Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

כאשר מצויין שם הספר בלבד, הכוונה היא לספר המסודר לפי סדר הלכות הרמב"ם.
בראש כל פרק מופיעה רשימת מקורות עם הסימון "רה"פ" (רוב הפרק). אלו הם מקורות העוסקים ברוב ההלכות שבאותו פרק (או בכולן).
כשיש למעיין קושי למצוא את הספר המצויין, או את מראה המקום באותו ספר, יפנה ל"רשימת הספרים".

למידע נוסף על המפתח, לחץ כאן.

עבדים

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה
פרק ו
פרק ז
פרק ח
פרק טא/836 הלכות עבדים פרק א *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


א/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
א/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
א/רה"פ משפטי שמואל
א/רה"פ ערוך השלחן העתיד זרעים סי' לט-מ
א/רה"פ פי' ר"י קאפח
א/רה"פ פי' ר"ש צדוק
א/רה"פ קובץ באורים (שפירא)
א/רה"פ קרית מלך
א/רה"פ רמב"ם לעם
א/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
א/א אבן האזל (גם בהשמטות, סוף הל' מלוה דף צא ע"א)
א/א אוצמפה"ת ב"מ עז ע"א הע' 199
א/א אוצר המלך
א/א אוצרות יהושע עמ' רג, שיד
א/א אור ליהודה קדושין עמ' קפח
א/א אידנו עמ' 123 {אהא"ז}
א/א אמרי שפר (סגל) עמ' קב
א/א אמת ליעקב - מקרא עמ' קסז
א/א אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' קז
א/א אמת ליעקב נשים עמ' רכז {מוכרים רק גנב - ולא עד זומם}
א/א אנצי"ת ע' בית דין הע' 346
א/א אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 176 {אסור למכור עצמו}
א/א ארזא דבי רב קידושין עמ' ס
א/א באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"ג עמ' רע
א/א בים דרך (זילבר) שמות עמ' צט {שלא יישאר לו כלום}, קב {רדב"ז - מפקיע עצמו ממצוות}
א/א בית אברהם (ישראל, תשסג) - מאמר המלך קונ' ב
א/א בית אהרן (כהן)
א/א בית יעקב (טבשונסקי) סי' שמח סעיף א
א/א בכורי גשן סי' מב ענף א
א/א בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תקמה
א/א ברכות שמים מכות פ"א אות עח {גנב בלבד - עדים שהעידו שמכר עצמו בע"ע והוזמו}
א/א ברכת שלמה אהע"ז עמ' רז
א/א גבורת יצחק מכות עמ' סה
א/א דברות משה קדושין סי' יט ענף א, סי' לג הערה ו, נב, סי' לד הערה ב, ב"מ ח"ב סי' נד הערה עז
א/א דברי יחזקאל (תרצה) דף קכה ע"ב
א/א דובב שפתי ישנים עמ' 21
א/א דיני עבודה במשה"ע עמ' 17
א/א הלכה רבה ח"א עמ' 262
א/א הערות ר"א דינין לריטב"א קידושין יד ע"ב הערה 450
א/א התורה והמדינה ח"ג עמ' קסו
א/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' פד
א/א זכרון מנחם (מיארה) {גרעון כסף, מכרוהו ב"ד}
א/א חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' נד
א/א חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' שכד
א/א חנא וחסדא ח"ג דף קיב ע"א {מוכר עצמו}
א/א חקקי לב ח"ב דף יז ע"א
א/א חרות הפרט בגביית חוב עמ' 74
א/א יד שלמה {חובו}
א/א ידבר שלום ח"ב עמ' קכח-קכט
א/א יין מלכות (שניאורסון) עמ' 493-494
א/א כבוד האדם עמ' 74
א/א להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' קנא ע"ב
א/א להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' עד {מנין המצוות - לעבוד ע"כ לעולם"}
א/א לקט שיחות מוסר ח"א עמ' ריג
א/א מאיר נתיבות ח"ב עמ' קמא
א/א מבשר טוב - בין אדם לחברו עמ' ריט
א/א מבשר טוב - הילולא דצדיקיא עמ' נז
א/א מגדל עז עמ' תרלא
א/א מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' קמט
א/א מוריה גל' צט עמ' לט {מנין המצוות}
א/א מוריה שנה ט גל' ג (ר"ש ורנר) {יג מצוות}
א/א מחנה יהודה (אשכנזי) דף צד ע"א
א/א מטה אפרים ח"ב
א/א מילי דמרדכי
א/א מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' רסב {מכירת עצמו}
א/א מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קא ע"ב {כ"מ}
א/א מנחת אלימלך עמ' קצו
א/א מנחת חינוך ח"א עמ' רטו, רכד
א/א מנחת מחבת עמ' רמא
א/א מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' יט
א/א מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תעב
א/א משא יד ח"א עמ' צג {מוכר עצמו לרצונו}
א/א משאת המלך (תשסז) עמ' טז
א/א משאת משה (חברוני) מוסר (תשלו) עמ' קלג {אסור למכור עצמו אא"כ אין לו מה לאכול}
א/א משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' קפ, ריז
א/א משנת יעקב כאן
א/א משנת יעקב נזיקין עמ' קכה
א/א נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"א סי' כא אות כה
א/א ניר לדוד {לרצונו}
א/א נר למאור (רבינוביץ) דף נז ע"ב
א/א נתיבות מרדכי גיטין עמ' שסה
א/א נתיבות מרדכי קדושין עמ' תמז {או"ש}
א/א ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' רב
א/א ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' קפה, קפח-קפט
א/א סיני ק עמ' תשכא {כ"מ}
א/א עדות ביעקב (ריינס) עמ' ריג {מוכרים רק גנב - ולא עדים זוממים}
א/א עומק הפשט ח"ג עמ' קצא
א/א עונג שבת סי' כו
א/א עין חיים ח"א עמ' קכה {ליתנם בע"ח, ואהא"ז}, קכז {לא ימכור את עצמו אלא אם אין לו מה לאכול}
א/א עין חיים ח"ב עמ' עג
א/א על גדות ים התלמוד עמ' 142
א/א פותח יד
א/א פרשת השבוע (תשעב) ח"ה עמ' 126
א/א קונטרסי שעורים ב"ב דף ט
א/א קונטרסי שעורים נדרים שעור כו אות ח, קדושין שעור טו אות א, ו
א/א קרן פני משה ח"א עמ' רנ {מל"מ}
א/א שבת אחים (כץ, תקצג) דף לז ע"ג
א/א שו"ע הרב הל' שאלה ס' כא, קו"א אות ד
א/א שו"ת חתם סופר חו"מ סי' קעב {כ"מ, וכי ימוך} = חי' חתם סופר ב"מ ח"א עמ' נא
א/א שובע שמחות עמ' קלד
א/א שם דרך מכות עמ' רמה
א/א שם דרך שמות עמ' שעו
א/א שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' מא {מנין המצוות אות יג}, שסג
א/א שער משפט סי' צז ס"ק ג
א/א שערי זיו ח"א דף קנה ע"א
א/א שעת הכושר דף קז ע"ב {מל"מ}
א/א תורת המועדים (תשנו) עמ' 364
א/א תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' שסא {שם יוסף}, שע
א/א תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קעח (מ) {אינו רשאי למכור עצמו עד שהעני ביותר, מה דינו בדיעבד}
א/א תשובה מיראה (תשסו) עמ' מה
א/ב אגודות אזוב מדברי דף פז ע"ב
א/ב אגודות אזוב מדברי חו"מ סי' יד {גר}
א/ב אהל חייא עמ' תב, תה, תלא
א/ב אהל יצחק גיטין עמ' תכז {מל"מ}
א/ב אוצמפה"ת ב"מ יב ע"ב ח"א הע' 62-63
א/ב אוצמפה"ת ב"מ עא ע"א הע' 60 {הגהמ"י}, 61 {או"ש}, 71 {מל"מ}
א/ב אור יעקב נדרים עמ' קנ
א/ב אור ליהודה קדושין עמ' קפח {אשה}
א/ב אור לישרים (שולמן) עמ' לו-לז{גר}
א/ב אור שמח גניבה פ"ג הי"ב {מל"מ}
א/ב אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' עב, קז {הגהמ"י}
א/ב אנצי"ת ע' אמה העבריה הע' 52, 54, ע' אשה הע' 351, 360, 361, 363, ע' גר הע' 160, 165
א/ב בית אהרן (כהן)
א/ב בית אהרן וישראל גל' ס עמ' נו {גר}
א/ב בית דוד (תשעט) יו"ד סי' רצט
א/ב ביתאל ח"ב דף לו ע"ג
א/ב בני משה (מאג'אר) דף פה ע"ג {מל"מ}
א/ב ברור הלכה ב"מ עא ע"א ציון ה, ו
א/ב ברכת ראובן דף עד ע"ג, עה ע"א
א/ב גדולי שמואל קידושין דף יט ע"א
א/ב גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קסב-קסג, קסו
א/ב גור אריה שמות פ' כא הע' 244, דברים פ' טו הע' 27
א/ב דברות משה קדושין סי' ל ענף ב
א/ב דברי חן (נתנזון) דף מו ע"ב
א/ב דברי ירמיהו קידושין עמ' רסז {אשה}
א/ב דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' רטו
א/ב האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' כ {אין הגר נקנה בע"ע}
א/ב הלכה רבה ח"א עמ' 262
א/ב ויגד יעקב (גרינוולד) שמות עמ' קיז {ולא האשה}
א/ב זבח שלמה ח"א עמ' עט
א/ב חוות יאיר (תשנז) עמ' שג
א/ב חוסן יוסף במפתחות סי' קעח {מל"מ}
א/ב חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' קפד
א/ב חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' רע
א/ב חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' קעד
א/ב חלק יעקב (אלבעלי) דף קכו ע"ג {מל"מ}
א/ב חשבונות של מצוה עמ' קט {מל"מ}
א/ב יד מלך (מן) הל' חובל פ"א ה"ב {מל"מ}
א/ב יד שלמה {מל"מ}
א/ב יקב זאב דף עח ע"ג {מל"מ}
א/ב מאיר נתיבים עמ' 20 {אשה}
א/ב מגדל עז עמ' תרלא
א/ב מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' קמט
א/ב מילי דמרדכי
א/ב מל"מ פ"ד סוף הל' א
א/ב מנחת חינוך ח"א עמ' ריז, רכה, רכח, ח"ב עמ' תקמ
א/ב מנחת מאיר דף לא ע"א, פג ע"א
א/ב מנחת משה (גולדברג) סי' א ענף ג אות א
א/ב מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' יט {כ"מ}, ח"ב עמ' ט {כ"מ}, כ {מל"מ}, כח {מל"מ}, ע
א/ב מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' אמה העבריה
א/ב מעשה נסים (הכהן)
א/ב מראה איש ח"א יו"ד עמ' צה {הגהמ"י}
א/ב משנת יעקב
א/ב משנת ר' אהרן יבמות סי' כג הגהה יד
א/ב משנת שמחה
א/ב נוכח השלחן (לבטון) דף ה ע"ד
א/ב נועם ח"י עמ' קי
א/ב ניר לדוד {מל"מ}
א/ב נר מצוה (ואלק) שרשים דף ז ע"ג {אמה עבריה לא נמכרת ע"י עצמה, והגהמ"י}, מצוות דף קיז ע"ד {אשה לא קונה ע"ע}
א/ב נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' תקצג {הגהמ"י}
א/ב סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' סד אות א
א/ב עומק הפשט ח"א עמ' שצה-שצז
א/ב עין יהודה עמ' ריב {אשה לא יכולה למכור עצמה}
א/ב עין יצחק ח"א עמ' קנט
א/ב פחד יצחק (זס') עמ' נב
א/ב קובץ הערות (תשסג) סי' כ אות ג {הגהמ"י}
א/ב קונטרסי שעורים קדושין שעור טו אות ז
א/ב קרן פני משה ח"ב
א/ב שארית מנחם שמות עמ' פ {גר}
א/ב שו"ע הרב הל' שאלה ס' כא
א/ב שעורי ר' שמואל ב"ב ח"ב עמ' קלח
א/ב שערי טהר ח"ח סי' לג אות ח
א/ב תועפות ראם על יראים השלם סי' לד ס"ק ח
א/ב תועפת ראם (גטיניו) דף מ ע"ב {מל"מ}
א/ב תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' שמא, שמה, שסא
א/ב תשובה מיראה (תשסו) עמ' מג-מד
א/ג אור ליהודה קדושין עמ' קנב
א/ג אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' עג
א/ג אנצי"ת ע' גר הע' 168, ע' גר תושב הע' 90
א/ג ארזא דבי רב קידושין עמ' נד {אסור למכור עצמו לגוי}
א/ג אשר למלך
א/ג ביתאל ח"ב דף לו ע"ג
א/ג בני ציון (מיטובסקי, תרסח) סי' מד
א/ג בני ציון (מיטובסקי, תשסד) עמ' סז
א/ג דברות משה ב"מ ח"ב סי' עב הערה עז
א/ג דרכי צדק עמ' נט
א/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' פד
א/ג חקרי הלכה (ויין) עמ' 38
א/ג יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רמו
א/ג מבשר טוב - הילולא דצדיקיא עמ' ס
א/ג מגדל עז עמ' תרלא
א/ג מילי דמרדכי
א/ג מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קד ע"ד
א/ג מנחת חינוך ח"א עמ' ריח, רכד, רכט
א/ג מעשה הבא בעבירה עמ' 51, 64, 294
א/ג מרכבת המשנה מהדו"ב עבדים פ"ב ה"ז (בסופו)
א/ג משא יד ח"א עמ' צט, קב {מכירת ע"ע לגר צדק}
א/ג משאת המלך ח"ג סי' שסא {האם גר מוכר עצמו}
א/ג משנת יעקב
א/ג נתיבות מרדכי קדושין עמ' כה
א/ג ספרי דבי רב ח"ג עמ' רצב
א/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רמט
א/ג פד"ר ח"ו עמ' 230
א/ג פני משה (שלז')
א/ג פרשת השבוע (תשעב) ח"ה עמ' 127
א/ג קהלות יעקב קדושין יח
א/ג קול יעקב (שאול)
א/ג קונטרסי שעורים קדושין שעור טו אות ו
א/ג שלל דוד
א/ג שמחת יו"ט (אלגזי) דף קנג ע"ב, קעח ע"ד {מל"מ}
א/ג שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' שנא
א/ג שעת הכושר דף א ע"ב
א/ד אוצרות הרמב"ם
א/ד אות היא לעולם ח"ב דף צח ע"ד
א/ד מגדל עז עמ' תרלא
א/ד משנת חיים קדושין עמ' קפג, קפד, קפח
א/ד משנת ר' אהרן קדושין עמ' קיז
א/ד נקדש בצדקה סי' רטו
א/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רמט
א/ד פני משה (שלז')
א/ד שאילת יעבץ ח"א סי' ג
א/ה אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' נ {גר}
א/ה אור הישר [אור הישר ערכין ב ע"א]
א/ה אור ליהודה קדושין עמ' קפח
א/ה באר מרים פ"ו ה"א אות ב
א/ה בית אהרן (כהן)
א/ה בית יעקב (טבשונסקי) סי' תכ סעיף ח
א/ה ביתאל ח"ב דף לו ע"ג
א/ה ברכה למנחם עמ' 63
א/ה דברי חיים (אוירבך) דיני מכירה סי' כט דף עז ע"ד {אם מכר על אבן המקח - האם מכור}
א/ה דובב שפתי ישנים עמ' 99
א/ה הלכות מדינה ח"ג עמ' ריג-ריד
א/ה המורה לדורות (אוריין) עמ' 129
א/ה הערות רש"ב ורנר ליקר תפארת לקמן פ"ג הי"ד הערה 8
א/ה הרמב"ם כמחנך עמ' 126
א/ה ואם תאמר ח"א קושיה 326
א/ה ויקח אברהם [עץ החיים ח"ב דף ס ע"ד]
א/ה חכם צבי (תשעה) ח"א סי' קכד ד"ה פה
א/ה יד מלך (מן) הל' חובל פ"א ה"ב
א/ה ידבר שלום ח"ב עמ' קכט
א/ה יסודי ישורון ח"ב עמ' קנה
א/ה לבני בנימין דף ד ע"ב {דרך כבוד}
א/ה לקוטי שיחות חל"ב עמ' 162
א/ה מגדל עז עמ' תרלא
א/ה מגילת ספר לאוין דף צא ע"ג, צג ע"ב
א/ה מילי דמרדכי
א/ה מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' רסב
א/ה מנחת חינוך ח"א עמ' קצד, ח"ב עמ' תקלט
א/ה מנחת חינוך מצוה לו (דף נו ע"ג)
א/ה מראה איש ח"ב עמ' קמג
א/ה משה ידבר (תשעו) עמ' שנו
א/ה משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' ו
א/ה משפט כהן עמ' קלח ע"א
א/ה ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תקיג
א/ה עיוני פרשה ויקרא עמ' 98 {כבוד לשפלים}
א/ה עיוני פרשה שמות עמ' 112 {בצנעא ובדרך כבוד}
א/ה עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' מה
א/ה עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' כט
א/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רמד
א/ה פרשת השבוע (תשעב) ח"ה עמ' 128
א/ה קרן הצבי מצוה סב אות יג
א/ה שבט הלוי (ווזנר) ח"ה קונטרס המצוות סי' נו
א/ה שו"ת ר"י מילר עמ' רעג
א/ה שם דרך - הישר והטוב עמ' מה
א/ה שם דרך שמות עמ' שעז
א/ה שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 125, 140 {ראב"ד}
א/ה תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' שנד
א/ו אוזן שמואל דף כ ע"א {אסור לעבוד בעבד עברי עבודת פרך}
א/ו אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 158
א/ו אמרי כהן (הולנדר) עמ' סה {לח"מ}
א/ו ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' ע {לח"מ}
א/ו באר התורה (בן עמרם) פ' משפטים עמ' שכא
א/ו באר מים חיים (טשרנוביץ) שמות פרק כ פסוק ב
א/ו באר מרים פ"ו ה"א אות ב
א/ו באר משה (אפשטיין) שמות עמ' כז, ריא, ויקרא עמ' תקסז
א/ו באר שרים (שלזינגר) ויקרא פ' בחוקותי סי' ב אות ג {בלי קצבה}
א/ו בגדי כהונה (פרחיא) דף קטז ע"ד
א/ו בד קודש (פוברסקי) ח"א דף כז ע"א {לח"מ}
א/ו בית שערים יו"ד סי' שנו
א/ו בני בנים ח"א עמ' קנד
א/ו ברכה למנחם עמ' 63
א/ו גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף י ע"א
א/ו גביע הכסף ח"ג עמ' רמז {לח"מ}
א/ו דברות משה קדושין סי' כג הערה יט עמ' קפט, סי' לג הערה ד, מז
א/ו דובב שפתי ישנים עמ' 100
א/ו דיני עבודה במשה"ע עמ' 21
א/ו דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' שא
א/ו האיר ממזרח חמש מגילות עמ' קעב {ואיזו היא עבודת פרך עבודה שאין לה קצבה}
א/ו הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' מב-מה
א/ו ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 268
א/ו הלכות מדינה ח"ג עמ' ריג
א/ו הרמב"ם (בנדיקט) עמ' רסט
א/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תכד
א/ו וענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' קסז
א/ו יבין שמועה (לעוו) עמ' שצג
א/ו ידבר שלום ח"ב עמ' קכט
א/ו יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קמט
א/ו ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' יט
א/ו כלילת יופי דף טו
א/ו להורות נתן מועדים ח"א עמ' שלא
א/ו להעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' קלח, קס {עבודת פרך}
א/ו לקוטי שיחות חל"ז עמ' 74
א/ו מגדל עז עמ' תרלא
א/ו מגל חי"ג עמ' 264
א/ו מהלכי משפט ח"ג עמ' 383
א/ו מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' קטו, קיז
א/ו מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' רסב
א/ו מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קעח ע"ג {לח"מ}
א/ו מנחת אלימלך עמ' קצט
א/ו מנחת חינוך ח"א עמ' ריח-ריט, רכט, ח"ב עמ' תקמ, תקמו
א/ו מעיל שמואל (פלורנטין) [רש"י פ' בהר, פסוק לא תרדה]
א/ו מעין החכמה עמ' קצא
א/ו מעיני המים
א/ו משיבת נפש עמ' קפט {לח"מ}
א/ו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' ה
א/ו משנת חיים הל' פסח עמ' יט-כג
א/ו משנת חיים ויקרא עמ' תצט, תקא
א/ו משנת יעקב
א/ו נועם חכ"א עמ' קמה
א/ו נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' צב אות ד
א/ו נצח ישראל עמ' תקטו
א/ו נר מצוה (ואלק) מצוות דף קכב ע"ב {עבודת פרך מותרת בשכיר}
א/ו נתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' קכז
א/ו סודו של המשפט העברי עמ' 837
א/ו עיוני הפטרה ח"א עמ' 144
א/ו עיוני פרשה ויקרא עמ' 98 {כבוד לשפלים}
א/ו עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף ס ע"ד {לא יאמר לו עדור}
א/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קצח, ח"ב עמ' רמד
א/ו עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 181, 223
א/ו עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 196, 240
א/ו פירוש המכבי שמות עמ' לב {עבודה שאין לה קצבה, שאינו צריך לה}
א/ו פרדס מרדכי עמ' צח
א/ו פרפרת אליעזר בא פרק יב פסוק מא
א/ו פרפרת משה ח"ב עמ' קנא
א/ו פרשת השבוע (תשעב) ח"ב עמ' 81, ח"ה עמ' 127, 129
א/ו צמח מנחם דף עח ע"ב
א/ו קהלות יעקב שבת ג
א/ו קונטרסי שעורים ב"ק שעור כא אות א
א/ו רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קסב
א/ו שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' רעח
א/ו שיחות לספר ויקרא עמ' שג {תנאי חיים מעולים}, שכו {עבודה שאין לה קצבה}
א/ו שם דרך שמות עמ' שעז
א/ו שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 28
א/ו שנתון מועצת רבני ישראל הצעיר בישראל ח"א עמ' עה
א/ו שערי טהר ח"ה שער ב סי' כו אות ג
א/ו שערי שמחה (סופר) ח"א עמ' רעח
א/ו תורת המועדים (תשכד) עמ' 340
א/ו תורת המועדים (תשנו) עמ' 366
א/ו תחומין ח"ח עמ' 228
א/ז אבני החושן סי' קעא סעיף ה
א/ז אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' תכט
א/ז אור חדש (מהר"ל) פ"ו הע' 348 {בלן או ספר}
א/ז אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 159
א/ז אור ליהודה קדושין עמ' קפח
א/ז אמרי כהן (הולנדר) עמ' סה
א/ז באר מרים פ"ו ה"א אות ב
א/ז בד קודש (פוברסקי) ח"א דף כז ע"א {לח"מ}
א/ז בית אהרן (כהן)
א/ז בית אהרן וישראל גל' מא עמ' קג
א/ז ביתאל ח"ב דף לו ע"ג
א/ז ברור הלכה ב"מ עג ע"ב ציון ו, גליון רצ"י עמ' ב
א/ז גביע הכסף ח"ג עמ' רמא {יהודי שלא נמכר}, רמט
א/ז דברות משה קדושין סי' כג הערה יט עמ' קפט, סי' לג הערה ד, מז, ב"מ ח"ב סי' עב הערה צב
א/ז דברי חיים השמטות סי' ו
א/ז דברי יונה ח"ב עמ' קלה {בישראל מותר לעבוד עבודת פרך}
א/ז דובב שפתי ישנים עמ' 100
א/ז דיני עבודה במשה"ע עמ' 21, 502
א/ז דעת כהן עמ' תנה
א/ז דרשות מהר"ם בנעט עמ' קנז
א/ז הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' מב-מו {ישראל שלא נמכר}
א/ז ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 268
א/ז הלכות מדינה ח"ג עמ' ריד
א/ז הרמב"ם ומכילתא דרשב"י סי' ט
א/ז הרמב"ם כמחנך עמ' 127, 165
א/ז ויטע אשל תמורה ח"ג עמ' קסז, קע
א/ז זה השער שער ג סי' ס
א/ז חזו"א ב"ק סי' כג ס"ק ז
א/ז חי' הגאון אדר"ת עמ' קו {הבדל בין ע"ע לסתם ישראל}
א/ז טל חיים (טל) ח"ג עמ' תנט
א/ז ידבר שלום ח"ב עמ' קכט
א/ז יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רמו, ח"ב עמ' קמז-קמח
א/ז לב ים גיטין עמ' רסד {עבודת פרך בבן חורין מותרת}
א/ז להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' קע
א/ז להעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' קלח {עבודה בזויה}
א/ז לקוטי שיחות חל"ז עמ' 74
א/ז מגדל עז עמ' תרלא
א/ז מגל חי"ג עמ' 264
א/ז מהלכי משפט ח"ג עמ' 383
א/ז מטר השמים (תשנז) עמ' תקי
א/ז מילי דמרדכי
א/ז מלואי אבן - שו"ת עמ' רלח
א/ז מנחת אלימלך עמ' קצט
א/ז מנחת חינוך ח"א עמ' ריט, ח"ב עמ' תקלט, תקמה
א/ז מנחת מחבת עמ' רמב
א/ז מעין החכמה עמ' קצא
א/ז מעיני המים
א/ז מעמד האשה עמ' 402
א/ז מערכי לב (ציר') עמ' תקטו
א/ז מצווה ועושה ח"ב עמ' קכה {הולכת כלים לבית מרחץ}
א/ז מצוות השלום עמ' 229
א/ז מראה הנוגה (בתוך פ"ג) {כ"מ, בבנו ובתלמידו}
א/ז משאת המלך ח"ד סי' תנ {בישראל סתם}
א/ז משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' קעו, קעט
א/ז משבצות זהב ירמיהו עמ' תרמח
א/ז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' ה
א/ז משפטי ארץ ח"א עמ' 497
א/ז נוכח השלחן (לבטון) דף ו ע"ב
א/ז ניר לדוד
א/ז סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' תסא
א/ז עיוני פרשה ויקרא עמ' 98 {כבוד לשפלים}
א/ז עיוני פרשה שמות עמ' 112 {כשכיר}
א/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שו, ח"ב עמ' רמד
א/ז עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 56, 181
א/ז עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 196
א/ז ערך יעקב עמ' רעא
א/ז פני משה (שלז')
א/ז פרשת השבוע (תשעב) ח"ה עמ' 129
א/ז קהלות יעקב שבת ג
א/ז קונטרסי שעורים ב"ק שעור כא אות א
א/ז קרן הצבי מצוה צא אות ז
א/ז רביד הזהב (אברך) דף מט ע"ד
א/ז רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קסג
א/ז שבט הלוי (ווזנר) ח"ה קונטרס המצוות סי' נח
א/ז שו"ת מהרש"ם ח"ח סי' צב
א/ז שיחות לספר ויקרא עמ' שג {תנאי חיים מעולים}, שכה {עבודה שאינו מכיר}
א/ז שם דרך שמות עמ' שעז
א/ז תורה תמימה ויקרא פ' כה אות רו, ריב
א/ז תורת המועדים (תשכד) עמ' 341-340
א/ז תורת המועדים (תשנו) עמ' 366-367
א/ז תחומין ח"ח עמ' 228
א/ח אוצמפה"ת ב"מ עג ע"ב הע' 79 {ראב"ד}, 81-88, 94 {מרכה"מ}, 95, 102
א/ח אור חדש (מהר"ל) פ"א הע' 405 {בצנעא}
א/ח איש אמונים דף נט ע"א
א/ח אמונת עתיך גל' 117 עמ' 91, 93
א/ח באר מרים פ"ו ה"א אות ב
א/ח בית יעקב (טבשונסקי) סי' קעא סעיף ז
א/ח ביתאל ח"ב דף לו ע"ג
א/ח בנתיב החסד (אלתר) עמ' 209
א/ח ברור הלכה ב"מ עג ע"ב ציון ה, ו
א/ח ברור הלכה יבמות מו ע"א ציון ט
א/ח ברך יצחק (ברכה) פ' בהר דף עב ע"ג
א/ח גביע הכסף ח"ג עמ' רמא {לרדותם בחזקה}
א/ח גדולי אריה עמ' נד
א/ח גליונות אבני נזר
א/ח דברות משה ב"מ ח"ב סי' עב הערה צב
א/ח דינא דמלכותא דינא עמ' 225
א/ח דרכי איש דף לג ע"ג
א/ח דרכי צדק עמ' סא-סב
א/ח המעלות לשלמה עמ' קיט, קכג
א/ח המשפט העברי עמ' 1115
א/ח הר המלך ח"ח עמ' שע
א/ח זה השער שער ג סי' ס
א/ח חי' חתם סופר
א/ח חרות הפרט בגביית חוב עמ' 75, 214
א/ח יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רמו, ח"ב עמ' קמח
א/ח כבוד האדם עמ' 75, 214
א/ח כח מעשיו הגיד לעמו דף כג ע"א
א/ח מגדל עז עמ' תרלא
א/ח מהלכי משפט ח"ג עמ' 382
א/ח מילי דמרדכי
א/ח מנחת אלימלך עמ' קצח
א/ח מנחת חינוך ח"א עמ' רכח
א/ח מנחת שלמה (לוין) עמ' רכו {מי שאינו נוהג כשורה אין חובה להשתעבד בו}
א/ח מקום דוד [בירך יצחק סוף פ' בהר]
א/ח משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' קט, ריז
א/ח משה ידבר (תקפז) שו"ת דף פא ע"ב
א/ח משה ידבר (תשעו) עמ' תנג
א/ח משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' ה-ו
א/ח משנת יעקב
א/ח משנת יעקב משפטים עמ' קכז
א/ח משפט הצבא בישראל עמ' קכז
א/ח משפטי מלוכה עמ' ד-ה
א/ח משפטים ישרים (חסון) דף צז, צט
א/ח ס' התרומות עמ' תתקנד
א/ח ענפי ארז (גורביץ) הל' עבדים עמ' לח
א/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רמה
א/ח עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 196
א/ח פרשת השבוע (תשעב) ח"ד עמ' 292
א/ח קרן הצבי מצוה סט אות ד
א/ח שדה הארץ ח"א דף יב ע"ב
א/ח שו"ת הרדב"ז ח"ז סי' ה, ח"ח סי' קעט
א/ח שולי הגליון עמ' קפד
א/ח שם דרך שמות עמ' שעז
א/ח שמוש חכמים ג עמ' פד
א/ח תורת המועדים (תשנו) עמ' 365
א/ח תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' שכג, שכו, שסה
א/ט אהל חייא עמ' תלא
א/ט אוצרות יהושע עמ' ד
א/ט אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 159
א/ט אור ליהודה קדושין עמ' קפח
א/ט אנצי"ת ע' אמה העבריה הע' 92
א/ט אשר למלך
א/ט בית אהרן (כהן)
א/ט ברור הלכה קדושין כ ע"א ציון ה
א/ט גליונות אבני נזר
א/ט דברות משה קדושין סי' יט ענף ב, ב"מ ח"ב סי' עב הערה עז, עמ' תפד
א/ט דברי יששכר דף קטו ע"א
א/ט דובב שפתי ישנים עמ' 100-99
א/ט ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 268
א/ט הערות ר"א סופר למאירי קידושין עמ' 118 הערה 3, 18-17
א/ט הר המלך ח"ד עמ' סב
א/ט חנא וחסדא ח"ג דף ד ע"ד
א/ט להורות נתן מועדים ח"ג עמ' צא, קיב
א/ט להורות נתן מועדים ח"ד עמ' רטו
א/ט להעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' קלח {כקונה אדון לעצמו}
א/ט לקוטי שיחות חי"ז עמ' 394 הערה 53
א/ט לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 141
א/ט לקוטי שיחות חל"ז עמ' 74
א/ט מגדל עז עמ' תרלא
א/ט מהלכי משפט ח"ג עמ' 383
א/ט מוסר המקרא והתלמוד עמ' קכז
א/ט מחנה חיים ח"ב עמ' צח
א/ט מילי דמרדכי
א/ט מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' רסב, שד
א/ט מנחת חינוך ח"א עמ' ריט, רכט
א/ט מעיל שמואל (פלורנטין)
א/ט מעיני המים
א/ט מקורות לפסקי הרמב"ם
א/ט משא יד ח"א עמ' רצד {רדב"ז}
א/ט משנת יעבץ שמיטה עמ' קלא-קלב
א/ט נאות דשא (שניאור) ויקרא עמ' 147 {ינהג מעצמו מנהג עבדות}
א/ט עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"א דף עו ע"ג {השמיט הירושלמי שאם יש לו רק פת אחת נותן לעבדו}
א/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שו
א/ט עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 181
א/ט עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 196
א/ט פרשת השבוע (תשעב) ח"ב עמ' 81
א/ט שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קמז-קמח
א/ט שירת דוד יבמות-קידושין עמ' שמו
א/ט שם דרך - הישר והטוב עמ' מה
א/ט שם דרך דברים עמ' ע
א/ט שם דרך שמות עמ' שעז
א/ט שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' שסו
א/ט תחומין ח"ח עמ' 228
א/י אז שמח עמ' רצג {בזמן היובל}
א/י אנצי"ת ע' אמה העבריה הע' 58
א/י בית המדרש
א/י בית יעקב (טבשונסקי) סי' רע סעיף א
א/י דברות משה קדושין סי' כג הערה א
א/י דברי אליהו (גורדון) פרשת משפטים דף מו ע"ב
א/י ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ו עמ' צח
א/י חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ב עמ' קצו
א/י כח מעשיו הגיד לעמו דף כב ע"ד
א/י מוסר המקרא והתלמוד עמ' קכח
א/י מטר השמים (תשנז) עמ' תקי
א/י מנחת חינוך ח"ב עמ' רנג
א/י מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' שפחה איסורה מהתורה או מדרבנן
א/י מעיני החכמה ח"א אות שעב
א/י משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' נג-נד
א/י פסקי ב"ד קרית ארבע עמ' 138
א/י פרשת השבוע (תשעב) ח"ה עמ' 127, 129
א/י שם יוסף (אליקים)
א/י תורה שלמה ח"ח עמ' 31
א/י תורת המועדים (תשכד) עמ' 338
א/י תורת המועדים (תשנו) עמ' 363
א/י תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' שלו


ב/837 הלכות עבדים פרק ב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ב/רה"פ משפטי שמואל
ב/רה"פ ערוך השלחן העתיד זרעים סי' מא-מג
ב/רה"פ פי' ר"י קאפח
ב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ב/רה"פ קובץ באורים (שפירא)
ב/רה"פ קרית מלך
ב/רה"פ רמב"ם לעם
ב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ב/א אבן האזל לעיל פ"א ובהשמטות אחרי הל' מלוה דף צא ע"א {בשטר}
ב/א אהל חייא עמ' רצה
ב/א אוצר המלך {חליפין}
ב/א אוצרות יהושע עמ' רג
ב/א אור הישר [כ"מ לקמן פ"ד ה"ג]
ב/א אידנו עמ' 122
ב/א ארזא דבי רב קידושין עמ' כג {לא נקנה בחליפין}, קטז {מל"מ - השמיט חליפין}
ב/א באורי הרמב"ם ע"פ המאירי {האם ב"ד נחשב המוכר}
ב/א באר לחי ראי
ב/א בית אהרן וישראל גל' צו עמ' לח {העבד כותב את השטר}
ב/א בית דוד (תשעט) יו"ד סי' רצט
ב/א בית הלוי ח"א סי' כא אות ו, ט {חליפין, שטר בנכרי}, עמ' צו, צח
ב/א ביתאל ח"ב דף לו ע"ד
ב/א בכורי חיים ח"ג עמ' רעג {מל"מ}
ב/א בני ציון (מיטובסקי, תרסח) סי' קפד {חליפין}
ב/א בני ציון (מיטובסקי, תשסד) עמ' רנד
ב/א ברור הלכה קדושין יד ע"ב ציון א, טז ע"א ציון א
ב/א ברכת אריאל ח"ב עמ' קמז-קמח {שעה"מ}
ב/א ברכת ראובן דף קמה ע"ג {מל"מ}
ב/א ברכת שמעון (שניאורסון) על התורה - על אוה"ח עמ' קפח {שנייה}
ב/א דברות משה ב"ב ח"ב סי' נ ענף ו, הבבות עמ' שג
ב/א דברי ירמיהו קידושין עמ' סד
ב/א דברי סופרים (רזין) דף לא ע"ד, לב ע"א-ע"ב, לג ע"א {מל"מ בשם מהרי"ט - חליפין לא מועיל שנאמר "והתנחלתם אותם בחזקה"}, לג ע"ב {נקנה בכסף - לא כתב כמה כסף}
ב/א דגל ראובן ח"ג סי' כג
ב/א דובב שפתי ישנים עמ' 118, 88
ב/א הערות ר"א דינין לריטב"א קידושין יד ע"ב הערות 428, 414
ב/א הערות ר"א סופר למאירי קידושין יד ע"ב (עמ' 96) הערות 9, 11, 29
ב/א חוקות הדיינים ח"ב עמ' פה {מל"מ, חליפין}
ב/א חזו"א אהע"ז סי' קמח לדף יב ע"א ולדף טז ס"ק א
ב/א חזו"א על הרמב"ם {מל"מ}
ב/א חי' בעל שרידי אש עמ' קכא
ב/א חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' נב {מל"מ}
ב/א חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' ש {מל"מ}
ב/א חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ב עמ' קצו {מל"מ}
ב/א חקרי לב (שלוניקי) חו"מ ח"א סי' קכה (דף רא ע"ג) {מל"מ - לא מועיל חליפין}
ב/א כנה"ג (כ"מ) {שוה כסף}
ב/א לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' ע
ב/א מוריה גל' קפא עמ' כז {מל"מ}
ב/א מילי דמרדכי
ב/א מלואי אבן - שו"ת עמ' רכא
ב/א מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קא ע"ב {רמב"ם}, קד ע"ב {מל"מ}
ב/א מנחת חינוך ח"א עמ' קצה, ריט, רכד {מל"מ}, רכו, ח"ב עמ' תקלח
ב/א מנחת מרדכי (קרטמן) ח"א עמ' קו
ב/א מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' י אות ה בהגהה]
ב/א מצעדי גבר קדושין סי' טו אות ג
ב/א מקנת כסף עמ' ג
ב/א משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' קיח
ב/א משחא דרבותא - חי' ר' שלמה אלפסי חו"מ סי' יב דף קלד ע"ב {בשטר}
ב/א משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' קפט
ב/א משנת יעקב
ב/א משנת רבנו יוסף עמ' 165
ב/א משפט הקנין ח"א עמ' ריג
ב/א משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 25 {מל"מ - חליפין}
ב/א נוכח השלחן (לבטון) דף ו ע"ב
ב/א נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' תעג
ב/א נחל משה (ליד ההסכמות) {חליפין}
ב/א נתן פריו ב"מ עמ' תסב
ב/א עורה שחר, מגילת יוחסין (ברה"ס) בסופו
ב/א עיניים למשפט קדושין טז ע"א אות ג {חליפין}
ב/א עץ חיים (אבלסון) עמ' תלו
ב/א פד"ר ח"ו עמ' 163
ב/א צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שכד ע"ג
ב/א צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חו"מ עמ' 72 {מל"מ}
ב/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' מה
ב/א צרור החיים {על תוס' קידושין ב ע"א}
ב/א קובץ ביאורים (שפירא) מהדו"ת
ב/א קובץ זכרון (קוסובסקי) עמ' צו
ב/א רוב דגן (הלוי) ח"א דף ריב ע"א {מל"מ}
ב/א שו"ת מהר"ש הלוי חו"מ סי' כג (מא ע"ג) {כ"מ - שוה כסף}
ב/א שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קצה סעיף א {מל"מ}
ב/א שיח ערב קידושין עמ' צח-צט {חליפין}, ק {שעה"מ}
ב/א שירת דוד (שיינין) עמ' קיז
ב/א שמוש חכמים ב עמ' לו
ב/א שעורי ר' שמואל קדושין עמ' צה-צז
ב/א שער המלך ח"ב עמ' תיב
ב/א שערי זיו ח"א דף קנה ע"א
ב/א תורה שלמה שמות פכ"ב אות ב
ב/א תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תתי
ב/א תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' קיח
ב/א תשובות יהודה דף עה ע"ב {השמיט שנקנה בחליפין}
ב/ב אהלי חיים עמ' קצט
ב/ב בית אהרן (כהן) כאן
ב/ב בית אהרן (כהן, תשך) דף יד ע"א-ע"ב, צו ע"ד {בשנת היובל הזאת}
ב/ב בית אהרן וישראל גל' כד עמ' מא
ב/ב ביתאל ח"ב דף לז ע"א
ב/ב גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קסו
ב/ב דברות משה קדושין סי' כג הערה מט, סי' כח ענף א, סי' לג הערה ג
ב/ב דובב שפתי ישנים עמ' 99
ב/ב הערות ר"א דינין לריטב"א קידושין טז ע"ב הערה 584
ב/ב הר המלך ח"ז עמ' רנד
ב/ב וזאת ליהודה (טאראב) עמ' רט
ב/ב ויטע אשל עמ' תפז {שנה לפני היובל}
ב/ב זבחי תרועה סי' יב אות ג
ב/ב זרע יצחק (לומברוזו)
ב/ב יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רמז, ח"ב עמ' קמא
ב/ב לקוטי שלמה (תרנד) {שמיטה}
ב/ב מחזה אברהם (בוטון) דף נד ע"א {מל"מ}
ב/ב מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף ק ע"ד, קג ע"ג {מל"מ}, קז ע"ב
ב/ב מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' שלב
ב/ב מנחת חינוך ח"א עמ' כה, רכא
ב/ב מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' יא {מל"מ}
ב/ב מעיני המים
ב/ב מראה הנוגה
ב/ב משנה הלכות ח"ה סי' רעז
ב/ב נוכח השלחן (לבטון) דף ו ע"ג
ב/ב נר למאור (רבינוביץ) דף לא ע"ב
ב/ב עורה שחר, מגילת יוחסין (ברה"ס) בסופו
ב/ב עיניים למשפט קידושין עמ' כח {מעל"ע}
ב/ב ענפי ארז (גורביץ) הל' עבדים עמ' יט
ב/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שו
ב/ב פארי הלכות דף כז ע"ג {שש שנים בשנים שלו}
ב/ב פותח יד
ב/ב רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תיא
ב/ב שלל דוד
ב/ב שם יוסף (מועטי) {שמיטה}
ב/ב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 51
ב/ג אבן האזל (השמטות, דף קיא ע"ד) {אב כותבו}
ב/ג אבני שהם (רובינשטיין) דף ח ע"ב {מל"מ - למה חכמים לא אסרו שפחה לעבד}
ב/ג אהל חייא עמ' שנו {מל"מ}
ב/ג אוצר המלך {פחות משש}
ב/ג אמרי שפר (סגל) עמ' קט {כ"מ}
ב/ג אפיקי מגינים קידושין סי' כז {מל"מ}
ב/ג ארזא דבי רב קידושין עמ' מז {מל"מ}
ב/ג בד קודש (פוברסקי) ח"א דף כד ע"א {מל"מ}
ב/ג בית אהרן (כהן)
ב/ג בית אהרן וישראל גל' כד עמ' מב {מל"מ}
ב/ג בית יעקב (טבשונסקי) סי' תכ סעיף ח {מל"מ}
ב/ג בית שלמה (דרימר) חו"מ סימן יג (ד"ה אמנם אף) {מל"מ}
ב/ג ביתאל ח"ב דף לז ע"א
ב/ג ברור הלכה קדושין יד ע"ב ציון ח {מל"מ}
ב/ג ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' שלב
ב/ג גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קסו-קסז
ב/ג דברות משה קדושין סי' כו ענף ג-ד {מל"מ}, סי' לד הערה ג, ב"מ ח"ב סי' עב הערה עז {מל"מ}
ב/ג דברי יחזקאל (מישור) עמ' שפו {מל"מ}, שפז
ב/ג דברי יחזקאל (תרצה) דף קכה ע"ב
ב/ג דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' רטו
ב/ג הגהות ר' נחום טרעביטש {מל"מ ד"ה וכופהו}
ב/ג חדושים ובאורים (גרי') קדושין סי' ו ס"ק ד
ב/ג חזו"א אהע"ז סי' קמח לדף יד ולדף כ, ב"ק סי' כג ס"ק יא
ב/ג חזו"א על הרמב"ם
ב/ג חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' קי
ב/ג חי' חתם סופר [חי' חת"ס ב"מ ח"ב עמ' כא, כג] {הרא"ם}
ב/ג חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' קעד
ב/ג חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ב עמ' קצג {מל"מ}
ב/ג חקרי לב (שלוניקי) חו"מ ח"א סי' קכה (דף ר ע"ד) {לא נמכר לפחות משש}
ב/ג טל אורות - דרושים דף כא ע"א {מל"מ - מי שנשכר ליותר מו'}
ב/ג יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קמא
ב/ג כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקכה
ב/ג מוריה גל' רטו עמ' מג, גל' רלא עמ' פא {מוכר עצמו נמכר ליותר משש}
ב/ג מילי דמרדכי
ב/ג מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' רסב {יוצא ביובל}
ב/ג מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף ק ע"ד
ב/ג מנחת חינוך ח"א עמ' רכו, ח"ב עמ' תקמו
ב/ג מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' י {מל"מ}, יא, כ {מל"מ}
ב/ג מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תעב
ב/ג מקנת כסף עמ' א
ב/ג משאת המלך (תשסז) עמ' יט {פגע בו יובל}
ב/ג משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' נג-נד
ב/ג משנת ר' אהרן קדושין עמ' קטו, קמו
ב/ג נוכח השלחן (לבטון) דף ו ע"ג
ב/ג ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' קצא {מל"מ}
ב/ג סיני ק עמ' תשכב
ב/ג על גדות ים התלמוד עמ' 143
ב/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רלא
ב/ג פנים חדשות [רמ"ע מפאנו ע] {כ"מ}
ב/ג פרקי מועדות עמ' 17, 21
ב/ג קרן הצבי מצוה צו אות ג
ב/ג רלב"ג ויקרא פכ"ה פסוק מ עמ' שעח
ב/ג שדה הארץ ח"א דף קכג
ב/ג שירת דוד יבמות-קידושין עמ' שלו-שלז {מל"מ}
ב/ג שלל דוד {מל"מ}
ב/ג שעורי ר' שמואל קדושין עמ' צח, קב-קג, רט
ב/ג שער יהודה הל' עבדים פ"ג ה"ג (ד"ה ועדיין)
ב/ג שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 51
ב/ג תורת המועדים (תשנו) עמ' 364
ב/ג תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' תקנד
ב/ג תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קעד (כג) {מל"מ ד"ה המוכר}
ב/ד אהל חייא עמ' שנח, שצב
ב/ד אוצרות יהושע עמ' רו
ב/ד אור גדול דף לח ע"א {מל"מ}
ב/ד אור השמש (פולייב) סי' פז = אורח מישרים סי' קצט
ב/ד אמונת עתיך גל' 111 עמ' 75
ב/ד אמר יוסף (אלקלעי) דף מג ע"ד {ק"ס}
ב/ד אמת ליעקב נשים עמ' רל {כ"מ - לא חייב לשלם דמי גרעונו}
ב/ד אפיקי מגינים קידושין סי' לא
ב/ד ארזא דבי רב קידושין עמ' קיט {כ"מ}
ב/ד אש דת (תשמח) עמ' רצג
ב/ד באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' ריג-ריד
ב/ד בד קודש (פוברסקי) ח"א דף כח ע"ד {מל"מ}, כט ע"א {כ"מ בשם סמ"ג}, כט ע"ב
ב/ד בית אהרן (כהן)
ב/ד ביתאל ח"ב דף לז ע"ב
ב/ד בני יוסף (קאריו) דף כ ע"ב {מל"מ}
ב/ד בני יוסף (קאריו) סי' יט {מל"מ}
ב/ד ברור הלכה קדושין טז ע"ב ציון ט
ב/ד דברות משה קדושין סי' כג הערה מט, סי' לג הערה מא, סי' לד הערה א, ח, ב"מ ח"ב עמ' תפד
ב/ד דברי יחזקאל (מישור) עמ' שפה {כ"מ}
ב/ד דברי יחזקאל (תרצה) דף קכה ע"ב
ב/ד דובב שפתי ישנים עמ' 106, 92-93
ב/ד יד מלך (מן) הל' חובל פ"ד הי"ג
ב/ד מי החג עמ' ה
ב/ד מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קט ע"ג
ב/ד מנחת חינוך ח"א עמ' רכא, רכו
ב/ד מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' יט, כז {כ"מ}
ב/ד מעדני מלך (תשמח) עמ' רלב
ב/ד מקנת כסף עמ' סא
ב/ד משאת גרשון עמ' קיז
ב/ד משנת משה קידושין עמ' סז
ב/ד משנת ר' אהרן קדושין עמ' קכ
ב/ד נוכח השלחן (לבטון) דף ו ע"ג
ב/ד נר דוד ח"א עמ' קכד {מל"מ}
ב/ד ספרי דבי רב ח"ג עמ' רצג
ב/ד ענפי ארז (גורביץ) הל' עבדים עמ' כד
ב/ד קונטרסי שעורים קדושין שעור טו אות ט
ב/ד קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' כו
ב/ד שדה הארץ ח"ג דף צג ע"ג, צד ע"א
ב/ד שירת דוד יבמות-קידושין עמ' שמב {כ"מ}
ב/ד שעורי ר' שמואל קדושין עמ' קסד
ב/ד שערי טהר ח"ח סי' צז אות ה
ב/ד שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 51
ב/ד תורה לדעת ח"ג עמ' קפה
ב/ד תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' תקנא
ב/ה אהל חייא עמ' שצג-שצד
ב/ה אוצמפה"ת ב"מ עז ע"א הע' 174, 218
ב/ה אוצר המלך
ב/ה בית אהרן וישראל גל' כד עמ' מא
ב/ה בית אהרן עמ' קכה
ב/ה בית יעקב (טבשונסקי) סי' שלג סעיף ו {מל"מ}
ב/ה ברור הלכה פסחים פז ע"א ציון ג, קדושין טז ע"ב ציון ט {מל"מ}, יז ע"א ציון ב
ב/ה דברות משה קדושין סי' כז ענף א, ג
ב/ה דברי יחזקאל (מישור) עמ' שפז
ב/ה דברי יחזקאל (תרצה) דף קכה ע"ב
ב/ה דברי משפט סי' שלג סעיף ג {מל"מ}
ב/ה דברי סופרים (רזין) דף מב ע"ג {מל"מ - עבד שברח ופגע בו יובל חייב להשלים}
ב/ה דגל ראובן ח"ג סי' כג
ב/ה דיני עבודה במשה"ע עמ' 514, 769
ב/ה החינוך בראי החק וההלכה עמ' 594
ב/ה הר המלך ח"ד עמ' סב
ב/ה וזאת ליהודה (טאראב) עמ' רט {לח"מ}
ב/ה חזו"א ב"ק סי' כג ס"ק יא
ב/ה חזו"א על הרמב"ם
ב/ה חק לישראל שומרים עמ' 869 {לב מבין}
ב/ה חקרי לב חו"מ ח"ב סי' פב דף קל ע"ב
ב/ה יד מלך (מן) הל' חובל פ"ד הי"ג
ב/ה כנה"ג
ב/ה כנפי נשרים {כל ימי החולי}
ב/ה מוסר המקרא והתלמוד עמ' קכח
ב/ה מלאכת שלמה (רשום פ"ג)
ב/ה מנחת חינוך ח"א עמ' רכא {מל"מ}, ח"ג עמ' רמז
ב/ה מפתח הבאורים [אבני מילואים סי' עז אות יב]
ב/ה משנת יעבץ שמיטה עמ' קלג-קלד
ב/ה משנת ר' אהרן קדושין עמ' קכ
ב/ה נוכח השלחן (לבטון) דף ז ע"א
ב/ה ספרי דבי רב ח"ג עמ' רצד
ב/ה עלה עזרא עמ' רנה
ב/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שו
ב/ה ציץ אליעזר ח"ב סי' כו אות ב-ג
ב/ה קול שמואל (קונפורטי) דף עט ע"ב
ב/ה קרן הצבי מצוה פג אות יט
ב/ה רלב"ג שמות פכ"א פסוק יא עמ' קצו, תועלת א עמ' רא
ב/ה שירת דוד יבמות-קידושין עמ' שמב
ב/ה שלל דוד {מל"מ}
ב/ה שמוש חכמים ב עמ' לה
ב/ה שעורי ר' שמואל קדושין עמ' קנח, קסא-קסב
ב/ה שער משפט סי' שלג ס"ק א {מל"מ}
ב/ה שערי ציון (כהן, תרצח), הסכמות עמ' ג {לח"מ}
ב/ה תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' תקנד
ב/ו אשר למלך
ב/ו בד קודש (פוברסקי) ח"א דף כד ע"ד
ב/ו ביתאל ח"ב דף לז ע"ב
ב/ו ברור הלכה קדושין טו ע"ב ציון א
ב/ו דברות משה קדושין סי' כו ענף ד, סי' לד הערה ז
ב/ו הערות ר"א סופר למאירי קידושין טו ע"ב (עמ' 100) הערה 1
ב/ו כנפי נשרים {נתגייר}
ב/ו כפי אהרן (זס') תנינא עמ' קיא
ב/ו מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' רסב {יוצא ביובל}
ב/ו מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קד ע"ג
ב/ו מנחת חינוך ח"א עמ' רכו
ב/ו מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' ט
ב/ו מעדני מלך (תשמח) עמ' רלב
ב/ו מעשה רק"ם (קורייאט) דף יב ע"ד {נגאל לחצאין}, יג ע"ב {לווה וגואל}
ב/ו מקנת כסף עמ' יא
ב/ו נשמת אברהם ח"ה עמ' סט
ב/ו ס' המקח עמ' קכו
ב/ו ס' יובל לדוד קוטלר עמ' 227
ב/ו פרקי מועדות עמ' 17
ב/ו קובץ ביאורים (שפירא) מהדו"ת
ב/ו שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קצה סעיף א
ב/ו שעורי ר' שמואל קדושין עמ' צח-ק
ב/ז אבן האזל (גם בהשמטות, סוף הל' מלוה דף צא ע"ג)
ב/ז אבן שתיה (דון יחיא) סי' פב
ב/ז אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' קפה, קפח
ב/ז אור הגנוז (אופק) קדושין ח"א עמ' נא
ב/ז אור הישר [משכנות הרועים מערכת מ סי' רב]
ב/ז אור ליהודה קדושין עמ' קפא
ב/ז אור שמח כאן {קרוב קרוב קודם} והל' ח ד"ה ולפי"ז {לווה וגואל}
ב/ז אות היא לעולם ח"ב דף צח ע"ד
ב/ז אידנו עמ' 123
ב/ז אמרי דוד (שליסל) דף לח ע"ב
ב/ז אמרי נועם (דילישקש) עמ' קלב {לח"מ}
ב/ז אנצי"ת ע' בתי חצרים הע' 30 {לח"מ}, ע' בתי ערי הע' 173 {לח"מ}
ב/ז אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 296 {ב"ד כופים}
ב/ז ארזא דבי רב קידושין עמ' קיח {אינו לווה וגואל ולא גואל לחצאין}
ב/ז אש תמיד עמ' תקצט
ב/ז אשר למלך
ב/ז באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' רטו {לחצאין}
ב/ז בד קודש (פוברסקי) ח"א דף לב ע"ג {אהא"ז}, לג ע"א-ע"ב
ב/ז בית אהרן (כהן) כאן, והל' עבדים פ"ד ה"ב
ב/ז בית אהרן וישראל גל' לג עמ' כא
ב/ז בית יחזקאל (סרנה) קידושין דף לג ע"ב
ב/ז ביתאל ח"ב דף לז ע"ג
ב/ז ברור הלכה קדושין יד ע"ב ציון ח {אבן האזל}, טו ע"ב ציון א {אבן האזל}, ב, יח ע"א ציון ה, כ ע"ב ציון ב, כא ע"א לפני ציון ב, ובציון ג {לח"מ}, ה, כא ע"ב ציון ב
ב/ז גבורת יצחק מכות עמ' רעא
ב/ז דברות משה קדושין סי' כז ענף א, סי' ל ענף ב-ג, סי' לג הערה מד-מה, ב"מ ח"ב סי' עב הערה עז
ב/ז דברי אליהו (חזן) ח"ג עמ' רה
ב/ז דברי אליהו (ניימנץ) דף יא ע"א-ע"ב {נגאל לחצאין}
ב/ז דברי ירמיהו קידושין עמ' עג
ב/ז דברי מלכיאל ח"א סי' צו אות טו {כופים}
ב/ז דברי סופרים (רזין) דף לו ע"א {נמכר לגוי - כופים את הקרובים לפדות}, לח ע"ג {נמכר לגוי נגאל לחצאין משא"כ הנמכר לישראל}, לח ע"ד, לט ע"א {נמכר לגוי לווה וגואל}
ב/ז דובב שפתי ישנים עמ' 82
ב/ז המאור הגדול (יעבץ) עמ' שכז
ב/ז המעלות לשלמה עמ' קנא
ב/ז הערות ר"א סופר למאירי קידושין טו ע"ב (עמ' 100) הערות 2, 5-4
ב/ז התורה והמדינה ח"ט עמ' שד {כ"מ - רבי בלשון חכמים}
ב/ז התורה והתלמוד ח"ד עמ' 264 {לח"מ}
ב/ז חדושים ובאורים (גרי') קדושין סי' ו ס"ק ב, ד
ב/ז חזו"א אהע"ז סי' קמח לדף כ
ב/ז חזו"א על הרמב"ם
ב/ז חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' עו-עט
ב/ז חיי אברהם (טייב) דף סג ע"ג {ללוות}
ב/ז חיים ומלך [חוקות החיים דף קנא ע"ג]
ב/ז יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קנ
ב/ז יחי ראובן (אונג') עמ' סד-סה
ב/ז מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' קנז
ב/ז מילי דמרדכי
ב/ז מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' שעג
ב/ז מנחת חינוך ח"א עמ' רכב, רכז, רלא, ח"ב עמ' תקלג
ב/ז מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' יא
ב/ז מעדני מלך (תשמח) עמ' רלא-רלג
ב/ז מעין החכמה עמ' קפח {לח"מ}
ב/ז מעיני המים
ב/ז מערכי לב (חזן) ח"ב דף שט ע"ג {לח"מ - בכל}
ב/ז מקנת כסף עמ' יא, טו, יז, כ
ב/ז מראה איש ח"א יו"ד עמ' צג
ב/ז משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' רלט
ב/ז משנת חיים קדושין עמ' קפא-קצ
ב/ז משנת ר' אהרן קדושין עמ' קמב-קמה
ב/ז משפטי אמת עמ' שלו
ב/ז נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' תעב {לח"מ}
ב/ז נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' י אות ב
ב/ז נקדש בצדקה סי' שטז
ב/ז נר מצוה (ואלק) שרשים דף יח ע"א-ע"ב {ע"ע הנמכר לגוי גואל לחצאין}, מצוות דף סב ע"ד {אם אין קרובים, מצוה על כל ישראל לפדות}
ב/ז נתיבות מרדכי קדושין עמ' תיג
ב/ז ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' רלא {אהא"ז}
ב/ז סהמ"צ לרס"ג ח"ג דף קפו ע"ב, קפז ע"א
ב/ז עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' קפ
ב/ז עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תרצד
ב/ז ענפי ארז (זי') דף פז ע"ב
ב/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רמז, רנ
ב/ז עצמות יוסף קידושין עמ' סא, קיז
ב/ז פאר יעקב ח"ג עמ' רצה
ב/ז פותח יד {כל אדם}
ב/ז פנים מאירות (קאטקין) ח"ב עמ' קנט
ב/ז קובץ הערות (תשסג) סי' כ אות ג
ב/ז קול יהודה (גרשוני) עמ' תרכו
ב/ז קונטרסי שעורים קדושין שעור יז אות ה
ב/ז קרית ספר
ב/ז קרן הצבי מצוה קיג אות טו
ב/ז רלב"ג ויקרא פכ"ה פסוק מח עמ' שפ
ב/ז רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' צח
ב/ז שאילת יעבץ ח"א סי' א-ג
ב/ז שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' קצא
ב/ז שו"ת הרמ"ע השלם עמ' קמד
ב/ז שו"ת ר"י מילר עמ' כג
ב/ז שובע שמחות עמ' פז, קכט-קל
ב/ז שלל דוד {לח"מ}
ב/ז שעורי ר' שמואל קדושין עמ' קל
ב/ז שער יהודה
ב/ז שערי זיו ח"א דף קנה ע"ג {אהא"ז}
ב/ז שערי לימוד (לוריא) ח"א סי' יג אות טז ד"ה ולתחלת
ב/ז תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' שנג, שנה
ב/ז תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' תקכו
ב/ח אהל חייא עמ' קלה, קלט, שלב, שנו-שנז, שנט, שסט, תתכו
ב/ח אור עולם (שניאורסון) עמ' 85, 87
ב/ח אמרי דוד (שליסל) דף לו ע"א
ב/ח אמרי הצבי, ב"ק ע ע"א, סי' סד, אות ג
ב/ח אנצי"ת ע' גרעון הע' 3, 7, 8, 15
ב/ח אפיקי מגינים קידושין סי' כט, לב
ב/ח אשר למלך
ב/ח באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' ריב {שוה כסף}
ב/ח בד קודש (פוברסקי) ח"א דף כד ע"ד {אהא"ז}
ב/ח בחיר חיים {שטר על דמיו}
ב/ח בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' קכג סעיף טו
ב/ח בית יעקב (טבשונסקי) סי' שלג סעיף ג
ב/ח ביתאל ח"ב דף לז ע"ג
ב/ח בני אהובה הל' אישות פ"ז הי"ח
ב/ח ברור הלכה קדושין טז ע"א ציון ב, כ ע"ב ציון ב {אור שמח}
ב/ח ברכת שלמה (תשז) עמ' צה
ב/ח ברכת שלמה אהע"ז עמ' רז
ב/ח גדולי שמואל קידושין דף טז ע"א
ב/ח גור אריה שמות פ' כא הע' 170
ב/ח דברות משה קדושין סי' כד ענף ב, סי' כו ענף ג, סי' ל ענף ב
ב/ח דברי אליהו (חזן) ח"ג עמ' רד-רו
ב/ח דברי יחזקאל (מישור) עמ' שפט
ב/ח דברי יחזקאל (תרצה) דף קכה ע"ד
ב/ח דברי יחזקיהו ח"א עמ' נז {יוצא בגרעון כסף א"צ גט שחרור}
ב/ח דברי ירמיהו קידושין עמ' עב
ב/ח דובב שפתי ישנים עמ' 118
ב/ח דליית הכרם עמ' תתתלג {כ"מ} [צ"ל הוה בנמכר]
ב/ח היכלי שן ח"ב סי' עה
ב/ח הר המלך ח"ג עמ' פז
ב/ח זאת ליעקב קידושין עמ' שז, שכב
ב/ח זכר יצחק (תשן) עמ' רנה
ב/ח חזון יחזקאל קידושין פ"א ה"א, ערכין פ"ד ה"ח
ב/ח חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' לב-לג, נו
ב/ח חי' ר' שמואל גיטין עמ' קה, קט
ב/ח חלק יעקב (אלבעלי)
ב/ח חמודי צבי ויקרא עמ' רו
ב/ח חמודי צבי ויקרא עמ' רו {כ"מ}, רט {לח"מ}, ריב {כ"מ}, רטו {לח"מ}
ב/ח יוסף חי
ב/ח כנה"ג (גם כ"מ)
ב/ח כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' שעד
ב/ח לח"מ הל' אישות פ"ז הי"ח
ב/ח מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' קנו
ב/ח מהרי"ט אלגזי פ"א אות טו או"ק ג
ב/ח מוסר המקרא והתלמוד עמ' קכז
ב/ח מוריה גל' צט עמ' מא {רדב"ז}
ב/ח מילי דמרדכי
ב/ח מנוחת אשר ח"ב דף לט ע"ד, מ ע"א {אינו נקנה בתבואה וכלים}
ב/ח מנחת חינוך ח"א עמ' רכז, רל, רלז
ב/ח מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' טז {לח"מ}
ב/ח מעיני המים
ב/ח מפתח הבאורים [חתם סופר אהע"ז ח"א סי' פב]
ב/ח מקור ברוך (פייתוס) דף רצט ע"ג {תבואה וכלים}
ב/ח מקנת כסף עמ' יא
ב/ח מראה הנוגה הל' מלוה פ"ב ה"ו (דף פד ע"ג)
ב/ח משנת ר' אהרן קדושין עמ' כ, כח, עז, פג
ב/ח משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 52
ב/ח נוכח השלחן (לבטון) דף ז ע"ב
ב/ח נחל יצחק (תשעב) ח"ב עמ' שפב, ח"ג עמ' תסז, תע
ב/ח נתיבות מרדכי קדושין עמ' ז
ב/ח ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תח-תט
ב/ח עמודי שלמה ח"ג עמ' רנז
ב/ח ענפי ארז (גורביץ) הל' עבדים עמ' סה
ב/ח פנים מאירות (קאטקין) ח"ב עמ' קנח
ב/ח פרשת השבוע (תשעב) ח"ג עמ' 237
ב/ח צדקה לחיים (תשסח) עמ' מח {לח"מ}
ב/ח צרור הכסף (גטיניו) דף קכב ע"ב {נמכר לגוי אינו גואל אלא בכסף}
ב/ח קובץ זכרון (קוסובסקי) עמ' צה
ב/ח קול יהודה (גרשוני) עמ' תרכז
ב/ח קונטרסי שעורים קדושין שעור ב אות ח
ב/ח רלב"ג ויקרא פכ"ה פסוק נ עמ' שפא
ב/ח שלל דוד {לח"מ}
ב/ח שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' צ, צב
ב/ח שעורי ר' שמואל קדושין עמ' קג
ב/ח שערי זיו ח"א דף קנו ע"ג
ב/ח שרשי הים מלוה פ"ב ה"ו (דף נח ע"ב)
ב/ח תורה תמימה ויקרא פ' כה אות רסז
ב/ח תורת לויים דף סח
ב/ח תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' תקכו, תקמה, תקנז
ב/ט אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קל
ב/ט אהל חייא עמ' קלט
ב/ט אהלי חיים עמ' קצו
ב/ט אמרי דוד (שליסל) דף לח ע"ב
ב/ט בית ישחק לקמן פ"ג הי"ב
ב/ט ביתאל ח"ב דף לז ע"ג
ב/ט ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 275
ב/ט חזון יחזקאל קידושין פ"א ה"ג
ב/ט מילי דמרדכי [שיצא - צריך לקרוא שיוצא]
ב/ט מנחת חינוך ח"א עמ' רכב, רל
ב/ט ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תקיב
ב/ט עורה שחר דף מז ע"א
ב/ט ראש לראובני סי' כג
ב/ט שמחת יהודה דף סב ע"ד
ב/ט תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' שמב
ב/ט תחומין ח"ח עמ' 230
ב/י אבן שלמה (ניימן) עמ' קג
ב/י אור הגנוז (אופק) קדושין ח"א עמ' נא
ב/י בית יחזקאל (סרנה) קידושין דף לג ע"א
ב/י דברי יחזקאל (תרצה) דף קכו ע"א
ב/י דובב שפתי ישנים עמ' 80
ב/י מנחת חינוך ח"א עמ' רכז
ב/י מעשה רב (סוף שופטים, מהדורה א) [עי' בגמרא]
ב/י מקורי הרמב"ם לרש"ש
ב/יא אגודות אזוב מדברי דף פז ע"ג
ב/יא אגודות אזוב מדברי חו"מ סי' יד
ב/יא אהל חייא עמ' שפ
ב/יא אוהב מישרים עמ' שד {האם גופו קנוי}
ב/יא אנצי"ת ע' גט שחרור הע' 17
ב/יא אפיקי מגינים קידושין סי' כט-ל
ב/יא ארזא דבי רב קידושין עמ' מט-נ, קיח
ב/יא אשר למלך
ב/יא באר בשדה עמ' תמג {הרב שמחל לעבד}
ב/יא באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' ריב
ב/יא בד קודש (פוברסקי) ח"א דף כה ע"ג
ב/יא בית אהרן וישראל גל' לג עמ' כה
ב/יא בנין אפרים עמ' קמב
ב/יא ברור הלכה קדושין טז ע"א ציון ג
ב/יא ברכת אריאל ח"ב עמ' קמז {יש לאדון שעבוד על גופו}, קנ
ב/יא דבר משה (רוזמרין) קידושין טז ע"א אות רטו
ב/יא דברות משה קדושין סי' כז ענף ב
ב/יא דברי סופרים (רזין) דף לד ע"ב {שעבודו נמחל רק בשטר}
ב/יא הר המלך ח"ד עמ' סב
ב/יא הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' סא
ב/יא התורה והמדינה ח"ד עמ' יא
ב/יא ושב הכהן (תשמח) עמ' שכז
ב/יא זאת ליעקב קידושין עמ' שעב-שעד
ב/יא זכרון חי עמ' נב {אבי עזרי}
ב/יא חזו"א אהע"ז סי' קמז לדף מב ס"ק ה הראשון
ב/יא חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד קדושין טז ע"א]
ב/יא חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' ס
ב/יא חי' ר' שמואל גיטין עמ' קסד
ב/יא חלקת יוסף (ברקוביץ) סי' מד
ב/יא יגיעת ערב ב"ב ח"ב עמ' תקסח
ב/יא יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רמו, כרך ב ח"ב עמ' סז
ב/יא כח מעשיו הגיד לעמו דף כד ע"א
ב/יא מלואי אבן - שו"ת עמ' קנט
ב/יא מלך שלם {בנמכר לגוי}
ב/יא מנחת חינוך ח"א עמ' רכב-רכג
ב/יא מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' טז
ב/יא מנפת צוף עמ' 581
ב/יא מעליות ח"יג עמ' 73-101
ב/יא משחא דרבותא - חי' ר' שלמה אלפסי חו"מ סי' יב דף קלד ע"ב-ע"ג
ב/יא משנה הלכות ח"ה סי' רעח
ב/יא משנת יעבץ שמיטה עמ' קלג
ב/יא משנת יעקב
ב/יא נזר הקדש (קפלן)
ב/יא נתיבי ים קדושין עמ' פג
ב/יא עובד וקבלן עמ' 15, 17
ב/יא פני משה (שלז')
ב/יא שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' קפט
ב/יא שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' קצח
ב/יא שעורי ר' חיים פנחס קדושין שעור ב אות ה {אבי עזרי}
ב/יא שעורי ר' שמואל קדושין עמ' קה, קלח
ב/יא שער יהודה הל' עבדים פ"ג ה"ג
ב/יא שערי טהר ח"ו סי' כד אות ב
ב/יא שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 108
ב/יא תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קעד {מחילה לעבד על הכסף לא מהני}
ב/יב אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קכז
ב/יב אבני נזר חו"מ סי' מט מחודש טז, יו"ד סי' שיב אות נט, אהע"ז סי' שכז אות ב {כ"מ}
ב/יב אהלי חיים עמ' ר
ב/יב אוצרות הרמב"ם
ב/יב אור גדול סי' ד אות ו {חלה}
ב/יב אור חדש (בלומ') דף צו ע"ב {מצוה לומר לו "צא"}
ב/יב אור שמח {חלה}
ב/יב אנצי"ת ע' גוי הע' 95, ע' גט שחרור הע' 17
ב/יב אפיקי מגינים קידושין סי' לא
ב/יב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי {בת}
ב/יב באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' רטו {לגר}
ב/יב בית אהרן (כהן)
ב/יב בית אהרן וישראל גל' כד עמ' מה, גל' לג עמ' כה, גל' נח עמ' קה {כ"מ בשם רלב"ג}
ב/יב בית אהרן וישראל גל' צו עמ' לז-לח {כ"מ בשם רלב"ג}
ב/יב בית הלוי ח"א סי' כא אות ט {חליפין, שטר בנכרי}
ב/יב בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' קצט
ב/יב ביתאל ח"ב דף לז ע"ד
ב/יב בנין אפרים עמ' רכד
ב/יב ברור הלכה קדושין טז ע"א ציון ב
ב/יב ברית הלוי השלם
ב/יב גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קסז {לגר}, עמ' קעו {כ"מ בשם רלב"ג}
ב/יב גליונות אבני נזר {כ"מ}
ב/יב דברות משה קדושין סי' כו ענף ד, סי' כז ענף ד, סי' לד הערה י, ב"מ ח"ב עמ' תפג, תק, הבבות עמ' שפב
ב/יב דברי אהרן עמ' קכב-קכג {כ"מ בשם רלב"ג}
ב/יב דברי יונה ח"א עמ' רנג {מצוה לומר צא}
ב/יב דברי יחזקאל (מישור) עמ' שפט {כ"מ}
ב/יב דברי יחזקאל (תרצה) דף קכו ע"א
ב/יב דרושי ר"מ מאימראן ח"א עמ' שלא
ב/יב דרכי אהרן ח"ב עמ' מג
ב/יב המשפט העברי עמ' 326
ב/יב הרמב"ם ומכילתא דרשב"י סי' י-יא
ב/יב זאת ליעקב קידושין עמ' שכא
ב/יב זכרון משה (קרונז'ק) עמ' כב {השמיט שיוצא בהפקר}
ב/יב חזו"א אהע"ז סי' קמח לדף טז ע"א {חלה}
ב/יב חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' ס
ב/יב חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' קעד
ב/יב חלקת יוסף (ברקוביץ) סי' מד אות ג
ב/יב יגיעת ערב ב"ב ח"ב עמ' תקסט {אבי עזרי}
ב/יב יד איתן {חלה}
ב/יב יד בנימין ר"ה עמ' קיב {מצוה לומר לו לצאת}
ב/יב יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קנ {כ"מ}
ב/יב ישמח משה (גאלופוליטי) דף כח ע"ד {עובד את הבן}
ב/יב לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' רט
ב/יב מוסר המקרא והתלמוד עמ' נח {לומר לו צא}, קכז
ב/יב מוריה גל' צט עמ' מ {מצוה שיאמר לו רבו "צא"}
ב/יב מטה אפרים ח"ב כאן {יוצא בשטר}, והל' נחלות פ"ו ה"י
ב/יב מילי דמרדכי
ב/יב מלואי אבן - שו"ת עמ' קח {כ"מ}
ב/יב מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קד ע"ג, קו ע"ב
ב/יב מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' שלא
ב/יב מנחת חינוך ח"א עמ' רכ-רכא, רכו-רכז, רלח {כ"מ}, ח"ג עמ' קכג {כ"מ}, רמז
ב/יב מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' מב {כ"מ}
ב/יב מעשה הבא בעבירה עמ' 66 {כ"מ}
ב/יב מקדשי השם ח"ב עמ' צג {כ"מ}
ב/יב מקנת כסף עמ' מו
ב/יב מראה איש ח"ב עמ' קמב
ב/יב משא יד ח"א עמ' צט-קב {הנמכר לגוי לא עובד את הבן, רדב"ז - לא מדין ירושה, האם מוכר עצמו עובד את הבן, הנמכר לגר}
ב/יב משך חכמה דברים פט"ו פס' יג
ב/יב משנת יעקב
ב/יב משנת ר' אהרן קדושין עמ' קכא, קמב
ב/יב נועם ח"ח עמ' רח
ב/יב נר דוד ח"א עמ' קכג, קכו
ב/יב נתיבות מרדכי קדושין עמ' תקמ {כ"מ}
ב/יב נתיבות שלום (למפרט) עמ' קיב
ב/יב נתיבי ים קדושין עמ' צא {כ"מ}
ב/יב ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' שיח
ב/יב סוגיות במשפט ובהיסטוריה עמ' 156 {והוציא עליו רבו הוצאות}
ב/יב ענפי ארז (גורביץ) הל' עבדים עמ' ז, יב
ב/יב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שיד, ח"ב עמ' רלא, רמט
ב/יב פני משה (שלז')
ב/יב פרקי מועדות עמ' 21
ב/יב קהלות יעקב קדושין ג ב
ב/יב קול הנבואה עמ' טז {כ"מ בשם רלב"ג - ראיה שהיה איש הלכה}
ב/יב קול הנבואה עמ' טז {כ"מ בשם רלב"ג}
ב/יב קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קיח
ב/יב קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קצו
ב/יב קונטרסי שעורים קדושין שעור טו אות ד
ב/יב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' שמו
ב/יב רחובות יצחק עמ' כט
ב/יב רלב"ג שמות פכ"א תועלת א עמ' רב, תועלת ב עמ' רד-רה, ויקרא פכ"ה פסוק נ עמ' שפ-שפא, ועמ' שפג
ב/יב רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' צה {לומר צא}
ב/יב רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' קסח {כ"מ}
ב/יב שו"ת רשב"ש עמ' כא
ב/יב שיח התורה עמ' שלט {רדב"ז - מוכר עצמו אינו עובד את הבן}
ב/יב שירת דוד יבמות-קידושין עמ' שמג {כ"מ}
ב/יב שם דרך ויקרא עמ' קפ
ב/יב שמוש חכמים ג עמ' פא
ב/יב שעורי ר' שמואל קדושין עמ' קכב-קכג, קמח-קנ, קנג-קנד
ב/יב שערי טהר ח"ה שער ב סי' כו אות ג, ח"ו סי' כ אות ב, ח"ח סי' לג אות ח
ב/יב שעת הכושר דף א ע"ב
ב/יב תורה שלמה ח"י עמ' 38
ב/יב תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' קפט {כ"מ}
ב/יב תורת החוף ימים - שפתי חיים סי' כא אות ה
ב/יב תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' שמח {כ"מ}
ב/יב תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' תקנח


ג/838 הלכות עבדים פרק ג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ג/רה"פ משפטי שמואל
ג/רה"פ ערוך השלחן העתיד זרעים סי' מד-מו
ג/רה"פ פי' ר"י קאפח
ג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ג/רה"פ קובץ באורים (שפירא)
ג/רה"פ קרית מלך
ג/רה"פ רמב"ם לעם
ג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ג/א אהל חייא עמ' שעא
ג/א אור החיים שמות פכ"א פסוק ג
ג/א אורים גדולים (תשסג) עמ' רנט {כ"מ}
ג/א אות היא לעולם ח"ב דף סד ע"ג {מל"מ}
ג/א אמרי כהן (וארשאוויאק) פרשת משפטים עמ' קכא {חיוב מזונות לאשה שלא בלי רשות רבו}
ג/א אשר למלך
ג/א ביתאל ח"ב דף לז ע"ד
ג/א ברור הלכה קדושין כב ע"א ציון ו
ג/א ברכת אליהו (עמאר) משפטים מאמר ט
ג/א גן שושנים ח"ב עמ' קו-קז {שניה}
ג/א דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' קנג
ג/א דברי שלמה (אסרף)
ג/א דליית הכרם עמ' תתתלג {כ"מ} [צ"ל שלא לקחו רבו חייב במזונותיהן וכו']
ג/א הדין האישי בישראל עמ' 258 {מל"מ}
ג/א ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 268
ג/א הון יוסף דף נ
ג/א הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' סז
ג/א התורה והמדינה ח"ט עמ' רלב {מזונות לקטנים}
ג/א וזאת ליהודה (טאראב) עמ' רט {כ"מ}
ג/א חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' ח
ג/א חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ב, שיורי או"ח דף ב ע"א
ג/א יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רמח
ג/א ימין המלך
ג/א יסודי ישורון ח"ב עמ' שח {מל"מ}
ג/א לב הארי על חובות הלבבות - שער הבטחון עמ' רד {מל"מ - ג' זמנים בחיוב האב לזון את בניו}
ג/א מוסר המקרא והתלמוד עמ' קכז
ג/א מילי דמרדכי
ג/א מנחת חינוך ח"א עמ' ריט, רכה
ג/א מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' דבר דרבנן אי מפיק דאורייתא
ג/א מעיל שמואל (פלורנטין)
ג/א משנת יעקב
ג/א משנת יעקב נשים ח"א עמ' קמה
ג/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רע, שיד
ג/א פד"ר ח"ז עמ' 140
ג/א פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 275
ג/א צהר גל' ד עמ' 51
ג/א קובץ ביאורים (שפירא) נשים עמ' קנו
ג/א רלב"ג שמות פכ"א תועלת א עמ' רג, פסוק ג עמ' קצג-קצד
ג/א שם דרך דברים עמ' ע
ג/א שערי זיו ח"א דף קט ע"א {מל"מ}
ג/א שערי טהר ח"ח סי' צז אות ה
ג/א שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' תטז
ג/א שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף קטו ע"ד
ג/א תולדות ההלכה ח"ג עמ' 311
ג/א תחומין ח"ח עמ' 228
ג/א תפארת אריה עמ' רנה {מל"מ}
ג/ב אהל חייא עמ' תלט-תמ
ג/ב אוסף פס"ד של ב"ד הגדול עמ' קסו
ג/ב אוצר המלך
ג/ב אמרי שפר (סגל) עמ' קט
ג/ב באר התורה (בן עמרם) פ' משפטים עמ' שכא
ג/ב בית אהרן (כהן)
ג/ב בית אהרן וישראל גל' צב עמ' קי {מעשה ידיה לבעל}
ג/ב ברור הלכה קדושין כב ע"א ציון ו
ג/ב גבורי ישראל (ניימן) פרשת משפטים דף סב ע"א {מעשה ידיהם לעבד}
ג/ב גבעת שאול (ר' שאול בן משה) סי' לג {מעשה ידיה לבעלה}
ג/ב גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קסו
ג/ב דברות משה קדושין סי' כו ענף א {שעה"מ}
ג/ב דברי שאול שמות עמ' רלד
ג/ב דרשות ר"י אבן שועיב עמ' קנ
ג/ב הגהות חבר בן חיים
ג/ב הערות ר"א סופר למאירי קידושין עמ' 118 הערה 6
ג/ב הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קיד
ג/ב חלק יעקב (אלבעלי) דף קכו ע"ג {מל"מ}
ג/ב יוסף לקח כרך א ח"א עמ' ריב {לח"מ}, רמז
ג/ב ימין המלך לעיל הל' א
ג/ב מוסר המקרא והתלמוד עמ' קכז
ג/ב מנחת חיים (שוויד) ח"ג עמ' קצז
ג/ב מנחת חינוך ח"א עמ' ריט
ג/ב משנת יעקב
ג/ב משנת יעקב נשים ח"א עמ' קמה
ג/ב נוכח השלחן (לבטון) דף ז ע"ב
ג/ב נחלת יצחק כתובות סי' מ
ג/ב נחלת יצחק קידושין - קו"א לסי' ט
ג/ב עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"א דף עח ע"ג
ג/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שיד
ג/ב פני משה (שלז')
ג/ב פתחי תשובה אהע"ז סי' פ ס"ק א
ג/ב קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' ריד
ג/ב קרן הצבי מצוה פג אות טו
ג/ב רלב"ג שמות פכ"א עמ' קצז
ג/ג אגודות אזוב מדברי דף פז ע"א {מל"מ} וע"ב וע"ד
ג/ג אגודות אזוב מדברי חו"מ סי' יד
ג/ג אהל חייא עמ' שסב
ג/ג אוצרות יהושע עמ' רו
ג/ג אור הישר [מלבי"ם פ' משפטים סי' כב]
ג/ג אור תורה (ריסקין) ויקרא עמ' 195
ג/ג אור תורה (שוורץ) ח"א סי' סט
ג/ג אידנו עמ' 123
ג/ג אמרי זאב דף יח ע"ד {מל"מ - צידה לדרך}
ג/ג אמרי חן (לוונברג) יבמות-גיטין עמ' קעח
ג/ג אמרי כהן (וארשאוויאק) פרשת משפטים עמ' קכ {מל"מ - הרי "לעולם בהם תעבודו" דוחה לאו "לא תהיה קדשה"}
ג/ג אמרי רש"ד פרשת משפטים עמ' מג {בעל כרחו}
ג/ג אמת ליעקב נשים עמ' קפ
ג/ג ארעא דרבנן (תשעט) עמ' ריט {מל"מ}
ג/ג באר בשדה עמ' תמב {מכרוהו ב"ד יש לרבו ליתן לו ש"כ}
ג/ג באר לחי ראי
ג/ג באר מרים פ"ח ה"ד {מל"מ}
ג/ג בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' צ
ג/ג בית אברהם (ישראל, תשסג) - מאמר המלך קונ' ב
ג/ג בית אהרן (כהן)
ג/ג בית אהרן וישראל גל' כד עמ' מט
ג/ג בית הלל שנה ז גל' א עמ' עג {מל"מ - לאפרושי מאיסורא דרבנן}
ג/ג בית יעקב (טבשונסקי) סי' תכא סעיף י {מל"מ}
ג/ג בית מאיר (תשע) סי' טז ס"ג עמ' קלח {מל"מ}
ג/ג בית מאיר סי' טז אות ג עמ' קלב {מל"מ}
ג/ג ביתאל ח"ב דף לח ע"א
ג/ג בנין אפרים עמ' צד {מל"מ}
ג/ג ברור הלכה קדושין יד ע"ב ציון ח, טו ע"א ציון ו
ג/ג ברית הלוי השלם
ג/ג ברכת אריאל ח"ב עמ' קמז
ג/ג ברכת שאול עמ' שסה {מל"מ}
ג/ג בשמן רענן ח"ב עמ' קצ
ג/ג גט מקושר (אלגזי) דף נא ע"ד
ג/ג גט מקושר (אלגזי) עמ' רה-רו
ג/ג גנזי חיים (זייצ'יק) עמ' שצח {כופהו}
ג/ג גרים וגרות עמ' סד {מל"מ}
ג/ג דברות משה קדושין סי' כג הערה יט {מל"מ}, סי' כה ענף א, סי' כו ענף ב, ד, סי' לג הערה מז
ג/ג דברי אברהם (מנדלסון) דף ח ע"ב {מל"מ בשם מהרשד"ם}
ג/ג דברי ירמיהו קידושין עמ' צב {מל"מ}
ג/ג דברי סופרים (רזין) דף לד ע"ב {מל"מ בשם ריטב"א - מוכר עצמו מותר בשפחה אלא שאין כופים}
ג/ג דעת מרדכי ח"ב עמ' יח {מל"מ - לריטב"א מוכר עצמו מותר בשפחה}
ג/ג הבנים תקח לך סי' לו אות א בהערה {מל"מ - חיוב עשה כשפוגש בקן}
ג/ג הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' עז {מל"מ - קושיה על הרמב"ם מקידושין כא}
ג/ג המעשה והמדרש עמ' צ {מל"מ - מה שהתורה מתירה חכמים לא יכולים לאסור}
ג/ג הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' רמד, רנה {מל"מ}
ג/ג הערות ר"א סופר למאירי קידושין עמ' 117 הערה 14-15
ג/ג הרמב"ם ומכילתא דרשב"י סי' מח, עו
ג/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' רסא
ג/ג ויטע אשל תמורה ח"ג עמ' קסו
ג/ג ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ב כח ע"ב]
ג/ג וכתורה יעשה ח"ב דף ה ע"א [=זית רענן ח"ב חו"מ סי' מו אות ז]
ג/ג זאת ליעקב קידושין עמ' שמא-שמג, שפח-שפט
ג/ג זבח שלמה ח"א עמ' כז
ג/ג זכרון יוסף (שטיינהרט) אהע"ז סי' יד
ג/ג זכרון ישעיהו דף ז ע"א, יג ע"ג
ג/ג חזו"א אהע"ז סי' קמח לדף טז ע"א
ג/ג חזון יחזקאל קידושין פ"א ה"ג
ג/ג חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"ב עמ' שיז ד"ה בא"ד {שעה"מ - והוא תימא איך אישתמיטתיה מיניה סוגיא דתלמודא פ"ו דתמורה דאמרינן התם וכו' ותלין שפחתך אצל עבדי}
ג/ג חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' טז {מל"מ}
ג/ג חיי אברהם (צציק) עמ' רב
ג/ג חמודי צבי בראשית עמ' ח, יח, קסז, ריד, תב {מל"מ}
ג/ג חמודי צבי ח"ב עמ' תיג {מל"מ}
ג/ג חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' קכ עמ' שסח {מל"מ}
ג/ג חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' לג
ג/ג חקרי לב (שלוניקי) אהע"ז דף י {מל"מ}, חו"מ ח"א דף ר
ג/ג חשבונות של מצוה עמ' קיא, שסא
ג/ג יד פשוטה מדע עמ' שכה
ג/ג יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רמח
ג/ג כבוד מלכים (מרגליות) {מל"מ}
ג/ג ככר לאדן (תקסא) דף קפז ע"א {מל"מ}
ג/ג ככר לאדן (תשנ) עמ' קטז {מל"מ}
ג/ג לב מרפא דף נ ע"א {מל"מ}
ג/ג להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קפ {גנב}
ג/ג למודי ה' (תשפא) עמ' טז {שעה"מ}
ג/ג לקוטי חיים עמ' שמח-שמט {מל"מ}
ג/ג מאור למלך קדושין עמ' קכו-קכז, קלז, קלט
ג/ג מאיר נתיבים עמ' 13 {כופהו}
ג/ג מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' תלה
ג/ג מחנה חיים ח"א סי' סה דף קג ע"ב
ג/ג מי השלוח (זס') עמ' צ, צב
ג/ג מילי דמרדכי
ג/ג מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קב ע"א
ג/ג מנחה לאהרן (וולף) עמ' 112 {מל"מ}
ג/ג מנחת חינוך ח"א עמ' רטז, ריט, רכג {שלשתם - מל"מ}, רכה-רכז, ח"ב עמ' שעו {מל"מ}, ח"ג עמ' שעב {מל"מ}
ג/ג מנחת כהן (יוסף חיים) דף פ {שעה"מ}
ג/ג מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' דבר דרבנן אי מפיק דאורייתא {מל"מ}, וע' ממזר בשפחה
ג/ג מנחת שלמה (לוין) עמ' קכא {שפחה מותרת לישראל מהתורה}
ג/ג מעיני התורה ח"א עמ' ריד
ג/ג מעיני התורה ח"ג עמ' ו
ג/ג מעשה רק"ם (קורייאט) דף יד ע"ג, טו ע"ג {מל"מ}
ג/ג מקנת כסף עמ' נח
ג/ג משא יד ח"א עמ' צו {מל"מ בשם ריטב"א}, צח {בנו כופהו, כל ימי עבדותו}, רל {או"ש}
ג/ג משאת גרשון עמ' קיח {כל ימי עבודתו - גם בשעה שברח והשלים}
ג/ג משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' קעד
ג/ג משברי ים עדל"ת סי' יב ס"ק א
ג/ג משכנות אפרים שבת סי' טז אות ט {מל"מ - איסור שפחה מדרבנן}
ג/ג משנה הלכות ח"ב סי' כח דף מה ע"א {מל"מ}
ג/ג משנת חיים ערכין עמ' תקא, תקט {מל"מ}
ג/ג משנת חיים קדושין עמ' קלט-קמז, תקפא, תקפה
ג/ג משנת יעקב כאן
ג/ג משנת יעקב נשים ח"א עמ' סא, קדושה עמ' סא {מל"מ}, זרעים ח"ב עמ' נג-נד
ג/ג משנת יעקב עבודה עמ' קלה
ג/ג משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' מז
ג/ג משנת ר' אהרן קדושין עמ' יא
ג/ג משפט כהן עמ' קלז ע"ב
ג/ג משפטי עזיאל ח"ב עמ' רכב
ג/ג נחלת יצחק קידושין סי' יא {מל"מ ד"ה שמכרוהו}
ג/ג נתיבות מרדכי גיטין עמ' שנז-שנח
ג/ג נתיבות מרדכי קדושין עמ' תנה {מל"מ}, תפא {או"ש}, תפז
ג/ג נתיבי ים קדושין עמ' צב, קכב
ג/ג ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' שצא {מל"מ בשם מהרשד"ם}
ג/ג ס' השבי"ט עמ' קמ {כ"מ}
ג/ג ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תקט
ג/ג ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' קצ
ג/ג ס' יהושע - פו"כ סי' שלה, תקלג {מל"מ ד"ה וכופהו}
ג/ג סתרי ומגיני (תשכג) עמ' רמב {מל"מ}
ג/ג עוללות ישראל עמ' לב
ג/ג עומק הפשט ח"ג עמ' קפח
ג/ג עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' לא {מל"מ}
ג/ג עין תרשיש {איסור שפחה מדרבנן}
ג/ג עמק יהושע אחרון עמ' קטו {מל"מ}
ג/ג עצי ארזים סי' ד ס"ק טז {מל"מ}
ג/ג פניני רבנו הגרי"ז עמ' תשל {שפחה - רשות}
ג/ג צבא אהרן ירח האיתנים עמ' קל {מל"מ - עדל"ת}
ג/ג צהר גל' ד עמ' 48, 49
ג/ג ציץ אליעזר ח"ב סי' יט פ"ב אות ב {מל"מ}
ג/ג קול דודי סוטה סי' תשד
ג/ג קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' ו
ג/ג רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רפה {המוכר עצמו אסור בשפחה}
ג/ג רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' צה, צח {מל"מ}
ג/ג שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' קצד
ג/ג שובע שמחות עמ' קלו {שעה"מ}, קלז {מל"מ}
ג/ג שושן עדות דף לג ע"ג, לד
ג/ג שושנת העמקים (תאומים) עמ' נד-נו {מל"מ}
ג/ג שלל דוד דף כד ע"ב {מל"מ}
ג/ג שם דרך מכות עמ' רמד
ג/ג שם יוסף (מועטי) ח"א דף נד ע"א {מל"מ}, ח"ב דף ב ע"ב {מל"מ}
ג/ג שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' א {מל"מ}
ג/ג שעורי ר' אליהו מאיר יבמות סי' א אות ד
ג/ג שעורי ר' שמואל קדושין עמ' קכו {מל"מ}
ג/ג שער המלך ח"ב עמ' טו, תיג-תיד, מעשה חושב ח"ב עמ' יב-יג
ג/ג שער יהודה כאן, ודף קכה {מל"מ}
ג/ג שערי זיו ח"ג דף קלה ע"א {מל"מ}
ג/ג תורה מציון שנה ט חוב' ב סי' ו דף כב ע"א {מל"מ}
ג/ג תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' תקנב
ג/ג תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קסד
ג/ג תיבת גומא (תשסז) עמ' רכו {איסור שפחה לישראלית}
ג/ג תשובה מיראה (תשסו) עמ' מו
ג/ד אבן האזל (גם בהשמטות, סוף הל' מלוה דף צב ע"א) {כהן}
ג/ד אגודות אזוב מדברי דף פז ע"ב
ג/ד אגודות אזוב מדברי חו"מ סי' יד
ג/ד אהל חייא עמ' שסה, תלא, תלו {מל"מ}
ג/ד אהל שרה עמ' לח-לט {מל"מ}
ג/ד אוצר המלך
ג/ד אוצרות יהושע עמ' רד {מל"מ}
ג/ד אור החיים שמות פכ"א פסוק ג
ג/ד אור חדש (בלומ') דף פא ע"ב
ג/ד אור ליהודה קדושין עמ' קפח
ג/ד אור שמח
ג/ד אמת ליעקב נשים עמ' קפ {עבד כהן מותר בשפחה}
ג/ד אמת ליעקב עמ' קז
ג/ד אשיחה בחקיך פרה עמ' רל {כ"מ}
ג/ד בגדי חמודות שמות פ"כא פסוק ג {מל"מ}
ג/ד בד קודש (פוברסקי) ח"א דף כז ע"ג
ג/ד ברור הלכה קדושין כ ע"א ציון ג
ג/ד ברכת אליהו (עמאר) משפטים מאמר י
ג/ד ברכת שמעון (שניאורסון) על התורה - על אוה"ח עמ' קפח {קבלה הוא}
ג/ד בשבילי התלמוד ח"ג תמורה כח ע"א
ג/ד גבורת יצחק חגיגה עמ' כט {מל"מ - ראיה תמורה}
ג/ד גביע הכסף ח"א עמ' מ {מל"מ - הברכה בגלל "ולא ירע לבבך"}
ג/ד גליונות אבני נזר {כ"מ}
ג/ד דברות משה קדושין סי' לג הערה כו, לו
ג/ד דברי אברהם (מנדלסון) דף ל ע"ב {כהן}
ג/ד דברי ירמיהו קידושין עמ' פט
ג/ד דברי מאיר (מנדלסון) פרשת משפטים עמ' צו {מל"מ}
ג/ד דבש וחלב (קרנגיל) פ' משפטים דף נט ע"א {מל"מ בשם ריטב"א}
ג/ד דבש תמר פ' משפטים {מל"מ}
ג/ד דגל יהודה (קמינר) עמ' קיג {מל"מ}
ג/ד דגל יהודה (קמינר) פ' משפטים דף לח ע"ד, לט ע"א {הגהת מל"מ}
ג/ד הערות ר"א סופר למאירי קידושין עמ' 117 הערה 16
ג/ד הערות ר"ג ציננער לתוס' רא"ש קידושין כ ע"א הערה ג {מל"מ}
ג/ד הרמב"ם והלכותיו
ג/ד הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' סז, קטו
ג/ד ובחרת בחיים (פלאג'י) פ' משפטים דף יג ע"ד {מל"מ - קושיה על רש"י}
ג/ד זכרון יהודה (לאש) דף פג ע"ד
ג/ד חיי אברהם (טייב) דף סג ע"ג
ג/ד חיי נפש ח"ד עמ' שיד, שטו {מל"מ}, שכ {מל"מ}
ג/ד חלק יעקב (אלבעלי) דף קכו ע"ג {מל"מ}
ג/ד חנא וחסדא ח"א דף צד ע"ב
ג/ד יד דוד (קרלין) ח"א דף קצא ע"א
ג/ד יד המלך (פלומבו) {מל"מ, תמורה}
ג/ד ככר לאדן (תקסא) דף קפו ע"א {מל"מ}
ג/ד כפי אהרן (זס') תנינא עמ' קב-קג, קח
ג/ד מאור למלך קדושין עמ' קכז-קכח {מל"מ}, קל, קלב
ג/ד מוריה גל' קפג עמ' צח
ג/ד מי החג עמ' ט
ג/ד מילי דמרדכי
ג/ד מלואי אבן - שו"ת עמ' רכז {מל"מ}, רלז
ג/ד מלך שלם הל' עבדים פ"ב הי"א
ג/ד מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קב ע"ג {מל"מ}
ג/ד מנחת חינוך ח"א עמ' רכ {מל"מ}, רכג {מל"מ}, ח"ב עמ' שנח
ג/ד מנחת מאיר דף פג ע"ד {מל"מ}
ג/ד מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' יב {מל"מ}
ג/ד מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' ממזר בשפחה {שעה"מ}, שפחה איסורה מהתורה או מדרבנן
ג/ד מעון אריה סי' י
ג/ד מעיני המים
ג/ד מעיני התורה ח"ג עמ' קס {מל"מ}
ג/ד מקנת כסף עמ' נד, נו
ג/ד מקראי קדש (תשנג) עמ' שמא
ג/ד משא יד ח"א עמ' צו {אין לו אשה ובנים - האם מותר בשפחה}
ג/ד משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' קעד
ג/ד משנה לחם (תשסח) על קדושין סט ע"א
ג/ד משנת חיים ערכין עמ' תקז-תקט {מל"מ}
ג/ד משנת חיים קדושין עמ' קמג, קמד
ג/ד משנת יעבץ שמיטה עמ' קלב
ג/ד משנת ר' אהרן גיטין עמ' קמו, קדושין עמ' יא, טז
ג/ד נחלת יצחק קידושין סי' יא {מל"מ ד"ה וכופהו}
ג/ד נחמד למראה ח"ג דף ו ע"ד {מל"מ}
ג/ד נשמת חיים (אבולפיה), לשונות הסמ"ג דף עג {כ"מ}, עד {מל"מ}
ג/ד ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תקט {מל"מ}
ג/ד סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ה עמ' סו {מל"מ}
ג/ד ספרי דבי רב ח"ג עמ' רצט
ג/ד עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' רסד
ג/ד ענפי ארז (גורביץ) הל' עבדים עמ' ד
ג/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קעד
ג/ד עצי ארזים סי' טז ס"ק ט {מל"מ}
ג/ד עצמות יוסף קידושין דף כה (עמ' קכז)
ג/ד פחד יצחק (זס') עמ' נד
ג/ד פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' תלא
ג/ד פרשת השבוע (תשעב) ח"ה עמ' 129
ג/ד צהר גל' ד עמ' 49 {מל"מ}
ג/ד קובץ הערות (תשסג) סי' נז אות ג {מל"מ}
ג/ד קול דודי (תשף)
ג/ד קול יהודה (גרשוני) עמ' תרכז-תרכח
ג/ד קרן הצבי מצוה צו אות ב
ג/ד רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שכה
ג/ד שושנת העמקים (תאומים) עמ' נד-נה
ג/ד שילוח הקן עמ' סז, עג {מל"מ}
ג/ד שירת דוד יבמות-קידושין עמ' שלז {מל"מ}
ג/ד שעורי ר' שמואל קדושין עמ' קיב
ג/ד שער המלך ח"ב עמ' תיג, מעשה חושב ח"ב עמ' יב-יג
ג/ד שער יהודה הל' עבדים פ"ג ה"ג (ד"ה ועדיין)
ג/ד שערי זיו ח"א דף קנז ע"ב {אהא"ז}
ג/ד שערי טהר ח"ח סי' צז אות ה
ג/ד תועפות ראם על יראים השלם סי' לד ס"ק ד, ח
ג/ד תועפת ראם (גטיניו) דף לט-מ
ג/ד תורת חיים (תשסג) ח"ג עמ' קנז, קסב (דף עה ע"ב במהד' שלוניקי)
ג/ד תנובת ציון דף קיז ע"ב, קיח ע"א
ג/ה אגודות אזוב מדברי דף פז ע"ג {שתי שפחות}
ג/ה אגודות אזוב מדברי חו"מ סי' יד
ג/ה אגרות משה חו"מ ח"א סי' ג
ג/ה אהל חייא עמ' שסא
ג/ה אהל יצחק, תשובות דף פז ע"ג
ג/ה אור הישר [אורים ותומים - תומים סי' ד ס"ק א]
ג/ה אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 89
ג/ה אור ליהודה קדושין עמ' קפג {שפחה אחת לשני עבדים}, קסא {חבל בו}
ג/ה אות היא לעולם ח"ב דף סד ע"ד {מל"מ}
ג/ה אנצי"ת ע' אפרושי הע' 16
ג/ה אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 296 {פטור - אבל אסור}
ג/ה באר דוד ב"ק ח"ב סי' יא אות א
ג/ה בד קודש (פוברסקי) ח"א דף כז ע"ד {מל"מ}
ג/ה בית אהרן (כהן)
ג/ה בית יעקב (טבשונסקי) סי' תכא סעיף ה
ג/ה ברור הלכה ב"ק כז ע"ב ציון ה
ג/ה ברכת אריאל ח"ב עמ' קמז {שפחה אחת לשני עבדים}
ג/ה ברכת מרדכי ב"ק עמ' קמה, קמט
ג/ה בתי כהונה (תשסה) עמ' מ
ג/ה גליוני הגר"ש עמ' קה {מל"מ} [בדומה הקשה ראב"ד הל' ביא"מ פ"ד ה"ד]
ג/ה דברות משה שבת ח"א סי' ב ענף א, קדושין סי' כד ענף א, סי' לג הערה מו, ב"ק ח"א סי' יח ענף א {מל"מ}
ג/ה דברי ירמיהו הל' ע"ז פ"ט ה"ח {להפריש מאיסור}
ג/ה דגל שמעון סי' ד אות א
ג/ה דרכי חושן ח"א עמ' כא-כב
ג/ה הדרת מלך (זילברברג) דף מא ע"א {שתי שפחות}
ג/ה הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' עז {שפחה לשני עבדים}
ג/ה הלכה פסוקה ח"א סי' ד הערה 9 {מל"מ}
ג/ה העמק שאלה ח"א שאלתא כז אות ו
ג/ה הערות ר"א סופר למאירי קידושין עמ' 117 הערה 18
ג/ה הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קיז, קיט, קכ
ג/ה ויטע אשל תמורה ח"ג עמ' קסב
ג/ה זאת ליעקב שמות עמ' תד
ג/ה זבח שלמה ח"א עמ' לה
ג/ה זכרון יהודה (לאש) דף פג ע"ד
ג/ה זכרון יהודה (מונק) דף פז ע"ג-ע"ד, פח ע"א
ג/ה זכרון סופרים {ואינו יכול ליתן לו שתי שפחות} [עיין הגהות רש"ש גיטין דף מ"א]
ג/ה חק לישראל נזיקין עמ' 117 {מל"מ}
ג/ה יד דוד (קרלין) ח"א דף קצא ע"א
ג/ה יד פשוטה מדע עמ' שכה
ג/ה יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רמז, כרך ב ח"ב עמ' סז
ג/ה יחל ישראל (תשנב) עמ' קצב
ג/ה יחל ישראל (תשסג) ח"ג עמ' נב {כ"מ}
ג/ה ימי שלמה
ג/ה כנה"ג [מהרש"ך ח"ג סי' כב]
ג/ה כפייה בגט עמ' לב
ג/ה מאורות הדף היומי ח"ה עמ' ל-לא
ג/ה מוריה גל' רלא עמ' פה {לא יכול להפרישו מאשתו}
ג/ה מחנה דוד (בונאן) דף נז ע"ב
ג/ה מי השלוח (זס') עמ' צא
ג/ה מילי דמרדכי
ג/ה מל"מ לעיל הל' ג (ד"ה שוב)
ג/ה מלואי אבן - שו"ת עמ' רלה, רלז, רלח
ג/ה מלילות ח"א עמ' 89
ג/ה מנחת חינוך ח"א עמ' רמז {מל"מ}
ג/ה מנחת מאיר דף פב ע"ג
ג/ה מקדש דוד ב"ב עמ' שלג
ג/ה משא יד ח"א עמ' צה {לא שפחה אחת לשני עבדים}
ג/ה משאת המלך ח"ד סי' תצא
ג/ה משאת מרדכי ב"ק עמ' קכה
ג/ה משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' קעב, קעט
ג/ה משנה הלכות ח"ט סי' שטו {מל"מ}
ג/ה משנת יעקב כאן
ג/ה משנת יעקב נזיקין עמ' רלב
ג/ה משנת ר' אהרן קדושין עמ' יב
ג/ה משפט שלמה (זפרני, תשנה) סי' טז סעיף א ס"ק ג, סי' יז סעיף ב
ג/ה משפטי ארץ ח"א עמ' 171-172, 366, 369
ג/ה נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' ריט
ג/ה נתיבות מרדכי קדושין עמ' תנה {מל"מ}
ג/ה נתיבי ים קדושין עמ' צח
ג/ה ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תקח
ג/ה ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' קעה
ג/ה עין חנוך עמ' רפ
ג/ה פרי מלכה סי' עז
ג/ה צבי תפארת סי' יד {מל"מ ולח"מ}
ג/ה קול דודי (תשף) (בקיצור)
ג/ה קול דודי סוטה סי' תקיב
ג/ה קונטרסי שעורים ב"ק שעור טו אות ח-ט
ג/ה קרבן אשה דף פח ע"ד
ג/ה רביד הזהב (אברך) דף סב ע"ג {מל"מ}
ג/ה רוח חיים (חיד"א) עמ' קנז {עאד"ל}
ג/ה שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' צד
ג/ה שושנת יעקב (הורוויץ) סי' תכא סעיף ב
ג/ה שלמי שמחה ח"א עמ' רנא
ג/ה שמחה לאיש (שונשול) דף צד ע"ב {מל"מ}
ג/ה שעורי הגרב"ד ב"ק ח"ב עמ' סא {מל"מ}
ג/ה שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' תעג
ג/ה שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' קלו, קלח
ג/ה שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 50
ג/ה תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' כו ס"ק ח, כב-כג
ג/ה תורה שלמה ח"ח עמ' 242
ג/ה תפארת אברהם ב"ק עמ' פה {עאד"ל גם בלי פסידא}
ג/ה תשובה מיראה (תשסו) עמ' מז
ג/ו אור ליהודה קדושין עמ' קפט {סירוב האדון}
ג/ו אפיקי מגינים קידושין סי' ל
ג/ו בית אהרן וישראל גל' כד עמ' מא
ג/ו ביתאל ח"ב דף לח ע"א
ג/ו הרמב"ם ומכילתא דרשב"י סי' נא-נב
ג/ו חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד קדושין כב ע"ב]
ג/ו ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תקיט {לא נרצע}
ג/ו כנה"ג
ג/ו להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' קנב ע"א
ג/ו מחנה ישראל (אליהו) סי' עח
ג/ו מילי דקדושין עמ' צט
ג/ו נשאל דוד או"ח עמ' ח {מוכר עצמו אינו נרצע}
ג/ו רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תט
ג/ו שער יהודה {אם יכול למכור עצמו שוב בלי רציעה}
ג/ו תוצאות חיים (ויטאל) פ' משפטים
ג/ז אור הגנוז (אופק) קדושין ח"א עמ' סה
ג/ז אשל אברהם (ניימרק) קידושין יד ע"ב {מל"מ בשם ר' ישעיה}
ג/ז באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' ריא {מל"מ בשם ר' ישעיה}
ג/ז בד קודש (פוברסקי) ח"א דף כה ע"ג {מל"מ}
ג/ז ביתאל ח"ב דף לט ע"א
ג/ז ברור הלכה קדושין טז ע"א ציון ג
ג/ז דברי סופרים (רזין) דף לב ע"ג {מל"מ בשם ר"ת - דוקא אם נקנה בכסף צריך שיהיה שיעור כסף שיהיה די לגרעון}, מא ע"א {מל"מ בשם תוס' רי"ד - אמה נקנית בשטר}
ג/ז דברי סופרים (רזין) דף לו ע"ד {מל"מ בשם ר"ת}
ג/ז הד משה עמ' 10 {מל"מ בשם רי"ד - אב הנותן את בתו במתנה}
ג/ז הערות ר"ג ציננער לתוס' רא"ש קידושין יד ע"ב הערה מה
ג/ז הר המלך ח"ד עמ' סב
ג/ז הרמב"ם והלכותיו
ג/ז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' קעא
ג/ז חזו"א על הרמב"ם {מל"מ}
ג/ז חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' נה {מל"מ}
ג/ז חי' ר' שמואל גיטין עמ' קסב {מל"מ}
ג/ז יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' סז
ג/ז כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתקצט
ג/ז כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תשיג
ג/ז מילי דקדושין עמ' צט
ג/ז מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קא ע"ב {מל"מ}
ג/ז מנחת חינוך ח"א עמ' רכב {מל"מ}, רכד, רל-רלא {מל"מ}
ג/ז מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' יז, יט, כט {מל"מ}
ג/ז מקורות לפסקי הרמב"ם {לו ולא לבן}
ג/ז משנת יעקב
ג/ז משנת ר' אהרן קדושין עמ' כו, קטז
ג/ז נוכח השלחן (לבטון) דף ז ע"ג
ג/ז נועם התלמוד קידושין עמ' צ-צא {מל"מ}
ג/ז פד"ר ח"ו עמ' 164 {מל"מ בשם ר"ת}
ג/ז שו"ת רשב"ש עמ' כא
ג/ז שעורי ר' שמואל קדושין עמ' קד, קח, קלז
ג/ז שערי יצחק (תשיז) עמ' קמח {מל"מ}
ג/ח אבנים יקרות עמ' רנג {מל"מ}
ג/ח אוצר פדיון הבן ח"א עמ' קצז {מל"מ}
ג/ח אוצרות הרמב"ם
ג/ח אוצרות יהושע עמ' קצג {מל"מ}
ג/ח אור המאיר (שפירא) סי' לב אות ב {אינו חוזר לשררתו}
ג/ח אור תורה (בלומ') דף מא ע"ג, מג ע"ב {הגהמ"י ומל"מ}, מג ע"ג, מד ע"א
ג/ח אמונת יהושע עמ' קמט {ע"ע כהן}
ג/ח אמר יוסף (אלקלעי) דף מד ע"ב {מל"מ}
ג/ח אמר יוסף (אלקלעי) דף קמד ע"ג {הגהמ"י}
ג/ח אשר למלך
ג/ח בית אהרן (כהן)
ג/ח בית אהרן (כהן, תשך) דף צז ע"א {מל"מ}
ג/ח בית אהרן וישראל גל' כב עמ' קלא {הגהמ"י}
ג/ח בית אפרים או"ח (תרמד) דף קה ע"ב, קו ע"א
ג/ח בית יעקב (טבשונסקי) סי' תכ סעיף יג {מל"מ}
ג/ח בית שערים יו"ד סי' שצג
ג/ח בכורי חיים ח"ד עמ' רלז {או"ש}
ג/ח בנין ציון (עטלינגר) ח"א סי' צ, ח"ב סי' קי
ג/ח ברור הלכה קדושין כא ע"ב ציון ד, מכות יג ע"א ציון ב
ג/ח ברכות שמים מכות פ"ב אות שפח
ג/ח ברכי יוסף או"ח דף כו ע"ג {מל"מ}, סי' קכח ס"ד בשיורי ברכה
ג/ח גור אריה (צרמון) דף ריט ע"ג
ג/ח גן שושנים ח"ב עמ' קצד
ג/ח דבר ציון (אליעזרוב) פרשת משפטים עמ' קיז {כר' יהודה}
ג/ח דברי ברוך ח"ב מאמר לה אות ה
ג/ח דברי יציב חו"מ עמ' רכג {ושב אל משפחתו}
ג/ח דברי ירמיהו קידושין עמ' צא
ג/ח דגל מחנה אפרים (לניאדו) או"ח סי' א סעיף יא עמ' ז
ג/ח הדרת מלך (זילברברג) דף לו ע"ד {הגהמ"י}
ג/ח היכל מלך
ג/ח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' שז
ג/ח חזקה רבה או"ח הלכה לט
ג/ח חי' הגאון אדר"ת עמ' קד {לחזקה שהיה בה}
ג/ח חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' עט {מל"מ}
ג/ח טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' תעח
ג/ח ימין המלך עמ' קיט
ג/ח יסודי ישורון ח"ב עמ' רלא-רלב {הגהמ"י}
ג/ח כלי שרת סי' ע
ג/ח כתב סופר או"ח סי' טו ד"ה והלום {הגה"מ}
ג/ח כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תשיג
ג/ח לבושי מרדכי או"ח עמ' רד {מל"מ}
ג/ח להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' פו {הגהמ"י, מל"מ}
ג/ח מאור החיים עמ' עו {הגהמ"י}
ג/ח מאור הקודש זבחים עמ' עג {או"ש}
ג/ח מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' קצג-קצד {או"ש}
ג/ח מבשר טוב - משפט גרות עמ' סה
ג/ח מגילת ספר לאוין דף קס ע"ד
ג/ח מגן גבורים (או"ח) סי' קכח ס"ק לה
ג/ח מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' קנז
ג/ח מוריה גל' רה עמ' עו, גל' ריג עמ' סד
ג/ח מילי דמרדכי
ג/ח מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קג ע"ד, קו ע"ב
ג/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' שלא-שלב
ג/ח מנחת מאיר דף לא ע"א
ג/ח מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' יג {מל"מ}
ג/ח מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' שפחה איסורה מהתורה או מדרבנן
ג/ח משא יד ח"א עמ' ריד {מל"מ - כהן בעל מום}
ג/ח משאת מרדכי מכות עמ' פח
ג/ח משכנות הרועים (אלחאיק) מע' א אות צו (ד"ה זאת אשיב) {הגהמ"י - ראיה מב"ק כ}
ג/ח משנת יעקב
ג/ח נוכח השלחן (הכהן) עמ' רמז
ג/ח נועם ח"י עמ' קי
ג/ח נר מצוה (ואלק) מצוות דף טו ע"ג, טז ע"א {מל"מ - כהן יכול למחול}
ג/ח נשאל דוד או"ח עמ' ח
ג/ח נתיבות מרדכי קדושין עמ' תנו {הגהמ"י}
ג/ח נתיבי ים קדושין עמ' קכו {מל"מ}
ג/ח ספרי דבי רב ח"ג עמ' שד
ג/ח סתירת זקנים - הלכה עמ' רסח {הגהמ"י}
ג/ח עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' רסה {או"ש}
ג/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רמד-רמה
ג/ח עץ חיים (אבלסון) עמ' ת
ג/ח פאר אהרן עמ' רג {מל"מ}
ג/ח פרשת השבוע (תשעב) ח"ה עמ' 129
ג/ח צרור הכסף (גטיניו)
ג/ח קובץ השמיטה עמ' תרט
ג/ח ראשית בכורים דף כה
ג/ח שאגת אריה החדשות דף נו ע"ב
ג/ח שו"ת מהר"ם שיק יו"ד סי' ריח {מל"מ}
ג/ח שו"ת ר"י אבן עזרא עמ' עז
ג/ח שובע שמחות עמ' קלב {מל"מ}
ג/ח שולי הגליון עמ' קפד
ג/ח שושנת העמקים (תאומים) עמ' נח
ג/ח שלמי שמחה ח"א עמ' רמט {או"ש}
ג/ח שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' רנ-רנא
ג/ח שמוש חכמים ב עמ' לו
ג/ח שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' קטז {מל"מ}
ג/ח שערי זיו ח"ג דף פא ע"ב {או"ש}
ג/ח שעת הכושר דף א ע"ג {מל"מ}
ג/ח תהלה לדוד (מן) או"ח סי' ה
ג/ח תהלה לדוד (מן) קדשים סי' יג ס"ק יב, יד, טו {הגמ"י ומשל"מ}
ג/ט אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קל {מל"מ}
ג/ט אגודות אזוב מדברי דף פז ע"ד
ג/ט אגודות אזוב מדברי חו"מ סי' יד {ולא בנו}
ג/ט אהל חייא עמ' תלה
ג/ט אוצרות יהושע עמ' יג
ג/ט אור תורה (בלומ') דף מה ע"ב {מל"מ}
ג/ט אידנו עמ' 123, 124
ג/ט אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' קעז
ג/ט אנצי"ת ע' אין עושין הע' 1, 8, 10, 13, 55, 56, ע' בית דין הע' 348
ג/ט ארעא דרבנן (תשעט) עמ' יט
ג/ט ארעא דרבנן סי' ב {אין רוצעין}
ג/ט אשל חיים ח"ב עמ' קעז, שט-שי {חבילות}
ג/ט בדבר מלך חט"ז עמ' פב {שני עבדים}
ג/ט בית אהרן (כהן)
ג/ט בית אהרן (צוקרמן) עמ' תב {בגופה של אוזן}
ג/ט בית אפרים או"ח (תרמד) דף קה ע"ב, קו ע"א
ג/ט בית ישחק {מצוות חבילות}
ג/ט בית שערים יו"ד סי' שצב-שצג
ג/ט ביתאל ח"ב דף לט ע"א
ג/ט בנין שאול עמ' קסד
ג/ט בנין שלמה (רבינ') סי' לח {שלוחו}
ג/ט ברור הלכה סוטה ח ע"א ציון ז {שני עבדים}
ג/ט ברור הלכה קדושין כא ע"ב ציון ג
ג/ט ברכת הזמן עמ' תקסד, תקסז
ג/ט בתי כנסיות - בית האסופים דף יז ע"ג {מל"מ}
ג/ט בתים לבדים עמ' תא
ג/ט גדולי שמואל כתובות דף לב
ג/ט גזע ישי דף כט ע"א {מצוות חבילות}, לב ע"ג {מצוות חבילות}
ג/ט גליוני הגר"ש עמ' קה {בגופה} [בגמרא וברש"י הגירסה "בגובה"]
ג/ט גשר יהושע עמ' 85 ,230
ג/ט דברות משה קדושין סי' לג הערה מו
ג/ט דברי אברהם (שדמי) ח"א עמ' קל
ג/ט דברי שאול שמות עמ' רלד
ג/ט דור רביעי ח"א סי' יט אות ב
ג/ט הר המלך ח"ד עמ' סב
ג/ט הרמב"ם ומכילתא דרשב"י סי' יג, יז
ג/ט ויאמר יעקב (גרוס) עמ' ט בהגהה {שלוחו}
ג/ט זכור לאברהם (אביגדור) דף קנד ע"ב {שליח ברציעה}
ג/ט זכר שמואל קדושין סי' מא ס"ק א
ג/ט זכרון שלמה (ורנר) עמ' קלט {שני עבדים לשני בעלים נרצעים בבת אחת}
ג/ט חדושים ובאורים (גרי') שבועות דף ד ע"ב {כללי ופרטי}
ג/ט חוט המשולש - ברכי יוסף דף כו ע"א {אוזן ימנית - דין שמאל בדיעבד}
ג/ט חזו"א על הרמב"ם
ג/ט חי' חתם סופר [חי' סוגיות סו"ס חי' גיטין, נ"י תשכה, עמ' קעה] {מצוות חבילות}
ג/ט חי' יחיאל דף יג ע"א
ג/ט חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' לח, מ
ג/ט חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ג דף יב {מל"מ}
ג/ט טירת כסף דף קט ע"ב {במרצע}
ג/ט יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"א עמ' כו {מל"מ}
ג/ט יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' פג {מל"מ}
ג/ט ידיו של משה דף קפג ע"א {מל"מ}
ג/ט יוסף חי
ג/ט כבוד מלכים (מרגליות) {מל"מ}
ג/ט כנה"ג [עצמות יוסף דף נב ע"ג]
ג/ט כפי אהרן (זס') תנינא עמ' לב, תליתאה עמ' צב
ג/ט כרם יעקב עמ' קמה
ג/ט כתבים (זסלנסקי) ח"ב עמ' פט
ג/ט כתר המלך (גם בתוך פ"ב ה"ז)
ג/ט לב מבין {ריבויי ומיעוטי}
ג/ט לבושי מרדכי או"ח עמ' קסח, ח"ד עמ' קסו
ג/ט להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' קלח-קלט
ג/ט מגילת ספר לאוין דף קס ע"ד
ג/ט מדה טובה ח"ד עמ' 17
ג/ט מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' כג
ג/ט מהרי"ט אלגזי פ"ו אות נב או"ק ה {מל"מ}
ג/ט מוריה גל' קג עמ' עד {חבילות חבילות}
ג/ט מחנה יוסף סוטה עמ' נא {מצוות חבילות}
ג/ט מחשבת הקודש ח"א דף מח ע"ג, נא ע"ב
ג/ט מילי דקדושין עמ' צח {לסוף שש - רציעה אחרי שש}
ג/ט מלאכת מחשבת עמ' רח
ג/ט מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קה ע"א-ע"ג
ג/ט מנחת חיים (שוויד) ח"ג עמ' פו, רכג
ג/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' שמ
ג/ט מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' רנח
ג/ט מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' יב {רמב"ם}, ח"ג עמ' יב {מל"מ}
ג/ט מערכות חיים עמ' קיא
ג/ט מעשה רק"ם (קורייאט) דף יד ע"ג
ג/ט מקוה ישראל (נג'ארה) עמ' 386
ג/ט מקורות לפסקי הרמב"ם {שלשה}
ג/ט מר קשישא עמ' צ
ג/ט מרבה חיים סי' א אות ז
ג/ט משא יד ח"א עמ' רצג-רצד {רק האמירה צ"ל בפני ב"ד}
ג/ט משאת משה (חברוני) פסחים סי' קמו עמ' 450 {שני עבדים}
ג/ט משנת יהודה ח"א פכ"ט הי"ב
ג/ט משנת יעקב
ג/ט משנת משה קידושין עמ' פה {מזוזה עומדת}, ריא
ג/ט נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' קכח
ג/ט נוכח השלחן (הכהן) עמ' רמז
ג/ט נחלת הלויים (הורוביץ) עמ' קג {פסק כרבי}
ג/ט ניר לדוד
ג/ט נר מצוה (ואלק) מצוות דף י ע"א {אין רוצעים שנים כאחד}
ג/ט נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' תמג {שתיים כאחת}
ג/ט ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תקי, תקיב
ג/ט סופר המלך ח"ב עמ' שסד
ג/ט סיני ק עמ' תקסח {מל"מ}
ג/ט ספרי דבי רב ח"ג עמ' שד
ג/ט עטרת זקנים דף ה ע"ב {מצוות חבילות}
ג/ט עיוני הלכות ח"א עמ' מה
ג/ט ענפי ארז (זי') דף מו ע"ב
ג/ט צבי תפארת סי' פב {שניים כאחד}
ג/ט צידה ברוך פ' נשא
ג/ט צלח רכב עמ' רטו
ג/ט צרור הכסף (גטיניו) {כרשינה, מתכת}
ג/ט קהלות יעקב קדושין יט ב
ג/ט קול דודי (תשף)
ג/ט קול דודי סוטה סי' קצד
ג/ט קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' סב {לח"מ ומל"מ}
ג/ט קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' מז {שני עבדים}
ג/ט קרבן אשה דף פט ע"א {לח"מ}
ג/ט רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' קס {מל"מ}
ג/ט רלב"ג שמות פכ"א תועלת א עמ' רד, פסוק ד עמ' קצב-קצג
ג/ט שארית יהודה (ינוביץ) יו"ד סי' יח
ג/ט שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' קצ {מל"מ - ריטב"א על כופו"כ}
ג/ט שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' קצב
ג/ט שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קטו
ג/ט שופריה דיעקב (סקווירא) גל' א עמ' קסב {רציעה ע"י ב"ד}
ג/ט שושנת העמקים (תאומים) עמ' נח {מל"מ}
ג/ט שלל דוד דף כו ע"ד {מל"מ}
ג/ט שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' שסב
ג/ט שמע אברהם סי' ז דף כא ע"א {מל"מ}
ג/ט שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' יב
ג/ט שעורי ר' שמואל קדושין עמ' רלב
ג/ט תועפת ראם (גטיניו) דף לא ע"ד, מא {מל"מ}
ג/י אהל חייא עמ' שפח
ג/י אלומות יוסף (תשנ) עמ' קצד {שנשאר שו"פ}
ג/י אמרי שפר (סגל) עמ' קג
ג/י ברור הלכה קדושין כב ע"א ציון ג
ג/י דברות משה מועד ח"א עמ' שז {כיצד כגון שנשאר מן היום שוה פרוטה}
ג/י דברות משה קדושין סי' לג הערה לא, נ
ג/י הגיון יצחק דף נא ע"א
ג/י חי' הגרז"ס נשים עמ' שפו
ג/י חי' הריצ"ד
ג/י חלקת יואב החדש תשובות סי' צג {פחות משו"פ}
ג/י חקרי הלכות (שומיאץ) דף מב ע"ג {לח"מ}
ג/י ימין המלך עמ' קיח
ג/י מילי דמרדכי
ג/י מנחת חינוך ח"א עמ' כה, רכד
ג/י מעיני המים
ג/י משא יד ח"א עמ' רצג-רצד
ג/י נועם ח"י עמ' שכז [חמדת משה סי' ד]
ג/י ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תקיא
ג/י ספרי דבי רב ח"ג עמ' שא
ג/י עצמות יוסף קידושין דף כב (עמ' קכ)
ג/י פני משה (שלז')
ג/י פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' תמו
ג/י רני ושמחי דף פד ע"ב {מל"מ}
ג/יא אגרות משה או"ח ח"ג סי' מד {מל"מ, שני בתים}
ג/יא אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' שעט
ג/יא אור הישר [אור הישר קדושין כב ע"א]
ג/יא אמר יוסף (אלקלעי) לעיל הל' ח {מל"מ - חיגר}
ג/יא אמרי בינה (אש) דף נא ע"ד {מל"מ - שני בתים}
ג/יא ביתאל ח"ב דף לט ע"א
ג/יא בנין שלמה (רבינ') סי' לח
ג/יא ברור הלכה קדושין כב ע"א ציון ד
ג/יא ברית הלוי השלם
ג/יא ברכי יוסף או"ח דף קסט ע"ב {מל"מ}, סי' תקפו סי"ג {מל"מ}
ג/יא גט מקושר (אלגזי) דף עה ע"א {מל"מ}
ג/יא גט מקושר (אלגזי) עמ' קנה
ג/יא דקה מן הדקה דף כב ע"ב {מל"מ}
ג/יא הרמב"ם ומכילתא דרשב"י סי' יב
ג/יא חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' שפד {מל"מ}
ג/יא כנה"ג
ג/יא לבושי מרדכי אהע"ז עמ' קנג {מל"מ}
ג/יא להעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' קלח {האדון אוהבו}
ג/יא מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' קמא
ג/יא מילי דמרדכי
ג/יא מנחת חינוך ח"א עמ' רכד, רלב
ג/יא מנחת מאיר דף פד ע"ג
ג/יא מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' כח, ח"ג עמ' שי {מל"מ}
ג/יא מנחת פתים (כץ) עמ' שסז
ג/יא משא יד ח"א עמ' רצד {בתיקו אינו נרצע}
ג/יא משמר הלוי עמ' פא
ג/יא משנת חיים ויקרא עמ' שיא
ג/יא משנת חיים יומא עמ' רצז
ג/יא משנת משה קידושין עמ' פד
ג/יא נגד מלכים (כלפון) סי' יח {מל"מ - אדון עם שתי נשים}
ג/יא ספרי דבי רב ח"ג עמ' שב {מל"מ}
ג/יא עין חיים ח"ב עמ' קעט
ג/יא פני משה (שלז')
ג/יא פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' תלד
ג/יא צהר גל' ד עמ' 51
ג/יא קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון תורה עמ' לג {מל"מ}
ג/יא קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' קמד-קמה {מל"מ}
ג/יא שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קמח
ג/יא שלל דוד {מל"מ}
ג/יא שמע אברהם דף עז ע"ב-ע"ג {מל"מ, שני בתים}
ג/יא שפתי שושנים (גם בהשמטות) {מל"מ}
ג/יא תתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תנז {מל"מ}
ג/יב אבני החושן סי' פו סעיף ג
ג/יב אהל חייא עמ' שעא, שעג, שעה
ג/יב אולם המשפט סי' פו סעיף ב
ג/יב אור הישר [לח"מ הל' מלוה פ"ב ה"ו, אורים ותומים - תומים סי' פו ס"ק ג, מלבי"ם פ' משפטים סי' יב]
ג/יב אור ליהודה קדושין עמ' קסו {מל"מ}
ג/יב אסיפת יהודה (הלוי) פרשת משפטים {מוכר עצמו אין מעניקים לו}
ג/יב אפיקי מגינים קידושין סי' כח
ג/יב ארזא דבי רב קידושין עמ' מה {מוכר עצמו אין מעניקים לו}
ג/יב ארחות ימים עמ' יג
ג/יב אשר למלך כאן, ועמ' לו
ג/יב בית אהרן וישראל גל' לא עמ' לח
ג/יב בית לוי (קאפשטיין) דף יא ע"ג {אין מעניקין לו}
ג/יב ביתאל ח"ב דף לט ע"ב
ג/יב בכורי חיים ח"ד עמ' קטו
ג/יב בני משה (מאג'אר) דף פה ע"ד {מל"מ}
ג/יב ברוך אומר חו"מ עמ' קיג
ג/יב ברור הלכה קדושין יד ע"ב ציון ח, טז ע"ב ציון ב
ג/יב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ו עמ' שי
ג/יב גדולי שמואל קידושין דף יד ע"ב
ג/יב גוילין נצולין עמ' קסה
ג/יב גור אריה שמות פ' כא הע' 231
ג/יב גינת המלך עמ' מא
ג/יב גליוני הגר"ש עמ' קה [עי' שו"ת הרשב"א ח"א סי' קלז]
ג/יב גן שושנים ח"ב עמ' קעג {מוכר עצמו אין מעניקים לו}
ג/יב דבר שאול תמורה סי' סה אות כו
ג/יב דברות אליהו ח"ד עמ' ר-רא {מוכר עצמו אין מעניקים לו}
ג/יב דברות משה קדושין סי' כג הערה יט, סי' כו ענף א
ג/יב דברי ירוחם סי' יג
ג/יב דברי ישכר דוב (ליפשיץ-הלברשטאם) פרשת משפטים עמ' ס {מוכר עצמו אין רבו מוסר לו שפחה}
ג/יב דיני עבודה במשה"ע עמ' 644
ג/יב דרשות הצל"ח השלם עמ' תלג
ג/יב הגות והלכה עמ' 211
ג/יב הרמב"ם כמחנך עמ' 212
ג/יב זבח שלמה ח"א עמ' קמז {מל"מ}
ג/יב זכר אליהו עמ' רנה-רנו
ג/יב זכרון מנחם (מיארה)
ג/יב חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' יז אות א = לקוטי שיחות חי"ט עמ' 153
ג/יב חוקת עולם עמ' 264 {רוצעים ומעניקים רק אם מכרוהו ב"ד}
ג/יב חי' הגר"ח החדש עמ' רצד {מוכר עצמו אין מעניקין לו}
ג/יב חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' קי
ג/יב חי' יחיאל דף יג ע"ב
ג/יב חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' נו
ג/יב חי' משנה פסחים עמ' קלו {מוכר עצמו אין מעניקים}
ג/יב ישועות יעקב נשים עמ' תרפד
ג/יב ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רסט
ג/יב לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' נז אות א-ו {לח"מ}
ג/יב מבוא למשנה תורה עמ' 231
ג/יב מהלכי משפט ח"ד עמ' 377
ג/יב מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' קנא
ג/יב מזכרת חיים עמ' קיג, קכו
ג/יב מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' רסט
ג/יב מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קב ע"ב {מל"מ}
ג/יב מנחת חינוך ח"א עמ' רכו, ח"ג עמ' רמז
ג/יב מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' ב
ג/יב מעיל שמואל (פלורנטין)
ג/יב מעליות חי"ב עמ' 12-15
ג/יב מצודת בן ציון דף לז ע"א-ע"ב {מוכר עצמו אין מעניקים לו}
ג/יב מצות ראיה עמ' קעח
ג/יב מציאות קטן סי' רט
ג/יב משא יד ח"א עמ' רצא {מל"מ}, רצב
ג/יב משאת משה (חברוני) מוסר (תשלו) עמ' קלג {מוכר עצמו לא נרצע}
ג/יב משבצות זהב (עמרם, תריא) סי' סב
ג/יב משך חכמה דברים פט"ו פס' טו {מוכר עצמו אינו נרצע}
ג/יב משנת יעקב
ג/יב משנת ר' אהרן קדושין עמ' קיז
ג/יב משפט כהן עמ' קלח ע"א
ג/יב נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' תסו
ג/יב נחלת יעקב (קמינצקי) סי' כב {מל"מ}
ג/יב נטעי שושנה עמ' קנא, קנד {מוכר עצמו אין מעניקים לו}
ג/יב נר דוד ח"א עמ' רלב {מל"מ}
ג/יב נר יצחק (ריף) עמ' לג, לה, לז {אין מעניקים}
ג/יב נתיבות מרדכי קדושין עמ' ר, רב, תנח
ג/יב ס' התרומות עמ' תתשעט
ג/יב ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תקח
ג/יב סיני ק עמ' תשכב
ג/יב ספרי דבי רב ח"ג עמ' רצו
ג/יב עבודת הגרשוני עמ' כז
ג/יב על גדות ים התלמוד עמ' 143
ג/יב עמק הלכה (בוימל) עמ' סט
ג/יב ענפי ארז (גורביץ) הל' עבדים עמ' כג
ג/יב פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' רנה
ג/יב פרי אהרן (פסין) עמ' 129
ג/יב צרור החיים (חייקא)
ג/יב רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קנח
ג/יב שאל האיש דף עח ע"ג, עט ע"ב {אין מעניקין}
ג/יב שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' מג
ג/יב שולי הגליון עמ' קפה
ג/יב שלל דוד {מל"מ}
ג/יב שם יוסף (מועטי)
ג/יב שמחת יו"ט (אלגזי) דף רל ע"ג, סי' פב אות א
ג/יב שעורי ר' שמואל קדושין עמ' קיא
ג/יב שער המלך ח"ב עמ' תטו-תטז
ג/יב שער יהודה
ג/יב שערי זיו ח"א דף קנג ע"ב
ג/יב שערי טהר ח"ח סי' צז אות ה, סי' צט אות א (רפג ע"א) {מוכר עצמו אסור בשפחה}
ג/יב תולדות ההלכה ח"ג עמ' 304
ג/יב תולדות יצחק (שור) דף יז ע"א {אין מעניקים}
ג/יב תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' תקכד
ג/יג אנצי"ת ע' אמה העבריה הע' 123
ג/יג באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' שסו
ג/יג בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' צב {מל"מ}
ג/יג דברי ירמיהו קידושין עמ' ע
ג/יג דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' צ, רטו {מל"מ}
ג/יג הערות ר"א דינין לריטב"א קדושין טז ע"א הערה 504 {מל"מ}
ג/יג הרמב"ם והלכותיו
ג/יג הרמב"ם כמחנך עמ' 182, 212
ג/יג זבח שלמה ח"א עמ' קמו {מל"מ}
ג/יג חוקת עולם עמ' 264-265 {מעניקים לאשה}
ג/יג חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' קי
ג/יג חידושין על התורה לרבנו תם עמ' צא
ג/יג ידבר שלום ח"ב עמ' קכט
ג/יג מנחת מאיר דף פב ע"ג, פג ע"א, פה ע"ד
ג/יג מצודת בן ציון דף לז ע"ג
ג/יג משנת יעקב כאן
ג/יג משנת יעקב קנין עמ' שמג {או"ש}
ג/יג משנת משה קידושין עמ' סב
ג/יג נתיבות מרדכי קדושין עמ' תנו {או"ש}
ג/יג ספרי דבי רב ח"ג עמ' שו
ג/יג עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קלו
ג/יג עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קכג
ג/יג עין יצחק אהע"ז ח"א סי' יז {אין אמה נרצעת}
ג/יג שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' רו
ג/יג שלל דוד {מל"מ}
ג/יג שם יוסף (אליקים)
ג/יג שער המלך ח"ב עמ' תטו {מל"מ}
ג/יד אביר יוסף עמ' תלא
ג/יד אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קל
ג/יד אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 316
ג/יד אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ג/יד אבן מלוכה (רביע)
ג/יד אגודות אזוב מדברי דף פז ע"ג
ג/יד אגודות אזוב מדברי חו"מ סי' יד {יוצא בגרעון כסף אין מעניקים לו}
ג/יד אהבת דוד (חיד"א, תשכז) עמ' צד-צה
ג/יד אהבת דוד (תקנט) דף נ ע"ב
ג/יד אהל חייא עמ' שצ {מל"מ}
ג/יד אהל שרה לאה עמ' תתטז {מל"מ}
ג/יד אהל תורה (קוק) עמ' צח
ג/יד אוצרות יהושע עמ' רה, תמה {מל"מ}
ג/יד אור הישר קדושין טז ע"ב
ג/יד אור ליהודה קדושין עמ' קסט
ג/יד אור עולם (שניאורסון) עמ' 460
ג/יד איים בים ב"ב פ"א סי' כז אות ט {מל"מ}
ג/יד אלומת עלומים סי' א דף ז ע"א {לאו הניתק לעשה}
ג/יד אמר יוסף (אלקלעי) {שלשים סלע}
ג/יד אמרי בינה (אוירבך) - או"ח סי' א ד"ה והשאגת
ג/יד אמרי חן (לוונברג) ח"ה עמ' עב {מל"מ - כשיש גם לאו}
ג/יד אמת ליעקב נשים עמ' קסב {השמיט יוצא בשטר}
ג/יד אנצי"ת ע' אמה העבריה הע' 94
ג/יד אסיפת יהודה (הלוי) פרשת משפטים {יוצא בגרעון כסף אין מעניקים לו}
ג/יד אפיקי מגינים קידושין סי' לב
ג/יד אפר קדשים עמ' קע {מל"מ}
ג/יד ארזא דבי רב קידושין עמ' מה
ג/יד ארצות החיים סי' ח ארץ יהודה אות ב עמ' קמז {לא לוקה}
ג/יד אש תמיד עמ' תקצז
ג/יד אשד הנחלים (נחמולי) דף כג ע"ד {מל"מ}
ג/יד אשדות הפסגה ח"א דף קיז ע"ב {מל"מ}
ג/יד באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תקעז {מל"מ}
ג/יד בד קודש (פוברסקי) ח"א דף כה ע"ג, ח"ה עמ' צא
ג/יד בית אהרן (כהן)
ג/יד בית אהרן וישראל גל' לג עמ' כג-כד, גל' עב עמ' נו, נח, ס-סא {מל"מ}
ג/יד בית אהרן וישראל גל' קכו עמ' ה {מל"מ}
ג/יד בית זבול ח"ג סי' כח {ניתק לעשה}
ג/יד ביתאל ח"ב דף לט ע"ב
ג/יד בנין שאול עמ' קפו
ג/יד בקע לגלגלת דף כד ע"ג
ג/יד ברור הלכה קדושין טז ע"ב ציון ב, יז ע"א ציון ד, ה
ג/יד ברית הלוי השלם {מל"מ}
ג/יד ברכי יוסף יו"ד סי' רמח אות א {מל"מ}
ג/יד ברכת אריאל ח"ב עמ' קנ {השמיט יוצא בשטר}
ג/יד ברכת שאול עמ' שסז
ג/יד גדולי שמואל קידושין דף יד ע"ב {מל"מ}
ג/יד גינת המלך עמ' מג
ג/יד גן שושנים ח"ב עמ' קעא-קעג
ג/יד דברות משה קדושין סי' לג הערה יד, הבבות עמ' שפב
ג/יד דברי ירוחם סי' יג {כספים}
ג/יד דברים אחדים (תקנח) דרוש כב דף קיח ע"ב = מהד' תשמו עמ' תכא {מל"מ - ירידה לנכסים בהענקה}
ג/יד דברים אחדים (תשמו) עמ' תכא {מל"מ - ירידה לנכסים}
ג/יד דולה ומשקה פסח עמ' תמא
ג/יד דיני עבודה במשה"ע עמ' 651
ג/יד דרושי ר"מ מאימראן ח"ב עמ' מו
ג/יד הורה גבר (תקסב) דף לה ע"ג
ג/יד הורה גבר (תשסג) עמ' קמא {כ"מ ומל"מ}
ג/יד המוסר והמשפט בישראל פ"ז אות ה {מל"מ}
ג/יד הערות ר"א סופר למאירי קידושין טו ע"א (עמ' 99) הערה 2
ג/יד הר המלך ח"ד עמ' סב
ג/יד וגר זאב עמ' קצ {מל"מ - בנים לכה"ג}
ג/יד זאת ליעקב קידושין עמ' שמד, שפב
ג/יד זבח שלמה ח"ד עמ' קיד
ג/יד זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' פא {דיברה תורה כלשון בני אדם}
ג/יד זכרון ליהודה סי' ט אות כה
ג/יד זכרון שמואל עמ' רסה {מל"מ}
ג/יד חד וחלק ח"א דף א ע"א
ג/יד חי' הגר"ח ב"מ עמ' רמז
ג/יד חי' הגר"ח החדש עמ' רצד {צאן גורן ויקב}
ג/יד חי' עזיאל
ג/יד חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' שכו {מל"מ}
ג/יד חי' ר' שמואל גיטין עמ' עט {מל"מ}, ב"ב עמ' נט, סא, סד, קנ {מל"מ}
ג/יד חנא וחסדא ח"ג דף מד ע"ב {מל"מ}
ג/יד חסד לאברהם (תאומים) מהדו"ק יו"ד סי' מה {מל"מ - כפייה על הענקה, שדר"נ}
ג/יד יד בנימין ר"ה עמ' נז {מל"מ - השכר על טוב הלב}
ג/יד יד ישראל ח"ב {כפייה}
ג/יד יד שלמה (עזרא) דף ט ע"ד {מל"מ}
ג/יד ידבר שלום ח"ב עמ' קכט
ג/יד יוסף אומץ דף ע ע"ג {מל"מ}
ג/יד יחי ראובן (אונג') עמ' סה
ג/יד ימין המלך עמ' קכ
ג/יד יסודי הצדקה עמ' 216, 520
ג/יד יעיר אזן דף ל ע"ב-ע"ג {פסק כר"י}
ג/יד יקר הערך דף כא ע"ג, כח ע"ב
ג/יד יראה ואהבה עמ' סט {מל"מ - מתן השכר על "לא ירע לבבך"}, פד
ג/יד כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תרנ {מל"מ}
ג/יד כללי המצוות (תאומים) עמ' קמ {מל"מ}
ג/יד כנה"ג {ברכה על הענקה}
ג/יד כתר תורה (תשסז) עמ' סז {מל"מ}
ג/יד לב אריה (בראד) חולין קמא ע"ב {מל"מ}
ג/יד למודי ה' (תקמז) דף מד ע"ב {מל"מ - כפייה}
ג/יד למודי ה' (תשפא) עמ' רנ-רנא {מל"מ}
ג/יד מאורי אש השלם עמ' ריג
ג/יד מגילת ספר לאוין דף קסז ע"ב, קסט ע"ב
ג/יד מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' שטו
ג/יד מוסר המקרא והתלמוד עמ' קכט
ג/יד מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קעט {מל"מ}
ג/יד מזבח חדש דף כט ע"ד
ג/יד מחנה יהודה (אשכנזי) דף צ ע"ד, צא ע"א {מל"מ}
ג/יד מחנה יוסף שבת עמ' קצ
ג/יד מטה יוסף (צלר) ב"ב פ"א עמ' רסה {מל"מ}
ג/יד מילי דמרדכי
ג/יד מכתבי תורה (אלתר, תשכז) עמ' כז {מל"מ}
ג/יד מנחת בכורים (מיוחס) דף כא ע"א {מל"מ}
ג/יד מנחת חינוך ח"א עמ' קפד {מל"מ}, רכב, ח"ג עמ' יד {כ"מ}, רמה {מל"מ}, רמז-רמח
ג/יד מנחת יהודה (בוים) דף קכח ע"ד {מל"מ - לקיים את העשה}, קכט ע"ג, קל ע"ג {מל"מ}
ג/יד מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' רנג, תקיג
ג/יד מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תקמב {מל"מ}, ח"ב עמ' טז {מל"מ ד"ה אחד היוצא}, כז {מל"מ}
ג/יד מנחת שלמה (לוין) עמ' רמא {מל"מ - מקשה על חולין קמא, הרי מ"ע שאין שכרה בצדה אין ב"ד מוזהרים עליה}
ג/יד מעיני התורה ח"א עמ' קפד
ג/יד מעשה רק"ם (קורייאט) דף ח ע"ד {הענקה}
ג/יד מצות ראיה עמ' מא {ניתק לעשה}
ג/יד מקנת כסף עמ' לט, מא
ג/יד משמרת חיים ח"ב עמ' קט {מל"מ}
ג/יד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' טו
ג/יד משנת חיים דברים עמ' קמט
ג/יד משנת חיים שמות עמ' עא, קט
ג/יד משנת יעקב
ג/יד משפטי דרבנן עמ' יז-יח, כג
ג/יד משק ביתי סי' קסד (עא ע"ב), סי' תח (קצו ע"א) {כ"מ}
ג/יד נוה צדק {דברה תורה כלב"א}
ג/יד נועם חכ"ה עמ' קכב
ג/יד נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' רסב, ח"ג עמ' תסז {מל"מ}
ג/יד נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' ט אות ד {מל"מ}
ג/יד נחלת יעקב (קמינצקי) סי' כב {כספים}
ג/יד נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א ח"ב פרק מד פסוק ו
ג/יד נר יצחק (ריף) עמ' לג
ג/יד נר מצוה (ואלק) מצוות דף קיח ע"ב {שליחת ע"ע בלי הענקה - לאו הניתק לעשה}
ג/יד נתיבות מרדכי קדושין עמ' רב, תס-תסא
ג/יד נתיבי ים קדושין עמ' קב
ג/יד נתן פריו מקואות עמ' יז
ג/יד ס' השבי"ט עמ' ז
ג/יד סיומי המסכתות עמ' 229 {מל"מ}
ג/יד ספרי דבי רב ח"ג עמ' רצד-רצה, רצז, ש
ג/יד עמק הלכה (בוימל) עמ' עא
ג/יד ענפי ארז (גורביץ) הל' עבדים עמ' כח
ג/יד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רמג
ג/יד פאת ים (מאיו) דף קג ע"ג {מל"מ}
ג/יד פד"ר ח"ג עמ' 287 {מדין צדקה}, חי"ח עמ' 347 {מל"מ}
ג/יד פרפרת משה ח"ב עמ' שנט
ג/יד צבי תפארת סי' נה {מל"מ}
ג/יד צדקת יוסף עמ' קכח
ג/יד צפנת פענח שמות עמ' יא, קא
ג/יד קובץ ביאורים (שפירא) מהדו"ת [עי' מש"כ בהל' מתנ"ע פ"ז ה"ב]
ג/יד רווחא שמעתתא ח"א עמ' קמה, ח"ב עמ' פה
ג/יד רוח חיים (חיד"א, תשנ) עמ' י {מל"מ}
ג/יד רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שסג
ג/יד שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' נ-נא, נד, סא {מל"מ - כפייה על צדקה}, רסג {מל"מ - כפייה להעניק}
ג/יד שדה הארץ ח"ג דף צב ע"א
ג/יד שובע שמחות עמ' צה, צז
ג/יד שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ג עמ' רג {מל"מ}
ג/יד שופריה דיעקב (מערך) דף כב
ג/יד שיח ערב קידושין עמ' קב, קה-קו
ג/יד שם אריה, הוספות סי' ג {מל"מ}
ג/יד שם יוסף (מועטי) ח"א דף לח ע"ב {מל"מ}
ג/יד שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' רמו
ג/יד שמחת יו"ט (אלגזי) סי' פב אות ב
ג/יד שנות חיים (אויסאיבל) רבית סי' יח ענף ב ס"ק ג {מל"מ}
ג/יד שני אליהו דף נג ע"ד {מל"מ - כפייה}
ג/יד שעורי ר' שמואל גיטין עמ' רפה {מל"מ}, קדושין עמ' קיג-קיד, קנ, קנז, קע-קעה
ג/יד שער המלך ח"א עמ' תצט {מל"מ}
ג/יד שער יוסף דף א ע"ג {מל"מ}
ג/יד שערי זיו ח"א דף קנד ע"א
ג/יד שערי טהר ח"ו סי' סט אות א, ח"ח סי' לג אות יא, סי' צז אות ה
ג/יד שערי טהר ח"ו סי' סט אות ב דף קצג ע"ב {מל"מ}
ג/יד תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' כו ס"ק יז {מל"מ}
ג/יד תורה מציון שנה ח חוב' א סי' א
ג/יד תורת המצוה דף מב ע"ג {מל"מ}
ג/יד תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' תקסא
ג/יד תנופת זהב עמ' 281 {ניתק לעשה}
ג/יד תפארת ציון (קואינקה) עמ' פ
ג/טו אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קכט
ג/טו אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 316
ג/טו אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ג/טו אבני החושן סי' פו סעיף ג {שעה"מ}
ג/טו אהל חייא עמ' שע, שעה-שעו, שפז-שפט
ג/טו אוצמפה"ת ב"מ יב ע"ב ח"א הע' 3 {מל"מ}, 46-47 {מל"מ}
ג/טו אוצרות יהושע עמ' רד
ג/טו אור הישר [כסא דהרסנא על בשמים ראש סי' צג]
ג/טו אור השמש (פולייב) סי' פז = אורח מישרים סי' קצט {ברח ופגע בו יובל}
ג/טו אור שמח גניבה פ"ג הי"ד {לא לבעל חובו}
ג/טו אורח מישרים סי' קצז {בעל חוב}
ג/טו אוריין תליתאי (תאומים) סי' קמא {מל"מ}
ג/טו אמרי דוד (שליסל) דף לז ע"א-ע"ב, פ ע"ב
ג/טו אנצי"ת ע' אמה העבריה הע' 90, 95
ג/טו אפיקי מגינים קידושין סי' כח
ג/טו באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' שסו
ג/טו בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' צא-צב, צד-צה
ג/טו ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' מ
ג/טו ביצחק יקרא (תשע) סי' עה ד"ה ודרשינן {מל"מ}
ג/טו בית אהרן (כהן)
ג/טו ביתאל ח"ב דף לט ע"ב, מב ע"א {מל"מ}
ג/טו ברור הלכה כתובות מו ע"ב ציון ב פסקה א {מל"מ}
ג/טו ברור הלכה קדושין טו ע"א ציון ד, טז ע"ב ציון ג, יז ע"א ציון א
ג/טו ברכת ראובן דף עד ע"א {מל"מ}
ג/טו גבול יהודה (אשכנזי) חי' כתובות דף ה ע"ב {מל"מ}
ג/טו גדולי שמואל קידושין דף יד ע"ב, טז ע"א
ג/טו גילת שלום דף יז ע"ב {ולא לבעל חובו}
ג/טו דברי אליהו (חזן) ח"ג עמ' ג-ז
ג/טו דברי יחזקאל (מישור) עמ' שפו
ג/טו דברי ירוחם סי' יג
ג/טו דברי ירמיהו קידושין עמ' עח
ג/טו דורש משפט עמ' שצה
ג/טו דרך ישרה ח"ב עמ' קנו
ג/טו דרש אברהם ח"א דף קצא ע"ב
ג/טו הוד יוסף עמ' צז {מל"מ}
ג/טו הערות ר"א סופר למאירי קידושין טו ע"א (עמ' 99) הערה 1
ג/טו זאת ליעקב קידושין עמ' שמד
ג/טו זכרון שמואל עמ' רסה
ג/טו חזו"א אהע"ז סי' קמח לדף טו (ב"ק סי' טו ס"ק יט)
ג/טו חזו"א על הרמב"ם
ג/טו חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' קי
ג/טו חנא וחסדא ח"ג דף ד ע"ד, ה ע"ב, קמ ע"ד {מל"מ}
ג/טו חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 87
ג/טו חק לישראל נזיקין עמ' 102
ג/טו יד המלך (פלומבו) {מציאתה}
ג/טו יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' סז-סח
ג/טו יחי ראובן (אונג') עמ' מו {מל"מ}, מט
ג/טו ימין המלך עמ' קכ
ג/טו לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' יח אות ח, סי' נז אות א-ו
ג/טו לבוש מרדכי נשים (תשעה) כתובות סי' ח אות ג {כ"מ ומל"מ}
ג/טו מגיני שלמה עמ' שלב {מל"מ}
ג/טו מהלכי משפט ח"ד עמ' 377
ג/טו מזכרת חיים עמ' קיד
ג/טו מטה אפרים ח"ב
ג/טו מילי דמרדכי
ג/טו מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' רנב {מל"מ}
ג/טו מנחת בכורים (מיוחס) דף יח ע"ד, יט ע"ב
ג/טו מנחת חינוך ח"א עמ' ריח, ח"ג עמ' רמז-רמח
ג/טו מנחת מאיר דף פד ע"ג {מל"מ}
ג/טו מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' כה-כו {מל"מ}
ג/טו מצודת בן ציון דף לז ע"א-ע"ב {בע"ח לא גובה מהענקה}
ג/טו מקנת כסף עמ' לב, לח, מד, סב
ג/טו משך חכמה דברים פט"ו פס' יז
ג/טו משנת יעקב
ג/טו נחלת יצחק קידושין סי' ט עמ' סו {מל"מ ד"ה ודע}
ג/טו נטעי שושנה עמ' קנד-קנה {בע"ח לא גובה}
ג/טו נר יצחק (ארדיט) עמ' קלג-קלד
ג/טו נר יצחק (ריף) עמ' לו
ג/טו נתיבות מרדכי קדושין עמ' ר, רג, תנח, תסא
ג/טו נתיבי ים קדושין עמ' צה {מל"מ}
ג/טו ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תקד {לח"מ}
ג/טו סודו של המשפט העברי עמ' 832
ג/טו צהר הבית עמ' כח
ג/טו שבי בנימין דף לה ע"א {מל"מ}
ג/טו שיח ערב קידושין עמ' קז {מל"מ
ג/טו שירת דוד יבמות-קידושין עמ' שמ
ג/טו שמחת יו"ט (אלגזי) דף רל ע"ג
ג/טו שנות חיים (אויסאיבל) רבית סי' יח ענף ב ס"ק ג {אין אדם מוריש}
ג/טו שנתון המשפט העברי ח"כ עמ' 79, 93, 94
ג/טו שעורי הגרד"ש ב"ק הערה 51
ג/טו שעורי ר' שמואל קדושין עמ' קיג-קיד, קכה, קנד-קנה, קנח
ג/טו שער המלך ח"ב עמ' תטו
ג/טו שערי זיו ח"א דף קנג ע"ב, קנז ע"ג, קנח ע"א
ג/טו שערי חיים (שמולביץ) קידושין עמ' קח, קיא
ג/טו שערי טהר ח"ו סי' סט אות ב, ח"ח סי' צז אות ה
ג/טו תולדות יצחק (שור) דף יז ע"א
ג/טו תורת כהן ח"ב דף מט ע"ד
ג/טו תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' תקסג


ד/839 הלכות עבדים פרק ד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ד/רה"פ משפטי שמואל
ד/רה"פ ערוך השלחן העתיד זרעים סי' מז-מח
ד/רה"פ פי' ר"י קאפח
ד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ד/רה"פ קובץ באורים (שפירא)
ד/רה"פ קרית מלך
ד/רה"פ רמב"ם לעם
ד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ד/א אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' צב {מל"מ}
ד/א אבני נזר אהע"ז סי' תכה אות א {מל"מ}
ד/א אגרות משה אהע"ז ח"א סי' קסב {מל"מ}
ד/א אהל חייא עמ' קפא {מל"מ}
ד/א אהל משה (הורוביץ) ח"א קידושין ד ע"א {מל"מ}
ד/א אוצמפה"ת ב"מ טו ע"ב הע' 75 {מל"מ}
ד/א אור הישר [אור גדול סי' ו דף נא ע"א]
ד/א אור עולם (בלומנפלד) דף נז ע"ד {מל"מ}
ד/א אנצי"ת ע' אילונית הע' 77, 81, 84, ע' אמה העבריה הע' 3-4, 8, 10
ד/א בית אהרן (צוקרמן) עמ' שיא, שטו {מל"מ}
ד/א בית אהרן וישראל גל' סו עמ' עג {מל"מ}
ד/א ביתאל ח"ב דף מ ע"א
ד/א בכורי חיים ח"ה עמ' קכח
ד/א בני סמיכי
ד/א ברור הלכה יבמות פ ע"א ציון ג פרק א {מל"מ}
ד/א ברור הלכה קדושין ד ע"א ציון ו
ד/א ברכת ראובן דף עה ע"ד {מל"מ}
ד/א ברכת שמעון (שניאורסון) על התורה - על אוה"ח עמ' קפט-קצ {מל"מ}
ד/א גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף עא ע"ב {מל"מ}
ד/א דברות משה ב"ק ח"ב סי' ס ענף ב {מל"מ}
ד/א דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' ריב {מל"מ}
ד/א דודאי משה עמ' עב {מל"מ}
ד/א דרכי שלום (מרגונטו) פרשת ויצא דף כו ע"א {מל"מ}
ד/א הון יוסף דף צה {מל"מ}
ד/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' קעא
ד/א זכרון שלמה (קליין) עמ' קב, קז {מל"מ}
ד/א חוקת עולם עמ' 264 {רק קטנה נמכרה ע"י אביה}, 265
ד/א חי' הגרנ"ט סי' צד {מל"מ}
ד/א חי' מהר"ם שיק נדה עמ' עז {מל"מ}
ד/א חי' צמח צדק (חב"ד) ב"מ עמ' קכה
ד/א חי' ר' שמואל יבמות עמ' קטז-קיח {מל"מ}
ד/א חנא וחסדא ח"ב דף קעב ע"ב {מל"מ}, ח"ג דף כג ע"ג, כד ע"ב {מל"מ}
ד/א חסדי דוד ח"ג עמ' נז, קכב {מל"מ}
ד/א יקר הערך דף קטז ע"ב ואילך {מל"מ}
ד/א ישא מדברותיך קדושין עמ' ריא {מל"מ}
ד/א להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קפ {גנב}
ד/א מאורות נתן (הורוביץ) דף נד ע"א {מל"מ}
ד/א מגדל עז עמ' תרלב
ד/א מטה אפרים ח"ב הל' נערה פ"א ה"ט
ד/א מילי דקדושין עמ' קא {מל"מ ד"ה אף הקטנה}
ד/א מלאכת שלמה דף נג ע"ג (רשום פ"א)
ד/א מנוחת משה דף קכה ע"ב {מל"מ}
ד/א מנחת הבוקר ב"מ טו ע"ב (ד"ה ועפי"ד) {מל"מ - מקדש ערוה שאינה אחותו}
ד/א מנחת חיים (אמסלם) ח"ב עמ' קמג
ד/א מנחת חינוך ח"א עמ' ריז, רכה, רכט, רצט, ח"ג עמ' שנג
ד/א מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' כד {מל"מ}, קכו
ד/א מערכות חיים עמ' צט
ד/א משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' קפז {כ"מ}
ד/א משנה לחם (תשסח) על קדושין ד ע"ב {מל"מ}
ד/א משנת יעקב נשים ח"א עמ' יד-טו, לח
ד/א משנת יעקב קנין עמ' שנו-שנח
ד/א נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' רעג {מל"מ}
ד/א נתיבות מרדכי קדושין עמ' לה, לז-לט, שסז, תקלח
ד/א נתיבות שלום (למפרט) (רשום הל' ג) {מל"מ - איילונית}
ד/א סיני ק עמ' תשכד
ד/א עטרת מרדכי (שפלטר, תשעב) אות קלו
ד/א על גדות ים התלמוד עמ' 148
ד/א ענפי ארז (גורביץ) הל' עבדים עמ' יח
ד/א פנת יקרת (תשנד) סי' צב
ד/א פנת יקרת (תשעא) עמ' שצז
ד/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' צט אות ב
ד/א קובץ ביאורים (שפירא) מהדו"ת
ד/א קונטרסי שעורים כתובות קונ' יב אות טז עמ' רכט
ד/א קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' רכב
ד/א ראש לראובני סי' כג (בסופו) {ע"מ שלא לייעד}
ד/א רביד הזהב (אברך) דף ס ע"ג {מל"מ}
ד/א רביד הזהב (אברך) סי' לט אות ח {מל"מ בשם מהר"ח אלגזי}
ד/א שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף סב ע"א-ע"ב, סז ע"א-ע"ב, סח ע"ב
ד/א שביבי אור קדושין סי' כ אות ב {מל"מ}
ד/א שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קמט, קנב
ד/א שו"ת מהר"ם מינץ (מאובן) סי' כה (ד"ה ומה) {מל"מ}
ד/א שובע שמחות עמ' יט {מל"מ}
ד/א שירת דוד יבמות-קידושין עמ' רמ {מל"מ}
ד/א שעורי ר' שמואל קדושין עמ' לד {מל"מ}
ד/א שער המלך ח"א עמ' שכב, שכג, שמ, ח"ב עמ' תי {כולם - מל"מ}
ד/א שער יהודה הל' זכיה פ"ו ה"כ {מל"מ - מוכר בתו נערה האם המעות מתנה}
ד/א שערי זיו ח"א דף קט ע"א {מל"מ}
ד/א שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' קעה {מל"מ - בספק}
ד/א שערי טהר ח"ח סי' לג אות ח
ד/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 410
ד/א תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' שסא
ד/א תורת ציון עמ' 181 {מל"מ}
ד/ב אבן האזל (גם בהשמטות, סוף הל' מלוה דף צב ע"ב)
ד/ב אהלי חיים עמ' קצה
ד/ב אור צהיר הל' תפילין פ"י ה"ב {איסור למכור בתו}
ד/ב אידנו עמ' 123 {אהא"ז}
ד/ב אמרי דוד (שליסל) דף לח ע"א
ד/ב אמרי כהן (וארשאוויאק) פרשת משפטים עמ' קכג {לח"מ}
ד/ב אנצי"ת ע' אב (א) הע' 82, ע' אמה העבריה הע' 47, 49, 145, 149
ד/ב בית אהרן (כהן)
ד/ב ביתאל ח"ב דף מ ע"ב
ד/ב בני בנימין (אדר"ת) הל' תפילין פ"י ה"ב {לא נשאר לו כלום}
ד/ב בני יוסף (טנוג'י) לקוטי הרא"ם פרשת משפטים דף לד ע"ד {כ"מ}
ד/ב ברור הלכה קדושין יח ע"א ציון ה
ד/ב ברכת אליהו (עמאר) משפטים מאמר יג
ד/ב דברות משה קדושין סי' יט ענף א, סי' כג הערה לט
ד/ב דברי ירמיהו קידושין עמ' עה
ד/ב דברי סופרים (רזין) דף לו ע"ג-ע"ד, לז ע"א-ע"ב {מל"מ בשם ר' ישעיה - כמי הולך הדין שכופים את הקרובים לפדות} וע"ג {מל"מ בשם ר' ישעיה - לרבי קרוב מתמעט ממצות פדייה אבל יכול לפדות}
ד/ב דברי תורה (תאומים) דף ו ע"ב
ד/ב העמק שאלה שאלתא ה ס"ק ג {לא נשאר לו כלום}
ד/ב הר המלך ח"ד עמ' סב
ד/ב חדושים ובאורים (גרי') קדושין סי' ו ס"ק ה
ד/ב חזו"א על הרמב"ם {מל"מ}
ד/ב חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' שכד
ד/ב חכם צבי (תשעה) ח"ב סי' קא, קב אות ט
ד/ב חסדי דוד ח"ז עמ' תקסו
ד/ב יקר הערך דף קכד ע"ד {כ"מ}
ד/ב כבוד מלכים (מרגליות) {כ"מ}
ד/ב מגדל עז עמ' תרלב
ד/ב מילי דמרדכי
ד/ב מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קא ע"ב
ד/ב מנחת חינוך ח"א עמ' רכב, רכד {מל"מ}, רכז {מל"מ}, רלא
ד/ב מנחת מאיר דף פג ע"א {מל"מ}
ד/ב מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' יז, יט {מל"מ}, כא {מל"מ}, כט
ד/ב מעיני המים
ד/ב מעשה הבא בעבירה עמ' 81
ד/ב מקורות לפסקי הרמב"ם {העני, כסות שעליו}
ד/ב מקנת כסף עמ' סז
ד/ב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' כא {אבק שביעית}
ד/ב משנת ר' אהרן קדושין עמ' קמב {אהא"ז}
ד/ב נר מצוה (ואלק) מצוות דף סג ע"ב
ד/ב נתיבי ים קדושין עמ' קטז
ד/ב שאילת יעבץ ח"א סי' א-ב
ד/ב שו"ת ר"י מילר עמ' כג
ד/ב שובע שמחות עמ' קז
ד/ב שלל דוד {לח"מ}
ד/ב שם דרך שמות עמ' קסז
ד/ב שעורי ר' שמואל קדושין עמ' קל, ריב {מל"מ}
ד/ב שער יהודה {כופים לפדותה}
ד/ב שערי זיו ח"א דף קנג ע"ב
ד/ב תחומין חי"א עמ' 400
ד/ג אבני נזר אהע"ז סי' שצ אות א
ד/ג אהל חייא עמ' שלא, שלג-שלד, שנח, שסז
ד/ג אהלי חיים עמ' קצו
ד/ג אור חדש (בלומ') דף צד ע"א-ע"ד
ד/ג אמר יוסף (אלקלעי) דף מה ע"ג {מל"מ}
ד/ג אמרי דוד (שליסל) דף לח ע"א
ד/ג אנצי"ת ע' אמה העבריה הע' 61, 65, 66, 70, 78-79, ע' גרעון הע' 13
ד/ג ארזא דבי רב קידושין עמ' לו-לז {מל"מ}
ד/ג אשר למלך
ד/ג באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' ריב
ד/ג בית אביגדור
ד/ג בית אהרן (כהן)
ד/ג בית אהרן וישראל גל' צו עמ' לח {אב כותבו}
ד/ג בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ד/ג ביתאל ח"ב דף מ ע"ג
ד/ג בני יוסף (טנוג'י) דף נג ע"ב
ד/ג ברור הלכה קדושין יב ע"א ציון א, טז ע"א ציון א
ד/ג דברות משה קדושין סי' יט ענף א, סי' כד ענף א, ב"ב ח"ב סי' נ ענף ו
ד/ג דברי יחזקאל (תרצה) דף קכא ע"א
ד/ג דברי ירמיהו קידושין עמ' נד
ד/ג דברי סופרים (רזין) דף לא ע"ד, לב ע"א-ע"ב וע"ד, לג ע"ב
ד/ג הארת ירוחם קדושין ח"ב דף קכג ע"ג
ד/ג המאיר לארץ [שו"ת הרדב"ז ח"ו סי' עב]
ד/ג הערות רש"ב ורנר על יקר תפארת עמ' קח הערה 2 {אין נקנית בפרוטה}
ד/ג הר המלך ח"ז עמ' רנד, שד
ד/ג זאת ליעקב קידושין עמ' שיב
ד/ג זכר שמואל קדושין סי' ד ס"ק ב, סי' יד ס"ק ב {מל"מ}
ד/ג זרע יצחק (לומברוזו) [עי' עצמות יוסף]
ד/ג חדושים שסו"ס קהלת רבתי עם ענף יוסף (וילנא תקצד) דף עג ע"א
ד/ג חזו"א אהע"ז סי' קמח לדף יב {אין נקנית בפרוטה}
ד/ג חזו"א על הרמב"ם {מל"מ}
ד/ג חזון יחזקאל קידושין פ"א ה"ג
ד/ג חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' נד-נה, נח-נט
ד/ג חי' מהרי"ט מהדו"ת (נדפס אחרי דף מ) קידושין יד ע"ב (ד"ה מוכר)
ד/ג חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' שכא, ח"ב עמ' שכ-שכא
ד/ג חי' ר' שמואל גיטין עמ' קז
ד/ג חיי אברהם (צציק) עמ' צה-צו
ד/ג חכמת גרשון עמ' תיד
ד/ג יד יהודה (אשכנזי) דף סה ע"ד, סו ע"ד
ד/ג יוסף חי
ד/ג כנה"ג [עי' תוי"ט]
ד/ג לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' ע
ד/ג מגן שאול (קצנ') עמ' רטו
ד/ג מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' קמח
ד/ג מוריה גל' רג עמ' כד-כה {מל"מ}
ד/ג מזבח חדש דף לט ע"א
ד/ג מנחת חינוך ח"א עמ' ריט, רל-רלא, רלז, ח"ב עמ' תקלה
ד/ג מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' טז {מל"מ}, יח
ד/ג מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' י אות ג, ה]
ד/ג מקנת כסף עמ' ו
ד/ג מרחשת ח"ב סי' כז אות ה
ד/ג משאת המלך ח"ב סי' קס {מל"מ, בכסף}
ד/ג משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' קפט-קצא
ד/ג משנת יעקב
ד/ג משנת ר' אהרן גיטין עמ' קמ {מל"מ}, קדושין עמ' פ-פא, קיא, קיד, קמ
ד/ג נועם התלמוד קידושין עמ' צג
ד/ג נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' נז אות ד
ד/ג נתיבי ים קדושין עמ' קכ
ד/ג ענפי ארז (גורביץ) הל' עבדים עמ' יג
ד/ג פני משה (שלז')
ד/ג צדקה לחיים (תשסח) עמ' יא
ד/ג צרור החיים {בכסף}
ד/ג קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' קה {מל"מ}
ד/ג קהלת יעקב תוספת דרבנן מע' ז אות קיט (לה ע"ד במהד' האשכנזית) {מל"מ בשם ירושלמי}
ד/ג קובץ ביאורים (שפירא) מהדו"ת
ד/ג קונטרסי שעורים קדושין שעור יח אות ג
ד/ג שדה הארץ ח"ג דף צ ע"א
ד/ג שובע שמחות קידושין יד ע"ב (ד"ה והנה) {בעבד די בפרוטה}, עמ' פ {מל"מ}
ד/ג שלל דוד {פרוטה}
ד/ג שמוש חכמים ב עמ' לו
ד/ג שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' רפב
ד/ג שעורי ר' שמואל קדושין עמ' לד-לה, קי
ד/ג שערי זיו ח"א דף קנג ע"ב {מל"מ}
ד/ג שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' קיג
ד/ג שערי יצחק (תשיז) עמ' קמח
ד/ג תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תתו
ד/ג תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' תא
ד/ג תשובות יהודה דף יא ע"ג {כ"מ - פרוטה}, יב ע"א
ד/ג תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' תרטז
ד/ד אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 317
ד/ד אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ד/ד אגודות אזוב מדברי דף פז ע"א וע"ג
ד/ד אגודות אזוב מדברי חו"מ סי' יד
ד/ד אהל חייא עמ' שעט
ד/ד אנצי"ת ע' אמה העבריה הע' 99-100, 102, 104, 107, 108, ע' גט שחרור הע' 18, ע' גרעון הע' 2, 3
ד/ד אפיקי מגינים קידושין סי' כט-ל, לב
ד/ד באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' ריב
ד/ד באר לחי ראי
ד/ד בד קודש (פוברסקי) ח"א דף כה ע"ד
ד/ד בית אהרן (כהן)
ד/ד בית אהרן וישראל גל' כד עמ' מא
ד/ד בית אהרן וישראל גל' צו עמ' לא, לז {כעבד, כנרצע}, מא {מל"מ}
ד/ד בית הלוי ח"א סי' כד עמ' קג
ד/ד ברור הלכה קדושין טז ע"א ציון ג
ד/ד ברית עולם (ולר) סי' עז אות א
ד/ד ברכת אריאל ח"ב עמ' קנ
ד/ד ברכת ראובן דף עב ע"ב
ד/ד גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קסז {יוצאת ביובל}
ד/ד דבר משה (רוזמרין) קידושין טז ע"א אות רטו
ד/ד דברי אליהו (חזן) ח"ג עמ' כט
ד/ד דברי ירמיהו קידושין עמ' פד
ד/ד הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' סד
ד/ד חזון יחזקאל קידושין פ"א ה"א
ד/ד חזקה רבה חו"מ ח"ג עמ' 213
ד/ד חי' ר' שמואל גיטין עמ' קסג-קסד
ד/ד ידבר שלום ח"ב עמ' קכט
ד/ד מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' של
ד/ד מנחת חינוך ח"א עמ' רלא
ד/ד מצעדי גבר קדושין סי' טו אות ה
ד/ד משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' קפז
ד/ד משנת יעקב כאן
ד/ד משנת יעקב קנין עמ' שמז, שנט {או"ש}
ד/ד משנת ר' אהרן קדושין עמ' קכו
ד/ד ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תעב {כ"מ}
ד/ד עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' קפא
ד/ד עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תרצו
ד/ד פחד יצחק (זס') עמ' נג
ד/ד פני משה (שלז')
ד/ד שדה הארץ ח"ג דף פה ע"ג
ד/ד שעורי ר' שמואל קדושין עמ' קה, קלח
ד/ד שערי טהר ח"ח סי' לג אות י, סי' צז אות ג
ד/ד תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף כ ע"ג
ד/ד תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' שצח
ד/ה אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' צד {או"ש}
ד/ה אור עולם (בלומנפלד) דף פח ע"ג
ד/ה אור שמח {איילונית}
ד/ה אמת ליעקב נשים עמ' ז {כשמואל}
ד/ה אנצי"ת ע' אילונית הע' 77, ע' אמה העבריה הע' 108, 109, 113-114, 116, ע' בוגרת הע' 68א {כ"מ}
ד/ה ארזא דבי רב קידושין עמ' מט {או"ש}
ד/ה אריה ליש עמ' קכח {או"ש}
ד/ה בית אהרן וישראל גל' צו עמ' לא {בלא כסף}, לז {או"ש}, מ {בלא כסף}
ד/ה בית שערים ח"ג סי' נה {כ"מ, מל"מ}
ד/ה ברור הלכה קדושין ד ע"א ציון ו
ד/ה גדולי שמואל כתובות דף מא, מב, מג, גיטין דף מג ע"ב, ב"ק דף פז {או"ש}
ד/ה גליוני הגר"ש עמ' קה {מל"מ}
ד/ה הארת ירוחם קדושין ח"ב דף נח ע"ב
ד/ה הערות רמ"י בלוי לפירוש ר' יונתן קידושין יד ע"ב הערות 54-55
ד/ה הרמב"ם והלכותיו
ד/ה וישאל שאול אהע"ז סי' ס
ד/ה זכר יהודה עמ' רצז
ד/ה חידושין על התורה לרבנו תם עמ' צד
ד/ה לקוטים (פיינברג) עמ' מג
ד/ה מטה אפרים ח"ב {מיתת האדון}
ד/ה מילי דמרדכי
ד/ה מילי דקדושין עמ' קד {או"ש}
ד/ה מנחת חינוך ח"א עמ' רלב
ד/ה משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' קפז-קפח
ד/ה נשמת חיים (תשסח) חו"מ ענינים סי' פא עמ' קלד
ד/ה נתיבות מרדכי קדושין עמ' לט, רה {או"ש}, תסד {או"ש}
ד/ה עורה שחר דף כט ע"ב {מל"מ}
ד/ה קובץ ביאורים (שפירא) מהדו"ת
ד/ה שביבי אור קדושין סי' כא אות ב {או"ש}
ד/ה שעורי עיון התלמוד ב"מ שעור מז {או"ש}
ד/ה תכריך מרדכי סי' ז עמ' מח {או"ש}
ד/ו אנצי"ת ע' אמה העבריה הע' 97
ד/ו בית ירוחם
ד/ו ביתאל ח"ב דף מא ע"א
ד/ו בשמן רענן ח"ב עמ' קלז
ד/ו דברי סופרים (רזין) דף לט ע"ב וע"ד {אינו יוצא בראשי אברים}
ד/ו דרכי שלום (מרגונטו) דף קטו ע"ג
ד/ו המעין תשרי תשפ עמ' 46 {כ"מ - אע"פ שלא מצאתי כן בפירוש - היא גמרא ערוכה בקידושין כ' ע"א 'ת"ר אם בגפו יבא בגפו יצא כו' אמר רבא לומר שאינו יוצא בראשי איברים' כו'}
ד/ו הערות ר"א סופר למאירי קידושין עמ' 117 הערה 11
ד/ו הרמב"ם ומכילתא דרשב"י סי' עז
ד/ו חיים שנים ישלם עמ' לט-מ
ד/ו כבוד מלכים (מרגליות) {כ"מ}
ד/ו מגדל חננאל {"תנא ושייר" כשיש מנין}
ד/ו מטה אפרים ח"ב
ד/ו משאת המלך ח"ד סי' תנג
ד/ו עין יהודה עמ' קלב {אמה קונה עמה בששה דרכים - השמיט ייעוד}
ד/ו שירת דוד יבמות-קידושין עמ' שמה
ד/ו שערי ישר שער ז פט"ז אות ב
ד/ו תועפת ראם (גטיניו) דף מא ע"ב
ד/ו תורה תמימה שמות פ' כא אות כז
ד/ו תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' שו
ד/ז אבן האזל (גם בהשמטות, אחרי הל' עבדים דף קיא ע"ד, וסוף הל' מלוה דף צב ע"ב)
ד/ז אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 318
ד/ז אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ד/ז אבן שלמה (ניימן) עמ' צח
ד/ז אגודות אזוב מדברי דף פז ע"א
ד/ז אגודות אזוב מדברי חו"מ סי' יד
ד/ז אהל חייא עמ' קפז, שלג, תטו, תל, תשעה, תשפד
ד/ז אור עולם (בלומנפלד) דף נב ע"א {אינו נוהג בה מנהג שפחות} וע"ב-ע"ג {האב מייעד עבור הבן}
ד/ז אידנו עמ' 124
ד/ז איים בים קידושין פ"א סי' כח אות א
ד/ז אמרי אמת (אלתר) לקוטים דף צג ע"ד {השמיט "הרי את מיועדת"}
ד/ז אמרי דוד (שליסל) דף לז ע"ג
ד/ז אפיקי מגינים קידושין סי' לג
ד/ז ארזא דבי רב קידושין עמ' יז
ד/ז אשר למלך
ד/ז באר מרים ח"א הל' מלכים פ"ד ה"ד אות ג עמ' קסח-קסט
ד/ז בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף כו ע"א
ד/ז בדבר מלך חי"ז עמ' שטז {כיצד מצות יעוד אומר לה בפני שנים הרי את מקודשת לי, הרי את מאורסת לי, הרי את לי לאשה וכו' ואינו צריך ליתן לה כלום שמעות הראשונות לקידושיו ניתנו}
ד/ז בית אהרן (כהן)
ד/ז בית אהרן וישראל גל' צו עמ' לז {לא מייעד לבנו}
ד/ז בית יצחק (חבר) ח"ב דף לב ע"ג {הרי את מקודשת}
ד/ז בית מאיר (תשע) סי' כט ס"ה עמ' רלח
ד/ז בית מאיר השלם סי' כט ס"ה עמ' לב
ד/ז ברור הלכה קדושין יח ע"ב ציון ב, יט ע"א ציון ד, יט ע"ב ציון א
ד/ז ברכת אריאל ח"ב עמ' קח {לח"מ}, קט, קמג {מעות ראשונות לקידושין ניתנו}
ד/ז ברכת ראש סי' סו עמ' רמט
ד/ז ברכת שלמה אהע"ז עמ' ג {אבן האזל}, ד
ד/ז ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' שלז {לח"מ}
ד/ז גבורות יצחק עמ' קעד
ד/ז גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' ר
ד/ז גוילין נצולין עמ' קעא
ד/ז גור אריה יהודה (תשעח) עמ' ריט
ד/ז גור אריה שמות פ' כא הע' 374
ד/ז גט מקושר (אלגזי) דף נג ע"א
ד/ז גט מקושר (אלגזי) עמ' ריד {שתים כאחת}
ד/ז גינת ורדים (תאומים) עמ' קיח
ד/ז דברות משה קדושין ח"א סי' יט הערה לט
ד/ז דברות צבי חי"א סי' יז אות יג
ד/ז דברי אליהו (חזן) ח"ג עמ' ז-לד
ד/ז דברי אליהו (ניימנץ) דף ט ע"ד, י ע"ב
ד/ז דברי יחזקאל (מישור) עמ' שפט
ד/ז דברי יחזקאל (תרצה) דף קכה ע"ד
ד/ז דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' קנט
ד/ז דברי סופרים (רזין) דף מ ע"ב {מעות ראשונות לקדושין ניתנו}
ד/ז דברי שאול ויקרא עמ' קטו
ד/ז דרכי משה ח"ב שמעתתא ח פ' כד {בפני שנים}
ד/ז הגהות רימ"א {לח"מ}
ד/ז הערות ר"א סופר למאירי קידושין יז ע"ב הערה 19, ודף יט ע"ב עמ' 116 הערה 7 ועמ' 117 הערה 7
ד/ז הערות רש"ב ורנר ליקר תפארת עמ' סו הערה 1
ד/ז הר המלך ח"ה עמ' שנח-שס
ד/ז הרמב"ם ומכילתא דרשב"י סי' יח, צ
ד/ז וישאל שאול אהע"ז סי' ס
ד/ז זאת ליעקב קידושין עמ' תמב
ד/ז זכר שלמה (זינגרביץ) עמ' קלז
ד/ז חד וחלק ח"ב דף כח ע"א
ד/ז חדושים ובאורים (גרי') קדושין סי' ז ס"ק א
ד/ז חזון יחזקאל סוטה פ"ה ה"ג, קידושין פ"א ה"ג
ד/ז חזקה רבה חו"מ ח"ג עמ' 213
ד/ז חי' הגר"ח החדש עמ' רצז
ד/ז חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד קדושין יח ע"ב]
ד/ז חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' ע
ד/ז חכמת גרשון עמ' תיד-תטז
ד/ז טבעת החושן ח"ג עמ' כ, מלואי אבן ח"א עמ' קכו
ד/ז יד ישראל ח"ב הל' סוטה פ"ב ה"ג {קטן}
ד/ז ידבר שלום ח"ב עמ' קכט
ד/ז יוסף חי
ד/ז ימין המלך עמ' קכא
ד/ז יקח מצוות עמ' קצא
ד/ז כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתקטז
ד/ז כנה"ג [עצמות יוסף דף עט-פ]
ד/ז לב מרפא דף נ ע"ד
ד/ז לבוש מרדכי נשים (תשעה) גיטין סי' ב אות ב
ד/ז לחם חקי עמ' קלט, קמ
ד/ז לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 372
ד/ז מאור למלך קדושין עמ' קלד {אהע"ז}, קלה, קלו {אהא"ז}, קלח
ד/ז מגילת ספר לאוין דף צב ע"ב
ד/ז מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' קנב
ד/ז מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' קסט
ד/ז מטה אהרן (הלוי) דף רמג ע"ג {לח"מ}
ד/ז מילי דקדושין עמ' עט {מעות ראשונות לקדושין ניתנו}, קנט-קסא {הרי את מקודשת - יעוד הוא קידושין רגילים}
ד/ז מנחת חינוך ח"א עמ' רל, רלב, רלו
ד/ז מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' כח, לז
ד/ז מעליות חי"ב עמ' 7-11
ד/ז מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקעב (רח)]
ד/ז מצעדי גבר קדושין סי' טז אות ב
ד/ז מקנת כסף עמ' עח, פד, פו
ד/ז משא יד ח"א עמ' קג {מנהג אישות}, קד {עדים רק בשעת הקידושין}, קה {אהא"ז}, קו {יעדה לבנו - היא ארוסה}
ד/ז משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' נ, רכה
ד/ז משב יעקב ח"ב
ד/ז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' יא {בלן לרבים}
ד/ז משנת חיים קדושין עמ' קסג, קעד-קעו, קפ
ד/ז משנת יעקב
ד/ז משנת ר' אהרן קדושין עמ' עה, קלד
ד/ז משען המים דף סו ע"ג {יוצאת רק במיתת הבעל או בגט}
ד/ז נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"א סי' ז אות ה
ד/ז נר יצחק (ארדיט) עמ' קמו
ד/ז נתיב אברהם ח"ב עמ' קנ-קנא
ד/ז נתיבות מרדכי קדושין עמ' ריא, ריט, רכב, רכח, שפב, תע, תעט, תפב
ד/ז נתיבות שלום (למפרט) {לח"מ}
ד/ז נתיבות שמואל דף כט ע"ד
ד/ז סיני ק עמ' תשכד {כ"מ}
ד/ז עבודת הלוי עמ' קד
ד/ז עורה שחר דף כט ע"ג
ד/ז עטרה לראש (סוף תוס' רא"ש על קידושין) עמ' רכז
ד/ז עין חיים ח"א עמ' קמח {אין יעוד אלא בגדול}
ד/ז עין יהודה עמ' קלד {אף סמוך לשקיעה}
ד/ז עינים למשפט קידושין יז ע"ב (אחרי אות ו)
ד/ז על גדות ים התלמוד עמ' 147
ד/ז פני משה (שלז')
ד/ז צהר הבית עמ' קיב
ד/ז צמיחת גאולתנו עמ' רלד
ד/ז קובץ ביאורים (שפירא) מהדו"ת
ד/ז קונטרסי שעורים קדושין שעור יח אות ב-ג, ז
ד/ז רלב"ג שמות פכ"א תועלת ג עמ' רז
ד/ז רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' סח, עא
ד/ז שאגת אריה החדשות דף עג ע"ד
ד/ז שבט הלוי (ווזנר) ח"ה קונטרס המצוות סי' כב, ח"ו סי' ריא {שלא כריב"י}
ד/ז שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' מה
ד/ז שואל ומשיב מהדו"ד ח"א סי' מט (דף נז ע"א)
ד/ז שובע שמחות עמ' קמח
ד/ז שמחת החג דף י ע"ב, יג ע"א {מעות הראשונות לק"נ}
ד/ז שעורי הרב גיטין ח"א עמ' קלח
ד/ז שעורי ר' שמואל קדושין עמ' קפו-קפז
ד/ז שערי זיו ח"א דף קמג ע"ב, קנט ע"א {אהא"ז}
ד/ז שערי טהר ח"ה שער ב סי' כו אות ג, ח"ח סי' לג אות א-ב, ו, ט-יא, סי' צז אות ז
ד/ז שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 415, 422
ד/ז שפתי ראם דף מב ע"ב, מד ע"א, מו ע"ב {מעות ראשונות לקדושין ניתנו}
ד/ז שרשי הים [רא"ם פ' משפטים "או לבנו", שרשי הים אישות פ"ג די"א]
ד/ז תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' יח ס"ק ו, יג
ד/ז תורת אמת (תשסו) עמ' רפז
ד/ז תורת יצחק ח"ב עמ' רעא
ד/ז תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' תקנז, תקעז
ד/ז תכריך מרדכי סי' ח עמ' נג, נו
ד/ז תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קצא {מעות הראשונות לקידושין ניתנו}, קצג (קד) {מצוות יעוד היא מצות קידושין}, קצה (קי) {מעות הראשונות לקידושין ניתנו}
ד/ז תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' תריט {בנו גדול}
ד/ח אבני החושן סי' עב סעיף ב
ד/ח אהל חייא עמ' תי
ד/ח אהלי חיים עמ' קצז
ד/ח אור עולם (בלומנפלד) דף נב ע"א {מדעתה} וע"ג {מת האדון}, פח ע"א {מדעתה}
ד/ח אמרי שפר (סגל) עמ' קל-קלב {כ"מ - מדעתה}
ד/ח ארזא דבי רב קידושין עמ' נו {צריך את דעתה}
ד/ח אש תמיד עמ' שלט
ד/ח אשר למלך
ד/ח באר מרים ח"א הל' מלכים פ"ד ה"ד אות ג עמ' קסח-קסט
ד/ח בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף כו ע"א
ד/ח בית אהרן וישראל גל' צו עמ' לג {לא יכול למוכרה}, לז {בנו לא מייעד}
ד/ח ביתאל ח"ב דף מב ע"א
ד/ח ברור הלכה קדושין יט ע"א ציון ה
ד/ח ברכת אריאל ח"ב עמ' קמו {צריך את רצונה}
ד/ח גבורות יצחק עמ' קעה
ד/ח גוילין נצולין עמ' קסח
ד/ח גור אריה שמות פ' כא הע' 304
ד/ח גילת שלום דף יז ע"א {מדעתה}
ד/ח דברות משה קדושין סי' יט הערה לט, סי' כג הערה יט עמ' קפט {מדעתה}, סי' כט ענף ג, סי' לד הערה יח
ד/ח דברי אליהו (ניימנץ) דף י ע"ב {צריך להודיעה}
ד/ח דברי מלכיאל ח"א סי' צו אות ה {מדעתה}
ד/ח דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' קנח
ד/ח הרמב"ם ומכילתא דרשב"י סי' עח
ד/ח וישאל שאול אהע"ז סי' ס
ד/ח זאת ליעקב קידושין עמ' תלח
ד/ח זכרון זאב עמ' רעב
ד/ח חדושים ובאורים (גרי') קדושין סי' ז ס"ק א
ד/ח חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' ע-עב
ד/ח חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' סו
ד/ח ימין המלך {מדעתה}
ד/ח ישועות יעקב נשים עמ' יג, תרפא
ד/ח מאור למלך קדושין עמ' קלד, קלו
ד/ח מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' קנב
ד/ח מילי דקדושין עמ' ע-עא {יעוד מדעתה}
ד/ח מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קו ע"ג
ד/ח מנחת חינוך ח"א עמ' רלג, רלה
ד/ח מעליות חי"ב עמ' 7-11
ד/ח מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' יח אות ו]
ד/ח מצעדי גבר קדושין סי' ה ענף א אות ב, ד
ד/ח מראה אש ח"ב עמ' סג
ד/ח משא יד ח"א עמ' קו {מת האדון}
ד/ח משך חכמה דברים פט"ו פס' יז
ד/ח משנת ר' אהרן קדושין עמ' קכח-קכט, קלב
ד/ח נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' מו
ד/ח נתיבות שמואל דף ל ע"ג
ד/ח סיני ק עמ' תשכד {כ"מ}
ד/ח עין יהודה עמ' קלג {רק מדעתה}
ד/ח עמק המשפט ח"א עמ' שיט
ד/ח פני אברהם (פרלמן) דף סא ע"ד
ד/ח צהר הבית עמ' קיג
ד/ח קונטרסי שעורים קדושין שעור ז אות ג
ד/ח ראש לראובני סי' כג {מרצונה}
ד/ח רלב"ג שמות פכ"א עמ' קצט
ד/ח רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שכט
ד/ח שבט בנימין (פונט') דף לז ע"ב {מל"מ}
ד/ח שיח ערב קידושין עמ' כו
ד/ח שעורי הרב גיטין ח"א עמ' קלח
ד/ח שערי זיו ח"א דף קמא ע"ד
ד/ח שערי טהר ח"ח סי' לב, סי' לג אות א, ז, סי' צז אות א, ג
ד/ח שערי יצחק (תשיז) עמ' קנו
ד/ח שערי ישר שער ז פ' טז {מדעתה}
ד/ח תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' יח ס"ק ב, ז, י-יב
ד/ח תורת יצחק ח"ב עמ' רמח, רעה
ד/ח תורת ראשי הישיבות יבמות עמ' תפא
ד/ח תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' תיז
ד/ח תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' רפה
ד/ט אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' קצה
ד/ט אור שמח {מקום תחילת הל' י}
ד/ט אפיקי מגינים קידושין סי' לג
ד/ט בית אהרן (כהן)
ד/ט ברור הלכה קדושין יח ע"ב ציון ב
ד/ט ברכת אריאל ח"ב עמ' קמו {אירוסין עושה}
ד/ט גור אריה יהודה (תשעח) עמ' ריט
ד/ט הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קנה, רא
ד/ט הרמב"ם כמחנך עמ' 245
ד/ט חדושים ובאורים (גרי') קדושין סי' ז ס"ק א
ד/ט ידבר שלום ח"ב עמ' קמ
ד/ט לחם חקי עמ' קמא
ד/ט מנחת חינוך ח"א עמ' רלז
ד/ט מעיני המים
ד/ט מעליות חי"ב עמ' 7-11
ד/ט משנת משה ר"ה עמ' קמה, קידושין עמ' קמא
ד/ט נחלת יצחק כתובות סי' מה
ד/ט נחלת יצחק קידושין - קו"א לסי' י
ד/ט סיני ק עמ' תשכד {כ"מ}
ד/ט צפנת פענח שמות עמ' צט {צריכה גט}
ד/ט קובץ ביאורים (שפירא) מהדו"ת
ד/ט ראש לראובני סי' כג {ייעוד אירוסין}
ד/ט שערי זיו ח"א דף קסז ע"ג {חופה}
ד/ט שערי טהר ח"ח סי' לג אות א, סי' צז אות ז
ד/ט שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 415
ד/ט תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קצב {יעוד אירוסין עושה}, קצז (קכב) {יעוד אירוסין עושה, וצריך לישא אותה}
ד/י אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קכז
ד/י אהל חייא עמ' תז
ד/י אהל יעקב (מנשה) מע' כ אות ג דף נז ע"ב
ד/י אוצרות הרמב"ם
ד/י אור האורים סי' לא אות יז {א"א למוכרו}
ד/י אור המאיר (שפירא) סי' לב אות ט {א"א למכור}
ד/י אור עולם (בלומנפלד) דף פח ע"ב-ע"ד
ד/י אמרי דוד (שליסל) דף לח ע"ג-ע"ד
ד/י אמרי שפר (סגל) עמ' קח {למכור אמה}
ד/י אנצי"ת ע' אמה העבריה הע' 41, 43
ד/י אפיקי מגינים קידושין סי' לג
ד/י באר מרים ח"א הל' מלכים פ"ד ה"ד אות ג עמ' קע, ח"ב הל' מלכים פ"ו ה"א אות ב (עמ' קלב)
ד/י בדבר מלך חי"ז עמ' שמח {עבד עברי אינו יכול למוכרו וליתנו במתנה}
ד/י בית אהרן וישראל גל' לד עמ' יד {מוכר אמה שלא יעדה - השמיט שלוקה}
ד/י בית המדרש
ד/י בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' קצט
ד/י ביתאל ח"ב דף מא ע"ג
ד/י ברכת אריאל ח"ב עמ' קמח
ד/י גדולי שמואל כתובות דף נח {לח"מ}, סה, קידושין דף יד ע"ב, ב"ב דף יג ע"א, קלג ע"א
ד/י גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קסד
ד/י דברות אליהו ח"ב עמ' לד {לא עשה כלום}
ד/י דברות משה קדושין סי' כד ענף ב-ד
ד/י דברי אהרן עמ' קכג {למכרו לאחר}
ד/י דברי יחזקאל (מישור) עמ' רפ
ד/י דברי יחזקאל (תרצה) דף צב ע"א
ד/י דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' קנט
ד/י דברי סופרים (רזין) דף לה ע"ב {אדון לא יכול למוכרו לאחר}
ד/י דובב שפתי ישנים עמ' 80
ד/י דרכי אהרן ח"ב עמ' מג
ד/י דרכי צדק עמ' נט
ד/י הגיון יצחק דף נא ע"א
ד/י הלכה רבה ח"א עמ' 262
ד/י הרמב"ם ומכילתא דרשב"י סי' יד
ד/י התורה והמדינה ח"ג עמ' קסו
ד/י זאת ליעקב קידושין עמ' תלג
ד/י חדושים ובאורים (גרי') קדושין סי' ז ס"ק א
ד/י חי' הגר"ח החדש עמ' רצו-רצז
ד/י חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' עג
ד/י חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קנג
ד/י חנא וחסדא ח"ג דף כד ע"א
ד/י יגיעת ערב ב"ב ח"ב עמ' תקסח
ד/י יד דוד (קרלין) ח"ב דף מו ע"ב {למכור}
ד/י ידבר שלום ח"ב עמ' קלא
ד/י יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רמט
ד/י מגילת ספר לאוין דף צג ע"ב
ד/י מוסר המקרא והתלמוד עמ' קכז
ד/י מטה יוסף (צלר) ב"ב פ"א עמ' שפא
ד/י מילי דמרדכי
ד/י מלואי אבן - שו"ת עמ' קח
ד/י מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קו ע"ג, קז ע"ב, קכג ע"ד
ד/י מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' שלב
ד/י מנחת חינוך ח"א עמ' ריט, רכ, רכג-רכד, רלח, ח"ב עמ' תקכח, תקמ, ח"ג עמ' קכג
ד/י מנחת חינוך מצוה מב (דף סה ע"ב)
ד/י מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תקעא {כ"מ}, ח"ב עמ' לד, מא-מב
ד/י מעין החכמה עמ' לג
ד/י מעליות חי"ב עמ' 7-11
ד/י מעשה הבא בעבירה עמ' 65
ד/י מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' י אות ג, ה]
ד/י מקנת כסף עמ' מז, פ, פד
ד/י מראה איש ח"ב עמ' קמג, קמה
ד/י מראות הים עמ' שמז-שנא
ד/י משא יד ח"א עמ' ק {רדב"ז - מכירה לקרובים}
ד/י משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' ריז
ד/י משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' ו-ז {א"א למכרו}, כ {א"א למכור}, כא
ד/י משנת רבנו עמ' יז, קלא, קלד {מכירה}
ד/י משפטים ישרים (חסון) דף צח ע"ג
ד/י נודע ביהודה תנינא אהע"ז סי' מג
ד/י נר יצחק (ארדיט) עמ' קלה, קמז
ד/י נר מצוה (ואלק) מצוות דף ז ע"א-ע"ב, קכב ע"ג-ע"ד
ד/י נתיבות מרדכי קדושין עמ' רח, שע {כ"מ}
ד/י נתיבות שלום (למפרט) כאן, ועמ' קיד
ד/י נתיבות שמואל דף מ ע"ד {כ"מ}
ד/י נתיבי ים קדושין עמ' צ
ד/י ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תקיד
ד/י סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ד עמ' סא
ד/י סהמ"צ לרס"ג ח"ב דף קכו ע"ג
ד/י עולת שלמה (ליפשיץ) ח"ב סי' לז
ד/י עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' רסב {לא יכול למכור}
ד/י עמודי שלמה ח"ב עמ' רמג
ד/י ערך יעקב עמ' רע
ד/י קהלות יעקב קדושין ג ב, יז
ד/י קובץ ביאורים (שפירא) מהדו"ת
ד/י קול יהודה (גרשוני) עמ' תרכז {וכן ע"ע}
ד/י קונטרסי שעורים קדושין שעור ט אות ז, שעור טו אות ג, ה, שעור יח אות ב
ד/י רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' קו
ד/י רווחא שמעתתא ח"ב עמ' פו
ד/י רחובות יצחק עמ' כט
ד/י רלב"ג שמות פכ"א תועלת א עמ' רב
ד/י רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' קסח
ד/י שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' קפט, שפז
ד/י שביבי אור קדושין סי' יט אות ב
ד/י שדי חמד כללים מע' כ כלל ס עמ' 225 {אעל"מ}
ד/י שם דרך שמות עמ' קסז
ד/י שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' מז
ד/י שעורי ר' שמואל קדושין עמ' קכב-קכג, קמח-קמט, קפה, ב"ב ח"א עמ' רצב-רצג
ד/י שעורי ראשי ישיבות ליטא עמ' קמא {א"א למכרו}
ד/י שערי טהר ח"ו סי' כ אות ב, סי' כג אות ב
ד/י שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 347
ד/י שערי ישר שער ה פכ"ג אות טו
ד/י תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' יח ס"ק יד
ד/י תועפת ראם (גטיניו) דף מא ע"ג {לח"מ}
ד/י תורה תמימה שמות פ' כא אות עה
ד/י תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' קפט
ד/י תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' שכג, שמח-שמט
ד/י תורת יצחק ח"ב עמ' רעו
ד/י תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תתט
ד/י תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' תקכ, תקסו
ד/י תשובה מיראה (תשסו) עמ' לט
ד/י תשובות יהודה דף עה ע"ב {האדון לא יכול למוכרו}
ד/יא אנצי"ת ע' אמה העבריה הע' 19
ד/יא בני משה (מאג'אר) דף סג ע"א
ד/יא בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' תפז
ד/יא ברור הלכה קדושין יח ע"ב ציון ג
ד/יא דברי סופרים (רזין) דף מ ע"ג {מל"מ}, מא ע"ב-ע"ג {אין מוכרה לקרובים}
ד/יא וישאל שאול אהע"ז סי' ס
ד/יא חדושים ובאורים (גרי') קדושין סי' ו ס"ק ט, סי' ז ס"ק א
ד/יא חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קנד
ד/יא ידבר שלום ח"ב עמ' קכט
ד/יא יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רמט
ד/יא כנפי נשרים
ד/יא לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 372
ד/יא מאור למלך קדושין עמ' קלד {רעק"א}
ד/יא מחנה לויה (תשעד) עמ' תיט
ד/יא מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קז ע"ג-ע"ד, קח ע"ב
ד/יא מנחת חינוך ח"א עמ' רכה, רכט-רל, רלג-רלד
ד/יא מעליות חי"ב עמ' 7-11
ד/יא משנת חיים קדושין עמ' קעד
ד/יא נתיבות מרדכי קדושין עמ' רטז
ד/יא עין יהודה עמ' קכט-קל {מל"מ}, קלב
ד/יא קובץ ביאורים (שפירא) מהדו"ת
ד/יא רווחא שמעתתא ח"ב עמ' פו
ד/יא שארית נתן (לוברט)
ד/יא שערי טהר ח"ה שער ב סי' כו אות ג, ח"ו סי' כד אות ב, ח"ח סי' לג אות א-ב
ד/יא תולדות ההלכה ח"ג עמ' 320
ד/יא תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' קיב-קיג {כבוד בת ישראל}
ד/יב אגודות אזוב מדברי דף פז ע"ג {שעה"מ}
ד/יב אגודות אזוב מדברי חו"מ סי' יד {שעה"מ}
ד/יב אהל חייא עמ' תי-תיא
ד/יב באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קיז {לא הזכיר בעולה לכה"ג}
ד/יב ביתאל ח"ב דף מ ע"ג
ד/יב בכורי חיים ח"ה עמ' כא, קכז
ד/יב ברור הלכה קדושין יח ע"א ציון ט
ד/יב ברכת אריאל ח"ב עמ' קמג, קמה-קמו
ד/יב גבורות יצחק עמ' קעד
ד/יב גור אריה יהודה (תשעח) עמ' ריט
ד/יב דברי אליהו (ניימנץ) דף י ע"א-ע"ג
ד/יב דגל ראובן ח"א סי' טז
ד/יב דובב שפתי ישנים עמ' 158
ד/יב זכר שלמה (זינגרביץ) עמ' קלז
ד/יב חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' ע
ד/יב חי' מכתב סופר {מציאות אלמנה}
ד/יב חכמת גרשון עמ' תיג
ד/יב יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' סח
ד/יב מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' קנג
ד/יב מילי דמרדכי
ד/יב מנחת חינוך ח"א עמ' רכט, רלד
ד/יב מעליות חי"ב עמ' 7-11
ד/יב מקנת כסף עמ' עז
ד/יב משנת ר' אהרן קדושין עמ' קכט
ד/יב עצי ארזים סי' לז ס"ק ל
ד/יב קרן הצבי מצוה ח אות טו
ד/יב שמחת החג דף י ע"ג {אלמנה לכה"ג}
ד/יב שעורי ר' אליהו מאיר יבמות סי' ח אות ז
ד/יג אבן שלמה (ניימן) עמ' צט
ד/יג אהל חייא עמ' תי
ד/יג אור הגנוז (אופק) קדושין ח"א עמ' טו
ד/יג אור ליהודה קדושין עמ' קעג {שפחות אחר אישות}
ד/יג אור שמח יבום פ"ד הכ"ה {חליצת קטנה}
ד/יג אות ציון עמ' קלג {יש אם למקרא}
ד/יג אמת ליעקב נשים עמ' קסד
ד/יג אנצי"ת ע' אמה העבריה הע' 30, 34-35
ד/יג אפיקי מגינים יבמות סי' יא
ד/יג אפיקי מגינים קידושין סי' לג
ד/יג אש תמיד עמ' שיג
ד/יג אשר למלך
ד/יג באר מרים ח"א הל' מלכים פ"ד ה"ד אות ג עמ' קסח
ד/יג בית אהרן וישראל גל' צו עמ' לג-לה {יכול למכור אחרי יעוד}
ד/יג ביתאל ח"ב דף מ ע"ב
ד/יג בכורי חיים ח"א סי' קד
ד/יג בני יוסף (טנוג'י) לקוטי הרא"ם פרשת משפטים דף לד ע"ד {שפחות אחר שפחות}
ד/יג ברור הלכה יבמות קה ע"ב ציון ד פרק ב {חליצה פסולה}
ד/יג ברור הלכה קדושין יח ע"א ציון ה, ז, ט
ד/יג ברכת אריאל ח"ב עמ' קמג
ד/יג ברכת חיים (אמסלם)
ד/יג גבורות יצחק עמ' קעז
ד/יג גוילין נצולין עמ' קעא {לח"מ}
ד/יג גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קסו {כ"מ, ייעוד מדין שפחות}
ד/יג גור אריה יהודה (תשעח) עמ' ריט
ד/יג דברות משה קדושין ח"א סי' כג הערה יט עמ' קפט
ד/יג דברי אליהו (ניימנץ) דף ט ע"ד, י ע"ב
ד/יג דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' קנח
ד/יג דברי סופרים (רזין) דף מ ע"ב, מא ע"ב {אב מוכרה פעם שנייה}
ד/יג דגל מחנה ראובן אות סה {מוכרה לשפחות אחר שפחות}
ד/יג דרכה של תורה (פניליש) עמ' 185
ד/יג וישאל שאול אהע"ז סי' ס
ד/יג זאת ליעקב קידושין עמ' תלג
ד/יג זכר שלמה (זינגרביץ) עמ' קלז
ד/יג זכרון שלמה (קליין) עמ' קב {יש שפחות אחר שפחות}
ד/יג זרעו של יצחק
ד/יג חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד קדושין יח ע"ב]
ד/יג חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' ע, עב, סנהדרין עמ' טז
ד/יג חכמת גרשון עמ' תיג
ד/יג חמדת שלמה קידושין יח ע"ב
ד/יג טירת כסף דף קצא ע"ב {אבל מוכרה}
ד/יג יוסף לקח כרך א ח"א עמ' מט, רמט-רנ
ד/יג יחי ראובן (אונג') עמ' נט
ד/יג ים התלמוד (עדיל) עמ' תפג
ד/יג כתבי העלוי מראקוב עמ' קנו
ד/יג כתר כהונה (ולק, תשסד) עמ' מו-מז
ד/יג לב יוסף עמ' 51
ד/יג לבוש מרדכי נשים (תשעה) גיטין סי' ב אות ב-ו, כתובות סי' ח אות ד-ח
ד/יג לחם חקי עמ' קלו, קלט, קמב
ד/יג לקוטים (פיינברג) עמ' כא
ד/יג מאור למלך קדושין עמ' קלד
ד/יג מגילת ספר לאוין דף צא ע"ד, צב ע"א-ע"ב
ד/יג מילי דמרדכי
ד/יג מילי דקדושין עמ' עט {מוכרה לשפחות אחרי יעוד}
ד/יג מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קט ע"ד, קיא ע"א-ע"ג
ד/יג מנחת חינוך ח"א עמ' רלג-רלו, רלח
ד/יג מנחת מרדכי (קרטמן) ח"א עמ' ק
ד/יג מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' ל {כ"מ, לח"מ}, לט
ד/יג מעין החכמה עמ' לג {כ"מ}
ד/יג מעיני המים
ד/יג מעליות חי"ב עמ' 7-11
ד/יג מעשה הבא בעבירה עמ' 64
ד/יג מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקעב (רח)]
ד/יג מצעדי גבר קדושין סי' טז אות ג-ד
ד/יג מקנת כסף עמ' עז-עח
ד/יג מרכבת המשנה מהדו"ק
ד/יג משא יד ח"א עמ' קה {מכירתה אחרי יעוד}
ד/יג משנה הלכות יבמות - מיאון סי' כא
ד/יג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' כא {שפחות אחר שפחות}
ד/יג משנת משה קידושין עמ' עג
ד/יג משנת ר' אהרן קדושין עמ' קכט, קלב, קלו
ד/יג נתיב אברהם ח"ב עמ' קנא
ד/יג נתיבות מרדכי קדושין עמ' ריא, רכח {לח"מ}
ד/יג נתיבי ים קדושין עמ' קיח
ד/יג ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תשי-תשיב
ד/יג עטרת מרדכי (שפלטר, תשעב) אות קלו
ד/יג עללת הבציר דף סד ע"א
ד/יג קובץ ביאורים (שפירא) מהדו"ת
ד/יג קונטרסי שעורים קדושין שעור יח אות ד
ד/יג רלב"ג שמות פכ"א עמ' קצט
ד/יג שאילת יעבץ ח"א סי' א
ד/יג שביבי אור קדושין סי' יט אות ב
ד/יג שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתמח
ד/יג שו"ת ר"י מילר עמ' כג
ד/יג שמחת החג דף י ע"ב
ד/יג שעורי ר' שמואל קדושין עמ' רטז-ריז {לח"מ}
ד/יג שער המלך - טעם המלך ח"א עמ' שמב
ד/יג שערי טהר ח"ח סי' לג אות ו, י, סי' צז אות ב (רסז ע"ג) {כ"מ}, ד, ו
ד/יג שערי יצחק (תשיז) עמ' קנג
ד/יג שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 407
ד/יג שערי ישר שער ז פ' טז
ד/יג שערי ישר שער ז פט"ז אות א
ד/יג תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' יח ס"ק ב, יז
ד/יג תורת יצחק ח"ב עמ' רעד
ד/יג תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' שז, תקע, תרח
ד/יג תכריך מרדכי סי' ח עמ' נה
ד/יג תשורת שי מהדו"ק סי' תרכו
ד/יד בית אהרן וישראל גל' צו עמ' לג {יכול למכור אחרי שיצאה}
ד/יד בית יצחק (חבר) ח"ב דף מג ע"א
ד/יד ברור הלכה קדושין יח ע"א ציון ה
ד/יד מגילת ספר לאוין דף צב ע"ב
ד/יד מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' כב
ד/יד מקנת כסף עמ' סז
ד/יד משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' רכד
ד/יד נר יצחק (ארדיט) עמ' קלה, קמז
ד/יד שאילת יעבץ ח"א סי' א
ד/טו אהל חייא עמ' תיז-תיח, תשעה, תשפו
ד/טו אור שמח
ד/טו בית אהרן וישראל גל' צו עמ' לג, לו-לז {ישמרו קדושיה}
ד/טו גדולי שמואל ב"מ דף קח {או"ש}
ד/טו דברי סופרים (רזין) דף מ ע"ב {מעות ראשונות לקדושין ניתנו}
ד/טו היכל צמח
ד/טו זאת ליעקב קידושין עמ' תיד-תטו
ד/טו זכר שלמה (זינגרביץ) עמ' קלח
ד/טו חזון יחזקאל קידושין פ"א ה"ג
ד/טו חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' עא
ד/טו חכמת גרשון עמ' תיד
ד/טו טבעת החושן ח"ג עמ' יט, 38
ד/טו יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רמט
ד/טו מאור למלך קדושין עמ' קלד-קלה
ד/טו מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' קנב
ד/טו מנחת חינוך ח"א עמ' רלב
ד/טו מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' יב, קלא-קלב {או"ש}
ד/טו מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' שע, תנח {או"ש}
ד/טו מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תרפז, תרפח, תרצג {אור שמח}
ד/טו מעיני החכמה ח"א אות שע {כשתצא גומרין קידושיה}
ד/טו משא יד ח"א עמ' קה {יגמרו קידושיה}
ד/טו משנת ר' אהרן קדושין עמ' קלב, קעב
ד/טו נתיבות מרדכי קדושין עמ' רכד, תיג {או"ש}, תסט, תעח, תעט {או"ש}
ד/טו עטרה לראש (סוף תוס' רא"ש על קידושין) עמ' רכז
ד/טו ענפי ארז (גורביץ) הל' עבדים עמ' לה
ד/טו קהלות יעקב קדושין כא ב
ד/טו קונטרסי שעורים קדושין שעור יח אות ב
ד/טו ראש לראובני סי' כג {בא אחר וקידשה}
ד/טו שמחת החג דף יב ע"ב {המוכר את בתו והלך וקדשה לאחר}
ד/טו שערי זיו ח"א דף קנח ע"ד {אהא"ז}
ד/טו שערי טהר ח"ח סי' לג אות ד, סי' צז אות א, ז
ד/טו שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 407
ד/טו שערי ישר שער ז פ' טז
ד/טו שערי ישר שער ז פט"ז אות א
ד/טו שפתי ראם דף מב ע"ב, מג ע"א-ע"ב {קידשה לאחר}
ד/טו תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' תרח
ד/טו תכריך מרדכי סי' ח עמ' נג-נד
ד/טו תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' תריט
ד/טז אדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 112 {ע"מ שלא ליעדה}
ד/טז אשדות הפסגה ח"א דף כא ע"ג
ד/טז דברי יוסף (אירגס) סי' נג
ד/טז וישאל שאול אהע"ז סי' ס
ד/טז יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רמט
ד/טז כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' שסו
ד/טז מנחת חינוך ח"א עמ' רלד
ד/טז משפטי עזיאל ח"ז עמ' תלז
ד/טז נוכח השלחן (לבטון) דף ז ע"ג
ד/טז קובץ ביאורים (שפירא) מהדו"ת
ד/טז שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' עט
ד/טז שפתי ראם דף מג ע"א-ע"ב


ה/840 הלכות עבדים פרק ה *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ה/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ה/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ה/רה"פ משפטי שמואל
ה/רה"פ פי' ר"י קאפח
ה/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ה/רה"פ קובץ באורים (שפירא)
ה/רה"פ רמב"ם לעם
ה/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ה/א אהל חייא עמ' רצו
ה/א אהלי יהודה (הכהן) דף סד ע"ג
ה/א אוצרות הרמב"ם
ה/א אור ליהודה יבמות עמ' קעט
ה/א אור ליהודה קדושין עמ' ריב
ה/א אז שמח עמ' רפח {וקונה עצמו}
ה/א אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' קעד
ה/א אמת ליעקב נשים עמ' קסז {ראשי אברים}
ה/א אנצי"ת ע' גט שחרור הע' 3
ה/א ארזא דבי רב קידושין עמ' יז {לא יוצא בחליפין}
ה/א אשר למלך
ה/א בית דוד (תשעט) יו"ד סי' רצט
ה/א בית זבול ח"א סי' ט אות י
ה/א בית יעקב (טבשונסקי) סי' קצו סעיף א
ה/א בכורי חיים ח"ג עמ' רעג
ה/א ברור הלכה גיטין לט ע"ב ציון ד
ה/א דרכי אהרן ח"ב עמ' סז
ה/א וגר זאב עמ' סט-ע {מדוע לא קונה עצמו בחליפין ובחזקה}, עא
ה/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' תפט
ה/א חד וחלק ח"ב דף כז ע"ד
ה/א חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' רז
ה/א חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' קלז
ה/א חי' ר' שמואל גיטין עמ' קכט
ה/א חיים ומלך
ה/א חק לישראל שליחות עמ' 66
ה/א חשבונות של מצוה עמ' רמז
ה/א ידבר שלום ח"ב עמ' קל, קלד
ה/א יצחק ירנן
ה/א ישראל והזמנים (רוסוף) כסלו-אדר עמ' 432
ה/א לבושי מרדכי אהע"ז עמ' צב
ה/א להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' קלב
ה/א להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' קסח
ה/א מזכרת עמ' 530
ה/א מילי דמרדכי
ה/א מנחת חינוך ח"ב עמ' תקכא
ה/א מקנת חיים עמ' נח {לא יוצא בחליפין}
ה/א משנה למלך אחרון דף ו ע"א {נקנה בכסף ובמשיכה}
ה/א משנת יעקב כאן
ה/א משנת יעקב קנין עמ' יד
ה/א משנת ר' אהרן גיטין עמ' קנד, קסג
ה/א משפט הצבא בישראל עמ' קכו
ה/א משפט הקנין ח"א עמ' קצו, ריג, ח"ב עמ' ו, קל, ריט, שפח
ה/א משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 25 {משיכה}
ה/א משפטי שבועות עמ' רה
ה/א נזר הקדש (קפלן)
ה/א נתיבות המשפט סי' קפה ס"ק א
ה/א נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' כב אות א
ה/א נתן פריו גיטין עמ' קד {דרכי קניין}
ה/א ס' המקח עמ' קכג
ה/א עיניים למשפט קדושין טז ע"א אות ג {חליפין}
ה/א פרי העץ דף קנד ע"ג
ה/א צדקה לחיים (תשסח) עמ' סא {לח"מ}
ה/א צרור החיים (חייקא)
ה/א קובץ ביאורים (שפירא) מהדו"ת
ה/א קרית מלך
ה/א רשימות לב קידושין סי' ד אות ב
ה/א שאר יוסף ח"ב עמ' נח
ה/א שו"ת השבי"ט ח"א עמ' פה
ה/א שירת דוד (שיינין) עמ' קיז
ה/א שעורי ר' שמואל קדושין עמ' רמא-רמג
ה/א שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 14
ה/א תהלה לדוד (אמאדו) ח"א דף קסב ע"ב
ה/א תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תתב, תתט
ה/ב אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קלד
ה/ב אבקת רוכל (תשעז) עמ' תז
ה/ב אהל חייא עמ' תתכז
ה/ב איש אמונים דף ט ע"ד {נגד רצון העבד}
ה/ב אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' נו אות ג
ה/ב אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' נו אות ג
ה/ב אנצי"ת ע' אין קנין לעבד הע' 22, 23, ע' בית הסתרים הע' 128
ה/ב אש תמיד עמ' שיח {כסף ע"י אחרים}
ה/ב אשר למלך
ה/ב בית יעקב (טבשונסקי) סי' קצ סעיף ב {לח"מ}
ה/ב בית מאיר (תשע) סי' כט ס"ה עמ' רלח
ה/ב ביתאל ח"ב דף מב ע"ב
ה/ב ברור הלכה קדושין כג ע"א ציון ג, כג ע"ב ציון ג
ה/ב גדולי שמואל כתובות דף צה {שעה"מ}
ה/ב דברות משה קדושין סי' כג הערה ס {לח"מ}
ה/ב דברי יחזקיהו ח"א עמ' קמז-קמח {ע"מ שתצא לחרות}
ה/ב דרך ישרה ח"ב עמ' קלא
ה/ב הגהות חבר בן חיים
ה/ב הגיור עמ' 83
ה/ב חזו"א אהע"ז סי' עג ס"ק טו, חו"מ לקוטים סי' ח ס"ק יט
ה/ב חזו"א על הרמב"ם
ה/ב חזון יחזקאל יבמות פ"ט ה"ה, נזיר פ"ו ה"ד
ה/ב חלקת יואב מהדו"ק אהע"ז סי' יב
ה/ב חק לישראל שליחות עמ' 66
ה/ב טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב עמ' קנח {שעה"מ}
ה/ב יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' קנד
ה/ב יד המלך (פלומבו)
ה/ב ידבר שלום ח"ב עמ' קל
ה/ב כתר המלך
ה/ב להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קז
ה/ב להורות נתן - שו"ת חי"ג עמ' קכט
ה/ב מאור למלך קדושין עמ' עט, פא
ה/ב מהרי"ט אלגזי פ"א אות ז או"ק ד
ה/ב מזכרת חיים עמ' צח-ק {שלא מדעת}
ה/ב מחנה יוסף (תשעב) סי' ע אות ו
ה/ב מטה אפרים ח"ב
ה/ב מילי דמרדכי
ה/ב מנחת חינוך ח"א עמ' רכב
ה/ב מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' צו {שער המלך}
ה/ב מקנת כסף עמ' קכא
ה/ב משב יעקב ח"ב
ה/ב משנת יעקב
ה/ב משפטי עזיאל ח"ג עמ' קע
ה/ב משפטי שמואל (רבינוביץ) ח"א דף יד ע"ב וע"ד, טו ע"א {בכסף ע"י אחרים - מדין זכין}
ה/ב נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' תעד
ה/ב נחל יצחק סי' צו סעיף ב ענף ד דף קפח ע"א
ה/ב נחלת יצחק קידושין - קו"א לסי' יב
ה/ב נתיבות מרדכי קדושין עמ' צא
ה/ב נתיבי ים קדושין עמ' מב
ה/ב נתן פריו ב"מ עמ' שמט
ה/ב עטרת שלמה ח"ב עמ' קט
ה/ב עין יהודה עמ' קמג {הגהמ"י}
ה/ב עמודי שלמה ח"ג עמ' רנח {הגהמ"י}
ה/ב ערך שי חו"מ סי' סא סעיף ב
ה/ב פד"ר חי"ז עמ' 59 {שעה"מ}
ה/ב פני משה (שלז')
ה/ב קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' קיב
ה/ב קרבן מנחה (תשעד) עמ' שע
ה/ב שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רמח סעיף ח {שעה"מ}
ה/ב שירת דוד כתובות עמ' סד
ה/ב שלל דוד {לח"מ}
ה/ב שמחת יו"ט (אלגזי) דף ריח ע"א
ה/ב שעורי ר' חיים פנחס קדושין שעור יג אות ב
ה/ב שערי זיו ח"א דף קסד ע"א
ה/ב שערי לימוד (לוריא) ח"א סי' יג אות ג, ט
ה/ב שערי תורה (תשעה) סוגיות ודרושים עמ' קמה {שעה"מ}
ה/ב תורת השליחות עמ' קכט
ה/ג אגודות אזוב מדברי דף פז ע"ג
ה/ג אגודות אזוב מדברי חו"מ סי' יד {הרי אתה לעצמך}
ה/ג אהל חייא עמ' רצו, תתעז
ה/ג אהל יצחק גיטין עמ' תרעד
ה/ג אוצרות יהושע עמ' קנ
ה/ג אור הישר [חיל המלך הל' ערכין פ"ו הי"ז]
ה/ג אור שמח
ה/ג אורים גדולים (תקיח) דף יג ע"ג {כ"מ}
ה/ג אורים גדולים (תשסג) עמ' מה
ה/ג אמרי בינה (אוירבך) - הלואה סי' טז ד"ה ומה, קנינים סי' כא ד"ה הדרן
ה/ג אמרי בינה דיני הלואה סי' טז (ק ע"ד)
ה/ג אנצי"ת ע' גט שחרור הע' 29, 31, 33, 44, 108
ה/ג אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 309
ה/ג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ה/ג באר אלחנן עמ' קיט-קכ
ה/ג באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' רטז
ה/ג בד קודש (פוברסקי) ח"א דף מד ע"ג, נ ע"א, ח"ד דף נא ע"א
ה/ג בית אהרן וישראל גל' כט עמ' נ {כ"מ - אין לי עסק בך}
ה/ג בית דוד (פילוסוף) יו"ד דף פא ע"ג
ה/ג בית דוד (תשעט) יו"ד סי' רצא
ה/ג בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ה/ג בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' צח {מל"מ}
ה/ג בני דוד
ה/ג בנין השטר עמ' מד
ה/ג ברור הלכה גיטין לט ע"ב ציון ד
ה/ג ברית עולם (ולר) סי' עז אות א
ה/ג גוילין נצולין עמ' קנז
ה/ג דברות אליהו ח"א עמ' קכג {ראב"ד - בחליפין}
ה/ג דברות משה קדושין סי' כג הערה נא, נג
ה/ג דברי יחזקאל (מישור) עמ' שעג
ה/ג דברי יחזקאל (תרצה) דף קכ ע"ג
ה/ג דברי יששכר דף נג ע"א
ה/ג דברי שמואל (מאדלינגר) דף יב ע"ב {מל"מ - ספק שחרור}
ה/ג דרישה מחיים דף נז ע"ג {מל"מ}
ה/ג הגהות חבר בן חיים
ה/ג הר המלך ח"ד עמ' סג
ה/ג וגר זאב עמ' ע
ה/ג זכרון משה (קרונז'ק) עמ' כג
ה/ג חזו"א [חו"מ] אהע"ז סי' קמז לדף מב ס"ק ה, יח (הראשונים) (יו"ד סי' קנו ס"ק ד), ס"ק ו (השני)
ה/ג חזו"א על הרמב"ם
ה/ג חזון יחזקאל גיטין פ"א ה"ט
ה/ג חזקה רבה יו"ד הלכה עו {מל"מ}, חו"מ ח"ג עמ' 124, 214
ה/ג חי' בעל שרידי אש עמ' צא {ראב"ד}
ה/ג חי' הגר"ח החדש עמ' רפט {חליפין}
ה/ג חי' ר' חנוך הענאך עמ' ריז
ה/ג חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' קלז
ה/ג חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' סה
ה/ג חי' ר' שמואל גיטין עמ' לט
ה/ג ידבר שלום ח"ב עמ' קלב, קלד
ה/ג יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' קיז {ראב"ד}
ה/ג לב מרפא דף מח ע"ב {כ"מ}
ה/ג להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' עח
ה/ג לקוטי שעורים (שטיין) גיטין סי' טז ס"ק ג, ז, סי' יח ס"ק ד
ה/ג לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' קמח, קנב, קפ
ה/ג מאור למלך קדושין עמ' כ {ראב"ד}, כג, כה
ה/ג מחנה יהודה (וילייקא) גיטין ט ע"א (ד"ה והא דפסק)
ה/ג מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' תצה
ה/ג מלואי אבן ח"א עמ' קסד, ח"ב עמ' ג, ח"ד עמ' פט
ה/ג מלחמת יהושע עמ' נג
ה/ג מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' תכו
ה/ג מנחת יוסף ח"ב עמ' פה
ה/ג מסורה ח"י עמ' מה
ה/ג מעשה חושב ערכין כב ע"א
ה/ג מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' ט אות יב
ה/ג מצעדי גבר גיטין (תשסד) סי' יז(ג) אות ב
ה/ג מקורות לפסקי הרמב"ם
ה/ג מקנת כסף עמ' קפו
ה/ג משאת המלך ח"ד סי' תלח {ראב"ד}
ה/ג משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' קיח, קכה
ה/ג משיב משפט עמ' קעו
ה/ג משנת אליעזר (קונשטט) עמ' קמו
ה/ג משנת יעקב
ה/ג משנת ר' אהרן גיטין עמ' קנד-קנו
ה/ג משפט הקנין ח"ב עמ' קנו
ה/ג משפטי עזיאל ח"ג עמ' קע
ה/ג משפטי עזיאל ח"ה עמ' שצו
ה/ג נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' כא אות ב
ה/ג נתיבות מרדכי ב"מ פ"א עמ' תיז
ה/ג נתיבות מרדכי גיטין עמ' שעו
ה/ג נתיבות מרדכי קדושין עמ' שנח {ראב"ד}
ה/ג נתיבות שמואל דף קכב ע"א {חליפין}
ה/ג עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' כז
ה/ג עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' עח {או"ש}
ה/ג עמק הלכה (בוימל) עמ' כ
ה/ג ערך יעקב עמ' ריא-ריב
ה/ג פנת יקרת (תשנד) סי' עא אות ב
ה/ג פנת יקרת (תשעא) עמ' שלב
ה/ג פרי חיים (תרסז) סי' ג
ה/ג פרי יצחק (תשעו) עמ' תרטו {מל"מ}
ה/ג צמח מנחם דף לט ע"ג {מל"מ}, מד ע"ד {באמירה לבד לא יצא}
ה/ג קהלת יעקב (אלגזי) תוספת דרבנן אות שיד (קיג ע"ג, קיד ע"ג בדפוס שלוניקי) {מל"מ}
ה/ג קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' שי {מ"מ}, תטז {מל"מ}
ה/ג קהלת יעקב (אלגזי, שלוניקי) דף קיג ע"ג, קיד ע"ג {מל"מ}
ה/ג קובץ ביאורים (שפירא) מהדו"ת
ה/ג קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קנה, ח"ב עמ' ח {מל"מ}, קצט
ה/ג קונטרסי שעורים קדושין שעור ד אות ד
ה/ג רביד הזהב (אברך) דף מח ע"ג-ע"ד {מל"מ}
ה/ג רוב דגן (הלוי) דף ריח ע"ג {קנין סודר לא מועיל להפקיע איסור}
ה/ג רשימות לב גיטין סי' ז אות ב
ה/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קפט
ה/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תיג
ה/ג שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' תיג
ה/ג שלל דוד {מל"מ}
ה/ג שמחת יו"ט (אלגזי) סי' כה אות ה {מל"מ}, סי' לט אות ב {מל"מ}
ה/ג שמעתתא דבי רב עמ' תקעט {ראב"ד}
ה/ג שעורי ר' שמואל גיטין עמ' עא, קדושין עמ' רלט
ה/ג שערי זיו ח"א דף קנט ע"ג {אהא"ז}, קסד ע"א, קסה ע"ב
ה/ג שערי חיים (שמולביץ) גיטין עמ' קיט {מל"מ}
ה/ג שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך ב עמ' רפז
ה/ג שעת הכושר דף עד ע"ד {כ"מ}
ה/ג תבונה (ליפקין) סי' כ
ה/ג תולדות יצחק (הורוביץ) דף נז ע"ג {לשונות שחרור}
ה/ג תורת הקנינים ח"א עמ' קמד, קפה
ה/ג תורת חיים (מהרח"ש) ח"ג דף עא ע"א {שלא בכתב}
ה/ג תורת יצחק ח"ב עמ' רכז
ה/ג תורת כסף וחליפין עמ' קס
ה/ג תורת מיכאל עמ' קיז
ה/ג תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' פא, צו, רנח, שד
ה/ג תפארת ציון (ריבקין) סי' י אות יא עמ' קנט {מל"מ ד"ה תו}
ה/ג תשובות יהודה דף כח ע"ד, כט ע"א {מל"מ}
ה/ד אבן האזל (גם בהשמטות, סוף הל' מלוה דף צב ע"ג)
ה/ד אבקת רוכל (תשעז) עמ' תז
ה/ד אהל חייא עמ' תנז, תסא
ה/ד אהלי אהרן ח"א סי' יד
ה/ד אור ליהודה קדושין עמ' רכד
ה/ד אמת ליעקב נשים עמ' קסז
ה/ד אנצי"ת ע' בית הסתרים הע' 133, 135, 137
ה/ד ארזא דבי רב קידושין עמ' סד
ה/ד באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' י
ה/ד באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פי"א ה"א מושב שרים אות יג
ה/ד בד קודש (פוברסקי) ח"א דף נ ע"א
ה/ד בית אהרן (כהן)
ה/ד בית אהרן (צוקרמן) עמ' שטז
ה/ד בית דוד (תשעט) יו"ד סי' רצב
ה/ד בית זבול ח"ד עמ' יב
ה/ד בית שערים יו"ד סי' שנו
ה/ד ביתאל ח"ב דף מב ע"ב
ה/ד בן אברהם (אשטרושא), דרושים דף מח ע"ג {לח"מ}
ה/ד ברור הלכה קדושין כד ע"א ציון ה, כד ע"ב ציון ד, כה ע"א אחרי ציון ג (הראשון והשלישי), כה ע"ב ציון א {אור שמח}
ה/ד ברית אברהם (בושערה) דף עא ע"ב
ה/ד דבר סיני (אדלר) תורה ומועדים - פרשת משפטים עמ' שלו {צריך ג"ש}
ה/ד דברות משה קדושין סי' לז ענף א
ה/ד דברי דוד (מילדולה) דף קנג ע"ג
ה/ד דברי יחזקיהו ח"א עמ' ע {צריך גט שחרור}
ה/ד דליית הכרם עמ' תתתלג {כ"מ} [בשברתן - צ"ל בשכרתן]
ה/ד דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 169
ה/ד היכל מלך (גם בדף מא ע"ב)
ה/ד הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' כט ס"ק לט
ה/ד הר המוריה (אדר"ת) עמ' קמו
ה/ד זבח שלמה ח"ב עמ' קע
ה/ד חזו"א יו"ד סי' קנו ס"ק ד, אהע"ז סי' קמז לדף מב ס"ק יח
ה/ד חזו"א על הרמב"ם
ה/ד חזון יחזקאל קידושין פ"א ה"ד
ה/ד חי' הריצ"ד
ה/ד חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' צא {לח"מ}
ה/ד חי' ר' אפרים מרדכי
ה/ד חיי אברהם (טייב) דף סג ע"ד
ה/ד חקר יצחק עמ' קלח
ה/ד טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב עמ' שז-שח {לח"מ}
ה/ד ידבר שלום ח"ב עמ' קל-קלא
ה/ד יוסף חי
ה/ד יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רנד
ה/ד ישועות יעקב נזיקין עמ' תצב
ה/ד יתר הבז (תשסח) עמ' קס
ה/ד כתר תורה (תשסז) עמ' קלה {צריך גט שחרור}
ה/ד לחם יהודה
ה/ד לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק סי' יח ס"ק ב
ה/ד לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' קג
ה/ד מאור הקדש בכורות עמ' קטו
ה/ד מהלכי משפט ח"ד עמ' 326, 327
ה/ד מחנה יוסף (תשעב) סי' סו אות א
ה/ד מטה אהרן (הלוי) דף קפה ע"ג {כ"מ - ורבינו לא חילק}
ה/ד מטה אפרים ח"ב {הבדל בין סירוס לחירשו}
ה/ד מי באר (אופנהיימר) דף טו ע"ב
ה/ד מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' רסג
ה/ד מל"מ הל' ביה"ב פ"א ה"ח {אין הלכה כמכריעים}
ה/ד מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' עה {שער המלך}
ה/ד מעיני המים
ה/ד מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תסב (פט)]
ה/ד מצודת בן ציון דף כו ע"ב {שן של קטן}
ה/ד מקנת כסף עמ' קמב, רטז
ה/ד מרכבת המשנה מהדו"ב {לח"מ על לשון}
ה/ד משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' רפז
ה/ד משך חכמה ויקרא פכ"ב פס' כה
ה/ד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' רט {כיצד בראשי איברים - א"כ למה נאמר בתורה שן ועין וכו'}
ה/ד משנת יעקב
ה/ד משנת ר' אהרן גיטין עמ' קס, קסג
ה/ד מתנת כהונה בכורות עמ' לא-לב
ה/ד נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' ק אות יא {כ"מ}
ה/ד נטריקן (תשעד) עמ' קעח, קפא {לשון}
ה/ד נר מצוה (ואלק) מצוות דף סג ע"ג {יוצא בשו"ע צריך ג"ש}
ה/ד עולת שלמה ח"ב עמ' שפ
ה/ד עיונים (פאור) עמ' 27
ה/ד עמק הלכה (בוימל) עמ' שפב
ה/ד עמק שאלה (טברסקי) עמ' רסט
ה/ד פני אברהם (פרלמן) דף מד ע"א
ה/ד פני משה (שלז')
ה/ד צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' רכו אות ב
ה/ד צרור הכסף (הראשון) עמ' קכא, שד
ה/ד קרן הצבי מצוה לט אות ג
ה/ד שאילות שמואל סי' פו (נה ע"ב)
ה/ד שבט בנימין (טרכטמן) עמ' 158
ה/ד שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ב עמ' רמז, רנ
ה/ד שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' שס
ה/ד שו"ת ראנ"ח ח"א סי' צב
ה/ד שופריה דיעקב (מערך) דף לב
ה/ד שירת דוד כתובות עמ' סד-סה
ה/ד שלמי יוסף בכורות עמ' לא-לב
ה/ד שעורי ר"א ליכטנשטין דינא דגרמי עמ' 88
ה/ד שער המלך כאן {צריך ג"ש}, ח"ב עמ' תיז
ה/ד שרשי הים
ה/ד תחומין ח"ג עמ' 193
ה/ה אמת ליעקב נשים עמ' קסו
ה/ה באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' י
ה/ה בית זבול ח"ג סי' ל
ה/ה גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קעה
ה/ה דברי חפץ עמ' קה
ה/ה הערות ר"א סופר למאירי קידושין כה ע"א (עמ' 145) הערה 9
ה/ה חקרי זמנים ח"ד עמ' תכט
ה/ה יקב זאב דף פו ע"ב
ה/ה לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק סי' יח ס"ק ב
ה/ה לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' קג
ה/ה מחנה יוסף (תשעב) סי' סו אות א
ה/ה מילי דמרדכי
ה/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' תקמב
ה/ה משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' רפז
ה/ה משנת רבנו עמ' קלג {לא מל ולא טבל}
ה/ה נתיבי ים קדושין עמ' קמ
ה/ה ס' השבי"ט עמ' ז
ה/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' עא
ה/ה פניני יחזקאל עמ' רכו {בגיותו}
ה/ה קובץ ביאורים (שפירא) מהדו"ת
ה/ה קרית מלך
ה/ה שנות ימין ח"ב דף פ ע"ג {מל"מ}
ה/ה שערי זיו ח"א דף קס ע"א {אהא"ז}
ה/ו אהלי יהודה (הכהן) דף קיז ע"ג
ה/ו אור ליהודה קדושין עמ' רכג
ה/ו אמת ליעקב נשים עמ' קסח {כר"ש}
ה/ו ברור הלכה קדושין כד ע"ב ציון ס
ה/ו ברית הלוי השלם
ה/ו דברות משה קדושין סי' לז ענף א
ה/ו דור רביעי ח"ב עמ' ט
ה/ו חק לישראל נזיקין עמ' 132
ה/ו מאור הקדש בכורות עמ' קיד
ה/ו מפתח הבאורים [אבני מילואים סי' צ אות כו]
ה/ו פני אברהם (פרלמן) דף מד ע"ב
ה/ו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' רטז
ה/ו תורה לשמה (תשעג) עמ' שלה
ה/ז אבני ציון ח"ג עמ' שלא
ה/ז אמרי בינה (אוירבך) - דיינים סי' מז ד"ה וראיתי {שעה"מ}
ה/ז בית יחזקאל (סרנה) קידושין דף לו ע"ב
ה/ז בית יעקב (טבשונסקי) סי' תכ סעיף יד {שעה"מ}
ה/ז בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' קכג {שעה"מ}
ה/ז ברור הלכה קדושין כד ע"ב ציון ו
ה/ז בריכת ירושלים עמ' לח
ה/ז ברכה למנחם עמ' 63
ה/ז גדולי שמואל כתובות דף לג, ב"ק דף עה {שעה"מ}
ה/ז דברות אליהו ח"א עמ' פא-פב {שעה"מ}
ה/ז חסדי דוד ח"ד עמ' שיג
ה/ז יד הלוי (לוין) דף קלב ע"ב
ה/ז יד מלך (מן) הל' חובל פ"ב ה"ח
ה/ז להורות נתן על התורה ח"ב עמ' קט
ה/ז מגדל חננאל {תוס' ב"ק צא ע"א}
ה/ז מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' סט, פט {שער המלך}
ה/ז מצעדי גבר גיטין (תשסד) סי' א אות ב
ה/ז מקנת כסף עמ' קמח
ה/ז קהלות יעקב קדושין סי' כד
ה/ז שושנת יעקב (הורוויץ) סי' פח סעיף ט {שעה"מ}
ה/ז שירת ישראל (לנדא) דף ל ע"א {שעה"מ}
ה/ז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' רטז
ה/ז שער המלך
ה/ז שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' רפ {שעה"מ}
ה/ז שערי טהר ח"ח סי' יג אות א
ה/ז שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך ב עמ' רעה, רפו {שעה"מ}
ה/ז תולדות יעקב (מאהלר) עמ' קלא {שעה"מ}
ה/ח בית אהרן וישראל גל' נה עמ' פ
ה/ח ברור הלכה קדושין כד ע"ב ציון כ
ה/ח הארת ירוחם קדושין ח"ב דף צז ע"ב
ה/ח משנה לחם (תשסח) על קדושין יז ע"א
ה/ח פרדס דבש פרק קח
ה/ח קדשי יהושע עמ' אלף שמז, אלף שנא
ה/ח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' רטז
ה/ט בית אהרן וישראל גל' נה עמ' פ
ה/ט ברור הלכה קדושין כד ע"ב ציון ל
ה/ט שושן עדות דף ל ע"א
ה/ט שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' רטז
ה/ט שער המלך
ה/י אגרות משה חו"מ ח"ב סי' מב ס"ק ד
ה/י אהל חייא עמ' תנח
ה/י אור ליהודה קדושין עמ' רכג {תלש בזקנו}
ה/י אמת ליעקב נשים עמ' קסו
ה/י ארזא דבי רב קידושין עמ' סד
ה/י בית אהרן (כהן)
ה/י ברור הלכה קדושין כד ע"ב ציון ב
ה/י בריכת ירושלים עמ' לה
ה/י ברכת חיים (אמסלם)
ה/י דברי יחזקאל (מישור) עמ' שפט
ה/י הר המלך ח"ד עמ' סג
ה/י חי' הריצ"ד
ה/י מי החג עמ' מ
ה/י מעיני המים
ה/י מעשה הבא בעבירה עמ' 81, 294
ה/י מעשה רק"ם (קורייאט) דף יז ע"ב
ה/י מקורות לפסקי הרמב"ם
ה/י מראה הגדול ח"ב דף ז ע"ג {מל"מ}
ה/י משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' רצב
ה/י מתנת כהונה בכורות עמ' ל
ה/י נתיבי ים קדושין עמ' קלז
ה/י עמק הלכה (בוימל) עמ' שפב {דלדל עצם הלחי}
ה/י שלל דוד
ה/י שלמי יוסף בכורות עמ' ל
ה/י תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' תקנח
ה/יא אגודות אזוב מדברי דף פז ע"ד
ה/יא אגודות אזוב מדברי חו"מ סי' יד בסופו
ה/יא אמת ליעקב נשים עמ' קסח
ה/יא בית אהרן (כהן)
ה/יא בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ה/יא בית יעקב (טבשונסקי) סי' תכ סעיף יד {כ"מ}
ה/יא ביתאל ח"ב דף מב ע"ג
ה/יא ברור הלכה קדושין כד ע"ב ציון נ
ה/יא בריכת ירושלים עמ' לה
ה/יא דברות משה קדושין סי' לז ענף א
ה/יא חסדי דוד ח"ד עמ' קלא-קלב
ה/יא יד מלך (מן) הל' חובל פ"א הי"ד
ה/יא יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רנד
ה/יא מאור למלך ב"ק עמ' לז {אבי עזרי}
ה/יא מי באר (אופנהיימר) דף טו ע"ב
ה/יא מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ג]
ה/יא נחלת דוד ב"ק כו ע"ב
ה/יא עולת שלמה ח"ב עמ' שפ
ה/יא צמח דוד (סקאליע) עמ' תח
ה/יא קרית מלך
ה/יא רלב"ג שמות פכ"א פסוק כז עמ' ריז
ה/יא שחר אורך עמ' שכג {אבי עזרי}
ה/יא שמחה לאיש (שונשול) דף סט ע"ג
ה/יא שעורי ר' שלמה עמ' רלא
ה/יב אור הישר [חכם צבי סי' א]
ה/יב אמרי דוד (שליסל) דף לז ע"ד
ה/יב אמת ליעקב נשים עמ' קסח
ה/יב ברור הלכה קדושין כד ע"ב ציון נ
ה/יב גדולי שמואל ב"ק דף פט {או"ש}
ה/יב הוראות שעה פ' כב
ה/יב חק לישראל נזיקין עמ' 40
ה/יב משאת מרדכי ב"ק עמ' קטו
ה/יב נתיבות מרדכי קדושין עמ' שע {כ"מ}
ה/יב ס' השבי"ט עמ' קנז
ה/יב שערי טהר ח"ח סי' קב אות ב
ה/יב תהלה לדוד (אמאדו) ח"א דף קסב ע"ב
ה/יב תורה שלמה חי"ח עמ' 213 {או"ש}
ה/יג אגודות אזוב מדברי דף פז ע"ד
ה/יג אהל חייא עמ' תנח
ה/יג אמת ליעקב נשים עמ' קסח
ה/יג בית אהרן וישראל גל' נח עמ' קד
ה/יג ביתאל ח"ב דף מב ע"ג
ה/יג בני שמואל דף נא ע"א
ה/יג בריכת ירושלים עמ' לו
ה/יג דברות משה קדושין סי' לז ענף א
ה/יג ימין משה
ה/יג מילי דמרדכי
ה/יג משאת המלך ח"ד סי' תנ {דעת רשב"ג}
ה/יג משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' שפ
ה/יג נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' יט אות ו
ה/יג עזרת כהן עמ' תיא
ה/יג עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' עז {אהא"ז}
ה/יג ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' עח, הל' עבדים עמ' לד
ה/יג צפנת פענח שמות עמ' קטז
ה/יג קובץ ביאורים (שפירא) מהדו"ת
ה/יג קרית מלך
ה/יג שם טוב - השלמה
ה/יג שערי זיו ח"א דף קסא ע"א {אהא"ז}
ה/יג תורת חיים (תשסג) ח"ג עמ' קנב
ה/יד אבי עזרי ח"א
ה/יד אבן האזל הל' חובל פי"ד הי"א
ה/יד אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' נו
ה/יד אגודת אזוב ח"א דף לז ע"א וע"ג
ה/יד אהל חייא עמ' תתיב
ה/יד אחיעזר ח"א סי' לא ס"ק ה
ה/יד אמת ליעקב נשים עמ' רעז {נותן דמי עינו}
ה/יד בית אהרן (כהן)
ה/יד בית ירוחם סי' נד
ה/יד ביתאל ח"ב דף מב ע"ד
ה/יד בנין אפרים עמ' פא
ה/יד ברור הלכה גיטין מב ע"ב ציון ד, ב"ק עג ע"ב ציון ה
ה/יד גדולי שמואל ב"ק דף עג
ה/יד דבר אליהו (מיליקובסקי) דרוש מ עמ' שמ {כ"מ}
ה/יד דברות משה ב"מ ח"ב סי' מה ענף ז
ה/יד דודאי משה עמ' לד
ה/יד דרך ישרה ח"ב עמ' קכה
ה/יד הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' עא-עב {מגדל עוז}
ה/יד ויקח אברהם [שמחת יהודה קכו ע"ב]
ה/יד זכרון משה (קרונז'ק) עמ' כב
ה/יד חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 171-170 {כ"מ}
ה/יד חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' פ עמ' קצז-קצח, סי' צ עמ' רכח, סי' קיב עמ' רסח
ה/יד חי' הגר"ח החדש עמ' קעב, קעה, שמד, שנח
ה/יד חי' הגרנ"ט סי' מ
ה/יד חי' הריצ"ד [דבר תמוה הוא כמו שהשיג הראב"ד]
ה/יד חי' חתם סופר
ה/יד חי' כתב סופר
ה/יד יד מלך (מן) הל' חובל פ"ד הי"א
ה/יד יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רנד
ה/יד כבוד מלכים (מרגליות) {מגדל עוז}
ה/יד לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' נה אות ד
ה/יד מילי דמרדכי
ה/יד מנחת חינוך ח"א עמ' רמח
ה/יד מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' פד
ה/יד מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
ה/יד מצודת בן ציון דף כג ע"ב-ע"ד
ה/יד מקנת כסף עמ' רטו
ה/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/יד משאת המלך ח"ד סי' תנא
ה/יד משכנות הרועים (אלחאיק) מע' מ אות שז (רלב ע"ג) {תפיסה}
ה/יד משנת יעקב הפלאה עמ' סב-סג
ה/יד משנת יעקב כאן
ה/יד משנת יעקב נזיקין עמ' סא, רמד
ה/יד משנת יעקב קנין עמ' שסה {מגדל עוז}
ה/יד משנת ר' אהרן גיטין עמ' קס
ה/יד משפטי עזיאל ח"ו עמ' קלח
ה/יד נזר הקדש (קפלן)
ה/יד נתיבות ירושלים על ירושלמי ב"ק פ"ח ה"ד ד"ה תני
ה/יד עדות ביעקב (ריינס) עמ' שמו {כ"מ - תפיסה מועילה}, שסז {לח"מ}
ה/יד עונג שבת סי' לח
ה/יד ענפי ארז (גורביץ) הל' עבדים עמ' עח
ה/יד קונטרסי שעורים ב"ק שעור יב אות ו, שעור כא אות ה
ה/יד קידש ידיד דף קב ע"ב-ע"ג
ה/יד רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' רכט
ה/יד שו"ת מהרלב"ח סי' פה
ה/יד שופריה דיעקב (מערך) דף לא
ה/יד שושן עדות דף לד
ה/יד שמחת יו"ט (אלגזי) דף קצח ע"ב-ע"ג {כ"מ - מאי נותן לו דמי עינו היינו שאם תפסם}
ה/יד שעורי ר' שלמה עמ' רכט
ה/יד שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' ו
ה/יד שעורי ראשי ישיבות ליטא עמ' ר
ה/יד שער המלך ח"ב עמ' תיח
ה/יד שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 471, 481
ה/יד שערי ישר שער ז פכ"א אות יט, פכ"ב אות ז
ה/יד שעת הכושר דף פ ע"א
ה/יד תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' תקפט
ה/יד תקפו של רפאל סי' כו
ה/טו אגודות אזוב מדברי דף עו ע"א {שותפים}
ה/טו אהל יצחק גיטין עמ' שמט
ה/טו בית דוד (תשעט) יו"ד סי' רפא, רפב
ה/טו בית ידידיה ח"א סי' ט
ה/טו בנין דוד (טאוב) ח"ב עמ' עה
ה/טו ברור הלכה ב"ק פט ע"ב ציון ה
ה/טו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ד עמ' שלה
ה/טו גבעת פנחס (ארביטמן) עמ' נו {של שני שותפים}
ה/טו גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קע
ה/טו דברות משה ב"ק ח"ב סי' סב ענף א
ה/טו חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד פסחים פח ע"א]
ה/טו חנא וחסדא ח"א דף צד ע"ג {עבד של עובר וילוד}
ה/טו יהגה האריה עמ' נד
ה/טו לבוש מרדכי ב"ב (תשעד) סי' כ אות א-ו
ה/טו מנחת חינוך ח"א עמ' רנג {לח"מ}, ח"ב עמ' שנ
ה/טו מקדש דוד ב"ב עמ' רפט
ה/טו משנת יעקב
ה/טו נחלת עזרא ח"ב עמ' 121
ה/טו עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' לו {לח"מ, מל"מ}
ה/טו פני אברהם (פרלמן) דף ה ע"ד
ה/טו קדשי יהושע עמ' קכד
ה/טו רווחא שמעתתא ח"א עמ' נח
ה/טו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקמא
ה/טו שבות יהודה (תנ"ך) עמ' תקח
ה/טו שו"ת ממעמקים ח"ג עמ' שיב
ה/טו שמחת יו"ט (אלגזי) דף קצה ע"ד, קצו ע"א, קצז ע"ג
ה/טו שמחת יו"ט (אלגזי) סי' ב אות ו, סי' נו אות טז
ה/טו תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' לו ס"ק יד
ה/טו תורת מיכאל עמ' יז
ה/טז אולם המשפט סי' קנא סעיף א
ה/טז אושר ירוחם עמ' קכט
ה/טז איש אמונים דף יא ע"ב
ה/טז אמרי בינה (אוירבך) - שבת סי' ה ד"ה וראיתי
ה/טז אמרי זאב דף כ ע"ג
ה/טז בדבר מלך חי"ז עמ' קצח, ש {עבדי צאן ברזל יוצאין בראשי איברים אם הסרט הבעל אבל לא האשה ועבדי מלוג אינם יוצאין בראשי איברים}
ה/טז בית דוד (תשעט) יו"ד סי' רפא
ה/טז ביתאל ח"ב דף מב ע"ד
ה/טז ברור הלכה גיטין מב ע"א ציון א {מל"מ}, מד ע"ב ציון ח, ב"ק פט ע"ב ציון ה
ה/טז ברור הלכה יבמות סו ע"ב ציון ד
ה/טז גדולי שמואל ב"ק דף פט, ב"ב דף נ ע"ב {מל"מ}
ה/טז דברי חיים השמטות סי' ו {מל"מ}
ה/טז חזון יחזקאל כתובות פ"ו ה"ג
ה/טז חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' צד עמ' רלו
ה/טז חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' רמט {מל"מ}
ה/טז יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' קיד-קטז {מל"מ}
ה/טז כבוד הלבנון דף לז ע"ג, סה ע"א {מל"מ - אם אין בכלל קנין הגוף, קנין פירות חזק}
ה/טז כלי שרת סי' עח
ה/טז מחנה ישראל (אליהו)
ה/טז מטה אהרן ב"ב עמ' קמד, קמה
ה/טז מטה אפרים ח"ב
ה/טז מלואי אבן - שו"ת עמ' קמ
ה/טז מפתח הבאורים [אבני מילואים סי' עב אות ב]
ה/טז מצעדי גבר יבמות סי' נא אות ג-ד
ה/טז מראה הנוגה [מראה הגדול ח"ב דף ז ע"ג] {מל"מ}
ה/טז משאת המלך ח"א סי' נ {קנין פירות}, ח"ד סי' תנ {קנין פירות}
ה/טז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תפד
ה/טז משנת יעקב כאן
ה/טז משנת יעקב נזיקין עמ' רסט
ה/טז נחלת עזרא ח"ב עמ' 120, 122
ה/טז נר יצחק (ארדיט) עמ' קפ {מל"מ}
ה/טז נתיבות מאיר (בן שושן) יבמות סי' כז אות ג, קדושין סי' טז
ה/טז ס' המקח עמ' קיח
ה/טז עורה שחר דף נד ע"ד {מל"מ}
ה/טז פרחי כהונה (קצבורג) עמ' פב {מל"מ}
ה/טז קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' רח {מל"מ}
ה/טז קרית מלך
ה/טז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקמא
ה/טז שו"ע הרב או"ח סי' רמו ס' ג
ה/טז שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' קכט
ה/טז שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' קיד
ה/טז שו"ת ממעמקים ח"ג עמ' שיב
ה/טז שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קנא סעיף א
ה/טז שמחת יו"ט (אלגזי) סי' לו אות ה, סי' נו אות ד
ה/טז שער יהושע ח"ב עמ' שכט, שלא
ה/טז שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 269
ה/טז תורת חיים (תשסג) ח"ג עמ' רכד
ה/טז תשובה שלמה אהע"ז סי' כג דף לה ע"א
ה/יז אבן האזל (גם בהשמטות, סוף הל' מלוה דף צג ע"א)
ה/יז אגודת אזוב ח"א דף צט ע"ג
ה/יז אור עולם (שניאורסון) עמ' 381
ה/יז אור תורה (שוורץ) ח"ד סי' כח
ה/יז בית יעקב (טבשונסקי) סי' שמח סעיף ד, סי' שנ סעיף ב
ה/יז ביתאל ח"ב דף מב ע"ד
ה/יז ברכי יוסף יו"ד דף מב ע"ד
ה/יז גדולי שמואל ב"ק דף מ {שעה"מ}
ה/יז דברות משה ב"ק ח"א סי' נא ענף ב
ה/יז דרכי משה ח"ב שמעתתא ג פ' יא, שמעתתא ח פ' יד
ה/יז המעלות לשלמה עמ' קסה
ה/יז ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ו עמ' צח
ה/יז חזקה רבה חו"מ ח"ג עמ' 94
ה/יז חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' נ {שעה"מ}
ה/יז יד הלוי (לוין) דף קלג ע"ג
ה/יז יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רנה
ה/יז יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' רעו {שעה"מ}
ה/יז מזכרת עמ' 532
ה/יז מילי דמרדכי
ה/יז מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' עה {שער המלך}
ה/יז משאת מרדכי ב"ק עמ' רצב
ה/יז נתיבות שלום (למפרט)
ה/יז קרית מלך
ה/יז שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' סד {שעה"מ}
ה/יז שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' רצז
ה/יז שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתיט {לח"מ}
ה/יז שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' רצז
ה/יז שמחת יו"ט (אלגזי) סי' נו אות ח
ה/יז שער המלך ח"ב עמ' תיט, תכג
ה/יז שערי זיו ח"א דף קנו ע"ג
ה/יז שערי טהר ח"ח סי' יג אות א
ה/יז שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך ב עמ' רעט, רצו, שט {שעה"מ}
ה/יז תהלה לדוד (אמאדו) ח"א דף ג ע"ב
ה/יז תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' ע
ה/יז תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רלה (רכה) {יציאת העבד בראשי איברים וכו' שהוא קנס}
ה/יז תפארת ציון (ריבקין) סי' יב אות כו
ה/יז תרומת הכרי עמ' כו


ו/841 הלכות עבדים פרק ו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ו/רה"פ אשר למלך
ו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ו/רה"פ משפטי שמואל
ו/רה"פ פי' ר"י קאפח
ו/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ו/רה"פ קובץ באורים (שפירא)
ו/רה"פ רמב"ם לעם
ו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ו/א אבן האזל (גם בהשמטות, סוף הל' מלוה דף צג ע"א)
ו/א אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 319-322
ו/א אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ו/א אבני החושן סי' קכה סעיף ט
ו/א אבני ציון ח"ג עמ' קפח
ו/א אבני קודש (ליזר) סי' מא
ו/א אגרות משה אהע"ז ח"א סי' ב
ו/א אהל יצחק גיטין עמ' קעו, קפו
ו/א אהל משה (וינברג) דף כט ע"ב-ע"ד {לא יכול לחזור בו}
ו/א אהלי יהודה (הכהן) דף סב ע"ד
ו/א אהלי יהודה (הכהן) ע' זכיה לקטן דף ס ע"ג, סב ע"ד
ו/א אולם המשפט סי' קכה סעיף ט
ו/א אוצמפה"ת ב"מ יט ע"א הע' 101
ו/א אוצרות יהושע עמ' שלב {אהא"ז}
ו/א אור הישר [שדה יצחק סי' לב, אורים ותומים - תומים סי' קכה ס"ק יא]
ו/א אור המאיר (שפירא) סי' סב אות ג {זכה - יצא מיד}
ו/א איים בים גיטין סי' ט אות א
ו/א אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' קצב, קצה-קצו
ו/א אמר יוסף (אלקלעי) דף מא ע"ב
ו/א אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' לא
ו/א אנצי"ת ע' אין חבין הע' 27
ו/א באר מים חיים (נוסינזון) גיטין דף ט
ו/א בית אבי ח"ב סי' קלו עמ' קפ {חילוק בין "תן" ל"זכה"}
ו/א בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' סה סעיף טו
ו/א בית אהרן (קארטשין) עמ' רי
ו/א ביתאל ח"ב דף מב ע"ד
ו/א בנין אריאל ח"ב עמ' קפ
ו/א בנין השטר עמ' קכו
ו/א ברור הלכה גיטין יא ע"ב ציון ב, סג ע"א ציון ו
ו/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ד עמ' רלו
ו/א ברכת מרדכי ענינים עמ' קנח
ו/א בתים לבדים עמ' תיט
ו/א גבעת פנחס (ארביטמן) עמ' ע {לח"מ}
ו/א גדולי שמואל גיטין דף ב ע"א, ט ע"ב, יג ע"א, קידושין דף כב ע"ב
ו/א גוילין נצולין עמ' קח
ו/א גט מקושר (צינץ) עמ' תשח
ו/א גן נעול כפתור ג פרח כג דף נח ע"ד, נט ע"א-ע"ב
ו/א דברות אליהו ח"ב עמ' קמג
ו/א דברות משה גיטין עמ' קלג, קלז-קלח, קמב
ו/א דברי אליהו (חזן) ח"ב עמ' לה, ח"ג עמ' לד-נו
ו/א דברי אמת (תשעט) עמ' תקעח {שחילק בין תנו לזכה}
ו/א דברי חיים (אוירבך) מים חיים סי' מז ד"ה ולפי"ז יש
ו/א דרך עץ החיים (אלגזי) דף נט ע"ב {לח"מ - עשאתו שליח}
ו/א דרכי משה ח"א שמעתתא ה פ' יג, שמעתתא ח פ"ו
ו/א דרכי משה ח"ב שמעתתא ד פ"א
ו/א הרי בשמים (הורוביץ) ח"ה עמ' קכה
ו/א ויקח אברהם [שמחת יהודה עא ע"ב]
ו/א זכרון צבי מנחם דף נג ע"ג {בגט שחרור תן כזכי רק לענין שלא יכול לחזור בו}
ו/א חזון יחזקאל גיטין פ"א ה"י
ו/א חזקה רבה חו"מ ח"ג עמ' 35 {לח"מ}
ו/א חי' חתם סופר
ו/א חי' כתב סופר
ו/א חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' מג, קדושין עמ' פד
ו/א חק לישראל שליחות עמ' 83 {יד המלך}, 646 {אבן האזל}, 791 {יד המלך}, 800, 801, 805
ו/א ישועות ישראל סי' לט סעיף יז
ו/א כבוד הלבנון דף נה ע"ג {לא הגיע לידו}
ו/א כתב סופר אהע"ז סי' נב(א) ד"ה והנה הרמב"ם {זכה בגט זה לפלוני עבדי יצא לחירות, לח"מ - אמר תן ולא אמר זכה ש"מ דרוצה שלא יזכה עד שיבוא לידו}
ו/א לב ים גיטין עמ' ע-עד
ו/א לבוש מרדכי נשים (תשעה) גיטין סי' יא אות י
ו/א לדוד עד עולם עמ' 171-172
ו/א ליבא בעי דף קל, קלב
ו/א מזכרת עמ' 370, 373
ו/א מזל שעה הל' זכיה פ"ד ה"ב (עא ע"ב)
ו/א מחנה יהודה (וילייקא) גיטין ט ע"א (ד"ה ותו, ד"ה והשתא דאתינן, ד"ה ולפי דברינו)
ו/א מטה אפרים ח"ב
ו/א מנחת חינוך ח"ב עמ' תקמה
ו/א מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' תעב
ו/א מעדני מלך (תשמח) עמ' ריט {לח"מ - "תן"}
ו/א מערכות חיים עמ' צב
ו/א מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ד]
ו/א מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' כה אות ז-ח
ו/א מרחשת ח"ב סי' כז אות ב
ו/א משכן שילה עמ' לג
ו/א משנת יעקב כאן
ו/א משנת יעקב משפטים עמ' קסד
ו/א משנת יעקב נשים ח"ב עמ' קכ-קכא
ו/א משנת יעקב קנין עמ' קצג {תן כזכי}
ו/א משנת ר' אהרן גיטין עמ' עה
ו/א משפטי עזיאל ח"ה עמ' רפט
ו/א נודע בשערים (אשכנזי) גיטין יד ע"א ד"ה ולפי
ו/א נחלת יצחק גיטין סי' ה
ו/א ניצוצי אש עמ' שמה
ו/א נר מצוה (ואלק) שרשים דף כה ע"ב {האומר "תן שטר שחרור לעבדי לא יכול לחזור בו"}
ו/א נתיבות המשפט סי' רעח ס"ק א {לח"מ}
ו/א נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' ה
ו/א נתיבות מאיר (בן שושן) גיטין סי' כד אות א
ו/א נתיבות מרדכי גיטין עמ' שז, שכז, שלז
ו/א נתיה"מ סי' רעח ס"ק א {לח"מ}
ו/א ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קנב
ו/א עומק הפשט ח"ב עמ' ת
ו/א עין יהודה עמ' קמח {לא יתנו לאחר מיתה}
ו/א עין יצחק תנינא ח"ב עמ' צ
ו/א עליות משה (תשעו) ח"א עמ' רחצ
ו/א עמק יהושע אחרון עמ' עב, עז, פב
ו/א פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' תעח
ו/א פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' שא
ו/א פרקי מבוא לתורת הרוגאצ'ובי עמ' פג
ו/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' ל אות ד
ו/א קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' קו-קז
ו/א קונטרסי שעורים גיטין שעור ח אות ב, יב, טז, והערה 1, שעור ט אות ג, קדושין שעור ט אות ו
ו/א שברי לוחות עמ' 91 {הגהמ"י - אביאסף}
ו/א שו"ת מהרי"ק סי' קמא, קעא
ו/א שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' תנא
ו/א שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' סח
ו/א שו"ת ר"י מסלוצק סי' פד עמ' רפו-רצב
ו/א שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ג עמ' רלו {לח"מ - תן או זכי}
ו/א שמחת יו"ט (אלגזי) סי' לז אות א
ו/א שעורי הרב גיטין ח"א עמ' קלא
ו/א שעורי ר' חיים פנחס גיטין שעור י אות ד, שעור יג אות ב
ו/א שעורי ר' שמואל גיטין עמ' קנט, רי
ו/א שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 343
ו/א שער משפט סי' קכה ס"ק א
ו/א שערי זיו ח"א דף קלד ע"א {עד שיגיע לידו}, קסא ע"ג {אהא"ז}
ו/א שערי חיים (ס' המקח) דף קנא ע"ג
ו/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 303
ו/א שערי לימוד (לוריא) ח"א סי' ח אות א, סי' ט
ו/א שרידים גל' יב עמ' יא {המזכה שטר שחרור - לא משוחרר מיד אבל לא יכול לחזור}
ו/א תורת גיטין - גיטין ט ע"ב (ד"ה תוס' ד"ה לא)
ו/א תורת גיטין סי' קמ ס"ק א
ו/א תורת החוף ימים סי' לו אות כב, לב
ו/א תורת השליחות עמ' קע
ו/א תשובה שלמה או"ח סי' יז דף כ ע"ד
ו/ב אנצי"ת ע' גט שחרור הע' 58, 61
ו/ב בית דוד (תשעט) יו"ד סי' רפה
ו/ב ברור הלכה גיטין מ ע"ב ציון ג
ו/ב הר המלך ח"ד עמ' סג
ו/ב כח מעשיו הגיד לעמו דף לו ע"א
ו/ב מקורות לפסקי הרמב"ם
ו/ב משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' קכו
ו/ב עזוז חיל הל' תרומות פ"ט ה"ו {בשטר}
ו/ב עין יהודה עמ' ל {שעה"מ}
ו/ב צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רסט אות ב
ו/ב שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף כז ע"א
ו/ב שמחת יו"ט (אלגזי) סי' סו
ו/ג אגודות אזוב מדברי דף פז ע"ד
ו/ג אגודות אזוב מדברי חו"מ סי' יד בסופו
ו/ג אור הלבנה (רובין) ח"ב עמ' פב
ו/ג ביתאל ח"ב דף מב ע"ג
ו/ג ברור הלכה גיטין מ ע"ב ציון ז
ו/ג כפתור ופרח (תשו) דף קעג ע"א
ו/ג כתר המלך
ו/ג מנחת חינוך ח"ג עמ' קכא
ו/ג משנת יעקב כאן
ו/ג משנת יעקב מדע עמ' צד
ו/ג נתיבות שמואל דף צו ע"ג
ו/ג עדות ושטרות עמ' 277
ו/ג קונטרסי שעורים גיטין שעור ט אות ג, שעור י הערה 15
ו/ג שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' רפ
ו/ג שולי הגליון עמ' קפו
ו/ג שם טוב - השלמה
ו/ג שמחת יהודה דף כח ע"ב
ו/ג שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 106-107
ו/ג שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך ב עמ' שד
ו/ד אבני החושן סי' רנו סעיף ה
ו/ד אגרות משה חו"מ ח"ב עמ' רנב
ו/ד אור שמח
ו/ד ביתאל ח"ב דף מג ע"א
ו/ד חיים ביד דף קיח ע"א
ו/ד חיים ומלך
ו/ד ידבר שלום ח"ב עמ' קלז
ו/ד מלך שלם הל' זכייה פ"ט
ו/ד מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' כח
ו/ד משנה הלכות יבמות - עבדים סי' ז
ו/ד משנת יעקב
ו/ד סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' קסח-קסט
ו/ד עטרת מרדכי (וינברג) דף כ ע"ב {כופים את היורשים}
ו/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שח
ו/ד קרית מלך
ו/ד שעורי הרב גיטין ח"א עמ' קמב
ו/ד שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 264
ו/ה אגודות אזוב מדברי דף פו ע"ד
ו/ה אגודות אזוב מדברי חו"מ סי' יד
ו/ה אהל יצחק גיטין עמ' תשי
ו/ה אוצרות יהושע עמ' ט, נ, קח {שעה"מ}, רלו {לח"מ}
ו/ה אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' קצז
ו/ה אנצי"ת ע' גט שחרור הע' 73, 74, 76, 80, 85, 86, 112
ו/ה ארץ הצבי (שכטר) עמ' קעד
ו/ה באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קז
ו/ה בית יצחק (תשעא) ברירה עמ' קלו
ו/ה ברכות חיים ח"ב עמ' קכז {שעה"מ}
ו/ה גדולי שמואל גיטין דף יג ע"א
ו/ה גט מקושר (אלגזי) דף לז ע"ב, נב ע"א
ו/ה גט מקושר (אלגזי) עמ' רח
ו/ה גליונות אבני נזר
ו/ה דברות משה קדושין סי' כג הערה נז
ו/ה דברי אליהו (חזן) ח"ג עמ' נו-סב
ו/ה הגהות רימ"א
ו/ה היכל יצחק אהע"ז ח"א סי' א ס"ק י, טו {השמיט גט שחרור מעושה פסול}
ו/ה חזון יחזקאל נדרים פ"ו ה"ז
ו/ה חי' הריצ"ד
ו/ה חק המלך יבמות עמ' קעא-קעב
ו/ה ידבר שלום ח"ב עמ' קל
ו/ה לב אריה (בראד) חולין נו ע"א (ד"ה בא"ד)
ו/ה לב אריה (בראד, תשסד) עמ' רג
ו/ה מבוא למשנה תורה עמ' 164
ו/ה מילי דמרדכי
ו/ה מלואי אבן ח"ב עמ' קסט
ו/ה משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תקנג
ו/ה משנה הלכות ח"ט סי' של
ו/ה משנת יעקב כאן
ו/ה משנת יעקב משפטים עמ' קצח
ו/ה משנת יעקב נשים ח"ב עמ' פב
ו/ה נר דוד ח"ב עמ' קעט
ו/ה נתן פריו סוגיות ח"א עמ' פב
ו/ה עונג שבת סי' לג
ו/ה עין יצחק ח"א עמ' רמה, רמט
ו/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שז
ו/ה קונטרס הביאורים (שפירא) מהדו"ב גיטין סי' כב אות א-ב
ו/ה קרית מלך
ו/ה רביד הזהב (אברך) דף כה ע"ב
ו/ה שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' רנב
ו/ה שופרא דשטרא שער יז פט"ז
ו/ה שעורי הרב גיטין ח"א עמ' קיג
ו/ה שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 157
ו/ה שער המלך
ו/ה שערי לימוד (לוריא) ח"א סי' כב אות כט {השמיט זמן}
ו/ה שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 225
ו/ו אבן האזל (גם בהשמטות, סוף הל' מלוה דף צג ע"ב)
ו/ו אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' פג
ו/ו אגודות אזוב מדברי דף פו ע"ד
ו/ו אגודות אזוב מדברי חו"מ סי' יד
ו/ו אהל יצחק גיטין עמ' תשיא-תשיב, תשיט
ו/ו אהל שרה לאה עמ' תרפז, תרפט {צדוקים}
ו/ו אוצמפה"ת ב"מ יט ע"א הע' 92 {גט שחרור א"צ עדי מסירה}
ו/ו אור שמח
ו/ו אנצי"ת ע' גט הע' 1316, 1318, 1320, ע' גט שחרור הע' 75, 76, 78, 79, 86, 90, 91, 93
ו/ו באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פ"ח ה"ה מושב שרים אות כד
ו/ו בד קודש (פוברסקי) ח"א דף נ ע"ג-ע"ד
ו/ו בד קודש ח"א דף מא ע"ב {שחרור עבד בשטר צריך עדים, ולא כתב כך בשחרור בכסף}
ו/ו בית המדרש
ו/ו בית יצחק (ברטלר) גיטין סי' א אות א, סי' ב אות א, ג, סי' ד אות א
ו/ו ביתאל ח"ב דף מג ע"ג
ו/ו בנין הלכה עמ' קכו {כותי}
ו/ו ברור הלכה גיטין י ע"א ציון א, מד ע"א ציון ד
ו/ו ברור הלכה חולין ה ע"ב ציון ב {כותי}
ו/ו ברור הלכה כתובות כט ע"א ציון א פסקה ד
ו/ו גט מקושר (אלגזי) עמ' נט {מחוסר קציצה}, רסט-רע
ו/ו המעמד האישי של הקראים עמ' 108, 113, 190, 213, 220
ו/ו הרמב"ם כמחנך עמ' 114
ו/ו התורה והמדינה ח"ז עמ' רלה
ו/ו וישאל שאול או"ח סי' פא
ו/ו זכר טוב עמ' כח {אור שמח}
ו/ו חזון יחזקאל נדרים פ"ו ה"ז
ו/ו חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 222
ו/ו חי' כתב סופר
ו/ו חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' לז
ו/ו חק המלך יבמות עמ' קעא
ו/ו יקב זאב דף יב ע"ד
ו/ו כבוד מלכים (מרגליות) {כותי חבר}
ו/ו כפתור ופרח (תשו) דף קסו ע"ג, קעג ע"ב, קעז ע"ב
ו/ו כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' עז
ו/ו כתב סופר אהע"ז סי' צו ד"ה והנה הגם {ובגט שחרור הוא אומר ונתן לה לא יהיה מחוסר אלא נתינה}
ו/ו כתר אפרים עמ' רנג
ו/ו לבוש מרדכי נשים (תשעה) גיטין סי' ט אות א-ז
ו/ו לקוטי סופר ח"ב דף סג ע"ד
ו/ו מבוא למשנה תורה עמ' 66, 127
ו/ו מילי דמרדכי
ו/ו מלואי אבן ח"ב עמ' קע
ו/ו מעיני המים
ו/ו משאת המלך ח"ב סי' קסו {לח"מ}, ח"ד סי' תקיט {כותי}
ו/ו משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' קעט, קפד
ו/ו משנת יעקב [משנת יעקב הל' אישות פ"ד הט"ו והל' שחיטה פ"ד הי"ד]
ו/ו משנת יעקב זמנים ח"א עמ' רלב, קדושה עמ' שלט
ו/ו משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' שפב-שפז
ו/ו נועם חי"ט עמ' קכג
ו/ו נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' כו אות א
ו/ו נר דוד ח"ב עמ' קעח {לח"מ}
ו/ו נתיבות מרדכי גיטין עמ' שו
ו/ו ס' גירושין לרשב"ח עמ' 82
ו/ו סופר המלך
ו/ו סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 170
ו/ו עולת שלמה ח"ב עמ' קפז
ו/ו עיונים (פאור) עמ' 229
ו/ו עין יצחק ח"א עמ' רמג-רמד
ו/ו פד"ר חי"ד עמ' 94
ו/ו פד"ר חכ"א עמ' 64
ו/ו פרח מטה אהרן (סול') מדע עמ' 54
ו/ו צהר גל' ג עמ' 23 {הצדוקין בזה"ז}
ו/ו קונטרסי שעורים גיטין שעור י הערה 15
ו/ו קרית מלך
ו/ו שו"ע הרב יו"ד סי' ב קו"א אות יד
ו/ו שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' נט, ס, סח
ו/ו שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' סח, עח
ו/ו שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' רצב, רצז
ו/ו שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' נח
ו/ו שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קכט
ו/ו שולי האדרת גיטין עמ' יט
ו/ו שלמי שמחה ח"א עמ' רי
ו/ו שעורי הגרי"ד תפילין עמ' פג {כותים}
ו/ו שעורי הרב גיטין ח"א עמ' קכב
ו/ו שעורי ר' שמואל גיטין עמ' קפ-קפא
ו/ו שערי זיו ח"א דף קסא ע"ג {אהא"ז}
ו/ו שערי חיים (שיגורה) דף קל ע"ג {לח"מ}
ו/ו שערי לימוד (לוריא) ח"א סי' כב אות כט {השמיט זמן}, סי' כד אות א בהערה
ו/ו שערי שמואל עמ' רלט
ו/ו שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 236
ו/ו תורת חיים (תשסג) ח"ג עמ' שמב (דף קנט ע"א במהד' שלוניקי) {עד כותי}
ו/ו תחומין חי"ג עמ' 417
ו/ז אהל יצחק גיטין עמ' קג-קד, תרסח
ו/ז אהל משה (קצנלנבויגן) סי' מג דף לג ע"ד
ו/ז אוצרות הרמב"ם
ו/ז אור גדול סי' יג, דף פט ע"ג, צא ע"ב, צב ע"ב
ו/ז אחר האסף עמ' תכג-תכה
ו/ז אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' קצט
ו/ז אמרי בינה (אוירבך) אמרי שלמה סי' כא [א] ד"ה ואגב
ו/ז אנצי"ת ע' גרושה הע' 213
ו/ז באר אלחנן עמ' עז
ו/ז באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קיא
ו/ז בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף מו ע"ג-ע"ד
ו/ז בית יצחק (ברטלר) גיטין סי' ד אות ה, סי' ה אות א, סי' כד אות ו-ז
ו/ז ביתאל ח"ב דף מג ע"ב
ו/ז בני יוסף (טנוג'י) לקוטי הרמב"ם דף לה ע"ג {כותי חבר}
ו/ז ברור הלכה גיטין ב ע"א ציון א {ראב"ד}, דף ח ע"ב ציון ד
ו/ז בשמן רענן ח"ב עמ' סד
ו/ז דברות משה גיטין עמ' פ
ו/ז דברות צבי חי"א סי' יא אות ג
ו/ז דברי אליהו (חזן) ח"ג עמ' קכו
ו/ז חזו"א אהע"ז סי' קמז לדף ח, חו"מ לקוטים סי' ב ס"ק ו
ו/ז חזו"א על הרמב"ם
ו/ז חי' מרן הגרי"מ עמ' פב, פו
ו/ז חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' נח
ו/ז חי' ר' שלמה (תשסא) ח"ג עמ' קמה
ו/ז חי' ר' שמואל גיטין עמ' ט-י
ו/ז חק המלך יבמות עמ' קכג
ו/ז לב ים גיטין עמ' י {ראב"ד}, סה
ו/ז מאור למלך ב"מ עמ' קו
ו/ז מאור למלך גיטין עמ' ב, ט, נו
ו/ז מאור למלך כתובות עמ' קנט
ו/ז מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ד]
ו/ז מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' א אות ד {ראב"ד}
ו/ז משאת המלך ח"ב סי' קעח {ראב"ד}
ו/ז משנת ר' אהרן גיטין עמ' כט
ו/ז נתיבות מאיר (בן שושן) גיטין סי' א אות ד
ו/ז נתן פריו גיטין עמ' ב {לח"מ}, מ
ו/ז עומק הפשט ח"ב עמ' רח
ו/ז צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רעד אות ו, סי' רעט
ו/ז קונטרסי שעורים גיטין שעור א אות יז, שעור ב אות ב, ו
ו/ז קרית מלך
ו/ז שעורי הרב גיטין ח"א עמ' רעט
ו/ז שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 251
ו/ז שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 142
ו/ז שערי זיו ח"א דף קסב ע"ב
ו/ז שערי שמואל עמ' קסז
ו/ז שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 208, 236
ו/ז תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' יט
ו/ח אגרות משה אהע"ז ח"א סי' פא
ו/ח אור עולם (שניאורסון) עמ' 385 {מ"מ}
ו/ח אנצי"ת ע' גט שחרור הע' 54, 56, 57
ו/ח בית אהרן וישראל גל' קיב עמ' קלו
ו/ח ביתאל ח"ב דף מג ע"ב
ו/ח ברור הלכה גיטין כג ע"ב ציון ה, מ ע"א ציון א
ו/ח גט מקושר (אלגזי) עמ' צח
ו/ח חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 101
ו/ח חי' כתב סופר
ו/ח חי' ר' חיים הלוי דף כח
ו/ח יד ישראל ח"ב
ו/ח מגילת ספר לאוין דף נז ע"ג
ו/ח מקנת כסף עמ' פו
ו/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/ח משנת יעקב
ו/ח נחלת יעקב (צלניק) עמ' 214
ו/ח עין יצחק ח"א עמ' רמט
ו/ח ענפי ארז (גורביץ) הל' עבדים עמ' פד
ו/ח שאר יוסף ח"א עמ' קלה
ו/ח שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' ע עמ' קסד
ו/ח שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' רנא
ו/ח שובע שמחות עמ' שצד
ו/ח שם טוב - השלמה
ו/ח תורת חיים (תשסג) ח"ג עמ' שמד (דף קנט ע"ד במהד' שלוניקי) {שטר אירוסין}


ז/842 הלכות עבדים פרק ז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ז/רה"פ משפטי שמואל
ז/רה"פ פי' ר"י קאפח
ז/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ז/רה"פ קובץ באורים (שפירא)
ז/רה"פ רמב"ם לעם
ז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ז/א אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' עט
ז/א אבני נזר אהע"ז סי' קפה אות ב, ו
ז/א אור האורים סי' מד אות כ {לאו כרות גיטא}
ז/א אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קיא-קיג
ז/א אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' לב
ז/א אנצי"ת ע' גט שחרור הע' 13, 117, 129, 130, 138
ז/א באר אלחנן עמ' צא
ז/א באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק לג פסוק ט {שייר קרקע כל שהוא}
ז/א בית יחזקאל (סרנה) גיטין דף טז ע"ב, כא ע"א
ז/א ברור הלכה גיטין ח ע"ב ציון ו, כ ע"ב ציון ד
ז/א גט מקושר (אלגזי) עמ' שיא
ז/א דברי אליהו (חזן) ח"ג עמ' סב-סה
ז/א ויאמר שמואל דף לג ע"ב
ז/א חד וחלק ח"א דף ב ע"ב
ז/א חזון יחזקאל גיטין פ"ב ה"ז, פ"ד הי"א
ז/א חי' כתב סופר
ז/א חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' ל-לא, שנה
ז/א טבעת החושן ח"ה עמ' קעה
ז/א מאור למלך גיטין עמ' פ
ז/א מלואי אבן ח"ב עמ' קע
ז/א משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' קכו
ז/א משנת יעקב כאן
ז/א משנת יעקב קנין עמ' קפט
ז/א משנת ר' אהרן נדרים עמ' צ, גיטין עמ' קסד
ז/א נתיבות מרדכי גיטין עמ' שיח
ז/א ס' התרומות עמ' תשנה
ז/א עבודת מתנה עמ' לט
ז/א עומק הפשט ח"ב עמ' שפו
ז/א עטרת מרדכי (וינברג) דף ג ע"ב-ע"ג {דבר הכורת}
ז/א עין יצחק ח"א עמ' רמז
ז/א ענפי ארז (גורביץ) הל' עבדים עמ' קד
ז/א קרית מלך
ז/א שבועת המשנה עמ' נו {לאו כרות גיטא}
ז/א שופרא דשטרא שער טז פי"א
ז/א שעורי אבני עזר ח"ב עמ' קכה
ז/א שעורי הרב גיטין ח"א עמ' קב
ז/א שעורי ר' חיים פנחס גיטין שעור י אות ד {כ"מ}
ז/א שעורי ר' שמואל גיטין עמ' קמז-קמח
ז/א תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' ל ס"ק כ
ז/א תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף כא ע"ב
ז/א תורת מיכאל עמ' מט
ז/א תפארת בחורים פאה עמ' רמ-רמא {כרות גיטא}
ז/ב אבן האזל (גם בהשמטות, סוף הל' מלוה דף צג ע"ב)
ז/ב אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קצט-ר
ז/ב אהל יצחק גיטין עמ' קד, תקעה-תקעז, תשד-תשה
ז/ב אור הישר [אור הישר פאה פ"ג מ"ח]
ז/ב אחר האסף עמ' תכו
ז/ב אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קיא, קיג
ז/ב אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' נו אות א
ז/ב אנצי"ת ע' גט שחרור הע' 118
ז/ב באר שרים (ליפשיץ) הל' עדות פ"ו-פ"ח עמ' נו
ז/ב בדבר מלך ח"ח עמ' רכא
ז/ב בית אבא (גוטווירטה) דף מו ע"ד
ז/ב בית אהרן (קארטשין) עמ' רי
ז/ב בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' א אות א
ז/ב בית יצחק (ברטלר) גיטין סי' ג אות ב
ז/ב בית יצחק (ברטלר) מכות סי' טז אות א, ו-ז
ז/ב ביתאל ח"ב דף מג ע"ג
ז/ב בני שלמה עמ' סד-סה {עבד א"צ לומר בפני נכתב}
ז/ב ברור הלכה גיטין ח ע"ב ציון ד
ז/ב ברית אברהם (פרנס) עמ' נט
ז/ב בשמן רענן ח"ב עמ' סג-סד
ז/ב גוילין נצולין עמ' קא
ז/ב דברי חיים השמטות סי' לב[ה]
ז/ב דרך אמונה (הרסון) עמ' תמ
ז/ב דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תלב
ז/ב האהל שנה כו (כסלו תשם) עמ' סד
ז/ב הר המלך ח"ז עמ' שה-שט
ז/ב חזו"א אהע"ז סי' קמז לדף ח, חו"מ לקוטים סי' ב ס"ק ו
ז/ב חזו"א על הרמב"ם
ז/ב חי' הגר"ח החדש עמ' רלא
ז/ב חי' מרן הגרי"מ עמ' פו-פז
ז/ב כתר כהונה (ולק, תשסד) עמ' קל
ז/ב לב ים גיטין עמ' סה
ז/ב לבוש מרדכי נשים (תשעה) גיטין סי' ז אות ו, סי' ח אות א-ה
ז/ב לקוטי שעורים (שטיין) גיטין סי' ט ס"ק א, ג
ז/ב לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' קח, קי, קיב-קיג
ז/ב מאור למלך ב"ב עמ' נט
ז/ב מאור למלך גיטין עמ' ב, לד, צו
ז/ב מאור למלך כתובות עמ' עב, קמו
ז/ב מאור צבי (תשס) עמ' כט-לז
ז/ב מאור צבי (תשסה) עמ' כט-לז
ז/ב מילי דשטרות עמ' קסב
ז/ב מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' טו ח"ב אות ב-ג, ח"ג אות ב
ז/ב משנת יעקב
ז/ב משנת ר' אהרן גיטין עמ' סג
ז/ב משנת שמחה
ז/ב נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' סד
ז/ב נזר אברהם מכות ועדות עמ' צא, צח
ז/ב נחלת יצחק גיטין סי' ד
ז/ב נטיעות חיים דף כט ע"ב
ז/ב ניצוצי אש עמ' תנד
ז/ב ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' קמז
ז/ב עדות ושטרות עמ' 254
ז/ב עומק הפשט ח"ב עמ' קעה, רז
ז/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רמו, כרך ב ח"ב עמ' קפה
ז/ב פנים מאירות (קאטקין) ח"ב עמ' קכה
ז/ב שבילי דחזקה עמ' קסה
ז/ב שם דרך סנהדרין עמ' ע
ז/ב שמחת יו"ט (אלגזי) סי' עח אות ב
ז/ב שמעתתא דבי רב עמ' שמד
ז/ב שני שבילין, שבילי דחזקה סי' כג עמ' קעב
ז/ב שעורי הרב גיטין ח"א עמ' ק
ז/ב שעורי ר' שמואל גיטין עמ' קלד
ז/ב שערי זיו ח"א דף קסב ע"א {אהא"ז}
ז/ב שערי חיים (שמולביץ) גיטין עמ' פא-פג
ז/ב שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף ו ע"ג
ז/ב שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' כה
ז/ב תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' קפה
ז/ב תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תרטז
ז/ג אהל יצחק גיטין עמ' שמז
ז/ג אמר יוסף (אלקלעי) דף יא ע"א-ע"ב
ז/ג אנצי"ת ע' גט שחרור הע' 140, 142, 155, 159, 160, 162, 163
ז/ג אשר למלך
ז/ג בית הלל שנה ז גל' א עמ' יז {על מנה שבשטר מעידים}
ז/ג ברור הלכה גיטין מב ע"א ציון ג, קדושין נ ע"ב ציון ו
ז/ג גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף מב ע"א
ז/ג גט מקושר (אלגזי) דף נא ע"ד
ז/ג ויקח אברהם [שמחת יהודה יא ע"א]
ז/ג חזו"א אהע"ז סי' קמז לדף מב ע"א ס"ק ג הראשון
ז/ג חזו"א על הרמב"ם
ז/ג משנת ר' אהרן גיטין עמ' קסה
ז/ג ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' קעה, ח"ב עמ' ריח
ז/ג שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קכט
ז/ג תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף כא ע"ב
ז/ג תורת ירוחם ח"ב דף לה ע"ג
ז/ד אהל יצחק גיטין עמ' תקט, תתפ
ז/ד אורה ושמחה הל' שופר פ"ב ס"ק ו
ז/ד אנצי"ת ע' גט שחרור הע' 150, 151
ז/ד אשר למלך
ז/ד ביתאל ח"ב דף מג ע"ג
ז/ד בנין שלמה (רבינ') סי' כז
ז/ד ברור הלכה גיטין מב ע"א ציון א, ב, קדושין נ ע"ב ציון ו
ז/ד גט מקושר (אלגזי) דף סו ע"ד
ז/ד גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' קנט
ז/ד דברות משה גיטין עמ' שיב, שכ
ז/ד העובר בהלכה עמ' 47
ז/ד חזו"א אהע"ז סי' קמז לדף מב ע"א ס"ק ג הראשון
ז/ד חי' הגר"ח החדש עמ' רנו {משחרר חצי עבדו}
ז/ד חסד לאברהם (טרוימן) דף יח ע"ב-ע"ג {אדון יכול לשחרר חציו בממון ולא בשטר}
ז/ד יד ישראל ח"ב
ז/ד לקוטי סופר ח"א דף מד ע"א
ז/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' מח, תקמה
ז/ד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קפו ע"ד
ז/ד משנת יעקב
ז/ד משנת ר' אהרן גיטין עמ' קנח, קסח
ז/ד עין יצחק ח"א עמ' רמה-רמו
ז/ד ענפי ארז (גורביץ) הל' עבדים עמ' קז
ז/ד פאר הלכה פסחים עמ' רכו
ז/ד רביד הזהב (אברך) דף מט ע"ד
ז/ד שמחת יו"ט (אלגזי) דף קלה ע"ד, קלז ע"ד
ז/ד שמחת יו"ט (אלגזי) סי' לה אות ג
ז/ה אבן האזל (גם בהשמטות, סוף הל' מלוה דף צג ע"ג)
ז/ה אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' קה
ז/ה אבני נזר אהע"ז סי' קפה אות ב
ז/ה אבני שהם (רובינשטיין) דף לג ע"ב
ז/ה אהל יצחק גיטין עמ' תקט, תתפ
ז/ה אהלי יהודה (הכהן) דף לב ע"א
ז/ה אוצמפה"ת ב"מ ז ע"א הע' 29
ז/ה אוצרות הרמב"ם
ז/ה אור הישר [חי' מהר"ם ברבי קדושין סח ע"ב, אור הישר תמורה יב ע"א]
ז/ה אישים ושיטות (תשסז) עמ' רפד
ז/ה אלומת עלומים סי' ב דף ע"ב-ע"ג, י ע"ג-ע"ד, סי' ט דף כ ע"ב
ז/ה אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קיב-קיג
ז/ה אנצי"ת ע' גט שחרור הע' 170-172, 176, 177, 179, 180
ז/ה אש תמיד עמ' רפז
ז/ה אשר למלך
ז/ה באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קכט
ז/ה באר מים חיים (נוסינזון) קידושין דף סב
ז/ה בגדי נהורין ח"ב סי' יט עמ' קנה {טעמא דקרא}
ז/ה בד קודש (פוברסקי) ח"א דף מד ע"ד, נ ע"ב {ר"ח הלוי}
ז/ה בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף לט ע"ג-ע"ד, מ ע"א-ע"ב
ז/ה ביתאל ח"ב דף מג ע"ד
ז/ה בני שמואל דף פט ע"ג, צד ע"ד
ז/ה ברית אברהם (פרנס) עמ' תקט
ז/ה בשבילי הקרבנות סי' לז אות יא-יב {ר"ח הלוי}
ז/ה בשבילי התלמוד ח"ג תמורה לא ע"ב {ר"ח הלוי}
ז/ה גדולי אריה עמ' עד
ז/ה גדולי שמואל ביצה דף לז, גיטין דף כג ע"ב
ז/ה גדולי שמואל כתובות דף מד {או"ש}, עט {או"ש}, קידושין דף סב ע"א {או"ש}
ז/ה גור אריה יהודה (תאומים) יו"ד סי' ס דף סא ע"א
ז/ה גור אריה יהודה (תשעח) עמ' רצד
ז/ה גט מקושר (אלגזי) עמ' שיז-שיט
ז/ה דברות משה גיטין עמ' שיב, שכ
ז/ה דברי אהרן עמ' קכא {מרכה"מ}
ז/ה דברי יששכר דף נב ע"ב
ז/ה דברי תלמוד ח"ב עמ' קנז
ז/ה הלכה רבה ח"ב עמ' 162
ז/ה המלך ברמה עמ' 146
ז/ה העובר בהלכה עמ' 47
ז/ה ואם תאמר ח"ד קושיה 421 {חצי עבדו}
ז/ה ויוסף שאול דף עב ע"ג
ז/ה זכרון דברים (תשכז) מאמר כג עמ' קס
ז/ה זכרון שלמה (קליין) עמ' קצז
ז/ה חזו"א על הרמב"ם
ז/ה חזו"א תמורה סי' לג ס"ק ה
ז/ה חי' הגר"ח החדש עמ' קמד, שיד, תיג
ז/ה חי' הגר"מ זמבה סי' כד-כה {לח"מ}
ז/ה חי' הגרז"ס נשים עמ' תלח-תלט
ז/ה חי' הריצ"ד
ז/ה חי' הרמב"ם למסכתות יומא ותמורה עמ' 149
ז/ה חי' חתם סופר
ז/ה חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' ל-לא, קדושין עמ' שנא
ז/ה חי' ר' חיים הלוי
ז/ה חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' ג
ז/ה חלקת יואב מהדו"ק או"ח סי' ו, מהדו"ת סי' ח
ז/ה חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ג עמ' נא, נה
ז/ה חקרי לב חו"מ ח"ב סי' יז דף יז ע"ג, יח ע"א, יט ע"א
ז/ה טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' תקעד
ז/ה יד דוד (קרלין) ח"א דף ז
ז/ה יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' נה {ר"ח הלוי}, קלח
ז/ה יד ישראל ח"ב
ז/ה יעלת חן עמ' רסח-רסט
ז/ה כלילת יופי דף ז
ז/ה כתר תורה (תשסז) עמ' שכו-שכז
ז/ה לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' מב אות א-יב {את חורין וולדך עבד}
ז/ה לבושי מרדכי ח"ד עמ' קפט
ז/ה מגיני שלמה עמ' תלה
ז/ה מזכרת חיים עמ' קב
ז/ה מטה אהרן (הלוי) דף רמא ע"א-ע"ב
ז/ה מטה אשר דף פא ע"ד, פט ע"א {לח"מ, הכותב לשפחתו}
ז/ה מילי דקדושין עמ' רכ {עובר כמו חצי עבד}
ז/ה מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף פו ע"ד, פז ע"א
ז/ה מנחה טהורה דף קג ע"ד {כ"מ}
ז/ה מנחת חיים (שוויד) ח"ג עמ' סג
ז/ה מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תקסט
ז/ה מעיל שמואל (פלורנטין)
ז/ה מעיני המים
ז/ה מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף עו ע"ב
ז/ה מפתח הבאורים [שערי ישר שער ב פכ"ב]
ז/ה מראה איש ח"א יו"ד עמ' מה
ז/ה מרחשת ח"ב סי' לח אות ג
ז/ה משאת המלך (תשסז) עמ' קסא {הרי את שפחה וולדך ב"ח}
ז/ה משאת מרדכי ב"ק עמ' רה, רז
ז/ה משאת משה (חברוני) פסחים סי' קלט עמ' 428
ז/ה משמרת חיים ח"ג עמ' קכ
ז/ה משנה הלכות יבמות - עבדים סי' טז
ז/ה משנת יעקב כאן
ז/ה משנת יעקב קדושה עמ' פג
ז/ה משנת יעקב קרבנות עמ' קפה
ז/ה משנת ר' אהרן גיטין עמ' קסג, קסח
ז/ה משנת ר' אהרן קדשים, תמורה סי' ג ס"ק ד, ח
ז/ה נועם חי"ד עמ' קו, חי"ח עמ' סב
ז/ה נחלת יעקב (צלניק) עמ' 211, 218
ז/ה נחלת שמואל דף לא ע"א, מה ע"ב, סו ע"א
ז/ה נימוקי מלב"ם ב"ק סי' יג עמ' סד
ז/ה נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' רמב
ז/ה נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' שצב, ח"ב עמ' רצד, רצז
ז/ה נתיבות מרדכי קדושין עמ' שמא
ז/ה נתיבות שלום (למפרט)
ז/ה ס' השבי"ט עמ' מט {ראב"ד}, קנו
ז/ה סיני כרך סו (תשל) עמ' כח {ראב"ד}, כט
ז/ה ספרי דבי רב ח"ד עמ' קמז
ז/ה עבודת הזבח תמורה סי' יב ס"ק כ {ר"ח הלוי}
ז/ה ענפי ארז (זי') דף קנג ע"ג
ז/ה עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"א דף עז ע"א
ז/ה עצמות יוסף קידושין דף סח (עמ' רנ)
ז/ה פאר הלכה פסחים עמ' רכד, רכז
ז/ה פסקי אליהו ח"ב עמ' י {לח"מ}
ז/ה צבי גאון יעקב סי' ט
ז/ה צמח מנחם דף מד ע"ג-ע"ד
ז/ה קהלות יעקב תמורה ט
ז/ה קהלת יעקב - תוספת דרבנן מע' ז אות קיט (לז ע"ב-ע"ג) {ראב"ד}
ז/ה קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' קי
ז/ה קול צופיך עמ' שנ {מל"מ}
ז/ה קונטרסי שעורים כתובות קונ' ח אות כב עמ' קע, קונ' ט אות ח עמ' קצא
ז/ה רפואה והלכה (שילת) עמ' 125
ז/ה שאל האיש דף לג ע"ב
ז/ה שביבי אור קדושין סי' כז אות ג, ד {ר"ח הלוי}, ז
ז/ה שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' רצ, רצב
ז/ה שיח ערב קדשים עמ' שסח
ז/ה שכר שכיר סוגיות ח"א סי' כה אות ג {ר"ח הלוי}
ז/ה שלל דוד {לח"מ}
ז/ה שלמי יוסף נזיר עמ' קיח
ז/ה שם יוסף (מועטי) ח"ב דף פ ע"ב {כ"מ} וע"ג
ז/ה שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' רנד-רנה
ז/ה שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' קה {שעה"מ}, קיד {לח"מ}
ז/ה שמחת יו"ט (אלגזי) סי' לה אות ד עמ' שפט {לח"מ}, סי' סו עמ' תרכב
ז/ה שעורי הלכה עמ' קמג, קמה, קצו {לח"מ}
ז/ה שעורי הרב גיטין ח"א עמ' רעו
ז/ה שעורי ר' שלמה עמ' קב-קג
ז/ה שעורי ר' שמואל גיטין עמ' קמח
ז/ה שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 140-141
ז/ה שער המלך ח"ב עמ' ה, רצ, שכח
ז/ה שער יהודה
ז/ה שערי זיו ח"א דף קסב ע"ד {אהא"ז}
ז/ה שערי חיים (שמולביץ) גיטין עמ' צ-צא
ז/ה שערי טהר ח"ג שער ב סי' ט אות א, ח"ח סי' קא אות ב
ז/ה שערי יצחק (תשיז) עמ' קכג, קכד-קכה {ר"ח הלוי}
ז/ה שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 530
ז/ה שערי ישר שער ב פכ"ב אות ד
ז/ה תורת ההגיון בהלכה עמ' 14
ז/ה תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף כא ע"א
ז/ה תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' סז-סח
ז/ה תורת מיכאל עמ' קס {לח"מ}
ז/ה תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תקח, תקי, תקיז, תקכ
ז/ה תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תשמ
ז/ה תחומין ח"ה עמ' 261, חט"ז עמ' 172 {לח"מ}
ז/ה תנופת זהב עמ' 341
ז/ו בית אהרן וישראל גל' סז עמ' כד
ז/ו ברור הלכה גיטין מג ע"ב ציון א
ז/ו דבר המלך (קרויזר) ח"א עמ' פז
ז/ו חד וחלק ח"א דף כח ע"ג
ז/ו מבוא למשנה תורה עמ' 144, 212
ז/ו מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קו ע"ב
ז/ו נתן פריו סוגיות ח"א עמ' פב
ז/ו ענפי ארז (גורביץ) הל' עבדים עמ' פה
ז/ו קובץ באורים (שפירא) עמ' רכח
ז/ו שאגת אריה החדשות דף נד ע"א-ע"ד, נה ע"א וע"ג
ז/ז אבני ציון ח"ד עמ' קמב
ז/ז אהל משה (קצנלנבויגן) סי' מג דף לד ע"ג
ז/ז אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' רל
ז/ז אור שמח
ז/ז אמרי אש אהע"ז סי' צח
ז/ז אמרי בינה (אש) דף עא ע"ב
ז/ז אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' כב
ז/ז אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' קפד
ז/ז אפיקי מגינים פסחים סי' עב
ז/ז באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פי"א ה"ב באר שרים אות יט
ז/ז בית אהרן (קריספין) דף מ ע"ב
ז/ז בית זבול ח"א סי' לב אות ו, ח"ה עמ' לח
ז/ז ביתאל ח"ב דף מג ע"ד
ז/ז בן יהודה סי' סג
ז/ז ברור הלכה פסחים פז ע"א ציון ג
ז/ז ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' סג
ז/ז דברי דוד (טייטלבוים) דף פח ע"ב {כופים לשחרר}
ז/ז דרכי יושר (שרף) ח"א עמ' קעו {ראב"ד}
ז/ז היכל יצחק אהע"ז ח"א סי' ד ס"ק ג {מנהג הפקר}
ז/ז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' תעח
ז/ז חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד פסחים פח ע"א]
ז/ז חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' קל
ז/ז חסד לאברהם (טרוימן) דף יז ע"ג-ע"ד {איסור לשחרר שפחה שחציה ב"ח}
ז/ז ידבר שלום ח"ב עמ' קכט
ז/ז ידי אליהו תיקון קנח
ז/ז כרם אברהם עמ' עח-עט
ז/ז לב איש עמ' שפה-שפו
ז/ז לב ים גיטין עמ' רסב, רסח
ז/ז מנחה לאהרן (וולף) עמ' 49
ז/ז מנחת אהרן (קאפח) עמ' 386 {שהאיש מצווה על פו"ר}
ז/ז מנחת חינוך ח"א עמ' לז, ח"ב עמ' תצט
ז/ז מראה איש ח"א יו"ד עמ' צג, קז
ז/ז משנת יעקב
ז/ז נועם ח"א עמ' קסה
ז/ז נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' פח אות ז
ז/ז נחלת יצחק גיטין סי' יז
ז/ז נחלת עזרא ח"ב עמ' 122
ז/ז נתן פריו סוגיות ח"א עמ' פב
ז/ז ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' קלה {תשאר כמות שהיא}
ז/ז עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' קמד-קמה
ז/ז עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תקעד
ז/ז רביד הזהב (אברך) דף נ ע"ב
ז/ז שדה הארץ ח"ג דף לו ע"א
ז/ז שכר שכיר סוגיות ח"א סי' מב אות ז
ז/ז שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' כא
ז/ז שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 270
ז/ח אמרי בינה (אוירבך) - יו"ט סי' כא-ב (הערה ט) ד"ה ודעת {ראב"ד}, ד"ה אך, ד"ה ונראה
ז/ח אנצי"ת ע' אפוטרופוס הע' 267 {ראב"ד}, 268
ז/ח אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' קפו
ז/ח באר דוד ב"ק ח"ג סי' נב אות ג
ז/ח בד קודש (פוברסקי) ח"א דף מז ע"ד
ז/ח ברור הלכה גיטין מ ע"א ציון ח, קדושין כא ע"ב ציון ג
ז/ח דעת משה (פרידמן) סי' לה
ז/ח זיר יצחק דף ח ע"א
ז/ח זכרון אליהו (קרמרמן) סי' לב עמ' קמג
ז/ח חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 57
ז/ח יד המלך דף נא ע"ב
ז/ח מאור למלך קדושין עמ' פב
ז/ח מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' לט אות ד]
ז/ח מקנת כסף עמ' קפה
ז/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/ח משנה הלכות יבמות - עבדים סי' ה
ז/ח משנת יעקב כאן
ז/ח משנת יעקב משפטים עמ' שב
ז/ח משנת ר' אהרן גיטין עמ' קמב, קנו
ז/ח נועם חכ"ה עמ' מב
ז/ח נחלת יעקב (צלניק) עמ' 205
ז/ח נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' יד
ז/ח עמק יהושע (שפירא) סי' יג עמ' עג במהד' תרפה
ז/ח עמק יהושע ח"א דף סח
ז/ח ענפי ארז (גורביץ) הל' עבדים עמ' פח
ז/ח פרי יצחק (תשעו) עמ' רמה
ז/ח קונטרסי שעורים קדושין שעור י אות יב
ז/ח קרית מלך
ז/ח שדה הארץ ח"ג דף לו ע"א
ז/ח שו"ת פרח מטה אהרן (פרחיא) ח"א סי' כט {ראב"ד}
ז/ח שושן עדות דף כט
ז/ח שמחת יו"ט (אלגזי) דף קלט ע"ג
ז/ח שמחת יו"ט (אלגזי) סי' לה אות ו
ז/ח שעורי מרן הגר"י מפוניבז עמ' ריא
ז/ח שעורי עיון התלמוד גיטין עמ' קמח
ז/ח שערי זיו ח"א דף קסד ע"ב
ז/ח שערי לימוד (לוריא) ח"ג עמ' רנג
ז/ח שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 269
ז/ח תורת חיים (תשסג) ח"ג עמ' קנה
ז/ח תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' סה-סו {עובר ירך אמו}
ז/ח תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' תרעח
ז/ט אהלי יהודה (הכהן) דף סב ע"ד
ז/ט ברור הלכה גיטין ט ע"א ציון א
ז/ט מלאכת שמואל עמ' קה
ז/ט משנת ר' אהרן גיטין עמ' סג


ח/843 הלכות עבדים פרק ח *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ח/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ח/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ח/רה"פ משפטי שמואל
ח/רה"פ פי' ר"י קאפח
ח/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ח/רה"פ קובץ באורים (שפירא)
ח/רה"פ רמב"ם לעם
ח/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ח/א אהל יצחק גיטין עמ' שנט
ח/א אמונת עתיך גל' 105 עמ' 109
ח/א אמת ליעקב נשים עמ' קנא {עד עשרה בדמיו}
ח/א ארץ חמדה (הורוויץ) עמ' ו
ח/א באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ח/א באר אליהו עמ' יז
ח/א בגדי כהונה (פרחיא) דף קכב ע"ד
ח/א ברור הלכה גיטין מג ע"ב ציון ג, מד ע"א ציון ד, ז, מד ע"ב לפני ציון א
ח/א ברית אברהם (בושערה) דף עג ע"ג
ח/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' טו
ח/א גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף מג ע"ד, מד ע"ב
ח/א דברות משה גיטין עמ' תקמא
ח/א דברי אליהו (חזן) ח"ג עמ' סה-סט
ח/א דובר מישרים
ח/א דרושי ר"מ מאימראן ח"א עמ' רפא
ח/א דרכה של תורה (רבינוביץ) עמ' 15
ח/א הגהות חבר בן חיים
ח/א הלכה פסוקה ח"א סי' א הערה 233, ברור הלכה עמ' 20
ח/א התורה והמדינה ח"ט עמ' רמח
ח/א זית רענן ח"ב עמ' רצה
ח/א חוקות החיים דף קכא ע"ב
ח/א חי' כתב סופר
ח/א חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' רכ, רכד
ח/א חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' קלד, קמ, קמד, קמז, קנא
ח/א חסדי דוד ח"ה עמ' תתטו
ח/א ימים אחדים דף א ע"א
ח/א כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' רכג
ח/א כתב סופר או"ח סי' פ ד"ה והשתא אתי שפיר
ח/א מילי דמרדכי
ח/א מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' רסג
ח/א מלאכת שלמה (חכים) דף נג ע"ד {לח"מ}
ח/א מראה הנוגה
ח/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/א משנה הלכות יבמות - עבדים סי' יב {לח"מ}
ח/א משנת חיים בכורות עמ' לה-לט
ח/א משנת יעקב כאן
ח/א משנת יעקב קדושה עמ' שלב, זרעים ח"ב עמ' רג
ח/א משפטים לישראל עמ' פא
ח/א נתיבות מרדכי קדושין עמ' ריא
ח/א ס' העתים עמ' 239
ח/א עבד המלך (תשא) הל' שבת פ"כ ה"ג
ח/א עיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 196 {הואיל והפקיעו ממצוות}
ח/א עיני דוד
ח/א ענפי ארז (גורביץ) הל' עבדים עמ' צז
ח/א פירוש ר' בחיי בראשית פ' מה פסוק כב
ח/א צמח דוד (סקאליע) עמ' תז
ח/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' צב אות ב
ח/א קונטרסי שעורים גיטין שעור ז אות טז
ח/א שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' שלז
ח/א שב שמעתתא (תשנא) שמעתא ד פ"כה
ח/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' ק אות ג
ח/א שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' כט, לב
ח/א שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' לה
ח/א שפת אמת על התלמוד ח"ב דף קמב ע"ד
ח/א תפארת ציון (קואינקה) עמ' כ {רק במומחין}
ח/ב אבן ישראל (פישר) ח"ח עמ' קלז {מל"מ}
ח/ב אבק דרכים דף סג ע"ב
ח/ב ברור הלכה גיטין מג ע"ב ציון ד, מד ע"א ציון א
ח/ב גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף מג ע"ד {כ"מ}
ח/ב דברות אליהו ח"ה עמ' נו {הטביל קטן}
ח/ב חי' הגרז"ס נשים עמ' שנו
ח/ב חי' כתב סופר
ח/ב חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' ריט
ח/ב חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' קלה
ח/ב חסדי דוד ח"ה עמ' תתטז
ח/ב מבשר טוב - משפט גרות עמ' עט-פ, פב
ח/ב מעיל שמואל (פלורנטין) דף צח ע"א
ח/ב נודע ביהודה תנינא אהע"ז סי' קלה
ח/ב נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' ד אות ו
ח/ב נתיבות מרדכי גיטין עמ' תה
ח/ג אהלי אהרן (מיליקובסקי) ח"א דף מב ע"א
ח/ג אהלי אהרן ח"א סי' יד
ח/ג ברור הלכה גיטין מד ע"א ציון א
ח/ג חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' רה
ח/ג חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' קמב, קנא
ח/ג משפטי אמת עמ' רפא
ח/ג נתיבות מרדכי גיטין עמ' תה
ח/ג קול דודי סוטה סי' לט
ח/ד אבן האזל (גם בהשמטות, סוף הל' מלוה דף צג ע"ג)
ח/ד אבני החושן סי' רנ סעיף א
ח/ד אגרא דשמעתא ח"ג עמ' שסב {ראב"ד}
ח/ד אהל יצחק גיטין עמ' שנט
ח/ד אור הישר [מל"מ הל' גניבה פ"ב הי"ב]
ח/ד אמת ליעקב נשים עמ' קנא {כדי דמיו}
ח/ד בינת דניאל ח"ה עמ' קיא
ח/ד בית מאיר (תשע) סי' קיב ס"ה עמ' שט, סי' קנה ס"יב עמ' רצו
ח/ד בעי חיי יו"ד דף קמג ע"ד
ח/ד ברור הלכה גיטין מד ע"א ציון ד, מד ע"ב ציון ח {לח"מ}
ח/ד גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף מד ע"ב
ח/ד גדולי שמואל גיטין דף ח ע"ב
ח/ד דבר יהושע (שו"ת) ח"ה עניינים שונים סי' יט
ח/ד דבר יהושע על הש"ס עמ' קצג {ראב"ד}
ח/ד דליית הכרם עמ' תתתלג {ראב"ד} [צ"ל במי שחסרו ממון]
ח/ד דרישה מחיים דף נז ע"ב
ח/ד דרך עץ החיים (אלגזי) דף לא ע"א {לח"מ}
ח/ד דרכי הים דף סה ע"א
ח/ד דרכי משה ח"ב שמעתתא ח פ' יד
ח/ד הלכה רבה ח"ב עמ' 190
ח/ד ונתן לכהן עמ' קנא
ח/ד זכרון משה (קרונז'ק) עמ' כב
ח/ד חזקה רבה חו"מ ח"ג עמ' 124
ח/ד חי' כתב סופר
ח/ד טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' תקפב {ראב"ד}
ח/ד יד מלך (מן) הל' חובל פ"ד הי"א {ראב"ד}
ח/ד כתב סופר חו"מ סי' כו {ראב"ד}
ח/ד מזכרת עמ' 532
ח/ד מילי דמרדכי
ח/ד מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' שמו
ח/ד מקנת חיים עמ' רמו {לח"מ}
ח/ד משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תתנד-תתנו
ח/ד משנת יעקב [משנת יעקב הל' גניבה פ"ב ה"ד]
ח/ד משנת יעקב נזיקין עמ' קיז {לשלושים יום}
ח/ד נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' קכו, קנד
ח/ד נחלת יהושע דף סג
ח/ד נתיבות מרדכי גיטין עמ' תה
ח/ד עמק הלכה (בוימל) עמ' לב
ח/ד קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' יד, קעז, שסז
ח/ד קונטרס הספקות כלל ד סי' ט {ראב"ד}
ח/ד קרית מלך
ח/ד רביד הזהב (אברך) דף מח ע"ג-ע"ד {לח"מ}
ח/ד שב שמעתתא (תשנא) שמעתא ד פ"יא, פ"כה {ראב"ד}
ח/ד שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ב עמ' קסו
ח/ד שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' רצז
ח/ד שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' רצז
ח/ד שופריה דיעקב (מערך) דף ל
ח/ד שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רמה סעיף ב {לח"מ}
ח/ד שם יוסף (מועטי) ח"א דף נד ע"ג {לח"מ}
ח/ד שעורי ר' שמואל ב"מ ח"ב עמ' נב-נג {לח"מ}
ח/ד שערי זיו ח"א דף קסג ע"א {אהא"ז}
ח/ד שערי טהר ח"ה שער ב סי' כו אות ג
ח/ד שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף צד ע"ג {לח"מ}
ח/ד תקפו כהן סי' לט
ח/ד תקפו של רפאל סי' לט
ח/ד תרומת הכרי עמ' כו
ח/ה אנצי"ת ע' גר תושב הע' 95
ח/ה בנין הלכה עמ' קכו {כותי}
ח/ה ברור הלכה גיטין מד ע"א ציון ד
ח/ה גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף מד ע"ב {כ"מ}
ח/ה דברות משה גיטין עמ' תקמ, קידושין ח"א סי' לד ענף ב
ח/ה הגיור עמ' 69
ח/ה הלכה רבה ח"ג עמ' 136
ח/ה חקרי הלכה (ויין) עמ' 39
ח/ה יד אליהו (בוקובזה) ח"ב סי' יב אות לח
ח/ה לבושי מרדכי חו"מ עמ' ה
ח/ה מפענח צפונות עמ' 139
ח/ה נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' קכו, קנד
ח/ה פד"ר ח"כ עמ' 121 {או"ש}
ח/ה קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' קצה {בבעיות כגון מוכר לישראל מומר - תפיסת העבד מועילה}
ח/ו אוצר א"י ח"ב עמ' 129, ח"ד עמ' 232
ח/ו ברור הלכה גיטין ח ע"א ציון ג, מד ע"ב ציון ז
ח/ו חוקת עולם עמ' 75
ח/ו חזון יחזקאל כתובות פ"ו ה"ג
ח/ו חק המלך יבמות עמ' קלג
ח/ו ידבר שלום ח"ב עמ' קל
ח/ו יקר הערך דף קכב ע"א-ע"ב
ח/ו ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 56
ח/ו מילי דמרדכי
ח/ו ניר לדוד
ח/ו נתיבות מרדכי קדושין עמ' תא
ח/ו עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' עו
ח/ו ענפי ארז (זי') דף קנט ע"ג
ח/ו פני משה (שלז')
ח/ו קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' קלח
ח/ו שערי טהר ח"ח סי' קז אות ב
ח/ז באורי סוגיות (הוניגסברג) פ' איזהו נשך סי' מו אות ח
ח/ז ברור הלכה גיטין מד ע"ב ציון ח
ח/ז חי' חתם סופר
ח/ז יד דוד (קרלין) ח"א דף קנז
ח/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/ז ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תכח
ח/ז קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' יד
ח/ז רביד הזהב (אברך) דף מח ע"ג
ח/ז שערי זיו ח"א דף קסג ע"ב {אהא"ז}
ח/ז תקפו של רפאל סי' לט
ח/ח אבני נזר חו"מ סי' צה אות ג, יו"ד סי' תנז אות ג
ח/ח אוצר א"י ח"ד עמ' 233
ח/ח ברור הלכה גיטין מד ע"ב ציון ט
ח/ח חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' קנד
ח/ח חיי נפש בראשית ח"א עמ' קמח
ח/ח ידבר שלום ח"ב עמ' קל
ח/ח ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' שנז
ח/ח נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' צב אות ד
ח/ח פד"ר חי"ב עמ' 14, חט"ז עמ' 199
ח/ח קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' שיז
ח/ח שערי טהר ח"ח סי' לג אות ט
ח/ט אהל יצחק גיטין עמ' שנט
ח/ט אוצר א"י ח"ו עמ' 105, 185
ח/ט אוצרות הרמב"ם
ח/ט אור הישר [עי' כפתור ופרח פ"י]
ח/ט אורי חיים ח"א עמ' סד
ח/ט אנצי"ת ע' א"י ח"ג הע' 31, 32
ח/ט ארץ חמדה (הורוויץ) עמ' ב, ו
ח/ט ארץ חמדה (ישראלי) עמ' כה
ח/ט ארשת צבי עמ' מז {בזה"ז}
ח/ט באר מרים פ"ה ה"ט אות ג
ח/ט בית אבי ח"ב סי' קמב עמ' קצג
ח/ט בית יחזקאל (סרנה) קידושין דף לח ע"א
ח/ט ברור הלכה כתובות קי ע"ב ציון ד פסקה ה, ציון ה
ח/ט גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קסז
ח/ט דברות אליהו ח"ב עמ' ג
ח/ט דברות משה גיטין עמ' תקמג
ח/ט דגל ראובן ח"ג סי' יב
ח/ט התורה והמדינה ח"ג עמ' קנה, ח"ט עמ' קצ, חי"א עמ' רמ
ח/ט זכרון יעקב (מרל) ח"ב סי' ג ס"ק ג, ח"ג סי' טז ס"ק א, סי' סא ס"ק ב {כ"מ}, סי' סד ס"ק א
ח/ט חדושים ובאורים (גרי') כתובות סי' י לדף קו ע"ב, ערכין ג ע"ב
ח/ט חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' רכג
ח/ט חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' קנג
ח/ט חיים ומלך
ח/ט חמדת ישראל ח"א דף לז ע"ב-ע"ג
ח/ט יחוה דעת ח"ג עמ' רכ
ח/ט ישועות עוזו עמ' 104
ח/ט כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' קעד
ח/ט לב אריה (הורביץ) עמ' קפח
ח/ט מגילת ספר לאוין דף כז ע"ג
ח/ט מגן צבי עמ' קי, קיג
ח/ט מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' תלב
ח/ט מחקרי ארץ אהע"ז סי' ה
ח/ט מילי דמרדכי
ח/ט מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' רלג
ח/ט מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' רצח
ח/ט משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' כט {כופין את רבו לעלות}
ח/ט משנת המדינה עמ' 17, 18
ח/ט משפט המלחמה עמ' קעב
ח/ט משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' ג
ח/ט משק ביתי סי' מא (יז ע"א) {מל"מ}
ח/ט משרת משה (עטייה)
ח/ט נוה צדק
ח/ט נועם חי"ד עמ' רצז
ח/ט נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 162, 190, 191, 202, 226, 257, 340
ח/ט נחלת שמעון (קרסנר) יהושע ח"ב סי' מה אות ב
ח/ט נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' א אות ד
ח/ט נשמת כל חי ח"א דף עח ע"ד
ח/ט נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' שפח
ח/ט ענפי ארז (זי') דף צז ע"ד
ח/ט עשרה מאמרות (תשס) עמ' קד (נו)
ח/ט פאת ים (וינשטוק) ערכין עמ' יא
ח/ט פד"ר ח"ה עמ' 27, 43, 185, ח"ח עמ' 98
ח/ט פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' רעד
ח/ט צהר גל' ט עמ' 10 {השמיט ירושלים}
ח/ט קונטרסי שעורים גיטין שעור ז אות טז, יח-יט
ח/ט קונטרסי שעורים כתובות קונ' ח אות יא עמ' 314
ח/ט רנת יצחק חמש מגילות עמ' סה
ח/ט שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' רסט {עבד כופה את אדונו לעלות}
ח/ט שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' נט
ח/ט שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' מ
ח/ט שערי המקדש סי' לג אות ד
ח/ט שרשים במועדות עמ' קנז, קס
ח/ט תחומין ח"ח עמ' 312, חט"ז עמ' 240, חי"ז עמ' 98
ח/ט תפלה למשה (בנימין) עמ' יד, שעב
ח/י אוצר א"י ח"ה עמ' 234, ח"ו עמ' 105, 108
ח/י איים בים חלק ז כתובות סי' ח אות א
ח/י אנצי"ת ע' א"י ח"ג הע' 36
ח/י אפיקי מגינים קידושין סי' כו
ח/י אשר למלך
ח/י באר מרים פ"ח ה"י אות ד עמ' עה
ח/י בית יהודה (פרנקל) פ' משפטים סי' לב
ח/י ברור הלכה גיטין מה ע"א ציון ד
ח/י ברור הלכה כתובות קי ע"ב ציון ה
ח/י הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' מא
ח/י חדושים ובאורים (גרי') כתובות סי' י לדף קו ע"ב, ערכין ג ע"ב
ח/י חוקת עולם עמ' 76 {עבד שברח לא"י}
ח/י חי' חתם סופר
ח/י חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' רכג-רכד
ח/י חיי משה (ברודנא) דף כה ע"א
ח/י חיים ומלך
ח/י חמדת ישראל ח"א דף לז ע"ב
ח/י ידבר שלום ח"ב עמ' קכט
ח/י יחל ישראל (תשנב) עמ' קנא
ח/י יחל ישראל (תשסג) ח"ב עמ' נג
ח/י יצחק ירנן
ח/י ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' שכ
ח/י כבוד מלכים (מרגליות) {מל"מ}
ח/י מבוא למשנה תורה עמ' 328
ח/י מגילת ספר לאוין דף כז ע"ד
ח/י מגן צבי עמ' קיג
ח/י מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' תלא
ח/י מנחת חינוך ח"ג עמ' שסז-שסח
ח/י מס' גיטין (ארזי) עמ' 76
ח/י מעין החכמה עמ' שיח
ח/י משנת חיים בראשית עמ' שכו
ח/י נפת צופים (בירדוגו, תשעה) עמ' קח
ח/י סדר יעקב ח"ב לדף סד ע"ב סי' א ס"ק ז
ח/י סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ב עמ' תנ
ח/י עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' עו
ח/י ענפי ארז (זי') דף צז ע"ד
ח/י עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף קכה ע"ב
ח/י צהר גל' ט עמ' 10 {השמיט ירושלים}
ח/י צפנת פענח ויקרא עמ' קפז
ח/י קונטרסי שעורים גיטין שעור ז אות יח
ח/י קונטרסי שעורים כתובות קונ' ח אות ט עמ' 306, אות יא עמ' 314
ח/י קרית מלך
ח/י ראשי בשמים (רבין) עמ' צט
ח/י שדה הארץ ח"ב דף מט ע"ד {מל"מ}, עט ע"ב, פ ע"א
ח/י שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' מ
ח/י שער המלך על תהלים יום ג עמ' לו {מל"מ}
ח/י שערי חיים (ס' המקח) דף פו ע"ג
ח/י תפארת ציון (קואינקה) עמ' פד
ח/יא אבן האזל
ח/יא אוצר א"י ח"ה עמ' 234
ח/יא אנצי"ת ע' אונאת הגר הע' 21, 23
ח/יא באר מרים פ"ח ה"י אות ד עמ' עה
ח/יא הגהות רימ"א
ח/יא הר המלך ח"ו עמ' קח-קט
ח/יא חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' קנח
ח/יא ידבר שלום ח"ב עמ' קכט
ח/יא יראה ואהבה עמ' עא
ח/יא ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 56
ח/יא מבוא למשנה תורה עמ' 220
ח/יא מגן צבי עמ' קיד
ח/יא מילי דמרדכי
ח/יא מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קעח ע"ד
ח/יא מנחת חינוך ח"ג עמ' שסג, שסז
ח/יא מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' קעד, קעז
ח/יא מעין החכמה עמ' מד
ח/יא מעיני המים
ח/יא מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף ת (רז)]
ח/יא משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' כז {מפקיעים שעבודו}
ח/יא משנת חיים בראשית עמ' שכו
ח/יא משפט כהן עמ' שסג
ח/יא סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' תסג, תסה
ח/יא סופר המלך
ח/יא ספרי דבי רב ח"ד עמ' צח
ח/יא עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף נח ע"ג
ח/יא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רלו
ח/יא פרי האדמה ח"ב
ח/יא צפנת פענח ויקרא עמ' קפז
ח/יא קונטרסי שעורים כתובות קונ' ח אות ט עמ' 306, אות יא עמ' 314
ח/יא שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' מ-מא
ח/יא שערי חיים (ס' המקח) דף פו ע"ג {לח"מ}
ח/יא תורה שלמה שמות פכ"ב אות שע
ח/יב אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' כח
ח/יב אגודות אזוב מדברי דף לה ע"ב
ח/יב אשר למלך
ח/יב באר מרים פ"ח ה"ט, ה"י אות ד
ח/יב בדבר מלך ח"ה עמ' קנג
ח/יב בית אהרן וישראל גל' סה עמ' כג
ח/יב ברור הלכה יבמות עח ע"ב ציון א
ח/יב גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קסט
ח/יב דרושי ר"מ מאימראן ח"א עמ' רפא
ח/יב הגיור עמ' 27, 62
ח/יב הרמב"ם כמחנך עמ' 231
ח/יב חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 166
ח/יב חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' קמג, קסא-קסב
ח/יב יד פשוטה אהבה עמ' תתתכא-תתתכב
ח/יב מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' קיט
ח/יב מחקרי ארץ ח"ג אה"ע סי' ו
ח/יב מנוחת משה דף נב ע"ד
ח/יב מנחת חינוך ח"א עמ' קלג, ח"ב עמ' תקמו, ח"ג עמ' שיט
ח/יב משמרת חיים ח"ב עמ' קמב {לא קיבל מצוות - אין גופו קנוי}
ח/יב משנה הלכות יבמות - עבדים סי' י
ח/יב נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' שכב
ח/יב נר למאור (פרצקי) עמ' סא
ח/יב ס' המקח עמ' קכב
ח/יב ספרי דבי רב ח"ד עמ' יא
ח/יב עיני דוד
ח/יב קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קלח
ח/יב קונטרסי שעורים כתובות קונ' ח אות יז עמ' קסז
ח/יג אברהם יגל (אחרי הל' עדות)
ח/יג אהל יצחק גיטין עמ' שלה
ח/יג אושר ירוחם עמ' קעד
ח/יג אות היא לעולם ח"ב דף צג ע"א
ח/יג אחיעזר ח"א סי' לג ס"ק ב
ח/יג אמר יוסף (אלקלעי)
ח/יג אמרי זאב דף כ ע"ד {מל"מ}
ח/יג אנצי"ת ע' אסורא לבריה הע' 5
ח/יג בית יעקב (מסקין) סי' לז
ח/יג בית מרדכי (סאויצקי) דף פ ע"ג {מל"מ - שור הנסקל שהוזמו עדיו}
ח/יג ברור הלכה גיטין לח ע"ב ציון ג, מ ע"א ציון ז, קדושין טז ע"א ציון ג
ח/יג ברית יעקב ח"א סי' קח {צריך גט שחרור}
ח/יג ברכת ראש סי' נב עמ' ריג
ח/יג דובר מישרים
ח/יג הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' מ {מל"מ}, מא
ח/יג הלכה רבה ח"א עמ' 262
ח/יג זכר יצחק (תשן) עמ' רלד
ח/יג זכרון משה (קרונז'ק) עמ' כב
ח/יג חוות בנימין עמ' צב
ח/יג חזו"א אהע"ז סי' קמז לדף מב ס"ק כא (הראשון), וס"ק ה (השני)
ח/יג חי' הגרז"ס נשים עמ' שנד
ח/יג ידבר שלום ח"ב עמ' קכח, קל
ח/יג לקוטי סופר ח"א דף פח ע"ג, פט ע"ב
ח/יג מנחת חינוך ח"א עמ' צד-צה, רכג, רסח, ח"ג עמ' רכא
ח/יג מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' מב
ח/יג מקוה המים עמ' כג
ח/יג מקנת כסף עמ' קסד
ח/יג משך חכמה דברים פכ"ד פס' ז
ח/יג משנה הלכות ח"ו סי' רצב {הפקיר ומת}
ח/יג משנה הלכות יבמות - עבדים סי' יד
ח/יג משנה הלכות קדושין סי' סו
ח/יג משנת יעקב
ח/יג משנת ר' אהרן גיטין עמ' קנב, קנד
ח/יג נתיבות מרדכי גיטין עמ' שסז
ח/יג עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' קפא {מל"מ}, קפב
ח/יג עומק הפשט ח"ב עמ' תט
ח/יג עזוז חיל הל' תרומות פ"ט ה"ו
ח/יג ענפי ארז (גורביץ) הל' עבדים עמ' ח
ח/יג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רסח
ח/יג פסקי אליהו ח"א עמ' מח
ח/יג קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' שי
ח/יג קונטרסי שעורים כתובות קונ' ח אות ט עמ' 306
ח/יג רנת יצחק שמואל עמ' שסב
ח/יג שו"ע הרב הל' הפקר קו"א ד"ה ומיהו
ח/יג שעורי הרב גיטין ח"א עמ' קלא
ח/יג שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 189, 348
ח/יג תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' לב ס"ק כא
ח/יד בים דרך עמ' פה
ח/יד ברור הלכה גיטין לח ע"א ציון ב
ח/יד חזון יחזקאל נזיר פ"ו ה"ה
ח/יד ידבר שלום ח"ב עמ' קל
ח/יד יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' שלז
ח/יד כתבי יד הגניזה גנזי ירושלים עמ' ב
ח/יד מעיל שמואל (פלורנטין)
ח/יד מקנת כסף עמ' קעב
ח/יד משנה הלכות ח"ט סי' שעח
ח/יד משנת יעקב
ח/יד נתיבות מרדכי גיטין עמ' שסד, שסז, שצג
ח/יד ענפי ארז (גורביץ) הל' עבדים עמ' צב
ח/יד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רסט
ח/טו אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 322-323
ח/טו אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ח/טו אדרת אליהו (קובו) סי' ה דף כה ע"א
ח/טו אהל יצחק גיטין עמ' שכט
ח/טו אור ליהודה יבמות עמ' קפה
ח/טו בד קודש (פוברסקי) ב"ב עמ' כד
ח/טו בד קודש (פוברסקי) ח"א דף לו ע"ג, לט ע"א {ראב"ד}
ח/טו ביתאל ח"ב דף מד ע"א
ח/טו בנין אריאל ח"ב עמ' קצח, רד
ח/טו ברור הלכה גיטין לז ע"ב ציון ו
ח/טו גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף לח ע"א
ח/טו דברי דוד (מילדולה) דף קלד ע"ב
ח/טו דעת סופר יו"ד סי' צב
ח/טו דרושי ר"מ מאימראן ח"א עמ' רפ
ח/טו הגהות חבר בן חיים
ח/טו המעלות לשלמה עמ' קמט-קנ
ח/טו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' תס
ח/טו חזון יחזקאל גיטין פ"ג ה"ז
ח/טו חי' הריצ"ד
ח/טו חי' חתם סופר
ח/טו חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' רד
ח/טו חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' קיב-קיג
ח/טו יד דוד (קרלין) ח"ב דף לט
ח/טו יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' שלז
ח/טו ישועות ישראל סי' ס סעיף ג
ח/טו לב ים גיטין עמ' רנד-רנו, רס
ח/טו לחם יהודה
ח/טו לקוטי שעורים (שטיין) גיטין סי' יט ס"ק ב
ח/טו לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' קנו
ח/טו מקנת כסף עמ' קנז
ח/טו משנת יעקב
ח/טו משנת ר' אהרן גיטין עמ' קמא, קמג, קמו
ח/טו נתיב אברהם ח"א עמ' קטו-קיז
ח/טו נתיבות מרדכי גיטין עמ' שס, שצב
ח/טו עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' עו
ח/טו קונטרס הרב - קו"א הל' הפקר עמ' עא, פג-פד, קלז
ח/טו קרן הצבי מצוה צז אות ז
ח/טו שדה הארץ ח"ג דף קו ע"ב
ח/טו שו"ע הרב הל' הפקר קו"א אות א ד"ה ותדע
ח/טו שושנת יעקב (הורוויץ) סי' שנו סעיף א
ח/טו שמוש חכמים ג עמ' פג
ח/טו שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' לו
ח/טו תורה אור (שנגהי) עמ' נא
ח/טו תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' רפג, רפה
ח/טו תורת חיים וחסד עמ' תקמג
ח/טז בית הלל שנה ז גל' א עמ' קנ
ח/טז ברור הלכה גיטין מ ע"ב ציון כ
ח/טז גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף מ ע"א
ח/טז חזון יחזקאל נזיר פ"ו ה"ה
ח/טז כנפי נשרים
ח/טז נתיבות מרדכי גיטין עמ' שעט
ח/טז פי' ר"א מן ההר יבמות מו ע"א
ח/טז קרית מלך
ח/טז שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' טו
ח/טז שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 152, 260
ח/יז אבן האזל (גם בהשמטות, סוף הל' מלוה, דף צב ע"א)
ח/יז אגודות אזוב מדברי דף פו ע"ב וע"ד
ח/יז אגודות אזוב מדברי חו"מ סי' יד
ח/יז אהבת אברהם עמ' יד {תפילין לראשו}
ח/יז אהל יצחק גיטין עמ' תשצט
ח/יז אהל שרה לאה עמ' תרפד
ח/יז אהלי אהרן (מיליקובסקי) ח"א דף מב ע"א
ח/יז אהלי אהרן ח"א סי' יד
ח/יז אור הישר [סוף ההקדמה לאור הישר לבבלי]
ח/יז אורים גדולים (תשסג) עמ' מב
ח/יז אמרי בינה (אוירבך) - הלואה סי' טז ד"ה עוד, קנינים סי' כא ד"ה וכתב
ח/יז אשר למלך
ח/יז בית דוד (תשעט) יו"ד סי' רצא
ח/יז בנין אפרים עמ' קמב
ח/יז ברור הלכה גיטין מ ע"א ציון ב, ג, גליון הש"ס לרצ"י לדף מ {תפילין}
ח/יז בריכת ירושלים עמ' רלז
ח/יז ברית עולם (ולר) סי' עז אות טז
ח/יז בתים לבדים עמ' שעה
ח/יז דברות משה גיטין עמ' תקט
ח/יז דברי יונה ח"א עמ' קב {קראו לתורה}
ח/יז דברי יחזקיהו ח"א עמ' פט {אמר לו רבו לקרוא בתורה - וכן פרעה אמר לנו "עבדו את ה'"}
ח/יז דרכי שלום (מרגונטו) דף סא ע"ג
ח/יז הלכה רבה ח"ג עמ' 154-153
ח/יז התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קלו
ח/יז ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' סה
ח/יז זכר יצחק (תשח) עמ' קכ, רכג
ח/יז זכר יצחק (תשן) עמ' קיז, רלד
ח/יז זכרון משה (קרונז'ק) עמ' כג
ח/יז חזו"א אהע"ז סי' קמז לדף מב ס"ק ו (השני)
ח/יז חזו"א על הרמב"ם
ח/יז חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' י, נשים ח"א עמ' קצח, ח"ב עמ' קכ
ח/יז חיים ומלך
ח/יז חנא וחסדא ח"ב דף קמו ע"א
ח/יז יד דוד (קרלין) ח"א דף קנו, ח"ב דף עב
ח/יז ידבר שלום ח"ב עמ' קל, קלב
ח/יז יוסף לקח כרך א ח"א עמ' מט
ח/יז כהונת רפאל עמ' שפד
ח/יז כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' ר {תפילין}
ח/יז כפייה בגט עמ' קפג
ח/יז כתב סופר - שו"ת החדשות עמ' קג
ח/יז להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' פד, עח
ח/יז לחם שלמה (בולה) דף ע ע"ד
ח/יז מאור הקדש נזיר עמ' קכט-קלא
ח/יז מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' תצד
ח/יז מיטב הארץ עמ' 206
ח/יז מילי דמרדכי
ח/יז מלואי אבן - שו"ת עמ' קנט
ח/יז מנחת כהן (יוסף חיים) דף צט ע"ב {קראו לתורה}
ח/יז מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' רנט
ח/יז מעין גנים (מזרחי) דף י ע"א-ע"ב, יא ע"ב, יב ע"א {בכל לשון}
ח/יז מקוה המים עמ' קכג
ח/יז מקנת כסף עמ' קנב-קנג, רסא
ח/יז מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/יז משנה הלכות יבמות - עבדים סי' כ, עריות סי' נ
ח/יז משנת יעקב
ח/יז משפטי עזיאל ח"ה עמ' שצו
ח/יז נחלת יצחק גיטין סי' טז
ח/יז נשמת חיים (תשסח) או"ח סי' ריג עמ' שצה
ח/יז נתיבות מרדכי גיטין עמ' שסז, שעט
ח/יז עומק הפשט ח"ב עמ' תט
ח/יז עינות מים דף ב ע"א
ח/יז עיני דוד
ח/יז ענפי ארז (גורביץ) הל' עבדים עמ' פא
ח/יז פסקי אליהו ח"ב עמ' טז
ח/יז צבא המלך עמ' עב
ח/יז קרית מלך
ח/יז קרן הצבי מצוה קכד אות ה
ח/יז רבוי נשים בישראל עמ' 312
ח/יז שאל האיש דף כד ע"ב
ח/יז שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף כז ע"א, לו ע"ב
ח/יז שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' ח {ראב"ד}, יג-טו
ח/יז שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' שעד
ח/יז שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קצה
ח/יז שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' שס
ח/יז שיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 233 {עבד שהניח לו רבו תפילין בראשו}
ח/יז שלל דוד {לח"מ}
ח/יז שלמי נזיר עמ' סט
ח/יז שמע אברהם דף נד ע"ב
ח/יז שני אליהו דף פד ע"ד
ח/יז שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות נא
ח/יז שערי תודה ח"ב דף יב ע"ד, יג ע"א {קרא לעבד לתורה}
ח/יז תבונה (ליפקין) סי' כ
ח/יז תורת חיים (תשסג) ח"ג עמ' קנב-קנג
ח/יז תורת ראשי הישיבות יבמות עמ' תשסו
ח/יז תחית ישראל עמ' קעו
ח/יח אבק דרכים דף ח ע"ב
ח/יח אגרות משה יו"ד ח"ב סי' קלב, ח"ג עמ' של
ח/יח בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' קכה
ח/יח בית שערים או"ח סי' רפז
ח/יח ברור הלכה גיטין מ ע"א ציון ג
ח/יח ברור הלכה כתובות כח ע"א ציון מ
ח/יח בתורתו יהגה (תשעב) עמ' לה, לו {אסור לאדם ללמד את עברו תורה}
ח/יח דברות אליהו ח"ב עמ' עב
ח/יח הגהות ר' נחום טרעביטש
ח/יח הגיור עמ' 81 {משנת יעבץ}
ח/יח התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קלה {רמב"ם}, קלו {לח"מ}
ח/יח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שא
ח/יח ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ד עמ' קפג
ח/יח וענפיה ארזי אל (תשסו) בראשית-שמות עמ' 5 {אסור ללמדו תורה}
ח/יח זכרון משה (ברומר) דף צט ע"ד
ח/יח חזון יחזקאל נזיר פ"ו ה"ה
ח/יח יד דוד (קרלין) ח"א דף קנז
ח/יח יוסף אומץ דף כז ע"ד {אסור ללמדו תורה}
ח/יח כבוד מלכים (מרגליות)
ח/יח כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקכה
ח/יח מחקרי ארץ ח"ג יו"ד סי' יג
ח/יח מחשבת הקודש ח"ב דף מח ע"ד
ח/יח מנחת מחבת עמ' רמב
ח/יח מעין חיים ח"ג עמ' קסה
ח/יח מעיני המים
ח/יח מצווה ועושה ח"א עמ' תעו {ללמדו תורה}
ח/יח מקום דוד [שו"ת מהריט"ץ סי' קמא, תחלת ס' אוריין תליתאי מהמגיה]
ח/יח מקנת כסף עמ' רסא
ח/יח מרפא לנפש בראשית עמ' קסב
ח/יח משנה הלכות ח"ה סי' קעב
ח/יח משנת חיים קדושין עמ' רסד-רסז
ח/יח נועם ח"י עמ' קלט
ח/יח נחלת עזרא ח"ב סי' מט
ח/יח נרות זכריה עמ' קצח {אסור ללמד עבדו}
ח/יח ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קמח, קנ
ח/יח סדר יעקב ע' גוי סי' ה (ד"ה אך)
ח/יח עטרת ישועה (תשלו) עמ' מח {לח"מ}
ח/יח עין חיים ח"ב עמ' קפג
ח/יח פרי אברהם - ענינים שונים סי' לז אות א
ח/יח פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' מד
ח/יח צפיחית בדבש דף קמג ע"ד
ח/יח קול דודי (תשף)
ח/יח קול דודי סוטה סי' תקצ
ח/יח קול מבשר (ראטה) ח"ב עמ' לב
ח/יח קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' מט
ח/יח קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' רד
ח/יח קרית מלך
ח/יח שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 3 {טעם האיסור ללמדו - שמא ישתמש בה לרעה, ללמד לעבדו תורה שבכתב}
ח/יח שרידי אש ח"ב עמ' תקא, תקה-תקה
ח/יח תורת ירוחם ח"א דף ט ע"ג
ח/יט אבקת רוכל (תשעז) עמ' תה
ח/יט אפיקי מגינים קידושין סי' כו
ח/יט בדבר מלך ח"ה עמ' קנא
ח/יט בכורי אליהו עמ' לט
ח/יט בני דוד
ח/יט ברור הלכה יבמות מה ע"ב ציון ז
ח/יט ברור הלכה יבמות מו ע"א ציון ה
ח/יט ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' תטז
ח/יט הלכה פסוקה ח"א - ברור הלכה עמ' 38
ח/יט זית רענן ח"א עמ' קז
ח/יט חי' ר' חיים הלוי דף כז
ח/יט ישא מדברותיך כתובות פ"א עמ' רמב {צריך לתקפו במים}
ח/יט כרם שלמה (אהרמן) יבמות מו ע"א
ח/יט מיטב הארץ עמ' 201, 202, 207
ח/יט מילי דמרדכי
ח/יט מעיני המים
ח/יט מקנת כסף עמ' קנב
ח/יט משמרת חיים ח"ג עמ' קז
ח/יט משנת ר' אהרן כתובות עמ' קכג
ח/יט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רמו
ח/יט פנים חדשות [מהרשד"ם חו"מ קצד]
ח/יט פנת יקרת (תשנד) סי' כח אות ב
ח/יט פנת יקרת (תשעא) עמ' קמד
ח/יט פרח מטה אהרן (סול') אהבה עמ' 89
ח/יט קדשי יהושע עמ' אלף שמא-שמב, אלף שמז, אלף שנ, אלף שנב
ח/יט שו"ת ר"י מליריאה עמ' קמב
ח/יט שעורי עיון התלמוד גיטין עמ' קכג
ח/יט שערי טהר ח"ח סי' קיא אות ד
ח/יט תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תטו
ח/יט תורה שלמה חי"ב עמ' 79
ח/יט תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' נו-נז
ח/יט תורת ראשי הישיבות יבמות עמ' תשלב
ח/כ אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' רטז, ח"ז עמ' פד
ח/כ אהל שרה לאה עמ' תה-תח
ח/כ אור עולם (שניאורסון) עמ' 848
ח/כ איש על העדה (סולובייציק) עמ' 70
ח/כ באר מרים פ"ו ה"ד
ח/כ בים דרך עמ' לח, סב, סג
ח/כ בית המדרש
ח/כ בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ח/כ בית יחזקאל (סרנה) כתובות דף ל
ח/כ ברור הלכה כתובות יא ע"א ציון ב פסקה ד
ח/כ ברכת מרדכי כתובות עמ' קסא
ח/כ דברות משה כתובות עמ' צא, צז, קדושין סי' יז ענף א, סי' לד ענף ב, סי' לה ענף ב
ח/כ דברי הרב עמ' קצט
ח/כ דברי יציב אהע"ז עמ' מט
ח/כ הגיור עמ' 152
ח/כ הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' לא
ח/כ הרמב"ם ומכילתא דרשב"י סי' נג
ח/כ חי' עזיאל
ח/כ חמדת ישראל ח"א דף קג ע"ג
ח/כ חנא וחסדא ח"א דף קע ע"ב
ח/כ ישא מדברותיך כתובות פ"א עמ' רמב
ח/כ כבוד מלכים (מרגליות)
ח/כ לבושי מרדכי אהע"ז עמ' צב
ח/כ לקוטי סופר ח"א דף פז ע"ד
ח/כ לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' קכה, קכט
ח/כ מגילת ספר לאוין דף נד ע"ב
ח/כ מועדים וזמנים ח"ד סי' שטז
ח/כ מחנה יוסף ח"ג עמ' עג
ח/כ מילי דמרדכי
ח/כ מלאכת שמואל עמ' י, יג-טו, כד, כח-ל
ח/כ מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' קפה
ח/כ מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ג עמ' רנז
ח/כ מעיני המים
ח/כ מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"ב דף נא
ח/כ מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' שסח
ח/כ מקנת כסף עמ' רסו
ח/כ משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תקצז
ח/כ משנת יעקב כאן
ח/כ משנת יעקב קדושה עמ' עז-פב
ח/כ משנת ר' אהרן כתובות עמ' קכב
ח/כ משפט הצבא בישראל עמ' קכה
ח/כ משפטי שאול - פסקי דין עמ' רמג, רמו-רמז
ח/כ נועם ח"ד עמ' רעג, רעו, רעח, חי"ד עמ' ח
ח/כ נתן פריו סוגיות ח"א עמ' יב
ח/כ ענפי ארז (גורביץ, עבדים) עמ' יא {או"ש}
ח/כ פד"ר ח"א עמ' 380
ח/כ פד"ר ח"כ עמ' 120
ח/כ פרי אהרן (ברנשטיין) עמ' קח, קי
ח/כ קונטרסי שעורים כתובות קונ' ח אות יא, יד, כב, כה, עמ' קנו, קנח
ח/כ קרית מלך
ח/כ רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תקטו-תקטז
ח/כ שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רב, ח"ח סי' רסט אות ב
ח/כ שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' שפג, ח"ב עמ' קסב-קסג
ח/כ שכר שכיר סוגיות ח"א סי' כד אות א-ג
ח/כ שם דרך כתובות עמ' קט
ח/כ שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' ק
ח/כ שערי טהר ח"ד שער א סי' ב אות ג, ח"ה שער ב סי' כו אות ה, ח"ח סי' יט אות ו, סי' נב אות ב, סי' קה אות א-ב, סי' קיב אות א, סי' קיט אות ב-ג
ח/כ שערי טהר ח"ו סי' פ דף ריז ע"א {לשם גר}
ח/כ שרשי הים, שורש זכיית קטן, דף קסד ע"ב {לח"מ}
ח/כ תורה שלמה חי"ב עמ' 188
ח/כא ברור הלכה ב"מ קו ע"א ציון ו פסקה ג {לח"מ}
ח/כא ברור הלכה יבמות מה ע"ב ציון ז
ח/כא דינא דגרמי (אינגבר) עמ' קצב {לח"מ}
ח/כא הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קנו
ח/כא זית רענן ח"א עמ' קז {לח"מ}
ח/כא יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' שכט
ח/כא כרם שלמה (אהרמן) יבמות מו ע"א
ח/כא מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' נה
ח/כא מילי דמרדכי [גר - כלומר גוי העומד להתגייר]
ח/כא משנת יעקב
ח/כא קדשי יהושע עמ' אלף שנא {לח"מ}
ח/כא קרית מלך
ח/כא שערי טהר ח"ו סי' פא דף ריח ע"א
ח/כא תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תיג {לח"מ}


ח/843 הלכות עבדים פרק ח *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ט/רה"פ אבן האזל
ט/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ט/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ט/רה"פ משפטי שמואל
ט/רה"פ פי' ר"י קאפח
ט/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ט/רה"פ קובץ באורים (שפירא)
ט/רה"פ קרית מלך
ט/רה"פ רמב"ם לעם
ט/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ט/א אור ליהודה יבמות עמ' קפ
ט/א אור עולם (שניאורסון) עמ' 385
ט/א אשר למלך
ט/א בגדי כהונה (פרחיא) דף קכ ע"ב
ט/א בית אברהם (ישראל, תשסג) - מאמר המלך קונ' ב
ט/א בנין אפרים עמ' מג
ט/א ברור הלכה גיטין מ ע"א ציון א
ט/א דברות צבי חי"א סי' יג אות ז
ט/א זכר יהודה עמ' שד
ט/א חזו"א אהע"ז סי' קמח לדף כב ע"ב
ט/א חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 106
ט/א חיי נפש ח"ד עמ' שכ
ט/א יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רמח, ח"ב עמ' קמח
ט/א יסודי ישורון ח"ב עמ' ריד
ט/א יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' של
ט/א מיטב הארץ עמ' 202, 205
ט/א מלואי אבן - שו"ת עמ' קעד, קפ
ט/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/א משנה הלכות יבמות - עבדים סי' א
ט/א משפטי אמת עמ' שלז
ט/א משפטי עזיאל ח"ב עמ' ר
ט/א נועם חי"ד עמ' קח
ט/א נטעי אשל בראשית עמ' קו
ט/א נישואין שלא כדת עמ' 126
ט/א ענפי ארז (גורביץ) הל' עבדים עמ' פא
ט/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שז, ח"ב עמ' רמו
ט/א עשרה מאמרות (תשס) עמ' קנד, תקלב (ז)
ט/א פלח הרמון לקוטים חדשים עמ' צד
ט/א קרבן שבת עמ' יד {הבא עליה עשאה ב"ח}
ט/א שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' מח, רפא
ט/א שו"ת הרד"ך עמ' צז
ט/א שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' רנ, ח"ב עמ' קמה
ט/א שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' רכב
ט/א שו"ת רא"מ פינגרהוט עמ' קעט, קפב
ט/א שירת הפסח אות קפו
ט/א שמועות דוד עמ' ו
ט/א שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' קכח
ט/א שנתון המשפט העברי חי"א עמ' 33
ט/ב אגרות משה יו"ד ח"א סי' קסב
ט/ב אור ליהודה יבמות עמ' קעח, קפד
ט/ב אור ליהודה קדושין עמ' רי
ט/ב אלומות יוסף (תשנ) עמ' מד
ט/ב אמת ליעקב מקרא עמ' רכו, שיב
ט/ב אמת ליעקב נשים עמ' יב, סג {יכול למכור בניו}, פה {גוי מוכר את בנו לעבד}
ט/ב אשר למלך
ט/ב באר מרים פ"ו ה"ד אות א
ט/ב בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף יז ע"ד
ט/ב בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' קי
ט/ב בדבר מלך ח"ה עמ' קנא
ט/ב בית יחזקאל (סרנה) גיטין דף נ ע"א
ט/ב בית שערים יו"ד סי' שנט, שסב
ט/ב בן פדהצור דף לה ע"א {כ"מ}
ט/ב ברור הלכה יבמות מו ע"א ציון ה
ט/ב גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' קנד-קנה {בניו ובנותיו}
ט/ב גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' עו
ט/ב דברות משה כתובות עמ' צא, גיטין עמ' תקלב, קדושין סי' יז ענף א, סי' מב הערה ד, ב"ב ח"א סי' יב הערה סד
ט/ב דינא דגרמי (אינגבר) עמ' קצב {לח"מ}
ט/ב הארת ירוחם קדושין ח"ב דף פז ע"ג
ט/ב הגיור עמ' 71
ט/ב זבחי צדק (דיסקין) עמ' רלט {מוכר בניו}
ט/ב זכר יצחק (תשן) עמ' ד, ו, קנא, רעג
ט/ב חמדת ישראל ח"א דף קט ע"ד
ט/ב חק המלך יבמות עמ' ס
ט/ב חשבונות של מצוה עמ' רנ
ט/ב טל חיים (סגל) עמ' צו
ט/ב יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קפ
ט/ב ישא מדברותיך כתובות פ"א עמ' ריח {גוי מוכר בניו}, רכ {מוכר עצמו}
ט/ב כבוד מלכים (מרגליות)
ט/ב לב הארי על חובות הלבבות - שער יחוד המעשה עמ' שג
ט/ב לבושי מרדכי אהע"ז עמ' צב
ט/ב לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' קכז
ט/ב מועדים וזמנים ח"ד סי' רעג, שטז, ח"ח סי' רעג, שטז
ט/ב מוריה גל' רז עמ' סד {משפטי שמואל}
ט/ב מיטב הארץ עמ' 202, 205, 207
ט/ב מילי דמרדכי
ט/ב מנחת בצלאל (תשלז) עמ' יט
ט/ב מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' תז
ט/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' תקמ-תקמא
ט/ב מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"ב דף נא
ט/ב מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' שסז-שסח
ט/ב משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' רנח
ט/ב משבצות זהב שמואל א עמ' רמז
ט/ב משך חכמה בראשית פל"א פס' טו, שמות פי"ב פס' מד
ט/ב משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' פד
ט/ב משכנות אפרים שבת סי' לג אות יט {מוכר בניו ובנותיו}
ט/ב משנת חיים בראשית עמ' מד, שעג, תעט, תקה
ט/ב משנת חיים הל' פסח עמ' קלב
ט/ב משנת חיים קדושין עמ' לג, לד
ט/ב משנת יהודה עמ' רנג-רנה
ט/ב משנת יעקב
ט/ב משנת ר' אהרן כתובות עמ' קכא
ט/ב משפטי הלוי ח"א סי' י אות ה עמ' רסב
ט/ב נזר הראש עמ' קכא
ט/ב נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"א סי' כא אות כה
ט/ב נתיבות מרדכי יבמות ח"ב עמ' תטז
ט/ב ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' קנב
ט/ב עטרת חן ח"א עמ' קד
ט/ב עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' נח
ט/ב עין חנוך עמ' רפ
ט/ב עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' שפו
ט/ב עץ חיים (אבלסון) עמ' תיז
ט/ב פורת יוסף (שלופר) דף ל ע"ב
ט/ב פנת יקרת (תשנד) סי' כח אות א
ט/ב פנת יקרת (תשעא) עמ' קמד
ט/ב פרח מטה אהרן (סול') אהבה עמ' 106
ט/ב פרח מטה אהרן (פרחיא) ח"א סי' לב
ט/ב צפנת פענח ויקרא עמ' רמד
ט/ב קדשי יהושע עמ' אלף שלז
ט/ב קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תרח
ט/ב קובץ הערות (תשסג) סי' לח אות יב {לח"מ}
ט/ב קול דודי (תשף)
ט/ב קול דודי סוטה סי' שכח
ט/ב קונטרסי שעורים כתובות קונ' ח אות ג, טו עמ' 296
ט/ב שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' כא
ט/ב שו"ת ר"י מליריאה עמ' קמב
ט/ב שכר שכיר סוגיות ח"א סי' כד אות י-יא {מוכר בניו}
ט/ב שלל דוד
ט/ב שערי טהר ח"ב שער ד סי' לג אות ב, ח"ח סי' נ, קט, קיא אות א, סי' קיג אות ג, סי' קיט אות ב, ז
ט/ב שערי טהר ח"ו סי' פא דף ריח ע"א {לח"מ}
ט/ב תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' לב ס"ק כג
ט/ב תהלה לדוד (מן) קדשים סי' נו ס"ק כג
ט/ב תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תיד {לח"מ}
ט/ג אור ליהודה קדושין עמ' ריג
ט/ג אנצי"ת ע' גוי הע' 52, 55, 57
ט/ג אשר למלך
ט/ג בית אהרן (כהן, תשך) דף נא ע"ד
ט/ג ברור הלכה יבמות עח ע"ב ציון א
ט/ג בשבילי המלך סי' יב אות כ {לח"מ - אחר הזכר}
ט/ג דברי יהושע (קלעוואן, תשעא) עמ' שלג {ראב"ד}
ט/ג דברי ירמיהו קידושין עמ' רסא
ט/ג הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' רלג
ט/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' כ
ט/ג חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' שצח
ט/ג מיטב הארץ עמ' 202, 205
ט/ג מלך שלם דף קמ ע"ד
ט/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' תקמה
ט/ג מעיני המים
ט/ג משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תקכח
ט/ג משבצות זהב שמואל א עמ' רעא {כ"מ}
ט/ג משנה הלכות ח"ו סי' רכ
ט/ג משנה הלכות ח"ו סי' רכ
ט/ג קול דודי (תשף)
ט/ג קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' רכב, ח"ב עמ' פד-פה
ט/ג קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שעו, ח"ב עמ' קלח {כ"מ ולח"מ}
ט/ג שו"ת הרדב"ז ח"ז סי' ו
ט/ג שירת הפסח אות קפו
ט/ג שלל דוד
ט/ג שער המלך ח"ב עמ' תכה
ט/ג שרידי אש ח"ב עמ' תקנא
ט/ד אבקת רוכל (תשעז) עמ' תה
ט/ד אבקת רוכל סי' קלד, עמ' תנה
ט/ד אנצי"ת ע' גוי הע' 682 {כ"מ}
ט/ד באר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 538 {כ"מ}
ט/ד בית אברהם (ישראל, תקמו) דף רפד ע"א
ט/ד בית אברהם (ישראל, תשסג) - מאמר המלך קונ' ב
ט/ד בית דינו של שמואל עמ' 293
ט/ד בן פדהצור דף יג ע"ג {כ"מ}
ט/ד בני אברהם יו"ד דף ח ע"ג
ט/ד ברור הלכה גיטין לז ע"ב ציון ח, ב"מ עג ע"ב ציון ה
ט/ד ברור הלכה יבמות מו ע"א ציון ט
ט/ד ברך יצחק (ברכה) פ' נח {מלך גוי שעשה מלחמה והביא שבי}, פ' בהר דף עב ע"ד
ט/ד דבר יהושע (שו"ת) ח"ג חו"מ סי' כ
ט/ד דברות משה יבמות עמ' תקסג
ט/ד דברי שמואל (מאדלינגר) דף כ ע"ב {עבד אינו בן ברית}
ט/ד דינא דמלכותא (שור) עמ' נב
ט/ד דינא דמלכותא דינא עמ' 226-225
ט/ד המעלות לשלמה עמ' קכא
ט/ד התורה והמדינה ח"ה עמ' קב
ט/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קמז, תש
ט/ד חקרי זמנים ח"ב עמ' תקלה
ט/ד חשבונות של מצוה עמ' רנא
ט/ד טל אורות (ג'ויא), דרושים דף כא ע"א {מל"מ}
ט/ד יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קלא, קמט
ט/ד לאור ההלכה (תשסד) עמ' כ-כא {דיניו דין}
ט/ד להורות נתן אבות עמ' מו
ט/ד מזבח אבנים (אורנשטיין) דרוש יג, כו
ט/ד מחנה חיים ח"א סי' סה (בסופו)
ט/ד מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' נב
ט/ד מנחת חינוך ח"א עמ' רכח
ט/ד מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' כג {כ"מ}
ט/ד מעדני ארץ שביעית (תשד) דף קכ
ט/ד מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' רצח {כ"מ}
ט/ד מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' רעד
ט/ד מקראי קדש (תשנג) עמ' לז
ט/ד מרגליות הים סנהדרין נט ע"א אות לב {כ"מ}
ט/ד משנת יעקב
ט/ד משפט המלחמה עמ' קסג {כ"מ}
ט/ד משפט הצבא בישראל עמ' קיב-קטו {כ"מ}
ט/ד משפטי ארץ ח"א עמ' 497
ט/ד משפטי מלוכה עמ' ה
ט/ד משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' שצד-שצז, שצט-ת {כ"מ}
ט/ד משפטים ישרים (גאון) סי' נ דף צט ע"ב ואילך
ט/ד נועם חכ"ד עמ' קמה
ט/ד נחלת שמעון (קרסנר) יהושע ח"ב סי' לט אות ח
ט/ד נשמת אברהם ח"ב עמ' לו
ט/ד נתיבות מרדכי גיטין עמ' רנב
ט/ד ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' קנג {דד"ד}
ט/ד עטרת מרדכי (וינברג) דף לט ע"ד {ר"מ בשם רשב"א}
ט/ד עיני דוד
ט/ד עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' קפו, שפו
ט/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רמו
ט/ד עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 166, 178
ט/ד עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 179, 192
ט/ד פי' ר"א מן ההר יבמות מו ע"א
ט/ד קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' שיא
ט/ד קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תרח
ט/ד קונטרס הרב - קו"א הל' הפקר עמ' מז, נב
ט/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' קצד
ט/ד שדה יצחק עמ' קה {כ"מ}
ט/ד שו"ע הרב הל' הפקר קו"א אות א ד"ה והא, ד"ה אלא וד"ה ומיהו
ט/ד שו"ת ר"י מליריאה עמ' קמב
ט/ד שושן עדות דף קפד ע"ד
ט/ד שעורי ר' שמואל ב"ב ח"א עמ' קיג
ט/ד שערי זיו ח"א דף קנח ע"ב
ט/ד שערי טהר ח"ח סי' יז אות ב
ט/ד תהלה לדוד (אמאדו) ח"א דף עא ע"ג
ט/ד תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' לה, לט, ריח, רכב, רמד, רמה {כ"מ}, רנז, רנט {כ"מ}, רפט, שיד {כ"מ}, שכב, שכו
ט/ד תורת פדיון שבויים סי' כה
ט/ד תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תשפד
ט/ד תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' עה
ט/ד תחומין חט"ו עמ' 27
ט/ה אבן האזל
ט/ה אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' כח
ט/ה אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 324
ט/ה אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ט/ה אבן מלוכה (רביע)
ט/ה אבקת רוכל (תשסב) עמ' תנו
ט/ה אבקת רוכל (תשעז) עמ' תה
ט/ה איים בים ב"ב פ"א סי' לה אות י
ט/ה אמת ליעקב נשים עמ' קמט {גופו קנוי לישראל}
ט/ה אנצי"ת ע' גוי הע' 679
ט/ה אפיקי מגינים קידושין סי' כו
ט/ה באורי סוגיות (הוניגסברג) יבמות סי' מט אות ד
ט/ה בד קודש (פוברסקי) ח"א דף לו ע"ג {כ"מ}, לז ע"א, מ ע"א-ע"ד
ט/ה בית אברהם (ישראל, תשסג) - מאמר המלך קונ' ב
ט/ה בית מרדכי (סאויצקי) דף פא ע"ב
ט/ה ברור הלכה גיטין לז ע"ב ציון ח
ט/ה ברור הלכה יבמות מו ע"א ציון ה {כ"מ}
ט/ה גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קסא, קע-קעא
ט/ה גור אריה שמות פ' כא הע' 149 {כ"מ}, 573
ט/ה דברי חפץ עמ' קה
ט/ה הגיור עמ' 71-72
ט/ה חי' הגר"מ הלוי
ט/ה חי' ר' חיים הלוי דף כז
ט/ה יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קמט {כ"מ}
ט/ה כי בא מועד עמ' לב
ט/ה לב ים גיטין עמ' רנה
ט/ה מיטב הארץ עמ' 202, 207
ט/ה מלואי אבן - שו"ת עמ' קנח, קפז, משמרת חיים ח"ג עמ' קז
ט/ה מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' כב
ט/ה מקנת כסף עמ' רסה
ט/ה מקראי קדש (תשנג) עמ' שמו
ט/ה מרגליות הים סנהדרין צא ע"א אות ט
ט/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/ה משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' רנט
ט/ה משנה הלכות ח"ג סי' קא
ט/ה משנת יעקב
ט/ה משנת ר' אהרן כתובות עמ' קכג {כ"מ}
ט/ה משפט הצבא בישראל עמ' קיב
ט/ה משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' תא {דינא דמלכותא}
ט/ה נועם חט"ו, במבוא
ט/ה נתיבות מרדכי גיטין עמ' רנא
ט/ה סיני ק עמ' שלב-שלג
ט/ה עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' עו
ט/ה פנת יקרת (תשנד) סי' כח אות ב
ט/ה פנת יקרת (תשעא) עמ' קמד
ט/ה קדשי יהושע עמ' אלף שמב {כ"מ}
ט/ה רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' רנו
ט/ה רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רלב
ט/ה שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' קצד
ט/ה שעורי עיון התלמוד גיטין עמ' קכג, קכו
ט/ה שעורי עיון התלמוד כתובות עמ' {כ"מ}
ט/ה שערי זיו ח"א דף קסג ע"ב {אהא"ז}
ט/ה שערי טהר ח"ו סי' פא דף ריח ע"א
ט/ה שערי טהר ח"ח סי' קיא אות ב-ג
ט/ה תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תיג
ט/ה תועפת ראם (גטיניו) דף לט ע"ב
ט/ה תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' שיג
ט/ה תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' נו
ט/ה תורת ירוחם ח"ב דף יז ע"ד, יח ע"ג
ט/ה תורת מיכאל עמ' ריא
ט/ה תורת ראשי הישיבות יבמות עמ' תשלב, תשלז, תשמא
ט/ה תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' תרלח, תרלט
ט/ה תפארת ציון (ריבקין) סי' יב אות כו
ט/ה תשובה מאהבה ח"א סי' מג
ט/ו אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 325-326
ט/ו אבני ציון ח"ד עמ' קמב
ט/ו אהבת דוד (חיד"א, תשכז) עמ' קכט
ט/ו אהבת דוד (תקנט) דרוש טו דף סט ע"ג {כ"מ}
ט/ו אהל יצחק גיטין עמ' שלד, תשלא
ט/ו אומר לציון סי' קפד
ט/ו אוצמפה"ת ב"מ עא ע"א הע' 65-67
ט/ו אוצר א"י ח"ו עמ' 108
ט/ו אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' עג
ט/ו אור הישר [אור הישר סוטה ג ע"א וגיטין לח ע"ב ותמורה ה ע"א]
ט/ו אור הלבנה (רובין) ח"ב עמ' לו
ט/ו אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש לב עמ' 149-151
ט/ו אמונת עתיך גל' 118 עמ' 123
ט/ו אמרי יושר סוכה דף ל ע"א
ט/ו אמת ליעקב נשים עמ' קמט {וכן אסור לשחרר}
ט/ו אשר למלך הל' איסו"ב פכ"ב הט"ז
ט/ו בית דינו של שמואל עמ' 219, 231, 232, 234, 237
ט/ו בית יעקב (מסקין) דף ס ע"ב
ט/ו בית יצחק (שמלקיש) חו"מ פתח הבית אות ט
ט/ו בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' צז-צח, קנא
ט/ו בית שערים ח"ג סי' יז
ט/ו בית שערים יו"ד סי' שסא
ט/ו בכורי אביב (ביק) דף קנא
ט/ו בן יהודה סי' יח
ט/ו בנתיב המצוות עמ' 277
ט/ו ברור הלכה גיטין לח ע"א ציון ד, לח ע"ב ציון א, ב, ב"מ עא ע"א ציון ו
ט/ו ברכי יוסף יו"ד סי' רסז אות כט
ט/ו ברכת חיים (אגרנטי) עמ' קנו
ט/ו דברות אליהו ח"ב עמ' לד-לז {משוחרר - הרי אי עביד לא מהני}
ט/ו דברי יחזקיהו ח"א עמ' ע {שפחה שנהגו בה הפקר}
ט/ו דרכה של תורה (רבינוביץ) עמ' 17
ט/ו היכל יצחק אהע"ז ח"א סי' א ס"ק ז {מנהג הפקר נהגו בה}, ט {מותר לשחרר למצוה דרבנן}
ט/ו היכל מלך
ט/ו הלכה רבה ח"א עמ' 263, 265
ט/ו המעשה והמדרש עמ' סא {שחרור עבד לצורך מצוה}
ט/ו העלם דבר סי' קל
ט/ו הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' יח ס"ק יט
ט/ו הר המלך ח"ג עמ' שנו-שנז, ח"ח עמ' שיא-שיג
ט/ו התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' שג
ט/ו ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' סה
ט/ו זכר יצחק (תשח) עמ' קלט
ט/ו חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 36
ט/ו חי' כתב סופר
ט/ו חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' קעו
ט/ו חי' ר"ש קלוגר סוכה עמ' רנ {כ"מ}
ט/ו חשבונות של מצוה עמ' רמז
ט/ו טהרת יו"ט ח"י עמ' רפה
ט/ו ידבר שלום ח"ב עמ' קכח-קל, קלט
ט/ו ידי אליהו דף ט ע"ב
ט/ו יוסף לקח כרך א ח"א עמ' פה, קסה
ט/ו ימין משה
ט/ו כלילת יופי דף טו
ט/ו כסא דוד (תקנד) דף כו ע"ב {כ"מ - המשחרר עבדו עובר לעשה}
ט/ו כסא דוד (תשנ) עמ' קח
ט/ו כרם היה לידידי עמ' 84
ט/ו כתב סופר או"ח סי' עג ד"ה ומצאתי און
ט/ו כתב סופר יו"ד סי' קכה ד"ה לפי {וכופין אותו לכתוב גט שחרור, לח"מ - בתנאי שלא ימכור ועבר}, ד"ה ומלשון {לח"מ}, ד"ה ומדי {וסמך רבינו ז"ל}, ד"ה ועיין {כלומר מצוה כגון זאת}
ט/ו מחזיק ברכה סי' רנד אות ג {השמיט מצוה דרבים}
ט/ו מחנה לויה (תשעד) עמ' יט {כ"מ}, כ
ט/ו מטרה המקדשת את האמצעים עמ' 228, 235, 295
ט/ו מילי דמרדכי
ט/ו מלך שלם הל' זכייה פ"ט
ט/ו מנוחת משה דף נב ע"ד, נג ע"א
ט/ו מנחת חינוך ח"א עמ' ריז, ח"ב עמ' תקמו
ט/ו מנחת משה (שיינברגר) שבת סי' ו ס"ק יז
ט/ו מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' ח, יט
ט/ו מעגלי זהות יהודית עמ' 230
ט/ו מעין החכמה עמ' רפ {עברה וקנתה}
ט/ו מעיני המים
ט/ו מעשה הבא בעבירה עמ' 47, 292, 297, 298
ט/ו מקנת כסף עמ' קעט
ט/ו מראות הים עמ' שנב-שנה
ט/ו משברי ים עדל"ת סי' לג ס"ק ב
ט/ו משנה הלכות יבמות - עבדים סי' ח
ט/ו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' ר {וכן אסור לאדם לשחרר עבד כנעני וכל המשחררו עובר בעשה שנאמר לעולם בהם תעבודו}
ט/ו משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' קסז
ט/ו משנת משה כתובות עמ' רמט
ט/ו נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' רנח
ט/ו נועם ח"ג עמ' ג
ט/ו נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' עו אות ו
ט/ו נחלת נפתלי דף י
ט/ו נטיעות חיים דף ט ע"ג
ט/ו נר דוד ח"א עמ' קיט
ט/ו נר מצוה (ואלק) מצוות דף ה ע"ב {שחרור לצורך מצוה}
ט/ו נתיבות מרדכי גיטין עמ' שסה-שסו
ט/ו ס' החיים (קלוגר) עמ' קפט
ט/ו ס' השבי"ט עמ' צז {פרי האדמה}
ט/ו סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' תכ
ט/ו עוגת אליהו דף כ ע"א
ט/ו עטרת זקנים דף י ע"ג
ט/ו עיונים (פאור) עמ' 17
ט/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קמא, ח"ב עמ' רמו
ט/ו פותח יד
ט/ו פני שלמה (גנצפריד) עירובין עמ' ר {כ"מ}
ט/ו פנת יקרת (תשנד) סי' עו
ט/ו פנת יקרת (תשעא) עמ' שמה
ט/ו פרח מטה אהרן ח"א סי' כט דף ע ע"ד
ט/ו קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' שכא
ט/ו קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קלה
ט/ו קונטרסי שעורים ב"ב דף 134
ט/ו רב ברכות (רי"ח) עמ' סב {מותר לשחרר להשלים לעשרה}
ט/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תקז
ט/ו שבט הלוי (ווזנר) ח"ה קונטרס המצוות סי' נו
ט/ו שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 18-19 {עבד פחות מבן ט'}
ט/ו שדי חמד כללים מע' כ כלל ס עמ' 225 {אעל"מ}, כלל סט עמ' 245
ט/ו שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' רעב
ט/ו שו"ת רי"ט וייל או"ח סי' כ
ט/ו שושן עדות דף לה
ט/ו שושנת העמקים (תאומים) עמ' נו
ט/ו שיח התורה עמ' שלט {אשה שקנתה - קרית מלך}
ט/ו שמחת מלך עמ' 102, 153
ט/ו שערי זיו ח"א דף קנט ע"ד {אהא"ז}
ט/ו שערי שאול שבת עמ' עז, עח {כ"מ}, פב
ט/ו תבואות שמש (משאש) אהע"ז סי' קכה עמ' רמה
ט/ו תולדות יצחק (הורוביץ) דף נז ע"ד {כ"מ}
ט/ו תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' יז
ט/ו תשובה מיראה (תשסו) עמ' מא, מג-מד
ט/ז אגרות משה או"ח ח"ב סי' לג ענף א
ט/ז אהל יצחק גיטין עמ' תשלא
ט/ז אור לי (מדיני) סי' לא אות כח
ט/ז איים בים גיטין סי' יב אות ב
ט/ז אישים ושיטות (תשסז) עמ' שכט
ט/ז אשר למלך
ט/ז באר אלחנן עמ' צה-צו
ט/ז בארות יצחק (הכהן) עמ' שיז
ט/ז בית יצחק (תשט"ז) עמ' 66
ט/ז ברור הלכה גיטין יב ע"א ציון א
ט/ז דברות משה גיטין עמ' קיד, קטז, קיט, קכא, קדושין סי' לג הערה לז
ט/ז דברות משה שבועות-ע"ז עמ' קסה {שישראל מצווין להחיות העבדים שביניהם}
ט/ז דברי יציב יו"ד עמ' שעו {חייב במזונותיהן}, שעז {אין ב"ד נזקקים לגדולים}
ט/ז הגהות חבר בן חיים
ט/ז חבש פאר עמ' קלב
ט/ז חזון יחזקאל גיטין פ"א ה"י
ט/ז חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד גיטין יב ע"א]
ט/ז יד מלך (מן) הל' חובל פ"ד ה"י אות ב
ט/ז ידבר שלום ח"א עמ' קמו, ח"ב עמ' קלח
ט/ז כתר תורה (תשסז) עמ' קכד {עבדי נכסי מלוג}
ט/ז לב הארי על חובות הלבבות - שער הבטחון עמ' רה
ט/ז לב ים גיטין עמ' קה {כ"מ}, קו, קי, קיא-קיב {עשה עמי ואיני זנך}
ט/ז להורות נתן מועדים ח"א עמ' קסח
ט/ז לקוטי שיחות חל"ז עמ' 72
ט/ז מנחת כהן (יוסף חיים) דף פט
ט/ז מסירות נפש עמ' 103 {מגדל עוז}
ט/ז משך חכמה בראשית פי"ד פס' כד
ט/ז משנת יעקב כאן
ט/ז משנת יעקב נזיקין עמ' רפד
ט/ז משנת יעקב נשים ח"א עמ' רסט-רעב
ט/ז משפטי עזיאל ח"ז עמ' תטז
ט/ז נטריקן (תשעד) עמ' קפג {עשה עמי ואיני זנך}
ט/ז נקדש בצדקה סי' קעג
ט/ז נר דוד ח"א עמ' קיז {ראב"ד}
ט/ז נתיבות מרדכי גיטין עמ' קמא, תקלא, תקלח
ט/ז נתן פריו גיטין עמ' סא {עשה עמי ואיני זנך}, סב {מצויים להחיות}
ט/ז ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' צו
ט/ז סוכה וארבעת המינים עמ' 539
ט/ז עיר מקלט עמ' צט שער העדה
ט/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רמה
ט/ז צבי תפארת - רשומי דברים ד"ה רבינו
ט/ז קדשי יהושע עמ' פא
ט/ז שבט בנימין (פונט') דף ק ע"א
ט/ז שושן עדות דף לא ע"ג
ט/ז שלחן המלך
ט/ז שמות בארץ (תשנט) עמ' סח
ט/ז שעורי הרב גיטין ח"א עמ' קלה
ט/ז שערי יצחק (תשיז) עמ' קיג
ט/ח אוצרות הרמב"ם
ט/ח אור הישר [מנחות עו ע"ב]
ט/ח אור תורה (ריסקין) דברים עמ' 182*
ט/ח אור תורה (ריסקין) ויקרא עמ' 196, 122
ט/ח אמונת עתיך גל' 117 עמ' 14 {האכלת בע"ח קודם - מידת חסידות}
ט/ח אמרי חן (בן סניור) בראשית עמ' 327
ט/ח אמרי חן (בן סניור) ויקרא עמ' 17
ט/ח אמרי יוסף (ספינקא) בראשית דף קי ע"ג {מקדימי מזון הבהמות והעבדים}
ט/ח אמרי יצחק במדבר-דברים עמ' רעט הערה יב
ט/ח אנצי"ת ע' בושת הע' 106ג
ט/ח ארחות צדיקים השלם שער אכזריות עמ' נג
ט/ח אשל אברהם (שפירא) עמ' שעט {אהא"ז}
ט/ח באר התורה (בן עמרם) פ' משפטים עמ' שכא
ט/ח באר שרים פרשת עקב דרוש ב אות ה
ט/ח בית אהרן וישראל גל' סו עמ' קכד, גל' סט עמ' קטז {הקדמת מזון בהמות ועבדים}
ט/ח בית יצחק (שמלקיש) חו"מ פתח הבית אות ט
ט/ח בית נפתלי (תשסו) עמ' קלד, שמח
ט/ח בית שערים ח"ג סי' מה
ט/ח בית שערים יו"ד סי' שנו
ט/ח ברור הלכה כתובות סא ע"א ציון ט
ט/ח גליוני הגר"ש עמ' קה
ט/ח דברות אליהו ח"ה עמ' כה {הקדמת מזון הבהמה}
ט/ח דברות אליהו ח"ו עמ' לח-לט {הקדמת אכילת בהמה}, קעב {צריך לרחם על עבדו וכן על פועל}
ט/ח דברות משה ברכות עמ' רלז {ומקדימין מזון הבהמות והעבדים לסעודת עצמן}
ט/ח דברות משה גיטין עמ' קיד
ט/ח דברות משה נדה וטהרות עמ' קמג {וכן לא יבזהו ביד ולא בדברים}
ט/ח דברי יציב יו"ד עמ' שעח
ט/ח דגל ראובן ח"ג סי' יב
ט/ח דעת הרמב"ם עמ' 136
ט/ח הגהות חבר בן חיים
ט/ח הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב דרשה כב
ט/ח הדרנים (לוין) - פרי עץ הדר עמ' עד {מקדימים מזון הבהמה}
ט/ח הלכות מדינה ח"ב עמ' קנג, קצד
ט/ח המוסר והמשפט בישראל פ"ח אות ד, פ"ט אות ד
ט/ח הערות ר"י ליינר
ט/ח הרמב"ם - שמרנות עמ' 240
ט/ח הרמב"ם כמחנך עמ' 110, 125, 141, 255
ט/ח התורה והמדינה ח"ה עמ' שס
ט/ח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' כו
ט/ח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' צו
ט/ח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרכד
ט/ח ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ו עמ' עו
ט/ח זכור לדוד עמ' כא
ט/ח זכרון הרב עמ' 86 {ורחמיו על כל מעשיו}
ט/ח חי' הגאון אדר"ת עמ' ע {לא יאכל לפני בהמתו - לא הביא "ואכלת ושבעת"}
ט/ח חי' ר"י נחמיה סי' ו אות ד, ו, ח, ט, יא
ט/ח חיתו ארץ עמ' 67, 106, 107
ט/ח חכמת גרשון עמ' תנג
ט/ח חמודי צבי בראשית עמ' ש, שטז, שפב, תסב
ט/ח חמודי צבי ויקרא עמ' נ
ט/ח חמודי צבי ח"ב עמ' צג, רכ, רכט
ט/ח חמודי צבי מועדים עמ' ריח, רמח, שכג, שעה
ט/ח חמודי צבי שמות עמ' ח, מד, סח, קי, קמח, קנא
ט/ח חקרי זמנים ח"ד עמ' תסה
ט/ח יביע אומר (גרוברט) עמ' 166 {מאכיל בהמתו קודם}
ט/ח יד מלך (מן) הל' חובל פ"ג ה"ז, פ"ד ה"י אות ב
ט/ח יד פשוטה מדע עמ' רט
ט/ח יהדות בין דת למוסר עמ' 275
ט/ח יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קמט
ט/ח יין מלכות (שניאורסון) עמ' 495-496
ט/ח יסודי הצדקה עמ' 273
ט/ח כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תכט
ט/ח כנסת מחקרים - ספרד עמ' 193
ט/ח כס המלך עמ' נד-נה
ט/ח כפי אהרן (זס') קמא עמ' רד
ט/ח לקוטי שיחות חל"ז עמ' 72, 75
ט/ח לקוטי שיחות חלק ל עמ' 64 {אכזריות}
ט/ח מבוא למשנה תורה עמ' 115, 319
ט/ח מגדל עז עמ' תרכז
ט/ח מוסר המקרא והתלמוד עמ' צט-ק, קלח {מקדימים מזון הבהמות - מדת חסידות}
ט/ח מחקרי ארץ או"ח סי' כג
ט/ח מטר השמים (תשנז) עמ' תקי
ט/ח מילי דמרדכי
ט/ח מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' רסג
ט/ח מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קכ ע"א
ט/ח מנחת אלימלך עמ' קצט
ט/ח מנפת צוף עמ' 392, 664
ט/ח מעשה נסים (הכהן)
ט/ח מקור חסד עמ' תכה
ט/ח מקנת כסף עמ' קפא {מדת חסידות}, רמב
ט/ח משאת המלך (תשסז) עמ' צה {בפרך}
ט/ח משאת המלך ח"ד סי' תכח {מידת חסידות}
ט/ח משבצות זהב שמואל ב עמ' תקפה
ט/ח משך חכמה ויקרא פכ"ב פס' כו-לב
ט/ח משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' שפ
ט/ח משנה הלכות ח"ד סי' כד
ט/ח משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תקמה {מותר לעבוד}
ט/ח משנת חיים בראשית עמ' שלג
ט/ח משנת חיים הל' פסח עמ' קצ
ט/ח משנת חיים שמות עמ' עב
ט/ח משנת יהודה ח"א פ"ל ה"ט
ט/ח משנת יעקב נשים ח"א עמ' רסט-רעב
ט/ח נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"א סי' לד אות ד
ט/ח נחלת נפתלי דף י
ט/ח נטריקן (תשעד) עמ' קפב {אכזריות בגוים}
ט/ח נר דוד ח"א עמ' א
ט/ח נתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' קכז
ט/ח ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' רמו
ט/ח סודו של המשפט העברי עמ' 172, 173, 175, 836
ט/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קצח, ח"ב עמ' רמה
ט/ח עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 225
ט/ח עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 243
ט/ח פותח יד
ט/ח פניני רבנו יחזקאל עמ' כח
ט/ח פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' שצז
ט/ח פרדס מרדכי עמ' צח
ט/ח פרי אברהם - ענינים שונים סי' לה אות ה
ט/ח פרשת השבוע (תשעב) ח"ב עמ' 34, 81, ח"ג עמ' 239
ט/ח צפנת פענח בראשית עמ' קס
ט/ח קובץ ביאורים (שפירא) מהדו"ת עמ' רמו-רמח
ט/ח קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קמד
ט/ח שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קכד
ט/ח שושן עדות דף לא ע"ג
ט/ח שיח דוד (תשסד) עמ' טז {אין ראוי}
ט/ח שיח דוד (תשסח) עמ' עז {עבודת פרך}
ט/ח שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 59, ח"כ עמ' 65
ט/ח שנתון מועצת רבני ישראל הצעיר בישראל ח"א עמ' עג-פח
ט/ח שערי טהר ח"ח סי' קיט אות ב
ט/ח שערי שאול שבת עמ' פה
ט/ח שערי שמחה (סופר) ח"א עמ' קכד
ט/ח שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף קלד ע"ג
ט/ח שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' רל
ט/ח תולעת שני דף קה ע"א, קלה ע"א {לעבדות מסרן הכתוב}
ט/ח תורה מציון שנה ט חוב' א סי' ג
ט/ח תורת המצוות באמונת ישראל עמ' 37
ט/ח תורת ירוחם ח"א דף יא ע"ד, ח"ב דף עב ע"א, ח"ג דף נז ע"ב
ט/ח תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' קיד-קכב
ט/ח תירוש ויצהר - תפארת בנים סי' נז

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US