Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

כאשר מצויין שם הספר בלבד, הכוונה היא לספר המסודר לפי סדר הלכות הרמב"ם.
בראש כל פרק מופיעה רשימת מקורות עם הסימון "רה"פ" (רוב הפרק). אלו הם מקורות העוסקים ברוב ההלכות שבאותו פרק (או בכולן).
כשיש למעיין קושי למצוא את הספר המצויין, או את מראה המקום באותו ספר, יפנה ל"רשימת הספרים".

למידע נוסף על המפתח, לחץ כאן.

שלוחין ושותפין

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה
פרק ו
פרק ז
פרק ח
פרק ט
פרק יא/826 הלכות שלוחין ושותפין פרק א *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


א/רה"פ זכור לאברהם (אביגדור)
א/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
א/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
א/רה"פ משפטי שמואל
א/רה"פ פי' ר"י קאפח
א/רה"פ פי' ר"ש צדוק
א/רה"פ צור תעודה
א/רה"פ קרית מלך
א/רה"פ רמב"ם לעם
א/רה"פ שם יוסף (אליקים)
א/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
א/א אור הישר [דברי ריבות סי' שיד, תיג]
א/א אור שמח
א/א אורח ישראל סי' כג אות יז {אור שמח}
א/א אורים ותומים - תומים סי' צג ס"ק ו
א/א אמרי בינה (תשע) אמרי שלמה סי' כג(ג) ד"ה ויש {יד המלך}
א/א אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 392
א/א אפיקי מגינים קידושין סי' מ {כ"מ}
א/א בית דינו של שמואל עמ' 265
א/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ה עמ' שח
א/א דברות אליהו ח"א עמ' קטז
א/א דברי ריבות (תשעב) עמ' תמ, תפו, תקצ
א/א דיני מתווך במשה"ע עמ' 17
א/א המשפט העברי עמ' 1136
א/א השליחות וההרשאה במשה"ע עמ' 30-29, 37, 41
א/א זכרון חיים (כהן) עמ' יט, כג {יד המלך}
א/א חד וחלק ח"ב דף מג ע"א
א/א חי' הגר"מ זמבה סי' לא {נעשה שליח בלי קנין}
א/א חי' צמח צדק (חב"ד) ב"מ עמ' קח
א/א חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' שמט {כ"מ}
א/א חק לישראל שליחות עמ' 14-15 {יד המלך}, 78 {אור שמח}, 79 {או"ש, יד המלך}, 117 {אור שמח}, 118-119 {יד המלך}, 139-141, 143, 471 {מלאכת שלמה}
א/א יבין שמועה (תשעו) הלכות טריפות פרק כח אות א הערה 6 עמ' 175 {שליחות לא בעי קנין}
א/א יד המלך (לנדא), גם בתוספות (דף כא ע"ב ודף כב ע"ד סי' לט)
א/א יכין ובועז ח"א סי' ז עמ' 52 {א"צ קנין}, סי' י {א"צ קנין}, עא
א/א כוכבי בוקר עמ' רכד {או"ש}
א/א מחקרים במשה"ע עמ' 107
א/א מלאכת שלמה (חכים)
א/א מערכות חיים עמ' קג {או"ש}
א/א מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רכ ע"ג
א/א משנת יעקב קנין עמ' שו-שיא
א/א משפטים לישראל עמ' קנח
א/א פרי החיים חו"מ סי' כה
א/א צרור הכסף (הראשון) עמ' פז, קפז
א/א קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' שנט
א/א שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' פז, ח"ג עמ' עו
א/א שו"ת מהר"ם מינץ עמ' קנב
א/א שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' שעט
א/א שנתון המשפט העברי ח"א עמ' 264, 269, ח"ה עמ' 278, 284, חי"ג עמ' 326 {כ"מ}
א/א שער יהושע ח"א עמ' קכב
א/א שפתי דעת ח"ג עמ' שכא
א/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' קג-קד
א/א תפארת אבות (סופר) עמ' יט-כא {יד המלך}
א/א תשובות ר"י אלחנן עמ' קצב {מל"מ}
א/ב אבקת רוכל (תשסב) עמ' תקלח-תקלט
א/ב אבקת רוכל (תשעז) עמ' תעט
א/ב אהל יצחק, דרושים דף כ ע"ב
א/ב אור הישר [מ"מ הל' מלוה פ"ט ה"ה, דברי ריבות סי' תכה]
א/ב ארץ בנימין עמ' תצב
א/ב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
א/ב בינת נבונים דף קט ע"ג, קיב ע"ג-ע"ד, קיג ע"א
א/ב בית יעקב (מליסא) כתובות צח ע"א ד"ה והא {מל"מ}
א/ב ברור הלכה קדושין מב ע"ב ציון ב
א/ב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"י עמ' רעה, רעז
א/ב דברי משפט סי' קפג סעיף ז {מל"מ}
א/ב דברי ריבות (תשעב) עמ' תרה
א/ב דגל מחנה אפרים (לניאדו) חו"מ סי' כה סעיף ד עמ' שעג
א/ב דין אמת (תשסז) עמ' קלז {מל"מ}
א/ב דיני מתווך במשה"ע עמ' 92
א/ב השליחות וההרשאה במשה"ע עמ' 389
א/ב חדושים ובאורים (גרי') ב"מ ח"ב סי' כו ס"ק טז {מל"מ}
א/ב חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 26 {מל"מ}
א/ב חק לישראל שומרים עמ' 874 {מל"מ}
א/ב חק לישראל שליחות עמ' 53, 252, 253, 262, 263 {מל"מ}, 304 {צור תעודה}, 306-307 {צור תעודה}, 310 {מל"מ}, 311 {צור תעודה}, 324, 326, 328, 329, 332, 342, 486, 529
א/ב יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קמא
א/ב יכין ובועז ח"א סי' יד, עא
א/ב ימי שלמה {מל"מ}
א/ב מחזה אברהם (בוטון) סי' לב אות כב {מל"מ}
א/ב מחשבות על דמוקרטיה יהודית עמ' 302
א/ב מילי דמרדכי
א/ב מרבה חיים סי' ס אות ד
א/ב משנת יעקב כאן
א/ב משנת יעקב קנין עמ' שיא {אהא"ז}
א/ב נתיבות המשפט סי' קפב ס"ק י {מל"מ}
א/ב נתיבות מרדכי קדושין עמ' רסז
א/ב עבד המלך (תשא)
א/ב עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 59
א/ב עין יצחק תנינא ח"ב עמ' סח {מל"מ}
א/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קעג
א/ב פני יהושע (חנדלי) דף צז ע"ב
א/ב פרקי שליחות עמ' 89-90, 158
א/ב פרשת השבוע (תשעב) ח"א עמ' 117, 119, ח"ד עמ' 116
א/ב צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף רלו ע"ג
א/ב צרור הכסף (הראשון) עמ' פח, קפח-קפט
א/ב קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' שצא {מל"מ}
א/ב קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' ט
א/ב קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' יב {מל"מ}
א/ב קונטרסי שעורים ב"ב דף 18
א/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רנט
א/ב שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' שעט
א/ב שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' רו
א/ב שם יוסף (אליקים) הל' שאלה פ"ד ה"ו וה"ט {מל"מ}
א/ב שנתון המשפט העברי ח"ט עמ' 34, 38
א/ב שער המלך ח"ב עמ' שצא
א/ב תורת המדינה עמ' 63-64
א/ב תחומין חכ"ב עמ' 18
א/ב תשובות ר"י אלחנן עמ' קפט, קצג
א/ג אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קנו, ח"ו עמ' קצב
א/ג אבקת רוכל (תשסב) עמ' תקלח-תקלט
א/ג אבקת רוכל (תשעז) עמ' תעט
א/ג אולם המשפט סי' קפב סעיף ג {ראב"ד}
א/ג אור הישר [כ"מ לקמן פ"ב ה"ד]
א/ג אורים גדולים (תקיח) דף צ ע"א {כ"מ}
א/ג אורים גדולים (תשסג) עמ' שיח
א/ג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
א/ג בינת נבונים דף קיב ע"ד
א/ג בית דינו של שמואל עמ' 787
א/ג בן הרמה {התנה בין לעוות}
א/ג ברכת שלמה חו"מ עמ' קנ-קנא
א/ג דברות משה ב"ק ח"ב סי' עד ענף א, ז
א/ג דברי לוי הל' כלים - שעורים במסכתות עמ' יב-יג {ראב"ד}
א/ג דיני מתווך במשה"ע עמ' 72, 71
א/ג דרך עץ החיים (אלגזי) דף פה ע"א {ראב"ד}
א/ג השליחות וההרשאה במשה"ע עמ' 266
א/ג חזו"א ב"ק סי' כא ס"ק ח-ט
א/ג חזו"א על הרמב"ם
א/ג חק לישראל שליחות עמ' 253, 330, 331-333 {ראב"ד}, 334, 335 {ראב"ד}, 336, 337 {צור תעודה}, 338 {ראב"ד}, 346 {ראב"ד}, 353 {ראב"ד}, 360-361 {אבן האזל}, 362, 367, 372, 374, 380, 458, 499 {ראב"ד}, 500, 505, 506, 508-513, 515, 518, 519
א/ג חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ב עמ' רלד {ראב"ד}
א/ג חקרי לב (שלוניקי) חו"מ ח"א דף ריג
א/ג ידיו של משה
א/ג ישועות יעקב נזיקין עמ' כ
א/ג מחנה יהודה (אשכנזי) דף קעח ע"ג
א/ג מחשבות על דמוקרטיה יהודית עמ' 342
א/ג מכתם לדוד (פרדו) דף קצ ע"ג
א/ג מעיל שמואל (פלורנטין)
א/ג משנת יעקב כאן
א/ג משנת יעקב קנין עמ' שכב {אהא"ז}
א/ג ניצוצי אש עמ' סה
א/ג נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' מ
א/ג סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' סח כלל טו ח"א שיטה ח א {ראב"ד}, ח"ב א {כ"מ}, ח"ג ג
א/ג עבד המלך (תשסט) עמ' תקמב-תקמד
א/ג עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 60 {ראב"ד}
א/ג עמודי שלמה ח"ג עמ' רמט
א/ג פד"ר ח"ט עמ' 28, 30
א/ג פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' רמא
א/ג פרי דוד (רבינוביץ, על חולין) אחרי ההשמטות
א/ג פרקי שליחות עמ' 94, 102, 154
א/ג צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שיב ע"ב
א/ג צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חו"מ עמ' 47
א/ג צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' כט
א/ג צרור הכסף (הראשון) עמ' פח, קפח
א/ג קדשי יהושע עמ' אלף רמ
א/ג קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' שז, תט
א/ג ראש ברזל עמ' קמה
א/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רנט
א/ג שארית יוסף (תשסז) עמ' טז {ראב"ד}
א/ג שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' קסה, קסו
א/ג שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) דף ריז
א/ג שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' שע, שעא
א/ג שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' עו
א/ג שו"ת מהר"ם גלאנטי סי' יא
א/ג שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' יז
א/ג שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' שעט
א/ג שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' רא, רטז
א/ג שו"ת ר"א בן ארחא עמ' לא-לב
א/ג שירת דוד (שיינין) עמ' רז
א/ג שנתון המשפט העברי ח"ט עמ' 38, 43, 47
א/ג שער המלך ח"ב עמ' שצא-שצב
א/ג תולדות יצחק (הורוביץ) דף כח ע"ב
א/ג תורת אמת (שפו) סי' קלא
א/ג תורת אמת (תשסו) עמ' תעו
א/ג תחומין חט"ז עמ' 360
א/ג תשורת שי מהדו"ק סי' קל, תקפז {ראב"ד}
א/ד אבני קודש מעילה עמ' קו-קח {מוסיף על שליחותו}
א/ד אש קודש מעילה עמ' קעז {מוסיף על שליחותו}
א/ד בדבר מלך ח"ה עמ' פ
א/ד בית דינו של שמואל עמ' 793
א/ד בית יעקב (מליסא) כתובות צח ע"א ד"ה ט'
א/ד ברור הלכה כתובות צט ע"א ציון א
א/ד דיני מתווך במשה"ע עמ' 72, 78-77, 92-91, 98
א/ד זית רענן ח"א עמ' שסה-שסו
א/ד זרע אברהם (יצחקי) חו"מ דף קמו ע"ד {ומכרו לשנים}
א/ד חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 263
א/ד חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' שח {לח"מ}
א/ד חק לישראל שליחות עמ' 325
א/ד ידיו של משה דף קנח ע"ד
א/ד כבוד מלכים (מרגליות)
א/ד מעיל שמואל (פלורנטין)
א/ד משנה הלכות כתובות דף קכט ע"ג, קל ע"ב {לח"מ}
א/ד נשאל דוד אהע"ז עמ' יא ע"א
א/ד נתיבות המשפט סי' קפב ס"ק י
א/ד ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתקפ
א/ד עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 59
א/ד פרי האדמה ח"ב
א/ד פרקי שליחות עמ' 90, 154
א/ד צמח ארז עמ' תצב {מוסיף על דבריו אפילו בפרי אחד}
א/ד קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' רפב
א/ד שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' שעט
א/ד שנתון המשפט העברי ח"ט עמ' 35
א/ד תורת ירוחם ח"א דף יא ע"ב
א/ה אבקת רוכל (תשסב) עמ' תקלד
א/ה אבקת רוכל (תשעז) עמ' תעה
א/ה אולם המשפט סי' שטז סעיף ב
א/ה אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' קפד
א/ה אוצרות הרמב"ם
א/ה אות היא לעולם ח"ב דף קמט ע"ב {מל"מ}
א/ה אנצי"ת ע' גרמא הע' 261
א/ה בית דינו של שמואל עמ' 270, 271, 826
א/ה בן ידיד
א/ה ברור הלכה ב"ק קב ע"ב ציון א
א/ה ברור הלכה כתובות צח ע"א ציון ב פסקה א {מל"מ}
א/ה ברור הלכה כתובות צח ע"ב ציון א
א/ה ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"י עמ' רפז
א/ה גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל ג סי' כב
א/ה דיני מתווך במשה"ע עמ' 60, 105, 115
א/ה דיני עבודה במשה"ע עמ' 473
א/ה הלכה למשה (אלבז) עמ' רנד
א/ה ויקח אברהם [חקקי לב ח"ב קנו ע"ג]
א/ה חוקות הדיינים ח"ג עמ' קמג
א/ה חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' ש-שא {כ"מ}
א/ה חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 27, 327 {מל"מ}, 340
א/ה חק לישראל שליחות עמ' 342 {מל"מ}, 343 {צור תעודה}, 346 {צור תעודה}, 351-353 {צור תעודה}, 424 {צור תעודה}, 435, 466 {מל"מ}, 473 {מל"מ}, 495, 522 {מל"מ}, 523, 561, 562, 575
א/ה יד המלך (פלומבו)
א/ה כבוד יו"ט
א/ה מטה אהרן הל' יו"ט עמ' קפח
א/ה מילי דמרדכי
א/ה מנחת יצחק (שטרק) דף כד ע"א-ע"ב {הוסיפו לבעל המעות}
א/ה משנת יעקב
א/ה משנת ר' אהרן קדושין עמ' סג
א/ה משפטי שמואל (קלעי) סי' קכה
א/ה נחפה בכסף (נבון) ח"א דף קה ע"א, קיב ע"א
א/ה נתיבות שלום (גלבר) סי' קעז ס' מ
א/ה סיני כרך צט (תשמו) עמ' קנג {מבטל כיס}
א/ה עיני דוד {חטים ולקח שעורים}
א/ה פני משה (הררי) עמ' רעג
א/ה פסקי ב"ד הרבנות ירושלים - דיני ממונות ח"א עמ' קמח
א/ה פעמוני זהב סי' קפג סעיף ה
א/ה פרי האדמה ח"ב {חטים ולקח שעורים}
א/ה פרקי שליחות עמ' 154
א/ה פרשת השבוע (תשעב) ח"ג עמ' 260
א/ה צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' כו אות ה ואילך
א/ה צרור הכסף (הראשון) עמ' פח-פט, קצ
א/ה קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' שפ {מל"מ}
א/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תלא
א/ה שביתת יו"ט {חטים ולקח שעורים}
א/ה שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' קלז, קמז, רעג, עדר, ח"ג עמ' קעח
א/ה שו"ת הרב"ז ח"ג סי' ח
א/ה שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' תלא-תלב
א/ה שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' לח {חטים ולקח שעורים}
א/ה שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' מג
א/ה שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' שעט
א/ה שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' רו, ריב, ריז
א/ה שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' תלא, תלב
א/ה שם יוסף (מועטי) {חטים ולקח שעורים}
א/ה שם ישראל - שו"ת עמ' קסד {מל"מ}
א/ה שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' רצג {כ"מ}
א/ה שנתון המשפט העברי ח"א עמ' 269, ג עמ' 356, 361, 372, ט עמ' 43-42
א/ה שער יהושע ח"א עמ' קמא {חטים ולקח שעורים}
א/ה שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' שסו {מל"מ}
א/ה תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' רמב
א/ה תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' רצ, רצד
א/ו אדרת אליהו (קובו) סי' ט דף יט ע"ב
א/ו אור הישר [מ"מ הל' גירושין פ"ט הל"ז]
א/ו אמרי בינה (אוירבך) - הלואה סי' מג ד"ה והנה
א/ו אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' כב הערה א
א/ו בית אהרן וישראל גל' ט עמ' נט
א/ו בני יוסף (קאריו) דף ב ע"ד
א/ו ברור הלכה כתובות פה ע"א ציון ב
א/ו זכר יצחק (תשן) עמ' שלא
א/ו חוקות הדיינים ח"ב עמ' קכה
א/ו חק לישראל שליחות עמ' 254, 501
א/ו ימי שלמה
א/ו יפה נוף עמ' קפט
א/ו לבושי מרדכי חו"מ עמ' מג {הגהמ"י}
א/ו מעיל שמואל (פלורנטין)
א/ו משנת יעקב
א/ו משנת יעקב משפטים עמ' טז
א/ו עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 64
א/ו עקבי ברכה עמ' ק
א/ו פרקי שליחות עמ' 99, 154 {או"ש}, 156
א/ו צור תעודה דף קנט ע"א
א/ו צרור הכסף (הראשון) עמ' לד, נא
א/ו שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' שנה, שנו
א/ו שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) סי' כה דף מד, סי' כט דף נא
א/ו שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' סב, עב
א/ו שנתון המשפט העברי ח"ט עמ' 44
א/ז אהל חייא עמ' תקעג
א/ז אהלי תם עמ' קמד
א/ז אורים ותומים - תומים סי' צא ס"ק ב, ז, סי' צג ס"ק ו
א/ז אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' כב אות ב, יא
א/ז אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' כב אות ב
א/ז אשר למלך
א/ז בית אהרן וישראל גל' נט עמ' פא
א/ז בני יוסף (קאריו) דף ב ע"ד
א/ז ברור הלכה קדושין מג ע"ב ציון א
א/ז ברור הלכה שבועות מז ע"ב ציון ב פסקה ד
א/ז ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ח עמ' רנג
א/ז דורש משפט עמ' תרפו
א/ז דרך ישרה ח"ב עמ' קמ
א/ז דרכי משפט - טוען ונטען סי' לא אות ב
א/ז הלכה פסוקה הל' עדות ח"ד עמ' פג
א/ז ושב הכהן (תשמח) עמ' רלד
א/ז זכר יצחק (תשן) עמ' שלא
א/ז חד וחלק ח"ב דף מג ע"ג
א/ז חוקות הדיינים ח"ב עמ' קכו
א/ז חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' רט
א/ז חי' ר"י נחמיה סי' קיג אות ז
א/ז יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"ג עמ' יט
א/ז יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' תקח
א/ז יד המלך (פלומבו)
א/ז יכין ובועז ח"א סי' עא
א/ז ימי שלמה
א/ז מחנה יהודה (אשכנזי) דף פז ע"א
א/ז מטה אהרן שבועות עמ' שטז-שיז {לח"מ}
א/ז מילי דמרדכי
א/ז מלאכת שלמה (חכים) כאן, ודף מח ע"א {מל"מ}
א/ז מפתח הבאורים [שו"ת הרא"ש כלל סט סי' יב]
א/ז מראה איש ח"ב עמ' קמא
א/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ז משנת יעקב
א/ז משנת ר' אהרן קדושין עמ' קסז
א/ז נתיבות מרדכי קדושין עמ' שיב
א/ז ס' התרומות עמ' תקכז-תקכח
א/ז עבד המלך (תשסט) עמ' תקנ
א/ז עמודי שלמה ח"ג עמ' רנ
א/ז עקבי ברכה עמ' ק
א/ז ערך שי חו"מ סי' צ סעיף ד
א/ז פני יהושע (חנדלי) דף קלז ע"ד
א/ז פני משה (שלז')
א/ז רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' תנז, תס
א/ז שאגת אריה (תשע) עמ' תקלו
א/ז שביתת יו"ט
א/ז שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' יט
א/ז שו"ת הרא"ש עמ' רצז
א/ז שו"ת הרדב"ז ח"ד סי' אלף רעח
א/ז שו"ת הרשב"א ח"ב סי' עו
א/ז שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תרה
א/ז שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' קעה
א/ז שו"ת ר' יצחק הלוי (תשע) עמ' נד
א/ז שו"ת ר"מ גאויזון עמ' קו
א/ז שו"ת רשב"ש עמ' תב
א/ז שער המלך ח"ב עמ' תיא
א/ז שער משפט סי' עב ס"ק כח, סי' צג ס"ק ה, סי' קכא ס"ק יג
א/ז שערי בינה (תשעט) עמ' תסג {שבועת היסת}
א/ז שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 184
א/ז תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' קסט
א/ז תרומת הדשן שו"ת סי' שח
א/ח אבני החושן סי' קכא סעיף ו
א/ח אבקת רוכל (תשעז) עמ' תצד
א/ח אהלי תם עמ' שט
א/ח אור הישר [אבקת רוכל סי' קעה, שו"ת מהר"ם אלשיך סי' כא, דברי ריבות סי' רכא, שסב]
א/ח אורים ותומים - תומים סי' קכא ס"ק ה, ז
א/ח אות היא לעולם ח"ב דף קסה ע"ג
א/ח בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' קכא סעיף ז
א/ח בני דוד
א/ח ברור הלכה ב"ק קד ע"ב ציון א
א/ח ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ח עמ' רמד-רמה
א/ח דברי ריבות (תשעב) עמ' קסב, קצז, שנא, תקמד
א/ח דרכי הים דף סג ע"ב {מל"מ}
א/ח הגהות חבר בן חיים
א/ח התורה והמדינה חי"א עמ' לו
א/ח חיים ומלך
א/ח חק לישראל שומרים עמ' 1274 {כ"מ}
א/ח חק לישראל שליחות עמ' 168, 171, 172
א/ח יפה נוף עמ' קצט
א/ח מילי דמרדכי
א/ח מלאכת שלמה (חכים) כאן, ודף מח ע"א {מל"מ}
א/ח מעיני המים
א/ח משאת מרדכי ב"ק עמ' שנא
א/ח משה ידבר (תקפז) שו"ת דף פז ע"ד {לח"מ}
א/ח משה ידבר (תשעו) עמ' תצא {לח"מ}
א/ח נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' פג {כ"מ}
א/ח ס' התרומות עמ' תתשנא, תתשסח
א/ח פנים חדשות [תורת אמת (שפו) קלב] {הגהמ"י}
א/ח פרקי שליחות עמ' 239
א/ח צרור הכסף (הראשון) עמ' פט, קצא
א/ח שביתת יו"ט
א/ח שברי לוחות עמ' 138 {הגהמ"י אות ז}
א/ח שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' ת, תא
א/ח שו"ת הרדב"ז ח"ו סי' שני אלפים קסז
א/ח שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' פ, תעג
א/ח שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' סד, רמה
א/ח שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' תקסט, תקפא, תקפו
א/ח שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' ל
א/ח שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' רנז
א/ח שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' לח, נא, נד
א/ח שתי הלחם סי' לט
א/ח תורת אמת (תשסו) עמ' תפג-תפד
א/ח תורת הנזיקין - ביאורים סי' עה
א/ט אור שמח
א/ט בני יוסף (קאריו) דף ג ע"א
א/ט המעלות לשלמה עמ' קלד
א/ט חק לישראל שליחות עמ' 366, 367
א/ט יד המלך (פלומבו) דף עה ע"ג
א/ט מעיל שמואל (פלורנטין) [שו"ת מהרשד"ם חו"מ סי' מב]
א/ט מעשה בצלאל סי' תיח
א/ט ס' התרומות עמ' תתשסד
א/ט פרי האדמה ח"ב
א/ט צרור הכסף (הראשון) עמ' פט, קצא
א/ט שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' קלט
א/ט שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' קנז
א/ט שו"ת רשב"ש עמ' שפו, תב


ב/827 הלכות שלוחין ושותפין פרק ב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ב/רה"פ אבן האזל
ב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ב/רה"פ משפטי שמואל
ב/רה"פ פי' ר"י קאפח
ב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ב/רה"פ צור תעודה
ב/רה"פ רמב"ם לעם
ב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ב/א אבני החושן סי' קפח סעיף א {מל"מ}
ב/א אבני ציון ח"ג עמ' קצה {מל"מ}
ב/א אהלי יהודה (הכהן) דף כג ע"ד {צור תעודה}
ב/א אוהב מישרים עמ' שיד
ב/א אוצמפה"ת ב"מ עא ע"ב הע' 65 {מל"מ}
ב/א אוצרות הרמב"ם
ב/א אור הישר [דברי ריבות סי' שא]
ב/א איש על העדה (אלאביץ) עמ' 200
ב/א אנצי"ת ע' אין שליח הע' 33 {הגהמ"י}, ע' גוי הע' 771, 774 {רמב"ם}, 794 {מל"מ}
ב/א אפר קדשים עמ' פח
ב/א ארעא דרבנן (תשעט) עמ' לב {מל"מ}
ב/א אשר למלך
ב/א באר בשדה עמ' תנג {אין העכו"ם נעשה שליח}
ב/א בד קודש (דאנון)
ב/א בדרך המלך עמ' רעה
ב/א בית אהרן וישראל גל' כא עמ' ט {גוי אינו בר שליחות}
ב/א בית ישחק
ב/א בכורי אברהם דף ט ע"ד, יד ע"ד {מל"מ - שליחות גוי לגוי}
ב/א בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' פט
ב/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"י עמ' שיא
ב/א גזע ישי דף פב ע"ב, פג ע"א
ב/א דברות משה גיטין עמ' רמא {מל"מ}
ב/א דברי סופר עמ' קכ {מל"מ}
ב/א דברי פנחס (דאוויד) פ' משפטים עמ' קטו {מל"מ - שליחות נכרי בנכרי}
ב/א דברי ריבות (תשעב) עמ' רלח, תע
ב/א דרך המלך דף צד ע"א
ב/א הארת ירוחם קדושין ח"ב דף עט ע"א
ב/א הר המלך ח"ז עמ' שלט
ב/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' יז
ב/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' ריח
ב/א זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' רלד {מל"מ}
ב/א חוות בנימין ח"ג עמ' תרצג
ב/א חי' חתם סופר
ב/א חכמת התורה פ' נוח עמ' שכח {מל"מ}
ב/א חק לישראל שליחות עמ' 41 {הגהמ"י אות א}, 190
ב/א יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קפא
ב/א יורו משפטיך ליעקב סי' מו {הגהמ"י}
ב/א ימי שלמה
ב/א ישא מדברותיך כתובות פ"א עמ' רנב {קטן}
ב/א כבוד יו"ט
ב/א כתב סופר יו"ד דף סד ע"ב {מל"מ}
ב/א להורות נתן במדבר עמ' רט
ב/א לחם שלמה (בולה) דף פו ע"ב {מל"מ}
ב/א מהרי"ט אלגזי דף י ע"א
ב/א מזכרת למשה עמ' יא {מל"מ}
ב/א מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קמא ע"ב {מל"מ}
ב/א מעדני ביאורים עמ' קמה
ב/א מעיל שמואל (פלורנטין)
ב/א מערכות חיים עמ' רט
ב/א מצעדי גבר ב"מ סי' לא אות ג
ב/א משה מבחוריו דף א ע"ג, ג ע"ב {הגהמ"י}
ב/א משיב משפט עמ' קסט
ב/א משנה התלמוד ח"ג דף מ {הגהמ"י}
ב/א משנת יעקב
ב/א משנת יעקב הפלאה עמ' שיב-שיג, זרעים ח"א עמ' קמה-קמו
ב/א נזר הקדש (קפלן)
ב/א נחלת נפתלי דף כח
ב/א ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קמז
ב/א ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תרי {מל"מ}
ב/א עטרת מרדכי (וינברג) דף יז ע"ד {מל"מ}
ב/א עטרת שבת עמ' מא {מל"מ}
ב/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קעה, ח"ב עמ' קמ
ב/א פד"ר חט"ז עמ' 176 {הגהמ"י}
ב/א פני חמה דף יב ע"ב {מל"מ}
ב/א פניני רבנו הגרי"ז עמ' רסד {עבד אינו בכלל גוי}
ב/א פרקי שליחות עמ' 48
ב/א צרור הכסף (הראשון) עמ' פז, קפז
ב/א ריח שדה דף לד ע"א
ב/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' רצד
ב/א שו"ע הרב או"ח סי' רמג ס"א
ב/א שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' רצד, רצט
ב/א שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' רסו
ב/א שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' רלח
ב/א שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' רעה
ב/א שו"ת רשב"ש עמ' תב
ב/א שיבת ציון (לנדא) סי' נג
ב/א שם יוסף (אליקים)
ב/א שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' מד
ב/א שנתון המשפט העברי ח"ט עמ' 98-97, 107
ב/א שערי טהר ח"ה שער ב סי' כו אות ט
ב/א תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף ל ע"א {הגהמ"י}
ב/ב אבי עזרי ח"ב
ב/ב אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ב/ב אגודת אזוב ח"ב דף פו ע"ד
ב/ב אמר יוסף (אלקלעי) כאן, דף מג ע"ד {מל"מ}
ב/ב אפיקי מגינים כתובות סי' יד
ב/ב בדי הארון (הכהן) עמ' 288
ב/ב בית אהרן (צוקרמן) עמ' רכד
ב/ב בית אהרן וישראל גל' פא עמ' קכב {חרש}
ב/ב בית אהרן וישראל גל' קלז עמ' קג {אין שליחות קטן כי אינו בר דעת}
ב/ב בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' נח אות ד
ב/ב בית מלך (חב"ד) עמ' 16
ב/ב בנין הלכה עמ' נט {קטן לא עושה שליח}
ב/ב בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' פט
ב/ב ברור הלכה ב"מ עא ע"ב ציון י
ב/ב ברכת ראובן דף צו ע"ג {קטן כי אינו בר דעת}
ב/ב גדולי שמואל כתובות דף יא
ב/ב גור אריה (צרמון)
ב/ב דברי ירמיהו קידושין עמ' סד
ב/ב דברי ריבות (תשעב) עמ' שלה
ב/ב דבש תמר
ב/ב דרך המלך דף צד ע"א
ב/ב המדות לחקר ההלכה מדה כג אות ט
ב/ב המעלות לשלמה עמ' קלג
ב/ב הר המלך ח"ז עמ' שלט
ב/ב זכות משה (תשסב) עמ' קיג
ב/ב זכות משה (תשסו) עמ' קטו
ב/ב זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' קמה
ב/ב חי' בן אריה ח"א סי' טז אות יא
ב/ב חי' ר' חיים הלוי דף כ
ב/ב חי' ש"י דף ו ע"א
ב/ב חיי אריה דף מב ע"ב
ב/ב חינוך הבנים למצוות עמ' רצב, ש-שא
ב/ב חלקת יואב קבא דקשייתא סי' נא
ב/ב חק לישראל השבת אבדה עמ' 38
ב/ב חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 36
ב/ב חק לישראל שליחות עמ' 181, 198 {ראב"ד}, 199
ב/ב טבעת החושן ח"ה עמ' קנג, קנז
ב/ב יגיעת ערב ב"מ עמ' קכא-קכב, קכח {אבי עזרי}, קל {אבי עזרי}, רסא
ב/ב יד המלך (פלומבו)
ב/ב ימי שלמה
ב/ב כבוד יו"ט
ב/ב כבוד מלכים (מרגליות) {מל"מ}
ב/ב כתב סופר או"ח סי' קכח ד"ה מלבד כל זה
ב/ב לב מבין
ב/ב לחקרי הלכות ח"ב עמ' רמח
ב/ב מאור למלך ב"מ עמ' קעב, קעה
ב/ב מחנה יהודה (אשכנזי) דף קעט ע"ד
ב/ב מחנה יוסף (תשעב) סי' לא אות ד
ב/ב מחקרי משפט ח"א עמ' 229
ב/ב מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' יב
ב/ב מעיני המים
ב/ב מערכות חיים עמ' רט
ב/ב מצעדי גבר ב"מ סי' לא אות ג
ב/ב מראה אש ח"ב עמ' סד
ב/ב משאת מרדכי ב"ק עמ' שנב
ב/ב משנת יעקב כאן
ב/ב משנת יעקב נשים ח"ב עמ' קכ
ב/ב נופת צופים (בירדוגו) סי' שו {כ"מ - זיכוי ע"י אשתו}
ב/ב נזר הקדש (קפלן)
ב/ב נחלת נפתלי דף כח
ב/ב ס' התרומות עמ' תתשנח
ב/ב ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קמז-קמח
ב/ב עומק הפשט ח"א עמ' תיא {כ"מ}
ב/ב עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' ע
ב/ב עין תרשיש
ב/ב עליות משה (תשעו) ח"א עמ' רצז
ב/ב פניני רבנו הגרי"ז עמ' רסד {עבד אינו בכלל גוי}
ב/ב פרי האדמה ח"ב
ב/ב פרי הארץ (מזרחי) ח"ב דף מט ע"ד {עבד}
ב/ב פרי חיים (תרסז) סי' ה
ב/ב פרקי שליחות עמ' 48
ב/ב צבא המלך עמ' עט
ב/ב צרור הכסף (הראשון) עמ' פז, קפח
ב/ב קרית מלך
ב/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' רצד
ב/ב שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' לח
ב/ב שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' לד
ב/ב שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תשנ
ב/ב שו"ת ר"י אבן עזרא עמ' קסג
ב/ב שו"ת רשב"ש עמ' רעו
ב/ב שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קפח סעיף ב
ב/ב שי למלך עמ' קצד
ב/ב שיבת ציון (לנדא) סי' נג
ב/ב שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' רמו
ב/ב שעורי ר' חיים פנחס קדושין שעור יד אות ה
ב/ב שעורי ר' שמואל ב"מ ח"א עמ' קלב
ב/ב שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 227
ב/ב שער המלך ח"א עמ' תקעה {כ"מ}
ב/ב שערי טהר ח"ה שער ב סי' כו אות ט, ח"ו סי' יז אות ב
ב/ב שערי טהר ח"ו סי' יז אות ב דף מג ע"ג
ב/ב שערי לימוד (לוריא) ח"א סי' יד אות ו ד"ה ובזה
ב/ב תורת השליחות עמ' ב
ב/ב תורת מיכאל עמ' רכא
ב/ב תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תרעג
ב/ג אור הישר [דברי ריבות סי' ריד]
ב/ג בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' קכא סעיף ז
ב/ג דברי משפט סי' קכא אות א {כ"מ}
ב/ג דברי משפט סי' קכא סעיף א {כ"מ}
ב/ג דברי ריבות (תשעב) עמ' שכה
ב/ג הגהות חבר בן חיים
ב/ג המקנה קידושין ט ע"א (ד"ה אמר רבא)
ב/ג חק לישראל שומרים עמ' 22 {פרי האדמה}, 509, 509, 608 {כ"מ}, 637, 642, 644, 1266, 1267, 1273 {ששה אלו - פרי האדמה}
ב/ג לחם רב (בוטון) סי' צב
ב/ג מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' תקעט
ב/ג מעיל שמואל (פלורנטין)
ב/ג מעיני המים
ב/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ג משאת משה (ישראל) ח"א אהע"ז סי' ג (קט ע"ד)
ב/ג ס' העתים עמ' 72
ב/ג ס' התרומות עמ' תתשנח-תתשנט
ב/ג עין יצחק ח"א עמ' שכא
ב/ג פרי האדמה ח"ב
ב/ג צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רעה אות יא
ב/ג צרור הכסף (הראשון) עמ' צ, קצב
ב/ג קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' רפב
ב/ג קול בן לוי (תשסג) עמ' קמד
ב/ג קול בן לוי סי' ד (נ ע"ב)
ב/ג שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' רלו, תסז
ב/ג שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) סי' כט דף נב
ב/ג שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קכא סעיף א {רמב"ם}, סי' קפח סעיף ב {כ"מ}
ב/ג תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' רעה
ב/ג תורת ישראל (פרוכטהנדלר) סי' כג אות ג {כ"מ}
ב/ג תשורת שי מהדו"ק סי' מה
ב/ד אבני החושן סי' קפב סעיף י
ב/ד אבקת רוכל (תשסב) עמ' תקמא, תקמג
ב/ד אבקת רוכל (תשעז) עמ' תפב-תפג
ב/ד אור הישר [אבקת רוכל סי' קסו-קסז]
ב/ד ארץ בנימין עמ' תצג
ב/ד בכורי גשן סי' לז פ"ד
ב/ד ברור הלכה כתובות צט ע"א ציון א פסקה א
ב/ד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"י עמ' רעה, רעז
ב/ד דברות משה ב"ק ח"ב סי' עד ענף א
ב/ד דברי לוי הל' כלים - שעורים במסכתות עמ' יב-יג
ב/ד ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 284, 283
ב/ד חזו"א על הרמב"ם
ב/ד חק לישראל שומרים עמ' 928 {כבוד יו"ט}
ב/ד חק לישראל שליחות עמ' 336, 358, 359, 361, 362, 372, 379, 380 {רדב"ז}, 409, 410, 412
ב/ד יכין ובועז ח"א סי' עא
ב/ד ישועות יעקב (שו"ת, תשסח) עמ' רמז {ראב"ד}
ב/ד ישועות יעקב נזיקין עמ' כ
ב/ד כ"מ לעיל פ"א ה"ג
ב/ד כבוד יו"ט
ב/ד לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' רצא
ב/ד מחנה יהודה (אשכנזי) דף קעז ע"ד
ב/ד מכתם לדוד (פרדו) דף קצג ע"א
ב/ד משנת יעקב
ב/ד נחפה בכסף (נבון) ח"א דף קה ע"ד, קיג ע"ג
ב/ד ס' המקח עמ' קכו
ב/ד סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' סח כלל טו ח"א שיטה א א
ב/ד סודו של המשפט העברי עמ' 153, 154
ב/ד עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 65
ב/ד פד"ר ח"ב עמ' 251
ב/ד פני יהושע (חנדלי) דף צז ע"ב
ב/ד פרקי שליחות עמ' 61, 91, 147 {אהא"ז}, 146, 154, 155 {כ"מ}, 156 {אהא"ז}, 250
ב/ד צור תעודה דף כט ע"א, מז ע"א
ב/ד צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' כט
ב/ד צרור הכסף (הראשון) עמ' פח, קפט
ב/ד קרית מלך
ב/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רנט
ב/ד שארית יוסף (תשמד) שו"ת סי' ה הערה 2
ב/ד שארית יוסף (תשסז) עמ' טו
ב/ד שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' קסה
ב/ד שו"ת הריטב"א סי' קפה
ב/ד שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' עו
ב/ד שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תשסג
ב/ד שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' רד, ח"ג עמ' ריג, רכא
ב/ד שנתון המשפט העברי ח"ט עמ' 35, 43, חט"ז עמ' 12, 17, 26
ב/ד שער המלך ח"ב עמ' שצא-שצב
ב/ד תורת אמת (שפו) סי' קלא
ב/ד תורת אמת (תשסו) עמ' תעה
ב/ה אורים ותומים - תומים סי' ס ס"ק יח
ב/ה בית אהרן וישראל גל' סו עמ' עה {מל"מ בשם פני משה}, גל' ע עמ' סז {מל"מ}
ב/ה בכורי גשן סי' לז פ"ד
ב/ה בני יהודה דף מה ע"ד
ב/ה ברור הלכה ב"ק קב ע"ב ציון ה
ב/ה דיני חוזים במשה"ע עמ' 86
ב/ה חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 38-40
ב/ה חקרי לב (המאור) מהדו"ב ח"ב עמ' רמט, רעא-רעב
ב/ה יד המלך (פלומבו)
ב/ה ימי שלמה
ב/ה ישא איש דף נח ע"ב {מל"מ}
ב/ה מאזני צדק ח"א עמ' תקעב {מל"מ}
ב/ה מקצוע בתורה סי' ס ס' ט ס"ק יט
ב/ה משאת מרדכי ב"ק עמ' שמט
ב/ה משרת משה (עטייה)
ב/ה ס' המקח עמ' שכט
ב/ה עומק הפשט ח"א עמ' תנט
ב/ה עיני דוד
ב/ה פרי האדמה ח"ב
ב/ה צרור הכסף (הראשון) עמ' לז
ב/ה שמחת יהודה דף קכב ע"ב
ב/ה שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 372
ב/ו אבני החושן סי' קפה סעיף ה {ראב"ד}
ב/ו אבקת רוכל (תשסב) עמ' תקמא
ב/ו אוצמפה"ת ב"מ עו ע"א הע' 80
ב/ו אורח צדקה עמ' רפג
ב/ו בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' נח סעיף ב עמ' שז
ב/ו בית דינו של שמואל עמ' 262
ב/ו ברוך אומר חו"מ עמ' קנה*
ב/ו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' שעב
ב/ו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"י עמ' רצה
ב/ו דברי חיים (אוירבך) שלוחין סי' טו ד"ה כתב {ראב"ד}, ד"ה עוד שם
ב/ו דברי משפט סי' נו אות ב {ראב"ד, מל"מ}, סי' קפה אות ג {ראב"ד}
ב/ו דברי משפט סי' קמז סעיף ה {מל"מ}, סי' קפה סעיף ד, סי' קפח סעיף ג
ב/ו דגל מחנה אפרים (לניאדו) חו"מ סי' כה סעיף ה עמ' שעה, סי' כו סעיף ד עמ' שפ, סי' כז סעיף ב עמ' שצו, סימן כח עמ' תיא
ב/ו דיני מתווך במשה"ע עמ' 66, 84, 87, 112-111
ב/ו דיני עבודה במשה"ע עמ' 30, 820
ב/ו דליית הכרם עמ' תתתלג {כ"מ} [צ"ל או שרצה בנ', לא נתרצה בחמשים]
ב/ו חיים ומלך
ב/ו חק לישראל שליחות עמ' 46, 47, 69, 336, 358, 359, 364-366, 367 {ראב"ד}, 368-370, 374, 382, 412, 502, 518, 523, 525, 559
ב/ו יד המלך (פלומבו)
ב/ו לבושי מרדכי יו"ד עמ' קח
ב/ו לחקרי הלכות סי' רפז
ב/ו מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' קפא
ב/ו מעיל שמואל (פלורנטין)
ב/ו מרבה חיים סי' סה אות א
ב/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ו משנה הלכות מהדו"ת ח"ד עמ' שו
ב/ו משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 391
ב/ו משרת משה (עטייה)
ב/ו נחל יצחק (תשעב) ח"ב עמ' קיא, קיג
ב/ו נחפה בכסף (נבון) ח"א דף קה ע"ד, קיא ע"א
ב/ו ניצוצי אש עמ' סד
ב/ו נתיבות המשפט סי' קפה ס"ק ה
ב/ו נתיבות חיים (קארב) ח"ד עמ' ת
ב/ו סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' סח כלל טו ח"א שיטה ג ג, שיטה ח ב
ב/ו עטרת ישראל עמ' קעט {סרסור שליח}
ב/ו ערך שי חו"מ סי' קפה סעיף ד {ראב"ד}
ב/ו פד"ר חי"ח עמ' 144
ב/ו פני משה ח"א סי' סג דף קמז ע"ב-ע"ג
ב/ו פרי חיים (הליר)
ב/ו צור תעודה דף נד ע"א {כ"מ}
ב/ו צרור הכסף (הראשון) עמ' צ, קצג
ב/ו קרבן פסח עמ' תרנז
ב/ו קרית מלך
ב/ו קרית מלך רב (תשסו) עמ' תשמא-תשמב, אלף יט
ב/ו רוב דגן (הלוי) ח"א דף רח ע"ג {מל"מ}
ב/ו שו"ע הרב הל' מכירה ס' יא
ב/ו שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' עדר, שנו, ח"ב עמ' פז, ח"ג עמ' עו
ב/ו שו"ת הרב"ז ח"ג סי' ח
ב/ו שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' תלב
ב/ו שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' עה
ב/ו שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' שעח, תשסג
ב/ו שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' תלב
ב/ו שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קפב סעיף ג
ב/ו שמו יצחק דף טז ע"ב וע"ד
ב/ו שמחת יו"ט (אלגזי) סי' כ אות ג {ראב"ד}
ב/ו שנות חיים (מיל') עמ' מז
ב/ו שער המלך ח"ב עמ' שצא-שצב
ב/ו שער יהושע ח"א עמ' קמג
ב/ו שער משפט סי' נו ס"ק ג
ב/ו שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 68
ב/ו שפתי דעת ח"א עמ' קעט
ב/ו תורת אמת (תשסו) עמ' תפב
ב/ז אוצמפה"ת ב"מ פא ע"א הע' 38 {לח"מ}
ב/ז בגדי ישע דף עה ע"ב
ב/ז בית יעקב (טבשונסקי) סי' קפה סעיף ה {ראב"ד ומל"מ}
ב/ז ברור הלכה נדרים לא ע"ב ציון ג
ב/ז גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל א סי' א, ג
ב/ז דיני מתווך במשה"ע עמ' 81, 51, 96
ב/ז דיני עבודה במשה"ע עמ' 30
ב/ז דליית הכרם עמ' תתתלג {כ"מ} [צ"ל למכור סתם הוא]
ב/ז חק לישראל שומרים עמ' 92, 740, 747, 753 {הגהמ"י}, 760, 820, 832 {לח"מ}
ב/ז חק לישראל שליחות עמ' 287, 360 {אבן האזל}, 444 {מל"מ}, 472 {צור תעודה}
ב/ז מעיני המים
ב/ז משנת יעקב
ב/ז נחפה בכסף (נבון) ח"א דף קה ע"ד {ראב"ד}, קי ע"ב {מל"מ}, קיא ע"א {ראב"ד} וע"ב {מל"מ}
ב/ז נתיבות המשפט סי' קפה ס"ק ד, ז {ראב"ד}
ב/ז ס' המקח עמ' תיד
ב/ז עמודי שלמה ח"ג עמ' רנ-רנא
ב/ז פד"ר ח"ה עמ' 123
ב/ז צור תעודה דף נב ע"ד, נד ע"א
ב/ז ציץ אליעזר ח"ח סי' מ אות ה
ב/ז צרור הכסף (הראשון) עמ' צ
ב/ז קרית מלך
ב/ז שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' לג, תצד
ב/ז שו"ת ר' יצחק הלוי (תשע) עמ' יט
ב/ז שו"ת ר"י מילר עמ' נד
ב/ז שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רצ סעיף יא
ב/ח אבני החושן סי' קפו סעיף א {מל"מ}, סעיף ב
ב/ח אוצמפה"ת ב"מ פא ע"א הע' 39 {כ"מ}, 52-63
ב/ח אמונה ומסחר עמ' תקפ, תקפד
ב/ח בד קודש (דאנון)
ב/ח ברור הלכה נדרים לא ע"ב ציון ג
ב/ח דברות משה הבבות עמ' שכ {מל"מ}
ב/ח הפלאות נדרים (תשעג) עמ' שעז, שעט
ב/ח הרמב"ם - שמרנות עמ' 218
ב/ח והיה העולם עמ' 144
ב/ח חוקות הדיינים ח"ב עמ' שצו
ב/ח חי' הגר"ח ב"מ עמ' קז
ב/ח חסד לאברהם (אלקלעי) ח"ב דף קכא ע"ד {כ"מ}
ב/ח חסדי דוד ח"ד עמ' תכז
ב/ח חק לישראל שומרים עמ' 139, 142, 832, 833, 842-840
ב/ח ימי שלמה
ב/ח כתר ח"ו עמ' 192
ב/ח לב מבין דף קנט ע"ד {מל"מ}
ב/ח מחנה יוסף (תשעב) סי' ע אות ו
ב/ח מילי דמרדכי
ב/ח מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף מו ע"ד
ב/ח מעיני המים
ב/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ח משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 296
ב/ח נדרי זריזין ח"א עמ' רכב
ב/ח נתיבות המשפט סי' קפו ס"ק א {מל"מ}
ב/ח פנים חדשות [מהריב"ל ח"ג פא]
ב/ח צרור הכסף (הראשון) עמ' צא, קצה
ב/ח קרית מלך רב (תשסו) עמ' תרמז
ב/ח שביתת יו"ט
ב/ח שו"ת מהרי"ק סי' ט {הגהמ"י}
ב/ח שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קפו סעיף א
ב/ח שרידים גל' יד עמ' סז {לוקח כלי לשגר לבית חמיו}
ב/ט אבקת רוכל (תשסב) עמ' תעד
ב/ט אבקת רוכל (תשעז) עמ' תכא
ב/ט אוצמפה"ת ב"מ פג ע"א הע' 31, 34, 44-47
ב/ט בירורים ברמב"ם סי' מא
ב/ט בית דוד (תשעט) חו"מ סי' רלג
ב/ט בית יחזקאל (סרנה) ב"מ עמ' קכו
ב/ט בני יהודה דף מו ע"ב
ב/ט ברור הלכה ב"מ פג ע"א ציון ב
ב/ט דרכי משפט - שומרים סי' ג סעיף ה
ב/ט חמדת משה (פרלמוטר) סי' קכא {כ"מ}
ב/ט חק לישראל שליחות עמ' 287
ב/ט מילי דמרדכי
ב/ט מנחת חינוך ח"א עמ' רצ
ב/ט פרי האדמה ח"ב
ב/ט צרור הכסף (הראשון) עמ' צא
ב/ט קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' קלו
ב/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תקסח
ב/ט רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' ט, רנ
ב/ט שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תה
ב/ט שו"ת רשב"ש עמ' ק
ב/ט שם יוסף (אליקים)
ב/ט תורת דניאל עמ' 46 {כ"מ}
ב/ט תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' לט


ג/828 הלכות שלוחין ושותפין פרק ג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ג/רה"פ משפטי שמואל
ג/רה"פ פי' ר"י קאפח
ג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ג/רה"פ צור תעודה
ג/רה"פ קרית מלך
ג/רה"פ רמב"ם לעם
ג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ג/א אהלה של תורה ח"ב עמ' ריז
ג/א אורים ותומים - תומים סי' קכב ס"ק ו
ג/א אנצי"ת ע' בעל דין הע' 12
ג/א בדבר מלך חי"א עמ' קלב
ג/א בית יעקב (טבשונסקי) סי' קכב סעיף ג
ג/א בית ישחק
ג/א בני שמואל דף נח ע"ג
ג/א ברור הלכה ב"ק ע ע"א ציון ב, ה
ג/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ח עמ' רסט, רעז
ג/א דברות אליהו ח"א עמ' עח
ג/א המשפט העברי עמ' 533
ג/א השליחות וההרשאה במשה"ע עמ' 97, 100, 121, 203, 205, 385
ג/א חזו"א חו"מ סי' א ס"ק יח
ג/א חזו"א על הרמב"ם
ג/א חזקה רבה חו"מ ח"ג עמ' 110
ג/א חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' קטו
ג/א חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 9
ג/א חק לישראל שליחות עמ' 50, 51
ג/א יגיעת ערב ב"מ עמ' רעט
ג/א יד המלך (פלומבו)
ג/א ידיו של משה
ג/א כך דרכו של תלמוד עמ' 35
ג/א כתבי משה זילברג עמ' 35
ג/א לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' יא אות ד-ו
ג/א מילי דמרדכי
ג/א מים קדושים - תשובות דף לט ע"א
ג/א מלאכת שלמה (חכים)
ג/א מראה הנוגה [הלכות יו"ט (מהרי"ט אלגזי) דף קפו ע"א] {זיל דון וזכי}
ג/א משאת מרדכי ב"ק עמ' רפא, שנג
ג/א משנת יעקב
ג/א נתיבות חיים (קארב) ח"ד עמ' ת
ג/א ס' התרומות עמ' תתשסו, תתשעב-תתשעג
ג/א ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' רפא-רפב {לח"מ}
ג/א פרי האדמה ח"ג
ג/א פרקי שליחות עמ' 28
ג/א פרשת השבוע (תשעב) ח"ד עמ' 159
ג/א ר"י ששפורטש עמ' 229
ג/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קצז
ג/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תכה
ג/א שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תריב
ג/א שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' נג
ג/א שופריה דיעקב (סקווירא) גל' א עמ' קצ {אהא"ז}
ג/א שער יהודה
ג/א תורה שלמה שמות פכ"ד אות קלד
ג/א תורת יצחק ח"ב עמ' מא
ג/א תחומין חט"ז עמ' 356-357
ג/ב אנצי"ת ע' בעל דין הע' 15-17
ג/ב ברור הלכה ב"ק ע ע"א ציון ד
ג/ב דורש משפט עמ' קמה-קמז
ג/ב דיני מסחר במשה"ע עמ' 212
ג/ב הר המלך ח"ד עמ' ס
ג/ב השליחות וההרשאה במשה"ע עמ' 99
ג/ב חזו"א על הרמב"ם
ג/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ב משנת יעקב
ג/ב ס' התרומות עמ' תתשעב-תתשעג
ג/ב תשובות הראב"ד סי' קמא הערה 4 {ראב"ד}
ג/ג אבני נזר חו"מ סי' א
ג/ג אולם המשפט סי' קכא סעיף ב
ג/ג אור הישר [דברי ריבות סי' קט]
ג/ג אנצי"ת ע' בעל דין הע' 21, 23
ג/ג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ג/ג בית אברהם (ישראל, תקמו) דף רסה ע"ג
ג/ג בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' קכב סעיף יז
ג/ג בית יעקב (מליסא) סי' פה ס"ד
ג/ג בית מאיר (תשע) סי' פה ס"ד עמ' סד
ג/ג בן ידיד הל' זכיה פ"ג (מט ע"ב)
ג/ג ברור הלכה גיטין מח ע"ב ציון א
ג/ג ברור הלכה כתובות צד ע"א ציון ב
ג/ג ברור הלכה שבועות לז ע"א ציון ב
ג/ג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ח עמ' רעב, רעד
ג/ג דברי משה (מזרחי) עמ' עח
ג/ג דברי ריבות (תשעב) עמ' קנח
ג/ג דגל מחנה אפרים (לניאדו) חו"מ סי' כב סעיף ח עמ' שמח
ג/ג דורש משפט עמ' קמה-קמז
ג/ג דליית הכרם עמ' תתתלג [צ"ל אילו הייתי]
ג/ג הלכה פסוקה ח"א - ברור הלכה עמ' לז
ג/ג הלכות מדינה ח"ג עמ' קמד
ג/ג המשפט העברי עמ' 533, 586
ג/ג הרמב"ם - שמרנות עמ' 289
ג/ג השליחות וההרשאה במשה"ע עמ' 92
ג/ג ושב הכהן (תשמח) עמ' רפג, רפד, רפז, שכו
ג/ג חוקות הדיינים ח"ב עמ' רפג
ג/ג חזו"א על הרמב"ם
ג/ג חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ירושלמי שבועות פ"ה ה"א]
ג/ג חי' חתם סופר
ג/ג חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' קטז
ג/ג חכם צבי (תשעה) ח"א סי' קסט ד"ה גם
ג/ג חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 209, 210
ג/ג חק לישראל שליחות עמ' 53, 279 {רמב"ם}, 283 {צור תעודה}
ג/ג מחנה יהודה (קצין) ח"ב סי' עג
ג/ג מסוא משה עמ' לב
ג/ג מקום דוד [אורים גדולים דף נ]
ג/ג משנה הלכות כתובות דף קיד ע"ד, קטו ע"ב
ג/ג משנת יוסף שביעית ח"ד עמ' קנ
ג/ג ס' התרומות עמ' תשצט, תתח, תתשעב-תתשעג
ג/ג סמא דחיי חו"מ סי' ב (פ ע"ב)
ג/ג עמודי שלמה ח"ג עמ' רנב
ג/ג פד"ר ח"ו עמ' 215
ג/ג פד"ר ח"ו עמ' 215 {שותף דן בלי הרשאה}
ג/ג פרי האדמה ח"ב
ג/ג צרור הכסף (הראשון) עמ' ו
ג/ג רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' רס {תובע על הכל}
ג/ג שו"ת הרשב"א ח"ב סי' פח
ג/ג שו"ת הרשב"א ח"ה סי' קח
ג/ג שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' תמב, תסד
ג/ג שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' רנז, שסה
ג/ג שו"ת מהרלב"ח סי' קלז (ב)
ג/ג שו"ת מהרלב"ח סימן קלז (ד"ה ועוד אני)
ג/ג שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' קלט, רעו
ג/ג שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' תמב, תסד
ג/ג שו"ת רשב"ש עמ' לח
ג/ג שושנת יעקב סי' רצט {לח"מ}
ג/ג שעורי ר' חיים פנחס גיטין שעור יד אות ד
ג/ג שער משפט סי' קכב ס"ק ב
ג/ג שערי טהר ח"ח סי' טז
ג/ד אוצמפה"ת ב"מ לד ע"ב הע' 70
ג/ד אות היא לעולם ח"ב דף עד ע"ד {כ"מ}
ג/ד אנצי"ת ע' בעל דין הע' 28
ג/ד בית יעקב (מליסא) סי' פה ס"ד
ג/ד בית מאיר (תשע) סי' פג ס"א עמ' סא, סי' פה ס"ד עמ' סד
ג/ד ברור הלכה גיטין מח ע"ב ציון א
ג/ד הר המלך ח"ד עמ' סא
ג/ד השליחות וההרשאה במשה"ע עמ' 212
ג/ד חוקי חיים (גאגין)
ג/ד חזו"א חו"מ סי' ב ס"ק ג
ג/ד חזו"א על הרמב"ם
ג/ד חיים ומלך
ג/ד חק לישראל שליחות עמ' 280, 281
ג/ד מקורות לפסקי הרמב"ם
ג/ד משה ידבר (תשעו) עמ' תמו {מל"מ}
ג/ד משנת יעקב
ג/ד נחל יצחק (תשעב) ח"ד עמ' רטז
ג/ד נר יצחק (ארדיט) עמ' קמג
ג/ד נשאל דוד אהע"ז עמ' קכט ע"ב
ג/ד ס' המקח עמ' קיא, קיג
ג/ד ערך כסף עמ' קיב {מל"מ}
ג/ד פרי האדמה ח"ד
ג/ד שביתת יו"ט
ג/ד שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' כט
ג/ד שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' רנה
ג/ד שו"ת רשב"ש עמ' תד, תז
ג/ד שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קכג סעיף י
ג/ד תרומת הדשן שו"ת סי' שיב
ג/ד תשורת שי עין משפט אות סו {מל"מ}
ג/ה אבני החושן סי' קכב סעיף א
ג/ה אוצרות הרמב"ם
ג/ה אמרי משפט ח"א עמ' רא {ראב"ד}
ג/ה אנצי"ת ע' בעל דין הע' 32, 46, 48
ג/ה אפיקי מגינים ב"מ סי' כו
ג/ה בדבר מלך חי"א עמ' קלג
ג/ה בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' שמג, שנא, שנד
ג/ה בני דוד
ג/ה ברור הלכה ב"ק קד ע"א ציון ב
ג/ה ברור הלכה שבועות לא ע"א ציון כ
ג/ה דרכי משה ח"א שמעתתא ו פ' ט
ג/ה הדרת מרדכי דף סח ע"ג-ע"ד
ג/ה המדות לחקר ההלכה מדה כג אות יז
ג/ה המוסר והמשפט בישראל פ"ט אות ה {ראב"ד}
ג/ה העמק שאלה ח"ג שאלתא קנ אות א
ג/ה השליחות וההרשאה במשה"ע עמ' 121, 227, 379-378
ג/ה חזו"א חו"מ סי' ב ס"ק ט
ג/ה חי' ר' שמואל גיטין עמ' עד
ג/ה חיים ומלך
ג/ה חק לישראל שליחות עמ' 278
ג/ה יד המלך (פלומבו)
ג/ה יד פשוטה מדע עמ' שא
ג/ה יחל ישראל (תשנב) ח"ג עמ' רד
ג/ה יחל ישראל (תשסג) ח"ג עמ' צד
ג/ה לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' יא אות ד-ו
ג/ה לקוטי שעורים (שטיין) ב"מ סי' כא ס"ק ב
ג/ה לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' רנג
ג/ה לקוטי שעורים (שטיין) פסחים (תשמח) סי' ד אות ב {לאו בע"ד דידי את}
ג/ה מילי דמרדכי
ג/ה מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' תלא
ג/ה מנחת יוסף ח"ב עמ' ס
ג/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ה משאת מרדכי ב"ק עמ' שנג
ג/ה משנת יעקב
ג/ה עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ג עמ' נז
ג/ה ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' שלו
ג/ה פרקי שליחות עמ' 28
ג/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תשמב
ג/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תרלח-תרלט
ג/ה שו"ע הרב הל' הלואה ס' כו {ראב"ד}
ג/ה שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' ת
ג/ה שו"ת הרדב"ז ח"ו סי' שני אלפים קסז
ג/ה שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' לח
ג/ה שמע אברהם דף פ ע"ב
ג/ה שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 177
ג/ה שערי תורת התקנות ח"ג עמ' 34
ג/ה תחומין חט"ז עמ' 351-352
ג/ו אהלי תם עמ' שעד
ג/ו אולם המשפט סי' קכא סעיף א
ג/ו אורים ותומים - תומים סי' עה ס"ק כד
ג/ו אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 112, 392
ג/ו בדבר מלך חי"א עמ' קלא, קלג
ג/ו בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' קכג סעיף ה
ג/ו בית ישחק
ג/ו ברור הלכה ב"ק ע ע"א ציון א
ג/ו ברור הלכה כתובות כא ע"ב ציון א פסקה ב
ג/ו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ח עמ' רפ
ג/ו דברות משה ב"ק ח"א סי' מז ענף א
ג/ו השליחות וההרשאה במשה"ע עמ' 91, 188, 204-203, 229
ג/ו חזו"א חו"מ סי' א ס"ק ט, כז, סי' ג ס"ק ב
ג/ו חזו"א על הרמב"ם
ג/ו חזקה רבה חו"מ ח"ג עמ' 111
ג/ו חי' מהרי"א צטרון עמ' קא
ג/ו מעיל שמואל (פלורנטין)
ג/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ו עיני דוד
ג/ו קול דודי (תשף)
ג/ו קול דודי שבועות סי' תקנא
ג/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תכה, תכט
ג/ו שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תשמב
ג/ו שו"ת ר"י אבן עזרא עמ' קס
ג/ו שופריה דיעקב (סקווירא) גל' א עמ' קצא {אין כותבים הרשאה על פקדון שכפר}
ג/ו שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קכג סעיף א
ג/ו שם דרך פסחים עמ' נח
ג/ו שער משפט סי' רעז ס"ק ב
ג/ו תורת יצחק ח"ב עמ' מ, מב
ג/ו תשובות הראב"ד סי' קלב
ג/ו תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' שיב
ג/ו תשובות ראב"י אב"ד סי' רז
ג/ז אבן ציון עמ' שסג
ג/ז אבני החושן סי' קכג סעיף ד
ג/ז אולם המשפט סי' קכא סעיף א
ג/ז אוצר א"י ח"ג עמ' 149-150
ג/ז אור הישר [דברי ריבות סי' שא, שעה]
ג/ז אור הלבנה (רובין) ח"ד עמ' קז
ג/ז אור תורה (שוורץ) ח"ג סי' ז
ג/ז אנצי"ת ע' אגב הע' 76-75, ע' א"י ח"ג הע' 164, ע' דבר שאינו ברשותו הע' 65
ג/ז אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 347
ג/ז ארץ הצבי (שכטר) עמ' ריב
ג/ז באר אלחנן עמ' קפב
ג/ז בית אברהם (ישראל, תקמו) דף רסז ע"ב
ג/ז בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' קכג סעיף א, ה, מאמר המלך קונ' א
ג/ז בית יעקב (טבשונסקי) סי' קכג סעיף ג
ג/ז בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' לו אות א, סי' לז אות ב
ג/ז בני אהרן חו"מ סי' רמא (קכב ע"א) {א"א להקנות חוב כי מילווה להוצאה ניתנה}
ג/ז בנין דוד (מייזלש, תשסט) סוגיות עמ' יא
ג/ז ברור הלכה ב"ק ע ע"א ציון א
ג/ז ברור הלכה כתובות צד ע"ב ציון ג פסקה א
ג/ז ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ח עמ' רסג, רעה-רעח, רפ, רפב
ג/ז בשולי גליוני עמ' תעט {כ"מ}
ג/ז דברי אמת (תרכא) דף פט ע"ג
ג/ז דברי אמת (תשעט) עמ' שא {מש"כ על תקנת הגאונים}
ג/ז דברי יחזקאל (מישור) עמ' שצו
ג/ז דברי ריבות (תשעב) עמ' תע
ג/ז דינא דמלכותא (שור) עמ' תרכה
ג/ז דליית הכרם עמ' תתתלג {כ"מ} [צ"ל אסיפא דביתיה]
ג/ז דרכה של תורה (רבינוביץ) עמ' 68
ג/ז דרכי חושן (תשסח) עמ' רג
ג/ז דרכי חושן ח"א עמ' רצג, שעב, שצה {כ"מ}
ג/ז המשפט העברי עמ' 529, 533-535
ג/ז הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' קפח
ג/ז השיר והשבח (פרדס) ח"ב עמ' קנא {מקנה ד"א מחלקו בא"י}
ג/ז השליחות וההרשאה במשה"ע עמ' 122-121, 204-203, 207, 213, 218-217, 224, 230-229, 237, 242, 264, 268, 274-273
ג/ז זכרון יעקב (מרל) ח"ג סי' יא ס"ק ב, סי' נא ס"ק ב
ג/ז חוקות הדיינים ח"ב עמ' רצד
ג/ז חוקת עולם עמ' 96 {לכל אחד מישראל יש חלק בא"י}
ג/ז חזו"א חו"מ סי' א ס"ק ט, כז, שביעית סי' כא ס"ק ה, יו"ד סי' סד ס"ק ה
ג/ז חזו"א על הרמב"ם
ג/ז חזקה רבה חו"מ ח"ג עמ' 111
ג/ז חי' חתם סופר
ג/ז חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' מד
ג/ז חיים ומלך
ג/ז חקקי לב ח"ב דף ג ע"ד
ג/ז חרות הפרט בגביית חוב עמ' 38
ג/ז ידי אליהו תיקון קנב-קנג, דף עג ע"א
ג/ז יכין ובועז ח"א סי' קיח עמ' 264
ג/ז כבוד האדם עמ' 38
ג/ז כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' קסג
ג/ז כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' ריח
ג/ז כתר נהורא עמ' קצ
ג/ז לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' יא אות ב-ז
ג/ז להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' עט {חלק בא"י}, פא {כ"מ}, פה {כ"מ}
ג/ז להורות נתן - שו"ת חי"ב עמ' קלד
ג/ז לחם חקי עמ' פ
ג/ז לחם רב (בוטון) סי' צב, ריא
ג/ז לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' רצא, תרסא
ג/ז לקוטי סופר ח"א דף מב ע"ד
ג/ז לקוטי שיחות ח"כ עמ' 309 הערה 69
ג/ז מבוא למשנה תורה עמ' 97, 258
ג/ז מהרי"ט אלגזי פ"ח אות עב או"ק ג
ג/ז מחנה יהודה (אשכנזי) דף קד ע"א
ג/ז מחשבות על דמוקרטיה יהודית עמ' 311
ג/ז מילי דמרדכי
ג/ז מלאכת שלמה (חכים)
ג/ז מנחת חיים (שוויד) ח"ג עמ' קצ
ג/ז מנחת חינוך ח"א עמ' רמח-רמט
ג/ז מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' עו
ג/ז מעיני המים
ג/ז מרדכי השלם ב"ק עמ' קנח
ג/ז משאת מרדכי ב"ק עמ' שנג
ג/ז משכנות הרועים (אלחאיק) מע' א אות ב (דף ב ע"א וע"ד, ג ע"ג)
ג/ז משנת המדינה עמ' 282
ג/ז משנת יוסף שביעית ח"ד עמ' קנב, קנה
ג/ז משנת יעקב
ג/ז משפט הקנין ח"ג עמ' רנג, תלא
ג/ז משפטים ישרים (חסון) דף קס ע"ד
ג/ז נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' סג
ג/ז נטע שעשועים (שליסל) עמ' קו {ד' אמות בא"י}
ג/ז נפש הרב עמ' פב
ג/ז נפש הרב עמ' פב
ג/ז נצר מטעי (פרידמן) סי' כז סעיף ב {כ"מ - א"י}
ג/ז נתן פריו סוכה עמ' קפה, קצא
ג/ז ס' התרומות עמ' תתשסח-תתשסט
ג/ז עמודי שלמה ח"ג עמ' רנב
ג/ז ערך שי חו"מ סי' רב סעיף ב
ג/ז פד"ר חי"ז עמ' 209, 212, 220
ג/ז פנים חדשות [מהרי"ט חו"מ יז]
ג/ז פרי הארץ (כהנוו) סי' מח
ג/ז צור תעודה דף רי ע"ד {לח"מ - שטר שכתוב למוציא שטר זה בעדו}
ג/ז צרור הכסף (הראשון) עמ' ה
ג/ז ר"י קארו - קובץ עמ' קלד
ג/ז ר"י ששפורטש עמ' 204
ג/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קצט, רב
ג/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תכח, תרמג
ג/ז שאל האיש דף צג ע"ב
ג/ז שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תעט
ג/ז שו"ת הרשב"א ח"ב סי' רכד, שכד
ג/ז שו"ת הרשב"א ח"ג סי' קלט, תטז
ג/ז שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' כא, שי, שיג
ג/ז שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תרלד
ג/ז שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' קפז
ג/ז שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תריג
ג/ז שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' תכב,ח"ב עמ' נד, שטו
ג/ז שו"ת ר"ח כפוסי דף קז
ג/ז שו"ת ר"י אבן עזרא עמ' קנט, קסג
ג/ז שו"ת ר"י אלגזי עמ' ו, י
ג/ז שו"ת רשב"ש עמ' קע, שעג
ג/ז שולי הגליון עמ' קפג
ג/ז שם דרך פסחים עמ' נח
ג/ז שמחת יהודה דף קג ע"ב
ג/ז שנתון המשפט העברי חי"א עמ' 662, 664, 665, 682
ג/ז שער יהודה דף צג-צד
ג/ז שער יהושע ח"א עמ' כג, רכג
ג/ז שער משפט סי' סז ס"ק ב, סי' רעז ס"ק ב
ג/ז תהלה לדוד (אמאדו) ח"א דף כה ע"א
ג/ז תורה תמימה במדבר פ' י אות יט
ג/ז תורת חיים (תשסג) ח"ב עמ' רד
ג/ז תורת יצחק ח"ב עמ' מ, מב
ג/ז תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' תשלח
ג/ז תחומין חי"ג עמ' 437, חט"ז עמ' 358-359
ג/ז תקון סופרים (רשב"ש) שער יט עמ' עז
ג/ז תרומת הדשן פסקים סי' ריז
ג/ז תשובות הראב"ד סי' קמא הערה 7, 9
ג/ז תשובות ראב"י אב"ד סי' קסט
ג/ח אולם המשפט סי' קכא סעיף ה
ג/ח אורים ותומים - תומים סי' קכב ס"ק ה
ג/ח אשר למלך
ג/ח ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ח עמ' רסט
ג/ח דברי ריבות (תשעב) עמ' תלט
ג/ח דרכי משפט - שומרים סי' א סעיף ב {יש לשומר קנין הגוף בחפץ}
ג/ח המעלות לשלמה עמ' קלז
ג/ח השליחות וההרשאה במשה"ע עמ' 121, 386, 389
ג/ח חזון יחזקאל מכות פ"א ה"א
ג/ח חק לישראל שומרים עמ' 1159, 1235, 1248 {צור תעודה}
ג/ח חק לישראל שליחות עמ' 605, 666 {רדב"ז}, 691, 719, 723
ג/ח מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רצח ע"ב
ג/ח נחפה בכסף (נבון) ח"א דף קמו ע"א
ג/ח סדר הדין (שוחטמן) עמ' 71
ג/ח פרי משה עמ' צב
ג/ח פרקי שליחות עמ' 204, 221
ג/ח צרור הכסף (הראשון) עמ' ה
ג/ח ר"י ששפורטש עמ' 229
ג/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רב
ג/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תל
ג/ח שו"ת הריב"ש עמ' רפה
ג/ח שו"ת הריטב"א סי' קלט
ג/ח שו"ת מהר"ם מרוטנבורג (תשעה) ח"א עמ' שלו
ג/ח שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' כח
ג/ח שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' שסח, החדשות (תשעו) עמ' לב
ג/ח שו"ת רשב"ש עמ' תקז
ג/ח שירת דוד (תשסג) עמ' קנא
ג/ח שירת דוד ב"מ עמ' קנא
ג/ח שער יהושע ח"א עמ' כד
ג/ח תולדות יצחק (הורוביץ) דף סח ע"ב
ג/ח תחומין חט"ז עמ' 359
ג/ט דברי ריבות (תשעב) עמ' תקנו
ג/ט השליחות וההרשאה במשה"ע עמ' 389
ג/ט חק לישראל שליחות עמ' 54, 282
ג/ט מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רט ע"ד
ג/ט מרדכי השלם ב"ק עמ' צח
ג/ט שארית יהודה (ינוביץ) חו"מ סי' א
ג/ט שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' רעט
ג/ט שו"ת ר"י אלגזי עמ' טו
ג/ט שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' ריד
ג/ט שפתי דעת ח"ג עמ' שכג
ג/ט תחומין חט"ז עמ' 361
ג/י אבני החושן סי' קכב סעיף ד
ג/י אור הישר [דברי ריבות סו"ס רפב]
ג/י ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ח עמ' רסה, רסז
ג/י המעלות לשלמה עמ' קלז
ג/י השליחות וההרשאה במשה"ע עמ' 121, 386
ג/י חיים ומלך
ג/י חק לישראל שליחות עמ' 700, 701
ג/י חקקי לב ח"ב דף ג ע"ד
ג/י משאת מרדכי ב"ק עמ' שנג
ג/י צור תעודה דף קפט ע"ב
ג/י צרור הכסף (הראשון) עמ' ה
ג/י תחומין ח"ב עמ' 377
ג/יא אבן האזל
ג/יא אור שמח
ג/יא בית יעקב (טבשונסקי) סי' קכג סעיף ב {כ"מ}
ג/יא ברור הלכה ב"ק ע ע"א ציון א
ג/יא דברות משה ב"ק ח"א סי' מז ענף א
ג/יא דורש משפט עמ' תקכב
ג/יא השליחות וההרשאה במשה"ע עמ' 188
ג/יא ושב הכהן (תשמח) עמ' שסו, שסח
ג/יא חוקות הדיינים ח"ב עמ' רצד
ג/יא חזו"א על הרמב"ם
ג/יא חיים שאל ח"א סי' עד אות נח
ג/יא ידי אליהו
ג/יא כנסת מחקרים - ספרד עמ' 38
ג/יא מחנה יהודה (אשכנזי) דף קד ע"ג
ג/יא מלאכת שלמה (חכים)
ג/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/יא משנת יעקב משפטים עמ' ב
ג/יא ס' התרומות עמ' תתשעב-תתשעג
ג/יא פד"ר חי"ט עמ' 34 {כ"מ}
ג/יא צור תעודה דף קצב ע"ב {ראב"ד}
ג/יא צרור הכסף (הראשון) עמ' ו, קצד
ג/יא קרית מלך רב (תשסו) עמ' אלף קיב
ג/יא ר"י קארו - קובץ עמ' קלה
ג/יא שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' שכז
ג/יא שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קכג סעיף ד {רמב"ם}, סעיף ה {כ"מ}
ג/יא שנתון המשפט העברי ח"ב עמ' 327, חי"א עמ' 662, 665
ג/יא שער יהושע ח"א עמ' כה
ג/יא שער משפט סי' עג ס"ק ג, סי' קכג ס"ק ח
ג/יא תורת אמת (שפו) סי' נ
ג/יא תורת אמת (תשסו) עמ' רמו
ג/יא תשובות ראב"י אב"ד סי' קכט


ד/829 הלכות שלוחין ושותפין פרק ד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ד/רה"פ משפטי שמואל
ד/רה"פ פי' ר"י קאפח
ד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ד/רה"פ קרית מלך
ד/רה"פ רמב"ם לעם
ד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ד/א אבני החושן סי' קעו סעיף ג
ד/א אגרות משה ח"ח יו"ד סי' לז עמ' רלח {האם בשותפות יששכר-זבולון יכולים לחזור בהם}
ד/א אהל יצחק דף נ ע"ג
ד/א אוצרות הרמב"ם
ד/א אור הישר ב"מ עד ע"א {צריך שיחול קנין על הממון}
ד/א אור לי כתובות סי' טז ס"ק ז
ד/א איים בים חלק ז כתובות סי' ו אות ה
ד/א איש על העדה (אלאביץ) עמ' 201
ד/א אנצי"ת ע' דבר שאין בו ממש הע' 65
ד/א אסיא חוב' סז עמ' 104 {צריך קנין}
ד/א באורי סוגיות (הוניגסברג) ב"ב סי' נו אות ח {או"ש}
ד/א באורי סוגיות (הוניגסברג) ב"ב סי' נו אות ח {או"ש}
ד/א בית דינו של שמואל עמ' 1039
ד/א בעי חיי חו"מ ח"א סי' קל דף קנז ע"ב-ע"ג {למהרי"ק אחרי שהם שותפים מועילים תנאים בלי קנין} וע"ד {אפשר לומר קי"ל כרמב"ם}
ד/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"י עמ' רז-רט
ד/א גט מקושר (אלגזי) דף נח ע"ד
ד/א גט מקושר (אלגזי) סי' יא עמ' רס-רסא {איך חצר השותפין קונה}
ד/א דברות משה ב"ב ח"א סי' י ענף ד עמ' צט {עשה תנאי בעת הקנין}
ד/א דברי חיים (שו"ת) חו"מ סי' כח {צריך קנין בנכסי השיתוף, התחלת מו"מ}
ד/א דברי ריבות (תשעב) עמ' עב, תקלד, תקצ
ד/א דברי ריבות סי' שמו {התחלת מו"מ היא קנין}, תיג {צריך קנין}
ד/א דין אמת (תשסז) עמ' קיד {כ"מ}
ד/א ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 333, 331
ד/א המשפט העברי עמ' 745 {מנהג להשתתף בדיבור}
ד/א והיה העולם עמ' 93
ד/א חזו"א על הרמב"ם
ד/א חי' עזיאל
ד/א חק לישראל שיתוף נכסים עמ' 23, 40
ד/א חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ב עמ' רל
ד/א חקרי לב (שלוניקי) חו"מ ח"א סי' קכה דף כב ע"ג {האם התחלת מו"מ היא קנין}, כב ע"ד {האם כל אחד צריך להגביה הכל, הדין אם הגביה בלי כוונה לקנות}, כג ע"א-ע"ג {תנאי בלי קנין אחרי שכבר היו שותפים}
ד/א יורו משפטיך ליעקב סי' ב
ד/א יחל ישראל (תשסג) ח"ג עמ' מה
ד/א לב מבין {על שו"ת המבי"ט ח"א סי' קעט}
ד/א לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' שלט
ד/א מחקרים במשה"ע עמ' 105 {מהרי"ק - אחרי שהם שותפים מועילה התנאה בלי קנין}
ד/א מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' תקעד {כ"מ}
ד/א מילי דמרדכי {מדוע עירוב הפירות עושה קנין}
ד/א מים קדושים - תשובות חו"מ סי' ו דף לז ע"א {עירוב בלי הגבהה}
ד/א מפתח הבאורים [חתם סופר חו"מ סי' צו]
ד/א משנה הלכות ח"ו סי' רעז {צריך קנין}
ד/א משנת יעקב
ד/א נתיבות המשפט סי' קעו ס"ק א, ה
ד/א ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' סב {קנין משיכה}
ד/א ערך שי חו"מ סי' ס סעיף ב, סי' קעו סעיף ג
ד/א פד"ר ח"ב עמ' 379-378 {משיכת הכסף, התחלת מו"מ היא קנין}, ח"ח עמ' 51 {צריך קנין}, חי"א עמ' 118-119 {האם משיכת הכסף מועילה, האם התחלת מו"מ מועילה, צריך הסכמה מראש להשתתף}, חט"ז עמ' 102 ,81 {האם התחלת מו"מ מועילה}
ד/א פני משה (בנבנשתי) ח"ג סי' יד דף יז ע"ג-ע"ד {צריך קנין}, יח ע"א {גם בלי קנין השותפות קיימת אלא שיכולים לחזור בהם} וע"ב {התחלת מו"מ - קנין} וע"ג {התחלת מו"מ מועילה רק אם גם עירב את המעות} וע"ד {גם בלי קנין השותפות קיימת אלא שיכולים לחזור בהם}, יט ע"א {כ"מ - שיעבד גופו בפירוש, הקושיה מ"יקדשו ידי לעושיהן"}
ד/א פני משה (הררי) עמ' שיא
ד/א פני משה (שלז') [סמ"ג עשה כב השמיט "עירבו פירותיהם"]
ד/א פעמוני זהב סי' קעו סעיף ה {כ"מ ד"ה כשירצה}
ד/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' כז אות ה
ד/א צרור הכסף (הראשון) עמ' קצו
ד/א קונטרסי שעורים ב"ב דף 6, 28, 226
ד/א קונטרסי שעורים נדרים שעור כו אות ג {מה החידוש שדיני קניינים בשותפות הם כדיני קניינים במכר רגיל, הדין אם לא נתערב הממון של זה בשל זה, אם כל אחד משך את מעותיו של חברו, כ"מ - תנאי אחרי שכבר היו שותפים}, ז {הטילו זה פחות משו"פ וזה פחות משו"פ}, ט {צריך לעשות קנין בגוף הדבר, לא מועיל קנין סודר במטבעות}, גיטין שעור ב אות ט
ד/א שביתת יו"ט
ד/א שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' רמט, תכ
ד/א שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' תנא, תנד, תנט
ד/א שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קלז {כ"מ}
ד/א שו"ת ר"י מליריאה סי' כט עמ' קנד {שטר לא מועיל, התחלת מו"מ מועילה}, קנה {כ"מ - תנאי אחרי שכבר היו שותפים}
ד/א שו"ת ר"ש איגר ח"ב חו"מ סי' י עמ' קנט {קנין כסף לא מועיל}
ד/א שלחן המלך {מדוע צריך קנין ולא אומרים "בההיא הנאה דצייתי אהדדי", ראיית מהר"ם מב"ב קז}
ד/א שמחתי באומרים לי עמ' שעה, שעט {כ"מ}
ד/א שנתון המשפט העברי א עמ' 268, ג עמ' 283 {הצורך קנין}
ד/א שערי חיים (ס' המקח) דף ד ע"ד {כ"מ}
ד/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 320
ד/א תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' י ס"ק לד
ד/א תחומין ח"ח עמ' 139 {התחלת המו"מ היא קנין, רישום מניות בחשבון הוא קנין}, 162-161 {התחלת המו"מ היא קנין}, חי"א עמ' 388 {התחלת המו"מ היא קנין, דעה שא"צ קנין}
ד/א תשובות ראב"י אב"ד סי' קכז {יטילו לכיס ויגביהו}
ד/א תשורת שי מהדו"ק סי' תקכ
ד/ב אבני החושן סי' קעו סעיף ו
ד/ב אבני נזר יו"ד סי' קעז אות ב, סי' רט אות ה {ראב"ד}
ד/ב אבקת רוכל סי' קסח {השתתפות לקנות מציאות}
ד/ב אגרות משה חו"מ סי' פא ענף א {{שעבוד גופו לדשלבל"ע}, ח"ח יו"ד סי' לז עמ' רלח {שעבוד לדשלבל"ע - במפורש או במשתמע
ד/ב אהל יצחק דף נא ע"ג
ד/ב אוצמפה"ת ב"מ עז ע"א הע' 168, 169
ד/ב אמונה ומסחר עמ' רעו
ד/ב אמרי משפט ח"א עמ' שמז
ד/ב אנצי"ת ע' דבר שאין בו ממש הע' 71
ד/ב אנצי"ת ע' דבר שלא בא לעולם הע' 68, 70-72
ד/ב אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 405 {דשלבל"ע}
ד/ב ארץ הצבי (שכטר) סי' כ עמ' קמג {ראב"ד - יכול להקנות את עצמו}
ד/ב באהלה של תורה או"ח סי' לא אות ד
ד/ב באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' שעא
ד/ב באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ג סי' מט אות ה-ו {ראיה לשותפים שרק אחד נתן כסף והאחר נתן ידע}, ח {לראב"ד יכולים לחזור אם עוד לא הרוויחו, מקרה שאחד אומן ואחד נתן רשות שימוש בביתו}, ט {גם לרמב"ם חייב לקיים את התנאי אם עוד לא חזר בו, הדין אם אחד אומן והאחר נתן כסף}
ד/ב בית דוד (פילוסוף) חו"מ סי' יא דף טז ע"ב {מדוע הרמב"ם לא נימק מטעם קנין דברים}
ד/ב בית דוד (תשעט) חו"מ סי' נז, רכז
ד/ב בית דינו של שלמה חו"מ סי' א {שאומנים שנשתתפו באומנות}, ב-ג {החייטים והאומנים}
ד/ב בכורי גשן סי' י ענף ב אות ד
ד/ב בני אהרן חו"מ סי' רמא (קכה ע"א) {הגהות מרדכי חולקים על הרמב"ם שהרי לדעתם אומרים שבההיא הנאה דסמכי אהדדי גמרי ומקנו}
ד/ב בעי חיי חו"מ ח"א סי' קל דף קנז ע"ד, קנח ע"א {קושיית לח"מ (ה"א) בשם מהרש"ך} וע"ב {אפשר לומר קי"ל כרמב"ם}
ד/ב ברית אברהם (פרנס) עמ' תלב {ראב"ד}
ד/ב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"י עמ' ריא
ד/ב ברכת שלמה חו"מ סי' יח עמ' ק-קא {לראב"ד קנין מועיל על הרווחים העתידיים, הראיה ממקדיש ידיים, מדוע יכול להקנות את גופו}, קב {כ"מ - אם שיעבד גופו בפירוש}, קג {רמב"ם מודה בדבר שהוא ממנהג הסוחרים}
ד/ב גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל ד סי' כג {מועילה הסכמת כל האומנים בעיר}, חו"מ כלל ג סי' מט {מועילה הסכמת כל האומנים בעיר, דעה שא"צ קנין, מועיל אם כבר נהגו שותפים אלו בחלוקת הרווחים}
ד/ב גן שושנים ח"ב עמ' קעג {ראב"ד}
ד/ב דברות משה ב"ב ח"א סי' י ענף ד עמ' צח-צט {כ"מ - שיעבד גופו בפירוש}
ד/ב דברות משה הבבות עמ' רעז, רעט, רפב, שג {כולם - ראב"ד - יש קנין בפועל}
ד/ב דברי חיים (שו"ת) חו"מ סי' כו {לפי נתיה"מ שותף נעשה שליח במה שקנו כבר, התחייבות בדשלבל"ע}, כח {ראב"ד - כמו מקנה ידיו}
ד/ב דברי משה (מזרחי) עמ' קנ, רכד {שותפים בדשלבל"ע}
ד/ב דגל מחנה אפרים (לניאדו) חו"מ סי' כ סעיף כט עמ' שלט
ד/ב דיני חוזים במשה"ע עמ' 6 {האם פעולת אדם נחשבת דשלבל"ע}
ד/ב דיני מסחר במשה"ע עמ' 211
ד/ב דיני עבודה במשה"ע עמ' 34-35 {טעם מחלוקת רמב"ם וראב"ד}, 674 {סתירה בראב"ד אם שותף כעבד או כפועל}, 685-686 {טעם מחלוקת רמב"ם וראב"ד}
ד/ב ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 213 {ראב"ד}, 331, 336-333, 339-338 {ראב"ד}, 340, 341
ד/ב הלכה רבה ח"ב עמ' 140 {הגהמ"י - הקנאת דשלבל"ע}
ד/ב התורה והמדינה ח"ב עמ' מח-מט {רמב"ם מודה אם כל האומנים בעיר התנו}
ד/ב ויען שמואל חלק י עמ' שכב-שכג
ד/ב חזו"א על הרמב"ם
ד/ב חסד לאברהם (תאומים) מהדו"ק חו"מ סי' לא {ראב"ד}
ד/ב חק לישראל נזיקין עמ' 79 {הגהמ"י - אחריות שותפים לנזק שגרם שותף אחד}
ד/ב חק לישראל שיתוף נכסים עמ' 40, 41
ד/ב חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ב עמ' קצג, קצו, רג
ד/ב חקרי לב (שלוניקי) חו"מ ח"א סי' קכה דף ר ע"ד {קושיה על ראב"ד הרי לא מועיל למכור ע"ע פחות משש}, רא ע"א {הרי אפילו פועל לא נקנה קנין הגוף וכ"ש שותף} וע"ג {מדוע לא הסביר הראב"ד שחייב מדין פועל, אם זה מדין עבד איך מועיל קנין סודר הרי אין ע"ע נוהג בזה"ז, לראב"ד מקנה עצמו למעשה ידיו כמו דקל לפירותיו} וע"ד {לרמב"ן יכולים לחזור בהם אבל עד שיחזרו - הרווחים לאמצע}, רב ע"ב-ע"ג {האם לרמב"ם מה שכבר הרוויחו הוא לאמצע, האם התחלת מו"מ היא קנין}, רב ע"ד-רג ע"א {אם עיקר השיתוף היה בדבר שבא לעולם והתנו גם על דשלבל"ע}, רג ע"ג-ע"ד {נשבע על שותפות בדשלבל"ע}, רד ע"א {האם לרמב"ם מה שכבר הרוויחו הוא לאמצע} וע"ב-ע"ד {נשבע על שותפות בדשלבל"ע}, סי' קכו {שיתוף בדשלבל"ע בלשון התחייבות}
ד/ב יד המלך (פלומבו) {נשבעו לקיים את השותפות במקום לעשות קניין, השתתפו בדשלבל"ע עם דבר שבא לעולם}
ד/ב יד מלך (מן) הל' חובל פ"ד הי"ג עמ' רכט {ראב"ד}
ד/ב יצחק ירנן {כ"מ על יקדשו ידי לעושיהן}
ד/ב ישועות יעקב נזיקין עמ' שנז = ישועות יעקב חו"מ סי' עב סעיף ב {הגהמ"י - לא יכולים לחזור}
ד/ב כהונת עולם סי' ז דף ה ע"ב-ע"ג {כ"מ - מדין נדר, קושיה על הראב"ד - הרי לא מדובר שהקנה דקל לפירותיו}
ד/ב כי בא מועד עמ' רלא
ד/ב כסאות לבית דוד ח"ב סי' לו אות ג
ד/ב להורות נתן ח"א סי' סו עמ' קלז ע"א {ראב"ד - יכול להקנות עצמו}
ד/ב לחם רב (בוטון) סי' קיד {הבדל בין שני אומנים לכל אומני העיר}, קטז {תנאי בדשלבל"ע}
ד/ב מבוא למשפט העברי בימי התלמוד עמ' 49
ד/ב מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' תקעד {ראב"ד}
ד/ב מילי דמרדכי הל' מכירה פ"ה הי"ד {ראב"ד - קונה את יד האדם}
ד/ב מלאכת שלמה (חכים)
ד/ב מנחת איש (שפירא, תשסג) עמ' סט, רעח
ד/ב מעין גנים (מזרחי) דף יג ע"ב {קנין לא מועיל}
ד/ב מעיני המים
ד/ב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רה ע"ג
ד/ב מציאות קטן סי' שנד
ד/ב משיב משפט עמ' קא
ד/ב משפט וצדקה ביעקב ח"א סי' ו (כ ע"ד, כא ע"א, כב ע"א)
ד/ב נאוה תהלה עמ' רצה
ד/ב נאמן שמואל סי' קא דף קכט ע"ד, קל ע"א-ע"ד, קלא ע"א-ע"ג
ד/ב נתיבות המשפט סי' קעו ס"ק א, ה
ד/ב נתיבות שמואל דף מא ע"א {מדוע הרמב"ם לא אמר כראב"ד שמשעבד את גופו}
ד/ב נתן פריו ב"מ עמ' שצז
ד/ב ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קמא
ד/ב עובד וקבלן עמ' 56
ד/ב עמק שאלה (טברסקי) עמ' תשלא {ראב"ד}
ד/ב פד"ר ח"ב עמ' 378 {שיתוף בדשלבל"ע}, וח"ה עמ' 312 ,128, וח"ח עמ' 51 {יקר תפארת - מועיל שעבוד לדשלבל"ע}
ד/ב פני משה (בנבנשתי) ח"ג סי' יד דף יח ע"א {כ"מ - אם שיעבד גופו בפירוש, דחיית הראיה מ"יקדשו ידי לעושיהן"}
ד/ב פסקים וכתבים (הרצוג) ח"ט עמ' תיח {ראב"ד - הרי עבד עברי צריך קנין}
ד/ב פעמוני זהב סי' קעו סעיף ה
ד/ב פרח שושן דף סד ע"ב {כ"מ}
ד/ב פרי האדמה ח"ב {התחייבות בדבר שאינו ברשותו או שאינו בעולם}
ד/ב פתח בית דוד דף טז ע"ב {אע"פ שקנו}
ד/ב צמח מנחם דף עח ע"ב
ד/ב צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קנ ע"ד
ד/ב צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' כז אות ב ואילך, סי' מה
ד/ב צרור הכסף (הראשון) עמ' מא {לא מועיל קנין}, צא-צב, קצה-קצו
ד/ב קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' רנז
ד/ב קונטרסי שעורים ב"ב דף ח, 226
ד/ב קונטרסי שעורים נדרים שעור כו אות ח {הבדל בין הרישא לסיפא, טעם מחלוקת ראב"ד ורמב"ם}, ט {אם השתתפו במעות, אם כל האומנים בעיר התנו}
ד/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תשמז
ד/ב שבט בנימין (פונט') סי' ריג דף עא ע"ד, עב ע"א-ע"ב
ד/ב שבי בנימין דף כו ע"ג {ראב"ד - להקנות את גופו}
ד/ב שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' רז
ד/ב שו"ת הריב"ש סי' עא {לרמב"ן התנאי מועיל מטעם פועל ויכול לחזור בו}
ד/ב שו"ת מהר"ם שיק חו"מ סי' כז {כ"מ}
ד/ב שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' תנא, תנד, תנט
ד/ב שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' תיד, ח"ד עמ' קיז
ד/ב שו"ת ר' יצחק הלוי מקושטא עמ' ד, פז, פח {הגהמ"י אות א}, קלב
ד/ב שו"ת ר"י מליריאה סי' נד עמ' שעז {אם קנו מממון עצמם נחשב דבר שבא לעולם}
ד/ב שלחן המלך {ראב"ד - מה שבתשובה פסק שמועיל בלי קנין הוא בדבר שעיקרו בא לעולם ובזה הרמב"ם מסכים}
ד/ב שמו משה דף קיג ע"א
ד/ב שמחת יו"ט (אלגזי) סי' כב אות ו
ד/ב שמחתי באומרים לי עמ' שעט
ד/ב שנתון המשפט העברי א עמ' 268, ג עמ' 384 {ראב"ד - התחייבות בדשלבל"ע}
ד/ב שער יהודה הל' מכירה פי"א הט"ו (פט ע"ד, צ ע"א) {התחייבות בדבר שלא בא לעולם}
ד/ב שער יהושע ח"א סי' לז עמ' קלב {קנין בדשלבל"ע, הדין אם נשבע}, ח"ב סי' עט עמ' פו {קנין בדשלבל"ע}
ד/ב שערי צדק ח"ג עמ' 415 {ראב"ד}
ד/ב שררה שהיא עבדות ח"א עמ' 306
ד/ב תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' י ס"ק לד
ד/ב תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' שעא
ד/ב תורת ירוחם ח"ג דף כו ע"ב-ע"ג {מהרי"ק שורש קפא - מדוע הראב"ד משווה לערב ולא לפועל}
ד/ב תחומין ח"ח עמ' 225 {ראב"ד - מקנה את גופו}, חי"א עמ' 388 {ראב"ד - סובר שדי בהתחלת מו"מ}, חט"ז עמ' 308 {ראב"ד - ראיה ממקדיש ידים, קנין לאדם על מה שידיו עושות}
ד/ב תחומין חכ"ב עמ' 145
ד/ב תשובות ראב"י אב"ד סי' ריט {רווחי שותפות - דשלבל"ע, ראב"ד - הראיה ממקדיש ידים}
ד/ג אהל יצחק דף נא ע"ד
ד/ג אולם המשפט סי' קעו סעיף ו
ד/ג אסיפת גאונים (תרנה) דף ו
ד/ג אסיפת גאונים (תשע) עמ' תיד
ד/ג באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פ"ט ה"ב מושב שרים אות ז
ד/ג בית דוד (תשעט) חו"מ סי' רכא
ד/ג בית יעקב (טבשונסקי) סי' רכ סעיף ה
ד/ג בני דוד (השמטות)
ד/ג ברוך אומר חו"מ עמ' מד
ד/ג ברור הלכה כתובות צג ע"ב ציון א
ד/ג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"י עמ' ריח
ד/ג גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל ב סי' ב
ד/ג דיני מטבע במשה"ע עמ' 218
ד/ג דליית הכרם עמ' תתתלג [צ"ל שיטול ג' רבעי השכר]
ד/ג דעת תרבית סי' ל אות ג, סי' לה אות ד
ד/ג הר המלך ח"ג עמ' פו, ח"ז עמ' רנב
ד/ג והיה העולם עמ' 106
ד/ג ושב הכהן (תשמח) עמ' שיב
ד/ג זרע אברהם (יצחקי) חו"מ דף קלח ע"ד {בד"א בסתם}
ד/ג חלק יעקב (אלבעלי) דף פז ע"ג {לח"מ}
ד/ג חק לישראל שיתוף נכסים עמ' 123 {ראב"ד}
ד/ג יכין ובועז ח"א סי' ט עמ' 54, סי' יב
ד/ג לב מבין
ד/ג מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' רמה
ד/ג מוריה גל' רלא עמ' צו-צז
ד/ג מילי דמרדכי
ד/ג מלאכת שלמה (חכים)
ד/ג מנחת חיים (שוויד) ריבית עמ' תשמב
ד/ג משכן שילה עמ' רצו {ראב"ד}
ד/ג משנת יעקב
ד/ג משפטי אמת עמ' קכב
ד/ג משפטי שאול - פסקי דין עמ' קנו
ד/ג נחל יצחק (תשעב) ח"ד עמ' פז
ד/ג נפתולי נפתלי דף רפח {חלוקת הרווח לחצאין}
ד/ג נתיבות המשפט סי' קעו ס"ק ח {אם כבר הוציאו המעות}
ד/ג נתיבות שלום (גלבר) סי' קעז ס' ג אות ו
ד/ג ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קמז
ד/ג עטרת מרדכי (שפלטר, תשעב) שו"ת אות לב ענף ב
ד/ג עמודי שלמה ח"ג עמ' רנג
ד/ג פרי חיים (הליר)
ד/ג צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' כז אות ו
ד/ג צרור הכסף (הראשון) עמ' צב, קצח
ד/ג קונטרסי שעורים ב"ב דף 226
ד/ג שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' שיב, ח"ב עמ' סב
ד/ג שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' ריב
ד/ג שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' קכט-קל, ח"ב עמ' פד, קלח
ד/ג שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' שיט
ד/ג שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' עג, קפט, שד
ד/ג שו"ת ר"י מליריאה עמ' רנא
ד/ג שם יוסף (אליקים) דף קסד
ד/ג שנות חיים (אויסאיבל) רבית סי' קיט ס"ב, ס"ד
ד/ג שער משפט סי' צג ס"ק יב
ד/ג תפארת אברהם ב"ק עמ' קב
ד/ד אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קנו, ח"ו עמ' קצב
ד/ד אהל יצחק דף נב ע"א
ד/ד אור הישר [דברי ריבות סו"ס קלד]
ד/ד אמונת שמואל (תשנט) עמ' קמב
ד/ד אמרי איש עמ' רלז
ד/ד בית יעקב (טבשונסקי) סי' קעו סעיף יא {מל"מ}
ד/ד ברור הלכה ב"מ קד ע"ב ציון ח פסקה ה, קה ע"א ציון ב
ד/ד בשמים ראש סי' שה-שו
ד/ד גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל ג סי' ח, אהע"ז כלל ג סי' טז, חו"מ כלל א סי' א {הגהמ"י}
ד/ד דברות משה ב"ב ח"א סי' י ענף ד
ד/ד דברי משה (מזרחי) עמ' רכט-רלא {עבר שותף על תנאו תוך הזמן לא יכול לחלוק}, רמג
ד/ד דברי ריבות (תשעב) עמ' קצח, תמג
ד/ד דברי שמואל (ארדיטי) חו"מ סי' ט (רו ע"ג)
ד/ד דגל מחנה אפרים (לניאדו) חו"מ סי' כב סעיף א עמ' שמה {הגהמ"י אות ה}
ד/ד דורש משפט עמ' קכו
ד/ד ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 338, 337
ד/ד ושב הכהן (תשמח) עמ' נב, נה
ד/ד חזו"א ב"ק סי' כא ס"ק כז
ד/ד חזו"א על הרמב"ם
ד/ד חיים ומלך
ד/ד חכם צבי (תשעה) ח"א סי' ד ד"ה גם הטענה
ד/ד חק לישראל שומרים עמ' 874 {מל"מ}
ד/ד חק לישראל שיתוף נכסים עמ' 112, 137, 144-142
ד/ד חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ב עמ' קנט
ד/ד חתן סופר או"ח ח"ב עמ' פו
ד/ד ידי אליהו דף קטו ע"א {א"ל חברו נחלוק וטול אתה דמים כנגד כל השטר}
ד/ד יורו משפטיך ליעקב סי' קכח {הגהמ"י}
ד/ד יכין ובועז ח"א סי' ז עמ' 51, סי' יג
ד/ד ירך אברהם ח"ב דף עט ע"ב
ד/ד לחם רב (בוטון) סי' קא, קי
ד/ד לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' שח, שלג, שלז
ד/ד מאזני צדק ח"א עמ' תקמז
ד/ד מחשבות על דמוקרטיה יהודית עמ' 398
ד/ד מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' תקסט, תקעב, תקעד
ד/ד מצודת דוד (שפרבר) עמ' תנו {הגהמ"י אות ה - "כגון"}
ד/ד מקום דוד [שו"ת מהריט"ץ סי' קלה]
ד/ד מרגליות הים סנהדרין צח ע"ב אות יח {הגהמ"י - "כגון"}
ד/ד משנת יעקב
ד/ד משפטי אמת עמ' קכד
ד/ד נאמן שמואל דף קכט ע"ג {אם הם אחראין}
ד/ד נוה צדק
ד/ד נחפה בכסף (נבון) ח"א דף קט ע"ב {מל"מ}
ד/ד נשמת כל חי ח"ב דף נט ע"ד
ד/ד נתיבות המשפט סי' קעו ס"ק לג {מחלוקת הרמב"ם והמרדכי}, לז {מל"מ}
ד/ד נתיבות שלום (גלבר) סי' קעז ס' לה אות ו
ד/ד עוגת אליהו דף כ ע"ב
ד/ד עורה שחר דף לג ע"ג {הגהמ"י}
ד/ד עמק המשפט ח"א עמ' שיג {הגהמ"י}
ד/ד ערך שי חו"מ סי' קעא סעיף ב
ד/ד פני יצחק (אבולפיה) ח"ה חו"מ סי' ז דף קנז ע"א {מל"מ}
ד/ד פני משה (שלז')
ד/ד פעמוני זהב סי' קעו סעיף מ {מל"מ}
ד/ד פרח מטה אהרן (פרחיא) (פרחיא) ח"א סי' ד {הגהמ"י}
ד/ד פרי האדמה ח"ג
ד/ד פרי משה עמ' מה {הגהמ"י}
ד/ד צרור הכסף (הראשון) עמ' צב, קצח-קצט
ד/ד קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון חכמים עמ' נב {הגהמ"י אות ה}
ד/ד רוח חיים (פאלאג'י) אהע"ז-חו"מ דף קד ע"א
ד/ד שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' נה
ד/ד שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' רו, רפז, ח"ג עמ' קכט
ד/ד שו"ת הרד"ם חו"מ סי' ח
ד/ד שו"ת הרדב"ז ח"א סי' תקסד
ד/ד שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' כד
ד/ד שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' יז-יט, נ, קלח
ד/ד שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' שצה, שצח, תמז, החדשות (תשעו) עמ' רמא, שפא
ד/ד שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' קצ, ח"ב עמ' ה {הגהמ"י אות ד}, קמד {הגהמ"י אות ד}
ד/ד שו"ת ר' יצחק הלוי מקושטא עמ' קנט
ד/ד שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' כב, קע, קעה
ד/ד שו"ת ר"י קצבי סי' טו, יט
ד/ד שו"ת ר"מ גאויזון עמ' רלה, רפג
ד/ד שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' קמה, קסא, קסג
ד/ד שו"ת ר"ע דאיינה ח"ב עמ' 460
ד/ד שו"ת רשב"ש עמ' פה
ד/ד שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ב עמ' רלה, רלט
ד/ד שנות חיים (אויסאיבל) רבית סי' קיט ס"ו ס"ק ב
ד/ד שער יהושע ח"א עמ' עה, ח"ב עמ' פז, פט
ד/ד שערי תורת התקנות ח"ג עמ' 36
ד/ד שתי הלחם סי' יז
ד/ד תורת אמת (תשסו) עמ' תלב
ד/ד תורת ירוחם ח"ג דף כו ע"ב
ד/ד תשורת שי מהדו"ק סי' תקסב
ד/ה ברור הלכה ב"מ קה ע"א ציון ב פסקה ב
ד/ה חיים ומלך
ד/ה יכין ובועז ח"א סי' טו
ד/ה כהונת עולם דף ה ע"ב
ד/ה צרור הכסף (הראשון) עמ' צג, קצט
ד/ה שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' קצא, תסז
ד/ה שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' יח
ד/ה שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' רמב, רעט
ד/ה שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קלז


ה/830 הלכות שלוחין ושותפין פרק ה *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ה/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ה/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ה/רה"פ משפטי שמואל
ה/רה"פ פי' ר"י קאפח
ה/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ה/רה"פ קרית מלך
ה/רה"פ רמב"ם לעם
ה/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ה/א אדרת אליהו (קובו) סי' כו דף ס ע"ב ואילך
ה/א אהל יצחק, תשובות דף נ ע"ד
ה/א אוצרות הרמב"ם
ה/א אור הישר [דברי ריבות סי' תכח]
ה/א אוריין תליתאי (תאומים) סי' קסט {מל"מ}
ה/א איש אמונים דף פה ע"ב
ה/א בית דוד (תשעט) חו"מ סי' רכט
ה/א בית דינו של שמואל עמ' 771, 772, 818, 819, 827
ה/א בית יעקב (טבשונסקי) סי' קעו סעיף ז {מל"מ}
ה/א בית מאיר (תשע) סי' צ ס"י עמ' קיז {מל"מ}
ה/א בן אריה
ה/א בני בנימין (נבון) חו"מ דף צז ע"א
ה/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"י עמ' רכז-רכח
ה/א ברכת מועדיך לחיים (אזמיר) ח"א דף עו ע"ב
ה/א ברכת מועדיך לחיים (תשסג) ח"א עמ' רעד
ה/א גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל א סי' א, כלל ג סי' ד
ה/א דברי יוסף (אירגס) סי' מז דף צז ע"ב-ע"ג {עשיתי כך וכך והסכים למעשיו}
ה/א דברי מרדכי (קרישפין) דף עה ע"ד
ה/א דברי ריבות (תשעב) עמ' עב, קצז, ר, רמא, תרח
ה/א דגל מחנה אפרים (לניאדו) חו"מ סי' כג סעיף ב עמ' שנו
ה/א דין אמת (תקטו) דף לח ע"ב {מל"מ}
ה/א דליית הכרם עמ' תתתלג {כ"מ} [צ"ל אי אתרי ביה]
ה/א המשפט העברי עמ' 756
ה/א העלם דבר סי' קלט
ה/א ויען שמואל חלק י עמ' שלט-שמ
ה/א ויקח אברהם [מים קדושים - תשובות דף לט ע"א]
ה/א וישב אברהם דף כז ע"ב {מל"מ}
ה/א זרע אברהם (יצחקי) חו"מ דף קלח ע"ב {עבר ועשה}
ה/א חוקי חיים (גאגין) דף נח
ה/א חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 254, 255
ה/א חק לישראל שומרים עמ' 1179
ה/א חק לישראל שליחות עמ' 328, 345, 353, 354 {מל"מ}, 448, 449, 516
ה/א יורו משפטיך ליעקב סי' לד {כ"מ}, צז
ה/א ימי שלמה
ה/א כנסת ישראל (ששון) דף ז ע"ד {דבר שדרכו תמיד לימכר בהקפה}
ה/א לב מבין
ה/א לבושי מרדכי יו"ד עמ' רסו
ה/א לחם רב (בוטון) סי' צד, קז, קיא
ה/א לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' רצז, שלז
ה/א מבוא למשפט העברי בימי התלמוד עמ' 51
ה/א מגן שאול (קצנ') עמ' קמג, רה
ה/א מהרי"ט אלגזי פ"ב אות יז או"ק ג
ה/א מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' תקסג
ה/א מכתם לדוד (פרדו) דף רסו ע"א
ה/א מלאכת שלמה (חכים)
ה/א מעיין גנים (עבאדי) חו"מ סי' ט (עמ' קו, קח, קיא)
ה/א מקום דוד [שו"ת מהריט"ץ סי' קמא]
ה/א מקור ישראל דף עט ע"ב {מל"מ}, פה ע"א, פו ע"ב {מל"מ}, פו ע"ד, פז ע"א
ה/א משנת יעקב
ה/א מתנות באדם עמ' 402
ה/א נדיב לב ח"ב חו"מ דף עב ע"ג {מל"מ}
ה/א נחלת יעקב (היילפרין) עמ' עב
ה/א נתיבות המשפט סי' קעו ס"ק כ
ה/א פני חיים (פלג'י) עמ' רפה
ה/א צור תעודה דף קלד ע"ד {מל"מ}, ריט ע"ג
ה/א צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שי ע"א
ה/א צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חו"מ עמ' 43
ה/א צרור הכסף (הראשון) עמ' צג, ר
ה/א קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' שצט, ח"ב עמ' רנד
ה/א ריח שדה דף נד ע"א-ע"ג
ה/א שבות יהודה (שו"ת) עמ' קעז
ה/א שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' קפה
ה/א שו"ת הרד"ם חו"מ סי' ו
ה/א שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תשנו
ה/א שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' קסו, קצט
ה/א שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' קנב, קסד-קסה, קפג, ח"ב עמ' יט, כד, כז, נ, קו, קלט-קמ
ה/א שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' רעז, שפז, תיב, תקצט, החדשות (תשעו) עמ' קעב, קפו, רז, רמד, רנ, רנג, רפ, שמג, שפא, שפג
ה/א שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' קצז, רפא, ח"ב עמ' קלד, רח, ח"ד עמ' קיט, רכ
ה/א שו"ת ר' אשטרוק אבן שאנג'י עמ' 262-263
ה/א שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' רפג
ה/א שו"ת ר' יצחק הלוי מקושטא עמ' קכה
ה/א שו"ת ר"ג אשכנזי ח"א עמ' 4-5
ה/א שו"ת ר"י אלגזי עמ' ל
ה/א שו"ת ר"י מליריאה עמ' עט
ה/א שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' קסב
ה/א שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' רו, רעה
ה/א שו"ת רשב"ש עמ' סז
ה/א שמו משה דף קנא ע"ב
ה/א שנתון המשפט העברי ח"א עמ' 269
ה/א שער יהושע ח"א עמ' קיח, קכג, ח"ב עמ' פז
ה/א שער משפט סי' קעו ס"ק ג
ה/א שערי צדק ח"ג עמ' 232 {שותף ששינה חייב בהפסד}
ה/א שתי הלחם סי' לט
ה/א תורת אמת (תשסו) עמ' תרפ
ה/א תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' רא, רנא
ה/א תנופה חיים דף קיח ע"ד
ה/ב אבקת רוכל (תשסב) עמ' תקלד-תקלה
ה/ב אבקת רוכל (תשעז) עמ' תעו
ה/ב אוצמפה"ת ב"מ מב ע"ב הע' 117 {מל"מ}, מד ע"א הע' 27 {מל"מ}
ה/ב בית דינו של שלמה חו"מ סי' טו {מל"מ}
ה/ב בית מאיר (תשע) סי' פ ס"יז עמ' נה {מל"מ}
ה/ב ברור הלכה ב"ק קב ע"ב ציון א
ה/ב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' שנא
ה/ב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"י עמ' רכט
ה/ב גור אריה (צרמון)
ה/ב גזע ישי דף יד ע"א
ה/ב דברות משה ב"ק ח"ב סי' פו ענף ה {מל"מ}, ב"ב ח"ב סי' לג ענף ב
ה/ב דברי משה (מזרחי) עמ' רכ, רמח
ה/ב דברי ריבות (תשעב) עמ' קצז, ר
ה/ב העלם דבר סי' קלט
ה/ב ויאמר שמואל דף קח ע"א
ה/ב ויען שמואל חלק י עמ' שלט-שמ
ה/ב זכרון יהונתן דף רי
ה/ב זרע אברהם (יצחקי) חו"מ דף קלו ע"א {נשתתף עם אחר}
ה/ב חוקות החיים דף מד ע"ד, מה
ה/ב חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 26
ה/ב חי' הגר"ח ב"מ עמ' קצט
ה/ב חי' חתם סופר
ה/ב חיי עמרם עמ' קסט {מל"מ}
ה/ב חיים ומלך
ה/ב חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 312 {מל"מ}
ה/ב חק לישראל נזיקין עמ' 396 {מל"מ}, שומרים עמ' 677, 798, 861 {מל"מ}
ה/ב חק לישראל שליחות עמ' 343, 344 {אור שמח}, 345, 520 {אור שמח}, 523
ה/ב חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' קסד, חו"מ ח"ב עמ' קסא
ה/ב חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ב דף נא ע"ב
ה/ב יורו משפטיך ליעקב סי' לד {מל"מ}, צז
ה/ב יכין ובועז ח"א סי' ח
ה/ב ישמח לב (פרנג'י) ח"ב חו"מ סי' מח (עח ע"ד, פ ע"א) {מל"מ}
ה/ב לב מבין דף קסו ע"ב {מל"מ}
ה/ב מחנה יוסף (תשעב) סי' ע אות ו
ה/ב מטה אהרן שבועות עמ' רפא
ה/ב מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' תקסג
ה/ב מכתם לדוד (פרדו) דף ריד ע"ג {כ"מ}
ה/ב מלאכת שלמה (חכים)
ה/ב מנחת חיים (שוויד) ריבית עמ' תשצט-תת
ה/ב מעין גנים (עבאדי) חו"מ סי' כ (עמ' 284) {מל"מ}
ה/ב מעיני המים
ה/ב מעשה בצלאל סי' שיז {מל"מ}
ה/ב מקור ישראל דף עח ע"ב
ה/ב משנת יעקב כאן
ה/ב משנת יעקב קנין עמ' שלא {או"ש}
ה/ב משפטי שמואל (קלעי) סי' קכה
ה/ב מתנות באדם עמ' 402
ה/ב נחפה בכסף (נבון) ח"א דף קכז ע"ג
ה/ב נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' שיז, תרנו
ה/ב פני חיים (פלג'י) עמ' רפה
ה/ב פני יצחק (אבולפיה) ח"ה חו"מ סי' ז {מל"מ}
ה/ב צור תעודה דף ריט ע"ד {מל"מ}
ה/ב צרור הכסף (הראשון) עמ' צג, ר
ה/ב קול שמואל (קונפורטי) דף סח ע"ב
ה/ב קרית מלך רב (תשסו) עמ' תרסו
ה/ב שארית יהודה (ינוביץ) חו"מ סי' ד
ה/ב שבות יהודה (שו"ת) עמ' קעז
ה/ב שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' קלז, קמז, רמו, תקלו
ה/ב שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' תלב
ה/ב שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' ט
ה/ב שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' קנב-קנג, קסד-קסה, קפג, ח"ב עמ' נא, קלט, קמא
ה/ב שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' קפו, רז, רנג, רפ, שפא
ה/ב שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' רסא, שב
ה/ב שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' קצז, רפא
ה/ב שו"ת ר' אשטרוק אבן שאנג'י עמ' 262-263
ה/ב שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' רפג
ה/ב שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' תלב
ה/ב שו"ת ר"י אלגזי עמ' ל, לד
ה/ב שו"ת ר"י מליריאה עמ' קנו
ה/ב שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' רו, רעה, רעז, תה
ה/ב שו"ת רשב"ש עמ' פד, קלא, קעא
ה/ב שולי הגליון עמ' קפג
ה/ב שחר אורך עמ' שכג {מל"מ}
ה/ב שנתון המשפט העברי ח"א עמ' 39
ה/ב שער משפט סי' קעו ס"ק א {מל"מ}
ה/ב תולדות יצחק (הורוביץ) דף עז ע"ב {מל"מ - פושע במעשה} וע"ג {כל פחת שנגרם משום שעבר}
ה/ב תורת אמת (תשסו) עמ' תצג
ה/ב תורת חיים (מהרח"ש, תשסג) ח"א עמ' רא, רנא
ה/ב תורת חיים (שור) ב"ק קג ע"א
ה/ב תשורת שי מהדו"ק סי' קנח {מל"מ}
ה/ג אוצמפה"ת ב"מ סח ע"א ח"ב הע' 8
ה/ג איש על העדה (אלאביץ) עמ' 201
ה/ג חזון יחזקאל ב"מ פ"ד הי"א
ה/ג חסדי דוד ח"ד עמ' רמז
ה/ג חק לישראל שומרים עמ' 285 {לח"מ}
ה/ג לחם רב (בוטון) סי' קד
ה/ג לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' שיח
ה/ג מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' תקסה, תקע
ה/ג מעיני המים
ה/ג משנת יעקב
ה/ג עמודי שלמה ח"ג עמ' רנג
ה/ג פני חיים (פלג'י) עמ' רפה
ה/ג פרי הארץ (מזרחי) ח"א דף ס ע"ב
ה/ג קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' שצד
ה/ג שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' קטו
ה/ג שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' קמא
ה/ג שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' שפח
ה/ג שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' רפא
ה/ג שו"ת ר' יצחק הלוי מקושטא עמ' קנד
ה/ג שו"ת רשב"ש עמ' תלה
ה/ד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"י עמ' רלה, רלז
ה/ד מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' תקסט
ה/ד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רצט ע"א וע"ג
ה/ד שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' צב
ה/ה אגודות אזוב מדברי דף צ ע"ד
ה/ה בית יעקב (טבשונסקי) סי' קעו סעיף י
ה/ה ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' שנא
ה/ה ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"י עמ' רלו
ה/ה דגל מחנה אפרים (לניאדו) חו"מ סי' כג סעיף ז עמ' שנט
ה/ה חסדי דוד ח"ד עמ' רמז
ה/ה שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' רסא
ה/ו בית דינו של שמואל עמ' 91
ה/ו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף שג ע"ג
ה/ו פרי האדמה ח"ג
ה/ז אור הישר [מ"מ ולח"מ הל' גזילה פי"ב ה"י]
ה/ז בית דינו של שלמה חו"מ סי' לד
ה/ז ברור הלכה ב"ק קטז ע"ב ציון י
ה/ז גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל ג סי' א
ה/ז דינא דמלכותא דינא עמ' 232
ה/ז ושב הכהן (תשמח) עמ' נב
ה/ז חזון יחזקאל ב"מ פ"ח ה"ט
ה/ז חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"ק קטז ע"ב]
ה/ז חכמת התורה פ' תולדות עמ' תכו
ה/ז חסדי דוד ח"ד עמ' קלב
ה/ז יד המלך (פלומבו)
ה/ז יד ימין חו"מ סי' לח {כ"מ}
ה/ז מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' תנז
ה/ז מלאכת שלמה (חכים)
ה/ז מנחת חיים (שוויד) ריבית עמ' תשצט
ה/ז מקור ישראל דף עב ע"ד
ה/ז משכנות הרועים (אלחאיך) מע' מ אות ח (קעה ע"ד)
ה/ז פרי האדמה ח"ב
ה/ז צרור הכסף (הראשון) עמ' צב, קצד, קצט
ה/ז שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' קעג
ה/ז שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' כ
ה/ז שו"ת רשב"ש עמ' תמז
ה/ז שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קפא סעיף א
ה/ז תורת אמת (תשסו) עמ' תלג {הגהמ"י אות ב}, תשיב
ה/ח אבן השהם ומאירת עינים עמ' קל
ה/ח אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קיט
ה/ח אבקת רוכל (תשעז) עמ' תצא
ה/ח אהלי תם עמ' שנג
ה/ח אור הישר [דברי ריבות סי' תא]
ה/ח בד קודש (דאנון)
ה/ח בית דינו של שמואל עמ' 1045
ה/ח ברור הלכה ב"מ קטז ע"ב אחרי ציון ב
ה/ח ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"י עמ' רסט
ה/ח דברי ריבות (תשעב) עמ' תיח, תלד, תקלב, תקסז, תקפ
ה/ח חק לישראל שיתוף נכסים עמ' 35
ה/ח יכין ובועז ח"א סי' נא עמ' 126
ה/ח לב מבין
ה/ח מים רבים (מילדולה) אהע"ז סי' יח דף טו ע"ג
ה/ח משנת יעקב
ה/ח צרור הכסף (הראשון) עמ' צג, קצט
ה/ח שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' רמג, ח"ב עמ' קיב, ח"ג עמ' קיג
ה/ח שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' ריט
ה/ח שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' תסט
ה/ח שו"ת ר"י מליריאה עמ' צז
ה/ח שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' קמט
ה/ח שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קעט סעיף א
ה/ח שמחת יו"ט (אלגזי) סי' כו אות ב
ה/ח שנתון המשפט העברי ח"א עמ' 265
ה/ח תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' כח
ה/ח תשובות מהר"ם מרוטנבורג וחבריו עמ' 1046
ה/ט אור הישר [דברי ריבות סי' רעו, שפח]
ה/ט אנצי"ת ע' גלוי דעת הע' 91
ה/ט באר אליהו עמ' קמא
ה/ט בדבר מלך חט"ז עמ' קמב
ה/ט בצדק ובמשפט עמ' רט
ה/ט ברור הלכה ב"מ לא ע"ב ציון ט, קה ע"א ציון ב פסקה ב {הגהמ"י}
ה/ט ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ב עמ' ה
ה/ט דברות משה ב"מ ח"א סי' כט ענף א
ה/ט דברי ריבות (תשעב) עמ' תלד, תקסז, תרו
ה/ט חי' חתם סופר
ה/ט חיים ומלך
ה/ט יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' סג
ה/ט יורו משפטיך ליעקב סי' נה {הגהמ"י}
ה/ט יכין ובועז ח"א סי' ז עמ' 52, סי' ט עמ' 54
ה/ט כטל אמרתי עמ' רכז
ה/ט מאור למלך ב"ב עמ' כד
ה/ט מטה אהרן ב"ב עמ' יח
ה/ט מלאכת שלמה (חכים)
ה/ט מעיל צדקה (תשעח) עמ' מה {הגהמ"י}
ה/ט מצות ראיה עמ' קפד
ה/ט סמיכה לחיים דף קכב ע"א {הגהמ"י - ר"ח בשם ירושלמי}
ה/ט צרור הכסף (הראשון) עמ' צב
ה/ט קרית מלך רב (תשסו) עמ' שיז
ה/ט שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' קנא
ה/ט שו"ת מהר"ם די בוטון סי' סג
ה/ט שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' רכה, ח"ב עמ' ה {הגהמ"י אות ד}
ה/ט שו"ת ר"י אבן עזרא עמ' סח
ה/ט שו"ת ר"י מליריאה עמ' קח
ה/ט שו"ת רשב"ש עמ' נז, קלא
ה/ט שמחת יו"ט (אלגזי) סי' לב אות א {הגהמ"י אות ד}
ה/ט שמעתתא דבי רב עמ' רז
ה/ט שנתון המשפט העברי ח"ו עמ' 330
ה/ט שעורי הלכה עמ' מג
ה/ט שער יהושע ח"א עמ' קט
ה/י אור חדש על ציון דף קיא ע"ב {איסור שיתוף עם גוי ולא עם חפשי}
ה/י אשר למלך הל' ע"ז פ"ט ה"ב
ה/י בית המדרש
ה/י ברור הלכה סנהדרין סג ע"ב ציון ג
ה/י דברות אליהו ח"ב עמ' יח {הגהמ"י אות ה}
ה/י דברות משה שבועות-ע"ז עמ' תלח {כ"מ}
ה/י דעת כהן עמ' קנא
ה/י חותמי ברכה תשובה קו אות ד
ה/י חי' חתם סופר
ה/י לבושי מרדכי יו"ד עמ' פב, פז
ה/י מעיל שמואל (פלורנטין)
ה/י מעשה הבא בעבירה עמ' 82
ה/י מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רצט ע"א
ה/י משא בני קהת
ה/י משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' לו
ה/י משנת יעקב [משנת יעקב הל' שמיטה פ"י ה"ב]
ה/י נר מצוה (ואלק) מצוות דף ב ע"ג {אסור להשתתף עם גוי}
ה/י פרי שמואל שביעית עמ' נ
ה/י צרור הכסף (הראשון) עמ' צג, ר
ה/י תשובה מיראה (תשסו) עמ' לט
ה/יא אבקת רוכל (תשסב) עמ' תס
ה/יא אבקת רוכל (תשעז) עמ' תט
ה/יא אור הישר [דברי ריבות סי' קסא, רח, שמו]
ה/יא בדבר מלך חט"ז עמ' קמב
ה/יא בית דינו של שמואל עמ' 1043
ה/יא בית יעקב (טבשונסקי) סי' שכט סעיף א
ה/יא בן ידיד דף פה ע"ב
ה/יא בני אברהם חו"מ דף י ע"ב, כב ע"ב
ה/יא ברור הלכה ב"מ קד ע"ב ציון ח פסקה ה-ו, קט ע"א ציון ל
ה/יא גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל ג סי' ח
ה/יא דברי ריבות (תשעב) עמ' רמב, שכה, שפ, תקלב
ה/יא חכם צבי (תשעה) ח"א סי' ד ד"ה גם מה
ה/יא חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 230, 594
ה/יא חק לישראל שומרים עמ' 1316
ה/יא חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ב עמ' קנט-קס, קסד, רטו, רכה-רלב
ה/יא חקרי לב (שלוניקי) חו"מ ח"א דף קצג
ה/יא חתן סופר או"ח ח"ב עמ' כז
ה/יא יד המלך (פלומבו)
ה/יא לב שמח דף סז ע"ד
ה/יא לחם רב (בוטון) סי' קא, ריב
ה/יא לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' שלב, תרסג
ה/יא מלאכת שלמה (חכים)
ה/יא מקור ישראל דף סט ע"ג
ה/יא מרדכי השלם ב"ק עמ' קעט
ה/יא משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תקלח
ה/יא משנת יעקב
ה/יא נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' קנו
ה/יא עיני דוד
ה/יא ערך שי חו"מ סי' רפו סעיף ב
ה/יא פד"ר ח"ו עמ' 126, 128
ה/יא פרי האדמה ח"ב
ה/יא צרור הכסף (הראשון) עמ' צג, ר
ה/יא קונטרסי שעורים ב"ב דף 226
ה/יא שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' רפו, ח"ב עמ' רל
ה/יא שו"ת הרשב"א המיוחסות סי' קיח
ה/יא שו"ת הרשב"א ח"ב סי' שא
ה/יא שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) סי' כו דף מז
ה/יא שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' סו
ה/יא שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' ח, מו
ה/יא שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' פא
ה/יא שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' צב
ה/יא שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' כג, קד, קעח, שיט, ח"ד עמ' קפד
ה/יא שו"ת ר' יצחק הלוי מקושטא עמ' קכו, קלח
ה/יא שו"ת ר"י מליריאה עמ' צד
ה/יא שו"ת ר"י מסלוצק סי' ב עמ' ח
ה/יא שו"ת ר"ע דאיינה ח"ב עמ' 460
ה/יא שו"ת רשב"ש עמ' קמו
ה/יא שמחת יו"ט (אלגזי) סי' כג אות א
ה/יא שנתון המשפט העברי חי"ח עמ' 380
ה/יא שער אשר (קובו) חו"מ סי' ח דף ז ע"א-ע"ב
ה/יא שער יהושע ח"א עמ' קלו
ה/יא תורת אמת (תשסו) עמ' תקי
ה/יא תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' ריז
ה/יא תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' תכט {שותף שמת}
ה/טז דברות משה ב"מ ח"ב סי' סו ענף א


ו/831 הלכות שלוחין ושותפין פרק ו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ו/רה"פ אבן האזל
ו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ו/רה"פ מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/רה"פ משפטי שמואל
ו/רה"פ פי' ר"י קאפח
ו/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ו/רה"פ קרית מלך
ו/רה"פ רמב"ם לעם
ו/רה"פ שי למלך עמ' רס
ו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ו/א אוצמפה"ת ב"מ סט ע"א הע' 29-34, 60, 76
ו/א אוצרות הרמב"ם
ו/א איש אמונים דף מא ע"ג
ו/א בית אהרן וישראל גל' כו עמ' ח, י-יא, גל' כז עמ' מז
ו/א בית דינו של שמואל עמ' 779
ו/א בית יחזקאל (סרנה) ב"מ עמ' קנט
ו/א ברור הלכה ב"מ סט ע"א ציון ד
ו/א דיני מטבע במשה"ע עמ' 224, 228
ו/א דעת תרבית סי' ז
ו/א ויקרא אברהם חו"מ סי' ל (ע ע"ב)
ו/א חק לישראל שומרים עמ' 788 {הגהמ"י}
ו/א יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"ג עמ' נז
ו/א יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' תקנט
ו/א יכין ובועז ח"א סי' ט עמ' 55
ו/א לב שלמה (הלוי) דף קיג ע"א
ו/א לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' שכא
ו/א מגן שאול (קצנ') עמ' קמב
ו/א מנחת חיים (שוויד) ריבית עמ' תשמב, תשס, תשסב
ו/א משה ידבר (תשעו) עמ' תכז
ו/א מתנות באדם עמ' 385
ו/א נחלת אבות סי' לז עמ' פג
ו/א נפת צופים (בירדוגו, תשעה) עמ' קכח
ו/א נפתולי נפתלי דף רפח, רצו {כ"מ - חלק המלוה בעיסקא נקבע לפי האחריות}, שג, שה {לח"מ - פ"מ בעיסקא אינה הלואה גמורה}
ו/א נתיבות שלום (גלבר) סי' קעז ס' ג אות ה-י, ס' כד אות ו
ו/א עומק הפשט ח"א עמ' שנח, שעג
ו/א עטרת מרדכי (שפלטר, תשעב) שו"ת אות לב ענף א-ב
ו/א צרור הכסף (הראשון) עמ' רא
ו/א רב ברכות (רי"ח) עמ' קמד-קמה, קמח
ו/א רוב דגן (הלוי) ח"א דף קסא ע"ד, קסב ע"ג
ו/א שבות יהודה (שו"ת) עמ' ע
ו/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' צז
ו/א שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' סב
ו/א שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תש
ו/א שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' פד, קלח
ו/א שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' שיט, שפ
ו/א שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תרד
ו/א שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' קסד, קעב
ו/א שו"ת ראנ"ח ח"א סי' כח, מד, סד
ו/א שנות חיים (אויסאיבל) רבית סי' קיד ס"ח ס"ק א {לח"מ}, סי' קיט ס"ב, ס"ד, ס"ו
ו/א תחומין חי"ד עמ' 217
ו/ב אבקת רוכל (תשסב) עמ' תעח-תעט {ראב"ד}
ו/ב אבקת רוכל (תשעז) עמ' תכה
ו/ב אברהם יגל
ו/ב אדרת אליהו (קובו) סי' ב דף טו ע"ד-יז ע"א
ו/ב אהל שרה לאה עמ' תתו
ו/ב אוצמפה"ת ב"מ סח ע"א ח"ב הע' 1, 5, 6
ו/ב אוצמפה"ת ב"מ סח ע"ב הע' 7, 65, 66
ו/ב אוצמפה"ת ב"מ סט ע"א הע' 6, 7, 12, 13, 22, 25, 33
ו/ב אוצמפה"ת ב"מ פ ע"ב ח"ב הע' 93
ו/ב אור הישר [לח"מ לקמן פ"ח ה"ד]
ו/ב אנצי"ת ע' אריס הע' 31ב
ו/ב בארות יצחק (הכהן) עמ' שטז
ו/ב בד קודש (דאנון)
ו/ב בית דינו של שמואל עמ' 779
ו/ב בן הרמה
ו/ב בני אברהם חו"מ דף לד ע"א {ש"ח}
ו/ב ברוך אומר חו"מ עמ' עד*
ו/ב ברור הלכה ב"מ סח ע"א ציון ז, סט ע"א ציון א, ד, קד ע"ב ציון ו
ו/ב גדולי שמואל ב"מ דף סח {או"ש}, קד ע"ב
ו/ב גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל ו סי' ז, חו"מ כלל א סי' א-ב
ו/ב גליונות אבני נזר {כ"מ}
ו/ב דברות אליהו ח"ד עמ' קעד
ו/ב דברי ריבות (תשעב) עמ' קטו
ו/ב דיני מטבע במשה"ע עמ' 224
ו/ב דעת אביעזרי עמ' שנז, שס, שסב
ו/ב ויקרא אברהם חו"מ סי' מו (פו ע"ד)
ו/ב זית רענן ח"ב עמ' קכו
ו/ב זרע יצחק (לומברוזו)
ו/ב חזון יחזקאל ב"מ פ"ה ה"ה
ו/ב חי' חתם סופר
ו/ב חסדי דוד ח"ד עמ' רמג
ו/ב חק לישראל שומרים עמ' 79, 89, 90 {כ"מ}, 716 {ראב"ד}, 731 {כ"מ}, 740, 741 {כ"מ}, 749-746, 750 {ראב"ד}, 752, 753, 777
ו/ב חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ב עמ' ריב
ו/ב טעם רבית סי' קעז אות י
ו/ב יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' תקסח
ו/ב ידי אליהו
ו/ב ידי אליהו דף עה ע"ב
ו/ב יורו משפטיך ליעקב סי' ב-ג
ו/ב כס המלך עמ' עב-עג
ו/ב כתר תורה (תשיז) עמ' מא
ו/ב כתר תורה (תשסז) עמ' פג, שה {פטור מגנו"א על חצי הפקדון}
ו/ב לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' כב אות ג-ה
ו/ב לשון למודים יו"ד דף סט ע"ב {לח"מ}
ו/ב מלאכת שלמה (חכים)
ו/ב מנחת איש (שפירא, תשסג) עמ' קפב, קפד, קפז, קצג
ו/ב מנחת חיים (שוויד) ריבית עמ' תשנד
ו/ב משה ידבר (תשעו) עמ' תכז {ראב"ד}
ו/ב משנת יעקב כאן
ו/ב משנת יעקב משפטים עמ' ב, קכא
ו/ב משפט שלמה (זפרני) ח"ד עמ' קנו {כ"מ}
ו/ב מתנות באדם עמ' 385
ו/ב נפתולי נפתלי דף רפו {אם לא משלמים שכר למתעסק - אבק רבית}, שב {מתעסק שהוא אריס}
ו/ב נשמת חיים (תשסח) חו"מ סי' סד עמ' צט
ו/ב נתיבות מאיר (שלאף) עמ' קנב, קסג
ו/ב נתיבות שלום (גלבר) סי' קעז ס' ב אות ב, יג, יט, ס' ה אות א
ו/ב ס' המקח עמ' רטז
ו/ב ס' התרומות עמ' תתעב, תתעה, תתקפט
ו/ב סדר הרבית ח"ב עמ' תלה, תמא, תנג
ו/ב עומק הפשט ח"א עמ' שמז, שנא, שנה, שעג
ו/ב עטרת מרדכי (שפלטר, תשעב) שו"ת אות לב ענף ב
ו/ב עמודי שלמה ח"ג עמ' רנד
ו/ב פני משה (שלז')
ו/ב פרי האדמה ח"ד
ו/ב פרי עץ חיים (אביגדור)
ו/ב פרשת השבוע (תשעב) ח"ה עמ' 194
ו/ב צור תעודה דף קמד ע"ג
ו/ב צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קמו ע"ד
ו/ב צרור הכסף (הראשון) עמ' רא-רב
ו/ב שאילת יעבץ ח"א סי' ו
ו/ב שבות יהודה (שו"ת) עמ' ע
ו/ב שו"ע הרב הל' רבית ס' לז
ו/ב שו"ת הרדב"ז ח"ב סי' תרלח
ו/ב שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' צ
ו/ב שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תשמד
ו/ב שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תרד
ו/ב שו"ת ר' יצחק הלוי מקושטא עמ' קנא
ו/ב שו"ת ר"י מפוזנא עמ' קעז
ו/ב שו"ת ר"מ גאויזון עמ' ריג-ריד
ו/ב שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' קמט
ו/ב שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"ב עמ' שכז
ו/ב שו"ת ראנ"ח ח"ב סי' ק
ו/ב שו"ת רשב"ש עמ' פה, שצח
ו/ב שירת דוד (תשסג) עמ' שסא
ו/ב שירת דוד ב"מ עמ' שסא
ו/ב שמחה לאיש (אלישר) דף צד ע"א
ו/ב שמרו משפט ח"א עמ' רי
ו/ב שמרו משפט ח"ב עמ' שטו
ו/ב שנות חיים (אויסאיבל) רבית סי' קיג ענף א-ב, סי' קיד ס"ג ס"ק א-ב, ד-ה, ס"ד ס"ק א-ב, ס"ח ס"ק א, סי' קטז ענף א ס"ק ב-ג, סי' קיח ענף ב
ו/ב שער דעה (אביטן) סי' קעז ס"ק ג-ד עמ' עז-עח
ו/ב שער דעה (איסר) סי' קעז ס"ק ג-ד
ו/ב שערי בינה (תשעט) עמ' קט
ו/ב שערי תורת התקנות ח"ג עמ' 28, 31
ו/ב תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' רכב
ו/ב תחומין חי"ד עמ' 218
ו/ג אוצמפה"ת ב"מ סח ע"א ח"ב הע' 5
ו/ג אוצמפה"ת ב"מ סח ע"ב הע' 67, 72-75
ו/ג בית אהרן וישראל גל' כו עמ' ח, י
ו/ג ברור הלכה ב"מ סח ע"ב ציון ה, קד ע"ב ציון ו פסקה ז
ו/ג דברות משה ב"מ ח"ב סי' סה ענף א
ו/ג דיני מטבע במשה"ע עמ' 228
ו/ג חזון יחזקאל ב"מ פ"ד ה"ו
ו/ג חי' חתם סופר
ו/ג חסדי דוד ח"ד עמ' רמג
ו/ג ידי אליהו כאן, דף עו ע"ג
ו/ג לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' כב אות ג-ו
ו/ג מנחת איש (שפירא, תשסג) עמ' קפב, קפז, קצג
ו/ג מעיני המים
ו/ג מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקפ (רטז)]
ו/ג משנת יעקב
ו/ג נפתולי נפתלי דף רצג
ו/ג נתיבות מאיר (שלאף) עמ' קסד
ו/ג נתיבות שלום (גלבר) סי' קעז ס' כז אות ב-ג
ו/ג ס' התרומות עמ' תתעו
ו/ג פרי הארץ (מזרחי) ח"א דף נז ע"ד
ו/ג שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תרה
ו/ג שו"ת ר' יצחק הלוי מקושטא עמ' קנא
ו/ג שו"ת ר"מ גאויזון עמ' ריד
ו/ג שנות חיים (אויסאיבל) רבית סי' קטו ענף א
ו/ג שנתון המשפט העברי ח"ה עמ' 53
ו/ג שערי תורת התקנות ח"ג עמ' 28
ו/ד אוצמפה"ת ב"מ סח ע"ב הע' 76, 77
ו/ד אוצמפה"ת ב"מ סט ע"א הע' 22
ו/ד בית יחזקאל (סרנה) ב"מ עמ' קנט
ו/ד ברור הלכה ב"מ סח ע"ב ציון ה פסקה ג, סט ע"א ציון א פסקה ב
ו/ד דברות משה ב"מ ח"ב סי' סה ענף א
ו/ד הר המלך ח"ד עמ' שעח
ו/ד חיים ומלך
ו/ד חקקי לב ח"ב דף קנה ע"ב
ו/ד לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' כב אות ג-ו
ו/ד מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' שפח {חלק על רבותיו}
ו/ד מכמני עוזיאל עמ' שפח
ו/ד מנחת איש (שפירא, תשסג) עמ' קפב, קפז, קצג
ו/ד משנת יעקב
ו/ד נפתולי נפתלי דף שא {אפשר לקצוץ פחות מפועל בטל}
ו/ד נתיבות שלום (גלבר) סי' קעז ס' כז אות ב-ג
ו/ד צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קמו ע"ד
ו/ד שו"ע הרב הל' רבית ס' לח
ו/ד שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' ריח
ו/ד שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תרה
ו/ד שנות חיים (אויסאיבל) רבית סי' קיד ס"ב ס"ק א, ס"ה
ו/ד שנתון המשפט העברי ח"ה עמ' 77
ו/ד שער דעה (אביטן) סי' קעז ס"ק א עמ' עו
ו/ד שער דעה (איסר) סי' קעז ס"ק א
ו/ד שערי בינה (תשעט) עמ' קה {דינו כעיסקא}
ו/ד שערי תורת התקנות ח"ג עמ' 30
ו/ד תשובות הראב"ד סי' קלב
ו/ה אוצמפה"ת ב"מ סח ע"ב הע' 77
ו/ה גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל ב סי' ב
ו/ה טעם רבית סי' קעז אות לג-לד
ו/ה מבוא למשנה תורה עמ' 96
ו/ה מילי דמרדכי
ו/ה מנחת איש (שפירא, תשסג) עמ' קפג, קפו
ו/ה מרכבת המשנה מהדו"ק
ו/ה נפתולי נפתלי דף רצז {קביעת השליש לפי חלק המלוה או הפקדון}
ו/ה נתיבות שלום (גלבר) סי' קעז ס' כז אות ב-ג
ו/ה עמודי שלמה ח"ג עמ' רנו
ו/ה עץ חיים (גאגין) עמ' 86
ו/ה צרור הכסף (הראשון) עמ' צד
ו/ה שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' קכז
ו/ה שנות חיים (אויסאיבל) רבית סי' קטו ענף ב ס"ק א-ב {כ"מ}
ו/ה שערי תורת התקנות ח"ג עמ' 31
ו/ה תשובה מיראה (תשסו) עמ' לט


ז/832 הלכות שלוחין ושותפין פרק ז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ז/רה"פ משפטי שמואל
ז/רה"פ פי' ר"י קאפח
ז/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ז/רה"פ רמב"ם לעם
ז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ז/א אבקת רוכל (תשעז) עמ' תט
ז/א אהל יצחק דף נב ע"א
ז/א אוצמפה"ת ב"מ סח ע"ב הע' 77
ז/א אור הישר [פנים מאירות (תקצג) ח"ב סי' יז, שו"ת רעק"א סי' רכג]
ז/א אורים ותומים - תומים סי' סט ס"ק ד, סי' קח ס"ק ו
ז/א אסיפת גאונים (תרנה) דף ו
ז/א אסיפת גאונים (תשע) עמ' תיג
ז/א בד קודש (דאנון)
ז/א בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' קח סעיף ז
ז/א בני משה (מאג'אר) דף עז ע"ג {שטר כיס}
ז/א בעי חיי חו"מ ח"א דף נז ע"ג
ז/א דברות משה ב"ק ח"ב סי' פד ענף ה
ז/א דברי משפט סי' סט אות ב
ז/א דברי משפט סי' סט סעיף ב
ז/א ויקרא אברהם חו"מ סי' ל (ע ע"ב)
ז/א חיים ומלך
ז/א חקקי לב ח"ב דף קנו ע"ג
ז/א יד המלך (פלומבו)
ז/א ידיו של משה
ז/א יורו משפטיך ליעקב סי' ב {מגדל עוז}
ז/א יכין ובועז ח"א סי' קלג עמ' 365
ז/א לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' כב אות ה
ז/א מילי דמרדכי
ז/א מנחת איש (שפירא, תשסג) עמ' קפה, שכט
ז/א מעיני המים
ז/א משנת יעקב
ז/א משפטי ארץ ח"ב עמ' 343
ז/א נתיבות שלום (גלבר) סי' קעז ס' ב אות יג, ס' ד אות ו
ז/א ס' התרומות עמ' קמד
ז/א סדר הרבית ח"ב עמ' תמא
ז/א עומק הפשט ח"א עמ' שנג, שס
ז/א פרי האדמה ח"ב
ז/א שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' צ
ז/א שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תשא
ז/א שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' רכ
ז/א שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' תע
ז/א שו"ת ר"י מליריאה עמ' נ
ז/א שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' קמט
ז/א שו"ת רשב"ש עמ' קסג, שסה, תלה
ז/א שנות חיים (אויסאיבל) רבית סי' קטו ענף ב ס"ק ג, סי' קטז ענף א ס"ק ב
ז/א שער החיים (בשארי) הל' רבית עמ' קצג
ז/א שער משפט סי' רצו ס"ק ג
ז/א שערי תורת התקנות ח"ג עמ' 34
ז/א תרומת הדשן שו"ת סי' של הערה 16 {הגהמ"י}
ז/א תשובה מיראה (תשסו) עמ' לט
ז/ב אהל יצחק דף נב ע"ב
ז/ב בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' מז סעיף א
ז/ב ברור הלכה ב"מ קה ע"א ציון א
ז/ב דברי ריבות (תשעב) עמ' תעח
ז/ב והיה העולם עמ' 144
ז/ב מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ד]
ז/ב צרור הכסף (הראשון) עמ' צד, רא-רב
ז/ב שנות חיים (אויסאיבל) רבית סי' קיח ענף א-ב, ענף ג ס"ה
ז/ג ברור הלכה ב"מ קד ע"ב ציון ט
ז/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/ג צרור הכסף (הראשון) עמ' רב
ז/ג קרית מלך
ז/ד בית דינו של שלמה יו"ד סי' ח
ז/ד ברור הלכה ב"מ קד ע"ב ציון ו
ז/ד דעת תרבית סי' לא
ז/ד הרמב"ם כמחנך עמ' 31
ז/ד חזון יחזקאל ב"מ פ"ד הי"א
ז/ד חסדי דוד ח"ד עמ' רמח
ז/ד משנת יעקב
ז/ד פעמוני זהב סי' קפג סעיף ב
ז/ד פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' שצ
ז/ד צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שכז ע"ד, שכט ע"ב
ז/ד צרור הכסף (הראשון) עמ' רא
ז/ד קרית מלך רב (תשסו) עמ' תרסז
ז/ד שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' קצא
ז/ד שו"ת ר' יצחק הלוי מקושטא עמ' עא
ז/ד שו"ת ר"י אבן עזרא עמ' רו
ז/ד שנות חיים (אויסאיבל) רבית סי' קכב ענף ג ס"ה
ז/ד שערי תורת התקנות ח"ג עמ' 32
ז/ה אדרת אליהו (קובו) סי' טו דף א ע"א
ז/ה אור הישר [דברי ריבות סי' שלח]
ז/ה אורים ותומים - תומים סי' צט ס"ק ו
ז/ה אסיפת גאונים (תרנה) דף ג
ז/ה אסיפת גאונים (תשע) עמ' תג
ז/ה ברור הלכה ב"מ קד ע"ב ציון ח
ז/ה ברכת שלמה (בינט) עמ' תמט
ז/ה דברי יוסף (אירגס) סי' כא דף מא ע"ב {מלוה לא גובה}
ז/ה דברי ריבות (תשעב) עמ' תקכב
ז/ה יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"ג עמ' י
ז/ה יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' תצז
ז/ה יד דוד (קרלין) ח"ב דף סח
ז/ה מקור ישראל דף סא ע"ד
ז/ה נחל יצחק (תשעב) ח"ד עמ' קעט
ז/ה נתיבות שלום (גלבר) סי' קעז ס' לב אות א
ז/ה צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קיב אות ה
ז/ה צרור הכסף (הראשון) עמ' צג, רא
ז/ה קרית מלך
ז/ה שו"ע הרב שו"ת סי' מט
ז/ה שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' קכז, קצא
ז/ה שו"ת הרדב"ז ח"ד סי' אלף רפה
ז/ה שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' תלח
ז/ה שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' ה
ז/ה שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' תלח
ז/ה שו"ת ר' יצחק הלוי מקושטא עמ' עא
ז/ה שו"ת ר"י אבן עזרא עמ' רכו
ז/ה שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' קמט
ז/ה שו"ת רשב"ש עמ' שסד
ז/ה שער משפט סי' עז ס"ק ד
ז/ה תורת אמת (תשסו) עמ' רלא
ז/ה תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' תתקו
ז/ה תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' תכט
ז/ו אנצי"ת ע' גרמא הע' 261
ז/ו אשל אברהם (בוטשאטש) סי' יג ס"ק ד ברכת אברהם אות נז
ז/ו בית דינו של שמואל עמ' 830
ז/ו בית זבול ח"ג סי' נח
ז/ו ברור הלכה ב"מ עג ע"ב ציון ח
ז/ו דרך המלך (לוין) דף ו ע"ב
ז/ו הר המלך ח"ד עמ' סא
ז/ו התורה והמדינה חי"א עמ' לה
ז/ו ושב הכהן (תשמח) עמ' שפד {הגהמ"י}
ז/ו חק לישראל שליחות עמ' 435, 495
ז/ו ישא איש דף עג ע"א, עה ע"ב
ז/ו מעיל שמואל (פלורנטין) [כ"מ פ"א]
ז/ו מקורות לפסקי הרמב"ם
ז/ו משנת יעקב הפלאה עמ' שלד-שלה
ז/ו משנת יעקב כאן
ז/ו משנת יעקב קנין עמ' ע
ז/ו משפטי שמואל (קלעי) סי' קכה
ז/ו נפת צופים (בירדוגו, תשעה) עמ' קכט
ז/ו נתיבות שלום (גלבר) סי' קעז ס' ל אות ג
ז/ו פני משה (הררי) עמ' רנג, רסה, רעג
ז/ו פנים מאירות (קאטקין) ח"ב עמ' רכ
ז/ו פרקי שליחות עמ' 147
ז/ו פרשת השבוע (תשעב) ח"ג עמ' 260
ז/ו צור תעודה דף מב ע"א {כ"מ}
ז/ו קרית מלך
ז/ו שברי לוחות עמ' 265 {הגהמ"י אות ב-ג - ר' קוביל}
ז/ו שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' קמז
ז/ו שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' שצט
ז/ו שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' קנו {הגהמ"י}
ז/ו שו"ת רשב"ש עמ' פד, רטו
ז/ו שואל ומשיב מהדו"ג חלק ב סי' קמו
ז/ו שנתון המשפט העברי חט"ז עמ' 13
ז/ו שער משפט סי' סא ס"ק ב
ז/ו תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' רמב, רמד
ז/ז אהל יצחק דף נב ע"ב
ז/ז אוצמפה"ת ב"מ סח ע"א ח"ב הע' 8
ז/ז אוצרות הרמב"ם
ז/ז בית דינו של שמואל עמ' 773
ז/ז בעי חיי חו"מ ח"א דף קנו ע"ב
ז/ז חסדי דוד ח"ד עמ' רמח
ז/ז חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 254, 378
ז/ז חק לישראל שליחות עמ' 530
ז/ז לב מבין
ז/ז מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' תקסח
ז/ז מכתם לדוד (פרדו) דף ריד ע"ד
ז/ז קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' שצד, ח"ב עמ' רנו
ז/ז ריח שדה דף נד ע"א-ע"ג
ז/ז שו"ע הרב הל' שאלה ס' כ
ז/ז שו"ת נחלת שמעון סי' מא
ז/ז שו"ת ר"י אלגזי עמ' לג-לד
ז/ז שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' רעו
ז/ז שער החיים (בשארי) הל' רבית עמ' רטז


ח/833 הלכות שלוחין ושותפין פרק ח *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ח/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ח/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ח/רה"פ מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/רה"פ משפטי שמואל
ח/רה"פ פי' ר"י קאפח
ח/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ח/רה"פ רמב"ם לעם
ח/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ח/א אוצמפה"ת ב"מ סח ע"א ח"ב הע' 13, 35
ח/א אוצמפה"ת ב"מ סט ע"א הע' 14, 18-22
ח/א אוצרות הרמב"ם
ח/א אסיא חוב' סז עמ' 104
ח/א בארות יצחק (הכהן) עמ' שיז
ח/א ברור הלכה ב"מ סח ע"א ציון ז, ח, סח ע"ב ציון ב, סט ע"א ציון א, ד, ו פסקה ג
ח/א דעת תרבית סי' לד
ח/א הגהות רימ"א
ח/א הר המלך ח"ד עמ' סא, ח"ה עמ' שצב
ח/א חוות בנימין ח"ג עמ' תרצד
ח/א חי' חתם סופר
ח/א יין מלכות (שניאורסון) עמ' 487-492
ח/א כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שח
ח/א לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 142
ח/א מילי דמרדכי
ח/א מנחת איש (שפירא, תשסג) עמ' קצד
ח/א מעיל שמואל (פלורנטין)
ח/א מעיני המים
ח/א מקורות לפסקי הרמב"ם
ח/א משה ידבר (תשעו) עמ' תס
ח/א משנת יעקב
ח/א ס' התרומות עמ' תתעד
ח/א עומק הפשט ח"א עמ' שמז
ח/א צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קמז ע"א
ח/א קהל יהודה - חי' הש"ס דף מח ע"ב
ח/א שנות חיים (אויסאיבל) רבית סי' קיד ס"ה ס"ק א
ח/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' קה-קח {תרנגולים ואפרוחים בעבודת ה'}
ח/א תחומין חכ"ב עמ' 393, 410
ח/ב אוצמפה"ת ב"מ סט ע"א הע' 21
ח/ב אור החיים בראשית כט פסוק כא
ח/ב משנת יעקב
ח/ב שו"ת ר"י אבן עזרא עמ' נג
ח/ב שער החיים (בשארי) הל' רבית עמ' קפז
ח/ג ברור הלכה ב"מ סח ע"ב ציון ד
ח/ג זכרון יוסף (שטיינהרט) ח"ו סי' ז
ח/ג לשון למודים יו"ד דף סט ע"ב {לח"מ}
ח/ג נוה צדק
ח/ג צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קמז ע"ב
ח/ג שער משפט סי' קעא ס"ק ז
ח/ד אוצמפה"ת ב"מ סח ע"ב הע' 43-47
ח/ד אוצמפה"ת ב"מ סט ע"א הע' 46, 58
ח/ד אוצמפה"ת ב"מ סט ע"ב ח"ב הע' 2
ח/ד ברור הלכה ב"מ סח ע"ב ציון ג, סט ע"א ציון ו, ז
ח/ד דברי אליהו (ניימאנץ) אהע"ז סי' לח על בית שמואל ס"ק לד {שהרי מחל}
ח/ד המשפט העברי עמ' 756
ח/ד הר המלך ח"ד עמ' סא
ח/ד חסדי דוד ח"ד עמ' רנה
ח/ד חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 255
ח/ד מילי דמרדכי
ח/ד מלאכת שלמה (חכים)
ח/ד מנחת חיים (שוויד) ריבית עמ' תשס
ח/ד מעשה רק"ם (קורייאט) דף סט ע"ד
ח/ד נתיבות שלום (גלבר) סי' קעז ס' כג אות ה
ח/ד צור תעודה דף רמ ע"ב
ח/ד קהל יהודה - חי' הש"ס דף מח ע"ג {לח"מ}
ח/ד קרית מלך
ח/ד רוב דגן (הלוי) ח"א דף קסב ע"ב
ח/ד שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תשא
ח/ד שו"ת ר"י מפוזנא עמ' קסח
ח/ד שער החיים (בשארי) הל' רבית עמ' קפט, רז
ח/ה אגרות משה חו"מ ח"א סי' עב
ח/ה אור הישר [אור הישר ב"מ פג ע"א]
ח/ה אנצי"ת ע' אריס הע' 79
ח/ה ברור הלכה ב"מ פג ע"א ציון ז
ח/ה דיני חוזים במשה"ע עמ' 265
ח/ה יד המלך (פלומבו)
ח/ה מנחת חיים (שוויד) ריבית עמ' תשמה
ח/ה נתיבות שלום (גלבר) סי' קעז ס' ב אות א
ח/ה צרור הכסף (הראשון) עמ' נז
ח/ה שערי תורה (לעוו) ח"ג דף עד ע"ג
ח/ה שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך ב עמ' לח, מ
ח/ו אנצי"ת ע' אריס הע' 123, 124
ח/ו בית אהרן וישראל גל' נו עמ' לד
ח/ו ברור הלכה כתובות פ ע"א ציון ט
ח/ו חיים ומלך
ח/ו לחם רב (בוטון) סי' ריב
ח/ו מילי דמרדכי
ח/ו משנת יעקב [משנת יעקב הל' גזילה פ"י ה"ז]
ח/ו סמיכה לחיים דף קכג ע"א
ח/ז אהל משה (הורוביץ) ח"א ב"ב קמד ע"ב
ח/ז אור הישר [שו"ת הרא"ש כלל פט סי' ד, שו"ת מהרשד"ם חו"מ סי' קסא]
ח/ז בריכות מים דף קפא ע"ג
ח/ז ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"י עמ' רסג
ח/ז דברי יוסף (אירגס) סי' כט דף נד ע"ד {אחים כשותפים לכל דבר}
ח/ז הר המלך ח"ז עמ' רנג
ח/ז חוקי חיים (גאגין) דף צה ע"ג
ח/ז חיים ומלך
ח/ז יד המלך (פלומבו)
ח/ז ידיו של משה
ח/ז יכין ובועז ח"א סי' יא דף ו ע"ג (עמ' 62 במהד' מכון הכתב) {שחלה}
ח/ז לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' תרסג
ח/ז מלאכת שלמה (חכים)
ח/ז מעיני המים
ח/ז מצודת דוד (שפרבר) עמ' רלא {שנפל לאומנות המלך}
ח/ז מקור ישראל דף פ ע"ג {שנפל לאומנות}
ח/ז נתיבות המשפט סי' קעז ס"ק ה
ח/ז סמיכה לחיים דף קכג ע"ג
ח/ז עבד המלך (תשסט) עמ' תקמו
ח/ז פני חיים (פלג'י) עמ' פה {פרי האדמה}
ח/ז פרי האדמה ח"ב
ח/ז פרי הארץ (מזרחי) ח"א חו"מ סי' ח (סג ע"א-ע"ב) {ראב"ד}
ח/ז צרור הכסף (הראשון) עמ' רד
ח/ז קרית מלך
ח/ז שו"ת ר"י אבן עזרא עמ' נב
ח/ז שלחן המלך
ח/ז שמע אברהם דף טו ע"א, יח ע"ד, סו ע"ב
ח/ז תורת אמת (שפו) סי' קלד
ח/ז תורת אמת (תשסו) עמ' תצב
ח/ז תורת יקותיאל (בירדוגו) עמ' קצג {אחים או יורשים וכו'}


ט/834 הלכות שלוחין ושותפין פרק ט *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ט/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ט/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ט/רה"פ משפטי שמואל
ט/רה"פ פי' ר"י קאפח
ט/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ט/רה"פ צרור הכסף עמ' נז
ט/רה"פ קרית מלך
ט/רה"פ רמב"ם לעם
ט/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ט/א אנצי"ת ע' אריס הע' 80, 81
ט/א אשר לשלמה (אשכנזי)
ט/א בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' צג סעיף א (עמ' תריא), ג
ט/א בית מאיר (תשע) סי' צז ס"א עמ' רח
ט/א ברור הלכה גיטין נב ע"ב ציון ו
ט/א ברור הלכה כתובות פו ע"ב ציון ג
ט/א ברור הלכה שבועות מח ע"ב ציון ו, ואחרי ציון ו
ט/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' רלט-רמ, רמז
ט/א דגל מחנה אפרים (לניאדו) חו"מ סי' ח סעיף ב עמ' צג
ט/א דורש משפט עמ' תשנב-תשסה
ט/א חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 148, 151
ט/א יד המלך (פלומבו)
ט/א יכין ובועז ח"א סי' קכח עמ' 332
ט/א מוריה גל' קנט עמ' י {בשבועות השותפים א"צ הודאה}
ט/א מלאכת שלמה (חכים)
ט/א מעיל שמואל (פלורנטין)
ט/א משנה הלכות כתובות דף נג ע"א
ט/א משנת יעקב כאן [משנת יעקב הל' טוען פ"ג]
ט/א משנת יעקב משפטים עמ' ריד
ט/א משפטי שבועות עמ' רז
ט/א ר"י ששפורטש עמ' 367, 388
ט/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' שלג
ט/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תרסג
ט/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' קנג
ט/א שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' רמ
ט/א שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' רמה
ט/א שו"ת ר"י מליריאה עמ' פ, קסג
ט/א שערי בינה (תשעט) עמ' רי-ריא, רלט, רסב, רסה, רסז
ט/א שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 202, 206 {אשה}
ט/א תחומין ח"ד עמ' 405
ט/ב ברור הלכה שבועות מח ע"ב ציון ח
ט/ב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' רמ, רמה
ט/ב דורש משפט עמ' תשסא-תשסג
ט/ב חדושים ובאורים (גרי') שבועות דף מח ע"ב
ט/ב חוקות הדיינים ח"ב עמ' קיז, קלג
ט/ב חזו"א חו"מ לקוטים סי' כד לדף מח ע"ב
ט/ב חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד הל' טוען פ"ג ה"ז]
ט/ב חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' קעח {לח"מ}
ט/ב חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 150
ט/ב יבין שמועה (בירדוגו) ח"א עמ' רכא
ט/ב יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' רצב
ט/ב ידיו של משה
ט/ב מילי דמרדכי
ט/ב מלאכת שלמה (חכים)
ט/ב מעיל שמואל (פלורנטין)
ט/ב משפטי שבועות עמ' רז
ט/ב סיני ק עמ' תרמז
ט/ב עמודי שלמה ח"ג עמ' רנו
ט/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' שלג
ט/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תרסג
ט/ב שארית יוסף (תשמד) שו"ת סי' סז הערה 23
ט/ב שארית יוסף (תשסז) עמ' קמו
ט/ב שו"ת הרשב"א ח"א סי' תתקכ
ט/ב שו"ת מהר"ם פדוואה (תשעד) עמ' קסד
ט/ב שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תשמ
ט/ב שו"ת ר' יצחק הלוי מקושטא עמ' קלג
ט/ב שו"ת ר"י מליריאה עמ' קסא
ט/ב שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' שטו
ט/ב תורת אמת (תשסו) עמ' תלו
ט/ג באר מים חיים (נוסינזון) כתובות דף פו
ט/ג בית אברהם (ישראל, תקמו) דף רטז ע"ד
ט/ג בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' פט סעיף ג
ט/ג בית יעקב (מליסא) כתובות פו ע"ב ד"ה שם {לח"מ}
ט/ג בית מאיר (תשע) סי' צז ס"א עמ' רח
ט/ג דברי ריבות (תשעב) עמ' רמב
ט/ג דורש משפט עמ' תשסג
ט/ג חוקות הדיינים ח"ב עמ' קלה
ט/ג ידיו של משה
ט/ג לחם רב (בוטון) סי' קי
ט/ג לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' שלד
ט/ג לחקרי הלכות סי' רע
ט/ג מלאכת שלמה (חכים)
ט/ג מעיני המים
ט/ג משפטי שבועות עמ' רז
ט/ג סוגיות במשפט ובהיסטוריה עמ' 178 {הורו רבותי}
ט/ג פנים חדשות [תורת אמת (שפו) קיד] {כ"מ}
ט/ג פרי חיים (הליר)
ט/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' שלג
ט/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תרסג
ט/ג רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' קנג
ט/ג שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' קנט
ט/ג שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' קעב
ט/ג שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' קצה
ט/ג שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' פו
ט/ג שו"ת ר' יצחק הלוי מקושטא עמ' קלג
ט/ג שו"ת ר"י מליריאה עמ' צט
ט/ג שער יהושע ח"א עמ' קיא
ט/ג שערי בינה (תשעט) עמ' רמט, רנז, רסב, רעא, רפא, רצח, שז, שמב
ט/ג שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 204, 207
ט/ג תורת אמת (תשסו) עמ' תלז
ט/ג תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' רלה
ט/ד אוצמפה"ת ב"מ ג ע"א הע' 90
ט/ד אוצרות הרמב"ם
ט/ד אור לשמים - פתח דבר עמ' ה {מיגו לפטור משבועה}
ט/ד אמרי איש עמ' קנד {אין מיגו לפטור משבועה}
ט/ד באר לחי ראי
ט/ד באר מים חיים (נוסינזון) כתובות דף פו
ט/ד בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' פד סעיף א עמ' תקנט, סי' צג סעיף א (עמ' תריא), סי' צו סעיף ז
ט/ד בית אהרן וישראל גל' ל עמ' נט, סא {מיגו לפטור משבועה}
ט/ד בית המדרש
ט/ד ברור הלכה כתובות פו ע"ב ציון ג
ט/ד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ה עמ' רח
ט/ד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ו עמ' רע
ט/ד גדולי שמואל ב"מ דף ג
ט/ד דורש משפט עמ' שמג
ט/ד דיני עבודה במשה"ע עמ' 705, 710
ט/ד דרך המלך דף צז ע"א
ט/ד הר המלך ח"ד עמ' סא
ט/ד חדושים ובאורים (גרי') שבועות דף מח ע"ב
ט/ד חוקות הדיינים ח"ב עמ' קלח {מיגו לפטור משבועה}
ט/ד חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' שמה
ט/ד חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 148, 152, 156
ט/ד טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 519
ט/ד ידיו של משה
ט/ד ישועות ישראל סי' סז סעיף ד
ט/ד לחקרי הלכות סי' רע
ט/ד מגן בעדי עמ' 264
ט/ד מלאכת שלמה (חכים)
ט/ד מעיני החכמה ח"א אות קכה {מיגו לפטור משבועה}
ט/ד מקורות לפסקי הרמב"ם
ט/ד משנה הלכות ח"ט סי' שמו
ט/ד משנת יעקב כאן
ט/ד משנת יעקב נשים ח"א עמ' רמח
ט/ד משפטי ארץ ח"ב עמ' 481 {מיגו לפטור משבועה}
ט/ד נודע ביהודה השלם חו"מ עמ' קי
ט/ד נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' יא {מיגו לפטור משבועה}
ט/ד נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' תפג
ט/ד ס' התרומות עמ' שכט
ט/ד ערך שי חו"מ סי' עה/עח סעיף ה
ט/ד פני משה (הררי) עמ' רעד
ט/ד פרי חיים (הליר)
ט/ד קול אריה (שוורץ, תשעא) חו"מ עמ' קכח
ט/ד רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' תא {נקיטת חפץ}
ט/ד שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תשלז
ט/ד שעורי עיון התלמוד ב"מ שעור כ
ט/ד שער המלך ח"א עמ' תקח, ח"ב עמ' שסז
ט/ד שער משפט סי' צג ס"ק ה
ט/ד שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 304
ט/ד תורת אמת (תשסו) עמ' תלז
ט/ד תרומת הכרי עמ' צו
ט/ד תשובות ראב"י אב"ד סי' קמה {מיגו לא פוטר}
ט/ה אור הישר [דברי ריבות סי' רכ]
ט/ה אמר יוסף (אלקלעי)
ט/ה אמרי בינה (אש) דף קיא ע"ב
ט/ה בית אהרן וישראל גל' מב עמ' צד-צה {שבועת שומרים בשליח}
ט/ה ברור הלכה שבועות מח ע"ב אחרי ציון ו
ט/ה דברי משפט סי' קכא סעיף ח
ט/ה דברי ריבות (תשעב) עמ' שמח
ט/ה דגל מחנה אפרים (לניאדו) חו"מ סי' ח סעיף ד עמ' צד
ט/ה דורש משפט עמ' תשסד-תשסה
ט/ה זכור לאברהם (אביגדור)
ט/ה חוקות הדיינים ח"ב עמ' קלז
ט/ה חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 149, 152
ט/ה ידיו של משה
ט/ה משנה הלכות ח"ט סי' שמו
ט/ה נודע ביהודה השלם חו"מ עמ' עד
ט/ה סדר הרבית ח"ב עמ' תס
ט/ה פני משה (הררי) עמ' רעד
ט/ה פסקי ב"ד קרית ארבע עמ' 148
ט/ה קול דודי (תשף)
ט/ה קול דודי שבועות סי' תתקסט
ט/ה רועי ישראל ח"ג סי' ג (יב ע"ד)
ט/ה שו"ת הרמ"ע השלם עמ' קיב
ט/ה שו"ת הרשב"א ח"א סי' תתקכ
ט/ה שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' רכג-רכד
ט/ה שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' תעד
ט/ה שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' שנט, ח"ב עמ' שמב
ט/ה שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' ריט
ט/ה שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"ב עמ' סא
ט/ה שו"ת ראנ"ח ח"ב סי' לד
ט/ה שער דעה (אביטן) סי' קסח ס"ק ו עמ' מג
ט/ה שער דעה (איסר) סי' קסח ס"ק ו
ט/ה שער משפט סי' צג ס"ק ה
ט/ה שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 204
ט/ה תורת יקותיאל (בירדוגו) עמ' קפד {המשלח ביד חבירו חפץ למוכרו}
ט/ו דברי משפט סי' קכא סעיף ח
ט/ו דורש משפט עמ' תשסו-תשסח
ט/ו חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 150 {הגהמ"י אות ב}
ט/ו עמודי שלמה ח"ג עמ' רנו {הגהמ"י}
ט/ו שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' שנט, ח"ב עמ' שמב
ט/ז אנצי"ת ע' גלגול הע' 62, 94, 95
ט/ז ברור הלכה שבועות מה ע"א ציון ס, מח ע"ב אחרי ציון ו פסקה א, וציון י
ט/ז ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' רמח
ט/ז דורש משפט עמ' תשסח-תשסט
ט/ז הר המלך ח"ז עמ' רנג
ט/ז זכר יצחק (תשן) עמ' שטו
ט/ז חוקות הדיינים ח"ב עמ' קלט
ט/ז חזון יחזקאל כתובות פ"ט ה"ו
ט/ז חי' הריצ"ד
ט/ז יד המלך (פלומבו)
ט/ז מלאכת שלמה (חכים)
ט/ז מעיל שמואל (פלורנטין)
ט/ז משאת המלך ח"ד סי' תנו {תביעה לגלגול}
ט/ז משפטי ארץ ח"ב עמ' 506
ט/ז משפטי שבועות עמ' כז
ט/ז עמודי שלמה ח"ג עמ' רנו-רנז
ט/ז פני משה (שלז')
ט/ז רועי ישראל ח"ג סי' ג (יג ע"ב-ע"ג)
ט/ז שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' סב
ט/ז שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תרכד
ט/ז שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' שמג
ט/ז שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ג עמ' נג {גם בן בית ושליח פטורים משבועה}
ט/ז תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' מז
ט/ח ברור הלכה שבועות מה ע"א ציון ס פסקה ג
ט/ח דברי משה (מזרחי) עמ' קפה
ט/ח דורש משפט עמ' תשע-תשעא
ט/ח הגהות חבר בן חיים
ט/ח זכר יצחק (תשן) עמ' שטו
ט/ח זכרון יוסף (שטיינהרט) חו"מ סי' ד דף פט ע"א-ע"ג
ט/ח חוקות הדיינים ח"ב עמ' קלט
ט/ח חזו"א חו"מ לקוטים סי' כד לדף מח ע"ב
ט/ח חזו"א על הרמב"ם
ט/ח מילי דמרדכי
ט/ח צרור הכסף (הראשון) עמ' רה
ט/ח ר"י ששפורטש עמ' 367
ט/ח שבועת המשנה עמ' לה
ט/ח שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' סב
ט/ח שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' כב
ט/ח שו"ת ר"י מליריאה עמ' צו
ט/ח שמן המור ח"ב דף עח ע"א
ט/ח שתי הלחם סי' לט
ט/ח תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' רמג
ט/ט אור הישר [דברי ריבות סי' קסא]
ט/ט באר שרים (ליפשיץ) הל' אישות פי"א עמ' מד
ט/ט ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' רמח
ט/ט דברי ריבות (תשעב) עמ' רמב
ט/ט זכר יצחק (תשן) עמ' שטו
ט/ט חוקות הדיינים ח"ב עמ' קלט
ט/ט יכין ובועז ח"א סי' קכח עמ' 331
ט/ט מים קדושים (קריספין) סי' א דף ה ע"ג
ט/ט עדות ביהוסף (פודור) עמ' ג-ד
ט/ט שו"ת רשב"ש עמ' שסז
ט/ט תשורת שי ח"א סי' תקצט


י/835 הלכות שלוחין ושותפין פרק י *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


י/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
י/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
י/רה"פ משפטי שמואל
י/רה"פ פי' ר"י קאפח
י/רה"פ פי' ר"ש צדוק
י/רה"פ קרית מלך
י/רה"פ רמב"ם לעם
י/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
י/א אבקת רוכל (תשעז) עמ' תכ
י/א אוצרות הרמב"ם
י/א אור הישר [אבקת רוכל סי' קלט]
י/א ברור הלכה שבועות מח ע"ב ציון ו פסקה א
י/א דורש משפט עמ' תשנד, תשעג
י/א יכין ובועז ח"א סי' עב
י/א מילי דמרדכי
י/א מלאכת שלמה (חכים)
י/א מקום דוד [שו"ת מהריט"ץ סי' קמט]
י/א נחל יצחק (תשעב) ח"ד עמ' עז
י/א עטרת מרדכי (שפלטר, תשעב) שו"ת אות לב ענף ב
י/א צרור הכסף (הראשון) עמ' צה, רה
י/א שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תמד, תרכד
י/א שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' קלז
י/א שו"ת ר"י מליריאה עמ' שנ
י/א שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ג עמ' נד {בשותפים בטענת שמא יכול לגלגל}
י/א שמחה לאיש (אלישר) דף צד ע"א
י/א שמחת יו"ט (אלגזי) סי' כו אות ג
י/א שער משפט סי' צג ס"ק א
י/א שפתי דעת ח"ג עמ' שטז
י/א תורת אמת (תשסו) עמ' תלה
י/ב אנצי"ת ע' גלגול הע' 65, 68
י/ב ברור הלכה ב"מ יז ע"א ציון ו
י/ב גליוני הגר"ש עמ' קד-קה [כ"כ רמב"ם הל' טוען פ"א הט"ו והובא בכ"מ הל' טוען פ"ז ה"ג]
י/ב דורש משפט עמ' תשנה, תשע-תשעא
י/ב הרמב"ם (בנדיקט) עמ' רפד
י/ב חוקות הדיינים ח"ב עמ' קג-קד
י/ב לחם רב (בוטון) סי' קי
י/ב לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' שלד
י/ב מילי דמרדכי
י/ב משנת יעקב כאן
י/ב משנת יעקב משפטים עמ' רלא
י/ב צרור הכסף (הראשון) עמ' נב, צה, רה
י/ב קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' נח
י/ב רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' קסו
י/ב שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' סד, סח
י/ב שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תשלח
י/ב שער משפט סי' צג ס"ק ט
י/ב שפתי דעת ח"ג עמ' שטז
י/ב תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' רלה, רמג
י/ג אנצי"ת ע' גלגול הע' 29, 62, 68
י/ג דורש משפט עמ' תשסט, תשעב
י/ג חוקות הדיינים ח"ב עמ' קלח-קלט
י/ג מעשה בצלאל סי' שכב
י/ג משאת המלך ח"ד סי' תנו {תביעה לגלגול}
י/ג סיני ק עמ' תרמו
י/ג צרור הכסף (הראשון) עמ' צה, רה
י/ד אור שמח
י/ד דברי ריבות (תשעב) עמ' רמא
י/ד חוקות הדיינים ח"ב עמ' קלט
י/ד חזו"א חו"מ סי' ג ס"ק ד
י/ד צרור הכסף (הראשון) עמ' רה
י/ד שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' ריח
י/ד שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תשמ
י/ד שער משפט סי' צג ס"ק א
י/ה אבן השהם ומאירת עינים עמ' קל
י/ה אלף המגן (רובינשטיין) ח"ב סי' כא (דף טז ע"ד)
י/ה אנצי"ת ע' גלגול הע' 153
י/ה בית דוד (תשעט) חו"מ סי' רכא
י/ה בית מאיר (תשע) סי' פח ס"י עמ' צא
י/ה בני אברהם אהע"ז דף עז ע"ד, חו"מ דף פ ע"ב
י/ה בני בנימין (נבון) חו"מ דף לח ע"ד
י/ה ברור הלכה כתובות צג ע"ב ציון א פסקה ה {ראב"ד}
י/ה ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' רנב
י/ה ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"י עמ' ריט
י/ה דברי משה (מזרחי) עמ' קעט
י/ה דורש משפט עמ' תשעד-תשעו
י/ה דרכי משפט - טוען ונטען סי' כה אות טו
י/ה חי' צמח צדק (חב"ד) ב"מ עמ' כז
י/ה חלק יעקב (אלבעלי) דף פו-פז
י/ה חקרי לב (המאור) מהדו"ב ח"ב עמ' רצט
י/ה יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' תקסא
י/ה יורו משפטיך ליעקב סי' פג
י/ה כהונת רפאל עמ' שא
י/ה כרם שלמה (אמריליו) דף קסח ע"ג
י/ה לב שלמה (הלוי) דף עד ע"ד
י/ה נודע ביהודה השלם חו"מ עמ' קמא
י/ה נודע ביהודה תנינא חו"מ סי' לח
י/ה נחל יצחק (תשעב) ח"ד עמ' קח
י/ה ערך כסף עמ' רפה
י/ה ערך שי חו"מ סי' קעו סעיף י {מל"מ}
י/ה פעמוני זהב סי' פא סעיף ו {רמב"ם}, סי' קעו סעיף ז {מל"מ}
י/ה צדקה לחיים (תקמז) (לקוטים) [מבי"ט ח"א סי' צד]
י/ה צדקה לחיים (תשסח) עמ' נה
י/ה צרור הכסף (הראשון) עמ' צה, רו
י/ה קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' שה
י/ה שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' קס
י/ה שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' שיב-שיג
י/ה שו"ת הרדב"ז ח"ד סי' אלף קעג
י/ה שו"ת מהר"ם די בוטון סי' נג
י/ה שו"ת מהר"ש לאניאדו החדשות עמ' קסו
י/ה שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' טז
י/ה שו"ת ר"י מליריאה עמ' רנא
י/ה שושנת יעקב (הורוויץ) סי' צג סעיף י {מל"מ}
י/ה שמרו משפט ח"א עמ' פב
י/ה שעורי ר' אלחנן ב"מ עמ' קה-קו
י/ה שער משפט סי' קסד ס"ק א
י/ה שערי בינה (תשעט) עמ' שנא
י/ו אבקת רוכל (תשסב) עמ' תקנה
י/ו אבקת רוכל (תשעז) עמ' תצד
י/ו אור הישר [שו"ת מהר"ם אלשיך סי' מא, נד, דברי ריבות סי' ריט]
י/ו אורים ותומים - תומים סי' קח ס"ק ח
י/ו בית אהרן וישראל גל' מב עמ' צה {וישלם שמעון מביתו}, גל' מג עמ' קז {טען ראובן ששמעון ודאי ידע}
י/ו בית דוד (תשעט) חו"מ סי' קי
י/ו בית דינו של שמואל עמ' 811-813, 1041, 1060, 1062
י/ו בני אברהם חו"מ דף פ ע"א, פה ע"ג, פו ע"ד
י/ו דברי ריבות (תשעב) עמ' תרד
י/ו דורש משפט עמ' תשעו-תשעז
י/ו דרישה חו"מ סי' צג ס' כב {וישלם שמעון מביתו}
י/ו זכור לאברהם (אביגדור)
י/ו זכר טוב עמ' נח
י/ו זכרון יהונתן דף קיד
י/ו יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' תקעא
י/ו כנסת ישראל (ששון) דף יט ע"ד, כ ע"א {שותף חייב לשלם מביתו אם יש הפסד}
י/ו לחם רב (בוטון) סי' קו
י/ו לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' שכב
י/ו מים שאל דף נב ע"ד
י/ו מלאכת שלמה (חכים)
י/ו מעיל שמואל (פלורנטין)
י/ו מעיני המים
י/ו משפט צדק ח"ג דף לג ע"ג {ראב"ד}
י/ו ס' התרומות עמ' תתה
י/ו פעמוני זהב סי' עז סעיף ג
י/ו פרי האדמה ח"ג
י/ו צור תעודה דף קמא ע"ב
י/ו צרור הכסף (הראשון) עמ' צה, רו
י/ו קרית מלך רב (תשסו) עמ' אלף טז, יח
י/ו שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' ה, רפג
י/ו שו"ת הרדב"ז ח"ד סי' אלף קסא
י/ו שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' סג
י/ו שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' תסה
י/ו שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' עז, קלה, קעד, תמד, תעג
י/ו שו"ת מהר"ם אלשיך סי' קל
י/ו שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' קלח
י/ו שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' תסה
י/ו שער משפט סי' צג ס"ק יא
י/ו שרשי הים
י/ו תורת אמת (תשסו) עמ' תק
י/ו תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 202

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US