סי' עח {מל"מ}
ז/ה אבי עזרי ח"ה
ז/ה אבני ציון ח"ג עמ' שכט, שלב
ז/ה אורים ותומים - תומים סי' סו ס"ק ה
ז/ה באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ז/ה בזך לבונה עמ' רע
ז/ה בנין אריאל ח"ב עמ' ריג {מ"מ}
ז/ה ברור הלכה גיטין נג ע"א ציון ד
ז/ה דברי אברהם (שדמי) ח"ג עמ' כ
ז/ה דינא דגרמי (ברזל) באור המשפט סי' כח
ז/ה דעת ותבונה מכשירין עמ' לו
ז/ה הד משה עמ' 40
ז/ה זכרון בנימין ח"א עמ' קצז
ז/ה זכרון בנימין ח"ב עמ' שסז
ז/ה חד וחלק ח"א דף יט ע"ב
ז/ה חי' ר' חיים הלוי דף צה
ז/ה חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' רל-רלא
ז/ה יד המלך (לנדא)
ז/ה מהלכי משפט ח"ד עמ' 499
ז/ה מים קדושים, דרושים דף מב ע"ג
ז/ה מנחת כהן (כץ) ח"ב דף לב ע"ב
ז/ה מסוא משה עמ' כד
ז/ה משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' רפ
ז/ה משנת יעקב
ז/ה משנת ר' אהרן ב"ק עמ' לא, לו, לז
ז/ה נטעי נתן (פריד) סי' צ
ז/ה נתיבות מרדכי גיטין עמ' תכח
ז/ה קול בן לוי (תשסג) עמ' רפח
ז/ה קונטרסי שעורים ב"ק שעור ט אות יב
ז/ה קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' קמד
ז/ה ריח שדה דף ע ע"ג, עא ע"ב {הסיח דעתו}
ז/ה שער נפתלי דף כה ע"ד
ז/ה תבונה (ליפקין) סי' מו {הכניס פרה לרבקה}
ז/ה תורה אור (באנדי) עמ' שעד
ז/ה תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' קלב, קלד
ז/ו אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' סג
ז/ו אבני השוהם (הורוויץ) דף נג ע"ד
ז/ו אגרא לישרים סי' טו
ז/ו אהל יצחק גיטין עמ' שצ, שצד
ז/ו אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' מג
ז/ו אהל משה (וינברג) דף כג ע"ד, כד ע"ב {דבר שאינו שלו}
ז/ו אולם המשפט סי' שפה סעיף ד
ז/ו אור דוד עמ' צ
ז/ו אחר האסף עמ' תעט
ז/ו אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תעג {רק אם יש לו שותפות}
ז/ו אמרי נפתלי ח"ב עמ' כב
ז/ו אנצי"ת ע' דבר שאינו שלו הע' 1, 87, 90, 93, 95, 110, 117
ז/ו אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' ק {שותפות}
ז/ו אשל אברהם (שפירא) עמ' תרנח-תרנט, תרסא
ז/ו באר דוד ב"ק ח"ב סי' יב אות א {מ"מ}
ז/ו בזך לבונה עמ' רסח, שנו, שנח
ז/ו בית אהרן (סוויאדישץ) דף ו ע"ד {אוסר דבר שאינו שלו}
ז/ו בית אהרן וישראל גל' ג עמ' עה {מנסך חייב לשלם אם יש לו שותפות ביין}, גל' נט עמ' יב
ז/ו בית אפרים חו"מ דף סא ע"ד, פב ע"א
ז/ו בעי חיי יו"ד דף ט ע"א, י ע"א
ז/ו ברור הלכה גיטין נב ע"ב ציון ח
ז/ו ברור הלכה חולין מ ע"א ציון ד
ז/ו ברית עולם (ולר) סי' עג אות א, ג, ו-ז
ז/ו ברכת מרדכי ענינים עמ' קמד
ז/ו גבורת יצחק (תשמח) דף כה
ז/ו גבורת יצחק (תשסו) עמ' יג {אא"א דבר שאינו שלו}
ז/ו דברי אליהו (חזן) ח"ב עמ' עד
ז/ו דברי חיים ב"מ סד ד"ה הט"ז
ז/ו דברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' צח {הגבהה צורך ניסוך}
ז/ו דעת ותבונה מכשירין עמ' כד
ז/ו דעת סופר יו"ד סי' נז-נח
ז/ו דרך אמונה (הרסון) עמ' תלד
ז/ו דרכי אהרן ח"א עמ' ט
ז/ו הגהות מוהר"י קרט עמ' קסה {מנסך יין של חברו}
ז/ו זכר יהודה עמ' לד
ז/ו זכרון יהודה (לאש) דף ע ע"ד
ז/ו זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 52
ז/ו זרע יצחק (לומברוזו)
ז/ו חד וחלק ח"א דף יח ע"ב, יט ע"ג, כ ע"ד, כא ע"ב, כב ע"א, כו ע"ב
ז/ו חי' הריצ"ד
ז/ו חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' רעב
ז/ו חלקת יצחק עמ' תקטו
ז/ו חסדי דוד ח"ח עמ' שא
ז/ו טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' צ
ז/ו יד הלוי (לוין) דף לה ע"א
ז/ו יד הלוי (פלוונא) דף סח ע"א
ז/ו יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רנד
ז/ו לב מבין
ז/ו לבית יעקב (ר' יעקב יוסף) ח"א עמ' 100
ז/ו לבית יעקב ח"א דף נ ע"ג
ז/ו מאור למלך כתובות עמ' רכז
ז/ו מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' קפ
ז/ו מחנה יוסף (תשעב) סי' סה אות א
ז/ו מחשבות משה דף מח ע"א-ע"ב {מנסך יין חברו}
ז/ו מטה אשר דף צו ע"ג
ז/ו מצודת בן ציון דף נט ע"ג {משומד}
ז/ו מראה איש ח"ב עמ' קיט
ז/ו מראה אש ח"ב עמ' כט-ל
ז/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/ו משנה כסף (כולי) דף סד ע"א {ראב"ד}
ז/ו משנת חיים חולין סי' מא עמ' קמה
ז/ו משנת יעקב
ז/ו נתיב מאיר
ז/ו נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' ל
ז/ו נתיבות מרדכי גיטין עמ' תכח
ז/ו סוכה וארבעת המינים עמ' 205
ז/ו עבודת מתנה עמ' ריב
ז/ו עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' סא
ז/ו עמק הלכה (הורוביץ) עמ' קצט
ז/ו פאר אהרן עמ' קע
ז/ו פני משה (שלז')
ז/ו פנס שלמה עמ' פא
ז/ו צפנת פענח דברים עמ' רכב
ז/ו ראש ברזל עמ' קלד
ז/ו רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רמז {דרך חרות}
ז/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקצח
ז/ו שאל האיש דף מח ע"ב
ז/ו שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' קלח
ז/ו שארית נתן בנימין עמ' קנט, קסו-קסח {קנסא מקנסא ילפינן, מנסך ממש}
ז/ו שבט סופר (תשמו) עמ' קיט
ז/ו שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' שעה {דבר שאינו שלו}
ז/ו שושנת העמקים (תאומים) עמ' רטו
ז/ו שיר למעלות גל' ד עמ' 124 {מומר כגוי}
ז/ו שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"ב עמ' קמא
ז/ו שעורי הגרד"ש ב"ק סי' סז אות ג ד"ה ויש
ז/ו שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' צ
ז/ו שער המלך ח"ב עמ' של
ז/ו שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 156
ז/ו שערי שאול ב"ק עמ' מה
ז/ו שערי תורה (לעוו) ח"ג דף כב ע"א {כ"מ}
ז/ו שרידי אש ח"א עמ' תפג
ז/ז אולם המשפט סי' תכ סעיף ו
ז/ז אור הישר [אור שמח בהלכה י, אור הישר סנהדרין עו ע"ב וב"ק כו ע"ב]
ז/ז אורח צדקה עמ' קמג {גרמי גם בלי מעשה}
ז/ז אנצי"ת ע' גרמא הע' 49, 74, 305, 363, 365, 371
ז/ז באר דוד ב"ק ח"ב סי' טז אות ד, י, סי' יז אות ג
ז/ז באר דוד ב"ק ח"ג סי' מה אות ג
ז/ז באר מים חיים (נוסינזון) ב"ק דף כו
ז/ז באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פי"ד ה"ז באר שרים אות כט, לב
ז/ז בית יחזקאל (סרנה) ב"ק עמ' קמז
ז/ז בית ישחק
ז/ז בני בנימין (נבון) חו"מ דף כט ע"ג
ז/ז ברור הלכה ב"ק כו ע"ב ציון ק, צח ע"א ציון ב
ז/ז בריכת ירושלים עמ' יט-כ
ז/ז דברי ירמיהו קידושין עמ' ק
ז/ז דגל ראובן ח"א סי' כח
ז/ז דינא דגרמי (אינגבר) עמ' קפד {ראב"ד}, רל
ז/ז דיני חוזים במשה"ע עמ' 344
ז/ז דרך אמונה (הרסון) עמ' תלד
ז/ז דרכי הים דף כג ע"ב
ז/ז היכלי שן ח"ב סי' פה
ז/ז המאיר לארץ [שו"ת הרדב"ז סי' ב אלפים רצב]
ז/ז המשפט העברי עמ' 204
ז/ז הר המלך ח"ב עמ' רצ-רצא
ז/ז ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ה עמ' שיח
ז/ז חוות יאיר (תשנז) עמ' קלז
ז/ז חזו"א ב"ק סי' א ס"ק ו
ז/ז חזון יחזקאל ב"ב פ"ו ה"א
ז/ז חי' ר' חנוך הענאך עמ' קסז
ז/ז חי' ר' שמואל ב"ק עמ' קט
ז/ז חיי עולם (בולה) דף י {לא מחלק בין גרמי לגרמא}
ז/ז חמודי צבי מועדים עמ' תיט
ז/ז חק לישראל נזיקין עמ' 255, 372, 389
ז/ז חקל יצחק (שו"ת) עמ' צז
ז/ז יורה חכימא (תשח) עמ' רלג-רלז
ז/ז לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' לב אות ג
ז/ז לבני בנימין דף מו ע"ב {הגורם חייב}
ז/ז מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' עו
ז/ז מאורי אש השלם עמ' רכו, רלב
ז/ז מגל ח"ז עמ' 75
ז/ז מהלכי משפט ח"ד עמ' 501
ז/ז מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' תעו, תפ
ז/ז מציון אורה ח"א עמ' עח
ז/ז מקצוע בתורה סי' מט ס' י ס"ק יז
ז/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/ז מרכבת יוסף דף מז ע"ב {זרק כלי מראש הגג}
ז/ז משאת מרדכי ב"ק עמ' קיז
ז/ז משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' לז-לח, מא
ז/ז משנת יעקב זמנים ח"א עמ' רלו
ז/ז משנת יעקב כאן
ז/ז משפט שלמה (זפרני, תשנה) סי' ח סעיף ב ס"ק ב
ז/ז משפטי אמת עמ' תקכא
ז/ז נזר אברהם מכות ועדות עמ' ריא
ז/ז נחלת יצחק כתובות סי' מא
ז/ז נטעי נתן (פריד) סי' צח
ז/ז נר מצוה (ואלק) מצוות דף פב ע"ג, פג ע"א
ז/ז נתיבות חיים (קארב) ח"ד עמ' שצה
ז/ז נתיבות מרדכי גיטין עמ' תלא
ז/ז ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' רפז
ז/ז עטרת ישראל עמ' קכב
ז/ז עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' קס {דבר הגורם לממון}
ז/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' נט
ז/ז פנס שלמה
ז/ז פסקי ב"ד הרבנות ירושלים - דיני ממונות ח"א עמ' רח
ז/ז צרור הכסף (הראשון) עמ' סט
ז/ז קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' קמג
ז/ז קונטרסי שעורים ב"ב דף פ
ז/ז קרית מלך
ז/ז ר' יונתן מלוניל על ב"ק עמ' 397
ז/ז ר"י ששפורטש עמ' 222
ז/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' לה, תקצז, תריג
ז/ז שו"ת בית מאיר עמ' נז, צד
ז/ז שו"ת הרדב"ז סי' ב אלפים רצב
ז/ז שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' שצט
ז/ז שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' קנו
ז/ז שעורי הלכה עמ' קו
ז/ז שעורי ר"א ליכטנשטין דינא דגרמי עמ' 97, 113, 114
ז/ז שעלי דעת גל' ג עמ' 159, 163, 164
ז/ז שער יהודה
ז/ז שער משפט סי' שמט ס"ק ב
ז/ז שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 177
ז/ז תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' קפג-קפד
ז/ז תחומין חי"א עמ' 363
ז/ז תיבת גומא (ורשנר) עמ' תפג
ז/ז תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' תעז
ז/ז תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' קלב
ז/ח אבני קודש (לעווי) סי' ב עמ' ל
ז/ח אולם המשפט סי' שפג סעיף ג, סי' שפו סעיף ט
ז/ח אמונת עתיך גל' 118 עמ' 217
ז/ח אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' קמד
ז/ח אמירה נעימה קמא עמ' קמד
ז/ח אנצי"ת ע' גרמא הע' 371
ז/ח אשל אברהם (שפירא) עמ' קפט
ז/ח באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ז/ח באר דוד ב"ק ח"ב סי' יז אות א-ג, סי' כ אות א-ב, ו
ז/ח באר מים חיים (נוסינזון) ב"ק דף כו
ז/ח באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פי"ד ה"ז באר שרים אות כט, לב
ז/ח בית זבול ח"ד עמ' מט, נא
ז/ח בית יעקב (טבשונסקי) סי' שפו סעיף ה
ז/ח בני שמואל דף מה ע"ב
ז/ח ברור הלכה ב"ק כו ע"ב ציון ק
ז/ח בריכת ירושלים עמ' כ
ז/ח ברכת מרדכי ב"ק עמ' קעז
ז/ח דברות משה ב"ק ח"א סי' יז ענף א
ז/ח דברי משה (מזרחי) עמ' שמט {המסלק כרים וכסתות}
ז/ח דינא דגרמי (אינגבר) עמ' קפב-קפג, רכא
ז/ח דינא דגרמי (ברזל) באור המשפט סי' פט
ז/ח דרך ישרה ח"א עמ' קצט
ז/ח זכר אליהו עמ' נב
ז/ח חזו"א על הרמב"ם
ז/ח חי' ר' שמואל ב"ק עמ' קו
ז/ח חק לישראל נזיקין עמ' 48, 183, 255, 389
ז/ח מהלכי משפט ח"ד עמ' 501
ז/ח מוריה גל' קעא עמ' י {ראב"ד}, יא
ז/ח מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' תעו, תעח, תפ
ז/ח מעשה בצלאל סי' תסט
ז/ח מקור ישראל דף קיד ע"ב
ז/ח מרדכי השלם ב"ק עמ' קעג
ז/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/ח משאת מרדכי ב"ק עמ' קיז
ז/ח משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' לז-לח, מ
ז/ח משנת יעקב
ז/ח משפט שלמה (זפרני, תשנה) סי' ח סעיף ב ס"ק ב
ז/ח משפטי אמת עמ' תקל
ז/ח משפטי ישראל עמ' 273
ז/ח נועם ח"ח עמ' קסב
ז/ח נימוקי מלב"ם ב"ק סי' ט
ז/ח ס' התרומות עמ' תתתט
ז/ח ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' לב
ז/ח עטרת ישראל עמ' קכב
ז/ח עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 287 {לא סובר כחילוק של הר"י בין גרמי לגרמא}
ז/ח עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' רנד
ז/ח פנס שלמה
ז/ח פשר דיני הנזיקין בתלמוד עמ' 51-52
ז/ח צרור הכסף (הראשון) עמ' סט
ז/ח קונטרסי שעורים ב"ב דף פ
ז/ח שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' תנג, תנו
ז/ח שו"ת מהר"ם לובלין סי' סא {לא סובר כחילוק של הר"י בין גרמי לגרמא}
ז/ח שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' שצט
ז/ח שו"ת ר"א בן ארחא עמ' נח
ז/ח שלחן המלך - חלק הדרושים דף נ ע"א
ז/ח שמחת יהודה דף קסה ע"ד
ז/ח שעורי ר' יחיאל מיכל ב"ק ח"ב אות פה, קלא
ז/ח שעלי דעת גל' ג עמ' 159
ז/ח שערי זיו ח"ב דף ה ע"ד
ז/ח שערי שאול ב"ק עמ' רמא {כ"מ}
ז/ח תולדות שם דף לב ע"ב-ע"ד, לג ע"ב
ז/ח תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' קפג-קפד
ז/ח תחומין חי"א עמ' 363, 365
ז/ט אגודות אזוב מדברי דף צג ע"ד {במאמינו}
ז/ט אמרי בינה (אוירבך) - דיינים סי' לג ד"ה אולם
ז/ט אמרי דוד (שליסל) דף לג ע"ג
ז/ט אמרי יואל (הרצוג) פרשת משפטים דרוש ז דף עח ע"ג
ז/ט אנצי"ת ע' גרמא הע' 77, 78, 80
ז/ט באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פ"ח ה"ז באר שרים אות לו, פי"ד ה"ז באר שרים אות כט, לב
ז/ט בית שערים ח"ג סי' לט
ז/ט בני יוסף (קאריו) דף ה ע"ב
ז/ט ברור הלכה ב"ק צח ע"ב ציון א
ז/ט גוילין נצולין עמ' רטז
ז/ט דיני ישראל א עמ' 40
ז/ט דרך איש דף טו ע"א
ז/ט הד משה עמ' 37-39 {שורף שטר במאמינו}
ז/ט הלכה פסוקה ח"א סי' א הערה 142
ז/ט זכרון חי עמ' קטו
ז/ט חזקה רבה חו"מ ח"ד עמ' 165
ז/ט חיים שנים ישלם עמ' קצז
ז/ט יבול היובלות עמ' 366
ז/ט יורו משפטיך ליעקב סי' לד
ז/ט יטב פנים ח"ב דף קיז
ז/ט ישועות ישראל סי' נה סעיף ג
ז/ט לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' לג אות ב-ט
ז/ט לחם רב (בוטון) סי' קפה
ז/ט לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' תקנח
ז/ט מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' תעו, תפ
ז/ט מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קכח ע"א
ז/ט מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק או"ח סי' כ]
ז/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/ט משנת ר' אהרן ב"ק עמ' קלז
ז/ט נודע ביהודה השלם או"ח עמ' לז
ז/ט נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' כט, לה
ז/ט פד"ר חי"ז עמ' 229
ז/ט פני משה (שלז')
ז/ט צרור הכסף (הראשון) עמ' לד
ז/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' רלד, שנז, תקצ, תריג
ז/ט רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' קלב
ז/ט שארית יוסף (תשמד) באור חו"מ הערה 209
ז/ט שארית יוסף (תשסז) עמ' רנב
ז/ט שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' קנט
ז/ט שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' קמה
ז/ט שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' קסט
ז/ט שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' ת, תשז, החדשות (תשעו) עמ' קצא
ז/ט שו"ת ר"י מליריאה עמ' עז
ז/ט שופרא דשטרא שער י פ"ב
ז/ט שער יהושע ח"ב עמ' עח
ז/ט שער משפט סי' צה ס"ק ו, סי' שפו ס"ק ג
ז/ט שערי טהר ח"ה שער ב סי' כג אות א דף רלח ע"ד {שורף שטר}
ז/ט שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 355, 455
ז/ט שתי הלחם סי' מה
ז/ט תבואת יקב (פרידמן) עמ' לח {שורף שטרות חברו}
ז/ט תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' קפג-קפד
ז/ט תחומין חי"ג עמ' 398
ז/י אמרי זאב דף סב ע"א
ז/י אנצי"ת ע' בור הע' 274, ע' גרמא הע' 74, 86, 92, 104, 105
ז/י באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פי"ד ה"ז באר שרים אות כט, לב
ז/י ברור הלכה כתובות פו ע"א ציון ב
ז/י ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ד עמ' רצד
ז/י דורש משפט עמ' תכו
ז/י דינא דגרמי (אינגבר) עמ' קח, קט {או"ש}, קי
ז/י דיני ישראל א עמ' 40
ז/י הלכה פסוקה ח"א סי' א הערה 143
ז/י חוות יאיר (תשנז) עמ' קלז
ז/י חוות יאיר סי' מה
ז/י חזו"א על הרמב"ם {מל"מ}
ז/י חזון יחזקאל גיטין פ"ג הי"ג
ז/י חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' קב
ז/י ישועות ישראל סי' נה סעיף ג
ז/י לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' לג אות ז
ז/י מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' תעו, תפ
ז/י נחלת יצחק כתובות סי' מ-מא
ז/י נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' קכא
ז/י ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' רעג
ז/י ס' התרומות עמ' תתתיב
ז/י סיני ק עמ' תתפה
ז/י פרי השדה (דייטש) ח"א דף פג ע"ב-ע"ד
ז/י רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' שעא
ז/י רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' שנח, תקצ, תריג
ז/י רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רלה
ז/י שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' קעג, רנה
ז/י שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' תרפג
ז/י שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תסב
ז/י שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' תקכה
ז/י תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' קפג-קפד
ז/יא אבני החושן סי' שפו סעיף ב {ראב"ד}
ז/יא אבקת רוכל (תשסב) עמ' שיא, שכט
ז/יא אבקת רוכל (תשעז) עמ' רעו
ז/יא אברהם במחזה דף קכב ע"ב {ראב"ד}
ז/יא אגרות משה או"ח ח"ד עמ' שפא
ז/יא אוצרות הראיה (תשסב) ח"ג עמ' 216
ז/יא אור הישר [לח"מ הל' עבדים פ"ח הט"ז, דברי ריבות סי' ת]
ז/יא אור יעקב סנהדרין דף עב ע"א
ז/יא אחיעזר ח"ג סי' מא אות ו
ז/יא אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' שסז, שע {שף מטבע}
ז/יא אמרי בינה (אוירבך) - הלואה סי' סג [לב] ד"ה אך, גבית חוב סי' כ ד"ה ואי {ראב"ד}
ז/יא אמרי זאב דף סב ע"א
ז/יא אמרי שפר (סגל) עמ' קז
ז/יא אנצי"ת ע' גרמא הע' 45 {ראב"ד}, 50, 51, 55, 394
ז/יא ארץ נחלי מים דף ט ע"א
ז/יא אשר למלך הל' חובל פ"ד ה"ב {לח"מ}
ז/יא באר דוד ב"ק ח"ב סי' יד אות ז-ח {מ"מ}, סי' טז אות ד, י, סי' יז אות ג, סי' כג אות ד {מ"מ}
ז/יא באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פ"ח ה"ז באר שרים אות לו
ז/יא בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' קיז סעיף ו
ז/יא בית אהרן וישראל גל' סג עמ' כא
ז/יא בית יעקב (מליסא) סי' צג ס"כא {ראב"ד}
ז/יא בית ישחק
ז/יא בני בנימין (נבון) חו"מ דף כח ע"א
ז/יא בנין אריאל ח"ב עמ' רו, ריג
ז/יא ברור הלכה גיטין מ ע"ב ציון כ
ז/יא ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' תכט
ז/יא דברות משה גיטין עמ' שצח, ב"ק ח"ב סי' פ ענף ב, ב"מ ח"א סי' מא הערה כג
ז/יא דברות משה זרעים עמ' תריד, תערב {שהרי הפקיע שעבודו וגרם לאבד ממונו}
ז/יא דברי ריבות (תשעב) עמ' תקעח
ז/יא דינא דגרמי (אינגבר) עמ' כח {מ"מ}, קכב {ראב"ד}, קלח {אבי עזרי}, רח, רט-רי {ראב"ד}, ריא
ז/יא דינא דגרמי (ברזל) באור המשפט סי' טז, קב
ז/יא דליית הכרם עמ' תתתלא {מ"מ - מפורש}
ז/יא הערות ר"ג ציננער לתוס' רא"ש קדושין טז ע"א הערה כג
ז/יא הרמב"ם כמחנך עמ' 22
ז/יא התורה והמדינה ח"ד עמ' קפג
ז/יא זכרון שמואל עמ' רצא
ז/יא חזון יחזקאל גיטין פ"ג הי"ג
ז/יא חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' פו עמ' רטו, סי' קד עמ' רנג, סי' קה עמ' רנה
ז/יא חי' כתב סופר
ז/יא חי' ר"י נחמיה סי' קסז אות א {ראב"ד}
ז/יא יבול היובלות עמ' 368, 366
ז/יא יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' קצא, שעד
ז/יא יורה חכימא (תשח) עמ' רלג-רלו
ז/יא ישועות יעקב נשים עמ' שכז {ראב"ד}, נזיקין עמ' רנא
ז/יא ישועות ישראל סי' נה סעיף ג
ז/יא כבוד מלכים (מרגליות) {ראב"ד}
ז/יא לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' לג אות ב-יב
ז/יא לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' קנז
ז/יא לחקרי הלכות סי' קכ
ז/יא מבי"ט (רובינ') דף עד ע"א
ז/יא מחנה דוד (בונאן) דף נד ע"ד
ז/יא מחנה יהודה (אשכנזי) דף קנ ע"א {מ"מ}
ז/יא מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' תעו
ז/יא מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קכח ע"א וע"ג
ז/יא מנחת חינוך ח"א עמ' רנו
ז/יא מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ב עמ' שצא {לח"מ}
ז/יא מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שסא {לח"מ}
ז/יא מעיני המים
ז/יא מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
ז/יא מקצוע בתורה סי' עד ס' ז ס"ק יג {שף מטבע}
ז/יא מרחשת ח"א קונ' הזמה אות א
ז/יא מרכבת המשנה מהדו"ב [ש"ך חו"מ סי' שפו מסיק שדעת הפוסקים כרמב"ם]
ז/יא משאת מרדכי ב"ק עמ' שלט-שמ
ז/יא משנת יעקב
ז/יא משנת ר' אהרן ב"ק עמ' כט, לא, לז
ז/יא משפט שלמה (זפרני, תשנה) סי' טז סעיף ב ס"ק א-ב
ז/יא משפטי אמת עמ' רמד, תקטו
ז/יא נודע ביהודה השלם או"ח עמ' לז, חו"מ עמ' פד
ז/יא נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' שסו, שסט, ח"ד עמ' שמ {ראב"ד ומ"מ}
ז/יא נצר מטעי (פרידמן) סי' כח סעיף ד {לח"מ - לא סובר שהלכה כרשב"ג במשנה}
ז/יא נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' טז אות ב
ז/יא עולת שמואל (לובצר) ח"א דף נח ע"א
ז/יא עטרת שלמה ח"א עמ' שכד
ז/יא עין יהודה עמ' קלו
ז/יא עמק שאלה (טברסקי) עמ' קלו {מ"מ}
ז/יא ערך שי חו"מ סי' שפו סעיף ג
ז/יא פינות הבית דף לג ע"ד
ז/יא פני אברהם (שפירא) עמ' רנח
ז/יא פרח מטה אהרן (פרחיא) ח"א סי' לד
ז/יא פרי חיים (הליר)
ז/יא צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קיט ע"ג
ז/יא רביד הזהב (אברך) דף מא ע"ג
ז/יא רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' לב, רלד, תקפה, תקפח-תקפט, תריג
ז/יא שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף כט ע"א
ז/יא שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' שצז, שצח
ז/יא שו"ת ציוני ח"ב סי' יט דף כא ע"ב
ז/יא שו"ת ר' יצחק הלוי מקושטא עמ' קמג
ז/יא שולי הגליון עמ' קעא
ז/יא שופרא דשטרא שער י פ"ג
ז/יא שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קיז סעיף יב {ראב"ד}
ז/יא שעורי הלכה עמ' קו, קפו, קפז
ז/יא שעורי ר"א ליכטנשטין דינא דגרמי עמ' 79
ז/יא שער המלך ח"ב עמ' שעה
ז/יא שערי טהר ח"ג שער ב סי' כא אות ב, ח"ח סי' צז אות ה
ז/יא שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 175, 177
ז/יא שערי צדק ח"ג עמ' 119 {שף את צורתו}
ז/יא שערי שאול ב"ק עמ' רלז
ז/יא שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 260-261
ז/יא תורת ההגיון בהלכה עמ' 77-78
ז/יא תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' קפג-קפד
ז/יא תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' רל, רע
ז/יא תפארת אברהם ב"ק עמ' רט {צרם בידים}
ז/יא תרומת הכרי עמ' כה, קפח, קצג
ז/יב אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' ח
ז/יב אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' צ
ז/יב אנצי"ת ע' בתר מעקרא הע' 14, 20
ז/יב אפיקי מגינים ב"ק סי' יט
ז/יב באר אלחנן עמ' קנא
ז/יב באר דוד ב"ק ח"א סי' כב אות ט, סי' לא אות ה
ז/יב באר מים חיים (נוסינזון) ב"ק דף יז
ז/יב בינת דניאל ח"א עמ' קסז-קסח
ז/יב בית אהרן (סוויאדישץ) דף ל ע"ב
ז/יב בית זבול ח"ד עמ' מח-מט
ז/יב בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תיד
ז/יב ברור הלכה ב"ק יז ע"ב ציון ט
ז/יב בריכת ירושלים עמ' כ
ז/יב דברות משה ב"ק ח"א סי' י ענף א
ז/יב דגל ראובן ח"א סי' כח
ז/יב דינא דגרמי (אינגבר) עמ' קפח-קפט
ז/יב דרך ישרה ח"א עמ' ר
ז/יב דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תקעא
ז/יב הגהות חבר בן חיים
ז/יב הלכה פסוקה ח"א - ברור הלכה עמ' יא {מ"מ}
ז/יב המשפט העברי עמ' 204
ז/יב זכר אברהם יצחק עמ' 40
ז/יב חזון יחזקאל שבועות פ"ו ה"ב
ז/יב חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' כט עמ' קו
ז/יב חי' הגר"ח החדש עמ' שכה
ז/יב טבעת החושן ח"ד עמ' ל
ז/יב יהגה האריה עמ' מד
ז/יב לבני בנימין דף מה ע"ד, מו ע"ב-ע"ג
ז/יב לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק סי' ט ס"ק ג
ז/יב לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' מד, נב
ז/יב מאור למלך ב"ק עמ' נו, נח-נט
ז/יב מהלכי משפט ח"ד עמ' 501
ז/יב מצעדי גבר ב"ק סי' לו אות ג, סי' מא אות ה
ז/יב מקורות לפסקי הרמב"ם
ז/יב משב יעקב ח"ב
ז/יב משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' קעה
ז/יב משנת יעקב
ז/יב משנת ר' אהרן ב"ק עמ' צד
ז/יב משפטי אמת עמ' תקכט
ז/יב משפטי שמואל (רבינוביץ) ח"א דף סב ע"א {הגהמ"י}
ז/יב משפטים ישרים (בירדוגו) סימן רסז
ז/יב נחלת שמואל דף נ ע"ג
ז/יב עין יצחק תנינא ח"ב עמ' נה, נח
ז/יב ערך שי חו"מ סי' שצ סעיף א {הגהמ"י אות ט}
ז/יב פני משה (שלז')
ז/יב פסקי מהרי"ץ - בארות חיים הערה תשמא (השני)
ז/יב קונטרסי שעורים ב"ק שעור י אות א, ט, יד, שעור יח אות י
ז/יב קרית מלך
ז/יב קרן הצבי מצוה צב אות ב
ז/יב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תריג
ז/יב שאר יוסף ח"ה
ז/יב שו"ת הריב"ש עמ' תשנה-תשנו
ז/יב שכר שכיר סוגיות ח"א סי' לו אות ח
ז/יב שעורי הגרד"ש ב"ק סי' לט אות ב ד"ה ונראה דהנה
ז/יב שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' קכז
ז/יב שערי מאיר עמ' מז
ז/יב תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף מב ע"ד
ז/יב תורת חיים (ליבוביץ, תשסט) סי' לז עמ' קפג
ז/יב תורת מיכאל עמ' פב-פג
ז/יב תשובה שלמה אהע"ז סי' ז דף ח ע"ב
ז/יג אבני החושן סי' שפב סעיף א
ז/יג אור הישר [אור הישר ב"ק צא ע"ב וזבחים עא ע"א]
ז/יג אור יעקב סנהדרין דף כג ע"ד
ז/יג אושר ירוחם עמ' צז
ז/יג אמת ליעקב נשים עמ' לג
ז/יג אשר למלך
ז/יג באר אליהו עמ' יז
ז/יג באר דוד ב"ק ח"ב סי' ט אות א
ז/יג בית יעקב (טבשונסקי) סי' שפב סעיף א
ז/יג בית שערים או"ח סי' שנה
ז/יג ברור הלכה ב"ק צא ע"ב ציון ד
ז/יג ברית עולם (ולר) סי' עג אות א, ג, ו-ז
ז/יג גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' ריז
ז/יג גדולי שמואל ב"ק דף צא {או"ש}
ז/יג גופי הלכות (תשסו) עמ' תקיב
ז/יג דברי יוסף (קונביץ) עמ' 189
ז/יג דברי יחזקאל (מישור) עמ' רלא
ז/יג דברי יחזקאל (תרצה) דף קנ ע"ג
ז/יג דברי יציב או"ח עמ' ה {כמו שיראו הדיינים}
ז/יג דליית הכרם עמ' תתתלא [העלמד - צ"ל העומד]
ז/יג זרע יצחק (עטייה) ח"א דף פד ע"ד {מ"מ}
ז/יג חזון יחזקאל ב"ק פ"ו ה"ט, סנהדרין פ"ו ה"א
ז/יג חי' בן אריה ח"א סי' יח אות ט
ז/יג חכמת גרשון עמ' תמג
ז/יג חנוכת הבית עמ' נב
ז/יג חק לישראל נזיקין עמ' 306
ז/יג כתב סופר חו"מ דף כח ע"א
ז/יג להורות נתן - שו"ת חי"ב עמ' כד
ז/יג מלאכת שלמה (חכים)
ז/יג מנחת בצלאל (תשלז) עמ' קמז
ז/יג מנחת חינוך ח"ג עמ' שלז
ז/יג משאת מרדכי ב"ק עמ' שכא
ז/יג משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תקי, תתסג
ז/יג משפטי הלוי ח"א סי' ח אות ד עמ' ריח-רכ
ז/יג משפטים לישראל עמ' ריב
ז/יג נועם חי"ג עמ' ריט
ז/יג נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' עדר
ז/יג נחפה בכסף ח"א דף ס ע"ד {מ"מ - הרי"ף הכריע דעת האחרון}
ז/יג נר מצוה (ואלק) מצוות דף סד ע"ג {מ"מ}
ז/יג נשמת כל חי ח"ב דף פו ע"ד
ז/יג נתן פריו נדרים עמ' פו, ב"מ עמ' קס
ז/יג ס' המקח עמ' קיט
ז/יג עץ השדה סי' ג הערה ח
ז/יג צהר גל' ז עמ' 12, 19
ז/יג צרור הכסף (הראשון) עמ' ע
ז/יג ראה חיים ח"א דף לג ע"א (עמ' קיב)
ז/יג שו"ת הריב"ש עמ' תשנה
ז/יג שער יוסף - שו"ת דף כא-כב
ז/יג שערי צדק ח"ג עמ' 107
ז/יג תבואת יקב (פרידמן) עמ' צה
ז/יג תורת ירוחם ח"ג דף כ ע"ג, כא ע"ב, מ ע"ג
ז/יג תחומין ח"ט עמ' 185
ז/יג תרומת הכרי עמ' קנה {מ"מ}
ז/יד אבני ציון ח"ד עמ' מג
ז/יד אוצרות הרמב"ם
ז/יד אנצי"ת ע' אונס (ב) הע' 49 {ראב"ד}, ע' ברכות הע' 265, 266, 270, 271
ז/יד אשר חנן עמ' קיג
ז/יד באר אליהו עמ' יז
ז/יד באר דוד ב"ק ח"ב סי' ט אות א
ז/יד בית אהרן וישראל גל' קכט עמ' קמב {המונע הבעלים - גם אם הוא עצמו לא עשה את המצוה}
ז/יד בית שערים או"ח סי' שנה
ז/יד בנין דוד (מייזלש) בראשית פ' לך לך אות עה
ז/יד ברור הלכה ב"ק צא ע"ב ציון ד
ז/יד ברור הלכה חולין פז ע"א ציון ה
ז/יד ברית עולם (ולר) סי' עג אות א, ג, ו-ז
ז/יד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' טז
ז/יד גופי הלכות (תשסו) עמ' תקיב
ז/יד דברי יציב או"ח עמ' ה {כמו שיראו הדיינים}
ז/יד דגל ראובן ח"ג סי' לז
ז/יד חי' הריצ"ד
ז/יד חק לישראל נזיקין עמ' 306
ז/יד מבוא למשנה תורה עמ' 220
ז/יד מועדים וזמנים ח"ב סי' קפא
ז/יד מכתם לדוד (פרדו) דף קטו
ז/יד מנוחת אשר ח"ב דף עב ע"ג {האם ברכה היא כשכר}
ז/יד מקראי קדש (גרודזינסקי) עמ' נא {כל מצוות עשה}
ז/יד מראה אש ח"ב עמ' מה
ז/יד משאת המלך (תשסז) עמ' ז-ח
ז/יד משאת מרדכי ב"ק עמ' שכא
ז/יד משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רכד
ז/יד משנת יעקב
ז/יד משפטי הלוי ח"א סי' ח אות ד עמ' ריח-רכ
ז/יד נחפה בכסף (נבון) ח"א דף סא ע"ד
ז/יד סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' רצה
ז/יד סולם מוצב עמ' צז
ז/יד עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 270
ז/יד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שנב
ז/יד פרפרת הפרשה פרשת תזריע פרק יב פסוק ג
ז/יד צרור הכסף (הראשון) עמ' ע
ז/יד קרית מלך
ז/יד שארית נתן בנימין עמ' קעא {חוטף מצוה חייב עשרה זהובים}
ז/יד שער יוסף - שו"ת דף כא-כב
ז/יד שרשי הים
ז/יד תבואת יקב (פרידמן) עמ' צה
ז/יד תורת ירוחם ח"ג דף כא ע"ב
ז/יד תרומת הכרי עמ' קנה {מ"מ}
ז/יד תשורת שי מהדו"ת סי' עח
ז/טו אור שמח
ז/טו בריכת ירושלים עמ' כ
ז/טו יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קלו
ז/טו מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' יב
ז/טו משנת יעקב כאן
ז/טו משנת יעקב נזיקין עמ' רנט {או"ש}
ז/טו קרית מלך
ז/טז באר דוד ב"ק ח"ב סי' ל אות ו-ז
ז/טז הרמב"ם כמחנך עמ' 23
ז/טז משנת יעקב
ז/טז קרית מלך
ז/טז תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' כה ס"ק ג
ז/יז אבן האזל
ז/יז אולם המשפט סי' רצח סעיף א
ז/יז בית יעקב (טבשונסקי) סי' רצח סעיף א
ז/יז בני יוסף (קאריו) דף ה ע"א
ז/יז ברור הלכה ב"ק סב ע"א ציון ה, ח
ז/יז ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' לג, קסה
ז/יז דברי יחזקאל (תרצה) דף קלד ע"ב
ז/יז חק לישראל נזיקין עמ' 58, 292, 293 {מ"מ}
ז/יז כהונת רפאל עמ' ש, שיד
ז/יז לחם רב (בוטון) סי' קסח
ז/יז לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' תקיב
ז/יז לחקרי הלכות סי' קטז, קיח
ז/יז מרדכי השלם ב"ק עמ' פד
ז/יז משאת מרדכי ב"ק עמ' רס
ז/יז משנת יעקב
ז/יז משפט שלמה (זפרני) ח"ד עמ' רכג
ז/יז משפט שלמה (זפרני, תשנה) סי' ה סעיף ב ס"ק ב
ז/יז פרי חיים (הליר)
ז/יז צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שלא ע"ד, שלב ע"ב
ז/יז צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חו"מ עמ' 87
ז/יז צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' עא
ז/יז שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' קנז
ז/יז שו"ת הרדב"ז סי' קלד
ז/יז שו"ת מהר"ם די בוטון סי' נו
ז/יז שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' רסה
ז/יז שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ג עמ' רז-רח
ז/יז שערי צדק ח"ג עמ' 184 {אדם המזיק חייב בטמון}
ז/יז תקפו כהן סי' טו
ז/יח אבן האזל
ז/יח אולם המשפט סי' שפח סעיף ב
ז/יח אור הישר [לח"מ הל' גזילה פ"ד ה"ג, מל"מ הל' מלוה פכ"א ה"א ד"ה ועוד יש]
ז/יח אורים ותומים קיצור תקפו כהן סי' עז-עח
ז/יח באר דוד ב"ק ח"ב סי' לד אות ד, סי' לה אות ג-ד
ז/יח באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' י
ז/יח בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' צ סעיף ז
ז/יח בית מאיר (תשע) סי' קיב ס"ה עמ' שט
ז/יח בני יוסף (קאריו) דף ה ע"א
ז/יח ברור הלכה ב"ק סב ע"א ציון ה, ח
ז/יח ברור הלכה שבועות מו ע"ב ציון ד
ז/יח ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' לג, קסו
ז/יח דרך עץ החיים (אלגזי) דף כט ע"א
ז/יח דרכי משה ח"ב שמעתתא ב פ' יד
ז/יח המאיר לארץ [שתי הלחם סי' ב] {לח"מ}
ז/יח חוקות הדיינים ח"ב עמ' קכ
ז/יח חזקה רבה חו"מ ח"ג עמ' 222
ז/יח חי' ירוחם
ז/יח חכמת אליהו ח"א סי' פז אות כה, ח"ב סי' צ אות ז, יב
ז/יח חק לישראל נזיקין עמ' 292, 293 {מ"מ}
ז/יח יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' קצד
ז/יח לחקרי הלכות ח"א עמ' קסא-קסב
ז/יח מאור למלך ב"ק עמ' קז
ז/יח מנחת חינוך ח"א עמ' רפג
ז/יח מעיני המים
ז/יח מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' כט אות ב]
ז/יח מרדכי השלם ב"ק עמ' פד
ז/יח משאת מרדכי ב"ק עמ' רס, שלט
ז/יח משנת יעקב
ז/יח משפט שלמה (זפרני) ח"ד עמ' רכג
ז/יח משפט שלמה (זפרני, תשנה) סי' ה סעיף ב ס"ק ב
ז/יח משפטי ישראל עמ' 324 {חוטף סל והניזק טוען שהיו בו מרגליות}
ז/יח נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' קכב
ז/יח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קצב {מ"מ}
ז/יח פרח מטה אהרן (פרחיא) ח"א סי' יב {חמת או סל מלאים}
ז/יח פרי חיים (הליר)
ז/יח צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שלא ע"ד
ז/יח צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חו"מ עמ' 86
ז/יח שארית יוסף (תשמד) באור חו"מ הערה 192, 199
ז/יח שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ג עמ' רז, רי
ז/יח שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' קיא
ז/יח שערי צדק ח"ג עמ' 184 {אדם המזיק חייב בטמון}
ז/יח שתי הלחם סי' ב
ז/יח תורת המשפט ח"א עמ' 101, 102, 106
ז/יח תחומין חכ"ב עמ' 328
ז/יח תקפו כהן סי' כח
ז/יח תקפו של רפאל סי' טו
ז/יט ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' לז, קעט
ז/יט הגהות מוהר"י קרט עמ' מח {ראב"ד}
ז/יט ויקח אברהם [אחי וראש - תשובות דף סא ע"ד]
ז/יט מבוא למשנה תורה עמ' 223
ז/יט מרדכי השלם ב"ק עמ' פד
ז/יט מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/יט משנת יעקב
ז/יט עמודי שלמה ח"ג עמ' רכז
ז/יט עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 562
ז/יט קרית מלך
ז/יט שארית יוסף (תשמד) באור חו"מ הערה 201
ז/יט תחומין חכ"ב עמ' 328


ח/756 הלכות חובל ומזיק פרק ח *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ח/רה"פ יד פשוטה
ח/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ח/רה"פ מעשה רקח
ח/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ח/רה"פ פי' ר"י קאפח
ח/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ח/רה"פ רמב"ם לעם
ח/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ח/א אבקת רוכל (תשעז) עמ' רמט
ח/א אוצרות הרמב"ם
ח/א אור אברהם
ח/א אור הישר [אבקת רוכל סוף סי' פ]
ח/א אנצי"ת ע' גרמא הע' 63 {מ"מ}, 69 {לח"מ}, 70 {הגהמ"י}, 71, 74, 124, 126
ח/א ארחות חיים ח"ב סי' נז
ח/א אשר למלך
ח/א באר אליהו עמ' ט
ח/א באר דוד ב"ק ח"ג סי' מז אות א
ח/א בית מועד (גטיניו)
ח/א בן יהודה סי' לג, קלז
ח/א ברור הלכה ב"ק קטז ע"ב ציון פ
ח/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' ט
ח/א דברי ריבות (תשעב) עמ' קנא
ח/א דינא דגרמי (אינגבר) עמ' כט {מ"מ}, נו, עו, פב, פו-פח, צג, קלד
ח/א דרך חיים (תשע) פ"ב הערה 373
ח/א דרך ישרה ח"א עמ' קצג
ח/א דרכי חושן ח"א עמ' תיג, תיח {מ"מ}
ח/א הלכה פסוקה ח"א סי' א הערה 144
ח/א חיי עמרם עמ' קפא {מ"מ}
ח/א חק לישראל נזיקין עמ' 64
ח/א יד פשוטה מדע עמ' תעו
ח/א יחל ישראל (תשנב) עמ' קמג
ח/א לב מבין
ח/א לשון ערומים גניבה פ"ב ה"א {יורשיו}
ח/א מגד יהודה ח"א סי' קפה אות ב
ח/א מנחת חינוך ח"ב עמ' רלא-רלב
ח/א מקדש דוד החדש טהרות עמ' קפב
ח/א משאת המלך (תשסז) עמ' רו {גובים מיורשיו}
ח/א משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' רס
ח/א משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רנה
ח/א משנת יעקב
ח/א נוה צדק
ח/א נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' עח, ח"ד עמ' רפ
ח/א נחלת יצחק כתובות סי' מ
ח/א ס' התרומות עמ' תתתיב
ח/א סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' קו-קז
ח/א עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 5 הע' 29
ח/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קצא
ח/א ערך שי חו"מ סי' קכו סעיף ט
ח/א פנים מאירות (תשפ) ח"ג עמ' תשיג
ח/א פסקי מהרי"ץ - בארות חיים הערה תרכו ד"ה ואכן, ד"ה ולעניין
ח/א קובץ ביאורים (שפירא)
ח/א קול דודי (תשף)
ח/א קול דודי כריתות סי' כה
ח/א קרית מלך
ח/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' לה-לו, תריג
ח/א שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תקנג-תקנד
ח/א שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' צז
ח/א שו"ת הריב"ש סי' עט-פ, עמ' עג
ח/א שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' תרכד
ח/א שו"ת מהרי"ק סי' קכו
ח/א שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' סה, קד
ח/א שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' עד
ח/א שו"ת ר"י אלגזי עמ' קסא
ח/א שו"ת ר"מ גאויזון עמ' קלח
ח/א שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' ק
ח/א שלחן המלך
ח/א שער יהושע ח"ב עמ' מג
ח/א שערי שמחה (סופר) ח"ב עמ' תקנג-תקנד
ח/א תורת ההגיון בהלכה עמ' 56, 70
ח/א תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' קפד, קצד, רג
ח/א תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קס
ח/א תחומין ח"א עמ' 303, ח"י עמ' 187, חי"א עמ' 51
ח/ב אגרות משה יו"ד ח"א סי' קמה
ח/ב אמרי חן (לוונברג) ח"ה עמ' סט
ח/ב אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' א אות ג
ח/ב אנצי"ת ע' אונס (א) הע' 118 {ראב"ד}, 119
ח/ב ארחות חיים ח"ב סי' נז
ח/ב אשר למלך
ח/ב באר דוד ב"ק ח"ג סי' מו אות ח, יא-יב, סי' מז אות ג
ח/ב בינת נבונים דף עח ע"ב
ח/ב בית אבי ח"ב סי' קנו עמ' רכה
ח/ב בית אהרן וישראל גל' מא עמ' קו
ח/ב בית יהודה (עייאש) חו"מ סי' ב דף ע ע"ב, עא ע"א וע"ג, עב ע"ג
ח/ב בית יעקב (טבשונסקי) סי' רעד סעיף א
ח/ב בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' יג
ח/ב בני בנימין (נבון) חו"מ דף פא ע"א
ח/ב ברור הלכה ב"ק ס ע"ב ציון א, קיז ע"א ציון ד
ח/ב ברור הלכה ע"ז ו ע"א פסקה ג
ח/ב ברקאי ח"ג עמ' 25
ח/ב דברות משה ב"ק ח"ב סי' פו ענף ב
ח/ב דברי ריבות (תשעב) עמ' תקע
ח/ב דגל מחנה אפרים (לניאדו) יו"ד סי' ב סעיף ה עמ' קו
ח/ב דיני בוררות עמ' תכח
ח/ב דרך ישרה ח"א עמ' קצג
ח/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' טו-טז
ח/ב זכר ישעיהו
ח/ב חי' הגאון אדר"ת עמ' נט {אסור להציל עצמו בממון חברו}
ח/ב חי' ר' שמואל ב"ק עמ' קיב-קיג
ח/ב חיים ומלך
ח/ב חק לישראל נזיקין עמ' 265 {ראב"ד}
ח/ב יד פשוטה מדע עמ' תשס
ח/ב יכין ובועז ח"א סי' יא עמ' 69
ח/ב לבוש מרדכי נשים (תשעה) גיטין סי' יא אות ט
ח/ב לבושי מרדכי חו"מ עמ' נא
ח/ב מנחת יוסף ח"א עמ' יח, כה
ח/ב מעשה בצלאל סי' תעג {נו"נ ביד}
ח/ב מקדש דוד החדש טהרות עמ' קפב
ח/ב משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תקמה
ח/ב משנת יעקב
ח/ב נועם ח"ו עמ' צד
ח/ב נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"ב סי' מב אות ה
ח/ב סוכה וארבעת המינים עמ' 138
ח/ב עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 5 הע' 29
ח/ב עמק הלכה (בוימל) עמ' עח
ח/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רעה
ח/ב פני משה (שלז')
ח/ב צהר גל' יא עמ' 103 {מציל עצמו בממון חברו}
ח/ב צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' פו אות ח
ח/ב צרור הכסף (הראשון) עמ' סט
ח/ב קול דודי (תשף)
ח/ב קול דודי כריתות סי' כה
ח/ב קול דודי סוטה סי' רפט
ח/ב קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' ו {מל"מ}
ח/ב קרבן משה עמ' לח
ח/ב קרית מלך
ח/ב ראה חיים ח"א דף עג ע"ג (עמ' רמח)
ח/ב רוח חיים (פאלאג'י) אהע"ז-חו"מ דף קנב ע"ד {לח"מ}
ח/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תקנט, תרע
ח/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' לה-לו, ר, תריג
ח/ב שו"ת מהרי"ק החדשות סי' לז עמ' 171
ח/ב שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' סה
ח/ב שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' עד
ח/ב שו"ת ר"א בן ארחא עמ' לה
ח/ב שו"ת ר"מ גאויזון עמ' קלח
ח/ב שו"ת רשב"ש עמ' שמז
ח/ב שם דרך כתובות עמ' ריג
ח/ב שמרו משפט ח"ב עמ' שסד
ח/ב שעורי הגרב"ד ב"ק ח"ב עמ' לב
ח/ב שעורי הגרד"ש ב"ק סי' סח אות א ד"ה והנה ברמב"ם
ח/ב שעורי ר"א ליכטנשטין דינא דגרמי עמ' 102
ח/ב תורת ירוחם ח"ג דף לד ע"א
ח/ב תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קס, קסב
ח/ב תחומין ח"א עמ' 303, חי"א עמ' 51-50
ח/ב תפארת אריה עמ' רג
ח/ג אור הישר [דברי ריבות סי' פד]
ח/ג איש על העדה (סולובייציק) עמ' 82
ח/ג אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' מז
ח/ג אנצי"ת ע' אונס (א) הע' 119, ע' גרמא הע' 61-62 {הגהמ"י}, 474
ח/ג ארחות חיים ח"ב סי' נז
ח/ג באר דוד ב"ק ח"ג סי' מו אות ח, יא-יב, סי' מז אות ג
ח/ג בית יצחק (תשיד) עמ' 76 {אונס ממון הוא אונס}
ח/ג בן יהודה סי' לז
ח/ג ברור הלכה ב"ק קיז ע"א ציון ד
ח/ג דבר יהושע (שו"ת) ח"ג יו"ד סי' כד
ח/ג דברי ריבות (תשעב) עמ' קטו, קיז
ח/ג דגל מחנה אפרים (לניאדו) חו"מ סי' טז סעיף מט עמ' רנד
ח/ג דינא דמלכותא דינא עמ' 278
ח/ג דיני בוררות עמ' תכח
ח/ג דרך ישרה ח"א עמ' קצג
ח/ג חזקה רבה חו"מ ח"ג עמ' 243
ח/ג חיים ומלך
ח/ג חק לישראל נזיקין עמ' 266, 267
ח/ג יד פשוטה מדע עמ' תשס
ח/ג יחל ישראל (תשנב) עמ' תט
ח/ג יחל ישראל (תשסג) ח"ב עמ' קפ
ח/ג יכין ובועז ח"א סי' יא עמ' 69
ח/ג מקור ישראל דף צא ע"א-ע"ב {אנסוהו להראות ממונו והראה ממון חברו}
ח/ג משנת יעקב
ח/ג פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' עה
ח/ג קונטרסי שעורים ב"ק שעור יד אות יג
ח/ג קונטרסי שעורים כתובות קונ' ג אות ה עמ' 170
ח/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תקנט
ח/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' לה-לו, ר, תריג
ח/ג ש"ך חו"מ סי' שפח ס"ק כב {אונס ממון הוא אונס}
ח/ג שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' קמו
ח/ג שו"ת הגאונים בתראי (תשע) עמ' עו
ח/ג שו"ת מהרי"ק החדשות סי' לז עמ' 171
ח/ג שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' סה
ח/ג שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' עד
ח/ג שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' שנו
ח/ג שו"ת ר"מ גאויזון עמ' קלח
ח/ג שו"ת רשב"ש עמ' תפג
ח/ג שמות בארץ (תשנט) עמ' קיז
ח/ג תורת ההגיון בהלכה עמ' 70 {הגהמ"י}
ח/ג תורת חיים (שור) ב"ק קיז ע"א
ח/ג תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קס
ח/ג תחומין ח"א עמ' 303, חי"א עמ' 50
ח/ד אגרות משה יו"ד ח"א סי' קמה, חו"מ סי' צב
ח/ד אהל אבות ב"ק סי' א ס"ק ח-ט, סי' צה ס"ק ג-ה
ח/ד אוצרות יהושע עמ' תקלט {אהא"ז}
ח/ד אור דוד עמ' סה
ח/ד אור הישר [דברי ריבות סי' שצא]
ח/ד אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' מז
ח/ד אנצי"ת ע' אונס (א) הע' 119
ח/ד ארחות חיים ח"ב סי' נז
ח/ד ארץ הצבי (שכטר) עמ' רס
ח/ד באר דוד ב"ק ח"ג סי' מו אות ח, יא-יב, סי' מז אות ג
ח/ד בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' יב
ח/ד בדבר מלך ח"י עמ' רע
ח/ד בינת נבונים דף עח ע"ב
ח/ד בית אבי ח"ב סי' קנו עמ' רכה
ח/ד בית אהרן (קארטשין) עמ' נז {ראב"ד}
ח/ד בית דינו של שמואל עמ' 1024
ח/ד בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' יב
ח/ד בית ירוחם
ח/ד בני בנימין (נבון) חו"מ דף כח ע"ד
ח/ד ברור הלכה ב"ק קיז ע"א ציון ד, ו
ח/ד גניבה וגזילה - פרקי יסוד עמ' צו
ח/ד דבר יהושע (שו"ת) ח"ג יו"ד סי' כד
ח/ד דברות משה ב"ק ח"ב סי' פו ענף ב
ח/ד דברי סופר עמ' צח
ח/ד דברי ריבות (תשעב) עמ' קטו, קיז
ח/ד דינא דמלכותא (שור) עמ' תרעז
ח/ד הדר איתמר עמ' קכו
ח/ד היכל התורה (פינצוק) חוב' א עמ' א
ח/ד התורה והמדינה חי"א עמ' קלג
ח/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' טז
ח/ד זית רענן ח"ב עמ' שמז {ראב"ד}
ח/ד זכר יצחק (תשן) עמ' שמו
ח/ד זכרון יהונתן דף קז
ח/ד זכרון שמואל עמ' רצה {ראב"ד}
ח/ד חוף ימים ח"ג סי' מה אות טז
ח/ד חזון יחזקאל ב"ק פ"ט ה"ח
ח/ד חזקה רבה חו"מ ח"ג עמ' 243
ח/ד חי' בעל שרידי אש עמ' רצג, רצו
ח/ד חק לישראל שומרים עמ' 1370 {הגהמ"י}
ח/ד יבול היובלות עמ' 387
ח/ד יד פשוטה מדע עמ' תשס
ח/ד יכין ובועז ח"א סי' יא (ז ע"א), עמ' 67, 69
ח/ד יסודות בדיני ממונות בתלמוד (אלבק) עמ' 365
ח/ד כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' מד, תשסט
ח/ד להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' קע
ח/ד מוריה גל' קסט עמ' ע
ח/ד מטרה המקדשת את האמצעים עמ' 192
ח/ד מנחת יהודה (בוים) דף קיד ע"ב
ח/ד מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' קכט
ח/ד מעיני המים
ח/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/ד מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קטו אות א {אם אנסוהו על ממון זה}
ח/ד משובב נתיבות עמ' פו
ח/ד משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תקמה
ח/ד משנה כסף (כולי) דף ו ע"ב {ראב"ד}
ח/ד משפטים ישרים (חסון) דף מא ע"ד
ח/ד נועם ח"ד שער הלכה עמ' 15 [כפי אהרן סי' ד], ח"ו עמ' צד, ח"ט עמ' רד, חי"ח עמ' רנה [בית אב (ענתבי)י סי' צט]
ח/ד נימוקי מלב"ם ב"ק סי' ב
ח/ד נשמת אברהם ח"ד עמ' מב
ח/ד נתיבות שמואל דף ע ע"א
ח/ד ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתקסט {ראב"ד}
ח/ד סודו של המשפט העברי עמ' 207
ח/ד סוכה וארבעת המינים עמ' 138
ח/ד סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' קח
ח/ד עדות ביהוסף (פודור) עמ' ח
ח/ד עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ג עמ' כה
ח/ד ענבי פתחיה עמ' 261
ח/ד פד"ר חי"ב עמ' 363
ח/ד פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' תקמו
ח/ד פנס שלמה עמ' קמט
ח/ד פרי חיים (הליר)
ח/ד צרור הכסף (הראשון) עמ' סט
ח/ד קונטרסי שעורים כתובות קונ' ג אות ה עמ' 170
ח/ד קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' ו-ט, קכט, קלא {אנסוהו להביא}
ח/ד רביד הזהב (אברך) דף סב ע"ד
ח/ד רחמים לחיים על שו"ת הרשב"א ח"ה סי' קצד
ח/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תקנט
ח/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' לה-לו, קצג, ר, תריג
ח/ד שארית ישראל (מינצברג) או"ח סי' יג
ח/ד שו"ת הרשב"א ח"א סי' תתקפ, ח"ה סי' קצד, המיוחסות סי' רמ
ח/ד שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' תנג
ח/ד שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' קכד
ח/ד שו"ת ר"מ גאויזון עמ' קל, קלח
ח/ד שי למלך עמ' רנז
ח/ד שמות בארץ (תשנט) עמ' קיז
ח/ד שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' שא
ח/ד שמרו משפט ח"ב עמ' שסד
ח/ד שעורי הרב גיטין ח"א עמ' קס
ח/ד שערי עזרא (עבאדי) עמ' כד {לח"מ}
ח/ד שרידי אש ח"א עמ' תקא, ח"ב עמ' תלה
ח/ד תורת הנזיקין - ביאורים סי' פח
ח/ד תורת חיים (שור) ב"ק קיז ע"א
ח/ד תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קס-קסב
ח/ד תחומין ח"א עמ' 303-304, חי"א עמ' 50, חט"ז עמ' 324 {ראב"ד}
ח/ה ארחות חיים ח"ב סי' נז
ח/ה בית דינו של שמואל עמ' 1042
ח/ה ברור הלכה ב"ק קיז ע"א ציון ז
ח/ה הלכה פסוקה ח"ב סי' כו הערה 27
ח/ה הלכה פסוקה ח"ג עמ' נט
ח/ה יד פשוטה מדע עמ' תעו
ח/ה ים של שלמה בבא קמא פ"א סי' כ
ח/ה לב אריה (הורביץ) עמ' עה
ח/ה משנת יעקב
ח/ה משפטי הלוי ח"א סי' ב אות ד עמ' פט
ח/ה פד"ר חי"א עמ' 49
ח/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' לה-לו, תריג
ח/ה שו"ת הריב"ש עמ' עד
ח/ה שו"ת ר"י אלגזי עמ' קסג
ח/ה שו"ת רשב"ש עמ' תח
ח/ה תחומין ח"י עמ' 63, 66
ח/ו אבני נזר חו"מ סי' יח
ח/ו אהלי יעקב (קשטרו) סי' יח דף כו ע"ב
ח/ו אולם המשפט סי' קכח סעיף ד {מ"מ}
ח/ו אור הישר [דברי ריבות סי' שכד]
ח/ו אמונת שמואל (תשנט) עמ' צב
ח/ו אמונת שמואל סי' כה
ח/ו ארחות חיים ח"ב סי' נז
ח/ו באר דוד ב"ק ח"ג סי' מז אות ה
ח/ו בית אברהם (ישראל, תשסג) - מאמר המלך קונ' ג
ח/ו בני אברהם חו"מ דף ה ע"א
ח/ו ברור הלכה ב"ק קיג ע"ב ציון מ
ח/ו גור אריה (צרמון)
ח/ו גושפנקא דמלכא
ח/ו דברי ריבות (תשעב) עמ' קיח, תק
ח/ו דגל מחנה אפרים (לניאדו) חו"מ סי' יג סעיף א עמ' קלז, סי' יד סעיף עו עמ' קפט
ח/ו דינא דמלכותא דינא עמ' 215-214
ח/ו הלכה למשה (אלבז) עמ' שע
ח/ו הלכות מסים במקורות העבריים הערה 144
ח/ו והיה העולם עמ' 229
ח/ו חוקות הדיינים ח"ג עמ' י
ח/ו חוקי חיים (גאגין) דף קנב ע"א
ח/ו חי' בן אריה ח"ב סי' לג ס"ק ב
ח/ו חי' יחיאל דף יב ע"ג
ח/ו יד ימין חו"מ סי' כה דף קכז ע"ד {מ"מ}
ח/ו יכין ובועז ח"א סי' יא (ח ע"א), עמ' 73, סי' כב
ח/ו כתב סופר יו"ד דף קב ע"ב
ח/ו כתר המלך
ח/ו לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' שמז, שנו
ח/ו מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' תנד
ח/ו מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף ל ע"ד {מ"מ}
ח/ו מעשה בצלאל סי' רצט
ח/ו מקדש דוד החדש טהרות עמ' קפב
ח/ו משאת מרדכי ב"ק עמ' שעו
ח/ו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תקמט
ח/ו משנת משה סנהדרין עמ' רה
ח/ו משנת ר' אהרן שכנים עמ' סד
ח/ו משפט איש תשטז עמ' רצג {הגהמ"י}
ח/ו משפטי הלוי ח"א סי' ב אות ה עמ' קכד
ח/ו נדרי זריזין ח"ג, שו"ת והוספות על חי' הש"ס עמ' נג
ח/ו נחמד למראה ח"ג דף קכו ע"ב
ח/ו ס' התרומות עמ' תתתרכב
ח/ו עמק המשפט ח"ב עמ' שצח, תיג, תטו-תטז
ח/ו עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 178
ח/ו עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 192
ח/ו פד"ר ח"ב עמ' 167
ח/ו פנים חדשות [תורת אמת (שפו) עו] {מ"מ}
ח/ו פרי האדמה ח"ב
ח/ו פשר דיני הנזיקין בתלמוד עמ' 39
ח/ו צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שטו ע"ד
ח/ו צרור הכסף (הראשון) עמ' ע
ח/ו ר"י ששפורטש עמ' 213
ח/ו ריח שדה דף נה ע"ד
ח/ו שאגת אריה (תשע) עמ' תקמג
ח/ו שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' צז
ח/ו שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' קצט, רא
ח/ו שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' שצב
ח/ו שו"ת מהר"ם מינץ עמ' ג {הגהמ"י אות ו}
ח/ו שו"ת מהר"ם מרוטנבורג (תשעה) ח"ב עמ' רז
ח/ו שו"ת מהרי"ק החדשות סי' לז עמ' 169, 172
ח/ו שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' רלח
ח/ו שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תמו, תקפב, תרכג, החדשות (תשעו) עמ' תצא
ח/ו שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' שב
ח/ו שו"ת מהרש"ל (תשעט) עמ' נה
ח/ו שו"ת ר' יצחק הלוי (תשע) עמ' מח
ח/ו שו"ת ר' יצחק הלוי מקושטא עמ' כה
ח/ו שו"ת ר"ח כפוסי דף קעא
ח/ו שו"ת ר"י אלגזי עמ' רל, רסג
ח/ו שו"ת ר"י מליריאה עמ' מג, צד
ח/ו שו"ת ר"מ גאויזון עמ' רנז
ח/ו שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"ב עמ' שיז
ח/ו שו"ת רשב"ש עמ' רצא
ח/ו שתי הלחם סי' ו
ח/ו תורת אמת (תשסו) עמ' שכז {מ"מ}
ח/ו תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' רג
ח/ז אבן האזל הל' זכיה פ"ו הכ"ד
ח/ז אבקת רוכל (תשסב) עמ' רפ
ח/ז אבקת רוכל (תשעז) עמ' רנ
ח/ז אור הישר [שו"ת הרמ"א סי' פו, תקפו כהן סי' יד]
ח/ז אור יקרות
ח/ז אסיפת גאונים (תרנה) דף יב
ח/ז ארחות חיים ח"ב סי' נז
ח/ז אשר למלך
ח/ז באר דוד ב"ק ח"ב סי' לה אות ד-ה
ח/ז באר מים חיים (אבילה) דף נח ע"א
ח/ז באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' י
ח/ז באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פ"ח ה"ז מושב שרים אות לו {אבי עזרי}
ח/ז בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' צ סעיף ז
ח/ז בית דוד (תשעט) חו"מ סי' תקו
ח/ז בית יעקב (טבשונסקי) סי' שפח סעיף ג
ח/ז בית מאיר (תשע) סי' קיב ס"ה עמ' שט
ח/ז בעי חיי חו"מ ח"ב דף סד ע"ג {מ"מ}
ח/ז ברור הלכה ב"ק סב ע"א ציון ז
ח/ז ברור הלכה שבועות מו ע"ב ציון ד
ח/ז ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' קעא
ח/ז דינא דגרמי (אינגבר) עמ' עו
ח/ז הון יוסף דף כח, נד
ח/ז חזו"א זבחים סי' טז ס"ק ו
ח/ז חזקה רבה חו"מ ח"ג עמ' 223, 243
ח/ז חק לישראל נזיקין עמ' 58
ח/ז יפה נוף עמ' ריב
ח/ז לחם רב (בוטון) סי' קצד
ח/ז לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' תרא
ח/ז לחקרי הלכות ח"א עמ' קס
ח/ז מלך שלם חו"מ סי' ל (מז ע"א)
ח/ז מערכי לב (חזן) ח"ב דף שג ע"א
ח/ז מעשה בצלאל סי' רמט
ח/ז מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' כט אות ב]
ח/ז מרדכי השלם ב"ק עמ' פה, קצז
ח/ז משאת מרדכי ב"ק עמ' רס
ח/ז משנת יעקב
ח/ז נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' עח, קכב, קלח
ח/ז נחפה בכסף (נבון) ח"א דף קלא ע"ב
ח/ז סוכה וארבעת המינים עמ' 138
ח/ז פני משה (שלז')
ח/ז פנס שלמה
ח/ז פרח מטה אהרן (פרחיא) ח"א סי' יב
ח/ז פרי חיים (הליר)
ח/ז קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' א, פט
ח/ז ר"י ששפורטש עמ' 400
ח/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' שלג
ח/ז שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' קנח
ח/ז שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' רנג {הריגת מוסר בזה"ז}
ח/ז שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' קפז
ח/ז שו"ת הריב"ש עמ' תרצה
ח/ז שו"ת מהר"ם מרוטנבורג (תשעה) ח"א עמ' רסא
ח/ז שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' תרפה
ח/ז שו"ת מהר"ש לאניאדו החדשות עמ' קס
ח/ז שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' רסד
ח/ז שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קיב
ח/ז שו"ת רשב"ש עמ' נז
ח/ז שלל דוד {מל"מ}
ח/ז שער יהושע ח"ב עמ' מה
ח/ז שער משפט סי' יד ס"ק ד
ח/ז שערי בינה (תשעט) עמ' תצה, תקצט, תרמג {תפיסה}
ח/ז שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף כ ע"ד
ח/ז שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 171
ח/ז שתי הלחם סי' ב
ח/ז תורת אמת (תשסו) עמ' שפ
ח/ז תקפו כהן סי' ח, טו, כט
ח/ז תקפו של רפאל סי' טו, לג, עב
ח/ח אגרות משה חו"מ סי' ו
ח/ח ארחות חיים ח"ב סי' נז
ח/ח בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' עה סעיף ב
ח/ח דברי אמת (תשעט) עמ' קנג {התובע מן המוסר}
ח/ח הלכה ורפואה ח"ה (תשמח) עמ' קפז
ח/ח הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' רד
ח/ח חזקה רבה חו"מ ח"ג עמ' 243
ח/ח ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 117
ח/ח להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' קכח
ח/ח לחם רב (בוטון) סי' קפה
ח/ח לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' תקסז
ח/ח מרדכי השלם ב"ק עמ' רל
ח/ח סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 181
ח/ח צרור הכסף (הראשון) עמ' סט
ח/ח קרית מלך
ח/ח שו"ת הגאונים בתראי (תשע) עמ' עו
ח/ח שו"ת הריב"ש עמ' תרצה
ח/ט אגרות משה אהע"ז ח"ד עמ' רצג
ח/ט אור הישר [אבקת רוכל סו"ס קצב, דברי ריבות סו"ס שה]
ח/ט ארחות חיים ח"ב סי' נז
ח/ט באר דוד ב"ק ח"ג סי' מח אות א-ב, ז, יא, סי' נג אות א
ח/ט בארות נתן עמ' קנא
ח/ט ברור הלכה גיטין ז ע"א ציון א
ח/ט דברות אליהו ח"ה עמ' קנו
ח/ט דברות משה סנהדרין עמ' תרסד
ח/ט דברי יציב חו"מ עמ' קצב {היה מיצר לו}
ח/ט דברי ריבות (תשעב) עמ' תעו
ח/ט דינא דמלכותא (שור) עמ' שמג
ח/ט דרך ישרה ח"א עמ' קצג
ח/ט הרמב"ם כמחנך עמ' 257
ח/ט התורה והמדינה ח"ד עמ' עו, קובץ ט עמ' כה
ח/ט יד פשוטה מדע עמ' קז, תתקכ
ח/ט ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 116, 117
ח/ט כטל אמרתי עמ' קלב
ח/ט כתב אמת ח"ב עמ' רעב
ח/ט לב מבין
ח/ט מאמר מרדכי - י"ג באלול עמ' רנו
ח/ט מוריה גל' צט עמ' סב
ח/ט מים חיים (קרייזוירטה) עמ' תרמח
ח/ט מלואי שלמה עמ' רעז
ח/ט מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ח עמ' תכט
ח/ט משה ידבר (תשעו) עמ' שד
ח/ט משנה הלכות מהדו"ת ח"ד עמ' רע
ח/ט משפטי ארץ ח"א עמ' 496
ח/ט משפטים לישראל עמ' שלז
ח/ט נועם ח"ז עמ' שלו
ח/ט נחלת שבעה - תשובות חדשות סי' א
ח/ט נתן פריו גיטין עמ' לד
ח/ט ס' הפרדס לרש"י עמ' קה
ח/ט סודו של המשפט העברי עמ' 612
ח/ט סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 181
ח/ט עבודת הגרשוני עמ' קס
ח/ט עדות ביהוסף (פודור) עמ' צב
ח/ט פשר דיני הנזיקין בתלמוד עמ' 57
ח/ט קרית מלך
ח/ט ר"י ששפורטש עמ' 414
ח/ט שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' צד
ח/ט שו"ע הרב הל' נזקי ממון ס' ו
ח/ט שו"ת מהרש"ל (תשעט) עמ' לג
ח/ט שו"ת מהרש"ל סי' יא
ח/ט שו"ת ר"י אלגזי עמ' קסב
ח/ט שררה שהיא עבדות ח"ב עמ' 118
ח/ט תורת המדינה עמ' 218
ח/ט תחומין ח"ח עמ' 300
ח/י אבני החושן סי' שפ סעיף א {מל"מ}
ח/י אבני השוהם (הורוויץ) דף סב ע"ד {מל"מ - נרדף א"צ לדקדק}
ח/י אגודת אזוב ח"א דף קה ע"ג {מל"מ}
ח/י אהלי תם עמ' שסד
ח/י אולם המשפט סי' תכא סעיף ה {מל"מ}
ח/י אור הנר (ראטה) עמ' 141
ח/י אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 319 {מל"מ}
ח/י אור לי כתובות סי' י ס"ק ה {מל"מ}
ח/י איים בים פסחים סי' ג אות ו {משנה למלך - הצלת הנרדף}
ח/י אם הבנים ח"ב דף צ ע"ב {מ"מ}
ח/י אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' רג {מל"מ}
ח/י אמת ליעקב מקרא עמ' שכג
ח/י אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' מו-מז
ח/י ארחות חיים ח"ב סי' נז
ח/י אשל אברהם (שפירא) עמ' תכח
ח/י באר דוד ב"ק ח"ב סי' ח אות ב {מל"מ בשם ריב"ש}
ח/י באר דוד ב"ק ח"ג סי' מח אות א-ב, ז, יא, סי' נג אות א
ח/י באר מרים פ"ט ה"ד ה"ד {מל"מ}
ח/י באר שרים (שולמן) עמ' פה
ח/י בארות נתן עמ' קמג, קמט, קנא, קנח
ח/י בגדי יו"ט (קריספין)יו"ט ח"א דף קט ע"ד {מל"מ}
ח/י בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף סה ע"ג {מל"מ}
ח/י ביצחק יקרא (תשע) סי' פב סעיף ב ד"ה עכ"פ {מל"מ}
ח/י בית אהרן וישראל גל' כח עמ' ס {מל"מ}, סא {מוסר חייב ממון אף שניתן להורגו}
ח/י בית זבול ח"ב סי' ב אות ב {מל"מ}
ח/י בית שערים או"ח סי' שט {מל"מ}
ח/י בן יהודה סי' קלז
ח/י ברור הלכה ב"ק קיז ע"א ציון ח, גליון הש"ס לרצ"י עמ' ד
ח/י ברכת יוסף עמ' עז
ח/י ברכת מרדכי ענינים עמ' ג
ח/י ברכת רחל עמ' עד-עה {מל"מ}, קמו {מל"מ}
ח/י בשבילי התלמוד ח"ב סנהדרין עב ע"א
ח/י גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' רמג {מל"מ - נרדף שיכול להציל באחד מאבריו}
ח/י גור אריה (צרמון)
ח/י גליא מסכת יו"ד סי' ה דף צא ע"ב-ע"ג {מל"מ בשם ריב"ש}
ח/י דברי חפץ עמ' קס
ח/י דברי יהושע (קלעוואן, תשעא) עמ' קצה {מל"מ}
ח/י דברי ירוחם סי' לג
ח/י דגל מחנה אפרים (לניאדו) יו"ד סי' ב סעיף ה עמ' קו
ח/י דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' פד
ח/י הגיון יצחק דף נט ע"ב {מל"מ}
ח/י הלכות מדינה ח"א עמ' נג
ח/י הר סיני (שטיינר) פ' משפטים דף כה ע"ד {מל"מ בשם הריב"ש}
ח/י וחי בהם עמ' 296-300 {מל"מ}
ח/י זכרון אהרן עמ' צה {הגהת מל"מ}
ח/י זכרון יהונתן דף קח, קיג ע"ג {מל"מ}, קיד
ח/י חדושים ובאורים (גרי') סנהדרין סי' יא ס"ק א, חולין סי' יב ס"ק א
ח/י חוקת עולם עמ' 380
ח/י חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 125-123
ח/י חי' הגרא"א דסלר עמ' רעד
ח/י חי' הגרי"ז דף סח ע"ג
ח/י חי' הגרנ"ט סי' לט {מל"מ}
ח/י חי' כתב סופר
ח/י חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קנח, קסג {מל"מ}
ח/י חמדת ישראל ח"ב הערות מנכד המחבר עמ' ז
ח/י חק לישראל נזיקין עמ' 110
ח/י חקרי יהדות (פדרבוש) עמ' 242 {בכל מקום}
ח/י יד אפרים (ביליצר), פותח שערים עמ' יא
ח/י יד הלוי (פלוונא) דף לט ע"ג
ח/י יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ג ה"א אות א
ח/י יד פשוטה מדע עמ' קז
ח/י יראה ואהבה עמ' סד {מל"מ}, סח
ח/י ישא מדברותיך פסחים עמ' קמב {מל"מ}
ח/י ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 116, 117
ח/י כבוד מלכים (מרגליות) {מל"מ}
ח/י כללי קלב"מ (תשנא) עמ' נד
ח/י כנור דוד עמ' לו {מל"מ}
ח/י כרם יעקב עמ' קיז
ח/י להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' קסג ע"ב
ח/י להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' קח, קנ, קסז
ח/י להורות נתן במדבר עמ' קנב
ח/י להורות נתן מועדים ח"ג עמ' קכה
ח/י לחם רב (בוטון) סי' רטו
ח/י לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' תערב
ח/י לחקרי הלכות ח"ב סי' תמ
ח/י מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' קפה {מל"מ}
ח/י מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' שמה {מל"מ}
ח/י מגדל צופים ח"ב סי' נד
ח/י מגיא ההריגה עמ' לד {מל"מ}
ח/י מגל ח"ז עמ' 2 {מל"מ}
ח/י מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' תפג
ח/י מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' קכד
ח/י מוריה גל' צט עמ' נז, סב-סג, גל' קיא עמ' לג {מל"מ - נרדף שיכול להציל}
ח/י מזכרת עמ' 275, 276
ח/י מחלל שבת בפרהסיא עמ' 99
ח/י מטה אהרן שבועות עמ' שג-שה {מל"מ}
ח/י מלואי שלמה עמ' רפח
ח/י מלכות יהודה וישראל עמ' 287, 291, 353
ח/י מנוחת אליהו ח"א
ח/י מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף פ ע"א {מל"מ}
ח/י מנחת אהרן (בריסק) דף מו ע"ב, עא ע"א
ח/י מנחת אשר פסחים עמ' ה {מל"מ}
ח/י מנחת חינוך ח"א עמ' נו {מ"מ}, קפז {מל"מ}, ח"ב עמ' רלב, ח"ג עמ' תכא {מל"מ}
ח/י מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ח עמ' תכט
ח/י מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תקפו {מל"מ}
ח/י מעדני שמואל עמ' רסג {מל"מ}
ח/י מענה לשון עמ' קצ
ח/י מצות ראיה עמ' קסט
ח/י מקדם לביתאל עמ' 245
ח/י מרגליות הים סנהדרין מט ע"א אות ג {מל"מ - נרדף אינו מדקדק}
ח/י משאת מרדכי ב"ק עמ' שפד
ח/י משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' רס
ח/י משבצות זהב שופטים עמ' קעה {מל"מ}
ח/י משבצות זהב שמואל א עמ' תכז {מל"מ}
ח/י משה ידבר (תשעו) עמ' שה {מל"מ}
ח/י משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תנ-תנב {מל"מ}
ח/י משנה הלכות ח"ט סי' שלד (קמ ע"ג) {מ"מ}, שצג {מל"מ - נרדף עצמו}
ח/י משנת חיים במדבר עמ' תלב
ח/י משנת יעקב כאן
ח/י משנת יעקב נזיקין עמ' רסד {הגהת מל"מ}
ח/י משנת משה כתובות עמ' רטז, מכות עמ' פג
ח/י משנת פקוח נפש סי' נא אות טז, סי' נב אות ב
ח/י משפט המלחמה עמ' מד {מל"מ}
ח/י משפטים לישראל עמ' כה, פז, קצב, שלז
ח/י נועם חי"ז עמ' רכח [שו"ת המאור דף רנג]
ח/י נטריקן (תשעד) עמ' קפד {מל"מ - התראה}
ח/י ס' השבי"ט עמ' כה, לג
ח/י ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תקכא-תקכב
ח/י סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 181
ח/י עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ג עמ' ריד {מל"מ}
ח/י עיוני הפטרה ח"א עמ' 65 {מל"מ}
ח/י עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 4 הע' 60 {מל"מ}, פרק 6 הע' 79 {מ"מ}
ח/י על גדות ים התלמוד עמ' 119, 208 {מל"מ}
ח/י עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' קנז-קנח {מל"מ}
ח/י עמק המשפט ח"ב עמ' תטו, תכו {מגדל עז}
ח/י עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 88, 136, 188
ח/י עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 96, 148, 203
ח/י פרי חיים (הליר)
ח/י פרי מלכה סי' פה {מל"מ}
ח/י צל"ח החדש דף צב ע"ב {מל"מ}
ח/י צרור הכסף (הראשון) עמ' ע
ח/י קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) מדות חכמים עמ' כט {מל"מ}
ח/י קונטרסי שעורים ב"ק שעור יג אות מד
ח/י קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' קסח, קעא {מל"מ - נרדף ההורג רודף}
ח/י קרן הצבי מצוה ק אות ז
ח/י ראשי בשמים (רבין) עמ' ש {מל"מ}
ח/י רווחא שמעתתא ח"ב עמ' מז {מל"מ}
ח/י רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' קצב {מל"מ}
ח/י שאלת שלום (רבינ') דף נז ע"ג {הגהת מל"מ}
ח/י שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' טו {מל"מ}, צו {מל"מ}, צט {מל"מ}, קמז {פרי חיים}
ח/י שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' ריח, רנא
ח/י שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' ריא
ח/י שו"ע הרב הל' נזקי ממון סעיפים ו-ז
ח/י שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' רנד {מסירה למלכות אחרי שמסר}
ח/י שו"ת הריב"ש סי' רלח-רלט, עמ' עב, שב
ח/י שו"ת הרשב"א המיוחסות סי' רמ
ח/י שו"ת הרשב"א ח"ט מכ"י סי' רפג
ח/י שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' תרפ
ח/י שו"ת ראנ"ח ח"ב סי' נה
ח/י שו"ת רשב"ש עמ' רצב
ח/י שולי הגליון עמ' קעא
ח/י שלמי משה סי' יד {מל"מ, אהא"ז}
ח/י שם דרך סנהדרין עמ' קפה
ח/י שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 136, 133, 123
ח/י שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' שפח-שצ, שצג {מל"מ}
ח/י שערי טהר ח"ו סי' מ אות ג דף פז ע"ב {מל"מ}, סי' נא אות א דף קכב ע"ב {מל"מ}
ח/י שערי טהר ח"ח סי' פו אות א
ח/י שערי ציון (כהן, תרצח) דף ל ע"ב {מל"מ}
ח/י שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' קמו {מל"מ}
ח/י שעשועי תורה (תשנג) עמ' קמג
ח/י שררה שהיא עבדות ח"ב עמ' 118
ח/י תבונה (קרש') ח"ב
ח/י תורה שלמה שמות פכ"ב אות ו
ח/י תורת המדינה עמ' 218, 219, 222, 223
ח/י תורת המלך (שפירא) ח"א עמ' קפב {מל"מ}, קפד
ח/י תורת ירוחם ח"א דף סח ע"א {מל"מ}
ח/י תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' רו-רז
ח/י תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תריד
ח/י תחומין ח"ג עמ' 373, ח"י עמ' 79, חי"ט עמ' 41
ח/י תרומת הכרי עמ' קעה {מל"מ}
ח/יא אגרות משה אהע"ז ח"א סי' קלה
ח/יא אהל יצחק גיטין עמ' תתה
ח/יא אור הישר [שו"ת הרמ"א סי' פח]
ח/יא אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 320
ח/יא אמרי יושר חולין סי' ב ס"ק י
ח/יא אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' מו
ח/יא אשר למלך
ח/יא באר דוד ב"ק ח"ג סי' מח אות א-ב, ז, יא, סי' נג אות א
ח/יא באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ה עמ' קנו, רנו-רנז
ח/יא בארות נתן עמ' קמג
ח/יא בין השורות עמ' קסד
ח/יא בית אהרן וישראל גל' כח עמ' סא {אחרי שמסר אינו חייב מיתה}, גל' ס עמ' צו-צז
ח/יא בית יעקב (טבשונסקי) סי' שפח סעיף ה
ח/יא בנתיב החסד (אלתר) עמ' 209
ח/יא ברור הלכה ב"ק קיז ע"א ציון ח, קיט ע"א ציון ה
ח/יא ברכת יוסף עמ' פב
ח/יא דברות אליהו ח"ה עמ' קנו
ח/יא דברי שאול שמות עמ' יג
ח/יא דינא דגרמי (אינגבר) עמ' ריד
ח/יא דינא דמלכותא (שור) עמ' תשיג
ח/יא הלכה למשה (אלבז) עמ' רפו
ח/יא הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' רד
ח/יא הלכות מדינה ח"א עמ' נג
ח/יא זית רענן ח"ב עמ' ש
ח/יא זכר יצחק (תשן) עמ' רצו
ח/יא זכרון יהודה (בן הרא"ש) סי' עה
ח/יא זכרון סופרים {וכן כל המיצר לציבור ומצערן וכו'} [עיין תורת משה פרשת וישב]
ח/יא חי' חתם סופר
ח/יא חי' כתב סופר
ח/יא חיי נפש בראשית ח"ב עמ' קפא
ח/יא יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ג ה"א אות א
ח/יא ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 117
ח/יא כתב סופר יו"ד סי' קלז ד"ה הנה הרמב"ם {ואין לו מי יקחנו}
ח/יא לחקרי הלכות סי' קכג
ח/יא מבוא לס' הלכות פסוקות עמ' 489
ח/יא מוריה גל' צט עמ' נז {מ"מ}
ח/יא מחנה יהודה (אשכנזי) דף רעב ע"ב-ע"ד
ח/יא מלואי שלמה עמ' רפח
ח/יא מלכות יהודה וישראל עמ' 291, 353
ח/יא מנוחת אליהו ח"א
ח/יא מנחת חיים (שוויד) ח"ג עמ' נ
ח/יא מנחת חינוך ח"ב עמ' רכא
ח/יא מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ח עמ' תכט
ח/יא מקדם לביתאל עמ' 245
ח/יא מראות הים עמ' שכג-שכז
ח/יא מרגליות הים סנהדרין מו ע"א אות ז
ח/יא מרדכי השלם ב"ק עמ' רמו
ח/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/יא משאת המלך ח"ד סי' תלא {תיפוק ליה שהוא מין}
ח/יא משנה הלכות ח"ט סי' שפז דף קסט ע"ג
ח/יא משנת משה ר"ה עמ' צ, סנהדרין עמ' קנב
ח/יא משנת פקוח נפש סי' נא אות טז
ח/יא משפטים לישראל עמ' כה
ח/יא נתן פריו גיטין עמ' לד {מפני צער}
ח/יא ס' השבי"ט עמ' כו
ח/יא ס' התרומות עמ' תתקלו
ח/יא ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תקכב
ח/יא סוגיות במשפט ובהיסטוריה עמ' 187 {בערי המערב}
ח/יא עקבי ברכה עמ' צו
ח/יא עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 88, 136, 188
ח/יא עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 96, 148, 203
ח/יא ערך שי חו"מ סי' שפח סעיף יב
ח/יא פסקי רבנו יוסף עמ' שצב
ח/יא פרח מטה אהרן (סול') מדע עמ' 5, 13, 74
ח/יא פרי חיים (הליר)
ח/יא קרית מלך
ח/יא קרן הצבי מצוה ז אות ה, מצוה ח אות ב, מצוה מג אות ו, מצוה פג אות ד
ח/יא ר"י ששפורטש עמ' 415
ח/יא שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' קמו-קמז {קלב"מ במוסר}
ח/יא שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' רנא
ח/יא שו"ע הרב הל' נזקי ממון ס' ח, הל' נזקי גו"נ ס' יא
ח/יא שו"ת הריב"ש עמ' עב, שג
ח/יא שו"ת הרשב"א המיוחסות סי' רמ, מכ"י סי' שמה-שמו
ח/יא שו"ת מהר"ח אור זרוע (אביטן) סי' קמב הערה 26, החדשות סי' ד הערה 22
ח/יא שו"ת מהר"ם מרוטנבורג (תשעה) ח"א עמ' רנו, ח"ב עמ' שנד, ח"ג עמ' עז, תלו
ח/יא שו"ת מהרש"ל (תשעט) עמ' לג
ח/יא שו"ת מהרש"ל סי' יא
ח/יא שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קצט-ר
ח/יא שו"ת ר"י מפוזנא עמ' ר
ח/יא שיח דוד (תשסד) עמ' פח
ח/יא שיח דוד (תשסח) עמ' קא
ח/יא שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 133, 123
ח/יא שערי טהר ח"ח סי' קכ אות א
ח/יא תורת המדינה עמ' 218, 220
ח/יא תורת המלך (שפירא) ח"א עמ' קפד
ח/יא תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' עא
ח/יא תורת ירוחם ח"ב דף עא ע"ג
ח/יא תחומין ח"י עמ' 72
ח/יא תשובה מיראה (תשסו) עמ' לז
ח/יא תשובות מהר"ם מרוטנבורג וחבריו עמ' 769
ח/יא תשובות ראב"י אב"ד סי' קמט
ח/יב אבני השוהם (הורוויץ) דף ס ע"ג-ע"ד
ח/יב אור שמח
ח/יב בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף סה ע"ד
ח/יב בית זבול ח"ב סי' ג אות א
ח/יב ברור הלכה סנהדרין ט ע"ב ציון א, עד ע"א ציון ב
ח/יב בריכת ירושלים עמ' יד
ח/יב ברכת רחל עמ' צה {או"ש}
ח/יב גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' ט
ח/יב דברות צבי חי"א סי' כו אות א
ח/יב חזון יהושע עמ' קח-קי, קיב
ח/יב חק לישראל נזיקין עמ' 111
ח/יב טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' תע
ח/יב יחל ישראל (תשנב) עמ' רפה
ח/יב יחל ישראל (תשסג) ח"ג עמ' ריד
ח/יב לאור ההלכה (תשסד) עמ' תכז-תכח {התיר עצמו}
ח/יב מאור למלך כתובות עמ' רמג
ח/יב מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' פח {או"ש}
ח/יב מחלל שבת בפרהסיא עמ' 99
ח/יב מנפת צוף עמ' 619, 624
ח/יב מעדני שמואל עמ' קא
ח/יב מרומי גלים עמ' רו
ח/יב משאת מרדכי ב"ק עמ' צח
ח/יב משפטים לישראל עמ' שלז
ח/יב פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 11
ח/יב קרן הצבי מצוה נה אות ז, מצוה צח אות א
ח/יב ראש ברזל עמ' קיח
ח/יב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' שצט
ח/יב רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' קצ
ח/יב שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' קמא
ח/יב שושנת העמקים (תאומים) עמ' ריג
ח/יב שנתון המשפט העברי ח"ו עמ' 238
ח/יב תורת המלך (שפירא) ח"א עמ' קיט
ח/יג אור הישר [שושנת העמקים (לפמ"ג) סי' כא, אור הישר ב"ק קיז ע"ב]
ח/יג בינת נבונים דף עח ע"ב
ח/יג בנין ציון (עטלינגר) ח"ג סי' קא
ח/יג ברקאי ח"ג עמ' 25
ח/יג חק לישראל נזיקין עמ' 120
ח/יג מור דרור קו"א סי' פד {רודף ששבר כלים פטור מלשלם}
ח/יג מקור ישראל דף צא ע"א
ח/יג ס' השבי"ט עמ' כה {ראב"ד}
ח/יג פסקי ב"ד הרבנות ירושלים - דיני ממונות ח"א עמ' מח
ח/יג פרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' שכג
ח/יג ראה חיים ח"א דף עג ע"ג (עמ' רמח)
ח/יג רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קעח
ח/יג שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' שנו
ח/יג שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תקיג
ח/יג שערי קדוש ה' עמ' קפו
ח/יג תורת המלך (שפירא) ח"א עמ' קיט
ח/יג תחומין ח"י עמ' 66
ח/יד אבני השוהם (הורוויץ) דף ס ע"א
ח/יד בית אהרן וישראל גל' לח עמ' קכט
ח/יד בית אהרן וישראל גל' צב עמ' נו
ח/יד ברית עולם (ולר) סי' ג אות ג
ח/יד גליא מסכת יו"ד סי' ה דף צא ע"ג {תקנה}
ח/יד דגל מחנה אפרים (לניאדו) חו"מ סי' מב סעיף ו עמ' תקסג {ראב"ד}
ח/יד חק לישראל שומרים עמ' 146, נזיקין עמ' 24, 123
ח/יד ידי אליהו
ח/יד מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' שמו
ח/יד מרומי גלים עמ' רג
ח/יד משה ידבר (תשעו) עמ' שח
ח/יד ס' השבי"ט עמ' כה
ח/יד עמק הלכה-אסיא (תשמו) עמ' 126
ח/יד פרשת השבוע (תשעב) ח"ג עמ' 157
ח/יד קרן הצבי מצוה נה אות יג
ח/יד שושנת יעקב (הורוויץ) סי' שפ סעיף ב
ח/יד שחר אורך עמ' שטו
ח/יד תחומין ח"י עמ' 66
ח/טו אגרות הגרי"ד עמ' ג
ח/טו אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' א אות ג
ח/טו אמת ליעקב נשים עמ' כט {כמו רודף, מצוה}
ח/טו באר דוד ב"ק ח"ב סי' ח אות א, ד, ז
ח/טו באר מרים פ"ט ה"ד אות ג
ח/טו בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' קמג
ח/טו בית אבי ח"ב סי' קנו עמ' רכה
ח/טו בית זבול ח"ב סי' א אות טו
ח/טו בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ח/טו בית יעקב (טבשונסקי) סי' שפ סעיף ג
ח/טו בצל החכמה (חזות) עמ' 45-46
ח/טו ברור הלכה ב"ק קטז ע"ב ציון ו, קיז ע"ב ציון ג
ח/טו ברכת יוסף עמ' עט
ח/טו דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' רלה
ח/טו דליית הכרם עמ' תתתלא {מ"מ - מעיקרא}
ח/טו דלתי עזה עמ' קל
ח/טו דרך המלך (לוין) דף יג ע"ג, יד ע"ב
ח/טו העובר בהלכה עמ' 35
ח/טו התורה והמדינה ח"ה עמ' צג
ח/טו זכרון הרב עמ' 107, 260
ח/טו זכרון יהונתן דף קט ע"ד, קיד ע"א
ח/טו זכרון שמואל עמ' תעב {מל"מ}
ח/טו חזון יחזקאל ב"מ פ"ז ה"ז
ח/טו חי' בעל שרידי אש עמ' רצד
ח/טו חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ג עמ' רמד
ח/טו יד אברהם אהלות עמ' קח
ח/טו יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ג ה"א אות א ס"ק ו
ח/טו כללי קלב"מ (תשנא) עמ' נה {מל"מ}
ח/טו לחקרי הלכות סי' קלב
ח/טו מאיר נתיבים עמ' 19
ח/טו מנחת אשר פסחים עמ' עז
ח/טו מעדני שמואל עמ' קה
ח/טו מעיני המים
ח/טו מרגליות הים סנהדרין עד ע"א אות ה {מל"מ - הנרדף אינו מדקדק}
ח/טו מרומי גלים עמ' רב-רג, רט, ריב
ח/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/טו משארית יעקב עמ' ס
ח/טו משאת מרדכי ב"ק עמ' שפה
ח/טו משכן שילה עמ' רכז
ח/טו נועם ח"ז עמ' נג, ח"ט עמ' רד
ח/טו נחלת שמעון (אמוראי) דף סג
ח/טו סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 189
ח/טו עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 6 הע' 149
ח/טו על גדות ים התלמוד עמ' 208
ח/טו עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' קעח, קפ
ח/טו פרי חיים (הליר)
ח/טו קול צופיך עמ' שנז
ח/טו קונטרסי שעורים ב"ק שעור יג אות מה
ח/טו קרית מלך
ח/טו רפואה והלכה (שילת) עמ' 122
ח/טו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קצג
ח/טו שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' צז-צט
ח/טו שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' שנו
ח/טו שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תקיב
ח/טו שו"ת ר"א בן ארחא עמ' לז
ח/טו שמחת החג דף נד ע"ב
ח/טו שמרו משפט ח"א עמ' תלב
ח/טו שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"ב עמ' קכו
ח/טו שעורי עיון התלמוד כתובות עמ' עט
ח/טו שער יהושע ח"ב עמ' קסא
ח/טו שערי טהר ח"ו סי' מ אות ג דף פו ע"ג
ח/טו שערי קדוש ה' עמ' קעה {ספינה שחישבה להשבר}, קעח
ח/טו שרידי אש ח"א עמ' תקא, ח"ב עמ' תכד, תלו
ח/טו תורת המלך (שפירא) ח"א עמ' קיב, קכה {אהא"ז}, קנא {אהא"ז}, קנב
ח/טו תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' נ-נג
ח/טו תחומין חי"ז עמ' 341, חי"ט עמ' 41

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US