Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

כאשר מצויין שם הספר בלבד, הכוונה היא לספר המסודר לפי סדר הלכות הרמב"ם.
בראש כל פרק מופיעה רשימת מקורות עם הסימון "רה"פ" (רוב הפרק). אלו הם מקורות העוסקים ברוב ההלכות שבאותו פרק (או בכולן).
כשיש למעיין קושי למצוא את הספר המצויין, או את מראה המקום באותו ספר, יפנה ל"רשימת הספרים".

למידע נוסף על המפתח, לחץ כאן.

מכירה

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה
פרק ו
פרק ז
פרק ח
פרק ט
פרק י
פרק יא
פרק יב
פרק יג
פרק יד
פרק טו
פרק טז
פרק יז
פרק יח
פרק יט
פרק כ
פרק כא
פרק כב
פרק כג
פרק כד
פרק כה
פרק כו
פרק כז
פרק כח
פרק כט
פרק לא/770 הלכות מכירה פרק א *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


א/רה"פ הלכה למשה (אמריליו) ח"ב
א/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
א/רה"פ מעשה רקח
א/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
א/רה"פ פי' ר"י קאפח
א/רה"פ פי' ר"ש צדוק
א/רה"פ רמב"ם לעם
א/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
א/א אבני חפץ ח"ג עמ' קמד
א/א אהל שרה לאה עמ' תצו {מעשה קנין}
א/א אוהב מישרים עמ' תטו, תיז, תיט {לא נקנה בדברים}
א/א אוצרות הרמב"ם
א/א אמונת עתיך גל' 103 עמ' 121 {הקנאה של ציבור בלי מעשה קנין}
א/א אמונת עתיך גל' 116 עמ' 71
א/א אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' כד אות ב {אהא"ז}
א/א אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 392
א/א אפיקי מגינים מנחות סי' נט
א/א אפיקי מגינים נדרים סי' מה
א/א אפיקי מגינים פסחים סי' טו
א/א אפיקי מגינים קידושין סי' כא
א/א ארץ הצבי (שכטר) עמ' קסו, קצח
א/א בית יצחק (תשט"ז) עמ' 87
א/א ברור הלכה ב"מ מז ע"ב ציון ו
א/א גליוני הגר"ש עמ' ק
א/א גפן פוריה עמ' קא {המקח אינו נקנה}
א/א דבר יהושע (שו"ת) ח"ג חו"מ סי' יג, יט
א/א דברי ירמיהו קידושין עמ' רכז {מל"מ}
א/א דברי תלמוד ח"א עמ' סד
א/א דין אמת (תשסז) עמ' קסא {קמ"ר}
א/א דיני חוזים במשה"ע עמ' 3
א/א דיני עבודה במשה"ע עמ' 629
א/א דליית הכרם עמ' תתתלא {הקדמת מ"מ}
א/א ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 376, 361
א/א המשפט העברי עמ' 744
א/א חי' הגר"א
א/א חי' רעק"א (פרדס)
א/א חיים ומלך
א/א חמדת אהרן עמ' קמב {אינו נקנה בדברים}
א/א טוב עין (חיד"א, תקנו) דף לב ע"א
א/א יבול היובלות עמ' 231
א/א יד שלמה דף כו ע"ג
א/א יין מלכות (שניאורסון) עמ' 472-474
א/א להורות נתן מועדים ח"ד עמ' רנא
א/א לקוטי שעורים (שטיין) גיטין סי' טז ס"ק ח
א/א לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' קמט
א/א מגידות (תשעג) סי' רב עמ' ערה
א/א מצעדי גבר ב"מ סי' כג אות ב
א/א מקנת חיים עמ' סא {דברים}
א/א משנת יעבץ חו"מ סי' לג אות ד {מ"מ - לא קנה}, י {אין קנין מצד מחוסר אמנה}, יג {אין קנין מצד מחוסר אמנה}
א/א משנת יעקב
א/א משפט הקנין ח"א עמ' ג, נד-נה, ע, ח"ב עמ' יח, קל
א/א משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 393
א/א נשמת חיים (אבולפיה), לשונות הסמ"ג דף מז {מל"מ}
א/א נתן פריו נדרים עמ' קיא
א/א עטרת שלמה ח"ב עמ' קיח-קיט
א/א עמקי המשפט עמק הראשונים במלוה סי' ד אות ז עמ' קעא {דעתו דהמעשה קנין הרא לגמור דברי המקח}
א/א פד"ר ח"ו עמ' 240
א/א פרי האדמה ח"ב
א/א פרשת השבוע (תשעב) ח"ב עמ' 58
א/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' שמה אות יא, חו"מ סי' פא
א/א קהל ותקנות קהל בתורתם של גאונים עמ' 75
א/א קרית מלך
א/א שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' א
א/א שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' רכו
א/א שו"ת נחל משה (ליד ההסכמות)
א/א שובע שמחות עמ' קפב
א/א שעלי דעת גל' ז עמ' 171 {לא נקנה בדברים גם אם אמר "אתם עדי"}
א/א שערי צדק ח"ג עמ' 240 {צריך קנין}
א/א שערי ציון (סופר), ח"א סי' ט ענף א אות ג
א/א שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף כג ע"ד {כ"מ}
א/א תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' שלח
א/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' עג-פב
א/ב אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 309
א/ב אבן מלוכה (ברון, תשעז)
א/ב אות היא לעולם ח"ב דף ב ע"ג, ג ע"ד
א/ב דבר שמואל (אבוהב) סי' לב
א/ב המשפט העברי עמ' 744
א/ב והיה העולם עמ' 198
א/ב חי' הגר"א
א/ב חיים ומלך
א/ב טוב עין (חיד"א, תקנו) דף לב ע"א
א/ב יד המלך (לנדא)
א/ב מאור למלך קדושין עמ' ס
א/ב משנת יעקב
א/ב משפט הקנין ח"ב עמ' קל
א/ב עמק המשפט ח"א עמ' קלה
א/ב פסקי דין ירושלים ח"ד עמ' רפח {יד המלך}
א/ב קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' כב
א/ב קרית מלך
א/ג אשר למלך
א/ג ביתאל ח"ב דף ל ע"ד
א/ג בן אריה
א/ג ברור הלכה קדושין כו ע"א ציון א
א/ג דברי יחזקאל (מישור) עמ' שעג
א/ג דברי יחזקאל (תרצה) דף קכ ע"ג
א/ג דגל מחנה אפרים (לניאדו) חו"מ סי' ב סעיף לד עמ' לה, סי' לט סעיף י עמ' תקכח
א/ג הפלאות נדרים (תשעג) עמ' שג
א/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרסז
א/ג חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 108
א/ג חק לישראל שכירות עמ' 50
א/ג כבוד יו"ט
א/ג לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' קסז-קסח
א/ג מאור למלך קדושין עמ' ס
א/ג משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' קצב-קצג
א/ג משנת חיים קדושין עמ' מג
א/ג משנת יעקב קנין עמ' א-ג
א/ג משפט הקנין ח"א עמ' ריא, ח"ב עמ' ו
א/ג נוה שלום (שולאל)
א/ג פד"ר ח"ו עמ' 251, חי"ז עמ' 188, חי"ח עמ' 221 {הגהמ"י}
א/ג פותח יד
א/ג קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' קצו
א/ג קובץ זכרון (קוסובסקי) עמ' צו
א/ג קרית מלך רב
א/ג קרית מלך רב (תשסו) עמ' תריא
א/ג רשימות לב קידושין סי' ד אות ב
א/ג שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' רכו
א/ג שו"ת רשב"ש עמ' רפז
א/ג שער המלך
א/ג תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' עד
א/ג תפארת ציון (קואינקה) עמ' קמא
א/ד אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' קלו {או"ש}
א/ד אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' רסט {אהא"ז}
א/ד אהל חייא עמ' שסז
א/ד אהל יצחק דף מט ע"א
א/ד אהלי יהודה (הכהן) כאן, ודף יד ע"א {מל"מ}
א/ד אור הגנוז (אופק) קדושין ח"א עמ' תקסד
א/ד אור הישר [אור הישר ב"מ ל ע"ב וקדושין יג ע"א]
א/ד אוריתא טו עמ' פב {מל"מ}, קיח
א/ד אחיעזר ח"א סי' ד ס"ק ה
א/ד אישים ושיטות (תשסז) עמ' שכו
א/ד אמרי יהודה (רוזנר), תשובות סי' י
א/ד אמרי נפתלי ח"ב עמ' רצט {מל"מ}
א/ד אנצי"ת ע' בעולה הע' 11 {מל"מ}
א/ד ארזא דבי רב קידושין עמ' עד-עה
א/ד באורי סוגיות (הוניגסברג) קדושין סי' יז ס"ק א {אהא"ז}, סי' כח ס"ק ב
א/ד באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' סא {מל"מ}
א/ד באר לחי ראי
א/ד בדי הארון (הכהן) עמ' 275, 277
א/ד בית אהרן וישראל גל' צו עמ' מא {אהא"ז}
א/ד בית אהרן וישראל גל' קלז עמ' לט {מל"מ בשם מהריב"ל}
א/ד בית האוצר ח"א עמ' 92
א/ד בית יעקב (טבשונסקי) סי' רד סעיף ט {מל"מ}
א/ד בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' סו אות א, ד
א/ד בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' ז אות א, ד, סי' ט אות ג והערה 4, סי' טו אות ג, סי' מ אות א, סי' מד אות א, סי' מה אות ד
א/ד ביתאל ח"ב דף ל ע"א
א/ד בכורי יוסף (וינר) ח"א עמ' לו
א/ד בני ישראל (קרלי) סי' ו {מל"מ}
א/ד בנין יחזקאל (ראיובסקי) סי' כה {מל"מ}
א/ד בנין יחזקאל סי' כה {מל"מ בשם מהריב"ל}
א/ד ברור הלכה גיטין עט ע"ב ציון ב, קדושין כו ע"א ציון ה
א/ד בריכת המלך עמ' כז
א/ד גדולי שמואל ב"ק דף כט ע"ב {או"ש}
א/ד גדולי שמואל קידושין דף י ע"א {מל"מ}
א/ד גוילין נצולין עמ' קסא {אהא"ז}
א/ד דברי משה (מזרחי) עמ' קסג {הגהמ"י - שטרות שלנו הם שטרי הקנאה}
א/ד דברי ריבות (תשעב) עמ' תסט
א/ד דין אמת (תשסז) עמ' קיח {מל"מ}
א/ד דיני חוזים במשה"ע עמ' 384
א/ד דעת מרדכי ח"ב עמ' יד {מל"מ}
א/ד דקה מן הדקה דף יז ע"ג {מל"מ}
א/ד דרכי דוד (קסל) פאה עמ' רנו
א/ד היכל מלך דף ל ע"ג
א/ד הפלאות נדרים (תשעג) עמ' לב, עג, תמב, תקטז
א/ד הר המלך ח"ג עמ' פו
א/ד הר צבי זרעים ח"א עמ' קפג
א/ד הרי בשמים (הורוביץ) ח"ה עמ' לה, סא {מל"מ}
א/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרסז
א/ד ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ו עמ' שה {או"ש}
א/ד והיה העולם עמ' 192
א/ד זכר אליהו עמ' קנא
א/ד זכר יהודה עמ' ש
א/ד זכרון יהונתן דף קז
א/ד זכרון צבי מנחם דף ט ע"ב {מל"מ - נשבע למכור}
א/ד חד וחלק ח"ב דף ד ע"א
א/ד חזו"א אהע"ז סי' יד ס"ק ט
א/ד חזו"א על הרמב"ם {מל"מ}
א/ד חזון יחזקאל קידושין פ"ג ה"א
א/ד חי' בעל שרידי אש עמ' סט {אהא"ז}
א/ד חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' שטז-שיז {מל"מ}
א/ד חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' קלח
א/ד חק לישראל שכירות עמ' 50
א/ד חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' קטז, יו"ד ח"ג עמ' שכד {מל"מ}
א/ד חשבונות של מצוה עמ' שסט
א/ד יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' קנד, קנח {אבי עזרי}
א/ד יד המלך (פלומבו)
א/ד יד שלמה (פרידר)
א/ד ימי שלמה
א/ד כח מעשיו הגיד לעמו דף יח ע"ג-ע"ד, מו ע"ג
א/ד כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף קיג ע"א {מל"מ}
א/ד כפי אהרן ח"ב דף קיג ע"א {מל"מ על מהריב"ל}
א/ד כרם ציון שביעית ח"ב עמ' קמ ע"ב
א/ד לב מרפא דף יא ע"א {מל"מ}
א/ד מאור למלך ב"מ עמ' קלה {או"ש}
א/ד מאור למלך קדושין עמ' ל {אבי עזרי}
א/ד מאור מרדכי ב"ב עמ' ריז {כ"מ}
א/ד מהרי"ט אלגזי פ"ב אות יז או"ק ג {או"ש}
א/ד מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קפה {מל"מ}
א/ד מחנה לויה (תקעט) דף צ ע"ג {מל"מ}
א/ד מחנה לויה (תשעד) עמ' תא {מל"מ}
א/ד מילי דקדושין עמ' שכה-שכו {מל"מ}
א/ד מלאכת שלמה (חכים) דף עא ע"ב {מל"מ - ואין צורך לדחות סברת הרי"ף והר"ח}
א/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' שלה {מל"מ}, שלז {מל"מ}, תקיח
א/ד מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"א עמ' פח {מל"מ}
א/ד מעיל שמואל (פלורנטין)
א/ד מרכבת המשנה מהדו"ב [עי' שו"ת ר"ב אשכנזי שאלה יח]
א/ד מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' ד אות ט {מל"מ}
א/ד מרפא לנפש בראשית עמ' רעז {מל"מ}
א/ד משכנות הרועים מע' ק אות נב
א/ד משנת חיים קדושין עמ' מג
א/ד משנת יעקב קנין עמ' ב-ו, כג {או"ש}, כה {או"ש}
א/ד משנת ר' אהרן קדושין עמ' קה
א/ד משפט הקנין ח"א עמ' קצט, רז, ריג, רנז, ח"ב עמ' כ, לב, קפ
א/ד משפטי שבועות עמ' רה
א/ד משפטים לישראל עמ' רנג
א/ד נדיב לב ח"ב חו"מ דף פב ע"א {במקום שכותבים שטר}
א/ד נוה צדק
א/ד נחל יצחק (תשעב) ח"ד עמ' רא {מל"מ}
א/ד נחל יצחק סי' צח ענף ב {מל"מ}
א/ד נחלת יצחק קידושין - קו"א לסי' ה
א/ד נחמד למראה ח"ב דף פח ע"ד {הלכה למשה (אמריליו)}
א/ד נתיבות אדם ח"ב עמ' רמג, רנב {או"ש}
א/ד נתיבות מרדכי קדושין עמ' פו, פח, צב, צה, שמו, שסג, תקכד
א/ד עבודת מתנה עמ' רמו-רמז
א/ד עטרת ישראל עמ' שסו {מל"מ}
א/ד עין יהודה עמ' ב-ג {מל"מ בשם מהריב"ל}
א/ד עין יצחק ח"ב עמ' שמח {מל"מ}
א/ד עין יצחק תנינא ח"ב עמ' נט {מל"מ}
א/ד עינים למשפט קידושין עמ' קסד
א/ד עליות משה (תשעו) ח"א עמ' רפו
א/ד ענפי ארז (גורביץ) הל' עבדים עמ' סב
א/ד ערך כסף עמ' קסז
א/ד פד"ר ח"ד עמ' 81, ח"ו עמ' 251
א/ד פסקי ב"ד הרבנות ירושלים - דיני ממונות ח"א עמ' עה-עו
א/ד פעמוני זהב סי' קצ סעיף ד {מל"מ}
א/ד פרי האדמה ח"ד
א/ד צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' לא אות ה
א/ד קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון חכמים עמ' יב
א/ד קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' רעג {כ"מ}
א/ד קרית מלך
א/ד קרית מלך רב
א/ד קרית מלך רב (תשסו) עמ' תריא
א/ד ראש דוד (מנטובה) דף יט ע"ב {פחות מש"פ}, מו ע"א {מל"מ}
א/ד ראש דוד (תשמו) עמ' פג {פרוטה}, קפט {מל"מ בשם מהריב"ל}
א/ד ראשי בשמים (רבין) עמ' רפג {מל"מ}
א/ד שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' קנו {מל"מ}
א/ד שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' רכג {מל"מ}
א/ד שביבי אור קדושין סי' ב אות ג {אבן האזל}, ה
א/ד שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' שפא, ח"ב עמ' רלה {הגהמ"י אות א}
א/ד שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) סי' מח דף פו
א/ד שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' קפא
א/ד שו"ת מהר"י הכהן (רפפורט) מהדו"ת חו"מ סי' ז {מל"מ בשם מהריב"ל}
א/ד שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' ריא {הגהמ"י אות א}
א/ד שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' קלה
א/ד שו"ת רשב"ש עמ' סה
א/ד שואל ומשיב מהדורא ב חלק ב סי' יט {מל"מ בשם מהריב"ל}
א/ד שיח ערב קידושין עמ' לד {מ"מ}, לו {אהא"ז}, מה {אהא"ז}, נ {מ"מ}
א/ד שם שלמה (ארדיט) דף ה ע"א-ע"ד
א/ד שמחת יהודה דף קמה ע"ג {מל"מ}
א/ד שנתון המשפט העברי ח"ו עמ' 91
א/ד שעורי ר' חיים פנחס פסחים שעור ו אות ג {אהא"ז}
א/ד שעורי ר' חיים פנחס קדושין שעור ד אות ד {אהא"ז}
א/ד שעורי ר' שלמה עמ' סט, עב {מל"מ}
א/ד שער יהודה דף קי {מל"מ}
א/ד שערי זיו ח"א דף קג ע"ב {מל"מ}
א/ד שערי חיים (ס' המקח) דף קנו ע"ג {מל"מ}
א/ד שערי חיים (שמולביץ) גיטין עמ' צח {מל"מ}, קידושין עמ' צא {מל"מ}
א/ד שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 166
א/ד שערי לימוד (לוריא) ח"ג עמ' לב
א/ד שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' ק {כ"מ}
א/ד תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' ה ס"ק ה, טו {מל"מ}
א/ד תהלה לדוד (מן) או"ח סי' לט {מל"מ}
א/ד תומר דבורה (בן הרוש) עמ' קמו {נתן חלק מהכסף}
א/ד תורת המלך (צדוק) סי' ו ס"ק כג {מל"מ}
א/ד תורת הקנינים ח"א עמ' סב
א/ד תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' יט
א/ד תחומין חי"ד עמ' 129-130
א/ד תשורת שי מהדו"ק סי' קלב {מל"מ}
א/ה אהל יצחק דף מט ע"א
א/ה אוריתא טו עמ' קטז
א/ה אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 214
א/ה בית יחזקאל (סרנה) גליונות
א/ה בית יעקב (טבשונסקי) סי' קצ סעיף ו
א/ה ברור הלכה קדושין כו ע"א ציון ו
א/ה דיני חוזים במשה"ע עמ' 395
א/ה חוקות הדיינים ח"ב עמ' שמ
א/ה חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 284
א/ה יד רמה קדושין עמ' קכו
א/ה כח מעשיו הגיד לעמו דף יח ע"ג-ע"ד
א/ה מראה יחזקאל (הוכברג) סי' ב (יב ע"ג) {מל"מ}
א/ה משנת יעקב [משנת יעקב הל' אישות פ"ג ה"ה]
א/ה משפט הקנין ח"א עמ' רנה
א/ה נתיבות מרדכי קדושין עמ' פו, פח, צב, צה, קמב-קמג {מל"מ}, שמו, שסג, תקכד
א/ה ס' המקח עמ' קמו
א/ה עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' מב
א/ה צרור הכסף (הראשון) עמ' קטו
א/ה שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' שצד
א/ה שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' תשעח
א/ה שורת הדין ח"ב עמ' רמה
א/ה שמחת יו"ט (אלגזי) דף קמ ע"ג {כ"מ}
א/ה שער המלך ח"א עמ' שצט
א/ה שער יהושע ח"ב עמ' כא
א/ו אבן האזל כאן, ובהשמטות סוף שופטים דף פב ע"ד, ועבדים פ"ד ה"ז
א/ו אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' קמד
א/ו אהבת דוד (תקנט) דף ג ע"ד, ד ע"א {מ"מ ומל"מ}
א/ו אהל חייא עמ' רסא
א/ו אוצמפה"ת ב"מ טז ע"א הע' 40
א/ו אוצמפה"ת ב"מ מז ע"ב הע' 3 {אהא"ז}
א/ו אור ליהודה קדושין עמ' מ
א/ו אוריתא טו עמ' קכד
א/ו אם הדרך
א/ו אמונת עתיך גל' 111 עמ' 112
א/ו אמרי בינה (אוירבך) - הלואה סי' מז [א] ד"ה שוב {כ"מ}
א/ו אמרי בינה (אוירבך) - קנינים סי' יג ד"ה ובמה {שעה"מ}
א/ו אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' כה אות כ
א/ו אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' כה אות א
א/ו אמרי שפר (סגל) עמ' קלז {כ"מ}
א/ו אמת ליעקב נשים עמ' יז-יח {השמיט מדין ע"כ}
א/ו אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' קכ
א/ו אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 276
א/ו אפיקי מגינים קידושין סי' יב, עה
א/ו ארזא דבי רב קידושין עמ' צה
א/ו אש תמיד עמ' תכח
א/ו באהלה של תורה או"ח סי' צח אות ג
א/ו באורי סוגיות (הוניגסברג) קדושין סי' כח
א/ו באר מים חיים (נוסינזון) קידושין דף ז
א/ו בגדי ישע
א/ו בדי הארון (הכהן) עמ' 281
א/ו בינת דניאל ח"א עמ' קיט {אהא"ז}
א/ו בית דוד (תשעט) חו"מ סי' שפג, תעד
א/ו בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תמ
א/ו בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקע
א/ו בנין דוד (טאוב) ח"ג עמ' סב
א/ו ברור הלכה קדושין ז ע"א ציון ד, ב"מ מז ע"א ציון ד {השמיט מדין ע"כ}
א/ו גדולי שמואל קידושין דף ב ע"א, סג כע"א, ב"מ דף טו ע"ב
א/ו גוילין נצולין עמ' קס
א/ו דברות משה קדושין סי' י ענף ב
א/ו דודאי משה עמ' עח
א/ו דין אמת (תשסז) עמ' קטו
א/ו דרך ישרה ח"ב עמ' קל-קלא
א/ו דרכי אהרן ח"ב עמ' מ, סז
א/ו דרכי משה ח"ב שמעתתא ד פ' טו, שמעתתא ח פ' ב, כ
א/ו היכל התורה (פינצוק) חוב' א עמ' יג-יד
א/ו זאת ליעקב קידושין עמ' רטו, ריז-ריח
א/ו זכר שמואל קדושין סי' ז ס"ק א
א/ו חי' בעל שרידי אש עמ' צא {אהא"ז}
א/ו חי' הגר"ח החדש עמ' רצא
א/ו חי' הגרנ"ט סי' קא
א/ו חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' מ
א/ו חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' מ
א/ו חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' כט
א/ו חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קו
א/ו חי' ר' שמואל גיטין עמ' קנד-קנה
א/ו חק לישראל ערבות עמ' 83, 446, 540 {אם הדרך}
א/ו חק לישראל שליחות עמ' 66 {רמב"ם}, 67 {אבן האזל}
א/ו יד רמה קדושין עמ' מו
א/ו ידיו של משה
א/ו יורו משפטיך ליעקב סי' קח
א/ו יחי ראובן (אונג') עמ' עב
א/ו יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' רלד {השמיט מדין עבד כנעני}
א/ו ישא מדברותיך קדושין עמ' קא {אהא"ז}, רפב, רצה
א/ו כבוד מלכים (מרגליות) {כ"מ}
א/ו כוכב מיעקב (גרינברג) דף י ע"ב, יא ע"ב {מדין ערב}
א/ו מאור למלך קדושין עמ' עג, עח {או"ש}, עט {אהא"ז}, פ {או"ש}, פא
א/ו מהרי"ט אלגזי פ"א אות ז או"ק א
א/ו מועדים וזמנים ח"ד סי' רעה
א/ו מוריה גל' קיג עמ' סט
א/ו מוריה שנה י גל' ה (ר"י רוזנטל)
א/ו מזכרת חיים עמ' ק
א/ו מחנה יהודה (חסמן) עמ' קצט {השמיט מדין עבד כנעני}
א/ו מילי דקדושין עמ' רב-רג {השמיט טעם ההנאה בדין ערב}
א/ו מלואי אבן ח"ב עמ' כ {מ"מ}
א/ו מנחת אשר פסחים עמ' רעג
א/ו מעשה רק"ם (קורייאט) דף יא ע"ג, יח ע"ג
א/ו מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ד]
א/ו מקנת חיים עמ' נה {אהא"ז}
א/ו מקנת כסף עמ' קכה
א/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ו משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' צו, צז
א/ו משיב משפט עמ' שו
א/ו משנת יעקב כאן
א/ו משנת יעקב משפטים עמ' קכא, קכו, קפו {כ"מ}
א/ו משנת יעקב נשים ח"א עמ' פ, הפלאה עמ' קכח-קכט {כ"מ}, זרעים ח"א עמ' ריד-רטו {כ"מ}
א/ו משנת ר' אהרן קדושין עמ' סב
א/ו משפט הקנין ח"א עמ' רכב
א/ו משפטי שמואל (רבינוביץ) ח"א דף יא ע"ג-ע"ד, יב ע"א וע"ג {השמיט "מדין עבד כנעני" לענין ממון}
א/ו נוה צדק
א/ו נתיבות מרדכי קדושין עמ' פו, פח, צב, צה, שמו, שסג, תקכד
א/ו סדר יעקב ח"ב לדף סג ע"ב (ד"ה האמר)
א/ו עמק המשפט ח"א עמ' קיד {או"ש}
א/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קמג
א/ו פד"ר ח"ג עמ' 119
א/ו פירושי איברא עמ' 56
א/ו פני אברהם (פרלמן) דף סא ע"ג
א/ו פרי יצחק (תשעו) עמ' תריח
א/ו צור תעודה דף קד ע"ד {כ"מ}
א/ו צרור הכסף (הראשון) עמ' קטו
א/ו קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון בני אדם עמ' קלד
א/ו קובץ ביאורים (שפירא)
א/ו קונטרסי שעורים קדושין שעור ח אות ג-ה, שעור ט אות ב, ו-ז
א/ו רבבות אפרים (מזוז) סי' כד פ"ג אות ט
א/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רכ
א/ו שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קצ סעיף ג {שעה"מ}
א/ו שיח יוסף ח"ב עמ' קפח
א/ו שירת דוד יבמות-קידושין עמ' רפב
א/ו שנות חיים (אויסאיבל) רבית סי' מח ענף א ס"ק ד, ענף ג ס"ק א-ג
א/ו שעורי ר' חיים פנחס קדושין שעור יג אות א-ב
א/ו שעורי ר' שמואל קדושין עמ' סג-סד
א/ו שער המלך כאן, ח"ב עמ' שעט
א/ו שערי חיים (שמולביץ) קידושין עמ' סד
א/ו שערי טהר ח"ג שער ג סי' יד אות ב
א/ו שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 166
א/ו שערי לימוד (לוריא) ח"א סי' יג אות ח-טז {השמיט מדין עבד כנעני}
א/ו שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף כה ע"ג
א/ו שפתי דעת ח"א עמ' קעד
א/ו תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' טו ס"ק יא-יד
א/ו תורת איש לוי - שעבוד אות רכט
א/ו תורת הקנינים ח"א עמ' צא
א/ו תורת השליחות עמ' קל
א/ו תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' קכז
א/ו תורת כסף וחליפין עמ' מב {השמיט מדין עבד כנעני}, מג {או"ש}
א/ו תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' רעד, רפב, רפט
א/ו תחומין חי"ז עמ' 274
א/ז אבני נועם ח"ב עמ' רטז
א/ז אבקת רוכל (תשסב) עמ' רלד
א/ז אהבת דוד (חיד"א, תשכז) עמ' ט-י
א/ז אהל חייא עמ' שטו
א/ז אהל יצחק גיטין עמ' תשח
א/ז אהל שם (ברדנא) ח"א סי' לד
א/ז אהל שם (ברודנא) ח"א סי' לד
א/ז אהליך יעקב גיטין סי' ג ס' י, יב
א/ז אוהל שם (ברודנא) ח"א סי' לד
א/ז אולם המשפט סי' קצא סעיף ב
א/ז אוצמפה"ת ב"מ עו ע"ב הע' 23
א/ז אוצמפה"ת ב"מ עז ע"ב הע' 34 {מ"מ}
א/ז אור הגנוז (אופק) קדושין ח"א עמ' קעז, קעט
א/ז אור הישר [לחם רב (בוטון) סי' קנב]
א/ז אפיקי מגינים ב"מ סי' יב
א/ז ארץ הצבי (שכטר) עמ' קסד
א/ז אשר למלך
א/ז באר שרים (ליפשיץ) הל' עדות פ"ו-פ"ח עמ' מט
א/ז בד קודש (פוברסקי) ח"א דף כו ע"ב, ח"ד דף נ ע"ב
א/ז בית המדרש
א/ז בית יחזקאל (סרנה) גליונות
א/ז בית יעקב (טבשונסקי) סי' קצא סעיף א, ג
א/ז בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' סו אות א, ד
א/ז בית יצחק (ברטלר) גיטין סי' יט אות א, ד-ה, סי' כ אות א, ד-ה
א/ז בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' ז אות א, ד, סי' ט אות ג והערה 4, סי' טו אות ג
א/ז ביתאל ח"ב דף ל ע"א
א/ז בן ידיד
א/ז בנין השטר עמ' צ, קיד, רעח
א/ז בעקבי הצאן עמ' רעב
א/ז ברור הלכה כתובות כא ע"א אחרי ציון ג {חרס}
א/ז ברור הלכה קדושין כו ע"א ציון ח, ט
א/ז ברכת חיים (אמסלם)
א/ז גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תרעד
א/ז דבר שמואל (אבוהב) סי' שכח
א/ז דברות משה קדושין סי' כג הערה מג, סי' לג הערה א, ב"ב ח"ב סי' מו ענף ד, סי' נ ענף ה
א/ז דברי אליהו (חזן) ח"ג עמ' נז, ח"ה עמ' ריח
א/ז דברי משפט סי' מו סעיף יא, סי' צא סעיף ג, סי' קלז סעיף א, סי' קצא סעיף א {מל"מ}
א/ז דברי משפט סי' קצא אות א {מל"מ}
א/ז דברים אחדים (תקנח) דף קא ע"ב = מהד' תשמו עמ' שס {כ"מ}
א/ז דברים אחדים (תשמו) עמ' שס {מפני רעתה}
א/ז דין אמת (תשסז) עמ' קיח {מ"מ}
א/ז הדרת מרדכי דף עא ע"ב
א/ז הר"מ במז"ל - קובץ עמ' קעד
א/ז השבת לקדשו דף נט ע"ב
א/ז חוקות הדיינים ח"ב עמ' שמא
א/ז חזון יחזקאל גיטין פ"א ה"ט
א/ז חי' הגר"א
א/ז חי' הגר"ח החדש עמ' רל
א/ז חי' ר' שמואל גיטין עמ' לה
א/ז חיי אברהם (טייב) דף סג ע"א
א/ז חלק יעקב (אלבעלי) דף פח ע"ב {מ"מ} וע"ג {לח"מ}
א/ז חק המלך יבמות עמ' קעז
א/ז חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 221
א/ז חק לישראל שכירות עמ' 50
א/ז טבעת החושן ח"א עמ' 134
א/ז יבול היובלות עמ' 228
א/ז יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"ב עמ' ס-סא
א/ז יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' שכז
א/ז יגיעת ערב ב"מ עמ' קנג {אבי עזרי}
א/ז כבוד יו"ט
א/ז כסא דוד (תקנד) דף סג ע"א {כ"מ}, קיט ע"ג
א/ז כסא דוד (תקנד) דף קיט ע"ג {כיצד בשטר}
א/ז כסא דוד (תשנ) עמ' רסה, תעו
א/ז לקוטי שעורים (שטיין) גיטין סי' טז ס"ק א
א/ז לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' קמז
א/ז מגנזי הגר"ח עמ' כז
א/ז מילי דשטרות עמ' קעט
א/ז מים קדושים - תשובות דף כ ע"ב {מ"מ}
א/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' תקיט
א/ז מעין גנים (מזרחי) דף יא ע"א {שטר בלי כסף}
א/ז מעיני המים
א/ז מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
א/ז מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' ו אות ד, סי' ט אות ח-יא, סי' לב אות ד, סי' לה אות ה
א/ז מצעדי גבר גיטין (תשסד) סי' יג אות ה, סי' יז(ב) אות א, סי' יז(ג) אות א
א/ז מראה איש ח"ב עמ' קטז
א/ז משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' קכה, רצג
א/ז משבצות זהב ירמיהו עמ' תרה-תרו
א/ז משכיל ליהודה עמ' קסו {בלי עדים}
א/ז משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תעט
א/ז משנת יעקב
א/ז משפט הקנין ח"א עמ' מו, רלג, תיג, תיח-תיט, תל
א/ז משפטי ארץ ח"ב עמ' 292 {עדי מסירה}
א/ז משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 24, 226
א/ז נוה שלום (שולאל)
א/ז נימוקי מלב"ם ב"מ סי' יח
א/ז נר למאור (רבינוביץ) דף נו ע"א
א/ז נתיבות המשפט סי' קצ ס"ק יא, סי' קצא ס"ק ב {מ"מ}
א/ז נתיבות מאיר (בן שושן) גיטין סי' כד אות ה
א/ז נתיבות מרדכי קדושין עמ' יז
א/ז ס' המקח עמ' קסג
א/ז ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תקנ
א/ז עדות ושטרות עמ' 79, 160 {ר"ח הלוי}, 293
א/ז עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' קמג
א/ז עיקרי הד"ט או"ח סי' כא (לו ע"א בדפוס סדילקוב)
א/ז עמודי אור סי' קיא אות א
א/ז עמק המשפט ח"א עמ' קלב, קלז {מ"מ}, קמא
א/ז פד"ר ח"ג עמ' 140, חי"ד עמ' 35, חי"ז עמ' 92 {מ"מ}, 188
א/ז פותח יד
א/ז פירושי איברא עמ' 56
א/ז פני משה (שלז')
א/ז פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' קמו
א/ז צרור הכסף (הראשון) עמ' קטז, רפו
א/ז קובץ ביאורים (שפירא) עמ' קנב-קנז
א/ז קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' רפז {מ"מ}
א/ז קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' צג
א/ז קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קנד {מ"מ}
א/ז קרית מלך
א/ז קרית מלך רב (תשסו) עמ' תריג {מ"מ}
א/ז קרן פני משה ח"א עמ' קצא
א/ז ראש דוד (מנטובה) דף יט ע"ד {מפני רעתה}
א/ז ראש דוד (תשמו) עמ' פד {מפני רעתה}
א/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' ס, שבועות ח"ב עמ' קלא
א/ז רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' שנו
א/ז שדה הארץ ח"א דף יט ע"ד, כ ע"ב, ח"ב דף פד ע"ב
א/ז שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' שפא
א/ז שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) סי' מח דף פו
א/ז שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' קפא
א/ז שו"ת מהר"ם די בוטון סי' ד
א/ז שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' קצד
א/ז שו"ת מהרש"ל (תשעט) עמ' ג
א/ז שו"ת מהרש"ל סי' ב
א/ז שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קטו, קצו
א/ז שו"ת ר"י מליריאה עמ' קו
א/ז שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קיט
א/ז שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' קנ
א/ז שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"ב עמ' סז
א/ז שו"ת רשב"ש עמ' רכא, תקו
א/ז שומרי משפט (צ'כנוב) ח"א עמ' קלה {כתב לו על הנייר או על החרס}
א/ז שופרא דשטרא שער ד פי"א
א/ז שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קצ סעיף ז {מ"מ}, סי' קצא סעיף א, סעיף ב {מ"מ}
א/ז שם יוסף (אליקים)
א/ז שמחת יו"ט (אלגזי) סי' סה אות ד {מ"מ}
א/ז שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' שפז
א/ז שעורי הרב גיטין ח"א עמ' נו
א/ז שעורי ר' חיים פנחס גיטין שעור ה אות ג
א/ז שעורי ר' שמואל גיטין עמ' נח-נט
א/ז שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 16
א/ז שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 29, 130
א/ז שער יהושע ח"ב עמ' כו
א/ז שערי חיים (ס' המקח) דף קיט ע"ד {מל"מ}
א/ז שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 352, 358
א/ז תורת אמת (תשסו) עמ' תשיז {מ"מ}
א/ז תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' רמז
א/ז תחומין חי"ד עמ' 129
א/ח וט' שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' רצט
א/ח אבן ישראל (פישר) ח"ח עמ' קלח {או"ש}
א/ח אהל יצחק דף מט ע"א
א/ח אהלי יהודה (הכהן) דף קכג ע"ג
א/ח אולם המשפט סי' רטז סעיף יג {מל"מ}
א/ח אור הישר [נועם ירושלמי חלה רפ"ב, דברי ריבות סי' ש]
א/ח אור ליהודה (תשנט) קונ' שערי עיון עמ' כד-כה {מל"מ}
א/ח אות היא לעולם ח"א דף קכז ע"ד
א/ח אמונת עתיך גל' 111 עמ' 112 {לא משנה שהמוכר אינו יודע מתי נעשתה חזקה}
א/ח אמרי בינה (אוירבך) - פסח סי' כא ד"ה ומה
א/ח אמרי הצבי (בער) סוגיות דף כח ע"ד
א/ח אפיקי מים ח"ב סי' יא-יב {מל"מ}
א/ח בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' ז אות א, ד, סי' ט אות ג והערה 4, סי' טו אות ג
א/ח ברור הלכה קדושין כו ע"א ציון א
א/ח גליוני הגר"ש עמ' ק {מל"מ}
א/ח דברי משפט סי' קצב אות א {מל"מ}
א/ח דברי משפט סי' קצב סעיף א {מל"מ}
א/ח דיני חוזים במשה"ע עמ' 5
א/ח דליית הכרם עמ' תתתלב {מל"מ}
א/ח דעת מרדכי ח"א דף קב ע"ג, קג ע"א
א/ח דרכי איש דף כא ע"א {מל"מ}
א/ח דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תשמד {אור שמח}
א/ח דרכי חושן ח"ג עמ' קכג {מל"מ}
א/ח וישב אברהם דף ד ע"ב {מל"מ}
א/ח זכר יצחק (תשן) עמ' רנט, שכג
א/ח חדוותא דשמעתתא ח"ב דף כה ע"ד, כו ע"א {מל"מ}
א/ח חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 90, חו"מ ח"א עמ' 78, 108, ח"ד עמ' 23, 25, 409
א/ח חי' עזיאל
א/ח חיים ומלך
א/ח חלק יעקב (אלבעלי) דף פח ע"ב-ע"ג {לח"מ}
א/ח חק לישראל שכירות עמ' 50
א/ח חקרי זמנים ח"ב עמ' תקלד
א/ח ידיו של משה
א/ח יורה חכימא (תשח) עמ' רפד {כ"מ - בחזקה א"צ לשלם כסף}
א/ח יכין ובועז ח"א סי' קמה עמ' 493
א/ח ימי שלמה
א/ח להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' קפב, חי"ג עמ' קלא
א/ח מאור מרדכי ב"ב עמ' תעב {מל"מ}
א/ח מודעא ואונס עמ' שסט
א/ח מוריה גל' קכג עמ' קנג
א/ח מחנה חיים ח"ד עמ' קטו, קיח
א/ח מחנה ישראל (אליהו)
א/ח מים חיים
א/ח מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף נ ע"ד {מל"מ}
א/ח מנחת אשר ב"ב עמ' עט
א/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' תקיט {מל"מ}
א/ח מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קצד {אור שמח}
א/ח מעשה הבא בעבירה עמ' 297
א/ח מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' כ אות ג, ח"ב סי' יז אות ג]
א/ח מקדם לביתאל עמ' 275
א/ח משנת יעקב
א/ח משפט הקנין ח"א עמ' קז, קיא, ח"ב עמ' ו, י
א/ח משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 24, 114
א/ח נוה שלום (שולאל)
א/ח נפת צופים (בירדוגו, תשעה) עמ' רפו
א/ח ס' התרומות עמ' תתתקסג
א/ח סיני ס' יובל (תשיח) עמ' שפח
א/ח סיני ס' יובל עמ' שפח
א/ח עין יהודה עמ' יב-יג {מל"מ}, יד {או"ש}, טו {מל"מ}
א/ח עץ חיים (אבלסון) עמ' תכו-תכז {מל"מ}
א/ח פני חמה דף נו ע"א {מל"מ}
א/ח פרי האדמה ח"ג
א/ח פרי חיים (תרסז) סי' ג
א/ח פרי יצחק (תשעו) עמ' תרטו {מל"מ}
א/ח פרפרת הפרשה פרשת ויגש פרק מז פסוק כא
א/ח צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' מה אות א
א/ח צרור הכסף (הראשון) עמ' קטז, רפז
א/ח קהלות יעקב קדושין סי' כ ס"ק ב
א/ח קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' קצז {כ"מ}
א/ח קובץ ביאורים (שפירא)
א/ח קונטרסי שעורים ב"ב דף כו
א/ח קרית מלך רב (תשסו) עמ' תריז {מל"מ}
א/ח רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' קל
א/ח שדה הארץ ח"ב דף מח ע"ב {מל"מ}
א/ח שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' לד
א/ח שולי הגליון עמ' קעה
א/ח שיח התורה עמ' שלט {מל"מ}
א/ח שמעתתא דבי רב עמ' רב
א/ח שער יהושע ח"ב עמ' כא
א/ח שערי חיים (שמולביץ) גיטין עמ' קיט {מל"מ}
א/ח שערי עזרא (בצרי) עמ' רנג
א/ח שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף כד ע"א
א/ח שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' קא
א/ח שפתי דעת ח"א עמ' קעד
א/ח תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' פג
א/ח תחומין חי"ד עמ' 129
א/ט אמונת עתיך גל' 110 עמ' 92 {הגהמ"י}
א/ט ברור הלכה ב"ק נא ע"ב ציון נ
א/ט גבול יהודה (אשכנזי) חי' ב"ק דף כב ע"ב {מ"מ}
א/ט דין אמת (תשסז) עמ' קסג
א/ט הלכה פסוקה ח"ב סי' יב הערה 335
א/ט יכין ובועז ח"א סי' קמה עמ' 493
א/ט מילי דמרדכי
א/ט משנת יעקב
א/ט נזר הקודש
א/ט פד"ר חי"ח עמ' 226-227
א/ט צרור הכסף (הראשון) עמ' קטז, רפז
א/ט קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' רעא
א/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' ריז
א/ט שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף נ ע"ב
א/ט שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' רצט {הגהמ"י אות ג}
א/ט שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קיט
א/ט תחומין חי"ד עמ' 129
א/י אגודות אזוב מדברי דף ד ע"ג {וחזר ופתחו}
א/י אהל יצחק דף מט ע"ג
א/י אוצרות יהושע עמ' שא {כ"מ}
א/י אחר האסף עמ' תלד
א/י אפיקי מים ח"ב סי' טו
א/י בית המדרש
א/י בית יחזקאל (סרנה) קידושין דף יג ע"ב
א/י ביתאל ח"ב דף ל ע"ב
א/י ברכת ראובן דף קמה ע"א {מ"מ}
א/י גרים וגרות עמ' קלד-קלה {נעילה ופתיחה}
א/י דברות משה ב"ב ח"ב סי' מט ענף ג
א/י דברי תורה (תאומים) דף ז ע"ד
א/י דעת כהן עמ' שסט
א/י הגהות חבר בן חיים
א/י הר"מ במז"ל - קובץ עמ' קעד
א/י חוקות הדיינים ח"ב עמ' שמד
א/י חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 109-108, ח"ג עמ' 287
א/י חי' מחנה אפרים
א/י חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' קפג
א/י חיי דוד עמ' שח
א/י חתן סופר קניינים ח"ב עמ' ל
א/י טוב עין (חיד"א, תקנו) דף לב ע"ב {מחזיק בנעילה}
א/י ידיו של משה
א/י מאור מרדכי ב"ב עמ' קסד {פתיחת דלת}
א/י מחנה יהודה (אשכנזי) דף קפא ע"ב
א/י מילי דמרדכי
א/י מלאכת שלמה (חכים)
א/י מלך שלם דף לז ע"א {מ"מ - קצת מפרשים}
א/י מצות ראיה עמ' קפח
א/י מציאות קטן סי' שעא
א/י משנת יעקב
א/י משפט הקנין ח"ב עמ' מד, נ
א/י עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' מד
א/י פעמוני זהב סי' קצב סעיף א
א/י שבט בנימין (פונט') סי' רו דף ס ע"ב {ונעל}
א/י שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' ש
א/י שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' שסד
א/י שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' שסד
א/י שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' מט
א/י שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' שעט
א/י שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף כד ע"א {מ"מ}
א/י תורת הקנינים ח"א עמ' שפג
א/י תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' פג
א/י תורת נתן עמ' 19
א/יא ברכי יוסף יו"ד סי' רסז אות י {בשטר לבדו}
א/יא הר המור
א/יא חזון יחזקאל ב"ב פ"ב ה"ה
א/יא חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 109-108
א/יא חיים ומלך
א/יא מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' תמג
א/יא משנת יעקב
א/יא משנת יעקב זרעים ח"א עמ' קסה
א/יא משפט הקנין ח"ב עמ' נז
א/יב אפיקי מים ח"ב סי' כא
א/יב דברות משה ב"ב ח"ב סי' מט ענף א
א/יב חי' ר"י נחמיה סי' קט אות ד
א/יב חנא וחסדא ח"א דף קפז ע"ג {קרית מלך רב}
א/יב משנת יעקב
א/יב משפט הקנין ח"ב עמ' ע
א/יג אולם המשפט סי' קצב סעיף ג
א/יג אמונה ומסחר עמ' שיב {כ"מ}
א/יג אמרי הצבי (בער) סוגיות דף כט ע"א
א/יג אשר לשלמה (אשכנזי)
א/יג באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' שס
א/יג ביתאל ח"ב דף ל ע"ב
א/יג ברור הלכה ב"ק ט ע"א ציון א
א/יג ברכת מרדכי ב"ב עמ' ס
א/יג דביר אהרן (תשס) עמ' פד
א/יג זרע יצחק הל' מכירה פי"ט ה"ב
א/יג חזקה רבה חו"מ ח"ג עמ' 287
א/יג ידיו של משה
א/יג מנחה לאיש עמ' 60
א/יג משנה הלכות כתובות דף קיז ע"א
א/יג משפט הצבא בישראל עמ' קט
א/יג משפט הקנין ח"ב עמ' קג
א/יג נוה שלום (שולאל)
א/יג נשאל דוד אהע"ז עמ' רכ ע"ב, רכא ע"א
א/יג פד"ר ח"ג עמ' 140
א/יג צל"ח החדש דף סז ע"א
א/יג צרור הכסף (הראשון) עמ' קטז, רפט
א/יג קרית מלך רב (תשסו) עמ' תריט
א/יג שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' שסה
א/יג שמעתתא דבי רב עמ' רה, רז
א/יג שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 144
א/יד אור הישר [אור הישר ביכורים פ"א ה"א]
א/יד בית יעקב (טבשונסקי) סי' קצב סעיף ב {מל"מ}
א/יד בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' ד
א/יד דברי יציב חו"מ עמ' קל {מל"מ בשם ירושלמי}
א/יד הגהות חבר בן חיים
א/יד הר"מ במז"ל - קובץ עמ' קעד
א/יד חלק יעקב (אלבעלי) דף פח ע"ג
א/יד יוסף לקח כרך א ח"א עמ' מח
א/יד לחם שלמה (בולה) דף פב ע"ב
א/יד משפט הקנין ח"ב עמ' קב-קג
א/יד סופר המלך ח"ב עמ' רמג
א/יד צל"ח החדש דף סז ע"א
א/יד צרור הכסף (הראשון) עמ' קטז, רפט
א/יד קרית מלך רב (תקיא) דף קסז ע"א
א/יד קרית מלך רב (תשסו) עמ' תרכ-תרכא
א/טו אבן האזל
א/טו אבני החושן סי' קנג סעיף ט, סי' קפט סעיף א
א/טו אגודות אזוב מדברי דף פ ע"א {בדעת אחרת מקנה}
א/טו אהל שרה לאה עמ' תצח {אכילת פירות - מעשה קנין}
א/טו אהליך יעקב ב"ב סי' ח ס' י
א/טו אולם המשפט סי' קצב סעיף ג
א/טו אור הגנוז (אופק) קדושין ח"א עמ' עז
א/טו אור יעקב פסחים דף 14
א/טו אות היא לעולם ח"א דף י ע"ב
א/טו אמרי הצבי (בער) סוגיות דף כח ע"ב {חזקה באכילת פירות}
א/טו אפיקי מים ח"ב סי' א הערה א, סי' ד, יז, יח
א/טו אשל אברהם (ניימרק) קידושין טז ע"א
א/טו בית אהרן וישראל גל' מג עמ' מב, מד, מו, גל' מו עמ' קמא {מרכה"מ}
א/טו בית יעקב (טבשונסקי) סי' קצב סעיף ג {ראב"ד}, סי' רט סעיף ג
א/טו בית יצחק (חבר) ח"ב דף מג ע"א
א/טו בית מאיר (תשע) סי' צ ס"ז עמ' קו
א/טו ביתאל ח"ב דף ל ע"ב
א/טו בן ידיד
א/טו בנין אב (שולמן) סי' מט אות ה
א/טו בריכות מים דף קצז ע"א {כ"מ}
א/טו גליוני הגר"ש עמ' ק {שאין}
א/טו גן שושנים ח"ב עמ' קסז-קסח
א/טו דברות משה נדרים עמ' מט, ב"ב ח"ב סי' נד ענף א, ד
א/טו דגל יהודה (קמינר) עמ' קצ
א/טו דובר ישרים פסח עמ' סד
א/טו דין אמת (תקטו) דף לו ע"ב {מל"מ}
א/טו דין אמת (תשסז) עמ' קלא {מל"מ}
א/טו החזקה במשפט העברי עמ' 14, 181
א/טו הלכה רבה ח"ג עמ' 205-203
א/טו וענפיה ארזי אל (תשסו) בראשית-שמות עמ' צה, צז
א/טו זכור זאת ליעקב עמ' קפו {אכילת פירות}
א/טו זכר יהודה עמ' שטו
א/טו חזון נחום (גנק) סי' טז
א/טו חזקה רבה חו"מ ח"ג עמ' 288-287
א/טו חיים ומלך
א/טו חלק יעקב (אלבעלי) דף פח ע"ד {כ"מ}
א/טו חמודי צבי ח"ב עמ' קיא {חזקה באכילת פירות}
א/טו חקרי זמנים ח"ב עמ' תקלט
א/טו יד דוד (קרלין) ח"א דף קי ע"ב
א/טו יד לרמב"ם עמ' 131-143
א/טו ידיו של משה
א/טו ימי שלמה
א/טו ישורון ח"כ עמ' לד
א/טו להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' קמ
א/טו לשון למודים חו"מ דף מא ע"ב {לח"מ}
א/טו מאורות הדף היומי ח"ו עמ' עד
א/טו מהרי"ט אלגזי פ"ב אות כב או"ק ג
א/טו מנחת אשר ב"ב עמ' קכז
א/טו מצעדי גבר קדושין סי' כה
א/טו מקצוע בתורה סי' מ ס' א ס"ק ה {מ"מ}
א/טו מראה הנוגה
א/טו משאת המלך ח"ד סי' תפא {ראב"ד}
א/טו משה ידבר (תקפז) דף סג ע"א {מל"מ}
א/טו משה ידבר (תקפז) שו"ת דף סג ע"א {מל"מ}
א/טו משה ידבר (תשעו) עמ' שנב
א/טו משפט הקנין ח"א עמ' עג, פט, צא, ח"ב עמ' קיב, ח"ג עמ' קיא
א/טו משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 24
א/טו נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' שלה, תטו, ח"ב עמ' שמח
א/טו נתיבות אדם ח"ב עמ' רלג-רלד
א/טו עמודי שלמה ח"ג עמ' רלז, רמב
א/טו ערך שי חו"מ סי' קצב סעיף ד {ראב"ד}
א/טו צמח ארז עמ' תק
א/טו צרור הכסף (הראשון) עמ' קיז, רפט, שד
א/טו קובץ השמיטה עמ' תקצ
א/טו קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' צט
א/טו קרית מלך
א/טו קרית מלך רב (תשסו) עמ' תרכב
א/טו ראשי בשמים (גוריון) סי' צא אות ז
א/טו רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' קל, קלה
א/טו שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף לז ע"א {כ"מ}
א/טו שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' רלד
א/טו שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' לט {ראב"ד}
א/טו שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קצב סעיף ג {מ"מ}, סי' קצז סעיף ב
א/טו שעורי מרן הגר"י מפוניבז עמ' צו
א/טו שעורי ר' שמואל ב"ב ח"א עמ' ריב
א/טו שעורי ר"א ליכטנשטין פסחים עמ' 54, 53
א/טו שער משפט סי' קצב ס"ק ב {מל"מ}
א/טו שערי לימוד (לוריא) ח"א סי' טז אות ד
א/טו תורת הקנינים ח"א עמ' שצז
א/טו תורת נתן עמ' 18, 22
א/טו תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תשס
א/טז אור הישר [קצוה"ח סי' קפט ס"ק א]
א/טז אמר יוסף (אלקלעי)
א/טז אמרי הצבי (בער) סוגיות דף כח ע"ד, נא ע"ד
א/טז אפיקי מים ח"ב סי' א הערה א, סי' ד, יז, יח
א/טז ארצות יהודה סי' יז {קרקע נקנית באכילת פירות}
א/טז באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' מח
א/טז בית אהרן וישראל גל' מג עמ' מב, גל' מה עמ' קטז {חזקה ע"י אכילת פירות}, גל' מו עמ' קמא
א/טז ביתאל ח"ב דף ל ע"ב
א/טז בנין אב (שולמן) סי' מט אות ה
א/טז ברכי יוסף יו"ד סי' רסז אות יב {לח"מ}
א/טז דברות משה ב"ב ח"ב סי' נד ענף א, ה
א/טז דברי אמת (תרכא) דף מז ע"א
א/טז דברי אמת (תשעט) עמ' נג {בפלוגתת הרמב"ם והראב"ד לענין אכילת פירות}
א/טז הלכה רבה ח"ב עמ' 193
א/טז הר המלך ח"ח עמ' רעה-רפו
א/טז וענפיה ארזי אל (תשסו) בראשית-שמות עמ' צה
א/טז זית רענן ח"א עמ' קט
א/טז זכור זאת ליעקב עמ' קפו {אכילת פירות}
א/טז זכרון יהונתן דף קכא ע"א בהגהה
א/טז חזקה רבה חו"מ ח"ג עמ' 287, ח"ד עמ' 386
א/טז חכמת התורה פ' ויצא עמ' תקעט
א/טז חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 373
א/טז יד לרמב"ם עמ' 133, 134, 144-151
א/טז יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' ה
א/טז לב שמח דף עב ע"ב {מ"מ}
א/טז לבוש מרדכי ב"ב (תשעד) סי' יז אות ג-ה, ז
א/טז מאורות הדף היומי ח"ו עמ' עד
א/טז מהלכי משפט ח"ב עמ' 417
א/טז מהרי"ט אלגזי דף יב ע"ב
א/טז מטה אהרן ב"ב עמ' לא
א/טז מילי דמרדכי
א/טז מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף נא ע"ג {כ"מ}
א/טז מנחת אשר ב"ב עמ' עו-עז, קכז
א/טז מסורה ח"י עמ' יט
א/טז מקנת חיים עמ' קא {אכילת פירות חזקה במכר ולא בנכסי גר}
א/טז מראה אש ח"א עמ' טז
א/טז מרכבת המשנה מהדו"ב
א/טז משפט הקנין ח"ב עמ' עא, פד, צא, צב
א/טז נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' כ, סי' כא אות א
א/טז ס' המקח עמ' קעה
א/טז עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' מו
א/טז עיון בלומדות עמ' קכ
א/טז עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' רמט
א/טז עליות אריה עמ' רמח, רנ
א/טז עץ חיים (אבלסון) עמ' תכז
א/טז ערך שי חו"מ סי' קצב סעיף ג
א/טז פני חיים (פלג'י) עמ' שסג
א/טז פני משה (שלז')
א/טז פרי האדמה ח"ב
א/טז צדקה לחיים (תקמז) (לקוטים)
א/טז צדקה לחיים (תשסח) עמ' נג
א/טז צפנת פענח במדבר עמ' קלב
א/טז צרור הכסף (הראשון) עמ' רצ
א/טז קובץ השמיטה עמ' תקצ
א/טז קול אריה (שוורץ, תשעא) או"ח עמ' רכג
א/טז קרית מלך רב
א/טז קרית מלך רב (תשסו) עמ' תרכב
א/טז רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' קל, קלה
א/טז שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' תעו
א/טז שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' תעו
א/טז שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' מט {ראב"ד}
א/טז שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קמב סעיף ב
א/טז שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' רפד
א/טז שמחת עולם (לגו)
א/טז שעורי ר' שמואל ב"ב ח"א עמ' ריב
א/טז שעורי ר"א ליכטנשטין פסחים עמ' 53
א/טז שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' קא, קח
א/יז אבני ציון ח"ג עמ' רצא, שמב, שמד
א/יז אגרות משה חו"מ ח"א סי' נד {כ"מ}
א/יז אהלי יהודה (הכהן) דף כ ע"ב
א/יז אור הישר [מקום שמואל תשובה ג, מפרשים בהל' זכיה פי"ב הי"ג והל' שכירות פ"ב ה"ד והל' מלוה פכ"א ה"ב]
א/יז אור תורה (שוורץ) ח"ד סי' יב
א/יז אורים ותומים - תומים סי' צה ס"ק ג
א/יז איש אמונים דף לג ע"א {גוי אינו קונה בחזקה}
א/יז אמר יוסף (אלקלעי)
א/יז אמר שמואל, חו"מ סי' טו (השני) דף קה ע"ד, קו ע"א וע"ד, קח ע"ג
א/יז אמרי הצבי (בער) סוגיות דף כד ע"ב, כה ע"א וע"ד, כו ע"א-ע"ב
א/יז אנצי"ת ע' גוי הע' 691 {או"ש}, 699, 700, 712, 713, 715
א/יז אפיקי מים ח"ב סי' ז, ט
א/יז בד קודש ח"א דף מח ע"ג {דבר העומד ליתלש}
א/יז בדבר מלך ח"ח עמ' נה
א/יז בית אבי ח"ב סי' ד עמ' יד-טו {שטר עם כסף}
א/יז בית אברהם (ישראל) דף ריז ע"ג {מ"מ}
א/יז בית אברהם (ישראל, תקמו) דף ריז ע"ב
א/יז בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' צה סעיף ה
א/יז בית דינו של שמואל עמ' 568, 592, 597
א/יז בית המדרש
א/יז בני דוד
א/יז בני ישראל (קרלי) סי' כד אות יב
א/יז בני שלשים עמ' מח {גוי לא קונה בחזקה}
א/יז בנין אב (שולמן) סי' מט אות ב
א/יז בנין דוד (מייזלש) בראשית פ' ויחי אות כו {בב"נ לא מועיל קנין הליכה}
א/יז בנין משה עמ' לה, פא, צב, קיז, רד {גוי לא קונה בחזקה}
א/יז ברור הלכה שבועות מב ע"ב ציון י פסקה ג
א/יז ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' רפד
א/יז גבול יהודה (ציר') דף קי ע"ג {מ"מ}
א/יז גור אריה יהודה (תשעח) עמ' רעז, רעח, רפח
א/יז גורל גדליהו (קאבצקי) דרוש לשבת הגדול דף יח ע"א {לא קונה בחזקה}
א/יז גליונות אבני נזר
א/יז דברות משה ב"ק ח"ב סי' עח ענף ג, סי' פה ענף ב, ב"ב ח"ב סי' נ ענף א, סי' נד ענף ג
א/יז דברי אמת (תרכא) דף לח ע"ב
א/יז דברי סופר עמ' קטו
א/יז דגל מחנה אפרים (לניאדו) חו"מ סי' לט סעיף כד עמ' תקלד
א/יז דליית הכרם עמ' תתתלב {כ"מ} [צ"ל דלא קני בשטר לחודיה]
א/יז דרך השער עמ' כב
א/יז דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תתקכב
א/יז דרשות שמן רוקח עמ' תק
א/יז המאור הגדול (יעבץ) עמ' שכב
א/יז המדות לחקר ההלכה מדה יט אות לה
א/יז המעלות לשלמה עמ' רנד
א/יז המשפט העברי עמ' 1106
א/יז הר המלך ח"ח עמ' רעה-רפו
א/יז הר"מ במז"ל - קובץ עמ' קעד
א/יז ויקח אברהם [ראש דוד (מנטובה) קכג ע"ד]
א/יז זכר ישעיהו
א/יז זכרון צבי מנחם דף ט ע"ב {גוי קונה קרקע בשטר}
א/יז חדושים ובאורים (גרי') ב"ב סי' ט ס"ק יא
א/יז חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 79
א/יז חי' הגר"א
א/יז חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' סד
א/יז חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' סד
א/יז חיי נפש בראשית ח"א עמ' עא, רא
א/יז חיים שאל ח"ב סי' לט {גוי לא קונה בחזקה}
א/יז חיים שנים ישלם עמ' לו
א/יז חכמת אליהו ח"ב סי' צה אות יב
א/יז חלק יעקב (אלבעלי) דף פה-פו
א/יז חמודי צבי בראשית עמ' רב, רנד, רסב, שיז, שיט, שנא, שעח, שפ, תקיד {גוי לא קונה בחזקה}
א/יז חמודי צבי ויקרא עמ' מו, צו, רב {גוי לא קונה בחזקה}
א/יז חמודי צבי ח"ב עמ' נה, עט, צ, צב, שכא, של {לא קונה בחזקה}
א/יז חמודי צבי מועדים עמ' מ, סה, רצז, תקנה {גוי לא קונה בחזקה}
א/יז חמודי צבי שמות עמ' ו, מב, נה, סד, סז, קכב, קלה, קמז, קס, קעח, קצב, רמט, רסא, שנג, שפד {גוי לא קונה בחזקה}
א/יז חמשה מאמרות מאמר תורת שבת פ' תולדות אות ב
א/יז חק לישראל שומרים עמ' 694 {כ"מ}
א/יז יד לרמב"ם עמ' 131, 152-160
א/יז יציב פתגם - ילקוט פרפראות (תשסז) עמ' נג, קסא, ריט
א/יז יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' נג, קסא, ריט
א/יז ישועת ישראל (רבינוביץ) דף לג ע"ב
א/יז כבוד מלכים (מרגליות) {מל"מ}
א/יז כסף נבחר עמ' מד
א/יז כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' מד
א/יז לבוש מרדכי ב"ב (תשעד) סי' יז אות א-ט
א/יז לבושי מרדכי חו"מ עמ' כב
א/יז מאיר עיני חכמים ח"ב דף ה ע"א
א/יז מדרש פליאה עם ביאור חידוד ופלפול (תרס) דף ב ע"ב, יב ע"ד {גוי לא קונה בחזקה}
א/יז מוריה גל' רמא עמ' כב {גוי לא קונה בשטר}
א/יז מזבח חדש דף קד ע"ב
א/יז מחנה יהודה (אשכנזי) דף קפב ע"ד
א/יז מטה אהרן שבועות עמ' רפג
א/יז מילי דמרדכי [עי' הל' זכיה פ"א הי"ד]
א/יז מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' יז
א/יז מלאכת שלמה (חכים) דף נה ע"ג {מל"מ - באין צריך לקרקע}
א/יז מנחת אשר ב"ב עמ' קכז
א/יז מנחת חינוך ח"ב עמ' רפו, תקיט
א/יז מנחת יצחק (וייס) עה"ת ח"ב עמ' קעא
א/יז מסורה ח"ז עמ' סד
א/יז מעיני המים
א/יז מקנת חיים עמ' קמא
א/יז משיב משפט עמ' קז, קעח
א/יז משנת יעקב
א/יז משען המים דף י ע"ג, יג ע"ד, יז ע"א, יט ע"ב {גוי לא קונה בחזקה}
א/יז משפט הקנין ח"א עמ' לג, ח"ב עמ' ט
א/יז נחל יצחק (תשעב) ח"ב עמ' רלו
א/יז נשמת חיים (תשסח) יו"ד סי' ס עמ' קיח
א/יז ס' המקח עמ' רה-רו
א/יז ס' התרומות עמ' תתרכא, תתרכד
א/יז עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' רצה-רצו
א/יז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קעה
א/יז ערבי נחל (תשנא) ח"ב עמ' לט, ח"ד עמ' צא
א/יז ערבי נחל (תשסד) עמ' תעו, ח"ג עמ' פז
א/יז פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' רמב
א/יז פרחי כהונה (הכהן) אהע"ז סי' לט דף קכ ע"א {לא קונה בחזקה}
א/יז פרשת דרכים (תשנב) עמ' ג, קפט
א/יז פרשת דרכים (תשסה) עמ' רעא
א/יז צרור הכסף (הראשון) עמ' רצ
א/יז קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' שכג
א/יז קונטרס הרב - קו"א הל' הפקר עמ' מח
א/יז קרבן ציון עמ' קפא
א/יז קרית מלך
א/יז קרית מלך רב (תשסו) עמ' תרכב, תשפ
א/יז רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' שסז
א/יז רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רעה
א/יז שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף נו ע"א, נז ע"ב
א/יז שבועת המשנה עמ' יח
א/יז שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' עט
א/יז שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' רלה
א/יז שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תשיט
א/יז שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' צ
א/יז שו"ת מהרש"ל (תשעט) עמ' קכח
א/יז שו"ת מהרש"ל סי' לו
א/יז שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' רמד
א/יז שו"ת ר"מ גאויזון עמ' ק
א/יז של"ה ח"א מס' פסחים סי' טו
א/יז של"ה ח"ב פסחים סי' טו
א/יז שם יחזקאל בראשית-שמות עמ' שיד, שמ, תלג, תקלח {גוי לא קונה בחזקה}
א/יז שמו משה דף קג ע"ד
א/יז שמחת עולם (לגו)
א/יז שמן למאור (מלכי) דף לא ע"א {כ"מ - בצריכי לארעא}
א/יז שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' רעא
א/יז שער החיים (בשארי) הל' רבית עמ' כח
א/יז שפתי רננות (אריאש) דף יח ע"א {כ"מ - גוי לא קונה בחזקה}
א/יז תורת החוף ימים סי' כ אות ג {מ"מ}
א/יז תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' תטו
א/יז תורת רבית (סיטרוק) תורת הקנינים פ"ב ה"יט
א/יז תפארת בחורים פאה עמ' תקיט {ענבים העומדים ליבצר}
א/יח אמרי הצבי (בער) סוגיות דף כו ע"ג {שכירות קרקע}
א/יח בני דוד
א/יח דגל מחנה אפרים (לניאדו) חו"מ סי' לט סעיף כד עמ' תקלד
א/יח דליית הכרם עמ' תתתלב {כ"מ} [צ"ל באינו צריך לקרקע]
א/יח הלכה למשה (אלבז) עמ' תכד {מל"מ}
א/יח חוקות הדיינים ח"ב עמ' שמב
א/יח חזקה רבה חו"מ ח"ד עמ' 28
א/יח חק לישראל שכירות עמ' 53
א/יח יקר הערך דף קיח ע"ג ואילך {דרך המלך}
א/יח מודעא ואונס עמ' שסט
א/יח מראה הנוגה {חליפין}
א/יח משנה הלכות ח"ד סי' רמא
א/יח משנת יעקב
א/יח משפט הקנין ח"א עמ' נב-נג, נז-נח, קלא, רנ, תלג, ח"ב עמ' קיא, ריד
א/יח משפטים ישרים (חסון) דף נא ע"ד
א/יח נחלת בנימין עמ' לא {שכירות קונה}
א/יח עבודת הגרשוני עמ' תמ
א/יח צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף רלז ע"א
א/יח שערי מאיר עמ' סה
א/יח תחומין חכ"א עמ' 283
א/יט אבקת רוכל (תשעז) עמ' שנג
א/יט אולם המשפט סי' שמא סעיף ה
א/יט אמר יוסף (אלקלעי)
א/יט באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
א/יט באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' מג-מד
א/יט ביתאל ח"ב דף ל ע"ג
א/יט ברור הלכה קדושין כז ע"א ציון ח
א/יט הר"מ במז"ל - קובץ עמ' קעז
א/יט חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 105
א/יט יד לרמב"ם עמ' 137, 139
א/יט יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רעב
א/יט לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' טז אות יד
א/יט לחם שלמה (בולה) דף ה ע"ב
א/יט מחנה יהודה (אשכנזי) דף קפב ע"א
א/יט מחקרים במשפט התלמודי עמ' 126
א/יט מילי דמרדכי
א/יט מקנת חיים עמ' עט {חזקה בעשר שדות}
א/יט משנת יעקב
א/יט משפט הקנין ח"ב עמ' קיט
א/יט ס' הקנינים עמ' ה
א/יט פני משה (שלז')
א/יט קול רנה וישועה (תשסט) עמ' רסב (קיד ע"ב במהד' תריג)
א/יט שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף יד ע"ב
א/יט שו"ת מהר"ם די בוטון סי' סד
א/יט תורת אמת (תשסו) עמ' תשכ
א/יט תשובות הראב"ד סי' לה
א/כ אגרות משה חו"מ ח"ב עמ' רסא
א/כ אולם המשפט סי' רב סעיף א
א/כ אור הישר [לחם רב (בוטון) סי' קנ]
א/כ אמרי הצבי (בער) סוגיות דף מ ע"ג {דמי כולן}
א/כ באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
א/כ באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' מג-מד
א/כ ביתאל ח"ב דף ל ע"ב
א/כ ברור הלכה קדושין כז ע"א ציון ח
א/כ גרים וגרות עמ' קלט {מתנה}
א/כ דברות משה ב"ב ח"ב סי' נד ענף ג
א/כ דיני חוזים במשה"ע עמ' 387
א/כ הליכות אליהו דף כז ע"ג
א/כ הלכה רבה ח"ג עמ' 142
א/כ הר"מ במז"ל - קובץ עמ' קעד
א/כ זכר יצחק (תשח) עמ' רכ
א/כ זכר יצחק (תשן) עמ' רנט, שכג
א/כ חזון יחזקאל כתובות פ"ב ה"ג
א/כ חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 105, ח"ד עמ' 28
א/כ חי' מחנה אפרים (נדפס בס' מחנה אפרים, בהגהותיו על הרמב"ם)
א/כ חיי דוד עמ' שח {מ"מ}
א/כ יד לרמב"ם עמ' 137, 139, 140
א/כ ידיו של משה
א/כ יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' ה, כרך ב ח"א עמ' רצא
א/כ מחקרים במשפט התלמודי עמ' 126
א/כ מילי דמרדכי
א/כ מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' נ אות א]
א/כ מקור ישראל דף קד ע"ג
א/כ משנת יעקב
א/כ משפט הקנין ח"א עמ' רסז, שמה, ח"ב עמ' קכג, קכה, קכז, רלה
א/כ עצמות יוסף קידושין דף כו (עמ' קלב)
א/כ פני חמה דף לז ע"א-ע"ב {נתן דמי כולן, מתנה}
א/כ צרור הכסף (הראשון) עמ' קטז, רפט
א/כ קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' רעב {מ"מ}
א/כ קול בן לוי (תשסג) עמ' קפא
א/כ קול רנה וישועה (תשסט) עמ' רסב (קיד ע"ב במהד' תריג)
א/כ קרית מלך
א/כ שבט בנימין (פונט') דף קג ע"ג {מ"מ}
א/כ שדה אברהם דף ט ע"ג
א/כ שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' שפ
א/כ שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' קצה
א/כ שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' רצו {מ"מ}
א/כ שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רב סעיף א
א/כ שנתון המשפט העברי ח"ו עמ' 85
א/כ שער המלך ח"ב עמ' שפג {מ"מ}
א/כ תורת אמת (תשסו) עמ' תשכ
א/כ תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' תשנח


ב/771 הלכות מכירה פרק ב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ב/רה"פ הלכה למשה (אמריליו) ח"ב
ב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ב/רה"פ מעשה רקח
ב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ב/רה"פ פי' ר"י קאפח
ב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ב/רה"פ רמב"ם לעם
ב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ב/א אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' מד אות ט
ב/א אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' מד אות ב
ב/א אשר למלך
ב/א בית יעקב (טבשונסקי) סי' קצו סעיף א {כ"מ}
ב/א ביתאל ח"ב דף ל ע"ד
ב/א ברכי יוסף יו"ד דף לט ע"ג-ע"ד {כ"מ}
ב/א ברכי יוסף יו"ד סי' רסז אות י
ב/א גאון יעקב עמ' קסה
ב/א חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 76
ב/א חי' הגרנ"ט סי' קפ
ב/א חי' ר' שמואל גיטין עמ' קכט
ב/א חיים ומלך
ב/א יד דוד (קרלין) ח"א דף קכא
ב/א להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' קסח
ב/א לחם שלמה (בולה) דף ג ע"ג
ב/א מילי דמרדכי
ב/א מעיל שמואל (פלורנטין)
ב/א משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' קצב
ב/א משנת יעקב
ב/א משפט הקנין ח"א עמ' לח, ח"ב עמ' ו, קלא
ב/א פרי חיים (הליר)
ב/א קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' קצו
ב/א קהלת יעקב (אלגזי, שלוניקי) דף נד ע"א
ב/א קובץ ביאורים (שפירא)
ב/א קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' רעד {כ"מ}
ב/א קונטרסי שעורים ב"ק שעור ט אות ג
ב/א שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קצו סעיף ג {כ"מ}
ב/א שם מרדכי עמ' 135
ב/א שעורי ר' שמואל קדושין עמ' רמא-רמג
ב/ב אדמת יהודה
ב/ב אולם המשפט סי' קצו סעיף ב {מ"מ}
ב/ב אוצרות יהושע עמ' רי
ב/ב אור הגנוז (אופק) קדושין ח"א עמ' עז, פב {ראב"ד}, פד {אהא"ז}
ב/ב אמרי איש עמ' קפז
ב/ב אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' קעד
ב/ב אמת ליעקב נשים עמ' קסה {הגבהה}
ב/ב בד קודש (פוברסקי) ב"ב עמ' קיג
ב/ב בד קודש (פוברסקי) ח"א דף מח ע"א
ב/ב בית יעקב (טבשונסקי) סי' קצו סעיף ד {מ"מ}
ב/ב בית יצחק תשכ"א עמ' 113
ב/ב ברור הלכה קדושין כב ע"ב ציון ח, י
ב/ב ברכי יוסף יו"ד דף מ ע"א {הגביה לעבד}
ב/ב ברכי יוסף יו"ד סי' רסז אות יב {כ"מ}, טו
ב/ב גט מקושר (צינץ) עמ' תמה
ב/ב דברות משה קדושין סי' לט ענף ב, ב"ב ח"ב סי' נד ענף ה
ב/ב דרך המלך (השמטות)
ב/ב דרכי משה ח"ב שמעתתא ח פ' יז
ב/ב הון יוסף דף מב {קמ"ר}
ב/ב הר המלך ח"ד עמ' נו
ב/ב הר"מ במז"ל - קובץ עמ' קעה
ב/ב זכרון שלמה (ורנר) עמ' נט-ס {כדרך שמשתמשים בעבדים}
ב/ב חזון יחזקאל קידושין פ"א ה"ג
ב/ב חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 76
ב/ב חי' הריטב"א ב"ב עמ' קא
ב/ב יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קפ
ב/ב כסא דוד (תקנד) דף סז ע"ב {הגביה את רבו}
ב/ב כסא דוד (תשנ) עמ' רפד {הגביה את רבו}
ב/ב להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' קלב
ב/ב להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' קסח, קע
ב/ב לחם שלמה (בולה) דף ג ע"ג
ב/ב לשד השמן (שפרינץ) או"ח דף כ ע"א
ב/ב מטה אהרן ב"ב עמ' קט
ב/ב מקורות לפסקי הרמב"ם
ב/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ב משנת יעקב
ב/ב משפט הקנין ח"ב עמ' קלא, קלב, שפז-שפח
ב/ב ניצוצי אש עמ' שפז
ב/ב נתן פריו גיטין עמ' קד {הגבהה}
ב/ב פאת שדך יו"ד עמ' שנד {הגהמ"י}
ב/ב פני משה (שלז')
ב/ב פעמוני זהב סי' רכז סעיף ד {לח"מ}
ב/ב פרי חיים (הליר)
ב/ב צפנת פענח (פולנאה, תשעא) עמ' רפג
ב/ב צפנת פענח (תשסו) עמ' קצ {הגביה הרב}
ב/ב קרית מלך
ב/ב שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קצו סעיף ב
ב/ב שם מרדכי עמ' 135
ב/ב שמרו משפט ח"ב עמ' פא
ב/ב שעורי ר' שמואל קדושין עמ' רמג {ראב"ד}
ב/ב שעורי ר"א ליכטנשטין פסחים עמ' 53
ב/ב תורת אמת (תשסו) עמ' שעו
ב/ב תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תקט
ב/ג אהל חייא עמ' תמב
ב/ג אם הדרך
ב/ג אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' קעד
ב/ג אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 15
ב/ג אשר למלך
ב/ג דגל מחנה אפרים (לניאדו) חו"מ סי' ב סעיף לב עמ' לד
ב/ג הר המלך ח"ד עמ' נו
ב/ג חזון יחזקאל קידושין פ"א ה"ג
ב/ג חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 77
ב/ג חיים ומלך
ב/ג יד המלך (לנדא)
ב/ג ידיו של משה
ב/ג יסודי הצדקה עמ' 577
ב/ג להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' קלב
ב/ג מעיני התורה ח"א עמ' רכז
ב/ג מקורות לפסקי הרמב"ם
ב/ג משפט הקנין ח"א עמ' קצו, ח"ב עמ' קלג, שד-שה
ב/ג נתן פריו גיטין עמ' קד {משיכה}
ב/ג פרי חיים (הליר)
ב/ג רחובות יצחק עמ' קמו
ב/ג שו"ת מהרי"ק סי' קצג
ב/ג שם מרדכי עמ' 135
ב/ג שער משפט סי' רב ס"ק ב
ב/ג שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 14
ב/ד אהל חייא עמ' תמב
ב/ד אשר למלך
ב/ד בית זבול ח"ד עמ' קב-קג
ב/ד בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' יג אות א, סי' יד אות א
ב/ד חזון יחזקאל קידושין פ"א ה"ג, ב"מ פ"א ה"ו וה"ט
ב/ד חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' ב
ב/ד יסודי הצדקה עמ' 577
ב/ד מבשר טוב קדשים עמ' רסו
ב/ד משנת יעקב כאן
ב/ד משנת יעקב משפטים עמ' קנג
ב/ד משפט הצבא בישראל עמ' קכו
ב/ד משפט הקנין ח"א עמ' של
ב/ד קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' קצז
ב/ד רשימות לב ב"מ סי' ה אות ג
ב/ד שם מרדכי עמ' 135
ב/ד שער משפט סי' רב ס"ק ב
ב/ד תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' תרנ
ב/ה אוצרות הרמב"ם
ב/ה אור יצחק (הלר) עמ' רמב-רמה, רעד {משיכה לרה"ר}
ב/ה אמרי בינה (אוירבך) - קנינים סי' ו ד"ה וראיתי, סי' ז ד"ה ונראה {מ"מ ולח"מ}
ב/ה אפיקי מים ח"ב סי' יד אות יד
ב/ה בית אהרן וישראל גל' א עמ' נב {לח"מ}
ב/ה בית אפרים או"ח (תרמד) דף סד ע"ד, סה ע"א {לח"מ - כיס}
ב/ה בית מאיר עמ' קיא
ב/ה ביתאל ח"ב דף ל ע"ד
ב/ה בנין יהושע (וילדמן) דף מט ע"ב
ב/ה ברור הלכה קדושין כה ע"ב ציון ב, ב"מ ח ע"ב ציון ב
ב/ה גניבה וגזילה - פרקי יסוד עמ' קה
ב/ה דברות אליהו ח"א עמ' קיג {לא קונה ברה"ר}
ב/ה דין אמת (תקטו) דף מד ע"ד {לח"מ}
ב/ה דין אמת (תשסז) עמ' קלו {לח"מ}
ב/ה דרכי משה ח"ב שמעתתא ח פ' יז
ב/ה הר המלך ח"ז עמ' רמב
ב/ה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרסא
ב/ה והיה העולם עמ' 170
ב/ה חוקות הדיינים ח"ב עמ' שפח
ב/ה חי' חתם סופר
ב/ה חיים ומלך
ב/ה כבוד יו"ט
ב/ה כללי קלב"מ (תשסז) עמ' ר
ב/ה להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קל {הגבהה בגוי}
ב/ה מוריה גל' רמג עמ' כד {לח"מ}
ב/ה מחנה יהודה (אשכנזי) דף קפג ע"ד
ב/ה מלואי אבן ח"ד עמ' מז, נט
ב/ה מעיני המים
ב/ה מקנת חיים עמ' סה, סח {הגבהה כל דהו}
ב/ה משאת כפי עמ' עו
ב/ה משנת יעקב
ב/ה משפט הקנין ח"א עמ' לט, מב, ח"ב עמ' שכט, שלב, שמ, שסא
ב/ה משפטי אמת עמ' קמא {הגהמ"י}
ב/ה משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 21
ב/ה נתיבות המשפט סי' ר ס"ק טו {מל"מ}
ב/ה קובץ ביאורים (שפירא)
ב/ה קרית מלך רב (תשסו) עמ' תרכג
ב/ה שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' תעד
ב/ה שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' תעד
ב/ה שער המלך ח"ב עמ' שלד {לח"מ - מדוע לא כתב שמדובר בכיס גדול}
ב/ה שער משפט סי' רב ס"ק ב
ב/ה שערי חיים (ס' המקח) דף קמג ע"א {במסירה}
ב/ה שערי טהר ח"ו סי' סד אות א-ב
ב/ה שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 11
ב/ה תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' שצט
ב/ה תשובות יהודה דף עח ע"ג {לח"מ}
ב/ו אבני החושן סי' קצז סעיף א
ב/ו אוצמפה"ת ב"מ ז ע"א הע' 46, ט ע"א הע' 135, 138
ב/ו אות היא לעולם ח"א דף יא ע"ג
ב/ו אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' מד אות ט
ב/ו אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' מד אות ב
ב/ו אפיקי מגינים ב"מ סי' יד
ב/ו אשר למלך
ב/ו באהלה של תורה או"ח סי' כט אות ג, ה
ב/ו באר דוד ב"מ פ"א סי' לז אות ג, ח
ב/ו בית אהרן וישראל גל' א עמ' נב-נד
ב/ו בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' נ אות א-ב
ב/ו בית מאיר עמ' קיא
ב/ו ביתאל ח"ב דף לא ע"א
ב/ו ברור הלכה ב"מ ח ע"ב ציון ד
ב/ו ברור הלכה כתובות יט ע"א אחרי ציון ד
ב/ו ברכות חיים ח"ב עמ' רעב
ב/ו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' פג
ב/ו ברכת מרדכי ב"מ עמ' קמד
ב/ו גליוני הגר"ש עמ' ק {מגד"ע}
ב/ו דברות אליהו ח"א עמ' קיב {א"צ מנהיג ברגלו}, קיג {רכוב קונה מטעם משיכה}
ב/ו דברות משה קדושין סי' לט ענף ב, ב"מ ח"א סי' כ הערה סב
ב/ו דרך ישרה ח"ב עמ' קיז, קמט
ב/ו והיה העולם עמ' 170
ב/ו חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' יט
ב/ו חיים ומלך
ב/ו חק המלך
ב/ו טבעת החושן ח"ה עמ' קסח
ב/ו יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רכד
ב/ו לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' טז אות ב
ב/ו מאור למלך ב"מ עמ' קכט, קלא-קלג
ב/ו מוריה גל' רמג עמ' כו {לח"מ - רכוב קונה}
ב/ו מעיני החכמה ח"א אות רנד, רסא, רסז, רסט
ב/ו מעליות ח"ג עמ' 21-26
ב/ו מקנת חיים עמ' סה
ב/ו מרכבת המשנה מהדו"ק
ב/ו משאת כפי עמ' עו
ב/ו משפט הקנין ח"א עמ' פח, ח"ב עמ' שכט, שלב-שלד, שלו, שמא, ח"ג עמ' ריז
ב/ו משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 21, 114
ב/ו נתיבות המשפט סי' קצז ס"ק א
ב/ו נתיבות מרדכי ב"מ פ"א עמ' ר, שצז
ב/ו פרי השדה (דייטש) ח"ב דף קיד ע"ג-ע"ד, קטו ע"ג, קטז ע"ב, קיז ע"ב, קיח ע"א, קיט ע"ג
ב/ו פרי יצחק (תשעו) עמ' תקלח
ב/ו קובץ ביאורים (שפירא)
ב/ו קרית מלך
ב/ו קרן פני משה ח"ב [מ"מ הל' גזילה פי"ז ה"ז, וב"י סי' קצז סעיף ה]
ב/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' שד
ב/ו שירת דוד (תשסג) עמ' קה
ב/ו שירת דוד ב"מ עמ' קה
ב/ו שעורי ראשי ישיבות ליטא עמ' שלד
ב/ו שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' לו
ב/ו שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 13
ב/ו תורת הקנינים ח"א עמ' שכז
ב/ו תפארת ציון (ריבקין) סי' יז אות י, יב
ב/ז באורי סוגיות (הוניגסברג) קדושין סי' כח ס"ק ד
ב/ז ברור הלכה ב"ק נב ע"א ציון א
ב/ז גליוני הגר"ש עמ' ק {הגהמ"י}
ב/ז הר המלך ח"ד עמ' שעח
ב/ז משנת יעקב
ב/ז משפט הקנין ח"ב עמ' שיח
ב/ז משפטי אמת עמ' קמב
ב/ז קובץ ביאורים (שפירא)
ב/ח אהלי יהודה (הכהן) דף פא ע"ב
ב/ח אולם המשפט סי' קצז סעיף ו
ב/ח אוצמפה"ת ב"מ ט ע"ב ח"א הע' 15, 16
ב/ח אוריין תליתאי (תאומים) סי' קנא
ב/ח אורים גדולים (תשסג) עמ' רצב
ב/ח אות היא לעולם ח"ב דף לג ע"ג {כ"מ}
ב/ח אנצי"ת ע' דבר שאין בו ממש הע' 87 {ראב"ד}, 88
ב/ח אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 80, 98, 288
ב/ח באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ב/ח בית יעקב (טבשונסקי) סי' קצז סעיף ד {רמב"ם}, סי' רמה סעיף ב, סי' רנג סעיף ג {מ"מ}
ב/ח ביתאל ח"ב דף לא ע"א
ב/ח בן יהודה סי' פ
ב/ח בעי חיי חו"מ ח"ב דף קיח ע"א
ב/ח ברור הלכה ב"מ ט ע"ב ציון ב
ב/ח גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל ה סי' ג, ה, ט
ב/ח דברי אמת (תרכא) דף מה ע"ג
ב/ח דין אמת (תשסז) עמ' קטז, קלח
ב/ח ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 124
ב/ח היכל צמח
ב/ח המעשה והמדרש עמ' קכד {מ"מ}
ב/ח חוקות הדיינים ח"ב עמ' רצט
ב/ח חנא וחסדא ח"א דף צז ע"א
ב/ח יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רכד
ב/ח מלואי אבן ח"ב עמ' רסב {מ"מ}
ב/ח מנחת אשר (תשסד) ב"ב סי' יג אות ח
ב/ח מנחת אשר ב"ב עמ' יז
ב/ח מעשה בצלאל סי' תקלו
ב/ח משובב נתיבות עמ' קנט {אהא"ז}
ב/ח משפט הקנין ח"ב עמ' יב, שיד-שיז
ב/ח נאמן שמואל דף קנט ע"ד {מ"מ - לא מצאתי סעד לדברי ר'}
ב/ח נודע ביהודה השלם חו"מ עמ' לז
ב/ח נוה צדק
ב/ח נתיבות המשפט סי' קצז ס"ק ג {ראב"ד}
ב/ח סופר המלך ח"ב עמ' שמח
ב/ח פד"ר ח"י עמ' 369
ב/ח צדקה לחיים (תקמז) (לקוטים)
ב/ח צדקה לחיים (תשסח) עמ' נג
ב/ח צרור הכסף (הראשון) עמ' שה
ב/ח קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון בני אדם עמ' קו, קלד
ב/ח שביתת יו"ט
ב/ח שדה הארץ ח"ב דף מט ע"ג
ב/ח שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' קסג
ב/ח שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תקצה
ב/ח שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' צח
ב/ח שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' רסג
ב/ח שו"ת רשב"ש עמ' נט
ב/ח שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רנג סעיף ב {מ"מ}
ב/ח שעורי ר' שמואל ב"מ ח"א עמ' קכח
ב/ח שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 304
ב/ח תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' רסח
ב/ח תורת רבית (סיטרוק) תורת הקנינים פ"ב ה"טז
ב/ט אבן האזל (גם בהשמטות, סוף שופטים דף פב ע"ד)
ב/ט אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' כג {לח"מ}
ב/ט אבני החושן סי' קצז סעיף ד
ב/ט אבני נועם ח"ב עמ' קצא
ב/ט אהל חייא עמ' תרצד
ב/ט אוצמפה"ת ב"מ לד ע"א הע' 63 {אם עומדת באגם}, 64, 74-79
ב/ט אוצרות יהושע עמ' קלה
ב/ט אור הישר [מפרשים הל' גירושין פ"ט ה"ג]
ב/ט אור ליהודה (תשנט) עמ' שמה
ב/ט אות היא לעולם ח"ב דף לג ע"א {מ"מ} וע"ג
ב/ט אחר האסף עמ' תה {מ"מ}
ב/ט אידנו עמ' 100 {מ"מ}
ב/ט אמרי בינה (אש) דף קיד ע"א {מעכשו ולאחר שלשים}, קמו ע"ד {לח"מ}
ב/ט אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' פב
ב/ט אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 142
ב/ט אפיקי מגינים נדרים סי' מה
ב/ט ארזא דבי רב קידושין עמ' לה {ראב"ד}
ב/ט ארץ הצבי (שכטר) עמ' קסד
ב/ט באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ב/ט באר מים חיים (נוסינזון) כתובות דף פו
ב/ט בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' עב סעיף יט {ראב"ד}
ב/ט ביתאל ח"ב דף לא ע"ב
ב/ט בנין השטר עמ' לו
ב/ט ברור הלכה כתובות פב ע"א ציון א
ב/ט ברור הלכה כתובות פו ע"ב ציון א פסקה ב
ב/ט ברור הלכה קידושין נט ע"ב ציון ז, ח
ב/ט ברכת מרדכי ענינים עמ' קנט
ב/ט גבול יהודה (ציר') דף קט ע"ד, קי ע"א
ב/ט גדולי שמואל כתובות דף פו
ב/ט דברות משה ב"מ ח"א סי' לב ענף א, ג, ח"ב סי' נ ענף ב
ב/ט דברות משה בבא מציעא חלק ב סימן נ ענף ב עמ' קו
ב/ט דברי אמת (תרכא) דף מו ע"ג {ראב"ד}
ב/ט דברי אמת (תשעט) עמ' מג {משוך בהמה זו וקנה מעכשיו ולאחר ל'}, נ {ראב"ד ומל"מ}, נא {מל"מ - יש הבדל בין תוס' לר"ן}
ב/ט דברי חיים השמטות סי' ו
ב/ט דברי משפט סי' קצז סעיף א {רמב"ם}, סי' רעג סעיף א {ראב"ד}
ב/ט דור דורים עמ' מב
ב/ט דין אמת (תקטו) דף לח ע"ד, לט ע"ב, מ ע"א {מל"מ}
ב/ט דין אמת (תשסז) עמ' קלב {קמ"ר}, קלג, קלט, קמג
ב/ט דרך ישרה ח"ב עמ' קיז
ב/ט הגיור עמ' 31
ב/ט ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 142, 139
ב/ט היכל מלך דף כח ע"א
ב/ט המאיר לארץ [עי' מחנה אפרים] {כ"מ}
ב/ט המעמד האישי בישראל עמ' 328
ב/ט הר"מ במז"ל - קובץ עמ' קעה
ב/ט זית רענן ח"א עמ' שפח
ב/ט זרע יצחק (לומברוזו)
ב/ט חוקות הדיינים ח"ב עמ' קס {על מנת}
ב/ט חזו"א חו"מ לקוטים סי' ח ס"ק ז-ח
ב/ט חזו"א על הרמב"ם
ב/ט חי' הגר"ח החדש עמ' רפג
ב/ט חי' חתם סופר
ב/ט חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' רכז
ב/ט חיים ומלך
ב/ט חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 451
ב/ט חק לישראל שליחות עמ' 154
ב/ט חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ב עמ' שלה
ב/ט יד דוד (קרלין) ח"א דף קכא
ב/ט ימי שלמה
ב/ט יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' רלב {מל"מ}
ב/ט כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף קטז ע"ג
ב/ט כרם שלמה (אהרמן) יבמות צג ע"א
ב/ט לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' ס אות ז
ב/ט להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' קפב ע"ב
ב/ט לחם שלמה (בולה) דף כז ע"ד, כח ע"א
ב/ט מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף כח ע"א וע"ג {מל"מ}
ב/ט מעיני המים
ב/ט מצעדי גבר קדושין סי' מא אות ב, סי' מב אות ב,ד
ב/ט מקנת חיים עמ' קכג
ב/ט משאת המלך ח"ד סי' תלה {משיכה לאחר ל}
ב/ט משיב דבר ח"ה סי' סד
ב/ט משנת יעקב [משנת יעקב הל' גירושין עמ' קסג ואילך, והל' אישות פ"ו]
ב/ט משפט הקנין ח"ב עמ' שטז, שמב, שמג, שמו, שנ, ח"ג עמ' שעא
ב/ט משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 516
ב/ט נאמן שמואל דף קנח ע"ב {מ"מ - ויש לחלק}
ב/ט נזר הקודש דף רח
ב/ט נתיבות המשפט סי' קצז ס"ק ד
ב/ט נתיבות חיים (קארב) ח"ד עמ' שנו
ב/ט נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' רפט-רצ
ב/ט נתן פריו ב"מ עמ' רד
ב/ט עליות אריה עמ' צג
ב/ט עמק המשפט ח"א עמ' קיח
ב/ט ענפי ארז (זי') דף קיח ע"ד
ב/ט עצי ארזים סי' מ ס"ק יב
ב/ט פני חמה דף ד ע"ב
ב/ט פנס שלמה
ב/ט פרי החג דף יח ע"ב {מעכשו}
ב/ט פרי חיים (הליר)
ב/ט פרי עץ חיים (אביגדור)
ב/ט פתח הבית (טיקטין, תק"פ) סי' לה דף פו ע"ג
ב/ט צבי גאון יעקב סי' לט
ב/ט צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קיד אות א
ב/ט צרור הכסף (הראשון) עמ' שה
ב/ט קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' תד
ב/ט קונטרסי שעורים נדרים שעור א אות יג
ב/ט קרית מלך רב (תשסו) עמ' תקלה, תרכד-תרכה, תקלו-תקלז
ב/ט רוב דגן (הלוי) ח"א דף ריא ע"א {מל"מ}
ב/ט ריח שדה דף עב
ב/ט שדה הארץ ח"ב דף מט ע"ג-ע"ד
ב/ט שו"ת הרדב"ז ח"ג סי' תתקכט
ב/ט שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' לו
ב/ט שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' תנה, תשצד
ב/ט שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' קמח
ב/ט שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' קסז
ב/ט שו"ת ר' יצחק הלוי מקושטא עמ' פה
ב/ט שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קנב, קנג {מ"מ}, קנד
ב/ט שובע שמחות עמ' שעא-שעג
ב/ט שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קצז סעיף ב
ב/ט שירת דוד (תשסג) עמ' קה
ב/ט שירת דוד ב"מ עמ' קה
ב/ט שם מרדכי עמ' 140 {אגם}, 181
ב/ט שמחת יו"ט (אלגזי) סי' עד
ב/ט שעורי הלכה עמ' קכו
ב/ט שעורי עיון התלמוד ב"מ שעור ל, מט, פב-פג
ב/ט שער המלך ח"א עמ' תרב-תרד
ב/ט שער יהודה דף כג {מל"מ}, עב {כ"מ}
ב/ט שערי חיים (ס' המקח) דף מד ע"ב {ראב"ד}
ב/ט שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 304
ב/ט תורת הקנינים ח"א עמ' שה, שי
ב/ט תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' צא
ב/ט תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' רסט
ב/ט תורת רבית (סיטרוק) תורת הקנינים פ"ב ה"ב
ב/ט תשובות יהודה דף כח ע"ד {מעכשו ולאחר ל' יום}
ב/י אידנו עמ' 115
ב/י אפיקי מגינים ב"מ סי' יד
ב/י אשר למלך
ב/י בית מאיר עמ' קיא
ב/י ביתאל ח"ב דף לא ע"ב
ב/י ברור הלכה ב"מ ח ע"ב ציון ד
ב/י ברכות חיים ח"ב עמ' רעג
ב/י דברות אליהו ח"א עמ' קיג-קיד {גם ברה"ר קונה ברכיבה}
ב/י דרך ישרה ח"ב עמ' קמט
ב/י חי' חתם סופר
ב/י לבושי מרדכי ח"ד עמ' קפח
ב/י לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' טז אות ב {והוא שתהלך}
ב/י מאור למלך ב"מ עמ' קכט
ב/י מהרי"ט אלגזי פ"ב אות כב או"ק א {או"ש}
ב/י מילי דמרדכי
ב/י מקנת חיים עמ' סה
ב/י משפט הקנין ח"ב עמ' שלז, שלט
ב/י נתיבות מרדכי ב"מ פ"א עמ' ר
ב/י פרי יצחק (תשעו) עמ' תקסח {מל"מ}
ב/י צרור הכסף (הראשון) עמ' שה
ב/י קול מבשר (ראטה) ח"ב עמ' סא
ב/י קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' צח
ב/י קרית מלך
ב/י שם מרדכי עמ' 133, 134, 141
ב/י שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' כרי
ב/י תפארת ציון (ריבקין) סי' יז אות יג


ג/772 הלכות מכירה פרק ג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ג/רה"פ הלכה למשה (אמריליו) ח"ב
ג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ג/רה"פ מעשה רקח
ג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ג/רה"פ פי' ר"י קאפח
ג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ג/רה"פ קרית מלך רב
ג/רה"פ רמב"ם לעם
ג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ג/א אבן האזל (גם בהשמטות)
ג/א אבני ציון ח"ב סי' נח אות ג, ח"ג עמ' קסז
ג/א אגם מים עמ' ג-ה {מעות קונות מהתורה}
ג/א אומר לציון סי' קיד
ג/א אוצמפה"ת ב"מ כט ע"א הע' 34-35 {קמ"ר}
ג/א אוצמפה"ת ב"מ מח ע"א הע' 30 {אהא"ז}, 100 {אהא"ז}, 101 {לח"מ}, 160 {לח"מ}, 163 {או"ש}, 167 {אהא"ז}, 170 {אהא"ז}
ג/א אוצרות יהושע עמ' רטו
ג/א אור הגנוז (אופק) קדושין ח"א עמ' קמג
ג/א אור הישר [מ"מ לקמן פ"ה ה"ג ופ"ט ה"ב, לח"מ לקמן פי"ג ה"ז]
ג/א אור הנר (ראטה) עמ' 120
ג/א אוריין תליתאי (תאומים) סי' קסב {לח"מ - כח חז"ל לתקן נגד אסמכתא}
ג/א אות היא לעולם ח"ב דף קמ ע"ג
ג/א אמונה ומסחר עמ' תקנט {לח"מ}
ג/א אמרי איש עמ' רמב
ג/א אמרי בינה (אוירבך) - קנינים סי' ה ד"ה וראיה, שו"ת ח"א סי' ג [יב] ד"ה ואף, הלואה סי' סג [יז] ד"ה לכאורה
ג/א אמרי בינה (אש) דף קיב ע"א {מהתורה מעות קונות}
ג/א אמרי הצבי (בער) סוגיות דף ו ע"ג-ע"ד, ז ע"א וע"ד, ח ע"ב, י ע"ג {דבר תורה מעות קונות}
ג/א אמרי זאב דף ס ע"ב {לח"מ - הפקיעו חכמים}
ג/א אמרי יושר בכורות דף יג ע"א
ג/א אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' לב אות ג {לח"מ}
ג/א אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' לב אות א
ג/א אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' סז
ג/א אמת ליעקב נשים עמ' יח {מעות קונות מהתורה}
ג/א אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 212
ג/א אפיקי מגינים ב"מ סי' לו
ג/א בדבר מלך ח"ה עמ' עא
ג/א בית הלוי ח"א סי' כב עמ' ק
ג/א בית יעקב (מליסא) כתובות מב ע"א ד"ה ולפ"ז אתי
ג/א בית שערים ח"ג סי' לח {לח"מ}
ג/א בני דוד
ג/א בנין דוד ב"מ עמ' קעא {לח"מ}
ג/א בציר אליעזר ח"ב דף ח ע"ד {לח"מ}
ג/א ברור הלכה ב"מ מז ע"ב ציון ו, מח ע"א ציון ה {לח"מ}
ג/א בריכת המלך עמ' כב, כו, כח
ג/א ברית עולם (ולר) סי' ט אות א-ב, סי' ע אות א
ג/א גדולי שמואל ב"מ דף מז
ג/א גושפנקא דמלכא
ג/א גנזי התורה עמ' 173
ג/א דברות אליהו ח"א עמ' קכד
ג/א דברי ירוחם סי' טז
ג/א דברי רננה עמ' קלג
ג/א דגל ראובן ח"א סי' ל, לב
ג/א דובר מישרים
ג/א דין אמת (תשסז) עמ' קמז {לח"מ}
ג/א דעת סופר חו"מ סי' יג {לח"מ}
ג/א דרישה מחיים דף קד ע"ד {לח"מ}
ג/א דרשות מהר"ם בריסק עמ' שכז
ג/א הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קמה {לח"מ}, קנד
ג/א הלכה רבה ח"ב עמ' 14
ג/א זכר שמואל קדושין סי' כח ס"ק ב {לח"מ}
ג/א זכרון ישעיהו דף כח ע"ד
ג/א חזון יחזקאל ב"מ פ"א ה"ט, ב"ב הוספה א
ג/א חי' הגר"ח ב"מ עמ' קמ, קמג, קמה
ג/א חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' ס
ג/א חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' ס
ג/א חי' הריצ"ד
ג/א חי' חתם סופר
ג/א חי' כתב סופר כאן
ג/א חי' כתב סופר נשים ח"ב עמ' נו {לח"מ}, נזיקין עמ' פו, פח {לח"מ}
ג/א חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' קיב {לח"מ}
ג/א חי' מהרי"א הכהן עמ' פד
ג/א חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' ריט
ג/א חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' רל
ג/א חיי אברהם (טייב) דף סג ע"ב
ג/א חיי דוד עמ' שמו
ג/א חיים ומלך
ג/א חיל המלך נדרים - מכתבי תורה עמ' תיא {מעות קונות מהתורה}
ג/א חלק לוי עמ' קסה
ג/א חלקת יוסף (ברקוביץ) סי' מא
ג/א חסדי דוד ח"ד עמ' קכז
ג/א חק לישראל שומרים עמ' 126
ג/א חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ג עמ' נח
ג/א טבעת החושן ח"ג עמ' 150
ג/א יד המלך (לנדא), גם בתוספות
ג/א ידי אליהו כאן, דף ע ע"א
ג/א יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רכד
ג/א יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' קפד {לח"מ}
ג/א כבוד מלכים (מרגליות) {לח"מ}
ג/א כך דרכו של תלמוד עמ' 121
ג/א כתב סופר יו"ד סי' קנג ד"ה ולכן נ"ל {לח"מ - עשה המוסד אשר}, סי' קסג ד"ה והנ"ל {לח"מ - רוצח שמת בעיר}, ד"ה ונ"ל מאחר {במחנה אפרים}
ג/א כתבי משה זילברג עמ' 121
ג/א לשון למודים יו"ד דף כט ע"ג
ג/א מאור יעקב דף יד ע"ג, כז ע"ב
ג/א מגידות (תשמ) עמ' פ
ג/א מגידות (תשעג) סי' לד עמ' פ, סי' רז עמ' דש
ג/א מילי דמרדכי
ג/א מנוחת אשר ח"ב דף יג ע"ד, יד ע"א
ג/א מנחת חינוך ח"ב עמ' תקכא, ח"ג עמ' שעג
ג/א מעין גנים (עבאדי) חו"מ סי' כא (עמ' 313)
ג/א מעין החכמה עמ' פ
ג/א מעיני החכמה ח"א אות רפב
ג/א מעשה הבא בעבירה עמ' 113
ג/א מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קטז ע"ג
ג/א מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' כא]
ג/א מצודת בן ציון דף כד ע"ב וע"ד {לח"מ}
ג/א מצעדי גבר קדושין סי' כב אות א
ג/א מקור ישראל דף קז ע"ב
ג/א מקנת חיים עמ' נ
ג/א מקראי קדש (תשנג) עמ' שמב
ג/א מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' נז אות ד {לח"מ}
ג/א מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קכד אות ב {לח"מ}
ג/א משובב נתיבות עמ' קסט
ג/א משנת חיים בכורות עמ' קצח
ג/א משנת יעקב
ג/א משנת יעקב קדושה עמ' שצג, הפלאה עמ' רפז-רצ, זרעים ח"א עמ' קסו-קסז, ח"ב עמ' יג-יד
ג/א משנת ר' אהרן גיטין עמ' קעא
ג/א משפט הקנין ח"א עמ' לח, קפח, שיג, שכד, ח"ב עמ' קצה, רצו, שפא
ג/א משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 20, 191 {מהתורה מעות קונות}
ג/א נזר הקודש דף ריח
ג/א נפש יהונתן פ' ויקרא (נדפס בחומש עם פירושי ר' יהונתן, דברי יהונתן ויקרא פ"ה פסוק כג)
ג/א נר מצוה (ואלק) שרשים דף יא ע"ד {ד"ת מעות קונות}
ג/א נשמת חיים (תשסח) חו"מ סי' לו עמ' נב
ג/א נתיבות אדם ח"ב עמ' רמא
ג/א נתן פריו ב"מ עמ' רנ
ג/א סדר הרבית ח"ב עמ' רעט
ג/א עבודת הזבח מעילה סי' ח ס"ק ג {אהא"ז}
ג/א עולת שלמה ח"ב עמ' פח
ג/א עולת שמואל (לובצר) ח"א דף צה ע"א
ג/א עליות אריה עמ' פז, צב
ג/א עמק הלכה (הורוביץ) עמ' קיט, קלב, קלד
ג/א ערוגת הבושם (גרינוואלד) סוגיות עמ' קעט {מטלטלין נקנין במעות וכו' חכמים תקנו שלא יקנו אלא במשיכה}
ג/א ערך שי חו"מ סי' קצט סעיף ג
ג/א פני משה (שלז')
ג/א פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' תכ, תלז
ג/א פרי החג דף יח ע"א {כר' יוחנן}
ג/א פרי יצחק (תשעו) עמ' רס
ג/א פתחי מגדים עמ' קס, קפז {לח"מ - קנין דרבנן מעכב חלות של קנין דאורייתא}
ג/א ציץ הקודש ח"א דף כג ע"א {לח"מ}
ג/א צל"ח החדש דף קכ ע"ג
ג/א צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים או"ח סי' תמח ס' ג (השלישי) {לח"מ}
ג/א צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף ל ע"ג
ג/א צרור החיים (קליין) דף נט ע"ג, עט ע"ד, פ ע"א
ג/א קובץ ביאורים (שפירא)
ג/א קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' שנא {לח"מ}
ג/א קונטרסי שעורים ב"מ שעור כא אות ה, ט {לח"מ}
ג/א קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' לט {ד"ת מעות קונות}
ג/א קרבן אליצור דף קלג ע"ד, קלז ע"ד {לח"מ}
ג/א קרית מלך רב (תשסו) עמ' תרכו
ג/א קרן פני משה ח"ב
ג/א רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' שיח
ג/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רטז
ג/א רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תי
ג/א שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף א ע"ב {לח"מ}, ח"ב דף פב ע"ב
ג/א שארית כלב עמ' עד {לח"מ}, קסו
ג/א שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' שצח
ג/א שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קעב
ג/א שו"ת מהר"ם מינץ עמ' יח, קכז
ג/א שו"ת ממעמקים ח"ג עמ' ריח
ג/א שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' סט
ג/א שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קיג
ג/א שמחה לאיש (אלישר) דף צט ע"ג
ג/א שמן ראש חנוכה ח"ב עמ' קנא
ג/א שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' סו
ג/א שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' לג-לו
ג/א שער המלך ח"ב עמ' שמז
ג/א שערי זיו ח"ב דף נב ע"ב
ג/א שערי חיים (ס' המקח) דף קמד ע"א {הגבהה}
ג/א שערי לימוד (לוריא) ח"ג עמ' קצח {לח"מ}
ג/א שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' שכז {הגהמ"י}
ג/א שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' שכא, שלג
ג/א שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 8-9
ג/א שרשי הים
ג/א תורת כסף וחליפין עמ' קו-קח
ג/א תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' רמז-רמח
ג/א תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 98
ג/ב אמרי כהן קידושין סי' ג ס"ק ב
ג/ב בית יעקב (טבשונסקי) סי' קצח סעיף ג
ג/ב ביתאל ח"ב דף ל ע"ב
ג/ב ברור הלכה כתובות לא ע"א ציון ג פסקה א
ג/ב גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל ג סי' מו
ג/ב דין אמת (תשסז) עמ' קנג
ג/ב וישב אברהם דף ה ע"א {מ"מ}
ג/ב חסדי דוד ח"ד עמ' קכז
ג/ב מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' כא]
ג/ב משיב משפט עמ' קעד
ג/ב משנת יעקב קדושה עמ' שצג
ג/ב משפט הקנין ח"ב עמ' רצז-רצט, שפו
ג/ב משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 20
ג/ב צרור הכסף (הראשון) עמ' רצט
ג/ב קרית מלך רב (תשסו) עמ' תרכט
ג/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקפז
ג/ב שו"ת מהרש"ך ח"ד עמ' נו
ג/ב שופרא דשטרא שער ח פ"ג
ג/ב שערי חיים (ס' המקח) דף קלה ע"א {ראב"ד}
ג/ג אוצמפה"ת ב"מ מז ע"ב הע' 30, 33, 42, 61 {או"ש}
ג/ג אור שמח
ג/ג אור תורה (ריסקין) ויקרא עמ' 169*
ג/ג אות היא לעולם ח"ב דף לג ע"א {מל"מ}, לד ע"ד
ג/ג אנצי"ת ע' גלוי דעת הע' 98 {מ"מ}
ג/ג אשר למלך
ג/ג באורי סוגיות (הוניגסברג) ב"ב סי' מז אות ב
ג/ג בית אהרן (צוקרמן) עמ' ריב
ג/ג ברוך מבנים (תרצו) סי' ג עמ' עב {מ"מ}
ג/ג ברור הלכה ב"מ ח ע"ב ציון ב {רמב"ם}, צט ע"א אחרי ציון ד {או"ש}
ג/ג גדולי שמואל ב"מ דף מח, צט ע"א {או"ש}
ג/ג גט מקושר (אלגזי) דף סט ע"ג
ג/ג גט מקושר (אלגזי) עמ' שלח
ג/ג דברי יחזקאל (מישור) עמ' תמח
ג/ג דברי יחזקאל (תרצה) דף קמג ע"ב
ג/ג דין אמת (תקטו) דף מב ע"ב {קרית מלך רב}
ג/ג דין אמת (תשסז) עמ' קלח, קנא {קמ"ר}, קנד
ג/ג דיני חוזים במשה"ע עמ' 150
ג/ג דרך המלך דף צט ע"ג
ג/ג המדות לחקר ההלכה מדה יא אות קכא, מדה טו אות סח
ג/ג וישב אברהם דף ה ע"ב {מל"מ}
ג/ג זית רענן ח"א עמ' קח {מ"מ}
ג/ג חדושים ובאורים (גרי') ב"ב סי' י ס"ק ז
ג/ג חזון יחזקאל ב"מ פ"א ה"ו
ג/ג חלק יעקב (אלבעלי) דף פט ע"ב {מ"מ}
ג/ג חלקת יואב מהדו"ק אהע"ז סי' יב, חו"מ סי' א
ג/ג ידיו של משה
ג/ג כבוד יו"ט
ג/ג מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' רסו {מ"מ}
ג/ג מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קיד {מ"מ}
ג/ג מקנת חיים עמ' סה, ע
ג/ג משנת יעקב זרעים ח"א עמ' רטו
ג/ג משפט הקנין ח"א עמ' מב, שיא, שנח-שס
ג/ג משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 20, 512
ג/ג משפטי שמואל (רבינוביץ) ח"ב דף יח ע"א, יט ע"ב-ע"ג {מ"מ בשם רשב"א}
ג/ג ניצוצי אש עמ' קז
ג/ג נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' תתז {או"ש}
ג/ג עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' עא {מ"מ}
ג/ג פד"ר ח"ט עמ' 106
ג/ג פד"ר חי"ח עמ' 234 {מ"מ}
ג/ג פנס שלמה
ג/ג צבי גאון יעקב סי' לט
ג/ג קרית מלך רב (תשסו) עמ' תרכט
ג/ג רוב דגן (הלוי) ח"א דף קלח ע"ג
ג/ג רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' שב {מ"מ}
ג/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקפז
ג/ג שעורי ראשי ישיבות ליטא עמ' שלד
ג/ג שערי טהר ח"ו סי' סד אות א-ב
ג/ג שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 11
ג/ג תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' שלז
ג/ג תורת הקנינים ח"א עמ' שנט
ג/ג תורת רבית (סיטרוק) תורת הקנינים פ"ג ה"ה
ג/ג תשובה שלמה אהע"ז סי' מג דף נג ע"ב
ג/ד אהל שרה לאה עמ' כג, כה
ג/ד אוצמפה"ת ב"מ מז ע"ב הע' 109
ג/ד אור תורה (ריסקין) ויקרא עמ' 169*
ג/ד אמרי בינה (אוירבך) - הלואה סי' סג [יז] ד"ה לכאורה
ג/ד אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' סז
ג/ד בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' נה אות א-ג
ג/ד בנין דוד ב"מ עמ' קעד
ג/ד בריכת המלך עמ' כב, כו-כז
ג/ד דגל ראובן ח"א סי' לב
ג/ד דין אמת (תקטו) דף סט ע"ב {פרי האדמה}
ג/ד חזקה רבה חו"מ ח"ג עמ' 5
ג/ד מילי דמרדכי
ג/ד מלבושי יו"ט ח"א דף צח ע"ב
ג/ד מעשה בצלאל סי' שצד
ג/ד משפט הקנין ח"א עמ' קפא, ח"ב עמ' שכז
ג/ד פני משה (שלז')
ג/ד פנת יקרת (תשעא) עמ' תקו
ג/ד צרור הכסף (הראשון) עמ' ש
ג/ד קונטרסי שעורים ב"מ שעור כא אות ט
ג/ד שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' כח
ג/ד שער משפט סי' קצח ס"ק א
ג/ד שערי טהר ח"ו סי' סד אות א
ג/ד שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 11
ג/ד תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' שלז
ג/ד תורת הקנינים ח"א עמ' רכז
ג/ה אבן האזל
ג/ה אבקת רוכל (תשסב) עמ' תמו {הגהמ"י אות ח}
ג/ה אבקת רוכל (תשעז) עמ' שצז {הגהמ"י אות ח}
ג/ה אוצמפה"ת ב"מ מז ע"ב הע' 115, 146
ג/ה אור הישר [אור שמח לקמן פ"ט ה"ב]
ג/ה אמרי איש עמ' רמב {ואבד באונס}
ג/ה אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' לב אות ח-ט {הגהמ"י אות ח}
ג/ה ברור הלכה ב"מ מז ע"ב ציון ו
ג/ה בריכת המלך עמ' כב, כו
ג/ה גור אריה (צרמון)
ג/ה דברות אליהו ח"א עמ' קכה
ג/ה דברי יחזקאל (מישור) עמ' תמח
ג/ה דברי יחזקאל (תרצה) דף קמג ע"ב
ג/ה הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קנ {הגהמ"י אות ח}, קנג
ג/ה הר"מ במז"ל - קובץ עמ' קעה
ג/ה זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' שיח
ג/ה חי' הגר"ח ב"מ עמ' קמה
ג/ה חי' כתב סופר נזיקין עמ' צ
ג/ה חלקת יוסף (ברקוביץ) סי' מא אות א
ג/ה חק לישראל שומרים עמ' 33
ג/ה מלאכת שלמה (חכים)
ג/ה מלואי אבן ח"ב עמ' נד, נה
ג/ה מצודת בן ציון דף כד ע"ב {או שבאו לסטים}
ג/ה מצרף לכסף - אלף כסף חו"מ סי' נג
ג/ה מקצוע בתורה סי' סו ס' ט ס"ק כא {כי יש טורח}
ג/ה משנת יעבץ חו"מ סי' לג אות יג
ג/ה משנת יעקב
ג/ה משפט הקנין ח"א עמ' שכ, שלד, שנח
ג/ה סוכה וארבעת המינים עמ' 298
ג/ה עומק הפשט ח"א עמ' כז {אהא"ז}, לא
ג/ה עליות אריה עמ' סז, ע {טעם המלך}
ג/ה עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף ז ע"ד
ג/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' ר
ג/ה פני משה (שלז')
ג/ה פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' כ דף יט ע"א
ג/ה צרור הכסף (הראשון) עמ' ש
ג/ה קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' קצה
ג/ה ראש אליהו ח"ב עמ' מא
ג/ה רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' שיח
ג/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תלב
ג/ה שבט סופר (תשמו) עמ' קצח
ג/ה שמחה לאיש (אלישר) דף צח ע"ג
ג/ו אבן האזל
ג/ו אבקת רוכל (תשסב) עמ' תמז {או החזר לי מעותי}
ג/ו אבקת רוכל (תשעז) עמ' שצז-שצח
ג/ו אולם המשפט סי' קצח סעיף ו
ג/ו אוצמפה"ת ב"מ מז ע"ב הע' 123, 126
ג/ו אוצמפה"ת ב"מ מט ע"ב ח"א הע' 6, 16
ג/ו אוצרות יהושע עמ' רטו
ג/ו אות היא לעולם ח"ב דף קסו ע"ב
ג/ו אמונת עתיך גל' 117 עמ' 83
ג/ו אמרי בינה (אוירבך) - יו"ט סי' כא-ב [הערה י] ד"ה והנה
ג/ו אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' לב אות ד
ג/ו באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קלט, שעג
ג/ו בד קודש (דאנון)
ג/ו בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' צג סעיף ג
ג/ו בית אהרן וישראל גל' קטו עמ' סח
ג/ו בית אהרן וישראל גל' קלז עמ' לח-לט {ראב"ד}
ג/ו בית המדרש
ג/ו בית יעקב (טבשונסקי) סי' קצח סעיף ד, סי' רב סעיף א
ג/ו בית מאיר עמ' לח, קלו, קלח
ג/ו בית נפתלי (תרנט) סי' עא
ג/ו בכורי יוסף (וינר) ח"א עמ' קג
ג/ו בני יצחק (חנן) דף כא ע"ד, סב ע"א {כ"מ}
ג/ו ברור הלכה ב"מ מז ע"ב ציון ו, מט ע"ב ציון ב
ג/ו בריכת המלך עמ' כב
ג/ו ברית הלוי השלם
ג/ו ברית עולם (ולר) סי' ט אות א-ב, סי' ע אות א
ג/ו בתים לבדים עמ' תסה
ג/ו גט מקושר (אלגזי) דף נד ע"ב
ג/ו גט מקושר (אלגזי) עמ' רכה
ג/ו דבר יהושע (שו"ת) ח"ג חו"מ סי' כה
ג/ו דברות אליהו ח"א עמ' קכה
ג/ו דברי חיים ב"מ כו ד"ה ועפ"ז
ג/ו דברי יחזקאל (מישור) עמ' תמח
ג/ו דברי יחזקאל (תרצה) דף קמג ע"ב
ג/ו דברי יציב חו"מ עמ' קנא {מושכר למוכר}
ג/ו דברי ירוחם סי' טז
ג/ו דין אמת (תשסז) עמ' שכ
ג/ו הד משה עמ' 56-57
ג/ו הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קנג {המוכר חייב באונס}
ג/ו הלכה רבה ח"א עמ' 259
ג/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' פ
ג/ו זכר יצחק (תשח) עמ' רנז
ג/ו זכר יצחק (תשן) עמ' רסה
ג/ו חי' הגר"ח ב"מ עמ' קמה
ג/ו חי' חתם סופר
ג/ו חי' מהרי"א הכהן עמ' פד
ג/ו חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' שמח
ג/ו חק לישראל שליחות עמ' 469
ג/ו חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ג עמ' שפט
ג/ו חקרי לב חו"מ ח"ב סי' פב דף קל ע"א
ג/ו ידיו של משה
ג/ו יורו משפטיך ליעקב סי' קט
ג/ו ימי שלמה
ג/ו לחם רב (בוטון) סי' קנה
ג/ו לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' תע
ג/ו מטה אהרן (הלוי) דף רצג ע"ג
ג/ו מילי דמרדכי
ג/ו מלואי אבן ח"ב עמ' נה
ג/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' תקכג
ג/ו מעיני המים
ג/ו מפתח הבאורים [שו"ת רעק"א סי' קלג]
ג/ו מקנת חיים עמ' נג
ג/ו מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קכב אות יב {רמב"ם}, סי' קכז אות ח {בית הקונה מושכר למוכר}
ג/ו משנה הלכות ח"ז סי' רסד
ג/ו משנה למלך אחרון דף ו ע"א
ג/ו משנת יעבץ חו"מ סי' לג אות יג
ג/ו משנת יעקב משפטים עמ' שח
ג/ו משנת יעקב קנין עמ' יח-כ
ג/ו משנת ר' אהרן גיטין עמ' קעב
ג/ו משפט הקנין ח"א עמ' שמו-שמט, ח"ב עמ' רצב, שא
ג/ו משפטי אמת עמ' קמב
ג/ו משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 312
ג/ו משפטי שמואל (רבינוביץ) ח"ב דף ב ע"א
ג/ו נתיבות אדם ח"ב עמ' רמא
ג/ו נתן פריו ב"מ עמ' רסא
ג/ו ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' פא
ג/ו עומק הפשט ח"א עמ' כז {אהא"ז}
ג/ו עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' קע
ג/ו עמק הלכה (הורוביץ) עמ' קיט
ג/ו ערוגת הבושם (גרינוואלד) סוגיות עמ' קפו {לפיכך אם היה ביתו של לוקח וכו'}
ג/ו ערך שי חו"מ סי' קצח סעיף א-ב
ג/ו פני משה (שלז')
ג/ו צרור הכסף (הראשון) עמ' קכ
ג/ו רוח אליהו
ג/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רכד, רמא, רסא
ג/ו שדה אברהם דף לב ע"א
ג/ו שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' לז
ג/ו שו"ת מהרלב"ח סי' צג-צד
ג/ו שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' רטז, רלא
ג/ו שם יוסף (מועטי) ח"ב דף יב ע"א {מ"מ}
ג/ו שמחה לאיש (אלישר) דף צט ע"ג
ג/ו שמן ראש חנוכה ח"ב עמ' קנא
ג/ו שעורי מרן הגר"י מפוניבז עמ' קצא {מ"מ}
ג/ו שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 15
ג/ו תורת הקנינים ח"א עמ' רנט
ג/ז אבן האזל
ג/ז אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' שפד
ג/ז אהלי יהודה (הכהן)
ג/ז אמרי בינה דיני יו"ט סי' כא אות י
ג/ז בית אהרן וישראל גל' קטו עמ' סח
ג/ז בית אהרן וישראל גל' קיא עמ' עו {מ"מ}
ג/ז בכורי יוסף (וינר) ח"א עמ' קג
ג/ז בני יצחק (חנן) דף סב ע"ב {לח"מ}
ג/ז גט מקושר (אלגזי) עמ' רכד
ג/ז דברי יהודה דף יד ע"ג
ג/ז המאיר לארץ [עי' מחנה אפרים] {כ"מ}
ג/ז הר המלך ח"ד עמ' נו
ג/ז הר"מ במז"ל - קובץ עמ' קעה
ג/ז ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' רס
ג/ז זרע יצחק (לומברוזו)
ג/ז טבעת החושן ח"ג עמ' צה
ג/ז יכין ובועז ח"א סי' קמה עמ' 494
ג/ז מאור למלך ב"מ עמ' קנו
ג/ז מקורות לפסקי הרמב"ם
ג/ז משיב משפט עמ' פב
ג/ז משנת יעקב הפלאה עמ' רפז-רצ
ג/ז משנת יעקב קנין עמ' כ-כא
ג/ז משפט הקנין ח"א עמ' שנא, שצו
ג/ז נודע ביהודה השלם או"ח עמ' קפה
ג/ז נחלת יוסף (מייזליש) סי' לב אות יג {חזקת מרא קמא}
ג/ז נתן פריו ב"מ עמ' רסא
ג/ז ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' פא
ג/ז צרור הכסף (הראשון) עמ' ש
ג/ז קרית מלך
ג/ז קרית מלך רב (תשסו) עמ' תרלב {מ"מ}
ג/ז שדה אברהם דף ו ע"ד {הגהמ"י}
ג/ז שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' לח
ג/ז שו"ת מהרלב"ח סי' צג-צד
ג/ז שו"ת רשב"ש עמ' כז
ג/ז שם עולם (סטול) סי' יד אות יב
ג/ז תפארת מנחם דף ל ע"ב
ג/ח אבני החושן סי' רב סעיף ה {שעה"מ}
ג/ח אבני קודש (סוגיות) ח"ב עמ' קלט
ג/ח אדמת קדש ח"ב דף מט ע"ד
ג/ח אהל חייא עמ' תסט
ג/ח אהלי יהודה (הכהן) דף כד ע"ג, כה, סג ע"ג
ג/ח אולם המשפט סי' קיג סעיף ב {ראב"ד}, סי' רב סעיף א
ג/ח אוצמפה"ת ב"מ יא ע"ב הע' 28 {שעה"מ}
ג/ח אוצמפה"ת ב"מ מו ע"א הע' 79 {שעה"מ}
ג/ח אמר יוסף (אלקלעי)
ג/ח אמרי בינה (אוירבך) - קנינים סי' טו [א] ד"ה וראיתי {שעה"מ}
ג/ח אמרי הצבי (בער) סוגיות דף מ ע"א {אגב} וע"ג {מ"מ}, מב ע"א
ג/ח אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' לג
ג/ח אנצי"ת ע' אגב הע' 6 {שעה"מ}, 24 {מ"מ}, 25
ג/ח באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' מד {רמב"ם}, מז {שעה"מ}
ג/ח באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' י, קלג {שעה"מ}
ג/ח באר שרים (שולמן) עמ' ס
ג/ח בית אהרן וישראל גל' מג עמ' מו
ג/ח בית יעקב (טבשונסקי) סי' רב סעיף א {כ"מ}
ג/ח בציר אליעזר ח"ב דף ט ע"א {שעה"מ}
ג/ח ברור הלכה קדושין כז ע"א ציון ה
ג/ח דברי אור ח"ג עמ' עב
ג/ח דברי חיים (אוירבך) מכירה סי' כא ד"ה כתב {מ"מ}
ג/ח דברי יחזקאל (מישור) עמ' שצה
ג/ח דברי יחזקאל (תרצה) דף קכז ע"ב
ג/ח דברי משפט סי' רב סעיף א {שעה"מ}
ג/ח המסחר במשה"ע עמ' 21
ג/ח הפלאות נדרים (תשעג) עמ' נט
ג/ח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרס
ג/ח זית רענן ח"א עמ' קעד {שעה"מ}, קעח {שעה"מ}
ג/ח זכות משה (תשסב) עמ' קעד {כ"מ}
ג/ח זכות משה (תשסו) עמ' קעח {כ"מ}
ג/ח זכר שמואל קדושין סי' כו ס"ק ב
ג/ח זרע יצחק (לומברוזו)
ג/ח חזקה רבה חו"מ ח"ד עמ' 276
ג/ח חי' בן אריה ח"א סי' ו אות ז
ג/ח חי' הגרנ"ט סי' קסב
ג/ח חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' קח {שעה"מ}
ג/ח חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' שפד
ג/ח יוסף חי
ג/ח כוכב מיעקב (גרינברג) דף יז ע"ג, יח ע"א {צבורין}
ג/ח לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' טז אות יד
ג/ח לחם שלמה (בולה) דף א ע"א, ב ע"ג, ה ע"ב
ג/ח מגן שאול (קצנ') עמ' קסה
ג/ח מחקרים במשפט התלמודי עמ' 143, 140, 125
ג/ח מילי דמרדכי
ג/ח מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' ג אות א]
ג/ח מקנת חיים עמ' עט {מ"מ - באגב לא צריך לתת דמי כולן}
ג/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ח משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' רצו
ג/ח משנת יעקב
ג/ח משפט הקנין ח"ג עמ' רלד, רלט-רמ, רצח, תסג
ג/ח משפטי אמת עמ' קמט
ג/ח נאות אפרים ח"א עמ' רכא
ג/ח נודע ביהודה השלם חו"מ עמ' קנח
ג/ח נזר הקודש דף רו
ג/ח נחלת יוסף (מייזליש) סי' לב אות ג
ג/ח סוכה וארבעת המינים עמ' 231
ג/ח עמק שאלה (טברסקי) עמ' רעה {מ"מ}
ג/ח פד"ר חי"ז עמ' 218 {רמב"ם}, 225 {שעה"מ}
ג/ח פני שלמה נזיקין עמ' קכ {טעם המלך}
ג/ח פנים חדשות [מהרש"ך ח"ג ה]
ג/ח פרי השדה (דייטש) ח"א דף עה ע"ב
ג/ח צרור הכסף (הראשון) עמ' שא
ג/ח קהל יהודה - חי' הש"ס דף מד ע"ב
ג/ח קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' כב
ג/ח קהלת יעקב (אלגזי, שלוניקי) דף ז ע"ב
ג/ח קובץ ביאורים (שפירא)
ג/ח קרית מלך
ג/ח קרית מלך רב (תקיא) ח"א, וח"ב דף סא ע"ד
ג/ח קרית מלך רב (תשסו) עמ' תרלא, תרלג
ג/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' שצט
ג/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' צח, תקפ
ג/ח רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רג
ג/ח שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' קנד, קנז
ג/ח שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף ג ע"א-ע"ב, ד ע"א, ז ע"ב, ח ע"א, ט ע"א, יג ע"א-ע"ב, יד ע"א-ע"ב
ג/ח שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תצא
ג/ח שו"ת מהר"ם די בוטון סי' סד
ג/ח שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' לא
ג/ח שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רב סעיף א-ב, סי' רג סעיף א {מ"מ}
ג/ח שעורי הרב גיטין ח"א עמ' רנז
ג/ח שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 131
ג/ח שער המלך
ג/ח שער יהושע ח"ב עמ' לד
ג/ח שערי טהר ח"ו סי' ס אות א
ג/ח שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' קעא {טעם המלך}
ג/ח שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף צח ע"ג
ג/ח שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך ב עמ' צח {שעה"מ}
ג/ח שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 25
ג/ח תבואת יקב (בלעיש)
ג/ח תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' תפד
ג/ח תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' תשלו, תשנח
ג/ח תקון סופרים (רשב"ש) שער יט עמ' עה
ג/ט אבני נועם ח"ב עמ' רמב
ג/ט אבני קודש (סוגיות) ח"ב עמ' קלט
ג/ט אגרות משה חו"מ ח"א סי' נב
ג/ט אדמת קדש ח"ב דף מט ע"ד
ג/ט אהל חייא עמ' תסח-תסט
ג/ט אהלי יהודה (הכהן) דף סג ע"ג
ג/ט אולם המשפט סי' רב סעיף א
ג/ט אוצמפה"ת ב"מ מו ע"א הע' 23, 29 {דרך המלך}
ג/ט אוצרות יהושע עמ' ריג
ג/ט אור ליהודה קדושין עמ' רכח
ג/ט אמרי הצבי (בער) סוגיות דף מ ע"א-ע"ב, מא ע"א-ע"ב {צבורים, "קנה"} וע"ג {כ"מ}, מב ע"א
ג/ט אנצי"ת ע' אגב הע' 12
ג/ט ארזא דבי רב קידושין עמ' סו {בצבורים א"צ אמירה}
ג/ט באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' מה, נד, נו
ג/ט בית אהרן וישראל גל' מג עמ' מו
ג/ט בית הלוי ח"ב סי' מד עמ' קפד, ח"ג סי' מו עמ' קסח
ג/ט בית זבול ח"ד עמ' קנא
ג/ט בית יעקב (טבשונסקי) סי' רב סעיף ג {כ"מ}, סעיף יא
ג/ט בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' רמג
ג/ט ברור הלכה קדושין כז ע"א ציון ה
ג/ט ברכת חיים (אמסלם)
ג/ט גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תשיח
ג/ט גט מקושר (אלגזי) עמ' רנ
ג/ט דברי אברהם (מנדלסון) דף ב ע"ג-ע"ד {בצבורין א"צ לומר "אגב"}
ג/ט דברי אמת (תשעט) עמ' שז {בהשגות הראב"ד}
ג/ט דברי יחזקאל (מישור) עמ' שצה
ג/ט דברי יחזקאל (תרצה) דף קכז ע"ב
ג/ט דברי משפט סי' רב סעיף ב
ג/ט דרך המלך דף ק ע"ג
ג/ט הר"מ במז"ל - קובץ עמ' קעו
ג/ט ושב הכהן (תשמח) עמ' יב
ג/ט זכר שמואל קדושין סי' כו ס"ק ב
ג/ט זר זהב (פראג) עמ' קפא {צבורים}
ג/ט חוקות הדיינים ח"ב עמ' שפא
ג/ט חסדי דוד ח"ד עמ' שפו
ג/ט חתן סופר קניינים ח"א עמ' קכה, קכח
ג/ט יורו משפטיך ליעקב סי' קט
ג/ט ישא מדברותיך קדושין עמ' קו {אגב בהפקר}
ג/ט כבוד יו"ט
ג/ט כנפי נשרים
ג/ט כתבי מהר"ם איררה עמ' קנה {קנין אגב לא מועיל אם לא סיים את הקרקע}
ג/ט לב מרפא דף א ע"ב
ג/ט לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' טז אות ה-ט
ג/ט לחם שלמה (בולה) דף א ע"ד
ג/ט לשון למודים חו"מ דף מב ע"ב וע"ד
ג/ט מאור למלך ב"מ עמ' קפא {לח"מ}
ג/ט מהרי"ט אלגזי פ"ב אות יז או"ק ג
ג/ט מחקרים במשה"ע עמ' 98
ג/ט מחקרים במשפט התלמודי עמ' 132, 128
ג/ט מילי דמרדכי
ג/ט מנחת אשר ב"ק עמ' כה
ג/ט מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' ג אות א]
ג/ט מקנת חיים עמ' עח {"קני" אם לא צבור}
ג/ט משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' רצו
ג/ט משנת יעקב קנין עמ' כא-כב
ג/ט משפט הקנין ח"ג עמ' רמ, רמח
ג/ט משפטי אמת עמ' קמט
ג/ט נודע ביהודה השלם חו"מ עמ' קנח
ג/ט נוה שלום (שולאל)
ג/ט נחלת עזריאל (גרין) עמ' רמט
ג/ט נתיבים במשפט העברי עמ' 284
ג/ט ס' התרומות עמ' תשמד
ג/ט עטרת ישראל עמ' קנב, שסז
ג/ט עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' עז
ג/ט עמק שאלה (טברסקי) עמ' רעה
ג/ט עמקי המשפט עמק החוב סי' ט אות ח עמ' נו {מח' המרדכי והרמב"ם אם שייך להקנות חוב באגב תלוי האם החוב נחשב כגוף ממון}
ג/ט פד"ר חי"ז עמ' 218
ג/ט פנס שלמה
ג/ט פסקי מהרי"ץ - בארות חיים הערה שצז ד"ה ובעיקר
ג/ט פרי השדה (דייטש) ח"א דף עא ע"א, עד ע"ג, עו ע"א {צבורים}
ג/ט ציץ אליעזר ח"א - פאת שדה פ"ג מ"ו {ראב"ד}
ג/ט צמח ארז עמ' שצו {בצבורים א"צ "קני"}
ג/ט צרור הכסף (הראשון) עמ' קכ, שא
ג/ט קהל יהודה - חי' הש"ס דף מד ע"ב
ג/ט קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון חכמים עמ' ב {ראב"ד}
ג/ט קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' כג-כד
ג/ט קובץ ביאורים (שפירא)
ג/ט קרית מלך רב (תקיא) ח"א, ח"ב דף סא ע"ד
ג/ט קרית מלך רב (תשסו) עמ' תרלא, תרלג
ג/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' שצט
ג/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' צח, תקפ
ג/ט רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רג
ג/ט שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' קג, קה
ג/ט שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' קנד, קנז
ג/ט שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף ג ע"א-ע"ב, ד ע"א-ע"ב, ו ע"א-ע"ב, ז ע"ב, טז ע"א-ע"ב
ג/ט שדה אברהם דף ז ע"ב
ג/ט שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' קפ
ג/ט שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תצא
ג/ט שו"ת הריב"ש עמ' רמג-רמד
ג/ט שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' תסח
ג/ט שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' תסח
ג/ט שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קטו
ג/ט שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' רע
ג/ט שואל ומשיב מהדורא א ח"ג סי' כג ד"ה הן
ג/ט שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רב סעיף ב {לח"מ}, סעיף ג {מ"מ}, ז {לח"מ}, סעיף ח {כ"מ}
ג/ט שם יוסף (מועטי) ח"ב דף מא ע"ג {לח"מ}
ג/ט שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' קלב {לח"מ}
ג/ט שמחת יו"ט (אלגזי) סי' א אות ו {קמ"ר}
ג/ט שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' קעג {ראב"ד}
ג/ט שמן רקח ח"א דף מו ע"ג
ג/ט שעורי הרב גיטין ח"א עמ' רנז
ג/ט שערי טהר ח"ו סי' ס אות א
ג/ט שערי שאול ב"ק עמ' קפב
ג/ט שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 24-25
ג/ט תורת אמת (תשסו) עמ' תעח {מ"מ}
ג/ט תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' תפד
ג/ט תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' תשלו, תשמז, תשס
ג/ט תורת רבית (סיטרוק) תורת הקנינים פ"ג ה"יז
ג/ט תכריך מרדכי סי' י עמ' סז
ג/ט תקון סופרים (רשב"ש) שער יט עמ' עה
ג/ט תשובות ראב"י אב"ד סי' קסט
ג/י אהל חייא עמ' תמב
ג/י אור הישר [תקפו כהן סי' ז]
ג/י אור לישרים (קלרמן) ב"מ עמ' עח
ג/י אמרי בינה (אוירבך) - הלואה סי' סג [כו] ד"ה ומה
ג/י אמרי הצבי (בער) סוגיות דף מ ע"ב, מא ע"ג-ע"ד {לח"מ}
ג/י אנצי"ת ע' אגב הע' 16-14, 19-18
ג/י אסיפת גאונים (תרנה) דף יב
ג/י באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' י
ג/י בן אשר סי' לב אות ט {אבי עזרי}
ג/י ברור הלכה קדושין כז ע"א ציון ז
ג/י דברי אמת (תשעט) עמ' דש {מגיד משנה, דשדה לאפטרופוס ומטלטלין ליתומים קנה}
ג/י דין אמת (תשסז) עמ' קסד, רנא {קמ"ר}
ג/י דרך עץ החיים (אלגזי) דף כט ע"א
ג/י הדרת מרדכי דף סז ע"ד
ג/י זכר שמואל קדושין סי' כו ס"ק ב
ג/י חוקי חיים (גאגין) דף קנ ע"ג {קרית מלך רב}
ג/י חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 114
ג/י חקרי לב (המאור) חו"מ ח"א עמ' רי
ג/י יגיעת ערב ב"מ עמ' קא, קח
ג/י ידיו של משה
ג/י לחם רב (בוטון) סי' קעג
ג/י לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' תקכה
ג/י לחם שלמה (בולה) דף ו ע"ג
ג/י מאור למלך ב"מ עמ' פא, צ, צא {אבי עזרי}
ג/י מהרי"ט אלגזי פ"ב אות טז או"ק א
ג/י מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
ג/י משמר הלוי עמ' קל
ג/י משנת יעקב
ג/י משפט הקנין ח"ג עמ' צג, שח
ג/י נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' קכה
ג/י עטרת שלמה ח"א עמ' שח
ג/י עיני דוד
ג/י ערך שי חו"מ סי' רב סעיף ה
ג/י פני משה (שלז')
ג/י פסקי מהרי"ץ - בארות חיים הערה שצז ד"ה ובעיקר
ג/י פרי השדה (דייטש) ח"א דף עה ע"ג
ג/י צרור הכסף (הראשון) עמ' שב
ג/י קובץ ביאורים (שפירא)
ג/י קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' ב, שעט
ג/י קרית מלך
ג/י קרית מלך רב (תשסו) עמ' תסב, תרלד, אלף כ
ג/י רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' שיט {מ"מ}
ג/י שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף קיז ע"ג
ג/י שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף קיח ע"א
ג/י שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קיב, קטו
ג/י שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' רע {לח"מ}
ג/י שירת דוד (תשסג) עמ' קד
ג/י שירת דוד ב"מ עמ' קד
ג/י שם יוסף (מועטי) ח"ב דף מב ע"א {מ"מ}
ג/י שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' לה
ג/י שמן רקח ח"א דף מח ע"א
ג/י שער יהושע ח"ב עמ' קכו
ג/י שערי חיים (ס' המקח) דף קנה ע"א {לח"מ}
ג/י שפת הים (מיו) דף קמ ע"ד
ג/י תורת רבית (סיטרוק) תורת הקנינים פ"ב ה"ז
ג/י תקפו כהן סי' ח
ג/י תקפו של רפאל סי' יט
ג/י תשורת שי מהדו"ק סי' כד
ג/יא אוצרות הרמב"ם
ג/יא אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' י
ג/יא אנצי"ת ע' אגב הע' 7 {אהא"ז}, 59-60
ג/יא אשר למלך
ג/יא באורי סוגיות (הוניגסברג) ב"ב סי' מט אות ח {אהא"ז}
ג/יא ברוך מבנים (תרצו) סי' ב עמ' ח, סי' ג עמ' נח-נט
ג/יא ברור הלכה ב"ק יב ע"א ציון ד
ג/יא זר זהב (פראג) עמ' קעט {מ"מ}
ג/יא חלק יעקב (אלבעלי) דף צ ע"א-ע"ב
ג/יא יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קפ
ג/יא לב מבין
ג/יא לחם שלמה (בולה) דף ב ע"ג
ג/יא לשון למודים חו"מ דף מא ע"ג {ראב"ד}
ג/יא מחנה יהודה (קצין) ח"ב סי' סה
ג/יא מחקרים במשפט התלמודי עמ' 136, 129
ג/יא מלאכת שלמה (חכים)
ג/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/יא משה ידבר (תקפז) שו"ת דף פא ע"ג
ג/יא משה ידבר (תשעו) עמ' תנה
ג/יא משפט הקנין ח"ג עמ' רפב, ש
ג/יא נר יצחק (ארדיט) עמ' קמב
ג/יא נתיבי ים קדושין עמ' קמז
ג/יא ס' התרומות עמ' תשמז
ג/יא סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' קיא
ג/יא עבד המלך (תשסט) עמ' תפא
ג/יא עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' שכו {אהא"ז}
ג/יא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קעג-קעד
ג/יא צבי גאון יעקב סי' לח
ג/יא צרור הכסף (הראשון) עמ' קכב, שו
ג/יא קובץ ביאורים (שפירא)
ג/יא קרית מלך רב (תשסו) עמ' תרלה
ג/יא רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קא
ג/יא שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף ב ע"א, יח ע"ב
ג/יא שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' שפ
ג/יא שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' שט
ג/יא שו"ת מהר"ם די בוטון סי' סד
ג/יא שם משמעון (פולק) ח"ב דף רי
ג/יא שמן רקח ח"א דף מח ע"ג
ג/יא שער משפט סי' רב ס"ק ב
ג/יא שערי טהר ח"ו סי' ס אות א
ג/יא שערי שאול ב"ק עמ' קפב
ג/יא שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 26
ג/יא תכריך מרדכי סי' י עמ' סו-סז {עבד נקנה}
ג/יב אבני החושן סי' ר סעיף ה {הגהמ"י אות כ}, סי' רב סעיף ו
ג/יב אולם המשפט סי' רב סעיף ד {הגהמ"י}
ג/יב אור הישר [אור הישר גיטין כא ע"א וב"ק יב ע"א וב"מ ט ע"ב]
ג/יב אשר למלך
ג/יב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ג/יב בית יעקב (טבשונסקי) סי' רב סעיף ט
ג/יב ברור הלכה ב"ק יב ע"א ציון ג
ג/יב חוקות הדיינים ח"ב עמ' שפא
ג/יב חנוכת הבית עמ' קכג
ג/יב מנחת אשר ב"ק עמ' כ
ג/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/יב משה ידבר (תשעו) עמ' תנה
ג/יב משובב נתיבות עמ' קסט {קמ"ר}
ג/יב משנת יעקב
ג/יב משפט הקנין ח"ג עמ' פא-פב, רעג-רעד
ג/יב נתן פריו ב"מ עמ' פז
ג/יב ס' המקח עמ' קעו
ג/יב עבד המלך (תשסט) עמ' תפ
ג/יב קרית מלך
ג/יב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקפא
ג/יב שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף יט ע"ב
ג/יב שו"ת הריב"ש סי' קכט, עמ' קמ
ג/יב שו"ת מהר"ם די בוטון סי' סד
ג/יב שו"ת מהרא"ל צינץ חו"מ סי' לח אות ה דף סד ע"ג
ג/יב שערי יצחק (תשיז) עמ' קצא {הגהמ"י קושטא}
ג/יב שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 26
ג/יב תורת הקנינים ח"ב עמ' לט
ג/יב תורת רבית (סיטרוק) תורת הקנינים פ"ה ה"א
ג/יג אמרי בינה (אוירבך) - קנינים סי' טז [א] ד"ה כבר {מל"מ}
ג/יג אנצי"ת ע' בעלי חיים הע' 79
ג/יג בד קודש (דאנון)
ג/יג בני דוד (השמטות)
ג/יג ברור הלכה ב"מ ט ע"ב ציון ג
ג/יג ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 147 {הגהמ"י דפוס קושטא}
ג/יג הר"מ במז"ל - קובץ עמ' קעו
ג/יג וישב אברהם דף ה ע"ב {מ"מ}
ג/יג חוקות הדיינים ח"ב עמ' שפא
ג/יג חי' הריצ"ד
ג/יג חלק יעקב (אלבעלי) דף צ ע"א-ע"ב {לח"מ}
ג/יג יד יצחק (הכהן)
ג/יג מאור למלך ב"מ עמ' קלז-קלח
ג/יג מחנה יהודה (אשכנזי) דף קפג ע"א {לח"מ}
ג/יג מי באר (פסח) דף עג ע"ג, עד ע"א-ע"ב
ג/יג מנחת משה (שיינברגר) שבת סי' יב ס"ק ד, סי' יד ס"ק ג
ג/יג משאת המלך ח"ד סי' תלה
ג/יג משנת יעקב
ג/יג משפט הקנין ח"ג עמ' פב, רלא
ג/יג סופר המלך
ג/יג ערך שי חו"מ סי' רב סעיף ח {לח"מ}
ג/יג צרור הכסף (הראשון) עמ' שו
ג/יג קובץ ביאורים (שפירא)
ג/יג קרית מלך רב (תשסו) עמ' תרלה
ג/יג שירת דוד (תשסג) עמ' קד, קו, קט
ג/יג שירת דוד ב"מ עמ' קד, קו, קט
ג/יג שם יוסף (מועטי) ח"ב דף מח ע"ב
ג/יג שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' קנב
ג/יג שער המלך - טעם המלך ח"א עמ' תקע
ג/יג שערי חיים (ס' המקח) דף קמה
ג/יג תקפו של רפאל סי' לו
ג/יג תשובות יהודה דף פד ע"ב {לח"מ}
ג/יד אוצמפה"ת ב"מ ט ע"ב ח"א הע' 8, 23, 37, 44, 53
ג/יד אשדות הפסגה ח"א דף קכו ע"א
ג/יד בן יהודה סי' פ
ג/יד ברור הלכה ב"מ ט ע"ב ציון ג
ג/יד חזון יחזקאל ב"ב הוספה א
ג/יד מאור למלך ב"מ עמ' קלו {אהא"ז}, קלז
ג/יד מעיני המים
ג/יד משנת חיים בכורות עמ' רא
ג/יד משנת יעקב
ג/יד נתיבות מרדכי קדושין עמ' תקלו {לח"מ}
ג/יד ס' המקח עמ' קצג
ג/יד ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קמד-קמה
ג/יד סופר המלך
ג/יד צרור הכסף (הראשון) עמ' שו
ג/יד שי למלך (מלר) עמ' קלב
ג/יד שירת דוד (תשסג) עמ' קד, קו, קט
ג/יד שירת דוד ב"מ עמ' קד, קו, קט
ג/יד שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' ריג
ג/יד תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' ת
ג/יד תקפו של רפאל סי' יט, לו
ג/טו אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' פה
ג/טו אוצמפה"ת ב"מ עה ע"א ח"ג הע' 9
ג/טו אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ב הע' 16 {מ"מ}
ג/טו אשדות הפסגה ח"א דף קכז ע"ב
ג/טו אשר למלך
ג/טו בית יעקב (טבשונסקי) סי' רב סעיף יב
ג/טו בית נפתלי (תרנט) סי' נד
ג/טו בית נפתלי (תשסו) עמ' שד
ג/טו ברור הלכה גיטין כב ע"א ציון א
ג/טו חלק יעקב (אלבעלי) דף פט ע"ד {כ"מ}
ג/טו טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 115, 117 {מ"מ}
ג/טו ידיו של משה
ג/טו משנת יעקב
ג/טו משפט הקנין ח"ג עמ' לג, קצה
ג/טו סידורא דפת עמ' עו
ג/טו קרית מלך רב (תשסו) עמ' תרלו
ג/טו שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 25
ג/טז אור שמח
ג/טז ברור הלכה גיטין כב ע"א ציון א
ג/טז גדולי שמואל גיטין דף כב ע"א {או"ש}
ג/טז דברי חן (נתנזון) דף סז ע"ג
ג/טז דרך המלך דף קב ע"ד
ג/טז דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תיג
ג/טז משנת יעקב
ג/טז משפט הקנין ח"ג עמ' רצח
ג/טז צרור הכסף (הראשון) עמ' קכג, שי
ג/טז קובץ ביאורים (שפירא)
ג/טז קרית מלך רב (תשסו) עמ' תרלו
ג/טז רוב דגן (הלוי) ח"א דף קלד ע"ד {הלכה למשה (אמריליו)}
ג/טז שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' לט
ג/טז שערי זיו ח"ב דף פד ע"ג
ג/טז שערי טהר ח"ו סי' ס אות ה
ג/טז שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 25
ג/יז אור הישר [מקום שמואל סי' ג]
ג/יז אמונת יהושע עמ' אלף שמז {העומד ליבצר}
ג/יז בשמים ראש סי' שעג
ג/יז דבש תמר
ג/יז דרך המלך דף צט ע"ג
ג/יז המדות לחקר ההלכה מדה יט אות לה
ג/יז המשפט העברי עמ' 1106
ג/יז משמר הלוי עמ' קל
ג/יז קדשי יהושע עמ' תתקפב
ג/יז תורת רבית (סיטרוק) תורת הקנינים פ"ב ה"יט
ג/יח אבן האזל (גם בהשמטות)
ג/יח אולם המשפט סי' קצג סעיף ב {מ"מ}, סי' רב סעיף ב
ג/יח אורח משפט עמ' צט ע"א
ג/יח אם הדרך
ג/יח אמונה ומסחר עמ' תקמט
ג/יח אנצי"ת ע' אגב הע' 63
ג/יח ארץ הצבי (שכטר) עמ' קצה
ג/יח אשדות הפסגה ח"א דף קכז ע"ג
ג/יח באר מים חיים (נוסינזון) ב"מ דף מו
ג/יח באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' שס
ג/יח בית יעקב (טבשונסקי) סי' קצג סעיף א, סי' שלב סעיף ב
ג/יח בשמים ראש סי' שעג
ג/יח דברי אמת (תשעט) עמ' שט {כ"מ, שהביא דברי הנמוק"י}
ג/יח דברי יחזקאל (מישור) עמ' שצה
ג/יח דברי יחזקאל (תרצה) דף קכז ע"א
ג/יח דרישה מחיים דף רו ע"ג
ג/יח דרך המלך דף צט ע"ד
ג/יח המשפט העברי עמ' 1106
ג/יח הר"מ במז"ל - קובץ עמ' קעו
ג/יח חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 168
ג/יח חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' צח
ג/יח מגן שאול (קצנ') עמ' קנז, רכט
ג/יח מילי דמרדכי
ג/יח משפט הקנין ח"ג עמ' לד, רסז, רצו
ג/יח נתיבות שלום (למפרט)
ג/יח עבודת המלך הל' ע"ז פ"ז ה"ה
ג/יח פרי חיים (תרסז) סי' ג
ג/יח קרית מלך רב (תשסו) עמ' תרלז
ג/יח שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף נו ע"א, נז ע"ב
ג/יח שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קצג סעיף א {רמב"ם}, סי' רג סעיף א {לח"מ}


ד/773 הלכות מכירה פרק ד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ד/רה"פ הלכה למשה (אמריליו) ח"ב
ד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ד/רה"פ מעשה רקח
ד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ד/רה"פ פי' ר"י קאפח
ד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ד/רה"פ רמב"ם לעם
ד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ד/א אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' עט, קז, ח"ז עמ' קלו
ד/א אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 310
ד/א אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ד/א אהליך יעקב ב"מ סי' יח ס' ב
ד/א אוצרות הרמב"ם
ד/א אות היא לעולם ח"א דף קלט ע"א
ד/א אמרי הצבי (בער) סוגיות דף סג ע"ב
ד/א אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' קצד
ד/א באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ד/א בית אהרן (קארטשין) עמ' יח-יט
ד/א ברוך אומר חו"מ עמ' פז
ד/א ברור הלכה גיטין עח ע"א ציון א
ד/א גבול יהודה (ציר') דף קט ע"ג
ד/א גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קסג
ד/א גזע ישי דף פד ע"א
ד/א דברי חיים (אוירבך) מכירה סי' טו ד"ה בש"ע {כס"מ}
ד/א דברי יחזקאל (מישור) עמ' רפד
ד/א הד משה עמ' 68 {כלי לוקח ברשות מוכר}
ד/א הר"מ במז"ל - קובץ עמ' קעה-קעו
ד/א חזקה רבה חו"מ ח"ד עמ' 143
ד/א חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' רלב
ד/א חיים ומלך
ד/א חקרי זמנים ח"א עמ' קפד
ד/א טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' שנג
ד/א טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' תלה {רשות הרבים - לא ביאר מהו כי פשוט שהוא מקום שרבים בוקעים}
ד/א ידיו של משה
ד/א מאור למלך ב"מ עמ' קלה
ד/א מוריה גל' יג עמ' יט
ד/א מילי דמרדכי
ד/א מלואי אבן ח"ב עמ' ה
ד/א מנוחת אשר ח"א דף מח ע"ג {מכר את הכלי - קונה בו את הפירות שבו}
ד/א מצעדי גבר ב"מ סי' לב ח"א אות ב, סי' לג ח"ב
ד/א מקנת חיים עמ' צד
ד/א מרכבת יוסף דף כז ע"ג-ע"ד {כלי של לוקח ברשות מוכר}
ד/א משנת יעקב
ד/א משפט הקנין ח"ב עמ' שפד, ח"ג עמ' קמא, קמג, קנא, קנו, קסג, קסו-קסח
ד/א נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' קנח
ד/א נתיבות אדם ח"ב עמ' רמג
ד/א ס' המקח עמ' קצז
ד/א עטרת מרדכי (וינברג) דף לא ע"ב
ד/א עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' רנב
ד/א פנס שלמה
ד/א צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים או"ח סי' תמח ס' ג (השלישי)
ד/א צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף כח ע"ג
ד/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' לד אות ג
ד/א קרית מלך רב
ד/א קרית מלך רב (תשסו) עמ' תרלז
ד/א שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' רלג
ד/א שעורי ר' שמואל ב"מ ח"א עמ' קכט-קל
ד/א שערי חיים (ס' המקח) דף קמו ע"ב {וה"ז כמו שהגביהן}
ד/א תורת הקנינים ח"ב עמ' קמא
ד/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' פד
ד/א תשורת שי מהדו"ק סי' צב
ד/ב אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קו
ד/ב בית אהרן וישראל גל' נה עמ' מא
ד/ב בן יהודה סי' פ
ד/ב דברי חיים (אוירבך) מכירה סי' טו ד"ה בש"ע {כס"מ}
ד/ב דובר מישרים
ד/ב הר"מ במז"ל - קובץ עמ' קעו
ד/ב חוקות הדיינים ח"ב עמ' שצט
ד/ב חי' הריצ"ד
ד/ב ידיו של משה
ד/ב מוריה גל' קנט עמ' פד {כלי לוקח ברשות מוכר}
ד/ב מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' כא אות ה]
ד/ב מרפא לשון (ארדיט) דף נה ע"ג {קרית מלך רב}
ד/ב משנת יעקב
ד/ב משפט הקנין ח"ג עמ' קנג, קנה, קנח, קסג, קסה-קסו
ד/ב פני אריה (צינץ) ב"ב פד ע"ב
ד/ב צדקה לחיים (תקמז) (לקוטים)
ד/ב צדקה לחיים (תשסח) עמ' נג
ד/ב קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' כה
ד/ב קרית מלך רב (תשסו) עמ' תרלז, תרמ
ד/ב ריח שדה דף סח ע"ג
ד/ב שערי זיו ח"ב דף עט ע"ב
ד/ב תקפו של רפאל סי' לו
ד/ב תשורת שי מהדו"ק סי' צב
ד/ג אוצמפה"ת ב"מ ח ע"א הע' 110
ד/ג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ד/ג באורי סוגיות (הוניגסברג) ב"ב סי' מז אות ב
ד/ג בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' לה הערה 1, 3
ד/ג בן שלמה דף סד ע"ג
ד/ג בנין ציון (עטלינגר) ח"א סי' קעו, ח"ב סי' קכ
ד/ג ברכת מרדכי ב"ב עמ' רפב
ד/ג ברכת מרדכי ב"מ עמ' קמה
ד/ג גליוני הגר"ש עמ' ק {הגהמ"י}
ד/ג חזקה רבה חו"מ ח"ד עמ' 143
ד/ג טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' שנג
ד/ג לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' קעב
ד/ג מעיני החכמה ח"א אות רפא {קונה רק בסמטא}
ד/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ג משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' שטז
ד/ג משפט הקנין ח"ב עמ' רצג, שט, שיא, שסז
ד/ג משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 20
ד/ג נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' כט {מ"מ}
ד/ג נימוקי מלב"ם ב"מ סי' ג
ד/ג נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' לז אות ב
ד/ג קרית מלך
ד/ג קרית מלך רב (תשסו) עמ' תרמא
ד/ג שדה הארץ ח"ב דף מט ע"ד
ד/ג שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' כא
ד/ג שעורי ראשי ישיבות ליטא עמ' שלד
ד/ג שער המלך ח"ב עמ' שלד
ד/ג שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 10
ד/ג תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' קט
ד/ג תשובות יהודה דף עט ע"א {הגבהה קונה בכל מקום}
ד/ד אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' נג, ח"ד עמ' עח
ד/ד אולם המשפט סי' קצח סעיף ט {מ"מ}, סי' ר סעיף ו
ד/ד אישים ושיטות (תשסז) עמ' שכו-שכז {מקצת חפץ}
ד/ד אפיקי מגינים קידושין סי' ט
ד/ד באורי סוגיות (הוניגסברג) ב"ב סי' מז אות א
ד/ד בינת דניאל ח"א עמ' רצג
ד/ד בית אפרים אהע"ז הל' קידושין דף א ע"ג
ד/ד בית אפרים או"ח (תרמד) דף סה ע"א
ד/ד ברכת אברהם (תשנד) חי' ש"ס עמ' קב
ד/ד ברכת מרדכי ב"ב עמ' רפב
ד/ד ברכת מרדכי ב"מ עמ' קמו
ד/ד גדולי שמואל ב"ב דף עה ע"ב
ד/ד דבר יהושע (שו"ת) ח"ג חו"מ סי' כה
ד/ד דברות אליהו ח"א עמ' קיד
ד/ד דברות משה קדושין סי' לט ענף ב
ד/ד דברי יחזקאל (מישור) עמ' רצ
ד/ד דברי יחזקאל (תרצה) דף צה ע"ג
ד/ד דין אמת (תשסז) עמ' קנ {רמב"ם}, קנב {קמ"ר}
ד/ד דיני חוזים במשה"ע עמ' 34
ד/ד דרך עץ החיים (אלגזי) דף כט ע"ג
ד/ד הר"מ במז"ל - קובץ עמ' קעז
ד/ד חזון יחזקאל ב"ב פ"ד ה"ז
ד/ד חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' עו-עז
ד/ד חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' עו,עז
ד/ד חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' קיג
ד/ד כללי קלב"מ (תשסז) עמ' רג
ד/ד לחקרי הלכות סי' נד
ד/ד לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' טז אות א-ב
ד/ד לשון למודים או"ח דף פב ע"א
ד/ד מאור למלך ב"מ עמ' קל {מ"מ}
ד/ד מאור מרדכי ב"ב עמ' ריט-רכא
ד/ד מחזה אברהם (בוטון) דף צא ע"ג {בני דוד}
ד/ד מחנה יהודה (אשכנזי) דף קפה ע"ג, קפט ע"ב
ד/ד מילי דמרדכי
ד/ד מנחה לאהרן (וולף) עמ' 20
ד/ד מנחת חיים (שוויד) ח"ג עמ' כח
ד/ד מנחת כהן (כץ) ח"ב דף כו ע"ג
ד/ד מעיני המים
ד/ד מעליות ח"יא עמ' 161-167
ד/ד מקנת חיים עמ' סו {מקצת}, קב {אהא"ז}
ד/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ד משנת יעקב
ד/ד משפט הקנין ח"ב עמ' רצג, שיא, שנא
ד/ד ניצוצי אש עמ' קו
ד/ד נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' ח
ד/ד נתיבי ים קדושין עמ' קמא
ד/ד פרי אהרן (ברנשטיין) עמ' קלה
ד/ד קרית מלך רב (תשסו) עמ' תרכט, תרמא
ד/ד שי למלך (מלר) עמ' קלב
ד/ד שירת דוד (תשסג) עמ' קו
ד/ד שירת דוד ב"מ עמ' קו
ד/ד שמעתתא דבי רב עמ' תלז
ד/ד שעורי מרן הגר"י מפוניבז עמ' עה
ד/ד שעורי ראשי ישיבות ליטא עמ' שלד
ד/ד שער המלך ח"ב עמ' שלג-שלד
ד/ד שערי זיו ח"ב דף עט ע"ג
ד/ד שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 13
ד/ד תורת הקנינים ח"א עמ' רצב-רצג
ד/ד תורת נתן עמ' 18-19
ד/ד תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תלח
ד/ד תורתו של ר"מ סי' ט
ד/ה אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' נג
ד/ה אהלי שם (פרץ) ב"מ (תשמא) סי' נט
ד/ה אולם המשפט סי' ר סעיף ח {מל"מ}
ד/ה אוצרות הראיה (תשסב) ח"ג עמ' 224 {מל"מ}
ד/ה אוצרות יהושע עמ' קמג {מל"מ}
ד/ה בית אפרים או"ח (תרמד) דף סה ע"א {לח"מ}, סו ע"א
ד/ה בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' נה אות א
ד/ה בית שלמה (דרמר) חו"מ סי' סז דף לט ע"א
ד/ה בן יהודה סי' פ
ד/ה בני דוד
ד/ה ברור הלכה כתובות לא ע"א ציון ג פסקה ג
ד/ה דברי חיים (אוירבך) דיני מכירה סי' יז
ד/ה דברי יחזקאל (מישור) עמ' רפה {מ"מ}
ד/ה דברי יחזקאל (תרצה) דף צג ע"ג-ע"ד
ד/ה דברי משפט סי' רעה אות ב {מל"מ}
ד/ה דברי משפט סי' רעה סעיף ב {מל"מ}
ד/ה דין אמת (תקטו) דף מה ע"ד {קרית מלך רב}
ד/ה דין אמת (תשסז) עמ' קסא
ד/ה הלכה רבה ח"ב עמ' 145
ד/ה המשפט העברי עמ' 1000
ד/ה חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 290 {מל"מ}
ד/ה חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' עז
ד/ה חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' עז
ד/ה חי' חתם סופר
ד/ה חי' מחנה אפרים
ד/ה חיי אברהם (קובו) תשובות דף מז ע"א {כ"מ}
ד/ה חתן סופר קניינים ח"ב עמ' קז {מל"מ)
ד/ה יד איתן
ד/ה יין המשמח סי' קלב ס"ק יט, סי' קלד ס"ק ז {מידה של מוכר}
ד/ה מאור למלך ב"מ עמ' קלז {מ"מ}
ד/ה מחנה יהודה (אשכנזי) דף קפב ע"ד {מל"מ}
ד/ה מעדני מלך (תשמח) עמ' קלא, קלג, קלח {מל"מ - ראב"ד על דעת אחרת מקנה}
ד/ה מעליות חי"ד עמ' 17-22
ד/ה מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' כא אות ה]
ד/ה משנת יעקב
ד/ה משפטי שמואל (רבינוביץ) ח"ב דף יח ע"ב {מל"מ}
ד/ה נדיב לב ח"ב חו"מ דף פו ע"ג {מל"מ}
ד/ה ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קמד, קמו
ד/ה סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' סח כלל ד א {מל"מ}
ד/ה ערך שי חו"מ סי' ר סעיף ד {מל"מ}
ד/ה פני אריה (צינץ) ב"ב פד ע"ב
ד/ה צרור הכסף (הראשון) עמ' קכב, שז, שמ
ד/ה קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' שנב {מל"מ}
ד/ה קרית מלך
ד/ה קרית מלך רב (תשסו) עמ' תרמא
ד/ה שו"ת בית אפרים או"ח סי' לז (ד"ה ויצא)
ד/ה שושנת יעקב (הורוויץ) סי' ר סעיף י {רמב"ם}, סעיף יא {מ"מ}
ד/ה שם יוסף (מועטי) ח"ב דף מא ע"ג, מח ע"ג
ד/ה שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' קנב
ד/ה שמחת יהודה דף צא ע"א {מל"מ}
ד/ה שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' רלד {מל"מ}
ד/ה שער המלך ח"ב עמ' שלב
ד/ה שערי זיו ח"ב דף עט ע"ג
ד/ה שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' נו {מל"מ}
ד/ה שפתי דעת ח"א עמ' קע
ד/ה תורת הקנינים ח"א עמ' שיד
ד/ה תירוש ויצהר - תפארת בנים סי' נז
ד/ה תשובות יהודה דף עט ע"א, פ ע"ב, פד ע"ב {משיכה לא מועילה בכליו של מוכר}
ד/ה תשובת ריב"א (אונגר) ח"ב סי' מח {לח"מ}
ד/ו אוצמפה"ת ב"מ יא ע"ב הע' 84
ד/ו אור ליהודה (תשנט) קונ' שערי עיון עמ' כב
ד/ו אמרי הצבי (בער) סוגיות דף לה ע"א {רשות המופקדין אצלו} וע"ב-ע"ד {כ"מ}, לו ע"א {כ"מ}
ד/ו באורי סוגיות (הוניגסברג) ב"ב סי' נח אות א {כ"מ}
ד/ו ברכות חיים ח"ב עמ' שלד
ד/ו דברי משה (מזרחי) עמ' רנה-רנז
ד/ו דרך המלך (רבי) דף קג ע"ב
ד/ו דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תרעה {כ"מ}
ד/ו זכור לאברהם (אביגדור) (אביגדור) חו"מ סי' מט (דף מט ע"ב) {ברשות הלוקח}
ד/ו יורו משפטיך ליעקב סי' צה
ד/ו יקב זאב דף נג ע"ג
ד/ו יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' קלט
ד/ו מאמר המלך
ד/ו מילי דמרדכי
ד/ו מקור ישראל דף קיד ע"ב
ד/ו משיב משפט עמ' קעט
ד/ו משנת יעקב
ד/ו משפט הקנין ח"ב עמ' שסח, ח"ג עמ' יא, קד, קט
ד/ו נתיבות המשפט סי' ר ס"ק א
ד/ו ס' המקח עמ' תיג
ד/ו עין חיים ח"א עמ' לד {הקנאת פקדון לשומר}
ד/ו פני אריה (צינץ) ב"ב פד ע"ב
ד/ו צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' לג
ד/ו ריח שדה דף מז ע"ד, מח ע"א-ע"ד
ד/ו שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' רלג, רלד, ח"ב עמ' ריב
ד/ו שושנת יעקב (הורוויץ) סי' ר סעיף ו
ד/ו שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 250
ד/ו שערי לימוד (לוריא) ח"א סי' טו אות ד, יא
ד/ו תורת הקנינים ח"ב עמ' ק, קכו, תקסב
ד/ו תשובות ר' יעקב מליסא סי' סב {כ"מ}
ד/ז אהלי יהודה (הכהן) דף קיז ע"ב
ד/ז אולם המשפט סי' ר סעיף ו
ד/ז באר מים חיים (נוסינזון) קידושין דף נא {כור בשלשים סאה בסלע}
ד/ז בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ו עמ' 9
ד/ז בית אהרן וישראל גל' קיא עמ' עז {נתיה"מ סי' ר ס"ק ט}
ד/ז בית דינו של שלמה חו"מ סי' יא, יז
ד/ז ברכת אברהם (תשנד) חי' ש"ס עמ' קג
ד/ז דברות משה ב"מ ח"ב סי' מד ענף ב
ד/ז הר"מ במז"ל - קובץ עמ' קעז
ד/ז זית רענן ח"ב עמ' תנט
ד/ז חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 264, ח"ד עמ' 428
ד/ז חי' צמח צדק (חב"ד) ב"מ עמ' נ
ד/ז ישועות יעקב נשים עמ' תרסח
ד/ז לחקרי הלכות ח"א עמ' פ
ד/ז משפט הקנין ח"ג עמ' קס
ד/ז נתיבות המשפט סי' ר ס"ק ט {לח"מ}
ד/ז סיני ס' יובל עמ' שפד
ד/ז עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' רמג {מרכה"מ}
ד/ז פני אריה (צינץ) ב"ב פד ע"ב
ד/ז פני משה (שלז')
ד/ז פרי חיים (הליר)
ד/ז צרור הכסף (הראשון) עמ' קכב, שז
ד/ז קול רנה וישועה (תשסט) עמ' רסג (קיד ע"ב במהד' תריג)
ד/ז קרית מלך
ד/ז קרית מלך רב (תשסו) עמ' תרמא, תרמה
ד/ז שושנת יעקב (הורוויץ) סי' ר סעיף יא
ד/ז שירת דוד יבמות-קידושין עמ' תח
ד/ז שם יוסף (מועטי) ח"ב דף מט ע"א
ד/ז שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' קנד-קנה
ד/ז שם מרדכי עמ' 49 {מגדל עוז}, 134 {כרב אסי}
ד/ז שער משפט סי' ר ס"ק ג {מ"מ}
ד/ח אוצמפה"ת ב"מ ט ע"ב ח"א הע' 53 {אהא"ז}
ד/ח לחקרי הלכות ח"א עמ' פ
ד/ח מחנה יהודה (אשכנזי) דף קפד ע"ד, קפה ע"א {לח"מ}, קפו ע"ד, קפז ע"א
ד/ח מחנה יוסף (תשעב) סי' עט אות יב
ד/ח קרית מלך רב (תשסו) עמ' תרמה-תרמו
ד/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רמג
ד/ט הגהות חבר בן חיים
ד/ט הר"מ במז"ל - קובץ עמ' קעז
ד/ט זית רענן ח"ב עמ' תנט
ד/ט חזון יחזקאל ב"ב פ"ד ה"ז
ד/ט לב אריה (גרוסנס) ח"ב סי' נד עמ' קעה
ד/ט מחנה יהודה (אשכנזי) דף קפו ע"ד, קפז ע"א
ד/ט מחנה יוסף (תשעב) סי' עט אות יב
ד/ט קרית מלך רב (תשסו) עמ' תרמה-תרמו
ד/י אהלי יהודה (הכהן) דף קיז ע"ב
ד/י איים בים ב"ב פ"ג סי' כז אות ד
ד/י דברי חיים (אוירבך) מכירה סי' יט ד"ה כתב {מ"מ ולח"מ}
ד/י דין אמת (תקטו) דף מו ע"א {מל"מ}
ד/י זית רענן ח"ב עמ' תנט
ד/י לחקרי הלכות ח"א עמ' פ
ד/י מחנה יהודה (אשכנזי) דף קפז ע"א {לח"מ}, ע"ד {מל"מ}
ד/י מילי דמרדכי
ד/י מנחת יוסף ח"ב עמ' קו
ד/י צרור הכסף (הראשון) עמ' שמ
ד/י קרית מלך רב (תשסו) עמ' תרמד {מ"מ}
ד/י שדה הארץ ח"ג דף קל ע"א
ד/יא איים בים ב"ב פ"ג סי' כז אות ד
ד/יא חק לישראל שכירות עמ' 248
ד/יא משפט הקנין ח"א עמ' מב
ד/יא משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 307
ד/יא נוה שלום (שולאל)
ד/יא עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' רמג
ד/יא צרור הכסף (הראשון) עמ' שח
ד/יא שו"ת הרדב"ז ח"ו סי' שני אלפים רפב
ד/יא שמחת יו"ט (אלגזי) סי' עח אות ב
ד/יב אמונה ומסחר עמ' תקפה
ד/יב הפלאות נדרים (תשעג) עמ' שעז, שעט
ד/יב חק לישראל שכירות עמ' 248
ד/יב משפט הקנין ח"א עמ' מג-מד
ד/יב נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' קו
ד/יב סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קסב
ד/יב עיני דוד
ד/יב צור תעודה דף קמו ע"א
ד/יב צרור הכסף (הראשון) עמ' קכג, שח
ד/יב שו"ע הרב סדר מכירת חמץ ד"ה ועיקר
ד/יב שנתון המשפט העברי ח"ו עמ' 87
ד/יג אבני נזר אהע"ז סי' קכ אות ו
ד/יג עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' רנה
ד/יג צרור הכסף (הראשון) עמ' קכג, שי
ד/יג קול רנה וישועה (תשסט) עמ' רסג (קיד ע"ב במהד' תריג)
ד/יד אבני החושן סי' קפו סעיף א
ד/יד אהל יצחק דף מט ע"ג
ד/יד אולם המשפט סי' רח סעיף ג {מ"מ}
ד/יד אוצמפה"ת ב"מ כט ע"א הע' 65 {אהא"ז}
ד/יד אוצמפה"ת ב"מ פא ע"א הע' 4, 53, 56, 61-62
ד/יד אמונה ומסחר עמ' תקפא, תקפח {מ"מ}, תקפט
ד/יד אמונת עתיך גל' 117 עמ' 21
ד/יד אפיקי מגינים נדרים סי' לא
ד/יד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ד/יד בית אהרן וישראל גל' מ עמ' פז-פח {רק אם עשה קנין גמור}
ד/יד בית דוד (תשעט) חו"מ סי' שסג
ד/יד בית יעקב (טבשונסקי) סי' ר סעיף ח {לח"מ}
ד/יד בני יהודה דף מא ע"ג
ד/יד ברור הלכה נדרים לא ע"א ציון ז פסקה ב
ד/יד ברור הלכה נדרים לא ע"ב ציון ג
ד/יד הפלאות נדרים (תשעג) עמ' שעז, שעט
ד/יד חוקות הדיינים ח"ב עמ' שצה, שצז
ד/יד חי' חתם סופר
ד/יד חיים ומלך
ד/יד חסדי דוד ח"ד עמ' תכז
ד/יד חק לישראל שומרים עמ' 139 {אהא"ז}, 140, 141, 142 {אהא"ז}, 274 {אהא"ז}, 277 {אהא"ז}, 824 {אהא"ז}, 834-833 {קרית מלך רב}, 835 {אהא"ז}, 839-836, 840 {אהא"ז}, 841 {קרית מלך רב}, 1011 {אהא"ז}, 1286 {אהא"ז}
ד/יד כתר ח"ו עמ' 189, 192
ד/יד להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' צא
ד/יד מסירות נפש עמ' 103 {קרית מלך רב}
ד/יד מעיני המים
ד/יד מרפא לשון (ארדיט)
ד/יד משנה הלכות מהדו"ת ח"ד עמ' שט
ד/יד משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 293, 294, 296, 302, 395
ד/יד נדרי זריזין ח"א עמ' רכ, רכב-רכג
ד/יד נימוקי תלמיד הרשב"א ב"מ פ ע"ב הערה 30
ד/יד נשמת חיים (תשסח) חו"מ סי' מא עמ' נט
ד/יד נתיבות המשפט סי' קפו ס"ק א
ד/יד סולם מוצב עמ' קסח
ד/יד פנים חדשות [מהריב"ל ח"ג פא]
ד/יד צור תעודה דף קמה ע"ד, קמו ע"ב וע"ד {מ"מ}
ד/יד צרור הכסף (הראשון) עמ' קצה
ד/יד קהלות יעקב נדרים כב
ד/יד קול בן לוי (תשסג) עמ' קס
ד/יד קרית מלך
ד/יד קרית מלך רב (תשסו) עמ' תרמו
ד/יד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תקיח
ד/יד שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קפו סעיף א
ד/יד שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' יט
ד/יד שרידים גל' יד עמ' סו-סז, סט
ד/יד תורה לשמה (תשעג) עמ' שעד
ד/טו זכות משה (תשסב) עמ' נג
ד/טו זכות משה (תשסו) עמ' נג
ד/טו חיים ומלך
ד/טו משפט הקנין ח"א עמ' קעח, ח"ב עמ' לז, שכא, תד
ד/טו קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' שמו


ה/774 הלכות מכירה פרק ה *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ה/רה"פ הלכה למשה (אמריליו) ח"ב
ה/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ה/רה"פ מעשה רקח
ה/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ה/רה"פ פי' ר"י קאפח
ה/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ה/רה"פ קרית מלך רב
ה/רה"פ רמב"ם לעם
ה/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ה/א אבקת רוכל (תשעז) עמ' שצו
ה/א אהלי יהודה (הכהן) דף קיז ע"ג
ה/א אוצמפה"ת ב"מ מה ע"ב הע' 96-97 {קמ"ר}
ה/א אוצמפה"ת ב"מ מו ע"ב הע' 32 {קמ"ר}, 53
ה/א אור הישר [מ"מ הל' עירובין פ"ו ה"כ]
ה/א אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' מד אות ב
ה/א אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 285
ה/א אפיקי מגינים ב"מ סי' לח {מ"מ}
ה/א אפיקי מגינים קידושין סי' עה
ה/א ארחות חיים ח"ב סי' נח
ה/א באר מים חיים (נוסינזון) ב"מ דף מו
ה/א בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' עד
ה/א בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' סז אות ב, סי' סח אות ד
ה/א בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' ח אות ה, סי' ט אות ב, סי' יז אות ה-ו
ה/א ברור הלכה קדושין כח ע"א ציון ג, ב"מ מד ע"א ציון ט, מז ע"א ציון ב, ואחרי ציון ד {מ"מ}
ה/א דברות אליהו ח"א עמ' קכד {מ"מ}
ה/א דברות משה ב"מ ח"ב סי' נד הערה ב, ט
ה/א הר המלך ח"ז עמ' רמב
ה/א חוקת עולם עמ' 392 {החליף פירות בפירות}
ה/א חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 195
ה/א חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד תמורה כו ע"ב]
ה/א חלק יעקב הל' עבדים פ"ב ה"ח
ה/א מנחת חיים (שוויד) ריבית עמ' שיא
ה/א מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' קצט {שער המלך ד"ה ואפי'}
ה/א מראה איש ח"ב עמ' קלב
ה/א משנת יעקב
ה/א משנת ר' אהרן קדושין עמ' כג, פג
ה/א משפט הקנין ח"א עמ' רעט-רפ, ח"ב עמ' רנא, רנד-רנה, רנח
ה/א משפטי אמת עמ' קמד
ה/א משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 359-360
ה/א נזר הקדש (קפלן)
ה/א נתן פריו ב"מ עמ' רלה
ה/א ס' המקח עמ' שעא
ה/א עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' רמא {מ"מ}
ה/א עינים למשפט קידושין עמ' קסה
ה/א פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' קסז {חליפין שוה בשוה}
ה/א קונטרסי שעורים קדושין שעור ד אות ו, ב"מ שעור כ אות ב
ה/א קרית מלך רב (תשסו) עמ' תרמח
ה/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רטז, רכ
ה/א שו"ת רשב"ש עמ' שפג
ה/א שי למורא (יונה) סי' נה
ה/א שמחה לאיש (שונשול) דף נא ע"ד, נב
ה/א שערי זיו ח"ב דף נא ע"א
ה/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 163
ה/א תורת הקנינים ח"א עמ' קפז
ה/א תורת כסף וחליפין עמ' קעב, קעה, קעז, קעט
ה/א תורת רבית (סיטרוק) תורת הקנינים פ"ג ה"כד, הכ"ה
ה/א תחומין ח"ב עמ' 480
ה/ב אוצמפה"ת ב"מ מו ע"ב הע' 3 {אהא"ז}
ה/ב אוצמפה"ת ב"מ מז ע"א הע' 48-49 {לח"מ}, 50 {אהא"ז}
ה/ב אמונה ומסחר עמ' רמא, תקח
ה/ב ברור הלכה ב"מ מז ע"א ציון ג, מח ע"ב ציון ב פסקה א {אבן האזל}
ה/ב הלכה למשה (אלבז) עמ' תקז
ה/ב הר"מ במז"ל - קובץ עמ' קעז
ה/ב וישב אברהם דף ה ע"ב {מ"מ}
ה/ב חוקות הדיינים ח"ב עמ' שפה
ה/ב חזקה רבה חו"מ ח"ד עמ' 432
ה/ב חי' חתם סופר
ה/ב כבוד יו"ט
ה/ב לחם שלמה (בולה) דף כב ע"ד {לח"מ}
ה/ב מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף יג ע"ב, טו ע"א {מ"מ בשם הרשב"א}
ה/ב מקנת חיים עמ' עה {אהא"ז}
ה/ב משפטי עזיאל ח"ה עמ' תמג
ה/ב נחפה בכסף (נבון) ח"א דף לב ע"ד {מ"מ}
ה/ב עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' רלח {אהא"ז}
ה/ב עיונים ומחקרים ח"א עמ' 327
ה/ב פנת יקרת (תשעא) עמ' תקיב-תקיג
ה/ב קרית מלך רב (תשסו) עמ' תרנב
ה/ב רוב דגן (הלוי) ח"א דף רכ ע"ג {הלכה למשה (אמריליו)}
ה/ב שו"ת מהר"ש לובלין עמ' רנז
ה/ב שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 17
ה/ב תורת הקנינים ח"א עמ' קס, קע
ה/ב תורת כסף וחליפין עמ' קפט
ה/ב תורת רבית (סיטרוק) תורת הקנינים פ"ג ה"א, הכ"ה
ה/ב תניא רבתי ח"א עמ' 359
ה/ג אבן האזל (השמטות)
ה/ג אוצמפה"ת ב"מ מז ע"א הע' 2-5, 8, 53
ה/ג אור שמח
ה/ג ברור הלכה ב"מ מו ע"ב ציון ח
ה/ג גליוני הגר"ש עמ' קא {הגהמ"י - שני עניני חליפין} [מובא בתוס' ב"מ מז ע"א ד"ה גאולה אבל לא בלשון "שני עניני חליפין"]
ה/ג חד וחלק ח"ב דף כח ע"א
ה/ג חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' קו
ה/ג יין מלכות (שניאורסון) עמ' 475-476
ה/ג לחם שלמה (בולה) דף צז ע"ב {מ"מ}
ה/ג מגילת ספר לאוין דף פה ע"ד
ה/ג משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' קצד
ה/ג משנת יעקב
ה/ג משפטי אמת עמ' קמה
ה/ג משפטי עזיאל ח"ה עמ' תמג
ה/ג פנת יקרת (תשנד) סי' קכו אות ב ס"ק א-ב
ה/ג פנת יקרת (תשעא) עמ' תקיג, תקכד
ה/ג פרי השדה (דייטש) ח"א דף צג ע"ב-ע"ד
ה/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רטז
ה/ג שו"ת הגאונים בתראי (תשע) עמ' לד-לה
ה/ג שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' רלו
ה/ג שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' קפג
ה/ג שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קיח
ה/ג שער המלך ח"א עמ' שפג {מ"מ}
ה/ג שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 16
ה/ג תורת כסף וחליפין עמ' כו {שעה"מ}
ה/ג תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' פד-פה
ה/ג תורת רבית (סיטרוק) תורת הקנינים פ"ג ה"א
ה/ג תניא רבתי ח"א עמ' 359
ה/ד אבני החושן סי' רד סעיף ה {לח"מ}
ה/ד אגודת אזוב השלמות דף י ע"ג
ה/ד אגרות הגרי"ד עמ' רלח
ה/ד אהל חייא עמ' רל, רלב
ה/ד אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' רצג
ה/ד אהל תורה (קוק) עמ' רסו
ה/ד אהלי יהודה (הכהן)
ה/ד אוצמפה"ת ב"מ מו ע"ב הע' 85, 98, 100, 103, 104, 106
ה/ד אוצמפה"ת ב"מ מח ע"א הע' 11 {מילווה קונה במכר}
ה/ד אוצמפה"ת ב"מ סב ע"ב הע' 71, 73
ה/ד אוצמפה"ת ב"מ סג ע"א הע' 70
ה/ד אור ליהודה קדושין עמ' נב
ה/ד אוריין תליתאי (תאומים) סי' קמט
ה/ד אוריתא טו עמ' קיד-קטו, קיז
ה/ד אחי וראש - תשובות דף צג ע"ד
ה/ד אחר האסף עמ' רסח
ה/ד אמרי בינה (אש) דף קיב ע"ג {מילווה קונה במכר}
ה/ד אמרי הצבי (בער) סוגיות דף ה ע"ג {מלוה קונה במכר}, יג ע"ד {הגהמ"י בשם רב האי}, יד ע"א וע"ג-ע"ד, לא ע"ג-ע"ד
ה/ד אמרי זאב דף סא ע"ב {מילווה קונה במכר}
ה/ד אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' כג אות ב
ה/ד אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 415
ה/ד אפיקי מגינים ב"מ סי' לו
ה/ד ארץ נחלי מים דף כג ע"ב, כד ע"ב, כה ע"א, כו ע"א {מלוה קונה במכר}
ה/ד אש תמיד עמ' תל
ה/ד אשר למלך
ה/ד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ה/ד באר מים חיים (נוסינזון) ב"מ דף מו
ה/ד באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קמב
ה/ד באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' רצא {מ"מ}
ה/ד בית אהרן וישראל גל' ה עמ' עט, גל' כד עמ' לא, גל' עג עמ' קמג {כולם - מלוה קונה במכר}
ה/ד בית יעקב (טבשונסקי) סי' רד סעיף ז, סי' רט סעיף ב
ה/ד בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' לה אות א, סי' לו אות א
ה/ד בית מרדכי (סאויצקי) דף פט ע"ג, צ ע"א-ע"ג, צב ע"א
ה/ד בית שערים ח"ג סי' לח
ה/ד בני יוסף (טנוג'י) דף לב ע"ג
ה/ד ברור הלכה קדושין מז ע"א ציון ב, ב"מ מו ע"ב ציון ג
ה/ד ברית יצחק (איזקסון) דף יא ע"ג-ע"ד, יב ע"א {מלוה קונה במכר}
ה/ד ברכות חיים ח"ב עמ' קנג, קנז
ה/ד ברכת מרדכי ב"ב עמ' רנה
ה/ד בתי כנסיות דף קיח ע"א
ה/ד גוילין נצולין עמ' קעה {מ"מ}
ה/ד גור אריה יהודה (תשעח) עמ' שכא, שכב, שכד
ה/ד גילת שלום דף יח ע"ד, יט ע"א {מלוה קונה במכר}
ה/ד דברות משה קדושין סי' ט ענף א, ב"מ ח"ב סי' מד ענף א, סי' נד הערה ל, סי' נח ענף ה
ה/ד דברי אליהו (ניימנץ) דף ו ע"ד, ז ע"ב-ע"ד
ה/ד דברי אמת (תשעט) עמ' נד {מגיד משנה, בשם הרמב"ן והרשב"א}
ה/ד דברי יוסף (אירגס) סי' מז דף צט ע"א וע"ג
ה/ד דברי יציב אהע"ז עמ' רא
ה/ד דברי משה (מזרחי) עמ' כב-כג {מילווה קונה במכר}
ה/ד דין אמת (תקטו) דף מה ע"ב
ה/ד דין אמת (תשסז) עמ' קס {ראב"ד}
ה/ד דליית הכרם עמ' תתתלב
ה/ד דרכי חושן ח"א עמ' קלח-קלט
ה/ד דרכי משה ח"ב שמעתתא ח פ' ג
ה/ד ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 515-513, 153, 68
ה/ד ויען דוד (וייס) ח"ב סימן רמד אות ד
ה/ד זכר שמואל קדושין סי' ו ס"ק ב
ה/ד זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' רנ
ה/ד חוסן יוסף סי' פז
ה/ד חזו"א אהע"ז סי' מב ס"ק ד (יו"ד סי' ע ס"ק ד)
ה/ד חי' בעל שרידי אש עמ' פה
ה/ד חי' הרי"ט עמ' קע
ה/ד חי' חתם סופר
ה/ד חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' כג, לא, קעט, ב"מ עמ' קיא, קנ, שבועות עמ' רעט
ה/ד חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' שע-שעב
ה/ד חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' קלח
ה/ד חי' ר' שמואל גיטין עמ' קמו
ה/ד יד הלוי (פלוונא) דף יח ע"ג
ה/ד יין מלכות (שניאורסון) עמ' 475-476
ה/ד יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' רמד {מ"מ}
ה/ד ישועות יעקב נזיקין עמ' קכד {מ"מ}
ה/ד לב מבין
ה/ד לדוד עד עולם עמ' 180 {מילווה קונה במכר}
ה/ד להורות נתן - שו"ת חי"ב עמ' קיג
ה/ד לחם שלמה (בולה) דף צה ע"א-ע"ד
ה/ד לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' יז אות ד {מלוה קונה במכר}
ה/ד לשון למודים יו"ד דף נד ע"ג
ה/ד מגד שמים סי' קסג ס"א אות א {ראב"ד}
ה/ד מילי דאבות - עניני קדושין עמ' יב {לח"מ}
ה/ד מילי דמרדכי
ה/ד מילי דקדושין עמ' קעז {סתירה להל' אישות}
ה/ד מנוחת אשר ח"א דף כז ע"ג {מילווה קונה במכר}
ה/ד מנוחת אשר ח"ב דף יט ע"ד, כ ע"א {מילווה קונה במכר}
ה/ד מנחת הבוקר ב"מ טו ע"ב (ד"ה שם בא"ד)
ה/ד מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ב]
ה/ד מצודת בן ציון דף כג ע"ג-ע"ד {מילווה קונה במכר}, עג ע"ד {מילוה קונה במכר}
ה/ד מצעדי גבר קדושין סי' יט אות ד, ו, סי' כב
ה/ד משאת המלך ח"א סי' לב
ה/ד משנת יעקב
ה/ד משנת יעקב משפטים עמ' קצט
ה/ד משנת יעקב נשים ח"א עמ' סט, זרעים ח"ב עמ' רלה
ה/ד משנת ר' אהרן קדושין עמ' סו, פג
ה/ד משפט החוב (אטינגר) סי' כא (עמ' עז)
ה/ד משפט הקנין ח"א עמ' רעז-רעח, שעו
ה/ד משפטי אמת עמ' קמה
ה/ד נטע שורק דף קח ע"ב
ה/ד נתיבות אדם ח"ב עמ' ז {אהא"ז}
ה/ד נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' י
ה/ד נתיבות ירושלים על ירושלמי ב"מ פ"ד ה"א (ד"ה ר' בא)
ה/ד נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' תקנג
ה/ד נתיבות מרדכי קדושין עמ' תא-תב
ה/ד נתיבות שלום (למפרט) עמ' נא
ה/ד נתן פריו ב"מ עמ' רלג, רלז
ה/ד נתן פריו סוגיות ח"א עמ' קנא
ה/ד ס' המקח עמ' קמט
ה/ד ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' רכז {מ"מ - חוב הבא מחמת מכר}
ה/ד עולת שלמה ח"ב עמ' קמז, קנ
ה/ד עומק הפשט ח"א עמ' י, עט
ה/ד עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' רכז {אבי עזרי}
ה/ד עמק הלכה (הורוביץ) עמ' קלב
ה/ד עמקי המשפט עמק החוב סי' א אות א עמ' א, עמק השיעבוד סי' י אות כד עמ' קמז, עמק התביעה סי' ד אות ח עמ' שטו {דעתו דשייך לקנות בחוב}
ה/ד פד"ר ח"ו עמ' 252
ה/ד פני אברהם (פרלמן) דף נב ע"ד
ה/ד פרי השדה (דייטש) ח"א דף צב ע"א-ע"ב
ה/ד צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קמד ע"ג
ה/ד צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' ל
ה/ד צרור החיים (קליין) דף נט ע"ב-ע"ד
ה/ד צרור הכסף (הראשון) עמ' קכד, שיא
ה/ד קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' שמח {מ"מ}
ה/ד קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' מא
ה/ד קרית מלך רב (תשסו) עמ' תרנב-תרנג
ה/ד ראש יוסף (אישקאפה) חו"מ סי' עג אות לא {מלוה קונה במכר}
ה/ד רחובות יצחק עמ' קמח
ה/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רט, ריא, רטז
ה/ד שארית נתן בנימין עמ' קכא {מילווה קונה במכר}
ה/ד שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' רלו
ה/ד שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' קפד
ה/ד שו"ת מהר"ם מינץ עמ' טו
ה/ד שו"ת מהרי"ל החדשות עמ' קנח
ה/ד שו"ת מהרי"ק סי' קיח
ה/ד שו"ת ממעמקים ח"ג עמ' ריג
ה/ד שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קסו סעיף א {רמב"ם}, סי' קצט סעיף ב {ראב"ד}
ה/ד שיח אפרים עמ' מד
ה/ד שירת דוד (תשסג) עמ' רל
ה/ד שירת דוד ב"מ עמ' רל
ה/ד שירת דוד כתובות עמ' רלו
ה/ד שם משמעון (שטרן) דף מח ע"ד, מט ע"ד
ה/ד שמן המשחה (קושטא) דף ב ע"א
ה/ד שעורי הלכה עמ' קפ {לח"מ}
ה/ד שעורי מרן הגר"י מפוניבז עמ' קצב
ה/ד שעורי ר' חיים פנחס קדושין שעור י אות ג
ה/ד שעורי ר"א ליכטנשטין פ' השואל עמ' 170
ה/ד שער המלך
ה/ד שער משפט סי' קצט ס"ק א
ה/ד שער נפתלי דף ב ע"ג
ה/ד שערי זיו ח"א דף קמא ע"ד
ה/ד שערי חיים (ס' המקח) דף קיג ע"א-ע"ב {לח"מ}
ה/ד שערי חיים (שמולביץ) קידושין עמ' ד, כו, נא
ה/ד שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 163
ה/ד שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 370
ה/ד שערי ישר שער ז פי"ב אות ה
ה/ד שערי מאיר עמ' צט
ה/ד שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 17
ה/ד תורת הקנינים ח"א עמ' קכ
ה/ד תורת כסף וחליפין עמ' נט
ה/ד תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' פד-פה
ה/ד תשורת שי מהדו"ק סי' לו
ה/ה אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קלג
ה/ה אבקת רוכל (תשעז) עמ' שצה
ה/ה אהל חייא עמ' תמב, תקצט, תתמג, תתמו, תתעז
ה/ה אוצמפה"ת ב"מ יא ע"ב הע' 92 {או"ש}, 105 {או"ש}
ה/ה אוצמפה"ת ב"מ מו ע"א הע' 15 {הגהמ"י אות ב בשם ר' עמרם}
ה/ה אוצרות יהושע עמ' קמט
ה/ה אור שמח
ה/ה אות היא לעולם ח"ב דף קעב ע"ג
ה/ה אמה של מלכות עמ' 153
ה/ה אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 285, 339, 411
ה/ה אפיקי מגינים ב"מ סי' י, לח
ה/ה ארחות חיים ח"ב סי' נח
ה/ה בית אברהם (ישראל, תשסג) - מאמר המלך קונ' א
ה/ה בית דינו של שמואל עמ' 602
ה/ה בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' סח אות ה
ה/ה ברוך אומר חו"מ עמ' קסא
ה/ה ברור הלכה ב"מ מז ע"א ציון ד
ה/ה גדולי שמואל ב"מ דף יא ע"ב {או"ש}
ה/ה גליונות אבני נזר
ה/ה דיני חוזים במשה"ע עמ' 5, 2
ה/ה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' רעג
ה/ה חזון יחזקאל ב"ב הוספה א
ה/ה חי' הריצ"ד
ה/ה כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף קיח ע"ב
ה/ה לחם שלמה (בולה) דף כט ע"ג
ה/ה מוריה גל' קיג עמ' ע
ה/ה מחקרים במשה"ע עמ' 100
ה/ה מילי דמרדכי
ה/ה מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף צט ע"ג
ה/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' תקכא
ה/ה מקנת חיים עמ' עד {הגהמ"י - קנין סודר אינו ע"מ להקנות}, עו
ה/ה מראה הנוגה מכירה פ"א הי"ח
ה/ה משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' קצב-קצה
ה/ה משכנות הרועים מע' ק אות נב
ה/ה משנת יעקב
ה/ה משנת יעקב נשים ח"א עמ' צ, ח"ב עמ' קו, קדושה עמ' שצג
ה/ה משפט הקנין ח"א עמ' סה, ח"ב עמ' קמו, קעא, קעד, רד
ה/ה משפטי אמת עמ' קלח-קלט
ה/ה משפטי שמואל (רבינוביץ) ח"א דף יג ע"א {הגהמ"י בשם רב עמרם}
ה/ה ס' התרומות עמ' תתתקסג
ה/ה ערך שי חו"מ סי' קעו סעיף ג
ה/ה פד"ר חי"ז עמ' 209
ה/ה פי' הרמ"ז על הזוהר (תשסה) במדבר עמ' קעט {כליו של קונה}
ה/ה ציץ הקודש ח"א סי' מח אות ו {הגהמ"י אות ב בשם ר' עמרם - תפיסה מועילה}
ה/ה צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף כח ע"א
ה/ה צרור הכסף (הראשון) עמ' קטז, רפח
ה/ה קובץ ביאורים (שפירא) עמ' קסז-קעא
ה/ה קרית מלך
ה/ה קרית מלך רב (תשסו) עמ' תרנד
ה/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רטז
ה/ה שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' מג
ה/ה שו"ת הרדב"ז ח"א סי' שכג
ה/ה שו"ת מהר"ם מינץ עמ' טז
ה/ה שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' קלו
ה/ה שו"ת רשב"ש עמ' צא
ה/ה שיח אפרים עמ' מד
ה/ה שירת דוד (תשסג) עמ' פו
ה/ה שירת דוד ב"מ עמ' פו
ה/ה שער יהושע ח"ב עמ' כא
ה/ה שער משפט סי' רצד ס"ק א
ה/ה שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 163
ה/ה תורת אמת (שפו) סי' רו
ה/ה תורת אמת (תשסו) עמ' תשיח
ה/ה תורת כסף וחליפין עמ' קעב
ה/ה תורת מיכאל עמ' קטו {לח"מ}
ה/ה תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' פג
ה/ה תורת רבית (סיטרוק) תורת הקנינים פ"ב ה"כ
ה/ה תקון סופרים (רשב"ש) שער י עמ' לט
ה/ו אוצמפה"ת ב"מ מה ע"ב הע' 90, 131 {כ"מ}
ה/ו אוצמפה"ת ב"מ מו ע"ב הע' 53 {כ"מ}
ה/ו אוצמפה"ת ב"מ מז ע"א הע' 33 {כ"מ}
ה/ו אוצרות הרמב"ם
ה/ו אמרי הצבי (בער) סוגיות דף מח ע"ג {מ"מ וכ"מ}
ה/ו אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 285
ה/ו ארזא דבי רב קידושין עמ' כג {פירות}
ה/ו ארחות חיים ח"ב סי' נח
ה/ו אש תמיד עמ' תלא
ה/ו באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' רכא
ה/ו בית יעקב (מסקין) סי' כב
ה/ו ברור הלכה קדושין כח ע"א ציון ג, ב"מ מז ע"א ציון ד, ואחרי ציון ד, וציון ח
ה/ו דברות אליהו ח"א עמ' קכד {ולא בפירות}
ה/ו דברות משה ב"מ ח"ב סי' נד הערה ט
ה/ו דברי אליהו (ניימנץ) דף ז ע"ד {שור הוא כלי לענין חליפין}
ה/ו דברי משה (מזרחי) עמ' רע
ה/ו דליית הכרם עמ' תתתלב {כ"מ}
ה/ו הגהות חבר בן חיים
ה/ו חי' הרי"ם חו"מ סי' פח ס"ק ט {מ"מ}
ה/ו חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' קמח {לח"מ}
ה/ו יורו משפטיך ליעקב סי' נד {מ"מ}
ה/ו יכין ובועז ח"א סי' לא
ה/ו לב מבין
ה/ו לחם שלמה (בולה) דף יט ע"א {כ"מ}
ה/ו מנוחת אשר ח"א דף מז ע"ד {מטבע הוא פרי}
ה/ו משאת המלך ח"ד סי' תלט {הכלי}
ה/ו משנת יעקב
ה/ו משפט הקנין ח"א עמ' רעט, שעט, ח"ב עמ' קפו, קצה, קצז
ה/ו משפטי אמת עמ' קלט
ה/ו נחלת יצחק קידושין סי' א
ה/ו נחפה בכסף (נבון) ח"א דף עט ע"א וע"ד {כ"מ}
ה/ו סופר המלך
ה/ו עיונים ומחקרים ח"א עמ' 187
ה/ו עינים למשפט קידושין עמ' קסד
ה/ו צור תעודה דף קה ע"א
ה/ו צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קמג ע"ג
ה/ו קונטרסי שעורים קדושין שעור ט אות ד
ה/ו קרית מלך רב (תשסו) עמ' תרנא, תרנד
ה/ו שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' רטז
ה/ו שו"ת נחל משה (ליד ההסכמות)
ה/ו שו"ת רשב"ש עמ' תסז
ה/ו שירת דוד (תשסג) עמ' רכז {אהא"ז}
ה/ו שירת דוד ב"מ עמ' רכז {אהא"ז}
ה/ו שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 163
ה/ו תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' טז ס"ק ד {כ"מ}
ה/ו תורה לשמה (תשעג) עמ' שעז
ה/ו תורת הקנינים ח"א עמ' קסא, קסח
ה/ו תחומין חי"ט עמ' 344
ה/ו תקון סופרים (רשב"ש) שער י עמ' לח
ה/ז אבן האזל (וגם השמטות, דף קיב)
ה/ז אבני החושן סי' קצט סעיף א {מ"מ}
ה/ז אהלי שם (פרץ) כתובות סי' קסא, ב"מ סי' לא {מ"מ}
ה/ז אולם המשפט סי' קצ סעיף ג
ה/ז אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' קעט
ה/ז אוצמפה"ת ב"מ ז ע"א הע' 118 {אהא"ז}, 120, 171-181
ה/ז אוצמפה"ת ב"מ מז ע"א הע' 101
ה/ז אור ליהודה קדושין עמ' מ
ה/ז איים בים ב"מ סי' ז אות ב
ה/ז אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' כה אות יח, כ
ה/ז אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' כה אות א
ה/ז אפיקי מגינים ב"מ סי' י, לח
ה/ז ארחות חיים ח"ב סי' נח
ה/ז אש תמיד עמ' תלא
ה/ז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ה/ז באורי סוגיות (הוניגסברג) קדושין סי' כז ס"ק ט
ה/ז באר דוד ב"מ פ"א סי' לג אות ב-ה, ח {מ"מ}
ה/ז באר מים חיים (נוסינזון) קידושין דף כו
ה/ז בדבר מלך חי"ז עמ' שמט {הקרקעות וכו' נקנה בחליפין וכו' אין קונין אלא בכלים אע"פ שאין בו שו"ם ואין קונין באיסורי הנאה וכפירות ולא במטבע וכו'}
ה/ז בינת דניאל ח"א עמ' קח
ה/ז בית אהרן וישראל גל' לד עמ' סה
ה/ז בית אהרן כתובות ל ע"ב (ד"ה בתוד"ה ואי), דף לא ע"א (ד"ה בתוד"ה דאי)
ה/ז בית יעקב (טבשונסקי) סי' קצה סעיף ה, סי' קצט סעיף ב, סי' שלו סעיף ב {מ"מ}
ה/ז בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' מה אות א, ג
ה/ז בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' מ אות א והערה 1
ה/ז בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תמ
ה/ז בכורי אברהם דף מ ע"א
ה/ז בן אשר סי' לג אות א-ד, ו-יב
ה/ז ברוך אומר חו"מ עמ' קסא
ה/ז ברור הלכה ב"מ ז ע"א ציון ז, ט ע"א ציון ד, מז ע"א ציון ד
ה/ז ברכות חיים ח"ב עמ' רעא
ה/ז ברכת שאול עמ' שעז, שעח, שפא
ה/ז גדולי שמואל ב"מ דף טו ע"ב
ה/ז גוילין נצולין עמ' קס
ה/ז גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תקכט
ה/ז גט מקושר (צינץ) עמ' תמו
ה/ז דברות משה ב"מ ח"א סי' כ הערה נ-נא
ה/ז דברי אמת (תרכא) דף צב ע"ב
ה/ז דברי אמת (תשעט) עמ' שיח {הקנה אחד כלי למוכר כדי שיקנה הלוקח אותו הממכר זכה הלוקח}
ה/ז דברי יוסף (כהן) ח"א עמ' ריח
ה/ז דליית הכרם עמ' תתתלב
ה/ז דרכי משה ח"ב שמעתתא ח פ' ב
ה/ז הארת ירוחם קדושין ח"ב דף פג ע"ב
ה/ז הגהות חבר בן חיים
ה/ז הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' רלא
ה/ז הר המלך ח"ה עמ' קמ
ה/ז זית רענן ח"ב עמ' רלה {מ"מ}
ה/ז זכרון שמואל עמ' רמב
ה/ז חוקות הדיינים ח"ב עמ' שד
ה/ז חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 203
ה/ז חי' בעל שרידי אש עמ' צא
ה/ז חי' הגר"א
ה/ז חי' הגר"ח החדש עמ' רצא
ה/ז חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' קא
ה/ז חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קו
ה/ז חי' צמח צדק (חב"ד) ב"מ עמ' עב
ה/ז חיים שנים ישלם עמ' לז
ה/ז חק לישראל שליחות עמ' 66
ה/ז טבעת החושן ח"ה עמ' קסה, קסו
ה/ז טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' ש
ה/ז יגיעת ערב ב"מ עמ' רנה
ה/ז ישא מדברותיך קדושין עמ' רצה
ה/ז להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' קסג, חי"ג עמ' קכח
ה/ז לקוטי שעורים (שטיין) ב"מ סי' ח ס"ק א
ה/ז לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' קפא
ה/ז לקט באורים (סילברברג) ב"מ עמ' 76-78
ה/ז מאור למלך ב"מ עמ' ק
ה/ז מאור למלך קדושין עמ' ס, סא {אהא"ז}, עב, עח, פא {אהא"ז}
ה/ז מבוא למשנה תורה עמ' 162, 164
ה/ז מזכרת חיים עמ' ק, קב
ה/ז מסורה ח"י עמ' מה
ה/ז מעיני החכמה ח"א אות ריח {אם יכול לנתקו}
ה/ז מצעדי גבר ב"מ סי' כג אות י
ה/ז מצעדי גבר קדושין סי' כב אות ב
ה/ז מראה איש ח"ב עמ' קכט
ה/ז משאת גרשון עמ' נה, נז-נח
ה/ז משאת המלך ח"ד סי' תלט {לח"מ}
ה/ז משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' נב
ה/ז משנת יעקב
ה/ז משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' עד
ה/ז משנת ר' אהרן קדושין עמ' סב
ה/ז משפט הקנין ח"א עמ' קג-קה, רטז, שעז, ח"ב עמ' קנג-קסא, קסז
ה/ז משפטי שמואל (רבינוביץ) ח"א דף יב ע"ג {סודר של אדם אחר}
ה/ז נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' יט אות יח
ה/ז נחפה בכסף (נבון) ח"א דף עט ע"ד
ה/ז נתיבות חיים (קארב) ח"ד עמ' שצו
ה/ז נתיבות מרדכי ב"מ פ"א עמ' קעד, תב
ה/ז נתיבות מרדכי קדושין עמ' פו
ה/ז נתן פריו ב"מ עמ' רמב
ה/ז סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' קיב-קטו
ה/ז עיונים ומחקרים ח"א עמ' 187, ח"ב עמ' 83
ה/ז עין יצחק ח"א עמ' רנד
ה/ז פעמוני זהב סי' קצט סעיף א {מ"מ}
ה/ז פרי השדה (דייטש) ח"א דף צב ע"ב
ה/ז צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קיב אות ו
ה/ז צרור הכסף (הראשון) עמ' קכא, קכד, שג, שיב
ה/ז קובץ ביאורים (שפירא) עמ' קעב-קפה
ה/ז קונטרסי שעורים גיטין שעור ח הערה 23, קדושין שעור ט אות ד
ה/ז קרית מלך
ה/ז רחובות יצחק עמ' קנח, קפג
ה/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' ריט
ה/ז שבט בנימין (טרכטמן) עמ' 138
ה/ז שו"ת רשב"ש עמ' צא
ה/ז שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קצט סעיף ב, סי' רכז סעיף ט {מ"מ}
ה/ז שירת דוד (תשסג) עמ' פד
ה/ז שירת דוד ב"מ עמ' פד
ה/ז שם מרדכי עמ' 49
ה/ז שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' קעו
ה/ז שעורי עיון התלמוד ב"מ שעור לא
ה/ז שעורי ר' שמואל ב"מ ח"א עמ' קו
ה/ז שער המלך - טעם המלך ח"א עמ' שעג {הגהמ"י}
ה/ז שערי זיו ח"ב דף מא ע"א
ה/ז שערי חיים (שמולביץ) קידושין עמ' סד
ה/ז שערי טהר ח"ו סי' סא אות ג
ה/ז תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' יב ס"ק ב, סי' טו ס"ק יד
ה/ז תורת הקנינים ח"א עמ' עו, קנו-קנז, שנב
ה/ז תורת כסף וחליפין עמ' עו
ה/ז תורת מיכאל עמ' קיא, קיד
ה/ז תורת ראובן עמ' 60
ה/ז תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' שמד, שמז, שצו
ה/ז תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' פה, רצד
ה/ז תקון סופרים (רשב"ש) שער י עמ' לט
ה/ח אוצמפה"ת ב"מ מו ע"ב הע' 59 {כ"מ, אהא"ז}
ה/ח אוצמפה"ת ב"מ מז ע"א הע' 87 {מל"מ}
ה/ח אוצמפה"ת ב"מ מז ע"ב הע' 7-8, 10
ה/ח אור הישר [אור הישר ב"מ מז ע"ב]
ה/ח ארחות חיים ח"ב סי' נח
ה/ח בית יעקב (טבשונסקי) סי' קצה סעיף ב {מל"מ}
ה/ח ברור הלכה ב"מ מז ע"א ציון ח
ה/ח גליוני הגר"ש עמ' קא {מל"מ} [שו"ע חו"מ סי' מב ס"ט]
ה/ח הגהות חבר בן חיים
ה/ח חוקות הדיינים ח"ב עמ' שב {מל"מ}
ה/ח חי' בן אריה ח"א סי' יח אות טו
ה/ח חי' חתם סופר
ה/ח חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' קז
ה/ח חיים ומלך
ה/ח מילי דמרדכי
ה/ח משפט הקנין ח"ב עמ' קפח, קצח
ה/ח נתן פריו ב"מ עמ' רמז
ה/ח ס' יהושע - פו"כ סי' רכה {מל"מ}
ה/ח קובץ ביאורים (שפירא)
ה/ח רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' קצט
ה/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רכב
ה/ח שו"ת רשב"ש עמ' תסז
ה/ח שערי זיו ח"ב דף נ ע"ד, קנה ע"ב
ה/ח תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' רעא
ה/ט אבני חפץ ח"ב עמ' רלד
ה/ט אוצמפה"ת ב"מ מו ע"א הע' 45, 50 {קמ"ר}, 51 {אהא"ז}, 75 {קמ"ר}, 79 {דרך המלך}, 83 {קמ"ר}
ה/ט אוצרות יהושע עמ' קנ
ה/ט אמרי הצבי (בער) סוגיות דף לו ע"ב {הגהמ"י - טוה"נ אינה ממון}
ה/ט אנצי"ת ע' דבר שבערוה הע' 70
ה/ט אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 330, 334
ה/ט אפיקי מגינים ב"מ סי' י, לח
ה/ט ארחות חיים ח"ב סי' נח
ה/ט ארץ הצבי (שכטר) עמ' קסד
ה/ט בית אהרן וישראל גל' מד עמ' לו {אהא"ז}
ה/ט בית המדרש
ה/ט ברור הלכה קדושין סה ע"ב ציון ב
ה/ט ברכות חיים ח"ב עמ' רעח {הגהמ"י}
ה/ט גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל ה סי' יב
ה/ט האיר ממזרח חמש מגילות עמ' קמה {קנין א"צ עדים}
ה/ט הירושה והצוואה במשה"ע עמ' 148, 165
ה/ט וזאת ליהודה (טאראב) עמ' רט {כ"מ}
ה/ט חוקות הדיינים ח"ב עמ' שג
ה/ט חי' בעל שרידי אש עמ' קכא
ה/ט חי' צמח צדק (חב"ד) ב"מ עמ' קט {הגהמ"י}
ה/ט חיי דוד עמ' רעט {ראב"ד}
ה/ט יבול היובלות עמ' 236
ה/ט יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' תכח-תכט
ה/ט יגיעת ערב ב"מ עמ' רסב
ה/ט יורו משפטיך ליעקב סי' פח
ה/ט מחנה יהודה (אשכנזי) דף קפ ע"א
ה/ט מנוחת אשר ח"ב דף יז ע"ג
ה/ט מסורה ח"ב עמ' מג
ה/ט מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ג]
ה/ט מקנת חיים עמ' עז {ראב"ד}
ה/ט משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' קצב
ה/ט משנת יעקב
ה/ט משנת ר' אהרן גיטין עמ' קכו
ה/ט משפט הקנין ח"א עמ' מד, ח"ב עמ' רטו, שנ, ח"ג עמ' רלז
ה/ט משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 26 {עדים}
ה/ט נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' יט אות יב
ה/ט נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' שפה {ראב"ד}
ה/ט ס' המקח עמ' ח
ה/ט עמק הלכה (בוימל) עמ' כ
ה/ט עמק יהושע ח"א סי' ו דף לה ע"ב {הגהמ"י - טוה"נ לא נקנית בחליפין}
ה/ט פד"ר חי"ז עמ' 211 {הגהמ"י}
ה/ט פרשת דרכים (תשסה) עמ' רעא
ה/ט צבי תפארתו ב"ב פ"ג עמ' פז {ראב"ד}
ה/ט צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' ע אות ד
ה/ט צרור הכסף (הראשון) עמ' קכה, שיג
ה/ט קובץ ביאורים (שפירא)
ה/ט קונטרסי שעורים ב"ב דף 50
ה/ט קונטרסי שעורים גיטין שעור ג אות כב והערה 39, קדושין שעור ד אות ח
ה/ט קונטרסי שעורים כתובות קונ' יא אות טז עמ' 424
ה/ט קרית מלך רב (תשסו) עמ' תרנה
ה/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קפה, קפט
ה/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תרלח {ראב"ד - צריך עדים}
ה/ט שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף יג ע"ב {הגהמ"י - טוה"נ אינה ממון}
ה/ט שדה אברהם דף ו ע"ד
ה/ט שו"ת הריב"ש עמ' תשיא
ה/ט שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' שיב {הגהמ"י אות ז}
ה/ט שו"ת מהרלב"ח סי' יא
ה/ט שו"ת רשב"ש עמ' תעב
ה/ט שואל ומשיב מהדו"ו סי' ל (לה ע"א)
ה/ט שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קצה סעיף ב-ג {ראב"ד}
ה/ט שיח התורה עמ' שלט {ראב"ד}
ה/ט שירת דוד יבמות-קידושין עמ' רכ {ראב"ד}
ה/ט שעורי הרב גיטין ח"א עמ' נו
ה/ט שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 225-226
ה/ט תורת הקנינים ח"א עמ' קנב
ה/ט תורת כסף וחליפין עמ' קנ-קנב, קנט
ה/ט תורת מיכאל עמ' קיד
ה/ט תורת רבית (סיטרוק) תורת הקנינים פ"א ה"ב
ה/ט תשובות הרי"ד עמ' תכח
ה/ט תשובות ר"י אלחנן עמ' קמט
ה/י אפיקי מגינים ב"מ סי' י עמ' לח-לט {טעם שרק בק"ס יכול לחזור}, סי' לח עמ' קסח {טעם שרק בק"ס יכול לחזור}
ה/י אפיקי מגינים נדרים סי' מה
ה/י ארחות חיים ח"ב סי' נח
ה/י בית יעקב (טבשונסקי) סי' רנג סעיף א {לח"מ}
ה/י ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ח עמ' שיז
ה/י גדולי תרומה שער מו ח"ד אות כט {סוגי חזקה, לענין זכות חזרה}
ה/י ושב הכהן (תשמח) עמ' עז
ה/י חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 497 {הגהמ"י קושטא}
ה/י לחם שלמה (בולה) דף כז ע"א
ה/י מעיני המים
ה/י מעשה רקח {התרחק כמה פסיעות}
ה/י מרכבת המשנה מהדו"ב {לח"מ}
ה/י משנת יעקב {שיעור תכ"ד}
ה/י משפט הקנין ח"א עמ' קלג, קלח {הגהמ"י}, ח"ב עמ' קפד-קפה {בקנין סודר}, ח"ג עמ' רמז {בקנין אגב}
ה/י נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' יט אות ז
ה/י ס' התרומות שער כח ח"ד אות א {דוקא קנין סודר}
ה/י ערך שי חו"מ סי' רב סעיף א {הגהמ"י, סי' קושטא}
ה/י צרור הכסף (הראשון) עמ' קכה {דוקא קנין סודר}, שיד {דוקא קנין סודר}
ה/י קונטרסי שעורים ב"ב דף 50 {קנין סודר שונה משאר קנינים}
ה/י קונטרסי שעורים קדושין שעור ד אות ח {טעם החילוק בין סודר לשאר קניינים, תכ"ד אחרי שהפסיקו לעסוק באותו ענין}
ה/י קרית מלך רב (תשסו) עמ' תרנה
ה/י קרית מלך רב {בחליפין שהחליף זה בזה}
ה/י רביד הזהב (אברך) דף פג ע"ב
ה/י רוח אליהו (חאקו) ח"ב דף כ ע"ד {דוקא סודר}
ה/י רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תשמג
ה/י שו"ת הרשב"א ח"א סי' תתקכח {דוקא קנין סודר}
ה/י שו"ת מהרי"ל החדשות עמ' רנב {דוקא קנין סודר}
ה/י שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תשפא
ה/י שורת הדין ח"ב עמ' קכא
ה/י שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קצה סעיף ד {הגהמ"י}
ה/י תורת כסף וחליפין עמ' קנ {קנין סודר מגלה מה דעתו}
ה/י תורת רבית (סיטרוק) תורת הקנינים פ"א ה"א {השיטה שבכסף ושטר יכול לחזור בו ולא במשיכה וחזקה}
ה/יא אדמת קודש ח"א סי' לב דף עז ע"א {גירושין}
ה/יא אדרת אליהו (ראם) עמ' שח-שי {מחילה בדבר בעין}
ה/יא אהל יצחק גיטין עמ' תשפו
ה/יא אהל שרה לאה עמ' תצו {מחילת פקדון}
ה/יא אהלי אהרן ח"א סי' מט בהגהה {דברים שא"צ קנין}
ה/יא אור יצחק (הלר) עמ' שיז, שכא {מחילה בפקדון}
ה/יא אות היא לעולם ח"ב דף קלא ע"ד {מחילה א"צ קנין}
ה/יא אז נדברו חלק יב סי' כא עמ' מג {מחילה}
ה/יא אמרי בינה (אוירבך) - דיינים סי' כ [ה] ד"ה היכא
ה/יא אמרי משפט ח"א עמ' קעג
ה/יא אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 316 {מחילה, שחרור עבד, גירושין, שליחות, ביטול מודעא}
ה/יא אפיקי מגינים ב"מ סי' י, כה
ה/יא אפיקי מגינים נדרים סי' מה
ה/יא ארחות חיים ח"ב סי' נח
ה/יא ארץ הצבי (שכטר) עמ' קפח {מחילה על דבר בעין ועל דבר שלא בא לעולם}
ה/יא באהלה של תורה או"ח סי' נט אות א
ה/יא בית אברהם (ישראל) דף קסח ע"א
ה/יא בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' עג סעיף ג
ה/יא בית דוד (תשעט) יו"ד סי' קנט,ש
ה/יא בית דינו של שמואל עמ' 453, 474
ה/יא בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' שמג, שנה
ה/יא בית יצחק (ברטלר) גיטין סי' כח אות א, ג
ה/יא בית ירוחם
ה/יא בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' שפ בהערה
ה/יא בית מאיר (תשע) סי' צג ס"כא עמ' קסט
ה/יא בן אשר סי' ג אות ט
ה/יא בן יאיר עושה חיל חו"מ סי' ג (קצה ע"ג-ע"ד) {מחילה בפקדון}
ה/יא בן ידיד הל' זכיה פ"ג דף מו ע"א {מחילה}, מח ע"ב {מחילה בפקדון}
ה/יא בני אהרן חו"מ סי' רמא (קכא ע"ג) {מחילה בפקדון}
ה/יא בקש שלמה (דנאן) סי' כג דף נה ע"א {מחילה}
ה/יא ברור הלכה ב"מ מח ע"ב ציון ג {מחילה על פקדון}
ה/יא ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ה עמ' שח
ה/יא ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ח עמ' רפב
ה/יא גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל ג סי' מו {מחילה על פקדון}
ה/יא דברי סופר עמ' עג
ה/יא דברי ריבות (תשעב) עמ' רפג
ה/יא דגל מחנה אפרים (לניאדו) חו"מ סי' ח סעיף יז עמ' קד
ה/יא דיני חוזים במשה"ע עמ' 10
ה/יא דיני מתווך במשה"ע עמ' 17 {מינוי שליח}
ה/יא דרכי נועם (הלוי) חו"מ סי' נ {מחילה}
ה/יא ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 197
ה/יא הלכה למשה (אמריליו) ח"ב {מחילה א"צ עדים, טענת משטה במחילה, קנין בשחרור עבד}
ה/יא הלכה פסוקה ח"ב סי' יב הערה 302, 303, 329
ה/יא הפרדס אלול תש"ך עמ' 12 {מחילה בפקדון}
ה/יא השליחות וההרשאה במשה"ע עמ' 30 {עושה שליח}, 32 {בגט}, 37 {שליח}, 72 {יכול לחזור בו מהשליחות גם אם עשה קנין}, 372 {ביטול מודעא}
ה/יא ויאמר יצחק חו"מ סי' קכט דף קד ע"ד
ה/יא זכות אבות סי' כב (כז ע"ד) {מ"מ}
ה/יא חזון יחזקאל סנהדרין פ"א ה"ד עמ' 01 {מחילה א"צ קנין}
ה/יא חי' הגר"מ זמבה סי' לא עמ' סט {מינוי שליח א"צ קנין}
ה/יא חי' מהרי"א צטרון עמ' עד {מחילה על דבר בעין}
ה/יא חיי דוד עמ' שכה
ה/יא חיים ומלך [אה"ל (אות היא לעולם) דף לו ע"א]
ה/יא חיים לעולם אהע"ז דף ב ע"ב {מחילה על דבר בעין}, ד ע"ד {הקנאת פקדון לשומר}, ה ע"א {מחילה על פקדון}
ה/יא חק לישראל שליחות עמ' 143, 144, 442
ה/יא חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ג עמ' יד-טו
ה/יא יבין שמועה (תשעו) הלכות טריפות פרק כח אות א הערה 4 עמ' 175 {שליחות לא בעי קנין}
ה/יא יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' רצו
ה/יא יד ישראל ח"ב {מחילה על דבר בעין}
ה/יא יורו משפטיך ליעקב סי' נג
ה/יא יורו משפטיך ליעקב סי' נג {מחילה על חוב בשטר}
ה/יא יכין ובועז ח"א סי' ז עמ' 52 {שליחות}, סי' קלג עמ' 391 {מחילה}
ה/יא ישא מדברותיך קדושין עמ' רנ
ה/יא כבוד יו"ט כאן {מחילה על חוב עם משכון - האם צריכה קנין} והל' זכיה פ"ג ה"ב {מחילה על פקדון}
ה/יא לב ים גיטין עמ' קטז {מחילה א"צ קנין}
ה/יא לבושי מרדכי אהע"ז עמ' רנח
ה/יא להורות נתן - שו"ת חי"ב עמ' קלב
ה/יא לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' כז
ה/יא מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' רסא-רסב
ה/יא מגן שאול (קצנ') עמ' קנ {פקדון בידו}, רכט {הקנאת פקדון לשומר}
ה/יא מהלכי משפט ח"ד עמ' 230
ה/יא מזכרת עמ' 516 {מחילה בפשרה צריכה קנין}
ה/יא מחקרים במשה"ע עמ' 30
ה/יא מים רבים חו"מ סי' לא
ה/יא מלך שלם חו"מ סי' ל (מו ע"ג) {מחילה}
ה/יא מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קד ע"ב {מחילה על חוב עם משכון}
ה/יא מעיני התורה ח"א עמ' רכז {הוכחה מכאן שקנין אתן לא מועיל - מעתיק כאילו כותב הרמב"ם "למכור את נכסיו"}
ה/יא מעשה נסים הל' זכיה פ"ג ה"ב {מחילה על פקדון}
ה/יא מפי אהרן חו"מ סי' יב דף נב ע"ד {מחילת פקדון}
ה/יא מקור ישראל דף פז ע"א {מחילה א"צ קנין}
ה/יא מקור ישראל סי' מד דף פז ע"א {מחילה}
ה/יא משא יד ח"א עמ' קמט {לשומר יש קצת בעלות}
ה/יא משחא דרבותא - חי' ר' שלמה אלפסי חו"מ סי' יב דף קלד ע"ב
ה/יא משכנות הרועים (אלחאיך) מע' מ אות ו (קע ע"ד, קעא ע"א) {מחילה על דבר בעין}
ה/יא משנת יעקב
ה/יא משפט איש תשטז עמ' מג
ה/יא משפט איש תשיז עמ' רצח, שב
ה/יא משפטי ארץ ח"א עמ' 213 {מחילה}
ה/יא משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 116
ה/יא משפטי יעקב סי' לג
ה/יא משפטי שאול - פסקי דין עמ' קלה {מחילה א"צ קנין}
ה/יא נימוקי יוסף (מהדורת בלוי) קדושין טז ע"א
ה/יא נפת צופים (בירדוגו, תשעה) עמ' רלג
ה/יא סיני כרך צט (תשמו) עמ' קנה
ה/יא סיני ס' יובל עמ' שפד
ה/יא עטרת משפט (עובדיה) סי' י ענף א {מחילה}
ה/יא עטרת שלמה ח"ב עמ' לב {תרומת הדשן לומד מכאן שלא מועיל קנין בהתחייבות לגרש}
ה/יא עיני דוד הל' זכיה פ"ג ה"ב {מחילה על פקדון}
ה/יא עמק הלכה (בוימל) ח"א סי' ז עמ' כ {בועז והגואל עשו קנין על מחילת זכות הגואל לגאול - עשו קנין לחזק את הדבר}
ה/יא עמק הלכה (הורוביץ) עמ' קא {מ"מ - הוכחה מקידושין טז שמחילה א"צ קנין, הוכחה נוספת מב"מ צד}
ה/יא פד"ר ח"ב עמ' 290 {יכול לחזור בו מקנין על הסכמה לגרש}, ח"ט עמ' 101, ח"י עמ' 126 {לא מועיל קנין על התחייבות לגרש}
ה/יא פד"ר חי"ז עמ' 203 {קנין על גירושין}
ה/יא פני משה (בנבנשתי) ח"א סי' פב (קצג ע"ד) {לשון מחילה בפקדון}
ה/יא פסקי מהרי"ץ - בארות חיים סי' יב ס"ק כה, ל
ה/יא צרור הכסף (הראשון) עמ' קכה, שיד
ה/יא קובץ ביאורים (שפירא) {קנין על התחייבות לשאת אשה, הקנין שעשה בועז עם הגואל, קנין במינוי שליח}
ה/יא קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' שנט
ה/יא קול דודי (תשף) (בקיצור)
ה/יא קול דודי שבועות סי' תשא
ה/יא קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' תקסא
ה/יא קונטרסי שעורים גיטין שעור ב אות ח, י, שעור יב אות ח, והערה 1, קדושין שעור ז אות ו (דף מט ע"ד) {מחילה - הקנאה או סילוק}
ה/יא קרית מלך
ה/יא ר"ן על הרי"ף קידושין ז ע"א (בדפי הרי"ף) {מחילה}
ה/יא רביד הזהב (אברך) דף נה ע"ג-ע"ד {מחילה}
ה/יא רביד הזהב (אברך) סי' לז אות א-ב {מחילה בפקדון}
ה/יא רועי ישראל ח"ג סי' ג דף יד ע"ג-ע"ד, טו ע"ד {מחילה בפקדון}
ה/יא רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' לג
ה/יא רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' רלט
ה/יא שבות יעקב ח"ב סי' קל {התחייבות לחלוץ א"צ קנין}
ה/יא שו"ע הרב או"ח סי' תלו קו"א אות ד בהגהה, הל' מכירה ס' ב
ה/יא שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' נד
ה/יא שו"ת הרדב"ז ח"א סי' שכו {מחילת שותף על זכותו להמשיך בשותפות א"צ קנין}, ח"ו סי' שני אלפים פו {מחילה א"צ קנין}
ה/יא שו"ת הריב"ש סי' תעו עמ' תשב {מחילה}, סי' תעח עמ' תשיא {מחילה}, סי' תצג עמ' תשלה {מחילה}
ה/יא שו"ת הריטב"א סי' קט הערה 2 {מחילה א"צ קנין}
ה/יא שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' שה, שיד {הגהמ"י אות י}
ה/יא שו"ת מהר"ם גאויזון סי' כ עמ' פא {מחילה}
ה/יא שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' שפז
ה/יא שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב סי' קלז עמ' עד {מחילה}
ה/יא שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' רכג {מחילה}
ה/יא שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קלד
ה/יא שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' רפט
ה/יא שו"ת רשב"ש סי' ט עמ' סו {שליחות א"צ קנין}, סי' רלה {שליחות א"צ קנין}
ה/יא שומרי משפט (צ'כנוב) ח"א עמ' מד-מו {מחילה בפקדון}
ה/יא שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רמא סעיף א
ה/יא שיח אפרים סי' ד אות ג {קניית פקדון בדברים}
ה/יא שיח אפרים עמ' לו {מוחל פקדון}
ה/יא שירת דוד (תשסג) עמ' קנב
ה/יא שירת דוד ב"מ עמ' קנב
ה/יא שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' קצח
ה/יא שמחת יו"ט (אלגזי) סי' ז אות ב
ה/יא שמן רקח ח"א (תקמ"ח) סי' ע דף מג ע"א {מוחל חוב בשטר - האם צריך קנין}
ה/יא שנתון המשפט העברי ח"ה עמ' 276 {שליחות}, ח"ו עמ' 88 {דברים אלו אינם צריכים קנין כי הם ויתור על זכויות}
ה/יא שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' קלה
ה/יא שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' צ
ה/יא שעורי הגרב"ד פסחים עמ' מ
ה/יא שעורי ר' חיים פנחס ב"מ סי' יב אות יא
ה/יא שעורי ר' חיים פנחס כתובות שעור י אות ה, ב"ב שעור ט אות ג
ה/יא שעורי ר"א ליכטנשטין ב"ב פ"ג עמ' 53, 217
ה/יא שערי חיים (שמולביץ) גיטין עמ' מט {קנין בגירושין ובגט שחרור}
ה/יא שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' שנו
ה/יא שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף כו ע"א-ע"ב {מחילה על חוב עם שטר}
ה/יא שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' צח, קיא
ה/יא תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' קנ-קנא, רלא-רלב
ה/יא תורת ירוחם ח"ב סי' נז דף עא ע"א {שליחות א"צ קנין}
ה/יא תחומין גל' יד עמ' 289 {התחייבות לגרש}
ה/יא תחומין חט"ז עמ' 374 {שליח אינו זוכה בשום דבר במינויו}
ה/יא תקון סופרים (רשב"ש) שער י עמ' לט
ה/יא תרומת הדשן פסקים סי' קעג {קנין לגרש לא מועיל}
ה/יא תשובות הרי"ד סי' לא עמ' קנז {מחילה}, סי' לה עמ' קעא {שליחות}
ה/יא תשובות ר"א בן הרמב"ם סי' צח עמ' 153 {אין טעם לקנין}
ה/יב אור הישר {שליח א"צ קנין}
ה/יב אפיקי מגינים ב"מ סי' י, לח
ה/יב ארחות חיים ח"ב סי' נח
ה/יב באהלה של תורה או"ח סי' נט אות א
ה/יב בית אהרן וישראל גל' ע עמ' עח, פ-פא {קנין למינוי שליחות}, גל' עד עמ' קנא {דברים שא"צ קנין ומ"מ עושים קנין כדי לחזק}, גל' עה עמ' נ {נהגו לעשות קנין במחילה אף שא"צ}
ה/יב בית דוד (תשעט) יו"ד סי' קנט, ש
ה/יב בן יאיר עושה חיל חו"מ סי' ג (קצה ע"ד) {"מחל חוב" - ולא כתב פקדון}
ה/יב בן ידיד הל' זכיה פ"ג (מו ע"א) {נהגו לעשות קנין}
ה/יב ברית אברהם (פיעטרקוב) חו"מ סי' כט אות ב
ה/יב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ה עמ' שח
ה/יב ברכת מרדכי ב"ב עמ' תצג
ה/יב גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל ג סי' מו {השמיט מחילה על פקדון}
ה/יב הלכה פסוקה ח"ב סי' יב הערה 358
ה/יב השליחות וההרשאה במשה"ע עמ' 30 {"עושה" שליח}, 37 {שטרות מינוי שליח עם קנין}
ה/יב ויאמר יצחק חו"מ סי' קכט דף קד ע"ד
ה/יב חיי עמרם עמ' רמו
ה/יב חיים לעולם אהע"ז דף ד ע"ד-ה ע"א {השמיט נתינת פקדון}
ה/יב חיים לעולם ח"ב אהע"ז סי' א דף א ע"ג {נותן שטוען שנתן דרך היתול}
ה/יב חק לישראל שליחות עמ' 143, 144, 442
ה/יב יוסף אומץ סימן מז אות ה (על סימן יב סעיף ח)
ה/יב יורו משפטיך ליעקב סי' נג
ה/יב יורו משפטיך ליעקב סי' נג {מחילה כשהשטר ביד הנושה}
ה/יב מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' רסא-רסב
ה/יב מהלכי משפט ח"ד עמ' 230
ה/יב מעשה בצלאל סי' תצג {נהגו לקנות}
ה/יב משנת יעקב
ה/יב משפטי ארץ ח"א עמ' 213
ה/יב נפש הרב עמ' קעט
ה/יב נפש הרב עמ' קעט
ה/יב ערך שי חו"מ סי' רנ סעיף ג
ה/יב פני משה (בנבנשתי) ח"א סי' פב (קצג ע"ד) {שמחל לפלוני חוב - לא הזכיר פקדון}
ה/יב פסקי מהרי"ץ - בארות חיים סי' יב ס"ק כה
ה/יב צרור הכסף (הראשון) עמ' קכה
ה/יב שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' נד
ה/יב שו"ת הריטב"א סי' קט הערה 2 {נהגו לעשות קנין במחילה}
ה/יב שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' טז עמ' לו-לז {הולכים אחר מנהג שאינו סותר דין תורה}
ה/יב שו"ת ראנ"ח ח"א סי' סו עמ' של {עשו קנין גם כשאין צורך}
ה/יב שו"ת רשב"ש סי' רלה {נהגו לעשות קנין בשליחות}
ה/יב שעורי ר' חיים פנחס כתובות שעור י אות ה, ב"ב שעור ט אות ג
ה/יב שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' קיא
ה/יב תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' קנ-קנא, רלא-רלב
ה/יב תקון סופרים (רשב"ש) שער י עמ' לט
ה/יג אור גדול סי' מו דף קכז ע"א {קנין מגלה על גמירת דעת}
ה/יג אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 316 {קנין מלמד על גמירת דעת}
ה/יג ארחות חיים ח"ב סי' נח
ה/יג באהלה של תורה או"ח סי' נט אות א
ה/יג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי = מאירי קדושין טז ע"א {שאינו משחק}
ה/יג באר אלחנן עמ' קכא {קנין להודיע שגמר בלבו - מדוע דוקא בקנין סודר}
ה/יג בית אהרן וישראל גל' יד עמ' כט, גל' עח עמ' נו {שניהם - עושים קנין במחילה כדי לחזק}
ה/יג בית דוד (תשעט) יו"ד סי' קנט, ש
ה/יג בן ידיד הל' זכיה פ"ג (מו ע"א) {בלב שלם אמרתי}
ה/יג בני בנימין (נבון) חו"מ דף ז ע"א {צריך שהמחילה תהיה ברורה}
ה/יג בקש שלמה (דנאן) סי' כג דף נה ע"א {מחילה בלב שלם}
ה/יג ברור הלכה ב"מ קח ע"א ציון ט פסקה א {הצורך בקנין במחילה על זכות מצרנות}
ה/יג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ה עמ' שח
ה/יג גנת ורדים חו"מ כלל ג סי' מו {מחילה צריכה להיות בלב שלם}
ה/יג דברי ריבות סי' קפח (צב ע"א) {צריך הוכחה שאינו מהתל}
ה/יג דיני בוררות עמ' מה-מו, עז {קנין רק להראות גמירת דעת}
ה/יג דיני חוזים במשה"ע עמ' 10
ה/יג הלכה למשה (אמריליו) ח"ב {מקום שנהגו לעשות קנין ולא עשה קנין, מחילה על דבר בעין, עוד דברים שא"צ קנין, האם שכירות קרקע נקנית בחליפין, הנותן פקדון במתנה לשומר}
ה/יג הלכה פסוקה ח"ב סי' יב הערה 359
ה/יג השליחות וההרשאה במשה"ע עמ' 37 {בשליחות}, 72 {אינו מועיל כלום בשליחות}
ה/יג ויאמר יצחק חו"מ סי' קכט דף קד ע"ד
ה/יג חזון יחזקאל סנהדרין פ"א ה"ד עמ' 10 {קנין מגלה על גמירת דעת}
ה/יג חיי עמרם עמ' רמו
ה/יג חיים לעולם אהע"ז דף א ע"ג {להודיע שאינו עושה בשחוק}, ד ע"ג {כנ"ל}
ה/יג חיים לעולם ח"ב אהע"ז סי' א דף א ע"ג {נותן שטוען שנתן דרך היתול}
ה/יג חק לישראל שליחות עמ' 143, 144, 442
ה/יג חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ג עמ' פט
ה/יג יוסף אומץ סימן מז אות ה (על סימן יב סעיף ח)
ה/יג יורו משפטיך ליעקב סי' נג
ה/יג יורו משפטיך ליעקב סי' נג
ה/יג יפה נוף סי' נד עמ' ר {צריך שהמחילה תהיה בלב שלם}
ה/יג ישא מדברותיך קדושין עמ' רנ
ה/יג כתר כהונה (כץ) סי' ע עמ' שצב {קנין בשליחות לחזק}
ה/יג לחם שלמה (בולה) דף ע ע"ב {עושים קנין כדי לגלות שאינו מהתל}
ה/יג מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' רסא-רסב
ה/יג מגן שאול (קצנ') עמ' כט {עושים קנין על שליחות במכירת חמץ ערב פסח כדי לפרסם}
ה/יג מהלכי משפט ח"ד עמ' 230
ה/יג מחקרים במשה"ע עמ' 103
ה/יג מים רבים חו"מ סי' מג, סי' מה (לו ע"ד) {להודיע שאינו מהתל}
ה/יג מעשה בצלאל סי' תצג {קנין כדי להודיע שאינו מהתל}
ה/יג מפי אהרן חו"מ סי' יב דף נד ע"ד, נה ע"א {שלא יהיו דברי שחוק}, סי' טז דף פו ע"ד, סי' יז דף פח ע"א, פט ע"ב {בלב שלם}
ה/יג מקבציאל גל' כא עמ' סד
ה/יג משחא דרבותא - חי' ר' שלמה אלפסי חו"מ סי' יב דף קלד ע"ב
ה/יג משכנות הרועים (אלחאיך) מע' מ אות ז (קעה ע"ב) {גמרתי ואמרתי}
ה/יג משכנות הרועים (קרביץ) כתובות ח"ב סי' תרא {בלי קנין יכול לומר שהתכוון בשחוק}
ה/יג משנת יעקב
ה/יג משפטי ארץ ח"א עמ' 213-214
ה/יג משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 116
ה/יג משפטי עזיאל ח"ו עמ' פה
ה/יג נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' ז
ה/יג ס' התרומות שער מב ח"ה אות ג בגדולי תרומה {קנין מלמד על גמירות דעת לענין הודאה}
ה/יג סיני כרך צט (תשמו) עמ' קנה
ה/יג עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' קמח
ה/יג פד"ר ח"ט עמ' 101-102 {מקום שנהגו לעשות קנין ולא עשה קנין}, חי"ד עמ' 344 {קנין מראה שאינו מהתל}
ה/יג פסקי מהרי"ץ - בארות חיים סי' יב ס"ק כה, הערה תסא
ה/יג צרור הכסף (הראשון) עמ' קכה, שיד
ה/יג שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' נד
ה/יג שו"ת מהר"ש הלוי חו"מ סי' ג דף פא ע"ד {קנין מראה שאינו מהתל}
ה/יג שו"ת מהרלב"ח סי' לד
ה/יג שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' רכג {כדי להודיע שאינו מהתל}
ה/יג שו"ת ר"י אבן עזרא עמ' קסב {קנין להודיע שאינו מהתל}
ה/יג שמע אברהם סי' סח (דף קסג ע"ד) {אם אמר "בלב שלם אמרתי"}
ה/יג שנתון המשפט העברי ח"ה עמ' 276 {אינו מועיל - במינוי שליח בקנין}, ח"ו עמ' 89 {קנין מלמד על גמירת דעת}
ה/יג שעורי ר' חיים פנחס כתובות שעור י אות ה, ב"ב שעור ט אות ג
ה/יג שער משפט סי' כב ס"ק ה
ה/יג שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף כו ע"ב {מחילה צריכה להיות בלב שלם}
ה/יג תולדות אדם פ"ו עמ' צה {יאמר שהוא עושה בלב שלם}
ה/יג תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' קנ-קנא, רלא-רלב
ה/יג תרומת הדשן פסקים סי' קעג {קנין לגרש אינו מועיל}, שו"ת סי' רז בסופו {קנין להינשא}
ה/יג תשורת שי עין משפט אות ה, מהדו"ק סי' רעט
ה/יד אבני נזר חו"מ סי' נב מחודש ג-ד
ה/יד אדרת אליהו (קובו) סי' ט דף כב ע"ב
ה/יד אוצמפה"ת ב"מ לג ע"ב הע' 137 {אהא"ז}
ה/יד אוצמפה"ת ב"מ עז ע"א הע' 162
ה/יד אמונה ומסחר עמ' תפח, תקכח
ה/יד אמרי איש עמ' קעו
ה/יד אמרי משפט ח"א עמ' שמז
ה/יד אנצי"ת ע' גט מעושה הע' 99, ע' דבר שאין בו ממש הע' 49 {הגהמ"י}, 58, 62, 64-67, 69-71, 75-77, 112, 115
ה/יד אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 110, 112, 116, 317, 392
ה/יד אפיקי מגינים ב"מ סי' לח
ה/יד ארחות חיים ח"ב סי' נח {דברים שאין בהם ממש}
ה/יד בית אברהם (ישראל) דף קסח ע"א
ה/יד בית דוד (פילוסוף) חו"מ דף טז ע"ב {שישתתפו}
ה/יד בית דוד (תשעט) חו"מ סי' נז
ה/יד בית דינו של שמואל עמ' 845
ה/יד בכורי יוסף (וינר) ח"א עמ' מה
ה/יד ברכת שלמה אהע"ז עמ' קסז
ה/יד ברכת שלמה חו"מ עמ' ק, קב {אור שמח}
ה/יד גליוני הגר"ש עמ' קא {לח"מ}
ה/יד דבר משה (אמריליו) ח"ב דף נב ע"ד
ה/יד דברות משה ב"ב ח"א סי' י ענף ד
ה/יד דברי ירמיהו קידושין עמ' סד {ראב"ד}
ה/יד דין אמת (תקטו) דף ל ע"ג {כ"מ}
ה/יד דין אמת (תשסז) עמ' קיג
ה/יד דיני מסחר במשה"ע עמ' 212
ה/יד ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 331, 210, 192, 118, 334
ה/יד וזאת ליהודה (טאראב) עמ' רט
ה/יד זעקת דלות עמ' 17
ה/יד חזו"א ב"ק סי' כא ס"ק ל
ה/יד חיי עמרם עמ' רצג
ה/יד חק לישראל שיתוף נכסים עמ' 154
ה/יד יכין ובועז ח"א סי' יא (ח ע"ג), עמ' 77
ה/יד יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' תו
ה/יד להורות נתן - שו"ת ח"ח עמ' קנח
ה/יד לוחות אבן ב"ב עמ' עד, עח-עט, פב {דבר שאין בו ממש}
ה/יד לחם שלמה (בולה) דף מז ע"ג-ע"ד {ראב"ד}, מח ע"ב
ה/יד מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' רמד {ראב"ד}
ה/יד מהלכי משפט ח"ד עמ' 668
ה/יד מילי דמרדכי
ה/יד מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' תפו
ה/יד מעיני המים
ה/יד מפניני הרב עמ' רעט
ה/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/יד משנת יעקב כאן
ה/יד משנת יעקב קנין עמ' שכח {אהא"ז}
ה/יד משפט הקנין ח"ב עמ' רכב, רכו, רלה
ה/יד משפטי ארץ ח"ב עמ' 259
ה/יד משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 393
ה/יד משפטי שאול - פסקי דין עמ' קנו, קעח
ה/יד משפטים ישרים (חסון) דף נ ע"א
ה/יד עובד וקבלן עמ' 73
ה/יד פד"ר ח"ג עמ' 139, ח"ה עמ' 312, ח"ח עמ' 51-52, חי"ד עמ' 344, חי"ז עמ' 196, 212, 230
ה/יד פרח מטה אהרן ח"א סי' יג דף לט ע"ב
ה/יד פשר דיני הנזיקין בתלמוד עמ' 81
ה/יד פתח בית דוד דף טז ע"ב {שישתתפו}
ה/יד צדקה לחיים (תקמז) (לקוטים)
ה/יד צדקה לחיים (תשסח) עמ' נג
ה/יד קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' שלח
ה/יד קונטרסי שעורים ב"ב דף ט, כג
ה/יד קונטרסי שעורים נדרים שעור כו אות ט
ה/יד קרית מלך רב (תשסו) עמ' תרנה
ה/יד קרני ראם (ירמוש) עמ' תריח
ה/יד שבט בנימין (פונט') סי' ריג דף עב ע"ב {או שישתתפו}
ה/יד שביבי אור ב"ב סי' ד אות א {חלוקת שותפות - קנין דברים}
ה/יד שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' נד
ה/יד שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' קפג
ה/יד שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' שח
ה/יד שו"ת מהר"ם די בוטון סי' כה דף מג ע"ב {או שיחלקו החצר}
ה/יד שו"ת ר"מ גאויזון עמ' מב
ה/יד שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' רפט
ה/יד שמו משה דף קיב ע"ג
ה/יד שמעתתא דבי רב עמ' רט {שיחלקו חצר}
ה/יד שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 383
ה/יד שערי חיים (ס' המקח) דף ד ע"ב-ע"ג
ה/יד שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 30 {הגהמ"י}
ה/יד תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' קנ-קנא, רלא-רלב
ה/יד תקון סופרים (רשב"ש) שער י עמ' מ
ה/יד תרומת הדשן פסקים סי' קעג


ו/775 הלכות מכירה פרק ו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ו/רה"פ הלכה למשה (אמריליו) ח"ב
ו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ו/רה"פ מעשה רקח
ו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ו/רה"פ פי' ר"י קאפח
ו/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ו/רה"פ רמב"ם לעם
ו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ו/א אוריין תליתאי (תאומים) סי' ה (ה ע"ב) {מל"מ}
ו/א אמר יוסף (אלקלעי)
ו/א אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 285
ו/א אפיקי מגינים ב"מ סי' לו
ו/א בית יעקב (מסקין) סי' לו ענף ב
ו/א ברור הלכה ב"מ מה ע"ב ציון א
ו/א גור אריה (צרמון)
ו/א גליוני הגר"ש עמ' קא {מל"מ}
ו/א דברות אליהו ח"א עמ' קכב
ו/א דיני חוזים במשה"ע עמ' 75, 118
ו/א דרך המלך דף קג ע"ג
ו/א דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' רנד
ו/א הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' רב
ו/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שנא
ו/א חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ב עמ' שיח {מ"מ}
ו/א מצעדי גבר קדושין סי' כב אות ג
ו/א משפט הקנין ח"ב עמ' רד
ו/א עמק הלכה (הורוביץ) עמ' קכא {מל"מ}
ו/א ערך שי חו"מ סי' רג סעיף ג {מל"מ}
ו/א פד"ר חי"ז עמ' 209
ו/א צרור הכסף (הראשון) עמ' קכו, שטו
ו/א קרית מלך
ו/א קרית מלך רב
ו/א קרית מלך רב (תשסו) עמ' תרנה
ו/א שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קצח סעיף ו, סי' רג סעיף ד-ה, סי' ריא סעיף א {מל"מ}
ו/א שערי חיים (ס' המקח) דף מט ע"ד {מל"מ}, נ ע"א {מל"מ}, קלח ע"ד
ו/א תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' שמא-שמג
ו/א תורת הקנינים ח"א עמ' קעו
ו/א תורת כסף וחליפין עמ' קיח {מל"מ}
ו/א תרומת הכרי עמ' קה
ו/ב אוצמפה"ת ב"מ מד ע"א הע' 2, 44, 87
ו/ב אוצמפה"ת ב"מ מו ע"א הע' 107
ו/ב אנצי"ת ע' אסימון הע' 6, 13
ו/ב אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 285
ו/ב ברור הלכה קדושין כח ע"א ציון ג, ב"מ מד ע"א ציון ה, ו, מו ע"ב ציון ז
ו/ב דברות משה ב"מ ח"ב סי' נד הערה ט
ו/ב חקרי לב (שלוניקי) חו"מ ח"א דף מב
ו/ב כתבי ערוך השולחן - שו"ת סי' כא
ו/ב לב מבין דף קיד ע"ג {לח"מ}
ו/ב מעיני המים
ו/ב מציאות קטן סי' צ
ו/ב משנת יעקב
ו/ב משפט הקנין ח"ב עמ' רו-רז, רנט-רס
ו/ב נר מצוה (ואלק) מצוות דף לט ע"ב
ו/ב עין תרשיש
ו/ב קרית מלך רב (תשסו) עמ' תרנו
ו/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קסח
ו/ב שו"ת הריטב"א סי' מא
ו/ב שעשוע התלמידים דף קיא ע"ג {מ"מ}
ו/ג אבקת רוכל (תשעז) עמ' יח
ו/ג אוצמפה"ת ב"מ מה ע"א הע' 84
ו/ג אוצמפה"ת ב"מ מה ע"ב הע' 15
ו/ג אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 377
ו/ג ברור הלכה ב"מ מד ע"א ציון ה, ו, מה ע"א ציון א
ו/ג ברכת מרדכי ב"מ עמ' רעג
ו/ג דברות משה ב"מ ח"ב סי' מב ענף א
ו/ג דברות משה זרעים עמ' תסח {אבל הדינרין של זהב לגבי מטבעות של כסף הדי הן כפירות}
ו/ג חי' הגר"ח ב"מ עמ' קלז
ו/ג חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ב עמ' שטז
ו/ג חקרי לב (שלוניקי) חו"מ ח"א דף רלט
ו/ג יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' קנג-קנד
ו/ג כבוד יו"ט
ו/ג מילי דמרדכי
ו/ג מעדני שמואל עמ' קיז
ו/ג משנת יעקב כאן
ו/ג משנת יעקב משפטים עמ' קלב
ו/ג משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' קסה
ו/ג מתנובות שדי ב"מ סי' צא
ו/ג נימוקי מלב"ם ב"מ סי' יא
ו/ג רוב דגן (הלוי) ח"א דף ריז ע"ג {מל"מ}
ו/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קסז
ו/ג שו"ת ר"מ גאויזון עמ' רעה
ו/ג תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' שמא-שמג
ו/ד אמונה ומסחר עמ' תעט
ו/ד אפיקי מגינים ב"מ סי' לו
ו/ד ברור הלכה ב"מ מה ע"ב ציון ב
ו/ד דיני חוזים במשה"ע עמ' 322
ו/ד ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 167
ו/ד מודעא ואונס עמ' רסה, רסו, ש, שיא {מ"מ}
ו/ד מחנה יהודה (אשכנזי) דף רכו ע"א
ו/ד מים קדושים - תשובות דף מ ע"ג
ו/ד מעיל שמואל (פלורנטין) [ר"א ששון סי' קסו]
ו/ד משנת יעקב
ו/ד משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' קסה
ו/ד פד"ר חט"ו עמ' 312 {מ"מ}
ו/ד צרור הכסף (הראשון) עמ' נא
ו/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קסז
ו/ד תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' שמא-שמג
ו/ד תפארת חיים (שאכעט) דף עו ע"א
ו/ה אבן האזל
ו/ה אוצמפה"ת ב"מ יא ע"ב הע' 79 {או"ש}
ו/ה אוצמפה"ת ב"מ מה ע"ב הע' 81, 83 {אהא"ז}
ו/ה בדבר מלך חי"ז עמ' דש {חצירו של אדם קונה שלא מדעתו אע"פ שהוא שכורה ביד אחרים}
ו/ה זכרון יהושע (ויסברוד) ח"א עמ' יד
ו/ה ישועות יעקב נזיקין עמ' קלב
ו/ה מחנה יהודה (אשכנזי) דף קפט ע"א
ו/ה עמק המשפט ח"א עמ' קפו {אהא"ז}
ו/ה צרור הכסף (הראשון) עמ' רצז
ו/ה שעשוע התלמידים דף קיא ע"ד
ו/ו אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' פא
ו/ו אוצמפה"ת ב"מ מד ע"א הע' 36
ו/ו אוצמפה"ת ב"מ עד ע"א הע' 47
ו/ו אור תורה (שוורץ) ח"א סי' קכ
ו/ו באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ו/ו בית אהרן וישראל גל' פח עמ' צה
ו/ו בית מאיר עמ' קלו
ו/ו ברור הלכה ב"מ מד ע"א ציון ז, מו ע"ב ציון ז
ו/ו דברות משה ב"מ ח"ב סי' נד הערה א
ו/ו חוקות הדיינים ח"ב עמ' רצב, שסב
ו/ו חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ב עמ' שטז
ו/ו מגד שמים סי' קעג ס"ו אות ו
ו/ו מטה אהרן ב"ב עמ' קמא
ו/ו מעשה רק"ם (קורייאט) דף כא ע"א {שכירת מקום המעות}
ו/ו מראה הנוגה מכירה פ"א הי"ח
ו/ו משפט הקנין ח"ב עמ' רו, רסא-רסב, ח"ג עמ' שכט
ו/ו נחל יצחק (תשעב) ח"ב עמ' קכג {מ"מ}
ו/ו פרי החיים חו"מ סי' כז
ו/ו צור תעודה דף ר ע"א
ו/ו צרור הכסף (הראשון) עמ' קכו, שטו
ו/ו שמעתתא דבי רב עמ' תמ
ו/ו שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 29
ו/ו תורת רבית (סיטרוק) תורת הקנינים פ"ג ה"כד
ו/ו תרומת הכרי עמ' קה
ו/ז אוצמפה"ת ב"מ כ ע"א ח"א הע' 94 {שעה"מ}
ו/ז אור הישר [אבקת רוכל סי' קכד, קצוה"ח סי' קצד ס"ק ד]
ו/ז אות היא לעולם ח"ב דף קכז ע"ד {דרך המלך}
ו/ז אמונת עתיך גל' 114 עמ' 114 {סיטומתא בהקנאת מטבע}
ו/ז אמרי הצבי (בער) סוגיות דף מז ע"א-ע"ב {ישכור את מקום המעות}
ו/ז אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' מד הערה ב
ו/ז אנצי"ת ע' אגב הע' 82, 91
ו/ז אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 378
ו/ז בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' לה אות ג, סי' לו אות א והערה 1
ו/ז בני דוד
ו/ז ברור הלכה ב"מ מו ע"א ציון ב
ו/ז ברור הלכה כתובות פה ע"ב ציון ג פסקה א
ו/ז ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ד עמ' רפט
ו/ז דברי יהודה דף טו ע"א {שישכור את מקום המעות}
ו/ז הלכה רבה ח"ב עמ' 152
ו/ז וישב אברהם דף יג ע"א {מל"מ}
ו/ז זכרון יוסף (שטיינהרט) ח"ו סי' ד
ו/ז חוקות הדיינים ח"ב עמ' רצח
ו/ז חי' בעל שרידי אש עמ' קכא
ו/ז חשב סופר עמ' קפג {כ"מ}
ו/ז חתן סופר קניינים ח"ב עמ' קכב
ו/ז ידי אליהו דף עד ע"ג {אבל ראובן שהיה לו חוב על שמעון והקנה ללוי קרקע}
ו/ז ידיו של משה
ו/ז כך דרכו של תלמוד עמ' 75
ו/ז כתבי משה זילברג עמ' 75
ו/ז מים קדושים - תשובות דף מ ע"ג
ו/ז מעיני החכמה ח"א אות תלו, תסו
ו/ז מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' כו אות א-ג
ו/ז משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תמ, תמד
ו/ז משנת יעקב
ו/ז משפט הקנין ח"ב עמ' רס, ח"ג עמ' רעה, שנא, תלט, תמא, תמד
ו/ז נופת צופים (בירדוגו) אהע"ז סי' לג
ו/ז נפת צופים (בירדוגו, תשעה) עמ' רכד
ו/ז נתיבות המשפט סי' רא ס"ק א
ו/ז ס' התרומות עמ' תתשפט
ו/ז ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קפב
ו/ז פד"ר חי"ז עמ' 211, 218, 219
ו/ז פלס חיים גיטין עמ' קנג
ו/ז קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' קצו
ו/ז קובץ ביאורים (שפירא) עמ' קצ-קצג
ו/ז קרית מלך
ו/ז קרית מלך רב
ו/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קצט-ר, שנח
ו/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תכט
ו/ז שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף יא ע"א {שכירת מקום}, לב ע"ג
ו/ז שביתת יו"ט
ו/ז שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' שע
ו/ז שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' שיג
ו/ז שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' קפז
ו/ז שו"ת מהרי"ל החדשות עמ' קס
ו/ז שו"ת מהרי"ק סי' קיח הערה 34 {הגהמ"י}
ו/ז שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תקצג
ו/ז שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' שע
ו/ז שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' צ {מ"מ}
ו/ז שו"ת ר"י מליריאה עמ' קיט
ו/ז שירת דוד (שיינין) עמ' קיח
ו/ז שמחת יהודה דף קי ע"ב
ו/ז שנות חיים (אויסאיבל) רבית סי' נח ס"ב ס"ק ג, ס"ד
ו/ז שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' רעד
ו/ז שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' רצח
ו/ז שעלי דעת גל' ז עמ' 167
ו/ז שער המלך
ו/ז שער משפט סי' קכו ס"ק א {שעה"מ}
ו/ז שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף צח ע"ג
ו/ז תורת הקנינים ח"א עמ' קפד
ו/ז תחומין חי"ג עמ' 437
ו/ח אדמת קדש ח"ב דף כח ע"ג, צד ע"ד {מל"מ}
ו/ח אהל יצחק גיטין עמ' תרלה, תרלז, תשלח
ו/ח אוצמפה"ת ב"מ מו ע"א הע' 82 {או"ש}
ו/ח אוצרות הרמב"ם
ו/ח אור שמח
ו/ח אפיקי מגינים ב"מ סי' כו
ו/ח אשר למלך
ו/ח בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' סו סעיף כח {כ"מ}
ו/ח בקע לגלגלת דף כט ע"ג {מל"מ}
ו/ח ברור הלכה גיטין יג ע"ב ציון א
ו/ח דברי ריבות (תשעב) עמ' תקנז
ו/ח דין אמת (תקטו) סי' קכו דף כח ע"א-כט ע"א
ו/ח דין אמת (תשסז) עמ' קו, קח
ו/ח דעת סופר חו"מ סי' ה
ו/ח הגהות חבר בן חיים
ו/ח המשפט העברי עמ' 479
ו/ח השליחות וההרשאה במשה"ע עמ' 205
ו/ח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שנד
ו/ח ויקרא אברהם חו"מ סי' יד (סד ע"ג)
ו/ח חוקות הדיינים ח"ב עמ' רפו, רפט
ו/ח חק לישראל שליחות עמ' 23
ו/ח חתן סופר קניינים ח"ב עמ' קכב
ו/ח יורו משפטיך ליעקב סי' עח {כ"מ}
ו/ח ישועות יעקב נשים עמ' תשה {כ"מ}
ו/ח כך דרכו של תלמוד עמ' 75
ו/ח כתבי משה זילברג עמ' 75
ו/ח לב ים גיטין עמ' קטו-קיח
ו/ח לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' יט אות ו {כ"מ}
ו/ח מאור למלך גיטין עמ' קיז
ו/ח מהלכי משפט ח"ד עמ' 289
ו/ח מנוחת משה דף קיג ע"ג {כ"מ}
ו/ח מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף נה ע"ג
ו/ח מנחת יוסף ח"ב עמ' לג, נח
ו/ח מעיני החכמה ח"א אות תלו, תסו
ו/ח מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' כו
ו/ח משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' נג
ו/ח משנת יעקב
ו/ח משנת יעקב נשים ח"א עמ' עג
ו/ח נזר הקדש (קפלן)
ו/ח נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף פב ע"א {כ"מ}
ו/ח נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' קלד
ו/ח עולת שלמה ח"ב עמ' קכא
ו/ח עומק הפשט ח"א עמ' תקנג, תקסג
ו/ח עצי ארזים סי' כח ס"ק מג
ו/ח פד"ר חי"ז עמ' 211, 230 {רמב"ם}, 243 {כ"מ}, 244 {מ"מ}
ו/ח פרי השדה (דייטש) ח"א דף פג ע"ד, פה ע"ד, פו ע"א
ו/ח צרור הכסף (הראשון) עמ' נ-נא
ו/ח קובץ ביאורים (שפירא) עמ' קצג-קצו
ו/ח קונטרסי שעורים גיטין שעור ט הערה 1
ו/ח קרית מלך רב (תשסו) עמ' תרנו
ו/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קצט, רא, שנח
ו/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תכט
ו/ח שאל האיש דף קב ע"ד
ו/ח שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' ריא
ו/ח שו"ת הריב"ש סו"ס רי, עמ' רסה
ו/ח שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' כא, שלא
ו/ח שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' רמה
ו/ח שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' קה, קצא
ו/ח שו"ת מהרלב"ח סי' צג-צד
ו/ח שולי הגליון עמ' קעה
ו/ח שופרא דשטרא שער ח פ"ב, שער ט פ"ז
ו/ח שירת דוד (תשסג) עמ' קנא
ו/ח שירת דוד ב"מ עמ' קנא
ו/ח שלחן המלך
ו/ח שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' רס
ו/ח שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' רפג
ו/ח שער המלך ח"ב עמ' שפב, טעם המלך ח"ב עמ' שמד, שצה
ו/ח שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 121
ו/ח שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף צח ע"ג
ו/ח שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 33, 35
ו/ח תורת החוף ימים סי' לו אות נב, נה, סז
ו/ח תורת יצחק ח"ב עמ' רצג, רצה
ו/ח תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' שז
ו/ט אור הישר [דברי ריבות סו"ס צ]
ו/ט בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' קכו סעיף יא
ו/ט בן יאיר (לבטון) ליקוטים דף עט ע"ג
ו/ט ברור הלכה ב"מ קיב ע"א ציון ב
ו/ט דברי ריבות (תשעב) עמ' קל
ו/ט הרמב"ם כמחנך עמ' 31
ו/ט ויקרא אברהם חו"מ סי' מא (עח ע"ד)
ו/ט חק לישראל ערבות עמ' 93, שכירות עמ' 496
ו/ט לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' יז אות ג
ו/ט מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' כו אות יב
ו/ט משה ידבר (תשעו) עמ' תכב
ו/ט משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' נז
ו/ט נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' קלו
ו/ט ס' התרומות עמ' תקא
ו/ט עומק הפשט ח"א עמ' תקנג
ו/ט שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' קיג
ו/ט שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' קכח
ו/ט שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 121
ו/י אבי עזרי ח"ה
ו/י אבן האזל (וגם השמטות)
ו/י אבקת רוכל (תשסב) עמ' תשנח-תשנט
ו/י אבקת רוכל (תשעז) עמ' תרעא
ו/י אגרות הגרי"ד עמ' רמא
ו/י אוצמפה"ת ב"מ ז ע"ב הע' 137
ו/י אורים ותומים - תומים סי' סו ס"ק כ
ו/י באורי סוגיות (הוניגסברג) ב"ב סי' נא אות ד
ו/י בדבר מלך ח"ט עמ' קיב
ו/י בית ישחק
ו/י ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ח עמ' רעח
ו/י דבר יהושע (שו"ת) ח"ג אהע"ז סי' לו
ו/י דברי חיים ב"מ לג
ו/י ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שנד
ו/י חד וחלק ח"א דף טו ע"ג
ו/י טבעת החושן ח"ה עמ' סד
ו/י יגיעת ערב ב"ב ח"ב עמ' תשכג {אבי עזרי}
ו/י יגיעת ערב ב"מ עמ' רעח {אבי עזרי}
ו/י לב איש עמ' תנ, תנד
ו/י מוריה גל' קז עמ' כו {מל"מ}
ו/י משנת יעקב
ו/י פד"ר ח"ה עמ' 145, חי"ז עמ' 210
ו/י פרי האדמה ח"ג
ו/י צרור הכסף (הראשון) עמ' יד
ו/י קרית מלך
ו/י קרית מלך רב
ו/י רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קצט, רא, שנו
ו/י רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תכח
ו/י שו"ת ר"י מליריאה עמ' עו
ו/י שומרי משפט (צ'כנוב) ח"א עמ' עז
ו/י שופרא דשטרא שער ח פ"ג, פ"ז
ו/י שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' רס, רסב
ו/י שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' רפג, רפה
ו/י שפת הים (מיו) דף צו-צז
ו/י תורת יצחק ח"ב עמ' רצד
ו/י תורת רבית (סיטרוק) תורת הקנינים פ"ד ה"א
ו/י תחומין חי"ג עמ' 465
ו/יא אבקת רוכל (תשסב) עמ' תשנח-תשנט
ו/יא אבקת רוכל (תשעז) עמ' תרעא
ו/יא אהל יצחק דף מט ע"ד
ו/יא אור הישר [מ"מ הל' מלוה פט"ז ה"ז, כ"מ הל' שלוחין פ"ג ה"ז, דברי ריבות סי' שמב]
ו/יא אורים ותומים - תומים סי' ס ס"ק יח, סו ס"ק כ
ו/יא אות היא לעולם ח"ב דף קלח ע"א
ו/יא אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' עז-עח {קמ"ר}
ו/יא אמרי בינה (אוירבך) - הלואה סי' לז [ג] ד"ה ואף
ו/יא אמרי כהן ב"ב סי' טז ס"ק ב
ו/יא באורי סוגיות (הוניגסברג) ב"ב סי' מט אות א {מל"מ}
ו/יא בדבר מלך ח"ט עמ' קטו
ו/יא בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' סו סעיף ב, י
ו/יא בית אהרן (צוקרמן) עמ' רלו
ו/יא בית יעקב (טבשונסקי) סי' רמז סעיף א {מ"מ}
ו/יא בן יהודה סי' קכב
ו/יא ברור הלכה ב"ק יד ע"ב אחרי ציון ב
ו/יא ברור הלכה כתובות פה ע"א ציון ג פסקה א
ו/יא ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ד עמ' רסז, רצב, רצו
ו/יא גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' צב-צה
ו/יא גדולי שמואל ב"ב דף עו ע"ב {מל"מ}
ו/יא גור אריה (צרמון)
ו/יא גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל ד סי' כו
ו/יא דברי חיים (אוירבך) הלואה סי' כז ד"ה כתב
ו/יא דברי חיים ב"מ מה ע"ב {מל"מ}, ובתרא ד"ה בפ' הזהב {מל"מ}
ו/יא דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' רלח
ו/יא דברי משפט סי' נ סעיף ב {מ"מ}, סי' סה סעיף ב, סי' סו סעיף ט {מ"מ}
ו/יא דברי משפט סי' סה אות ב, סי' סו אות ח
ו/יא דברי ריבות (תשעב) עמ' קפו, תקכו
ו/יא דגל יהודה (קמינר) עמ' רפז
ו/יא דין אמת (תשסז) עמ' קפח
ו/יא הגהות חבר בן חיים
ו/יא חוקות הדיינים ח"א עמ' צז
ו/יא חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' סה
ו/יא חיים ומלך
ו/יא טבעת החושן ח"א עמ' קלו {מל"מ}
ו/יא ישועות ישראל סי' סו סעיף טו {מ"מ ולח"מ}
ו/יא כבוד מלכים (מרגליות) {מל"מ}
ו/יא כך דרכו של תלמוד עמ' 75
ו/יא כתבי משה זילברג עמ' 75
ו/יא לב איש עמ' תנד
ו/יא לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' יח {מל"מ}
ו/יא מנוחת אשר ח"ב דף יט ע"ג-ע"ד
ו/יא מפתח הבאורים [שו"ת הרא"ש כלל פה סי' י]
ו/יא מצודת בן ציון דף ו ע"ג {עדים לקנייה ולתביעה}, כח ע"ד, כט ע"א {מל"מ}
ו/יא מקור ברוך (ערמן) דף כ ע"ג
ו/יא מקצוע בתורה סי' נו ס' א ס"ק ה, סי' סד ס' א ס"ק ב, סי' סו ס' ט ס"ק כא, ס' יא ס"ק כח, ל {מ"מ}, מ, ס' כב ס"ק סב
ו/יא משנת יעקב
ו/יא משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' סב-סג
ו/יא משפט הקנין ח"ב עמ' שסו
ו/יא נופת צופים חו"מ סי' ל {מל"מ}
ו/יא נחפה בכסף (נבון) ח"א דף לג ע"ד {מ"מ}
ו/יא נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף סח ע"ב {מ"מ}
ו/יא נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' קיב, קיד, תקה
ו/יא ס' התרומות עמ' תתתכו
ו/יא סדר הדין (שוחטמן) עמ' 44
ו/יא עמקי המשפט עמק השטר סי' ד אות ד עמ' רסב {דעתו במכירת שטרות דעיקר הקנאת השיעבוד הוא ע"י מסירת השטר חוב}
ו/יא פד"ר חי"ז עמ' 189, 210
ו/יא פני מבין ח"א דף קלב ע"א {לח"מ}, קלד ע"א וע"ג
ו/יא פרי השדה (דייטש) ח"א דף עז ע"ד {מל"מ בשם רשב"ם}, עט ע"א
ו/יא צרור הכסף (הראשון) עמ' יד
ו/יא קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' רנט
ו/יא קרית מלך רב (תשסו) עמ' תרנו
ו/יא רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קצט, רא, שנו
ו/יא רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תכח
ו/יא שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף נח ע"ב {רמב"ם}, נט ע"ד {ראב"ד}
ו/יא שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' רמא, רסד, תא, ח"ג עמ' רכג
ו/יא שו"ת הרא"ש עמ' שסא
ו/יא שו"ת הרדב"ז ח"ו סי' שני אלפים ס
ו/יא שו"ת הריטב"א סי' יד, קי
ו/יא שו"ת הרשב"א ח"ב סי' מ
ו/יא שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' סד
ו/יא שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' קצב
ו/יא שו"ת מהרש"ם חלק ג סימן שז ד"ה ובדבר הנאכלאז {מל"מ}
ו/יא שו"ת ר"מ גאויזון עמ' מ
ו/יא שו"ת רשב"ש עמ' שפז
ו/יא שואל ומשיב מהדו"ב ח"א סי' נט דף מג ע"ד {מל"מ}, מד ע"א-ע"ב
ו/יא שופרא דשטרא שער ח פ"ז
ו/יא שושנת יעקב (הורוויץ) סי' סו סעיף יא
ו/יא שמעתתא דבי רב עמ' תמ
ו/יא שעורי ראשי ישיבות ליטא עמ' קו
ו/יא שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' רס, רסב, רסג
ו/יא שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' רפג, רפה-רפו
ו/יא שער יהושע ח"א עמ' כד, כה
ו/יא שערי זיו ח"ב דף פא ע"ג, פב ע"ב, פו ע"א
ו/יא שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' לז
ו/יא תורת אמת (תשסו) עמ' תרטו, תריט
ו/יא תורת ראובן עמ' 94
ו/יא תורת רפאל ח"ג עמ' עז
ו/יא תרומת הדשן שו"ת סי' שלא
ו/יב אבני החושן סי' סו סעיף לב
ו/יב אבני חפץ ח"א סי' לח
ו/יב אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' שיט
ו/יב אבקת רוכל (תשסב) עמ' תשנח-תשנט
ו/יב אגרות משה יו"ד ח"א סי' קמז ענף ב
ו/יב אהל חייא עמ' תתנג
ו/יב אהל יצחק גיטין עמ' קפג
ו/יב אומר לציון סי' קיד
ו/יב אוצמפה"ת ב"מ נו ע"ב הע' 111, 116 {או"ש}
ו/יב אוצרות יהושע עמ' רלה
ו/יב אור הישר [קצוה"ח סי' שפו ס"ק א]
ו/יב אור יעקב פסחים דף 181
ו/יב אור שמח
ו/יב אז נדברו חלק יב סי' כא עמ' מה {או"ש}
ו/יב אחר האסף עמ' רסז {מחול}, רסט {ראב"ד}
ו/יב אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 351
ו/יב אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 369
ו/יב ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קנט
ו/יב ארעא דרבנן סי' קח, תח
ו/יב בדבר מלך ח"ט עמ' קיב
ו/יב בחיר חיים
ו/יב בינת דניאל ח"ה עמ' קא-קב
ו/יב בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' סו סעיף ב
ו/יב בית אהרן וישראל גל' מה עמ' כו-כח
ו/יב בנין השטר עמ' תה
ו/יב בנין ציון (שמושקוביץ) סי' מב {ראב"ד}
ו/יב ברור הלכה גיטין יג ע"ב ציון א, ב"ק יד ע"ב אחרי ציון ב
ו/יב ברור הלכה כתובות יט ע"א אחרי ציון ד
ו/יב ברור הלכה כתובות פה ע"ב ציון ג
ו/יב ברית אברהם (פרנס) עמ' תכח
ו/יב ברכת מרדכי ב"ב עמ' תמז, תסז
ו/יב גדולי שמואל כתובות דף פה, צב, ב"מ דף יב ע"ב, כא, ס, עא {או"ש}
ו/יב גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל ד סי' כו
ו/יב דבר יהושע (שו"ת) ח"ג אהע"ז סי' לו
ו/יב דברי אמת (תשעט) עמ' שמב {מכירת שטרות קניינן מדרבנן ויכול למחול אך מתנת שכ"מ עשאוה כשל תורה}
ו/יב דברי ריבות (תשעב) עמ' קפו
ו/יב דברי תלמוד ח"ב עמ' מח
ו/יב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' תמט
ו/יב זיר יצחק דף כ ע"ב
ו/יב חוקות הדיינים ח"ב עמ' רצב, שנ
ו/יב חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' מה עמ' קלה
ו/יב חי' הגר"ח החדש עמ' קפז, תטז {מדרבנן}
ו/יב חי' חתם סופר
ו/יב חי' מהרי"א צטרון עמ' ק
ו/יב חי' ר' חיים הלוי דף צח
ו/יב חמדת אהרן עמ' קמד
ו/יב חק לישראל שליחות עמ' 408 {ראב"ד}
ו/יב יבול היובלות עמ' 200, 365
ו/יב יד דוד (דהן) עמ' סא
ו/יב יד הלוי (פלוונא) דף כא ע"ג
ו/יב יד המלך (פלומבו)
ו/יב יורו משפטיך ליעקב סי' קד
ו/יב ישועות יעקב נזיקין עמ' פד
ו/יב כבוד יו"ט
ו/יב כתב סופר אהע"ז סי' לז ד"ה ועיין ש"ך {המוכר שטר חוב לחבירו עדיין יכול למחול}
ו/יב כתר תורה (תשסז) עמ' קלב {ראב"ד}
ו/יב לב איש עמ' תנ
ו/יב לב ים גיטין עמ' קיז
ו/יב לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' נז אות יג
ו/יב לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' יז אות ג, סי' יט אות ב
ו/יב מאור תורה (שנגהי) חוב' א עמ' כו
ו/יב מאיר נתיבים עמ' 377
ו/יב מאמר המלך
ו/יב מבוא למשפט העברי בימי התלמוד עמ' 215
ו/יב מהרי"ט אלגזי פ"ח אות פא או"ק ב
ו/יב מוריה גל' קפא עמ' ק
ו/יב מטה אפרים
ו/יב מילי דאורייתא עמ' סב
ו/יב מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף כא ע"ד {מל"מ}
ו/יב מנוחת אשר ח"ב דף יב ע"ב וע"ד {לפיכך יכול למחול}
ו/יב מנחת יוסף ח"ב עמ' נז
ו/יב מנחת מרדכי (קרטמן) ח"א עמ' סו
ו/יב מסכת כתובות (ארזי) עמ' 200
ו/יב מעשה בצלאל סי' תקב
ו/יב מעשה הבא בעבירה עמ' 148 {ראב"ד}
ו/יב מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת יו"ד סי' רמ]
ו/יב מצעדי גבר ב"מ סי' כב אות ד
ו/יב מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' כו אות א, ג, ז
ו/יב מצעדי גבר קדושין סי' יד אות ב, ה-ו
ו/יב מקור ברוך (ערמן) דף כ ע"ג
ו/יב מקנת חיים עמ' קד, קט
ו/יב מראה הנוגה [הלכות יו"ט (מהרי"ט אלגזי) דף קצא ע"א] {קנין שטרות דרבנן}
ו/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/יב משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תלט
ו/יב משיב משפט עמ' ל
ו/יב משכיל ליהודה עמ' מט, נא-נב {אין ראיות נקנות}
ו/יב משכנות הרועים מע' ש אות קמב {ראב"ד}
ו/יב משנה הלכות ח"ו סי' רעז {יכול למחול כי המכירה מדרבנן}
ו/יב משנה הלכות כתובות דף קד ע"ד
ו/יב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' פג
ו/יב משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שמד {יכול למחול}
ו/יב משנת ר' אהרן קדושין עמ' קיח
ו/יב משפט הקנין ח"ג עמ' רלא
ו/יב משפטי ארץ ח"ב עמ' 296, 298
ו/יב נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' קנח
ו/יב נודע ביהודה תנינא יו"ד סי' רג
ו/יב נזר הקודש דף רטו
ו/יב נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' סח, ח"ב עמ' סה
ו/יב נתיבות מרדכי קדושין עמ' שמט
ו/יב ס' התרומות עמ' תתתד, תתתיח
ו/יב ס' יהושע - פו"כ סי' שכב {מל"מ}
ו/יב סוגיות בדיני ממונות עמ' 101
ו/יב סודו של המשפט העברי עמ' 87 {אור שמח}
ו/יב סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' קטז-קיז
ו/יב עדות ושטרות עמ' 83 {או"ש}
ו/יב עומק הפשט ח"א עמ' קפב, קפד
ו/יב עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 228 {או"ש}
ו/יב עליות אריה עמ' רא
ו/יב עמקי המשפט עמק השיעבוד סי' ז אות יד עמ' קיג, עמק הראשונים במלוה סי' ב אות א עמ' קסר, עמק השטר סי' ד עמ' רס, עמק התביעה סי' ב אות יב עמ' שז, וסי' ד אות יב עמ' שיז {בדעתו דמכירת שטרות דרבנן}
ו/יב ערך שי חו"מ סי' סו סעיף ט {ראב"ד}, סי' קמט סעיף ב {מל"מ}
ו/יב פד"ר ח"ה עמ' 145, חי"ז עמ' 228
ו/יב פינות הבית דף נ ע"ג
ו/יב פלפולה של תורה (גרינשפן) מבוא עמ' 5, 7 (בספרות רומיות)
ו/יב פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' עה
ו/יב פנת יקרת (תשנד) סי' קמא
ו/יב פנת יקרת (תשעא) עמ' תרמ
ו/יב פרי השדה (דייטש) ח"א דף פא ע"ג {המוכר יכול למחול כי מכירת שטרות דרבנן}, פב ע"ב-ע"ד, פג ע"א-ע"ד, פד ע"א-ע"ב, פו ע"ב {מל"מ} וע"ג
ו/יב קהלות יעקב ב"ב יט, הוספות כתובות ד
ו/יב קובץ השמיטה עמ' תקנה
ו/יב קרית מלך
ו/יב קרית מלך רב (תשסו) עמ' תרנט
ו/יב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קצט, רא, שנ, שנב, שנו-שנז, שנט
ו/יב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' רנז, תכח-תכט, תקלה
ו/יב רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קסא
ו/יב רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' קכו {רמב"ם}, רמד {ראב"ד}
ו/יב שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף נג ע"א {ראב"ד}, נה ע"א {הגהמ"י}
ו/יב שדה יצחק עמ' צ
ו/יב שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' רכד
ו/יב שו"ת הרא"ש עמ' רצב, תעח, תפ
ו/יב שו"ת הרשב"א ח"א סי' תשסד, ח"ב סי' לט, שיא, ח"ג סי' כ, ח"ה סי' קז, ח"ו סי' רל, ח"ז סי' קכ, מכ"י סי' קטו, ר
ו/יב שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' שיג
ו/יב שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' שיג
ו/יב שומרי משפט (צ'כנוב) ח"א עמ' עו {אהא"ז}, עז
ו/יב שופרא דשטרא שער ח פ"ז, שער ט פ"ד-פ"ו
ו/יב שירת דוד כתובות עמ' רפז
ו/יב שמעתתא דבי רב עמ' תמד
ו/יב שנתון המשפט העברי ח"ב עמ' 73
ו/יב שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' שצ
ו/יב שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' סח
ו/יב שעורי עיון התלמוד ב"ב עמ' טו
ו/יב שעורי עיון התלמוד ב"מ שעור מו, סא
ו/יב שעורי עיון התלמוד כתובות עמ' מט
ו/יב שעורי עיון התלמוד נדרים שיעור ב
ו/יב שעורי ר' חיים פנחס כתובות שעור א אות ט, שעור טז אות ב {או"ש}, ב"ק שעור י אות ד
ו/יב שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' רס, רסב, רעח
ו/יב שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' רפג, רפה, שב
ו/יב שער משפט סי' סו ס"ק כג
ו/יב שערי טהר ח"ו סי' כד אות א
ו/יב שערי צדק ח"ג עמ' 198
ו/יב תולדות יעקב (מאהלר) עמ' שלו
ו/יב תולדות יצחק (שושן) ח"ב ס"ו בקונטרס הוספות
ו/יב תורת המדינה עמ' 348, 354
ו/יב תורת זרעים עמ' עו
ו/יב תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף מא ע"ג
ו/יב תורת יצחק ח"ב עמ' רצה
ו/יב תחומין חי"ג עמ' 462 {או"ש}
ו/יב תפארת חיים (שאכעט) דף פג ע"א
ו/יב תפארת מנחם דף לד ע"ב {במעמד שלשתן}
ו/יב תרומת הכרי עמ' נ {ראב"ד}
ו/יג אבקת רוכל (תשסב) עמ' תשנח-תשנט
ו/יג איים בים גיטין סי' כ אות ב
ו/יג בני דוד
ו/יג גדולי שמואל כתובות דף פה {או"ש}
ו/יג חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ג עמ' י {לח"מ}
ו/יג חקרי לב (שלוניקי) חו"מ ח"ב דף ג ע"ד {לח"מ}
ו/יג לחם שלמה (בולה) דף ז ע"א
ו/יג משא יד ח"א עמ' רפד {או"ש}
ו/יג משנת יעקב
ו/יג פרי האדמה ח"ב
ו/יג קובץ על יד (אילן) כתובות פג ע"א {אור שמח}
ו/יג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קצט, שנו
ו/יג שו"ת הריטב"א סי' קפט
ו/יג שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' שיג
ו/יג שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' שיג
ו/יג שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 269
ו/יג תשובות הראב"ד סי' קמא הערה 28
ו/יד אבי עזרי ח"ב
ו/יד אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' עז
ו/יד אבני שהם (פרץ) דף נד ע"ד {מל"מ}
ו/יד אבקת רוכל (תשסב) עמ' תשנח-תשנט
ו/יד אבקת רוכל (תשעז) עמ' תרעא-תערב
ו/יד אהל יצחק דף נ ע"ב
ו/יד אור הישר [דברי ריבות סו"ס קכז]
ו/יד אור ליהודה קדושין עמ' רכז-רכח, רל
ו/יד אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' קעח
ו/יד אנצי"ת ע' אגב הע' 88-86
ו/יד באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' מג, נג
ו/יד בדבר מלך ח"ט עמ' קטז
ו/יד בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' לט סעיף ז
ו/יד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ד עמ' רפט
ו/יד גדולי שמואל ב"ב דף עז ע"ב {או"ש}
ו/יד דברות משה ב"ב ח"ב סי' נח הערה קא
ו/יד דברי אברהם (מנדלסון) דף ב ע"ד {נקנה השטר בכל מקום שהוא}
ו/יד דברי חן (נתנזון) דף סז ע"ג {ראב"ד}
ו/יד דברי תלמוד ח"א עמ' רמד-רמה
ו/יד חדושים ובאורים (גרי') ב"ב סי' י ס"ק ט
ו/יד חזקה רבה חו"מ ח"ד עמ' 83
ו/יד חי' הגר"ח ב"מ עמ' קנז
ו/יד חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' פא
ו/יד יגיעת ערב ב"מ עמ' רעד {אבי עזרי}
ו/יד ישועות ישראל סי' סד סעיף ח
ו/יד כבוד יו"ט
ו/יד כך דרכו של תלמוד עמ' 75
ו/יד כתבי משה זילברג עמ' 75
ו/יד מחנה יהודה (אשכנזי) דף נו ע"ג, רכו ע"א {מ"מ}
ו/יד מילי דמרדכי
ו/יד מים קדושים - תשובות דף מא ע"ב
ו/יד מקצוע בתורה סי' סו ס' י ס"ק כה, ס' כג ס"ק סה
ו/יד משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' סב
ו/יד משנת ר' אהרן נדרים עמ' רלט
ו/יד משפט הקנין ח"ג עמ' רעח, רפ-רפא
ו/יד משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 197 {לח"מ}
ו/יד ניצוצי אש עמ' עא
ו/יד נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' כ
ו/יד נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' קו, קטו
ו/יד ס' התרומות עמ' תתשפט
ו/יד פד"ר חי"ז עמ' 221 {רמב"ם}, 228 {לח"מ}
ו/יד פני דוד (פאפו) דף קנה ע"ג
ו/יד פרי האדמה ח"ב
ו/יד פרי העץ דף קי ע"ג {מל"מ}
ו/יד פרי השדה (דייטש) ח"א דף עה ע"ג {לח"מ}, פ ע"א, פא ע"א
ו/יד צרור הכסף (הראשון) עמ' יד
ו/יד קרית מלך רב
ו/יד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קצט-ר, שנח
ו/יד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תכט
ו/יד שאל האיש דף קה ע"ג
ו/יד שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף ז ע"א
ו/יד שדה אברהם דף ט ע"ד
ו/יד שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' לה, רסד, ח"ב עמ' רלא
ו/יד שו"ת הריב"ש עמ' רסה
ו/יד שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' שיא
ו/יד שו"ת מהרי"ל עמ' קטו
ו/יד שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' עו, קצב, רנז, תריג
ו/יד שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קטז
ו/יד שופרא דשטרא שער ט פ"ז
ו/יד שעורי הרב גיטין ח"א עמ' קכח
ו/יד שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' רס, רעד
ו/יד שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' רפג, רצח
ו/יד שער המלך
ו/יד שערי לימוד (לוריא) ח"ג עמ' עו
ו/יד שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 28
ו/יד תרומת הכרי עמ' נא {מ"מ}
ו/יד תשובה מיראה (תשסו) עמ' לח
ו/יד תשורת שי מהדו"ק סי' שעה {כ"מ}
ו/טו אוצמפה"ת ב"מ סו ע"א הע' 9 {מל"מ}
ו/טו אות היא לעולם ח"א דף י ע"ב
ו/טו אמונה ומסחר עמ' קמט {מל"מ}, קנ, תעב {מל"מ}
ו/טו בית ישחק
ו/טו גדולי שמואל כתובות דף נה {מל"מ}, נדרים דף כז ע"ב, ב"מ דף סה ע"ב
ו/טו דברות משה סנהדרין עמ' ריא
ו/טו דברי חיים (אוירבך) מים חיים סי' מז ד"ה אך לפ"ז יש {מ"מ ולח"מ}
ו/טו דין אמת (תשסז) עמ' לח
ו/טו דיני חוזים במשה"ע עמ' 248
ו/טו כבוד יו"ט
ו/טו מטה אהרן ב"ב עמ' קיח {מל"מ}
ו/טו מעיני המים
ו/טו מקצוע בתורה סי' לט ס' ב ס"ק ד
ו/טו משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' נג
ו/טו סולם מוצב עמ' קו {מל"מ}
ו/טו פסקי ב"ד קרית ארבע עמ' 82
ו/טו צמח מנחם דף עח ע"ג
ו/טו קונטרסי שעורים גיטין שעור א אות טו
ו/טו קרית מלך רב (תשסו) עמ' תרסד {מל"מ}
ו/טו שארית יהודה (ינוביץ) חו"מ סי' ט עמ' תריט
ו/טו שו"ת ר"מ גאויזון עמ' רעא
ו/טו שער המלך ח"ב עמ' שפג
ו/טו שערי לימוד (לוריא) ח"ג עמ' עז
ו/טו שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 128
ו/טו תרומת הכרי עמ' קכו
ו/טז אור שמח
ו/טז גדולי שמואל נדרים דף כז ע"ב, ב"מ דף סה ע"ב
ו/טז דיני חוזים במשה"ע עמ' 248
ו/טז יד המלך (לנדא)
ו/טז מילי דמרדכי
ו/טז משפטי אמת עמ' קסה {מל"מ}
ו/טז ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' שמא {מ"מ - בלי קנין}
ו/טז קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' רע
ו/טז שו"ת מהר"י וייל סי' נז {הגהמ"י אות מ}


ז/776 הלכות מכירה פרק ז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ז/רה"פ מעשה רקח
ז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ז/רה"פ פי' ר"י קאפח
ז/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ז/רה"פ רמב"ם לעם
ז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ז/א אוצמפה"ת ב"מ מט ע"א הע' 9 {אהא"ז}
ז/א אור הישר [דברי ריבות סי' תטו]
ז/א אור מאיר (חדש) ח"א עמ' קנא
ז/א אוריתא טו עמ' קיז
ז/א אמונה ומסחר עמ' תפב
ז/א אמונת עתיך גל' 117 עמ' 81
ז/א אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' לב אות טז
ז/א אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' לב אות ה
ז/א אפיתחא דבבא ב"מ עמ' לט
ז/א בית יעקב (טבשונסקי) סי' רד סעיף ב {הגהמ"י אות א}
ז/א ברור הלכה ב"מ מז ע"ב ציון ו, מח ע"ב ציון ב, ה
ז/א גבורת יצחק (תשמח) עמ' ח
ז/א דברות משה זרעים עמ' א'רט {ואפילו נתן הערבון כל החוזר מקבל מי שפרע}
ז/א הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קנו {נתן ערבון}
ז/א ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 410
ז/א המשפט העברי עמ' 175
ז/א חזון יחזקאל ב"מ פ"א ה"ו וה"ט
ז/א חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' קפ, ב"מ עמ' קיח
ז/א חסדי דוד ח"ד עמ' רכ
ז/א להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' סה
ז/א מחקרי משפט ח"ב עמ' 48
ז/א מילי דמרדכי
ז/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/א משאת המלך ח"ד סי' תמ {קונה נגד ערבון}
ז/א משנת יוסף שביעית ח"ד עמ' קעח
ז/א משנת יעקב נשים ח"ב עמ' שלד, זרעים ח"א עמ' קסו-קסז, ח"ב עמ' יג-יד
ז/א משפט הקנין ח"א עמ' שלב
ז/א משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 409, 411
ז/א נחלת שמואל דף סט ע"ד {מ"מ}
ז/א סודו של המשפט העברי עמ' 680
ז/א עליות אריה עמ' קצד
ז/א פנת יקרת (תשעא) עמ' תתלד
ז/א צהר גל' ג עמ' 72
ז/א קול דודי (תשף)
ז/א קול דודי שבועות סי' תתכט
ז/א קרית מלך
ז/א קרית מלך רב (תשסו) עמ' תרסד
ז/א רוח חיים (חיד"א) עמ' כו {ערבון}
ז/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רטז, רמו, רמח
ז/א שדה הארץ ח"ג דף צה ע"ג, צו
ז/א שנתון המשפט העברי חי"ח עמ' 475
ז/א שער משפט סי' קצט ס"ק א
ז/א שפתי דעת ח"א עמ' רצב
ז/א שפתי דעת ח"ג עמ' שמ
ז/א תורה שלמה שמות פכ"ב אות תסד
ז/א תורת כסף וחליפין עמ' כו
ז/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' פו-פז
ז/א תחומין חי"א עמ' 40
ז/ב אוצמפה"ת ב"מ מח ע"ב הע' 9
ז/ב אוצמפה"ת ב"מ מט ע"ב ח"ב הע' 7 {הגהמ"י בשם סמ"ג}
ז/ב אוצרות הרמב"ם
ז/ב אוצרות יהושע עמ' רטו, רלט
ז/ב אור הגנוז (אופק) קדושין ח"א עמ' תר
ז/ב אור הישר [אור גדול קונ' קרני אור דף קסח ע"א, אור הישר קדושין כח ע"ב]
ז/ב אור מאיר (חדש) ח"א עמ' קנא
ז/ב אמונת עתיך גל' 102 עמ' 100 {הכרזה}
ז/ב אמונת עתיך גל' 117 עמ' 81
ז/ב בינת דניאל ח"א עמ' קטו {אהא"ז}
ז/ב בית יעקב (טבשונסקי) סי' רד סעיף א {רמב"ם}, סי' רכז סעיף ב {הגהמ"י}
ז/ב ברור הלכה ב"מ מח ע"ב ציון א
ז/ב דברות אליהו ח"א עמ' קכה
ז/ב הר המלך ח"ד עמ' נז
ז/ב זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר א עמ' תשה {מי שפרע - אין מקללים לנוכח - סמ"ע רד ס"ק ח}
ז/ב חזון המקרא ח"ב עמ' 44 {אנשי סדום}
ז/ב חזון יחזקאל מעילה פ"ב ה"א
ז/ב חזקה רבה אהע"ז ח"ג עמ' 154
ז/ב יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ו הי"א ס"ק ה
ז/ב לב מבין
ז/ב לחקרי הלכות סי' רכא
ז/ב מחשבת מוסר ח"ג עמ' לו
ז/ב מפתח הבאורים [שו"ת רעק"א ח"ב סי' קכ]
ז/ב מקורות לפסקי הרמב"ם
ז/ב מקנת חיים עמ' נט
ז/ב משנת יעבץ חו"מ סי' לג אות ז, יג
ז/ב משנת יעקב הפלאה עמ' רפט, זרעים ח"א עמ' קסו-קסז, ח"ב עמ' יג-יד
ז/ב משנת יעקב משפטים עמ' רלג
ז/ב משפט הקנין ח"א עמ' שלג
ז/ב משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 409
ז/ב סודו של המשפט העברי עמ' 680
ז/ב ערך שי חו"מ סי' קפב סעיף ד {מ"מ}
ז/ב קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' קצט {נוסח "מי שפרע"}
ז/ב קרית מלך
ז/ב קרן פני משה ח"ב
ז/ב שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רד סעיף א
ז/ב שירת דוד (תשסג) עמ' רמט, שמח
ז/ב שירת דוד ב"מ עמ' רמט, שמח
ז/ג אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' ע
ז/ג אבני החושן סי' עד סעיף ז
ז/ג אגרות משה יו"ד ח"ב סי' סו ענף ז
ז/ג אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' שצא
ז/ג אולם המשפט סי' רד סעיף ג
ז/ג אוצמפה"ת ב"מ מח ע"א הע' 168 {מ"מ ולח"מ}
ז/ג אוצמפה"ת ב"מ מט ע"א הע' 83-89
ז/ג אור הגנוז (אופק) קדושין ח"א עמ' תר
ז/ג אמונה ומסחר עמ' תקסא
ז/ג אמרי הצבי (בער) סוגיות דף ג ע"ב, ה ע"א-ע"ב, ז ע"א
ז/ג בדבר מלך חי"ז עמ' שנג {במלוה קונה וראב"ד}
ז/ג בית יעקב (טבשונסקי) סי' רד סעיף א {מ"מ}
ז/ג בני יצחק (חנן) דף סב ע"ג {מ"מ - אבל לדעת התוס' אינו אלא ש"ש}
ז/ג בנין דוד ב"מ עמ' קעב
ז/ג ברור הלכה ב"מ מט ע"א ציון ז
ז/ג בריכת המלך עמ' לה
ז/ג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ח עמ' רלג
ז/ג גט מקושר (אלגזי) עמ' שעה
ז/ג דברות משה ב"מ ח"ב סי' מו ענף ב
ז/ג דברי ירוחם סי' יז
ז/ג דברי משפט - חי' מהרי"א סי' רד אות א
ז/ג דברי משפט סי' עד סעיף א
ז/ג דין אמת (תקטו) דף מא ע"א {מ"מ}
ז/ג דין אמת (תשסז) עמ' קמו, קמט
ז/ג דליית הכרם עמ' תתתלב {ראב"ד} [צ"ל שהלוקח לא קיבל מי שפרע]
ז/ג הגהות חבר בן חיים
ז/ג חזון יחזקאל ב"מ פ"א ה"ו
ז/ג חי' ר' יהודה זרחיה עמ' קנז-קסא
ז/ג חלקת יוסף (ברקוביץ) סי' מא
ז/ג חק לישראל שומרים עמ' 518 {לח"מ}, 807, 808
ז/ג יד דוד (קרלין) ח"ב דף נ
ז/ג כבוד יו"ט
ז/ג לחם שלמה (בולה) דף קג ע"ד
ז/ג מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' שא {ראב"ד}
ז/ג מעשה נסים (הכהן)
ז/ג מקנת חיים עמ' נב
ז/ג מקצוע בתורה סי' עד ס' ג ס"ק ט
ז/ג משנת יעקב
ז/ג משפט הקנין ח"א עמ' סא, שכה, שנה, שסה-שסט
ז/ג נתיב מאיר
ז/ג עולת שלמה ח"ב עמ' קב
ז/ג עמק הלכה (הורוביץ) עמ' קכג
ז/ג ערך שי חו"מ סי' קצט סעיף ג {ראב"ד}, סי' רז סעיף ו
ז/ג צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קמג ע"ד
ז/ג צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שכ ע"ב
ז/ג צמח צדק, פסקי דינים, חו"מ סי' קצח עמ' 36 {מ"מ - אפילו הוציאו פטור כיון שקיבל מ"ש ונתן לו}
ז/ג קהלות יעקב ב"מ לו
ז/ג קרית מלך
ז/ג קרית מלך רב (תשסו) עמ' תרכח, תרסה {מ"מ}
ז/ג רוח יעקב (שלם) דף יא ע"א {מ"מ}
ז/ג רשימות לב קידושין סי' ד אות ה
ז/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רכד-רכה, רסא-רסב
ז/ג שו"ע הרב או"ח סי' תמג קו"א אות ג בסופו
ז/ג שו"ת הרדב"ז ח"א סי' תנג
ז/ג שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' ריג
ז/ג שו"ת ר"י מפוזנא עמ' קעו
ז/ג שולי הגליון עמ' קעה
ז/ג שושנת יעקב (הורוויץ) סי' עב סעיף ט
ז/ג שמחה לאיש (אלישר) דף צט ע"ד
ז/ג שערי זיו ח"ב דף נד ע"א
ז/ג שערי עזרא (בצרי) עמ' שלז
ז/ג תורת הקנינים ח"א עמ' רלו
ז/ד אבן האזל
ז/ד אבני נזר חו"מ סי' מז, אהע"ז סי' תד אות י
ז/ד אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' רע, שלג
ז/ד אגרות הגרי"ד עמ' רלח
ז/ד אגרות משה חו"מ ח"א סי' נד
ז/ד אהל חייא עמ' תקצח, תתנא
ז/ד אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' רצג-רצד, שא
ז/ד אולם המשפט סי' רב סעיף א, סי' שה סעיף ה
ז/ד אוצמפה"ת ב"מ טז ע"א הע' 94
ז/ד אוצמפה"ת ב"מ מח ע"א הע' 53
ז/ד אוצמפה"ת ב"מ סב ע"א הע' 148 {אהא"ז}
ז/ד אוצמפה"ת ב"מ סב ע"ב הע' 68 {ראב"ד}
ז/ד אוצמפה"ת ב"מ סג ע"א הע' 71 {קמ"ר}, 85 {ראב"ד}
ז/ד אור החיים בראשית כט פסוק כא
ז/ד אור הישר [אור שמח לקמן פ"י ה"א, מפרשים לעיל פ"ה ה"ד]
ז/ד אורים גדולים (תשסג) עמ' שצו
ז/ד אוריתא טו עמ' קיז
ז/ד אחי וראש - תשובות דף צג ע"ג {מלוה קונה במכר}
ז/ד אמונה ומסחר עמ' תצח
ז/ד אמונת עתיך גל' 111 עמ' 110-111
ז/ד אמרי בינה (אוירבך) - הלואה סי' נא ד"ה ובלבוש
ז/ד אמרי הצבי (בער) סוגיות דף כו ע"א-ע"ד, כז ע"א {מל"מ}
ז/ד אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' כג אות א
ז/ד אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' כד אות א
ז/ד אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' כג אות ד
ז/ד אמת ליעקב נשים עמ' טז, יח
ז/ד אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 411, 416
ז/ד אפיקי מגינים סוכה עמ' עה {מילווה קונה קרקע}
ז/ד אפיקי מגינים קידושין סי' ט, עה
ז/ד אריה ליש עמ' קלד
ז/ד אש תמיד עמ' רצז
ז/ד באורי סוגיות (הוניגסברג) פ' איזהו נשך סי' כה אות ו {ראב"ד}
ז/ד באורי סוגיות (הוניגסברג) קדושין סי' יז ס"ק א {אהא"ז}
ז/ד באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' צט
ז/ד באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' קלא
ז/ד באר לחי ראי
ז/ד באר מים חיים (נוסינזון) ב"מ דף סב
ז/ד באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קמב
ז/ד באר משה (שטיין) דף ס ע"א
ז/ד בדי הארון (הכהן) עמ' 275
ז/ד בית אבי ח"ב סי' ד עמ' יד
ז/ד בית אהרן (קלפפיש) גיטין ל ע"ב (בדפי הספר דף ג ע"ד) {מילווה קונה במכר}
ז/ד בית דוד (תשעט) חו"מ סי' שעח
ז/ד בית דינו של שמואל עמ' 567, 600
ז/ד בית זבול ח"ד עמ' קעח
ז/ד בית יעקב (מליסא) כתובות מב ע"א ד"ה ולפ"ז מיושב
ז/ד בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' לד אות א, סי' לה אות א, ה-ו, והערה 1
ז/ד בית נפתלי (תרנט) סי' עא {מל"מ}
ז/ד בית נפתלי (תשסו) עמ' שפ
ז/ד בית שערים או"ח סי' קנה
ז/ד ביתאל ח"ב דף ל ע"ג
ז/ד בן הרמה דף קסד ע"א, קסה ע"א
ז/ד בן ידיד הל' זכיה פ"ג (מט ע"ב)
ז/ד בנין דוד ב"מ עמ' קסז
ז/ד בנין יהושע (וילדמן) דף נד ע"ד
ז/ד בנין שלמה (רבינ') סי' כא
ז/ד ברור הלכה קדושין מז ע"א ציון ב, ב"מ סג ע"א ציון א פסקה א
ז/ד ברית עולם (ולר) סי' עח אות א
ז/ד ברכות חיים ח"ב עמ' קנג, קנז
ז/ד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ד עמ' קסב
ז/ד ברכת ראובן דף קמג ע"ג, קמה ע"א
ז/ד בתי כנסיות דף קיח ע"א, קיט ע"ג
ז/ד בתי כנסיות דף קיט ע"ג
ז/ד גדולי שמואל ב"מ דף קיח ע"א {או"ש}
ז/ד גור אריה יהודה (תשעח) עמ' שכא, שכו
ז/ד גנזי אבא עמ' צז
ז/ד דברות משה קדושין סי' ט ענף א, ב"מ ח"ב סי' מג ענף ב, סי' מד ענף א, סי' נד הערה ל, סי' נח ענף ה
ז/ד דברי אליהו (חזן) ח"ב עמ' צד
ז/ד דברי חיים (אוירבך) קידושין סי' ו ד"ה ולכאורה
ז/ד דברי חיים ח"ב יו"ד סי' קיב
ז/ד דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' רכ, רלא
ז/ד דברי משפט סי' רד סעיף ג
ז/ד דגל יהודה (קמינר) עמ' רנה
ז/ד דובב שפתי ישנים עמ' 17
ז/ד דודאי משה עמ' עז-עח
ז/ד דין אמת (תקטו) דף לו ע"א {מל"מ}
ז/ד דין אמת (תשסז) עמ' קל {מל"מ}, קסה {קמ"ר}
ז/ד דעת תרבית סי' יא אות ט
ז/ד דרכי אהרן ח"ב עמ' מא
ז/ד דרכי משה ח"ב שמעתתא ח פ' ג
ז/ד דרכי שמחה עמ' סג, סח
ז/ד ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 513, 153, 152 {ראב"ד}, 514
ז/ד הר המלך ח"ז עמ' רמג
ז/ד הר"מ במז"ל - קובץ עמ' קעח
ז/ד ויען דוד (וייס) ח"ב סימן רמד אות ד
ז/ד ויקח אברהם [אחי וראש - תשובות דף לג ע"ג]
ז/ד זכר שמואל קדושין סי' ו ס"ק ב
ז/ד זרע אברהם (יצחקי) חו"מ דף צד ע"ב
ז/ד חוות אליעזר עמ' נד, נט
ז/ד חוקות הדיינים ח"ב עמ' לט {מילוה קונה}
ז/ד חזו"א אהע"ז סי' מב ס"ק ד (יו"ד סי' ע ס"ק ד)
ז/ד חזון יחזקאל כתובות פ"ב ה"ג, קידושין פ"ג ה"א, ב"מ פ"א ה"ו
ז/ד חי' בעל שרידי אש עמ' עט-פ, פו
ז/ד חי' הגר"ח ב"מ עמ' קסה
ז/ד חי' הגרנ"ט סי' צז, ק
ז/ד חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' מ
ז/ד חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' מ
ז/ד חי' הרי"ט עמ' סט, קע
ז/ד חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' כג, לא, קעט, ב"מ עמ' קנ
ז/ד חי' מהרי"א הכהן עמ' קלג
ז/ד חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' שע-שעב
ז/ד חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' קלח
ז/ד חי' ר"י נחמיה סי' קסח אות ט
ז/ד חלקת יואב מהדו"ק יו"ד סי' כד, חו"מ סי' כב
ז/ד חלקת יוסף (ברקוביץ) סי' מא אות ב-ג
ז/ד חמדת אהרן עמ' קסא, קסד {אהא"ז}
ז/ד חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 373
ז/ד חקר יצחק עמ' טז
ז/ד יד יהודה (תרלד) עמ' 12-13
ז/ד ישא מדברותיך קדושין עמ' צד, רנט
ז/ד ישועות יעקב חו"מ סי' רד סעיף ב
ז/ד ישועות יעקב נזיקין עמ' פח, קכב, קכד
ז/ד ישועות ישראל סי' סד סעיף ב
ז/ד כוכב מיעקב (גרינברג) דף יא ע"ג, יב ע"ב {מילווה קונה במכר}
ז/ד כללא דרביתא עמ' קצח {ראב"ד}
ז/ד כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף קיח ע"ב
ז/ד כתר כהונה (כץ) עמ' מד, נב
ז/ד כתר תורה (תשסז) עמ' צ {מילווה קונה במכר}
ז/ד לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' י אות ב-ה
ז/ד לדוד עד עולם עמ' 180 {מילווה קונה במכר}
ז/ד לחם רב (בוטון) סי' קנד
ז/ד לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' תסג
ז/ד מאור למלך קדושין עמ' נד-נה, נז, עו, קג, קו, קצו
ז/ד מאור מרדכי ב"מ עמ' צא
ז/ד מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף מב ע"ב
ז/ד מגד שמים סי' קסג ס"א אות א
ז/ד מגילת ספר לאוין דף קי ע"ג
ז/ד מוריה גל' רמא עמ' כג
ז/ד מילי דאבות - עניני קדושין עמ' יב-טו
ז/ד מנחה לאהרן (וולף) עמ' 30
ז/ד מנחת הבוקר ב"מ טו ע"ב (ד"ה שם בא"ד)
ז/ד מנחת חיים (שוויד) ריבית עמ' שיג, שסב
ז/ד מנחת עני (זינצהיים) ח"ב ע' מכירה בהלואה
ז/ד מסורה ח"ב עמ' מח
ז/ד מעדני שמואל עמ' קט, קיב-קיג
ז/ד מעין גנים (מזרחי) דף יא ע"א, יב ע"א {מלווה קונה}
ז/ד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רלא ע"ג
ז/ד מצעדי גבר קדושין סי' כב ענף ד-ה
ז/ד מקום דוד [בית אברהם (כ"ץ) שאלה יג]
ז/ד מקור ברוך (ערמן) דף כא ע"ב
ז/ד מקנת חיים עמ' סב
ז/ד מקנת כסף עמ' קא
ז/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/ד משאת המלך ח"ד סי' תסח {ראב"ד}
ז/ד משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' יח
ז/ד משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' קי
ז/ד משנת חיים קדושין עמ' סד
ז/ד משנת יעבץ חו"מ סי' לג אות יב
ז/ד משנת יעבץ שמיטה עמ' רט
ז/ד משנת יעקב כאן
ז/ד משנת יעקב נשים ח"א עמ' סח
ז/ד משנת יעקב קנין עמ' ד
ז/ד משנת ר' אהרן קדושין עמ' מט, צד, קכח, קלב
ז/ד משנת שמחה
ז/ד משפט איש תשיח-תשיט עמ' תעג
ז/ד משפט הקנין ח"א עמ' קצח, רעד, רעו, רעז, שפ, תלג
ז/ד משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 113
ז/ד משפטי שלמה (קרליץ) ח"ב סי' י עמ' נ
ז/ד נחל יצחק (תשעב) ח"ב עמ' רנט
ז/ד נחלת יצחק קידושין סי' ב, וקו"א לסי' ב
ז/ד נחלת שמואל דף סט ע"ד
ז/ד נחמד למראה ח"א דף קצח ע"ג
ז/ד נטע שורק דף לט ע"א
ז/ד נפתולי נפתלי דף צה, צז
ז/ד נר מצוה (ואלק) מצוות דף ח ע"ג {מילווה קונה במכר}
ז/ד נתיב מאיר
ז/ד נתיבות המשפט סי' קצט ס"ק ב
ז/ד נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' י, ח"ד עמ' שמב
ז/ד נתיבות מאיר (שלאף) עמ' מח
ז/ד נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' תיא, תל, תקנג, תקעו
ז/ד נתיבות מרדכי קדושין עמ' תלד
ז/ד נתיבות שלום (גלבר) סי' קסג ס' א אות ב, סי' קעה מבוא אות ט-י
ז/ד נתיבי ים קדושין עמ' כב
ז/ד נתן פריו ב"מ עמ' רלג, רלז
ז/ד ס' המקח עמ' קמט, שצט
ז/ד ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' רכח
ז/ד סדר הרבית ח"ב עמ' רפו
ז/ד עבודת המלך הל' ע"ז פ"ז ה"ה
ז/ד עדות ושטרות עמ' 80
ז/ד עומק הפשט ח"א עמ' יא, סה, עט, תקה
ז/ד עטרת יהושע - סוגיות (תשנד) עמ' קכה
ז/ד עטרת יהושע - סוגיות (תשעד) עמ' רפו
ז/ד עטרת ישראל עמ' קכח
ז/ד עטרת שלמה ח"ב עמ' קכו
ז/ד עטרת תפארת דף לב ע"ג {מילווה קונה במכר}
ז/ד עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' רכז {אהא"ז}
ז/ד עליות אריה עמ' רמג
ז/ד עמק הלכה (הורוביץ) עמ' קלב
ז/ד עמקי המשפט עמק החוב סי' א אות א עמ' א, עמק התביעה סי¬' ד¬ אות ח עמ' שטו {דעתו דמהני לקנות בחוב}
ז/ד פד"ר ח"ג עמ' 368, ח"ו עמ' 252
ז/ד פינות הבית דף מח ע"ב
ז/ד פני חיים (פלג'י) עמ' נז
ז/ד פני משה (בנבנשתי) ח"א סי' סו (קנז ע"ג-ע"ד, קנח ע"א)
ז/ד פנים מאירות (קאטקין) ח"ב עמ' קסה
ז/ד פנס שלמה
ז/ד פסקים וכתבים (הרצוג) ח"ט עמ' תיב
ז/ד פעמוני זהב סי' קצ סעיף א
ז/ד פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' כ דף יח ע"ג {ריבית}
ז/ד פרי אברהם - ענינים שונים סי' לב
ז/ד פרי השדה (דייטש) ח"א דף צב ע"א-ע"ב
ז/ד פרי יצחק (תשעו) עמ' רפא
ז/ד צבי תפארתו (זילברברג) סי' כ
ז/ד צרור הכסף (הראשון) עמ' קטו
ז/ד קדשי יהושע עמ' תתמד
ז/ד קהלות יעקב קדושין ו
ז/ד קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' שנה, שפה
ז/ד קהלת יעקב (אלגזי, שלוניקי) דף קה ע"א
ז/ד קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' שכד
ז/ד קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' שעט
ז/ד קונטרסי שעורים קדושין שעור ז אות ז
ז/ד קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' עה, ויקרא עמ' רכא
ז/ד קרית מלך
ז/ד קרית מלך רב (תשסו) עמ' תרסה {מל"מ}
ז/ד קרן פני משה ח"ב
ז/ד רבבות אפרים (מזוז) סי' ז פ"א אות א, סי' ח פ"ד אות יח, פ"ה אות ב
ז/ד רחובות יצחק עמ' קנא
ז/ד רץ כצבי (תשסג) ח"ב עמ' צו
ז/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' ר, רט, רמז-רמח
ז/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' עג, תרב
ז/ד שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף לז ע"א {מילווה קונה במכר}
ז/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' ריא
ז/ד שביתת יו"ט
ז/ד שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' שפא
ז/ד שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' רעא, תטו, תיז
ז/ד שו"ת ממעמקים ח"ג עמ' ריג
ז/ד שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' צב {מ"מ}
ז/ד שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' תמז
ז/ד שו"ת ראנ"ח ח"א סי' קטז (עמ' תקו)
ז/ד שובע שמחות עמ' שו-שז
ז/ד שושנת יעקב (הורוויץ) סי' שלב סעיף ב
ז/ד שיח אפרים עמ' מד {קנין בחוב ל"מי שפרע"}
ז/ד שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' רלג {ראב"ד}
ז/ד שמחת יו"ט (אלגזי) דף קפו ע"א {קרית מלך רב}
ז/ד שמחת יו"ט (אלגזי) סי' נב אות א {מ"מ}, ד {קמ"ר}
ז/ד שנות חיים (אויסאיבל) רבית סי' כז ענף ד
ז/ד שנתון המשפט העברי ח"ה עמ' 39, 36
ז/ד שעורי עיון התלמוד ב"מ שעור סא
ז/ד שעורי ר' שמואל קדושין עמ' רסז
ז/ד שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' מד-מה {ראב"ד}
ז/ד שער דעה (אביטן) סי' קסג ס"ק ב עמ' כב {ראב"ד}
ז/ד שער דעה (איסר) סי' קסג ס"ק ב {ראב"ד}
ז/ד שער החיים (בשארי) הל' רבית עמ' קט
ז/ד שער המלך ח"א עמ' שפג, שצא
ז/ד שער יהושע ח"ב עמ' כג, כה
ז/ד שערי חיים (שמולביץ) קידושין עמ' ד, כו, נא, נה
ז/ד שערי לימוד (לוריא) ח"ג עמ' סא
ז/ד תורת המשפט ח"א עמ' 214
ז/ד תורת הקנינים ח"א עמ' קטו
ז/ד תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' קכח
ז/ד תורת כסף וחליפין עמ' כ, כד, כז, נח, עד
ז/ד תורת ראובן עמ' 57
ז/ד תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' יד, רמה, רפג
ז/ד תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' רעז
ז/ד תפארת אבות (סופר) עמ' קנא
ז/ד תפארת אהרן עמ' קנא
ז/ד תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' תכד
ז/ד תשובות ר' אליעזר ח"ב סי' א אות א {מילווה קונה במכר}
ז/ה אוצמפה"ת ב"מ מח ע"א הע' 18
ז/ה אמונה ומסחר עמ' תפ, תפג, תקנב
ז/ה אמרי בינה (אוירבך) - הלואה סי' נא ד"ה ובלבוש
ז/ה בחיר חיים
ז/ה בנין דוד ב"מ עמ' קסז
ז/ה ברור הלכה ב"מ מז ע"ב ציון ו פסקה ו
ז/ה גבורת יצחק (תשמח) עמ' ח
ז/ה זרע אמת ח"ב יו"ד סי' עז (פ ע"ב)
ז/ה חנן אלקים עמ' קסט
ז/ה יכין ובועז ח"א סי' קכח עמ' 328
ז/ה ישועות יעקב נזיקין עמ' קכב
ז/ה לב מבין
ז/ה מאור למלך קדושין עמ' קג, קו
ז/ה מחקרים במשה"ע עמ' 100
ז/ה מילי דמרדכי
ז/ה משפט הקנין ח"א עמ' לב, רעא, ח"ג עמ' שמב
ז/ה משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 410
ז/ה משפטי שלמה (קרליץ) ח"ב סי' י עמ' נ
ז/ה עמק הלכה (אורנשטין) סי' ג
ז/ה פני אברהם (פרלמן) דף סד ע"ד
ז/ה פרי יצחק (תשעו) עמ' רפא
ז/ה קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' שנה
ז/ה רבבות אפרים (מזוז) סי' ז פ"ב אות ט
ז/ו אבקת רוכל (תשסב) עמ' רעד
ז/ו אוצמפה"ת ב"מ עד ע"א הע' 41, 43, 49
ז/ו אוצרות יהושע עמ' תא {מ"מ}
ז/ו אוריתא טו עמ' רלח
ז/ו אם הדרך
ז/ו אמונה ומסחר עמ' תס
ז/ו אמונת עתיך גל' 114 עמ' 113
ז/ו אמונת עתיך גל' 116 עמ' 72
ז/ו ארחות משפט עמ' רסג {מ"מ בשם רשב"א}
ז/ו ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' קסד
ז/ו בית אברהם (ישראל, תשסג) - מאמר המלך קונ' א
ז/ו בית דינו של שמואל עמ' 1074
ז/ו ברור הלכה ב"מ עד ע"א ציון ג
ז/ו בשמים ראש (הורוויץ) סי' סב בסופו {כ"מ}
ז/ו דגל מחנה אפרים (לניאדו) חו"מ סי' לד סעיף ב עמ' תקא
ז/ו דין אמת (תשסז) עמ' קסג {הגהמ"י אות ה}
ז/ו דיני חוזים במשה"ע עמ' 11
ז/ו דיני עבודה במשה"ע עמ' 120
ז/ו המשפט העברי עמ' 742 {מ"מ}
ז/ו זכרון מנחם (מיארה) {סיטומתא וחליפין}
ז/ו חוקות הדיינים ח"ב עמ' שפב
ז/ו יד אפרים (ביליצר) - שו"ת עמ' עא
ז/ו לבושי מרדכי לקו"ת עמ' קיט
ז/ו מילי דמרדכי
ז/ו מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף סג ע"ד
ז/ו מפתח הבאורים [חתם סופר חו"מ סי' יב]
ז/ו מצרף לכסף - אלף כסף חו"מ סי' נג
ז/ו משנת המדינה עמ' 225
ז/ו משנת יעקב
ז/ו משנת יעקב הפלאה עמ' שכד-שכה
ז/ו משפט הקנין ח"א עמ' ע, ח"ג עמ' שמב
ז/ו משפטי ארץ ח"א עמ' 100 {מ"מ}
ז/ו משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 113, 114, 119, 120, 306-307
ז/ו משפטי שלמה (קרליץ) ח"ב סי' י עמ' נא
ז/ו משפטים לישראל עמ' רנג
ז/ו נזר הקודש דף רט
ז/ו ס' המקח עמ' קצח
ז/ו עמק המשפט ח"א עמ' קפח-קפט
ז/ו פד"ר ח"ד עמ' 302, חי"ח עמ' 212 {מ"מ}, 312, 722 {הגהמ"י אות ה בשם ראב"ן}
ז/ו קונטרסי שעורים ב"מ שעור יג אות ב
ז/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רכט
ז/ו שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תא
ז/ו שו"ת הריב"ש סי' תעח, עמ' תשיא
ז/ו שו"ת מהר"ש הלוי חו"מ סי' כג (לט ע"ג)
ז/ו שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' קצח, תיג, שצז, ח"ד עמ' קנו
ז/ו שו"ת ר' יצחק הלוי מקושטא עמ' סא
ז/ו שו"ת ר"מ גאויזון עמ' רסה
ז/ו שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' צב
ז/ו שו"ת רשב"ש עמ' קל
ז/ו שמש ומגן חו"מ סי' א {מנהג שרושם קונה}
ז/ו שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 258
ז/ו שער יהושע ח"א עמ' קלה
ז/ו שער משפט סי' רד ס"ק ב
ז/ו שערי מאיר עמ' ע
ז/ו שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' שלג
ז/ו תורת המדינה עמ' 338
ז/ו תחומין חי"ח עמ' 250
ז/ז אבן השהם ומאירת עינים עמ' ע
ז/ז אבני החושן סי' ר סעיף ט {כ"מ}
ז/ז אוצמפה"ת ב"מ עד ע"א הע' 42, 45
ז/ז אמונת עתיך גל' 114 עמ' 113
ז/ז אשר למלך
ז/ז ברור הלכה ב"מ עד ע"א ציון ג
ז/ז ברית עולם (ולר) סי' ע אות א
ז/ז דינא דמלכותא (שור) עמ' תקטו
ז/ז דיני חוזים במשה"ע עמ' 334
ז/ז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' י
ז/ז ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ה עמ' רעא, רפג
ז/ז חוקות הדיינים ח"ב עמ' שפב
ז/ז כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף קיח ע"ג
ז/ז לשון למודים יו"ד דף סו ע"ג
ז/ז משנת יעקב הפלאה עמ' שכד-שכה
ז/ז משפט הקנין ח"ג עמ' של, שלו
ז/ז משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 114
ז/ז עומק הפשט ח"א עמ' שה {אהא"ז}
ז/ז צרור הכסף (הראשון) עמ' קכה, שיד
ז/ז קרית מלך
ז/ז שער משפט סי' רו ס"ק ב {מ"מ}
ז/ז שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' שלג
ז/ז תורת המדינה עמ' 338
ז/ז תורת כסף וחליפין עמ' כו
ז/ז תחומין חי"ח עמ' 250
ז/ח אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 121
ז/ח אמונת עתיך גל' 102 עמ' 99, 102
ז/ח אמונת עתיך גל' 117 עמ' 79
ז/ח אמונת עתיך גל' 128 עמ' 153
ז/ח אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' לג אות יח
ז/ח אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' לג אות ג
ז/ח אנצי"ת ע' אין רוח הע' 8
ז/ח ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' קסא
ז/ח אשר למלך
ז/ח בית יעקב (טבשונסקי) סי' רד סעיף ד
ז/ח ברוך אומר חו"מ עמ' מה
ז/ח ברור הלכה ב"מ מז ע"ב ציון ו, מט ע"א ציון ב
ז/ח דברי שלום (הלברשטם, תשעג) עמ' תצח
ז/ח דיני חוזים במשה"ע עמ' 3, 19
ז/ח דיני עבודה במשה"ע עמ' 631
ז/ח הלכות מסים במקורות העבריים הערה 184
ז/ח יד פשוטה מדע עמ' שב
ז/ח כח מעשיו הגיד לעמו דף ח ע"א
ז/ח להוגה דעות פ"ה הי"ג
ז/ח מבוא למשנה תורה עמ' 106
ז/ח מנחת חיים (שוויד) ריבית עמ' תשיז-תשיח
ז/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' רעו
ז/ח מקנת חיים עמ' נט
ז/ח משא בני קהת
ז/ח משנת יעבץ חו"מ סי' לג אות ז
ז/ח משנת יעקב
ז/ח משפט הקנין ח"א עמ' ג, תמט, ח"ב עמ' רכד, ח"ג עמ' שפה
ז/ח נחפה בכסף, ח"ב בסופו, עמ' רנט {מ"מ - ואין זה ראיה ברורה}
ז/ח סודו של המשפט העברי עמ' 678
ז/ח עטרת ישראל עמ' קכח
ז/ח ערכי משפט ויהדות עמ' 105
ז/ח פד"ר חט"ו עמ' 137
ז/ח פני משה (שלז')
ז/ח פרי האדמה ח"ב וח"ד
ז/ח צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף כג ע"א
ז/ח צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' פב אות א
ז/ח קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' שנה
ז/ח קהלת יעקב (אלגזי, שלוניקי) דף צז ע"א
ז/ח שו"ע הרב או"ח סי' קנו ס' ב, הל' מכירה ס' א
ז/ח שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ג עמ' קנה
ז/ח של"ה ח"א מס' חולין סי' נא
ז/ח של"ה ח"ב חולין סי' נא
ז/ח שם מרדכי עמ' 268-269
ז/ח שנתון המשפט העברי חי"ח עמ' 475
ז/ח שער דעה (אביטן) סי' קסג ס"ק ב עמ' כג {מ"מ}
ז/ח שער דעה (איסר) סי' קסג ס"ק ב {מ"מ}
ז/ח שערי צדק ח"ג עמ' 411 {דברים מחוסרי אמנה גם אם השתנה השער}
ז/ח תורת המדינה עמ' 338
ז/ט אוצמפה"ת ב"מ ז ע"א הע' 93 {דין מכירי כהונה - משום מתנה מועטת}
ז/ט אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' לג אות יח {אינו קנין אלא הבטחה}
ז/ט אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' לג אות ג
ז/ט באר ראי עמ' נו-נח {במתנה מרובה מותר לחזור בו, במתנה מועטת לא קנה קנין גמור}
ז/ט בן ידיד הל' זכיה פ"ג (מט ע"א-ע"ב)
ז/ט ברור הלכה ב"מ מט ע"א ציון ה {ירושלמי - הבטיח מתנה "בדעה גמורה", בהבטחה לעני - האם קנה ממש, מכירי כהונה מטעם מתנה מועטת}
ז/ט דברי סופר עמ' פט
ז/ט דיני חוזים במשה"ע עמ' 21 ,4 {מתנה מועטת}
ז/ט המעלות לשלמה עמ' קמז, קס, רלט
ז/ט המשפט העברי עמ' 572 {אין לה תוקף משפטי מלא}
ז/ט חי' חתם סופר ב"מ ו ע"א (עמ' כג) {מכירי כהונה מטעם מתנה מועטת}
ז/ט חלקו של יוסף (אמאדו) דף יז ע"ג
ז/ט כח מעשיו הגיד לעמו - דרוש טו (דרוש ב לשבת הגדול) דף לט ע"ב
ז/ט כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתצט {גם בתרי תרעי יש משום מחוסר אמנה}
ז/ט מלאכת שלמה (חכים)
ז/ט מנחת חינוך מצוה רנט (ח"ב עמ' רעו) {מחוסר אמנה מטעם "שיהיה הן שלך צדק" - דאורייתא או דרבנן}
ז/ט מקור ישראל דף קטו ע"א
ז/ט משנת יעקב
ז/ט נר למאור (רבינוביץ) דף כג ע"ד {מדוע צריך לזכות עירוב הרי זו מתנה מועטת}
ז/ט פני משה (שלז') {דין מתנה מועטת לענין מכר}
ז/ט פרי האדמה ח"ב דף כו ע"א-ע"ג {תרי תרעי, מותר לקרוא לו רשע משום מחוסר אמנה, ירושלמי - "בדעה גמורה"} וח"ד
ז/ט פרי יצחק (תשעו) עמ' תקלח {מ"מ}
ז/ט צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' שמה אות א
ז/ט צרור הכסף (הראשון) עמ' קכז, שיז {שניהם - מכר שזל והתייקר, ירושלמי על מתנה לעני}
ז/ט רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' ל, פב
ז/ט שו"ע הרב הל' מכירה ס' ב
ז/ט שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תפו
ז/ט שו"ת מהר"י וייל סי' פב (במהד' דומב - ח"א עמ' קו) {מתנה מרובה בדעה גמורה, מתנה מרובה של עשיר - נחשבת מתנה מועטת, במתנה מועטת נחשב ברשות המקבל}
ז/ט שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' תי
ז/ט שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תשנח
ז/ט שם מרדכי עמ' 268-269
ז/ט שרשי הים
ז/י אור הישר [כ"מ הל' שלוחין פ"ז ה"ו]
ז/י ברור הלכה קדושין נח ע"ב ציון ז, נט ע"א ציון ב
ז/י גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל ג סי' כב
ז/י דברי ירוחם סי' כא
ז/י דרש אברהם ח"א דף מ ע"ג
ז/י הר המור
ז/י זאת ליעקב קידושין עמ' תקיד-תקטו
ז/י חק לישראל שליחות עמ' 435, 437, 439
ז/י חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ג עמ' רלא
ז/י מוריה גל' קעא עמ' יא
ז/י מעשה הבא בעבירה עמ' 110
ז/י משפטי אמת עמ' רנה
ז/י משרת משה (עטייה)
ז/י נחפה בכסף (נבון) ח"א דף קז ע"ג, קיד ע"ב
ז/י ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' לב
ז/י עמק הלכה (אורנשטין) סי' ז
ז/י פד"ר חי"ח עמ' 212
ז/י פרקי שליחות עמ' 147
ז/י פרשת השבוע (תשעב) ח"א עמ' 118
ז/י צור תעודה דף מא ע"א {מ"מ}
ז/י צרור הכסף (הראשון) עמ' פט, קצא
ז/י שבט בנימין (פונט') דף לז ע"ג {מל"מ}
ז/י שו"ע הרב הל' מכירה ס' יז
ז/י שו"ת הראנ"ח ח"א סי' מד
ז/י שו"ת ר' יצחק הלוי מקושטא עמ' צו
ז/י שו"ת ר"מ גאויזון עמ' רצא
ז/י שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' קמו
ז/י שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' שנא
ז/י שנתון המשפט העברי ח"ו עמ' 93, חט"ז עמ' 13
ז/י שעלי דעת גל' ג עמ' 124
ז/י שתי הלחם סי' לט
ז/י תורת ירוחם ח"ג דף כו ע"א
ז/יא ברור הלכה קדושין נח ע"ב ציון ז, נט ע"א ציון ב
ז/יא דברי ריבות (תשעב) עמ' רא
ז/יא דליית הכרם עמ' תתתלב {מ"מ} [הדר זהו - צ"ל הרי זה]
ז/יא חי' רעק"א
ז/יא חק לישראל שליחות עמ' 440
ז/יא חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ג עמ' רכו
ז/יא משרת משה (עטייה)
ז/יא נר למאור (רבינוביץ) דף מז ע"א {מל"מ}
ז/יא פני משה (שלז')
ז/יא צרור הכסף (הראשון) עמ' פט, קצא
ז/יא שו"ע הרב הל' מכירה ס' יז
ז/יא שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' קצג
ז/יא שו"ת ר' יצחק הלוי מקושטא עמ' צו {מ"מ}
ז/יא שו"ת ר"י אבן עזרא עמ' רט
ז/יא שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' קמו
ז/יא תורת ירוחם ח"ג דף כו ע"א
ז/יב אבני החושן סי' קפג סעיף ג
ז/יב אבני נזר אהע"ז סי' תנו אות יב
ז/יב אבני קודש (לעווי) סי' ב עמ' י
ז/יב אהל שרה לאה עמ' תצח {ואני אומר}
ז/יב אור הישר [מחנ"א הל' שלוחין סי' יז, לחם רב (בוטון) סי' קח, דברי ריבות סי' תא]
ז/יב אור שמח
ז/יב בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' סו סעיף כד
ז/יב בית דינו של שלמה יו"ד סי' ח {הורו מקצת המורים}
ז/יב בית דינו של שמואל עמ' 264
ז/יב בית שערים או"ח סי' קנה
ז/יב בכורי גשן סי' לז פ"ד
ז/יב בן ידיד
ז/יב בני אברהם חו"מ דף ד ע"ג
ז/יב בני ישחק (אשקוטי) - שו"ת סי' ה דף קכג ע"ד {המורים}
ז/יב ברור הלכה קדושין נט ע"א ציון ב
ז/יב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"י עמ' רפב
ז/יב גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל ג סי' כב, לא
ז/יב דברות משה ב"ק ח"ב סי' עד ענף ב
ז/יב דברי יששכר דף קכג ע"ב
ז/יב דברי משה (מזרחי) עמ' רמו-רמז, רצח
ז/יב דברי ריבות (תשעב) עמ' קצח, תקפ
ז/יב דיני מתווך במשה"ע עמ' 22, 102
ז/יב הלכה למשה (אלבז) עמ' רי
ז/יב הר"מ במז"ל - קובץ עמ' קעח
ז/יב הרמב"ם כמחנך עמ' 31
ז/יב התורה והמדינה חי"א עמ' לד
ז/יב ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' רמח
ז/יב זכרון יוסף (שטיינהרט) חו"מ סי' ג
ז/יב זרע אמת ח"ב סי' נג
ז/יב חזו"א ב"ק סי' כא ס"ק ב, ו, י, יב-יג, טז, יו"ד סי' עז ס"ק ב, ד-ו, ט
ז/יב חזו"א על הרמב"ם
ז/יב חיים ומלך
ז/יב חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 373
ז/יב חק לישראל שליחות עמ' 427-429 {אבן האזל}, 510, 537, 539-548, 761 {אבן האזל}
ז/יב יד רמה קדושין עמ' שנג
ז/יב ידיו של משה
ז/יב ישא איש דף עג ע"א, עה ע"ב
ז/יב כבוד יו"ט
ז/יב לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' שכו
ז/יב מבוא למשנה תורה עמ' 162, 164
ז/יב מילי דמרדכי [יתבאר - בהל' שלוחין פ"ז ה"ד]
ז/יב מים קדושים - תשובות דף כט ע"א-ע"ב, לד ע"ד {הורו מקצת המורים}
ז/יב מלאכת שלמה (חכים) דף כא ע"ב {מ"מ}
ז/יב מעיל שמואל (פלורנטין)
ז/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/יב משנת יעקב
ז/יב משפט צדק ח"ג דף כא ע"ב, כו ע"ב
ז/יב משפטי הלוי ח"א סי' יא אות ב עמ' רעב
ז/יב משפטי שמואל (קלעי) סי' קכה
ז/יב נפת צופים (בירדוגו, תשעה) עמ' קכט
ז/יב סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' סו אות טז, יח
ז/יב סמיכה לחיים דף צג ע"ג, קא ע"ב
ז/יב עיני דוד
ז/יב ערך שי חו"מ סי' פג סעיף א, סי' קעו סעיף כח {רמב"ם}, סי' קפב סעיף ד {מל"מ}
ז/יב פני משה (בנבנשתי) ח"א סי' עח דף קפט ע"א-ע"ב
ז/יב פני משה (הררי) עמ' רמח, רס, רעח, שנח
ז/יב פעמוני זהב סי' קפג סעיף ב
ז/יב פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' עב
ז/יב פרקי שליחות עמ' 147
ז/יב צור תעודה דף מא ע"ד
ז/יב צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שיט ע"א
ז/יב צמח צדק (קרוכמל) סי' לא
ז/יב צמח צדק (קרוכמל, תשסח) עמ' צח
ז/יב צמח צדק, פסקי דינים, חו"מ סי' רצב עמ' 78 {מ"מ בשם מתיבות - אפילו אמר בפני עדים שקונה לעצמו מוציאים ממנו בע"כ}
ז/יב צרור הכסף (הראשון) עמ' פט, קצא
ז/יב קדשי יהושע עמ' אלף רמ
ז/יב קרית מלך רב (תשסו) עמ' תרסו
ז/יב רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רצד
ז/יב שבט בנימין (פונט') דף מד ע"ג {מ"מ}
ז/יב שו"ע הרב הל' מכירה ס' יז
ז/יב שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' קלח, קמז, ח"ב עמ' קנ
ז/יב שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' רפו, שצט
ז/יב שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' ח
ז/יב שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' מח
ז/יב שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' שטז, שנב {מ"מ}
ז/יב שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' קצא, קצז, שו, ח"ג עמ' רכ
ז/יב שו"ת ר' יצחק הלוי מקושטא עמ' צח, קס
ז/יב שו"ת ר"א בן ארחא עמ' ה
ז/יב שו"ת ר"י אבן עזרא עמ' רה
ז/יב שו"ת ר"מ גאויזון עמ' רצא
ז/יב שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' רו
ז/יב שו"ת ראנ"ח ח"א סי' מד
ז/יב שואל ומשיב מהדו"ג חלק ב סי' קמו
ז/יב שמחת יהודה דף פג ע"ג
ז/יב שנות חיים (אויסאיבל) רבית סי' קכב ענף ג
ז/יב שנות חיים (קלוגר) עמ' מז
ז/יב שנתון המשפט העברי חט"ז עמ' 13
ז/יב שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 166
ז/יב תאיר נרי דף עב ע"א
ז/יב תורת דניאל עמ' 86
ז/יב תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' רמד, ח"ג עמ' מג
ז/יב תשורת שי חלק א סימן תקצ דף קצב ע"ד {מ"מ}
ז/יג אולם המשפט סי' קפד סעיף א
ז/יג אוצמפה"ת ב"מ עד ע"א הע' 33-35, 40
ז/יג אור הישר [דברי ריבות סי' קלז, תכו]
ז/יג ברור הלכה ב"מ עד ע"א ציון א
ז/יג דברי ריבות (תשעב) עמ' רא, תרו
ז/יג חוקי חיים (גאגין) דף צו ע"ד
ז/יג חזו"א על הרמב"ם
ז/יג חסד לאברהם (אלקלעי) ח"ב דף קמז ע"ג, קמח {מל"מ}
ז/יג חק לישראל שליחות עמ' 760, 761, 764
ז/יג כתב סופר או"ח דף קג ע"ב
ז/יג משרת משה (עטייה)
ז/יג נחפה בכסף (נבון) ח"א דף קמד ע"א
ז/יג ס' המקח עמ' שנג
ז/יג צרור הכסף (הראשון) עמ' פט, קצא
ז/יג קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' שו
ז/יג קרית מלך
ז/יג שו"ת ראנ"ח ח"א סי' מד
ז/יג שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קפד סעיף א
ז/יג שם יוסף (אליקים)
ז/יד אוצמפה"ת ב"מ עד ע"א הע' 33-35, 40
ז/יד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ז/יד בית יעקב (טבשונסקי) סי' קפד סעיף א
ז/יד ברור הלכה ב"מ עד ע"א ציון א
ז/יד דין אמת (תשסז) עמ' קטו
ז/יד חזו"א ב"ק סי' כא ס"ק יט
ז/יד חזו"א על הרמב"ם
ז/יד חק לישראל שליחות עמ' 760, 761, 764
ז/יד כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף קיח ע"ב
ז/יד צרור הכסף (הראשון) עמ' פט, קצא
ז/יד קרית מלך
ז/יד שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' ח
ז/יד שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' קו
ז/יד שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קפד סעיף א
ז/יד שמרו משפט ח"א עמ' צח


ח/777 הלכות מכירה פרק ח *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ח/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ח/רה"פ מעשה רקח
ח/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ח/רה"פ פי' ר"י קאפח
ח/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ח/רה"פ קרית מלך רב
ח/רה"פ רמב"ם לעם
ח/רה"פ שם יוסף (אליקים)
ח/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ח/א אולם המשפט סי' קצ סעיף י, סי' קצב סעיף ה
ח/א אוצמפה"ת ב"מ עז ע"ב הע' 30 {מעשה רקח}, 42, 50-56, 61-62, 64, 74-75, 80, 89, 94, 96, 100
ח/א אוצרות הרמב"ם
ח/א אור הגנוז (אופק) קדושין ח"א עמ' קעז
ח/א אמונה ומסחר עמ' תפג
ח/א אמרי הצבי (בער) סוגיות דף מ ע"ג {עייל ונפיק אזוזי}
ח/א אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 106
ח/א בנין דוד ב"מ עמ' קעו {לח"מ}
ח/א ברור הלכה ב"מ מח ע"ב ציון ב, עז ע"ב ציון ב
ח/א דין אמת (תקטו) דף לב ע"ב {מ"מ}, ע"ד {כ"מ}, לד ע"א {הגהמ"י}, לה ע"ג {לח"מ}
ח/א דין אמת (תשסז) עמ' קיח {מ"מ}, קיט {קמ"ר}, קכ {כ"מ ומל"מ}, קכח {לח"מ}, קמח {לח"מ}
ח/א חזו"א על הרמב"ם
ח/א חי' הגר"ח ב"מ עמ' קמז {לח"מ}
ח/א חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"מ עז ע"ב]
ח/א לב מבין
ח/א מילי דמרדכי
ח/א מעיני המים
ח/א משאת המלך ח"ד סי' תמ {קונה הכל}
ח/א משנת יעקב
ח/א משפט הקנין ח"א עמ' קמו, קמז, קנו, קסא
ח/א משפטי אמת עמ' קכו
ח/א ס' המקח עמ' קנו
ח/א ערך שי חו"מ סי' קצ סעיף ה {מ"מ}
ח/א צרור הכסף (הראשון) עמ' רפו
ח/א קרית מלך
ח/א קרית מלך רב (תשסו) עמ' תרלא, תרסח
ח/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רמח, תנז, תנט
ח/א שארית יהודה (ינוביץ) או"ח סי' י עמ' קלג
ח/א שו"ת רשב"ש עמ' כז
ח/א שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קצ סעיף ז
ח/א שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' רלד
ח/א תורת כסף וחליפין עמ' לג
ח/ב אוצמפה"ת ב"מ עז ע"ב הע' 50-56, 61-62, 64, 6-68
ח/ב אור הגנוז (אופק) קדושין ח"א עמ' קעז
ח/ב אמרי הצבי (בער) סוגיות דף כג ע"ג, כד ע"א-ע"ב
ח/ב אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 106
ח/ב בית אבי ח"ב סי' קמח
ח/ב ברור הלכה ב"מ מח ע"ב ציון ב, עז ע"ב ציון ב
ח/ב גדולי שמואל ב"מ דף עז
ח/ב דין אמת (תשסז) עמ' קכ-קכא
ח/ב חזו"א על הרמב"ם
ח/ב מילי דמרדכי
ח/ב משכיל ליהודה עמ' כא
ח/ב משנת יעקב
ח/ב משפטי אמת עמ' קכו-קכז, קלו
ח/ב צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קמח ע"ג
ח/ב קרית מלך רב (תשסו) עמ' תרסח
ח/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רמח, תנז
ח/ב תורת כסף וחליפין עמ' לג
ח/ג אור גדול דף קפח ע"ד, קצב ע"א
ח/ג דברות צבי חי"א סי' כב אות ט {ר"ח הלוי}
ח/ג יד דוד (קרלין) ח"ב דף קפב
ח/ג משכיל ליהודה עמ' כא-כג
ח/ג משפט הקנין ח"א עמ' קסח
ח/ג צרור הכסף (הראשון) עמ' קלא
ח/ד אולם המשפט סי' קצ סעיף י
ח/ד אוצמפה"ת ב"מ עז ע"ב הע' 123, 125
ח/ד אמונה ומסחר עמ' תקח
ח/ד אשל אברהם (שפירא) עמ' תרלה {ראב"ד}
ח/ד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ח/ד ברור הלכה ב"מ עז ע"ב ציון ב פסקה ה
ח/ד כפתור ופרח (תשו) דף ח ע"ד
ח/ד מר קשישא עמ' יז
ח/ד משכיל ליהודה עמ' כא-כב
ח/ד משפט הקנין ח"א עמ' קסה
ח/ד צרור הכסף (הראשון) עמ' קיז, רצ
ח/ה אבן האזל (גם בהשמטות)
ח/ה אוצמפה"ת ב"מ עח ע"א ח"א הע' 4-20
ח/ה אור גדול דף קפח ע"ד, קצב ע"א
ח/ה אמרי בינה (אוירבך) - דיינים סי' מא ד"ה וכן
ח/ה אסיפת גאונים (תרנה) דף יב
ח/ה אשר למלך
ח/ה ברור הלכה ב"מ עח ע"א ציון א
ח/ה דין אמת (תקטו) דף לה ע"ד {מל"מ}
ח/ה דין אמת (תשסז) עמ' קכט {מל"מ}
ח/ה חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 130
ח/ה ימי שלמה
ח/ה ישועות ישראל סי' מב סעיף ה
ח/ה כבוד מלכים (מרגליות) {גליון כ"מ}
ח/ה להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' יא
ח/ה מילי דמרדכי
ח/ה מעיני המים
ח/ה מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תרסח (שה)]
ח/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/ה משכיל ליהודה עמ' כא-כג
ח/ה משפט הקנין ח"א עמ' קסח, קעב-קעג
ח/ה משפטי אמת עמ' קכז, קכט, קלה
ח/ה נתיבות המשפט סי' קצ ס"ק ט {מל"מ}
ח/ה קרית מלך רב (תשסו) עמ' תרסט {מל"מ}
ח/ה ר"י ששפורטש עמ' 61
ח/ה שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' קסג
ח/ה שו"ת רשב"ש עמ' תנד
ח/ה שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קצ סעיף ט
ח/ה תקפו כהן סי' ח
ח/ה תקפו של רפאל סי' לד
ח/ו אבני החושן סי' קצ סעיף ח
ח/ו בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' עד סעיף ז
ח/ו חיים ומלך
ח/ו יד דוד (קרלין) ח"ב דף קפ ע"א
ח/ו מילי דמרדכי
ח/ו משפט הקנין ח"א עמ' ריח
ח/ו ס' המקח עמ' קנ
ח/ו קרית מלך רב (תשסו) עמ' תרסט, תשמג
ח/ו שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קצ סעיף יא {מ"מ}
ח/ז אבקת רוכל (תשסב) עמ' תכז {שלא אמר אלא כשאמכור}
ח/ז אבקת רוכל (תשעז) עמ' שפ
ח/ז אדרת אליהו (קובו) סי' יט דף כג ע"ג
ח/ז אור הישר [אבקת רוכל סי' קכג, לחם רב (בוטון) סי' קמז]
ח/ז אורים גדולים (תקיח) דף פג ע"ג
ח/ז אורים גדולים (תשסג) עמ' רצד
ח/ז אמרי איש עמ' קעד
ח/ז אמרי בינה (אוירבך) - הלואה סי' נא ד"ה ברם {מל"מ}
ח/ז אמרי יושר ח"ב סי' נה {מל"מ - לשון חיוב}
ח/ז אנצי"ת ע' דבר שאין בו ממש הע' 95
ח/ז אנצי"ת ע' דבר שלא בא לעולם הע' 111ב {מל"מ}
ח/ז אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 113
ח/ז אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' מד
ח/ז בית אהרן וישראל גל' לא עמ' י, יג [=נשאל דוד חו"מ סי' יא]
ח/ז בית יעקב (טבשונסקי) סי' רו סעיף א {מל"מ}, סעיף ב {לח"מ}, סעיף ג
ח/ז ברור הלכה ב"מ סה ע"ב ציון ז פסקה ג
ח/ז ברור הלכה ע"ז עב ע"א ציון ב
ח/ז גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל ה סי' ג
ח/ז דין אמת (תקטו) דף מז ע"א {מ"מ}, נג ע"ד {מל"מ}
ח/ז דין אמת (תשסז) עמ' קסו-קסז
ח/ז דיני חוזים במשה"ע עמ' 319
ח/ז ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 184, 135, 185
ח/ז הלכה למשה (אלבז) עמ' שלה, שעז
ח/ז הר המור
ח/ז חוט השני (בכרך) סי' לו
ח/ז חי' ר' שמואל ב"ב עמ' כב {מל"מ}
ח/ז חי' רעק"א (פרדס) [שו"ת הריב"ש סי' קמה]
ח/ז טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' רצא
ח/ז ידיו של משה
ח/ז כבוד יו"ט
ח/ז כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף קטז ע"ב
ח/ז כפי אהרן ח"ב דף קטז ע"ד
ח/ז כרם שלמה (אמריליו) דף קכו ע"א
ח/ז לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' תמג, תרנה
ח/ז מאזני צדק ח"א עמ' תקנד, תקנז {מל"מ}
ח/ז מחקרים במשה"ע עמ' 75-74, 78-77
ח/ז מטה יוסף (צלר) ב"ב פ"א עמ' סו {מל"מ}
ח/ז מים קדושים, דרושים דף ג ע"א
ח/ז מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ה עמ' צט {מל"מ}
ח/ז מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ג]
ח/ז משנת ר' אהרן שכנים עמ' ב, ד, ז
ח/ז משפט שלום סי' רט ס"ק יג {מל"מ}
ח/ז משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 518
ח/ז נשאל דוד אהע"ז עמ' רה ע"א
ח/ז נתיבות שלום (גלבר) סי' קעה ס' ד אות טו {מל"מ - התחייבות למכור}
ח/ז עיני יצחק דף עד ע"ד
ח/ז עמק המשפט ח"א עמ' כג, נח, ע, קלד, קעב {כולם - מל"מ}
ח/ז פד"ר ח"ג עמ' 140, חי"ד עמ' 340 {מל"מ}
ח/ז פסקים וכתבים (הרצוג) ח"ט עמ' תכ
ח/ז פעמוני זהב סי' רו סעיף א
ח/ז צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' ח אות ד
ח/ז צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' ל
ח/ז קצות החושן סי' רו ס"ק א {מל"מ - לשון חיוב}
ח/ז קרית מלך רב (תשסו) עמ' תרסט-תרע, אלף כג
ח/ז ר"י קארו - קובץ עמ' שסח
ח/ז שבות יהודה (שו"ת) עמ' קצד
ח/ז שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' לט
ח/ז שו"ת מהר"י הכהן (רפפורט) מהדו"ת חו"מ סי' ו
ח/ז שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' שמא
ח/ז שו"ת מהרי"ק סי' כ
ח/ז שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תעז, תקל
ח/ז שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' רעא-רעב
ח/ז שו"ת ר"י אלגזי עמ' רכג
ח/ז שו"ת ר"י מילר עמ' ז
ח/ז שו"ת ר"י מליריאה עמ' רמא {מ"מ}
ח/ז שו"ת ר"י מפוזנא עמ' קעד
ח/ז שו"ת רשב"ש עמ' כא, שלד, שלה
ח/ז שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רו סעיף א
ח/ז שעורי עיון התלמוד ב"ב עמ' י {הגהת מל"מ}
ח/ז שערי עזרא (בצרי) עמ' רנג
ח/ז תורת אמת (תשסו) עמ' תפה
ח/ז תחומין חי"ב עמ' 283 {מל"מ}
ח/ז תפארת אריה עמ' קעז-קעח
ח/ח בית זבול ח"ג סי' א
ח/ח ברור הלכה ע"ז עב ע"א ציון ו, ט
ח/ח הלכה למשה (אלבז) עמ' תק
ח/ח וישב אברהם דף יג ע"ב {מל"מ}
ח/ח זכרון שלמה (ורנר) עמ' כד, כז, ל {כר"ה בדר"י}
ח/ח חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 195, 203, 212
ח/ח לב ארי (רביץ) עמ' 133
ח/ח מכתבי תורה (אלתר, תשכז) עמ' קמב
ח/ח מנחה לאיש עמ' 104
ח/ח פסקי מהרי"ץ - בארות חיים הערה תקי
ח/ח צרור הכסף (הראשון) עמ' קלא
ח/ח שו"ת הרמ"ז סי' לא
ח/ח שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תעט
ח/ח שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' רצו
ח/ח שיח ערב סנהדרין עמ' עז {הגהמ"י}
ח/ח שם דרך סנהדרין עמ' ו
ח/ח תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' קלא
ח/ח תחומין חי"א עמ' 380


ט/778 הלכות מכירה פרק ט *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ט/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ט/רה"פ מעשה רקח
ט/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ט/רה"פ מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/רה"פ פי' ר"י קאפח
ט/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ט/רה"פ רמב"ם לעם
ט/רה"פ שם יוסף (אליקים)
ט/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ט/א אבני ציון ח"ב סי' סח אות ה
ט/א אוצרות הרמב"ם
ט/א אוצרות יהושע עמ' ריז
ט/א אור הגנוז (אופק) קדושין ח"א עמ' רמג {כ"מ}
ט/א אור הישר [דברי ריבות סי' תטו]
ט/א אמונת עתיך גל' 114 עמ' 115 {אמירה לגבוה}
ט/א אנצי"ת ע' אמירה לגבוה הע' 8, 25, 26
ט/א באר מים חיים (מוצירי) גירסא דינקותא דף לב ע"ב-ע"ג
ט/א באר מים חיים (נוסינזון) קידושין דף כט
ט/א ברכת מרדכי ענינים עמ' קצו
ט/א הר המלך ח"ז עמ' רמג
ט/א ויטע אשל עמ' תנה {כ"מ}
ט/א חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' תכב
ט/א מילי דמרדכי
ט/א משנת יעקב
ט/א נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' ב
ט/א פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 144
ט/א צמח צבי אגרת סה
ט/א צרור הכסף (הראשון) עמ' קכו
ט/א קרבן ציון עמ' קלב
ט/א קרית מלך
ט/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' רנה, שבועות ח"א עמ' קטו, קנט
ט/א שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף קח ע"ב
ט/א שו"ת מהרש"ם ח"א סי' לב
ט/א שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' של
ט/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 293
ט/א שערי ציון (כהן, תרצח) דף לא ע"ג {הקדישה - כאילו תפסה}
ט/א שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' קנ
ט/א שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' רז
ט/א תורת החוף ימים סי' ח אות ז {מ"מ}
ט/ב אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' נז-נח
ט/ב אגרות הגרי"ד עמ' קיח
ט/ב אהל חייא עמ' תתכא
ט/ב אהל יצחק גיטין עמ' שפו
ט/ב אהלי יהודה (הכהן) דף ב ע"ב
ט/ב אוצמפה"ת ב"מ מז ע"ב הע' 51 {כ"מ}
ט/ב אוצרות יהושע עמ' ריז
ט/ב אור גדול דף קסח ע"ב
ט/ב אור הגנוז (אופק) קדושין ח"א עמ' רמא {כ"מ}
ט/ב אור הישר [אור גדול קונ' קרני אור דף קסח ע"א, אור הישר קידושין כח ע"ב]
ט/ב אור שמח
ט/ב אמרי הצבי (בער) סוגיות דף טו ע"ב וע"ד, טז ע"א-ע"ד {גזבר}
ט/ב אנצי"ת ע' אמירה לגבוה הע' 8
ט/ב ארזא דבי רב קידושין עמ' סח {לא יהא כח הדיוט חמור}
ט/ב ארעא דרבנן (תשעט) עמ' סג {מ"מ}
ט/ב באר מים חיים (נוסינזון) קידושין דף כט
ט/ב בד קודש (דאנון)
ט/ב בית אהרן וישראל גל' סא עמ' סח
ט/ב בית יעקב (טבשונסקי) סי' קצט סעיף ה {ראב"ד}
ט/ב ברור הלכה ב"מ נז ע"ב ציון א {ראב"ד}
ט/ב בריכת המלך עמ' לה, לח, מב
ט/ב ברכת מרדכי ענינים עמ' קצו
ט/ב גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף נט ע"ג {מ"מ}
ט/ב גור אריה יהודה (תשעח) עמ' רטו
ט/ב דברי יציב חו"מ עמ' קמח
ט/ב דברי לוי הל' כלים - שעורים במסכתות עמ' יב {הוזלו פירות}
ט/ב דליית הכרם עמ' תתתלב {כ"מ} [ככסף - צ"ל בכסף]
ט/ב הר"מ במז"ל - קובץ עמ' קעח
ט/ב ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ג קכז ע"ג]
ט/ב זרע יצחק (לומברוזו)
ט/ב חזון יחזקאל קידושין פ"א ה"ז
ט/ב חזון ישעיהו (שור) דף יא ע"א-ע"ב
ט/ב חי' הגרז"ס קדשים עמ' צו
ט/ב חי' חתם סופר
ט/ב חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' צד, ק
ט/ב חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' ריג, רכה, שלה-שלו
ט/ב חיי אברהם (טייב) דף סט ע"ד
ט/ב יבין שמועה (מע"ש) פ"ז ע"ג
ט/ב ידיו של משה
ט/ב יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' קלט {כ"מ}
ט/ב כבודה של תורה א עמ' ה
ט/ב לב מרפא דף ח ע"א
ט/ב להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' קס, ח"י עמ' קסה, חי"ג עמ' קס
ט/ב מגידות (תשמ) עמ' ריט
ט/ב מגידות (תשעג) סי' צב עמ' ריט, רכא
ט/ב מילי דמרדכי
ט/ב מים חיים
ט/ב מנחת אשר ב"ב עמ' קיח {מ"מ}
ט/ב מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' שמא, שסב {או"ש}
ט/ב מעשה רק"ם (קורייאט) דף כב ע"ב
ט/ב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רכט ע"ד
ט/ב מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"ב סי' יט אות ז]
ט/ב משנת יעקב הפלאה עמ' רפו-רצ, זרעים ח"ב עמ' יח
ט/ב משנת יעקב כאן
ט/ב משנת ר' אהרן גיטין עמ' קעא-קעד, קעו
ט/ב משפט הקנין ח"א עמ' תב
ט/ב משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 410
ט/ב נועם ח"ט עמ' שיז
ט/ב נחלת שמואל דף סט ע"ג
ט/ב ספיקא דרבנן עמ' 8, קפח
ט/ב עטרת תפארת דף לד ע"א
ט/ב ענפי ארז (זי') דף ד ע"ד, ק ע"ד, קכג ע"ג {או"ש}, רכו ע"א
ט/ב ערוגת הבושם (גרינוואלד) סוגיות עמ' קפט {נכסי הקדש ויתומים נקנין בכסף}
ט/ב ערך שי חו"מ סי' קצט סעיף ג
ט/ב פד"ר חי"ד עמ' 65 {מ"מ}
ט/ב פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' ר
ט/ב פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' קנג
ט/ב קבא דתירוצא עמ' קכא
ט/ב קובץ ביאורים (שפירא)
ט/ב קול שמואל (קונפורטי) דף מב ע"ב
ט/ב קרבן אליצור דף קלב ע"ג-ע"ד, קלג
ט/ב קרית מלך
ט/ב קרית מלך רב (תשסו) עמ' תרעא-תרעב {מל"מ}
ט/ב רץ כצבי (תשסג) ח"ב עמ' קד
ט/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' רנה, שבועות ח"א עמ' קנט
ט/ב שארית נתן בנימין עמ' צה-צו
ט/ב שדה הארץ ח"ג דף צה ע"ד
ט/ב שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' מג
ט/ב שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' שיח
ט/ב שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' שיח
ט/ב שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' קסח
ט/ב שובע שמחות עמ' קפד-קפו
ט/ב שולי הגליון עמ' קעה
ט/ב שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קצט סעיף ה {ראב"ד}
ט/ב שעורי עיון התלמוד נדרים שיעור לז {מ"מ}
ט/ב שערי חיים (שמולביץ) קידושין עמ' ל
ט/ב שערי טהר ח"ו סי' יט אות א
ט/ב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 292
ט/ב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 179-181
ט/ב שערי ישר שער ו פט"ז אות ב
ט/ב שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 19
ט/ב תורת הקנינים ח"א עמ' רנב
ט/ב תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' תשסט, תשע
ט/ג אהלי יהודה (הכהן) דף ה ע"ג
ט/ג אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תסח
ט/ג זכר שמואל קדושין סי' כח ס"ק ב
ט/ג חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' שלה
ט/ג יד דוד (קרלין) ח"א דף פב
ט/ג יד שלמה דף כז ע"ג
ט/ג לקט מנחם (תרעא) דף כ ע"ג {לח"מ}
ט/ג מוסר המקרא והתלמוד עמ' קל
ט/ג מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' עז
ט/ג משנת יעקב הפלאה עמ' רפו-רצ, זרעים ח"ב עמ' יח
ט/ג משנת יעקב כאן
ט/ג ערוגת הבושם (גרינוואלד) סוגיות עמ' קפט {נכסי הקדש ויתומים נקנין בכסף}
ט/ג צרור הכסף (הראשון) עמ' שטז
ט/ג רץ כצבי (תשסג) ח"ב עמ' קה
ט/ג שדה הארץ ח"ג דף צו ע"ב
ט/ג שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' שיח
ט/ג שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' שיח
ט/ג שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 21
ט/ג תורת אברהם עמ' 374 {כהקדש}
ט/ד אמרי כהן (וילמן) זרעים סי' ד ס"ק ז
ט/ד אמרי כהן ביצה סי' ג ס"ק ז
ט/ד בית אהרן וישראל גל' סא עמ' סח
ט/ד להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' קסה
ט/ד משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' יח
ט/ד משפט הקנין ח"א עמ' שפט, תא
ט/ד שו"ת הרשב"א ח"א סי' אלף צה
ט/ד שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 180
ט/ד שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 21
ט/ה אגרות הגרי"ד עמ' רמו
ט/ה דיני חוזים במשה"ע עמ' 266
ט/ה משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' יח
ט/ה שו"ת הריב"ש עמ' לא
ט/ה שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 21
ט/ו אהל חייא עמ' תעד
ט/ו אוצמפה"ת ב"מ יא ע"א ח"א הע' 24 {אהא"ז}
ט/ו דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' רנד
ט/ו הפלאות נדרים (תשעג) עמ' שצט
ט/ו משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' יח
ט/ו צרור הכסף (הראשון) עמ' קכו, שטז
ט/ו שו"ת הרשב"א ח"א סי' אלף צה
ט/ו שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' פ
ט/ו שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 180
ט/ו שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 21
ט/ז אור הישר
ט/ז בית אהרן וישראל גל' סא עמ' סד-סה
ט/ז ברור הלכה חולין פג ע"א ציון ז
ט/ז התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' רמו
ט/ז ידי משה (בוצק') הל' בכורות סי' יח
ט/ז ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 59
ט/ז כתב סופר יו"ד סי' קס ד"ה והרווחנו
ט/ז להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' קסב, חי"ג עמ' קנט
ט/ז מגידות (תשעג) סי' רה עמ' רפט
ט/ז מהרי"ט אלגזי פ"ב אות יז או"ק ה
ט/ז מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' קסב
ט/ז מילי דמרדכי
ט/ז משנה הלכות ח"ז סי' רסד {מפני שצריכים בשר}
ט/ז משנת יעקב הפלאה עמ' רפו-רצ
ט/ז משנת יעקב כאן
ט/ז משפט הקנין ח"א עמ' שפג-שפה, ח"ב עמ' רצא
ט/ז פרקי שליחות עמ' 131-132
ט/ז צרור הכסף (הראשון) עמ' שיז
ט/ז שבט סופר (תשמו) עמ' קצח
ט/ז שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 18, 21
ט/ז תורת מנחם חי"ד עמ' 251 {העמידו דבריהם על ד"ת בבשר מפני שהעם כולם צריכים לבשר וכו'}
ט/ז תורת מנחם חל"ד עמ' 317


י/779 הלכות מכירה פרק י *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


י/רה"פ אבן האזל
י/רה"פ אהל יצחק
י/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
י/רה"פ מעשה רקח
י/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
י/רה"פ פי' ר"י קאפח
י/רה"פ פי' ר"ש צדוק
י/רה"פ רמב"ם לעם
י/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
י/א אב בחכמה דף לה ע"ב {הגהמ"י - רוצה אני}
י/א אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' י
י/א אבני החושן סי' רה סעיף ב
י/א אבני נועם ח"ב עמ' קיד {לח"מ}
י/א אהלי יהודה (הכהן) דף פז ע"ב, ע"ד {מל"מ}
י/א אולם המשפט סי' רה סעיף א
י/א אוצמפה"ת ב"מ ה ע"ב הע' 84, 86 {לח"מ}
י/א אוצרות הרמב"ם
י/א אור הישר [דברי ריבות סי' קצא, לחם רב (בוטון) סי' קעא, מ"מ הל' גזילה פ"א ה"ט]
י/א אור ליהודה קדושין עמ' לז {רוצה אני}
י/א אור לישרים (קלרמן) ב"מ עמ' סא
י/א אות היא לעולם ח"ב דף קלח ע"ב {מ"מ}
י/א אות ציון עמ' ס {מל"מ}, קצח {מל"מ}
י/א איים בים ב"מ סי' ד אות ט
י/א אמרות טהורות (ישראל) דף רו ע"ד {מ"מ}
י/א אמרי איש עמ' קסב {אגב אונסו גמר ומקנה}
י/א אמרי דוד (שליסל) דף לד ע"ב וע"ד
י/א אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' קסג-קסד
י/א אנצי"ת ע' אונס (א) הע' 89-88, 95, 99-97, 104, 109
י/א אפיקי מגינים ב"מ סי' לו
י/א אפיקי מגינים כתובות סי' כו
י/א אפיקי מגינים קידושין סי' מה, עח
י/א ארחות חיים ח"ב סי' נט
י/א באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' קכט, קלג
י/א בית אהרן (קארטשין) עמ' רסח {מל"מ}
י/א בית אהרן וישראל גל' יב עמ' כג, גל' עח עמ' לה-לז
י/א בית אהרן וישראל גל' פח עמ' מב-מג {אנסוהו לקנות, רוצה אני}
י/א בית דינו של שמואל עמ' 599
י/א בית יעקב (טבשונסקי) סי' רה סעיף ה
י/א בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' יא אות א
י/א בית יצחק תשט"ז עמ' 38, 39
י/א בכורי אברהם דף כב ע"א {לח"מ}, עח ע"א {לח"מ - קושיה על מ"מ - לא תחמוד}
י/א בני ישראל (קרלי) סי' א אות ב {לח"מ}
י/א בני נפתלי (סופר) - בית אפרים דף ז ע"א
י/א בנין אב (שולמן) סי' כח, מו
י/א בנין דוד (טאוב) ח"ב עמ' סה, סט, עב
י/א בנין שאול עמ' קסז
י/א בנתיבות ים גל' יא עמ' פג {רוצה אני}, פז
י/א ברכת ראובן דף קמו ע"ד {לח"מ}
י/א בתי כהונה (תצו) בית ועד דף עד ע"ב {לח"מ}
י/א בתי כהונה (תשסה) עמ' קמא
י/א גאון יעקב עמ' טו
י/א גבורות שלמה דף עט ע"ב, פ ע"א {מכירה באונס מועילה}
י/א גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' לה, לז
י/א גבורת יצחק שבועות עמ' סד {מל"מ - באונס מיתה}
י/א גוילין נצולין עמ' קכז
י/א גור אריה (צרמון)
י/א גינת המלך עמ' סו
י/א דברות אליהו ח"ד עמ' קיט {א"צ לומר רוצה אני}
י/א דברות אליהו ח"ה עמ' קצד {מכר באונס}
י/א דברות משה קדושין סי' יט ענף ז, ב"ק ח"א סי' לט ענף א {לח"מ}, ב"ב ח"א סי' לא ענף ד {הגהמ"י אות ב}, ב"ב ח"ב סי' מ ענף ב, ה, סי' מא ענף ב, סי' נח הערה פז
י/א דברי אברהם (שדמי) ח"ג עמ' לד, קיז, קכא
י/א דברי אליהו (חזן) ח"ב עמ' צה-קה
י/א דברי חיים ב"מ ה ע"ב ד"ה בגמ' לא {לח"מ}
י/א דברי חן (נתנזון) דף מו ע"ד {מל"מ}
י/א דברי יציב חו"מ עמ' קסט {קושיית לח"מ}
י/א דברי משפט סי' מו סעיף יא, סי' צא סעיף ג, סי' קלז סעיף א, סי' רכו סעיף ז {מ"מ}
י/א דברי ריבות (תשעב) עמ' סו, פד, רצה, שפג {הגהמ"י אות ב}
י/א דברי תורה (תאומים) דף ז ע"ב {תליוה וזבין}
י/א דיני בוררות עמ' קז-קח {במתנה די בגילוי דעת}
י/א דיני חוזים במשה"ע עמ' 127
י/א דרכי שמחה עמ' סד
י/א דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקפד, ח"ד עמ' תקלה {מל"מ}
י/א דרשות מהרי"ץ מועדים עמ' רצו {מל"מ}
י/א הלכה פסוקה ח"ג עמ' רכו
י/א הלכה רבה ח"א עמ' 252
י/א המשפט העברי עמ' 523
י/א הר המלך ח"ד עמ' שעח
י/א והיה העולם עמ' 284
י/א ושב הכהן (תשמח) עמ' קב
י/א זכר יצחק (תשן) עמ' שמד, שמו
י/א חזון יחזקאל גיטין פ"ג הט"ו
י/א חזון ישעיהו (שור) דף י ע"ד
י/א חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 2, 5, 7, ח"ד עמ' 18
י/א חזקת הבתים עמ' 147
י/א חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' ע
י/א חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' ע
י/א חי' הרי"ט עמ' רא {לח"מ}
י/א חי' חתם סופר
י/א חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"ב עמ' רפח {מל"מ}
י/א חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"ב עמ' קעא ד"ה אשר {מל"מ - כתב הטור סי' ר"ה - אך קשה מהא דאמרינן בפרק ר"ע ויתיצבו בתחתית ההר וכו'}
י/א חי' ר' חנוך הענאך עמ' מח {לח"מ}
י/א חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' סג {מל"מ}, נשים ח"ב עמ' שנ-שנא {מל"מ}
י/א חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' פד
י/א חכמת התורה שלח עמ' תקז {מל"מ}
י/א חלקת יוסף (ברקוביץ) סי' כט
י/א חן וכבוד דף כד ע"ב {מל"מ - כפה הר כגיגית}
י/א חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 241, 243-245, 246 {או"ש}, 249 {הגהמ"י אות א}, 250, 253 {מל"מ}, 254, 260 {שעה"מ}, 275, 276, 278, 279 {הגהמ"י אות ב}, 284 {שעה"מ}, 388
י/א חק לישראל שליחות עמ' 674 {הגהמ"י אות א}
י/א חקקי לב ח"ב דף פז ע"א {מל"מ}
י/א יד המלך (לנדא)
י/א יד פשוטה מדע עמ' קי
י/א ידיו של משה
י/א יורה חכימא (תשח) עמ' רעח-רעט {לא צריך "רוצה אני"}, רפג {"ולקח דמי המקח"}, רפט {מל"מ - אם ההנאה אינה כשווייה}
י/א יכין ובועז ח"א סי' סב
י/א יצחק ירנן
י/א יציב פתגם חנוכה עמ' רח, רכו {מל"מ}
י/א יש מאין סי' ו ד"ה ולעניות דעתי יש לפקפק, ד"ה ובזה יתיישבו {לח"מ}
י/א ישא מדברותיך כתובות פ"א עמ' שמז
י/א ישא מדברותיך פסחים עמ' ג {גמירת דעת, מל"מ}
י/א ישא מדברותיך קדושין עמ' קסב, קסד
י/א כבודה של תורה א עמ' ג
י/א כח מעשיו הגיד לעמו דף פג ע"ג, פד ע"א
י/א כך דרכו של תלמוד עמ' 2
י/א כפייה בגט עמ' שיג
י/א כתבי משה זילברג עמ' 2
י/א כתונת פסים (על נמו"י ב"ק) דף כד ע"א
י/א כתונת פסים (פדואה) סוף ב"מ דף כד ע"א
י/א לב אהרן ח"ב אהע"ז סי' יא עמ' רמח-רמט
י/א לב אהרן ח"ב חו"מ סי' ט עמ' רצז, סי' יג עמ' שי
י/א לב אריה (הורביץ) עמ' קלב {שעה"מ}
י/א לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' מח אות ב-יג
י/א לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' תקיט
י/א לחקרי הלכות ח"א עמ' רס
י/א מאור החיים עמ' ה
י/א מאור צבי (תשס) עמ' מא-מב
י/א מאור צבי (תשסה) עמ' מא-מב
י/א מאזני צדק ח"א עמ' תקכ {מל"מ}
י/א מגילת ספר לאוין דף פא ע"ד {לא אמר רוצה אני}
י/א מגן שאול (חנניה) דף כא ע"ד
י/א מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' קלד
י/א מודעא ואונס עמ' רלו, שיט, שפב, שפה
י/א מוריה יב גל' י (עג) עמ' רנו, רנז, רנט
י/א מחנה יהודה (אשכנזי) דף קפט ע"ג
י/א מחקרי משפט ח"ב עמ' 26
י/א מחקרים במשה"ע עמ' 149
י/א מחשבות משה דף לו ע"א {מל"מ - מרדכי על אונס מיתה}
י/א מטה אהרן ב"ב עמ' קלח {לח"מ}
י/א מילי דמרדכי
י/א מכתם לדוד (פרדו) דף רלג ע"ד {מל"מ}
י/א מלך שלם דף נג ע"ג, קלח ע"ג
י/א מנוחת אשר ח"ב דף יח ע"ב
י/א מנחת חינוך מצוה לח (דף סא ע"א), ח"א עמ' רד, ח"ב עמ' רכא
י/א מנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף יא ע"ב {מל"מ - כפיית הר כגיגית}
י/א מנחת עני (תקמז) דף א ע"ב {מל"מ - אונס מיתה} וע"ג {מל"מ - הנאת ביאה} וע"ד {מל"מ - כל שווי השדה}, ב ע"א {רוצה אני} וע"ב {מל"מ}, ג ע"א {מל"מ - אונס מיתה}
י/א מעיל שמואל (פלורנטין) דף צה ע"ב
י/א מעין החכמה עמ' ל
י/א מעיני המים
י/א מצעדי גבר ב"מ סי' יח אות ב
י/א מצעדי גבר קדושין סי' ה ענף א אות ג
י/א מראות ישרים יבמות סי' כז עמ' קל {מל"מ}
י/א משכן שילה עמ' קצג
י/א משכנות ידידיה עמ' עב {לא הצריך "רוצה אני"}
י/א משנה כסף (שירירו)
י/א משנת יעקב כאן
י/א משנת יעקב נזיקין עמ' קמד
י/א משנת יעקב נשים ח"א עמ' מט-נ
י/א משנת עזר ח"ב עמ' ריא
י/א משנת ר' אהרן קדושין עמ' לב, לז, מ
י/א משנת שמחה
י/א משפטי אמת עמ' קסא {ראב"ד}
י/א נועם ח"א עמ' שו {מל"מ}, ח"ג עמ' קסח, ח"כ עמ' נד {מל"מ}
י/א נזר הקודש דף רי
י/א נחלת שבעה - תשובות סי' יט {מ"מ}
י/א ניצוצי אור (הורוביץ) עמ' 87-88
י/א נר למאור (רבינוביץ) דף מז ע"ב {מל"מ - שו"פ אינו כל שווייה של האשה}, מז ע"ג {לח"מ}
י/א נר מצוה (ואלק) מצוות דף קכג ע"א-ע"ב {לח"מ}
י/א נתיבות המשפט סי' רה ס"ק ב
י/א נתיבים במשפט העברי עמ' 292
י/א נתן פריו סוגיות ח"א עמ' עז, פ-פב
י/א ס' החיים (קלוגר) עמ' תתקנט
י/א ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' קלז
י/א ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' רנו-רנז
י/א ס' יהושע - פו"כ סי' רפח {מל"מ}
י/א סיני כרך קג עמ' רכ
י/א סיני ס' יובל (תשיח) עמ' שצב, שצז, שצט-ת
י/א סיני ס' יובל עמ' שצב, שצז {יד המלך}, שצט-תא {יד המלך}
י/א עבד המלך (תשא)
י/א עטרת שלמה ח"ב עמ' קנו
י/א עין תרשיש
י/א עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 5 הע' 33
י/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קעג
י/א עץ חיים (אבלסון) עמ' תלז
י/א ערך שי חו"מ סי' רה סעיף ג
י/א פד"ר חי"ד עמ' 87 {מל"מ}, טו עמ' 157, 285
י/א פני אריה (ברסלא, תקנ) סי' ק
י/א פרדס מרדכי עמ' שלח {מל"מ}
י/א פרחי אהרן עמ' 162
י/א פרי האדמה ח"ב וח"ג
י/א פרי משה עמ' כח
י/א צדקה לחיים (תקמז) (לקוטים)
י/א צדקה לחיים (תשסח) עמ' נג
י/א צרור החיים (קליין) דף פט ע"ד, צ ע"א
י/א צרור הכסף (גטיניו) כאן, ודף קל ע"ג {לח"מ}
י/א צרור הכסף (הראשון) עמ' קיח, רצד-רצה
י/א קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' קעח {מל"מ}
י/א קול שמואל (קונפורטי) דף יב ע"א
י/א קרבן משה עמ' ק-קא
י/א קרית מלך רב (תשסו) עמ' תרעב
י/א קרני ראם (ירמוש) עמ' תקלא, תקלו
י/א רב שלום (אדלר) עמ' צד
י/א רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שצ-שצא
י/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' שלז
י/א שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' ע עמ' קסח
י/א שביבי אור קדושין סי' י אות ד
י/א שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' מ {הגהמ"י אות ב}
י/א שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' שעו, שפח
י/א שו"ת מהר"ם אלשיך סי' ט {מ"מ - שלש שנים}
י/א שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' תשנב
י/א שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' לז {הגהמ"י אות ב}, קפג {הגהמ"י אות ב}, תל, ח"ג עמ' צט {הגהמ"י אות ב},
י/א שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' שעו, שפח
י/א שו"ת רשב"ש עמ' תקסב
י/א שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רה סעיף א {לח"מ}, סעיף ב, סעיף ג {מל"מ}, סעיף ט-י {שעה"מ}
י/א שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' יד, שמב, שמד
י/א שנות ימין ח"ב דף סו ע"א {מל"מ}
י/א שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 155
י/א שעורי אבני עזר ח"ב עמ' קס
י/א שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' שנח
י/א שעורי ר' חיים פנחס ב"מ סי' יג אות ו
י/א שעורי ר' חיים פנחס כתובות שעור א אות ט {מל"מ}
י/א שעורי ר' חיים פנחס נדרים סי' ו אות ז {מל"מ}
י/א שעורי ר' חיים פנחס קדושין שעור ג אות ח, שעור יא אות ו
י/א שעורי ר"א ליכטנשטין ב"ב פ"ג עמ' 304, 306
י/א שעורי ראשי ישיבות ליטא עמ' שכב
י/א שער המלך כאן, ח"ב עמ' שמט {לח"מ}
י/א שער יהושע ח"א עמ' צה, ח"ב עמ' רמב
י/א שערי חיים (שמולביץ) קידושין עמ' יט
י/א שעשוע התלמידים דף קיד ע"ג
י/א שפתי דעת ח"ג עמ' שמ
י/א תומר דבורה (בן הרוש) עמ' קיד
י/א תורת הקנינים ח"א עמ' כד
י/א תורת השליחות עמ' קנה
י/א תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' רכו, ח"ב עמ' ב
י/א תורת יצחק ח"ב עמ' רנא
י/א תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' רפד
י/א תפארת ציון (ריבקין) סי' יב אות יב-יג
י/א תשובות ר' איסר יהודה עמ' קנט {אגב אונסו גומר ומקנה}
י/ב ארחות חיים ח"ב סי' נט
י/ב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' קכב
י/ב דיני חוזים במשה"ע עמ' 127
י/ב הלכה פסוקה ח"ב סי' יב הערה 401, 405, 407
י/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תכ
י/ב זכרון יהודה (בן הרא"ש) סי' פא עמ' פט
י/ב זכרון משה אליהו עמ' צט
י/ב חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 184
י/ב חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 266, 276, 277, 282
י/ב כבוד יו"ט
י/ב לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' מח אות ח
י/ב לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' קעו
י/ב מודעא ואונס עמ' שו, שי
י/ב מחקרי משפט ח"ב עמ' 26
י/ב מכתם לדוד (פרדו) דף רלג ע"ד {מל"מ}
י/ב מנוחת אשר ח"ב דף יח ע"ג
י/ב מסכת כתובות (ארזי) עמ' 32
י/ב משנה הלכות ח"ב דף נז ע"א
י/ב משנת יעקב
י/ב משפטי אמת עמ' קנו
י/ב סיני ס' יובל (תשיח) עמ' תב
י/ב סיני ס' יובל עמ' תב
י/ב עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' שיב-שיד
י/ב עמק המשפט ח"ב עמ' קצה
י/ב פרי האדמה ח"ב
י/ב צרור הכסף (הראשון) עמ' רצה
י/ב קרית מלך
י/ב קרית מלך רב
י/ב קרית מלך רב (תשסו) עמ' תרפא
י/ב שו"ע הרב הל' עדות ס' כג
י/ב שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' רכא, ח"ג עמ' ריח
י/ב שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' שעו, שפח
י/ב שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' קעט
י/ב שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' קלה, רכט, רעט
י/ב שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' שעו, שפח
י/ב שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' עב
י/ב שער יהושע ח"ב עמ' רמב
י/ב שערי זיו ח"ב דף מט ע"ד
י/ב תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' רכו, רכח, ח"ב עמ' ב
י/ג אבן ציון עמ' רמד
י/ג אהל חייא עמ' קנ
י/ג אור הישר [שו"ת הרמ"א סי' כב, דברי ריבות סי' קנט]
י/ג אור ליהודה קדושין עמ' שס
י/ג אור לישרים (קלרמן) ב"מ עמ' סב
י/ג אז נדברו חלק יב סי' כא עמ' מג {מחילה מתנה היא}
י/ג אמרי איש עמ' קסא {פשרה}
י/ג אמרי בינה (אוירבך) - דיינים סי' כ [יז] ד"ה וראיתי
י/ג אנצי"ת ע' גלוי דעת הע' 86, 89
י/ג אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 106, 189
י/ג אפסי ארץ (תשסה) סי' ג עמ' ט
י/ג ארחות חיים ח"ב סי' נט
י/ג בית אהרן וישראל גל' מד עמ' ל, גל' ע עמ' סו {פשרה כמכר}
י/ג בית דינו של שמואל עמ' 459, 492
י/ג בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' יא אות ו
י/ג בית מאיר (תשע) סי' קלד ס"ג עמ' קמח
י/ג בן ידיד הל' זכיה פ"ג (מח ע"ב) {מחילה כמתנה}
י/ג בנין אב (שולמן) סי' כח אות טו
י/ג בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' תנב
י/ג בנין ציון (שמושקוביץ) סי' לח דף מד ע"א {מתנה - לפי גילוי דעת}
י/ג בנתיבות ים גל' יא עמ' פט
י/ג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' קכב
י/ג ברכת מרדכי ב"ב עמ' רנה
י/ג גבורות שלמה דף ל ע"א {תלוהו ויהיב אינה מתנה אא"כ הוסיף אחריות מעצמו}, עט ע"ב, פ ע"א {מתנה באונס לא מועילה}
י/ג גט מקושר (צינץ) עמ' ת, תיב
י/ג דברות אליהו ח"ה עמ' קצד-קצה {פשרה כמכר}
י/ג דברי אברהם (שדמי) ח"ג עמ' קכב
י/ג דברי תורה (תאומים) דף ז ע"ב {מתנה}
י/ג דגל מחנה אפרים (לניאדו) חו"מ סי' ח סעיף יד עמ' קא
י/ג דיני חוזים במשה"ע עמ' 128
י/ג ושב הכהן (תשמח) עמ' צח, קג
י/ג זכר יצחק (תשן) עמ' קמב
י/ג זכרון משה אליהו עמ' צט
י/ג חיי דוד עמ' רפג
י/ג חכם צבי (תשעה) ח"א סי' א ד"ה ובר
י/ג חלק יעקב (אלבעלי)
י/ג חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 242, 243, 251, 278-283, 285, 295-302
י/ג חק לישראל שליחות עמ' 673
י/ג יד דוד (קרלין) ח"א דף פט
י/ג כבוד יו"ט
י/ג לב אהרן ח"ב חו"מ סי' ט עמ' רצט
י/ג לחם רב (בוטון) סי' קעט, רז, רכה
י/ג לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' תקמד, תקמו, תרמא, תשיג
י/ג לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' קעו
י/ג מודעא ואונס עמ' רלו, רלז, רפח, רצ, שז, שכח, שעג, שעז, שצד, שצח
י/ג מוריה גל' עג עמ' רנט
י/ג מוריה גל' קפג עמ' עד
י/ג מוריה יב גל' י עמ' רנט
י/ג מחקרי משפט ח"ב עמ' 26
י/ג מסכת כתובות (ארזי) עמ' 34
י/ג מצות כהונה (יצחקי) סי' לז (כח ע"ג-ע"ד)
י/ג מצעדי גבר ב"ב סי' מג אות ב
י/ג מקבציאל גל' כא עמ' נה
י/ג מקום דוד [משפטים ישרים (גאון) דף לג]
י/ג משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' כג
י/ג משנת יעקב
י/ג משנת ר' אהרן קדושין עמ' לג
י/ג נדיב לב ח"ב חו"מ דף פז ע"א-ע"ב {מחילה}
י/ג נתיבות המשפט סי' רה ס"ק ט
י/ג ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' רנט
י/ג סוכת דוד ב"ב מ ע"ב עמ' תב, תד
י/ג סיני כרך עג עמ' יז
י/ג סיני ס' יובל עמ' תב
י/ג עין יצחק תנינא ח"א עמ' קפו
י/ג ענבי פתחיה עמ' 230
י/ג פד"ר חט"ו עמ' 310 {מל"מ}
י/ג פנת יקרת (תשנד) סי' מא אות כא ס"ק ב
י/ג פנת יקרת (תשעא) עמ' ר
י/ג פסקי מהרי"ץ - בארות חיים סי' יב ס"ק כח
י/ג צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רצ אות יג ואילך
י/ג צרור הכסף (הראשון) עמ' קיח, רצה
י/ג קדושת יו"ט (אלגזי) דף ח ע"ב
י/ג קרני ראם (ירמוש) עמ' תקלא
י/ג רועי ישראל ח"ג סי' ג (יד ע"א-ע"ב) {מחילה כמתנה}
י/ג שארית יוסף (תשמד) שו"ת סי' טו הערה 8
י/ג שארית יוסף (תשסז) עמ' לז
י/ג שבות יהודה (שו"ת) עמ' קצו, רלט
י/ג שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' רכא, תצו, ח"ב עמ' קלח
י/ג שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' רנט {הגהמ"י אות ה}
י/ג שו"ת הריב"ש עמ' רצז
י/ג שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' שעו, שפו, שפח, תו
י/ג שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' צז, רמו, רע
י/ג שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' פד
י/ג שו"ת מהר"ש לובלין עמ' קכא
י/ג שו"ת מהרי"ק סי' קפה
י/ג שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' כד, ח"ב עמ' טו, עה
י/ג שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תקלה, החדשות (תשעו) עמ' כו
י/ג שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' קפב, רעט
י/ג שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' שעו, שפו, שפח, תו
י/ג שו"ת ר' יצחק הלוי מקושטא עמ' קמז
י/ג שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' קסב
י/ג שו"ת רשב"ש עמ' צב, צו, קנט, רפב, תי
י/ג שומרי משפט (צ'כנוב) ח"א עמ' קלח
י/ג שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רה סעיף י {שעה"מ}
י/ג שעורי עיון התלמוד ב"ב עמ' עא, עג
י/ג שעורי ר' שמואל קדושין עמ' טו
י/ג שעורי ר"א ליכטנשטין ב"ב פ"ג עמ' 190, 196
י/ג שער המלך ח"ב עמ' שפד
י/ג שער משפט סי' יב ס"ק ב
י/ג תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' פז, קב, רכו, ח"ב עמ' ב, לא
י/ג תורת יצחק ח"ב עמ' רנב
י/ג תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 153
י/ד אנצי"ת ע' אונס (א) הע' 110, 114, ע' גט מעושה הע' 87
י/ד אפסי ארץ (תשסה) סי' ג עמ' ט
י/ד ארחות חיים ח"ב סי' נט
י/ד בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' קכה סעיף ג
י/ד בית דינו של שמואל עמ' 172
י/ד בית המדרש
י/ד בית מאיר עמ' מט
י/ד דברי ריבות (תשעב) עמ' רמ
י/ד דיני חוזים במשה"ע עמ' 120-121
י/ד הלכה פסוקה ח"ב סי' יב הערה 421, 424, 425
י/ד ושב הכהן (תשמח) עמ' קב {מ"מ}
י/ד זכרון צבי מנחם דף מב ע"ב {פרדיסא}
י/ד חוקי חיים (גאגין)
י/ד חיים ומלך
י/ד חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 255, 261, 272, 273
י/ד חקקי לב ח"ב דף סט ע"ב, ע ע"ג, עח ע"ב
י/ד כפייה בגט עמ' שכד
י/ד לחם רב (בוטון) סי' רטו, רכה
י/ד לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' עתר
י/ד מודעא ואונס עמ' רסה, רסו, שיא, שסא, שעז, שצ
י/ד מחנה יהודה (אשכנזי) דף קצ ע"ד
י/ד מנוחת אשר ח"ב דף יח ע"ג {מל"מ}
י/ד מעיני המים
י/ד משפטי אמת עמ' קנח
י/ד ס' המקח עמ' שכא
י/ד עבד המלך (תשסט) עמ' תצט
י/ד עטרת שלמה ח"ב עמ' קנו
י/ד עיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 98
י/ד עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' שטו
י/ד עין יצחק תנינא ח"א עמ' קפח
י/ד פד"ר חי"א עמ' 107, 103
י/ד פרח מטה אהרן (פרחיא) ח"א סי' יח
י/ד פרי חיים (טל) עמ' 274
י/ד צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' לט
י/ד צרור הכסף (הראשון) עמ' רצו
י/ד קרית מלך
י/ד קרית מלך רב (תשסו) עמ' תרפה {מל"מ}
י/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' רי
י/ד שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תפה, ח"ב עמ' קסט, קצד, קצו, ח"ג עמ' רנח, רנט
י/ד שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' קז, רמה
י/ד שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תרצז
י/ד שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' רעה
י/ד שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' קכ
י/ד שו"ת ר"י אלגזי עמ' קפח, קצ
י/ד שו"ת ר"י מליריאה עמ' שסא
י/ד שו"ת ר"מ גאויזון עמ' כה
י/ד שו"ת ר"מ גאויזון עמ' כה
י/ד שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' רסו
י/ד שו"ת ראנ"ח ח"א סי' פג
י/ד שעשוע התלמידים דף קטו ע"ד, קטז ע"ד
י/ד תומר דבורה (בן הרוש) עמ' קיד
י/ד תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' רכו, רלג, ח"ב עמ' ב, טז
י/ה אור הישר [באר יצחק אהע"ז סי' י, חת"ס אהע"ז ח"א סי' קיב]
י/ה ארחות חיים ח"ב סי' נט
י/ה באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' קכח, קלג
י/ה בנין אב (שולמן) סי' מו אות ו
י/ה בנין דוד (טאוב) ח"ב עמ' סו, ע
י/ה ברית עולם (ולר) סי' כב אות ב
י/ה דברי חיים (אוירבך) מכירה סי' כד ד"ה והנה
י/ה דברי תורה (תאומים) דף ז ע"ב
י/ה חוקות הדיינים ח"א עמ' סב
י/ה חזקה רבה חו"מ ח"ד עמ' 18
י/ה חי' הגר"א
י/ה חי' הגרז"ס נשים עמ' קכא
י/ה חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 237, 248-249
י/ה יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' תכו-תכז
י/ה ישא מדברותיך קדושין עמ' קסג
י/ה כפייה בגט עמ' קצב, תיט {כ"מ}
י/ה כתר כהונה (כץ) עמ' רמא
י/ה לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' מח אות ד-יב
י/ה לקוטים (פיינברג) עמ' ה
י/ה מבוא למשנה תורה עמ' 223
י/ה מגילת ספר לאוין דף פב ע"א {מ"מ}
י/ה מודעא ואונס עמ' רמט, שיט, שלז
י/ה מטה אהרן ב"ב עמ' קלט
י/ה משנת יעקב
י/ה משפטי אמת עמ' קסא
י/ה נתיבות המשפט סי' קנב ס"ק ב
י/ה נתיבות המשפט סי' רה ס"ק א
י/ה עולת איש (אלישר) דף נב ע"א
י/ה עצמות יוסף קידושין עמ' כב
י/ה פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' לח-לט
י/ה פרי חיים (טל) עמ' 274
י/ה צרור הכסף (גטיניו) דף קכ ע"ג
י/ה שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רי
י/ה שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תשכד
י/ה שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רה סעיף ג
י/ה שעורי ר' חיים פנחס קדושין שעור ד אות ה
י/ה שעורי ראשי ישיבות ליטא עמ' שכב
י/ה שער יהושע ח"א עמ' צז
י/ה שעשוע התלמידים דף קיד ע"ג
י/ה תורת אמת (תשסו) עמ' תמב, תשמג
י/ה תורת החוף ימים סי' כ אות ב {כ"מ}
י/ה תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' רכו, ח"ב עמ' ב, מח
י/ו ארזי לבנון עמ' נ {מ"מ}
י/ו ארחות חיים ח"ב סי' נט
י/ו גט מקושר (צינץ) עמ' תיב {מל"מ}
י/ו חיי עמרם עמ' רכו {מל"מ}
י/ו חקקי לב ח"ב דף פא ע"א {הגהמ"י}
י/ו ידיו של משה
י/ו מודעא ואונס עמ' שפז
י/ו מטה אהרן ב"ב עמ' קמב
י/ו עבד המלך (תשסט) עמ' תצז
י/ו צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רסב אות א
י/ו צרור הכסף (הראשון) עמ' רצז
י/ו שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תקצא
י/ו שו"ת מהרש"ל (תשעט) עמ' צ
י/ו שערי זיו ח"ב דף מט ע"ד
י/ו שעשוע התלמידים דף קכא ע"א
י/ו תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' רכט
י/ז ארחות חיים ח"ב סי' נט
י/ז בנתיבות ים גל' יא עמ' פז
י/ז דברי ריבות (תשעב) עמ' רמ
י/ז חי' הגר"א
י/ז לב אהרן ח"ב חו"מ סי' יג עמ' שי
י/ז לחם רב (בוטון) סי' מז, קעא
י/ז לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' קנט
י/ז משפטי אמת עמ' קנט
י/ז צרור הכסף (הראשון) עמ' רצז
י/ז שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף ל ע"ב {כ"מ}
י/ז שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רה סעיף ב {מ"מ}
י/ז שער משפט סי' קנא ס"ק א {כ"מ}
י/ז תורת חיים (תשסג) ח"ב עמ' כז
י/ז תורת יקותיאל (בירדוגו) עמ' עדר {אם הודה בפניהם שלקח הדמים אחר שמסר מודעה אינו חייב להחזיר כלום}
י/ח אולם המשפט סי' רה סעיף יא
י/ח אור הישר [דברי ריבות סי' סז, רלז]
י/ח ארחות חיים ח"ב סי' נט
י/ח אש תמיד עמ' תקט
י/ח בית דינו של שמואל עמ' 450-451
י/ח בית מאיר (תשע) סי' קלד ס"ג עמ' קמח
י/ח בני בנימין (נבון) חו"מ דף יד ע"א
י/ח גט מקושר (צינץ) עמ' תיא
י/ח דברי ריבות (תשעב) עמ' פד-פה, רצד {הגהמ"י אות ט}, שפב
י/ח דיני חוזים במשה"ע עמ' 128
י/ח דליית הכרם עמ' תתתלב {מ"מ} [צ"ל דתליוהו וזבין אמרו]
י/ח זכר יהודה עמ' קסו
י/ח חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 5
י/ח חי' הרי"ם ב"ב עמ' קעו
י/ח חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' שעג
י/ח חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 282 {אהא"ז}
י/ח חק לישראל שליחות עמ' 674 {אבן האזל}
י/ח יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' תכה
י/ח יד דוד (קרלין) ח"א דף צ, ח"ב דף קיד ע"ג
י/ח כתר כהונה (כץ) עמ' רלז
י/ח לחם רב (בוטון) סי' מז, קעא
י/ח לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' תקמב
י/ח מודעא ואונס עמ' רמו, שעג, שעח, שפג, שצד, תד
י/ח מוריה גל' עג עמ' רנו
י/ח מטה אהרן ב"ב עמ' קמב
י/ח מצעדי גבר ב"ב סי' מג אות ג ס"ק ד
י/ח משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' קח
י/ח משנת ר' אהרן קדושין עמ' לב, לט
י/ח משפט צדק ח"ג סי' לג (צה ע"א)
י/ח ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' רנו
י/ח פעמוני זהב סי' רה סעיף ז
י/ח פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' כז
י/ח צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רסב אות א {כ"מ}
י/ח צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רסד
י/ח צרור הכסף (הראשון) עמ' רצו
י/ח קרית מלך
י/ח שבות יהודה (שו"ת) עמ' ריד {מ"מ}, רטו
י/ח שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' רנג
י/ח שו"ת הרשב"א ח"ד סי' קט
י/ח שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' צו
י/ח שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' שצא
י/ח שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' קה, רסז, רסט
י/ח שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תלב, תקלד, החדשות (תשעו) עמ' רלח {מ"מ}
י/ח שו"ת מהרלב"ח סי' לד
י/ח שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' קפה
י/ח שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' שצא
י/ח שו"ת רשב"ש עמ' רפב
י/ח שעשוע התלמידים דף קכג ע"א
י/ח תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' רו-רז, רכח, רלא, ח"ב עמ' נז


יא/780 הלכות מכירה פרק יא *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יא/רה"פ אבן האזל
יא/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יא/רה"פ מעשה רקח
יא/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יא/רה"פ פי' ר"י קאפח
יא/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יא/רה"פ קרית מלך רב
יא/רה"פ רמב"ם לעם
יא/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יא/א אבן האזל (גם בהשמטות)
יא/א אברהם יגל
יא/א אהל יצחק
יא/א אהלי יהודה (הכהן) דף קכה ע"ב
יא/א אוצמפה"ת ב"מ סו ע"ב הע' 70-79, 110
יא/א אילה שלוחה (הלברשטם) דף ה ע"ד
יא/א איפת צדק ח"ב ש"ג סי' ח-ט {מל"מ}
יא/א אמונה ומסחר עמ' קנה
יא/א אמרות טהורות (ישראל) דף רפה ע"א {מל"מ}
יא/א אמרי בינה (אוירבך) - פסח סי' כא ד"ה ועיין, שו"ת ח"ב סי' ד [ד] ד"ה ואת {מל"מ}
יא/א אמרי בינה (אש) דף נא ע"ב-ע"ג {מל"מ}
יא/א אמרי יהודה (רוזנר) כלל ח פתיחה שורש א אות ט
יא/א אנצי"ת ע' אונס (א) הע' 39-38 {מל"מ}
יא/א אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 103, 111, 149, 417
יא/א בדבר מלך חי"ז עמ' קיח {המקנה בין קרקע בין מטלטלין והתנה תנאין שאפשר לקיימן בין שהתנה המקנה בין שהתנה הקונה וכו'}
יא/א בית אהרן וישראל גל' יז עמ' קטו, קיח-קיט {מל"מ}
יא/א בית זבול ח"ב סי' לד אות ב {מל"מ}
יא/א בית יחזקאל (סרנה) קידושין דף מח ע"ב
יא/א בית יעקב (טבשונסקי) סי' רז סעיף ב
יא/א בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' מד אות ג
יא/א בית מאיר (תשע) סי' לח ס"א עמ' רעא {מל"מ}
יא/א בית מאיר השלם סי' לח ס"א עמ' פג {מל"מ}
יא/א ברור הלכה ב"מ סו ע"א ציון ד {רמב"ם}, קד ע"ב ציון ג פסקה ב (הראשון) {אהא"ז}
יא/א ברור הלכה כתובות ב ע"ב ציון א פסקה ג {מל"מ}
יא/א ברכת אברהם (ארלנגר) ב"מ סו ע"ב עמ' שכב
יא/א ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' כט
יא/א גדולי שמואל ב"ב דף קלג ע"ב {מל"מ}
יא/א גושפנקא דמלכא
יא/א דבר שאול רבית סי' ט ס"ק ו
יא/א דברות אליהו ח"ד עמ' קמב
יא/א דברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' קנ {מל"מ}
יא/א דיני חוזים במשה"ע עמ' 132, 142, 162, 164, 176-174
יא/א דרך ישרה ח"א עמ' קסח, קע
יא/א דרך עץ החיים (אלגזי) דף נה ע"ב {מל"מ על הריב"ש}
יא/א הגהות רימ"א {מל"מ}
יא/א הפלאות נדרים (תשעג) עמ' שה
יא/א זכר ליעקב עמ' טז {מל"מ בשם ריב"ש - אונס על ביטול תנאי}
יא/א חוקות הדיינים ח"ב עמ' קנג {מל"מ}
יא/א חי' הגרא"א דסלר עמ' כג
יא/א חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' קט
יא/א חי' חתם סופר
יא/א חקרי לב (המאור) חו"מ ח"א עמ' שפד {מל"מ}
יא/א חקרי לב (מהד' תשלג) יו"ד ח"ג דף עו עמ' קנג {מל"מ - ריב"ש סי' שפו על נתינה בע"כ}
יא/א טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' שכג
יא/א יד דוד (קרלין) ח"ב דף קטו ע"א
יא/א יכין ובועז ח"א סי' יא (ח ע"ג) {אסמכתא}
יא/א כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף קטז ע"א, קיז ע"ב
יא/א לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' כד אות ג
יא/א לפנים (תשס) עמ' 237
יא/א מגדל חננאל
יא/א מהלכי משפט ח"ד עמ' 222
יא/א מוריה גל' רטו עמ' מח {מל"מ}
יא/א מחנה יהודה (אשכנזי) דף קצב ע"ד, קמג ע"ב {מ"מ}
יא/א מלבושי יו"ט ח"א דף סא ע"ד
יא/א מפתח הבאורים [אבני מילואים סי' קמג אות ד]
יא/א משנת יעקב
יא/א משנת יעקב משפטים עמ' יב {אהא"ז}, קל-קלא
יא/א משנת ר' אהרן כתובות עמ' מג
יא/א משפטי אמת עמ' קסג
יא/א נתיבות המשפט סי' רז ס"ק ב
יא/א נתן פריו ב"מ עמ' שלו
יא/א ס' המקח עמ' ריז
יא/א עין יהודה עמ' קמז {מל"מ - ביטול תנאי וקיומו אחרי מותו}
יא/א פנס שלמה
יא/א פרי העץ דף קכז ע"א
יא/א צרור הכסף (הראשון) עמ' קיח, רצד
יא/א קרית מלך
יא/א קרית מלך רב (תשסו) עמ' תרפה {מל"מ}
יא/א שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף ח ע"ב
יא/א שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' סא
יא/א שו"ת הרד"ם חו"מ סימן ט (י ע"ד) {מל"מ - קושיה על הריב"ש}
יא/א שו"ת הרשב"א ח"ב סי' צט
יא/א שו"ת הרשב"א ח"ב סי' רכט
יא/א שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' שיג, שס
יא/א שו"ת ר' יצחק הלוי (תשע) עמ' עג
יא/א שו"ת ר"י מפוזנא עמ' קפג
יא/א שו"ת ר"מ גאויזון עמ' מ, קטז
יא/א שם יוסף (אליקים)
יא/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 305
יא/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 335, 337
יא/א תורת יצחק ח"ב עמ' רמט
יא/א תורת יקותיאל (בירדוגו) עמ' קכה {בין שהתנה המקנה בין שהתנה הקונה אם נתקיימו התנאין וכו'}
יא/א תשובה שלמה אהע"ז סי' לא
יא/ב אבן האזל (גם בהשמטות)
יא/ב אברהם יגל
יא/ב אוהב מישרים עמ' תכ
יא/ב אוצמפה"ת ב"מ סו ע"א הע' 25, 72
יא/ב אוצמפה"ת ב"מ סו ע"ב הע' 36, 40, 70-79, 89, 92, 94, 95
יא/ב אוצרות הרמב"ם
יא/ב אור לי פסחים סי' טז ס"ק ב {מ"מ}
יא/ב אוריין תליתאי (תאומים) סי' ה (ה ע"ד), ז (ז ע"א) {מל"מ}, סו-סז {בידו אינו אסמכתא}, פד {מל"מ}
יא/ב אמונה ומסחר עמ' קנה, תעא
יא/ב אמרי אש חו"מ סי' כא {מ"מ - משכון}
יא/ב אנצי"ת ע' אסמכתא (ב) הע' 3, 18, 92, ע' דבר שאינו קצוב הע' 3-4 {מל"מ}
יא/ב אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 11, 13, 104, 149
יא/ב ארץ הצבי (שכטר) עמ' ק
יא/ב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יא/ב בדבר מלך חי"ז עמ' קיח {במה דברים אמורים בשקנה בדרך מן הדרכים שקונין בהן והרי יש עליו לקיים את התנאי וכו'}
יא/ב בית אהרן וישראל גל' לו עמ' עח
יא/ב בית יעקב (טבשונסקי) סי' קכט סעיף יא {מל"מ ד"ה כתב}
יא/ב בית מאיר עמ' ב
יא/ב בני דוד
יא/ב ברור הלכה ב"מ מח ע"ב ציון ג {מ"מ}, סו ע"א ציון ד, קד ע"ב ציון ג פסקה ב (השני) {מל"מ}
יא/ב ברור הלכה נדרים כז ע"א ציון ב
יא/ב ברכת אברהם (ארלנגר) ב"מ סו ע"ב עמ' שכג {מ"מ}
יא/ב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ד עמ' קמ-קמא
יא/ב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' כח-כט
יא/ב בתי כהונה (תצו) בית דין דף לד ע"ג
יא/ב גבול יהודה (ציר') דף קט ע"א, קי ע"א
יא/ב דברות אליהו ח"ד עמ' קמג
יא/ב דברות אליהו ח"ה עמ' קנב {"דאי" - לא קנה}
יא/ב דברות משה ב"מ ח"ב סי' סב ענף א
יא/ב דברות משה גיטין עמ' רצא, רצג, רצו
יא/ב דברי אהרן עמ' עז {מ"מ - אסמכתא במשכון}
יא/ב דין אמת (תקטו) דף לה ע"א, מז ע"ד {כ"מ}
יא/ב דין אמת (תשסז) עמ' סב {מל"מ}, קסח-קסט
יא/ב דיני חוזים במשה"ע עמ' 162, 166-164
יא/ב דיני עבודה במשה"ע עמ' 139, 141
יא/ב דרך ישרה ח"א עמ' קסח, קע
יא/ב ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 102 {מל"מ}
יא/ב הפלאות נדרים (תשעג) עמ' שטז-שיז
יא/ב הר"מ במז"ל - קובץ עמ' קעח
יא/ב הרי בשמים (הורוביץ) ח"ה עמ' קנד {מל"מ}
יא/ב ויוסף שאול דף עה ע"א
יא/ב זכר יהודה עמ' שב
יא/ב חוקות הדיינים ח"ב עמ' קסג, קסה, קעד
יא/ב חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' קט
יא/ב חי' חתם סופר
יא/ב חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' סה
יא/ב חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 445
יא/ב חק לישראל ערבות עמ' 440, 479
יא/ב טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב עמ' רנא
יא/ב יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רעז
יא/ב יכין ובועז ח"א סי' יא עמ' 77
יא/ב ישמח לב חו"מ דף עד ע"ד {מל"מ}
יא/ב כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף קטז ע"א, קיז ע"ב
יא/ב לב ים נדרים עמ' קלח {כ"מ על ב"ד חשוב}
יא/ב לפנים (תשס) עמ' 237-238
יא/ב מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף יב ע"ג, טו ע"ב {מל"מ}
יא/ב מהלכי משפט ח"ד עמ' 222
יא/ב מחנה יהודה (אשכנזי) דף קצב ע"ב {מ"מ}
יא/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/ב משנת יעקב הפלאה עמ' שלב-שלד
יא/ב משנת יעקב כאן
יא/ב משנת יעקב משפטים עמ' קכח, קל-קלא
יא/ב משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 115
יא/ב נזר הקודש דף ריא
יא/ב נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' כו אות ב
יא/ב נתיבות שמואל דף כו ע"ד {מל"מ}
יא/ב נתן פריו ב"מ עמ' רנו, שלו
יא/ב ס' המקח עמ' ריז-ריח
יא/ב ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' שלז, שמג {מל"מ}
יא/ב סיני ס' יובל (תשיח) עמ' שצח {לא גמר בלבו}
יא/ב סיני ס' יובל עמ' שצח {לא גמר בלבו להקנות}
יא/ב עבד המלך (תשא)
יא/ב עורה שחר דף ה ע"ד {מל"מ}, נז ע"ג
יא/ב עטרת שלמה ח"א עמ' רמ
יא/ב עמק המשפט ח"א עמ' רנד, ח"ב עמ' כט
יא/ב ערך שי חו"מ סי' ס סעיף א-ב, סי' רכח סעיף א {מל"מ}
יא/ב פד"ר חי"ד עמ' 75 {מל"מ}, טז עמ' 232 {מל"מ}
יא/ב פנס שלמה
יא/ב קרית מלך רב (תשסו) עמ' תרפט {כ"מ}, תרצ {מל"מ}
יא/ב שארית יוסף (תשמד) שו"ת סי' סח הערה 20
יא/ב שארית יוסף (תשסז) עמ' קנ
יא/ב שו"ע הרב הל' עדות ס' יב
יא/ב שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תפו, ח"ב עמ' צב
יא/ב שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' קפ-קפא
יא/ב שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' שיג, שס
יא/ב שו"ת רשב"ש עמ' תעח
יא/ב שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רז סעיף ט, סי' רט סעיף א {שעה"מ}
יא/ב שנתון המשפט העברי ח"ה עמ' 163, 165
יא/ב שעורי עיון התלמוד נדרים שיעור מד
יא/ב שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' עג
יא/ב שער המלך ח"ב עמ' שפו-שפז {מל"מ}
יא/ב שער משפט סי' רז ס"ק א {מל"מ}
יא/ב שער שלמה (זוראפה) סי' קלב (דף קט ע"ד)
יא/ב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 305
יא/ב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 335, 337, 341
יא/ב שערי ישר שער ז פ"ח אות יג
יא/ב שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך ב עמ' צח
יא/ב שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' שצח
יא/ב שפת הים (מיו) דף קנב ע"ג {מל"מ}
יא/ב תורת אמת (תשסו) עמ' תפח {מ"מ}
יא/ב תפארת אריה עמ' קפב, קפו
יא/ב תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רצב (י) {אסמכתא לא קניא, מהו בצדקה או בהקדש}
יא/ג אבן האזל (גם בהשמטות, וגם בהשמטות סוף שופטים דף פב ע"ד)
יא/ג אוצמפה"ת ב"מ סו ע"ב הע' 40, 44, 69-79, 81
יא/ג אוצמפה"ת ב"מ עג ע"ב הע' 126 {קמ"ר}
יא/ג אוצמפה"ת ב"מ עד ע"א הע' 21, 24
יא/ג אור הישר [נחל יצחק סי' נו (דף קיד ע"א), שו"ת מהר"ם אלשיך סי' ל]
יא/ג איש אמונים דף נח ע"ב
יא/ג אמונה ומסחר עמ' תעא, תפ, תפה, תקיא
יא/ג אמרי איש עמ' קעה {אתן - אסמכתא}
יא/ג אמרי אש חו"מ סי' כא {לח"מ}
יא/ג אנצי"ת ע' אסמכתא (ב) הע' 92, 94, 98
יא/ג אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 103, 149
יא/ג בד קודש (דאנון)
יא/ג בדבר מלך חי"ז עמ' קיח {כיצד המוכר בית לחבירו או נתנו לו במתנה על מנת שילך עמו לירושלים ביום פלוני וכו'}
יא/ג בית יחזקאל (סרנה) ב"מ עמ' קלט
יא/ג בית יחזקאל (סרנה) גליונות
יא/ג בית מרדכי (סאויצקי) דף צ ע"ד
יא/ג ברור הלכה ב"מ סו ע"א ציון ד
יא/ג ברור הלכה נדרים כז ע"א ציון ב פסקה ג
יא/ג ברכת אברהם (ארלנגר) ב"מ סו ע"ב עמ' שכג
יא/ג ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' כט
יא/ג בתי כהונה (תצו) בית דין דף לה ע"ב
יא/ג דברות אליהו ח"ד עמ' קמג
יא/ג דברות משה ב"מ ח"ב סי' סב ענף א
יא/ג דברי אמת (תרכא) דף מז ע"ב
יא/ג דברי אמת (תשעט) עמ' לא {אבל אם התנה וכו'}, נג, תרו {הרי זה קנה כשילך עמו לירושלם באותו יום, ומגיד משנה ולח"מ}
יא/ג דברי חיים השמטות סי' ו
יא/ג דברי ריבות (תשעב) עמ' קלח
יא/ג דיני חוזים במשה"ע עמ' 166-165
יא/ג דרך השער עמ' כה, לד
יא/ג דרך ישרה ח"א עמ' קסח
יא/ג הדר איתמר עמ' קנד
יא/ג ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 132
יא/ג הפלאות נדרים (תשעג) עמ' שטז
יא/ג הר"מ במז"ל - קובץ עמ' קעח
יא/ג זעקת דלות עמ' 19
יא/ג חי' הגר"א
יא/ג חי' הגר"ח ב"מ עמ' ריד
יא/ג חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' ע
יא/ג חי' חתם סופר
יא/ג חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' קסד-קסה
יא/ג חיים ומלך
יא/ג כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף קטז ע"א, קיז ע"ב
יא/ג לב ים נדרים עמ' קלו {כ"מ}
יא/ג לחם רב (בוטון) סי' רכה
יא/ג לפנים (תשס) עמ' 238
יא/ג מאורות נתן (הורוביץ) דף סג ע"ב
יא/ג מחנה יהודה (אשכנזי) דף קצב ע"ג {מ"מ}
יא/ג מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' תקמד
יא/ג מנוחת אשר ח"א דף פז ע"ד
יא/ג מפתח הבאורים [שו"ת הרשב"א ח"א סי' תתקז, אלף קמט]
יא/ג מצב הישר ח"ב דף לז ע"א {מ"מ}
יא/ג משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' קמא {קיים תנאי ואח"כ החזיק - אסמכתא}, קמב {מ"מ}
יא/ג משנת יעקב הפלאה עמ' שלב-שלד
יא/ג משנת יעקב כאן
יא/ג נוה שלום (איזרלסון) עמ' 78
יא/ג נחל יצחק (תשעב) ח"ב עמ' קיב
יא/ג נשמת כל חי ח"ב דף כה ע"ב
יא/ג נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' יח
יא/ג עדות ביעקב (בוטון) דף רסה
יא/ג עומק הפשט ח"א עמ' שכט
יא/ג ערך שי חו"מ סי' סא סעיף א {רמב"ם}, סי' רז סעיף ח {מחנה אפרים}
יא/ג פד"ר חי"ח עמ' 129
יא/ג פנס שלמה
יא/ג פרחי אהרן עמ' 18
יא/ג פרי העץ דף קכז ע"ב
יא/ג פרפרת אליעזר חוקת בהפטרה
יא/ג קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון בני אדם עמ' צד
יא/ג קרית מלך
יא/ג קרית מלך רב (תשסו) עמ' שי, תרפח, אלף כב-כג
יא/ג שו"ע הרב הל' עדות ס' יב
יא/ג שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' קצא
יא/ג שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' קעד
יא/ג שו"ת הרשב"א ח"א סי' תתקיז, אלף קמט, אלף קסא
יא/ג שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' צז
יא/ג שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' קפ-קפא
יא/ג שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' שיג, שס
יא/ג שער המלך ח"ב עמ' שפו
יא/ג שער שלמה (זוראפה) סי' קלב (דף קיד ע"ב)
יא/ג שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' כג
יא/ג שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 336
יא/ג שערי ישר שער ז פ"ח אות יג
יא/ג שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף צח ע"ב {מל"מ}
יא/ג תשורת שי מהדו"ק סי' קי
יא/ג תשורת שי מהדו"ק סי' תכה {מל"מ}
יא/ד אבני החושן סי' עג סעיף יז
יא/ד אבקת רוכל (תשעז) עמ' תמט
יא/ד אגודות אזוב מדברי דף פ ע"ג {ערבוני מחול}
יא/ד אהל יצחק
יא/ד אהלי תם עמ' שפו-שפז
יא/ד אוצמפה"ת ב"מ סו ע"א הע' 25, 58
יא/ד אוצמפה"ת ב"מ סו ע"ב הע' 36, 80-98
יא/ד אוצמפה"ת ב"מ עד ע"א הע' 7, 8, 10
יא/ד אור לי פסחים סי' טז ס"ק ב
יא/ד אור תורה שנה לב (תשס) גל' שצב סי' קיט עמ' תשנח
יא/ד אוריין תליתאי (תאומים) סי' קיז
יא/ד אורים ותומים - תומים סי' עג ס"ק יח
יא/ד אמונת עתיך גל' 121 עמ' 113
יא/ד אנצי"ת ע' אסמכתא (ב) הע' 38 {ראב"ד}, 40 {מ"מ}, 45, 50-48
יא/ד אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 103, 106
יא/ד ארץ הצבי (שכטר) עמ' קא
יא/ד באר יצחק (ספקטור) או"ח סי' ו עמ' נח
יא/ד באר מים חיים (נוסינזון) כתובות דף צא
יא/ד בדבר מלך חי"ז עמ' קכא {הנותן ערבון לחבירו ואמר לו אם אני חוזר בי ערבוני מחול לך והלה אומר ואם אני חוזר בי אכפול לך ערבונך וכו'}
יא/ד בית יחזקאל (סרנה) ב"מ סי' כד עמ' קלא, קלה
יא/ד בית יעקב (טבשונסקי) סי' רז סעיף ו
יא/ד בכורי גשן סי' לט שאלה ב
יא/ד בנין דוד ב"מ עמ' קעו
יא/ד ברור הלכה כתובות פה ע"א ציון י פסקה ב {כ"מ}
יא/ד ברור הלכה פסחים ל ע"ב ציון ח, ב"מ מח ע"ב ציון ג
יא/ד ברכת אברהם (ארלנגר) ב"מ סו ע"ב עמ' שכד
יא/ד ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' כח
יא/ד בתי כהונה (תצו) בית דין דף כז ע"ג
יא/ד גליונות אבני נזר {כ"מ} [עי' שו"ת הר"ן בסוה"ס]
יא/ד דברות משה ב"מ ח"ב סי' סב ענף א עמ' שטז, ענף ג עמ' שכג
יא/ד דברי אהרן עמ' עז
יא/ד דברי חיים השמטות סי' ו עמ' יג
יא/ד דברי יוסף (אירגס) סי' לז דף עו ע"ב {הנותן ערבון}
יא/ד דברי משפט סי' רז סעיף א {רמב"ם}, סי' רכו סעיף ז {לח"מ}
יא/ד דין אמת (תשסז) עמ' קכ, קכח
יא/ד דיני בוררות עמ' נב {כ"מ - התחייבות בלי קנין}
יא/ד דיני חוזים במשה"ע עמ' 155
יא/ד דרך ישרה ח"א עמ' קסח
יא/ד הון רב ח"ב סי' ו דף נז ע"ד, נח ע"א
יא/ד הפלאות נדרים (תשעג) עמ' שטז
יא/ד ויוסף שאול דף עה ע"א
יא/ד חוקות הדיינים ח"ב עמ' קסד-קסה
יא/ד חי' הגר"ח ב"מ סי' סא עמ' קמו = שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' לח-לט
יא/ד חי' חתם סופר
יא/ד חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' קסד-קסה {קושיה מב"מ סו}
יא/ד חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' קנח, קסג, קסו {במשכון}
יא/ד חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' קג {מחילה בגוי}, ב"ב עמ' ריח
יא/ד חיים שנים ישלם עמ' לז
יא/ד חסדי דוד ח"ד עמ' קפא-קפב
יא/ד חק לישראל ערבות עמ' 494
יא/ד חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 190
יא/ד טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' שכג
יא/ד ירך אברהם ח"א דף קו ע"ב
יא/ד ישועות יעקב נזיקין עמ' שנח
יא/ד ישועות ישראל סי' עב סעיף ה
יא/ד כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"ב עמ' ט, מז
יא/ד לב ים נדרים עמ' קלו, קלח-קלט
יא/ד לפנים (תשס) עמ' 239
יא/ד מוריה גל' רמא עמ' כא-כב {אין אסמכתא במשכון}
יא/ד מלאכת שלמה (חכים)
יא/ד מנוחת אשר ח"א דף ג ע"ג, כו ע"ב, פו ע"ג {אסמכתא במחילה}
יא/ד מקצוע בתורה סי' עג ס' יח ס"ק כח
יא/ד משיב משפט עמ' שלט
יא/ד משנת ר' אהרן כתובות עמ' מב
יא/ד משפט הקנין ח"א עמ' רט
יא/ד נדרי זריזין ח"ג עמ' פא
יא/ד נודע ביהודה השלם חו"מ עמ' עו
יא/ד נתן פריו ב"מ עמ' רנה {לשון מחילה בחפץ, לשון מתנה במעות חוב}, שלו {מ"מ}
יא/ד ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' של {ראב"ד}
יא/ד ס' התרומות עמ' תתתקמא
יא/ד עטרת שלמה ח"א עמ' רמ
יא/ד ערך שי חו"מ סי' נה סעיף ד, סי' קיט סעיף א, סי' קכט סעיף א, סי' רז סעיף ו
יא/ד פד"ר חי"ד עמ' 280 {לח"מ}
יא/ד פנס שלמה
יא/ד פסקי ב"ד הרבנות ירושלים - דיני ממונות ח"א עמ' עז, צא
יא/ד פסקים וכתבים (הרצוג) ח"ט עמ' תכג
יא/ד פרי העץ דף קכט ע"א, קל ע"א
יא/ד צמח ארז עמ' שפט {אסמכתא במחילה}
יא/ד קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' שכב-שכג
יא/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רנב, תקלד
יא/ד שדה שמואל (שביעית) עמ' כו {לח"מ}
יא/ד שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' צא
יא/ד שו"ת הריב"ש עמ' שלג, תמב, תמה
יא/ד שו"ת הריטב"א סי' לא
יא/ד שו"ת הרשב"א ח"א סי' א
יא/ד שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' צז
יא/ד שו"ת מהר"ם פדוואה (תשעד) עמ' רמ
יא/ד שואל ומשיב מהדו"ג ח"ג סי' קל דף ס ע"ג
יא/ד שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רז סעיף ח
יא/ד שמרו משפט ח"א עמ' קח, קיב
יא/ד שמרו משפט ח"ב עמ' קט
יא/ד שנתון המשפט העברי ח"ה עמ' 163, 169
יא/ד שעורי ר"א ליכטנשטין ב"ב פ"ג עמ' 218
יא/ד שער שלמה (זוראפה) סי' קלב (דף קיד ע"ב)
יא/ד שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 338, 342
יא/ד שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' שצח
יא/ד שתי הלחם סי' כח
יא/ד תורה שבעל פה יט (תשלז) עמ' מ-מב
יא/ד תורה שבעל פה כרך יט (תשלז) עמ' מ-מד
יא/ד תפארת אריה עמ' קעד-קעו, קעט, קפב, קפז
יא/ד תקון סופרים (רשב"ש) שער כב עמ' צח
יא/ד תשובות הרי"ד עמ' קיט
יא/ד תשורת שי מהדו"ק סי' ע', קצג, רכו, תג, מהדו"ת סי' כח
יא/ה אוצמפה"ת ב"מ סו ע"ב הע' 73-74 {קמ"ר}, 99
יא/ה אמונה ומסחר עמ' תקיג
יא/ה אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 103
יא/ה באר אליהו עמ' קפח
יא/ה בית יחזקאל (סרנה) ב"מ עמ' קלז
יא/ה בכורי יוסף (וינר) ח"א עמ' לו
יא/ה ברור הלכה נדרים כז ע"א ציון ב
יא/ה בתי כהונה (תצו) בית דין דף כז ע"ג
יא/ה דיני חוזים במשה"ע עמ' 155
יא/ה ויאמר יצחק חו"מ סי' קכט דף קד ע"ג
יא/ה חוקות הדיינים ח"ב עמ' קסה
יא/ה כסא שלמה דף קכח ע"א-ע"ב
יא/ה לשון למודים חו"מ דף מח-מט {מ"מ}
יא/ה מאמר מרדכי - י"ג באלול עמ' שכד
יא/ה מחנה יהודה (אשכנזי) דף קצג ע"ב {מ"מ}
יא/ה משפט צדק ח"ג סי' יג (מא ע"ב) {מ"מ - ביד שליש}
יא/ה משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 518
יא/ה נתן פריו ב"מ עמ' רנו
יא/ה ס' התרומות עמ' תתתקמא
יא/ה עטרת שלמה ח"א עמ' רמ
יא/ה פד"ר ח"ג עמ' 59, ח"ה עמ' 125
יא/ה פעמוני זהב סי' יב סעיף יא {מ"מ}
יא/ה צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' צח אות ז ואילך
יא/ה שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תעח
יא/ה שו"ת הרשב"א ח"ב סי' צט
יא/ה שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' רע
יא/ה שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 342
יא/ה שערי ישר שער ז פ"ח אות טז
יא/ה שתי הלחם סי' כח
יא/ו אהל יצחק
יא/ו אוצמפה"ת ב"מ סו ע"ב הע' 53, 100-105
יא/ו אור הישר [דברי ריבות סי' צז, רעח]
יא/ו אור לי פסחים סי' טז ס"ק ג
יא/ו אור נעלם (אטהויזן) סי' נה דף לז ע"ב
יא/ו אמונה ומסחר עמ' תקיג
יא/ו אנצי"ת ע' אסמכתא (ב) הע' 3, 18
יא/ו אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 11, 13, 109
יא/ו ארחות חיים ח"ב סי' סא
יא/ו בד קודש (דאנון)
יא/ו בדבר מלך חי"ז עמ' קכא {כל תנאיו שמתנין בני אדם ביניהן אע"פ שהן בעדים ובשטר אם יהיה כך או אם תעשה כך אתן לך מנה או אקנה לך בית זה ואם לא יהיה או לא תעשה לא אקנה לך}
יא/ו בית ישראל (הורוביץ) חו"מ סי' לז
יא/ו בית מרדכי (סאויצקי) דף צ ע"ג
יא/ו ברור הלכה ב"מ סו ע"ב ציון ב, קד ע"ב ציון ג פסקה ג (הראשון)
יא/ו ברכת אברהם (ארלנגר) ב"מ סו ע"ב עמ' שכג
יא/ו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ג עמ' נב
יא/ו ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' ל
יא/ו דברות אליהו ח"ד עמ' קמב
יא/ו דברי ריבות (תשעב) עמ' תלו
יא/ו דיני חוזים במשה"ע עמ' 132, 158, 163
יא/ו דיני עבודה במשה"ע עמ' 141, 149
יא/ו הגהות רימ"א
יא/ו הדר איתמר עמ' קנג
יא/ו ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 132, 124
יא/ו חזקת הבתים עמ' 197
יא/ו חי' הגר"ח ב"מ עמ' ריד
יא/ו חי' ר' דוד דוב ב"מ סו ע"ב ד"ה ולפ"ז
יא/ו חיי עמרם עמ' קנז
יא/ו חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 445
יא/ו חק לישראל ערבות עמ' 440
יא/ו לאור ההלכה (תשסד) עמ' תג
יא/ו להורות נתן דברים עמ' סח
יא/ו לחם רב (בוטון) סי' קכב
יא/ו לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' שסו, תשיד
יא/ו לפנים (תשס) עמ' 239
יא/ו מקצוע בתורה סי' נה ס' ב ס"ק ב
יא/ו משיב משפט עמ' שלט
יא/ו משפט הקנין ח"ג עמ' שסב
יא/ו משפטי שאול - פסקי דין עמ' קעח
יא/ו נפתולי נפתלי דף רמח {החסרון של אסמכתא}
יא/ו סיני ק עמ' תקעג
יא/ו עבד המלך (תשא)
יא/ו עטרת חכמים חו"מ סי' יט קושיא ג דף לד ע"ד {מל"מ}
יא/ו עיני דוד
יא/ו עמק המשפט ח"א עמ' נח
יא/ו ערך שי חו"מ סי' רז סעיף ה
יא/ו פד"ר ח"כ עמ' 291
יא/ו פני משה (בנבנשתי) ח"ב דף לח ע"ב
יא/ו פנס שלמה עמ' קצה
יא/ו צמח צדק (קרוכמל, תשסח) עמ' תקפג
יא/ו קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' טז
יא/ו קרית מלך רב (תשסו) עמ' תרצה
יא/ו שארית יוסף (תשמד) שו"ת סי' ד הערה 21
יא/ו שארית יוסף (תשסז) עמ' יג
יא/ו שו"ת הרשב"א ח"א סי' אלף קמט
יא/ו שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' קיא
יא/ו שו"ת מהר"ם די בוטון סי' ל
יא/ו שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' רנט, רצו, תשנו
יא/ו שו"ת ר"מ גאויזון עמ' פא
יא/ו שיחות לספר במדבר עמ' רפו {תנאי כפול}
יא/ו של"ה ח"ג ויצא אות כט
יא/ו שם מרדכי עמ' 181
יא/ו שעורי עיון התלמוד נדרים שיעור מד
יא/ו שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' עג
יא/ו שער המלך ח"ב עמ' שפז
יא/ו שער שלמה (זוראפה) סי' קלב (דף קיד ע"א)
יא/ו שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 334, 336
יא/ו שערי ישר שער ז פ"ח אות יג
יא/ו תורת רבית (סיטרוק) פ"ה ה"ב
יא/ו תפארת אריה עמ' קפב
יא/ו תשורת שי מהדו"ק סי' ריא
יא/ז אהל יצחק
יא/ז אוצמפה"ת ב"מ סו ע"א הע' 60
יא/ז אוצמפה"ת ב"מ סו ע"ב הע' 2, 24, 31, 75 {כ"מ}, 76
יא/ז אור הישר [מחנה אפרים הל' אסמכתא סי' א, לח"מ הל' מלוה פכ"ה ה"ו]
יא/ז אות ציון עמ' קמג {שעה"מ}
יא/ז אמונת עתיך גל' 115 עמ' 68
יא/ז אמרי משפט ח"א עמ' רפד, רפח
יא/ז אנצי"ת ע' אסמכתא (ב) הע' 56 {הגהמ"י}, 58, 59, 62, 63, 70
יא/ז ארחות חיים ח"ב סי' סא
יא/ז באר מים חיים (נוסינזון) כתובות דף קב, ב"מ דף סו
יא/ז בד קודש (דאנון)
יא/ז בית דינו של שלמה חו"מ סי' ד
יא/ז בית יעקב (טבשונסקי) סי' רז סעיף ו {כ"מ}
יא/ז ברור הלכה ב"מ סו ע"א ציון ד
יא/ז ברור הלכה נדרים כז ע"א ציון ב
יא/ז ברכת אברהם (ארלנגר) ב"מ סו ע"ב עמ' שכד
יא/ז ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' ל
יא/ז בתי כהונה (תצו) בית דין דף לה ע"א
יא/ז גאון יעקב עמ' מ
יא/ז דבר שמואל (אבוהב) סי' מד
יא/ז דברות אליהו ח"ה עמ' קעו {במעכשו אין אסמכתא}
יא/ז דברות משה ב"ב ח"א סי' ט ענף א {כ"מ}
יא/ז דברות משה ב"מ ח"ב סי' סב ענף א
יא/ז דברי אמת (תשעט) עמ' תרו {במעכשיו קנה אפילו שאינו מוחזק בבית או בשדה}
יא/ז דברי ריבות (תשעב) עמ' קנה
יא/ז דין אמת (תשסז) עמ' קסט {כ"מ}
יא/ז דיני חוזים במשה"ע עמ' 106, 132, 165-166, 352
יא/ז דרך המלך (לוין) דף ז ע"א
יא/ז דרך ישרה ח"א עמ' קסט
יא/ז הדר איתמר עמ' קנד
יא/ז הפלאות נדרים (תשעג) עמ' שטז, שמ
יא/ז זעקת דלות עמ' 7
יא/ז חי' הגר"ח ב"מ עמ' קמו, קסט
יא/ז חי' חתם סופר
יא/ז חיי עמרם עמ' מט {כ"מ}
יא/ז טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' שכג
יא/ז ידיו של משה
יא/ז כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף קטז ע"א, קיז ע"ב
יא/ז לפנים (תשס) עמ' 239
יא/ז מאמר מרדכי - י"ג באלול עמ' שכד
יא/ז מוריה גל' קפג עמ' ו {הגהמ"י}
יא/ז מחנה יהודה (אשכנזי) דף קצב ע"ב {מ"מ}
יא/ז מלבושי יו"ט ח"א דף סג ע"ד
יא/ז מנוחת אשר ח"א דף פז ע"א-ע"ב וע"ד {מעכשו מבטל אסמכתא}
יא/ז מקצוע בתורה סי' עג ס' יז ס"ק כז
יא/ז משנת יעקב זרעים ח"א עמ' רטו-רטז
יא/ז משפט איש תשטז עמ' רסז {כ"מ}
יא/ז משפטי שאול - פסקי דין עמ' קצה-קצז
יא/ז נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף קיב ע"ג {מעכשו אינו אסמכתא}
יא/ז נתן פריו ב"מ עמ' שלו
יא/ז ס' המקח עמ' ריז
יא/ז ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' שמב {מעכשו}
יא/ז עטרת שלמה ח"א עמ' קכח
יא/ז עמודי שלמה ח"ג עמ' רמ
יא/ז עצי ארזים סי' נ ס"ק יח
יא/ז ערך שי חו"מ סי' עג סעיף טו, סי' רז סעיף ט {כ"מ}
יא/ז פסקי ב"ד קרית ארבע עמ' 111, 112
יא/ז פרי העץ דף קל ע"א
יא/ז פרשת השבוע (תשעב) ח"א עמ' 212
יא/ז קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון בני אדם עמ' צד
יא/ז קרית מלך רב (תשסו) עמ' שיז
יא/ז שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' קצא {הגהמ"י}
יא/ז שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' עב, תפז {הגהמ"י אות ד}
יא/ז שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' צב
יא/ז שו"ת הריב"ש סי' קעה, רפא, עמ' קצט, שלג, שעא
יא/ז שו"ת הרשב"א ח"א סי' תתקיז, אלף קסא
יא/ז שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' קפא
יא/ז שו"ת מהר"ם מינץ עמ' מב {הגהמ"י}
יא/ז שו"ת מהרי"ק סי' כ {הגהמ"י}
יא/ז שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' קסה, רנט
יא/ז שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' תיט
יא/ז שו"ת ר"מ גאויזון עמ' פג
יא/ז שושנים לדוד (צבאח) ח"ב אהע"ז סי' נא דף כה ע"ב
יא/ז שיחות לספר במדבר עמ' רפו
יא/ז שמן המשחה (קושטא) דף נח ע"א
יא/ז שמש ומגן אהע"ז סי' יא עמ' רלו-רלז {בית זה מעכשו}
יא/ז שנתון המשפט העברי ח"ה עמ' 165, חי"ג עמ' 162
יא/ז שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' לח-לט, מח-מט
יא/ז שער המלך
יא/ז שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 336
יא/ז שערי ישר שער ז פ"ח אות יג
יא/ז שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' שלב, כרך ב עמ' צט
יא/ז תורה שבעל פה כרך יט (תשלז) עמ' מג {גמר להקנותו}, מד
יא/ז תפארת אריה עמ' קפב {מ"מ}
יא/ח אבי עזרי ח"ד
יא/ח אדמת קדש ח"ב דף קט ע"ג {לח"מ}
יא/ח אהל יצחק
יא/ח אור הישר [דברי ריבות סי' רפח]
יא/ח אור ליהודה קדושין עמ' שס
יא/ח אמרות טהורות (ישראל) דף סא ע"ב {מל"מ}
יא/ח אמרי בינה (אוירבך) - דיינים סי' ג [ג] ד"ה והשבתי, סי' מא ד"ה והטעם
יא/ח אמרי משפט ח"א עמ' קעו
יא/ח אנצי"ת ע' גלוי דעת הע' 5, 9, 18, 19, 31, 54, 55
יא/ח אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 148
יא/ח בגדי יו"ט ח"ב דף עה ע"א {אם לא פירש בשעת המכר}
יא/ח בית דוד (תשעט) יו"ד סי' קצא
יא/ח בנין אב (שולמן) סי' כח אות ז
יא/ח בנין יחזקאל סי' כג
יא/ח בנין יחזקאל סי' כג {אם לא פירש אבל עשה מעשה שבגללו הוא מוכר}
יא/ח ברור הלכה קדושין נ ע"א ציון ו
יא/ח דברי חיים (אוירבך) גיטין סי' א ד"ה ולפ"ז
יא/ח דברי פנחס ח"ב עמ' רס-רסא
יא/ח דברי ריבות (תשעב) עמ' פ, תנ
יא/ח דיני חוזים במשה"ע עמ' 75, 136
יא/ח זכר יהודה עמ' רפט-רצ, רצב
יא/ח חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 191, 201
יא/ח חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ג עמ' לז, תז
יא/ח טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' תיב
יא/ח יד דוד (קרלין) ח"ב דף קפח
יא/ח כך דרכו של תלמוד עמ' 116
יא/ח כתבי משה זילברג עמ' 116
יא/ח לב מבין
יא/ח לפנים (תשס) עמ' 239
יא/ח מגן גבורים (אשטרושא) דף פב ע"ד
יא/ח מילי דמרדכי
יא/ח מעיני המים
יא/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/ח משיב משפט עמ' תיג
יא/ח משנה הלכות מהדו"ת ח"ד עמ' קפ, שנא-שנב
יא/ח משנת חיים קדושין עמ' שעה-שעח
יא/ח נפת צופים (בירדוגו, תשעה) עמ' רטו
יא/ח עבד המלך (תשא)
יא/ח עטרת שלמה ח"ב עמ' קכד-קכה
יא/ח פנים חדשות [תורת אמת (שפו) עז-עח]
יא/ח פסקי ב"ד הרבנות ירושלים - דיני ממונות ח"א עמ' סה {הגהמ"י - קנס בשידוכין}
יא/ח פסקי ב"ד קרית ארבע עמ' 115
יא/ח צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' כח אות ג ואילך
יא/ח צרור הכסף (הראשון) עמ' רצג
יא/ח קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון חכמים עמ' סא
יא/ח קרית מלך רב (תשסו) עמ' תשא, תשו
יא/ח רוח חיים (פאלאג'י) אהע"ז-חו"מ דף קיח ע"ד
יא/ח שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף ד ע"א
יא/ח שו"ת הריב"ש סי' קצה, עמ' רלד, והמיוחסות עמ' ג
יא/ח שו"ת הריטב"א סי' עט
יא/ח שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) סי' כא דף לח
יא/ח שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' נג
יא/ח שו"ת מהר"ם מינץ עמ' מב
יא/ח שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' קלד, ח"ב עמ' רסד
יא/ח שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' תקיח
יא/ח שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' שסד
יא/ח שו"ת צמח צדק אהע"ז סי' כח אות ג {אומדנא - מכר נכסיו ע"ד לעלות לא"י}, ו
יא/ח שו"ת ר' אשטרוק אבן שאנג'י עמ' 242-243
יא/ח שו"ת ר' יצחק הלוי (תשע) עמ' עג
יא/ח שו"ת ר"י מפוזנא עמ' קעה
יא/ח שו"ת רשב"ש עמ' קמז, שכ
יא/ח שואל ומשיב מהדו"ד ח"ב סי' רכ (ד"ה עוד נ"ל) {לח"מ}
יא/ח שואל ומשיב מהדו"ד ח"ב סי' רכ (עו ע"ג) {לח"מ}
יא/ח שם יוסף (אליקים)
יא/ח שם יוסף (מועטי) ח"א דף עג ע"א {או שלא נסתייע לעלות}
יא/ח שער החיים (בשארי) הל' רבית עמ' קסח
יא/ח שערי עזרא (בצרי) עמ' שסו
יא/ח שתי הלחם סי' כח
יא/ח תורת אמת (שפו) סי' עז
יא/ח תורת אמת (תשסו) עמ' שלג
יא/ח תורת יקותיאל (בירדוגו) עמ' קל {מי שמכר ופירש שהוא מוכר כדי וכו', ובהגהות מיימוניות אות ה'}
יא/ח תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' שנח
יא/ט אבי עזרי ח"ד
יא/ט אהל חייא עמ' תריא
יא/ט אנצי"ת ע' גלוי דעת הע' 9 {מ"מ}
יא/ט אפיקי מגינים קידושין סי' סט
יא/ט בדבר מלך ח"י עמ' קמא
יא/ט בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' א אות ו
יא/ט בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' שעד {לא יכול להקנותו}
יא/ט ברור הלכה קדושין מט ע"ב ציון ט, ב"מ סו ע"ב ציון ה פסקה ד {אהא"ז}
יא/ט דרכי משה ח"א שמעתתא ז פ' א
יא/ט הארת ירוחם קדושין ח"ב דף פד ע"ב
יא/ט הר"מ במז"ל - קובץ עמ' קעט
יא/ט זכר שמואל קדושין סי' כח ס"ק ב
יא/ט חד וחלק ח"א דף יא ע"א
יא/ט חוות יאיר (תשנז) עמ' תט
יא/ט חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 282 {אהא"ז}
יא/ט חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ג עמ' לה
יא/ט ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 218
יא/ט כך דרכו של תלמוד עמ' 114
יא/ט כתבי משה זילברג עמ' 114
יא/ט לחם רב (בוטון) סי' קנה-קנו
יא/ט לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' תעב
יא/ט לפנים (תשס) עמ' 240
יא/ט מגילת ספר לאוין דף מד ע"ד {מ"מ}
יא/ט מעשה רקח הל' זכיה פ"ג ה"י
יא/ט משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' כב
יא/ט משנת חיים קדושין עמ' שעה-שעח
יא/ט משנת יעקב
יא/ט משנת ר' אהרן כתובות עמ' כח
יא/ט משנת ר' אהרן נדרים עמ' פא, קדושין עמ' לג
יא/ט נפת צופים (בירדוגו, תשעה) עמ' רטו
יא/ט עבד המלך (תשא)
יא/ט פד"ר חט"ו עמ' 186
יא/ט פנת יקרת (תשנד) סי' נו אות א
יא/ט פנת יקרת (תשעא) עמ' רסה
יא/ט צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' כח אות ז, חו"מ סי' לה {מ"מ בשם רשב"א - לוקח לא אוכל פירות}
יא/ט צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' לה
יא/ט קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' שצב {מ"מ}, ח"ב עמ' קג {מ"מ}
יא/ט קונטרסי שעורים קדושין שעור כא אות א
יא/ט קרית מלך
יא/ט שארית יהודה (ינוביץ) חו"מ סי' ג ד"ה הן
יא/ט שו"ת הריב"ש עמ' רלד, והמיוחסות עמ' ג
יא/ט שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) סי' כא דף לח
יא/ט שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' נג
יא/ט שו"ת מהרי"ל החדשות עמ' קעט
יא/ט שו"ת ר' יצחק הלוי מקושטא עמ' קי
יא/ט שחר אורך עמ' רס, רסד
יא/ט שעורי ר"א ליכטנשטין ב"ב פ"ג עמ' 191
יא/ט תורת יצחק ח"ב עמ' רנא
יא/ט תורת יקותיאל (בירדוגו) עמ' קל, קלב {אבל המוכר סתם אע"פ שהיה בלבו וכו' אינו חוזר}
יא/ט תחומין חכ"א עמ' 23, 233
יא/ט תפארת אריה עמ' קעח
יא/י אבן האזל (גם בהשמטות, סוף שופטים דף פג ע"א)
יא/י אגורה באהלך דף ה ע"ד, לא ע"ד
יא/י אהל יצחק
יא/י אוצמפה"ת ב"מ סה ע"ב הע' 57-61
יא/י אמר יוסף (אלקלעי) דף קיט ע"ג {מל"מ}
יא/י בית אהרן וישראל גל' לא עמ' יג-טו [=שו"ת ר' יהודה מילר]
יא/י בית יעקב (טבשונסקי) סי' רז סעיף ב {לח"מ ומל"מ}
יא/י ברור הלכה ב"מ סה ע"ב ציון ח
יא/י ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"י עמ' רפ
יא/י דברי יוסף (אירגס) סי' לט דף עח ע"ד, עט ע"א-ע"ד, פ ע"א וע"ג {התנה שיחזיר את המקח כשיחזיר כסף}
יא/י דרך המלך (לוין) דף ז ע"א
יא/י חוקי חיים (גאגין) דף קנב ע"ג {מל"מ}
יא/י חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 159, ח"ג עמ' 104
יא/י חי' עזיאל
יא/י חיים שנים ישלם עמ' לח
יא/י חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 16
יא/י חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' קיא
יא/י חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ב דף לד ע"ב
יא/י טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב עמ' רפה {לח"מ}
יא/י יד דוד (קרלין) ח"ב דף קיד ע"ג
יא/י יורו משפטיך ליעקב סי' ד
יא/י לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' כו אות א, ו
יא/י לחמי תודה (בסן) דף קג
יא/י מגד שמים סי' קעד ס"א אות יב-יג
יא/י מילי דמרדכי
יא/י מעיל שמואל (פלורנטין) [ר"א ששון סי' קסב]
יא/י מעשה אברהם דף מד ע"ב
יא/י מקנה וקנין (הורוויץ, תרכה) לא ע"ג, לב ע"א-ע"ד
יא/י מראה הגדול ח"ב דף לא ע"ב {מל"מ}
יא/י משנת יעקב הפלאה עמ' ש-שא
יא/י משנת יעקב כאן
יא/י משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תנז-תנח
יא/י משנת יעקב משפטים עמ' קלא
יא/י משפט איש תשיח-תשיט עמ' תסז
יא/י משפטי אמת עמ' קסד, רסט
יא/י משפטי עזיאל ח"ג עמ' קסט
יא/י נאות אפרים ח"א עמ' קכב
יא/י נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' פ ס"ק א
יא/י נתיבות שלום (גלבר) סי' קעד ס' א אות ב, י
יא/י נתיבות שמואל דף א ע"ג {מל"מ}
יא/י פד"ר ח"ג עמ' 365, חי"ד עמ' 281
יא/י פני משה (הררי) עמ' רצג
יא/י פעמוני זהב סי' רז סעיף ד
יא/י צדקה לחיים (תקמז) (לקוטים)
יא/י צדקה לחיים (תשסח) עמ' נג
יא/י צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' ק אות ח
יא/י צרור הכסף (הראשון) עמ' רצד
יא/י קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' רה-רח
יא/י קרית מלך רב (תשסו) עמ' תשז
יא/י שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' סט אות ג {מ"מ}
יא/י שדה הארץ ח"ג דף קיז ע"ד
יא/י שו"ת הרשב"א ח"ב סי' רכט
יא/י שו"ת מהר"ם גלאנטי סי' יא
יא/י שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' יז, קמו
יא/י שו"ת ר' אשטרוק אבן שאנג'י עמ' 242-243
יא/י שו"ת ר' יצחק הלוי (תשע) עמ' עב
יא/י שו"ת ר"י מילר עמ' ז-ח
יא/י שואל ומשיב מהדו"ג ח"ב סי' קמח {מל"מ}
יא/י שנות חיים (אויסאיבל) רבית סי' צג ענף א
יא/י שנתון המשפט העברי חי"ח עמ' 222
יא/י שער יהושע ח"ב עמ' רטו
יא/י שעשוע התלמידים דף קלט ע"ד, קמ
יא/י תורת אמת (תשסו) עמ' תמג, תמה
יא/יא אגרות משה יו"ד ח"א סי' קנ ענף ד
יא/יא אוצמפה"ת ב"מ סה ע"ב הע' 71 {כ"מ}
יא/יא אמונה ומסחר עמ' קמח-קנב {כ"מ}
יא/יא אמרי בינה (אוירבך) - הלואה סי' סו [א] ד"ה התנה
יא/יא אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 411, 417
יא/יא באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יא/יא בית יעקב (טבשונסקי) סי' רז סעיף ב {מל"מ}
יא/יא ברור הלכה ב"מ סה ע"ב ציון ח
יא/יא ברכת אברהם (ארלנגר) ב"מ סו ע"ב עמ' שכג
יא/יא ברכת מרדכי ב"מ עמ' שלד
יא/יא גבול יהודה (ציר') דף קז ע"ג
יא/יא ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 497, 135-133
יא/יא חוות יאיר (תשנז) עמ' רנב
יא/יא חוקי חיים (גאגין) דף מה ע"ד
יא/יא חזון יחזקאל ב"מ פ"ד ה"א
יא/יא חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 159, ח"ג עמ' 104, 240, ח"ד עמ' 78 {מל"מ}
יא/יא חי' חתם סופר
יא/יא חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ג דף נג
יא/יא יד דוד (קרלין) ח"ב דף קיד ע"ג
יא/יא יורו משפטיך ליעקב סי' ד
יא/יא ישועות ישראל סי' ע סעיף ד {מל"מ}
יא/יא מאמר המלך
יא/יא מגד שמים סי' קעד ס"א אות יב-יג
יא/יא מילי דמרדכי
יא/יא מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף ב ע"א
יא/יא מקנה וקנין (הורוויץ, תרכה) לא ע"ג-ע"ד
יא/יא משה ידבר (תקפז) שו"ת דף פא ע"ד
יא/יא משה ידבר (תשעו) עמ' תנו {כ"מ}
יא/יא משנת יעקב
יא/יא משפטי אמת עמ' קסג
יא/יא משפטי עזיאל ח"ג עמ' קסט
יא/יא נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' פ ס"ק א
יא/יא נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' תטו
יא/יא נתיבות שלום (גלבר) סי' קעד ס' א אות ב, י
יא/יא נתן פריו ב"מ עמ' של
יא/יא ס' המקח עמ' רכד, רכו
יא/יא ס' התרומות עמ' תתקס
יא/יא עמודי שלמה ח"ב עמ' רנו
יא/יא ערך שי חו"מ סי' רז סעיף ג
יא/יא פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' קעט
יא/יא פרי האדמה ח"ב וח"ג
יא/יא צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קמו ע"ג
יא/יא צרור הכסף (הראשון) עמ' רצד
יא/יא קרית מלך רב (תשסו) עמ' תשסא
יא/יא ראש ברזל עמ' קד {מל"מ}
יא/יא שדה הארץ ח"ב דף כה ע"ב
יא/יא שו"ת הרדב"ז ח"א סי' שכב, תקלב
יא/יא שו"ת הריב"ש עמ' תטו
יא/יא שו"ת מהר"ם די בוטון סי' ג
יא/יא שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תקל
יא/יא שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' שסב
יא/יא שו"ת ר' יצחק הלוי (תשע) עמ' ו
יא/יא שו"ת ר"י מפוזנא עמ' קעד
יא/יא שו"ת ר"מ גאויזון עמ' קז
יא/יא שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"ב עמ' סו, רפז
יא/יא שו"ת רשב"ש עמ' כא
יא/יא שם דרך כתובות עמ' כד
יא/יא שנות חיים (אויסאיבל) רבית סי' צג ענף ג ס"ג, ס"ד ס"ק א, ג
יא/יא שנתון המשפט העברי חי"ח עמ' 219
יא/יא שער יהושע ח"ב עמ' רטו
יא/יא תורת אמת (שפו) סי' קיח
יא/יא תורת אמת (תשסו) עמ' רלח, תמה
יא/יא תשובות הראב"ד סי' קפז
יא/יב אוצמפה"ת ב"מ סז ע"א הע' 6, 10, 13-18, 54
יא/יב אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 266
יא/יב בית דוד (תשעט) חו"מ סי' נג
יא/יב בית יעקב (טבשונסקי) סי' רז סעיף ג {לח"מ}
יא/יב ברור הלכה ב"מ סז ע"א ציון ד
יא/יב הערת רי"ד גרודינצקי על תוספות הרא"ש ב"מ סז ע"א הערה קע
יא/יב הרמב"ם והלכותיו
יא/יב חי' חתם סופר
יא/יב יד דוד (קרלין) ח"ב דף צט, קיד ע"א
יא/יב יד דוד (קרלין) ח"ב דף קיד
יא/יב כהונת עולם דף יח ע"ב
יא/יב מבוא למשנה תורה עמ' 90
יא/יב מגד שמים סי' קעד ס"ג אות ג
יא/יב מעיני המים
יא/יב משנת יעקב
יא/יב משנת יעקב הפלאה עמ' ש-שא
יא/יב משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תנז-תנח
יא/יב נפתולי נפתלי דף רנא {את ונוולא - המכר בטל}
יא/יב נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' תקעה, תקפא
יא/יב נתיבות שלום (גלבר) סי' קעד ס' ג אות א
יא/יב ס' התרומות עמ' תתנח
יא/יב ערך שי חו"מ סי' קפב סעיף יג
יא/יב צרור הכסף (הראשון) עמ' רצד
יא/יב קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' רז {לח"מ}
יא/יב קרית מלך
יא/יב קרית מלך רב (תשסו) עמ' תשיב
יא/יב רבבות אפרים (מזוז) סי' יח הגהה י
יא/יב רוח יעקב (שלם) דף טז ע"ד
יא/יב שו"ת ר' יצחק הלוי (תשע) עמ' ז
יא/יב שו"ת ר' משולם איגרא, או"ח, סי' כט (ד"ה ולפי)
יא/יב שמן המשחה (קושטא) דף נו ע"א
יא/יב שנות חיים (אויסאיבל) רבית סי' צג ענף ג ס"ג, ס"ד ס"ק ב, סי' צז ס"ד ס"ק ד
יא/יב שער יהושע ח"ב עמ' רטו
יא/יג אוצמפה"ת ב"מ סו ע"א הע' 54 {כ"מ}, 55 {מ"מ}, 58 {הגהמ"י}, 60 {מ"מ}
יא/יג אוצמפה"ת ב"מ סו ע"ב הע' 106-111
יא/יג אוצמפה"ת ב"מ עג ע"ב הע' 133
יא/יג אור הישר [מ"מ הל' מלוה פכ"ה ה"ו]
יא/יג אור המזרח גל' לה עמ' 121
יא/יג אנצי"ת ע' אסמכתא (ב) הע' 81, 82, 87, 122, ע' בית דין הע' 402, 406
יא/יג אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 110
יא/יג אפיקי מגינים כתובות סי' ד
יא/יג אפיקי מגינים נדרים סי' כז
יא/יג ארחות חיים ח"ב סי' סא
יא/יג באר מים חיים (נוסינזון) ב"מ דף סו
יא/יג בית אהרן וישראל גל' לו עמ' עט
יא/יג בית אהרן וישראל גל' קיז עמ' קי {הגהמ"י}
יא/יג בית דוד (תשעט) חו"מ סי' נג
יא/יג בעי חיי חו"מ ח"א דף פז ע"ד {הגהמ"י אות ז}
יא/יג בעקבי הצאן עמ' רעב {כ"מ}
יא/יג ברור הלכה גיטין עג ע"א ציון ד {אהא"ז}, ב"מ סו ע"א ציון ד
יא/יג ברור הלכה נדרים כז ע"א ציון א פסקה ג, ציון ב
יא/יג ברכת אברהם (ארלנגר) ב"מ סו ע"ב עמ' שכד {מ"מ}
יא/יג בתי כהונה (תצו) בית דין דף לד ע"ד
יא/יג דברי אליהו (חזן) ח"ב עמ' קו-קי
יא/יג דברי אמת (תרכא) דף מד ע"א {כ"מ}
יא/יג דברי חיים (שו"ת) ח"א חו"מ סי' א
יא/יג דין אמת (תקטו) דף מח-מט
יא/יג דין אמת (תשסז) עמ' קעג {קמ"ר}
יא/יג דיני בוררות עמ' לט {קנין בב"ד חשוב}
יא/יג דיני חוזים במשה"ע עמ' 167, 173
יא/יג דרך המלך (לוין) דף ז ע"א
יא/יג הלכה פסוקה ח"ב סי' כא הערה 14 {כ"מ}
יא/יג זכר שמואל קדושין סי' ז ס"ק א
יא/יג זכרון משה אליהו עמ' קט
יא/יג חוות בנימין ח"ב עמ' שסז {מ"מ}
יא/יג חוקות הדיינים ח"ב עמ' קסה, קעא, קעג
יא/יג חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 186 {הגהמ"י}, חו"מ ח"ב עמ' 103 {הגהמ"י}
יא/יג חי' הגר"ח ב"מ עמ' קסט
יא/יג חק לישראל ערבות עמ' 488
יא/יג לב ים נדרים עמ' קלח-קלט, קמא
יא/יג מאמר מרדכי - י"ג באלול עמ' שכד
יא/יג מבוא למשנה תורה עמ' 110, 248
יא/יג מעדני שמואל עמ' קסג {אסמכתא במחילה}
יא/יג מפתח הבאורים [חתם סופר חו"מ סי' א]
יא/יג משנת יעקב
יא/יג משנת יעקב משפטים עמ' קכח
יא/יג משנת יעקב קדושה עמ' ב, הפלאה עמ' שלב-שלד
יא/יג משפט הקנין ח"ב עמ' רלג
יא/יג נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' קפ
יא/יג עטרת שלמה ח"א עמ' קכח {כ"מ}, ח"ב עמ' קכה {מ"מ}
יא/יג פד"ר חי"ד עמ' 36 {הגהמ"י אות ח}, 273 {כ"מ}, 283, טז עמ' 135 {מ"מ}
יא/יג פי' ר"א מן ההר נדרים כז ע"ב
יא/יג פרי העץ דף קל ע"א
יא/יג קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון בני אדם עמ' נו
יא/יג קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון חכמים עמ' כח
יא/יג קרית מלך רב (תשסו) עמ' תשיג, אלף ל {כ"מ}, אלף לא
יא/יג שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' קצא
יא/יג שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' קעד
יא/יג שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' קל {הגהמ"י אות ח}
יא/יג שו"ת הריב"ש סי' שלה, עמ' שלג, שעא, תמד, תנ
יא/יג שו"ת הרשב"א ח"ב סי' צט
יא/יג שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' קכג
יא/יג שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' קפא
יא/יג שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' קיא
יא/יג שו"ת מהר"ם מינץ עמ' מב, מג-מה {הגהמ"י אות ח}, מו {הגהמ"י אות ז}
יא/יג שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב סי' קסח הערה 7
יא/יג שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' לו {הגהמ"י אות ז}
יא/יג שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' נז
יא/יג שו"ת ר"מ גאויזון עמ' פג
יא/יג שו"ת ראנ"ח ח"ב סי' לז
יא/יג שם דרך כתובות עמ' כט, לב
יא/יג שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' מח-מט
יא/יג תורת כסף וחליפין עמ' קמא {מ"מ}
יא/יג תקון סופרים (רשב"ש) שער כב עמ' ק
יא/יד אוצמפה"ת ב"מ סו ע"ב הע' 109
יא/יד אור המזרח גל' לה עמ' 121
יא/יד אורים ותומים - תומים סי' כ ס"ק א, סי' כא ס"ק א
יא/יד אמרי בינה (אוירבך) - דיינים סי' כח [א] ד"ה וגם
יא/יד אנצי"ת ע' אסמכתא (ב) הע' 80
יא/יד אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 110
יא/יד אפיקי מגינים נדרים סי' כז
יא/יד ארחות חיים ח"ב סי' סא
יא/יד אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' קסט
יא/יד בית אהרן וישראל גל' יז עמ' קטו, גל' יח עמ' פו {אם עכבוהו חולי או נהר}
יא/יד ברור הלכה נדרים כז ע"א ציון א פסקה ג, ציון ב
יא/יד דברי אליהו (חזן) ח"ב עמ' קו-קי
יא/יד דברי יהודה דף לט ע"ב {כ"מ}
יא/יד דברי יהודה סי' י אות יא
יא/יד דברי ריבות (תשעב) עמ' קלט
יא/יד דיני חוזים במשה"ע עמ' 173
יא/יד חוקות הדיינים ח"ב עמ' קסה, קעב-קעג
יא/יד יד דוד (קרלין) ח"ב דף צט
יא/יד ידיו של משה {על הר"ן בנדרים והגאון והרשב"א}
יא/יד לב ים נדרים עמ' קלח-קלט, קמא-קמב
יא/יד מחנה אפרים הל' אסמכתא סי' ו
יא/יד משנת יעקב
יא/יד משנת יעקב קדושה עמ' ב
יא/יד נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' פא ס"ק ב
יא/יד קרבן אליצור דף קכח ע"ד {מל"מ}
יא/יד שו"ת הרשב"א ח"ב סי' צט
יא/יד שם דרך כתובות עמ' כט, לב
יא/יד שמש ומגן אהע"ז סי' יב עמ' רלח {ב"ד חשוב}
יא/יד שער משפט סי' נה ס"ק ג {כ"מ}
יא/טו אבן ציון עמ' תשסו {מה ההו"א שזו אסמכתא}
יא/טו אבני החושן סי' מ סעיף ג, סי' ס סעיף יד, סי' פא סעיף יא
יא/טו אבקת רוכל (תשסב) עמ' תצח {שדבר זה מתנה}
יא/טו אבקת רוכל (תשעז) עמ' רעז
יא/טו אגורה באהלך דף ה ע"ד {כ"מ - התכוון רק להוכיח שחייב גם אם ידוע שלא היה חייב}
יא/טו אגם מים עמ' רל
יא/טו אגרות משה יו"ד ח"א סי' קנ ענף ד {התחייבות בדבשלבל"ע, האם ההתחייבות חלה על גוף האדם בלי נכסים, האם חייב מטעם אודיתא או התחייבות חדשה, התחייבות לתת לעניים, מת המתחייב}
יא/טו אהלה של תורה ח"ב עמ' קכד {הראיה מערב}
יא/טו אהלי יהודה (אמדו) {כ"מ - היה יכול להביא ממשנה בסנהדרין שהודאה מחייבת, ואין ראיה מאיסור גיורא כי היה שכ"מ}
יא/טו אהלי תם סי' ט עמ' מג {מועילה התחייבות}
יא/טו אוהב מישרים עמ' תיז-תכ {מועילה התחייבות בדיבור}
יא/טו אומר לציון סי' קיא (הראשון) {מ"מ - גם לר"ל מועיל "אתם עדי" בחיוב חדש}, קיב {התחייבות על תנאי}, קטו {הרי "שכתב לו שטר" לא מוזכר בגמרא, באלו מקרים גובה ממשועבדים}, קטז {כ"מ - טעם הרמב"ם משום אודיתא}, קיז {כתב לשון התחייבות בשטר}, קיח {גבייה ממשועבדים בהתחייבות בפני עדים, אם אמר "בשטר" או "אתם עדי", סדר שלש הדוגמאות}, קיט {חיוב מטעם אודיתא או מטעם התחייבות}
יא/טו אור נעלם (אטהויזן) סי' נה דף לז ע"ב
יא/טו אוריין תליתאי (תאומים) סי' פד {לח"מ בשם הר"ן}
יא/טו אורים ותומים - תומים סי' מג ס"ק כב {אמר לעדים "כתבו שטר שאני מתחייב" - מתי משתעבדים הנכסים}, סי' פא ס"ק ו {דוקא בלי תנאי}, סי' קכט ס"ק ז {התחייבות בדיבור}
יא/טו אחר האסף עמ' תלד-תלה {הראיה מערב, גירסת כ"י רומי - "העבד" במקום "הערב", גירסה "במחייב עצמו וממונו"}
יא/טו אמונת עתיך גל' 116 עמ' 42 {התחייבות בהקדש ב"אתם עדי"}
יא/טו אמר יוסף (אלקלעי) {התחייב לתת מתנה ומת המקבל}
יא/טו אמרי איש עמ' רעח-רעט
יא/טו אמרי בינה (אוירבך) - הלואה סי' טו ד"ה בשו"ע, סי' נב [ב] ד"ה ובהא
יא/טו אמרי הצבי (בער) סוגיות דף מה ע"א
יא/טו אמרי יהושע (ברוק) סי' לב עמ' 289-291 {מדוע ערב אחר חיתום שטרות צריך קנין, לח"מ - מדוע הגמרא לא אמרה שר' יוחנן סובר שצריך קנין}
יא/טו אמרי משפט ח"א עמ' רפז
יא/טו אנצי"ת ע' אודיתא הע' 22 {חיוב מטעם הודאה}
יא/טו אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 108 {אינו אסמכתא מפני שאין תנאי}, 189-188 {ערבות אינה אסמכתא}, 236 {ערבות אינה אסמכתא}, 252 {ההשוואה לערב}, 265 {"שהרי חייב עצמו", וכ"מ}, 341 {דרך הודאה מחייבת}
יא/טו ארזא דבי רב קידושין אות עג {מועילה התחייבות בדיבור}, ועניינים סי' ו אות ג {חיוב ערב - מחמת דיבורו}
יא/טו ארחות משפט עמ' כג-כד
יא/טו ארץ הצבי (שכטר) סי' יג אות ג {לכן לר' יוסי ב"ב קסח ע"א חייב לשלם את כל חובו אף שפרע מקצת חובו - כי קיבל ע"ע התחייבות}, אות ד {לכן המשחק בקוביא קנה למ"ד אסמכתא קניא - מטעם התחייבות}, אות ה {התחייבות על תנאי}, אות ח {הראיה מערב}
יא/טו אש תמיד עמ' תקצ-תקצא {חיוב מטעם התחייבות או מטעם אודיתא, הראיה מערב}
יא/טו באורי סוגיות (הוניגסברג) קדושין סי' כד ס"ק ו {לימוד מערב}
יא/טו בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' מ סעיף ד, סי' מג סעיף יא
יא/טו בית יחזקאל (סרנה) ב"מ סי' כד אות ג עמ' קלז-קלח {לווה יכול להתחייב להישאר בחיובו הקודם אף שכבר פרע}
יא/טו בית יעקב (טבשונסקי) סי' קכט סעיף יז
יא/טו בית מרדכי (סאויצקי) דף פז ע"א-ע"ג {ההשוואה לערב, הקושיה משומר קרקע}, צא ע"ד-צב ע"א {חיוב ערב - בדיבורו}
יא/טו בן אשר סי' ג אות יג
יא/טו בני בנימין (נבון) ח"א דף סו ע"ג {על רשב"ש סי' תקפא}
יא/טו בנין השטר עמ' ס, צ, רפג, רפז-רפח
יא/טו ברור הלכה כתובות קא ע"ב ציון ה
יא/טו ברור הלכה כתובות קב ע"א ציון ב פסקה ב {לח"מ}
יא/טו ברכת אברהם (ארלנגר) ב"מ סו ע"ב עמ' שכג, שכו
יא/טו ברכת אברהם (ארלנגר) סנהדרין כד ע"א עמ' עא
יא/טו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ג סי' מ עמ' נא-נג {הראיה מערב}
יא/טו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ו עמ' קפט-קצ
יא/טו ברכת מרדכי ב"ב עמ' תפז-תפח, תצד
יא/טו בתים לבדים עמ' שצ
יא/טו גור אריה (צרמון) דף רכג ע"א
יא/טו גושפנקא דמלכא {"כמו מתנה" - למעט אם חייב עצמו מסיבה מסוימת}
יא/טו דברות משה גיטין סי' יט ענף א {קושית לח"מ, ומדוע ש"ח המתנה להיות כשואל לא חייב ב"אתם עדי"}, ענף ב {הקושיה מערב לאחר חיתום שטרות}, ענף ג {הראיה מערב}, ענף ד {חיוב מטעם אודיתא או מטעם חיוב החדש, הראיה מערב}, סי' כח ענף ד {צריך "אתם עדי" או קנין}, ב"מ ח"א סי' מ ענף ד עמ' תסח {מועילה התחייבות בדיבור}, ח"ב סי' מד ענף ב עמ' כא {התחייבות קונה בדברים לשלם עבור הממכר}, סי' נד הערה נה (עמ' רז) {תנאי "ע"מ שלא תשמטני" מועיל מצד התחייבות}, הערה עא עמ' רלה {יסוד חיוב ערב}, סי' נז ענף ג עמ' רע {מועילה התחייבות בשטר}, סי' עב הערה עח עמ' תפו {יסוד חיוב ערב}, והבבות ב"ק ח"ג סי' ז ענף ה {צריך "אתם עדי" או קנין}
יא/טו דברות משה זרעים עמ' תרנג {המחייב עצמו בממון לאחר בלא תנאי כלל אף על פי שלא היה חייב לו כלום הרי זה חייב}
יא/טו דברות משה סנהדרין עמ' קלז, רו
יא/טו דברי ירמיהו קידושין עמ' קג {הראיה מערב}
יא/טו דברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' קנג
יא/טו דודאי משה עמ' פא
יא/טו דין אמת (תשסז) עמ' לט {כ"מ}
יא/טו דיני בוררות עמ' מח {מ"מ בשם רמב"ן}, נה-נו {א"צ קנין}
יא/טו דיני חוזים במשה"ע עמ' 13 {מועילה התחייבות באמירה}, 14 {חיוב מטעם חיוב חדש}, 15 {"זה מתנה" - כמו מתנה}
יא/טו דיני עבודה במשה"ע עמ' 118 {התחייבות בשטר בשכירות פועל}
יא/טו דרכי משפט - שומרים סי' ז סעיף ח
יא/טו הדר איתמר עמ' קנב, קנה
יא/טו הדרת מרדכי דף יט ע"א וע"ג {הראיה מערב, חיוב מטעם אודיתא}
יא/טו ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 495, 423, 378, 361, 355, 352-350, 323, 311, 157, 103, 100, 84-80, 72, 64, 63
יא/טו היכל התורה (פינצוק) חוב' ג עמ' ד-ה {השוואה לערב}
יא/טו הירושה והצוואה במשה"ע עמ' 56 {התחייבות בשטר חצי זכר}
יא/טו הלכה רבה ח"ב סי' שכז עמ' 125 {חייב מטעם אודיתא או מטעם חיוב חדש, האם אודיתא הוא קנין חדש או רק נאמנות}
יא/טו המעשה והמדרש עמ' עב {להתחייב בלי קנין}
יא/טו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' תעה
יא/טו זכר שמואל קדושין סי' ז ס"ק א
יא/טו זכרון צבי מנחם סי' ג דף ד ע"א-ע"ב {מועילה התחייבות}
יא/טו חוקי חיים (גאגין) סי' מה דף צג ע"ד {כ"מ סובר שאודיתא מועילה גם בבריא, כוונתו להוכיח שאם אודיתא מועילה ק"ו שמועילה התחייבות חדשה}
יא/טו חזקה רבה חו"מ ח"ד הלכה שנז עמ' 87 {משום חיוב חדש או אודיתא}
יא/טו חי' בעל שרידי אש סי' טו אות ב עמ' קא {הראיה מערב}
יא/טו חי' הגרנ"ט סי' קג {"אתם עדי" הוא הוכחה שרוצה לתת את הכסף ולרמב"ן אינה הוכחה}
יא/טו חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' מ עמ' פג, פו {מועיל חיוב חדש בקנין}
יא/טו חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' מ
יא/טו חי' ר' שמואל קידושין סי' ט אות ז {הראיה מערב}
יא/טו חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' קכה-קכז {שיטת רש"י בהתחייבות בשטר, קושיה מהירושלמי}, ב"ב עמ' רמא
יא/טו חי' ר"י אלמידה דף א ע"ג
יא/טו חכם צבי (תשעה) ח"א סי' נז ד"ה אלא
יא/טו חלק יעקב (אלבעלי) דף קיח ע"ג
יא/טו חנא וחסדא ח"ג דף רכב ע"ב-ע"ד {לח"מ - קושיה מערב אחר חיתום שטרות}
יא/טו חק לישראל ערבות עמ' 5 {ההשוואה לערב - כי לדעתו ערבות היא התחייבות}, 440 ,9 אות נז {ההשוואה לערב}, 482 {חי' חת"ס}, 497 אות ו {הראב"ד סובר כרמב"ם שא"צ קנין}, עמ' 540 {כבוד יו"ט}, 568 אות ה {לח"מ}, עמ' 578 אות ה {לח"מ}, עמ' 710 אות ו {שנים שהתחייבו}
יא/טו חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 322
יא/טו חק לישראל שומרים עמ' 1326 אות נא {התחייבות שומר נכסי נכרי}, עמ' 1384 אות ד {מדוע ש"ח המתנה להיות כשואל צריך הנאת האמון - הסבר קצוה"ח}
יא/טו חקרי לב (המאור) מהדו"ב ח"ב עמ' פה-פח
יא/טו טבעת החושן ח"א עמ' 236, מלואי אבן ח"ב עמ' כא
יא/טו יד דוד (קרלין) ח"ב דף ריג ע"ג {הודאה מטעם התחייבות ויוצרת חיוב ולא הקנאה, האם לרמב"ם חייב מטעם הודאה או חיוב חדש}, ריד ע"ג {חיוב חדש בשטר}
יא/טו יד פשוטה מדע עמ' תתעז {הביטוי "אתם עדי"}
יא/טו ידיו של משה כתובות קא ע"ב (דף קנט ע"ד) {מדוע צריך "אתם עדי" הרי הודאה בלי תביעה א"צ "אתם עדי"}
יא/טו ימי שלמה {גם לרש"י מועיל קנין בהתחייבות}
יא/טו יפה נוף עמ' קנו {התחייבות במתנה, התחייבות מועילה גם אם אין לו נכסים}
יא/טו יש מאין סי' לז ד"ה ולטענת {כ"מ}
יא/טו ישא מדברותיך קדושין עמ' רפא-רפג {חיוב ערב לא מטעם הנאה}
יא/טו ישועות יעקב נשים עמ' שסח {= ישועות יעקב אהע"ז סי' ע ס"ק יג {התחייבות בדיבור מועילה}
יא/טו ישועות ישראל סי' מ סעיף א-ב
יא/טו ישמח אב עמ' קה
יא/טו כבוד יו"ט {על שו"ת הרא"ש כלל סו סי' ט}
יא/טו כוכב מיעקב (גרינברג) דף י ע"ב-ע"ג, יא ע"ב
יא/טו כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף צג ע"ג {התחייבות מועילה בלי קנין}
יא/טו לב יוסף עמ' 83-84 {לח"מ - סתירה לפסיקתו שערב אחר חיתום שטרות צריך קנין}, 87 {כנ"ל}
יא/טו להורות נתן ח"ח סי' קא {מדוע חייב בלי מעשה קנין, ההשוואה לערב}, קב {ההשוואה לערב}, קג {התחייבות בממון שאינו בידו}, קכג {התחייבות לתת ממון או לעשות מעשה, ההשוואה לערב}
יא/טו מאור למלך קדושין עמ' עא-עג
יא/טו מהלכי משפט ח"ד עמ' 222
יא/טו מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' שי
יא/טו מוצל מאש ח"ב סי' לא עמ' קנב {התחייבות מועילה בלי קנין}
יא/טו מחקרי משפט ח"ב עמ' 46 {חיוב מטעם הודאה או חיוב חדש}, 57 {ההשוואה לערב}
יא/טו מחקרים במשה"ע עמ' 91 {"מתנה הוא" - גישה חפצית להתחייבות, חיוב מטעם הודאה}, 102 {מועילה התחייבות בלי תמורה}
יא/טו מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' תקלד
יא/טו מילי דקדושין עמ' רב {כמו שישתעבד הערב - אף שאין הנאה}
יא/טו מים שאל דף ע ע"א {לח"מ ותירוץ קרית מלך רב, קושית גידולי תרומה על הרמב"ם}
יא/טו מישרים (ר' ירוחם) נתיב טו ח"ג
יא/טו מנחת חיים (שוויד) ריבית עמ' רכז
יא/טו מנחת חינוך ח"א עמ' רפח {מועיל "אתם עדי" בש"ח שמתחייב להיות כשואל}
יא/טו מעדני ארץ שביעית (תשד) סי' יט אות ד {התחייבות בתנאי, התחייבות ע"י שליח}
יא/טו מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' רפו
יא/טו מפתח הבאורים [שו"ת הרא"ש כלל עב סי' ב, אבני מילואים סי' קיד אות ג]
יא/טו מצעדי גבר קדושין סי' כה אות ב
יא/טו מקנת חיים עמ' צח-צט {קצוה"ח פירש שרמב"ם מחייב מטעם אודיתא}, ק {השוואה לערב - ללמד שאודיתא הוא ממש קנין ולא רק נאמנות}
יא/טו מקצוע בתורה סי' מ ס' א ס"ק ב, ד-ה
יא/טו משב יעקב ח"א הל' מלוה פכ"ה עמ' קנג-קנד {ההשוואה לערב - ערב אינו חייב מחמת ההנאה אלא ההנאה היא להוציא מהאסמכתא}, ח"ב הל' אישות פ"ה הכ"ג עמ' לח {ערב חייב מחמת אמירתו ולא בגלל ההנאה}, לט {שיטת קצוה"ח שרק לשון הודאה מועילה, התחייבות על תנאי}
יא/טו משה ידבר (תשעו) עמ' צז, תסא
יא/טו משחא דרבותא - חי' ר' שלמה אלפסי חו"מ סי' יב דף קלד ע"ב
יא/טו משיב משפט עמ' שה, שכו
יא/טו משמר הלוי סי' ה אות ג עמ' קל {"חייב אני לך כך וכך דינרים" וספק אם הם דינרי כסף או זהב - האם מועילה תפיסה}
יא/טו משנת יעקב כאן
יא/טו משנת יעקב משפטים עמ' קכו, קפו
יא/טו משנת יעקב נזיקין עמ' רעה
יא/טו משנת יעקב נשים ח"א הל' אישות פ"ה הכ"א עמ' עו {ההשוואה לערב, חיוב מטעם הודאה או חיוב חדש}, עז {שו"ע סובר כרמב"ם}, זרעים ח"א עמ' רטו-רטז {מדוע ש"ח המתנה להיות כשואל צריך קנין}
יא/טו משפט הקנין ח"א עמ' רכב, תס, ח"ב עמ' רלו, ח"ג עמ' תיא, תטו, תכד, תכז, תלה-תלו, תלט
יא/טו משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 320
יא/טו משפטי עזיאל ח"ו עמ' פב
יא/טו נודע ביהודה השלם חו"מ עמ' נח
יא/טו נועם ח"ד עמ' קיב {מ"מ - טעם הדעה שלא מועילה התחייבות בע"פ}, קכד-קכז, קל-קלב {חיוב מטעם אודיתא או חיוב חדש, האם מועיל אודיתא בבריא, הראיה מערב}, קלג-קלו {מדוע ש"ח המתחייב להיות כשואל צריך הנאה או קנין}, קמ
יא/טו נזר הראש ח"א סי' כ עמ' קעד {התחייבות מועילה מטעם אודיתא}
יא/טו נחל יצחק (תשעב) ח"ב עמ' יג, טו {מ"מ}
יא/טו נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א ח"ב פרק לד פסוק ז
יא/טו נחפה בכסף (נבון) ח"א דף צד ע"ד
יא/טו ניצוצי אש עמ' תתמד
יא/טו נתיבות המשפט סי' קצ ס"ק י
יא/טו נתיבות חיים (קארב) ח"ד עמ' שעב
יא/טו נתיבות מרדכי קדושין עמ' תז, תלב
יא/טו ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' שמג, שמה, שמח
יא/טו ס' התרומות שער סד ח"ד בגידולי תרומה {קושיה מ"והיא ניזונית מנכסים משועבדים"}
יא/טו ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תקסז {מדוע לא מועיל "אתם עדי שמכרתי"}
יא/טו סיני ק עמ' תקעד {לח"מ בשם הר"ן}
יא/טו עבודת הגרשוני עמ' שסה
יא/טו עובד וקבלן עמ' 129 {התחייבות מועילה}
יא/טו עטרת שלמה ח"א סי' סה עמ' שג {מועילה התחייבות בשטר}
יא/טו עיון בלומדות עמ' לח {ערב חייב באמירה בעלמא}
יא/טו עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' רל-רלא {ההשוואה לערב}
יא/טו עין יהודה עמ' כד {אתם עדי}, כז {התחייבות בלי קנין}
יא/טו עמק המשפט ח"א עמ' נח, קפא {כ"מ}, ח"ב עמ' קיב, רפה
יא/טו עמקי המשפט עמק הערב סי' א אות ב עמ' שלב, סי' ב עמ' שלח {דעתו דיסוד דינא דערב הוא מטעם התחייבות}
יא/טו ערך שי חו"מ סי' ס סעיף ז, סי' פא סעיף ד, סי' קלא סעיף ו, סי' רט סעיף ד
יא/טו פד"ר ח"ו עמ' 235 {האם צריך "אתם עדי" אם מתחייב בב"ד}, 236-240 {חיוב מטעם הודאה או חיוב חדש}, ח"י עמ' 370 {חיוב מטעם אודיתא}
יא/טו פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' קפב
יא/טו פני דוד דף יא ע"ג
יא/טו פסקים וכתבים (הרצוג) ח"ט עמ' תו {"אתם עדי" מעיד על גמירת דעת}, תכא-תכג {ההשוואה לערב, חיוב מטעם הודאה או חיוב חדש}
יא/טו פרי אליהו ח"א סי' לט
יא/טו צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' כ אות א {א"א לומר קי"ל כריא"ז שצריך קנין}, ב {חיוב מטעם אודיתא או מטעם חיוב חדש}, ג {לח"מ - ערב אחר חי"ש צריך קנין כי הוא דומה לאסמכתא}
יא/טו קהלות יעקב קדושין סי' י אות א {ההשוואה לערב, חיוב מטעם הודאה או חיוב חדש}
יא/טו קובץ ביאורים (שפירא) {ההשוואה לערב}
יא/טו קול דודי (תשף) (בקיצור)
יא/טו קונטרסי שעורים ב"ב דף 58
יא/טו קונטרסי שעורים כתובות קונ' ז אות טז עמ' קמא
יא/טו קרית מלך רב (תשסו) עמ' תשיג
יא/טו רבבות אפרים (מזוז) סי' כד פ"ב אות ו
יא/טו ריח שדה דף ל ע"ד
יא/טו שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף כא ע"א-ע"ב {קושיית הר"ן, שיטת קצוה"ח שהרמב"ם מתכוון לאודיתא}, כב ע"א {דוחה פירוש קצוה"ח שהרי כששניהם מודים שאינו אמת לא מועיל כי זה הודאה נגד הודאה, כ"מ - כוונתו היא שכיון שהיה יכול להודות מועיל גם חיוב חדש}, כג ע"א {הוכחה ממוצל מאש סי' י שרמב"ם אינו מחייב מטעם הודאה}, כד ע"ב {מועיל חיוב חדש}, לג ע"ב {לפי קצוה"ח הרמב"ם סובר שמועילה הודאה גם בבריא}
יא/טו שדה אברהם דף לח ע"ג {לקצוה"ח מועיל רק לשון הודאה}
יא/טו שו"ע הרב הל' עדות ס' כג
יא/טו שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' פ, שעב
יא/טו שו"ת הגאונים בתראי (תשע) עמ' י
יא/טו שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תפו, תקד
יא/טו שו"ת המבי"ט ח"א סי' שו {התחייבות בלשון "תוכל להוציא עלי שני עדים שיעידו שאני חייב לך"}
יא/טו שו"ת הרא"ש כלל עב סי' ב {התחייבות בלי תנאי אינה אסמכתא}
יא/טו שו"ת הרדב"ז ח"ו סי' שני אלפים רצ {התחייבות מועילה בלי קנין}
יא/טו שו"ת הריב"ש סי' שמה עמ' תנו {מועילה התחייבות}
יא/טו שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' שעג
יא/טו שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' לח-לט, נח
יא/טו שו"ת מהר"ם די בוטון סי' מ דף עג ע"א {מועילה התחייבות באמירה}
יא/טו שו"ת מהר"ם פדוואה (תשעד) עמ' קעח
יא/טו שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' כג, רנט, תקלא
יא/טו שו"ת מהריט"ץ סי' ט (ד"ה אמנם כד)
יא/טו שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' שעג
יא/טו שו"ת ר' יצחק הלוי (תשע) עמ' יז
יא/טו שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' עג {כתב בשטר שנשבע לחברו ובאמת לא נשבע}
יא/טו שו"ת ר"ב אשכנזי סי' לג עמ' רנד {מועילה התחייבות במה שלא היה חייב}
יא/טו שו"ת ר"מ גאויזון סי' כ עמ' פב {התחייבות לווה לשלם קנס אם יאחר לפרוע את החוב}, סי' עד עמ' רעא {התחייבות לתת מתנה מועילה בקנין}
יא/טו שו"ת ראנ"ח ח"ב סי' לז {מועילה התחייבות בלי תנאי}
יא/טו שו"ת רשב"ש סי' קיד, עמ' צא {התחייבות מועילה}, סי' רפג {התחייבות בטעות}, סי' תלד {מועילה התחייבות בשטר}, סי' תרז עמ' תקה {מועילה התחייבות בשטר}
יא/טו שולי הגליון עמ' קעו
יא/טו שומרי משפט (צ'כנוב) ח"א עמ' מט-נ
יא/טו שופרא דשטרא שער ג פ"ג {"אתם עדי" מועיל כי הוב"ד אינו גרוע ממעשה קנין, שיטת קצוה"ח שזה מדין אודיתא}
יא/טו שופריה דיעקב (מערך) דף יג
יא/טו שושנת יעקב (הורוויץ) סי' מ סעיף א, סי' קכט סעיף ה, סעיף ו {לח"מ}, סי' קלב סעיף א, סי' רז סעיף ז, סעיף י {כ"מ}
יא/טו שושנת יעקב חו"מ סי' קלב אות ג (ס"ק א) {שנים שהתחייבו}
יא/טו שי למורא חו"מ סי' קכט דף קיב ע"ג {קושיה מערב אחר חיתום שטרות}, קיג ע"א {ההשוואה לערב היא כללית בלבד}, קיד ע"א {מ"מ - רמב"ן חולק בשתי חלוקות}
יא/טו שירת דוד יבמות-קידושין עמ' רפב, רפד
יא/טו שם יוסף (אליקים) {מ"מ - משטה אני בך}
יא/טו שם מרדכי עמ' 55
יא/טו שמן המשחה (קושטא) דף עה ע"א {התחייבות בדשלבל"ע}
יא/טו שמן למאור (ביימאייל) דף כז ע"ד {התחייבות מותנית}
יא/טו שמן ראש (אשכנזי) חו"מ סי' ו {ההתחייבות מועילה בהאת האמון}
יא/טו שנות חיים (אויסאיבל) רבית סי' א ענף ב ס"ה ס"ק ה, סי' מח ענף א ס"ק ב ואילך, ענף ב
יא/טו שנתון המשפט העברי ח"ו עמ' 90 {מועילה התחייבות בלי קנין}, חי"ג עמ' 163
יא/טו שעורי ר' חיים פנחס קדושין שעור יב אות ב
יא/טו שעורי ר"א ליכטנשטין פ' השואל עמ' 196
יא/טו שעלי דעת גל' ז עמ' 169-171, 174-175
יא/טו שער יהודה {התחייבות בדשלבל"ע - האם מועילה בקנין או בלי קנין, שיטת רש"י שהתחייבות לא מועילה, התחייבות שותפים בדשלבל"ע, דשלבל"ע בקידושין}
יא/טו שער יהושע ח"א עמ' קכה {מ"מ - דעה שאמירה לא מועילה}, קכח {שלא היה חייב לו כלום}
יא/טו שער משפט סי' מ ס"ק א, סי' סו ס"ק לה, סי' פא ס"ק יא-יב, סי' פז ס"ק יט, סי' צט ס"ק א
יא/טו שער נפתלי סי' ט דף טז ע"ב {כ"מ - אודיתא היא הקנאה}
יא/טו שערי בינה (תשעט) עמ' עז {טענת השטאה}
יא/טו שערי לימוד (לוריא) ח"ג סי' נ אות כג-כד {מועילה התחייבות בעל פה, מתי חלה התחייבות אם אמר לעדים לכתוב שטר על ההתחייבות}, סי' נב אות ד-ו {אחריות על מתנה - מועילה מדין התחייבות, האם מועילה התחייבות בע"פ}
יא/טו שערי צדק ח"ג עמ' 247 {מועילה התחייבות בלי קנין}
יא/טו שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף א ע"ב וע"ד {הודאה מועילה מטעם התחייבות}, ב ע"ב {כנ"ל}, ג ע"ד {ראב"ד שותק לרמב"ם, הודאה מטעם התחייבות גם כשמשים עצמו רשע}, ד ע"ג {הודאה בלי אתם עדי}, נב ע"א-ע"ב {הודאה מטעם התחייבות}, צח ע"ג {כ"מ - אודיתא מועילה גם בבריא}
יא/טו שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך ב עמ' ב, יג, טז, רלא
יא/טו שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' לו
יא/טו תורת איש לוי - שעבוד אות רכט
יא/טו תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' רס, תי
יא/טו תפארת אריה עמ' קעז
יא/טז אבני החושן סי' ס סעיף ג-ד, סי' סו סעיף לט, סי' עג סעיף י, סי' קטו סעיף ז
יא/טז אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' קיח
יא/טז אדרת אליהו (קובו) סי' כ דף ל ע"ד
יא/טז אהבת דוד (חיד"א, תשכז) עמ' קלו-קלז
יא/טז אהבת דוד (תקנט) דף עג ע"ג, עד ע"א
יא/טז אהל יצחק
יא/טז אהל רחל (סופר) עמ' 704 {אין אדם מחייב א"ע בדבר שאינו קצוב}
יא/טז אולם המשפט סי' ס סעיף ג, סי' רצא סעיף יד
יא/טז אומר לציון סי' קיא (הראשון), קיט
יא/טז אוסף פס"ד של ב"ד הגדול עמ' קנא
יא/טז אוצמפה"ת ב"מ טז ע"ב הע' 6, לז ע"ב הע' 61 {מל"מ}, מב ע"ב הע' 93 {מל"מ}
יא/טז אוצמפה"ת ב"מ נא ע"ב ח"א הע' 96, 101, 103 {שעה"מ}
יא/טז אוצרות יהושע עמ' קפה
יא/טז אור הישר [לחם רב (בוטון) סי' קעו, קצט, דברי ריבות סי' קפח, מפרשים בהל' אישות פכ"ג הי"ז]
יא/טז אור יעקב סנהדרין דף י ע"ג
יא/טז אוריין תליתאי (תאומים) סי' ה (ד ע"ד), קנ
יא/טז אוריתא טו עמ' רלז {מל"מ}
יא/טז אזני יהושע (מהד' אדרת) בראשית-שמות דרוש יג עמ' 208-209, 213
יא/טז איים בים כתובות סי' עב אות א {התחייבות על דבר שאין לו קצבה}
יא/טז איפת צדק ח"ב ש"ב סי' ד אות ט-יב {מ"מ בשם רמב"ן}
יא/טז אם הבנים דף א ע"ד
יא/טז אמונת עתיך גל' 123 עמ' 85-87
יא/טז אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תמו {מל"מ - לא הו"ל למידע}
יא/טז אמרי בינה (אוירבך) - הלואה סי' מז [א] ד"ה דעת {מל"מ}
יא/טז אנצי"ת ע' ברי ושמא הע' 52 {מל"מ}, ע' דבר שאינו קצוב הע' 1, 15, 17, 39-41, 45, 51, 54
יא/טז אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 27, 112, 266, 370
יא/טז אפוד בד דף נג ע"ג
יא/טז אש דת (תשמח) עמ' כח {מכירת דבר שאינו קצוב}, רסט
יא/טז אשר למלך
יא/טז באר בשדה עמ' צא {חייב עצמו בדבר שאינו קצוב}
יא/טז בגדי כהונה (פרחיא) דף כט ע"א
יא/טז בדבר מלך חי"ז עמ' קכב {חייב עצמו בדבר שאינו קצוב כגון שאמר הריני חייב לזון אותך או לכסות חמש שנים אע"פ שקנו מידו לא נשתעבד שזו כמו מתנה היא ואין כאן דבר ידוע ומצוי שנתנו במתנה וכן הורו רבותי וראב"ד}
יא/טז בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' ס סעיף ט
יא/טז בית אהרן (צוקרמן) עמ' עה
יא/טז בית אהרן (קארטשין) עמ' קו {ראב"ד}
יא/טז בית אהרן וישראל גל' לג עמ' כא
יא/טז בית דוד (פילוסוף) יו"ד דף סח ע"א
יא/טז בית דוד (תשעט) יו"ד סי' רמט, חו"מ סי' סג, תב
יא/טז בית דינו של שמואל עמ' 1023
יא/טז בית הלוי ח"ב סי' מ עמ' קסו-קסז {מל"מ}
יא/טז בית יעקב (טבשונסקי) סי' קכט סעיף יא, סי' רי סעיף א, סי' שלז סעיף ט
יא/טז בית ישחק הלכות מכירה פרק כב ה"י דף קי ע"ד {הקנאת דבר שאינו קצוב לבנו}
יא/טז בית ישראל (הורוביץ) אהע"ז סי' ס
יא/טז בית מאיר (תשע) סי' נא ס"א עמ' שמד, סי' ע ס"ט עמ' כב, סי' צג ס"ו עמ' קמט, סי' קיב ס"יד עמ' שיז, סי' קיג ס"ב עמ' שלח, סי' קעח ס"טו עמ' תכט
יא/טז בית מאיר השלם סי' נא ס"א עמ' קצג
יא/טז בית מאיר עמ' מב
יא/טז בית שלמה (דרמר) חו"מ סי' לו דף יט ע"ד {מל"מ}
יא/טז בית שמואל אחרון חו"מ סי' ו, כט, מט
יא/טז בכורי אביב (ביק) דף שפב
יא/טז בן ידיד הל' זכיה פ"ג (מו ע"ב-ע"ד)
יא/טז בני יהודה (בית יהודה [עייאש] חלק ב) סי' מב (דף קה ע"ב)
יא/טז בני יששכר (תשמג) ח"א דף קמט ע"ב
יא/טז בני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' צו
יא/טז בני יששכר (תשעז) ח"א עמ' שנב
יא/טז בני משה (שלטון) סי' יג דף כה-כו
יא/טז בני נפתלי (סופר) - בית אפרים דף ו ע"ד
יא/טז בנין משה עמ' רכט
יא/טז בקע לגלגלת דף כט ע"ג
יא/טז ברור הלכה כתובות מא ע"א ציון א
יא/טז ברור הלכה כתובות קא ע"ב ציון א
יא/טז בריכות מים דף קסא ע"א וע"ד
יא/טז ברכת אברהם (ארלנגר) ב"מ סו ע"ב עמ' שכה
יא/טז ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ד עמ' קלח, קמב
יא/טז ברכת מועדיך לחיים (אזמיר) ח"א דף ד ע"ג, ח"ב דף קיד ע"א
יא/טז ברכת מועדיך לחיים (תשסג) ח"א עמ' יג, ח"ב עמ' תכד
יא/טז ברכת מרדכי ב"ב עמ' תצ
יא/טז ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' מט {שעה"מ}
יא/טז גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף נח ע"ד {חמש שנים לא נחשב קצוב}
יא/טז גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל ד סי' כב
יא/טז דבר אליהו (לרמן) סי' פד (קה ע"ג) {מחילה שאינה קצובה, התחייבות שאינה קצובה כשמקבל תמורה, שעה"מ בשם רמב"ן}
יא/טז דבר מאיר (ראק) סי' עה
יא/טז דבר משה (אמריליו) ח"ב דף נט ע"א
יא/טז דברות אליהו ח"ד עמ' רלב-רלג
יא/טז דברות משה זרעים עמ' תרנג {חייב עצמו בדבר שאינו קצוב}
יא/טז דברות צבי (וייספיש) ח"ג מועדים עמ' רסו
יא/טז דברי אמת (תשעט) עמ' שלה {המתחייב לחבירו בדבר שאינו קצוב לא קנה}
יא/טז דברי חיים (אוירבך) אהע"ז דיני קידושין סי' לה
יא/טז דברי חיים (אוירבך) הלואה סי' כג ד"ה הש"ך
יא/טז דברי חיים (אוירבך) כתובה סי' כד ד"ה בתוס'
יא/טז דברי חיים (אוירבך) קידושין סי' לה ד"ה ובזה, ד"ה וראיתי
יא/טז דברי יחזקאל (פרנקל) פ' וישלח עמ' לב {מחילה שאינה קצובה, מל"מ - אם קיבל כסף}
יא/טז דברי יצחק (מורסיא) - תולדות יצחק עמ' ג
יא/טז דברי ריבות (תשעב) עמ' רפג
יא/טז דולה ומשקה פסח עמ' רעב {דבר שאינו קצוב - אסמכתא}
יא/טז דין אמת (תשסז) עמ' קצט, רנז
יא/טז דין אמת דף עה ע"א-ע"ג {מל"מ}
יא/טז דרך המלך (לוין) דף ז ע"ב
יא/טז דרכי איש דף כג ע"ד
יא/טז דרכי חושן (תשסח) עמ' קעג {כ"מ}
יא/טז דרכי יושר (שרף) ח"א עמ' שלח, ח"ב עמ' עא {ראב"ד}
יא/טז דרכי נועם (הלוי) חו"מ סי' כד (רטו ע"ד) {מחילה שאינה קצובה}
יא/טז דרכי שמחה עמ' סד
יא/טז דרשות מנחת יצחק עמ' סו, עג
יא/טז הדרת מרדכי דף יט ע"ב, סא ע"ב, סט ע"ג
יא/טז ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 103-101, 167, 196, 203, 324, 370, 388 {מל"מ}, 399, 502, 520, 528
יא/טז היכל התורה (פינצוק) חוב' ג עמ' יג
יא/טז הלכה למשה (אלבז) עמ' כח, ל
יא/טז הר המלך ח"ח עמ' רצה-שו
יא/טז הר"מ במז"ל - קובץ עמ' רכג
יא/טז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' עח
יא/טז והיה העולם עמ' 134
יא/טז ויחי ויתן דף עח ע"א
יא/טז ויקח אברהם [חלקם בחיים לד ע"ג]
יא/טז ויקרא אברהם חו"מ סי' לט (עג ע"ג)
יא/טז זך ונקי עמ' רסה
יא/טז זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' קטו
יא/טז זכרון צבי מנחם דף מח ע"ד, מט ע"א, נ ע"א, נא ע"ד, נד ע"ד, נה ע"א
יא/טז זעקת דלות עמ' 107
יא/טז זרע יעקב (ניניו) דרוש ב דף לג ע"ד
יא/טז זרעא דיוסף דף קכז ע"ד, קכט ע"א
יא/טז חוות אליעזר עמ' עג
יא/טז חוות בנימין ח"ב עמ' שסז {א"א לומר קי"ל כרמב"ם}, שסט {אם קיבל תמורה}
יא/טז חוות יאיר (תשנז) עמ' תמז
יא/טז חוזה דוד תהלים פרק טז דף לב ע"א
יא/טז חוקות הדיינים ח"ב עמ' רנד-רנה, ח"ג עמ' קלד
יא/טז חזון יחזקאל כתובות פ"ד ה"ז
יא/טז חזון למועד (שפירא, תשנה) עמ' מז
יא/טז חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 59, 196, ח"ג עמ' 47, ח"ד עמ' 105 {מל"מ}
יא/טז חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' קט
יא/טז חי' חתם סופר
יא/טז חי' כתב סופר כתובות עמ' רח-רי, נשים ח"א עמ' פז
יא/טז חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' רסא, שטז-שיח, שכג, ח"ב עמ' רג-רד
יא/טז חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' קכה, קכז
יא/טז חיי נפש ח"ו עמ' שכב
יא/טז חיי עמרם עמ' רצא, רצג
יא/טז חיים ומלך
יא/טז חלקו של יוסף (אמאדו) דף יח ע"ג
יא/טז חנוכת הבית עמ' קכג {מל"מ}
יא/טז חסד ומשפט דף שכז ע"ב
יא/טז חק לישראל ערבות עמ' 47, 50, 482-480, שומרים עמ' 1386, 1398
יא/טז חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 133
יא/טז טבעת החושן ח"א עמ' 236
יא/טז טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 530
יא/טז יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' תלו-תלז {מל"מ}
יא/טז יביע אומר ח"ג חו"מ סי' ד אות א ואילך
יא/טז יד המלך (פלומבו)
יא/טז יוסף את אחיו עמ' א-ו, ט-י {התחייבות שאינה קצובה בשעת קידושין או נישואין, ע"י שליח, בשבועה, בת"ח, בקנין, במלך, או בתמורה להנאה}, רכג-רכו
יא/טז יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קמא
יא/טז יכין ובועז ח"א סי' קכז עמ' 323
יא/טז ים התלמוד (עדיל) עמ' תלו
יא/טז ימי שלמה
יא/טז יפה נוף עמ' קצו
יא/טז יקב זאב דף טז ע"א
יא/טז ישועות יעקב חו"מ סי' רג סעיף ב
יא/טז ישועות יעקב חו"מ סי' שעג
יא/טז ישועות יעקב נשים עמ' קו, רסב, רצו, שנה
יא/טז ישועות ישראל - חידושים סי' ס סעיף ה {מ"מ}
יא/טז ישועות ישראל סי' ס סעיף ד, ה {כ"מ}, ו
יא/טז ישמח משה (גאלופוליטי) דף צה ע"ד, ק ע"ב
יא/טז כבוד יו"ט
יא/טז כהונת עולם שו"ת סי' ז דף ז ע"א
יא/טז כח מעשיו הגיד לעמו דף סג ע"ג
יא/טז כנסת הגדולה מהדו"ב חו"מ סי' יב הגהב"י אות יב {מחילה שאינה קצובה}
יא/טז כרם ציון שביעית ח"ב עמ' רצה ע"א
יא/טז כרם שלמה (אמריליו) חו"מ סי' יא דף קכ ע"ג
יא/טז כרם שלמה (אמריליו) יו"ד סי' יא (דף יא ע"ג)
יא/טז כתב סופר יו"ד סי' קנה
יא/טז כתב סופר יו"ד סי' קנה ד"ה ובמקום {ובכסף משנה בשם רמב"ן}
יא/טז כתבי מהר"ם איררה עמ' קכג
יא/טז כתר תורה (תשיז) עמ' מב
יא/טז כתר תורה (תשסז) עמ' פה-פז
יא/טז לב שמח דף פה ע"א {ראב"ד}
יא/טז לדוד עד עולם עמ' 117 {מל"מ בשם ריטב"א}, 125
יא/טז לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' קצז, שמח, תפד, תקלט, תרטו
יא/טז לחם רב סי' קיד {אפשר לומר קי"ל כרמב"ם, הדין אם נשבע לקיים את התחייבותו}, קנח {אפשר לומר קי"ל כרמב"ם}, קעו {השוואה לערבות שאינה קצובה}, קצט {קושיה מ"כדשיימי בי תלתא", מתנת שכיב מרע שאינה קצובה}
יא/טז לקוטים (פיינברג) עמ' א
יא/טז מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' רצ
יא/טז מבי"ט (רובינ') דף קכח ע"א
יא/טז מגן דוד (גיג) אהע"ז סי' א דף כ ע"ב {התחייבות תמורת פעולה}
יא/טז מהלכי משפט ח"ד עמ' 222
יא/טז מוריה גל' רה עמ' מב {מל"מ}
יא/טז מזכרת עמ' 516
יא/טז מחנה יהודה (אשכנזי) דף נ ע"ד, נא ע"ב וע"ד
יא/טז מחנה ישראל (אליהו)
יא/טז מחקרים במשה"ע עמ' 31
יא/טז מטה אהרן (קרויס, תרפג) דף קיח ע"א
יא/טז מטה אשר סי' ג (יב ע"א) {מחילה שאינה קצובה}
יא/טז מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' תקעז
יא/טז מים חיים (סילווא) סי' יג עמ' רסח {מחילה שאינה קצובה}
יא/טז מישרים (ר' ירוחם) נתיב טו ח"ג
יא/טז מלאכת שלמה (חכים) השמטות, ודף נח ע"א {מל"מ}
יא/טז מלך שלם (שו"ת) סי' ל דף מז ע"א
יא/טז מלך שלם חו"מ סי' ל (מז ע"ב)
יא/טז מנחת חינוך ח"ג עמ' שפג
יא/טז מנחת יצחק (וייס) עה"ת ח"א עמ' רצג
יא/טז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף ריז ע"א
יא/טז מקבציאל גל' כא עמ' מט, סט
יא/טז מקצוע בתורה סי' מב ס' יג ס"ק כה, סי' ס ס' ב ס"ק ו, ס' ג ס"ק יא
יא/טז משאת משה (ישראל) חו"מ ח"א סי' לב דף צא ע"א-ע"ג
יא/טז משובב נתיבות עמ' נח {מל"מ}, נט
יא/טז משיבת נפש עמ' נב
יא/טז משנה הלכות ח"ב דף נז ע"ד
יא/טז משנת יעקב
יא/טז משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' ריז
יא/טז משנת ר' אהרן כתובות עמ' נא
יא/טז משפט איש תשטז עמ' שכב
יא/טז משפט צדק ח"ב סי' יז השני (לה ע"ג) {מ"מ - ולטעמיך}, עד (קפד ע"ב)
יא/טז משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 521
יא/טז משפטי שאול - פסקי דין עמ' קצד-קצה, קצז-קצח, רב, שכב
יא/טז נאמן שמואל דף קמד ע"ד, קמה ע"ג
יא/טז נודע ביהודה השלם חו"מ עמ' נב, עה
יא/טז נועם ח"ד עמ' לג, סד, עח, צד, קלו
יא/טז נחל יצחק (תשעב) ח"ב עמ' ער, ח"ג עמ' נו, ח"ד עמ' רמה {מל"מ}
יא/טז נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א ח"ב פרק לד פסוק ח
יא/טז נר למאור (רבינוביץ) דף נו ע"ב
יא/טז נשמת כל חי ח"ב דף כב ע"ב, כג ע"ב, כט ע"ג, ל ע"ג
יא/טז נתיב התורה (סאלים) ויקרא עמ' קצה
יא/טז נתיב מאיר
יא/טז נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' נג
יא/טז נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' תעא
יא/טז נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' קנ
יא/טז ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' שלז-שלח
יא/טז ס' התרומות שער מו ח"ד אות י עמ' תתקמא {התחייבות עד סך פלוני - קצובה}, עמ' תתתקמט, תתתקנז
יא/טז עבד המלך (תשא)
יא/טז עדות ביעקב (בוטון) דף קסה ע"א
יא/טז עוגת אליהו דף נו ע"א
יא/טז עולת ראיה (וייס) עמ' קכו {מל"מ}
יא/טז עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' נז, קעג
יא/טז עטרת שלמה ח"ב עמ' קטו-קיט
יא/טז עינות מים דף ו ע"ד
יא/טז עמק המשפט ח"א עמ' קצה, קצו-קצז {מל"מ}, ח"ב עמ' רד, רכד, רמה
יא/טז עמק יהושע (תרפה) סי' ז עמ' מ
יא/טז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' יד
יא/טז עצי ארזים סי' לב ס"ק ו
יא/טז ערך שי חו"מ סי' ס סעיף א-ב, סי' קסג סעיף ה
יא/טז פד"ר ח"ג עמ' 116, 122, ח"ה עמ' 345, ח"ח עמ' 50-51, ח"ט עמ' 260, 297, ח"י עמ' 381, חי"א עמ' 182, 241-239
יא/טז פני המלך (שטרן)
יא/טז פני חיים (פלג'י) עמ' כח, לב, צב, צה, קנב, רסה, רעא, שלג-שלד
יא/טז פני יצחק (אבולעפיא) ח"א חו"מ סי' כ דף קמד ע"ב
יא/טז פני משה (בנבנשתי) ח"ב סי' כו (מט ע"ג)
יא/טז פנים חדשות [בני שמואל (חיון) דף לה, מהר"י לוי נג] {כ"מ}
יא/טז פסקי ב"ד הרבנות ירושלים - דיני ממונות ח"א עמ' עז, קנד
יא/טז פסקי מהרי"ץ - בארות חיים סי' יב ס"ק כד, הערות תל-תלג
יא/טז פסקים וכתבים (הרצוג) ח"ט עמ' תכב
יא/טז פעמוני זהב סי' ס סעיף ו
יא/טז פתגמי אורייתא (שבת) ח"ב עמ' שז, שטו
יא/טז פתחי שערים דף מ ע"ג {מל"מ}, נה ע"ב, נז ע"ד
יא/טז צדקה חיים (פאלאג'י) דף ב ע"ג (עמ' ו במהד' שובי נפשי)
יא/טז צדקה חיים דף ב ע"ג (עמ' ו במהד' תשס)
יא/טז צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' כד אות ה, חו"מ סי' ג-ד
יא/טז צרור הכסף (הראשון) עמ' כח
יא/טז קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון בני אדם עמ' סו, סט
יא/טז קול יהודה (פרלוב) עמ' סב-סג
יא/טז קול מבשר (ראטה) ח"ב עמ' ה {מל"מ - מועילה התחייבות שאינה קצובה אם נהנה}
יא/טז קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' ב
יא/טז קרית מלך
יא/טז קרית מלך רב (תשסו) עמ' תשטז-תשיז, אלף סו
יא/טז ראה חיים ח"א דף ח ע"ג (עמ' כז), ח"ב דף עא ע"ד (עמ' רמט-רנ)
יא/טז ראשי בשמים (רבין) עמ' עח, קז, רפה
יא/טז רביד הזהב (אברך) דף מ ע"ג {מל"מ - לא הו"ל למידע}
יא/טז רוח יעקב (בן שבת, תשסז) עמ' קכח
יא/טז רחמים לחיים על שו"ת הרשב"א ח"ה סי' קפ
יא/טז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תקו
יא/טז שארית יעקב (אלגזי) עמ' רכט (=עב ע"א)
יא/טז שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף צז ע"א, קא ע"א, קד ע"ב, קיב ע"א, קטו ע"ב {מל"מ}, קיח ע"ב {מל"מ}, קיט ע"א {מל"מ}, קכ ע"א
יא/טז שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רמג, רנז, שכד
יא/טז שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קלז, קעו, ח"ב עמ' תקכז
יא/טז שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' לה, קד {הגהמ"י}
יא/טז שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' א, קלג
יא/טז שו"ת הרד"ם חו"מ סי' ה {מל"מ}
יא/טז שו"ת הרדב"ז ח"ג סי' אלף יא, ח"ו סי' שני אלפים רפב
יא/טז שו"ת הריב"ש סי' שמה, עמ' תנו-תנז
יא/טז שו"ת הריטב"א סי' קסג {חולק על הרמב"ם}
יא/טז שו"ת הרשב"א ח"ב סי' פט, ח"ד סי' קמה, ח"ה סי' קפ, ח"ו סי' קעח
יא/טז שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' קכג
יא/טז שו"ת מהר"י וייל סי' צג
יא/טז שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' שי, תעא
יא/טז שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' קיט
יא/טז שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' רלב, רלג {הגהמ"י}, רלח
יא/טז שו"ת מהר"ם די בוטון סי' ל
יא/טז שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' תלב, תלה
יא/טז שו"ת מהרא"ש (היילפרין) סי' א אות ו
יא/טז שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' רסב, תרצב
יא/טז שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' יז, רח, רמג, רע, רעג
יא/טז שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' שי, תעא
יא/טז שו"ת ר' יצחק הלוי מקושטא עמ' סז, צ-צא, קעד
יא/טז שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' ל, קיד, קיח
יא/טז שו"ת ר"י מליריאה עמ' עא, עד
יא/טז שו"ת ר"י קצבי ליקוטים סי' ה
יא/טז שו"ת רשב"ש עמ' קפ, תקז
יא/טז שואל ומשיב מהדו"א ח"ב סי' קג (מח ע"ב) {מל"מ}, מהדו"ב ח"א סי' נט (מג ע"ד) {כ"מ}, מהדו"ג ח"ג סי' כב (טז ע"א) {התחייבות בפדיון אשה שנשבתה - אינו קצוב}, קל (סא ע"ג), מהדו"ד ח"ג סי' ג (דף ד ע"ג, ה ע"ב)
יא/טז שואל ומשיב מהדו"ב ח"א סי' ע
יא/טז שואל ומשיב מהדורא א ח"א סי' צג
יא/טז שומרי משפט (צ'כנוב) ח"א עמ' קלא-קלב, קלז-קלח, קמ-קמב
יא/טז שופרא דשטרא שער ג פ"ג
יא/טז שורת הדין ח"ב עמ' קכב
יא/טז שושנת יעקב (הורוויץ) סי' ס סעיף ו, סי' קלא סעיף ו {מל"מ}
יא/טז שם יוסף (אליקים)
יא/טז שם מרדכי עמ' 56
יא/טז שם עולם (רבין) ח"א עמ' י {מל"מ}
יא/טז שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' קסד {מל"מ}, חו"מ עמ' קמח
יא/טז שמחה לאיש (שונשול) דף ה ע"ד
יא/טז שמחת יהודה דף צה ע"ב {מל"מ}
יא/טז שמן המשחה (קושטא) דף עה ע"ג, עו ע"א
יא/טז שמן ראש חו"מ סי' כט
יא/טז שמע שלמה (תווינא) עמ' כב
יא/טז שמרו משפט ח"א עמ' שו
יא/טז שנתון המשפט העברי ח"ב עמ' 351, ג עמ' 257
יא/טז שעורי ר' שמואל ב"מ ח"א עמ' ריא
יא/טז שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 154
יא/טז שער אשר (קובו) חו"מ סי' ח דף ח ע"ד
יא/טז שער המלך ח"ב עמ' שפח-שפט, תב
יא/טז שער יהושע ח"א עמ' לה, קכב, קכד, קמד, קנד, ח"ב עמ' צ, שכט
יא/טז שער משפט סי' ס ס"ק ג
יא/טז שער נפתלי (קצנלבוגן, שו"ת) סי' ג דף לו ע"ב
יא/טז שערי בינה (תשעט) עמ' קסג, קסח, קעד {לא הו"ל למידע}
יא/טז שערי לימוד (לוריא) ח"ג עמ' עד
יא/טז שערי צדק ח"ג עמ' 422
יא/טז שערי שמחה (סופר) ח"א עמ' קלז, קעו, ח"ב עמ' תקכז
יא/טז שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך ב עמ' צח {שעה"מ}
יא/טז שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 51 {מל"מ}
יא/טז שעשוע התלמידים דף נו ע"ג-נז ע"ב
יא/טז שרשי הים
יא/טז שתי הלחם סי' לט
יא/טז תאיר נרי דף סא ע"ד {מל"מ}
יא/טז תולדות יעקב (וישניצא, תרכב) תחילת הליקוטים עמ' 120
יא/טז תולדות יעקב (מאהלר) עמ' שא
יא/טז תורה לדעת ח"ג עמ' רט
יא/טז תורה מציון שנה ד חוב' ב סי' כז
יא/טז תורת אמת (תשסו) עמ' תנד
יא/טז תורת המשפט ח"א עמ' 152
יא/טז תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' קנא, רי, ח"ג עמ' קמט
יא/טז תורת חסד (פרחיא) סי' קצח {מחילה שאינה קצובה}, רכח (קס ע"א)
יא/טז תחומין ח"ג עמ' 354, חי"ג עמ' 452, חט"ו עמ' 284
יא/טז תנופה חיים דף מט ע"ג
יא/טז תפארת אריה עמ' קנ-קנא, קנג-קנד, קנו, קעא
יא/טז תשורת שי מהדו"ק סי' רצב {שעה"מ}
יא/טז תשורת שי מהדו"ת סי' קפז {מל"מ - לא הו"ל למידע}
יא/יז אגרות משה יו"ד ח"א סי' קנ ענף ד
יא/יז אהל רחל (סופר) עמ' 704 {הפוסק לזון את בת אשתו}
יא/יז אוסף פס"ד של ב"ד הגדול עמ' קנא
יא/יז אוצרות יהושע עמ' קפה
יא/יז אור שמח
יא/יז אזני יהושע (מהד' אדרת) בראשית-שמות דרוש יג עמ' 213
יא/יז איים בים כתובות סי' עב אות א {התחייבות על דבר שאין לו קצבה}
יא/יז אמרי בינה (אוירבך) - הלואה סי' מז [א] ד"ה דעת, ד"ה ובמל"מ {רמב"ם}, סי' מח [ב] ד"ה ועיין {שעה"מ}
יא/יז אנצי"ת ע' דבר שאינו קצוב הע' 6, 8, 9
יא/יז אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 266
יא/יז ארחות חיים ח"ב סי' ו אות יח
יא/יז ארחות משפט עמ' יט-כ
יא/יז אשר למלך
יא/יז בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' ס סעיף ט
יא/יז בית אהרן (צוקרמן) עמ' עה
יא/יז בית דוד (תשעט) חו"מ סי' תב
יא/יז בית מאיר (תשע) סי' נא ס"א עמ' שמד
יא/יז בן ידיד הל' זכיה פ"ג (מו ע"ג-ע"ד)
יא/יז בני דוד
יא/יז ברור הלכה כתובות קא ע"ב ציון א
יא/יז ברור הלכה כתובות קב ע"ב ציון א פסקה ד
יא/יז ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ד עמ' קלט
יא/יז ברכת שלמה חו"מ עמ' סח {אור שמח}
יא/יז גור אריה (צרמון)
יא/יז דברות משה זרעים עמ' תרנג {ומפני מה הפוסק עם אשתו שיהיה זן את בתה חייב לזונה}
יא/יז דברי אמת (תרכא) דף צה ע"ב
יא/יז דברי ירמיהו קידושין עמ' רכז
יא/יז דין אמת (תשסז) עמ' קצט
יא/יז דינא דחיי ח"ב דף מד ע"ד
יא/יז ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 102
יא/יז הר המלך ח"ח עמ' רצה-שו
יא/יז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' עח, פב
יא/יז ויקרא אברהם חו"מ סי' לט (עו ע"א)
יא/יז זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' קטו
יא/יז חוקי חיים (גאגין) דף עה ע"א
יא/יז חזון יחזקאל כתובות פ"ד ה"ז
יא/יז חזקה רבה חו"מ ח"ד עמ' 40, 42
יא/יז חי' חתם סופר
יא/יז חי' כתב סופר כתובות עמ' ר {כ"מ}, נזיקין עמ' קיז
יא/יז חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' שטז-שיז, שכג, שכה
יא/יז חלק יעקב (זריהן) דרוש טו דף קל ע"א
יא/יז טבעת החושן ח"א עמ' 236
יא/יז יביע אומר ח"ג חו"מ סי' ד אות א, סי' ה אות טז
יא/יז יוסף את אחיו עמ' רכג-רכד
יא/יז יכין ובועז ח"א סי' קכז עמ' 323
יא/יז ישועות יעקב נשים עמ' שנב {כ"מ}
יא/יז כתב סופר יו"ד דף קטו ע"ג
יא/יז כתב סופר יו"ד סי' קנה
יא/יז כתבי מהר"ם איררה עמ' קכא
יא/יז לב שמח דף פד ע"ג
יא/יז לחם רב (בוטון) סי' נח
יא/יז מבי"ט (רובינ') דף קכח ע"ג
יא/יז מגילת ספר עשין דף סד ע"ג
יא/יז מהלכי משפט ח"ד עמ' 223
יא/יז מחנה יהודה (אשכנזי) דף נא ע"ג {כ"מ}
יא/יז מילי דמרדכי
יא/יז מים חיים (סילווא) סי' יג עמ' רסו
יא/יז מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/יז משיבת נפש עמ' נב
יא/יז משנת יעקב
יא/יז משפטי שאול - פסקי דין עמ' קצה-קצו
יא/יז נודע ביהודה השלם חו"מ עמ' נב
יא/יז נועם ח"ד עמ' לג, צה, קלח
יא/יז נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' קנ-קנא
יא/יז ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' שמג
יא/יז עבד המלך (תשסט) עמ' תקט {כ"מ}
יא/יז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' יד, רמג
יא/יז עצי ארזים סי' נא ס"ק ג
יא/יז ערך שי חו"מ סי' ס סעיף ב
יא/יז פד"ר ח"ג עמ' 116, ח"ד עמ' 302, ח"ח עמ' 50-51, ח"י עמ' 381, חי"א עמ' 241
יא/יז פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' קפב
יא/יז קרית מלך
יא/יז קרית מלך רב (תשסו) עמ' תשיח {כ"מ}
יא/יז שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף צז ע"ב {כ"מ}, קד ע"ב, קיב ע"א, קיט ע"א
יא/יז שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תקכז
יא/יז שו"ת הריב"ש עמ' תנו
יא/יז שו"ת הרשב"א ח"ב סי' פט
יא/יז שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' רלח
יא/יז שו"ת ר' יחיאל באסן סי' יח דף ט ע"א-ע"ג
יא/יז שו"ת ר' יצחק הלוי מקושטא עמ' סז, צ-צא, קעד
יא/יז שו"ת ר"י בסן (תצז) דף ט ע"א, יא ע"ג
יא/יז שומרי משפט (צ'כנוב) ח"א עמ' קלא, קמ, קמז
יא/יז שעורי ר' שמואל ב"מ ח"א עמ' ריא
יא/יז שער יהושע ח"ב עמ' צ, שכט
יא/יז שערי זיו ח"ב דף קלב ע"ד {או"ש}
יא/יז שערי שמחה (סופר) ח"ב עמ' תקכז
יא/יז תורת המשפט ח"א עמ' 152
יא/יז תורת חסד (פרחיא) סי' רכח (קס ע"א)
יא/יז תחומין חט"ו עמ' 284
יא/יז תפארת אריה עמ' קנא, קנד
יא/יח אבקת רוכל (תשסב) עמ' שיב, של
יא/יח אוצמפה"ת ב"מ סו ע"א הע' 64 {מל"מ}, 67
יא/יח אוצמפה"ת ב"מ סו ע"ב הע' 31, 82
יא/יח אור הישר [אבקת רוכל סו"ס פח]
יא/יח אור נעלם (אטהויזן) סי' נה דף לז ע"ב {צריך קנין כדי שלא יהיה אסמכתא}
יא/יח אמונה ומסחר עמ' תקיא
יא/יח אמרי בינה (אוירבך) - דיינים סי' כ [טז] ד"ה והיכא {לח"מ}
יא/יח אמרי משפט ח"א עמ' רפז
יא/יח אנצי"ת ע' אסמכתא (ב) הע' 123, 125
יא/יח אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 106
יא/יח ארחות חיים ח"ב סי' סא
יא/יח בית אהרן וישראל גל' קיז עמ' קי, קיג
יא/יח בית יעקב (טבשונסקי) סי' רז סעיף ז {מל"מ}
יא/יח בית מאיר (תשע) סי' נ ס"ו עמ' שלט
יא/יח בית מאיר השלם סי' נ ס"ו עמ' קפו
יא/יח ברית אברהם (פיעטרקוב) חו"מ סי' כט אות ב
יא/יח ברכת אברהם (ארלנגר) ב"מ סו ע"ב עמ' שכד
יא/יח בתי כהונה (תצו) בית דין דף כז ע"ג, לד ע"ד
יא/יח דברות אליהו ח"ד סי' לב עמ' קמד {יש אסמכתא בשידוכין}
יא/יח דברי משה (מזרחי) עמ' עא {יש אסמכתא בשידוכין}
יא/יח דרך המלך (לוין) דף ז ע"א
יא/יח ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 96 {כ"מ}, 384
יא/יח הלכה למשה (אלבז) עמ' תלט
יא/יח הלכה פסוקה ח"ב סי' יב הערה 373 {רמב"ם}, 375 {לח"מ}
יא/יח הלכות ומנהגי מהר"ש עמ' רלג
יא/יח הר"מ במז"ל - קובץ עמ' קעט
יא/יח הרי בשמים (הורוביץ) ח"ה סי' מו עמ' צח {מל"מ, נקבע מנהג לעשות שידוכין כתיקון חכמי ספרד} [צ"ע מש"כ ח"מ סי' נ ס"ק טו שאם הבת מסרבת גם בתיקון חכמי ספרד אומרים שעד"ז לא נתחייב]
יא/יח הרמב"ם - שמרנות עמ' 274-275
יא/יח השיב משה (תשעה) סי' מח אות לא עמ' רמה
יא/יח והיה העולם עמ' 116
יא/יח וזאת ליהודה (קצין) עמ' צא
יא/יח וישב אברהם (קריספין) מע' אות ג
יא/יח זכור לאברהם (אביגדור) (השמטות דף קנט ע"א)
יא/יח זעקת דלות עמ' 18
יא/יח זרע אברהם (יצחקי) חו"מ דף קז ע"ג, קכב ע"ב
יא/יח חוקות הדיינים ח"א עמ' רמח
יא/יח חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' פא
יא/יח חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' פא
יא/יח חיי עמרם עמ' רפב
יא/יח חיים ביד דף סח ע"ג, עז
יא/יח חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' קצה, חו"מ ח"א עמ' שפו, מהדו"ב ח"ב עמ' פג
יא/יח חקרי לב (שלוניקי) חו"מ ח"א דף קכז {מל"מ}
יא/יח יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' תסז
יא/יח ידיו של משה [שו"ת משפט צדק ח"א סי' א כתב שענין חכמי ספרד הוא מדין הודאה]
יא/יח יפה נוף עמ' קצז
יא/יח ישועות ישראל סי' עב סעיף ה
יא/יח כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף קטז ע"ג
יא/יח לדוד עד עולם עמ' 123 {במחילת בעל על זכויות בנכסי אשתו}
יא/יח לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' קצז, תקצז
יא/יח מבוא למשנה תורה עמ' 44 {מקור מהגאונים}, 87 {איזכור חכמי ספרד}, 95 {רמב"ם נהג כחכמי ספרד}
יא/יח מלאכת שלמה (חכים) כאן, ודף כו ע"ב {מל"מ}
יא/יח משנת יעקב כאן
יא/יח משנת יעקב משפטים עמ' קל
יא/יח משפט הקנין ח"ב עמ' רז, ח"ג עמ' שסג
יא/יח משפט צדק ח"ב סי' י דף כב ע"א
יא/יח משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 115, 518
יא/יח משפטי שאול - פסקי דין עמ' קפו-קפז
יא/יח נוה שלום (איזרלסון) עמ' 76
יא/יח נועם ח"א עמ' שט
יא/יח נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"ב סי' כו אות א
יא/יח נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' קז אות א
יא/יח נישואין וגירושין (פלק, תשכב) עמ' 78, 81
יא/יח נפת צופים (בירדוגו, תשעה) עמ' קעו {מל"מ}
יא/יח ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' שלד {יש אסמכתא בשדוכין}
יא/יח סיני חוב' צג עמ' רלו
יא/יח ערך השלחן חו"מ ח"א דף ז ע"ב {לח"מ}
יא/יח ערך שי חו"מ סי' רז סעיף יג {לח"מ}, יד {מל"מ}
יא/יח פד"ר ח"ג עמ' 142-140, 145, חי"ד עמ' 280-281 {כ"מ}
יא/יח פנים חדשות [משפט צדק א ב ג ד ה]
יא/יח פסקי ב"ד הרבנות ירושלים - דיני ממונות ח"א עמ' סד, סח
יא/יח פסקים וכתבים (הרצוג) ח"ט עמ' תטז {התיקון מבוסס על כך שאסמכתא אינה מערערת מחילה, אולי חז"ל השתמשו בזה}
יא/יח פרי העץ דף קכט ע"ג
יא/יח פרשת השבוע (תשעב) ח"א עמ' 291
יא/יח צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שכא ע"א
יא/יח צמח צדק (קרוכמל, תשסח) עמ' תיג
יא/יח צמיחת גאולתנו עמ' רלג
יא/יח קיצור סמ"ג עמ' 100
יא/יח קרית מלך
יא/יח קרית מלך רב (תשסו) עמ' תשיט-תשכ
יא/יח שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' קצג
יא/יח שו"ת הריב"ש סי' רסג {קנין בלבד לא מסלק אסמכתא}, רפ {יש אסמכתא בשדוכין}, סי' שפז עמ' תקמח {יש אסמכתא בשדוכין}
יא/יח שו"ת הרמ"א סי' כב
יא/יח שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' צו, צח
יא/יח שו"ת מהר"ם די בוטון סי' ל
יא/יח שו"ת מהרי"ל החדשות עמ' שא
יא/יח שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' רנט, שטו {כ"מ}
יא/יח שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' רצח, שב, ח"ב עמ' צח, ח"ג עמ' לח, קל, ח"ד עמ' לד
יא/יח שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' קמו
יא/יח שושנים לדוד (צבאח) ח"ב אהע"ז סי' נא דף כה ע"ב
יא/יח שמרו משפט ח"א עמ' תכב, תכו
יא/יח שמש ומגן אהע"ז סי' יא עמ' רלו {מל"מ}
יא/יח שמש ומגן ח"א אהע"ז סי' יא עמ' רלו
יא/יח שנתון המשפט העברי חי"ג עמ' 168
יא/יח שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 343
יא/יח שערי ישר שער ז פ"ח אות טז
יא/יח תחומין חכ"א עמ' 303
יא/יח תפארת אריה עמ' קעו {תיקון חכמי ספרד}
יא/יח תקון סופרים (רשב"ש) שער כב עמ' קא
יא/יח תשורת שי מהדו"ק סי' תכה


יב/781 הלכות מכירה פרק יב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יב/רה"פ פי' ר"י קאפח
יב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יב/רה"פ רמב"ם לעם
יב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יב/א אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קנב {מ"מ}
יב/א אברהם יגל
יב/א אוהל שם (ברודנא) ח"א סי' לג דף ע ע"ג {לאו באונאה בקרקע} עא ע"ד {ניתן להשבון}
יב/א אוצמפה"ת ב"מ נו ע"א ח"ב הע' 14 {כי ניתן להשבון}
יב/א אוצמפה"ת ב"מ סא ע"א הע' 343 {ניתן להשבון}
יב/א אוצרות הרמב"ם
יב/א אור הישר [מעין החכמה דף עד ע"א]
יב/א אמונה ומסחר עמ' ב, כז
יב/א אמרי הצבי (בער) סוגיות דף יב ע"ב {לא לוקה}
יב/א אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' סז
יב/א אנצי"ת ע' אונאה הע' 8, 22, 38, 202 {אהא"ז}, ע' גזל הע' 7 {מ"מ}
יב/א באר הגולה (הרטמן) באר ז הערה 201
יב/א בית אהרן וישראל גל' נו עמ' קכו {אין לוקים}
יב/א ברוך אומר חו"מ עמ' נב*
יב/א ברור הלכה ב"מ נח ע"ב ציון ח
יב/א גדולי שמואל ב"מ דף מט, ס, השמטות עמ' קצג
יב/א דברות אליהו ח"ו עמ' קצ
יב/א דברות משה ב"מ ח"ב סי' נג ענף א, סי' נו ענף א
יב/א דברי חיים (אוירבך) דיני דיינים סי' ב {ניתן להישבון}
יב/א דברי חיים ב"מ נא ע"א
יב/א דגל יהודה (קמינר) עמ' רעח
יב/א דרכי יושר (שרף) ח"ב עמ' קיא
יב/א המסחר במשה"ע עמ' 20-19, 45
יב/א המעשה והמדרש עמ' צד-צה {לאו}
יב/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' עח
יב/א ויקח אברהם [אות היא לעולם ח"א דף יב ע"ב]
יב/א חי' מהר"ם שיק מכות עמ' רכב
יב/א חיים ומלך
יב/א חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 193
יב/א כתבי פז עמ' כ {לא לוקה}
יב/א לב מבין
יב/א לחם רב (בוטון) סי' ו
יב/א לקוטי שעורים (שטיין) ב"מ סי' יט ס"ק ד {מ"מ}
יב/א מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף צו ע"ד {ניתן להשבון}
יב/א מגילת ספר לאוין דף פד ע"ד
יב/א מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' תקא
יב/א מוריה ח גל' ח עמ' כד {ניתן להשבון}
יב/א מנחת חינוך ח"ב עמ' תקכד
יב/א מעין החכמה עמ' קפו
יב/א משאת המלך (אדרי)
יב/א משאת המלך ח"א סי' מז {מלקות פחות משתות}, ח"ד סי' תסד {מלקות}
יב/א משנת יעקב
יב/א נזר הקודש דף ריב
יב/א נר מצוה (ואלק) שרשים דף י ע"א {לא לוקה כי לא ניתן לתשלומין}, מצוות דף קכא ע"א {לא לוקה כי ניתן לתשלומין}
יב/א נתן פריו ב"מ עמ' רעא, רעח
יב/א עובד וקבלן עמ' 33
יב/א עומק הפשט ח"א עמ' קיד
יב/א עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' רנו
יב/א ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' עח-פ
יב/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רלה
יב/א פני חמה דף ח ע"א
יב/א פרי האדמה ח"ב
יב/א קונטרסי שעורים ב"מ שעור כב אות ב
יב/א קרית מלך
יב/א רבבות אפרים (מזוז) סי' ה פ"ג אות ט
יב/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' ריז
יב/א שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' קנב {ניתן להשבון}
יב/א שו"ע הרב הל' אונאה ס' א-ב
יב/א שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' רצו
יב/א שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' רצו
יב/א שירת דוד (תשסג) עמ' רצ, רצה
יב/א שירת דוד ב"מ עמ' רצ, רצה
יב/א שעורי ר' אלחנן ב"מ עמ' יח
יב/א שעלי דעת גל' ז עמ' 139 {בטעות או בזדון}
יב/א תורת המדינה עמ' 344
יב/א תחומין ח"ב עמ' 473
יב/א תחומין חכ"ב עמ' 269
יב/ב אוהל שם (ברודנא) ח"א סי' לג דף ע ע"ג {לאו באונאה פחות משתות}
יב/ב אות היא לעולם ח"א דף טו ע"א וע"ג
יב/ב אמונת עתיך גל' 119 עמ' 120
יב/ב אנצי"ת ע' אונאה הע' 37, 41, 53, 64, 66
יב/ב בית יעקב (טבשונסקי) סי' רכז סעיף ב
יב/ב ברור הלכה ב"מ מט ע"ב ציון ה, נ ע"ב ציון ג
יב/ב הגהות חבר בן חיים
יב/ב המסחר במשה"ע עמ' 20
יב/ב הערות ר"א סופר למאירי קידושין יז ע"א הערה 5
יב/ב וזאת התורה עמ' קפז
יב/ב חוקות הדיינים ח"ב עמ' שנב
יב/ב חי' הריצ"ד
יב/ב חיים ומלך
יב/ב חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 196, 197
יב/ב יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קמא
יב/ב מבוא למשנה תורה עמ' 164
יב/ב משאת המלך (אדרי)
יב/ב משנת יעקב
יב/ב משפטי אמת עמ' רו, רט, ריט
יב/ב נשמת חיים (תשסח) חו"מ ענינים סי' עט עמ' קכב
יב/ב נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' שסח {לח"מ}
יב/ב סופר המלך
יב/ב עומק הפשט ח"א עמ' קטו
יב/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רלה
יב/ב קרית מלך רב
יב/ב קרית מלך רב (תשסו) עמ' תשכ
יב/ב רלב"ג ויקרא פכ"ה פסוק יד עמ' שע
יב/ב שו"ע הרב הל' אונאה ס' ט
יב/ב שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' שפב
יב/ב שלחן המלך
יב/ב תורת דניאל עמ' 24
יב/ב תחומין ח"ב עמ' 474
יב/ג אולם המשפט סי' רכז סעיף א {מ"מ}
יב/ג אוצמפה"ת ב"מ מט ע"ב ח"ב הע' 16, 20-23, 28
יב/ג אוצמפה"ת ב"מ נ הע' 105
יב/ג אור הישר
יב/ג אות היא לעולם ח"א דף טו ע"א וע"ג
יב/ג אמונה ומסחר עמ' לב, קסט
יב/ג אנצי"ת ע' אונאה הע' 43 {מ"מ}, 56
יב/ג בית יעקב (טבשונסקי) סי' רכז סעיף ב
יב/ג בנין דוד ב"מ עמ' קפח {מ"מ}
יב/ג ברור הלכה ב"מ מט ע"ב ציון ה, נ ע"א ציון א
יב/ג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' נה
יב/ג גדולי שמואל ב"מ דף ס
יב/ג דברי משפט סי' רכז אות ו-ז {לח"מ}
יב/ג דעת מרדכי ח"ב עמ' כו
יב/ג הגהות חבר בן חיים
יב/ג המסחר במשה"ע עמ' 20
יב/ג חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 196
יב/ג מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' תע
יב/ג משאת המלך (אדרי)
יב/ג משפטי אמת עמ' רו
יב/ג נתן פריו ב"מ עמ' רסה-רסו
יב/ג ס' המקח עמ' שלד, שלו
יב/ג ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' קצו
יב/ג עבד המלך (תשסט) עמ' תקיא
יב/ג עומק הפשט ח"א עמ' קטו
יב/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רלה
יב/ג פנים חדשות [רמ"ע מפאנו מז, מהר"י הלוי סי' נו] {מ"מ}
יב/ג פעמוני זהב סי' רכז סעיף ד {מ"מ}
יב/ג צדקה לחיים (תשסח) עמ' נד
יב/ג קונטרסי שעורים ב"מ שעור כב אות ג
יב/ג קרית מלך רב (תשסו) עמ' תשכב
יב/ג רלב"ג ויקרא פכ"ה פסוק יד עמ' שע
יב/ג שו"ע הרב הל' אונאה ס' ב
יב/ג שו"ת הרמ"ע השלם עמ' קג
יב/ג שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' שיט
יב/ג שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' עד
יב/ג שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' שיט
יב/ג תחומין חכ"ב עמ' 268
יב/ד וה' שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' קסה
יב/ד אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' צד, ח"ז עמ' צד
יב/ד אולם המשפט סי' רכז סעיף ב
יב/ד אוצמפה"ת ב"מ נא ע"ב ח"א הע' 95 {לח"מ}
יב/ד אוצמפה"ת ב"מ נה ע"א ח"ב הע' 28-29, 43
יב/ד אמונה ומסחר עמ' קפג
יב/ד אמרי הצבי (בער) סוגיות דף יב ע"ב {המאנה אינו יכול לחזור}
יב/ד אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' סט
יב/ד אנצי"ת ע' אונאה הע' 46, 50
יב/ד בית אבי ח"ד סי' קפח אות ב, ה
יב/ד בית יעקב (טבשונסקי) סי' רכ סעיף ב {לח"מ}
יב/ד בני יוסף (קאריו) דף ד ע"ג {הגהות מחנ"א}
יב/ד ברור הלכה ב"מ נ ע"ב ציון ב, נה ע"א ציון ט
יב/ד גליא מסכת חו"מ סי' ב אות ח {לח"מ}
יב/ד דברי משה (מזרחי) עמ' רעב {מחנ"א}
יב/ד דברי משפט סי' רכו סעיף ו {לח"מ}
יב/ד הדרום חי"ז עמ' 24
יב/ד המסחר במשה"ע עמ' 20
יב/ד הר המלך ח"ח עמ' שסט
יב/ד הר"מ במז"ל - קובץ עמ' קעט
יב/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' רנח, תרטז
יב/ד זכר ליעקב עמ' סא
יב/ד חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רצב {פרוטה}
יב/ד חוקות הדיינים ח"ב עמ' שנא
יב/ד חי' הריצ"ד לעיל הל' ב
יב/ד חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 195, 196, 400 {חי' מחנ"א}
יב/ד חק לישראל שליחות עמ' 355
יב/ד כנפי נשרים
יב/ד לב מבין
יב/ד לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' כג אות ז, יא, יג
יב/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' תקכה
יב/ד משאת המלך ח"ד סי' תמא {ביטול מקח צריך פרוטה}
יב/ד משנת יעקב
יב/ד משפטי אמת עמ' רו, רח
יב/ד נחפה בכסף ח"א דף נד ע"ד {לח"מ - כ"כ רבינו לקמן}
יב/ד נתן פריו ב"מ עמ' רפא, רצז
יב/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רלה, כרך ב ח"ב עמ' קמב
יב/ד פעמוני זהב סי' רכז סעיף ב {מ"מ}, סעיף ה
יב/ד קונטרסי שעורים ב"מ שעור כב אות ה
יב/ד קרית מלך רב (תשסו) עמ' תשכב
יב/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' שמב
יב/ד שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' רכז
יב/ד שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רכז סעיף ו {לח"מ}
יב/ד שעורי ר' אלחנן ב"מ עמ' י
יב/ד שער המלך (שושן) עמ' קיב
יב/ד שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קעח
יב/ה אוצמפה"ת ב"מ נא ע"ב ח"ב הע' 1
יב/ה אנצי"ת ע' אונאה הע' 74
יב/ה ברור הלכה ב"מ נ ע"ב ציון ד
יב/ה המסחר במשה"ע עמ' 20
יב/ה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' מט
יב/ה חוקות הדיינים ח"ב עמ' שנב
יב/ה חיים ומלך
יב/ה חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 197
יב/ה יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קמב
יב/ה יפה נוף עמ' ר
יב/ה כבוד יו"ט
יב/ה מגילת ספר לאוין דף פה ע"א
יב/ה עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' רנו
יב/ה פעמוני זהב סי' רכז סעיף ב
יב/ה פרשת השבוע (תשעב) ח"ג עמ' 254
יב/ה קרית מלך רב
יב/ה קרית מלך רב (תשסו) עמ' תשכג
יב/ה שעורי ר' אליהו מאיר יבמות סי' ד אות יג
יב/ה שער יהושע ח"א עמ' קמח
יב/ה תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' קעה
יב/ה תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' פח
יב/ה תחומין ח"ב עמ' 474
יב/ו אוצמפה"ת ב"מ מט ע"ב ח"ב הע' 34
יב/ו אוצמפה"ת ב"מ נ הע' 162-166
יב/ו אנצי"ת ע' אונאה הע' 83-86
יב/ו ברור הלכה ב"מ נ ע"ב אחרי ציון ד
יב/ו ויקח אברהם [אות היא לעולם ח"א דף כב ע"ב]
יב/ו חוקות הדיינים ח"ב עמ' שנג
יב/ו חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 198, 388
יב/ו לב דוד (פלדמן) עמ' קסט {כגון פלפלין}
יב/ו לחם רב (בוטון) סי' קנו
יב/ו מגילת ספר לאוין דף פה ע"א
יב/ו מצעדי גבר ב"מ סי' כג אות א
יב/ו נחפה בכסף (נבון) ח"א דף נד ע"א {מ"מ}
יב/ו עובד וקבלן עמ' 33
יב/ו פד"ר חי"ח עמ' 146 {מ"מ}
יב/ו פרשת השבוע (תשעב) ח"ג עמ' 254
יב/ו צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' מג
יב/ו צרור הכסף (הראשון) עמ' קכח
יב/ו קרית מלך
יב/ו שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רנב
יב/ו שדה הארץ ח"ג דף עז ע"ב {מ"מ - אמרו בהלכות}
יב/ו שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' שיח
יב/ו שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' קסט
יב/ו שו"ת מהר"ם די בוטון סי' נא
יב/ו שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' שיח
יב/ו שו"ת ר"מ גאויזון עמ' קלז
יב/ו שו"ת רשב"ש עמ' רצט
יב/ו שער יהושע ח"ב עמ' לט
יב/ו תורת המדינה עמ' 393
יב/ו תחומין ח"ב עמ' 475
יב/ו תחומין חכ"ב עמ' 268
יב/ז אוצמפה"ת ב"מ נ הע' 162-166, 169
יב/ז אות היא לעולם ח"א דף כב ע"א
יב/ז ברור הלכה ב"מ נ ע"ב אחרי ציון ד
יב/ז חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 387
יב/ז שו"ת ר"מ גאויזון עמ' קלז
יב/ז תחומין חכ"ב עמ' 268
יב/ח אוהל שם (ברודנא) ח"א סי' לג דף עא ע"ב {אונאה בתגר ביותר משתות}
יב/ח אוצמפה"ת ב"מ נא ע"א ח"ב הע' 20-21
יב/ח אות היא לעולם ח"א דף כב ע"א
יב/ח אנצי"ת ע' אונאה הע' 29, 128, 130
יב/ח ברור הלכה ב"מ נח ע"ב לפני ציון א
יב/ח טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' תפח
יב/ח מילי דמרדכי
יב/ח מעיל שמואל (פלורנטין)
יב/ח מעיני המים
יב/ח משפטי אמת עמ' ריב
יב/ח נתן פריו ב"מ עמ' רעה
יב/ח ס' המקח עמ' שלח, שמא
יב/ח פרי חיים (הליר)
יב/ח צרור הכסף (הראשון) עמ' שלה
יב/ח קרית מלך רב (תשסו) עמ' תשכו-תשכז
יב/ח שו"ע הרב הל' אונאה ס' ט
יב/ח שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' עד
יב/ח תשובה שלמה אהע"ז סי' נ דף נז ע"ד
יב/ט אגודות אזוב מדברי דף פג ע"ב-ע"ג
יב/ט אולם המשפט סי' רכז סעיף ד
יב/ט אוצמפה"ת ב"מ נא ע"ב ח"ב הע' 2-6, 22
יב/ט אוצמפה"ת ב"מ נב ע"א הע' 35
יב/ט אור הישר [מחנ"א דיני אונאה סי' ז]
יב/ט בית יעקב (טבשונסקי) סי' רכז סעיף ח
יב/ט דעת מרדכי ח"ב עמ' כד, כו
יב/ט חי' הריצ"ד לעיל הל' ב
יב/ט טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' תפח
יב/ט ימין משה
יב/ט לחקרי הלכות סי' רמח
יב/ט משפטי אמת עמ' רה, רי, ריב, רטז
יב/ט פרי חיים (הליר)
יב/ט קונטרסי שעורים נדרים שעור כו אות ח
יב/ט שו"ע הרב הל' אונאה ס' ט
יב/ט תורת נתן עמ' 17 {מל"מ}
יב/ט תשורת שי מהדו"ק סי' תכ
יב/י אוצמפה"ת ב"מ נא ע"ב ח"ב הע' 2-6 {רמב"ם}, 14 {אהא"ז}
יב/י אוצמפה"ת ב"מ נב ע"א הע' 35
יב/י אוצמפה"ת ב"מ נב ע"ב הע' 38 {לח"מ}
יב/י אות היא לעולם ח"א דף כב ע"א
יב/י באר מים חיים (נוסינזון) ב"מ דף נב
יב/י ברור הלכה ב"מ נב ע"א ציון א, ציון ה פסקה ד
יב/י חזון יחזקאל מעשר שני פ"ג הי"ב
יב/י חי' הגר"ח ב"מ עמ' קנא
יב/י מים טהורים עמ' קכג-קכד
יב/י משפטי אמת עמ' רי, רטז
יב/י נתן פריו ב"מ עמ' רעח
יב/י פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' תרנג
יב/י פרי חיים (הליר)
יב/י שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תרל
יב/יא אוצמפה"ת ב"מ נב ע"א הע' 2, 6
יב/יא אורים ותומים - תומים סי' עה ס"ק כב
יב/יא אנצי"ת ע' אונאה הע' 180
יב/יא ברור הלכה ב"מ נב ע"א ציון ב
יב/יא חסדי דוד ח"ד עמ' רכה
יב/יא יפה נוף עמ' ר
יב/יא לב מבין
יב/יא לחם רב (בוטון) סי' רכו
יב/יא לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' תשיז
יב/יא משנה הלכות ח"ט סי' שסד {בספרים יש אונאה}
יב/יא משפטי אמת עמ' ריב, ריד
יב/יא משק ביתי סי' יב (ו ע"ב) {לב מבין}
יב/יא נחפה בכסף (נבון) ח"א דף נה ע"א {ספרים}
יב/יא ציץ אליעזר ח"ב סי' כג אות ו
יב/יא צרור הכסף (הראשון) עמ' קכט
יב/יא קרית מלך
יב/יא שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' שכח
יב/יא שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רכז סעיף ד
יב/יא שער יהושע ח"א עמ' קמח
יב/יא תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' פח
יב/יא תחומין ח"ב עמ' 474
יב/יא תחומין חכ"ב עמ' 276
יב/יב אוצמפה"ת ב"מ נא ע"ב ח"ב הע' 13 {אהא"ז}
יב/יב אוצמפה"ת ב"מ נב ע"א הע' 9-14, 53
יב/יב אוצמפה"ת ב"מ נב ע"ב הע' 29
יב/יב אורים ותומים - תומים סי' עה ס"ק כב
יב/יב אות היא לעולם ח"ב דף צ ע"א
יב/יב אנצי"ת ע' אונאה הע' 30
יב/יב באר מים חיים (נוסינזון) ב"מ דף נב
יב/יב בית מאיר (תשע) סי' קעח ס"טו עמ' תל
יב/יב בני דוד
יב/יב ברור הלכה ב"מ נב ע"ב ציון ג
יב/יב ברכת מרדכי ב"מ עמ' שז
יב/יב הר המור
יב/יב הר"מ במז"ל - קובץ עמ' קעט
יב/יב זרע יצחק (לומברוזו)
יב/יב חי' הגר"ח ב"מ עמ' קנ
יב/יב יורו משפטיך ליעקב סי' יט
יב/יב מילי דמרדכי
יב/יב מעיני המים
יב/יב משפטי אמת עמ' ריד
יב/יב משרת משה (עטייה)
יב/יב נתן פריו ב"מ עמ' רעט
יב/יב פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' תרנב
יב/יב פרי האדמה ח"ב
יב/יב צרור הכסף (הראשון) עמ' קכט
יב/יב קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' רפד
יב/יב קרית מלך רב (תשסו) עמ' תשכז
יב/יב שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תרל
יב/יב שמרו משפט ח"א עמ' כח
יב/יב שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' מא
יב/יב תרומת הכרי עמ' קיא
יב/יב תשובה שלמה אהע"ז סי' נ דף נז ע"ד
יב/יג אם הדרך
יב/יג אמונה ומסחר עמ' קפג
יב/יג אמר יוסף (אלקלעי) דף מג ע"ד {קמ"ר}
יב/יג אנצי"ת ע' אונאה הע' 97
יב/יג ברור הלכה גיטין פו ע"א אחרי ציון א
יב/יג חי' הריצ"ד
יב/יג צרור הכסף (הראשון) עמ' קכח
יב/יג קרית מלך רב
יב/יג קרית מלך רב (תשסו) עמ' תשכח
יב/יג שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רכז סעיף א
יב/יד אנצי"ת ע' אונאה הע' 97
יב/יד דברי משפט סי' רכו סעיף ג
יב/יד הר המלך ח"ח עמ' שסט
יב/יד חיים ומלך
יב/יד צרור הכסף (הראשון) עמ' קכח
יב/יד קרית מלך רב
יב/יד שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רכז סעיף א
יב/טו אנצי"ת ע' אונאה הע' 100
יב/טו חיים ומלך
יב/טו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף צה ע"ג, צו ע"ג
יב/טו קונטרסי שעורים ב"מ שעור כב אות ה
יב/טו קרית מלך רב (תשסו) עמ' תשכח
יב/טו שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רנג
יב/טו שו"ת רשב"ש עמ' קמג


יג/782 הלכות מכירה פרק יג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יג/רה"פ פי' ר"י קאפח
יג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יג/רה"פ רמב"ם לעם
יג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יג/א אבן ישראל (פישר) ח"ח עמ' צט
יג/א אבני החושן סי' רכז סעיף יד
יג/א אבני נועם ח"ב עמ' רלג
יג/א אהל יצחק דף נ ע"ב
יג/א אוצמפה"ת ב"מ מז ע"א הע' 20 {מ"מ}, 22-34
יג/א אוצמפה"ת ב"מ נז ע"א הע' 40
יג/א אוצר יסודי שביעית עמ' תקמו-תקמז
יג/א אור הישר [אור הישר ירושלמי כתובות פי"א ה"ד ותמורה כז ע"א]
יג/א איים בים ב"ק סי' עג אות ג
יג/א אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' מד אות ט
יג/א אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' מד אות ב
יג/א אנצי"ת ע' אונאה הע' 161-155
יג/א אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 285, 288
יג/א ארחות חיים ח"ב סי' מב עמ' 472
יג/א בית אהרן וישראל גל' יב עמ' יט {פירות}, כ {מ"מ}
יג/א בית יעקב (טבשונסקי) סי' רב סעיף ז {כ"מ}
יג/א בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' סח אות א, ו
יג/א בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' יז אות א-ג, ו
יג/א ברור הלכה ב"מ מז ע"א ציון א ואחרי ציון א, ואחרי ציון ד
יג/א ברכת מרדכי ב"מ עמ' רעה
יג/א בשולי גליוני עמ' תלה {כ"מ}
יג/א גבורת יצחק שביעית עמ' קנ
יג/א גדולי שמואל ב"מ דף נב, נז ע"א
יג/א דברי משה (מזרחי) עמ' רע
יג/א דברי משפט סי' רלב סעיף א
יג/א דין אמת (תשסז) עמ' רמא
יג/א חוקות הדיינים ח"ב עמ' שנ {כ"מ}
יג/א חוקי חיים (גאגין) דף קב ע"ג {מל"מ}
יג/א חוקת עולם עמ' 388 {רוצה מחט יותר}
יג/א חי' הגר"מ זמבה סי' ל אות ט
יג/א חי' חתם סופר
יג/א חי' יפה לב עמ' שה {אונאה בחליפין}
יג/א חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' קיא
יג/א חי' מחנה אפרים
יג/א חכמת התורה פ' תולדות עמ' רעט {כ"מ}
יג/א חקרי לב (המאור) חו"מ ח"א עמ' קכג
יג/א יד דוד (קרלין) ח"ב דף קפד
יג/א יורו משפטיך ליעקב סי' טז
יג/א יפה נוף עמ' רא
יג/א כתבי פז עמ' כא {כ"מ - שמו לאו דוקא}
יג/א לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' כג אות א-יג
יג/א להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' קנז {כ"מ}
יג/א לחם שלמה (בולה) דף כא ע"ד
יג/א מאור למלך קדושין עמ' כה
יג/א מבוא למשנה תורה עמ' 10
יג/א מוריה שנה ה גל' ט (ר"ה רייכמן)
יג/א מנחת חינוך ח"ב עמ' תקכו
יג/א מעיני המים
יג/א מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רו ע"ב
יג/א משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' נח
יג/א משנת יעקב
יג/א משנת ר' אהרן קדושין עמ' כד
יג/א משפט המלחמה עמ' סז
יג/א משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 348-353, 362
יג/א נזר הקדש (קפלן)
יג/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רלג
יג/א פנים חדשות [מהרש"ך ח"ב ריח]
יג/א פרי חיים (הליר)
יג/א צמח צדקה - שו"ת עמ' א, ט {כ"מ}
יג/א צרור הכסף (הראשון) עמ' קכט, שיט
יג/א קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון חכמים עמ' כח
יג/א קונטרסי שעורים ב"מ שעור כ אות ב-ג, שעור כב אות ב
יג/א קרית מלך
יג/א קרית מלך רב (תשסו) עמ' תשכט
יג/א רשימות לב קידושין סי' ג אות ו
יג/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רטז
יג/א שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף סא ע"א
יג/א שארית נתן בנימין עמ' קכה {כ"מ בשם רשב"א}
יג/א שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רנב
יג/א שו"ת הגאונים בתראי (תשע) עמ' לה
יג/א שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' שפג
יג/א שמו משה דף קצז ע"א
יג/א שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' עא
יג/א שתי הלחם סי' לט
יג/א תורת כסף וחליפין עמ' קעו, קפב {אהא"ז}, קצא
יג/א תחומין ח"ב עמ' 480 {מ"מ}
יג/א תכריך מרדכי סי' ו עמ' מו {כ"מ - אונאה בחליפין}
יג/א תשובות ר"י אלחנן עמ' רז
יג/ב אוצמפה"ת ב"מ מז ע"א הע' 6, 12, 14, 59, 62-64
יג/ב אוצמפה"ת ב"מ נא ע"א ח"א הע' 35, 42 {בעה"ב}
יג/ב אור הישר [לח"מ בהלכה א]
יג/ב אור שמח
יג/ב אנצי"ת ע' אונאה הע' 139, 149, 165, ע' דבר שאינו מסים הע' 26, 29, 33
יג/ב ברור הלכה ב"מ מו ע"ב ציון ח, מז ע"א ציון א, נא ע"א ציון א
יג/ב חוקות הדיינים ח"ב עמ' שמט, שנז
יג/ב חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' לח
יג/ב חי' מחנה אפרים
יג/ב יד דוד (קרלין) ח"ב דף קפה
יג/ב כתר תורה (תשסז) עמ' רפד {מ"מ}
יג/ב לחם רב (בוטון) סי' קנט
יג/ב לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' תפז
יג/ב מגילת ספר לאוין דף פה ע"ד
יג/ב מעיני המים
יג/ב משנת יעקב
יג/ב משפט הקנין ח"א עמ' שעו
יג/ב משפטי אמת עמ' קמו
יג/ב נזר הקדש (רזין) מנחות דף קז ע"ב
יג/ב נתיבות המשפט סי' קצט ס"ק א
יג/ב נתיבות המשפט סי' רכז ס"ק י {כ"מ - לשון מכירה}
יג/ב ס' המקח עמ' שלט {מ"מ}
יג/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רלג
יג/ב ערך שי חו"מ סי' רט סעיף ב
יג/ב פנת יקרת (תשנד) סי' קכו אות ב ס"ק א-ב
יג/ב פנת יקרת (תשעא) עמ' תקכד
יג/ב פרי השדה (דייטש) ח"א דף צג ע"ג {לח"מ}
יג/ב קרית מלך רב (תשסו) עמ' תשלא-תשלב, אלף ד
יג/ב שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קסח, רנב
יג/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' ריח {פרתך}
יג/ב שו"ת הגאונים בתראי (תשע) עמ' לד
יג/ב שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' תשפד
יג/ב שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' קצו
יג/ב שו"ת רשב"ש עמ' תצד
יג/ב שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קצט סעיף א {כ"מ}, סי' רכז סעיף טז {מ"מ}
יג/ב שמו משה דף קצז ע"ב
יג/ב שערי זיו ח"ב דף נא ע"ג
יג/ב תחומין ח"ב עמ' 483-482
יג/ב תחומין חכ"ב עמ' 263, 270
יג/ג וד' שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' קעז
יג/ג אבן האזל (גם בהשמטות, סוף שופטים דף פב ע"ד)
יג/ג אוצמפה"ת ב"מ נא ע"א ח"א הע' 35-36
יג/ג אוצמפה"ת ב"מ נא ע"ב ח"א הע' 97 {מ"מ}, 98-103, 116 {ר"ח הלוי}, 118 {ר"ח הלוי}
יג/ג אור לי כתובות סי' טז ס"ק יז {אהא"ז}
יג/ג אורים ותומים - תומים סי' סג ס"ק י
יג/ג אוריתא טו עמ' קג {ר"ח הלוי}
יג/ג אות היא לעולם ח"א דף טו ע"ד
יג/ג אמרי בינה (אוירבך) - דיינים סי' כ [יח] ד"ה אך
יג/ג אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' יב אות ה, סי' כא אות א
יג/ג אנצי"ת ע' אונאה הע' 209-210
יג/ג באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' רה
יג/ג בית אהרן (קארטשין) עמ' רלה {לח"מ}
יג/ג בית אהרן וישראל גל' נז עמ' כח
יג/ג בנין דוד ב"מ עמ' קפה
יג/ג ברור הלכה ב"מ נא ע"א ציון ד, מכות ג ע"ב ציון ו
יג/ג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ה עמ' ז
יג/ג ברכת מרדכי ב"מ עמ' רפה
יג/ג ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' קס
יג/ג דברות משה ב"מ ח"א סי' כט ענף ב
יג/ג דברות משה ב"מ ח"ב סי' נד הערה נ {ר"ח הלוי}
יג/ג דברי חיים ב"מ נא ע"ב
יג/ג דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שז {לח"מ}
יג/ג דיני מסחר במשה"ע עמ' 60
יג/ג דרך המלך (רבי) דף נב ע"ב
יג/ג דרך ישרה ח"ב עמ' קיא, קיג
יג/ג הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קד
יג/ג המדות לחקר ההלכה מדה כג אות לו
יג/ג המסחר במשה"ע עמ' 22
יג/ג המשפט העברי עמ' 162
יג/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' שפח
יג/ג ויען יצחק עמ' רעא
יג/ג ושב הכהן (תשמח) עמ' רמא
יג/ג חוקות הדיינים ח"ב עמ' שנט-שס
יג/ג חזון יחזקאל ב"מ פ"ג הי"ב
יג/ג חזקה רבה יו"ד הלכה עח עמ' 18
יג/ג חי' הגר"ח ב"מ עמ' קמח
יג/ג חי' הגר"מ זמבה, הסכמת הגרפ"מ אלתר
יג/ג חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' פא
יג/ג חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' פא
יג/ג חי' מחנה אפרים
יג/ג חי' ר' חיים הלוי דף צז
יג/ג חיים ומלך
יג/ג חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 132 {ר"ח הלוי}, 133
יג/ג יעלת חן עמ' רכו
יג/ג ישועות יעקב נשים עמ' רמד, רסב {לח"מ}
יג/ג לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' קעו
יג/ג לקוטים (פיינברג) עמ' ב
יג/ג מגילת ספר לאוין דף פה ע"ב {מכר כלי תשמישו}
יג/ג מוריה ג גל' י (ר"א רוטנברג)
יג/ג מחנה יהודה (קצין) ח"ב סי' סו
יג/ג מילי דמרדכי
יג/ג מלך שלם דף לז ע"א
יג/ג מנחת חינוך ח"ג עמ' רמג
יג/ג מעיני המים
יג/ג מקבציאל גל' כא עמ' מט-נ, סט
יג/ג מקדש דוד ב"ב עמ' קצז
יג/ג משא יד ח"א עמ' רפג {ר"ח הלוי}
יג/ג משאת המלך ח"א סי' כג
יג/ג משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' נ
יג/ג משנת יעקב כאן
יג/ג משנת יעקב משפטים עמ' רנח
יג/ג משנת יעקב נשים ח"א עמ' קב-קג, קע, קדושה עמ' שפח, הפלאה עמ' קסא, זרעים ח"א עמ' רטו, ח"ב עמ' רנז-רנט
יג/ג משנת יעקב קנין עמ' פא {ר"ח הלוי}
יג/ג משפטי אמת עמ' רכב
יג/ג משפטי התנאים עמ' ע
יג/ג נוה צדק (השמטות)
יג/ג נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' מה
יג/ג נזר אברהם מכות ועדות עמ' נב
יג/ג נימוקי מלב"ם ב"מ סי' יב
יג/ג נתיבות חיים (קארב) ח"ג - מלואים למשפט סי' ה
יג/ג נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' שע
יג/ג נתיבות מרדכי גיטין עמ' רמה {לח"מ}
יג/ג נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' שסב
יג/ג נתן פריו ב"מ עמ' רעד
יג/ג עבד המלך (תשסט) עמ' תקיב
יג/ג עומק הפשט ח"א עמ' קי {לח"מ, ר"ח הלוי}
יג/ג עליות משה (תשנב) ח"א עמ' רעט
יג/ג עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תרעח
יג/ג עמק המשפט ח"א עמ' רפז
יג/ג פנס שלמה
יג/ג פנת יקרת (תשנד) סי' קכד אות ב {ר"ח הלוי}
יג/ג פנת יקרת (תשעא) עמ' תקכ {ר"ח הלוי}
יג/ג פסקי מהרי"ץ - בארות חיים הערה תסג
יג/ג פרי האדמה ח"ג
יג/ג פרשת המלך הל' אישות פי"ב ה"ט (מ ע"ג)
יג/ג קובץ השמיטה עמ' תקטז
יג/ג קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' מג, מה
יג/ג קרית מלך רב (תשסו) עמ' תשלג
יג/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רסט
יג/ג שאגת אריה החדשות דף נו ע"ד {לח"מ}
יג/ג שו"ת מהר"ם מרוטנבורג (תשעה) ח"ב עמ' רמב
יג/ג שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' קצא
יג/ג שולי הגליון עמ' קעו
יג/ג שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ב עמ' קמג {אהא"ז}
יג/ג שושנת יעקב (הורוויץ) סי' סז סעיף ד {לח"מ}
יג/ג שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' שסה {לח"מ}
יג/ג שעורי הגרד"ש מכות סי' ח אות ב ד"ה ובזה
יג/ג שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' מ-מא
יג/ג שער המלך ח"א עמ' תצח {לח"מ}, ח"ב עמ' שפט
יג/ג שער יהודה דף יג {לח"מ}
יג/ג תורת אמת (תשסו) עמ' רעח
יג/ג תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תטו, תיז, תיט, תכב
יג/ג תחומין ח"ב עמ' 483
יג/ג תחומין חכ"ב עמ' 269, 281
יג/ג תשובות ראב"י אב"ד סי' פא
יג/ד אוצמפה"ת ב"מ נא ע"ב ח"א הע' 98-103
יג/ד אור הישר [מחנ"א דיני אונאה סי' יד, טז]
יג/ד בני משה (שלטון) סי' יג דף כו ע"א
יג/ד ברור הלכה ב"מ נא ע"א ציון ד
יג/ד גור אריה (צרמון)
יג/ד דין אמת (תשסז) עמ' רמג {קמ"ר}
יג/ד המסחר במשה"ע עמ' 22
יג/ד המשפט העברי עמ' 162
יג/ד חוקות הדיינים ח"ב עמ' שס
יג/ד חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 133
יג/ד חק לישראל שכירות עמ' 95
יג/ד יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קמה
יג/ד מבוא למשפט העברי בימי התלמוד עמ' 184
יג/ד מזכרת חיים עמ' קיד
יג/ד מקבציאל גל' כא עמ' מט-נ
יג/ד משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' נ
יג/ד משנת יעקב
יג/ד נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' מה
יג/ד נזר אברהם מכות ועדות עמ' נב
יג/ד פרשת השבוע (תשעב) ח"ג עמ' 254
יג/ד קרית מלך רב
יג/ד קרית מלך רב (תשסו) עמ' תשלה
יג/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רסט
יג/ד שומר אמת שביעית עמ' לה
יג/ד שער המלך ח"ב עמ' שפט
יג/ד תחומין ח"ב עמ' 483
יג/ד תחומין חכ"ב עמ' 269
יג/ה אוצמפה"ת ב"מ נא ע"ב ח"א הע' 55-61, 70, 74
יג/ה אמונה ומסחר עמ' קד
יג/ה אנצי"ת ע' אונאה הע' 31, ע' אמנה הע' 18
יג/ה אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 173
יג/ה ברור הלכה ב"מ נא ע"ב ציון ב
יג/ה דיני מסחר במשה"ע עמ' 69
יג/ה דרך ישרה ח"א עמ' קעח
יג/ה המסחר במשה"ע עמ' 22
יג/ה חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"מ נא ע"ב]
יג/ה יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קמב
יג/ה כתר המלך
יג/ה מגן שאול (קצנ') עמ' קסה-קסו
יג/ה משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 407, 485
יג/ה ס' המקח עמ' תלז
יג/ה עבד המלך (תשא)
יג/ה עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' קכו
יג/ה פעמוני זהב סי' רכז סעיף טז
יג/ה פרשת השבוע (תשעב) ח"ג עמ' 254
יג/ה קונטרסי שעורים ב"ב דף ט
יג/ה שו"ע הרב הל' אונאה ס' ו
יג/ה שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' של
יג/ה שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' נז, שג
יג/ה שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רכז סעיף כ
יג/ה תהלה לדוד (והרמן) פ"צו פסוק יג הערה ב
יג/ה תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' קעד
יג/ה תחומין חכ"ב עמ' 263
יג/ו אמונה ומסחר עמ' קט
יג/ו אנצי"ת ע' אמנה הע' 21, 24, 25
יג/ו אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 173
יג/ו ברור הלכה ב"מ נא ע"ב ציון ב
יג/ו דברות משה ב"מ ח"ב סי' מז ענף א
יג/ו דיני מסחר במשה"ע עמ' 82
יג/ו הר המלך ח"ד עמ' נז
יג/ו חוף ימים ח"ב סי' נט אות ה
יג/ו מקורות לפסקי הרמב"ם
יג/ו משפטי אמת עמ' רכד
יג/ו משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 485
יג/ו נשאל דוד או"ח עמ' קיד {שכר עצמו}
יג/ו נשמת חיים (תשסח) חו"מ סי' פב עמ' קלא
יג/ו נתיבות שלום (למפרט)
יג/ו ספיקא דרבנן עמ' נא
יג/ו צרור הכסף (הראשון) עמ' שיט
יג/ו ר"י ששפורטש עמ' 299
יג/ו שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' צא
יג/ו שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' שכו
יג/ו תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' קעד
יג/ז אבן האזל (גם בהשמטות דף קיב)
יג/ז אדמת קודש ח"א או"ח סי' יד (ד"ה האמנם) {גוי}
יג/ז אוצמפה"ת ב"מ נו ע"ב הע' 42-43
יג/ז אור עולם (בלומנפלד) דף ס ע"ד {איסור אונאה בגוי}
יג/ז אות היא לעולם ח"א דף יג ע"ב
יג/ז אמר יוסף (אלקלעי)
יג/ז אמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות לט
יג/ז אנצי"ת ע' אונאה הע' 201, 203
יג/ז באר הגולה (הרטמן) באר ז הערה 198 {גוי}
יג/ז באר מרים פ"ט הי"ד אות ב
יג/ז בית אהרן וישראל גל' נז עמ' כט
יג/ז בית אפרים או"ח (תרמד) דף סד ע"ג {גוי}
יג/ז בית יחזקאל (וייס) עמ' נז
יג/ז דינא דמלכותא (שור) עמ' תשפט-תשצ
יג/ז חזו"א ב"ק סי' י ס"ק ו
יג/ז חזו"א על הרמב"ם
יג/ז חי' כתב סופר נזיקין עמ' פו
יג/ז חי' ר"י אלמידה דף כז ע"ג
יג/ז חסד לאברהם (תאומים) מהדו"ק חו"מ סי' יט
יג/ז ישרי לב עמ' פב
יג/ז מגילת ספר לאוין דף עט ע"ב
יג/ז מהרי"ט אלגזי פ"ב אות יז או"ק ו
יג/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' תקכו
יג/ז מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"ב סי' יג אות ה, סי' יט אות ז
יג/ז נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' תקצח
יג/ז נחל יצחק סי' צא ס"ק א ענף ב
יג/ז נר מצוה (ואלק) שרשים דף כה ע"א וע"ד
יג/ז סופר המלך
יג/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קכ
יג/ז ערוגת הבושם (גרינוואלד) סוגיות עמ' קעט {שני פסוקים למעט נכרי והקדש מאונאה}
יג/ז פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' תטז, תכב
יג/ז צרור הכסף (הראשון) עמ' קכט, שיט
יג/ז קונטרסי שעורים ב"מ שעור כב אות ד
יג/ז קרית מלך
יג/ז שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף נב ע"א
יג/ז שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' שצז
יג/ז שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רכז סעיף יז {לח"מ}, סעיף יח {מ"מ}
יג/ז שער המלך ח"ב עמ' שמו-שמז
יג/ז שרידים ז עמ' כ
יג/ז תחומין ח"ב עמ' 481, חי"ד עמ' 184
יג/ז תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' רנ {אונאת גוי}
יג/ח אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' צו, ח"ז עמ' צה, קלג
יג/ח אהל שם (ברודנא) ח"א סי' לג דף ע ע"ג
יג/ח אהלי יהודה (הכהן)
יג/ח אוהל שם (ברודנא) ח"א סי' לג דף ע ע"ג {לאו באונאה בקרקע}
יג/ח אולם המשפט סי' קט סעיף ג
יג/ח אוצמפה"ת ב"מ נו ע"ב הע' 42-43
יג/ח אוצמפה"ת ב"מ נז ע"א הע' 5, 7, 43
יג/ח אור הישר [דברי ריבות סי' תכה, חיל המלך פ"ה ה"א]
יג/ח אור עולם (בלומנפלד) דף ס ע"ג {איסור אונאה בהקדש}
יג/ח אחיעזר ח"ג סי' לז ס"ק ו
יג/ח אמונת יהושע עמ' אלף מג
יג/ח אנצי"ת ע' אונאה הע' 132, ע' דבר הגורם הע' 39
יג/ח אריה ליש עמ' עח
יג/ח בדבר מלך ח"ט עמ' קיב
יג/ח בית דינו של שמואל עמ' 507, 523
יג/ח בית יעקב (טבשונסקי) סי' קצ סעיף ט
יג/ח ברור הלכה ב"מ נו ע"א ציון ו, נז ע"א ציון א
יג/ח ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ד עמ' שנו {שטרות}
יג/ח דברות אליהו ח"ו עמ' קצא {אין אונאה בקרקעות - אף יותר מחצי}
יג/ח דברי משפט סי' רכו סעיף ו-ז
יג/ח דברי ריבות (תשעב) עמ' תרה
יג/ח דינא דגרמי (אינגבר) עמ' סט, עז {מ"מ}
יג/ח דיני מסחר במשה"ע עמ' 43
יג/ח דיני עבודה במשה"ע עמ' 299
יג/ח דעת סופר חו"מ סי' יג
יג/ח הלכה פסוקה ח"א - ברור הלכה עמ' 14
יג/ח הלכה רבה ח"א עמ' 255
יג/ח הר המלך ח"ד עמ' נז
יג/ח זהב התרומה מ"ש עמ' שסט, שפב
יג/ח חוקות הדיינים ח"ב עמ' קיב
יג/ח חוקת עולם עמ' 388
יג/ח חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"מ נז ע"א]
יג/ח חי' כתב סופר נזיקין עמ' פו
יג/ח יד אפרים (ביליצר) - שו"ת עמ' ריב
יג/ח יהגה האריה עמ' עד
יג/ח יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רפג
יג/ח ישא מדברותיך קדושין עמ' קט
יג/ח לחם רב (בוטון) סי' קנו
יג/ח לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' תעב
יג/ח מחנה יהודה (אשכנזי) דף רי ע"ד
יג/ח מילי דמרדכי
יג/ח מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' שמב
יג/ח מעלין בקודש גל' ח עמ' 56 {הקדש}
יג/ח משאת המלך (אדרי)
יג/ח משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תיח
יג/ח משנת יעקב
יג/ח משפט הקנין ח"ב עמ' רנח, רסז
יג/ח נתיבות חיים (קארב) ח"ד עמ' שעה
יג/ח סופר המלך ח"ב עמ' ריז
יג/ח סיני ק עמ' תמח
יג/ח עבד המלך (תשא)
יג/ח עובד וקבלן עמ' 35, 49
יג/ח עטרת ישראל עמ' רסב
יג/ח עמודי שלמה ח"ב עמ' רלה
יג/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רלה
יג/ח ערוגת הבושם (גרינוואלד) סוגיות עמ' קעט {שני פסוקים למעט נכרי והקדש מאונאה}
יג/ח פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' תטז, תכב
יג/ח פנס שלמה
יג/ח צרור הכסף (הראשון) עמ' שיט
יג/ח קבא דתירוצא עמ' קנג
יג/ח קונטרסי שעורים ב"מ שעור כב אות ז
יג/ח רלב"ג ויקרא פכ"ה פסוק יד עמ' שסט-שעא
יג/ח רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' שנו
יג/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תה
יג/ח רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רלב
יג/ח שארית יוסף (תשמד) שו"ת סי' כ הערה 17, סי' סב הערה 8
יג/ח שארית יוסף (תשסז) עמ' נו, קלט
יג/ח שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף קח ע"א
יג/ח שארית נתן בנימין עמ' צח {עמיתך - למעט הקדש}
יג/ח שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' ערב
יג/ח שו"ת הריטב"א סי' צב
יג/ח שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' שיח
יג/ח שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' קצח
יג/ח שו"ת מהר"ם די בוטון סי' נא, סד
יג/ח שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' קצח, ח"ד עמ' רא
יג/ח שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' שיח
יג/ח שו"ת ר' יצחק הלוי מקושטא עמ' קד
יג/ח שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' רצז
יג/ח שו"ת ראנ"ח ח"א סי' סט
יג/ח שו"ת רשב"ש עמ' כא, רלב
יג/ח שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רכז סעיף ו {רמב"ם}, סעיף כא {שעה"מ}
יג/ח שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' שכה
יג/ח שעורי ר' שלמה עמ' רסב
יג/ח שער המלך כאן, ח"ב עמ' שמז
יג/ח שער יהושע ח"ב עמ' לט
יג/ח שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קעז-קעח
יג/ח שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 59
יג/ח תורת המדינה עמ' 344 {שטרות - מניות}
יג/ח תורת הקדש ח"ב עמ' קסד
יג/ח תחומין ח"ב עמ' 477, ח"ו עמ' 251
יג/ח תנופת זהב עמ' 142
יג/ט אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' שס {בטל המקח}
יג/ט אמרי משפט ח"א עמ' שלא
יג/ט אנצי"ת ע' אונאה הע' 185, 187-189, 191-192, 226
יג/ט באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יג/ט ברור הלכה קדושין מב ע"ב ציון ב
יג/ט דברי ריבות (תשעב) עמ' קפג
יג/ט דיני מתווך במשה"ע עמ' 92
יג/ט חוקות הדיינים ח"ב עמ' קיב
יג/ט חי' מהרי"א צטרון עמ' פד
יג/ט חק לישראל שליחות עמ' 47, 62, 326, 332-333 {שעה"מ}, 336-337 {שעה"מ}, 507 {שעה"מ}, 515 {שעה"מ}
יג/ט יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קמא
יג/ט לחם רב (בוטון) סי' רט
יג/ט לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' תרנג
יג/ט מ"מ הל' נחלות פ"י ה"ד {אפוטרופוס}
יג/ט מחנה יהודה (אשכנזי) דף צט ע"ד
יג/ט מחקרי משפט ח"א עמ' 225
יג/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/ט משאת המלך (אדרי)
יג/ט נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' קט {ראב"ד}
יג/ט נתיבות מרדכי קדושין עמ' רסז-רסח
יג/ט סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' סח כלל טו ח"א שיטה ד א {שעה"מ}
יג/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רלה
יג/ט צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' טו
יג/ט צרור הכסף (הראשון) עמ' קל, שיט
יג/ט קול מבשר (ראטה) ח"ב עמ' י
יג/ט קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' י, יב {מ"מ}
יג/ט קונטרסי שעורים ב"מ שעור כב אות ו
יג/ט קרית מלך
יג/ט קרית מלך רב (תשסו) עמ' תשלו
יג/ט שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' שסט, ח"ג עמ' רס
יג/ט שו"ת מהרא"ל (צינץ) חו"מ סי' מא אות ג
יג/ט שו"ת ר"ע דאיינה ח"ב עמ' 529
יג/ט שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קפב סעיף ג, ה {שעה"מ}
יג/ט שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' קיא
יג/ט שעורי ר' אלחנן ב"מ עמ' י
יג/ט שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 191
יג/ט שער המלך ח"ב עמ' שצ, תמה
יג/ט תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' קעד, קעז-קעח
יג/ט תחומין ח"ב עמ' 482-481, חי"ג עמ' 432
יג/ט תשובה מיראה (תשסו) עמ' לח
יג/י אולם המשפט סי' קט סעיף א
יג/י אור הישר [דברי ריבות סי' קכו, ריט, אורים ותומים - תומים סי' קג ס"ק ג]
יג/י אנצי"ת ע' אונאה הע' 230, 233
יג/י בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' קג סעיף ח
יג/י בית אהרן וישראל גל' קיב עמ' נט-סב {מקח בטל}
יג/י ברור הלכה כתובות צט ע"ב ציון ז
יג/י ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ח עמ' סז
יג/י גדולי שמואל כתובות דף צט
יג/י דברות משה ב"מ ח"ב עמ' קיב
יג/י דברי ריבות (תשעב) עמ' שמח
יג/י דברי ריבות סי' קכו, ריט
יג/י יפאר ענוים
יג/י מעיני המים
יג/י מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/י משאת המלך (אדרי)
יג/י משנת יעקב כאן
יג/י משנת יעקב משפטים עמ' מב {באר המלך}, רצז
יג/י עטרת ישראל עמ' רסה
יג/י צרור הכסף (הראשון) עמ' שיט
יג/י ריח שדה דף נ ע"ג
יג/י שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' כד
יג/י שו"ת ר' אשטרוק אבן שאנג'י עמ' 238
יג/י שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קט סעיף ג
יג/יא אנצי"ת ע' אונאה הע' 194, 228 {מ"מ}, 235, 238
יג/יא בית אהרן וישראל גל' קיב עמ' נח-סב
יג/יא ברור הלכה כתובות צט ע"ב ציון ז
יג/יא ברור הלכה כתובות ק ע"ב ציון ד {ראב"ד}
יג/יא ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ח עמ' סה, סח
יג/יא יקב זאב דף לח ע"א
יג/יא משנת יעקב משפטים עמ' פז {באר המלך}
יג/יא משפטי אמת עמ' רכה
יג/יא נר יצחק (ארדיט) עמ' קמב, רלה
יג/יא ערך שי חו"מ סי' רכז סעיף ט
יג/יא צרור הכסף (הראשון) עמ' קל, שיט
יג/יא קרית מלך רב (תשסו) עמ' תשלז, תשלט
יג/יא שו"ת ר' אשטרוק אבן שאנג'י עמ' 238
יג/יא שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קט סעיף ד
יג/יא שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 191
יג/יא תנופת זהב עמ' 142
יג/יא תשובה מיראה (תשסו) עמ' לח
יג/יב אנצי"ת ע' אונאה הע' 199, 237, ע' ברירה הע' 223
יג/יב ברור הלכה קדושין מב ע"ב ציון א
יג/יב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' רע
יג/יב חזון נחום זרעים ח"א, קונ' ברירה עמ' שז
יג/יב חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' קעב
יג/יב כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף קמד ע"ב
יג/יב מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' שיד
יג/יב מקורות לפסקי הרמב"ם
יג/יב משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תיח
יג/יב משנת יעקב
יג/יב משנת יעקב נשים ח"ב עמ' סב, זרעים ח"ב עמ' קלג-קלה
יג/יב פד"ר חי"א עמ' 185
יג/יב פרי השדה (דייטש) ח"א דף צג ע"ב
יג/יב צרור הכסף (הראשון) עמ' קל, שיט
יג/יב קרן הצבי מצוה עב אות טו
יג/יב שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף סא ע"א
יג/יב שער המלך ח"ב עמ' תמו
יג/יב תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' מו
יג/יב תנופת זהב עמ' 142
יג/יג אור הישר [אור הישר ירושלמי ב"מ פ"ד ה"ו]
יג/יג אנצי"ת ע' אונאה הע' 154, 179
יג/יג ברור הלכה ב"מ נח ע"ב לפני ציון א
יג/יג חוקות הדיינים ח"ב עמ' שמז
יג/יג להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' קסב-קסג
יג/יג מלך שלם דף לז ע"א, סד ע"ד
יג/יג קרית מלך
יג/יג שברי לוחות עמ' 96 {הגהמ"י - אביאסף}
יג/יג שלחן המלך
יג/יג שער יהושע ח"א עמ' קמז
יג/יד אוצמפה"ת ב"מ נו ע"ב הע' 14-21, 56-57
יג/יד אוצמפה"ת ב"מ עו ע"א הע' 23
יג/יד אור הישר [ברית יעקב סי' צה]
יג/יד אנצי"ת ע' אונאה הע' 112
יג/יד בית יעקב (טבשונסקי) סי' רכז סעיף כ
יג/יד דברות משה ב"מ ח"ב סי' נד הערה סו
יג/יד חלקת יואב מהדו"ק יו"ד סי' לא
יג/יד חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ב עמ' קצה
יג/יד כבוד יו"ט
יג/יד כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' לב
יג/יד מגילת ספר לאוין דף פו ע"ד
יג/יד משיב משפט עמ' שפט
יג/יד משפט הקנין ח"א עמ' לה, רנז, ח"ב עמ' ח, ח"ג עמ' רסט, רצד
יג/יד משפטי אמת עמ' רכה
יג/יד עובד וקבלן עמ' 35
יג/יד עמודי שלמה ח"ב עמ' רלו
יג/יד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רלג
יג/יד קרית מלך
יג/יד שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף לז ע"א
יג/יד שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רכז סעיף כב {מ"מ}
יג/יד שער דעה (אביטן) סי' קסא ס"ק א עמ' יב
יג/יד שער דעה (איסר) סי' קסא ס"ק א
יג/יד תורת חיים וחסד עמ' תקלד
יג/טו אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' נא, ח"ד עמ' קמו
יג/טו אוצמפה"ת ב"מ נו ע"ב הע' 26
יג/טו אור עולם (בלומנפלד) דף סו ע"ד {ע"ע הוקש לקרקע}
יג/טו אמונה ומסחר עמ' רעו, רצ
יג/טו אמרי איש עמ' קפח
יג/טו אמרי הצבי ב"ק קטז ע"א סימן לו אות א
יג/טו אנצי"ת ע' אונאה הע' 116
יג/טו אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 115
יג/טו ארץ הצבי (שכטר) עמ' רח
יג/טו אשל אברהם (שפירא) עמ' רסב
יג/טו אשר למלך כאן, ושכירות פ"ב ה"א {אדם כקרקע}
יג/טו בדבר מלך חי"ז עמ' קצח {השוכר את הפועל לעשות עמו בין בקרקע בין במטלטלין אין לו הונייה מפני שהוא כקונה אותו לזמן ועבדים אין בהן הונייה}
יג/טו בית אהרן (כהן, תשך) דף נ ע"ד
יג/טו בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' לא אות א-ב
יג/טו בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' רי
יג/טו בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' רמג
יג/טו בלכתך בדרך אדר תשנה עמ' 77
יג/טו ברוך אומר חו"מ עמ' פח
יג/טו ברכת אריאל ח"ב עמ' קלא-קלב
יג/טו גדולי שמואל ב"מ דף נו, עה ע"א
יג/טו גוילין נצולין עמ' רסח
יג/טו דברות משה ב"מ ח"ב סי' נ ענף א, סי' נד הערה סו
יג/טו דגל מחנה אפרים (לניאדו) חו"מ סי' ל סעיף עד עמ' תנ
יג/טו דיני עבודה במשה"ע עמ' 21, 301, 299
יג/טו הארת ירוחם קדושין ח"ב דף צב ע"א
יג/טו הגהות חבר בן חיים
יג/טו ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 281, 276, 275
יג/טו הליכות ישראל (גרוסמן) סימן יד עמ' יט
יג/טו המעלות לשלמה עמ' שכ
יג/טו הררי קדם שבת עמ' פח
יג/טו ויקח אברהם [חקקי לב ח"ב דף קנה ע"א]
יג/טו זכר שמואל קדושין סי' ז ס"ק ב
יג/טו חוקות הדיינים ח"ב עמ' שמד, שמו
יג/טו חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ב עמ' קצה, ח"ג עמ' שצ-שצא
יג/טו טל חיים (סגל) עמ' פג
יג/טו יבין שמועה (מע"ש) קונ' ע"א
יג/טו ישא מדברותיך קדושין עמ' קח {מ"מ - קבלן יש לו הנאה}
יג/טו כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' לב
יג/טו לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 145 {גופו קנוי}
יג/טו מטה אפרים ח"ב
יג/טו מלואי אבן - שו"ת עמ' רכט
יג/טו מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' שכט
יג/טו מנחת חינוך ח"ב עמ' תקכו
יג/טו מנחת צבי (שפיץ) ח"ב דף קטז
יג/טו מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
יג/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/טו משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' קפב
יג/טו משה ידבר (תקפז) שו"ת דף סג ע"ב
יג/טו משה ידבר (תשעו) עמ' שנד, שנז
יג/טו משנת חיים קדושין עמ' רכג
יג/טו משנת יעקב כאן
יג/טו משנת יעקב קנין עמ' פד
יג/טו נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' תטו, ח"ד עמ' קמג
יג/טו נצח ישראל (גרוסמן) סימן יז אות י
יג/טו נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' תב, תסב, תקעב, תרפח
יג/טו נתן פריו ב"מ עמ' רפד
יג/טו נתן פריו מגילה עמ' שא
יג/טו ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' עח, פ, פד
יג/טו עובד וקבלן עמ' 35
יג/טו עומק הפשט ח"א עמ' ר
יג/טו עיניים למשפט קדושין טז ע"א אות ג
יג/טו עלה עזרא עמ' שצז
יג/טו ערך שי חו"מ סי' תכז סעיף א {מ"מ}
יג/טו פועלים ואומנים עמ' 188
יג/טו פסקי ב"ד הרבנות ירושלים - דיני ממונות ח"א עמ' קלז
יג/טו פרקי שליחות עמ' 80
יג/טו צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שכד ע"א-ע"ג
יג/טו צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' שמה אות י ואילך
יג/טו צרור הכסף (הראשון) עמ' קכט, שיח
יג/טו קובץ הערות (תשסג) סי' נג אות יא
יג/טו קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' שה
יג/טו קונטרסי שעורים נדרים שעור כו אות ח, ב"מ שעור כט אות א
יג/טו קרית מלך
יג/טו רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' תכט
יג/טו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' שצד, תיב, תלה, תמו
יג/טו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקצט
יג/טו רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רלב
יג/טו שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף נא ע"א, ח"ב דף לז ע"א
יג/טו שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' שיט
יג/טו שו"ת מהרש"ך ח"ד עמ' קלא
יג/טו שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' שיט
יג/טו שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' ריז
יג/טו שירת דוד (תשסג) עמ' קכט
יג/טו שירת דוד ב"מ עמ' קכט
יג/טו שירת דוד יבמות-קידושין עמ' רמו
יג/טו שמו משה דף קיב ע"ד
יג/טו שערי זיו ח"א דף קנו ע"ג
יג/טו תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף לו ע"ג, לז ע"ג
יג/טו תורת חיים (ליבוביץ, תשסט) סי' לא עמ' קנח
יג/טו תחומין ח"ב עמ' 479, ח"ח עמ' 231
יג/טז אולם המשפט סי' רכז סעיף טז-יז
יג/טז אוצמפה"ת ב"מ נו ע"ב הע' 65-73
יג/טז אוצמפה"ת ב"מ עו ע"א הע' 24 {כ"מ}
יג/טז אמונה ומסחר עמ' רצ
יג/טז אנצי"ת ע' אונאה הע' 113-114
יג/טז בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' סז סעיף יג
יג/טז ברור הלכה ב"מ נו ע"ב ציון ד, ה
יג/טז דברות משה ב"מ ח"ב סי' נ ענף א, סי' נד הערה סו
יג/טז דיני עבודה במשה"ע עמ' 303, 301
יג/טז דליית הכרם עמ' תתתלב {כ"מ}
יג/טז חי' חתם סופר
יג/טז כבוד יו"ט
יג/טז כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' לב
יג/טז מנחת צבי (שפיץ) ח"ב דף קטז
יג/טז נחמד למראה ח"ב דף לא ע"א
יג/טז נתיבות המשפט סי' רל ס"ק כ {כ"מ}
יג/טז ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' עט
יג/טז עומק הפשט ח"א עמ' קצח {מ"מ, כ"מ}, רטו {אהא"ז}
יג/טז קרית מלך רב (תשסו) עמ' תשלט
יג/טז שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' שז
יג/טז שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תשיט
יג/טז שו"ת מהרש"ך ח"ד עמ' קלא
יג/טז שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' שז
יג/טז שמו משה דף קיא ע"ד, קיח ע"ד
יג/טז שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' רצא
יג/טז שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' צט-קא
יג/טז שפת אמת על התלמוד ח"ג דף נו ע"א
יג/טז תורת חיים וחסד עמ' תקלד
יג/יז אוצמפה"ת ב"מ נו ע"ב הע' 53-55
יג/יז אם למסורת עמ' 24
יג/יז אמונת עתיך גל' 111 עמ' 101 {מכר ליומו}
יג/יז אמרי סופר עמ' לז
יג/יז אנצי"ת ע' אונאה הע' 101, 103, 107, 108
יג/יז אשר למלך
יג/יז בד קודש (דאנון)
יג/יז בני יוסף (קאריו) דף ד ע"ג
יג/יז ברכת אריאל ח"ב עמ' קלב
יג/יז דגל שמעון סי' ח אות ד
יג/יז דיני עבודה במשה"ע עמ' 302
יג/יז דרכי חושן ח"א עמ' לה
יג/יז המסחר במשה"ע עמ' 22
יג/יז הר"מ במז"ל - קובץ עמ' קעט
יג/יז ויקח אברהם [נחמד למראה ח"ב דף לא ע"א]
יג/יז חזון יחזקאל ב"מ פ"ג ה"ח
יג/יז חזקה רבה אהע"ז ח"ג עמ' 225
יג/יז חק לישראל שכירות עמ' 91, 94, 119
יג/יז כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' ל, לב
יג/יז לחקרי הלכות סי' רמא
יג/יז מעיני המים
יג/יז משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 379-380
יג/יז עמודי אור סי' קז אות א
יג/יז פרי חיים (הליר)
יג/יז צרור הכסף (הראשון) עמ' קכט, שיח
יג/יז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' שצו
יג/יז שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף נא ע"א
יג/יז שו"ע הרב הל' אונאה ס' ט
יג/יז שו"ת הרא"ש עמ' סד
יג/יז שו"ת מהרש"ך ח"ד עמ' קלא
יג/יז שו"ת ר"י בן עטר עמ' צו
יג/יז שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' ריז
יג/יז שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' רצז
יג/יז שו"ת ראנ"ח ח"א סי' סט
יג/יז שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' שלא
יג/יז תחומין ח"ב עמ' 479-478
יג/יח אבני נזר חו"מ סי' נב מחודש ג-ד {מ"מ}
יג/יח אולם המשפט סי' רכז סעיף יז
יג/יח אוצמפה"ת ב"מ נו ע"ב הע' 27, 71
יג/יח אוצמפה"ת ב"מ עו ע"א הע' 21 {בקבלן}
יג/יח אוצמפה"ת ב"מ עו ע"ב הע' 22
יג/יח אמונה ומסחר עמ' רפט {מ"מ}
יג/יח אמרי בינה (אוירבך) - הלואה סי' סג [כג] ד"ה ולכאורה
יג/יח אמרי הצבי ב"ק קטז ע"א סימן לו אות א
יג/יח אנצי"ת ע' אונאה הע' 119, 121
יג/יח אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 115
יג/יח ארץ הצבי (שכטר) עמ' רח
יג/יח בלכתך בדרך אדר תשנה עמ' 77
יג/יח גליוני הגר"ש עמ' קא [בתה"ד סי' שיח - "ויראה"]
יג/יח דברות משה ב"מ ח"ב סי' נ ענף א
יג/יח דגל מחנה אפרים (לניאדו) חו"מ סי' ל סעיף עד עמ' תנ
יג/יח דיני עבודה במשה"ע עמ' 299, 305
יג/יח הדרום חי"ז עמ' 28
יג/יח ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 275, 282 {מ"מ, מל"מ}, 283 {אבן האזל}
יג/יח הליכות ישראל (גרוסמן) סימן יד עמ' יט-כ
יג/יח המעלות לשלמה עמ' שכ {מ"מ}
יג/יח הר המלך ח"ז עמ' שיג-שטו
יג/יח הררי קדם שבת עמ' פח
יג/יח חזון יחזקאל ב"מ פ"ג ה"ח
יג/יח ידיו של משה
יג/יח ישא מדברותיך קדושין עמ' קח
יג/יח כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' לב
יג/יח מנחת צבי (שפיץ) ח"ב דף קטז
יג/יח משנת יעקב
יג/יח משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 430
יג/יח נחל יצחק (תשעב) ח"ב עמ' שפה
יג/יח נצח ישראל (גרוסמן) סימן יז אות י
יג/יח עובד וקבלן עמ' 49 {מ"מ}
יג/יח עומק הפשט ח"א עמ' ר
יג/יח ערך שי חו"מ סי' תכז סעיף א {מל"מ}
יג/יח פסקי ב"ד הרבנות ירושלים - דיני ממונות ח"א עמ' קלז
יג/יח פרי חיים (הליר)
יג/יח פרקי שליחות עמ' 80
יג/יח צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שכד ע"א-ע"ג
יג/יח קונטרסי שעורים ב"מ שעור כב אות ז
יג/יח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' שצט, תלה, תמו
יג/יח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקצט
יג/יח שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף נא ע"א-ע"ב, ח"ב דף לז ע"א
יג/יח שו"ע הרב הל' אונאה ס' ט
יג/יח שו"ת מהר"ם די בוטון סי' סג
יג/יח שו"ת מהרש"ך ח"ד עמ' קלא
יג/יח שו"ת רי"ט וייל חו"מ סי' ט
יג/יח שמו משה דף קיא ע"ד {מל"מ}, קיח ע"ג
יג/יח תחומין ח"ב עמ' 479
יג/יח תשובה מיראה (תשסו) עמ' לח
יג/יח תשובות ראב"י אב"ד סי' כד


יד/783 הלכות מכירה פרק יד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יד/רה"פ פי' ר"י קאפח
יד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יד/רה"פ רמב"ם לעם
יד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יד/א אבן האזל
יד/א אוצמפה"ת ב"מ נא ע"ב ח"א הע' 61
יד/א אוצר השבת ח"א עמ' רד {ב"ד חייבים}
יד/א אמונה ומסחר עמ' נ, קט, קטו, קכג
יד/א אנצי"ת ע' אמנה הע' 30
יד/א בית יעקב (טבשונסקי) סי' רלא סעיף ט
יד/א דביר הקודש מנחות עמ' רנ
יד/א דינא דמלכותא (שור) עמ' שפח
יד/א דיני מסחר במשה"ע עמ' 106
יד/א המסחר במשה"ע עמ' 33, 37, 45
יד/א יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קמב
יד/א להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' י
יד/א מאורות הדף היומי ח"ו עמ' קכט-קל
יד/א מגדל חננאל
יד/א מחקרים בהגות יהודית עמ' 258 {שיעור הרווח המותר}
יד/א מחשבות על דמוקרטיה יהודית עמ' 56
יד/א מלכי בקדש (הירשנזון) ח"ג עמ' 69
יד/א משפטי אמת עמ' רכד
יד/א נקדש בצדקה סי' רנח
יד/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רלה
יד/א פד"ר חי"ח עמ' 128
יד/א פרשת השבוע (תשעב) ח"א עמ' 324
יד/א צהר גל' יב עמ' 101
יד/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קצה
יד/א קרית מלך רב (תשסו) עמ' תשמ
יד/א שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' קמ
יד/א שו"ע הרב הל' מדות ס' יז
יד/א תחומין ח"א עמ' 449, 455, 457, ח"ב עמ' 487
יד/ב אמרי נועם מועדים תשובה ב מבן המחבר {כ"מ}
יד/ב אנצי"ת ע' אוצרי פירות הע' 2
יד/ב ארחות חיים ח"ב סי' מב עמ' 473 {שיש בו חיי נפש}
יד/ב דיני מסחר במשה"ע עמ' 106
יד/ב המסחר במשה"ע עמ' 28, 37
יד/ב חוקת עולם עמ' 394 {חיי נפש}
יד/ב מאורות הדף היומי ח"ו עמ' קכט-קל
יד/ב מחנה יהודה (אשכנזי) דף יח ע"ב, ריח ע"ד
יד/ב נקדש בצדקה סי' רנח
יד/ב פרשת השבוע (תשעב) ח"א עמ' 324
יד/ב צהר גל' יב עמ' 101
יד/ב קרית מלך רב (תשסו) עמ' תשמ
יד/ב שו"ע הרב הל' מדות ס' יז
יד/ב שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רלא סעיף ג {לח"מ}
יד/ב תניא רבתי ח"א עמ' 458 {אהא"ז}
יד/ב תשובות הגאונים החדשות עמ' 104
יד/ג אבן האזל
יד/ג אולם המשפט סי' רלא סעיף טו
יד/ג הלכה פסוקה ח"א סי' ב הערה 79 {הגהמ"י}
יד/ג המסחר במשה"ע עמ' 44
יד/ג יד דוד (קרלין) ח"א דף מ
יד/ג יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קמב
יד/ג מחנה יהודה (קצין) ח"ב סי' סז
יד/ג משפטים לישראל עמ' ע
יד/ג נחל יצחק (תשעב) ח"ב עמ' ריח
יד/ג עלה יונה עמ' שפג
יד/ג שו"ע הרב הל' מדות ס' יז
יד/ג שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רלא סעיף ד
יד/ג תחומין ח"א עמ' 452
יד/ד המסחר במשה"ע עמ' 28
יד/ד המשפט העברי עמ' 1078
יד/ד התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' רנ
יד/ד חסדי דוד ח"ה עמ' תתכג
יד/ד כטל אמרתי עמ' רלב
יד/ד להעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' רכד
יד/ד נקדש בצדקה סי' רנח
יד/ד עלה יונה עמ' שפג
יד/ד צהר גל' יב עמ' 102
יד/ד קרית מלך רב
יד/ד קרית מלך רב (תשסו) עמ' תשמא
יד/ד שו"ע הרב הל' מדות ס' כ
יד/ד תחומין ח"א עמ' 451, חי"ב עמ' 164
יד/ה אוצר א"י ח"ו עמ' 184
יד/ה אנצי"ת ע' אוצרי פירות הע' 1
יד/ה המסחר במשה"ע עמ' 28
יד/ה חסדי דוד ח"ה עמ' תתכב-תתכג
יד/ה כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' קפ
יד/ה מקור ישראל דף לא ע"א
יד/ה מקורות לפסקי הרמב"ם
יד/ה נקדש בצדקה סי' רנח
יד/ה צהר גל' יב עמ' 102
יד/ה קרית מלך רב (תשסו) עמ' תשמא
יד/ה שו"ע הרב הל' מדות ס' יח
יד/ה תחומין ח"א עמ' 450, 480
יד/ו אגרות משה יו"ד ח"ג עמ' ת
יד/ו אור שמח
יד/ו אנצי"ת ע' אוצרי פירות הע' 8, 15, 17
יד/ו בית אהרן וישראל גל' ע עמ' יח
יד/ו בנתיב המצוות עמ' 105
יד/ו דרשות שבט הלוי ח"א עמ' קלג
יד/ו המסחר במשה"ע עמ' 33
יד/ו התורה והמדינה ח"ז עמ' רנג
יד/ו חיי נפש בראשית ח"ב עמ' רנג
יד/ו חסדי דוד ח"ה עמ' תתכב-תתכג
יד/ו כטל אמרתי עמ' רלט
יד/ו משנת יעקב
יד/ו משנת יעקב משפטים עמ' קיח
יד/ו שו"ע הרב הל' מדות ס' יז
יד/ו שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' מ
יד/ו שעורי ר"א ליכטנשטין דינא דגרמי עמ' 174
יד/ו תחומין ח"א עמ' 449
יד/ו תניא רבתי ח"א עמ' 458
יד/ז אנצי"ת ע' אוצרי פירות הע' 3, 5, 7
יד/ז המסחר במשה"ע עמ' 28
יד/ז התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' רמט-רנ
יד/ז שו"ע הרב הל' מכירה ס' כא
יד/ח אנצי"ת ע' א"י ח"ג הע' 132
יד/ח בית יעקב (טבשונסקי) סי' רלא סעיף י
יד/ח המסחר במשה"ע עמ' 29
יד/ח המשפט העברי עמ' 1078
יד/ח הר המלך ח"ד עמ' נז
יד/ח התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' רמט-רנ
יד/ח זכרון יעקב (מרל) ח"ב סי' כט ס"ק א
יד/ח חסדי דוד ח"ה עמ' תתכד
יד/ח כטל אמרתי עמ' רכט
יד/ח כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' קפא
יד/ח מנחת יצחק (וייס) עה"ת ח"א עמ' עט
יד/ח משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' קסג
יד/ח משנת יעקב
יד/ח משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' ריח-ריט
יד/ח פרשת השבוע (תשעב) ח"ד עמ' 248
יד/ח צפנת פענח בראשית עמ' קס
יד/ח קונטרסי שעורים גיטין שעור ז אות ד
יד/ח שו"ע הרב הל' מדות ס' יט
יד/ח שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' לט
יד/ח תחומין ח"א עמ' 453, ח"ז עמ' 353, ח"י עמ' 127, חי"ב עמ' 164
יד/ט אבקת רוכל (תשסב) עמ' תרלב-תרמא
יד/ט אבקת רוכל (תשעז) עמ' תקסח
יד/ט אור הישר [אבקת רוכל סי' קפח, שו"ת מהר"ם אלשיך סי' נט]
יד/ט אמונת עתיך גל' 128 עמ' 131 {תקנות משרד הבריאות בשעת מגיפה}
יד/ט אנצי"ת ע' בני העיר הע' 64, 65, 69, 82, 85
יד/ט ארחות חיים ח"ב סי' נה
יד/ט ארשות החיים עמ' שו
יד/ט בית דינו של שלמה חו"מ סי' ג
יד/ט ברור הלכה יבמות פט ע"ב ציון ז פרק ג-ד {רווח לאחד והפסד לאחר}
יד/ט ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"י עמ' נח
יד/ט דברי דוד (מילדולה) דף קלז ע"ד
יד/ט דיני חוזים במשה"ע עמ' 329
יד/ט דיני עבודה במשה"ע עמ' 954-953
יד/ט הלכה למשה (אלבז) עמ' תצט
יד/ט התורה והמדינה ח"ב עמ' מח, קובץ ה עמ' יז
יד/ט ושב הכהן (תשמח) עמ' שסח
יד/ט חוקת עולם עמ' 410
יד/ט חסדי דוד ח"ד עמ' שס
יד/ט חק לישראל נזיקין עמ' 237
יד/ט יסודי הצדקה עמ' 509
יד/ט כתר אפרים עמ' רסד, רסז
יד/ט לחם רב (בוטון) סי' רטז
יד/ט לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' תרעה
יד/ט מגילת ספר לאוין דף פז ע"א
יד/ט מחשבות על דמוקרטיה יהודית עמ' 56
יד/ט מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"ב עמ' 46
יד/ט משנת יעקב
יד/ט משנת יעקב נשים ח"ב עמ' מ
יד/ט משפטי ארץ ח"א עמ' 267, 515
יד/ט משפטי עזיאל ח"ט עמ' רח
יד/ט נודע בשערים (מנד') שער גבאי צדקה דף ח ע"ד {א"צ חבר עיר}
יד/ט נצר מטעי (פרידמן) סי' לג סעיף א
יד/ט סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 129
יד/ט עבודת משא (מאיר) ח"א עמ' שסז
יד/ט פד"ר חט"ו עמ' 322
יד/ט פני חיים (פלג'י) עמ' יד
יד/ט ציץ אליעזר ח"ב סי' כג אות יב
יד/ט צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קנ ע"ג
יד/ט צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' כז אות א
יד/ט שאר יוסף ח"ג
יד/ט שו"ת הריב"ש סי' רנג, עמ' שכה, תרו
יד/ט שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' קצב, קצז
יד/ט שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' עח, ח"ב עמ' קעד
יד/ט שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' תיח
יד/ט שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' נז
יד/ט שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' רלה
יד/ט שו"ת ראנ"ח ח"ב סי' נג
יד/ט שו"ת רשב"ש עמ' קנה
יד/ט שער יהושע ח"א עמ' קכ, ח"ב עמ' קלח
יד/ט תורת המדינה עמ' 385-386
יד/ט תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' עג
יד/ט תחומין ח"א עמ' 417, 459-460, ח"ו עמ' 265, חי"ב עמ' 165
יד/ט תניא רבתי ח"א עמ' 459
יד/ט תפארת אהרן עמ' קצד
יד/ט תשורת שי עין משפט אות מא
יד/י אבן האזל
יד/י אבקת רוכל (תשעז) עמ' תקסח
יד/י אגרות משה חו"מ ח"א סי' נט
יד/י אסופות ב עמ' קמו
יד/י ארחות חיים ח"ב סי' נה
יד/י בן יהודה סי' קמו
יד/י דברות אליהו ח"ה עמ' קסג
יד/י דברות אליהו ח"ו עמ' קעב {שלא יעשה אחד ביום של חברו - להבטיח תעסוקה לכולם}
יד/י דברות משה ב"ב ח"א סי' ב ענף א
יד/י דברי דוד (מילדולה) סי' נג דף קלח ע"א {מ"מ}
יד/י דינא דמלכותא (שור) עמ' תסה
יד/י דיני עבודה במשה"ע עמ' 962-963, 958, 955-956
יד/י החינוך בראי החק וההלכה עמ' 670 {מ"מ}, 671
יד/י המסחר במשה"ע עמ' 36
יד/י המשפט העברי עמ' 559
יד/י התורה והמדינה ח"ב עמ' מח-מט, קובץ ז עמ' סז
יד/י ויען שמואל חלק י עמ' שלג
יד/י ויקרא אברהם חו"מ סי' לט (עג ע"ד)
יד/י ושב הכהן (תשמח) עמ' שסח
יד/י חוקת עולם עמ' 395 {לא לעשות מלאכה ביום של חברו}
יד/י חי' חתם סופר
יד/י חיים ומלך
יד/י מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 388
יד/י מנחת צבי (שפיץ) ח"ב דף רכח
יד/י מעיני המים
יד/י משנת יעקב
יד/י משפט ופעולה עמ' 225 {מ"מ - מרגוע}
יד/י משפטי ארץ ח"א עמ' 267, 515
יד/י סמיכה לחיים דף קז ע"ב
יד/י פד"ר חי"ח עמ' 126-127
יד/י פני חיים (פלג'י) עמ' יד
יד/י פני משה (שלז')
יד/י קול צופיך עמ' תעד
יד/י קרית מלך רב (תשסו) עמ' תשמא {מ"מ}
יד/י שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' קיח-קיט, קעד
יד/י שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' שנז
יד/י שו"ת מהרלב"ח סי' צט (א)
יד/י שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' טז
יד/י שו"ת רשב"ש עמ' קנה, שנ
יד/י שער יהושע ח"ב עמ' קלח {מ"מ}
יד/י שערי מאיר עמ' קמח
יד/י תורת המדינה עמ' 386-387
יד/י תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' עג
יד/י תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' קלב, ח"ג עמ' שלה
יד/י תחומין ח"א עמ' 459
יד/י תשורת שי עין משפט אות מא
יד/יא אבן השהם ומאירת עינים עמ' קמד
יד/יא אבקת רוכל (תשעז) עמ' תקסח
יד/יא אגרות משה חו"מ ח"א סי' נט
יד/יא אוצרות הרמב"ם
יד/יא אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 141-142
יד/יא אנצי"ת ע' אדם חשוב הע' 44 {מ"מ}
יד/יא אסופות ב עמ' קמו {כ"מ}
יד/יא ארחות חיים ח"ב סי' נה
יד/יא באר חיים מרדכי דף עב
יד/יא בן יהודה סי' קמו
יד/יא דברות אליהו ח"ה עמ' קסג-קסד
יד/יא דברות משה ב"ב ח"א סי' ב ענף א
יד/יא דברי דוד (מילדולה) סי' נג דף קלז ע"ד, קלח ע"א-ע"ב, קלט ע"א {אין יכול לענוש}, סי' נד דף קלט ע"ד
יד/יא דינא דמלכותא (שור) עמ' תסו, תסט
יד/יא דיני חוזים במשה"ע עמ' 328
יד/יא דיני מסחר במשה"ע עמ' 103, 196
יד/יא דיני עבודה במשה"ע עמ' 963, 967
יד/יא הגהות חבר בן חיים
יד/יא החינוך בראי החק וההלכה עמ' 671
יד/יא הלכה פסוקה ח"א סי' א הערה 240 {רמב"ם}, סי' ב הערה 72, 74 {מ"מ}, 77 {כ"מ}
יד/יא המסחר במשה"ע עמ' 36
יד/יא המשפט העברי עמ' 610 {הגהמ"י}, 614
יד/יא התורה והמדינה ח"ב עמ' מז-מח, קובץ ה עמ' יח
יד/יא ויען שמואל חלק י עמ' שלג, שלה
יד/יא ושב הכהן (תשמח) עמ' שסח-שסט
יד/יא זכרון יהושע (ויסברוד) ח"א עמ' יד
יד/יא חוקת עולם עמ' 420, 422
יד/יא חי' חתם סופר
יד/יא חיי עמרם עמ' קעח, רע
יד/יא כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' עז
יד/יא כתר אפרים עמ' רע
יד/יא מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 388
יד/יא מחקרי משפט ח"ב עמ' 187 {מ"מ}
יד/יא מחקרים במשה"ע עמ' 83
יד/יא מחשבות על דמוקרטיה יהודית עמ' 319
יד/יא מנחת צבי (שפיץ) ח"ב דף רכג
יד/יא משנת יעקב
יד/יא משפטי ארץ ח"א עמ' 39, 267, 515
יד/יא משפטים לישראל עמ' סט, צח
יד/יא נשאל דוד אהע"ז עמ' רא ע"א
יד/יא עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 70
יד/יא עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 77
יד/יא פני משה (בנבנשתי) ח"א סי' ד (דף ט ע"ג)
יד/יא פני משה (שלז')
יד/יא ציץ אליעזר ח"ב סי' כג אות יא {רמב"ם}, יג {הגהמ"י}
יד/יא צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קיז ע"ד, קנ ע"ג-ע"ד
יד/יא צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' כז אות ב
יד/יא קול צופיך עמ' תעב
יד/יא שו"ת אור שמח דף פז
יד/יא שו"ת הרד"ם חו"מ סי' ח
יד/יא שו"ת הרדב"ז ח"א סי' סה
יד/יא שו"ת הריב"ש עמ' תרו
יד/יא שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' רח
יד/יא שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תרנח
יד/יא שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' קנג
יד/יא שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' שלט {כ"מ}, החדשות (תשעו) עמ' צ {כ"מ}, שנז, תכא {כ"מ}
יד/יא שו"ת מהרלב"ח סי' צט (א)
יד/יא שו"ת רשב"ש עמ' קנה, שנ
יד/יא שם משמעון (פולק) ח"א דף עב
יד/יא שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 283, חט"ז עמ' 478 {מ"מ}
יד/יא שערי טהר ח"ח סי' כא אות ב
יד/יא שערי מאיר עמ' קמח
יד/יא תורת המדינה עמ' 386, 388
יד/יא תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' עג
יד/יא תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' קלב, ח"ג עמ' שלה
יד/יא תורת חכם (ידיד) סי' כח דף קטו ע"ב-ע"ד {אדם חשוב}
יד/יא תחומין ח"א עמ' 459
יד/יא תפארת אהרן עמ' קצד
יד/יא תשובה שלמה יו"ד סי' כו דף נ ע"ב {אדם חשוב}
יד/יא תשורת שי עין משפט אות מא
יד/יב אמרי כהן (הולנדר) עמ' ס
יד/יב אנצי"ת ע' אונאת דברים הע' 7-8
יד/יב אשר חנן עמ' לט
יד/יב בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' עה סעיף כג {מ"מ}
יד/יב ברור הלכה ב"מ נט ע"א ציון ב {הגהמ"י}
יד/יב הלכה פסוקה ח"א סי' א הערה 255
יד/יב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' רצח
יד/יב יד פשוטה מדע עמ' קצט
יד/יב ידבר שלום ח"א עמ' קעה
יד/יב כתר אפרים עמ' רסד
יד/יב לב מבין
יד/יב להורות נתן על התורה ח"ג עמ' רכט
יד/יב מבוא למשנה תורה עמ' 220
יד/יב מטר השמים (תשנז) עמ' תקח
יד/יב מילי דמרדכי
יד/יב מלואי שלמה עמ' ע
יד/יב משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' נג
יד/יב נתן פריו ב"מ עמ' רפט
יד/יב סודו של המשפט העברי עמ' 271
יד/יב פרשת השבוע (תשעב) ח"ה עמ' 265
יד/יב קרית מלך
יד/יב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' שו
יד/יב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' ריז
יד/יב תורה שלמה שמות פכ"ב אות שסז
יד/יב תקנת השבים עמ' 93
יד/יג אוצמפה"ת ב"מ נח ע"ב הע' 26, 27
יד/יג אלומות יוסף (תשנ) עמ' רנא {בן גרים}
יד/יג אמונת יהושע עמ' שסג
יד/יג אנצי"ת ע' אונאת דברים הע' 7
יד/יג אשר חנן עמ' לט
יד/יג בתורתו יהגה (תשעב) עמ' מב {היה גר ובא ללמור תורה}
יד/יג גרים וגרות עמ' קז
יד/יג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' רצח
יד/יג חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' קד
יד/יג לב מבין
יד/יג מבשר טוב - כח תשובת ישראל עמ' קצז
יד/יג מטר השמים (תשנז) עמ' תקח
יד/יג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' א {זכור מעשיך הראשונים}
יד/יג עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' רסח
יד/יג פרי האדמה ח"ב
יד/יג קובץ ביאורים (שפירא)
יד/יג קרית מלך
יד/יג שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רנב
יד/יג תורה שלמה שמות פכ"ב אות שסז
יד/יג תקנת השבים עמ' 93
יד/יד אוצמפה"ת ב"מ נח ע"ב הע' 22 {כ"מ}, 26
יד/יד אמונה ומסחר עמ' שכו, שסא
יד/יד אמרי יושר חולין ו ע"א
יד/יד אנצי"ת ע' אונאת דברים הע' 7, 10
יד/יד אשר חנן עמ' סד {כ"מ}
יד/יד בן יהודה סי' קמו
יד/יד ברור הלכה ב"מ גליון רצ"י עמ' ב {כ"מ}
יד/יד דברות משה ב"מ ח"ב סי' נג ענף א
יד/יד דברי חן (נתנזון) דף סו ע"ג {מ"מ}
יד/יד הדרום חל"ה עמ' 140
יד/יד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' רצח
יד/יד חסדי דוד ח"ד עמ' רכח
יד/יד מבוא למשנה תורה עמ' 277, 354, 355
יד/יד מטר השמים (תשנז) עמ' תקח
יד/יד מילי דמרדכי
יד/יד מלואי שלמה עמ' ע
יד/יד מראה הנוגה [הלכות יו"ט (מהרי"ט אלגזי) דף קנג ע"ב] {איסור אכילה}
יד/יד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' א
יד/יד פרי האדמה ח"ב
יד/יד קרית מלך
יד/יד שבט בנימין (טרכטמן) עמ' 91
יד/יד שבילי אשר
יד/יד שו"ע הרב הל' אונאה ס' כח
יד/יד שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' שלג
יד/יד תורה שלמה שמות פכ"ב אות שסז
יד/יד תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' צ
יד/טו אוצמפה"ת ב"מ נט ע"ב הע' 38-40
יד/טו אושר ירוחם עמ' קלב
יד/טו אמרי דוד (שליסל) דף נא ע"א
יד/טו אמרי יצחק במדבר-דברים עמ' שנה הערה עב
יד/טו אמרי כהן (הולנדר) עמ' סד
יד/טו אנצי"ת ע' אונאת הגר הע' 13, ע' אח (ב) הע' 16, ע' גר הע' 405
יד/טו בגדי חמודות שמות פ"כב פסוק כ
יד/טו ברור הלכה ב"מ נט ע"ב ציון ב
יד/טו גרות וגרים בהלכה ובהגות עמ' 63
יד/טו דברות משה ב"מ ח"ב סי' נג ענף א
יד/טו המעשה והמדרש עמ' צד-צו {שלושה לאווין במאנה גר}
יד/טו חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' קכה
יד/טו יבול היובלות עמ' 88
יד/טו יד מלך (מן) הל' חובל פ"ג ה"ז {הגהמ"י}
יד/טו יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' פ
יד/טו יראה ואהבה עמ' עא
יד/טו מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' ריא
יד/טו מילי דמרדכי
יד/טו מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קעח ע"ב-ע"ד
יד/טו מנחת חינוך ח"א עמ' שד-שה
יד/טו מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' קעו
יד/טו מעיל שמואל (פלורנטין)
יד/טו מעין החכמה עמ' מג
יד/טו מעיני המים
יד/טו מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף ת (כז)]
יד/טו מצוות השלום עמ' 229 {או"ש}
יד/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
יד/טו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' ג {ג' לאוין}
יד/טו ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' קפו
יד/טו סגולת ישראל שמות עמ' קפד {כל המאנה את הגר בין בממון וכו'}
יד/טו סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קסג
יד/טו עדות ביעקב (בוטון) דף רלט ע"ב
יד/טו עולת ראיה (וייס) עמ' קכח {הגהמ"י}
יד/טו עמודי שלמה ח"ב עמ' רמב
יד/טו פד"ר ח"ו עמ' 168
יד/טו צפנת פענח ויקרא עמ' קפז
יד/טו קרית מלך
יד/טו רלב"ג שמות פכ"ב פסוק כ עמ' רפט
יד/טו רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שלו
יד/טו שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' צו
יד/טו שבילי חיים (פינקלשטיין) עמ' רה
יד/טו שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תקלח
יד/טו שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' מא
יד/טו שער המלך ח"ב עמ' שמח
יד/טו תורה שלמה שמות פכ"ב אות שסח, שע
יד/טז אבן האזל
יד/טז אמונה ומסחר עמ' שלט
יד/טז אמרי כהן (הולנדר) עמ' סד
יד/טז אנצי"ת ע' אונאת הגר הע' 5
יד/טז ברור הלכה ב"מ נט ע"ב ציון ב
יד/טז המעשה והמדרש עמ' צד-צה {שלושה לאווין במאנה גר בממון}
יד/טז חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' קכה
יד/טז מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קעח ע"ב
יד/טז מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' קעו
יד/טז ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' קפו
יד/טז עמודי שלמה ח"ב עמ' רמב
יד/טז שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תקלח
יד/טז שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' מא
יד/טז תורה שלמה שמות פכ"ב אות שע
יד/יז אבן האזל
יד/יז אוצמפה"ת ב"מ נט ע"ב הע' 39
יד/יז אנצי"ת ע' אונאת הגר הע' 5, 7, 13, ע' גר הע' 405
יד/יז המעשה והמדרש עמ' צד {לאווין של הונאת ממון ואונאת דברים - בשתיהן עוברים על שניהם}
יד/יז מילי דמרדכי
יד/יז מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קעח ע"ב
יד/יז מנחת חינוך ח"א עמ' שד
יד/יז מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' קעד
יד/יז קרית מלך
יד/יז שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תקלח
יד/יז שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' מא
יד/יז תורה שלמה שמות פכ"ב אות שע
יד/יח אוצמפה"ת ב"מ נח ע"ב הע' 31
יד/יח אוצמפה"ת ב"מ נט ע"א הע' 31
יד/יח אמונת יהושע עמ' שסו
יד/יח אנצי"ת ע' אונאת דברים הע' 15, 18
יד/יח ברור הלכה ב"מ נח ע"ב ציון ח
יד/יח דעת הרמב"ם עמ' 468
יד/יח המעשה והמדרש עמ' צד, ק {לא ניתן להישבון - מסור ללב}
יד/יח חי' הגר"א
יד/יח חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' טו
יד/יח ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רסג
יד/יח ישרי לב עמ' פא
יד/יח לב דוד (פלדמן) עמ' קעד {צער הגוף}
יד/יח לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 337
יד/יח מעיל שמואל (פלורנטין)
יד/יח משא בני קהת (השמטות)
יד/יח שו"ע הרב הל' אונאה ס' כז
יד/יח שערי טהר ח"ח סי' מד
יד/יח תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' פט


טו/784 הלכות מכירה פרק טו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


טו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
טו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
טו/רה"פ פי' ר"י קאפח
טו/רה"פ פי' ר"ש צדוק
טו/רה"פ רמב"ם לעם
טו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
טו/א אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' קלב, ח"ח עמ' צט
טו/א אבני נזר חו"מ סי' נ {מ"מ}
טו/א אוצמפה"ת ב"מ נ הע' 120 {ר"ח הלוי}
טו/א אוצמפה"ת ב"מ נו ע"א ח"ב הע' 19 {ר"ח הלוי}
טו/א אוצמפה"ת ב"מ נו ע"ב הע' 77 {מ"מ בשם ר"י מיגאש}, 78
טו/א אור הישר [שו"ת ר"ב אשכנזי סי' כט, שו"ת מהרשד"ם חו"מ סי' שפה]
טו/א אמונת עתיך גל' 119 עמ' 122
טו/א אנצי"ת ע' אונאה הע' 63
טו/א באר מים חיים (נוסינזון) כתובות דף נט {מה שיוציא אילן זה}
טו/א באר מים חיים (נוסינזון) קידושין דף נא
טו/א ברור הלכה ב"מ נו ע"ב ציון ג
טו/א דברי לוי הל' כלים - שעורים במסכתות עמ' ו
טו/א דודאי משה עמ' עט {מ"מ}
טו/א דיני חוזים במשה"ע עמ' 106
טו/א המסחר במשה"ע עמ' 21
טו/א ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ד עמ' קסה
טו/א חי' הגר"ח ב"מ עמ' קנא
טו/א חי' הגרנ"ט סי' קב
טו/א חי' ר' חיים הלוי דף צח
טו/א חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' קנ
טו/א חי' רבנו חיים הלוי
טו/א חנן אלקים עמ' קסט
טו/א חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 150 {ר"ח הלוי}, 156 {ראב"ד}, 157, 158, 197 {ר"ח הלוי}, 385
טו/א חק לישראל שומרים עמ' 720 {ר"ח הלוי}, שכירות עמ' 93 {כ"מ}
טו/א טהרת אליהו עמ' תצ
טו/א מאור מרדכי ב"מ עמ' מה {ר"ח הלוי}
טו/א מהלכי משפט ח"א מהלך לד אות א(1)
טו/א מחנה יהודה (אשכנזי) דף רז ע"ד, רח ע"א, ריח ע"ב
טו/א מלאכת שלמה (חכים) דף כו ע"ב {מ"מ}
טו/א מלך שלם דף לז ע"ד, קלח ע"א
טו/א מצווה ועושה ח"א עמ' תקסא {טעה בכל חוזר לעולם}
טו/א מקוה המים עמ' פט {מ"מ}
טו/א משנת יעקב
טו/א משנת רבנו עמ' קכה {בכ"ש חוזר}
טו/א משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 483, 486
טו/א נר מצוה (ואלק) מצוות דף קכ ע"א
טו/א ספרי דבי רב ח"ד עמ' קפ
טו/א עין תרשיש
טו/א פסקי ב"ד הרבנות ירושלים - דיני ממונות ח"א עמ' קלה
טו/א צרור הכסף (הראשון) עמ' קל, שכ
טו/א קונטרסי שעורים ב"מ שעור כב אות ה
טו/א קרבן פסח עמ' קסד {מ"מ}
טו/א קרית מלך רב (תשסו) עמ' תשמא-תשמג
טו/א שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' נב
טו/א שו"ת מהר"י וייל סי' לג
טו/א שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' שכז
טו/א שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' רכו
טו/א שו"ת ר"י מילר עמ' קצו
טו/א שמחת יו"ט (אלגזי) דף קכד ע"ב-ע"ד
טו/א שמחת יו"ט (אלגזי) סי' נה, עח אות ב
טו/א שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' רצב
טו/א שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' קה
טו/א תורה לשמה (תשעג) עמ' שעג
טו/א תורת חיים (תשסג) ח"ג עמ' א, מו
טו/א תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' תתמג
טו/א תחומין ח"ג עמ' 341-340
טו/ב אבני החושן סי' קצ סעיף ח {ראב"ד}
טו/ב אהל חייא עמ' תרח
טו/ב אור הישר [מחנ"א הל' מכירה סי' א, אור הישר ב"ב צ ע"א]
טו/ב אורח צדקה עמ' קנז
טו/ב אמונה ומסחר עמ' רמ
טו/ב אמונת עתיך גל' 119 עמ' 122
טו/ב באר מים חיים (נוסינזון) כתובות דף נט
טו/ב בית יעקב (טבשונסקי) סי' רלב סעיף ג {ראב"ד}
טו/ב בני יהודה דף מב ע"ב
טו/ב ברור הלכה ב"מ נו ע"ב ציון ג
טו/ב גליא מסכת חו"מ סי' י (דף יג ע"ג-ע"ד)
טו/ב דברי לוי הל' כלים - שעורים במסכתות עמ' ו-ז
טו/ב דודאי משה עמ' עט
טו/ב חוקות הדיינים ח"ב עמ' שנה-שנו
טו/ב חי' הגרנ"ט סי' קסא
טו/ב חלק לוי עמ' קנה
טו/ב חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 385
טו/ב חק לישראל שכירות עמ' 93 {כ"מ}
טו/ב טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב עמ' שג {ראב"ד}
טו/ב יבין שמועה (מע"ש) קונ' ע"ח
טו/ב יד דוד (קרלין) ח"ב דף קפ, קפב
טו/ב לבושי מרדכי חו"מ עמ' כב
טו/ב לחקרי הלכות ח"א עמ' פה
טו/ב מאמר מרדכי - י"ג באלול עמ' פה
טו/ב מחנה יהודה (אשכנזי) דף רז ע"ד, רח ע"א, ריח ע"ב
טו/ב מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' קס
טו/ב משנת יעקב
טו/ב משנת רבנו עמ' קכה {בכ"ש חוזר}
טו/ב נבחר מכסף (פינטו) חו"מ סי' צב, קטו
טו/ב נודע ביהודה השלם חו"מ עמ' סז
טו/ב ס' המקח עמ' קמט, קנא {ראב"ד}
טו/ב עצי ארזים סי' כט ס"ק טז
טו/ב פד"ר חי"ד עמ' 16
טו/ב פרי חיים (הליר)
טו/ב צרור הכסף (הראשון) עמ' קל, שכ
טו/ב קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' תח
טו/ב קונטרסי שעורים ב"מ שעור כב אות ו
טו/ב קרבן פסח עמ' תרעג {ראב"ד}
טו/ב קרית מלך
טו/ב רץ כצבי (תשסג) ח"ב עמ' צז
טו/ב שו"ע הרב הל' אונאה ס' ה
טו/ב שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' שכז
טו/ב שו"ת ר"י אלגזי עמ' יח
טו/ב שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קצ סעיף יא {ראב"ד}
טו/ב שמחת יו"ט (אלגזי) סי' נה
טו/ב שעורי ראשי ישיבות ליטא עמ' שכה
טו/ב שערי חיים (שמולביץ) קידושין עמ' ג
טו/ב תורה לשמה (תשעג) עמ' שעג
טו/ב תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' שפו
טו/ב תחומין ח"ג עמ' 343
טו/ב תשובה שלמה יו"ד מהדו"ת סי' ט דף טז ע"א
טו/ג אבני החושן סי' רלב סעיף ד {מל"מ}
טו/ג אגודות אזוב מדברי דף פד ע"ב {מל"מ}
טו/ג אולם המשפט סי' רלב סעיף ג {מ"מ}
טו/ג אוצמפה"ת ב"מ מב ע"ב הע' 81 {מ"מ בשם "יש מי שכתב" - קושיה מב"מ מב ע"ב}
טו/ג אוצמפה"ת ב"מ נ הע' 107 {אפילו לאחר כמה שנים - טעם ששונה מאונאה שרק עד כדי שיראה לתגר}, 109 {אם השתמש - הוכחת מ"מ מקידושין, אם השתמש בבהמה העושה ואוכלת והמוכר אינו בביתו}, 110 {מ"מ בשם "יש מי שכתב", מל"מ - הוכחה שהרמב"ם חולק עליהם}, 111 {מ"מ בשם "יש מי שכתב"}
טו/ג אוצמפה"ת ב"מ ס ע"א ח"א הע' 37 {מ"מ בשם "יש מי שכתב" - האם רש"י ב"מ ס ע"א חולק עליו}
טו/ג אוצרות הרמב"ם
טו/ג אמונה ומסחר עמ' רח, רלד, רסד, שיא
טו/ג אמונת עתיך גל' 109 עמ' 118 {מ"מ}
טו/ג אמונת עתיך גל' 119 עמ' 45 {מ"מ}, 122
טו/ג אמונת עתיך גל' 121 עמ' 17 {מ"מ}
טו/ג אמרי איש עמ' רמו-רמז {שימוש הוא מחילה, מ"מ בשם "יש מי שכתב", חי' מחנ"א}
טו/ג אמרי משפט ח"א עמ' רצז {מל"מ}, רצח
טו/ג אנצי"ת ע' אין אדם מתפייס הע' 10-8, 13
טו/ג ארחות חיים ח"ב סי' מב עמ' 474 {דוקא אם לא השתמש}
טו/ג אשדות הפסגה ח"א חו"מ סי' יג דף צ ע"א-ע"ד {מ"מ בשם "יש מי שכתב" - האם הרמב"ם חולק}
טו/ג אשר לשלמה (אשכנזי) סי' פב {מחלוקת האם אם ראה ושתק זו מחילה}
טו/ג באר מים חיים (נוסינזון) כתובות דף עה (דף כד ע"א בדפי הספר) {שימוש הוא מחילה - הוכחה מכתובות}
טו/ג בית אהרן (וולקין) ב"מ נא ע"א (ד"ה הן אמנם) {אם לא השתמש}
טו/ג בית דוד (תשעט) אהע"ז סי' פה
טו/ג בית יעקב (טבשונסקי) סי' רכח סעיף ז {מ"מ}
טו/ג בית יעקב (מסקין) סי' יז דף כג ע"ד {שימוש מוכיח שמחל}
טו/ג בית מאיר (תשע) סי' צג ס"יד עמ' קנא, שו"ת סי' ו עמ' מט
טו/ג בית שלמה (דרמר) חו"מ סי' קטו דף עו ע"א {מ"מ}
טו/ג בית שערים ח"ג סי' פב {חוזר אפילו כמה שנים אחרי מציאת המום, ראית מ"מ מכתובות ששימוש הוא מחילה}
טו/ג בכורי גשן סי' כה ענף א {מ"מ בשם "יש מי שכתב" - אם המוכר אמר לו שאין בו מום}
טו/ג בני אברהם חו"מ סי' ס דף מג ע"ב, סי' סא דף מג ע"ד {נשתמש - אם מכר חלק ממנו האם הוא כמו שימוש}
טו/ג בני יוסף (קאריו) סי' ה דף ד ע"ד {מ"מ בשם "יש מי שכתב" - דעת יחיד, ומודים אם המוכר אמר לו שהוא טוב}
טו/ג בני משה (מאג'אר) דף לה ע"ב {מל"מ - אם מעותיו עדיין בידו}
טו/ג בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' שכה
טו/ג ברכת חיים (ירוחם) סי' נו אות לב {מל"מ - אם מעותיו עדיין בידו}
טו/ג גור אריה (צרמון) {אם ראה ולא השתמש ושהה מלהודיע}
טו/ג גליא מסכת חו"מ סי' י (דף יג ע"ג-ע"ד)
טו/ג גליונות אבני נזר {מל"מ}
טו/ג דבר יהושע (שו"ת) ח"א סי' עא עמ' רל {שתיקה אינה מחילה - קושיה מכתובות}
טו/ג דברות אליהו ח"ו סי' קג עמ' קצב {מ"מ - מום שהקונה היה יכול לברר}
טו/ג דברות משה ב"מ ח"ב סי' נ ענף ב עמ' קד-קה {מל"מ - ראיה שהרמב"ם חולק על "יש מי שכתב", והדין אם מעותיו בידו}, ענף ג עמ' קי {מל"מ - אם מעותיו בידו}
טו/ג דברי חיים (שו"ת) ח"א אהע"ז סי' ח {מ"מ בשם "יש מי שכתב"}, מח ד"ה ועל כרחך {מל"מ - רמב"ם חולק על "יש מי שכתב", הדין אם מעותיו בידו}, צב {מ"מ בשם "יש מי שכתב" - הדין אם הטעהו המוכר, והדין אם בדק חלק ומצא מום ולא בדק את השאר, מל"מ - אם מעותיו בידו}, חו"מ סי' לו {מל"מ - אין הלכה כ"יש מי שכתב", והדין אם הטעה אותו המוכר}
טו/ג דברי יחזקאל (פרנקל) עמ' רה {מל"מ - שתק כי סמך על כך שהכסף בידו}
טו/ג דברי יששכר דף קיג ע"א
טו/ג דברי משה (מזרחי) חו"מ סי' קח עמ' רעז-רעח {שימוש - הדין אם מכר חלק ממנו}
טו/ג דברי משפט סי' רלב סעיף א {רמב"ם}, סעיף ב {מ"מ}
טו/ג דגל מחנה אפרים (לניאדו) חו"מ סי' לו סעיף ז עמ' תקיא {מ"מ}
טו/ג דיני חוזים במשה"ע עמ' 101
טו/ג דעת מרדכי ח"ב עמ' יד-טו
טו/ג הלכה למשה (אלבז) חו"מ סי' מה עמ' רצב {מ"מ בשם "יש מי שכתב" - האם רי"ף חולק עליהם, הדין במום שניכר בראייה}
טו/ג זעקת דלות עמ' 308, 314
טו/ג זרע יעקב (נאים) סי' כא {מ"מ בשם "יש מי שכתב" - הדין במום שא"א להבחין בו מיד או שא"צ לבודקו מיד, האם הרמב"ם והרי"ף חולקים עליהם}
טו/ג חוקות הדיינים ח"ב עמ' שנד {שימוש הוא מחילה}
טו/ג חוקי חיים (גאגין) סי' מג דף צד ע"א {אחרי כמה שנים, מ"מ בשם "יש מי שכתב" - הדין במום שרק אומן יכול להבחין בו}
טו/ג חזקה רבה חו"מ ח"ד עמ' 234 {מל"מ - הוכחה שהרמב"ם חולק על "יש מי שכתב", הדין אם מעותיו בידו}, 254-255 {מ"מ בשם "יש מי שכתב", מל"מ - הוכחה שהרמב"ם חולק, הדין אם מעותיו בידו, קושיה מתוס' ב"ב צו}
טו/ג חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 114, 119 {מ"מ}, 120, 121 {קרית מלך רב}, 122-123 {מל"מ}, 126, 128 {מל"מ}, 129, 134-135 {חי' מחנ"א}, 196 {בית ישחק}, 385, 386 {מל"מ}, 387
טו/ג חק לישראל שכירות עמ' 94, 114, 117 {רמב"ם}, 118 {מ"מ}
טו/ג יהודה יעלה חו"מ סי' רכג {מל"מ - הוכחה מהרמב"ם נגד "יש מי שכתב", הדין במום שצריך טרחה לגלות, הדין אם מעותיו בידו}
טו/ג ימי שלמה {מל"מ - אם מעותיו בידו - ראיה מתוס' כתובות נח}
טו/ג ישא איש חו"מ סי' ד דף עז ע"א {אם השתמש - מסתמא ראה את המום}
טו/ג ישועות יעקב (שו"ת, תשסח) עמ' רלו-רלט {מ"מ ומל"מ}
טו/ג ישועות יעקב קדשים עמ' שיז
טו/ג כבוד מלכים (מרגליות) {מל"מ}
טו/ג כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"ב סי' כ עמ' כג {מל"מ - הדין אם מעותיו בידו - ראיה מתוס' כתובות נח ומבכורות יג}
טו/ג כרם שלמה (אמריליו) סי' סב
טו/ג לבושי מרדכי חו"מ עמ' כג
טו/ג מאור מרדכי ב"מ עמ' מט {השתמש - מחל}
טו/ג מגן גבורים (אשטרושא) סי' יח דף לג ע"ג {מ"מ בשם "יש מי שכתב" - האם הרי"ף חולק, הדין אם המוכר אמר לו שאין בו מום}
טו/ג מהלכי משפט ח"א מהלך כה אות א-ב, מהלך לד אות א(5)
טו/ג מהלכי משפט ח"ג עמ' 91 {מ"מ}
טו/ג מכתם לדוד חו"מ סי' י ד"ה תשובה {אחרי כמה שנים}
טו/ג מעיני התורה ח"ג עמ' רצז
טו/ג משיב משפט עמ' תיא
טו/ג משנת יעקב כאן
טו/ג משנת עזר ח"ב סי' לט עמ' קנ {השתמש}
טו/ג משפט איש תשטז עמ' רמט {מ"מ, מל"מ}
טו/ג משפט שלמה (זפרני) ח"ד עמ' קא
טו/ג משפטי אמת עמ' קצט, רלט, רנא, רנד
טו/ג משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 377, 378, 439, 487-488, 520, 522-523
טו/ג משפטי הלוי ח"ב סי' א אות ז עמ' כט {מ"מ בשם "יש מי שכתב"}, ל {הדין אם הבדיקה עולה כסף}, לב {הדין אם המוכר אמר לקונה שאין בו מום}, לג {שימוש הוא מחילה, הדין אם השתמש אחרי שהודיע למוכר, או בעם הארץ}
טו/ג משק ביתי סי' רפז (קלט ע"א) {מ"מ בשם "יש מי שכתב" - הדין אם המום נראה בעין, מל"מ - ראיה מתוס' כתובות נח}
טו/ג נוכח השלחן חו"מ סי' י, טו, כא
טו/ג נחלת עזרא ח"א עמ' 223, ח"ב סי' מח
טו/ג ניצוצי אור (מרגליות) בכורות יג ע"ב {מל"מ - בהקפה}
טו/ג נכח השלחן (לבטון) חו"מ סי' טו {מ"מ בשם יש מי שכתב, ומל"מ, ואם השתמש}
טו/ג נשמת כל חי ח"ב סי' כג דף סה ע"א {מ"מ בשם "יש מי שכתב" - האם אפשר לומר קי"ל כמותם, הדין בדבר שאפשר לראות מיד, מל"מ - אם מעותיו בידו}
טו/ג נתיבות המשפט סי' רלב ס"ק א {מל"מ}
טו/ג ס' המקח עמ' תיח
טו/ג ס' יהושע - פו"כ סי' תלב {מ"מ בשם "יש מי שכתב" - קושיה מבכורות יג, הדין אם המוכר אמר לו שאין מום, מל"מ - אם מעותיו בידו - ראיה מבכורות יג}
טו/ג ס' סת"ם עמ' תנא {מ"מ}
טו/ג סיני ס' יובל עמ' תה
טו/ג עבד המלך (תשסט) עמ' תקטז, תקיח, תקכ
טו/ג עטרת ישראל עמ' קפד {מ"מ בשם "יש מי שכתב"}
טו/ג עטרת שלמה ח"א עמ' קב, שכז
טו/ג עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' לט, רלו {מ"מ בשם "יש מי שכתב" - האם הרמב"ם חולק}
טו/ג עניינות בספרות הגאונים עמ' 180
טו/ג פד"ר חט"ז עמ' 144
טו/ג פני משה (הררי) עמ' רצט
טו/ג פסקי ב"ד הרבנות ירושלים - דיני ממונות ח"א עמ' קלה {אם השתמש}, ח"ג עמ' עא-עב {שימוש הוא מחילה - הטעם הדין, אם הטעות היא שזה מין אחר}, עב {יכול להחזיר אחרי כמה שנים}, עג {חי' מחנ"א - אם השתמש אחרי שהודיע למוכר}, ח"ד עמ' קלה {אם הקונה לא שילם מיד - נחשב מקח טעות}, ח"ה עמ' קל {אחרי כמה שנים, מ"מ בשם "יש מי שכתב" - הדין אם המוכר אמר שאין בו מום}
טו/ג פרי האדמה ח"ב {משלם במטבע ונמצא פסול וטוען שזה לא המטבע שהוא נתן} וח"ג [בית דוד חו"מ סי' קיח] {כנ"ל}
טו/ג ציץ אליעזר ח"ז סי' מח פרק ג אות ו {שימוש הוא מחילה}
טו/ג צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' לו {שימוש כמחילה, הדין בדבר שעושה ואוכל, הדין אם הקונה מכר לאחר}
טו/ג צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' מג ד"ה ומה שטוענים {מ"מ בשם "יש מי שכתב", שימוש הוא מחילה}
טו/ג צרור הכסף (הראשון) עמ' קל, שיט {שימוש הוא מחילה}
טו/ג קהלות יעקב יבמות סי' לח במהד' ראשונה = סי' מד במהד' תשמח {מל"מ - רמב"ם חולק על "יש מי שכתב"}
טו/ג קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) מדות חכמים עמ' נח
טו/ג קונטרסי שעורים ב"מ שעור כב אות ה
טו/ג קרית מלך [שו"ת הרי"ף סי' קנג] {קרקע}
טו/ג קרית מלך רב (תשסו) עמ' תשכה, תשמד
טו/ג ראשי בשמים (גוריון) סי' צא אות ו-ז {מ"מ}
טו/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תקז
טו/ג שבות יעקב ח"ג סי' קסט {מ"מ בשם "יש מי שכתב" - האם הרמב"ם חולק}
טו/ג שביתת יו"ט חו"מ סי' ד {שימוש הוא מחילה - הדין אם מכר}
טו/ג שו"ע הרב הל' אונאה ס' ט ציון כח {מל"מ}
טו/ג שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' ערב
טו/ג שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' שכז, תרכט
טו/ג שו"ת מהרשד"ם חו"מ סי' קמז {חוזר אפילו לאחר כמה שנים}
טו/ג שו"ת ר"י מילר עמ' קצו
טו/ג שו"ת ר"מ גאויזון עמ' קלז
טו/ג שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' קפז
טו/ג שו"ת רשב"ש סי' תקפט עמ' תצד {אם מכר חלק ממנו}
טו/ג שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רלב סעיף ב {מל"מ}, סעיף ג, ו {מ"מ}
טו/ג שם יוסף (מועטי) כאן {מל"מ - אם מעותיו בידו - ראיה מבכורות יב}, וח"ב דף צח ע"ב {מל"מ - אם מעותיו בידו - קושיית בית ישחק מהג"א}
טו/ג שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' שיא {בית ישחק}
טו/ג שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' שכו
טו/ג שמרו משפט ח"א עמ' קכח
טו/ג שעורי אבני עזר ח"ב עמ' קיא
טו/ג שער יהושע ח"א סי' מ עמ' קמז {שימוש הוא מחילה - דוקא במום הנראה לעין}
טו/ג שער משפט סי' רלב ס"ק א, ד {מ"מ}
טו/ג שערי צדק ח"ג עמ' 264
טו/ג שפת הים (מיו) חו"מ סי' נ דף קנה ע"ב {מ"מ בשם "יש מי שכתב" - במום שצריך טורח כדי לגלותו} וע"ג {מל"מ - אם מעותיו בידו - ראיה מבכורות יב} וע"ד {ראיה ל"יש מי שכתב" מתוס' קידושין יא}, סי' נה דף קנח ע"א {מ"מ בשם "יש מי שכתב" - במום שצריך טורח כדי לגלותו, בשני מינים}
טו/ג תולדות שם דף מז ע"א {שימוש הוא מחילה}
טו/ג תחומין ח"ג עמ' 350, 352
טו/ג תחומין חכ"ב עמ' 255-257, 267-268, 275
טו/ג תשורת שי מהדו"ק סי' רפה
טו/ג תשורת שי סי' רפה {שימוש הוא מחילה, הדין בשוכר}
טו/ד אמונה ומסחר עמ' שיב
טו/ד אמונת עתיך גל' 109 עמ' 118
טו/ד אמונת עתיך גל' 110 עמ' 145
טו/ד אמונת עתיך גל' 119 עמ' 122
טו/ד חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 128, 131, 155
טו/ד חק לישראל שכירות עמ' 108
טו/ד חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ג עמ' קכד-קכה
טו/ד מהלכי משפט ח"א מהלך כה אות א
טו/ד משנת יעקב
טו/ד משפטי אמת עמ' רלח, רמט, רנא
טו/ד משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 523-524
טו/ד סיני ס' יובל עמ' תה
טו/ד עניינות בספרות הגאונים עמ' 180
טו/ד צרור הכסף (הראשון) עמ' שיט
טו/ד קרית מלך
טו/ד קרית מלך רב (תשסו) עמ' תשמז
טו/ה אגרות משה חו"מ ח"א סי' עה ענף ג
טו/ה אם למסורת (ביא') עמ' 99
טו/ה אמונה ומסחר עמ' רמ, שב
טו/ה אמונת עתיך גל' 102 עמ' 78
טו/ה אמונת עתיך גל' 114 עמ' 73
טו/ה אמונת עתיך גל' 119 עמ' 119, 123
טו/ה ארחות חיים ח"ב סי' מב עמ' 474
טו/ה באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' סד
טו/ה בית יעקב (טבשונסקי) סי' רלב סעיף ז {כ"מ}
טו/ה ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' מט, תנא
טו/ה דיני חוזים במשה"ע עמ' 56, 267
טו/ה חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' קכג, קכה
טו/ה חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 279
טו/ה חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 139, 141, 174
טו/ה חק לישראל שכירות עמ' 69, 94, 119
טו/ה יסודות בדיני ממונות בתלמוד (אלבק) עמ' 26
טו/ה להורות נתן - שו"ת חי"ב עמ' קכט
טו/ה מבוא למשפט העברי בימי התלמוד עמ' 183
טו/ה מהלכי משפט ח"ג עמ' 87
טו/ה מחקרי משפט ח"א עמ' 50
טו/ה מקבציאל גל' כא עמ' סט {כ"מ}
טו/ה מקור ישראל דף צז ע"ב
טו/ה נפת צופים (בירדוגו, תשעה) עמ' טו {כ"מ}
טו/ה ס' המקח עמ' ת
טו/ה סוגיות בדיני ממונות עמ' 32
טו/ה עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 77
טו/ה פירושי איברא עמ' 44
טו/ה פסקי ב"ד הרבנות ירושלים - דיני ממונות ח"א עמ' קכח
טו/ה צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קלד אות ב
טו/ה צרור הכסף (הראשון) עמ' קל, שיט
טו/ה קרית מלך
טו/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תקג
טו/ה שו"ת מהרי"ק סי' עג
טו/ה שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' נז
טו/ה שו"ת ר' יצחק הלוי מקושטא עמ' נג
טו/ה שנתון המשפט העברי ח"א עמ' 43
טו/ה תחומין ח"ג עמ' 346, חי"ח עמ' 176
טו/ה תחומין חכ"ב עמ' 267, 272
טו/ה תרומת הכרי עמ' קיב
טו/ו אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' צא
טו/ו אוצמפה"ת ב"מ יז ע"ב הע' 54
טו/ו אוצמפה"ת ב"מ נא ע"ב ח"א הע' 10, 99, 112
טו/ו אוצרות יהושע עמ' קפו
טו/ו אור הישר [מחנ"א דיני אונאה סי' טז, שבות יעקב ח"ב סי' קסו, דברי ריבות סי' ש]
טו/ו איפת צדק ח"ב ש"ב סי' ד אות ט-יא
טו/ו אמונה ומסחר עמ' רצז, רצט
טו/ו אמרי בינה (אוירבך) - הלואה סי' מז [ב] ד"ה וראיתי
טו/ו אנצי"ת ע' דבר שאינו קצוב הע' 26, 28, 29
טו/ו ארחות חיים ח"ב סי' מב עמ' 474
טו/ו בית אהרן וישראל גל' יב עמ' כא
טו/ו דברי משה (מזרחי) עמ' רעו {סחורה - כמו פירות}
טו/ו דברי ריבות (תשעב) עמ' תסט
טו/ו דיני חוזים במשה"ע עמ' 85, 96
טו/ו דרך המלך (רבי) דף נב ע"ב
טו/ו והיה העולם עמ' 135-136
טו/ו ויקרא אברהם חו"מ סי' מג (עט ע"ד)
טו/ו ושב הכהן (תשמח) עמ' רמא
טו/ו זעקת דלות עמ' 308
טו/ו חוקות הדיינים ח"ב עמ' שס
טו/ו חיים ומלך
טו/ו חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 132, 133 {מ"מ}, 134
טו/ו חק לישראל שכירות עמ' 94, 158, 574
טו/ו יוסף את אחיו עמ' רכד
טו/ו מהלכי משפט ח"א מהלך כה אות ב
טו/ו מלך שלם דף סא ע"ד, סב ע"ב
טו/ו מקבציאל גל' כא עמ' מט, סט
טו/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
טו/ו משנת יעקב כאן
טו/ו משנת יעקב קדושה עמ' שפח-שפט
טו/ו משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 389, 505 {מחילה שאינה קצובה}, 520-521
טו/ו משפטי שאול - פסקי דין עמ' קצז
טו/ו נשמת כל חי ח"ב דף כו ע"ד, כט ע"א
טו/ו עמק המשפט ח"א עמ' רפז, ח"ב עמ' רלג
טו/ו פסקי ב"ד הרבנות ירושלים - דיני ממונות ח"א עמ' קנד, קע
טו/ו פסקי מהרי"ץ - בארות חיים סי' יב ס"ק כד, הערות תל-תלג, תסג
טו/ו צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קלד אות ב
טו/ו קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' שצ
טו/ו קרית מלך
טו/ו קרית מלך רב (תשסו) עמ' תשמז-תשמח
טו/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תקו-תקז
טו/ו שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' שכט
טו/ו שו"ת ר"י מליריאה עמ' עד
טו/ו שומרי משפט (צ'כנוב) ח"א עמ' קמה {המוחל צריך לדעת מה שמוחל}
טו/ו שער המלך ח"ב עמ' שפט
טו/ו שער יהושע ח"א עמ' קמד
טו/ו תחומין חכ"ב עמ' 252, 272, 275, 276, 281, 289
טו/ו תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 89
טו/ז אוצמפה"ת ב"מ פ ע"א ח"א הע' 32 {מ"מ}, 33-34, 109
טו/ז אמונה ומסחר עמ' רסה
טו/ז בית אהרן וישראל גל' קיב עמ' עח
טו/ז בקע לגלגלת דף לג ע"ב
טו/ז ברור הלכה ב"מ פ ע"א ציון ד
טו/ז הגהות חבר בן חיים
טו/ז חי' הריצ"ד
טו/ז משפטי אמת עמ' רמג
טו/ז פעמוני זהב סי' רלב סעיף ט {כ"מ}
טו/ז קרית מלך רב
טו/ז קרית מלך רב (תשסו) עמ' תשמח
טו/ח אוצמפה"ת ב"מ פ ע"א ח"א הע' 39
טו/ח בני יהודה דף מב ע"ב
טו/ח ברור הלכה ב"מ פ ע"א ציון ד
טו/ח יד דוד (קרלין) ח"ב דף קסז
טו/ח משפטי אמת עמ' רמג
טו/ח צמח צדק (קרוכמל, תשסח) עמ' תקפד
טו/ח קרית מלך רב (תשסו) עמ' תשמח, תשנ
טו/ח שערי חיים (ס' המקח) דף עו ע"א
טו/ט בני יהודה דף מב ע"ב
טו/ט ברור הלכה ב"מ פ ע"א ציון ד
טו/ט מילי דמרדכי
טו/ט משפטי אמת עמ' רמ, רמג
טו/ט קרית מלך
טו/י ברור הלכה ב"מ פ ע"א ציון ד
טו/י דיני מסחר במשה"ע עמ' 58
טו/י דרך המלך (רבי) דף נב ע"ג
טו/י חסדי דוד ח"ד עמ' תו
טו/י צרור הכסף (הראשון) עמ' קל, שכב
טו/י שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' רצז
טו/יא אנצי"ת ע' אונאה הע' 218
טו/יא חיים ומלך
טו/יא חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 132
טו/יא משנת יעקב
טו/יא נשמת כל חי ח"ב דף כח ע"ג
טו/יא פרי האדמה ח"ב
טו/יא צרור הכסף (הראשון) עמ' קל, שכב
טו/יא רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תקו
טו/יא שאגת אריה החדשות דף נז ע"ב
טו/יב ברור הלכה קדושין יא ע"א ציון א
טו/יב חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 137
טו/יב משנת יעקב
טו/יב צרור הכסף (הראשון) עמ' קל, שכ
טו/יב שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רלב סעיף ד
טו/יב שערי תורת התקנות ח"ג עמ' 66
טו/יב תחומין ח"ג עמ' 347, 351, חי"ד עמ' 353
טו/יב תחומין חכ"ב עמ' 267, 273
טו/יב תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' כו
טו/יג אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' שעו {לעבדים יש דעות רעות}
טו/יג אשר לשלמה (אשכנזי)
טו/יג בית אפרים חו"מ דף יב ע"א
טו/יג בית יעקב (טבשונסקי) סי' רלב סעיף ה
טו/יג בית שערים ח"ג סי' עד
טו/יג ברור הלכה גיטין פו ע"א אחרי ציון א {מ"מ}, קדושין יא ע"א ציון א
טו/יג דברות משה חולין עמ' עט
טו/יג דיני ממונות (הגדרת סוגיהם) עמ' 15 {עבדים חזקתם שיש בהם דעות רעות}
טו/יג חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' קלט
טו/יג חנא וחסדא ח"ג דף קג ע"ד {מ"מ - לסטיס מזוין}, קד ע"ג
טו/יג חסדי דוד ח"ד עמ' תו
טו/יג מגדל חננאל
טו/יג מגיני שלמה עמ' שנח
טו/יג מראות הצובאות (תשסז) עמ' מב
טו/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
טו/יג משנת יעקב
טו/יג עטרת ישראל עמ' רפח
טו/יג עין יצחק תנינא ח"א עמ' קצג, קצה
טו/יג פד"ר ח"ג עמ' 129-130
טו/יג פד"ר ח"ג עמ' 129-130 {צרעת}
טו/יג צרור הכסף (הראשון) עמ' שכ
טו/יג קרית מלך
טו/יג קרן הצבי מצוה סט אות ה, מצוה עב אות ד, מצוה פ אות ט, מצוה פג אות יח, מצוה קה אות ג, מצוה קכד אות א
טו/יג שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' שא
טו/יג שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רלב סעיף ד
טו/יג שעלי דעת גל' ג עמ' 80-81 {אוננות}
טו/יג שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 275
טו/יג תחומין חי"ד עמ' 353
טו/יג תחומין חכ"ב עמ' 267


טז/785 הלכות מכירה פרק טז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


טז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
טז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
טז/רה"פ פי' ר"י קאפח
טז/רה"פ פי' ר"ש צדוק
טז/רה"פ רמב"ם לעם
טז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
טז/א אוצמפה"ת ב"מ יד ע"ב הע' 11
טז/א אמונה ומסחר עמ' רלז
טז/א אמונת עתיך גל' 119 עמ' 124
טז/א אמרי בינה (אוירבך) - דיינים סי' כא [ב] ד"ה גם {הגהמ"י}
טז/א אמרי משפט ח"א עמ' שב
טז/א ארחות חיים ח"ב סי' מב עמ' 474
טז/א בית אהרן וישראל גל' קכה עמ' צ, צב
טז/א בית מאיר עמ' צד
טז/א דברי אור ח"ד עמ' רצ
טז/א דגל מחנה אפרים (לניאדו) חו"מ סי' לה סעיף ג עמ' תקה
טז/א דיני חוזים במשה"ע עמ' 337, 377
טז/א והיה העולם עמ' 113
טז/א חזון יחזקאל ב"ב פ"ו ה"א
טז/א חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 399, 411
טז/א מגילת ספר לאוין דף פז ע"ד
טז/א מגל ח"ז עמ' 83
טז/א מהלכי משפט ח"א מהלך כה אות א
טז/א מהלכי משפט ח"ג עמ' 94
טז/א משפט שלמה (זפרני) ח"ד עמ' קפז
טז/א משפטי הלוי ח"א סי' ד אות א עמ' קנג {משלם רק דמי זרעים}
טז/א ס' המקח עמ' תח
טז/א פנס שלמה עמ' רט
טז/א פסקי אליהו ח"ב עמ' כב {פוסק כיש אומרים}
טז/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 101
טז/ב אור הישר [אור שמח הל' זכיה פ"ו הכ"ד]
טז/ב אמרי משפט ח"א עמ' שב
טז/ב אנצי"ת ע' אין הולכין הע' 7
טז/ב ארחות חיים ח"ב סי' מב עמ' 474
טז/ב בית אהרן וישראל גל' קכה עמ' צ, צב
טז/ב דגל מחנה אפרים (לניאדו) חו"מ סי' לה סעיף ג עמ' תקה
טז/ב מהלכי משפט ח"א מהלך כה אות א
טז/ב מחנה יהודה (אשכנזי) דף ריח ע"ג
טז/ב מים שאל דף עט ע"ג
טז/ב מנחת שלמה (לוין) עמ' קצג {בזרע פשתן}
טז/ב משאת מרדכי ב"ק עמ' קכ, קכב
טז/ב משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' קט
טז/ב משנת יעקב כאן
טז/ב משנת יעקב נזיקין עמ' נב {רוב לזריעה}
טז/ב משפט שלמה (זפרני) ח"ד עמ' קפז
טז/ב עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' קפב
טז/ב עין יצחק ח"ב עמ' ש
טז/ב פני משה (שלז')
טז/ב קרית מלך רב
טז/ב שו"ת ר"י מסלוצק סי' נ עמ' קעד
טז/ב שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רלג סעיף א {ראב"ד}
טז/ב תולדות שם דף כב ע"ד
טז/ג אור חדש (בלומ') דף כח ע"ד, כט ע"א {במקח טעות על המוכר לטפל ולהביא את החפץ}
טז/ג אמונה ומסחר עמ' רלב
טז/ג אמרי בינה (אוירבך) - דיינים סי' כא [ב] ד"ה גם {ראב"ד}
טז/ג ארחות חיים ח"ב סי' מב עמ' 474
טז/ג דברי משה (מזרחי) עמ' רפד
טז/ג דגל מחנה אפרים (לניאדו) חו"מ סי' לה סעיף ג עמ' תקה
טז/ג הון יוסף דף ה {בית ישחק}
טז/ג חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 394 {מגדל עוז}, 396, 400, 411 {מ"מ}
טז/ג חק לישראל שומרים עמ' 809 {אהא"ז}
טז/ג כתר ח"ו עמ' 225
טז/ג לחם רב (בוטון) סי' קנג
טז/ג לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' תסב
טז/ג מהלכי משפט ח"ג עמ' 95 {מ"מ, כ"מ}
טז/ג מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' ל {ראב"ד}
טז/ג מחנה יהודה (אשכנזי) דף ריח ע"ד, ריט ע"א
טז/ג מילי דמרדכי
טז/ג מעיני המים
טז/ג משנת יעקב
טז/ג משפט שלמה (זפרני) ח"ד עמ' קפז
טז/ג משפטי אמת עמ' רמד, רמו
טז/ג משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 389
טז/ג משפטים ישרים (חסון) דף לג ע"ב
טז/ג נחפה בכסף (נבון) ח"א דף קמה ע"ב
טז/ג נתיבות המשפט סי' רלב ס"ק ט, יפלס נתיב אות יח
טז/ג עמודי שלמה ח"ב עמ' רלז
טז/ג פד"ר ח"ג עמ' 33
טז/ג פד"ר ח"ג עמ' 33 {אם לא הודיעו}
טז/ג צרור הכסף (הראשון) עמ' קלא, שכא
טז/ג קרית מלך
טז/ג קרית מלך רב (תשסו) עמ' תשנ
טז/ג שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' קלד
טז/ג שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' קמח
טז/ג שו"ת ר' יצחק הלוי (תשע) עמ' יט
טז/ג שו"ת ר"מ גאויזון עמ' רע
טז/ג שערי זיו ח"ב דף פג ע"א
טז/ג שערי חיים (ס' המקח) דף קס ע"א {המוכר מטפל}
טז/ג תולדות שם דף כא ע"ד, כב ע"א
טז/ג תחומין ח"ד עמ' 384
טז/ד אמונה ומסחר עמ' רנז
טז/ד דברי משפט סי' קפו ס' א, סי' רלב ס' כא
טז/ד דברי משפט סי' קפו סעיף א, סי' רלב סעיף ז
טז/ד חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 400, 402
טז/ד חק לישראל שומרים עמ' 127, 809 {קרית מלך רב}, 992, 1099 {ראב"ד (בשינויי נוסחאות ברמב"ם מהד' פרנקל)}, 1289 {ראב"ד}, 1296
טז/ד מהלכי משפט ח"ג עמ' 94
טז/ד מילי דמרדכי
טז/ד מעיל שמואל (פלורנטין) דף צו ע"ד
טז/ד משנת יעקב
טז/ד משנת יעקב משפטים עמ' ב
טז/ד עמודי שלמה ח"ב עמ' רלח
טז/ד פני משה (שלז')
טז/ד פרי חיים (הליר) (בתוך הל' ט)
טז/ד קרית מלך רב (תשסו) עמ' תשנ
טז/ד שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תכב
טז/ד שו"ת ר' יצחק הלוי (תשע) עמ' יח
טז/ד שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 100
טז/ד תחומין ח"ד עמ' 389-388
טז/ה אבן האזל (השמטות)
טז/ה אבני ציון ח"א סי' א אות א, ח"ב סי' נ אות א, סי' נה אות ג, ח"ג עמ' שכט
טז/ה אהליך יעקב ב"ב סי' ט ס' ח
טז/ה אור הישר [אור הישר ירושלמי שביעית פ"ה ה"ג]
טז/ה אורח צדקה עמ' קסב
טז/ה איש על העדה (אלאביץ) עמ' 196
טז/ה אמונת עתיך גל' 121 עמ' 104
טז/ה בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף סב ע"ב
טז/ה בדבר מלך ח"ט עמ' רסח
טז/ה בדבר מלך חי"ג עמ' רסח
טז/ה בית ישראל (הורוביץ) אהע"ז סי' ה
טז/ה בית מאיר עמ' פח
טז/ה בן יהודה סי' י
טז/ה דברות אליהו ח"ג עמ' מג
טז/ה דברות משה סנהדרין עמ' שנא
טז/ה דיני חוזים במשה"ע עמ' 79
טז/ה דרך ישרה ח"א עמ' ריב
טז/ה הר המלך ח"ג עמ' פו
טז/ה זכרון יהונתן דף קיט
טז/ה חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' יט
טז/ה חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' יט
טז/ה חי' הריצ"ד
טז/ה חי' כתב סופר כתובות עמ' רג
טז/ה חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' קכב
טז/ה חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 138 {או"ש}, 148, 149
טז/ה יורה חכימא (תשח) עמ' רטו-רטז
טז/ה לקח טוב (תשפא) כלל ב אות סט {אין הולכין בממון אחר הרוב לא מועיל רוב לענוש מן הדין}
טז/ה מחנה יהודה (אשכנזי) דף ריט ע"ב
טז/ה משאת מרדכי ב"ק עמ' קכ, קכא
טז/ה משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' צא
טז/ה משנת יעקב כאן
טז/ה משנת יעקב נזיקין עמ' נב
טז/ה נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' שה
טז/ה פני משה (שלז')
טז/ה צבי תפארת סי' קיא
טז/ה קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' קנג {אין הולכים בממון אחר הרוב}
טז/ה קרבן ציון עמ' קלב, קלד
טז/ה קרן הצבי מצוה עב אות יח
טז/ה שו"ת ר"י בסן (תצז) דף עו ע"ג {השמיט דין כד וחבית}
טז/ה שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' רסו
טז/ה שם משמעון (שטרן) דף כד ע"א {אין הולכים בממון אחר הרוב}
טז/ה שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 225
טז/ה שערי תורה (לעוו) ח"ג דף סו ע"ב, סט ע"א
טז/ה שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך ב עמ' א, יג
טז/ה תחומין ח"ג עמ' 348
טז/ה תלפיות ו חוב' א עמ' 35 {אין הולכים בממון אחר הרוב}
טז/ו אהל משה (ויז'ניץ) חוב' ה (תשמד) עמ' מד
טז/ו אוצמפה"ת ב"מ מב ע"ב הע' 74
טז/ו אורים גדולים (תשסג) עמ' רפו
טז/ו אמונת עתיך גל' 119 עמ' 124
טז/ו אמרי משה (פודהורצר) עמ' קמ
טז/ו אמרי משפט ח"א עמ' ש
טז/ו אפר קדשים עמ' קמה
טז/ו ארחות חיים ח"ב סי' מב עמ' 475
טז/ו בית יעקב (טבשונסקי) סי' רלב סעיף ו, סי' שמ סעיף ב
טז/ו ברור הלכה חולין נא ע"א ציון א
טז/ו דבר אהרן חו"מ סי' לו אות א
טז/ו דיני חוזים במשה"ע עמ' 85, 105, 267, 377
טז/ו חי' חתם סופר
טז/ו חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 173, 399
טז/ו מאורות הדף היומי ח"ח עמ' שעט-שפא {שימוש לצורך מוזר}
טז/ו מהלכי משפט ח"א מהלך כה אות א
טז/ו מחנה יהודה (אשכנזי) דף ריח ע"ד, ריט ע"א
טז/ו מרחשת ח"ב סי' לב אות ג
טז/ו משנה הלכות מהדו"ת ח"ד עמ' שי
טז/ו נר למאור (רבינוביץ) דף נט ע"ג
טז/ו פרי האדמה ח"ב
טז/ו צרור הכסף (הראשון) עמ' קלא
טז/ו קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' שפח
טז/ו קרית מלך רב (תשסו) עמ' תשנ
טז/ו שו"ת רשב"ש עמ' שלז
טז/ו שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רלב סעיף ה
טז/ו שמחת יו"ט (אלגזי) סי' נד אות ב
טז/ו שער משפט סי' רלג ס"ק א
טז/ו תחומין ח"ד עמ' 385
טז/ז בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' סו סעיף י
טז/ז דברי שלום (הלברשטם, תשעג) עמ' שנג
טז/ז חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 396
טז/ז מהלכי משפט ח"א מהלך כה אות א
טז/ז משנה הלכות מהדו"ת ח"ד עמ' שי
טז/ז משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 366
טז/ז צרור הכסף (הראשון) עמ' קלא
טז/ז קרית מלך רב (תשסו) עמ' תשנא
טז/ז שנתון המשפט העברי חי"ג עמ' 83
טז/ז תחומין ח"ד עמ' 385
טז/ח אוצמפה"ת ב"מ נ הע' 112
טז/ח אמונה ומסחר עמ' רלד-רלה, ש
טז/ח בכורי גשן סי' לט שאלה ג {או"ש}
טז/ח ברור הלכה ב"מ סו ע"ב ציון ה פסקה ד
טז/ח חזון יחזקאל ב"ב פ"ד ה"ו
טז/ח חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 195 {או"ש}, 409, 410 {או"ש}
טז/ח יכין ובועז ח"א סי' קמו עמ' 501
טז/ח מהלכי משפט ח"ג עמ' 100
טז/ח מנחת חיים (שוויד) ריבית עמ' תרפו-תרפז
טז/ח משנת יעקב
טז/ח משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 355-357
טז/ח פני יהושע (חנדלי) דף קיח ע"א
טז/ח פרחי כהונה (הכהן) אהע"ז סי' לט דף קכ ע"ב
טז/ח קרית מלך
טז/ח ר"י ששפורטש עמ' 395
טז/ח שו"ת רשב"ש עמ' שפה
טז/ח תחומין ח"ד עמ' 385
טז/ט אמונה ומסחר עמ' רנג
טז/ט בנין דוד ב"מ עמ' קנט
טז/ט ברור הלכה ב"מ מב ע"ב ציון ב
טז/ט הגהות חבר בן חיים
טז/ט חק לישראל עשיית עושר עמ' 85
טז/ט לב מבין
טז/ט לחקרי הלכות סי' רלט
טז/ט פרי חיים (הליר)
טז/ט צרור הכסף (הראשון) עמ' שכב
טז/ט קרית מלך רב
טז/ט שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' שלח
טז/ט שמרו משפט ח"ב עמ' לא
טז/ט שעורי מרן הגר"י מפוניבז עמ' קפה
טז/ט תחומין ח"ד עמ' 390, 402
טז/י ארחות חיים ח"ב סי' מב עמ' 475
טז/י בנין דוד ב"מ עמ' קנט
טז/י ברור הלכה ב"מ מב ע"ב ציון ב
טז/י דברות אליהו ח"ה עמ' קנד
טז/י דברי חיים ב"מ מח ד"ה ועפ"ז
טז/י דיני חוזים במשה"ע עמ' 105
טז/י דליית הכרם עמ' תתתלב [צ"ל שזה אינו אוכל עד שמת]
טז/י הר צבי זרעים ח"א עמ' צ
טז/י חי' הריצ"ד
טז/י חק לישראל עשיית עושר עמ' 85
טז/י כתר ח"ו עמ' 257
טז/י מעשה רק"ם (קורייאט) דף סו ע"ד
טז/י מרכבת המשנה מהדו"ב
טז/י עבד המלך (תשסט) עמ' תקכ
טז/י פרי חיים (הליר)
טז/י צרור הכסף (הראשון) עמ' שכב
טז/י קרית מלך
טז/י קרית מלך רב (תשסו) עמ' תשנא
טז/י שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תרל
טז/י שמרו משפט ח"ב עמ' לא
טז/י תחומין ח"ד עמ' 390
טז/יא אבני החושן סי' רלב סעיף ז
טז/יא אולם המשפט סי' רלב סעיף י {מ"מ}
טז/יא אוצמפה"ת ב"מ מב ע"ב הע' 75, 78, 100-113
טז/יא אור הישר [דברי ריבות סי' צג]
טז/יא אורים ותומים - תומים סי' עב ס"ק כב
טז/יא אמונה ומסחר עמ' רלד, רנג, רסד
טז/יא אמונת עתיך גל' 119 עמ' 121
טז/יא אמרי משפט ח"א עמ' ש
טז/יא ארחות חיים ח"ב סי' מב עמ' 475
טז/יא בנין דוד ב"מ עמ' קנט
טז/יא ברור הלכה ב"מ מב ע"ב ציון ב
טז/יא דברות אליהו ח"ה עמ' קנד
טז/יא דברי ריבות (תשעב) עמ' קלד
טז/יא דיני מתווך במשה"ע עמ' 14, 63
טז/יא חושן אהרן (מיטלמן) עמ' יד-טז
טז/יא חי' הריצ"ד
טז/יא חק לישראל עשיית עושר עמ' 85
טז/יא חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 147
טז/יא חק לישראל שומרים עמ' 127, 317 {אהא"ז}, 809, 977
טז/יא חק לישראל שכירות עמ' 95, 159 {רמב"ם}, 160 {אבן האזל}
טז/יא טהור רעיונים דף לט ע"ב
טז/יא יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"ג עמ' כ
טז/יא יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' תקח
טז/יא יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' קפב
טז/יא כתר ח"ו עמ' 257
טז/יא מגילת ספר לאוין דף פח ע"א
טז/יא משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 392
טז/יא נתיבות המשפט סי' רלב ס"ק ו-ז
טז/יא נתן פריו ב"מ עמ' רכט
טז/יא ס' המקח עמ' תטז, תיח
טז/יא עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' רלד-רלו
טז/יא עין יצחק תנינא ח"ב עמ' רמו
טז/יא פני משה (בנבנשתי) ח"ב סי' נה דף קה ע"ג
טז/יא פנים חדשות [מהרש"ך ח"א דף כ]
טז/יא פסקי ב"ד הרבנות ירושלים - דיני ממונות ח"א עמ' רכג
טז/יא פרי חיים (הליר)
טז/יא פרישה יו"ד סי' קנא ס"ק ה {לשון סרסור}
טז/יא צרור הכסף (הראשון) עמ' קלא
טז/יא קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' שפח-שפט
טז/יא שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תרל
טז/יא שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' נח, שלח
טז/יא שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רלב סעיף ז
טז/יא שמרו משפט ח"ב עמ' כ {אהא"ז}, לא, לג {אהא"ז}
טז/יא תחומין ח"ד עמ' 390
טז/יב אבן מלוכה (ברון, תשעז)
טז/יב אור הישר
טז/יב בית ישחק
טז/יב זרע יצחק (לומברוזו)
טז/יב חזון יחזקאל מעשר שני פ"ג הי"ב
טז/יב חזקה רבה יו"ד ח"ג עמ' 35, חו"מ ח"ב עמ' 166
טז/יב חיים ומלך
טז/יב כלי שרת סי' פא
טז/יב לב אריה (גרוסנס) ח"ב סי' ס עמ' קצ
טז/יב מטה אהרן שבועות עמ' ט
טז/יב מעשה הבא בעבירה עמ' 98
טז/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
טז/יב משנת יעקב קדושה עמ' רט
טז/יב קרית מלך
טז/יב שולי הגליון עמ' קעו-קעח
טז/יב שמע אברהם דף קלח ע"ג
טז/יב שמע אברהם דף קלח ע"ג
טז/יב תחומין ח"ד עמ' 386
טז/יג אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' קלו
טז/יג בית ישחק
טז/יג מעשה הבא בעבירה עמ' 98
טז/יג מצודת דוד (שפרבר) עמ' שפא {יחשוב על דמי הטריפה}
טז/יג קרית מלך רב
טז/יג קרית מלך רב (תשסו) עמ' תשנא-תשנב
טז/יג שולי הגליון עמ' קעו-קעח
טז/יג שמע אברהם דף קלח ע"ג
טז/יג תחומין ח"ד עמ' 386
טז/יד אבני ציון ח"א סי' לג אות ד {אדם קץ באכילת איסור}, ח"ד סי' יא אות א עמ' עג {אדם קץ באכילת איסור}
טז/יד אגרא לישרים סי' לו עמ' רלה {דבר האסור מדרבנן}
טז/יד אולם המשפט סי' רלד סעיף ב {מ"מ}
טז/יד אוצרות הרמב"ם
טז/יד אוצרות השעורים (פיקארסקי) סי' א עמ' ח {הבדל בין דבר שחכמים אסרו סתם לבין שקראו לו שם של איסור דאורייתא}
טז/יד אור שמח {גוזל דבר איסור ומכרו}
טז/יד אור שמח הל' ק"פ פ"ד ה"ב {בדרבנן אין איסור על החפצא}
טז/יד אוריין תליתאי (תאומים) סי' מא, סד, צג {מ"מ - חכמים לא גזרו להפסיד ממון}
טז/יד אמר יוסף (אלקלעי, פעמיים) {באיסור דרבנן - ניכוי ההפרש בין שווי מאכל אסור לשווי מאכל מותר, בדאורייתא - הטעם משום קנס או משום שלא נחשב אכילה, הדין אם המוכר לא ידע שזה אסור}
טז/יד אמרי בינה (אוירבך) - תרו"מ סי' יב ד"ה וראיתי
טז/יד אמת ליעקב נשים עמ' לז {דבר אסור בהנאה מדרבנן}
טז/יד ארחות חיים ח"ב סי' מב עמ' 475
טז/יד ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קנט
טז/יד בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' נט = בד קודש (פוברסקי) ח"ד סי' ג דף ד ע"ד {בדרבנן אין איסור על החפצא}
טז/יד בדבר מלך חט"ו עמ' קפה {המוכר בשר לחבירו ונמצא בשר בכור פירות ומצאו טבלים וכו' מה שאכל אכל ויחזיר לו את הדמים וכן כל המוכר דבר שאסור לאכלו מן התורה כך הוא דינו וכו'}
טז/יד בית אבא (גוטווירטה) דף לג ע"ג-ע"ד
טז/יד בית אהרן (וולקין) כתובות ל ע"ב ד"ה ברש"י ד"ה ואי {משום קנס או משום שלא נחשב הנאה, הדין אם המוכר לא ידע שזה אסור}
טז/יד בית אהרן (קארטשין) עמ' נד {מל"מ - איסור הנאה נחשב ברשותו}, ס {מל"מ בשם בעל התרומות}
טז/יד בית יעקב (מסקין) סי' יז
טז/יד בית יצחק (שמלקיש) או"ח סי' עד אות ג {מל"מ}
טז/יד בית נפתלי (תרנט) סי' ד דף ה ע"א {צער על אכילת איסור בשוגג כי צריך כפרה}
טז/יד בית פנחס (גרהר) ח"א דף נב ע"ד {משום קנס, הדין אם המוכר לא ידע שזה אסור}
טז/יד בכורי אברהם דף טו ע"ג {איסור הנאה}
טז/יד בן אשר סי' ט הערה ח עמ' פח {בדרבנן אין איסור על החפצא}
טז/יד בציר אליעזר ח"א דף לט ע"א {דבר האסור מדברבנן}
טז/יד גדולי ציון (תרע) דף יג ע"ג
טז/יד גדולי ציון (תשנב) סי' צד עמ' רלז {מוכר דבר שאסור לאכול מדרבנן - נ"מ}
טז/יד דברי אור ח"ד עמ' קעה, קעח
טז/יד דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' יג
טז/יד הר צבי זרעים ח"א סי' צז עמ' קנח {מוכר טבל - הרי לקוח חייב בתרומה רק מדרבנן}
טז/יד וישאל שאול או"ח סי' סז {מל"מ}
טז/יד זכר יצחק (תשן) עמ' רצ {באיסור דרבנן לא משלם}
טז/יד חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א סי' טו עמ' קיד {בדרבנן אין איסור על החפצא}
טז/יד חזון יחזקאל מעשר שני פ"ג הי"ב {אם המוכר היה שוגג, הכפילות מהלכה יב}, דמאי פ"ח ה"ג דף מז {מוכר טבל - מקח טעות}
טז/יד חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 401, 403, 405, 406 {אמר יוסף}, 408, 409
טז/יד יד אליהו (בוקובזה) סי' ח אות ח
טז/יד יד סופר עמ' לב {מל"מ}
טז/יד יהל אור דף א ע"ב, ד ע"ג {אין דין מכירה באיסוה"נ}
טז/יד ישועות יעקב או"ח אחרי סי' תקפו דף נז ע"ג {לא נחשב שנהנה מהאכילה}
טז/יד ישועות יעקב מועד עמ' תרסד
טז/יד כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א סי' קנח עמ' רלג {מוכר טבל - הרי לקוח חייב בתרומה רק מדרבנן}
טז/יד כנסת אברהם סי' ד עמ' כח {אכילת איסור דאוריתא אינה אכילה, בדרבנן אין איסור על החפצא}
טז/יד כרם שלמה (אהרמן) יבמות פה ע"ב עמ' רנו {המקח בטל אף באיסור דרבנן}, רנז {הטעם שבדרבנן לא מחזיר דמים}, רנח-רנט {איסור כרת או לאו, הדין באיסור עשה}
טז/יד לב השבת סי' טו הערה 15 {באיסור דרבנן אין נפשו קצה}
טז/יד לבושי מרדכי או"ח עמ' רצז
טז/יד ליבא בעי דף עז ע"ד {מל"מ}
טז/יד מאורות חיים תרומות עמ' קלה
טז/יד מהרי"ט אלגזי פ"ה אות נא או"ק א, ד, ו
טז/יד מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' עד
טז/יד מועדים וזמנים ח"ג סי' רסו עמ' קנד {אכילת איסור לא נקראת אכילה}
טז/יד מוצל מאש (אלפנדרי) סי' סא עמ' פט {מי שהאכיל פועלים דבר איסור}
טז/יד מוריה גל' רה עמ' לה {הדין בספק טריפה, הדין באיסור דאורייתא שאינו לאו}
טז/יד מטה אהרן שבועות עמ' ט {איסור דאורייתא או דרבנן בשוגג - האם צריך כפרה}
טז/יד מילי דמרדכי {טבל - באופן שאסור מתורה, הדין בדבר שאיסורו במיתה בידי שמים}
טז/יד מנחת יהודה (בוים) דף מה ע"ג, מו ע"ד {מל"מ}
טז/יד מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' פא {מל"מ}
טז/יד מעשה הבא בעבירה עמ' 304, 82, 98-99
טז/יד משך חכמה דברים פי"ז פס' יא
טז/יד משנה הלכות ח"י סי' רצז {מל"מ}
טז/יד משנה למלך הל' שבועות פ"ה ה"ה בסופו {דבר האסור בהנאה מדרבנן}
טז/יד משנת יעקב קדושה עמ' רט-רי {איסור דרבנן בשוגג א"צ כפרה}
טז/יד משנת יעקב קנין עמ' צ-צב {באיסור דרבנן - לא צריך כפרה בשוגג, ולא חל על החפצא}, צב-צג {טבל - לדעה שפירות האילן חייבים בתרו"מ רק מדרבנן}
טז/יד משנת רבנו יוסף עמ' 219 {בדרבנן אין איסור על החפצא}
טז/יד משפט כהן סי' מא עמ' צד {אין הנאה מאכילת איסור דאורייתא, איסור דרבנן בשוגג לא נחשב איסור}
טז/יד משפטי עזיאל ח"ד עמ' רס
טז/יד ניצוצי אש עמ' שעד {אין מכירה באיסורי הנאה אפילו לאפרו}
טז/יד נר מצוה (ואלק) מצוות דף ח ע"ג {מל"מ - הקונה לא משלם גם אם ידע שאסור בהנאה}
טז/יד נשמת חיים (תשסח) או"ח סי' קי עמ' רמו-רמז
טז/יד נתיבות שמואל נתיב יג אות א דף פה ע"ב {נאמנות המוכר לומר שאסור}
טז/יד ס' יהושע - פו"כ סי' נד {מל"מ}
טז/יד עטרת ישראל עמ' קיב {מקור להבדל בין דאורייתא לדרבנן}, רכט {מל"מ - הוכחה מתוס' ע"ז סב}
טז/יד עין יצחק סי' סז אות כז (ח"ב עמ' רצד) {באכילת איסור דרבנן לא קץ בה}
טז/יד עקבי ברכה עמ' קעה
טז/יד פני חמה דף יח ע"ב
טז/יד פני מנחם - תורה ומועדים פינחס עמ' קעט {וכן כל המוכר דבר שאסור לאכלו מן התורה כך הוא דינו}
טז/יד פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' לז
טז/יד פרי האדמה ח"ג דף נב ע"ג {שוחט שנפסל בבדיקת הסכין ומכר את הבשר}
טז/יד צל החכמה סי' לג דף ל ע"ד
טז/יד צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף לה ע"ד {באיסור דרבנן אין נפשו קצה}
טז/יד צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' רכו אות א {מ"מ - לא נקט שבכור שנשחט שלא ע"פ מומחה הוא איסור הנאה מדרבנן}
טז/יד צפנת פענח שמות עמ' פד = שו"ת צפנת פענח (דוינסק) ח"ב סי' לב {בדרבנן אין איסור על החפצא}
טז/יד קהל יהודה - חי' השו"ע דף נא ע"ב {מ"מ - ספק איסור תורה}, פב ע"ב {מל"מ, ומ"מ על יין נסך}
טז/יד קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' רה
טז/יד קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' עד דף סח ע"א {אדם קץ באכילת איסור}
טז/יד קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' רע
טז/יד קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' תקסט
טז/יד קרבן פסח עמ' תקסה, תקסז {מל"מ}
טז/יד קרבן ציון עמ' שמג
טז/יד ראשית בכורים בכורות סז ע"א - דף עד ע"א {הטעם משום קנס או כי נפשו קצה, הדין בספק איסור}, עד ע"ד {מקור להבדל בין דאורייתא לדרבנן}, עה ע"א {איסורים שבגללם יש לקנוס את המוכר}, עה ע"ב {הטעם שחכמים לא גזרו להוציא ממון}
טז/יד שו"ת הריב"ש - קונטרס בעלות וזכיה באיסורי הנאה (מצגר) עמ' תשצז {מל"מ}
טז/יד שו"ת הריב"ש סי' תצט
טז/יד שו"ת מהרש"ם ח"ח סי' נ {באיסור דרבנן אין נפשו קצה}
טז/יד שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' יח {בספק איסור}
טז/יד שואל ומשיב מהדו"ד חלק ג סי' ה (ד"ה ודרך)
טז/יד שולי הגליון עמ' קעו-קעח
טז/יד שם עולם (רבין) ח"ב סי' קסח עמ' קב {טבל - לדעה שלקוח חייב רק מדרבנן, טעם שאינו חייב על הנאתו באיסור דאורייתא}
טז/יד שמחת יו"ט (אלגזי) סי' נד אות ד דף קצא ע"ב {מל"מ}
טז/יד שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' קצה {מ"מ - באיסור דרבנן חכמים לא גזרו להפסיד ממון, האם נפש אדם קצה באיסור דרבנן}
טז/יד שמע אברהם דף קלח ע"ג
טז/יד שנות ימין ח"ב דף ה ע"ג
טז/יד שערי זיו ח"ב דף פג ע"ב-ע"ג {או"ש}
טז/יד שערי טהר ח"ו סי' לב דף עד ע"א {בדרבנן אין איסור על החפצא}
טז/יד שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 169
טז/יד שערי ישר שער א פ"י
טז/יד שערי ישר שער א פ"י אות ו-ח
טז/יד שרשי הים הל' אישות פ"ה {מל"מ}
טז/יד תורת חיים וחסד עמ' תעח
טז/יד תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' פט
טז/יד תחומין ח"ד עמ' 386-387 {טעם חיוב המוכר, הדין בשוגג}


יז/786 הלכות מכירה פרק יז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יז/רה"פ פי' ר"י קאפח
יז/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יז/רה"פ רמב"ם לעם
יז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יז/א ב שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' קסט
יז/א אבן משה (לונץ) דף י ע"ב {יפות ונמצאו יפות}
יז/א אוצרות הרמב"ם
יז/א אור הישר [שו"ת מהרשד"ם חו"מ סי' שפה]
יז/א אמונה ומסחר עמ' רמז, רעא
יז/א ארחות חיים ח"ב סי' מב עמ' 475 {חטים יפות ונמצאו רעות}
יז/א בית יעקב (טבשונסקי) סי' רלג סעיף א {מל"מ}
יז/א בית שערים ח"ג סי' ה {מ"מ}
יז/א דיני חוזים במשה"ע עמ' 110
יז/א חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 283
יז/א חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' קלו
יז/א חסדי דוד ח"ד עמ' רלא {מל"מ}
יז/א חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 125, 135 {מ"מ}, 137
יז/א לב מבין
יז/א לחם רב (בוטון) סי' י
יז/א לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' כה
יז/א מלך שלם (פעמיים)
יז/א משה ידבר (תשעו) עמ' שי
יז/א משנת יעקב
יז/א משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 388-389
יז/א משרת משה (עטייה)
יז/א ס' המקח עמ' רעא
יז/א עבד המלך (תשא)
יז/א עמודי שלמה ח"ב עמ' רלח
יז/א קרבן אליצור דף קמ ע"א {מל"מ}
יז/א קרית מלך רב (תשסו) עמ' תשנב-תשנג
יז/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תקז
יז/א רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' ז
יז/א שו"ת רשב"ש עמ' כו
יז/א שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קנו סעיף ג {מ"מ}
יז/א תחומין ח"ג עמ' 343, 346
יז/ב אשדות הפסגה ח"א דף פח ע"ב
יז/ב חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 134, 135
יז/ב חק לישראל שליחות עמ' 457
יז/ב יד דוד (קרלין) ח"ב דף ב
יז/ב מהלכי משפט ח"א מהלך כה אות ג
יז/ב משאת מרדכי ב"ק עמ' קכא
יז/ב משפטי אמת עמ' רנב
יז/ב עבד המלך (תשסט) עמ' תקכד
יז/ב צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קה אות א
יז/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תקז
יז/ב רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' ז
יז/ג אורח צדקה עמ' רצא
יז/ג ארחות חיים ח"ב סי' מב עמ' 476 {כ"מ - מוכר יין והחמיץ}
יז/ג ברקאי ח"א עמ' 122
יז/ג משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 395
יז/ג ס' המקח עמ' תי, תיב
יז/ג ס' התרומות עמ' תתקצט
יז/ג פני משה (שלז')
יז/ג צרור הכסף (הראשון) עמ' שכב
יז/ג קרית מלך
יז/ג קרית מלך רב (תשסו) עמ' תשנג
יז/ד מילי דמרדכי
יז/ד מעיני המים
יז/ד מעשה רקח
יז/ד צרור הכסף (הראשון) עמ' שכג
יז/ה אולם המשפט סי' רל סעיף ד¬ {מ"מ}
יז/ה אורח צדקה עמ' קנה
יז/ה אנצי"ת ע' גלוי דעת הע' 33 {מ"מ}
יז/ה באר מים חיים (נוסינזון) ב"ב דף צח
יז/ה הלכה למשה (אלבז) עמ' תלז
יז/ה חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ג עמ' לג
יז/ה חקרי לב (שלוניקי) חו"מ ח"ב דף יא ע"א {כ"מ}
יז/ה כרם שלמה (אמריליו) דף קפח ע"ד {מ"מ}
יז/ה משפט שלמה (זפרני) ח"ד עמ' קו {מ"מ}
יז/ה פני משה (שלז')
יז/ה צרור הכסף (הראשון) עמ' שכג
יז/ה שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' לה
יז/ה שו"ת ר' יצחק הלוי מקושטא עמ' נו {מ"מ}
יז/ה שמרו משפט ח"ב עמ' עז {מ"מ}
יז/ה שערי חיים (ס' המקח) דף קנט ע"ד {מ"מ}
יז/ו אולם המשפט סי' רל סעיף ח {מ"מ}
יז/ו בית אהרן וישראל גל' עד עמ' יג
יז/ו בית יעקב (טבשונסקי) סי' רל סעיף ד {מ"מ}
יז/ו הרמב"ם כמחנך עמ' 229
יז/ו משפט הקנין ח"ב עמ' שלא
יז/ו צרור הכסף (הראשון) עמ' שכג
יז/ז אגרא דשמעתא ח"ג עמ' פא
יז/ז בית יעקב (טבשונסקי) סי' רל סעיף א
יז/ז דברי יחזקאל (מישור) עמ' תכו
יז/ז דברי יחזקאל (תרצה) דף קלו ע"ג
יז/ז מילי דמרדכי
יז/ז מעשה רקח
יז/ז משפט הקנין ח"ב עמ' שלג
יז/ז משפטי אמת עמ' רלז
יז/ז צרור הכסף (הראשון) עמ' שכד
יז/ז קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון בני אדם עמ' טו {כ"מ}
יז/ז תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' תריח
יז/ח בית יעקב (טבשונסקי) סי' רל סעיף ב {מ"מ}
יז/ח הגהות חבר בן חיים
יז/ח משפטי אמת עמ' רלז {מ"מ}
יז/ח פרי חיים (הליר)
יז/ח צרור הכסף (הראשון) עמ' שכד
יז/ט אבן האזל
יז/ט ברור הלכה נדרים כה ע"א
יז/ט חי' הגר"א
יז/ט חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 137, 154 {או"ש}
יז/ט חק לישראל שכירות עמ' 101, 108 {או"ש}
יז/ט מלך שלם כאן, ודף קלח ע"א
יז/ט צפנת פענח דברים עמ' יד
יז/ט קרית מלך
יז/ט שביתת יו"ט
יז/ט שערי זיו ח"ב דף פד ע"ב {או"ש}


יח/787 הלכות מכירה פרק יח *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יח/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יח/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יח/רה"פ פי' ר"י קאפח
יח/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יח/רה"פ רמב"ם לעם
יח/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יח/א אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' לט אות ז
יח/א אוצמפה"ת ב"מ ס ע"א ח"ב הע' 11
יח/א אות היא לעולם ח"א דף יג ע"ב, טז ע"ד
יח/א אמונה ומסחר עמ' שצט
יח/א אנצי"ת ע' גזל הגוי הע' 128, 131, ע' גנבת דעת הע' 1, 3, 23
יח/א באר דוד ב"מ פ"א סי' נז אות ז {מ"מ}
יח/א בית יעקב (טבשונסקי) סי' רל סעיף א
יח/א בית ישראל (הורוביץ) חו"מ סי' י
יח/א ברור הלכה חולין צד ע"א ציון ב
יח/א גושפנקא דמלכא
יח/א דברי יוסף (קונביץ) עמ' 200
יח/א דיני חוזים במשה"ע עמ' 95
יח/א ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 409
יח/א המסחר במשה"ע עמ' 25
יח/א הר צבי זרעים ח"א עמ' צ
יח/א הרמב"ם כמחנך עמ' 108
יח/א ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' רנד, ח"ג עמ' פא
יח/א חיי נפש בראשית ח"א עמ' רפו
יח/א חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 115
יח/א יד פשוטה מדע עמ' רלז
יח/א יסוד הדעת שיעור יט
יח/א כתר ח"ו עמ' 266
יח/א מדה טובה ח"ב עמ' 100
יח/א מחקרי ארץ ח"א חו"מ סי' ה
יח/א מילי דמרדכי
יח/א משנת יעקב כאן
יח/א משנת יעקב מדע עמ' לא
יח/א משנת ישראל סי' ו אות ל
יח/א משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 439
יח/א סודו של המשפט העברי עמ' 685
יח/א עולת ראיה (וייס) עמ' קלא
יח/א עטרת יעקב עמ' רלט
יח/א קרן הצבי מצוה עד אות א
יח/א שו"ע הרב הל' אונאה ס' יא-יב
יח/א שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' רנ
יח/א שלחן המלך - חלק הדרושים דף מ ע"א
יח/א תומר דבורה (בן הרוש) עמ' קנ
יח/א תחומין ח"ג עמ' 356
יח/א תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' עח
יח/ב אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' לט אות ז
יח/ב אמונה ומסחר עמ' שצט
יח/ב ברור הלכה ב"מ ס ע"א ציון ס
יח/ב דיני מסחר במשה"ע עמ' 52
יח/ב המסחר במשה"ע עמ' 26
יח/ב לב מבין
יח/ב סודו של המשפט העברי עמ' 688
יח/ב תחומין ח"ג עמ' 359
יח/ב תקון סופרים (רשב"ש) שער כג עמ' קד
יח/ג אוצמפה"ת ב"מ ס ע"ב הע' 3
יח/ג אנצי"ת ע' גזל הגוי הע' 128, 131, ע' גנבת דעת הע' 25, 26
יח/ג אפיקי מים ח"א סי' ב
יח/ג ברור הלכה ב"מ ס ע"א ציון ס
יח/ג ברור הלכה חולין צג ע"ב ציון ט פרק ג
יח/ג ברור הלכה חולין צד ע"א ציון ב
יח/ג המסחר במשה"ע עמ' 27
יח/ג חסדי דוד ח"ד עמ' רלב
יח/ג חק לישראל נזיקין עמ' 300 {אבן האזל}
יח/ג לב מבין דף קנו ע"ג {מ"מ}
יח/ג מעיל שמואל (פלורנטין)
יח/ג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תק {בשר נבילה לגוי}
יח/ג סודו של המשפט העברי עמ' 689
יח/ג עולת ראיה (וייס) עמ' קלא
יח/ג עמק הלכה (בוימל) עמ' ריד
יח/ג שו"ע הרב הל' אונאה ס' יב
יח/ד אוצמפה"ת ב"מ ס ע"א ח"ב הע' 2
יח/ד אוצמפה"ת ב"מ ס ע"ב הע' 1
יח/ד אוצרות הרמב"ם
יח/ד אור שמח
יח/ד ברור הלכה ב"מ ס ע"א ציון ל, מ
יח/ד גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תרסח
יח/ד דברות משה ב"מ ח"ב סי' נד הערה עה
יח/ד דיני מסחר במשה"ע עמ' 158
יח/ד המסחר במשה"ע עמ' 27, 34
יח/ד ישועות יעקב נשים עמ' תקכח
יח/ד מילי דמרדכי
יח/ד משנת יעקב
יח/ד משנת יעקב מדע עמ' לא
יח/ד משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 423
יח/ד סודו של המשפט העברי עמ' 688
יח/ד סמיכה לחיים דף קה ע"ב
יח/ד פד"ר ח"ג עמ' 342
יח/ד צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' לז אות ג
יח/ד תחומין ח"א עמ' 464, ח"ג עמ' 363, חי"ז עמ' 298
יח/ה אולם המשפט סי' רכח סעיף ב
יח/ה אוצמפה"ת ב"מ ס ע"א ח"א הע' 5, 8, 11, 12, 15-17, 22, 24, 34, 35, 54
יח/ה אור הישר [חוות יאיר סי' קצב אות כא]
יח/ה ארחות חיים ח"ב סי' מב עמ' 477 {לערב יין רך בקשה}
יח/ה בקע לגלגלת דף לד ע"ד
יח/ה ברור הלכה ב"מ נט ע"ב ציון ה, ס ע"א ציון ג
יח/ה דברות משה ב"מ ח"ב סי' נד הערה עה
יח/ה דליית הכרם עמ' תתתלב {מ"מ} [צ"ל ונעשה טעם אחד]
יח/ה המסחר במשה"ע עמ' 27
יח/ה חוות יאיר (תשנז) עמ' תקלח
יח/ה חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"מ ס ע"א]
יח/ה לב מבין
יח/ה מגדל חננאל
יח/ה מילי דמרדכי
יח/ה מעיל שמואל (פלורנטין)
יח/ה מעיני המים
יח/ה משפטי אמת עמ' רכט
יח/ה משרת משה (עטייה)
יח/ה סודו של המשפט העברי עמ' 688
יח/ה עדות ביעקב (ריינס) עמ' שצג
יח/ה קול רנה וישועה (תשסט) עמ' רסד (קטו במהד' תריג)
יח/ה קרית מלך רב (תשסו) עמ' תשנו
יח/ה שו"ע הרב הל' אונאה ס' כ, כג
יח/ה תחומין חכ"ב עמ' 255
יח/ו אוצמפה"ת ב"מ ס ע"א ח"א הע' 50
יח/ו בית יעקב (טבשונסקי) סי' רכח סעיף ו
יח/ו ברור הלכה ב"מ ס ע"א ציון ג
יח/ו חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' שא
יח/ו מעשה רקח
יח/ו משפטי אמת עמ' רל {מ"מ}
יח/ו משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 490
יח/ו קרן הצבי מצוה צ אות א
יח/ז.
יח/ח אבני החושן סי' רכח סעיף א
יח/ח אולם המשפט סי' רכח סעיף ג
יח/ח אוצמפה"ת ב"מ מ ע"א ח"ג הע' 23 {אהא"ז}, מ ע"ב ח"א הע' 32-35
יח/ח אוצמפה"ת ב"מ ס ע"א ח"א הע' 45, 66
יח/ח ברור הלכה ב"מ מ ע"א ציון ל
יח/ח דין אמת (תקטו) דף עא ע"א {קרית מלך רב}
יח/ח דין אמת (תשסז) עמ' רמג-רמד
יח/ח חי' הגר"א
יח/ח חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"מ ס ע"א]
יח/ח חיים ומלך
יח/ח חסדי דוד ח"ד עמ' רלא
יח/ח מגדל חננאל
יח/ח מגילת ספר לאוין דף פט ע"ד
יח/ח מילי דמרדכי
יח/ח מעיני המים
יח/ח משפטי אמת עמ' רלא
יח/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קעד
יח/ח קרית מלך
יח/ח קרית מלך רב (תשסו) עמ' תשנו
יח/ח שו"ע הרב הל' אונאה ס' כד
יח/ח שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רכח סעיף ב
יח/ח תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' נב, קעב
יח/ט אבני החושן סי' רכח סעיף א
יח/ט אולם המשפט סי' רכח סעיף ג
יח/ט אוצמפה"ת ב"מ מ ע"א ח"ג הע' 16, מ ע"ב ח"א הע' 35 {מ"מ}, 36, 37
יח/ט אורח צדקה עמ' רצג
יח/ט באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יח/ט ברור הלכה ב"מ מ ע"א ציון ל
יח/ט חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' צח
יח/ט חיי אברהם (טייב) דף סג ע"ב
יח/ט מגילת ספר לאוין דף פט ע"ד {מ"מ}
יח/ט מילי דמרדכי
יח/ט מעשה רקח
יח/ט משפטי אמת עמ' רלא
יח/ט פרי חיים (הליר)
יח/ט צרור הכסף (הראשון) עמ' שכד
יח/ט קרית מלך
יח/ט קרית מלך רב (תשסו) עמ' תשנו-תשנז
יח/י אבן ישראל (פישר) ח"ט עמ' קעז
יח/י אבני החושן סי' רכח סעיף א
יח/י אולם המשפט סי' רכח סעיף ג
יח/י אוצמפה"ת ב"מ מ ע"ב ח"א הע' 41
יח/י ברור הלכה ב"מ מ ע"א ציון ל
יח/יא בית יעקב (טבשונסקי) סי' רכט סעיף א
יח/יא הלכה רבה ח"ג עמ' 145
יח/יא חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 57
יח/יא יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קעח
יח/יא מטה יחיאל סי' יא ס"ק ג
יח/יא מעשה רקח
יח/יא מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קלו אות ד {ינפה את הכל}
יח/יא משרת משה (עטייה)
יח/יא נועם חכ"ג עמ' נב
יח/יא עמק שאלה (טברסקי) עמ' לח
יח/יא קול שמואל (קונפורטי) דף עט ע"ב {המוכר חטים לחברו}
יח/יב אמונת יהושע עמ' שסז, שעג
יח/יב דגל מחנה אפרים (לניאדו) חו"מ סי' לו סעיף ג עמ' תקט
יח/יב זכרון מלך (א"ש)
יח/יב חק לישראל נזיקין עמ' 299
יח/יב מחנה יהודה (אשכנזי) דף ריג ע"ג
יח/יב מעיל שמואל (פלורנטין)
יח/יב משפטי אמת עמ' רלה
יח/יב שו"ע הרב הל' אונאה ס' כד
יח/יג אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' רד
יח/יג אשר למלך
יח/יג בית יעקב (טבשונסקי) סי' רכט סעיף א {כ"מ}
יח/יג ברור הלכה ביצה לח ע"ב ציון ב
יח/יג מגילת ספר לאוין דף צא ע"א
יח/יג משפטי אמת עמ' רלה
יח/יג משרת משה (עטייה)
יח/יג קרית מלך
יח/יג רביד הזהב (אברך) דף מב ע"א {הגהמ"י}
יח/יג שו"ע הרב הל' אונאה ס' כו
יח/יג שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רכט סעיף ב {לח"מ}
יח/יג תחומין ח"ג עמ' 340
יח/יד חסדי דוד ח"ד עמ' תכב


יט/788 הלכות מכירה פרק יט *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יט/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יט/רה"פ מעשה רקח
יט/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יט/רה"פ פי' ר"י קאפח
יט/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יט/רה"פ רמב"ם לעם
יט/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יט/א אוצמפה"ת ב"מ יד ע"א הע' 75, 102
יט/א אוצרות הרמב"ם
יט/א אמונה ומסחר עמ' רל, שיז
יט/א משאת מרדכי ב"ק עמ' כג
יט/א משנת יעקב
יט/א משנת יעקב משפטים עמ' רנא
יט/א קרית מלך
יט/א שבט בנימין (פונט') דף סז ע"ב {מ"מ}
יט/א שו"ע הרב הל' אונאה ס' יז
יט/א תחומין ח"ג עמ' 349
יט/ב אהל חייא עמ' תעג
יט/ב אור הישר [מפרשים לעיל פ"א הי"ג, אור הישר כתובות צב ע"ב]
יט/ב אורים ותומים - תומים סי' קיז ס"ק ד
יט/ב אמונה ומסחר עמ' שיא
יט/ב בית יעקב (טבשונסקי) סי' רכג סעיף ג
יט/ב ברור הלכה ב"ק ט ע"א ציון א
יט/ב ברכת מרדכי ב"ב עמ' נח, ס
יט/ב דברי ריבות (תשעב) עמ' קי, קלד
יט/ב זרע יצחק (לומברוזו)
יט/ב חזו"א על הרמב"ם
יט/ב יד המלך (פלומבו)
יט/ב ילקוט שעורים (אלתר) ב"ק עמ' קז
יט/ב כבוד יו"ט
יט/ב לב מבין
יט/ב לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' טו אות א-יב
יט/ב לבושי מרדכי ח"ד עמ' פה
יט/ב מעיל שמואל (פלורנטין) [שו"ת רש"ך ח"ג סי' י]
יט/ב משאת מרדכי ב"ק עמ' כג
יט/ב משנה הלכות כתובות דף קטז ע"ב
יט/ב משנת יעקב
יט/ב משפטי אמת עמ' קצט
יט/ב ס' המקח עמ' רטו
יט/ב עליות משה (תשנב) ח"א עמ' רלה
יט/ב עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תרפ
יט/ב פנים חדשות [מהר"ם אלשיך ס]
יט/ב פרי חיים (הליר)
יט/ב קרית מלך רב (תשסו) עמ' תשנז {כ"מ}
יט/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' סח
יט/ב שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' שסו
יט/ב שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' יט
יט/ב שמו משה דף קב ע"ג
יט/ב תורת חיים (שור) ב"ק ט ע"א
יט/ב תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' תקכ
יט/ב תשורת שי מהדו"ת סי' קכז
יט/ג אגודת אזוב השלמות דף ח ע"ד
יט/ג אהל שרה לאה עמ' סו-סח
יט/ג אוצמפה"ת ב"מ יד ע"א הע' 14
יט/ג אור הישר [דברי ריבות סי' צג, קי, כ"מ הל' שלוחין פ"א ה"ג]
יט/ג אמונה ומסחר עמ' שיא
יט/ג אנצי"ת ע' אחריות הע' 12, ע' אחריות ט"ס הע' 11
יט/ג אפיקי מגינים ב"ק סי' יא
יט/ג באר דוד ב"מ פ"א סי' נז אות ב, ז
יט/ג בית דוד (לייטר) סי' מב {כ"מ}
יט/ג בית דינו של שלמה חו"מ סי' כה {כ"מ - כתב ה"ה דאפילו היה הטורף ישראל}
יט/ג בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' שנג
יט/ג בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' שצד
יט/ג ברור הלכה ב"מ יד ע"א ציון א
יט/ג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"י עמ' רנא
יט/ג חזון יחזקאל נדרים פ"ו ה"ז
יט/ג חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 38, 45
יט/ג חי' הגרי"ז דף עא ע"ג
יט/ג חיי דוד עמ' שא, שנז
יט/ג חק לישראל ערבות עמ' 505
יט/ג חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 217, 223
יט/ג יגיעת ערב ב"מ עמ' קצ, רצז
יט/ג כבוד יו"ט
יט/ג משאת מרדכי ב"ק עמ' כג, קנ
יט/ג משנת יעקב
יט/ג משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 384-385
יט/ג עטרת שלמה ח"ב עמ' קסז
יט/ג עיני דוד
יט/ג ערך שי חו"מ סי' ס סעיף ב
יט/ג פניני רבנו הגרי"ז עמ' תשו
יט/ג צרור הכסף (הראשון) עמ' מד
יט/ג קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון בני אדם עמ' קיד {כ"מ}
יט/ג קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) מדות חכמים עמ' פה
יט/ג ר"י ששפורטש עמ' 283
יט/ג שאר יוסף ח"ג
יט/ג שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' קלא
יט/ג שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' תמא
יט/ג שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' לו
יט/ג שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' מ {מ"מ}
יט/ג שו"ת מהרלב"ח סי' קכז
יט/ג שו"ת ר"ח כפוסי דף קנג
יט/ג שו"ת ר"י בן עטר עמ' סד
יט/ג שעורי הרב גיטין ח"א עמ' מב
יט/ג שעורי ר' שמואל ב"מ ח"א עמ' רג-רד
יט/ג שער המלך ח"ב עמ' תלא
יט/ג שער משפט סי' רכה ס"ק א
יט/ג שערי אור - שעבודים שער ב פ"ו סעיף ג
יט/ג שערי לימוד (לוריא) ח"ג עמ' עג
יט/ג תורת החוף ימים סי' כ אות ג
יט/ד אבקת רוכל (תשעז) עמ' קמב
יט/ד אור הישר [דברי ריבות סי' שכד, שפט, אור הישר ב"מ יד ע"ב]
יט/ד אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' קנט
יט/ד אנצי"ת ע' אחריות הע' 21-20, ע' גוי הע' 823 {הגהמ"י}, 1045, 1047
יט/ד באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ו עמ' שכג
יט/ד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"י עמ' רנב
יט/ד דברי יוסף (אירגס) סי' כא דף מא ע"א, מב ע"א {הביא עדים גוים}
יט/ד דברי ריבות (תשעב) עמ' קסא
יט/ד דברי ריבות (תשעב) עמ' תק, תקסח {הגהמ"י אות ד}
יט/ד דינא דמלכותא (שור) עמ' רכ, תשמ
יט/ד דינא דמלכותא דינא עמ' 133, 159, 193
יט/ד דרכה של תורה (ורטהימר) דף יג
יט/ד האיר ממזרח פסחים סי' כח אות ז {אבל אם העכו"ם הוא שהוציא וכו' - מטעם זה פסק גם בהל' ק"פ (פ"ה הל' ט) כירושלמי}
יט/ד הלכה למשה (אלבז) עמ' שעא {הגהמ"י}
יט/ד ויקרא אברהם חו"מ סי' כח (סט ע"א)
יט/ד זכרון משה אליהו עמ' קי
יט/ד חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 283 {הגהמ"י}
יט/ד חזקת הבתים עמ' 204
יט/ד חי' חתם סופר
יט/ד כבוד יו"ט
יט/ד מחנה יהודה (אשכנזי) דף כג ע"ד {מ"מ}
יט/ד משאת מרדכי ב"ק עמ' כג
יט/ד משנת יעקב
יט/ד משפטי אמת עמ' קצד
יט/ד משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 384-386
יט/ד נתיבות המשפט סי' רכה ס"ק ד {מ"מ}
יט/ד עטרת שלמה ח"ב עמ' קסז
יט/ד פניני רבנו הגרי"ז עמ' תשו
יט/ד צרור הכסף (הראשון) עמ' מד
יט/ד שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' נו
יט/ד שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' נו
יט/ד שו"ת מהר"י וייל סי' לט
יט/ד שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' לו
יט/ד שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' מ {מ"מ}
יט/ד שו"ת מהרלב"ח סי' קכז
יט/ד שו"ת ר"מ גאויזון עמ' קה
יט/ד שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' קנח {הגהמ"י}
יט/ד שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רכה סעיף ב {מ"מ}
יט/ד שם יוסף (אליקים)
יט/ה אבי עזרי ח"א
יט/ה אבן האזל
יט/ה אבני שיש ח"א סי' א
יט/ה אנצי"ת ע' אחריות הע' 17
יט/ה בית יצחק (ברטלר) גיטין סי' לח אות ב {טעם הפטור באונס לא שכיח}
יט/ה ברוך אומר חו"מ עמ' קז*
יט/ה ברור הלכה גיטין עג ע"א ציון ד {דברי רמ"ך הל' גירושין פ"ט הי"ז}
יט/ה גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל ב סי' ח, חו"מ כלל ג סי' ט
יט/ה דברי ריבות (תשעב) סי' רצט עמ' תקלז
יט/ה דיני חוזים במשה"ע עמ' 176
יט/ה וזאת ליהודה (זלצר) סי' ו עמ' קצח, רא {הקושיה מהל' גירושין פ"ט הי"ז}
יט/ה חוט המשולש (דיוואן) דף יג ע"ב
יט/ה חזון יחזקאל גיטין פ"ה ה"ב {הקושיה מהל' גירושין פ"ט הי"ז}
יט/ה חנא וחסדא ח"א דף כג ע"א {אונס שכיח ואינו שכיח}
יט/ה כנסת מחקרים - ספרד עמ' 62
יט/ה מחקרי ארץ ח"ז אה"ע סי' ד
יט/ה מילי דמרדכי {פירוש "זוועה"}
יט/ה מעין גנים (עבאדי) חו"מ סי' ב
יט/ה מקור ישראל אהע"ז סי' יג דף כח ע"ד, לא ע"א = חיים שאל ח"א סי' י {אונס שכיח ולא שכיח}
יט/ה משיב דבר ח"ג סי' ה
יט/ה פד"ר חי"א עמ' 247 {ירידת ערך המטבע - האם נחשב שכיח}
יט/ה פד"ר חי"ג עמ' 215-216 {אונס שכיח ולא שכיח}
יט/ה צרור הכסף (הראשון) דרך א שער י אות ה עמ' מד
יט/ה קול אליהו (תשסו) ח"א חו"מ סי' כא עמ' שצ {התנאה שאם יימצא בגד לא חשוב יחזיר}, ח"ב חו"מ סי' ו עמ' רנ
יט/ה שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' תקלב
יט/ה שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' נה
יט/ה שו"ת הרד"ך עמ' שטז
יט/ה שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) סי' ס עמ' רד
יט/ה שו"ת מהר"ש לאניאדו החדשות סי' יג עמ' קנה {אם קיבל כל אונס שבעולם}
יט/ה שו"ת מהרי"ק סי' ז
יט/ה שו"ת מהרלב"ח סי' קכז
יט/ה שו"ת מהרש"ך ח"א סי' פא
יט/ה שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' רח
יט/ה שם דרך כתובות עמ' כד, כט
יט/ה תורת חיים (תשסג) ח"א סי' פט עמ' רנג, ח"ב סי' כה, ח"ג סי' קב
יט/ה תורת חסד (פרחיא) סי' קיב {אונס שכיח ואינו שכיח}
יט/ה תחומין ח"ד עמ' 395
יט/ו אמונת עתיך גל' 116 עמ' 69
יט/ו דברי ריבות (תשעב) עמ' תקלז
יט/ו דגל מחנה אפרים (לניאדו) חו"מ סי' לג סעיף ד עמ' תצד
יט/ו כנסת מחקרים - ספרד עמ' 62
יט/ו מקור ישראל דף כח ע"ד
יט/ו משיב דבר ח"ג סי' ה
יט/ו פד"ר חי"א עמ' 247 {ירידת ערך המטבע - האם נחשב שכיח}
יט/ו פד"ר חי"ג עמ' 215-216 {אונס שכיח ולא שכיח}
יט/ו קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון בני אדם עמ' כו
יט/ו קרית מלך
יט/ו שארית יוסף (תשמד) שו"ת סי' א הערה 34
יט/ו שארית יוסף (תשסז) עמ' ה
יט/ו שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' רד
יט/ו שו"ת מהרלב"ח סי' קכז
יט/ו שו"ת ר"י בן עטר סי' נו עמ' סד = כרם חמר ח"א חו"מ סי' קמג
יט/ו שי למורא (יונה) סי' מ
יט/ו שער יהושע ח"ב סי' סז עמ' קלב
יט/ו תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' קיז
יט/ו תחומין ח"ד עמ' 395
יט/ז דיני עבודה במשה"ע עמ' 923 {המלחים קיבלו אחריות ולא כפירוש שהמוכר קיבל אחריות}
יט/ז מילי דמרדכי {המלחים קיבלו אחריות גם להעביר ביבשה ולא כפירוש שהמוכר קיבל אחריות}
יט/ז משפט צדק ח"ג סי' כד דף ע ע"ג {אונס שאינו מצוי}
יט/ז סיני כרך סט עמ' מ {המלחים קיבלו אחריות ולא כפירוש שהמוכר קיבל אחריות}
יט/ז עיונים ומחקרים ח"א עמ' 176 {המלחים קיבלו אחריות ולא כפירוש שהמוכר קיבל אחריות}
יט/ז ערך שי חו"מ סי' רכה סעיף ג
יט/ז פד"ר חי"א עמ' 247
יט/ז צרור הכסף (הראשון) עמ' מד
יט/ז תחומין ח"ד עמ' 395
יט/ח אבקת רוכל (תשסב) עמ' קנד-קנח
יט/ח אבקת רוכל (תשעז) עמ' קלט-קמ
יט/ח אגודת אזוב השלמות דף ח ע"ג
יט/ח אהל שרה לאה עמ' סו
יט/ח אוצמפה"ת ב"מ יד ע"א הע' 55, 56
יט/ח אור הישר [כ"מ ולח"מ הל' עדות פט"ז ה"ד]
יט/ח אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' קנט
יט/ח אפיקי מגינים ב"ק סי' יא
יט/ח אפיקי מגינים נדרים סי' עא
יט/ח באר דוד ב"מ פ"א סי' נז אות ב, ז
יט/ח באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ו עמ' שכג-שכו
יט/ח בית זבול ח"ב סי' לד אות ג
יט/ח בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' רצ, שצד
יט/ח בית לוי (גולדברג) דף כו ע"א
יט/ח בנין דוד (טאוב) ח"ב עמ' נד
יט/ח דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' קסד
יט/ח וגר זאב עמ' קסא-קסב
יט/ח זכרון משה אליהו עמ' קט
יט/ח חי' ר' חנוך הענאך עמ' קצג
יט/ח חיי דוד עמ' שא, שנו
יט/ח יגיעת ערב ב"מ עמ' קפט
יט/ח יחי ראובן (אונג') עמ' תיח-תיט
יט/ח מחנה יוסף פסחים עמ' סא
יט/ח מטה אהרן ב"ב עמ' קלב
יט/ח מנחת כהן (כץ) ח"ב דף לט ע"ג
יט/ח מפתח הבאורים [גרי"ז דף עא]
יט/ח מצודת בן ציון דף כא ע"ב וע"ד {כרב זביד}
יט/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
יט/ח משנת יעקב
יט/ח ס' התרומות עמ' תשסב
יט/ח פנת יקרת (תשנד) סי' ח
יט/ח פנת יקרת (תשעא) עמ' כט
יט/ח צרור הכסף (הראשון) עמ' מג-מד
יט/ח שבט סופר (תשמו) עמ' ריב
יט/ח שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קיח סעיף ד
יט/ח שמרו משפט ח"ב עמ' מח
יט/ח שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' שמז
יט/ח שעורי הרב גיטין ח"א עמ' מב
יט/ח שעורי ר' שלמה עמ' קסח
יט/ח שער משפט סי' לז ס"ק ח
יט/ח שערי לימוד (לוריא) ח"א סי' כב בסופו
יט/ח תולדות יצחק (שור) דף ו ע"ג
יט/ט אהלי שם (פרץ) ב"מ (תשמא) סי' קכח
יט/ט אמרות יצחק תנינא עמ' קנ {אהא"ז}
יט/ט אנצי"ת ע' בעל דין הע' 8, 10
יט/ט אשר למלך
יט/ט בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' נה
יט/ט ברור הלכה ב"ק ח ע"ב ציון י
יט/ט ברכת מרדכי כתובות עמ' תפג
יט/ט דברי ריבות (תשעב) עמ' קס
יט/ט חי' מהרי"א צטרון עמ' פח
יט/ט חי' ר' חנוך הענאך עמ' קצא
יט/ט יגיעת ערב ב"מ עמ' קצח
יט/ט יד המלך (פלומבו)
יט/ט כבוד יו"ט
יט/ט לב מבין
יט/ט מגילת ספר לאוין דף צא ע"א
יט/ט מילי דמרדכי
יט/ט משאת מרדכי ב"ק עמ' כג
יט/ט משנת יעקב
יט/ט משנת יעקב משפטים עמ' קפג
יט/ט פני משה (שלז')
יט/ט פניני רבנו יחזקאל עמ' צה {אהא"ז}
יט/ט פסקי ב"ד הרבנות ירושלים - דיני ממונות ח"א עמ' קכט
יט/ט צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' טו
יט/ט צרור הכסף (הראשון) עמ' מג
יט/ט שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' מד
יט/ט שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רכו סעיף א {מ"מ}
יט/ט שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' שכג
יט/ט שעורי ר' שמואל ב"מ ח"א עמ' רד
יט/ט שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 271
יט/ט תורת נתן עמ' 19
יט/ט תפארת אריה עמ' רמז
יט/י אנצי"ת ע' אחריות הע' 18
יט/י ברור הלכה כתובות צא ע"ב ציון ה פסקה ד, צב ע"א ציון א
יט/י גדולי שמואל כתובות דף צב
יט/י מנחת כהן (כץ) ח"ב דף מ ע"א
יט/י משנה הלכות כתובות דף קיג ע"ג
יט/י משפטי אמת עמ' קצו, קצח
יט/י צרור החיים (קליין), ב"פתחי שערים" עמ' 7
יט/י צרור הכסף (הראשון) עמ' מג
יט/י שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' רסה
יט/י שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' רמ
יט/י שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' קנא, קעד
יט/י שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תקסא


כ/789 הלכות מכירה פרק כ *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


כ/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
כ/רה"פ מעשה רקח
כ/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
כ/רה"פ פי' ר"י קאפח
כ/רה"פ פי' ר"ש צדוק
כ/רה"פ רמב"ם לעם
כ/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
כ/א יד דוד (קרלין) ח"ב דף קפז-קפח
כ/א כבוד יו"ט
כ/א עזרת מצר סי' מא (ד"ה אמנם לעיקר, ואילך)
כ/א צרור הכסף (הראשון) עמ' קכד, שיא
כ/א קול אליהו (תשסו) ח"ב חו"מ סי' יח עמ' רעח
כ/א קרית מלך
כ/א שו"ת מהרי"ל החדשות סי' קנט עמ' ריח
כ/א שו"ת מהרי"ל סי' לז עמ' לד
כ/א שם יוסף (אליקים)
כ/א תורת חיים (תשסג) ח"א סי' יט עמ' לט
כ/ב אבני החושן סי' רכב סעיף ד
כ/ב אוצמפה"ת ב"מ לז ע"א הע' 14, 155, 161, לז ע"ב הע' 21
כ/ב אוצרות הרמב"ם
כ/ב אוצרות יהושע עמ' שפח
כ/ב אור יקרות דף נג ע"ג
כ/ב איים בים ב"מ סי' מ אות ב
כ/ב אפיקי מגינים ב"מ סי' ד, ל-לא
כ/ב ברור הלכה יבמות קיח ע"ב ציון א פרק ב, ציון ב
כ/ב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ו עמ' מו
כ/ב גוילין נצולין עמ' רנא
כ/ב דורש משפט עמ' כה, קיב-קיד
כ/ב ההלכה מקורותיה והתפתחותה עמ' 294
כ/ב הרמב"ם - שמרנות עמ' 239 {חסיד}
כ/ב ושב הכהן (תשמח) עמ' נא
כ/ב חי' חתם סופר
כ/ב חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 185 {כבוד יו"ט}
כ/ב כבוד יו"ט
כ/ב כרם שלמה (אהרמן) יבמות קיח ע"ב
כ/ב לב מבין דף סה ע"א {מ"מ - ויהיו מונחין}
כ/ב לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' א אות ו-יא
כ/ב מאור למלך ב"מ עמ' רו {מ"מ}
כ/ב מצעדי גבר ב"מ סי' ב אות יא
כ/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
כ/ב מרפא לנפש בראשית עמ' רפב {חסיד}
כ/ב משאת מרדכי ב"ק עמ' שנ
כ/ב משנת יעקב
כ/ב משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' ד, ו
כ/ב נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' שמח {מ"מ}
כ/ב ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קנא
כ/ב שביתת יו"ט
כ/ב שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רכב סעיף ג {מ"מ}
כ/ב שירת דוד (תשסג) עמ' ט
כ/ב שירת דוד ב"מ עמ' ט
כ/ב שם יוסף (אליקים) הל' שאלה פ"ה ה"ד {מ"מ}
כ/ב שעורי ר' שמואל ב"מ ח"א עמ' כח
כ/ב שער המלך ח"ב עמ' שסג
כ/ב שער משפט סי' מט ס"ק ד, סי' צא ס"ק ג, סי' רכב ס"ק א {מ"מ}, ב
כ/ב שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' קכז
כ/ג ברור הלכה יבמות קיח ע"ב ציון ב פרק ג
כ/ג דורש משפט עמ' קיב
כ/ג ושב הכהן (תשמח) עמ' רצו, ש
כ/ג חי' חתם סופר
כ/ג טבעת החושן ח"ב עמ' 56
כ/ג משאת מרדכי ב"ק עמ' שנא
כ/ג ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' רלט-רמב
כ/ג שער משפט סי' רכב ס"ק ג {מ"מ}
כ/ד אבן לב השמטה סוה"ס
כ/ד אבקת רוכל (תשסב) עמ' תקמג
כ/ד אברהם יגל
כ/ד אוצמפה"ת ב"מ ב ע"ב הע' 42 {אהא"ז}, 78 {מ"מ}, 93 {מ"מ}, 129 {אהא"ז}, 156 {רמב"ם}, 157 {כ"מ}
כ/ד אור הישר [עי' שו"ת מהר"ם ב"ב סי' תשלט]
כ/ד אור הלבנה (רובין) ח"ב עמ' קו
כ/ד אורים גדולים (ריינס) דף צג ע"ד
כ/ד אורים ותומים - תומים סי' קח ס"ק ז
כ/ד אפיקי מגינים ב"מ סי' א
כ/ד אשר למלך
כ/ד בארות נתן עמ' קכ
כ/ד ברור הלכה קדושין עג ע"ב ציון ז, ב"מ ב ע"א ציון א, ב ע"ב ציון א, פא ע"ב ציון א פסקה ב
כ/ד ברית הלוי השלם
כ/ד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' כו-כז
כ/ד ברכת מרדכי ב"מ עמ' מה-מו
כ/ד דברות אליהו ח"א עמ' צז
כ/ד דברות משה ב"מ ח"א סי' א ענף א, סי' כ הערה ח
כ/ד דברי תלמוד ח"א עמ' רנ
כ/ד דורש משפט עמ' תנב
כ/ד חוקות הדיינים ח"ב עמ' נד, שצב
כ/ד חזון יחזקאל ב"מ פ"א ה"ו
כ/ד חכמת אליהו ח"א סי' פז אות כב {מ"מ}
כ/ד יגיעת ערב ב"מ עמ' יא, יח, כד {אבי עזרי}, סה {אבי עזרי}
כ/ד יחל ישראל (תשנב) עמ' רסד
כ/ד יחל ישראל (תשסג) ח"ג עמ' קסא
כ/ד ימצא חיים עמ' רב {מ"מ - עד המסייע פוטר משבועה דרבנן}
כ/ד לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' לז אות ד-ו
כ/ד לחקרי הלכות סי' ע
כ/ד לקוטי שעורים (שטיין) ב"מ סי' ו ס"ק ג
כ/ד מאור למלך ב"מ עמ' י, כא {אהא"ז}, כד {אהא"ז}, נב
כ/ד מילי דמרדכי
כ/ד מלאכת שלמה (חכים) דף כו ע"ג {מ"מ} וע"ד {כ"מ}
כ/ד מעיני החכמה ח"א אות כא {מ"מ}
כ/ד מעיני המים
כ/ד מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף שצא (יח), אבי עזרי ח"א]
כ/ד מצעדי גבר ב"מ סי' ב אות א
כ/ד מקורות לפסקי הרמב"ם
כ/ד מרחשת ח"ב סי' לו אות ב
כ/ד משנה הלכות ח"ט סי' שעז
כ/ד משנת יעקב כאן
כ/ד משנת יעקב קדושה עמ' קטז
כ/ד משפטי אמת עמ' קצב {ראב"ד}
כ/ד נתיבות מרדכי ב"מ פ"א עמ' לח, שכז
כ/ד נתיבות מרדכי קדושין עמ' תקלו
כ/ד ס' המקח עמ' שמח
כ/ד עדות ביעקב (ריינס) עמ' שפא-שפב
כ/ד עולת חודש ח"ג מאמר תלב, תלו
כ/ד עונג שבת קו"א סי' א אות ד
כ/ד עיני דוד
כ/ד עצמות יוסף קידושין דף עד (עמ' רנז)
כ/ד פי שנים דף קא ע"ג
כ/ד פנס שלמה
כ/ד פרי חיים (הליר)
כ/ד קובץ ביאורים (שפירא)
כ/ד קונטרסי שעורים ב"מ שעור ב אות א, ד, עמ' 24, 18
כ/ד קרית מלך רב (תשסו) עמ' תשנז, תשנט
כ/ד שדה הארץ ח"ג דף קח ע"ג, קט ע"ב
כ/ד שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תשפד
כ/ד שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ג עמ' קפג {מ"מ - עד המסייע פוטר משבועה}
כ/ד שופריה דיעקב (סקווירא) גל' א עמ' קכז-קכח {אהא"ז}
כ/ד שכר שכיר סוגיות ח"א סי' לז אות א {אהא"ז}
כ/ד שם מרדכי עמ' 37, 42, 47, 50
כ/ד שמחת יהודה דף קלה ע"ג
כ/ד שמן למאור (מלכי) דף ד ע"ד {אם אין המקח יוצא מתחת ידו}
כ/ד שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' מב
כ/ד שערי תורה (לעוו) עדות ח"א עמ' מז {מ"מ}
כ/ד שעשוע התלמידים דף כ ע"ג {כ"מ}
כ/ה בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' טו אות ו
כ/ה חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' קיח
כ/ה מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' רפט
כ/ה נדיב לב ח"ב דף ז ע"א
כ/ה נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' כט-ל
כ/ה עין תרשיש
כ/ה פד"ר ח"י עמ' 339-340
כ/ה קרית מלך
כ/ה שם יוסף (אליקים)
כ/ה שמן למאור (מלכי) דף יב ע"ב
כ/ה שער משפט סי' צב ס"ק ו
כ/ו בית יחזקאל (סרנה) ב"מ עמ' קטו
כ/ו שערי חיים (שמולביץ) קידושין עמ' קי
כ/ז ביצחק יקרא (תשע) סי' קב ד"ה חוזרני לפרש
כ/ז ברור הלכה שבועות מח ע"א ציון ג
כ/ז דברי משפט סי' צא אות ג
כ/ז דברי משפט סי' צא סעיף ג
כ/ז הר המלך ח"ג עמ' לא
כ/ז חזון יחזקאל שבועות פ"ו ה"ה
כ/ז חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 206, ח"ג עמ' 26 {הגהמ"י}
כ/ז חכמת אליהו ח"ב סי' צא אות כז בליקוט
כ/ז חסדי דוד ח"ה עמ' תשמז
כ/ז יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"א עמ' רטו
כ/ז יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' רפו
כ/ז יד המלך (פלומבו)
כ/ז יכין ובועז ח"א סי' י
כ/ז מעיל שמואל (פלורנטין)
כ/ז מעשה נסים (הכהן)
כ/ז ס' התרומות עמ' קצד
כ/ז פני משה (שלז')
כ/ז צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף רמז ע"ד
כ/ז רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' תסו
כ/ז שם מרדכי עמ' 138-140
כ/ז שער משפט סי' צא ס"ק ז
כ/ז שערי בינה (תשעט) עמ' תעב, תקג
כ/ז שערי תורה (לעוו) עדות ח"א עמ' קנט {ראב"ד}
כ/ח ביצחק יקרא (תשע) סי' קב ד"ה חוזרני לפרש
כ/ח ברור הלכה שבועות מח ע"א ציון ג
כ/ח דברות משה ב"ק ח"ב סי' פט הערה עא
כ/ח מעשה נסים (הכהן)
כ/ח נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' ס אות א
כ/ח קרית מלך
כ/ח רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' תסו
כ/ח שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' קפב
כ/ח שם מרדכי עמ' 139-140
כ/ח שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' שיב
כ/ח שערי בינה (תשעט) עמ' תעב, תקג
כ/ט ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' ריא
כ/ט גבול יהודה (ציר') דף קיד ע"א-ע"ב
כ/ט לב איש עמ' תנד
כ/ט מוריה גל' קיג עמ' מא {אהא"ז}
כ/ט מעשה נסים (הכהן)
כ/ט קיצור סמ"ג עמ' 101
כ/ט שם מרדכי עמ' 139-140
כ/ט שערי בינה (תשעט) עמ' תעב, תקג
כ/י אולם המשפט סי' שמד סעיף ד
כ/י אורים ותומים - תומים סי' עה ס"ק יג
כ/י אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' פא
כ/י אנצי"ת ע' ברי ושמא הע' 21, 24, 25
כ/י אפיקי מגינים ב"מ סי' ח
כ/י אפיתחא דבבא ב"מ עמ' ריט
כ/י באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
כ/י באר מים חיים (נוסינזון) ב"ק דף צו, ב"מ דף ב
כ/י באר שרים (ליפשיץ) הל' אישות פי"א עמ' מא
כ/י באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פ"ח ה"ד מושב שרים אות יז {או"ש}, פ"ט ה"ב מושב שרים אות ד, פי"ד הט"ז מושב שרים אות עה {או"ש}
כ/י בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' קמו, קנב
כ/י ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' נח, ס
כ/י ביצחק יקרא (תשע) סי' צח ד"ה ועוד י"ל, וסי' קב ד"ה כתב וד"ה חוזרני {מ"מ ומל"מ ואו"ש}
כ/י בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' קפג
כ/י בנין דוד ב"מ עמ' רסז
כ/י ברור הלכה ב"מ ק ע"א ציון א
כ/י ברכת מרדכי ב"מ עמ' קה, קיא
כ/י ברכת ראש סי' עב עמ' רנט
כ/י גאון יעקב עמ' ל
כ/י דברות משה ב"מ ח"א סי' ג ענף א
כ/י דברי משפט סי' רכג סעיף א
כ/י חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 13, ח"ג עמ' 8
כ/י חזקת הבתים עמ' 89
כ/י חי' הגר"ח ב"מ עמ' רז
כ/י חי' חתם סופר
כ/י חי' צמח צדק (חב"ד) ב"מ עמ' מו
כ/י חלקת יוסף (ברקוביץ) סי' כא אות ב
כ/י חסדי דוד ח"ד עמ' שיב
כ/י ימי שלמה
כ/י יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' רמח
כ/י יתר הבז (תשסח) עמ' קעח
כ/י לבוש מרדכי ב"ב (תשעד) סי' טז אות ב-ד
כ/י מאור למלך כתובות עמ' עא, עה
כ/י מעיני המים
כ/י מעליות ח"יא עמ' 146-160
כ/י מקום דוד [בני אהרן סי' סט דף עט]
כ/י מקנת חיים עמ' רסט
כ/י משברי ים חזקה עמ' קמט
כ/י משנת יעקב
כ/י משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' כו הגהה יא
כ/י נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' קלז
כ/י נחפה בכסף (נבון) ח"א דף קיז-קיח
כ/י נתיבות המשפט סי' רכג ס"ק ג {כסומכוס}
כ/י נתיבות חיים (קארב) ח"ד עמ' שצח
כ/י ס' המקח עמ' שנו {הגהמ"י}
כ/י עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' רצג-רצד
כ/י פעמוני זהב סי' רכג סעיף א
כ/י פרי האדמה ח"ב
כ/י פרי חיים (הליר)
כ/י צבי גאון יעקב סי' לב
כ/י צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף רצז ע"ג
כ/י צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חו"מ עמ' 18
כ/י צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' תנב
כ/י צמח צדק (חב"ד) שו"ת מילואים, השמטה ד
כ/י קהלות יעקב ב"מ ח
כ/י קונטרסי שעורים ב"מ שעור ז אות ז
כ/י קרית מלך רב (תשסו) עמ' תשס
כ/י שב שמעתתא (תשנא) שמעתא ב פ"ו, שמעתא ד פ"יב
כ/י שב שמעתתא שמעתא ד פי"ב
כ/י שדה הארץ ח"ג דף קכט ע"ד
כ/י שי למורא (יונה) סי' נה דף נט ע"ב {המחליף פרה בחמור}
כ/י שם מרדכי עמ' 139-140
כ/י שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' מו, קמג
כ/י שעורי ר"א ליכטנשטין פ' השואל עמ' 329, 333
כ/י שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' סח-סט
כ/י שערי בינה (תשעט) עמ' תפא, קס, תקמו, תקפז, תקצד
כ/י שערי חיים (שמולביץ) גיטין עמ' צז
כ/י שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' קלא
כ/י שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 206
כ/י שערי תורה (תשעה) סוגיות ודרושים עמ' עא
כ/י תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' קצא
כ/יא אבני החושן סי' שסה סעיף ב
כ/יא אהלי שם (פרץ) ב"מ (תשמא) סי' כז
כ/יא אוצמפה"ת ב"מ ז ע"א הע' 39, לד ע"א הע' 19 {ברי מועיל נגד חזקת מ"ק}, לד ע"ב הע' 81
כ/יא אוצרות יהושע עמ' שפב
כ/יא אורים ותומים קיצור תקפו כהן סי' קכה
כ/יא אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' פא
כ/יא אשר למלך
כ/יא באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
כ/יא באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פ"ט ה"ב מושב שרים אות ד
כ/יא בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' קמו, קנב
כ/יא ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' נח, ס
כ/יא ביצחק יקרא (תשע) סי' צח ד"ה ועוד י"ל, וסי' קב ד"ה כתב וד"ה חוזרני {מ"מ ומל"מ ואו"ש}
כ/יא בית דוד (מרגרטן) כלל כח פ"ד עמ' קפא, כלל כט פ"ג עמ' קפח
כ/יא בציר אליעזר ח"א דף ו ע"ד, ז ע"א {בשמא ושמא אין חזקת מ"ק}
כ/יא ברוך אומר חו"מ עמ' קנז*
כ/יא ברור הלכה ב"מ ק ע"א ציון א
כ/יא ברכת מרדכי ב"מ עמ' קה, קיג
כ/יא דברות משה ב"מ ח"א סי' ג ענף א
כ/יא דברי משפט סי' רכג אות א {מ"מ}
כ/יא דברי משפט סי' רכג סעיף א
כ/יא הלכה רבה ח"ג עמ' 43
כ/יא השיב משה (תשעה) סי' ק עמ' קצח
כ/יא חזקה רבה חו"מ ח"ג עמ' 8
כ/יא חי' הגר"ח ב"מ עמ' רז
כ/יא חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' רמא
כ/יא חלקת יוסף (ברקוביץ) סי' כא אות ב
כ/יא חסדי דוד ח"ד עמ' שיב
כ/יא חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' שעח
כ/יא יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' כד, כז-כח
כ/יא ישועות יעקב נשים עמ' יח
כ/יא יתר הבז (תשסח) עמ' קפה
כ/יא לבוש מרדכי ב"ב (תשעד) סי' טז אות ב-ה
כ/יא לקוטי שעורים (שטיין) ב"מ סי' ו ס"ק א
כ/יא לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' קעג-קעד
כ/יא מהרי"ט אלגזי פ"ב אות כב או"ק ב {מ"מ}
כ/יא מעליות ח"יא עמ' 146-160
כ/יא מצעדי גבר ב"מ סי' כ אות ג
כ/יא מקור ישראל דף פט ע"ב {מ"מ}
כ/יא מקנת חיים עמ' רסט
כ/יא מראה הנוגה [הלכות יו"ט (מהרי"ט אלגזי) דף לז ע"ב]
כ/יא משנת יעקב
כ/יא משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' יא, כו
כ/יא נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' קמח
כ/יא נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' תרלב, ח"ד עמ' קפו
כ/יא נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' תשסה
כ/יא ס' המקח עמ' שנז
כ/יא סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' קיח
כ/יא ערך שי חו"מ סי' רכג סעיף א, סי' שצט סעיף ב, סי' ת סעיף א
כ/יא קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' א, ט, תעח, תקסד
כ/יא קונטרס הספקות כלל א סי' ג
כ/יא קונטרסי שעורים ב"מ שעור ז אות ז {מל"מ}
כ/יא שדה הארץ ח"א דף מב
כ/יא שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תל
כ/יא שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רכג סעיף ב
כ/יא שם מרדכי עמ' 139-140
כ/יא שעורי הגרב"ד ב"ק ח"ב עמ' ק
כ/יא שעורי ר"א ליכטנשטין פ' השואל עמ' 329, 333
כ/יא שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' סח-סט
כ/יא שערי בינה (תשעט) עמ' קסב, תעט, תצב, תרנא, תרנז
כ/יא שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 206
כ/יא שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' תי
כ/יא שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף כג ע"ב
כ/יא תרומת הכרי עמ' קפח
כ/יב אהלי שם (פרץ) ב"מ (תשמא) סי' כז
כ/יב אולם המשפט סי' רכג סעיף ד {מ"מ}
כ/יב אורים ותומים - תומים סי' צה ס"ק ג
כ/יב בית הלוי ח"ג סי' לט עמ' קמ
כ/יב בית יעקב (טבשונסקי) סי' רכג סעיף ה {מ"מ}
כ/יב בן הרמה
כ/יב ברור הלכה ב"מ ק ע"א ציון ב
כ/יב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' קכד
כ/יב חכמת אליהו ח"א סי' פח אות לג
כ/יב משנת יעקב
כ/יב משפטי אמת עמ' עו
כ/יב שערי בינה (תשעט) עמ' שמט
כ/יג אהל משה (לוין) ח"ב דף כט ע"ג
כ/יג ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' ס
כ/יג ביצחק יקרא (תשע) סי' קב ד"ה והנה
כ/יג חזקה רבה חו"מ ח"ג עמ' 9
כ/יג מהרי"ט אלגזי דף יב ע"א
כ/יג מהרי"ט אלגזי פ"ב אות כב או"ק א {מ"מ}
כ/יג מקנת חיים עמ' רע
כ/יג משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' כו הגהה יא
כ/יג משפטי אמת עמ' עו
כ/יג צדקה לחיים (תקמז) (לקוטים)
כ/יג צדקה לחיים (תשסח) עמ' נד
כ/יג שערי בינה (תשעט) עמ' תרנב
כ/יג שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 207
כ/יד אגרא דשמעתא ח"ב עמ' קנט
כ/יד אהל משה (לוין) ח"ב דף כט ע"א וע"ג, ל ע"ג
כ/יד אהל משה (לוין) ח"ג דף כח ע"ד
כ/יד אחיעזר ח"ב סי' ג ס"ק א, ח"ד סי' פז ס"ק א
כ/יד באר מים חיים (נוסינזון) גיטין דף ח
כ/יד בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף לא ע"ב-ע"ג
כ/יד בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' קפ
כ/יד בינת דניאל ח"א עמ' קעו
כ/יד בית מאיר (תשע) סי' לט ס"ד עמ' רפה
כ/יד בכורי גשן סי' כא ענף ג
כ/יד ברור הלכה כתובות עו ע"א ציון ג
כ/יד דרכי יושר (שרף) ח"א עמ' שכ
כ/יד הדרת מרדכי דף סא ע"ג {מ"מ}
כ/יד חוקי חיים (גאגין)
כ/יד חי' הר"ר שמעלקא כתובות עה ע"ב
כ/יד יד דוד (דהן) עמ' צג {ברי עדיף מחזקת מ"ק}
כ/יד לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' ח אות ז, סי' יז אות יג
כ/יד מאור למלך כתובות עמ' רמו {אבי עזרי}, רמז {אהא"ז}
כ/יד מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
כ/יד מראות הצובאות (תשסז) עמ' קעד
כ/יד משנת יעקב
כ/יד משנת ר' אהרן כתובות עמ' קסא
כ/יד נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' פה
כ/יד נזר הקדש (קפלן)
כ/יד נחל יצחק (תשעב) ח"ב עמ' שדמ
כ/יד עין יצחק תנינא ח"ב עמ' קצא
כ/יד קרית מלך רב (תשסו) עמ' רמב, תשסב
כ/יד שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' קמט
כ/יד שו"ת מהרי"ל עמ' רפב
כ/יד שו"ת מהרי"ק סי' קה
כ/יד שער נפתלי דף יד ע"ד
כ/יד שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 447
כ/יד תחומין חי"ג עמ' 446
כ/טו אבי עזרי ח"א
כ/טו אולם המשפט סי' רכד סעיף ג
כ/טו אמרי משפט ח"א עמ' ש
כ/טו ארחות חיים ח"ב סי' מב עמ' 475
כ/טו בית מאיר (תשע) סי' קיז ס"ח עמ' ת {מ"מ}
כ/טו בכורי גשן סי' כא ענף ג, סי' כד ענף ו
כ/טו ברור הלכה חולין נא ע"א ציון א
כ/טו ברור הלכה כתובות עו ע"א ציון ג
כ/טו גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל ג סי' ו
כ/טו חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 173
כ/טו משנת יעקב
כ/טו ס' המקח עמ' תיז
כ/טו עין יצחק ח"ב עמ' נא
כ/טו קרית מלך רב (תשסו) עמ' רמב
כ/טו קרן הצבי מצוה צד אות יח
כ/טו תולדות שם דף נ ע"ג


כא/790 הלכות מכירה פרק כא *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


כא/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
כא/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
כא/רה"פ פי' ר"י קאפח
כא/רה"פ פי' ר"ש צדוק
כא/רה"פ רמב"ם לעם
כא/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
כא/א אבן האזל
כא/א אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' שפו
כא/א אולם המשפט סי' רג סעיף ז
כא/א אור הישר [שו"ת הרמ"א סי' כב, לחם רב (בוטון) סי' רא]
כא/א אמונת אליעזר מעשרות עמ' סד {דבר שאינו מסוים}
כא/א אנצי"ת ע' דבר שאינו מסים הע' 1, 24, 25, 50
כא/א אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 112
כא/א בד קודש (דאנון)
כא/א בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' קג סעיף י {מ"מ}
כא/א בית יעקב (טבשונסקי) סי' רט סעיף א {מל"מ}
כא/א בית ראובן (ללוש) ח"ב עמ' קכח
כא/א ברור הלכה ב"מ מו ע"ב ציון ח פסקה ג
כא/א בשם אומרם עמ' 62
כא/א גליוני הגר"ש עמ' קא {מל"מ בשם כ"מ} [וכן בב"י חו"מ סי' רט]
כא/א דרושי ר"מ מאימראן ח"ב עמ' עח
כא/א המעלות לשלמה עמ' רצח
כא/א והיה העולם עמ' 206
כא/א יד פשוטה מדע עמ' תרפט
כא/א לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' תפז
כא/א מחנה יהודה (אשכנזי) דף נב ע"א
כא/א מעיל שמואל (פלורנטין) [שו"ת רש"ך ח"ג סי' עב]
כא/א מרכבת המשנה מהדו"ב
כא/א משאת המלך ח"ד סי' תקסג {מה נחשב מינו}
כא/א משנת יעקב
כא/א משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 342-343
כא/א נועם חכ"ד עמ' א
כא/א נתיבות שמואל דף נה ע"א {דבר שאינו מסוים}
כא/א עמק שאלה (טברסקי) עמ' מג
כא/א פרקי מבוא לתורת הרוגאצ'ובי עמ' יא
כא/א צפנת פענח דברים עמ' ה
כא/א צרור הכסף (הראשון) עמ' קלז, שלז
כא/א קרית מלך
כא/א קרית מלך רב
כא/א קרית מלך רב (תשסו) עמ' תשסד, תשצה
כא/א שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' תעד
כא/א שו"ת מהר"ם מרוטנבורג (תשעה) ח"א עמ' רפח
כא/א שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' תשפו
כא/א שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תשפא
כא/א שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' קצו
כא/א שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' תעד
כא/א שומרי משפט (צ'כנוב) ח"א עמ' קלא, קלו, קלט-קמ
כא/א שער יהושע ח"ב עמ' נח
כא/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 144
כא/א תחומין חי"ג עמ' 444
כא/א תשובות ראב"י אב"ד סי' טז
כא/ב אגודות אזוב מדברי דף פג ע"ב
כא/ב אמר יוסף (אלקלעי)
כא/ב אנצי"ת ע' דבר שאינו מסים הע' 24, 25
כא/ב בית יצחק תשט"ז עמ' 113
כא/ב דברי משה (מזרחי) עמ' רסח
כא/ב דרושי ר"מ מאימראן ח"ב עמ' עח
כא/ב והיה העולם עמ' 206
כא/ב מנחה טהורה דף קכח-קכט, קלב
כא/ב משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 342-343
כא/ב נזר הקדש (רזין) מנחות דף קז ע"ב
כא/ב פנים חדשות [מהר"י לוי נט] {כ"מ}
כא/ב צרור הכסף (הראשון) עמ' קלז, שלז
כא/ב קרית מלך
כא/ב שו"ת הגאונים בתראי (תשע) עמ' לד
כא/ב שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' תעד
כא/ב שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תשפא
כא/ב שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' תעד
כא/ב שו"ת רי"ט וייל חו"מ סי' ט
כא/ב שער יהושע ח"א עמ' קנג, ח"ב עמ' נח
כא/ב תחומין חי"ג עמ' 444
כא/ב תשובות ראב"י אב"ד סי' טז
כא/ג אבני נזר או"ח סי' שלט אות יב, סי' שמב אות א
כא/ג אגרות משה או"ח ח"א סי' קנ
כא/ג אולם המשפט סי' רג סעיף ז
כא/ג אוצמפה"ת ב"מ מז ע"א הע' 1
כא/ג אוצרות הרמב"ם
כא/ג אנצי"ת ע' דבר שאינו מסים הע' 1
כא/ג אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 112
כא/ג באר מים חיים (נוסינזון) גיטין דף ח
כא/ג דרושי ר"מ מאימראן ח"ב עמ' עח
כא/ג יד פשוטה מדע עמ' תרפט
כא/ג ישועות יעקב נזיקין עמ' נ
כא/ג לוחות אבן ב"ב עמ' עט
כא/ג מילי דמרדכי [היוצא - צ"ל כיוצא, כבדפוס רומי]
כא/ג מעיל שמואל (פלורנטין)
כא/ג מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' טו אות ב
כא/ג משנת יעקב
כא/ג נפש ברכה ח"ב עמ' כז
כא/ג פרקי מבוא לתורת הרוגאצ'ובי עמ' יא
כא/ג צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' מה אות ה
כא/ג צרור הכסף (הראשון) עמ' קלז, שלז
כא/ג קרבן פסח עמ' תפז
כא/ג שו"ת הגאונים בתראי (תשע) עמ' לז
כא/ג שו"ת הריב"ש סי' רסג, עמ' שלג
כא/ג שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' קפה
כא/ג שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תשפא
כא/ג שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' קצו
כא/ג שומרי משפט (צ'כנוב) ח"א עמ' קלו-קקמ, קמב
כא/ג תחומין חי"ג עמ' 442, 444
כא/ג תשובות ראב"י אב"ד סי' טז
כא/ד לחקרי הלכות סי' סג
כא/ד משנת יעקב
כא/ד צרור הכסף (הראשון) עמ' קלז, שלז
כא/ד קרית מלך
כא/ה ברור הלכה סוכה - ברורי הראי"ה ג ע"ב אחרי ציון ז {הגהמ"י}
כא/ה הלכות היזק ראיה עמ' שלד
כא/ה פרי חיים (הליר)
כא/ה צרור הכסף (הראשון) עמ' קלו
כא/ו אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' קטז
כא/ו אגרות משה יו"ד ח"א סי' רלג-רלד
כא/ו אור הישר [שו"ת הרדב"ז ללשונות הרמב"ם סי' שו]
כא/ו אנצי"ת ע' בית הקברות הע' 59, 60, 64, 73
כא/ו הר המלך ח"ז עמ' רמד
כא/ו חזו"א חו"מ לקוטים סי' כא לדף קא, אהלות סי' כב ס"ק יב, כה (יו"ד סי' רח ס"ק ג)
כא/ו חזו"א על הרמב"ם
כא/ו חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' קמח
כא/ו חכם צבי (תשעה) ח"א סי' קמט ד"ה אלא
כא/ו חקרי לב (המאור) מהדו"ב ח"א עמ' קסז
כא/ו כתר המלך
כא/ו מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' רמא
כא/ו מעיני המים
כא/ו עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 156 {ראב"ד}
כא/ו קרית מלך
כא/ו שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תרסט
כא/ז בית זבול ח"ה עמ' קה
כא/ז בית יעקב (טבשונסקי) סי' ריז סעיף א {כ"מ}
כא/ז מעיל שמואל (פלורנטין)
כא/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
כא/ח ס' יובל לדוד קוטלר עמ' 264
כא/ט אולם המשפט סי' ריז סעיף ב {מ"מ}, סי' שעז סעיף א
כא/ט בית יעקב (טבשונסקי) סי' ריז סעיף ג
כא/ט דברות משה זרעים עמ' לב {אם דרך יחיד מכר לו נותן לו שתי אמות ומחצה}
כא/ט דרכי דוד (קסל) פאה עמ' קעב
כא/ט הגהות מוהר"י קרט עמ' קעד
כא/ט מילי דמרדכי
כא/ט מלך שלם כאן, ודף נג ע"ב
כא/ט מצודת דוד (שפרבר) עמ' לב {שיעור דרך היחיד}
כא/ט משפטי הלוי ח"ב סי' טו אות יג עמ' רעז
כא/ט פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' ע
כא/ט פרי חיים (הליר)
כא/ט פרנס לדורו עמ' 388
כא/ט צרור הכסף (הראשון) עמ' שלו
כא/ט שער יהושע ח"א עמ' קנג
כא/ט שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 144
כא/י אבן האזל
כא/י אור שמח
כא/י אנצי"ת ע' דבר שאינו מסים הע' 10, 11
כא/י אש דת (תשמח) עמ' כז
כא/י באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
כא/י בית יעקב (טבשונסקי) סי' ריז סעיף ג {ראב"ד ומ"מ}
כא/י דעת סופר חו"מ סי' כא
כא/י משאת המלך ח"ד סי' תקסג {ראב"ד}
כא/י משנת יעקב
כא/י צרור הכסף (הראשון) עמ' שלו
כא/י קרית מלך
כא/י שבט סופר [שבט סופר חו"מ סי' ו]
כא/י תשובה מיראה (תשסו) עמ' לח
כא/יא אנצי"ת ע' בית הקברות הע' 84
כא/יא צרור הכסף (הראשון) עמ' קלו, שלו
כא/יב ברכת אברהם (תשנד) חי' ש"ס עמ' עב
כא/יב.
כא/יג לחקרי הלכות סי' רטז, רלא
כא/יג ס' המקח עמ' רסב
כא/יג פסקי ב"ד הרבנות ירושלים - דיני ממונות ח"א עמ' רמב
כא/יג פרי חיים (הליר)
כא/יג שברי לוחות עמ' 96 {הגהמ"י - אביאסף}
כא/יד משנת יעקב
כא/טו אולם המשפט סי' ריט סעיף א
כא/טו בית יעקב (טבשונסקי) סי' ריט סעיף ב {מ"מ}
כא/טו בן אריה
כא/טו חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' קח
כא/טו מאור מרדכי ב"ב עמ' קצז {מ"מ}
כא/טו מעיל שמואל (פלורנטין)
כא/טו משנת יעקב
כא/טו משפטי ארץ ח"ב עמ' 143, 145, 152 {שודא}
כא/טו צרור הכסף (הראשון) עמ' שכו
כא/טז.
כא/יז מחנה יהודה (אשכנזי) דף רי ע"א {מ"מ}
כא/יז משנת יעקב
כא/יז ס' המקח עמ' רלט {מ"מ}
כא/יז עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' פא {מ"מ}
כא/יז שו"ת ר"י מליריאה עמ' רי {מ"מ}
כא/יח אבני החושן סי' ריח סעיף ח
כא/יח אור הישר [חיים שאל ח"ב סי' מב אות לד]
כא/יח אנצי"ת ע' דבר שאינו מסים הע' 12
כא/יח באר מים חיים (נוסינזון) גיטין דף ח {שדות}
כא/יח ברור הלכה ב"מ קג ע"א ציון ח פסקה ג
כא/יח ברית עולם (ולר) סי' עא אות ד
כא/יח דיני חוזים במשה"ע עמ' 287
כא/יח היכל מלך
כא/יח הר המלך ח"ד עמ' נז
כא/יח כבוד יו"ט הלכות זכיה פ"ג ה"ה {"שדות אני מוכר"}
כא/יח לחם רב (בוטון) סי' רא
כא/יח לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' תרכ
כא/יח מגן גבורים (אשטרושא) דף צה ע"ג {נכסים}
כא/יח מים חיים
כא/יח מעשה רקח הל' זכיה פ"ג ה"ה
כא/יח מקורות לפסקי הרמב"ם
כא/יח פרי הארץ (מזרחי) ח"ג חו"מ סי' ז (עז ע"א)
כא/יח צרור הכסף (הראשון) עמ' שכה
כא/יח קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון בני אדם עמ' ע {מ"מ}, קט {הגהמ"י אות כ, מ"מ}
כא/יח קרית מלך
כא/יח שו"ת הריב"ש עמ' שלג
כא/יח שער יהושע ח"א עמ' קנג, ח"ב עמ' נח
כא/יט אורים גדולים (תשסג) עמ' רב
כא/יט אנצי"ת ע' דבר שאינו מסים הע' 48
כא/יט באר מים חיים (נוסינזון) גיטין דף ח
כא/יט באר מים חיים (נוסינזון) גיטין דף ח
כא/יט בית יעקב (טבשונסקי) סי' ריד סעיף ד
כא/יט ברור הלכה נדרים נו ע"א ציון ג
כא/יט גדולי שמואל ב"ב דף סא ע"א
כא/יט חדושים ובאורים (גרי') מנחות סי' יא ס"ק כג
כא/יט מילי דמרדכי
כא/יט מעדני ארץ מתנ"ע עמ' צא {בית מבתי}
כא/יט משה ידבר (תשעו) עמ' קט
כא/יט משנת יעקב
כא/יט משנת ר' אהרן שכנים עמ' ו
כא/יט נחפה בכסף (נבון) ח"א דף מא ע"ד
כא/יט נשאל דוד אהע"ז עמ' ל ע"א
כא/יט קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' שמו
כא/יט שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' שסו
כא/יט שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' שסו
כא/יט שומרי משפט (צ'כנוב) ח"א עמ' קלג, קלה, קלט
כא/יט תאיר נרי דף מח ע"א
כא/יט תשובות ר"י אלחנן עמ' קסב
כא/כ משמר הלוי עמ' קכט
כא/כ משפטי אמת עמ' רסד
כא/כ קרית מלך רב (תשסו) עמ' תשצה
כא/כא דיני חוזים במשה"ע עמ' 82
כא/כא חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 150
כא/כא מטה אשר דף ע ע"ד {פסק כר' נחמן}
כא/כא מפענח צפונות עמ' 237 = צפנת פענח מהדו"ת דף נב ע"ד {האם הכוונה על השם או על המציאות}
כא/כא שו"ת ר"י מליריאה עמ' ריב {הולכים לפי השם הפשוט בפי הכל}
כא/כב אבקת רוכל (תשעז) עמ' שנג
כא/כב בצדק ובמשפט עמ' כז
כא/כב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"י עמ' כו-כז
כא/כב דיני עבודה במשה"ע עמ' 271
כא/כב הרמב"ם (בנדיקט) עמ' טו
כא/כב חוטים המשולשים (שטרן) עמ' קיא
כא/כב חזו"א על הרמב"ם
כא/כב חי' הריטב"א ב"ב עמ' רא
כא/כב חסדי דוד ח"ד עמ' תלג-תלד
כא/כב מילי דמרדכי
כא/כב מעדני מלך (תשמח) עמ' קמד
כא/כב מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' טו אות ב
כא/כב נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' תקכח
כא/כב ס' המקח עמ' רסז
כא/כב שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' קעד
כא/כב שערי זיו ח"ב דף סח ע"ד
כא/כג אור הישר [כנסת יחזקאל סי' פו]
כא/כג מעיני המים
כא/כג שו"ת מהר"ם די בוטון סי' מח


כב/791 הלכות מכירה פרק כב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


כב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
כב/רה"פ מעשה רקח
כב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
כב/רה"פ פי' ר"י קאפח
כב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
כב/רה"פ רמב"ם לעם
כב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
כב/א אבי עזרי ח"ב וח"ג
כב/א אבני נזר חו"מ סי' ל
כב/א אבקת רוכל (תשעז) עמ' שנג
כב/א אגרות משה יו"ד ח"א סי' קמז ענף א, אהע"ז ח"א סי' פא
כב/א אוצרות הרמב"ם
כב/א אור לי כתובות סי' טז ס"ק יא {אבי עזרי}
כב/א אורים גדולים (תקיח) דף יג ע"א
כב/א אורים גדולים (תשסג) עמ' מג
כב/א אמונת עתיך גל' 116 עמ' 71
כב/א אמרי דוד (שליסל) דף לז ע"ב
כב/א אנצי"ת ע' דבר שלא בא לעולם הע' 6-8, 14
כב/א אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 411
כב/א אפיקי מגינים קידושין סי' עב
כב/א באר מים חיים (נוסינזון) כתובות דף נט
כב/א ביצחק יקרא (תשע) סי' קב ד"ה וקשה
כב/א בית אהרן (קארטשין) עמ' קלט
כב/א בית יצחק תשט"ז עמ' 112, 113
כב/א בית ישחק
כב/א בית מאיר (תשע) סי' מ ס"ח עמ' רצ
כב/א בית מאיר השלם סי' מ ס"ח עמ' קיג
כב/א בכורי יוסף (וינר) ח"א עמ' מה
כב/א בנין ציון (עטלינגר) ח"א סי' קח
כב/א ברור הלכה יבמות צג ע"א פרק ד {הפרשת תרומה על דשלבל"ע}
כב/א ברקאי ח"א עמ' 117
כב/א גור אריה יהודה (תאומים) יו"ד סי' נח דף נח ע"א-ע"ב
כב/א גור אריה יהודה (תשעח) עמ' רפא
כב/א דבר יהושע (שו"ת) ח"ג חו"מ סי' טו
כב/א דברות משה ב"מ ח"א סי' יז ענף א, סי' כ ענף קיא, סי' מא הערה נח
כב/א דברי ריבות (תשעב) עמ' קפה
כב/א דיני חוזים במשה"ע עמ' 62
כב/א דיני ישראל חי"ב עמ' קלו
כב/א ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 136
כב/א הלכה רבה ח"ב עמ' 149, 112
כב/א העובר בהלכה עמ' 131, 134, 139
כב/א חובות יהודה עמ' 450
כב/א חזון יחזקאל נדרים פ"ו ה"ז
כב/א חיי נפש בראשית ח"ב עמ' רסד
כב/א חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 24, 26
כב/א חק לישראל שכירות עמ' 54, 55
כב/א חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ג עמ' נא, נג-נד, נח
כב/א חקרי לב חו"מ ח"ב סי' יז דף יז ע"ג, יח ע"א-ע"ג {עובר}
כב/א יגיעת ערב ב"ב ח"ב עמ' תרכו-תרכז {אבי עזרי}
כב/א יד המלך (פלומבו)
כב/א ידי דוד (קרסו) סי' סא דף סא ע"א {דקל לפירותיו}
כב/א יין מלכות (שניאורסון) עמ' 477-482
כב/א יכין ובועז ח"א סי' קלז עמ' 473
כב/א יעלת חן עמ' רסה-רסו
כב/א יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' רצח {שעה"מ}
כב/א כח מעשיו הגיד לעמו דף לד ע"ד
כב/א כרתי ופלתי סי' פד אות ב
כב/א כתבי מהר"ם איררה עמ' קעג {אין מועילה הקנאת דשלבל"ע}
כב/א לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 176
כב/א מגד שמים, הקדמה לסי' קעה אות ב-ד, סי' קעה ס"א אות ג
כב/א מחנה אפרים (אפשטיין) דף כד ע"ב {שעה"מ}
כב/א מטה אפרים ח"ב
כב/א מעדני שמואל עמ' קיד
כב/א מפניני הרב עמ' תכא
כב/א מקנת חיים עמ' מז
כב/א משנת יעקב נשים ח"א עמ' קיא
כב/א משנת יעקב קנין עמ' קט-קיח {רמב"ם}, קכח {ק"ס}
כב/א משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 113, 261, 393
כב/א נזר הקדש (קפלן)
כב/א נר יצחק (ארדיט) עמ' קו
כב/א ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' רעח
כב/א סיני ק עמ' תתפד
כב/א עבד המלך (תשא)
כב/א עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' קע-קעא
כב/א פנים חדשות [מהר"ם אלשיך פז]
כב/א פרי האדמה ח"ב וח"ג וח"ד
כב/א פרי יצחק (תשעו) עמ' תקכג
כב/א פרשת השבוע (תשעב) ח"א עמ' 210
כב/א צרור הכסף (הראשון) עמ' כח, שלז
כב/א קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' עח
כב/א קרית מלך
כב/א קרית מלך רב
כב/א קרית מלך רב (תשסו) עמ' תשסו
כב/א רבבות אפרים (מזוז) סי' ז פ"א אות א, פ"ג אות יא-יב
כב/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קצג, רלא, רלג, תשפד
כב/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' רס, שבועות ח"א עמ' קסד
כב/א שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' ריב
כב/א שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' תסא
כב/א שו"ת ר' יחיאל באסן סי' יט דף יב ע"א {עובר}
כב/א שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' מ
כב/א שו"ת ר"י מסלוצק סי' צט עמ' שכג
כב/א שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' סט
כב/א שו"ת רשב"ש עמ' צד, שסה, תקז
כב/א שי למלך עמ' קמו
כב/א שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' שמ
כב/א שמחתי באומרים לי עמ' שסט-שע, שעד, שפ
כב/א שמן למאור (מלכי) דף נג ע"א
כב/א שנתון המשפט העברי ח"א עמ' 268
כב/א שער המלך כאן, ח"ב עמ' קנו, שצג
כב/א שער יהושע ח"א עמ' קצב
כב/א שערי טהר ח"ג שער ג סי' יד אות ו
כב/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 184, 267
כב/א שערי צדק ח"ג עמ' 414
כב/א שרשי הים
כב/א תורת המדינה עמ' 350 {מניות - דשלבל"ע}
כב/ב אהל שרה לאה עמ' תצז {הגהמ"י}, תצח {כ"מ}
כב/ב אוצמפה"ת ב"מ מח ע"א הע' 19
כב/ב אוצמפה"ת ב"מ סו ע"ב הע' 151 {מ"מ}
כב/ב אוצרות הרמב"ם
כב/ב אוריין תליתאי (תאומים) סי' קסט
כב/ב אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' כד
כב/ב אמרי בינה (אוירבך) - הלואה סי' סג [כ] ד"ה שוב
כב/ב אמרי נפתלי ח"ב עמ' צו
כב/ב אנצי"ת ע' דבר שלא בא לעולם הע' 55
כב/ב אסיפת גאונים (תשע) עמ' תו {הגהמ"י}
כב/ב אפיקי מגינים קידושין סי' עב
כב/ב באר מים חיים (נוסינזון) כתובות דף נט
כב/ב בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' סו סעיף יח {מ"מ}
כב/ב בית דינו של שמואל עמ' 1073
כב/ב בית יצחק תשט"ז עמ' 112
כב/ב בכורי אברהם דף ע ע"ב {אם תפס}
כב/ב בעקבי הצאן עמ' קצב
כב/ב ברור הלכה ב"מ סו ע"ב ציון ה
כב/ב ברכת מרדכי ב"ב עמ' תלח
כב/ב בשמן רענן ח"ב עמ' שטו, שיז
כב/ב גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תשטז {הגהמ"י אות ג}
כב/ב דין אמת (תקטו) דף נג ע"ב {מ"מ}, נז ע"א {כ"מ}
כב/ב דין אמת (תשסז) עמ' קפז
כב/ב ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 156-153
כב/ב הלכה למשה (אלבז) עמ' שפב {הגהמ"י}
כב/ב חוקות הדיינים ח"ב עמ' רפז
כב/ב חזקה רבה חו"מ ח"ג עמ' 144 {הגהמ"י}
כב/ב חי' מהרי"א צטרון עמ' עט {מי שפרע}
כב/ב חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' שעג
כב/ב חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 26
כב/ב חקרי לב (המאור) חו"מ ח"א עמ' קכח-קכט {מ"מ}
כב/ב ישועות יעקב נזיקין עמ' קכב
כב/ב מגד שמים, הקדמה לסי' קעה אות ב-ד, סי' קעה ס"א אות ג
כב/ב מילי דמרדכי
כב/ב מקצוע בתורה סי' סו ס' יז ס"ק נא {מ"מ בשם רשב"א}
כב/ב משנת יעבץ חו"מ סי' לג אות יב {כ"מ}
כב/ב משנת יעקב משפטים עמ' צ
כב/ב משנת יעקב נשים ח"א עמ' קז
כב/ב משנת יעקב קנין עמ' קט-קיח
כב/ב משפטי אמת עמ' קפב
כב/ב משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 393
כב/ב משפטי שמואל (רבינוביץ) ח"ב דף כ ע"ד {מ"מ בשם ר"ת}
כב/ב נחלת יצחק קידושין - קו"א לסי' יב
כב/ב נתיבות מאיר (שלאף) עמ' מו-מז
כב/ב ס' התרומות עמ' תתרכ
כב/ב פני משה (שלז')
כב/ב פרי יצחק (תשעו) עמ' רעט, תקכג
כב/ב פרי צדיק (צרור) סי' ט עמ' קמד {מ"מ בשם רשב"א}, קמו
כב/ב צרור הכסף (הראשון) עמ' מא, קלז, שלז
כב/ב קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) מדות חכמים עמ' לג
כב/ב קרית מלך
כב/ב רבבות אפרים (מזוז) סי' ז פ"א אות א, פ"ג אות יא-יב
כב/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קצג, רלא, רלג, תשפד
כב/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' רס, שבועות ח"א עמ' קסד
כב/ב שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קכח
כב/ב שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' מא {הגהמ"י אות ג}
כב/ב שו"ת רשב"ש עמ' ס, רסג
כב/ב שם עולם (רבין) ח"ב עמ' קיא
כב/ב שער יהושע ח"א עמ' קצב
כב/ב שער משפט סי' סו ס"ק ל
כב/ב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 184, 267
כב/ב שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף ל ע"א
כב/ב שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' שמב
כב/ב שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' שכב
כב/ב תורת המדינה עמ' 351
כב/ב תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' שז
כב/ג אגרות משה חו"מ ח"א סי' נב ענף א
כב/ג אהליך יעקב ב"מ סי' נ ס' ד
כב/ג אולם המשפט סי' קצט סעיף ד {מ"מ}, סי' רט סעיף ה {כ"מ}
כב/ג אוצמפה"ת ב"מ מח ע"א הע' 14-20
כב/ג אוצמפה"ת ב"מ סב ע"ב הע' 64 {קמ"ר}, 78 {כ"מ}
כב/ג אוצמפה"ת ב"מ סג ע"א הע' 83-89
כב/ג אוצמפה"ת ב"מ עד ע"א הע' 74
כב/ג אור שמח
כב/ג אמונה ומסחר עמ' תקכא
כב/ג אמרי בינה (אוירבך) - הלואה סי' נא ד"ה אולם {כ"מ}, ד"ה עוד
כב/ג אמרי נפתלי ח"ב עמ' צו
כב/ג אנצי"ת ע' דבר שלא בא לעולם הע' 331, 332
כב/ג אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 411
כב/ג אשר למלך
כב/ג באורי סוגיות (הוניגסברג) פ' איזהו נשך סי' כה אות ה {כ"מ}
כב/ג באר מים חיים (נוסינזון) ב"מ דף עד
כב/ג בית דינו של שלמה יו"ד סי' ט {הפוסק על שער שבשוק}
כב/ג בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' מד אות א
כב/ג בעקבי הצאן עמ' קצב
כב/ג ברור הלכה ב"מ מז ע"ב ציון ו פסקה ו, סג ע"א ציון א פסקה א
כב/ג ברית הלוי השלם
כב/ג בשמן רענן ח"ב עמ' שכז, שלא
כב/ג גדולי שמואל ב"מ דף סב
כב/ג גן נעול כפתור ג פרח ד אות ט
כב/ג דברות משה ב"ב ח"ב ענף ד עמ' קלג {כ"מ בתירוץ ראשון}
כב/ג דברות משה ב"ק ח"א סי' כו ענף ז {כ"מ}, ח"ב סי' ע ענף ב, סי' פ ענף ד {כ"מ}, ב"מ ח"א סי' יז ענף א, סי' כ ענף קיא, סי' מא הערה נח, ח"ב סי' נח ענף א, סי' עב הערה כב
כב/ג דברי אמת (תרכא) דף צג ע"ד
כב/ג דברי אמת (תשעט) עמ' שכז {אבל הפוסק על שער שבשוק ולא היה לו מאותו המין וכו'}
כב/ג דברי ירוחם סי' יד
כב/ג דברי ריבות (תשעב) עמ' צח, קנד, תצג
כב/ג דברי תלמוד ח"א עמ' פג
כב/ג דין אמת (תקטו) דף סח ע"ג {כ"מ}
כב/ג דין אמת (תשסז) עמ' קצ, רלו {כ"מ}
כב/ג דיני חוזים במשה"ע עמ' 68
כב/ג ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 156-153
כב/ג הר המלך ח"ז עמ' רמד
כב/ג ושב הכהן (תשמח) עמ' שפג-שפד
כב/ג חזון יחזקאל ב"מ פ"ו ה"א {מ"מ}
כב/ג חי' חתם סופר
כב/ג חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' קמח, קנ
כב/ג חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' קלב, קלה
כב/ג חיים ביד דף צב ע"ב
כב/ג חסד לאברהם (אלקלעי) ח"ב דף צ ע"א {כ"מ}
כב/ג חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 164 {מ"מ}
כב/ג יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' קפה {כ"מ}
כב/ג כבוד מלכים (מרגליות) {כ"מ}
כב/ג לב שלמה (הלוי) דף פט ע"ד, קמח ע"א
כב/ג לב שלמה (הלוי) דף קמח ע"א
כב/ג לבושי מרדכי יו"ד עמ' קי
כב/ג להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' קסא
כב/ג מאור מרדכי ב"מ עמ' פח {מי שפרע}
כב/ג מגד שמים, הקדמה לסי' קעה אות ב-ד, סי' קעה ס"א אות ג
כב/ג מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' יח
כב/ג מזרח שמש דף נ ע"א
כב/ג מחנה יהודה (אשכנזי) דף רב ע"ג {מ"מ}
כב/ג מילי דמרדכי
כב/ג מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' רנו {כ"מ}
כב/ג מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' רו {כ"מ}
כב/ג מקום דוד [שו"ת מהריט"ץ סי' קסו]
כב/ג משאת המלך ח"ד סי' תסח {מ"מ וכ"מ}
כב/ג משב יעקב ח"א עמ' קנא
כב/ג משובב נתיבות עמ' סא
כב/ג משנת יעבץ חו"מ סי' לג אות יב
כב/ג משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' יג-יד
כב/ג משנת יעקב קנין עמ' קטו-קיח
כב/ג משנת ר' אהרן שכנים עמ' קטז
כב/ג משנת רבנו עמ' קכו
כב/ג משפטי אמת עמ' קעז-קעט
כב/ג משפטי שלמה (קרליץ) ח"ב סי' י עמ' מד-מו
כב/ג מתנובות שדי ב"מ סי' קטו
כב/ג נפתולי נפתלי דף צח {המוכר חייב להשיג את מה שפסק}
כב/ג נתיבות המשפט סי' רט ס"ק ט {כ"מ}
כב/ג נתיבות חיים (קארב) ח"ד עמ' שמב
כב/ג נתיבות מאיר (שלאף) עמ' מו-מז
כב/ג נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' תיא, תכד, תכה, תכח
כב/ג נתיבות שלום (גלבר) סי' קעה מבוא אות ב-ג, עג
כב/ג ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' עז
כב/ג ס' התרומות עמ' תתריט
כב/ג סדר הרבית ח"ב עמ' רעא, רפה
כב/ג עובד וקבלן עמ' 30 {או"ש}
כב/ג עומק הפשט ח"א עמ' תקכא
כב/ג פנים חדשות [בני שמואל (חיון) דף ס, עה] {כ"מ}
כב/ג פנים מאירות (קאטקין) ח"ב עמ' רד
כב/ג פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' נא
כב/ג פנת יקרת (תשנד) סי' קכ
כב/ג פנת יקרת (תשעא) עמ' תקח, תקכט
כב/ג פרי יצחק (תשעו) עמ' תקכג {כ"מ}
כב/ג קונטרסי שעורים ב"מ שעור יג אות ד
כב/ג קרית מלך
כב/ג קרית מלך רב
כב/ג קרית מלך רב (תשסו) עמ' תשע
כב/ג רבבות אפרים (מזוז) סי' ז פ"א אות א, פ"ב אות ה, פ"ג אות יא-יב, סי' ח פ"ה אות א-ב
כב/ג רחובות יצחק עמ' קנא
כב/ג שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' סו עמ' קמח {כ"מ}, סי' ע עמ' קסח-קסט, קעא
כב/ג שביתת יו"ט
כב/ג שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' רנד
כב/ג שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תפג
כב/ג שו"ת רשב"ש עמ' ס
כב/ג שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' נז
כב/ג שנות חיים (אויסאיבל) רבית סי' סו
כב/ג שנתון המשפט העברי ח"ה עמ' 215
כב/ג שער דעה (אביטן) סי' קסג ס"ק ב עמ' כג {מ"מ}
כב/ג שער דעה (איסר) סי' קסג ס"ק ב {מ"מ}
כב/ג שער המלך ח"א עמ' שפג
כב/ג שערי צדק ח"ג עמ' 423
כב/ג שערי ציון (סופר), ח"א סי' ט ענף ד אות ו
כב/ג שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף עה ע"ד
כב/ג תורת המדינה עמ' 351, 352, 356, 357
כב/ג תורת הקנינים ח"ב עמ' רמ {כ"מ}
כב/ג תורת ישראל (פרוכטהנדלר) סי' כא
כב/ג תחומין חי"ג עמ' 444
כב/ג תפארת אבות (סופר) עמ' קנ-קנג {חייב לקנות פירות}
כב/ג תרומת הדשן שו"ת סי' שכ הערות 18, 9
כב/ג תשורת שי מהדו"ת סי' נז
כב/ד אבן האזל (השמטות)
כב/ד אוצמפה"ת ב"מ סג ע"ב הע' 30
כב/ד אמונה ומסחר עמ' תקכד
כב/ד בית יעקב (טבשונסקי) סי' רט סעיף ב
כב/ד ברור הלכה ב"מ סג ע"ב ציון ד
כב/ד דברי ירמיהו קידושין עמ' רמא
כב/ד ושב הכהן (תשמח) עמ' שפג
כב/ד חזו"א חו"מ לקוטים סי' טו ס"ק ב
כב/ד חי' רעק"א
כב/ד חקרי לב (שלוניקי) חו"מ ח"א דף רכו
כב/ד מנחת חיים (שוויד) ריבית עמ' תש
כב/ד מפתח הבאורים [שו"ת רעק"א סי' קלד]
כב/ד משנת יעקב
כב/ד משנת יעקב זרעים ח"א עמ' רטו
כב/ד משרת משה (עטייה)
כב/ד פרי יצחק (תשעו) עמ' תקכח, תקל, תקלג
כב/ד רבבות אפרים (מזוז) סי' ז הגהה ג
כב/ד שירת דוד (תשסג) עמ' שמט
כב/ד שירת דוד ב"מ עמ' שמט
כב/ד תורת המדינה עמ' 351
כב/ה אהליך יעקב ב"ק סי' ד ס' כב
כב/ה אוצמפה"ת ב"מ טז ע"ב הע' 7
כב/ה אור הגנוז (אופק) קדושין ח"א עמ' קפח {מ"מ}
כב/ה אור הישר [דברי ריבות סי' שיט]
כב/ה אור יעקב פסחים דף 184
כב/ה אמונה ומסחר עמ' תקלה
כב/ה אמונת עתיך גל' 116 עמ' 71
כב/ה אנצי"ת ע' דבר שלא בא לעולם הע' 18 {שעה"מ}, 24 {שעה"מ}, 27 {שעה"מ}, 299, 390, 394
כב/ה אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 403
כב/ה באר אלחנן עמ' קעו
כב/ה באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' שעד {שעה"מ}
כב/ה בגדי כהונה (כהן) דף פד ע"א
כב/ה בית אהרן וישראל גל' סד עמ' לח, גל' עה עמ' עד, עט {שעה"מ}
כב/ה בית יעקב (טבשונסקי) סי' ריא סעיף א {מל"מ}
כב/ה ברור הלכה ב"מ טז ע"א ציון ז
כב/ה ברור הלכה כתובות צא ע"ב ציון ה פסקה ד
כב/ה בתים לבדים עמ' תנח
כב/ה גדולי שמואל כתובות דף פג, נדרים דף כט ע"ב, עה ע"א, ב"ק דף סט, ב"מ דף ח, טז ע"א-ע"ב, ב"ב דף עט ע"א, קכד ע"א, קכז ע"א-ע"ב, קלו ע"א, קמ ע"ב, קנז ע"א {שעה"מ}
כב/ה גושפנקא דמלכא
כב/ה גזע ישי דף קמז ע"א
כב/ה דברי ירמיהו קידושין עמ' רמ
כב/ה דברי משפט סי' ריא סעיף ב {מל"מ}
כב/ה דברי ריבות (תשעב) עמ' צח, קפה, קצה, תצג
כב/ה דובר מישרים דף סט ע"א
כב/ה דין אמת (תשסז) עמ' רלג {שעה"מ}
כב/ה דיני חוזים במשה"ע עמ' 67-68
כב/ה דיני ישראל חי"ב עמ' קלו
כב/ה ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 136
כב/ה החזקה במשפט העברי עמ' 128
כב/ה ושב הכהן (תשמח) עמ' שפה
כב/ה חזו"א חו"מ ליקוטים סי' טו ס"ק ב
כב/ה חי' מהרי"א צטרון עמ' עט
כב/ה חיי עמרם עמ' שא {מ"מ}
כב/ה חמדת אהרן עמ' ריט {שעה"מ}
כב/ה חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 540
כב/ה חק לישראל שכירות עמ' 54, 55
כב/ה טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 529, 535, 553
כב/ה יד דוד (קרלין) ח"ב דף מז ע"ב
כב/ה יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רפה
כב/ה ים התלמוד (עדיל) עמ' תרסב {משנה למלך}
כב/ה ישועות ישראל סי' ס סעיף י {שעה"מ}
כב/ה כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף קיט ע"א
כב/ה להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' קסא
כב/ה לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 181
כב/ה מאור למלך ב"ק עמ' קצח
כב/ה מילי דמרדכי
כב/ה מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' רסד
כב/ה מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תרצו {שער המלך}
כב/ה משנה ראשונה עמ' 217, 234
כב/ה משנת יעקב
כב/ה משפט הקנין ח"ג עמ' רלח
כב/ה משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 262
כב/ה נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' רעג {שער המלך ד"ה ולע"ד נראה}
כב/ה נתיבותיה שלום בראשית עמ' 113
כב/ה ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' רעח
כב/ה ס' התרומות עמ' תתתקנז
כב/ה סדר הרבית ח"ב עמ' רעז
כב/ה עצמות יוסף קידושין דף סג (עמ' רלו)
כב/ה פד"ר חי"ז עמ' 219 {שעה"מ}
כב/ה פעמוני זהב סי' ריא סעיף א
כב/ה פרי האדמה ח"ב
כב/ה פרי יצחק (תשעו) עמ' תקכו
כב/ה קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' רכב-רכד
כב/ה רבבות אפרים (מזוז) סי' ז פ"ב אות ה
כב/ה רביד הזהב (אברך) דף נ ע"ד
כב/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קצג, רלא, רלג
כב/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' רס, שבועות ח"א עמ' קסד
כב/ה שארית יוסף (תשמד) שו"ת סי' ד הערה 7
כב/ה שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף י ע"א
כב/ה שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' ע עמ' קסו {שדה זו}
כב/ה שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' ריב
כב/ה שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' סט, שעו
כב/ה שו"ת מהר"ם שיק חו"מ סי' כז {שעה"מ}
כב/ה שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' תנג, תנט
כב/ה שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' רפו
כב/ה שו"ת מהרש"ל (תשעט) עמ' קלט, קצא
כב/ה שו"ת מהרש"ל סי' לו
כב/ה שו"ת ר' יצחק הלוי מקושטא עמ' ב, טז
כב/ה שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' לא
כב/ה שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' סט
כב/ה שו"ת רשב"ש עמ' צ
כב/ה שואל ומשיב מהדו"ה סי' כו (כד ע"א) {שעה"מ}
כב/ה שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רט סעיף ב, ה {שעה"מ}, סי' ריא סעיף א
כב/ה שחר אורך עמ' תנג {שעה"מ}
כב/ה שם שלמה (ארדיט) דף יז ע"ד
כב/ה שמחתי באומרים לי עמ' שסט, שעט
כב/ה שנתון המשפט העברי ח"ה עמ' 212
כב/ה שער המלך ח"ב עמ' שפט
כב/ה שער יהושע ח"א עמ' קצג
כב/ה שערי לימוד (לוריא) ח"ג עמ' קנג
כב/ה שערי ציון (סופר), ח"א סי' ט ענף ד אות ו
כב/ה שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' שמב
כב/ה שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 50
כב/ה שרשי הים
כב/ה תחומין חי"ג עמ' 444
כב/ה תשובה שלמה אהע"ז סי' נ דף נז ע"ד-נח ע"ג {שעה"מ}
כב/ה תשובה שלמה יו"ד סי' לד דף נט ע"ד {שעה"מ}
כב/ה תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 91, 95
כב/ה תשורת שי מהדו"ת סי' נז {שעה"מ}
כב/ו אוצמפה"ת ב"מ טז ע"א הע' 64
כב/ו אנצי"ת ע' דבר שלא בא לעולם הע' 311, 312, 315, 316, 317
כב/ו ברור הלכה ב"מ טז ע"א ציון ז
כב/ו גור אריה יהודה (תשעח) עמ' רצג
כב/ו דברי ריבות (תשעב) עמ' קג, קנד
כב/ו הירושה והצוואה במשה"ע עמ' 105 {מ"מ}
כב/ו הר המלך ח"ד עמ' נז
כב/ו חוף ימים ח"א סי' סו אות ב, ו
כב/ו חק לישראל שומרים עמ' 1133
כב/ו ידי אליהו כאן, דף ע ע"ד
כב/ו יעלת חן עמ' רכ
כב/ו יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' רמה {שעה"מ}
כב/ו מילי דמרדכי
כב/ו מקורות לפסקי הרמב"ם
כב/ו ספר היובל לש' פדרבוש (תשכא) עמ' רנח
כב/ו פרי האדמה ח"ב
כב/ו צרור הכסף (הראשון) עמ' קלז
כב/ו שו"ת מהר"ם די בוטון סי' נד
כב/ו שערי צדק ח"ג עמ' 416 {כדי חייו}
כב/ו שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 50
כב/ו תפארת אריה עמ' קנז
כב/ז אבי עזרי ח"א
כב/ז אור שמח
כב/ז בית זבול ח"ה עמ' צג
כב/ז גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תשכג
כב/ז דבר שמואל (אבוהב) סי' עד
כב/ז דברי משפט סי' ריא סעיף ה
כב/ז הירושה והצוואה במשה"ע עמ' 20
כב/ז הלכה רבה ח"ג עמ' 191, 188
כב/ז הר המלך ח"ז עמ' תקנט-תקסד
כב/ז חזון יחזקאל ב"מ פ"ד ה"א {מ"מ}, ב"ב פ"ג ה"ג
כב/ז חי' מהר"ם פדואה
כב/ז חי' עזיאל
כב/ז חי' צמח צדק (חב"ד) ב"מ עמ' קכט
כב/ז חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 39
כב/ז מגילת ספר לאוין דף מא ע"ג
כב/ז מקדש דוד ב"ב עמ' קמט
כב/ז משנת יעקב
כב/ז נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' כה
כב/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' סב
כב/ז פני יהושע (חנדלי) דף קכד ע"ג
כב/ז צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שכג ע"ד
כב/ז צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חו"מ עמ' 70
כב/ז צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רעג אות ה
כב/ז צרור הכסף (הראשון) עמ' שלח
כב/ז שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תרע
כב/ז שו"ת מהרש"ל (תשעט) עמ' קצ
כב/ז שו"ת מהרש"ל סי' מט
כב/ז שער המלך ח"ב עמ' תלז
כב/ח אבקת רוכל (תשעז) עמ' רנב
כב/ח אבקת רוכל סי' פא, עמ' רפג
כב/ח אגרות משה חו"מ ח"א סי' נב ענף א
כב/ח אור הישר [דברי ריבות סי' קכז, קלג]
כב/ח אור ליהודה קדושין עמ' רלג
כב/ח אנצי"ת ע' דבר שלא בא לעולם הע' 309
כב/ח בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' קיג סעיף ח {מ"מ}
כב/ח בשמן רענן ח"ב עמ' שלה
כב/ח גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל ה סי' ג, ה
כב/ח דברי ירוחם סי' יד
כב/ח דברי משפט סי' רנג סעיף א
כב/ח דין אמת (תשסז) עמ' נח
כב/ח ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 111 {מל"מ}
כב/ח הר"מ במז"ל - קובץ עמ' רלא
כב/ח השליחות וההרשאה במשה"ע עמ' 289, 303
כב/ח ויקרא אברהם חו"מ סי' מו (פז ע"ד)
כב/ח חוקות הדיינים ח"ב עמ' ש
כב/ח חזון יחזקאל ב"מ פ"ד ה"א {מ"מ}, ב"ב פ"ג ה"ג
כב/ח יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' תקצ-תקצב
כב/ח יהגה האריה עמ' כא
כב/ח לחם רב (בוטון) סי' קצב, רד
כב/ח לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' תקצא
כב/ח לחם שלמה (בולה) דף יא ע"ב
כב/ח מחנה יהודה (אשכנזי) דף קצה ע"א {מ"מ}
כב/ח מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' תק
כב/ח מים קדושים - תשובות דף מא ע"ב וע"ד {מ"מ}
כב/ח משנת יעקב
כב/ח משפט הקנין ח"ג עמ' רלח, רעו, רפ, רפב, תכה
כב/ח משפטי שלמה (קרליץ) ח"ב סי' י עמ' מט
כב/ח ס' התרומות עמ' תשנז, תתרלא
כב/ח סדר הרבית ח"ב עמ' רעא
כב/ח פד"ר חי"ז עמ' 218
כב/ח צרור הכסף (הראשון) עמ' קלז, שלח
כב/ח קרית מלך
כב/ח רבבות אפרים (מזוז) סי' ז פ"ב אות ה
כב/ח שארית יוסף (תשמד) שו"ת סי' ד הערה 7
כב/ח שארית יוסף (תשסז) עמ' יב
כב/ח שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף ט ע"ב, י ע"א
כב/ח שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף כט ע"א-ע"ב
כב/ח שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' סו עמ' קמח, סי' ע עמ' קסח
כב/ח שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תמז
כב/ח שו"ת הריב"ש סי' שמה, עמ' תנד
כב/ח שו"ת מהר"ם מינץ עמ' קל
כב/ח שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' כז
כב/ח שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תפג
כב/ח שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"ב עמ' סה
כב/ח שמו משה דף קלח ע"א
כב/ח שמחת יהודה דף קט ע"ד
כב/ח תחומין חי"ג עמ' 444
כב/ח תשובות ופסקי מהרי"ט החדשים עמ' צג
כב/ט אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' פג
כב/ט אבן ציון עמ' שסג
כב/ט אהל חייא עמ' תתנג
כב/ט אהל יצחק גיטין עמ' קעו
כב/ט אוצמפה"ת ב"מ לד ע"א הע' 47
כב/ט אוצמפה"ת ב"מ עה ע"א ח"ב הע' 15, 18
כב/ט אור יעקב פסחים דף 181
כב/ט אוריין תליתאי (אפשטיין) דף כד בהערה
כב/ט אמרי בינה (אוירבך) - הלואה סי' סג [י] ד"ה ובאמת
כב/ט אנצי"ת ע' דבר שאינו ברשותו הע' 39, 51, 53, 54
כב/ט אנצי"ת ע' דבר שלא בא לעולם הע' 360 {שעה"מ}
כב/ט אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 89
כב/ט אשר למלך
כב/ט באר אלחנן עמ' קעו
כב/ט באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פי"א ה"ט מושב שרים אות מה
כב/ט בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' שכז, שלו-שלז
כב/ט בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' לה אות ב-ד, סי' לו אות א, סי' לז אות ב, סי' מח אות ג
כב/ט ברכת מרדכי ב"ב עמ' תמז
כב/ט ברכת שלמה אהע"ז עמ' רעד {אבי עזרי}
כב/ט בשבילי הקדושה סי' לב הערה ד {שעה"מ}
כב/ט גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' ב
כב/ט גן נעול כפתור ג פרח יד דף מג ע"א-ע"ד {שעה"מ}, פרח טו דף מה ע"א {שעה"מ}, מה ע"ב
כב/ט דברי אברהם (שדמי) ח"ב עמ' ק
כב/ט דברי חיים ח"ב חו"מ סי' כז {שעה"מ}
כב/ט דגל מחנה אפרים (לניאדו) אהע"ז סי' ח סעיף לב עמ' שמו
כב/ט דרכי שלום (מורגאנוטו) פרשת פקודי דף סה ע"ד
כב/ט ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 21
כב/ט השליחות וההרשאה במשה"ע עמ' 204
כב/ט התורה והמדינה ח"ב עמ' כז
כב/ט ויקרא אברהם חו"מ סי' מו (פח ע"ד)
כב/ט חזקה רבה חו"מ ח"ג עמ' 249
כב/ט חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' כא
כב/ט חי' ר' חיים הלוי דף צח]
כב/ט חלקת יואב מהדו"ק או"ח סי' יט
כב/ט חמדת אהרן עמ' קמד
כב/ט חק לישראל שומרים עמ' 54
כב/ט חק לישראל שליחות עמ' 228 {שעה"מ}
כב/ט טל חיים (סגל) עמ' נז
כב/ט יגיעת ערב ב"מ עמ' מג, רכב-רכג
כב/ט יד דוד (דהן) עמ' כ, פא, קמג
כב/ט יחל ישראל (תשסג) ח"ב עמ' ע {אבי עזרי}
כב/ט יקב זאב דף מב ע"ב
כב/ט מאור למלך ב"ק עמ' קצב, קצג {אבי עזרי}, קצה-קצז
כב/ט מטה אשר סי' ג דף י ע"ג-ע"ד
כב/ט מים קדושים - תשובות דף מ ע"ד, מא ע"א {ואם היתה מילוה}
כב/ט מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' קנז
כב/ט מנחת חיים (שוויד) ריבית עמ' שטז
כב/ט מצעדי גבר ב"ק סי' מד אות ז
כב/ט מקור ישראל דף צג ע"א
כב/ט מקנת חיים עמ' קכז
כב/ט משנה ראשונה עמ' 234
כב/ט משנת יעקב
כב/ט משנת יעקב הפלאה עמ' רעט
כב/ט נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' תעט
כב/ט ס' השבי"ט עמ' קנה
כב/ט סוגיות בדיני שומרים (הנשקה, עבודת גמר, תשמו) עמ' 56
כב/ט סוכת דוד סוכה עמ' תקפט
כב/ט עבד המלך (תשא)
כב/ט עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ג עמ' קיב
כב/ט עין יצחק ח"ב עמ' שכח {שעה"מ}
כב/ט עין יצחק תנינא ח"ב עמ' פ {שעה"מ}
כב/ט עמק המשפט ח"א עמ' קצו {שעה"מ}
כב/ט ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' ח, רפא-רפג
כב/ט ערך יעקב עמ' ו {שעה"מ}, רכה {אבי עזרי}
כב/ט ערך שי חו"מ סי' סו סעיף טז {שעה"מ}, סי' קכו סעיף ט {שעה"מ}, סי' רט סעיף ג
כב/ט פד"ר חי"ז עמ' 212, 219, 230
כב/ט פלס חיים גיטין עמ' קעז
כב/ט פתחי שמועות ב"ק פ"ז עמ' רס
כב/ט צרור הכסף (הראשון) עמ' קלז, שלח
כב/ט קהלות יעקב יבמות סי' כה ס"ק ט
כב/ט קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' תיז
כב/ט קונטרסי שעורים ב"ק שעור כ אות יג
כב/ט קרית מלך
כב/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' ז
כב/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תל
כב/ט שו"ת הריב"ש עמ' תנד
כב/ט שו"ת מהרי"ק סי' פט
כב/ט שו"ת מהרלב"ח סי' צג-צד
כב/ט שואל ומשיב מהדו"ה סי' כו (כג ע"ב) {שעה"מ}
כב/ט שולי הגליון עמ' קעח
כב/ט שומרי משפט (צ'כנוב) ח"א עמ' עו
כב/ט שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קכג סעיף א {כ"מ}, סי' רג סעיף ה {שעה"מ}
כב/ט שירת דוד (תשסג) עמ' פ
כב/ט שירת דוד ב"מ עמ' פ
כב/ט שמחתי באומרים לי עמ' שסט
כב/ט שנתון המשפט העברי ח"ה עמ' 212
כב/ט שעלי דעת גל' ג עמ' 127-129 {שעה"מ}
כב/ט שער המלך
כב/ט שער משפט סי' סו ס"ק ו
כב/ט שערי זיו ח"ב דף קעז ע"א-ע"ב
כב/ט שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' נה {שעה"מ}
כב/ט תורת הקנינים ח"ב עמ' תנא, תעט, תפ, תפה
כב/ט תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' תשד
כב/ט תפארת בחורים פאה עמ' תקכב {אבי עזרי}
כב/ט תשורת שי מהדו"ת סי' כז
כב/י אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' לג {מתנת בריא לעובר שהוא בנו}
כב/י אבני זכרון (פפר) ח"א דף ו ע"א {מתנה לעובר ולנפל חי}, ז ע"ב {שעה"מ - קושיה על המבי"ט}
כב/י אגרות משה אהע"ז ח"א סי' פא {הקושיה מהל' אישות פ"ז}
כב/י אוצרות יהושע עמ' קעח {הקושיה מהל' אישות פ"ז}
כב/י אור הישר בכורות נג ע"א {הקנאת עובר של בהמה}
כב/י אור הישר תמורה יב ע"א {טעם שזכה לעובר לא קנה ולבנו קנה, ההבדל בין זה למקדש עובר}
כב/י אור שמח
כב/י איים בים ב"מ סי' עא אות ב
כב/י אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' רכד {שכ"מ שנתן לעובר זר}
כב/י אנצי"ת ע' אם (א) הע' 74 {שעה"מ}
כב/י אנצי"ת ע' דבר שלא בא לעולם הע' 13 {שעה"מ}, 231, 233, 246, 248, 256
כב/י באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' שעד {שעה"מ}
כב/י בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' מא {בנו קונה רק כשייוולד, רק אם הוא בן ארבעים יום}
כב/י בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' סה, רסט {בנו קונה רק כשייוולד, רק אם הוא בן ארבעים יום}
כב/י בית אהרן (צוקרמן) עמ' סז [מאירי קידושין סב ע"א]
כב/י בית אהרן וישראל גל' מא עמ' קא {שעה"מ}, גל' עז עמ' סו-סז {או"ש}
כב/י בית דוד (שלוניקי) חו"מ סי' יב דף יז ע"ב {כשם - הקנאת דשלבל"ע גרועה מהקנאה לדשלבל"ע}
כב/י בית דוד (תשעט) חו"מ סי' ס
כב/י בית יעקב (טבשונסקי) סי' רי סעיף א {שעה"מ}
כב/י בלכתך בדרך תשנט עמ' 76
כב/י בן הרמה הל' מכירה פכ"ב ה"א דף קעו ע"ב-ע"ג
כב/י בנין שאול עמ' קנו {מתנה לבן בנו לפני שנולד}
כב/י ברור הלכה קדושין סב ע"א ציון ג
כב/י ברית עולם (ולר) סי' סא אות ז
כב/י ברכת אברהם (תשנד) חי' ש"ס עמ' קו
כב/י גדולי שמואל ב"ב דף קכז ע"ב, קל ע"א {שעה"מ}
כב/י גדולי שמואל כתובות דף פא {או"ש}
כב/י גור אריה יהודה (תאומים) יו"ד סי' נח דף נח ע"ב
כב/י דברות משה ב"ק ח"ב סי' פ ענף ד דף קנז ע"א {מתנת בריא לבנו העובר}
כב/י דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שמד
כב/י דברי חיים פ' ויצא (ד"ה המפרשים) {הקושיה מהל' אישות פ"ז, טעם שהעובר לא קנה}
כב/י דין אמת (תשסז) עמ' נח {התחייבות לעובר}
כב/י ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 136
כב/י הירושה והצוואה במשה"ע עמ' 104
כב/י הלכה ורפואה ח"ה (תשמח) עמ' קעח
כב/י הלכה רבה ח"ב עמ' 149 {לכשתלד, לבנו}
כב/י המלך ברמה עמ' 145
כב/י העובר בהלכה עמ' 102, 109, 110
כב/י התורה והמדינה ח"ב עמ' יח {לבנו לפני העיבור}
כב/י זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' קטו {שעה"מ}
כב/י חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' רפג {הקושיה מהל' אישות פ"ז}, רפה {טעם שלא יכול להקנות לעובר, לבנו, לכשתלד}
כב/י חיי נפש על הגש"פ עמ' רנג {מתנת א"י לישראל הועילה כמו לבנו העובר}
כב/י חנא וחסדא ח"א דף צ ע"א, צה ע"א
כב/י חנא וחסדא ח"א דף צה ע"ב-ע"ג {שעה"מ}
כב/י חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 43
כב/י חק לישראל ערבות עמ' 54 {שעה"מ - ערבות של אם}
כב/י חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 165 {אם העובר נולד ותפס}
כב/י חק לישראל שליחות עמ' 812
כב/י חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ב עמ' רעז, ח"ג עמ' נא, נד
כב/י חקרי לב (שלוניקי) חו"מ ח"א דף רכו {במתנת שכ"מ}
כב/י חקרי לב חו"מ ח"ב סי' יז דף יז ע"ג
כב/י טבעת החושן ח"ג עמ' קיד
כב/י טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' תקעה
כב/י יד אהרן (לזכר ר' אהרן כהן) עמ' רלב
כב/י יד דוד (קרלין) ח"א - שאילת דוד סי' ה דף רלו ע"ב-ע"ג
כב/י יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' פה {שעה"מ}
כב/י כהונת עולם דף ד ע"ב {מתנה לעובר שהוכר, הקושיה מהל' אישות פ"ז}
כב/י כח מעשיו הגיד לעמו דף לד ע"ג {"לכשתלד"}
כב/י כתב סופר יו"ד סי' קנה
כב/י כתר כהונה (כץ) עמ' קצט {אב שנתן לבנו העובר במתנת בריא או שכ"מ}
כב/י לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' מב אות ב-יא
כב/י להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' קמח {טעם שלבנו קנה}
כב/י מאזני צדק ח"א עמ' קצב {שעה"מ}
כב/י מחנה יהודה (חסמן) עמ' קמג {הקושיה מהל' אישות פ"ז}
כב/י מילי דמרדכי {מזכה לבנו - דוקא בקנין}
כב/י מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף נא ע"ד {מ"מ - גם בבריא}
כב/י מעיל שמואל (פלורנטין)
כב/י מעשה נסים (הכהן) {לכשתלד, בריא שנתן לבנו, אם שנתנה לבנה, הנותן לבנו דשלבל"ע}
כב/י מצודת דוד (שפרבר) עמ' רלא {בריא שנתן לבנו}
כב/י מצעדי גבר יבמות סי' נד אות ד {מתנת בריא לבנו, מתי חל הקנין}
כב/י מצעדי גבר נדרים סי' יג אות ב {הטעם שלא חלה מתנה לעובר}
כב/י מצעדי גבר קדושין סי' מה אות ג {אם הוכר העובר}, ד {הטעם שלא חלה מתנה לעובר}
כב/י מרגליות הים סנהדרין עב ע"ב אות א {שעה"מ}
כב/י משא יד ח"א עמ' כא {השווה דשלבל"ע עם מקנה לעובר}, כב {ק"ס}, כג
כב/י משכנות הרועים (אלחאיק) מע' ע אות עג {אם אמר "לכשתלד"}
כב/י משנת יעקב נשים ח"א עמ' קי
כב/י משנת יעקב קנין עמ' רי {שעה"מ}
כב/י משנת ר' אהרן גיטין עמ' קסז {השוואה למשחרר עבד עובר}
כב/י משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 98
כב/י נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' קסד
כב/י נודע ביהודה תנינא יו"ד סי' רז {בריא שנתן לבנו}
כב/י נחלי מים עמ' מה {אם הוכר העובר, הקושיה מהל' אישות פ"ז}, מח {הנותן לבנו מתנת בריא או שכ"מ}
כב/י נתיבות מאיר (בן שושן) יבמות סי' כח אות א {בבנו קנה - לכשיוולד}
כב/י סופר המלך {הבדל בין הקנאת דשלבל"ע לבין הקנאה למי שלא בא לעולם}
כב/י עבד המלך (תשסט) עמ' תקלג {אם הוכר העובר, "לכשתלד", אשה הנותנת לבנה העובר}
כב/י עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' קעג {או"ש}
כב/י עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רמג
כב/י פרחי שושנה עמ' יד
כב/י פרי עץ חיים (אביגדור) {הקושיה מהל' אישות פ"ז}
כב/י פתחי שערים דף ד ע"א {איך תיתכן מתנה לפני שהוכר העובר}
כב/י צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים יו"ד סי' שיג דף רפה ע"ב
כב/י קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' עא {הקושיה מהל' אישות פ"ז}, עח-עט, קסה {דעתו של אדם קרובה לבנו}, דברים עמ' רמו {אם הוכר עוברה}
כב/י קרבן ציון עמ' קלא
כב/י קרית מלך רב (תשסו) עמ' תשעא {הקושיה מהל' אישות פ"ז, "לכשתלד"}
כב/י ר"י ששפורטש עמ' 159, 297
כב/י שברי לוחות עמ' 91 {הגהמ"י אות ט - אביאסף}
כב/י שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' קפא
כב/י שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' רנה, תצב
כב/י שו"ת רשב"ש עמ' כב, תנג
כב/י שואל ומשיב מהדו"ה סי' כו (כג ע"ב) {שעה"מ}
כב/י שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רז סעיף ט, סי' רט סעיף א, סי' רי סעיף ב-ג, ו, סי' רצ סעיף יב {שעה"מ}
כב/י שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' קס
כב/י שמחתי באומרים לי עמ' שסט
כב/י שמעתתא דבי רב עמ' קסב
כב/י שעורי ר' שלמה עמ' קב
כב/י שערי חיים (אריה) על ס' המקח שער ה דף נא ע"א {מ"מ בדעת רב האי}
כב/י שערי חיים (שמולביץ) כתובות סי' קא עמ' שצט-ת {הקנאה לבנו העובר, הקנאת דשלבל"ע לבנו}
כב/י שערי טהר ח"ח סי' קיג אות ב
כב/י שערי תורה (לעוו) חולין עמ' רנח
כב/י תורת נתן עמ' 47-48 {מ"מ}
כב/י תפארת אריה עמ' קנז {מזכה לעובר}
כב/יא בלכתך בדרך תשנט עמ' 76
כב/יא בן הרמה הל' מכירה פכ"ב ה"א דף קעו ע"ג {המזכה לבנו לפי העיבור}
כב/יא הירושה והצוואה במשה"ע עמ' 105
כב/יא הלכה ורפואה ח"ה (תשמח) עמ' קעט
כב/יא העובר בהלכה עמ' 107
כב/יא משנת יעקב
כב/יא ספר היובל לש' פדרבוש (תשכא) עמ' רנז
כב/יא שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' ל, לח
כב/יא שמחתי באומרים לי עמ' שסט
כב/יא תפארת אריה עמ' קנז
כב/יב אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' כז
כב/יב אוהב מישרים עמ' שיב, שיד-שטז, שכ {את וחמור קנה מחצה}
כב/יב אור הישר [לח"מ הל' אישות פ"ט ה"ב]
כב/יב אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' ריב {קונה מחצה}
כב/יב באר מים חיים (נוסינזון) קידושין דף נא {את וחמור}
כב/יב בית אהרן (צוקרמן) עמ' סז
כב/יב בית דוד (סמיט) ח"ו (תשעב) עמ' קפז-קפח
כב/יב בית ישחק
כב/יב בית מאיר (תשע) סי' מא ס"ג עמ' רצב
כב/יב בית מאיר השלם סי' מא ס"א עמ' קיז
כב/יב ברכת שאול עמ' תד
כב/יב דברי תורה (תאומים) דף ו ע"ב
כב/יב דליית הכרם עמ' תתתלב [בעובר - צ"ל כעובר]
כב/יב הירושה והצוואה במשה"ע עמ' 300
כב/יב חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' סה
כב/יב חיי עמרם עמ' שד
כב/יב חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 44
כב/יב חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ג עמ' עט
כב/יב ימי שלמה
כב/יב יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' צב
כב/יב לחם שלמה (בולה) דף טז ע"ב
כב/יב מנוחת אשר ח"א דף לג ע"ג {קנה מחצה}
כב/יב מנוחת אשר ח"ב דף לד ע"ג {את וחמור}
כב/יב מנחת אשר ב"ב עמ' קכה
כב/יב מרבה חיים סי' מ אות יא
כב/יב משנה הלכות קדושין סי' כט
כב/יב משנת יעקב
כב/יב עיני יצחק דף לה ע"ב {מל"מ}
כב/יב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קפא, כרך ב ח"ב עמ' קמג
כב/יב פד"ר חי"ז עמ' 203
כב/יב פנת יקרת (תשנד) סי' קלט
כב/יב פנת יקרת (תשעא) עמ' תרל
כב/יב קרית מלך רב (תשסו) עמ' שיג
כב/יב שו"ת הריב"ש עמ' רסח
כב/יב שו"ת הריטב"א סי' מא
כב/יב שו"ת רשב"ש עמ' רסב
כב/יב שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' קעט
כב/יב שמחת יו"ט (אלגזי) סי' עח אות ב
כב/יב שמחתי באומרים לי עמ' שסט
כב/יב שעורי ר' שמואל קדושין עמ' שמד
כב/יב שער יהושע ח"ב עמ' כח
כב/יב שערי חיים (ס' המקח) דף מט ע"ג {את וחמור}, קיג ע"ב {מל"מ}
כב/יב שערי חיים (שמולביץ) קידושין עמ' קסה
כב/יב שערי צדק (ערוסי) גל' א עמ' 158, 161
כב/יב תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' טז, רלב
כב/יג אבקת רוכל (תשעז) עמ' שנא
כב/יג אבקת רוכל סי' קיג-קיד, עמ' שצה {"רשות לקבור", הדין בשטר ראיה, הדין אם ת"ח חתם בשטר}
כב/יג אנצי"ת ע' דבר שאין בו ממש הע' 38, 39, 41
כב/יג אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 111
כב/יג בית אברהם (ישראל, תשסג) - מאמר המלך קונ' א עמ' תשצט
כב/יג בית אהרן וישראל גל' מו עמ' קכב {דבש לטעמו, הקנאת דבר שאין בו ממש עם דבר אחר, חמץ הבלוע בכלי}
כב/יג בית דינו של שמואל עמ' 845
כב/יג ברכת מועדיך לחיים (אזמיר) ח"א דף כא ע"א, כב ע"ד
כב/יג ברכת מועדיך לחיים (תשסג) ח"א עמ' ע
כב/יג גור אריה בראשית פ' כה פסוק לא {מכירת זכות העבודה במקדש ע"י עשיו - אין בה ממש}
כב/יג דברי ירמיהו קידושין עמ' רכז {דבר שאין בו ממש ודשלבל"ע - שניהם מאותו טעם}
כב/יג דין אמת (תשסז) עמ' קפט {מל"מ}
כב/יג דיני מסחר במשה"ע עמ' 209-208 {התחייבות לא לעשות דבר מסויים}
כב/יג ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 207
כב/יג החפץ חיים (פאלאג'י) סי' עז אות ב
כב/יג ויקרא אברהם חו"מ סי' לט (עה ע"ב)
כב/יג חיים ומלך
כב/יג חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 25
כב/יג חק לישראל שכירות עמ' 30, 61, 62, 603
כב/יג ידי דוד (קרסו) סי' סא דף ס ע"ד {פירות דקל}
כב/יג יפה נוף סי' מח עמ' קצו
כב/יג לוחות אבן ב"ב עמ' עח
כב/יג מחקרי מרדכי אהע"ז סי' כח סי"ט דף לח ע"ד
כב/יג מים רבים חו"מ סי' כח
כב/יג משנת יעקב {טעם דבש}
כב/יג משפט וצדקה ביעקב ח"א סי' ו (כ ע"ב-ע"ג)
כב/יג משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 278
כב/יג ס' המקח עמ' יא
כב/יג ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' רעט, רפא-רפג {הקנאה הדדית של דברים שאין בהם ממש}
כב/יג עמודי חיים (פלג'י) עמוד התורה אות נח דף לד ע"א {איך נקנתה התורה לישראל הרי אין בה ממש}
כב/יג פד"ר ח"ב עמ' 110, ח"ח עמ' 49, חי"ז עמ' 196, 212
כב/יג פד"ר חי"ח עמ' 218
כב/יג פרי האדמה ח"ב
כב/יג צהר גל' ז עמ' 56
כב/יג קרית מלך
כב/יג שו"ת הריטב"א סי' רה {לא מועיל קנין}
כב/יג שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' שיג
כב/יג שו"ת רשב"ש סי' שכב עמ' רסב
כב/יג שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' קסא
כב/יג שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 380
כב/יג שערי טהר ח"ג שער ב סי' כז אות ד דף קצו ע"ג
כב/יג תורת חיים (תשסג) ח"א סי' נה עמ' קלז
כב/יג תחומין גל' יד עמ' 279
כב/יג תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רסז {מכירת הבכורה ע"י עשו}
כב/יד אולם המשפט סי' ריב סעיף א
כב/יד אור שמח הל' רוצח פ"ב הט"ו {המוכר דבר ומשייר לעצמו ולאחר דבר שאין בו ממש}
כב/יד אנצי"ת ע' דבר שאין בו ממש הע' 43
כב/יד אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 111
כב/יד בית דינו של שמואל עמ' 845
כב/יד בית מאיר (תשע) סי' מ ס"ח עמ' רצב {מל"מ}
כב/יד בני דוד
כב/יד ברכת מועדיך לחיים (אזמיר) ח"א דף כג ע"ב {ריח תפוח}, כד ע"ד {אכילת פירות}
כב/יד גור אריה בראשית פ' כה הע' 178
כב/יד דבר יהושע (שו"ת) ח"ד סי' מח ס"ק ג-ד {יאכל פירות, ידור}
כב/יד דין אמת (תקטו) דף נז ע"ג {מ"מ}, סח ע"ד {מל"מ}
כב/יד דרכי נועם (הלוי) חו"מ סי' ד {אילן לפירותיו}
כב/יד ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 207
כב/יד הלכה למשה (אלבז) סי' קנט עמ' תקד {אם עשה קנין באחרונה או שני קניינים}
כב/יד חק לישראל שכירות עמ' 30, 51, 61, 62, 603
כב/יד יפה נוף עמ' קצו
כב/יד מחקרי מרדכי אהע"ז סי' כח סי"ט דף לח ע"ד
כב/יד מים רבים (מילדולה) חו"מ סי' מח דף לט ע"ג-ע"ד
כב/יד מלאכת שלמה (חכים) לעיל הל' יג
כב/יד משנת יעקב {טעם דבש}
כב/יד משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 278
כב/יד נדיב לב ח"ב חו"מ סי' נה דף קא ע"ג {אילן לפירותיו}
כב/יד נר יצחק (ארדיט) עמ' קו {מל"מ}
כב/יד עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' קלד {בית לדור}
כב/יד עמק המשפט ח"א סי' י עמ' צא {התחייבות על דבר שאין בו ממש}
כב/יד פד"ר ח"ח עמ' 49, חי"ז עמ' 196, 212
כב/יד פרי האדמה לעיל הל' יג {מל"מ}
כב/יד צהר גל' ז עמ' 56 {הקנאת זכות יוצרים}
כב/יד צרור הכסף (הראשון) עמ' מא
כב/יד שו"ת הריטב"א סי' רה {לא מועיל קנין}
כב/יד שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' שיג
כב/יד שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' תרנט
כב/יד שם יוסף (אליקים)
כב/יד שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' קסב {אכילת פירות, כסף לרווחיו}
כב/יד שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 380
כב/יד שערי חיים (אריה) על ס' המקח שער ה דף נב ע"א {מל"מ}
כב/יד שערי טהר ח"ג שער ב סי' כז אות ד דף קצו ע"ג {חצר לאוירה, תפוח לטעמו}
כב/יד תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' קלט {בני דוד}
כב/יד תורת חיים (תשסג) ח"א סי' נה עמ' קלז
כב/יד תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' צ-צה {קנין הגוף וקנין פירות בעבודת ה'}
כב/טו אבני נזר יו"ד סי' שו אות ה
כב/טו אבקת רוכל (תשסב) עמ' תשנז
כב/טו אבקת רוכל (תשעז) עמ' עתר
כב/טו אגרות משה יו"ד ח"א סי' קנ ענף ד
כב/טו אהל חייא עמ' תרצו
כב/טו אהל יצחק גיטין עמ' תשכט
כב/טו אהלי יהודה (הכהן) דף כט ע"ג, לב ע"ג, קטו ע"ד
כב/טו אהלי תם סי' נח עמ' קיט
כב/טו אוצרות יהושע עמ' רפז
כב/טו אור הישר [שו"ת רעק"א סי' קנ, עונג יו"ט סו"ס קיז, אור הישר ערכין ו ע"ב, חת"ס חו"מ סי' קכ]
כב/טו אור יעקב פסחים דף 183, נדרים עמ' קז
כב/טו אורח צדקה עמ' קנב {אהא"ז}
כב/טו אוריין תליתאי (תאומים) סי' פו {מ"מ - מצוה לקיים ד"ה}
כב/טו אורים גדולים (תשסג) עמ' מג
כב/טו איים בים נדרים סי' א אות יב {קבלה על דבר שלא בא לעולם}
כב/טו איש אמונים דף מ ע"ב
כב/טו אמונת עתיך גל' 106 עמ' 119-121
כב/טו אמונת שמואל סי' נט עמ' קנט (במהד' תשנט)
כב/טו אמרי איש עמ' שכ-שכא
כב/טו אמרי נפתלי ח"ב עמ' צו
כב/טו אמרי שמואל ח"א דף כו ע"א
כב/טו אמרי שפר (סגל) עמ' עא-עב
כב/טו אנצי"ת ע' דבר שלא בא לעולם הע' 174, 181, 186, 188, 189
כב/טו אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 114
כב/טו אפיקי מגינים נדרים סי' ה, ל
כב/טו אפסי ארץ (תשסה) סי' ג עמ' ו, סי' ד עמ' יב
כב/טו באר מים חיים (נוסינזון) כתובות דף נט {לא יכול לאסור על עצמו דשלבל"ע}
כב/טו באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קה, קמו
כב/טו באר עשק סי' עה
כב/טו בגדי כהונה (פרחיא) דף ב ע"א {ראב"ד}
כב/טו בדבר מלך חי"ח עמ' כב {דין ההקדש ודין העניים ודין הנדרים אינו כדין ההדיוט בקנייתו וכו'}
כב/טו בינת דניאל ח"א עמ' קלה {אהא"ז}
כב/טו בית אהרן וישראל גל' יב עמ' נא
כב/טו בית יעקב (טבשונסקי) סי' ריב סעיף ג {רמב"ם}, סי' רפב סעיף א {שעה"מ}
כב/טו בית יצחק (ברטלר) נדרים סי' ב אות א, סי' ג אות א-ג, סי' ד אות א-ב
כב/טו בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' שסא
כב/טו בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' רסד בהערה
כב/טו בית מאיר (תשע) סי' מ ס"ח עמ' רצא
כב/טו בית מאיר השלם סי' מ ס"ח עמ' קיד
כב/טו בלכתך בדרך תשנט עמ' 83
כב/טו בן אשר סי' לו ענף א אות יב {אבי עזרי}
כב/טו בן ידיד
כב/טו בני בנימין (נבון) חו"מ דף לא ע"א, לד ע"ב, מב ע"ג
כב/טו בריכת ירושלים עמ' סח, קנא
כב/טו ברכי יוסף יו"ד סי' רנח אות ח {כל מה שתלד בהמתי}
כב/טו ברכי יוסף יו"ד סי' רנח אות ח {מה שתלד בהמתי}
כב/טו ברכת ראובן דף קעא ע"א
כב/טו גבורת יצחק ר"ה עמ' מד
כב/טו גדולי שמואל ב"ב דף קכז ע"ב, קלד ע"א {שעה"מ}
כב/טו דברות משה זרעים עמ' תרנב, תרנד {שאילו אמר אדם כל מה שתלד בהמתי יהיה הקדש לבדק הבית או יהיה אסור עלי או אתננו לצדקה}
כב/טו דברות משה נדרים עמ' מט
כב/טו דברי איש דף יג ע"ד
כב/טו דברי חיים (אוירבך) יו"ד סי' מו ד"ה אגב (בהמ"ח)
כב/טו דברי חיים ח"ב חו"מ סי' כז
כב/טו דברי יהודה דף מב ע"ב-ע"ג {אמירה לגבוה - בצדקה}
כב/טו דברי יהודה סי' יא אות ו
כב/טו דברים אחדים (תקמח) דרוש טו דף פא ע"ב
כב/טו דורש משפט עמ' תקכט
כב/טו דרכי אהרן ח"א עמ' נה
כב/טו דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תקכז
כב/טו דרכי משה ח"א שמעתתא ז פ' ד
כב/טו הדרת מלך (זילברברג) דף נה ע"ד, נו ע"א
כב/טו ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 165
כב/טו הלכה למשה (אלבז) עמ' רמד {מ"מ}
כב/טו המעלות לשלמה עמ' קסא
כב/טו המשפט העברי עמ' 328-329
כב/טו העמק דבר דברים פי"ב פסוק כו בהרחב דבר
כב/טו הפלאות נדרים (תשעג) עמ' ג, שסח
כב/טו הר צבי זרעים ח"ב עמ' קנ
כב/טו הרי בשמים (הורוביץ) ח"ה עמ' קנה
כב/טו השבת לקדשו דף פ ע"ב
כב/טו וגר זאב עמ' קעו-קעז
כב/טו ויאמר יצחק חו"מ סי' קכח בסופו
כב/טו ויקח אברהם [שמע אברהם קיט ע"ד]
כב/טו ושב הכהן (תשמח) עמ' צג
כב/טו זכרון יהודה (לאש) דף כז ע"ד
כב/טו זרע אברהם (יצחקי) יו"ד דף קלו ע"ב
כב/טו חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 279
כב/טו חי' הגרא"א דסלר עמ' קד
כב/טו חי' חתם סופר
כב/טו חי' כתב סופר כתובות עמ' קח
כב/טו חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' צה
כב/טו חי' עזיאל
כב/טו חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' שלג
כב/טו חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' צט
כב/טו חיי עמרם עמ' רלא, רעט
כב/טו חסדי דוד ח"ג עמ' שמב
כב/טו חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 32 {מ"מ}, 74, 417, 428, 430 {מ"מ}, 442, 443, 500
כב/טו חק לישראל שליחות עמ' 73
כב/טו חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ג עמ' פג, קנב-קנז, מהדו"ב ח"ב עמ' רצג
כב/טו חקרי לב (שלוניקי) חו"מ ח"ב דף נא-נג
כב/טו חתם סופר חו"מ סי' קכ
כב/טו חתן סופר קניינים ח"א עמ' קנד
כב/טו טוב עין (חיד"א, תקנו) דף לא ע"א
כב/טו יביע אומר ח"ג חו"מ סי' סי' ה אות כא
כב/טו יד דוד (קרלין) ח"א דף קז
כב/טו יד דוד (קרלין) ח"ב דף קעט ע"ב
כב/טו יד משה (אמריליו) דף קיב ע"ד
כב/טו ידי דוד (קרסו) סי' סא דף סא ע"א-ע"ב
כב/טו יורו משפטיך ליעקב סי' קלג
כב/טו יצחק ירנן
כב/טו כבוד לאיש דף ט ע"א
כב/טו כהונת עולם דף ה ע"ב
כב/טו כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' קמד
כב/טו כל נדרי פ' סא הע' ח, י
כב/טו כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תשנב
כב/טו כנסת מחקרים - ספרד עמ' 50
כב/טו לב מרפא דף ח ע"א
כב/טו לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' לח אות א-ז
כב/טו לבושי מרדכי יו"ד עמ' רלה, תצו
כב/טו לחם רב (בוטון) סי' רכג
כב/טו לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 176
כב/טו לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' יד, ל
כב/טו מאור למלך נדרים עמ' כח, קיג-קטו
כב/טו מבוא למשנה תורה עמ' 92, 324
כב/טו מגילת ספר לאוין דף קלז ע"ג {אוסר דשלב"ל}
כב/טו מגל ח"י עמ' 221 {מ"מ- מצוה לקיים דברי המת גם אם לא הוציא ממון תחת ידו}
כב/טו מוריה גל' קט עמ' יח {מ"מ - מלד"ה בנודר}
כב/טו מחנה יהודה (אשכנזי) דף כו ע"ד, כז ע"א
כב/טו מחנה יהודה (חסמן) עמ' קמד-קמה
כב/טו מחקרי ארץ ח"ד יו"ד סי' כג
כב/טו מילי דמרדכי
כב/טו מכתם לדוד (פרדו) דף ר ע"ב
כב/טו מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' רנו
כב/טו מסורה ח"ג עמ' מט
כב/טו מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' שיח
כב/טו מעיל שמואל (פלורנטין)
כב/טו מעין גנים (מזרחי) דף יג ע"ב {שבועה בדשלבל"ע}
כב/טו מעיני המים
כב/טו מעשה בצלאל סי' תקלא
כב/טו מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' תקסה, תקסח, תקעג
כב/טו מפניני הרב עמ' תכא
כב/טו מפתח הבאורים [חתם סופר חו"מ סי' קי]
כב/טו מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' כז
כב/טו מצעדי גבר נדרים סי' יח אות ב
כב/טו מקדש דוד ב"ב עמ' שי
כב/טו מקום דוד [נחלה ליהושע סי' כה]
כב/טו מראה אש ח"א עמ' קנט
כב/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
כב/טו מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קיט אות טו
כב/טו מרפא לשון (ארדיט) כאן, ודף מד ע"ב
כב/טו משאת המלך ח"ב סי' רמד {ראב"ד}
כב/טו משאת משה (ישראל) ח"א יו"ד סי' יט (דף עד ע"ג)
כב/טו משיב משפט עמ' סב, קכו
כב/טו משנת יעקב
כב/טו משנת ר' אהרן נדרים עמ' רלג
כב/טו משפטי שלמה ח"א סי' טו עמ' נה-נז
כב/טו משפטים ישרים (חסון) דף פא ע"ד
כב/טו נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' צח
כב/טו נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א סי' ג אות ז
כב/טו נימוקי מלב"ם ב"ק סי' יא
כב/טו נקדש בצדקה סי' שפו
כב/טו נשמת חיים (תשסח) חו"מ סי' מח עמ' פא
כב/טו נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' קכד ס"ק א
כב/טו נתיבות מרדכי גיטין עמ' שע
כב/טו סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' רנט
כב/טו סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' קיט-קכא
כב/טו עוגת אליהו דף נ ע"ב, נה ע"א, ק ע"ב
כב/טו עולת שלמה ח"ב עמ' שסה
כב/טו עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' קו, קי
כב/טו עטרת שלמה ח"א עמ' שסג
כב/טו עינות מים דף נ ע"א, נא ע"א
כב/טו עמק המשפט ח"א עמ' פא {שעה"מ}
כב/טו עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"א דף כ ע"ג, ח"ב דף קכו ע"ג, קכז ע"ג
כב/טו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' פג, כרך ב ח"ב עמ' קב
כב/טו ערהשה"ע לקוטים סי' מד אות יח
כב/טו פאת ים (וינשטוק) ערכין עמ' ס
כב/טו פד"ר חי"ז עמ' 195, 261 {מ"מ - מלד"ה בדשלבל"ע}, 280
כב/טו פד"ר חי"ז עמ' 195, חי"ח עמ' 218
כב/טו פד"ר חי"ח עמ' 218
כב/טו פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' קפא
כב/טו פלס חיים גיטין עמ' קסה, קסח
כב/טו פני חיים (פלג'י) עמ' כט
כב/טו פני משה (בנבנשתי) ח"א דף עט ע"ב
כב/טו פני משה ח"א סי' לד דף עט ע"ב-ע"ד
כב/טו פנים חדשות [מהר"ם אלשיך קיד]
כב/טו פנס שלמה
כב/טו פרי האדמה ח"ב
כב/טו פרי השדה נדרים עמ' ל
כב/טו צמח מנחם דף מ ע"א {חייב לקיים}, מה ע"א-ע"ג, מו ע"א {חייב לקיים}
כב/טו צרור החיים (יעקב) [שו"ת סמא דחיי]
כב/טו צרור הכסף (הראשון) עמ' נט
כב/טו קהל יהודה - חי' הש"ס דף מא ע"ג
כב/טו קהלות יעקב נדרים טו, כ ב
כב/טו קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' קלב
כב/טו קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' תקעא
כב/טו קול אריה (שוורץ, תשעא) חו"מ עמ' שיב
כב/טו קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קנח {מ"מ}
כב/טו קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' ס
כב/טו קונטרסי שעורים נדרים שעור י אות י, שעור כו אות ח
כב/טו קיצור סמ"ג עמ' 101
כב/טו קרית מלך
כב/טו ראש אליהו ח"ב עמ' קל
כב/טו ראשי בשמים (רבין) עמ' ריד {ראב"ד}
כב/טו רוח יעקב (שלם) דף יח ע"א
כב/טו רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' קלא
כב/טו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קצב, רלב, תקכב
כב/טו רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קסג
כב/טו שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף קכ ע"א, קכא ע"א, קנ ע"א
כב/טו שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' שעו
כב/טו שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' קמז
כב/טו שו"ת הרדב"ז ח"א סי' קעז
כב/טו שו"ת הריב"ש עמ' שעא
כב/טו שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' שצה
כב/טו שו"ת מהרא"ל צינץ חו"מ סי' לח אות ד-ה דף סד ע"א-ע"ב
כב/טו שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' מד, ריח, רכא
כב/טו שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' שסו, ח"ד עמ' רו-רז
כב/טו שו"ת ר' יצחק הלוי מקושטא עמ' ה
כב/טו שו"ת ר"א בן ארחא עמ' קח, קי-קיג
כב/טו שו"ת ר"י מליריאה עמ' קכה
כב/טו שו"ת ר"י מפוזנא עמ' קצז
כב/טו שו"ת ראנ"ח ח"ב סי' לז
כב/טו שו"ת רשב"ש עמ' רצז
כב/טו שואל ומשיב מהדורא תליתאה ח"ב סי' קסג
כב/טו שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רט סעיף א {שעה"מ}
כב/טו שלמי יוסף נזיר עמ' קט
כב/טו שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' קנג
כב/טו שמחת יו"ט (אלגזי) סי' ה אות ח
כב/טו שמחתי באומרים לי עמ' שסט-שע, שעג-שעד, שפ, שפז, שפט, שצב-שצג
כב/טו שמע אברהם דף קב ע"א-ע"ב
כב/טו שמע אברהם סי' לב (קא ע"ד, קב ע"א-ע"ב)
כב/טו שעורי מרן הגר"י מפוניבז עמ' פח
כב/טו שעורי עיון התלמוד נדרים שיעור יח
כב/טו שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' קכג
כב/טו שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' קפד
כב/טו שעות דרבנן סימן א (ב ע"ב-ע"ד)
כב/טו שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' נב
כב/טו שער יהודה
כב/טו שער יהושע ח"ב עמ' סב
כב/טו שערי טהר ח"ה שער א סי' ב אות י, שער ב סי' ז אות א, ח"ח סי' קכה אות ו
כב/טו שערי טהר ח"ה שער ב סי' ז אות א דף קסה ע"ד
כב/טו שערי יצחק (תשיז) עמ' פה
כב/טו שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 261, 278, 279, 281, 285
כב/טו שערי ישר שער ה פ"כ אות ד, יב, פכ"א אות ב
כב/טו שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' שמט, שס
כב/טו שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' שב {שעה"מ}, כרך ב עמ' צא, צז {שעה"מ}, קנח {שעה"מ}, קס {שעה"מ}
כב/טו שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' שפ {שעה"מ}
כב/טו תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' י ס"ק ג-ד, לב-מ, סי' יא ס"ק ד
כב/טו תולדות יצחק (פחימא) חולין - באר התלמוד עמ' מד-מה, מז, נג-נה
כב/טו תורת החוף ימים סי' לו אות קסה, רטו
כב/טו תורת הקנינים ח"ב עמ' תד, תט
כב/טו תורת חיים (תשסג) ח"ב עמ' צח, קא
כב/טו תורת חסד (פרחיא) דף לב ע"ב
כב/טו תורת נתן עמ' 17, 51
כב/טו תחומין חכ"א עמ' 444
כב/טו תפארת אריה עמ' קנז
כב/טו תפארת בחורים פאה עמ' רצב {נדר}, תד {השמיט הפקר}
כב/טו תרומת הדשן פסקים סי' נג
כב/טו תשובות ופסקי מהרי"ט החדשים עמ' פט
כב/טו תשורת שי מהדו"ק סי' רעא
כב/טו תשורת שי מהדו"ת סי' עח {כ"מ}
כב/טז אבי עזרי ח"ה
כב/טז אבן האזל
כב/טז אגרות משה יו"ד ח"א סי' קמז ענף א, סי' קנ ענף ד
כב/טז אהל חייא עמ' תרצו
כב/טז אהליך יעקב נדרים סי' א (1) ס' יא, כב
כב/טז אוריין תליתאי (תאומים) סי' ז (ז ע"ג)
כב/טז אחיעזר ח"ג סי' לד ס"ק א, ח"ד סי' סו ס"ק א
כב/טז אידנו עמ' 133 {כ"מ}
כב/טז אמונת עתיך גל' 106 עמ' 120 {מעשה רקח}
כב/טז אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' לג
כב/טז אמרי שמואל ח"א דף כה ע"א וע"ד, כו ע"א
כב/טז אנצי"ת ע' דבר שלא בא לעולם הע' 191, 192
כב/טז בית המדרש
כב/טז בית יצחק (ברטלר) נדרים סי' כג אות א
כב/טז בני בנימין (נבון) חו"מ דף לא ע"א, לד ע"ב, מב ע"ג
כב/טז ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' קמד
כב/טז דברות משה זרעים עמ' תרנד {והואיל והדבר כן אם צוה אדם כשהוא שכיב מיע}
כב/טז דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תקפא
כב/טז דרכי חושן ח"ג - קונ' כללי תפיסה עמ' כא-כב
כב/טז הלכה למשה (אלבז) עמ' רמד
כב/טז חי' חתם סופר
כב/טז חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' צה
כב/טז חיי עמרם עמ' רלא, רעט-רפ
כב/טז חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 32 {מ"מ}, 417, 429, 430
כב/טז חק לישראל שליחות עמ' 73
כב/טז חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ג עמ' קנב-קנז
כב/טז יד דוד (קרלין) ח"א דף קז
כב/טז יצחק ירנן
כב/טז כהונת עולם דף ה ע"ב
כב/טז כל נדרי פ' סא הע' ח, י
כב/טז כנסת מחקרים - ספרד עמ' 50
כב/טז כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' סו-סז
כב/טז לבושי מרדכי יו"ד עמ' קט, תמה, תצו, חו"מ עמ' כט
כב/טז מאור למלך נדרים עמ' קיג-קטו, קמב
כב/טז מוריה גל' קט עמ' כב-כג
כב/טז מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' רכז
כב/טז מנחת חינוך ח"ב עמ' תקנב
כב/טז מסורה ח"ג עמ' מט
כב/טז מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' כז
כב/טז מצעדי גבר נדרים סי' יח אות ב
כב/טז מרכבת המשנה מהדו"ב
כב/טז משנת יעקב
כב/טז נודע ביהודה תנינא יו"ד סי' קנד
כב/טז נועם ח"ה עמ' של [אגרות משה יו"ד סי' קמז]
כב/טז נימוקי מלב"ם ב"ק סי' יא
כב/טז נקדש בצדקה סי' שפו
כב/טז נתיבות מרדכי גיטין עמ' שע
כב/טז סיומי המסכתות עמ' 132
כב/טז עולת שלמה ח"ב עמ' שסה
כב/טז פד"ר חט"ז עמ' 7, חי"ז עמ' 195, 261
כב/טז פד"ר חי"ז עמ' 195
כב/טז פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' קפא
כב/טז פנס שלמה
כב/טז פרח מטה אהרן (פרחיא) ח"א סי' ח
כב/טז פרח מטה אהרן ח"א סי' ח דף כה ע"ב-ע"ג
כב/טז צרור החיים (יעקב) [שו"ת סמא דחיי]
כב/טז צרור הכסף (הראשון) עמ' נט
כב/טז קהל ותקנות קהל בתורתם של גאונים עמ' 76
כב/טז ראשי בשמים (רבין) עמ' ריד
כב/טז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קצב, רלב, תקכב
כב/טז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' רנט, שבועות ח"א עמ' קסג
כב/טז שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' רט
כב/טז שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' קי-קיא
כב/טז שו"ת הרד"ך עמ' שה
כב/טז שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תרלה
כב/טז שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' מד, ריח, רכא
כב/טז שו"ת מהרש"ך ח"ד עמ' רו-רז
כב/טז שו"ת ר' יצחק הלוי מקושטא עמ' ה
כב/טז שו"ת ר"י מסלוצק סי' צט עמ' שכג
כב/טז שו"ת ר"י מפוזנא עמ' קצז
כב/טז שמחתי באומרים לי עמ' שסט-שעב, שעה, שפ, שצד-שצה
כב/טז שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' קכג
כב/טז שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' קפד
כב/טז שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' לד, נב, קטו {כ"מ}, קנה
כב/טז שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 278, 280, 290, 294
כב/טז תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' י ס"ק ג-ד, לב-מ, סי' יא ס"ק ד
כב/טז תורת הקנינים ח"ב עמ' תד, תט
כב/טז תורת חיים (תשסג) ח"ב עמ' צח, קא
כב/טז תחומין חכ"א עמ' 444
כב/טז תפארת אריה עמ' קנז
כב/טז תפארת יהונתן (תרצד) דף מח ע"ד {כ"מ}
כב/טז תרומת הדשן פסקים סי' נג
כב/יז אור יעקב פסחים דף 181
כב/יז אמונת עתיך גל' 106 עמ' 121 {מעשה רקח}
כב/יז אנצי"ת ע' דבר שלא בא לעולם הע' 189
כב/יז אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 378, 89, 114
כב/יז באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קמה
כב/יז בית אהרן וישראל גל' יב עמ' נא-נב
כב/יז בית אהרן וישראל גל' סב עמ' קלב {ר"ח הלוי}
כב/יז בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' שלג
כב/יז בית יצחק (ברטלר) נדרים סי' כב אות א
כב/יז בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' שב
כב/יז ברכת מרדכי ב"ב עמ' תמז
כב/יז גנזי התורה עמ' 60 {ר"ח הלוי}
כב/יז דבר שמואל (אבוהב) סי' לב
כב/יז דברות צבי חי"א סי' כה אות ט עמ' שסז-שסח {ר"ח הלוי}
כב/יז דלתי עזה עמ' רמב {ר"ח הלוי}
כב/יז דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תקעז, תקעט {ר"ח הלוי}
כב/יז דרכי חושן ח"ג - קונ' כללי תפיסה עמ' כא-כב
כב/יז ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 392
כב/יז הר"מ במז"ל - קובץ עמ' רמג
כב/יז ויאמר יצחק חו"מ סי' קכח בסופו
כב/יז חי' ר' חיים הלוי דף צח
כב/יז חיי עמרם עמ' רעט
כב/יז חמדת אהרן עמ' קמד {ר"ח הלוי}
כב/יז חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 417 {ראב"ד}
כב/יז חק לישראל שליחות עמ' 73
כב/יז חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ג עמ' קנח-קנט
כב/יז יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' שמ {ר"ח הלוי}, ח"ב עמ' תקעג, תשו {ר"ח הלוי}
כב/יז כל נדרי פ' סא הע' ח, י
כב/יז כנסת מחקרים - ספרד עמ' 50
כב/יז כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' סו-סז
כב/יז לב ים גיטין עמ' קטו, קיט {ר"ח הלוי}
כב/יז לב ים נדרים עמ' נט-ס {ר"ח הלוי}
כב/יז לבושי מרדכי יו"ד עמ' קט, תמה, תצו, חו"מ עמ' כט
כב/יז לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' יז אות ג {ר"ח הלוי}
כב/יז מאור למלך נדרים עמ' קיג-קיד, קיח {ר"ח הלוי}, קמב
כב/יז מאור תורה (שנגהי) חוב' א עמ' כו {ר"ח הלוי}
כב/יז מבוא למשנה תורה עמ' 92
כב/יז מוריה גל' קט עמ' יט, כב {חלק על הגאונים בהקדש}
כב/יז מנחת חינוך ח"ב עמ' תקנב
כב/יז מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' תנח
כב/יז מסורה ח"ג עמ' מט
כב/יז מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' תקסה, תקסח, תקעג
כב/יז מצעדי גבר נדרים סי' יח אות ב
כב/יז מקנת חיים עמ' פא, קי, קכ {ר"ח הלוי - מכירת שטרות דרבנן}
כב/יז משיב משפט עמ' סג, קכו
כב/יז משנת יעקב
כב/יז נתיבות מרדכי גיטין עמ' שע
כב/יז עומק הפשט ח"א עמ' קעט, תקעב
כב/יז ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' רעא {ר"ח הלוי}
כב/יז פנס שלמה
כב/יז פנת יקרת (תשנד) סי' קמ-קמא {ר"ח הלוי}
כב/יז פנת יקרת (תשעא) עמ' תרלו, תרלח {ר"ח הלוי}
כב/יז צרור החיים (יעקב) [שו"ת סמא דחיי]
כב/יז צרור הכסף (הראשון) עמ' נט, קכו, שטז
כב/יז קהל ותקנות קהל בתורתם של גאונים עמ' 76
כב/יז קרית מלך
כב/יז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קצב, רלב, תקכב
כב/יז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' רנו, רנט, שבועות ח"א עמ' קסא, ח"ב עמ' רא
כב/יז שו"ת הרד"ך עמ' שה
כב/יז שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' שצה
כב/יז שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' מד, ריח, רכא
כב/יז שו"ת מהרש"ך ח"ד עמ' רו-רז
כב/יז שו"ת ר"י מפוזנא עמ' קצז
כב/יז שומרי משפט (צ'כנוב) ח"א עמ' עז {ר"ח הלוי}, ח"ג עמ' רעט {ר"ח הלוי}
כב/יז שופרא דשטרא שער ט פ"ז
כב/יז שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' טז אות ג-ד, סי' כט אות א-ב {ר"ח הלוי}
כב/יז שלטון החוק בישראל עמ' 55 {בני דוד}
כב/יז שמחתי באומרים לי עמ' שסט, שעג, שעז, שפד, שצה
כב/יז שעורי עיון התלמוד ב"ב עמ' כא, כד-כה, צא {כולם - ר"ח הלוי}, קדשים עמ' קכג
כב/יז שעורי עיון התלמוד ב"מ שעור טז {ר"ח הלוי}
כב/יז שעורי עיון התלמוד נדרים שיעור יח {ר"ח הלוי}
כב/יז שעורי ר' חיים פנחס כתובות שעור טז אות ב {ר"ח הלוי}
כב/יז שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' צג {ר"ח הלוי}
כב/יז שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' קכח
כב/יז שערי טהר ח"ו סי' כ אות ב
כב/יז שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 280, 338
כב/יז שערי ישר שער ה פ"כ אות ד
כב/יז שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' שמט
כב/יז תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' י ס"ק ג-ד, לב-מ, סי' יא ס"ק ד
כב/יז תורת חיים (תשסג) ח"ב עמ' צח, קא
כב/יז תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' תרט
כב/יז תפארת אריה עמ' קנז
כב/יז תפארת בחורים פאה עמ' רצב {נדר}


כג/792 הלכות מכירה פרק כג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


כג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
כג/רה"פ מעשה רקח
כג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
כג/רה"פ פי' ר"י קאפח
כג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
כג/רה"פ רמב"ם לעם
כג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
כג/א אור יעקב נדרים עמ' נה
כג/א אור שמח
כג/א אוריין תליתאי (תאומים) סי' ז (ח ע"א)
כג/א אמונת עתיך גל' 111 עמ' 102
כג/א אמר יוסף (אלקלעי) דף מז ע"ד
כג/א אנצי"ת ע' דבר שלא בא לעולם הע' 261
כג/א בגדי חמודות שמות פ"כב פסוק יד
כג/א בדבר מלך חי"ז עמ' קפט, קצח {מקנה אדם הגוף לפירותיו בין במכר בין במתנה בין במתנת שכיב מרע ואין זה מקנה דבר שלא בא לעול שהרי הגוף מצוי ומקנה הפירות וכו'}
כג/א בית אהרן וישראל גל' סג עמ' כג
כג/א גבול יהודה (ציר') דף קיב ע"ג {מל"מ}
כג/א העובר בהלכה עמ' 140
כג/א חזו"א אהע"ז סי' עא ס"ק כג, חו"מ לקוטים סי' ח ס"ק ה
כג/א חי' הרי"ט עמ' קמד
כג/א חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 431
כג/א חק לישראל שכירות עמ' 7, 9, 394
כג/א חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ב עמ' קצה, ח"ג עמ' עה, פה, שפח
כג/א חקרי לב (שלוניקי) חו"מ ח"ב דף כח ע"ד
כג/א חקרי לב חו"מ ח"ב סי' יז דף כה ע"ג
כג/א יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' תכט, ח"ב עמ' תשד
כג/א יגיעת ערב פסחים עמ' לב, לד
כג/א יורו משפטיך ליעקב סי' קלג {מל"מ}
כג/א ישועת משה עמ' ס
כג/א לב ים גיטין עמ' רעא {מל"מ בשם אלשיך}
כג/א להורות נתן - שו"ת ח"ח עמ' קמד
כג/א לחם חקי עמ' פב
כג/א לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 176
כג/א לקוטי שעורים (שטיין) ב"מ סי' כג ס"ק ד
כג/א לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' רסג
כג/א מאור למלך פסחים עמ' יז
כג/א מבוא למשפט העברי בימי התלמוד עמ' 117
כג/א מילי דמרדכי
כג/א מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' יא
כג/א מעשה איש דף נח ע"ג
כג/א מרבה חיים סי' מא אות י
כג/א מרכבת המלך עמ' שנא-שעא
כג/א מתנובות שדי ב"מ סי' קנג אות ד
כג/א נחפה בכסף (נבון) ח"א דף קמ ע"ג
כג/א נתיבות המשפט סי' רט ס"ק ה {מל"מ}
כג/א נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' רס
כג/א נתן פריו ב"מ עמ' תמג
כג/א עובד וקבלן עמ' 34, 38, 39
כג/א פד"ר חי"ז עמ' 192 {מל"מ - מעות לפירותיהם}
כג/א פד"ר חי"ז עמ' 283
כג/א צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קנו ע"ב
כג/א קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' קעב
כג/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' שצא, תשיד
כג/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקלב
כג/א שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף יב ע"ב
כג/א שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' תסא
כג/א שי למלך עמ' קמא
כג/א שמו משה דף ר ע"א
כג/א שנות חיים (אויסאיבל) רבית סי' קיח ענף ג {מל"מ}
כג/א שעורי ר"א ליכטנשטין פ' השואל עמ' 301
כג/א שעורי ר"א ליכטנשטין פסחים עמ' 190
כג/א שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' נג {מל"מ}
כג/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 329
כג/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 97, 110
כג/ב אנצי"ת ע' דבר שלא בא לעולם הע' 261
כג/ב דברי חיים (שו"ת) ח"א חו"מ סי' לה
כג/ב חזו"א על הרמב"ם
כג/ב חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 26
כג/ב חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' תכז
כג/ב יעלת חן עמ' רסח, רעד
כג/ב משנת יעקב
כג/ב נר יצחק (ארדיט) עמ' קו
כג/ב עטרת ישראל עמ' סח
כג/ב קרית מלך
כג/ב שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' קסד
כג/ב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 97-98
כג/ג אוצמפה"ת ב"מ לג ע"ב הע' 146-147 {ר"ח הלוי}
כג/ג אוצמפה"ת ב"מ לד ע"א הע' 32, 110, 111, 113, 114 {ר"ח הלוי}
כג/ג אוצמפה"ת ב"מ לד ע"ב הע' 86, 94
כג/ג אוצרות יהושע עמ' שפג
כג/ג אור יצחק (הלר) עמ' קסה-קסח
כג/ג אחיעזר ח"ד סי' עג ס"ק א
כג/ג אנצי"ת ע' דבר שלא בא לעולם הע' 285, 287
כג/ג אפיקי מגינים ב"מ סי' כה
כג/ג ארץ הצבי (שכטר) עמ' רסו
כג/ג באר אלחנן עמ' קצט-ר
כג/ג באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פי"א ה"א מושב שרים אות ג, ו {ר"ח הלוי}
כג/ג בד קודש (פוברסקי) ב"ב עמ' צב
כג/ג בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף נו ע"ג, נז ע"א-ע"ג
כג/ג בית זבול ח"ד עמ' קסו
כג/ג בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' קטז {ר"ח הלוי}
כג/ג בן אשר סי' כז אות ח {ר"ח הלוי}
כג/ג ברור הלכה גיטין מב ע"ב ציון ח, ב"מ לג ע"ב ציון ב פסקה ו {ר"ח הלוי}
כג/ג ברכות חיים ח"ב עמ' קסו {מ"מ}
כג/ג ברכת מרדכי ב"מ עמ' רנא, רנה
כג/ג גדולי שמואל ב"ק דף יג {או"ש}, טו {או"ש}, כו {או"ש}, פג {או"ש}
כג/ג גדולי שמואל כתובות דף מג {או"ש}, סה, עט {או"ש}
כג/ג דברי חיים (אוירבך) תפיסה סי' ו ד"ה והנה
כג/ג דברי יחזקאל (מישור) עמ' תסג
כג/ג דברי יחזקאל (תרצה) דף קמח ע"ב
כג/ג דברי סופרים (תנש"א) עמ' כח
כג/ג המדות לחקר ההלכה מדה יב אות כג
כג/ג ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ג קלה ע"ד]
כג/ג חזון יחזקאל ב"מ פ"ג ה"א {ר"ח הלוי}
כג/ג חי' הגר"ח ב"מ עמ' קיז
כג/ג חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' צ עמ' רכט {ר"ח הלוי}
כג/ג חי' הגר"ח החדש עמ' רנה
כג/ג חי' ר' חיים הלוי דף צט
כג/ג חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' קלח
כג/ג חי' רעק"א
כג/ג טבעת החושן ח"ה עמ' רנב
כג/ג טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' תקה {מ"מ}
כג/ג יגיעת ערב ב"מ עמ' רח, רי-ריא {ר"ח הלוי}, שי
כג/ג יצחק ירנן
כג/ג לב ים גיטין עמ' רסט-רע, רעג-רעה, רעז
כג/ג לבני בנימין דף ד ע"ב
כג/ג לקוטי שעורים (שטיין) ב"מ סי' יד ס"ק א
כג/ג לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' רכ
כג/ג מאור למלך ב"מ עמ' קפז-קפט
כג/ג מאיר נתיבים עמ' 374 {מוכר עבדו לקנס}
כג/ג מוריה גל' קפא עמ' קד {ר"ח הלוי}
כג/ג מוריה גל' רלא עמ' נב-נג
כג/ג מנחת חינוך ח"א עמ' רנד
כג/ג מפתח הבאורים [שו"ת רעק"א החדשות סי' יט, ומהדו"ת סי' קמח]
כג/ג משארית יעקב עמ' סו
כג/ג משה מבחוריו דף כה ע"ד-כו ע"א {מכר עבדו לקנס}
כג/ג משנת יעקב כאן
כג/ג משנת יעקב משפטים עמ' צא {ר"ח הלוי}
כג/ג משנת יעקב נשים ח"א עמ' קז-קח
כג/ג משנת יעקב קנין עמ' קיא {ר"ח הלוי}
כג/ג נשמת חיים (תשסח) חו"מ סי' סו עמ' קה
כג/ג נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' כג
כג/ג נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' רס, רעד, ערה {גרי"ז}, רצא
כג/ג ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' שטז
כג/ג עמק יהושע ח"א דף לב
כג/ג ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' רטז-ריז {ר"ח הלוי}
כג/ג ערך שי חו"מ סי' רצה סעיף ד
כג/ג פנת יקרת (תשנד) סי' מב אות ב, סי' קטו {ר"ח הלוי}
כג/ג פנת יקרת (תשעא) עמ' ריג, תצד {ר"ח הלוי}
כג/ג צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קפז אות ה
כג/ג קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' א, יב, שעט, תעט
כג/ג רשימות לב ב"מ סי' יב אות ב {ר"ח הלוי}
כג/ג שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' רפב אות ו
כג/ג שו"ת ממעמקים ח"ג עמ' קצז
כג/ג שכר שכיר סוגיות ח"א סי' כח אות ד {ר"ח הלוי}
כג/ג שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' רלג, חו"מ עמ' קעה {מ"מ}, אהע"ז עמ' קעד
כג/ג שמחת יו"ט (אלגזי) סי' לג אות ה {מ"מ}
כג/ג שעורי עיון התלמוד ב"מ שעור פ
כג/ג שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' קסא
כג/ג שעורי ר' חיים פנחס מכות סי' ב אות י
כג/ג שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' ה, רי {ר"ח הלוי}
כג/ג שער המלך ח"ב עמ' תכב-תכג
כג/ג שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' שפג {מוכר עבדו לקנס}
כג/ג תבונה (קרש')
כג/ג תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף לה ע"א וע"ג
כג/ג תורת חיים (ליבוביץ, תשסט) סי' ל עמ' קנ
כג/ג תורת ישראל (וולפין) ח"ב עמ' קעב {ר"ח הלוי}
כג/ג תורת נתן עמ' 16-17
כג/ג תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' תשטז
כג/ג תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' תרל
כג/ג תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תתמד
כג/ד אור הישר [דברי ריבות סי' קצו]
כג/ד אנצי"ת ע' דבר שלא בא לעולם הע' 113, 116
כג/ד בית דוד (תשעט) חו"מ סי' תנג
כג/ד דברי ריבות (תשעב) עמ' שג
כג/ד דין אמת (תשסז) עמ' קצב, קצג {פרי האדמה}, קצה, רכז, רלח {פרי האדמה}
כג/ד דין אמת דף נז ע"א {מ"מ - ולא ביאר רבנו אם יהיה למוכר}
כג/ד הלכה למשה (אלבז) עמ' תצ
כג/ד חוקי חיים (גאגין) דף מג ע"א
כג/ד יעלת חן עמ' רעד
כג/ד מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
כג/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
כג/ד נר יצחק (ארדיט) עמ' קח
כג/ד עטרת ישראל עמ' עט
כג/ד צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' ח אות ה
כג/ד צמח צדק (חב"ד) שו"ת מילואים סי' ח אות ה
כג/ד שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' קסג, קסה, קצ
כג/ד שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' תתכט
כג/ד שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' קצב
כג/ד תורת אמת (תשסו) עמ' תשמז
כג/ה אבן ישראל (פישר) ח"ח עמ' קלט
כג/ה אבני החושן סי' רנז סעיף ו
כג/ה אורה ושמחה הל' לולב פ"ח ס"ק עט
כג/ה אמרי סופר עמ' לה-לו
כג/ה ארץ חמדה (ישראלי) עמ' ריח-ריט, רכג
כג/ה בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' קל
כג/ה בית יעקב (טבשונסקי) סי' ריב סעיף ב
כג/ה בכורי יוסף (וינר) ח"א עמ' נד, עט
כג/ה בני ציון (שפירא) דף טז ע"ג {לזמן}
כג/ה בקע לגלגלת דף לב ע"ג
כג/ה ברור הלכה ב"מ קח ע"ב ציון ח פסקה א (השני)
כג/ה גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' סו-סז
כג/ה דברות משה זרעים עמ' תקפ {המוכר גוף הקרקע לזמן קצוב הרי זה מכירה}
כג/ה דברי אמת (תשעט) עמ' לט {המוכר גוף הקרקע לזמן קצוב הרי זו מכירה}
כג/ה ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 337
כג/ה הוראת שעה פ"ל
כג/ה הלכה רבה ח"ג עמ' 154
כג/ה הר המלך ח"ה עמ' שצא
כג/ה התורה והמדינה ח"ט עמ' שמב, קובץ יא עמ' תריט
כג/ה חביון עוז עמ' קה
כג/ה חוות בנימין ח"ג עמ' תרלב
כג/ה חותם תכנית (ריינס) עמ' רלז
כג/ה חזו"א אהע"ז סי' עד ס"ק יז, חו"מ לקוטים סי' יג ס"ק יז
כג/ה חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 187
כג/ה חי' כתב סופר נזיקין עמ' ח
כג/ה חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' רמו, רנ
כג/ה חי' עזיאל
כג/ה חק לישראל שכירות עמ' 33
כג/ה חקרי לב (המאור) חו"מ ח"א עמ' רכ-רכא
כג/ה חקרי לב (שלוניקי) חו"מ ח"א דף עב
כג/ה יחל ישראל (תשסג) ח"ב עמ' סב
כג/ה כסא שלמה דף סב ע"ד, עה ע"ד
כג/ה כרם ציון שביעית ח"א עמ' ל ע"ב
כג/ה לבושי מרדכי או"ח עמ' קצח
כג/ה לחמי תודה (בסן) דף קא
כג/ה לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' כו עמ' צא {קונה לזמן}
כג/ה מועדי ה' (נתנזון) סוכות עמ' כד-כה
כג/ה מוריה גל' רכו עמ' סז {מכירה לזמן - קנין הגוף}
כג/ה מנוחת משה דף קמו ע"ד
כג/ה מנחת חינוך ח"א עמ' רפט, ח"ג עמ' קנז
כג/ה מעדני ארץ שביעית (תשד) עמ' פח
כג/ה מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' רכ-רכג, רכה-רכו, רכח, רמח
כג/ה מעשה בצלאל סי' תקכב
כג/ה מצעדי גבר קדושין סי' כג ענף א אות ב-ג
כג/ה מרכבת המלך עמ' שנא-שעא
כג/ה משפט כהן עמ' קכה ע"א, קל ע"ב
כג/ה משפטי אמת עמ' רכז
כג/ה עטרת ישראל עמ' סז-סח
כג/ה עיני כל חי (תשסח) עמ' קנג
כג/ה עץ חיים (אבלסון) עמ' תכח-תכט, תלא
כג/ה פסקי ב"ד הרבנות ירושלים - דיני ממונות ח"א עמ' מא
כג/ה פרחי אהרן עמ' 297
כג/ה צלח רכב עמ' קצ
כג/ה צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' ב אות ד
כג/ה צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' ב אות ד, סי' מט אות ד
כג/ה צרור הכסף (הראשון) עמ' קלח
כג/ה רשימות לב ב"ב סי' ד אות ו
כג/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' שצא, תשיד
כג/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקלג
כג/ה רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תי
כג/ה רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קפא
כג/ה שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' רפו
כג/ה שו"ת מהרש"ל סי' לו
כג/ה שמחת יו"ט (אלגזי) סי' כח אות א
כג/ה שמן המור ח"א דף לו ע"ג
כג/ה שעורי ר"א ליכטנשטין ב"ב פ"ג עמ' 331
כג/ה שערי זיו ח"א דף ג ע"ג
כג/ה שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 354, 356
כג/ה שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף צח ע"ג
כג/ה שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' שכב
כג/ה תורת המדינה עמ' 350
כג/ה תחומין חכ"ב עמ' 315, 322
כג/ה תפארת יהונתן (תרצד) דף סו ע"א
כג/ה תשובות ראב"י אב"ד סי' טז
כג/ו אבן ישראל (פישר) ח"ח עמ' קלט
כג/ו אהל יצחק גיטין עמ' פד-פה
כג/ו אהלי יהודה (הכהן) דף פז ע"ב
כג/ו אוצרות הרמב"ם
כג/ו אור הישר [מל"מ הל' שמיטה פי"א ה"א]
כג/ו אידנו עמ' 42-43
כג/ו אמרי בינה (אוירבך) - דיינים סי' מ ד"ה וי"ל, סוגיות סי' יט [א] ד"ה עיין
כג/ו אמרי כהן ב"ב סי' יב ס"ק א
כג/ו אמרי סופר עמ' לה-לו
כג/ו אש פנחס עמ' קעב {מל"מ}
כג/ו באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' שפד {ראב"ד}
כג/ו באר מים חיים (נוסינזון) ב"ב דף פב
כג/ו בארות נתן ח"ב עמ' יז
כג/ו בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' קל
כג/ו בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' נב
כג/ו בדבר מלך חי"ז עמ' קפד {ומה הפרש יש בין המוכר קרקע לזמן קצוב ובין המקנה אותה לפירות וכו'}
כג/ו בית יעקב (טבשונסקי) סי' ריב סעיף ב, סי' רצב סעיף ט, סי' רצה סעיף ג, סי' שמו סעיף יא {ראב"ד}, סי' שנ סעיף ה
כג/ו בית יעקב (שבשונסקי) סי' שמו ס' יח
כג/ו בית יצחק (תשעא) ברירה עמ' כט
כג/ו בכורי הרים סוכה עמ' קס, קסב-קסג
כג/ו בקע לגלגלת דף לב ע"ג
כג/ו ברור הלכה ע"ז כא ע"א ציון א פסקה א
כג/ו ברית הלוי השלם
כג/ו ברכת שאול עמ' תא-תב
כג/ו גבורת יצחק ביכורים עמ' מט, קי
כג/ו גדולי שמואל ב"ב דף ב ע"א, קכג ע"ב
כג/ו דברות משה קדושין סי' יט ענף ו-ז
כג/ו דברי אמת (תרכא) דף מד ע"ד
כג/ו דברי יואל - שו"ת עמ' שכג, שסד
כג/ו דברי יציב חו"מ עמ' רכג {מוכר לזמן}
כג/ו דברי ירמיהו הל' שבת פ"כ ה"ג
כג/ו דברי שאול ויקרא עמ' קעב
כג/ו די השב (בונאן, שו"ת) חו"מ סי' כ דף סז ע"ג
כג/ו הוראת שעה פ"ל
כג/ו הלכה רבה ח"ג עמ' 154
כג/ו הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' ריב
כג/ו הר המלך ח"ד עמ' נז
כג/ו הרמב"ם כמחנך עמ' 210, 214
כג/ו התורה והמדינה ח"ט עמ' שמב, קובץ יא עמ' תריח, תרכב
כג/ו זבחי שלמה עמ' עא
כג/ו זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' קצח {יכול להרוס}
כג/ו זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 249
כג/ו זכרון משה אליהו עמ' לו
כג/ו חדושים ובאורים (גרי') ב"מ ח"ב סי' כח ס"ק ד
כג/ו חוות בנימין ח"ג עמ' תרלב
כג/ו חותם תכנית (ריינס) עמ' רלז
כג/ו חזו"א אהע"ז סי' עד ס"ק טו-טז, חו"מ לקוטים סי' יג ס"ק טו-טז, שביעית סי' כא ס"ק ח (יו"ד סי' סד ס"ק ו)
כג/ו חזו"א על הרמב"ם
כג/ו חי' הגאון אדר"ת עמ' קד-קה {בורות}
כג/ו חי' הגר"ח ב"מ עמ' רכב-רכג
כג/ו חי' חתם סופר
כג/ו חי' כתב סופר כאן, ונזיקין עמ' ז
כג/ו חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' ס
כג/ו חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' רג
כג/ו חי' עזיאל
כג/ו חיי נפש ח"ו עמ' צז
כג/ו חק לישראל שומרים עמ' 34, 660, 661, 713, שכירות עמ' 9, 31, 362, 363 {מעשה רוקח}, 484
כג/ו טבעת החושן ח"ד עמ' כ, מלואי אבן - שו"ת עמ' קיא
כג/ו יבול היובלות עמ' 376
כג/ו ישא מדברותיך קדושין עמ' צט
כג/ו כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' קע, וגיטין פ"ד ה"ט
כג/ו כרם אברהם עמ' ע
כג/ו כרם ציון שביעית ח"ב עמ' כח ע"א
כג/ו כתב סופר חו"מ דף טו ע"ד
כג/ו כתב סופר חו"מ סי' יג
כג/ו כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' ריח
כג/ו לחם חקי עמ' עט-פ
כג/ו לקוטי סופר ח"א דף עז ע"ג
כג/ו לקוטי שעורים (שטיין) ב"מ סי' כג ס"ק א
כג/ו לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' רס-רסא
כג/ו לשד השמן (ירוש')
כג/ו מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' קנ
כג/ו מועדי ה' (נתנזון) סוכות עמ' לג
כג/ו מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' קמט
כג/ו מוריה גל' קז עמ' עט, גל' רה עמ' עו-עז, גל' ריט עמ' סו, סט-ע
כג/ו מנחת איש (שפירא, תשסג) עמ' נח
כג/ו מנחת חיים (שוויד) ח"ג עמ' כד
כג/ו מנחת חינוך ח"א עמ' עד, רכ, רפט, שנב, ח"ב עמ' תקכט-תקלא, ח"ג עמ' תכט, תקכט
כג/ו מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' סח, תריד
כג/ו מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' רכ-רכג, רכה-רכח, רמח
כג/ו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף ב ע"א
כג/ו מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' רעו
כג/ו מקורות לפסקי הרמב"ם
כג/ו מקנת חיים עמ' לו
כג/ו מרכבת המלך עמ' שנא-שעא
כג/ו משא יד ח"א עמ' רלב-רלג {חפירת בורות}
כג/ו משנת יעקב
כג/ו משנת יעקב הפלאה עמ' רס-רסא
כג/ו משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 125-127
כג/ו נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' רצז
כג/ו נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' תשלב
כג/ו נתיבות מרדכי גיטין עמ' תטז, תקפה
כג/ו נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' צט
כג/ו נתיבות שמואל דף לז ע"ד
כג/ו ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' שפ {הנותן אתרוג לזמן}, שצב {"קצוב"}
כג/ו סוכה וארבעת המינים עמ' 368
כג/ו ספיקא דרבנן עמ' מט
כג/ו עטרת יהושע - סוגיות (תשנד) עמ' עח
כג/ו עטרת יהושע - סוגיות (תשעד) עמ' קעח
כג/ו עטרת ישראל עמ' סח-סט, עט, קעב
כג/ו עטרת שלמה ח"א עמ' רצח
כג/ו עמק שאלה (טברסקי) עמ' כב, שיד
כג/ו ענפי ארז (זי') דף קלז ע"ב
כג/ו עץ חיים (אבלסון) עמ' תכח-תכט, תלא
כג/ו עצי חיים על התורה עמ' תסג
כג/ו ערך שי חו"מ סי' ריב סעיף ג {ראב"ד}
כג/ו פרחי אהרן עמ' 297
כג/ו פרי הארץ (כהנוו) סי' מח
כג/ו צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' ב אות ד
כג/ו צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' ב אות ד, סי' מט אות ד
כג/ו צרור הכסף (הראשון) עמ' קלח
כג/ו קובץ השמיטה עמ' קפד, שכו, תרט
כג/ו קונטרסי שעורים ב"ב דף 8
כג/ו קונטרסי שעורים נדרים שעור כו אות ד
כג/ו קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' סח {קונה שדה ביובל בונה והורס}
כג/ו קרית מלך
כג/ו קרן הצבי מצוה כו אות ג
כג/ו קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' פב
כג/ו רביד הזהב (אברך) דף מב ע"א {חפירת בור}
כג/ו רנת יצחק יהושע עמ' רג
כג/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' שצא, תפה, תשיד
כג/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תט, תקכח, תקלג
כג/ו רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תי
כג/ו רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' ריא, שבועות עמ' קפא
כג/ו שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' רי
כג/ו שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' רא, רג
כג/ו שבי בנימין דף כה ע"ג
כג/ו שביעי קדש עמ' רא, רז, רט
כג/ו שביתת יו"ט
כג/ו שדה שמואל (שביעית) עמ' קנא
כג/ו שו"ת הרמ"ז סי' מו
כג/ו שו"ת מהרי"ל החדשות עמ' רמ
כג/ו שו"ת מהרי"ל עמ' קלה
כג/ו שו"ת מהרש"ל (תשעט) עמ' קלט
כג/ו שו"ת ציוני ח"ב סי' כט דף לו ע"ב
כג/ו שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' רעח {מ"מ}
כג/ו שעורי עיון התלמוד נדרים שיעור מה
כג/ו שעורי ר' שמואל ב"מ ח"א עמ' רסא
כג/ו שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' עח
כג/ו שערי טהר ח"א שער ג סי' יז אות ז, ח"ח סי' קכב אות ד
כג/ו שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 351, 353, 354, 356
כג/ו שערי רחמים (פרנקו) ח"א אהע"ז סימן טז דף כו ע"ד {ראב"ד}
כג/ו שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' שכב
כג/ו תורה תמימה ויקרא פ' כה אות קלט
כג/ו תורת המדינה עמ' 350
כג/ו תורת יהונתן פרק ז אות נו
כג/ו תורת מיכאל עמ' רא
כג/ו תחומין חכ"ב עמ' 319
כג/ו תנובת ציון דף סב ע"ד
כג/ו תפארת ציון (ריבקין) סי' יד אות יז, כז
כג/ו תשורת שי מהדו"ק סי' שח
כג/ז באר מים חיים (נוסינזון) ב"ב דף פב
כג/ז בכורי יוסף (וינר) ח"א עמ' נא
כג/ז דברות משה קדושין סי' יט ענף ו
כג/ז דין אמת (תקטו) דף סט ע"א {מ"מ}
כג/ז דין אמת (תשסז) עמ' רלז
כג/ז דיני מסחר במשה"ע עמ' 218-217
כג/ז דעת סופר אהע"ז סי' ל
כג/ז הרמב"ם כמחנך עמ' 214
כג/ז חי' כתב סופר נזיקין עמ' ו
כג/ז חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' רמו, רנ
כג/ז חיים שנים ישלם עמ' רה {כ"מ}
כג/ז חק לישראל שומרים עמ' 263 {כ"מ}, שכירות עמ' 226, 394 {רמב"ם}, 502 {כ"מ}
כג/ז מבוא למשפט העברי בימי התלמוד עמ' 109
כג/ז מילי דמרדכי
כג/ז מעיני המים
כג/ז מעיני התורה ח"ב עמ' רו {כ"מ}
כג/ז משנת יעקב
כג/ז סוכה וארבעת המינים עמ' 368
כג/ז עטרת ישראל עמ' עט
כג/ז עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 80
כג/ז עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' קלד
כג/ז פד"ר חי"ז עמ' 283
כג/ז פשר דיני הנזיקין בתלמוד עמ' 87
כג/ז צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' ב אות ד, סי' מט אות ד
כג/ז צרור הכסף (הראשון) עמ' קלח
כג/ז קרית מלך
כג/ז שו"ת הרמ"ז סי' מו
כג/ז שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' שצא, החדשות (תשעו) עמ' קטו
כג/ז שו"ת ר' יחיאל באסן סי' יח דף ט ע"ג {כ"מ}
כג/ז שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' לב
כג/ז שמחתי באומרים לי עמ' שעד-שעה, שעז, שעט, שפב
כג/ח אור הישר [אור הישר ערכין כא ע"א, קצוה"ח ס' שטז ס"ק ב]
כג/ח אור יעקב יבמות דף מה ע"א
כג/ח אמונת עתיך גל' 111 עמ' 102
כג/ח אשר למלך
כג/ח באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' שפג
כג/ח בדבר מלך חי"ז עמ' קפח, קצח, שג {ומה הפרש יש בין הקנה שדה זו לפירותי' ובין השוכר שדה מחבירו וכו'}
כג/ח בית אהרן וישראל גל' סג עמ' כג
כג/ח בכורי יוסף (וינר) ח"א עמ' מז, פ
כג/ח בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' קנב
כג/ח ברור הלכה ב"מ עט ע"ב אחרי ציון ד
כג/ח ברית אברהם (פצנובסקי) חו"מ סי' לד אות ו {מל"מ}
כג/ח גדולי שמואל ב"מ דף צו ע"ב
כג/ח דין אמת (תקטו) דף עט ע"ב {מל"מ}
כג/ח דין אמת (תשסז) עמ' רעא {מל"מ}
כג/ח דרכי משפט - שומרים סי' טז סעיף א-ב
כג/ח הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קה-קו
כג/ח ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 309
כג/ח הרמב"ם כמחנך עמ' 210, 214
כג/ח חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' רמה
כג/ח חי' רעק"א (פרדס)
כג/ח חק לישראל שכירות עמ' 7, 20, 31, 363, 394, 502, 503 {מל"מ}, 507 {מל"מ}, 512
כג/ח חקרי לב (המאור) מהדו"ב ח"ב עמ' רצה
כג/ח חקרי לב (שלוניקי) חו"מ ח"ב דף כח ע"ד
כג/ח יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' תס
כג/ח יגיעת ערב פסחים עמ' לב
כג/ח ימי שלמה
כג/ח כרם ציון שביעית ח"ב עמ' כח ע"א
כג/ח לב מבין
כג/ח לבוש מרדכי ב"ב (תשעד) סי' כ אות ה
כג/ח מבוא למשפט העברי בימי התלמוד עמ' 112
כג/ח מילי דמרדכי
כג/ח מלאכת שלמה (חכים) דף נו ע"א {כ"מ}
כג/ח מנחת חינוך ח"א עמ' רנד
כג/ח מעיני המים
כג/ח מעיני התורה ח"ב עמ' רו-רז {מל"מ}
כג/ח מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"ב סי' יז אות ו]
כג/ח מרבה חיים סי' מא אות י
כג/ח משפט הקנין ח"ב עמ' קסג
כג/ח משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' קצא-קצב
כג/ח משפטים ישרים (חסון) דף לו-לח
כג/ח צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף רלז ע"ד
כג/ח צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' ב אות ד
כג/ח צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' ב אות ד, סי' מט אות ד
כג/ח קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' שג
כג/ח קרית מלך
כג/ח רוב דגן (הלוי) ח"א דף רכו ע"א {מל"מ}
כג/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' שצא, תמג, תשיג, תשנא
כג/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קמז, תקלב
כג/ח רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תי
כג/ח רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' רב
כג/ח שו"ת הרמ"ז עמ' קעא
כג/ח שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' רפז
כג/ח שיח ערב סנהדרין עמ' כט {או"ש}
כג/ח שמחת יו"ט (אלגזי) סי' כז אות ג {מל"מ}, סי' כח אות א
כג/ח שעורי מרן הגר"י מפוניבז עמ' רה
כג/ח שעורי ר"א ליכטנשטין פסחים עמ' 190
כג/ח שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 329
כג/ח תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תשסז
כג/ח תשובות יהודה דף עה ע"ד {אסור להשכיר}
כג/ט אוצמפה"ת ב"מ טז ע"א הע' 64 {או"ש}, לג ע"ב הע' 137
כג/ט אידנו עמ' 43 {ראב"ד}
כג/ט אנצי"ת ע' דבר שלא בא לעולם הע' 266, 267, 269, 274, 277, 280
כג/ט באר מים חיים (נוסינזון) כתובות דף נט
כג/ט בית המדרש
כג/ט בכורי יוסף (וינר) ח"א עמ' מו, פח
כג/ט גבול יהודה (ציר') דף קיב ע"ג {כ"מ}
כג/ט גדולי שמואל ב"ב דף עט ע"א, פ ע"א
כג/ט גור אריה (צרמון)
כג/ט גושפנקא דמלכא
כג/ט חק לישראל שכירות עמ' 7
כג/ט חתן סופר קניינים ח"א עמ' קנא
כג/ט לב אהרן ח"ב חו"מ סי' יג עמ' שיא
כג/ט מאור מרדכי ב"ב עמ' רלג {שובך}
כג/ט מחנה יהודה (אשכנזי) דף ריא ע"ג
כג/ט מילי דמרדכי
כג/ט מקום דוד [שו"ת מהריט"ץ סי' קלג]
כג/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
כג/ט משנת יעקב הפלאה עמ' קמה-קמו
כג/ט משנת יעקב כאן
כג/ט משנת ר' אהרן נדרים עמ' רמ {כ"מ}
כג/ט נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' לח אות א
כג/ט נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' רסב
כג/ט ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' רעח
כג/ט פד"ר חי"ז עמ' 193 {כ"מ}
כג/ט פד"ר חי"ז עמ' 193 {כ"מ}
כג/ט צרור הכסף (הראשון) עמ' קלח
כג/ט קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' קעב
כג/ט שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' קכב
כג/ט שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' שצ, החדשות (תשעו) עמ' קטו
כג/ט שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' קסז {כ"מ}
כג/ט שעורי הרב גיטין ח"א עמ' קלז
כג/ט תורת הקנינים ח"ב עמ' שיב, תקפב
כג/י אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' קמז, ח"ו עמ' קפח-קפט
כג/י ברור הלכה חולין קמא ע"ב אחרי ציון ד
כג/י דברי אהרן עמ' צז {גזירת חכמים}
כג/י דברי יציב לקוטים עמ' קטז {גזירה}
כג/י דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תפד
כג/י הבנים תקח לך סי' מח אות א {איסור זכיה בבנים}, יב {איסור זכיה בבנים}, סי' נ אות ב {איסור זכיה בבנים}, ה {הגביה את האם ע"י הקשה וחזרה}, ו {עד שיפרחו האמהות}, ז {אפרוחים שלא פרחו}, סי' נב אות ז {אם בעל השובך מטפח על השובך}
כג/י הדר איתמר עמ' ריב {כ"מ}, ריג
כג/י התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קנח
כג/י ויוסף שאול דף סו ע"ד
כג/י כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף מב ע"ג, מג ע"ד, קכד ע"א
כג/י מוריה גל' רלח עמ' פז
כג/י מילי דמרדכי
כג/י מלאכת חשב עמ' קכג
כג/י ממעיני ישועה (הירשהורן) דף לט ע"ב
כג/י מעיני המים
כג/י מרומי גלים עמ' כט, לא
כג/י משנת יעקב כאן
כג/י משנת יעקב קדושה עמ' שסג, שסו
כג/י נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' לח אות א
כג/י סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' סח כלל יג פרט ה ה
כג/י סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ד עמ' רד-רה
כג/י עדות בישראל
כג/י עיני דוד
כג/י פרי חיים (הליר) כאן
כג/י פרי חיים (תרסז) סי' ב
כג/י ציץ אליעזר ח"ב סי' לג אות ג
כג/י צפנת פענח בראשית עמ' ז
כג/י קרית מלך
כג/י שו"ת מהרש"ם ח"ו סי' כו
כג/י שילוח הקן עמ' ו, ח, סז
כג/י שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' שלא {משום שלוח הקן}
כג/י שערי זיו ח"ב דף סב ע"ב
כג/יא זרע יצחק (לומברוזו) [ב"י סי' רה]
כג/יא מנחת חינוך ח"ג עמ' שלב
כג/יא ערך השלחן חו"מ ח"א דף מח ע"א
כג/יב אולם המשפט סי' רכ סעיף יא
כג/יב פד"ר ח"י עמ' 126
כג/יג חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 541
כג/יג מלאכת שלמה (חכים)
כג/יד הר המלך ח"ה עמ' עג
כג/יד משנת יעקב
כג/יד עיני דוד
כג/טו ברור הלכה ב"ק פא ע"א ציון ח
כג/טו הר המלך ח"ד עמ' נח
כג/טו יד בנימין ר"ה עמ' שכב {מ"מ}
כג/טו מקורות לפסקי הרמב"ם
כג/טו משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' לה
כג/טו קרית מלך
כג/טו ראש ברזל עמ' קח {כ"מ - חיוב היורשים}


כד/793 הלכות מכירה פרק כד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


כד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
כד/רה"פ מעשה רקח
כד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
כד/רה"פ פי' ר"י קאפח
כד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
כד/רה"פ רמב"ם לעם
כד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
כד/א אולם המשפט סי' רטז סעיף ה
כד/א אוצמפה"ת ב"מ כ ע"א ח"ב הע' 64 {שטר מכר}
כד/א אוריתא יג עמ' עז
כד/א בית יעקב (טבשונסקי) סי' רטז סעיף ד
כד/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ד עמ' ט
כד/א דברות משה זרעים עמ' תקעח {ואפילו יבשו האילנות או נקצצו יש לו קרקע הראוי להם וקנה כל האילנות שביניהם ובמ"ט}
כד/א יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' רפא
כד/א מחנה יהודה (אשכנזי) דף רב ע"ד
כד/א מילי דמרדכי
כד/א מרכבת המשנה מהדו"ב
כד/א משנת יעקב קנין עמ' קלח-קמ
כד/א משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' ר
כד/א ס' המקח עמ' רנב
כד/א קונטרסי שעורים ב"ב דף קיב
כד/א קרית מלך
כד/א שמועת חיים ערכין ח"א עמ' תב
כד/א שמחת יו"ט (אלגזי) סי' סה אות ד
כד/א שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רו
כד/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 98
כד/ב אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' קצ
כד/ב זכרון משה אליהו עמ' צה
כד/ב יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' רפא
כד/ב יד לרמב"ם עמ' 130
כד/ב מילי דמרדכי
כד/ב משנת יעקב
כד/ב קונטרסי שעורים ב"ב דף 228
כד/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' רי
כד/ב שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רו
כד/ב שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' קיז
כד/ג אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' סג
כד/ג דברות משה ב"ב ח"א סי' כט ענף א
כד/ג דליית הכרם עמ' תתתלב {מ"מ} [שכלל - צ"ל בכלל]
כד/ג ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 150 {מ"מ, כ"מ}
כד/ג חזו"א כלאים סי' י ס"ק ד
כד/ג חסדי דוד ח"ד עמ' תי
כד/ג מטה יחיאל סי' צד ס"ק ב
כד/ג מלאכת שלמה (חכים) דף כז ע"ב {כ"מ}
כד/ג מנחת חיים (שוויד) ח"ג עמ' כח
כד/ג משנת יוסף שביעית ח"א עמ' צד
כד/ג משנת יעקב
כד/ג נתיבות המשפט סי' קפב ס"ק ח
כד/ג פנים חדשות [בני שמואל (חיון) דף עה]
כד/ג פרי עץ חיים (קרויס) עמ' נג
כד/ג שירת דוד (תשסג) עמ' רלז
כד/ג שירת דוד ב"מ עמ' רלז
כד/ג שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רו
כד/ג שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' קיז
כד/ד אוריתא יג עמ' עז
כד/ד בית אהרן וישראל גל' ס עמ' לב, לה-לו
כד/ד גדולי שמואל נדרים דף מו ע"ב, ב"מ דף עז {או"ש}
כד/ד דברי ירמיהו קידושין עמ' רמא
כד/ד הר המלך ח"ד עמ' נח
כד/ד חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' קמח
כד/ד חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' קח-קט
כד/ד חיים ומלך
כד/ד מחנה יהודה (אשכנזי) דף רג ע"א {מ"מ}
כד/ד מילי דמרדכי
כד/ד מקנת חיים עמ' רעא
כד/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
כד/ד משמר הלוי עמ' קכח, קלא
כד/ד משנת יעקב
כד/ד פרי עץ חיים (קרויס) עמ' נג
כד/ד קרית מלך
כד/ד רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' קנו {מ"מ}
כד/ה אולם המשפט סי' רטז סעיף יא {מל"מ}
כד/ה באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קלח
כד/ה חזקה רבה חו"מ ח"ד עמ' 392
כד/ה מחנה יהודה (אשכנזי) דף רה ע"ב {כ"מ}
כד/ה מילי דמרדכי
כד/ה משנת יעקב
כד/ה עין תרשיש
כד/ה שאל האיש דף עא ע"ד, עד ע"ג
כד/ה שמו משה דף קלח ע"ד
כד/ו אור הישר [מפרשים בהל' טוען פי"ב הי"ז]
כד/ו מקדש דוד ב"ב עמ' מז-מח
כד/ו נופת צופים (בירדוגו) חו"מ סי' קכח
כד/ו עין תרשיש
כד/ו קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' קצט
כד/ז בית פנחס (וולף) עמ' 158
כד/ז ברור הלכה ב"ק פא ע"א ציון ח, ב"מ קיח ע"ב ציון נ
כד/ז ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"י עמ' קג
כד/ז דברות משה גיטין עמ' שיא
כד/ז דברי יהודה דף לא ע"ג {היוצא מהשרשים}
כד/ז דברי יהודה סי' ט אות א
כד/ז חזון יחזקאל ב"ב פ"א ה"ח
כד/ז חי' בעל שרידי אש עמ' רע
כד/ז כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' שג
כד/ז משנת יעקב
כד/ז משנת יעקב זרעים ח"א עמ' קיח-קכא
כד/ז עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' רעח
כד/ז פני משה (שלז')
כד/ז שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' פו
כד/ז תחומין ח"ג עמ' 397
כד/ח אבן האזל (גם בהשמטות, סוף שופטים דף פב ע"ד)
כד/ח אולם המשפט סי' רטז סעיף יב
כד/ח באר מים חיים (נוסינזון) ב"ב דף לז
כד/ח דברות משה ב"ב ח"א סי' כט ענף א
כד/ח הר המלך ח"ו עמ' שע-שעא
כד/ח חזקה רבה חו"מ ח"ד עמ' 392
כד/ח חזקת הבתים עמ' 111
כד/ח חי' חתם סופר
כד/ח חי' ר' אפרים מרדכי
כד/ח חיי דוד עמ' רמב-רמד
כד/ח יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' רסג, רסה, תיא-תיב
כד/ח לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' טז אות ד
כד/ח מחנה יהודה (אשכנזי) דף רה ע"ד
כד/ח מילי דמרדכי
כד/ח משנת יעקב
כד/ח משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' קצח, ר
כד/ח ס' המקח עמ' רלז
כד/ח סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' קכא-קכד
כד/ח צרור הכסף (הראשון) עמ' שלג
כד/ח שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' ע
כד/ח שו"ת ממעמקים ח"ג עמ' שא
כד/ח שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' קיז-קיח
כד/ט אבי עזרי ח"א
כד/ט אולם המשפט סי' רטז סעיף יב-יג
כד/ט אסיפת שמועות תשרי עמ' סט
כד/ט באר מים חיים (נוסינזון) ב"ב דף לז
כד/ט גדולי שמואל ב"ב דף לז ע"א
כד/ט חזון יחזקאל ב"ב פ"ד ה"ז
כד/ט חזקת הבתים עמ' 110
כד/ט חי' חתם סופר
כד/ט יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' רסג, רסז {אבי עזרי}, תיא
כד/ט יגיעת ערב פסחים עמ' מ
כד/ט יד לרמב"ם עמ' 125-130
כד/ט מילי דמרדכי
כד/ט מעליות ח"יא עמ' 9-52
כד/ט מצעדי גבר ב"ק סי' סה אות ד-ה
כד/ט מקדש דוד ב"ב עמ' מז-מח
כד/ט משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' קצח
כד/ט שו"ת ממעמקים ח"ג עמ' שא
כד/ט שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קמא סעיף ה
כד/י איים בים ב"ב פ"א סי' כה אות ג
כד/י אנצי"ת ע' ארבע אמות (ב) הע' 76
כד/י חק לישראל שיתוף נכסים עמ' 184
כד/י משנת יעקב
כד/יא אוצרות הרמב"ם
כד/יא בית יעקב (טבשונסקי) סי' רטז סעיף ב
כד/יא דליית הכרם עמ' תתתלב {מ"מ} [שרייה - צ"ל שייריה]
כד/יא ס' המקח עמ' רלו
כד/יב אם הדרך
כד/יב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
כד/יב בית יעקב (טבשונסקי) סי' רטז סעיף ג {מל"מ}
כד/יב דין אמת (תקטו) דף סט ע"ב {מ"מ}
כד/יב דין אמת (תשסז) עמ' רלח
כד/יב דליית הכרם עמ' תתתלב [ובבלל - צ"ל ובכלל]
כד/יב מגדל עז עמ' תרכא
כד/יב מחנה יהודה (אשכנזי) דף רב ע"א {מ"מ}
כד/יב מילי דמרדכי
כד/יב מקדש דוד ב"ב עמ' מז-מח
כד/יב עיני יצחק דף נא ע"ג
כד/יב פרי חיים (הליר)
כד/יב פרי יצחק (בלזר) ח"א דף פה ע"ד, ח"ב דף נג ע"א
כד/יב צרור הכסף (הראשון) עמ' שלב
כד/יב קרית מלך
כד/יב שער יהושע ח"א עמ' קנד, ח"ב עמ' נט
כד/יג אגודות אזוב מדברי דף ו ע"א {קרקע ודקלים הם מכר אחד}
כד/יג אולם המשפט סי' רטז סעיף ג
כד/יג אמונה ומסחר עמ' קפג, רמז, תקכו
כד/יג אמרי בינה (אוירבך) - הלואה סי' נא ד"ה והיכא
כד/יג אנצי"ת ע' דבר שלא בא לעולם הע' 325 {ראב"ד}, 326, 327 {כ"מ}
כד/יג אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 413, 415
כד/יג אשר למלך
כד/יג באר מים חיים (נוסינזון) כתובות דף צא
כד/יג באר מים חיים (נוסינזון) קידושין דף נא
כד/יג בית שלמה (דרמר) או"ח סי' לו דף כג ע"ב
כד/יג בשמן רענן ח"ב עמ' של-שלא
כד/יג גדולי שמואל ב"ב דף סט ע"ב
כד/יג גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תשצ
כד/יג גן נעול כפתור ג פרח ד אות ט
כד/יג דברות משה ב"מ ח"ב סי' נח ענף ד
כד/יג דברי אמת (תרכא) דף צג ע"ד
כד/יג דברי אמת (תשעט) עמ' שכג {מגיד משנה}, שכז {גבי ארעא ודיקלי שאין מחייבין אותו לקנות}, של {מגיד משנה}
כד/יג דברי חיים בתרא דף יד
כד/יג דברי ירמיהו קידושין עמ' רמא
כד/יג דברי משפט סי' רטז סעיף א {מ"מ וכ"מ}
כד/יג דברי ריבות (תשעב) עמ' תנא
כד/יג דין אמת (תקטו) דף סט ע"ד {מ"מ}
כד/יג דין אמת (תשסז) עמ' קצ, רלג {מל"מ}, רלד, רלט
כד/יג דיני חוזים במשה"ע עמ' 322, 67, 368
כד/יג הגהות חבר בן חיים
כד/יג ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 155, 154, 150
כד/יג ויקח אברהם [פנים מאירות (תקצג) ח"ב דף יג ע"ב]
כד/יג ושב הכהן (תשמח) עמ' שפג {מ"מ}
כד/יג זכרון צבי מנחם דף ב ע"ב, ד ע"א, ה ע"ב, ז ע"ד, ט ע"א {מוכר קרקע ודקלים}
כד/יג חוף ימים ח"א סי' סו אות ב
כד/יג חוקות הדיינים ח"ב עמ' שפו
כד/יג חי' צמח צדק (חב"ד) ב"מ עמ' קלד
כד/יג חיי נפש בראשית ח"ב עמ' רסה
כד/יג חק לישראל שכירות עמ' 55 {מ"מ}, 56
כד/יג יד דוד (קרלין) ח"ב דף מז ע"ב, מח ע"א
כד/יג ישועות ישראל סי' ס סעיף ט
כד/יג מגד שמים, הקדמה לסי' קעה אות ד
כד/יג מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' יט
כד/יג מחנה יהודה (אשכנזי) דף רב ע"ב
כד/יג מילי דמרדכי
כד/יג מראה איש ח"ב עמ' קמז, קנ
כד/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
כד/יג משנת יעקב
כד/יג משנת ר' אהרן שכנים עמ' ז, קטז
כד/יג משנת רבנו עמ' קכו {קרקע ודקלים}
כד/יג משפט צדק ח"ג דף פו ע"ב וע"ד {מ"מ}
כד/יג משפטי אמת עמ' קעה, קעז, קפ
כד/יג משפטי שלמה (קרליץ) ח"ב סי' י עמ' מה
כד/יג נחפה בכסף (נבון) ח"א דף לג ע"א
כד/יג נפתולי נפתלי דף צח-צט {ראב"ד ומ"מ - חייב המוכר להעמיד לקונה את מה שמכר לו}
כד/יג נתיבות המשפט סי' קפב ס"ק ח
כד/יג נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' תכה
כד/יג פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' נא, נב
כד/יג פרי הארץ (מזרחי) ח"ג חו"מ סי' ז (עז ע"ב)
כד/יג פרי חיים (הליר)
כד/יג פרי יצחק (תשעו) עמ' רעט {ראב"ד}, תקכה
כד/יג צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קמט
כד/יג קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' ט-י
כד/יג קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' שא
כד/יג רבבות אפרים (מזוז) סי' ז הגהה יא
כד/יג שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' ע עמ' קסו, קסח
כד/יג שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' נט {ראב"ד}
כד/יג שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' רנז
כד/יג שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תריד, החדשות (תשעו) עמ' תקיב
כד/יג שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' מ
כד/יג שו"ת ר"א בן ארחא עמ' עה
כד/יג שו"ת ראנ"ח ח"ב סי' לז
כד/יג שושנת יעקב (הורוויץ) סי' תז סעיף א
כד/יג שמחת יו"ט (אלגזי) סי' עח אות ב
כד/יג שמן המשחה (קושטא) דף ב ע"א
כד/יג שנות חיים (אויסאיבל) רבית סי' סו ענף ב ס"ב ס"ק ג
כד/יג שנתון המשפט העברי ח"ה עמ' 41
כד/יג שנתון המשפט העברי ח"ה עמ' 41 {ראב"ד}
כד/יג שער המלך ח"ב עמ' שצח
כד/יג שער משפט סי' רטז ס"ק ב
כד/יג שערי צדק ח"ג עמ' 191
כד/יג שערי ציון (סופר), ח"א סי' ט ענף ד אות ו
כד/יג תחומין חכ"ב עמ' 333
כד/יד גן נעול כפתור ג פרח ד אות ט
כד/יד דין אמת (תשסז) עמ' קפו, קפח {מל"מ}
כד/יד הר המלך ח"ד עמ' נח
כד/יד יגיעת ערב ב"מ עמ' קצד
כד/יד לב השבת סי' יד הערה 14
כד/יד מילי דמרדכי
כד/יד מקורות לפסקי הרמב"ם
כד/יד משפט שלמה (זפרני) ח"ד עמ' עב
כד/יד שער יהושע ח"ב עמ' לו
כד/טו אם הדרך
כד/טו אנצי"ת ע' בית הע' 101, 103
כד/טו גליוני הגר"ש עמ' קא {מל"מ}
כד/טו דליית הכרם עמ' תתתלב [השגת הראב"ד שייכת להט"ז]
כד/טו לחקרי הלכות סי' טו
כד/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
כד/טו פד"ר חי"ד עמ' 82 ,182
כד/טו פרי חיים (הליר)
כד/טו צרור הכסף (הראשון) עמ' שכח
כד/טו קרית מלך
כד/טו ר"י ששפורטש עמ' 159, 296
כד/טו שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' תתכח
כד/טו שו"ת רשב"ש עמ' רנה
כד/טו שער משפט סי' שטז ס"ק ב {מל"מ}
כד/טו שערי טהר ח"ג שער ב סי' כז אות ד
כד/טו תורת חיים (תשסג) ח"ג עמ' רצט
כד/טז אהל משה (הורוביץ) ח"א ב"ב ברא"ש פ"ד ס"ז
כד/טז בית אפרים חו"מ דף סג ע"ג
כד/טז בעי חיי יו"ד דף נה ע"ג
כד/טז ברור הלכה ב"מ קיז ע"ב ציון ג פסקה ג
כד/טז ברכות חיים ח"ב עמ' ע {מל"מ}
כד/טז דין אמת (תקטו) דף סח ע"ד, סט ע"ג {מל"מ}
כד/טז דין אמת (תשסז) עמ' קצו, רלז {מל"מ}
כד/טז דרך המלך (לוין) דף ה ע"ג
כד/טז חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ג עמ' מט {מל"מ}, שג {מ"מ}
כד/טז חקרי לב (שלוניקי) חו"מ ח"ב דף טז ע"ד {מל"מ}
כד/טז כהונת עולם דף עג ע"ב {מל"מ}
כד/טז כפי אהרן ח"א דף קכז ע"ג {עליון שבא לשנות}
כד/טז מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' שיח, שכ, שכב {מל"מ}
כד/טז מחנה יהודה (אשכנזי) דף קצד ע"ב, קצו ע"ג {כ"מ}
כד/טז מלאכת שלמה (חכים)
כד/טז מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקנב (קעח)]
כד/טז משנת יעקב
כד/טז ס' המקח עמ' רלג, רסג
כד/טז פד"ר ח"ט עמ' 11, 15, חי"ד עמ' 180
כד/טז פרי האדמה ח"ב
כד/טז פרי חיים (הליר)
כד/טז צרור הכסף (הראשון) עמ' שכז
כד/טז ר"י ששפורטש עמ' 296
כד/טז שו"ת מהר"א אשכנזי סי' ב
כד/טז שנתון המשפט העברי ח"ח עמ' 300
כד/יז אבקת רוכל (תשעז) עמ' שנב
כד/יז אדרת אליהו (הצרפתי) עה"ת עמ' לט
כד/יז אור הישר [אבקת רוכל סי' קיג]
כד/יז אנצי"ת ע' בית הקברות הע' 51, 53
כד/יז דברי מלכיאל ח"א סי' צו אות ט
כד/יז היכלי שן ח"ג סי' נו
כד/יז זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רי
כד/יז משנת יעקב
כד/יז נועם ח"ו עמ' קב, חי"ד עמ' שטז
כד/יז ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' קלח
כד/יז עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 253
כד/יז פרשת השבוע (תשעב) ח"ד עמ' 249
כד/יז צידה לדרך מאמר ה עמ' קפ
כד/יז תניא רבתי ח"ב עמ' קצ


כה/794 הלכות מכירה פרק כה *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


כה/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
כה/רה"פ מעשה רקח
כה/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
כה/רה"פ פי' ר"י קאפח
כה/רה"פ פי' ר"ש צדוק
כה/רה"פ רמב"ם לעם
כה/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
כה/א אנצי"ת ע' ארבע אמות (ב) הע' 52, ע' בית הע' 60, 61, 64, 71, 80
כה/א באר מים חיים (נוסינזון) נדרים דף נו
כה/א בית יצחק תשט"ז עמ' 62, 64 {מוכר בית לא מכר עלייה}
כה/א ברור הלכה נדרים נו ע"א ציון א
כה/א המאור הגדול (יעבץ) עמ' שכב
כה/א חי' עזיאל
כה/א יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' רסו
כה/א יד פשוטה מדע עמ' תתט
כה/א לוחות אבן ב"ב עמ' ריב-ריג
כה/א לחקרי הלכות סי' ריז
כה/א משנת יעקב
כה/א נדרי זריזין ח"א עמ' שצג
כה/א פד"ר חי"ח עמ' 307
כה/א פד"ר חי"ח עמ' 309
כה/א צרור הכסף (הראשון) עמ' שכד
כה/א שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' תתיג, תתיט
כה/א שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תקנה
כה/א שו"ת ר"י מילר עמ' רלו
כה/א שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קיד
כה/ב איש על העדה (אלאביץ) עמ' 196
כה/ב אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' כז {מעקה י"ט ורחב ד"א}
כה/ב אנצי"ת ע' בית הע' 84, 86, 88-90, 96, 99
כה/ב ברור הלכה נדרים נו ע"א ציון א
כה/ב הר המלך ח"ז עמ' רמד
כה/ב ימי שלמה
כה/ב לוחות אבן ב"ב עמ' ריב-ריג
כה/ב מהלכי משפט ח"א מהלך כה אות ב {מ"מ}
כה/ב מעיני המים
כה/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
כה/ב משנת יעקב קנין עמ' קמג-קמד
כה/ב פרי חיים (הליר)
כה/ב קרית מלך
כה/ב שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' קא
כה/ג אור הישר [לח"מ הל' נזירות פ"ג ה"ח, אור הישר נזיר ז ע"ב וערכין יט ע"א]
כה/ג בית ישראל (הורוביץ) יו"ד סי' לח
כה/ג בני שמואל דף קב ע"א
כה/ג ברור הלכה ר"ה כז ע"ב ציון ס פסקה ה
כה/ג ברכת שלמה חו"מ עמ' נח
כה/ג יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' רסה-רסו, רסח, תיד
כה/ג לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 177
כה/ג מאורות הדף היומי ח"ו עמ' צח-צט
כה/ג מקור ישראל סי' מ דף עה ע"א {כר"ע}
כה/ג משנה הלכות נדרים דף מ ע"א
כה/ג משנת יעקב
כה/ג צור תעודה דף רלב ע"ב
כה/ג שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' סו
כה/ג שו"ת מהרלב"ח סי' קכז
כה/ג שו"ת ר' משה מרוטנבורק האחרונים חו"מ סי' ח דף נא ע"א {לישנא יתירא}
כה/ד אבקת רוכל (תשסב) עמ' שפב {מ"מ}
כה/ד אבקת רוכל (תשעז) עמ' שמ {מ"מ}
כה/ד אוצרות הרמב"ם
כה/ד ברכת שלמה חו"מ עמ' נח
כה/ד גבורות שלמה דף סח ע"ב {מוכר בעין רעה מוכר לעין עומקא ורומא ונותן בעין יפה נותן}
כה/ד חיים שנים ישלם עמ' לט
כה/ד נתיב מאיר
כה/ד שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' ק
כה/ד שמן המשחה (קושטא) דף ב ע"א
כה/ה אור הישר [אור שמח לעיל פכ"ד ה"ד]
כה/ה אנצי"ת ע' בית הע' 108-106, 112, 115, 119, 121, 123
כה/ה באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
כה/ה דליית הכרם עמ' תתתלב [ולא את מלבנות כרעי המטה - כפול ומיותר]
כה/ה הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' יא ס"ק יא, לב
כה/ה חי' בן אריה ח"ב קונטרס מקואות סי' ג ס"ק לד
כה/ה חמדת אהרן עמ' קמד-קמה
כה/ה לחם רב (בוטון) סי' רא
כה/ה מעיל שמואל (פלורנטין)
כה/ה מעיני מים מקואות עמ' תסה
כה/ה משנת יעקב
כה/ה סיני ק עמ' תתפד
כה/ה עמודי שלמה ח"ג עמ' רמא
כה/ה ערך שי חו"מ סי' ריד סעיף ג {מ"מ}
כה/ה צרור הכסף (הראשון) עמ' שכט
כה/ה שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תשיט
כה/ה שער המלך ח"א עמ' שלז
כה/ה תורת המשפט ח"א עמ' 111, 114 {מ"מ}
כה/ו אנצי"ת ע' בית המרחץ הע' 99
כה/ו בית יעקב (טבשונסקי) סי' רטו סעיף א
כה/ו חסדי דוד ח"ד עמ' שצז
כה/ו משנת יעקב
כה/ז אור ליהודה קדושין עמ' עז
כה/ז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
כה/ז בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' לט אות ב
כה/ז חזון יחזקאל ב"ב פ"ג ה"ג
כה/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
כה/ז נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' קפא
כה/ז צפנת פענח דברים עמ' יד
כה/ז צרור הכסף (הראשון) עמ' קלג, של
כה/ח דליית הכרם עמ' תתתלב {אם היו כולן חוץ לחנויות}
כה/ח צרור הכסף (הראשון) עמ' קלג
כה/ט אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' נז אות א
כה/ט אור הישר [אור הישר ירושלמי ב"ב פ"ד ה"ו]
כה/ט אנצי"ת ע' בית המרחץ הע' 74, 79, 84, 86, 87, 95, 96
כה/ט הר המלך ח"ד עמ' נח
כה/ט חזון יחזקאל ב"ב פ"ג ה"ג
כה/ט יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' רסה
כה/ט מילי דמרדכי
כה/ט מקורות לפסקי הרמב"ם
כה/ט צרור הכסף (הראשון) עמ' קלג, של
כה/ט קרית מלך
כה/ט שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' קכד {שעה"מ}


כו/795 הלכות מכירה פרק כו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


כו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
כו/רה"פ מעשה רקח
כו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
כו/רה"פ פי' ר"י קאפח
כו/רה"פ פי' ר"ש צדוק
כו/רה"פ רמב"ם לעם
כו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
כו/א אדרת אליהו (הצרפתי) עה"ת עמ' נא
כו/א אור הישר [לחם רב (בוטון) סי' רא, אור הישר ירושלמי ב"ב פ"ד ה"ז]
כו/א אנצי"ת ע' בית המרחץ הע' 100
כו/א הר המלך ח"ד עמ' נח, ח"ז עמ' רמה
כו/א מחנה יהודה (אשכנזי) דף ר ע"ד
כו/א מילי דמרדכי
כו/א משנת יעקב
כו/א משנת יעקב משפטים עמ' שט
כו/א קרית מלך
כו/ב בית יעקב (טבשונסקי) סי' רטו סעיף ג
כו/ב המאור הגדול (יעבץ) עמ' שכג
כו/ב לחקרי הלכות סי' סד
כו/ב ס' המקח עמ' רמח
כו/ב פרי חיים (הליר)
כו/ב צרור הכסף (הראשון) עמ' של
כו/ג הר המלך ח"ד עמ' נח, ח"ז עמ' רמה
כו/ג מקורות לפסקי הרמב"ם (פעמיים)
כו/ג צרור הכסף (הראשון) עמ' של
כו/ד אולם המשפט סי' רטו סעיף ו
כו/ד המאור הגדול (יעבץ) עמ' שכג
כו/ד צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' ח אות ה
כו/ד צרור הכסף (הראשון) עמ' קלד
כו/ד שער יהושע ח"ב עמ' שלב
כו/ה אגרות משה חו"מ ח"א סי' נד {מ"מ}
כו/ה אור הישר [אור הישר ב"ב עא ע"א]
כו/ה גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל ה סי' ז
כו/ה המאור הגדול (יעבץ) עמ' שכג
כו/ה הר המלך ח"ז עמ' רמה
כו/ה חזון יחזקאל ב"ב פ"ג ה"ז
כו/ה לחם רב (בוטון) סי' רא
כו/ה לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' תרכ, תלז
כו/ה לקוטי שיחות חי"ג עמ' 115 הערה 23
כו/ה מאור מרדכי ב"ב עמ' רי {או"ש}
כו/ה מגן גבורים (אשטרושא) דף צה ע"ד {מ"מ}
כו/ה מחנה יהודה (אשכנזי) דף רא ע"ב {מ"מ}
כו/ה מילי דמרדכי
כו/ה מראה הגדול ח"א דף קו ע"ג, קנ ע"ב-ע"ד
כו/ה פד"ר ח"ט עמ' 120
כו/ה צרור הכסף (הראשון) עמ' שלא
כו/ה ר"י ששפורטש עמ' 297
כו/ה שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' סו, קב
כו/ה שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רטו סעיף א {מ"מ}
כו/ו הרמב"ם כמחנך עמ' 212, 217, 228
כו/ו חי' הריצ"ד
כו/ו צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' ב אות ד
כו/ו צרור הכסף (הראשון) עמ' שלא
כו/ו ר"י ששפורטש עמ' 297
כו/ו שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ג עמ' קעה
כו/ז דיני חוזים במשה"ע עמ' 264 {מנהג}
כו/ז הרמב"ם כמחנך עמ' 212, 217, 228
כו/ז חזון יחזקאל ב"ב פ"ד ה"ו {הליכה אחר הרוב}
כו/ז חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' שא
כו/ז לחם רב (בוטון) סי' קמו {לשון בני אדם}
כו/ז לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' כח, תמא
כו/ז משנת יעקב {הליכה אחר הרוב}
כו/ז משפטי עזיאל ח"ב עמ' קנה
כו/ז ס' המקח עמ' רמ
כו/ז צרור הכסף (הראשון) עמ' קלד, שלא
כו/ז קרית מלך
כו/ז שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' סו
כו/ז שו"ת מהר"ש לובלין סי' קצח עמ' עב-עג {במנהג גרוע - בטלה דעתו}
כו/ז שער יהושע ח"ב סי' סד עמ' לג {לשון בני אדם}
כו/ז שתי הלחם סי' לט (ד"ה והא דאזלינן) {דוקא מנהג שאין בו ספק}
כו/ז תפארת אריה עמ' רמח
כו/ח אבקת רוכל סי' פ (ד"ה ואפי' כשזכו) {הכל כמנהג המדינה}
כו/ח אוצרות הרמב"ם
כו/ח אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 121
כו/ח בית אהרן וישראל גל' עד עמ' יג {מנהג גרוע}
כו/ח ברוך אומר חו"מ עמ' נח
כו/ח ברכת שלמה חו"מ סי' כג אות ה עמ' קמט = פד"ר ח"ט עמ' 26-27 {הליכה אחר לשון הרוב}
כו/ח דברות משה שבת ח"א סי' כ הערה קו עמ' שנג, סי' כו הערה ד עמ' תנג {הולכים אחר מנהג}
כו/ח דברי יוסף (אירגס) סי' כא דף מב ע"א {הולכים אחר מנהג}
כו/ח דיני הממונות בתלמוד עמ' 226
כו/ח דיני חוזים במשה"ע עמ' 262-263 {אחר לשון בני אדם}, 264 {מנהג}
כו/ח דיני ממונות (הגדרת סוגיהם) עמ' 17 =קובץ מאמרים (תשס) עמ' טו {הולכים אחר המנהג}
כו/ח הרמב"ם כמחנך עמ' 212, 217, 228
כו/ח חי' הגר"ח החדש (מישור, תשסח) עמ' תג {הדמים אינם ראיה אם אין מנהג}
כו/ח חק לישראל שכירות עמ' 69, 262 {המנהג}
כו/ח ים של שלמה בבא קמא פ"ג סי' א {לא מתחשבים במיעוטא דמיעוטא}
כו/ח לחם רב (בוטון) סי' י {לא הזכיר שצריך להיות מנהג ותיקין}, קמו {לשון בני אדם}
כו/ח לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' כה
כו/ח מבוא למשפט העברי בימי התלמוד עמ' 156
כו/ח מהלכי משפט ח"א מהלך ד אות א, מהלך ט אות ב, מהלך יג אות ג, מהלך כה אות ב
כו/ח מנחת צבי (שפיץ) ח"ב סי' ו אות יז עמ' קפו {מנהג}
כו/ח משנת יוסף שביעית ח"ד עמ' כט {לשון בני אדם}
כו/ח משנת יעקב {הליכה אחר הרוב}
כו/ח משפטי עזיאל ח"ב עמ' קנה
כו/ח משפטי שכנים פ"א שאלה א {מנהג}
כו/ח נחל יצחק סי' סא סעיף ה ענף ד {הליכה אחר הרוב}
כו/ח עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 77
כו/ח פסקי ב"ד הרבנות ירושלים - דיני ממונות ח"א עמ' רלו {הולכים אחר לשון בני אדם}
כו/ח פרשת השבוע (תשעב) ח"ד עמ' 260
כו/ח צרור הכסף (הראשון) עמ' שלא
כו/ח שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רמז {עושין כמו שפירשו חכמים - לא תלוי בכוונת המוכר}
כו/ח שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' סו
כו/ח שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' יא
כו/ח שו"ת ר"י בסן (תשסו) סי' קז עמ' רס {לשון בני אדם}
כו/ח שו"ת רשב"ש סי' רפח עמ' רכט {לשון בני אדם}
כו/ח שיר למעלות גל' ג עמ' 131
כו/ח שנתון המשפט העברי ח"א עמ' 40
כו/ח שער יהושע ח"ב סי' סד עמ' לג {לשון בני אדם}
כו/ח תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' צו
כו/ח תחומין חי"ח עמ' 176-177 {מוכר שהבטיח "סביבה דתית"}


כז/796 הלכות מכירה פרק כז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


כז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
כז/רה"פ מעשה רקח
כז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
כז/רה"פ פי' ר"י קאפח
כז/רה"פ פי' ר"ש צדוק
כז/רה"פ רמב"ם לעם
כז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
כז/א אוצרות הרמב"ם
כז/א באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
כז/א הר המלך ח"ד עמ' נח-נט
כז/א חסדי דוד ח"ד עמ' תג
כז/א מעיני המים
כז/א מקורות לפסקי הרמב"ם
כז/א צפנת פענח דברים עמ' יד
כז/א קרית מלך
כז/ב אמונת עתיך גל' 121 עמ' 101
כז/ב אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' קעט
כז/ב דיני חוזים במשה"ע עמ' 264
כז/ב חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ג עמ' נח
כז/ב לב מבין
כז/ב מילי דמרדכי
כז/ב מעיני המים
כז/ב משאת מרדכי ב"ק עמ' קיט
כז/ב משנת יעקב
כז/ב שו"ת ר"י מפוזנא עמ' יא
כז/ג אבני החושן סי' רכ סעיף א {מ"מ}
כז/ג חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' צח
כז/ג חסדי דוד ח"ד עמ' תד
כז/ג ס' המקח עמ' רנו
כז/ג עבודת הגרשוני עמ' תמא
כז/ג קרית מלך
כז/ד אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' קפ
כז/ד דברות משה שבת ח"ב סי' נג הערה ל
כז/ד המאור הגדול (יעבץ) עמ' שכד
כז/ד הר המלך ח"ז עמ' רמו
כז/ד מילי דמרדכי
כז/ד מקורות לפסקי הרמב"ם
כז/ד צרור הכסף (הראשון) עמ' קלה, שלד
כז/ה אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' קפ {"שאם טעה"}
כז/ה דברי אמת (תשעט) עמ' רג {מגיד משנה, בדעת הרמב"ם בתרי לישני}
כז/ה כתר תורה (תשסז) עמ' רפג {מ"מ}
כז/ה מעשה רקח {דעת נוטה - עד כפל}
כז/ה משנת יעקב
כז/ה פרשת השבוע (תשעב) ח"ג עמ' 255
כז/ה רביד הזהב (אברך) דף סא ע"ב
כז/ה רביד הזהב (אברך) סי' מ אות א
כז/ה שו"ת מהר"ם די בוטון סי' נא דף צב
כז/ה שו"ת נחל משה (ליד ההסכמות)
כז/ו חסדי דוד ח"ד עמ' תה
כז/ז גט מקושר (אלגזי) דף סו ע"ד
כז/ז גט מקושר (אלגזי) עמ' שיז-שיח
כז/ז דיני חוזים במשה"ע עמ' 263
כז/ז חי' הריטב"א ב"ב עמ' קמט
כז/ז חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ג עמ' נא
כז/ז חקרי לב חו"מ ח"ב סי' יז דף יז ע"ג, יח ע"א
כז/ז כבוד יו"ט
כז/ז מרחשת ח"ב סי' לח אות ד
כז/ז משנת יעקב
כז/ז סוגיות בדיני ממונות עמ' 64
כז/ז שו"ת הרדב"ז ח"א סי' קפח
כז/ז תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף כ ע"ג
כז/ז תורת חיים (ליבוביץ, תשסט) סי' טז עמ' פו
כז/ח אבן האזל (מסומן הל' ד-ה)
כז/ח אנצי"ת ע' אבר שהנשמה הע' 44, 46
כז/ח בית יעקב (טבשונסקי) סי' רכ סעיף ה
כז/ח בני שמואל דף צח ע"ד
כז/ח ברית הלוי השלם
כז/ח ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' קיח
כז/ח דגלי יהודה דרוש ב אות טו דף עט ע"ב
כז/ח דיני חוזים במשה"ע עמ' 264
כז/ח הגהות חבר בן חיים
כז/ח חסדי דוד ח"ז עמ' תקכה
כז/ח יד ישראל ח"א
כז/ח כבוד מלכים (מרגליות) {ראב"ד}
כז/ח לבושי מרדכי ח"ד עמ' קפט
כז/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
כז/ח משב יעקב ח"א עמ' קכו
כז/ח משנת יעקב
כז/ח נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' מב אות ב {מ"מ - ירושלמי}
כז/ח ערך יעקב עמ' קסח
כז/ח ציוני מהר"נ
כז/ח צרור הכסף (הראשון) עמ' קלו
כז/ח שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' שד
כז/ח שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' דש
כז/ח שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' מו
כז/ח שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' סב
כז/ח תפארת צבי (שפילמן) ח"א עמ' תל {מ"מ}
כז/ט בית יעקב (טבשונסקי) סי' רכ סעיף ו {מ"מ}
כז/ט חוקות הדיינים ח"ב עמ' שפט
כז/י אולם המשפט סי' רכ סעיף יב
כז/י אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' קפ
כז/י בכורי חיים ח"ד עמ' עא
כז/י ברכת שלמה חו"מ עמ' נט
כז/י דברי אמת (תשעט) עמ' רכז, תקסב {אם אמרו מתני' יחידאה היא אין הלכה כוותה, וכ"מ}
כז/י חסדי דוד ח"ד עמ' תז
כז/י ימי שלמה
כז/י מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקנו (קצב)]
כז/י משנת יעקב
כז/י צרור הכסף (הראשון) עמ' קלו, שלה
כז/י שם יוסף (אליקים)
כז/יא אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 121
כז/יא בית אהרן וישראל גל' עד עמ' יג {מנהג גרוע}
כז/יא דברות משה שבת ח"א סי' כ הערה קו עמ' שנג {הולכים אחר מנהג}
כז/יא דברי יוסף (אירגס) סי' כא דף מב ע"א {הולכים אחר מנהג}
כז/יא דיני חוזים במשה"ע עמ' 263 {לשון בני אדם}, 264 {מנהג}
כז/יא דיני ממונות (הגדרת סוגיהם) עמ' 17 = קובץ מאמרים (תשס) עמ' טו {הולכים אחר המנהג}
כז/יא הרמב"ם כמחנך עמ' 218, 228
כז/יא חוקות הדיינים ח"ב סי' ריט עמ' שפט {הולכים אחר המנהג}
כז/יא חזון יחזקאל ב"ב פ"ד ה"ו {הליכה אחר הרוב}
כז/יא חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 278 {הולכים אחר המנהג}
כז/יא ידבר שלום ח"א עמ' קס
כז/יא מבוא למשנה תורה עמ' 107
כז/יא מנחת צבי (שפיץ) ח"ב סי' ו אות יז עמ' קפו {מנהג}
כז/יא משאת מרדכי ב"ק כז ע"א עמ' קיט {הליכה אחרי הרוב בלשון}
כז/יא משנת יוסף שביעית ח"ד עמ' כט {לשון בני אדם}
כז/יא משנת יעקב לעיל פכ"ו ה"ז {הליכה אחרי הרוב בלשון}
כז/יא משפטי שכנים פ"א שאלה א {מנהג}
כז/יא ס' המקח עמ' רנו
כז/יא פסקי ב"ד הרבנות ירושלים - דיני ממונות ח"א עמ' רלו {הולכים אחר לשון בני אדם}
כז/יא קרית מלך
כז/יא שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רמז {עושין כמו שפירשו חכמים - לא תלוי בכוונת המוכר}
כז/יא שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' תתכו
כז/יא שו"ת מהרש"ל (תשעט) עמ' קכא
כז/יא שו"ת מהרש"ל סי' לה (ד"ה והנה אותם) {הכל לפי מנהג}
כז/יא שו"ת ר"י מפוזנא סי' ט עמ' יב {מנהג}
כז/יא שו"ת רשב"ש סי' רפח עמ' רכט {לשון בני אדם}
כז/יא שתי הלחם סי' לט (ד"ה והא דאזלינן) {דוקא מנהג שאין בו ספק}


כח/797 הלכות מכירה פרק כח *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


כח/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
כח/רה"פ מעשה רקח
כח/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
כח/רה"פ פי' ר"י קאפח
כח/רה"פ פי' ר"ש צדוק
כח/רה"פ רמב"ם לעם
כח/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
כח/א אולם המשפט סי' ריח סעיף ב
כח/א אור הישר [אור הישר ירושלמי ב"ב פ"ז ה"א, לח"מ הל' אישות פ"ז הי"ג]
כח/א גדולי שמואל ב"ב דף קב ע"ב
כח/א הגהות חבר בן חיים
כח/א חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' קמט
כח/א מחנה יהודה (אשכנזי) דף רז ע"ד {מ"מ}
כח/א ס' המקח עמ' רעט
כח/א עמק המשפט ח"א עמ' רפ, שה
כח/א שדה הארץ ח"ג דף קד ע"ב
כח/א שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' ש
כח/ב אולם המשפט סי' ריח סעיף ג
כח/ב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
כח/ב הר המלך ח"ד עמ' נט
כח/ב חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' קמט
כח/ב מקורות לפסקי הרמב"ם
כח/ב ס' המקח עמ' רפא-רפב
כח/ב קרית מלך
כח/ב שער המלך ח"א עמ' שלז
כח/ג ס' המקח עמ' רפב
כח/ד יד דוד (קרלין) ח"ב דף קמד ע"א
כח/ה דליית הכרם עמ' תתתלב {מ"מ} [ומוסר - צ"ל ומוכר]
כח/ה חוקות הדיינים ח"ב עמ' שנה
כח/ה חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 157 {מ"מ}
כח/ה שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' רכו
כח/ה שמחת יו"ט (אלגזי) דף רכז ע"ג, סי' עח אות ב {מ"מ}
כח/ו אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' רו
כח/ו חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 57
כח/ו לחקרי הלכות סי' ריג
כח/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
כח/ו פרי חיים (הליר)
כח/ו צרור הכסף (הראשון) עמ' שלט
כח/ו קרית מלך
כח/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תשפא
כח/ז באר מים חיים (נוסינזון) ב"ב דף קד
כח/ז דיני חוזים במשה"ע עמ' 263
כח/ז טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' תמד
כח/ז מילי דמרדכי
כח/ז פרי חיים (הליר)
כח/ז קונטרסי שעורים ב"ב דף 116
כח/ז קרית מלך
כח/ח באר מים חיים (נוסינזון) ב"ב דף קד
כח/ח מחנה יהודה (אשכנזי) דף רז ע"ב
כח/ח שולי הגליון עמ' קעח
כח/ט קונטרסי שעורים ב"ב דף 116
כח/י ילקוט שעורים (אלתר) ב"ק עמ' פט {מ"מ}
כח/י מחנה יהודה (אשכנזי) דף רי ע"א {מ"מ}
כח/י מר קשישא עמ' יח
כח/יא אוריתא טו עמ' קג
כח/יא אמרי בינה (אוירבך) - דיינים סי' מב ד"ה ברם
כח/יא בית דינו של שלמה חו"מ סי' י, יז
כח/יא בנין דוד ב"מ עמ' רעז
כח/יא ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' רנ
כח/יא גדולי שמואל ב"ב דף סא ע"א, קה ע"א
כח/יא הגהות רימ"א
כח/יא כבוד יו"ט
כח/יא מחנה יהודה (אשכנזי) דף רח ע"ג {מ"מ}
כח/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
כח/יא משנת יעקב
כח/יא ערך שי חו"מ סי' ריד סעיף ה, סי' ריח סעיף ג {ראב"ד}
כח/יא צבי גאון יעקב סי' ד
כח/יא קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' רצח
כח/יא קונטרס הספקות כלל ז סי' ג-ד
כח/יא קרית מלך רב (תשסו) עמ' אלף ח
כח/יא שו"ת רשב"ש עמ' תקד
כח/יב.
כח/יג אולם המשפט סי' ריח סעיף יב
כח/יג ס' המקח עמ' רפה
כח/יד אולם המשפט סי' ריח סעיף יג
כח/יד אור הישר [אור הישר ב"ב ז ע"א וב"מ קד ע"א]
כח/יד ברור הלכה ב"מ קד ע"א ציון ב
כח/יד ברכת שלמה חו"מ עמ' קמט
כח/יד דיני חוזים במשה"ע עמ' 264
כח/יד הלכה פסוקה ח"א - ברור הלכה עמ' מד
כח/יד חזון יחזקאל ב"מ פ"ט ה"ב
כח/יד חסדי דוד ח"ד עמ' תל
כח/יד יורה חכימא (תשח) עמ' ריד, רטז
כח/יד פד"ר ח"ט עמ' 26-27
כח/יד פרי האדמה ח"ב
כח/יד קרית מלך
כח/יד שו"ת רשב"ש עמ' רלג
כח/טו אבן האזל (גם בהשמטות, סוף שופטים דף פג ע"א) {הליכה אחר הרוב בלשון}
כח/טו אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' קכ {הליכה אחר הרוב}
כח/טו אוצרות הרמב"ם
כח/טו בית המדרש
כח/טו ברור הלכה ב"מ קב ע"א ציון כ פסקה ג {מנהג קובע}
כח/טו ברכת שלמה חו"מ עמ' קמט = פד"ר ח"ט עמ' 26-27 {הליכה אחר לשון הרוב}
כח/טו דיני חוזים במשה"ע עמ' 262 {ידיעת המתקשרים}, 263 {לשון בני אדם}, 264 {מנהג}
כח/טו דיני ממונות (הגדרת סוגיהם) עמ' 17 =קובץ מאמרים (תשס) עמ' טו {הולכים אחר הרוב}
כח/טו הרמב"ם כמחנך עמ' 228
כח/טו חזון יחזקאל נדרים פ"ג ה"ב, ב"ב פ"ד ה"ו {הליכה אחרי הרוב בלשון}
כח/טו חק לישראל שליחות עמ' 274 {אם אינו יודע מה המנהג}
כח/טו לחם רב (בוטון) סי' י {לא הזכיר שצריך להיות מנהג ותיקין}
כח/טו לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' כח
כח/טו מהלכי משפט ח"א מהלך ד אות א, מהלך ט אות ב, מהלך יג אות ג
כח/טו מהלכי משפט ח"ג עמ' 275
כח/טו מלבושי יו"ט ח"א חו"מ סי' ו דף צט ע"ד {הליכה אחרי הרוב בלשון}
כח/טו משאת מרדכי ב"ק כז ע"א עמ' קיט {הליכה אחרי הרוב בלשון}
כח/טו משנת יוסף שביעית ח"ד עמ' כט {לשון בני אדם}
כח/טו משנת יעקב לעיל פכ"ו ה"ז {הליכה אחרי הרוב בלשון}
כח/טו נחל יצחק (תשעב) ח"ב עמ' קסא
כח/טו ס' המקח עמ' רמ
כח/טו פנת יקרת (תשנד) סי' נו אות ב
כח/טו פנת יקרת (תשעא) נדרים סי' עג אות ב עמ' רסז {הליכה אחרי הרוב בלשון}
כח/טו פסקי ב"ד הרבנות ירושלים - דיני ממונות ח"א עמ' רלו {הולכים אחר לשון בני אדם}
כח/טו צרור הכסף (הראשון) עמ' קלח, שלט
כח/טו שו"ת רשב"ש סי' רפח עמ' רכט {לשון בני אדם}
כח/טו שתי הלחם סי' לט (ד"ה והא דאזלינן) {דוקא מנהג שאין בו ספק}
כח/טו תורת חיים וחסד ח"א תפילין סי' ז עמ' קכג {הליכה אחרי הרוב בלשון}
כח/טו תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' צו
כח/טו תחומין ח"ג עמ' 350 {הלשון המקובלת}


כט/798 הלכות מכירה פרק כט *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


כט/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
כט/רה"פ מעשה רקח
כט/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
כט/רה"פ פי' ר"י קאפח
כט/רה"פ פי' ר"ש צדוק
כט/רה"פ צרור הכסף עמ' לה-לו
כט/רה"פ רמב"ם לעם
כט/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
כט/א אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' מו {דעת אחרת}
כט/א אבני ציון ח"ד עמ' נט
כט/א אור לי (מדיני) סי' לא אות א {מ"מ}
כט/א אורה ושמחה הל' לולב פ"ח ס"ק פא
כט/א אושר ירוחם עמ' נג
כט/א אמונת עתיך גל' 103 עמ' 75
כט/א אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' רב {מ"מ}, רז
כט/א אמרי בינה (אוירבך) - פדיון הבן סי' ה ד"ה וראיתי במח"א
כט/א אפיקי מגינים ב"מ סי' לו {מ"מ}
כט/א ארעא דרבנן (תשעט) עמ' רט {מ"מ}
כט/א באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' רפז, תלב {מ"מ}, תעח {מל"מ}
כט/א בדבר מלך ח"י עמ' י {קטן}
כט/א בנתיב החסד (אלתר) עמ' 194
כט/א ברור הלכה גיטין נט ע"א ציון ב, ד
כט/א בתי כהונה (תצו) בית ועד דף כו ע"ב, כח
כט/א גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף סד ע"א, עז ע"א {מ"מ}
כט/א גדולי ציון (תשנב) עמ' שכט {מ"מ - דעת אחרת במתנה}
כט/א דברות משה ב"ק ח"ב סי' עד ענף ג-ד {מ"מ}
כט/א דברות משה סנהדרין עמ' תצ {מ"מ}
כט/א דברי יציב חו"מ עמ' קכה {מ"מ - אין קטן זוכה}
כט/א דברי משפט סי' רה סעיף ג, סי' רלה סעיף א, סי' רמג סעיף ה, סי' רע סעיף א {מ"מ}
כט/א דברי ריבות (תשעב) עמ' קצו
כט/א דרכי משה ח"ב שמעתתא ח פ' יב
כט/א הד משה עמ' 36 {קטן}, 37 {מ"מ}
כט/א המשפט העברי עמ' 481
כט/א זכות משה (תשסב) עמ' קלא, קמג, קס
כט/א זכות משה (תשסו) עמ' קלא, קמז, קסד
כט/א זכר שמואל קדושין סי' מב ס"ק א
כט/א חוקי חיים (גאגין)
כט/א חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 256, ח"ג עמ' 259
כט/א חיים ומלך
כט/א חק לישראל עשיית עושר עמ' 27
כט/א חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 365
כט/א חק לישראל שליחות עמ' 181
כט/א יבול היובלות עמ' 137
כט/א יגיעת ערב ב"מ עמ' קצד
כט/א יד דוד (דהן) עמ' פג, קמו, קנח {דעת אחרת}
כט/א יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קצ
כט/א יד פשוטה אהבה עמ' קטו
כט/א ידות נדרים השלם עמ' רלס {קטן קונה אם דעת אחרת מקנה}
כט/א ידי אליהו כאן, דף עא ע"ב
כט/א ישועות ישראל סי' מ סעיף ב {מ"מ}
כט/א ישועת משה עמ' שנח
כט/א כרם ציון שביעית ח"ב עמ' קעג ע"ב, קפא ע"א
כט/א כתב סופר או"ח סי' קכח ד"ה כל זה דוקא {מ"מ}, ד"ה הרי די {מ"מ}
כט/א להורות נתן - שו"ת חי"ב עמ' נ, סג
כט/א לחם יהודה לקמן הלכה ו {מ"מ}
כט/א מאור החיים עמ' נג
כט/א מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' סא, סד
כט/א מאור למלך קדושין עמ' יג, קסט
כט/א מאורות חיים תרומות עמ' י {קטן מופלא סמוך לאיש}
כט/א מגן שאול (קצנ') עמ' קעו, קפ
כט/א מוריה גל' רג עמ' כד [מ"מ הל' זכיה פי"ב ה"י, שו"ת מהרי"ט ח"ב חו"מ סי' כא, שו"ת בעי חיי עץ הדר ח"א סי' קפ] {מ"מ}, גל' רז עמ' כט
כט/א מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' צט
כט/א מנחת חינוך ח"א עמ' קצב, ריח, ח"ב עמ' שנב, ח"ג עמ' צא, צד, שעד
כט/א מנחת יצחק חלק ה סי' סה אות א {מל"מ}
כט/א מנחת מחבת עמ' עד
כט/א מנחת עני (תקמז) דף ב ע"ב {קטן}
כט/א מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת אהע"ז סי' נז]
כט/א משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תרלט {מל"מ}
כט/א משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' שעג-שעד
כט/א משנת יעקב
כט/א משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' עח {מ"מ - דעת אחרת מקנה}
כט/א נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' שכב
כט/א נודע ביהודה תנינא אהע"ז סי' נד
כט/א נזר הקדש (קפלן)
כט/א נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' תקעח, ח"ד עמ' קנה {מ"מ}
כט/א נשמת כל חי ח"ב דף עה ע"ב
כט/א נתן פריו ב"מ עמ' ריג, רטז
כט/א נתן פריו סוכה עמ' שנט
כט/א עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' קפב
כט/א עמק הלכה (בוימל) עמ' רצד
כט/א פרח מטה אהרן (סול') אהבה עמ' 110
כט/א פתחי שערים דף לג ע"ד {מ"מ - דעת אחרת מקנה}
כט/א ציץ אליעזר חלק טו סימן א אות ב {מ"מ}
כט/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קס
כט/א קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' מא
כט/א קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' מא, קפג
כט/א קול בן לוי (תשסג) עמ' פב {מ"מ}, פה
כט/א קונטרסי שעורים ב"מ שעור כא אות א
כט/א קרית מלך
כט/א רוח יעקב (שלם) דף כה ע"ב
כט/א שאר יוסף ח"ה
כט/א שדה אברהם דף כב ע"ג
כט/א שמות בארץ (תשנט) עמ' רפז {מ"מ}
כט/א שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' קצד {מ"מ}
כט/א שער המלך ח"א עמ' שה
כט/א שערי טהר ח"ו סי' יח אות ג, ח"ח סי' יט אות א
כט/א שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 308, 312
כט/א תורת הקנינים ח"ב עמ' תקטו
כט/א תורת השליחות עמ' קיא
כט/א תנובת ציון דף קיד ע"ב
כט/א תפארת ציון (ריבקין) סי' י אות יד {מל"מ}
כט/ב אבני נזר אהע"ז סי' רכה אות ג
כט/ב אולם המשפט סי' רלה סעיף ו
כט/ב אוצרות הרמב"ם
כט/ב אור הישר [מ"מ הל' טוען פי"ג ה"ב, מל"מ הל' גירושין פ"ב הט"ז]
כט/ב אם הדרך {טעם שהרי"ף פסק כבן בתירא}
כט/ב אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' שפא {מועילה רמיזה}, שפב-שפה
כט/ב אמרות טהורות (ישראל) דף קלה ע"ד {מקור לכך שצריך בדיקה למכור מטלטלין, יישוב הברייתא שהוא כפיקח לכל דבר}
כט/ב אשר למלך
כט/ב בית אהרן וישראל גל' יז עמ' פט {כ"מ - מדבר ואינו שומע אבל שמע מקודם}
כט/ב בית הלוי ח"ג סי' ב עמ' כב-כג
כט/ב בית יעקב (טבשונסקי) סי' רלה סעיף י {מ"מ}
כט/ב בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' שכז {הקושיה מהתוספתא}
כט/ב בנתיב החסד (אלתר) עמ' 194
כט/ב ברור הלכה גיטין נט ע"א ציון ב, עא ע"א ציון א, ב
כט/ב ברית הלוי השלם
כט/ב גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף עז ע"א {הקושיה מהתוספתא}
כט/ב גט מקושר (בולה) דף לז ע"א {הקושיה מהתוספתא}
כט/ב גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' קיט, קכג
כט/ב דברי חיים ח"ב אהע"ז סי' עב
כט/ב דברי יציב חו"מ עמ' קפה {שומע שנתחרש}
כט/ב המשפט העברי עמ' 480 {התקנה}
כט/ב חי' הגרז"ס נשים עמ' שסד
כט/ב חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' שטו-שיז
כט/ב חי' מהר"ם שיק זרעים עמ' קפז
כט/ב חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' רמו
כט/ב חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 364-366
כט/ב יד דוד (קרלין) ח"א דף פד
כט/ב ידי אליהו דף עא ע"ב-ע"ג
כט/ב ישועות יעקב מועד עמ' רנה
כט/ב לב דוד (פלדמן) עמ' נא {מדבר ואינו שומע}
כט/ב מאור החיים עמ' נה
כט/ב מבוא למשפט העברי בימי התלמוד עמ' 177
כט/ב מוריה גל' רז עמ' כט
כט/ב מחנה יהודה (אשכנזי) דף טז ע"א
כט/ב מילי דמרדכי
כט/ב מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' צט, קב
כט/ב מנחת אשר ב"ב עמ' קל
כט/ב מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' עא
כט/ב מס' גיטין (ארזי) עמ' 250
כט/ב מעיני המים
כט/ב מראות הצובאות (תשסז) עמ' צט
כט/ב משנה הלכות ח"ו סי' טו {כ"מ}
כט/ב משנה הלכות נדרים דף כג ע"ד
כט/ב משנת יעקב
כט/ב משפטים לישראל עמ' רפד, רפז
כט/ב נבכי נהרות סי' ב ס"ק ד
כט/ב נתיבות חיים (קארב) ח"ד עמ' שצט
כט/ב ס' התרומות עמ' תרלו
כט/ב סדר משנה הל' מגילה פ"א ה"ב (עמ' קמה, קמט)
כט/ב סיני כרך ע עמ' רכא {להתיישב}
כט/ב עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' רע
כט/ב עצי ארזים סי' יז ס"ק מ
כט/ב פד"ר חי"ב עמ' 107
כט/ב פרי חיים (הליר)
כט/ב צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קנח אות א, סי' שכג אות ג
כט/ב צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רסח אות י
כט/ב קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' מא
כט/ב קובץ ביאורים (שפירא)
כט/ב קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' קנד
כט/ב שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' קמ
כט/ב שנתון המשפט העברי ח"א עמ' 33
כט/ב שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 308
כט/ב שפת אמת על התלמוד ח"א דף לח ע"א
כט/ב תחומין ח"ז עמ' 247 {זכין לחרש ושוטה}
כט/ב תחומין חכ"א עמ' 148 הערה 28
כט/ב תניא רבתי ח"א עמ' 358 {מדבר ואינו שומע}
כט/ב תקון סופרים (רשב"ש) שער טז עמ' סח
כט/ג אולם המשפט סי' רלה סעיף ו
כט/ג אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' שפא-שפג
כט/ג אנצי"ת ע' אלם (ב) הע' 6, 10, 20, 30
כט/ג ברור הלכה גיטין עא ע"א ציון א, ב
כט/ג גבול יהודה (ציר') דף פז ע"ג, פח ע"א
כט/ג ויקח אברהם [פנים מאירות (תקצג) ח"ב דף יג ע"ב]
כט/ג חזון יחזקאל גיטין פ"ה ה"א, ב"ב פ"ז ה"א
כט/ג כהונת רפאל עמ' קלד
כט/ג מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' צט
כט/ג מנחת מחבת עמ' קנב
כט/ג מקום דוד [בית ועד דף כו, כח]
כט/ג משנת יעקב
כט/ג משפטים לישראל עמ' רפח
כט/ג קול בן לוי (תפז) דף כג-כה
כט/ג קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קסג
כט/ג שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 308
כט/ג תקון סופרים (רשב"ש) שער טז עמ' סח
כט/ד אהלי שם (פרץ) ב"מ (תשמא) סי' פג
כט/ד אוצרות יהושע עמ' קצ, תקנ
כט/ד אז ישיר עמ' נח
כט/ד אמונת עתיך גל' 103 עמ' 75
כט/ד אמרי בינה (אוירבך) - אבן העזר סי' לג [א] ד"ה אך מה, ד"ה ועיין
כט/ד אנצי"ת ע' בית דין הע' 441
כט/ד בית אהרן וישראל גל' מא עמ' לא {זכייה לשוטה}
כט/ד האיר ממזרח כתובות סי' כד אות יג {וב"ד מעמידים אפוטרופוס לשוטים וכו' מקורו בזה}
כט/ד המשפט העברי עמ' 481
כט/ד זכרון שלמה (ורנר) עמ' רלב
כט/ד חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 163
כט/ד חי' בר נחמני דף ע ע"ג {מ"מ}
כט/ד חי' עזיאל
כט/ד חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 56, 57
כט/ד מנחת חינוך ח"א עמ' ריח
כט/ד מנחת משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' עד
כט/ד מעדני שמואל עמ' צא
כט/ד משנת יעקב
כט/ד פרי האדמה ח"ב
כט/ד קונטרסי שעורים נדרים שעור ג אות ח
כט/ד קרית מלך
כט/ד רביד הזהב (אברך) דף טז ע"א {בשוטה לא מועילה דעת אחרת מקנה}
כט/ד שו"ת הריב"ש סי' כ עמ' כז {מעמידים לו אפוטרופוס}
כט/ד תקון סופרים (רשב"ש) שער טז עמ' סז
כט/ה אוצמפה"ת ב"מ פ ע"א ח"א הע' 91
כט/ה אוצרות יהושע עמ' קצ, תקנ
כט/ה אשר למלך
כט/ה בית יעקב (טבשונסקי) סי' רלה סעיף יא
כט/ה ברור הלכה כתובות כ ע"א ציון ב
כט/ה דברות משה כתובות עמ' קעו
כט/ה דברי חיים ח"ב אהע"ז סי' עה, עח
כט/ה הלכה פסוקה הל' עדות ח"ד עמ' לב
כט/ה המשפט העברי עמ' 481
כט/ה הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' רב
כט/ה ושב הכהן (תשמח) עמ' יג {מ"מ}
כט/ה חי' בר נחמני דף ע ע"ב {תחילת שטותו}
כט/ה חי' חתם סופר
כט/ה מפתח הבאורים [חתם סופר יו"ד סי' ז, אהע"ז ח"ב סי' מב]
כט/ה משנת אליעזר (רבינ') עמ' צו {לחקור}
כט/ה משנת יעקב
כט/ה משפטים לישראל עמ' רצב
כט/ה פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' כד, שיב
כט/ה צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' ח אות א
כט/ה צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' רמ
כט/ה קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קסג
כט/ה שו"ת הרדב"ז ח"ו סי' שני אלפים רצח
כט/ה שו"ת הריטב"א סי' קסח
כט/ה שו"ת הרשב"א ח"ד סי' רא
כט/ה שו"ת רשב"ש עמ' פט
כט/ה תקון סופרים (רשב"ש) שער טז עמ' סז
כט/ה תשורת שי מהדו"ת סי' קצא
כט/ו אוריין תליתאי (תאומים) סי' עא {מל"מ - ספק הרשב"א בשטר חוב}
כט/ו אז ישיר עמ' נח {אין הקנייתם כלום}
כט/ו אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' רב {מ"מ - זוכה לעצמו מדבריהם}
כט/ו אמת ליעקב גיטין נט ע"א (נשים עמ' קנג) {בן שש}
כט/ו ברור הלכה גיטין נט ע"א ציון ו
כט/ו ברכי יוסף או"ח סי' תרנח אות ג {מתנת פעוטות לענין לולב}
כט/ו ברכת ראש סי' לז עמ' קסב
כט/ו בתי כהונה (תצו) בית ועד דף כו ע"ב, כח
כט/ו דברי יוסף (קונביץ) עמ' 57 {קניית קרקע ע"י קטן}
כט/ו דין אמת (תקטו) סי' רלה דף עא ע"ג {מל"מ}
כט/ו דין אמת (תשסז) עמ' רמה {מל"מ}
כט/ו הגיור עמ' 155
כט/ו הירושה והצוואה במשה"ע עמ' 205
כט/ו המשפט העברי עמ' 481 {התקנה}
כט/ו הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' לט ס"ק ו עמ' אלף קעו {מתחילת שנה ששית}
כט/ו ושב הכהן (תשמח) עמ' יד {זכיית קטן לעצמו}
כט/ו זיר יצחק דף ט ע"ב {התקנה}
כט/ו זכות משה (בולה) סי' ט דף לא ע"א, לב ע"א-ע"ב, לג ע"ב {מ"מ - מדבריהם}
כט/ו זכות משה (תשסב) עמ' קכה, קמג {מ"מ}, קסה
כט/ו זכות משה (תשסו) עמ' קכח, קמג, קסט
כט/ו חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 36 {קטן כפועל}
כט/ו יחוה דעת ח"ד עמ' סג
כט/ו כבוד מלכים (מרגליות)
כט/ו כתב סופר או"ח סי' קכח ד"ה חדא ועוד
כט/ו להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' קמח {מ"מ}, קמט {פעוט שנתן על תנאי}, קנ {מל"מ - קרקע ומטלטלין יחד}
כט/ו להורות נתן מועדים ח"ה עמ' קמז {קטן שנתן שקל למקדש}
כט/ו לחם יהודה {ביאור השיטות בזכיית קטן}
כט/ו לחם משנה הל' לולב פ"ח ה"י
כט/ו מגיד משנה הל' מלוה פכ"ו ה"י {פעוטות שלוו}, הל' טוען פ"ה הי"א-יב {חיוב הפעוטות בדבר שיש לו בו הנאה}
כט/ו מילי דמרדכי {מבן שש}
כט/ו מעשה בצלאל סי' תא {מל"מ}
כט/ו משנת חיים עירובין עמ' עד {לא כתב שקטן זוכה לאחרים בדרבנן}
כט/ו משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 163, 165
כט/ו משפטים לישראל עמ' רפא-רפד {אם יודע בטיב מו"מ}
כט/ו נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' כא אות א {לא יכול להקנות קרקע}
כט/ו עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' רמח {לא יכול להקנות קרקע}
כט/ו פד"ר ח"ג עמ' 136 {במטלטלין ולא בקרקע}
כט/ו פרי חיים (הליר) = לחקרי הלכות סי' קצט
כט/ו צמח ארז עמ' עה {זכיית קטן}
כט/ו קול בן לוי (תשסג) עמ' פה
כט/ו קרית מלך רב (תשסו) עמ' שמ {מחילת פעוטות על קרקע}
כט/ו רב ברכות (רי"ח) עמ' טו {פעוטות}
כט/ו רוב דגן (הלוי) ח"א דף ריז ע"ד {מל"מ בשם הרשב"א}
כט/ו רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רמז {נתינת קטן מדרבנן חלשה משאר קנין דרבנן}
כט/ו שארית יהודה (ינוביץ) אהע"ז סי' כב ד"ה ועל דבר הספק הב' {בן עשר - מחלוקת רא"ש ורמ"ה}
כט/ו שביתת יו"ט קדושין יט ע"א (דף סז ע"ג בדפי הספר) {מ"מ - מדבריהם}
כט/ו שו"ת הרא"ש כלל פה סי' י עמ' שס {אם פעוט נתן שטר חוב במתנה}
כט/ו שו"ת הריטב"א סי' קסח
כט/ו שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' קיג, שמד
כט/ו שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' ריד
כט/ו שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' קכא {הודאה של קטן}
כט/ו שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' יח, כ, תקמ
כט/ו שו"ת ר"מ גאויזון עמ' עא, עב {פעוטות יתומות שסמכו אצל בעה"ב}
כט/ו שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רלה סעיף ה {מל"מ}, סעיף ז
כט/ו שיטה לא נודע למי קידושין יט ע"א {בעבדים}
כט/ו שלמי שמחה ח"א עמ' רכח {לא יכול להקנות מדאו'}
כט/ו שנתון המשפט העברי ח"א עמ' 25-26
כט/ו שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 117
כט/ו שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 309
כט/ו תורה שלמה שמות פכ"ב אות קמא {מתנה}
כט/ו תורת חיים (תשסג) ח"א סי' צז עמ' רעא
כט/ו תורת ירוחם ח"א דף ע ע"ג {פעוט המקנה לולב לאחר}
כט/ו תחומין חי"ט עמ' 51
כט/ו תקון סופרים (רשב"ש) שער יג עמ' נב
כט/ו תשובות ר"א בן הרמב"ם סי' עח עמ' 95 {קטן לא יכול להקנות}
כט/ו תשובות ראב"י אב"ד סי' מג {מתנה}
כט/ז אמונת עתיך גל' 103 עמ' 75
כט/ז בית יעקב (טבשונסקי) סי' רלה סעיף א {מל"מ}
כט/ז ברור הלכה כתובות ע ע"א ציון ג
כט/ז ושב הכהן (תשמח) סי' ד עמ' יא
כט/ז חוקות הדיינים ח"ג עמ' רפ {מתנה}
כט/ז חק לישראל שומרים עמ' 35, 557 {מל"מ בשם הרשב"א}
כט/ז יד פשוטה אהבה עמ' קיט
כט/ז ישועת משה עמ' שנט
כט/ז לקוטי תורה (רש"ז) במדבר דף צב ע"ד {בן עשרים}
כט/ז משפט איש תשטז עמ' שז {מל"מ}
כט/ז משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 164-165
כט/ז פד"ר ח"ג עמ' 136
כט/ז פני יהושע (חנדלי) דף קכ ע"ג {אם יש שני אפוטרופסים}
כט/ז פעמוני זהב סי' רלה סעיף א
כט/ז שארית יוסף (תשמד) שו"ת סי' יד הערה 39 {מתנה}
כט/ז שארית יוסף (תשסז) עמ' לה
כט/ז שו"ת הר"ן סי' מד
כט/ז שו"ת הריב"ש סי' כ עמ' כח, וסי' תסח עמ' תרפה
כט/ז שו"ת הריטב"א סי' קסח {מתנה}
כט/ז שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' קיג, שמד
כט/ז שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' יט
כט/ז שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' רלד
כט/ז שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רלה סעיף ז
כט/ז שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 309
כט/ז תורת חיים (תשסג) ח"א סי' צז עמ' רעא
כט/ז תורת ירוחם ח"א דף ע ע"ד {בנתינת לולב במתנה}
כט/ז תקון סופרים (רשב"ש) שער יג עמ' נא
כט/ח אהל שרה לאה עמ' תצט {"ואני אומר" - בלי לחלוק על שלפניו}
כט/ח אהלי יהודה (הכהן) דף ה ע"ב {מי שפרע}
כט/ח אוצמפה"ת ב"מ נ הע' 134 {ראב"ד}
כט/ח אוצמפה"ת ב"מ נו ע"ב הע' 133 {ראב"ד}
כט/ח אור ליהודה קדושין עמ' שלו
כט/ח אמונה ומסחר עמ' רכב {מחילה}
כט/ח אמרי כהן (הולנדר) עמ' ק
כט/ח אמת ליעקב נשים עמ' קנג
כט/ח בית יהודה (פרנקל) דף מה ע"ג {מחילת קטן}
כט/ח בית יעקב (טבשונסקי) סי' רלה סעיף ב¬ {ראב"ד}
כט/ח ברור הלכה גיטין נט ע"א ציון ו {הגיל}, ט {אונאה}
כט/ח ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ג עמ' מח {שטר על קנין סודר של קטן}
כט/ח ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' שב
כט/ח גדולי ציון (תרע) דף לב ע"א
כט/ח גדולי שמואל ב"מ דף מט
כט/ח דברות משה קדושין ח"א סי' לג הערה כז עמ' שסח {מופלא סמוך לאיש - אין לו דין מיוחד}
כט/ח דברי משפט סי' קצ סעיף א, סי' רכו סעיף ד {ראב"ד}
כט/ח דברי משפט סי' רכז אות ד
כט/ח דורש משפט עמ' תתלה-תתלו
כט/ח דין אמת (תשסז) עמ' רמה {מל"מ}
כט/ח דליית הכרם עמ' תתתלב {מ"מ} [צ"ל עד שתות כגדול]
כט/ח דעת מרדכי ח"ב עמ' כו {מחילת פעוטות}
כט/ח היכל המלך (חב"ד) עמ' קכו {מחילת קטן}
כט/ח הלכה רבה ח"א עמ' 257 {ראב"ד - שכירות כמכר}
כט/ח זכות משה (תשסב) עמ' קכה, קסה
כט/ח זכות משה (תשסו) עמ' קכח, קסט
כט/ח חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 79 {ראב"ד - שכירות כמכר}
כט/ח חי' הגרז"ס נשים עמ' שסד, קדשים עמ' פט-צ {מחילה}
כט/ח חי' הגרנ"ט סי' פו {רק במשיכה}
כט/ח חי' ר' עזריאל נשים ח"ב גיטין דף נט עמ' רמט-רנ {מחילה}
כט/ח חנא וחסדא ח"ג דף קמז ע"ג {מחילה}
כט/ח חק לישראל שכירות עמ' 8 {ראב"ד - שכירות כמכר}
כט/ח חקרי זמנים ח"ג עמ' 11 {חכם ונבון}
כט/ח יד פשוטה אהבה עמ' תתקצט {פחות מבן שש א"צ לבדוק}
כט/ח לחם שלמה (בולה) דף מד ע"ג-מו ע"א {מי שפרע, קנין סודר}
כט/ח לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' כג אות ח-ט
כט/ח מילי דמרדכי [בן שבע - תחלת השנה השביעית]
כט/ח מנחת חינוך ח"א מצוה כב עמ' קיט {קטן שפדה פטר חמור שלו}, מצוה מג עמ' רל {אב שמכר את בתו לקטן}
כט/ח מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' רסו
כט/ח מס' גיטין (ארזי) עמ' 253
כט/ח מקום שמואל סי' א דף ב ע"ג {ראב"ד - שכירות כמכר}
כט/ח מרכבת המשנה מהדו"ב {מחילה, קנין סודר}
כט/ח משיב משפט עמ' קעו
כט/ח משפט הקנין ח"א עמ' תא, ח"ב עמ' קמא
כט/ח משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 163
כט/ח נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' יז אות ו
כט/ח נחמד למראה ח"ב דף צה ע"ד, צו ע"א-ע"ב {מחילה}
כט/ח נשמת חיים (תשסח) או"ח סי' לה עמ' צה
כט/ח נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' כה {דוקא במשיכה ולא בשכירות מקום, דין הגבהה ומסירה}
כט/ח נתיבות מרדכי ב"מ פ"א עמ' רנ, רנו
כט/ח נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' שעד {ראב"ד ומ"מ}
כט/ח נתיבות מרדכי קדושין עמ' רסז {או"ש}, שנח {ראב"ד}
כט/ח נתיבים במשפט העברי עמ' 35
כט/ח נתן פריו ב"מ עמ' קיג {מחילה}
כט/ח ס' המקח עמ' ד {ראב"ד - שכירות כמכר}
כט/ח ס' התרומות שער לו ח"ב אות ט עמ' תרנב {מי שפרע, קנין סודר}
כט/ח עמק הלכה (בוימל) סי' כד עמ' סו {מחילה}
כט/ח עצי ארזים סי' מג ס"ק ד {בדיקת קטן בן י' האם יודע בטיב מו"מ - במכר ובקדושין}
כט/ח קול בן לוי (תשסג) כאן (עמ' פא) {עד בן י"ג צריך בדיקה}
כט/ח קונטרסי שעורים ב"מ שעור יא אות ה עמ' מא {קנין חצר}, שעור כב אות ג עמ' פט {מחילה}
כט/ח קרית מלך
כט/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קפט, שמב, תו, תנט
כט/ח שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' קצו
כט/ח שו"ת הריב"ש סי' כ עמ' כח {ראב"ד - מחילה}, סי' תסח עמ' תרפח {ראב"ד - מחילה}
כט/ח שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א סי' כז עמ' קכא-קכב {הודאה של קטן שבגיל הפעוטות}
כט/ח שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' קלח
כט/ח שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' רלד, ח"ד עמ' לד
כט/ח שו"ת ר"י בסן (תצז) סי' מה דף כט ע"א {מחילה}
כט/ח שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' צט-ק
כט/ח שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רלה סעיף ז
כט/ח שירת דוד כתובות עמ' רפה
כט/ח שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' שעג {מחילה}
כט/ח שנתון המשפט העברי ח"א עמ' 25, 31
כט/ח תורת הקנינים ח"א עמ' קמב {האם חליפין נחשב ככסף}, ח"ב עמ' תקמה-תקמו {מחילה}
כט/ח תורת מיכאל סי' לב עמ' קג, קט, קיב-קטו {קנין סודר, שכירות מקום, משיכה}
כט/ח תחומין חי"ט עמ' 51 {משיכה ולא קנין כסף}
כט/ח תקון סופרים (רשב"ש) שער יג עמ' נב
כט/ח-ט שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' קנה
כט/ט אוצרות יהושע עמ' קנ
כט/ט אור הישר [קצוה"ח סי' רלה ס"ק ג גורס "כשטר"]
כט/ט איש על העדה (אלאביץ) עמ' 196
כט/ט אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 310, 347
כט/ט ארץ הצבי (שכטר) עמ' קצט
כט/ט בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' רמה
כט/ט בית יעקב (טבשונסקי) סי' רלה סעיף ג {מ"מ}
כט/ט ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ג עמ' מט
כט/ט בתי כהונה (תצו) בית ועד דף מא ע"ד
כט/ט גדולי ציון (תרע) דף ט ע"ב
כט/ט דביר הקודש ב"ב סי' כו אות ג
כט/ט דברי משה (מזרחי) עמ' רפו {מ"מ - קטן שהשכיר קרקע}
כט/ט דורש משפט עמ' תתלה-תתלו
כט/ט ושב הכהן (תשמח) עמ' יא
כט/ט זכר יצחק (תשן) עמ' קמא
כט/ט זכרון מנחם (מיארה) {סוגיית קדושין ג}
כט/ט חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 147
כט/ט חנא וחסדא ח"ב דף טז ע"א
כט/ט יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' תכח-תכט
כט/ט יגיעת ערב ב"מ עמ' רסב
כט/ט יד דוד (דהן) עמ' מז
כט/ט ימין המלך
כט/ט לקוטי סופר ח"א דף קטז ע"ב {מ"מ}
כט/ט מאיר נתיבים עמ' 564
כט/ט מנחת חינוך ח"א עמ' ריח
כט/ט משפט הקנין ח"ב עמ' קפג, ריט
כט/ט נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' יט אות יב
כט/ט נתיבות המשפט סי' רלה ס"ק ה, י, יב
כט/ט נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' כא אות א
כט/ט נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' תסא
כט/ט סוגיות בדיני ממונות עמ' 90
כט/ט עטרת שלמה ח"ב עמ' קז-קט
כט/ט עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' רמח-רנ
כט/ט פד"ר ח"ג עמ' 136
כט/ט צדקה לחיים (תקמז) (לקוטים)
כט/ט צדקה לחיים (תשסח) עמ' נד
כט/ט קובץ ביאורים (שפירא)
כט/ט קונטרסי שעורים ב"מ שעור יא אות ה, יא
כט/ט קרית מלך
כט/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קפז, תנט
כט/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תיג
כט/ט שער משפט סי' צו ס"ק א
כט/ט תורת הקנינים ח"א עמ' קמד
כט/ט תורת כסף וחליפין עמ' קכד, קמג-קמד
כט/ט תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' תמב
כט/ט תחומין חי"ט עמ' 51
כט/ט תקון סופרים (רשב"ש) שער יג עמ' נ
כט/י אוצמפה"ת ב"מ י ע"ב הע' 69 {אהא"ז}
כט/י איים בים גיטין סי' ל אות ג
כט/י אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' רו
כט/י באורי סוגיות (הוניגסברג) קדושין סי' ה ס"ק ג
כט/י באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' לד, מא, נה
כט/י בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף נא ע"ג
כט/י בית אהרן (קארטשין) עמ' קעב
כט/י בית יצחק תשכ"א עמ' 115
כט/י בנין הלכה עמ' סג
כט/י ברית אברהם (פרנס) עמ' שנו
כט/י גזע ישי דף פד ע"א
כט/י דברי אמת (תשעט) עמ' תקפא {מגיד משנה}
כט/י ושב הכהן (תשמח) עמ' יא-יב
כט/י זכות משה (תשסב) עמ' קכה, קסה
כט/י זכות משה (תשסו) עמ' קכח, קסט
כט/י חי' הגר"ח החדש עמ' שעא {שכירות מקום}
כט/י יגיעת ערב ב"מ עמ' קכב, רסא
כט/י לחקרי הלכות ח"א עמ' פו
כט/י מהלכי משפט ח"ד עמ' 608
כט/י מהרי"ט אלגזי פ"ב אות יז או"ק ג {אבן האזל}
כט/י מילי דמרדכי
כט/י מצעדי גבר ב"מ סי' לב ח"ב אות ו
כט/י משיב משפט עמ' קעה
כט/י משכיל ליהודה עמ' רכח-רכט
כט/י משנת יעקב
כט/י משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' פ
כט/י משפט הקנין ח"ג עמ' קפז
כט/י נתיבות המשפט סי' רלה ס"ק יב
כט/י נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' תסא
כט/י עטרת שלמה ח"ב עמ' קז-קט
כט/י עמק הלכה (בוימל) עמ' רצד
כט/י פד"ר ח"ג עמ' 137-138, ח"ו עמ' 228-229
כט/י פרי חיים (הליר)
כט/י פרקי שליחות עמ' 113, 120, 122
כט/י קובץ ביאורים (שפירא) כאן [עי' מש"כ בהל' גירושין פ"ו ה"ט והל' עבדים פ"ב ה"א], ונשים עמ' רז
כט/י קול דודי (תשף) (בקיצור)
כט/י קונטרסי שעורים ב"מ שעור יא אות ה, יא
כט/י קרבן אליצור דף קצ ע"ב-ע"ג
כט/י קרית מלך רב (תשסו) עמ' תנז
כט/י רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' פח-פט, תשעט
כט/י שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף קנו ע"א {קטנה קונה בחצר}
כט/י שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' קלח {מ"מ}
כט/י שו"ת ממעמקים ח"ג עמ' קעד
כט/י שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' רמח-רמט
כט/י שער משפט סי' צו ס"ק א
כט/י שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 417
כט/י שערי ישר שער ז פי"ז אות א
כט/י תורת הקנינים ח"ב עמ' סט
כט/י תורת השליחות עמ' צד
כט/י תורת מיכאל עמ' קכ
כט/י תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' תמב, תרנב
כט/י תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תרעג-תרעד
כט/יא אבן ציון עמ' תכא
כט/יא אבני החושן סי' קצה סעיף ג, סי' רמג סעיף יא
כט/יא אבני נועם ח"ב עמ' קע {מל"מ}
כט/יא אגודות אזוב מדברי דף ו ע"א {דעת אחרת מקנה - מדין זכיה}
כט/יא אהל חייא עמ' קמט, תשצד, תשצו
כט/יא אוצמפה"ת ב"מ ב ע"א הע' 443 {מל"מ}, י ע"ב הע' 70 {מ"מ}, 71 {ראב"ד}, 342 {ראב"ד}, יא ע"א ח"א הע' 3 {ראב"ד}, יב ע"א ח"א הע' 39 {מל"מ}
כט/יא אוצרות יהושע עמ' קמז, קצה {מל"מ}
כט/יא אור לישרים (קלרמן) ב"מ עמ' קו, קלד
כט/יא איים בים ב"מ סי' טו אות ז, יא
כט/יא אמונה ומסחר עמ' רסג
כט/יא אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' רב, רה {מל"מ}, רו-רח
כט/יא אמרי בינה (אוירבך) - אבן העזר סי' לג [א] ד"ה ועיין
כט/יא אמרי בינה (אוירבך) - יו"ט סי' כא-ב [הערה ט] ד"ה אך
כט/יא אפיקי מגינים ב"מ סי' לו
כט/יא אש פנחס עמ' ריב-רטו
כט/יא אש תמיד עמ' רפא
כט/יא באורי סוגיות (הוניגסברג) כתובות סי' סה אות א
כט/יא באר מרים פ"י ה"ג אות א
כט/יא באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' ריג
כט/יא בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' רמו
כט/יא בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף כט ע"ג {מ"מ}, נב ע"ב
כט/יא בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' קכ
כט/יא בינת אברהם עמ' קח
כט/יא בינת דניאל ח"א עמ' קכט-קל, קלב
כט/יא בית אהרן וישראל גל' מא עמ' יא, גל' נה עמ' נח
כט/יא בית יצחק תשכ"א עמ' 109 {כ"מ}
כט/יא בית מרדכי (סאויצקי) דף פב ע"ב {מל"מ}
כט/יא בלכתך בדרך אדר תשנה עמ' 24-25 {קטן קונה קרקע מדין זכין}
כט/יא בנין הלכה עמ' סא, סג
כט/יא בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' קסג-קסד
כט/יא ברור הלכה ב"מ י ע"ב ציון ד פסקה ב {ראב"ד}
כט/יא ברית אברהם (פרנס) עמ' שנו
כט/יא ברית הלוי השלם {מל"מ}
כט/יא גדולי ציון (תשנב) עמ' שיח {ראב"ד - קטן כשדעת אחרת מקנה}
כט/יא גדולי שמואל קידושין דף ז ע"א
כט/יא גט מקושר (אלגזי) עמ' שנד
כט/יא דברות משה ב"ק ח"ב סי' עד ענף ג-ד
כט/יא דברי אמת (תרכא) דף צז ע"ד, קלד ע"ב {מ"מ}
כט/יא דברי אמת (תשעט) עמ' שמט {קטן שקנה קרקע ונתן דמים והחזיק תעמוד הקרקע בידו}
כט/יא דברי חיים (אוירבך) קידושין סי' כ ד"ה ומזה
כט/יא דברי יוסף (קונביץ) עמ' 55
כט/יא דעת סופר אהע"ז סי' לז
כט/יא דרכי חושן (תשסח) עמ' קיב, קכז {מל"מ}
כט/יא דרכי משה ח"ב שמעתתא ד פ' י, שמעתתא ח פ' י, יב
כט/יא הגהות מוהר"י קרט עמ' נא {מל"מ}
כט/יא הגיור עמ' 155
כט/יא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שמח
כט/יא ושב הכהן (תשמח) עמ' יא-יב, טו
כט/יא זכות משה (בולה) סי' ט דף לד ע"ב {מל"מ}
כט/יא זכות משה (תשסב) עמ' קנח {מל"מ}, קסג {מ"מ}, רז-רח
כט/יא זכות משה (תשסו) עמ' קסג {מל"מ}, קסז, ריב-ריג
כט/יא זכרון יהונתן דף פד
כט/יא חוקי חיים (גאגין)
כט/יא חי' הגר"ח ב"מ עמ' פט-צ, קעו
כט/יא חי' הגר"ח החדש עמ' שפ
כט/יא חי' כתב סופר נשים ח"ב עמ' נט
כט/יא חי' ר' חנוך הענאך עמ' קנא
כט/יא חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' צח {מל"מ}
כט/יא חק לישראל שליחות עמ' 125, 773, 783, 784 {אור שמח}, 786, 792 {אור שמח}
כט/יא חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' קג, יו"ד ח"ד עמ' קיח {מ"מ} , חו"מ ח"ג עמ' קמ, קמב, קמה {מל"מ}
כט/יא טבעת החושן ח"א עמ' 266 {מל"מ}
כט/יא יד דוד (דהן) עמ' עח {מ"מ}, קנח {מל"מ}
כט/יא יד הלוי (לוין) דף מו ע"ד, קה ע"א
כט/יא יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קצא
כט/יא יד מלך (מן) הל' חובל פ"א הי"ב אות ב {מל"מ}
כט/יא יורו משפטיך ליעקב סי' יב
כט/יא ישא מדברותיך כתובות פ"א עמ' רסה
כט/יא ישא מדברותיך קדושין עמ' תצט
כט/יא ישועות ישראל סי' מט סעיף א
כט/יא כרם ציון שביעית ח"ב עמ' קפא ע"א
כט/יא כתב סופר או"ח סי' קכח (ד"ה גי"ה)
כט/יא כתב סופר או"ח סי' קכח ד"ה והנה מתחלה, ד"ה ועוד אני קורא {מ"מ}, ד"ה ונראה לי לעשות
כט/יא לב שמח דף עו ע"ג
כט/יא לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' נד אות ט
כט/יא להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' קס, קסד
כט/יא לחם יהודה לעיל הלכה ו {מ"מ}
כט/יא מאור למלך ב"ב עמ' קמט {זכין}
כט/יא מאור למלך ב"מ עמ' קפד-קפו {מל"מ}
כט/יא מאור למלך נדרים עמ' נד {מל"מ}
כט/יא מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' סב
כט/יא מאיר נתיבים עמ' 307
כט/יא מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף ע ע"ד
כט/יא מבי"ט (רובינ') דף עו ע"ג
כט/יא מגן שאול (קצנ') עמ' קפ, קפו, קפח
כט/יא מהרי"ט אלגזי פ"ח אות עח או"ק ד
כט/יא מוריה גל' קעה עמ' צג {מל"מ}
כט/יא מזל שעה הלכות זכיה פ"ד ה"ו (עו ע"א) {מל"מ}
כט/יא מחנה יהודה (חסמן) עמ' יד
כט/יא מחשבות יעקב סי' מא {מל"מ}
כט/יא מחשבת הקודש ח"ב דף ט ע"א {מ"מ}
כט/יא מילי דמרדכי
כט/יא מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף פז ע"ב {מ"מ}
כט/יא מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' שכב
כט/יא מנחת חינוך ח"א עמ' עו, רלב, רסט {שלשתם - מל"מ}, ח"ב עמ' תקמד
כט/יא מנחת מחבת עמ' סו
כט/יא מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' תעא
כט/יא מעדני מלך (תשמח) עמ' קלו-קלח {קטן שקנה קרקע והחזיק - קנה}
כט/יא מעיני החכמה ח"א אות שנז {מל"מ}
כט/יא מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת אהע"ז סי' נז]
כט/יא מראות הים עמ' שלו-שלח
כט/יא משכיל ליהודה עמ' רכח-רכט
כט/יא משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' שעב-שעד
כט/יא משנה הלכות ח"ו סי' רפד
כט/יא משנת יעקב
כט/יא משפט הקנין ח"א עמ' צז-צח, ח"ב עמ' טז, ח"ג עמ' קלג, קלו
כט/יא משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 104 {רמב"ם}, 150 {מל"מ}
כט/יא משפטי שמואל (רבינוביץ) ח"ב דף יט ע"ג {מל"מ}
כט/יא נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' שג, אהע"ז ח"ב עמ' קמד
כט/יא נודע ביהודה תנינא אהע"ז סי' נד
כט/יא נועם חט"ו עמ' ב {מל"מ - קטן שזכה מהפקר}
כט/יא נחל יצחק (תשעב) ח"ב עמ' רמב, ח"ד עמ' שכז {מל"מ}
כט/יא נחל יצחק סי' צו סעיף ב ענף ד דף קפח ע"ב
כט/יא נחלת יצחק גיטין סי' ה-ו
כט/יא נחלת צבי (כהנא) עמ' קה
כט/יא ניצוצי אש עמ' ריז
כט/יא נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' כט, ח"ד עמ' תג
כט/יא נתיבות מאיר (בן שושן) כתובות סי' ג אות ג
כט/יא נתיבות מרדכי ב"מ פ"א עמ' רכו, רנ, רנד, רנו, רסב
כט/יא נתיבות מרדכי יבמות ח"ב עמ' רמז
כט/יא נתן פריו ב"מ עמ' מח, פח, צז
כט/יא ס' המקח עמ' רי
כט/יא ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תקצו-תקצז
כט/יא ס' יהושע - שו"ת עמ' שלח
כט/יא סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' קכד-קכז
כט/יא עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' מח {מל"מ}
כט/יא עטרת צבי (דרבקין, תשמה) סי' כו עמ' צ
כט/יא עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' נט, סד
כט/יא עמק יהושע אחרון עמ' קטז-קיז {מל"מ}
כט/יא פעמוני זהב סי' קצה סעיף ב
כט/יא פרקי שליחות עמ' 113, 120, 122, 129, 131
כט/יא צבא המלך עמ' עז, עט
כט/יא צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' שסח
כט/יא צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' מה אות ד
כט/יא קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' מא, קב, קיב, קיד-קטו
כט/יא קהלת יעקב (אלגזי, שלוניקי) דף לב ע"ב
כט/יא קובץ השמיטה עמ' שכ
כט/יא קול דודי (תשף)
כט/יא קונטרסי שעורים ב"מ שעור יא אות ה, יא
כט/יא קרית מלך
כט/יא רביד הזהב (אברך) דף עד ע"א {מל"מ} וע"ב {מ"מ}
כט/יא שארית יהודה (ינוביץ) אהע"ז סי' מה תשובת הצ"צ
כט/יא שדה אברהם דף כח ע"ב
כט/יא שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' קצו
כט/יא שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' שעו
כט/יא שו"ת ממעמקים ח"ג עמ' קעד
כט/יא שמו משה דף קב ע"ג
כט/יא שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' ר {מל"מ}
כט/יא שמחת יהודה דף קיז ע"ד {מל"מ}
כט/יא שמחת יו"ט (אלגזי) סי' סה אות ו
כט/יא שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' רמח-רמט
כט/יא שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"ב עמ' כד
כט/יא שעורי עיון התלמוד ב"מ שעור יח
כט/יא שעורי עיון התלמוד יבמות שעור ל עמ' נג
כט/יא שעורי ר' שמואל ב"מ ח"א עמ' קפו {מל"מ}
כט/יא שעורי ר' שמואל ב"מ ח"ב עמ' קסט
כט/יא שער המלך - טעם המלך ח"א עמ' תקע
כט/יא שערי טהר ח"ו סי' יח אות ג
כט/יא שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' תלה
כט/יא שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' שלו {מל"מ}
כט/יא תורת המשפט ח"א עמ' 214, 216 {אור שמח}
כט/יא תורת הקנינים ח"ב עמ' סט {ראב"ד}, תקמא
כט/יא תורת השליחות עמ' עה, צה, קז, קיב, קכג, קכה, קלג
כט/יא תורת מיכאל עמ' קכא
כט/יא תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תרמב, תרעג
כט/יא תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' קטז
כט/יא תכריך מרדכי סי' י עמ' סז
כט/יא תשובה מיראה (תשסו) עמ' לח
כט/יא תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 95
כט/יב אדרת אליהו (קובו) סי' כד דף נה ע"א
כט/יב גושפנקא דמלכא
כט/יב המשפט העברי עמ' 480, 482
כט/יב ושב הכהן (תשמח) עמ' יא
כט/יב חדושים ובאורים (גרי') ב"מ סי' יב ס"ק יא
כט/יב חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 369, 370, 372, 421
כט/יב כללי המצוות (גיקטיליא) עמ' קנח
כט/יב מעדני ארץ שביעית (תשד) דף קל
כט/יב מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תרפו
כט/יב מעיל שמואל (פלורנטין)
כט/יב משנת יעקב
כט/יב פני יהושע (חנדלי) דף קכ ע"ב
כט/יב פרקי שליחות עמ' 122
כט/יב שו"ת הרא"ש עמ' ד, שסב
כט/יב שו"ת הריב"ש סי' שעא, עמ' תצג
כט/יב שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' קנד
כט/יב שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' קיז
כט/יב שנתון המשפט העברי ח"א עמ' 25, 30
כט/יב שער יהושע ח"א עמ' רלד
כט/יב תקון סופרים (רשב"ש) שער יג עמ' נג
כט/יב תשובות ר' איסר יהודה עמ' קלו {שתי שערות - חזקה דרבא}
כט/יג אור הישר [שו"ת מהר"ם אלשיך סי' יז]
כט/יג אם הדרך
כט/יג אשר לשלמה (אבן דנאן) סי' נד (ד"ה תשובה) {בת שמוכרת בנכסי אביה}
כט/יג ברכת ראובן דף צט ע"א
כט/יג המשפט העברי עמ' 482
כט/יג חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 367, 370, 421, 424
כט/יג יורו משפטיך ליעקב סי' יב
כט/יג מילי דמרדכי
כט/יג מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ב עמ' קעד {הג"מ אות ט}
כט/יג מעשה בצלאל סי' תא
כט/יג משנת המדינה עמ' 96
כט/יג משפט המלחמה עמ' לא
כט/יג נפת צופים (בירדוגו, תשעה) עמ' קעד {מ"מ}
כט/יג נשאל דוד אהע"ז עמ' קצ ע"ב
כט/יג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קעה {בקרקע של אביו}
כט/יג צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' צב אות ב
כט/יג שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' קצו
כט/יג שו"ת הרא"ש עמ' ד, שסב
כט/יג שו"ת הריב"ש עמ' כז, תצג, תרפד, תרפו
כט/יג שו"ת הרשב"א ח"ב סי' רמח
כט/יג שו"ת הרשב"א ח"ה סי' קיג
כט/יג שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' קיז
כט/יג שנתון המשפט העברי ח"א עמ' 28-29
כט/יג תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' א ס"ק ב
כט/יג תורת המשפט ח"א עמ' 219 {מ"מ}
כט/יג תקון סופרים (רשב"ש) שער יג עמ' נג
כט/יד אדרת אליהו (קובו) סי' כד דף נה ע"א
כט/יד אם הדרך
כט/יד זכר יצחק (תשן) עמ' שיז
כט/יד חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 368
כט/יד יד המלך (פלומבו) דף סט ע"א
כט/יד משפטי שאול - פסקי דין עמ' קצב, רב
כט/יד שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' קיז
כט/יד שער יהושע ח"א עמ' רלד
כט/יד שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 310
כט/יד תקון סופרים (רשב"ש) שער יג עמ' נד
כט/טו יד המלך (פלומבו) [עי' יד המלך הל' אישות רפ"ב]
כט/טו כללי המצוות (גיקטיליא) עמ' קנח
כט/טו מחקרי ארץ ח"ג יו"ד סי' י
כט/טז אגרות משה יו"ד ח"א סי' רמב
כט/טז אנצי"ת ע' גדול הע' 127, 133, 134
כט/טז בית דוד (תשעט) יו"ד סי' רצו
כט/טז בני דוד
כט/טז בנין ציון (עטלינגר) ח"א סי' קע
כט/טז דברות אליהו ח"ב עמ' עד {אסור למולו}
כט/טז דברות משה כתובות עמ' קכה
כט/טז דברי חיים (אוירבך) מיאון סי' ג ד"ה ועיין
כט/טז התורה והמדינה ח"ה עמ' קצב, קובץ ז עמ' שכב
כט/טז חיי עמרם עמ' רסב
כט/טז חנא וחסדא ח"ב דף טז ע"א
כט/טז חרות הפרט בגביית חוב עמ' 239
כט/טז יד המלך (פלומבו) דף סט ע"ב
כט/טז יורו משפטיך ליעקב סי' קיד
כט/טז כבוד האדם עמ' 239
כט/טז לחקרי הלכות סי' נח, קצה
כט/טז מילי דמרדכי
כט/טז משנת יעקב
כט/טז נשמת אברהם ח"ב עמ' רס
כט/טז עטרת מרדכי (וינברג) דף ט ע"ב
כט/טז פרי חיים (הליר)
כט/טז קול צופיך עמ' תיא
כט/טז שו"ת מהרח"ש (תשסג) עמ' טז
כט/טז שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' שמב
כט/טז תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' מה
כט/טז תחומין חכ"ב עמ' 420
כט/טז תרומת הגורן ח"ב עמ' 183
כט/טז תשורת שי מהדו"ת סי' נג
כט/טז תשורת שי מהדו"ת סי' נג
כט/יז אבני החושן סי' רלה סעיף ד {מ"מ}
כט/יז אהל שרה לאה עמ' תצה {מחילה בקרקע}, תצח {מחילה}
כט/יז אוצמפה"ת ב"מ לט ע"א הע' 113
כט/יז אמרי בינה (אוירבך) - קנינים סי' כג [א] ד"ה בהא {מ"מ}
כט/יז בית אהרן (קארטשין) עמ' קפד {רבותי}
כט/יז בית יעקב (טבשונסקי) סי' רלה סעיף ז, יא
כט/יז בית מאיר (תשע) סי' צ ס"ז עמ' קו
כט/יז בכורי אברהם דף ע ע"ב
כט/יז ברור הלכה ב"מ לט ע"א ציון כ פסקה ב
כט/יז בתי כהונה (תצו) בית ועד דף מג ע"ב-ע"ג {מוציא פירות שאכל, לא יכול לחזור}
כט/יז דברי יוסף (קונביץ) עמ' 95 {ראיה לקטן שמכר ושתק כשגדל}, 96 {קנה כי מדאורייתא מועיל בפחות מבן כ'}
כט/יז הלכה למשה (אלבז) עמ' שד
כט/יז הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' רפ
כט/יז חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 48 {ראיה לקטן שמכר ושתק כשגדל}
כט/יז חי' חתם סופר
כט/יז חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 373, 411
כט/יז יד המלך (פלומבו) דף סט ע"ג-ע"ד, ע ע"א
כט/יז יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' רמא
כט/יז ישועות יעקב נזיקין עמ' רלו
כט/יז מילי דמרדכי
כט/יז מפתח הבאורים [אבני מילואים סי' קיג אות ז]
כט/יז משפט הקנין ח"א עמ' עג
כט/יז נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' מח
כט/יז נתיבות המשפט סי' רלה ס"ק ד {מל"מ}
כט/יז נתיבות שמואל דף לא ע"ב וע"ד, לב ע"ב {טעם שנקנה אם לא מחה}
כט/יז ס' התרומות עמ' שכו, תתרסו
כט/יז פסקי ב"ד קרית ארבע עמ' 229, 316
כט/יז פרי האדמה ח"ב [עי' בני שמואל תשובה כט, כנה"ג חו"מ סי' רלה הגה"ט אות כה ואות ל-לג והגהב"י אות יט, מעיל שמואל בפרק זה, בני דוד כאן, מעיל שמואל סי' סח]
כט/יז פרי חיים (הליר)
כט/יז צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' מג
כט/יז קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' טו
כט/יז קרית מלך
כט/יז שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' קצו
כט/יז שו"ת הריב"ש עמ' תצג, תצה
כט/יז שו"ת הרשב"א ח"ה סי' קיג
כט/יז שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' סא
כט/יז שו"ת מהרא"ל (צינץ) חו"מ סי' מא אות ה
כט/יז שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' שסב, ח"ב עמ' עו, ח"ג עמ' רלה
כט/יז שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קמד סעיף ב
כט/יז שער יהושע ח"ב עמ' מ
כט/יז תורת המשפט ח"א עמ' 214, 215
כט/יז תורת הקנינים ח"ב עמ' תקז
כט/יז תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' נו
כט/יז תורת יקותיאל (בירדוגו) עמ' רעז {מ"מ, אפשר שלמד הרב זה ממה שאמרו במתקדשת למאונין וכו'}
כט/יח אור הישר [אור שמח הל' יבום פ"ב ה"ד]
כט/יח אז ישיר עמ' נח
כט/יח באר אלחנן עמ' קסג-קסד
כט/יח גט מקושר (בולה) דף ל ע"ב
כט/יח הלכה פסוקה הל' עדות ח"ד עמ' לב-לג
כט/יח חק לישראל נזיקין עמ' 43
כט/יח יד שלמה (עזרא) דף לט ע"ג {מל"מ}
כט/יח מוריה שנה ח גל' ח עמ' טו
כט/יח משנה הלכות נדרים דף מב ע"ב
כט/יח משנת אליעזר (רבינ') עמ' צו
כט/יח סיני כרך ע עמ' ריד, רכ
כט/יח עמק הלכה (בוימל) ח"א סי' כא (עמ' נו, נט)
כט/יח פרשת השבוע (תשעב) ח"א עמ' 104
כט/יח שו"ע הרב יו"ד סי' א ס' מז
כט/יח שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' פג, רכו
כט/יח שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תקפח
כט/יח שנתון המשפט העברי ח"א עמ' 34
כט/יח שעורי עיון התלמוד נדרים שיעור מד
כט/יח תורת אמת (תשסו) עמ' תקעא
כט/יח תניא רבתי ח"א עמ' 423
כט/יח תקון סופרים (רשב"ש) שער טז עמ' סט


ל/799 הלכות מכירה פרק ל *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ל/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ל/רה"פ מעשה רקח
ל/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ל/רה"פ פי' ר"י קאפח
ל/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ל/רה"פ קרית מלך
ל/רה"פ רמב"ם לעם
ל/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ל/א אבי עזרי ח"א
ל/א אבני החושן סי' קצה סעיף ג
ל/א אור הישר [קצוה"ח סי' קצה ס"ק ג]
ל/א אמרי בינה (אוירבך) - אבן העזר סי' יג [ג] ד"ה ולפע"ד
ל/א אנצי"ת ע' אין חבין הע' 34
ל/א גדולי שמואל ב"מ דף קח
ל/א גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תשל
ל/א דברי אליהו (ניימנץ) דף א ע"ד {יד הלוקח על העליונה}
ל/א דברי אמת (תרכא) דף צז ע"א
ל/א דברי אמת (תשעט) עמ' שמז, שמח {מכר קרקע או מטלטלין וזכה בהן הלוקח שלא מדעתו יד הלוקח על העליונה}
ל/א דברי משה (מזרחי) עמ' רנו-רנז
ל/א דברי משפט סי' קצה סעיף א
ל/א דיני חוזים במשה"ע עמ' 246, 248
ל/א הגיוני אב דף טו ע"ב-ע"ג, טז ע"ב
ל/א זכות משה (תשסב) עמ' יג, קסה
ל/א זכות משה (תשסו) עמ' יג, קסט
ל/א זכרון שמואל עמ' רמב
ל/א חוקות הדיינים ח"ב עמ' תמח
ל/א חזקה רבה חו"מ ח"ד עמ' 343
ל/א חי' חתם סופר
ל/א חי' כתב סופר כתובות עמ' קעד {מ"מ}
ל/א חק לישראל שליחות עמ' 349, 776, 782-785, 789, 791 {יד המלך}, 792, 799, 808, 809
ל/א חקרי לב (המאור) מהדו"ב ח"ב עמ' רפו
ל/א יד איתן
ל/א יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קצא
ל/א כתב סופר או"ח סי' קכח ד"ה ומה דמייתי קצה"ח
ל/א מילי דמרדכי
ל/א מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' תעא, ח"ג עמ' קכה
ל/א מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' שנח
ל/א מעדני ארץ שביעית (תשד) דף קל
ל/א מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תרפ, תרפו
ל/א מעיני החכמה ח"א אות תנג {זיכה ללוקח שלא מדעתו}
ל/א מפתח הבאורים [אבני מילואים סי' קכז אות יב, חתם סופר יו"ד סי' ז]
ל/א מראות הצובאות (תשסז) עמ' תלב-תלג
ל/א משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' שעג-שעד
ל/א משנת יעקב
ל/א משפט הקנין ח"א עמ' קה, רלג, ח"ב עמ' קנט
ל/א משפט שלמה (זפרני) ח"ד עמ' פב
ל/א ס' המקח עמ' י, שיט
ל/א עין יצחק ח"א עמ' רלז
ל/א פעמוני זהב סי' קצה סעיף ב
ל/א פרקי שליחות עמ' 129-130
ל/א קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' רצג
ל/א שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' רחצ
ל/א שו"ת מהרש"ך ח"ד עמ' קסד-קסה
ל/א שו"ת ר"י קצבי דרוש ג
ל/א שמחת יו"ט (אלגזי) דף רטו ע"ד, סי' סה אות ד-ה
ל/א שעורי ר' שמואל ב"מ ח"א עמ' קצח
ל/ב אבן האזל
ל/ב אבני החושן סי' קצה סעיף ג
ל/ב אור הלבנה (רובין) ח"ב עמ' נה
ל/ב בית מאיר (תשע) סי' צ ס"י עמ' קטז
ל/ב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"י עמ' קסט
ל/ב חק לישראל שליחות עמ' 349, 776, 783
ל/ב יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קפא
ל/ב להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' קנט
ל/ב מילי דמרדכי
ל/ב מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תרפ, תרפו
ל/ב מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"ב דף נז
ל/ב מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' רעג
ל/ב משנת יעקב
ל/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קעד
ל/ב קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קכח
ל/ב קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' ריד
ל/ב שו"ת רשב"ש עמ' סו
ל/ב תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' תשה
ל/ג אבני החושן סי' סו סעיף מ {מל"מ}
ל/ג אור הישר [כתונת פסים יבמות יט ע"א, עי' הל' שכנים ספי"ג]
ל/ג אנצי"ת ע' אפותיקי הע' 68, 71
ל/ג ארחות חיים ח"ב סי' נח
ל/ג בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' צז סעיף מה
ל/ג בית מאיר (תשע) סי' צ ס"י עמ' קטז, סט"ז עמ' קכג
ל/ג בית מאיר עמ' פח
ל/ג בני דוד
ל/ג ברור הלכה גיטין נח ע"ב ציון א
ל/ג ברור הלכה יבמות סו ע"ב ציון א
ל/ג גדולי שמואל ב"ב דף נ ע"א {מ"מ}
ל/ג גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל ה סי' טו
ל/ג דברות משה ב"ב ח"ב סי' מ ענף ב
ל/ג דברי חיים (אוירבך) כתובה סי' כא אות ג ד"ה עוד כתב {מ"מ}
ל/ג הירושה והצוואה במשה"ע עמ' 147
ל/ג חוקות הדיינים ח"ג עמ' רלז-רלח
ל/ג חזון יחזקאל גיטין פ"ג הי"ז
ל/ג חק לישראל ערבות עמ' 16
ל/ג חק לישראל שליחות עמ' 349, 776, 783
ל/ג חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' קיט {מ"מ}
ל/ג ימי שלמה
ל/ג ירך אברהם ח"ב דף צז ע"ג
ל/ג מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תרפ, תרפו
ל/ג מקור ישראל דף פד ע"ד {מל"מ}
ל/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ל/ג משנה הלכות כתובות דף לא ע"א
ל/ג משנת יעקב
ל/ג משפט הקנין ח"א עמ' תסט
ל/ג נחפה בכסף (נבון) ח"א דף לג ע"ד {מ"מ}
ל/ג נפת צופים (בירדוגו, תשעה) עמ' רפג, רצג {מ"מ}
ל/ג נתיבות המשפט סי' רלה ס"ק כא {מ"מ}
ל/ג נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף קכה ע"א {מ"מ}
ל/ג נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' רא, תמ
ל/ג ס' התרומות עמ' קנה
ל/ג ערך שי חו"מ סי' פו סעיף ב {מל"מ}
ל/ג פרי עץ חיים (אביגדור)
ל/ג צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קכ ע"ב-ע"ג
ל/ג קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קכח
ל/ג קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' ריד
ל/ג ר"י ששפורטש עמ' 411
ל/ג רמזי רש"י יבמות ח"ב עמ' קב
ל/ג שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תק, ח"ב עמ' רכז
ל/ג שו"ת הריב"ש עמ' ל
ל/ג שו"ת הריטב"א סי' ז
ל/ג שו"ת מהר"ם די בוטון סי' לד
ל/ג שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' שכט
ל/ג שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' כט
ל/ג שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' שלג
ל/ג שו"ת ראנ"ח ח"א סי' פא
ל/ג שו"ת רשב"ש עמ' סז, רמב
ל/ג שמחה לאיש (שונשול) דף נא ע"ב
ל/ג שעורי ר' שמואל ב"ב ח"ב עמ' של {מ"מ}
ל/ג שער יהושע ח"ב עמ' של, שלב
ל/ג שערי חיים (ס' המקח) דף יב ע"א {מ"מ}
ל/ג שערי חיים (שמולביץ) קידושין עמ' פט
ל/ג תורת החוף ימים סי' כ אות ז {מ"מ}
ל/ג תורת יקותיאל (בירדוגו) עמ' שי {מ"מ, כתב הרשב"א ומיהו אם מכרו הבעל לפירות בלבד הרשות בידו}
ל/ג תשובה שלמה יו"ד מהדו"ת סי' ט דף טז ע"א {מ"מ}
ל/ג תשובות הגאונים החדשות עמ' 56
ל/ד משנת יעקב
ל/ד ר"י ששפורטש עמ' 358
ל/ד שו"ת ראנ"ח ח"ב סי' צח
ל/ד שעורי ר"א ליכטנשטין פ' השואל עמ' 146
ל/ד שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 151-152
ל/ד תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 204
ל/ה אורים גדולים (תשסג) עמ' רעז-רעח
ל/ה אמרי בינה (אוירבך) - שבת סי' ה ד"ה וראיתי
ל/ה בית ידידיה ח"א סי' ט
ל/ה בית יעקב (מליסא) סי' צ ס"יד
ל/ה בית מאיר (תשע) סי'צ ס"טו עמ' קיט, שו"ת סי' ז עמ' ס
ל/ה ברור הלכה יבמות סו ע"ב ציון א
ל/ה גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף נג ע"א
ל/ה גושפנקא דמלכא
ל/ה דברי משה (מזרחי) עמ' צ-צא {עבר ומכר - קיים}
ל/ה דינא דחיי ח"ב דף מ ע"ד
ל/ה המוסר והמשפט בישראל פ"ט אות ט
ל/ה חזון יחזקאל כתובות פ"ו ה"ג
ל/ה חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' צד עמ' רלו
ל/ה חי' הריטב"א ב"ב עמ' צג
ל/ה חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' שז
ל/ה חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף פט ע"א
ל/ה ישועות יעקב נשים עמ' סו
ל/ה כנסת מחקרים - ספרד עמ' 90
ל/ה כרם שלמה (אהרמן) יבמות סו ע"ב
ל/ה לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' קפט, תרפח
ל/ה מפתח הבאורים [אבני מילואים סי' צ אות כא, חתם סופר אהע"ז ח"א סי' קטו]
ל/ה מצעדי גבר יבמות סי' נא אות ג-ד
ל/ה מקום דוד [רב יוסף דרוש ג]
ל/ה מקור ישראל דף לו ע"א {מ"מ - חומש}
ל/ה נפת צופים (בירדוגו, תשעה) עמ' רצב
ל/ה נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' ריט
ל/ה ס' התרומות עמ' קנא
ל/ה עדות ביעקב (בוטון) דף עט ע"א
ל/ה צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קכ ע"ב
ל/ה קהלות יעקב גיטין כו, יבמות לה
ל/ה ר"י ששפורטש עמ' 398
ל/ה רמזי רש"י יבמות ח"ב עמ' קב
ל/ה שו"ת הרדב"ז ח"ו סי' שני אלפים רטז
ל/ה שו"ת הריב"ש עמ' ל
ל/ה שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' קנ, קעד
ל/ה שו"ת מהר"ם די בוטון סי' לד
ל/ה שו"ת מהרי"ל עמ' פ
ל/ה שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קלה
ל/ה שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"ב עמ' שכ
ל/ה שו"ת רשב"ש עמ' תצה
ל/ה שמן המשחה (קושטא) דף ב ע"א
ל/ה שערי חיים (ס' המקח) דף כג ע"ד
ל/ה תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' רצד
ל/ו אולם המשפט סי' קנא סעיף א
ל/ו אות היא לעולם ח"ב דף לו ע"ג
ל/ו אנצי"ת ע' אפוטרופוס הע' 63
ל/ו בית יעקב (טבשונסקי) סי' קנא סעיף ב {מל"מ}
ל/ו לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' תערב
ל/ו לקוטי שיחות חל"ב עמ' 156
ל/ו משנת יעקב [משנת יעקב תרומות פ"ד ה"י]
ל/ו קול מבשר (ראטה) ח"ב עמ' יא
ל/ו קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' יג {מ"מ}
ל/ו שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' רס
ל/ו שו"ת רשב"ש עמ' תי
ל/ז אוצרות הרמב"ם
ל/ז אות היא לעולם ח"ב מע' מ אות כב דף לו ע"ד {טעם מהריט"ץ סי' טז שדבריו קיימים, הנוטל ביצים בלי שילוח הקן - האם זכה}
ל/ז אמרי איש עמ' עב {טעם נתיה"מ}
ל/ז אשד הנחלים (איזנשטין) ערובין פ"ו אות תפט ס"ק ג עמ' שנו {איסור לתת מתנה}
ל/ז בית מאיר השלם סי' מה ס"א עמ' קנז
ל/ז בצל החכמה ח"ג סי' קכג {איסור לתת מתנה - על הנותן או על המקבל, במשיכה או בקנין סודר}
ל/ז גדולי ציון (תשנב) עמ' שיט {איסור לתת מתנה}
ל/ז גור אריה יהודה (זמבא) עמ' ח
ל/ז דיני חוזים במשה"ע עמ' 194
ל/ז דרש אברהם ח"ב דף עה ע"ג {איסור לתת מתנה}
ל/ז הלכה פסוקה ח"א סי' ה הערה 35 {כותבים לאחר השבת - לענין ב"ד שדן בשבת}
ל/ז הלכה רבה ח"א עמ' 155-156 {ההוכחה מב"ק שגם במכר באיסור דאורייתא דבריו קיימים}, 260 {לא שייך אעל"מ כי האיסור אינו במעשה אלא באדם}
ל/ז המאיר לארץ {אעל"מ באיסור דרבנן}
ל/ז המשפט העברי עמ' 87 {קניית מטבע זר שאסורה לפי חוק המדינה}, 164 {קנו מידו - התחייבות, והדין במכר ע"י מלאכה דאורייתא}, 835
ל/ז זכר יהודה עמ' רצד, רצח {ההוכחה מב"ק}
ל/ז זכרון מלך (א"ש)
ל/ז חדושים ובאורים (גרי') שבת סי' כד לדף קמח ע"א
ל/ז חלקינו בתורתך (שטרן) מהדו"ב ח"א סי' לו אות ב עמ' קפז {איסור לתת מתנה}
ל/ז יד ישראל ח"ב
ל/ז יד שלמה (עזרא) דף כז ע"ד {איסור לתת מתנה}
ל/ז כבוד יו"ט {הבדל בין מכר בשבת לבין הנשבע לא למכור ומכר}
ל/ז כך דרכו של תלמוד עמ' 86
ל/ז כתבי משה זילברג עמ' 86
ל/ז להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' קנט {המוכר ביוה"כ}
ל/ז לשד השמן (שפרינץ) יו"ד דף ו ע"ב {יד המלך - הקונה חמץ בפסח}, ז ע"א {יד המלך}
ל/ז מעשה הבא בעבירה עמ' 117, 119, 213, 240
ל/ז מקראי קדש (תשנג) עמ' של
ל/ז משנה הלכות ח"ז סי' רסז {איסור לתת מתנה}
ל/ז משנת יהודה ח"א פכ"ג הי"ב עמ' קסו {האיסור על הקונה ועל המוכר}
ל/ז משנת יעקב הל' גזילה פ"ו ה"ז עמ' קסב {הנוטל ביצים בלי שילוח הקן}
ל/ז משפט הקנין ח"ג עמ' קצב
ל/ז משפטי עזיאל ח"א עמ' רלא
ל/ז נועם ח"כ עמ' קצח-קצט {איסור לתת מתנה}
ל/ז נחמד למראה ח"ב דף נב ע"ד, נג ע"ב {איסור לתת מתנה}
ל/ז סודו של המשפט העברי עמ' 720, 726
ל/ז סוכה וארבעת המינים עמ' 322 {איסור לתת מתנה}
ל/ז סמ"ע סי' רח ס"ק ג
ל/ז עקדת משה ח"א עמ' קסו {מעשיו קיימים - הטעם}
ל/ז פד"ר חי"ד עמ' 293 {שימוש בהאזנת סתר כראיה - אעל"מ}
ל/ז פרשת השבוע (תשעב) ח"ב עמ' 325
ל/ז צבא אהרן - ע"פ שחל בשבת עמ' כו {המוכר בשבת}
ל/ז רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד סי' פו עמ' קפ-קפא {איסור לתת מתנה}
ל/ז ש"ך חו"מ סי' רח ס"ק ב
ל/ז שאל האיש דף כא ע"ב {איסור לתת מתנה}, חו"מ סי' ט דף פח ע"ג {מעשיו קיימים}
ל/ז שבט סופר (תשמו) עמ' רנא {מ"מ}
ל/ז שדה יצחק עמ' לט {איסור לתת מתנה}
ל/ז שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' רעא
ל/ז שו"ת הרדב"ז ח"ו סי' שני אלפים סח {ראיה למי שנשבע לא למכור ומכר}
ל/ז שו"ת מהר"ם אלשיך סי' עה
ל/ז שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' לט, תעח, תשנד
ל/ז שו"ת מהרש"ם ח"א סי' קסד, ח"ח סי' ו {איסור לתת מתנה - על הנותן או על המקבל}
ל/ז שו"ת רעק"א סי' קכט, קעד, קצד
ל/ז שולי הגליון עמ' קעט
ל/ז שלמי יוסף יומא ח"א עמ' קסא
ל/ז שנתון המשפט העברי ח"א עמ' 301
ל/ז תחומין חי"א עמ' 40

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US