Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

כאשר מצויין שם הספר בלבד, הכוונה היא לספר המסודר לפי סדר הלכות הרמב"ם.
בראש כל פרק מופיעה רשימת מקורות עם הסימון "רה"פ" (רוב הפרק). אלו הם מקורות העוסקים ברוב ההלכות שבאותו פרק (או בכולן).
כשיש למעיין קושי למצוא את הספר המצויין, או את מראה המקום באותו ספר, יפנה ל"רשימת הספרים".

למידע נוסף על המפתח, לחץ כאן.

רוצח ושמירת נפש

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה
פרק ו
פרק ז
פרק ח
פרק ט
פרק י
פרק יא
פרק יב
פרק יגא/757 הלכות רוצח ושמירת הנפש פרק א *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


א/רה"פ יד פשוטה
א/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
א/רה"פ מעשה רקח
א/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
א/רה"פ משאת המלך
א/רה"פ פי' ר"י קאפח
א/רה"פ פי' ר"ש צדוק
א/רה"פ קרית מלך
א/רה"פ רמב"ם לעם
א/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
א/א אמרי דוד (שליסל) דף ל ע"ג
א/א אמת ליעקב מקרא עמ' קסח
א/א אמת ליעקב נשים עמ' רד {שנאמר נקום יינקם}, רז {סייף או אש, הריגת גוי}
א/א אשר למלך
א/א באר מרים פ"י ה"א אות א
א/א באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פ"א ה"א באר שרים אות ו
א/א באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"א סי' סא אות א
א/א ברכת אליהו (עמאר) משפטים מאמר טו
א/א גבורת יצחק מכות עמ' רה, ריז-ריח {מנין המצוות}
א/א גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' קצז, רמב
א/א דברי חפץ עמ' קמא
א/א דברי יונה ח"א עמ' ריד {מל"מ}
א/א דברי שאול במדבר עמ' רצה
א/א דינא דחיי ח"ב דף פה ע"ב
א/א דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תקעא
א/א הלכה פסוקה ח"א סי' ב הערה 18
א/א הרמב"ם והזוהר
א/א הרמב"ם והלכותיו
א/א התורה והמדינה ח"ד עמ' לו
א/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' יד, קסו
א/א ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' רעג
א/א וענפיה ארזי אל (תשסו) (גורביץ) פ' משפטים עמ' קעג {לא תרצח בעבד}
א/א חי' ר' חנוך הענאך עמ' עז
א/א טירת כסף דף רנ ע"ד
א/א טל חיים (סגל) עמ' קד
א/א יד מלך (מן) הל' חובל פ"א ה"ג
א/א ידבר שלום ח"א עמ' קסט, קעד {מנין המצוות}
א/א ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' ריא
א/א כטל אמרתי עמ' קלא
א/א למודי ה' (תקמז) דף כז ע"א {שנאמר נקום ינקם}
א/א למודי ה' (תשפא) עמ' קמז
א/א לקוטי שיחות חל"ט עמ' 16 {מנין המצוות - להפריש ערי מקלט}
א/א מגילת ספר לאוין דף פג ע"ד
א/א מחנה יהודה (קצין) ח"ב סי' ס
א/א מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קיד ע"א
א/א מנחת אשר פסחים עמ' ח {מל"מ}
א/א מנחת בצלאל (תשלז) עמ' קמז
א/א מנחת חינוך ח"א עמ' רמ
א/א מעדני שמואל עמ' רנח
א/א מעיל שמואל (פלורנטין)
א/א מענה לשון עמ' קפח {בפני עדים}
א/א מצעדי גבר סנהדרין סי' ט אות ד
א/א מקום דוד [לשון ערומים דף טו ע"ד]
א/א מראה הנוגה
א/א משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' פז
א/א משנת יעקב נזיקין עמ' רצח {מנין המצוות}
א/א משפטי עזיאל ח"ג עמ' לא
א/א משפטי עזיאל ח"ט עמ' ריב, ריז
א/א משפטים לישראל עמ' רסג-רסד, רסו, רסט
א/א נזר אברהם מכות ועדות עמ' קכג, קכט
א/א ניר לדוד
א/א נר מצוה (ואלק) מצוות דף קכז ע"ב {לא תרצח}
א/א סדר יעקב ח"א לדף י ע"ב (ד"ה חד, ד"ה ומבואר)
א/א עיוני פרשה במדבר עמ' 275
א/א עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"א עמ' 341
א/א עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 6 הע' 136
א/א עיר מקלט עמ' סב שער העדה
א/א עמודי שלמה ח"ב עמ' רכח
א/א עמק הלכה-אסיא (תשמו) עמ' 67
א/א ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' 14
א/א צפנת פענח שמות עמ' קד
א/א קביעת רגע המוות (תשסח) עמ' 209 {רוצח חשו"ק}
א/א קונטרסי שעורים ב"ק שעור י אות ח
א/א קרבן ציון עמ' רצז
א/א קרן הצבי מצוה נה אות ט
א/א רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שסט {פרטי המצוות ט}
א/א רנת יצחק שמואל עמ' תטו
א/א רפואה והלכה (שילת) עמ' 49
א/א שי כהן עמ' עב {אדם - גוי}
א/א שלמי שמחה ח"א עמ' רנז
א/א שנתון המשפט העברי חי"ג עמ' 223
א/א שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"ב עמ' קיג
א/א שערי אורה (מילר) ח"ב עמ' רכה {שם ההלכות}
א/א שערי זבולון יו"ד סי' ה ס"ק ד {מנין המצוות - שלא יכשיל}
א/א שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' יד
א/א תורת המלך (שפירא) ח"א עמ' יז
א/א תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תרפח
א/א תחומין ח"ו עמ' 37
א/א תחומין חכ"ב עמ' 91
א/א תניא רבתי ח"ב עמ' מח
א/ב אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' רמד, שפז
א/ב אגרות הגרי"ד עמ' רפט
א/ב אדם בישראל עמ' 29, 47, 49, 73, 97
א/ב אוצרות יהושע עמ' תע, תקי
א/ב אור הנר (ראטה) עמ' 136-137
א/ב אור יעקב סנהדרין דף נד ע"א וע"ג, נה ע"ד
א/ב אמרי דבש דף קמ
א/ב אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' לח אות ב
א/ב אמת ליעקב נשים עמ' רמג {ראוי לירושה}
א/ב אנצי"ת ע' בית המדרש הע' 89, ע' גואל הדם הע' 3, 4, 9, 23, 91 {מרכה"מ}, 99, 104, 117, 118
א/ב אשל אברהם (שפירא) עמ' תרפו-תרפז
א/ב אשר למלך
א/ב באר מרים פ"ג ה"ח אות ב, פ"ח ה"י אות ד
א/ב בגדי כהונה (פרחיא) דף צט ע"ב
א/ב בד קודש (פוברסקי) ב"ב עמ' קכב
א/ב בית אהרן וישראל גל' יא עמ' צח {מצוה לגואל הדם להורגו}, גל' סב עמ' נה, גל' עה עמ' צז
א/ב בית אהרן וישראל גל' צו עמ' טז {גואל הדם מצד האם}
א/ב בית זבול ח"ג סי' מז אות יא
א/ב בית יעקב (טבשונסקי) סי' תכו סעיף א
א/ב בית יצחק (תשיד) עמ' 91
א/ב בכורי חיים ח"ד עמ' צד {אין לו גואל הדם}, קפד, קפח
א/ב ברכות שמים מכות פ"ב אות ריא {נותנים אותו לגואל הדם, ואם לא רצה}
א/ב ברכת ראובן דף קד ע"ג {מל"מ}, קיז ע"ב-ע"ד, קיח ע"א
א/ב ברכת שלמה חו"מ עמ' רכה {אבן האזל - השמיט שב"ד מעמידים}, רכו
א/ב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' פב
א/ב ברכת שמעון (שניאורסון) על התורה - על אוה"ח עמ' קצא {מל"מ}
א/ב גבורת יצחק מכות עמ' קפח, רמו-רמז, רסב, רע, רעב {מל"מ}
א/ב גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' קצז, ר, רמא-רמג
א/ב דברות אליהו ח"ג עמ' קכט {ההורג עצמו}
א/ב דברות אליהו ח"ה עמ' מט {ההורג עצמו}
א/ב דברי אברהם (שדמי) ח"ב עמ' צא, צג
א/ב דברי יוסף (כהן) ח"ב עמ' כה
א/ב דברי שאול במדבר עמ' רצה
א/ב דגל יהודה (קמינר) עמ' קצב
א/ב דגל ראובן ח"ג סי' כו
א/ב דרכי דוד (קסל) פאה עמ' קפב
א/ב הירושה והצוואה במשה"ע עמ' 123
א/ב הלכה פסוקה ח"א - ברור הלכה עמ' יב {מל"מ}
א/ב המאיר לארץ {מל"מ}
א/ב השבת לקדשו דף פג ע"ב
א/ב השוואות בין דיני ישראל עמ' 17
א/ב התורה והמדינה ח"ד עמ' קיח, קובץ ט עמ' צג
א/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' רפה
א/ב זוהר הרקיע (תשסד) עמ' 94
א/ב זכר יצחק (תשן) עמ' סב
א/ב חדושים ובאורים (גרי') סנהדרין סי' יד ס"ק ז
א/ב חוקת עולם עמ' 200 {גואל הדם - היורש}, 253, 255 {הראוי ליורשו - גואל הדם}, 471, 548 {לא רצה גואל הדם להורגו}, 550 {מצוה להרוג את הרוצח}
א/ב חזו"א סנהדרין סי' יט ס"ק א, או"ח סי' לז ס"ק ב
א/ב חזו"א על הרמב"ם
א/ב חזון יחזקאל סנהדרין פי"א ה"ה
א/ב חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף ב, ג, כא (ד"ה ואין וד"ה והדרינן)
א/ב חקרי יהדות (פדרבוש) עמ' 236
א/ב טל חיים (סגל) עמ' קכט
א/ב יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ז ה"י ס"ק ג
א/ב יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' לב
א/ב ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' קי
א/ב כבוד מלכים (מרגליות)
א/ב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקכ, תקכז
א/ב כתר אפרים עמ' מב-מג, רא
א/ב להורות נתן - שו"ת ח"ב עמ' פח ע"ב
א/ב למודי ה' (תקמז) דף י ע"ב
א/ב מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' קל
א/ב מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 36
א/ב מגן גבורים (או"ח) סי' קלט ס"ק ב
א/ב מזבח חדש דף ה ע"ד {מל"מ}
א/ב מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף עג ע"א {כ"מ}, ח"ב דף רנו ע"ב
א/ב מנחת חינוך ח"א עמ' קפז, ח"ג עמ' תמו
א/ב מנחת מרדכי (קרטמן) ח"א עמ' קלג
א/ב מעדני שמואל עמ' רנט, רס {אבן האזל}
א/ב מענה לשון עמ' קפט
א/ב מרגליות הים סנהדרין מד ע"ב אות כב, מה ע"ב אות יד {מל"מ}, יז {גואל הדם לפני העדים}
א/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ב משאת מרדכי מכות עמ' סט
א/ב משבצות זהב שמואל ב עמ' שלז
א/ב משנה הלכות ח"ט סי' שצו דף קעד ע"א {הראוי ליורשו}
א/ב משנת חיים במדבר עמ' תקעד
א/ב משנת יעקב הפלאה עמ' קעא
א/ב משנת יעקב יעקב
א/ב משנת משה מכות עמ' ע
א/ב משפטי אמת עמ' נב {מל"מ}
א/ב משפטי עזיאל ח"ב עמ' קלו
א/ב משפטים לישראל עמ' קד, שנו, שנח, שסד
א/ב נוה צדק
א/ב נזר אברהם מכות ועדות עמ' קכג, קלא, קמג
א/ב נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"א סי' ד אות א
א/ב נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"ב סי' כח אות ב, ט
א/ב ניצוצי אש עמ' רצז
א/ב נר יצחק (ריף) עמ' ב
א/ב נתן פריו מכות עמ' נד, קיח
א/ב ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תקעז
א/ב סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ד עמ' לט {כ"מ}
א/ב ספרי דבי רב ח"ג עמ' תב
א/ב עיוני פרשה במדבר עמ' 275
א/ב עין חיים ח"א עמ' קלג {אם אין לו גואל הדם מעמידים לו}
א/ב עיר מקלט עמ' ו ביאור הלכה, סב שער העדה
א/ב עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' קסט, קעג
א/ב עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תרעג
א/ב עמודי שלמה ח"ב עמ' רכח
א/ב ענבי פתחיה עמ' 238
א/ב ערהשה"ע לקוטים סי' נא אות יג
א/ב פנת יקרת (תשנד) סי' קסב אות ב
א/ב פנת יקרת (תשעא) עמ' תשה
א/ב צמח צדק (קרוכמל) סי' קיא
א/ב צמח צדק (קרוכמל, תשסח) עמ' תקו
א/ב קרן הצבי מצוה כב אות ז, מצוה נה אות ח, יג, מצוה צד אות ד
א/ב קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' יח
א/ב רלב"ג דברים פכ"ד פסוק טז עמ' רנא-רנב
א/ב רנת יצחק יהושע עמ' קע, שמואל עמ' קעה {אם אין גואל הדם}, רצט {הראוי לירושה}, תטו
א/ב רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' רמח
א/ב רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שיז
א/ב רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' קסא, רלא, שח
א/ב שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' א
א/ב שלמי שמחה ח"א עמ' רמח
א/ב שם דרך סנהדרין עמ' קפב
א/ב שעורי הגרד"ש מכות סי' ה ד"ה והנה הדין
א/ב שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' ע
א/ב שעורי ר' שמואל מכות (תשמד) סי' ריג-ריד {גואל הדם - מי שראוי לרשת}, עניינים סי' ד ס"ק ב-ג {מצוה לגואל הדם להרוג}, ו {מרכה"מ}
א/ב שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' תז, תקנב
א/ב שערי תורת בבל עמ' 159
א/ב תורת המלך (שפירא) ח"א עמ' ריז
א/ב תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תרסד-תרסה, תרעה-תרעו
א/ב תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' שב, שצא, תשפד
א/ב תחומין חי"א עמ' 327, 348, 356, חי"ד עמ' 267 {מרכה"מ}
א/ב תנובת ציון דף קמח ע"א {מל"מ}
א/ג אבני נזר אהע"ז סי' קלט אות יג
א/ג אגרות הגרי"ד עמ' רפח
א/ג אגרות משה יו"ד ח"א סי' קלד
א/ג אוצרות יהושע עמ' תע, תקי
א/ג אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' לח אות ב
א/ג אנצי"ת ע' גואל הדם הע' 105, 111
א/ג בד קודש (פוברסקי) ב"ב עמ' קכב
א/ג ברור הלכה מכות יב ע"א ציון ל
א/ג ברכות שמים מכות פ"ב אות שמז {במזיד}
א/ג ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' כה
א/ג גבורת יצחק מכות עמ' רסט
א/ג גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רה
א/ג דברי אברהם (שדמי) ח"ב עמ' צב
א/ג דברי יוסף (כהן) ח"ב עמ' כה
א/ג הירושה והצוואה במשה"ע עמ' 123
א/ג המאיר לארץ {כ"מ}
א/ג חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' עו
א/ג חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קה
א/ג חוקת עולם עמ' 204 {הנפש - קנין הקב"ה}, 253 {בן לא נעשה גואל הדם להרוג את אביו}, 254 {אשה נעשית גואל הדם}
א/ג חזו"א על הרמב"ם
א/ג חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד מכות יב ע"א]
א/ג יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ה ה"ז ס"ק ה
א/ג יד פשוטה מדע עמ' שכה
א/ג ישא מדברותיך פסחים עמ' קמב {בא במחתרת - רודף}
א/ג כבוד מלכים (מרגליות) {זכר ונקבה}
א/ג כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקכז
א/ג מזכרת עמ' 276-278 {או"ש}
א/ג מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף עג ע"א
א/ג מנחת חינוך ח"א עמ' רמג, ח"ג עמ' תמו
א/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תקכו {אין נפשו קניינו}
א/ג משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' פב {השוכר}
א/ג משנת חיים במדבר עמ' תקעה
א/ג משנת יעקב
א/ג משנת משה כתובות עמ' קנג, קידושין עמ' קיב, מכות עמ' עד
א/ג נאות אפרים ח"א עמ' רלה
א/ג נוה צדק
א/ג נועם ח"ד עמ' רא
א/ג נרות זכריה עמ' רטו
א/ג נשאל דוד או"ח עמ' יא
א/ג עיר מקלט עמ' מח שער העדה
א/ג עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' קנז, קנח {או"ש}
א/ג עמודי שלמה ח"ב עמ' רכח
א/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קסד
א/ג פרי שמואל מכות עמ' קז
א/ג צפנת פענח דברים עמ' כב
א/ג שו"ת רי"ט וייל יו"ד סי' נט
א/ג שעורי ר' שמואל מכות (תשמד) סי' ריב {גואל הדם הרוג את אביו}
א/ג שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' תז, תקנב
א/ג שערי טהר ח"ו סי' ה אות א, סי' מא אות א
א/ג תורה לשמה (תשעג) עמ' רצג
א/ג תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף לט ע"ב
א/ג תורת חיים (ליבוביץ, תשסט) סי' לג עמ' קסח
א/ד אדם בישראל עמ' 31, 106
א/ד אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' יא, תנז
א/ד אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 278
א/ד אור תורה (ריסקין) ויקרא עמ' 117
א/ד איש מבין ח"א דף נ ע"א
א/ד אנצי"ת ע' אדם הע' 1
א/ד בגדי שרד (רוזנברג) עמ' 244 {זהירות ממאכלים לא בריאים}
א/ד בית אבי ח"ב סי' קנג עמ' רז {הנפש היא קנין של ה'}
א/ד בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' רסד
א/ד ברור הלכה כתובות לז ע"ב ציון א
א/ד ברכות שמים מכות פ"ב אות רצא {גואל הדם לא יכול למחול}
א/ד דברות אליהו ח"ג עמ' קלא {נפשו אינה קנין גואל הדם}
א/ד דברי אברהם (שדמי) ח"ג עמ' עו
א/ד דגל מחנה אפרים (לניאדו) חו"מ סי' יד סעיף קיג עמ' רט
א/ד האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קפב {אין לך דבר שהקפידה תורה כשפיכות דמים}
א/ד הלכה פסוקה ח"א סי' ז הערה 98
א/ד המוסר והמשפט בישראל פ"ט אות ט
א/ד הרמב"ם כמחנך עמ' 215
א/ד השבת לקדשו דף כו ע"ב
א/ד השוואות בין דיני ישראל עמ' 40
א/ד התורה והמדינה ח"ד עמ' לד, קובץ ה עמ' קח, קובץ ט עמ' צג, קובץ יא עמ' קיג
א/ד וחי בהם עמ' 159
א/ד ויעמידה ליעקב לחק מהדו"ב עמ' 87 {חומרת שפ"ד}
א/ד זכר ליעקב עמ' כב
א/ד חוקת עולם עמ' 226
א/ד חכמת גרשון עמ' תמה
א/ד חמדת ישראל ח"א דף פח ע"ג
א/ד חקרי הלכה (ויין) עמ' 96
א/ד חקרי זמנים ח"ד עמ' תכח
א/ד יחל ישראל (תשסג) ח"ב עמ' קה, רלא
א/ד ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקכד {קנין הקב"ה}
א/ד כטל אמרתי עמ' קלא
א/ד לאור ההלכה (תשסד) עמ' תיד, תלא, תמט {אין נפשו קניינו}
א/ד לבושי מרדכי ח"ד עמ' רלח
א/ד להורות נתן - שו"ת ח"ב עמ' נז ע"ב
א/ד להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' לו {קנין הקב"ה}
א/ד להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' קלא, קסח
א/ד להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' קסז
א/ד לקוטי שיחות חל"ה עמ' 171 {קנין ה'}
א/ד לקוטי שיחות חל"ט עמ' 281 {קנין הקב"ה}
א/ד מאורות הדף היומי ח"ו עמ' קכב
א/ד מבוא למשנה תורה עמ' 222, 321, 352
א/ד מיטב הארץ עמ' 203
א/ד מלאכת מחשבת עמ' צח
א/ד מלילות ח"א עמ' 36, 72
א/ד מלכות יהודה וישראל עמ' 171
א/ד מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' סג
א/ד מנחת אשר ב"ק עמ' קמג
א/ד מנחת חינוך ח"א עמ' שלא, ח"ג עמ' קמב
א/ד מעדני שמואל עמ' רכד
א/ד מערכי לב (שוואב) מועדים ח"ב עמ' קעז
א/ד משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תרסא-תרסג
א/ד משנה הלכות ח"ז סי' רפה, ח"ט סי' קעא
א/ד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תקכג
א/ד משנת חיים במדבר עמ' תקסט, תקעג, תקעה
א/ד משנת חיים ויקרא עמ' שמה
א/ד משפט המלחמה עמ' כב {רדב"ז}
א/ד משפטים לישראל עמ' קכג, רכג, רמה, שא
א/ד נאות אפרים ח"א עמ' רלז
א/ד נועם ח"ה עמ' שכ, חי"ב עמ' שו
א/ד נשמת אברהם ח"ד עמ' ר
א/ד נתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' ז
א/ד נתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' ג
א/ד נתיבים במשפט העברי עמ' 110
א/ד ס' השבי"ט עמ' קמח
א/ד סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ב עמ' נח
א/ד סודו של המשפט העברי עמ' 622
א/ד עיוני פרשה במדבר עמ' 275
א/ד עיונים (פאור) עמ' 161
א/ד עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 118
א/ד עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 2 הע' 127
א/ד עלה יונה עמ' שט
א/ד עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' קצג
א/ד עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 124
א/ד עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 135
א/ד פני משה (שלז')
א/ד פנת יקרת (תשנד) סי' קסב אות ב
א/ד פנת יקרת (תשעא) עמ' תשה
א/ד פרשת השבוע (תשעב) ח"א עמ' 25
א/ד ציץ אליעזר ח"ח סי' טו פרק ד אות ד {אין אדם בעלים על נפשו}
א/ד קבא דתירוצא עמ' ה
א/ד קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' כד, נז, קלז
א/ד קול צופיך עמ' ריג
א/ד קרן הצבי מצוה צד אות ו
א/ד רוח חיים (פאלאג'י) אהע"ז-חו"מ דף סא ע"ב {איסור לקיחת כופר}
א/ד רמת רחל סי' כט אות א {קנין הקב"ה}
א/ד שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 14 {לקיחת כופר מהמחוייב מלקות לפוטרו}
א/ד שיחות לספר במדבר עמ' שיג
א/ד שיחות ר' צבי יהודה במדבר עמ' 397
א/ד שירת דוד כתובות עמ' רנב, רסו
א/ד שלמי שמחה ח"א עמ' רמו
א/ד שנתון המשפט העברי חי"ג עמ' 221
א/ד שערי טהר ח"ו סי' מא אות א
א/ד שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' יד
א/ד שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' ט {כ"מ}
א/ד תורה שלמה בראשית פ"ט אות מא
א/ד תורת המצוות באמונת ישראל עמ' 118
א/ד תורת מנחם חל"ז עמ' 143 {הנפש קנין ה'}
א/ד תחומין ח"ב עמ' 299, ח"ד עמ' 158 {קנין הקב"ה}
א/ד תחומין ח"ו עמ' 305, ח"ז עמ' 417, ח"ח עמ' 266, חי"ד עמ' 321, חי"ח עמ' 130, חי"ט עמ' 37, חכ"ב עמ' 94, 120
א/ד תחומין יח (תשנח) עמ' 130
א/ד תניא רבתי ח"ב עמ' קצ
א/ד תפארת ציון (ריבקין) סי' טז אות א
א/ד תקנת השבים עמ' 51
א/ה אבי עזרי ח"ג
א/ה אבן ציון עמ' סב
א/ה אדם בישראל עמ' 29, 31, 43, 98
א/ה אור הישר [טורי אבן ר"ה כה ע"ב, קצוה"ח סי' ב]
א/ה אלומות יוסף (תשנ) עמ' קסט {עד שב"ד ידונוהו}
א/ה אפיקי מגינים קידושין סי' עז
א/ה אשר למלך
א/ה באר דוד ב"ק ח"ג סי' מח אות ו
א/ה בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף עג ע"ב
א/ה בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' רב, רו
א/ה בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' קס
א/ה בזך לבונה עמ' קנג
א/ה בית אהרן וישראל גל' יא עמ' צח, גל' כח עמ' נה
א/ה בית יצחק (תשי"ג) עמ' 109
א/ה בית ירוחם
א/ה בית שערים יו"ד סי' כה
א/ה בנין הלכה עמ' קצו {כ"מ, מל"מ}
א/ה ברור הלכה ר"ה כה ע"ב ציון ד פסקה ב, מכות י ע"ב ציון ג
א/ה ברכת ראובן דף קיז ע"ב {מל"מ} וע"ג
א/ה גבורת יצחק מכות עמ' רטו-רטז
א/ה דברי חפץ עמ' קמא-קמב
א/ה דינא דחיי ח"א דף קעה ע"א
א/ה הרמב"ם (בנדיקט) עמ' עה
א/ה הרמב"ם כמחנך עמ' 23
א/ה התורה והמדינה ח"ב עמ' פד
א/ה זכרון הרב עמ' 103-104 {מדוע צריך פסוק נפרד הרי זה כלול ב"לא תרצח"}, 110 {הרואים}
א/ה חוות יאיר (תשנז) עמ' שצג, שצה, שצח
א/ה חוקת עולם עמ' 177 {רק ב"ד}, 256 {רק אחרי שעמד בדין}
א/ה חי' מהר"ם שיק מכות עמ' רד
א/ה חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קנו
א/ה טבעת החושן ח"ה עמ' ד
א/ה טורי אבן המפואר ר"ה עמ' רלח
א/ה ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' ריא
א/ה כללי קלב"מ (תשסז) עמ' קטז
א/ה כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תרצ
א/ה מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף יא ע"ג
א/ה מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' רכה
א/ה מחנה יהודה (קצין) ח"ב סי' נט
א/ה מלכות יהודה וישראל עמ' 295, 350
א/ה מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קסד ע"ב
א/ה מנחת חינוך ח"א עמ' קפז, ח"ג עמ' קלג
א/ה מעדני שמואל עמ' רמה, רמז, רנא
א/ה מראה הנוגה
א/ה משאת מרדכי ב"ק עמ' שטז
א/ה משאת מרדכי מכות עמ' פג
א/ה משנה הלכות ח"ז סי' רעט, מהדו"ת יו"ד עמ' שפ
א/ה משנה הלכות ח"ט סי' שפג {אסור להרוג רוצח בלי ב"ד}
א/ה משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תקכד {קדמו והרגוהו}
א/ה משפטי ארץ ח"א עמ' 361
א/ה משפטים לישראל עמ' קו, רסה, שלג, שנט, שעא-שעב
א/ה נדרי זריזין ח"ג, שו"ת והוספות על חי' הש"ס עמ' קסז
א/ה נזר אברהם מכות ועדות עמ' קכא, קכג, קכח
א/ה נר דוד ח"א עמ' קסד-קסה
א/ה נר מצוה (ואלק) מצוות דף קכז ע"ג-ע"ד {סנהדרין שראו אחד שהרג את הנפש}
א/ה נשמה של שבת עמ' 594, 599, 600 {יד המלך}, 602-604
א/ה נתן פריו מכות עמ' לח, קיז-קיח, קכו
א/ה סופר המלך
א/ה ספרי דבי רב ח"ב עמ' שעט
א/ה עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' רסד
א/ה עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 114
א/ה עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' עז
א/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קח
א/ה פני מבין ח"א דף קמד ע"ד
א/ה פרי מלכה סי' פז
א/ה פרי שמואל מכות עמ' פח
א/ה פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 320
א/ה צמח דוד (נגאר)
א/ה קביעת רגע המוות (תשסח) עמ' 122 {טבעו של עולם}
א/ה קול צופיך עמ' רטז
א/ה קרן הצבי מצוה נה אות יב
א/ה שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף עד ע"ב
א/ה שלמי יוסף ר"ה עמ' רעא {כ"מ}
א/ה שם דרך סנהדרין עמ' צט
א/ה שעורי הגרד"ש מכות הערה 11
א/ה שערי טהר ח"ו סי' מב אות א דף צא ע"ב-ע"ג
א/ה שערי טהר ח"ו סי' מב אות א, ח"ח סי' ג אות ג
א/ה תורה תמימה במדבר פ' לה אות טז-יז
א/ה תורת המדינה עמ' 218
א/ה תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תרעח, תרפט, תרצו
א/ה תחומין חי"א עמ' 328, 345, 347, 350, 355
א/ו אבן ציון עמ' תשטז
א/ו אגרות הראי"ז עמ' לז
א/ו אגרות משה אהע"ז ח"א סי' לח
א/ו אוצרות יהושע עמ' קא, תמד, תצז
א/ו אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 314
א/ו אורח ישר דף טו ע"ב-ע"ד
א/ו אמונת עתיך גל' 128 עמ' 24 {מי שמתקהל בשעת מגיפה}
א/ו אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' מא אות ט, יג
א/ו אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' מא אות ב, ח"ב סי' א אות ב
א/ו אמת ליעקב נשים עמ' כט {מצוה}
א/ו אנצי"ת ע' אין דוחין הע' 3, 10, 11
א/ו אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 250
א/ו אשר למלך
א/ו באר דוד ב"ק ח"ג סי' נג אות ג
א/ו באר שרים (שולמן) עמ' פח
א/ו בגדי חמודות שמות פכ"ב פסוק א
א/ו בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' קלג, קמא-קמב
א/ו בית אהרן וישראל גל' כח עמ' נה, סב, גל' לח עמ' קכט
א/ו בית יעקב (טבשונסקי) סי' שפ סעיף ב
א/ו בכורי חיים ח"ה עמ' מז
א/ו במלכות היהדות עמ' 32
א/ו בן אשר סי' מו הערה יח {אבי עזרי}
א/ו בנתיב החסד (אלתר) עמ' 209
א/ו ברור הלכה סנהדרין עב ע"ב ציון ד, ח
א/ו ברכת ראובן דף קטז ע"ג
א/ו ברכת רחל עמ' קמט, קנא
א/ו בתי כהונה (תשסה) עמ' קסו
א/ו גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' רמד-רמה
א/ו גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רה
א/ו גור אריה דברים פ' כא הע' 109
א/ו דברות משה סנהדרין עמ' תקו
א/ו דברות צבי חי"א סי' כו אות יב
א/ו דברי יחזקאל (מישור) עמ' רעז
א/ו דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' רלד
א/ו דודאי משה עמ' לב
א/ו דולה ומשקה פסח עמ' שסד
א/ו הלכות מדינה ח"א עמ' קעד
א/ו המעלות לשלמה עמ' תנה
א/ו התורה והמדינה ח"ז עמ' שלו, קובץ יא עמ' ה
א/ו וחי בהם עמ' 295
א/ו זכרון הרב עמ' 105, 106, 156
א/ו חי' הגרנ"ט סי' לט
א/ו חי' חפץ חיים
א/ו חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קנח
א/ו חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קז
א/ו חק לישראל נזיקין עמ' 110, 117, 118, 127
א/ו חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' נט עמ' קצא {קטן - התראה בו}
א/ו טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' תע
א/ו יבול היובלות עמ' 86
א/ו יחל ישראל (תשנב) עמ' רע, רעב
א/ו יחל ישראל (תשסג) ח"ג עמ' קצו-קצז
א/ו ישא מדברותיך פסחים עמ' קמא {רודף}
א/ו כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' מח
א/ו כללי קלב"מ (תשנא) עמ' נה
א/ו כללי קלב"מ (תשסז) עמ' קיג
א/ו כסא דוד (תקנד) דף י ע"א-ע"ב {רודף ניתן להצילו בנפשו}
א/ו לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' קנח {מל"מ, או"ש}
א/ו מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' פב
א/ו מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' שמד
א/ו מוריה גל' צט עמ' נו-נז, סב, גל' רלח עמ' קכו {משאת המלך}
א/ו מזבח חדש דף ב ע"ג
א/ו מחנה חיים ח"ה עמ' עח {כל ישראל מצווים}
א/ו מלך ישראל עמ' 229
א/ו מלכות יהודה וישראל עמ' 287, 295
א/ו מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף פז ע"ד
א/ו מנחת חינוך ח"א עמ' נו, ח"ב עמ' תכ
א/ו מנחת יהודה (עטייה) עמ' תפב-תפג
א/ו מנפת צוף עמ' 620 {דיני רודף בהל' רוצח}
א/ו מעשה איש דף כט ע"ג
א/ו מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
א/ו מצעדי גבר סנהדרין סי' ו אות ג, ז
א/ו מרומי גלים עמ' ר-רא
א/ו משא יד ח"א עמ' קמב {מצוה להרוג}
א/ו משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' רו, רח
א/ו משה ידבר (תשעו) עמ' שה
א/ו משיב מלחמה (תשמג) ח"ג עמ' רצג
א/ו משכן שילה עמ' רל
א/ו משנה הלכות ח"ט סי' שלא, ח"י סי' שיב
א/ו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תקיח {וקצותה}
א/ו משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קלז {רודף קטן}
א/ו משנת המדינה עמ' 72
א/ו משנת חיים דברים עמ' תלו
א/ו משנת יעקב
א/ו משנת משה סנהדרין עמ' רו
א/ו משנת פקוח נפש סי' כ אות ג {אבי עזרי}, סי' מג אות יא {אבי עזרי}, סי' מה אות א, סי' נא אות ג {אבי עזרי}
א/ו משפטים לישראל עמ' י, קעז, קפב, קצב, רל, שלז, שמב
א/ו נודע ביהודה השלם חו"מ עמ' קעה
א/ו נועם ח"ז עמ' נ, חי"ג עמ' עט, רס, רסג
א/ו נחלת מים סי' יט אות א
א/ו נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א ח"ב פרק מט פסוק א
א/ו נר דוד ח"א עמ' קסד-קסה
א/ו סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קעד
א/ו סוגיות בדיני ממונות עמ' 168 {או"ש}, 169
א/ו סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 181, 191
א/ו ספיקא דרבנן עמ' פד {קטן}
א/ו ספרי דבי רב ח"ד עמ' קעו
א/ו עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 4 הע' 56, פרק 6 הע' 10, 30, 76
א/ו על גדות ים התלמוד עמ' 119
א/ו עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' קצה
א/ו עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 88
א/ו עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 96
א/ו עשרה מאמרות (תשס) עמ' תסג
א/ו פנת יקרת (תשנד) סי' קנט אות א
א/ו פנת יקרת (תשעא) עמ' תרצז
א/ו פרי מלכה סי' סד
א/ו פרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' צח, רנד-רנה
א/ו פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 314
א/ו קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' צג {קטן}
א/ו רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רי
א/ו רנת יצחק שמואל עמ' רז
א/ו רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' קצב
א/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' רכו
א/ו שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' צב {התראה בקטן}
א/ו שולי הגליון עמ' קעא
א/ו שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קנב
א/ו שם דרך סנהדרין עמ' קס, קעז
א/ו שמות בארץ (תשנט) עמ' קיב
א/ו שמחת החג דף נב ע"א, נד ע"ד
א/ו שמרו משפט ח"א עמ' תלא
א/ו שמרו משפט ח"ב עמ' תה
א/ו שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 123-124
א/ו שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' תפו
א/ו שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"ב עמ' פו
א/ו שעורי עיון התלמוד כתובות עמ' פ
א/ו שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' קעג-קעד
א/ו שערי טהר ח"ו סי' מ אות א, סי' מא אות ב, סי' נא אות ב, ח"ח סי' פה אות ב, סי' פו אות א
א/ו תורה שלמה שמות פכ"ב אות ה
א/ו תורת המלך (שפירא) ח"א עמ' קפא
א/ו תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תקכה, תקנז, תריד, תרלז
א/ו תחומין ח"א עמ' 345, 376, ח"ב עמ' 418, ח"ג עמ' 372, ח"ט עמ' 220, ח"י עמ' 76, חט"ו עמ' 122
א/ז אבן ציון עמ' תשטז
א/ז אברהם יגל
א/ז אהבת ציון (קליין) כתובות כט ע"א {התראה, יכול להציל באחד מאבריו}
א/ז אהל יצחק גיטין עמ' תצד
א/ז אוצרות יהושע עמ' קא, תמד, תצז
א/ז אור הישר [מ"מ הל' חובל פ"ח ה"י]
א/ז אור הנר (ראטה) עמ' 140
א/ז אור חדש (בלומ') דף נט ע"א
א/ז אורח צדקה עמ' פ-פא
א/ז איש מבין ח"א דף מט ע"ד
א/ז אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' א אות ג
א/ז אמת ליעקב נשים עמ' כט {דין רודף גם אם יש עדים}, ל
א/ז אנצי"ת ע' בושת הע' 10
א/ז אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 250
א/ז אשר למלך
א/ז באר מרים פ"ט ה"ד אות ג, ה
א/ז באר שרים (שולמן) עמ' צ
א/ז בארות נתן עמ' קמא, קמג, קמח
א/ז בית אהרן וישראל גל' כח עמ' נו
א/ז בית זבול ח"ב סי' א אות יב, טז, וסי' ב אות א
א/ז בית יעקב (טבשונסקי) סי' תכא סעיף א {ראב"ד}
א/ז במלכות היהדות עמ' 32, 288 {אם יכול להצילו באבר}
א/ז בן יהודה סי' קלו
א/ז בנין שלמה (מז) דף צב ע"ב
א/ז ברור הלכה סנהדרין עב ע"ב אחרי ציון ח, עד ע"א ציון א
א/ז ברכת רחל עמ' פה-פז {מ"ע ולאו ברודף}, צב
א/ז בשבילי התלמוד ח"ב סנהדרין עב ע"א
א/ז גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' רמה
א/ז גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' פ
א/ז גליא מסכת יו"ד סי' ה דף צא ע"ג {וקצותה, והראב"ד}
א/ז גנזי התורה עמ' 84 {כ"מ}
א/ז גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' י, רפ
א/ז דברות משה סנהדרין עמ' תקיב
א/ז דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' רנב
א/ז דודאי משה עמ' לב
א/ז דינא דחיי ח"ב דף צא ע"ג
א/ז המאיר לארץ [מנחת אהרן סנהדרין עב]
א/ז הר המלך ח"ד עמ' שעח
א/ז הרמב"ם כמחנך עמ' 182
א/ז התורה והמדינה ח"ז עמ' שלו, קובץ יא עמ' קיד
א/ז וחי בהם עמ' 296
א/ז זכרון הרב עמ' 105-106
א/ז חוות יאיר (תשנז) עמ' קט-קי
א/ז חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 123
א/ז חי' בעל שרידי אש עמ' רצז
א/ז חי' הגרנ"ט סי' לט
א/ז חי' חתם סופר
א/ז חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קנח
א/ז חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קז
א/ז חמדת ישראל ח"א דף פא ע"ד
א/ז חסדי דוד ח"ה עמ' תרטז
א/ז חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' נט עמ' קצ-קצא {התראה}
א/ז יד מלך (מן) הל' חובל פ"א ה"ז
א/ז יחל ישראל (תשסג) ח"ג עמ' ר
א/ז יראה ואהבה עמ' סג
א/ז כבוד מלכים (מרגליות) {ראב"ד}
א/ז כללי קלב"מ (תשנא) עמ' נב
א/ז כללי קלב"מ (תשסז) עמ' קג
א/ז לבוש מרדכי נשים (תשעה) כתובות סי' ח אות ג-ד
א/ז לחם יהודה
א/ז מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' שמד
א/ז מבי"ט (רובינ') דף עב ע"ב
א/ז מוריה גל' צט עמ' נו-נז, סא-סב
א/ז מוריה שנה ט גל' ג (רנ"ד רבינוביץ)
א/ז מזבח חדש דף ב ע"ג
א/ז מזכרת עמ' 275 {אזהרה}
א/ז מחושקים כסף דף יז ע"ג
א/ז מחנה חיים ח"ה עמ' עט {אע"פ שלא הרג}
א/ז מלכות יהודה וישראל עמ' 285, 287, 292, 294
א/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' רלב
א/ז מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תקנ {רמב"ם}, ח"ב עמ' תכד {מל"מ}
א/ז מנפת צוף עמ' 624
א/ז מעדני שמואל עמ' רנא
א/ז מעין החכמה עמ' שלב
א/ז מעיני המים
א/ז מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת חו"מ סי' קס]
א/ז מצעדי גבר סנהדרין סי' ו אות ג, סי' י ענף ב אות ט, יא-יב
א/ז מרגליות הים סנהדרין עג ע"א אות ב {התראה}, ד {וקצותה}, ט {מרכה"מ}
א/ז מרומי גלים עמ' ר-רג, רט, ריא
א/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ז מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קמו אות ה {וקצותה - הרי בב"ק כח דרשו מזה ממון}
א/ז משא יד ח"א עמ' קמד {אף שעדיין לא הרג - יש עליו עונש, אם הזהירוהו}
א/ז משה ידבר (תשעו) עמ' שה
א/ז משיב מלחמה (תשעט) ח"ג עמ' רעד, רעז
א/ז משיב מלחמה (תשמג) ח"ג עמ' רצג-רצד, רצו
א/ז משך חכמה דברים פ"כ פס' ג, פכ"ה פס' יא-יב
א/ז משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תנד-תנה
א/ז משנה הלכות ח"ז סי' רפד, ח"ט סי' שלא, שצב, ח"י סי' שי
א/ז משנה הלכות ח"י סי' שיא
א/ז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תקיח {וקצותה}
א/ז משנת המדינה עמ' 67, 68
א/ז משנת חיים דברים עמ' תלו
א/ז משנת חיים שמות עמ' יב
א/ז משפטים לישראל עמ' קעז, שלז, שמב-שמג
א/ז נודע ביהודה השלם חו"מ עמ' קעב
א/ז נועם ח"ז עמ' נא, חי"ג עמ' רסא, רסה
א/ז נחלי דבש (שלזינגר) כתובות כט ע"א ד"ה ונלע"ד (יג ע"א בדפי הספר) {מל"מ}
א/ז נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"א סי' ד אות יב
א/ז נר מצוה (ואלק) מצוות דף קכח ע"ג {וקצותה את כפה, לא תחוס}
א/ז סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' צד
א/ז סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 181
א/ז ספיקא דרבנן עמ' פד {בהתראה}
א/ז ספרי דבי רב ח"ד עמ' קעו
א/ז עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 4 הע' 56, פרק 6 הע' 10, 76
א/ז על גדות ים התלמוד עמ' 208
א/ז עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' קנו, קצה
א/ז עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 562
א/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קיח
א/ז עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 96
א/ז עשרה מאמרות (תשס) עמ' תסג
א/ז פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 314, 320
א/ז קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון חכמים עמ' יא {כ"מ}
א/ז קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' קסח-קע
א/ז רלב"ג דברים פכ"ב תועלת ג עמ' רלג-רלד, פכ"ה פסוק יב עמ' רסד
א/ז רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רנח
א/ז רנת יצחק שמואל עמ' קמא {הזהירוהו}
א/ז רפואה והלכה (שילת) עמ' 92, 121
א/ז שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' פט, צב {התראה}
א/ז שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' צד
א/ז שדה הארץ ח"א דף מו ע"ג
א/ז שו"ת הריב"ש עמ' שב, והמיוחסות עמ' יא
א/ז שושנת העמקים (תאומים) עמ' ריד
א/ז שי כהן עמ' עב
א/ז שלמי משה סי' יא
א/ז שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' שעב
א/ז שמות בארץ (תשנט) עמ' קיב
א/ז שמחת החג דף נב ע"ג
א/ז שמרו משפט ח"ב עמ' תה
א/ז שמש מרפא עמ' קס
א/ז שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 127
א/ז שערי טהר ח"ו סי' מ אות א, סי' מא אות ב, ח"ח סי' פו אות א
א/ז תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' רו
א/ז תורת מיכאל עמ' קמד
א/ז תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תרפז
א/ז תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תקצז, תריד, תרלו, תרלח
א/ז תחומין ח"ג עמ' 372, ח"ו עמ' 38, ח"י עמ' 78, חט"ו עמ' 122
א/ז תפארת אריה עמ' רג
א/ח אוצרות יהושע עמ' קא, תמד, תצז
א/ח אור המזרח חל"ד עמ' 107 {או"ש}
א/ח אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' א אות ג
א/ח אמת ליעקב נשים עמ' שיג {נקט איש לפני אשה}
א/ח אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 250
א/ח בית אהרן וישראל גל' כח עמ' נח {אחד כל דבר שיש בו סכ"נ}
א/ח בית זבול ח"ג סי' מז אות ב
א/ח בית שערים ח"ג ליקוטים ענייני חו"מ
א/ח בן יהודה סי' קלו
א/ח ברור הלכה סנהדרין עד ע"א ציון א
א/ח ברכת ראובן דף קיד ע"ד
א/ח ברכת רחל עמ' עז
א/ח גדולי שמואל ב"ק דף כב ע"א {או"ש}
א/ח גור אריה (צרמון)
א/ח דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' רמז
א/ח העמק דבר דברים פכ"ה פסוק יא
א/ח הרמב"ם כמחנך עמ' 182
א/ח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' יד
א/ח וחי בהם עמ' 295-296
א/ח זכרון הרב עמ' 105
א/ח חזון יחזקאל סנהדרין פי"א ה"ה
א/ח חי' בעל שרידי אש עמ' רצז
א/ח חי' הריצ"ד
א/ח חי' ר' יהודה זרחיה עמ' קמח-קנ
א/ח חק לישראל נזיקין עמ' 111-110 {אור שמח}, 117
א/ח יד אברהם אהלות עמ' קח
א/ח יד מלך (מן) הל' חובל פ"א ה"ז
א/ח ידבר שלום ח"א עמ' קלו {או"ש}
א/ח יחל ישראל (תשסג) ח"ג עמ' ר
א/ח ישורון ח"כ עמ' שסד
א/ח לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' קס
א/ח מלכות יהודה וישראל עמ' 287
א/ח מעדני שמואל עמ' קג {או"ש}
א/ח מקדם לביתאל עמ' 245 {או"ש}
א/ח מרומי גלים עמ' רב
א/ח משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תנד-תנה
א/ח משנת המדינה עמ' 68
א/ח משנת פקוח נפש סי' מד אות ב {או"ש}, סי' מח אות ג {או"ש}, סי' נא אות ג {או"ש}
א/ח משפטים לישראל עמ' קעו, קפא, רעז
א/ח נועם ח"ז עמ' נא
א/ח נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א ח"ב פרק מט פסוק ז {או"ש}
א/ח עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 6 הע' 7, 10, 12 {או"ש}, 45, 47
א/ח עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' קעה {רמב"ם}, קעח {או"ש}
א/ח עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 96
א/ח פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 314
א/ח קונטרסי שעורים ב"ק שעור יג אות מד
א/ח רלב"ג דברים פכ"ב תועלת ג עמ' רלג-רלד
א/ח רץ כצבי (תשסג) ח"ב עמ' רעג
א/ח שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' קג {הצלת הנרדף}
א/ח שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' רסו
א/ח שו"ת מהר"ש לובלין עמ' רצג
א/ח שו"ת ממעמקים ח"א עמ' פד
א/ח שלמי יוסף ר"ה עמ' רעא
א/ח שלמי משה סי' יא
א/ח שמש מרפא עמ' קס
א/ח שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 131
א/ח שעורי ר' שלמה עמ' קפה {או"ש}
א/ח שערי טהר ח"ו סי' מג אות א, ח"ח סי' פו אות א, סי' קכ אות ג
א/ח שערי שאול ב"ק עמ' קכד {או"ש}
א/ח תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' כז ס"ק ה, ח
א/ח תולדות ההלכה ח"ב עמ' 315
א/ח תורת המלך (שפירא) ח"א עמ' קכד, קפג {או"ש}
א/ח תורת חיים וחסד עמ' תקה, תקלז {או"ש}
א/ח תחומין ח"ג עמ' 372, ח"י עמ' 78-77, חי"ב עמ' 238 {או"ש}, חט"ו עמ' 122
א/ט אבן ציון עמ' תשטז, תשיח-תשיט
א/ט אבני השוהם (הורוויץ) דף מח ע"א
א/ט אגודת אזוב ח"א דף קה ע"א
א/ט אגרות הראי"ז עמ' לא
א/ט אגרות משה אהע"ז ח"א סי' לט {מל"מ, ר"ח הלוי}
א/ט אגרות משה אהע"ז ח"ד עמ' רצה, שב
א/ט אגרות משה יו"ד ח"ב סי' ס {ר"ח הלוי}
א/ט אוצמפה"ת ב"מ סב ע"א הע' 26 {אבי עזרי}
א/ט אור המזרח חל"ד עמ' 97 {דרכו של עולם}, 98 {אבי עזרי}, 102 {האם מותר לאשה עצמה להורגו אחרי שיצא}
א/ט אור המערב טבת תשנא עמ' 39 {מותר לחתוך}
א/ט אור הנר (ראטה) עמ' 140
א/ט אור יחזקאל (קור') עמ' 316 {ר"ח הלוי}
א/ט אור תורה (ריסקין) שמות עמ' 147
א/ט איים בים פסחים סי' ג אות ז {הריגת העובר המסכן אמו}
א/ט אמונת יהושע עמ' תתז
א/ט אמרי דעת חו"מ סי' ח עמ' קנב
א/ט אמרי כהן (הולנדר) עמ' ריב
א/ט אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' מא אות ט
א/ט אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' מא אות ב, ח"ב סי' א אות ב
א/ט אמרי שפר (סגל) עמ' יד
א/ט אמת ליעקב נשים עמ' כט, לא
א/ט ארחות ימים עמ' שא
א/ט ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' שטו, ח"ב עמ' קג
א/ט אשל אברהם (שפירא) עמ' תכח
א/ט באר מרים פ"ג ה"ח אות א, פ"ה ה"ד, ה"ח אות ב, פ"ט ה"ד אות א-ה
א/ט באר צבי עמ' ריט
א/ט בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף סג ע"ד, סד ע"א, ח"ה עמ' קמג
א/ט בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' קלה, קמא
א/ט ביצחק יקרא (תשע) סי' פב סעיף ב
א/ט בית אבי ח"ב סי' קנד עמ' רטו-ריט, סי' קנו עמ' רכד-רכו
א/ט בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ה עמ' 19, 19-21 {העובר הוא רודף}
א/ט בית זבול ח"ב סי' א אות טו, וסי' ב אות א, ח"ג סי' מה
א/ט בית יחזקאל (סרנה) גליונות
א/ט בית יעקב (טבשונסקי) סי' תכה סעיף ב
א/ט במלכות היהדות עמ' 35, 223
א/ט בן אשר סי' מו הערה טז, יח {ר"ח הלוי}, אות לה
א/ט בן יהודה סי' קלו
א/ט בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תיט
א/ט בצל החכמה (חזות) עמ' 51
א/ט ברור הלכה סנהדרין עב ע"ב ציון ט
א/ט ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' מו {עובר - רודף}
א/ט ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' ה
א/ט ברכת מרדכי ענינים עמ' עא
א/ט ברכת ראובן דף קיד ע"ג
א/ט ברכת רחל עמ' מ, פג-פח, צ, צה {מל"מ}, קמה
א/ט ברכת שמחה (היין) בבא קמא קטז ע"א (עמ' תפח) {טבעו של עולם}
א/ט בשבילי התלמוד ח"ב סנהדרין עב ע"א
א/ט גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רצ
א/ט גור אריה שמות פ' כא הע' 590
א/ט גנזי התורה עמ' 77
א/ט גשר יהושע עמ' 29, 213, 221
א/ט דברות אליהו ח"ו עמ' קעו {איסור הפלה}, ר {הפלת עובר שהוא ממזר}
א/ט דברות משה נדה וטהרות עמ' תקעה {מפני שהוא כרודף אחריה להורגה}
א/ט דברות משה סנהדרין עמ' תקב, תקד, תרעח
א/ט דברי יששכר דף קל ע"ב
א/ט דברי סופרים (תנש"א) עמ' כו
א/ט דברי רננה עמ' רנ
א/ט דגל יהודה (קמינר) עמ' קיא
א/ט דגל יהודה (קמינר) פ' משפטים דף לח ע"א
א/ט דגל ראובן ח"ג סי' ה
א/ט הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' מד-מו, מח, נ-נא
א/ט הליכות אליהו
א/ט העובר בהלכה עמ' 34-36
א/ט הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' שו
א/ט הר המלך ח"ד עמ' נג, ח"ה עמ' שמג-שמז, ח"ו עמ' שנח-שסט
א/ט הרמב"ם (בנדיקט) עמ' קצא
א/ט הרמב"ם כמחנך עמ' 155
א/ט התורה והמדינה ח"ה עמ' צג, קובץ ט עמ' כד, קובץ יא עמ' תרסב
א/ט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' קכד
א/ט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רכא, שג
א/ט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' צב
א/ט ויטע אשל תמורה ח"ג עמ' קצח
א/ט זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר א עמ' לב {קורעים את העובר}
א/ט זכרון הרב עמ' 106-107, 259-261
א/ט זכרון יהונתן דף קיד
א/ט זכרון שמואל עמ' תע-תעא, תעו, תפד
א/ט חדושים ובאורים (גרי') ערכין ז ע"א
א/ט חוקת עולם עמ' 203-204
א/ט חזו"א על הרמב"ם
א/ט חי' בעל שרידי אש עמ' רצב
א/ט חי' הגר"ח החדש עמ' תכה
א/ט חי' הריצ"ד
א/ט חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קנט, נדה עמ' קלז
א/ט חי' ר' חיים הלוי דף צה
א/ט חי' ר' שמואל ב"ק עמ' רטו
א/ט חי' רצד"א סי' יח אות ג
א/ט חיבת הקודש עמ' צה
א/ט חיי משה (ברודנא) דף טו ע"ג
א/ט חסדי דוד ח"ג עמ' ס
א/ט חק לישראל נזיקין עמ' 39, 118 {ר"ח הלוי}
א/ט ידי משה (הורוביץ) דף סה-פט
א/ט יחל ישראל (תשנב) עמ' רפא, שפט, שצז
א/ט יחל ישראל (תשסג) ח"ב עמ' קנח, קסח
א/ט יחל ישראל (תשסג) ח"ג עמ' רט, רי {אבי עזרי}, ריא {ר"ח הלוי}
א/ט ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 179
א/ט כפי אהרן (זס') קמא עמ' רב
א/ט לב אריה (גרוסנס) ח"ב סי' לב עמ' קג, קו
א/ט לבוש מרדכי נשים (תשעה) כתובות סי' ח אות ג-ד
א/ט לבושי מרדכי חו"מ עמ' נד
א/ט להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' קנט ע"ב
א/ט מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' פ {ר"ח הלוי}, פא-פב, פה-פו {ר"ח הלוי}, פח
א/ט מבוא למשנה תורה עמ' 321, 364
א/ט מגיא ההריגה עמ' כח, פח
א/ט מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' קטז
א/ט מוסר המקרא והתלמוד עמ' קי
א/ט מוריה גל' קיג עמ' קכ {חותכים את עובר מדין רודף}, גל' קנט עמ' צט
א/ט מוריה שנה ח גל' י (ר"ח סולובייציק)
א/ט מחנה חיים ח"ה עמ' קלב {משהוציא ראשו}
א/ט מלילות ח"א עמ' 346 {מעוברת המקשה לילד}
א/ט מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף עה ע"ב-ע"ג
א/ט מנחת איש (שפירא, תשסח) - הלכות פל"ב הע' 8
א/ט מנחת אלימלך עמ' לא {ר"ח הלוי}, רסו, רסח {ר"ח הלוי}
א/ט מנחת אשר פסחים עמ' ט, עו
א/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' תכא, תכב
א/ט מנחת חן (אהלבוים, שו"ת) עמ' רפב {רודף}
א/ט מנחת מרדכי (קרטמן) ח"א עמ' קכט-קל
א/ט מנחת שלמה (לוין) עמ' קלט {מעוברת}
א/ט מעדני שמואל עמ' נ, קו
א/ט מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת חו"מ סי' נט, אבי עזרי ח"א]
א/ט מצעדי גבר סנהדרין סי' ח, סי' ט אות ז, סי' י ענף ב אות י, יב
א/ט מקורות לפסקי הרמב"ם
א/ט מרומי גלים עמ' רא-רב, ריא
א/ט מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' מב אות טז
א/ט משא יד ח"א עמ' קמב {רשות להרוג את העובר ולא מצוה}
א/ט משכיל ליהודה עמ' רי
א/ט משכן שילה עמ' רכז, רל
א/ט משנה הלכות ח"ו סי' רד, ח"ט סי' קפד, שלא, שלג, שפו, שצב
א/ט משנה הלכות ח"ז סי' רפא דף ר ע"ד {העובר - רודף}, סי' רפד
א/ט משנה הלכות ח"י סי' שג, שי-שיב
א/ט משנה הלכות מהדו"ת ח"ד עמ' שצד-שצה, שצח
א/ט משנה הלכות מהדו"ת יו"ד סי' תס עמ' שפד-שפה
א/ט משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תקנד {כרודף}
א/ט משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שעט
א/ט משנת יעקב כאן
א/ט משנת יעקב נזיקין עמ' רסד {ר"ח הלוי}
א/ט משנת פקוח נפש סי' כ אות ג {ר"ח הלוי}, סי' מד אות ב {אבי עזרי}, סי' מה אות ג, סי' מו אות יא, יד, סי' מז אות ב, סי' מח אות א, ג {אבי עזרי}, אות ד {ר"ח הלוי}, סי' נא אות ב, סי' סו אות ה {ר"ח הלוי}, סי' עט אות א, סי' פב אות ז {אבי עזרי}
א/ט משפטי עזיאל ח"ד עמ' רכד, רכז
א/ט משפטים לישראל עמ' רכו, רכט, רמ, רמב, שמג
א/ט נודע ביהודה השלם חו"מ עמ' קעא, קעה
א/ט נועם ח"ו עמ' א, ז, י, ח"ז עמ' מז, מט, שלט, שמז, ח"ט עמ' רב, רטו, חי"ג עמ' רס, רסה, חכ"ה עמ' עז
א/ט נזר הקדש (קפלן)
א/ט נחלת עזרא ח"א עמ' 181, ח"ב עמ' 99
א/ט נשמת אברהם ח"ג עמ' רכ {רמב"ם}, רלז {ר"ח הלוי}
א/ט נתיב אברהם ח"א עמ' פח
א/ט ס' השבי"ט עמ' לב, קנד
א/ט סופר המלך
א/ט סיני כרך יא (תשב) עמ' טז
א/ט סיני כרך סו (תשל) עמ' מב-מג, מח
א/ט סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 189, 191
א/ט עזרת כהן עמ' קמב
א/ט עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' שטו-שטז
א/ט עיצומו של יום סי' טז
א/ט עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 6 הע' 10, 33, 45, 47, 115, 143 {חזו"א}, 148, פרק 7 הע' 57
א/ט עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' קעח, שג
א/ט עמק הלכה-אסיא (תשמו) עמ' 99
א/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קי
א/ט עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 96
א/ט ערכי משפט ויהדות עמ' 25
א/ט פנים מאירות (תשפ) ח"ג עמ' קיא
א/ט פנס שלמה
א/ט פרח מטה אהרן (סול') מדע עמ' 215
א/ט פרי האדמה ח"ד
א/ט פרשת השבוע (תשעב) ח"ב עמ' 202
א/ט פתחי שערים דף לז ע"ג
א/ט פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 314
א/ט צהר גל' יב עמ' 136 {ר"ח הלוי}
א/ט קביעת רגע המוות (תשסח) עמ' 151 {ר"ח הלוי}, 152, 170 {ר"ח הלוי}
א/ט קול צופיך עמ' שמג, שמז, שנ, תטז
א/ט קונטרסי שעורים ב"ק שעור יג אות מה
א/ט רלב"ג דברים פכ"ב תועלת ג עמ' רלג-רלד
א/ט רץ כצבי (תשסג) ח"ב עמ' רעג
א/ט שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' צח, קא
א/ט שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' קצג
א/ט שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' כד, נג, צד, שנה
א/ט שו"ת הגאונים בתראי (תשע) עמ' עד
א/ט שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' רלא
א/ט שושנת העמקים (תאומים) עמ' ריד
א/ט שירת הלויים פסחים סי' ג אות ד {ר"ח הלוי}
א/ט שלמי יוסף יומא ח" עמ' תפח
א/ט שלמי משה סי' ח, טו
א/ט שם דרך סנהדרין עמ' קנט
א/ט שמחת החג דף נג ע"ב
א/ט שמרו משפט ח"א עמ' תיז, תלו, תמו
א/ט שמרו משפט ח"ב עמ' שצא-שצה, תד {אבי עזרי}, תה {ר"ח הלוי}, תו
א/ט שנתון המשפט העברי ח"ב עמ' 173, ח"ג עמ' 124, ח"ה עמ' 184, חי"ד עמ' 141
א/ט שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' תפג
א/ט שעורי עיון התלמוד כתובות עמ' עז {ר"ח הלוי}, עח, עט {ר"ח הלוי}
א/ט שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קז, קט
א/ט שעורי ר' שלמה עמ' קפה {ר"ח הלוי}
א/ט שערי טהר ח"ו סי' מ אות ג דף פו ע"א-ע"ד
א/ט שערי טהר ח"ו סי' מג אות א-ב
א/ט שערי קדוש ה' עמ' קסט, קעא, קעז-קפ
א/ט שערי תודה ח"א דף צא ע"ד, צב ע"א
א/ט שרידי אש ח"א עמ' תצט, תקט, ח"ב עמ' תכד
א/ט תורה שלמה בראשית פ"ט אות מד
א/ט תורת המלך (שפירא) ח"א עמ' קיא {אהא"ז}, קיב, קסה, קסו {ר"ח הלוי}
א/ט תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף כד ע"א
א/ט תורת חיים (ליבוביץ, תשסט) סי' כ עמ' קא
א/ט תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תקסח, תקעא-תקעב
א/ט תחומין ח"ב עמ' 518, ח"ג עמ' 279, 372, ח"י עמ' 78 {ר"ח הלוי}, חט"ו עמ' 122, חי"ז עמ' 340-341
א/ט תפארת אריה עמ' ר {ר"ח הלוי}
א/ט תפארת צבי (מגלוגא) או"ח סי' יד
א/י אור הנר (ראטה) עמ' 140
א/י באר דוד ב"ק ח"ג סי' נג אות ג
א/י בנין שלמה (מז) דף צב ע"ד
א/י ברור הלכה סנהדרין עג ע"א ציון ב
א/י ברכות חיים ח"ב עמ' קפג
א/י ברכת מרדכי ענינים עמ' ב
א/י גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' י
א/י דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' רלד
א/י חי' בעל שרידי אש עמ' רצז
א/י חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קנח
א/י יד אברהם אהלות עמ' קי
א/י יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קמא
א/י יחל ישראל (תשסג) ח"ג עמ' ר
א/י לבוש מרדכי נשים (תשעה) כתובות סי' ח אות ג-ד
א/י מנחת חינוך ח"א עמ' תג
א/י מרומי גלים עמ' רא, רד, רט, ריא
א/י משה ידבר (תשעו) עמ' שו
א/י משכנות אפרים שבת סי' טז אות יג {ר"ח הלוי}
א/י משנה הלכות ח"ט סי' שפט
א/י משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תקיח {נערה מאורסה}
א/י משנת יעקב
א/י משפטים לישראל עמ' רד
א/י נר דוד ח"א עמ' קפח
א/י ס' השבי"ט עמ' כא, לו
א/י עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' סב
א/י עיונים (פאור) עמ' 165
א/י עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 6 הע' 10, 32, 36, 45
א/י עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 96
א/י פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 314
א/י קונטרסי שעורים ב"ק שעור יג אות מד
א/י רפואה והלכה (שילת) עמ' 92, 121
א/י שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' סה {"מצילין" - את הנרדף}
א/י שו"ע הרב הל' נזקי ממון ס' ז
א/י שלמי משה סי' יא
א/י שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 123
א/י שערי טהר ח"ו סי' מה אות א
א/י תורת המדינה עמ' 94 {מלחמה לעזרת ישראל מיד צר - מדין לא תעמוד על דם רעך}
א/י תחומין ח"ג עמ' 372
א/י תפארת אריה עמ' רג
א/יא אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' ג
א/יא אור הישר [נוב"י תנינא חו"מ סי' ס]
א/יא ברור הלכה סנהדרין עג ע"א ציון ב
א/יא דברי אמת (תשעט) עמ' רסד {אין ממיתין אותו עד שיעשה ויביאוהו לבי"ד וידינוהו וימות}
א/יא השבת לקדשו דף כה ע"ב
א/יא חזון יהושע עמ' ק-קא {שבת וע"ז לא ניתן להצילו בנפשו}
א/יא חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד סנהדרין עג ע"א]
א/יא כסא דוד (תקנד) דף י ע"א-ע"ב
א/יא מבוא למשנה תורה עמ' 361
א/יא מחנה חיים ח"ה עמ' עח
א/יא מעדני שמואל עמ' רנא
א/יא מרגליות הים סנהדרין לה ע"ב אות ו, עד ע"א אות ה
א/יא משה ידבר (תשעו) עמ' שו
א/יא משנת יהודה ח"א פ"ל הט"ו
א/יא משנת יעקב כאן
א/יא משנת יעקב נזיקין עמ' רסב, רסה
א/יא נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' קפג
א/יא נר דוד ח"א עמ' קפח
א/יא עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 6 הע' 10, 15-16
א/יא עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 96
א/יא קרן הצבי מצוה מז אות ג
א/יא קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' ח
א/יא רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' עה
א/יא שו"ת ר"י מפוזנא עמ' נח
א/יא שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 123
א/יא שערי מאיר עמ' לב-לג
א/יא תורה מציון שנה ו חוב' א סי' ה, חוב' ד סי' יז
א/יא תחומין ח"ג עמ' 372
א/יא תשובות יהודה דף פא ע"ג {רודף אחריה לבוא עליה שלא כדרכה}
א/יב אור דוד עמ' סה
א/יב בית אבי ח"ב סי' קנג עמ' רח {לא תעמוד}
א/יב בית זבול ח"ב סי' ב אות יא
א/יב בן יהודה סי' קנה
א/יב בנין יחזקאל - פתיחה כוללת ח"ג ס"ק כג
א/יב ברור הלכה סנהדרין עג ע"א ציון ב
א/יב בתי כהונה (תשסה) עמ' קסה
א/יב גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' י, רפ-רפא
א/יב דינא דחיי ח"א דף קעח ע"ד
א/יב דעת מרדכי ח"א דף עו ע"א
א/יב דרכי איש דף יא ע"ב
א/יב הר המלך ח"ד עמ' נג
א/יב חי' הריצ"ד
א/יב חי' חפץ חיים
א/יב חי' ר' חנוך הענאך עמ' קסא
א/יב חק לישראל נזיקין עמ' 116
א/יב יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קלח
א/יב כטל אמרתי עמ' קלד
א/יב מחנה יהודה (קצין) ח"ב סי' סא
א/יב מנחת חינוך ח"ג עמ' תכב
א/יב מקורות לפסקי הרמב"ם
א/יב מרגליות הים סנהדרין עג ע"א אות יח {הערה בה}
א/יב משך חכמה שמות פכ"א פס' כא
א/יב משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' רפד
א/יב משנת משה סנהדרין עמ' קז {הערה בה}
א/יב נר דוד ח"א עמ' קפח
א/יב נתן פריו נדרים עמ' לג
א/יב עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 96
א/יב שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' סט-ע {או"ש}
א/יב שהם וישפה ח"ב
א/יב שושנת העמקים (תאומים) עמ' ריד {כ"מ}
א/יב שער המלך ח"ב עמ' שלה
א/יב שעשועי תורה (תשנג) עמ' קלט
א/יב תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' קצז
א/יג אברהם יגל
א/יג אגודת אזוב ח"א דף קה ע"ג
א/יג אגרות הגרי"ד עמ' רעד
א/יג אדרת אליהו (ראם) עמ' קיג
א/יג אהל דוד (קהן) ח"ב מלכים א פ"א פס' ז
א/יג אוצרות יהושע עמ' קא
א/יג אור המזרח חל"ד עמ' 106 {או"ש}
א/יג אור חדש (בלומ') דף נט ע"ב {חייב מיתה בידי שמים}
א/יג אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 320
א/יג אור לי כתובות סי' י ס"ק ג {או"ש}
א/יג אחיעזר ח"א סי' יח אות ב
א/יג אלומות יוסף (תשנ) עמ' רלא
א/יג אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' רח
א/יג אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' מא אות ב
א/יג אנצי"ת ע' גואל הדם הע' 38
א/יג אשד הנחלים (נחמולי) דף ד ע"א
א/יג אשר למלך
א/יג באר דוד ב"ק ח"ב סי' ח אות ב
א/יג באר דוד ב"ק ח"ג סי' נג אות ב
א/יג באר מרים פ"ט ה"ד אות ב-ד
א/יג באר שרים (שולמן) עמ' פז
א/יג בארות נתן עמ' קמב, קנא, קסב
א/יג בגדי כהונה (פרחיא) דף צח ע"ד
א/יג בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף סה ע"ד
א/יג בית אהרן וישראל גל' כח עמ' סה {או"ש}, גל' לח עמ' לח
א/יג בית זבול ח"ב סי' ב אות ו, ט, סי' ג אות א
א/יג במלכות היהדות עמ' 32
א/יג בן יהודה סי' כא, לז
א/יג בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תקל
א/יג בנין שלמה (מז) דף צב ע"ג, צג ע"א
א/יג בעקבי הצאן עמ' רמ {גרי"ז}
א/יג ברור הלכה סנהדרין עד ע"א ציון א {יד המלך}
א/יג ברכת ראובן דף קיג ע"א, קטז ע"א וע"ג
א/יג ברכת רחל עמ' עד-עז, פא-פב, קלה-קמ
א/יג ברכת שלמה חו"מ עמ' רמח {אור שמח}
א/יג בתי כהונה (תשסה) עמ' קסד
א/יג גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' רמג, רמט
א/יג גדולי שמואל ב"ק דף קיז {או"ש}
א/יג גליא מסכת יו"ד סי' ה דף צא ע"א-ע"ג {אין ב"ד ממיתים}
א/יג גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' י, רפג
א/יג דברי אברהם (שדמי) ח"ב עמ' צב
א/יג דברי אליהו (חזן) ח"ב עמ' עז-עח
א/יג דברי ירוחם סי' לג
א/יג דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' רכה
א/יג דגל יהודה (לוקץ) עמ' 85
א/יג דינא דחיי ח"א דף קעח ע"ב {כ"מ בשם הגהמ"י}, ח"ב דף צא ע"א
א/יג דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' קט
א/יג דרשות מהר"ם חביב עמ' עו
א/יג הגיון יצחק דף נט ע"ב
א/יג המעלות לשלמה עמ' תמט-תנ
א/יג התורה והמדינה ח"ה עמ' פט
א/יג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' קסח
א/יג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' צא
א/יג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תיד
א/יג וחי בהם עמ' 299-301
א/יג ויקח אברהם [ברכת מועדיך לחיים (אזמיר) ח"ב דף א ע"ד]
א/יג זכר ליעקב עמ' כב
א/יג זכרון הרב עמ' 107-108
א/יג זכרון שמואל עמ' תעב
א/יג חדושים ובאורים (גרי') סנהדרין סי' ט לדף נז ע"א, סי' יא ס"ק א, חולין סי' יב ס"ק א
א/יג חדות יעקב דף כא ע"א
א/יג חוות יאיר (תשנז) עמ' קט-קי
א/יג חזו"א חו"מ סי' יז ס"ק א
א/יג חזון יחזקאל גיטין פ"ג הי"ג, ב"ק פ"ט ה"ג
א/יג חי' בעל שרידי אש עמ' רצט {או"ש}, ש, שיג
א/יג חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קסג
א/יג חי' ר' חנוך הענאך עמ' קנה
א/יג חי' ר' שמואל ב"ק עמ' ריז
א/יג חלקת יעקב (ברייש) ח"ג סי' קלו
א/יג חמדת ישראל ח"א דף פב ע"ד, פט ע"ב
א/יג יד אברהם אהלות עמ' קח, קי
א/יג יד המלך (לנדא)
א/יג יהגה האריה עמ' מב
א/יג יחל ישראל (תשנב) עמ' רעג
א/יג יחל ישראל (תשסג) ח"ג עמ' קצט-ר {לח"מ}
א/יג כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקיא
א/יג כללי קלב"מ (תשנא) עמ' נג
א/יג כללי קלב"מ (תשסז) עמ' צט, קיח, ריג
א/יג כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף ד ע"א
א/יג כפתור ופרח (תשו) דף קסב ע"ד
א/יג לאור ההלכה (תשסד) עמ' תכו-תכז
א/יג להורות נתן במדבר עמ' קנג
א/יג לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' סח
א/יג מאור למלך ב"ק עמ' קח {או"ש}
א/יג מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' פד, קפה
א/יג מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' שמד-שמז
א/יג מגל ח"ז עמ' 2
א/יג מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' קכד
א/יג מור דרור קו"א סי' פד
א/יג מוריה גל' צט עמ' נז, סג
א/יג מזכרת למשה עמ' קח-קט {אין ממיתין אותו}
א/יג מזכרת עמ' 276, 278-280
א/יג מלך ישראל עמ' 698
א/יג מלכות יהודה וישראל עמ' 292
א/יג מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף פ ע"א
א/יג מנחת אהרן (בריסק) דף מו ע"א, ע ע"א, עה ע"ב
א/יג מנחת אלימלך עמ' קיג {גרי"ז}, רסח-רסט
א/יג מנחת אשר פסחים עמ' ה
א/יג מנחת חינוך ח"א עמ' קפז, ח"ג עמ' תכא
א/יג מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תקנב {כ"מ}
א/יג מנפת צוף עמ' 624-625
א/יג מעדני מלך (תשמח) עמ' קי
א/יג מעין גנים (מזרחי) דף סא ע"ב {אין ממיתין אותו}
א/יג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רצה ע"ג
א/יג מפתח הבאורים [גרי"ז דף סח]
א/יג מצעדי גבר סנהדרין סי' ו אות ז, סי' ח אות ו
א/יג מרומי גלים עמ' רד
א/יג מרחשת ח"א קונ' הזמה אות א
א/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
א/יג מרכבת המשנה מהדו"ב [עמש"כ בהל' מלכים פ"ט ה"ד]
א/יג משאת משה (חברוני) קדשים - חי' הרמב"ם דף כה ע"א
א/יג משיב מלחמה (תשעט) ח"ג עמ' רנז
א/יג משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תנג-תנז
א/יג משנת אברהם (פרייס, שו"ת) ח"ב סי' ו דף לא ע"ד
א/יג משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף לא
א/יג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תקנד
א/יג משנת המדינה עמ' 69
א/יג משנת יעקב
א/יג משנת פקוח נפש סי' מג אות א {גרי"ז}, סי' נג אות טו, סי' פ אות ג-ד {גרי"ז}
א/יג משפטים לישראל עמ' קעח, קפד, קפט, רסז, שמ
א/יג משרת משה (עטייה)
א/יג נודע ביהודה השלם חו"מ עמ' קעב
א/יג נוה שלום (איזרלסון) עמ' 88
א/יג נזר אברהם מכות ועדות עמ' קלג {גרי"ז}
א/יג נחלת שמעון (אמוראי) דף סג
א/יג נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' ל אות פג
א/יג נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"א סי' ד אות ג
א/יג נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"ב סי' כח אות ז
א/יג ניר לדוד
א/יג נר דוד ח"א עמ' קפח
א/יג נשמת אברהם ח"ג עמ' כח
א/יג נשמת חיים (תשסח) אהע"ז תשובת שלמה סי' כד עמ' תמג
א/יג נתיבים במשפט העברי עמ' 32
א/יג ס' השבי"ט עמ' לג
א/יג עבודת הזבח מעילה סי' ט ס"ק ג
א/יג עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 113
א/יג עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 2 הע' 106, פרק 4 הע' 57, 59 {כ"מ}, פרק 6 הע' 10, 46, 133
א/יג על גדות ים התלמוד עמ' 208, 210
א/יג עללת הבציר דף כב ע"ד
א/יג עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' קנז, קעו
א/יג עמודי שלמה ח"ב עמ' רלא
א/יג עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"א דף ג ע"ב
א/יג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' יג
א/יג עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 88, 129, 132
א/יג עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 96, 140, 143
א/יג פני שלמה (אמריליו) דרוש א דף ג ע"ד
א/יג פרי האדמה ח"ב
א/יג פרי מלכה סי' פד {יד המלך}, פה
א/יג פרשת השבוע (תשעב) ח"א עמ' 31
א/יג פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 327
א/יג צפנת פענח דברים עמ' רכט
א/יג קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון חכמים עמ' סג {כ"מ}
א/יג קהלת שלמה דף יז ע"ב
א/יג קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' קסט-קע
א/יג קרן הצבי מצוה צד אות א
א/יג רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רנט
א/יג רנת יצחק שמואל עמ' רמא, תיב {אין ב"ד ממיתים}
א/יג רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' קצג
א/יג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קלא
א/יג שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' צז {או"ש}
א/יג שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקפב
א/יג שיח ערב סנהדרין עמ' קפה
א/יג שלמי משה סי' יד
א/יג שם דרך בראשית ח"ב עמ' שטז
א/יג שם דרך סנהדרין עמ' קסד, קסח, קפ, קפח
א/יג שמחת החג דף נג ע"ג
א/יג שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 133, 135
א/יג שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' תסה
א/יג שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"ב עמ' קי, קנ
א/יג שעורי עיון התלמוד כתובות עמ' פ
א/יג שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קג {גרי"ז}
א/יג שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' שפח, שצב-שצג
א/יג שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' רעז {או"ש}
א/יג שערי טהר ח"ו סי' מ אות א-ב, סי' מה אות א, סי' נא אות א
א/יג שערי טהר ח"ו סי' מ אות ג דף פז ע"ב, סי' מב אות א דף צ ע"ג {אין ממיתין אותו}, סי' נא אות א דף קכב ע"א, קכג ע"א {או"ש}, אות ב דף קכב ע"ג
א/יג תורת מיכאל עמ' קצה
א/יג תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תרצ, תשכט
א/יג תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' שצב-שצג, תקעה, תרו, תרטו, תרכא
א/יג תחומין ח"א עמ' 376, ח"ד עמ' 146, ח"ט עמ' 221, ח"י עמ' 63, 67-66, 83, 87, חי"א עמ' 330, 334
א/יג תירוש ויצהר - תפארת בנים סי' נז
א/יג תנובת ציון דף קלט ע"א
א/יג תפארת אריה עמ' רב {גרי"ז}
א/יג תפארת ציון (ריבקין) סי' כא אות ט {או"ש}
א/יג תרומת הכרי עמ' קעה
א/יד אבן השהם ומאירת עינים עמ' עד
א/יד אבן שלמה (ניימן) עמ' קכא
א/יד אהל דוד (קהן) ח"ב מלכים א פ"א פס' ז
א/יד אוצמפה"ת ב"מ סב ע"א הע' 49 {הגהמ"י קושטא}
א/יד אוצרות הרמב"ם
א/יד אור המערב טבת תשנא עמ' 36
א/יד אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 169, 276, 378, 380
א/יד אות לישועה דף מט ע"א, עט ע"א
א/יד איש מבין ח"א דף מט ע"ד
א/יד אישי יובל עמ' 100
א/יד אמונת עתיך גל' 118 עמ' 69
א/יד אמונת עתיך גל' 128 עמ' 72 {כ"מ - כניסה לספק סכנה כדי להציל}
א/יד אמרי נועם (דילישקש) עמ' כח {כ"מ - הסתכנות כדי להציל}
א/יד אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' מא אות יג
א/יד אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 246 {לא תעמוד}, 423 [או"ש פ"ז ה"ח חולק על כ"מ]
א/יד ארחות משפט עמ' שכו {חיוב לספר לכלה על מחלת החתן}
א/יד ארץ חמדה (ישראלי) עמ' מט {כ"מ}
א/יד אש דת (תשמח) עמ' קעו
א/יד באר דוד ב"ק ח"ג סי' נד אות ב
א/יד באר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 316
א/יד באר מרים פ"ה ה"א אות א, פ"ו ה"ג
א/יד באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' ט
א/יד באר ראי עמ' עו, קצג
א/יד בארות נתן עמ' קמב, קפג-קפד
א/יד בטיחות הבניה בהלכה עמ' 6
א/יד בים דרך עמ' מו
א/יד בית אהרן וישראל גל' עד עמ' קמח {כ"מ - להכניס העצמו לספק סכנה להציל מוודאי סכנה}
א/יד בית זבול ח"ב סי' ב אות א
א/יד בית יחזקאל (וייס) עמ' פח
א/יד בן אברהם (אשטרושא), דרושים דף לח ע"ג
א/יד בני בנים ח"א עמ' קנד-קנה
א/יד ברור הלכה ב"ק פה ע"א ציון ג, סנהדרין עג ע"א ציון ג, ו
א/יד ברור הלכה הוריות יג ע"א ציון כ {השמיט שאשה קודמת בהצלה}
א/יד ברכות שמים מכות פ"ב אות רפה {כ"מ - ספק סכנה}
א/יד ברכת ראובן דף קיד ע"ד
א/יד ברקאי ח"ג עמ' 23-25, 28, 29, 31
א/יד בתורתו יהגה ח"ב עמ' שנ {כל היכול להציל ולא הציל}
א/יד גבורת יצחק מכות עמ' רמו {כ"מ}
א/יד גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' ל
א/יד גביע הכסף ח"ג עמ' ריב {כ"מ בשם הגהמ"י}
א/יד גביע הכסף ח"ד עמ' קט {כ"מ}
א/יד דבר אהרן חו"מ סי' מו אות א
א/יד דבר יהושע (שו"ת) ח"ג יו"ד סי' כד
א/יד דברות אליהו ח"ג עמ' קל {חובה להציל, כ"מ - כניסה לספק סכנה}
א/יד דברות אליהו ח"ה עמ' קנו, קעב-קעג
א/יד דברות אליהו ח"ו עמ' צב {הצלת אדם שמרעיב עצמו ולא רוצה להתפרנס, חיוב הניצול לשלם למציל}, קפד {לא תעמוד - בחייל שלא נלחם, חייך קודמים, כ"מ בשם הגהמ"י}
א/יד דברי יציב חו"מ עמ' קפו {כ"מ בשם ירושלמי}, קפט
א/יד דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' רלה
א/יד דובב שפתי ישנים עמ' 170
א/יד דעת תורה ויקרא עמ' קעט
א/יד דרך ישרה ח"ב עמ' ריב, ריד
א/יד ההגנה על צנעת הפרט עמ' 230
א/יד הר המלך ח"ח עמ' רעא-רצב
א/יד התורה והמדינה ח"ז עמ' שז, קובץ יא עמ' תרז
א/יד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקיב
א/יד וחי בהם מהדו"ב עמ' ב {כ"מ בשם ירושלמי}
א/יד זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קצז
א/יד זכרון סופרים {כ"מ - בירושלמי מסיק וכו'} [עיין מנחת חינוך מצוה רצ"ו ובקומץ המנחה שם]
א/יד חדושים ובאורים (גרי') ב"מ ח"ב סי' כ ס"ק ב {כ"מ}
א/יד חוות בנימין ח"א עמ' קכו, קכט, ח"ג עמ' תשיג {כ"מ}
א/יד חוות יאיר (תשנז) עמ' שצח
א/יד חזון יחזקאל כתובות פ"ה ה"ג
א/יד חי' בעל שרידי אש עמ' רצז
א/יד חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קס-קסא {כ"מ בשם ירושלמי}
א/יד חי' עזיאל
א/יד חיים ומלך
א/יד חיים תחלה - דרכיו למשה (תשנג) עמ' מו, נ
א/יד חכמת גרשון עמ' תמח {כ"מ}
א/יד חמדת ישראל ח"א דף יד ע"ג
א/יד חק לישראל נזיקין עמ' 262
א/יד חקרי הלכה (ויין) עמ' 101
א/יד יד אברהם אהלות עמ' קיא
א/יד יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ג ה"א אות א ס"ק ז
א/יד יד פשוטה מדע עמ' שכד
א/יד יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' עב {כ"מ}
א/יד יחוה דעת ח"ג עמ' רפג, ח"ד עמ' רצז
א/יד יחל ישראל (תשנב) ח"ג עמ' רנז
א/יד יחל ישראל (תשנב) עמ' שצה
א/יד יחל ישראל (תשסג) ח"ב עמ' קסה, ח"ג עמ' קמב, ר {כ"מ}
א/יד יצחק ירנן
א/יד יקב זאב דף צב ע"ג
א/יד ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 107-108, 114
א/יד כטל אמרתי עמ' קכח
א/יד כנה"ג [שו"ת הרדב"ז ח"ב סי' פו]
א/יד כתר ח"ו עמ' 267
א/יד לאור ההלכה (תשסד) עמ' יד-טז {כ"מ}
א/יד להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' קנז, ח"ט עמ' פט, חי"א עמ' קלה, קלז, חי"ב עמ' פה, פז
א/יד להורות נתן - שו"ת חי"ג עמ' עג {בהצלה רוחנית ממחשב}, צג
א/יד להורות נתן מועדים ח"ה עמ' רצח
א/יד לקוטי שיחות חל"ב עמ' 120, 121, 123
א/יד לקוטי שיחות חל"ז עמ' 70 {כ"מ}
א/יד לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' קס
א/יד מוריה גל' צט עמ' נז, גל' רמג עמ' סז {כ"מ בשם הגהמ"י}
א/יד מחנה יהודה (קצין) ח"ב סי' נח
א/יד מלאכת מחשבת עמ' צז
א/יד מלילות ח"א עמ' 19, 20, 67 {עבר ב"לא תעמוד"}
א/יד מלך ישראל עמ' 320
א/יד מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' קכג
א/יד מנחת אלימלך עמ' קח, קי, קטו
א/יד מנחת חינוך ח"א עמ' שלא, ח"ב עמ' רלב, רלג {כ"מ}, תכ, תכט {כ"מ}
א/יד מנחת יהודה (בוים) דף קיא ע"א וע"ד {כ"מ - ספק סכנה}
א/יד מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ו עמ' שנ
א/יד מנחת מחבת עמ' רמא
א/יד מסירות נפש עמ' 197
א/יד מצעדי גבר סנהדרין סי' י ענף ב אות ח
א/יד מקור חסד עמ' רנו, תכח
א/יד מראה הנוגה
א/יד מרגליות הים סנהדרין עג ע"א אות ט {כ"מ}
א/יד משא בני קהת
א/יד משיב מלחמה (תשעט) ח"ג עמ' רמט, רנב {כ"מ}
א/יד משיב מלחמה (תשמג) ח"א עמ' צב, קיא, רסז
א/יד משכן שילה עמ' רלב
א/יד משנה הלכות ח"ו סי' שכד
א/יד משנה הלכות מהדו"ת יו"ד סי' תסא {השמיט הצלת ממון}
א/יד משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' פז
א/יד משנת יעקב כאן
א/יד משנת יעקב נזיקין עמ' קפו {טובע}
א/יד משנת ר' אהרן מאמרים (תשמח) ח"ד עמ' קפט {ספק סכנה וודאי סכנה}
א/יד משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' קפט {כ"מ}
א/יד משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' תו {כ"מ}
א/יד משפטים לישראל עמ' קסב, רד, שנב
א/יד נועם חי"ג עמ' עח, חי"ד עמ' לה, נא, שיא, שיז, חט"ז עמ' מד, נט, קונטרס הרפואה עמ' ז, עא [אור המזרח תשרי תשלב], חכ"א עמ' קמו
א/יד נפש הרב עמ' קסו
א/יד נשמה של שבת עמ' 315
א/יד נשמת אברהם ח"ד עמ' צז {כ"מ}
א/יד נתיבות שמואל דף ע ע"ב
א/יד נתן פריו ב"מ עמ' שט, מכות עמ' קטז
א/יד ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' קי {כ"מ}
א/יד סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קעד
א/יד סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"א עמ' לב
א/יד סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' שעג {כ"מ - ספק סכנה}
א/יד סיני ס' יובל עמ' קפא
א/יד סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 112
א/יד ספרי דבי רב ח"ד עמ' לד
א/יד עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' סא
א/יד עמק הלכה-אסיא (תשמו) עמ' 57 {הגהמ"י}
א/יד עמק שאלה (טברסקי) עמ' שסו {כ"מ}
א/יד עץ חיים (אבלסון) עמ' תלט
א/יד עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 96
א/יד פד"ר ח"ה עמ' 152
א/יד פחד יצחק (הוטנר) אגרות אגרת נט {כ"מ בשם הגהמ"י}
א/יד פני חמה דף מו ע"ב {כ"מ - ספק סכנה}
א/יד פנינים על התורה ומועדים עמ' קא
א/יד פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' קצג {כ"מ}, ויקרא עמ' תמד, תרכח
א/יד פרי חיים (הליר) (אחרי הל' טוען)
א/יד פרשת השבוע (תשעב) ח"ג עמ' 153, ח"ד עמ' 212
א/יד קביעת רגע המוות (תשסח) עמ' 121 {כ"מ בשם הגהמ"י}
א/יד קובץ ביאורים (שפירא)
א/יד קול צופיך עמ' קסט, רמ
א/יד קונטרסי שעורים כתובות קונ' ג אות ב עמ' פ
א/יד רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' שצט {כ"מ}
א/יד רנת יצחק משלי עמ' קא
א/יד רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רל, ח"ב עמ' רנ
א/יד רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קיג
א/יד רנת יצחק פ' חלק עמ' קל {כ"מ}
א/יד רנת יצחק שמואל עמ' קפה {לא גילה אזנו}, רז, תטו
א/יד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קמז {כ"מ}
א/יד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קנז, רכו {הצלת ממון}
א/יד שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' צו, ק {כ"מ בשם ירושלמי}
א/יד שו"ע הרב הל' נזקי גו"נ סעיפים ז-ח
א/יד שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' שסו
א/יד שו"ת ר"ע דאיינה ח"ב עמ' 165
א/יד שולי הגליון עמ' קעב
א/יד שושנת העמקים (תאומים) עמ' צו
א/יד שושנת יעקב (הורוויץ) סי' תכו סעיף א
א/יד שי כהן עמ' עח
א/יד של"ה ווי העמודים פ"טו אות כא
א/יד שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תרפט
א/יד שלמי שמחה ח"א עמ' רמה
א/יד שם דרך סנהדרין עמ' קעז
א/יד שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 123
א/יד שערי טהר ח"ו סי' מב אות ה דף צו ע"ג, סי' מג אות א דף צח ע"א {כ"מ}
א/יד שערי טהר ח"ח סי' מג
א/יד שערי עזרא (בצרי) עמ' שעב, שעד
א/יד שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' יד, טז
א/יד שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' ט-י
א/יד תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' כז ס"ק ב, ז, יא-יג, יז
א/יד תורת אמת (תשסו) עמ' רכ
א/יד תורת המדינה עמ' 128 {כ"מ}, 396, 430 {כ"מ}
א/יד תורת המועדים (תשנו) עמ' 189, 199
א/יד תורת המלך (שפירא) ח"א עמ' קכד, קפב, ח"ב עמ' קסב
א/יד תורת השבת והמועד עמ' 87, 450-449
א/יד תחומין ח"א עמ' 376, ח"ב עמ' 32 {כ"מ בשם ירושלמי}, ח"ד עמ' 145, 154, 156, ח"ט עמ' 218, חט"ו עמ' 122, חט"ז עמ' 314, חי"ז עמ' 67, 340
א/יד תכריך מרדכי סי' כ {הגהמ"י בשם ירושלמי}
א/יד תנובת ציון דף קלח ע"א {כ"מ}
א/יד תניא רבתי ח"ב עמ' קפז
א/טו אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 300-302
א/טו אבן מלוכה (ברון, תשעז) עמ' 399-400
א/טו אבן מלוכה (רביע)
א/טו אבני השוהם (הורוויץ) דף ס ע"ג, סב ע"ב {מל"מ}
א/טו אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' מ
א/טו אוצרות יהושע עמ' תמד, תצח
א/טו אור דוד עמ' צב
א/טו אור המזרח חל"ד עמ' 105 {מל"מ}
א/טו אור לי כתובות סי' י ס"ק ג {מל"מ}
א/טו אורח צדקה עמ' פב
א/טו אות היא לעולם ח"א דף ז ע"ד
א/טו איים בים פסחים סי' ג אות ו {הריגת הרודף, הנרדף והמציל}
א/טו אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' מא אות ט
א/טו אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' מא אות ב
א/טו אנצי"ת ע' גואל הדם הע' 90 {מל"מ}
א/טו אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 246, 247, 251
א/טו ארץ חמדה (ישראלי) עמ' מט
א/טו באורי מוהרא"ל (היילפרין) פ' משפטים דף ל ע"ב {מל"מ}
א/טו באר מרים פ"ט ה"ד אות ג
א/טו באר שרים (שולמן) עמ' פט
א/טו בארות נתן עמ' קמב
א/טו בית אהרן וישראל גל' לח עמ' לט
א/טו בית זבול ח"ב סי' ב אות ו, ח {מל"מ}
א/טו בית יעקב (טבשונסקי) סי' תכו סעיף א {מל"מ}
א/טו בכורי חיים ח"ה עמ' מה {מל"מ}
א/טו בני בנים ח"א עמ' קנה
א/טו ברכות שמים מכות פ"א אות שסד {מל"מ}
א/טו ברכות שמים מכות פ"ב אות קפג, ריא, שלז {מל"מ}
א/טו ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קצז (מל"מ}
א/טו ברכת רחל עמ' לא {מל"מ}, מד {מל"מ}, פו
א/טו גליא מסכת יו"ד סי' ה דף צא ע"ג-ע"ד, צב ע"א-ע"ב
א/טו גליונות אבני נזר {מל"מ בשם ר' ירוחם} [וכ"כ הרא"ש סנהדרין ספ"ט]
א/טו דברות משה סנהדרין עמ' תשב {מל"מ}
א/טו דורש טוב עמ' 267 {הגהמ"י - המכניס עצמו לספק סכנה}
א/טו דעת מרדכי ח"ב עמ' נב {מל"מ}
א/טו הלכה פסוקה ח"א סי' ד הערה 39א {מל"מ}
א/טו המעלות לשלמה עמ' תנד {מל"מ}
א/טו הר המלך ח"ח עמ' רעא-רצב
א/טו הרמב"ם כמחנך עמ' 75
א/טו השיר והשבח (פרדס) ח"א עמ' שט {מל"מ}
א/טו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' צב
א/טו וחי בהם עמ' 295
א/טו זכרון יהונתן דף רי
א/טו זכרון ישעיהו דף מד ע"א {הגהמ"י - לא תעמוד בדם רעך, בעדות}
א/טו זרע יצחק (לומברוזו) [סמ"ג לאוין קסד-קסה]
א/טו חדושים ובאורים (גרי') מכות ט ע"ב {מל"מ}
א/טו חזו"א על הרמב"ם
א/טו חי' בעל שרידי אש עמ' רצז
א/טו חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד סנהדרין עג ע"א]
א/טו חי' ר' חנוך הענאך עמ' קנג
א/טו חי' ר' שמואל ב"ק עמ' רכז {מל"מ}
א/טו חק לישראל נזיקין עמ' 111
א/טו חקרי הלכה (ויין) עמ' 78
א/טו יד אברהם אהלות עמ' קז
א/טו יחל ישראל (תשנב) עמ' רסח
א/טו יחל ישראל (תשסג) ח"ג עמ' קצד, ר
א/טו ישא מדברותיך פסחים עמ' קמא {מל"מ}
א/טו ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 107
א/טו כסא דוד (תשנ) עמ' לח
א/טו כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תקיח {מל"מ}
א/טו להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' קמד
א/טו לקוטי שיחות חל"ב עמ' 120, 121, 123
א/טו לקוטי שלמה (תרנד)
א/טו לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' קס
א/טו מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' שמד
א/טו מבשר טוב - הכרת הטוב עמ' קפו {מל"מ}
א/טו מגל ח"ז עמ' 2
א/טו מוסר המקרא והתלמוד עמ' קיז, קפט
א/טו מוריה גל' צט עמ' נו
א/טו מזכרת למשה עמ' לז {מל"מ}
א/טו מזכרת עמ' 273 {מל"מ}
א/טו מי באר (אופנהיימר) דף ד ע"ב
א/טו מלאכת מחשבת עמ' צז
א/טו מלכות יהודה וישראל עמ' 286-287
א/טו מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' סד {מל"מ}
א/טו מנחת אשר פסחים עמ' ז {מל"מ}
א/טו מנחת חינוך ח"א עמ' נו, ח"ב עמ' רלב, תכא, תכז {מל"מ}, תכט, ח"ג עמ' תכ, תכא {מל"מ}
א/טו מנחת יהודה (עטייה) עמ' תפג
א/טו מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תפו, תצ
א/טו מנפת צוף עמ' 621 {מל"מ}
א/טו מצעדי גבר סנהדרין סי' ח אות א
א/טו מראה הגדול ח"א דף כו ע"ג {מל"מ}
א/טו מראה הנוגה
א/טו מרגליות הים סנהדרין עג ע"א אות ב {מל"מ}, י {עובר בעשה}, עג ע"ב אות א {עובר בעשה ושני לאווין}, פב ע"א אות כ {מל"מ}, כב {מל"מ}
א/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
א/טו משא יד ח"א עמ' רפ {מל"מ}, רפא {או"ש}
א/טו משאת משה (חברוני) קדשים - חי' הרמב"ם דף כד ע"ד {מל"מ}
א/טו משבצות זהב שמואל ב עמ' פד {מל"מ}
א/טו משיב מלחמה (תשעט) ח"ג עמ' רנב {הגהמ"י קושטא}, רעז
א/טו משיב מלחמה (תשמג) ח"ג עמ' רצו
א/טו משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' מה {מל"מ}
א/טו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תקנד {ביטל עשה}
א/טו משנת חיים במדבר עמ' תל
א/טו משנת פקוח נפש סי' נג אות ט, סי' סה אות ג {מל"מ}
א/טו משפטים לישראל עמ' קעה, קפב, קצ, רג
א/טו נטריקן (תשעד) עמ' קפד
א/טו נר יצחק (ארדיט) עמ' כה
א/טו סהמ"צ לרס"ג ח"ג דף קעד ע"א
א/טו ספיקא דרבנן עמ' פג {מל"מ}
א/טו עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 6 הע' 10, 45
א/טו עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' קנד, קנה {מל"מ}
א/טו עמודי שלמה ח"ב עמ' רל
א/טו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שכא
א/טו עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 96
א/טו פני מבין ח"ב דף ע ע"ב {מל"מ}
א/טו פנינים על התורה ומועדים עמ' קא
א/טו פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' תקצה-תקצו {מל"מ}
א/טו פרי משה עמ' קנו {מל"מ}
א/טו פרשת השבוע (תשעב) ח"ד עמ' 219 {מל"מ}
א/טו קונטרסי שעורים כתובות קונ' ג אות א עמ' 156
א/טו קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' קסז {מל"מ}
א/טו רווחא שמעתתא ח"ב עמ' נ
א/טו רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' קצב
א/טו שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' סו {מל"מ}
א/טו שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' תכו {מל"מ}
א/טו שושנת העמקים (תאומים) עמ' ריד
א/טו שושנת יעקב (הורוויץ) סי' תכה סעיף ג {מל"מ}
א/טו שלמי משה סי' יא
א/טו שם דרך סנהדרין עמ' קס, קעז
א/טו שמחת החג דף נג ע"א {מל"מ}
א/טו שמחת עולם (הרבסט) ח"ב סי' קד אות ג
א/טו שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 123
א/טו שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"ב עמ' קנו {מל"מ}
א/טו שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' שצו-שצז {מל"מ}
א/טו שער משפט סי' כח ס"ק ב {הגהמ"י}
א/טו שערי זבולון יו"ד סי' ט ס"ק ז
א/טו שערי טהר ח"ח סי' פו אות א
א/טו תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' כז ס"ק יא-יב
א/טו תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תרמז
א/טו תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תרכב, תרלד, תרלח
א/טו תחומין ח"ג עמ' 279, ח"ט עמ' 217, 219, חי"א עמ' 332
א/טו תיבת גומא (ורשנר) עמ' שיא, שצג
א/טו תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' פח, רנט {מל"מ}
א/טו תיבת גומא (תשסז) עמ' רז, רנ {מל"מ}
א/טו תנובת ציון דף קמח ע"ב
א/טז אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 247, 253 {מי שלא הציל - כאילו הרג}
א/טז בעקבי יעקב עמ' קכא
א/טז ברכת מרדכי ענינים עמ' ב
א/טז דברי סופר עמ' לא
א/טז התורה והמדינה ח"ז עמ' שי, קובץ יא עמ' ה
א/טז יחל ישראל (תשסג) ח"ג עמ' קצד
א/טז יסודי ישורון ח"ב עמ' שיב
א/טז ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 26, 107
א/טז לקוטי שיחות חלק ל עמ' 26 {המקיים נפש}
א/טז מבוא למשנה תורה עמ' 328, 331
א/טז מלכות יהודה וישראל עמ' 287
א/טז מנחת חינוך ח"ג עמ' תכג
א/טז מקור חסד עמ' קג
א/טז מרגליות הים סנהדרין לז ע"א אות כב {"מישראל"}
א/טז משיב מלחמה (תשמג) ח"א עמ' ג, ל
א/טז משכנות אפרים שבת סי' טז אות יג {כרודף}
א/טז משפטים לישראל עמ' לה, רג, שמג
א/טז סודו של המשפט העברי עמ' 627
א/טז עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 6 הע' 10, 45
א/טז עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 88
א/טז עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 96
א/טז פרשת השבוע (תשעב) ח"ג עמ' 157
א/טז קונטרסי שעורים כתובות קונ' ג אות ב עמ' פ
א/טז רנת יצחק משלי עמ' קא
א/טז רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' קצב
א/טז שנתון המשפט העברי ח"ב עמ' 155
א/טז שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' יד
א/טז שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' ט
א/טז תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' כז ס"ק כא
א/טז תורת המלך (שפירא) ח"א עמ' קפב
א/טז תחומין חט"ו עמ' 122, חי"ז עמ' 76
א/טז תחומין חכ"ב עמ' 123
א/טז תניא רבתי ח"ב עמ' מט


ב/758 הלכות רוצח ושמירת הנפש פרק ב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ב/רה"פ יד פשוטה
ב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ב/רה"פ מעשה רקח
ב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ב/רה"פ משאת המלך
ב/רה"פ פי' ר"י קאפח
ב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ב/רה"פ קרית מלך
ב/רה"פ רמב"ם לעם
ב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ב/א אוצרות יהושע עמ' קא
ב/א אור שמח
ב/א אמונת עתיך גל' 112 עמ' 139 {סוף חמה לבוא}
ב/א אמת ליעקב נשים עמ' רז {הכהו בסייף או חנקו}
ב/א אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 261
ב/א ברכת רחל עמ' קמ
ב/א גבורת יצחק מכות עמ' קס, קסג-קסד, רכח
ב/א גבורת יצחק ר"ה עמ' קלז
ב/א גזע ישי דף ק ע"א-ע"ב, קפ ע"א
ב/א דברי יואל מועדים ח"ט עמ' קנח {ההורג עצמו}
ב/א הלכה רבה ח"א עמ' 242
ב/א וזאת התורה עמ' כח {מל"מ}
ב/א חזון יחזקאל ב"ק הוספה ג
ב/א חי' הגרי"ז דף סח ע"ב
ב/א טל חיים (סגל) עמ' קד
ב/א למודי ה' (תשפא) עמ' עז
ב/א מגד יהודה ח"א סי' רנט אות א
ב/א מנחת מחבת עמ' לה {מל"מ}
ב/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תקכה {בסייף או באבן}
ב/א משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' שצא
ב/א משפטים לישראל עמ' רכב, רסז, שיג
ב/א נתיב חיים (קנובליך) ח"ב שער ה סי' ח ס"ק יג, שער ו סי' ז
ב/א עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 1 הע' 17, 75, פרק 2 הע' 44, פרק 3 הע' 6
ב/א עמק הלכה-אסיא (תשמו) עמ' 67
ב/א פרח מטה אהרן (סול') מדע עמ' 6
ב/א פרשת השבוע (תשעב) ח"א עמ' 30
ב/א רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' תמ
ב/א רנת יצחק פ' חלק עמ' שכ
ב/א רפואה והלכה (שילת) עמ' 49
ב/א שנתון המשפט העברי ח"ח עמ' 210
ב/א שערי טהר ח"ו סי' מג אות א
ב/א שערי טהר ח"ו סי' מג אות א דף צח ע"ד
ב/א שרשי הים
ב/ב אביר יעקב (אביגדור) דף טז ע"א {מל"מ}
ב/ב אבני ציון ח"א סי' נז אות ו, ח"ב סי' נו אות ב {מל"מ}, ח"ג עמ' קצז, רט, ח"ד עמ' יב, קעב, רסב, רסו {כולם - מל"מ}
ב/ב אגרות הגרי"ד עמ' רעב
ב/ב אגרות משה או"ח ח"ד עמ' רעב, אהע"ז ח"א סי' קנו
ב/ב אהבת קדומים עמ' תג, תה
ב/ב אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' פז {מל"מ}
ב/ב אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' רפה {מל"מ}
ב/ב אהל שרה לאה עמ' שצד {שוכר רוצח}
ב/ב אוצמפה"ת ב"מ י ע"ב הע' 176-178 {מל"מ}, 253 {מל"מ}
ב/ב אוצרות הרמב"ם
ב/ב אוצרות יהושע עמ' קא, ש
ב/ב אור הישר [אור הישר ב"ק נו ע"א ודף עט ע"א וסנהדרין כט ע"א]
ב/ב אור המאיר (שפירא) סי' מט אות א {מל"מ}
ב/ב אור יקרות
ב/ב אחיעזר ח"ג סי' לז אות א
ב/ב אלומות יוסף (תשנ) עמ' קס
ב/ב אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' שטז {מל"מ - שלד"ע בדרבנן}
ב/ב אמרי דוד (שליסל) דף ל ע"ב, מב ע"ד {מל"מ}
ב/ב אמרי הצבי ב"ק נו ע"א אות ב ס"ק ג {מל"מ}
ב/ב אמרי זאב דף נב ע"ב {מל"מ}
ב/ב אנצי"ת ע' אין שליח הע' 18, 21, 57, 94, ע' אסור דרבנן הע' 26 {מל"מ}, ע' בן נח הע' 105, 106
ב/ב אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 261, 262
ב/ב ארעא דרבנן (תשעט) עמ' לו {מל"מ}
ב/ב אש דת (תשמח) עמ' קמא
ב/ב אשד הנחלים (נחמולי) דף ג ע"ב {מל"מ}
ב/ב אשר למלך
ב/ב באהלה של תורה או"ח סי' כט אות ו {רמב"ם}, סי' צו אות ה-ו {מל"מ}
ב/ב באר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 104, 108
ב/ב באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' שסג, ח"ב עמ' קפה {מל"מ}
ב/ב באר ראי עמ' עז
ב/ב באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פ"ה ה"א מושב שרים אות ח {מל"מ}, פי"ד ה"ו מושב שרים אות כג
ב/ב בגדי כהונה (פרחיא) דף ז ע"א {אמר לחברו צא והרוג}, צט ע"א {שוכר הורג}, קלו ע"א {כפתו לפני ארי}
ב/ב בטיחות הבניה בהלכה עמ' 8 {מל"מ - איסור כריית בור ברה"ר מדרבנן}
ב/ב ביכורי חיים ח"ד עמ' קנא {מל"מ}
ב/ב בית אהרן (צוקרמן) עמ' שפא
ב/ב בית אהרן וישראל גל' נט עמ' סב
ב/ב בית זבול ח"ב סי' יב אות ג
ב/ב בית יעקב (טבשונסקי) סי' תי סעיף ד {מל"מ}
ב/ב בית ישראל (הורוביץ) חו"מ סי' יג-טו {מל"מ}
ב/ב בית מאיר השלם סי' לה ס"א עמ' מז {מל"מ}
ב/ב בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' לד {מל"מ}
ב/ב בכורי אברהם דף א ע"א-ע"ג {שוכר רוצח, ומל"מ}, ב ע"ג {עבדו}, ג ע"ג {מל"מ}, ו ע"ג-ע"ד {מל"מ}, ח ע"ד {מל"מ}, יב ע"ג {מל"מ}
ב/ב בכורי חיים ח"ד עמ' קנא {מל"מ}
ב/ב בן אברהם (אשטרושא) - דרושים דף א ע"ג {כ"מ - פ' האיש מקדש}
ב/ב בן אשר סי' מו אות לה
ב/ב בן יהודה סי' קלו
ב/ב בנין יחזקאל - פתיחה כוללת ח"ה ס"ק ה
ב/ב בנין שאול עמ' קנ-קנא, קנז
ב/ב ברור הלכה קדושין מג ע"א ציון ג
ב/ב בריכות מים דף רמה ע"ג {מל"מ}
ב/ב ברית אברהם (פיעטרקוב) או"ח סי' כח ס"ק ב {מל"מ}
ב/ב ברית הלוי דף כח ע"ד
ב/ב ברית יצחק (איזקסון) דף כג ע"ב {מל"מ - שלד"ע בדרבנן}
ב/ב ברכת אהרן מאמר קפד
ב/ב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ב עמ' פג
ב/ב ברכת אמת סי' ב עמ' יח {מל"מ - שלד"ע באיסור דרבנן}
ב/ב ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' כד
ב/ב ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' ה
ב/ב ברכת מרדכי ענינים עמ' עא
ב/ב ברכת רחל עמ' קלז {גרמא}, קמ
ב/ב גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' צא
ב/ב גבורת יצחק מכות עמ' קצג
ב/ב גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קא
ב/ב גדולי שמואל ביצה דף לו, ב"ק דף נא, ב"מ דף סו, קיח ע"ב {מל"מ}
ב/ב גור אריה (צרמון)
ב/ב גושפנקא דמלכא
ב/ב גנזי אבא עמ' מח
ב/ב דבר אהרן חו"מ סי' לט אות ג
ב/ב דבר יהושע (שו"ת) ח"א סי' כו, ח"ג חו"מ סי' כג
ב/ב דברות משה גיטין עמ' קצו, הבבות עמ' לט
ב/ב דברות משה סנהדרין עמ' שכח
ב/ב דברי אברהם (מנדלסון) דף נו ע"ד {מל"מ בשם מהרי"ט}
ב/ב דברי יואל - שו"ת עמ' תיז
ב/ב דברי יונה ח"א עמ' שז {מל"מ}
ב/ב דברי יציב יו"ד עמ' תקיט {ההורג את עצמו}
ב/ב דברי ירמיהו קידושין עמ' קנה {מל"מ}
ב/ב דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' רמג
ב/ב דברי משה (ברנשטיין) ב"ק עמ' ה {מל"מ}
ב/ב דברי שמואל (מאדלינגר) דף טז ע"ב {בשכר}
ב/ב דברי תלמוד ח"ב עמ' קנח
ב/ב דגל יהודה (קמינר) עמ' רלג {מל"מ}
ב/ב דעת מרדכי ח"א דף לו ע"ד {מל"מ}, ס ע"ד {מל"מ}
ב/ב דרושי ר"מ מאימראן ח"א עמ' שמ
ב/ב דרכי שמחה עמ' קו
ב/ב הד משה עמ' 32 {מל"מ - שלד"ע באיסור דרבנן}
ב/ב הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' ו
ב/ב הלכה רבה ח"א עמ' 242, 368
ב/ב הלכות מדינה ח"ב עמ' כח
ב/ב הפלאות נדרים (תשעג) עמ' תיח
ב/ב התורה והמדינה ח"ד עמ' רח, ח"ה עמ' עב, ח"ז עמ' שיט, חי"א עמ' ו, קיד-קטו
ב/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' תנד
ב/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' טו
ב/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' תקנח
ב/ב ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' קי
ב/ב זכרון יעקב ב"ק סי' יא אות א {מל"מ}
ב/ב זרע אברהם (יצחקי) חו"מ דף קטו ע"ג, קכב ע"א
ב/ב חדשים גם ישנים עמ' 153
ב/ב חוות אליעזר עמ' סב
ב/ב חוות בנימין ח"ג עמ' תשג
ב/ב חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' ה {מל"מ}
ב/ב חוקי חיים (גאגין) דף קב ע"ב {מל"מ}
ב/ב חוקת עולם עמ' 241 {שליח לרצוח}
ב/ב חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' יז
ב/ב חי' הגרי"ז דף סח ע"ב
ב/ב חי' הגרי"ח עמ' קעח
ב/ב חי' הר"ר שמעלקא ב"ק עא {מל"מ}
ב/ב חי' חתם סופר
ב/ב חיי נפש ח"ג עמ' רסט {מל"מ}
ב/ב חלק יעקב (קנטור) דרוש כד
ב/ב חמדת ישראל ח"א דף פט ע"א-ע"ב, קט ע"א-ע"ב, ח"ב דף סח ע"ב
ב/ב חק לישראל נזיקין עמ' 357, 369 {מל"מ}
ב/ב חק לישראל שליחות עמ' 26, 27, 28 {מל"מ}, 29, 43 {מל"מ}, 58
ב/ב חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' לג עמ' קב {מל"מ}
ב/ב חתן סופר קניינים ח"ב עמ' כו {מל"מ}
ב/ב טהרת יו"ט חט"ו עמ' קד
ב/ב טל אורות (ג'ויא), תשובות דף יד ע"ד {מל"מ}
ב/ב טל נתן עמ' שצו
ב/ב יד דוד (דהן) עמ' נו {מל"מ}
ב/ב יד מלך (מן) הל' חובל פ"ה ה"א
ב/ב יד שלמה (עזרא) דף פו ע"ד {מל"מ}
ב/ב יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קנא-קנב
ב/ב יחל ישראל (תשנב) עמ' שמ
ב/ב ימי שלמה
ב/ב יצחק ירנן
ב/ב יקח מצוות עמ' שנט
ב/ב ישועות יעקב נשים עמ' תפח {מל"מ}
ב/ב כוכבי בוקר עמ' רלג
ב/ב כטל אמרתי עמ' קכח, קלא
ב/ב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' מב, תקה, תקמג
ב/ב כללי המצוות (תאומים) עמ' קסז
ב/ב כנה"ג [עצמות יוסף דף עה]
ב/ב כנסת יחזקאל (רחמים) עמ' ס {מל"מ}
ב/ב כנסת יעקב עמ' ח
ב/ב לב אריה (קרלין) עמ' כב {מל"מ}
ב/ב לב שלמה (חלמא) עמ' ז-ח {מל"מ}
ב/ב להורות נתן - שו"ת ח"ב עמ' פו, צא
ב/ב להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' מד, מח {רמב"ם}, קסז {מל"מ - שלד"ע באיסור דרבנן}
ב/ב להורות נתן על התורה ח"א עמ' מד
ב/ב למודי ה' (תקמז) דף יד ע"א, פז ע"ג
ב/ב למודי ה' (תשפא) עמ' עד, תק
ב/ב מאור למלך ב"מ עמ' קסא-קסב, קסד {מל"מ}
ב/ב מאור למלך קדושין עמ' קעו-קעז {מל"מ}
ב/ב מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 40
ב/ב מאורות נתן (הורוביץ) דף ל ע"א {מל"מ}
ב/ב מאמר המלך דף עז ע"א {מל"מ}
ב/ב מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף ע ע"א {מל"מ}
ב/ב מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' קמה {מל"מ}
ב/ב מדה טובה ח"ב עמ' 310
ב/ב מהרי"ט אלגזי פ"ד אות ל או"ק א
ב/ב מוריה גל' רלו עמ' לב {מל"מ - שלד"ע בדרבנן}
ב/ב מזכרת למשה עמ' יא
ב/ב מזכרת עמ' 279 {חייב בדיני שמים}
ב/ב מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' רלא, רצה {מל"מ}
ב/ב מכלול גל' כג עמ' 81 {שוכר רוצח}
ב/ב מלאכת מחשבת עמ' צח
ב/ב מנוחת משה דף ו ע"ב {מל"מ - שלד"ע בדרבנן}
ב/ב מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קלח ע"ג, קמא ע"ב-ע"ג
ב/ב מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' רכד
ב/ב מנחת אלימלך עמ' רטו {מל"מ}
ב/ב מנחת אשר ב"ק עמ' עד {מל"מ}, רד
ב/ב מנחת חינוך ח"א עמ' קפו-קפז, רעא {מל"מ}, ח"ב עמ' תכז, ח"ג עמ' תכ-תכא
ב/ב מנחת יהודה (עטייה) עמ' סח
ב/ב מנחת כהן (יוסף חיים) דף פה ע"ב
ב/ב מנחת כהן (כץ) ח"ב דף כו ע"ד {מל"מ}
ב/ב מנחת מחבת עמ' צ
ב/ב מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תקמח, תקנא, תקנג, ח"ב עמ' קיב {מל"מ}, ח"ג עמ' תג {מל"מ}
ב/ב מנחת שלמה שביעית עמ' פב
ב/ב מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' שטו {מל"מ}
ב/ב מעין חיים ח"א עמ' קכח
ב/ב מענה לשון עמ' קפח {מל"מ}
ב/ב מעשה בצלאל סי' ש {מל"מ}, תקה
ב/ב מקראי קדש (תפט) דף קלה ע"א
ב/ב מרחשת ח"ג סי' כו אות א, סי' ל אות ג-ד
ב/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ב מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קכא אות ז {מל"מ - שלד"ע בדרבנן}
ב/ב משאת המלך ח"ד סי' תלב {שליח}
ב/ב משבצות זהב ירמיהו עמ' רסט
ב/ב משבצות זהב מלכים א עמ' קל
ב/ב משבצות זהב שמואל א עמ' תקיז
ב/ב משבצות זהב שמואל ב עמ' שמא
ב/ב משיב מלחמה (תשעט) ח"ג עמ' רעט
ב/ב משיב מלחמה (תשמג) ח"ג עמ' רצט
ב/ב משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תרנט {מל"מ}
ב/ב משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' קמט {או"ש}
ב/ב משנה הלכות ח"ז סי' רעח
ב/ב משנה הלכות נדרים דף מו ע"ג {מל"מ}
ב/ב משנה התלמוד ח"ג דף לא-לב, מג
ב/ב משנת יוסף שביעית ח"א עמ' רד {מל"מ}
ב/ב משנת יעקב כאן
ב/ב משנת יעקב עבודה עמ' שסג
ב/ב משנת פקוח נפש סי' נה אות ו, סי' עא אות ג
ב/ב משפטי שמואל (רבינוביץ) ח"א דף יג ע"ב {מל"מ - שלד"ע באיסור דרבנן}
ב/ב משפטים לישראל עמ' פח, קכח, קנג, קס, קסב-קסג, קעט, רמז, רסז-רסח, שא, שח, שמד-שמו
ב/ב נאוה תהלה עמ' תצג
ב/ב נדרי זריזין ח"ג, שו"ת והוספות על חי' הש"ס עמ' קמט
ב/ב נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' קי, קיז, קכו {מל"מ}
ב/ב נועם חכ"ג עמ' עג {מל"מ}
ב/ב נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' ה, קכו, קצט {מל"מ}
ב/ב נחלת נפתלי דף כט {מל"מ}
ב/ב נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"ב סי' מב אות א
ב/ב נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א ח"ב פרק נח פסוק יב
ב/ב נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"א סי' כא אות ד
ב/ב נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"ב סי' מז אות ג
ב/ב ניצוצי אש עמ' שמג {מל"מ}
ב/ב נר דוד ח"ב עמ' רג {מל"מ}
ב/ב נשמת אברהם ח"ד עמ' קמד
ב/ב נשמת חיים (אבולפיה), לשונות הסמ"ג דף נח {מל"מ}
ב/ב נתיבות מרדכי קדושין עמ' שסז {מל"מ}
ב/ב נתן פריו מכות עמ' ריט, חולין עמ' לו
ב/ב ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' קסג-קסד, קעב, קפ {מל"מ}
ב/ב ס' יהושע - פו"כ סי' כח {מל"מ}
ב/ב סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ג עמ' תז {מל"מ}
ב/ב סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' תמז {מל"מ}
ב/ב סודו של המשפט העברי עמ' 647
ב/ב סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' קט-קי
ב/ב סיני ק עמ' תקע {מל"מ}
ב/ב עבודת הזבח מעילה סי' ט ס"ק ג
ב/ב עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' לט {מל"מ}
ב/ב עבודת משא (מאיר) ח"א
ב/ב עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' רסה
ב/ב עדות ביהוסף (פודור) עמ' ס
ב/ב עולת איש (אלישר) דף עד ע"ב
ב/ב עורה שחר דף נה ע"ב-ע"ג
ב/ב עטרת זקנים דף כא ע"א וע"ד
ב/ב עטרת ישראל עמ' רכב
ב/ב עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' סא {כ"מ}, סה {מל"מ}
ב/ב עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 252
ב/ב עין חיים ח"א עמ' קז {מל"מ - שלד"ע בדרבנן}
ב/ב עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 1 הע' 17, 75, פרק 2 הע' 44, פרק 3 הע' 6, פרק 4 הע' 35
ב/ב עיר מקלט עמ' פט
ב/ב עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' קנט, קסב-קסד, שב
ב/ב ענבי פתחיה עמ' 241
ב/ב ענישה ושיקום ביהדות עמ' 80
ב/ב עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"א דף ג ע"א, ולשונות דף ב ע"ג
ב/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רג, כרך ב ח"ב עמ' קפה
ב/ב עצמות יוסף קידושין דף מג (עמ' קעו)
ב/ב עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 126, 185
ב/ב עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 137, 143, 200
ב/ב ערבי נחל (תשנא) ח"ב עמ' נח {מל"מ}, סא
ב/ב ערבי נחל (תשסד) עמ' תצד
ב/ב ערבי נחל (תשסד) עמ' תצז
ב/ב פי שנים דף עח ע"א {מל"מ}
ב/ב פירושי רס"ג לבראשית עמ' 345
ב/ב פני האדמה דף צג ע"ד
ב/ב פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' קצא, ויקרא עמ' צו
ב/ב פרח מטה אהרן (סול') מדע עמ' 22
ב/ב פרי האדמה ח"ב
ב/ב פרי מלכה סי' פב
ב/ב פרשת השבוע (תשעב) ח"א עמ' 30, 174, ח"ד עמ' 76
ב/ב פתח דבריך עמ' קעא {מל"מ}
ב/ב צהר גל' ט עמ' 152 {מל"מ - קלקול רה"ר אסור מדרבנן}, גל' יב עמ' 26
ב/ב צור תעודה דף קג ע"ב {מל"מ}
ב/ב קבא דתירוצא עמ' לט
ב/ב קביעת רגע המוות (תשסח) עמ' 119, 153
ב/ב קהלות יעקב קדושין סי' לא, ב"ק סי' א {מל"מ}
ב/ב קהלת שלמה דף מא ע"ג {מל"מ}
ב/ב קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' רעו
ב/ב קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' קכ
ב/ב קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' תקיב {מל"מ}
ב/ב קול אריה (שוורץ, תשעא) חו"מ עמ' רג
ב/ב קול יהודה (גרשוני) עמ' קכז
ב/ב קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' ט {מל"מ}
ב/ב קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' יב {מל"מ}
ב/ב קול צופיך עמ' צב, שעז
ב/ב קונטרסי שעורים ב"ב דף עב
ב/ב קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' צה, צח {מל"מ - ראיה מנחש}
ב/ב קרן הצבי מצוה ק אות ח
ב/ב רביד הזהב (אברך) דף כד ע"ג {מל"מ}
ב/ב רווחא שמעתתא ח"א עמ' קמג {מל"מ}
ב/ב רלב"ג בראשית פ"ט פסוק ה עמ' פב-פג, שמות פ"כ עמ' קסט
ב/ב רמת רחל סי' כב אות ח {כפתו לפני ארי}
ב/ב רנת יצחק דברי הימים עמ' רסג
ב/ב רנת יצחק יהושע עמ' שח, שיח, שמואל עמ' קפו, רצ {חייב מיתה לשמים}, שפח, מלכים עמ' רכ, שפה, תט
ב/ב רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' קכ
ב/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' צה
ב/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' פ, רפט
ב/ב שאל האיש דף סג ע"א
ב/ב שארית יעקב (אלגזי) עמ' רצז (=צב ע"א)
ב/ב שארית נתן (לוברט)
ב/ב שארית נתן (פולק) דף נד ע"ד {מל"מ}
ב/ב שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' צה
ב/ב שבילי אשר
ב/ב שדה הארץ ח"א דף ז ע"א
ב/ב שהם וישפה ח"א
ב/ב שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' קסה
ב/ב שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' תי
ב/ב שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' רכב {מל"מ}
ב/ב שואל ומשיב מהדורא חמישאה סימן פ (ד"ה והנה ראיתי) {מל"מ - מקלקל ברה"ר}
ב/ב שובע שמחות עמ' רסח
ב/ב שושנת העמקים (תאומים) עמ' קטו, רכב {מל"מ}
ב/ב שיח דוד (תשסד) עמ' פח
ב/ב שיח דוד (תשסח) עמ' ק
ב/ב שירת ישראל (לנדא) דף ל ע"א {מל"מ - שלד"ע באיסור דרבנן}
ב/ב שלטון החוק בישראל עמ' 150
ב/ב שם אריה (בולחובר) או"ח סי' יב דף יז ע"ב {מל"מ- שלד"ע באיסור דרבנן}
ב/ב שם דרך פסחים עמ' לו
ב/ב שם יוסף (מועטי) ח"ב דף קא ע"א {מל"מ}
ב/ב שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' שטז {מל"מ}
ב/ב שמחת מרדכי עמ' קכו
ב/ב שנות ימין ח"ב דף כז ע"א {מל"מ}
ב/ב שנתון המשפט העברי ח"ט עמ' 92
ב/ב שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"ב עמ' קעא
ב/ב שעורי ר' שמואל קדושין עמ' שיב {מל"מ}
ב/ב שעורי ר"א ליכטנשטין דינא דגרמי עמ' 179 {מל"מ}
ב/ב שער המלך ח"א עמ' ל, קעו {מל"מ}
ב/ב שערי טהר ח"ו סי' נא אות ב, ח"ח סי' קכ אות א
ב/ב שערי צדק ח"ג עמ' 205, 208
ב/ב שערי שאול ב"ק עמ' קכ
ב/ב שפתי רננות (מיכלדורף) דף יט ע"ב, כ ע"א
ב/ב שרשי הים
ב/ב תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' יט ס"ק ח {מל"מ}
ב/ב תורה שלמה בראשית פ"ט אות לב
ב/ב תורת המלך (שפירא) ח"א עמ' לב, קכט, קלא
ב/ב תורת השבת והמועד עמ' 401
ב/ב תורת ירוחם ח"א דף נט ע"ג {מל"מ}
ב/ב תורת מיכאל עמ' קצה
ב/ב תורת נתן עמ' 24 {מל"מ - שלד"ע באיסור דרבנן}
ב/ב תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' קנד
ב/ב תחומין ח"א עמ' 531, ח"ט עמ' 149, חי"ד עמ' 334, חי"ט עמ' 30
ב/ב תחומין חכ"ב עמ' 120
ב/ב תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קמח
ב/ב תירוש ויצהר - תפארת בנים סי' נז {מל"מ}
ב/ב תנובת ציון דף יד ע"ג {מל"מ}, טו ע"א-ע"ג, מח ע"ד
ב/ב תפארת אריה עמ' רג
ב/ב תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קה {מל"מ}
ב/ב תפארת ציון (ריבקין) סי' טז הערה 1
ב/ב תרומת הגורן ח"א עמ' 223
ב/ב תשובות ר"י אלחנן עמ' קנו
ב/ג אור יחזקאל (קור') עמ' 276
ב/ג אנצי"ת ע' אין שליח הע' 61, ע' בן נח הע' 106
ב/ג אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 261
ב/ג אשר למלך
ב/ג באר מרים פ"ט ה"א אות א, ה"ד אות א
ב/ג באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פי"ד ה"ו מושב שרים אות כג
ב/ג בית אבי ח"ב סי' קנג עמ' ריא
ב/ג בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ב/ג במלכות היהדות עמ' 269 {התאבדות}
ב/ג בנין שאול עמ' קנב
ב/ג בנתיב החסד (אלתר) עמ' 66
ב/ג ברור הלכה קדושין מג ע"א ציון ג
ב/ג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ב עמ' פד
ב/ג ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' ה
ב/ג גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קא
ב/ג גור אריה (צרמון)
ב/ג דבר יהושע (שו"ת) ח"ג חו"מ סי' כג
ב/ג דברי יואל - שו"ת עמ' תיז
ב/ג ההלכה מקורותיה והתפתחותה עמ' 282
ב/ג הלכה רבה ח"א עמ' 361-362
ב/ג הלכות מדינה ח"ב עמ' כח
ב/ג התורה והמדינה ח"ד עמ' רח, קובץ ה עמ' עז, קובץ ז עמ' שטז
ב/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' יב
ב/ג ויקח אברהם [עץ החיים ח"א דף ג ע"א]
ב/ג זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' יג
ב/ג חוות בנימין ח"ג עמ' תשג
ב/ג חי' מהר"ץ חיות (סוף שופטים)
ב/ג חק לישראל נזיקין עמ' 357
ב/ג חק לישראל שליחות עמ' 27
ב/ג יוסף לקח כרך א ח"א עמ' מא
ב/ג כבוד מלכים (מרגליות)
ב/ג כוכבי בוקר עמ' רלג
ב/ג כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' עא, רנג, תקה, תקמג, תקנב, תתקמב
ב/ג לקח טוב (תשפא) כלל יז אות טו {את דמכם לנפשותיכם אדרוש זה הורג עצמו הריגת זולתו חמור מהריגת עצמו}
ב/ג מגילת ספר לאוין דף פד ע"א
ב/ג מלאכת מחשבת עמ' צח
ב/ג מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קלג ע"ג
ב/ג מנחת חינוך ח"ג עמ' תכא
ב/ג מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תקמח
ב/ג מעיל שמואל (פלורנטין)
ב/ג מקראי קדש (תשנג) עמ' שמו
ב/ג מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קז אות ב, ד {דינם מסור לשמים}
ב/ג משאת המלך ח"ד סי' תכב
ב/ג משבצות זהב מלכים א עמ' קל
ב/ג משבצות זהב שמואל ב עמ' שמא
ב/ג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תקכו, תקכח
ב/ג משנת יעקב כאן
ב/ג משנת יעקב עבודה עמ' שסג
ב/ג משנת משה כתובות עמ' רנט
ב/ג משפטים לישראל עמ' י, קא-קב, קכג, קנז, קס-קסא, רכו
ב/ג נאוה תהלה עמ' תצג
ב/ג נזר הקדש (תשעה) ח"ב עמ' קה
ב/ג נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"ב סי' מב אות א
ב/ג נשמת אברהם ח"ד עמ' קמד
ב/ג סיני ס' יובל עמ' רסד
ב/ג עבודת הזבח מעילה סי' ט ס"ק ג
ב/ג עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 252
ב/ג עיונים בס' בראשית (ליבוביץ, תשכו) עמ' 57
ב/ג עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 1 הע' 17, 77, פרק 2 הע' 44, פרק 3 הע' 6
ב/ג עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' קסו
ב/ג עמק הלכה-אסיא (תשמו) עמ' 73, 106
ב/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' יג, רג, כרך ב ח"ב עמ' קפה
ב/ג עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 137, 200
ב/ג פרשת השבוע (תשעב) ח"א עמ' 174, ח"ד עמ' 76
ב/ג קביעת רגע המוות (תשסח) עמ' 119, 159
ב/ג קול מבשר (ראטה) ח"ב עמ' קכא
ב/ג קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' ר
ב/ג קרן הצבי מצוה פ אות ב, מצוה צז אות א
ב/ג רלב"ג שמות פ"כ עמ' קסט
ב/ג רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' פג
ב/ג רפואה והלכה (שילת) עמ' 49
ב/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' פ
ב/ג שדה הארץ ח"א דף ז
ב/ג שו"ת הריב"ש עמ' שכא
ב/ג שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' קסה
ב/ג שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' תי
ב/ג שי כהן עמ' רח
ב/ג שיירי כנה"ג
ב/ג שערי טהר ח"ו סי' נא אות ב, ח"ח סי' קכ אות א
ב/ג שרשי הים
ב/ג תורה שלמה בראשית פ"ט אות לא-לב
ב/ג תורה תמימה בראשית פ' ט אות ז
ב/ג תורת המלך (שפירא) ח"א עמ' לב, קל,ח"ב עמ' קעב
ב/ג תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תרצב
ב/ג תחומין ח"ט עמ' 149, חי"ז עמ' 341
ב/ג תנובת ציון דף יד ע"ד, טו ע"ב
ב/ד אבני השוהם (הורוויץ) דף סא ע"ד
ב/ד אדרת אליהו (ראם) עמ' קיג
ב/ד אהבת אברהם עמ' קכד
ב/ד אהל דוד (קאהן) ח"ה שמואל ב פי"ד פסוק ח
ב/ד אור הישר [תורת האהל דף נה ע"ב]
ב/ד אור הנר (ראטה) עמ' 139, 149
ב/ד אמונת עתיך גל' 105 עמ' 116
ב/ד אמונת עתיך גל' 112 עמ' 77
ב/ד אמונת עתיך גל' 118 עמ' 131
ב/ד אנצי"ת ע' בן נח הע' 106
ב/ד אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 169 {רוצח בלי התראה}, 261, 264
ב/ד אשר למלך
ב/ד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ב/ד באר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 113
ב/ד באר מרים פ"ג ה"י, פ"ט ה"ד אות א
ב/ד בגדי כהונה (פרחיא) דף צח ע"ד
ב/ד בינה בספרים עמ' קנה
ב/ד בית אבי ח"ב סי' קמד עמ' קצה
ב/ד בית אהרן וישראל גל' קיא עמ' קנד {או"ש}
ב/ד בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תי
ב/ד בן יהודה סי' קלז
ב/ד ברור הלכה סנהדרין עח ע"א ציון ב
ב/ד ברכת רחל עמ' קמ-קמא
ב/ד גבורת יצחק ימים נוראים עמ' רמד
ב/ד גבורת יצחק מכות עמ' רנט
ב/ד גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' קעא-קעב, רמח, רנ
ב/ד גלילי זהב (מושקוביץ) פרשת משפטים דף פג ע"ב
ב/ד דברי אברהם (שדמי) ח"ב עמ' צב
ב/ד דברי שלמה (אסרף)
ב/ד דינא דמלכותא (שור) עמ' תיז-תיח
ב/ד דרכה של תורה (רבינוביץ) עמ' 57
ב/ד הלכה פסוקה ח"א - ברור הלכה עמ' מא
ב/ד הלכות מדינה ח"א עמ' קס, קסב, ח"ג עמ' קל
ב/ד המשפט העברי עמ' 43, 399
ב/ד הרמב"ם - שמרנות עמ' 252
ב/ד הרמב"ם כמחנך עמ' 230
ב/ד התורה והמדינה ח"א עמ' יב, יז-יח, כא, מב, מח, עג, קובץ ב עמ' עב, קובץ ג עמ' מה, נ, קסג, קובץ ד עמ' נו, ס, קובץ ה עמ' קו, שג, קובץ יא עמ' צד
ב/ד חוקת עולם עמ' 207, 215 {מלך הורג מדין מלכות}, 240
ב/ד חזון המקרא ח"א עמ' 119, 379
ב/ד חי' בעל שרידי אש עמ' שיג {או"ש}
ב/ד חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' ריח, שבועות עמ' קכג
ב/ד חכמת גרשון עמ' תכז
ב/ד חק לישראל נזיקין עמ' 68, 357
ב/ד חקרי זמנים ח"ב עמ' תקסג, ח"ג עמ' רצה
ב/ד חקרי יהדות (פדרבוש) עמ' 238 {לצורך שעה}
ב/ד ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' ריא
ב/ד כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' מא, מג
ב/ד לאור ההלכה (תשסד) עמ' תכה
ב/ד לוחות ושברי לוחות עמ' 299
ב/ד לחם חקי עמ' ק, קכה
ב/ד מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 43, 384
ב/ד מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' קיט
ב/ד מזכרת עמ' 12
ב/ד מלך ישראל עמ' 697
ב/ד מלכות יהודה וישראל עמ' 90, 173, 347, 357, 362
ב/ד ממעין ההלכה עמ' 205
ב/ד מנחת אלימלך עמ' קיב {או"ש}
ב/ד מנחת אשר פסחים עמ' רנא
ב/ד מנחת חיים (שוויד) ח"ג עמ' א
ב/ד מנחת חינוך ח"ג עמ' תכא
ב/ד מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תקנב
ב/ד מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' שכא
ב/ד מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' רסב
ב/ד מענה לשון עמ' קצ
ב/ד משאת המלך ח"ד סי' תקיא {הוראת שעה}
ב/ד משבצות זהב מלכים א עמ' קל
ב/ד משבצות זהב שמואל ב עמ' יט, רל
ב/ד משיב מלחמה (תשמג) ח"א עמ' צב
ב/ד משכן שילה עמ' שעט
ב/ד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תקכט
ב/ד משפטי ארץ ח"א עמ' 27, 324, 497, 507
ב/ד משפטי ארץ ח"ב עמ' 66
ב/ד משפטי דרבנן עמ' נז, נט
ב/ד משפטי עזיאל ח"ט עמ' רטו
ב/ד משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' שכא-שכג, שכז-שכט {סמכות מלך וב"ד להרוג רוצח}, שצא {בגרמא שלא בכוונה}
ב/ד משפטים לישראל הקדמה עמ' כג, גוף הספר עמ' כה, פז-פח, קכה, קלג, קנב, קנט, קעט, קפה, רכא, רסז, שלד
ב/ד נועם חכ"א עמ' קכא
ב/ד נזר אברהם מכות ועדות עמ' קיז
ב/ד נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' כב אות ג
ב/ד נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"א סי' ד אות ו
ב/ד נתיבות שמואל דף קב ע"ג
ב/ד ס' השבי"ט עמ' קל
ב/ד סודו של המשפט העברי עמ' 652, 653, 647
ב/ד סיני ס' יובל עמ' קפא
ב/ד סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 227, 229
ב/ד עיונים בס' בראשית (ליבוביץ, תשכו) עמ' 57
ב/ד עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 1 הע' 35, 77, פרק 2 הע' 44, פרק 3 הע' 7, פרק 4 הע' 25, 34
ב/ד עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' נו, עד, קט, קפט
ב/ד ענבי פתחיה עמ' 237, 243
ב/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רז
ב/ד עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 120, 133, 185
ב/ד עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 130, 137, 140, 141, 143, 145, 200
ב/ד פני משה (שלז')
ב/ד פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' תתכא
ב/ד פסקי מהרי"ץ - בארות חיים הערה יט ד"ה ולכאורה עמ' כב
ב/ד פרח מטה אהרן (סול') מדע עמ' 10
ב/ד פרי שמואל מכות עמ' קא
ב/ד פרשת השבוע (תשעב) ח"א עמ' 174, ח"ד עמ' 76
ב/ד צפנת פענח במדבר עמ' רסב
ב/ד קביעת רגע המוות (תשסח) עמ' 117, 253
ב/ד קול יהודה (גרשוני) עמ' קכח {אור שמח}
ב/ד קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קד, קט, רז
ב/ד קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קעב-קעג, קעט, שמח
ב/ד קול צופיך עמ' צב-צג
ב/ד רנת יצחק יהושע עמ' עו, שמואל עמ' קלט, רצ, שי-שיא, שפג, תו, מלכים עמ' לה, מ, מג
ב/ד רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' רלו-רלז
ב/ד שו"ת הריב"ש עמ' שכא
ב/ד שיח דוד (תשסד) עמ' קכח
ב/ד שיח דוד (תשסח) עמ' קמח
ב/ד שלטון החוק בישראל עמ' 150, 156
ב/ד שם דרך סנהדרין עמ' קפב
ב/ד שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 142, 133
ב/ד שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' רצג
ב/ד שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' צח
ב/ד שערי טהר ח"ו סי' כז אות א, ח"ח סי' פז אות ד, סי' קיז
ב/ד תורת האוהל (תשנג) עמ' פד-פו
ב/ד תורת החוף ימים - שפתי חיים סי' כה אות ב
ב/ד תורת החוף ימים סי' כה אות ב
ב/ד תורת המלך (שפירא) ח"א עמ' כד, קכט, ח"ב עמ' קלב
ב/ד תורת הפילוסופיה עמ' 61
ב/ד תורת השבת והמועד עמ' 86
ב/ד תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' קעב
ב/ד תחומין ח"ג עמ' 286, 375, ח"ד עמ' 166, ח"ז עמ' 421, ח"ח עמ' 300, ח"ט עמ' 135, 149, 226, חי"א עמ' 333-332, 352, חי"ג עמ' 332, חט"ו עמ' 151, חי"ח עמ' 424, חי"ט עמ' 37-38
ב/ד תחומין חכ"ב עמ' 91
ב/ה אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 246, 276
ב/ה אמונת עתיך גל' 112 עמ' 78
ב/ה אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 253
ב/ה באר מרים פ"ג ה"י
ב/ה ברור הלכה סנהדרין מו ע"א ציון ג
ב/ה גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' רנ
ב/ה דברי שלמה (אסרף)
ב/ה הלכה פסוקה ח"א סי' ב הערה 9
ב/ה הלכות מדינה ח"א עמ' מד
ב/ה הר"מ במז"ל - קובץ עמ' רט
ב/ה התורה והמדינה ח"א עמ' כא, קובץ ד עמ' מא, מח, קובץ ט עמ' צ
ב/ה חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' קכג
ב/ה חק לישראל נזיקין עמ' 68, 140
ב/ה כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' כז {לאסרם}, מא
ב/ה לב אריה (גרוסנס) ח"ב סי' לו עמ' קכ
ב/ה לוחות ושברי לוחות עמ' 299
ב/ה מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 43
ב/ה מי יהודה או"ח סי' מב
ב/ה מלכות יהודה וישראל עמ' 90, 357, 362
ב/ה מענה לשון עמ' קצ
ב/ה משנה הלכות ח"י סי' קא
ב/ה משפטי ארץ ח"א עמ' 325
ב/ה משפטי עזיאל ח"ה עמ' שנב
ב/ה משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' שכא-שכג, שכז-שכח {הכאה ומאסר וצער לרוצח}
ב/ה משפטים לישראל עמ' מח, נג, נז, קלא, קנג, קנט, קעט, רטז, רמד, רמז, רסד, רעא, רצו, שיב, שנה
ב/ה נועם ח"א עמ' שב, חכ"א עמ' קכב
ב/ה נשמת אברהם ח"ב עמ' קצו
ב/ה סודו של המשפט העברי עמ' 252, 645, 647
ב/ה סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 227, 229
ב/ה עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' עד
ב/ה ענישה ושיקום ביהדות עמ' 93
ב/ה עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 126, 128, 188
ב/ה עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 137, 139, 203
ב/ה פני משה (שלז')
ב/ה פסקים וכתבים (הרצוג) ח"ט סי' קו
ב/ה פרשת השבוע (תשעב) ח"ד עמ' 76, 292
ב/ה ציץ אליעזר ח"א סי' כד אות יא
ב/ה רנת יצחק מלכים עמ' לה
ב/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' צה
ב/ה שו"ע הרב הל' נזקי גו"נ ס' טז
ב/ה שו"ת הריב"ש עמ' שכא
ב/ה שלטון החוק בישראל עמ' 150-149
ב/ה שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' צח
ב/ה תחומין ח"ט עמ' 135, 149, חי"א עמ' 333-332
ב/ה תחומין חכ"ב עמ' 91, 101
ב/ו אור הישר [אור הישר סנהדרין פד ע"ב ונדה מד ע"ב]
ב/ו אמרי בינה (אוירבך) - שבת סי' לא ד"ה ומה"ט
ב/ו אמרי דעת חו"מ סי' ח עמ' קנב
ב/ו ארשות החיים עמ' סד
ב/ו באורי מוהרא"ל (היילפרין) פ' משפטים דף כז ע"ד {הורג עובר}
ב/ו בית האוצר ח"א עמ' 63
ב/ו בן אברהם (תשי) עמ' רלג
ב/ו ברור הלכה שבת קלה ע"א ציון ו
ב/ו ברכת מרדכי יבמות עמ' שנח
ב/ו ברכת רחל עמ' קמ
ב/ו בתי כהונה (תשסה) עמ' קע
ב/ו גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל ד סי' יב
ב/ו העובר בהלכה עמ' 17
ב/ו התורה והמדינה ח"ד עמ' לד
ב/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' קכה
ב/ו ונגש הכהן כלל ו פ"ח {נפל}
ב/ו זכר ליעקב עמ' כב
ב/ו חזו"א יו"ד סי' קנה ס"ק א, ה
ב/ו חיים ומלך דף לא ע"א
ב/ו חלקת יואב החדש הגהות על סנהדרין פא ע"א
ב/ו חק לישראל נזיקין עמ' 39
ב/ו חקרי זמנים ח"ד עמ' תכט
ב/ו יד פשוטה אהבה עמ' תתתמח
ב/ו יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' שו
ב/ו ימין משה
ב/ו כנה"ג [שו"ת ריב"ש סי' תמו- תמז]
ב/ו לב שלמה (חלמא) עמ' ע-עא, עה-עו, פב
ב/ו לבושי מרדכי או"ח עמ' תנ
ב/ו מאור יהושע סי' יח עמ' כח-כט
ב/ו מגידות (תשעג) סי' קפא עמ' רה
ב/ו מחנה לויה (תשעד) עמ' קצו
ב/ו מלכות יהודה וישראל עמ' 171
ב/ו מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קמא ע"א
ב/ו מנחת אהרן (קאפח) עמ' 390 {הורג עובר}
ב/ו מנחת חינוך ח"א עמ' קפה
ב/ו מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תקמו
ב/ו מנחת עני (זינצהיים) ח"ב ע' ספיקא דאורייתא
ב/ו מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת חו"מ סי' נט]
ב/ו מראה הנוגה
ב/ו מרכבת המשנה מהדו"ב [עמש"כ בהל' מילה פ"א הי"ג ובשו"ת ש"י]
ב/ו משאת המלך ח"א סי' לח
ב/ו משאת משה (חברוני) פסחים סי' קנד עמ' רלד
ב/ו משנה הלכות ח"ז סי' רפא דף רב ע"א {הורג קטן - ולא עובר}
ב/ו משנה הלכות ח"ט סי' שכח (קל ע"ב) {עובר}
ב/ו משנה הלכות ח"י סי' קיט
ב/ו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תקטו
ב/ו משנת יעקב [משנת יעקב הל' טומ"מ פ"א הי"ד]
ב/ו משפטי עזיאל ח"ט עמ' רכב
ב/ו משפטים לישראל עמ' רלב, רלד, רצו, שה-שו
ב/ו נודע ביהודה השלם חו"מ עמ' קע
ב/ו נועם ח"ז עמ' נד
ב/ו נשאל דוד אהע"ז עמ' יג ע"א
ב/ו נתיבות שלום (למפרט) עמ' קיא
ב/ו סיני כרך סו (תשל) עמ' ל
ב/ו עיר מקלט עמ' ב שער העדה, ס
ב/ו עמק הלכה (בוימל) עמ' רפט
ב/ו ענישה ושיקום ביהדות עמ' 40
ב/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רב
ב/ו עץ החיים (קלוגר) עמ' שעב
ב/ו עצי ארזים סי' ד ס"ק כד
ב/ו עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 133
ב/ו עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 144
ב/ו פני מבין ח"ב דף קיז ע"א
ב/ו פרחי כהונה (הכהן) אהע"ז סי' יב דף פו ע"ב {הורג עובר}
ב/ו פרי האדמה ח"ב
ב/ו פרשת השבוע (תשעב) ח"ב עמ' 202
ב/ו פתחי שערים דף ד ע"ג
ב/ו קול יהודה (עייאש, תקנג) דף סג ע"ב
ב/ו קול צופיך עמ' שנב
ב/ו רמת רחל עמ' סז
ב/ו רץ כצבי (תשסג) ח"ב עמ' רפ
ב/ו שאר יוסף ח"ב עמ' נב
ב/ו שו"ת הרדב"ז סי' תרצה
ב/ו שו"ת הריב"ש עמ' תרסא, תרסו
ב/ו שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) סי' מו דף פג
ב/ו שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' קיז
ב/ו שו"ת מהרש"ם ח"ט סי' קנג
ב/ו שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' רלא
ב/ו שושנת יעקב (הורוויץ) סי' תכה סעיף ב
ב/ו שמרו משפט ח"ב עמ' תה
ב/ו שנות חיים (קליין) נתיב א ח"א אות ה, ח
ב/ו שנתון המשפט העברי ח"ה עמ' 184
ב/ו שעורי מבשר טוב שבת עמ' קצג
ב/ו שעורי עיון התלמוד כתובות עמ' עט
ב/ו שערי טהר ח"ח סי' מז
ב/ו שפתי רננות (אריאש) דף כג ע"ב {אחד ההורג}
ב/ו תחומין ח"ה עמ' 220, חי"ז עמ' 341, חי"ט עמ' 37
ב/ו תחומין חכ"ב עמ' 91
ב/ו תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קמז
ב/ו תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רכט (ריג) {ההורג קטן בן יומו, אבל לא עובר, משום התראת ספק}
ב/ז אגרות משה אהע"ז ח"ד עמ' שה
ב/ז אור הישר [עין יצחק אהע"ז ח"א סי' ט]
ב/ז אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 275
ב/ז אחיעזר ח"ג סי' לג אות ג
ב/ז אמרי דוד (שליסל) דף ל ע"ג
ב/ז אמרי יהודה (דרעי, תשנה) עמ' ע
ב/ז אמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' ל {גטסס}
ב/ז אנצי"ת ע' גוסס הע' 49, 55
ב/ז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ב/ז באר מרים פ"ט ה"ד אות ב
ב/ז בים דרך עמ' פט
ב/ז בית אבי ח"ב סי' קנג עמ' רח {גוסס}, רט {טריפה}
ב/ז בית אהרן וישראל גל' לא עמ' סא-סב
ב/ז בעקבי הצאן עמ' רמז
ב/ז ברכת רחל עמ' פא, קמ
ב/ז גבורת יצחק מכות עמ' קצג
ב/ז גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' קעד
ב/ז גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' ק
ב/ז גבורת יצחק ר"ה עמ' קלז
ב/ז דברות אליהו ח"ב עמ' נב {גוסס}
ב/ז דברות משה חולין עמ' שיא
ב/ז דברות משה שבועות-ע"ז עמ' ריג {ואפילו הרג את הגוסס נהרג עליו}
ב/ז דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' רמב
ב/ז דינא דחיי ח"א דף קעב ע"ד, קעה ע"ג
ב/ז התורה והמדינה ח"ז עמ' שטז
ב/ז וחי בהם עמ' 159, 162, 362
ב/ז חוקת עולם עמ' 184, 185, 194, 195, 206, 218 {הורג גוסס}
ב/ז חי' בעל שרידי אש עמ' שיט
ב/ז חי' הגרי"ז דף סח ע"ב
ב/ז טל חיים (סגל) עמ' קה
ב/ז יחוה דעת ח"ה עמ' עג
ב/ז יחל ישראל (תשנב) עמ' שלד, תסג
ב/ז יחל ישראל (תשסג) ח"ב עמ' קא, רנא
ב/ז להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' קלה
ב/ז לחם חקי עמ' קנ
ב/ז למודי ה' (תקמז) דף מב ע"ג {כ"מ}
ב/ז למודי ה' (תשפא) עמ' רלט {כ"מ}
ב/ז מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' ק
ב/ז מאזני צדק ח"א עמ' רצו
ב/ז מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' רד-רה
ב/ז מנחת חינוך ח"א עמ' קעב, קעח, קפה, ח"ג עמ' תכ
ב/ז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף מו ע"ג, מז ע"ב
ב/ז משאת משה (ישראל) השניות חו"מ סי' יג (סט ע"ב) {הורג גוסס בידי שמים}
ב/ז משכן שילה עמ' רכג
ב/ז משנת יעקב כאן
ב/ז משנת יעקב קרבנות עמ' קעז
ב/ז משפטי עזיאל ח"ה עמ' שמו
ב/ז משפטים לישראל עמ' קטו, רכג, רכח, רמד, רצז, שיט
ב/ז משרת משה (עטייה)
ב/ז נועם ח"ז עמ' נה
ב/ז נחלת שמעון (אמוראי) דף נו
ב/ז נשמת אברהם ח"ב עמ' קנז-קנח
ב/ז ספרי דבי רב ח"ב עמ' ת
ב/ז עין חיים ח"ב עמ' רלג
ב/ז עין יצחק ח"א עמ' שמז, שנג
ב/ז עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 129
ב/ז עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 140, 144
ב/ז קביעת רגע המוות (תשסח) עמ' 39, 105
ב/ז קול יהודה (גרשוני) עמ' קכח
ב/ז קול צופיך עמ' צג, שלד, שעו
ב/ז ר"י קארו - קובץ עמ' קפב
ב/ז רמת רחל סי' כח אות ג, סי' כט אות ב
ב/ז רנת יצחק יהושע עמ' שיח, תז {גוסס בידי אדם}, שמואל עמ' רצ {גוסס בידי אדם}, מלכים עמ' תלט {גוסס בידי אדם}
ב/ז שמועת חיים ערכין ח"א עמ' מה
ב/ז שמרו משפט ח"א עמ' תלב
ב/ז שמרו משפט ח"ב עמ' שפט, שצג
ב/ז שרידי אש ח"ב עמ' מט, נא, נו
ב/ז תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' סא
ב/ז תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תרטו
ב/ז תחומין ח"ב עמ' 299, ח"ג עמ' 535, חי"א עמ' 341
ב/ח אגרות משה או"ח ח"ד עמ' רעב, אהע"ז ח"ב סי' ג ענף ב, אהע"ז ח"ד עמ' שח
ב/ח אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' יח
ב/ח אוצרות יהושע עמ' קא
ב/ח אור הישר [אור הישר חולין יא ע"ב]
ב/ח אוריין תליתאי (תאומים) סי' ט (יא ע"א)
ב/ח אות היא לעולם ח"ב דף קנב ע"ב
ב/ח אחיעזר ח"ג סי' סה אות יד
ב/ח איש מבין ח"א דף נ ע"א
ב/ח אמרי דוד (שליסל) דף לא ע"ב
ב/ח ארשת צבי עמ' קכ {ויאמרו הרופאים}
ב/ח באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ב/ח באר מרים פ"ה ה"ה אות א, פ"ט ה"ד אות א-ב
ב/ח באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' י, טו
ב/ח בית אבי ח"ב סי' קנג עמ' רט
ב/ח בית אהרן וישראל גל' יח עמ' נט
ב/ח בית שערים ח"ג סי' נג, צ
ב/ח בעקבי הצאן עמ' רמז, רנ
ב/ח ברית אברהם (פיעטרקוב) יו"ד סי' נז
ב/ח ברכה למנחם עמ' 97
ב/ח ברכת אריאל ח"א סי' ז ס"ק ג
ב/ח ברכת יצחק (פאלער) עמ' שכה
ב/ח ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' ה
ב/ח ברכת רחל עמ' פא, קמ
ב/ח גבורת יצחק מכות עמ' רל
ב/ח גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' ק
ב/ח גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' סו
ב/ח גור אריה (צרמון)
ב/ח דברות משה הבבות עמ' רעא
ב/ח דברות משה נדה וטהרות עמ' צז {ויאמרו הרופאים שמכה זו אין לה תעלה}
ב/ח דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' רמב
ב/ח דינא דחיי ח"א דף קעה ע"ג
ב/ח דיני ישראל א עמ' 27 (בספרות רומיות)
ב/ח דרך השער עמ' נא
ב/ח דרכי שמחה עמ' קח
ב/ח הלכה פסוקה ח"א - ברור הלכה עמ' 134
ב/ח הלכה רבה ח"ג עמ' יד
ב/ח הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' שיב
ב/ח הערות וחדושים (טויב) שבת סי' כה ס"ק כח
ב/ח הר המלך ח"ד עמ' נג
ב/ח השיב משה (תשעה) סי' יג אות ג עמ' קח
ב/ח השיב משה סי' יג
ב/ח התורה והמדינה ח"ז עמ' שטז
ב/ח זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' עד
ב/ח זכר ליעקב עמ' כב
ב/ח חוות בנימין ח"ב עמ' תקנא, תקנב
ב/ח חוקת עולם עמ' 184, 185, 197-199, 202 {הורג טריפה}
ב/ח חזו"א חו"מ סי' יז ס"ק א
ב/ח חי' בעל שרידי אש עמ' שכא, שלא
ב/ח חי' הגרי"ז דף סח ע"ב
ב/ח חי' מהר"ם שיק מכות עמ' ריט
ב/ח חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' קצד
ב/ח חי' ר' שלמה (תשסא) ח"ג עמ' יא, טו, יז
ב/ח חמדת ישראל ח"א דף פט ע"א
ב/ח חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' יב עמ' לה {הרג טריפה, עשה מישהו טריפה}
ב/ח טל חיים (סגל) עמ' קג
ב/ח יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קלה, כרך ב ח"ב עמ' צז
ב/ח כלי חמדה פרשת משפטים אות ט (קכ ע"ב)
ב/ח כללי קלב"מ (תשסז) עמ' קט
ב/ח כנה"ג (כ"מ)
ב/ח לב אריה (גרוסנס) ח"ב סי' לו עמ' קיט
ב/ח להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' קסא ע"ב, קסב ע"ב
ב/ח להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' קטז, קנה
ב/ח לקוטי שעורים (שטיין) חולין (תשסז) סי' יד ס"ק ב
ב/ח לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' קסא
ב/ח מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' רד-רה
ב/ח מבוא למשנה תורה עמ' 73, 361
ב/ח מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' קיח
ב/ח מזכרת למשה עמ' קט
ב/ח מחנה לויה (תקעט) דף יא ע"ב
ב/ח מחנה לויה (תשעד) עמ' מג
ב/ח מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' שעד
ב/ח מלאכת שמואל עמ' סה
ב/ח מלך ישראל עמ' 672
ב/ח מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף עו ע"ב, ח"ב דף קמא ע"א-ע"ג
ב/ח מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' סג
ב/ח מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' כח
ב/ח מנחת אשר ב"ק עמ' רד
ב/ח מנחת חינוך ח"א עמ' קעב, קעח, קפה, רמז, ח"ב עמ' תכב-תכג, ח"ג עמ' תכ
ב/ח מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תפח {רמב"ם}, תקנו {כ"מ}
ב/ח מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף לב ע"א, מו ע"ד
ב/ח מקורות לפסקי הרמב"ם
ב/ח מרגליות הים סנהדרין יז ע"א אות כח
ב/ח מרחשת ח"ג סי' ל אות ד
ב/ח משא יד ח"א עמ' קפז-קפט {יאמרו הרופאים}
ב/ח משאת המלך (תשסז) עמ' כב
ב/ח משאת המלך ח"ד סי' תטו {פטור מדיני אדם}
ב/ח משבצות זהב שמואל א עמ' תכו {מל"מ}
ב/ח משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' קנ
ב/ח משנה הלכות ח"ו סי' שיז, ח"ט סי' שכח, ח"י סי' שי, שיא נתיב ב
ב/ח משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קסח {שהרופאים אומרים}
ב/ח משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שלא {שמכה זו אין לה תעלה}
ב/ח משנת חיים בראשית עמ' מב
ב/ח משנת חיים חולין סי' יג עמ' נ-נא
ב/ח משנת יעקב [משנת יעקב הל' שבת פי"א ה"א, הל' מאא"ס פ"ו ה"ו, הל' שחיטה פ"ה ה"א, ופי"ג ה"ט]
ב/ח משנת יעקב זמנים ח"א עמ' קד, קדושה עמ' קפג, שמו, שסה
ב/ח משפטי עזיאל ח"ז עמ' לא
ב/ח משפטים לישראל עמ' פט, קח, רמא, רצז-רצט, שז
ב/ח נועם חי"ד עמ' שכב
ב/ח נחלת שמעון (אמוראי) דף נו
ב/ח נר יצחק (ארדיט) עמ' פג
ב/ח נשמת אברהם ח"ב עמ' יח, מח, קנח, קצו, ח"ג עמ' פח
ב/ח נתן פריו מכות עמ' ט
ב/ח סיני ק עמ' תשמד
ב/ח ספרי דבי רב ח"ב עמ' ת
ב/ח עבודת משא (מאיר) ח"א
ב/ח עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 170
ב/ח עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קמז, קנט
ב/ח עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קנח, קסח
ב/ח עיר מקלט עמ' כה ביאור הלכה
ב/ח עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' שג
ב/ח עמק הלכה-אסיא (תשמו) עמ' 97
ב/ח עמק שאלה (טברסקי) עמ' קנג, תקכ
ב/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' מז
ב/ח עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 129
ב/ח עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 140, 144
ב/ח פד"ר ח"א עמ' 34, 136
ב/ח פני מבין ח"א דף יח ע"ב
ב/ח פני משה (שלז')
ב/ח פרי שמואל מכות עמ' ו
ב/ח צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' כד אות ב, אהע"ז סי' עה
ב/ח קביעת רגע המוות (תשסח) עמ' 39, 105, 109, 114, 115, 150
ב/ח קול צופיך עמ' שעו-שעז
ב/ח קונטרסי שעורים כתובות קונ' ג אות ו עמ' 172
ב/ח קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' צ
ב/ח ר"י קארו - קובץ עמ' קפב
ב/ח ראש אליהו ח"א עמ' רסה
ב/ח רנת יצחק יהושע עמ' שיח, שמואל עמ' רצ
ב/ח שבט הלוי (ווזנר) ח"ה קונטרס המצוות סי' טז, ח"ט סי' פז (להלכה ז)
ב/ח שו"ת מהרש"ם ח"א סי' יג
ב/ח שואל ומשיב ח"ז עמ' קכא
ב/ח שלמי יוסף מנחות עמ' כד
ב/ח שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 144
ב/ח שעורי הגרב"ד ב"ק ח"ב עמ' מא
ב/ח שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"ב עמ' קצ
ב/ח שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' פג
ב/ח שעורי עיון התלמוד כתובות עמ' פ
ב/ח שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות עה
ב/ח שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' קלז
ב/ח שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קג
ב/ח שערי זבולון הל' שבת סי' פה אות ו
ב/ח שערי טהר ח"ו סי' מד אות א
ב/ח שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 32
ב/ח שרידי אש ח"ב עמ' נז
ב/ח תורת הבמה עמ' שסא
ב/ח תורת ירוחם ח"א דף עג ע"ב
ב/ח תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תרטו
ב/ח תחומין ח"ח עמ' 440, 447, חי"א עמ' 341ף חי"ז עמ' 342
ב/ט אגודת אזוב ח"א דף מז ע"א
ב/ט אוהב מישרים עמ' תמח
ב/ט אור הישר [אור הישר סנהדרין עח ע"א]
ב/ט אור לישרים (שולמן) עמ' קצט {טריפה שהרג}
ב/ט אמרי בינה (אוירבך) - עדות סי' ה [א] ד"ה כתב
ב/ט אמרי סופר עמ' עד
ב/ט אמת ליעקב נשים עמ' רט
ב/ט אנצי"ת ע' גמר דין הע' 204 {או"ש}, 210 {או"ש}
ב/ט ארץ הצבי (שכטר) עמ' רסב, רסה {או"ש}
ב/ט באר מרים פ"ט ה"ד אות ב
ב/ט בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' קסג
ב/ט בזך לבונה עמ' קנג
ב/ט בית אהרן וישראל גל' ט עמ' מא, גל' עד עמ' נא-נב, נו
ב/ט בית זבול ח"ג סי' מז אות ח, סי' מח
ב/ט בית שערים יו"ד סי' כה
ב/ט בכורי אביב (ביק) דף קכו {טריפה שהרג בב"ד בלילה}
ב/ט בכורי אביב (ביק) פ' משפטים אות ג דף כו ע"ג
ב/ט ברור הלכה ב"ק עה ע"ב ציון ב, סנהדרין עח ע"א ציון ה, מכות י ע"ב ציון ג
ב/ט ברית עולם (ולר) סי' עה אות א
ב/ט ברכות שמים מכות פ"א אות טז {עשאאי"ל "בדיני נפשות"}
ב/ט גבורת יצחק מכות עמ' יח
ב/ט גדולי שמואל ב"ק דף פח {או"ש}
ב/ט גור אריה (צרמון)
ב/ט גליונות אבני נזר [עי' ירושלמי יבמות פ"א ה"ה וקרבן העדה]
ב/ט דברי אברהם (שדמי) ח"ב עמ' קכז
ב/ט דברי יציב חו"מ עמ' כח {טריפה שהרג}
ב/ט דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' רמו
ב/ט הדר דוד עמ' עט
ב/ט הלכה פסוקה ח"א סי' ז הערה 252
ב/ט המדות לחקר ההלכה מדה יא אות קיט
ב/ט התורה והמדינה ח"ד עמ' לו
ב/ט זבח שלמה ח"ב עמ' צה
ב/ט זכר יצחק (תשן) עמ' לז-לח, נב-נג
ב/ט חביון עוז
ב/ט חוות בנימין ח"ב עמ' תקנ-תקנא {או"ש}
ב/ט חוקת עולם עמ' 178-179 {או"ש}
ב/ט חזון יחזקאל סנהדרין פ"ג ה"א
ב/ט חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' ז
ב/ט חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' ז
ב/ט חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קסח
ב/ט חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קנו
ב/ט חמדת ישראל ח"א מפתחות והוספות דף טו ע"ג {או"ש}
ב/ט חמודי צבי שמות עמ' רנד {רוצח שהרג}
ב/ט חקל יצחק עה"ת עמ' תקנא {הרג בפני ב"ד}
ב/ט חקרי הלכה (ויין) עמ' 88
ב/ט יגיעת ערב ב"ב ח"ב עמ' תקלב, תרסא
ב/ט יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' פו, כרך ב ח"א עמ' ש, ח"ב עמ' פג, קלט, קסד
ב/ט כנסת יחזקאל (רחמים) עמ' צז
ב/ט מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' קט {עדות שאאי"ל}
ב/ט מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' רכה
ב/ט מזבח חדש דף ג ע"ד
ב/ט מחשבת הקודש ח"ב דף לה ע"ד
ב/ט מילי דאורייתא עמ' עד {או"ש}
ב/ט מנחת חינוך ח"א עמ' קעט, קפז, רמג, רס, ח"ב עמ' רג, רנח, רעט, ח"ג עמ' קלד
ב/ט מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ב עמ' שצז
ב/ט מנחת מרדכי (קרטמן) ח"ב עמ' עא
ב/ט מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף שיד ע"ב
ב/ט מקדש יחזקאל
ב/ט מרומי גלים עמ' עו
ב/ט מרפא לנפש חי' סוגיות סי' סז אות ה {בפני ב"ד}
ב/ט משא יד ח"א עמ' רצד {או"ש}
ב/ט משאת המלך ח"ד סי' תקכב
ב/ט משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תקלג
ב/ט משנת יעקב כאן
ב/ט משנת יעקב נזיקין עמ' נו
ב/ט משפטים לישראל עמ' קו, קח, קי, רמח, שט-שי
ב/ט נדרי זריזין ח"ג, שו"ת והוספות על חי' הש"ס עמ' קסז
ב/ט נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' קכ
ב/ט נזר אברהם מכות ועדות עמ' קב, קכד {או"ש}, קלג {או"ש}
ב/ט נזר הקדש (קפלן)
ב/ט נחלת שמואל דף נג ע"ד {אור שמח, חובל הותר מכללו}
ב/ט נשמה של שבת עמ' 603-604
ב/ט נתיב אברהם ח"א עמ' קכט, קלא-קלב
ב/ט נתיבות שלום (למפרט)
ב/ט נתן פריו מכות עמ' סו, קכו
ב/ט סדר משנה (תאומים) עמ' מט
ב/ט עין חיים ח"ב עמ' רלב
ב/ט עלה יונה עמ' רסו
ב/ט עמק הלכה (בוימל) עמ' צז
ב/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' מז
ב/ט פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' ח {בדיני נפשות צריך עשאאי"ל}
ב/ט פרי שמואל מכות עמ' א, קו
ב/ט צפנת פענח ויקרא עמ' קצא, במדבר עמ' שטו
ב/ט קונטרסי שעורים ב"ק שעור טו אות ג, שעור יח אות ט
ב/ט קונטרסי שעורים כתובות קונ' יא אות יב עמ' 416
ב/ט קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' פ, דברים עמ' קיא-קיב {עשאאי"ל בממון}
ב/ט קרן הצבי מצוה נה אות טו
ב/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תעז, תצה
ב/ט שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' יב
ב/ט שיח ערב סנהדרין עמ' רט {או"ש}
ב/ט שלמי יוסף ר"ה עמ' רסט, רעא
ב/ט שמחת הלוי דף טו ע"ב
ב/ט שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' תנז
ב/ט שעורי הגרד"ש מכות הערה 11
ב/ט שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 42
ב/ט שערי טהר ח"ח סי' ד אות ד
ב/ט שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 221
ב/ט שרי המאה ח"ג עמ' 12
ב/ט תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תקעב-תקעג
ב/ט תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' פ, פו
ב/י אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' שטז
ב/י אור הישר [כ"מ לקמן פ"ה ה"ג]
ב/י אור ליהודה (תשנט) קונ' שערי עיון עמ' כז {גר תושב}
ב/י אות היא לעולם ח"ב דף קמט ע"ב
ב/י בית מועד (גטיניו) דף כז ע"ג, מד ע"ד
ב/י דברי שלמה (שלם) דף ב ע"ג
ב/י חוות בנימין עמ' תקנא-תקנב
ב/י מגילת ספר לאוין דף פד ע"ב
ב/י מנחת מאיר דף כ ע"ד
ב/י משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תקמג {שאין ראוי להזימה}
ב/י משפטים לישראל עמ' רסג
ב/י עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"א עמ' 343
ב/י עיר מקלט עמ' כח ביאור הלכה, ל שער העדה
ב/י ענישה ושיקום ביהדות עמ' 44
ב/י קרן הצבי מצוה ע אות ט
ב/י שבט הלוי (ווזנר) ח"ה קונטרס המצוות סי' טז
ב/י שיח ערב קידושין עמ' קי
ב/י שנתון המשפט העברי ח"ט עמ' 103
ב/י תורת המלך (שפירא) ח"א עמ' כ
ב/יא אגרות הגרי"ד עמ' רעה
ב/יא אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' שטז
ב/יא אור ליהודה (תשנט) קונ' שערי עיון עמ' כז {גר תושב}
ב/יא אמרי בינה (אוירבך) - שו"ת ח"ב סי' ג [א] ד"ה חקר
ב/יא אמת ליעקב נשים עמ' רז {הריגת גוי}
ב/יא אנצי"ת ע' גוי הע' 1078 {כ"מ}, 1079
ב/יא ארץ בנימין עמ' שכה {כ"מ}
ב/יא באורי מוהרא"ל (היילפרין) פ' משפטים דף כז ע"ב {עבד נקרא רעך}
ב/יא באר מרים פ"ח ה"י אות ב, ד, פ"ט ה"ד אות א
ב/יא בית מאיר (תשע) סי' יז ס"ג עמ' קמח
ב/יא בית מאיר סי' יז אות ג עמ' קמג
ב/יא בית מועד (גטיניו) דף כב ע"ד
ב/יא ברור הלכה מכות ח ע"ב ציון ו
ב/יא ברכת רחל עמ' ה, פא
ב/יא בשבילי המלך סי' יא אות ח {כ"מ}
ב/יא גבורת יצחק הל' תפלה עמ' שנ
ב/יא גבורת יצחק מכות עמ' קסו, קצג-קצד {כ"מ}
ב/יא גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' נט, ק
ב/יא גור אריה שמות פ' כא הע' 543
ב/יא גלילי זהב (מושקוביץ) פרשת משפטים דף פג ע"ב
ב/יא דגל יהודה (קמינר) עמ' כא {כ"מ}
ב/יא השוואות בין דיני ישראל עמ' 22
ב/יא התורה והמדינה ח"ד עמ' יח
ב/יא וענפיה ארזי אל (תשסו) (גורביץ) פ' משפטים עמ' קעג
ב/יא חי' הגאון אדר"ת עמ' פב {ההורג את עבדו}
ב/יא חי' הגרי"ז דף סח ע"ב
ב/יא חלקת יואב מהדו"ק או"ח סי' א
ב/יא חקרי הלכה (ויין) עמ' 32-31
ב/יא טל חיים (סגל) עמ' קד
ב/יא יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ג ה"א אות א ס"ק ד
ב/יא יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רצח
ב/יא יחוה דעת ח"ב עמ' ס
ב/יא ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תנ {הרג ג"ת}
ב/יא כבוד חכמים - עטרת פז עמ' רפט
ב/יא כבוד מלכים (מרגליות)
ב/יא כוכבי בוקר עמ' קיח
ב/יא כנה"ג (כ"מ)
ב/יא כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תרצג
ב/יא לב אריה (גרוסנס) ח"ב סי' סב עמ' קצד
ב/יא להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' קס ע"א
ב/יא מבשר טוב - משפט גרות עמ' צג
ב/יא מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קיח ע"א {כ"מ}
ב/יא מנחת אלימלך עמ' קיט-קכא, קסז
ב/יא מנחת חינוך ח"א עמ' קפד, קפז, ח"ג עמ' קלו
ב/יא מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תקמה, ח"ב עמ' פז
ב/יא משאת מרדכי מכות עמ' סו-סז
ב/יא משנה הלכות ח"ט סי' שפא
ב/יא משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תקמד {נוסף על נחלת ה'}
ב/יא משנת יעקב [משנת יעקב הל' איסו"ב פי"ד ה"ז, ועמ' סא, קפח, רלה-רלו]
ב/יא משנת ר' אהרן קדושין עמ' קצו
ב/יא משפטי עזיאל ח"ט עמ' רטו
ב/יא משפטים לישראל עמ' רכא
ב/יא נזר אברהם מכות ועדות עמ' קטז, קיט
ב/יא נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' מה אות יב
ב/יא נר יצחק (ארדיט) עמ' נה
ב/יא נתן פריו ב"מ עמ' קנג, מכות עמ' סז
ב/יא סדר יעקב ח"א לדף י ע"ב (ד"ה חד, ד"ה ומבואר)
ב/יא סודו של המשפט העברי עמ' 81, 82 {כ"מ}
ב/יא סוכה וארבעת המינים עמ' 130
ב/יא ספרי דבי רב ח"ב עמ' שפב
ב/יא עיונים בהלכה עמ' 137
ב/יא עיר מקלט עמ' ל-לא שער העדה
ב/יא ענישה ושיקום ביהדות עמ' 45, 47
ב/יא ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' 14, עח
ב/יא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שכג
ב/יא עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 129, 133
ב/יא עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 141, 144
ב/יא פני מבין ח"א דף כט ע"ג
ב/יא פרי אברהם פסחים סי' עה אות ה {כ"מ}
ב/יא פרי מלכה סי' ס, צ
ב/יא קביעת רגע המוות (תשסח) עמ' 150
ב/יא קדשי יהושע עמ' אלף תלד
ב/יא קובץ חי' תורה (במגל"ט) ג עמ' 151 {כ"מ}
ב/יא קרן הצבי מצוה מ אות טז, מצוה ק אות ח
ב/יא רלב"ג שמות פכ"א תועלת א עמ' רכג
ב/יא רנת יצחק יהושע עמ' כו, שמואל עמ' קמז, רסה, רצ
ב/יא רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקנג, ח"ב עמ' עח
ב/יא רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' רה {כ"מ}
ב/יא רפואה והלכה (שילת) עמ' 118
ב/יא שושנת העמקים (גנק) עמ' לה
ב/יא שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' צה
ב/יא שלמי יוסף סוכה עמ' שפ
ב/יא שלמי שמחה ח"א עמ' רנג {כ"מ}
ב/יא שמעתין גל' 131 עמ' 63
ב/יא שעורי יומא דף כב ע"ב ד"ה ומה נפש
ב/יא שערי טהר ח"ח סי' ח אות ג, סי' קיח אות ו
ב/יא תורה אור (באנדי) עמ' שלו
ב/יא תורת המלך (שפירא) ח"א עמ' יז, כ, כא {כ"מ}, כג {כ"מ}, כד
ב/יא תחומין ח"ה עמ' 359, חי"ב עמ' 237
ב/יב אור שמח
ב/יב אורים גדולים (ריינס) דף ט ע"ד
ב/יב אפיקי ים ח"ב דף שט
ב/יב בית דוד (תשעט) חו"מ סי' תקטו
ב/יב בית יעקב (טבשונסקי) סי' תכ סעיף ב
ב/יב בית שערים ח"ג סי' סז
ב/יב גבורות אליהו יו"ד סי' קלז
ב/יב דברות משה נדה וטהרות עמ' קמו {שעבדו יש לו רשות להכותו}
ב/יב דברות משה קידושין סי' יז ענף ב, ב"ק ח"ב סי' נט ענף ב, סי' סב ענף א, הבבות עמ' ריא
ב/יב דברי חפץ עמ' קל
ב/יב דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' רטז
ב/יב דגל ראובן ח"ב סי' כה, ח"ג סי' כו
ב/יב דרך ישרה ח"ב עמ' קכט
ב/יב הר המלך ח"ב עמ' רצב-רצו
ב/יב וענפיה ארזי אל (תשסו) (גורביץ) פ' משפטים עמ' קעג
ב/יב זאת ליעקב שמות עמ' תיא
ב/יב זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קיב
ב/יב זכר יהודה עמ' שג
ב/יב יד מלך (מן) הל' חובל פ"ה ה"א
ב/יב מוריה גל' קפג עמ' צז
ב/יב מטה אהרן ב"ב עמ' קמו
ב/יב מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קכב ע"ג
ב/יב מנחת חינוך ח"א עמ' רמז
ב/יב מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' עה, פה
ב/יב מקנת כסף עמ' רמא
ב/יב משאת המלך (תשסז) עמ' צה {רשות להכותו}
ב/יב משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' שפ
ב/יב משנת יעקב
ב/יב משפטי ישראל עמ' 187 {רשות להכות עבדו}
ב/יב משפטים לישראל עמ' רכא
ב/יב נחל חיים סי' כז
ב/יב נחלת עזרא ח"ב עמ' 124, 89
ב/יב עולת שלמה ח"ב עמ' שפב
ב/יב עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"א עמ' 343
ב/יב עיר מקלט עמ' לב ביאור הלכה
ב/יב ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' 14, עח
ב/יב צפנת פענח שמות עמ' קיז
ב/יב קובץ זכרון (קוסובסקי) עמ' קסז
ב/יב רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' קמה, רכט
ב/יב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקמה
ב/יב שארית מנחם שמות עמ' עה
ב/יב שו"ע הרב או"ח סי' רנב-שד מהדו"ב בסופו, הל' נזקי גו"נ ס' ד
ב/יב תורת המלך (צדוק) סי' ה ס"ק יז, סי' ז ס"ק ו
ב/יב תורת מיכאל עמ' יז, ריא
ב/יב תחומין ח"ט עמ' 229
ב/יב תשובה שלמה חו"מ סי' ח דף עב ע"ג
ב/יג בית שערים ח"ג סי' סז
ב/יג דינא דחיי ח"א דף קעו ע"ב
ב/יג הערות וחדושים (טויב) שבת סי' כה ס"ק כח
ב/יג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רמ
ב/יג זכר יהודה עמ' שג
ב/יג יד הלוי (לוין) דף קלב ע"ב
ב/יג מרגליות הים סנהדרין יז ע"א אות כח
ב/יג משאת המלך ח"ד סי' תכח {מותר להכותו}
ב/יג משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' שפ
ב/יג משפטים לישראל עמ' רכא
ב/יג עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"א עמ' 343
ב/יג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקמה
ב/יג שבט הלוי (ווזנר) ח"ה קונטרס המצוות סי' כה
ב/יג שיח השדה (פרומר) עמ' קח
ב/יד אור האורים סי' כט {הכהו בסייף}
ב/יד אור החיים שמות פכ"א פסוק כ
ב/יד אור יקרות
ב/יד אור ליהודה (תשנט) קונ' שערי עיון עמ' כח
ב/יד בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ב/יד בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' עד
ב/יד ברית הלוי השלם
ב/יד ברכת יצחק (לוונטל) פרשת משפטים דף ע ע"ד {דוקא שבט}
ב/יד דברות משה גיטין עמ' קכג, שנה, שנז, ב"ק ח"ב סי' נט ענף ב, סי' סב ענף א
ב/יד דברי יונה ח"א עמ' עב
ב/יד דגל ראובן ח"ג סי' כו
ב/יד דינא דחיי ח"א דף קעו ע"ב
ב/יד הדרש והעיון פ' משפטים מאמר קעב אות ז
ב/יד הכתב והקבלה שמות פכ"א פסוק כא
ב/יד הרמב"ם ומכילתא דרשב"י סי' עה
ב/יד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רמ
ב/יד זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קיג
ב/יד זכר יהודה עמ' שד, שיט
ב/יד חזון יחזקאל סנהדרין פ"ג ה"א
ב/יד חי' הגאון אדר"ת עמ' צה
ב/יד חי' הגר"ח החדש עמ' תלט
ב/יד חי' ר' חנוך הענאך עמ' רמט
ב/יד חמודי צבי שמות עמ' רנה {דוקא שבט}
ב/יד חנן אלקים עמ' רמו
ב/יד חקרי זמנים ח"ד עמ' שמה
ב/יד יד מלך (מן) הל' חובל פ"ה ה"א
ב/יד יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' שא
ב/יד כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תרצז
ב/יד למודי ה' (תשפא) עמ' נה
ב/יד מבוא למשנה תורה עמ' 116, 229, 321
ב/יד מגילת ספר לאוין דף פד ע"ב
ב/יד מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' קעג
ב/יד מוריה גל' ריז עמ' קכ-קכא
ב/יד מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' רסג, שצ
ב/יד מנחת חיים (שוויד) ח"ג עמ' רו
ב/יד מנחת חינוך ח"א עמ' רנג
ב/יד מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' פו
ב/יד מקנת כסף עמ' רמא
ב/יד מראות הים עמ' שכח-שלא
ב/יד משך חכמה שמות פכ"א פס' כ
ב/יד משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' שפ
ב/יד משפט כהן עמ' שכב ע"ב
ב/יד משפטים לישראל עמ' קטו-קטז
ב/יד ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' קסה
ב/יד סם חיי דף ה ע"א
ב/יד עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"א עמ' 342
ב/יד עיר מקלט עמ' כ שער העדה, כג ביאור הלכה
ב/יד ענישה ושיקום ביהדות עמ' 39
ב/יד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שח
ב/יד פני מלך (גוטליב) שמות עמ' קמג {בשבט}
ב/יד קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' תשפ
ב/יד קובץ זכרון (קוסובסקי) עמ' קסז
ב/יד קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' פו-פז
ב/יד רלב"ג שמות פכ"א תועלת א עמ' רכג
ב/יד רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' קמה, רכט
ב/יד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' כ, תקיז, תקמה
ב/יד רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רלו
ב/יד שבט הלוי (ווזנר) ח"ה קונטרס המצוות סי' כה
ב/יד שו"ת מהרש"ם ח"ו סי' קיב
ב/יד שם דרך פסחים עמ' לו, מז
ב/יד שרידי אש ח"ב עמ' נד
ב/יד תורה תמימה שמות פ' כא אות קמח
ב/יד תורת המלך (צדוק) סי' ז ס"ק ו
ב/יד תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תתו
ב/יד תשובה מיראה
ב/יד תשובה מיראה (תשסו) עמ' לז
ב/יד תשובה שלמה חו"מ סי' יד
ב/טו ארזא דבי רב יבמות עמ' קיח {או"ש}
ב/טו ארץ הצבי (שכטר) עמ' קפט {או"ש}
ב/טו בדבר מלך חי"ז עמ' קפז, ש {המוכר את עבדו ופסק עמו שישמשנו שלשים יום והכהו אחד מהן בתוך השלשים יום והמיתו הרי זה נהרג עליו ואינו בדין יום או יומים וכו'}
ב/טו בית דוד (תשעט) יו"ד סי' רפג, רפה
ב/טו בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' רכח
ב/טו בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' ט {כספו המיוחד לו}
ב/טו בכורי חיים ח"ה עמ' קסא
ב/טו בנין דוד (טאוב) ח"ב עמ' עה
ב/טו ברור הלכה ב"ק פט ע"ב ציון ה
ב/טו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ד עמ' שלה
ב/טו ברכת מרדכי יבמות עמ' שכה
ב/טו גדולי שמואל ב"ק דף פח {או"ש}, פט
ב/טו גדולי שמואל כתובות דף נח, ב"מ דף לה ע"א, מה, ב"ב דף נ ע"א, קלו ע"א {או"ש}
ב/טו דברות משה ב"ק ח"ב סי' נט ענף ב, סי' סב ענף א
ב/טו דגל ראובן ח"ב סי' כה
ב/טו ויקח אברהם [פנים מאירות (תקצג) ח"ב דף ז ע"א]
ב/טו חד וחלק ח"ב דף מט ע"ב
ב/טו חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד הל' זכייה פי"ב הי"ג]
ב/טו חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' קמח
ב/טו חק לישראל שכירות עמ' 9 {או"ש}
ב/טו יד ישראל ח"ב
ב/טו יהגה האריה עמ' נד
ב/טו יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קלה
ב/טו יצחק ירנן
ב/טו כלי שרת סי' עח
ב/טו כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תקס
ב/טו לבוש מרדכי ב"ב (תשעד) סי' כ אות א-ו
ב/טו לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' כו עמ' צב {או"ש}
ב/טו לקוטי שעורים (שטיין) ב"מ סי' כג ס"ק ג {או"ש}
ב/טו מטה אהרן ב"ב עמ' קמד
ב/טו מלואי אבן - שו"ת עמ' קמ
ב/טו מנחת חינוך ח"א עמ' רמז, רנג, ח"ב עמ' שנ
ב/טו משאת המלך ח"א סי' נ
ב/טו משנת יעקב כאן
ב/טו משנת יעקב נזיקין עמ' רסז {או"ש}
ב/טו נאות אפרים ח"א עמ' קלג
ב/טו נתיבות אדם ח"ב עמ' רסד {או"ש}
ב/טו קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' נט
ב/טו קול אריה (שוורץ, תשעא) או"ח עמ' קנח
ב/טו קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' פז, קמז
ב/טו שומרי משפט (צ'כנוב) ח"א עמ' עד {או"ש}
ב/טו שמוש חכמים ג עמ' סד {אור שמח}
ב/טו שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 65, 157 {או"ש}
ב/טו תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' לו ס"ק יד
ב/טז אור הישר [מפרשים בהל' עבדים פ"ה הט"ו]
ב/טז אמרי זאב דף כ ע"ג
ב/טז בית דוד (תשעט) יו"ד סי' רפא, רפג
ב/טז ברור הלכה ב"ק פט ע"ב ציון ה
ב/טז יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קצה
ב/טז יד ישראל ח"ב
ב/טז כנה"ג
ב/טז מוריה גל' קצא עמ' עד
ב/טז מטה אהרן ב"ב עמ' קמה
ב/טז מנחת חינוך ח"א עמ' רמז-רמח, רנד
ב/טז מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' עה
ב/טז מקדש דוד ב"ב עמ' רפט
ב/טז משפטי עזיאל ח"ו עמ' קלח
ב/טז קדשי יהושע עמ' קכד
ב/טז שדה הארץ ח"ג דף לה ע"א
ב/טז שו"ת מהרש"ם ח"ז סי' קפה


ג/759 הלכות רוצח ושמירת הנפש פרק ג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ג/רה"פ יד פשוטה
ג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ג/רה"פ מעשה רקח
ג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ג/רה"פ פי' ר"י קאפח
ג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ג/רה"פ קרית מלך
ג/רה"פ רמב"ם לעם
ג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ג/א אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קצד
ג/א אדם בישראל עמ' 29
ג/א אהל אבות ב"ק סי' יח ס"ק א {אומדין}
ג/א אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 250
ג/א אנצי"ת ע' אומד הע' 58
ג/א בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' עג
ג/א גושפנקא דמלכא
ג/א דברי משפט סי' תכ סעיף א
ג/א יד מלך (מן) הל' חובל פ"א הי"ח
ג/א כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תרצו
ג/א מבוא למשפט העברי בימי התלמוד עמ' 297
ג/א ממעין ההלכה עמ' 207
ג/א מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קכ ע"ד
ג/א מנחת חינוך ח"ג עמ' ריא
ג/א מקנת כסף עמ' רמג
ג/א משאת המלך
ג/א משאת מרדכי ב"ק עמ' צא, קפג
ג/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תקמח
ג/א משפטים לישראל עמ' שיג, שטו
ג/א נפש הרב עמ' שיב
ג/א נפש הרב עמ' שיב
ג/א ספרי דבי רב ח"ב עמ' שפג
ג/א ערבי נחל (תשנא) ח"ג עמ' רעח
ג/א ערבי נחל (תשסד) עמ' תתשמה
ג/א פני משה (שלז')
ג/א צפנת פענח שמות עמ' קכ, במדבר עמ' שיא
ג/א קונטרסי שעורים ב"ק שעור כא אות ו
ג/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' יט, תצו, תקמה
ג/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רלו
ג/א שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 143
ג/א תחומין חי"א עמ' 332
ג/א תשובה שלמה חו"מ סי' ג דף סז ע"ב
ג/ב אור יעקב פסחים דף יח ע"ב
ג/ב אנצי"ת ע' אומד הע' 58
ג/ב בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' עג
ג/ב גזע ישי דף צד ע"ג, קפט ע"א {מל"מ}
ג/ב הכתב והקבלה במדבר פל"ה פסוק יז {אומדים מרחק זריקת אבן}
ג/ב מעיל שמואל (פלורנטין)
ג/ב מקנת כסף עמ' רמג
ג/ב משנת המדינה עמ' 69
ג/ב משפטים לישראל עמ' שטו
ג/ב ספרי דבי רב ח"ב עמ' שפג
ג/ב פני משה (שלז')
ג/ב קונטרסי שעורים ב"ק שעור כא אות ו
ג/ג אבן ציון עמ' סד
ג/ג אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש נו עמ' 12, 15
ג/ג בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' עג
ג/ג כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תרצו, תש
ג/ג מקנת כסף עמ' רמג
ג/ג משאת מרדכי ב"ק עמ' רלג
ג/ג נתן פריו מקואות עמ' כה
ג/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קלג
ג/ג צפנת פענח במדבר עמ' שיב
ג/ד אבן מלוכה (רביע)
ג/ד אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' לט
ג/ד אור הישר [מ"מ הל' חובל פ"א הי"ט, אור הישר סנהדרין עו ע"ב]
ג/ד אור שמח
ג/ד בית יעקב (טבשונסקי) סי' תכ סעיף יח
ג/ד ברור הלכה סנהדרין עו ע"ב ציון כ
ג/ד התורה והמדינה ח"ז עמ' שיא
ג/ד חזון יחזקאל סנהדרין פי"א ה"ה
ג/ד טל אורות (טובול) חולין עמ' כד
ג/ד כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תש
ג/ד להעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' רלט {ברזל ממית בכל שהוא}
ג/ד מבוא למשנה תורה עמ' 229
ג/ד ממעין ההלכה עמ' 207
ג/ד מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קכב ע"ג
ג/ד משאת המלך
ג/ד משאת מרדכי ב"ק עמ' שיח
ג/ד משך חכמה בראשית פמ"ח פס' כב
ג/ד משפטים לישראל עמ' קיב
ג/ד ספרי דבי רב ח"ב עמ' שפד
ג/ד עורה שחר דף לא ע"א
ג/ד פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' כז
ג/ד תחומין חי"ד עמ' 199
ג/ה אות היא לעולם ח"ב דף רט ע"ג
ג/ה ברור הלכה מכות ח ע"ב ציון ו, דף ט ע"א ציון ג
ג/ה דברים אחדים (קלצקין) עמ' כא {אינו דומה בריא המכה חלש}
ג/ה חזון יחזקאל סנהדרין פי"א ה"ה
ג/ה חיבת הקודש עמ' נב
ג/ה חק לישראל נזיקין עמ' 291
ג/ה כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תש
ג/ה מקנת כסף עמ' רמג
ג/ה משפטים לישראל עמ' קטו, שטו
ג/ה צפנת פענח במדבר עמ' שיב
ג/ו בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' רלו
ג/ו בן אשר ביאורי מקראות אות לב
ג/ו כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תש
ג/ו מקנת כסף עמ' רמג
ג/ו משפטים לישראל עמ' שיא
ג/ו ערבי נחל (תשנא) ח"ג עמ' רעח
ג/ו ערבי נחל (תשסד) עמ' תתשמה
ג/ז אבן ציון עמ' סד
ג/ז אהל אבות ב"ק סי' יח ס"ק ג, סי' יט ס"ק א {משערין}
ג/ז אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' לט
ג/ז באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' קצח
ג/ז בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' סג
ג/ז גור אריה (צרמון)
ג/ז חזו"א על הרמב"ם
ג/ז חשבונות של מצוה עמ' תלז
ג/ז יד מלך (מן) הל' חובל פ"א הי"ח-הי"ט
ג/ז מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קכ ע"ד
ג/ז מקנת כסף עמ' רמג
ג/ז מראות הים עמ' שלב-שלה
ג/ז משנת ראשונים (בארי) - ברורי הלכות עמ' כב
ג/ז משפטים לישראל עמ' שיד
ג/ז ספרי דבי רב ח"ב עמ' שפו
ג/ז עין יצחק ח"ב עמ' י
ג/ז רביד הזהב (אברך) דף סד ע"א
ג/ז שרידי אש ח"ב עמ' קעו
ג/ז תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' שעו
ג/ז תשובה מיראה
ג/ז תשובה מיראה (תשסו) עמ' לז, עו
ג/ז תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' כה
ג/ח חזון יחזקאל ב"ק הוספה ג, סנהדרין פי"א ה"ה
ג/ח יד מלך (מן) הל' חובל פ"א הי"ח
ג/ח מקנת כסף עמ' רמג
ג/ח משפטים לישראל עמ' קטו
ג/ח צפנת פענח במדבר עמ' שיב
ג/ח שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 143
ג/ט אבן האזל (גם בהשמטות)
ג/ט אברהם יגל
ג/ט אדם בישראל עמ' 32, 81, 103
ג/ט אורות חיים פ' יא אות ג-ה
ג/ט אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש נו עמ' 11, 14
ג/ט אנצי"ת ע' אש הע' 47
ג/ט בגדי כהונה (פרחיא) דף כו ע"א {המוסר חברו לפני חיה}
ג/ט בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף עג ע"ג
ג/ט בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' רב, רו
ג/ט בית אהרן (צוקרמן) עמ' רז
ג/ט בית זבול ח"ב סי' א אות ח
ג/ט בית יעקב (טבשונסקי) סי' תיח סעיף ה
ג/ט בית שערים או"ח סי' שס
ג/ט בן יהודה סי' קלו
ג/ט ברור הלכה סנהדרין עו ע"ב ציון ח, עז ע"א ציון א
ג/ט ברכת יצחק (פאלער) עמ' קס
ג/ט דברות משה סנהדרין עמ' תקל
ג/ט דרכי חושן ח"א עמ' שמב {מגדל עז}
ג/ט חזון יחזקאל ב"ק הוספה ג, סנהדרין פי"א ה"ה
ג/ט חי' ר' חנוך הענאך עמ' קסז
ג/ט חק לישראל נזיקין עמ' 372
ג/ט לבושי מרדכי יו"ד עמ' קצו
ג/ט מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' צז
ג/ט מאורי אש השלם עמ' קצה, תרעז, תשנב
ג/ט מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' קצה
ג/ט מוריה גל' רמא עמ' סו {הכניס אדם לבית שיש והדליק נר}
ג/ט מנוחת משה דף ו ע"ד
ג/ט מנחת אשר ב"ק עמ' ל
ג/ט מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' קיז, קכט
ג/ט מעיני המים
ג/ט מערכי לב (לב) עמ' קלא, קלה
ג/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ט משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' לח
ג/ט משפטים לישראל עמ' שיד
ג/ט ספרי דבי רב ח"ב עמ' שפו
ג/ט עדות ביעקב (ריינס) עמ' קצה {מצמצם}
ג/ט עיר מקלט עמ' כב עיר מקלט
ג/ט עמק הלכה-אסיא (תשמו) עמ' 70
ג/ט עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 129
ג/ט עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 140
ג/ט פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' רנג
ג/ט צפנת פענח שמות עמ' קכ
ג/ט קביעת רגע המוות (תשסח) עמ' 237
ג/ט קונטרסי שעורים ב"ק שעור יג אות כט
ג/ט שיירי כנה"ג
ג/ט שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' פח
ג/ט שערי טהר ח"ג שער ב סי' כז אות ג
ג/י אבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' קלב
ג/י אבן ישראל עה"ת (תשסז) עמ' נה
ג/י אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 302
ג/י אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ג/י אגרות הגרי"ד עמ' רעב
ג/י אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 276
ג/י אורות חיים פ' יא אות ג
ג/י אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש נו עמ' 12
ג/י אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' יב
ג/י אמרי איש עמ' שב {חייב בדיני שמים}
ג/י בית אבי ח"ב סי' קנג עמ' רט, סי' קנד עמ' ריד-רטו, סי' קנה עמ' רכב
ג/י בית שערים או"ח סי' שס
ג/י בן יהודה סי' קלו
ג/י בנין ציון (עטלינגר) ח"ב סי' פ
ג/י ברור הלכה סנהדרין עז ע"א ציון א
ג/י גבורות יצחק עמ' יט-כ
ג/י גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' קעא
ג/י גדולי שמואל ב"ק דף כב ע"א
ג/י דברי יואל - שו"ת עמ' תיז
ג/י דברי ירוחם סי' כט
ג/י דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' רמג
ג/י דינא דגרמי (ברזל) באור המשפט סי' קא
ג/י דעת כהן עמ' תמג
ג/י הר המלך ח"ו עמ' קח
ג/י הרמב"ם כמחנך עמ' 75
ג/י ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' כט
ג/י ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ד עמ' קכה
ג/י חוקת עולם עמ' 207, 218 {גרמא}
ג/י חי' בן אריה ח"א סי' ח אות יא
ג/י חי' הגר"ח החדש עמ' שפח
ג/י חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' סט
ג/י חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' סט
ג/י חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קסז
ג/י חי' עזיאל
ג/י חכמת התורה פ' מקץ עמ' שמח
ג/י חמדת ישראל ח"א דף קמב ע"ד
ג/י טהרת יו"ט חט"ו עמ' קד
ג/י יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קד
ג/י יתר הבז (תקמז) (השמטות, דף סד)
ג/י יתר הבז (תשסח) עמ' קעח {השמיט כפת לפני ארי וזרק חץ וסמנים בידו}
ג/י כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' מד
ג/י כתר כהונה במדבר סי' קא
ג/י מאור למלך ב"ק עמ' קו
ג/י מאורי אש השלם עמ' רמג, רמח
ג/י מוריה גל' קעא עמ' נא
ג/י מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' תפג
ג/י מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קמא ע"ב, קסד ע"ב
ג/י מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' עו
ג/י מנחת חינוך ח"א עמ' רפד
ג/י מענה לשון עמ' קפח
ג/י מערכי לב (לב) עמ' קלב, קלה {או"ש}, קלו, קסב, רעה
ג/י מרגליות הים סנהדרין עז ע"א אות ד
ג/י משאת המלך
ג/י משאת מרדכי ב"ק עמ' רנ
ג/י משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' לט, קיג
ג/י משנה הלכות ח"ו סי' נג, ח"ז סי' רעח, ח"ח סי' לה
ג/י משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תקכח {הניחו ברעב}
ג/י משנת ר' אהרן קדושין עמ' קצו
ג/י משפטי עזיאל ח"ז עמ' נד
ג/י משפטים לישראל עמ' קכז, קצה, רסז {סוף חמה לבוא}, שיג, שמז, שמט
ג/י נועם ח"ג עמ' קמז, חט"ז עמ' נו
ג/י נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"א סי' יא אות ו
ג/י ספרי דבי רב ח"ב עמ' שפו
ג/י עמק הלכה-אסיא (תשמו) עמ' 70
ג/י עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 129, 133
ג/י עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 140, 141, 144
ג/י פני המלך (שטרן)
ג/י פני מנחם - תורה ומועדים שבת תשובה עמ' ריג {והרי הוא רוצח ודורש דמים דורש ממנו דם}
ג/י פניני ים סי' טו אות ט
ג/י פנס שלמה
ג/י פרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' שכח
ג/י צל"ח החדש דף א ע"ב
ג/י קביעת רגע המוות (תשסח) עמ' 237
ג/י קונטרסי שעורים ב"ק שעור יג אות כט
ג/י רנת יצחק יהושע עמ' תז, מלכים עמ' תט
ג/י רנת יצחק פ' חלק עמ' שכא
ג/י רפואה והלכה (שילת) עמ' 52, 57
ג/י שו"ת ממעמקים ח"ג עמ' סז
ג/י שושנת העמקים (גנק) עמ' לד
ג/י שיירי כנה"ג
ג/י שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' צב-צג
ג/י תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' סא
ג/י תורת המלאכות ח"ה עמ' י אות ז
ג/יא אבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' קלב
ג/יא אבן ישראל עה"ת (תשסז) עמ' נה
ג/יא אברהם יגל
ג/יא אגרות הגרי"ד עמ' רעב
ג/יא אוצרות הרמב"ם
ג/יא אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש נו עמ' 11, 14
ג/יא אמת ליעקב נשים עמ' שא
ג/יא בית אבי ח"ב סי' נד עמ' עג
ג/יא ברור הלכה סנהדרין עז ע"ב לפני ציון ג
ג/יא חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד סנהדרין עז ע"ב] {השמיט קדם והסיר את התריס}
ג/יא חי' ר' חנוך הענאך עמ' קסז
ג/יא ידבר שלום ח"א עמ' קלו
ג/יא מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קמא ע"ב
ג/יא משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' לו, לט
ג/יא משנה הלכות מהדו"ת ח"ד עמ' ת
ג/יא משרת משה (עטייה) דף קט ע"ג
ג/יא עיר מקלט עמ' פט
ג/יא עמק הלכה-אסיא (תשמו) עמ' 70
ג/יא עמק שאלה (טברסקי) עמ' תקכ
ג/יא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קלג
ג/יא עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 129
ג/יא עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 140-141
ג/יא פרי מלכה סי' ס
ג/יא קביעת רגע המוות (תשסח) עמ' 237 {צ"פ}
ג/יא שהם וישפה ח"ב
ג/יא שעורי ר' יחיאל מיכל ב"ק ח"ב אות קלא
ג/יא תולדות שם דף לב ע"ב, לג ע"ב, לה ע"א
ג/יב אנצי"ת ע' גרמא הע' 257
ג/יב באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פי"ד ה"י מושב שרים אות מד {גרי"ז}
ג/יב בינת דניאל ח"א עמ' רכח
ג/יב בית המדרש
ג/יב ברור הלכה סנהדרין עז ע"ב ציון ג, מכות ז ע"ב ציון א, ח ע"א ציון א
ג/יב ברכת מרדכי ב"ק עמ' קסט
ג/יב דולה ומשקה פורים עמ' תח {חזרה והרגה}
ג/יב הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' קעח
ג/יב חזון יחזקאל ב"ק פ"ב ה"א, וב"ק הוספה ג, ומכות פ"ב ה"א
ג/יב חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' לב עמ' קיב, סי' נד עמ' קנא
ג/יב חי' הגר"ח החדש עמ' שלז {זרק צרור - כוחו}, תצה {נפל לארץ}
ג/יב חי' ר' חיים הלוי דף קא
ג/יב חי' ר' חנוך הענאך עמ' קסז
ג/יב טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' תסט {גרי"ז}
ג/יב יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' קצב
ג/יב יתר הבז (תקמז)
ג/יב יתר הבז (תשסח) עמ' קעח
ג/יב כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תשג
ג/יב מאור למלך ב"ק עמ' ק {גרי"ז}, קד-קו
ג/יב מאור למלך כתובות עמ' רכט {גרי"ז}
ג/יב מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' צה {גרי"ז}, קפד
ג/יב מאורי אש השלם עמ' רכא
ג/יב מפתח הבאורים [גרי"ז דף סט]
ג/יב משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' קיט {גרי"ז}
ג/יב משנת יעקב כאן
ג/יב משנת יעקב נזיקין עמ' פ
ג/יב משנת יעקב קנין עמ' רצט
ג/יב נתן פריו מכות עמ' סט
ג/יב סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ב עמ' כט
ג/יב קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' רג-רד
ג/יב קונטרסי שעורים ב"ק שעור יג אות ל
ג/יב שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' רנה
ג/יב שם מרדכי עמ' 250
ג/יב שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' ק, קב
ג/יב שערי טהר ח"ה שער ב סי' כד אות א, ג
ג/יב שערי טהר ח"ה שער ב סי' כד אות ג דף רמד ע"א
ג/יב שערי תורת בבל עמ' 164
ג/יב תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' קב
ג/יב תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תרכב
ג/יב תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תשנח
ג/יב תפארת אברהם ב"ק עמ' סח
ג/יג אמונת עתיך גל' 127 עמ' 118
ג/יג ברור הלכה סנהדרין עז ע"ב ציון ז
ג/יג גבורת יצחק מכות עמ' קעז
ג/יג דברות משה ב"ב ח"א סי' טז ענף ג
ג/יג דברות משה סנהדרין עמ' תקלד
ג/יג חי' הגר"ח החדש עמ' שלז
ג/יג טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' תנה, תסח
ג/יג מאורי אש השלם עמ' רכז, תש
ג/יג משפטי עזיאל ח"ג עמ' פז
ג/יג עזרת כהן עמ' רכד
ג/יג פניני ים סי' טו אות ט
ג/יג שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' רנה
ג/יג שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות נ
ג/יג שערי טהר ח"ה שער ב סי' כג אות א דף רלח ע"ג, רלט ע"א
ג/יג שערי טהר ח"ה שער ב סי' כג אות א


ד/760 הלכות רוצח ושמירת הנפש פרק ד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ד/רה"פ יד פשוטה
ד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ד/רה"פ מעשה רקח
ד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ד/רה"פ משאת המלך
ד/רה"פ פי' ר"י קאפח
ד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ד/רה"פ קרית מלך
ד/רה"פ רמב"ם לעם
ד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ד/א אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 303
ד/א אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ד/א אבן מלוכה (רביע)
ד/א אבני השוהם (הורוויץ) דף סא ע"ב, סט ע"ג
ד/א אבני שהם (רובינשטיין) דף יג ע"ב {מתכוון להרוג את זה והרג את זה}
ד/א אברהם יגל
ד/א אור הישר [אבן האזל הל' נז"מ פ"י ה"ט]
ד/א אור ליהודה (תשנט) קונ' שערי עיון עמ' כט
ד/א אור תורה (ריסקין) שמות עמ' 146
ד/א אורח צדקה עמ' רצה
ד/א איים בים כתובות סי' י אות ז {נתכוין להרוג זה והרג את זה}
ד/א אמרי בינה (אש) דף נח ע"ב
ד/א אמרי שפר (פינטו) עמ' מב, מה
ד/א אנצי"ת ע' בושת הע' 81
ד/א אשר למלך
ד/א באר דוד ב"ק ח"ג סי' נא אות ה
ד/א באר ראי עמ' תע
ד/א באר שרים פרשת כי תצא דרוש ג אות ב
ד/א ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' לג
ד/א ביצחק יקרא (תשע) סי' סט סעיף ב ד"ה ותוס' {ראב"ד}
ד/א בית זבול ח"ב סי' ג אות א, ד, ח"ד עמ' כב
ד/א בית יחזקאל (סרנה) קידושין דף לח ע"ב
ד/א בית יצחק (חבר) דף נה ע"ד
ד/א בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' שפד
ד/א בנין שלמה (מז) דף קא ע"א, קב ע"א
ד/א ברור הלכה סנהדרין עט ע"א ציון ב, עט ע"ב ציון ב, מכות ז ע"ב ציון ג
ד/א ברית הלוי השלם
ד/א גבול יהודה (אשכנזי) חי' ב"ק דף יט ע"ד
ד/א גבורת יצחק מכות עמ' קסז
ד/א דברות משה ב"ק ח"ב סי' נט ענף א
ד/א דברי אליהו (חזן) ח"ב עמ' עט-פא
ד/א דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' ריד
ד/א דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' רנ
ד/א דרכי שמחה עמ' מו-מז
ד/א הגהות חבר בן חיים
ד/א היכל מלך
ד/א הלכה פסוקה ח"א - ברור הלכה עמ' 24
ד/א המחשבה הפלילית עמ' 43-44
ד/א הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' שיד
ד/א הר המלך ח"ז עמ' רלט
ד/א זכרון יהושע (הלוי) ח"ז עמ' 26 {מנין לומד דין קבוע}
ד/א זרע יצחק (לומברוזו) [מ"מ הל' חובל פ"ד ה"ה]
ד/א חדושים ובאורים (גרי') סנהדרין סי' יב ס"ק י
ד/א חוות יאיר (תשנז) עמ' קיא
ד/א חוקת עולם עמ' 199-200
ד/א חזו"א על הרמב"ם
ד/א חזון יחזקאל סנהדרין פי"ב ה"א, שבועות פ"ו ה"ג
ד/א חי' הגרי"ז דף ע ע"א
ד/א חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' עט
ד/א חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' עט
ד/א חי' חפץ חיים
ד/א חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קעג-קעד
ד/א חידוש הסנהדרין במדינתנו המחודשת עמ' מג
ד/א חנא וחסדא ח"א דף רב ע"ב {לחם יהודה}
ד/א חקרי הלכה (ויין) עמ' 55, 58
ד/א חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' עא עמ' רכה
ד/א טל חיים (סגל) עמ' קכו, קכח-קכט
ד/א יד מלך (מן) הל' חובל פ"א הי"ד, פ"ד ה"ו
ד/א יד פשוטה מדע עמ' תקנח
ד/א יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רנא, רנו
ד/א יסודי ישורון ח"ב עמ' נד
ד/א כהונת רפאל עמ' סד, סז
ד/א כטל אמרתי עמ' קלא
ד/א כלילת יופי דף סט
ד/א כללי קלב"מ (תשנא) עמ' יח, לא
ד/א כללי קלב"מ (תשסז) עמ' לז-לח, נא
ד/א כנה"ג (שלשה קטעים שהם אחד, גם כ"מ)
ד/א כתר המלך
ד/א כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תש
ד/א לבוש מרדכי נשים (תשעה) כתובות סי' טז אות א-ד
ד/א למודי ה' (תקמז) דף עט ע"ג
ד/א למודי ה' (תשפא) עמ' תנט
ד/א מגילת ספר לאוין דף פד ע"ד {כ"מ}
ד/א מור דרור קו"א סי' כג {פטור מתשלומין}
ד/א מוריה גל' רכט עמ' סה
ד/א מנחת חינוך ח"א עמ' קפו, קפז, רנ, רסא
ד/א מנחת יהודה (בוים) דף קיח ע"א {כר' שמעון}
ד/א מנחת יהודה (עטייה) עמ' סח
ד/א מנחת כהן (כץ) ח"ב דף לה ע"א {קשה מנלן קבוע}
ד/א מנחת משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' רלה
ד/א מראה החודש דף י ע"ג
ד/א מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
ד/א משארית יעקב עמ' עד
ד/א משאת מרדכי ב"ק עמ' קפא
ד/א משברי ים קלב"מ סי' לג אות ד
ד/א משכיל ליהודה עמ' עד, עח-עט
ד/א משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' מא, תקעג-תקעד, תקעו-תקעח
ד/א משנה שכיר יו"ד עמ' קסג
ד/א משנת יעקב
ד/א משנת ר' אהרן כתובות עמ' רכח, רלד, רמג
ד/א משפטים לישראל עמ' קכז-קכח, קמז, שיט-שכ
ד/א נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' שמב, שמו
ד/א נחלת שמואל דף נ ע"ד
ד/א נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"ב סי' מב אות ט
ד/א נמוקי שזבנ"י דף פט
ד/א ס' השבי"ט עמ' קמט
ד/א ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תנא-תנו
ד/א ספרי דבי רב ח"ב עמ' שפז
ד/א עטרת יהושע - סוגיות (תשנד) עמ' קלו
ד/א עטרת יהושע - סוגיות (תשעד) עמ' שז
ד/א עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף קא ע"ג
ד/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קלא-קלב
ד/א עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 129
ד/א עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 141
ד/א פרי שמואל מכות עמ' סב
ד/א פרשת השבוע (תשעב) ח"א עמ' 27
ד/א צבי תפארת סי' נב
ד/א קונטרסי שעורים ב"ק שעור יד אות ד
ד/א קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' קסט {התכוון להרוג את זה והרג את זה - פטור}, דברים עמ' קכד {כנ"ל}
ד/א קרבן משה עמ' עט
ד/א קרית מלך (חב"ד) עמ' ק
ד/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקיב
ד/א שביתת יו"ט
ד/א שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקעז, ב אלפים רנ
ד/א שו"ת מהר"ם די בוטון סי' סב
ד/א שי למורא (יונה) סי' קכט
ד/א שי למורא (יונה) סי' קכט דף צט ע"ג {התכוון להרוג את זה והרג את זה}
ד/א שמן למאור (אנגלרד) סי' נב אות ב
ד/א שנתון המשפט העברי ח"ח עמ' 230
ד/א שעורי הגרד"ש ב"ק סי' יב ד"ה ואשר
ד/א שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' נ, נב
ד/א שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות נ
ד/א שעורי ראשי ישיבות ליטא עמ' מד
ד/א שערי מאיר עמ' כז
ד/א תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תקמג
ד/א תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תרעח
ד/א תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תשפד-תשפה
ד/א תחומין ח"ו עמ' 390-389
ד/א תנובת ציון דף צד ע"ב {ראב"ד}
ד/א תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' צח, קסו {כ"מ}
ד/ב גבורת יצחק מכות עמ' קסז-קסח
ד/ב כטל אמרתי עמ' קלא
ד/ב משארית יעקב עמ' עד
ד/ב משפטים לישראל עמ' שטו, שכג
ד/ב נתיבות שלום (למפרט)
ד/ב עיר מקלט עמ' צ
ד/ב עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 562
ד/ב עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 133
ד/ב עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 144
ד/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' כ, שבועות ח"ב עמ' רלו
ד/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקמה
ד/ב שערי עזרא (עבאדי) עמ' כו
ד/ג אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 304
ד/ג אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ד/ג אמת ליעקב נשים עמ' רי
ד/ג ברור הלכה גיטין ע ע"ב ציון ו, סנהדרין עח ע"ב ציון א
ד/ג ברכה למנחם עמ' 62
ד/ג דור רביעי ח"ב עמ' ג
ד/ג האיר ממזרח פסחים סי' כו אות יד¬ {אוסרין אותו - הגדר בזה, "מיד'' - מאי קמ"ל בזה}, אות טז {להלן בסמוך (הל' ז) לא כתב "מיד"}
ד/ג הלכות מדינה ח"א עמ' קצט, ח"ג עמ' ריג
ד/ג הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' שכב
ד/ג התורה והמדינה ח"ב עמ' ל
ד/ג חדושים ובאורים (גרי') סנהדרין סי' יב ס"ק א-ב
ד/ג חוקת עולם עמ' 198 {אם עשאו טריפה - אומד}, 250 {חובשים את המכה}
ד/ג חזון יחזקאל סנהדרין פי"א ה"ה
ד/ג חק לישראל נזיקין עמ' 94, 95, 141
ד/ג טל חיים (טל) ח"ג עמ' שנג
ד/ג ידבר שלום ח"א עמ' קלח
ד/ג למודי ה' (תקמז) דף פג ע"ג
ד/ג למודי ה' (תשפא) עמ' תעח
ד/ג מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' עו
ד/ג מעדני שמואל עמ' קא
ד/ג מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
ד/ג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תקמ {בבית סוהר}
ד/ג משפטים לישראל עמ' רעג, שיז, שמח
ד/ג ס' העתים עמ' 299
ד/ג עיר מקלט עמ' פג ביאור הלכה
ד/ג עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תרסז
ד/ג עמק הנציב כי תצא עמ' רעז
ד/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קלג
ד/ג שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' קסה-קסז
ד/ג שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' תיא
ד/ג שם דרך סנהדרין עמ' קצד
ד/ג שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 143
ד/ד המדות לחקר ההלכה מדה ד אות יח
ד/ד הרמב"ם כמחנך עמ' 182
ד/ד חדושים ובאורים (גרי') סנהדרין סי' יב ס"ק א-ב
ד/ד טל חיים (טל) ח"ג עמ' שנג
ד/ד מגיד חדשות מכות ט ע"ב אות יד
ד/ד מותיב ומפרק עמ' קעה
ד/ד ממעין ההלכה עמ' 222
ד/ד משפטים לישראל עמ' קכ, רעד
ד/ד ס' השבי"ט עמ' קמח
ד/ד סתירת זקנים - הלכה עמ' קלא
ד/ד עיונים (פאור) עמ' 50
ד/ד צפנת פענח דברים עמ' קס
ד/ד קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קז
ד/ד שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' תיא
ד/ד שערי מאיר עמ' כח
ד/ד תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תרלב
ד/ה אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ד/ה אבני נזר יו"ד סי' תעח אות ט
ד/ה איש על העדה (אלאביץ) עמ' 195
ד/ה אנצי"ת ע' אומד הע' 64
ד/ה אפוד בד דף קיד ע"ב
ד/ה בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ד/ה בנין השטר עמ' רז
ד/ה ברור הלכה סנהדרין עח ע"א ציון מ
ד/ה גבורת יצחק מכות עמ' רלג
ד/ה גור אריה (צרמון)
ד/ה דברות אליהו ח"ד עמ' קפז
ד/ה דובב מישרים (וידנפלד) עמ' קכ
ד/ה דינא דחיי ח"א דף קעז ע"ג
ד/ה הלכות מדינה ח"א עמ' רט
ד/ה המאיר לארץ [מנחת אהרן סנהדרין עו]
ד/ה המוסר והמשפט בישראל פ"ז אות ד
ד/ה המעין תשרי תשפ עמ' 46 {כ"מ - צ"ל שרבינו מפרש סיום דברי הת"ק הם - באמת זהו מפורש בירושלמי נזיר פ"ט ה"ה 'כיני מתניתא ר"נ פוטר וחכמים מחייבים שרגלים לדברים'}
ד/ה הר המלך ח"ד עמ' נג
ד/ה התורה והמדינה ח"ב עמ' לז
ד/ה חדושים ובאורים (גרי') סנהדרין סי' יב ס"ק א-ב
ד/ה חזון יחזקאל סנהדרין פי"א ה"ה
ד/ה חי' הריצ"ד [מפרש את המשנה בסנהדרין עח ע"א כירושלמי]
ד/ה חסדי דוד ח"ד עמ' קכ
ד/ה ידבר שלום ח"א עמ' קלו
ד/ה יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רנג
ד/ה כבוד מלכים (מרגליות) {כ"מ}
ד/ה מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' שעד
ד/ה ממעין ההלכה עמ' 219
ד/ה מעיני המים
ד/ה מקורות לפסקי הרמב"ם
ד/ה מרגליות הים סנהדרין עח ע"א אות יד
ד/ה משנת משה סנהדרין עמ' ריג
ד/ה משנת ר' אהרן כתובות עמ' רמה-רמו
ד/ה משפטי עזיאל ח"ה עמ' כג
ד/ה משפטים לישראל עמ' קכ
ד/ה עמק הלכה-אסיא (תשמו) עמ' 46
ד/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תסה
ד/ה שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' תיא
ד/ה שו"ת מהרש"ם ח"ו סי' קנ
ד/ה שם דרך סנהדרין עמ' קפט, קצה
ד/ה שערי חכמה - שב שמעתתא דף כז ע"ג
ד/ה תהלה לדוד (והרמן) פ"קיט פסוק קסה הערה רסד
ד/ו אבן פינה (פורת) עמ' יג {כל נפש}
ד/ו אבני זכרון (פפר) ח"א דף טז ע"ד
ד/ו אבני נזר יו"ד סי' תעח אות ח
ד/ו אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 106
ד/ו אחר האסף עמ' שמה
ד/ו איש מבין ח"א דף י ע"ב
ד/ו איתן האזרחי עמ' פא
ד/ו אש דת (תשמח) עמ' קצד
ד/ו אשר למלך
ד/ו אשר לשלמה (אשכנזי)
ד/ו בגדי כהונה (פרחיא) דף צט ע"א
ד/ו בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' צה
ד/ו בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף סח ע"ג-ע"ד, סט ע"ג
ד/ו בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' קנב
ד/ו בינת דניאל ח"ה עמ' טו-טז
ד/ו בית אהרן (קארטשין) עמ' מז
ד/ו בית אהרן וישראל גל' לא עמ' נד, סא-סב
ד/ו בית דוד (תשעט) יו"ד סי' רפב
ד/ו בית יעקב (טבשונסקי) סי' תי סעיף כה
ד/ו בית שערים יו"ד סי' כד
ד/ו ברור הלכה סנהדרין עח ע"א ציון א, פ ע"א ציון א
ד/ו גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קא
ד/ו גבורת יצחק ר"ה עמ' קלז
ד/ו גדולי שמואל ב"ק דף ט-י
ד/ו גליונות אבני נזר
ד/ו גנזי התורה עמ' 201
ד/ו דברות משה ב"ק ח"ב סי' נט ענף א
ד/ו דברות משה סנהדרין עמ' תקמג
ד/ו דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' רמג
ד/ו דגל ראובן ח"ב סי' כה, מב
ד/ו דור רביעי ח"ב עמ' ג
ד/ו דרושי ר"מ מאימראן ח"א עמ' רעג
ד/ו דרש אברהם ח"א דף פט ע"א
ד/ו הליכות אליהו חו"מ סי' לב לדף מ ע"א
ד/ו התורה והמדינה ח"ה עמ' שלב-שלג
ד/ו זכרון יהודה (מונק) דף עא ע"ג
ד/ו חדות יעקב דף כב ע"א
ד/ו חזו"א ב"ק סי' ב ס"ק טו
ד/ו חי' בעל שרידי אש עמ' שמ-שמא
ד/ו חי' ר' חנוך הענאך עמ' קסט, קעא
ד/ו חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' קיז
ד/ו יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קלה, כרך ב ח"ב עמ' יג, נג
ד/ו כללי קלב"מ (תשסז) עמ' סח
ד/ו כתב סופר חו"מ דף א ע"א
ד/ו להורות נתן - שו"ת ח"ב עמ' צ ע"ב
ד/ו למודי ה' (תקמז) דף י ע"ב
ד/ו למודי ה' (תשפא) עמ' רלט
ד/ו לקוטי שלמה (תרנו) הל' סנהדרין פי"ח {האומר שרצח עם רוצח אחר - האם נאמן}
ד/ו מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' צט
ד/ו מוריה גל' קצא עמ' עד
ד/ו מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף פז ע"א-ע"ב
ד/ו מנחת חיים (שוויד) ח"ג עמ' ב
ד/ו מנחת חינוך ח"א עמ' קפז
ד/ו מנחת שלמה (לוין) עמ' רכב {שנים שהרגו יחד פטורים}
ד/ו מפענח צפונות עמ' 210
ד/ו מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' כ אות ג]
ד/ו מצעדי גבר ב"ק סי' לח אות ב
ד/ו משבצות זהב יונה עמ' עב
ד/ו משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' לט
ד/ו משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף עו {הכהו עשרה}
ד/ו משנת יעקב כאן
ד/ו משנת יעקב נזיקין עמ' רע {או"ש}
ד/ו משנת ר' אהרן שבת עמ' צז
ד/ו משנת רבנו יוסף עמ' 181
ד/ו משפטי עזיאל ח"ה עמ' שמו
ד/ו משפטים לישראל עמ' לה, צז, קמו, קצה, שיח-שיט
ד/ו נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"ב סי' מ אות ג
ד/ו נר מצוה (ואלק) מערכות דף טז ע"ג, שרשים דף כט ע"א {שנים שהכוהו}, מצוות דף סא ע"ב {הכוהו עשרה}
ד/ו סתירת זקנים - הלכה עמ' עד
ד/ו עדות ביעקב (ריינס) עמ' רה-רו
ד/ו עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' קלב
ד/ו ענפי ארז (זי') דף קנג ע"ד
ד/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קלב
ד/ו עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 129
ד/ו עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 141
ד/ו פני אברהם (פרלמן) דף טז ע"א
ד/ו צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' נט אות ב
ד/ו קדשי יהושע עמ' תרנה
ד/ו קונטרסי שעורים ב"ק שעור י אות יא
ד/ו קרבן שמואל דף לג ע"ג
ד/ו קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' מט
ד/ו רנת יצחק יהושע עמ' תז {פטורים ממיתת ב"ד}, מלכים עמ' תלט {פטורים ממיתת ב"ד}
ד/ו רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' תמ
ד/ו רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' רכא
ד/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' צב
ד/ו שארית ישראל (מינצברג) חידושים סי' לה
ד/ו שבט הלוי (ווזנר) ח"ה קונטרס המצוות סי' כה {גם האחרון פטור}
ד/ו שהם וישפה ח"ב
ד/ו שו"ת הריב"ש עמ' שכא
ד/ו שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' שיד
ד/ו שלל דוד
ד/ו שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"ב עמ' קפג
ד/ו שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות קיח
ד/ו שערי טהר ח"ו סי' מד אות א
ד/ו שרידי אש ח"ב עמ' עב
ד/ו תהלה לדוד (אמאדו) ח"א דף פו ע"ב
ד/ו תורת אברהם עמ' עב
ד/ו תכלת מרדכי (קלצקי, תרפח) דף ס ע"א {דלא כריב"ב}
ד/ז אבני ציון ח"א סי' מה אות א
ד/ז אור הישר [מקום שמואל סי' ק]
ד/ז אישים ושיטות (תשסז) עמ' קו {האחרון חייב}
ד/ז אמת ליעקב נשים עמ' רי
ד/ז אנצי"ת ע' גמר דין הע' 170, 172
ד/ז אשר למלך
ד/ז בית אהרן וישראל גל' ט עמ' מו, גל' לא עמ' נג, נו
ד/ז בנין שלמה (מז) דף קג ע"ב
ד/ז ברור הלכה סנהדרין עח ע"א ציון א, עט ע"ב ציון ג
ד/ז גבורת יצחק ר"ה עמ' קלז
ד/ז דרישה מחיים דף נ ע"ב
ד/ז התורה והמדינה ח"ה עמ' שב
ד/ז זכר שלמה (זינגרביץ) עמ' קנח
ד/ז חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"ק כו ע"ב]
ד/ז חי' חתם סופר
ד/ז חלקו של יוסף (אמאדו) דף פא ע"א
ד/ז למודי ה' (תשפא) עמ' נד
ד/ז מוריה שנה ח גל' ח עמ' כג {אחרון חייב}
ד/ז מנוחת משה דף ו ע"ד
ד/ז מרגליות הים סנהדרין עט ע"ב אות ח {אוסרים אותם}
ד/ז משנה הלכות ח"ז סי' רפא דף רא ע"ד {אחרון חייב}
ד/ז משנת אליעזר (רבינ') עמ' מח
ד/ז נועם ח"ד שער הלכה עמ' 16 [הפרדס חשון תשיט]
ד/ז נזר אברהם מכות ועדות עמ' רמה
ד/ז עיני דוד
ד/ז פרשת השבוע (תשעב) ח"ד עמ' 76
ד/ז צפנת פענח שמות עמ' קו
ד/ז קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קעו
ד/ז רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' תמ
ד/ז רנת יצחק מלכים עמ' תמ {האחרון נהרג}
ד/ז שהם וישפה ח"ב
ד/ז שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' שטו
ד/ז שם דרך במדבר עמ' עד
ד/ז שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' צו
ד/ז שערי טהר ח"ח סי' יט אות ב
ד/ז שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 20, 22
ד/ז תהלה לדוד (אמאדו) ח"א דף פו ע"ג
ד/ז תחומין ח"ט עמ' 148
ד/ח אבני ציון ח"א סי' מה אות ו
ד/ח אבק דרכים דף כא ע"ב, כב ע"א
ד/ח אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' לט
ד/ח אוהב מישרים עמ' תמז-תמח
ד/ח אחיעזר ח"א סי' כה אות ד
ד/ח אשר למלך
ד/ח באמונה שלמה עמ' תנב
ד/ח באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' רלב
ד/ח באר מרים פ"ט ה"ד אות א
ד/ח באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פי"א הי"ב מושב שרים אות נט
ד/ח בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף ע ע"ג
ד/ח בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' מז, קצד
ד/ח בית דוד (תשעט) חו"מ סי' לו
ד/ח בית הלוי ח"ב סי' לט עמ' קנז
ד/ח בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תכו
ד/ח ברור הלכה סנהדרין פא ע"ב ציון ו
ד/ח ברכות שמים מכות פ"א אות רכא, שכז
ד/ח ברכות שמים מכות פ"ב אות קסז, ריג
ד/ח בשבילי התלמוד ח"ב סוטה ח"ג סי' כב אות ג {כיפה רק ברוצח}
ד/ח גבורת יצחק מכות עמ' קמה, קנ, קסד, רכח
ד/ח גן שושנים ח"ב עמ' קסו
ד/ח גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' רעט
ד/ח דברות משה סנהדרין עמ' שעב
ד/ח דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' רמד, רמו
ד/ח הלכה פסוקה ח"ד עמ' כד הערה 17, עמ' נא הערה 10
ד/ח הלכות מדינה ח"א עמ' רז
ד/ח התורה והמדינה ח"ב עמ' לו-לז, קובץ ד עמ' לט
ד/ח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' תקפו
ד/ח זכר יצחק (תשן) עמ' עא
ד/ח חדושים ובאורים (גרי') סנהדרין סי' ז ס"ק טז
ד/ח חוקת עולם עמ' 243 {כיפה}
ד/ח חזו"א על הרמב"ם
ד/ח חי' מהר"ם שיק מכות עמ' קצד
ד/ח חי' ר' חנוך הענאך עמ' כא
ד/ח חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' צד
ד/ח חמדת ישראל ח"א דף פא ע"ד, פה ע"ב-ע"ג
ד/ח טל חיים (סגל) עמ' ק
ד/ח ישורון ד עמ' תרצד {הרוצח בלי התראה - כיפה}
ד/ח כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' מב, תרכא
ד/ח כללי קלב"מ (תשסז) עמ' קכח
ד/ח מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' קעג
ד/ח מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 42
ד/ח מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף יא ע"ב
ד/ח מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' רלז
ד/ח מבוא למשנה תורה עמ' 331
ד/ח מוריה ח גל' ח עמ' כג
ד/ח מחקרים במשה"ע עמ' 235
ד/ח מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף עח ע"ג, עט ע"א, פח ע"א
ד/ח מנחת מרדכי (קרטמן) ח"א עמ' קל
ד/ח מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' קכג {רמב"ם}, קכד {ראב"ד}
ד/ח מעדני שמואל עמ' רס
ד/ח מעיל שמואל (פלורנטין) [עי' הל' סנהדרין פי"ח]
ד/ח מעליות ח"ז עמ' 31-41
ד/ח מרחשת ח"ב שונים אות ו
ד/ח משא יד ח"א עמ' קיב
ד/ח משאת מרדכי מכות עמ' מח
ד/ח משך חכמה שמות פכ"א פס' כ
ד/ח משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' קנ
ד/ח משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תכז
ד/ח משפטים לישראל עמ' לה, קיד, קלב
ד/ח נועם ח"כ עמ' קעב
ד/ח ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' שיב
ד/ח סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ה עמ' רצט
ד/ח סודו של המשפט העברי עמ' 645
ד/ח ספיקא דרבנן עמ' צא
ד/ח עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 1 הע' 76, פרק 4 הע' 25
ד/ח עיר מקלט עמ' פא עיר מקלט
ד/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קלט-קמ
ד/ח עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 126-125, 128
ד/ח עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 136, 137, 139
ד/ח פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' תתכא
ד/ח פרשת השבוע (תשעב) ח"א עמ' 29, 31, ח"ד עמ' 292, ח"ה עמ' 275
ד/ח פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 306
ד/ח צפנת פענח במדבר עמ' רסב, שיז
ד/ח קביעת רגע המוות (תשסח) עמ' 117
ד/ח קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קג
ד/ח קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קע, קפ
ד/ח קרן הצבי מצוה פ אות ב
ד/ח ראש ברזל עמ' צו
ד/ח ראשי בשמים (רבין) עמ' פח
ד/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תסה-תסו
ד/ח שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקעז
ד/ח שלטון החוק בישראל עמ' 149
ד/ח שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' כ ס"ב ס"ק ד
ד/ח שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 142
ד/ח שעורי הגרד"ש מכות סי' ה ד"ה והנה במאירי
ד/ח שעורי ר' שמואל מכות (תשמד) סי' קמה
ד/ח שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' רלב
ד/ח שעורי ר' שמואל סנהדרין ח"א עמ' סה
ד/ח שעורי ר"א ליכטנשטין ב"ב פ"ג עמ' 227
ד/ח שערי טהר ח"ו סי' מד אות ב
ד/ח תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' נג
ד/ח תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תקצב
ד/ח תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' שנב-שנג
ד/ח תחומין ח"י עמ' 188
ד/ח תשובות יהודה דף צב ע"ב
ד/ח תשובות ראב"י אב"ד סי' קמט
ד/ט אבן השהם ומאירת עינים עמ' עא
ד/ט אדם בישראל עמ' 31
ד/ט אור הישר [תורת האהל דף יא ע"א]
ד/ט אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 103, 278
ד/ט אות היא לעולם ח"ב דף קכב ע"ב
ד/ט אליהו - נביא בעין הסערה עמ' 327, 365
ד/ט אמרי חן (בן סניור) בראשית עמ' 84
ד/ט ארשות החיים עמ' קה
ד/ט אשר למלך
ד/ט באמונה שלמה עמ' תנב
ד/ט באר מרים פ"ט ה"ד אות א
ד/ט בינה במקרא עמ' 179
ד/ט בית אבי ח"ב סי' קמד עמ' קצה
ד/ט בית אהרן וישראל גל' ט עמ' מד
ד/ט בית דוד (תשעט) חו"מ סי' לו
ד/ט בית הבחירה על אבות עמ' 417
ד/ט בית זבול ח"ד עמ' כג
ד/ט במלכות היהדות עמ' 47
ד/ט בנתיב החסד (אלתר) עמ' 200
ד/ט ברכות שמים מכות פ"א אות שסד {כיפה רק ברוצח}
ד/ט גליוני הגר"ש עמ' צט
ד/ט דברי חנינא - הספדים עמ' קלב {רשע גמור}
ד/ט דברי חנינא - מזלות עמ' סב
ד/ט דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' רמד, רמו
ד/ט דברים אחדים (קלצקין) עמ' קיז {דוקא ברוצח - לכן גם הרוצח בעדים וספק אם הנהרג טריפה מכניסים לכיפה}
ד/ט די באר בראשית עמ' לה {השחתת עולם}
ד/ט האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קפב {צא ולמד מאחאב}
ד/ט היכלי שן ח"ב סי' פד
ד/ט הלכה פסוקה ח"א סי' ב הערה 23, ברור הלכה עמ' יד
ד/ט הלכות מדינה ח"א עמ' מח, רז
ד/ט השבת לקדשו דף כו ע"ב, כט ע"ב, נ ע"ב, נג ע"ד
ד/ט השוואות בין דיני ישראל עמ' 18
ד/ט התורה והמדינה ח"ב עמ' לו, לח, פ
ד/ט התקופה הגדולה עמ' רצו {אחאב - רשעותו}
ד/ט חוט המשולש - ברכי יוסף דף נט ע"א
ד/ט חוקת עולם עמ' 189 {כיפה - דוקא ברוצח}, 243 {בשאר עבירות אין עושים כיפה}
ד/ט חזו"א על הרמב"ם
ד/ט חי' מהר"ם שיק מכות עמ' קצד
ד/ט חי' מהר"ץ חיות (סוף שופטים)
ד/ט חקרי זמנים ח"ד עמ' תנה
ד/ט יד הלוי (לוין) דף מח ע"ד, מט ע"א
ד/ט יוסף לקח כרך א ח"א עמ' מא, ח"ב עמ' קלה, כרך ב ח"א עמ' רפא, ש, ח"ב עמ' פג
ד/ט כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תפז
ד/ט כללי קלב"מ (תשסז) עמ' נה, קטו, קלא
ד/ט כרם שלמה (אהרמן) יבמות סג ע"ב
ד/ט לכתך אחרי במדבר עמ' 164
ד/ט מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 42, 212
ד/ט מבוא למשנה תורה עמ' 116, 137, 174, 222, 255, 331
ד/ט מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רכג
ד/ט מוריה גל' קסא עמ' קיד-קטו
ד/ט מחקרים במשה"ע עמ' 235
ד/ט מטה אהרן (קרייזר) עמ' קטז
ד/ט מטרה המקדשת את האמצעים עמ' 161
ד/ט מלכות יהודה וישראל עמ' 171, 255
ד/ט מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף עח ע"ג
ד/ט מנחת מרדכי (קרטמן) ח"א עמ' קל
ד/ט מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תקנב
ד/ט מפענח צפונות עמ' 205
ד/ט מראות הצובאות (תשסז) עמ' סה
ד/ט משא יד ח"א עמ' קיב
ד/ט משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תקטו {השחתת ישוב העולם}, תקנ
ד/ט משנת יהודה ח"א פ"ל הט"ו
ד/ט משפטים לישראל עמ' לה, נג, נז, קא, קח, קכו, רעו, שא
ד/ט נועם ח"ב עמ' ט, ח"כ עמ' קעז, חכ"א עמ' קכז
ד/ט נחלת שמעון (קרסנר) מלכים א ח"ב סי' נד אות ב
ד/ט נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' לו אות ח
ד/ט נתיבות שלום (למפרט) עמ' קיא
ד/ט ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' שיב
ד/ט ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תנג-תנה
ד/ט סודו של המשפט העברי עמ' 622, 645
ד/ט עבודת הגרשוני עמ' ריט
ד/ט עבודת הזבח מעילה סי' ט ס"ק ה
ד/ט עיוני תשובה (קדרי) עמ' 109
ד/ט עיונים (פאור) עמ' 161
ד/ט עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 118
ד/ט עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"א עמ' 310
ד/ט עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 1 הע' 76, 119, פרק 2 הע' 127, פרק 3 הע' 34, פרק 4 הע' 25, פרק 6 הע' 17
ד/ט עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' עג
ד/ט עמק הלכה (בוימל) עמ' סד
ד/ט ענבי פתחיה עמ' 242
ד/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קלג, קלח
ד/ט עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 124
ד/ט עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 135
ד/ט פרפראות לתורה (פרידמן) אות 35
ד/ט פרשת השבוע (תשעב) ח"א עמ' 29, 31, ח"ד עמ' 292-293
ד/ט צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קכ
ד/ט צפנת פענח במדבר עמ' רסב, שיז, דברים עמ' רכט
ד/ט קביעת רגע המוות (תשסח) עמ' 206, 216
ד/ט קדשי יהושע עמ' תקמב
ד/ט קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קד, קיט, רטו
ד/ט קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קעב, קעד, קעו, קעט, קצז, שסג, ח"ב עמ' עב, קמד
ד/ט קרן הצבי מצוה פ אות ב
ד/ט ראשי בשמים (רבין) עמ' פח
ד/ט שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רמח
ד/ט שו"ת ר"ע דאיינה ח"א עמ' 534
ד/ט שיחות חכמה ומוסר מאמר לו אות י
ד/ט שיחות לספר במדבר עמ' שטז {השחתת העולם}
ד/ט שלטון החוק בישראל עמ' 149, 159
ד/ט שלמי יוסף (גליק) עמ' נא
ד/ט תורה שלמה בראשית פ"ד אות ק
ד/ט תורה שלמה ח"ט עמ' 129
ד/ט תורת האוהל (תשנג) עמ' מו, צ {חומרת רציחה}, קנא {חומרת ע"ז}, קנט {רציחה חמורה}
ד/ט תורת המדינה עמ' 425
ד/ט תחומין ח"ח עמ' 266, ח"י עמ' 188, חי"א עמ' 341, חי"ט עמ' 37, 39
ד/ט תנובת ציון דף קמח ע"ד
ד/ט תשובות יהודה דף צב ע"ג
ד/י אב בחכמה דף סא ע"ד, סב ע"א {כופרים}
ד/י אבות הראש ח"א דף קו ע"ג
ד/י אגרות משה או"ח ח"ד עמ' קעד {מצוה להורגן}, אהע"ז ח"א סי' קלה {כופר בתורה מהשמים כמו קונסרווטיבי - אפיקורס}, אהע"ז ח"ד עמ' כז {שני סוגי מומר להכעיס, קונסרווטיבי}, כח {מומר בעבירה שאין בה מלקות}
ד/י אהבת קדומים עמ' רז
ד/י אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 97 {מורידים אפיקורס}
ד/י אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ה ס"ק יד
ד/י אורח צדקה עמ' קעב
ד/י אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' ה
ד/י אמרי יושר חולין סי' ב ס"ק יא
ד/י אמרי יושר ר"ה יז ע"א
ד/י אמת ליעקב מקרא עמ' רמו, רפ, שכג
ד/י אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' מו {השמיט מוסר}
ד/י אמת ליעקב נשים עמ' שא
ד/י אנצי"ת ע' אפיקורוס הע' 18, 20, 38
ד/י אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 106 {כופר בתורה - כולל מורד במלכות בית דוד}
ד/י באהלה של תורה או"ח סי' כח אות ד ס"ק 4
ד/י באר הגולה (הרטמן) באר ז הערה 294
ד/י באר מרים ח"א פ"ג ה"ח אות ב, ח"ג
ד/י בית אהרן וישראל גל' ח עמ' לז-לח, גל' סג עמ' ט
ד/י בית המדרש {השמיט מומר לכלאים דרבנן}
ד/י בית זבול ח"א סי' טו אות ה {מומר להכעיס}
ד/י בית יחזקאל (וייס) עמ' סו-סז {מורידין ואין מעלין}
ד/י בית שמאי (פרידמן) דף כב ע"א {בשוגג פטורים מגלות}
ד/י בכור שור עמ' קמד
ד/י בנין הלכה עמ' לו
ד/י ברור הלכה ב"ק, גליון הש"ס לרצ"י עמ' ד {מצוה להרגם}
ד/י ברור הלכה חולין ג ע"א ציון ד פרק ט {חוטא להכעיס - מין}
ד/י ברור הלכה ע"ז כו ע"א ציון י פסקה ה
ד/י ברור הלכה ע"ז כו ע"ב ציון א
ד/י ברור הלכה ע"ז סה ע"א לפני ציון ב
ד/י ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' קפט
ד/י ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' ריג-ריד
ד/י ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קיג עמ' רצד
ד/י בשבילי המלך סי' כט אות טו
ד/י גבורת יצחק ימים נוראים עמ' של {להכעיס - מין}
ד/י גיור וזהות יהודית עמ' 33
ד/י גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' שא
ד/י דברות משה שבועות-ע"ז עמ' רלה {או העושה עבירות להכעיס}
ד/י דברי אמת (תשעט) עמ' תמז {משומד לעבירה אחת להכעיס מין הוי}
ד/י דברי חיים השמטות סי' לג
ד/י דברי חפץ עמ' קס {קלב"מ בגלל חיוב המיתה של מין}
ד/י דברי יציב או"ח עמ' תקעד {העושה עבירות}
ד/י דינא דמלכותא (שור) עמ' תשיג
ד/י דעת אמונה ח"א עמ' קסח
ד/י הורה גבר (תקסב) דף לב ע"ד, לג ע"א-ע"ב, ובמפתחות, בציון לרמב"ם הל' שחיטה
ד/י הורה גבר (תשסג) עמ' קכח-קל
ד/י הלכות מדינה ח"א עמ' רכה {מומר להכעיס הוא אפיקורס, לענין אבלות עליו}
ד/י הצופה מארץ הגר ח"א (תרעא) עמ' 74
ד/י הר"מ במז"ל - קובץ עמ' סח-סט
ד/י הרמב"ם - שמרנות עמ' 193
ד/י הרמב"ם המשיח בתימן והשמד עמ' 65
ד/י השוואות בין דיני ישראל עמ' 61
ד/י התורה והמדינה ח"ז עמ' שכ
ד/י התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' ערב, שא
ד/י חד וחלק ח"א דף יז ע"א {מומר להכעיס - מין}
ד/י חזו"א על הרמב"ם
ד/י חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' קסו {הגדרת מין}
ד/י חיים ומלך
ד/י חנן אלקים עמ' רפג
ד/י חסדי דוד ח"ה עמ' תתקטז
ד/י חפץ יהונתן דברים פי"ג פסוק ו
ד/י חקרי יהדות (פדרבוש) עמ' 332
ד/י יבין שמועה (תשעו) הלכות שחיטה פרק א אות ה הערה 122 עמ' 51 {משומד להכעיס}
ד/י יד דוד (קרלין) ח"א דף קסא ע"ג {מומר לכלאים דרבנן}
ד/י יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ג ה"א אות א עמ' צא {השמיט מוסר}, צג {בסייף}, צח {השמיט רוצח}
ד/י ידבר שלום ח"א עמ' קלט-קמד {מומר לכלאים דרבנן}
ד/י יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רנא
ד/י יכין ובועז ח"א סי' קמט עמ' 518-519
ד/י ימין משה
ד/י ישועת משה עמ' עא, קלז
ד/י ישרי לב עמ' פג {מורידים מי שכופר בדבר אחד מן התורה}
ד/י כטל אמרתי עמ' קלב
ד/י כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' נא {מומר להכעיס}, סז {מיתתו מסורה לכל אדם}, תנב {כופרים}, תתריא {מומר להכעיס}
ד/י כנה"ג (כ"מ) [כנה"ג יו"ד סי' קנח הגהב"י, שי למורא סי' קל]
ד/י כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' רפג
ד/י כפייה בגט עמ' תסה
ד/י לא תשנא עמ' 46 {מין}, 47, 85, 229
ד/י מאה שערים (קפשאלי) עמ' רפח
ד/י מבוא למשנה תורה עמ' 321 {המלה "אפיקורס"}
ד/י מוריה גל' רלח עמ' פד {מצוה להרגם}
ד/י מוריה שנה ח גל' ח עמ' כד
ד/י מלילות ח"א עמ' 37, 154, 155
ד/י מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"ב עמ' 343
ד/י מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' יג
ד/י מנחת חינוך ח"א עמ' קפז {מחלל שבת}, שנז {מין שהוא גוי}
ד/י מקראי קדש (תשנג) עמ' שמה
ד/י מרכבת המשנה מהדו"ב [עמש"כ בהלכות תשובה פ"ג ה"ו]
ד/י משכנות ידידיה עמ' נט {מומר להכעיס - אפיקורס}
ד/י משנה הלכות ח"ז סי' רנה דף קפג ע"ג {חובה להרוג גוי מין}
ד/י משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תקנא {להכעיס}
ד/י משנת פקוח נפש סי' נא אות י
ד/י משפטי עזיאל ח"ז עמ' שלב
ד/י נועם ח"ו עמ' קכז
ד/י נזר הקדש (רזין) מנחות דף קיט ע"ב
ד/י נחלת שמעון (קרסנר) מלכים א ח"ב סי' נה אות נד
ד/י נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' מד אות ב
ד/י נר מצוה (ואלק) מצוות דף עג ע"ב
ד/י ס' העתים עמ' 357 {השמיט מחלל שבת}
ד/י סופר המלך עמ' שמא {כ"מ - מומר להכעיס הוא מין}
ד/י סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 169, 173
ד/י עזרת כהן עמ' תיח {מומר להכעיס הוא מין}
ד/י עיונים (פאור) עמ' 229
ד/י עיונים בהלכה עמ' 131-129
ד/י עמק שאלה (טברסקי) עמ' נז
ד/י ענישה ושיקום ביהדות עמ' 46
ד/י עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קלג, כרך ב ח"ב עמ' קפד
ד/י עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 88
ד/י עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 96
ד/י פד"ר חי"ד עמ' 66
ד/י פני משה (שלז')
ד/י פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' נג {כ"מ}, רצב {כ"מ}
ד/י פרח מטה אהרן (סול') מדע עמ' 5 {להרוג בידים - רק ב"ד}, 14-12 {אם יש כח בידם - רשות מהמלכות}
ד/י פרשת הכסף דף צב ע"ד, צג ע"א {כ"מ}
ד/י צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' צ אות ו
ד/י קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תרסב
ד/י קובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' יז {חובה לסלקם בלי עדות}
ד/י קול יהודה (גרשוני) עמ' קלט
ד/י קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' פט-צא
ד/י קול צופיך עמ' ק {הכופר בנבואה - כולל כופר במלכות בית דוד}, קע {כופר במלכות בית דוד הוא מין}, רו {כופר בתורה - כולל כופר במלכות ב"ד}, שנח {האם מצילים עובר של אשה מומרת}
ד/י קרן הצבי מצוה מה אות ב, מצוה עב אות ט, מצוה צז אות ו, מצוה קח אות א
ד/י קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' כב
ד/י ראש אליהו ח"א עמ' רסה
ד/י ראש יוסף (כולל) א עמ' עו {אסור להציל מומר}
ד/י רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' שז-שח
ד/י שארית ישראל (מינצברג) או"ח סי' כב (עמ' כג) {להכעיס - נקרא אפיקורס}
ד/י שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' יד {אפיקורסים}, טו
ד/י שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קכד
ד/י שו"ע הרב יו"ד סי' ב קו"א אות ח ד"ה וכן, הל' רבית סעיפים עו, עח, הל' מציאה ס' לט, הל' נזקי גו"נ ס' י
ד/י שו"ת הרד"ך עמ' קנ, רצ
ד/י שו"ת הריב"ש סי' רלח עמ' שג {מצוה להורגם}
ד/י שו"ת מהרי"ק סי' קכו {מותר להורגו בסייף}
ד/י שיחות ר' צבי יהודה במדבר עמ' 142-143
ד/י שמועת חיים יומא ח"ב עמ' תקפא
ד/י שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' רכג {אוכל חתיכה אסורה כשיש לפניו גם היתר - הוא מין}
ד/י שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רטו
ד/י שערי טהר ח"ח סי' קכ אות א
ד/י תורת האוהל (תשנג) עמ' כז
ד/י תורת המלך (שפירא) ח"א עמ' סה
ד/י תחומין ח"ח עמ' 505-506 {כופרים בתורה ובנבואה, קראים}, 510 {קראים}, חט"ז עמ' 255 {מורידים מומר}
ד/י תנובת ציון דף יז ע"ג {מורד במלכות בית דוד - מין}
ד/י תפארת ישראל סי' תתג
ד/י תפארת צבי (שפילמן) ח"ב עמ' רפב
ד/י תפארת צבי (שפילמן) ח"ד עמ' תקח
ד/י תשובות הראב"ד סי' קכו {מורידים עובד ע"ז וממונו}
ד/יא אור הרעיון עמ' שכח {אסור להצילן}
ד/יא אמרי בינה (אוירבך) - או"ח סי' יג [ו] ד"ה ויש
ד/יא אמרי יושר חולין סי' ב ס"ק י
ד/יא אנצי"ת ע' גוי הע' 1083, 1091, 1093
ד/יא אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 371, 383 {אין מסבבים מיתה}
ד/יא אשר למלך
ד/יא באר הגולה (הרטמן) באר ז הערה 242 {אין מסבבים מיתה}
ד/יא באר מרים פ"ח ה"ט, ה"י אות ד עמ' עג
ד/יא בית יחזקאל (וייס) עמ' נז {אסור להציל}
ד/יא בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ד/יא בית מאיר (תשע) סי' יז ס"ג עמ' קמח
ד/יא בית שערים יו"ד סי' רכט
ד/יא בני בנים ח"א עמ' קנה
ד/יא בנין הלכה עמ' מב {עובד ע"ז לא מעלין ולא מורידין וא"צ גמר דין}
ד/יא בנתיב החסד (אלתר) עמ' 209
ד/יא בעי חיי יו"ד דף קכט ע"ד
ד/יא ברור הלכה סנהדרין כה ע"ב ציון ל {רועי בהמה דקה או גסה, שלו או של אחרים}
ד/יא ברור הלכה ע"ז כו ע"א ציון י
ד/יא ברור הלכה ע"ז סה ע"א לפני ציון ב
ד/יא גור אריה שמות פ' יד הע' 63-64 {חילוק בין שעת מלחמה לשעה אחרת}
ד/יא גיור וזהות יהודית עמ' 33
ד/יא דעת כהן עמ' יד {רועיה בהמה דקה - כי שונה בעברה תמיד}, כג {מומר להכעיס - מין}, תלב {יד איתן}
ד/יא דרכי שלום (מרגונטו) דף נז ע"ב
ד/יא הוראות שעה פ' כב, כג
ד/יא הצופה מארץ הגר ח"א (תרעא) עמ' 77-74
ד/יא התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' רעא
ד/יא ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' רפז
ד/יא חזון יחזקאל ב"מ פ"ב הי"ג
ד/יא חלקת יעקב (ברייש) ח"ג סי' קלו
ד/יא חקרי זמנים ח"ב עמ' תקצט {לא מורידים ולא מעלין - נייטרליות}, תרד {אסור להורגו שלא בשעת מלחמה}, ח"ד עמ' רפו {לא מאבדים גוי עוע"ז}
ד/יא יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ג ה"א אות א עמ' צה {אינו רעך}
ד/יא יכין ובועז ח"א סי' קמט עמ' 519
ד/יא כבוד חכמים - עטרת פז עמ' רפט
ד/יא כוכבי בוקר עמ' לט
ד/יא כטל אמרתי עמ' קלב
ד/יא כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תפז {אסור לסבב מיתה לגוי}
ד/יא לא תשנא עמ' 47
ד/יא להורות נתן - שו"ת ח"ח עמ' ו {להצילם}
ד/יא מאה שערים (קפשאלי) עמ' רפח
ד/יא מבשר טוב - משפט גרות עמ' צ, צו-צח, קה
ד/יא מילי דמרדכי
ד/יא מלואי אבן - שו"ת עמ' רפז
ד/יא מלילות ח"א עמ' 97, 158-160
ד/יא מנחת אלימלך עמ' קיט-קכ {אינו רעך - מה עם גר תושב}, קכא {גוי אינו רעהו}
ד/יא מנחת חינוך ח"א עמ' קפז {מי שהרג רועה ב"ד, הטעם שלא מצילים רועה ב"ד}, שנז {האם אסור להרגו בידים}, ח"ג עמ' קלז
ד/יא מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תקמו
ד/יא מעיני המים
ד/יא מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' נא אות א {רועי בהמה דקה}
ד/יא משיב מלחמה (תשמג) ח"א עמ' טו {בשעת מלחמה}
ד/יא משנת המדינה עמ' 145
ד/יא משנת ישראל סי' י אות יח-יט
ד/יא משפטי עזיאל ח"ט עמ' ריד
ד/יא נועם ח"ו עמ' קכז, חכ"א עמ' קמח
ד/יא נחלת נפתלי דף טז ע"ב בהערה
ד/יא נשמת אברהם ח"ב עמ' סח
ד/יא נתיבותיה שלום בראשית עמ' 171
ד/יא נתן פריו מגילה עמ' שט
ד/יא ס' המקח עמ' קלט
ד/יא סוכה וארבעת המינים עמ' 389 {גזילה ממי שמורידים}
ד/יא עיונים (פאור) עמ' 229
ד/יא ענישה ושיקום ביהדות עמ' 46
ד/יא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קט
ד/יא עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 96
ד/יא קובץ חי' תורה (במגל"ט) ג עמ' 147
ד/יא קרית מלך (חב"ד) עמ' צח {לא הזכיר כשיד ישראל תקיפה או לא}, צט
ד/יא קשוט גל' א עמ' 3 {אין מלחמה}
ד/יא שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קטו
ד/יא תורת המלך (שפירא) ח"א עמ' סג, סה-סז, ר
ד/יא תחומין ח"ב עמ' 200, ח"ח עמ' 327 {לא תחנם - בכל הגוים}, חי"ב עמ' 237
ד/יב אבני נזר יו"ד סי' קמג אות יד
ד/יב אגרות משה אהע"ז ח"ד עמ' כז
ד/יב אוצרות הרמב"ם
ד/יב אמרי יושר חולין סי' ב ס"ק י
ד/יב בית יחזקאל (וייס) עמ' עג, עז
ד/יב בני בנים ח"א עמ' קנה-קנז
ד/יב ברור הלכה ע"ז כו ע"ב ציון א פסקה ג
ד/יב דברי חיים השמטות סי' לג
ד/יב דעת כהן עמ' יד {שונה ברשעו תמיד}
ד/יב התורה והמדינה ח"ז עמ' רל
ד/יב התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' ערב
ד/יב זה השער שער ג סי' קמג-קמד
ד/יב חוות יאיר (תשנז) סי' קמו עמ' שצז {האם מצילים רוצח}
ד/יב יכין ובועז ח"א סי' קמט עמ' 519
ד/יב ישועת משה עמ' עא, קלז
ד/יב כטל אמרתי עמ' קלב
ד/יב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תפו-תפז {אסור לסבב לו מיתה}
ד/יב כתב סופר חו"מ סי' כ אות ג
ד/יב כתר אפרים עמ' רמט
ד/יב לא תשנא עמ' 47
ד/יב מאה שערים (קפשאלי) עמ' רפח
ד/יב מטה יחיאל - הערות באהב"ח פ"ד ס"ג
ד/יב מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף ר ע"ב
ד/יב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קלב ע"ב
ד/יב משא בני קהת
ד/יב משך חכמה במדבר פל"ה פס' כא, דברים פכ"ב פס' א
ד/יב משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קמב
ד/יב משנת ישראל סי' י אות יח-יט
ד/יב נועם ח"ו עמ' קכז, חכ"א עמ' קמח
ד/יב ניצוצי אש עמ' קיג
ד/יב נר מצוה (ואלק) מצוות דף סג ע"א
ד/יב סופר המלך {שונה בו תמיד - חילוק בין רועה ב"ד למומר לתיאבון}
ד/יב עיר מקלט עמ' צו ביאור הלכה
ד/יב עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 88
ד/יב עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 96
ד/יב קול צופיך עמ' שנח {האם מצילים עובר של אם מומרת}
ד/יב שו"ע הרב הל' נזקי גו"נ ס' ח-ט
ד/יב שרידי אש ח"ב עמ' שסח
ד/יב תהלה לדוד (והרמן) פ"קיט פסוק קסה הערה רסד
ד/יב תחומין ח"ב עמ' 300 {עומד ברשעו}
ד/יב תרומת הגורן ח"א עמ' 83


ה/761 הלכות רוצח ושמירת הנפש פרק ה *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ה/רה"פ יד פשוטה
ה/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ה/רה"פ מעשה רקח
ה/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ה/רה"פ משאת המלך
ה/רה"פ פי' ר"י קאפח
ה/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ה/רה"פ קרית מלך
ה/רה"פ רמב"ם לעם
ה/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ה/א אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' שפט
ה/א אוהב מישרים עמ' שמא {כופר הוא פחות מגלות}
ה/א אוצרות הרמב"ם
ה/א אור שמח
ה/א איש מבין ח"א דף י ע"ב
ה/א אנצי"ת ע' גלות הע' 2-4, 6, 9
ה/א ברור הלכה כתובות לז ע"ב ציון א
ה/א ברכות שמים מכות פ"ב אות א, רצא
ה/א בשולי גליוני עמ' שפט
ה/א גבורת יצחק מכות עמ' רכג, רלב, רמה, רנג
ה/א דגל יהודה (לוקץ) עמ' 85
ה/א חוקת עולם עמ' 250 {רוצח בשוגג לא יכול לפדות עצמו בממון}
ה/א כטל אמרתי עמ' קלא
ה/א לקוטי שיחות חי"ג עמ' 298
ה/א מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף י ע"ג
ה/א מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' רלה
ה/א מנחת חינוך ח"ג עמ' קמב
ה/א מנחת מרדכי (קרטמן) ח"א עמ' קלו
ה/א משאת מרדכי מכות עמ' סח, פו
ה/א משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תרסא-תרסג
ה/א משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קפה {לא לקחת כופר}
ה/א משנת חיים במדבר עמ' תקסט, תקעג
ה/א נחל שלמה מכות עמ' עג-עח
ה/א נתן פריו מכות עמ' צא
ה/א סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' צא
ה/א ספרי דבי רב ח"ב עמ' שצו
ה/א עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 1 הע' 20
ה/א עיר מקלט כאן ועמ' ג-ד, י-יב, יז, מא
ה/א עץ החיים (קלוגר) עמ' שעב
ה/א עץ חיים (אבלסון) עמ' תמב
ה/א פני משה (שלז')
ה/א רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שטז
ה/א שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' רסב
ה/א שירת דוד כתובות עמ' רנב, רסו
ה/א שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' נא אות א, סי' נב אות א {מ"ע להגלותו - פסק ב"ד}
ה/א שלמי שמחה ח"א עמ' רמו
ה/א תחומין חכ"ב עמ' 91
ה/א תפארת אריה עמ' רח
ה/ב אוצרות יהושע עמ' רפב {כ"מ}
ה/ב איים בים גיטין סי' לד אות ד, ו
ה/ב אמת ליעקב נשים עמ' קנד
ה/ב אשר למלך
ה/ב באר מים חיים (מוצירי) גירסא דינקותא דף לו ע"ב-ע"ד, לז ע"א
ה/ב באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' רב
ה/ב בארות יצחק (הכהן) עמ' שטו
ה/ב בית מועד (גטיניו) דף כה ע"א
ה/ב בית שמאי (פרידמן) דף כא ע"ג-ע"ד {דוקא מת מיד}
ה/ב בנין ציון (עטלינגר) ח"ג סי' קס
ה/ב ברור הלכה גיטין ע ע"ב ציון ו, מכות ח ע"ב ציון ו, דף ט ע"א ציון ג
ה/ב ברכת אליהו (עמאר) משפטים מאמר טו
ה/ב ברכת ראובן דף קיז ע"ד, קיט ע"ג
ה/ב בתי כהונה (תצו) בית ועד סי' ח, דף עו ע"א
ה/ב בתי כהונה (תשסה) עמ' קנ
ה/ב גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף עו ע"ב {ראב"ד}
ה/ב גליונות אבני נזר
ה/ב דגל ראובן ח"א סי' כד, ח"ב סי' מב, ח"ג סי' כו
ה/ב דור רביעי ח"ב עמ' ג
ה/ב הלכה רבה ח"א עמ' 369
ה/ב התורה והמדינה ח"ז עמ' שי
ה/ב חוות בנימין ח"ב עמ' תקעג
ה/ב חזו"א חו"מ סי' יז ס"ק א
ה/ב חזו"א על הרמב"ם
ה/ב חי' בעל שרידי אש עמ' שלג
ה/ב חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' מא
ה/ב חיי אברהם (קובו) דרושים דף מח ואילך
ה/ב חיים ומלך
ה/ב חסד ומשפט דף קסב ע"ג
ה/ב טירת כסף דף יב ע"ג
ה/ב טל נתן עמ' קפה
ה/ב יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רנא, כרך ב ח"א עמ' רצו, רצט, שג, ח"ב עמ' יב, יד
ה/ב ישרי לב עמ' פו
ה/ב כבוד מלכים (מרגליות) {מגדל עז}
ה/ב כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תשו
ה/ב לחם יהודה
ה/ב מבוא למשנה תורה עמ' 30
ה/ב מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' רכו, רכז
ה/ב מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' עז
ה/ב מנחת חינוך ח"ג עמ' קלה
ה/ב מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ג עמ' רסט, ערב
ה/ב מנחת משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' ריב
ה/ב מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תקמט {ראב"ד}, ח"ב עמ' סא
ה/ב מקום דוד [פנים מאירות ח"א סי' פה]
ה/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/ב משאת כפי עמ' כג
ה/ב משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תסב, תע
ה/ב משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קסו {אם לא ימות}
ה/ב משנת יעקב כאן
ה/ב משנת יעקב נשים ח"ב עמ' מז
ה/ב משפטים לישראל עמ' שכב
ה/ב נחל שלמה מכות עמ' עט-פג
ה/ב נשמת אברהם ח"ב עמ' רלא
ה/ב ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תעב
ה/ב ספרי דבי רב ח"ב עמ' שעז
ה/ב עולת איש (אלישר) דף עד ע"ג
ה/ב עורה שחר דף ל ע"ד {ראב"ד}
ה/ב עטרת ישראל עמ' רטז
ה/ב עיר מקלט כאן ועמ' לו ביאור הלכה, קכח
ה/ב עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף קא ע"ג
ה/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קלד
ה/ב עץ החיים (קלוגר) עמ' שעב
ה/ב פותח יד
ה/ב פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' תתיט
ה/ב צמח דוד (שלוניקי) ח"א דף יח ע"א-ע"ב {אם מת מיד}
ה/ב צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' נט אות ב
ה/ב רלב"ג דברים פי"ט פסוק ה עמ' קע
ה/ב שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שפב
ה/ב שו"ת הרדב"ז סי' אלף שצט
ה/ב שו"ת מהרש"ם ח"ה סי' ל
ה/ב שו"ת ר"ע דאיינה ח"א עמ' 531-532
ה/ב שיח השדה (פרומר) עמ' קמג
ה/ב שם דרך סנהדרין עמ' קצה
ה/ב שער המלך (שושן) עמ' טו
ה/ב שערי צדק ח"ג עמ' 131
ה/ב שערי שמחה (סופר) ח"א עמ' שפב
ה/ב שרידי אש ח"ב עמ' סו
ה/ב תוס' ר' ישעיה ב"ק, ביאורים סוה"ס עמ' שי
ה/ב תפארת צבי (שפילמן) ח"א עמ' קכח
ה/ב תפארת ציון (קואינקה) עמ' סב, קנ
ה/ג אגרות הגרי"ד עמ' מז, רעה
ה/ג אוצרות יהושע עמ' תקט
ה/ג אור הישר [אור הישר מסכת כותים פ"ב]
ה/ג אור ליהודה (תשנט) קונ' שערי עיון עמ' כז {גר תושב}
ה/ג אור שמח
ה/ג אנצי"ת ע' גואל הדם הע' 136 {מרכה"מ}, 138 {מרכה"מ}, ע' גר תושב הע' 187, 190, 214, 216
ה/ג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ה/ג באר מרים פ"ח ה"י אות ד עמ' עו, פ"י ה"א אות א, ג
ה/ג בכורי חיים ח"ד עמ' קפד, ח"ה עמ' קי
ה/ג בן יהודה סי' כא
ה/ג בני שמואל
ה/ג בנין הלכה עמ' מג
ה/ג ברור הלכה מכות ח ע"ב ציון ו, ט ע"א ציון ב, ג
ה/ג ברכות שמים מכות פ"ב אות קי, קכו
ה/ג גבורת יצחק מכות עמ' קצג-קצד, קצו {ראב"ד}
ה/ג דברי רבינו משולם (אשכנזי) עמ' קסג
ה/ג דברי תלמוד ח"א עמ' רפד
ה/ג המאור הגדול (יעבץ) עמ' שיח
ה/ג הר המלך ח"ז עמ' רלט
ה/ג הרמב"ם כמחנך עמ' 211
ה/ג חוקת עולם עמ' 79, 254-256, 378
ה/ג חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד מכות ח ע"ב]
ה/ג חיי אברהם (טייב) דף סג ע"א
ה/ג חמדת ישראל ח"א דף קב ע"ג {כ"מ}
ה/ג חקרי הלכה (ויין) עמ' 31, 33
ה/ג חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' צז עמ' שכה
ה/ג יבין שמועה (לעוו) עמ' תקעג
ה/ג ימין המלך
ה/ג יסודי ישורון ח"ב עמ' עא
ה/ג לב אריה (גרוסנס) ח"ב סי' סב עמ' קצד
ה/ג להורות נתן דברים עמ' לה
ה/ג לחם יהודה
ה/ג לשון ערומים הל' מלכים פ"י ה"ו {כ"מ}
ה/ג מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קכב ע"ד
ה/ג מנחת חינוך ח"ג עמ' קלו
ה/ג מנחת מרדכי (קרטמן) ח"א עמ' קלו
ה/ג מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תקמה
ה/ג מעיני המים
ה/ג מקור ברוך (פייתוס) דף שא ע"ב
ה/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/ג משאת מרדכי מכות עמ' סה
ה/ג משאת משה (חברוני) פסחים סי' קל עמ' 400
ה/ג משב יעקב ח"ב
ה/ג משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' סד
ה/ג משנת יעקב כאן
ה/ג משנת יעקב נזיקין עמ' רפ {או"ש}
ה/ג משפטים לישראל עמ' רעו
ה/ג נזר אברהם מכות ועדות עמ' קטז
ה/ג נחל שלמה מכות עמ' פד
ה/ג נתן פריו מכות עמ' צ
ה/ג ספרי דבי רב ח"ב עמ' שפב, ח"ג עמ' שצו
ה/ג עיונים בהלכה עמ' 137
ה/ג עיר מקלט כאן ועמ' יד ביאור הלכה, לה ביאור הלכה, קו
ה/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שכג, כרך ב ח"א עמ' רלב
ה/ג פד"ר ח"ח עמ' 188-189
ה/ג פני שלמה (אמריליו) דף ק ע"א
ה/ג פרשיות בספרי הנביאים יהושע עמ' קפט
ה/ג צמח דוד (נגאר)
ה/ג צפנת פענח דברים עמ' רעה
ה/ג צרור החיים (יעקב)
ה/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' רכג
ה/ג שבט הלוי (ווזנר) ח"ה קונטרס המצוות סי' טז
ה/ג שהם וישפה ח"ב
ה/ג שו"ת הרדב"ז סי' אלף תפד
ה/ג שירת דוד כתובות עמ' רנב
ה/ג שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' נב אות א-ב
ה/ג שעורי ר' שמואל מכות (תשמד) סי' קצז
ה/ג שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' שלג {ראב"ד}, שנא {כ"מ}, שסב {כ"מ}
ה/ג תורת המלך (שפירא) ח"א עמ' כב
ה/ג תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תרלא
ה/ד אבני ציון ח"ג עמ' קכב
ה/ד אהל יעקב (מנשה) דף עד ע"א
ה/ד אור הישר [אור הישר מכות ט ע"א]
ה/ד אור ליהודה (תשנט) קונ' שערי עיון עמ' כז {כ"מ}
ה/ד אנצי"ת ע' אומר מותר הע' 32, ע' גואל הדם הע' 132, 133, 136, ע' גר תושב הע' 186, 191, 194, 195, 210
ה/ד באר מרים פ"ח ה"י אות ב, אות ד עמ' עו, פ"י ה"א אות א, ג
ה/ד באר משה (שטרן) ח"א סי' יג אות ד עמ' כח {אומר מותר}
ה/ד בדבר מלך חי"ז עמ' שעא {גר תושב שהרג את ישראל בשגגה אע"פ שהוא שגג הר"ז נחשב נהרג אדם מועד לעולם וכן גר תושב שהרג גר תושב וכו'}
ה/ד בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' פ
ה/ד בנין הלכה עמ' מג
ה/ד ברור הלכה מכות ח ע"ב ציון ו, ט ע"א ציון ג
ה/ד ברכות שמים מכות פ"ב אות פט, קי, קיא-קיב {גוי}, קטז {כ"מ}
ה/ד גבורת יצחק מכות עמ' קצד
ה/ד דברות אליהו ח"ו עמ' קנא {אומר מותר בגר תושב}
ה/ד די באר בראשית עמ' צו {גוי שהרג בשוגג}
ה/ד דרך חיים (תשע) פ"ד הערה 343
ה/ד הסכמת רי"ש נתנזון לאור זרוע ח"א
ה/ד הרמב"ם כמחנך עמ' 157
ה/ד התורה והמדינה חי"א עמ' קכו
ה/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' מז
ה/ד זכרון הרב עמ' 251 {אדם מועד לעולם}
ה/ד חד וחלק ח"א דף ה ע"ב
ה/ד חי' הגרא"א דסלר עמ' קצא
ה/ד חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' קכב
ה/ד חקרי הלכה (ויין) עמ' 33-32
ה/ד חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' צז עמ' שכה
ה/ד יד מלך (מן) הל' חובל פ"א הי"ז
ה/ד יד פשוטה מדע עמ' כה
ה/ד יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רנב, כרך ב ח"א עמ' רצח, ח"ב עמ' יג
ה/ד ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' קיא
ה/ד כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תרצג
ה/ד מנחת חינוך ח"ג עמ' קלו
ה/ד מנחת מרדכי (קרטמן) ח"א עמ' קלד
ה/ד מנחת משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' לג
ה/ד משא יד ח"א עמ' שכד
ה/ד משאת מרדכי ב"ק עמ' קיד
ה/ד משאת מרדכי מכות עמ' סו, סח
ה/ד משנת חיים דברים עמ' שט
ה/ד משנת יעקב זמנים ח"א עמ' רמו, קדושה עמ' קד
ה/ד משנת יעקב כאן
ה/ד משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' שצו
ה/ד משפט המלחמה עמ' פא
ה/ד משפטים לישראל עמ' רעו
ה/ד נחל שלמה מכות עמ' פד-צ
ה/ד נתן פריו מכות עמ' פג
ה/ד ספרי דבי רב ח"ב עמ' שפב, ח"ג עמ' שצג
ה/ד עיר מקלט
ה/ד עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' קע
ה/ד עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תרעד
ה/ד עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' שמא
ה/ד עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 558, 562
ה/ד ענישה ושיקום ביהדות עמ' 42, 46
ה/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שכד
ה/ד עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 133-132
ה/ד עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 143-144
ה/ד פנת יקרת (תשנד) סי' קסב אות ב
ה/ד פנת יקרת (תשעא) עמ' תשה
ה/ד פרח מטה אהרן (סול') מדע עמ' 22
ה/ד פרי האדמה ח"ב
ה/ד פרפרת משה ח"א עמ' סג
ה/ד צהר גל' ד עמ' 32, 33, 35 {אומר מותר}
ה/ד קרבן ציון עמ' קצח
ה/ד רלב"ג במדבר פל"ה פסוק טו עמ' קפג
ה/ד רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שטו
ה/ד שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' נג
ה/ד שמן למאור (אנגלרד) סי' נב אות ג {אבי עזרי}
ה/ד שנתון המשפט העברי ח"א עמ' 91
ה/ד שעורי ר' שמואל מכות (תשמד) סי' קצח
ה/ד שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' שנא {כ"מ}, שסג, שסה
ה/ד שערי טהר ח"ח סי' מד
ה/ד תורת אברהם עמ' קלב
ה/ד תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תרל
ה/ד תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תטז, תכא-תכב
ה/ד תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' לג
ה/ד תנובת ציון דף יז ע"א
ה/ד תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' קיא
ה/ה אבי עזרי ח"א
ה/ה אגרות הגרי"ד עמ' רעו
ה/ה אמת ליעקב נשים עמ' קסט {מצוה ללמדו חכמה או אומנות}
ה/ה אנצי"ת ע' גלות הע' 43, 55
ה/ה בית מרדכי (סאויצקי) דף נח ע"ג, נט ע"א, ס ע"א, סב ע"ד, סג ע"א, עב ע"א
ה/ה בני שמואל
ה/ה בנין ציון (עטלינגר) ח"א סי' קכה
ה/ה ברכות שמים מכות פ"ב אות מג
ה/ה דברות אליהו ח"ו עמ' קעא {ללמדו אומנות - מצוה}
ה/ה דברי תורה (שפירא) ח"ח סי' יח
ה/ה הדר איתמר עמ' קל, קלג {אומנות}
ה/ה זאת ליעקב בראשית עמ' כב, סט {וכן האב שהרג את בנו}
ה/ה זאת ליעקב ויקרא עמ' ד
ה/ה זאת ליעקב שמות עמ' פח
ה/ה חזו"א חו"מ סי' יז ס"ק א
ה/ה חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד מכות ח ע"ב]
ה/ה חק לישראל נזיקין עמ' 129
ה/ה יד ישראל ח"ב
ה/ה יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' יד
ה/ה כבודה של תורה ח"ג עמ' ריא
ה/ה מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' שמו
ה/ה מבוא למשנה תורה עמ' 296, 355
ה/ה מלילות ח"א עמ' 200
ה/ה מצוה ולב (בר שאול) ח"ב עמ' 166 {ללמדו אומנות}
ה/ה מראה אש ח"ב עמ' קסו
ה/ה מרומי גלים עמ' רה
ה/ה משנת יעקב כאן
ה/ה משנת יעקב נזיקין עמ' רפ {או"ש}
ה/ה נזר אברהם מכות ועדות עמ' קיב
ה/ה נחל שלמה מכות עמ' צא-צג
ה/ה נר למאור (פרצקי) עמ' קנז
ה/ה נתן פריו מכות עמ' עח
ה/ה ס' השבי"ט עמ' פו
ה/ה עיר מקלט
ה/ה עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 200
ה/ה עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 216
ה/ה פנת יקרת (תשנד) סי' קסב אות ג
ה/ה פנת יקרת (תשעא) עמ' תשו
ה/ה צפנת פענח בראשית עמ' קצב
ה/ה רלב"ג במדבר פל"ג תועלת ח עמ' קפט
ה/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' כ
ה/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקמו
ה/ה שי למלך עמ' ס
ה/ה שלחן המלך דף ב ע"ב
ה/ה שמחת חיים (אמסלם) פתיחה אות ו
ה/ה שערי צדק ח"ג עמ' 129, 132
ה/ה תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תרכד, תרמז
ה/ה תחומין ח"ח עמ' 195
ה/ה תחומין חכ"ב עמ' 95
ה/ה תפארת צבי (שפילמן) ח"ה עמ' תז
ה/ו אגרות משה חו"מ סי' ג
ה/ו אור יעקב סנהדרין דף סא ע"ד {מל"מ}
ה/ו אמרי איש עמ' שכז, של-שלא, שלד, שמ-שמא
ה/ו באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ה/ו באר מים חיים (נוסינזון) מכות דף ח
ה/ו בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' קצט, רד
ה/ו בית אהרן וישראל גל' י עמ' ל-לב {ראב"ד}
ה/ו בית יעקב (טבשונסקי) סי' תכב סעיף א, סי' שמה סעיף ו {ראב"ד}
ה/ו בית מועד (גטיניו) דף כב ע"ד
ה/ו בית מרדכי (סאויצקי) דף נט ע"א-ע"ד, ס ע"א-ע"ד, סא ע"ב, סב ע"ב-ע"ד, סג ע"א
ה/ו בני שמואל
ה/ו ברור הלכה מכות ח ע"א אחרי ציון ב
ה/ו ברית הלוי השלם
ה/ו ברכת שלמה חו"מ עמ' רכח
ה/ו ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שצה
ה/ו גבול יהודה (אשכנזי) חי' ב"ק דף יד ע"א וע"ד
ה/ו גבורת יצחק מכות עמ' קעט
ה/ו גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' קכו
ה/ו גור אריה (צרמון)
ה/ו דבר יהושע (שו"ת) ח"ד סי' נד ס"ק ד
ה/ו דברי חפץ עמ' קמב
ה/ו דברים אחדים (קלצקין) עמ' עה {מה חטיבת עצים רשות}
ה/ו דגל ראובן ח"ב סי' מב
ה/ו דיני עבודה במשה"ע עמ' 867
ה/ו דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תקכג
ה/ו הדר איתמר עמ' קל-קלא {אומנות}
ה/ו החינוך בראי החק וההלכה עמ' 508
ה/ו היכל צמח
ה/ו הלכה פסוקה ח"א - ברור הלכה עמ' 138, 140
ה/ו המאיר לארץ {ראב"ד}
ה/ו זכר יצחק (תשן) עמ' ריט
ה/ו זכרון סופרים {מגדל עוז - פרק אלו הן הלוקין וכו'} [דף כ"ב ע"ב, ושם מפורש להיפוך דהרי זה גולה (וכן עמד בהגהות רש"ש מכות דף ח' בתמי' על דברי הראב"ד)]
ה/ו חוקת עולם עמ' 189 {הורג בכוונה לא חייב גלות}, 190-193 {מצוה}
ה/ו חזו"א חו"מ ליקוטים סי' יט לדף ח
ה/ו חזון יחזקאל גיטין פ"ג הי"ג, ב"ק פ"ט ה"ג {ראב"ד}
ה/ו חי' הגר"ח החדש עמ' תלח
ה/ו חי' חתם סופר
ה/ו חי' ר"י באב"ד (אחרי שופטים)
ה/ו חכמת גרשון עמ' תלח-תלט
ה/ו חמדת בנימין מכות ח ע"א (ד"ה מתני' ושליח)
ה/ו חסדי דוד ח"ד עמ' קכא
ה/ו חק לישראל נזיקין עמ' 125, 129, 133 {אור שמח}
ה/ו חקרי הלכה (ויין) עמ' 104
ה/ו יד פשוטה מדע עמ' שכט
ה/ו יהגה האריה עמ' פז
ה/ו יחל ישראל (תשסג) ח"ב עמ' פד {או"ש}
ה/ו כבוד מלכים (מרגליות) {ראב"ד}
ה/ו כבודה של תורה ח"ג עמ' ריא
ה/ו כללי קלב"מ (תשסז) עמ' שי
ה/ו כרוב ממשח
ה/ו להורות נתן - שו"ת חי"ג עמ' קסט
ה/ו לחם יהודה
ה/ו לקוטי חיים עמ' שמז-שמח {ראב"ד}
ה/ו מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' שמו
ה/ו מלילות ח"א עמ' 200, 201
ה/ו מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ג עמ' רסט {ראב"ד}
ה/ו מעדני שמואל עמ' רלט-רמ {או"ש}
ה/ו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רכה ע"א
ה/ו מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
ה/ו מצוה ולב (בר שאול) ח"ב עמ' 169 {עשיית המצוות - כולל לימוד אומנות}
ה/ו מראה אש ח"ב עמ' קסו
ה/ו מרגליות הים סנהדרין י ע"א אות י {ראב"ד}
ה/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/ו משא יד ח"א עמ' קלו {או"ש}
ה/ו משא יד ח"א עמ' שלד-שלה
ה/ו משאת המלך ח"ד סי' תקב {ראב"ד}
ה/ו משאת כפי עמ' לו
ה/ו משאת מרדכי מכות עמ' קלה, קמא
ה/ו משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' צח {או"ש}
ה/ו משמרת חיים ח"ב עמ' קיד
ה/ו משנה הלכות ח"ו סי' רפד {המכה את תלמידו - לקיחת חפץ ממנו}
ה/ו משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף פט {רב המכה את תלמידו}
ה/ו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תקנג {שליח ב"ד פטור}
ה/ו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' קיז, קמב
ה/ו משנת יעקב
ה/ו נועם ח"א עמ' שב
ה/ו נזר אברהם מכות ועדות עמ' קיב-קיד
ה/ו נחל שלמה מכות עמ' צד-קא
ה/ו נחלת שמואל דף נד ע"א {אור שמח, הכאת בעל דין המסרב לבוא}
ה/ו נתן פריו מכות עמ' עב
ה/ו ס' השבי"ט עמ' פה-פו, קו-קז, קמב
ה/ו ספרי דבי רב ח"ג עמ' שצח
ה/ו עיונים בהלכה עמ' 138
ה/ו עין תרשיש
ה/ו עיר מקלט כאן ועמ' לב
ה/ו ענישה ושיקום ביהדות עמ' 39
ה/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קלה
ה/ו עץ חיים (אבלסון) עמ' שעז
ה/ו עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 104, 123
ה/ו עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 113
ה/ו צפנת פענח דברים עמ' רכח-רכט
ה/ו קרית חנה (קובלנץ) סי' כב דף כג ע"ג-ע"ד {הכאת הנמנע מלבוא לדין והראב"ד}
ה/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תצו
ה/ו שופריה דיעקב (מערך) דף לא
ה/ו שלחן המלך כאן, ודף ב ע"ב
ה/ו שם משמעון (פולק) ח"א דף קסט
ה/ו שמחת חיים (אמסלם) פתיחה אות ו
ה/ו שעורי ר' שמואל מכות (תשמד) סי' קצג
ה/ו שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' שמב-שמד
ה/ו שער משפט סי' ח ס"ק א
ה/ו שערי טהר ח"ח סי' ד אות ג
ה/ו שערי צדק ח"ג עמ' 129, 132, 134
ה/ו תורה מציון שנה ב חו' א דף יב ע"ג
ה/ו תורה תמימה דברים פ' יט אות יג
ה/ו תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תרכג, תרסד, תת, תתה
ה/ו תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' קסו, קעד
ה/ו תחומין ח"א עמ' 395, חט"ז עמ' 189 {או"ש}
ה/ו תחומין חכ"ב עמ' 95
ה/ו תנובת ציון דף קלב ע"א
ה/ז אגרות הגרי"ד עמ' רעה
ה/ז אוצר א"י ח"ו עמ' 132
ה/ז אמרי חן (בן סניור) יהושע עמ' 175
ה/ז אנצי"ת ע' גלות הע' 71, 79, 80
ה/ז אשר למלך
ה/ז ברור הלכה מכות ט ע"ב ציון ח, ט
ה/ז ברכות שמים מכות פ"ב אות ריב, ריד
ה/ז ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קצה
ה/ז ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קא
ה/ז ברכת ראובן דף קיז ע"א
ה/ז גבורת יצחק מכות עמ' רסב, רפא
ה/ז גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' קס
ה/ז גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' קכה
ה/ז גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שב
ה/ז דברות משה ב"ק ח"א סי' כב ענף א-ב, ד
ה/ז חוות יאיר (תשנז) עמ' שצה
ה/ז חוות יאיר סי' קמו
ה/ז חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' עט
ה/ז חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' עט
ה/ז יד ישראל ח"ב
ה/ז ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' קי-קיא
ה/ז כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תרצא
ה/ז מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' קפו-קפז
ה/ז מנחת חינוך ח"ג עמ' קלח
ה/ז מעדני שמואל עמ' רנג, רנח
ה/ז מעין החכמה עמ' רצד
ה/ז מרגליות הים סנהדרין מט ע"א אות ו
ה/ז משאת מרדכי מכות עמ' עב
ה/ז משכן בצלאל ח"א סי' סד
ה/ז משנה הלכות מהדו"ת יו"ד עמ' שיג
ה/ז נזר אברהם מכות ועדות עמ' קכב, קל
ה/ז נחל שלמה מכות עמ' קב
ה/ז נתן פריו מכות עמ' קו, קיז-קיח
ה/ז עיר מקלט כאן ועמ' נג ביאור הלכה, קלט עיר מקלט
ה/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קלה
ה/ז עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 56
ה/ז עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 63
ה/ז רלב"ג במדבר פל"ה פסוק כה עמ' קפה
ה/ז רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' רמח
ה/ז רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' טו, ח"ב עמ' שטז
ה/ז שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף עה ע"א
ה/ז שלמי משה סי' יב
ה/ז שם דרך סנהדרין עמ' קפב, מכות עמ' ריד
ה/ז תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תשפד
ה/ז תחומין ח"ט עמ' 150, חי"א עמ' 327, 332, 337
ה/ח אגרות משה יו"ד ח"א סי' קנט
ה/ח אהבת עולם (תשס) עמ' תשמה
ה/ח אשר למלך
ה/ח בד קודש (דאנון)
ה/ח ברור הלכה מכות ט ע"ב ציון ח
ה/ח ברכת ראובן דף קיז ע"א
ה/ח גבורת יצחק מכות עמ' ריג-ריד, רלג-רלד
ה/ח חדושים ובאורים (גרי') מכות ט ע"ב
ה/ח חזו"א על הרמב"ם
ה/ח יד פשוטה מדע עמ' תקצה
ה/ח ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' קי-קיא
ה/ח ימין משה
ה/ח כנה"ג [אהבת עולם דף קמה]
ה/ח מנחת חינוך ח"ג עמ' קלח
ה/ח מצודת דוד (שפרבר) עמ' רמו
ה/ח מרגליות הים סנהדרין מט ע"א אות ו
ה/ח משפטים לישראל עמ' שכב
ה/ח נזר אברהם מכות ועדות עמ' קכב
ה/ח נחל שלמה מכות עמ' קב-קה
ה/ח נתן פריו מכות עמ' קז-קח
ה/ח סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ד עמ' טז
ה/ח עיר מקלט
ה/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קלז
ה/ח רלב"ג דברים פי"ט פסוק ו עמ' קע-קעא
ה/ח שיירי כנה"ג [שמע שלמה פ' מסעי דף סב]
ה/ח שם דרך מכות עמ' ריד
ה/ח תחומין ח"א עמ' 110
ה/ט אגרות משה חו"מ סי' קז
ה/ט אור הישר [לח"מ הל' עדות פ"ה ה"ט]
ה/ט אנצי"ת ע' גואל הדם הע' 45, 48, 52
ה/ט אשר למלך
ה/ט באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תשעח
ה/ט בית יצחק (ברטלר) מכות סי' יא אות ב, סי' יב אות ד
ה/ט בכורי חיים ח"ד עמ' קב
ה/ט ברור הלכה מכות י ע"א ציון ב, י ע"ב ציון ג
ה/ט בריכות מים דף מד ע"ד {לח"מ}
ה/ט ברכת ראובן דף קד ע"ג, קיז ע"א, קיט ע"א
ה/ט ברכת שלמה חו"מ עמ' רכד {יד המלך}
ה/ט גבורת יצחק מכות עמ' רל
ה/ט דברי יחזקאל (מישור) עמ' רעו
ה/ט דברי יחזקאל (תרצה) דף צא ע"א
ה/ט הר המלך ח"ז עמ' רמ
ה/ט זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' רמט
ה/ט חוות יאיר (תשנז) עמ' שצה
ה/ט חזו"א על הרמב"ם
ה/ט חזון יחזקאל מכות פ"ב ה"ב
ה/ט חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד מכות י ע"ב]
ה/ט חק לישראל שליחות עמ' 28, 31 {יד המלך}
ה/ט טבעת החושן ח"ה עמ' ד
ה/ט יד המלך (לנדא)
ה/ט יד ישראל ח"ב
ה/ט ימין המלך
ה/ט כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תרצג, תרצח
ה/ט לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 113 הערה 62
ה/ט לקוטי שיחות חל"ח עמ' 130
ה/ט מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' קפו-קפז
ה/ט מנחת חינוך ח"א עמ' קפז, ח"ג עמ' קלח
ה/ט מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תקנז
ה/ט מענה לשון עמ' קפט
ה/ט משאת מרדכי מכות עמ' עג
ה/ט משברי ים קלב"מ סי' מא אות ה
ה/ט משכן בצלאל ח"א סי' סד
ה/ט משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' מד
ה/ט משנת פקוח נפש סי' כט אות ג
ה/ט משפטים לישראל עמ' קעט, שס, שסו-שסז
ה/ט נזר אברהם מכות ועדות עמ' קיט, קכב, קמג
ה/ט נחל שלמה מכות עמ' קו
ה/ט נתן פריו מכות עמ' קו, קח, קיח
ה/ט סגולת ישראל שמות עמ' קמה {אדם טרפה שהרג את הנפש נהרג וכו'}
ה/ט עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 1 הע' 22
ה/ט עיר מקלט
ה/ט עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' קע
ה/ט עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תרעג
ה/ט פני משה (שלז')
ה/ט פנת יקרת (תשנד) סי' קסב אות ב
ה/ט פנת יקרת (תשעא) עמ' תשג
ה/ט פרי שמואל מכות עמ' י, פד
ה/ט פרשת השבוע (תשעב) ח"ד עמ' 290
ה/ט רנת יצחק שמואל עמ' תיד {הרגו חוץ לתחום}
ה/ט רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' קצה
ה/ט שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' רנ {הריגת מחבל בשעת חימום}
ה/ט שהם וישפה ח"ב {חוץ לתחום}
ה/ט שלל דוד
ה/ט שם דרך מכות עמ' ריא
ה/ט שעורי ר' שמואל מכות (תשמד) עניינים סי' ד ס"ק א, ד
ה/ט שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' תקנא
ה/ט שערי טהר ח"ח סי' ד אות ג
ה/ט שרידי אש ח"א עמ' תקיב
ה/ט תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תרעד, תרפד, תרצה
ה/ט תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תצח
ה/ט תחומין חי"א עמ' 331
ה/ט תשובה מאהבה ח"א סי' קפו, קצג
ה/ט תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' קמט
ה/י אגרות משה חו"מ סי' קז
ה/י אור לי כתובות סי' י ס"ק ג
ה/י אמת ליעקב נשים עמ' רמג
ה/י אנצי"ת ע' גואל הדם הע' 45-48, 66, 72
ה/י אשר למלך
ה/י באר מים חיים (נוסינזון) מכות דף ח
ה/י באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תשעח
ה/י בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף עב ע"ג, עג ע"ב
ה/י בית אהרן וישראל גל' יא עמ' צח
ה/י בית יצחק (ברטלר) מכות סי' יא אות ה, סי'יב אות א
ה/י בכורי חיים ח"ד עמ' צג
ה/י בעקבי הצאן עמ' רמ
ה/י ברור הלכה מכות י ע"ב ציון ג
ה/י ברכות שמים מכות פ"א אות נו
ה/י ברכות שמים מכות פ"ב אות ר, רו {אפילו הרגו לפני כניסתו}, שלד {אין לו דם}, שמב, שמה
ה/י ברכת מרדכי ענינים עמ' ג
ה/י ברכת ראובן דף קיז ע"א, קיט ע"א
ה/י ברכת רחל עמ' עד, פא, קא-קב
ה/י גבורת יצחק מכות עמ' נד, ריג-ריד, רכד-רכה, רל, רמט
ה/י גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' קצט, רמב
ה/י גור אריה (צרמון)
ה/י גליא מסכת יו"ד סי' ה דף צב ע"ג-ע"ד
ה/י גליוני הגר"ש עמ' צט {כ"מ - רב רבן של כל בני הגולה} [וכן רש"י ביצה ט ע"א]
ה/י דברות משה ב"ק ח"א סי' כב ענף א-ב, ד
ה/י דברי אברהם (שדמי) ח"ב עמ' צב
ה/י דגל ראובן ח"ב סי' מב, ח"ג סי' כו
ה/י דעת מרדכי ח"ב עמ' נב {אין לו דם}, נג {רשות}, נד
ה/י הלכה פסוקה ח"א - ברור הלכה עמ' יב
ה/י הר המלך ח"ז עמ' רמ
ה/י חדושים ובאורים (גרי') מכות ט ע"ב
ה/י חוות יאיר (תשנז) עמ' שצד
ה/י חזו"א על הרמב"ם
ה/י חזון יחזקאל מכות פ"ב ה"ב
ה/י חי' הגרי"ז דף סח ע"ג
ה/י חי' הריצ"ד [מ"אחד ההורגו" עד "השנים ששומרים אותו" שייך להל' ט, וכן הוא בדפוס ונציה]
ה/י חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף כא
ה/י יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' שד
ה/י יחי ראובן (נאוי) עמ' כז
ה/י כללי קלב"מ (תשסז) עמ' קיא, קטו, קיט
ה/י כנור דוד עמ' לה-לז
ה/י כתב סופר יו"ד דף קב ע"ג
ה/י כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תרצג, תרצח, תשיא
ה/י לאור ההלכה (תשסד) עמ' תכז {התיר עצמו}
ה/י לבושי מרדכי ח"ד עמ' קד, רלח
ה/י לקוטי שיחות חל"ח עמ' 127, 129
ה/י מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' קפו-קפז, קפט
ה/י מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 36
ה/י מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף י ע"ג, יא ע"ג
ה/י מזבח חדש דף ל ע"ב
ה/י מחלל שבת בפרהסיא עמ' 99, 251
ה/י מנחה טהורה דף קט ע"א {כ"מ}
ה/י מנחת אלימלך עמ' קיב
ה/י מנחת חינוך ח"ג עמ' קלח-קלט
ה/י מעדני שמואל עמ' רמח, רנג
ה/י מקור ברוך (פייתוס) דף שא ע"ג
ה/י מרומי גלים עמ' רה
ה/י משא יד ח"א עמ' רפא-רפב {התיר עצמו למיתה}
ה/י משאת המלך (תשסז) עמ' קצה {אין חייבין}
ה/י משכיל ליהודה עמ' פא
ה/י משכן בצלאל ח"א סי' סד
ה/י משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תנג
ה/י משנת פקוח נפש סי' כט אות ג
ה/י משפטים לישראל עמ' קה-קו, שסז, שסט, שעב-שעג
ה/י נועם ח"כ עמ' קעב
ה/י נזר אברהם מכות ועדות עמ' קיט, קכב, קלא, קלג-קלד
ה/י נחל שלמה מכות עמ' קו-קט
ה/י נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"א סי' ד אות י
ה/י נר מצוה (ואלק) מצוות דף קכח ע"ד {רשות לגואל הדם, ושאר אדם חייב}
ה/י נתן פריו מכות עמ' יב, קח, קיז
ה/י ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' רעז
ה/י ספרי דבי רב ח"ב עמ' שעט
ה/י סתרי ומגיני (תשכג) עמ' פב
ה/י עיר מקלט
ה/י עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' קע
ה/י עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תרעג
ה/י עמודיה שבעה עמ' רסה {כל אדם פטור על הריגת רוצח}
ה/י ענבי פתחיה עמ' 237
ה/י עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' יא
ה/י פני משה (שלז')
ה/י פנינים על התורה ומועדים עמ' קנא
ה/י פתחי שערים ב"מ צו ע"א (במהדורא בתרא)
ה/י צמח דוד (נגאר)
ה/י קביעת רגע המוות (תשסח) עמ' 97
ה/י קרן הצבי מצוה ק אות ה
ה/י קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' לא
ה/י קרן ישי עמ' קסה
ה/י רווחא שמעתתא ח"ב עמ' מט
ה/י רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רמז
ה/י רנת יצחק שמואל עמ' תיד {רשות לגואל הדם להרגו}
ה/י רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' קצה
ה/י שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף עד ע"ב
ה/י שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רמב
ה/י שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' מט אות ב, סי' נא אות א {גרי"ז}
ה/י שם דרך סנהדרין עמ' צא, מכות עמ' ריא, רטו, ריט
ה/י שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קב
ה/י שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' עז, שפח, שצג
ה/י שערי טהר ח"ו סי' נא אות א, ח"ח סי' ד אות ג
ה/י תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תרמה, תרמז, תרצב
ה/י תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תרטז, תריח, תשפד, תתז
ה/י תחומין חי"א עמ' 328-329, 331-332, 354
ה/י תנובת ציון דף קלח ע"ד
ה/י תשובה מאהבה ח"א סי' קפו, קצג
ה/י תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' קמט
ה/יא אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' שצ
ה/יא אגרות משה חו"מ סי' קז
ה/יא אנצי"ת ע' גואל הדם הע' 72, 73, 76, 79, 80
ה/יא אשר למלך
ה/יא באר ראי עמ' רעב
ה/יא בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף עב ע"ד
ה/יא בני שלשים עמ' פז
ה/יא ברור הלכה ר"ה כו ע"א ציון א פסקה ב, מכות י ע"ב ציון ג
ה/יא ברכות שמים מכות פ"ב אות שטו {יצא בשוגג}, שמב, שמה
ה/יא גבורת יצחק מכות עמ' ריד, רכד-רכה, רנח
ה/יא גליא מסכת יו"ד סי' ה דף צב ע"ג-ע"ד
ה/יא דינא דחיי ח"ב דף פד ע"ד
ה/יא דעת מרדכי ח"ב עמ' נג-נד
ה/יא זכרון הרב עמ' 104 {ההורגו גולה - ולא נהרג}
ה/יא חדושים ובאורים (גרי') מכות יב ע"א
ה/יא חוות יאיר (תשנז) עמ' שצד
ה/יא חזו"א על הרמב"ם [צ"ל במזיד נהרג עליו בשוגג גולה על ידו]
ה/יא חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד מכות יב ע"א]
ה/יא יבין שמועה (לעוו) עמ' תקפא
ה/יא יד ישראל ח"ב
ה/יא ישועות מלכו (הגהות)
ה/יא לקוטי שיחות חל"ח עמ' 129
ה/יא מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' קפו
ה/יא מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף עג ע"א
ה/יא מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' שז
ה/יא מנחת חינוך ח"ג עמ' קלח-קלט
ה/יא מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רצג ע"ד
ה/יא משפטים לישראל עמ' קה
ה/יא נזר אברהם מכות ועדות עמ' קכו
ה/יא נחל שלמה מכות עמ' קי-קיא
ה/יא נחלת שמעון (קרסנר) יהושע ח"ב סי' נא אות כ
ה/יא נתיבות שלום (למפרט)
ה/יא נתן פריו מכות עמ' ט, קטז
ה/יא עיר מקלט
ה/יא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שכד, כרך ב ח"א עמ' קלו
ה/יא קרן הצבי מצוה נה אות יב, מצוה צד אות ג
ה/יא קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' כג
ה/יא קרן ישי עמ' קסה
ה/יא רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' טו
ה/יא רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רמז
ה/יא שם דרך מכות עמ' רטז
ה/יא שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' תו
ה/יא שערי טהר ח"ו סי' מג אות א
ה/יא שערי טהר ח"ו סי' מג אות א דף צח ע"א
ה/יא תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תרמו
ה/יא תחומין חי"א עמ' 329, 331
ה/יב אביר יעקב (אביגדור) דף לב ע"א-ע"ג
ה/יב אדרת אליהו (ראם) עמ' קיז
ה/יב אור המאיר (שפירא) סי' נ אות א
ה/יב אורח צדקה עמ' רצט
ה/יב אחיעזר ח"ג סי' נ אות ב, ח"ד סי' פח אות א
ה/יב אחר האסף עמ' תסח, תעא-תעב
ה/יב אנצי"ת ע' גואל הדם הע' 85 {רמב"ם}, 91 {מרכה"מ}
ה/יב אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 168
ה/יב ארזא דבי רב יבמות עמ' יג {גגו של מזבח לא קולט במזיד}, ק
ה/יב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ה/יב באורי מוהרא"ל (היילפרין) פ' משפטים דף כו ע"ג, כז ע"א
ה/יב באר מים חיים (נוסינזון) מכות דף יב
ה/יב בגדי ישע
ה/יב בית אהרן (צוקרמן) עמ' רט, שד {מל"מ}
ה/יב בית המדרש
ה/יב בני שמואל
ה/יב בנין ציון (עטלינגר) ח"ג סי' קסא
ה/יב ברור הלכה מכות יב ע"א ציון א
ה/יב ברכות שמים מכות פ"ב אות שיב {מל"מ}, שיג-שיד
ה/יב ברכת אליהו (עמאר) משפטים מאמר יח
ה/יב גבורת יצחק מכות עמ' רכד, רנו-רנח, רס
ה/יב גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' קכד-קכו, רלט
ה/יב דברי שאול שמות עמ' רלז
ה/יב הגהות חבר בן חיים
ה/יב הדרום יד עמ' 3, 7
ה/יב המאור הגדול (ר' מאיר עמדן) עמ' רא-רב
ה/יב המעלות לשלמה עמ' תמח
ה/יב הר המלך ח"ד עמ' נד
ה/יב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תפט
ה/יב זאת ליעקב שמות עמ' תט
ה/יב זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קי
ה/יב זרע יצחק (לומברוזו)
ה/יב חוט המשולש (דיוואן) דף נו ע"ב, עד
ה/יב חוקת עולם עמ' 295
ה/יב חי' בעל שרידי אש עמ' תסג
ה/יב חי' הגרז"ס נשים עמ' שמב
ה/יב חי' מהר"ם שיק מכות עמ' רב
ה/יב חי' ר' יהודה זרחיה עמ' קנ-קנז
ה/יב חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' לט, מב
ה/יב חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' ק
ה/יב חמדת ישראל ח"א מפתחות והוספות דף טז ע"א
ה/יב חפץ יהונתן שמות פכ"א פסוק יד
ה/יב ימי שלמה
ה/יב ימין משה
ה/יב כגן עדנים עמ' רג
ה/יב כסא דוד (תקנד) דף סט ע"ג
ה/יב כסא דוד (תקנד) דף סט ע"ג {המזבח קולט}
ה/יב כסא דוד (תשנ) עמ' רצד
ה/יב כרם שלמה (אהרמן) יבמות ז ע"א
ה/יב להורות נתן במדבר עמ' רי
ה/יב לחם יהודה
ה/יב מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' קפח
ה/יב מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' רכז
ה/יב מנחת אהרן (בריסק) דף כד ע"ב
ה/יב מנחת חיים (אמסלם) סי' קעו
ה/יב מנחת חינוך ח"ב עמ' קט, ח"ג עמ' קמ
ה/יב מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' קנז
ה/יב מעלין בקודש גל' ח עמ' 55
ה/יב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רס ע"ד
ה/יב מקורות לפסקי הרמב"ם
ה/יב מקורי הרמב"ם לרש"ש
ה/יב מקראי קדש (תשנג) עמ' קצא, שמו
ה/יב מרגליות הים סנהדרין מח ע"ב אות יג {מרכה"מ}
ה/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/יב משאת מרדכי מכות עמ' פא
ה/יב משכן בצלאל ח"א סי' סד
ה/יב משנת יעקב
ה/יב נזר אברהם מכות ועדות עמ' קמ
ה/יב נחל שלמה מכות עמ' קיב-קטו
ה/יב נר מצוה (ואלק) מצוות דף קה ע"ד, קו ע"א
ה/יב נתן פריו מכות עמ' צ, קכד
ה/יב סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קלח
ה/יב עיר מקלט
ה/יב עללת הבציר דף סב ע"ד, סג ע"א וע"ד
ה/יב עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' עו
ה/יב עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"א דף פ ע"ד, ולשונות דף ב ע"ג
ה/יב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שכג, כרך ב ח"א עמ' קלו
ה/יב פני מבין ח"א דף קנד ע"ג {מל"מ}
ה/יב פנס שלמה
ה/יב פרי שמואל מכות עמ' קג
ה/יב צידה ברוך פ' מסעי
ה/יב קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' רכא-רכד, רכו
ה/יב רנת יצחק מלכים עמ' כז {ההורג בשגגה}
ה/יב שארית ישראל (מינצברג) או"ח סי' כג {מל"מ}
ה/יב שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ב עמ' כד
ה/יב שהם וישפה ח"ב
ה/יב שו"ת הרשב"א ח"א סי' תקכד
ה/יב שושנת העמקים (תאומים) עמ' פא {מל"מ}
ה/יב שיח השדה (פרומר) עמ' צא
ה/יב שלמי שמחה ח"ה עמ' צב
ה/יב שם דרך שמות עמ' קסט {מל"מ}
ה/יב שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' תב
ה/יב תועפת ראם (גטיניו) דף קג ע"א {מל"מ}
ה/יב תורת האוהל (תשנג) עמ' קו
ה/יב תורת הבמה עמ' שיא
ה/יב תחומין ח"ז עמ' 425
ה/יב תשובות רי"ח זוננפלד עמ' רכח-רכט
ה/יג אור הישר [מקום שמואל תשובה כ, מלבי"ם פ' משפטים סי' ס]
ה/יג אחר האסף עמ' תסח, תעא-תעב
ה/יג אנצי"ת ע' גואל הדם הע' 85
ה/יג אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 168
ה/יג באורי מוהרא"ל (היילפרין) פ' משפטים דף כו ע"ג, כז ע"א
ה/יג באר שרים (שולמן) עמ' קצו
ה/יג בן יהודה סי' לז
ה/יג בנין ציון (עטלינגר) ח"ג סי' קסא
ה/יג ברור הלכה יבמות - גליון הש"ס לרצ"י עמ' ג
ה/יג ברור הלכה מכות יב ע"א ציון א
ה/יג ברכות שמים מכות פ"ב אות שיג, שטו
ה/יג גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' קכד
ה/יג דינא דחיי ח"ב דף פו ע"א
ה/יג המאור הגדול (ר' מאיר עמדן) עמ' רא-רב
ה/יג המעלות לשלמה עמ' תמח
ה/יג זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' צו
ה/יג חי' בעל שרידי אש עמ' תסג
ה/יג חי' מהר"ם שיק מכות עמ' רב
ה/יג חפץ יהונתן שמות פכ"א פסוק יד
ה/יג יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רנב
ה/יג ימין משה
ה/יג ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רפא
ה/יג לחם יהודה
ה/יג מגן בעדי עמ' 279
ה/יג מלך ישראל עמ' 262
ה/יג מנחת חינוך ח"ג עמ' קמ
ה/יג מקום דוד [פנים מאירות ח"א סי' פה]
ה/יג מקראי קדש (תפט) דף קלה ע"א
ה/יג מקראי קדש (תשנג) עמ' קצ, שמו
ה/יג מרגליות הים סנהדרין מח ע"ב אות טו
ה/יג משא יד ח"א עמ' רטו {זר שעובד - גם חלל}
ה/יג משאת כפי עמ' כג
ה/יג משכן בצלאל ח"א סי' סד
ה/יג משנת יעקב כאן
ה/יג משנת יעקב משפטים עמ' קנה
ה/יג נזר אברהם מכות ועדות עמ' קמ
ה/יג נחל שלמה מכות עמ' קיב-קטו
ה/יג נר מצוה (ואלק) מצוות דף קה ע"ד, קו ע"א
ה/יג עיר מקלט
ה/יג עללת הבציר דף סב ע"ד, סג ע"א וע"ד
ה/יג עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף ב ע"ג
ה/יג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שכג, כרך ב ח"ב עמ' קפה
ה/יג פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' תתכ
ה/יג פנס שלמה
ה/יג פרי שמואל מכות עמ' קג
ה/יג צידה ברוך פ' מסעי
ה/יג קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' רכב
ה/יג רנת יצחק מלכים עמ' מב {רק גגו}
ה/יג שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ב עמ' כד
ה/יג שהם וישפה ח"ב
ה/יג שמחת מלך עמ' 141
ה/יג שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות צ
ה/יג שפת אמת על התלמוד ח"ג דף לג ע"ד
ה/יג תורת האוהל (תשנג) עמ' קז {של בית עולמים}
ה/יג תורת הבמה עמ' שיב
ה/יג תורת המלך (צדוק) סי' ה ס"ק יט
ה/יג תפארת אריה עמ' רה
ה/יד אור החיים שמות פכ"א פסוק יד
ה/יד אור הישר [מל"מ הל' ביא"מ פ"ב ה"ה]
ה/יד אור המאיר (שפירא) סי' נ אות ב {כ"מ}
ה/יד אחר האסף עמ' תע-תעא
ה/יד אלומות יוסף (תשנ) עמ' רלב
ה/יד אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 168, 169
ה/יד אשר למלך
ה/יד באר מרים פ"ג ה"י
ה/יד בית אהרן (צוקרמן) עמ' שד
ה/יד בן יהודה סי' כ
ה/יד בנין ציון (עטלינגר) ח"ג סי' קסא
ה/יד ברור הלכה מכות יב ע"א ציון א
ה/יד ברכות שמים מכות פ"ב אות שיג
ה/יד גבורת יצחק מכות עמ' רכד {כ"מ}, רנז {כ"מ}, רנט, רס {כ"מ}
ה/יד גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' קעג-קעד, רלה, רלט-רמ
ה/יד גופי הלכות (תשסו) עמ' תז
ה/יד גור אריה (צרמון)
ה/יד גלילי זהב (מושקוביץ) פרשת משפטים דף פג ע"ד
ה/יד דינא דחיי ח"ב דף פו ע"א וע"ג
ה/יד המאור הגדול (יעבץ) עמ' שיט
ה/יד המאיר לארץ [מקום שמואל סי' כ] {כ"מ}
ה/יד המעלות לשלמה עמ' תמח
ה/יד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תפט
ה/יד חי' בעל שרידי אש עמ' תסו
ה/יד חי' הגרז"ס נשים עמ' שמה
ה/יד חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' לט
ה/יד יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רנב
ה/יד ימין משה
ה/יד להורות נתן במדבר עמ' רי
ה/יד לחם יהודה
ה/יד לשון ערומים
ה/יד מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' קפד, קפח
ה/יד מגן בעדי עמ' 279
ה/יד מחשבות על דמוקרטיה יהודית עמ' 126
ה/יד מלך ישראל עמ' 255, 257, 262, 270
ה/יד מנחת חינוך ח"ג עמ' קמ
ה/יד מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' קנו-קנז
ה/יד מעיני המים
ה/יד מרגליות הים סנהדרין מח ע"ב אות יג, מט ע"א אות ו
ה/יד מרחשת ח"ב שונים אות ד
ה/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/יד משאת המלך (דיסקין) על התורה פ' משפטים עמ' עא
ה/יד משאת המלך (תשסז) עמ' עב {מגלין אותו}
ה/יד משאת מרדכי מכות עמ' פא
ה/יד משך חכמה דברים פי"ז פס' א
ה/יד משכן בצלאל ח"א סי' סד
ה/יד משנת יעקב כאן
ה/יד משנת יעקב משפטים עמ' קנה
ה/יד נזר אברהם מכות ועדות עמ' קמ
ה/יד נחל שלמה מכות עמ' קיב-קטו
ה/יד נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א ח"ב פרק ס פסוק ל
ה/יד נר מצוה (ואלק) מצוות דף קו ע"א-ע"ג
ה/יד נתן פריו מכות עמ' צ, קכה
ה/יד עדות בישראל
ה/יד עיר מקלט
ה/יד עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' עה {כ"מ}
ה/יד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קלז
ה/יד עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 150
ה/יד עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 162
ה/יד פני מבין ח"ב דף סח ע"ד, ע ע"ד {כ"מ}
ה/יד פני שלמה (אמריליו) דף קיב ע"א
ה/יד פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' רפט
ה/יד פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' תתכא
ה/יד פנס שלמה
ה/יד פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' תנב
ה/יד פרי שמואל מכות עמ' ק
ה/יד קול יהודה (גרשוני) עמ' קלז
ה/יד קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קד
ה/יד קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קעב
ה/יד קול צופיך עמ' ק
ה/יד קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' רכב-רכה
ה/יד רלב"ג שמות פכ"א פסוק יד עמ' רט
ה/יד רנת יצחק יהושע עמ' עז {שלא יהרגוהו בהוראת שעה}
ה/יד רנת יצחק מלכים עמ' כז {מוסרין לו שומרים ומגלים}, מ {אפילו זר}
ה/יד רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שלד
ה/יד שדה הארץ ח"א דף נה ע"א
ה/יד שו"ת הרשב"א ח"א סי' תקכד
ה/יד שלל דוד
ה/יד שם דרך סנהדרין עמ' קסט
ה/יד שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות צ
ה/יד שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' תב
ה/יד שערי טהר ח"ה שער ב סי' כב אות ב
ה/יד שרידי אש ח"א עמ' תקי
ה/יד תורת האוהל (תשנג) עמ' קג, קח-קט
ה/יד תורת המלך (אריאלי) עמ' קב-קד {בדין המלכות}
ה/יד תורת המלך (צדוק) סי' ה ס"ק יט
ה/יד תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' שפט
ה/יד תחומין ח"ז עמ' 425
ה/יד תנובת ציון דף יז ע"ג
ה/יד תפארת אריה עמ' רה-רז


ו/762 הלכות רוצח ושמירת הנפש פרק ו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ו/רה"פ יד פשוטה
ו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ו/רה"פ מעשה רקח
ו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ו/רה"פ משאת המלך
ו/רה"פ פי' ר"י קאפח
ו/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ו/רה"פ רמב"ם לעם
ו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ו/א אבן האזל
ו/א אמונת עתיך גל' 119 עמ' 97 {מי שהרג בתאונת דרכים}
ו/א ברור הלכה מכות ז ע"א ציון י, דף ז ע"ב ציון א
ו/א ברכות שמים מכות פ"א אות יז {שלשה חילוקים}
ו/א גבורת יצחק מכות עמ' קנט, קסח, רנא
ו/א דגל ראובן ח"ב סי' מב
ו/א חזון יחזקאל מכות פ"ב ה"א
ו/א חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' עט
ו/א חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' עט
ו/א חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד מכות ז ע"א]
ו/א יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' שג
ו/א כטל אמרתי עמ' קלא
ו/א מנחת חינוך ח"ג עמ' קלז
ו/א מעדני שמואל עמ' רנח
ו/א משאת מרדכי ב"ק עמ' קיג, קמא, קמג, קנו, קפא
ו/א משאת מרדכי מכות עמ' ד, נט
ו/א נחל שלמה מכות עמ' קטז
ו/א נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' מ אות ב
ו/א עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 4 הע' 29
ו/א עיר מקלט עמ' מה ביאור הלכה, מג, נב
ו/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קלא, קלז
ו/א פרי שמואל מכות עמ' עב
ו/א רחובות יצחק עמ' כא
ו/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' רכג, שבועות ח"א עמ' פה
ו/א שו"ת ר"ע דאיינה ח"א עמ' 532
ו/א שנתון המשפט העברי ח"כ עמ' 399
ו/א שעורי ראשי ישיבות ליטא עמ' מד
ו/א תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תריט
ו/א תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תשפד
ו/ב אנצי"ת ע' גלות הע' 62 {או"ש}
ו/ב באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"ג עמ' ט
ו/ב בית אהרן (צוקרמן) עמ' שג {מל"מ}
ו/ב ברור הלכה מכות ז ע"א ציון י, דף ז ע"ב ציון א
ו/ב ברכת ראובן דף קיט ע"ג
ו/ב חזון יחזקאל מכות פ"ב ה"א, מכות הוספה ג
ו/ב יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' צו
ו/ב ישועות מלכו (הגהות)
ו/ב כטל אמרתי עמ' קלא
ו/ב כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תשד
ו/ב מנחת חינוך ח"ג עמ' קלז
ו/ב משאת המלך ח"ג סי' שטז
ו/ב נחל שלמה מכות עמ' קטז
ו/ב עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 4 הע' 17, 29
ו/ב עיר מקלט
ו/ב פרי שמואל מכות עמ' עב
ו/ב צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' א אות ד
ו/ב רחובות יצחק עמ' כא
ו/ב רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' יד
ו/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' רכג
ו/ב שנתון המשפט העברי ח"כ עמ' 399
ו/ב שעורי ראשי ישיבות ליטא עמ' מד
ו/ב תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תרלג, תרעז
ו/ב תנובת ציון דף טו ע"ב
ו/ג אוצרות יהושע עמ' קפג
ו/ג אמונת עתיך גל' 119 עמ' 97 {מי שהרג בתאונת דרכים}
ו/ג אנצי"ת ע' גואל הדם הע' 87
ו/ג באר מרים פ"י ה"א אות ג
ו/ג בינת נבונים דף עח ע"א וע"ד
ו/ג ברור הלכה מכות ז ע"א ציון י, דף ז ע"ב ציון א, ב
ו/ג ברכות שמים מכות פ"ב אות רו {גואל הדם חייב}
ו/ג ברכת ראובן דף קד ע"ג
ו/ג גבורת יצחק מכות עמ' ריג
ו/ג גור אריה שמות פ' כב הע' 34, במדבר פ' לה הע' 22
ו/ג דינא דחיי ח"ב דף פו ע"ד
ו/ג דרך חיים (תשע) פ"ד הערה 343 {באונס פטור}
ו/ג המחשבה הפלילית עמ' 116
ו/ג חוות יאיר סי' קע
ו/ג חזו"א חו"מ סי' יז ס"ק א
ו/ג חי' הגרז"ס נשים עמ' שלב
ו/ג כטל אמרתי עמ' קלא
ו/ג כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תשד
ו/ג מנחת חינוך ח"ג עמ' קלז
ו/ג משנת יעקב כאן
ו/ג משנת יעקב נזיקין עמ' רפג {או"ש}
ו/ג משפטים לישראל עמ' שלה
ו/ג נזר אברהם מכות ועדות עמ' קלד
ו/ג נחל שלמה מכות עמ' קטז
ו/ג ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קמד
ו/ג עין יצחק ח"ב עמ' שכב
ו/ג עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 4 הע' 17, 29
ו/ג עיר מקלט כאן ועמ' כט ביאור הלכה, לה ביאור הלכה, לט ביאור הלכה
ו/ג פרי שמואל מכות עמ' עב
ו/ג רחובות יצחק עמ' כא
ו/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קפו, רכג
ו/ג שאגת אריה (תשע) עמ' תקי
ו/ג שיחות לספר במדבר עמ' שיא
ו/ג שנתון המשפט העברי ח"כ עמ' 399
ו/ג שעורי ראשי ישיבות ליטא עמ' מד
ו/ג תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תרמז
ו/ג תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' שצ
ו/ג תחומין חי"א עמ' 348
ו/ג תחומין חכ"ב עמ' 94
ו/ג תנובת ציון דף טו ע"ב
ו/ד אוצרות הרמב"ם
ו/ד אוצרות יהושע עמ' קפג
ו/ד אלומות יוסף (תשנ) עמ' קסט
ו/ד אנצי"ת ע' גואל הדם הע' 89
ו/ד אשר למלך
ו/ד בית אהרן וישראל גל' יא עמ' צז-צט
ו/ד בכורי חיים ח"ד עמ' קא
ו/ד בנין ציון (עטלינגר) ח"ג סי' קנט
ו/ד בנתיב החסד (אלתר) עמ' 209
ו/ד ברור הלכה מכות ז ע"א ציון י, ז ע"ב ציון א, ב, י ע"ב ציון ג
ו/ד ברכות שמים מכות פ"א אות מג {ראב"ד, כ"מ}
ו/ד ברכות שמים מכות פ"ב אות ריא {גואל הדם פטור}
ו/ד ברכת ראובן דף קיז ע"ג, קיח ע"א
ו/ד גבול יהודה (אשכנזי) חי' ב"ק דף יד ע"א
ו/ד גבורת יצחק מכות עמ' מח, קנט, קסג, ריז, רלא
ו/ד גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' קלה
ו/ד גור אריה במדבר פ' לה הע' 22
ו/ד גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' כ, סו
ו/ד דברות אליהו ח"ו עמ' קנא {פשיעה}
ו/ד דברי אברהם (שדמי) ח"ב עמ' צב
ו/ד דברי טובה יהושע טו-כד עמ' תתקו
ו/ד דברי יששכר דף עג ע"ג
ו/ד דברי תלמוד ח"ב עמ' קסב
ו/ד המחשבה הפלילית עמ' 116
ו/ד התורה והמדינה ח"ז עמ' שי
ו/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רסח
ו/ד חדושים ובאורים (גרי') מכות יא ע"ב
ו/ד חזו"א חו"מ סי' יז ס"ק ד
ו/ד חזו"א על הרמב"ם
ו/ד חיבת הקודש עמ' סט
ו/ד יד ישראל ח"ב
ו/ד יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רנב
ו/ד כטל אמרתי עמ' קלא
ו/ד כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף ג ע"ד
ו/ד כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תרפח, תרצח, תשד-תשה, תשט
ו/ד לא תשנא עמ' 149 {גואל הדם יכול להורגו}
ו/ד מאמר המלך
ו/ד מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף יא ע"ג
ו/ד מחקרים במשה"ע עמ' 212
ו/ד מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף עח ע"ד
ו/ד מנחת חינוך ח"ג עמ' קלז, קלט
ו/ד מעדני שמואל עמ' רנב
ו/ד מרגליות הים סנהדרין לג ע"ב אות א, מט ע"א אות ד
ו/ד מרחשת ח"ב שונים אות ד
ו/ד משאת המלך (תשסז) עמ' עב
ו/ד משפטי ארץ ח"א עמ' 262 {גואל הדם}
ו/ד משפטים לישראל עמ' רטז, ריח, רצו, שכג, שנא, שסה, שעב
ו/ד נזר אברהם מכות ועדות עמ' קז
ו/ד נחל שלמה מכות עמ' קטז-קיח
ו/ד נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"ב סי' כח אות ד
ו/ד נתן פריו מכות עמ' ט, קיז-קיח
ו/ד ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קמד
ו/ד סופר המלך ח"ב עמ' שלז
ו/ד ספרי דבי רב ח"ב עמ' שעז
ו/ד עבודת הגרשוני עמ' רכ
ו/ד עולת איש (אלישר) דף עד ע"ג
ו/ד עין יצחק ח"ב עמ' שטז
ו/ד עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 4 הע' 17, 29
ו/ד עיר מקלט כאן ועמ' נג ביאור הלכה
ו/ד עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' עה
ו/ד ענפי ארז (זי') דף סט ע"ג {ראב"ד}
ו/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קלה
ו/ד עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 132
ו/ד עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 143
ו/ד פד"ר ח"ח עמ' 188
ו/ד פנת יקרת (תשנד) סי' קסב אות א, סי' קסג אות א
ו/ד פנת יקרת (תשעא) עמ' תשה, תשח
ו/ד פרח מטה אהרן (סול') מדע עמ' 8
ו/ד פרי שמואל מכות עמ' פח
ו/ד צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' א אות ד
ו/ד צפנת פענח במדבר עמ' שיג
ו/ד קרית מלך
ו/ד רחובות יצחק עמ' כא
ו/ד רנת יצחק שמואל עמ' תיד {גואל הדם פטור}
ו/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קפו, רכג
ו/ד שיחות לספר במדבר עמ' שיא {נהרג גם בתוך עיר מקלט}
ו/ד שנתון המשפט העברי ח"א עמ' 91, ח"כ עמ' 399
ו/ד שעורי ר' שמואל מכות (תשמד) עניינים סי' ד ס"ק ד
ו/ד שעורי ר' שמואל סנהדרין ח"א עמ' צג
ו/ד שפתי שושנים דף מה ע"א
ו/ד תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תרמו
ו/ד תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' שצ
ו/ד תחומין חי"א עמ' 333, 348
ו/ד תחומין חכ"ב עמ' 91
ו/ה אגרא לישרים סי' א, לב
ו/ה אגרות הגרי"ד עמ' רעה
ו/ה אהל דוד (קהן) ח"ב מלכים א פ"ב פס' כט
ו/ה אוהב מישרים עמ' תמח
ו/ה אור הישר [אור שמח הל' מלכים פ"ג ה"י]
ו/ה אור המאיר (עוזיאל) עמ' רג
ו/ה אות היא לעולם ח"א דף קמח ע"א
ו/ה אחיעזר ח"א סי' כה אות ה
ו/ה אלומות יוסף (תשנ) עמ' קסט {אם הרגן גה"ד אין להם דמים}
ו/ה אנצי"ת ע' גואל הדם הע' 24, 25, 28, 31, 36, 37
ו/ה אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 260 {עד אחד}
ו/ה אשר למלך
ו/ה בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' מז, קיט
ו/ה בית אבי ח"ב סי' קמד עמ' קצה
ו/ה בית אהרן וישראל גל' יא עמ' צז-צט
ו/ה בית זבול ח"ב סי' ב אות ו
ו/ה בית יצחק (ברטלר) מכות סי' יא אות ב, סי'יב אות א
ו/ה בית יצחק (תשי"ג) עמ' 124
ו/ה בני ישראל (קרלי) סי' ל אות ג
ו/ה בנין הלכה עמ' קצו
ו/ה בנתיב החסד (אלתר) עמ' 208-209
ו/ה ברור הלכה מכות י ע"ב ציון ג
ו/ה ברכות שמים מכות פ"א אות שסד {עד אחד, הוכחשו בבדיקות}
ו/ה ברכות שמים מכות פ"ב אות מז, רא
ו/ה ברכת מרדכי ענינים עמ' ב
ו/ה ברכת רחל עמ' קלז, קמא
ו/ה גבורת יצחק מכות עמ' רכח, רלב
ו/ה גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' רמג, רמט
ו/ה גור אריה שמות פ' כב הע' 34
ו/ה גן שושנים ח"ב עמ' קסה
ו/ה דברות משה ב"ק ח"א סי' כב ענף א-ב, ד
ו/ה דברי חפץ עמ' קמא
ו/ה דברי טובה יהושע טו-כד עמ' תתקו
ו/ה דברי שאול במדבר עמ' רצה
ו/ה הלכה פסוקה ח"ד עמ' נא הערה 12
ו/ה המעלות לשלמה עמ' תמו, תמט, תנא
ו/ה התורה והמדינה ח"ב עמ' פב, קובץ יא עמ' תקכב, תקכד
ו/ה חוות יאיר (תשנז) עמ' שצג-שצד
ו/ה חזו"א חו"מ סי' יז ס"ק א, חו"מ ליקוטים סי' כג לדף י
ו/ה חי' ירוחם
ו/ה חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' צא
ו/ה חמדת ישראל ח"א דף קא ע"ד
ו/ה טל חיים (סגל) עמ' קכט
ו/ה יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' שא, ח"ב עמ' פג
ו/ה ישועות מלכו (הגהות)
ו/ה כללי קלב"מ (תשסז) עמ' קטז
ו/ה כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף ג ע"ד
ו/ה כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תרצח, תשה, תשט
ו/ה לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' נח אות ו
ו/ה מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף יא ע"ג
ו/ה מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' רלח
ו/ה מטה אהרן פסחים עמ' קה
ו/ה מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף עח ע"ד, עט ע"א
ו/ה מנחת חינוך ח"ג עמ' קלה, קלז
ו/ה מנחת מרדכי (קרטמן) ח"א עמ' קלו
ו/ה מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תקנ {רמב"ם}, תקנז {ראב"ד}
ו/ה מעדני שמואל עמ' רנד, רנה
ו/ה מרחשת ח"ב שונים אות ו
ו/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/ה משא יד ח"א עמ' רפא
ו/ה משאת המלך ח"ד סי' תקיא {ראב"ד}
ו/ה משאת מרדכי מכות עמ' נט
ו/ה משאת משה (חברוני) קדשים - חי' הרמב"ם דף כד ע"ד
ו/ה משברי ים קלב"מ סי' מא אות ה
ו/ה משך חכמה במדבר פל"ה פס' ל
ו/ה משנה הלכות ח"ה סי' שט
ו/ה משנה הלכות יבמות - עריות סי' סט
ו/ה משנת יעקב
ו/ה משפטים לישראל עמ' קעט, ריח, שמד, שסח, שעד
ו/ה נועם ח"ג עמ' לב
ו/ה נזר אברהם מכות ועדות עמ' קכב, קכט
ו/ה נזר הקדש (קפלן)
ו/ה נחל שלמה מכות עמ' קיט-קכא
ו/ה נתיבות שמואל דף עב ע"ג, צג ע"ד
ו/ה נתן פריו מכות עמ' קיח
ו/ה ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' שמט
ו/ה ס' השבי"ט עמ' קמט
ו/ה עדות ושטרות עמ' 243
ו/ה עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 4 הע' 29
ו/ה עיר מקלט כאן ועמ' כא
ו/ה עללת הבציר דף כב ע"ד {בלי התראה}
ו/ה ענפי ארז (זי') דף סט ע"ג {ראב"ד}
ו/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' יא, קח-קט, כרך ב ח"א עמ' קלד, קלט-קמ
ו/ה עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 132
ו/ה עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 133, 134, 143
ו/ה פירושי איברא עמ' 62
ו/ה פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' תנא
ו/ה פרי מלכה סי' פז
ו/ה פרי שמואל מכות עמ' פח
ו/ה צפנת פענח במדבר עמ' שיח
ו/ה קהלות יעקב מכות סי' יא
ו/ה קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קח
ו/ה קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קעט
ו/ה קרית מלך
ו/ה רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קלב, ח"ב עמ' שטו
ו/ה רנת יצחק שמואל עמ' שה {אין להם דמים}, תיד {כהורג בלי כוונה}, תטו {ישמור עצמו}, תטז {אין להם דמים}
ו/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קפו, רכג, תסה
ו/ה רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' פ
ו/ה שאלת שלום (רבינ') דף נז ע"ד {בלי התראה}
ו/ה שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' קכח {אין לו דמים}
ו/ה שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' קצט-ר, תכה
ו/ה שהם וישפה ח"ב
ו/ה שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקעז
ו/ה שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' מו אות ב, סי' נב אות ב
ו/ה שם דרך סנהדרין עמ' קפא, מכות עמ' רי-ריא
ו/ה שם דרך שמות עמ' קעה
ו/ה שנתון המשפט העברי ח"א עמ' 91, ח"כ עמ' 427
ו/ה שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' תסז
ו/ה שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"ב עמ' יג
ו/ה שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' שסט-שע, שעב
ו/ה שעורי ר' שמואל סנהדרין ח"א עמ' צג, רטו
ו/ה שערי חיים (שמולביץ) גיטין עמ' כב
ו/ה שערי טהר ח"ו סי' כז אות א, סי' מא אות ב, ח"ח סי' כח אות ב, סי' צח אות א
ו/ה תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף מא ע"ג
ו/ה תורת חיים (ליבוביץ, תשסט) סי' לו עמ' קעט
ו/ה תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תרמה
ו/ה תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' שנא
ו/ה תחומין ח"ז עמ' 421, ח"י עמ' 63, חי"א עמ' 336 {אבן האזל}, 348, חי"ב עמ' 323
ו/ה תלפיות ו חוב' ג עמ' 658 {ראב"ד}
ו/ה תפארת אריה עמ' רט
ו/ו בית שמאי (פרידמן) דף כב ע"ב
ו/ו ברור הלכה מכות ח ע"א ציון ג
ו/ו גבול יהודה (אשכנזי) חי' ב"ק דף יד ע"א
ו/ו דבר יהושע (שו"ת) ח"ג יו"ד סי' נב
ו/ו דגל ראובן ח"ב סי' מב
ו/ו חיים ומלך
ו/ו יד מלך (מן) הל' חובל פ"א הי"ז
ו/ו יחוה דעת ח"ה עמ' ע
ו/ו משאת מרדכי מכות עמ' סב-סג
ו/ו נועם ח"ז עמ' שמח {אבי עזרי}
ו/ו נזר אברהם מכות ועדות עמ' קז
ו/ו נחל שלמה מכות עמ' קכב
ו/ו נתן פריו מכות עמ' עג
ו/ו עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 4 הע' 31
ו/ו עיר מקלט
ו/ו רחמים לחיים על שו"ת הרשב"א ח"ה סי' טז
ו/ו רמת רחל סי' כג אות ב
ו/ו שאגת אריה (תשע) עמ' תקז
ו/ו שיח השדה (פרומר) עמ' צא
ו/ו תורה מציון שנה ב חו' א דף יב ע"ד
ו/ז בית הלוי - שו"ת הגר"ח סי' ג עמ' י
ו/ז ברור הלכה מכות ח ע"א ציון ה
ו/ז ברכות שמים מכות פ"ב אות סה
ו/ז משאת מרדכי מכות עמ' סב
ו/ז משפטים לישראל עמ' שלא
ו/ז נחל שלמה מכות עמ' קכב
ו/ז עיר מקלט
ו/ז שו"ת ר"ע דאיינה ח"א עמ' 532
ו/ז תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תטז
ו/ח בית הלוי - שו"ת הגר"ח סי' ג עמ' י
ו/ח ברור הלכה מכות ח ע"א ציון ה
ו/ח גור אריה (צרמון)
ו/ח דברות משה ב"ק ח"א סי' כב ענף א-ב, ד
ו/ח דינא דחיי ח"ב דף פז ע"א
ו/ח זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שיח
ו/ח חי' חפץ חיים
ו/ח חיים ומלך
ו/ח חקרי יהדות (פדרבוש) עמ' 316
ו/ח משאת מרדכי מכות עמ' סב
ו/ח משרת משה (עטייה)
ו/ח נזר אברהם מכות ועדות עמ' קז, קי
ו/ח נחל שלמה מכות עמ' קכב-קכג
ו/ח נתן פריו מכות עמ' עג
ו/ח ספרי דבי רב ח"ב עמ' שפט
ו/ח עיר מקלט
ו/ח פני משה (שלז')
ו/ח רחמים לחיים על שו"ת הרשב"א ח"ה סי' טז
ו/ט ברור הלכה ב"ק לב ע"ב ציון ל
ו/ט גבורת יצחק מכות עמ' קפב
ו/ט דברות משה ב"ב ח"א סי' יג ענף א
ו/ט מרגליות הים סנהדרין יח ע"ב אות א {מרכה"מ}
ו/ט נועם ח"א עמ' רעו, ח"ב עמ' פב
ו/ט נחל שלמה מכות עמ' קכג-קכד
ו/ט נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' מ אות ב
ו/ט נתן פריו מכות עמ' עד
ו/ט עיר מקלט
ו/ט פרי שמואל מכות עמ' עד
ו/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קפו, רכה
ו/ט שער יוסף דף קיא, קיז {ק"ס}
ו/י אבן ציון עמ' צו
ו/י אוצרות יהושע עמ' תקו
ו/י אור הישר [אור הישר כריתות ט ע"א וזבחים קח ע"ב]
ו/י אנצי"ת ע' אומר מותר הע' 19, 30
ו/י ארעא דרבנן (תשעט) עמ' נב
ו/י באר דוד ב"ק ח"ג סי' נא אות ה
ו/י באר מרים פ"י ה"א אות ג
ו/י באר משה (שטרן) ח"א סי' יג אות ד עמ' כח {אומר מותר}
ו/י באר ראי עמ' רעג
ו/י באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פי"ג ה"ו מושב שרים אות מב
ו/י בארות נתן עמ' קמח
ו/י בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' ז סעיף ח
ו/י בית יעקב (טבשונסקי) סי' תכא סעיף ב
ו/י בית מועד (גטיניו) כאן, ודף כג ע"ד
ו/י ברור הלכה סנהדרין כז ע"ב ציון ו, מכות ז ע"ב ציון ב, ג, ד, ו, ח, דף ט ע"ב ציון ג
ו/י ברכות שמים מכות פ"ב אות יב, טו, מא, קמג
ו/י גבורת יצחק מכות עמ' קסז-קסט, ר
ו/י דברות אליהו ח"ו עמ' קנא {אומר מותר}
ו/י דברי טובה יהושע טו-כד עמ' תתקו
ו/י הר המלך ח"ג עמ' לא
ו/י השבת לקדשו דף פד ע"ד
ו/י זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קט, רפ
ו/י חבש פאר עמ' כג, קנב
ו/י חדושים ובאורים (גרי') מכות ז ע"א-ע"ב
ו/י חוות יאיר (תשנז) עמ' תעד
ו/י חוות יאיר סי' קע
ו/י חוקת עולם עמ' 283 {אומר מותר}
ו/י חזון יחזקאל מכות פ"ב ה"א, מכות הוספה ג
ו/י חי' חפץ חיים
ו/י חי' ר' חנוך הענאך עמ' קכח
ו/י יבין שמועה (לעוו) עמ' תקעה, תרצה
ו/י יגיעת ערב ב"מ עמ' שלב
ו/י יד מלך (מן) הל' חובל פ"א הי"ד, הט"ו
ו/י יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רנא
ו/י ישרי לב עמ' פז
ו/י כבוד מלכים (מרגליות) {שלשה ימים}
ו/י כתבי ערוך השולחן - שו"ת סי' מא
ו/י לא תשנא עמ' 28, 29, 179, 313
ו/י לשון ערומים הל' מלכים פ"י ה"ו
ו/י מחקרים במשה"ע עמ' 237, 239, 241
ו/י מנחת מרדכי (תשז) עמ' קצה-קצו
ו/י מנחת עני (זינצהיים) ח"ב ע' אומר מותר
ו/י מעיני המים
ו/י מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/י משאת מרדכי ב"ק עמ' קיג, קפא
ו/י משאת מרדכי מכות עמ' ה, נו, ס-סא, סז
ו/י משנת משה סנהדרין עמ' ריא
ו/י משפטים לישראל עמ' קיא-קיב, קס, רטז, רמד, שלא, שלג
ו/י נזר אברהם מכות ועדות עמ' קיא {כ"מ}
ו/י נחל שלמה מכות עמ' קכה-קל
ו/י נתן פריו מכות עמ' סז-סח, ע, פח
ו/י ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קמד
ו/י ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' קג
ו/י סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' שכט, שמא
ו/י סהמ"צ לרס"ג ח"א דף קלח ע"ג
ו/י סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 194
ו/י ספרי דבי רב ח"ב עמ' שפח
ו/י עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' רמה {אומר מותר}
ו/י עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 4 הע' 31, 33, 49
ו/י עיר מקלט כאן ועמ' לט שער העדה
ו/י עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' שמא
ו/י עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קלד
ו/י עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 132
ו/י עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 143
ו/י פותח יד
ו/י פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' צו
ו/י צהר גל' ד עמ' 35
ו/י קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' ו {אומר מותר}
ו/י קרבן ציון עמ' קצח
ו/י קרית מלך
ו/י קרן הצבי מצוה מג אות ו, מצוה צד אות ו
ו/י קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' כב
ו/י רלב"ג דברים פ"ד פסוק מב עמ' לב
ו/י רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קפו-קפז
ו/י שאגת אריה (תשע) עמ' תקז
ו/י שו"ת הרדב"ז סי' אלף תרסז
ו/י שו"ת מהר"ם די בוטון סי' סב
ו/י שנתון המשפט העברי ח"א עמ' 91
ו/י שעורי ר' שמואל מכות (תשמד) סי' רג
ו/י שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' שלג-שלד, שפ
ו/י שערי מאיר עמ' מב
ו/י תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תרכא, תרלג
ו/י תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תטז
ו/י תחומין ח"ז עמ' 225
ו/יא איש מבין ח"א דף י ע"ג
ו/יא אמרי איש עמ' שלא, שמא {נכנס ברשות - גולה}
ו/יא אשר למלך
ו/יא באר מרים פ"ח ה"י אות ד
ו/יא בית אהרן וישראל גל' י עמ' לא
ו/יא בית הלוי - שו"ת הגר"ח סי' ג עמ' י
ו/יא בית יעקב (טבשונסקי) סי' תכא סעיף ו
ו/יא ברור הלכה ב"ק לב ע"ב ציון ל, מכות ח ע"א ציון ב, ג, כב ע"ב ציון י
ו/יא ברכות שמים מכות פ"ב אות לא, לה
ו/יא גבורת יצחק מכות עמ' קפ, ריג {כ"מ}
ו/יא דברות משה ב"ק ח"א סי' כב ענף א-ב, ד
ו/יא דגל ראובן ח"ב סי' מב, ח"ג סי' כז
ו/יא דינא דחיי ח"ב דף פח ע"א
ו/יא דיני עבודה במשה"ע עמ' 935
ו/יא חדושים ובאורים (גרי') ב"ק סי' ה ס"ק ד, מכות ז ע"ב
ו/יא יד מלך (מן) הל' חובל פ"א הי"ז
ו/יא כטל אמרתי עמ' קלב
ו/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/יא משאת מרדכי מכות עמ' סא
ו/יא משפטים לישראל עמ' שכה, שלו
ו/יא נזר אברהם מכות ועדות עמ' קו
ו/יא נחל שלמה מכות עמ' קלא-קלח
ו/יא עיר מקלט כאן ועמ' לו ביאור הלכה
ו/יא פנת יקרת (תשנד) סי' קסג אות ב
ו/יא פנת יקרת (תשעא) עמ' תשי
ו/יא פרשת השבוע (תשעב) ח"ד עמ' 188
ו/יא רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קפו, רכד
ו/יא שם מרדכי עמ' 246, 250, 251 {נתזה בקעת}
ו/יא שעורי ר' יחיאל מיכל ב"ק ח"ב אות פט
ו/יא תורה מציון שנה ב חוב' א סי' ז, דף יב ע"ד
ו/יא תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תיד
ו/יב אבני אש (אויש) שמות עמ' לז
ו/יב אוצרות יהושע עמ' קפג, תקו
ו/יב איים בים מכות פ"ב סי' כא אות ג
ו/יב אמת ליעקב מקרא עמ' רסה
ו/יב אמת ליעקב נשים עמ' רמא
ו/יב אנצי"ת ע' גלות הע' 16 {או"ש}, 24 {או"ש}
ו/יב באר מים חיים (טשרנוביץ) שמות פרק א פסוק ז
ו/יב באר מרים פ"י ה"א אות ג
ו/יב ברור הלכה מכות ז ע"א ציון י, ז ע"ב ציון א, ח {אור שמח}
ו/יב ברכות שמים מכות פ"ב אות ב, ו
ו/יב ברכת ראובן דף קיט ע"ג
ו/יב גבורת יצחק מכות עמ' קס, קסב, קעג-קעד
ו/יב גור אריה (צרמון)
ו/יב הר המלך ח"ז עמ' תקנז-תקנח
ו/יב וזאת התורה עמ' רנ
ו/יב זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רפא
ו/יב חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' צה
ו/יב יגיעת ערב ב"מ עמ' שלג
ו/יב יד ישראל ח"ב
ו/יב כטל אמרתי עמ' קלב
ו/יב כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תשה
ו/יב לקט שיחות מוסר ח"א עמ' שסב-שסג
ו/יב מגיד הרקיע ח"ג פ"ט ה"ח
ו/יב משאת מרדכי ב"ק עמ' קפא
ו/יב משאת מרדכי מכות עמ' נה-נח
ו/יב משיבת נפש עמ' קסא
ו/יב משנת משה מכות עמ' מ
ו/יב משפטים לישראל עמ' שכט, שלד, שלד-שלה
ו/יב נחל שלמה מכות עמ' קלט-קמא
ו/יב נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' מ אות ב
ו/יב נתן פריו מכות עמ' סז, פו
ו/יב עיר מקלט
ו/יב פרי שמואל מכות עמ' עג
ו/יב קול יעקב (פישר) סי' יא אות מא
ו/יב קרית מלך
ו/יב רלב"ג דברים פי"ט תועלת ח עמ' קפ
ו/יב שיחות לספר במדבר עמ' שה {רק לרשלן שאינו פושע}
ו/יב שירת דוד כתובות עמ' רנג, רסג
ו/יב שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 148, ח"כ עמ' 428
ו/יב שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' שלב
ו/יב תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תריח
ו/יב תחומין חט"ז עמ' 195
ו/יב תחומין חכ"ב עמ' 93
ו/יג באר דוד ב"ק ח"ב סי' א אות יא
ו/יג בית מועד (גטיניו) דף כ ע"א
ו/יג בית שמאי (פרידמן) דף כג ע"א-ע"ב {ירידה לצורך עליה}
ו/יג בני שמואל
ו/יג ברור הלכה מכות ז ע"ב ציון ז
ו/יג ברית הלוי השלם
ו/יג ברכות שמים מכות פ"ב אות יז {צורך עלייה}, קכח, קלט {דרך עלייה}
ו/יג גבורת יצחק מכות עמ' קסב, קעא-קעד {כ"מ}
ו/יג גור אריה (צרמון)
ו/יג הגהות חבר בן חיים
ו/יג וזאת התורה עמ' רנג
ו/יג זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רפ
ו/יג חי' הריצ"ד
ו/יג חי' חפץ חיים
ו/יג חיי אברהם (טייב) דף סג ע"א
ו/יג חמש דרשות (תשלד) עמ' 119
ו/יג חמש דרשות (תשעב) עמ' 120
ו/יג יגיעת ערב ב"מ עמ' שלג
ו/יג יצחק ירנן
ו/יג יתר הבז (תקמז)
ו/יג יתר הבז (תשסח) עמ' קעט
ו/יג מחנה יהודה (קצין) ח"ב סי' סב
ו/יג מנחת חינוך ח"ג עמ' קלז
ו/יג מעיני המים
ו/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/יג משאת מרדכי מכות עמ' נו-נז
ו/יג מתת ידו (קגן) סי' קכ
ו/יג נחל שלמה מכות עמ' קמב
ו/יג נתן פריו מכות עמ' סז
ו/יג עיר מקלט
ו/יג עמודי שלמה ח"ג עמ' רלג
ו/יג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קח
ו/יג שלל דוד
ו/יג תחומין חכ"ב עמ' 93
ו/יג תפארת חיים (שאכעט) דף עט ע"ג
ו/יד אוצרות יהושע עמ' תקז
ו/יד אור הישר [עין יצחק אהע"ז ח"א סי' ע]
ו/יד באר דוד ב"ק ח"ב סי' א אות יא
ו/יד באר דוד ב"ק ח"ג סי' נא אות ה
ו/יד ביצחק יקרא (תשע) סי' קז סעיף ה
ו/יד בית שמאי (פרידמן) דף כד ע"ג {סומא קרוב לאונס}
ו/יד בכורי יוסף (הוטנר) דף ז ע"א
ו/יד ברור הלכה מכות ז ע"ב ציון ז, ח, דף ט ע"ב ציון ב
ו/יד ברכות שמים מכות פ"ב אות קמג-קמד {סומא}
ו/יד ברכת ראובן דף קיט ע"ג {סומא}
ו/יד גבורת יצחק מכות עמ' קעא, קעד-קעה, קצט-ר
ו/יד דבר שמואל (אבוהב) סי' יב
ו/יד דגל ראובן ח"ב סי' מב, ח"ג סי' כו
ו/יד דור רביעי ח"א סי' נה אות א
ו/יד חדושים ובאורים (גרי') מכות ט ע"ב
ו/יד חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד מכות ט ע"ב]
ו/יד יד ישראל ח"ב
ו/יד יד מלך (מן) הל' חובל פ"ג ה"ד אות ב
ו/יד ישרי לב עמ' פו-פז
ו/יד ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רפא
ו/יד כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תשד
ו/יד מאור יעקב דף צ ע"א
ו/יד מחקרים במשה"ע עמ' 226, 243
ו/יד מחשבת הקודש ח"ב דף לב ע"ד
ו/יד מילי דאורייתא עמ' לו
ו/יד מנחת חינוך ח"ג עמ' קלז
ו/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/יד משאת מרדכי ב"ק עמ' קיג
ו/יד משאת מרדכי מכות עמ' סא
ו/יד משנת יעקב הפלאה עמ' רכט
ו/יד משנת משה מכות עמ' מא
ו/יד משפטים לישראל עמ' רצה
ו/יד נחל שלמה מכות עמ' קמב-קמט
ו/יד נר מצוה (ואלק) שרשים דף כט ע"ב וע"ד {דרך עלייה}
ו/יד נתן פריו מכות עמ' סט, פח
ו/יד ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קמג-קמד
ו/יד ספרי דבי רב ח"ב עמ' שפח
ו/יד עין יצחק ח"ב עמ' שטז, שיח, שכ, שכב
ו/יד עיר מקלט כאן ועמ' יד ביאור הלכה
ו/יד עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 562
ו/יד פנת יקרת (תשנד) סי' קסב אות א
ו/יד פנת יקרת (תשעא) עמ' תשד
ו/יד פרי מלכה סי' פז
ו/יד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קפו
ו/יד שו"ת ר"ע דאיינה ח"א עמ' 532
ו/יד שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' שלג-שלד, שסז
ו/יד תחומין ח"ג עמ' 221
ו/יד תחומין חכ"ב עמ' 93
ו/טו אהל יששכר סי' כ
ו/טו אמרי יהודה (רוזנר) דף ח ע"ד, ט ע"א
ו/טו בינת דניאל ח"א עמ' רכז-רכח
ו/טו ביצחק יקרא (תשע) סי' קז סעיף ו
ו/טו בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' רפא
ו/טו ברור הלכה ב"ק יט ע"א אחרי ציון ב, מכות ז ע"ב ציון מ, ח ע"א ציון א
ו/טו ברכת מרדכי ב"ק עמ' קסט
ו/טו ברכת ראובן דף קיט ע"ג
ו/טו גבורת יצחק מכות עמ' קעו-קעז
ו/טו גדולת מרדכי (רבינוביץ) דף קלב ע"ג
ו/טו גור אריה (צרמון)
ו/טו דינא דחיי ח"ב דף פח ע"א
ו/טו הרמב"ם והלכותיו
ו/טו חדושים ובאורים (גרי') ב"ק סי' ה ס"ק ד, מכות ז ע"ב
ו/טו חזון יחזקאל ב"ק פ"ב ה"א
ו/טו חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד מכות ז ע"ב]
ו/טו חי' ר' שמואל ב"ק עמ' צב
ו/טו חפץ יהונתן דברים פי"ט פסוק ה
ו/טו טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' תס, תסא
ו/טו יבין שמועה (לעוו) עמ' תרצד
ו/טו יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' יא
ו/טו כבוד מלכים (מרגליות)
ו/טו לבושי מרדכי ח"ד עמ' רלח
ו/טו מאור למלך ב"ק עמ' סז
ו/טו מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' צז-צח, קפב, קפד
ו/טו מאורי אש השלם עמ' רכא
ו/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/טו משאת המלך ח"ג סי' שפח {כח כוחו}
ו/טו משאת מרדכי ב"ק עמ' קיג
ו/טו משפטים לישראל עמ' של
ו/טו נחל שלמה מכות עמ' קמט-קנד
ו/טו נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' יב {כח כחו}
ו/טו נתן פריו מכות עמ' סט, עו
ו/טו ספרי דבי רב ח"ג עמ' שצח
ו/טו עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' רסא
ו/טו עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 573
ו/טו עמק הלכה (בוימל) עמ' ג
ו/טו פנים מאירות (קאטקין) ח"ב עמ' רנז
ו/טו פנת יקרת (תשנד) סי' קסג אות א
ו/טו פנת יקרת (תשעא) עמ' תשח
ו/טו פרי שמואל מכות עמ' עה
ו/טו קונטרסי שעורים ב"ק שעור יא אות ג
ו/טו קרית מלך
ו/טו קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' כג
ו/טו רחובות יצחק עמ' יא
ו/טו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קפו
ו/טו שושנת העמקים (גנק) עמ' לב
ו/טו שיירי כנה"ג [שמע שלמה ס' מסעי דף סד]
ו/טו שם מרדכי עמ' 246, 249-252 {מכח כוחו}
ו/טו שעורי ר' שמואל מכות (תשמד) סי' קצא-קצב
ו/טו שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' שלו-שלז
ו/טו שערי טהר ח"ה שער ב סי' כג אות ב
ו/טו תורת ההגיון בהלכה עמ' 105-106
ו/טו תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תרכב


ז/763 הלכות רוצח ושמירת הנפש פרק ז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ז/רה"פ יד פשוטה
ז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ז/רה"פ מעשה רקח
ז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ז/רה"פ משאת המלך
ז/רה"פ פי' ר"י קאפח
ז/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ז/רה"פ רמב"ם לעם
ז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ז/א אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' שצט
ז/א אגרות משה ח"ח עמ' רכד
ז/א אוצמפה"ת ב"מ סב ע"א הע' 49 {או"ש}
ז/א אוצר א"י ח"ו עמ' 162
ז/א אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' פז
ז/א אוצר המאמרים (תשסא) עמ' קלא
ז/א אילת אהבים (ברים) עמ' לט, מב
ז/א אמרי חן (בן סניור) בראשית עמ' 619
ז/א אמרי חן (בן סניור) יהושע עמ' 165
ז/א אמרי חן (בן סניור) שמואל עמ' 19
ז/א אמרי יוסף (ספינקא) דברים דף כה ע"ג
ז/א אמרי יצחק בראשית עמ' רע, רפ
ז/א אנצי"ת ע' גלות הע' 95, 96, 98
ז/א אסופת מערכות הגדה של פסח עמ' כט {חיים בלא תורה - כמיתה}
ז/א אסופת מערכות עה"ת ח"א עמ' שה, ח"ג עמ' תלה, ח"ד עמ' קכא
ז/א אפוד בד דף פ ע"ג
ז/א אשכבתיה דרבי ח"א עמ' ריח
ז/א באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תרסד-תרסה
ז/א באר שרים (שלזינגר) בראשית פ' וישלח סי' ה אות ג
ז/א באר שרים פרשת משפטים דרוש ב אות ג
ז/א ברור הלכה מכות י ע"א ציון ד, ו
ז/א ברכת מרדכי דברים עמ' עא
ז/א בתורתו יהגה ח"א עמ' פז, תנו
ז/א גבורת יצחק אבות עמ' רצו
ז/א גבורת יצחק מכות עמ' רכג
ז/א גבורת יצחק שבועות עמ' קב, קלח
ז/א דולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות ח"א עמ' מב, פו, רמט, שסד, תקטו, ח"ב עמ' שכט
ז/א דולה ומשקה (תשסב) עמ' 311, 334
ז/א דעת חיים עמ' קיב {חיי בעל החכמה}
ז/א דעת שבת עמ' קנז
ז/א דעת תפלה עמ' צא (ה), תיט
ז/א דרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1009, פ"ד הערה 138
ז/א דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רנ, רעא
ז/א האיר ממזרח יהושע עמ' שיג {תלמיד שגלה וכו'}
ז/א העמק דבר בראשית פ"ב פסוק ז
ז/א הרמב"ם כמחנך עמ' 49
ז/א וגר זאב עמ' ז
ז/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' צ, רס
ז/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' תקכג
ז/א וחי בהם (טויאן) ח"ב בהסכמת ר"ש דבליצקי
ז/א ויטע אשל תמורה ח"ב עמ' קעא
ז/א זאת ליעקב במדבר עמ' רסה
ז/א זאת ליעקב בראשית עמ' קכב, תנד {וחיי בעלי חכמה ומבקשיה בלא תלמוד תורה}
ז/א זאת ליעקב דברים עמ' פז
ז/א זאת ליעקב ויקרא עמ' רכה
ז/א זבד טוב עמ' 78
ז/א זכרון יעקב (מרל) ח"א סי' ג ס"ק ז
ז/א חכמה ומוסר (זיו) ח"א עמ' עה, פב
ז/א יד אברהם פרה הקדמה עמ' 25, 36
ז/א יין מלכות (שניאורסון) עמ' 463-468
ז/א יסוד אהל מועד (ביק) דף נא ע"א {מגלים ישיבתו}
ז/א יסודי ישורון ח"ב עמ' קסה
ז/א כטל אמרתי עמ' יג
ז/א כתב אמת ח"ג עמ' פ, קמ
ז/א להורות נתן מועדים ח"ב עמ' תסג
ז/א להורות נתן מועדים ח"ה עמ' קעט
ז/א להורות נתן על התורה ח"ג עמ' עז
ז/א להעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' קצט {כמיתה חשובין}
ז/א להעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' קנה {כמיתה חשובין}
ז/א להעיר להורות ולהשכיל ח"ד עמ' ריז {מגלין ישיבתו}
ז/א לחם חקי עמ' קנג-קנה
ז/א למחר אעתיר עמ' שכג
ז/א לקוטי שיחות ח"ה עמ' 375 הערה 34
ז/א לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 33
ז/א מאיר נתיבות ח"ב עמ' קמ, קנב {חשובים כמיתה}
ז/א מאמר מרדכי (שוואב) ח"ב מאמר מז
ז/א מבוא למשנה תורה עמ' 60, 296, 355
ז/א מבשר טוב - ס' החיים עמ' י
ז/א מורשה - שיחות למועדים עמ' רכב, רמח
ז/א מנחת חינוך ח"ג עמ' קמ
ז/א מעיני התורה ח"א עמ' 15, ח"ב עמ' 15
ז/א מענה לשון עמ' קפח
ז/א משאת משה (חברוני) מוסר (תשלו) עמ' קיד
ז/א משנה הלכות ח"י סי' קס
ז/א משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קיט
ז/א משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רסד
ז/א משנת יוסף דרשות ח"א עמ' עב {כמיתה חשובין}
ז/א משנת משה מכות עמ' נא
ז/א משנת ר' אהרן מאמרים (תשמח) ח"א עמ' ל
ז/א משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' ל
ז/א מתנת חיים קנינים עמ' כג {כמיתה חשובים}
ז/א נחל שלמה מכות עמ' קנה-קנט
ז/א נפש ברכה ח"ב עמ' יב
ז/א נתיב התורה (סאלים) דברים עמ' קי
ז/א נתיב התשובה עמ' לא
ז/א נתיבות אמונה - תפלה עמ' קכ
ז/א נתן פריו מכות עמ' צז, קכט
ז/א עטרת חן ח"ב עמ' רמט
ז/א עיר מקלט
ז/א עלי שור ח"ב עמ' רסו
ז/א עם לבבי אשיחה עמ' רכו
ז/א ענישה ושיקום ביהדות עמ' 79
ז/א פחד יצחק (הוטנר) שבועות מאמר ד אות ב
ז/א פני מנחם - תורה ומועדים חנוכה עמ' רמט, רנה, רפז, רצ, רצו, שא, אח"ק עמ' קלו, קמב, ואתחנן עמ' לד {וחיי בעלי תורה ומבקשיה בלא תלמוד כמיתה חשובין}
ז/א פרדס מרדכי עמ' תקטו, תקצח, תרנח
ז/א פרשת השבוע (תשעב) ח"ד עמ' 294
ז/א צהר גל' א עמ' 77
ז/א קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' מז, קמו
ז/א קריאה בקריה ח"א עמ' רלו, ח"ב עמ' קמ
ז/א ראשית דעת (קורח) סי' ל
ז/א רנת יצחק חמש מגילות עמ' לט
ז/א רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שמד, ח"ב עמ' ריד
ז/א רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' רכה
ז/א שארית נתן (לוברט)
ז/א שולי הגליון עמ' קעב
ז/א שיח דוד (תשסד) עמ' קיב
ז/א שיח דוד (תשסח) עמ' קלג
ז/א שיחות מוסר (תשמ) ח"א מאמר י, יט, ח"ב מאמר ג, ח"ג מאמר יג
ז/א שיחות מוסר (תשסב) עמ' קסג-קסד, קסו, קע, רנ, רסא
ז/א שיחות ר' ראובן עמ' סא
ז/א שם דרך - כתר תורה עמ' קסח
ז/א שם משמואל פרשת בחקותי שנת תרע"ג, ופרשת במדבר שנת תרע"ז, שם משמואל פרשת חקת שנת תר"ע
ז/א שמועות דוד עמ' רכא
ז/א שמחת מרדכי עמ' ז
ז/א שמן ראש (כץ) ז' אדר-פורים ח"א עמ' לט
ז/א שמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קכז
ז/א שמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קח {כמיתה חשובים}
ז/א שמן ראש (כץ) ימים נוראים עמ' קיט
ז/א שמן ראש ח"א-ח"ח בראשית עמ' קסח
ז/א שמן ראש חנוכה ח"א עמ' לא
ז/א שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רג
ז/א שערי הישיבה ח"א עמ' עב, ח"ב עמ' רלא, רלד
ז/א תולדות אדם עמ' מז
ז/א תורה ותעודה עמ' 131
ז/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' נד-נט
ז/א תורת מנחם חמ"א עמ' 315
ז/א תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תתז
ז/א תחומין ח"י עמ' 127
ז/א תקנת השבים עמ' 215
ז/ב אהל משה (הורוביץ) ח"א כתובות ברא"ש פי"ג ס"א
ז/ב אמרי משפט ח"א עמ' סב
ז/ב אנצי"ת ע' בעל הע' 210, ע' גלות הע' 101, 106
ז/ב בית אבי ח"ב סי' קלח עמ' קפד {חייב לזונה}
ז/ב בית המדרש
ז/ב חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד גיטין יב ע"א]
ז/ב ידבר שלום ח"א עמ' קמה
ז/ב לב ים גיטין עמ' קי {לזון את עבדו}
ז/ב מגילת ספר עשין דף נד ע"א
ז/ב מקראי קדש (תפט) דף קלה ע"א
ז/ב מרומי גלים עמ' רה
ז/ב משנת יעקב כאן
ז/ב משנת יעקב נשים ח"א עמ' קצ
ז/ב משנת עזר ח"א עמ' רנו
ז/ב משפטים לישראל עמ' שכ
ז/ב נחל שלמה מכות עמ' קס
ז/ב עין יצחק ח"ב עמ' שיד
ז/ב עיר מקלט
ז/ב עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף קב, ולשונות דף ב ע"ד
ז/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קפה
ז/ב פד"ר חי"ד עמ' 225, 232, 234
ז/ב קרן הצבי מצוה צד אות ב
ז/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' ריח
ז/ב שעורי אבני עזר ח"א עמ' קסז
ז/ב שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 110
ז/ב תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' רצד
ז/ב תורת הקדש ח"ב עמ' רטז
ז/ב תורת ירוחם ח"ג דף כח ע"ד
ז/ג אנצי"ת ע' גלות הע' 21, 60, 63, 66, 113, 201
ז/ג בית אבי ח"ב סי' סז עמ' צו {פינוי הקבר}
ז/ג בית אהרן וישראל גל' לח עמ' יג, יז-יח
ז/ג בית זבול ח"ב סי' לב אות א
ז/ג ברור הלכה מכות יא ע"ב ציון ח
ז/ג ברכות שמים מכות פ"ב אות רצו
ז/ג גבורת יצחק מכות עמ' רמז, רנה
ז/ג דברי יחזקאל (מישור) עמ' רעב
ז/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקעט
ז/ג זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רפב
ז/ג חוקת עולם עמ' 154 {קבר בעיר מקלט}
ז/ג חי' חתם סופר
ז/ג יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' שז
ז/ג כתב סופר יו"ד סי' קפג ד"ה אלא
ז/ג כתבי מהר"ם איררה עמ' צד, רכה {מוליכים עצמותיו}
ז/ג מענה לשון עמ' קפח
ז/ג מקראי קדש (תשנג) עמ' שמו
ז/ג נחל שלמה מכות עמ' קסא
ז/ג נתן פריו מכות עמ' קכ
ז/ג עיר מקלט כאן ועמ' יב, עט
ז/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קלז
ז/ג פני אברהם (פרלמן) דף נב ע"ג
ז/ג קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' רה
ז/ג קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שמג
ז/ג ראשית דעת (קורח) סי' ל {מת קודם שגלה}
ז/ג שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' קפה
ז/ג שיחות לספר במדבר עמ' שיג {נקבר בה}
ז/ג שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות נח
ז/ג תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' מח
ז/ג תורת החוף ימים - שפתי חיים סי' כד אות יא
ז/ד אור המאיר (שפירא) סי' לב אות ב {יורד מגדולתו}
ז/ד בינת דניאל ח"א עמ' רפא
ז/ד זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רפג
ז/ד יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רנב, כרך ב ח"ב עמ' נג
ז/ד מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' שי
ז/ד משנת ירושלים עמ' נט
ז/ד משפטים לישראל עמ' קה, שכו
ז/ד נחל שלמה מכות עמ' קסא-קסד
ז/ד עיר מקלט
ז/ד קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' רה
ז/ד קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שמג
ז/ד תורת לויים דף סד
ז/ד תשובה שלמה אהע"ז סי' כט דף מ ע"א {קבר מחוץ לתחום}
ז/ה אמר יוסף (אלקלעי)
ז/ה אנצי"ת ע' גלות הע' 133, 134, 142, 154
ז/ה אשר למלך
ז/ה בית מועד (גטיניו) דף כז ע"א
ז/ה ברור הלכה מכות יב ע"ב ציון ב
ז/ה ברכות שמים מכות פ"ב אות שסד {משכונה לשכונה}, שעא {לוי}, שפב {לוי}
ז/ה גבורת יצחק מכות עמ' רעט
ז/ה זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' צז
ז/ה חסדי דוד ח"ה עמ' תרנח
ז/ה ידי משה (בוצק') זבחים סי' קיז
ז/ה יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רנא, כרך ב ח"א עמ' רצה, רצח, ח"ב עמ' יב
ז/ה מנחת חינוך ח"ג עמ' קלח
ז/ה משאת מרדכי מכות עמ' פו
ז/ה משנה הלכות ח"ו סי' שיז
ז/ה משנת משה מכות עמ' עד
ז/ה נחל שלמה מכות עמ' קסה-קסז
ז/ה נתן פריו מכות עמ' קכט
ז/ה עיר מקלט כאן ועמ' ס שער העדה
ז/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קל
ז/ה שיח השדה (פרומר) עמ' צא
ז/ה שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' תקס
ז/ה שלמי שמחה ח"ה עמ' רמו
ז/ה שפת אמת על התלמוד ח"ג דף לג ע"ד
ז/ה תורת לויים דף סד
ז/ו אגרות הראי"ז עמ' כו
ז/ו אמונת יהושע עמ' רי {שאין בה זקנים}
ז/ו ארצות החיים סי' כז ארץ יהודה אות א
ז/ו אשר למלך
ז/ו באר מרים פ"ט ה"ד אות א
ז/ו בית מועד (גטיניו) כאן, ודף כז ע"א
ז/ו בני שמואל
ז/ו ברור הלכה מכות י ע"ב ציון ה, ו
ז/ו גבורת יצחק מכות עמ' רלד
ז/ו דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תקעב
ז/ו האיר ממזרח יהושע עמ' שי {זקני העיר ההיא}, שיא {עיר שרובה רצחנים}
ז/ו חכמת התורה שופטים עמ' שנא
ז/ו חסדי דוד ח"ה עמ' תריב
ז/ו יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ז ה"ז אות ג ס"ק א, ז
ז/ו כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תרצא
ז/ו לב בנים עמ' תז-תט
ז/ו לחם יהודה
ז/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' רנח, ח"ג עמ' קלח
ז/ו מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' ד אות ג]
ז/ו מרכבת המשנה מהדו"ב [גירסת הראב"ד "שיש בה" והוא ט"ס]
ז/ו משאת מרדכי מכות עמ' עו
ז/ו נחל שלמה מכות עמ' קסח
ז/ו נתן פריו מכות עמ' עז, קח
ז/ו עיר מקלט
ז/ו עלי עשור (זס') עמ' סב
ז/ו קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' קטז
ז/ו רנת יצחק יהושע עמ' קסז {עיר בלי זקנים}
ז/ו שיבת ציון (לנדא) סי' צח
ז/ו שרידי אש ח"א עמ' קס
ז/ו תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תרלז
ז/ז אנצי"ת ע' גלות הע' 90, 92
ז/ז באר שרים (שלזינגר) במדבר פ' קרח סי' ג אות ה, חוקת סי' ו אות ג
ז/ז גנזי חיים (זייצ'יק) עמ' קנה
ז/ז מלכות יהודה וישראל עמ' 253
ז/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' רנח
ז/ז מעשה נסים (הכהן)
ז/ז משאת המלך ח"א סי' נז
ז/ז נועם חט"ז קונטרס הרפואה עמ' קד [המאור תשרי תשלב]
ז/ז נחל שלמה מכות עמ' קסח-קעא
ז/ז עיר מקלט כאן ועמ' ס שער העדה
ז/ז קול צופיך עמ' שצו {אור שמח}
ז/ז שיחות לספר במדבר עמ' שיב {יאמר שהוא רוצח}
ז/ז תקנת השבים עמ' 155
ז/ז תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' ריט {הגהמ"י}
ז/ז תתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' קכד, תסח {הגהמ"י}
ז/ח אגרות משה יו"ד ח"ב סי' קעד ענף ד {אור שמח}
ז/ח אהל דוד (קהן) ח"ו שמואל ב פ"ג פסוק לד
ז/ח אוצמפה"ת ב"מ סב ע"א הע' 49 {או"ש}
ז/ח אוצרות הרמב"ם
ז/ח אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 381
ז/ח אמרי חן (בן סניור) יהושע עמ' 163
ז/ח אמת ליעקב מקרא עמ' רסה
ז/ח אמת ליעקב נשים עמ' רמג
ז/ח אנצי"ת ע' גלות הע' 109-112
ז/ח אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 423 [עי' או"ש]
ז/ח אשר למלך
ז/ח באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תשעח
ז/ח באר שרים (שלזינגר) בראשית פ' ויגש סי' א אות א {או"ש}
ז/ח בארות נתן עמ' קפו
ז/ח בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף עד ע"ב
ז/ח בית אבי ח"ב סי' קמא עמ' קצ
ז/ח בית אהרן וישראל גל' עח עמ' קלו {להציל}
ז/ח בית יחזקאל (וייס) עמ' פח
ז/ח בית יעקב (טבשונסקי) סי' תכו סעיף א
ז/ח בכורי חיים ח"ה עמ' קי
ז/ח בני ישראל (קרלי) סי' ל אות א
ז/ח ברכות שמים מכות פ"ב אות רפה
ז/ח ברקאי ח"ג עמ' 31, 32
ז/ח גבורת יצחק מכות עמ' רמו
ז/ח גנזי חיים (זייצ'יק) עמ' קסו {אפילו לדבר מצוה}
ז/ח דברות אליהו ח"ו עמ' קפד {אפילו ישראל צריכים לתשועתו}
ז/ח דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' קסט
ז/ח דובב שפתי ישנים עמ' 170
ז/ח היכל יצחק או"ח סי' לט {או"ש}
ז/ח הר המלך ח"ג עמ' לא
ז/ח ואם תאמר ח"ב קושיה 902
ז/ח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' צז, שנה
ז/ח ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ו עמ' שלד
ז/ח חדושים ובאורים (פינס) הל' ע"ז פי"א
ז/ח חוות בנימין ח"א עמ' קכח-קכט {או"ש}
ז/ח חכמת גרשון עמ' תמח {או"ש}
ז/ח יחל ישראל (תשנב) ח"ג עמ' רנח {או"ש}
ז/ח יחל ישראל (תשנב) עמ' תא
ז/ח יחל ישראל (תשסג) ח"ב עמ' קסט, קעא, קעט, ח"ג עמ' קמג {או"ש}
ז/ח יין מלכות (שניאורסון) עמ' 469-471
ז/ח כתבי מהר"ם איררה עמ' רכה {אינו יוצא לעדות או למצוה}
ז/ח לאור ההלכה (תשסד) עמ' טו {התיר עצמו}
ז/ח לקוטי שיחות חל"ח עמ' 127
ז/ח מאכסניא של התורה סי' מח
ז/ח מועדים וזמנים ח"א סי' כג
ז/ח מוריה גל' רמג עמ' סז {או"ש}
ז/ח מחלל שבת בפרהסיא עמ' 99
ז/ח מלילות ח"א עמ' 21, 331
ז/ח מנחה לאיש עמ' 332 {או"ש}
ז/ח מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' קכג {או"ש}
ז/ח מנחת אלימלך עמ' לו, קיב
ז/ח מנחת חיים (שוויד) ח"ג עמ' מט
ז/ח מסירות נפש עמ' 144, 145
ז/ח מעדני שמואל עמ' רמד {או"ש}
ז/ח משא יד ח"א עמ' רפא {ישראל צריכים לו}
ז/ח משאת מרדכי מכות עמ' פ
ז/ח משך חכמה שמות פ"ד פס' יט
ז/ח משכן שילה עמ' שנא {או"ש}
ז/ח משנת יעקב כאן
ז/ח משנת יעקב נזיקין עמ' רפד {או"ש}
ז/ח משנת פקוח נפש סי' כט אות ב {רמב"ם}, סי' נב אות ז {או"ש},
ז/ח משפט המלחמה עמ' יד
ז/ח משפטים לישראל עמ' קד
ז/ח נועם ח"ו עמ' צו {אור שמח}, חי"ד עמ' לה {או"ש}, חט"ז קונטרס הרפואה עמ' עא [אור המזרח תשרי תשלב], עמ' צד [הדרום ניסן תשלא] {אור שמח}, חי"ז עמ' קכג {אור שמח}
ז/ח נזר אברהם מכות ועדות עמ' קיט, קלד
ז/ח נחל שלמה מכות עמ' קעב-קעה
ז/ח נחלת שמעון (קרסנר) יהושע ח"ב סי' נא אות ב
ז/ח נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"ב סי' כח אות ז
ז/ח ניר לדוד
ז/ח נשמת אברהם ח"ב עמ' סה {או"ש}
ז/ח נתיבים במשפט העברי עמ' 176
ז/ח נתן פריו מכות עמ' קטז
ז/ח ס' השבי"ט עמ' קג
ז/ח עיר מקלט כאן ועמ' קכ
ז/ח עץ חיים (אבלסון) עמ' תלט-תמ, תמב
ז/ח פרי מלכה סי' סו {או"ש}
ז/ח פרי שמואל מכות עמ' צד
ז/ח פרקי מבוא לתורת הרוגאצ'ובי עמ' יד
ז/ח קובץ שעורים וחדושי תורה (כהנמן) עמ' עד-עה {או"ש}
ז/ח קול יהודה (גרשוני) עמ' תקלז {או"ש}
ז/ח קול צופיך עמ' רמ, שצב {אור שמח}
ז/ח קרית מלך
ז/ח קרן הצבי מצוה נה אות ה, יג, מצוה עב אות ז
ז/ח ראשית דעת (קורח) סי' ל {אפילו צריכים לתשועתו}
ז/ח רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' שצט {או"ש}
ז/ח רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שטו
ז/ח שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' ק {או"ש}
ז/ח שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' ג, ח"ג עמ' תט {או"ש}
ז/ח שלמי שמחה ח"א עמ' רמה, רמז
ז/ח שנתון המשפט העברי ח"ב עמ' 169
ז/ח שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' שפו-שפז
ז/ח שערי טהר ח"ו סי' מג אות א דף צח ע"א-ע"ג {או"ש}
ז/ח שרידי אש ח"א עמ' תקיז, ח"ב עמ' תכב, תרעד
ז/ח תורה שלמה ח"ח עמ' 196
ז/ח תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' רא {או"ש}
ז/ח תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' ס-סד
ז/ח תחומין ח"ד עמ' 157 {או"ש}, ח"ט עמ' 218 {או"ש}, חט"ז עמ' 219 {או"ש}
ז/ח תכריך מרדכי סי' כ {או"ש}
ז/ח תנובת ציון דף קל ע"ג, קלד ע"ב, קלח ע"א
ז/ט אהל שרה לאה עמ' שיג-שיד {כהן שעבר}
ז/ט אור ליהודה (תשנט) עמ' עא {משוח מלחמה - כהדיוט}
ז/ט אמת ליעקב מועד עמ' שכד
ז/ט אמת ליעקב נשים עמ' נ {כה"ג העובד}, נא {ארבעה}, רמב
ז/ט אנצי"ת ע' גלות הע' 165, 172
ז/ט באר מרים פ"ז ה"א
ז/ט בגדי כהונה (שחור) עמ' תיא, תיט
ז/ט בית אהרן וישראל גל' ל עמ' סד, עא {רמב"ם}, גל' מ עמ' יח {שוהם וישפה}
ז/ט בית שמאי (פרידמן) דף כו ע"ג
ז/ט ברור הלכה מכות יא ע"א ציון ג, יא ע"ב ציון ב, ד
ז/ט ברכות שמים מכות פ"ב אות רמז {כהן העובד}, רנא {כל אחד מארבעתם}, רעח {כל אחד}
ז/ט גבורת יצחק מכות עמ' רלט
ז/ט גור אריה (צרמון)
ז/ט הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' סו {כה"ג העובד}
ז/ט ואם תאמר ח"א קושיה 206
ז/ט ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ו עמ' שלד
ז/ט חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רסה-רסו
ז/ט חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שפג-שפד
ז/ט חזון יחזקאל מכות פ"ג ה"י
ז/ט חי' הריצ"ד [נקט הלשון ע"פ משנה הוריות יא ע"ב]
ז/ט חסדי דוד ח"ה עמ' תתקכה
ז/ט טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"א עמ' רמג
ז/ט יבין שמועה (לעוו) עמ' תקעח
ז/ט יסוד אהל מועד (ביק) דף נא ע"ב
ז/ט יצחק ירנן
ז/ט כנפי נשרים
ז/ט מועדים וזמנים ח"ז סי' רג
ז/ט מלאכת שלמה (חכים) כאן, דף כב ע"ג {ק"ס}
ז/ט מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רי ע"ג
ז/ט מצור דבש (צימרינג) {מל"מ}
ז/ט מקדש הקודש (תשנד) הל' כלה"מ סי' עז
ז/ט מקור ברוך (פייתוס) דף שא ע"ב
ז/ט מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
ז/ט משכן אהרן עמ' כב
ז/ט משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תסב {מל"מ}
ז/ט משנת יעקב [משנת יעקב הל' כלהמ"ק פ"א ה"ח]
ז/ט משפטים לישראל עמ' רסד
ז/ט נחל שלמה מכות עמ' קעו
ז/ט נתן פריו מגילה עמ' קד
ז/ט נתן פריו מכות עמ' קיא
ז/ט עבודת היום יומא עמ' לט
ז/ט עיר מקלט כאן ועמ' יב ביאור הלכה
ז/ט פנת יקרת (תשנד) סי' קסד אות ד
ז/ט פנת יקרת (תשעא) עמ' תשיד
ז/ט פרי שמואל מכות עמ' צ
ז/ט קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תקל
ז/ט קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' כד
ז/ט רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שכא
ז/ט שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' תיא
ז/ט שבילי אשר
ז/ט שבת אחים (כץ, תקצג) דף לו ע"ב-ע"ג
ז/ט שהם וישפה ח"א וח"ב
ז/ט שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' צג, קנט
ז/ט שער יוסף דף קכו ע"א
ז/ט שערי היכל יומא מערכה קפח
ז/ט שערי טהר ח"ה שער ב סי' ט אות ב, סי' יח אות א, ח"ח סי' קי אות א
ז/ט שפתי שושנים דף מה ע"ב
ז/ט תורת הקדש ח"ב עמ' רז, רי, רטו-רכ, רכו
ז/ט תפארת ראובן עמ' קלט
ז/ט תקנת השבים עמ' 181 {מרכה"מ}
ז/ט תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' קמט {מחזירים רוצח}
ז/י אמת ליעקב נשים עמ' רמב
ז/י אנצי"ת ע' גלות הע' 56, 183, 195, 196
ז/י אשר למלך
ז/י בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף עד ע"ג, עה ע"א
ז/י בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' רט
ז/י בינה בספרים עמ' רנד {מל"מ}
ז/י ברור הלכה מכות יא ע"א ציון ג, יא ע"ב ציון ב, ד
ז/י ברכות שמים מכות פ"ב אות רעט
ז/י גבורת יצחק מכות עמ' רטז, רנב {מל"מ}
ז/י דברי יחזקאל (תרצה) דף פט ע"ד
ז/י הורה גבר (תקסב) דף לה ע"ג {מל"מ}
ז/י הורה גבר (תשסג) עמ' קמ {מל"מ}
ז/י חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שפו
ז/י חזו"א חו"מ סי' יז ס"ק א, חו"מ ליקוטים סי' כג לדף י
ז/י חזו"א על הרמב"ם
ז/י יבין שמועה (לעוו) עמ' תקעח
ז/י יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רצט
ז/י לחם חקי עמ' שיא
ז/י מלך שלם
ז/י מנחת אהרן (בריסק) דף כא ע"ב
ז/י מנחת חינוך ח"ג עמ' קלט {מל"מ}
ז/י מעיני המים
ז/י מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' כו אות ז, ט]
ז/י מקור ברוך (פייתוס) דף שא ע"ב
ז/י משאת מרדכי מכות עמ' עח {מל"מ}
ז/י משנה הלכות ח"ב סי' כו דף מב ע"ג {כה"ג שרצח}
ז/י נחל שלמה מכות עמ' קעו
ז/י עיר מקלט כאן ועמ' ב שער העדה
ז/י שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' צג
ז/י שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' סז
ז/י שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' רצד {מל"מ}
ז/י שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות נח
ז/י שעורי ר' שמואל מכות (תשמד) סי' ר {מל"מ}, רד
ז/י שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' שעו {מל"מ}, שפב
ז/י תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תרנג
ז/י תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' קמט
ז/יא אמרי חן (בן סניור) מלכים עמ' 180
ז/יא אנצי"ת ע' גלות הע' 173, 178
ז/יא ברכות שמים מכות פ"ב אות רעט
ז/יא יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' שד
ז/יא מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף יא ע"א
ז/יא מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' רלז
ז/יא משנת ר' אהרן מאמרים (תשמח) ח"ג עמ' רלח
ז/יא משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' רלח
ז/יא נחל שלמה מכות עמ' קעו-קעט
ז/יא עיר מקלט
ז/יא תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' קנ
ז/יב אור ליהודה (תשנט) עמ' צח, ק {בטלה כהונה}
ז/יב אוריתא יד עמ' קה
ז/יב אמונת יהושע עמ' תשפו
ז/יב אנצי"ת ע' גלות הע' 194
ז/יב באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' קנח
ז/יב בגדי כהונה (שחור) עמ' קסט
ז/יב בית המדרש
ז/יב בית מלך (חב"ד) עמ' 121
ז/יב בני שמואל
ז/יב ברור הלכה מכות יא ע"ב ציון י
ז/יב ברכות שמים מכות פ"ב אות רעט
ז/יב ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רכב
ז/יב גט מקושר (אלגזי) דף ב ע"ד, ד ע"ג
ז/יב דברי אברהם (שדמי) ח"א עמ' קכח, קלא
ז/יב דברי יחזקאל (מישור) עמ' רסה, רעא
ז/יב דברי יחזקאל (תרצה) דף פז ע"ב
ז/יב דגל יהודה (בילו') עמ' פט
ז/יב האיר ממזרח שיר השירים עמ' קו {רוצח ששב לעירו}
ז/יב הרי בשמים (הורוביץ) ח"ה עמ' כח
ז/יב חדושים ובאורים (גרי') זבחים סי' ד ס"ק ו
ז/יב חזו"א על הרמב"ם
ז/יב חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 299
ז/יב חי' מהר"ם שיק מכות עמ' רב
ז/יב חשבונות של מצוה עמ' קעב {כ"מ}
ז/יב כתר המלך
ז/יב לבושי מרדכי יו"ד עמ' תקס
ז/יב לחם חקי עמ' שב
ז/יב מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' קצ-קצב {כ"מ}
ז/יב מגילת ספר לאוין דף קסא ע"ד
ז/יב מועדי ישראל (שוורץ) פסח סי' קו אות ז
ז/יב מנחת חינוך ח"ב עמ' קמז, קעג, ח"ג עמ' קמ
ז/יב מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' שט
ז/יב מקראי קדש (תפט) דף קלה ע"א
ז/יב מקראי קדש (תשנג) עמ' שמו
ז/יב מרחשת ח"א סי' ח אות ב
ז/יב משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תקכא
ז/יב משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תשמח
ז/יב משנה הלכות ח"ו סי' רלו
ז/יב משפטים לישראל עמ' שלד
ז/יב נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קה
ז/יב נזר אברהם מכות ועדות עמ' קלה
ז/יב נחל שלמה מכות עמ' קפ-קפג
ז/יב ספיקא דרבנן עמ' ב-ג, ח
ז/יב עונג שבת סי' כב
ז/יב עיוני הלכות ח"א עמ' תלז, תמא
ז/יב עיר מקלט
ז/יב עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף קב, לשונות דף ב ע"ד
ז/יב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קפו
ז/יב ערך כסף עמ' קכט, קלח, קמד
ז/יב פרי שמואל מכות עמ' צו
ז/יב קדשי יהושע עמ' קפב
ז/יב קובץ ביאורים (שפירא)
ז/יב קול צופיך עמ' יג
ז/יב קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' ריט, רכא-רכב {בטלה כהונה}
ז/יב קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' כה
ז/יב שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' קצא
ז/יב שולי הגליון עמ' קעב-קעד
ז/יב שכר שכיר סוגיות ח"א סי' נ אות א
ז/יב שלמי יוסף יומא ח"א עמ' כ
ז/יב שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' ריג
ז/יב שערי טהר ח"ה שער ב סי' יא אות ה
ז/יב תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תרמט, תרנא, תרנד, תרסא
ז/יב תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' תרכז
ז/יב תפארת ראובן עמ' קלז
ז/יב תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' קמח {בטלה כהונה}
ז/יג אנצי"ת ע' גואל הדם הע' 96, ע' גלות הע' 203
ז/יג גבורת יצחק מכות עמ' רפב
ז/יג דגל מחנה אפרים (לניאדו) או"ח סי' א סעיף יא עמ' ז
ז/יג חוקת עולם עמ' 262 {החוזר מעיר מקלט הוא ככל אדם}
ז/יג משפטים לישראל עמ' שכו
ז/יג נזר אברהם מכות ועדות עמ' קיז, קכו
ז/יג נחל שלמה מכות עמ' קפד
ז/יג נתן פריו מכות עמ' קל-קלא
ז/יג עיר מקלט
ז/יג פני מלך במדבר עמ' שח
ז/יג פרשת השבוע (תשעב) ח"ג עמ' 42
ז/יג קרית מלך
ז/יג רנת יצחק יהושע עמ' קסח {כשאר כל אדם}
ז/יג תנובת ציון דף קלט ע"ב {או"ש}
ז/יג תקנת השבים עמ' 168, 171, 175, 184
ז/יד אוריין תליתאי (תאומים) סי' צב
ז/יד אמונת עתיך גל' 119 עמ' 92
ז/יד אמרי השכל עמ' 149 {אף שנתכפר אינו חוזר לשררה שהיה בה}
ז/יד אנצי"ת ע' גלות הע' 211
ז/יד ברור הלכה מכות יג ע"א ציון ב
ז/יד גבורת יצחק מכות עמ' רפג
ז/יד דברי ברוך ח"ב מאמר לה אות ה
ז/יד דגל מחנה אפרים (לניאדו) או"ח סי' א סעיף יא עמ' ז
ז/יד התורה והמדינה ח"ז עמ' רמז
ז/יד זכרון סופרים {הואיל ובאה תקלה זו וכו'} [עיין מנחת חינוך בקומץ המנחה מצוה ת"ו]
ז/יד חזקה רבה או"ח הלכה לט
ז/יד טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' תעח
ז/יד יבין שמועה (לעוו) עמ' רנד
ז/יד יקב זאב דף ק ע"ג
ז/יד מוריה גל' ריג עמ' סד, סו
ז/יד מלכות יהודה וישראל עמ' 245, 254
ז/יד מנחת חינוך ח"ג עמ' קמ
ז/יד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף ריב ע"ד
ז/יד משאת מרדכי מכות עמ' פח
ז/יד משבצות זהב שמואל ב עמ' שנז
ז/יד משפטי הלוי ח"ב סי' י אות יב-טו עמ' ריח-רל
ז/יד נחל שלמה מכות עמ' קפה-קפו
ז/יד ס' השבי"ט עמ' קנא
ז/יד עיר מקלט
ז/יד עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 82
ז/יד עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 90
ז/יד צוף דבש (לוין) מאמר ג
ז/יד צפנת פענח (פולנאה, תשעא) עמ' רלה
ז/יד צפנת פענח (תשסו) עמ' קס {לא חוזר לשררתו}
ז/יד קרן הצבי מצוה צח אות א-ב
ז/יד קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' כד, כו
ז/יד ראשית דעת (קורח) סי' ל {אינו חוזר לשררה}
ז/יד רווחא שמעתתא ח"א עמ' כא
ז/יד שארית ישראל (מינצברג) חו"מ סי' ה עמ' רפב
ז/יד שדה יצחק עמ' קעג
ז/יד שו"ת ר"י אבן עזרא עמ' עו
ז/יד שיחות לספר במדבר עמ' שיג {אינו חוזר לשררה}
ז/יד שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות נח
ז/יד תורת המלך (צדוק) סי' ז ס"ק יא
ז/יד תקנת השבים עמ' 168, 171, 175, 184
ז/טו אור שמח
ז/טו אנצי"ת ע' גלות הע' 26
ז/טו ברית הלוי השלם
ז/טו ברכות שמים מכות פ"ב אות פז, קז
ז/טו גור אריה (צרמון)
ז/טו יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ה ה"ה ס"ק ג, ז, יא
ז/טו כתר המלך
ז/טו מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קיז ע"ב
ז/טו משאת מרדכי מכות עמ' סה
ז/טו משאת משה (חברוני) פסחים סי' קד עמ' קסג
ז/טו נחל שלמה מכות עמ' קפז-קפט
ז/טו ספרי דבי רב ח"ב עמ' שעז
ז/טו עיר מקלט
ז/טו עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 562
ז/טו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שכד
ז/טו פרי שמואל מכות עמ' פא
ז/טו קרית מלך


ח/764 הלכות רוצח ושמירת הנפש פרק ח *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ח/רה"פ יד ישראל ח"ב
ח/רה"פ יד פשוטה
ח/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ח/רה"פ מעשה רקח
ח/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ח/רה"פ פי' ר"י קאפח
ח/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ח/רה"פ רמב"ם לעם
ח/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ח/א אוצר א"י ח"א עמ' 25, ח"ג עמ' 125 , ח"ה עמ' 242, 292, ח"ו עמ' 147
ח/א אוצרות הרמב"ם
ח/א אנצי"ת ע' א"י ח"ג הע' 192
ח/א אשר למלך
ח/א בינת דניאל ח"א עמ' רפד
ח/א בית מועד (גטיניו)
ח/א בכורי הארץ עמ' 141 {כל א"י}, 200 {עבר הירדן}
ח/א ברך יצחק (ברכה) פ' מסעי {מ"ע להפריש ערי מקלט}
ח/א ברכי יוסף או"ח סי' תפט ס"ג
ח/א גבורת יצחק מכות עמ' רא-רו, רח-רט, ריב, רסב {כ"מ}
ח/א גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רצו-רצז
ח/א דברי יציב חו"מ עמ' רכז
ח/א דינא דחיי ח"ב דף פט ע"א
ח/א הר המלך ח"ג עמ' פה
ח/א חזון יחזקאל ב"ק פ"ח ה"ו
ח/א חי' משנה פסחים עמ' רכ
ח/א ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קצב {שלש הבדיל משה}
ח/א ימין המלך
ח/א כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף ג ע"ב
ח/א כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תרפה, תרצב
ח/א לחם חקי עמ' נא {כ"מ}
ח/א לקוטי שיחות חי"ט עמ' 101 הערה 51
ח/א לקוטי שיחות חל"ט עמ' 16 ואילך
ח/א מוריה גל' ריג עמ' פח
ח/א מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' שנח
ח/א מקדש יחזקאל
ח/א מקראי קדש (תפט) דף קלה ע"א
ח/א משאת המלך כאן, ח"ב סי' רעט {רק בא"י}
ח/א משאת מרדכי מכות עמ' סט, עא
ח/א משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תקכה
ח/א משנת יעבץ שמיטה עמ' קעח, קפו
ח/א משנת יעקב
ח/א משנת משה ר"ה עמ' קל, קידושין עמ' רעז, סנהדרין עמ' לט, מכות עמ' מט
ח/א נועם חי"ז עמ' קלב
ח/א נחל שלמה מכות עמ' קצ
ח/א נתן פריו מכות עמ' ק
ח/א ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תעב
ח/א סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' עח
ח/א ספרי דבי רב ח"ב עמ' שפ, שצה
ח/א עיר מקלט
ח/א עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף קא ע"א
ח/א פותח יד
ח/א פני מלך במדבר עמ' שי
ח/א פרחי אהרן עמ' 24
ח/א פרי שמואל מכות עמ' פג
ח/א קונטרסי שעורים ב"ב דף קכג
ח/א קרית מלך
ח/א קרן פני משה ח"א עמ' קעב
ח/א רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' שלג
ח/א רנת יצחק יהושע עמ' קסח
ח/א רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' רמח
ח/א רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שיג, שסט
ח/א רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' שח
ח/א שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' רנח {בא"י - כולל עבר הירדן}
ח/א שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' א
ח/א שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תרב
ח/א שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' רסח
ח/א שערי טהר ח"א שער ג סי' כ אות א, ח"ח סי' קכב אות ד
ח/א תורה תמימה במדבר פ' לה אות יט
ח/א תורת המלך (צדוק) סי' א ס"ק יז
ח/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' סה-עב
ח/א תחומין חי"ד עמ' 23
ח/ב אוצר א"י ח"ג עמ' 125, ח"ה עמ' 166, 242, ח"ו עמ' 147
ח/ב אוצרות הרמב"ם
ח/ב אשר למלך
ח/ב באר לחי ראי - אהבה עמ' קסח-קעג
ח/ב בינת דניאל ח"א עמ' רפד, רפו
ח/ב בית מועד (גטיניו) דף כד ע"ב
ח/ב ברכי יוסף או"ח סי' תפט ס"ג
ח/ב גבורת יצחק מכות עמ' רא
ח/ב חיים ומלך
ח/ב יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' יב
ח/ב לקוטי שיחות חל"ח עמ' 106
ח/ב לקוטי שיחות חל"ט עמ' 16 ואילך
ח/ב מקראי קדש (תשנג) עמ' שמז
ח/ב משאת מרדכי מכות עמ' סט
ח/ב משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תקכה
ח/ב נחל שלמה מכות עמ' קצ
ח/ב עיר מקלט
ח/ב עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף ב ע"ד
ח/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קלא, ח"ב עמ' קפו
ח/ב קרן פני משה ח"א עמ' קעב
ח/ב שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' רסח
ח/ג אוצר א"י ח"ה עמ' 112, 242, ח"ו עמ' 147
ח/ג אור הישר [אור הישר מנחות כז ע"א]
ח/ג באר לחי ראי - אהבה עמ' קסח-קעג
ח/ג ברור הלכה מכות ט ע"ב ציון ו
ח/ג ברכות שמים מכות פ"ב אות קנ {עד שיבדילו כולן}
ח/ג גבורת יצחק מכות עמ' רט-רי, ריב
ח/ג גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' ש
ח/ג דברי יציב חו"מ עמ' רכז
ח/ג חזון יחזקאל ב"ק פ"ט ה"ג
ח/ג חקרי זמנים ח"ד עמ' שנח
ח/ג יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רנב, כרך ב ח"א עמ' רצה
ח/ג ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קצב {עד שיובדלו כולן}
ח/ג ישראל והמקרא עמ' 380
ח/ג להורות נתן דברים עמ' כח
ח/ג לקוטי שיחות חל"ח עמ' 106
ח/ג לקוטי שיחות חל"ט עמ' 16 ואילך
ח/ג מוריה גל' ריג עמ' פח
ח/ג משאת מרדכי מכות עמ' סט, עא
ח/ג משנת משה מכות עמ' מח
ח/ג נחל שלמה מכות עמ' קצ
ח/ג נתן פריו מכות עמ' צא, קב
ח/ג ספרי דבי רב ח"ב עמ' שפב
ח/ג עיר הקודש והמקדש ח"ה, הארץ לגבולותיה עמ' כו
ח/ג עיר מקלט
ח/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קל
ח/ג עקדת משה ח"ב עמ' קנב
ח/ג פני משה (שלז')
ח/ג פרקי נחמה עמ' 702
ח/ג קונטרסי שעורים ב"ב דף קכג
ח/ג שיח ערב סנהדרין עמ' קצב
ח/ג שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' רסח
ח/ד אבני שהם (שחור, תשנו) ח"ב עמ' רמב
ח/ד אוצר א"י ח"א עמ' 110, 120, ח"ב עמ' 33, 54, 72, 89, 90, ח"ג עמ' 36, 125, ח"ד עמ' 192, 194, ח"ה עמ' 79, 88, 108, 109, 242, 250, 292, 297, 298, 303, ח"ו עמ' 99, 163
ח/ד אמונת עתיך גל' 103 עמ' 60 {שנכרת לאברהם}, 64
ח/ד אנצי"ת ע' א"י ח"א הע' 208, 211
ח/ד באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תשעז
ח/ד בינת דניאל ח"א עמ' רפ {הלויים יטלו בקיני קניזי וקדמוני}
ח/ד בית אהרן וישראל גל' נו עמ' קג-קד, קז
ח/ד בכורי הארץ עמ' 141 {כל א"י}
ח/ד בעקבי הצאן עמ' י
ח/ד ברכות שמים מכות פ"ב אות קנ, קנז
ח/ד גבורת יצחק מכות עמ' רד-רה, רי
ח/ד גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רצז
ח/ד דרשות מהר"ם בנעט עמ' רה
ח/ד התקופה והגאולה (תשסה) עמ' 18
ח/ד וענפיה ארזי אל (תשסו) בראשית-שמות עמ' צט
ח/ד זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' רכח, רנ
ח/ד חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' לה אות ו
ח/ד חזון יחזקאל ב"ק פ"ט ה"י
ח/ד חקרי זמנים ח"ב עמ' תעד, ח"ד עמ' רפט, שמד
ח/ד ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' ריב
ח/ד ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קצב {בימי המשיח מוסיפים}
ח/ד כרם ציון שביעית ח"ב עמ' רסז ע"ב
ח/ד לאור ההלכה (תשסד) עמ' קצט {קיני קניזי וקדמוני}
ח/ד לחם חקי עמ' קנב
ח/ד לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 107
ח/ד לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 53
ח/ד לקוטי שיחות חל"ד עמ' 115 {מוסיפים שלש}
ח/ד לקוטי שיחות חל"ח עמ' 106
ח/ד מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' ריז, שח
ח/ד מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף נז ע"ג
ח/ד מנחת חינוך ח"ג עמ' קלב, רצח
ח/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/ד משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תקכה
ח/ד משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' קיא
ח/ד משנת יעבץ שמיטה עמ' קנ, קנג
ח/ד משנת יעקב [משנת יעקב הל' יסוה"ת פ"א ה"ח וה"ט, הל' תשובה פ"ט ה"ב, קדושה עמ' רצג, זרעים ח"א עמ' פב, קצו-קצח]
ח/ד נחל שלמה מכות עמ' קצ-קצד
ח/ד נר מצוה (ואלק) מצוות דף קלז ע"ג {קיני קניזי וקדמוני}
ח/ד ס' המאמרים (רמ"מ) ח"א עמ' קמז
ח/ד עיר הקודש והמקדש ח"ה, הארץ לגבולותיה עמ' כה
ח/ד עיר מקלט
ח/ד פחד יצחק (הוטנר) אגרות אגרת מו
ח/ד פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' תסג
ח/ד פנינים על התורה ומועדים עמ' קנא {מוסיפין שלש}
ח/ד פרי שמואל מכות עמ' פד
ח/ד פרשת דרכים (תשנב) עמ' פח
ח/ד פרשת דרכים (תשסה) עמ' קכח
ח/ד קונטרסי שעורים ב"ב דף קכג
ח/ד קרית מלך
ח/ד רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' תנח
ח/ד רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שיד
ח/ד שמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קנא
ח/ד שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' תכב
ח/ד שערי טהר ח"א שער ג סי' יח אות א
ח/ד תורה שלמה בראשית פט"ו אות ריז
ח/ד תחומין ח"ז עמ' 514, ח"י עמ' 22, חי"א עמ' 358
ח/ה ברור הלכה מכות ט ע"ב ציון ז
ח/ה ברכות שמים מכות פ"ב אות קנא {לכוון הדרכים - כל הדרכים שבא"י}
ח/ה גבורת יצחק מכות עמ' ריב
ח/ה גבורת יצחק שקלים עמ' ב
ח/ה דברי טובה יהושע טו-כד עמ' תקכ-תקכא
ח/ה התורה והמדינה ח"ג עמ' סח
ח/ה חדושים ובאורים (גרי') מכות ט ע"ב
ח/ה יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' צה
ח/ה מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' שסא
ח/ה מקורות לפסקי הרמב"ם
ח/ה משנת חיים דברים עמ' תיג
ח/ה נאות דשא (שניאור) דברים עמ' 79 {ערי הלויים קולטות}
ח/ה נועם ח"ה עמ' צו
ח/ה נחל שלמה מכות עמ' קצה
ח/ה עיר מקלט
ח/ה פרשת השבוע (תשעב) ח"ד עמ' 296
ח/ה קרית מלך
ח/ה רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שיד
ח/ה שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' רצא
ח/ה תורת מנחם חס"ט עמ' 213, 193 {חייבין ב"ד לכוין הדרכים לערי מקלט לתקנם ולהרחיבם כו' ומקלט מקלט הי' כתוב כו' כדי שיכירו הרצחנים ויפנו לשם}
ח/ו אנצי"ת ע' אדר הע' 22
ח/ו בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' שסה
ח/ו ברור הלכה מכות כב ע"ב ציון י {אור שמח}
ח/ו גבורת יצחק מכות עמ' ריח
ח/ו דברות משה ב"ק ח"א סי' כ ענף ד
ח/ו דברות משה מועד ח"א עמ' שו {בית דין מוציאין שלוחים לתקן הדרכים}
ח/ו התורה והמדינה ח"ג עמ' סז-סח
ח/ו חזון יחזקאל ב"ק פ"ט ה"י
ח/ו משאת המלך
ח/ו משנת חיים דברים עמ' תיג
ח/ו נחל שלמה מכות עמ' קצה-קצח
ח/ו עיר מקלט
ח/ו עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 107
ח/ו עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 114
ח/ו תוספתא כפשוטה מועד עמ' 657
ח/ז אוצר א"י ח"ה עמ' 295-296
ח/ז אור הישר
ח/ז בית אהרן וישראל גל' נו עמ' קג, גל' נז עמ' קי, קיב
ח/ז ברור הלכה מכות ט ע"ב ציון כ
ח/ז ברכות שמים מכות פ"ב אות קנא {מושחין}, קנד {גם בעבר הירדן משולשות}
ח/ז גבורת יצחק מכות עמ' ריז-ריח, רכא
ח/ז גור אריה (צרמון)
ח/ז זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שיז
ח/ז חיי אברהם (טייב) דף סג ע"א
ח/ז חסדי דוד ח"ה עמ' תרנה
ח/ז לחם יהודה
ח/ז מעיני המים
ח/ז מרגליות הים סנהדרין קיא ע"ב אות כב
ח/ז משאת המלך
ח/ז משאת מרדכי מכות עמ' עב-עג
ח/ז נחל שלמה מכות עמ' קצט-ר
ח/ז ספרי דבי רב ח"ג עמ' שצג-שצד
ח/ז עיר מקלט
ח/ז רוח אליהו
ח/ז רלב"ג דברים פי"ט פסוק ב עמ' קסח-קסט
ח/ז רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שסט
ח/ז שיבת ציון (לנדא) סי' צח
ח/ז תורה שלמה בראשית פ"ט אות מ
ח/ח אבן ישראל (פישר) ח"ו עמ' קצד {מל"מ}
ח/ח אוצר א"י ח"ו עמ' 161
ח/ח ארץ חמדה (ישראלי) עמ' קצ
ח/ח אשר למלך
ח/ח בינה במקרא עמ' 179 {במקום מים, ממעטים דיורים}
ח/ח ברור הלכה מכות י ע"א ציון ב
ח/ח ברכות שמים מכות פ"ב אות קעב {מל"מ}
ח/ח גבורת יצחק מכות עמ' ריט, רכא {מל"מ}
ח/ח גור אריה יהודה (זמבא) הסכמת האדמו"ר מגור
ח/ח דברות משה גיטין עמ' קכ
ח/ח דברי טובה יהושע טו-כד עמ' תקכ-תקכא
ח/ח דברי יציב חו"מ עמ' רכה {עיירות גדולות}
ח/ח האיר ממזרח יהושע עמ' שז {אלא במקום שווקים וכו'}
ח/ח הדר איתמר עמ' רכה {מל"מ}, רכו, רכח {מל"מ}
ח/ח הר המלך ח"ד עמ' נד
ח/ח חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' רנח
ח/ח יקר הערך דף קמב ע"ג ואילך {מל"מ}
ח/ח כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תרפו-תרפז
ח/ח לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 2
ח/ח מבוא למשנה תורה עמ' 355
ח/ח מנחת חיים (שוויד) ח"ג עמ' קסב
ח/ח מנחת חינוך ח"ג עמ' קלג, רצט
ח/ח מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' שה {מל"מ}
ח/ח מרגליות הים סנהדרין טו ע"א אות יח {עיר בלי סנהדרי קטנה}
ח/ח נחל שלמה מכות עמ' רא-רג
ח/ח נתיבות שלום (למפרט)
ח/ח נתן פריו מכות עמ' צז, קח
ח/ח ספרי דבי רב ח"ב עמ' שעו-שעז
ח/ח עין יצחק ח"ב עמ' שיד
ח/ח עיר מקלט
ח/ח עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 562
ח/ח קרן הצבי מצוה נה אות ה
ח/ח קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' כט
ח/ח רנת יצחק יהושע עמ' קעד {לא עיירות גדולות}
ח/ח שאלת הכהנים תורה דף עג {מל"מ}
ח/ח שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' תיג-תיד
ח/ח תולדות ההלכה ח"ב עמ' 183 {מל"מ}
ח/ח תנובת ציון דף קלא ע"ב {מל"מ}
ח/ט אוצר א"י ח"ו עמ' 161
ח/ט אור תורה (ריסקין) במדבר עמ' 52*
ח/ט אור תורה (ריסקין) דברים עמ' 54
ח/ט אישים ושיטות (תשסז) עמ' קכז {טבעו של עולם}
ח/ט אמרי יהודה (רוזנר) דף מב ע"ג
ח/ט אשר למלך
ח/ט בית אהרן וישראל גל' קכו עמ' ה
ח/ט ברור הלכה מכות י ע"א ציון א
ח/ט ברכות שמים מכות פ"ב אות קמט
ח/ט גבורת יצחק מכות עמ' רח
ח/ט ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' קי
ח/ט ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קצב, רג
ח/ט כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף ג ע"ב
ח/ט משנת חיים דברים עמ' שט
ח/ט משפטים לישראל עמ' קד
ח/ט נחל שלמה מכות עמ' רד
ח/ט נתן פריו מכות עמ' רח
ח/ט עיר הקודש והמקדש ח"ה, הארץ לגבולותיה עמ' כו
ח/ט עיר מקלט
ח/ט קרן פני משה ח"א עמ' קעב
ח/ט רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' שלג
ח/ט שערי טהר ח"ח סי' קכב אות ד
ח/ט שערי תורה (לעוו) ח"ג דף לז ע"ג
ח/ט תולדות ההלכה ח"ב עמ' 178
ח/ט תורה ודעת (מינצברג) תשסה-תשסו עמ' כט
ח/י אוצר א"י ח"ו עמ' 161
ח/י אחרית השנים עמ' סח
ח/י אנצי"ת ע' גלות הע' 129, 130
ח/י אשר למלך
ח/י בינת דניאל ח"א עמ' רפא-רפב
ח/י בית יצחק (ברטלר) מכות סי' יב אות א
ח/י בית מועד (גטיניו) דף כד ע"ב
ח/י ברור הלכה מכות י ע"א ציון א, יג ע"א ציון א
ח/י ברכות שמים מכות פ"ב אות שפד
ח/י גבורת יצחק מכות עמ' ריב, ריט, רפב
ח/י דברי טובה יהושע טו-כד עמ' תקכ-תקכא
ח/י הדרום כ עמ' 109
ח/י חוקת עולם עמ' 262 {בשש ערי המקלט לא היו מעלים שכר ללויים}
ח/י יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קלב, רנא, כרך ב ח"א עמ' רצד, רצז
ח/י ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' קי
ח/י כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף ד ע"א
ח/י לקוטי שיחות חיי שרה תשמה ס"ג
ח/י לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 93
ח/י מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' קצח
ח/י מוריה גל' ח עמ' כד {אין קולטות אלא לדעת}
ח/י מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף נו ע"ב
ח/י מנחת חינוך ח"ג עמ' ריד
ח/י מקראי קדש (תשנג) עמ' רפו
ח/י משאת המלך
ח/י משנת חיים דברים עמ' שט
ח/י נזר הקדש (רזין) מנחות דף סט ע"א
ח/י נחל שלמה מכות עמ' רד-רז
ח/י נתן פריו מכות עמ' קלא
ח/י עדות ביהוסף (פודור) עמ' צב
ח/י עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' קמא
ח/י עיר מקלט כאן ועמ' ז ביאור הלכה, לז עיר מקלט, ס שער העדה, סא עיר מקלט, עד עיר מקלט
ח/י קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' כט
ח/י קרן פני משה ח"א עמ' קעב
ח/י שמן המשחה (קושטא) דף ו ע"ב
ח/י תורה ודעת (מינצברג) תשסה-תשסו עמ' כט
ח/י תורת לויים דף מא ע"א, סט ע"א {נותן שכר}
ח/י תחומין ח"ה עמ' 498
ח/יא אבני שהם (פרץ) דף נד ע"ב
ח/יא אמונת אליעזר מעשרות עמ' קה
ח/יא אמת ליעקב נשים עמ' רמב
ח/יא אנצי"ת ע' גלות הע' 121
ח/יא בית פנחס (וולף) עמ' 157
ח/יא בני שמואל
ח/יא ברור הלכה מכות יא ע"ב ציון י, יב ע"א ציון ו, ע, יב ע"ב ציון א
ח/יא ברית הלוי השלם
ח/יא ברכות שמים מכות פ"ב אות שכח-שכט {ולא בתחומה - השמיט מחילות}, שנז, שס
ח/יא גבורת יצחק מ"ש עמ' קמט
ח/יא גבורת יצחק מכות עמ' רעב
ח/יא האיר ממזרח יהושע עמ' שיב {בה ולא בתחומה}
ח/יא הר המלך ח"ה עמ' שצא
ח/יא זהב התרומה מ"ש עמ' קמב
ח/יא חזון יחזקאל מכות פ"ב ה"ב, ערכין פ"ה ה"ז
ח/יא יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רנא, כרך ב ח"א עמ' רצז, שד, ח"ב עמ' צו
ח/יא יצחק ירנן [עי' חידושי הל' מע"ש פ"ב הט"ו] {כ"מ}
ח/יא כללי קלב"מ (תשסז) עמ' קיז
ח/יא לחם יהודה
ח/יא מור דרור קו"א סי' ס {משיגיע לנופו}
ח/יא מחנה יהודה (קצין) ח"ב סי' סג
ח/יא מטה אפרים
ח/יא מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' שז
ח/יא מנחת חינוך ח"ג עמ' קלז
ח/יא מעיני המים
ח/יא מקור ברוך (פייתוס) דף שא ע"ג
ח/יא מקראי קדש (תפט) דף קלה ע"א
ח/יא מקראי קדש (תשנג) עמ' שמז
ח/יא מרכבת המשנה מהדו"ב [עמש"כ בהל' מע"ש פ"ו, והל' שמיטה פי"ג ה"ה]
ח/יא משאת המלך
ח/יא משאת מרדכי מכות עמ' פב, פד
ח/יא משנת חיים במדבר עמ' תקסו
ח/יא משנת יעקב [משנת יעקב הל' מעש"ש פ"ב הט"ו]
ח/יא נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קט
ח/יא נזר אברהם מכות ועדות עמ' קמח
ח/יא נחל שלמה מכות עמ' רח-ריג
ח/יא ס' העתים עמ' 347 {ראב"ד}
ח/יא עורה שחר דף נא ע"ד
ח/יא עיר מקלט
ח/יא עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף קב ע"ב, לשונות דף ב ע"ד
ח/יא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קלו, ח"ב עמ' קפו
ח/יא פאר הלבנון ח"א סי' כז אות ג
ח/יא פרי עץ חיים (אביגדור)
ח/יא קרית מלך
ח/יא שהם וישפה ח"ב
ח/יא שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתמו {כ"מ}
ח/יא שופריה דיעקב (מערך) דף לא
ח/יא שעורי ר' שמואל מכות (תשמד) סי' רא
ח/יא שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' שעז
ח/יא תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תרפד


ט/765 הלכות רוצח ושמירת הנפש פרק ט *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ט/רה"פ יד פשוטה
ט/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ט/רה"פ מעשה רקח
ט/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ט/רה"פ פי' ר"י קאפח
ט/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ט/רה"פ קרית מלך
ט/רה"פ רמב"ם לעם
ט/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ט/א אגרות הגרי"ד עמ' רפח
ט/א אהבת אברהם עמ' קכא {מדידה וקבורת המת - מה קודם}
ט/א אהל שרה לאה עמ' תסא {עריפת עגלה בחמשה}, תסב {מב"ד הגדול}
ט/א אולם המשפט סי' רנח סעיף ב {כ"מ}
ט/א אוצרות הרמב"ם
ט/א אור יקרות הל' מגילה פ"א ה"ג {כ"מ - יש סדר למשנה}
ט/א אלומות יוסף (תשנ) עמ' רח-רט
ט/א אמרי בינה (אש) דף יג ע"ג {חמשה, כ"מ - בשני סדרים יש סדר למשנה}
ט/א אעירה שחר (רוזנטל) סוטה עמ' קצ {מל"מ}
ט/א אפיקי מים ח"א סי' כו הערה 2
ט/א אשל אברהם (שפירא) עמ' תקצו {אפילו הדבר ידוע}
ט/א בדי הארון (הכהן) עמ' 331
ט/א בית המדרש
ט/א בית יצחק (תשי"ג) עמ' 88
ט/א בית ישראל (הורוביץ) יו"ד סי' נא {כ"מ}
ט/א בני בנימין (נבון) חו"מ דף צד ע"ג
ט/א בנין שלמה (רבינ') סי' לח
ט/א ברור הלכה סוטה מד ע"ב ציון ה
ט/א ברור הלכה סוטה מה ע"א ציון א, ב
ט/א ברור הלכה סנהדרין יג ע"ב ציון ב
ט/א גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' קלז-קלח, קמו-קמח, קנו
ט/א גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' קצה-קצו, קצח-רא
ט/א גור אריה דברים פ' כא הע' 4
ט/א גינת ורדים (תאומים) עמ' נ, נב
ט/א דבר שאול סוטה סי' עא אות ה, ז, יט, כד
ט/א דברי אמת (תרכא) דף עז ע"ב {כ"מ}
ט/א דברי אמת (תשעט) עמ' רלא {כ"מ, דבתרי סדרי יש סדר למשנה}
ט/א דברי שלמה (אסרף)
ט/א דודאי משה עמ' קיז
ט/א דינא דחיי ח"ב דף צא ע"ד
ט/א דלתי עזה עמ' קפז {מל"מ}
ט/א דרך הקודש (תשסז) עמ' ג {כ"מ}
ט/א דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תקנז-תקס
ט/א הר המלך ח"ה עמ' עג
ט/א חזון יחזקאל סוטה פ"ט ה"א-ה"ב, סנהדרין פ"ג ה"ב, שבועות פ"א ה"ג
ט/א חי' הגר"ח החדש עמ' צג
ט/א חי' הגרנ"ט סי' קעב
ט/א חי' הריצ"ד
ט/א חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' רעו {כ"מ}
ט/א חי' ר' חנוך הענאך עמ' מא
ט/א חי' ר' שמואל ב"ב עמ' קא-קב {מל"מ}
ט/א יד מלך (מן) הל' ממרים פ"א ה"א אות ג ס"ק א
ט/א יוסף חי
ט/א ימי שלמה
ט/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקה
ט/א לחם יהודה
ט/א למודי ה' (תקמז) דף פה ע"א
ט/א למודי ה' (תשפא) עמ' תפז
ט/א מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' מח
ט/א מאיר נתיבים עמ' 443
ט/א מזבח חדש דף כה ע"ד, כו ע"א
ט/א מכתב לחזקיהו דף ז ע"ב
ט/א מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' קה
ט/א מנחת חינוך ח"ג עמ' שי
ט/א מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת יו"ד סי' עט, דבר אברהם ח"א סי' ה אות א, גרי"ז דף עא]
ט/א מקורות לפסקי הרמב"ם
ט/א מקראי קדש (תשנג) עמ' רלט
ט/א מראה כהן זבחים עמ' לה, קסה {כ"מ}
ט/א מרגליות הים סנהדרין יד ע"ב אות א {חמשה זקנים - שלא כראב"י}
ט/א משאת המלך כאן, וח"ד סי' תקנ {חמשה זקנים}
ט/א משנה הלכות ח"ב סי' כו דף מב ע"א {הגהמ"י - א"צ כה"ג}
ט/א משק ביתי סי' רצד (קמב ע"א)
ט/א נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' רלז
ט/א נחלת דבש (ברייזכר) עמ' שנג-שנד
ט/א נר דוד ח"ב עמ' רצח {מל"מ}
ט/א סדר משנה (תאומים) עמ' יז
ט/א ספרי דבי רב ח"ג עמ' תלב
ט/א עיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 149 {אפילו נמצא לצד עיר בודאי שהיא הקרובה מצוה למדוד}
ט/א עמק הלכה (בוימל) עמ' שט
ט/א ערך כסף עמ' רפו
ט/א פני שלמה (גנצפריד) שבת עמ' קנב {כ"מ - בשני סדרים יש סדר למשנה}, פסחים עמ' שא {כ"מ}
ט/א פנים מאירות (תשפ) ח"ג עמ' רעט
ט/א פרפרת משה ח"ב עמ' שצ
ט/א צדקה לחיים (תקמז)
ט/א צדקה לחיים (תשסח) עמ' מו
ט/א ציון לנפש חנה חיה עמ' מא-מב
ט/א צרור החיים (חייקא)
ט/א קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון חכמים עמ' כד {כ"מ}
ט/א קהלת שלמה דף ז ע"ב {כ"מ}
ט/א קול דודי סוטה סי' אלף סא, אלף סב, אלף סז, אלף עא
ט/א קונטרסי שעורים ב"ב דף 196
ט/א ראשית בכורים דף סב
ט/א רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שעב
ט/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' שסא
ט/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' רנח, שבועות ח"א עמ' קסב
ט/א שארית נתן בנימין עמ' לב, קעג {שניהם - כ"מ - יש סדר למשנה בתרי סדרי}
ט/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' קפה
ט/א שבת אחים (כץ, תקצג) דף לו ע"ג-ע"ד, לז ע"א
ט/א שדה הארץ ח"א דף קכה
ט/א שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' ט
ט/א שיחות לספר במדבר עמ' שו {ימדדו גם אם ברור איזו עיר קרובה}
ט/א שמות בארץ (תשנט) עמ' רסג
ט/א שמן הטוב (תשפ) עמ' שיח {כ"מ - סדר בין מסכתות}
ט/א שעורי ר' יחיאל מיכל סוטה אות קלז, קמה
ט/א שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות ח, מו
ט/א שעורי ר' שמואל סנהדרין ח"א עמ' קכא-קכב {מל"מ}
ט/א שער המלך ח"א עמ' ת
ט/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 516
ט/א שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' כט
ט/א תורת המועדים (תשנו) עמ' 574
ט/א תורת חז"ל תורה מן השמים עמ' 121
ט/א תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' קצב, רכג
ט/א תפארת ציון (קואינקה) עמ' ג, ל
ט/ב אבני ציון ח"ב סי' לח אות ו
ט/ב אגרות הגרי"ד עמ' רפח
ט/ב אהל חייא עמ' תרלט
ט/ב אוצרות הרמב"ם
ט/ב אוצרות יהושע עמ' רסב, רצג
ט/ב אור הישר [עונג יו"ט סי' ו]
ט/ב איש על העדה (אלאביץ) עמ' 195
ט/ב אמת ליעקב נשים עמ' קלג {ב"ד של העיר}
ט/ב אעירה שחר (רוזנטל) סוטה עמ' קצג
ט/ב ארץ בנימין עמ' קצו
ט/ב ארצות החיים סי' כז ארץ יהודה אות א
ט/ב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ט/ב בית אהרן וישראל גל' נח עמ' קכב {נחל איתן - שוטף}
ט/ב בית המדרש
ט/ב בית זבול ח"ג סי' נא
ט/ב בנין ציון (עטלינגר) ח"ג סי' קנד
ט/ב ברור הלכה סוטה מה ע"ב ציון י, מ
ט/ב ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קיז
ט/ב גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' קלט, קמז-קמח, קסג, קסז-קסח, קע
ט/ב גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' רד
ט/ב דבר שאול סוטה סי' עא אות יט, כה, כז
ט/ב דברי שלמה (אסרף)
ט/ב דברים אחדים (קלצקין) עמ' יז {נחל שוטף}
ט/ב דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תקנו, תקפו, תקפז, תרג
ט/ב דרשות ר"י אבן שועיב עמ' תסה {שוטף}
ט/ב הכתב והקבלה דברים פכ"א פסוק ד {נחל איתן}
ט/ב המאור הגדול (יעבץ) עמ' שיט
ט/ב המאיר לארץ
ט/ב הערות ר"י ליינר
ט/ב הר המלך ח"ג עמ' פה, ח"ד עמ' נד, ח"ז עמ' רמא
ט/ב ואם תאמר ח"א קושיה 1126
ט/ב זכרון סופרים {ומורידים אותה אל נחל ששוטף בחזקה} [עיין תשו' חכם צבי סימן ל"ב ותוס' רע"ק סוטה פרק ט משנה ה (והגרי"ש בהגהות לחכ"צ מביא ראי' לרמב"ם מפסוק דעמוס ה' וצדקה כנחל איתן), ועיין הגהות מהר"ץ חיות נדה דף ח]
ט/ב חדושים ובאורים (גרי') סוטה מה ע"ב
ט/ב חזון יחזקאל סוטה פ"ט ה"ב
ט/ב חי' הריצ"ד
ט/ב חכם צבי (תשעה) ח"א סי' לב ד"ה הנני
ט/ב חסדי דוד ח"ג עמ' תעג
ט/ב חקרי לב (לווינבוק) דף ט ע"ד
ט/ב ידבר שלום ח"א עמ' קנז, קסד
ט/ב יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קטו
ט/ב ימי שלמה
ט/ב כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' צה
ט/ב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תעז, תקח {שוטף}, תקעז {לא כתב שמברכים}
ט/ב כנה"ג (גם כ"מ)
ט/ב לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 126
ט/ב מועדי ה' (נתנזון) סוכות עמ' קעז
ט/ב מי באר (פישר) ערבי פסחים עמ' צט
ט/ב מנחת חינוך ח"ג עמ' שיא, שיג, שיד, שטז
ט/ב מסורה ח"ב עמ' לו
ט/ב מעיני המים
ט/ב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף קד ע"ב
ט/ב מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' תריז
ט/ב מפי בעלי לשונות עמ' 200
ט/ב מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' ד-ו, ח"ב סי' כ אות יב]
ט/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/ב משאת המלך
ט/ב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תקנז {ששוטף בחזקה}
ט/ב משפטים לישראל עמ' קב
ט/ב נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' שו
ט/ב נחלת שמואל דף לה ע"ב {משל אנשי העיר}
ט/ב נתן פריו מכות עמ' קי
ט/ב ספרי דבי רב ח"ג עמ' תלג
ט/ב עין חנוך עמ' רעט
ט/ב עמק הלכה (בוימל) עמ' רלא, שט
ט/ב פני משה (שלז')
ט/ב פרי השדה (דייטש) ח"א סי' יט {נחל איתן - שוטף בחזקה}
ט/ב צבי תפארת סי' נב
ט/ב קול דודי סוטה סי' אלף צג, אלף צד, אלף קח
ט/ב קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' פט
ט/ב רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שעב
ט/ב שאילת יעבץ ח"א סי' כד
ט/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' קפה
ט/ב שמחת עולם (לגו)
ט/ב שעורי ר' יחיאל מיכל סוטה אות קמה, קנו
ט/ב שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תלו
ט/ב שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' תרכז {נחל שוטף}
ט/ב תוספתא כפשוטה נשים עמ' 715-714
ט/ב תורה תמימה דברים פ' כא אות לא
ט/ב תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תשעג
ט/ב תפארת בחורים פאה עמ' קמד {נחל איתן}
ט/ג אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' סב אות ג
ט/ג אהבת אברהם עמ' קכג {לא פטרנוהו}
ט/ג אוצרות הרמב"ם
ט/ג אור הישר [לח"מ הל' סנהדרין פ"ה ה"ה, אור הישר חולין יא ע"א]
ט/ג אמת ליעקב נשים עמ' קלג {כל זקני העיר}
ט/ג בינת נבונים דף נז ע"ג
ט/ג בית זבול ח"ג סי' נא
ט/ג ברור הלכה סוטה מה ע"ב ציון נ, ע, פ
ט/ג ברור הלכה סוטה מו ע"א ציון א
ט/ג ברית הלוי השלם
ט/ג גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' קלו, קפב
ט/ג דבר שאול סוטה סי' עא אות כד, לא-לג
ט/ג דגל ראובן ח"ג סי' טו
ט/ג דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תקפח
ט/ג חלק יעקב (אלבעלי) דף כה ע"א
ט/ג חקל יצחק (שו"ת) עמ' רל
ט/ג יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' קפז
ט/ג כנה"ג
ט/ג כתבים (זסלנסקי) ח"א עמ' צו
ט/ג לקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' קלב {לא פטרנוהו בלא מזונות}
ט/ג מוריה גל' רלח עמ' מז
ט/ג מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קב ע"א {כ"מ}
ט/ג משא בני קהת
ט/ג משיב מלחמה (תשמג) ח"א עמ' לג
ט/ג משך חכמה דברים פכ"א פס' ו
ט/ג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' ריא {והכהנים אומרים בלשון הקודש כפר לעמך ישראל וכו'}
ט/ג נזר הקדש (רזין) מנחות דף כט ע"א {עריפה כשרה בזר}
ט/ג נטיעות חיים דף ל ע"ב
ט/ג ספרי דבי רב ח"ג עמ' תלז
ט/ג פותח יד
ט/ג פרנס לדורו עמ' 145
ט/ג קול דודי סוטה סי' אלף צב, אלף צד, אלף צה
ט/ג קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' רט
ט/ג קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שנא, ח"ב עמ' פט
ט/ג קונטרסי שעורים ב"ב דף פו
ט/ג קרבן אליצור דף קעא ע"ד
ט/ג שיחת חולין עמ' יג
ט/ג שיירי כנה"ג
ט/ג שעורי יומא דף כב ע"ב ד"ה במש"כ אפ"ל
ט/ג שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תלה-תלו
ט/ג שער יוסף דף כ ע"ב-ע"ג, כד ע"א
ט/ג שרידי אש ח"א עמ' קמב
ט/ד אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' סו {מל"מ}
ט/ד אהבת אברהם עמ' קכג {עיר בלי ב"ד}
ט/ד אהל דוד (קאהן) ח"ה שמואל ב פ"א פסוק ח
ט/ד אור הישר [אור הישר נדרים מח ע"א]
ט/ד אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תקפב-תקפג {רק עיר עם ב"ד של כג}
ט/ד אשר למלך
ט/ד בית זבול ח"ב סי' יב אות ג
ט/ד בית יעקב (טבשונסקי) סי' רס סעיף ו {מל"מ}
ט/ד בית מועד (גטיניו) דף מה ע"א
ט/ד ברור הלכה סוטה מה ע"ב ציון ב, ד
ט/ד ברור הלכה סוטה מז ע"ב ציון א פסקה ב {אבי עזרי}
ט/ד ברכות שמים מכות פ"ב אות רכא-רכב {ב"ד של כ"ג}, רכט {מל"מ - עיר מקלט}
ט/ד גבורת יצחק מכות עמ' רלד
ט/ד גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' קמא, קמב {ק"ס}, קנה, קנט, קפא {ק"ס}
ט/ד גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' קצד, רד
ט/ד דבר שאול סוטה סי' עא אות כב
ט/ד דינא דחיי ח"ב דף פח ע"ג, צג ע"ב
ט/ד דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תקסג-תקעב, תקעד, תרח
ט/ד הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' לה ס"ק א
ט/ד חנוכת הבית עמ' קכד
ט/ד יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ז ה"ז אות ג ס"ק א, ז
ט/ד יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רצד
ט/ד כנה"ג
ט/ד לב בנים עמ' תז-תט
ט/ד לקוטי שיחות חלק ל עמ' 89 {לא נתחלקה}
ט/ד מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' מב-מג {אבי עזרי}, קצט {מל"מ}
ט/ד מזכרת למשה עמ' קח
ט/ד מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' שנז
ט/ד מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף נו ע"א
ט/ד מנחת חינוך ח"א עמ' קכו, ח"ב עמ' רנח, ח"ג עמ' קלג {ראב"ד}, קלח, שי, שיב
ט/ד מעיני המים
ט/ד מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ד]
ט/ד מקראי קדש (תשנג) עמ' רפו
ט/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/ד משאת המלך
ט/ד משנת יעקב נזיקין עמ' רפח {אבי עזרי}
ט/ד משנת שמחה
ט/ד משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 187 {ירושלים של כלל העם}
ט/ד נתן פריו מכות עמ' קח {ב"ד של כג}
ט/ד סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ו עמ' סח
ט/ד סהמ"צ לרס"ג ח"ג דף קכב ע"ג
ט/ד ענפי ארז (זי') דף קיג ע"ג
ט/ד צפנת פענח דברים עמ' רכט
ט/ד קול דודי סוטה סי' אלף פג
ט/ד קונטרסי שעורים ב"ב דף פו
ט/ד קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' קטז
ט/ד רנת יצחק חמש מגילות עמ' קכא
ט/ד רנת יצחק יהושע עמ' קסז {עיר שיש בה ב"ד של כ"ג}
ט/ד רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שעא
ט/ד שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' רפט {ירושלים}
ט/ד שבת אחים (כץ, תקצג) דף לז ע"א-ע"ב
ט/ד שופריה דיעקב (מערך) דף כא
ט/ד שערי טהר ח"ח סי' קכב אות ה
ט/ד תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תרלז
ט/ה אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' סז {הגהמ"י}
ט/ה אגרא דשמעתא ח"ג עמ' ח, מלואי אבן ח"א עמ' פב
ט/ה אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תקפג-תקפד {הגהמ"י}
ט/ה אמרי אמת (גולדשלאג, תרפ"א) דף סו ע"א {השמיט ביושבת בין ההרים}
ט/ה אנצי"ת ע' גוי הע' 936, 937, 940
ט/ה אשל אברהם (שפירא) עמ' תקצט, תרא
ט/ה אשר למלך
ט/ה בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' רלח
ט/ה בית זבול ח"ב סי' כה אות ו, יג
ט/ה בית יחזקאל (סרנה) ב"ב עמ' סו
ט/ה בית יצחק (תשי"ג) עמ' 91
ט/ה ברור הלכה סוטה מד ע"ב ציון ז
ט/ה ברור הלכה סוטה מה ע"ב ציון ב, ד
ט/ה ברכת אריאל ח"ב עמ' קנז {שבחזקת גוי הרגו}
ט/ה ברכת מרדכי ב"ב עמ' קסא
ט/ה גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' קמה, קנד, קנז-קנח
ט/ה דבר שאול סוטה סי' עא אות כב
ט/ה דברות משה ב"ב ח"א סי' יז ענף א
ט/ה דברי חיים ח"ב אהע"ז סי' נג
ט/ה דברי סופרים (רזין) דף מג ע"ג-ע"ד {נמצא סמוך לירושלים}
ט/ה דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תקעב, תקעד
ט/ה הר המלך ח"ד עמ' נה, ח"ו עמ' קח
ט/ה זכר ישעיהו
ט/ה חדושים ובאורים (גרי') סוטה מה ע"ב
ט/ה חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד מכות י ע"ב]
ט/ה חי' ר' שמואל ב"ב עמ' קה-קו
ט/ה חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' לז
ט/ה חסדי דוד ח"ה עמ' תריב
ט/ה יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' קעח
ט/ה ימי שלמה
ט/ה כבוד מלכים (מרגליות)
ט/ה כנפי נשרים
ט/ה מאור הקודש כריתות עמ' קפד
ט/ה מנחת חינוך ח"ג עמ' שיב
ט/ה מנחת עני (תקמז) דף ד ע"ג {עיר שיש בה גוים}
ט/ה מקורות לפסקי הרמב"ם
ט/ה משנת יעקב
ט/ה משפט כהן עמ' שא
ט/ה משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 187 {ירושלים של כלל העם}
ט/ה נתן פריו מכות עמ' קי
ט/ה ספרי דבי רב ח"ג עמ' תלא
ט/ה עונג שבת סי' לט
ט/ה עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' טז
ט/ה פני אברהם (פרלמן) דף מג ע"ד
ט/ה פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' קפו
ט/ה ציון לנפש חנה חיה עמ' מב-מד
ט/ה קול דודי סוטה סי' אלף סד, אלף פה
ט/ה קונטרסי שעורים ב"ב דף פו
ט/ה קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' סד
ט/ה שארית יהודה (ינוביץ) אהע"ז סי' כז {כ"מ}
ט/ה שבת אחים (כץ, תקצג) דף לז ע"א-ע"ב
ט/ה שכר שכיר סוגיות ח"א סי' מה אות ג, ז
ט/ה שמעתתא דבי רב עמ' שכ
ט/ה שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' קעג
ט/ה שעורי ר' יחיאל מיכל סוטה אות קמב
ט/ה שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 515
ט/ה שערי ישר שער ד פ"ט אות ו-ז
ט/ה שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' תכה
ט/ה תוספתא כפשוטה נשים עמ' 716
ט/ה תורת זרעים עמ' קיח-קיט
ט/ה תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תרלה
ט/ו אבי עזרי ח"ה
ט/ו אבני החושן סי' סה סעיף ח {כ"מ}
ט/ו אגרא דשמעתא ח"ג עמ' ט
ט/ו אהל משה (לוין) ח"ב דף א ע"ג, ב ע"א {רוב וקרוב - הלך אחר הרוב} וע"ב {השמיט ביושבת בין ההרים}
ט/ו אור הישר [אור הישר ב"ב כג ע"ב]
ט/ו אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תקפ-תקפב, תקפד {רוב וקרוב}
ט/ו אסיפת מחקרים תורניים תשלז עמ' קכד
ט/ו אעירה שחר (רוזנטל) סוטה עמ' קפח-קפט
ט/ו אש תמיד עמ' תקלא
ט/ו אשל אברהם (שפירא) עמ' תקצו {השמיט יושבת בין ההרים}, תקצז, תר
ט/ו אשר למלך
ט/ו באר לחי ראי
ט/ו בירורים ברמב"ם סי' לט
ט/ו בית אפרים אהע"ז הל' עגונות דף לח ע"ד
ט/ו בית זבול ח"ב סי' כה אות א
ט/ו בית יחזקאל (סרנה) ב"ב עמ' סה
ט/ו בית יעקב (טבשונסקי) סי' רס סעיף ו {כ"מ}
ט/ו בית יצחק (תשי"ג) עמ' 19
ט/ו בית שערים יו"ד סי' א
ט/ו בכורי אברהם דף קח ע"ד {השמיט יושבת בין ההרים}
ט/ו בנין אריאל ח"ב עמ' רנג
ט/ו בנין דוד (טאוב) ח"ב עמ' י
ט/ו ברור הלכה פסחים, ברורי הראי"ה ז ע"א ציון ו, ביצה י ע"ב ציון ב
ט/ו ברית אברהם (פרנס) עמ' שכח
ט/ו ברית יצחק (איזקסון) דף יט ע"א {השמיט ביושבת בין ההרים}
ט/ו ברכות שמים מכות פ"ב אות רלא-רלב {השמיט יושבת בין ההרים}
ט/ו ברכת מרדכי ב"ב עמ' קנד
ט/ו ברכת שאול עמ' שצא, שצג
ט/ו בשמן רענן ח"ב עמ' קל
ט/ו גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' קלח, קמו
ט/ו גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' קצט, רא
ט/ו גדולי שמואל ב"ב דף כג ע"ב
ט/ו דבר שאול סוטה סי' עא אות ט
ט/ו דברות משה ב"ב ח"א סי' יז ענף א-ב
ט/ו דברי חיים (אוירבך) אישות סי' ג ד"ה אולם
ט/ו דברי חיים ח"ב אהע"ז סי' נג-נד, סא
ט/ו דברי סופרים (רזין) דף מג ע"ב-ע"ד {העיר המרובה מביאה}
ט/ו דגל ראובן ח"א סי' יח
ט/ו דודאי משה עמ' קטז {כ"מ}
ט/ו דלתי עזה עמ' קפח
ט/ו דרך ישרה ח"א עמ' עז
ט/ו דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תקעו
ט/ו הגיון ב עמ' 76
ט/ו הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' רעה
ט/ו זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' של {רוב וקרוב}
ט/ו זכרון יוסף (שטיינהרט) אהע"ז סי' ה
ט/ו זכרון שמואל עמ' שיב
ט/ו זרע אמת ח"ב סי' קמג דף קסט ע"ב {רוב וקרוב הולכים אחר הרוב}
ט/ו חדושים ובאורים (גרי') ב"ב סי' ה ס"ק ה
ט/ו חדשים גם ישנים עמ' 133-134
ט/ו חזון יחזקאל סוטה פ"ט ה"ג
ט/ו חזקה רבה יו"ד הלכה קלב, קמג
ט/ו חי' הגרנ"ט סי' קעב
ט/ו חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' סח
ט/ו חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' סח
ט/ו חי' חתם סופר
ט/ו חי' מהר"ם שיק נדה עמ' צב
ט/ו חי' ר' שמואל ב"ב עמ' קא-קה
ט/ו חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' ל
ט/ו יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' קעו, קעח, קפח {אבי עזרי}, שסח-שסט
ט/ו יורה חכימא (תשח) עמ' רמא, רמג-רמד, רמז, רמט-רנ, רנב, רנה
ט/ו יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' שמה
ט/ו כלילת יופי דף מט
ט/ו כנה"ג (כ"מ)
ט/ו כרתי ופלתי סי' סג אות ג
ט/ו לבוש מרדכי ב"ב (תשעד) סי' כא אות ז {השמיט שיושבת בין ההרים}
ט/ו לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' יד אות ח
ט/ו לקט מנחם (תרעא) דף כב ע"א וע"ד, כג ע"ב, כד ע"א-ע"ב {השמיט יושבת בין ההרים}
ט/ו מאור למלך ב"ב עמ' נא
ט/ו מוריה י גל' יא (ר"י ניימן)
ט/ו מחנה יהודה (אשכנזי) דף רמא ע"ד {כ"מ}
ט/ו מטה אהרן ב"ב עמ' סג
ט/ו מי החג עמ' סז
ט/ו מילי דמרדכי
ט/ו מלואי אבן ח"א עמ' פב, פג
ט/ו מנוחת אשר ח"ב דף לח ע"א {כ"מ - השמיט יושבת בין ההרים}
ט/ו מנחת חינוך ח"ג עמ' שיא-שיב
ט/ו מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תקסט
ט/ו מנחת עני (תקמז) דף ד ע"ג {רוב וקרוב}
ט/ו מנחת שלום (יפרח) ב"ב סי' יט
ט/ו מעדני שמואל עמ' קלה
ט/ו מעין החכמה עמ' רצח {כ"מ}
ט/ו מעיני המים
ט/ו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף קסח ע"ד
ט/ו מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ד]
ט/ו מרכבת המשנה מהדו"ב [עמש"כ בהל' מא"ס פ"י הי"ג]
ט/ו משא יד ח"א עמ' שה-שח
ט/ו משאת המלך כאן, וח"א סי' ל
ט/ו משאת מרדכי ב"ק עמ' ש
ט/ו משנת יעקב
ט/ו נזר אברהם שבת-ביצה עמ' רלד
ט/ו נחל יצחק (תשעב) ח"ב עמ' לא {כ"מ}
ט/ו נר דוד ח"ב עמ' רצז
ט/ו נשמה של שבת עמ' 212
ט/ו עונג שבת סי' לט
ט/ו עין יצחק ח"ב עמ' קמה
ט/ו עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' טז
ט/ו עללת הבציר דף סג ע"ד {השמיט ביושבת בין ההרים}
ט/ו עמק הלכה (בוימל) עמ' שז
ט/ו עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף פד ע"ב, קיז ע"ב
ט/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' סד, ח"ב עמ' סב
ט/ו עצי ארזים סי' ד ס"ק כא
ט/ו פינות הבית דף כז ע"ג
ט/ו פני אברהם (פרלמן) דף מג ע"ג
ט/ו פנת יקרת (תשעא) עמ' תקפא
ט/ו פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' שסח {כ"מ - השמיט יושבת בין ההרים}
ט/ו פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' קעו
ט/ו פרפרת משה ח"ב עמ' שצ
ט/ו קהלת יעקב (אלגזי, שלוניקי) דף קכד ע"א
ט/ו קובץ ביאורים (שפירא)
ט/ו קול דודי (תשף)
ט/ו קול דודי סוטה סי' אלף פג
ט/ו קול יהודה (פרלוב) עמ' לה-לח
ט/ו קונטרסי שעורים ב"ב דף פו
ט/ו קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' קטז-קיז {השמיט יושבת בין ההרים}, דברים עמ' קכב, קכה {כנ"ל}
ט/ו רלב"ג דברים פכ"א פסוק ג עמ' קצא
ט/ו רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שעב
ט/ו שארית יהודה (ינוביץ) אהע"ז סי' כז {כ"מ}
ט/ו שארית נתן בנימין עמ' קמה-קמז {השמיט ביושבת בין ההרים}
ט/ו שכר שכיר סוגיות ח"א סי' מו אות ה-ו
ט/ו שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תקלט
ט/ו שמעתתא דבי רב עמ' שכ {כ"מ}, שכג
ט/ו שני שבילין, שבילי דרוב סי' כט עמ' קמט {כ"מ}, קנד {פר"ח}
ט/ו שעורי ר' יחיאל מיכל סוטה אות קמג
ט/ו שעורי ראשי ישיבות ליטא עמ' רצא {רוב}
ט/ו שערי זיו ח"ב דף עד ע"ד, עה ע"א
ט/ו שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 512, 519
ט/ו שערי ישר שער ד פ"ט אות ג, ז
ט/ו שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף פט ע"א {נחל איתן - הוא קבוע}
ט/ו שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך ב עמ' קי
ט/ו שרידי אש ח"א עמ' קנו
ט/ו תורת זרעים עמ' קיח-קיט
ט/ו תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תרלח
ט/ז אור חדש (בלומ') דף סו ע"ב
ט/ז אם המלך עמ' לב {כ"מ}
ט/ז אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' רא {א"א לצמצם}
ט/ז אשר למלך
ט/ז באר לחי ראי
ט/ז בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' שמט
ט/ז בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' שצ
ט/ז בכורי אברהם דף קח ע"ד
ט/ז בנין דוד (טאוב) ח"ב עמ' י
ט/ז ברור הלכה ביצה י ע"ב ציון ב
ט/ז ברכות שמים מכות פ"ב אות רלב
ט/ז דברות משה ב"ב ח"א סי' יח ענף א
ט/ז דברי חיים ח"ב אהע"ז סי' נג-נד, סא
ט/ז דרך ישרה ח"א עמ' עז
ט/ז זכרון יוסף (שטיינהרט) אהע"ז סי' ה
ט/ז חדשים גם ישנים עמ' 133-134
ט/ז חסדי דוד ח"א עמ' תכה
ט/ז יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' קעו, קעח, שסח-שסט
ט/ז יגיעת ערב פסחים עמ' מב
ט/ז כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"ב עמ' ג
ט/ז מאור למלך ב"ב עמ' נא
ט/ז מחנה יהודה (אשכנזי) דף רמא ע"ד
ט/ז מנחת חינוך ח"ג עמ' שיא-שיב
ט/ז מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' שס
ט/ז נזר אברהם שבת-ביצה עמ' רלב
ט/ז נחלת עזריאל (הלוי) חולין דף יא, סג
ט/ז נחלת שמואל דף לו ע"ג {השמיט ביושבת בין ההרים}
ט/ז נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א ח"ב פרק מט פסוק ה
ט/ז נשמה של שבת עמ' 212-213 {השמיט יושבת בין הרים}
ט/ז עונג שבת סי' לט
ט/ז עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' סג
ט/ז פינות הבית דף כא ע"ד
ט/ז קול דודי (תשף) (בקיצור)
ט/ז קול דודי סוטה סי' אלף פג
ט/ז קול יהודה (פרלוב) עמ' לה-לח
ט/ז קונטרסי שעורים ב"ב דף פו
ט/ז שו"ת מהרח"ש (תשסג) עמ' קמ
ט/ז שכר שכיר סוגיות ח"א סי' מה אות א, ג, סי' מו אות ב
ט/ז שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' קצ
ט/ז שער המלך ח"א עמ' קטז
ט/ז שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' רפ
ט/ח אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' עח
ט/ח אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' של
ט/ח אור הישר [אור הישר בכורות יז ע"ב ודף יח ע"א ומעילה יז ע"ב, מלבי"ם פ' שמיני סי' קלט]
ט/ח אורה ושמחה הל' סוכה פ"ד ס"ק עד
ט/ח אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' רעו {א"א לצמצם}, תקפג, תקפה
ט/ח אמרי בינה (אוירבך) - שחיטה סי' יט ד"ה ובזה מובן
ט/ח אמרי דוד (שליסל) דף יב ע"ד
ט/ח אמרי זאב דף סה ע"ב {א"א לצמצם}
ט/ח אמרי יהושע (ברוק) עמ' 122
ט/ח אמרי יושר בכורות דף יח ע"א
ט/ח אמרי מנחם עמ' קמז {א"א לצמצם}
ט/ח אנצי"ת ע' אי אפשר הע' 21
ט/ח ביצחק יקרא (תשמט) קונטרס ביה"ב פ"ב ה"ט
ט/ח בית יצחק (תשי"ג) עמ' 19
ט/ח בכורי אברהם דף קא ע"ג {א"א לצמצם}
ט/ח בני ישראל (קרלי) סי' כט אות א
ט/ח בני ציון (שפירא) דף מט ע"ב {לצמצם}
ט/ח בצל החכמה (חזות) עמ' 241
ט/ח ברור הלכה סוטה מה ע"ב ציון ג
ט/ח ברור הלכה שבת ח ע"א ציון ד
ט/ח גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' קלח, קסח
ט/ח גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' רא
ט/ח גדולי שמואל ב"ב דף כג ע"ב
ט/ח גור אריה במדבר פ' ז הע' 75
ט/ח דבר שאול סוטה סי' עא אות כג
ט/ח דברות משה ב"ב ח"א סי' יז ענף ב
ט/ח דברות משה מועד ח"א עמ' שנג {יביאו עגלה אחת בשותפות ויתנו}
ט/ח דברי יואל - שו"ת עמ' כז
ט/ח דגל ראובן ח"ב סי' א
ט/ח דעת אביעזרי עמ' רנ
ט/ח דעת מרדכי ח"א דף פ ע"א בהערה
ט/ח התורה והתלמוד ח"ד עמ' 339
ט/ח זכרון יחזקאל עמ' מא {א"א לצמצם}
ט/ח זרע יצחק (עטייה) ח"א דף פג ע"ג
ט/ח חדושים ובאורים (גרי') כלים סי' ב ס"ק יט
ט/ח חזקה רבה יו"ד הלכה קלב, אהע"ז ח"ג עמ' 139, אהע"ז ח"ד עמ' 146
ט/ח חי' הגרא"א דסלר עמ' קפג
ט/ח חי' הגרי"ח עמ' קכט
ט/ח חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' סח
ט/ח חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' סח
ט/ח חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' קל, נדה עמ' קמז
ט/ח חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' עד
ט/ח יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' קפה
ט/ח להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' ז, חי"ב עמ' כ
ט/ח לקט מנחם (תרעא) דף כג ע"ב, כד ע"ב {א"א לצמצם}
ט/ח מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' רפט, שטו, תקט, ח"ב עמ' קצה
ט/ח מהרי"ט אלגזי פ"ב אות כ או"ק א
ט/ח מוריה גל' רה עמ' נ {א"א לצמצם}
ט/ח מי החג עמ' סז
ט/ח מי ימצא סוכה עמ' קיא
ט/ח מכשירי מצוה עמ' ו
ט/ח מנחת חינוך ח"א עמ' רעג, שצה, ח"ג עמ' יד, שיג
ט/ח מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' שב
ט/ח מרגליות הים סנהדרין פא ע"ב אות יז {ההורג נפשות}
ט/ח משאת המלך
ט/ח משמרת חיים ח"ב עמ' קלח
ט/ח משנת חיים שמות עמ' שלב
ט/ח משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' קפד
ט/ח משפטים לישראל עמ' קמט
ט/ח נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' קנ
ט/ח נתן חכמה שבועות סי' ה
ט/ח נתן פריו חנוכה עמ' קיב
ט/ח סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' עו אות יז
ט/ח סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' עד
ט/ח ספרי דבי רב ח"ג עמ' תלג
ט/ח ענפי ארז (זי') דף סב ע"ד
ט/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' סג
ט/ח פאר אהרן עמ' קיג
ט/ח פני אברהם (פרלמן) דף עג ע"ג
ט/ח פרחי אהרן עמ' 159-161
ט/ח פתח האהל דף פד ע"ב
ט/ח צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף רט ע"ב
ט/ח צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים יו"ד עמ' 417
ט/ח קונטרסי שעורים ב"ב דף צג
ט/ח קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' נח
ט/ח שושן עדות דף עו
ט/ח שמעתתא דבי רב עמ' שיט
ט/ח שעורי ר' שלמה עמ' צט {א"א לצמצם}
ט/ח שערי תורה (לעוו) ח"ג דף ז ע"א, טו ע"ד, סה ע"ג
ט/ח שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' סו, קנה
ט/ח תבואת יקב (פרידמן) עמ' ד
ט/ח תולדות יצחק (פחימא) חולין - באר התלמוד עמ' א-ג {א"א לצמצם}
ט/ח תרומת הכרי עמ' לח
ט/ח תשובה שלמה אהע"ז סי' כ דף לב ע"ד {א"א לצמצם}
ט/ט אגרות משה יו"ד ח"ב סי' קמח
ט/ט אור הישר [אור הישר כלאים פ"ד מ"ח, בכורות כג ע"ב]
ט/ט אסיפת מחקרים תורניים תשלז עמ' קכג {כ"מ}
ט/ט באר מרים פ"ו הי"ב
ט/ט ברור הלכה סוטה מה ע"ב ציון ה, ו
ט/ט גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' קסג
ט/ט גדולי ציון (תשנב) עמ' שעט {כ"מ - משנת ראב"י}
ט/ט דברי אמת (תשעט) עמ' סט {היכא דפליג רבי אליעזר בן יעקב עם רבי עקיבא רבו אין הלכה כמותו}
ט/ט דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תקפא
ט/ט המאור הגדול (יעבץ) עמ' שכ
ט/ט המאיר לארץ
ט/ט הערות ר"י ליינר
ט/ט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' צב
ט/ט חד וחלק ח"ב דף יז ע"ד
ט/ט חי' חתם סופר
ט/ט חיים ומלך
ט/ט חכם צבי (תשעה) ח"א סי' י ד"ה איברא, סי' עז ד"ה ואותה
ט/ט ימי שלמה
ט/ט יקר הערך דף מד ע"א
ט/ט לב מרפא דף פ ע"ג
ט/ט מי השלוח (זס') עמ' קמד
ט/ט מנחת חינוך ח"ג עמ' שי
ט/ט מצודת דוד (שפרבר) עמ' קפב {כ"מ}, רד {כ"מ}
ט/ט משאת המלך
ט/ט משנת יעקב
ט/ט משרת משה (עטייה)
ט/ט נועם חי"ט עמ' רכו
ט/ט נשאל דוד או"ח עמ' נו {מחוטמו}
ט/ט ס' העתים עמ' 20
ט/ט עדות בישראל
ט/ט פני משה (שלז')
ט/ט קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון חכמים עמ' כב {כ"מ}
ט/ט ראשי בשמים (רבין) עמ' רנג
ט/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקסד
ט/ט שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צה (להלכה טז) {כ"מ}
ט/ט שו"ת מהר"ם שיק חו"מ סי' ל {א"א לצמצם}
ט/ט שו"ת מהר"ם שיק חו"מ סי' ל {א"א לצמצם}
ט/ט שיירי כנה"ג
ט/ט שם יחזקאל בראשית-שמות עמ' שסה {מוליכים הגוף אצל הראש}
ט/ט שעורי ר' יחיאל מיכל סוטה אות קמה
ט/ט שערי טהר ח"ו סי' מ אות ב
ט/ט תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק א סי' ה אות ג
ט/ט תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תשע
ט/י אברהם יגל
ט/י אור הישר [אור הישר ירושלמי פאה פ"ו ה"ג]
ט/י אמונת יהושע עמ' רלג
ט/י בית דוד (תשעט) או"ח סי' תסא
ט/י בית יעקב (טבשונסקי) סי' תיח סעיף ו
ט/י בכורי אביב (ביק) דף כט ואילך {בסייף}
ט/י ברוך השם סי' י
ט/י ברור הלכה סוטה מה ע"א ציון כ
ט/י גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' קלט, קמז
ט/י דבר שאול סוטה סי' עא אות טז, כג
ט/י דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תקסד, תקסז
ט/י דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תשל
ט/י הליכות אליהו
ט/י הר המלך ח"ז עמ' רמ
ט/י חדושים ובאורים (גרי') פאה סי' ח ס"ק א
ט/י חי' עזיאל [עי' ירושלמי פאה פ"ו ה"ה]
ט/י יד אפרים (ביליצר), פותח שערים עמ' יט
ט/י יד ישראל ח"ב
ט/י מור דרור קו"א סי' נה {נמצא זה ע"ג זה}
ט/י מחנה יהודה (קצין) ח"ב סי' סד
ט/י מנחת חינוך ח"א עמ' רפד, ח"ג עמ' שיא
ט/י מנחת יהודה (בוים) דף קכב ע"ב {השמיט ביושבת בין ההרים}
ט/י מעיני המים
ט/י מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' קסח
ט/י מקראי קדש (תפט) דף קלה ע"ב
ט/י מקראי קדש (תשנג) עמ' שמז
ט/י מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/י מרכבת המשנה מהדו"ק
ט/י משאת המלך
ט/י משפטים לישראל עמ' קג
ט/י ס' השדה דף ל ע"א
ט/י ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תשל
ט/י עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף ב ע"ד
ט/י עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קפו {כ"מ}
ט/י צבא אהרן ירח האיתנים עמ' קה {מודדים מהעליון}
ט/י קדשי יהושע עמ' תרנ, אלף תקא
ט/י קול דודי סוטה סי' אלף עט, אלף פ
ט/י שעורי ר' יחיאל מיכל סוטה אות קלט
ט/י תפארת בחורים פאה עמ' תכה {זה לצד זה}, תכו {זה על זה}
ט/יא ברור הלכה סוטה מה ע"א ציון כ
ט/יא ברור הלכה סוטה מה ע"ב ציון א
ט/יא ברור הלכה סוטה מז ע"ב ציון א
ט/יא ברכת אריאל ח"ב עמ' קנז-קנח
ט/יא דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תקסט
ט/יא חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' תקיד
ט/יא מחנה יוסף סוטה עמ' קמד
ט/יא מנחת חינוך ח"ג עמ' שי {מל"מ}, שיד
ט/יא מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' ד-ו, ח"ב סי' כ אות יב]
ט/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/יא משאת המלך
ט/יא עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 123
ט/יא עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 133
ט/יא קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' סה
ט/יא רלב"ג דברים פכ"א פסוק א עמ' קצ
ט/יא שו"ת הריב"ש עמ' קס
ט/יא תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תשסד
ט/יב אגודת אזוב ח"ב דף קיג ע"א
ט/יב אגרא דשמעתא ח"ד עמ' שמח, משמרת חיים ח"ב עמ' קלד
ט/יב אור הישר [שו"ת הריב"ש סי' קנה, מעין החכמה דף קכא ע"ב]
ט/יב אם המלך עמ' כז
ט/יב באר מים חיים (נוסינזון) יבמות דף כה
ט/יב בדבר מלך חי"ז עמ' לח {אפילו ראה ההורג עד אחד אפילו עבד או אשה או פסול לעדות בעבירה לא היו עורפין וכו'}
ט/יב בית זבול ח"ב סי' כה אות יא
ט/יב בית נאמן (תשעא) עמ' קצח
ט/יב ברור הלכה סוטה מז ע"ב ציון א
ט/יב ברכת אריאל ח"ב עמ' קנז-קנט
ט/יב ברכת ראובן דף קנ ע"ד
ט/יב דברים אחדים (קלצקין) עמ' מ {פסול לעדות מהתורה נאמן, השמיט אם סנהדרין ראו שהרג}
ט/יב דודאי משה עמ' קמה
ט/יב דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תריז, תרכ
ט/יב זכר יצחק (תשן) עמ' צה
ט/יב חכמת התורה שופטים עמ' שנ
ט/יב חקל יצחק (שו"ת) עמ' פא
ט/יב חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' תקיד
ט/יב יכין ובועז ח"א סי' קלג עמ' 373
ט/יב לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' קנג
ט/יב מבוא למשנה תורה עמ' 224
ט/יב מנחת חינוך ח"א עמ' רב, ח"ג עמ' שיד-שטו
ט/יב ספרי דבי רב ח"ג עמ' תלא-תלב
ט/יב עיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 154 {ראה ההורג עד אחד אפילו עבד, אשה, פסול - לא היו עורפין}
ט/יב עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 123
ט/יב עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 133
ט/יב קול דודי סוטה סי' אלף קכג
ט/יב שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' יד ס"ק ח-ט {מדוע בעבריין בעדות דאורייתא פסול לעדות אשה ולסוטה}, סי' טו ס"א ס"ק ט, טז {האם הרוצח עצמו כשר להעיד}
ט/יב תולדות ההלכה ח"ב עמ' 157 {עד אחד}
ט/יב תורה תמימה דברים פ' כא אות ד
ט/יב תכריך מרדכי סי' יח {פסול לעדות}
ט/יב תרומת הכרי עמ' לח
ט/יג אור הישר [מפרשים בהל' סוטה פ"א הי"ז]
ט/יג אחיעזר ח"א סי' יד אות ד
ט/יג אם המלך עמ' ל
ט/יג אמרי בינה (אוירבך) - עדות סי' כד ד"ה אך בתשב"ץ
ט/יג אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' נב אות ז והערה ד
ט/יג אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' נב הערה ד, סי' נד אות ב
ט/יג אפיקי מגינים יבמות סי' לט אות א, סי' מג-מד, מז
ט/יג אשל חיים ח"ב עמ' רנז
ט/יג בדי הארון (הכהן) עמ' 238 {עד אחד}
ט/יג בית אהרן וישראל גל' יד עמ' יא
ט/יג ברור הלכה סוטה לא ע"ב ציון א
ט/יג ברור הלכה סוטה מז ע"ב ציון ב
ט/יג ברכת מרדכי כתובות עמ' רצד, רצו, רצט
ט/יג גבורת יצחק מכות עמ' נח
ט/יג גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' ל, ח"ב עמ' ג
ט/יג דברות משה כתובות עמ' קנה
ט/יג דברי אמת (תשעט) עמ' שנט {עד אחד המוכחש אינו נאמן אלא בבאו בזה אחר זה}
ט/יג דליית הכרם עמ' תתתלא {ונשים - צ"ל ושנים}
ט/יג דעת מרדכי ח"ב עמ' מח
ט/יג זבד טוב עמ' 56
ט/יג חזון יחזקאל יבמות פ"ד ה"ד
ט/יג חזקה רבה יו"ד ח"ג עמ' 55, אהע"ז ח"ג עמ' 119, 171, ח"ד עמ' 154, 162-161
ט/יג חי' כתב סופר נשים ח"א עמ' סה
ט/יג חי' ר' חיים הלוי דף צה-צו
ט/יג חי' ר' שלמה (תשסא) ח"ג עמ' נח
ט/יג מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' קמב
ט/יג מזכרת למשה עמ' קח {א"צ התראה}
ט/יג מחנה יוסף (תשעב) סי' עה אות ט
ט/יג מראות הצובאות (תקע) - פתיחה אות יג ואילך
ט/יג מראות הצובאות (תשסז) עמ' שסח, שעז
ט/יג מרכבת המשנה מהדו"ב [עמש"כ בהל' סוטה פ"א הי"ח]
ט/יג מרכבת המשנה מהדו"ק
ט/יג משנת חיים דברים עמ' תיז
ט/יג משנת יעקב
ט/יג נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' לא
ט/יג נתן פריו סוגיות ח"א עמ' כח
ט/יג קול דודי (תשף) (בקיצור)
ט/יג שו"ת מהרח"ש (תשסג) עמ' קכח
ט/יג שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' ו ענף ב ס"ב, סי' ח ענף א ס"ק ב
ט/יג שעורי ר"א ליכטנשטין פסחים עמ' 58
ט/יג שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' ח
ט/יג שערי תורה (לעוו) ח"ג דף סה ע"ב
ט/יג שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' רפא
ט/יג תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' פח
ט/יג תרומת הכרי עמ' לז
ט/יד אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 305
ט/יד אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ט/יד אברהם יגל
ט/יד אגודת אזוב ח"ב דף קיב ע"ד
ט/יד אגרא דשמעתא ח"א עמ' שב, שד, שה
ט/יד אדרת המלך עמ' רפב-רפח {כל מקום שהאמינה תורה עד אחד הוא כשנים}
ט/יד אהלי שם (פרץ) כתובות סי' קכ
ט/יד אהלי שם כתובות סי' קכ
ט/יד אוהב מישרים עמ' קלה {ר"ח הלוי}, קמו, קמט-קנ, רפא {שנים נגד אחד}, שצט {ר"ח הלוי}
ט/יד אחיעזר ח"א סי' כה אות יא
ט/יד אם המלך עמ' לא-לב
ט/יד אמרי בינה (אוירבך) - שחיטה סי' ד ד"ה אולם
ט/יד אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' נב אות ז והערה ד
ט/יד אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' נד אות ב
ט/יד אפיקי מגינים יבמות סי' לט אות א, סי' מג-מד, מז
ט/יד אפיקי מגינים קידושין סי' סו {ר"ח הלוי}
ט/יד באר מים חיים (נוסינזון) יבמות דף קיז
ט/יד בדי הארון (הכהן) עמ' 242
ט/יד בית אהרן וישראל גל' נ עמ' נה
ט/יד בנין דוד (מייזלש, תשסט) סוגיות עמ' קי {ב"ד של כ"ג}
ט/יד בנין יחזקאל סי' ח
ט/יד בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' רצב
ט/יד ברור הלכה יבמות קיז ע"ב ציון א פרק א
ט/יד ברור הלכה סוטה לא ע"ב ציון א
ט/יד ברור הלכה סוטה מז ע"ב ציון ב
ט/יד ברכת מרדכי יבמות עמ' שג, שסב
ט/יד גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' ג, קפא-קפב
ט/יד גן שושנים ח"ב עמ' קסד, קסו
ט/יד דבר שאול סוטה סי' נח אות ו, ח, יא
ט/יד דברות משה כתובות עמ' קנה
ט/יד דברי אליהו (חזן) ח"ב עמ' פא-צג
ט/יד דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תיז, תכג, תכז, תכט, תריז
ט/יד הלכה פסוקה ח"ד עמ' קצו הערה 137
ט/יד זבד טוב עמ' 54
ט/יד זכרון חי עמ' פד, צ
ט/יד חזו"א על הרמב"ם
ט/יד חזקה רבה אהע"ז ח"ג עמ' 119
ט/יד חי' הגר"ח החדש עמ' קנ, רכז
ט/יד חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' לח
ט/יד חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' לח
ט/יד חי' ר' חיים הלוי דף צה
ט/יד חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' קצב-קצד
ט/יד ידבר שלום ח"א עמ' פו
ט/יד יין המשמח סי' קכז ס"ק יא עמ' קד-קו
ט/יד כנה"ג (גם כ"מ)
ט/יד כרם שלמה (אהרמן) יבמות פח ע"ב
ט/יד לחם יהודה
ט/יד לקוטי שעורים (שטיין) ב"מ סי' ב ס"ק ב {ר"ח הלוי}
ט/יד לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' קנג
ט/יד לקוטי שעורים (שטיין) כתובות סי' יג ס"ק ד
ט/יד מאור למלך ב"מ עמ' לג
ט/יד מאור למלך גיטין עמ' טז, כה-כח, צח
ט/יד מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' קכא
ט/יד מגנזי הגר"ח עמ' כה
ט/יד מחנה יוסף (תשעב) סי' עה אות ט
ט/יד מחנה יוסף סוטה עמ' ק, קמג, קמה
ט/יד מי החג עמ' סו
ט/יד מלואי אבן ח"א עמ' מו
ט/יד מנחה לאהרן (וולף) עמ' 96 {ר"ח הלוי}
ט/יד מנחם שלמה סי' קנג, ועל תוספתא כריתות פ"ב ה"א
ט/יד מעיני המים
ט/יד מראות הצובאות (תקע) - פתיחה אות יג ואילך
ט/יד מראות הצובאות (תשסז) עמ' כה-כו, שס-שסא
ט/יד משב יעקב ח"ב
ט/יד משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תרסג, תרפב, תרפז
ט/יד משנת יעקב כאן
ט/יד משנת יעקב נשים ח"ב עמ' רז
ט/יד משנת ראשונים (בארי) - ברורי הלכות עמ' סה
ט/יד ניצוצי אש עמ' רכא
ט/יד ס' יהושע - שו"ת עמ' רלה, רלז, רלט
ט/יד עונג שבת סי' כז
ט/יד עצי ארזים סי' יז ס"ק קמד
ט/יד פנס שלמה
ט/יד פנת יקרת (תשעא) עמ' תשיז {ר"ח הלוי}, תשיט
ט/יד צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רצה אות ד
ט/יד קול דודי (תשף)
ט/יד קול דודי סוטה סי' תתד, אלף קכד
ט/יד רמזי רש"י יבמות ח"ב עמ' כג
ט/יד רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' נט
ט/יד שו"ת מהרח"ש (תשסג) עמ' קמא
ט/יד שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ג עמ' פג {באו שנים ואמרו לא ראית}
ט/יד שמועת חיים יומא ח"ב עמ' שס
ט/יד שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' ח ענף ב ס"ק א-ד, ענף ה ס"ק א-ד
ט/יד שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' כט
ט/יד שעורי הרב גיטין ח"א עמ' כז, ל {ר"ח הלוי}
ט/יד שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' מה, מט
ט/יד שעורי עיון התלמוד כתובות עמ' נז {ר"ח הלוי}
ט/יד שעורי ר' שמואל מכות (תשמד) סי' מה {ר"ח הלוי}
ט/יד שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' רסה, רסט, רעג
ט/יד שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 66
ט/יד תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' עט, פב
ט/יד תרומת הכרי עמ' לח
ט/טו אגודת אזוב ח"ב דף קיג ע"א
ט/טו אגרא דשמעתא ח"א עמ' שה
ט/טו אם המלך עמ' לב
ט/טו אשל אברהם (שפירא) עמ' רנז-רנח
ט/טו באר אלחנן עמ' פא {ר"ח הלוי}
ט/טו באר מים חיים (נוסינזון) יבמות דף קיז
ט/טו בית אברהם (חנניה) עמ' קנג, קנו, קנח
ט/טו ברור הלכה סוטה לא ע"ב ציון א
ט/טו ברור הלכה סוטה מז ע"ב ציון ב
ט/טו גן שושנים ח"ב עמ' קסה
ט/טו דבר שאול סוטה סי' נח אות ו, ח, יא
ט/טו דברות משה כתובות עמ' קנה
ט/טו דגל ראובן ח"ב סי' יג
ט/טו דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תכח
ט/טו התורה והמדינה ח"ד עמ' קיג
ט/טו זכרון חי עמ' פה {ר"ח הלוי}
ט/טו חזו"א על הרמב"ם
ט/טו חזון יחזקאל סוטה פ"א ה"א {ר"ח הלוי}
ט/טו חי' הגר"ח החדש עמ' קנ, רכז-רכח
ט/טו חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' לח
ט/טו חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' לח
ט/טו חי' ר' חיים הלוי דף צו
ט/טו חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' קצב, קצד
ט/טו יין המשמח סי' קכז ס"ק יא עמ' קז
ט/טו כתר אפרים עמ' קצז
ט/טו לחם יהודה
ט/טו מאור למלך ב"מ עמ' מז {ר"ח הלוי}
ט/טו מאור למלך גיטין עמ' כח {ר"ח הלוי}, קסא
ט/טו מאיר נתיבים עמ' 444
ט/טו מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' קצב
ט/טו מראות הצובאות (תשסז) עמ' כה-כו, שעז
ט/טו משמרת חיים ח"ב עמ' קיט
ט/טו עצי ארזים סי' יז ס"ק קנד
ט/טו פנס שלמה
ט/טו פנת יקרת (תשנד) סי' קמט אות ג
ט/טו פנת יקרת (תשעא) עמ' תרסח
ט/טו רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' נט
ט/טו שו"ת מהרח"ש (תשסג) עמ' קמא
ט/טו שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' רע
ט/טו שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' ח ענף ד ס"ב ס"ק ב-ג, ה
ט/טו תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' פב
ט/טז אגודת אזוב ח"ב דף קיג ע"א
ט/טז אגרא דשמעתא ח"א עמ' שה
ט/טז אחיעזר ח"א סי' ו אות ז
ט/טז אם המלך עמ' לב
ט/טז אנצי"ת ע' אשה הע' 443
ט/טז באר מים חיים (נוסינזון) יבמות דף קיז
ט/טז בית אברהם (חנניה) עמ' קנג, קנו, קנח
ט/טז ברור הלכה סוטה לא ע"ב ציון א
ט/טז ברור הלכה סוטה מז ע"ב ציון ב
ט/טז דבר שאול סוטה סי' נח אות ו, ח, יא
ט/טז דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תכד
ט/טז התורה והמדינה ח"ד עמ' קיג
ט/טז חזו"א על הרמב"ם
ט/טז חי' הגר"ח החדש עמ' קנ, רכז-רכח
ט/טז חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' לח
ט/טז חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' לח
ט/טז חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' קצב, קצד
ט/טז כנה"ג
ט/טז כתר אפרים עמ' קצז
ט/טז לחם יהודה
ט/טז מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף סד ע"ד
ט/טז מראות הצובאות (תשסז) עמ' כה, שסח
ט/טז עצי ארזים סי' יז ס"ק קנה, קסב
ט/טז פנס שלמה
ט/טז שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' ח ענף ד ס"ב ס"ק ד, ו
ט/טז שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 43
ט/טז תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' פא
ט/יז אם המלך עמ' לב
ט/יז בית אברהם (חנניה) עמ' קנג, קנו, קנח
ט/יז ברור הלכה סוטה לא ע"ב ציון א
ט/יז ברור הלכה סוטה מז ע"ב ציון ב
ט/יז דבר שאול סוטה סי' נח אות ו, ח, יא
ט/יז דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תכד, תקעו
ט/יז חזו"א על הרמב"ם
ט/יז כנה"ג
ט/יז עצי ארזים סי' יז ס"ק קסו
ט/יז פנס שלמה
ט/יז רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' קפד
ט/יז שו"ת מהרח"ש (תשסג) עמ' קמח


י/766 הלכות רוצח ושמירת הנפש פרק י *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


י/רה"פ יד פשוטה
י/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
י/רה"פ מעשה רקח
י/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
י/רה"פ משאת המלך
י/רה"פ פי' ר"י קאפח
י/רה"פ פי' ר"ש צדוק
י/רה"פ קרית מלך
י/רה"פ רמב"ם לעם
י/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
י/א אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' סו
י/א אגרות הגרי"ד עמ' רסה
י/א אוצר א"י ח"ה עמ' 166, 299, 301, ח"ו עמ' 147
י/א אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תקפ {רק בא"י}
י/א אנצי"ת ע' א"י ח"ג הע' 193, 195, 197
י/א בארות נתן עמ' קסד
י/א בינת דניאל ח"א עמ' רפד-רפו
י/א בכורי הארץ עמ' 141 {כל א"י}, 200 {עבר הירדן}
י/א ברכי יוסף או"ח סי' תפט ס"ג {עבר הירדן}
י/א בשלם סוכו סי' ד
י/א גבורת יצחק מכות עמ' רא
י/א גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' קנט, קסא
י/א גבורת יצחק שביעית עמ' פז
י/א גן שושנים ח"א עמ' קלח
י/א חזון יחזקאל ב"ק פ"ח ה"ו
י/א חי' משנה פסחים עמ' רכא
י/א חמש דרשות (תשלד) עמ' 92
י/א חמש דרשות (תשעב) עמ' 94
י/א מגדל עז עמ' תרצה
י/א מועדי הרב עמ' 227
י/א מזכרת למשה עמ' קיט
י/א מנחת חינוך ח"ג עמ' שיז
י/א מעין החכמה עמ' רצט-ש {כ"מ}
י/א מרגליות הים סנהדרין נב ע"ב אות יז
י/א משך חכמה דברים פכ"א פס' א
י/א משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תקכו
י/א משנת חיים חולין סי' יב עמ' מז
י/א משנת יעבץ שמיטה עמ' קעח
י/א משנת יעקב כאן
י/א משנת יעקב נזיקין עמ' רפה
י/א ספרי דבי רב ח"ג עמ' תלא
י/א רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שעא
י/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' שיא, תשסא
י/א שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' רנח {עבר הירדן}
י/א שיח ערב סנהדרין עמ' ריב {עבר הירדן}
י/א שעורי הרב גיטין ח"א עמ' פז
י/א שעורי הרב חלה עמ' קכו
י/א שעורי ר' שמואל מכות (תשמד) סי' קצג
י/א שערי טהר ח"א שער ג סי' כ אות א
י/א תורת המלך (צדוק) סי' א ס"ק יז
י/א תורת שביעית (סור') סי' ד
י/ב אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' יב אות ב
י/ב אגרות משה חו"מ סי' קה
י/ב אור הישר [אור הישר חולין יא ע"א]
י/ב אור שמח
י/ב אנצי"ת ע' בעל מום (ב) הע' 27
י/ב אשיחה בחקיך פרה עמ' ח, כה, סד
י/ב באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' רמ {כ"מ}
י/ב בדבר מלך חי"ד עמ' של
י/ב בית הלוי ח"א סי' מג עמ' קצ {כ"מ}
י/ב בית יצחק (תשי"ג) עמ' 90
י/ב בן פורת יוסף (תשעא) עמ' קצח-קצט
י/ב ברור הלכה סוטה מה ע"ב ציון ל
י/ב ברור הלכה סוטה מו ע"א ציון ה
י/ב דבר שאול סוטה סי' עא אות כו
י/ב דובב מישרים (וידנפלד) עמ' ריא
י/ב דינא דחיי ח"ב דף צג ע"ד
י/ב דעת כהן סי' רח
י/ב דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תקצב-תקצג
י/ב חזו"א על הרמב"ם
י/ב חי' הגר"מ זמבה סי' כד
י/ב חיים שאל ח"ב סי' מג אות טו {כ"מ}
י/ב חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף מב
י/ב יד אברהם פרה עמ' ג, ד, ו, י {מל"מ}
י/ב יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קטו
י/ב כבוד מלכים (מרגליות)
י/ב לב טהור עמ' א
י/ב לקוטי שיחות חל"ה עמ' 25 {כ"מ - מחוסר אבר}
י/ב לקוטי שעורים (שטיין) חולין (תשסז) סי' כב ס"ק ד
י/ב מאור הקודש כריתות עמ' קפב
י/ב מבוא למשנה תורה עמ' 332
י/ב מגילת ספר לאוין דף קסד ע"ד
י/ב מי טהרה עמ' ד {אחרי שנתיים}
י/ב מים שאל דף סח ע"ג
י/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' שצו, תיג-תיד, תטז, ח"ג עמ' קי, שיג-שיד
י/ב מעיני המים
י/ב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רצט ע"ב
י/ב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף ל ע"א, קכג ע"א
י/ב מרכבת המשנה מהדו"ב [עמש"כ בהל' ק"פ פ"א ה"ה, והל' מעה"ק פ"א הי"ד]
י/ב מרכבת המשנה מהדו"ק
י/ב משאת המלך ח"ג סי' שטו {השמיט מחוסר אבר}, שכד {מל"מ - שעות}
י/ב משאת משה (חברוני) פסחים סי' כז עמ' 80
י/ב נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף סה ע"ג {טריפה}
י/ב נחלת שמואל דף לז ע"ד {טריפה}
י/ב ספרי דבי רב ח"ג עמ' תלד-תלה
י/ב פרת חטאת עמ' ג, ו, יב
י/ב קדשי יהושע עמ' אלף סד
י/ב רוח אליהו
י/ב שדה אלחנן ח"ב עמ' קיח
י/ב של"ה ח"ג חוקת אות ו בהגהה
י/ב תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' רצט, שמח
י/ב תורת יצחק ח"א עמ' קל
י/ג אברהם יגל
י/ג בני דוד
י/ג ברור הלכה ב"מ ל ע"א ציון ב
י/ג ברור הלכה סוטה מו ע"א ציון ל
י/ג דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תרא-תרב
י/ג זכרון בנימין ח"ב עמ' רז
י/ג חי' הגרז"ס נשים עמ' שלב
י/ג חמדת ישראל ח"ב דף יא ע"ג, יב ע"ב-ע"ג, יג ע"א
י/ג לב טהור עמ' לד
י/ג מנחת חינוך ח"ג עמ' שיד
י/ג סתרי ומגיני (תשכג) עמ' רכג
י/ג פרת חטאת עמ' ה, נד-נה
י/ג שירת דוד כתובות עמ' רנ
י/ג שעורי ר' יחיאל מיכל סוטה אות קנה
י/ד דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תרג
י/ד זכרון בנימין ח"ב עמ' רז
י/ד חזו"א פרה סי' ב ס"ק יג
י/ד טעם ודעת הל' פרה פ"א ה"ז ביאה"ל ד"ה שנאמר
י/ד מבוא למשנה תורה עמ' 162
י/ד מנחת מרדכי (קרטמן) ח"א עמ' קלו
י/ה אוצרות יהושע עמ' יג
י/ה אידנו עמ' 124
י/ה אנצי"ת ע' אין עושין הע' 1
י/ה ארעא דרבנן (תשעט) עמ' יט
י/ה אשל חיים ח"ב עמ' קעז {חבילות}
י/ה בית יצחק (תשי"ג) עמ' 89-90
י/ה בן אשר סי' לז אות יב
י/ה ברור הלכה סוטה ח ע"א ציון ז {שתי עגלות}
י/ה גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' קלט, קמז
י/ה גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' קצט, רב
י/ה גזע ישי דף לב ע"ג
י/ה גשר יהושע עמ' 85 {מצוות חבילות}
י/ה האיר ממזרח פסחים סי' יד אות יא {כל היום כשר וכו' - לא הזכיר דין זריזין}
י/ה חי' חתם סופר
י/ה חסדי דוד ח"ג עמ' שלו
י/ה לקוטי שעורים (שטיין) חולין (תשסז) סי' כב ס"ק ד
י/ה מוריה גל' קג עמ' עד {חבילות חבילות}
י/ה מוריה שנה ח גל' ח עמ' כד {שתי עגלות}
י/ה מחנה יוסף סוטה עמ' נא
י/ה מחשבת הקודש ח"א דף נא ע"ב
י/ה מכשירי מצוה עמ' ו
י/ה מנחת חינוך ח"ג עמ' שיא
י/ה מנחת מרדכי (קרטמן) ח"א עמ' קלו
י/ה משאת משה (חברוני) פסחים סי' קמו עמ' 450
י/ה משנת יעקב [משנת יעקב הל' סוטה פ"ד ה"ב]
י/ה משנת שמחה
י/ה נר מצוה (ואלק) מצוות דף י ע"א {אין עורפים שתים יחד}
י/ה ספרי הפרדס ח"ב עמ' ע
י/ה עטרת זקנים דף ה ע"ב
י/ה פתחי שערים ב"מ צו ע"א (במהדורא בתרא)
י/ה צבי תפארת סי' פב
י/ה קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' מז {שתי עגלות}
י/ה קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' סב
י/ה שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קטו
י/ה שופריה דיעקב (סקווירא) גל' א עמ' קסא, קעד {חבילות חבילות}
י/ו אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קח
י/ו אבני נזר או"ח סי' תצג אות יא
י/ו אהל חייא עמ' תרמז
י/ו אור הישר [אברהם יגל הל' טו"צ פי"א ה"ז, אור הישר קידושין נז ע"א]
י/ו אור יקרות
י/ו אור ליהודה (תשנט) עמ' שנב-שנג, שנה {ירידתה לנחל איתן אוסרתה}
י/ו אם המלך עמ' לג
י/ו אמונת יהושע עמ' אלף תמו, אלף תרצח
י/ו אמר יוסף (אלקלעי)
י/ו אמרי יושר חולין פב ע"א
י/ו אש קודש מעילה עמ' פז {אסור בהנאה}
י/ו באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
י/ו בית אבא (גוטווירטה) דף יד ע"ד {השמיט שעגלה ערופה צ"ל שלמה אחרי עריפה}
י/ו בית אהרן (צוקרמן) עמ' רעג {כ"מ}
י/ו בית המדרש
י/ו בית יצחק (תשי"ג) עמ' 89-90
י/ו בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' לט {מל"מ}
י/ו ברור הלכה סוטה מז ע"א ציון א
י/ו ברור הלכה ע"ז כט ע"ב ציון כ
י/ו ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' יח אות ח
י/ו גבורות יצחק עמ' קג
י/ו גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' קלח, קמו
י/ו גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' קצח-קצט, רא-רב
י/ו גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' רכד-רכה, רכח
י/ו גליונות אבני נזר {מל"מ}
י/ו דבר שאול סוטה סי' עא אות לד, תמורה סי' עז אות ב
י/ו דברי יציב חו"מ עמ' רפז {משתרד לנחל}
י/ו דברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' צא-צב {ירידתה לנחל איתן אוסרתה}
י/ו דברי שמואל (אידלזק) עמ' צה
י/ו דברי שמואל (מאדלינגר) דף ח ע"ב {מל"מ}
י/ו דינא דחיי ח"ב דף צד ע"א
י/ו דרך המלך (לוין) דף יד ע"א
י/ו דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' עד, תקפו, תרטז
י/ו הגהות חבר בן חיים
י/ו היכל התורה (פינצוק) חוב' א עמ' ד
י/ו המאור הגדול (יעבץ) עמ' שכא
י/ו הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' תד
י/ו זכר יעקב (לוי) עמ' פ {מל"מ}
י/ו זכר יצחק (תשן) עמ' רנא
י/ו זכרון יהודה (לאש) דף ו ע"ד, ז ע"ד
י/ו זכרון יוסף (שטיינהרט) חדושים ודרשות סי' כח
י/ו חדושים ובאורים (גרי') סוטה מז ע"א
י/ו חוות בנימין ח"א עמ' קמט, רא
י/ו חוף ימים ח"ג סי' יז אות ב
י/ו חזו"א על הרמב"ם {מל"מ}
י/ו חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד כריתות כה ע"א]
י/ו חי' חתם סופר
י/ו חי' כתב סופר קדשים עמ' רפט
י/ו חלק יעקב (אביגדור), חלק הפלפולים עמ' 9 {מל"מ}
י/ו חמדת יעקב עמ' 64
י/ו חמדת ישראל ח"א דף לד ע"ד {מל"מ}, ח"ב דף יא ע"א-ע"ב, יב ע"א-ע"ב, והערות מנכד המחבר עמ' ב {מל"מ}
י/ו חסדי דוד ח"ז עמ' תשיג
י/ו חקרי לב (לווינבוק) דף ה ע"א {מל"מ}, ז ע"א-ע"ב, יט ע"ב
י/ו יגיעת ערב פסחים עמ' קסו
י/ו ידבר שלום ח"ב עמ' קה, קכג, קנב
י/ו יוסף חי [עי' חידושי לקידושין נז]
י/ו יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קיד
י/ו יחל ישראל (תשנב) עמ' תלט
י/ו יחל ישראל (תשסג) ח"ב עמ' ריט
י/ו ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' ריח {מל"מ}
י/ו יציב פתגם - ימים נוראים עמ' קלא {כ"מ - הרוצח יתגלה ע"י המדידה}
י/ו כבוד מלכים (מרגליות) {כ"מ בשם תוס'} [חולין פב ע"א ד"ה והתנן]
י/ו כהונת רפאל עמ' קעט
י/ו כל נדרי פ' סט הע' לב
י/ו כתבי העלוי מראקוב עמ' קנה
י/ו כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תשה
י/ו כתר תורה (תשיז) עמ' כז
י/ו כתר תורה (תשסז) עמ' שלב {אסורה מחיים}
י/ו לב אריה (בראד) חולין פב ע"א
י/ו לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' יג אות טז {מל"מ}
י/ו להורות נתן - שו"ת חי"ב עמ' קז
י/ו ליבא בעי דף עא-עג
י/ו לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' סט
י/ו לקוטי שעורים (שטיין) חולין (תשסז) סי' כב ס"ק א, ג-ה
י/ו מאור הקודש כריתות עמ' קפא
י/ו מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"א דף סט ע"א, מהדו"ת ח"ב דף כז ע"ג
י/ו מבוא למשנה תורה עמ' 332
י/ו מוריה גל' קג עמ' יח-יט
י/ו מוריה שנה ט גל' ז (ר"י אייבשיץ)
י/ו מזבח אבנים (אורנשטיין) דרוש ב {הזמנה מילתא}
י/ו מי החג עמ' נט, סה
י/ו מנוחת משה דף קמב ע"ד {נאסרת מחיים}
י/ו מנחם שלמה סי' רעז-רעח
י/ו מנחת חינוך ח"ג עמ' שיד-שטו
י/ו מסורה ח"ב עמ' לח
י/ו מעיני המים
י/ו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף ל ע"א, קטו ע"ג
י/ו מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א, דבר אברהם ח"א סי' ד אות ד]
י/ו מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' שכב, שכג, תקסד
י/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
י/ו משא יד ח"א עמ' שי {כ"מ - הקדש בטעות}
י/ו משארית יעקב עמ' סא
י/ו משנה הלכות ח"י סי' שטז {ירידתה לנחל איתן אוסרתה}, שיח {כ"מ - מפרשים}
י/ו משנת חיים ערכין עמ' תקל
י/ו משנת יעקב כאן
י/ו משנת יעקב נזיקין עמ' רפז {שעה"מ}
י/ו נזר הקדש (רזין) מנחות דף סה ע"א
י/ו נחלת עזריאל (הלוי) חולין דף פב {מל"מ}
י/ו נחלת שמואל דף לה ע"א, לו ע"ב
י/ו נצר מטעי (פרידמן) סי' כו סעיף ז {משתרד לנחל}
י/ו נר למאור (רבינוביץ) דף ט ע"ד {מל"מ}
י/ו נתיב מאיר
י/ו נתיבות שלום (למפרט)
י/ו ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' לז {כ"מ}
י/ו ס' החיים (קלוגר) עמ' קכז, קלב
י/ו סדר יעקב ח"ב לדף עד ע"א (ד"ה ועגלה) {מל"מ}
י/ו עטרת ישועה (תשלו) עמ' עב
י/ו עין יהודה עמ' קכ {נאסרת בירידתה לנחל}
י/ו עין יצחק ח"א עמ' נז
י/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' סג
י/ו עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 133
י/ו פותח יד
י/ו פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' קעז-קעח
י/ו פנים מאירות (תקצג) ח"ב סי' קכז
י/ו פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' א'ב
י/ו צבי תפארת סי' כ ח"ג
י/ו קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' תשמט
י/ו קובץ חי' תורה (סול') עמ' מא
י/ו קול דודי (תשף)
י/ו קול דודי כריתות סי' תקפט
י/ו קול דודי סוטה סי' אלף קכ
י/ו קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קצו, קצח
י/ו קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' יח, שיז, שכז-שכח, של-שלא, ח"ב עמ' כו
י/ו קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' נח {שעה"מ}, נט, סג
י/ו שדה הארץ ח"ג דף צט ע"א-ע"ב {ירידתה לנחל איתן אוסרתה}
י/ו שהם וישפה ח"ב
י/ו שו"ת הרשב"א ח"ה סי' טז {נאסרת משתרד לנחל איתן}
י/ו שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתמז {כ"מ}
י/ו שואל ומשיב מהדו"ה סי' סג (דף ס ע"ד)
י/ו שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תקמ
י/ו שלמי נזיר עמ' רנא
י/ו שמלה שניה דף טו ע"ב {ירידתה לנחל איתן אוסרתה}
י/ו שעורי ר' שמואל סנהדרין ח"א עמ' קכד
י/ו שער המלך ח"ב עמ' שעז {כ"מ}, טעם המלך ח"ב עמ' שא
י/ו שערי חכמה - שב שמעתתא דף מב ע"ב
י/ו שערי טהר ח"ג שער ב סי' כא אות א, ח"ה שער ב סי' טז אות ד
י/ו שרידי אש ח"א עמ' קמז
י/ו תורת הקדש ח"א עמ' צו {מל"מ}, ח"ב עמ' קלט
י/ו תחומין ח"א עמ' 241
י/ו תירוש ויצהר - תפארת בנים סי' נז
י/ו תנופת זהב עמ' 42
י/ז אבי עזרי ח"א
י/ז אברהם יגל
י/ז בני שמואל
י/ז ברור הלכה סוטה מז ע"א ציון א
י/ז גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' רכד-רכה
י/ז דבר יהושע על הש"ס עמ' רצז
י/ז דבר שאול סוטה סי' עא אות לד
י/ז דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תריב
י/ז הגהות חבר בן חיים
י/ז ואם תאמר ח"ב קושיה 1127
י/ז חדושים ובאורים (גרי') כריתות סי' ט ס"ק ב
י/ז חי' הגרי"ז דף עא ע"א
י/ז חסדי דוד ח"ז עמ' תשיג
י/ז יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' רסג
י/ז ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' ריח {או"ש}
י/ז כבוד מלכים (מרגליות)
י/ז כתר המלך
י/ז לקוטי שעורים (שטיין) חולין (תשסז) סי' כב ס"ק א, ג-ה
י/ז מוריה שנה ח גל' ח עמ' כד
י/ז מי החג עמ' סג
י/ז מנחם שלמה סי' רסט, תוספתא כריתות פ"ד ה"ב
י/ז מנחת חינוך ח"ג עמ' שטו
י/ז מעין גנים (מזרחי) דף ה ע"ב, ו ע"א {מותרת בהנאה}
י/ז מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' שכב, שכג, תקסד
י/ז משנת יעקב
י/ז נחלת שמואל דף לו ע"א
י/ז נתיבות שלום (למפרט)
י/ז עיונים בהלכה עמ' 139
י/ז עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 133
י/ז פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' פב
י/ז קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' נט
י/ז שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' ח ענף ב ס"ק ד
י/ז שער המלך ח"ב עמ' שעז
י/ז שרידי אש ח"א עמ' קנ
י/ז תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' רכד
י/ח אבי עזרי ח"א
י/ח אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' סט
י/ח אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 306-308
י/ח אבן מלוכה (ברון, תשעז)
י/ח אגרא דשמעתא ח"ד עמ' שנא
י/ח אהל חייא עמ' תרמז
י/ח אהל משה (הורוביץ) ח"א כריתות כה ע"א
י/ח אור הישר [אור הישר כתובות לז ע"ב]
י/ח אור ליהודה (תשנט) עמ' שנב-שנג, שנז {עד שלא תיערף - תצא}
י/ח אמרי יושר חולין פב ע"א
י/ח באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
י/ח ברור הלכה סוטה מז ע"א ציון א
י/ח ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' יח אות ח
י/ח גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' רכד-רכה, רכח
י/ח דבר שאול סוטה סי' עא אות לד
י/ח דברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' צא-צב {נמצא ההורג לפני עריפה}
י/ח דינא דחיי ח"א דף קעב ע"ד, ח"ב דף צד ע"ב
י/ח דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תריא
י/ח היכל התורה (פינצוק) חוב' א עמ' ד
י/ח זכרון יוסף (שטיינהרט) חדושים ודרשות סי' כח
י/ח זכרון שמואל עמ' שעח
י/ח חדושים ובאורים (גרי') כריתות סי' ט ס"ק א
י/ח חידושין על התורה לרבנו תם עמ' תלה
י/ח חמדת ישראל ח"ב דף יב ע"ב, יג ע"א
י/ח חקרי לב (לווינבוק) דף ז ע"א
י/ח יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קיד
י/ח כגן רוה עמ' 177 {נמצא אחר שנערפה}
י/ח כהונת רפאל עמ' קעט
י/ח כתר תורה (תשסז) עמ' סב, שלב
י/ח לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' יג אות ז
י/ח לחם יהודה
י/ח ליבא בעי דף עא-עג
י/ח למודי ה' (תקמז) דף כז ע"ב {שנאמר ואתה תבער}
י/ח למודי ה' (תשפא) עמ' קמח
י/ח לקוטי שעורים (שטיין) חולין (תשסז) סי' כב ס"ק א, ג-ה
י/ח מאור הקודש כריתות עמ' קפא
י/ח מוריה גל' קג עמ' יח-יט
י/ח מוריה שנה ט גל' ז (ר"י אייבשיץ)
י/ח מי החג עמ' סה
י/ח מנוחת משה דף קמב ע"ד {תצא ותרעה - הרי נאסרה מחיים}
י/ח מנחם שלמה סי' רעח
י/ח מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' קכג
י/ח מנחת חינוך ח"ג עמ' שטו
י/ח מקורות לפסקי הרמב"ם
י/ח מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' שכב, שכג, תקסד
י/ח משארית יעקב עמ' סא
י/ח משנה הלכות ח"י סי' שטז {תצא ותרעה בעדר}
י/ח משנת יעקב
י/ח נזר הקדש (רזין) מנחות דף סה ע"א
י/ח נחלת שמואל דף לז ע"א
י/ח נטיעות חיים דף ל ע"ג {שנאמר}
י/ח נצר מטעי (פרידמן) סי' כו סעיף ז {תרעה בעדר}
י/ח ס' החיים (קלוגר) עמ' קכז
י/ח עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 133
י/ח פאר אהרן עמ' קיג
י/ח פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' קעח
י/ח פנת יקרת (תשנד) סי' פג
י/ח פנת יקרת (תשעא) עמ' שסד
י/ח צדקה לחיים (תשסח) עמ' יט
י/ח קול דודי (תשף) (בקיצור)
י/ח קול דודי כריתות סי' תקפט
י/ח קול דודי סוטה סי' אלף קכ
י/ח קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שכז-שכח
י/ח קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' נט, סג
י/ח שדה הארץ ח"ג דף צט ע"א-ע"ב {תצא ותרעה בעדר}
י/ח שו"ת הרשב"א ח"ה סי' טז {נמצא ההורג עד שלא נערפה תרעה}
י/ח שער המלך ח"ב עמ' שעו-שעז
י/ח שרידי אש ח"א עמ' קנא
י/ח תורה תמימה במדבר פ' לה אות עט
י/ט אהל שרה לאה עמ' קע {אסור בזריעה}
י/ט אוצרות הרמב"ם
י/ט אור שמח
י/ט אמונת יהושע עמ' תקטו
י/ט ברור הלכה סוטה מה ע"ב ציון ס
י/ט ברכות שמים מכות פ"ג אות תקכו {חורש}
י/ט דבר שאול סוטה סי' עא אות ל
י/ט דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תקפח
י/ט חוות בנימין ח"א עמ' רא
י/ט חזון לימים ח"א עמ' שכב
י/ט חמדת ימים עמ' נא
י/ט חמדת ישראל ח"א דף פט ע"א
י/ט חסדי דוד ח"ג עמ' תעד
י/ט חקרי לב (לווינבוק) דף ה ע"ג
י/ט ישורון ח"כ עמ' תקטו {שעה"מ}
י/ט כרם ציון שביעית ח"ב עמ' סב ע"א, שלד
י/ט מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' נז
י/ט מחנה לויה (תשעד) עמ' פ
י/ט מנחת חינוך ח"ג עמ' שטז
י/ט מנחת יצחק (וייס) שו"ת - לקוטי תשובות עמ' לב {שעה"מ}
י/ט מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' ריח
י/ט מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' תי {שעה"מ}
י/ט מנחת שלמה שביעית עמ' מד
י/ט מנפת צוף עמ' 856
י/ט מעדני ארץ שביעית (תשד) דף קנו
י/ט מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' לד, שנא
י/ט מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תנא
י/ט מעיני התורה ח"ג עמ' ס {שעה"מ}
י/ט משנת יוסף שביעית ח"א עמ' כג
י/ט נתן פריו מכות עמ' רח
י/ט סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קעח
י/ט סתרי ומגיני (תשכג) עמ' רכב
י/ט עין יהודה עמ' קכ-קכא {איסור הנאה מהנחל}
י/ט קדשי יחזקאל דף ו ע"ב
י/ט קול דודי סוטה סי' אלף קט
י/ט קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קצו
י/ט קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שכח, של
י/ט קונטרסי שעורים ב"ק שעור ג אות יד
י/ט שאגת אריה החדשות דף ע ע"א
י/ט שדה שמואל (שביעית) עמ' קפט {שעה"מ}
י/ט שער המלך כאן, ח"ב עמ' שעז
י/ט שערי זבולון הל' שבת סי' מ אות ב {חופר וזורע}
י/ט שערי ציון (כהן, תרצח), הסכמות עמ' ה
י/י אמרי דוד (שליסל) דף מ ע"ב
י/י ארצות החיים סי' יא ארץ יהודה אות ט
י/י דבר שאול סוטה סי' עא אות כג, כה
י/י חמדת יעקב עמ' 63
י/י כללי המצוות (תאומים) עמ' קלח
י/י מנחת חינוך ח"ג עמ' שיב, שיג, תכב
י/י עמק הלכה (בוימל) עמ' שח
י/י פני אברהם (פרלמן) דף מט ע"א
י/י קול דודי סוטה סי' אלף צג
י/י שבט סופר (תשמו) עמ' רמז
י/י שירת דוד כתובות עמ' רסז
י/י שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 58
י/י שרשי הים
י/י תורת הקדש ח"ב עמ' קלט
י/י תחומין חי"א עמ' 330


יא/767 הלכות רוצח ושמירת הנפש פרק יא *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יא/רה"פ יד פשוטה
יא/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יא/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יא/רה"פ פי' ר"י קאפח
יא/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יא/רה"פ קרית מלך
יא/רה"פ רמב"ם לעם
יא/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יא/א אבן ציון עמ' תרמט
יא/א אבני נזר יו"ד סי' שפב אות ג
יא/א אבני ציון ח"א סי' יב אות ה {השמיט ברכה על עשיית מעקה}
יא/א אמונת עתיך גל' 102 עמ' 25-26
יא/א אמרי איש עמ' שיד-שטו
יא/א אנצי"ת ע' בית הע' 43
יא/א ארזי לבנון עמ' יד, טז {רפת ובית אוצרות}
יא/א באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יא/א באר דוד ב"ק ח"ג סי' נה אות א-ב
יא/א באר מרים פ"ז ה"ה אות ב {כ"מ}
יא/א בטיחות הבניה בהלכה עמ' 23 {הגהמ"י אות א}, 35 {הגהמ"י אות א}, 44, 48
יא/א בית אבי ח"ג סי' קנט
יא/א בית ישחק
יא/א בכורי חיים ח"ה עמ' קסג {כ"מ}
יא/א ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' קסא
יא/א בשלם סוכו סי' ד
יא/א גליונות אבני נזר {ברכה}
יא/א דברות אליהו ח"ה עמ' קנה-קנו
יא/א הארת ירוחם קדושין ח"ב דף ד ע"ג
יא/א הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' סט
יא/א חזו"א על הרמב"ם {הגהמ"י}
יא/א חי' חתם סופר
יא/א חכמת גרשון עמ' תמו {כ"מ}
יא/א חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ג עמ' תע, תפ-תפא, תפח, תצד
יא/א טל חיים (טל) ח"ג עמ' צח
יא/א ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' רכא
יא/א יראה ואהבה עמ' סו {הגהמ"י}
יא/א ירחי כלה סוכה ח"א עמ' רסג
יא/א ישועת משה עמ' שמ, שמב
יא/א מאמר המלך
יא/א מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' רכח-רכט {בית האוצרות ובית הבקר}
יא/א מנחת חינוך ח"ב עמ' קס, ח"ג עמ' שלה {הגהמ"י}, שלו
יא/א מעין חיים ח"א עמ' קכז
יא/א מעיני התורה ח"ב עמ' רכג, רמט, רנא
יא/א מענה לשון עמ' קצא-קצב, ר-רא
יא/א מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' לז אות ד, י]
יא/א משאת המלך
יא/א משנה הלכות ח"ד סי' רמד {רק בית דירה}
יא/א משנת יעקב
יא/א משפט המלחמה עמ' סב
יא/א משפטים לישראל עמ' ריא-ריב, רעז, שנא
יא/א נועם חט"ו עמ' סד-סה, סז, פא-פג
יא/א נחלת עזרא ח"ב עמ' 54-53
יא/א ניר לדוד
יא/א ספרי דבי רב ח"ד עמ' מה
יא/א עין חיים ח"א עמ' קלז {בית הבקר}
יא/א צפנת פענח דברים עמ' קפב
יא/א קול יעקב (פישר) סי' יא אות כ
יא/א קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' צח {ד"א}
יא/א ר"י קארו - קובץ עמ' ש
יא/א רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' לה, ח"ד עמ' קכה
יא/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תשעה
יא/א רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' טו, ב"ק ח"א עמ' קלב
יא/א שדה הארץ ח"ג דף פד ע"ב
יא/א שו"ע הרב הל' שמירת גו"נ ס' א
יא/א שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' קעא
יא/א שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' א
יא/א שמחת מלך עמ' 185, 192
יא/א שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 423
יא/א שערי טהר ח"א שער ג סי' ה אות ב
יא/ב אור הישר [אור הישר חולין קלו ע"א]
יא/ב אמונת עתיך גל' 102 עמ' 25 {הגהמ"י}
יא/ב אנצי"ת ע' בית הכנסת הע' 515, 517
יא/ב אשר למלך
יא/ב באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"א סי' סא אות ב
יא/ב בטיחות הבניה בהלכה עמ' 33, 40, 51
יא/ב ברור הלכה חולין קלו ע"א ציון ח
יא/ב ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' קנט
יא/ב גליון ר' צבי יהודה (נדפס בסוף בירור הלכה) חולין קלו ע"א {אין עשויין}
יא/ב דיני עבודה במשה"ע עמ' 508
יא/ב הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' סז
יא/ב הר צבי זרעים ח"ב עמ' ק
יא/ב חזו"א חו"מ ליקוטים סי' יח ס"ק א, ה
יא/ב חזו"א על הרמב"ם
יא/ב חכמת גרשון עמ' תמה
יא/ב יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קל
יא/ב יראה ואהבה עמ' סו
יא/ב להורות נתן - שו"ת ח"ב עמ' קס, חי"ב עמ' כד
יא/ב להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' קעו {הגהמ"י - כבש}
יא/ב לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 138
יא/ב לשנת השמיטה עמ' לא {כ"מ}
יא/ב מטה אהרן (הלוי) דף רפא ע"א-ע"ב {כ"מ}
יא/ב מנוחה וקדושה (זס') עמ' נז {שותפים}
יא/ב מנחת חינוך ח"ג עמ' שלו
יא/ב מעין חיים ח"א עמ' קכז
יא/ב מענה לשון עמ' רא
יא/ב מעשה רקח
יא/ב מרכבת המשנה מהדו"ב [עמש"כ בהל' ביכורים פ"י הי"א]
יא/ב משפטי עזיאל ח"ו עמ' קמא
יא/ב נועם חט"ו עמ' פד
יא/ב ספרי דבי רב ח"ד עמ' מז, נ
יא/ב עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' קמט
יא/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' פה
יא/ב פרנס לדורו עמ' 346
יא/ב פרשת השבוע (תשעב) ח"ה עמ' 187
יא/ב קול יעקב (פישר) סי' יא אות כט
יא/ב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' לו {הגהמ"י}
יא/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תשעה
יא/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קלב
יא/ב שדה יצחק עמ' קלד
יא/ב שו"ע הרב הל' שמירת גו"נ ס' א
יא/ב שושנת יעקב (הורוויץ) סי' תכז סעיף א
יא/ב שערי טהר ח"א שער ג סי' ה אות ב
יא/ב שערי צדק ח"ג עמ' 108
יא/ב תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' תרנו
יא/ב תפארת בחורים פאה עמ' ריז {כ"מ}
יא/ג אבני ציון ח"א סי' יג אות ג {מפני שאין בו מעשה}
יא/ג אולם המשפט סי' תכז סעיף ג {ראב"ד ומ"מ}
יא/ג אור תורה (שוורץ) ח"ב סי' נד
יא/ג אורח משפט עמ' מז ע"ב
יא/ג אזני יהושע (מהד' אדרת) דברים דרוש מט עמ' 104 {כ"מ}
יא/ג אמונת עתיך גל' 102 עמ' 27
יא/ג אמרי איש עמ' שטו, שיט
יא/ג ארחות חיים ח"ב סי' טז עמ' 196
יא/ג באר דוד ב"ק ח"ג סי' נה אות ב-ג
יא/ג בטיחות הבניה בהלכה עמ' 15 {יצחק ירנן}, 17, 60, 62, 65, 66
יא/ג בית אבא (גוטווירטה) דף לג ע"ג {לאו שאב"מ}
יא/ג בית יעקב (טבשונסקי) סי' תט סעיף ג {הגהמ"י}
יא/ג בכורי אברהם דף פח ע"ד {לא תשים דמים}
יא/ג ברור הלכה מו"ק יא ע"א ציון ו
יא/ג דברות משה קידושין סי' מו ענף א
יא/ג דברי אור ח"א עמ' קצג
יא/ג העמק דבר דברים פכ"ב פסוק ח
יא/ג הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' יד ס"ק כט
יא/ג התורה והמדינה ח"ג עמ' סח, קובץ יא עמ' קג
יא/ג חזו"א חו"מ ליקוטים סי' יח ס"ק ד
יא/ג חזו"א על הרמב"ם
יא/ג חיתו ארץ עמ' 55 {הגהמ"י}
יא/ג חנוכת הבית עמ' נב
יא/ג יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קכט-קל
יא/ג יצחק ירנן
יא/ג ישועת משה עמ' שמ, שמב
יא/ג לחם יהודה
יא/ג לחם שלמה (ערנרייך) סי' כב אות ג
יא/ג מאורות הדף היומי ח"ו עמ' צ-צא
יא/ג מאמרי הראיה עמ' תקיד
יא/ג מגילת ספר לאוין דף עז ע"ג
יא/ג מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' רכז {לאו ועשה}
יא/ג מנחת חינוך ח"ג עמ' שלז
יא/ג מעיני התורה ח"ב עמ' רמח
יא/ג מרחשת ח"ג סי' ל אות ב
יא/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/ג משאת המלך
יא/ג משנת יעקב קנין עמ' קמג {עשרה טפחים}
יא/ג משפטים לישראל עמ' רעז
יא/ג נועם חט"ו עמ' ע
יא/ג סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ב עמ' תלט
יא/ג ספרי דבי רב ח"ד עמ' מח
יא/ג עוללות ישראל עמ' כט
יא/ג עין חיים ח"א עמ' קלח {אין לוקים}
יא/ג עיני כל חי (תשסח) עמ' רפ (דף עו ע"ב במהד' תרלח) {לאו שאין בו מעשה}
יא/ג עמודי שלמה ח"ג עמ' רלד
יא/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' פה
יא/ג פרשת השבוע (תשעב) ח"ה עמ' 189
יא/ג קרן פני משה ח"ב
יא/ג רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' שה {ראב"ד}
יא/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תשעה
יא/ג רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' טו
יא/ג שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' רכח, ח"ה סי' רכא אות ב
יא/ג שו"ע הרב הל' שמירת גו"נ ס' ב-ג
יא/ג תולדות יעקב (וורשנא) דף נח ע"א
יא/ג תחומין ח"ט עמ' 175, 180
יא/ד אגרות משה אהע"ז ח"ד עמ' שיח
יא/ד אוצרות הרמב"ם
יא/ד אור הישר [חי' חת"ס ע"ז ל ע"א, אור הישר ב"ק נג ע"א וב"מ עא ע"א ושבת סג ע"א]
יא/ד אור יחזקאל (קור') עמ' 374
יא/ד אמונת החינוך (אבינר) עמ' 255
יא/ד אמונת עתיך גל' 102 עמ' 26
יא/ד אמונת עתיך גל' 117 עמ' 15 {הגהמ"י}
יא/ד אמונת עתיך גל' 127 עמ' 82-84 {איך לומד הרמב"ם מדברי ההגמון בברכות לב ע"ב}, 85-87
יא/ד אמרי איש עמ' שטו-שטז, שיט
יא/ד אמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' שצה הערה מה
יא/ד אמרי מאיר (מאירי) דברים פל"ג פסוק א מס' 3
יא/ד אמת ליעקב מועד עמ' קז {השמר לך}
יא/ד אמת ליעקב מקרא - הקדמה
יא/ד אמת ליעקב נשים עמ' שלב {"ונשמרתם" על סכנה פיזית}
יא/ד ארזי לבנון עמ' טו
יא/ד ארחות חיים ח"ב סי' טז עמ' 196
יא/ד אשל אברהם (בוטשאטש) סי' יג ס"ק ה ברכת אברהם אות עב {עשה ול"ת}
יא/ד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יא/ד באר דוד ב"ק ח"ג סי' נה אות ב-ג
יא/ד באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פי"ב ה"ג מושב שרים אות כד
יא/ד בטיחות הבניה בהלכה עמ' 12, 22, 55, 60, 66
יא/ד בית אבי ח"ב סי' ה עמ' יח
יא/ד בית אהרן וישראל גל' סג עמ' סב
יא/ד בית יחזקאל (סרנה) גליונות
יא/ד בנין אפרים עמ' רנט
יא/ד בנין הלכה עמ' כז-כח {השמר - מ"ע}
יא/ד ברור הלכה ב"ק טו ע"ב ציון מ
יא/ד ברית הלוי דף טו ע"א
יא/ד ברכת אהרן מאמר רמו
יא/ד ברכת חיים (אמסלם)
יא/ד ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' קנט
יא/ד ברכת משה (הגר) עמ' קמג
יא/ד בשלם סוכו סי' ד
יא/ד גבורת יצחק מכות עמ' רנב
יא/ד גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' ריח
יא/ד גינת ראובן תרומות עמ' תרטו, תרכג, תרלד, תרמח
יא/ד דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' ה אות טו
יא/ד דברות אליהו ח"ג עמ' קכח, קעז {אם תשים דמים - דאורייתא}
יא/ד דברות אליהו ח"ה עמ' קנה-קנו
יא/ד דברות אליהו ח"ו עמ' קצה {סכנת עישון, אסרו חכמים}
יא/ד דברות משה נדה וטהרות עמ' קלט, רעט {מצות עשה להסירו ולהשמר ממנו}
יא/ד דברות משה שבת ח"א סי' ב ענף ב, הבבות עמ' קצה
יא/ד דברי יחזקאל (מישור) עמ' רלא
יא/ד דברי יחזקאל (תרצה) דף קנ ע"ג
יא/ד דובר ישרים ר"ה-יוה"כ-סוכות עמ' קמ
יא/ד דיני עבודה במשה"ע עמ' 936
יא/ד דרכי חושן ח"א עמ' שמג
יא/ד הרמב"ם כמחנך עמ' 133
יא/ד התורה והמדינה ח"ג עמ' סח, קובץ ה עמ' מ, קובץ ז עמ' רסב
יא/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קיד
יא/ד זה השער שער ג סי' קא
יא/ד זכור זאת ליעקב עמ' רלא
יא/ד זכרון יעקב ב"ק סי' יא אות ב
יא/ד זכרון ליהודה סי' ט אות כו {איסור הסרת מעקה}
יא/ד חזו"א חו"מ ליקוטים סי' יח ס"ק א, ד
יא/ד חזו"א על הרמב"ם
יא/ד חזון יחזקאל ב"ב פ"א ה"ז
יא/ד חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' קלא, נשים ח"א עמ' שפ
יא/ד חכמת גרשון עמ' תמ, תמג, תמו
יא/ד טל חיים (טל) ח"ג עמ' צח
יא/ד ידבר שלום ח"א עמ' קסט
יא/ד יחל ישראל (תשנב) עמ' שט, שלז
יא/ד יראה ואהבה עמ' סה
יא/ד ישועת משה עמ' שמ, שמב
יא/ד כטל אמרתי עמ' קכח, קלב
יא/ד להוגה דעות פ"ד ה"א
יא/ד להורות נתן - שו"ת ח"ב עמ' קנח ע"א
יא/ד להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' כז
יא/ד להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' צו
יא/ד להורות נתן על התורה ח"ג עמ' קסה, קפא
יא/ד מאורות הדף היומי ח"ג עמ' מ {לא תשים}
יא/ד מאמרי הראיה עמ' תקיד
יא/ד מבוא למשנה תורה עמ' 222
יא/ד מוריה גל' קסא עמ' קיח-קיט, גל' קצא עמ' מב, גל' קצג עמ' ריא
יא/ד מזכרת למשה עמ' כא
יא/ד מחנה חיים ח"א סי' מ דף נח ע"א
יא/ד מלאכת מחשבת עמ' צט
יא/ד מלואי שלמה עמ' רעא-רעב
יא/ד מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' רלג
יא/ד מנחת חינוך ח"א עמ' רעא, ח"ג עמ' שלו-שלז
יא/ד מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' קיב
יא/ד מעין חיים ח"א עמ' קכד-קכה, קכז-קכח, קל
יא/ד מעיני התורה ח"ב עמ' רכז, רמח
יא/ד מענה לשון עמ' קנג, קצא, קצד
יא/ד מעשה רקח
יא/ד מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' כב אות ו, סי' לז אות א, ג]
יא/ד מצווה ועושה ח"א עמ' רכז {עובר בעשה}
יא/ד מרגליות הים סנהדרין עח ע"א אות יא {כל מה שיש בו סכנה מצוה להסיר}
יא/ד מרחשת, מנחת חינוך, מנחה שלוחה אות ב בהגהה, ח"ג סי' כח אות א, סי' לב אות א
יא/ד משאת המלך
יא/ד משאת המלך (תשסז) עמ' פט {השמר לך ושמור נפשך}
יא/ד משאת מרדכי ב"ק עמ' רלב
יא/ד משנה הלכות ח"ה סי' רצז
יא/ד משנת יעקב
יא/ד משנת יעקב מדע עמ' כז, זרעים ח"א עמ' רג-רד
יא/ד משנת משה כתובות עמ' קלה
יא/ד משנת פקוח נפש סי' מ אות ב
יא/ד משפטי אמת עמ' תקמד
יא/ד משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' טז {איסור לסכן עצמו - כשכיר חרב במלחמה}
יא/ד משפטים לישראל עמ' ריג, רמז, שנא
יא/ד נועם חי"ב עמ' שעד {כל מכשול}, חי"ג עמ' פה, חי"ד עמ' שיג, חט"ו עמ' סה, ע-עא, חט"ז קונטרס הרפואה עמ' צ [הדרום תשרי תשל], חכ"ג עמ' כא, חכ"ד עמ' רלד
יא/ד נחלת דבש (ברייזכר) עמ' תאב
יא/ד נשמת אברהם ח"ב עמ' רכה, ח"ג עמ' קפז
יא/ד ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' שיב
יא/ד סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ב עמ' תמב
יא/ד סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' מח, תמז
יא/ד ספרי דבי רב ח"ד עמ' מז
יא/ד עולת שמואל (לובצר) ח"א, מנחת חנוך דף ט ע"א
יא/ד עטרת ישראל עמ' קכג
יא/ד עין חיים ח"א עמ' קלז-קלח
יא/ד עמודי שלמה ח"ג עמ' רלד
יא/ד עץ השדה סי' ג הערה ח
יא/ד פני חיים (פלג'י) עמ' כד, צט, שס
יא/ד פרח מטה אהרן (סול') אהבה עמ' 129
יא/ד פרשת השבוע (תשעב) ח"ב עמ' 83
יא/ד צהר גל' י עמ' 211 {חובת שמירת הבריאות}
יא/ד קול יעקב (פישר) סי' יא אות ג
יא/ד רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' לו, ח"ד עמ' נא
יא/ד רווחא שמעתתא ח"א עמ' לב
יא/ד רלב"ג דברים פכ"ב תועלת ג עמ' רלג-רלד
יא/ד רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' רע
יא/ד רפואה והלכה (שילת) עמ' 39
יא/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קלא-קלב, רט
יא/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' רכא אות א, ד, ח"ו סי' קיא
יא/ד שו"ע הרב הל' שמירת גו"נ ס' ג
יא/ד שובע שמחות עמ' רח
יא/ד שושנת העמקים (תאומים) עמ' צו
יא/ד שיח יצחק (פרידמן, תשנז) עמ' כז
יא/ד שיחות לספר במדבר עמ' קעז
יא/ד שיחות ר' צבי יהודה במדבר עמ' 311 {מ"ע להסיר}
יא/ד שערי היכל זבחים עמ' תקטו הערה 1 {כל דבר שיש בו סכנה - דין מעקה בכבש}
יא/ד שפתי דעת ח"ג עמ' ריח
יא/ד תבואת יקב (פרידמן) עמ' עב, עז, צה
יא/ד תהלה לדוד (מן) או"ח סי' ג
יא/ד תולדות יעקב (וורשנא) דף נח
יא/ד תורת ירוחם ח"א דף נט ע"ב, סג ע"א
יא/ד תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' תרנה, תרפד
יא/ד תחומין ח"א עמ' 531, ח"ח עמ' 255-254, ח"ט עמ' 181, חי"ט עמ' 91-92
יא/ד תחומין חכ"ב עמ' 122
יא/ד תיבת גומא (ורשנר) עמ' פו
יא/ד תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קנח, קס
יא/ד תיבת גומא (תשסז) עמ' עג
יא/ד תנופה חיים דף מד ע"א, מה ע"א
יא/ד תניא רבתי ח"ב עמ' קפו
יא/ד תפארת צבי (רוזנטל) עמ' קכז
יא/ד תשובה מיראה (בתוך פ"ג)
יא/ד תשובה מיראה (תשסו) עמ' לז
יא/ה אגרות משה אהע"ז ח"ד עמ' שיח
יא/ה אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"ד ה"ז הע' 33
יא/ה אור הישר [באר שבע סנהדרין קא ע"א]
יא/ה אמונת החינוך (אבינר) עמ' 255
יא/ה אמונת עתיך גל' 111 עמ' 57 {מדרבנן}
יא/ה אמונת עתיך גל' 127 עמ' 84-85 {"אסרו חכמים" - דרבנן}
יא/ה אמרי יקותיאל (תשסא) עמ' קסב
יא/ה אנצי"ת ע' גלוי הע' 3, 4, 8
יא/ה אסיא חוב' סז עמ' 127 {מכים את המסתכן}
יא/ה אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 315-316 {איני מקפיד}
יא/ה בטיחות הבניה בהלכה עמ' 22, 27
יא/ה בית יעקב (טבשונסקי) סי' תכז סעיף ז
יא/ה ברוך אומר חו"מ עמ' קנא
יא/ה ברור הלכה ביצה ז ע"ב ציון ג
יא/ה גביע הכסף ח"ג עמ' רטו {הסתכנות לצורך פרנסה}
יא/ה גינת ראובן תרומות עמ' תרטו, תרכג, תרלד, תרמח
יא/ה דברות אליהו ח"ה עמ' קנה-קנו
יא/ה דעת כהן עמ' לז, קמה, קמז, תלח
יא/ה המוסר והמשפט בישראל פ"ו אות יב
יא/ה הערות וחדושים (טויב) שבת סי' כד ס"ק ה
יא/ה זהב התרומה תרומות עמ' קע
יא/ה זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר א עמ' רצט, תריב
יא/ה זרע חיים (סופר) סי' ל עמ' קפו = כרם יעקב (סופר) סי' י עמ' צ = מקבציאל שנה ג חוב' י עמ' ע {מכת מרדות}
יא/ה חכמת גרשון עמ' תמ, תמב
יא/ה חנא וחסדא ח"א דף קל ע"ב
יא/ה יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קב
יא/ה ידבר שלום ח"א עמ' קסט
יא/ה יסודי ישורון ח"ב עמ' רלח
יא/ה כנסת יעקב עמ' יט
יא/ה מאזני צדק ח"א עמ' שצב
יא/ה מבוא למשנה תורה עמ' 222
יא/ה מלאכת מחשבת עמ' צט
יא/ה מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' יח
יא/ה מנחת חינוך ח"ג עמ' שלז
יא/ה מענה לשון עמ' קנב-קנג
יא/ה מצות ראיה עמ' כה, רו
יא/ה משא בני קהת
יא/ה משאת המלך
יא/ה משנת יעקב
יא/ה משנת פקוח נפש סי' מ אות ב
יא/ה משפטי עזיאל ח"ד עמ' רכו
יא/ה משפטים לישראל עמ' רמח, רסא
יא/ה נועם חי"ג עמ' פה, חי"ד עמ' שיג
יא/ה נשמת אברהם ח"א עמ' פ, ח"ה עמ' סא
יא/ה ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' שיב
יא/ה ספיקא דרבנן עמ' קעה
יא/ה צהר גל' ו עמ' 10
יא/ה קונטרס שמירת נפש
יא/ה ר"י קארו - קובץ עמ' שא
יא/ה רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' תא
יא/ה רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' רע-רעא
יא/ה שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' רצה
יא/ה שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' עו
יא/ה שו"ע הרב הל' שמירת גו"נ ס' ד
יא/ה שושנת העמקים (תאומים) עמ' צו
יא/ה שמירת נפש עמ' כה
יא/ה שנתון המשפט העברי ח"ט עמ' 216
יא/ה תבואת יקב (פרידמן) עמ' עב
יא/ה תחומין ח"א עמ' 531, חי"ט עמ' 91-92
יא/ה תחומין חכ"ב עמ' 122
יא/ה תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קנח, קס
יא/ה תנופה חיים דף קיח ע"ג
יא/ו אמונת עתיך גל' 127 עמ' 84
יא/ו אנצי"ת ע' גלוי הע' 2, 4
יא/ו ארצות החיים סי' ט המאיר לארץ אות מא עמ' רא {גילוי אסור גם בזה"ז}
יא/ו ברור הלכה ביצה ז ע"ב ציון ג
יא/ו ברור הלכה חולין סז ע"א ציון ב {שתייה בלילה}
יא/ו ברור הלכה ע"ז ל ע"א ציון ה
יא/ו גינת ראובן תרומות עמ' תרטו, תרכג, תרלד, תרמח
יא/ו יד פשוטה אהבה עמ' תתרכז
יא/ו ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' ריט
יא/ו כל בו ח"ה עמ' תתקח
יא/ו מענה לשון עמ' קנג
יא/ו משאת המלך
יא/ו משנת יעקב זרעים ח"א עמ' קפב
יא/ו משנת יעקב כאן
יא/ו משנת יעקב עבודה עמ' קנה
יא/ו נועם חי"ג עמ' פו
יא/ו סדר יעקב ח"א לדף לא ע"ב (ד"ה כל השרצים)
יא/ו צהר גל' י עמ' 211 {האיסור להסתכן}
יא/ו קונטרס שמירת נפש
יא/ו רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' רע
יא/ו שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' רצה
יא/ו שו"ע הרב הל' שמירת גו"נ ס' ד
יא/ו שמירת נפש עמ' כה-כח
יא/ז אנצי"ת ע' גלוי הע' 88, 90, 95, 100, 101
יא/ז ארשת צבי עמ' קי-קיא
יא/ז ברור הלכה חולין מט ע"ב ציון ו
יא/ז ברור הלכה ע"ז ל ע"א ציון ה, כ
יא/ז גינת ראובן תרומות עמ' תרמח
יא/ז מגילת ספר לאוין דף סד ע"ב
יא/ז מזכרת עמ' 324
יא/ז מחקרי ארץ ח"ג יו"ד סי' ד
יא/ז משנת יעקב
יא/ז משפטים לישראל עמ' פט, רסד
יא/ז נועם חי"ג עמ' פו
יא/ז ענבי פתחיה עמ' 113
יא/ז צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף כז ע"ג
יא/ז קונטרס שמירת נפש
יא/ז שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' רצה
יא/ז של"ה ווי העמודים פי"ג אות ב
יא/ז שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' ריז, רכא
יא/ז שמירת נפש עמ' כח-לא
יא/ז תפארת חיים (שאכעט) דף פב ע"א
יא/ז תשובות ראב"י אב"ד סי' קצא
יא/ח אנצי"ת ע' גלוי הע' 2, 106, 121, 128, 129, 136-138, 170, 172
יא/ח ארשת צבי עמ' קי
יא/ח ברור הלכה ביצה ז ע"ב ציון ג
יא/ח ברור הלכה ע"ז ל ע"א ציון ה
יא/ח גינת ראובן תרומות עמ' תרמט
יא/ח הר המלך ח"ה עמ' עג
יא/ח ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ו עמ' רפה
יא/ח חי' ר' יהודה זרחיה עמ' פז
יא/ח מנחת אהרן (קאפח) עמ' 362 {מבושל}
יא/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' רנו
יא/ח משנת פקוח נפש סי' ה אות ג, ח
יא/ח נשמת כל חי ח"א דף מא ע"ג
יא/ח קונטרס שמירת נפש
יא/ח רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' שכב
יא/ח שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' רצה
יא/ח שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' ריט
יא/ח שמירת נפש עמ' לא-לב
יא/ט אנצי"ת ע' גלוי הע' 122, 124, 126
יא/ט גינת ראובן תרומות עמ' תרמט
יא/ט מחקרי ארץ ח"ג יו"ד סי' ד
יא/ט פרי האדמה ח"ב
יא/ט קונטרס שמירת נפש
יא/ט שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' רצה
יא/ט שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' רכ {כ"מ}
יא/ט שמירת נפש עמ' לב-לג
יא/י אנצי"ת ע' גלוי הע' 110-111
יא/י גינת ראובן תרומות עמ' תרמב
יא/י הר המלך ח"ד עמ' נה
יא/י מקורות לפסקי הרמב"ם
יא/י קונטרס שמירת נפש
יא/י שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' רצה
יא/י שמירת נפש עמ' לג
יא/יא אור הישר [אור הישר חולין ט ע"ב]
יא/יא אנצי"ת ע' גלוי הע' 14, 68, 72
יא/יא ברור הלכה ע"ז ל ע"א ציון ה
יא/יא גינת ראובן תרומות עמ' תרנ
יא/יא מחקרי ארץ ח"ז יו"ד סי' ו
יא/יא קדשי יהושע עמ' עה
יא/יא קונטרס שמירת נפש
יא/יא שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' רצה
יא/יא שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' ריח
יא/יא שמירת נפש עמ' לד
יא/יב אנצי"ת ע' גלוי הע' 147, 149, 151, 168
יא/יב גינת ראובן תרומות עמ' תרנב
יא/יב טהרת יו"ט חט"ו עמ' רצא
יא/יב מוריה גל' רלג עמ' נח
יא/יב עין יצחק ח"א עמ' קה
יא/יב צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף כז ע"ג
יא/יב קונטרס שמירת נפש
יא/יב שמירת נפש עמ' לה-לו
יא/יב תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' קד
יא/יג אנצי"ת ע' גלוי הע' 54, 58, 59, 146
יא/יג גינת ראובן תרומות עמ' תרנב
יא/יג מוריה גל' רלג עמ' נט
יא/יג קונטרס שמירת נפש
יא/יג שבט הלוי (ווזנר) ח"ג סי' סו, ח"י סי' רצה
יא/יג שמירת נפש עמ' לו-לז
יא/יד אנצי"ת ע' גלוי הע' 9, 10, 24, 173
יא/יד בן אשר ביאורי מקראות אות מג {הגהמ"י}
יא/יד ברור הלכה ב"ק קטו ע"ב ציון ט
יא/יד ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' קע
יא/יד גינת ראובן תרומות עמ' תרנג
יא/יד חיים ומלך
יא/יד מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קנו אות ג
יא/יד משנת יעקב זרעים ח"א עמ' קפב
יא/יד משנת יעקב כאן
יא/יד נשמת כל חי ח"א דף יד ע"ד, מא ע"ג
יא/יד קונטרס שמירת נפש
יא/יד שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' רצה
יא/יד שמירת נפש עמ' לז-לח
יא/טו אהל משה (הורוביץ) ח"א ע"ז ל ע"א
יא/טו אמת ליעקב נשים עמ' שב
יא/טו אנצי"ת ע' גלוי הע' 27, 29, 31, 190, 192, 195, 196, 208-210
יא/טו בגדי כהונה (כהן) דף טז ע"ב
יא/טו בית ישראל (הורוביץ) יו"ד סי' עט
יא/טו ברור הלכה ב"ק קטו ע"ב ציון ח
יא/טו גינת ראובן תרומות עמ' תרלה
יא/טו גליוני הגר"ש עמ' צט-ק {כ"מ - למכור חתול}
יא/טו חזו"א ידים סי' ה ס"ק ח, או"ח סי' כב ס"ק ח
יא/טו חיים ומלך
יא/טו לב חיים (פלג'י) ח"א דף עט ע"ג, פט ע"ג
יא/טו מחקרי ארץ ח"ז יו"ד סי' ו
יא/טו מנחת עני (זינצהיים) ח"ב ע' חתול
יא/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/טו משנת יעקב
יא/טו משנת יעקב זרעים ח"א עמ' קפב
יא/טו קונטרס שמירת נפש
יא/טו שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' רצה
יא/טו שמירת נפש עמ' לח-מ
יא/טז אמרי בינה (אוירבך) - הלואה סי' מז [א] ד"ה דעת
יא/טז בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' נד
יא/טז ברכי יוסף יו"ד סי' קטז שיורי ברכה אות ו
יא/טז חיים ומלך
יא/טז חסדי דוד ח"א עמ' רמ
יא/טז מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' יח
יא/טז משאת המלך כאן, ח"ב סי' רסו {איבוד תרומה}
יא/טז משנת יעקב
יא/טז נשמת כל חי ח"א דף מא ע"ג
יא/טז פני חיים (פלג'י) עמ' לא
יא/טז קונטרס שמירת נפש
יא/טז שיורי ברכה יו"ד דף כב ע"א
יא/טז שמירת נפש עמ' מ


יב/768 הלכות רוצח ושמירת הנפש פרק יב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יב/רה"פ יד פשוטה
יב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יב/רה"פ מעשה רקח
יב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יב/רה"פ משאת המלך
יב/רה"פ פי' ר"י קאפח
יב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יב/רה"פ רמב"ם לעם
יב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יב/א אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' סב
יב/א ברור הלכה חולין נח ע"ב ציון ט
יב/א ברור הלכה חולין נט ע"א ציון [א]
יב/א ברכי יוסף יו"ד סי' קטז שיורי ברכה אות ו {צולה בתנור}
יב/א גינת ראובן תרומות עמ' תרלא, תרלט
יב/א גליוני ישרון עמ' רטו
יב/א חזון אליהו (אביטן) ח"א עמ' קצא {דברים האסורים משום סכנה}
יב/א חסדי דוד ח"ו עמ' ק
יב/א לב חיים (פלג'י) ח"א דף פא ע"א
יב/א פסקי אליהו ח"א עמ' לט
יב/א קונטרס שמירת נפש
יב/א שמירת נפש עמ' מ-מא
יב/א שער המים דף צג ע"ב {אכלו סם}
יב/ב אנצי"ת ע' גלוי הע' 175-177, 179, 183
יב/ב ארחות חיים ח"ב סי' טז עמ' 198
יב/ב בית ישראל (הורוביץ) או"ח סי' נז
יב/ב גינת ראובן תרומות עמ' תרלב
יב/ב דבש תמר
יב/ב הר המלך ח"ג עמ' לא, פו, ח"ז עמ' רמב
יב/ב מצודת דוד (שפרבר) עמ' קכז {גדולים ביותר}
יב/ב קונטרס שמירת נפש
יב/ב קרית מלך
יב/ב שמירת נפש עמ' מא-מב
יב/ב שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ג אות תקלז
יב/ג אנצי"ת ע' גלוי הע' 185, 188, 226
יב/ג חי' חתם סופר
יב/ג משנת יעקב
יב/ג משנת יעקב מדע עמ' שסב
יב/ג קונטרס שמירת נפש
יב/ג קרן הצבי מצוה קכט אות ד
יב/ג שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' רכב
יב/ג שמירת נפש עמ' מב-מג
יב/ד ארחות חיים ח"ב סי' טז עמ' 198-199
יב/ד בתי כנסיות דף מא ע"א
יב/ד ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ד עמ' קכב
יב/ד זכרון יצחק (גולדשמיד) עמ' סא {מוכה שחין}
יב/ד ירושלים דדהבא עמ' קסה
יב/ד להורות נתן - שו"ת ח"ב עמ' פג ע"א
יב/ד לחם יהודה
יב/ד נחמד למראה ח"א דף קכה ע"ד, קנה ע"ג
יב/ד נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' שעו
יב/ד שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' שעא {מעות לפיו}
יב/ד שו"ע הרב הל' שמירת גו"נ ס' ח
יב/ד שולי הגליון עמ' קעד
יב/ד תפארת צבי (שפילמן) ח"ג עמ' רצ {נמוקי הגרי"ב}
יב/ה אוצרות הרמב"ם
יב/ה ברכי יוסף יו"ד סי' קטז שיורי ברכה אות ט {תחת מטה}
יב/ה דברי אור ח"ג עמ' קיא
יב/ה דברי יציב יו"ד עמ' עג {תחת מטה}
יב/ה דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 111 ואילך
יב/ה הדרת אפרים ח"ב עמ' קסד
יב/ה המאיר לארץ
יב/ה ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' קמב
יב/ה זכרון מלך (א"ש)
יב/ה זכרון סופרים {ואל יתן התבשיל תחת המטה וכו'} [הוא בגמ' דפסחים דף קי"ב ע"א, תנא אוכלין ומשקין שתחת המטה אפילו מחופין בכלי ברזל רוח רעה שורה עליהן (וא"כ הי"ל להראב"ד והכ"מ להראות מגמ' ערוכה הנ"ל), אלא דבתורת חיים שבועות דף ט"ו כתב דלא שייך רוח רעה בזה רק אם ישנים במטה זו, ולכן כתב הרמב"ם הטעם שמא יפול וכו' ששייך תמיד אפילו לא ישנו על המטה (וגם בלא"ה אין דרכו של רבינו להביא הענינים החוששים משום רוח רעה כידוע), אמנם לפי זה כשהוא מכוסה לא שייך טעם זה, אבל לפי טעם הגמ' גם אם הוא מחופה ברזל שייך רוח רעה כדמפורש שם]
יב/ה זכרון סופרים {שמא יפול בו דבר המזיק והוא אינו רואהו} [עיין תוס' ביצה דף לג דמטות שלהם הי' להם מחיצות ולא כמטות שאצלינו]
יב/ה חיים ומלך
יב/ה חקל יצחק (שו"ת) עמ' קמ
יב/ה ימין משה
יב/ה כבוד מלכים (מרגליות)
יב/ה כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תנה
יב/ה לב חיים (פלג'י) ח"א דף פד ע"ד
יב/ה להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' קעד
יב/ה לחם יהודה
יב/ה מבוא למשנה תורה עמ' 180, 358
יב/ה מקור חסד עמ' שטו
יב/ה מקורות לפסקי הרמב"ם
יב/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/ה משנת יעקב
יב/ה נועם חכ"ד עמ' רכד
יב/ה נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' ח אות ב {תבשיל תחת מיטה}
יב/ה נתן פריו הל' נט"י עמ' קכט
יב/ה נתן פריו סוכה עמ' רצ
יב/ה נתן פריו ערבי פסחים עמ' קיא
יב/ה עץ השדה סי' כא הערה ה
יב/ה פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תד
יב/ה פרי השדה (דייטש) ח"א סי' ד {תבשיל תחת מטה}
יב/ה קרית מלך
יב/ה רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' מו-מז
יב/ה רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"י הי"ד
יב/ה שארית נתן (לוברט)
יב/ה שו"ע הרב הל' שמירת גו"נ ס' ז
יב/ה שיורי ברכה יו"ד דף כב ע"ג, כג ע"א
יב/ה שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' נט
יב/ה תחומין חי"ח עמ' 380
יב/ה תשובות רי"ח זוננפלד עמ' נג
יב/ה תשורת שי מהדו"ת סי' קטז
יב/ו אהל שרה לאה עמ' רמא {חורבה}
יב/ו אור חדש (מהר"ל) פ"ד הע' 261 {קיר נטוי}
יב/ו ארחות חיים ח"ב סי' טז עמ' 198
יב/ו בים דרך עמ' יד
יב/ו ברכי יוסף יו"ד סי' קטז שיורי ברכה אות יא {לחורבה}
יב/ו ברכת אהרן מאמר רמו
יב/ו גבורת יצחק ברכות ח"ב עמ' קעג {מגדל עז}
יב/ו דורש טוב עמ' 56
יב/ו דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 111 ואילך
יב/ו הר המלך ח"ה עמ' עג
יב/ו חוות בנימין ח"ג עמ' תשג
יב/ו חכמת גרשון עמ' תמז
יב/ו יד פשוטה אהבה עמ' רלז
יב/ו לחם יהודה
יב/ו מבוא למשנה תורה עמ' 180
יב/ו מסירות נפש עמ' 48
יב/ו מענה לשון עמ' קנג {קיר נטוי}
יב/ו מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת יו"ד סי' י]
יב/ו מציון אורה ח"א עמ' רמג
יב/ו מקורות לפסקי הרמב"ם
יב/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/ו משנת חיים דברים עמ' קנג
יב/ו משפט כהן עמ' שו ע"ב
יב/ו נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' קמח
יב/ו נודע יהודה תנינא יו"ד סי' י
יב/ו נועם חי"ג עמ' פו
יב/ו סודו של המשפט העברי עמ' 426
יב/ו עץ השדה סי' טז הערה ל-לב
יב/ו קרית מלך
יב/ו שו"ע הרב הל' שמירת גו"נ סעיפים ו, ח
יב/ו שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קמב
יב/ו שיורי ברכה יו"ד דף כב ע"ג, כג ע"א
יב/ו שמחת חיים (אמסלם) עמ' ה
יב/ו שמן למאור (ביימאייל) דף ה ע"ד {חורבה}
יב/ו שפת אמת על התלמוד ח"א דף ג ע"ג
יב/ו תחומין חי"ח עמ' 377-378
יב/ז אמת ליעקב נשים עמ' ש {אסור להתייחד עם גוי}
יב/ז אנצי"ת ע' גוי הע' 908-910, 912
יב/ז במלכות היהדות עמ' 29
יב/ז ברור הלכה ע"ז כה ע"ב ציון ד
יב/ז הר המלך ח"ה עמ' שמח-שנב
יב/ז התורה והמדינה ח"ה עמ' מ
יב/ז חסדי דוד ח"ה עמ' תתז
יב/ז ידבר שלום ח"א עמ' טז {הרחקות מגוים}
יב/ז משאת המלך {ייחוד}
יב/ז סדר יעקב ח"א לדף כה ע"ב (ד"ה ת"ר ישראל)
יב/ז קרית מלך
יב/ז קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' סד
יב/ז שופריה דיעקב (סקווירא) גל' א עמ' קעד {נחל איתן}
יב/ז תורת המלך (שפירא) ח"א עמ' קפז
יב/ח אנצי"ת ע' גוי הע' 913
יב/ח הר המלך ח"ד עמ' נה, ח"ה עמ' שמח-שנב
יב/ח לקוטי שיחות ח"כ עמ' 158
יב/ח מבוא למשנה תורה עמ' 116
יב/ט אור הישר [אור גדול סי' א דף ח ע"א]
יב/ט אמת ליעקב נשים עמ' שב
יב/ט אנצי"ת ע' גוי הע' 971, 974, 979, 982, 983, 987
יב/ט ארחות חיים ח"ב סי' טז עמ' 199
יב/ט אשר למלך
יב/ט בית יחזקאל (וייס) עמ' סו
יב/ט ברור הלכה ע"ז כז ע"א ציון ו
יב/ט ברור הלכה ע"ז כז ע"ב ציון ד
יב/ט דינא דחיי ח"א דף מט ע"ג
יב/ט חיים ומלך
יב/ט כל בו ח"ה עמ' תתקיז
יב/ט להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' קלה
יב/ט לחם אבירים דף מט ע"ד
יב/ט מבוא למשנה תורה עמ' 361
יב/ט עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' נט, קא, קה
יב/ט עמודי שלמה ח"א עמ' לט
יב/ט ציץ אליעזר ח"ח סי' טו פרק ב אות יד
יב/ט שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' תח
יב/ט שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קטו
יב/ט שו"ת רי"ט וייל יו"ד סי' קיב
יב/ט שמע אברהם דף לו ע"ד
יב/ט תורת המלך (שפירא) ח"א עמ' קפז
יב/ט תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תשי-תשיא
יב/י אבני ציון ח"ג עמ' רה, ח"ד עמ' קיד
יב/י אנצי"ת ע' גוי הע' 992
יב/י ארחות חיים ח"ב סי' טז עמ' 199
יב/י בית יחזקאל (וייס) עמ' סו
יב/י ברור הלכה ע"ז כז ע"א ציון ו
יב/י ציץ אליעזר ח"ח סי' טו פרק ב אות יד
יב/יא אנצי"ת ע' גוי הע' 963, 967, 970
יב/יא ארחות חיים ח"ב סי' טז עמ' 199
יב/יא בית יחזקאל (סרנה) גליונות
יב/יא במלכות היהדות עמ' 30
יב/יא ברור הלכה ע"ז כט ע"א ציון ב
יב/יא הר המלך ח"ד עמ' נה
יב/יא חיים ומלך
יב/יא כל בו ח"ה עמ' תתקכ
יב/יא לחם אבירים דף נ ע"א
יב/יא מקורות לפסקי הרמב"ם
יב/יא נועם חי"ג עמ' פו
יב/יא עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' קד
יב/יא עמודי שלמה ח"א עמ' לט {הגהמ"י}
יב/יא קול מבשר (ראטה) ח"ב עמ' סא
יב/יא קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' צח
יב/יא שיח ערב קידושין עמ' קיא
יב/יא שמע אברהם דף לז ע"א
יב/יא תורת המלך (שפירא) ח"א עמ' קפז
יב/יב אמת ליעקב נשים עמ' רצט {הגהמ"י}
יב/יב אנצי"ת ע' גוי הע' 921, 922
יב/יב בית יחזקאל (וייס) עמ' נט
יב/יב ברור הלכה ע"ז טו ע"ב ציון ו
יב/יב ברור הלכה ע"ז טז ע"א ציון ד
יב/יב ברקאי ח"א עמ' 59, 60
יב/יב גינת ראובן תרומות עמ' תרלד
יב/יב האיר ממזרח על ההפטרות (תשסד) עמ' כ
יב/יב הגהות חבר בן חיים [קולרין - צ"ל קולחין]
יב/יב הר המלך ח"ד עמ' נו
יב/יב יד פשוטה מדע עמ' תשנו
יב/יב ידבר שלום ח"א עמ' קסד {מדוע לא הזכיר לפני עוור}, קסח, קסט {טעם האיסור}
יב/יב מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' קמד
יב/יב משאת המלך ח"ד סי' תלד {למכור לישראל חשוד שימכור לגוי - לפני דלפני, לפנ"ע באיסור דרבנן}
יב/יב משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 468
יב/יב סדר יעקב ח"א לדף טז ע"א (ד"ה וכל דבר)
יב/יב עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' נט
יב/יב פרקי נחמה עמ' 391
יב/יב צבי תפארת סי' קא
יב/יב קול יהודה (גרשוני) עמ' קעג, ריט
יב/יב קרית מלך
יב/יב שהם וישפה ח"ב
יב/יב שערי טהר ח"ה שער ב סי' כב אות ב
יב/יב תחומין חי"א עמ' 46, 413-412
יב/יב תפארת אריה עמ' רי
יב/יג אנצי"ת ע' גוי הע' 926
יב/יג ברור הלכה ע"ז טו ע"ב ציון ו
יב/יג ברור הלכה ע"ז כא ע"א ציון ז פסקה ב
יב/יג ברקאי ח"א עמ' 60
יב/יג יד פשוטה מדע עמ' תשנו
יב/יג ידבר שלום ח"א עמ' קסד {מדוע לא הזכיר לפני עור}
יב/יג מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' קמד
יב/יג מענה לשון עמ' קנז
יב/יג עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' נט
יב/יג קול יהודה (גרשוני) עמ' קעג
יב/יג קרן הצבי מצוה מג אות יא
יב/יג תחומין חי"א עמ' 46, 52, 413-412
יב/יג תפארת אריה עמ' רי-ריא
יב/יד אבני שהם (רובינשטיין) סי'ד {לפני עוור באיסור דרבנן}
יב/יד אהל תורה (קוק) עמ' קיג {השמיט תרי עברי דנהרא כתנאי ללפני עיור}
יב/יד אור אברהם
יב/יד אור הישר [שער התירוצים פסחים כא ע"ב]
יב/יד אור הרעיון עמ' רצג {חיזק ידי עוברי עבירה}
יב/יד אמת ליעקב מועד עמ' רנט {לפני עיוור}
יב/יד אמת ליעקב מקרא עמ' רח
יב/יד אנצי"ת ע' אין מחזיקין ידי הע' 2
יב/יד ארחות משפט עמ' שכז {עצה שאינה הוגנת}
יב/יד אשר חנן עמ' סה, סט, עג
יב/יד באר לחי ראי
יב/יד בטיחות הבניה בהלכה עמ' 7
יב/יד בית אהרן וישראל גל' עב עמ' ע
יב/יד בית זבול ח"ב סי' ט אות ה
יב/יד בית שערים יו"ד סי' יז
יב/יד ברור הלכה ב"מ עה ע"ב ציון ג פסקה ז
יב/יד ברור הלכה ע"ז ו ע"א פסקה ג
יב/יד ברור הלכה ע"ז כא ע"א ציון ז פסקה ב {לפני דלפני}
יב/יד ברור הלכה ע"ז כא ע"ב אחרי ציון א {המכשיל באיסור דרבנן}
יב/יד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ו עמ' שלג
יב/יד ברקאי ח"א עמ' 60
יב/יד גינת ורדים (תאומים) עמ' צח
יב/יד דברות אליהו ח"ג עמ' מג-מה
יב/יד דברות משה שבת ח"א סי' ב ענף ב
יב/יד דברי יצחק (מורסיא) - תולדות יעקב עמ' קסא {איסור לפני עוור}
יב/יד דעת הרמב"ם עמ' 100
יב/יד ההגנה על צנעת הפרט עמ' 231
יב/יד הר המלך ח"ב עמ' רצד
יב/יד הרמב"ם והזוהר
יב/יד חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' רו
יב/יד חי' עזיאל
יב/יד חלקת יעקב (ברייש) ח"ג סי' קלו
יב/יד חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' יג עמ' לט {השמיט תרי עברי דנהרא}
יב/יד יד פשוטה מדע עמ' תשנו
יב/יד יחוה דעת ח"ג עמ' ריא
יב/יד ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 122
יב/יד כהונת רפאל עמ' קיח
יב/יד כוכבי בוקר עמ' קנ
יב/יד כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קצה, תריד-תרטו
יב/יד כנה"ג
יב/יד לב דוד (פלדמן) עמ' ל
יב/יד להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' צה {מפני תאוות לבו - הדין בשוגג}
יב/יד להורות נתן במדבר עמ' עו
יב/יד מאור למלך ב"מ עמ' קסו, קסח
יב/יד מבוא למשנה תורה עמ' 323
יב/יד מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' תקנ
יב/יד מוריה גל' רלו עמ' עב {הכשלת גוי}
יב/יד מחקרי ארץ ח"א יו"ד סי' ח
יב/יד מכלול גל' כג עמ' 76
יב/יד מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' ג
יב/יד מנחת אלימלך עמ' ריז
יב/יד מנחת חינוך ח"א עמ' שי, ח"ב עמ' רכו-רכז
יב/יד מנחת משה (גולדברג) סי' כב ענף ג אות ג, ענף ה אות א
יב/יד מעדני ביאורים עמ' קסז, קסט
יב/יד מקור חסד עמ' תכז
יב/יד מרכבת המשנה מהדו"ב הל' ע"ז פ"ט ה"ו {לפני דלפני}
יב/יד משא בני קהת
יב/יד משאת המלך ח"ד סי' תלד {לפני עיור בגוי}
יב/יד משבצות זהב דניאל עמ' קפז
יב/יד משבצות זהב ישעיהו עמ' תשסה, א'יד
יב/יד משנה הלכות ח"ו סי' קלד {עצה שהוגנת - הכשלה במ"ע}
יב/יד משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף פ ע"ג {שליח לדבר עברה - האם השולח עובר משום לפני עיור}
יב/יד משנת יעקב זרעים ח"א עמ' רג-רד
יב/יד משנת יעקב כאן
יב/יד משנת יעקב נזיקין עמ' רמט
יב/יד משנת יעקב קנין עמ' צה
יב/יד משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 365, 489
יב/יד משפטי עזיאל ח"ז עמ' שסה, ח"ט עמ' כה, כח
יב/יד נועם ב עמ' לח {לפני עיור}
יב/יד נועם חט"ז קונטרס הרפואה עמ' צא [הדרום תשרי תשל], חי"ט עמ' יד, חכ"ג עמ' לא
יב/יד נר יצחק (ארדיט) עמ' קלז {תרי עברי דנהרא}
יב/יד סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' תמ, תמה
יב/יד עטרת יעקב עמ' עו
יב/יד עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' נט
יב/יד עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' צב, צד
יב/יד עץ חיים (אבלסון) עמ' תה
יב/יד פני משה (שלז')
יב/יד פרקי נחמה עמ' 391
יב/יד צבי תפארת סי' קא
יב/יד קהלות יעקב ע"ז סי' ג
יב/יד קול יהודה (גרשוני) עמ' קעג, תקצא
יב/יד קרית מלך
יב/יד קרן פני משה ח"ב
יב/יד רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' שצז
יב/יד רווחא שמעתתא ח"א עמ' נו
יב/יד רלב"ג ויקרא פי"ט פסוק יד עמ' רצז
יב/יד רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' קפ
יב/יד רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קצג
יב/יד שושנת העמקים (תאומים) עמ' קפד
יב/יד שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' קעג
יב/יד שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' שכא
יב/יד שעורי הגרב"ד פסחים עמ' קצח
יב/יד שעורי ר"א ליכטנשטין דינא דגרמי עמ' 173
יב/יד שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 78
יב/יד שערי עזרא (בצרי) עמ' רלה
יב/יד שפתי רננות (אריאש) דף סד ע"ג {כל המכשיל}
יב/יד שרידי אש ח"ב עמ' שסו
יב/יד תבואת יקב (פרידמן) עמ' עז
יב/יד תהלה לדוד (מן) או"ח סי' לט
יב/יד תורה שלמה שמות פכ"ג אות כא
יב/יד תחומין חי"א עמ' 46, 410, חי"ב עמ' 241
יב/יד תפארת צבי (שפילמן) ח"ד עמ' תנ
יב/טו אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' צו {עצה לגוי}
יב/טו אור הישר [תורת האהל דף צט ע"א]
יב/טו אשר חנן עמ' עד
יב/טו אשר למלך
יב/טו באר לחי ראי
יב/טו באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ו עמ' רסב-רסג
יב/טו בית המדרש
יב/טו בית יחזקאל (וייס) עמ' נט
יב/טו במלכות היהדות עמ' 29
יב/טו גביע הכסף ח"ב עמ' כו-כז {עצה}, ריב
יב/טו דברי יציב יו"ד עמ' שלז {עצה טובה לגוי}
יב/טו הר המלך ח"א עמ' רמה-רמח
יב/טו הרמב"ם כמחנך עמ' 108
יב/טו התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' צב
יב/טו וישב הים ח"ב סי' טז אות ט {עצה טובה}
יב/טו חיים ומלך
יב/טו חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' קכב {עצה לגוי}
יב/טו יד פשוטה אהבה עמ' תתרכז
יב/טו ידבר שלום ח"א עמ' קעג
יב/טו לבושי מרדכי יו"ד עמ' תמג
יב/טו לקוטי שיחות ח"ה עמ' 158 הערה 58
יב/טו מנחת חינוך ח"ב עמ' רכו
יב/טו מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תסג
יב/טו מנחת שלמה (לוין) עמ' צא-צב {צדקה מגוי}
יב/טו משבצות זהב דניאל עמ' קפז
יב/טו משנה הלכות ח"ה סי' קעח {צדקה מגוי}
יב/טו משנה הלכות ח"ו סי' קלד {שיעשה מצוה}
יב/טו משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' נו, ח"ג עמ' יח
יב/טו עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' רסו-רסח
יב/טו עטרת מרדכי (שפלטר, תשעב) שו"ת אות לט
יב/טו עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 562
יב/טו ענבי פתחיה עמ' 208
יב/טו פי' מגילת אסתר לרמב"ם עמ' ב הערה י
יב/טו רנת יצחק משלי עמ' רסו
יב/טו שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' רנה {לקיחת כסף מגרמניה להדפיס ספרי קודש}
יב/טו שיח ערב קידושין עמ' קי-קיא
יב/טו שמועת חיים יומא ח"ב עמ' תצט
יב/טו שפע חיים ח"ו עמ' קכה
יב/טו תורת האוהל (תשנג) עמ' כו {לתת צדקה}
יב/טו תורת מנחם חמ"א עמ' 343 {עצה לנבוכדנצר}
יב/טו תחומין ח"ב עמ' 210 {עצה טובה}
יב/טו תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קט
יב/טו תתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' ריד


יג/769 הלכות רוצח ושמירת הנפש פרק יג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יג/רה"פ יד פשוטה
יג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יג/רה"פ משאת המלך
יג/רה"פ פי' ר"י קאפח
יג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יג/רה"פ רמב"ם לעם
יג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יג/א אוצמפה"ת ב"מ לב ע"א הע' 28 {מעשה רקח}
יג/א אור הישר
יג/א איש על העדה (אלאביץ) עמ' 196
יג/א אמרי דוד (שליסל) דף נט ע"א
יג/א אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' כז, סא
יג/א ארחות חיים ח"ב סי' סב
יג/א ברור הלכה ב"מ ל ע"ב אחרי ציון ד {השמיט פריקה וטעינה באדם}
יג/א ברור הלכה ב"מ לב ע"ב ציון א
יג/א דברות משה ב"מ ח"א סי' ל ענף א
יג/א דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 173 ואילך
יג/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרסב
יג/א חי' חתם סופר
יג/א חיתו ארץ עמ' 46, 47 {כ"מ}
יג/א יד יוסף (שטרן) ב"מ לב ע"ב ד"ה גמרא דילמא {בין שהיה עליה יותר ממשאה וכו'}
יג/א יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רעה
יג/א יחוה דעת ח"ה עמ' רצט
יג/א ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' רכ
יג/א כלילת יופי דף נ
יג/א מבוא למשנה תורה עמ' 218
יג/א מחקרי ארץ ח"ג או"ח סי' פו
יג/א מנחת חינוך ח"א עמ' של, ח"ג עמ' שכז
יג/א מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' רמ
יג/א מעין החכמה עמ' שד
יג/א מעיני התורה ח"ב עמ' קצה
יג/א מציון אורה ח"א עמ' רסז
יג/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תקסב
יג/א משנת יעקב
יג/א נועם ח"ד עמ' רכא, חכ"ה עמ' קיח {מרכה"מ}
יג/א נשמת אברהם ח"ב עמ' ט
יג/א נתן פריו ב"מ עמ' קצא
יג/א סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ב עמ' לג {ק"ס}
יג/א קובץ ביאורים (שפירא)
יג/א קרית מלך
יג/א רלב"ג שמות פכ"ג פסוק ה עמ' שד
יג/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קמט, קס, קסב
יג/א שו"ע הרב הל' עוברי דרכים ס' א-ב
יג/א שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' א
יג/א שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' רכז
יג/א תורה שלמה שמות פכ"ג אות עד
יג/ב אבן מלוכה (ברון, תשעז)
יג/ב אוצמפה"ת ב"מ לב ע"א הע' 179
יג/ב ארחות חיים ח"ב סי' סב
יג/ב חזון יחזקאל ב"מ פ"ב הי"א
יג/ב חי' חתם סופר
יג/ב יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רעה
יג/ב ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' רכ
יג/ב מבוא למשנה תורה עמ' 218
יג/ב מנחת חינוך ח"א עמ' שלג, ח"ג עמ' שכז
יג/ב מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' רמ
יג/ב מציון אורה ח"א עמ' רסז
יג/ב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תקסב
יג/ב עבד המלך (תשסט) עמ' תפט
יג/ב קרית מלך
יג/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קמט, קס, קסב
יג/ב שו"ע הרב הל' עוברי דרכים ס' א
יג/ב תורה שלמה שמות פכ"ג אות סג
יג/ג אבן מלוכה (ברון, תשעז)
יג/ג אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' סא
יג/ג אנצי"ת ע' בית הקברות הע' 190
יג/ג ארחות חיים ח"ב סי' סב
יג/ג ברור הלכה ב"מ ל ע"ב ציון ד
יג/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' כח
יג/ג יד לרמב"ם עמ' 17
יג/ג כך דרכו של תלמוד עמ' 111
יג/ג משאת המלך ח"א סי' יג {כהן}
יג/ג נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' יד
יג/ג נזר אברהם מכות ועדות עמ' רטז
יג/ג סופר מהיר ח"ב עמ' קז-קח
יג/ג קרית מלך
יג/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קסג
יג/ג שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רעב סעיף א
יג/ג תורה שלמה שמות פכ"ג אות עו
יג/ד אבן מלוכה (ברון, תשעז)
יג/ד אהבת קדומים עמ' רעח
יג/ד אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' סא
יג/ד ארחות חיים ח"ב סי' סב
יג/ד בינה בספרים עמ' מט
יג/ד בית אהרן וישראל גל' נב עמ' מה
יג/ד בן פורת יוסף (תשעא) עמ' כה
יג/ד ברור הלכה ב"מ ל ע"ב ציון ד, ו, לג ע"א ציון א פסקה ב
יג/ד דברי יוסף (קונביץ) עמ' 87, 89
יג/ד הרמב"ם - שמרנות עמ' 240 {חסיד}
יג/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' כח
יג/ד חוות יאיר (תשנז) עמ' תקפח
יג/ד חזון יחזקאל ב"מ פ"ב ה"י
יג/ד יד לרמב"ם עמ' 18
יג/ד יסוד הדעת שיעור ז
יג/ד יסודי הצדקה עמ' 131, 424
יג/ד ישרי לב עמ' פד
יג/ד כך דרכו של תלמוד עמ' 132, 111
יג/ד כס המלך עמ' מ-מא
יג/ד להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' קכח
יג/ד מבוא למשנה תורה עמ' 349
יג/ד מגדל עז עמ' תרלה
יג/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' כה
יג/ד מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' רמא
יג/ד מסורה חי"ג עמ' כ
יג/ד מצות ביקור חולים סי' יא אות יג {זקן שרצה להחמיר}
יג/ד משנת יעקב כאן
יג/ד משנת יעקב מדע עמ' לד
יג/ד משנת יעקב נזיקין עמ' קפה
יג/ד נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' יד
יג/ד נזר אברהם מכות ועדות עמ' רטז
יג/ד פני משה (שלז')
יג/ד פרי יצחק (תשעו) עמ' שב, שח
יג/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' נז-נח, קסג
יג/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תרז
יג/ד שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' סג-סה, קלח
יג/ד שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' רי, רטו-רטז
יג/ד שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' לח, מח
יג/ד שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' רי, רטו, רטז
יג/ד שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רעב סעיף ב-ג
יג/ד תורה שלמה שמות פכ"ג אות עז
יג/ה אוצמפה"ת ב"מ לג ע"א ח"א הע' 31
יג/ה אמרי דוד (שליסל) דף נט ע"א
יג/ה ארחות חיים ח"ב סי' סב
יג/ה בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' רצו
יג/ה בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף נד ע"ג
יג/ה ברור הלכה ב"מ לג ע"א ציון ב
יג/ה חזון יחזקאל ב"מ פ"ב ה"י
יג/ה מנחת חינוך ח"א עמ' שלג
יג/ה מקורות לפסקי הרמב"ם
יג/ה פני משה (שלז')
יג/ה קובץ ביאורים (שפירא)
יג/ה קרית מלך
יג/ה רלב"ג שמות פכ"ג תועלת ז עמ' שיב
יג/ה שו"ע הרב הל' עוברי דרכים ס' ב
יג/ה תורה שלמה שמות פכ"ג אות פ
יג/ו אוצמפה"ת ב"מ לג ע"א ח"א הע' 7
יג/ו אמרי דוד (שליסל) דף נט ע"א
יג/ו ארחות חיים ח"ב סי' סב
יג/ו בית יעקב (טבשונסקי) סי' רעב סעיף ד
יג/ו ברור הלכה ב"מ לג ע"א ציון א
יג/ו ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' רכ
יג/ו מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' קפד
יג/ו מנחת חינוך ח"א עמ' של
יג/ו נחלת צבי (כהנא) עמ' רסט
יג/ו נתן פריו ב"מ עמ' רצא
יג/ו רלב"ג שמות פכ"ג פסוק ה עמ' שג
יג/ו רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שלט
יג/ו שו"ע הרב הל' עוברי דרכים ס' ו, קו"א אות ה
יג/ו שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' קעב
יג/ו שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 223
יג/ו תורה שלמה שמות פכ"ג אות מה
יג/ו תורת האשם - שבט מנשה עמ' לא {רחוק יותר מריס - פטור}
יג/ז אוצמפה"ת ב"מ לב ע"ב הע' 14
יג/ז ארחות חיים ח"ב סי' סב
יג/ז בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף נד ע"ד
יג/ז ברור הלכה ב"מ לב ע"א ציון כ, לג ע"א ציון ב
יג/ז מנחת חינוך ח"א עמ' שלא, שלג
יג/ז פנס שלמה
יג/ז צהר גל' ה עמ' 64
יג/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קסג
יג/ז שו"ע הרב הל' עוברי דרכים סעיפים ב-ג, ה
יג/ח אהבת קדומים עמ' רסב
יג/ח אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' סא
יג/ח ארחות חיים ח"ב סי' סב
יג/ח אשר למלך
יג/ח בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' רצד
יג/ח בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף נה ע"א וע"ד
יג/ח בכורי חיים ח"ד עמ' עא
יג/ח ברור הלכה ב"מ לא ע"א ציון פ, לב ע"ב ציון א
יג/ח גבורות שלמה דף פה ע"ב {אם בעל הבהמה הלך לו אין חובה לפרוק ולטעון}
יג/ח דברות משה ב"מ ח"א סי' ל ענף א
יג/ח האיר ממזרח חמש מגילות עמ' רצו {ואם היה בעל הבהמה חולה או זקן וכו'}
יג/ח הר המלך ח"ד עמ' נו
יג/ח מנחת חינוך ח"א עמ' שלא
יג/ח מעין החכמה עמ' שה
יג/ח מציון אורה ח"א עמ' רסט
יג/ח משנת יעקב
יג/ח נחלת שמעון (קרסנר) יהושע ח"ב סי' לז אות ג
יג/ח נר למאור (אורנשטיין) על בעל המאור ב"מ עמ' צג
יג/ח פנס שלמה
יג/ח קובץ ביאורים (שפירא)
יג/ח קרית מלך
יג/ח רוח אליהו
יג/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קסד
יג/ח שו"ע הרב הל' עוברי דרכים ס' ז
יג/ח שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקמב
יג/ח תורה שלמה שמות פכ"ג אות פב
יג/ט אוצמפה"ת ב"מ לב ע"ב הע' 24, לג ע"א ח"א הע' 31 {כ"מ}
יג/ט אוצרות יהושע עמ' שפ
יג/ט אור הישר
יג/ט אור תורה (ריסקין) דברים עמ' 174*
יג/ט איש מבין ח"א דף קנד ע"ד
יג/ט אמונת עתיך גל' 124 עמ' 14
יג/ט אמת ליעקב מועד עמ' ריד {צעב"ח דאורייתא}
יג/ט אמת ליעקב מקרא עמ' רנא
יג/ט אנצי"ת ע' איבה הע' 59 {כ"מ}
יג/ט ארחות חיים ח"ב סי' סב
יג/ט אשר למלך
יג/ט בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף נה ע"א {כ"מ}
יג/ט בינת נבונים דף קכג ע"ג, קכד ע"ג
יג/ט בית אהרן וישראל גל' פח עמ' קנט {בהמת גוי ומשא ישראל - צער ישראל}
יג/ט בכורי חיים ח"ד עמ' עא
יג/ט בן שלמה דף סד ע"ג
יג/ט ברור הלכה ב"מ לב ע"ב ציון א
יג/ט בתורתו יהגה ח"ב עמ' תכז {חייב לפרוק ולטעון משום צער ישראל}
יג/ט דברות אליהו ח"ה עמ' נז {או"ש}
יג/ט דברי חיים (אוירבך) אבידה סי' ח ד"ה הכס"מ {כס"מ}
יג/ט דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 173 ואילך
יג/ט דרכי חושן (תשסח) עמ' א, קטו {כ"מ}
יג/ט הדר איתמר עמ' קכה, קכז
יג/ט הערות ר"י ליינר
יג/ט הר המלך ח"ה עמ' קלט-קמ
יג/ט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרסה
יג/ט ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' תקכז
יג/ט חי' הריצ"ד
יג/ט ישא מדברותיך כתובות פ"א עמ' פז
יג/ט לחם יהודה
יג/ט מבי"ט (רובינ') דף צא ע"ד
יג/ט מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' רמז, רמט
יג/ט מזכרת עמ' 233
יג/ט מחקרי ארץ ח"ג או"ח סי' פו
יג/ט מנחת חינוך ח"א עמ' שלא-שלג
יג/ט מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' בל תשחית {כ"מ}
יג/ט מעין החכמה עמ' שה {כ"מ}
יג/ט מעיני המים
יג/ט מעיני התורה ח"ב עמ' קצח-ר, רב
יג/ט מציון אורה ח"א עמ' רסח {כ"מ}, רסט
יג/ט מראה הנוגה
יג/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/ט מרכבת המשנה מהדו"ק
יג/ט משנה הלכות ח"ד סי' רלט {כ"מ - צעב"ח}
יג/ט משנת יעקב
יג/ט נוה צדק
יג/ט נחלת שמעון (קרסנר) יהושע ח"ב סי' לז אות ג
יג/ט נר יצחק (ארדיט) עמ' רלג
יג/ט נר למאור (אורנשטיין) על בעל המאור ב"מ עמ' צג
יג/ט נר מצוה (ואלק) מצוות דף עו ע"ב {צב"ח דרבנן}
יג/ט נתן פריו ב"מ עמ' קצא
יג/ט סתרי ומגיני (תשכג) עמ' רמה
יג/ט עדות ביעקב (ריינס) עמ' קנה {צב"ח דאורייתא}
יג/ט עין יהודה עמ' רמז-רנא {צער ב"ח בהריגתם}
יג/ט עמודי שלמה ח"ב עמ' רמו {הגהמ"י}
יג/ט ענבי פתחיה עמ' 84 {אהא"ז}
יג/ט פנס שלמה
יג/ט ציץ אליעזר ח"ב סי' ג פ"ד אות ז
יג/ט קובץ ביאורים (שפירא)
יג/ט קרן פני משה ח"ב
יג/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קסד
יג/ט שמע אברהם דף לג ע"א
יג/ט תבואת יקב (פרידמן) עמ' מה
יג/ט תורה שלמה שמות פכ"ג אות סט
יג/ט תורת האשם - שבט מנשה עמ' לא {כ"מ בשם המרשים}
יג/ט תחומין ח"ב עמ' 211, ח"ו עמ' 432 {כ"מ}
יג/י אור שמח
יג/י ארחות חיים ח"ב סי' סב
יג/י בית יעקב (טבשונסקי) סי' רעב סעיף ו
יג/י הגהות חבר בן חיים
יג/י חסדי דוד ח"ד עמ' כב
יג/י לחם יהודה
יג/י מעיני המים
יג/י מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/י משפטי הלוי ח"א סי' יז אות א עמ' שיא
יג/י נתיבות ירושלים על ירושלמי ב"ק פ"ג ה"ה ד"ה חמורים וד"ה ולענין
יג/י שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רעב סעיף ד {ראב"ד וכ"מ}
יג/י שמע אברהם דף לג ע"א
יג/יא ארחות חיים ח"ב סי' סב
יג/יא בית יעקב (טבשונסקי) סי' רעב סעיף ז
יג/יא ברור הלכה סנהדרין לב ע"ב ציון ג
יג/יא המוסר והמשפט בישראל פ"י אות ב
יג/יא התורה והמדינה ח"ג עמ' סח-סט
יג/יא משנת יעקב
יג/יב ארחות חיים ח"ב סי' סב
יג/יב ברור הלכה סנהדרין לב ע"ב ציון ג
יג/יב גושפנקא דמלכא
יג/יב המדות לחקר ההלכה מדה כג אות פז
יג/יב הר המלך ח"ג עמ' לא
יג/יב התורה והמדינה ח"ג עמ' סט
יג/יב לחם רב (בוטון) סי' פז
יג/יב לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' רעו
יג/יב משנת יעקב
יג/יב קרית מלך
יג/יב שו"ע הרב הל' עוברי דרכים ס' יג
יג/יב שו"ת ר' אשטרוק אבן שאנג'י עמ' 277-278
יג/יב שו"ת ר"י בסן (תצז) דף עג ע"ב {בצדק תשפוט}
יג/יב שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' רנו
יג/יב תחומין חי"ב עמ' 128
יג/יג אוצמפה"ת ב"מ לב ע"ב הע' 33-35, 48
יג/יג אור מאיר (חדש) פ' משפטים עמ' רמג
יג/יג אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' סב
יג/יג ארחות חיים ח"ב סי' סב
יג/יג ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קצח
יג/יג בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף נה ע"ב {כ"מ} וע"ד
יג/יג ברור הלכה ב"מ לב ע"ב ציון א
יג/יג דברות משה ב"מ ח"א סי' לא הערה עז
יג/יג דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 173 ואילך
יג/יג הלכות והליכות עמ' קנ
יג/יג הנאמן שנה ל עמ' נה-נו
יג/יג הר המלך ח"א עמ' רמט-רנא, ח"ח עמ' רצג-רצד
יג/יג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שצב
יג/יג חזון יחזקאל ב"מ פ"ב הי"א
יג/יג חיי נפש בראשית ח"ב עמ' קעג, קעג
יג/יג חיי נפש ח"ב עמ' קעא
יג/יג חמודי ציון ח"א לדף קיג ע"ב ד"ה מותר, ותוס' ד"ה שראה אות ד
יג/יג חסדי דוד ח"ד עמ' רא
יג/יג ידבר שלום ח"ב עמ' קסח-קסט
יג/יג ישא מדברותיך כתובות פ"א עמ' פז
יג/יג כס המלך עמ' נג-נד
יג/יג לא תשנא עמ' 58, 93, 107, 184, 193, 194, 198
יג/יג לחם יהודה
יג/יג מזכרת עמ' 233
יג/יג מנחת חינוך ח"א עמ' שלב
יג/יג מציון אורה ח"א עמ' רסט
יג/יג מרפא לנפש חי' סוגיות סי' ל אות ג
יג/יג משנת ישראל סי' י הרחבת המשנה אות י
יג/יג נועם ח"ד עמ' ריח
יג/יג נשמה של שבת עמ' 314
יג/יג ספרי דבי רב ח"ג עמ' רלא
יג/יג עיונים (פאור) עמ' 136
יג/יג פותח יד
יג/יג פרקי נחמה עמ' 91
יג/יג צהר גל' ה עמ' 68
יג/יג קובץ ביאורים (שפירא)
יג/יג קרן פני משה ח"א עמ' רח
יג/יג שו"ע הרב הל' עוברי דרכים ס' י
יג/יג תועפות ראם (באר) עמ' מב
יג/יג תורה שלמה שמות פכ"ג אות עט
יג/יג תורת המועדים (תשכד) עמ' 44
יג/יג תורת המועדים (תשנו) עמ' 48, 53
יג/יג תחומין חי"ט עמ' 89
יג/יג תחומין חכ"א עמ' 185
יג/יד אהבת חסד עמ' מא, מד
יג/יד אהל דוד (קאהן) ח"ה משלי פ"ח פסוק יג
יג/יד אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' כג
יג/יד אוצרות הרמב"ם
יג/יד אנצי"ת ע' אהבת ישראל הע' 31, 51, 60
יג/יד ארחות חיים ח"ב סי' סב
יג/יד באר לחי ראי
יג/יד באר שרים (שולמן) עמ' קצד
יג/יד באר שרים (שלזינגר) ויקרא פ' קדושים סי' ב אות ב
יג/יד בחסד יבנה עמ' קצג {גם רשעים - סגולת ישראל}
יג/יד בין השורות עמ' קסה
יג/יד בית יחזקאל (וייס) עמ' פא
יג/יד בית יחזקאל (סרנה) גליונות
יג/יד בית שערים או"ח סי' סח
יג/יד בצור ירום ח"ח עמ' כד
יג/יד ברור הלכה ב"מ לב ע"ב ציון א, לג ע"א ציון ה פסקה ב
יג/יד ברור הלכה פסחים קיג ע"ב ציון ב
יג/יד ברכת פרץ פ' קדושים השני
יג/יד בתורתו יהגה ח"ב עמ' תל {אם מצאו נבהל במשאו}
יג/יד גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' עא
יג/יד דברות משה ב"מ ח"א סי' ל ענף א
יג/יד דברי יצחק (רבינוביץ) דרוש ד
יג/יד דברי סופר עמ' פג
יג/יד דעת כהן עמ' תלב
יג/יד דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' כח
יג/יד דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 173 ואילך
יג/יד דרכי חושן (תשסח) עמ' קכ
יג/יד דרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' שעג {בין רשעים בין צדיקים}
יג/יד הדר איתמר עמ' קכד-קכה
יג/יד הלכה פסוקה ח"א סי' ז הערה 307
יג/יד הלכות והליכות עמ' קנ, קנו
יג/יד הלכות מדינה ח"ג עמ' ריז
יג/יד המשפט העברי עמ' 987
יג/יד הנאמן שנה ל עמ' נו
יג/יד העמק דבר דברים פכ"ב פסוק ד
יג/יד הערות ר"י ליינר
יג/יד הר המלך ח"א עמ' רמט-רנא, ח"ח עמ' רצג-רצד
יג/יד הרמב"ם כמחנך עמ' 255
יג/יד התורה והמדינה ח"ג עמ' סח-סט
יג/יד חזון יחזקאל ב"מ פ"ב ה"י והי"א
יג/יד חי' הגר"ח ב"מ עמ' קיג
יג/יד חי' חפץ חיים = באר מים חיים לה"ר כלל ד אות יד
יג/יד חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קלג
יג/יד חיי נפש בראשית ח"ב עמ' קעג, קעג
יג/יד חלק יעקב (אביגדור), תחיית יעקב עמ' 172
יג/יד חמודי ציון ח"א לדף קיג ע"ב ד"ה מותר, ותוס' ד"ה שראה אות ד
יג/יד חסדי דוד ח"ד עמ' רא
יג/יד חפץ חיים כלל ד ס"ק יד
יג/יד חקרי זמנים ח"ד עמ' תסה
יג/יד יד ישראל ח"ב
יג/יד יד לגילת עמ' 129
יג/יד יד פשוטה מדע עמ' שכא
יג/יד ידבר שלום ח"ב עמ' קסח-קסט
יג/יד יחוה דעת ח"ה עמ' רצט
יג/יד ישא מדברותיך קדושין עמ' תכו, תכט
יג/יד ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 134
יג/יד כס המלך עמ' נג-נד
יג/יד לא תשנא עמ' 35 {כ"מ}, 40, 58, 78, 79, 84, 88, 92, 93, 97, 98, 105, 107, 185, 186 {ק"ס}, 193, 194, 195, 211, 222, 229, 239, 241, 242, 245, 255, 256, 257, 260, 265, 267, 268, 269, 271, 278
יג/יד לב אריה (גרוסנס) ח"ב סי' כו עמ' צא
יג/יד לב הארי על חובות הלבבות - שער הבטחון עמ' תקלג
יג/יד לבני בנימין דף נח ע"ב-ע"ד, נט ע"ג-ע"ד {והתרה בו}
יג/יד להוגה דעות פ"ו ה"ג עמ' קיג
יג/יד להורות נתן - שו"ת חי"ב עמ' פח
יג/יד מבוא למשנה תורה עמ' 199, 218
יג/יד מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' רמט, ח"ב עמ' רפז
יג/יד מוסר המקרא והתלמוד עמ' קיח, קכב-קכג
יג/יד מטה יחיאל - הערות באהב"ח פ"ד ס"ג
יג/יד מי באר (פישר) ערבי פסחים עמ' קט
יג/יד מי השלוח (זס') עמ' קה
יג/יד מי נדה עמ' תרסה
יג/יד מלילות ח"א עמ' 90-92, 105-106
יג/יד מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף ר ע"א
יג/יד מנחת חינוך ח"א עמ' שלב, ח"ב עמ' רלד
יג/יד מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' רלט {כ"מ}, רמא, רמה
יג/יד מעין החכמה עמ' קלז-קלח
יג/יד מעיני המים
יג/יד מעיני התורה ח"ב עמ' רב
יג/יד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קצח ע"ד
יג/יד מצווה ועושה ח"ב עמ' תקיג
יג/יד מציון אורה ח"א עמ' רסט
יג/יד מקור חסד עמ' קכט
יג/יד מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
יג/יד משנה הלכות ח"ה סי' נה {נפשות ישראל}
יג/יד משנה הלכות יבמות - מיאון סי' נט
יג/יד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תקסג
יג/יד משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שטז {מצוה לשנוא}, ח"ג עמ' עה
יג/יד משנת יעקב כאן
יג/יד משנת יעקב מדע עמ' ב, לה
יג/יד משנת ישראל סי' י בפתיחה, והרחבת המשנה אות א, י, יח
יג/יד נר למאור (אורנשטיין) על בעל המאור ב"מ עמ' צג
יג/יד נר מצוה (ואלק) מצוות דף עו ע"ב
יג/יד נתן פריו ב"מ עמ' קצא, קצו
יג/יד נתן פריו ערבי פסחים עמ' קיג
יג/יד סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' שכ
יג/יד סהמ"צ לרס"ג ח"א דף קלו ע"ב
יג/יד ספרי דבי רב ח"ג עמ' רלא
יג/יד עיניים למשפט קידושין עמ' לט
יג/יד עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 98
יג/יד עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 106
יג/יד פני משה (שלז')
יג/יד פרח מטה אהרן (סול') מדע עמ' 71
יג/יד פרי עץ החיים (שטינברג, תשסו) עמ' עו
יג/יד פרפרת אליעזר וירא פרק יט פסוק יז
יג/יד פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ד הערה 159
יג/יד צהר גל' ג עמ' 173, גל' ה עמ' 68, 69
יג/יד קהלות יעקב מכות סי' טז אות ג
יג/יד קול צופיך עמ' שכז
יג/יד קרן פני משה ח"ב
יג/יד רלב"ג שמות פכ"ג תועלת ז עמ' שיא
יג/יד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קנ, קס-קסא
יג/יד שארית ישראל (מינצברג) חו"מ סי' ד {רשב"ם}
יג/יד שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' סח-ע
יג/יד שו"ע הרב הל' עוברי דרכים ס' ט
יג/יד שנתון מועצת רבני ישראל הצעיר בישראל ח"א עמ' צד {התורה הקפידה על נפשות ישראל גם הרשעים}
יג/יד שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רטו
יג/יד שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' כב
יג/יד שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' רג-רד
יג/יד תורה שלמה שמות פכ"ג אות ע, חי"ח עמ' 202
יג/יד תורת המדינה עמ' 161
יג/יד תורת המועדים (תשנו) עמ' 47-49
יג/יד תחומין ח"א עמ' 312, 316, חי"ח עמ' 57

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US