Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

כאשר מצויין שם הספר בלבד, הכוונה היא לספר המסודר לפי סדר הלכות הרמב"ם.
בראש כל פרק מופיעה רשימת מקורות עם הסימון "רה"פ" (רוב הפרק). אלו הם מקורות העוסקים ברוב ההלכות שבאותו פרק (או בכולן).
כשיש למעיין קושי למצוא את הספר המצויין, או את מראה המקום באותו ספר, יפנה ל"רשימת הספרים".

למידע נוסף על המפתח, לחץ כאן.

זכיה ומתנה

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה
פרק ו
פרק ז
פרק ח
פרק ט
פרק י
פרק יא
פרק יבא/800 הלכות זכייה ומתנה פרק א *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


א/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
א/רה"פ מעשה רקח
א/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
א/רה"פ מרכבת המשנה מהדו"ב
א/רה"פ פי' ר"י קאפח
א/רה"פ פי' ר"ש צדוק
א/רה"פ קרית מלך רב
א/רה"פ רמב"ם לעם
א/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
א/א אהל שרה לאה עמ' ס-סא
א/א אוצרות הרמב"ם
א/א אנצי"ת ע' א"י ח"ב הע' 122 {אהא"ז}
א/א בחיר חיים
א/א בית מלך (חב"ד) עמ' 152
א/א בתי כהונה (תצו) בית ועד דף עו ע"ג
א/א בתי כהונה (תשסה) עמ' קנג
א/א דברי טובה יהושע טו-כד עמ' תשפח {מדברות}
א/א ויקח אברהם [אות לישועה פו ע"ג]
א/א זכר יצחק (תשח) עמ' רנו
א/א זכר יצחק (תשן) עמ' רסד
א/א חוקת עולם עמ' 145 {כל הקודם זוכה}
א/א חזון יחזקאל נדרים פ"ו ה"ז
א/א חלק יעקב (אביגדור), חלק הפלפולים עמ' 2
א/א חקרי זמנים ח"ב עמ' תקלה
א/א להורות נתן (שו"ת) ח"ו עמ' קצ ע"ב
א/א מבוא למשנה תורה עמ' 222
א/א מזל שעה
א/א מחנה יהודה (אשכנזי) דף רכד ע"א, רכה ע"ב
א/א מילי דמרדכי
א/א מלאכת שלמה (חכים)
א/א מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף נה ע"ב
א/א מלך ישראל עמ' 429
א/א מנחה לאהרן (וולף) עמ' 115
א/א מעולמם של חכמים עמ' 257
א/א מעיני המים
א/א מקדש דוד זרעים - דמאי סי' כז {הפקר}
א/א משאת מרדכי ב"ק עמ' רצז
א/א משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' קעא
א/א משנת יעקב הפלאה עמ' קד
א/א משנת יעקב כאן
א/א משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' קע {מדבר - הפקר}
א/א נתן פריו נדרים עמ' קכב ע"ב, קלט ע"א
א/א פרי האדמה ח"ב
א/א פרשת השבוע (תשעב) ח"ב עמ' 129
א/א קול יעקב (שאול)
א/א קונטרס הרב - קו"א הל' הפקר עמ' לג, לו
א/א קרית מלך
א/א קרית מלך רב (תשסו) עמ' תשעה
א/א ריח שדה דף סח ע"ב
א/א שו"ע הרב הל' הפקר ס"ב
א/א שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רעג סעיף ב {מ"מ}
א/א שנתון המשפט העברי ח"ו עמ' 17, ט עמ' 315
א/א שערי טהר ח"א דף קלג ע"א {אבן האזל}
א/א תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' רסו-רסז
א/א תחומין ח"י עמ' 20 {אבן האזל}, חי"ג עמ' 79
א/ב אהלי יהודה (הכהן) דף קכח ע"ב
א/ב אמונת עתיך גל' 103 עמ' 73 {הפקר - אם מונע ממישהו להיכנס}
א/ב אמונת עתיך גל' 115 עמ' 38
א/ב אפיקי מגינים ב"מ סי' טז
א/ב זכרון יהונתן דף קכד
א/ב חיי אברהם (קובו) תשובות דף מה ע"ב
א/ב מילי דמרדכי
א/ב מעיני המים
א/ב מקנת חיים עמ' צא
א/ב משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' קעב
א/ב משנה הלכות ח"ו סי' רעז
א/ב משנת יעקב קנין עמ' קע-קעא
א/ב משפט הקנין ח"ג עמ' קמט
א/ב נתיבות אדם ח"ב עמ' רמג
א/ב עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תרעז
א/ב צפנת פענח דברים עמ' קעט-קפ
א/ב קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' קסו {מ"מ}
א/ב קהלת יעקב (אלגזי, שלוניקי) דף מו ע"א
א/ב קרית מלך
א/ב שביתת יו"ט
א/ב שו"ע הרב הל' הפקר סעיפים ב, ד
א/ב שם מרדכי עמ' 131, 145
א/ב שנתון המשפט העברי ח"ט עמ' 315
א/ב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 175
א/ג אהלי יהודה (הכהן) דף קכח ע"ב
א/ג אות לישועה דף פו ע"ב
א/ג אנצי"ת ע' גזל הע' 379-382
א/ג אשר למלך
א/ג ברור הלכה גיטין נט ע"ב ציון ב, דף ס ע"ב ציון ב
א/ג בתי כהונה (תצו) בית ועד דף נח ע"ד
א/ג בתי כהונה (תשסה) עמ' עא
א/ג דגל מחנה אפרים (לניאדו) חו"מ סי' מ סעיף ה עמ' תקמב
א/ג דודאי משה עמ' קכט
א/ג חי' הגרנ"ט סי' קפו
א/ג חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ב עמ' י
א/ג מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' תקיב
א/ג מעיל שמואל (פלורנטין)
א/ג משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' קעב
א/ג משנת יעקב
א/ג משפט הקנין ח"ג עמ' קמג, קמה
א/ג משפטי אמת עמ' רנו
א/ג נתיבות מרדכי גיטין עמ' תנג
א/ג קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' נח
א/ג קול יעקב (שאול)
א/ג שו"ת הרדב"ז ח"א סי' רמו
א/ג שם מרדכי עמ' 145
א/ג שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 332
א/ד אבני החושן סי' רעג סעיף ה
א/ד אור הלבנה (רובין) ח"ב
א/ד אות היא לעולם ח"א דף קמא ע"ב
א/ד בית יעקב (טבשונסקי) סי' רעג סעיף ה {מ"מ}
א/ד בית ישחק
א/ד ברור הלכה ב"מ יא ע"א ציון ב
א/ד דברי יחזקאל (מישור) עמ' רצא
א/ד דברי יחזקאל (תרצה) דף צה ע"ד
א/ד דברי משפט סי' רעג אות ב {מ"מ}
א/ד דברי משפט סי' רעג סעיף ב {מ"מ}
א/ד דודאי משה עמ' קכט
א/ד הרמב"ם כמחנך עמ' 16
א/ד חוקות הדיינים ח"ב עמ' תג
א/ד חי' חתם סופר
א/ד חיי אברהם (קובו) תשובות דף מה ע"ב, מו ע"ב-ע"ד
א/ד חיים לעולם ח"א דף צא ע"ב {לח"מ}, צא ע"ג {יד המלך}, צא ע"ד {מרכה"מ}, צב ע"א
א/ד חלק יעקב (אביגדור), חלק הפלפולים עמ' 3-4
א/ד יד המלך (פלומבו)
א/ד ידיו של משה
א/ד לחקרי הלכות סי' שסז
א/ד מגדל צופים ח"ד סי' סב
א/ד מזל שעה
א/ד מלאכת שלמה (קמחי), תשובות דף כז ע"ד {מ"מ}
א/ד מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' תפט
א/ד מעיני המים
א/ד משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' שה
א/ד משנת יעקב [משנת יעקב הל' גזילה פי"ז ה"ח]
א/ד משפט הקנין ח"ג עמ' קסב
א/ד נחפה בכסף (נבון) ח"א דף עז ע"ב
א/ד נתיבות המשפט סי' רעג ס"ק ג
א/ד סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' סח כלל י פרט א ג {ראב"ד}
א/ד עיני דוד
א/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' סח
א/ד פנס שלמה
א/ד פרי חיים (הליר)
א/ד פרי עץ חיים (אביגדור)
א/ד קול יעקב (שאול) ח"ב
א/ד קרית מלך
א/ד ריח שדה דף סח ע"ג
א/ד שביתת יו"ט
א/ד שם מרדכי עמ' 144-145
א/ד שמן המשחה (קושטא) דף ב ע"א
א/ד שערי טהר ח"ג שער ב סי' כז אות ב, ד
א/ד שערי תורה (לעוו) חולין עמ' רסא
א/ד תורת הקנינים ח"ב עמ' קנד
א/ה אפיקי מגינים ב"מ סי' טז
א/ה אשר למלך
א/ה בני משה (מאג'אר) דף לו ע"ב
א/ה מעיל שמואל (פלורנטין)
א/ה מצעדי גבר ב"מ סי' כה אות ב
א/ה מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' ל אות א
א/ה משנת יעקב
א/ה משפט הקנין ח"ג עמ' פה
א/ה נתיבות מרדכי גיטין עמ' שסב
א/ה קול בן לוי (תפז) דף מג ע"ב
א/ה שו"ת ר"י מסלוצק סי' נב עמ' קעז
א/ה שולי הגליון עמ' קעט
א/ו אנצי"ת ע' גר הע' 423, 424, 483
א/ו בית יעקב (טבשונסקי) סי' קעה סעיף טו
א/ו בית מרדכי (סאויצקי) דף מט ע"ג
א/ו ברור הלכה ב"מ קח ע"א ציון ז
א/ו ברית הלוי השלם
א/ו דין אמת (תשסז) עמ' קיב
א/ו הירושה והצוואה במשה"ע עמ' 117
א/ו זכור לאברהם (אביגדור)
א/ו חי' חתם סופר
א/ו ימי שלמה
א/ו כבוד יו"ט
א/ו מלאכת שלמה (חכים)
א/ו מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף כא ע"ב {מל"מ}, נא ע"ב {מ"מ}
א/ו משנת יעקב
א/ו משפט הקנין ח"ב עמ' קכז, קכט
א/ו נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"ב סי' ז אות יד
א/ו נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' יט אות יד
א/ו נתיבות מרדכי גיטין עמ' שסב
א/ו סוכה וארבעת המינים עמ' 287
א/ו ספרי דבי רב ח"א עמ' לג
א/ו קול יעקב (שאול) ח"ב
א/ו קרית מלך
א/ו קרית מלך רב (תשסו) עמ' תשעה
א/ו ראש אליהו ח"ג עמ' קז {לח"מ}, קיא
א/ו שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רעה סעיף א-ב
א/ו שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 264
א/ז אהלי יהודה (הכהן)
א/ז אור הלבנה (רובין) ח"ב
א/ז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
א/ז ברור הלכה קדושין כז ע"א ציון ח
א/ז בתי כהונה (תצו) בית דין דף צה ע"ג
א/ז גדולי שמואל ב"ב דף נג ע"ב {מל"מ}
א/ז גרים וגרות עמ' קלז {החזיק בשדה אחת לא קנה אחרת}
א/ז דברות משה גיטין עמ' פה
א/ז דברי אמת (תרכא) דף לא ע"ד
א/ז דין אמת (תקטו) דף עג ע"א {מ"מ}
א/ז דין אמת (תשסז) עמ' רנ {מ"מ}
א/ז הגהות רימ"א {מל"מ}
א/ז זרע יצחק (לומברוזו)
א/ז חזון יחזקאל כתובות פ"ד הט"ו
א/ז חזקה רבה חו"מ ח"ג עמ' 122
א/ז חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' קח
א/ז חיים ומלך
א/ז חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' שעב, שעו, חו"מ ח"ג עמ' תמז-תמח, מהדו"ב ח"ב עמ' קסו
א/ז חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ב דף קיז, ח"ג דף קיז ע"א
א/ז יד המלך (פלומבו)
א/ז יד לרמב"ם עמ' 140
א/ז ימי שלמה
א/ז מחקרים במשפט התלמודי עמ' 138
א/ז מטה אהרן ב"ב עמ' קמט, קנג
א/ז מכתם לדוד (חסן)
א/ז מעיני החכמה ח"א אות רעז
א/ז משנת יעקב
א/ז משנת יעקב קנין עמ' קנט
א/ז נוה צדק
א/ז נשמת כל חי ח"ב דף עח ע"א
א/ז עיני דוד
א/ז פני חמה דף לו ע"ב, לז ע"א-ע"ב {מל"מ}
א/ז פרי הארץ (מזרחי) ח"א דף נו ע"ב
א/ז פרי הארץ (מזרחי) ח"א חו"מ סי' ו דף נו ע"ב {מ"מ}
א/ז קול בן לוי (תשסג) עמ' קמט, קעט
א/ז קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' תעז
א/ז קרית מלך רב (תשסו) עמ' תשעה-תשעו
א/ז שולי הגליון עמ' קעט
א/ז שמחת יו"ט (אלגזי) דף עז ע"ב {מ"מ}
א/ז שמחת יו"ט (אלגזי) סי' כא אות ג
א/ז שמחת עולם (לגו)
א/ז שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' קמח
א/ז שמן המור ח"ב דף צט ע"א
א/ז שער המלך ח"א עמ' שלז
א/ז שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' תנו, כרך ב עמ' נג
א/ז תורת נתן עמ' 22 {שתי שדות בנכסי הגר ומיצר ביניהן}
א/ז תירוש ויצהר - תפארת בנים סי' נז
א/ח אור הלבנה (רובין) ח"ב
א/ח גרים וגרות עמ' קמ
א/ח חי' מכתב סופר
א/ח כבוד יו"ט
א/ח משפט הקנין ח"ב עמ' קכט
א/ט אור הישר [דברי ריבות סי' שמב, אור הישר ב"ק מט ע"ב]
א/ט איש על העדה (אלאביץ) עמ' 197
א/ט אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' יט, כא, כד-כה
א/ט אמרי בינה (אוירבך) - הלואה סי' נז [ב] ד"ה עוד {הגה"מ}
א/ט אמרי הצבי ב"ק מט ע"ב אות טו
א/ט ארצות החיים - חידושים עמ' תמז-תמט
א/ט בית אהרן וישראל גל' ג עמ' נט, גל' עג עמ' לח
א/ט בית יעקב (טבשונסקי) סי' רסח סעיף ב
א/ט בית ישחק
א/ט בן הרמה
א/ט בני דוד
א/ט ברור הלכה ב"ק מט ע"ב ציון א
א/ט ברית עולם (ולר) סי' נח אות ב
א/ט גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף כא ע"ד, כב ע"א
א/ט גרים וגרות עמ' קיג-קיד
א/ט דברי חיים (אוירבך) קידושין סי' ו ד"ה אך
א/ט דברי חן (נתנזון) דף סז ע"א
א/ט דברי יחזקאל (מישור) עמ' תמב
א/ט דברי יחזקאל (תרצה) דף קמא ע"ב
א/ט דברי ריבות (תשעב) עמ' תקכו
א/ט הלכה רבה ח"ג עמ' 141
א/ט חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 155
א/ט חי' בתרא ב"ק מט ע"ב אות תלד
א/ט חיים ומלך
א/ט חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ב עמ' כז-כח
א/ט חקרי לב (שלוניקי) חו"מ ח"א דף קלב
א/ט יד דוד (זינצהיים) ב"ק מט ע"ב
א/ט ירך אברהם ח"ב דף מו ע"א
א/ט יתר הבז (תקמז) (השמטות דף סד)
א/ט יתר הבז (תשסח) עמ' קעט
א/ט כבוד יו"ט
א/ט לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' כז אות א-ד {קונה רק נייר}
א/ט מגל חי"ג עמ' 46 {קנה את הנייר}
א/ט מטה אהרן ב"ב עמ' קנד
א/ט מנחה לאהרן (וולף) עמ' 115
א/ט מעיני המים
א/ט מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' יט אות א]
א/ט מצודת בן ציון דף כט ע"ב {זכה בנייר}
א/ט מראה הנוגה
א/ט משאת מרדכי ב"ק עמ' רכד
א/ט משפט הקנין ח"א עמ' פב, ח"ב עמ' תכג
א/ט משפטי שמואל (רבינוביץ) ח"ב דף ט ע"ב-ע"ג {שטר של גר}
א/ט נחפה בכסף (נבון) ח"א דף סט
א/ט ס' התרומות עמ' תתשלו
א/ט סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' סח כלל י פרט ד א
א/ט עיני דוד
א/ט קרבן פסח עמ' תרב
א/ט קרית מלך רב (תשסו) עמ' תשעו {לח"מ}
א/ט שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' כ {הגהמ"י אות ה}
א/ט שער משפט סי' רעה ס"ק ב
א/ט שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' תלו
א/ט תורת הקנינים ח"ב עמ' נב
א/י אגרות משה חו"מ ח"ב עמ' רס {מ"מ בשם הרשב"א}
א/י אהליך יעקב ב"ב סי' ח ס' יא
א/י בית ישחק
א/י דברות משה זרעים עמ' לו, לז {המצר והחצב שמתחמין בו תחומין מפסיקין בנכסי הגר}
א/י דליית הכרם עמ' תתתלב {מ"מ} [צ"ל כיון שחפר בה]
א/י הדר יוסף עמ' כ
א/י חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 157
א/י משפט הקנין ח"ב עמ' קכח, קל
א/י פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' סו-סז
א/י שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קעה סעיף ל {לח"מ}, סי' רעה סעיף ג
א/י שמחת יו"ט (אלגזי) סי' לח אות ג
א/י תפארת בחורים פאה עמ' קנ {מצר וחצב}
א/יא אברהם יגל
א/יא אולם המשפט סי' רעה סעיף א {מ"מ}
א/יא אור הלבנה (רובין) ח"ב
א/יא אור ליהודה קדושין עמ' רמח
א/יא אמר יוסף (אלקלעי) דף סט ע"א
א/יא אשר למלך
א/יא באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
א/יא ברור הלכה שבת פ ע"א ציון ו פסקה ג
א/יא דרכי דוד (קסל) פאה עמ' קצא {ראב"ד}, שלט {מ"מ}
א/יא הדר יוסף עמ' כ, כד-כה
א/יא חוות יאיר (תשנז) סי' קמט
א/יא חי' חתם סופר
א/יא חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"ב עמ' רי-ריא
א/יא חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' סא
א/יא ידיו של משה
א/יא מכתם לדוד (חסן)
א/יא מעיני המים
א/יא פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' סו-סז
א/יא פנים חדשות [מהר"י לוי קיח]
א/יא קרית מלך רב (תשסו) עמ' תשעז {לח"מ}
א/יא שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' תפז
א/יא שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' תפז
א/יא תורת זרעים עמ' מב
א/יא תפארת בחורים פאה עמ' קמח {ראב"ד - פאה}, קמט {נחל ואמת המים}, קסה {הפסקה בין עצי חרוב}
א/יב אור הלבנה (רובין) ח"ב
א/יב אנצי"ת ע' אסור מטמאה הע' 27
א/יב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
א/יב בית יעקב (טבשונסקי) סי' רעה סעיף א {לח"מ}
א/יב דברות משה קדושין סי' מב הערה מ {ראב"ד}, ב"ב ח"ב סי' נ ענף א, סי' נח הערה קז
א/יב דיני חוזים במשה"ע עמ' 46
א/יב דרכי דוד (קסל) פאה עמ' קצא {ראב"ד}
א/יב חזקה רבה או"ח הלכה עג
א/יב חי' חתם סופר
א/יב יד אברהם טהרות עמ' קסג
א/יב מכתם לדוד (חסן)
א/יב מעיני המים
א/יב משנה הלכות ח"ו סי' פח
א/יב משנת יעקב
א/יב פרח מטה אהרן (סול') מדע עמ' 131
א/יב קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' טו
א/יב קרית מלך
א/יב קרית מלך רב (תשסו) עמ' תשעז {לח"מ}
א/יג אגרות משה חו"מ ח"ב עמ' רס {כ"מ}
א/יג אהלי יהודה (הכהן)
א/יג אולם המשפט סי' רעה סעיף ב
א/יג אור הלבנה (רובין) ח"ב
א/יג גרים וגרות עמ' קלח
א/יג הדר יוסף עמ' כד-כה
א/יג חי' הריטב"א ב"ב עמ' קה
א/יג חסדי דוד ח"ד עמ' שפד
א/יג מילי דמרדכי
א/יג מקדש דוד זרעים - פאה סי' ב
א/יג משפט הקנין ח"ב עמ' קכח
א/יג קרית מלך רב (תשסו) עמ' תשעז
א/יג שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רעה סעיף ג
א/יד אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' ע, קכז
א/יד אבני החושן סי' רד סעיף א {מ"מ}
א/יד אבני שהם (פרץ) דף נה ע"א {מל"מ}
א/יד אבקת רוכל (תשעז) עמ' תמד
א/יד אגודות אזוב מדברי או"ח סי' יג (ה ע"ד)
א/יד אגודות אזוב מדברי דף ה ע"ד {קנין גוי בשטר}, לב ע"ד {גוי קונה בכסף או במשיכה}
א/יד אדמת קודש ח"א או"ח סי' יד (ד"ה האמנם)
א/יד אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' שפד
א/יד אהלי יהודה (הכהן)
א/יד אוצמפה"ת ב"מ מז ע"ב הע' 39 {מ"מ - גוי קונה קונה במשיכה ובכסף}
א/יד אוצמפה"ת ב"מ מח ע"א הע' 161 {מ"מ - גוי קונה קונה במשיכה ובכסף}
א/יד אור הישר [עונג יו"ט סי' ל, חוט המשולש (לגר"ח) סי' יז, אור גדול קונ' קרני אור דף קסח ע"ב, כ"מ הל' מכירה פ"א הי"ז, עי' הל' בכורות פ"ד ה"ה]
א/יד אור הלבנה (רובין) ח"ב
א/יד אור הנר (ראטה) עמ' 119, 126, 127
א/יד אור לישרים (תשסג) עמ' יח
א/יד אורי וישעי (טויבש) סי' קכא דף ע ע"ב
א/יד אחיעזר ח"ג סי' לז ס"ק ו
א/יד אמונה ומסחר עמ' תקג
א/יד אמונת עתיך גל' 122 עמ' 47
א/יד אמונת עתיך גל' 125 עמ' 106, 108 {דד"ד}
א/יד אמונת שמואל (תשנט) עמ' קלד
א/יד אמונת שמואל סי' מד
א/יד אמר שמואל, חו"מ סי' טו (השני) דף קה ע"ד
א/יד אמרי הצבי (בער) סוגיות דף ו ע"ג-ע"ד, ז ע"ב-ע"ג, ח ע"ב, י ע"ב-ע"ג, יא ע"א-ע"ב, יב ע"א, כה ע"א-ע"ד
א/יד אמרי הצבי (בער) סוגיות דף עא ע"ב
א/יד אמרי זאב דף סא ע"א
א/יד אמרי סופר עמ' צ
א/יד אנצי"ת ע' גוי הע' 699-703, 733
א/יד ארזא דבי רב קידושין עמ' סט-ע {גוי סילק זכותו מעת קבלת הכסף}
א/יד אשר למלך
א/יד באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' כג, ס, סב
א/יד בדבר מלך חי"א עמ' קכד
א/יד בית אבי ח"ב סי' ד עמ' יד, טז
א/יד בית אברהם (ישראל, תשסג) - מאמר המלך קונ' ב
א/יד בית דינו של שמואל עמ' 16, 287
א/יד בית הלוי ח"א סי' כא עמ' ק
א/יד בית יצחק (תשי"ג) עמ' 41
א/יד בית ישחק
א/יד בני שלשים עמ' מח {גוי לא קונה בחזקה}
א/יד בנין דוד (מייזלש, תשסט) על התורה פ' שמיני אות א
א/יד ברור הלכה ע"ז עא ע"א ציון ו פסקה ו
א/יד בריכות מים דף קלו ע"ב, קצו ע"ד, קצח ע"א
א/יד ברית הלוי השלם עמ' תצז
א/יד ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שלב
א/יד גור אריה יהודה (תשעח) עמ' רעח, רפח
א/יד דברות משה ב"ק ח"ב סי' פה ענף ב, ב"מ ח"ב סי' מד ענף ב, ב"ב ח"ב סי' נ ענף א, סי' נח הערה קה
א/יד דברי חיים (אוירבך) חמץ סי' ג ד"ה לזאת
א/יד דברי חיים ח"ב או"ח סי' מא, יו"ד סי' קיב
א/יד דברי יוסף (כהן) ח"א עמ' רלו
א/יד דברי סופר עמ' קטו
א/יד דברי רננה עמ' קלד
א/יד דובר ישרים פסח עמ' סה
א/יד דעת סופר חו"מ סי' יג
א/יד דרישה מחיים דף קד ע"ד, קה ע"א
א/יד היכל מלך
א/יד הלכה רבה ח"ב עמ' 93, 114, 146, 156-155
א/יד המעלות לשלמה עמ' רנד
א/יד השיב משה (תשעה) סי' יב עמ' קג
א/יד השיר והשבח (פרדס) ח"א עמ' נח
א/יד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' סו
א/יד זבחי שלמה עמ' מא
א/יד זית רענן ח"ב עמ' עד
א/יד זכר יהודה עמ' סג
א/יד זכר יצחק (תשח) עמ' רנו
א/יד זכר יצחק (תשן) עמ' מז, קצח, רסד
א/יד זכרון יהודה (לאש) דף פה ע"ב
א/יד זכרון שלמה (ורנר) עמ' שכה, שכז, שכט-שלא {גוי קונה במשיכה}
א/יד חזו"א בכורות סי' יח ס"ק א (יו"ד סי' נג ס"ק לא)
א/יד חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 79, ח"ד עמ' 95
א/יד חי' הגר"ח ב"מ עמ' קמ
א/יד חי' הרז"ה ח"ב עמ' קעא
א/יד חי' חתם סופר
א/יד חי' כתב סופר כאן
א/יד חי' כתב סופר נזיקין עמ' פו
א/יד חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' קיב, קטז
א/יד חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' קסב, קעו, נשים ח"ב עמ' קמג
א/יד חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' רל
א/יד חיים שנים ישלם עמ' לו
א/יד חמדת שלמה עמ' נ
א/יד חמודי צבי בראשית עמ' רב {גוי לא קונה בחזקה}
א/יד חמודי צבי ויקרא עמ' מו, צו, רב {גוי לא קונה בחזקה}
א/יד חמודי צבי ח"ב עמ' נה, עט, צ, צב, שכא, של {גוי לא קונה בחזקה}
א/יד חמודי צבי מועדים עמ' סה, רצז, תקנה {גוי לא קונה בחזקה}
א/יד חמודי צבי שמות עמ' ו, מב, נה, סד, סז, קכב, קלה, קמז, קס, קעח, קצב, רמט, רסא, שנג, שפד {גוי לא קונה בחזקה}
א/יד יד המלך (פלומבו)
א/יד יד לרמב"ם עמ' 154, 158
א/יד יד פשוטה מדע עמ' תרפז
א/יד יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קמו
א/יד יין המשמח סי' קלב ס"ק ב {כסף קונה}
א/יד ימי שלמה
א/יד יצחק ירנן
א/יד יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' מ
א/יד ירך אברהם ח"א דף קא ע"ג
א/יד ישועות יעקב מועד עמ' תקיג {מ"מ}
א/יד כבוד יו"ט
א/יד כטל אמרתי עמ' קמו
א/יד כסאות לבית דוד (שמאהל) ח"א סי' נח אות ז עמ' קצד
א/יד כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' מד
א/יד כתב סופר יו"ד סי' קנג ד"ה פתח, עוד פש, חדא ועוד {ובמגיד משנה, בארבעה פרקים}
א/יד כתר כהונה (כץ) עמ' לז, נד, קפה, קצג
א/יד לב שמח דף עב ע"ב
א/יד לבוש מרדכי ב"ב (תשעד) סי' יז אות א-ט
א/יד לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' לט אות ג-ו
א/יד לבושי מרדכי יו"ד עמ' רפז
א/יד לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' תנג
א/יד לקוטי סופר ח"א דף צה ע"ד {גוי קונה בכסף או במשיכה}
א/יד לשון למודים יו"ד דף כט ע"ג
א/יד מאור יעקב דף ל ע"ד
א/יד מאורי שערים עמ' תיח
א/יד מגידות (תשמ) עמ' פא
א/יד מגידות (תשעג) סי' לד עמ' פ
א/יד מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' קד
א/יד מהרי"ט אלגזי פ"ב אות יז או"ק ד {מ"מ}
א/יד מוריה גל' רמא עמ' כב-כג {גוי קונה בכסף ובמשיכה}
א/יד מזבח חדש דף קב ע"א, קג ע"ג
א/יד מזל שעה
א/יד מחנה יהודה (אשכנזי) דף קפג ע"א
א/יד מילי דמרדכי
א/יד מכתם לדוד (פרדו) דף ריח ע"א
א/יד מלאכת שלמה (חכים)
א/יד מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף נא ע"ג, נה ע"ג
א/יד מנוחת אשר ח"א דף כו ע"ג, עו ע"ב
א/יד מנוחת אשר ח"ב דף יג ע"ד, יד ע"א-ע"ב, טו ע"ג, נ ע"ד, נא ע"א
א/יד מנוחת משה דף צו ע"ד
א/יד מנחת חינוך ח"ג עמ' שעג
א/יד מנחת יצחק (וייס) עה"ת ח"א עמ' רס {לא קונה בחזקה}
א/יד מנחת מאיר דף טו ע"ד
א/יד מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' מב
א/יד מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' רעו, רצה, שיא
א/יד מעדני מלך (תשמח) עמ' כג {ישראל קונה מגוי בכסף}
א/יד מעיל שמואל (פלורנטין)
א/יד מעיני המים
א/יד מעליות ח"י עמ' 134-151
א/יד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רל ע"ב
א/יד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קטז ע"ג
א/יד מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' לט אות יא]
א/יד מצודת בן ציון דף עג ע"ד {גוי קונה במשיכה}
א/יד מקום דוד [פנים מאירות סי' סב-סג]
א/יד מקנת חיים עמ' קלז {גוי קונה במשיכה ובכסף}
א/יד משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' טז
א/יד משיב משפט עמ' קב, קז, קעג, קעח
א/יד משנה הלכות ח"ו סי' רעז
א/יד משנה הלכות ח"ט סי' רצב
א/יד משנה הלכות ח"י סי' קד {כמדבר}
א/יד משנת חיים בכורות עמ' קצח-רד
א/יד משנת יעקב
א/יד משנת ר' אהרן קדושין עמ' סז, פב
א/יד משען המים דף י ע"ג, יג ע"ד {גוי לא קונה בחזקה}
א/יד משפט הקנין ח"א עמ' שנה
א/יד משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 191, 231
א/יד נחל יצחק (תשעב) ח"ד עמ' שו {מ"מ}
א/יד נחלת יוסף (מייזליש) סי' לא אות ו {גוי קונה במשיכה, ובישראל משיכה מדרבנן}
א/יד נחלת צבי (כהנא) עמ' קו
א/יד נטעי אשל בראשית עמ' קנד
א/יד נתיבות המשפט סי' קצד ס"ק ב {מל"מ}
א/יד נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' כג
א/יד ס' המקח עמ' קמג, רו-רז
א/יד סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' סח כלל ה פרט ג א {כ"מ}
א/יד סוכה וארבעת המינים עמ' 98
א/יד עבד המלך (תשסט) עמ' ע
א/יד עבודת הגרשוני עמ' שכו
א/יד עבודת המלך הל' ע"ז פ"ז ה"ה
א/יד עולת איש (אלישר) דף נ ע"ג
א/יד עולת שלמה ח"ב עמ' פה
א/יד עונג שבת סי' כ
א/יד עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' מח-מט
א/יד עטרת תפארת דף לג ע"ג, לד ע"ד {גוי קונה בכסף}
א/יד עליות אריה עמ' פז, צב, רמח, רנ
א/יד עמק הלכה (בוימל) עמ' כ
א/יד עמק הלכה (הורוביץ) עמ' קכז, קלד-קלה
א/יד עמק שאלה (טברסקי) עמ' שסג
א/יד ערוגת הבושם (גרינוואלד) סוגיות עמ' קעט-קפא, קפד, רסז, רסח {נכרי קונה במשיכה ומקנה במשיכה או בדמים}
א/יד ערך ש"י אהע"ז סי' כז סעיף א (ד"ה ועוד) {כ"מ}
א/יד פני משה (שלז')
א/יד פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' תיד, תיח, תכז, תלב, תלז, תעד
א/יד פניני יחזקאל עמ' קכו
א/יד פרחי כהונה (הכהן) אהע"ז סי' לט דף קכ ע"א {דעתו סומכת רק על שטר}
א/יד פרי יצחק (בלזר) ח"א דף עט ע"ד
א/יד פרי יצחק (תשעו) עמ' רנט {מ"מ}
א/יד פרשת דרכים (תשנב) עמ' ג, קפט
א/יד פרשת דרכים (תשסה) עמ' רעא
א/יד צרור הכסף (הראשון) עמ' רעח
א/יד קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' שכג-שכד
א/יד קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' שמט
א/יד קול התורה גל' מב (תשנ"ז) עמ' שח
א/יד קול יעקב (שאול)
א/יד קונטרס הרב - קו"א הל' הפקר עמ' מח
א/יד קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' לז-לח
א/יד קרבן אשר עמ' שמא
א/יד קרית מלך רב (תשסו) עמ' תשעז {לח"מ}
א/יד שארית יוסף (ידיד) ח"ב חו"מ סי' ב (עמ' רא-רג)
א/יד שארית כלב עמ' עד
א/יד שארית נתן בנימין עמ' צח, ק-קב {גוי קונה בכסף ובמשיכה}
א/יד שבט סופר (תשמו) עמ' קצד
א/יד שביתת יו"ט
א/יד שו"ע הרב או"ח סי' תמח ס"ח
א/יד שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' שצח
א/יד שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' שה
א/יד שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' לט
א/יד שו"ת מהר"ם די בוטון סי' ג
א/יד שו"ת מהר"ש לובלין עמ' קטז
א/יד שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' קפז, קפט
א/יד שו"ת ר' אשטרוק אבן שאנג'י עמ' 203 בהערה
א/יד שו"ת ר"י אבן עזרא עמ' ר, רב
א/יד שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' רכ {מ"מ}
א/יד שו"ת ר"מ גאויזון עמ' ק
א/יד שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' רעב
א/יד שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קצד סעיף א {מ"מ ומל"מ}, סעיף ג
א/יד שם אהרן חנוכה עמ' סב {לא קונה בחזקה}
א/יד שם מרדכי עמ' 256 {הגוי נחשב בעל השדה אף שהסתלק}
א/יד שמחת עולם (לגו)
א/יד שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' סו
א/יד שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' לג-לד
א/יד שער החיים [ספר החיים] (ביק) - חוקת הפסח דף מא ע"ד
א/יד שער המלך ח"ב עמ' שמז
א/יד שערי זיו ח"ב דף קנז ע"א
א/יד שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 164
א/יד שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' שכא
א/יד שרשי הים
א/יד תולדות יעקב (מאהלר) עמ' שמ {מ"מ}
א/יד תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' רמז, רע
א/יד תורת הקנינים ח"א עמ' רעו
א/יד תורת יצחק ח"ב עמ' לא
א/יד תורת יקותיאל (בירדוגו) עמ' רל {מ"מ, ונותן לראשון את הדמים וכו' דבזוזי דהאי מסליק ליה ומשתרשי ליה}
א/יד תורתו של ר"מ סי' כב
א/יד תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' רמז, רנא
א/יד תשובות מהר"ם מרוטנבורג וחבריו עמ' 811
א/יד תשובת אריה דף טז ע"א {קונה במשיכה}
א/יד תשורת שי מהדו"ק סי' תקכא
א/טו אבקת רוכל (תשסב) עמ' כב-כד
א/טו אבקת רוכל (תשעז) עמ' כא
א/טו אוצרות יהושע עמ' קלה
א/טו אמונת עתיך גל' 125 עמ' 106, 108 {דד"ד}
א/טו באר מרים פ"א ה"א
א/טו בגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף קה ע"ב
א/טו בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' סח סעיף ו, מאמר המלך קונ' א
א/טו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ה עמ' עב
א/טו דברות משה ב"ב ח"ב סי' נ ענף ו, סי' נח הערה קא
א/טו דברי אמת (תרכא) דף לח ע"ב
א/טו דברי מרדכי (קרישפין) דף עג ע"ב
א/טו דינא דמלכותא (שור) עמ' פח, צא, קנד, קנח, תרלז
א/טו דינא דמלכותא דינא עמ' 115, 133
א/טו הלכה רבה ח"ב עמ' 111
א/טו הלכות מדינה ח"א עמ' קפט
א/טו המשפט העברי עמ' 167
א/טו השיר והשבח (פרדס) ח"א עמ' נח
א/טו התורה והמדינה ח"ב עמ' פה
א/טו חוקת עולם עמ' 224 {דד"ד}
א/טו חזקה רבה חו"מ ח"ד עמ' 95
א/טו יד המלך (פלומבו)
א/טו לחם רב (בוטון) סי' קנז
א/טו לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' תעו
א/טו מוריה גל' קסט עמ' כג {שרשי הים}
א/טו מזבח חדש דף קג ע"ד
א/טו מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' יז אות ג
א/טו מצעדי גבר גיטין (תשסד) סי' כז אות ג
א/טו מקבציאל גל' כא עמ' סא {דבר שאינו לתועלת המלך}
א/טו משנה הלכות ח"ו סי' רעז
א/טו משנה הלכות ח"ו סי' רעז
א/טו משנת יעקב
א/טו נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף ד ע"א
א/טו נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' ד
א/טו סיני ק עמ' תיט
א/טו עבד המלך (תשסט) עמ' תפג
א/טו עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' עז
א/טו עמק שאלה (טברסקי) עמ' לד
א/טו עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 180
א/טו עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 166, 192, 195
א/טו קול יעקב (שאול)
א/טו קרבן אליצור דף ס ע"ג
א/טו שארית יוסף (תשמד) באור חו"מ הערה 164
א/טו שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' רלז
א/טו שו"ת הרדב"ז ח"א סי' קנט
א/טו שו"ת מהרש"ל (תשעט) עמ' קמ
א/טו שו"ת מהרש"ל סי' לו
א/טו שלטון החוק בישראל עמ' 68, 70, 73
א/טו שנתון המשפט העברי חט"ז עמ' 441, 447
א/טו שעלי דעת גל' ג עמ' 114
א/טו שער ראובן (כץ) עמ' מב
א/טו שערי מאיר עמ' ע
א/טו שרידי אש ח"א עמ' תטז
א/טו תחומין חי"ג עמ' 353, חי"ח עמ' 20


ב/801 הלכות זכייה ומתנה פרק ב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ב/רה"פ מעשה רקח
ב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ב/רה"פ פי' ר"י קאפח
ב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ב/רה"פ רמב"ם לעם
ב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ב/א אבן האזל (גם בהשמטות, סוף שופטים דף פג ע"א)
ב/א אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' עד {או"ש}
ב/א אהל שרה לאה עמ' ס {זוכה בהפקר}
ב/א אוצמפה"ת ב"מ יא ע"ב הע' 51
ב/א אוצרות יהושע עמ' ריד {או"ש}
ב/א אות היא לעולם ח"א דף יא ע"ב
ב/א אמרי הצבי (בער) סוגיות דף כט ע"א {השמיט שביל של כרמים}
ב/א אפיקי מים ח"ב סי' טז
ב/א באר שרים (שולמן) עמ' סג
ב/א בית אהרן וישראל גל' מג עמ' מב, מג, מה, גל' מו עמ' קמא {אהא"ז}
ב/א בנין אב (שולמן) סי' מט אות ו
ב/א גדולי שמואל ב"ק דף קיז, ב"מ דף י, יא ע"ב, מט, עא, ב"ב דף סה ע"ב {או"ש}
ב/א דברות משה ב"ב ח"ב סי' נד ענף א-ב
ב/א חזקה רבה חו"מ ח"ג עמ' 287
ב/א חקרי זמנים ח"ב עמ' תקלד
ב/א חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ב עמ' לג {מל"מ}, ח"ג עמ' קמ {מ"מ}
ב/א ימי שלמה
ב/א כבוד יו"ט
ב/א מאור למלך ב"מ עמ' קלה {או"ש}
ב/א מזל שעה
ב/א מלאכת שלמה (חכים)
ב/א מעיני המים
ב/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/א משנת יעקב
ב/א משפט הקנין ח"ב עמ' ט, פז
ב/א עיון בלומדות עמ' קכ
ב/א פד"ר חי"ח עמ' 221 {הגהמ"י}
ב/א פרי האדמה ח"ב
ב/א קובץ השמיטה עמ' תקצ
ב/א קרית מלך רב
ב/א קרית מלך רב (תשסו) עמ' תשפב
ב/א רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' קל
ב/א שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רעה סעיף ט {מל"מ}
ב/א שירת דוד כתובות עמ' עט
ב/א שמחת עולם (לגו)
ב/א שעורי ר"א ליכטנשטין ב"ב פ"ג עמ' 10 {דרכי חזקת קנין הן כדרכי חזקת שלש שנים}
ב/א שערי טהר ח"ו סי' ס אות ד דף קס ע"א-ע"ב {או"ש}
ב/א תפארת ישראל סי' תתקעב
ב/ב אולם המשפט סי' קצב סעיף ג, סי' רעה סעיף ו
ב/ב אור שמח
ב/ב אמרי הצבי (בער) סוגיות דף כח ע"ב {חזקה באכילת פירות}
ב/ב בד קודש (פוברסקי) ב"ב עמ' קיג
ב/ב בד קודש (פוברסקי) ח"א דף מח ע"א
ב/ב בית אהרן וישראל גל' מג עמ' מב, מג, מה
ב/ב בני בנים ח"א עמ' קב-קד
ב/ב בריכות מים דף רמא ע"ב
ב/ב ברית הלוי השלם עמ' תצז
ב/ב דברות משה קדושין סי' יט ענף ט
ב/ב הרמב"ם כמחנך עמ' 217
ב/ב זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' קמג {זוכה צ"ל בר דעת}
ב/ב זכרון שלמה (ורנר) עמ' נח
ב/ב לבוש מרדכי ב"ב (תשעד) סי' יז אות ו
ב/ב מחנה יהודה (אשכנזי) דף רכה ע"ב {מל"מ}
ב/ב מעיל שמואל (פלורנטין)
ב/ב משפט הקנין ח"ב עמ' עו, פד
ב/ב נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' תטו
ב/ב ס' הקנינים עמ' ד
ב/ב עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' מז
ב/ב קובץ השמיטה עמ' תקצ
ב/ב רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' קלג
ב/ב שם יחזקאל בראשית-שמות עמ' קלה {מעשה בגוף הארץ}
ב/ב שעורי ר"א ליכטנשטין פסחים עמ' 53
ב/ב תורת נתן עמ' 21
ב/ג אולם המשפט סי' רעה סעיף ה
ב/ג אוצמפה"ת ב"מ ב ע"א הע' 443 {כ"מ - מועיל קנין חלוש בנכסי הגר}
ב/ג אוצרות יהושע עמ' שא {לח"מ}
ב/ג אמרי הצבי (בער) סוגיות דף כח ע"ב-ע"ג {כ"מ} וע"ד, כט ע"א
ב/ג אפיקי מים ח"ב סי' ד-ה, יד-טו, יח
ב/ג בד קודש (פוברסקי) ב"ב עמ' קיג
ב/ג בית אהרן וישראל גל' מג עמ' מב, מג, מה, גל' מו עמ' קמא {לח"מ}
ב/ג גדולי שמואל ב"ב דף נג ע"א {לח"מ}
ב/ג גור אריה יהודה (תשעח) עמ' נו
ב/ג דברות משה ב"ב ח"ב סי' מט ענף א, סי' נד ענף ב
ב/ג דברי חיים (אוירבך) מכירה סי' ד ד"ה כתב
ב/ג דליית הכרם עמ' תתתלב {כ"מ} [צ"ל אין הכוונה אלא בחזקה]
ב/ג הר המלך ח"ד עמ' נט
ב/ג חדושים ובאורים (גרי') ב"ב סי' ט ס"ק יב
ב/ג חזקה רבה חו"מ ח"ג עמ' 287
ב/ג מחנה יהודה (אשכנזי) דף קפא ע"א {לח"מ}
ב/ג מילי דמרדכי
ב/ג מעיל שמואל (פלורנטין)
ב/ג מקורות לפסקי הרמב"ם
ב/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ג משאת בנימין (תשסו) עמ' שכד
ב/ג משנת יעקב
ב/ג משפט הקנין ח"א עמ' עו, פח, צו
ב/ג נועם חי"ח עמ' רסז [הפוסק סי' תתתכב]
ב/ג נתיבות אדם ח"ב עמ' רלה {אהא"ז}
ב/ג נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' ח
ב/ג נתיבות מרדכי גיטין עמ' תמז
ב/ג ערך שי חו"מ סי' רעה סעיף ב
ב/ג פרי עץ חיים (אביגדור)
ב/ג פרקי מבוא לתורת הרוגאצ'ובי עמ' נח
ב/ג קרית מלך רב (תשסו) עמ' תשפב
ב/ג רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' קלג-קלד
ב/ג שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' תעו
ב/ג שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' תעו
ב/ג שושנת יעקב (הורוויץ) סי' שעז סעיף א
ב/ג שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 356
ב/ג תורת הקנינים ח"א עמ' שפא {לח"מ}, שפט
ב/ד בית אהרן וישראל גל' מג עמ' מב, מג, מה
ב/ד גדולי שמואל ב"ב דף נד ע"א {הגהמ"י אות ד}
ב/ד דברי חיים (אוירבך) מכירה סי' ד ד"ה כתב
ב/ד דליית הכרם עמ' תתתלב {מ"מ - פעם אחת} [כיפלי דאורייתא - צ"ל בי פילי]
ב/ד דרכי חושן (תשסח) עמ' קמב {כ"מ}
ב/ד יד לרמב"ם עמ' 134
ב/ד כבוד יו"ט
ב/ד לבוש מרדכי ב"ב (תשעד) סי' יז אות ג-ז
ב/ד מחנה יהודה (אשכנזי) דף קפג ע"א {לח"מ}
ב/ד מחנה יהודה (וילייקא) גיטין ט ע"א (ד"ה והנה)
ב/ד מילי דמרדכי
ב/ד מנחת אשר ב"ב עמ' פ
ב/ד מעיל שמואל (פלורנטין)
ב/ד מקורי הרמב"ם לרש"ש
ב/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ד משפט הקנין ח"ב עמ' עב, עה-עו, צה-צו
ב/ד ס' המקח עמ' קעה
ב/ד סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' סח כלל א ט {הגהמ"י אות ד}, יב
ב/ד פנים חדשות [מהר"י לוי קג] {צר צורה}
ב/ד פרי האדמה ח"ב
ב/ד פרקי מבוא לתורת הרוגאצ'ובי עמ' נח
ב/ד צדקה לחיים (תקמז) (לקוטים) [לח"מ הל' מכירה פ"א]
ב/ד צדקה לחיים (תשסח) עמ' נד
ב/ד קרית מלך
ב/ד קרית מלך רב (תשסו) עמ' תשפג
ב/ד רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' קלג
ב/ד שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' תעו
ב/ד שו"ת מהר"ם מינץ עמ' יח {הגהמ"י אות ד}
ב/ד שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' יט
ב/ד שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' כא
ב/ד שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' תעו
ב/ד שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רעה סעיף ד
ב/ד שמחת עולם (לגו)
ב/ד תורת הקנינים ח"א עמ' רצ, שפט
ב/ה טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' עב
ב/ה טל חיים (טל) שבת עמ' 72
ב/ה משפט הקנין ח"ב עמ' עז
ב/ה שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' יט
ב/ה שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' כא
ב/ה שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' נב
ב/ה תורת הקנינים ח"א עמ' רצ
ב/ו אולם המשפט סי' קצב סעיף ג
ב/ו ברור הלכה מו"ק י ע"ב ציון ז
ב/ו טל חיים (טל) שבת עמ' 72
ב/ו כלילת יופי דף לב
ב/ו משכנות הרועים (אלחאיך) מע' ל אות ד (קסז ע"ד)
ב/ו משפט הקנין ח"ב עמ' עט
ב/ז ברור הלכה מו"ק י ע"ב ציון ז
ב/ז משנת חיים עירובין עמ' עד
ב/ז משפט הקנין ח"ב עמ' ע
ב/ז נודע ביהודה השלם או"ח עמ' רמב
ב/ז פתח הבית (טיקטין, תק"פ) סי' לה דף פה ע"ג {לח"מ}
ב/ז שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רעה סעיף ה
ב/ח אהל חייא עמ' תשצו
ב/ח אפיקי מים ח"ב סי' כא
ב/ח יד דוד (קרלין) ח"ב דף קיט
ב/ח נתיבות המשפט סי' רמא ס"ק יא {מל"מ}
ב/ח שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף מב ע"ד
ב/ט אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' נח {מל"מ}
ב/ט אבני החושן סי' קצח סעיף ט, סי' רסח סעיף א-ב {מל"מ}
ב/ט אבני נזר אהע"ז סי' קיט אות נ {מל"מ}
ב/ט אוצמפה"ת ב"מ י ע"א ח"ב הע' 80 {מל"מ}, 82 {מל"מ}
ב/ט אוצרות הראיה (תשסב) ח"ג עמ' 223 {מל"מ}
ב/ט אוצרות הרמב"ם
ב/ט אות ציון עמ' רמז-רמח {מל"מ}
ב/ט אנצי"ת ע' ארבע אמות (א) הע' 25 {מל"מ}, ע' גלוי דעת הע' 95 {מל"מ}, 98 {מל"מ}
ב/ט אשר לשלמה (אשכנזי)
ב/ט באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' ש {מל"מ}
ב/ט בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' קכז {מל"מ}
ב/ט בית יעקב (טבשונסקי) סי' ר סעיף ז {מל"מ}, סי' רעה סעיף ו
ב/ט בית יצחק (שמעלקיש) יו"ד ח"ב סי' פא אות ו, וסי' קכו אות ט {מל"מ}
ב/ט בית מרדכי (סאויצקי) דף נא ע"ד, נב ע"ד
ב/ט ברור הלכה ב"מ י ע"א ציון ו {מל"מ}
ב/ט גדולי שמואל ב"ב דף עה ע"ב {מל"מ}
ב/ט גרים וגרות עמ' קטז-קיז
ב/ט דברות משה ב"מ ח"א סי' לג ענף ג, דברות משה ב"ב ח"ב סי' מט ענף א, ד-ה, סי' נ ענף ד
ב/ט דברי חיים (אוירבך) חמץ סי' ג ד"ה לזאת, סי' ד ד"ה אך, קידושין סי' ו ד"ה ובזה
ב/ט דין אמת (תקטו) דף עח ע"ג {קרית מלך רב}
ב/ט דין אמת (תשסז) עמ' רסו {רמב"ם, רסח {קמ"ר}
ב/ט השבת לקדשו דף סז ע"ג {מל"מ}
ב/ט זכרון יהודה (מונק) דף עג ע"ב {מל"מ}
ב/ט זכרון צבי מנחם דף סג ע"א {מל"מ}
ב/ט חדושים ובאורים (גרי') ב"מ סי' יא ס"ק א, יב ס"ק יא
ב/ט חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' רנה {מל"מ}
ב/ט חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 265, 292-291, 301
ב/ט חקרי לב (שלוניקי) חו"מ ח"א דף קמח-קמט {מל"מ}
ב/ט ימי שלמה
ב/ט כבוד חכמים - עטרת פז עמ' תפב {מל"מ}
ב/ט כרם ציון שביעית ח"ב עמ' רג ע"ב
ב/ט לבושי מרדכי יו"ד עמ' רפה {מל"מ}
ב/ט להורות נתן (שו"ת) ח"ו עמ' לה ע"א, ח"ז עמ' קמ
ב/ט מאורות נתן (הורוביץ) דף ס ע"ד {מל"מ}
ב/ט מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' רסג {מל"מ}, רסד, רסה-רסח {מל"מ}
ב/ט מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף יב ע"ד {מל"מ - גילוי דעת בדרבנן}
ב/ט מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף לז ע"ג {מל"מ}
ב/ט מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' ו
ב/ט מזל שעה
ב/ט מחנה יהודה (אשכנזי) דף קפג ע"ד {מל"מ}
ב/ט מלאכת חרש כרך א ח"ב אות ס {מל"מ}
ב/ט מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' קפח
ב/ט מפענח צפונות עמ' 75
ב/ט מרומי גלים עמ' צט
ב/ט משנת יעקב
ב/ט משפט הקנין ח"ב עמ' נ, סא-סב
ב/ט משפטי שאול - פסקי דין עמ' שכ {מל"מ}
ב/ט משפטי שמואל (רבינוביץ) ח"ב דף יז ע"ג, יח ע"א {מל"מ}
ב/ט נפש חיה (ואקס) חידושים בסוף הספר דף סד ע"ד {מל"מ}
ב/ט נתיבות המשפט סי' קצב בשו"ת {מ"מ}
ב/ט נתן פריו ב"מ עמ' מד, פג, חולין עמ' עה
ב/ט נתן פריו סוכה עמ' שסח
ב/ט סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' סח כלל ה פרט ב ג {מל"מ}
ב/ט עטרת צבי (שפלטר) ח"א סי' יד {מל"מ}
ב/ט עין יצחק ח"א עמ' קמ {מל"מ}
ב/ט פד"ר ח"ט עמ' 103, חי"ח עמ' 234 {מל"מ}
ב/ט צמח ארז עמ' תיא {מל"מ}
ב/ט צמח ארז עמ' תקכ {מל"מ - בקנין ד' אמות צריך כוונה לקנות}
ב/ט קול יעקב (שאול)
ב/ט קונטרסי שעורים ב"מ שעור י אות א {מל"מ}
ב/ט קרבן פסח עמ' תקצד, תקצו {מל"מ}
ב/ט קרית מלך רב (תשסו) עמ' תשפג
ב/ט רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' שב
ב/ט שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף קנו ע"א
ב/ט שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רמג {מל"מ}
ב/ט שביבי אור קדושין סי' י אות ו, סי' יב אות א {מל"מ}
ב/ט שו"ת מהר"ש ענגיל ח"א סי' יב דף כא ע"א {מל"מ}
ב/ט שואל ומשיב מהדו"א חלק א סימן צא {מל"מ}
ב/ט שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קצח סעיף ז, סי' רעה סעיף ו {מל"מ}
ב/ט שלמי מנחם - שכנים ושכירות פועלים עמ' צח
ב/ט שם אריה (בלחובר) חו"מ סי' כב (השני) דף פז ע"ד {מל"מ}
ב/ט שם אריה (בלחובר) חו"מ סי' כב (פז ע"ד) {מל"מ}
ב/ט שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' רלג {מל"מ}
ב/ט שעורי ר' שמואל ב"מ ח"א עמ' קנה
ב/ט שער משפט סי' קצח ס"ק ד
ב/ט שערי טהר ח"ח סי' כח
ב/ט שערי מאיר עמ' קמו
ב/ט שערי תודה ח"א דף ע ע"א {מל"מ}
ב/ט שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' תמט {מל"מ}
ב/י אור הלבנה (רובין) ח"ב
ב/י אפיקי מים ח"ב סי' יז, יט הערה 3
ב/י מלאכת שלמה (חכים)
ב/י מנחת אשר ב"ב עמ' פ
ב/י משפט הקנין ח"ב עמ' עד
ב/יא חי' כתב סופר נזיקין עמ' ב
ב/יא מלאכת שלמה (חכים)
ב/יב דברות משה ב"ק ח"ב סי' פז ענף ג {מ"מ}
ב/יב והיה העולם עמ' 195
ב/יב חי' חתם סופר
ב/יב חכמת התורה דברים עמ' קטו
ב/יב מחנה יהודה (אשכנזי) דף ל ע"ב {מ"מ}
ב/יב משנת יעקב
ב/יב משפט הקנין ח"א עמ' סח, ח"ב עמ' יז
ב/יב נתיבות אדם ח"ב עמ' קנד, רלו
ב/יב סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' סח כלל א טז, כה {מל"מ}
ב/יב ספיקא דרבנן עמ' קסד
ב/יב ענפי ארז (גורביץ) הל' עבדים עמ' סז
ב/יב שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' תלה
ב/יג חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' מ אות ג
ב/יג חכמת התורה דברים עמ' קטו
ב/יג חלקת יואב מהדו"ק חו"מ סי' יח
ב/יג חק לישראל שליחות עמ' 396 {אור שמח}
ב/יג חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ב עמ' כז
ב/יג משנת יעקב
ב/יג משפט הקנין ח"א עמ' ע, עט, צג, ח"ב עמ' יד
ב/יג נישואין שלא כדת עמ' 129
ב/יג נתיבות אדם ח"ב עמ' רלו, רמב
ב/יג סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' סח כלל א טז
ב/יג ערך ש"י אהע"ז סי' כז סעיף א (ד"ה אך) {מן ההפקר}
ב/יג שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' רלג
ב/יג שו"ת מהרא"ל (צינץ) חו"מ סי' מא אות ה
ב/יג שו"ת רשב"ש עמ' רלג
ב/יג שם טוב - השלמה
ב/יג שעורי הלכה עמ' קפב {או"ש}
ב/יד אבן האזל (גם בהשמטות)
ב/יד אור הישר [דברי ריבות סו"ס שמב]
ב/יד אור הלבנה (רובין) ח"ב
ב/יד אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' עט {מ"מ}
ב/יד אנצי"ת ע' גר הע' 436, 440
ב/יד בנין ציון (שמושקוביץ) סי' מב
ב/יד ברור הלכה ב"ק מט ע"ב ציון ד
ב/יד דברי ריבות (תשעב) עמ' תקכו
ב/יד חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 149
ב/יד חקרי זמנים ח"ב עמ' תקלה
ב/יד ימי שלמה
ב/יד מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קכז ע"ב {מ"מ}
ב/יד משנת אליעזר (רבינ') עמ' נג
ב/יד נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' שעח {מ"מ}
ב/יד עיני דוד
ב/יד קובץ השמיטה עמ' תקנה
ב/יד שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' ג {הגהמ"י אות י}
ב/יד שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' מג
ב/יד שער משפט סי' קעא ס"ק ו {הגהמ"י}
ב/יד שרשי הים
ב/טו אבן האזל
ב/טו אור הלבנה (רובין) ח"ב
ב/טו אנצי"ת ע' גר הע' 428, 431, 432, 434, 435
ב/טו אפיקי מגינים ב"מ סי' טז
ב/טו בית אהרן וישראל גל' נט עמ' לב {מ"מ}
ב/טו ברור הלכה ב"ק מט ע"ב ציון ה
ב/טו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ה עמ' רס
ב/טו הלכה רבה ח"ב עמ' 142
ב/טו חזון יחזקאל מנחות פ"י ה"ג
ב/טו חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 152
ב/טו להורות נתן (שו"ת) חי"ב עמ' קנד
ב/טו מחנה יהודה (אשכנזי) דף רמו ע"ד {מ"מ}
ב/טו מלואי אבן ח"ג עמ' קעא {מ"מ}
ב/טו משנת אליעזר (רבינ') עמ' נג
ב/טו נוה צדק
ב/טו נחל יצחק (תשעב) ח"ד עמ' שכז, של {מ"מ}
ב/טו שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רעה סעיף ט {מ"מ}
ב/טו שמחת עולם (לגו)
ב/טו שער משפט סי' רמה ס"ק א, סי' שמח ס"ק ג {מ"מ}
ב/טו שרשי הים
ב/טז אבני החושן סי' רמה סעיף ה {מ"מ}
ב/טז אפיקי מגינים ב"מ סי' טז
ב/טז בית מאיר (תשע) סי' צג ס"כ עמ' קנח {מ"מ}
ב/טז בית מרדכי (סאויצקי) דף מט ע"ד {מ"מ}
ב/טז בן אריה
ב/טז ברור הלכה ב"ק מט ע"ב ציון ה
ב/טז ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ה עמ' רס
ב/טז דברי משפט סי' קכג סעיף א
ב/טז חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 152, ח"ד עמ' 93-92, 99
ב/טז לב מרפא דף מח ע"ב
ב/טז מזל שעה
ב/טז מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' רכא {מ"מ}
ב/טז מפתח הבאורים [אבני מילואים סי' קב אות א]
ב/טז משנת אליעזר (רבינ') עמ' נג
ב/טז משנת יעקב [משנת יעקב הל' גזילה פי"ז ה"ח]
ב/טז משפט הקנין ח"ג עמ' מב
ב/טז נחל יצחק (תשעב) ח"ד עמ' שכז, של {מ"מ}
ב/טז שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קיא סעיף ב {מ"מ}
ב/טז שערי טהר ח"ג שער ג סי' ב אות ד
ב/יז אור הישר [אור הישר קדושין כג ע"א]
ב/יז אור יעקב יבמות דף מו ע"ג
ב/יז בית מרדכי (סאויצקי) דף פא ע"ב
ב/יז בנין שלמה (רבינ') סי' טז
ב/יז ברור הלכה גיטין לט ע"א ציון ה
ב/יז גדולי שמואל כתובות דף פד, ב"ק דף עא, ב"ב דף קמ ע"ב {לח"מ}
ב/יז גט מקושר (אלגזי) עמ' שנה
ב/יז גרים וגרות עמ' קמ-קמא
ב/יז דברות משה קדושין סי' כג הערה נג, ב"ב ח"ב סי' נד ענף ה
ב/יז דברי חיים (אוירבך) קידושין סי' לו ד"ה עוד
ב/יז הלכה ורפואה ח"ה (תשמח) עמ' קפו
ב/יז חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' קפא {לח"מ}
ב/יז מזל שעה
ב/יז מנחת חינוך ח"ב עמ' תקמד
ב/יז מעיל שמואל (פלורנטין) [שו"ת מהרש"ך ח"ב סי' קכב]
ב/יז משנת אליעזר (רבינ') עמ' נג
ב/יז משנת יעקב
ב/יז משנת ר' אהרן גיטין עמ' קמח, קנב, קנה
ב/יז קרן הצבי מצוה מג אות ב
ב/יז שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' רי
ב/יז שושנת יעקב (הורוויץ) סי' שסז סעיף ב
ב/יז שיח ערב קידושין עמ' קכח
ב/יז שם יוסף (מועטי)
ב/יז שם מרדכי עמ' 259 {כאבא שאול}
ב/יז שערי טהר ח"ח סי' קיא אות א
ב/יח אבן האזל
ב/יח אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' לד
ב/יח אור הלבנה (רובין) ח"ב
ב/יח אמר יוסף (אלקלעי) כאן, ודף לח ע"ד {מ"מ}
ב/יח בית ישחק
ב/יח בני דוד (השמטות)
ב/יח בני משה (מאג'אר) דף לא ע"א-ע"ג
ב/יח דברי חיים (אוירבך) הפקר סי' ב ד"ה כתב, חמץ סי' א ד"ה אב"ה
ב/יח דגל ראובן ח"ב סי' כו
ב/יח זכור לאברהם (אביגדור)
ב/יח חדושים ובאורים (גרי') ב"ב סי' ט ס"ק י
ב/יח חנא וחסדא ח"א דף צג ע"א-ע"ג
ב/יח חסדי דוד ח"ג עמ' קלג
ב/יח ידיו של משה
ב/יח כבוד יו"ט
ב/יח כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' רפו
ב/יח מלאכת שלמה (חכים)
ב/יח מעיני המים
ב/יח מקדש דוד ב"ב עמ' קע-קעא
ב/יח משנת יעקב
ב/יח נדרי זריזין ח"ג, שו"ת והוספות על חי' הש"ס עמ' לב {מל"מ}
ב/יח נחפה בכסף (נבון) ח"א דף ע ע"ד
ב/יח נר למאור (רבינוביץ) דף ס ע"א {מ"מ ומל"מ}
ב/יח סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' סח כלל יד ח-ט
ב/יח ספר היובל לש' פדרבוש (תשכא) עמ' רנו {מ"מ}
ב/יח פנים חדשות [מהרש"ך ח"ב קנב] {מ"מ}
ב/יח שביתת יו"ט
ב/יח שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' רי
ב/יח שם מרדכי עמ' 259
ב/יח שמחת יו"ט (אלגזי) סי' סב
ב/יח שמחת עולם (לגו)
ב/יח שמן המשחה (קושטא) דף ב ע"א
ב/יח תוספתא כפשוטה נשים עמ' 253
ב/יח תורת הקנינים ח"ב עמ' שפט
ב/יח תפארת אריה עמ' קנח
ב/יח תשורת שי מהדו"ק סי' רעט


ג/802 הלכות זכייה ומתנה פרק ג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ג/רה"פ כבוד יו"ט
ג/רה"פ מעשה רקח
ג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ג/רה"פ פי' ר"י קאפח
ג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ג/רה"פ קרית מלך
ג/רה"פ רמב"ם לעם
ג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ג/א אבני חפץ ח"ב עמ' רכו
ג/א אור הישר [דברי ריבות סי' קכז, שעז, כ"מ הל' עבדים פ"ה ה"ג]
ג/א בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' סו אות א
ג/א בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' ז אות א
ג/א בן ידיד
ג/א דברי יחזקאל (מישור) עמ' שעג
ג/א דברי יחזקאל (תרצה) דף קכ ע"ג
ג/א דברי ריבות (תשעב) עמ' קפח, תקנח
ג/א דגל מחנה אפרים (לניאדו) חו"מ סי' ח סעיף יד עמ' קב
ג/א דיני חוזים במשה"ע עמ' 132
ג/א היכל התורה (פינצוק) חוב' ג עמ' ה {השמיט קניית מתנה בקניין כסף}
ג/א הירושה והצוואה במשה"ע עמ' 165
ג/א המעלות לשלמה עמ' קמא, קמו, קס, רלט
ג/א המעמד האישי בישראל עמ' 327
ג/א ויחי יוסף (גרינוואלד) בראשית פ' חיי שרה עמ' קנט {איך הקנה אברהם לאליעזר את המטלטלין}
ג/א זכר דוד על התורה עמ' קיד-קטו
ג/א חיים לעולם ח"ב דף ב ע"א
ג/א חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 134 {בן ידיד}, 221, 261 {בן ידיד}
ג/א יד המלך (פלומבו)
ג/א כגן רוה עמ' 230
ג/א להורות נתן (שו"ת) חי"ב עמ' קלב
ג/א לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' קסח
ג/א מלאכת שלמה (חכים) דף כד ע"ב {לח"מ}
ג/א מעדני שמואל עמ' קיז
ג/א מעיל שמואל (פלורנטין) [עי' הל' מכירה פ"ג]
ג/א משפט הקנין ח"א עמ' ריא
ג/א נתיבות מרדכי גיטין עמ' שסב
ג/א עטרת שלמה ח"א עמ' שלא
ג/א פרי האדמה ח"ב
ג/א קהל ותקנות קהל בתורתם של גאונים עמ' 75
ג/א שדה יצחק עמ' קעה
ג/א שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תפו, ח"ב עמ' קנו
ג/א שו"ת הריב"ש עמ' קע
ג/א שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' תי
ג/א שו"ת מהרי"ק סי' צד
ג/א שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' צט
ג/א שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' שלו
ג/א שו"ת מהרש"ל (לנגסם) סי' כו {מל"מ}
ג/א שו"ת ר"י מליריאה עמ' שלה
ג/א שו"ת ר"מ גאויזון עמ' קי
ג/א שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' שכ
ג/א שו"ת ראנ"ח ח"א סי' עג
ג/א שער יהושע ח"ב עמ' סז
ג/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 93
ג/א תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' עד
ג/ב אדרת אליהו (ראם) עמ' שח-שי {מחילה על דבר בעין}
ג/ב אהל חייא עמ' תתסו
ג/ב אהל שרה לאה עמ' תצו {מחילת פקדון}
ג/ב אור יצחק (הלר) עמ' מא {מחילה בפקדון}, מב {אהא"ז}, שיז {מחילה בפקדון}, שיח {אהא"ז}, שכא {מחילה בפקדון}, שכב-שכד {אהא"ז}, של {מחילה בפקדון}, שלא-שלב {אהא"ז}, שנד-שנו {אהא"ז}, שסא-שסג {אהא"ז}
ג/ב אז נדברו חלק יב סי' כא עמ' מג {היא מתנה}
ג/ב אפיתחא דבבא ב"מ עמ' שיב
ג/ב אפר קדשים עמ' קמט {מחילה על דבר בעין, מחילה היא כפרעון}
ג/ב ארץ הצבי (שכטר) עמ' קפח {מל"מ}
ג/ב בית אברהם (ישראל, תקמו) דף קעג ע"א {מל"מ}
ג/ב בית אהרן וישראל גל' כט עמ' מח {מחילה לא מועילה בפקדון}
ג/ב בית יהודה (עייאש) אהע"ז סי' כח {לא מועיל לשון מחילה בפקדון ולשון מתנה בחוב}
ג/ב בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' רפ {אהא"ז}, שמג, שמד {אהא"ז}, שמה
ג/ב בית ישחק {מחילה על דבר בעין, מחל על "כל מה שיטול מנכסיו", מחילה בקנין על דבר בעין}
ג/ב בכורי יוסף (וינר) ח"א עמ' נב {מחילה היא סילוק ולא הקנאה}
ג/ב בן אשר סי' ג אות ט-יא
ג/ב בן יאיר עושה חיל חו"מ סי' ג (קצה ע"ג-ע"ד) {מחילה בפקדון}
ג/ב בן ידיד לעיל הל' א דף מז ע"ד {מל"מ}, מח ע"ב {מחילה בפקדון}
ג/ב בני אהרן חו"מ סי' רמא (קכא ע"א-ע"ג) {מתנה הנקנית בדברים}
ג/ב בני בנימין (נבון) חו"מ דף ח ע"א {מחילה א"צ קנין}
ג/ב ברור הלכה ב"מ מח ע"ב ציון ג {אור שמח - מחילה על פקדון של מעות מותרין, לח"מ - מחילה על דבר בעין}
ג/ב גליוני הגר"ש עמ' קא {מל"מ}
ג/ב גן נעול כפתור ג פרח טו דף מה ע"א-ע"ב
ג/ב גנת ורדים חו"מ כלל ג סי' מו {לח"מ}, כלל ה סי' א {נותן פקדון במתנה לשומר}
ג/ב דברי משה (מזרחי) עמ' רצד {הוכחת מהרי"ק מהרמב"ם שלא מועילה מחילת בעלות}
ג/ב דגל מחנה אפרים (לניאדו) חו"מ סי' ח סעיף יד עמ' קב
ג/ב דין אמת (תשסז) עמ' יד {קמ"ר}
ג/ב דיני חוזים במשה"ע עמ' 10
ג/ב הלכה למשה (אמריליו) ח"ב הל' מכירה פ"ה הי"א
ג/ב הלכה פסוקה ח"ב סי' יב הערה 302 {מחילה א"צ קנין}, 329 {מחילה על דבר בעין}, 331 {נותן פקדון במתנה לשומר, או"ש - מחילה לשלחני על מעות מותרים}
ג/ב הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' רכב {מל"מ}
ג/ב הפרדס אלול תש"ך עמ' 12 {מחילה בפקדון}
ג/ב חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' נח אות א {מחילה א"צ קנין}
ג/ב חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' נח
ג/ב חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' שכו {"הרי זה מתנה" - מחילה היא סילוק ולא נתינה}
ג/ב חיים לעולם אהע"ז ב ע"א {פקדון נקנה לשומר בדברים}, ב ע"ב {מחילה על פקדון}, ה ע"א {מחילה על דבר בעין}
ג/ב יד המלך (פלומבו) {נותן פקדון לשומר - קושיה על שו"ת מהרי"ט ח"א סי' סה}
ג/ב יד ישראל ח"ב הל' מכירה פ"ה הי"א {מחילה על דבר בעין}
ג/ב ימי שלמה {מחילה על דבר בעין}
ג/ב יפה נוף חו"מ סי' נו {נותן פקדון במתנה לשומר}
ג/ב כבוד יו"ט {מחילה על דבר בעין}
ג/ב לב ים גיטין עמ' קטז, קיח {מחילה א"צ קנין}
ג/ב להורות נתן (שו"ת) חט"ו עמ' קמז
ג/ב מאורות נתן (הורוביץ) דף כג ע"א {מל"מ}, עד ע"א {מל"מ}
ג/ב מגן שאול (קצנ') עמ' קנ {הקנאת פקדון לשומר}, סי' קמט עמ' רכט {הקנאת פקדון לשומר}
ג/ב מוריה גל' יג עמ' יח
ג/ב מחנה ישראל (אליהו) דף קי ע"א {קושיית מל"מ מהל' טוען}
ג/ב מלאכת שלמה (חכים) {מחילה על פקדון}
ג/ב מלך שלם חו"מ סי' ל (מו ע"ג) {א"צ קנין}
ג/ב מנחת החג ח"א דף קעד ע"ב {מחילה בפקדון}
ג/ב מעשה נסים {יישוב קושיית מל"מ מהל' טוען}
ג/ב מפי אהרן חו"מ סי' יב דף נב ע"ד {מחילת פקדון}
ג/ב מצעדי גבר ב"ק סי' נה (ב) אות א
ג/ב מצעדי גבר קדושין סי' כא אות ג
ג/ב מקור ישראל דף צח ע"ד, קא ע"ב {אין מועילה מחילה על דבר בעין}
ג/ב משחא דרבותא - חי' ר' שלמה אלפסי חו"מ סי' יב דף קלד ע"ג {נתן לו פיקדון}
ג/ב משכנות הרועים (אלחאיך) מע' מ אות ו (קע ע"ד, קעא ע"א) {מחילה על דבר בעין}
ג/ב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' שפח
ג/ב משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קסג {מחילה על דבר בעין}
ג/ב משפט החוב (אטינגר) סי' כד עמ' פח-פט
ג/ב משפטי ארץ ח"א עמ' 213
ג/ב משרת משה (עטייה) {מחילה על דבר בעין}
ג/ב נוה צדק {מחילה על דבר בעין}
ג/ב נחל יצחק (תשעב) ח"ב עמ' שנה
ג/ב נתיבות אדם ח"ב עמ' רלא
ג/ב נתן פריו ב"מ עמ' רנה {מחילה בפקדון, לשון מתנה בחוב}
ג/ב סיני כרך צט (תשמו) עמ' קנה
ג/ב סיני ס' יובל עמ' שפג-שפה, שפט
ג/ב עטרת משפט (עובדיה) סי' י ענף א {מחילה בפקדון}
ג/ב עיני דוד {מחילה על דבר בעין}
ג/ב עמקי המשפט עמק החוב סי' ה אות כב עמ' לה {דעתו דמחילת חוב הוא מטעם הקנאה לשיטתו דיש להמלוה גוף ממון אצל הלוה}
ג/ב פני משה (בנבנשתי) ח"א סי' פב (קצג ע"ג-ע"ד) {לשון מחילה בפקדון}
ג/ב פנת יקרת (תשנד) סי' מו אות א, סי' קיב אות ב, סי' קטז
ג/ב פנת יקרת (תשעא) עמ' רכב, תעט, תצז
ג/ב פסקי מהרי"ץ - בארות חיים הערה תעד-תעה, תקג
ג/ב צרור הכסף (גטיניו) יו"ד סי' ז דף יז ע"א
ג/ב קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון בני אדם עמ' קה {מל"מ}
ג/ב קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' קלה
ג/ב קרית מלך רב (תשסו) עמ' תשפח, תשצ
ג/ב רביד הזהב (אברך) דף נה ע"ב-ע"ג {מחילת חפץ}
ג/ב רביד הזהב (אברך) סי' לז אות א-ב {מחילה בפקדון}
ג/ב רועי ישראל ח"ג סי' ג דף יד ע"ג-ע"ד, טו ע"ג-ע"ד {מחילה בפקדון}
ג/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' לג
ג/ב שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' לה, תצז, ח"ב עמ' קנו
ג/ב שו"ת מהרי"ק שורש פט {מחילה א"צ קנין}
ג/ב שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' שכ
ג/ב שו"ת רשב"ש סי' תע {מחילה א"צ קנין}
ג/ב שומרי משפט (צ'כנוב) ח"א עמ' מד-מו, נג {מחילה בפקדון}, ח"ג עמ' נ-נא {נותן פקדון לשומר קונהו בדברים}
ג/ב שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רמא סעיף א {רמב"ם}, סי' שסז סעיף ב {מל"מ}
ג/ב שיח אפרים סי' ד אות ג {קניית פקדון בדברים}, עמ' לו {מוחל פקדון}
ג/ב שירת דוד (תשסג) עמ' קנב
ג/ב שירת דוד ב"מ עמ' קנב
ג/ב שמחת עולם (לגו) {מחילה על דבר בעין}
ג/ב שמן רקח (תקמח) ח"א סי' ע דף מג ע"א {מחילה א"צ קנין}
ג/ב שמרו משפט ח"א עמ' קט
ג/ב שנתון המשפט העברי ח"ו עמ' 88 {מחילה א"צ קנין, מחילה על דבר בעין}
ג/ב שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' צ
ג/ב שעורי הגרב"ד פסחים עמ' מ
ג/ב שעורי עיון התלמוד ב"ב עמ' יד {מחילה היא הקנאה כמו מתנה}
ג/ב שעורי עיון התלמוד כתובות עמ' עא
ג/ב שעורי ר"א ליכטנשטין ב"ב פ"ג עמ' 53
ג/ב שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' שנו {מתנה הנקנית בדברים}
ג/ב תורת חיים (תשסג) ח"ב עמ' קעא
ג/ב תשובות הרי"ד עמ' קנז הערה יז {מחילה על דבר בעין}
ג/ב תשובות ר"א בן הרמב"ם סי' סט עמ' 84, סי' עא עמ' 88 {שניהם - מחילה היא מתנה, מחילה שאינה קצובה}
ג/ג אמונת עתיך גל' 110 עמ' 118
ג/ג אנצי"ת ע' דבר שאינו מסים הע' 23
ג/ג דבר שמואל (אבוהב) סי' שכח
ג/ג המשפט העברי עמ' 479
ג/ג זכור לאברהם (אביגדור) (אביגדור) חו"מ סי' מט (דף מט ע"ב) {הנותן במתנה הפקדון}
ג/ג יד המלך (פלומבו)
ג/ג לב ים גיטין עמ' קטז, קיח
ג/ג מחנה יהודה (אשכנזי) דף רכג ע"א {מל"מ}
ג/ג משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' קפג
ג/ג משנת יעקב
ג/ג משנת יעקב נשים ח"א עמ' עג
ג/ג רחובות יצחק עמ' מב
ג/ג שביתת יו"ט
ג/ג שולי הגליון עמ' קעט
ג/ג שלחן המלך
ג/ג תורת החוף ימים סי' לו אות נב
ג/ד באר מים חיים (נוסינזון) גיטין דף ח
ג/ד גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל ה סי' יב
ג/ד דבר שמואל (אבוהב) סי' לב
ג/ד דברי תורה (תאומים) דף ד ע"ב {מל"מ}
ג/ד דיני חוזים במשה"ע עמ' 255
ג/ד מעיני החכמה ח"א אות שמז, תמז
ג/ד נתיבות מרדכי גיטין עמ' שכד
ג/ד צרור הכסף (הראשון) עמ' קמא, שמו
ג/ד קונטרסי שעורים כתובות קונ' ב אות א עמ' נז
ג/ד שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' שסד
ג/ד שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' שסד
ג/ה אבני החושן סי' רמא סעיף ד
ג/ה אבני נזר או"ח סי' שלט אות ה, סי' שמב אות א
ג/ה אבקת רוכל (תשעז) עמ' שיב
ג/ה אוצמפה"ת ב"מ טז ע"ב הע' 4
ג/ה אוריין תליתאי (תאומים) סי' ה (ו ע"א) {רבע מנכסי, שכ"מ}
ג/ה אמר יוסף דף לט ע"ב {בית בביתי, האם מצד יד בעל השטר על התחתונה, דעת רבנו חננאל, קושיה מב"ב סט ע"ב "ארעא ודיקלי", בדבר שבמינו שוה, בשכ"מ}
ג/ה אמרי איש עמ' קעח
ג/ה אמרי בינה (אוירבך) - הלואה סי' יט ד"ה אך יש
ג/ה אנצי"ת ע' דבר שאינו מסים הע' 34, 35, 39-41, 43, 50, 55, 56, 58
ג/ה באר מים חיים (נוסינזון) גיטין דף ח
ג/ה בית אבי ח"ב סי' כג עמ' לח-לט
ג/ה בית דוד (תשעט) חו"מ סי' תט
ג/ה בית יעקב (טבשונסקי) סי' רמא סעיף ה {מ"מ וכ"מ}
ג/ה בית ישחק {סתירה בדעת ר"י מיגאש, קושיה מ"שדי מכורה לך"}
ג/ה ברית עולם (ולר) סי' סא
ג/ה ברכת שאול עמ' תו
ג/ה גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל ה סי' ג
ג/ה גליון מהרי"ל תרומות פ"ז מ"ב
ג/ה גליוני הגר"ש עמ' קב {מגד"ע} [ברכות כח ע"ב - מנעו בניכם מן ההגיון]
ג/ה גן נעול כפתור ג פרח יח דף מח ע"ד {דבר שאינו מסוים - בעיית ברירה}
ג/ה דרכי איש דף כג ע"ג, כד ע"ב {מלך המקנה דשא"מ, הקדש בדשא"מ, בדבר שבמינו שווה, אם קבע שווי ממוני, במוכר שדהו מפני רעתה, הראב"ד}
ג/ה דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תרנא
ג/ה דרכי הים דף קיז ע"ג {בית בביתי}
ג/ה ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 483, 480, 465, 395, 114, 113, 91
ג/ה הלכה למשה (אלבז) עמ' תעא
ג/ה הר צבי יורה דעה סימן רנב {לח"מ}
ג/ה הר"מ במז"ל - קובץ עמ' רלא {על ריב"ש סי' קה}
ג/ה השליחות וההרשאה במשה"ע עמ' 270 {מ"מ בשם ר"י מיגאש - צריך לסים ארבע אמות}
ג/ה והיה העולם עמ' 100
ג/ה ויקרא אברהם חו"מ סי' לט (עז ע"ב)
ג/ה זכר יצחק (תשן) עמ' קצא
ג/ה חוקות החיים סי' סב {חלק בשדה פלונית, שותף שמוכר את חלקו לפני חלוקה}
ג/ה חי' חתם סופר [חי' חת"ס גיטין ט ע"א ד"ה לעולם]
ג/ה חי' כתב סופר גיטין ח ע"ב (ד"ה והנה)
ג/ה חסד לאברהם (טרוימן) דף יט ע"ג
ג/ה חק לישראל שיתוף נכסים עמ' 93, 94 {מזל שעה}, 95, 96, 97 {מזל שעה}, 98, 109, 110 {מזל שעה}, 114, 115, 116 {אמר יוסף}, 118 {מ"מ}
ג/ה חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' תנט
ג/ה חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א סי' צג דף קלח ע"א-ע"ב {קושיה על רמב"ם מחבית יין נסך שנפל לבור מוכר כולו לגוי חוץ מדמי החבית}
ג/ה יביע אומר ח"ג חו"מ סי' ה אות טו
ג/ה יד דוד (קרלין) ח"ב דף קא ע"ג, קב ע"א {ברירה, חצי שדה פלונית, מקור בירושלמי, הראיות מכתובות ומנחות, חילוק בין מכר למתנה}
ג/ה יד המלך (פלומבו) {פלגינן דיבורא במתנה שחלקה לא מסוים}
ג/ה ימי שלמה {שדה אחת מהשדות שיש לו בבקעה פלונית, הראיות מ"דיקלא" ו"ארעתא" ומנחות}
ג/ה ישמח לב חו"מ סי' ה
ג/ה כבוד יו"ט {הראיות מכתובות וב"ב ומנחות}
ג/ה לוחות אבן ב"ב עמ' עז, עט
ג/ה לחם רב (בוטון) סי' קצב {מנהג שא"צ ארבע אמות מסוימות, הקושיה ממנחות}, קצג {מנהג כנ"ל, קים לי}, רא {מ"מ - חילוק בין מכר למתנה, הנותן "כל מה שבתוך בית פלוני"}
ג/ה לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' תקצא-תקצו, תריט
ג/ה לחם שלמה (בולה) דף יב ע"א
ג/ה לחקרי הלכות סי' פא {נתן קרקע סתם וידוע שאין לו קרקע אחרת, "כל מה שיש בבית"}
ג/ה מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף יד ע"ג-ע"ד, טו ע"א {אם הבחירה ביד המקבל}
ג/ה מבוא למשנה תורה עמ' 8 {ראב"ד - הרמב"ם מסתמך על הרי"ף}
ג/ה מזל שעה {שכיב מרע, קושיה מב"ב פא ומב"ב סט, ראיה מהירושלמי ומע"ז סג, שותף שמכר את חלקו לפני החלוקה, האומר "חוץ ממחצית שדה אחת"}
ג/ה מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' תקטו
ג/ה מלבושי יו"ט ח"ב חו"מ סי' ו {ראב"ד - דעתו לא כדעת הראב"ד בס' הזכות}
ג/ה מנחה טהורה דף קכג ע"ב וע"ד, קכה, קכז-קכח
ג/ה מנחת חזקיה מנחות עמ' שיח-שיט {ראב"ד, "בית בביתי"}
ג/ה מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' קמט
ג/ה מעדני ארץ מתנ"ע עמ' צ
ג/ה מעיני המים
ג/ה מעשה בצלאל סי' רנב {חלק משדה פלונית, ראב"ד, דבר שבמינו שווה}
ג/ה מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ד]
ג/ה מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' טו ח"א אות ב {מגדל עוז}
ג/ה מקור ברוך (גינ') ח"ב סי' י {טעם שלא קנה}
ג/ה מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' רנב
ג/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ה משאת המלך ח"ד סי' תקסג {מגדל עז, בית בביתי, "כל נכסי", חלק משדה פלונית}
ג/ה משה ידבר (תשעו) עמ' קט-קי
ג/ה משמר הלוי עמ' קכט {ראב"ד}, קלא {פירושו לסוגיה בגיטין}, קלב {ראב"ד - כאילו פירש את הגרוע}
ג/ה משנת יעקב
ג/ה משפט איש תשטז עמ' שכב
ג/ה משפט הקנין ח"ג עמ' רמט
ג/ה משפטי אמת עמ' רסג
ג/ה משפטי עזיאל ח"ד עמ' קפו
ג/ה נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' סט
ג/ה נחפה בכסף (נבון) ח"א דף קיט ע"ד
ג/ה נשאל דוד חו"מ עמ' רח {דקל בשדה פלונית}
ג/ה נתיבות שמואל דף נח ע"ג {ראב"ד - כאילו פירש את הגרוע}, נט ע"א {הטעם - כי יכול לדחותו לסוף העולם}
ג/ה ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' ריג-ריד, ריח-ריט, רכא
ג/ה עבודת הגרשוני עמ' שס
ג/ה ערך שי חו"מ סי' ס סעיף ב
ג/ה פרי עץ חיים (אביגדור) דף כט ע"ג-ע"ד (מסומן הלכה ב) {יישוב קושיית הראב"ד, סתירה להל' מכירה פכ"א, התחייבות שאינה קצובה במכר או במתנה}
ג/ה פרקי מבוא לתורת הרוגאצ'ובי עמ' יא
ג/ה צמח ארז עמ' תק
ג/ה צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' מה אות ד
ג/ה צפנת פענח דברים עמ' ה
ג/ה צרור הכסף (הראשון) עמ' קמא {ראיה מ"שדי מכורה לך"}, שמה
ג/ה קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' שמו
ג/ה קרית מלך רב (תשסו) עמ' תשצד
ג/ה ר' יוסף רוזין בנועם חכ"ד עמ' א {ראיה מכאן לענין האומרת "התקדשתי" סתם}
ג/ה רחובות יצחק עמ' קמה-קנג {טעם חילוק הראב"ד, יישוב הקושיה ממנחות, הטעם שקנה ב"חלק משדה פלונית", שכ"מ, אן ברירה, חילוק בין קנין כסף ושטר לסודר ואגב ומשיכה}
ג/ה שו"ת הריב"ש סי' קה עמ' קא, סי' שמה עמ' תנח {מנהג לקנות אגב ארבע אמות לא מסוימות}
ג/ה שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' שסה
ג/ה שו"ת מהר"ם די בוטון סי' נ דף פט ע"ב {חצי שדה פלונית}
ג/ה שו"ת מהרא"ל צינץ חו"מ סי' לח אות ג דף סג ע"א, אות ז דף סה ע"ד, סז ע"א
ג/ה שו"ת מהרא"ל צינץ חו"מ סי' לח אות ז דף סה ע"ד {דבר שאינו מסוים - בעיית ברירה}
ג/ה שו"ת מהרא"ל צינץ חו"מ סי' לח אות ח דף סז ע"א
ג/ה שו"ת מהרי"ט חו"מ סי' יז {מ"מ - ד' אמות מסוימות}
ג/ה שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' שיט, ח"ב עמ' כא
ג/ה שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' שסה
ג/ה שו"ת ר"י אבן עזרא סי' לג עמ' קפח {סכום כסף לא מסוים}
ג/ה שואל ומשיב מהדו"ב ח"א סי' ע ד"ה ובגוף דברי
ג/ה שומרי משפט (צ'כנוב) ח"א עמ' קלב-קלד, קלו-קמג, קמו-קמז
ג/ה שיח ערב סנהדרין עמ' ריא {ראב"ד}
ג/ה שם יחזקאל בראשית-שמות עמ' תקל
ג/ה שמחת יהודה דף סח ע"א-ע"ד {שותף שמכר את חלקו}, סט ע"א-ע"ג {מ"מ - שכיב מרע}
ג/ה שמחת יו"ט (אלגזי) סי' מ
ג/ה שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' קעד
ג/ה שער יהושע ח"א עמ' קנג-קנה, ח"ב עמ' נו, נח-נט {אם סיים את הכמות ולא את המקום, "בית בביתי", מגדל עוז}
ג/ה שערי חיים (שמולביץ) גיטין סי' כט {טעם שלא קנה, חלק משדה פלונית, שכ"מ, חילוק בין מכר למתנה}
ג/ה שרשי הים דף יט ע"ד
ג/ה תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' קנא
ג/ה תחומין חי"ג עמ' 444 {דבר שאינו ברשותו ואין מצוי לקנות בשוק}
ג/ה תפארת בחורים פאה עמ' רלו {רמב"ם}, שלג {דבר שאין מקומו ידוע, חלק בשדה}
ג/ה תשובה מאהבה ח"א סי' קלו {גם במכר}
ג/ו אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' קמ-קמא {מל"מ}
ג/ו אגודות אזוב מדברי דף נז ע"ד {מל"מ}
ג/ו אהלי יהודה (הכהן) דף טו ע"א {לח"מ}
ג/ו אומר לציון סי' קפא (הראשון)
ג/ו אור הלבנה (רובין) ח"ב
ג/ו אמרי בינה (אוירבך) - סוגיות סי' יט [ב] ד"ה עוד {שעה"מ}
ג/ו אמרי בינה (אוירבך) - פסח סי' כא ד"ה ובמקום {מל"מ}
ג/ו בד קודש (דאנון)
ג/ו בינת אברהם עמ' קב {שעה"מ}
ג/ו בית אברהם (ישראל, תשסג) - מאמר המלך קונ' א
ג/ו בית אהרן וישראל גל' יב עמ' פג-פד, פז {שעה"מ - מתנה על תנאי שאינו מעמ"ל}
ג/ו בית דוד (תשעט) אהע"ז סי' פ
ג/ו בית יעקב (טבשונסקי) סי' רמא סעיף י {מל"מ}
ג/ו בית ישחק
ג/ו בית מועד (גטיניו)
ג/ו בני דוד
ג/ו בנין דוד (מייזלש) בראשית פ' ויצא אות לב {מל"מ - עבר על התנאי}
ג/ו ברכת השיר (צינץ) עמ' עט {מל"מ - ע"מ שלא ימכור}
ג/ו גור אריה (צרמון)
ג/ו דברי משפט סי' רמא סעיף ה {שעה"מ}, י {שעה"מ}, יא {מל"מ}
ג/ו דברי ריבות (תשעב) עמ' תקנח
ג/ו דין אמת (תשסז) עמ' רמז {מל"מ}
ג/ו הירושה והצוואה במשה"ע עמ' 148
ג/ו הלכה רבה ח"א עמ' 319
ג/ו ויגד יעקב (תשסח) עמ' רנב {שעה"מ}
ג/ו ולבש הכהן (חמצי) פ' משפטים דף קד ע"א
ג/ו זכרון יהונתן דף מח ע"ד {מל"מ}
ג/ו חוקות הדיינים ח"ג עמ' קפז {מל"מ}
ג/ו חי' חתם סופר
ג/ו חק לישראל ערבות עמ' 568
ג/ו יד דוד (קרלין) ח"ב דף קטו ע"א
ג/ו ימי שלמה
ג/ו כתב סופר יו"ד דף ב ע"א {מל"מ}
ג/ו כתב סופר יו"ד סי' א ד"ה והיתה לבאר הגם, והיתה {מל"מ - חייב עצמו בדבר}
ג/ו מאור למלך קדושין עמ' סג {שעה"מ}
ג/ו מגידות (תשעג) סי' לב עמ' סח
ג/ו מזל שעה
ג/ו מנחת כהן (יוסף חיים) דף פו (הראשון) ע"ד {מל"מ}
ג/ו מעיל שמואל (פלורנטין)
ג/ו משפטי אמת עמ' קסד
ג/ו נחלת שבעה - שטרות מהדו"ב סי' ג סעיף כה
ג/ו ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתקפה {שעה"מ}
ג/ו עמק יהושע ח"א סי' יד דף עא ע"ג {מל"מ - ע"מ שלא תמכור לפלוני}
ג/ו פנים חדשות [תורת אמת (שפו) קיח]
ג/ו פרי החיים חו"מ סי' כו
ג/ו צל"ח החדש דף עב ע"ג {מל"מ}, קמז ע"ג {מל"מ}
ג/ו צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' כח אות י, סי' צח אות ז {שעה"מ}, סי' ק אות ה {שעה"מ}
ג/ו קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' פא
ג/ו קונטרסי שעורים כתובות קונ' ב אות א עמ' נז
ג/ו קרית מלך רב (תשסו) עמ' תשצו {מל"מ}
ג/ו רוב דגן (הלוי) ח"א דף ריט ע"א {מל"מ}
ג/ו שדי חמד כללים מע' כ כלל נח עמ' 221 {מל"מ}
ג/ו שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תערג
ג/ו שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קיד
ג/ו שו"ת ר"י מליריאה עמ' שכו
ג/ו שו"ת ר"מ גאויזון עמ' לח
ג/ו שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' קכב {שעה"מ}, קכד
ג/ו שמרו משפט ח"ב עמ' קל
ג/ו שערי דעה (ליטוין, תשעב) עמ' כו {מל"מ}
ג/ו שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' כא {שעה"מ}
ג/ו שערי ציון (כהן, תרצח) דף מה ע"ב {מל"מ}
ג/ו שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' קצד {מל"מ}
ג/ו תבואות שמש (משאש) אהע"ז סי' קסד {מל"מ}
ג/ו תורת אמת (שפו) סי' קיח {החזרת פירות אם לא נתקיים התנאי, תנאי ע"מ שתמכור לפלוני}
ג/ו תורת אמת (תשסו) עמ' תמד
ג/ו תורת ישראל (פרוכטהנדלר) סי' מח
ג/ו תקון סופרים (רשב"ש) שער כא עמ' צב
ג/ז אבן האזל
ג/ז אהלי יהודה (הכהן)
ג/ז אמרות טהורות (ישראל) דף סו ע"א {ראב"ד}, סז ע"ג {לח"מ}
ג/ז בית אברהם (ישראל, תשסג) - מאמר המלך קונ' א
ג/ז בית ישחק
ג/ז בית מועד (גטיניו) דף מז ע"א {בית ישחק}
ג/ז גליוני הגר"ש עמ' קב {לח"מ}
ג/ז דברי אמת (תשעט) עמ' כח, תקצט {לח"מ, גבי משפטי התנאים}
ג/ז דיני חוזים במשה"ע עמ' 148
ג/ז המדות לחקר ההלכה מדה יג אות נו
ג/ז זעקת דלות עמ' 120
ג/ז חי' הרי"ט עמ' קעז
ג/ז חי' כתב סופר נשים ח"ב עמ' ע-עא {ראב"ד}
ג/ז חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' רפ
ג/ז חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' עז, שעג
ג/ז חיי נפש ח"ו עמ' קסו
ג/ז להורות נתן במדבר עמ' קצח
ג/ז מאור למלך נדרים עמ' פג
ג/ז מלאכת שלמה (חכים)
ג/ז מנוחת משה דף קפב ע"ג {בממון צריך משפטי התנאים}
ג/ז מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' קצד {לח"מ}
ג/ז מעיני המים
ג/ז מעליות ח"ב עמ' 1-3 {תנאי כפול וגילוי דעת}
ג/ז משנת יעקב
ג/ז משפטי התנאים עמ' ח-י, כט
ג/ז נוה צדק
ג/ז נחלת שבעה - שטרות מהדו"ב סי' ג סעיף כה
ג/ז סוכה וארבעת המינים עמ' 353 {מעשה רקח}
ג/ז קול דודי סוטה סי' תסז
ג/ז קונטרסי שעורים כתובות קונ' ב אות א עמ' נז
ג/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תרעה
ג/ז שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' פא
ג/ז שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' לו
ג/ז שו"ת מהר"ם פדוואה (תשעד) עמ' שנא
ג/ז שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תערג
ג/ז שו"ת ר' אשטרוק אבן שאנג'י עמ' 237, 242
ג/ז שו"ת ר"י מליריאה עמ' שנא
ג/ז שו"ת ר"ע דאיינה ח"ב עמ' 89
ג/ז שו"ת ראנ"ח ח"א סי' כה
ג/ז שעורי ר' שלמה עמ' קל {לח"מ}
ג/ז שער משפט סי' כז ס"ק ב {לח"מ}
ג/ז תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' יג ס"ק לא, לה {לח"מ}
ג/ז תפארת מנחם דף מח ע"ג {לח"מ}
ג/ז תקון סופרים (רשב"ש) שער כא עמ' פח
ג/ז תשובות הראב"ד סי' כו
ג/ז תשורת שי מהדו"ק סי' שיד
ג/ח אביר יעקב (גירון) דף קמז ע"ג, קנח ע"ב {מל"מ}
ג/ח אבני חפץ ח"ג עמ' רמט
ג/ח אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' תרטו {מל"מ}
ג/ח אגודות אזוב מדברי דף פד ע"ג {מל"מ}
ג/ח אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' שכ
ג/ח אוצרות יהושע עמ' רנד
ג/ח אור שמח
ג/ח איים בים קידושין פ"ב סי' כח אות ב {ראב"ד}
ג/ח איפת צדק ח"ב ש"א סי' ו אות ו ואילך
ג/ח אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 130, 137
ג/ח ארץ הצבי (שכטר) עמ' רי
ג/ח ארץ צבי (פרומר) ח"ב עמ' רמב {מל"מ}
ג/ח באר אליעזר
ג/ח בית אהרן (קארטשין) עמ' רלו {מל"מ}
ג/ח בית יחזקאל (סרנה) ב"מ עמ' קמט
ג/ח בכורי גשן סי' ל פ"א
ג/ח בני משה (מאג'אר) דף נז ע"ג {מל"מ}
ג/ח בנין דוד (טאוב) ח"ג עמ' נט {מל"מ}
ג/ח בנין דוד (מייזלש) בראשית פ' בראשית אות ה, מט {מל"מ}, תולדות אות עה {במעכשו א"צ משפטי התנאים}
ג/ח ברור הלכה גיטין עה ע"א ציון א פסקה א, ה
ג/ח גדולי שמואל נדרים דף כז ע"ב, ב"ב דף קמ ע"ב {או"ש}
ג/ח דבר צבי - קדושת השבת - בנין דוד אות ל {מל"מ}
ג/ח דברות משה נדרים עמ' פא {מל"מ}
ג/ח דברי אור ח"ד עמ' שכ
ג/ח דברי אמת (תשעט) עמ' כח {לח"מ - גבי משפטי התנאים}, ל {מל"מ - תנאי דאם עבר הוי דינו כמעכשיו}, עמ' תקצו {האומר על מנת אינו צריך לכפול התנאי}, תקצח {האומר על מנת אינו צריך לכפול התנאי}, תקצט {לח"מ - גבי משפטי התנאים}, תרא {מל"מ - תנאי דאם עבר הוי דינו כמעכשיו}
ג/ח דיני חוזים במשה"ע עמ' 146
ג/ח דליית הכרם עמ' תתתלב {ראב"ד} [צ"ל ובכל הענינים]
ג/ח הדרום י עמ' 128
ג/ח הרמב"ם כמחנך עמ' 230
ג/ח וישב אברהם דף יב ע"ד {מל"מ}
ג/ח זעקת דלות עמ' 120
ג/ח חוקות הדיינים ח"ב עמ' קנט
ג/ח חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' קט
ג/ח חי' חתם סופר
ג/ח חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' רעא {ראב"ד}
ג/ח חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' עז {מל"מ}
ג/ח חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' עח
ג/ח חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' רלו-רלז, רמ
ג/ח חקרי לב (המאור) מהדו"ב ח"א עמ' שלא {מל"מ}
ג/ח חתן סופר קניינים ח"ב עמ' קלה {רבותי הורו}, קלט {מל"מ}
ג/ח טבעת החושן ח"ג עמ' 6 {מל"מ}
ג/ח יגיעת ערב פסחים עמ' קיד
ג/ח יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' פה {מל"מ}
ג/ח ישועות יעקב נשים עמ' תנ
ג/ח להורות נתן (שו"ת) חט"ו עמ' קלו
ג/ח מאור למלך נדרים עמ' פג
ג/ח מבוא למשנה תורה עמ' 64, 96
ג/ח מילי דאורייתא עמ' נט
ג/ח מנחה לאהרן (וולף) עמ' 118, 123 {ראב"ד}
ג/ח מפתח הבאורים [אבני מילואים סי' קמג אות ב, חתם סופר אהע"ז ח"ב סי' נו]
ג/ח מקנת חיים עמ' מה
ג/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ח משנה הלכות מהדו"ת ח"ד עמ' קפ, שנג
ג/ח משנת יעקב
ג/ח משנת יעקב נשים ח"א עמ' צה, הפלאה עמ' צז
ג/ח משנת ר' אהרן נדרים עמ' צו, קב {לח"מ}
ג/ח משנת שמחה
ג/ח משפטי התנאים עמ' כה-כו {מל"מ}
ג/ח נחלת שבעה - שטרות מהדו"ב סי' ג סעיף כה
ג/ח נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' טז, יז
ג/ח נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' רפה
ג/ח נתיבות מרדכי קדושין עמ' קח
ג/ח נתן פריו סוכה עמ' שכח
ג/ח סוכה וארבעת המינים עמ' 354-353, 361-360
ג/ח סופר מהיר ח"א דף טו ע"א
ג/ח עדות ביהוסף (חמודות) עמ' 86 {ע"מ כמעכשו}
ג/ח עמק יהושע ח"א סי' יג דף סד ע"ב {מל"מ - משפטי התנאים רק בתנאי דלהבא}
ג/ח עצי ארזים סי' לח ס"ק א
ג/ח ערך שי חו"מ סי' רז סעיף ב-ג, סי' שיב סעיף יב {מל"מ}
ג/ח פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' רנב {לח"מ}
ג/ח פני אברהם (פרלמן) דף סט ע"א, עב ע"א {מל"מ - לשעבר}
ג/ח פרי אהרן (ברנשטיין) עמ' רמט, רנא, רנו
ג/ח פרי השדה נדרים עמ' נג
ג/ח קול מבשר (ראטה) ח"ב עמ' ז {ראב"ד - בממון א"צ משפטי התנאים}
ג/ח קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' ד {ראב"ד}
ג/ח קונטרסי שעורים כתובות קונ' ב אות א עמ' 112
ג/ח קרית מלך רב (תשסו) עמ' קפג, תשצט {מל"מ}, אלף קיט
ג/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רעא, תקלח, תרעה
ג/ח רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' ריב
ג/ח שבט בנימין (פונט') דף קיד ע"ד, קטו ע"ג {מל"מ}
ג/ח שו"ת מהר"ח אור זרוע (אביטן) החדשות סי' ה הערה 11
ג/ח שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תערג
ג/ח שו"ת ר' אשטרוק אבן שאנג'י עמ' 237, 242
ג/ח שו"ת ר"י מליריאה עמ' שנב
ג/ח שובע שמחות עמ' שצב {ראב"ד}
ג/ח שם יוסף (מועטי) ח"א דף נו ע"ד {לח"מ}, סד ע"א {ראב"ד}, פח ע"א {מל"מ}
ג/ח שנתון המשפט העברי ח"ב עמ' 49
ג/ח שעורי ר' שלמה עמ' קל
ג/ח שעורי ר' שמואל קדושין עמ' רעו
ג/ח שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' סד
ג/ח שער המלך ח"א עמ' תיג {מל"מ}, תטז
ג/ח שערי חיים (שמולביץ) קידושין עמ' נז {מל"מ}
ג/ח שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' קפד
ג/ח שרשי הים דף יט ע"ב
ג/ח תורת יצחק ח"ב עמ' מב
ג/ח תפארת מנחם דף י ע"ג, נב ע"ד {מל"מ}
ג/ח תשובה שלמה חו"מ סי' כד
ג/ח תשורת שי מהדו"ק סי' תמח {מל"מ}
ג/ט אבן האזל (גם בהשמטות, סוף שופטים דף פג ע"א)
ג/ט אבן ישראל (פישר) ח"ח עמ' קלז
ג/ט אהל שרה לאה עמ' שצב {אהא"ז}
ג/ט אוצרות הרמב"ם
ג/ט אור הישר [דברי ריבות סי' פה]
ג/ט אור חדש (מהר"ל) פ"ה הע' 75
ג/ט אור ליהודה קדושין עמ' סז
ג/ט בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' רמו
ג/ט בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' מא אות ה, סי' מב אות א-ב
ג/ט בכורי הרים סוכה עמ' קס {אהא"ז}
ג/ט בכורי יוסף (וינר) ח"א עמ' עז
ג/ט דברי רננה עמ' כא
ג/ט המשפט העברי עמ' 154
ג/ט זאת ליעקב קידושין עמ' קצד
ג/ט חי' בעל שרידי אש עמ' צ {אהא"ז}
ג/ט חי' הגר"ח ב"מ עמ' קיז
ג/ט חי' הגר"ח החדש עמ' רנה
ג/ט חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 70, 75, 77, 96 {שרשי הים}
ג/ט טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' ש, שיג
ג/ט יד המלך (לנדא)
ג/ט יד המלך (פלומבו)
ג/ט כח מעשיו הגיד לעמו דף לט ע"ב
ג/ט כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף קכד ע"א
ג/ט מוריה גל' רלא עמ' נב
ג/ט מנחת עני (תקמ) דף ג ע"ב {מל"מ}
ג/ט מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' רלט
ג/ט מצעדי גבר קדושין סי' כג ענף ד
ג/ט משנת יעקב
ג/ט משנת יעקב הפלאה עמ' צז
ג/ט משפט הקנין ח"א עמ' רטו
ג/ט נתיבות אדם ח"ב עמ' קמט {אהא"ז}
ג/ט עטרת ישראל עמ' סב {אבן האזל}
ג/ט פנס שלמה
ג/ט צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' צח אות ז {שעה"מ}, סי' ק אות ה {שעה"מ}
ג/ט רוב דגן (הלוי) ח"א דף קלב ע"א
ג/ט רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' ריא
ג/ט שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף קטו ע"א
ג/ט שו"ע הרב או"ח סי' תמח ס' יח
ג/ט שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' שכו
ג/ט שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' קא
ג/ט שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' שפז
ג/ט שירת דוד (שיינין) עמ' קיז, קיט
ג/ט שער המלך ח"א עמ' שצז
ג/ט שער יהודה
ג/ט שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 118
ג/ט שרשי הים
ג/י אבני נזר חו"מ סי' כה
ג/י אבני קודש (סוגיות) ח"ב עמ' קה {מל"מ}
ג/י אולם המשפט סי' רמא סעיף ו
ג/י אור הלבנה (רובין) ח"ב
ג/י אילנא דחיי ח"ב - שו"ת הרג"ת ענף כט דף א ע"ג {מל"מ}, ד ע"ב {מל"מ}, ז ע"א {מל"מ}, ח ע"ג {מל"מ}, י ע"ב {מ"מ}, י ע"ג {מל"מ}
ג/י אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קמב-קמד
ג/י אמרי בינה (אוירבך) - יו"ט סי' כא-ב (הערה ב) ד"ה והנה {מל"מ ד"ה כתב}
ג/י באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ג/י בית אהרן וישראל גל' יא עמ' פ {מל"מ - חיוב שומר במעמ"ל}
ג/י בית זבול ח"ג סי' ו אות ב {מל"מ}, ד {שעה"מ}
ג/י בית זבול ח"ג סי' ו ס"ק ד
ג/י בית שערים ח"ג סי' פג {מ"מ}
ג/י ברורים ברמב"ם סי' מ
ג/י גדולי שמואל ב"ק דף עא, צג ע"ב {או"ש}
ג/י דברי חיים (אוירבך) מתנות סי' א ד"ה בנותן {מל"מ}
ג/י דברי חיים ח"ב יו"ד סי' קו {מל"מ}
ג/י דברי משפט - חי' מהר"ם סי' רמא אות ב {מל"מ}
ג/י דברי משפט סי' רמא סעיף ד, ח, י {מל"מ}
ג/י דרכי חושן (תשסח) עמ' קצד {מל"מ}
ג/י דרכי חושן ח"א עמ' רעד {מל"מ}
ג/י הדרת מרדכי דף סד ע"ב
ג/י הפלאות נדרים (תשעג) עמ' שנה
ג/י חי' כתב סופר
ג/י חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' רלב {לח"מ}
ג/י חלקת יואב החדש תשובות סי' צ-צא {מל"מ}
ג/י חק לישראל שומרים עמ' 123, 124, 803 {מל"מ}
ג/י טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' שיג, תכז, תכט
ג/י ילקוט שעורים (אלתר) ב"ק עמ' קלט, קמא {מ"מ}
ג/י ימי שלמה
ג/י כגן רוה עמ' 232
ג/י להורות נתן (שו"ת) חי"ב עמ' קלז
ג/י מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' שכג {מל"מ}
ג/י מועדי ה' (נתנזון) סוכות עמ' כט, רצח {מל"מ}
ג/י מזרח שמש דף מד ע"ד
ג/י מחנה יהודה (אשכנזי) דף רכג ע"א {מ"מ}
ג/י מנחת עני (תקמ) דף ד ע"א, ו ע"א
ג/י מעיל שמואל (פלורנטין)
ג/י מעשה חייא (ונציה) סי' ד {שתחזירהו לי}
ג/י משפטי אמת עמ' רסו
ג/י משפטי התנאים עמ' קנ {מל"מ}
ג/י נוה צדק
ג/י נתיבות המשפט סי' רמא ס"ק ח {אם המית בידים מעמ"ל}, ט {מל"מ - שכר שימוש}
ג/י ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתקפה {מל"מ}
ג/י ס' יהושע - שו"ת עמ' א, ה {מל"מ ד"ה האומר}
ג/י פד"ר ח"ט עמ' 16
ג/י פנס שלמה
ג/י צל"ח החדש דף סד ע"ג
ג/י קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון בני אדם עמ' מג {מל"מ}
ג/י קרית מלך רב (תשסו) עמ' קפו {לח"מ}
ג/י שבט סופר (תשמו) עמ' עה {מל"מ}
ג/י שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תיט
ג/י שו"ת ר"י מליריאה עמ' שכו
ג/י שובע שמחות עמ' שפו {מל"מ ד"ה כתב}
ג/י שעורי ר' שמואל ב"ב ח"ב עמ' רצד
ג/י שער המלך ח"א עמ' תל, ח"ב עמ' תח {מל"מ}
ג/י שער משפט סי' רמא ס"ק ב {מל"מ}
ג/י שערי זיו ח"א דף נה ע"ב {מל"מ}
ג/י שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' כא {מל"מ}
ג/י שערי חיים (שמולביץ) קידושין עמ' נו {מל"מ}
ג/יא אוצרות יהושע עמ' ד
ג/יא אור הלבנה (רובין) ח"ב
ג/יא אור עולם (שניאורסון) עמ' 844
ג/יא אמרי דעת חו"מ סי' א עמ' קכו
ג/יא אמרי יושר חולין קיד ע"ב
ג/יא אמרי יושר פסחים סי' כט לדף כא ע"ב
ג/יא אנצי"ת ע' גר תושב הע' 39, 46
ג/יא אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 387 {מתנת חינם לישמעאלי - לא כתב "לא תחנם"}
ג/יא אשר למלך {מכירה לגר תושב, חילוק בין ג"ת עני לעשיר, נתינת צדקה לגוי עני}
ג/יא באר אלחנן עמ' ז
ג/יא באר מרים פ"ח ה"י אות ד עמ' עא
ג/יא בית הלוי ח"א סי' כ עמ' צא
ג/יא בן יהודה סי' קמח
ג/יא בנתיב המצוות עמ' 274
ג/יא ברוך אומר חו"מ עמ' נ*, ס
ג/יא ברור הלכה ע"ז כ ע"א ציון א פסקה א {מעשה רקח}, ציון ב
ג/יא ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ד עמ' קפה
ג/יא גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שמה
ג/יא דעת הרמב"ם עמ' 134
ג/יא הדרום ל עמ' 91
ג/יא הוראות שעה פ' כג עמ' עח-פ {בגוים שאינם משבע אומות, היתר של דרכי שלום}
ג/יא הלכה רבה ח"א עמ' 370 {מכירה לגר תושב, האם מתנה לגוי מועילה בדיעבד}
ג/יא ויטע אשל עמ' רפד
ג/יא ולאשר אמר בראשית-שמות עמ' רנ {אסור ליתן לעכו"ם מתנת חנם}
ג/יא ושב הכהן (תשמח) עמ' ריב
ג/יא חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רצב
ג/יא חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תכג
ג/יא חי' הרי"ט עמ' קיב {פסק כר' יהודה}
ג/יא חי' יחיאל דף יג ע"א
ג/יא חי' ר' חנוך הענאך עמ' רטו
ג/יא יד פשוטה מדע עמ' תשפ
ג/יא ידבר שלום ח"ב עמ' קלח
ג/יא כתבים (זסלנסקי) ח"ב עמ' כו-כז, קד
ג/יא לב אריה (בראד, תשסד) עמ' תלג
ג/יא מנוחת משה דף נב ע"א {מתנה לגוי - אי עביד לא מהני}
ג/יא מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' קפב
ג/יא מנחת חינוך ח"ג עמ' רמ
ג/יא מנחת ישראל עמ' קכה
ג/יא מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' רסא
ג/יא מראה הנוגה {האם הטור פסק כר"מ, גוי המכירו}
ג/יא משכנות אפרים שבת סי' טז אות לח {גר תושב מצוה להחיותו}
ג/יא משנת יעקב
ג/יא משנת יעקב קדושה עמ' קג {האם לומדים מ"לא תחנם" איסור מתנה לגוי}
ג/יא נר יצחק (ארדיט) עמ' נג {מ"מ}
ג/יא סודו של המשפט העברי עמ' 71
ג/יא עטרת יהושע ויקרא עמ' רב, רז
ג/יא עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' עא
ג/יא עיני דוד {לקנות מישראל כשגוי מוכר יותר בזול}
ג/יא עיר מקלט עמ' לג שער העדה
ג/יא פד"ר חי"ח עמ' 250, 252 {מ"מ}
ג/יא פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' מה-מו
ג/יא פרח מטה אהרן (סול') מדע עמ' 149 {מדוע הביא "גר ותושב וחי עמך"}, 150 {מי שמקיים ז' מצוות אבל אינו ג"ת גמור}
ג/יא שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' שצו {או מכור לנכרי}
ג/יא שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' ריג {לתת לגוי שאינו עובד ע"ז}
ג/יא שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קה
ג/יא שהם וישפה ח"ב
ג/יא שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' קעא
ג/יא שמועת חיים ערכין ח"א עמ' שפח
ג/יא שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' שי
ג/יא שער ראובן (כץ) עמ' מז {מתנה לישמעאלי}
ג/יא שערי שאול פסחים עמ' קח, קטו
ג/יא שערי שמים דף ק ע"ב {איך ה' נתן תורה לישראל הרי היו בני נח}
ג/יא תחומין חי"ב עמ' 261, תחומין חי"ז עמ' 307 {מל"מ}
ג/יב אגרות משה אהע"ז ח"א סי' קו
ג/יב אור הלבנה (רובין) ח"ב
ג/יב אור ליהודה יבמות עמ' קפא
ג/יב אור ליהודה קדושין עמ' ריג
ג/יב אנצי"ת ע' אין קנין לאשה הע' 3, 9, ע' אין קנין לעבד הע' 2, 14
ג/יב אפיקי מגינים ב"מ סי' כה
ג/יב אפיקי מגינים פסחים סי' עב
ג/יב אשר למלך הל' איסו"ב פכ"ב הט"ז
ג/יב בית ישחק
ג/יב ברור הלכה קדושין כג ע"ב ציון ג
ג/יב גזע ישי דף ר ע"ג
ג/יב גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל ה סי' ט
ג/יב דברי אמת (תרכא) דף מה ע"א
ג/יב דברי יששכר דף כז ע"ב {מה שקנתה אשה קנה בעלה - לפירות}
ג/יב דליית הכרם עמ' תתתלב {מ"מ - להדר}
ג/יב היכל מלך
ג/יב חזקה רבה אהע"ז ח"ג עמ' 83
ג/יב יד המלך (פלומבו)
ג/יב לחם רב (בוטון) סי' יב
ג/יב מקום דוד [פנים מאירות (תקצג) ח"ב סי' קו, שו"ת מהריט"ץ סי' קנב]
ג/יב משא בני קהת
ג/יב משנת יעקב כאן
ג/יב משנת יעקב קנין עמ' קסח
ג/יב נר דוד ח"ב עמ' רלח
ג/יב ס' התרומות עמ' קעט
ג/יב פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' תתטו
ג/יב שו"ת הרדב"ז ח"א סי' רפז
ג/יב שו"ת הריב"ש עמ' תפז
ג/יב שו"ת מהרי"ק סי' קסט
ג/יב שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תנא
ג/יב שמחת עולם (לגו)
ג/יב שער המלך ח"ב עמ' תיז
ג/יג אב בחכמה דף יג ע"ב {מ"מ - אין ללמוד מסוגיה שלא במקומה}
ג/יג אור הישר [עי' הל' אישות פכ"ב הכ"ז]
ג/יג אור הלבנה (רובין) ח"ב
ג/יג אור תורה (בלומ') דף לח ע"ב
ג/יג אפיקי מגינים פסחים סי' עב
ג/יג אפיקי מגינים קידושין סי' לה
ג/יג בדרך המלך עמ' עח
ג/יג ביכורי יעקב סי' תרנז ס"ק ה
ג/יג בית אהרן וישראל גל' יט עמ' טז
ג/יג בית ירוחם
ג/יג בית ישחק
ג/יג בני דוד
ג/יג בני משה (שלטון), ליקוטים, דף ז ע"א
ג/יג ברוך אומר חו"מ עמ' נט
ג/יג ברור הלכה נדרים פח ע"א ציון א
ג/יג ברור הלכה פסחים פח ע"ב ציון ג, קדושין כג ע"ב ציון ג
ג/יג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' קנד
ג/יג גבול יהודה (ציר') דף פב ע"ד {הגהמ"י בשם ראבי"ה}
ג/יג גליונות אבני נזר
ג/יג דברי יוסף (קונביץ) עמ' 16
ג/יג דרך ישרה ח"ב עמ' קסז
ג/יג המאיר לארץ [מתשובות הרמב"ם סי"א נראה כמ"מ]
ג/יג המדות לחקר ההלכה מדה ח אות מו, מדה כג אות לה
ג/יג הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' לח לדף עט ע"ב
ג/יג הר המלך ח"ז עמ' רמו
ג/יג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' תפט
ג/יג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' שפו
ג/יג זכרנו לחיים (פרץ) ח"א חו"מ מע' מ, מתנה, אות ג (פח ע"א)
ג/יג חזו"א אהע"ז סי' עג ס"ק טו, חו"מ לקוטים סי' ח ס"ק יט
ג/יג חזו"א על הרמב"ם
ג/יג חלקת יוסף (ברקוביץ) סי' מד
ג/יג חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ב עמ' רנג
ג/יג טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' תקעא
ג/יג יד ישראל ח"ב
ג/יג יד מלך (מן) הל' חובל פ"ד ה"י אות ג
ג/יג יד רמה קדושין עמ' קיב
ג/יג ימי שלמה
ג/יג כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' תג
ג/יג לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' לה
ג/יג לקוטי סופר ח"א דף נו ע"ד
ג/יג מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף פח ע"ג
ג/יג מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' קנד
ג/יג מחנה יוסף (תשעב) סי' נח אות ח
ג/יג מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף ל ע"ב {מל"מ}, לט ע"א
ג/יג מנחת חינוך ח"א עמ' ס, ח"ב עמ' תצט
ג/יג מנחת מחבת עמ' קעד
ג/יג מעיל שמואל (פלורנטין) [עי' שו"ת מהרש"ך ח"א סי' סג]
ג/יג מקוה המים עמ' כד
ג/יג מקור ישראל דף מו ע"ג {השמיט שאם קימצה בעיסתה לא קנה בעלה}
ג/יג מקור ישראל סי' כב דף מו ע"ג {השמיט שקימצה בעיסתה}
ג/יג מקנת חיים עמ' נח {ע"מ שלא יקנה אדון}
ג/יג מקראי קדש (תשנג) עמ' עז
ג/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/יג משנה הלכות ח"ב דף עז
ג/יג משנה הלכות ח"ב דף עז ע"ד, עח ע"א
ג/יג משנת יעקב
ג/יג משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 138
ג/יג נופת צופים (בירדוגו) סי' שו
ג/יג נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף קכו ע"ב {כ"מ}
ג/יג סדר משנה הל' מגילה פ"ג ה"ד עמ' קפד {מתנה לאשה ע"מ שאין לבעלה רשות בה כדי שתוכל להדליק נר חנוכה}
ג/יג עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' קנד
ג/יג פנים חדשות [מהר"י לוי צו] {כ"מ}
ג/יג פנים מאירות (קאטקין) ח"ב עמ' ה
ג/יג פרי עץ חיים (אביגדור)
ג/יג צור תעודה דף קו ע"ד, קז ע"א
ג/יג קהלות יעקב גיטין ו ד
ג/יג רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ג ה"ב
ג/יג רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קמז
ג/יג שביתת יו"ט
ג/יג שו"ת הריטב"א סי' מט, נא
ג/יג שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' תעב
ג/יג שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' יד
ג/יג שו"ת מהרי"ק סי' י
ג/יג שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תנא
ג/יג שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' ריד
ג/יג שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' תעב
ג/יג שמחת יהודה דף נב ע"ד
ג/יג שמחת יו"ט (אלגזי) סי' א אות י
ג/יג שמחת עולם (לגו)
ג/יג שמן המשחה (קושטא) דף ב ע"א
ג/יג שער יהודה
ג/יג שערי זיו ח"א דף קסד ע"ב וע"ד {מל"מ}
ג/יג שערי חיים (ס' המקח) דף נד ע"ג {כ"מ}
ג/יג שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 143
ג/יג תבואת יקב (בלעיש)
ג/יג תבואת יקב (פרידמן) עמ' קמ {מתנה לעבד}
ג/יג תולעת שני דף פג ע"ד, פד ע"ב
ג/יד אהל חייא עמ' תשצא
ג/יד אור הלבנה (רובין) ח"ב
ג/יד אורים גדולים (תשסג) עמ' שצג
ג/יד אנצי"ת ע' אין קנין לאשה הע' 22, ע' אין קנין לעבד הע' 24
ג/יד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ג/יד בית אהרן וישראל גל' יט עמ' טז
ג/יד בית ישחק
ג/יד ברור הלכה נדרים פח ע"א ציון א
ג/יד ברור הלכה פסחים פח ע"ב ציון ג, קדושין כג ע"ב ציון ג
ג/יד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ח עמ' צב
ג/יד ברכת מרדכי ענינים עמ' קנה
ג/יד דברי יחזקיהו ח"א עמ' קמז-קמח
ג/יד הר המלך ח"ז עמ' רמו
ג/יד חזו"א על הרמב"ם
ג/יד חזקה רבה יו"ד הלכה עח עמ' 17-16
ג/יד חי' הגר"ח ב"מ עמ' קצז
ג/יד יד ישראל ח"ב
ג/יד יד מלך (מן) הל' חובל פ"ד ה"י אות ג
ג/יד יד רמה קדושין עמ' קיב
ג/יד יעלת חן עמ' רכה
ג/יד כך דרכו של תלמוד עמ' 137
ג/יד כתבי משה זילברג עמ' 137
ג/יד לחם רב (בוטון) סי' יב
ג/יד לקוטים (פיינברג) עמ' לו
ג/יד מחנה יוסף (תשעב) סי' נח אות ח
ג/יד מנחת בצלאל (תשלז) עמ' פז
ג/יד מעשה בצלאל סי' שצז
ג/יד מקוה המים עמ' כד
ג/יד מקום דוד [פנים מאירות (תקצג) ח"ב סי' קו]
ג/יד מקראי קדש (תשנג) עמ' עז
ג/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/יד משנת יעקב
ג/יד משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 138
ג/יד נופת צופים (בירדוגו) סי' שו
ג/יד נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' מו
ג/יד נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' רג
ג/יד ס' התרומות עמ' קעט
ג/יד פני דוד (פאפו) חו"מ סי' כד (קכז ע"ג)
ג/יד פנים מאירות (קאטקין) ח"ב עמ' ה
ג/יד פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' תתכ
ג/יד קבא דתירוצא עמ' קיא
ג/יד קהלות יעקב גיטין ו ד
ג/יד ריח שדה - דרושים דף ח ע"ד
ג/יד רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ג ה"ב
ג/יד שבט בנימין (פונט') דף סד ע"ד
ג/יד שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' קפ
ג/יד שו"ת הריב"ש עמ' רע
ג/יד שו"ת הריטב"א סי' נא
ג/יד שו"ת הרשב"א ח"ד סי' רעג
ג/יד שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תנא
ג/יד שמחת יו"ט (אלגזי) סי' א אות י
ג/יד שמחת עולם (לגו)
ג/יד שער המלך ח"ב עמ' תטז
ג/יד שערי לימוד (לוריא) ח"א סי' יג אות יג ד"ה ועדיין
ג/יד שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 143
ג/יד תבואת יקב (בלעיש)
ג/יד תשובה שלמה יו"ד סי' לח
ג/טו באר לחי ראי
ג/טו לב שמח דף פ ע"א {מ"מ}
ג/טו משנת יעקב
ג/טו שו"ת ראנ"ח ח"א סי' קכ


ד/803 הלכות זכייה ומתנה פרק ד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ד/רה"פ מעשה רקח
ד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ד/רה"פ פי' ר"י קאפח
ד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ד/רה"פ רמב"ם לעם
ד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ד/א אבן האזל (גם בהשמטות, אחרי הל' מלוה, דף צא ע"א)
ד/א אבני החושן סי' רמה סעיף ד {כ"מ}
ד/א אדרת אליהו (קובו) סי' י דף סח ע"ד, סט ע"ב-ע"ד {בטלה היא, הרי היא בטלה}
ד/א אור הלבנה (רובין) ח"ב
ד/א אמר יוסף (אלקלעי) {רש"י בכריתות בענין "דין ודברים"}
ד/א בני בנימין (נבון) חו"מ דף לב ע"ג {אי אפשי - לשון הפקר}
ד/א גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף לג ע"ג
ד/א גרש ירחים גיטין לב ע"ב ד"ה בגמרא וקא וד"ה איבעיא
ד/א דברי אמת (תשעט) עמ' שמו {אפילו במתנה גמורה כל שעומד וצווח לא עשה כלום}
ד/א דברי חיים (אוירבך) חמץ סי' ג ד"ה ומה שהק'
ד/א דברי ריבות (תשעב) עמ' תס
ד/א דברי ריבות סי' פה {צווח מעיקרו ואח"כ}
ד/א דיני חוזים במשה"ע עמ' 251-252
ד/א דרכי שלום (מורגאנוטו) פרשת פקודי דף סה ע"ג
ד/א חזון ישעיהו (שור) דף יא ע"ג {אמר איני רוצה}
ד/א חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 149
ד/א חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' מד {כיון שקנה לא מועיל לצווח}
ד/א חסדי דוד ח"ד עמ' תמו {כר"ל}
ד/א חק לישראל שומרים עמ' 809 {אהא"ז}
ד/א חק לישראל שליחות עמ' 808
ד/א חקרי לב חו"מ ח"ב סי' ע (עמ' שמד) {אי אפשי - לשון הפקר}
ד/א כבוד יו"ט
ד/א לב מרפא דף מד ע"ב
ד/א לב שלמה (חלמא) עמ' נד
ד/א מגיד משנה הל' מכירה פ"ל ה"א {יכול לומר "אי אפשי"}
ד/א מזל שעה {מתנה שבטלה מקצתה}
ד/א מחנה יהודה (אשכנזי) דף רכו ע"ד {מ"מ}
ד/א מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' תסג
ד/א מים חיים גיטין מב ע"ב {כר"ל}
ד/א מלאכת שלמה (חכים) כאן, ודף כט ע"א {מל"מ}
ד/א מנחת חינוך ח"ב עמ' שמט {הפקר}
ד/א מעיל שמואל (פלורנטין) {שתיקה כהודאה, מום}
ד/א מעיני המים {בטלה היא, הרי היא בטלה}
ד/א משנת יעקב קנין עמ' קפט-קצב
ד/א משפטי אמת עמ' רפב
ד/א משרת משה (עטייה) {מום}
ד/א נדרי זריזין ח"ג, שו"ת והוספות על חי' הש"ס עמ' לב {כ"מ}
ד/א נחלה ליהושע (צונצין) סי' ח {מקור להבדל בין "בטלה היא" ל"הרי היא בטלה"}
ד/א נר מצוה (ואלק) מצוות דף קיז ע"א-ע"ב
ד/א נתיבות המשפט סי' רמה ס"ק ד
ד/א נתיבות שלום (למפרט) עמ' קד {הפקר}
ד/א ס' גירושין לרשב"ח עמ' 119
ד/א עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שפ ס"ק ג {מ"מ}
ד/א פני משה (שלז')
ד/א פרי האדמה ח"ב
ד/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רסט אות ב
ד/א קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון בני אדם עמ' ד {ראב"ד}
ד/א קול דודי (תשף)
ד/א קול דודי כריתות סי' תקעה-תקעו
ד/א קרית מלך
ד/א רחש לבב עמ' קכה, קל-קלא
ד/א ריח שדה דף סח ע"א {הפקר}
ד/א שביתת יו"ט על כריתות (דף פו-פז)
ד/א שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' שנג
ד/א שו"ת הרד"ך עמ' קצח
ד/א שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' שעג, תעו
ד/א שו"ת מהרש"ך ח"ב סי' קכב
ד/א שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' ריא
ד/א שו"ת ר' יעקב לבית הלוי מהד' שע"ד סי' נד =מהד' שצ"ב סי' קד
ד/א שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' שעג, תעו
ד/א שם מרדכי עמ' 123
ד/א שמחת יו"ט (אלגזי) סי' לו אות ה
ד/א שמחת עולם {דין ודברים אין לי, חב לאחרים}
ד/א שער המלך ח"א עמ' תקפב
ד/א שערי יצחק (תשיז) עמ' קכט-קל {פסק כר"ל שזה הפקר}
ד/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 92-93
ד/ב אבן ישראל ח"ד עמ' ריח {המקבל זוכה מיד}
ד/ב אבן פינה (נשר) עמ' קעד
ד/ב אהלי יהודה (הכהן) דף סד ע"א
ד/ב אוצמפה"ת ב"מ י ע"א ח"ב הע' 75 {מ"מ בשם רמב"ן}
ד/ב אור הלבנה (רובין) ח"ב
ד/ב אור הלבנה (רובין) ח"ד עמ' לא
ד/ב אות היא לעולם ח"א דף קכה ע"ב
ד/ב אמר יוסף (אלקלעי) דף מא ע"א {זכין}
ד/ב אמרי בינה (אוירבך) - אבן העזר סי' נב [ג] ד"ה ולפע"ד {מ"מ}
ד/ב אמרי בינה דיני גביית חוב סי' כח ד"ה ולדעתי {מ"מ}
ד/ב אנצי"ת ע' אין חבין הע' 38, 43, 44
ד/ב באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' יח {מ"מ}
ד/ב בית אהרן וישראל גל' פח עמ' קמ {מ"מ בשם רמ"ך}
ד/ב בית דוד - זכרון טוביה עמ' שכד {מ"מ}
ד/ב בכורי אברהם דף טו ע"א {מ"מ}
ד/ב בתי כהונה (תשסה) עמ' עד
ד/ב גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל ד סי' ה (סז ע"ב) {זיכוי ע"י אחר}, חו"מ כלל ה סי' ד (קכט ע"ד) {זיכוי ע"י אחר}
ד/ב דברי אמת (תשעט) עמ' שמח, תקפב {מגיד משנה בשם הדמב"ן, קידש אשה לחבירו ושמע הלה ונתרצה שמי מקודשת}
ד/ב דברי אמת קונ' ז סי' ד דף צו ע"ד {מ"מ בשם רמב"ן}, קונ' יא סי' נב דף קלד ע"ב {מ"מ בשם רמב"ן}
ד/ב דברי ריבות (תשעב) עמ' קכ, רכו, תקנה
ד/ב דברי ריבות סי' קנא, רצג, שעג {זיכוי ע"י אחר}
ד/ב דברי שמואל (ארדיטי), חו"מ סי' ט (רז ע"ד) {מ"מ בשם רמב"ן}
ד/ב דיני חוזים במשה"ע עמ' 242 {הביטויים "נותן" ו"מקבל"}, 245 {אין נותנים לו בעל כרחו}, 246 {זכות היא לו}, 247 {הנותן לא יכול לחזור בו}
ד/ב דעת סופר או"ח סי' נב {מ"מ - זכין לא מועיל אם מוחה אח"כ}
ד/ב דרכי משה ח"ב שמעתתא ד פ' י
ד/ב הגיוני אב דף טו ע"ג
ד/ב הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' קנא-קנב
ד/ב הפלאות נדרים (תשעג) עמ' תלג
ד/ב הרי בשמים (הורוביץ) ח"ה עמ' סו {מ"מ}
ד/ב התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קסח {מ"מ}
ד/ב זכות משה (תשסב) עמ' כז {מ"מ}, לג {מ"מ}, מב, סא, סג {מ"מ}, קצב {מ"מ}
ד/ב זכות משה (תשסו) עמ' כח {מ"מ}, לג {מ"מ}, מב, סב, סד {מ"מ}, קצז {מ"מ}
ד/ב חדושים ובאורים (גרי') ב"ב סי' יג ס"ק יז, כריתות סי' ח ס"ק ו
ד/ב חי' חתם סופר כאן = חי' חתם סופר (סטמר) כתובות יא ע"א (ד"ה דניחא), חי' חתם סופר יא ע"ב (ד"ה לפי)
ד/ב חי' כתב סופר כתובות עמ' קעד {מ"מ בשם רמב"ן}
ד/ב חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' עה {מ"מ בשם רמב"ן}
ד/ב חק לישראל שליחות עמ' 291, 348, 355, 772, 798, 802, 805, 808
ד/ב חת"ס אהע"ז ח"ב סי' מג {מ"מ בשם רמב"ן}
ד/ב יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קעב
ד/ב יפה נוף עמ' קעד {זיכוי}
ד/ב ישא מדברותיך כתובות פ"א עמ' ריב, רפא {מתנה בעל כרחו}
ד/ב מאור למלך קדושין עמ' קסה {מ"מ}
ד/ב מהרי"ט אלגזי פ"א אות ז או"ק א
ד/ב מזל שעה {זכין בגט שחרור, זכות שיש עמה חובה, דעת הר"ן שהמקבל זוכה רק כשישמע, זכין בדבר מצוה, זכין בקרבנות, זיכוי מתנות כהונה לכהן ע"י ישראל}
ד/ב מחנה לויה (תקעט) דף צה ע"ד {מ"מ בשם רמב"ן}
ד/ב מחנה לויה (תשעד) עמ' שצד {מ"מ}
ד/ב מלאת אבן אהע"ז סי' לז ס' יא (פח ע"ב) {מ"מ}
ד/ב מלואת אבן סי' כח סעיף יט דף ע ע"ג, עא ע"א {מ"מ}
ד/ב מעיין גנים (עבאדי) חו"מ סי' ט (עמ' קכג) {לא רצה - לא מקבל}
ד/ב מעיל שמואל (פלורנטין) {מ"מ בשם רמב"ן}
ד/ב מקור חסד עמ' קלג {מ"מ בשם רמב"ן}
ד/ב נזר הקדש (קפלן) {זכין}
ד/ב נזר התורה שנה ד גל' א עמ' ו {מ"מ}
ד/ב נשמת חיים (אבולפיה), לשונות הסמ"ג דף סא ע"ב {מ"מ בשם רמב"ן}
ד/ב עורה שחר מע' ז אות ב, דף כב ע"ד {מ"מ בשם רמב"ן}
ד/ב עין יצחק ח"א עמ' רלז {מ"מ}
ד/ב עין יצחק תנינא ח"ב עמ' סז {מ"מ}
ד/ב פעמוני זהב סי' קצה סעיף ב
ד/ב פרקי שליחות עמ' 109, 122, 124, 127
ד/ב פרשת השבוע (תשעב) ח"ד עמ' 115
ד/ב צור יעקב (יעבץ) פ' במדבר
ד/ב צור תעודה דף יא ע"א {מ"מ בשם רמב"ן}
ד/ב צרור הכסף (הראשון) עמ' קלט, שמג
ד/ב קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' שפא
ד/ב קרית מלך
ד/ב ראשי בשמים (גוריון) או"ח סי' יז אות ו {מ"מ בשם רמב"ן - מועילה מחאה במתנה}
ד/ב רוח יעקב (שלם) סי' עז דף כה ע"ד {מ"מ בשם רמב"ן}
ד/ב שבות יהודה (שו"ת) עמ' רד
ד/ב שבי בנימין דף כח ע"ב {מ"מ - "זכין" במכירת חמץ}
ד/ב שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' קד
ד/ב שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' תקלב
ד/ב שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' מז
ד/ב שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' סז {מ"מ}, סח
ד/ב שו"ת ר"מ גלנטי סי' יב
ד/ב שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' קיח
ד/ב שו"ת שארית שמחה סי' נו {מ"מ בשם הרמב"ן}
ד/ב שולי הגליון עמ' קפ
ד/ב שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ג עמ' רלח {הנותן הוא המזכה}
ד/ב שמחת יו"ט (אלגזי) סי' סה אות ו, סי' סו {מ"מ}
ד/ב שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 339
ד/ב שער יהושע ח"א עמ' קמט = בעי חיי ח"א סי' רמ
ד/ב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 94, 107, 131, 391
ד/ב שערי צדק ח"ג עמ' 223
ד/ב שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך ב עמ' שז {מ"מ}
ד/ב שרגא בטהרה עמ' קכח {מ"מ בשם רמב"ן}
ד/ב תורת השליחות עמ' קכא {מ"מ בשם רמב"ן}
ד/ב תשובה שלמה אהע"ז סי' מו
ד/ג אבני שהם (פרץ) דף נה ע"א {תפיסה}
ד/ג אברהם יגל {לח"מ}
ד/ג אהלי יהודה (אמדו) {דעת הרי"ף}
ד/ג אוצרות הרמב"ם
ד/ג אור הלבנה (רובין) ח"ב
ד/ג אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תקצד {חזרו ותפסו}
ד/ג אמרי בינה (אוירבך) - תרו"מ סי' י ד"ה כתב
ד/ג אשר למלך {טעם שזה ספק, חזרו בעלים ותפסו}
ד/ג בית אברהם (חנניה) עמ' יג
ד/ג בנין יחזקאל סי' י (כ ע"א) {ספק}
ד/ג ברור הלכה חולין לט ע"א ציון א פרק ב
ד/ג גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף מג ע"א {ספק}
ד/ג גבול יהודה (ציר') דף פא ע"א {ספק}
ד/ג גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל ה סי' ד (קכט ע"ד) {ספק}
ד/ג גרש ירחים גיטין לב ע"ב ד"ה בגמרא וקא
ד/ג דברות אליהו ח"א עמ' צד-צה {חזרו ותפסו}
ד/ג דברי חיים (אוירבך) חמץ סי' ג ד"ה ומה שהק'
ד/ג דברי ריבות (תשעב) עמ' קכ, שכג
ד/ג דברי ריבות סי' רז {ספק}
ד/ג דיני חוזים במשה"ע עמ' 253
ד/ג הגיור עמ' 333 {מתי אומרים "הוכיח סופו כעל תחילתו" - בתחומים רבים}
ד/ג הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' קנב
ד/ג חזון יחזקאל בכורות בהשמטות פ"ג ה"ה {טעם רשב"ג}
ד/ג חכם צבי (תשעה) ח"א סי' מא ד"ה ומכל
ד/ג חסדי דוד ח"ד עמ' תמה
ד/ג חק לישראל שליחות עמ' 799
ד/ג חתם סופר אהע"ז ח"ב סי' מג {ספק}
ד/ג ימי שלמה {תפיסת הנותן}
ד/ג כבוד יו"ט הל' תרומות פ"ט ה"ו {ספק}
ד/ג כתב סופר אהע"ז סי' נב {ספק}, חו"מ סי' לו {ספק}
ד/ג מאורות נתן (הורוביץ) דף ס ע"ב {תפיסת הנותן}
ד/ג מאירי ב"ב קלח ע"א
ד/ג מזל שעה {חזר המקבל מסירובו}
ד/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' שמט {ספק}
ד/ג מנחת מרדכי (תשז), קונטרס תשובות עמ' יב {ספק}
ד/ג מנחת שלמה (לוין) עמ' קעג {שתק ולבסוף צווח - ספק}
ד/ג מקור ברוך (קלעי), סי' ס (פג ע"ד) {תפיסת הנותן מועילה}
ד/ג מקור ישראל חו"מ סי' מה דף צ ע"ד {תפס הנותן}
ד/ג מראות ישרים יבמות סי' כז עמ' קלג-קלד
ד/ג משנה הלכות מהדו"ת יו"ד סי' קנו עמ' קא {שונא מתנות יחיה}
ד/ג משנת יעקב
ד/ג משפטי אמת עמ' רפד, רפו
ד/ג נתיבות שלום (למפרט) עמ' קד {ספק}
ד/ג עזוז חיל הל' תרומות פ"ט ה"ו {ספק}
ד/ג עין יצחק תנינא ח"ב עמ' פז {מ"מ}
ד/ג פנס שלמה {ספק - חילוק בין שראה המקבל את הזיכוי לשלא ראה}
ד/ג פרי עץ חיים (אביגדור) {ספק}
ד/ג צרור הכסף (הראשון) עמ' שמב
ד/ג קול בן לוי (תשסג) עמ' קמז, קנב
ד/ג קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' שעח
ד/ג קרית מלך רב (תשסו) עמ' תסב
ד/ג שו"ת ר"י מסלוצק עמ' רנא {ספק}
ד/ג שו"ת ר"מ גלנטי סי' יב
ד/ג שם מרדכי עמ' 123
ד/ג שמחת יו"ט (אלגזי) סי' לו אות א, ה, סי' לט אות ב
ד/ג שמחת עולם {רשב"ם - אינו רוצה לזון עבדים, ישוב הסוגיה בחולין לפוסקים כת"ק}
ד/ג שער משפט סי' רמה ס"ק ג
ד/ג שערי יצחק (תשיז) עמ' קל {ספק}
ד/ג שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 91-92
ד/ג שערי ישר שער ה פ"ח אות ב
ד/ג שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף לה ע"ד {מ"מ - ספק}, לז ע"א {מ"מ - ספק}, מ ע"ב {ספק}, מא ע"ג {ספק}, מג ע"ג {ספק}, מד ע"ד {ספק}
ד/ג שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' קיז {מל"מ}, קנג {מ"מ}, קנט {מ"מ}, קעג, קעט, קצג
ד/ג שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' תנ
ד/ג תקפו כהן סי' יט עמ' ח
ד/ד אהל משה (וינברג) דף כט ע"ב {תן כזכי במתנה}, לח ע"ב
ד/ד אוצמפה"ת ב"מ י ע"ב הע' 23
ד/ד אור הישר [דברי ריבות סי' רנט]
ד/ד אור הלבנה (רובין) ח"ב
ד/ד אמונת עתיך גל' 110 עמ' 117
ד/ד אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' קצב, קצה, ר
ד/ד אמרי בינה (אש) דף קכ ע"ג {תן כזכי}
ד/ד באר לחי ראי
ד/ד בית אהרן (קארטשין) עמ' קעה
ד/ד בית דינו של שמואל עמ' 244
ד/ד בית יעקב (טבשונסקי) סי' קכה סעיף ה
ד/ד ברוך אומר חו"מ עמ' קסו
ד/ד ברור הלכה גיטין יד ע"א ציון ד, סג ע"א ציון ו
ד/ד גדולי שמואל גיטין דף יא ע"ב, יג ע"א
ד/ד גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל ה סי' יא, יד
ד/ד גן נעול כפתור ג פרח כג דף נח ע"ג-ע"ד, נט ע"א-ע"ד, ס ע"א-ע"ב
ד/ד דברות משה גיטין עמ' קלט
ד/ד דברי אליהו (חזן) ח"ב עמ' קיז-קכ
ד/ד דברי משפט סי' רסט סעיף ג {כ"מ}
ד/ד דברי ריבות (תשעב) עמ' תד
ד/ד דיני חוזים במשה"ע עמ' 248, 255
ד/ד דרך המלך דף קד ע"ד
ד/ד הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' רטז {תן כזכה}
ד/ד זכרון צבי מנחם דף נג ע"ג {במתנה תן כזכי}
ד/ד זרע יצחק (לומברוזו)
ד/ד חוקות הדיינים ח"ב עמ' שה
ד/ד חזקה רבה חו"מ ח"ג עמ' 35
ד/ד חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' נב
ד/ד חיי עמרם עמ' רצח
ד/ד חסדי דוד ח"ג עמ' קצא
ד/ד חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 9
ד/ד חק לישראל שומרים עמ' 998 {ראב"ד}
ד/ד יפה נוף עמ' קעד
ד/ד כבוד יו"ט (גם בדף סז ע"ב)
ד/ד כתב סופר אהע"ז סי' נב(א) ד"ה והנה הרמב"ם {אם אמר לו זכה במאה זוז לשמעון, או תן מאה זוז לשמעון אינו יכול לחזור בו}
ד/ד לב ים גיטין עמ' ע {תן כזכי}
ד/ד לב שלמה (חלמא) עמ' נט
ד/ד לבוש מרדכי נשים (תשעה) גיטין סי' יא אות א-ו, י
ד/ד ליבא בעי דף קלא, קלה
ד/ד מטה אהרן (הלוי) דף רלב ע"ד, רלד-רלה
ד/ד מלאכת שלמה (חכים)
ד/ד מערכות חיים עמ' צט-ק
ד/ד מעשה בצלאל סי' שנה
ד/ד מרחשת ח"ב סי' כז אות ב בהגהה
ד/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ד משנת יעקב כאן
ד/ד משנת יעקב משפטים עמ' קסא
ד/ד משנת יעקב נשים ח"ב עמ' קכ
ד/ד נודע בשערים (אשכנזי) גיטין יד ע"א ד"ה ולפי
ד/ד נר יצחק (ריף) עמ' כט
ד/ד ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קמו, קנא-קנב
ד/ד עין יצחק תנינא ח"ב עמ' יז, כא
ד/ד עמק שאלה (טברסקי) עמ' תשלד
ד/ד פלס חיים גיטין עמ' קמב
ד/ד פני משה (שלז')
ד/ד פנים חדשות [מהר"י לוי קה] {כ"מ}
ד/ד פנס שלמה
ד/ד פרי האדמה ח"ב
ד/ד צרור הכסף (הראשון) עמ' נא
ד/ד קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' תקנה
ד/ד קונטרסי שעורים גיטין שעור ח אות יב והערה 1
ד/ד שדה הארץ ח"ג דף ע ע"ד
ד/ד שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' ר
ד/ד שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' שעב {ראב"ד}
ד/ד שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' שה
ד/ד שו"ת הריטב"א סי' נד
ד/ד שו"ת הרשב"א ח"ג סי' קכו
ד/ד שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' תעז
ד/ד שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' רמו
ד/ד שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' מח, רעו {תן כזכי}
ד/ד שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' רעז
ד/ד שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' שט
ד/ד שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' תעז
ד/ד שו"ת ר' יצחק הלוי מקושטא עמ' צג
ד/ד שו"ת ר"מ גאויזון עמ' קכז
ד/ד שמחת יו"ט (אלגזי) דף קמו ע"ג, רטו ע"ג
ד/ד שנתון המשפט העברי ח"א עמ' 318
ד/ד שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 344
ד/ד שער המלך ח"א עמ' תקעט
ד/ד שער משפט סי' קכה ס"ק א
ד/ד שערי לימוד (לוריא) ח"א סי' ח אות ז, ט
ד/ד שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' שסג
ד/ד תורת החוף ימים סי' לו אות כד
ד/ד תורת החוף ימים סי' לו אות כד
ד/ד תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' רסו
ד/ה ברור הלכה גיטין יד ע"א ציון ד, טו ע"א ציון א
ד/ה ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ג עמ' פו
ד/ה גדולי שמואל גיטין דף יד ע"ב {או"ש}
ד/ה הגהות חבר בן חיים
ד/ה הירושה והצוואה במשה"ע עמ' 200
ד/ה הר המלך ח"ה עמ' שנג-שנז
ד/ה חזקה רבה חו"מ ח"ד עמ' 394
ד/ה חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 29, 31
ד/ה מילי דמרדכי
ד/ה מערכות חיים עמ' צט-ק
ד/ה מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"ב דף כט
ד/ה מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' רצד
ד/ה משה ידבר (תשעו) עמ' שמח
ד/ה משכן בצלאל ח"א סי' סב
ד/ה משנת יעקב כאן
ד/ה משנת יעקב נשים ח"ב עמ' שמז, שנ
ד/ה משנת יעקב קנין עמ' קלב {או"ש}
ד/ה נודע בשערים (אשכנזי) גיטין יד ע"א ד"ה ולפי
ד/ה עומק הפשט ח"א עמ' תקפח
ד/ה פד"ר חי"ז עמ' 258
ד/ה שו"ת הריטב"א סי' נד
ד/ה שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' מט
ד/ה שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' רעח
ד/ה שו"ת רשב"ש עמ' תקמג
ד/ה שנתון המשפט העברי ח"ו עמ' 280
ד/ה שערי לימוד (לוריא) ח"א סי' ח אות ז, ט
ד/ה שרשי הים
ד/ו אהלי יהודה (הכהן) דף נט ע"ד
ד/ו אוצמפה"ת ב"מ יא ע"ב הע' 142
ד/ו אוצמפה"ת ב"מ עב ע"א הע' 2-5
ד/ו אור הישר [שו"ת הריב"ש סי' ב]
ד/ו אור הלבנה (רובין) ח"ב
ד/ו אור ליהודה (תשנט) עמ' שמז {ר"ח הלוי}
ד/ו אחר האסף עמ' תצט
ד/ו איים בים ב"ק סי' סה אות ד {צנועין}
ד/ו אמרי הצבי (בער) סוגיות דף לד ע"א {כ"מ}
ד/ו אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' כח
ד/ו אנצי"ת ע' גוי הע' 800
ד/ו אפיקי מגינים קידושין סי' מג {ר"ח הלוי}
ד/ו באר לחי ראי
ד/ו בינת דניאל ח"ה עמ' צו {ר"ח הלוי}
ד/ו בית אהרן וישראל גל' כא עמ' ט
ד/ו בית אהרן וישראל גל' קלז עמ' קא-קג {זכיה בגוי}
ד/ו בית יעקב (טבשונסקי) סי' רמג סעיף ג {לח"מ}
ד/ו בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' שלג {ר"ח הלוי}
ד/ו ברוך אומר חו"מ עמ' קא*, קנב*
ד/ו ברור הלכה גיטין סד ע"ב ציון ז
ד/ו ברכת שלמה אהע"ז עמ' רעד {ר"ח הלוי}
ד/ו דברי משפט סי' קפח אות א {מל"מ}
ד/ו דברי משפט סי' קפח סעיף א
ד/ו דליית הכרם עמ' תתתלב {מ"מ} [צ"ל לזכות שהם ודאי]
ד/ו דרך ישרה ח"א עמ' קפא
ד/ו הירושה והצוואה במשה"ע עמ' 165
ד/ו זכר יצחק (תשח) עמ' צג
ד/ו זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' קמה
ד/ו חי' ר' חיים הלוי דף צט
ד/ו חק לישראל שליחות עמ' 812, 814
ד/ו טבעת החושן ח"ג עמ' פט, ח"ה עמ' קצו
ד/ו טל חיים (סגל) עמ' נה {ר"ח הלוי}
ד/ו יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' ה {ר"ח הלוי}
ד/ו יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' לו {ר"ח הלוי}
ד/ו ישועת משה ח"א עמ' שנח
ד/ו כרם ציון שביעית ח"ב עמ' קפ ע"ב
ד/ו לקוטי שעורים (שטיין) ב"מ סי' יא ס"ק ו
ד/ו לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' רג
ד/ו מאור למלך ב"ק עמ' קצז {ר"ח הלוי}
ד/ו מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' סב {ר"ח הלוי}
ד/ו מאור למלך קדושין עמ' קע-קעא {ר"ח הלוי}
ד/ו מגנזי הגר"ח עמ' לט
ד/ו מוריה גל' קה עמ' נד {ר"ח הלוי}
ד/ו מזל שעה
ד/ו מעיל שמואל (פלורנטין)
ד/ו משיב משפט עמ' קסט
ד/ו משנת יעקב כאן
ד/ו משנת יעקב קנין עמ' קנד {או"ש}
ד/ו משנת שמחה
ד/ו משפטי שמואל (רבינוביץ) ח"א דף כז ע"ב {אומר אמרו}
ד/ו נופת צופים (בירדוגו) סי' שו {מ"מ- אם יש לאשה זכות בדבר}
ד/ו נתיבות אדם ח"א עמ' שכב {ר"ח הלוי}
ד/ו ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' קצח
ד/ו עמק שאלה (טברסקי) עמ' שסג
ד/ו ערך יעקב עמ' רכה-רכו {ר"ח הלוי}
ד/ו פני משה (שלז')
ד/ו פרקי שליחות עמ' 113, 119, 120
ד/ו פרקי שליחות עמ' 123
ד/ו צור תעודה דף קז ע"ב, קח ע"ב {מ"מ}
ד/ו צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' כט אות ד
ד/ו צרור הכסף (הראשון) עמ' קלט, שמב
ד/ו קובץ השמיטה עמ' שנ
ד/ו קרית מלך
ד/ו שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' רלה
ד/ו שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' ב
ד/ו שו"ת רשב"ש עמ' פט
ד/ו שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' צב
ד/ו שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' עג {ר"ח הלוי}
ד/ו שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רעו, של {ר"ח הלוי}
ד/ו שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 388 {ר"ח הלוי}
ד/ו תפארת בחורים פאה עמ' תקכב, תקכח {ר"ח הלוי}
ד/ז אבני החושן סי' רמג סעיף ט
ד/ז אוצמפה"ת ב"מ ח ע"א הע' 57, יב ע"א ח"ב הע' 48 {מ"מ}
ד/ז אור הישר [מקום שמואל סי' א, מחנ"א הל' זכיה ומתנה סי' לב]
ד/ז אור הלבנה (רובין) ח"ב
ד/ז אור לי (מדיני) סי' לא אות יב {יד המלך (פלומבו)}
ד/ז אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' רב
ד/ז אמרי בינה (אוירבך) - אבן העזר סי' לג [א] ד"ה אך מה
ד/ז אסיפת שמועות תשרי עמ' עח
ד/ז באר שרים (ליפשיץ) הל' אישות פי"א עמ' טו, יח
ד/ז בגדי יו"ט (קלוגר) עמ' כו
ד/ז בית יעקב (טבשונסקי) סי' רמג סעיף ה
ד/ז בנין יחזקאל - פתיחה כוללת ח"ב ס"ק ד {זכייה לשוטה}
ד/ז ברור הלכה גיטין נט ע"ב ציון ג {מ"מ}, סד ע"ב ציון ז
ד/ז ברור הלכה כתובות כ ע"א אחרי ציון ב
ד/ז ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' קפט
ד/ז גדולי שמואל כתובות דף כ, גיטין דף סו ע"א, ב"מ דף ח
ד/ז דברות משה ב"ק ח"ב סי' עד ענף ג, סי' פה ענף ג-ד {מ"מ}
ד/ז דברות משה סנהדרין עמ' תצ {מ"מ}
ד/ז דברי אמת (תשעט) עמ' שלא {שוטה אין לו זכיה ע"י עצמו}
ד/ז דברי יוסף (קונביץ) עמ' 54
ד/ז דין אמת (תקטו) דף עב ע"ד {לח"מ}
ד/ז דין אמת (תשסז) עמ' רמח {לח"מ}
ד/ז דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' רמ
ד/ז הד משה עמ' 25-26 {מזכה לשוטה}, 37 {קטן זוכה מהתורה אם דעת אחרת מקנה}
ד/ז הירושה והצוואה במשה"ע עמ' 165
ד/ז הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' רכא
ד/ז הפלאות נדרים (תשעג) עמ' תלב
ד/ז ונגש הכהן כלל יא פ"א {לשוטה}
ד/ז ושב הכהן (תשמח) עמ' יד
ד/ז זיר יצחק דף ט ע"ב
ד/ז זכות משה (תשסב) עמ' קכא {מ"מ}, קסה
ד/ז זכות משה (תשסו) עמ' קכג {מ"מ}, קסט
ד/ז זכרון יהונתן דף פד
ד/ז חזון יחזקאל כתובות פ"א ה"ג {מ"מ}
ד/ז חזקה רבה יו"ד הלכה קנח, חו"מ ח"א עמ' 256, חו"מ ח"ד עמ' 344
ד/ז חי' בעל שרידי אש עמ' סד
ד/ז חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' ע
ד/ז חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' ע
ד/ז חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' רעא
ד/ז חיים ומלך
ד/ז חנא וחסדא ח"א דף קסט ע"ד {המזכה לשוטה}
ד/ז חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 36
ד/ז חק לישראל שליחות עמ' 812, 814
ד/ז יד המלך (פלומבו)
ד/ז יטב פנים ח"ב דף קיב
ד/ז ישועת משה ח"א עמ' שנח
ד/ז כלי שרת סי' עג עמ' קכג
ד/ז כצאן יוסף עמ' כה
ד/ז להורות נתן (שו"ת) חט"ו עמ' קמח
ד/ז לחם יהודה דף צח ע"א
ד/ז לקוטי סופר ח"א דף עה ע"ג
ד/ז מבוא למשנה תורה עמ' 223
ד/ז מגילת ספר לאוין דף נד ע"ד
ד/ז מילי דמרדכי
ד/ז מלאכת חרש כרך א ח"ב אות סח-סט
ד/ז מנחת חינוך ח"א עמ' עו
ד/ז מנחת יהודה (בוים) דף קב ע"א {זכיה לקטן}
ד/ז מנחת עני (תקמז) דף ב ע"ב
ד/ז מעדני מלך (תשמח) עמ' קלא {זכיה לקטן בדעת אחרת מקנה}
ד/ז מעדני שמואל עמ' צב
ד/ז מעיל שמואל (פלורנטין)
ד/ז מעיני המים
ד/ז מקוה המים (מלכה) ח"א חו"מ סי' עז עמ' רעא, רעד
ד/ז משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' שעב, שעח
ד/ז משנת יעקב
ד/ז נחל יצחק (תשעב) ח"ד עמ' קנ, קנב
ד/ז נחל יצחק סי' צו סעיף ב ענף ג דף קפז ע"ב-ע"ד
ד/ז נחלת יצחק גיטין סי' ו
ד/ז נשמת כל חי ח"ב דף עה ע"ג
ד/ז נתיבות המשפט סי' רמג ס"ק י {זכיה לשוטה}
ד/ז נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' כד {לשוטה}
ד/ז נתיבות שלום (למפרט) עמ' פז
ד/ז עיני דוד דף מז ע"ג
ד/ז צבי תפארת סי' ה (שם שלמה אות א)
ד/ז צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קכד ע"א
ד/ז צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קיח אות א
ד/ז צרור הכסף (הראשון) עמ' קלט, שמב
ד/ז קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' מב, קיא, קיג, קטו
ד/ז קול בן לוי (תשסג) עמ' פה
ד/ז קרית מלך
ד/ז שו"ע הרב הל' מכירה ס"י
ד/ז שו"ת הרשב"א ח"ד סי' רסא, המיוחסות סי' פו
ד/ז שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' צב
ד/ז שירת דוד (תשסג) עמ' צז
ד/ז שירת דוד ב"מ עמ' צז
ד/ז שמחת יהודה דף קיח ע"ד
ד/ז תורת השליחות עמ' צד, קה, קיז, קכד
ד/ז תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תרעג
ד/ז תחומין חט"ז עמ' 303
ד/ז תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' רסו {מ"מ - מזכה לשוטה}
ד/ח אבני החושן סי' רב סעיף ו
ד/ח אהל שרה עמ' לג
ד/ח אהלי יהודה (הכהן) דף קז ע"ג
ד/ח אור הישר [מ"מ הל' מכירה פכ"ט ה"א]
ד/ח אמונת עתיך גל' 108 עמ' 118
ד/ח אמרי הצבי (בער) סוגיות דף מא ע"ב, מו ע"ד {עומד בצידה}
ד/ח אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' כח אות א
ד/ח ארזא דבי רב קידושין עמ' פז {דעת אחרת מקנה מועיל רק משום זכיה}
ד/ח בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף כט ע"ד, ל ע"ב
ד/ח בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' קסז
ד/ח בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' קכא
ד/ח בית אהרן וישראל גל' נה עמ' נז
ד/ח בית זבול ח"ד עמ' קנא
ד/ח בית יצחק תשכ"א עמ' 116
ד/ח בית מאיר השלם סי' ל ס"א עמ' לו
ד/ח גדולי שמואל גיטין דף סו ע"א
ד/ח גוילין נצולין עמ' רלב
ד/ח גט מקושר (אלגזי) עמ' רכו
ד/ח גניבה וגזילה - פרקי יסוד עמ' ק
ד/ח דברות אליהו ח"א עמ' קכא-קכב
ד/ח דברי אליהו (חזן) ח"ב עמ' קיא-קיז
ד/ח דברי משפט סי' רג סעיף א
ד/ח דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תשכז
ד/ח ושב הכהן (תשמח) עמ' טו
ד/ח זכות משה (תשסב) עמ' קסו, רה
ד/ח זכות משה (תשסו) עמ' קע, ריא
ד/ח זכרון מנחם (מיארה) {זכיה לקטן}
ד/ח זרע יצחק (לומברוזו)
ד/ח חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 256
ד/ח חלקת יואב מהדו"ק חו"מ סי' ו
ד/ח חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 36
ד/ח חק לישראל שליחות עמ' 809
ד/ח חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' קג
ד/ח יד דוד (דהן) עמ' קנח, קצז
ד/ח יד לגילת עמ' 37
ד/ח יהגה האריה עמ' סג
ד/ח ישועת משה ח"א עמ' שנח, שסא
ד/ח כבוד חכמים - עטרת פז עמ' תמט
ד/ח כרם ציון שביעית ח"ב עמ' קפא ע"ב
ד/ח כתבי העלוי מראקוב עמ' מג
ד/ח לבוש מרדכי ב"ב (תשעד) סי' יב אות א-ח
ד/ח מזל שעה
ד/ח מחנה יוסף (תשעב) סי' עט אות יז
ד/ח מחקרים במשפט התלמודי עמ' 127
ד/ח מילי דמרדכי
ד/ח מלאכת שלמה (חכים)
ד/ח מצעדי גבר ב"מ סי' לא אות ג, סי' לב ח"א אות ד
ד/ח מקנת חיים עמ' צא {לא פוסק כרב פפא}
ד/ח משנת יעקב
ד/ח משנת יעקב משפטים עמ' פ
ד/ח משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' עז
ד/ח משפט הקנין ח"ג עמ' יא, מב
ד/ח משפטי אמת עמ' רעז-רעח
ד/ח משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 159
ד/ח נוה צדק
ד/ח נזר הקדש (קפלן)
ד/ח נחל יצחק (תשעב) ח"ב עמ' עג
ד/ח נימוקי מלב"ם ב"מ סי' ד
ד/ח נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' ט
ד/ח נתיבות מרדכי ב"מ פ"א עמ' תכא
ד/ח ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תקצח
ד/ח סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' קכז-קכט
ד/ח עטרת שלמה ח"ב עמ' קח
ד/ח פד"ר ח"ו עמ' 229
ד/ח פני משה (שלז')
ד/ח פנס שלמה
ד/ח פרקי שליחות עמ' 117, 119, 120
ד/ח צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קכד ע"א
ד/ח צרור הכסף (הראשון) עמ' שנד
ד/ח קובץ ביאורים (שפירא)
ד/ח קונטרסי שעורים ב"מ שעור יא אות ה
ד/ח קרית מלך
ד/ח שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' שיב
ד/ח שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' רצ
ד/ח שו"ת ממעמקים ח"ג עמ' קעד
ד/ח שו"ת ר"א בן ארחא עמ' עח
ד/ח שמחת יו"ט (אלגזי) סי' לו אות ה {לח"מ}
ד/ח שנתון המשפט העברי ח"א עמ' 31
ד/ח שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' רעג
ד/ח שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"ב עמ' כה
ד/ח שעורי הלכה עמ' קעז
ד/ח שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' קנו, קנט
ד/ח שער המלך - טעם המלך ח"א עמ' שעג
ד/ח שערי יצחק (תשיז) עמ' קצג
ד/ח שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 131
ד/ח שערי לימוד (לוריא) ח"ג עמ' רו
ד/ח תורת הקנינים ח"ב עמ' כח
ד/ח תורת השליחות עמ' קו
ד/ח תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' תסה
ד/ח תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 95
ד/ט אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' סו
ד/ט אבני החושן סי' רב סעיף ו
ד/ט אהבת עולם (דיהרנפורט) דף קו ע"ד
ד/ט אהל חייא עמ' שיד
ד/ט אהלי שם (פרץ) ב"מ (תשמא) סי' עח
ד/ט אולם המשפט סי' רסח סעיף ג
ד/ט אוצמפה"ת ב"מ ב ע"א הע' 458, י ע"א ח"ב הע' 91, יא ע"א ח"א הע' 20, יא ע"ב הע' 126, 135, 137
ד/ט אור הישר [לח"מ הל' מכירה פ"ג ה"י]
ד/ט אור חדש (בלומ') דף לג ע"ב {דוקא חצר המשתמרת}
ד/ט אמונת יהושע עמ' ריג-ריד
ד/ט אמונת עתיך גל' 108 עמ' 118
ד/ט אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' כ, כה {ד' אמות לא קונות בחצר}
ד/ט אמרי הצבי (בער) סוגיות דף לג ע"ג, לד ע"א, מ ע"ג, מא ע"ב, מב ע"א-ע"ב, מג ע"ג, מה ע"ג-ע"ד, מו ע"ג-ע"ד, מט ע"ג-ע"ד, נא ע"א-ע"ב, נב ע"א-ע"ד, נג ע"א {עומד בצידה}, נד ע"א {קטן וקטנה} וע"ב-ע"ד
ד/ט אנצי"ת ע' ארבע אמות (א) הע' 61
ד/ט אפיקי מגינים ב"מ סי' יג, טו-טז
ד/ט אשר למלך
ד/ט באר אלחנן עמ' קצו-קצז
ד/ט באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' לד, מא, נה
ד/ט בית אהרן וישראל גל' נה עמ' נז, גל' סה עמ' נ
ד/ט בית מאיר (תשע) סי' ל ס"א עמ' רמ
ד/ט בנין הלכה עמ' סג {חצר של קטן}
ד/ט ברור הלכה ב"מ י ע"א ציון ז, י ע"ב ציון ד
ד/ט ברור הלכה גיטין עח ע"א ציון י פסקה א
ד/ט ברכות חיים ח"ב עמ' סד, שלה {ראב"ד}
ד/ט ברכת מרדכי ב"מ עמ' קנו-קנז
ד/ט ברקאי ח"א עמ' 226, 229
ד/ט גוילין נצולין עמ' רלא-רלב
ד/ט גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קסג
ד/ט גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תשיט
ד/ט גט מקושר (אלגזי) עמ' רכו
ד/ט גרים וגרות עמ' קכא
ד/ט דברות אליהו ח"א עמ' קיד-קטו {ארבע אמות}, קכא-קכב
ד/ט דברות משה ב"מ ח"א סי' י ענף א, סי' יב ענף א
ד/ט דברי אברהם (מנדלסון) דף ב ע"ד {דוקא חצר המשתמרת}
ד/ט דברי חיים (שו"ת) ח"א חו"מ סי' לד
ד/ט דברי חיים ב"מ כא ע"ב ד"ה ועפ"ז, ובתרא ד"ה סוף השואל
ד/ט דברי יהודה דף יד ע"ג {צריך חצר המשתמרת גם בדעת אחרת מקנה}
ד/ט דברי יחזקאל (מישור) עמ' תמט
ד/ט דברי יחזקאל (תרצה) דף קמג ע"ג
ד/ט דליית הכרם עמ' תתתלב {כ"מ}
ד/ט דרך איש דף ז ע"ד
ד/ט דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תרעו
ד/ט הגהות חבר בן חיים
ד/ט הגהות מוהר"י קרט עמ' מא
ד/ט הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' קלא, קמ
ד/ט זכות משה (תשסב) עמ' קסו
ד/ט זכות משה (תשסו) עמ' קעא
ד/ט חוקות הדיינים ח"ג עמ' סח
ד/ט חזקה רבה אהע"ז ח"ג עמ' 79 {מל"מ}, ח"ד עמ' 13
ד/ט חי' הגר"ח ב"מ עמ' צו
ד/ט חי' הר"ר שמעלקא ב"מ יא
ד/ט יגיעת ערב ב"מ עמ' קכא {ראב"ד}, רסב {אבי עזרי}
ד/ט יד דוד (דהן) עמ' קנט
ד/ט יד המלך (פלומבו)
ד/ט יד יצחק (הכהן) דף טו ע"ד
ד/ט יהגה האריה עמ' סג
ד/ט יהל אור דף כא ע"ב
ד/ט יורו משפטיך ליעקב סי' קט
ד/ט יפה נוף עמ' רא
ד/ט יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' קל
ד/ט כוכב מיעקב (גרינברג) דף יח ע"א {חצר משתמרת}
ד/ט כנור דוד עמ' יח {חצר המשתמר}
ד/ט כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף מג ע"א
ד/ט כתבי העלוי מראקוב עמ' מג
ד/ט מאור למלך ב"מ עמ' קמו-קמז, קנג, קנה-קנו, קסט, קע {אהא"ז}, קעא, קעד {אבי עזרי}, קפ-קפא
ד/ט מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' סד {אבי עזרי}
ד/ט מאור תורה (שנגהי) חוב' א עמ' יח-יט
ד/ט מאורות נתן (הורוביץ) דף סא ע"א
ד/ט מאורי המועדים עמ' שנה
ד/ט מהרי"ט אלגזי פ"ב אות יז או"ק ג
ד/ט מחנה יוסף (תשעב) סי' עט אות יז
ד/ט מחקרים במשפט התלמודי עמ' 127
ד/ט מחשבת הקודש ח"ב דף מט ע"ד
ד/ט מילי דמרדכי
ד/ט מלאכת שלמה (חכים)
ד/ט מלאכת שלמה (קמחי), תשובות דף כח ע"א, ל ע"א {מל"מ}
ד/ט מלואי אבן ח"ד עמ' פא
ד/ט מעיני החכמה ח"א אות רפט, שטו, שכט, שנה
ד/ט מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ד]
ד/ט מצעדי גבר ב"מ סי' לא אות ב, ח, סי' לג ח"א אות ב
ד/ט משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' שפב
ד/ט משכיל ליהודה עמ' רכח-רכט
ד/ט משנת יעקב
ד/ט משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' עז, עח {חצר לקטן}, פד
ד/ט משפט הקנין ח"ב עמ' צד, תלד, ח"ג עמ' יד, מג, עג, קלו, קעז, קפז, רב, רפד
ד/ט משפטי אמת עמ' רעז-רעח
ד/ט נוה צדק
ד/ט נזיר ה' סי' ל סעיף א
ד/ט נימוקי מלב"ם ב"מ סי' ד
ד/ט נתן פריו ב"מ עמ' סא
ד/ט סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' קכז-קכט
ד/ט עולת שלמה ח"ב עמ' תכה
ד/ט עטרת מרדכי (וינברג) דף ב ע"ב
ד/ט עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תרסו
ד/ט פני משה (שלז')
ד/ט פנס שלמה
ד/ט פרקי שליחות עמ' 232
ד/ט קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' כה
ד/ט קול אריה (שוורץ, תשעא) חו"מ עמ' שח
ד/ט קול אריה עמ' תקסח
ד/ט קונטרסי שעורים ב"מ שעור יא אות ה
ד/ט קרית מלך רב (תשסו) עמ' תנז, תרלג
ד/ט שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף יד ע"א, ח"ב דף קמח ע"א, קנג ע"ב, קנו ע"א
ד/ט שדה אברהם דף ו-יג, כז ע"ב
ד/ט שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' שיב
ד/ט שו"ת ממעמקים ח"ג עמ' קעד
ד/ט שו"ת רשב"ש עמ' קפג
ד/ט שושנת יעקב (הורוויץ) סי' ר סעיף א
ד/ט שירת דוד (תשסג) עמ' קלא-קלב, קלה
ד/ט שירת דוד ב"מ עמ' קלא-קלב, קלה
ד/ט שם מרדכי עמ' 23 {"עומד בצד"}
ד/ט שמן רקח ח"א דף מו ע"ג, מז ע"ג {בחצר שאינה משתמרת צריך לעמוד בצד חצרו}
ד/ט שמן רקח ח"א דף מז ע"א
ד/ט שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' רמט
ד/ט שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' קנו, קנט
ד/ט שער המלך - טעם המלך ח"א עמ' שעג
ד/ט שערי יצחק (תשיז) עמ' קצג
ד/ט שערי לימוד (לוריא) ח"א סי' יא אות א ד"ה ולכאורה
ד/ט שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 4
ד/ט תורת הקנינים ח"ב עמ' קסט, תקנז
ד/ט תורת יצחק ח"ב עמ' רמב
ד/ט תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' תסה
ד/ט תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תרעג
ד/ט תקון סופרים (רשב"ש) שער יט עמ' עה
ד/ט תשובות ר' איסר יהודה עמ' קצו {ד' אמות}
ד/ט תשובות ר"י אלחנן עמ' קסד
ד/י אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' סו
ד/י אבן ציון עמ' שלו
ד/י אגרות משה אהע"ז ח"א סי' קיז
ד/י אהל יצחק גיטין עמ' תלב, תקב, תתיח, תתכח
ד/י אהל משה (וינברג) קונטרס הלך דבש דף טו ע"א-ע"ב {אומר אמרו}
ד/י אור הישר [שו"ת הרמ"א סי' ג ד"ה התשובה הרביעית]
ד/י אור הלבנה (רובין) ח"ב
ד/י אורי חיים ח"ב עמ' שעז
ד/י אמרות טהורות (ישראל) דף קלג ע"ב
ד/י אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 392
ד/י באר מים חיים (נוסינזון) גיטין דף כט
ד/י בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' עו
ד/י בית אהרן וישראל גל' מט עמ' סא-סב {אומר אמרו}, גל' עד עמ' כז {אומר אמרו}
ד/י בית אהרן וישראל גל' קיב עמ' קלו {אמרו לפלוני ולפלוני שיחתמו}
ד/י בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' רמב
ד/י בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' רעג
ד/י בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' שפד
ד/י ברור הלכה גיטין סו ע"ב ציון ב
ד/י ברכות חיים ח"ב עמ' שלח
ד/י דברות משה גיטין עמ' ריד
ד/י דברי אליהו (חזן) ח"ב עמ' קכא-קכט
ד/י המעלות לשלמה עמ' קפג, שו, שמה
ד/י הרמב"ם כמחנך עמ' 23
ד/י זכר יצחק (תשן) עמ' פח
ד/י חזון יחזקאל קידושין פ"א ה"א
ד/י חי' הגר"מ זמבה סי' לא
ד/י חק לישראל שליחות עמ' 16, 737, 738
ד/י יד הלוי (לוין) תשובה בענין עגונות עמ' 5, 7, 16
ד/י ישא איש דף נד ע"ב
ד/י מילי דמרדכי
ד/י מלואי אבן ח"ב עמ' קצב
ד/י מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/י משנת יעקב כאן
ד/י משנת יעקב משפטים עמ' קצג
ד/י משנת יעקב נשים ח"ב עמ' מא-מג, שמג
ד/י נבכי נהרות סי' יא ס"ק ו, ח
ד/י נתיבות מרדכי קדושין עמ' קכד, קכח, קכט {או"ש}, קלא
ד/י פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' תריד
ד/י פרקי שליחות עמ' 220, 225, 228
ד/י צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קז ע"ב
ד/י צרור הכסף (הראשון) עמ' קמ, שמד
ד/י שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף קנב ע"א
ד/י שבות יהודה (שו"ת) עמ' פד
ד/י שו"ת אדה"ז סי' לג
ד/י שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' רנה
ד/י שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' רלא
ד/י שו"ת הרד"ך עמ' פד-פה, קז, קיא
ד/י שו"ת הריב"ש עמ' ב
ד/י שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' עה, פח {מג"מ}
ד/י שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רמד סעיף א
ד/י שירת דוד יבמות-קידושין עמ' שיב
ד/י שמחת יו"ט (אלגזי) דף קנא ע"ב-ע"ד
ד/י שמחת יו"ט (אלגזי) סי' לח אות א
ד/י שנתון המשפט העברי ח"ה עמ' 262, ו עמ' 68, 75, 90, 280, 283
ד/י שעורי הלכה עמ' קצב {מל"מ}
ד/י שעורי הרב גיטין ח"א עמ' שיב
ד/י שעורי מרן הגר"י מפוניבז עמ' פב
ד/י שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 400, 403
ד/י שער המלך ח"א עמ' תקכו
ד/י שערי לימוד (לוריא) ח"א סי' יד אות ט ד"ה ויש
ד/י תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תד
ד/י תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' תכו, תכח
ד/יא אבקת רוכל (תשעז) עמ' רנה
ד/יא אור הלבנה (רובין) ח"ב
ד/יא אור לי (מדיני) סי' לא אות נו {מזל שעה}
ד/יא אורים גדולים (תשסג) עמ' רצב-רצג
ד/יא אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 343 {"אתן" לא מועיל בשטר}
ד/יא ברור הלכה גיטין מ ע"ב ציון ו {"אתן" בשטר או בקנין}
ד/יא ברכת שלמה אהע"ז סי' כא אות ח {קושיה על שו"ת המבי"ט ח"ב סי' קלב שכתב שלרמב"ם מועיל קנין "אתן"}
ד/יא גנת ורדים חו"מ כלל ה סי' ה דף קלא ע"ב {אתן לא מועיל}, וע"ג {אמר "אתן מעכשו"}
ד/יא דברות משה גיטין עמ' תסט {הגירסה "הרי היא שלו" ולא "הרי היא לו" וכצ"ל ברי"ף}
ד/יא דברי ריבות (תשעב) עמ' רכז
ד/יא הארת ירוחם קדושין ח"ב דף קז ע"ג
ד/יא ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 124 {כ"מ}
ד/יא ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 125, 124
ד/יא הר המלך ח"ד עמ' נט
ד/יא חוות בנימין ח"ב עמ' שסו {אתן לא מועיל}, שע {מ"מ - לשון הבטחה}
ד/יא ישא איש דף נה ע"ד
ד/יא כפי אהרן ח"ב דף קטז ע"ד {אתננה}
ד/יא מזל שעה
ד/יא מילי דמרדכי
ד/יא מעיל שמואל (פלורנטין)
ד/יא מקורות לפסקי הרמב"ם {הגירסה "נתתיה" כגירסת הרי"ף}
ד/יא משיב משפט עמ' שכה
ד/יא משנת יעקב
ד/יא נועם ח"ט עמ' מג {נתתי - לשון עבר מועיל במכר}
ד/יא עמק המשפט ח"א עמ' יא
ד/יא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קפ
ד/יא פד"ר ח"י עמ' 370 {קנין אתן לא מועיל}
ד/יא פרי האדמה ח"ב
ד/יא צרור הכסף (הראשון) עמ' קמ, שמד
ד/יא שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תקלז
ד/יא שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' קלו
ד/יא שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קצד
ד/יא שו"ת ר"י מליריאה סי' כ עמ' קה {מ"מ - לשון הבטחה}
ד/יא שו"ת רשב"ש סי' ע {אתן לא מועיל}, רפז {לשון עתיד לא מועיל}, תרח (עמ' תקו) {"נתתי" מועיל}
ד/יא שמחת יו"ט (אלגזי) סי' לט אות א
ד/יא תורת אמת (תשסו) עמ' תפו
ד/יב אשר למלך {טעם שזה ספק, חזרו בעלים ותפסו}
ד/יב ברור הלכה גיטין מ ע"ב ציון ח
ד/יב דברות משה ב"ק ח"ב סי' פט הערה עא (דף רכח ע"ב) {מ"מ בשם תוס'}
ד/יב דברי משה (מזרחי) עמ' קכו, קל {מ"מ}
ד/יב דברי ריבות (תשעב) עמ' תסג
ד/יב דורש משפט עמ' מה
ד/יב דעת משה (פרידמן) סי' כט {תוס' גיטין מ ע"ב ד"ה הודאת}
ד/יב הלכה רבה ח"ג עמ' 129 {שמא זיכה ע"י אחר}
ד/יב הר המור {טעם דחיית הודאת הנותן, ט"ז על דברי הבן}
ד/יב חוקות הדיינים ח"א עמ' שנג {למה לא מקבלים את הודאת הנותן}
ד/יב ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רעז {מ"מ}
ד/יב כהונת רפאל עמ' שיז
ד/יב משנת יעקב
ד/יב משפטי אמת עמ' רפ
ד/יב נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' פח {מל"מ}
ד/יב עדות ושטרות עמ' 277 {ראב"ד}
ד/יב עין יצחק ח"ב עמ' תעה {מ"מ}
ד/יב פרקי שליחות עמ' 65
ד/יב שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף קנה ע"א וע"ג {מל"מ}
ד/יב שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' רסח אות ה {מ"מ}
ד/יב שולי הגליון עמ' קפ
ד/יב שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רמה סעיף ב {מ"מ}
ד/יב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 107
ד/יב תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תרנב
ד/יג אור הלבנה (רובין) ח"ב
ד/יג אישים ושיטות (תשסז) עמ' שכה
ד/יג בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' צט סעיף י
ד/יג בית דינו של שמואל עמ' 581-582
ד/יג בית המדרש [רשב"א גיטין לב כתב כמו לח"מ ומל"מ]
ד/יג בני יוסף (קאריו) דף יז ע"ג
ד/יג גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל ה סי' ד {סתירה להל' מלוה}
ד/יג דברי התורה סי' צט אות א
ד/יג דברי משה (מזרחי) עמ' קיג-קטו, קיח-קכ, קכו-קכז, קל
ד/יג המאיר לארץ [שתי הלחם סי' יב]
ד/יג זכרון אהרן עמ' כט
ד/יג חזון יחזקאל ב"מ פ"א ה"ו, ב"ב פ"ב ה"א, פ"ח ה"ג
ד/יג חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 244 {לח"מ ומל"מ}
ד/יג כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף קי ע"ד
ד/יג לב שלמה (חלמא) עמ' נה
ד/יג לחקרי הלכות סי' שמ = פרי חיים {יישבע}
ד/יג מנחת יוסף ח"ב עמ' סא
ד/יג נתיבות המשפט סי' רמה ס"ק ד
ד/יג פני משה (בנבנשתי) ח"א סי' סג (דף קמז ע"ג)
ד/יג פני משה (הררי) עמ' קיט, קכב, קכד, קמא
ד/יג פעמוני זהב סי' קמו סעיף ד
ד/יג צרור הכסף (הראשון) עמ' שמה
ד/יג קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) מדות חכמים עמ' נא {מל"מ}
ד/יג קרית מלך
ד/יג קרית מלך רב (תשסו) עמ' תת
ד/יג שו"ת ר"י אבן עזרא עמ' קסד {יישוב הקושי מהל' מלוה פ"א ה"ד}
ד/יג שער משפט סי' צט ס"ק ג, סי' רמה ס"ק ב
ד/יד בית יעקב (טבשונסקי) סי' קמ סעיף א, סי' רמה סעיף ב
ד/יד חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 245
ד/יד צרור הכסף (הראשון) עמ' שמה
ד/יד שו"ת ר"י מליריאה עמ' שנ-שנא
ד/יד שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קמ סעיף ב {מ"מ}


ה/804 הלכות זכייה ומתנה פרק ה *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ה/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ה/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ה/רה"פ פי' ר"י קאפח
ה/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ה/רה"פ רמב"ם לעם
ה/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ה/א אוצרות הרמב"ם
ה/א אור הלבנה (רובין) ח"ב עמ' קג-קד
ה/א בגדי ישע (הלוי) אהע"ז סי' לו אות יח {תפיסה, אם נותן אמתלא}
ה/א בית יחזקאל (סרנה) ב"ב עמ' קא
ה/א בית יעקב (טבשונסקי) סי' רמב סעיף ד {לח"מ}
ה/א בית ישחק {אל תגלו עד יום פלוני}
ה/א בעי חיי חו"מ ח"א סי' עו דף פז ע"א
ה/א ברוך מבנים (תרצו) סי' א עמ' ג
ה/א דביר הקודש ב"ב סי' כז אות ג-ה, ח
ה/א דברי חיים ח"ב חו"מ סי' לב {בהודאה}
ה/א דברי משפט סי' רמב סעיף א, ג
ה/א דברי שלום (מזרחי) חו"מ ח"ב סי' קמ {חשש הערמה, דין מכר מוסתר}
ה/א הגהות חבר בן חיים
ה/א הירושה והצוואה במשה"ע עמ' 286
ה/א חזקת הבתים עמ' 148
ה/א חי' חתם סופר
ה/א חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 33, 34
ה/א ישועה בראש ב"ב מ ע"ב
ה/א כבוד יו"ט
ה/א מגל ח"ו עמ' 8, 12 {טעמי הרמב"ם והראב"ד}
ה/א מורשת יעקב (גניזי) ב"ב מ ע"ב
ה/א מכתם לדוד (פרדו) דף רכב ע"ג
ה/א מלאכת שלמה (חכים)
ה/א מעיל שמואל (פלורנטין)
ה/א מעיני המים {יישוב כפילות לשון "סתם" בב"ב מ ע"ב}
ה/א מקיץ בן חי סי' א דף י ע"ב
ה/א מרגניתא דר"ב (פרנקל תאומים) פרשת תולדות {מכירה טמירתא בגוי}
ה/א משכנות הרועים (אלחאיק) מע' צ אות א דף רפה ע"ג-ע"ד
ה/א משמרות כהונה בבא בתרא מא ע"א {לח"מ}
ה/א משנת יעקב {שכיב מרע בסתם}
ה/א משפטי אמת עמ' רע
ה/א משפטיך ליעקב ח"ג סי' כז אות ג {לח"מ}, ד-ה
ה/א נוה צדק - דרושים דף עב ע"א
ה/א סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' קכט-קלא
ה/א סוכת דוד ב"ב מ ע"ב עמ' תג, תיא
ה/א עיונים במשפט (שאנן) חו"מ סי' ל עמ' רפג
ה/א עיני דוד
ה/א צרור הכסף (הראשון) עמ' שמד
ה/א קרית מלך
ה/א שביתת יו"ט
ה/א שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' רטז, שמב
ה/א שו"ת מהרא"ל צינץ חו"מ סי' לח אות ו דף סד ע"ג-ע"ד
ה/א שו"ת ר"מ גאויזון סי' ג עמ' כה, כו {כי אינו נותן בלב שלם}
ה/א שולי הגליון עמ' קפ
ה/א שמחת עולם (לגו) ב"ב מ ע"ב (דף יא ע"ג בדפי הספר) {טעם פסול המתנה}
ה/א שמן המשחה (קושטא) דף ב ע"א {מ"מ קורא לרמב"ם "המחבר"}
ה/א שנתון המשפט העברי חי"ג עמ' 50, 52, 56, 58
ה/א שעורי ר"א ליכטנשטין ב"ב פ"ג עמ' 203, 205
ה/א תהלה לדוד (אמאדו) ח"א דף קסח ע"ב
ה/א תחומין חי"ז עמ' 302 {במצווה מחמת מיתה}
ה/ב אבן האזל
ה/ב אבני החושן סי' רמב סעיף ב
ה/ב אורים גדולים (תשסג) לימוד קפט עמ' שד {אם כתב "ביפויי לשון" או "כתקנת חז"ל"}
ה/ב אות היא לעולם ח"ב מעמ' מ אות לז דף סז ע"א
ה/ב בית יחזקאל (סרנה) ב"ב סי' כא עמ' קא-קב
ה/ב דביר הקודש ב"ב סי' כז אות ה
ה/ב דבר שמואל (אבוהב) סי' שכח-שכט
ה/ב דברי ריבות (תשעב) עמ' קעא
ה/ב הירושה והצוואה במשה"ע עמ' 286
ה/ב זכרון משה אליהו עמ' צט {תפיסה}
ה/ב חי' חתם סופר
ה/ב חתן סופר קניינים ח"ב עמ' ד
ה/ב ימי שלמה
ה/ב ישועה בראש ב"ב מ ע"ב
ה/ב לשון למודים חו"מ דף נג ע"ב {מ"מ}
ה/ב מורשת יעקב (גניזי) ב"ב מ ע"ב
ה/ב מחנה יהודה (אשכנזי) דף רכד ע"ד {מ"מ}
ה/ב מרגניתא דר"ב (פרנקל תאומים) פרשת תולדות
ה/ב משכן שילה עמ' רסט {"וכיוצא בעניינים אלו"}
ה/ב משכנות הרועים (אלחאיק) מע' צ אות א דף רפה ע"ג-ע"ד
ה/ב משמרות כהונה בבא בתרא מא ע"א {מ"מ}
ה/ב משנת יעקב
ה/ב משפטי אמת עמ' רע
ה/ב משפטיך ליעקב ח"ג סי' כז אות ג {קרקע}, ד-ה
ה/ב נוה צדק
ה/ב נוה צדק - דרושים דף עב ע"ג
ה/ב סיני כרך קג עמ' רכח-רכט
ה/ב ערך שי ב"ב מא ע"א
ה/ב פד"ר יג עמ' 188
ה/ב פני משה (שלז')
ה/ב פסקי דין ירושלים חי"ד עמ' קכו
ה/ב פרי האדמה ח"ב
ה/ב צרור הכסף (הראשון) עמ' שמד
ה/ב ר"י ששפורטש עמ' 118, 119, 235
ה/ב שו"ת הרדב"ז ח"א סי' תקמ
ה/ב שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' שמא
ה/ב שו"ת מהר"ם אלשיך סי' סד
ה/ב שו"ת ר' יצחק הלוי מקושטא סי' יח עמ' סו {תפיסה, הדין בזמננו, "מעכשו"}
ה/ב שמחת עולם (לגו) ב"ב מ ע"ב (דף יא ע"ד בדפי הספר)
ה/ב שפתי שושן עמ' קסה {סתמא}
ה/ב תקפו של רפאל סי' יט אות ו {מ"מ - תפיסה, מיטלטלין}
ה/ג בית יחזקאל (סרנה) ב"ב סי' כא עמ' קא-קב
ה/ג חיי דוד עמ' רצ {מ"מ}
ה/ג מגל ח"ו עמ' 6 {המתנה טמירתא קדמה למתנה לאשה}
ה/ג משפטי אמת עמ' רעג
ה/ג סוכת דוד ב"ב מ ע"ב עמ' תג
ה/ג ערך שי ב"ב מא ע"א
ה/ג צרור הכסף (הראשון) עמ' שמד
ה/ג שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' רי
ה/ד אבקת רוכל (תשעז) עמ' שכא
ה/ד אהל חייא עמ' קמז
ה/ד אור הלבנה (רובין) ח"ב
ה/ד אנצי"ת ע' גלוי דעת הע' 86
ה/ד בית יחזקאל (סרנה) ב"ב סי' כא עמ' קב
ה/ד בני בנימין (נבון) חו"מ דף צא ע"א
ה/ד ברכת מרדכי ב"ב עמ' רנה
ה/ד גדולי שמואל ב"ב דף מ ע"ב {או"ש}
ה/ד דברות משה ב"ב ח"א סי' לא ענף ד
ה/ד חי' הגרז"ס נשים עמ' קכא
ה/ד חיי עמרם עמ' רנג
ה/ד חק לישראל שליחות עמ' 673
ה/ד יד דוד (קרלין) ח"א דף צג ע"א
ה/ד ירך אברהם ח"א דף כה ע"ב
ה/ד מודעא ואונס עמ' רסט
ה/ד משפטי אמת עמ' רעד
ה/ד נחלת אריה עמ' קכב
ה/ד סוכת דוד ב"ב מ ע"ב עמ' תג-תד
ה/ד צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף רמא ע"א {מ"מ}
ה/ד צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' תלד אות ח
ה/ד צרור הכסף (הראשון) עמ' קמ, שמד
ה/ד קרני ראם (ירמוש) עמ' תקלא
ה/ד שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' רה
ה/ד שו"ת הריב"ש עמ' רצז
ה/ד שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' רכג
ה/ד שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' קלג
ה/ד שו"ת רשב"ש עמ' תפו
ה/ד שמן המשחה (קושטא) דף ב ע"א
ה/ד תחומין ח"ה עמ' 285
ה/ה אבקת רוכל (תשעז) עמ' שכא
ה/ה אור הלבנה (רובין) ח"ב
ה/ה בית אפרים מהדורא תניינא אהע"ז ח"א סי' עא עמ' רנז
ה/ה בית יחזקאל (סרנה) ב"ב סי' כא עמ' קב
ה/ה דברות משה ב"ב ח"א סי' לא ענף ד
ה/ה הרמב"ם כמחנך עמ' 223
ה/ה חיי עמרם עמ' רנג
ה/ה משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שמא
ה/ה משפטי אמת עמ' רעד
ה/ה נועם ח"ג עמ' קעה
ה/ה סיני כרך עג עמ' יח
ה/ה סיני כרך קג עמ' רכ-רכא
ה/ה פד"ר חי"ד עמ' 55
ה/ה צרור הכסף (הראשון) עמ' קמ
ה/ה שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' קיח
ה/ה שו"ת רשב"ש עמ' תפו
ה/ה שעורי ר"א ליכטנשטין ב"ב פ"ג עמ' 211
ה/ו אור הגנוז (אופק) קדושין ח"א עמ' קמח {או"ש}
ה/ו אור הישר [שו"ת הריב"ש סי' תד]
ה/ו אור הלבנה (רובין) ח"ב עמ' קה-קי
ה/ו אור שמח
ה/ו אפיתחא דבבא ב"מ עמ' לג
ה/ו בית יעקב (טבשונסקי) סי' רמ סעיף ג {לח"מ}
ה/ו בקע לגלגלת דף לה ע"א
ה/ו ברור הלכה כתובות צד ע"א ציון ה
ה/ו ברור הלכה כתובות צד ע"ב ציון ב
ה/ו ברור הלכה קדושין עג ע"ב ציון ז
ה/ו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ד עמ' נד
ה/ו גדולי שמואל כתובות דף צד, ב"ב דף נד ע"א {או"ש}
ה/ו דובר מישרים (השמטות)
ה/ו המשפט העברי עמ' 1000
ה/ו הר המלך ח"ד עמ' נט
ה/ו ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ד עמ' צח
ה/ו זכרון משה אליהו עמ' צ
ה/ו חיים שנים ישלם עמ' לט
ה/ו יד המלך (פלומבו)
ה/ו לבוש מרדכי ב"ב (תשעד) סי' טו אות א-יב
ה/ו מהרי"ט אלגזי פ"ב אות טז או"ק ג {או"ש}
ה/ו מוריה גל' קיג עמ' נח
ה/ו מזל שעה
ה/ו מחנה יהודה (אשכנזי) דף קטז ע"א {לח"מ}
ה/ו מילי דמרדכי
ה/ו מלאכת שלמה (חכים)
ה/ו מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' רצד-רצה {או"ש}
ה/ו מעיל שמואל (פלורנטין)
ה/ו מעשה רקח
ה/ו מקורות לפסקי הרמב"ם
ה/ו משנה הלכות כתובות דף קכא ע"ג, קכב ע"ב-ע"ג
ה/ו משנת יעקב
ה/ו משפטי ארץ ח"ב עמ' 143
ה/ו נוה צדק
ה/ו פני משה (שלז')
ה/ו פרי אהרן (בגון) עמ' ע {או"ש}
ה/ו פרי עץ חיים (אביגדור)
ה/ו צרור הכסף (הראשון) עמ' כו
ה/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' ס, שבועות ח"ב עמ' קל
ה/ו רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' שפא
ה/ו שביתת יו"ט
ה/ו שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' לד
ה/ו שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רמ סעיף ו
ה/ו שמן רקח ח"א דף נ ע"ד
ה/ו שנתון המשפט העברי ח"א עמ' 342
ה/ו שעורי הרב גיטין ח"א עמ' נא
ה/ו שערי לימוד (לוריא) ח"א סי' יז אות י ד"ה אחר
ה/ו שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' תכח, תלו
ה/ז אור הלבנה (רובין) ח"ב
ה/ז ושב הכהן (תשמח) עמ' ל
ה/ז ישועות ישראל סי' מג סעיף א
ה/ז מלאכת שלמה (חכים) כאן, ודף לב ע"ד {לח"מ}
ה/ז צרור הכסף (הראשון) עמ' כו
ה/ז שו"ת הריב"ש עמ' תרטו
ה/ז שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רמ סעיף ו
ה/ז שמן רקח ח"א דף נ ע"ג
ה/ח אהבת דוד (חיד"א, תשכז) עמ' קא
ה/ח אהבת דוד (תקנט) דף נג ע"ד, נד ע"א
ה/ח אור הלבנה (רובין) ח"ב
ה/ח אמר יוסף (אלקלעי) דף קיד ע"א {מל"מ}
ה/ח אשר למלך
ה/ח בד קודש (דאנון)
ה/ח בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ה/ח בית יעקב (טבשונסקי) סי' רמ סעיף א {מ"מ ומל"מ}
ה/ח ברור הלכה כתובות מד ע"א ציון א
ה/ח דין אמת (תשסז) עמ' רמו {מל"מ}
ה/ח דליית הכרם עמ' תתתלב [צ"ל היה כתוב שם אחריות]
ה/ח חזקת הבתים עמ' 149
ה/ח יד המלך (פלומבו)
ה/ח ימי שלמה
ה/ח כבוד יו"ט
ה/ח כתבי ערוך השולחן - שו"ת סי' לו
ה/ח מגדל צופים ח"ד סי' עו
ה/ח מלאכת שלמה (חכים) כאן, ודף לב ע"א {מל"מ}
ה/ח נוה צדק
ה/ח פרי האדמה ח"ב
ה/ח צמח צדקה - שו"ת עמ' רד
ה/ח צרור הכסף (הראשון) עמ' ק
ה/ח קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' רפו {מ"מ}
ה/ח שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' ל {מ"מ}
ה/ח שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' שיט {מ"מ}
ה/ח שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ב עמ' רלא
ה/ט אבן ישראל (פישר) ח"ט עמ' קנח {מל"מ}
ה/ט אור הישר [דברי ריבות סי' שלב]
ה/ט אור הלבנה (רובין) ח"ב עמ' קי-קיג
ה/ט בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ה/ט בני בנימין (נבון) חו"מ דף צא ע"ב
ה/ט בני דוד
ה/ט ברור הלכה כתובות מד ע"א ציון א
ה/ט דברי ריבות (תשעב) עמ' תקטז
ה/ט דליית הכרם עמ' תתתלב [צ"ל שלא כתב השני, אלא מזמן השני]
ה/ט דרכי חושן ח"א עמ' צח-צט
ה/ט דרש אברהם ח"א דף קצח ע"ד
ה/ט חי' חתם סופר
ה/ט מלאכת שלמה (חכים)
ה/ט מעיני המים
ה/ט משנת יעקב
ה/ט משפטי אמת עמ' רנז
ה/ט נדיב לב ח"ב חו"מ דף צט ע"א {כרפרם}
ה/ט נוה צדק
ה/ט נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' תנב
ה/ט נתיבות המשפט סי' רלט ס"ק ב {השמיט נ"מ לאורועי שטרי}
ה/ט קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' רמג
ה/ט קול יהודה (ישראל) דף סד ע"ב {שני שטרות במכר}
ה/ט שו"ת הריב"ש עמ' תשי
ה/ט שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' שיט {מ"מ}
ה/ט שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רמ סעיף ב, סי' רמ סעיף ג
ה/ט שער משפט סי' מח ס"ק א
ה/ט תורת אמת (תשסו) עמ' תיא


ו/805 הלכות זכייה ומתנה פרק ו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ו/רה"פ מעשה רקח
ו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ו/רה"פ פי' ר"י קאפח
ו/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ו/רה"פ רמב"ם לעם
ו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ו/א וב' שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' קב, ח"ג עמ' צו
ו/א אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' צט אות ג
ו/א אבני ציון ח"ב סי' נ אות ב {מל"מ}, ח"ג עמ' קעד {מל"מ}
ו/א אגודות אזוב מדברי דף נז ע"א וע"ג {מל"מ}, פח ע"ב {מל"מ - אעבורי אחסנתא}, פח ע"ג {מל"מ - בקפידא גדולה לא משגיחים בדעתו של האחר}
ו/א אגרות משה חו"מ ח"ב עמ' רלד
ו/א אהל חייא עמ' קמז, תריא
ו/א אור הישר [חיים שאל ח"א סי' סג, דברי ריבות סי' קכט, רז, רנג, תכז, שו"ת מהר"ם לובלין סי' קח]
ו/א אוריין תליתאי (תאומים) סי' מו {מל"מ}
ו/א אמרי בינה (אוירבך) - הלואה סי' סג [לב] ד"ה ויש, סי' פה [ב] ד"ה עיין, שו"ת ח"א סי' ג [ו] ד"ה ונראה {מל"מ}
ו/א אמרי משפט ח"א עמ' קפב, רכג
ו/א אנצי"ת ע' אומדנא הע' 18 {מל"מ}
ו/א אשל אברהם (שפירא) עמ' קי {מל"מ}
ו/א בית אהרן וישראל גל' ט עמ' עו-עז, פ {מל"מ}
ו/א בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' יא אות ו
ו/א בית מאיר (תשע) סי' נ ס"ו עמ' שמ, נא ס"א עמ' שמה, שו"ת סי' ו עמ' נה {מל"מ}
ו/א בכורי גשן סי' לח פרקים ב, ד-ה {מל"מ}
ו/א בן ידיד
ו/א ברוך מבנים (תרצו) סי' א עמ' ד, סי' ג עמ' צו
ו/א ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' יא, קסו {מל"מ}
ו/א ברכת שלמה חו"מ עמ' עב {מל"מ}
ו/א ברקאי ח"א עמ' 132, 133 {עושים ע"פ אומד דעתו של נותן}
ו/א גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף יב ע"ב {לח"מ}
ו/א גדולי שמואל כתובות דף עח, פא {מל"מ}
ו/א גליונות אבני נזר {מל"מ}
ו/א דבר יהושע (שו"ת) ח"ג סי' טו אות ח {מל"מ}
ו/א דברי חיים (אוירבך) קידושין סי' לז ד"ה וראיתי {מל"מ}
ו/א דברי חיים (שו"ת) ח"א אהע"ז סי' ג, מח, חו"מ סי' יג אות א
ו/א דברי יחזקאל (פרנקל) עמ' רה {מל"מ}
ו/א דברי משה (מזרחי) עמ' רסו {מל"מ}
ו/א דברי ריבות (תשעב) עמ' קפח, שצו, תקלו, תרז
ו/א דיני חוזים במשה"ע עמ' 266
ו/א הגהות חבר בן חיים
ו/א הלכה רבה ח"א עמ' 348
ו/א הפלאות נדרים (תשעג) עמ' קלז
ו/א הרי בשמים (הורוביץ) ח"ה עמ' סט {מל"מ}
ו/א זכר יהודה עמ' שה-שו, שח, שיב-שיג, שכ, שכב
ו/א זכרון יהודה (מונק) דף ה ע"א {מל"מ בשם ר"מ יונה}
ו/א חזון יחזקאל כתובות פ"ד הט"ו
ו/א חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 134, חו"מ ח"א עמ' 274, 284 {מל"מ}, חו"מ ח"ג עמ' 201
ו/א חי' חתם סופר
ו/א חסדי דוד ח"ג עמ' קלב
ו/א חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 619
ו/א חק לישראל ערבות עמ' 540
ו/א חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 31, 175 {מל"מ}, 178 {מל"מ}, 179 {מל"מ}, 201, 337 {מל"מ}
ו/א טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' תיב, תכה
ו/א יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' תרל-תרלב {מל"מ}
ו/א יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' תכז {אבי עזרי}
ו/א יד המלך (פלומבו)
ו/א יכין ובועז ח"א סי' א עמ' 15, 16, 18
ו/א ימי שלמה
ו/א יראה ואהבה עמ' רנג {מל"מ}
ו/א כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' סח {מל"מ}
ו/א כך דרכו של תלמוד עמ' 115
ו/א כתבי משה זילברג עמ' 115
ו/א לב מבין דף עח ע"ג {מל"מ}
ו/א להורות נתן (שו"ת) ח"ט עמ' עד
ו/א מגילת ספר לאוין דף מג ע"ג {מ"מ}
ו/א מזל שעה
ו/א מים קדושים, דרושים דף נט ע"ד {מל"מ}
ו/א מלאכת שלמה (חכים)
ו/א מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' כה {מל"מ}
ו/א מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' פג
ו/א מנחת כהן (יוסף חיים) דף קיב
ו/א מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' תעד
ו/א מפתח הבאורים [אבני מילואים סי' צ אות יט]
ו/א מקדשי השם ח"א עמ' קמז {מל"מ - אומדנא בתלוי בדעת אחרים}
ו/א מקור ישראל דף לג ע"ד {מל"מ}, צ ע"ב, צו ע"ד
ו/א משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תקלב {מל"מ}
ו/א משנה הלכות כתובות דף ק ע"א {מל"מ}
ו/א משנת אליעזר (רבינ') עמ' עב {מל"מ - אומדנא}
ו/א משנת יעקב קנין עמ' רג-רז
ו/א משפט שלמה (זפרני) ח"ד עמ' קט, קיז {מל"מ}
ו/א משפטי ארץ ח"ב עמ' 126 {מל"מ}, 130
ו/א משפטי שאול - פסקי דין עמ' קעג, רב-רה
ו/א נדרי זריזין ח"ג עמ' סו {מל"מ}
ו/א נוה צדק
ו/א נועם ח"א עמ' מ
ו/א נחלת יצחק גיטין סי' יח
ו/א נפת צופים (בירדוגו, תשעה) עמ' שיח {מל"מ}
ו/א נר למאור (רבינוביץ) דף מט ע"ד
ו/א נתיבות שמואל דף ו ע"ג {מל"מ}
ו/א עזרת נשים (מאירי) ח"א עמ' קסח
ו/א ערך שי חו"מ סי' עא סעיף א, סי' רז סעיף ו {מל"מ}
ו/א פד"ר ח"י עמ' 157
ו/א פד"ר חי"ג עמ' 216 {מל"מ}
ו/א פני משה (שלז')
ו/א פסקי ב"ד הרבנות ירושלים - דיני ממונות ח"א עמ' רלו
ו/א פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' עח
ו/א צבי תפארת סי' א, ד {מל"מ}
ו/א צל"ח החדש דף ס ע"ג {מל"מ}
ו/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' לב אות ה, סי' לה, סי' מט אות ד
ו/א צרור הכסף (הראשון) עמ' קמד, שנג
ו/א קונטרסי שעורים קדושין שעור כא אות ה
ו/א קרבן ציון עמ' קלו {מל"מ}, קמה
ו/א ר"י ששפורטש עמ' 119, 224
ו/א ראש אליהו ח"ג עמ' רא {מל"מ}
ו/א שארית יהודה (ינוביץ) חו"מ סי' ב {מל"מ}
ו/א שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף ד ע"א
ו/א שבות יהודה (שו"ת) עמ' קצה, קצז, קצט
ו/א שביתת יו"ט
ו/א שו"ת דבר יהושע (שו"ת) ח"א סי' צג (בסופו) {מל"מ}
ו/א שו"ת הרד"ם חו"מ סי' ה {מל"מ}
ו/א שו"ת הרמ"ז סי' נו
ו/א שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' צב, תעה
ו/א שו"ת מהר"ם מרוטנבורג (תשעה) ח"א עמ' רפח
ו/א שו"ת ר"מ גאויזון עמ' ריד
ו/א שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' קיח
ו/א שו"ת רשב"ש עמ' קח, קסג, ריט, שכ, שנ
ו/א שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קצט סעיף ד, סי' שלד סעיף ב {מל"מ}
ו/א שלחן המלך
ו/א שמעתתא דבי רב עמ' קסא
ו/א שעורי ר"א ליכטנשטין ב"ב פ"ג עמ' 191, 325
ו/א שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 320
ו/א שערי זיו ח"ג דף קנט ע"ג {מל"מ - ראיה לגאונים שיבמה שנפלה למומר אינה זקוקה}
ו/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 446
ו/א שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' תכב
ו/א שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 150 {מל"מ}
ו/א תחומין ח"ז עמ' 384
ו/א תחומין חי"ט עמ' 66
ו/א תחומין חכ"ב עמ' 254
ו/א תשובות ר' יעקב מליסא סי' סג {מל"מ}
ו/א תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 153, 173
ו/א תשורת שי עין משפט אות לב, מהדו"ק סי' נט, תכא, מהדו"ת סי' קכז {מל"מ}
ו/ב אפוד בד דף כז ע"א {אפילו מוטל בעריסה}
ו/ב בית מאיר (תשע) סי' קו ס"א עמ' רפח, סי' קז ס"א עמ' רצב, רצד
ו/ב הירושה והצוואה במשה"ע עמ' 153
ו/ב כבוד יו"ט
ו/ב כתבי הרב נתן פרידלנד ח"א עמ' 107 {מ"מ - דוקא לקטנים אחרים}, 108 {דוקא כל נכסיו}, 110
ו/ב מגן שאול (קצנ') עמ' קיב
ו/ב מזל שעה
ו/ב מילי דמרדכי
ו/ב מלאכת שלמה (חכים)
ו/ב מעיל שמואל (פלורנטין)
ו/ב מקום דוד [שו"ת מהריט"ץ סי' קפב]
ו/ב משכנות הרועים (אלחאיק) מע' מ אות שז (רלב ע"ג-ע"ד, רלג ע"ג, רלד ע"ב)
ו/ב משנת יעקב
ו/ב משפטים ישרים (חסון) דף סא ע"א {הגהמ"י}
ו/ב פנים חדשות [מהר"י לוי קז]
ו/ב פרי האדמה ח"ב
ו/ב צבי גאון יעקב סי' לח
ו/ב צרור הכסף (הראשון) עמ' קמה, שנג
ו/ב ר"י ששפורטש עמ' 119, 224
ו/ב שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף ד ע"א
ו/ב שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' תעט
ו/ב שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תקיד
ו/ב שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' שמח
ו/ב שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' תעט
ו/ב שמחת יו"ט (אלגזי) סי' לב אות ט {מ"מ}
ו/ב שתי הלחם סי' יג
ו/ב תקפו כהן סי' ט
ו/ג אור לישרים (איידליץ, תשב) דף רכז ע"ג
ו/ג אמרי כהן ב"ב סי' יא ס"ק ו
ו/ג בית יעקב (טבשונסקי) סי' רמו סעיף ה {לח"מ}
ו/ג בית מאיר (תשע) סי' קו ס"א עמ' רפח, סי' קז ס"א עמ' רצב, רצד
ו/ג המאיר לארץ [שתי הלחם סי' יג] {כ"מ}
ו/ג המעשה והמדרש עמ' קכו {בן בין הבנים}
ו/ג חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' קסו {לח"מ}
ו/ג מחנה יהודה (אשכנזי) דף רכט ע"ב {לח"מ}
ו/ג מילי דמרדכי
ו/ג מעיל שמואל (פלורנטין)
ו/ג מעיני המים
ו/ג נוה צדק
ו/ג עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' קעו
ו/ג עמודי שלמה ח"ג עמ' רמד
ו/ג ר"י ששפורטש עמ' 119, 224
ו/ג שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' תג
ו/ג שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תקטז
ו/ג שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' מט, נה
ו/ג שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' תג
ו/ג שמו משה דף קמז ע"א וע"ג {מ"מ בשם ר"י מיגאש - שברר דבריו}
ו/ג תורת חסד (פרחיא) דף קסז ע"א, קסט ע"ג
ו/ד באר מרים פ"ח ה"ו אות ב
ו/ד בית מאיר (תשע) סי' קו ס"א עמ' רפח, סי' קז ס"א עמ' רצב, רצד
ו/ד בן אריה
ו/ד דרך עץ החיים (אלגזי) דף קג ע"א {מל"מ}
ו/ד חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 34
ו/ד יד המלך (פלומבו)
ו/ד יכין ובועז ח"א סי' עג עמ' 185
ו/ד מגן שאול (קצנ') עמ' קיב
ו/ד מזכרת עמ' 65-66
ו/ד מזל שעה
ו/ד מעיל שמואל (פלורנטין)
ו/ד מעשה בצלאל סי' תצג
ו/ד מקום דוד [תורת חסד סי' רצט דף קסז ע"א, קסט ע"ב]
ו/ד משכנות הרועים (אלחאיק) מע' מ אות שז (רלג ע"ג, רלד ע"ב) {קנין}
ו/ד משנת יעקב
ו/ד נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' קכה
ו/ד פד"ר יג עמ' 185
ו/ד פנים חדשות [מ"צ נב] {מ"מ}
ו/ד פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' תעז
ו/ד צרור הכסף (הראשון) עמ' קמה
ו/ד קונטרסי שעורים קדושין שעור כא אות ה
ו/ד קרית מלך
ו/ד קרני ראם (ירמוש) עמ' רצד
ו/ד ר"י ששפורטש עמ' 119, 224
ו/ד רוב דגן (הלוי) ח"א דף קלט ע"ב {מל"מ}
ו/ד שו"ת הרשב"א המיוחסות סי' עא
ו/ד שו"ת הרשב"א ח"א סי' אלף מח
ו/ד שו"ת מהר"ח אור זרוע (אביטן) סי' קנד הערה 4
ו/ד שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' תג
ו/ד שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' רנב
ו/ד שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' תג
ו/ד שו"ת רשב"ש עמ' קטו, קכא, תפו, תקד, תקו
ו/ד שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רמו סעיף ד {מל"מ}
ו/ד שמחת יו"ט (אלגזי) סי' לב אות ט
ו/ה אהלי יהודה (הכהן)
ו/ה מעיל שמואל (פלורנטין) [עי' פי"א ה"ה]
ו/ה פד"ר חי"ט עמ' 111
ו/ה ר"י ששפורטש עמ' 119, 224
ו/ו מזל שעה
ו/ו מלאכת שלמה (חכים) דף לב ע"ג {מל"מ}
ו/ו מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' רסו
ו/ו פעמוני זהב סי' רמח סעיף ד
ו/ו שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' מט
ו/ז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קכח
ו/ז זרע יצחק (לומברוזו)
ו/ח אור הלבנה (רובין) ח"ב
ו/ח זכר יהודה עמ' שטו
ו/ח ישועות יעקב נזיקין עמ' רכ
ו/ח משנת יעקב
ו/ח צרור הכסף (הראשון) עמ' קמה
ו/ח שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף ד ע"א
ו/ח שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' רמה
ו/ח שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קיז
ו/ט אור הישר [כ"מ הל' אישות פי"ח הי"ח]
ו/ט אות היא לעולם ח"ב דף סט ע"ד {מ"מ}
ו/ט אסיפת גאונים (תרנה) דף יא
ו/ט בד קודש (דאנון)
ו/ט ביצחק יקרא (תשע) סי' צ סעיף ב ד"ה אך בגמ' {או"ש}
ו/ט בית אהרן וישראל גל' כז עמ' מו, גל' לד עמ' קיג
ו/ט בית דוד (פילוסוף) אהע"ז דף נט ע"ד {מ"מ}
ו/ט בית דוד (תשעט) אהע"ז סי' רו, חו"מ סי' טז
ו/ט בית מאיר (תשע) סי' קו ס"א עמ' רפח
ו/ט דרך עץ החיים (אלגזי) דף מד ע"ב {לח"מ - הכותב נכסיו לבניו}
ו/ט דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תכה
ו/ט זכור לאברהם (אביגדור)
ו/ט זרע יצחק (לומברוזו)
ו/ט חוקות הדיינים ח"ג עמ' קפט
ו/ט חזון נחום זרעים ח"א עמ' קנז
ו/ט חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 138, 141
ו/ט חיים ומלך
ו/ט חסדי דוד ח"א עמ' עא
ו/ט יביע אומר ח"ה אהע"ז סי' יג אות ט
ו/ט יד המלך (פלומבו)
ו/ט ימי שלמה
ו/ט ישועות יעקב נזיקין עמ' רכא {מ"מ}
ו/ט לב שלמה (הלוי) דף צא ע"ד
ו/ט מחנה יהודה (אשכנזי) דף רלא ע"א {לח"מ}, רלב ע"א {מ"מ}
ו/ט מילי דמרדכי
ו/ט מלאכת שלמה (חכים)
ו/ט מעיני המים
ו/ט מקור ישראל דף פד ע"ב
ו/ט משאת משה (ישראל) חו"מ ח"א סי' לב דף צא ע"א {מ"מ}
ו/ט משכנות הרועים (אלחאיק) מע' מ אות שז (רלב ע"ד, רלג ע"א-ע"ב) {הגהמ"י}
ו/ט משנת יעקב
ו/ט משנת יעקב נשים ח"א עמ' רטז, רעח {או"ש}
ו/ט משפטי ישראל עמ' 36 {או"ש}
ו/ט משפטיך ליעקב חלק ב סימן כה אות ו
ו/ט נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' קכה
ו/ט נחל יצחק (תשעב) ח"ד עמ' קפז
ו/ט נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' קסט
ו/ט פד"ר ח"ו עמ' 345, חי"א עמ' 146 {אור שמח}
ו/ט צדקה לחיים (תקמז) (לקוטים) [עי' בית הלל]
ו/ט צדקה לחיים (תשסח) עמ' נד
ו/ט צרור הכסף (הראשון) עמ' קמה, שנד
ו/ט קרית מלך
ו/ט שביתת יו"ט
ו/ט שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' קעב, ח"ג עמ' מט
ו/ט שו"ת ר"מ גאויזון עמ' לט, רנה
ו/ט שונה הלכות (שלם) על הלכות גדולות הל' דיינים דף כד ע"ד
ו/ט שלום ירושלים עמ' ס
ו/ט שמחת עולם (לגו)
ו/ט שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' קעו
ו/ט שעלי דעת גל' ג עמ' 134-135
ו/ט שערי בינה (תשעט) עמ' קנז {בעל השטר נקרא מוחזק}
ו/ט שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 76
ו/ט תפארת בחורים פאה עמ' רלו {איבדה כתובתה}
ו/ט תשובות ופסקי מהרי"ט החדשים עמ' פ
ו/י יכין ובועז ח"א סי' עג עמ' 186
ו/י ישועות יעקב נזיקין עמ' רכא
ו/י מקור ישראל דף פד ע"ב
ו/י משנת יעקב קנין עמ' רח-רט
ו/י צדקה לחיים (תקמז) (לקוטים) [עי' בית הלל]
ו/י צדקה לחיים (תשסח) עמ' נד
ו/י צרור הכסף (הראשון) עמ' קמה, שנד
ו/י קרית מלך
ו/י שו"ת רשב"ש עמ' קכא
ו/יא אולם המשפט סי' רמז סעיף א {מ"מ}
ו/יא אור הלבנה (רובין) ח"ב
ו/יא בית יעקב (טבשונסקי) סי' רמז סעיף א
ו/יא חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 138
ו/יא מלאכת שלמה (חכים)
ו/יא שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' רחצ {מל"מ}
ו/יב אור הלבנה (רובין) ח"ב עמ' קיח-קכא {מ"מ בשם רשב"א ובשם ר"ת}
ו/יב אור שמח {כל נכסיה - חשש שמא יש לה נכסים במדה"י}
ו/יב אנצי"ת ע' אומדנא הע' 6
ו/יב אנצי"ת ע' גלוי דעת הע' 47
ו/יב בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' צט סעיף ב
ו/יב בני דוד הל' מלוה פ"ב ה"ב
ו/יב ברוך מבנים (תרצו) סי' ג עמ' קא {לבנה}
ו/יב ברור הלכה כתובות עט ע"א ציון א
ו/יב דבר השמיטה (לוי) עמ' כא, לה
ו/יב דברי חיים (אוירבך) כתובה סי' כב ד"ה וכן
ו/יב דיני חוזים במשה"ע עמ' 43, 46
ו/יב דליית הכרם עמ' תתתלב {מ"מ} [צ"ל קננהו לוקח פירוש לוקח]
ו/יב האיר ממזרח כתובות סי' כז אות ז {ואי שיירה "כלום'' - הגדר בזה}, אות ח {הרוצה להנשא וכתבה וכו' בהל' אישות (פכ"ב הל' ט) שינה לשונו וכתב "האשה שכתבה וכו' קודם שתנשא"}, אות ט {שזו מברחת היא וכו' הטעם שכתב טעם הדין בזה רק כאן, ולא בהל' אישות (שם)}, אות י {בין לבנה בין לאחר - כ"כ גם בהל' אישות שם; הטעם שכתב החילוק בין כתבה כל נכסיה לשיירה מקצת רק כאן, ולא בהל' אישות שם}
ו/יב הפלאות נדרים (תשעג) עמ' קלז
ו/יב חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 29, 30 {או"ש}, 31 {מ"מ}, 32, 43 {אור הלבנה}, 44, 45 {מעשה רוקח}, 63 {מ"מ}
ו/יב יד המלך (פלומבו) {על קושיית הגמרא כתובות עט "ליקני בעל"}
ו/יב מגדל חננאל {על ר' יונה בשטמ"ק כתובות עט}
ו/יב מגילת ספר לאוין דף מד ע"ב, מה ע"א {מ"מ - נתנה סתם}
ו/יב מילי דמרדכי {הפירות למקבל}
ו/יב מעשה רקח {מי אוכל פירות}
ו/יב משנת יעקב {על ביאור הגר"א חו"מ סי' טו ס"ק יב שזה מטעם אומדנא, צריך דיין מומחה לעשות אומדנא}
ו/יב משפטי ארץ ח"ב עמ' 124
ו/יב משפטיך ליעקב ח"ג סי' כז אות ז
ו/יב ניצוצי אש עמ' סח {האם יכולה לחזור בה בעודה נשואה}
ו/יב נתיבות מרדכי גיטין עמ' תנג
ו/יב עזרת נשים (מאירי) ח"א עמ' קסט {ראיה מכאן שהולכים לפי אומדנא}
ו/יב פני יצחק (אבולעפיה) ח"ב סי' ט דף נא ע"ג {מ"מ בשם הרשב"א - אשה לא יודעת נוסחי שטרות}
ו/יב צרור הכסף (הראשון) עמ' מא {מ"מ בשם ר"ת}
ו/יב רוב דגן (הלוי) ח"א דף קלב ע"ב {הפירות למקבל}
ו/יב שביתת יו"ט {מ"מ - מוסכם שאם מתה בחיי בעלה קנה המקבל}
ו/יב שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' קה
ו/יב שו"ת הסבא קדישא ח"ב אהע"ז סי' יג עמ' סד {מ"מ - אשה}
ו/יב שו"ת מהרי"א הלוי (איטינגא) ח"א סי' סג {מ"מ בשם הרשב"א - מתנה חלוטה}
ו/יב שו"ת ר"י בסן (תשסו) סי' נג עמ' קיג {אם שייר לעצמו, מ"מ בשם ר"ת, ובשם הר"י מיגאש, הברחה בהקדש, אם ברור שהתכוון למתנה}
ו/יב שמו משה חו"מ סי' יח דף קמו ע"ג {מ"מ בשם רשב"א}
ו/יב שעורי ר"א ליכטנשטין ב"ב פ"ג עמ' 325 {דוקא במתנה הולכים אחר אומדנא}
ו/יב שער משפט סי' כט ס"ק ג {מ"מ - יכולה לחזור בה כל ימיה, נאמנות העדים לומר שהיה בהברחה}
ו/יב שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 138
ו/יב תורת יקותיאל (בירדוגו) עמ' מ, קלג {מ"מ, דינא דמברחת דוקא בשלא כתבה לו מתנה גמורה וכו'}
ו/יג אולם המשפט סי' רמו סעיף ו {מ"מ}
ו/יג אור הישר [דברי ריבות סי' פה]
ו/יג אור הלבנה (רובין) ח"ב
ו/יג בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ו/יג בית יעקב (טבשונסקי) סי' רמו סעיף י {לח"מ}
ו/יג ברור הלכה ב"מ קח ע"א ציון י פסקה ב
ו/יג בריכות מים דף רלט ע"ב {כ"מ}
ו/יג דברי חיים (אוירבך) כתובה סי' כב ד"ה וכן
ו/יג דברי משפט סי' רמו סעיף ג {לח"מ}
ו/יג חזו"א אהע"ז סי' עו ס"ק ט
ו/יג חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 43-45, 409, 410
ו/יג נתיבות המשפט סי' רמו ס"ק ד {לח"מ}
ו/יג קרית מלך
ו/יג רוב דגן (הלוי) ח"א דף קלב ע"ב {הראיה ממעמ"ל למברחת}
ו/יג שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף א ע"ב, ב ע"ב, ג ע"א
ו/יג שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' רא
ו/יג שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' קו
ו/יג שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' קנו
ו/יג שנות חיים (אויסאיבל) רבית סי' צד ענף א ס"ג, ענף ב ס"ד {מ"מ}
ו/יג שער המלך ח"א עמ' תיג, ח"ב עמ' תז
ו/יג שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 446
ו/יד אבני החושן סי' רמז סעיף א-ב
ו/יד אנצי"ת ע' בן הע' 66-69
ו/יד בית דוד (תשעט) אהע"ז סי' רלח
ו/יד בריכות מים דף רכ ע"ד {מל"מ}
ו/יד גבול יהודה (ציר') דף קי ע"ד, קיא ע"א-ע"ג
ו/יד דין אמת (תקטו) דף עד ע"ב {מל"מ}
ו/יד דין אמת (תשסז) עמ' רנד
ו/יד דין אמת דף עד ע"ג {מל"מ - ואפילו היכא דאמר, עוד נ"ל דיש חילוק}
ו/יד דליית הכרם עמ' תתתלג {מ"מ} [צ"ל יתבאר פי"א]
ו/יד וישב אברהם (קריספין) מע' אות ד
ו/יד וישב אברהם דף א ע"ב
ו/יד ימי שלמה
ו/יד כבוד יו"ט
ו/יד לחם רב (בוטון) סי' ריח
ו/יד לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' תרפז
ו/יד מילי דמרדכי
ו/יד מלאכת שלמה (חכים)
ו/יד מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף נא ע"ג {כ"מ}
ו/יד מעיל שמואל (פלורנטין)
ו/יד משפטי אמת עמ' רפו-רפז
ו/יד נוה צדק
ו/יד פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' שצא, תב
ו/יד קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) מדות חכמים עמ' לב {מ"מ}
ו/יד שביתת יו"ט
ו/יד שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' רז
ו/יד שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' קפג, קפו
ו/יד שו"ת הרדב"ז ח"א סי' רפז
ו/יד שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רמז סעיף א {רמב"ם}, סעיף ב {מל"מ}
ו/יד תורה לשמה (תשעג) עמ' שנ
ו/טו אוצרות הרמב"ם
ו/טו אילה שלוחה (סעידיאן) ב"ב קמד ע"א
ו/טו אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 268
ו/טו בד קודש (דאנון)
ו/טו דביר אהרן (תשס) עמ' פו
ו/טו הרמב"ם - שמרנות עמ' 217
ו/טו חוקות הדיינים ח"ג עמ' קלג {דוקא גדול ובתולה}
ו/טו מאורות הדף היומי ח"ו עמ' רה-רו
ו/טו משנת יעקב לעיל הלכה א אות א {הלכתא בלא טעמא}, ולהלן הלכה יז אות ג {הלכתא בלא טעמא}
ו/טו שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' קעז
ו/טו שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' רמט
ו/טו שערי זיו ח"א סי' פה דף קלג ע"ד {דוקא בנו הגדול - למדו מזה לענין דין ר' גידל}
ו/טז מילי דמרדכי [עי' הל' מכירה פכ"ה ה"א והל' נדרים פ"ט הט"ו]
ו/טז עצי ארזים סי' נט ס"ק ג {אכסדרא, מ"מ - קנה הכל}
ו/יז אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' לז
ו/יז אדרת אליהו (קובו) סי' כ דף ל ע"ד, לא ע"ב
ו/יז אהל יצחק - תשובות דף לט ע"ג
ו/יז אהלי יהודה (הכהן) דף מה ע"ב
ו/יז אהלי תם עמ' רצז
ו/יז אוהב מישרים עמ' תכא
ו/יז אור הישר [מפרשים בהל' אישות פכ"ג הי"ד]
ו/יז אז שמח עמ' רעז {דשלבל"ע}
ו/יז אמר יוסף (אלקלעי)
ו/יז אמרי איש עמ' קסו {דוקא שהם ברשותו}
ו/יז אנצי"ת ע' דבר שלא בא לעולם הע' 12
ו/יז בית אהרן וישראל גל' מא עמ' קא
ו/יז בית הלוי ח"ב סי' מג עמ' קעג
ו/יז בית יעקב (טבשונסקי) סי' רפו סעיף א {מל"מ}
ו/יז בית ישחק הלכות מכירה פכ"ב ה"א דף קט ע"ג
ו/יז בית ישראל (הורוביץ) אהע"ז סי' ס
ו/יז בית מאיר (תשע) סי' נא ס"א עמ' שמד
ו/יז בית מאיר השלם סי' נא ס"א עמ' קצג
ו/יז בן ידיד לעיל פ"ג (מו ע"ד)
ו/יז ברור הלכה כתובות קב ע"ב ציון א
ו/יז ברור הלכה קדושין ט ע"ב ציון ג
ו/יז ברכת מרדכי ב"ב עמ' תפט
ו/יז ברכת מרדכי כתובות עמ' תצט
ו/יז דברי ירמיהו קידושין עמ' רכז
ו/יז דינא דחיי ח"ב דף מג ע"ג
ו/יז דיני חוזים במשה"ע עמ' 8
ו/יז דיני ישראל חי"ב עמ' קנא
ו/יז ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 102, 99, 90-88
ו/יז הרמב"ם כמחנך עמ' 31
ו/יז ויקרא אברהם חו"מ סי' לט (עג ע"ג)
ו/יז זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' קטו {דוקא מצויים ברשותו}
ו/יז חוקות הדיינים ח"ג עמ' קלא, קלג
ו/יז חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' מא
ו/יז חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' רג
ו/יז חיי עמרם עמ' קי
ו/יז חיים ומלך
ו/יז יביע אומר ח"ג חו"מ סי' סי' ה אות טז, כא
ו/יז יד דוד (קרלין) ח"א דף מ ע"א
ו/יז יכין ובועז ח"א סי' קלז עמ' 472
ו/יז ימי שלמה
ו/יז כתב סופר יו"ד סי' קנה {דבר שלא בא לעולם}
ו/יז לדוד עד עולם עמ' 116 {צריך שיהיו ברשותו}
ו/יז מגילת ספר עשין דף סד ע"ג
ו/יז מוריה גל' רלא עמ' קכא {מ"מ}
ו/יז מילי דמרדכי
ו/יז מלאכת שלמה (חכים)
ו/יז מעיל שמואל (פלורנטין)
ו/יז מעשה אברהם (אשכנזי) יו"ד סי' מב דף צו ע"ד, צז ע"א {דשלבל"ע}
ו/יז מקנת חיים עמ' מז
ו/יז משיב משפט עמ' נח, פה
ו/יז משנת יעקב כאן
ו/יז משנת יעקב נשים ח"א עמ' קי
ו/יז משפט הקנין ח"א עמ' כ
ו/יז משפטי עזיאל ח"ד סי' לג עמ' קסד {צריכים שיהיו בעולם}
ו/יז נוה צדק
ו/יז נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' תכה
ו/יז נשמת כל חי ח"ב דף כב ע"ד, לב ע"א
ו/יז נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף צה ע"א {מ"מ}
ו/יז נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' קנא, קנג
ו/יז ס' התרומות עמ' תתתקיד, תתתקטז, תתתקנא
ו/יז עזר משפט עמ' קיז, קיט
ו/יז עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' קע-קעא
ו/יז עצי ארזים סי' לב ס"ק ג, סי' נא ס"ק ד
ו/יז ערך שי חו"מ סי' קסג סעיף ה
ו/יז פד"ר ח"ד עמ' 196 {יהיו ברשותו}
ו/יז פני יצחק (אבולפיה) ח"א חו"מ סי' כה דף רז ע"ג-ע"ד {דשלבל"ע לבנו}
ו/יז פנים חדשות [מהר"י קארו יא]
ו/יז צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' פ
ו/יז קרית מלך
ו/יז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' לד, קצא
ו/יז שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף קט ע"א
ו/יז שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' רד, רז-רח, ריא, רטז, ריח-רכ
ו/יז שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' קפו, קפח-קפט, קצב, קצח-ר {מ"מ}
ו/יז שו"ת הריב"ש עמ' תנו
ו/יז שו"ת הריטב"א סי' רה (הערה 27)
ו/יז שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' תלב
ו/יז שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' שנט
ו/יז שו"ת ר' יצחק הלוי מקושטא עמ' פט, צג
ו/יז שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' ל, לא {מ"מ}, מב
ו/יז שופרא דשטרא שער ג פ"ג
ו/יז שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רט סעיף א
ו/יז שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 389, ח"ו עמ' 261
ו/יז שער המלך כאן, ח"א עמ' שלג-שלד, ח"ב עמ' שפו, תב
ו/יז שערי זיו ח"א דף קלג ע"ג
ו/יז שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' שצט {דוקא בדשבל"ע}
ו/יז תורת הקנינים ח"ב עמ' שנד
ו/יז תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' שצא
ו/יז תפארת אריה עמ' קנא, קנד
ו/יז תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' רסה
ו/יח אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' סו אות ד
ו/יח אור הלבנה (רובין) ח"ב
ו/יח בית אהרן וישראל גל' י עמ' סז {קידושין לטיבועין ניתנו}
ו/יח ברור הלכה כתובות עו ע"ב ציון א
ו/יח דברות משה קדושין סי' כג הערה סג
ו/יח המשפט העברי עמ' 724
ו/יח התורה והמדינה ח"ב עמ' כ
ו/יח לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' יח אות א-ז
ו/יח מגדל חננאל
ו/יח מילי דמרדכי
ו/יח מלאכת שלמה (חכים)
ו/יח משה ידבר (תקפז) שו"ת דף נד ע"ד
ו/יח משנת יעקב
ו/יח קרבן אליצור דף קד ע"ד
ו/יח קרית מלך
ו/יח קרני ראם (ירמוש) עמ' רצה, שעד
ו/יח שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 437, 445
ו/יח תורת חסד (פרחיא) דף נ ע"ד
ו/יט אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' סו אות ד
ו/יט אבני חפץ ח"א סי' נה
ו/יט אור הלבנה (רובין) ח"ב
ו/יט אמרות טהורות (ישראל) דף קט {מ"מ}
ו/יט ברור הלכה כתובות עו ע"ב ציון א
ו/יט דברי ריבות (תשעב) עמ' שכד
ו/יט דגל יהודה (קמינר) עמ' רנז
ו/יט התורה והמדינה ח"ב עמ' יט
ו/יט יד דוד (קרלין) ח"ב דף קמה
ו/יט משנת יעקב
ו/יט נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף קה ע"ג, קו ע"ב
ו/יט רביד הזהב (אברך) דף ס ע"ד
ו/יט שו"ת מהר"ם מינץ (מאובן) סי' כה (ד"ה ומה) {מ"מ, לח"מ}
ו/יט שמחת יו"ט (אלגזי) סי' נג אות ג
ו/יט שער המלך ח"ב עמ' תט
ו/כ אבני החושן סי' עט סעיף ד, סי' קמו סעיף יג {לח"מ}, סי' רלב סעיף ב
ו/כ אבני חפץ ח"א סי' נה {הקושיה מהכיר בה שאינה שלו}
ו/כ אהל חייא עמ' תקצה {הקושיה מהכיר בה שאינה שלו}
ו/כ אהל משה (קצנלנבויגן) סי' לא דף כו ע"ג {ראיה מכאן שהמקדיש בעל מום למזבח - הוא לבדק הבית}
ו/כ אהלי שם (פרץ) ב"מ (תשמא) סי' קלח {הקושיה מהכיר בה שאינה שלו}
ו/כ אוהל שם (ברודנא) ח"א סי' לג דף סז ע"ג בהגהה {הסתירה להכיר בה שאינה שלו, ולח"מ}, סח ע"ג {לח"מ}
ו/כ אוצמפה"ת ב"מ טו ע"ב הע' 73-76, 86, 95
ו/כ אורים ותומים - תומים סי' קמו ס"ק כ {מקדש שאר עריות מלבד אחותו}
ו/כ איים בים ב"מ סי' כ אות ח
ו/כ באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ו/כ באר מרים פ"ח ה"ו אות ב עמ' לט {הקושיה מהכיר בה שאינה שלו - חילוק בין אחותו לנוכראה}
ו/כ בארות יצחק (הכהן) עמ' שטז {הקושיה מהכיר בה שאינה שלו, לח"מ}
ו/כ בית ישראל (הורוביץ) חו"מ סי' לה {לח"מ}
ו/כ בכורי אברהם דף ע ע"ב {לח"מ}
ו/כ גליוני הגר"ש עמ' קב {מל"מ - עי' מ"מ הל' עבדים} [אין לפנינו מ"מ בהל' עבדים]
ו/כ דבר שמואל (אבוהב) סי' קלא {לח"מ}
ו/כ דברי חיים ב"מ טו ע"ב ד"ה בגמ' הלכתא {הקושיה מהכיר בה שאינה שלו}
ו/כ דברי ריבות (תשעב) עמ' שכד
ו/כ דגל יהודה (קמינר) קידושין ו ע"ב עמ' רנח {הקושיה מהכיר בה שאינה שלו, לח"מ}
ו/כ דיני חוזים במשה"ע עמ' 280
ו/כ היכל מלך
ו/כ הר המלך ח"ו עמ' שעב-שעה {מלקות על המקדש ערווה, הקושיה מהכיר בה שאינה שלו}
ו/כ חזקה רבה אהע"ז ח"ד הלכה רסו עמ' 70 {הקושיה מהכיר בה שאינה שלו, מל"מ}
ו/כ חי' צמח צדק (חב"ד) ב"מ עמ' קכה {לח"מ}
ו/כ חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 169 {דוגמה לחזקה שאדם יודע את הדין}
ו/כ ישועות יעקב נשים עמ' תשג {לח"מ}
ו/כ כבוד יו"ט {אם נתינה סתם היא מתנה, הבדל בין מקדש אחותו להכיר בה שאינה שלו}
ו/כ להורות נתן (שו"ת) ח"ב סי' קב עמ' קנ {לח"מ - הבדל בין אחותו לנוכראה}
ו/כ מנוחת משה דף קכה ע"ג
ו/כ מנחת הבוקר ב"מ טו ע"ב (ד"ה ועפי"ד) {הקושיה מהכיר בה שאינה שלו, לח"מ - מקדש ערוה שאינה אחותו}
ו/כ משה ידבר (תשעו) עמ' שיד
ו/כ מתנובות שדי ב"מ סי' נ
ו/כ נוה צדק {אם נתינה סתם היא מתנה, הבדל בין מקדש אחותו להכיר בה שאינה שלו}
ו/כ נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' קע
ו/כ סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' קלב-קלד
ו/כ עטרת פז על הרא"ש קידושין פ"ב סי' ט {לח"מ}
ו/כ עצי ארזים סי' נ ס"ק ג {הקושיה מהכיר בה שאינה שלו, לח"מ}, ד {מקדש שאר עריות}
ו/כ צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' צט אות ב
ו/כ קול בן לוי (תשסג) עמ' קלו {לח"מ}
ו/כ קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' רכב {הקושיה מהכיר בה שאינה שלו}
ו/כ קרבן אליצור דף קד ע"ד
ו/כ רביד הזהב (אברך) דף ס ע"ג-ע"ד, סא ע"א
ו/כ רביד הזהב (אברך) סי' לט אות ח {הקושיה מהכיר בה שאינה שלו}
ו/כ שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' לח
ו/כ שו"ת מהר"ם מינץ (מאובן) סי' כה (ד"ה ומה) {לח"מ}
ו/כ שו"ת ר"ע דאיינה ח"ב סי' קסא עמ' 15 {זו אומדנא ודאית}
ו/כ שובע שמחות קידושין מו ע"ב עמ' שמב {הקושיה מהכיר בה שאינה שלו, מקדש שאר עריות}
ו/כ שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קמו סעיף טז {לח"מ}
ו/כ שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' שמח-שנ {הקושיה מהכיר בה שאינה שלו, קושיה מהל' מכירה פי"ט ה"ח}
ו/כ שער יהודה {לח"מ - רבא סבר שטעה בדין, מקדש אשת איש או שאר עריות, האם מוכר בתו נערה לשפחות המעות מתנה}
ו/כ תורה לשמה (תשעג) עמ' שפח
ו/כ תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' רע
ו/כ תחומין ח"י עמ' 227, 235
ו/כא וכ"ב שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' קכו
ו/כא אהלי תם עמ' שפה
ו/כא אור הלבנה (רובין) ח"ב
ו/כא בית אהרן וישראל גל' יב עמ' פב-פד
ו/כא בית מאיר (תשע) סי' צט ס"ב עמ' רכו
ו/כא בכורי יוסף (הוטנר) דף טו ע"א
ו/כא דברות אליהו ח"ד עמ' קמו {חייבת להחזיר סבלונות}
ו/כא דברות משה קדושין סי' כג הערה סג
ו/כא חזון יחזקאל ב"ב פ"י ה"ד
ו/כא חי' הריטב"א ב"ב עמ' רס
ו/כא חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"ב קמו ע"א]
ו/כא מלאכת שלמה (חכים)
ו/כא משפטים ישרים (חסון) דף י ע"ג
ו/כא נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' קעא
ו/כא עצי ארזים סי' נ ס"ק ה, ז, י, יא
ו/כא פד"ר ח"ג עמ' 61
ו/כא צרור הכסף (הראשון) עמ' קנח
ו/כא קרית מלך
ו/כא שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' קב
ו/כא שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' צא
ו/כא שו"ת הריב"ש עמ' פט, שצד
ו/כא שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' רו
ו/כא שו"ת מהר"י וייל סי' קסב
ו/כא שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' קצח
ו/כא שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' כג
ו/כא שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' כז
ו/כא שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' שצד
ו/כא תורה לשמה (תשעג) עמ' שסג
ו/כא תקפו כהן סי' יא
ו/כב אור הלבנה (רובין) ח"ב
ו/כב בית מאיר (תשע) סי' צט ס"ב עמ' רכו
ו/כב דברי ריבות (תשעב) עמ' קמא
ו/כב השיב משה (תשעה) סי' מח אות מב עמ' רסה
ו/כב חזון יחזקאל ב"ב פ"י ה"ד
ו/כב חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"ב קמו ע"א]
ו/כב נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' קעב, קעד
ו/כב שארית יהודה (ינוביץ) אהע"ז סי' ח ד"ה והשלישית
ו/כב שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' קה
ו/כב שו"ת הרדב"ז ח"ד סי' אלף קצג
ו/כב שו"ת הריב"ש עמ' פט, שצד
ו/כב שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' רו
ו/כב שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' קצח
ו/כב תורה לשמה (תשעג) עמ' שסג
ו/כג אור הלבנה (רובין) ח"ב
ו/כג בית מאיר (תשע) סי' נ ס"ג עמ' שלה
ו/כג הרמב"ם - שמרנות עמ' 280 {הסכימו}
ו/כג ויקרא אברהם חו"מ סי' מא (עח ע"ג)
ו/כג חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"ב קמו ע"א]
ו/כג נוה צדק
ו/כג עצי ארזים סי' נ ס"ק ה, יא
ו/כג פד"ר ח"ג עמ' 61, 64
ו/כג פד"ר חט"ז עמ' 19
ו/כג פותח יד
ו/כג קרית מלך
ו/כג שו"ת הריב"ש סי' צז, עמ' פט, שצד
ו/כג שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' רו
ו/כג שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' קצח
ו/כג שנתון המשפט העברי חי"א עמ' 659
ו/כג תורה לשמה (תשעג) עמ' שסג
ו/כג תורה מציון שנה ד חוב' ד סי' כו אות ו {הסכימו הגאונים - הרי מפורש בב"ב קמו ע"ב}
ו/כג תורה מציון שנה ה חוב' ב סי' יז {כבר הסכימו הגאונים}
ו/כד אבני החושן סי' רלב סעיף יא-יב {מ"מ}
ו/כד אבקת רוכל (תשעז) עמ' רפא
ו/כד אולם המשפט סי' רלב סעיף יג {ראב"ד}
ו/כד אור הלבנה (רובין) ח"ב
ו/כד אמונת עתיך גל' 116 עמ' 23-24
ו/כד אמרי בינה (אוירבך) - דיינים סי' כא [א] ד"ה ברמ"א, [ג] ד"ה ויש
ו/כד אמרי כהן ב"ב סי' י ס"ק ה
ו/כד אמרי משפט ח"א עמ' לח
ו/כד אנצי"ת ע' גרמא הע' 208, 211, 212
ו/כד ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' תיח {ראב"ד}
ו/כד באר מים חיים (נוסינזון) גיטין דף צב
ו/כד בית אהרן וישראל גל' יב עמ' פד
ו/כד בית אהרן וישראל גל' קכה עמ' צ-צט
ו/כד בית יעקב (טבשונסקי) סי' רה סעיף ח {מל"מ}
ו/כד בית מאיר (תשע) סי' נ ס"ג עמ' שלה
ו/כד בכורי יוסף (הוטנר) דף טו ע"ד
ו/כד בני בנימין (נבון) ח"א דף מז ע"ב, מט ע"ב {מל"מ}
ו/כד בני דוד
ו/כד גדולי שמואל ב"ב דף צג ע"ב
ו/כד דברות אליהו ח"ד עמ' קמו
ו/כד דברי אור ח"ד עמ' רצ
ו/כד דברי משה (מזרחי) עמ' נה
ו/כד דיני בוררות עמ' תיז-תיח
ו/כד דיני חוזים במשה"ע עמ' 339, 333
ו/כד ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 430
ו/כד והיה העולם עמ' 113
ו/כד זכרון יהונתן דף קב ע"ב
ו/כד חוקי חיים (גאגין)
ו/כד חי' ירוחם
ו/כד חיי עמרם עמ' קנג
ו/כד חק לישראל נזיקין עמ' 228 {אור שמח}, ערבות עמ' 533, 536
ו/כד חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 241 {מל"מ}, 411 {ראב"ד}
ו/כד כפייה בגט עמ' רמא {מל"מ}
ו/כד לב אריה (הורביץ) עמ' צח
ו/כד לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' ק
ו/כד מאורות הדף היומי ח"ו עמ' קלב-קלג
ו/כד מגדל צופים ח"ה סי' צט {מל"מ}
ו/כד מגילת ספר לאוין דף פז ע"ד
ו/כד מגל ח"ז עמ' 83
ו/כד מחנה יהודה (אשכנזי) דף קפז ע"ד, קפח ע"א {מל"מ}
ו/כד מחקרי ארץ ח"ז חו"מ סי' ט
ו/כד מחקרי משפט ח"ב עמ' 63
ו/כד מילי דמרדכי
ו/כד מלאכת שלמה (חכים) כאן, ודף לז ע"ד {מל"מ - והאי מילתא אי חייב ראובן}
ו/כד מנחת עני (תקמז) דף א ע"א, ב ע"ב {מל"מ}
ו/כד מעשה בצלאל סי' תצד
ו/כד משנת יעקב כאן
ו/כד משנת יעקב נשים ח"א עמ' מט
ו/כד משנת יעקב קנין עמ' נו {ראב"ד}, סד {מל"מ}
ו/כד משפטי אמת עמ' רמו, תקכו
ו/כד משפטי הלוי ח"א סי' ד אות ב עמ' קנב-קנג
ו/כד נחפה בכסף (נבון) ח"א דף קמז ע"א
ו/כד נר למאור (רבינוביץ) דף מז ע"ב {מל"מ}
ו/כד נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף קט ע"ד
ו/כד נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' קעו
ו/כד עולת שלמה ח"ב עמ' תמ
ו/כד עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' קסג-קסד
ו/כד עין יצחק ח"ב עמ' שו
ו/כד פד"ר ח"ג עמ' 31, 34, 37, 38, 62, 64
ו/כד פנס שלמה
ו/כד פסקי ב"ד הרבנות ירושלים - דיני ממונות ח"א עמ' סז
ו/כד צרור הכסף (הראשון) עמ' קנח
ו/כד קרית מלך
ו/כד שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' רו
ו/כד שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' טז
ו/כד שו"ת ר"י מסלוצק סי' עא עמ' רנח
ו/כד שלמי מנחם - שכנים ושכירות פועלים עמ' קג
ו/כד שמחה לאיש (אלישר) דף סח ע"ג {מל"מ}
ו/כד שמרו משפט ח"א עמ' תכה
ו/כד שמרו משפט ח"ב עמ' ריא-ריב
ו/כד שנתון המשפט העברי ח"ט עמ' 383
ו/כד שער יהודה דף פח
ו/כד שער משפט סי' יד ס"ק ד, סי' שפו ס"ק א
ו/כד שערי זיו ח"ב דף פג ע"ב
ו/כד שערי חיים (ס' המקח) דף קס ע"א {ראב"ד}
ו/כד תולדות שם דף כב ע"א, כג ע"א, כה ע"ג
ו/כד תשורת שי מהדו"ק סי' תקכז


ז/806 הלכות זכייה ומתנה פרק ז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ז/רה"פ פי' ר"י קאפח
ז/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ז/רה"פ רמב"ם לעם
ז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ז/א אוצרות הרמב"ם
ז/א אור הלבנה (רובין) ח"ב
ז/א אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סד עמ' 208-209
ז/א בית דוד (תשעט) אהע"ז סי' קעו
ז/א ברך יצחק (ברכה) פ' ויצא ולחופה {מנהג פשוט שבזמן שישא אדם}
ז/א גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תשי
ז/א זכרון יהונתן דף לה
ז/א יד פשוטה אהבה עמ' תתקלו
ז/א כרם ציון שביעית ח"א עמ' קמב ע"א
ז/א מבוא למשנה תורה עמ' 102
ז/א מעיל שמואל (פלורנטין)
ז/א צרור הכסף (הראשון) עמ' שעט
ז/א קרית מלך
ז/א שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' יד
ז/א תורת יקותיאל (בירדוגו) עמ' ריט {שושבינות}
ז/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' צז
ז/א תחומין ח"י עמ' 228
ז/א תלמי השדה עמ' רסו
ז/ב אור הלבנה (רובין) ח"ב
ז/ב בית דוד (תשעט) אהע"ז סי' קעו
ז/ב להורות נתן (שו"ת) ח"י עמ' פ
ז/ב מגן שאול (קצנ') עמ' רכט
ז/ב מילי דמרדכי
ז/ב מעשה רקח
ז/ב תחומין חי"ט עמ' 65
ז/ב תלמי השדה עמ' רסו
ז/ג עצי ארזים סי' ס ס"ק א
ז/ד כתבי מהר"ם איררה עמ' רג
ז/ד מבוא למשנה תורה עמ' 262
ז/ה מילי דמרדכי
ז/ה משא יד ח"א עמ' קמט {לשומר יש קצת בעלות}
ז/ה קונטרסי שעורים כתובות קונ' א שעור ט אות ו עמ' כח
ז/ו גליוני הגר"ש עמ' קב {מ"מ}
ז/ו קונטרסי שעורים כתובות קונ' א שעור ט אות ו עמ' כח
ז/ז דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' קנד
ז/ז מילי דמרדכי
ז/ז קונטרסי שעורים כתובות קונ' א שעור ט אות ו עמ' כח
ז/ז קרית מלך
ז/ח מילי דמרדכי
ז/ט מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' שיד
ז/ט משנה הלכות ח"ו סי' קיד
ז/ט נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף קי ע"ג {ראב"ד}
ז/ט קרית מלך
ז/י.
ז/יא מעשה רקח
ז/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/יא נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' קעז
ז/יא קרית מלך
ז/יא שו"ת הרדב"ז ח"ג סי' תתקכא
ז/יב עמודי אור סי' קב אות ג
ז/יב תחומין חי"ט עמ' 65
ז/יג משנת יוסף שביעית ח"ד עמ' קפח
ז/יג משנת יעקב
ז/יג נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף קי ע"ב {מ"מ}
ז/יג נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' קעז
ז/יג שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' טז עמ' לה {שזה כמו תנאי}
ז/יג שער החיים (בשארי) הל' רבית עמ' כא
ז/יג תורת אמת (תשסו) עמ' תשיד
ז/יג תשובה מאהבה ח"א סי' נז
ז/יד אוצמפה"ת ב"מ טו ע"ב הע' 94 {אהא"ז}
ז/יד אור הישר {נשבע}
ז/יד אור שמח [הראב"ד מתכוון לפירוש הרשב"ם והטור]
ז/יד אמונה ומסחר פרק יא עמ' תקד {בלי הפצרה אינו מתנה}
ז/יד בית אהרן וישראל גל' סז עמ' נו {אהא"ז}, סא-סב
ז/יד דבר יהושע (שו"ת) ח"א סי' צג = ח"ג סי' טו אות א-ד
ז/יד דבר יהושע (שו"ת) ח"א סי' צג עמ' שכב {השולח, ממאן} = ח"ג חו"מ סי' טו
ז/יד הון יוסף דף פו
ז/יד הלכות מתווכים (גולדברג) מבוא פרק א עמ' סו
ז/יד ויחי יעקב - צדקת ארץ פ"ז אות כה
ז/יד חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 162 {דוקא הפציר}
ז/יד מילי דמרדכי {הבדל בין נותן מאכל לנותן כסף}
ז/יד מרכבת המשנה מהדו"ב {ראב"ד}
ז/יד משה ידבר (תשעו) עמ' שכא
ז/יד משנת יעקב {מל"מ בשם מהרי"ט, אבן האזל}
ז/יד נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' קעז
ז/יד סוכה וארבעת המינים עמ' 383 {נתן לעני - סתמו מתנה}
ז/יד פתוחי משפט (בן חיים) סי' ו עמ' עא
ז/יד קרית מלך [עי' ר"ן נדרים לג ע"ב בשם הרשב"א]
ז/יד שו"ת רשב"ש סי' שעד עמ' שד {הנותן מתנה אינו יכול לחזור בו}
ז/יד שערי דעה (ליטוין) מהדו"ת סי' ג {נתן לעני - סתמו מתנה}
ז/יד שרידי אש ח"א סי' ס עמ' קעא {דברי הרמב"ם אינם מובנים}
ז/יד תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' רכב
ז/יד תחומין ח"י עמ' 228
ז/טו בית דוד (תשעט) אהע"ז סי' קעו
ז/טו הון יוסף דף פו
ז/טו להורות נתן (שו"ת) ח"י עמ' עט
ז/טו מצודת דוד (שפרבר) עמ' רלב
ז/טו נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' קעז
ז/טו שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' יד
ז/טו שו"ת רשב"ש עמ' שד
ז/טו שולי הגליון עמ' קפא
ז/טו שרידי אש ח"א עמ' קעא
ז/טו תחומין חי"ט עמ' 65


ח/807 הלכות זכייה ומתנה פרק ח *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ח/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ח/רה"פ מעשה רקח
ח/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ח/רה"פ פי' ר"י קאפח
ח/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ח/רה"פ רמב"ם לעם
ח/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ח/א אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' רכד
ח/א גור אריה בראשית פ' יח הע' 10
ח/א דעת מרדכי ח"ב עמ' לג
ח/א דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תכה
ח/א טל חיים (טל) ח"ג עמ' שנד
ח/א יכין ובועז ח"א סי' קטז עמ' 251
ח/א כך דרכו של תלמוד עמ' 119
ח/א כתבי משה זילברג עמ' 119
ח/א מוריה גל' קט עמ' יז {סומא כבריא}
ח/א פד"ר חי"ז עמ' 252
ח/א פרשת השבוע (תשעב) ח"א עמ' 361
ח/א צרור הכסף (הראשון) עמ' קמא, שמז
ח/א קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון חכמים עמ' פ
ח/א קרית מלך
ח/א שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 41
ח/א תחומין ח"ג עמ' 197, 210
ח/ב אוריין תליתאי (תאומים) סי' ה (ד ע"ד) {מל"מ}
ח/ב אנצי"ת ע' אין אדם משטה הע' 2
ח/ב ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קסא
ח/ב בד קודש (דאנון)
ח/ב בית אהרן וישראל גל' צד עמ' עא
ח/ב בית יעקב (טבשונסקי) סי' רמא סעיף ה {מל"מ}
ח/ב בית ישחק הלכות מכירה פרק כב ה"י דף קי ע"ד {מל"מ}
ח/ב בני בנים ח"א עמ' קג {לח"מ}
ח/ב בני דוד
ח/ב גזע ישי דף קצא ע"ג
ח/ב דברות אליהו ח"ו עמ' קי
ח/ב דברי ריבות (תשעב) עמ' שז, תקלו
ח/ב דין אמת (תשסז) עמ' רנז {מל"מ}
ח/ב דעת מרדכי ח"ב עמ' לא, לג
ח/ב הירושה והצוואה במשה"ע עמ' 145
ח/ב הלכה פסוקה ח"א, ברור הלכה עמ' מט {הגהמ"י}
ח/ב המעמד האישי בישראל עמ' 326
ח/ב חזון יחזקאל כתובות פ"ד הט"ו
ח/ב חי' חתם סופר
ח/ב חקרי לב (שלוניקי) חו"מ ח"א דף רכז ע"א {מל"מ - מתנת שכיב מרע שאינה קצובה}
ח/ב טל חיים (טל) ח"ג עמ' שנב
ח/ב יד המלך (פלומבו)
ח/ב יכין ובועז ח"א סי' קטז עמ' 252
ח/ב ימין משה
ח/ב כבוד יו"ט
ח/ב כך דרכו של תלמוד עמ' 119
ח/ב כתבי משה זילברג עמ' 119
ח/ב לחם שלמה (בולה) דף מז ע"א
ח/ב מבוא למשנה תורה עמ' 248
ח/ב מגדל צופים ח"ד סי' סה
ח/ב מחנה יהודה (קצין) ח"ב סי' סח
ח/ב מילי דמרדכי
ח/ב מלאכת שלמה (חכים) כאן, דף לז ע"ד {מל"מ}
ח/ב מנחת מאיר דף ע ע"ג
ח/ב משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תקכא
ח/ב משנת יעקב
ח/ב נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' תקעח
ח/ב ס' יהושע - פו"כ סי' שכד {מל"מ}
ח/ב פד"ר ח"א עמ' 30
ח/ב פד"ר חי"ז עמ' 250, 252
ח/ב פני משה (שלז')
ח/ב פרשת השבוע (תשעב) ח"א עמ' 362
ח/ב צרור הכסף (הראשון) עמ' קמא, שמז
ח/ב קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון חכמים עמ' פ
ח/ב קרית מלך
ח/ב ר"י ששפורטש עמ' 334
ח/ב שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' מו
ח/ב שו"ת רשב"ש עמ' לט
ח/ב שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רנג סעיף יג {מל"מ}
ח/ב שעורי הרב גיטין ח"א עמ' קסב
ח/ב שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' קיא
ח/ב שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 39
ח/ב תורת מיכאל עמ' קפז
ח/ג אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' רכה
ח/ג בית אהרן וישראל גל' צד עמ' סו, סח, ע
ח/ג בית יעקב (טבשונסקי) סי' רנד סעיף א
ח/ג ויוסף שאול דף לא ע"ג-ע"ד, לב ע"ד
ח/ג חי' חתם סופר
ח/ג להורות נתן (שו"ת) ח"ה עמ' לד {שבת}
ח/ג להורות נתן (שו"ת) ח"ט עמ' קג
ח/ג מילי דמרדכי
ח/ג מלאכת שלמה (חכים)
ח/ג מנחת מאיר דף ע ע"ג
ח/ג מעשה בצלאל סי' קג {בשבת}
ח/ג משפטי עזיאל ח"א עמ' רל
ח/ג שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רנד סעיף א {מ"מ}
ח/ג שערי זבולון הל' שבת סי' קי אות ג
ח/ד אבקת רוכל (תשעז) עמ' רכד
ח/ד אור הלבנה (רובין) ח"ב
ח/ד המעשה והמדרש עמ' עד {אין משטה בשעת מיתה}
ח/ד חזקה רבה חו"מ ח"ד עמ' 2
ח/ד חיים ומלך
ח/ד חקקי לב ח"ב דף צו ע"ג
ח/ד טל חיים (טל) ח"ג עמ' שנב
ח/ד מילי דמרדכי
ח/ד סם חיי דף יח ע"ב
ח/ד שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תנח
ח/ד שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' כו
ח/ה אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' לג
ח/ה אורים גדולים (תשסג) עמ' רצג
ח/ה אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' רכד
ח/ה בד קודש (דאנון)
ח/ה בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' מא
ח/ה בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' רסט
ח/ה בית דוד (תשעט) חו"מ סי' תט
ח/ה בלכתך בדרך תשנט עמ' 76
ח/ה ברכת אברהם (תשנד) חי' ש"ס עמ' קו
ח/ה ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 106
ח/ה הלכה ורפואה ח"ה (תשמח) עמ' קעט
ח/ה העובר בהלכה עמ' 110
ח/ה חנא וחסדא ח"א דף צא ע"א
ח/ה חסד לאברהם (טרוימן) דף יט ע"ג {דעתו של אדם קרובה אצל בנו רק בשכ"מ}
ח/ה חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ב עמ' רעז
ח/ה חקרי לב (שלוניקי) חו"מ ח"א דף רכו ע"ב {ציווה לתת לעובר}
ח/ה יד אהרן (לזכר ר' אהרן כהן) עמ' רלב
ח/ה יד דוד (קרלין) ח"א - שאילת דוד סי' ה דף רלו ע"ב-ע"ג
ח/ה יד המלך (פלומבו)
ח/ה לחקרי הלכות ח"א עמ' קלט
ח/ה מילי דמרדכי
ח/ה מלאכת שלמה (חכים)
ח/ה מעיל שמואל (פלורנטין)
ח/ה משנת יעקב
ח/ה פרחי שושנה עמ' יד-טו
ח/ה פרי חיים (הליר)
ח/ה פתחי שערים דף ד ע"א
ח/ה קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון בני אדם עמ' קכה
ח/ה קרית מלך
ח/ה שו"ת רשב"ש עמ' קפג
ח/ה שמעתתא דבי רב עמ' קסב
ח/ה תורת נתן עמ' 48
ח/ו אדרת אליהו (קובו) סי' יט דף כא ע"ג, כב ע"ב
ח/ו אהל משה (לוין) ח"א דף כב ע"א {לח"מ}, כג ע"ג-ע"ד, כד ע"ג, כה ע"א וע"ג, כו ע"ב
ח/ו אורים גדולים (תשסג) עמ' רצג
ח/ו אמרי בינה (אוירבך) - הלואה סי' נא ד"ה ועיין
ח/ו אנצי"ת ע' אנדרוגינוס הע' 194 {ילדה אנדרוגינוס}, ע' דבר שאין בו ממש הע' 87-88 {מ"מ - יטול ויזכה}
ח/ו אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 113 {פירש את המשנה בשכיב מרע כמו רי"ף ור"י מיגאש}
ח/ו בית דוד (תשעט) חו"מ סי' תט
ח/ו בית יעקב (טבשונסקי) סי' רנג סעיף כג {לח"מ}
ח/ו בלכתך בדרך תשנט עמ' 76
ח/ו בן הרמה {נפל}
ח/ו ברכת אברהם (תשנד) חי' ש"ס עמ' קו
ח/ו גדולי שמואל ב"ב דף קמ ע"ב {מ"מ}
ח/ו גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' קעה
ח/ו דברי משפט סי' רפ סעיף ב {לח"מ}
ח/ו ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 124, 106
ח/ו העובר בהלכה עמ' 110
ח/ו ויקרא אברהם חו"מ סי' לט (עה ע"ב)
ח/ו חדושים ובאורים (גרי') בכורים סי' ו ס"ק ו {לח"מ - מדוע אנדרוגינוס נוטל הרי הוא בריה}
ח/ו חוקות הדיינים ח"א עמ' רלא {מ"מ - לרשב"א מועיל "אתן"}, ח"ג עמ' קלה {מ"מ - קנין אתן}
ח/ו חי' ר' שמואל ב"ב סי' ד עמ' כד {מ"מ - קושיה על הרשב"א מגיטין}
ח/ו טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב עמ' רפח
ח/ו לשון למודים חו"מ דף כד ע"ג {מ"מ}
ח/ו מזל שעה
ח/ו מחנה יהודה (אשכנזי) דף יט ע"א {מ"מ}
ח/ו מטה יוסף (צלר) ב"ב פ"א עמ' סז {מ"מ}
ח/ו מילי דמרדכי
ח/ו מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף נא ע"ד {מ"מ}
ח/ו מעיל שמואל (פלורנטין)
ח/ו מעשה רקח {על שו"ת הרא"ש כלל פא סי' ב}
ח/ו מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
ח/ו מצודת דוד (שפרבר) עמ' רלא
ח/ו מקראי קדש (תשנג) עמ' שלא {לח"מ}
ח/ו מרכבת המשנה מהדו"ב [עי' מרכה"מ הל' אישות פ"ד ה"ו, הל' מעה"ק פט"ו ה"ו, והל' טו"מ פ"ט הי"ב] {לח"מ}
ח/ו משנת יעקב
ח/ו עדות ושטרות עמ' 285 {מ"מ}
ח/ו עמק המשפט ח"א עמ' יא {מ"מ}
ח/ו פד"ר ח"י עמ' 368-369 {מ"מ - האם "יטול" הוא קנין דברים}, 372 {מ"מ -"אתן" בקנין או בשטר}, חי"ט עמ' 247
ח/ו פרחי שושנה עמ' יד-טו
ח/ו קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון בני אדם עמ' קנג {מ"מ}
ח/ו קרית מלך רב (תשסו) עמ' אלף כח {מ"מ}
ח/ו שארית יוסף (ידיד) ח"ג חו"מ סי' ד עמ' ריא, ריז {מ"מ}
ח/ו שביתת יו"ט
ח/ו שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' לד {מ"מ}
ח/ו שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תקב
ח/ו שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' מא {מ"מ}
ח/ו שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רז סעיף ט {מ"מ}
ח/ו שעורי ר' שמואל ב"ב ח"א סי' נב עמ' פב-פג {מ"מ - קושיה על הרשב"א מגיטין}
ח/ו שער המלך הל' מכירה פכ"ב ה"י (ח"ב עמ' תב) {מ"מ - לרשב"א אדם מזכה לעובר אם הוא בנו}
ח/ו שערי חיים (שמולביץ) קידושין סי' לה עמ' קט {מ"מ - אתן בקנין או בשטר}
ח/ו שערי עזרא (בצרי) עמ' רנג {מ"מ - דעת הרמב"ם בקנין "אתן"}
ח/ו תוי"ט ב"ב פ"ט מ"ב {טומטום ואנדרוגינוס}
ח/ז גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תשי
ח/ז חזון יחזקאל כתובות פ"ד הט"ו
ח/ז חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 193
ח/ז יכין ובועז ח"א סי' א עמ' 15, 17, 18
ח/ז צרור הכסף (הראשון) עמ' קמט, שסב
ח/ז קרית מלך
ח/ז שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רנג סעיף ג
ח/ז שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' רעט
ח/ז שער משפט סי' רנג ס"ק ב
ח/ח אבי עזרי ח"ה
ח/ח אהל יצחק גיטין עמ' תרמ
ח/ח אהלי תם עמ' קנט
ח/ח אור הישר [דברי ריבות סי' קצו]
ח/ח אור הלבנה (רובין) ח"ב
ח/ח אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 101
ח/ח בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' סה
ח/ח בית דוד (תשעט) חו"מ סי' תפב
ח/ח ברכת מרדכי ב"ב עמ' תנז, תעב
ח/ח גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל ה סי' ד, ו
ח/ח הירושה והצוואה במשה"ע עמ' 149
ח/ח המעמד האישי בישראל עמ' 326
ח/ח הרמב"ם כמחנך עמ' 157
ח/ח זכר יצחק (תשן) עמ' רסג
ח/ח זכרון יהודה (בן הרא"ש) סי' פד עמ' צז
ח/ח יגיעת ערב ב"ב ח"ב עמ' תרמב, תרצז
ח/ח מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"ב סי' לב אות ד]
ח/ח מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' כז אות י
ח/ח מקדש דוד ב"ב עמ' רנ-רנב
ח/ח משנת יעקב
ח/ח משנת ר' אהרן גיטין עמ' סח
ח/ח נפת צופים (בירדוגו, תשעה) עמ' רסט
ח/ח נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' תמד
ח/ח עטרת שלמה ח"א עמ' שעד
ח/ח פנס שלמה
ח/ח ראשי בשמים (רבין) עמ' צח
ח/ח שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' קצט, רד
ח/ח שו"ת הריטב"א סי' לט
ח/ח שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' ק, קפט, תקצד, תשכט
ח/ח שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' יג, ח"ג עמ' שד
ח/ח שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' קלא
ח/ח שעורי ר' אלחנן ב"מ עמ' רי-ריא
ח/ח שער משפט סי' יב ס"ק ו {מ"מ}
ח/ח שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' קלז
ח/ט אבני החושן סי' רנב סעיף א
ח/ט אבקת רוכל (תשעז) עמ' רלב
ח/ט אור הישר [דברי ריבות סי' רנח]
ח/ט אור הלבנה (רובין) ח"ב
ח/ט איים בים כתובות סי' סג אות א {מזונות אלמנה ומתנת שכיב מרע}
ח/ט בית אהרן וישראל גל' נט עמ' מג-מד
ח/ט בית יעקב (טבשונסקי) סי' רנב סעיף א
ח/ט בית יצחק (תשעא) ברירה עמ' קיז
ח/ט בית מאיר (תשע) שו"ת סי' ז עמ' נח
ח/ט בני בנימין (נבון) חו"מ דף פט ע"א
ח/ט ברכת מרדכי ב"ב עמ' תעה
ח/ט גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל ד סי' ג, חו"מ כלל ה סי' ד, ו
ח/ט דברות משה ב"ק ח"ב סי' סא ענף ג, והבבות עמ' שס
ח/ט דברי יוסף (אירגס) סי' יח דף לו ע"ב-ע"ד {אלמנה ניזונית}
ח/ט דברי ריבות (תשעב) עמ' תג
ח/ט הרמב"ם כמחנך עמ' 157
ח/ט זכרון יהודה (בן הרא"ש) סי' פד עמ' צז
ח/ט חוסן ישועות ב"ב קלח ע"א (ד"ה שם ת"ר)
ח/ט חוקות הדיינים ח"ג עמ' קכט
ח/ט חי' חתם סופר
ח/ט חנא וחסדא ח"ג דף מז ע"ג
ח/ט יגיעת ערב ב"ב ח"ב עמ' תרמב, תרצז
ח/ט יורו משפטיך ליעקב סי' קלג
ח/ט מלאכת שלמה (חכים)
ח/ט מעיני המים
ח/ט מפתח הבאורים [אבני מילואים סי' קג אות ד, סי' קיא אות יא, חתם סופר אהע"ז ח"א סי' קמד]
ח/ט מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' כז אות יד
ח/ט מקדש דוד ב"ב עמ' רנ-רנב
ח/ט משנת יעקב כאן
ח/ט משנת יעקב נשים ח"א עמ' ריא
ח/ט נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' תמד-תמה
ח/ט סוגיות במשפט ובהיסטוריה עמ' 194
ח/ט עטרת צבי (שפלטר) פתיחה
ח/ט עטרת שלמה ח"א עמ' שנ
ח/ט עין יצחק ח"ב עמ' שצא, שצג {מ"מ}
ח/ט פנס שלמה
ח/ט פנת יקרת (תשנד) סי' קמ
ח/ט פנת יקרת (תשעא) עמ' תרלד
ח/ט צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קכ
ח/ט שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף סז ע"ב
ח/ט שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' קצט, רד
ח/ט שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' שצה, ח"ג עמ' רכד
ח/ט שו"ת הריב"ש עמ' קג-קד
ח/ט שו"ת הריטב"א סי' לט, קכח
ח/ט שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' כב
ח/ט שו"ת מהר"ם פדוואה (תשעד) עמ' רז
ח/ט שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' ק, קפט, תקצד
ח/ט שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' יג, ח"ב עמ' שעב, ח"ג עמ' שד
ח/ט שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' קלא
ח/ט שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רנב סעיף א {מ"מ, לח"מ}
ח/ט שעורי ר' אלחנן ב"מ עמ' רי-ריא
ח/ט שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' קלז
ח/ט תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' כז ס"ק ז
ח/ט תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' שט
ח/ט תשובות ופסקי מהרי"ט החדשים עמ' עז
ח/י אהל יצחק גיטין עמ' קסא
ח/י אור הלבנה (רובין) ח"ב כאן, ועמ' קסו
ח/י ברכת מרדכי ב"ב עמ' תנז, תעב
ח/י דברי ריבות (תשעב) עמ' שו, שצה, תקמז
ח/י דין אמת (תקטו) דף עו ע"א
ח/י ויקרא אברהם חו"מ סי' מד (פ ע"ד)
ח/י חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' קצא-קצב
ח/י יכין ובועז ח"א סי' קטז עמ' 253
ח/י מילי דמרדכי
ח/י מלאכת שלמה (חכים)
ח/י ס' הנייר עמ' רו
ח/י עזרת נשים (מאירי) ח"ב עמ' קו, קכג
ח/י עטרת שלמה ח"א עמ' שסח
ח/י צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' לא אות ה
ח/י קרית מלך רב (תשסו) עמ' תתקלד
ח/י שו"ת הריב"ש עמ' קפ
ח/י שו"ת מהר"ם די בוטון סי' כה
ח/י שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תשכט
ח/י שו"ת ר"י קצבי סי' כג
ח/י שו"ת רשב"ש עמ' לח, רצא
ח/י שם יוסף (מועטי)
ח/י שער יהושע ח"א עמ' קפ
ח/י שערי חיים (ס' המקח) דף לג ע"א {מל"מ}
ח/י שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 48
ח/י תפארת אריה עמ' קסו
ח/יא ברוך מבנים (תרצו) סי' ג עמ' פ {מל"מ}
ח/יא דברי ריבות (תשעב) עמ' תקמז
ח/יא דין אמת (תקטו) דף עא ע"ג {מל"מ}
ח/יא דין אמת (תשסז) עמ' רנט {מל"מ}
ח/יא יכין ובועז ח"א סי' קטז עמ' 253
ח/יא כבוד יו"ט
ח/יא מעיל שמואל (פלורנטין)
ח/יא ס' הנייר עמ' רו
ח/יא עין תרשיש
ח/יא שו"ת הריב"ש עמ' קעח
ח/יא שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' שנח
ח/יא שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' שמד
ח/יא שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' שנח
ח/יא שו"ת רשב"ש עמ' לח
ח/יב אבקת רוכל (תשסב) עמ' רלב-רלג
ח/יב אבקת רוכל (תשעז) עמ' רט, שפו {מ"מ}
ח/יב אדמת קדש ח"ב דף נו ע"א
ח/יב אור הישר [דברי ריבות סי' שסז]
ח/יב אור הלבנה (רובין) ח"ב
ח/יב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ח/יב בני משה (מאג'אר) דף נב ע"א-ע"ג
ח/יב ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 106 {לח"מ}
ח/יב זכרון יהודה (בן הרא"ש) סי' פד עמ' צז, ותשובות נוספות סי' יח
ח/יב חיי עמרם עמ' קכה
ח/יב טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' עב
ח/יב יורו משפטיך ליעקב סי' קלט
ח/יב לחקרי הלכות סי' צג
ח/יב ליבא בעי דף קלא, קלו
ח/יב מחזה אברהם (בוטון) דף קיא
ח/יב מחנה יהודה (אשכנזי) דף רלד ע"ד
ח/יב מילי דמרדכי
ח/יב מכתם לדוד (פרדו) דף רכג ע"א וע"ג
ח/יב מעיני המים
ח/יב מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ד]
ח/יב נתיב מאיר
ח/יב פנת יקרת (תשנד) סי' קמ
ח/יב פנת יקרת (תשעא) עמ' תרלד
ח/יב צרור הכסף (הראשון) עמ' קמא, שמז
ח/יב קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון בני אדם עמ' קכט {ראב"ד}
ח/יב קרית מלך רב (תשסו) עמ' תתקכח-תתקכט
ח/יב שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' ד
ח/יב שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' צח-צט
ח/יב שו"ת רשב"ש עמ' לח
ח/יב שמן המשחה (קושטא) דף ב ע"א
ח/יב שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 48
ח/יג אבן האזל
ח/יג אבקת רוכל (תשעז) עמ' רט
ח/יג אור הישר [דברי ריבות סי' שמח]
ח/יג בני משה (מאג'אר) דף נב ע"א-ע"ג
ח/יג זכרון יהודה (בן הרא"ש) תשובות נוספות סי' יח
ח/יג יכין ובועז ח"א סי' לב
ח/יג משנת יעקב
ח/יג שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"ב עמ' שא, שג
ח/יג שו"ת רשב"ש עמ' לח
ח/יג שעורי ר' שמואל גיטין עמ' קעז
ח/יד אבן האזל
ח/יד אור הלבנה (רובין) ח"ב
ח/יד אור שמח
ח/יד אמרי איש עמ' קסז
ח/יד ברכת מרדכי ב"ב עמ' תנז, תס
ח/יד דברי משפט סי' רנ סעיף ז
ח/יד דרכי משה ח"ב שמעתתא ד פ' ז {או"ש}
ח/יד הפלאות נדרים (תשעג) עמ' קלז
ח/יד התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' רמ
ח/יד חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' קפה, קצב
ח/יד יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' תקצח
ח/יד מעיל שמואל (פלורנטין)
ח/יד משפטי ארץ ח"ב עמ' 123
ח/יד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קצה
ח/יד פנס שלמה
ח/יד פנת יקרת (תשנד) סי' קמ
ח/יד פנת יקרת (תשעא) עמ' תרלד
ח/יד קהלות יעקב נדרים בהוספות סי' ג
ח/יד קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' רצח
ח/יד שו"ת מהר"ם די בוטון סי' כה
ח/יד שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תשכז
ח/יד שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' רנב
ח/יד שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' קצד
ח/יד שו"ת רשב"ש עמ' לח
ח/יד תחומין חכ"ב עמ' 196
ח/טו אבן האזל
ח/טו אוצרות הרמב"ם
ח/טו אור הלבנה (רובין) ח"ב
ח/טו אור שמח
ח/טו דברי ריבות (תשעב) עמ' תקצא
ח/טו דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תכה, תכז
ח/טו המעמד האישי בישראל עמ' 326
ח/טו התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' רמ
ח/טו חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' קפח
ח/טו חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' קצב
ח/טו חיים מדבר דף קי
ח/טו יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' תקצח
ח/טו יכין ובועז ח"א סי' קטז עמ' 254-255
ח/טו מילי דמרדכי
ח/טו מלאכת שלמה (חכים)
ח/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/טו צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' לא אות ה
ח/טו צרור הכסף (הראשון) עמ' קמב, שמח
ח/טו קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' רצח
ח/טו שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תשכז
ח/טו שו"ת רשב"ש עמ' לח, רפז, רצא, תפו
ח/טו שושן עדות דף סב ע"א
ח/טו שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 43
ח/טו תפארת בחורים פאה עמ' רלד {השיור}
ח/טז אור הלבנה (רובין) ח"ב
ח/טז אמרי כהן ב"ב סי' יד ס"ק א, ז
ח/טז בית אהרן וישראל גל' צד עמ' עא
ח/טז חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' קפה
ח/טז יכין ובועז ח"א סי' קטז עמ' 254
ח/טז מלאכת שלמה (חכים)
ח/טז פנס שלמה
ח/טז צרור הכסף (הראשון) עמ' קמב, שמח-שמט
ח/טז שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תשכז
ח/טז שו"ת רשב"ש עמ' לח, רפז, רצא, תפו
ח/יז אדמת קדש ח"ב דף צח ע"א
ח/יז אוהל תורה (בעריכת לפידות) שנת תרפ"ו סי' מא עמ' קכה
ח/יז אור הלבנה (רובין) ח"ב
ח/יז גדולי שמואל כתובות דף נה {או"ש}
ח/יז דרכי משה ח"א שמעתתא ח פ' יט
ח/יז דרכי משה ח"ב שמעתתא ד פ' ז
ח/יז הירושה והצוואה במשה"ע עמ' 145
ח/יז הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' פ
ח/יז המעמד האישי בישראל עמ' 326
ח/יז ויקרא אברהם חו"מ סי' מד (פ ע"ד)
ח/יז חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' קצא
ח/יז יכין ובועז ח"א סי' קטז עמ' 254
ח/יז מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/יז משנת יעקב
ח/יז פנס שלמה
ח/יז צרור הכסף (הראשון) עמ' קמב, שמח-שמט
ח/יז קרית מלך רב (תשסו) עמ' תתקלד
ח/יז שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תשכז, תשכט
ח/יז שו"ת רשב"ש עמ' לט
ח/יז שער יהושע ח"א עמ' קפא
ח/יז שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 48
ח/יז תשובות הראב"ד סי' לב
ח/יח אור הישר [דברי ריבות סי' רס]
ח/יח אור הלבנה (רובין) ח"ב
ח/יח אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש לט עמ' 274
ח/יח אחיעזר ח"א סי' לג ס"ק ב, ח"ב סי' כב ס"ק א
ח/יח אמר יוסף (אלקלעי)
ח/יח בית דוד (פילוסוף) חו"מ סי' קלב
ח/יח בית דוד (תשעט) חו"מ סי' תסג, תפג
ח/יח ברור הלכה ב"מ יב ע"ב ציון ט פסקה ב
ח/יח ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ד עמ' רלח-רלט
ח/יח גושפנקא דמלכא
ח/יח דברות משה ב"מ ח"א סי' יג ענף א
ח/יח דברי אמת (תרכא) דף צו ע"ב
ח/יח דברי יוסף (אירגס) סי' כט דף נב ע"ב-ע"ג {שכיב מרע שנתן כל נכסיו מעכשו}
ח/יח הירושה והצוואה במשה"ע עמ' 150
ח/יח הרמב"ם כמחנך עמ' 213
ח/יח ושב הכהן (תשמח) עמ' לא
ח/יח חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 116
ח/יח יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' תריד
ח/יח יכין ובועז ח"א סי' קטז עמ' 256
ח/יח מבוא למשנה תורה עמ' 107, 108
ח/יח מטה מנשה עמ' קנג
ח/יח מקורות לפסקי הרמב"ם
ח/יח נחלת מים סי' לא אות א
ח/יח ס' התרומות עמ' תתתנז
ח/יח פד"ר חי"ז עמ' 246
ח/יח פני משה ח"א סי' סד דף קנב ע"ג
ח/יח פרשת דרכים (תשנב) עמ' מו
ח/יח פרשת דרכים (תשסה) עמ' סז
ח/יח צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רצא אות ה
ח/יח צרור הכסף (הראשון) עמ' קמב, שמח
ח/יח קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' רפז, רצח
ח/יח שבט בנימין (פונט') דף עו ע"ד, עז ע"ד
ח/יח שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' קצד
ח/יח שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' קעז
ח/יח שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' ריא
ח/יח שו"ת הריב"ש עמ' קעא
ח/יח שו"ת הריטב"א סי' קסד
ח/יח שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' שנז
ח/יח שו"ת מהר"ם פדוואה (תשעד) עמ' רה
ח/יח שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' שלו
ח/יח שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' רנב
ח/יח שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' שנז
ח/יח שו"ת ר' יצחק הלוי מקושטא עמ' סה
ח/יח שו"ת ר"י מליריאה עמ' קפד
ח/יח שו"ת ר"מ גאויזון עמ' רנד
ח/יח שו"ת ראנ"ח ח"ב סי' צ
ח/יח שו"ת רשב"ש עמ' לט
ח/יח שמו משה דף קמג ע"ג
ח/יח שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' קלח
ח/יח תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' סא, ח"ב עמ' פא, קיב
ח/יט אור הישר [מ"מ לקמן פי"ב הט"ז]
ח/יט אור הלבנה (רובין) ח"ב
ח/יט דברי ריבות (תשעב) עמ' תו
ח/יט ידבר שלום ח"ב עמ' קב
ח/יט יכין ובועז ח"א סי' קטז עמ' 252
ח/יט לחם רב (בוטון) סי' רא
ח/יט מלאכת שלמה (חכים)
ח/יט מעיל שמואל (פלורנטין)
ח/יט משכנות הרועים (אלחאיך) מע' ל אות ד (קסז ע"ד)
ח/יט משנת יעקב
ח/יט פנים חדשות [תורת אמת (שפו) מב] {מ"מ}
ח/יט שביתת יו"ט
ח/יט שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תרכא {מ"מ}
ח/יט שו"ת רשב"ש עמ' לח
ח/יט שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רנא סעיף א
ח/יט שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' קיא {הגהמ"י}
ח/יט תורת אמת (שפו) סי' מב (סב ע"ג-סד ע"א) {בחיים ובמוות}
ח/יט תורת אמת (תשסו) עמ' רז, רטו
ח/כ אולם המשפט סי' רנ סעיף ו {מ"מ}
ח/כ אור הישר [באר יצחק אהע"ז סי' י-יא]
ח/כ אור הלבנה (רובין) ח"ב כאן, ועמ' קמב {מ"מ}
ח/כ אמר יוסף (אלקלעי)
ח/כ אמרי כהן ב"ב סי' יד ס"ק ד
ח/כ באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' קמ, קמה-קמו {מל"מ}
ח/כ בני אברהם אהע"ז דף צו ע"א
ח/כ דברי משפט סי' רמ/רנז סעיף ב {מ"מ}
ח/כ הירושה והצוואה במשה"ע עמ' 283
ח/כ הלכה למשה (אלבז) עמ' שנז {מ"מ}
ח/כ חזקה רבה חו"מ ח"ג עמ' 39, 304-303, ח"ד עמ' 354, 362
ח/כ חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' קצד
ח/כ יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' תקפא, תקפח, תקצז-תר
ח/כ מלאכת שלמה (חכים)
ח/כ מקור ישראל דף קי ע"א {מ"מ}
ח/כ עמודי שלמה ח"ג עמ' רמה
ח/כ פני משה (שלז')
ח/כ פנס שלמה
ח/כ שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רמו סעיף א, סי' רנג סעיף יא
ח/כ שם משמעון (שטרן) דף מא ע"ג, נא ע"ג {מל"מ בשם הרשב"א}
ח/כ שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 45
ח/כא אולם המשפט סי' רנ סעיף י {מל"מ}
ח/כא אור הישר [שו"ת הריב"ש סי' רז]
ח/כא אור הלבנה (רובין) ח"ב
ח/כא דבר שמואל (אבוהב) סי' קכט
ח/כא זכרון אהרן עמ' עו
ח/כא חזקה רבה חו"מ ח"ג עמ' 303
ח/כא מלאכת שלמה (חכים)
ח/כא ס' התרומות עמ' תתתעט
ח/כא עזרת נשים (מאירי) ח"א עמ' קסח
ח/כא צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קיד אות א, סי' רפח אות ד ואילך
ח/כא שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' קמב
ח/כא שו"ת רשב"ש עמ' לח
ח/כא שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 45
ח/כב ברור הלכה גיטין ט ע"א ציון א
ח/כב גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תנג
ח/כב שערי תודה ח"א דף מא ע"א
ח/כב תשובות הרי"ד עמ' תסד
ח/כג אור הישר [עונג יו"ט סו"ס קיז]
ח/כג ברור הלכה גיטין סה ע"ב ציון ח
ח/כג הירושה והצוואה במשה"ע עמ' 145
ח/כג יכין ובועז ח"א סי' קטז עמ' 255
ח/כג משנת יעקב
ח/כג משפטי עזיאל ח"ד עמ' קצא
ח/כג עטרת שלמה ח"א עמ' שעה
ח/כג פני דוד (פאפו) דף קסא ע"ג
ח/כג פני משה (שלז')
ח/כג שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' קי, תשכז
ח/כג שו"ת ר"ע דאיינה ח"ב עמ' 382
ח/כג שו"ת רשב"ש עמ' קטו
ח/כג שער יהושע ח"א עמ' קעט
ח/כג שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 42
ח/כג תשובות הראב"ד סי' לב
ח/כד אבקת רוכל (תשסב) עמ' תלד
ח/כד אבקת רוכל (תשעז) עמ' שפו
ח/כד בגדי כהונה (כהן) חו"מ סי' ב דף צט ע"ג-ע"ד
ח/כד בית אברהם (חנניה) עמ' רכא
ח/כד בית אהרן וישראל גל' צד עמ' סד-סה {מפרש בים ויוצא בשיירה}
ח/כד בית יעקב (טבשונסקי) סי' רנ סעיף ד
ח/כד ברור הלכה גיטין סה ע"ב ציון ח, סו ע"א ציון א
ח/כד דעת מרדכי ח"ב עמ' לא-לד
ח/כד הירושה והצוואה במשה"ע עמ' 146
ח/כד הלכה למשה (אלבז) עמ' רלט
ח/כד הלכה פסוקה ח"א, ברור הלכה עמ' 98
ח/כד חיים ומלך
ח/כד חקקי לב ח"ב דף צו ע"ג
ח/כד מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' תקכ, תקכג
ח/כד מילי דמרדכי
ח/כד מלאכת שלמה (חכים)
ח/כד משנת יעקב
ח/כד משפטי עזיאל ח"ד עמ' קפ
ח/כד ס' הנייר עמ' רז
ח/כד צרור הכסף (הראשון) עמ' קמג
ח/כד קרית מלך
ח/כד שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' תב {הגהמ"י}
ח/כד שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' כא
ח/כד שו"ת מהר"ם פדוואה (תשעד) עמ' קצב {הגהמ"י}
ח/כד שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' קי, תשכז
ח/כד שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' רצג
ח/כד שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' תב {הג"מ}
ח/כד שו"ת ר"ע דאיינה ח"ב עמ' 381 {הגהמ"י}, 382
ח/כד שמחת יו"ט (אלגזי) סי' כט אות ה
ח/כד שער יהושע ח"א עמ' קפ, ח"ב עמ' סז {הגהמ"י אות ס}
ח/כד שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 41, 43
ח/כד תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' רסא
ח/כד תשובות ופסקי מהרי"ט החדשים עמ' קפט
ח/כה וכ"ו שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' קב
ח/כה אור הישר [דברי ריבות סי' קמב-קמג]
ח/כה אור הלבנה (רובין) ח"ב
ח/כה אנצי"ת ע' גט שכיב מרע הע' 114 {מ"מ}
ח/כה ברור הלכה גיטין עב ע"ב ציון ה
ח/כה חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' עט
ח/כה יכין ובועז ח"א סי' קטז עמ' 253
ח/כה ישורון ח"ח עמ' תסה
ח/כה מלאכת שלמה (חכים)
ח/כה משנת יעקב
ח/כה עין יצחק ח"א עמ' טז
ח/כה צרור הכסף (הראשון) עמ' קנא
ח/כה קונטרסי שעורים כתובות קונ' ב אות ב עמ' 116
ח/כה שו"ת רשב"ש עמ' רכז
ח/כה שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 44
ח/כה תשובות הרי"ד עמ' תנז
ח/כו אור הלבנה (רובין) ח"ב
ח/כו איפת צדק ח"ב ש"ג סי' ב אות ט-יד
ח/כו ברור הלכה גיטין עב ע"ב ציון ה
ח/כו דברי ריבות (תשעב) עמ' ריא, רטו
ח/כו דרכי משה ח"ב שמעתתא ד פ' ז
ח/כו המעמד האישי בישראל עמ' 327
ח/כו חזון יחזקאל גיטין פ"ה הי"ב
ח/כו טל חיים (טל) ח"ג עמ' שנג
ח/כו יכין ובועז ח"א סי' קטז עמ' 253
ח/כו ישורון ח"ח עמ' תסה
ח/כו מילי דמרדכי
ח/כו משנה הלכות גיטין סי' קיג
ח/כו נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' קסז, רנד
ח/כו נשמת חיים (תשסח) אהע"ז סי' יח עמ' לה, חו"מ סי' כ עמ' כח
ח/כו שו"ת הריב"ש עמ' רנא
ח/כו שו"ת מהרלב"ח סי' נב
ח/כו שו"ת רשב"ש עמ' רכז
ח/כז אור הלבנה (רובין) ח"ב
ח/כז בני אברהם אהע"ז דף צו ע"ב
ח/כז דברי ריבות (תשעב) עמ' קפט, קצה
ח/כז הירושה והצוואה במשה"ע עמ' 283-284
ח/כז חזון יחזקאל גיטין פ"ה הי"ב
ח/כז חזקה רבה חו"מ ח"ג עמ' 38
ח/כז יכין ובועז ח"א סי' לב
ח/כז מלאכת שלמה (חכים)
ח/כז פרי האדמה ח"ד
ח/כז צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קכב אות ג, סי' רכו אות ו
ח/כז צרור הכסף (הראשון) עמ' קנא, שסד
ח/כז שו"ת צמח צדק יו"ד סי' קכב אות ג, סי' רכו אות ו {שניהם על הגהמ"י - יש פוסקים כר' נתן}
ח/כז שו"ת רשב"ש עמ' רכו
ח/כז תורת אמת (תשסו) עמ' תריד


ט/808 הלכות זכייה ומתנה פרק ט *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ט/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ט/רה"פ מעשה רקח
ט/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ט/רה"פ פי' ר"י קאפח
ט/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ט/רה"פ רמב"ם לעם
ט/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ט/א בית יעקב (טבשונסקי) סי' רמב סעיף ד
ט/א דברות משה קדושין סי' לג הערה ד
ט/א דברי משפט סי' רמב סעיף ג
ט/א יכין ובועז ח"א סי' קטז עמ' 256
ט/א מחנה יהודה (אשכנזי) דף רפד ע"ב
ט/א מכתם לדוד (פרדו) דף רו ע"ג
ט/א מקיץ בן חי סי' א דף י ע"א-ע"ב
ט/א משכנות הרועים (אלחאיק) מע' צ אות א דף רפה ע"ד
ט/א משנת יעקב
ט/א משפטיך ליעקב ח"ג סי' כז אות ו
ט/א עיונים במשפט (שאנן) חו"מ סי' ל עמ' רפג {כ"מ}
ט/א פד"ר חי"ח עמ' 240
ט/א פרי האדמה ח"ב
ט/א שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' רכב
ט/א שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' שכח
ט/א תחומין חי"ז עמ' 302
ט/ב אור הישר [לח"מ לעיל פ"ה ה"א]
ט/ב דברי ריבות (תשעב) עמ' קעא
ט/ב יכין ובועז ח"א סי' קטז עמ' 256
ט/ב מרגניתא דר"ב (פרנקל תאומים) פרשת תולדות
ט/ב משפטי אמת עמ' רעב
ט/ב משפטים ישרים (חסון) סי' כט (עב ע"א-ע"ב)
ט/ב פד"ר חי"ח עמ' 241
ט/ב שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' מט
ט/ב שו"ת רשב"ש עמ' קטו, תקמא
ט/ב שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רמב סעיף א
ט/ג אברהם במחזה דף צח ע"א {מל"מ}
ט/ג אור גדול סי' מו דף קכו ע"ב {מל"מ בשם נ"י}
ט/ג אור הישר [עונג יו"ט סי' קנה]
ט/ג אורים גדולים (תשסג) עמ' רצג
ט/ג אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 113
ט/ג בית יעקב (טבשונסקי) סי' רנג סעיף ג {מל"מ}
ט/ג דברי יוסף (אירגס) סי' כט דף נג ע"א {יחלוק ויטול ויזכה - לא מועיל בבריא}
ט/ג ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 124
ט/ג המעשה והמדרש (מרגולין) פ' ויחי עמ' קכד
ט/ג המעשה והמדרש עמ' קכד {יטול או יחזיק או יזכה}
ט/ג ושב הכהן (תשמח) עמ' שעט
ט/ג יכין ובועז ח"א סי' קטז עמ' 255
ט/ג ימי שלמה
ט/ג כבוד יו"ט
ט/ג מילי דמרדכי
ט/ג מלאכת שלמה (חכים) כאן, דף מ ע"א {מל"מ}
ט/ג מראה הנוגה
ט/ג משנת יעקב
ט/ג נועם ח"ד עמ' קמג {מ"מ}
ט/ג נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' תקו {מל"מ ושעה"מ}
ט/ג סוכה וארבעת המינים עמ' 349-348
ט/ג קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון בני אדם עמ' ג
ט/ג שביתת יו"ט
ט/ג שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' שכו
ט/ג שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' מה
ט/ג שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תקכד
ט/ג שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' רסג
ט/ג שו"ת רשב"ש עמ' תקמא
ט/ג שערי עזרא (בצרי) עמ' רנג
ט/ד אור הלבנה (רובין) ח"ב
ט/ד באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קנא
ט/ד בית יעקב (טבשונסקי) סי' ריב סעיף א {מ"מ}
ט/ד דין אמת (תשסז) עמ' רסג {מ"מ}
ט/ד ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 129 {מ"מ}
ט/ד משנת יעקב
ט/ד נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' קכה {לח"מ}
ט/ד פד"ר חי"ז עמ' 192 {מ"מ}, 276 {מ"מ}
ט/ד שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רפא סעיף א
ט/ד שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 277
ט/ד שער יהושע ח"א עמ' קצב
ט/ד תקפו כהן סי' ט
ט/ה אור הלבנה (רובין) ח"ב
ט/ה אות היא לעולם ח"ב דף קמד ע"א
ט/ה בד קודש (פוברסקי) ב"ב עמ' קכ
ט/ה גבעת פנחס (ארביטמן) עמ' יג {מוריש לבן בנו}
ט/ה גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תרמז
ט/ה דרכי חושן (תשסח) עמ' ריד, ריז
ט/ה דרכי חושן ח"ג עמ' קלו
ט/ה המעשה והמדרש (מרגולין) פ' ויחי עמ' קכא-קכב
ט/ה המעשה והמדרש עמ' קכא-קכב {שכ"מ שכתב למי שלא ראוי ליורשיו}
ט/ה חזו"א ב"ק סי' טו ס"ק ח
ט/ה יגיעת ערב ב"ב ח"ב עמ' תקצה, תרצד
ט/ה מקדש דוד ב"ב עמ' קמח, קנג
ט/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/ה קרית מלך
ט/ה שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' קעג, קעו
ט/ה שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' רנד
ט/ה שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' מט
ט/ה תשובה שלמה יו"ד סי' טו
ט/ו אוצמפה"ת ב"מ יד ע"ב הע' 75 {אהא"ז}
ט/ו ברית אברהם (מפיעטרקוב) או"ח סי' כח
ט/ו גדולי שמואל כתובות דף נה {או"ש}
ט/ו לחם רב (בוטון) סי' רו
ט/ו נחלת יוסף (מייזליש) סי' לא אות ה {מל"מ}
ט/ו שבי בנימין דף כא ע"א
ט/ו שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' קעט
ט/ו שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תקטו, החדשות (תשעו) עמ' רב
ט/ז אגרות משה יו"ד ח"א סי' קמז ענף ב
ט/ז אוהב מישרים עמ' תטז
ט/ז אור הלבנה (רובין) ח"ב
ט/ז אמת ליעקב נשים עמ' קסב
ט/ז אנצי"ת ע' גר הע' 449, 453, 455, 456, 458, 460, 483
ט/ז בית יעקב (טבשונסקי) סי' רנו סעיף א
ט/ז ברור הלכה קדושין יז ע"ב ציון ל
ט/ז גרים וגרות עמ' קי
ט/ז דברי אמת (תשעט) עמ' שלז {מתנת שכיב מרע לגר}
ט/ז והיה העולם עמ' 296
ט/ז חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' קפח
ט/ז מטה מנשה עמ' קנה
ט/ז מילי דמרדכי
ט/ז מלאכת שלמה (חכים)
ט/ז מנחת חינוך ח"ג עמ' קיט
ט/ז מרחשת ח"ב סי' לח אות א
ט/ז משנה הלכות יבמות - מיאון סי' עט
ט/ז משנת יעקב כאן
ט/ז משנת יעקב משפטים עמ' רצב
ט/ז נתיבות חיים (קארב) ח"ד עמ' שצט
ט/ז עדות ביעקב (בוטון) דף רי ע"ב
ט/ז צרור הכסף (הראשון) עמ' קנ
ט/ז קרית מלך
ט/ז שארית יוסף (תשמד) שו"ת סי' ג הערה 18
ט/ז שארית יוסף (תשסז) עמ' י
ט/ז שו"ת הריטב"א סי' עט
ט/ז שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' צז
ט/ז שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' שלג
ט/ז שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף צח ע"ג
ט/ז שרשי הים, שורש זכיית קטן דף קמז ע"ב
ט/ח אור הלבנה (רובין) ח"ב
ט/ח אנצי"ת ע' גר הע' 449
ט/ח גבול יהודה (ציר') דף קיא ע"ג
ט/ח והיה העולם עמ' 296
ט/ח משנת יעקב
ט/ח קרית מלך
ט/ח שו"ת הריטב"א סי' עט
ט/ח שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' שלג
ט/ח תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' רט
ט/ט אור הישר [קצוה"ח סי' קצד ס"ק ד]
ט/ט אור הלבנה (רובין) ח"ב עמ' פט
ט/ט אנצי"ת ע' אודיתא הע' 10
ט/ט ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 360
ט/ט הירושה והצוואה במשה"ע עמ' 234, 235
ט/ט הלכה רבה ח"ב עמ' 125
ט/ט זיר יצחק דף כ ע"א {גוי}
ט/ט חוקי חיים (גאגין) דף צג ע"ב
ט/ט חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' קפז
ט/ט חמדת שלמה עמ' תרג
ט/ט יורו משפטיך ליעקב סי' קלג
ט/ט לקוטי סופר ח"א דף צו ע"ג
ט/ט מלאכת שלמה (חכים) כאן, דף מ ע"ב {מל"מ}
ט/ט מנחת אהרן (בריסק) דף ל ע"א
ט/ט מעדני ארץ שביעית (תשד) דף קיד
ט/ט מעיל שמואל (פלורנטין)
ט/ט מקורות לפסקי הרמב"ם
ט/ט משה ידבר (תשעו) עמ' תסב
ט/ט משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תקכא
ט/ט משנת יעקב
ט/ט משנת יעקב נשים ח"א עמ' עו
ט/ט משפט הקנין ח"ג עמ' תטז, תכו, תלט
ט/ט נר מצוה (ואלק) מצוות דף סז ע"א-ע"ד
ט/ט עטרת שלמה ח"ב עמ' קיז-קיט
ט/ט פד"ר ח"ו עמ' 238
ט/ט פלס חיים גיטין עמ' קנג
ט/ט פסקים וכתבים (הרצוג) ח"ט עמ' תכב
ט/ט פרי האדמה ח"ב
ט/ט צמח ארז עמ' תכב
ט/ט קרית מלך
ט/ט שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף כט ע"א, ל ע"א, לב ע"ב, לה ע"א-ע"ב
ט/ט שו"ת הריב"ש סי' קעט, עמ' רו
ט/ט שו"ת מהרי"ק סי' קכט {הגהמ"י}
ט/ט שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' צב-צג
ט/ט שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' כד, החדשות (תשעו) עמ' שכז
ט/ט שעלי דעת גל' ז עמ' 167
ט/ט שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף צח ע"ג
ט/ט שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך ב עמ' צט
ט/ט תורת הקנינים ח"ב עמ' רעה
ט/ט תשובות הראב"ד סי' קעג
ט/י אבן האזל
ט/י אבני החושן סי' רלה סעיף א {מל"מ}
ט/י אבני ציון ח"ב סי' עג אות ד-ה
ט/י אגודות אזוב מדברי דף עג ע"א
ט/י אולם המשפט סי' סא סעיף ג, סי' קד סעיף ב
ט/י אור הישר [שדה יצחק סי' כד]
ט/י אור הלבנה (רובין) ח"ב
ט/י אוריין תליתאי (תאומים) סי' ה (ד ע"ג), קל {מל"מ}
ט/י אוריתא טו עמ' רלד
ט/י אחיעזר ח"ג סי' לה ס"ק א
ט/י אמרי בינה (אוירבך) - קנינים סי' טו [ב] ד"ה ועיין {שעה"מ}
ט/י אמרי בינה (אוירבך) - שו"ת ח"א סי' ג [יד] ד"ה עוד, הלואה סי' סג [לה] ד"ה ועיין, קנינים סי' טו [ב] ד"ה ועיין
ט/י אמרי נפתלי ח"ב עמ' רלב
ט/י בית אהרן וישראל גל' סח עמ' קמד
ט/י בית אהרן וישראל גל' קלז עמ' מ
ט/י בית יעקב (טבשונסקי) סי' רלה סעיף א {מל"מ}, סי' רנו סעיף ב {שעה"מ}
ט/י בית יצחק תשכ"א עמ' 116
ט/י בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' סג {מל"מ}
ט/י בן יהודה סי' יז
ט/י ברוך אומר חו"מ עמ' ס
ט/י ברור הלכה ע"ז כ ע"א ציון ב פסקה ד {אהא"ז}
ט/י ברית אברהם (פצנובסקי) אהע"ז סי' קכא אות ו
ט/י ברית יעקב (ליבשיץ) ח"א סי' עט {מל"מ}
ט/י ברית עולם (ולר) סי' עז אות יא {מל"מ}
ט/י ברכת אהרן מאמר רז אות ב {מל"מ}
ט/י בתורתו יהגה ח"ג עמ' לא {ציווה לעבור עבירה}
ט/י גדולי שמואל כתובות דף נה, ב"ק דף סח, ב"ב דף קלא ע"ב
ט/י הדרת מרדכי דף קא ע"ב
ט/י הלכה רבה ח"א עמ' 137, ח"ב עמ' 125
ט/י התורה והמדינה ח"ט עמ' רמו
ט/י זית רענן ח"ב עמ' תעח
ט/י זכור לאברהם (תשס"ב) עמ' תתקלח, תתקמ-תתקמג {מל"מ}
ט/י זכות היוצרים עמ' 41
ט/י זכר יהודה עמ' קנו, קסג
ט/י זכר יצחק (תשן) עמ' רצג {מל"מ}
ט/י חיים ביד דף ז ע"ג
ט/י חיים ומלך
ט/י חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 46, 48
ט/י ידבר שלום ח"ב עמ' קלז
ט/י ימי שלמה
ט/י כבוד הלבנון דף נו ע"ב
ט/י מאכסניא של התורה סי' נ
ט/י מוריה גל' רג עמ' כד [אהע"ז סי' צג ס' כ וסי' קיב ס' ז וחלקת מחוקק ס"ק יז] {מל"מ}
ט/י מחנה יהודה (אשכנזי) דף רלה ע"א, רלח ע"ד, רלט ע"ב
ט/י מכשירי מצוה עמ' מח
ט/י מלך שלם
ט/י מנחת חינוך ח"א עמ' עו {מל"מ}
ט/י מנחת כהן (יוסף חיים) דף קי ע"ג
ט/י מערכי לב (ציר') עמ' קיט
ט/י מעשה הבא בעבירה עמ' 95, 115
ט/י מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קכד אות ב {מל"מ}
ט/י משיב משפט עמ' שסח
ט/י משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תרל {מל"מ}
ט/י משנה הלכות מהדו"ת יו"ד סי' רפב נתיב ז {ציווה לעבור עבירה - להעביר נחלה}
ט/י משנת יעקב
ט/י משנת יעקב מדע עמ' צד
ט/י משפטי ארץ ח"א עמ' 304 [נחל יצחק סי' א אות ב]
ט/י משפטי הלוי ח"ב סי' ה אות י עמ' קמ
ט/י נודע ביהודה השלם חו"מ עמ' קנד
ט/י נודע ביהודה תנינא חו"מ סי' מו
ט/י נזר הקדש (תשעה) ח"ב עמ' קלד
ט/י נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' ד, לז, פח, ריג, ח"ב עמ' רנא, רנג, ח"ג עמ' תקב, תקד, תקצה {מל"מ ושעה"ם}
ט/י נר מצוה (ואלק) מצוות דף סז ע"א-ע"ד, סט ע"א
ט/י נשמת חיים (אבולפיה), דרושים דף ד, כב {מל"מ}
ט/י נשמת כל חי ח"א דף צ ע"א, צד ע"ג
ט/י נתיבות המשפט סי' רלה ס"ק ב {מל"מ}
ט/י סודו של המשפט העברי עמ' 699
ט/י עדות בישראל
ט/י עורה שחר דף נז ע"ד
ט/י עטרת ישועה (תשלו) עמ' לז
ט/י עין יצחק ח"א עמ' רב {מל"מ}
ט/י עין יצחק תנינא ח"א עמ' פב, ח"ב עמ' מא {מל"מ}
ט/י ערך שי חו"מ סי' קכו סעיף ח {מל"מ}, סי' רלה סעיף א {מל"מ}, סי' רמח סעיף א
ט/י פד"ר ח"ו עמ' 238
ט/י צמח ארז עמ' תכב-תכג
ט/י צרור הכסף (הראשון) עמ' שסד
ט/י קרית מלך רב (תשסו) עמ' תת {מל"מ}
ט/י שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' רסו, ח"ב עמ' קעב
ט/י שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' רפא
ט/י שו"ת מהריט"ץ סי' פו ד"ה תשובה לכאורה {אם ציווה לתת צדקה לגוי}
ט/י שואל ומשיב מהדו"א ח"ב סי' קיד (נז ע"ד) {מל"מ בשם שו"ת הר"ן}
ט/י שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רלה סעיף ב, סי' רמח סעיף ג, סי' רפג סעיף א {מל"מ}
ט/י שמן למאור (ביימאייל) דף כא ע"א-ע"ב, כה ע"ב {מל"מ - תקנה במקום איסור}
ט/י שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 254
ט/י שער המלך כאן, ח"ב עמ' תיא
ט/י שער יהודה לקוטים דף קמח ע"ב {מל"מ}
ט/י שער משפט סי' קכו ס"ק ד
ט/י שערי תורה (שו"ת תשסה) עמ' ט {מל"מ}
ט/י שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' ד {מל"מ}
ט/י תורת מיכאל עמ' קפו-קפח
ט/י תחומין חי"ז עמ' 307
ט/י תשובות ופסקי מהרי"ט החדשים עמ' קד
ט/י תשורת שי מהדו"ק סי' שנד {מל"מ}, תקנב
ט/יא אבני קודש (לעווי) סי' ב עמ' לה-לו {מ"מ - לא מחזיקים אנשים ברשעים}
ט/יא אולם המשפט סי' רנו סעיף ה {מ"מ}
ט/יא אוצרות הרמב"ם
ט/יא אור הישר [אור הישר תמורה ה ע"א]
ט/יא אור הלבנה (רובין) ח"ב עמ' קעב-קעט
ט/יא אנצי"ת ע' אחזוקי אינשי ברשיעי הע' 6 {מ"מ}
ט/יא בית אהרן (אנגלמן) - אהלי אהרן עמ' 276 {מ"מ - שחרור עבד כגמילת טובה}
ט/יא בית דוד (תשעט) יו"ד סי' רפה
ט/יא בית יעקב (טבשונסקי) סי' רנג סעיף כד, סי' רנו סעיף ג {מ"מ, כ"מ}
ט/יא בית יעקב (מסקין) סי' מו (דף ס ע"ב)
ט/יא בנין ציון (עטלינגר) ח"ב סי' קלה
ט/יא דעת סופר חו"מ סי' כב
ט/יא התורה והמדינה ח"ט עמ' לד
ט/יא ויטע אשל עמ' רפה
ט/יא חזקה רבה או"ח הלכה סח
ט/יא חי' כתב סופר נשים ח"א עמ' פד-פה
ט/יא ידבר שלום ח"ב עמ' קלז
ט/יא כתר תורה (תשסז) עמ' רל {מ"מ}
ט/יא לשון למודים או"ח דף כח ע"ג {מ"מ}
ט/יא מילי דמרדכי
ט/יא מכשירי מצוה עמ' מח
ט/יא מערכי לב (ציר') עמ' פח, קיט
ט/יא מקנת כסף עמ' קפ
ט/יא משנת יעקב
ט/יא משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' תמט
ט/יא משרת משה (עטייה)
ט/יא נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' ב {מל"מ ושעה"מ}
ט/יא נר מצוה (ואלק) מצוות דף סג ע"ד
ט/יא עטרת זקנים דף יח ע"ד
ט/יא ערך שי חו"מ סי' רנו סעיף ג
ט/יא צמח ארז עמ' תכב
ט/יא צרור הכסף (הראשון) עמ' שסד
ט/יא קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' תקס {מ"מ}
ט/יא קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קנט
ט/יא שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף לו ע"א
ט/יא שביתת יו"ט
ט/יא שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רנו סעיף ב
ט/יא שירת ישראל (לנדא) דף ל ע"א {מ"מ - שחרור עבד כגמילת טובה}
ט/יא שעות דרבנן סי' ט (יח ע"א) {מ"מ - אחזוקי אינשי ברשיעי}
ט/יא שעות דרבנן סי' י (יח ע"ד) {מ"מ בשם רשב"א}
ט/יב אור הלבנה (רובין) ח"ב
ט/יב ברור הלכה גיטין מ ע"א ציון ו
ט/יב חלקת יוסף (וייס) ח"ב עמ' רטז
ט/יב מכשירי מצוה עמ' מט
ט/יב צרור הכסף (הראשון) עמ' שסד
ט/יב קרית מלך
ט/יג אבן האזל
ט/יג אולם המשפט סי' רמה סעיף יא
ט/יג אור הלבנה (רובין) ח"ב עמ' קפ {או"ש}
ט/יג אור שמח
ט/יג ארץ חמדה (ישראלי) עמ' רטו, רטז {או"ש}
ט/יג בית אהרן וישראל גל' עז עמ' סט {אהא"ז}
ט/יג ברכת מרדכי ב"ב עמ' תנז, תס
ט/יג גדולי שמואל נדרים דף מב ע"ב, גיטין דף יד ע"א, ב"ק דף לג ע"א, צח, ב"מ דף ו ע"א, ב"ב דף קלח ע"א {או"ש}
ט/יג המדות לחקר ההלכה מדה יג אות נד
ט/יג חזון יחזקאל ב"ב פ"ח ה"ג
ט/יג חזון יחזקאל בכורות פ"ג ה"ה
ט/יג חלקת יואב מהדו"ק או"ח סי' כג
ט/יג יבול היובלות עמ' 199 {או"ש}
ט/יג יגיעת ערב ב"ב ח"ב עמ' תרכז {אבי עזרי}, תרמה {או"ש}
ט/יג לב אריה (הורביץ) עמ' קמג (או"ש}
ט/יג מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' תקעה
ט/יג מאמר מרדכי - י"ג באלול עמ' קפה
ט/יג מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' כז אות ז-י
ט/יג עטרת צבי (דרבקין, תשמה) עמ' קלט-קמ, קמד {מתי קונה מהשכ"מ}
ט/יג עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' קעח
ט/יג פד"ר ח"ו עמ' 312
ט/יג פנס שלמה
ט/יג שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) סי' לא
ט/יג שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' עו
ט/יג שערי חיים (שמולביץ) גיטין עמ' קטז, קיט
ט/יג שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 94
ט/יד אברהם יגל לעיל פ"ד ה"ג
ט/יד אהל יצחק גיטין עמ' תרמב
ט/יד אולם המשפט סי' רמה סעיף יא
ט/יד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ט/יד חזון יחזקאל ב"ב פ"ח ה"א {לח"מ}
ט/יד ידי משה (בוצק') הל' בכורות סי' יח
ט/יד מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' תקעה
ט/יד משנת ר' אהרן גיטין עמ' סח
ט/יד ענפי ארז (זי') דף קמב ע"ב
ט/יד פד"ר חי"ז עמ' 264
ט/יד פנס שלמה
ט/יד פנת יקרת (תשנד) סי' קמ
ט/יד פנת יקרת (תשעא) עמ' תרלד
ט/יד שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) סי' לא
ט/יד שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' עו
ט/יד שמחת יו"ט (אלגזי) דף קמא ע"ד, סי' לו אות ד
ט/יד שער משפט סי' רמה ס"ק ג
ט/יד שערי חיים (שמולביץ) גיטין עמ' קטז, קיט
ט/יד שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 94
ט/טו אולם המשפט סי' רנג סעיף יג
ט/טו ברכת מרדכי ב"ב עמ' תנז, תס
ט/טו דרכי משה ח"ב שמעתתא ד פ' ז
ט/טו המעמד האישי בישראל עמ' 327
ט/טו חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' קצא, קצג
ט/טו לב ארי (רביץ) עמ' 105
ט/טו לחקרי הלכות סי' פט
ט/טו מחנה יהודה (קצין) ח"ב סי' סט
ט/טו פני משה (שלז')
ט/טו פנת יקרת (תשנד) סי' קמ
ט/טו פנת יקרת (תשעא) עמ' תרלד
ט/טו פרי חיים (הליר)
ט/טו שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' צט
ט/טו שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תשכז
ט/טו שו"ת רשב"ש עמ' צ, תקמד
ט/טו שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' קעה
ט/טו שער משפט סי' רמה ס"ק ג
ט/טו שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 45
ט/טז חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' קצא
ט/טז צרור הכסף (הראשון) עמ' קמב, שמט
ט/טז שו"ת רשב"ש עמ' תקמד
ט/טז שמחת עולם (לגו)
ט/יז בית יעקב (טבשונסקי) סי' רנ סעיף ו {מל"מ}
ט/יז ימי שלמה
ט/יז מילי דמרדכי
ט/יז מלאכת שלמה (חכים) כאן, ודף מג ע"ב {מל"מ}
ט/יז מעשה איש דף פד ע"ב
ט/יז עטרת שלמה ח"א עמ' שעז
ט/יז עין תרשיש
ט/יז קרית מלך
ט/יח אור שמח
ט/יח בני משה (מאג'אר) דף סו ע"ד
ט/יח חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 115
ט/יט אבני החושן סי' רנ סעיף ג
ט/יט אוריין תליתאי (אפשטיין) דף ב ע"ג, ז ע"ד
ט/יט אורים ותומים קיצור תקפו כהן סי' עז-עח
ט/יט אמרי בינה (אוירבך) - דיינים סי' מא ד"ה וכן
ט/יט באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' קלח
ט/יט בחיר חיים
ט/יט בית אהרן וישראל גל' לב עמ' לג
ט/יט בית דוד (תשעט) חו"מ סי' תס
ט/יט ברור הלכה נדרים ו ע"ב ציון ג פסקה ה
ט/יט ברכת שלמה אהע"ז עמ' קפב
ט/יט גדולי שמואל נדרים דף מז ע"א, נג ע"א, ב"ב דף סא ע"א
ט/יט גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל ג סי' לח
ט/יט גליונות אבני נזר
ט/יט דברות משה זרעים עמ' קכג {שכיב מרע שהקדיש כל נכסיו ולא שייר כלום או הפקיר או חלקן לעניים אם עמד חוזר בכל}
ט/יט דברי חיים (אוירבך) תפיסה סי' ט ד"ה בהא
ט/יט דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תקפב
ט/יט דרכי משה ח"ב שמעתתא ב פ' יד
ט/יט הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' רמד
ט/יט הפלאות נדרים (תשעג) עמ' פז, שלט
ט/יט זכרון אהרן סי' לו, עמ' עו
ט/יט חדושים ובאורים (גרי') נדרים סי' ו ס"ק ד
ט/יט חזו"א על הרמב"ם
ט/יט חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 277, 281, ח"ג עמ' 306, ח"ד עמ' 360
ט/יט חי' הגר"ח החדש עמ' רז
ט/יט חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' קפה
ט/יט חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 501-503
ט/יט חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 67
ט/יט חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ג עמ' לז
ט/יט יבול היובלות עמ' 59
ט/יט יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' שח
ט/יט ימי שלמה
ט/יט כתב סופר או"ח דף ד ע"ד
ט/יט לחם רב (בוטון) סי' רג, רו
ט/יט מוריה גל' רלח עמ' קיז-קיח {מל"מ}
ט/יט מחנה יהודה (חסמן) עמ' קפח
ט/יט מקור ישראל דף קט ע"ב
ט/יט מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/יט משכיל ליהודה עמ' כב
ט/יט משנת ר' אהרן כתובות עמ' תכו
ט/יט נר מצוה (ואלק) מצוות דף צה ע"ד
ט/יט עומק הפשט ח"א עמ' תרעד
ט/יט עין יצחק תנינא ח"ב עמ' נח
ט/יט עיני דוד
ט/יט ענפי ארז (זי') דף ע ע"ד
ט/יט ערך יעקב עמ' לח
ט/יט פאת ים (וינשטוק) ערכין עמ' נח
ט/יט פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' קעב
ט/יט פני משה (בנבנשתי) ח"ב דף לז ע"ב
ט/יט פרי עץ חיים (אביגדור)
ט/יט פתחי שערים דף מד ע"ג
ט/יט צרור החיים (יעקב)
ט/יט צרור הכסף (הראשון) עמ' קנ, שסג
ט/יט קובץ הערות (תשסג) סי' נב אות טו
ט/יט קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' תיח
ט/יט קונטרסי שעורים ב"ק שעור יז אות ח
ט/יט קונטרסי שעורים נדרים שעור יא אות ז
ט/יט רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' שנא
ט/יט שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף קכב ע"ד
ט/יט שו"ת הריב"ש עמ' קסט, קעז
ט/יט שו"ת הריטב"א סי' עט
ט/יט שו"ת הרשב"א ח"א סי' תרנו
ט/יט שו"ת הרשב"א ח"ג סי' רצה
ט/יט שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' תעב
ט/יט שו"ת מהר"ם פדוואה (תשעד) עמ' קפב
ט/יט שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' שלו
ט/יט שו"ת מהרש"ך ח"ד עמ' עה, ק
ט/יט שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קיג
ט/יט שו"ת ר"י מליריאה עמ' שע
ט/יט שו"ת ראנ"ח ח"א סי' כה
ט/יט שו"ת רשב"ש עמ' קלו, רכז
ט/יט שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קצ סעיף ט
ט/יט שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' סו
ט/יט שמחת יו"ט (אלגזי) סי' טו אות ב
ט/יט שמן המשחה (קושטא) דף נו ע"ד
ט/יט שעורי עיון התלמוד נדרים שיעור יח
ט/יט שעורי ר' אלחנן ב"מ עמ' רמג
ט/יט שעורי ר' שמואל ב"מ ח"א עמ' צא-צב
ט/יט שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 284, 376
ט/יט שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 174
ט/יט שערי ישר שער ה פ"כ אות טז
ט/יט שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' שפ
ט/יט שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' שכט
ט/יט תולדות יצחק (שור) דף יא ע"ד
ט/יט תקפו כהן סי' ט, עז
ט/יט תשובות ופסקי מהרי"ט החדשים עמ' עח
ט/יט תשורת שי מהדו"ק סי' תלג {מל"מ}
ט/כ איש על העדה (אלאביץ) עמ' 197
ט/כ תורת חיים (תשסג) ח"ב עמ' קח, קיא
ט/כא בית יעקב (טבשונסקי) סי' רנ סעיף ב {מ"מ}
ט/כא כבוד יו"ט
ט/כא מגן גבורים (אשטרושא) דף פג ע"א {מ"מ}
ט/כא מעשה בצלאל סי' תקלד
ט/כא צרור הכסף (הראשון) עמ' קנ, שסג
ט/כא תורת חיים (תשסג) ח"ב עמ' קח, קיא
ט/כב אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 311 {שבועת היסת בקרקע}
ט/כב אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ט/כב אגודת אזוב השלמות דף י ע"ג {מ"מ}
ט/כב אור הלבנה (רובין) ח"ב
ט/כב בית יצחק (חבר) דף ס ע"א
ט/כב בני נפתלי (סופר) - בית אפרים דף ז ע"א
ט/כב גדולי שמואל ב"ב דף קנב ע"א {מל"מ}
ט/כב דברי משפט סי' רמ סעיף ב {מל"מ}, סי' רנ סעיף ה, ז {מל"מ}, סי' רנא סעיף א {מ"מ}, סי' רנד סעיף א {מל"מ}
ט/כב דברי משפט סי' רנד אות א, וחי' מהר"ם סי' רנ אות ב
ט/כב דליית הכרם עמ' תתתלג {כ"מ} [צ"ל מיגו וחייב]
ט/כב הוד יוסף עמ' רנג
ט/כב הירושה והצוואה במשה"ע עמ' 283
ט/כב חוקי חיים (גאגין) דף כד ע"א, קב ע"ב
ט/כב חזקה רבה חו"מ ח"ג עמ' 39-38, 103, 238, ח"ד עמ' 355 {מל"מ}
ט/כב חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' קצד
ט/כב יד המלך (פלומבו)
ט/כב ימי שלמה
ט/כב יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' רלז {מל"מ}, רלח {מ"מ}
ט/כב ישועות ישראל סי' מב סעיף ה
ט/כב מאור מרדכי ב"ב עמ' שלח {מל"מ}
ט/כב מלאכת שלמה (חכים)
ט/כב מקדש דוד ב"ב עמ' שיד-שכא
ט/כב מקור ישראל דף קי ע"א {מל"מ}
ט/כב נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' לו
ט/כב נתיבות המשפט סי' רנא ס"ק א {מל"מ}
ט/כב ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' כה
ט/כב ס' יהושע - פו"כ סי' שכה
ט/כב פרי עץ חיים (אביגדור)
ט/כב צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קכב אות ג
ט/כב שו"ת הרדב"ז ח"ב סי' תשיח
ט/כב שו"ת מהר"ם די בוטון סי' כה
ט/כב שו"ת מהר"ם פדוואה (תשעד) עמ' קצ
ט/כב שו"ת ר"י מליריאה עמ' שלז
ט/כב שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' קסד {מל"מ}
ט/כב שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רנא סעיף ב {כ"מ}
ט/כב שערי חיים (ס' המקח) דף קנח ע"ד {מל"מ}
ט/כב שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' קיט {מל"מ}, קמה
ט/כב שערי תורה (לעוו) ח"ג דף עב ע"ב
ט/כב שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך ב עמ' כז
ט/כב תורת אמת (תשסו) עמ' תריד
ט/כב תורת חיים (תשסג) ח"ב עמ' קח, קיא
ט/כב תשובות הרי"ד עמ' תסד
ט/כג אגודת אזוב השלמות דף י ע"ג
ט/כג אור הלבנה (רובין) ח"ב
ט/כג אמרי בינה (אוירבך) - דיינים סי' מא ד"ה וראיתי (ב) {מ"מ}
ט/כג חזקה רבה חו"מ ח"ג עמ' 38, 103, 238
ט/כג ישועות ישראל סי' מב סעיף ה
ט/כג מלאכת שלמה (חכים)
ט/כג מקדש דוד ב"ב עמ' שיד-שכא
ט/כג שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' קמה
ט/כד אולם המשפט סי' רנ סעיף כ
ט/כד אוצמפה"ת ב"מ טז ע"ב הע' 19 {מ"מ}
ט/כד איים בים ב"מ סי' יט אות י
ט/כד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ט/כד בית ישחק
ט/כד בני משה (מאג'אר) דף מא ע"א, מב ע"ב
ט/כד ברור הלכה ב"מ יב ע"ב ציון ט פסקה ב
ט/כד ברך משה (גלנטי) דף קד ע"א
ט/כד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ג עמ' מד, מו
ט/כד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ד עמ' פו-פז, רלח-רלט, רמא
ט/כד דברות משה ב"מ ח"א סי' יג ענף א
ט/כד דין אמת (תקטו) דף עו ע"א
ט/כד דין אמת (תשסז) עמ' רנט {פרי האדמה}, רס
ט/כד דרכי משה ח"ב שמעתתא ד פ' ז
ט/כד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' פג
ט/כד ושב הכהן (תשמח) עמ' לא, מא
ט/כד חזקה רבה חו"מ ח"ג עמ' 285
ט/כד חי' חתם סופר
ט/כד חקקי לב ח"ב דף צו ע"ג, קא ע"א
ט/כד לב שמח חו"מ סי' כד (פב ע"ג-ע"ד)
ט/כד להורות נתן (שו"ת) ח"ח עמ' קלג
ט/כד מחנה יהודה (אשכנזי) דף רלד ע"ד {מ"מ}
ט/כד מילי דמרדכי
ט/כד מקורות לפסקי הרמב"ם
ט/כד נשמת חיים (תשסח) חו"מ סי' מז עמ' עו
ט/כד ס' התרומות עמ' תתתנז
ט/כד פד"ר חי"ח עמ' 245
ט/כד פני משה ח"א סי' סד דף קנב ע"א-ע"ג
ט/כד פרי האדמה ח"ב
ט/כד צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' סט
ט/כד צרור הכסף (הראשון) עמ' קמז
ט/כד קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' רפט, רצה {מ"מ}
ט/כד רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' שנד {קונה רק אם הגיע השטר לידו}
ט/כד שהם וישפה ח"ב
ט/כד שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' קצד
ט/כד שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' קעז
ט/כד שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תמז, ח"ג עמ' קכה
ט/כד שו"ת הרדב"ז ח"ג סי' תתקצב
ט/כד שו"ת הריב"ש סי' קסא, עמ' קעא
ט/כד שו"ת הריטב"א סי' קסד
ט/כד שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' שנח, שס
ט/כד שו"ת מהר"ם די בוטון סי' כה
ט/כד שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' שנח, שס
ט/כד שו"ת ר"י מליריאה עמ' שלז
ט/כד שו"ת רשב"ש עמ' שפט
ט/כד שמחת יו"ט (אלגזי) סי' לד אות ג {מ"מ}
ט/כד תחומין חי"ז עמ' 305
ט/כד תשב"ץ ח"ג סי' שא (מה ע"ד) {קונה רק אם הגיע השטר לידו}
ט/כד תשורת שי מהדו"ק סי' תלג
ט/כה איש על העדה (אלאביץ) עמ' 198 [עי' תוי"ט]
ט/כה ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ג עמ' מד
ט/כה הר המלך ח"ז עמ' רמח
ט/כה מצות ראיה עמ' קעא
ט/כה פד"ר חי"ח עמ' 245
ט/כה שו"ת מהר"ם די בוטון סי' כה
ט/כה תחומין חי"ז עמ' 305
ט/כו אורים ותומים - תומים סי' סה ס"ק ה
ט/כו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ד עמ' פו-פז
ט/כו דברי מרדכי (קרישפין) דף מו ע"ב
ט/כו יורו משפטיך ליעקב סי' ז
ט/כו כבוד יו"ט
ט/כו כסא המלך (מאזוז) עמ' ט
ט/כו לב שמח חו"מ סי' כד (פב ע"ד)
ט/כו מעיני המים
ט/כו מפתח הבאורים [שו"ת הרא"ש כלל סו אות ג]
ט/כו מקצוע בתורה סי' סה ס' ב ס"ק ו
ט/כו ס' התרומות עמ' תתתנז
ט/כו ערך השלחן חו"מ ח"א דף סה ע"ד
ט/כו פד"ר חי"ח עמ' 245
ט/כו צרור הכסף (הראשון) עמ' קמז
ט/כו קרית מלך
ט/כו שו"ע הרב הל' עדות ס' מח
ט/כו שו"ת הרא"ש כלל סו סי' ג עמ' רסח
ט/כו תחומין חי"ז עמ' 305


י/809 הלכות זכייה ומתנה פרק י *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


י/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
י/רה"פ מעשה רקח
י/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
י/רה"פ פי' ר"י קאפח
י/רה"פ פי' ר"ש צדוק
י/רה"פ רמב"ם לעם
י/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
י/א אדרת אליהו (קובו) סי' כא דף לח ע"ב
י/א אור הישר [לחם רב (בוטון) סי' רג-רד]
י/א אורים ותומים - תומים סי' פא ס"ק יט
י/א אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' קצו
י/א אנצי"ת ע' אין אדם מוציא הע' 18 {מ"מ}
י/א בית יעקב (טבשונסקי) סי' רמ סעיף ד {מ"מ}, סי' רנג סעיף י {מל"מ}, סי' רנג סעיף טו {מ"מ}
י/א בנין אריאל ח"ב עמ' קעט
י/א ברור הלכה גיטין יג ע"א ציון ג
י/א ברור הלכה שבועות לט ע"ב ציון א פסקה ז
י/א ברכי יוסף יו"ד סי' רנח אות ז {מ"מ}
י/א גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף יב ע"ב {מ"מ}
י/א דברי ריבות (תשעב) עמ' קפ
י/א דין אמת (תשסז) עמ' רסד
י/א ויקח אברהם [תנופה חיים קיז ע"א]
י/א זרע אברהם (יצחקי) חו"מ דף סב ע"ד, ע ע"ד
י/א חי' כתב סופר
י/א חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ג עמ' רטז {מ"מ}
י/א ימי שלמה
י/א ישא איש דף סא ע"ב {מל"מ}
י/א מנחה טהורה דף קכב ע"א-ע"ד
י/א מעיל שמואל (פלורנטין) דף צח ע"א
י/א משנת יעקב
י/א משנת ר' אהרן קדושין עמ' לג
י/א נתיבות המשפט סי' רל ס"ק א{מל"מ}
י/א עבודת הגרשוני עמ' לד {הגהמ"י}
י/א עין תרשיש
י/א פסקי אליהו ח"ב עמ' כב {פוסק כיש אומרים}
י/א ר"י ששפורטש עמ' 342
י/א שארית ישראל (מינצברג) חו"מ סי' ה עמ' רפג {מל"מ}
י/א שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' יז
י/א שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) דף ריב (=שו"ת מבי"ט ח"א סי' יז-יח)
י/א שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' שסג
י/א שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' רמט
י/א שו"ת ר"י אלגזי עמ' רסח
י/א שו"ת רשב"ש עמ' קפג
י/א שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רנג סעיף ט {מל"מ}
י/א שער משפט סי' פח ס"ק ו {מ"מ}
י/א שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' שלז {מ"מ]
י/א שערי תורה (לעוו) עדות ח"א עמ' רסב {מ"מ}
י/א שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף צ ע"ג {מ"מ}
י/א שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך ב עמ' סא
י/א תורת אמת (תשסו) עמ' תרטו
י/ב אבקת רוכל (תשסב) עמ' תשנח
י/ב אבקת רוכל (תשעז) עמ' שפו, תרעא
י/ב אגרות משה יו"ד ח"א סי' קמז ענף ב
י/ב אדמת קדש ח"ב דף פא ע"א {מל"מ}
י/ב אור הישר [דברי ריבות סי' קצו]
י/ב אמרי בינה (אוירבך) - הלואה סי' מז [ג] ד"ה ושכיב
י/ב אנצי"ת ע' דבר שאין בו ממש הע' 147 {מ"מ}
י/ב אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 351, 369
י/ב בית מאיר (תשע) סי' צו ס"ד עמ' קצ
י/ב בנין השטר עמ' תא {מ"מ}
י/ב ברכת מרדכי ב"ב עמ' תס
י/ב גבול יהודה (ציר') דף קיד ע"ג
י/ב גדולי שמואל כתובות דף נה, גיטין דף יג ע"ב, ב"ק דף עא, ב"מ דף ס, ב"ב דף קל ע"א, קמז ע"ב {או"ש}
י/ב גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל ה סי' יז
י/ב דברות משה הבבות עמ' תיא
י/ב דברי אמת (תשעט) עמ' שלג {שכיב מרע שאמר הלואתי לפלוני קנה ואין צריך למעמד שלשתן}
י/ב דברי ריבות (תשעב) עמ' שד
י/ב דין אמת (תשסז) עמ' רנז
י/ב דליית הכרם עמ' תתתלג {מ"מ}
י/ב היכל צמח
י/ב הירושה והצוואה במשה"ע עמ' 235
י/ב הלכה למשה (אלבז) עמ' שצט {הגהמ"י אות א}, תמו {מ"מ}, תצב {הגהמ"י אות א}
י/ב הרמב"ם כמחנך עמ' 212
י/ב זכרון יהודה (בן הרא"ש) סי' פד עמ' צז
י/ב חזקה רבה חו"מ ח"ג עמ' 106 {הגהמ"י}
י/ב חיי עמרם עמ' רצז, רצט, שא
י/ב יכין ובועז ח"א סי' עג עמ' 187
י/ב כבוד יו"ט
י/ב מבוא למשנה תורה עמ' 131
י/ב מלאכת שלמה (חכים)
י/ב מנחת מרדכי (קרטמן) ח"א עמ' סב
י/ב מקור ישראל דף עד ע"ג {מ"מ}
י/ב מרחשת ח"ב סי' י אות א
י/ב משה מבחוריו הקדמה דף ג ע"ב
י/ב משיב משפט עמ' ל
י/ב משכנות הרועים מע' ש אות קמג (שנח ע"ב)
י/ב משנת יעקב
י/ב נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' קנח, חו"מ עמ' קנא
י/ב נודע ביהודה תנינא יו"ד סי' רג
י/ב נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' קלג {הגה"מ א}
י/ב נחפה בכסף (נבון) ח"א דף קלז ע"ג {א"מ מעמד שלשתן}
י/ב ס' התרומות עמ' תתשצט, תתתד
י/ב עמקי המשפט עמק החוב סי' ו אות יב עמ' מב {דעתו דבשכיב מרע אין צ"ל וכל שיעבודא דאית ביה, דשיעבודו בידו}
י/ב פד"ר חי"ז עמ' 229, 246
י/ב צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' ח אות א ואילך
י/ב צרור הכסף (הראשון) עמ' קמט-קנ, שסב
י/ב קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) מדות חכמים עמ' ז {מ"מ}
י/ב קרית מלך
י/ב קרית מלך רב (תשסו) עמ' אלף לח {מ"מ}
י/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' שנז, שנט, שסג
י/ב שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף נה ע"א {מ"מ}
י/ב שו"ת הריטב"א סי' יד, קלט
י/ב שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) דף ריב (=שו"ת מבי"ט ח"א סי' יז-יח)
י/ב שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' שסג
י/ב שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' כ, רעא
י/ב שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' צא, תקכח {מ"מ}
י/ב שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' שעו, ח"ב עמ' רפח
י/ב שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קטו {מ"מ}, קצב {הגהמ"י}, קצג {מ"מ}
י/ב שו"ת ר"י מליריאה עמ' קפא {הגהמ"י}
י/ב שומרי משפט (צ'כנוב) ח"א עמ' עו
י/ב שמחת עולם (לגו)
י/ב שמחתי באומרים לי עמ' שעה
י/ב שעורי הרב גיטין ח"א עמ' קסג
י/ב שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' רסא, רעז
י/ב שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' רפד, שא
י/ב שעות דרבנן סי' יח דף לט ע"ב-ע"ג {מתנת שכיב מרע - כאילו הגיע לידו}
י/ב שער יהושע ח"א עמ' קעו
י/ב תורת אמת (תשסו) עמ' תרטו
י/ב תורת יצחק ח"ב עמ' רצה
י/ב תשובות ופסקי מהרי"ט החדשים עמ' פט
י/ג' וד' שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תפח, תפט, תקלה
י/ג אבי עזרי ח"ג
י/ג אבני החושן סי' פא סעיף ח {כ"מ}
י/ג אנצי"ת ע' אדם עשוי שלא להשביע הע' 11, 15
י/ג בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' לב סעיף יז
י/ג בנין שלמה (מז) דף לד ע"ד
י/ג ברור הלכה סנהדרין כט ע"ב ציון ד
י/ג דליית הכרם עמ' תתתלג [השגת הראב"ד שייכת לה"י והי"א]
י/ג הירושה והצוואה במשה"ע עמ' 235
י/ג חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 115, חו"מ ח"ד עמ' 4
י/ג מעיני המים
י/ג ס' התרומות עמ' תשכה
י/ג רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' שנב
י/ג שאר יוסף ח"ד
י/ג שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תקי {הגהמ"י אות ד }
י/ג שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' כה
י/ג שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' נ
י/ד בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' לב סעיף יז
י/ד ברור הלכה סנהדרין כט ע"ב ציון ד
י/ד הירושה והצוואה במשה"ע עמ' 234
י/ד חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 115, חו"מ ח"ד עמ' 5-4
י/ד חי' עזיאל
י/ד לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' תיב
י/ד מנחת אהרן (בריסק) דף ל ע"א {לח"מ}
י/ד מקור ישראל דף מג ע"ב
י/ד פני משה (בנבנשתי) ח"ג דף ס ע"ד, סח ע"א
י/ד פרשת השבוע (תשעב) ח"ה עמ' 227
י/ד שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' כה
י/ד תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' ל
י/ה אמרי בינה (אוירבך) - הלואה סי' מ ד"ה והנה {מל"מ}
י/ה גליוני הגר"ש עמ' קב {הגהמ"י} [כ"כ הגהמ"י הל' טוען פ"ו אות ס]
י/ה חיי עמרם עמ' רצח {הגהמ"י}
י/ה ימי שלמה
י/ה משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' נד-נה
י/ה משנת יעקב כאן
י/ה משנת יעקב משפטים עמ' שיב
י/ה ערך שי חו"מ סי' רנה סעיף ג {מל"מ}
י/ה שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' כה-כו
י/ה שמרו משפט ח"א עמ' נ, תטו
י/ו אור הישר [דברי ריבות סי' רכג]
י/ו אנצי"ת ע' בידו הע' 27
י/ו בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' צט סעיף י
י/ו דברי ריבות (תשעב) עמ' שנד
י/ו משנת יעקב
י/ו משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' נד-נה
י/ו שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' תמה
י/ו שו"ת מהרא"ל צינץ חו"מ סי' לח אות ח דף סז ע"א
י/ו שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' תז
י/ז אוצרות הרמב"ם
י/ז בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' רא
י/ז בית יעקב (טבשונסקי) סי' רנה סעיף ו
י/ז בצל החכמה (חזות) עמ' 31, 34
י/ז ברור הלכה נדרים ח ע"א ציון ד פסקה ג
י/ז דברי יציב יו"ד עמ' רצז {דברי חלומות}
י/ז הר המלך ח"ג עמ' לא
י/ז הרמב"ם כמחנך עמ' 105
י/ז חסדי דוד ח"א עמ' תסד
י/ז טוב טעם ודעת מהדו"ב עמ' קמה
י/ז מנחת אהרן (קאפח) עמ' 141 {דברי חלומות}
י/ז משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' נד-נה
י/ז משנת יעקב כאן
י/ז ס' הנייר עמ' רח
י/ז שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רנה סעיף ז
י/ז שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' שפב
י/ז תשובה שלמה יו"ד מהדו"ת סי' טז
י/ח דורש משפט עמ' רסה
י/ח ושב הכהן - הקדמה
י/ח ס' התרומות עמ' תשכה
י/ח שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רנה סעיף ד {מ"מ}
י/ט אבן האזל
י/ט בית אהרן וישראל גל' נב עמ' ט {מל"מ}
י/ט ושב הכהן, הקדמה
י/ט ישא איש דף נב ע"ג {מל"מ}
י/ט כבוד יו"ט
י/ט נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' רנא
י/ט שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' מו
י/י אבני החושן סי' רנה סעיף ד
י/י אולם המשפט סי' רנה סעיף ד
י/י ברית הלוי השלם
י/י גליוני הגר"ש עמ' קב {מגד"ע} [וכ"כ בהל' שכירות פי"ב ה"ו]
י/י ושב הכהן, הקדמה
י/י ערך שי חו"מ סי' רנה סעיף ב
י/י צדקה לחיים (תקמז) (לקוטים)
י/י צדקה לחיים (תשסח) עמ' נד
י/י צרור הכסף (הראשון) עמ' שסו
י/יא ושב הכהן, הקדמה
י/יא נתיבות המשפט סי' רנט ס"ק ד
י/יא ס' הנייר עמ' רח
י/יא צדקה לחיים (תשסח) עמ' נד
י/יא צרור הכסף (הראשון) עמ' קנ, שסו
י/יב אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 312
י/יב אבן מלוכה (ברון, תשעז)
י/יב אברהם יגל לעיל פ"ד ה"ג {דברי שכ"מ ככו"מ}
י/יב אגרות משה יו"ד ח"א סי' קמז ענף ב {דברי שכ"מ ככו"מ}
י/יב אור הלבנה (רובין) ח"ב עמ' קפ-קפב {מת המקבל בחיי השכ"מ אחרי שנתן}
י/יב אור שמח לעיל פ"ט הי"ג {אם השכ"מ היה חי כשמת המקבל אחרי הנתינה}
י/יב באר לחי ראי
י/יב דיני חוזים במשה"ע עמ' 250
י/יב הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' רטו
י/יב חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 390
י/יב חק לישראל שליחות עמ' 812
י/יב לב אריה (הורביץ) עמ' קמא {אין קנין למת}
י/יב מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' כז אות ב {דברי שכ"מ ככו"מ}
י/יב נועם ח"ז עמ' קכב
י/יב קול מבשר (ראטה) ח"א סי' א אות ב עמ' יא {אין קנין למת}, סי' נו אות ב עמ' קלד {אין קנין למת}
י/יב קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' טו, יז {חי' מחנה אפרים}, רכד
י/יב שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' ר
י/יב שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח סי' ו עמ' שלג {אין קנין למת}
י/יג וי"ד שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' רנד, רנה
י/יג אבקת רוכל (תשסב) עמ' רנב
י/יג אבקת רוכל (תשעז) עמ' רכו
י/יג אור הישר [אבקת רוכל סי' עד, דברי ריבות סי' קלב]
י/יג דברי ריבות (תשעב) עמ' קצד
י/יג כבוד יו"ט
י/יג מחנה יהודה (אשכנזי) דף רכח ע"ד {מ"מ}
י/יג מקראי קדש (תשנג) עמ' ר {לח"מ}
י/יג ס' התרומות עמ' תתתפ
י/יג קרית מלך
י/יג שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' כא
י/יג שמחה לאיש (שונשול) דף נא ע"ב-ע"ג {מל"מ}
י/יג שמן המשחה (קושטא) דף ב ע"א
י/יד אור הלבנה (רובין) ח"ב
י/יד איש על העדה (אלאביץ) עמ' 198 [צ"ל אם אמר דבר זה]
י/יד חסדי דוד ח"ד עמ' תס
י/יד יגיעת ערב ב"ב ח"ב עמ' תרמז, תשה {מ"מ}
י/יד יכין ובועז ח"א סי' ב עמ' 21 {מ"מ}
י/יד מלאכת שלמה (חכים)
י/יד נתיבות המשפט סי' רנג ס"ק יא {מ"מ}
י/יד קרית מלך
י/יד שו"ת הריב"ש סי' קז, עמ' קג
י/יד שו"ת מהר"ש לובלין עמ' קנו
י/יד שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' קב
י/טו אור הישר [דברי ריבות סי' קצד]
י/טו אמרי בינה (אוירבך) - הלואה סי' מח [א] ד"ה ועיין
י/טו אנצי"ת ע' דבר שאין בו ממש הע' 44, 48, 49, 143, 152
י/טו אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 111
י/טו בית אהרן וישראל גל' ח עמ' יג
י/טו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ד עמ' קנא
י/טו ברכת מועדיך לחיים (תשסג) ח"א עמ' ע
י/טו דבר יהושע (שו"ת) ח"א סי' צג, ח"ג חו"מ סי' טו
י/טו דברי ריבות (תשעב) עמ' קעא, שב
י/טו דברי ריבות (תשעב) עמ' שד {הגהמ"י אות ז}
י/טו ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 206 {הגהמ"י}
י/טו החפץ חיים (פאלאג'י) סי' עז אות ג
י/טו חיים ביד סי' סט דף צב ע"א-ע"ב ד"ה גם ליכא
י/טו חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 26
י/טו כבוד יו"ט
י/טו כבוד לאיש דף ט ע"א
י/טו מלאכת שלמה הלכות מכירה פכ"ב הלכה יג
י/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
י/טו משנת יעקב
י/טו ס' המקח עמ' יא
י/טו עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' קלד
י/טו פד"ר ח"ב עמ' 111, חי"ז עמ' 196, 249
י/טו פני חיים (פלג'י) עמ' קמה
י/טו פרי האדמה הלכות מכירה פכ"ב הלכה יג
י/טו פרי חיים (הליר)
י/טו צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' ח אות א ואילך, סי' ע אות ח
י/טו קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון בני אדם עמ' כא
י/טו שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' כג, שה {הגהמ"י אות ז}, שיד {הגהמ"י אות ז}
י/טו שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' כה
י/טו שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' מ
י/טו שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' יט, החדשות (תשעו) עמ' רסח
י/טו שו"ת רשב"ש עמ' רסב
י/טו שמחת יו"ט (אלגזי) סי' מט
י/טו שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 379
י/טו שערי טהר ח"ג שער ג סי' טז אות ה
י/טו תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' רלא
י/טו תנופה חיים דף קיז ע"א


יא/810 הלכות זכייה ומתנה פרק יא *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יא/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יא/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יא/רה"פ פי' ר"י קאפח
יא/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יא/רה"פ רמב"ם לעם
יא/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יא/א אוצרות הרמב"ם
יא/א אור הישר [שו"ת ר"ב אשכנזי סי' לא]
יא/א אנצי"ת ע' בן הע' 42, 70
יא/א הגהות רימ"א
יא/א ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 114 {קרקע מנכסיי או שווה מנה מנכסיי}
יא/א המשפט העברי עמ' 362
יא/א זרעא דיוסף דף קכו ע"א
יא/א חשבונות של מצוה עמ' רנא
יא/א יד אפרים (ביליצר), פותח שערים עמ' ט
יא/א מנחה טהורה דף קכב ע"ג {לח"מ}
יא/א נוה צדק
יא/א ס' הנייר עמ' רח
יא/א קונטרסי שעורים כתובות קונ' ב אות יג עמ' עא
יא/א שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' רלה
יא/א שו"ת רשב"ש עמ' רפט
יא/א שולי הגליון עמ' קפא
יא/א שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' שנא {הגהמ"י אות ב}
יא/ב אור הלבנה (רובין) ח"ב
יא/ב בית יעקב (טבשונסקי) סי' רנג סעיף כד
יא/ב בנין ציון (עטלינגר) ח"ב סי' קלה
יא/ב ברור הלכה כתובות פה ע"ב ציון ב
יא/ב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ד עמ' רסה
יא/ב ברכת מרדכי ב"ב עמ' שצד
יא/ב גדולי שמואל כתובות דף פה
יא/ב דעת סופר חו"מ סי' כב
יא/ב הגהות רימ"א
יא/ב זכר יהודה עמ' רצא
יא/ב חזון יחזקאל ב"ב פ"ו ה"ה
יא/ב חי' הריטב"א ב"ב עמ' מז
יא/ב חי' כתב סופר נשים ח"א עמ' פד
יא/ב חסדי דוד ח"ד עמ' תצ
יא/ב יד המלך (פלומבו)
יא/ב מעיני המים
יא/ב מקראי קדש (תשנג) עמ' רעב
יא/ב נוה צדק
יא/ב פרי האדמה ח"ב
יא/ב צלח רכב עמ' תמג
יא/ב שביתת יו"ט
יא/ג אולם המשפט סי' רמ סעיף ה
יא/ג אור הלבנה (רובין) ח"ב
יא/ג אורח משפט עמ' קצז ע"א
יא/ג איש אמונים דף כו ע"ב {שודא דדייני - כרש"י}
יא/ג באר אליהו עמ' קנג
יא/ג בית יעקב (טבשונסקי) סי' רמ סעיף ג
יא/ג ברור הלכה כתובות פה ע"ב ציון ב
יא/ג ברור הלכה קדושין עג ע"ב ציון ז
יא/ג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ד עמ' רסו
יא/ג יטב לב דף צ ע"ג
יא/ג כבוד לאיש דף ה ע"ד {שודא דדייני}
יא/ג משנה הלכות כתובות דף קד ע"ב {שודא}
יא/ג משפטי ארץ ח"ב עמ' 143
יא/ג נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' קכה
יא/ג סדר משנה (תאומים) עמ' ה
יא/ג צרור הכסף (הראשון) עמ' קמג, שנ
יא/ג שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רעח, שצח
יא/ג שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' שעד {ת"ח}
יא/ג שמרו משפט ח"א עמ' מא
יא/ג שער משפט סי' יב ס"ק א, סי' מט ס"ק ד
יא/ג שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' תלד
יא/ג תרומת הכרי עמ' קכז {לח"מ}
יא/ד בית אהרן וישראל גל' יח עמ' נ-נא {הגהמ"י - אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט, בצדקה}
יא/ד יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' תקצה
יא/ד ישמח לב חו"מ דף סג ע"ב
יא/ד שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' מא
יא/ד שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' רסט {מ"מ}
יא/ד שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' רמא {הגהמ"י}
יא/ה אבן האזל
יא/ה אוצרות יהושע עמ' ריז {הגהמ"י}
יא/ה דברי סופר עמ' סח {הגהמ"י אות ד}
יא/ה חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 489 {הגהמ"י אות ד}
יא/ה יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' תקצה
יא/ה ישמח לב חו"מ דף סג ע"ב
יא/ה כבוד יו"ט דף ע ע"ג
יא/ה כלי שרת סי' מט {הגהמ"י - אינו יכול לשנות לעני אחר}
יא/ה מענה לשון עמ' סח {הגהמ"י}
יא/ה מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קיט אות טו {הגהמ"י - קצוה"ח סי' ריב}
יא/ה משנת יעקב
יא/ה נועם ח"ט עמ' שט {הגהמ"י}
יא/ה פד"ר חט"ז עמ' 230
יא/ה צרור הכסף (הראשון) עמ' שמט
יא/ה שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' ריא, ח"ב עמ' קסד
יא/ה שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' רסט {מ"מ}
יא/ה שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' שי {הגהמ"י אות ד}
יא/ה תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' רסא
יא/ו אבני החושן סי' רמז סעיף ז
יא/ו אולם המשפט סי' רמז סעיף ה
יא/ו אור הלבנה (רובין) ח"ב
יא/ו אורח צדקה עמ' רפב
יא/ו גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל ג סי' טו
יא/ו הוד יוסף עמ' נד
יא/ו יד המלך (פלומבו)
יא/ו מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' רסה
יא/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/ו צפנת פענח בראשית עמ' ז, ויקרא עמ' רו
יא/ו צרור הכסף (הראשון) עמ' קמב
יא/ו קרית מלך
יא/ו שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' רסט {מ"מ}
יא/ז דברי יוסף (אירגס) סי' כט דף נב ע"ג {יחלוק פלוני בנכסי}
יא/ז כבוד יו"ט
יא/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/ז שו"ת מהרא"ל צינץ חו"מ סי' לח אות ח דף סז ע"א
יא/ז שו"ת מהרא"ל צינץ חו"מ סי' לח דף סז ע"א
יא/ז שו"ת רשב"ש עמ' פו
יא/ח חיים ומלך
יא/ח מעיל שמואל (פלורנטין)
יא/ח משנת יעקב כאן
יא/ח משנת יעקב קנין עמ' פט {לח"מ}
יא/ח נקדש בצדקה סי' תלה {הגהמ"י}
יא/ח פרי הארץ (מזרחי) ח"ג חו"מ סי' ז (עו ע"א) {מ"מ בשם ר"ח}
יא/ח שו"ת הרדב"ז ח"א סי' צג
יא/ח שנתון המשפט העברי חי"ג עמ' 323
יא/ט שנתון המשפט העברי חי"ג עמ' 323
יא/י אור הלבנה (רובין) ח"ב
יא/י ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 124
יא/י מעיני המים
יא/י מקור ישראל דף פג ע"ב
יא/י ס' הנייר עמ' רט
יא/י עמודי שלמה ח"ג עמ' רמו
יא/י שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רי סעיף ג {מ"מ ולח"מ}, סי' ריא סעיף א
יא/י שמחת יו"ט (אלגזי) דף סז ע"ב, סי' יז אות א {מ"מ}
יא/יא אור הלבנה (רובין) ח"ב
יא/יא בית אהרן וישראל גל' עה עמ' עח {מל"מ}
יא/יא גליוני הגר"ש עמ' קב {מל"מ}
יא/יא חלקת יואב החדש תשובות סי' צב {מל"מ}
יא/יא מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף יא ע"ד
יא/יא מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' רכד
יא/יא ס' הנייר עמ' רט
יא/יא עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' קעד
יא/יא עמודי שלמה ח"ג עמ' רמו
יא/יב וי"ג שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' קל
יא/יב אולם המשפט סי' רמח סעיף ט {מ"מ}
יא/יב לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' תרכ
יא/יב נר מצוה (ואלק) מצוות דף סא ע"ג-ע"ד
יא/יב ס' הנייר עמ' רט
יא/יג משנת יעקב
יא/יג ס' הנייר עמ' רט
יא/יד דברי ריבות (תשעב) עמ' קצד
יא/יד ס' הנייר עמ' רט
יא/טו אוצמפה"ת ב"מ יא ע"ב הע' 79 {או"ש}
יא/טו אור הישר [אור הישר קדושין כז ע"א]
יא/טו אור הלבנה (רובין) ח"ב עמ' קסו
יא/טו אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 212
יא/טו באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יא/טו באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' י
יא/טו גדולי שמואל ב"ב דף קמז ע"ב {או"ש}
יא/טו דין אמת (תקטו) דף עב ע"ד {לח"מ}
יא/טו דין אמת (תשסז) עמ' רמט, רסג {לח"מ}
יא/טו העלם דבר סי' עג
יא/טו הערות רי"מ שטרן לריטב"א מגילה כז ע"א הערה 153
יא/טו ויוסף שאול דף כא ע"ד
יא/טו יד מלך (מן) הל' חובל פ"ד הי"א
יא/טו יכין ובועז ח"א סי' עג עמ' 186
יא/טו ימי שלמה
יא/טו לב מבין דף קפו ע"א {מל"מ}
יא/טו לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' תרפ
יא/טו מילי דמרדכי
יא/טו מעיני המים
יא/טו מראה איש ח"א יו"ד עמ' קא
יא/טו משמר הלוי עמ' קכט
יא/טו משנת יעקב
יא/טו נועם חכ"ב עמ' רח
יא/טו נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' קכ, קכה
יא/טו ס' המקח עמ' רעו
יא/טו ס' הנייר עמ' רט
יא/טו קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' ב, שעט
יא/טו שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' קצב
יא/טו שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' ריז
יא/טו שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רפב
יא/טו שער יהושע ח"א עמ' קפח
יא/טו תקפו כהן סי' יט עמ' ט
יא/טז בית יעקב (טבשונסקי) סי' רנג סעיף ו {מ"מ}
יא/טז דברי ריבות (תשעב) עמ' תפח
יא/טז חלקת יוסף (ברקוביץ) סי' יח
יא/טז משנת יעקב
יא/טז שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' מב
יא/טז שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' תיד
יא/טז שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קיז {מ"מ}
יא/יז בריכות מים דף רלו ע"ג {מ"מ}
יא/יז דברי ריבות (תשעב) עמ' תפח
יא/יז משנת יעקב
יא/יז קרית מלך
יא/יז שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' תיד
יא/יח בן ידיד
יא/יח דברי ריבות (תשעב) עמ' תפח
יא/יח שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' תיד
יא/יט אור הישר [אור הישר ערכין יט ע"א]
יא/יט נחפה בכסף (נבון) ח"א דף קטז ע"ד
יא/יט שו"ת הריטב"א סי' קכג
יא/יט שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' מב
יא/יט שו"ת מהרלב"ח סי' קכז
יא/יט שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' תיד
יא/כ אמר יוסף (אלקלעי)
יא/כ אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 124
יא/כ אפרקסתא דעניא ח"ב או"ח סי' צא
יא/כ ברור הלכה ביצה כ ע"א ציון ג
יא/כ זרע אברהם (יצחקי) חו"מ דף נה ע"א, נז ע"ג
יא/כ חוף ימים ח"א סי' סט אות ב, סי' ע אות ב
יא/כ חוף ימים ח"ג סי' סט אות ב
יא/כ חוקות הדיינים ח"ב עמ' קמו, קמט
יא/כ חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' קעח
יא/כ טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' תד
יא/כ יד דוד (קרלין) ח"ב דף קכח
יא/כ כבוד יו"ט
יא/כ מילי דמרדכי
יא/כ משנה הלכות מהדו"ת יו"ד עמ' שנ
יא/כ משרת משה (עטייה)
יא/כ ס' הנייר עמ' רט
יא/כ עזרת כהן עמ' רלג ע"א
יא/כ עין יצחק תנינא ח"א עמ' רלד
יא/כ פנת יקרת (תשנד) סי' קמד אות א
יא/כ פנת יקרת (תשעא) עמ' תרמו
יא/כ צבי גאון יעקב סי' ד
יא/כ שו"ת רשב"ש עמ' רפט
יא/כ שואל ומשיב ח"ז עמ' קמה
יא/כ שרשי הים
יא/כא דליית הכרם עמ' תתתלג [בכתבתה - צ"ל בכתובתה]
יא/כא ס' הנייר עמ' רט
יא/כב אורים גדולים (תשסג) עמ' רא, רח
יא/כב ברור הלכה גיטין סו ע"א ציון ה
יא/כב ברור הלכה כתובות נד ע"א ציון כ
יא/כב ברור הלכה כתובות קט ע"ב ציון כ
יא/כב גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף עב ע"ג
יא/כב דליית הכרם עמ' תתתלג {כ"מ} [הוצאה - צ"ל הצואה]
יא/כב ויוסף שאול דף כב ע"א
יא/כב חוקות הדיינים ח"ג עמ' קפה, קפח
יא/כב מילי דמרדכי
יא/כב משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תקיט
יא/כב משנת יעקב
יא/כב ניצוצי אש עמ' עט {מ"מ}
יא/כב ס' הנייר עמ' רט
יא/כב קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון בני אדם עמ' י
יא/כב שדה הארץ ח"ג כאן, דף עח ע"ד
יא/כב שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' מב
יא/כב שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' יט, החדשות (תשעו) עמ' רעא
יא/כב שו"ת מהרש"ך ח"ד עמ' רו
יא/כב שו"ת ר"י מליריאה עמ' קז
יא/כב שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רנג סעיף יב
יא/כג חוקות הדיינים ח"ג עמ' רע
יא/כג חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 528
יא/כג משנת יעקב
יא/כג ס' הנייר עמ' רט
יא/כג תחומין חכ"א עמ' 242
יא/כד אור הישר [דברי ריבות סי' קלב]
יא/כד אור המאיר (שפירא) סי' עד אות ה {אסור להניחו בלי קבורה}
יא/כד אמרי יהושע (ברוק) עמ' 170
יא/כד אשר למלך עמ' כז
יא/כד באר מרים ח"ב עמ' קיג
יא/כד באר מרים פ"ה הי"א אות ג
יא/כד גליוני הגר"ש עמ' קג
יא/כד דברי ריבות (תשעב) עמ' קצד
יא/כד דעת כהן - תשובה סוה"ס עמ' ה
יא/כד התורה והמדינה ח"ה עמ' קצז
יא/כד חי' בן אריה ח"א סי' יא אות א-ב, ח
יא/כד חקרי זמנים ח"ג עמ' קצ
יא/כד יחל ישראל (תשסג) ח"ב עמ' רעג
יא/כד כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' רסה-רסו
יא/כד כרם יעקב עמ' צא
יא/כד מועדים וזמנים ח"ז סי' קלה
יא/כד מטה אהרן הל' יו"ט עמ' ריג
יא/כד מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קמו ע"ב
יא/כד משנת יעקב
יא/כד משפטי עזיאל ח"ו עמ' קנד
יא/כד משפטי שאול - פסקי דין עמ' קעח
יא/כד נועם ח"ד שער הלכה עמ' 19 [שו"ת צפנת פענח סי' רסט], ח"ו עמ' פג, חי"ד עמ' סא, חכ"ה עמ' נג
יא/כד נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' קצו
יא/כד ס' הנייר עמ' רט
יא/כד סיני ק עמ' שלג
יא/כד פני משה (שלז')
יא/כד צידה לדרך מאמר ה עמ' קסד
יא/כד שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' רנו אות א {לח"מ}
יא/כד שדה יצחק עמ' קעה
יא/כד תניא רבתי ח"ב עמ' קצב
יא/כד תשובת אריה דף י ע"ב {אל תקברוני}


יב/811 הלכות זכייה ומתנה פרק יב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יב/רה"פ פי' ר"י קאפח
יב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יב/רה"פ רמב"ם לעם
יב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יב/א אבי עזרי ח"ד
יב/א אוצרות הרמב"ם
יב/א אור הלבנה (רובין) ח"ב עמ' קסו
יב/א אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' רכא
יב/א באר לחי ראי
יב/א בית יחזקאל (סרנה) ב"ב עמ' קמז
יב/א ברכת מרדכי ב"ב עמ' שצו
יב/א דברות משה ב"ק ח"ב סי' סב ענף א, סי' פ ענף ד
יב/א המעשה והמדרש (מרגולין) פ' ויחי עמ' קכג
יב/א המעשה והמדרש עמ' קכג {בני פלוני יירשני}
יב/א ושב הכהן (תשמח) עמ' שעח
יב/א חי' כתב סופר נזיקין עמ' קיט
יב/א חי' ר' שמואל ב"ב עמ' קעד
יב/א יגיעת ערב ב"ב ח"ב עמ' תרכח {אבי עזרי}
יב/א מאיר נתיבים עמ' 508
יב/א מקור ישראל דף צט ע"ד
יב/א נחל יצחק (תשעב) ח"ב עמ' רנג
יב/א צידה ברוך דרוש ז
יב/א צרור הכסף (הראשון) עמ' שנו
יב/א קרני ראם (ירמוש) עמ' שע
יב/א שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' ג
יב/א שו"ת הריב"ש עמ' קג
יב/א שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' שצו, תג
יב/א שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' שצו, תג
יב/ב אורים ותומים קיצור תקפו כהן סי' ט-י עמ' יז
יב/ב אסיפת גאונים (תשע) עמ' תכה
יב/ב אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 101
יב/ב באר לחי ראי
יב/ב בית אהרן וישראל גל' נט עמ' נג {מ"מ - ספק האם דינו של ריב"ב הוא גם בבריא}
יב/ב בריכות מים דף רמא ע"א {מ"מ}
יב/ב דברות משה ב"ק ח"ב סי' סב ענף א, סי' פ ענף ד
יב/ב הירושה והצוואה במשה"ע עמ' 213 {רעק"א}
יב/ב המעשה והמדרש (מרגולין) פ' ויחי עמ' קכג
יב/ב חוקי חיים (גאגין)
יב/ב כך דרכו של תלמוד עמ' 118
יב/ב כתבי משה זילברג עמ' 118
יב/ב לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' תרלח
יב/ב מוריה גל' רטו עמ' יז
יב/ב מחנה יהודה (אשכנזי) דף רכז ע"א {מ"מ}
יב/ב מלאכת שלמה (חכים)
יב/ב משכנות הרועים (אלחאיק) מע' מ אות שז (רלב ע"ג)
יב/ב פורת יוסף (אלפנדרי) חו"מ סי' כ דף קיא ע"ג
יב/ב צרור הכסף (הראשון) עמ' שנו
יב/ב שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' קפא
יב/ב שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תצא, ח"ג עמ' ג
יב/ב שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' שצו, תג
יב/ב שו"ת מהר"ם די בוטון סי' כה
יב/ב שו"ת מהר"ם פדוואה (תשעד) עמ' קצד, רכא
יב/ב שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' שצו, תג
יב/ב תלפיות ח"ו חוב' ג עמ' 644
יב/ג אבקת רוכל (תשסב) עמ' רמז
יב/ג אבקת רוכל (תשעז) עמ' רכא
יב/ג אור הלבנה (רובין) ח"ב עמ' רה
יב/ג בית מאיר (תשע) סי' צג ס"כ עמ' קנט
יב/ג גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תרמז
יב/ג הירושה והצוואה במשה"ע עמ' 212
יב/ג ושב הכהן (תשמח) עמ' שעח
יב/ג חזו"א על הרמב"ם
יב/ג חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 37
יב/ג מעשה בצלאל סי' תקכט
יב/ג משנת יעקב כאן
יב/ג משנת יעקב משפטים עמ' רצב, רצד, רצו-רצז
יב/ג עבודת הגרשוני עמ' לז
יב/ג עיני דוד דף מז ע"ג
יב/ג פני משה (שלז')
יב/ג פנים חדשות [מהרש"ך ח"ג יג]
יב/ג שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' קפח
יב/ג שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' קעב
יב/ג שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' יג, ריד, רלב
יב/ג שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' שצד
יב/ג שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' תשטז
יב/ג שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' קעט
יב/ג שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' קלז
יב/ג שו"ת רשב"ש עמ' תקמב
יב/ג שעלי דעת גל' ג עמ' 140
יב/ג תהלה לדוד (אמאדו) ח"א דף לד ע"ב-ע"ג
יב/ד אבני החושן סי' רמח סעיף ג
יב/ד אבקת רוכל (תשסב) עמ' רמז
יב/ד אבקת רוכל (תשעז) עמ' רכא
יב/ד אור הישר [אבקת רוכל סי' עב, דברי ריבות סי' קכה, אור שמח לעיל רפ"ט]
יב/ד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יב/ד גבעות עולם (קובו) דף סו ע"ב, עא ע"א, עח ע"ג, עט ע"ג
יב/ד גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תרמז
יב/ד הפלאות נדרים (תשעג) עמ' שמה
יב/ד ושב הכהן (תשמח) עמ' שעח
יב/ד חוקות הדיינים ח"ג עמ' רעב, רעד
יב/ד חזו"א אהע"ז סי' עד ס"ק ז, יג, חו"מ לקוטים סי' יג ס"ק ז, יג
יב/ד חסד לאברהם (טרוימן) דף ירושה אין לה הפסק}
יב/ד ימי שלמה
יב/ד כבוד יו"ט
יב/ד מנחת אשר ב"ב עמ' קח
יב/ד מעיל צדקה (לנדסופר) סי' מח
יב/ד משנת יעקב כאן
יב/ד משנת יעקב משפטים עמ' רצב, רצד, רצו-רצז
יב/ד עמק שאלה (טברסקי) עמ' תשלד
יב/ד פני משה (שלז')
יב/ד פרי האדמה ח"ב
יב/ד צפנת פענח (פולנאה, תשעא) עמ' נב
יב/ד צרור הכסף (הראשון) עמ' קמח
יב/ד שביתת יו"ט
יב/ד שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' קפ {מ"מ}, קפח
יב/ד שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' קעב
יב/ד שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תצא, ח"ג עמ' רמח, רנד
יב/ד שו"ת הריב"ש סי' קסז, עמ' קעז
יב/ד שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) סי' לב דף נה
יב/ד שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' עז
יב/ד שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' תט-תי
יב/ד שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' קפד, שצד
יב/ד שו"ת מהר"ם די בוטון סי' כה
יב/ד שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' תרמה
יב/ד שו"ת מהרי"ל החדשות עמ' ריט {הגהמ"י}
יב/ד שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' סח-סט, ח"ב עמ' צז-צח
יב/ד שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' עח, שלד
יב/ד שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' נה, ח"ג עמ' מט, נא, נט, ח"ד עמ' סז
יב/ד שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' תט, תי
יב/ד שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' קטז
יב/ד שו"ת רשב"ש עמ' קלה
יב/ד שמחת יו"ט (אלגזי) סי' כט אות א
יב/ד שעלי דעת גל' ג עמ' 140
יב/ד שערי זיו ח"ב דף פז ע"ג
יב/ד תורת אמת (תשסו) עמ' תרעה
יב/ד תורת חיים (תשסג) ח"ב עמ' פט
יב/ה אבני החושן סי' רמח סעיף ד-ה {מ"מ}
יב/ה אבני נועם ח"ב עמ' סה
יב/ה אבקת רוכל (תשסב) עמ' רמז
יב/ה אולם המשפט סי' רמח סעיף א {מ"מ}
יב/ה בית זבול ח"ה עמ' קיד
יב/ה בני אברהם חו"מ דף סה ע"ב {אבל הבריא שנתן מתנת בריא}
יב/ה בני בנימין (נבון) חו"מ דף פה ע"ג, פט ע"ג
יב/ה בני משה (מאג'אר) דף נד ע"ג, נה ע"א וע"ג, ס ע"א-ע"ג
יב/ה גבעת פנחס (ארביטמן) עמ' נו {מ"מ - לא יכול להעביר בלשון ירושה}
יב/ה גט מקושר (אלגזי) עמ' רפח
יב/ה דבר שמואל (אבוהב) סי' נב
יב/ה דברי חיים (אוירבך) מתנות סי' ט ד"ה ובזה, סי' יא ד"ה ובזה
יב/ה דברי משפט סי' רמח סעיף א
יב/ה המעשה והמדרש (מרגולין) פ' ויחי עמ' קכג
יב/ה המעשה והמדרש עמ' קכג {מ"מ - בריא שנתן}
יב/ה ויקח אברהם [בריכות מים רמא ע"ב]
יב/ה ושב הכהן (תשמח) עמ' שעח, שפ
יב/ה זהב התרומה ביכורים עמ' רפט
יב/ה חזו"א אהע"ז סי' עד ס"ק יז, חו"מ לקוטים סי' יג ס"ק יז
יב/ה חזו"א על הרמב"ם
יב/ה ימי שלמה
יב/ה מחנה יהודה (אשכנזי) דף רלג ע"א
יב/ה מחנה ישראל (אליהו)
יב/ה מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' קלג
יב/ה מטה מנשה עמ' קנב
יב/ה מילי דמרדכי
יב/ה מנחת אשר ב"ב עמ' קח
יב/ה מנחת חינוך ח"ג עמ' קכג
יב/ה מקדש דוד ב"ב עמ' רכט
יב/ה משנת יעקב כאן
יב/ה משנת יעקב משפטים עמ' רצב, רצד, רצו-רצז
יב/ה נאות יעקב (אלגזי) - שו"ת דף סב ע"ב
יב/ה נתיבות המשפט סי' רמח ס"ק ד {מ"מ}
יב/ה פני משה (שלז')
יב/ה צרור הכסף (הראשון) עמ' קמח-קמט
יב/ה שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' קפ, קפד
יב/ה שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' קעב
יב/ה שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תצג, ח"ב עמ' רטו, רכח
יב/ה שו"ת הרדב"ז ח"א סי' סז
יב/ה שו"ת הרשב"א ח"א סי' אלף לא
יב/ה שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' סו, קפד, שצד
יב/ה שו"ת מהרי"ל עמ' קיט
יב/ה שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' צח
יב/ה שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' שלד
יב/ה שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' נ-נא
יב/ה שו"ת רשב"ש עמ' קלו, תקמב
יב/ה שמחת יהודה דף קטז ע"ד {מל"מ}
יב/ה שמחת יו"ט (אלגזי) סי' כט אות א
יב/ה שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 406
יב/ה שערי חיים (ס' המקח) דף יא ע"א, ל ע"ב, לא ע"ב, לב ע"ב {מל"מ}
יב/ה תורת חיים (תשסג) ח"ב עמ' פט
יב/ה תקפו של רפאל סי' עב
יב/ו אבי עזרי ח"א
יב/ו אבן האזל
יב/ו אבני החושן סי' רמח סעיף ו
יב/ו אור הלבנה (רובין) ח"ב
יב/ו באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יב/ו בני משה (מאג'אר) דף מג ע"א, מז-מח
יב/ו ברור הלכה כתובות סט ע"ב ציון ח
יב/ו בריכות מים דף רמ ע"א {מ"מ}
יב/ו גבעות עולם (קובו) דף ע ע"ב
יב/ו גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תשפה
יב/ו דינא דמלכותא (שור) עמ' רפט
יב/ו הגהות חבר בן חיים
יב/ו הר המלך ח"ד עמ' נט
יב/ו זית רענן ח"ב עמ' תפד
יב/ו חוקות הדיינים ח"ג עמ' רעב, רעו
יב/ו חזון יחזקאל ב"ב פ"ז ה"ה {מ"מ}
יב/ו חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 530
יב/ו יגיעת ערב ב"ב ח"ב עמ' תרכב, תרכח
יב/ו ימי שלמה
יב/ו כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' רסד
יב/ו לבושי מרדכי חו"מ עמ' לב-לג
יב/ו מחנה יהודה (אשכנזי) דף רלב ע"ב-ע"ד
יב/ו מחנה ישראל (אליהו)
יב/ו מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' קלה
יב/ו מטה מנשה עמ' קנא
יב/ו מלאכת שלמה (חכים)
יב/ו מנחת חינוך ח"ג עמ' קכג
יב/ו מעיל צדקה (תשעח) עמ' קנח
יב/ו מעיל שמואל (פלורנטין) דף צו ע"ג
יב/ו מקורות לפסקי הרמב"ם
יב/ו משנת יעקב
יב/ו משנת יעקב משפטים עמ' רצב, רצד, רצו-רצז
יב/ו נתיבות המשפט סי' רנג ס"ק ב
יב/ו עמק שאלה (טברסקי) עמ' תשלד-תשלה
יב/ו פני יהושע (חנדלי) דף קכא ע"ג, קכב ע"א
יב/ו פנים חדשות [מהריב"ל ח"א דף מט]
יב/ו צדקה לחיים (תקמז) (לקוטים)
יב/ו צדקה לחיים (תשסח) עמ' נה
יב/ו צרור הכסף (הראשון) עמ' קמח-קמט
יב/ו שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' רלג
יב/ו שו"ת הרדב"ז ח"ב סי' תרלד
יב/ו שו"ת הריב"ש עמ' קסט, קעח-קעט
יב/ו שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' שצה, תי
יב/ו שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' צח
יב/ו שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' קלח, החדשות (תשעו) עמ' רב, שלד
יב/ו שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' נב, ח"ד עמ' סז
יב/ו שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' רלו
יב/ו שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' שצה, תי
יב/ו שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' קכ
יב/ו שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' קפ
יב/ו שו"ת רשב"ש עמ' תקמב
יב/ו שמן המשחה (קושטא) דף ב ע"א
יב/ו שער המלך ח"ב עמ' תמד
יב/ו תורת אמת (תשסו) עמ' תרעה
יב/ו תורת חיים (תשסג) ח"ב עמ' פט
יב/ז אמונת עתיך גל' 110 עמ' 103
יב/ז בית דוד (תשעט) חו"מ סי' תלח
יב/ז בית יחזקאל (סרנה) ב"ב עמ' קמט
יב/ז בנין דוד (טאוב) ח"ב עמ' פ
יב/ז גט מקושר (אלגזי) עמ' רפז-רצ
יב/ז הירושה והצוואה במשה"ע עמ' 211
יב/ז חזו"א אהע"ז סי' עד ס"ק ד, חו"מ לקוטים סי' יג ס"ק ד
יב/ז לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' תרעט
יב/ז מחנה יהודה (אשכנזי) דף רלג ע"ב {מ"מ}
יב/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/ז משפטי אמת עמ' רצא
יב/ז צרור הכסף (הראשון) עמ' קמט, שס
יב/ז קהלת יעקב (ברוכין, מקרלין), סוכה מא (דף מ ע"ד, מא ע"א מדפי הספר)
יב/ז קרית מלך
יב/ז שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' שח, ח"ב עמ' רטז, רנו
יב/ז שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' שצו
יב/ז שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' כה
יב/ז שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' שצו
יב/ז תורת חסד (פרחיא) דף קע ע"ד, קעב ע"ב
יב/ח הירושה והצוואה במשה"ע עמ' 212
יב/ח מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' קלג
יב/ח מרכבת המלך עמ' שסא
יב/ח נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' רטו
יב/ח שו"ת מהר"ם די בוטון סי' כה
יב/ח תחומין חי"ט עמ' 10-11
יב/ט הירושה והצוואה במשה"ע עמ' 212
יב/ט ימי שלמה
יב/ט מעשה הבא בעבירה עמ' 297
יב/ט מרכבת המלך עמ' שסא
יב/ט נר מצוה (ואלק) מצוות דף סז ע"ב-ע"ג {נכסי לך ואחריך לפלוני, ומכר, מועיל רק אם ראוי ליורשו}
יב/ט שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' שכא
יב/ט שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' כה
יב/ט שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' שעו
יב/ט שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' רמד
יב/ט תחומין חי"ט עמ' 10-11
יב/י אבני החושן סי' רמח סעיף ח
יב/י אבקת רוכל (תשסב) עמ' רמח
יב/י אבקת רוכל (תשעז) עמ' רכג
יב/י אור הישר [אור שמח לעיל פ"ט הי"ג]
יב/י אור הלבנה (רובין) ח"ב
יב/י באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יב/י בית אהרן וישראל גל' נט עמ' לד
יב/י בית אהרן וישראל גל' קלז עמ' לח
יב/י בית דוד (תשעט) חו"מ סי' תמא
יב/י גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל ד סי' ה
יב/י גליוני הגר"ש עמ' קג {מ"מ - בנו כעצמו} [בהגהמ"י הל' שכנים פי"ב אות ח - בן בעלים אינו בכלל בעלים]
יב/י דרך השער עמ' י-יא, כ
יב/י הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' רטו {מתנת שכ"מ קונה אחרי מיתה}
יב/י הירושה והצוואה במשה"ע עמ' 212
יב/י הלכה למשה (אלבז) עמ' שיז {מ"מ}
יב/י חזו"א אהע"ז סי' עד ס"ק טו, חו"מ לקוטים סי' יג ס"ק טו
יב/י כך דרכו של תלמוד עמ' 119
יב/י כתבי משה זילברג עמ' 119
יב/י מילי דמרדכי
יב/י מלאכת שלמה (חכים)
יב/י מעיני המים
יב/י מצעדי גבר קדושין סי' כג ענף א אות ג
יב/י נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף קצב ע"א {מ"מ}
יב/י נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' שז
יב/י עטרת ישראל עמ' סה, סט
יב/י פנים חדשות [מהר"י לוי כט] {ראב"ד}
יב/י פרי האדמה ח"ב
יב/י פרשת דרכים (תשנב) עמ' מו
יב/י פרשת דרכים (תשסה) עמ' סז
יב/י צדקה לחיים (תקמז) (לקוטים)
יב/י צדקה לחיים (תשסח) עמ' נה
יב/י קרית מלך
יב/י שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' קפח-קפט
יב/י שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' שצו
יב/י שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' שכא
יב/י שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' קכט
יב/י שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' שצו
יב/י שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 406
יב/יא אהל יצחק גיטין עמ' תרמא
יב/יא אור הלבנה (רובין) ח"ב
יב/יא אנצי"ת ע' גבית מלוה הע' 243, 246-248
יב/יא בית מאיר (תשע) סי' פה ס"ז עמ' סט, סי' צ ס"טו עמ' קכא, סי' ק ס"ג עמ' רמד
יב/יא דברי דוד (מילדולה) דף לב ע"ב
יב/יא לוחות אבן ב"ב עמ' לה
יב/יא לחקרי הלכות סי' פו
יב/יא מוריה גל' ריט עמ' עא-עב {ב"אחריך" אם הראשון שעבדם לבע"ח לא גובים מהשני}
יב/יא נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' ב
יב/יא ס' התרומות עמ' תתרעא
יב/יא פרי חיים (הליר)
יב/יא צפנת פענח דברים עמ' סה
יב/יא צרור הכסף (הראשון) עמ' קמט, שס
יב/יא קרית מלך
יב/יא שבט בנימין (פונט') דף צה ע"ד, צו ע"א
יב/יא שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' רנו
יב/יא שו"ת מהרי"ל עמ' קיא
יב/יא שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' שעו
יב/יא שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' רלה
יב/יא שעורי ר' שמואל ב"ב ח"ב עמ' קפה, רפא-רפב
יב/יב אבני נועם ח"ב עמ' סה
יב/יב אולם המשפט סי' רמח סעיף ב, ז {מ"מ}
יב/יב אור הישר [דברי ריבות סי' שג]
יב/יב אור הלבנה (רובין) ח"ב
יב/יב בית יעקב (טבשונסקי) סי' רמח סעיף א {מ"מ}
יב/יב ברור הלכה כתובות צה ע"ב ציון ב
יב/יב גט מקושר (אלגזי) עמ' רפו-רצ
יב/יב דברי משפט סי' רמח סעיף א, ג {מ"מ}, סי' רעח סעיף ג
יב/יב דברי ריבות (תשעב) עמ' תעב
יב/יב הלכה למשה (אלבז) עמ' שיז
יב/יב הרמב"ם כמחנך עמ' 223
יב/יב זהב התרומה ביכורים עמ' רפח
יב/יב חזקה רבה חו"מ ח"ד עמ' 432 {מל"מ}
יב/יב חק המלך
יב/יב חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 37
יב/יב לחקרי הלכות סי' פח
יב/יב מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' מא
יב/יב מים חיים
יב/יב מקור ישראל דף פח ע"א
יב/יב נאות יעקב (אלגזי), שו"ת דף סב ע"ב
יב/יב נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף קלג ע"ב
יב/יב נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' ריד-רטו, שז
יב/יב עולת איש (אלישר) דף סג ע"ג
יב/יב פרי האדמה ח"ב
יב/יב פרי חיים (הליר)
יב/יב צבא המלך עמ' רמב, רמה-רמו
יב/יב צרור הכסף (הראשון) עמ' קמח
יב/יב קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' שכט
יב/יב שאל האיש דף נ ע"א
יב/יב שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' קפא
יב/יב שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' קסה
יב/יב שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' יג
יב/יב שו"ת הרשב"א ח"ג סי' קכב
יב/יב שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' סט-ע
יב/יב שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' רלז
יב/יב שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' רפד
יב/יב שו"ת ר"י מילר עמ' שנא
יב/יב שו"ת רשב"ש עמ' כא
יב/יב שמחת יו"ט (אלגזי) סי' א אות ב
יב/יב שעורי ר' שמואל ב"ב ח"ב עמ' קפה
יב/יב שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 267
יב/יג אבני החושן סי' רנז סעיף ג
יב/יג אדמת קדש ח"ב דף קלג ע"א {מל"מ}
יב/יג אהל יצחק גיטין עמ' תתלח
יב/יג אולם המשפט סי' רנז סעיף ג {מל"מ}, סעיף ד
יב/יג אור הישר [שו"ת מהר"ם אלשיך סי' יח]
יב/יג אור הלבנה (רובין) ח"ב
יב/יג אור לישרים (תשסג) עמ' עה {לח"מ}
יב/יג אורים גדולים (תקיח), דרושים דף כד ע"ג {לח"מ}
יב/יג אמונת עתיך גל' 102 עמ' 28
יב/יג אמר יוסף (אלקלעי)
יב/יג אריה ליש עמ' קלה, קנו
יב/יג בדבר מלך חי"ז עמ' קפז, רצט {קניו הפירות אינו כקנין הגוף}
יב/יג בית דוד (תשעט) יו"ד סי' רפב
יב/יג בית יעקב (טבשונסקי) סי' רנז סעיף ב {מל"מ}
יב/יג בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' רכד
יב/יג בית ישי (תשסד) עמ' רנו
יב/יג בן יהודה סי' קכה
יב/יג ברור הלכה כתובות עט ע"א ציון ה פסקה ג {הגיעו להיקצר}
יב/יג ברור הלכה שבועות מב ע"ב ציון י פסקה ג
יב/יג גדולי שמואל ב"ב דף נ ע"א {מל"מ}, עא ע"א {או"ש}
יב/יג גדולי שמואל כתובות דף נט {או"ש}, פא {או"ש}, ב"ק דף לג ע"א {או"ש}, פח {או"ש}, ב"מ דף פז {או"ש}
יב/יג דברות משה ב"ק ח"ב סי' סב ענף א, סי' פ ענף ד
יב/יג דברי חיים (אוירבך) כתובה סי' כא אות ג ד"ה עוד כתב {מל"מ}
יב/יג דברי משפט סי' רעח סעיף ג {לח"מ}
יב/יג דליית הכרם עמ' תתתלג {מ"מ - משום דבר}
יב/יג דרך ישרה ח"א עמ' ס
יב/יג הפלאות נדרים (תשעג) עמ' תפו
יב/יג זבחי שלמה עמ' עד
יב/יג זכרון יהודה (בן הרא"ש) סי' פד עמ' ק
יב/יג חוק לישראל שיתוף נכסים עמ' 27-25, 158 {אבן ישראל}
יב/יג חוקות הדיינים ח"ב עמ' שפו {מל"מ}
יב/יג חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' קי
יב/יג חי' הריצ"ד
יב/יג חי' חתם סופר
יב/יג חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' נא {מל"מ}, שבועות עמ' רג
יב/יג חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' קעא, קעג
יב/יג חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 41, 42, 539, 540, 545
יב/יג חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 125, 379 {מל"מ}
יב/יג חק לישראל שכירות עמ' 480, 481 {או"ש}
יב/יג חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' קיט {מל"מ}, חו"מ ח"א עמ' רכ {לח"מ}
יב/יג טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב עמ' שג {מל"מ}
יב/יג יד אברהם אהלות עמ' נט
יב/יג יהגה האריה עמ' נד
יב/יג יטב פנים ח"א דף קא {ק"פ אינו כקה"ג}
יב/יג ימי שלמה
יב/יג יקר הערך דף צה ע"א {לח"מ}
יב/יג יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' שנה {לח"מ}
יב/יג כתונת פסים על נימוקי יוסף ב"ב דף רכא (ד"ה ברב אלפס)
יב/יג לבושי מרדכי חו"מ עמ' לג
יב/יג לחם רב (בוטון) סי' עו, ריז
יב/יג לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' רמז, תרפג
יב/יג מגילת ספר לאוין דף פו ע"ג {לח"מ}
יב/יג מהרי"ט אלגזי פ"ח אות עא {אבן ישראל (פישר)}
יב/יג מחנה יהודה (אשכנזי) דף רלט ע"ג
יב/יג מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קכג
יב/יג מפתח הבאורים [אבני מילואים סי' צ אות כג]
יב/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/יג משאת המלך ח"א סי' נ
יב/יג משב יעקב ח"ב
יב/יג משנת יעקב
יב/יג נודע ביהודה השלם או"ח עמ' רלג
יב/יג נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קלו
יב/יג נזר אברהם מכות ועדות עמ' קעו
יב/יג נחפה בכסף (נבון) ח"א דף לג ע"ד {מל"מ}
יב/יג נפת צופים (בירדוגו, תשעה) עמ' רצד {מל"מ}
יב/יג נתיבות המשפט סי' קפב ס"ק ח {מל"מ}
יב/יג ס' החיים (קלוגר) עמ' תקנט {לח"מ}
יב/יג עולת שמואל (קונפורטי) דרושים דף לה ע"ד {מל"מ}
יב/יג עמק יהושע אחרון עמ' קכא
יב/יג ענפי ארז (זי') דף צא ע"ב
יב/יג פני דוד (פאפו) דף קנב ע"א, קנג ע"ד
יב/יג פרי האדמה ח"ב
יב/יג קהלות יעקב נדרים כז ס"ק ב
יב/יג קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' ט {מל"מ}
יב/יג קונטרסי שעורים ב"ב דף קיג
יב/יג קרבן אליצור דף קצה ע"א
יב/יג רוב דגן (הלוי) ח"א דף רכ ע"ג {מל"מ}
יב/יג שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף סא ע"א
יב/יג שביתת יו"ט
יב/יג שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' רכז
יב/יג שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' סח, קפד
יב/יג שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' קמח
יב/יג שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' קצ, תפה
יב/יג שואל ומשיב מהדו"ג ח"ג סי' קל (ס ע"ד) {מל"מ}
יב/יג שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רנז סעיף א
יב/יג שיח השדה (פרומר) עמ' קנ
יב/יג שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' רכז
יב/יג שמן למאור (מלכי) דף לד ע"ג {שהגיעו ליבצר}
יב/יג שעורי הלכה עמ' קצ {מ"מ}
יב/יג שעורי ר' שמואל ב"ב ח"ב עמ' של {מל"מ}
יב/יג שער משפט סי' רטז ס"ק ב {מל"מ}
יב/יג שערי חיים (שמולביץ) קידושין עמ' פט {מל"מ}
יב/יג שערי תורת התקנות ח"ג עמ' 58
יב/יג תורה מציון שנה ח חוב' ג סי' ג {לח"מ}
יב/יג תורת המדינה עמ' 350
יב/יג תורת מיכאל עמ' רב {לח"מ}
יב/יג תשובה שלמה יו"ד מהדו"ת סי' ט דף טז ע"א {מל"מ}
יב/יד אבי עזרי ח"ה
יב/יד בית יעקב (טבשונסקי) סי' רנז סעיף ב
יב/יד בני דוד
יב/יד גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל ה סי' ג, ו-ט
יב/יד דברי אמת (תשעט) עמ' מז {מגיד משנה, דדוקא כשכתב בפירוש מעכשיו אם לא אחזור בי }
יב/יד המעמד האישי בישראל עמ' 329 {מ"מ}
יב/יד חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 540
יב/יד משיב משפט עמ' שמז
יב/יד משנת יעקב כאן
יב/יד משנת יעקב נשים ח"ב עמ' קנה-קנח
יב/יד משפט הקנין ח"ג עמ' שסה
יב/יד משפטי עזיאל ח"ד עמ' קפט
יב/יד עולת איש (אלישר) דף סג ע"ג
יב/יד עטרת שלמה ח"א עמ' שנב
יב/יד פני דוד (פאפו) דף קנא ע"ג, קנב ע"א
יב/יד פנים חדשות [מהר"י קארו ה]
יב/יד פרי האדמה ח"ג
יב/יד קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' של
יב/יד ר"י ששפורטש עמ' 342
יב/יד שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' קסז
יב/יד שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' קמח, קסה {מ"מ}
יב/יד שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' קפד-קפה
יב/יד שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תקצח
יב/יד שו"ת מהר"ם פדוואה (תשעד) עמ' רו
יב/יד שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' קמח
יב/יד שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' שי, ח"ד עמ' קלז
יב/יד שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קנה {מ"מ}
יב/יד שו"ת ר"י מליריאה עמ' קז
יב/יד שו"ת ר"ע דאיינה ח"ב עמ' 380
יב/יד שו"ת רשב"ש עמ' קב, קלו
יב/יד שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רנז סעיף ב
יב/טו אהל משה (הורוביץ) ח"א ב"ב קלו ע"א, ח"ב סי' ק
יב/טו אוצמפה"ת ב"מ יט ע"א הע' 127
יב/טו אורים גדולים (תקיח) דף פג
יב/טו אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 101
יב/טו בני אהרן (חזן) סימן לא-לב {זמנו של שטר מוכיח}
יב/טו ברור הלכה גיטין עב ע"א ציון ב
יב/טו גדולי שמואל כתובות דף ע, פג, נדרים דף יז ע"א, כח ע"ב, כט ע"ב, מב ע"א, עב ע"ב, עה ע"א, צ ע"א, גיטין דף ב ע"א, ט ע"ב, יג ע"ב, קידושין דף מא ע"א, נט ע"א, סב ע"ב, ב"מ דף נד, נז ע"ב {או"ש}
יב/טו גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל ה סי' ו, יא
יב/טו הירושה והצוואה במשה"ע עמ' 167 {או"ש}
יב/טו הלכה למשה (אלבז) עמ' רפא
יב/טו המעמד האישי בישראל עמ' 328
יב/טו חוקות החיים דף סח ע"א
יב/טו חזון יחזקאל כתובות פ"ח ה"ו
יב/טו חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' רפז
יב/טו חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' כה
יב/טו חיי עמרם עמ' קנז
יב/טו חיים ומלך
יב/טו חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 40
יב/טו חק לישראל שליחות עמ' 679 {אור שמח}
יב/טו ישורון ח"כ עמ' תתעח
יב/טו כוכבי בוקר עמ' שד
יב/טו כי שרית עמ' 160
יב/טו לב ים גיטין עמ' שסט-שעא {זמנו של שטר מוכיח}
יב/טו מור דרור קו"א סי' כ {זמנו של שטר מוכיח עליו}
יב/טו מילי דמרדכי
יב/טו מנחת מרדכי (תשז) עמ' קצא {אפילו בלא קנין}
יב/טו משנת יעקב קנין עמ' רמא-רמו
יב/טו נתיבות חיים (קארב) ח"ב ליקוטים סי' א
יב/טו פני דוד (פאפו) דף קנג ע"ד
יב/טו צרור הכסף (הראשון) עמ' קמז-קמח
יב/טו קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון בני אדם עמ' קל
יב/טו קרית מלך
יב/טו רב ברכות (רי"ח) עמ' נד-נז
יב/טו שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' קצט, רו, רט, ריב
יב/טו שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' קפא, קפז, קצא, קצה, קצט
יב/טו שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' רנו, ח"ג עמ' ד
יב/טו שו"ת הרד"ך עמ' רפז
יב/טו שו"ת מהר"ם פדוואה (תשעד) עמ' קצב
יב/טו שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' תתא
יב/טו שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' קמח
יב/טו שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' קסה, תשנז
יב/טו שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' לז
יב/טו שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' קיב
יב/טו שו"ת ר"ע דאיינה ח"ב עמ' 380
יב/טו שנתון המשפט העברי ח"כ עמ' 7
יב/טו שערי תורת התקנות ח"ג עמ' 54, 58
יב/טו תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' צד
יב/טז אבני החושן סי' רנח סעיף ב
יב/טז דברי יוסף (אירגס) סי' יח דף לז ע"ב {מ"מ}
יב/טז דיני חוזים במשה"ע עמ' 236
יב/טז הירושה והצוואה במשה"ע עמ' 277
יב/טז חקרי זמנים ח"ד עמ' תסה
יב/טז צרור הכסף (הראשון) עמ' קמז-קמח
יב/טז שו"ת ר"מ גאויזון עמ' רנד
יב/טז שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' שצב
יב/טז שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רנא סעיף א
יב/טז תורת אמת (תשסו) עמ' רטו
יב/יז אוצרות יהושע עמ' תנא
יב/יז אמרי יושר חולין מד ע"ב
יב/יז אמרי יושר מגילה כח ע"א
יב/יז ברור הלכה חולין מד ע"ב ציון ב
יב/יז גבורת יצחק אבות עמ' פג
יב/יז גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' קפג
יב/יז גביע הכסף ח"ג עמ' רכז {אלא בוטחים בה'}
יב/יז דברי חנינא - מזלות עמ' נ
יב/יז דברי ריבות (תשעב) עמ' שח
יב/יז דברי ריבות סי' קצו דף ק ע"א {לדור חינם בבית של אחר}
יב/יז הרמב"ם כמחנך עמ' 74, 255
יב/יז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' כז
יב/יז יורה חכימא (תשח) עמ' צג {צדיקים גמורים לא יקבלו מתנה}
יב/יז לחם רב (רוזנבוים) סי' אלף תתטז {מ"מ}
יב/יז מבוא למשנה תורה עמ' 6, 87, 358
יב/יז מילי דמרדכי
יב/יז מצווה ועושה ח"ב עמ' קפה {קבלת מתנה - לא מדת חסידות}
יב/יז משנת יעקב
יב/יז נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' ד אות ח
יב/יז נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"א סי' ח אות ט
יב/יז עת לעשות (ליכטנשטיין) ח"ב כלל ז שאלה מה*
יב/יז קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קמד
יב/יז קרית מלך [מגילה כח ע"א]
יב/יז רנת יצחק מלכים עמ' רצב
יב/יז רנת יצחק משלי עמ' סט, חמש מגילות עמ' פה
יב/יז שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 17 {מתנה תמורת מתנה}
יב/יז שולי הגליון עמ' קפא
יב/יז תורת מנחם חס"ג עמ' 341 {הצדיקים הגמורים ואנשי מעשה לא יקבלו מתנה מאדם כו' והרי נאמר ושונא מתנות יחי'}

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US