Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

כאשר מצויין שם הספר בלבד, הכוונה היא לספר המסודר לפי סדר הלכות הרמב"ם.
בראש כל פרק מופיעה רשימת מקורות עם הסימון "רה"פ" (רוב הפרק). אלו הם מקורות העוסקים ברוב ההלכות שבאותו פרק (או בכולן).
כשיש למעיין קושי למצוא את הספר המצויין, או את מראה המקום באותו ספר, יפנה ל"רשימת הספרים".

למידע נוסף על המפתח, לחץ כאן.

שכנים

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה
פרק ו
פרק ז
פרק ח
פרק ט
פרק י
פרק יא
פרק יב
פרק יג
פרק ידא/812 הלכות שכנים פרק א *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


א/רה"פ אור שמח
א/רה"פ בית אהרן (כהן)
א/רה"פ חי' חתם סופר
א/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
א/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
א/רה"פ מרכבת המשנה מהדו"ב
א/רה"פ פי' ר"י קאפח
א/רה"פ פי' ר"ש צדוק
א/רה"פ רמב"ם לעם
א/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
א/א אהל אבות ב"ק סי' נא ס"ק ה, ח {ר"ח הלוי}
א/א באר אלחנן עמ' ריא-ריג
א/א באר לחי ראי
א/א באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ד סי' מג אות יא
א/א בדבר מלך חט"ז עמ' קלז
א/א בית אהרן (כהן) {טעם שכופים לחלק מדאורייתא, טעם שדין גא"א דאורייתא, "כופה להבדיל חלקו" - בכותל}
א/א בית אהרן וישראל גל' יא עמ' לו {אם כל אחד מכיר את חלקו}
א/א בית דוד (תשעט) חו"מ סי' רב
א/א בית זבול ח"א סי' לד אות ז {אם כל אחד מכיר את חלקו}, ח"ה עמ' נ-נא
א/א בית יחזקאל (סרנה) ב"ב סי' ז עמ' מ {אם כל אחד מכיר את חלקו}
א/א ביתאל ח"ב דף לא ע"א
א/א בצדק ובמשפט עמ' קמב, קנב
א/א ברור הלכה ב"ב יא ע"א ציון ב
א/א ברור הלכה ב"ב יג ע"א ציון ב פרק ג {מ"מ}
א/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"י עמ' קיא
א/א ברכת מרדכי ב"ב עמ' קיד {הקדמה}
א/א גדולי שמואל ב"ב דף ב ע"א, ג ע"א
א/א דברי ריבות (תשעב) עמ' תטו
א/א דברי ריבות סי' רסו {כל אחד מכיר חלקו}
א/א חי' הגרנ"ט סי' קע
א/א חק לישראל שיתוף נכסים עמ' 137, 138, 139 {ק"ס}, 165, 196, 197, 222
א/א יין מלכות (שניאורסון) עמ' 483
א/א לחקרי הלכות סי' תיח = פרי חיים (הליר) לקמן פ"ב הי"ז {חיוב לבנות כותל כשאחד קונה מחברו חצי שדה}
א/א מאור למלך ב"ב עמ' כא-כב
א/א מטה אהרן ב"ב עמ' יח, לט, עה
א/א מטה יוסף (צלר) ב"ב פ"א עמ' שיח
א/א מיטב הארץ עמ' 453
א/א משנת יעקב
א/א נחל שלמה ב"ב עמ' קפט-רז
א/א נשמת כל חי ח"ב דף סא ע"ב {כללו של דבר}
א/א נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' תקטו
א/א ס' המקח עמ' קה-קו
א/א עטרת שלמה ח"א עמ' רצ {זכות לתבוע חלוקה בעין בשותפים מכוח קנייה}
א/א עיני דוד {תשובה בענין שכנים שהיתה להם חזקה על בית ואחד מהם עשה עיסקה עם שתי החלקות}
א/א צרור הכסף (הראשון) עמ' צו, ריד-רטו
א/א קובץ ביאורים (שפירא) {אם כל אחד מכיר את חלקו}
א/א קונטרסי שעורים ב"ב דף טו, כח
א/א קרית מלך
א/א ר"י ששפורטש עמ' 161, 302
א/א שביבי אור ב"ב סי' ב אות ז {אם אחד מכיר חלקו}
א/א שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' ריז
א/א שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' שצז
א/א שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' רסד
א/א שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קיט {אם כל אחד מכיר את חלקו}
א/א שו"ת רשב"ש סי' סא עמ' נא {כפייה לחלוק}
א/א שם יוסף (אליקים)
א/א שעורי ר' שמואל ב"ב ח"א עמ' קב
א/א שער משפט סי' קעא ס"ק א
א/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' צח {שותפים ושכנים בעבודת ה'}
א/ב אבן שלמה (ניימן) עמ' קט
א/ב אהלי שם ב"ב עמ' יג {ביאור אהא"ז לראב"ד}
א/ב אוצרות הרמב"ם
א/ב אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' מז {אין גא"א אם אחד עני}, מח {מכור או קנה}, מט {משוך או אמשוך, כופין את הנתבע}, נב, נה
א/ב אמרי משפט ח"א עמ' רס
א/ב אמת ליעקב נזיקין ח"א ב"ב יג ע"א עמ' קו {"גוד" פירושו "משוך עצמך" כי המוכר מסתלק}, קז {גא"א במחיר גבוה או נמוך משוויו}, קח {אפילו כשער הזול}
א/ב אנצי"ת ע' גוד או אגוד הע' 2 {כ"מ}, 3, 9, 10, 14, 15, 18, 25, 27, 39, 41
א/ב באר לחי ראי עמ' נד-ס
א/ב בד קודש (פוברסקי) ב"ב עמ' מח
א/ב בית אהרן (כהן) {גא"א תלוי אם התובע עשיר או עני, גא"א בדבר העשוי להשכרה, האם יכול לומר "אגוד ואמכור לאחר", טעם מחלוקת הרמב"ם והראב"ד}
א/ב בית אהרן וישראל גל' יא עמ' לה {יש היזק ראיה ומ"מ אין חיוב לעשות כותל}, גל' יט עמ' סג {האם גא"א היא כמכירה או כמו חלוקה}, גל' מה עמ' מח {גא"א היא סוג של חלוקה, יכול לקבוע מחיר הגבוה מהשומא}, גל' עה עמ' קנט {האם התובע גוד או אגוד יכול לנקוב בסכום גבוה}
א/ב בית המדרש {האם גא"א עדיף על חלקת זמנים, טעם הרמב"ם שעושים חלוקת זמנים בחצר}
א/ב ביתאל ח"ב דף לא ע"א {להשתמש בו מיד - צ"ל יחד, לח"מ - קושיה על ר"י מיגאש}
א/ב בצדק ובמשפט עמ' קנב
א/ב ברור הלכה ב"ב יג ע"א ציון ב
א/ב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"י עמ' קכב, קכו
א/ב ברכת מרדכי ב"ב עמ' צו, קב-קג, קיא
א/ב ברכת ראובן דף קב ע"ג {כ"מ - האם הולכים לפי דעת האב} וע"ד {טעם מחלוקת רמב"ם וראב"ד}
א/ב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' נט
א/ב גליוני הגר"ש עמ' קג {כ"מ, הגהמ"י}
א/ב דברות משה ב"ב ח"א סי' י ענף א עמ' צג {יש דין גא"א גם בשנים שקנו יחד או שאחד קנה מחברו חצי שדהו}, סי' יב הערה סח עמ' קנט {דרישה לחלוק זמנים במרחץ}
א/ב דברי משה (מזרחי) עמ' ריא, ריג {גא"א - גם כשאין לו כסף משלו}
א/ב דגל ראובן ח"ג סי' לח {היזק ראיה}
א/ב הגהות רימ"א
א/ב הליכות ישראל (גרוסמן) סי' נח עמ' קמד, קמו
א/ב הלכות היזק ראיה עמ' יב
א/ב הרמב"ם כמחנך עמ' 31
א/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקעה
א/ב ויקרא אברהם חו"מ סי' כו (סח ע"א) {על רשב"ש סי' קלט}
א/ב זכרון משה אליהו עמ' סה [מ"מ כתב שאינו תלוי באב]
א/ב חדושים ובאורים (גרי') ב"ב סי' ג ס"ק ה {האם השכרה עדיפה על חלוקת זמנים, ראב"ד מודה ביורשים}
א/ב חזו"א על הרמב"ם
א/ב חי' חתם סופר [חי' חת"ס ב"ב יג ע"א]
א/ב חי' ר' שמואל ב"ב עמ' עא {גא"א - גדר מכירה ולא חלוקה, ק"ס - גא"א דאורייתא}, עה {גא"א על דעת למכור אח"כ לאחר}
א/ב חק לישראל שיתוף נכסים עמ' 51, 52, 62, 138, 199-195, 200 {בית אהרן}, 201
א/ב יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' תקעב
א/ב יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' לו, שנב
א/ב יורה חכימא (תשח) עמ' ריח
א/ב לב ים נדרים עמ' קצד {חלוקת זמנים}
א/ב לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' כג אות ז, ב"ב סי' א אות ב-ו
א/ב לבושי מרדכי יו"ד עמ' רסה
א/ב לחמי תודה (הורביץ) דף רמב ע"ג {חלוקת ימים}
א/ב מאור למלך ב"ב עמ' לח, מ
א/ב מבוא למשנה תורה עמ' 126 {תשובת הרמב"ם - הסתמכות על רי"ף ור"י מיגאש}
א/ב מחנה יהודה (אשכנזי) סי' קעא דף קעב ע"ב {מ"מ - קביעת מחיר גבוה או נמוך מהשומה}
א/ב מטה אהרן ב"ב עמ' יח, לט, עה
א/ב מטה יוסף (צלר) ב"ב פ"א עמ' שכד, שע, שעד, שעו, תו
א/ב מעיל שמואל (פלורנטין)
א/ב מעיני המים
א/ב מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
א/ב מרכבת המשנה מהדו"ב {יישוב השגת הראב"ד}
א/ב משנת יעקב
א/ב נחל שלמה ב"ב עמ' רח-רנב
א/ב נתיבות המשפט סי' קעא ס"ק ט {בעשיר ועני}
א/ב ס' המקח עמ' קה-קו
א/ב סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' קלה-קלו
א/ב עטרת שלמה ח"א עמ' רפז-רפח {האם עני יכול לומר גא"א}
א/ב עמק המשפט ח"ג עמ' צז {אהא"ז}
א/ב ערך שי חו"מ סי' קעא סעיף ד
א/ב פד"ר ח"ג עמ' 71 {קביעת מחיר יותר מהשומא}, חי"ב עמ' 178 {יש זכות גא"א}
א/ב פעמוני זהב סי' קעא סעיף ג
א/ב פרי האדמה ח"ג
א/ב פרי השדה (דייטש) ח"ב סי' לט {מל"מ}
א/ב צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' ח בסופו {האם עני יכול לומר גא"א}, בהוספה, סי' כד אות א-ב {גא"א בשותפים שקנו, הולכים אחרי כוונת האב בייעוד המרחץ}
א/ב צרור הכסף (הראשון) עמ' צז, רטז-ריח
א/ב קובץ ביאורים (שפירא) {חלוקת זמנים מפני היזק ראיה}
א/ב קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' ת
א/ב קונטרסי שעורים ב"ב דף יב, 118
א/ב קונטרסי שעורים נדרים שעור כו אות י עמ' קסח {אבן האזל - היזק ראיה}
א/ב ר"י ששפורטש עמ' 302 ,161 {דין גא"א}
א/ב שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' קעט, תט, ח"ב עמ' רל
א/ב שו"ת הרשב"א ח"ב סי' קמא, המיוחסות סי' מג
א/ב שו"ת מהר"ם די בוטון סי' נד דף קג ע"א {גא"א עדיף מחלוקת זמנים} וע"ב {גא"א במטלטלין}
א/ב שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' רכז-רכח
א/ב שו"ת ר"י בן עטר סי' ז עמ' יד {האם הולכים אחר כוונת האב בייעוד המרחץ}
א/ב שו"ת רשב"ש סי' סא {דין גא"א}, סז {חלוקת זמנים}, קלט {מחלוקת רמב"ם וראב"ד}, רעט {דין גא"א}
א/ב שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קעא סעיף ג {מ"מ}, סי' רעח סעיף ד
א/ב שלמי מנחם - שכנים ושכירות פועלים עמ' קפב
א/ב שם יוסף (אליקים) {"אם אין אחד מהם רוצה", מ"מ - רמב"ם לא הזכיר חלוקת ימים}
א/ב שמעתתא דבי רב עמ' רנז
א/ב שעורי עיון התלמוד ב"ב עמ' כח {האם עני יכול לומר גא"א}
א/ב שעורי ר' שמואל ב"ב ח"א עמ' רפה {גא"א הוא בגדר מכירה ולא חלוקה}, רצא {האם התובע קובע את המחיר או הנתבע}
א/ב שער משפט סי' קעא ס"ק ג-ד
א/ב שערי זיו ח"ב סי' מא {האם גא"א הוא מן הדין או תקנה, האם גא"א קודם לחלוקת זמנים, חלוקת זמנים בחעחב"ח, האם בגא"א צריך שיאמר השני "רוצה אני", האם צריך דעת מקנה בחלוקה בעין, שיטת הר"י מיגאש שבמקום שאין דין גא"א אין חלוקת זמנים, לראב"ד אין דין חלוקת זמנים בכלל, חלוקת זמנים כשלאחד יש חלק גדול יתר}
א/ב שפתי שושן חו"מ סי' א עמ' קנט {האם עני יכול לומר גא"א}
א/ב שרידים גל' יז עמ' לה-לו, לט
א/ב תשובות הרמב"ם (בלאו) סי' פב {גא"א גם במקום שנהגו שהשותפים משכירים חלקים זה לזה}
א/ג אבן האזל
א/ג אבן שלמה (ניימן) עמ' קט
א/ג אוצרות השעורים (פיקארסקי) עמ' מ
א/ג אמרי משפט ח"א עמ' רנז
א/ג אמרי שפר (פינטו) עמ' רלד, רלז
א/ג אנצי"ת ע' גוד או אגוד הע' 94-95 {ראב"ד}, 96, 98, 101, 106, 115
א/ג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
א/ג באר אברהם (אבלי) עמ' שמו
א/ג בית אהרן וישראל גל' יט עמ' סב-סו
א/ג בית זבול ח"א סי' לג אות א, ח"ה עמ' לו
א/ג ביתאל ח"ב דף לא ע"א
א/ג בני יוסף (קאריו) דף ג ע"ג
א/ג בצדק ובמשפט עמ' קסה, קעו
א/ג ברור הלכה ב"ב יג ע"א ציון ב
א/ג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"י עמ' קכז
א/ג ברכת מרדכי ב"ב עמ' קב, קיב
א/ג ברכת ראובן דף קב ע"ג {ראב"ד}
א/ג ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' נז
א/ג גדולי שמואל ב"ב דף ב ע"א
א/ג דגל ראובן ח"ב סי' מח
א/ג הלכות היזק ראיה עמ' לג, רצ
א/ג חזו"א ב"ב סי' ט ס"ק ב-ג
א/ג חזו"א על הרמב"ם
א/ג חק לישראל שיתוף נכסים עמ' 195, 196 {ראב"ד}, 200 {אהא"ז}, 233-229
א/ג יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' שנג {מ"מ}
א/ג לבוש מרדכי ב"ב (תשעד) סי' א אות ב-ו
א/ג נחל שלמה ב"ב עמ' רנג-רנז
א/ג סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' קלז
א/ג עטרת שלמה ח"א עמ' רפז {ראב"ד - אין גא"א בשותפים מכוח קנייה}, רצב {כנ"ל}
א/ג ערך שי חו"מ סי' קעא סעיף א
א/ג פד"ר חט"ז עמ' 307
א/ג פד"ר חכ"א עמ' 254-255
א/ג פעמוני זהב סי' קעא סעיף יא
א/ג פרי השדה (דייטש) ח"ב סי' לט
א/ג צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' כד אות א ואילך
א/ג צרור הכסף (הראשון) עמ' צו-צז, רטו, ריח
א/ג קונטרסי שעורים ב"ב דף 120
א/ג ראשי בשמים (רבין) עמ' סה {ראב"ד}
א/ג שו"ת הרשב"א ח"א סי' תתקיג
א/ג שו"ת רשב"ש עמ' קמז
א/ג שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קעא סעיף ד {ראב"ד}
א/ג שנתון המשפט העברי חט"ז עמ' 515, 519
א/ג שעורי עיון התלמוד ב"ב עמ' כז
א/ג שער משפט סי' סו ס"ק לו
א/ג שרידים גל' יז עמ' לח
א/ג תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' לז
א/ד איים בים ב"ב פ"א סי' כח אות א
א/ד אנצי"ת ע' ארבע אמות (ב) הע' 56
א/ד בד קודש (פוברסקי) ב"ב עמ' ג
א/ד בצדק ובמשפט עמ' קמב, קמו
א/ד ברור הלכה ב"ב יא ע"א ציון ב, ה
א/ד ברור הלכה ב"ב יב ע"א ציון ח, ט
א/ד ברור הלכה סוכה ג ע"ב ציון ח, ברורי הראי"ה ג ע"ב אחרי ציון ז {הגהמ"י}
א/ד דברי ריבות (תשעב) עמ' קיא
א/ד הלכות היזק ראיה עמ' מה-מו
א/ד הרמב"ם - שמרנות עמ' 220
א/ד חוות יאיר (תשנז) עמ' תעג
א/ד חוות יאיר סי' קסח
א/ד חזו"א ב"ב סי' ו ס"ק יז
א/ד חזו"א על הרמב"ם
א/ד חי' מהר"ם שיק זרעים עמ' קפא
א/ד חסדי דוד ח"ד עמ' שנג
א/ד חק לישראל שיתוף נכסים עמ' 168
א/ד ימי שלמה
א/ד מוריה גל' רכו עמ' לב {כ"מ}
א/ד מטה אהרן ב"ב עמ' מו
א/ד משנת יעקב
א/ד משנת ר' אהרן שכנים עמ' י
א/ד משפטי שכנים פ"י שאלה ג
א/ד נחל שלמה ב"ב עמ' רנז-רסב
א/ד נחלת שמעון (אמוראי) דף לו
א/ד נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף שכג ע"ב
א/ד נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' תקיג-תקיד
א/ד פרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' שפב
א/ד צרור הכסף (הראשון) עמ' ריד
א/ד קובץ השמיטה עמ' קלח
א/ד קונטרסי שעורים ב"ב דף נח
א/ד קרית מלך
א/ד ר"י ששפורטש עמ' 161, 302
א/ד שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תח
א/ד שמחת עולם (לגו)
א/ה אוצרות יהושע עמ' תנ
א/ה אנצי"ת ע' גוד או אגוד הע' 80 {מ"מ}, 82 {מ"מ}, 85 {מ"מ}, 88
א/ה באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' קא
א/ה בית אהרן וישראל גל' יט עמ' סד
א/ה בית דוד (תשעט) חו"מ סי' קסג
א/ה ביתאל ח"ב דף לא ע"ב
א/ה בצדק ובמשפט עמ' נה
א/ה ברור הלכה ב"ב יא ע"א ציון ה {השמיט בית השלחין}
א/ה ברור הלכה ב"ב יג ע"א ציון ב
א/ה ברור הלכה ב"ב יג ע"ב ציון ב
א/ה ברכת השיר (צינץ) עמ' רצט {מ"מ - "גוד" לשון משיכה}
א/ה ברכת מרדכי ב"ב עמ' קי, קיב
א/ה גן נעול כפתור ג פרח כג דף נט ע"ג-ע"ד
א/ה דברות משה ב"ב ח"א סי' יב הערה סט
א/ה הלכות היזק ראיה עמ' פה
א/ה הר המלך ח"ד עמ' נט
א/ה הרמב"ם - שמרנות עמ' 220
א/ה זכרון משה אליהו עמ' סה
א/ה חזו"א על הרמב"ם
א/ה חק לישראל נזיקין עמ' 193 {מ"מ}
א/ה מבוא למשפט העברי בימי התלמוד עמ' 51
א/ה מגדל צופים ח"ה סי' ק
א/ה מעיני המים
א/ה מקורות לפסקי הרמב"ם
א/ה משנת יעקב כאן
א/ה משנת יעקב קנין עמ' קצא {כפיית אדם לקבל מתנה}
א/ה משנת ר' אהרן שכנים עמ' יג
א/ה משפט הקנין ח"א עמ' קד, ח"ג עמ' מב
א/ה נחל שלמה ב"ב עמ' רסג-רסט
א/ה נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' תקכה
א/ה עטרת ישראל עמ' קמד
א/ה ערך שי חו"מ סי' קנד סעיף יא {הגהמ"י}
א/ה צרור הכסף (הראשון) עמ' צז, ריט
א/ה קול יהודה (ישראל) דף קד ע"ב
א/ה שו"ת הרב"ז ח"ג סי' ז אות יא
א/ה שו"ת מהר"ם די בוטון סי' נד
א/ה שו"ת ר' יצחק הלוי (תשע) עמ' קח
א/ה שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' רסה
א/ה שו"ת רב"ז (שפרן) ח"ג סי' ז אות יא
א/ה שולי הגליון עמ' קפב
א/ה שם יוסף (אליקים)
א/ה שרידים גל' יז עמ' לז


ב/813 הלכות שכנים פרק ב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ב/רה"פ פי' ר"י קאפח
ב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ב/רה"פ רמב"ם לעם
ב/רה"פ שם יוסף (אליקים)
ב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ב/א אהל יצחק גיטין עמ' תתיד
ב/א אולם המשפט סי' קעב סעיף ב
ב/א איש על העדה (אלאביץ) עמ' 198
ב/א אש תמיד עמ' תקה
ב/א באר לחי ראי
ב/א בית אהרן (כהן)
ב/א בית יחזקאל (סרנה) ב"ב עמ' לו
ב/א בית יצחק (תשי"ג) עמ' 49
ב/א ברור הלכה ב"ב יא ע"א ציון ט
ב/א ברור הלכה סוכה - ברורי הראי"ה ג ע"ב ציון י
ב/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"י עמ' קלו
ב/א דברות משה ב"ב ח"א סי' ח ענף א {מ"מ}, ח"ב סי' נו ענף ה
ב/א דברי אליהו (חזן) ח"ב עמ' קל-קלה
ב/א דינא דחיי ח"ב דף צז ע"ג, צח ע"ב {מ"מ - אם מעט ואם הרבה}
ב/א חזו"א ב"ב סי' ו ס"ק ז
ב/א חזו"א על הרמב"ם
ב/א חי' חתם סופר
ב/א מחנה יהודה (אשכנזי) דף קעג ע"ד, קעד ע"ג
ב/א מטה אהרן ב"ב עמ' מו
ב/א מטה יוסף (צלר) ב"ב פ"א עמ' שכז
ב/א מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' קכד
ב/א מראה איש ח"ב עמ' קלו-קלז
ב/א משנת יעקב
ב/א משנת ר' אהרן שכנים עמ' י
ב/א נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' תצט-תקא, תקיג
ב/א פד"ר חי"ב עמ' 14
ב/א קרית מלך
ב/א שו"ת הריטב"א סי' פח
ב/א שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קעב סעיף א {כ"מ}, סעיף ב {מ"מ}
ב/א שעורי ר' שמואל ב"ב ח"א עמ' רסד-רסז
ב/א תורת אמת (תשסו) עמ' רב
ב/א תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' לד
ב/ב אגרות משה יו"ד ח"א סי' קעז
ב/ב אהלי שם (פרץ) ב"ב עמ' נח
ב/ב איים בים ב"ב פ"א סי' כח אות ט
ב/ב בית אהרן וישראל גל' עב עמ' קכט
ב/ב בית יצחק (תשי"ג) עמ' 47
ב/ב בצדק ובמשפט עמ' קפ, רה
ב/ב ברור הלכה ב"ב יא ע"א ציון מ
ב/ב דברות משה ב"ב ח"א סי' יב הערה נג
ב/ב דברי דוד (מילדולה) דף לב ע"א
ב/ב זכרון משה אליהו עמ' סב
ב/ב חזו"א על הרמב"ם
ב/ב חי' ר' אפרים מרדכי
ב/ב חיי עמרם עמ' שיז-שיח, שכ
ב/ב מבוא לס' הלכות פסוקות עמ' 45
ב/ב מילי דמרדכי
ב/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ב סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' קלח
ב/ב שיר למעלות גל' ג עמ' 134
ב/ג איים בים ב"ב פ"א סי' כח אות ח {לח"מ}
ב/ג אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' רעז
ב/ג אנצי"ת ע' אכסדרה הע' 34
ב/ג בית יצחק (תשי"ג) עמ' 49 {לח"מ}
ב/ג ברור הלכה ב"ב יא ע"ב ציון א
ב/ג דברות משה ב"ב ח"א סי' ח ענף ב {מ"מ}
ב/ג ויען יצחק עמ' שלח
ב/ג שו"ת מהרלב"ח סי' קי {מ"מ}
ב/ג שמחת עולם (לגו)
ב/ד בצדק ובמשפט עמ' קפה
ב/ד ברור הלכה ב"ב יא ע"ב ציון ג
ב/ד מטה יוסף (צלר) ב"ב פ"א עמ' א
ב/ד מילי דמרדכי
ב/ד קרני ראם (ירמוש) עמ' תנז
ב/ד תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' כד
ב/ה בית זבול ח"א סי' ל אות ה
ב/ה דליית הכרם עמ' תתתלג ["אלא" - טעות]
ב/ה זכרון משה אליהו עמ' סד
ב/ו חזו"א על הרמב"ם
ב/ו חמדת אהרן עמ' רטו {אהא"ז}
ב/ו פד"ר חי"ח עמ' 146
ב/ו שחר אורך עמ' תמז
ב/ו שמחתי באומרים לי עמ' ד, ז, י, יב
ב/ו שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' רלח
ב/ז אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' רעז
ב/ז אש תמיד עמ' תקה
ב/ז בצדק ובמשפט עמ' קפ
ב/ז ברור הלכה ב"ב יב ע"א ציון א
ב/ז ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"י עמ' כו-כח
ב/ז גדולי שמואל ב"ב דף ז ע"א, יא ע"א {מ"מ}
ב/ז דברות משה ב"ב ח"א סי' יב הערה נג
ב/ז חזו"א ב"ב סי' ג ס"ק יב
ב/ז חזו"א על הרמב"ם
ב/ז לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' תל
ב/ז מטה יוסף (צלר) ב"ב פ"א עמ' שמב {מ"מ}
ב/ז נתיבות המשפט סי' קעט ס"ק ב {מ"מ}
ב/ז תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' לא-לב
ב/ח אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 313
ב/ח אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ב/ח אמת ליעקב נשים עמ' קיג
ב/ח אש תמיד עמ' תקטו
ב/ח בצדק ובמשפט עמ' קפו
ב/ח ברור הלכה ב"ב יא ע"ב ציון ח
ב/ח ברור הלכה סוכה ג ע"ב ציון ט
ב/ח ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"י עמ' קמא
ב/ח דברות משה ב"ב ח"א סי' ח ענף א
ב/ח דינא דחיי ח"ב דף צח ע"ב
ב/ח הלכות היזק ראיה עמ' נו
ב/ח חזו"א ב"ב סי' ו ס"ק ח
ב/ח חזו"א על הרמב"ם
ב/ח מהלכי משפט ח"א מהלך טו אות ב
ב/ח מטה אהרן ב"ב עמ' לז
ב/ח מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' קכג
ב/ח מעיל שמואל (פלורנטין)
ב/ח מראה איש ח"ב עמ' קלח
ב/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ח נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' תקיב
ב/ח קרית מלך
ב/ח שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תרסא
ב/ח שמחתי באומרים לי עמ' יג
ב/ט אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש מג עמ' 336
ב/ט ביתאל ח"ב דף לא ע"ג
ב/ט הדר איתמר עמ' קמח-קמט
ב/ט הרמב"ם - שמרנות עמ' 220
ב/ט חדושים ובאורים (גרי') ב"ב סי' ג ס"ק י
ב/ט חזו"א ב"ב סי' ח ס"ק כא
ב/ט מחנה יהודה (אשכנזי) דף קעג ע"ב {מ"מ}
ב/ט מטה אהרן ב"ב עמ' יז
ב/ט מטה יוסף (צלר) ב"ב פ"א עמ' סב
ב/ט מעיני המים
ב/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ט משנת יעקב
ב/ט משנת שמחה
ב/ט עמק המשפט ח"ג עמ' נז {ראב"ד}
ב/ט צרור הכסף (הראשון) עמ' צז
ב/ט קובץ ביאורים (שפירא)
ב/ט קונטרסי שעורים ב"ב דף ב
ב/ט קונטרסי שעורים נדרים שעור כו אות א
ב/ט קרית מלך
ב/ט שביתת יו"ט
ב/ט תורה לשמה (תשעג) עמ' לז
ב/י אבי עזרי ח"א
ב/י אבן האזל (גם בהשמטות, סוף שופטים דף פג ע"א)
ב/י אבני החושן סי' קנז סעיף ג {הגהמ"י}
ב/י אולם המשפט סי' קעג סעיף ה
ב/י אות היא לעולם ח"א דף קכט ע"א
ב/י אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש מג עמ' 336
ב/י אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' צג, רנה
ב/י אנצי"ת ע' דבר שאין בו ממש הע' 112, 116
ב/י אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 110, 285
ב/י אפיקי מגינים ב"ב סי' ג
ב/י אפיקי מגינים ב"מ סי' לח
ב/י אפיקי מגינים נדרים סי' מה
ב/י באר אלחנן עמ' ריג {הגהמ"י קושטא}
ב/י בד קודש (פוברסקי) ב"ב עמ' ח
ב/י בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' קלא {מ"מ}
ב/י בית אהרן וישראל גל' נט עמ' מ {אהא"ז}
ב/י בית זבול ח"א סי' לד אות ז
ב/י בית יעקב (טבשונסקי) סי' קנז סעיף ב, סי' רג סעיף ה {הגהמ"י}
ב/י ברור הלכה ב"ב ג ע"א ציון ד
ב/י ברכת אברהם (ארלנגר) ב"מ סו ע"ב עמ' של {אהא"ז}
ב/י ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"י עמ' ב
ב/י ברכת מרדכי ב"ב עמ' נח, סב
ב/י ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 124, 118
ב/י העמק שאלה ח"ג שאלתא קלט אות ד
ב/י זכרון שמואל עמ' רעא-רעב, רעה
ב/י חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 284
ב/י חי' ר' שמואל ב"ב עמ' כה-כו, לא
ב/י חק לישראל שיתוף נכסים עמ' 156, 157, 260, 261, 265
ב/י חק לישראל שליחות עמ' 8, 467 {אבן האזל}
ב/י יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' נז, סב, סד {אבי עזרי}, ע {אבי עזרי}, רצז {אבי עזרי}, רצח
ב/י יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רפ
ב/י לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' יב אות ז
ב/י לוחות אבן ב"ב עמ' עז-עח, פב-פג
ב/י מאור למלך ב"ב עמ' כא, קנז
ב/י מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' מו {אהא"ז}
ב/י מטה יוסף (צלר) ב"ב פ"א עמ' ע {אהא"ז}
ב/י מילי דמרדכי
ב/י מעדני מלך (תשמח) עמ' קלה {אהא"ז}
ב/י מעדני שמואל עמ' קמא {אבן האזל}
ב/י מערכות חיים עמ' קנה {אבן האזל}
ב/י מצעדי גבר ב"ב סי' ז אות ז
ב/י מקנת חיים עמ' לג {אהא"ז}
ב/י משאת המלך ח"ד סי' תלח
ב/י משנת יעקב כאן
ב/י משנת יעקב קנין עמ' רעג {או"ש}
ב/י משנת ר' אהרן שכנים עמ' א-טז {קנין דברים}
ב/י נתיבות אדם ח"ב עמ' נז, רל {אהא"ז}
ב/י נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' תקיח
ב/י נתן חכמה ב"ב סי' ב
ב/י סיני ס' יובל עמ' שפט {אהא"ז}
ב/י ערך שי חו"מ סי' קנז סעיף א {מ"מ}
ב/י פני משה (שלז')
ב/י צרור הכסף (הראשון) עמ' רטו
ב/י קובץ ביאורים (שפירא)
ב/י קונטרסי שעורים ב"ב דף 4, כד, עד
ב/י קונטרסי שעורים נדרים שעור כו אות ב
ב/י קרית מלך
ב/י קרני ראם (ירמוש) עמ' תריח
ב/י רשימות לב ב"ב סי' ה אות ב, ה {אהא"ז}
ב/י שו"ת הריב"ש עמ' תשעב
ב/י שו"ת מהר"ם די בוטון סי' כה
ב/י שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קנז סעיף א, סי' קעג סעיף ב
ב/י שמעתתא דבי רב עמ' קצט-ר, רח {מ"מ}
ב/י שנתון המשפט העברי ח"ה עמ' 257
ב/י שעורי הלכה עמ' קעז {מ"מ}
ב/י שעורי עיון התלמוד ב"ב עמ' ז, י {מ"מ}
ב/י שעורי עיון התלמוד נדרים שיעור נב {אהא"ז}
ב/י שעורי ר' שמואל קדושין עמ' קצו, ב"ב ח"א עמ' צב-צג
ב/יא אבי עזרי ח"ד עמ' נט ע"ב
ב/יא אבן האזל
ב/יא אבן פינה (נשר) עמ' קסח
ב/יא אבני החושן סי' קסג סעיף א
ב/יא אישים ושיטות (תשסז) עמ' קל
ב/יא אמרי איש עמ' רלד-רלה
ב/יא אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' רנה
ב/יא אנצי"ת ע' גורל הע' 40, 41, 43, 44, 46-49, 55, 56
ב/יא ארץ הצבי (שכטר) עמ' רח {ר"ח הלוי}
ב/יא באר מרים פ"ה ה"ב אות א
ב/יא בד קודש (פוברסקי) ב"ב עמ' ח
ב/יא בד קודש (פוברסקי) ח"א דף כט ע"ד, לד ע"א, ח"ה עמ' קל
ב/יא בדבר מלך חי"ד עמ' כז
ב/יא בית זבול ח"א סי' לד אות ו
ב/יא בית יעקב (טבשונסקי) סי' קעג סעיף ב
ב/יא ביתאל ח"ב דף לא ע"ג
ב/יא בצדק ובמשפט עמ' קפח, קצט
ב/יא בצל החכמה (חזות) עמ' 256
ב/יא ברוך אומר חו"מ עמ' קסג
ב/יא דברי לוי הל' כלים - שעורים במסכתות עמ' י
ב/יא דגל ראובן ח"ב סי' מג
ב/יא דינא דחיי ח"ב דף צט ע"א
ב/יא דיני חוזים במשה"ע עמ' 10, 217
ב/יא הלכות היזק ראיה עמ' קעז
ב/יא הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' רה
ב/יא זרע אברהם (יצחקי) חו"מ דף קלז ע"ג
ב/יא חזון יחזקאל ב"ב פ"ג ה"ז {ר"ח הלוי}
ב/יא חזקה רבה חו"מ ח"ד עמ' 412 {לח"מ}
ב/יא חי' ר' חיים הלוי
ב/יא חסדי דוד ח"ד עמ' תב
ב/יא יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' נט-סא {ר"ח הלוי}, סה, סו {ר"ח הלוי}, סז, תסו-תסז {ר"ח הלוי}, תסט {ר"ח הלוי}
ב/יא יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רעו
ב/יא לב אליהו (אטינגא) דף ה ע"ג {גורל קונה}
ב/יא לב ים גיטין עמ' קצז {ר"ח הלוי}
ב/יא לוחות אבן ב"ב עמ' פב-פג
ב/יא לחקרי הלכות סי' נא
ב/יא מאור למלך ב"ב עמ' כ, כב
ב/יא מאורות הדף היומי ח"ו עמ' קנ, קעו
ב/יא מוריה גל' קצט עמ' מט {ר"ח הלוי}
ב/יא מנחת צבי (שפיץ) ח"א דף קט
ב/יא מעיני התורה ח"ג עמ' רפו, רפח
ב/יא מצעדי גבר ב"ב סי' ז אות י
ב/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/יא משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תטז
ב/יא משיב משפט עמ' שא
ב/יא משנה הלכות ח"ג סי' קצג
ב/יא משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' צא
ב/יא משנת יעבץ שמיטה עמ' קלח, קנ
ב/יא משנת יעקב
ב/יא משנת ר' אהרן שכנים עמ' טז-כא {גורל}
ב/יא משפט הקנין ח"א עמ' כב
ב/יא נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' תיח, תכ, תכח
ב/יא נתן חכמה ב"ב סי' ב
ב/יא ס' יובל לדוד קוטלר עמ' 264
ב/יא סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' קלט-קמב
ב/יא עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תז
ב/יא ערך כסף עמ' מו
ב/יא ערך שי חו"מ סי' קעג סעיף א, סי' קעד סעיף א
ב/יא פד"ר ח"ו עמ' 320
ב/יא פני מלך במדבר עמ' רמד {ר"ח הלוי}
ב/יא פנת יקרת (תשעא) עמ' תקלט {ר"ח הלוי}
ב/יא פרי האדמה ח"ב
ב/יא פרי חיים (הליר)
ב/יא צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' סג
ב/יא צרור הכסף (הראשון) עמ' צט, רכז
ב/יא קונטרסי שעורים ב"ב דף 4, כה
ב/יא קונטרסי שעורים נדרים שעור כו אות ב
ב/יא קרית מלך
ב/יא ראשי בשמים (רבין) עמ' מב
ב/יא רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' עא, תקלא
ב/יא שארית הפליטה (לר"ש אביגדור), תשובה בתחלת הספר, אות ה
ב/יא שביבי אור ב"ב סי' ה אות ב
ב/יא שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' קכז
ב/יא שו"ת מהר"ם די בוטון סי' כה
ב/יא שו"ת מהרלב"ח סי' מד
ב/יא שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קעג סעיף ב {לח"מ}
ב/יא שלחן המלך כאן, הל' שלוחין פ"ד ה"א {ראב"ד}, ודף ס ע"ג
ב/יא שעורי עיון התלמוד ב"ב עמ' ז, ט {ר"ח הלוי}
ב/יא שעורי עיון התלמוד נדרים שיעור נב {ר"ח הלוי}
ב/יא שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' קסח
ב/יא שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' רטו {ר"ח הלוי}, רכו
ב/יא שערי צדק ח"ג עמ' 166
ב/יא תורת מנחם ח"כ עמ' 130 {ראב"ד - הדעות האם קנין הוא גם גורל}
ב/יא תשורת שי מהדו"ק סי' קיב
ב/יב אולם המשפט סי' קנד סעיף טז {מ"מ}
ב/יב אוצרות הרמב"ם
ב/יב אור שמח
ב/יב אוריין תליתאי (תאומים) סי' קסט {מל"מ}
ב/יב אחיעזר ח"ד סי' סג ס"ק ב
ב/יב איים בים ב"ב פ"א סי' כה אות ב
ב/יב אם הדרך
ב/יב אמרי איש עמ' רכה {מ"מ}
ב/יב אנצי"ת ע' ברירה הע' 223
ב/יב באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' רח
ב/יב בד קודש (פוברסקי) ב"ב עמ' ג
ב/יב בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' ס-סא
ב/יב בית יעקב (טבשונסקי) סי' רט סעיף ד {מל"מ}, סי' שעד סעיף ג {מל"מ}
ב/יב בית יצחק תשט"ז עמ' 53, 54
ב/יב ביתאל ח"ב דף לא ע"ד
ב/יב בצדק ובמשפט עמ' קצב
ב/יב ברור הלכה ב"ב ז ע"ב ציון א
ב/יב ברכות חיים ח"ב עמ' קצז
ב/יב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' רנח, רפג
ב/יב בשמים ראש סי' ריג
ב/יב גדולי שמואל ב"ב דף ז ע"ב
ב/יב גושפנקא דמלכא
ב/יב גליוני הגר"ש עמ' קג {מל"מ - כקריעת י"ס} [וכן במל"מ הל' שלוחין פ"ה ה"א]
ב/יב דברות משה גיטין עמ' שפה, ב"ב ח"א סי' ו ענף א {כ"מ}, סי' ט ענף ד
ב/יב הלכות היזק ראיה עמ' שיד, שכד {מ"מ}, שלו, שלט, שמג
ב/יב ויען יצחק עמ' שכד {מ"מ}
ב/יב זכרון משה אליהו עמ' סא
ב/יב חד וחלק ח"ב דף ד ע"ב
ב/יב חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 54 {מל"מ}
ב/יב חי' חתם סופר
ב/יב חיי משה (ברודנא) דף יג ע"ד
ב/יב חק לישראל נזיקין עמ' 198
ב/יב חק לישראל שיתוף נכסים עמ' 183, 184
ב/יב לב מבין דף קלח ע"ד {מל"מ}
ב/יב לבוש מרדכי ב"ב (תשעד) סי' ז אות א-ד
ב/יב לחם רב (בוטון) סי' קמו, קסו-קסז
ב/יב לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' תלו, תקה
ב/יב לחקרי הלכות ח"א עמ' קנב
ב/יב מאור מרדכי ב"ב עמ' מד
ב/יב מילי דמרדכי
ב/יב מנחת יהודה (בוים) דף טז ע"ד {כלקוחות}
ב/יב משנת יעבץ שמיטה עמ' קלט-קמ
ב/יב משנת יעקב [משנת יעקב הל' גירושין פ"ג ה"ד]
ב/יב ס' יובל לדוד קוטלר עמ' 264
ב/יב פני משה (שלז')
ב/יב צרור הכסף (הראשון) עמ' רלה
ב/יב קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' קמה-קמו
ב/יב קרבן אליצור דף קה ע"ד {מל"מ - עי' מש"כ המחבר}
ב/יב שו"ת הריב"ש עמ' שעח, תכח
ב/יב שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' קכז
ב/יב שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' שכד
ב/יב שו"ת מהר"ם די בוטון סי' לד
ב/יב שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' שפח, ח"ב עמ' שפז, ח"ג עמ' רפב
ב/יב שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' שכד
ב/יב שו"ת רשב"ש עמ' תעז, תקס
ב/יב שכר שכיר סוגיות ח"א סי' מא אות א
ב/יב שמו משה דף קצו ע"ג
ב/יב שמעתתא דבי רב עמ' קצה
ב/יב שנות חיים (אויסאיבל) נזקי שכנים סי' טו ס"א ס"ק ב {כ"מ בשם ריב"ש}
ב/יב שעורי ר' אליהו מאיר יבמות סי' יט אות ה
ב/יב שעורי ר' יחיאל מיכל ב"ק ח"ב אות צא
ב/יב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 287
ב/יב שערי צדק ח"ג עמ' 166
ב/יב תחומין חכ"ב עמ' 147
ב/יג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"י עמ' קמב
ב/יג דינא דחיי ח"ב דף צט ע"ד
ב/יג הלכות היזק ראיה עמ' שנד
ב/יג חק לישראל נזיקין עמ' 198
ב/יג משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תיג
ב/יג צרור הכסף (הראשון) עמ' צו, רטו, רלה
ב/יג קרית מלך רב (תשסו) עמ' תתקיט
ב/יג שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' שפז
ב/יג שמעתתא דבי רב עמ' רלב
ב/יד אהל שרה לאה עמ' רנה-רנו
ב/יד אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' קה {מ"מ}
ב/יד אמרי שפר (פינטו) עמ' רל {כלישנא בתרא}, רלד, רלו
ב/יד אפיקי מגינים ב"ב סי' א
ב/יד באר לחי ראי
ב/יד באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ד סי' מג אות א
ב/יד ברור הלכה ב"ב ב ע"א ציון א
ב/יד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"י עמ' א
ב/יד דברות משה ב"ב ח"ב סי' נז ענף ב
ב/יד דברות צבי חי"א סי' כג אות ז
ב/יד דברי אליהו (חזן) ח"ב עמ' קלה-קמג
ב/יד דברי ריבות (תשעב) עמ' תטו
ב/יד דינא דחיי ח"ב דף צד ע"ג
ב/יד דיני חוזים במשה"ע עמ' 321
ב/יד דרכי שמחה עמ' נז
ב/יד ההגנה על צנעת הפרט עמ' 283
ב/יד ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 185, 125 {אבי עזרי מהדו"ג}
ב/יד הלכות היזק ראיה עמ' יב, פה, קעד, קצה
ב/יד המשפט העברי עמ' 764
ב/יד הרמב"ם (בנדיקט) עמ' יא
ב/יד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תריד
ב/יד ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' רעב
ב/יד ויען יצחק עמ' שכד
ב/יד חק לישראל נזיקין עמ' 282
ב/יד חק לישראל שיתוף נכסים עמ' 255
ב/יד יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' לב
ב/יד לוחות אבן ב"ב עמ' ס {משנת ר' אהרן}
ב/יד לחקרי הלכות סי' שצב
ב/יד מיטב הארץ עמ' 453
ב/יד מילי דמרדכי
ב/יד מעדני מלך (תשמח) עמ' קמב, קמה
ב/יד משאת המלך ח"ד סי' תמו {קושיית הרא"ש}
ב/יד משנת יעקב
ב/יד משנת ר' אהרן שכנים עמ' כא-מה, פט
ב/יד משפט שלמה (זפרני, תשנה) סי' לז סעיף א ס"ק א
ב/יד נחמת רות עמ' קכב
ב/יד נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' תקכב-תקכג
ב/יד ס' יובל לדוד קוטלר עמ' 262
ב/יד עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"א עמ' 311
ב/יד עמודי שלמה ח"ג עמ' רמו
ב/יד עמק המשפט ח"ג עמ' צז {משנת ר' אהרן}
ב/יד פד"ר חי"ח עמ' 307, 308 {מ"מ}, 309
ב/יד פד"ר חי"ח עמ' 309
ב/יד פרי חיים (הליר)
ב/יד צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קמט ע"ג-קנ ע"א
ב/יד קונטרסי שעורים ב"ב דף כג
ב/יד קרית מלך
ב/יד קרית מלך רב (תשסו) עמ' תתקיט
ב/יד שבות יהודה (שו"ת) עמ' קמג, קנב-קנג
ב/יד שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' קנ
ב/יד שו"ת הרשב"א המיוחסות סי' צב
ב/יד שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קיט-קכ
ב/יד שו"ת רשב"ש עמ' ריג
ב/יד שמעתתא דבי רב עמ' קסה
ב/יד שנות חיים (אויסאיבל) נזקי שכנים סי' כו ס"ב ס"ק ב, ד {מ"מ - אם עשו מעשה}
ב/יד תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' ו, פ
ב/טו אבקת רוכל (תשעז) עמ' שסט
ב/טו אהל שרה לאה עמ' רנה-רנז
ב/טו אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 121
ב/טו באר לחי ראי
ב/טו בית אהרן וישראל גל' יב עמ' נז-נח
ב/טו בית דוד (תשעט) חו"מ סי' רצא
ב/טו ביתאל ח"ב דף לא ע"ד
ב/טו ברוך אומר חו"מ עמ' לח*
ב/טו ברור הלכה ב"ב ב ע"א ציון ג
ב/טו ברור הלכה ב"ב ד ע"א ציון ו
ב/טו ברך יצחק (די פאס) דף מח ע"א
ב/טו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"י עמ' ח
ב/טו דברות משה ב"ב ח"א סי' ב ענף א {מ"מ}
ב/טו דינא דחיי ח"ב דף צה ע"א
ב/טו הלכות היזק ראיה עמ' יז {הגהמ"י}
ב/טו המשפט העברי עמ' 764
ב/טו הרמב"ם (בנדיקט) עמ' יא
ב/טו הרמב"ם כמחנך עמ' 229
ב/טו ויען יצחק עמ' שלה
ב/טו חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' סה
ב/טו חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' סה
ב/טו לחקרי הלכות סי' תיג
ב/טו מחנה יהודה (אשכנזי) דף קסא ע"ג {מ"מ}
ב/טו מראה הנוגה
ב/טו משפטי אמת עמ' קיט
ב/טו נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף שכז ע"ג
ב/טו נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' תקכ
ב/טו ס' יובל לדוד קוטלר עמ' 262
ב/טו עמק המשפט ח"ג עמ' צז
ב/טו פסקי ב"ד הרבנות ירושלים - דיני ממונות ח"א עמ' קצז
ב/טו פרי חיים (הליר)
ב/טו צרור הכסף (הראשון) עמ' רכ
ב/טו קונטרסי שעורים ב"ב דף כג
ב/טו קרית מלך
ב/טו קרני ראם (ירמוש) עמ' תנז
ב/טו שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' טז
ב/טו שמעתתא דבי רב עמ' קסה
ב/טו תולדות שם דף לו ע"א {מ"מ}
ב/טו תורת חיים (תשסג) ח"ב עמ' קסג
ב/טו תחומין ח"ה עמ' 390
ב/טז אבן האזל (גם בהשמטות, סוף שופטים דף פג ע"ב)
ב/טז אהלי שם (פרץ) ב"ב עמ' יב, טו
ב/טז אוצרות השעורים (פיקארסקי) עמ' לד
ב/טז אור שמח
ב/טז אמונת עתיך גל' 115 עמ' 63 {אבן האזל}
ב/טז אמונת עתיך גל' 118 עמ' 27 {מגדל עז}
ב/טז אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' פז, קטו {מ"מ}
ב/טז אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' צא, צח-צט
ב/טז אפיקי מגינים ב"ב סי' א
ב/טז אש תמיד עמ' תסח, תרלב
ב/טז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ב/טז באר לחי ראי
ב/טז באר מים חיים (נוסינזון) ב"ב דף ב
ב/טז בינת דניאל ח"א עמ' קצח {ראב"ד}
ב/טז בית זבול ח"א סי' כט אות א, סי' ל אות י, ח"ה עמ' טז, כד
ב/טז בית יעקב (טבשונסקי) סי' קעא סעיף א, סי' קעט סעיף א {מ"מ}
ב/טז ביתאל ח"ב דף לא ע"ד
ב/טז ברוך אומר חו"מ עמ' קלט*
ב/טז ברור הלכה ב"ב ד ע"א ציון ז פרק א {מ"מ}, ציון ט
ב/טז ברור הלכה ב"ב ד ע"ב ציון [א], ולפני ציון א {כ"מ}
ב/טז ברית הלוי השלם
ב/טז ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"י עמ' כח, ל
ב/טז ברכת אמת סי' ט עמ' נז, נט {אהא"ז}
ב/טז ברכת מרדכי ב"ב עמ' נה
ב/טז ברכת שאול עמ' שצ
ב/טז דברות משה ב"ב ח"א סי' א ענף ג {מ"מ}
ב/טז דברי משה (ברנשטיין) ב"ב עמ' י
ב/טז דברי משפט סי' קנז סעיף א {מ"מ}
ב/טז דגל ראובן ח"ג סי' לח
ב/טז דרכי שמחה עמ' נז, ס
ב/טז הגהות רימ"א
ב/טז ההגנה על צנעת הפרט עמ' 278 {אהא"ז}, 291 {מגדל עוז}
ב/טז הלכות היזק ראיה עמ' א, ג, ה-ו, מב, מז {מל"מ}, נה {מגדל עוז}, נח, סו {מגדל עוז}, פה, פו {אהא"ז}, קו, קעז, קעט {אהא"ז}, שטז, שיז {אהא"ז}, שכה {אהא"ז}, שכז {אהא"ז}
ב/טז הרמב"ם (בנדיקט) עמ' יא, קס
ב/טז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' שפז
ב/טז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרכז
ב/טז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' צג
ב/טז זכרון יהושע (ויסברוד) ח"א עמ' שד
ב/טז חדושים ובאורים (גרי') ב"ב סי' א ס"ק ה
ב/טז חזו"א על הרמב"ם
ב/טז חזון יחזקאל ב"ב פ"א ה"ה
ב/טז חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' סה
ב/טז חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' סה
ב/טז חי' חתם סופר
ב/טז חלקת יוסף (ברקוביץ) סי' כ
ב/טז יורה חכימא (תשח) עמ' קפז, קפט-קצ
ב/טז לבוש מרדכי ב"ב (תשעד) סי' א אות א-ט, סי' ב אות ב
ב/טז לוחות אבן ב"ב עמ' טו {אהא"ז}, צא {מ"מ}
ב/טז מאור למלך ב"ב עמ' יא {מ"מ}, יח, יט {אהא"ז}, קכב {או"ש}
ב/טז מוריה גל' קפא עמ' סח {אהא"ז}
ב/טז מוריה שנה ח גל' ח (ר"ש יודלביץ) {אבן האזל}
ב/טז מחנה יהודה (אשכנזי) דף קסא ע"ב, קסג ע"ג {מ"מ}
ב/טז מטה אהרן ב"ב עמ' י, יב
ב/טז מטה יוסף (צלר) ב"ב פ"א עמ' ב {אהא"ז}
ב/טז מילי דמרדכי
ב/טז מעדני מלך (תשמח) עמ' קמב-קמו
ב/טז מעיני המים
ב/טז מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/טז משאת המלך ח"ד סי' תמו {ראב"ד}
ב/טז נועם חט"ז עמ' קב
ב/טז נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' תקכח
ב/טז ס' יובל לדוד קוטלר עמ' 262
ב/טז סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' קמב-קמג
ב/טז עיונים ומחקרים ח"א עמ' 302
ב/טז עמק המשפט ח"ג עמ' צו-צז, רג
ב/טז פד"ר חי"ב עמ' 363 {אבן האזל}
ב/טז צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף יט ע"ד, קנ ע"א-ע"ב
ב/טז קובץ ביאורים (שפירא)
ב/טז קונטרסי שעורים ב"ב דף 44, מא
ב/טז קונטרסי שעורים נדרים שעור כו אות י
ב/טז קרני ראם (ירמוש) עמ' תלד, תנז
ב/טז רשימות לב ב"ב סי' ג אות ו
ב/טז שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' רלא
ב/טז שביבי אור ב"ב סי' א אות ב {אהא"ז}, סי' ב אות א {אהא"ז}, ו
ב/טז שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' קע
ב/טז שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' נא
ב/טז שו"ת ממעמקים ח"ג עמ' רנט
ב/טז שו"ת ר' יצחק הלוי (תשע) עמ' קח, קי
ב/טז שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קעט סעיף א {מ"מ}
ב/טז שחר אורך עמ' תב {אהא"ז}, תד {מל"מ}
ב/טז שכר שכיר סוגיות ח"א סי' מא אות א-ב {אהא"ז}, ח
ב/טז שלמי מנחם - שכנים ושכירות פועלים עמ' קסב
ב/טז שמעתתא דבי רב עמ' קסה, קע {בגינה}, קפג, רכו
ב/טז שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 17
ב/טז שעורי ר' חיים פנחס ב"ב שעור ג אות ז {אהא"ז}
ב/טז שעורי ר' שמואל ב"ב ח"א עמ' עו-עח
ב/טז שערי זיו ח"ב דף סח ע"ג
ב/טז תחומין ח"ג עמ' 267, חי"א עמ' 301 {אבן האזל}
ב/יז אולם המשפט סי' קנד סעיף יז
ב/יז אור הישר [שו"ת רעק"א סי' קפד]
ב/יז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ב/יז באר לחי ראי
ב/יז בית זבול ח"א סי' כח אות ה
ב/יז בית יעקב (טבשונסקי) סי' קנח סעיף ג
ב/יז בצדק ובמשפט עמ' מו
ב/יז ברור הלכה ב"ב ד ע"א ציון ט
ב/יז דגל ראובן ח"ג סי' לח
ב/יז דינא דחיי ח"ב דף צד ע"ג
ב/יז הלכות היזק ראיה עמ' מ-מב, מג {מ"מ}, קנא {מ"מ}, שנא, שנג {מ"מ}
ב/יז הר המלך ח"ז עמ' רמח
ב/יז ויען יצחק עמ' שלד
ב/יז חזו"א ב"ב סי' ב ס"ק יא
ב/יז חזו"א על הרמב"ם
ב/יז חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' סה
ב/יז חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' סה
ב/יז חי' חתם סופר
ב/יז חלקת יוסף (ברקוביץ) סי' כ
ב/יז כבוד מלכים (מרגליות) {מ"מ}
ב/יז לבוש מרדכי ב"ב (תשעד) סי' א אות א-ז
ב/יז לחקרי הלכות סי' תיח
ב/יז מגדל צופים ח"ה סי' קח עמ' רנא
ב/יז מעדני מלך (תשמח) עמ' קמב-קמד, קמו
ב/יז מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/יז נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף שלב ע"ג-ע"ד {מ"מ}
ב/יז נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' תקכח
ב/יז פעמוני זהב סי' ריד סעיף ב {לח"מ}
ב/יז פרי חיים (הליר)
ב/יז קובץ ביאורים (שפירא)
ב/יז קרית מלך
ב/יז קרני ראם (ירמוש) עמ' תנח
ב/יז שכר שכיר סוגיות ח"א סי' מא אות ח
ב/יז שמעתתא דבי רב עמ' קסה, רכט
ב/יז שערי זיו ח"ב דף סח ע"ד
ב/יח אבי עזרי ח"ד עמ' נח ע"ב, ח"ה
ב/יח אבן האזל
ב/יח אהל שרה לאה עמ' רנה, רנז-רנח
ב/יח אולם המשפט סי' קנז סעיף ב
ב/יח אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' קיד-קטז, קיח
ב/יח אמרי כהן ב"ב סי' א ס"ק ט עמ' יד
ב/יח אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' כט
ב/יח אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' רמו, רנא
ב/יח אפיקי מגינים ב"ב סי' א, ה, ו, ח
ב/יח באר לחי ראי
ב/יח באר מים חיים (נוסינזון) ב"ב דף ב
ב/יח באר מים חיים (נוסינזון) ב"ב דף ב ע"א
ב/יח בד קודש (פוברסקי) ב"ב עמ' טו
ב/יח בית דינו של שמואל עמ' 1045
ב/יח בית זבול ח"א סי' כח אות א, סי' כט אות א, ח"ה עמ' י
ב/יח ברור הלכה ב"ב ב ע"א ציון ג
ב/יח ברור הלכה ב"ב ד ע"א ציון ו {מ"מ}, ז, ט פרק א
ב/יח ברור הלכה ב"מ קטז ע"ב אחרי ציון ב
ב/יח ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"י עמ' ח
ב/יח ברכת מרדכי ב"ב עמ' מו, מט
ב/יח דברות משה ב"ב ח"א סי' א ענף ג {מ"מ}
ב/יח דברי אליהו (חזן) ח"ב עמ' קמג-קנו
ב/יח דברי משפט סי' קנז סעיף א {מ"מ}
ב/יח הלכות היזק ראיה עמ' יח
ב/יח חדושים ובאורים (גרי') ב"ב סי' א ס"ק ב
ב/יח חי' ר' אפרים מרדכי
ב/יח חי' ר' שמואל ב"ב עמ' י-טו
ב/יח חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' ג
ב/יח חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' שעו
ב/יח ידיו של משה
ב/יח יכין ובועז ח"א סי' נא עמ' 126
ב/יח לבוש מרדכי ב"ב (תשעד) סי' ג אות א-ג
ב/יח מאור למלך ב"ב עמ' יא {מ"מ}
ב/יח מאור למלך ב"מ עמ' יג {אבי עזרי}
ב/יח מוריה גל' קא עמ' מ {הואיל ומקום הכותל של שניהם}
ב/יח מחנה יהודה (אשכנזי) דף קסג ע"ג {מ"מ}
ב/יח מטה אהרן ב"ב עמ' יא
ב/יח מטה יוסף (צלר) ב"ב פ"א עמ' לח
ב/יח מיטב הארץ עמ' 454, 462
ב/יח מרכבת המלך עמ' שעא-שפא
ב/יח מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/יח משיב נפש (גרוס) ח"ג עמ' צ-צג
ב/יח משנת יעקב
ב/יח משנת ר' אהרן שכנים עמ' כב, כה, לה בהגהה
ב/יח משפטי אמת עמ' קיט
ב/יח נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' תקכ
ב/יח נתן חכמה ב"ב סי' א
ב/יח ס' התרומות עמ' תתשכז
ב/יח סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' קמד-קמה
ב/יח עונג שבת קו"א סי' ה אות ג-ד
ב/יח עטרת צבי (דרבקין, תשמה) סי' סז
ב/יח עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ג עמ' קלג
ב/יח צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף יט ע"ד, קנ ע"א-ע"ב
ב/יח צרור הכסף (הראשון) עמ' ריט
ב/יח קובץ ביאורים (שפירא) עמ' רטו-ריט
ב/יח קונטרסי שעורים ב"ב דף כ
ב/יח קרני ראם (ירמוש) עמ' תז, תנז-תנח
ב/יח ר"י ששפורטש עמ' 340
ב/יח רשימות לב ב"ב סי' ב אות ב
ב/יח שמעתתא דבי רב עמ' קסה, קצב, רכד
ב/יח שעורי ר' חיים פנחס ב"ב שעור ב אות א, ג {אהא"ז}, ד
ב/יח שעורי ר' שמואל ב"ב ח"א עמ' א-ב, ד-ה, יא-יד
ב/יח תחומין ח"ה עמ' 390


ג/814 הלכות שכנים פרק ג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ג/רה"פ פי' ר"י קאפח
ג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ג/רה"פ רמב"ם לעם
ג/רה"פ שם יוסף (אליקים)
ג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ג/א אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ג/א אור הישר [שו"ת הריב"ש סי' רנח]
ג/א אמונת עתיך גל' 103 עמ' 29 {מ"מ}
ג/א אמרי שפר (פינטו) עמ' רמא {כ"מ}
ג/א אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' רמט
ג/א אנצי"ת ע' גלוי דעת הע' 121
ג/א באר לחי ראי עמ' פז-צד
ג/א בית אהרן (כהן)
ג/א ברור הלכה ב"ב ה ע"א ציון ד
ג/א ברור הלכה ב"ב ו ע"א ציון ג
ג/א הגהות חבר בן חיים
ג/א הלכות היזק ראיה עמ' צט {הגהמ"י}
ג/א המאור הגדול (יעבץ) עמ' שכד-שכו
ג/א הר המלך ח"ז עמ' רמח
ג/א ויען יצחק עמ' שלז {מ"מ}
ג/א זכרון משה אליהו עמ' נח
ג/א חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 229, ח"ב עמ' 245
ג/א חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' יב
ג/א יורה חכימא (תשח) עמ' קצח {הגביה כנגדו מעל ד"א - חייב לשלם על הכל}
ג/א מחנה יהודה (אשכנזי) דף קסה ע"ג
ג/א מיטב הארץ עמ' 455, 457, 462, 478
ג/א מילי דמרדכי
ג/א מקדש דוד ב"ב עמ' יח-כ {מ"מ}
ג/א משנת ר' אהרן שכנים עמ' לח-לט, מב
ג/א נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' תקלג
ג/א נתן חכמה ב"ב סי' ג {מ"מ}
ג/א ס' יובל לדוד קוטלר עמ' 262
ג/א עמק המשפט ח"ג עמ' עו, שכו {הגהמ"י אות א}
ג/א פד"ר ח"ה עמ' 168
ג/א פסקי ב"ד הרבנות ירושלים - דיני ממונות ח"א עמ' קצז
ג/א צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קנ ע"ב
ג/א קונטרסי שעורים ב"ב דף 82
ג/א קרית מלך
ג/א שו"ת הגאונים בתראי (תשע) עמ' עב {הגהמ"י}
ג/א שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' לו
ג/א שו"ת מהר"ם די בוטון סי' סד
ג/א שו"ת ר' יצחק הלוי (תשע) עמ' קח {הגהמ"י}
ג/א שו"ת רשב"ש עמ' קפה, ריד
ג/ב אבן האזל
ג/ב אהל שרה לאה עמ' תקיח {בחזקת שנתן}
ג/ב אהלי שם (פרץ) ב"ב עמ' כו
ג/ב אור שמח
ג/ב אורים ותומים - תומים סי' עח ס"ק ז
ג/ב אם הדרך
ג/ב אמרי כהן ב"ב סי' א ס"ק ו-ז
ג/ב אפיקי מגינים ב"ב סי' ח-ט
ג/ב אריה ליש עמ' רעב {אהא"ז}
ג/ב ארשות החיים עמ' שעו
ג/ב בארות יצחק (הכהן) עמ' שטז
ג/ב בית אהרן (כהן)
ג/ב בית אהרן וישראל גל' נ עמ' סד-סה, סז
ג/ב בכורי אליהו עמ' קיב-קיג
ג/ב בנין דוד (טאוב) ח"ב עמ' ד
ג/ב ברור הלכה ב"ב ה ע"א ציון ב
ג/ב ברור הלכה ב"ב ה ע"ב ציון א פרק א
ג/ב ברכת מרדכי ב"ב עמ' פו
ג/ב דברות משה ב"ב ח"א סי' יב הערה כז
ג/ב דברי משה (ברנשטיין) ב"ב עמ' יג {בחזקת שלא נתן}
ג/ב דברי תורה (תאומים) דף ז ע"א
ג/ב זכרון אהרן עמ' נו
ג/ב זכרון יצחק (גולדשמיד) עמ' סח, ע-עא {נקיטת חפץ}
ג/ב זכרון משה אליהו עמ' נח
ג/ב חוקות הדיינים ח"ב עמ' שעד
ג/ב חזון יחזקאל ב"מ פי"א ה"ג
ג/ב חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 228, 231, ח"ב עמ' 244
ג/ב חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' ח, ב"ב עמ' ח
ג/ב יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' עח, פא {ר"ח הלוי}, שח
ג/ב יורה חכימא (תשח) עמ' רג-רה {נשבע ונוטל}
ג/ב ישועות יעקב חו"מ סי' קנז סעיף ב
ג/ב ישועות יעקב נזיקין עמ' קסא
ג/ב מאור למלך ב"ב עמ' ל
ג/ב מטה אהרן ב"ב עמ' כו
ג/ב מטה יוסף (צלר) ב"ב פ"א עמ' קנו, קנח {אהא"ז}, קס-קסא
ג/ב מעיל שמואל (פלורנטין) [גדולי תרומה דף צד ע"ב]
ג/ב מצעדי גבר ב"ב סי' ט אות י
ג/ב משאת מרדכי ב"ק עמ' עט
ג/ב משנת יעקב
ג/ב משנת ר' אהרן שכנים עמ' מה-נה
ג/ב נחפה בכסף (נבון) ח"א דף צז ע"א
ג/ב נתיבות המשפט סי' קנח ס"ק ג
ג/ב נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' תקל-תקלא
ג/ב ס' התרומות עמ' שפ
ג/ב סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' קמו-קמח
ג/ב צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קנ ע"ב
ג/ב צרור הכסף (הראשון) עמ' רכא
ג/ב קהלות יעקב ב"ב ו
ג/ב קונטרסי שעורים ב"ב דף מט
ג/ב קרית מלך
ג/ב רשימות לב ב"ב סי' ט אות ב, ד
ג/ב רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' שטז
ג/ב שבט בנימין (טרכטמן) עמ' 175
ג/ב שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' שח
ג/ב שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ב עמ' קעא-קעה
ג/ב שופרא דשטרא שער טו פט"ז
ג/ב שמעתתא דבי רב עמ' רלה
ג/ב שעורי ראשי ישיבות ליטא עמ' רעב {בנקיטת חפץ}
ג/ב שער משפט סי' קח ס"ק ג
ג/ב תורה מציון שנה ה חוב' א סי' ה
ג/ב תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' קלז
ג/ג אבי עזרי ח"א וח"ד
ג/ג אבן האזל
ג/ג אבן שלמה (ניימן) עמ' קלג
ג/ג אהל שרה לאה עמ' רמג {חורבתו}
ג/ג אהלי שם (פרץ) ב"ב עמ' כב, כד-כה
ג/ג אולם המשפט סי' קנז סעיף ה
ג/ג אוצרות השעורים (פיקארסקי) עמ' עו
ג/ג אם הדרך
ג/ג אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' פז-פח, צ
ג/ג אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' ל
ג/ג אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' צז, רנז
ג/ג אפיקי מגינים ב"ב סי' ז
ג/ג אש תמיד עמ' תקכט
ג/ג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ג/ג באר לחי ראי
ג/ג בד קודש (פוברסקי) ב"ב עמ' טז, יח
ג/ג בינת דניאל ח"א עמ' רז
ג/ג בית אהרן וישראל גל' י עמ' מב-מג
ג/ג בית דוד (תשעט) חו"מ סי' שנח
ג/ג בית זבול ח"א סי' ל אות א, סי' לא אות א, ח"ה עמ' כה
ג/ג בית יחזקאל (סרנה) ב"ב עמ' ט
ג/ג בית ראובן ח"א עמ' כ, נ, עז, פד, צט, קב
ג/ג בצדק ובמשפט עמ' כג, נ
ג/ג ברור הלכה ב"ב ד ע"ב ציון א
ג/ג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"י עמ' ז, לב
ג/ג ברכת מרדכי ב"ב עמ' פז
ג/ג ברכת שאול עמ' שפו-שפז, שצא
ג/ג דברות משה ב"ב ח"א סי' ג ענף א
ג/ג דודאי משה עמ' קיד
ג/ג האיר ממזרח אבות עמ' קז {עמד חבירו וגדר}
ג/ג וגר זאב עמ' קנג
ג/ג זכרון משה אליהו עמ' נז
ג/ג זרע יצחק (לומברוזו)
ג/ג חזו"א על הרמב"ם
ג/ג חזון יחזקאל ב"מ פי"א ה"ג
ג/ג חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' ל עמ' צט, קח
ג/ג חי' הגרנ"ט סי' קסח-קסט
ג/ג חי' חתם סופר
ג/ג חי' ר' אפרים מרדכי
ג/ג חי' ר' שמואל ב"ב עמ' לג-לט
ג/ג יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' עג, שה
ג/ג יורה חכימא (תשח) עמ' קצט-ר {עמד וגדר את הרביעית מגלגלים עליו את הכל}
ג/ג לבוש מרדכי ב"ב (תשעד) סי' ו אות א-ה
ג/ג לוחות אבן ב"ב עמ' צב-צג, צה-צט
ג/ג לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' ד אות א-ו, י
ג/ג מאור למלך ב"ב עמ' כה
ג/ג מחנה יהודה (אשכנזי) דף קסט ע"ב
ג/ג מחקרים במשפט התלמודי עמ' 123, 118
ג/ג מטה אהרן ב"ב עמ' כא
ג/ג מטה יוסף (צלר) ב"ב פ"א עמ' פט, צז, קא
ג/ג מיטב הארץ עמ' 455, 462
ג/ג מילי דמרדכי
ג/ג מעיני המים
ג/ג מצעדי גבר ב"ב סי' ח אות ט-י
ג/ג משאת מרדכי ב"ק עמ' עח-עט
ג/ג משכן שילה עמ' כה
ג/ג משנת יעקב
ג/ג משנת ר' אהרן שכנים עמ' נו-ס, קכ
ג/ג נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' תקכה
ג/ג נתן חכמה ב"ב סי' ג
ג/ג עבד המלך (תשא)
ג/ג עטרת ישראל עמ' קפב
ג/ג פעמוני זהב סי' קסא סעיף ד
ג/ג צרור הכסף (הראשון) עמ' רכד
ג/ג קובץ ביאורים (שפירא)
ג/ג קונטרסי שעורים ב"ב דף 80
ג/ג קונטרסי שעורים ב"ק שעור יב אות יט
ג/ג קרן הצבי מצוה מה אות ה
ג/ג רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' קנ-קנא
ג/ג שביבי אור ב"ב סי' ז אות ט
ג/ג שו"ת הריטב"א סי' קעא
ג/ג שעורי ר' שמואל ב"ב ח"א עמ' קלח-קמב
ג/ג שעורי ראשי ישיבות ליטא עמ' רסט
ג/ג שער יהושע ח"א עמ' קח
ג/ג תחומין חי"ח עמ' 225 {מקיף מארבע רוחות}
ג/ד אבן האזל (גם בהשמטות, סוף שופטים דף פג ע"ב)
ג/ד אבני החושן סי' קנח סעיף ד
ג/ד אולם המשפט סי' קנז סעיף ה {רמב"ם}, סי' קנח סעיף ד {מ"מ}
ג/ד אוצרות הרמב"ם
ג/ד אמונת עתיך גל' 103 עמ' 29 {ראב"ד}
ג/ד אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' פז, פט-צ, קיח
ג/ד אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' ל אות א
ג/ד אנצי"ת ע' גלוי דעת הע' 117
ג/ד באר לחי ראי
ג/ד בד קודש (פוברסקי) ב"ב עמ' יח
ג/ד בינת דניאל ח"א עמ' רז {ראב"ד}
ג/ד בית דוד (תשעט) חו"מ סי' שנח
ג/ד בית יחזקאל (סרנה) ב"ב עמ' טו
ג/ד בצדק ובמשפט עמ' כג, נג, נה
ג/ד ברור הלכה ב"ב ד ע"ב ציון א
ג/ד ברור הלכה ב"ב ה ע"א ציון ד
ג/ד ברכת מרדכי ב"ב עמ' פז
ג/ד ברכת שאול עמ' שפו-שפז, שצא
ג/ד דברות משה ב"ב ח"א סי' ג ענף א
ג/ד דגל ראובן ח"ג סי' לט
ג/ד הון רב ח"ב דף ס ע"ב, סא ע"א, סב ע"ג
ג/ד וגר זאב עמ' קנג
ג/ד חזו"א ב"ב סי' ב ס"ק ט
ג/ד חזו"א על הרמב"ם
ג/ד חזון יחזקאל ב"מ פי"א ה"ג
ג/ד חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' לא עמ' קיא
ג/ד חי' הגר"ח החדש עמ' שכו
ג/ד חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' קיז
ג/ד לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' כה אות ב-ה
ג/ד לוחות אבן ב"ב עמ' צב, צד-צו, צח-צט
ג/ד לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' ד אות א-ג, ז-ח, י
ג/ד לשד השמן (ירוש')
ג/ד מאור למלך ב"ק עמ' פד {אהא"ז}
ג/ד מחנה יהודה (אשכנזי) דף קסט ע"א
ג/ד מחקרים במשפט התלמודי עמ' 123, 118
ג/ד מטה אהרן ב"ב עמ' כא
ג/ד מיטב הארץ עמ' 455, 462
ג/ד מנחת צבי (שפיץ) ח"א דף נג, נה
ג/ד מצעדי גבר ב"ב סי' ח אות ט-י
ג/ד מראות הים עמ' שלט-שמב
ג/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ד משאת מרדכי ב"ק עמ' פ
ג/ד משובב נתיבות עמ' רו
ג/ד משכן שילה עמ' כה
ג/ד משכן שלום (סגל) עמ' תרצג
ג/ד משנת יעקב
ג/ד סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' קמח-קנ
ג/ד עטרת ישראל עמ' קפב
ג/ד צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' יח אות ג ואילך
ג/ד קונטרסי שעורים ב"ב דף 76, 80
ג/ד רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' קנ-קנא
ג/ד שביבי אור ב"ב סי' ז אות ג, ז {אהא"ז}, ט
ג/ד שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' קעא, ח"ג עמ' פח
ג/ד שעורי הלכה עמ' קי, קיב
ג/ד שעורי ר' שמואל ב"ב ח"א עמ' קלח-קמד, קסא, קסג-קסד
ג/ד שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' פט-צ
ג/ד שעורי ראשי ישיבות ליטא עמ' רסט
ג/ד שערי זיו ח"ב דף סט ע"ד
ג/ד תשובה מיראה (תשסו) עמ' לח
ג/ה אהלי שם (פרץ) ב"ב עמ' מו
ג/ה אור שמח
ג/ה אמונת עתיך גל' 119 עמ' 152 {מ"מ}
ג/ה אפיקי מגינים ב"ב סי' ז, י
ג/ה באר לחי ראי
ג/ה בית אהרן (כהן)
ג/ה בית המדרש
ג/ה בית יעקב (טבשונסקי) סי' קנט סעיף א {מ"מ}
ג/ה בצדק ובמשפט עמ' מד, נט, סא
ג/ה ברור הלכה ב"ב ו ע"ב ציון ז
ג/ה גדולי שמואל ב"ב דף ו ע"ב {מ"מ}
ג/ה הלכות היזק ראיה עמ' ז, סא, סו {הגהמ"י}, סז, עא, קט {מ"מ}, קפז {מ"מ}
ג/ה ויען יצחק עמ' שלט
ג/ה חזו"א על הרמב"ם
ג/ה יורה חכימא (תשח) עמ' רט-רי
ג/ה לבוש מרדכי ב"ב (תשעד) סי' ב אות ב
ג/ה מחנה יהודה (אשכנזי) דף קסט ע"א, קע ע"א {מ"מ}
ג/ה מטה אהרן ב"ב עמ' לג
ג/ה מילי דמרדכי
ג/ה נתיבות המשפט סי' קנט ס"ק א
ג/ה צרור הכסף (הראשון) עמ' רכד
ג/ה קובץ ביאורים (שפירא)
ג/ה קרני ראם (ירמוש) עמ' תלה
ג/ה שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' רלא
ג/ה שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' ב, תרצ
ג/ה שו"ת ממעמקים ח"ג עמ' רעז
ג/ה שו"ת רשב"ש עמ' ריד
ג/ה שלמי מנחם - שכנים ושכירות פועלים עמ' קסג
ג/ה שעורי ר' שמואל ב"ב ח"א עמ' רכב
ג/ו אהלי שם (פרץ) ב"ב עמ' מו
ג/ו אפיקי מגינים ב"ב סי' י
ג/ו בצדק ובמשפט עמ' נט, סט-ע
ג/ו ברור הלכה ב"ב ו ע"ב ציון ז, י
ג/ו ברכת מרדכי ב"ב עמ' לח
ג/ו ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' נו
ג/ו גדולי שמואל ב"ב דף יט ע"א
ג/ו גליוני הגר"ש עמ' קג {מגד"ע - גגין שלהם}
ג/ו דברות משה ב"ב ח"א סי' יב הערה לא
ג/ו דגל ראובן ח"ג סי' לח
ג/ו הלכות היזק ראיה עמ' פא, פב
ג/ו ויען יצחק עמ' שלט
ג/ו ויקח אברהם [עבודת משא (יהודה) יג ע"ד]
ג/ו זכרון משה אליהו עמ' ס
ג/ו חזו"א ב"ב סי' ג ס"ק יב
ג/ו חזו"א על הרמב"ם
ג/ו חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 294, 298
ג/ו חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' סה
ג/ו חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' סה
ג/ו חי' חתם סופר
ג/ו יורה חכימא (תשח) עמ' רי-ריא
ג/ו לבוש מרדכי ב"ב (תשעד) סי' ב אות ב-ה
ג/ו לחקרי הלכות סי' קיא
ג/ו מטה יוסף (צלר) ב"ב פ"א עמ' רז
ג/ו מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' לז אות כ]
ג/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ו משנת יעקב
ג/ו סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' קנ-קנג
ג/ו עמק המשפט ח"ג עמ' צו
ג/ו צרור הכסף (הראשון) עמ' צח
ג/ו קונטרסי שעורים ב"ב דף מב
ג/ו שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' רלא
ג/ו שו"ת הריב"ש עמ' תרכד
ג/ו שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' ב, תרצ
ג/ו שו"ת ממעמקים ח"ג עמ' רסא, רעז
ג/ו שופריה דיעקב (סקווירא) גל' א עמ' קלו-קלח
ג/ו שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קס סעיף א
ג/ו שלמי מנחם - שכנים ושכירות פועלים עמ' קסג
ג/ו שמעתתא דבי רב עמ' רמו
ג/ו שעורי ר' שמואל ב"ב ח"א עמ' רכג
ג/ז אולם המשפט סי' קס סעיף א
ג/ז אם הדרך
ג/ז אפיקי מגינים ב"ב סי' י
ג/ז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ג/ז בית אהרן (כהן)
ג/ז בית זבול ח"ה עמ' כ
ג/ז ברור הלכה ב"ב ו ע"ב ציון י, ל
ג/ז ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"י עמ' מד-מו
ג/ז גדולי שמואל ב"ב דף ו ע"ב
ג/ז דברות משה ב"ב ח"א סי' יב הערה לא
ג/ז דברי אליהו (חזן) ח"ב עמ' קנו-קנט
ג/ז דגל ראובן ח"ג סי' לח
ג/ז הלכות היזק ראיה עמ' פב, פד {מרכה"מ}, צא {מרכה"מ}, קד, קט, קפז {מ"מ}
ג/ז חדושים ובאורים (גרי') ב"ב סי' א ס"ק יג
ג/ז חזו"א על הרמב"ם
ג/ז חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 294
ג/ז חי' הגרא"א דסלר עמ' פג
ג/ז חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' סה
ג/ז חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' סה
ג/ז חי' חתם סופר
ג/ז יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' לח, שלא
ג/ז יורה חכימא (תשח) עמ' רי, ריב
ג/ז לבוש מרדכי ב"ב (תשעד) סי' ב אות א-ה
ג/ז מחנה יהודה (אשכנזי) דף קט ע"ד, קע ע"ד, קנג ע"ד {מ"מ}
ג/ז מטה אהרן ב"ב עמ' לג
ג/ז מטה יוסף (צלר) ב"ב פ"א עמ' רז, ריד
ג/ז מילי דמרדכי
ג/ז מעיני המים
ג/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ז סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' קנ-קנג
ג/ז עדות ביעקב (בוטון) דף רמד ע"ג
ג/ז פרי חיים (הליר)
ג/ז קובץ ביאורים (שפירא)
ג/ז קרני ראם (ירמוש) עמ' תל
ג/ז שו"ת ממעמקים ח"ג עמ' רעו
ג/ז שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קס סעיף א {מ"מ}
ג/ז שמעתתא דבי רב עמ' רמו
ג/ז שעורי ר' שמואל ב"ב ח"א עמ' רכג
ג/ח ברור הלכה ב"מ קיז ע"ב ציון ח, קיח ע"א ציון א
ג/ח לחקרי הלכות סי' קיב
ג/ח מילי דמרדכי
ג/ח פרי האדמה ח"ג
ג/ח פרי חיים (הליר)
ג/ט בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ג/ט דרכי חושן ח"א עמ' רט
ג/ט כגן רוה עמ' 76
ג/ט מילי דמרדכי
ג/ט פרשת השבוע (תשעב) ח"ב עמ' 132
ג/ט שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קעג סעיף א {לח"מ}
ג/י בצדק ובמשפט עמ' נב, קלט
ג/י ברור הלכה גיטין ס ע"ב ציון א
ג/י ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"י עמ' קח, קי
ג/י חסדי דוד ח"ד עמ' כב
ג/י ידי אליהו כאן, ודף עב ע"א
ג/י יין מלכות (שניאורסון) עמ' 484
ג/י יצחק ירנן
ג/י מילי דמרדכי
ג/י מנחת בכורים (מיוחס) דף ג ע"ד
ג/י מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/י משנת יעקב
ג/י עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' סד
ג/י פרי האדמה ח"ב
ג/י שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' קפב
ג/י שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קע סעיף ב {לח"מ}
ג/י שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 331
ג/י תורת השבת והמועד עמ' 535
ג/י תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' ק


ד/815 הלכות שכנים פרק ד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ד/רה"פ פי' ר"י קאפח
ד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ד/רה"פ רמב"ם לעם
ד/רה"פ שם יוסף (אליקים)
ד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ד/א אולם המשפט סי' קסד סעיף א
ד/א אורים ותומים - תומים סי' קו ס"ק א
ד/א אות היא לעולם ח"א דף נד ע"ג
ד/א בעי חיי חו"מ ח"א דף מו ע"ד {כ"מ}
ד/א בצדק ובמשפט עמ' קיג, קטו, קיז-קיט
ד/א ברור הלכה ב"מ קטז ע"ב ציון ו, קיז ע"א ציון ז, ציון י פסקה ב, קיז ע"ב ציון ו פסקה ג
ד/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"י עמ' צ, צד, צז
ד/א דברי משה (ברנשטיין) ב"ב עמ' א {יכול בעל העליה לכוף את בעה"ב לבנות}
ד/א חדושים ובאורים (גרי') ב"ב סי' א ס"ק טו
ד/א חזו"א על הרמב"ם
ד/א חי' הריצ"ד
ד/א לב שמח דף נח ע"ב
ד/א לחקרי הלכות סי' תיט
ד/א מטה יוסף (צלר) ב"ב פ"א עמ' ריד
ד/א מעין גנים (מזרחי) דף כד ע"ב {כופה את בעה"ב - לא כתב שיורדים לנכסיו}
ד/א ס' התרומות עמ' שסט
ד/א ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קמו-קמז
ד/א פני משה (בנבנשתי) ח"א סי' ז (דף יז ע"ד) {כופה בעל העלייה}, ח"ב דף קכו ע"ג
ד/א פרי חיים (הליר)
ד/א צמח צדק (קרוכמל, תשסח) עמ' קיד
ד/א קרית מלך
ד/א שהם וישפה ח"ב
ד/א שו"ת מהרלב"ח סי' קכח
ד/א שו"ת ר"י אלגזי עמ' קמב, קצה
ד/א שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קסד סעיף א {לח"מ}
ד/א תורת אמת (תשסו) עמ' שסו-שסז
ד/א תחומין חי"א עמ' 370
ד/ב אבני זכרון (פפר) ח"א סי' מט אות ב {השמיט אפילו הן ברשות אחד מהם}
ד/ב ברור הלכה ב"מ קטז ע"ב ציון א {מ"מ - מחלוקת רש"י ורשב"א}, ב {אם ידוע או לא ידוע איך נפל}, ד {לח"מ}
ד/ב הר המלך ח"ד עמ' נט
ד/ב חזון יחזקאל כתובות פ"י ה"ה {מ"מ - קושיה על רש"י}
ד/ב חי' הריצ"ד
ד/ב חיים שנים ישלם עמ' רב
ד/ב מילי דמרדכי {ברישא מדובר שכולן שלמות או כולן שבורות, השמיט שנפל בלילה}
ד/ב מעיני המים
ד/ב מקורות לפסקי הרמב"ם {"ראויה" - ע"פ לשון הירושלמי}
ד/ב ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קמז
ד/ב צרור הכסף (הראשון) עמ' רמו {מ"מ - מחלוקת רש"י ורשב"א}
ד/ב שו"ת מהרלב"ח סי' קכח
ד/ב שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קכ [שיטת רש"י - ככל הפוסקים]
ד/ב תוי"ט ב"מ פ"י מ"א {"אינו" במקום "אלו"}
ד/ג אות היא לעולם ח"א דף נד ע"ג, סא ע"ד
ד/ג בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' קו סעיף א {מ"מ}
ד/ג בית דוד (תשעט) חו"מ סי' רב
ד/ג בצדק ובמשפט עמ' קיב, קטו-קטז
ד/ג ברור הלכה ב"מ קיז ע"א ציון י, קיז ע"ב ציון ו פסקה ג
ד/ג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"י עמ' צז
ד/ג דליית הכרם עמ' תתתלג {מ"מ} [צ"ל ומשנתנו היא]
ד/ג חדושים ובאורים (גרי') ב"ב סי' א ס"ק טו
ד/ג חוקות הדיינים ח"ב עמ' רל
ד/ג חזו"א על הרמב"ם
ד/ג מילי דמרדכי
ד/ג מעין גנים (מזרחי) דף כד ע"ב {בעל העלייה בונה - למה ב"ד לא כופים לבנות}
ד/ג משה ידבר (תשעו) עמ' תעג
ד/ג משפטי אמת עמ' תקב
ד/ג נודע ביהודה השלם חו"מ עמ' קטז
ד/ג ס' התרומות עמ' שסט
ד/ג צרור הכסף (הראשון) עמ' קו, רמז
ד/ג שו"ת מהרלב"ח סי' קכח
ד/ג שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' שיג
ד/ג שו"ת ר"י אבן עזרא עמ' סא
ד/ג שו"ת ר"י אלגזי עמ' קמב, קצד
ד/ג שו"ת רשב"ש עמ' רכ
ד/ג שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ג עמ' קפא
ד/ג שפתי דעת ח"ג עמ' שכח
ד/ד בני דוד
ד/ד ברור הלכה ב"מ קיז ע"ב ציון ה
ד/ד הדרת מרדכי דף עו ע"ד, עז ע"א
ד/ד הלכות היזק ראיה עמ' רמח-רמט
ד/ד חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"מ קיז ע"ב]
ד/ד מעיל שמואל (פלורנטין)
ד/ד נשאל דוד אהע"ז עמ' קצח ע"א
ד/ד שו"ת מהר"א אשכנזי סי' ב
ד/ד שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תשסח
ד/ה בצדק ובמשפט עמ' קכח
ד/ה ברור הלכה ב"מ קיז ע"ב ציון ג
ד/ה כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף קכז ע"ד
ד/ה פד"ר חי"ד עמ' 178
ד/ה צרור הכסף (הראשון) עמ' רמז
ד/ה שו"ת מהרלב"ח סי' קכח
ד/ה שנות חיים (אויסאיבל) נזקי שכנים סי' ל ס"ג ס"ק ט {דרך שאלה}, ס"ד ס"ק ו {מ"מ - החזיק ג' שנים}
ד/ו בצדק ובמשפט עמ' קכד
ד/ו ברור הלכה ב"ב ז ע"א ציון א
ד/ו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"י עמ' צד-צה
ד/ו דליית הכרם עמ' תתתלג {מ"מ} [אחבר - צ"ל אתבר]
ד/ו הלכות היזק ראיה עמ' רמח
ד/ו חזו"א ב"ב סי' ד ס"ק א-ב
ד/ו משנת ר' אהרן שכנים עמ' סא
ד/ו שברי לוחות עמ' 95 {הגהמ"י}
ד/ז בצדק ובמשפט עמ' קט, קכו
ד/ז ברור הלכה ב"ב ז ע"א ציון א
ד/ז דגל יהודה (לוקץ) עמ' 179
ד/ז חזו"א ב"ב סי' ד ס"ק א-ב
ד/ז צרור הכסף (הראשון) עמ' רמח
ד/ז שיר למעלות גל' ג עמ' 132
ד/ז תורת אמת (תשסו) עמ' שסז
ד/ח אברהם יגל
ד/ח אדמת יהודה
ד/ח ברור הלכה ב"מ קטז ע"ב ציון ו פסקה ג {לח"מ}, קיז ע"ב ציון ו
ד/ח המעין תשרי תשפ עמ' 45 {לח"מ - לא כתב גבי בית וכו' - זה מפורש בהל' שכירות פ"ה ה"ח}
ד/ח חדושים ובאורים (גרי') ב"ב סי' א ס"ק טו
ד/ח כבוד מלכים (מרגליות) {לח"מ}
ד/ח שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קסד סעיף א
ד/ט אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 314-315
ד/ט אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ד/ט אבני החושן סי' קסז סעיף א
ד/ט אברהם יגל
ד/ט אדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 91 {שתי גינות}
ד/ט אור הישר [מעיני החכמה ב"מ מהדו"ק קיט ע"א, אור הישר ב"מ קז ע"א]
ד/ט בזך לבונה עמ' שט, שיא
ד/ט בית ירוחם
ד/ט בני יוסף (טנוג'י) דף לב ע"ד
ד/ט בצדק ובמשפט עמ' קלג-קלה
ד/ט ברור הלכה ב"מ קז ע"א ציון ו, קיח ע"ב ציון מ
ד/ט ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' שכב-שכג
ד/ט ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"י עמ' קא-קב, קד
ד/ט ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' מז
ד/ט דברות משה גיטין עמ' שז, שיא
ד/ט דברי יהודה דף כח ע"א, לא ע"ג-ע"ד {כר"ש}
ד/ט דברי יהודה סי' ז אות ג {לח"מ}, סי' ח אות א
ד/ט הגיון יצחק דף מח ע"א
ד/ט הדר דוד עמ' ע
ד/ט הדרום כג עמ' 73
ד/ט הדרת אפרים ח"א עמ' קכא
ד/ט הר המלך ח"ד עמ' ס
ד/ט זכרון יעקב (בנד')
ד/ט חי' בעל שרידי אש עמ' רעה-רעו
ד/ט חי' הגר"ח ב"מ עמ' קלה
ד/ט חי' הגרא"א דסלר עמ' עב
ד/ט חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' קיא, ב"מ עמ' רעג
ד/ט חק לישראל שיתוף נכסים עמ' 259, 262
ד/ט כתר ח"ו עמ' 252
ד/ט לב מבין דף קכ ע"א-ע"ב
ד/ט מור דרור קו"א סי' מז {אם העליון יכול לפשוט את ידו}
ד/ט מטה אהרן ב"ב עמ' עז
ד/ט מיכל המים (מושקין) דף קב ע"א {לח"מ}
ד/ט מילי דמרדכי
ד/ט מעיני המים
ד/ט מקורות לפסקי הרמב"ם
ד/ט משנת יעקב
ד/ט סיומי המסכתות עמ' 170 {כר' שמעון}, 174
ד/ט קונטרסי שעורים ב"ב דף 216
ד/ט קרית מלך
ד/ט שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קסז סעיף א {לח"מ}, סעיף ב
ד/ט שירת דוד (תשסג) עמ' שצד
ד/ט שירת דוד ב"מ עמ' שצד
ד/ט שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' פו
ד/ט שפתי דעת ח"ג עמ' שיט
ד/ט שרידי אש ח"א עמ' תנג
ד/ט תורת מנחם חמ"ה עמ' 244
ד/י אבן האזל (גם בהשמטות, סוף שופטים דף פג ע"ב)
ד/י אבן ישראל (פישר) ח"ט עמ' ריז
ד/י אבני קודש (סוגיות) ח"ב עמ' פד {מל"מ}
ד/י אגרות משה יו"ד ח"א סי' קפה
ד/י אוצרות הרמב"ם
ד/י אור הישר [אור הישר ב"מ קא ע"א]
ד/י אמונת אליעזר דמאי עמ' שסג
ד/י אמונת אליעזר ערלה עמ' רלד, רמב, רמד
ד/י אנצי"ת ע' א"י ח"ג הע' 133
ד/י באר בשדה עמ' תמד {שטף נהר את זיתיו}
ד/י ברוך אומר חו"מ עמ' מד
ד/י ברור הלכה ב"מ ק ע"ב ציון ז, קח ע"ב ציון ת פסקה ג
ד/י ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"י עמ' קה
ד/י ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' כד
ד/י גוילין נצולין עמ' רלט
ד/י גשר יהושע עמ' 233
ד/י דברי התורה סי' קסח אות א {מל"מ}
ד/י הרמב"ם כמחנך עמ' 11
ד/י טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' תקנא {מ"מ}
ד/י ימי שלמה
ד/י כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תשכו
ד/י לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' ג אות ה {ראב"ד - שטף נהר זיתיו}
ד/י מלכות יהודה וישראל עמ' 416
ד/י מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' שפח {או"ש}, שצג, שצז {או"ש}, תח {או"ש}, תיא {או"ש}, ח"ג עמ' ריח {או"ש}
ד/י מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' תו {או"ש}
ד/י מעיל שמואל (פלורנטין)
ד/י מעיני המים
ד/י משנת המדינה עמ' 20
ד/י משנת יעקב
ד/י משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' קיז
ד/י משנת ר' אהרן גיטין עמ' קמד
ד/י משפטי עוזיאל יו"ד סי' כג (עמ' קפא, קפט, קצד)
ד/י משפטי עזיאל ח"א עמ' קפא, קפט
ד/י משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' קל-קלג {הרי אסור מטעם ערלה}
ד/י נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 107, 205
ד/י נחפה בכסף (נבון) ח"א דף ע ע"ד {רמב"ם}, עד ע"ד {מל"מ}
ד/י נר למאור (רבינוביץ) דף נה ע"ג
ד/י ס' המקח עמ' קל
ד/י ס' יהושע - פו"כ סי' שלח {מל"מ}
ד/י עולת שלמה ח"ב עמ' תיא-תיב
ד/י עין יהוסף ב"מ קא
ד/י פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תעג {מ"מ}
ד/י פרי יצחק (תשעו) עמ' תרכג {מל"מ}
ד/י ציץ אליעזר ח"א סי' יט אות ו, ט, כד, לה
ד/י רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תשעב
ד/י שו"ת רשב"ש עמ' ב
ד/י שושנת יעקב (הורוויץ) סי' שעא סעיף א {מל"מ}
ד/י שיבת ציון (לנדא) סי' מט
ד/י שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' קלה
ד/י שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' רפא
ד/י שערי זיו ח"ב דף מד ע"ג
ד/י תחומין ח"ח עמ' 313, חי"ב עמ' 476
ד/יא אגרות משה יו"ד ח"א סי' קפה
ד/יא אמונת אליעזר דמאי עמ' שסב
ד/יא בנין דוד ב"מ עמ' רסט
ד/יא ברור הלכה ב"מ ק ע"ב ציון ו
ד/יא דברות משה ב"ב ח"א סי' יט ענף א
ד/יא זהב התרומה ביכורים עמ' יד
ד/יא חזקה רבה חו"מ ח"א סי' כה, עמ' 59
ד/יא חי' הגרא"א דסלר עמ' סו
ד/יא מעיני החכמה ב"מ פח אות קיב
ד/יא מעיני המים
ד/יא נחפה בכסף (נבון) ח"א דף ע ע"ד
ד/יא עין יהוסף ב"מ ק ע"ב
ד/יא שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קסח סעיף ב


ה/816 הלכות שכנים פרק ה *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ה/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ה/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ה/רה"פ פי' ר"י קאפח
ה/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ה/רה"פ רמב"ם לעם
ה/רה"פ שם יוסף (אליקים)
ה/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ה/א אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' נד אות ב
ה/א אם הדרך {למה השמיט את החילוקים בענין בית שער, כ"מ - המקור לחיוב אם גילה דעתו}
ה/א אמונת עתיך גל' 115 עמ' 60
ה/א אמרי שפר (פינטו) עמ' רלו
ה/א אנצי"ת ע' בית שער הע' 13
ה/א באר לחי ראי עמ' קא-קח
ה/א בית יחזקאל (סרנה) ב"ב סי' ד אות ב עמ' יז {נותן חלקו בהוצאה}
ה/א ברור הלכה ב"ב ז ע"ב ציון ד
ה/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"י עמ' מז
ה/א ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' נז
ה/א דברות אליהו ח"ג עמ' קעג
ה/א דגל מחנה אפרים (לניאדו) חו"מ סי' כו סעיף כב עמ' שצ
ה/א זכרון משה אליהו עמ' סא
ה/א חק לישראל שיתוף נכסים עמ' 50
ה/א יכין ובועז ח"א סי' עט
ה/א מוריה גל' קפא עמ' סו
ה/א מנחת צבי (שפיץ) ח"א דף סג
ה/א מעיל שמואל (פלורנטין)
ה/א משאת מרדכי ב"ק עמ' פ
ה/א משנת יעקב
ה/א משפטי שכנים פי"ד שאלה ז
ה/א סופר המלך ח"ב עמ' שנה-שנז {פירוש בית שער - בית או חומה}
ה/א עמק המשפט ח"ג עמ' שפג, שצה
ה/א פני משה (בנבנשתי) ח"ב דף פג ע"ג
ה/א צמח צדק (קרוכמל, תשסח) עמ' סח
ה/א צרור הכסף (הראשון) עמ' קא, רלב
ה/א שו"ת ר"ע דאיינה ח"א עמ' 238-239
ה/א שו"ת רשב"ש סי' קפ {כופים לבנות דלת}
ה/א שם דרך - הישר והטוב עמ' כג
ה/א שם דרך - כתר תורה עמ' מה
ה/א שם דרך שמות עמ' שמח
ה/א שנה בשנה תשמז עמ' 231, 232, 235
ה/א שעלי דעת גל' ג עמ' 96-99
ה/א תורת אמת (תשסו) עמ' תרפג
ה/ב אמונת עתיך גל' 112 עמ' 21
ה/ב באר לחי ראי עמ' קא-קח
ה/ב בית יעקב (טבשונסקי) סי' קסא סעיף ג
ה/ב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' נז
ה/ב דברות אליהו ח"ג עמ' קעג
ה/ב חסדי דוד ח"ד עמ' שנו {נגר ומנעול}
ה/ב חק לישראל שיתוף נכסים עמ' 73
ה/ב מעיל שמואל (פלורנטין)
ה/ב עמק המשפט ח"ג עמ' תנה
ה/ב קהל ותקנות קהל בתורתם של גאונים עמ' 104
ה/ב קרית מלך
ה/ב שעלי דעת גל' ג עמ' 98 {מי שיש לו בית בחצר ואינו דר עמהם}
ה/ג בית יעקב (טבשונסקי) סי' קסא סעיף ד {לח"מ}
ה/ג בצדק ובמשפט עמ' עט, פא-פב
ה/ג דברי ריבות (תשעב) עמ' תטו
ה/ג הר המלך ח"ז עמ' תקסה-תקסו {הרשות להעמיד דברים אלו בלי עשיית מחיצה}
ה/ג חזקה רבה חו"מ ח"ד הלכה תיט עמ' 243-245 {יישוב קושיית לח"מ, הרשות להעמיד דברים אלו אם לא עשה מחיצה}
ה/ג חק לישראל שיתוף נכסים עמ' 59
ה/ג נחפה בכסף (נבון) ח"א דף סג ע"ג
ה/ג עמק המשפט ח"ג עמ' תנו
ה/ג צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קנב ע"ב
ה/ג צרור הכסף (הראשון) עמ' רלג
ה/ג קרית מלך
ה/ג שו"ת הריב"ש סי' רנג עמ' שכה {מה שדרך אנשי המקום להשתמש}
ה/ג שו"ת מהר"ם די בוטון סי' יז דף לב ע"ב {יכול לעכב על כביסת צמר שאינה מלאכת נשים}
ה/ג שלמי מנחם - שכנים ושכירות פועלים עמ' קפ
ה/ג שנות חיים (אויסאיבל) נזקי שכנים סי' לה ענף ב ס"א ס"ק ג {לח"מ}
ה/ג תורת אמת (תשסו) עמ' תרפב
ה/ג תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' לח, ח"ג עמ' ח
ה/ד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"י עמ' נד
ה/ד מעיני המים
ה/ד צרור הכסף (הראשון) עמ' רלג
ה/ד קרית מלך
ה/ד שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' קמח
ה/ד שלמי מנחם - שכנים ושכירות פועלים עמ' סו, קפ
ה/ד תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' לח, ח"ג עמ' ח
ה/ה אולם המשפט סי' קסא סעיף ב
ה/ה אור הישר [דברי ריבות סי' רסו, אור הישר ב"ב נז ע"א]
ה/ה אם הדרך
ה/ה באר אברהם (אבלי) עמ' שמט
ה/ה בצדק ובמשפט עמ' סב, עט, פא
ה/ה ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' קכ
ה/ה דינא דחיי ח"ב דף קא ע"ד, קב ע"ב
ה/ה הלכות היזק ראיה עמ' רלד
ה/ה הר המלך ח"ז עמ' רמט, תקסז-תקעג
ה/ה זכור זאת ליעקב עמ' קפח {ראב"ד}
ה/ה חי' ר"י אלמידה דף כא ע"ב
ה/ה חסדי דוד ח"ד עמ' שפז
ה/ה יד ימין חו"מ סי' יט
ה/ה מנחת צבי (שפיץ) ח"א דף סה
ה/ה מעדני שמואל עמ' קמ
ה/ה מעיל שמואל (פלורנטין)
ה/ה משנת יעקב
ה/ה משנת ר' אהרן שכנים עמ' צב, צז בהגהה, צט
ה/ה משפט שלמה (זפרני) ח"ד עמ' לב
ה/ה משפט שלמה (זפרני, תשנה) סי' לה סעיף א ס"ק א-ב, סעיף ב, סי' לו סעיף א
ה/ה משפטי שכנים פי"ב שאלה ו
ה/ה עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' שכא-שכב {מ"מ}
ה/ה פרי חיים (הליר)
ה/ה צרור הכסף (הראשון) עמ' רלג
ה/ה קרית מלך
ה/ה שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' טז {ראב"ד}
ה/ה שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' קנא
ה/ה שו"ת הריב"ש סי' רמח, עמ' שי-שיא
ה/ה שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' ש
ה/ה שו"ת מהר"ם די בוטון סי' לד
ה/ה שו"ת מהרש"ם ח"א סי' ל, ח"ג סי' שט
ה/ה שלמי מנחם - שכנים ושכירות פועלים עמ' קפ, קפג
ה/ה שנות חיים (אויסאיבל) נזקי שכנים סי' לב ס"ק א-ב {ראב"ד}
ה/ה תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' לח, ח"ג עמ' ח
ה/ו אהלי שם (פרץ) ב"ב עמ' לט
ה/ו אוצרות הרמב"ם
ה/ו אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' קו
ה/ו בית אהרן (צוקרמן) עמ' רכב
ה/ו בני דוד
ה/ו דברות משה ב"ב ח"ב סי' נז ענף א, ה
ה/ו דינא דחיי ח"ב דף קב ע"ג
ה/ו ההגנה על צנעת הפרט עמ' 275, 281
ה/ו הלכות היזק ראיה עמ' קיא-קיב, קכא {מ"מ}, קכד {מ"מ}, רנ
ה/ו חזו"א ב"ב סי' ו ס"ק טו
ה/ו טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' תלה {רשות הרבים - לא ביאר מהו כי פשוט שהוא מקום שרבים בוקעים}
ה/ו לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' ס אות ה-ו
ה/ו לבוש מרדכי ב"ק סי' לו (עה ע"ד)
ה/ו מעיל שמואל (פלורנטין)
ה/ו משנת יעקב
ה/ו משנת ר' אהרן שכנים עמ' פח-צ
ה/ו משפט שלמה (זפרני, תשנה) סי' לז סעיף ב ס"ק ג
ה/ו מתנות באדם עמ' 428
ה/ו נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' תקלה
ה/ו ס' יובל לדוד קוטלר עמ' 264
ה/ו סודו של המשפט העברי עמ' 304
ה/ו פרשת השבוע (תשעב) ח"ד עמ' 202
ה/ו צרור הכסף (הראשון) עמ' רלז
ה/ו קרית מלך
ה/ו שבות יהודה (שו"ת) עמ' קמא, קמג, קנד
ה/ו שו"ת הרשב"א מכ"י סי' רצו
ה/ו שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' יט
ה/ו שו"ת ר"י אלגזי עמ' ב
ה/ז אבני חפץ ח"ב עמ' רל
ה/ז אבני חפץ ח"ג עמ' קמו
ה/ז בית דוד (תשעט) חו"מ סי' שיב
ה/ז הלכה למשה (אלבז) עמ' תקיא
ה/ז חיי עמרם עמ' שיד
ה/ז חסד לאברהם (אלקלעי) ח"ב דף קנד ע"ד {כ"מ}
ה/ז מתנות באדם עמ' 428
ה/ז צרור הכסף (הראשון) עמ' רלז
ה/ז שו"ת הריטב"א סי' כ
ה/ח בית אהרן וישראל גל' לח עמ' קא, קג {טענת ריבוי דיורים בחצר, נגד פתיחת בית נוסף לחצר}
ה/ח בכורי גשן סי' לו פ"א
ה/ח ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' רמא, רמג
ה/ח הלכה למשה (אלבז) עמ' תסא-תסב
ה/ח חזו"א על הרמב"ם
ה/ח כנסת מחקרים - ספרד עמ' 59
ה/ח מאור מרדכי ב"ב עמ' קצא {כ"מ}
ה/ח מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' שכז
ה/ח מהלכי משפט ח"א מהלך טו אות א
ה/ח משנת יעקב
ה/ח נשאל דוד אהע"ז עמ' קצב ע"ב
ה/ח עמק המשפט ח"ג עמ' נה-נו, סא
ה/ח פד"ר חי"ד עמ' 167, 176
ה/ח פני משה (שלז')
ה/ח שו"ת הרשב"א ח"ב סי' מז
ה/ח שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' עא
ה/ח שו"ת מהרלב"ח סי' קי
ה/ח שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' רמב, תח, ח"ב עמ' פג
ה/ח שו"ת ר' אשטרוק אבן שאנג'י עמ' 204-206
ה/ח שנות חיים (אויסאיבל) נזקי שכנים סי' לט ענף ב ס"ב ס"ק ב {מ"מ - בית שקנה בחצר אחרת}
ה/ט אולם המשפט סי' קנד סעיף א
ה/ט אמונת עתיך גל' 112 עמ' 21
ה/ט באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ה/ט בית פנחס (וולף) עמ' 158
ה/ט בכורי גשן סי' לו פ"א
ה/ט ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' רמד
ה/ט ויען יצחק עמ' שח
ה/ט חזו"א ב"ב סי' יב ס"ק ה-ו
ה/ט חזו"א על הרמב"ם
ה/ט חזון יחזקאל ב"ב פ"א ה"ד {מ"מ}
ה/ט חק לישראל שיתוף נכסים עמ' 100
ה/ט חק לישראל שכירות עמ' 366, 508
ה/ט להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' קלו ע"ב
ה/ט מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' קנב
ה/ט מעיני התורה ח"ב עמ' רט-רי
ה/ט משנת יעקב
ה/ט נחלת עזרא ח"א עמ' 230
ה/ט עמק המשפט ח"ג עמ' נה-נו
ה/ט ערך שי חו"מ סי' קנד סעיף ב {מ"מ}
ה/ט פד"ר חי"ד עמ' 176
ה/ט פני משה (שלז')
ה/ט פסקי ב"ד הרבנות ירושלים - דיני ממונות ח"א עמ' מה
ה/ט פעמוני זהב סי' קנד סעיף ב {מ"מ}
ה/ט צרור הכסף (הראשון) עמ' סה, קג, רלז
ה/ט קרית מלך
ה/ט שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' רצט אות א
ה/ט שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' יד
ה/ט שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תי
ה/ט שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' עא
ה/ט שו"ת מהר"ש לובלין עמ' עג
ה/ט שלמי מנחם - שכנים ושכירות פועלים עמ' קיח, קלו
ה/ט שמחת יו"ט (אלגזי) סי' כז אות א-ב
ה/ט שנות חיים (אויסאיבל) נזקי שכנים סי' לט ענף ב ס"א {שהביא אנשי בית אחר}, ס"ד-ס"ה
ה/ט שער יהושע ח"א עמ' נב
ה/ט תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' לב, ח"ג עמ' שב
ה/ט תשורת שי מהדו"ק סי' תקעח
ה/י גושפנקא דמלכא
ה/י הלכות היזק ראיה עמ' קכו
ה/י חזו"א ב"ב סי' יב ס"ק ז
ה/י חזו"א על הרמב"ם
ה/י מראה איש ח"ב עמ' קלז
ה/י משפטי שכנים פ"ג שאלה א
ה/י צרור הכסף (הראשון) עמ' קג, רלח
ה/י שו"ת ר"י אלגזי עמ' א
ה/י תורת אמת (תשסו) עמ' רג
ה/יא צרור הכסף (הראשון) עמ' קג, רלח
ה/יב אדני נחושת עמ' רעד
ה/יב הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' לח לדף פ ע"ב
ה/יב זכרון מלך (א"ש)
ה/יב משנת שמחה
ה/יב נודע ביהודה השלם חו"מ עמ' קמב
ה/יב נודע ביהודה תנינא חו"מ סי' לט
ה/יב ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' שיט
ה/יב קרית מלך
ה/יג ברור הלכה ב"ב יב ע"א ציון ג
ה/יג חסדי דוד ח"ד עמ' שנה
ה/יג מילי דמרדכי
ה/יג צרור הכסף (הראשון) עמ' קג, רלח
ה/יג שו"ת הריב"ש סי' רנג הערה 3 {מ"מ בשם ר"י מיגאש}
ה/יג שם מרדכי עמ' 263
ה/יד בעי חיי חו"מ ח"א דף קיח ע"א
ה/יד ברור הלכה ב"ב יא ע"ב ציון ז
ה/יד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"י עמ' נב-נג, נו
ה/יד חזו"א ב"ב סי' ו ס"ק יא
ה/יד חזו"א על הרמב"ם
ה/יד חיי עמרם עמ' רנט {מ"מ}
ה/יד מעיני המים
ה/יד צרור הכסף (הראשון) עמ' רלח
ה/יד שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' קנג
ה/יד שו"ת מהר"ם אלשיך סי' מו
ה/יד שו"ת מהר"ם די בוטון סי' לד
ה/יד שלמי מנחם - שכנים ושכירות פועלים עמ' רב
ה/טו איים בים ב"ב פ"א סי' כט אות ג
ה/טו אם הדרך
ה/טו אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' קה
ה/טו אש תמיד עמ' תקטו
ה/טו בצדק ובמשפט עמ' צב, קפ
ה/טו ברור הלכה ב"ב יא ע"ב ציון ז, ח
ה/טו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"י עמ' נד
ה/טו חי' הריטב"א ב"ב עמ' יג
ה/טו חי' ר"י אלמידה דף כא ע"ג
ה/טו חיי עמרם עמ' שיד, שיח
ה/טו כבוד יו"ט
ה/טו מחנה יהודה (אשכנזי) דף קעא ע"ד, קעה ע"ב
ה/טו מטה יוסף (צלר) ב"ב פ"א עמ' שלב
ה/טו סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' קנד-קנה
ה/טו צרור הכסף (הראשון) עמ' רלח
ה/טו שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' נה
ה/טו שו"ת הרשב"א ח"ב סי' מא
ה/טו שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' קנג
ה/טו שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' קכא
ה/טו תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' לא
ה/טו תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' יז
ה/טז אור הישר [דברי ריבות סי' קצט]
ה/טז ברור הלכה ב"ב יא ע"ב ציון י
ה/טז ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"י עמ' נח
ה/טז דברי ריבות (תשעב) עמ' שיג, תטו
ה/טז הגהות רימ"א {כ"מ}
ה/טז הר"מ במז"ל - קובץ עמ' רכח
ה/טז ויען יצחק עמ' שמ
ה/טז חוקות החיים דף מא ע"ד
ה/טז חזו"א על הרמב"ם
ה/טז חזון יחזקאל ב"מ פי"א ה"ג
ה/טז מפתח הבאורים [שו"ת הרא"ש כלל ק סי' ב]
ה/טז נתיבות המשפט סי' קסב ס"ק ב {טענת ריבוי דרך}
ה/טז קרית מלך
ה/טז שו"ת הרא"ש עמ' תיט
ה/טז שו"ת הריב"ש עמ' שיא, שכה
ה/טז שו"ת הרשב"א ח"ב סי' מא, מז, ח"ד סי' לה
ה/טז שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' קנג
ה/טז שו"ת מהר"ם אלשיך סי' מו
ה/טז שו"ת מהר"ם די בוטון סי' לו
ה/טז שו"ת מהרלב"ח סי' קי
ה/טז שמעתתא דבי רב עמ' רלב
ה/טז שנות חיים (אויסאיבל) נזקי שכנים סי' לט ענף ב ס"ה
ה/טז שער יהושע ח"א עמ' קח
ה/טז תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' פב


ו/817 הלכות שכנים פרק ו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ו/רה"פ פי' ר"י קאפח
ו/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ו/רה"פ רמב"ם לעם
ו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ו/א אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ו/א אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' נד אות א
ו/א אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' ד
ו/א אוצרות הרמב"ם
ו/א אמרי דוד (מלי') קונ' תפלה עמ' פד
ו/א אנצי"ת ע' בית הכנסת הע' 21, ע' בני העיר הע' 1, 4, 7, 8
ו/א גבורת יצחק הל' תפלה עמ' ריא
ו/א זכרון משה אליהו עמ' סב
ו/א חזון יחזקאל ב"ב פ"א ה"ד
ו/א חקרי זמנים ח"ד עמ' רס
ו/א יחל ישראל (תשנב) עמ' רמג
ו/א יחל ישראל (תשסג) ח"ג עמ' קפא
ו/א יכין ובועז ח"א סי' קלב עמ' 355
ו/א יסודי הצדקה עמ' 73, 84, 509
ו/א כי בא מועד עמ' רלו
ו/א כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף לד ע"א
ו/א לב חיים (פלג'י) ח"ב סי' כז דף כ ע"ב {כופים לבנות בית כנסת}
ו/א מוריה גל' קפא עמ' סו
ו/א מטה אהרן ב"ב עמ' לה
ו/א מילי דמרדכי
ו/א מלך ישראל עמ' 577
ו/א מלכות יהודה וישראל עמ' 429
ו/א מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"ב עמ' 45
ו/א מעיל שמואל (פלורנטין) [עי' הל' תפלה רפי"א]
ו/א משיב מלחמה (תשמג) ח"א עמ' רכ
ו/א משנת יעקב
ו/א נקדש בצדקה סי' רעג
ו/א ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' שיט
ו/א סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' קנו
ו/א עין אליעזר ח"ב סי' טז דף עא ע"ד
ו/א ציץ אליעזר ח"ב סי' כב אות א
ו/א קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' רסז
ו/א שו"ע הרב הל' ת"ת פ"ד אות יג
ו/א שו"ת מהר"ם מינץ עמ' רפב {בני העיר כופים זא"ז גם לדברים שלא כולם צריכים}
ו/א שו"ת מהרי"ק סי' קצא
ו/א שו"ת מהרלב"ח סי' לח
ו/א שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' ה-ו
ו/א שם דרך - כתר תורה עמ' מה
ו/א שם דרך שמות עמ' שמח
ו/א שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 293, 295, 303
ו/א שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רנד
ו/ב אוצר א"י ח"ו עמ' 185
ו/ב אמונת עתיך גל' 121 עמ' 93
ו/ב אנצי"ת ע' א"י ח"ג הע' 142
ו/ב גשר יהושע עמ' 234
ו/ב מילי דמרדכי
ו/ב משנת המדינה עמ' 21
ו/ב משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' לו
ו/ב נועם חט"ו עמ' רכז
ו/ב נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 205
ו/ב צרור הכסף (הראשון) עמ' קב
ו/ב קרית מלך
ו/ב שו"ת מהרלב"ח סי' לח
ו/ב שעלי דעת גל' ג עמ' 78-79
ו/ב תחומין ח"ח עמ' 313
ו/ג אנצי"ת ע' בני העיר הע' 17
ו/ג דגל מחנה אפרים (לניאדו) חו"מ סי' טז סעיף ט עמ' רלג
ו/ג חסדי דוד ח"ד עמ' שנו
ו/ג יד פשוטה אהבה עמ' שצ
ו/ג פרשת השבוע (תשעב) ח"ב עמ' 132
ו/ג קהל ותקנות קהל בתורתם של גאונים עמ' 104
ו/ג קרית מלך
ו/ג שו"ת ר' אשטרוק אבן שאנג'י עמ' 214
ו/ד אבן השהם ומאירת עינים עמ' קלט
ו/ד אולם המשפט סי' קנו סעיף ה {הגהמ"י}
ו/ד אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' רסה
ו/ד אנצי"ת ע' בני העיר הע' 46
ו/ד ארחות משפט עמ' קצז-קצח
ו/ד בן ידיד
ו/ד ברור הלכה ב"ב ז ע"ב ציון ח
ו/ד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"י עמ' סט
ו/ד הלכות מסים במקורות העבריים הערה 99
ו/ד התורה והמדינה ח"ה עמ' רנג
ו/ד זכרון משה אליהו עמ' סב
ו/ד חזו"א ב"ב סי' ד ס"ק יט
ו/ד חזו"א על הרמב"ם
ו/ד יחל ישראל (תשנב) עמ' רמה
ו/ד יחל ישראל (תשסג) ח"ג עמ' קפג
ו/ד יכין ובועז ח"א סי' עט {מ"מ}
ו/ד כתר אפרים עמ' קנד
ו/ד פרי האדמה ח"ב
ו/ד ציץ אליעזר ח"ב סי' כב אות ז
ו/ד שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תצט
ו/ד שו"ת מהרלב"ח סי' קכח
ו/ד שו"ת ר' אשטרוק אבן שאנג'י עמ' 191
ו/ד שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' ה-ו
ו/ד שו"ת רשב"ש עמ' סב, שמט
ו/ד תחומין ח"ג עמ' 304, ח"ו עמ' 281
ו/ה אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ו/ה אילת אהבים (ברים) עמ' שנח {חוץ מת"ח}
ו/ה אנצי"ת ע' בני העיר הע' 6, 18, 20, 21, 24
ו/ה באר לחי ראי
ו/ה בית אברהם (ישראל, תשסג) - מאמר המלך קונ' ה
ו/ה בית דוד (תשעט) חו"מ סי' רמא, שא
ו/ה ברור הלכה ב"ב ז ע"ב ציון ו
ו/ה ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"י עמ' סה
ו/ה דינא דמלכותא (שור) עמ' תרט
ו/ה דיני מסחר במשה"ע עמ' 136, 140
ו/ה הלכות מסים במקורות העבריים הערה 115
ו/ה חסדי דוד ח"ד עמ' שנו
ו/ה יד פשוטה מדע עמ' תנד
ו/ה יחל ישראל (תשנב) עמ' רמז
ו/ה יחל ישראל (תשסג) ח"ג עמ' קפו
ו/ה לבוש מרדכי ב"ב (תשעד) סי' י אות א-ו
ו/ה מראה הגדול ח"ב דף י ע"ג
ו/ה משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' תכג
ו/ה משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' תמג
ו/ה משפט צדק ח"ג דף לה ע"ד {הגהמ"י}
ו/ה נשמת כל חי ח"ב דף לד ע"א
ו/ה פד"ר ח"ח עמ' 85
ו/ה פרי האדמה ח"ד
ו/ה ציץ אליעזר ח"ב סי' כד אות א-ב
ו/ה צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' כג
ו/ה שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' קלב {הגהמ"י אות ד}
ו/ה שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' רכה, רכח
ו/ה שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' קטו
ו/ה שו"ת ר"י אלגזי עמ' קמח, קנג
ו/ה שו"ת ר"מ גאויזון עמ' קו
ו/ה שם דרך - הישר והטוב עמ' כג
ו/ה תורת ירוחם ח"ג דף לה ע"ג
ו/ו אבן השהם ומאירת עינים עמ' קלה
ו/ו אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' פה
ו/ו אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' רסז
ו/ו בצדק ובמשפט עמ' קט
ו/ו ברור הלכה ב"ב ז ע"ב ציון ט
ו/ו ברור הלכה ב"ב ח ע"א ציון ב
ו/ו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' מו
ו/ו גבורת יצחק שבועות עמ' שפד
ו/ו גן שושנים ח"ב עמ' קפו
ו/ו דינא דמלכותא (שור) עמ' תקעט
ו/ו דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 139
ו/ו התורה והמדינה ח"ה עמ' מו, נ, רעט
ו/ו חק המלך
ו/ו חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ב עמ' נט, עד
ו/ו יד פשוטה מדע עמ' תנד
ו/ו ישרי לב עמ' לה
ו/ו כתר אפרים עמ' קעד
ו/ו לקוטי שיחות חל"ה עמ' 203 {תורתן שומרן}
ו/ו מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' שלא
ו/ו מבוא למשנה תורה עמ' 360
ו/ו מעיל שמואל (פלורנטין)
ו/ו מעין חיים ח"א עמ' קעז, ח"ג עמ' צג
ו/ו מרפא לשון (ארדיט)
ו/ו משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' תכג
ו/ו משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' תמג
ו/ו משנת חיים דברים עמ' תס
ו/ו משנת יעקב
ו/ו עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 103
ו/ו עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 111
ו/ו ציץ אליעזר ח"ב סי' כה אות ב, יד
ו/ו צרור הכסף (הראשון) עמ' רלה
ו/ו ר"י ששפורטש עמ' 349, 359
ו/ו שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' קסט, רכד
ו/ו שלחן המלך
ו/ז בצדק ובמשפט עמ' קט
ו/ז ברור הלכה ב"ב ח ע"א ציון ב
ו/ז גן שושנים ח"ב עמ' קפז
ו/ז דברות משה ב"ב ח"א סי' יב הערה לט
ו/ז חוקת עולם עמ' 137 {מס לעשות נהר - לוקחים גם מיתומים}
ו/ז חקרי זמנים ח"ד עמ' רסג
ו/ז עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 103
ו/ז עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 111
ו/ז פרשת השבוע (תשעב) ח"ב עמ' 131
ו/ז צרור הכסף (הראשון) עמ' קג, רלה
ו/ז שו"ת רשב"ש עמ' סב
ו/ח אבני החושן סי' קנו סעיף ב
ו/ח אהלי תם עמ' רכב
ו/ח אורים גדולים (תשסג) עמ' שכה {הגהמ"י אות ח}
ו/ח איש על העדה (אלאביץ) עמ' 199
ו/ח אמרי קודש (קאמארנא) עמ' ג-ה, יז-כ, כב-כג
ו/ח אשר למלך
ו/ח בית אהרן וישראל גל' צב עמ' לא {השמיט מרחיקין מצודת הדג}
ו/ח בית אפרים חו"מ דף מב ע"ד
ו/ח בית דינו של שמואל עמ' 5
ו/ח בנתיב החסד (אלתר) עמ' 252
ו/ח ברור הלכה ב"ב כ ע"ב ציון ק פרק ד {אבן האזל}
ו/ח ברור הלכה ב"ב כא ע"ב ציון ה
ו/ח ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' שלז, שמ-שמא, שמד, שמו, שנג, שנה
ו/ח גושפנקא דמלכא
ו/ח גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל ג סי' כ
ו/ח דברות משה ב"ב ח"א סי' טו ענף א
ו/ח דברי ריבות (תשעב) עמ' רג
ו/ח דגל מחנה אפרים (לניאדו) חו"מ סי' טז סעיף לב עמ' רמה {מ"מ}, סי' לט סעיף יג עמ' תקכט, סי' מ סעיף טו עמ' תקמו {הגהמ"י אות ח}
ו/ח דיני מסחר במשה"ע עמ' 138-137, 156
ו/ח החינוך בראי החק וההלכה עמ' 687
ו/ח חוקת עולם עמ' 76
ו/ח חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 213 {הגהמ"י}
ו/ח חי' חתם סופר
ו/ח חסדי דוד ח"ד עמ' שנה
ו/ח יד אפרים (ביליצר) - שו"ת עמ' סז
ו/ח יפה נוף עמ' קפג
ו/ח כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' רסה
ו/ח לב אריה (הורביץ) עמ' קכז
ו/ח לחקרי הלכות ח"א עמ' קמז
ו/ח מוריה גל' קפז עמ' יח-יט
ו/ח מחנה יהודה (אשכנזי) דף קנט ע"ד, קס ע"ב
ו/ח מכתם לדוד (פרדו) דף קצב ע"ד
ו/ח מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף סב ע"ג
ו/ח מפתח הבאורים [חתם סופר חו"מ סי' עט, שו"ת הרדב"ז סי' אלף תרעא (שח)]
ו/ח מר קשישא עמ' יז
ו/ח משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' קעה, קפ
ו/ח משכן שילה עמ' רנב, רנח
ו/ח משנת יעקב כאן
ו/ח משנת יעקב מדע עמ' מח
ו/ח משפט שלמה (זפרני, תשנה) סי' כג סעיף ד ס"ק א
ו/ח משפטי אמת עמ' רנו
ו/ח מתנות באדם עמ' 420
ו/ח נועם חט"ז קונטרס הרפואה עמ' פז [הדרום ניסן תשלא]
ו/ח נתיבות המשפט סי' קנו ס"ק ב {בצד חנותו}
ו/ח עבד המלך (תשסט) עמ' תקלט
ו/ח עטרת ישראל עמ' קעו
ו/ח פד"ר ח"ג עמ' 340
ו/ח פד"ר ח"ד עמ' 21, ח"ו עמ' 93, חי"ג עמ' 211
ו/ח פני חיים (פלג'י) עמ' קכג
ו/ח פעמוני זהב סי' קנו סעיף ב
ו/ח פרי חיים (הליר)
ו/ח צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' כג
ו/ח צרור הכסף (הראשון) עמ' קב, רלד
ו/ח שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' כו, כט
ו/ח שו"ת הרדב"ז ח"ו סי' שני אלפים רמח
ו/ח שו"ת הריב"ש סי' קלב, עמ' קמג
ו/ח שו"ת מהר"ש לאניאדו החדשות עמ' קטו
ו/ח שו"ת מהר"ש לובלין עמ' קלא
ו/ח שו"ת מהרי"ק סי' קעב, קצא
ו/ח שלמי מנחם - שכנים ושכירות פועלים עמ' קכט
ו/ח שמעתתא דבי רב עמ' שיב {מ"מ}
ו/ח שמרו משפט ח"א עמ' קמ
ו/ח שנות חיים (אויסאיבל) נזקי שכנים סי' טז ס"ג ס"ק ד, סי' יז ענף ב ס"ב
ו/ח שנתון המשפט העברי ח"ב עמ' 180, ט עמ' 242-241, 254
ו/ח שעורי ר' שמואל ב"ב ח"ב עמ' מד
ו/ח תורת חיים (תשסג) ח"ב עמ' רמג
ו/ח תורת מנחם חס"ז עמ' 368 {כופין בני מבוי זה את זה שלא להושיב ביניהם כו' אינו יכול למנעו וכו' שהרי יש ביניהם אותה אומנות}
ו/ח תחומין חי"ח עמ' 232 {לא יכול לעכב על בר מבואה}
ו/ח תשורת שי מהדו"ק סי' תרכג
ו/ט אשר למלך
ו/ט ברור הלכה ב"ב כב ע"א ציון א
ו/ט ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' שמ, שנט
ו/ט ידי אליהו
ו/ט משנת יעקב
ו/ט ס' השבי"ט עמ' צו
ו/ט צרור הכסף (הראשון) עמ' רלד
ו/ט שו"ת מהרי"ק סי' קצא
ו/ט שו"ת ר"י אבן עזרא עמ' עח
ו/ט שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 128
ו/י ברור הלכה ב"ב כב ע"א ציון א
ו/י ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' שמ, שנו
ו/י החינוך בראי החק וההלכה עמ' 687
ו/י חוקת עולם עמ' 77
ו/י מילי דמרדכי
ו/י מעין חיים ח"א עמ' סא
ו/י סיני ק עמ' תתפט {מ"מ}
ו/י סמיכה לחיים דף קה ע"ד
ו/י פד"ר ח"ו עמ' 96
ו/י פני חיים (פלג'י) עמ' כו
ו/י פרי האדמה ח"ד
ו/י צרור הכסף (הראשון) עמ' רלד
ו/י שביבי אור ב"ב סי' ה אות א {אהא"ז}
ו/י שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' קפ
ו/י שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תשנא, החדשות (תשעו) עמ' קכ
ו/י שנתון המשפט העברי ח"ט עמ' 259
ו/י שתי הלחם סי' כז
ו/י תחומין ח"ז עמ' 324
ו/יא אמונת עתיך גל' 117 עמ' 56
ו/יא בית אהרן וישראל גל' לח עמ' קא, קג {טענת קול הנכנסים וקול היוצאים שייכת גם במבוי}
ו/יא בנתיב החסד (אלתר) עמ' 252
ו/יא ברור הלכה ב"ב כ ע"ב ציון ק
ו/יא ברור הלכה ב"ב כא ע"ב ציון ה פרק ג
ו/יא ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' שלו-שלז, שמב
ו/יא ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"י עמ' נד
ו/יא דברות משה ב"ב ח"א סי' טו ענף א
ו/יא דיני מסחר במשה"ע עמ' 135
ו/יא דלתי עזה עמ' קסט
ו/יא הר המלך ח"ז עמ' רמט
ו/יא חזון יחזקאל ב"ב פ"ב ה"ו
ו/יא להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' קלב ע"ב
ו/יא מחנה יהודה (קצין) ח"ב סי' עא
ו/יא מעיני המים
ו/יא מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תרעא (שח)]
ו/יא משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' קעח
ו/יא משפט שלמה (זפרני, תשנה) סי' כג סעיף ד ס"ק א
ו/יא ס' השבי"ט עמ' צא
ו/יא עמודי שלמה ח"ג עמ' רמז
ו/יא עמק המשפט ח"ג עמ' רסב
ו/יא פד"ר חי"ב עמ' 358, 351
ו/יא קובץ ביאורים (שפירא)
ו/יא קרית מלך
ו/יא שו"ת הריטב"א סי' כז
ו/יא שו"ת מהרלב"ח סי' צז (א)
ו/יא שולי הגליון עמ' קפב
ו/יא שלמי מנחם - שכנים ושכירות פועלים עמ' קמה-קמו
ו/יא שמעתתא דבי רב עמ' שיב {לח"מ}
ו/יא שנות חיים (אויסאיבל) נזקי שכנים סי' יז ענף א ס"ב ס"ק ג-ד, ענף ב ס"ב (ד"ה ולכאורה), סי' לט ענף ב ס"ה
ו/יא שפתי דעת ח"א עמ' קעב
ו/יא תחומין ח"ג עמ' 256, 262, 272
ו/יב אור הישר [דברי ריבות סי' רעה]
ו/יב איכות הסביבה עמ' 80-79
ו/יב אמונת עתיך גל' 108 עמ' 40
ו/יב אמונת עתיך גל' 117 עמ' 56-59
ו/יב ארחות משפט עמ' קפח-קצא
ו/יב בית יעקב (טבשונסקי) סי' קנו סעיף א
ו/יב ברור הלכה ב"ב כ ע"ב ציון ק
ו/יב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' שלט, שנד
ו/יב דבר אהרן חו"מ סי' טז אות ד {חזקה לא מועילה לגבי הנכנסים ויוצאים}
ו/יב דברות אליהו ח"ג עמ' קעב
ו/יב דברות משה ב"ב ח"א סי' טו ענף א, ד
ו/יב דברי ריבות (תשעב) עמ' תלב
ו/יב דורש טוב עמ' 259 {מ"מ}
ו/יב דלתי עזה עמ' קסד
ו/יב החזקה במשפט העברי עמ' 243
ו/יב הלכה למשה (אלבז) עמ' תסא {מ"מ - יכולים למחות מקול הנכסים והיוצאים}
ו/יב המאור הגדול (יעבץ) עמ' שכו
ו/יב הר המלך ח"ז עמ' רמט
ו/יב והיה העולם עמ' 178
ו/יב ויען יצחק עמ' שט
ו/יב זכרון משה אליהו עמ' סט
ו/יב חזון יחזקאל ב"ב פ"ב ה"ו
ו/יב חי' הריטב"א ב"ב עמ' כט
ו/יב חי' חתם סופר
ו/יב חסדי דוד ח"ד עמ' שסח
ו/יב לבוש מרדכי ב"ב (תשעד) סי' ט אות ח
ו/יב להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' קלח ע"א
ו/יב מוריה גל' קפא עמ' סו-סז {לימוד תינוקות שמפריע לשכנים}
ו/יב מחנה יהודה (אשכנזי) דף קנט ע"ג {מ"מ}
ו/יב מילי דמרדכי
ו/יב מלאכת שלמה (חכים)
ו/יב מעיל שמואל (פלורנטין)
ו/יב משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' קעט {או"ש}, קפ {אהא"ז}
ו/יב משנה הלכות מהדו"ת ח"ד עמ' רפז
ו/יב משפט שלמה (זפרני, תשנה) סי' כב סעיף א ס"ק א, סעיף ב ס"ק א
ו/יב משפטי שכנים פ"ט שאלה א, פי"ד שאלה א
ו/יב נתיבות המשפט סי' קנו ס"ק א {ההבדל בין קול הפטיש לקול הנכנסים}
ו/יב סודו של המשפט העברי עמ' 391, 392
ו/יב עמק המשפט ח"ג עמ' רעט, רפא, שיז
ו/יב פד"ר חי"ב עמ' 272
ו/יב פותח יד
ו/יב צרור הכסף (הראשון) עמ' רלד
ו/יב קרן הצבי מצוה לח אות ה
ו/יב שאגת אריה (תשע) עמ' תקלט
ו/יב שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' שמ
ו/יב שו"ת הרב הראשי עמ' 212
ו/יב שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' קכה
ו/יב שו"ת מהרלב"ח סי' צז (א)
ו/יב שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' קיד
ו/יב שו"ת ר' יצחק הלוי (תשע) עמ' נז
ו/יב שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קנו סעיף א
ו/יב שלמי מנחם - שכנים ושכירות פועלים עמ' קלב-קלח, קלח, קנג
ו/יב שמחת עולם (לגו)
ו/יב שמרו משפט ח"א עמ' תטו
ו/יב שנות חיים (אויסאיבל) נזקי שכנים סי' יז ענף א ס"ב ס"ק א-ב, ד
ו/יב שעורי ר' שמואל ב"ב ח"ב עמ' מד
ו/יב שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 210
ו/יב שפתי דעת ח"א עמ' קעב
ו/יב תבואות שמש דף ה ע"ב
ו/יב תורת מנחם חס"ז עמ' 370 {חנות שבחצר יכולין השכנים למחות וכו' יש לו ללמד תינוקות של בית רבן תורה וכו' מקול התשב"ר}
ו/יב תחומין חי"ב עמ' 135
ו/יב תפארת צבי (שפילמן) ח"ג עמ' יב
ו/יג משנת יעקב
ו/יג צרור הכסף (הראשון) עמ' רלט
ו/יג שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' נח
ו/יד הר המלך ח"ד עמ' ס
ו/יד מעין חיים עמ' סא
ו/יד מקורות לפסקי הרמב"ם
ו/יד צרור הכסף (הראשון) עמ' רלט


ז/818 הלכות שכנים פרק ז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ז/רה"פ פי' ר"י קאפח
ז/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ז/רה"פ רמב"ם לעם
ז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ז/א אולם המשפט סי' קנד סעיף ט {מ"מ}
ז/א אנצי"ת ע' ארבע אמות (ב) הע' 118
ז/א באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' רח
ז/א בית אהרן (כהן)
ז/א בית אהרן וישראל גל' לא עמ' פו {חזקת נזיקין}
ז/א בית אהרן וישראל גל' לג עמ' קא
ז/א בית דוד (תשעט) חו"מ סי' שטז
ז/א ברור הלכה ב"ב כב ע"א ציון י
ז/א דברות משה ב"ב ח"ב סי' נז ענף ה
ז/א דברי משה (מזרחי) עמ' רא {חזקה בהיזק ראיה מטעם סבלנות}
ז/א הלכות היזק ראיה עמ' קמג {מ"מ}, קמה, שיט
ז/א חק לישראל נזיקין עמ' 283
ז/א לחקרי הלכות סי' ת
ז/א מילי דמרדכי
ז/א משנת ר' אהרן שכנים עמ' צ
ז/א פני משה (שלז')
ז/א פסקי ב"ד הרבנות ירושלים - דיני ממונות ח"א עמ' רג
ז/א פעמוני זהב סי' קנד סעיף ז
ז/א פרי חיים (הליר)
ז/א פרשת השבוע (תשעב) ח"ד עמ' 196
ז/א צרור הכסף (הראשון) עמ' רמ
ז/א שו"ת הריב"ש סי' שכב, עמ' תכח
ז/ב אנצי"ת ע' ארבע אמות (ב) הע' 115
ז/ב ברור הלכה ב"ב כב ע"א ציון י
ז/ב הלכות היזק ראיה עמ' קמ
ז/ב חזו"א ב"ב סי' יד ס"ק ג
ז/ב משפטי שכנים פי"ג שאלה ח
ז/ב עדות ביעקב (בוטון) דף קכא ע"א
ז/ב פד"ר חכ"א עמ' 90 {מל"מ}
ז/ב צרור הכסף (הראשון) עמ' רמ
ז/ג אם הדרך
ז/ג אנצי"ת ע' ארבע אמות (ב) הע' 115
ז/ג בית אהרן (כהן)
ז/ג ברור הלכה ב"ב כב ע"א ציון י
ז/ג חזו"א ב"ב סי' יב ס"ק ז
ז/ג יורה חכימא (תשח) עמ' רכב, רכד
ז/ג מעיל שמואל (פלורנטין)
ז/ג משפט שלמה (זפרני, תשנה) סי' כד סעיף ג
ז/ג צרור הכסף (הראשון) עמ' רמ
ז/ג קרית מלך
ז/ג שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' שא
ז/ד אולם המשפט סי' קנד סעיף ו
ז/ד בית דוד (תשעט) חו"מ סי' שא
ז/ד ברור הלכה ב"ב כב ע"א ציון י
ז/ד ברכת אברהם (תשנד) חי' ש"ס עמ' ע
ז/ד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' רעח-רעט
ז/ד הלכות היזק ראיה עמ' קמח
ז/ד חזו"א על הרמב"ם
ז/ד מילי דמרדכי
ז/ד קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' שיד {מ"מ}
ז/ד שו"ת הריב"ש עמ' רפ
ז/ה אוצרות הרמב"ם
ז/ה אשל אברהם (שפירא) עמ' קסב {אהא"ז}
ז/ה באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פי"ד ה"ז מושב שרים אות כט {ר"ח הלוי}
ז/ה באר שרים פרשת כי תבוא דרוש א אות ב {הגהמ"י אות ג}
ז/ה ברור הלכה ב"ב כב ע"א ציון י
ז/ה ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' רנב, רפ
ז/ה הלכות היזק ראיה עמ' קכ, קעח
ז/ה הר המלך ח"ז עמ' רנ
ז/ה חזו"א ב"ב סי' יא ס"ק ח, סי' יד ס"ק ג
ז/ה כרם שלמה (אמריליו) דף קנז ע"ד {מ"מ}
ז/ה מילי דמרדכי
ז/ה משנת יעקב משפטים עמ' כו
ז/ה משפט שלמה (זפרני, תשנה) סי' לז סעיף א ס"ק א, סי' מ סעיף ב
ז/ה עמק המשפט ח"ג עמ' קפב
ז/ה פעמוני זהב סי' קנד סעיף ח {מ"מ}
ז/ה צרור הכסף (הראשון) עמ' קד, רמ
ז/ה קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' שיג
ז/ה שו"ת הריב"ש עמ' רפ
ז/ה שו"ת הרשב"א ח"ב סי' מו
ז/ה שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' פט
ז/ה שו"ת מהרלב"ח סי' מד
ז/ה שמן המשחה (קושטא) דף ב ע"ב
ז/ה שמרו משפט ח"א עמ' מו
ז/ו אבקת רוכל (תשסב) עמ' תיב
ז/ו אבקת רוכל (תשעז) עמ' שסז
ז/ו אהלי שם (פרץ) ב"ב עמ' מ
ז/ו אולם המשפט סי' קמב סעיף ב
ז/ו אוצרות הרמב"ם
ז/ו אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' קג-קז
ז/ו באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ז/ו באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' רי
ז/ו בד קודש (פוברסקי) ב"ב עמ' ג
ז/ו בית אהרן (כהן)
ז/ו בית אהרן וישראל גל' לא עמ' פח {לח"מ - סתירה ברא"ש}, גל' מ עמ' קה {חזקת תשמישין לאלתר וא"צ טענה}
ז/ו בית אהרן וישראל גל' קכו עמ' ה {מל"מ}
ז/ו בית דוד (תשעט) חו"מ סי' רמא, שכג
ז/ו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' קלח, רנו, רנט, רסח
ז/ו דברות משה ב"ב ח"א סי' כ הערה לט, ח"ב סי' נו ענף א, ו, סי' נז ענף א, ה
ז/ו דברי התורה סי' קנג אות ג {מל"מ}
ז/ו דברי משפט סי' קנד סעיף ב
ז/ו ההגנה על צנעת הפרט עמ' 283
ז/ו הלכות היזק ראיה עמ' קעא, קעד {מ"מ}, קעח, קצ, קצא {אהא"ז}, קצה {מ"מ}, רז, רי {ראב"ד}, ריב {ראב"ד}, ריח {ראב"ד}, רלה, רלז {ראב"ד}, רמו
ז/ו ויען יצחק עמ' שכד
ז/ו זכור זאת ליעקב עמ' קפה-קפו, קפח
ז/ו חזו"א ב"ב סי' י ס"ק ז, סי' יא ס"ק ו-ז, סי' יב ס"ק ז
ז/ו חזו"א על הרמב"ם
ז/ו חזקה רבה חו"מ ח"ג עמ' 230, ח"ד עמ' 246 {מל"מ}
ז/ו חי' הריטב"א ב"ב עמ' קיא
ז/ו יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' נ, רצד
ז/ו יכין ובועז ח"א סי' קכא עמ' 288
ז/ו ימי שלמה
ז/ו לבוש מרדכי ב"ב (תשעד) סי' ז אות ד
ז/ו לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' תלח
ז/ו מאור מרדכי ב"ב עמ' תטז {לח"מ}
ז/ו מטה מנשה עמ' קפח
ז/ו מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שסח
ז/ו משנת יעקב
ז/ו משנת ר' אהרן שכנים עמ' פח-צ, צח בהגהה
ז/ו משפט שלמה (זפרני) ח"ד עמ' לב
ז/ו משפט שלמה (זפרני, תשנה) סי' לה סעיף ב, סי' לו סעיף ג, סי' לז סעיף א ס"ק א, סעיף ב ס"ק ג, סעיף ד, סי' לח סעיף ב ס"ק א
ז/ו נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' תקלה
ז/ו עמק המשפט ח"ג עמ' תנז
ז/ו פד"ר חי"ח עמ' 307, 309, 311
ז/ו פסקי ב"ד הרבנות ירושלים - דיני ממונות ח"א עמ' רה
ז/ו פרשת השבוע (תשעב) ח"ד עמ' 203
ז/ו צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קנ ע"א, קנב ע"ג
ז/ו צרור הכסף (הראשון) עמ' צז, קד, רטז, רמב
ז/ו קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' שיג
ז/ו קרית מלך
ז/ו ר"י קארו - קובץ עמ' קסז
ז/ו שבות יהודה (שו"ת) עמ' קלט, קמא-קמג, קמה-קמז, קמט, קנב-קנד
ז/ו שביתת יו"ט
ז/ו שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' קנד, ח"ג עמ' נח
ז/ו שו"ת הריב"ש עמ' תרכד, תרצ
ז/ו שו"ת הרשב"א המיוחסות סי' צב, מכ"י סי' רצו
ז/ו שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' פו, פט
ז/ו שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' לד
ז/ו שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' רסא
ז/ו שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' קכז, ח"ב עמ' שעא
ז/ו שו"ת רשב"ש עמ' י
ז/ו שלמי מנחם - שכנים ושכירות פועלים עמ' צד
ז/ו שנות חיים (אויסאיבל) נזקי שכנים סי' כו ס"ב ס"ק ב, ד, סי' ל ס"ה ס"ק ד, סי' לו ס"ב ס"ק א, ס"ג ס"ק ו
ז/ו שערי ישועה עמ' לב {לח"מ}
ז/ו תורת אמת (תשסו) עמ' תרנ {מ"מ}
ז/ו תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' ו, פא
ז/ז אבקת רוכל (תשסב) עמ' תטו
ז/ז אולם המשפט סי' קנד סעיף ו
ז/ז באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' סה
ז/ז ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' רנד, רנט, רסח
ז/ז בשמים ראש סי' ריג
ז/ז גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תרסב
ז/ז דינא דמלכותא דינא עמ' 445
ז/ז הלכה רבה ח"ג עמ' 137
ז/ז הלכות היזק ראיה עמ' ריח, רלט, רמח, רנ, שיז
ז/ז זכור זאת ליעקב עמ' קפו {מחל}, קפח
ז/ז חזו"א ב"ב סי' יא ס"ק ו, ח
ז/ז חזו"א על הרמב"ם
ז/ז חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 293, ח"ג עמ' 230
ז/ז חי' הריטב"א ב"ב עמ' קיג
ז/ז יכין ובועז ח"א סי' קכא עמ' 288
ז/ז מחקרי ארץ חו"מ סי' א
ז/ז משנת יעקב כאן
ז/ז משנת יעקב קנין עמ' רפד {אהא"ז}
ז/ז משנת ר' אהרן שכנים עמ' פח, צט
ז/ז משפט שלמה (זפרני, תשנה) סי' לט סעיף ד
ז/ז פני משה (שלז')
ז/ז פסקי ב"ד קרית ארבע עמ' 29
ז/ז שבות יהודה (שו"ת) עמ' קמט
ז/ז שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' קנד, שכה, ח"ג עמ' קנ
ז/ז שו"ת הריב"ש סי' תעא, עמ' תרצ-תרצא
ז/ז שו"ת הריטב"א סי' פא
ז/ז שעלי דעת גל' ג עמ' 79 {ראב"ד}
ז/ז תורת אמת (תשסו) עמ' תרנ {מ"מ}
ז/ז תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' צז
ז/ח בית אהרן (כהן)
ז/ח בית יעקב (טבשונסקי) סי' קנד סעיף א {לח"מ}
ז/ח בית ראובן ח"א עמ' ריז, רכא, רכח
ז/ח ברור הלכה ב"ב ז ע"א ציון ה
ז/ח ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' רסא
ז/ח החזקה במשפט העברי עמ' 241
ז/ח הלכות היזק ראיה עמ' קפב
ז/ח חוקי חיים (גאגין) דף סב ע"א
ז/ח חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 328
ז/ח יין מלכות (שניאורסון) עמ' 485
ז/ח לחקרי הלכות סי' שצו
ז/ח מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' שכח
ז/ח מוסר המקרא והתלמוד עמ' קטו
ז/ח מחנה יהודה (אשכנזי) דף קמא ע"ב
ז/ח מנחת צבי (שפיץ) ח"א דף מד
ז/ח משנת יעקב
ז/ח משפט שלמה (זפרני, תשנה) סי' מא סעיף א ס"ק ב
ז/ח סודו של המשפט העברי עמ' 748, 763, 764
ז/ח פד"ר חי"ד עמ' 176
ז/ח פרי חיים (הליר)
ז/ח פרשת השבוע (תשעב) ח"א עמ' 110, 134
ז/ח צרור הכסף (הראשון) עמ' קה, רמג
ז/ח שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' רא
ז/ח שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' תמט
ז/ח שו"ת ר"י קצבי סי' כ
ז/ח שורת הדין ח"ב עמ' שכג
ז/ח תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' כה
ז/ח תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' קא
ז/ח תשובות יהודה דף סח ע"ג
ז/ט בית יעקב (טבשונסקי) סי' קנד סעיף א, סי' קנד סעיף י
ז/ט ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' רנב
ז/ט דליית הכרם עמ' תתתלג {מ"מ} [צ"ל מאותה דהיה]
ז/ט הלכות היזק ראיה עמ' קל-קלא
ז/ט חוקות החיים דף מא ע"א
ז/ט חזו"א ב"ב סי' יב ס"ק ז
ז/ט חזו"א על הרמב"ם
ז/ט משנה הלכות ח"ט סי' שסב
ז/ט פרי חיים (הליר)
ז/ט צרור הכסף (הראשון) עמ' רמג
ז/ט שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' קנז, ח"ד עמ' א
ז/ט שו"ת ר"י אבן עזרא עמ' ריד
ז/ט שו"ת ר"י אלגזי עמ' ב
ז/ט שו"ת ר"י קצבי סי' כ
ז/ט תורת אמת (שפו) סי' לט-מ
ז/ט תורת אמת (תשסו) עמ' רא, תרפד
ז/י בית אהרן (כהן)
ז/י ברור הלכה ב"ב ז ע"א ציון ח
ז/י ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' רפב-רפג
ז/י דברות משה ב"ב ח"א סי' ו ענף א עמ' מח
ז/י הלכות היזק ראיה עמ' שיג, שיח, של
ז/י ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תמג
ז/י לחם רב (בוטון) סי' קסו
ז/י פד"ר חי"ח עמ' 308, 310
ז/י צרור הכסף (הראשון) עמ' קה, רמג
ז/י שו"ת מהרלב"ח סי' מד
ז/י שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' צו, ח"ג עמ' רפב
ז/י שמעתתא דבי רב עמ' קצו
ז/י שערי ישועה עמ' כז
ז/י תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' כב


ח/819 הלכות שכנים פרק ח *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ח/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ח/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ח/רה"פ פי' ר"י קאפח
ח/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ח/רה"פ רמב"ם לעם
ח/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ח/א אבני החושן סי' קנג סעיף ג
ח/א אולם המשפט סי' קנה סעיף יד
ח/א אם הדרך
ח/א בית אהרן (כהן)
ח/א בצדק ובמשפט עמ' יז
ח/א ברוך אומר חו"מ עמ' לג
ח/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' ריח, רכ, שט
ח/א ברכת מרדכי ב"ב עמ' קפב
ח/א דברות משה ב"ב ח"ב סי' נז ענף א
ח/א הלכות היזק ראיה עמ' קסג, קפט-קצ
ח/א וזאת ליהודה (טאראב) עמ' רט
ח/א זכור זאת ליעקב עמ' קפה {לא מחה}
ח/א זכרון יהונתן דף קכא ע"א {מ"מ}
ח/א זכרון משה אליהו עמ' עב
ח/א חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 296
ח/א ישורון ח"כ עמ' כג
ח/א לחם רב (בוטון) סי' קמו
ח/א לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' ה אות א
ח/א מחנה יהודה (אשכנזי) דף קלח ע"ד {לח"מ}
ח/א מחקרי ארץ ח"ז חו"מ סי' ג
ח/א מטה אהרן ב"ב עמ' לא
ח/א משנת ר' אהרן שכנים עמ' צב
ח/א משפט שלמה (זפרני) ח"ד עמ' לב
ח/א משפט שלמה (זפרני, תשנה) סי' לה סעיף ב, סי' לו סעיף ג, סי' לז סעיף ד, סי' מ סעיף א
ח/א נדיב לב ח"ב חו"מ דף מא ע"ב {מל"מ}
ח/א נתיבות המשפט סי' קנג ס"ק ב {זיז כ"ש}
ח/א סופר המלך סי' קפה עמ' שנז
ח/א פסקי ב"ד קרית ארבע עמ' 308, 309 {מ"מ}
ח/א צרור הכסף (הראשון) עמ' רמד
ח/א קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' שטז {מ"מ}
ח/א שו"ת הריב"ש עמ' תרכד, תרצא
ח/א שו"ת מהרלב"ח סי' לח
ח/א שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' רכט
ח/א שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קנג סעיף א
ח/א שערי צדק ח"ג עמ' 157
ח/א תורת המשפט ח"א עמ' 198, 202
ח/ב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' רכד
ח/ב הלכות היזק ראיה עמ' קפט
ח/ב זכור זאת ליעקב עמ' קפו, קפט
ח/ב משפט שלמה (זפרני, תשנה) סי' לה סעיף ב, סי' לו סעיף ג, סי' לז סעיף ד, סי' מ סעיף א
ח/ב משפטי אמת עמ' קיח
ח/ב צרור הכסף (הראשון) עמ' קה, רמד
ח/ב שלמי מנחם - שכנים ושכירות פועלים עמ' פט, קפח
ח/ג אבן האזל
ח/ג אהל שרה לאה עמ' תקיד
ח/ג בית אהרן (כהן)
ח/ג הלכות היזק ראיה עמ' ריא
ח/ג זכור זאת ליעקב עמ' קפח-קפט
ח/ג חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 296
ח/ג מחנה יהודה (אשכנזי) דף קלח ע"ד {לח"מ}
ח/ג מעיני המים
ח/ג משנת ר' אהרן שכנים עמ' פח
ח/ג משפטי אמת עמ' קיד, קיח
ח/ג פסקי ב"ד קרית ארבע עמ' 309 {ראב"ד}
ח/ג צרור הכסף (גטיניו) דף קכד ע"ד {מ"מ}, קנד ע"ד {ראב"ד}
ח/ג צרור הכסף (הראשון) עמ' רמד
ח/ג שו"ת מהרש"ם ח"א סי' ל
ח/ג שלמי מנחם - שכנים ושכירות פועלים עמ' צו
ח/ג שמן המשחה (קושטא) דף ב ע"ב
ח/ג שנות חיים (אויסאיבל) נזקי שכנים סי' לב ס"ק ב {ראב"ד}
ח/ג תורת המשפט ח"א עמ' 198 {ראב"ד}
ח/ד אולם המשפט סי' קנג סעיף ד
ח/ד אוצרות הרמב"ם
ח/ד אור הישר [עי' לקמן פ"ט ה"ח]
ח/ד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ח/ד בית אהרן (כהן)
ח/ד בית אהרן וישראל גל' לא עמ' צ {שו"ע חו"מ קנג, יג}
ח/ד בית ראובן ח"א עמ' רכא, רכח
ח/ד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' רלד
ח/ד הלכות היזק ראיה עמ' קס
ח/ד לחם רב (בוטון) סי' קמו
ח/ד לחקרי הלכות סי' תיא
ח/ד מנחת צבי (שפיץ) ח"א דף מד, סו-סז
ח/ד מעיל שמואל (פלורנטין) [עי' פ"ה ה"ה]
ח/ד משפט שלמה (זפרני) ח"ד עמ' לב
ח/ד משפט שלמה (זפרני, תשנה) סי' מא סעיף א ס"ק א
ח/ד נתיבות המשפט סי' קנג ס"ק ב {סולם קטן}
ח/ד סודו של המשפט העברי עמ' 749
ח/ד עמק המשפט ח"ג עמ' יד, תנז
ח/ד פרי חיים (הליר)
ח/ד צרור הכסף (הראשון) עמ' רמד
ח/ד קרית מלך
ח/ד שו"ת מהרלב"ח סי' לח
ח/ד שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' קנח
ח/ד שורת הדין ח"ב עמ' שכו-שכז
ח/ד שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קנג סעיף ד
ח/ד שלמי מנחם - שכנים ושכירות פועלים עמ' סו, ע
ח/ד שנות חיים (אויסאיבל) נזקי שכנים סי' לה ענף ב ס"א ס"ק ב ואילך
ח/ה אולם המשפט סי' קמ סעיף ז
ח/ה באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ח/ה בית דוד (תשעט) חו"מ סי' רצו
ח/ה ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' רכט
ח/ה דבש תמר
ח/ה חדושים ובאורים (גרי') ב"ב סי' א ס"ק יז
ח/ה חזקה רבה חו"מ ח"ד עמ' 248
ח/ה חי' חתם סופר
ח/ה חסדי דוד ח"ד עמ' שצא
ח/ה חק לישראל נזיקין עמ' 283
ח/ה לחקרי הלכות סי' תז
ח/ה מטה אהרן ב"ב עמ' לא
ח/ה מנחת צבי (שפיץ) ח"א דף סו
ח/ה מעיני המים
ח/ה מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקנה (קצא)]
ח/ה משפט שלמה (זפרני, תשנה) סי' לד סעיף ג-ד
ח/ה עמק הלכה (הורוביץ) עמ' ריד
ח/ה פרי האדמה ח"ב
ח/ה פרי חיים (הליר)
ח/ה צרור הכסף (הראשון) עמ' קה, רמה
ח/ה שו"ת הרשב"א ח"ב סי' רלח
ח/ה שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' קפב
ח/ה שו"ת מהר"ם די בוטון סי' לד
ח/ה שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' רא
ח/ה שערי צדק ח"ג עמ' 156
ח/ה תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' צט
ח/ה תורת חסד (פרחיא) דף קיח ע"ב
ח/ו אמרי כהן ב"ב סי' ה ס"ק ג
ח/ו ברור הלכה ב"ב ו ע"א ציון ז
ח/ו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' רלב
ח/ו ויען יצחק עמ' שיג
ח/ו עולת שמואל (קונפורטי) תשובות דף נ ע"א {מל"מ}
ח/ו פני משה (שלז')
ח/ו צרור הכסף (הראשון) עמ' רמה
ח/ו קרית מלך
ח/ו שערי צדק ח"ג עמ' 156
ח/ז אבני החושן סי' קנז סעיף י
ח/ז אהל שרה לאה עמ' תקיד, תקיח
ח/ז אם הדרך
ח/ז אפיקי מגינים ב"ב סי' ט
ח/ז ברור הלכה ב"ב ה ע"א לפני ציון ב (ד"ה רש"י) {הגהמ"י קושטא}
ח/ז ברור הלכה ב"ב ו ע"א ציון ו
ח/ז ברור הלכה ב"ב ו ע"ב ציון ד
ח/ז ברור הלכה ב"מ קיז ע"ב ציון ג פסקה ג
ח/ז ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' רלז
ח/ז ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"י עמ' לז
ח/ז ברכת מרדכי ב"ב עמ' קפב
ח/ז דברות משה ב"ב ח"א סי' ה ענף ד, סי' טו ענף ג
ח/ז דברי אליהו (חזן) ח"ב עמ' קנט-קסז
ח/ז והיה העולם עמ' 110
ח/ז זכור זאת ליעקב עמ' קפה {לא מחה}, קפז
ח/ז זכרון משה אליהו עמ' ס
ח/ז חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 293, ח"ג עמ' 7
ח/ז חי' הריטב"א ב"ב עמ' לו
ח/ז יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' שכז
ח/ז יורה חכימא (תשח) עמ' רז-רח
ח/ז ירחי כלה סוכה ח"א עמ' תקנט
ח/ז ישורון ח"כ עמ' כג
ח/ז כטל אמרתי עמ' רכב
ח/ז לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' ה אות א-ד, ו
ח/ז מחנה יהודה (קצין) ח"ב סי' עב
ח/ז מחקרי ארץ חו"מ סי' א
ח/ז מטה יוסף (צלר) ב"ב פ"א עמ' קצה
ח/ז מעיל שמואל (פלורנטין)
ח/ז משנת יעקב
ח/ז משנת ר' אהרן שכנים עמ' צב-צג
ח/ז נתיבות המשפט סי' קמח ס"ק א {מ"מ - דריסת הרגל היא שעבוד}
ח/ז נתיבות המשפט סי' קצב ס"ק ו {מ"מ}
ח/ז עטרת צבי (דרבקין, תשמה) סי' סח
ח/ז עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ג עמ' קמ
ח/ז פני משה (שלז')
ח/ז צרור הכסף (הראשון) עמ' קה, רמו
ח/ז ר"י ששפורטש עמ' 340
ח/ז שו"ת הריב"ש עמ' רסו, תרכד, תרצא
ח/ז שו"ת מהר"ם פדוואה (תשעד) עמ' קמט
ח/ז שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' פב
ח/ז שו"ת ר' אשטרוק אבן שאנג'י עמ' 216-218
ח/ז שו"ת ר"י קצבי סי' כד
ח/ז שולי הגליון עמ' קפב
ח/ז שלמי מנחם - שכנים ושכירות פועלים עמ' קפו
ח/ז שנות חיים (אויסאיבל) נזקי שכנים סי' לג ס"א, סי' לז ס"ק א {קושיה מדין בא לשנות בארזים}
ח/ז שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' קפו
ח/ז שעורי ר' שמואל ב"ב ח"א עמ' רג-רד, רח, ריא
ח/ז תשובות מהר"ם מרוטנבורג וחבריו עמ' 809
ח/ז תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' תה {מ"מ}
ח/ח אבן האזל
ח/ח אהל שרה לאה עמ' תקיד-תקיח
ח/ח אולם המשפט סי' קנג סעיף ח
ח/ח אפיקי מגינים ב"ב סי' ט
ח/ח באר מים חיים (נוסינזון) ב"ב דף ב ע"א
ח/ח ברור הלכה ב"ב ו ע"א ציון ו
ח/ח ברור הלכה ב"מ קיז ע"ב ציון ג פסקה ג
ח/ח ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' רלו
ח/ח ויען יצחק עמ' שכא
ח/ח זכור זאת ליעקב עמ' קפו
ח/ח יורה חכימא (תשח) עמ' רז-רט
ח/ח ישורון ח"כ עמ' כג
ח/ח לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' תלט
ח/ח מגן שאול (קצנ') עמ' קלד {מל"מ}
ח/ח מחנה יהודה (אשכנזי) דף קסו ע"ב {מ"מ}
ח/ח מעיני המים
ח/ח נתיבות המשפט סי' קנג ס"ק טז-יז, יפלס נתיב אות לג
ח/ח שו"ת הריב"ש סי' ריא, רנח, עמ' רסו, של
ח/ח שו"ת מהר"ם די בוטון סי' נה
ח/ח שו"ת ר"י אבן עזרא עמ' נא
ח/ח שו"ת ר"י קצבי סי' כד
ח/ח שנות חיים (אויסאיבל) נזקי שכנים סי' לז ס"ק ב {אם בא בטענת מקח}
ח/ט אפיקי מגינים ב"ב סי' ט
ח/ט ברור הלכה ב"ב ו ע"א ציון ה
ח/ט ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' רלח
ח/ט נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' תקלד
ח/ט פעמוני זהב סי' קנג סעיף ג
ח/ט שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' רא
ח/ט שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' תמט


ט/820 הלכות שכנים פרק ט *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ט/רה"פ אבי עזרי ח"א (קונטרס בדיני הרחקת נזקין)
ט/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ט/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ט/רה"פ פי' ר"י קאפח
ט/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ט/רה"פ רמב"ם לעם
ט/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ט/א אבן האזל (גם בהשמטות, סוף שופטים דף פג ע"ב)
ט/א אוצרות הרמב"ם
ט/א אמרי כהן ב"ב סי' ג ס"ק א
ט/א אמרי שפר (פינטו) עמ' רמה
ט/א באהלה של תורה או"ח סי' צו אות א
ט/א באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' רי
ט/א בית אהרן (כהן)
ט/א בית אהרן וישראל גל' צב עמ' טז {הרחקות - מרחיקין מצודת הדג}
ט/א בית דוד (תשעט) חו"מ סי' שלו
ט/א בית הלוי ח"ב סי' מו עמ' קפח-קפט
ט/א בית זבול ח"ה עמ' נא
ט/א בנין אריאל ח"ב עמ' רמד, רמז
ט/א ברור הלכה ב"ב יז ע"א ציון א
ט/א ברור הלכה ב"ב יט ע"א ציון א, ג
ט/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' רצט-ש, שיא
ט/א ברכת מרדכי ב"ב עמ' קיז, קלה
ט/א גבול יהודה (ציר') דף יג ע"א-ע"ג
ט/א גדולי שמואל ב"ב דף יט ע"א
ט/א הליכות עולם (דובער)
ט/א המאיר לארץ [עבודת הגרשוני סי' נו] {מ"מ}
ט/א הר המלך ח"ז עמ' רנ
ט/א ויען יצחק עמ' שכח, שלא
ט/א זכרון משה אליהו עמ' סו-סז
ט/א חדושים ובאורים (גרי') ב"ב סי' ד ס"ק ד
ט/א חזו"א ב"ב סי' יג ס"ק ד-ט, יד
ט/א חזו"א על הרמב"ם
ט/א חזון יחזקאל ב"ב פ"א ה"א
ט/א חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' ד עמ' סא
ט/א חי' חתם סופר
ט/א חי' ר' אפרים מרדכי
ט/א חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' שעח {הדינים נוהגים בזה"ז}
ט/א חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' כב, כד
ט/א חסדי דוד ח"ד עמ' שסד
ט/א חק לישראל נזיקין עמ' 204
ט/א לבוש מרדכי ב"ב (תשעד) סי' ט אות א-ז
ט/א לחקרי הלכות סי' תב
ט/א מחנה יהודה (אשכנזי) דף קמב ע"ד, קמג ע"ג, קמד ע"ג
ט/א מטה אהרן ב"ב עמ' נג
ט/א מילי דמרדכי
ט/א מעיל שמואל (פלורנטין)
ט/א משנת יעקב
ט/א משנת ר' אהרן שכנים עמ' עב-עד
ט/א משפטי ישראל עמ' 163
ט/א נחלת מים סי' ו אות א, סי' יג אות א
ט/א סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' קנז-קס
ט/א פני משה (שלז')
ט/א פרי חיים (הליר)
ט/א פרשת השבוע (תשעב) ח"ב עמ' 132
ט/א צרור הכסף (הראשון) עמ' רמח
ט/א שו"ת מהרלב"ח סי' פא
ט/א שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' שכט
ט/א שחר אורך עמ' תט, תטז
ט/א שלמי מנחם - שכנים ושכירות פועלים עמ' קסד
ט/א שמעתתא דבי רב עמ' שכט {נוהג בזה"ז}
ט/א שעורי ר' שמואל ב"ב ח"ב עמ' יב, טו
ט/א שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' צד
ט/א שער משפט סי' קנה ס"ק א
ט/א שערי זיו ח"ב דף עג ע"ב
ט/א שערי צדק ח"ג עמ' 152
ט/ב אולם המשפט סי' קנה סעיף ה
ט/ב אור הישר [דברי ריבות סי' רעז]
ט/ב אם הדרך
ט/ב בית אהרן (כהן)
ט/ב בית דוד (פילוסוף) חו"מ דף צז ע"ד {מ"מ}
ט/ב בית יעקב (טבשונסקי) סי' קנה סעיף ו {לח"מ}
ט/ב ברור הלכה ב"ב יז ע"א ציון ב
ט/ב ברור הלכה ב"ב יט ע"ב ציון ג
ט/ב ברור הלכה ב"ב כב ע"ב ציון כ פרק ב
ט/ב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' רצה-רצו, רצט, שט
ט/ב ברכת מרדכי ב"ב עמ' קיז
ט/ב גבול יהודה (ציר') דף יג ע"ג {לח"מ}
ט/ב דברי ריבות (תשעב) עמ' תלד
ט/ב דליית הכרם עמ' תתתלג {כ"מ} [שופפין - צ"ל שופכין]
ט/ב הגהות חבר בן חיים
ט/ב הר המלך ח"ד עמ' ס, ח"ז עמ' רנ
ט/ב חזו"א ב"ב סי' יג ס"ק יג, יד
ט/ב חזו"א על הרמב"ם
ט/ב חי' חתם סופר
ט/ב יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' שנז
ט/ב לחקרי הלכות סי' תב
ט/ב מילי דמרדכי עמ' תקצה-תקצז
ט/ב מנחת עני (זינצהיים) ח"ב ע' חנות ורפת בקר {מחיצה מועילה}
ט/ב מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תרעב (שט)]
ט/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/ב נתיבות המשפט סי' קנה ס"ק ח {הרחקות מכותל אבנים}
ט/ב סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' קסא
ט/ב עבודת הגרשוני עמ' קעט
ט/ב עמק המשפט ח"ג עמ' קכז {מ"מ}
ט/ב פתח בית דוד דף צז ע"ד {מ"מ}
ט/ב צרור הכסף (הראשון) עמ' רמט
ט/ב קרית מלך
ט/ב שו"ע הרב הל' נזקי ממון ס' יד
ט/ב שעורי ר' שמואל ב"ב ח"ב עמ' מ-מא
ט/ג אור הישר [שו"ת הרא"ש כלל ק סי' ד]
ט/ג אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 113
ט/ג ברור הלכה ב"ב כ ע"ב ציון ו
ט/ג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' רצז
ט/ג חק לישראל נזיקין עמ' 204 {הגהמ"י}
ט/ג מטה אהרן ב"ב עמ' נג
ט/ג פני משה (שלז')
ט/ג צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קנב ע"א
ט/ג צרור הכסף (הראשון) עמ' רמט
ט/ג קרני ראם (ירמוש) עמ' תעה
ט/ג שו"ת מהרלב"ח סי' פא
ט/ד בית אהרן וישראל גל' מ עמ' נב-נג
ט/ד ברור הלכה ב"ב יז ע"א ציון ה
ט/ד ברור הלכה ב"ב יח ע"ב ציון א פרק יא
ט/ד ברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' קמה {מגדל עוז}, קסא {כמין גאם}
ט/ד ברכת מרדכי ב"ב עמ' קכו
ט/ד חזו"א ב"ב סי' י ס"ק ח
ט/ד מחנה יהודה (אשכנזי) דף קנא ע"ד, קנב ע"א {מ"מ}
ט/ד מילי דמרדכי
ט/ד משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' רמט
ט/ד צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קנב ע"א
ט/ד שעורי עיון התלמוד ב"ב עמ' לה {מ"מ}
ט/ה אנצי"ת ע' ארבע אמות (ב) הע' 105
ט/ה ברור הלכה ב"ב יט ע"א ציון א
ט/ה חזו"א ב"ב סי' יג ס"ק יג
ט/ה מחנה יהודה (אשכנזי) דף קמד ע"ב
ט/ה מעיני המים
ט/ה צרור הכסף (הראשון) עמ' רמט
ט/ה שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"ב עמ' סא
ט/ו ברור הלכה ב"ב יט ע"ב ציון ג
ט/ו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' רצו
ט/ו זכרון משה אליהו עמ' סח
ט/ו חזו"א ב"ב סי' יג ס"ק יד-טו
ט/ו חזו"א על הרמב"ם
ט/ו חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' כד
ט/ו מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תרעב (שט)]
ט/ו שו"ע הרב הל' נזקי ממון ס' טו, קו"א אות ג
ט/ז אבן פינה (נשר) עמ' קסה
ט/ז אמרי כהן ב"ב סי' ד ס"ק ח עמ' מד
ט/ז אנצי"ת ע' ארבע אמות (ב) הע' 107, ע' גרמא הע' 290
ט/ז ברור הלכה ב"ב כב ע"ב ציון ט
ט/ז הר המלך ח"ז עמ' רנ
ט/ז זכרון משה אליהו עמ' עא
ט/ז חי' ירוחם
ט/ז כטל אמרתי עמ' קנה
ט/ז מילי דמרדכי
ט/ז מעיל שמואל (פלורנטין)
ט/ח אנצי"ת ע' ארבע אמות (ב) הע' 108
ט/ח בית אהרן (כהן)
ט/ח ברור הלכה ב"ב כב ע"ב ציון י
ט/ח הלכות היזק ראיה עמ' שנו
ט/ח הר המלך ח"ז עמ' רנא
ט/ח ויען יצחק עמ' שכט
ט/ח זכרון משה אליהו עמ' עא
ט/ח חי' הריטב"א ב"ב עמ' לג
ט/ח חי' ירוחם
ט/ט איים בים ב"ב פ"א סי' כד אות ג
ט/ט אם הדרך
ט/ט אנצי"ת ע' ארבע אמות (ב) הע' 87, 106
ט/ט בית אהרן (כהן)
ט/ט ברור הלכה ב"ב כב ע"א ציון ט
ט/ט ברכת אברהם (תשנד) חי' ש"ס עמ' עו
ט/ט ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' שב, שה-שו
ט/ט ברכת יוסף ואליהו רבה (תקז) פרשת משפטים דף טז ע"ד-יז ע"א
ט/ט דלתי עזה עמ' קעט
ט/ט הדרת מרדכי דף עט ע"א-ע"ב
ט/ט הר המלך ח"ז עמ' רנא
ט/ט ויען יצחק עמ' שכט
ט/ט זכרון משה אליהו עמ' ע
ט/ט חזו"א ב"ב סי' יד ס"ק א, ד
ט/ט חזו"א על הרמב"ם
ט/ט חי' חתם סופר
ט/ט יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' נד, קסו
ט/ט יורה חכימא (תשח) עמ' רכ-רכב {מ"מ}, רכד
ט/ט לבוש מרדכי ב"ב (תשעד) סי' יב אות ב-ג
ט/ט לחקרי הלכות סי' תיב
ט/ט מחנה יהודה (אשכנזי) דף קמה ע"ד, קמו ע"א
ט/ט מילי דמרדכי [בהגהמ"י - שהזיק, צ"ל שהחזיק]
ט/ט מעיני המים
ט/ט מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תרעג (שי)]
ט/ט משנת יעקב
ט/ט משפט שלמה (זפרני, תשנה) סי' כד סעיף ג
ט/ט פסקי ב"ד הרבנות ירושלים - דיני ממונות ח"א עמ' רג {הגהמ"י}
ט/ט פרי חיים (הליר)
ט/ט צרור הכסף (הראשון) עמ' רנא
ט/ט קרית מלך
ט/ט שו"ת ר"י מפוזנא עמ' רפג
ט/י אהלי שם (פרץ) ב"ב עמ' עד
ט/י באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' רי
ט/י באר לחי ראי
ט/י בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' רסז
ט/י בית הלוי ח"ג סי' מו עמ' קצ
ט/י בית זבול ח"ה עמ' נב
ט/י ברור הלכה ב"ב יז ע"א ציון א פרק א
ט/י ברור הלכה ב"ב יח ע"ב ציון א פרק יא
ט/י ברור הלכה ב"ב יט ע"א ציון ג
ט/י ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' שט-שי
ט/י גליונות אבני נזר {כ"מ}
ט/י דברות משה ב"ב ח"א סי' כ הערה ג, ח"ב סי' נז ענף ה
ט/י דברי אמת (תשעט) עמ' רג {מגיד משנה, בדעת הרמב"ם בתרי לישני}
ט/י הליכות עולם (דובער)
ט/י ויען יצחק עמ' של
ט/י חזו"א ב"ב סי' יא ס"ק ב, סי' יג ס"ק ב
ט/י חזו"א על הרמב"ם
ט/י חי' הגר"ח החדש עמ' שפח {השמיט סד בסיד}
ט/י חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' כב
ט/י חק לישראל נזיקין עמ' 204
ט/י לבוש מרדכי ב"ב (תשעד) סי' ט אות ז
ט/י מילי דמרדכי
ט/י משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' רמט
ט/י משנת ר' אהרן שכנים עמ' עב
ט/י משפטי ישראל עמ' 163
ט/י קרית מלך
ט/י שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' שד
ט/י שו"ת ממעמקים ח"ג עמ' רסד
ט/י שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' שד
ט/י שחר אורך עמ' תטז
ט/י שנות חיים (אויסאיבל) נזקי שכנים סי' ב ענף א ס"ב {כ"מ - הכא דליכא כותל}
ט/י שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' צב-צד
ט/י שערי זיו ח"ב דף עד ע"א
ט/יא אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' לא
ט/יא אנצי"ת ע' ארבע אמות (ב) הע' 112
ט/יא ברור הלכה ב"ב כ ע"ב ציון ח
ט/יא ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' רפו
ט/יא המאור הגדול (יעבץ) עמ' שכז
ט/יא הר המלך ח"ז עמ' רנא
ט/יא חי' ר' שמואל ב"ב עמ' פה
ט/יא מטה אהרן ב"ב עמ' נח
ט/יא מילי דמרדכי
ט/יא מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף נ ע"ב
ט/יא שנות חיים (אויסאיבל) נזקי שכנים סי' א ס"ו ס"ק ב
ט/יא שערי צדק ח"ג עמ' 152
ט/יב אמרי כהן ב"ב סי' ג ס"ק יח
ט/יב אנצי"ת ע' א"י ח"ג הע' 384
ט/יב באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' רח
ט/יב בית אהרן וישראל גל' מ עמ' נב, נט
ט/יב בית יעקב (טבשונסקי) סי' קנה סעיף א {רמב"ם}, סעיף ג {לח"מ}
ט/יב ברור הלכה ב"ב כ ע"ב ציון י
ט/יב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' רפח
ט/יב חדושים ובאורים (גרי') ב"ב סי' ד ס"ק ד
ט/יב חסדי דוד ח"ד עמ' שסח
ט/יב כטל אמרתי עמ' קנב
ט/יב לחקרי הלכות סי' תי
ט/יב מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת חו"מ סי' לז]
ט/יב משנת יעקב
ט/יב נודע ביהודה השלם חו"מ עמ' קלט
ט/יב נועם חט"ו עמ' קנד-קסא
ט/יב פרי חיים (הליר)
ט/יב צרור הכסף (הראשון) עמ' רנ
ט/יב קרית מלך
ט/יג אבני החושן סי' קנה סעיף ז {מ"מ}
ט/יג אולם המשפט סי' קנה סעיף ב
ט/יג אמרי כהן ב"ב סי' ד ס"ק יז
ט/יג אשר למלך
ט/יג באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' ריא
ט/יג באר לחי ראי
ט/יג בד קודש (פוברסקי) ב"ב עמ' נד
ט/יג בינת דניאל ח"א עמ' רצה
ט/יג בית אהרן (כהן)
ט/יג בית אהרן וישראל גל' כ עמ' פג {בספק מזיק, אסור לסמוך}, גל' מ עמ' נב, נט
ט/יג בית הלוי ח"ב סי' מו עמ' קפט
ט/יג בית זבול ח"ה עמ' נב
ט/יג בית יעקב (טבשונסקי) סי' קנה סעיף ה
ט/יג ברור הלכה ב"ב כ ע"ב ציון י
ט/יג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' רפט, שיא
ט/יג ברכת מרדכי ב"ב עמ' קלד
ט/יג בשמן רענן ח"ב עמ' קעא
ט/יג דברות משה ב"ב ח"א סי' טו ענף ב
ט/יג דלתי עזה עמ' קנז
ט/יג הפרדס שנה יז חוב' ה עמ' 25
ט/יג ויען יצחק עמ' שכח
ט/יג חזו"א ב"ב סי' יג ס"ק י
ט/יג חזו"א על הרמב"ם
ט/יג כטל אמרתי עמ' קנב
ט/יג מאיר נתיבים עמ' 11
ט/יג מטה אהרן ב"ב עמ' נד
ט/יג מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
ט/יג משפט שלמה (זפרני, תשנה) סי' כט סעיף א ס"ק א
ט/יג משפטי אמת עמ' קיח
ט/יג משפטי ישראל עמ' 178-180
ט/יג נודע ביהודה השלם חו"מ עמ' קלט
ט/יג נועם חט"ו עמ' קנח {מ"מ}, קס, קסב, קסד
ט/יג נחפה בכסף (נבון) ח"א דף סה ע"ב
ט/יג נתן פריו סוגיות ח"א עמ' מב
ט/יג סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' קסב-קסד
ט/יג עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' קיב, ח"ג עמ' קטז
ט/יג ערך שי חו"מ סי' קנו סעיף ב {מ"מ}
ט/יג קונטרסי שעורים ב"ב דף עא
ט/יג שלמי מנחם - שכנים ושכירות פועלים עמ' קסג
ט/יג שנות חיים (אויסאיבל) נזקי שכנים סי' טז ס"א ס"ק א, ס"ב, ס"ג ס"ק א, ד
ט/יג שעורי עיון התלמוד ב"ב עמ' לו
ט/יג שעורי ר' שמואל ב"ב ח"ב עמ' טו
ט/יג שער משפט סי' קנה ס"ק א
ט/יג תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' קכ
ט/יג תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' תרכד


י/821 הלכות שכנים פרק י *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


י/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
י/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
י/רה"פ פי' ר"י קאפח
י/רה"פ פי' ר"ש צדוק
י/רה"פ רמב"ם לעם
י/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
י/א אהבת אברהם עמ' לה {נטיעת אילן סרק סמוך לעיר}
י/א אוצרות הרמב"ם
י/א איכות הסביבה עמ' 90
י/א אם הדרך
י/א אנצי"ת ע' א"י ח"ג הע' 120 {מל"מ}, 122 {מ"מ}
י/א בית יעקב (טבשונסקי) סי' קנה סעיף ז {לח"מ}
י/א בית מועד (גטיניו) דף כז ע"ב {לח"מ}
י/א בני שמואל דף קיג ע"ב
י/א ברור הלכה ב"ב כד ע"ב ציון ג
י/א דלתי עזה עמ' קצב
י/א הדר איתמר עמ' רכג {מרחיקים אילן}
י/א הר המלך ח"ד עמ' ס
י/א התורה והמדינה ח"ב עמ' סב {מ"מ}
י/א זכרון יוסף (שטיינהרט) או"ח סי' ז
י/א חי' חתם סופר
י/א חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' שעח
י/א חי' ר' שמואל ב"ב עמ' קז-קח, קי
י/א חשבונות של מצוה עמ' רלט
י/א יקר הערך דף קמג {לח"מ}
י/א כבוד מלכים (מרגליות) {מל"מ}
י/א מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' קיב
י/א מילי דמרדכי
י/א מצודת דוד (שפרבר) עמ' רכה {מל"מ - הראיה מאילן}
י/א מרכבת המשנה מהדו"ב
י/א משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' רעז-רעט
י/א משנת יעקב כאן
י/א משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' תסה {לח"מ}
י/א נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 87
י/א ס' יובל לדוד קוטלר עמ' 272
י/א סודו של המשפט העברי עמ' 395
י/א ענבי פתחיה עמ' 211
י/א ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' קלז
י/א צרור הכסף (הראשון) עמ' רנב
י/א קובץ ביאורים (שפירא)
י/א קול יהודה (גרשוני) עמ' קכה
י/א קול צופיך עמ' קמא
י/א קרית מלך
י/א שדה הארץ ח"א דף לח ע"א
י/א שמעתתא דבי רב עמ' רנז {הגהמ"י}, שכט {נוהג בזה"ז}
י/א תבואת יקב (פרידמן) עמ' קיד {מ"מ - א"י}
י/א תורת ציון עמ' 346-347
י/א תחומין חי"ב עמ' 476
י/ב איכות הסביבה עמ' 65
י/ב באר דוד ב"ק ח"א סי' יג אות ח
י/ב בית יעקב (טבשונסקי) סי' קנה סעיף ז {מ"מ}
י/ב ברור הלכה ב"ב כד ע"ב ציון ח
י/ב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' שטו, שכה
י/ב זכרון משה אליהו עמ' עד
י/ב ס' יובל לדוד קוטלר עמ' 272
י/ב סודו של המשפט העברי עמ' 386
י/ב שו"ת רשב"ש עמ' ב
י/ג אור הישר [אור הישר ירושלמי ב"ב פ"ב ה"ח]
י/ג איכות הסביבה עמ' 61
י/ג אנצי"ת ע' בית הקברות הע' 26
י/ג ברור הלכה ב"ב כה ע"א ציון א
י/ג חסדי דוד ח"ד עמ' שעב
י/ג ס' יובל לדוד קוטלר עמ' 272
י/ג סודו של המשפט העברי עמ' 384
י/ד איכות הסביבה עמ' 61
י/ד ברור הלכה ב"ב כה ע"א ציון א
י/ד כרע רבץ פי"ח {למזרח העיר}
י/ד ס' יובל לדוד קוטלר עמ' 272
י/ד סודו של המשפט העברי עמ' 384
י/ד קונטרסי שעורים ב"ב דף עד
י/ד שו"ת מהר"י וייל סי' קע
י/ד שחר אורך עמ' תיא {הגהמ"י}
י/ד תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' יג
י/ה אהל משה (הורוביץ) ח"א ב"ב יח ע"א
י/ה אור הישר [אור הישר ירושלמי ב"ב פ"ב ה"ט]
י/ה איכות הסביבה עמ' 59
י/ה אמונת עתיך גל' 122 עמ' 49
י/ה באר לחי ראי
י/ה בית אהרן (כהן)
י/ה בית אהרן וישראל גל' מ עמ' לב {הגהמ"י אות ד}
י/ה בית אפרים - שו"ת חושן משפט סימן כו ד"ה אלא דלפ"ז
י/ה בית אפרים חו"מ דף מב ע"א
י/ה ברור הלכה ב"ב יח ע"ב ציון א
י/ה ברור הלכה ב"ב כב ע"ב ציון כ
י/ה ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' שכג-שכד
י/ה דברות משה ב"ב ח"א סי' יג ענף א
י/ה דברי אליהו (חזן) ח"ב עמ' קסז-קעא
י/ה דלתי עזה עמ' קנב, קעא
י/ה ההגנה על צנעת הפרט עמ' 277
י/ה הון רב ח"ב דף נח ע"ב
י/ה המאור הגדול (יעבץ) עמ' קצג
י/ה זכרון משה אליהו עמ' עד
י/ה זרע יצחק (לומברוזו)
י/ה חזו"א על הרמב"ם
י/ה חזון יחזקאל ב"ב פ"א ה"א וה"ז
י/ה חי' ר' אפרים מרדכי
י/ה כבוד יו"ט
י/ה כטל אמרתי עמ' קנה
י/ה לבוש מרדכי ב"ב (תשעד) סי' ח אות ח {לח"מ}
י/ה מאור למלך ב"ב עמ' מד-מה
י/ה משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' רמט-רנ
י/ה משנת יעקב זרעים ח"א עמ' כב-כג
י/ה משנת יעקב כאן
י/ה משנת יעקב נזיקין עמ' ה
י/ה משנת ר' אהרן שכנים עמ' סו-פח
י/ה משפט שלמה (זפרני, תשנה) סי' יט סעיף ב
י/ה משפטי ישראל עמ' 149, 154, 157, 164, 175 {הגהמ"י אות ד}, 177
י/ה נועם חי"ב עמ' ריח
י/ה נזר הקדש (קפלן)
י/ה סודו של המשפט העברי עמ' 383
י/ה צרור הכסף (הראשון) עמ' רנב
י/ה קונטרסי שעורים ב"ב דף סט
י/ה שו"ת הרדב"ז ח"א סי' תקנא
י/ה שחר אורך עמ' תח
י/ה שנות חיים (אויסאיבל) נזקי שכנים סי' א ס"ז ס"ק י, סי' כא ענף ד
י/ה שנתון המשפט העברי חט"ז עמ' 46 {הגהמ"י}, 54
י/ה שעורי עיון התלמוד ב"ב עמ' לה-לו
י/ה שערי צדק ח"ג עמ' 160
י/ו אות היא לעולם ח"ב דף עט ע"ג
י/ו אנצי"ת ע' גירי הע' 1
י/ו ברור הלכה ב"מ קיז ע"א ציון ז פסקה ד
י/ו הר המלך ח"ד עמ' ס
י/ו חזון יחזקאל ב"ב פ"א ה"א
י/ו לב נתיבות נתיב א סעיף א ס"ק א
י/ו מנחת צבי (שפיץ) ח"א דף עח {הגהמ"י אות ה}
י/ו מקורות לפסקי הרמב"ם
י/ו משנת יעקב
י/ו עמק המשפט ח"ג עמ' רח
י/ו פסקי ב"ד הרבנות ירושלים - דיני ממונות ח"א עמ' רח
י/ו פסקי ב"ד קרית ארבע עמ' 91
י/ו קרית מלך
י/ו שלמי מנחם - שכנים ושכירות פועלים עמ' רו-רז, ריד
י/ו שמרו משפט ח"ב עמ' קיג
י/ו שערי צדק ח"ג עמ' 143
י/ו תחומין חי"א עמ' 371
י/ז אבן האזל
י/ז אור שמח
י/ז אנצי"ת ע' אילן הע' 50
י/ז ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' נו
י/ז ביצחק יקרא (תשע) סי' צז סעיף א ד"ה ובדעת הרמב"ם
י/ז בית אהרן (כהן)
י/ז בכורי הארץ עמ' 322, 336, 338, 340 {א"צ להרחיק}
י/ז ברור הלכה ב"ב כו ע"א ציון ו
י/ז ברור הלכה ב"ב כז ע"ב ציון ג פרק ג {כר' יוסי}
י/ז גדולי שמואל ב"ב דף כה ע"ב
י/ז דברי לוי הל' כלים - שעורים במסכתות עמ' ב
י/ז חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' כו
י/ז חק לישראל שיתוף נכסים עמ' 285, 286, 288, 289
י/ז יורה חכימא (תשח) עמ' רסא
י/ז מילי דמרדכי
י/ז מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קכג
י/ז משה ידבר (תקפז) שו"ת דף סד ע"ג
י/ז משה ידבר (תשעו) עמ' שס
י/ז משנת יעקב
י/ז משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' עג-עו
י/ז סופר המלך ח"ב עמ' רמד
י/ז צרור הכסף (הראשון) עמ' רנב
י/ז קובץ ביאורים (שפירא)
י/ז קונטרסי שעורים ב"ב דף 150
י/ז ר"י ששפורטש עמ' 340
י/ז שחר אורך עמ' תיא {כשם שזה חופר}
י/ז שכר שכיר סוגיות ח"א סי' מג אות ו
י/ז שלחן המלך דף עג ע"ב
י/ז שלמי מנחם - שכנים ושכירות פועלים עמ' רכג-רכד
י/ז שמן למאור (אנגלרד) סי' נד אות א
י/ז שנות חיים (אויסאיבל) נזקי שכנים סי' כג ס"ד
י/ז שפתי דעת ח"א עמ' קעב
י/ח אולם המשפט סי' קנה סעיף טו-טז
י/ח אוצר א"י ח"ו עמ' 185
י/ח אמרי כהן ב"ב סי' ד ס"ק ה
י/ח אנצי"ת ע' ארבע אמות (ב) הע' 109, ע' א"י ח"ג הע' 352
י/ח אשר למלך
י/ח באר מים חיים (נוסינזון) ב"ב דף כו
י/ח ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' נו
י/ח ביצחק יקרא (תשע) סי' צז סעיף א ד"ה ובדעת הרמב"ם
י/ח בית אהרן (כהן)
י/ח בית יעקב (טבשונסקי) סי' קנה סעיף יב {לח"מ}
י/ח ברור הלכה ב"ב כו ע"א ציון ד
י/ח ברור הלכה ב"ב כז ע"ב ציון ד
י/ח ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' שכ-שכא
י/ח גדולי שמואל ב"ב דף כה ע"ב {מל"מ}
י/ח דבש תמר
י/ח דליית הכרם עמ' תתתלג {מ"מ} [צ"ל שהצל רע לבית השלחין]
י/ח הר המלך ח"ד עמ' ס
י/ח והיה העולם עמ' 212
י/ח זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 243
י/ח חזו"א ב"ב סי' יד ס"ק ז, חו"מ לקוטים סי' כא לדף ב, כלאים סי' יג ס"ק יז
י/ח חזו"א על הרמב"ם
י/ח חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' מא-מב, ב"ק-ע"ז עמ' כו
י/ח חק לישראל שיתוף נכסים עמ' 289-287
י/ח יורה חכימא (תשח) עמ' רסא {מל"מ}
י/ח לחקרי הלכות סי' קב, תד
י/ח מחנה יהודה (אשכנזי) דף קנה ע"ד
י/ח מטה יחיאל סי' קב
י/ח מילי דמרדכי
י/ח מעיני המים
י/ח מקורות לפסקי הרמב"ם
י/ח משנת יעקב זרעים ח"א עמ' יט-כב, ח"ב עמ' עג-עו
י/ח משנת יעקב כאן
י/ח משנת יעקב קנין עמ' קמא
י/ח נזר הקדש (קפלן)
י/ח עומק הפשט ח"ג עמ' מג
י/ח פרי חיים (הליר)
י/ח צרור הכסף (הראשון) עמ' קז, רנג
י/ח קובץ ביאורים (שפירא)
י/ח שלמי מנחם - שכנים ושכירות פועלים עמ' רכה
י/ח שנות חיים (אויסאיבל) נזקי שכנים סי' כב ס"ג ס"ק ד, ס"ד, סי' לה ענף א ס"א ס"ק ח


יא/822 הלכות שכנים פרק יא *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יא/רה"פ בית אהרן (כהן)
יא/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יא/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יא/רה"פ פי' ר"י קאפח
יא/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יא/רה"פ רמב"ם לעם
יא/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יא/א אהל שרה לאה עמ' רמד {מסייע}
יא/א איכות הסביבה עמ' 66
יא/א אפיקי מגינים ב"ק סי' ז-ח {רקתא}
יא/א ארץ הצבי (שכטר) עמ' רנז {ר"ח הלוי}
יא/א באר דוד ב"ק ח"א סי' יג אות ח
יא/א באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פי"ד ה"ז מושב שרים אות כט
יא/א בינת דניאל ח"א עמ' רי, רכז-רכח
יא/א ביצחק יקרא (תשע) סי' יח סעיף ד
יא/א בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' כב {ר"ח הלוי}
יא/א בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' ק {ר"ח הלוי}
יא/א בעקבי הצאן עמ' מה {ר"ח הלוי}
יא/א ברור הלכה ב"ב כד ע"ב ציון ח
יא/א ברור הלכה ב"ב כו ע"א ציון ב
יא/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' שכה, שלט
יא/א דינא דגרמי (ברזל) ציון במשפט סי' מב
יא/א החזקה במשפט העברי עמ' 242
יא/א ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ו עמ' שלא
יא/א חזון יחזקאל חולין פ"א ה"א {ר"ח הלוי}
יא/א חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' לב עמ' קיב-קיג, סי' לד עמ' קיז {ר"ח הלוי}, סי' ס עמ' קנט
יא/א חי' הגר"ח החדש עמ' שצה {על בעל הרקתא להרחיק}
יא/א חי' ר' חיים הלוי דף קא
יא/א חי' ר' שמואל ב"ק עמ' ס
יא/א חי' רבנו חיים הלוי
יא/א יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' קצא, שעג-שעד
יא/א לחקרי הלכות סי' קלז
יא/א לקוטי שעורים (שטיין) חולין (תשסז) סי' טז ס"ק ב {ר"ח הלוי}
יא/א מאור למלך ב"ק עמ' קה, קי
יא/א מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' צה {ר"ח הלוי}
יא/א מאורי אש השלם עמ' רמג {ר"ח הלוי}
יא/א מגל ח"ז עמ' 79, 80, 82
יא/א מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' תפא
יא/א מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' ריט
יא/א מעיני המים
יא/א משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' קיד, קיט {ר"ח הלוי}
יא/א משפט שלמה (זפרני, תשנה) סי' כו סעיף ד ס"ק א
יא/א ס' יובל לדוד קוטלר עמ' 272
יא/א סוגיות בדיני ממונות עמ' 142 {מ"מ}, 147
יא/א סודו של המשפט העברי עמ' 386
יא/א סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' מט {ר"ח הלוי}
יא/א עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' קלו {ר"ח הלוי}
יא/א עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' שח {ר"ח הלוי}
יא/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שיז
יא/א פנת יקרת (תשנד) סי' קב אות א, סי' קסג אות ב {ר"ח הלוי}
יא/א פנת יקרת (תשעא) עמ' תמה, תשי {ר"ח הלוי}
יא/א פעמוני זהב סי' קנה סעיף ה {לח"מ}
יא/א צבא המלך עמ' קצ
יא/א צהר הבית עמ' פ {ר"ח הלוי}
יא/א צרור הכסף (הראשון) עמ' רנד
יא/א קדשי יהושע עמ' שנ, תקמז, תרסב {ר"ח הלוי}
יא/א קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' רג {הרוח מסייעת}
יא/א קונטרסי שעורים ב"ב דף עט
יא/א קונטרסי שעורים ב"ק שעור יא אות ז, שעור יג אות יד
יא/א קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' קלט {ר"ח הלוי}
יא/א קרית מלך
יא/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' שכח, תריז
יא/א שו"ע הרב הל' נזקי ממון ס' יז-יח
יא/א שכר שכיר סוגיות ח"א סי' לה אות ה {ר"ח הלוי}
יא/א שלמי מנחם - שכנים ושכירות פועלים עמ' קח
יא/א שם מרדכי עמ' 243
יא/א שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' עז {ר"ח הלוי}
יא/א שעורי ר"א ליכטנשטין דינא דגרמי עמ' 150
יא/א שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' צט, קב
יא/א שעלי דעת גל' ג עמ' 166
יא/א שערי טהר ח"ב שער ד סי' יד אות ב, סי' כב, ח"ד שער א סי' ג אות ג, סי' ה אות ד, ח"ה שער ב סי' כד אות א
יא/א שערי צדק ח"ג עמ' 161
יא/א תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' קא
יא/א תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תשנז
יא/א תחומין ח"ז עמ' 404
יא/א תפארת אברהם ב"ק עמ' סח
יא/ב אבן האזל
יא/ב אהל שרה לאה עמ' רמד {מסייע}
יא/ב אוצרות הרמב"ם
יא/ב אנצי"ת ע' אש הע' 161, ע' גרמא הע' 293, 294, 297
יא/ב אשר למלך
יא/ב באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פי"ד ה"ז מושב שרים אות כט
יא/ב בני שמואל דף נד ע"א
יא/ב ברור הלכה ב"ב כו ע"א ציון ב
יא/ב דברות משה ב"ק ח"א סי' לח ענף א
יא/ב דינא דגרמי (אינגבר) עמ' כט-ל, רל
יא/ב חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' לב עמ' קיב-קיג
יא/ב חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' סט
יא/ב חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' סט
יא/ב חסדי דוד ח"ד עמ' פג
יא/ב חק לישראל נזיקין עמ' 283
יא/ב יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' קצא, שעג-שעד
יא/ב לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' יג אות א-ה
יא/ב מגל ח"ז עמ' 79
יא/ב מחנה יהודה (אשכנזי) דף קנח ע"ב
יא/ב מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' תעט, תפא
יא/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/ב משאת מרדכי ב"ק עמ' רנה
יא/ב משנת המדינה עמ' 230
יא/ב משפט שלמה (זפרני, תשנה) סי' כו סעיף ד ס"ק א
יא/ב ס' יובל לדוד קוטלר עמ' 272
יא/ב סוגיות בדיני ממונות עמ' 142 {מ"מ}, 147
יא/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שיז
יא/ב צרור הכסף (הראשון) עמ' רנד
יא/ב קונטרסי שעורים ב"ב דף עט
יא/ב ר' יונתן מלוניל על ב"ק עמ' 397
יא/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' שכח, תריז
יא/ב שדה הארץ ח"ב דף קא ע"ב {מ"מ}
יא/ב שם מרדכי עמ' 243 {מכח המזיק}
יא/ב שעלי דעת גל' ג עמ' 157-160, 166, 168 {הוליכה הרוח את המוץ והזיק - פטור}
יא/ב שערי זיו ח"ב דף כה ע"א
יא/ב תולדות שם דף לב ע"ד
יא/ג אמרי כהן ב"ב סי' ד ס"ק יט
יא/ג אנצי"ת ע' גירי הע' 2
יא/ג באהלה של תורה או"ח סי' צו אות א
יא/ג באר לחי ראי
יא/ג ברור הלכה ב"ב כה ע"ב ציון ה
יא/ג ברור הלכה ב"ב כו ע"א ציון ב פרק ב (השני) {חייב לשלם}, פרק ד {לח"מ}
יא/ג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' שו
יא/ג דלתי עזה עמ' רה
יא/ג הלכות היזק ראיה עמ' רצ
יא/ג זכרון משה אליהו עמ' עד
יא/ג חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' לב עמ' קיג
יא/ג חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' לח
יא/ג מחנה יהודה (אשכנזי) דף קמו ע"ג
יא/ג מעיני המים
יא/ג משנת יעקב כאן
יא/ג משנת יעקב נזיקין עמ' ו {כותש ריפות}
יא/ג פסקי ב"ד קרית ארבע עמ' 96
יא/ג קונטרסי שעורים ב"ב דף 150
יא/ג שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' רא
יא/ג שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' תמט
יא/ג שלמי מנחם - שכנים ושכירות פועלים עמ' קטו
יא/ג שם מרדכי עמ' 243 {מכוחו}
יא/ג תורת ההגיון בהלכה עמ' 82
יא/ד אבקת רוכל (תשסב) עמ' תיב
יא/ד אבקת רוכל (תשעז) עמ' שמה, שסז
יא/ד אהל שרה לאה עמ' תקטו, תקיח
יא/ד אהלי שם (פרץ) ב"ב עמ' לט
יא/ד אולם המשפט סי' קנה סעיף ח
יא/ד אור הישר [מפרשים לעיל פ"ו הי"ב ופ"ח ה"ה]
יא/ד איכות הסביבה עמ' 67
יא/ד איש על העדה (אלאביץ) עמ' 200
יא/ד אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' קד {ראב"ד}, קו-קח
יא/ד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יא/ד בית אהרן וישראל גל' לג עמ' צב {חזקת נזיקין - לאלתר}, צד {לא מועילה חזקה בהיזק ראיה}, צה, קא {החזיק לפני שנעשה כקוטרא}
יא/ד בית אהרן וישראל גל' לג עמ' קא-קב
יא/ד בית דוד (תשעט) חו"מ סי' שכג
יא/ד ברור הלכה ב"ב כג ע"א ציון א
יא/ד ברור הלכה ב"ב כה ע"ב ציון ה
יא/ד ברכת אברהם (תשנד) חי' ש"ס עמ' עה
יא/ד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' רסח, שכט
יא/ד גליוני הגר"ש עמ' קד {לח"מ}
יא/ד דברות משה ב"ב ח"א סי' טו ענף ב, ח"ב סי' נז ענף א, ה
יא/ד דברי אליהו (חזן) ח"ב עמ' קעא-קעד
יא/ד דגל מחנה אפרים (לניאדו) או"ח סי' ג סעיף מד עמ' עה
יא/ד דינא דחיי ח"ב דף קב ע"ג
יא/ד דינא דמלכותא דינא עמ' 447
יא/ד הגהות רימ"א {מ"מ}
יא/ד ההגנה על צנעת הפרט עמ' 283
יא/ד החזקה במשפט העברי עמ' 245
יא/ד הלכות היזק ראיה עמ' קעא, קעד, קפא {מ"מ}, קפג-קפד {לח"מ}, ריח, רכא, רכה {מ"מ}, רלה, רלח, רמה-רמו, רנ, רנה-רנו {מ"מ}, רס-רסא {מ"מ}, רסב
יא/ד והיה העולם עמ' 110
יא/ד ויען יצחק עמ' שח, של, שלב
יא/ד זכור זאת ליעקב עמ' קפה, קפז-קפט
יא/ד זכרון משה אליהו עמ' עב, ק
יא/ד חדושים ובאורים (גרי') ב"ב סי' ד ס"ק ד
יא/ד חזו"א ב"ב סי' ט ס"ק א, סי' י ס"ק יב, סי' יא ס"ק ו-ח
יא/ד חזו"א על הרמב"ם
יא/ד חזון יחזקאל ב"ב פ"א ה"ו
יא/ד חקרי לב (המאור) חו"מ ח"א עמ' תה
יא/ד חקרי לב (שלוניקי) חו"מ ח"א דף קלד
יא/ד יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' נ, רצד, שנז
יא/ד ישורון ח"כ עמ' כג {מ"מ}
יא/ד לבוש מרדכי ב"ב (תשעד) סי' א אות ג-ה, סי' ב אות ג, סי' יא אות ג
יא/ד לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' ס אות ו {ראב"ד}
יא/ד לבוש מרדכי ב"ק סי' לו (עה ע"ד, עו ע"א)
יא/ד לחקרי הלכות סי' קד
יא/ד לשון למודים חו"מ דף לט ע"א {ראב"ד}
יא/ד מחנה יהודה (אשכנזי) דף קמ ע"א {מ"מ}
יא/ד מטה אהרן ב"ב עמ' לא
יא/ד מנחת צבי (שפיץ) ח"א דף סו
יא/ד משנת יעקב
יא/ד משנת ר' אהרן שכנים עמ' פח-ק
יא/ד משפט שלמה (זפרני, תשנה) סי' כט סעיף א ס"ק ב, סי' ל סעיף א ס"ק ב
יא/ד משפטי ישראל עמ' 154, 162, 182
יא/ד משפטי שכנים פ"ב שאלה ז
יא/ד נזר הקדש (קפלן) דף רכב
יא/ד נתיבות המשפט סי' קנג ס"ק ג
יא/ד נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' יב {רקתא}
יא/ד נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' תקכא, תקכג
יא/ד ס' יובל לדוד קוטלר עמ' 272
יא/ד סודו של המשפט העברי עמ' 387
יא/ד עומק הפשט ח"ג עמ' מד
יא/ד עטרת צבי (דרבקין, תשמה) סי' סח
יא/ד עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ג עמ' קמ
יא/ד עמק הלכה (הורוביץ) עמ' ריד-רטו
יא/ד עמק המשפט ח"ג עמ' מח {משנת ר' אהרן}
יא/ד פד"ר חי"ח עמ' 305, 307
יא/ד פני משה (בנבנשתי) ח"ג דף פה ע"ד
יא/ד פסקי ב"ד הרבנות ירושלים - דיני ממונות ח"א עמ' רה
יא/ד פסקי ב"ד קרית ארבע עמ' 309
יא/ד פרשת השבוע (תשעב) ח"ד עמ' 203
יא/ד צרור הכסף (גטיניו) דף קנד ע"ד {ראב"ד}
יא/ד צרור הכסף (הראשון) עמ' קד, קז, רנג-רנד
יא/ד קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' שטז {מ"מ}
יא/ד קרית מלך
יא/ד קרן הצבי מצוה פב אות ד, מצוה פד אות ד
יא/ד רביד הזהב (אברך) דף מא ע"ד, מב ע"א
יא/ד שארית יוסף (תשמד) שו"ת סי' כז הערה 5 {בית הכסא}
יא/ד שבות יהודה (שו"ת) עמ' קמג
יא/ד שברי לוחות עמ' 96 {הגהמ"י אות ד-ה - אביאסף}
יא/ד שו"ע הרב הל' נזקי ממון ס' יח
יא/ד שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' קנג, שכה
יא/ד שו"ת הריב"ש עמ' רלז, תכט, תרכד, תרצא
יא/ד שו"ת הריטב"א סי' כ, פא
יא/ד שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' שכד
יא/ד שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' פח
יא/ד שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' תרנא
יא/ד שו"ת מהרי"ק סי' י
יא/ד שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' תקג
יא/ד שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' נג-נד, ח"ב עמ' שעא
יא/ד שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' שכד
יא/ד שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' קצ
יא/ד שו"ת ראנ"ח ח"א סי' מא
יא/ד שו"ת רשב"ש עמ' ט
יא/ד שלמי מנחם - שכנים ושכירות פועלים עמ' צב
יא/ד שמע שלמה (תווינא) עמ' קסב
יא/ד שנות חיים (אויסאיבל) נזקי שכנים סי' יא ס"ב ס"ק ד, סי' ל ס"ב ס"ק ג, ס"ד ס"ק ה, ס"ה ס"ק ד, סי' לב ס"ק ג-ד
יא/ד שנתון המשפט העברי חט"ז עמ' 79
יא/ד שעורי ר' שמואל ב"ב ח"א עמ' רט-רי
יא/ד שערי צדק ח"ג עמ' 163
יא/ד שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף כב ע"ב, כו ע"ג
יא/ד שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' צד {מ"מ}, קיב
יא/ד תורת המשפט ח"א עמ' 199, 200
יא/ד תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' לב, פא, קיט
יא/ד תחומין ח"ז עמ' 404
יא/ד תשובות ר"א בן הרמב"ם סי' קא, עמ' 160
יא/ה אבקת רוכל (תשעז) עמ' שמה, שסז
יא/ה אגרות משה חו"מ ח"ב עמ' רכד
יא/ה אור הישר [דברי ריבות סי' רעה]
יא/ה איכות הסביבה עמ' 79, 81
יא/ה אמת ליעקב עמ' קכא
יא/ה אנצי"ת ע' אסטניס הע' 34
יא/ה ארחות משפט עמ' קפט {קול הנכנסים}
יא/ה בית יעקב (טבשונסקי) סי' קנה סעיף יח {לח"מ}
יא/ה בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תלא
יא/ה בצדק ובמשפט עמ' יז
יא/ה ברור הלכה ב"ב כ ע"ב ציון ק פרק ב, ד {אין חזקה לחנות בחצר}
יא/ה ברור הלכה ב"ב כג ע"א ציון א
יא/ה ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' של, שמ
יא/ה גליוני הגר"ש עמ' קד (לפני הלכה ד) [עי' ראב"ד הל' שבת פכ"ו הט"ו]
יא/ה דברות משה ב"ב ח"א סי' טו ענף א, ד
יא/ה דברי ריבות (תשעב) עמ' תלב
יא/ה ויען יצחק עמ' שח-שט
יא/ה חזון יחזקאל ב"ב פ"ב ה"ו
יא/ה חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' כו-כז
יא/ה לבוש מרדכי ב"ב (תשעד) סי' יא אות א-ג
יא/ה מחנה יהודה (אשכנזי) דף קנה ע"ד
יא/ה מעיל שמואל (פלורנטין) [עי' פ"ח ה"ז]
יא/ה מעיני התורה ח"ב עמ' קנט
יא/ה מקור ישראל דף צז ע"ג {קפדן}
יא/ה משפט שלמה (זפרני, תשנה) סי' כב סעיף ב ס"ק ב, סי' כג סעיף ד ס"ק ג, סי' כה סעיף ד
יא/ה נועם חי"ב עמ' ריט
יא/ה נשמת אברהם ח"ג עמ' קפו
יא/ה סודו של המשפט העברי עמ' 391, 392
יא/ה עמק המשפט ח"ג עמ' רעט {אהא"ז}
יא/ה צרור הכסף (הראשון) עמ' רנו
יא/ה שו"ת מהרי"ק סי' י
יא/ה שו"ת מהרלב"ח סי' צז (א)
יא/ה שלמי מנחם - שכנים ושכירות פועלים עמ' קכו, קלט, קנה, קעח
יא/ה שנות חיים (אויסאיבל) נזקי שכנים סי' יז ענף א ס"ב ס"ק ב {טעם אביי שמתיר בחצר אחרת}
יא/ה שעורי ר' שמואל ב"ב ח"ב עמ' מה
יא/ה תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' לב, פא, קיט
יא/ו אפיקי מגינים ב"ב סי' ט
יא/ו באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יא/ו דברות משה ב"ב ח"א סי' טו ענף ה
יא/ו דברי אליהו (חזן) ח"ב עמ' קעד-קעח
יא/ו דברי משפט סי' קנה אות א {מ"מ}
יא/ו דברי משפט סי' קנה סעיף א
יא/ו הלכות היזק ראיה עמ' קפב, רלח, רמה, רמט, רנה-רנו, רסא {מ"מ}, רסב
יא/ו זכור זאת ליעקב עמ' קפה {לא מחית}, קפז-קפח
יא/ו זכרון משה אליהו עמ' עב
יא/ו חזון יחזקאל ב"ב פ"א ה"ו
יא/ו חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 293, 298-297, ח"ג עמ' 230-229
יא/ו חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' סה
יא/ו חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' סה
יא/ו חי' הריטב"א ב"ב עמ' נג
יא/ו חקרי לב (המאור) מהדו"ב ח"ב עמ' רה {מ"מ}
יא/ו יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' נ, רצד, שכז-שכח
יא/ו משנת ר' אהרן שכנים עמ' צ
יא/ו נר למאור (רבינוביץ) דף נד ע"ב
יא/ו נתיבות המשפט סי' קנג ס"ק יד, יפלס נתיב אות כז
יא/ו נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' תקכג
יא/ו סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' קסה
יא/ו עטרת צבי (דרבקין, תשמה) סי' סח
יא/ו עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ג עמ' קמ
יא/ו עמודי שלמה ח"ג עמ' רמז
יא/ו ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' קלו-קלז
יא/ו ערך שי חו"מ סי' קנח סעיף ה
יא/ו פד"ר חי"ח עמ' 311, 314
יא/ו צרור הכסף (הראשון) עמ' קח, רנה
יא/ו קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' שכ
יא/ו קרית מלך
יא/ו שו"ת הרשב"א מכ"י סי' רצו
יא/ו שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תקלג
יא/ו שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' תח, ח"ב עמ' שב
יא/ו שלמי מנחם - שכנים ושכירות פועלים עמ' קפו
יא/ו שנות חיים (אויסאיבל) נזקי שכנים סי' לג ס"א ס"ק ב-ג {מ"מ - כחזקת ג"ש}, ד {מ"מ - לא נזכר בגמרא}
יא/ו שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' קפו
יא/ו שעורי ר' שמואל ב"ב ח"א עמ' רד, רח, רי
יא/ו שער משפט סי' קנה ס"ק ב
יא/ז אבקת רוכל (תשסב) עמ' תיג {מ"מ}
יא/ז באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' רי
יא/ז ברור הלכה ב"ב כג ע"א ציון א
יא/ז ברכת שאול עמ' שצט-תג
יא/ז גדולי שמואל ב"ב דף ז ע"ב {מ"מ}
יא/ז דברות משה ב"ב ח"א סי' טו ענף ה
יא/ז הלכה למשה (אלבז) עמ' רעא, תסח {מ"מ}, תקיב
יא/ז והיה העולם עמ' 174
יא/ז חזו"א ב"ב סי' יא ס"ק ה
יא/ז חק לישראל נזיקין עמ' 196
יא/ז יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' רצו
יא/ז נשמת אברהם ח"א עמ' רפ
יא/ז ערך שי חו"מ סי' קנה סעיף ג
יא/ז פסקי ב"ד קרית ארבע עמ' 309
יא/ז צרור הכסף (הראשון) עמ' צו-צז, קח, רטו-רטז, רנה
יא/ז קרית מלך
יא/ז שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' שכז
יא/ז שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' רמט
יא/ז שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' תח
יא/ז שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' שכז
יא/ז שנות חיים (אויסאיבל) נזקי שכנים סי' יא ס"ב ס"ק ד {מ"מ - אם הניזק קדם}, סי' לג ס"א ס"ק ב-ג {מ"מ - אם נחלקו}
יא/ז תרומת הדשן פסקים סי' קלז {הגהמ"י אות ד}


יב/823 הלכות שכנים פרק יב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יב/רה"פ פי' ר"י קאפח
יב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יב/רה"פ רמב"ם לעם
יב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יב/א אולם המשפט סי' קעד סעיף א, ג
יב/א אמונת עתיך גל' 116 עמ' 78-79
יב/א אמרי משפט ח"א עמ' שטו
יב/א אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' מו אות ה
יב/א אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' מו
יב/א אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' רעט
יב/א אנצי"ת ע' בר מצרא הע' 242
יב/א בית אהרן וישראל גל' סו עמ' עז {מעלינן ליה כנכסי דבר מריון - דוקא בשדה הבעל}
יב/א בית יחזקאל (סרנה) ב"ב עמ' מו
יב/א ברור הלכה ב"ב יב ע"ב ציון א
יב/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"י עמ' קמד, קמז
יב/א ברכת שלמה חו"מ עמ' קעז
יב/א דברי משפט סי' קעד סעיף א
יב/א דליית הכרם עמ' תתתלג {מ"מ - לחלון}
יב/א היכל מלך דף סב ע"ד
יב/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' כא
יב/א ויקרא אברהם חו"מ סי' לט (עג ע"ד)
יב/א זכרון משה אליהו עמ' סג-סד
יב/א חזו"א על הרמב"ם
יב/א חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' קי
יב/א חי' חתם סופר
יב/א חק לישראל שיתוף נכסים עמ' 173, 174, 177, 208
יב/א יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' סז, תסג
יב/א יורה חכימא (תשח) עמ' ריח-רכ
יב/א לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' כג אות ד-ו
יב/א מחנה יהודה (אשכנזי) דף קעו ע"ד, קעז ע"א
יב/א מטה אהרן ב"ב עמ' לט
יב/א מילי דמרדכי
יב/א מלבושי יו"ט ח"א דף עח ע"ד
יב/א מעיני המים
יב/א מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/א משנת יעקב
יב/א משנת ר' אהרן שכנים עמ' כ
יב/א משפט שלמה (זפרני, תשנה) סי' מא סעיף א ס"ק ב
יב/א משפטי ארץ ח"א עמ' 448 {בר מצרא מטעם "ועשית הישר והטוב"}
יב/א משפטי שמואל (רבינוביץ) ח"א דף לח ע"א-ע"ד
יב/א נודע ביהודה השלם חו"מ עמ' קטו
יב/א ס' יובל לדוד קוטלר עמ' 266
יב/א סודו של המשפט העברי עמ' 749
יב/א סוכה וארבעת המינים עמ' 272
יב/א עמק המשפט ח"ג עמ' ו
יב/א פנים חדשות [תורת אמת (שפו) קכט]
יב/א פעמוני זהב סי' קסא סעיף ד, סי' קעד סעיף א
יב/א פרי האדמה הלכות טוען ונטען פרק יב הלכה ב (ד"ה ענין)
יב/א פרשת השבוע (תשעב) ח"א עמ' 89
יב/א צרור הכסף (הראשון) עמ' רכו
יב/א קרית מלך
יב/א קרני ראם (ירמוש) עמ' תנג
יב/א שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' קנא
יב/א שו"ת הרא"ש עמ' תה
יב/א שו"ת מהר"ם מרוטנבורג (תשעה) ח"א עמ' שלג, ח"ג עמ' תט
יב/א שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' תרסה
יב/א שו"ת ר' יצחק הלוי (תשע) עמ' קח, קי
יב/א שורת הדין ח"ב עמ' שכג, שכה
יב/א שלמי מנחם - שכנים ושכירות פועלים עמ' סג-סד, סט
יב/א שנתון המשפט העברי ח"ב עמ' 140
יב/א שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' קסז, קסט
יב/א תורת אמת (שפו) סי' קכט
יב/א תורת אמת (תשסו) עמ' תסט
יב/א תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' מב
יב/א תרומת הדשן שו"ת סי' שמ {הגהמ"י אות ב}
יב/א תשורת שי מהדו"ק סי' ו, תקנח
יב/ב אור הישר [אור הישר ב"ב יב ע"ב]
יב/ב בד קודש (פוברסקי) ב"ב עמ' מה
יב/ב בינת דניאל ח"א עמ' רצא
יב/ב ברור הלכה ב"ב יב ע"ב ציון א
יב/ב ברור הלכה ב"מ קח ע"א ציון י פסקה ח
יב/ב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"י עמ' קמט-קנ
יב/ב דברות משה ב"ב ח"א סי' ט ענף א, סי' יב הערה נט
יב/ב ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 228
יב/ב חי' הגר"ח החדש עמ' שפג {לח"מ}
יב/ב חק לישראל שיתוף נכסים עמ' 174, 176, 180
יב/ב יורה חכימא (תשח) עמ' ריח
יב/ב מחקרי ארץ ח"ה חו"מ סי' ג
יב/ב מטה אהרן ב"ב עמ' לט
יב/ב מטה יוסף (צלר) ב"ב פ"א עמ' שמט
יב/ב מלבושי יו"ט ח"א דף עט ע"ב
יב/ב מעיל שמואל (פלורנטין)
יב/ב משנת יעקב
יב/ב משנת ר' אהרן שכנים עמ' קח-קט
יב/ב נזר הקדש (תשעה) ח"א עמ' תלא
יב/ב סודו של המשפט העברי עמ' 749
יב/ב סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' קסו-קסח
יב/ב פרפרת אליעזר פנחס פרק כו פסוק נד
יב/ב צרור הכסף (הראשון) עמ' רכה
יב/ב שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קעד סעיף ב {מ"מ}
יב/ב שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' קסז, קסט
יב/ג אות היא לעולם ח"ב דף מט ע"א {לח"מ}
יב/ג ברור הלכה ב"ב יב ע"ב ציון א
יב/ג דליית הכרם עמ' תתתלג {מ"מ} [צ"ל תנו לי חצי]
יב/ג הגהות רימ"א {מ"מ}
יב/ג הדר איתמר עמ' קמ-קמא
יב/ג משנת יעקב קנין עמ' ש
יב/ג נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' צח
יב/ג ס' יובל לדוד קוטלר עמ' 268
יב/ג סודו של המשפט העברי עמ' 748-749
יב/ג צרור הכסף (הראשון) עמ' רכז
יב/ג תשובה שלמה חו"מ סי' כג
יב/ד אבני נזר חו"מ סי' קמ
יב/ד אור הישר [שבות יעקב ח"ג סי' קסד]
יב/ד אנצי"ת ע' בר מצרא הע' 248
יב/ד בין השורות עמ' רמ
יב/ד ברור הלכה ב"מ קח ע"א ציון ז
יב/ד גושפנקא דמלכא
יב/ד זרע יעקב (נאים) סי' יז (כו ע"א)
יב/ד חק לישראל שיתוף נכסים עמ' 102, 109
יב/ד יורו משפטיך ליעקב סי' קו {הגהמ"י}
יב/ד כבוד יו"ט
יב/ד מעיני התורה ח"ב עמ' קסב {שותק מסלק}
יב/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/ד משנת יעקב
יב/ד משפטי ארץ ח"א עמ' 449 {שותף}
יב/ד נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' נז, פה
יב/ד ס' יובל לדוד קוטלר עמ' 268
יב/ד צרור הכסף (הראשון) עמ' צט {ועשית הישר והטוב}, רכח
יב/ד קרית מלך
יב/ד שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' ריב
יב/ד שו"ת מהרי"ק סי' כ {שותף במטלטלין}
יב/ד שו"ת ר"מ גאויזון עמ' קטו {שותף עדיף ממצרן}, ריח, ריט {שותף מסלק לוקח}
יב/ד שו"ת רשב"ש עמ' נ
יב/ד שער המלך (שושן) עמ' קמז
יב/ד שערי תורת התקנות ח"ג עמ' 3
יב/ד תורת אמת (תשסו) עמ' תנח
יב/ד תרומת הדשן שו"ת סי' שלח הערה 19
יב/ד תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 97-96 {מסלקים}
יב/ה אור הישר [דברי ריבות סי' קנח]
יב/ה אות היא לעולם ח"ב דף מט ע"א {מ"מ}
יב/ה אמונת עתיך גל' 122 עמ' 49 {ועשית הישר והטוב}
יב/ה אנצי"ת ע' בר מצרא הע' 1, 2, 4, 11, 13, 254, 265, 267, 268, 270-272
יב/ה ארעא דרבנן (תשעט) עמ' ק
יב/ה בין השורות עמ' רמ
יב/ה ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' סא
יב/ה ביצחק יקרא (תשע) סי' קג ד"ה וכתב {מ"מ}
יב/ה ברוך אומר חו"מ עמ' מב
יב/ה ברור הלכה ב"מ קח ע"א ציון ז, ציון י פסקה א, ב"מ קח ע"ב ציון ב (השני), ציון מ
יב/ה ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ב עמ' קצד
יב/ה ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"י עמ' קסד-קסו
יב/ה דברי ריבות (תשעב) עמ' רלח
יב/ה החזקה במשפט העברי עמ' 270-271 {שהה המצרן}
יב/ה המשפט העברי עמ' 514-513
יב/ה הרמב"ם - שמרנות עמ' 290
יב/ה חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' קנז
יב/ה חי' הגר"ח ב"מ עמ' ריט-רכ {בני מיצר רבים, האם זכות המצרן היא על הלוקח או על המקח}
יב/ה חי' הגר"ח החדש עמ' שפג
יב/ה חק לישראל שיתוף נכסים עמ' 103 {כ"מ}
יב/ה ידי אליהו כאן, דף עב ע"ג
יב/ה יהדות בין דת למוסר עמ' 145
יב/ה כך דרכו של תלמוד עמ' 105
יב/ה לקוטי שיחות חי"ט עמ' 56
יב/ה מוסר המקרא והתלמוד עמ' קטו
יב/ה מעיל שמואל (פלורנטין)
יב/ה מעיני התורה ח"ב עמ' קסב-קסג {דינא דבר מצרא דרבנן, נשבע שלא ימכור למצרן, האם מצרן עדיף על בן המוכר}, קסד {מצרן שרוצה לקנות כדי לסחור}
יב/ה מרכבת המשנה מהדו"ב עבדים פ"ב ה"ז (בסופו) {קרוב קרוב קודם בשדה אחוזה - מצרנות}
יב/ה משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קמז
יב/ה משנת יעקב קנין עמ' שא-שג
יב/ה משפט איש תשיח-תשיט עמ' תא {לח"מ}
יב/ה מתנובות שדי ב"מ סי' קנג
יב/ה נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף ס ע"א {מ"מ}
יב/ה נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' מז, פו-פז, צח
יב/ה נתיבים במשפט העברי עמ' 230
יב/ה ס' יובל לדוד קוטלר עמ' 268
יב/ה סיני ק עמ' תתפח {מ"מ}
יב/ה עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' קסז
יב/ה פד"ר ח"ו עמ' 206
יב/ה ציץ אליעזר ח"ח סי' מא אות ז
יב/ה צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' לז אות ג בהוספות
יב/ה צרור הכסף (הראשון) עמ' צט {מצרן קודם לקרוב, מ"מ בשם רשב"א}, קא {מכר לשותפו, מצרנים הרבה}, רכח, רלא {שותף במו"מ}
יב/ה קרית מלך
יב/ה ראש אליהו ח"ג עמ' קיד {מל"מ}
יב/ה שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' רצח
יב/ה שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' שפה
יב/ה שו"ת מהרי"ק סי' כ {דוקא קרקע}
יב/ה שו"ת מהרלב"ח סי' סא
יב/ה שו"ת ר"מ גאויזון עמ' ריט {שותף מסלק לוקח}
יב/ה שו"ת רשב"ש עמ' נ, נז
יב/ה שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רעה סעיף א {מל"מ}
יב/ה שער המלך (שושן) עמ' קמז
יב/ה שערי תורת התקנות ח"ג עמ' 12 {שותף במו"מ}, 15 {בני מצר רבים}
יב/ה תורת אמת (תשסו) עמ' תנח {הגהמ"י אות ה-ו}
יב/ה תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' קב
יב/ה תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' תתקנח
יב/ה תרומת הדשן שו"ת סי' שלח {הגהמ"י אות ו}
יב/ה תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 96 {דין דרבנן}, 97 {הקרקע קנויה ללוקח}, 98 {כאילו שליח}
יב/ו אבקת רוכל (תשסב) עמ' תח, תי
יב/ו אבקת רוכל (תשעז) עמ' שסג
יב/ו אנצי"ת ע' בר מצרא הע' 178, 179, 181, 273
יב/ו בית יחזקאל (סרנה) גליונות
יב/ו בית יעקב (טבשונסקי) סי' קעה סעיף ט
יב/ו ברור הלכה ב"מ קח ע"ב ציון ג, ד, ה
יב/ו גליוני הגר"ש עמ' קד {הגהמ"י - בן בעלים אינו בעלים}
יב/ו דברי ריבות (תשעב) עמ' רלט {הגהמ"י אות ז}
יב/ו דליית הכרם עמ' תתתלג {מ"מ} [צ"ל ובן המוכר הראשון אינו]
יב/ו ויקח אברהם [בתי כהונה (תצו) בית דין לג ע"ד]
יב/ו מילי דמרדכי
יב/ו מעיל שמואל (פלורנטין)
יב/ו משנת יעקב
יב/ו משרת משה (עטייה), בהשמטות
יב/ו נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף מג ע"ד {מ"מ}
יב/ו נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' עב
יב/ו צרור הכסף (הראשון) עמ' רל
יב/ו קרית מלך
יב/ו שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' לא {מ"מ, הגהמ"י}
יב/ו שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' רסז
יב/ו שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' קמ
יב/ו שערי תורת התקנות ח"ג עמ' 9
יב/ו תרומת הדשן שו"ת סי' שלח
יב/ז אור הישר [אור הישר ב"מ קח ע"ב]
יב/ז אורים גדולים (תשסג) עמ' שפה
יב/ז אורים ותומים - תומים סי' קלא ס"ק ו, ח
יב/ז אנצי"ת ע' בר מצרא הע' 278-280
יב/ז בן ידיד
יב/ז בני בנימין (נבון) חו"מ דף פג ע"א
יב/ז ברור הלכה ב"מ קח ע"ב ציון ה
יב/ז ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ב עמ' י
יב/ז ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"י עמ' רלה
יב/ז דברי יוסף (אירגס) סי' ו דף יז ע"ד {מ"מ - משמתים אותו}
יב/ז דגל מחנה אפרים (לניאדו) חו"מ סי' לא סעיף יא עמ' תסד {מ"מ}
יב/ז דינא דמלכותא (שור) עמ' תשצח
יב/ז דרך המלך דף צז ע"ב
יב/ז המסחר במשה"ע עמ' 242 {מ"מ}
יב/ז חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' קנט
יב/ז חק לישראל ערבות עמ' 672
יב/ז חק לישראל שיתוף נכסים עמ' 112
יב/ז ישא איש דף י ע"ב {הגהמ"י}
יב/ז מפענח צפונות עמ' 139
יב/ז משנת יעקב
יב/ז צרור הכסף (הראשון) עמ' ק, רל
יב/ז ר"י קארו - קובץ עמ' רנא
יב/ז שו"ת הריטב"א סי' קצז
יב/ז שו"ת רשב"ש עמ' רכא, שעב
יב/ז שמחת יו"ט (אלגזי) סי' יח
יב/ז שנתון המשפט העברי ח"ט עמ' 388
יב/ז שערי תורת התקנות ח"ג עמ' 9
יב/ז שרשי הים
יב/ז תשובות ופסקי מהרי"ט החדשים עמ' קצג
יב/ח אבקת רוכל (תשסב) עמ' תח
יב/ח אגודות אזוב מדברי דף עז ע"ד
יב/ח אוצמפה"ת ב"מ נו ע"ב הע' 130, 136
יב/ח אוצרות הרמב"ם
יב/ח אמר יוסף (אלקלעי) דף קיא ע"ב-קיב ע"ב
יב/ח אנצי"ת ע' בר מצרא הע' 57 {כ"מ}, 59, 62, 77, 143, 144
יב/ח בעי חיי חו"מ ח"א דף קלב ע"א, קלג ע"ג, קמה ע"ב
יב/ח ברור הלכה ב"מ קח ע"ב ציון ח
יב/ח בריכות מים דף קעז ע"א {כ"מ}
יב/ח ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"י עמ' רה
יב/ח גושפנקא דמלכא
יב/ח גליוני הגר"ש עמ' קד {מ"מ} [וכ"כ מ"מ הל' טוען פ"א הט"ו]
יב/ח וישב אברהם דף כו ע"ג {מל"מ}
יב/ח חזקה רבה חו"מ ח"ד עמ' 253
יב/ח חי' חתם סופר
יב/ח חי' ירוחם
יב/ח חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ג עמ' שמז-שמח
יב/ח יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' תקנה-תקנז
יב/ח ימי שלמה
יב/ח כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' רלז {מ"מ}
יב/ח מעיל שמואל (פלורנטין)
יב/ח מקום דוד [נחלה ליהושע סי' מב]
יב/ח מקור ישראל דף קה ע"ג
יב/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/ח משנת יעקב
יב/ח משנת ראשונים (בארי) - ברורי הלכות עמ' נט
יב/ח נשמת חיים (תשסח) חו"מ סי' לה עמ' נ
יב/ח נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף כו ע"א {מ"מ}, צו ע"א {כ"מ}
יב/ח נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' נד, צ, צב
יב/ח עטרת שלמה ח"א עמ' רצו, רצט
יב/ח עמודי שלמה ח"ג עמ' רמח
יב/ח ערך שי חו"מ סי' קעה סעיף יח {כ"מ}
יב/ח פד"ר ח"א עמ' 348
יב/ח פד"ר ח"ה עמ' 18
יב/ח פעמוני זהב סי' קעה סעיף מה {מ"מ}
יב/ח פרי האדמה ח"ד
יב/ח צדקה לחיים (תשסח) עמ' נה
יב/ח ציץ אליעזר ח"ו סי' מב פ"ו אות א
יב/ח צרור הכסף (הראשון) עמ' ק, רל
יב/ח ראשי בשמים (רבין) עמ' קנט
יב/ח שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' מה
יב/ח שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' רנג, רנד, רסה
יב/ח שו"ת הרד"ך עמ' שיג
יב/ח שו"ת הרדב"ז ח"א סי' שנח
יב/ח שו"ת מהרי"ל עמ' קמד
יב/ח שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' קלז, רצ
יב/ח שו"ת מהרש"ל (תשעט) עמ' קפ-קפא
יב/ח שו"ת ר"י מליריאה עמ' סז
יב/ח שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' קיא
יב/ח שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' פו
יב/ח שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' של
יב/ח שו"ת ראנ"ח ח"ב סי' קא
יב/ח שם שלמה (ארדיט) דף נט ע"ג {מל"מ}
יב/ח תורת אמת (תשסו) עמ' תנט
יב/ח תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' מג
יב/ט אבקת רוכל (תשעז) עמ' שסג
יב/ט אהבת עולם (דיהרנפורט) דף קו ע"ג {מנת המלך}
יב/ט אוצמפה"ת ב"מ סח ע"א ח"א הע' 4
יב/ט אנצי"ת ע' בר מצרא הע' 56, 69, 140, 141, 166, 169, 170, 173, 199
יב/ט ברור הלכה ב"מ קח ע"ב ציון ג פסקה ה, ציון ח, ט
יב/ט דינא דמלכותא דינא עמ' 230
יב/ט דליית הכרם עמ' תתתלג {מ"מ - אמלוך}
יב/ט חזקה רבה חו"מ ח"ד עמ' 253-252
יב/ט חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' קי
יב/ט חקרי לב (המאור) חו"מ ח"א עמ' קכד
יב/ט משנת ראשונים (בארי) - ברורי הלכות עמ' נח {הגהמ"י}
יב/ט נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף לב ע"ד {מ"מ}
יב/ט נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' נג, סג, עט, צב
יב/ט עטרת שלמה ח"א עמ' רצט
יב/ט צרור הכסף (הראשון) עמ' ק, רלא
יב/ט שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' מה, קסג
יב/ט שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' רסז
יב/ט שו"ת הריטב"א סי' קסה
יב/ט שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' רצח
יב/ט שו"ת מהרלב"ח סי' סא
יב/ט שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' קלז, רצ
יב/ט שו"ת מהרש"ל (תשעט) עמ' קפ-קפא
יב/ט שו"ת ר' אשטרוק אבן שאנג'י עמ' 211-213
יב/ט שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' של
יב/ט שו"ת ראנ"ח ח"א סי' קו, ח"ב סי' קא
יב/ט שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קעה סעיף כב
יב/ט שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' צ
יב/ט שערי תורת התקנות ח"ג עמ' 7, 10
יב/ט תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' מג
יב/ט תשורת שי מהדו"ק סי' רמח
יב/י ברור הלכה ב"מ קח ע"ב ציון ג פסקה ה, ציון ט
יב/י נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' עה, פה
יב/י שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' לג
יב/י שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' שצט, תלט
יב/י תשורת שי מהדו"ק סי' רמח
יב/יא אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קיג {ר"ח הלוי}
יב/יא אולם המשפט סי' קעד סעיף ד
יב/יא אמרי איש עמ' רלג-רלד
יב/יא אנצי"ת ע' בר מצרא הע' 322-323 {מ"מ}, 331
יב/יא באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' י {מ"מ}
יב/יא ברור הלכה ב"מ קח ע"א ציון י פסקה ה
יב/יא ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"י עמ' קפט
יב/יא זכרון יהונתן דף קיז
יב/יא חי' הגרי"ז
יב/יא ילקוט שעורים (אלתר) ב"ק עמ' פג {מ"מ}
יב/יא מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' שלט
יב/יא מלבושי יו"ט ח"א דף צו ע"ד
יב/יא מצות כהונה (יצחקי) סי' נה
יב/יא נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' נה, סג
יב/יא פד"ר ח"ו עמ' 207, ח"ז עמ' 249
יב/יא צרור הכסף (הראשון) עמ' קא, רלא
יב/יא שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' קסג
יב/יא שו"ת מהר"י וייל סי' צט
יב/יא שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' שמו
יב/יא שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' רצג
יב/יא שו"ת ר' אשטרוק אבן שאנג'י עמ' 211-213
יב/יא שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' שמו
יב/יא שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' קנב {מ"מ}
יב/יא שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' תנו
יב/יא שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' צ
יב/יא תורת אמת (תשסו) עמ' תסו
יב/יב אמונת עתיך גל' 123 עמ' 84
יב/יב אמר יוסף (אלקלעי) דף קיב ע"א {אם טען}
יב/יב אמרי בינה (אוירבך) - הלואה סי' עז ד"ה ומאז
יב/יב אנצי"ת ע' בר מצרא הע' 67, 68, 322, 326
יב/יב בדבר מלך חי"ז עמ' ר {אין דין מצרן בשכירות}
יב/יב בעי חיי חו"מ ח"א דף קלג ע"ד, קלה ע"ג, קלח ע"ג, קמג ע"ב {לח"מ}
יב/יב ברור הלכה ב"מ קח ע"א ציון י פסקה ה, קח ע"ב ציון ח פסקה ד
יב/יב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"י עמ' רג
יב/יב חזקה רבה חו"מ ח"ד עמ' 253
יב/יב חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' קי
יב/יב ילקוט שעורים (אלתר) ב"ק עמ' נג
יב/יב מלבושי יו"ט ח"א דף צו ע"ד
יב/יב מצות כהונה (יצחקי) סי' נה
יב/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/יב נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' נו, נח, עד
יב/יב עמודי שלמה ח"ג עמ' רמט
יב/יב פד"ר ח"א עמ' 348
יב/יב פד"ר ח"ו עמ' 206-207
יב/יב ציץ אליעזר ח"ו סי' מב פ"ו אות א
יב/יב צרור הכסף (הראשון) עמ' קא, רל-רלא
יב/יב קרית מלך
יב/יב שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' מו, מז, קסג-קסה
יב/יב שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' רנד, רסו
יב/יב שו"ת הריב"ש עמ' תפו
יב/יב שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' שמו
יב/יב שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' רצג
יב/יב שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' קלז
יב/יב שו"ת ר' אשטרוק אבן שאנג'י עמ' 211-213
יב/יב שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' שמו
יב/יב שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' רצו
יב/יב שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' קנב
יב/יב שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"ב עמ' טו
יב/יב שו"ת ראנ"ח ח"א סי' קיט, ח"ב סי' ג
יב/יב שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קעה סעיף כג, לב
יב/יב שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' צ
יב/יב שערי תורת התקנות ח"ג עמ' 12
יב/יב תרומת הדשן שו"ת סי' שמ
יב/יג ברור הלכה ב"מ קח ע"ב ציון ל
יב/יג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"י עמ' קצא, קצג
יב/יג המשפט העברי עמ' 514
יב/יג חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 143 {הגהמ"י}
יב/יג חק לישראל שיתוף נכסים עמ' 103
יב/יג יכין ובועז ח"א סי' קכז עמ' 322, 323
יב/יג מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' שכב
יב/יג מעשה בצלאל סי' שפא {הגהמ"י}
יב/יג משפט איש תשיח-תשיט עמ' תב
יב/יג נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' פב
יב/יג פד"ר ח"ה עמ' 151
יב/יג צרור הכסף (הראשון) עמ' רלא-רלב
יב/יג קרית מלך
יב/יג שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' קמב
יב/יג שו"ת הריב"ש עמ' תפה, תשנ
יב/יג שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' שמח {הגהמ"י}
יב/יג שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' שמח {הג"מ}
יב/יג שו"ת רשב"ש עמ' רכא
יב/יג שערי תורת התקנות ח"ג עמ' 12
יב/יג תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 144
יב/יד אנצי"ת ע' בר מצרא הע' 206, 208
יב/יד ברור הלכה ב"מ קח ע"ב ציון ל
יב/יד המשפט העברי עמ' 514
יב/יד חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 41 {מ"מ}
יב/יד חק לישראל שיתוף נכסים עמ' 103
יב/יד יכין ובועז ח"א סי' קכז עמ' 322, 323
יב/יד מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' שכב
יב/יד מנחת החג ח"א דף קעג ע"ד {מ"מ בשם העיטור}
יב/יד משיב נבונים סי' סה
יב/יד משנת יעקב
יב/יד נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' פ
יב/יד פד"ר ח"ה עמ' 16, חט"ו עמ' 23
יב/יד ציץ אליעזר ח"ח סי' מא {מוכר לאחר}
יב/יד צרור הכסף (הראשון) עמ' רלא-רלב
יב/יד שו"ת הריב"ש עמ' תפה
יב/יד שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' שנא
יב/יד שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' שנא
יב/יד שו"ת רשב"ש עמ' רכא
יב/יד תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 143, 145
יב/טו אנצי"ת ע' בר מצרא הע' 213, 217-221
יב/טו בדבר מלך ח"ח עמ' צא
יב/טו בית המדרש
יב/טו הר המלך ח"ה עמ' שצא-שצב
יב/טו חזו"א על הרמב"ם
יב/טו מחקרי משפט ח"ד עמ' 195
יב/טו מקורות לפסקי הרמב"ם
יב/טו משנת יעקב
יב/טו פד"ר ח"ה עמ' 17, ח"ו עמ' 207
יב/טו ציץ אליעזר ח"ח סי' מא אות ב
יב/טו קרית מלך
יב/טו שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' מז
יב/טו שו"ת הריב"ש עמ' תפו
יב/טו שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' צא
יב/טו שו"ת ראנ"ח ח"א סי' יט
יב/טו שערי תורת התקנות ח"ג עמ' 12
יב/טז אולם המשפט סי' קעה סעיף יט
יב/טז אנצי"ת ע' בר מצרא הע' 44, 45, 49, 97
יב/טז ברור הלכה ב"מ קח ע"ב ציון ר
יב/טז ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"י עמ' קצח
יב/טז מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/טז נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף נה ע"ב {הגהמ"י}
יב/טז נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' צ, צז
יב/טז עטרת שלמה ח"א עמ' רצח
יב/טז פרי האדמה ח"ב
יב/טז צרור הכסף (הראשון) עמ' קא, רלב
יב/טז שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' של, ח"ב עמ' שלא
יב/טז שו"ת ראנ"ח ח"ב סי' קא
יב/טז שערי תורת התקנות ח"ג עמ' 15
יב/טז תורת אמת (שפו) סי' קכז
יב/טז תורת אמת (תשסו) עמ' תסג
יב/יז ברור הלכה ב"מ קח ע"ב ציון א (השני)
יב/יז דליית הכרם עמ' תתתלג {מ"מ} [צ"ל לחלק חצרו לבתים]
יב/יז הר המלך ח"ו עמ' קח
יב/יז מעיל שמואל (פלורנטין) [מהר"א ששון סי' קעז]
יב/יז מעיני התורה ח"ב עמ' קעו {מ"מ}
יב/יז משנת יעקב
יב/יז נפת צופים (בירדוגו, תשעה) עמ' נא
יב/יז עמודי שלמה ח"ג עמ' רמט
יב/יז קרית מלך


יג/824 הלכות שכנים פרק יג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יג/רה"פ פי' ר"י קאפח
יג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יג/רה"פ קרית מלך
יג/רה"פ רמב"ם לעם
יג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יג/א אבן האזל
יג/א אהבת עולם (דיהרנפורט) דף קו ע"ד, קז ע"א
יג/א אהבת עולם (תשס) עמ' תרפט
יג/א אור שמח
יג/א אנצי"ת ע' בר מצרא הע' 108, 113, 115, 117, 119
יג/א ברור הלכה ב"מ קח ע"ב ציון א
יג/א בריכות מים דף קעו ע"א {מל"מ}
יג/א דברות משה ב"ב ח"ב סי' מ ענף ה
יג/א הר המלך ח"ה עמ' שצב
יג/א חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 22-23
יג/א מעיל שמואל (פלורנטין)
יג/א משנת יעקב נזיקין עמ' קעג {גרי"ז}
יג/א משנת יעקב קנין עמ' שכט {גרי"ז}
יג/א עיני דוד
יג/א צרור הכסף (הראשון) עמ' ק, רל
יג/א שדה הארץ ח"ג דף קלב ע"א, ע"ד {מל"מ}
יג/א שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' רלו
יג/א שו"ת מהר"ם מרוטנבורג (תשעה) ח"א עמ' שלד
יג/א שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' שיט
יג/א שערי תורת התקנות ח"ג עמ' 8
יג/א תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 100, 145
יג/ב אהבת עולם (דיהרנפורט) דף קז ע"א
יג/ב אהבת עולם (תשס) עמ' תרפט-תרצ
יג/ב אנצי"ת ע' אחריות ט"ס הע' 24 {מ"מ}, 26, ע' בר מצרא הע' 13
יג/ב ברור הלכה ב"מ קח ע"ב ציון א
יג/ב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' קצח
יג/ב חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 24-22
יג/ב מעיל שמואל (פלורנטין)
יג/ב מעיני המים
יג/ב מראות הים עמ' שמג-שמו
יג/ב נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף מא ע"ג
יג/ב נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' סח
יג/ב עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 5 הע' 59
יג/ב ערך שי חו"מ סי' נו סעיף ה {מ"מ}, סי' סו סעיף ב
יג/ב קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) מדות חכמים עמ' נב {מ"מ}
יג/ב שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' רצח
יג/ב שערי לימוד (לוריא) ח"ג עמ' עח
יג/ב שערי תורת התקנות ח"ג עמ' 8
יג/ג אמר יוסף (אלקלעי) דף נז {מל"מ}
יג/ג בני יוסף (טנוג'י) דף לב ע"ד
יג/ג ברור הלכה ב"מ קח ע"ב ציון א
יג/ג בריכות מים דף קעו ע"א {כ"מ}
יג/ג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ח עמ' ס
יג/ג זרע יצחק (לומברוזו)
יג/ג חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 23
יג/ג מעשה נסים (הכהן) דף פא ע"א
יג/ג משרת משה (עטייה)
יג/ג נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' ע
יג/ג צרור הכסף (הראשון) עמ' רכט
יג/ג שערי תורת התקנות ח"ג עמ' 8
יג/ג תורת אמת (שפו) סי' קצג
יג/ג תורת אמת (תשסו) עמ' תרפז
יג/ד אוצרות הרמב"ם
יג/ד אנצי"ת ע' בר מצרא הע' 93, 150, 152, 154
יג/ד ברור הלכה ב"מ קח ע"ב ציון ט פסקה ב
יג/ד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"י עמ' קסט, קצט
יג/ד חיים שאל ח"א סי' עד אות נז
יג/ד חקרי לב (המאור) חו"מ ח"א עמ' קכד, מהדו"ב ח"ב עמ' רד
יג/ד יורו משפטיך ליעקב סי' קו
יג/ד מעיל שמואל (פלורנטין)
יג/ד מעיני התורה ח"ב עמ' קעו-קעז
יג/ד משרת משה (עטייה)
יג/ד נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף מ ע"ג {מ"מ}
יג/ד נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' סו-סז, פח, צו
יג/ד פרי האדמה ח"ב וח"ד
יג/ד שו"ת הריב"ש סי' תקא, עמ' תשכו, תשנ
יג/ד שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) סי' נ דף צב
יג/ד שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' קל
יג/ד שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' שמז
יג/ד שו"ת מהר"ם מרוטנבורג (תשעה) ח"ב עמ' קמא, תרנט
יג/ד שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' שמז
יג/ד שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"ב עמ' של
יג/ד שערי תורת התקנות ח"ג עמ' 13-14
יג/ד תשובות מהר"ם מרוטנבורג וחבריו עמ' 847
יג/ה אהבת עולם (דיהרנפורט) דף קו ע"ד
יג/ה אות היא לעולם ח"ב דף סו ע"ד {מ"מ}, סז ע"ב {מל"מ}
יג/ה אות היא לעולם מע' מ אות לו דף סו ע"ד
יג/ה באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יג/ה ברור הלכה ב"מ קח ע"א ציון מ, קח ע"ב ציון ל פסקה א
יג/ה ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"י עמ' קעח
יג/ה חדושים ובאורים (גרי') ב"מ ח"ב סי' ל לדף קח ע"א
יג/ה חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 56
יג/ה משנה הלכות ח"ט סי' שסב
יג/ה משרת משה (עטייה)
יג/ה נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' סו
יג/ה פרי האדמה ח"ב
יג/ה שערי תורת התקנות ח"ג עמ' 13
יג/ו בית יעקב (טבשונסקי) סי' קעה סעיף ו
יג/ו גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל ו סי' ח
יג/ו דברי ריבות (תשעב) עמ' רלח
יג/ו דגל מחנה אפרים (לניאדו) חו"מ סי' סי' כא עמ' שמב
יג/ו משנת ר' אהרן שכנים עמ' פ
יג/ו צרור הכסף (הראשון) עמ' קא, רלב
יג/ו ר"י ששפורטש עמ' 299
יג/ז אבני החושן סי' קעה סעיף ד {לח"מ}
יג/ז אנצי"ת ע' בר מצרא הע' 13, 17, 19, 21, 23, 24
יג/ז ארץ בנימין עמ' תצד
יג/ז ברור הלכה ב"מ קח ע"א ציון י פסקה א-ג, ז-ח
יג/ז גדולי שמואל ב"מ דף קח
יג/ז דברות משה קדושין סי' יט ענף ג
יג/ז דברי ריבות (תשעב) עמ' רלח
יג/ז דליית הכרם עמ' תתתלג {כ"מ} [צ"ל וגזלה בדעתו]
יג/ז הרמב"ם כמחנך עמ' 217
יג/ז מילי דמרדכי
יג/ז משנת יעקב
יג/ז משפט שלמה (זפרני) ח"ד עמ' מח-נא
יג/ז נר למאור (רבינוביץ) דף נט ע"ד
יג/ז נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף ס ע"ג {מ"מ}
יג/ז נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' צט
יג/ז צרור הכסף (הראשון) עמ' קא, רלב
יג/ז שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' רצח
יג/ז שו"ת רשב"ש עמ' סג, סה, שעב
יג/ז שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קעה סעיף ד
יג/ז שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 84
יג/ז שערי תורת התקנות ח"ג עמ' 4
יג/ז תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 96, 98
יג/ח אנצי"ת ע' בר מצרא הע' 262, 264
יג/ח בית יעקב (טבשונסקי) סי' קעה סעיף ט {לח"מ}
יג/ח ברור הלכה ב"מ קח ע"ב ציון ג פסקה ה
יג/ח הרמב"ם - שמרנות עמ' 259
יג/ח ויקח אברהם [בתי כהונה (תצו) בית דין לג ע"ד]
יג/ח חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' קס {לח"מ}
יג/ח צרור הכסף (הראשון) עמ' קא, רלב
יג/ח שערי תורת התקנות ח"ג עמ' 11
יג/ט אנצי"ת ע' בר מצרא הע' 315
יג/ט בד קודש (דאנון)
יג/ט ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"י עמ' קע
יג/ט הרמב"ם - שמרנות עמ' 259-260
יג/ט משנת יעקב
יג/ט נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' סא
יג/ט צרור הכסף (הראשון) עמ' רכט
יג/ט שו"ת הרדב"ז ח"א סי' נז
יג/ט שערי תורת התקנות ח"ג עמ' 10
יג/י אנצי"ת ע' בר מצרא הע' 319
יג/י הרמב"ם - שמרנות עמ' 259-260, 290
יג/י יכין ובועז ח"א סי' קכז עמ' 322
יג/י מצות כהונה (יצחקי) סי' נה
יג/י מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/י נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' סא
יג/י צרור הכסף (הראשון) עמ' צט
יג/י ריח שדה - דרושים דף ז ע"ג
יג/י שו"ת ראנ"ח ח"א סי' קו
יג/י שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קעה סעיף יב
יג/יא אנצי"ת ע' בר מצרא הע' 226, 229
יג/יא ארץ בנימין עמ' תצה {כ"מ}
יג/יא ברור הלכה ב"מ קח ע"א ציון י פסקה ד, קח ע"ב ציון ל פסקה ג {אהא"ז}
יג/יא ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"י עמ' קעה
יג/יא הרמב"ם - שמרנות עמ' 259-260, 289
יג/יא מעיל שמואל (פלורנטין)
יג/יא מפתח הבאורים [גרי"ז דף עא]
יג/יא משנת יעקב כאן
יג/יא משנת יעקב קנין עמ' צה, שב {גרי"ז}
יג/יא משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 385 {גרי"ז}
יג/יא נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף לז ע"ד {כ"מ}
יג/יא פניני רבנו הגרי"ז עמ' תשו
יג/יא קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' קצח
יג/יא שו"ת הרשב"א ח"ב סי' רנה
יג/יא שירת דוד (שיינין) עמ' רו-רז
יג/יא שעורי הרב גיטין ח"א עמ' מב {גרי"ז}
יג/יא שעורי ר' שלמה עמ' קסח {גרי"ז}
יג/יב חוקות הדיינים ח"ב עמ' רסו
יג/יב חי' חתם סופר
יג/יב מגיני שלמה עמ' שצב
יג/יב נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף לז ע"ד
יג/יב נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' סב
יג/יב צרור הכסף (הראשון) עמ' ק, רל
יג/יב שו"ת הריב"ש עמ' תשכו
יג/יב שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' שטז
יג/יב תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 97
יג/יג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"י עמ' קצב
יג/יג גדולי שמואל ב"מ דף קח
יג/יג נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' פד
יג/יג צרור הכסף (הראשון) עמ' קא
יג/יג שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' שנ
יג/יג שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' שנ
יג/יג שו"ת ראנ"ח ח"א סי' קיט
יג/יד אולם המשפט סי' קעה סעיף יט
יג/יד אנצי"ת ע' בר מצרא הע' 82 {מ"מ}
יג/יד ברור הלכה ב"מ קח ע"ב ציון ל פסקה ב
יג/יד לחם רב (בוטון) סי' קלב
יג/יד לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' שצב
יג/יד מילי דמרדכי
יג/יד מעיל שמואל (פלורנטין)
יג/יד משנת יעקב כאן
יג/יד משנת יעקב קנין עמ' קסז
יג/יד נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' פא
יג/יד פנים חדשות [תורת אמת (שפו) רה]
יג/יד צרור הכסף (הראשון) עמ' קא
יג/יד שו"ת הריב"ש עמ' תפח
יג/יד שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' שנ
יג/יד שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' רצ
יג/יד שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' שנ
יג/יד שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' תעג
יג/יד שו"ת ראנ"ח ח"א סי' קכה
יג/יד תורת אמת (תשסו) עמ' תשטז


יד/825 הלכות שכנים פרק יד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יד/רה"פ פי' ר"י קאפח
יד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יד/רה"פ קרית מלך
יד/רה"פ רמב"ם לעם
יד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יד/א אוצרות הרמב"ם
יד/א אנצי"ת ע' בר מצרא הע' 156, 162-164, 235, 236
יד/א ארץ בנימין עמ' תצט
יד/א ברור הלכה ב"מ קח ע"א ציון ט פסקה ד, ציון מ פסקה ד {הגהמ"י}, קח ע"ב ציון ע, ת
יד/א גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל ו סי' ז-ח
יד/א התורה והמדינה חי"א עמ' רכו
יד/א חי' הגר"ח החדש עמ' שפד
יד/א חק לישראל נזיקין עמ' 226
יד/א מגילת ספר לאוין דף ד ע"ג {ישוב עדיף}
יד/א משנת המדינה עמ' 27
יד/א נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' עד, צא
יד/א פרי האדמה ח"ב
יד/א ר"י ששפורטש עמ' 161
יד/א ריח שדה - דרושים דף ז ע"ג
יד/א שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' רצד, רצז {הגהמ"י אות ג}
יד/א שו"ת מהר"ם מרוטנבורג (תשעה) ח"א עמ' שלה
יד/א שו"ת ר' יצחק הלוי מקושטא עמ' עה
יד/א שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' תעד
יד/א שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קעה סעיף יז {מ"מ}
יד/א שערי תורת התקנות ח"ג עמ' 5-6
יד/א תורה לשמה (תשעג) עמ' תיט
יד/א תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 148
יד/ב אבקת רוכל (תשעז) עמ' שפא
יד/ב אנצי"ת ע' בר מצרא הע' 291, 292, 305, 306, 310, 311
יד/ב אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 321
יד/ב ברור הלכה ב"מ קח ע"א ציון ט
יד/ב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"י עמ' קפא
יד/ב ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 226
יד/ב חזון יחזקאל סנהדרין פ"א ה"ד עמ' 10 {מחל אחרי שקנה}
יד/ב מעיני התורה ח"ב עמ' קע-קעב, קעה
יד/ב נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' נט-ס
יד/ב פסקי מהרי"ץ - בארות חיים הערה תנד ד"ה והנה
יד/ב צרור הכסף (הראשון) עמ' צט, רכט
יד/ב שו"ת הריב"ש עמ' תשנ
יד/ב שו"ת הריטב"א סי' קסו
יד/ב שו"ת הרשב"א מכ"י סי' שי
יד/ב שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תשפג
יד/ב שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' רצה
יד/ב שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"ב עמ' לב
יד/ב שו"ת ראנ"ח ח"א סי' קכה, ח"ב סי' יב
יד/ב שערי תורת התקנות ח"ג עמ' 4
יד/ג אמר יוסף (אלקלעי) דף קיב ע"ג {הגדיל}
יד/ג אנצי"ת ע' בר מצרא הע' 187
יד/ג ברור הלכה ב"מ קח ע"א ציון ז פסקה ג (השני), ציון ט פסקה ד
יד/ג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"י עמ' קפא
יד/ג דברי מרדכי (קרישפין) דף עב ע"ב
יד/ג מבוא למשנה תורה עמ' 87
יד/ג סודו של המשפט העברי עמ' 186
יד/ג עוגת אליהו דף כב
יד/ג צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' לז אות ג בהוספות
יד/ג צרור הכסף (הראשון) עמ' ק, רכט
יד/ג שארית יהודה (ינוביץ) חו"מ סי' ג ד"ה ולענין המצרנות
יד/ג שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' קמב
יד/ג שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' שנ
יד/ג שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' רצג, רצט
יד/ג שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' שפד
יד/ג שו"ת מהר"ם מרוטנבורג (תשעה) ח"ג עמ' תי
יד/ג שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תעו
יד/ג שו"ת מהרלב"ח סי' סא
יד/ג שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' רפט
יד/ג שו"ת ר' אשטרוק אבן שאנג'י עמ' 211
יד/ג שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' שנ
יד/ג שו"ת ר"י מפוזנא עמ' קצב
יד/ג שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' שלב, ח"ב עמ' לב
יד/ג שו"ת ראנ"ח ח"א סי' פא
יד/ג שערי תורת התקנות ח"ג עמ' 8
יד/ג תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 143, 147-146, 149
יד/ד אנצי"ת ע' בר מצרא הע' 26, 32, 35, 38, 39, 249
יד/ד בני יוסף (טנוג'י) דף לב ע"ד
יד/ד ברור הלכה ב"מ קח ע"א ציון י, קח ע"ב ציון א פסקה ז, ציון ע פסקה ד
יד/ד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"י עמ' קסב
יד/ד דברות משה ב"ב ח"ב סי' מ ענף ה
יד/ד דברי משפט סי' קג סעיף ב {מ"מ}
יד/ד חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 23
יד/ד חק לישראל שיתוף נכסים עמ' 103
יד/ד מעיל שמואל (פלורנטין)
יד/ד מצות כהונה (יצחקי) סי' נה
יד/ד משנת יעקב
יד/ד נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' סד-סו
יד/ד פעמוני זהב סי' קעה סעיף ז {מ"מ}
יד/ד צרור הכסף (הראשון) עמ' ק
יד/ד קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) מדות חכמים עמ' נב {הקונה מוחזק}
יד/ד ראה חיים ח"א דף צו ע"ג (עמ' שכח)
יד/ד שו"ת מהרלב"ח סי' סא
יד/ד שו"ת רשב"ש עמ' נז, סג, שעב
יד/ד שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קעה סעיף ו-ז {מ"מ}
יד/ד שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף כו ע"ג
יד/ד שערי תורת התקנות ח"ג עמ' 5
יד/ד תולדות ההלכה ח"ב עמ' 122
יד/ה אגרות ר' יצחק אלחנן עמ' ו {שכני העיר קודמים}
יד/ה אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 21
יד/ה איים בים ב"מ סי' עג אות א
יד/ה אנצי"ת ע' בר מצרא הע' 6 {מ"מ}
יד/ה אסופת מערכות עה"ת ח"ו עמ' יג, קט {מ"מ - מצוות התורה בכל עת והנהגת האדם חולפת}
יד/ה ברור הלכה ב"מ קח ע"ב ציון ד פסקה ה, ציון נ
יד/ה ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' קח
יד/ה ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"י עמ' קצד
יד/ה הגיון א עמ' 87
יד/ה הדר איתמר עמ' קלו {מ"מ - כללים}
יד/ה הלכות מדינה ח"ג עמ' לה
יד/ה המוסר והמשפט בישראל פ"ח אות ה
יד/ה המשפט העברי עמ' 172, 180-179, 513 {מ"מ}
יד/ה חי' הלב בראשית - פתיחה ועמ' כט
יד/ה חקרי יהדות (פדרבוש) עמ' 53 {מ"מ}
יד/ה יד פשוטה מדע עמ' תנו
יד/ה יין מלכות (שניאורסון) עמ' 486
יד/ה יסודות בדיני ממונות בתלמוד (אלבק) עמ' 22-23 {מ"מ}
יד/ה כך דרכו של תלמוד עמ' 132
יד/ה כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קסה {מ"מ}
יד/ה כתבי משה זילברג עמ' 132
יד/ה מבוא למשנה תורה עמ' 349
יד/ה מבוא למשפט העברי בימי התלמוד עמ' 60 {מ"מ}
יד/ה מחקרי משפט ח"א עמ' 48, 57 {מ"מ}
יד/ה מי השלוח (זס') עמ' נ
יד/ה מעיל שמואל (פלורנטין)
יד/ה מעיני התורה ח"ב עמ' קע
יד/ה משנת יעקב
יד/ה משפט איש תשיח-תשיט עמ' ת-תא
יד/ה נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 245 {מ"מ}
יד/ה סודו של המשפט העברי עמ' 132, 133
יד/ה עיוני פרשה ויקרא עמ' 233 {מ"מ - מתחלפות}
יד/ה עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' קסו {מ"מ}, קסז
יד/ה עמודי שלמה ח"ג עמ' רמט
יד/ה פד"ר ח"ו עמ' 206
יד/ה פרשת השבוע (תשעב) ח"ה עמ' 70 {מ"מ}, 112
יד/ה צרור הכסף (הראשון) עמ' רכח
יד/ה שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' סז {מ"מ}
יד/ה שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 18 {כהן לפני ישראל}
יד/ה שו"ע הרב הל' מכירה ס"ה
יד/ה שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' תשנו
יד/ה שו"ת ראנ"ח ח"ב סי' קא
יד/ה שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 115, 201
יד/ה שער המלך (שושן) עמ' קמט
יד/ה שפתי דעת ח"ג עמ' שלו
יד/ה תולדות ההלכה ח"ב עמ' 122
יד/ה תחומין ח"א עמ' 447 {מ"מ}
יד/ה תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 96

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US