Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

כאשר מצויין שם הספר בלבד, הכוונה היא לספר המסודר לפי סדר הלכות הרמב"ם.
בראש כל פרק מופיעה רשימת מקורות עם הסימון "רה"פ" (רוב הפרק). אלו הם מקורות העוסקים ברוב ההלכות שבאותו פרק (או בכולן).
כשיש למעיין קושי למצוא את הספר המצויין, או את מראה המקום באותו ספר, יפנה ל"רשימת הספרים".

למידע נוסף על המפתח, לחץ כאן.

שכירות

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה
פרק ו
פרק ז
פרק ח
פרק ט
פרק י
פרק יא
פרק יב
פרק יגא/845 הלכות שכירות פרק א *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


א/רה"פ אור שמח
א/רה"פ חזק יד
א/רה"פ יד פשוטה
א/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
א/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
א/רה"פ פי' ר"י קאפח
א/רה"פ פי' ר"ש צדוק
א/רה"פ רמב"ם לעם
א/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
א/א אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' עו
א/א אשר למלך
א/א בני דוד
א/א ברכת אליהו (עמאר) משפטים מאמר נ
א/א דרכי משפט - שומרים סי' ה סעיף ד {השמיט חיוב ש"ח בפשיעה}
א/א הדר איתמר עמ' קעח
א/א הרמב"ם והלכותיו
א/א חק לישראל שומרים עמ' 787 {בני דוד}
א/א יין מלכות (שניאורסון) עמ' 497-500
א/א יסודות בדיני פקדון עמ' 1
א/א לקוטי שיחות חל"א עמ' 112
א/א מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תנו {מ"מ, לח"מ}
א/א מסורה חי"ג עמ' סב
א/א מעיל שמואל (פלורנטין)
א/א משאת המלך ח"א סי' מז
א/א משנת יעקב כאן {מנין המצוות}
א/א משנת יעקב משפטים עמ' קעא
א/א נחל יצחק (תשעב) ח"ד עמ' ב
א/א ר"י ששפורטש עמ' 286
א/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תשמב
א/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תרסט
א/א שו"ת הריב"ש עמ' תרמב
א/א תורה שלמה שמות פכ"ב אות רכב
א/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' קכג-קכז {ארבעה שומרים בעבודת ה'}
א/ב אוצמפה"ת ב"מ מב ע"א הע' 112
א/ב אוצמפה"ת ב"מ פ ע"ב ח"ב הע' 76 {שוכר ש"ש}
א/ב אוצרות הרמב"ם
א/ב אור חדש (בלומ') דף פז ע"א
א/ב אם הדרך
א/ב אמרי דוד (שליסל) דף מח ע"ג, מט ע"ג
א/ב אמרי משפט ח"א עמ' שנ
א/ב אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' עו
א/ב אפיתחא דבבא ב"מ עמ' שנב
א/ב ארץ בנימין עמ' תמח {הגהמ"י}
א/ב אשר למלך
א/ב ביאור שד"ל לפרשת משפטים (נדפס בס' בן גרני) פכ"ב פסוק יד עמ' 17 {שוכר ש"ש}
א/ב ברור הלכה ב"מ צג ע"א ציון ע
א/ב גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל א סי' א
א/ב דיני עבודה במשה"ע עמ' 891, 909
א/ב דרכי משפט - שומרים סי' ח סעיף ד {אונס גדול}
א/ב הדר איתמר עמ' קעז {נשבע ששמר כדרך השומרים}
א/ב הרמב"ם ומכילתא דרשב"י סי' צא
א/ב זכרון הרב עמ' 238 {ש"ש חייב באונס קטן - נחשב כבעלים במקצת}
א/ב חוקות הדיינים ח"ב עמ' שכה {בשעת מלאכה}, שלד
א/ב חק לישראל שומרים עמ' 78 {כבוד יו"ט}, 85, 87 {כבוד יו"ט}, 226 {הגהמ"י אות ג}, 236, 243, 275, 277, 730 {כבוד יו"ט}, 737, 740 {כבוד יו"ט}, 961 {הגהמ"י אות ג}, 994, 1016-1014, 1018, 1080 {משא בני קהת}
א/ב חק לישראל שכירות עמ' 145
א/ב יכין ובועז ח"א סי' ל
א/ב יסודות בדיני פקדון עמ' 9, 45, 53, 180, 183, 189, 198, 405
א/ב כבוד יו"ט
א/ב לב יוסף עמ' 14
א/ב לב נתיבות נתיב כה סעיף א ס"ק א {מ"מ}
א/ב מחזה אברהם (בוטון) דף קלח ע"א
א/ב משא בני קהת
א/ב משנת יעקב
א/ב משפטי ישראל עמ' 329 {שוכר ש"ש}
א/ב נתיבות אדם ח"ב עמ' רפ
א/ב עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 555
א/ב פנס שלמה עמ' רכא
א/ב צרור הכסף (גטיניו) דף צג ע"ד {הגהמ"י אות ג}
א/ב קרית מלך
א/ב קרן הצבי מצוה צד אות יג
א/ב ר"י ששפורטש עמ' 286
א/ב רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' שסג
א/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תקנג, תרצג
א/ב שו"ע הרב הל' שאלה ס' א
א/ב שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תשמו, תשמח
א/ב שו"ת מהרי"ל החדשות עמ' רנ, רנו {הגהמ"י אות ג}
א/ב שו"ת מהרי"ק סי' קלא
א/ב שו"ת ר"י אבן עזרא עמ' קלא
א/ב תהלה לדוד (והרמן) פ"כה פסוק י הערה יב, פקי"ט פסוק ח הערה טז, כד
א/ב תורה שלמה שמות פכ"ב אות קעד
א/ג אהלי תם עמ' קלו
א/ג אוהב מישרים עמ' תח
א/ג אוצמפה"ת ב"מ נו ע"א ח"ב הע' 42
א/ג אור חדש (בלומ') דף פז ע"א
א/ג אות היא לעולם ח"ב דף קסט ע"ב
א/ג אם הדרך
א/ג אמונת עתיך גל' 120 עמ' 102 {בעליו עמו בפשיעה}
א/ג ארחות חיים ח"ב סי' סד
א/ג אשר למלך לקמן פ"ב ה"ג
א/ג באר דוד ב"ק ח"ג סי' יב אות א
א/ג בית יעקב (טבשונסקי) סי' רצא סעיף יג
א/ג ברור הלכה ב"מ צה ע"א ציון א
א/ג ברכת אליהו (עמאר) משפטים מאמר נב
א/ג גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל א סי' א
א/ג דברי ירוחם סי' כב
א/ג דברי מנחם (היימליך) עמ' קעז {פשיעה בבעלים}
א/ג דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' רב
א/ג הר המלך ח"ד עמ' סג
א/ג הרמב"ם והלכותיו
א/ג חי' הגר"ח ב"מ עמ' קצט
א/ג חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"מ צד ע"ב]
א/ג חק לישראל שומרים עמ' 1193 {אבן ישראל}
א/ג חק לישראל שליחות עמ' 466, 467, 473 {יד המלך}
א/ג חקל יצחק (שו"ת) עמ' קטז
א/ג יד המלך (לנדא) דף נב ע"א
א/ג יד המלך (פלומבו)
א/ג מגדל צופים ח"ד סי' ע
א/ג מיטב הארץ עמ' 437
א/ג מקורות לפסקי הרמב"ם
א/ג משך חכמה שמות פכ"ב פס' ד
א/ג משנה ראשונה עמ' 203
א/ג משנת יעקב
א/ג נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' תרנו
א/ג נתן פריו ב"מ עמ' תכ
א/ג סוגיות בדיני שומרים (הנשקה, עבודת גמר, תשמו) עמ' 96
א/ג עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 540
א/ג פני משה (שלז')
א/ג צרור הכסף (הראשון) עמ' עז
א/ג רלב"ג שמות פכ"ב פסוק יד עמ' רעב
א/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תרעח, תרעט, תרפד
א/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' שיב, תרסח
א/ג רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' עב-עג
א/ג שו"ת הרדב"ז ח"א סי' קכט
א/ג שו"ת ר"י אבן עזרא עמ' קכו-קכז
א/ג שנתון המשפט העברי חט"ז עמ' 204
א/ג שעורי מבשר טוב פסחים ח"א עמ' סז
א/ג שעורי ר"א ליכטנשטין פ' השואל עמ' 27
א/ג תורה שלמה שמות פכ"ב אות רצו
א/ג תורת אמת (תשסו) עמ' שמד
א/ג תרומת הכרי עמ' קמו
א/ג תשב"ץ ח"א סי' צ {פשיעה בבעלים}
א/ג תשורת שי מהדו"ק סי' תקכב
א/ד אבן ישראל (פישר) ח"ט עמ' רטז
א/ד אבני החושן סי' עז סעיף ג, סי' רצא סעיף יט {מ"מ}
א/ד אבני קודש (ליזר) סי' מו
א/ד אהלי תם עמ' שי
א/ד אולם המשפט סי' נח סעיף ג {מל"מ}
א/ד אוצמפה"ת ב"מ כט ע"ב הע' 36 {כ"מ}, לו ע"א הע' 35-41, 77, לו ע"ב הע' 27, 71-105, מב ע"ב הע' 1, 3
א/ד אוצמפה"ת ב"מ נו ע"א ח"ב הע' 54
א/ד אוצמפה"ת ב"מ נח ע"א הע' 10
א/ד אוצמפה"ת ב"מ עח ע"א ח"ב הע' 15, 17
א/ד אוצמפה"ת ב"מ פא ע"א הע' 64-70
א/ד אור הישר [דברי ריבות סי' ריח, שסח, עולת שמואל סי' עב, קצוה"ח סי' עז ס"ק א]
א/ד אור ליהודה (תשנט) קונ' שערי עיון עמ' ל
א/ד אור לישרים (קלרמן) ב"מ עמ' קלח
א/ד אורים גדולים (ריינס) דף מה ע"ד, מז ע"א, מח ע"א, נו ע"ב
א/ד אושר ירוחם עמ' רכ, רכג
א/ד אזני יהושע (מהד' אדרת) בראשית-שמות דרוש יג עמ' 214
א/ד איים בים ב"מ סי' לט אות א, ד {מיעוט בשמירה היא פשיעה}
א/ד אם הדרך
א/ד אמרי מהרש"ח ב"מ לו ע"ב
א/ד אפיקי מגינים ב"מ סי' כט, לה
א/ד אפיתחא דבבא ב"מ עמ' שפח, שצד, שצח, ת
א/ד אשדות הפסגה ח"א דף צח ע"ב, קד ע"ג, קה ע"א
א/ד אשל אברהם (שפירא) עמ' קנה-קנו
א/ד אשר לשלמה (אשכנזי)
א/ד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
א/ד באר דוד ב"מ - שומרים סי' ו אות א, סי' יד אות ד, ו-ח, סי' כג אות א
א/ד באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פ"ד הי"א באר שרים אות נא, נד, נו
א/ד בגדי ישע
א/ד בד קודש (דאנון)
א/ד בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' קכה סעיף ד
א/ד בית אהרן (סוויאדישץ) דף כח ע"ג {האיך לא מהימן לי}
א/ד בית דינו של שמואל עמ' 516
א/ד בית זבול ח"ד עמ' קעג-קעד
א/ד בית יעקב (טבשונסקי) סי' רצא סעיף יא {רמב"ם}, סי' שמב סעיף א {לח"מ}
א/ד בית יעקב (מסקין) סי' נג
א/ד בית מאיר (תשע) סי' פ ס"יז עמ' נד
א/ד בכורי אברהם דף נז ע"ב {בבעלים}
א/ד בכורי אליהו עמ' קה
א/ד בכורי גשן סי' מ ענף ו
א/ד בני דוד
א/ד ברור הלכה ב"ק יא ע"ב ציון ה, ב"מ כט ע"ב ציון ט, לה ע"ב ציון ג, צה ע"א ציון א
א/ד ברכת מרדכי ב"מ עמ' רסד, רסט
א/ד גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל ה סי' יא
א/ד גליוני הגר"ש עמ' קה-קו {כ"מ} [וכ"כ נתיה"מ סי' רצא ס"ק יד]
א/ד דברות משה גיטין עמ' קמד, ב"מ ח"א סי' לג ענף ד, סי' לה ענף א, סי' מא הערה יח, כ, מה, ב"מ ח"ב סי' נב ענף ב
א/ד דברות משה מועד ח"א עמ' שכ {כגון שהיה מופקד אצלו בשכר}
א/ד דברי חיים ב"מ לו ע"א ד"ה עוד
א/ד דברי משפט סי' רצא סעיף ה {רמב"ם}, סעיף יא {מ"מ}, סי' שמ סעיף א {מל"מ}
א/ד דברי ריבות (תשעב) עמ' שמא, שמג, תמו
א/ד דגל שמעון סי' ז אות ג
א/ד דודאי משה עמ' קד-קה
א/ד דליית הכרם עמ' תתתלג {כ"מ}
א/ד דרכי משפט - שומרים סי' ה סעיף א, סי' יח סעיף ה, סי' יב סעיף ה, ח
א/ד הגהות חבר בן חיים
א/ד הגהות רימ"א
א/ד היכל התורה (פינצוק) חוב' ב עמ' ט
א/ד היכל מלך
א/ד הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' רנד
א/ד הרמב"ם - שמרנות עמ' 218
א/ד ושב הכהן (תשמח) עמ' נט, סד, סו
א/ד זכר יצחק (תשח) עמ' רז
א/ד זכר יצחק (תשן) עמ' ריח {מ"מ}
א/ד זכרון יהודה (לאש) דף כג ע"ד
א/ד זכרון יצחק (גולדשמיד) עמ' לח-לט, מא, מג-מה
א/ד זרע אברהם (יצחקי) חו"מ דף פג ע"ב
א/ד חדושים ובאורים (גרי') ב"מ סי' טו ס"ק ה
א/ד חוקות הדיינים ח"ב עמ' שכח
א/ד חזו"א ב"ק סי' ז ס"ק יז, חו"מ סי' ה ס"ק ה
א/ד חזו"א על הרמב"ם
א/ד חזון יחזקאל ב"מ פ"א ה"י {ר"ח הלוי}, פ"ב ה"ט, פ"ג ה"א וה"י
א/ד חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' כב עמ' צד-צה
א/ד חי' הגרנ"ט סי' קנו-קנז
א/ד חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' סג
א/ד חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' סג
א/ד חי' חתם סופר
א/ד חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' צב
א/ד חי' ר' חיים הלוי כאן, ודף צא, קב
א/ד חי' ר' שלמה (תשסא) ח"ג עמ' קיב
א/ד חיים ומלך (גם בתוך הל' שאלה)
א/ד חסדי דוד ח"ד עמ' רו
א/ד חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 560 {כ"מ}
א/ד חק לישראל ערבות עמ' 619
א/ד חק לישראל שומרים עמ' 17 {לב מבין}, 150 {אם הדרך}, 167, 262 {כ"מ}, 401 {אהא"ז}, 402, 403, 404 {אהא"ז בהשמטות}, 408 {לח"מ}, 409 {לב מבין}, 416 {לב מבין}, 427 {אבן ישראל}, 435-431, 453-450, 468 {הגהמ"י אות ט}, 497 {אבן ישראל}, 511 {הגהמ"י אות ט}, 570 {אבן ישראל}, 601, 678 {אבן ישראל}, 688 {כ"מ}, 815 {אם הדרך}, 827, 874 {לח"מ}, 904 {מל"מ}, 905 {כבוד יו"ט}, 914 {חידושי בתרא על ר"ח הלוי}, 919 {יד המלך (פלומבו)}, 955 {כבוד יו"ט}, 957 {יד המלך (פלומבו)}, 985 {מל"מ}, 995 {יד המלך (פלומבו)}, 999 {כבוד יו"ט}, 1002, 1003 {יד המלך (פלומבו)}, 1071-1070 {גליונות חזון איש על ר"ח הלוי}, 1149 {יד המלך (פלומבו)}, 1151 {חידושי בתרא על ר"ח הלוי}, 1153 {הגהמ"י אות ח}, 1154, 1156 {הגהמ"י אות ו}, 1157, 1158 {ר"ח הלוי}, 1159 {הגהמ"י אות ו}, 1160 {הגהמ"י אות ח}, 1161 {ימי שלמה}, 1162, 1163 {כבוד יו"ט}, 1164 {אהא"ז בהשמטות}, 1172-1169, 1177 {לב מבין}, 1178, 1180 {לב מבין}, 1183 {לב מבין}, 1197, 1198 {כבוד יו"ט}, 1201-1199, 1203, 1205, 1207, 1220-1214, 1222, 1223, 1244 {אבן ישראל}, 1226 {כ"מ}, 1232, 1241, 1262 {אבן ישראל}, 1281, 1282 {אבן ישראל}, 1365 {אבן ישראל}
א/ד חק לישראל שכירות עמ' 494, 506 {כ"מ}, 520 {הגהמ"י}, 521 {לח"מ}, 524
א/ד טבעת החושן ח"ה עמ' רמא
א/ד יבול היובלות עמ' 96, 187
א/ד יגיעת ערב ב"מ עמ' שטו-שטז
א/ד יד דוד (דהן) עמ' קסה
א/ד יד המלך (לנדא) דף נב ע"ד
א/ד יד המלך (פלומבו)
א/ד יהגה האריה עמ' סא
א/ד יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רסה
א/ד ימי שלמה
א/ד יסודות בדיני פקדון עמ' 144, 239, 321, 322, 323, 325, 333-335, 360, 365
א/ד יצחק ירנן
א/ד יקב אפרים עמ' טז-יח
א/ד יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' קסז-קסח, קעג-קעד, קצ
א/ד ישועות יעקב או"ח סי' שו, אחרי ס"ק ג {בבעלים}
א/ד ישועות יעקב נזיקין עמ' צב-צד, קא, קז, קנד
א/ד כבוד יו"ט
א/ד לב מבין
א/ד לב מרפא דף נח ע"ג
א/ד לחם רב (בוטון) סי' קפב, קפז
א/ד לקוטי שעורים (שטיין) ב"מ סי' טז ס"ק א, ז
א/ד לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' רכח-רכט, רלב
א/ד מאור למלך ב"מ עמ' קצו, רב
א/ד מגדל צופים ח"ד סי' ע
א/ד מגדל צופים ח"ה סי' סג
א/ד מגן שאול (קצנ') עמ' קכ-קכא
א/ד מוריה גל' קצט עמ' מט {ר"ח הלוי}, גל' ריט עמ' יז-יח {פטור רק אם הוא נאמן ולא גרע בשמירתו}, לה-לו {שואל}
א/ד מחקרי משפט ח"ד עמ' 182
א/ד מי באר (אופנהיימר) פלגי מים דף ט ע"ד
א/ד מלאכת שלמה (חכים)
א/ד מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף מג ע"ד {מל"מ}
א/ד מנוחת משה דף קעז ע"א
א/ד מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קע ע"ד
א/ד מנחת חינוך ח"א עמ' רצח
א/ד מנחת חינוך מצוה ס (דף פו ע"ד)
א/ד מעיני המים
א/ד מעשה בצלאל סי' שכו, שס
א/ד מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' מ אות ב]
א/ד מקום דוד [בני אהרן סי' עא]
א/ד משאת המלך ח"ד סי' תנז {שבועת לא פשעתי}
א/ד משאת מרדכי ב"ק עמ' מב
א/ד משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תקלז
א/ד משנה ראשונה עמ' 315, 323, 335
א/ד משנת יעקב משפטים עמ' ג-ז
א/ד משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' קמד
א/ד משנת ר' אהרן ב"ק עמ' קיז
א/ד משנת שמחה
א/ד משפט הקנין ח"א עמ' סג, שנו
א/ד משפטי אמת עמ' שסד, שע, שעג, שעה, ת
א/ד משפטי ארץ ח"ב עמ' 504 {כר' יוחנן ורבא}
א/ד משפטי עזיאל ח"ד עמ' רכ
א/ד נוכח השלחן (לבטון) חו"מ סי' רצא ס' כו {מל"מ}
א/ד נחל יצחק (תשעב) ח"ב עמ' רסה
א/ד נחלת מים סי' ח אות א
א/ד נר דוד ח"א עמ' קמו
א/ד נשמת כל חי ח"ב דף פג ע"א
א/ד נתיבות המשפט סי' רצא ס"ק ל {מ"מ}, לא, יפלס נתיב אות נח, סי' שא ס"ק ב
א/ד נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' שטז, שנה, תרחצ
א/ד נתן חכמה ב"מ סי' יח
א/ד נתן פריו ב"מ עמ' ריח
א/ד ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' קמג {אמש הפקדת אצלו}
א/ד סוגיות בדיני ממונות עמ' 112
א/ד סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' קע-קעב
א/ד עבד המלך (תשא)
א/ד עולת שמואל (לובצר) ח"א דף נה ע"ד, נו ע"ד {בבעלים}
א/ד עומק הפשט ח"א עמ' קלה, קלז
א/ד עורה שחר דף נו ע"א
א/ד עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' קפז {כ"מ}, קצה
א/ד עין יצחק ח"ב עמ' שצא
א/ד עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 540
א/ד עני בן פחמא חו"מ סי' טז
א/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' צז {האיך לא מהימן}
א/ד ערך שי חו"מ סי' עב סעיף ט {מל"מ}
א/ד פינות הבית דף קו ע"ב
א/ד פלס חיים גיטין עמ' קעג
א/ד פני משה (שלז')
א/ד פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' קטז {שואל שמסר לש"ש - זו פחיתה בשמירה}
א/ד פנס שלמה
א/ד פנת יקרת (תשנד) סי' קיח
א/ד פנת יקרת (תשעא) עמ' תקב
א/ד צור תעודה דף ריח ע"א, ריט ע"ב
א/ד צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קמב ע"א-ע"ג
א/ד צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שמט ע"ב
א/ד צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 21
א/ד צרור החיים (יעקב)
א/ד צרור החיים (קליין) דף עח ע"ג, עט ע"א
א/ד צרור הכסף (הראשון) עמ' עה, פג
א/ד קונטרסי שעורים ב"מ שעור ל אות ו
א/ד קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' קב {מ"מ}
א/ד קרית מלך רב (תקיא) ח"ב דף סב ע"ב
א/ד קרית מלך רב (תשסו) עמ' תתג, אלף קלה {מל"מ}
א/ד רביד הזהב (אברך) דף מב ע"ג {אין שוכר רשאי להשכיר}
א/ד רשימות לב ב"מ סי' טו אות א {מל"מ}
א/ד רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' שסד
א/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תסז, תשג
א/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' צו
א/ד רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תיא
א/ד שאר יוסף ח"ז
א/ד שבות יהודה (שו"ת) עמ' צב-צד
א/ד שבילין תשכט עמ' פה-פח
א/ד שדה הארץ ח"ג דף קיא ע"ב
א/ד שו"ע הרב הל' מציאה ס' ל, הל' שאלה סעיפים א, ג
א/ד שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' שו, שז
א/ד שו"ת הריטב"א סי' קפה
א/ד שו"ת מהר"ח או"ז סי' רנח
א/ד שו"ת מהר"ח אור זרוע (אביטן) סי' רנח הערה 13
א/ד שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' שמ
א/ד שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' קפד-קפה
א/ד שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' ס, קסו, שעה
א/ד שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' רפד
א/ד שו"ת ר"א בן ארחא עמ' קעא
א/ד שו"ת ר"א מזרחי ח"ב סי' ו
א/ד שו"ת ר"ג אשכנזי ח"א עמ' 39, 43
א/ד שו"ת ר"י אבן עזרא עמ' קכח
א/ד שו"ת רשב"ש עמ' ק, רעב, רעה
א/ד שולי הגליון עמ' קפז
א/ד שושנת יעקב (הורוויץ) סי' נח סעיף ד {מל"מ}, סי' סו סעיף מב, סי' עב סעיף ל
א/ד שיח אפרים עמ' ל, לב, לה-לו
א/ד שלחן המלך
א/ד שלל דוד
א/ד שם יוסף (אליקים)
א/ד שם מרדכי עמ' 221-224
א/ד שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' תיב
א/ד שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' רלו, רלט
א/ד שמחת יהודה דף קלה ע"ג
א/ד שנתון המשפט העברי ח"ב עמ' 393, 397-398, 401, 408, 424, 435, 446
א/ד שעורי הגרד"ש ב"ק הערה 164
א/ד שעורי עיון התלמוד ב"מ שעור פה {ר"ח הלוי}
א/ד שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' קמא, קסד-קסז
א/ד שעורי ר' שמואל ב"מ ח"א עמ' רעו, רצ-רצא
א/ד שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' כה
א/ד שער משפט סי' רצא ס"ק ו
א/ד שערי בינה (תשעט) עמ' צז, קד
א/ד שערי זיו ח"ב דף טז ע"א
א/ד שערי שאול ב"ק עמ' קנה
א/ד שעת הכושר דף עז ע"ב {כ"מ}
א/ד שרשי הים
א/ד תהלה לדוד (והרמן) פ"קיט פסוק ח עמ' תקכב הערה כא {תחלתו בפשיעה וסופו באונס}
א/ד תורת הנזיקין - ביאורים סי' קכב
א/ד תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' ריא-ריב
א/ד תורת נתן עמ' 36 {שומר שמסר לשומר בבעלים}
א/ד תורת ראובן עמ' 139
א/ד תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' קיג, תרפט, תשסג, תשעז, תשפא, תתו, תתקמג
א/ד תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' רנג
א/ד תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' רנז, רסג
א/ד תקוני טעיות
א/ד תרומת הכרי עמ' קמו
א/ה אבן האזל (גם בהשמטות)
א/ה אגרא לישרים סי' מ {מ"מ, בבעלים}
א/ה אוצמפה"ת ב"מ לו ע"ב הע' 71-105
א/ה אורים גדולים (ריינס) דף מח ע"ב-ע"ד
א/ה אשדות הפסגה ח"א דף צח ע"ב, קה ע"א
א/ה אשל אברהם (שפירא) עמ' קסד-קסה
א/ה באר דוד ב"מ - שומרים סי' יד אות ד, ו, ח
א/ה בד קודש (דאנון)
א/ה בית מועד (גטיניו)
א/ה בכורי אליהו עמ' קה
א/ה ברור הלכה ב"מ לה ע"ב ציון ג
א/ה דברות משה ב"ק ח"א סי' מ ענף א, ג
א/ה דברי משפט סי' רצא אות ט
א/ה דברי משפט סי' רצא סעיף ט
א/ה דברי תלמוד ח"ב עמ' קנז
א/ה המשפט העברי עמ' 1100
א/ה הרמב"ם - שמרנות עמ' 218
א/ה ושב הכהן (תשמח) עמ' ס {מל"מ}
א/ה חוקות החיים דף קה ע"ד
א/ה חזו"א חו"מ סי' ה ס"ק יא-יב
א/ה חזו"א על הרמב"ם
א/ה חי' כתב סופר
א/ה חיי אריה דף סג ע"א, סד ע"א
א/ה חק לישראל שומרים עמ' 1217 {מל"מ}
א/ה יגיעת ערב ב"מ עמ' שטו-שטז
א/ה יד דוד (דהן) עמ' קסה
א/ה יסודות בדיני פקדון עמ' 239, 333-334, 344
א/ה יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' קסח
א/ה ישועות יעקב נזיקין עמ' קו, קנו
א/ה כתר המלך
א/ה לחם רב (בוטון) סי' קפב
א/ה לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' תקע
א/ה לקוטי שעורים (שטיין) ב"מ סי' טז ס"ק א, ז
א/ה לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' רכח-רכט, רלב
א/ה מאור למלך ב"מ עמ' ר {מל"מ}
א/ה מוריה גל' ריט עמ' לז
א/ה מלאכת שלמה (חכים) כאן, ודף נד ע"ב {מל"מ}
א/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ה משאת המלך ח"א סי' מט
א/ה משפטי אמת עמ' שע, שעג, שעז
א/ה משפטי עזיאל ח"ד עמ' רכ
א/ה נחלת מים סי' ח אות א
א/ה נחלת עזרא ח"ב עמ' 234
א/ה נתן פריו ב"מ עמ' ריח
א/ה סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' קע-קעב
א/ה עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 540
א/ה פינות הבית דף קו ע"ד, קיא ע"ב
א/ה פלס חיים גיטין עמ' קעג
א/ה פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' קטז {מל"מ - מדוע בש"ש שמסר לש"ח מורגל אינו פטור בשבועת הש"ח}
א/ה צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קמב ע"ג
א/ה קהלות יעקב ב"מ סי' לא
א/ה קונטרסי שעורים ב"מ שעור ל אות ו
א/ה ראשי בשמים (גוריון) חו"מ סי' צז אות לד, לו, סי' צח אות ד
א/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' צו
א/ה שו"ע הרב הל' שאלה ס' ג
א/ה שיח אפרים עמ' לב, לה
א/ה שם יוסף (אליקים)
א/ה שם מרדכי עמ' 221-224
א/ה שנתון המשפט העברי ח"ב עמ' 408, 411, 418
א/ה שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' קסד-קסז
א/ה שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' כה
א/ה שערי בינה (תשעט) עמ' קב
א/ה שערי שאול ב"ק עמ' קנה
א/ה תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' רנג
א/ה תרומת הכרי עמ' קמו
א/ו אבי עזרי ח"ד
א/ו אבני החושן סי' קכה סעיף ד {מ"מ}
א/ו אדמת קדש ח"ב דף קו ע"ד, קח ע"ד
א/ו אולם המשפט סי' קכה סעיף ד {מ"מ}
א/ו אוצמפה"ת ב"מ לה ע"ב הע' 121, לו ע"ב הע' 171, 173
א/ו אור הישר [דברי ריבות סו"ס שלא]
א/ו אמרי נפתלי ח"ב עמ' לד {שעה"מ}
א/ו אנצי"ת ע' אין חבין הע' 29 {מ"מ}
א/ו אפיקי מגינים ב"מ סי' כט עמ' קכב-קכג
א/ו בד קודש (דאנון)
א/ו בני אברהם חו"מ דף סז ע"ד
א/ו ברור הלכה גיטין יד ע"א ציון ד, ב"מ לה ע"ב ציון ג
א/ו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ה עמ' קעא
א/ו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ח עמ' שא
א/ו ברכת מרדכי ב"מ עמ' רסח
א/ו דברי אליהו (חזן) ח"ג עמ' עד-עו
א/ו דברי ריבות (תשעב) עמ' תעג, תקטו, תקמה
א/ו הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' רטז {יכול לחזור בו}
א/ו ושב הכהן (תשמח) עמ' סא, סח, עב
א/ו זכר שמואל קדושין סי' כג ס"ק א {מ"מ}
א/ו זרעא דיוסף דף קכו ע"ג
א/ו חי' הגר"ח ב"מ עמ' קכד
א/ו חי' הגרנ"ט סי' קנו
א/ו חי' חתם סופר
א/ו חי' כתב סופר
א/ו חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' קלז
א/ו חי' ר' שמואל גיטין עמ' עג-עד, עז
א/ו חיים ומלך [חוקות החיים דף קה ע"ד]
א/ו חק לישראל עשיית עושר עמ' 11
א/ו חק לישראל שומרים עמ' 202 {מל"מ}, 445 {מל"מ}, 460 {לב מבין}, 467, 469, 512 {מ"מ}, 826, 860, 997, 998, 999 {מ"מ}, 1000, 1159 {שמחת עולם}, 1160 {לב מבין}, 1204-1203 {מ"מ}, 1209 {מ"מ}, 1235, 1237, 1240, 1244 {מ"מ}, 1245, 1276, 1278 {מ"מ}, 1280 {מ"מ}
א/ו חק לישראל שכירות עמ' 517
א/ו יגיעת ערב ב"מ עמ' כח {אבי עזרי}, סה {אבי עזרי}, סו, שטו {אבי עזרי}
א/ו יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רסז
א/ו כבוד יו"ט
א/ו לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' רכט, רלא
א/ו מוריה גל' ריט עמ' לו {בבעלים}
א/ו מזכרת חיים עמ' קלג {ישלם לבעלים}
א/ו מלאכת שלמה (חכים)
א/ו מנחת יוסף ח"ב עמ' קכד
א/ו מצודת דוד (שפרבר) עמ' שפב {כר' יוסי}
א/ו משה ידבר (תקפז) שו"ת דף פז ע"ד, פח ע"א {הואיל וחייב באחריותו}
א/ו משה ידבר (תשעו) עמ' תצא-תצב
א/ו משנה הלכות ח"ב דף יז ע"ג-ע"ד
א/ו משנת יעקב
א/ו משנת יעקב קנין עמ' קצג {הוחזק כפרן}
א/ו משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' קמח
א/ו משפטי אמת עמ' שסה
א/ו נתיב אברהם ח"ב עמ' קמג {שש"ל בבעלים}
א/ו נתן פריו ב"מ עמ' רטז
א/ו ס' התרומות עמ' תתשמד
א/ו ס' יהושע - פו"כ סי' קפט
א/ו סוגיות בדיני ממונות עמ' 113, 117, 121
א/ו סודו של המשפט העברי עמ' 768
א/ו עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 555
א/ו עני בן פחמא חו"מ סי' טז
א/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שיא
א/ו ערך שי חו"מ סי' רצא סעיף ח
א/ו פינות הבית דף קד ע"ד
א/ו פלס חיים גיטין עמ' קעג
א/ו פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' קטז {שוכר שמסר לשואל נחשב עלייה בשמירה}
א/ו פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' שכז
א/ו פרי האדמה ח"ב
א/ו צור תעודה דף רטז ע"ב, ריז ע"א
א/ו צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קמ ע"ד, רלט ע"א
א/ו צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 21
א/ו קונטרסי שעורים ב"מ שעור ל אות ז
א/ו ראשי בשמים (גוריון) או"ח סי' יז אות טז {מ"מ - אם מהימן לו}
א/ו רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רל
א/ו שדה הארץ ח"ג דף עא ע"א
א/ו שו"ת הרי"ם חו"מ סי' ו {בבעלים}
א/ו שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' תמד
א/ו שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' רעו
א/ו שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' רסו, רעג, החדשות (תשעו) עמ' תקלב {מ"מ}
א/ו שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' תמד
א/ו שו"ת ר"מ גאויזון עמ' קלב
א/ו שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קכה סעיף א
א/ו שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' תיא {מ"מ}
א/ו שמחת עולם (לגו)
א/ו שנתון המשפט העברי ח"ב עמ' 386
א/ו שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' קסד-קסז
א/ו שעורי ר' שמואל גיטין עמ' רעא-רעב
א/ו שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 83
א/ו שער משפט סי' עב ס"ק יב {הגהמ"י אות י}
א/ו שערי זיו ח"ב סי' יב דף טז ע"א {מל"מ}
א/ו שפתי דעת ח"ג עמ' שמא
א/ו תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' תשעד
א/ו תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' רנד-רנה


ב/846 הלכות שכירות פרק ב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ב/רה"פ חזק יד
ב/רה"פ יד פשוטה
ב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ב/רה"פ פי' ר"י קאפח
ב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ב/רה"פ קרית מלך
ב/רה"פ רמב"ם לעם
ב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ב/א אומר לציון סי' כג {שבועה שאינה ברשותו}
ב/א אוצמפה"ת ב"מ נח ע"א הע' 42, 102, 108 {או"ש}, 110-113, 119, 121, 122
ב/א אור הישר [מל"מ הל' שלוחין פ"ה ה"ב, עי' ב"ק צט ע"ב]
ב/א אורים ותומים - תומים סי' סו ס"ק סט, עב ס"ק יג
ב/א אם הדרך {שואל אדם}
ב/א אמונת עתיך גל' 120 עמ' 99-100, 102 {בעליו עמו בפשיעה}, 103
ב/א אמונת עתיך גל' 122 עמ' 114
ב/א אמת ליעקב עמ' לג {הקדים קרקע}
ב/א אנצי"ת ע' אדם הע' 72 {חי' מחנ"א}, ע' גוי הע' 137 {מ"מ}, 1173, 1187, ע' דבר הגורם הע' 34
ב/א ארשות החיים עמ' תמז
ב/א אשר למלך כאן ולקמן הל' ז
ב/א באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פ"ח ה"א מושב שרים אות ג
ב/א בדבר מלך ח"ט עמ' קיב {שטרות שאין גופם ממון}
ב/א בדבר מלך חי"א עמ' קנב
ב/א בדי הארון (הכהן) עמ' 15, 409
ב/א בדרך המלך עמ' צו
ב/א בית דינו של שמואל עמ' 523
ב/א בית יעקב (טבשונסקי) סי' שמח סעיף ב
ב/א בית ישחק {קנין}
ב/א ברוך אומר חו"מ עמ' פג, צד*
ב/א ברור הלכה שבועות מב ע"ב ציון ט
ב/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' רעו
ב/א ברכת מרדכי פסחים עמ' סד
ב/א גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תשצב
ב/א גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל ה סי' יא
ב/א דברות משה ב"מ ח"ב סי' נב ענף ב {הקדש}
ב/א דברות משה מועד ח"א עמ' שיט {וההקדשות ש"ח שלהן אינו נשבע}
ב/א דברי אברהם (שדמי) ח"ג עמ' כד {גוי}
ב/א דברי התורה סי' צה אות א
ב/א דברי חיים (אוירבך) חמץ סי' ו ד"ה ובמה, סי' ז ד"ה נראה
ב/א דברי יחזקאל (מישור) עמ' תכד
ב/א דברי יחזקאל (תרצה) דף קלו ע"א
ב/א דברי משה (מזרחי) עמ' קפג {שומר נכסי גוי}
ב/א דובר ישרים פסח עמ' סא
ב/א דינא דגרמי (אינגבר) עמ' סט {מ"מ}, עא, עב {ראב"ד}, עז {מ"מ}
ב/א דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תתקכב
ב/א דרכי חושן ח"א עמ' לח {מ"מ}
ב/א דרכי משפט - שומרים סי' א סעיף ה
ב/א הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קמט {הקדש}
ב/א ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 193, 326
ב/א הרמב"ם ומכילתא דרשב"י סי' טו {הקדש, גוי}
ב/א חוקות הדיינים ח"ב עמ' קיב {קניין}
ב/א חזו"א חו"מ ב"ק סי' ג ס"ק טו {קדשים קלים}
ב/א חזו"א על הרמב"ם
ב/א חזקה רבה חו"מ ח"ד עמ' 134
ב/א חי' הגר"ח ב"מ עמ' קנד
ב/א חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' סד
ב/א חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' סד
ב/א חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"מ נח ע"א]
ב/א חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' קע
ב/א חיי אברהם (צציק) עמ' קיח {פסוק אחד למעט הקדש וגוי}
ב/א חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 17, 468
ב/א חק לישראל שומרים עמ' 47 {חי' מחנ"א}, 48 {אשר למלך}, 560, 561 {או"ש}, 587, 676 {או"ש}, 695 {אם הדרך}, 1323, 1324, 1326 {קרית מלך}, 1335 {כבוד יו"ט}, 1398 {כ"מ}, 1399 {בית ישחק}, 1402-1401 {אשר למלך}, 1403 {לב מבין}
ב/א חק לישראל שליחות עמ' 591 {מחנ"א}
ב/א חתן סופר קניינים ח"א עמ' עד
ב/א יין מלכות (שניאורסון) עמ' 501
ב/א ישועות יעקב (שו"ת, תרסו) דף סט ע"ד
ב/א ישועות יעקב (שו"ת, תשסח) עמ' רלז {שומר נכסי גוי}
ב/א ישועות יעקב נזיקין עמ' צא {לח"מ}
ב/א ישרי לב עמ' צא {נכסי גוי}
ב/א כבוד חכמים - עטרת פז עמ' רפט {גוי}
ב/א כבוד יו"ט {האם ס"ת הוא הקדש}
ב/א כתבי ערוך השולחן - שו"ת סי' נד
ב/א לב מבין
ב/א מוריה שנה ח גל' ח עמ' כה {שואל}
ב/א מטה אשר דף עח ע"ד
ב/א מיטב הארץ עמ' 442
ב/א מלאכת שלמה (חכים)
ב/א מנחת חינוך ח"א עמ' עג, רפו-רפח
ב/א מנחת יוסף ח"ב עמ' קז
ב/א מסורה ח"ז עמ' סד
ב/א מעיל שמואל (פלורנטין) [הל' ערכין פ"ז]
ב/א מעלין בקודש גל' ח עמ' 56 {הקדש}
ב/א מצודת בן ציון דף כד ע"ג {הקדש}
ב/א מציאות קטן סי' שנז
ב/א משנת יהודה ח"ב פ"ו הכ"ה
ב/א משנת יעקב
ב/א משנת ר' אהרן גיטין עמ' קעא
ב/א משפטי הלוי ח"א סי' א אות ז עמ' נה
ב/א נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' שפג-שפד {לח"מ}
ב/א ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' שכט {אם קנו מידו}
ב/א סוכה וארבעת המינים עמ' 156
ב/א עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 540
ב/א עמק שאלה (טברסקי) עמ' שכו-שכז, שלה
ב/א ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' קיב
ב/א פינות הבית דף קט ע"ג, קי ע"א וע"ד
ב/א פני חיים (צימרמן) עמ' קיג
ב/א פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' תכב
ב/א פנס שלמה {קנין}
ב/א פנת יקרת (תשעא) עמ' תתכז
ב/א פעמוני זהב סי' רצא סעיף א
ב/א פרי החג דף יב ע"ב {נכסי גוי}
ב/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת מילואים סי' עח אות ב
ב/א צרור הכסף (הראשון) עמ' עט
ב/א קונטרסי שעורים ב"מ שעור ו אות א
ב/א קונטרסי שעורים ב"ק שעור יז אות יא
ב/א רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קנו
ב/א רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' שנו, שסא
ב/א רשימות שעורים (קלמנסון) פסחים סי' כ
ב/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תשא
ב/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' רנד, תקמז
ב/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קנח
ב/א שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף נא ע"ב
ב/א שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קלח {גוי}
ב/א שו"ע הרב או"ח סי' תמא ס' יב
ב/א שו"ת הסבא קדישא ח"ב אהע"ז סי' יג עמ' נט {גוי}
ב/א שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' שצט
ב/א שו"ת ר"א בן ארחא סי' לה, עמ' קע-קעא
ב/א שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' קנג
ב/א שובע שמחות עמ' קג
ב/א שכר שכיר סוגיות ח"א סי' ז אות ג {נכסי גוי}, ה {עבד והקדש}
ב/א שלל דוד {לח"מ}
ב/א שער המלך ח"א עמ' רכא
ב/א תבואת יקב (פרידמן) עמ' לז {רעהו ולא גוי}
ב/א תורה שלמה שמות פכ"ב אות קמב-קמג, רפה
ב/א תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' כב, קלט
ב/א תורת הקדש ח"ב עמ' קסג
ב/א תורת יצחק ח"א עמ' עט
ב/א תורת יצחק עמ' סג, סח
ב/א תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קנה {דין קדשים קלים}
ב/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' קכח
ב/א תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' תתקנז
ב/א תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' תרטו
ב/א תרומת הכרי עמ' נד-נה, נט-ס
ב/ב אוצמפה"ת ב"מ נו ע"א ח"ב הע' 22, 29-32 {מ"מ}
ב/ב אוצמפה"ת ב"מ נז ע"ב הע' 93 {מ"מ}
ב/ב אוצמפה"ת ב"מ נח ע"א הע' 25 {מ"מ}, 44, 75, 81
ב/ב אם הדרך {מ"מ - שכרו}
ב/ב אמונת עתיך גל' 120 עמ' 99-100
ב/ב אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' קמז {מל"מ}
ב/ב באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' לז
ב/ב בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' סו סעיף לט {מל"מ}
ב/ב בית ישחק
ב/ב ברור הלכה ב"מ נח ע"א ציון א
ב/ב ברור הלכה שבועות מב ע"ב ציון ז פסקה ג {לח"מ - בקרקע לא תיקנו}
ב/ב ברכת שלמה חו"מ עמ' רכא
ב/ב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' מא
ב/ב גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל ה סי' יא
ב/ב דברות משה ב"מ ח"ב סי' נב ענף ב {הקדש}
ב/ב דברות משה מועד ח"א עמ' שיט {ותקנו חכמים שנשבעין על ההקדשות}
ב/ב דברי התורה סי' צה אות א
ב/ב דינא דגרמי (אינגבר) עמ' עא
ב/ב דיני עבודה במשה"ע עמ' 916 {מ"מ - שכרו}
ב/ב הלכה למשה (אלבז) עמ' תסז
ב/ב זכור לאברהם (אביגדור) (בשינויים מעטים גם בהשמטות, דף קסב) {מ"מ - שכרו}
ב/ב חי' הגר"ח ב"מ עמ' קנד
ב/ב חי' חתם סופר שבועות מה ע"ב {מ"מ - שכרו}
ב/ב חק לישראל שומרים עמ' 330 {מ"מ}, 331 {יד המלך (לנדא)}, 562, 563 {הגהמ"י}, 681 {לח"מ}, 686 {בית ישחק}, 717 {אם הדרך}, 726 {זכור לאברהם}, 1080 {אם הדרך}, 1081 {מ"מ}, 1082 {זכור לאברהם}, 1083 {מ"מ}, 1084 {אם הדרך}, 1335 {בית ישחק}, 1342, 1343, 1399 {בית ישחק}
ב/ב חתן סופר קניינים ח"א עמ' עג
ב/ב ימי שלמה
ב/ב לב מבין
ב/ב מנחת חינוך ח"א עמ' רצד
ב/ב מעיל שמואל (פלורנטין)
ב/ב מעין החכמה עמ' מ
ב/ב משפטי שבועות עמ' רח
ב/ב נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"א סי' יט אות ה
ב/ב עטרת מרדכי (שפלטר, תשעב) שו"ת אות לז
ב/ב ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' שלה
ב/ב צרור הכסף (הראשון) עמ' נט, עט
ב/ב קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' לז, שסה
ב/ב קונטרס תוספת שביעית (סו"ס בית הרידב"ז) דף ל ע"ג
ב/ב קרבן אשה
ב/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' רנד, שבועות ח"א עמ' קנח
ב/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקמז
ב/ב שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף מד ע"א, נב ע"ב
ב/ב שו"ת מהרי"ל החדשות עמ' קלה
ב/ב שו"ת ר"א בן ארחא עמ' קע, קעא
ב/ב שו"ת ר"ע דאיינה ח"א עמ' 254
ב/ב שלל דוד {לח"מ}
ב/ב שער משפט סי' סו ס"ק לא, לג {מ"מ}, סי' רכז ס"ק ב {מ"מ}, סי' רצו ס"ק א
ב/ב שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 210
ב/ב שעשוע התלמידים דף עב ע"ב {לח"מ}
ב/ב תורת אמת (תשסו) עמ' שיג
ב/ב תחומין ח"ח עמ' 213
ב/ב תרומת הכרי עמ' נד-נה
ב/ג אבן האזל (גם בהשמטות, דף פג ע"ב)
ב/ג אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' לא, קמב
ב/ג אבן פינה (נשר) עמ' קעז
ב/ג אבני אש (מילר) עמ' שפג
ב/ג אבני החושן סי' עו סעיף ב {רמב"ם}, אבני החושן סי' שמו סעיף א {מ"מ}
ב/ג אבני החושן סי' שמו ס"ק א
ב/ג אבני נזר או"ח סי' שכו אות כא
ב/ג אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' תקלה {אהא"ז}
ב/ג אבני קודש מעילה עמ' צו {פושע בהקדש}
ב/ג אברהם יגל
ב/ג אגרא לישרים סי' מ
ב/ג אגרות משה אהע"ז ח"א סי' קו
ב/ג אהל חייא עמ' תרלה
ב/ג אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' שצה-שצו
ב/ג אוהב מישרים עמ' שמט-שנ, תג-תה
ב/ג אולם המשפט סי' שג סעיף ב, סי' שה סעיף ד
ב/ג אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' רכח {ראב"ד}
ב/ג אוצמפה"ת ב"מ כ ע"א ח"ב הע' 77, לו ע"ב הע' 93, מב ע"ב הע' 67, 117
ב/ג אוצמפה"ת ב"מ נו ע"א ח"ב הע' 41-61
ב/ג אוצמפה"ת ב"מ נו ע"ב הע' 48 {מל"מ}, 87 {ראב"ד}
ב/ג אוצמפה"ת ב"מ נז ע"ב הע' 84
ב/ג אוצמפה"ת ב"מ נח ע"א ליד ציון הע' 108, 113, הע' 122
ב/ג אוצרות הרמב"ם
ב/ג אור החיים שמות פכ"ב פסוק ח
ב/ג אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 180
ב/ג אור יצחק (הלר) עמ' שסט-שע {פושע כמזיק}
ב/ג אור לישרים (קלרמן) ב"מ עמ' קלח-קמ
ב/ג אוריין תליתאי (תאומים) דף קו ע"ד {פושע חייב}, סי' מג, נד {מל"מ}
ב/ג אורים גדולים (ריינס) דף מג ע"ד, מד ע"ד
ב/ג אות היא לעולם ח"ב דף קסח ע"ג {מל"מ}
ב/ג איים בים ב"מ סי' לט אות ה, סי' מז אות ב
ב/ג איים בים ב"ק סי' נט אות יב
ב/ג איש ההלכה גלוי ונסתר עמ' 32
ב/ג אם הדרך כאן, דף מב ע"א {מוסר כרמו}
ב/ג אמונת עתיך גל' 120 עמ' 100-103, 123-125
ב/ג אמונת עתיך גל' 122 עמ' 114
ב/ג אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תפא {פשיעה בהקדש}
ב/ג אמרי איש עמ' קפ-קפד {פושע חייב}, רנח, רס-רסא
ב/ג אמרי בינה (אוירבך) - פסח סי' ה ד"ה ויש
ב/ג אמרי דוד (שליסל) דף עג ע"ב
ב/ג אמרי סופר עמ' יא, פה
ב/ג אמת ליעקב עמ' לג {הקדים עבדים}
ב/ג אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 15 {כרם}
ב/ג ארשות החיים עמ' תמו
ב/ג ארשת צבי עמ' פט {שומר הקדש חייב בפשיעה}
ב/ג אשר למלך
ב/ג באר אליעזר {תוס' בשבועות הקשו את קושיית מל"מ}
ב/ג באר דוד ב"מ - שומרים סי' א אות ו-ז, סי' ב אות ד-ה, ט, סי' ה אות יא, סי' ו אות ג, סי' ז אות ב, ה, ז-ח, סי' ח אות ו, סי' יז אות ב, סי' יט אות י, סי' כג אות א, סי' כד אות א-ג, ו, ח, יא
ב/ג באר דוד ב"ק ח"ב סי' א אות ד,סי' ז אות ג, סי' יב אות ו
ב/ג באר דוד ב"ק ח"ג סי' מז אות י
ב/ג באר יצחק (מאליק) פרשת משפטים דף לד ע"ג
ב/ג באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פ"ח ה"א מושב שרים אות ב
ב/ג באר שרים (שולמן) עמ' נה
ב/ג בגדי חמודות שמות פ"כב פסוק ח
ב/ג בדי הארון (הכהן) עמ' 409, 420
ב/ג בחיר חיים
ב/ג בינת דניאל ח"א עמ' יח, כא-כב, ח"ה עמ' סב
ב/ג ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' נט
ב/ג ביצחק יקרא (תשע) סי' קא סעיף ב ד"ה וכתב
ב/ג בית אברהם (ישראל) דף רטז ע"ד {ראב"ד}
ב/ג בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' צה סעיף ג
ב/ג בית אהרן ב"מ צה ע"א {פשיעה בבעלים}
ב/ג בית אהרן וישראל גל' לב עמ' מו, גל' מד עמ' צט
ב/ג בית אהרן וישראל גל' צד עמ' קד-קה, קז, קיא, קכג
ב/ג בית אהרן וישראל גל' קכה עמ' לא
ב/ג בית אפרים או"ח (תרמד) דף סד ע"ג
ב/ג בית זבול ח"ד עמ' כח
ב/ג בית יעקב (טבשונסקי) סי' רעה סעיף ו {רמב"ם}, סי' שמו סעיף ו {מל"מ}
ב/ג בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' טו, כד
ב/ג בית מאיר (תשע) סי' פ ס"יז עמ' נד {מל"מ}
ב/ג בכורי חיים ח"ד עמ' סט
ב/ג בן אשר סי' ח אות ט
ב/ג בני ציון (מיטובסקי, תרסח) סי' קעג {כרם}
ב/ג בני ציון (מיטובסקי, תשסד) עמ' רלו
ב/ג בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תה
ב/ג ברוך אומר חו"מ עמ' פד, צד*
ב/ג ברור הלכה ב"מ צד ע"א ציון ב {פשע}, צה ע"א ציון א {פשע}, קד ע"א ציון ז פסקה א-ב
ב/ג ברור הלכה כתובות לד ע"ב ציון ה פסקה ג
ב/ג ברור הלכה שבועות מב ע"ב ציון ט
ב/ג ברכת אליהו (פישר) עמ' שו
ב/ג ברכת אריאל ח"ב עמ' קל
ב/ג ברכת מרדכי ב"מ עמ' שמג
ב/ג ברכת מרדכי ב"ק עמ' קלו {ראב"ד}
ב/ג ברכת מרדכי פסחים עמ' סד {פשע}
ב/ג ברכת ראובן דף קמא ע"ד
ב/ג גדולי שמואל ב"ק דף ב ע"א, ו ע"ב, לז, ב"מ דף נז ע"ב, צה
ב/ג גוילין נצולין עמ' רעד
ב/ג גזע ישי דף יד ע"א {מזיק בבעלים}
ב/ג גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל ג סי' יט, כלל ה סי' יא
ב/ג גליונות אבני נזר
ב/ג גן רוה (ערזאהן) קונ' קוי אור עמ' 20 {פושע בהקדש}
ב/ג גנזי התורה עמ' -173174
ב/ג דבר אהרן חו"מ סי' יט אות א
ב/ג דבר יהושע (שו"ת) ח"א סי' צד {מוסר כרמו}
ב/ג דבר משה ב"ק נז ע"ב אות תשי
ב/ג דברות משה הבבות עמ' קכט, קדושין ח"א עמ' קלח, ב"ק ח"א סי' מ ענף ג, ב"ק ח"ב דף נח, ר, ב"מ ח"א עמ' שלא, תסא, תצ, תקו
ב/ג דברות משה נדה וטהרות עמ' תתכד {שכל הפושע מזיק הוא}
ב/ג דברות משה שבועות-ע"ז עמ' קלד {יראה לי שאם פשע השומר בעבדים וכיוצא בהן חייב לשלם}, קמו {שכל הפושע מזיק הוא}
ב/ג דברי חיים (אוירבך) מים חיים סי' יד ד"ה עוד
ב/ג דברי חיים ח"ב יו"ד סי' קו
ב/ג דברי יהונתן (אייבשיץ) פרשת משפטים דף כא ע"א
ב/ג דברי יוסף (קונביץ) עמ' 12
ב/ג דברי ירוחם סי' כ ודף ק ע"ב
ב/ג דברי מאיר (מגלוגא) דף לד ע"ב
ב/ג דברי משפט סי' צה אות א, סי' קפז אות ב
ב/ג דברי משפט סי' צה סעיף א, סי' קפז סעיף ב {ראב"ד}
ב/ג דובר ישרים פסח עמ' סב, עו, רנט
ב/ג דורש משפט עמ' תשצט
ב/ג דין אמת (תקטו), תשובות דף יב ע"ב {הורו רבותי}
ב/ג דינא דגרמי (אינגבר) עמ' עא, ר
ב/ג דינא דגרמי (ברזל) באור המשפט סי' יח
ב/ג דיני עבודה במשה"ע עמ' 897
ב/ג דעת אביעזרי עמ' שב
ב/ג דרכי חושן ח"א עמ' שמט, תיא
ב/ג דרכי משפט - שומרים סי' ה סעיף ג
ב/ג הדרת מרדכי דף סו ע"ג
ב/ג ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 326, 324, 317
ב/ג היכל התורה (פינצוק) חוב' ב עמ' ח {פושע כמזיק}
ב/ג העמק דבר שמות פכ"ב פסוק יב בהרחב דבר
ב/ג הר"מ במז"ל - קובץ עמ' רכח
ב/ג התורה והמדינה חי"א עמ' תרכו
ב/ג התורה והתלמוד ח"ד עמ' 223
ב/ג ויקרא אברהם חו"מ סי' לט (עג ע"ד)
ב/ג זכר יצחק (תשח) עמ' רנז
ב/ג זכר יצחק (תשן) עמ' רסו, שכח
ב/ג זכר ישעיהו
ב/ג זכרון יהודה (לאש) דף כד ע"ב
ב/ג זכרון יוסף (שטיינהרט) חו"מ סי' א
ב/ג זכרון יחזקאל עמ' לט {פושע בהקדש}
ב/ג זכרון ליהודה סי' ו אות ט, סי' ח אות יב
ב/ג זכרון צבי מנחם דף א ע"א, ג ע"א, ו ע"ב וע"ד, ז ע"א
ב/ג חדושים ובאורים (גרי') שבועות דף מב ע"ב
ב/ג חוות אליעזר עמ' פא
ב/ג חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' קכד-קכה
ב/ג חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קעג, קעה
ב/ג חוקות הדיינים ח"ב עמ' קה, קי, קיב, רכא
ב/ג חזון לימים ח"א עמ' קכא
ב/ג חזקה רבה חו"מ ח"ד עמ' 165
ב/ג חי' בעל שרידי אש עמ' רפג
ב/ג חי' הגר"ח ב"מ עמ' קנב, קנד, קצט-ר, ריד
ב/ג חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' פב עמ' רד-רה, סי' צו עמ' רלט
ב/ג חי' הגר"ח החדש עמ' שפג
ב/ג חי' הגרא"א דסלר עמ' קצז
ב/ג חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' סד
ב/ג חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' סד
ב/ג חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' נג ד"ה יכול {יראה לי שאם פשע השומר בעבדים וכיוצא בהן חייב לשלם וכו'}
ב/ג חי' חתם סופר ב"מ נז ע"ב
ב/ג חי' כתב סופר נזיקין עמ' צ
ב/ג חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' ו, שבועות עמ' קנא
ב/ג חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' קע
ב/ג חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' ריא
ב/ג חי' ר' שלמה (תשסא) ח"ג עמ' קד
ב/ג חי' ר' שמואל פסחים עמ' כט
ב/ג חלקת יואב מהדו"ק יו"ד סי' כא, חו"מ סי' ז, יב, אהע"ז סי' ג, מהדו"ת סי' יד, חלקת יואב החדש סי' צג
ב/ג חלקת יצחק עמ' רא
ב/ג חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 301, 306
ב/ג חק לישראל נזיקין עמ' 396 {מל"מ}
ב/ג חק לישראל שומרים עמ' 5, 24 {יד המלך (פלומבו)}, 45-43, 71 {לח"מ}, 116 {הגהמ"י}, 245, 331-330 {יד המלך (פלומבו)}, 559 {מלאכת שלמה}, 561 {יד המלך (פלומבו)}, 562 {אברהם יגל}, 592, 593, 598-595, 628, 631 {אשר למלך}, 647 {ימי שלמה}, 669, 682-675, 684-683 {מראה הנוגה}, 685, 688, 692 {הגהמ"י}, 694, 696, 711, 720, 791, 811, 830, 861 {יד המלך (לנדא)}, 935, 947, 948, 956, 1057, 1058, 1060, 1073, 1079 {יד המלך (פלומבו)}, 1107, 1114, 1205, 1228, 1264, 1302, 1318, 1324- 1327, 1333, 1334 {יד המלך (פלומבו)}, 1336 {אברהם יגל}, 1340-1337, 1343 {ראב"ד}, 1344, 1346-1345 {יד המלך (לנדא)}, 1347, 1349, 1355, 1364, 1375, 1397 {מראה הנוגה}, 1400-1398, 1402
ב/ג חקל יצחק עה"ת עמ' רצב {פושע כמזיק}
ב/ג טבעת החושן ח"ה עמ' ס
ב/ג יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"א עמ' קצא
ב/ג יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' רנח
ב/ג יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' תנג
ב/ג יגיעת ערב ב"מ עמ' נו, סד {אבי עזרי}, עו, רמד, שכב {פשיעה, שבועה שאינה ברשותו}
ב/ג יגיעת ערב פסחים עמ' כט, קיח
ב/ג יד דוד (דהן) עמ' צט {אבי עזרי}, קיג, קעב
ב/ג יד המלך (פלומבו)
ב/ג יד מלך (מן) הל' חובל פ"א הי"א
ב/ג ידיו של משה דף קצג ע"ד {מל"מ}
ב/ג יורו משפטיך ליעקב סי' לד
ב/ג יכין ובועז ח"א סי' קלג עמ' 382 {פושע}
ב/ג ימי שלמה
ב/ג יקב זאב דף לב ע"א, ע"ד
ב/ג יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' פג {פושע כמזיק}
ב/ג ישא מדברותיך פסחים עמ' רלה {פושע כמזיק}
ב/ג ישועות יעקב מועד עמ' שכ, נזיקין עמ' צא-צב, קו
ב/ג ישועות ישראל סי' עב סעיף יד
ב/ג ישמח לב (הלוי) ח"ב דף פד ע"ב
ב/ג כלי שרת סי' לד
ב/ג כרם יהושע (ולרשטיין) דף כה ע"ג {חיוב פשיעה}
ב/ג לב מבין כאן, ודף קסו ע"א {מעיל שמואל (פלורנטין)}
ב/ג לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' נו אות ג, סי' סה אות י-יא
ב/ג לחם רב (בוטון) סי' קפג, קפז
ב/ג לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' תקנח, תקע
ב/ג לחקרי הלכות ח"ב סי' שיא
ב/ג לקוטי שעורים (שטיין) ב"מ סי' כב ס"ק א
ב/ג לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק סי' ז ס"ק א
ב/ג לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' לא, רנז
ב/ג לקוטי שעורים (שטיין) פסחים (תשמח) סי' ד אות ב {פושע בהקדש חייב}
ב/ג לקט מנחם (תרעא) דף כ ע"ג-ע"ד {פושע כמזיק}
ב/ג מאור למלך ב"ק עמ' מו
ב/ג מאור למלך פסחים עמ' כז, לג
ב/ג מאיר נתיבים עמ' 181, 252
ב/ג מאירי ב"ק יא ע"ב
ב/ג מאירי הלכה ח"א דף ב ע"ב
ב/ג מבוא למשנה תורה עמ' 96, 257, 351
ב/ג מגל ח"ז עמ' 84
ב/ג מגן שאול (קצנ') עמ' קכא
ב/ג מגנזי הגר"ח סי' נא
ב/ג מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' קצז
ב/ג מועדים וזמנים ח"ז סי' קסג
ב/ג מוריה גל' קעא עמ' פג-פד
ב/ג מוריה שנה ח גל' ב (ר"י אלסטר) {פושע כמזיק}
ב/ג מזכרת עמ' 248
ב/ג מחנה יהודה (אשכנזי) דף קמט ע"ד
ב/ג מטה אהרן שבועות עמ' רפ-רפג
ב/ג מי באר (אופנהיימר) דף לב ע"ב
ב/ג מיטב הארץ עמ' 442, 446
ב/ג מלאכת שלמה (חכים)
ב/ג מנוחת אשר ח"ב דף ע ע"ד {פושע כמזיק}
ב/ג מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רד
ב/ג מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף ה ע"ב
ב/ג מנחת אשר ב"ק עמ' עט
ב/ג מנחת חינוך ח"א עמ' עג, רנט, רפו-רפז, רצ-רצא
ב/ג מנחת יוסף ח"ב עמ' לג
ב/ג מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' קצו {רמב"ם}, ח"ב עמ' קלג {רמב"ם}, קלה {רמב"ם}, קלח {מל"מ}
ב/ג מעיל שמואל (פלורנטין)
ב/ג מעין גנים (עבאדי) חו"מ סי' כ (עמ' 278) {מוסר כרמו}
ב/ג מעשה בצלאל סי' סה
ב/ג מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' מ אות ב, אבי עזרי ח"ב]
ב/ג מצודת בן ציון דף יב ע"א {פושע כמזיק}
ב/ג מצעדי גבר ב"ק סי' כד אות א
ב/ג מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' י אות ד, סי' יא אות ב
ב/ג מקום דוד [שו"ת מהריט"ץ סי' קלה, בני אהרן סי' עב]
ב/ג מראה אש ח"א עמ' קיח
ב/ג מראה הנוגה
ב/ג מראות הים עמ' שנו-שסא
ב/ג משאת המלך ח"א סי' מט
ב/ג משיב מלחמה (תשמג) ח"א עמ' לא
ב/ג משיב משפט עמ' שפח
ב/ג משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' קעח, תקסב
ב/ג משנת יעקב
ב/ג משנת יעקב הפלאה עמ' שלו
ב/ג משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' לא
ב/ג משנת ר' אהרן גיטין עמ' קעא, מאמרים ח"א עמ' רנ
ב/ג משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' רנ {פושע כמזיק}
ב/ג משפט שלמה (זפרני) ח"ד עמ' קמט
ב/ג משפט שלמה (זפרני, תשנה) סי' יב סעיף ג ס"ק א {ראב"ד}
ב/ג משפטי ארץ ח"ב עמ' 510 {חיוב פושע}
ב/ג משפטי הלוי ח"א סי' א אות ז עמ' נה-נו
ב/ג משפטי ישראל עמ' 69-70, 138, 329, 340-343, 345, 346, 349
ב/ג מתת מלך עמ' קכג
ב/ג נזר הקדש (רזין) מנחות דף קנז ע"ד
ב/ג נזר התורה שנה ד גל' א עמ' נב-נח {פושע}
ב/ג נחל יצחק (תשעב) ח"ד עמ' קד
ב/ג נחלת מים סי' יז אות ב
ב/ג נחלת שמעון (קרסנר) מלכים א ח"ב סי' נב אות ג
ב/ג נחפה בכסף (נבון) ח"א דף קכז ע"ג
ב/ג נטע שורק דף קלז ע"ג {מל"מ}
ב/ג נר יצחק (ריף) עמ' סח
ב/ג נרות זכריה עמ' קנה {פשע}
ב/ג נשמת חיים (תשסח) או"ח קונטרס מבית הלוי עמ' ט, חו"מ סי' כד עמ' לד
ב/ג נתיבות המשפט סי' שא ס"ק א, יפלס נתיב אות ו
ב/ג נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' שה, שנה, שפג, תריב, תרנה, תרנו {מל"מ}, תער, תרעה, תרעה {מל"מ}, תשצב, תרפג, תרפו {מל"מ}, תש, תשעא, תשעה, תשעח, תתה
ב/ג נתיבות מרדכי קדושין עמ' תצ
ב/ג נתן חכמה ב"ק סי' ז, ב"מ סי' יג, טז
ב/ג נתן פריו נדרים עמ' נח ע"ב, ב"מ עמ' רכב, תיד, תכ, תכד, תמב
ב/ג ס' התרומות עמ' תפד
ב/ג ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תכד
ב/ג ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קנ-קנא
ב/ג ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' רסו {פושע מזיק}
ב/ג סיני כרך צט (תשמו) עמ' קנו
ב/ג ספרי דבי רב ח"ג עמ' רט
ב/ג עולת שלמה ח"ב עמ' רלה {ראב"ד, בבעלים}
ב/ג עומק הפשט ח"א עמ' קלב
ב/ג עטרת ישראל עמ' סט
ב/ג עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' קצז
ב/ג עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' נה
ב/ג עמק הלכה (הורוביץ) עמ' קכד
ב/ג עמק שאלה (טברסקי) עמ' שכו, שלה
ב/ג ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' שלט
ב/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שיא
ב/ג עקבי ברכה עמ' קיד
ב/ג ערך שי חו"מ סי' רצא סעיף ד
ב/ג פאת נגב דף קג ע"ד
ב/ג פינות הבית דף קיב ע"ד
ב/ג פני אברהם (פרלמן) דף צט ע"ג
ב/ג פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' קכד-קכה {חייב בפשיעה, פשיעה בהקדש, קנין לחייב שבועה}, קכח
ב/ג פנס שלמה
ב/ג פנת יקרת (תשעא) עמ' תתכח
ב/ג פסקים וכתבים (הרצוג) ח"ט סי' קג
ב/ג פרי החג דף יג ע"ג {חיוב פשיעה}
ב/ג צמח ארז עמ' תז {פושע חייב}
ב/ג צרור החיים (קליין) דף פ ע"ג
ב/ג צרור הכסף (הראשון) עמ' עט
ב/ג קול דודי (תשף)
ב/ג קול דודי שבועות סי' תתקעח
ב/ג קונטרסי שעורים ב"ב דף 152
ב/ג קונטרסי שעורים ב"ק סי' יח אות י, ב"מ שעור ל אות ז
ב/ג קונטרסי שעורים ב"ק שעור יד אות יב, שעור יח אות י
ב/ג קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' עב
ב/ג רביד הזהב (אברך) דף סה ע"א-ע"ג
ב/ג רלב"ג שמות פכ"ב עמ' רעג {מקור החיוב בפשיעה}
ב/ג רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' קסב {אהא"ז}
ב/ג רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' קסג
ב/ג רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' שס, שסב-שסה
ב/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קטז {מל"מ}, שעא, שעח, שפב, שפו, תכט, תלב-תלג, תסח, תקנה, תרסג, תרעד, תרעח, תרצד, תרצו, תרצח, תשז
ב/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' כט, רנד, שיב-שיג, שבועות ח"א עמ' קנח, ח"ב עמ' עב, קלב, קפה, קצ-קצב, קצה, ר
ב/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' שנו, שנח, תקמז, תקצ, תרנו, תרסח, תרסט
ב/ג שאגת אריה סי' פח
ב/ג שאילת יעבץ ח"א סי' פה
ב/ג שארית יוסף (תשמד) באור חו"מ הערה 204, 211
ב/ג שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף מ ע"ב
ב/ג שביתת יו"ט {קושיית מל"מ נמצאת ברשב"א}
ב/ג שו"ע הרב או"ח סי' תמ ס"י בהגהה, קו"א אות ו, סי' תמא ס' יד
ב/ג שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' קנט, שפב
ב/ג שו"ת הרא"ש עמ' קעב, שצז
ב/ג שו"ת הרדב"ז ח"א סי' תעה
ב/ג שו"ת הריטב"א סי' קצט
ב/ג שו"ת הרשב"א מכ"י סי' שלה
ב/ג שו"ת מהרי"ל החדשות עמ' רנב, רנה
ב/ג שו"ת מהרי"ל עמ' קסב
ב/ג שו"ת מהרי"ק סי' ו
ב/ג שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א סי' פו
ב/ג שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תיח, תכ
ב/ג שו"ת מהריט"ץ סי' קמב
ב/ג שו"ת מהרלב"ח סי' צג-צד
ב/ג שו"ת ר' יצחק הלוי מקושטא עמ' קמב {מ"מ}
ב/ג שו"ת ר"א בן ארחא עמ' קע-קעא
ב/ג שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' סו
ב/ג שו"ת ר"י אבן עזרא עמ' קכז
ב/ג שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' קנו
ב/ג שולי הגליון עמ' קפז
ב/ג שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ג עמ' צו {פושע בשטר}
ב/ג שושנת העמקים (גנק) עמ' כא
ב/ג שושנת יעקב (הורוויץ) סי' סו סעיף מב
ב/ג שחר אורך עמ' שכ {פושע מזיק, פשיעה בבעלים}, שכב-שכג {מל"מ}
ב/ג שיח אפרים עמ' לז {פושע בבעלים פטור}, לח {פושע בעבד - מזיק}
ב/ג שיח ערב סנהדרין עמ' כד
ב/ג שיח ערב פסחים עמ' כט
ב/ג שיעורים במשפט (נוסבוים, תשסח) עמ' קיח-קכ
ב/ג שירת דוד כתובות עמ' רסג
ב/ג שכר שכיר סוגיות ח"א סי' ז אות ג
ב/ג שלל דוד {הורו רבותי}
ב/ג שם יוסף (אליקים) {פושע בהקדש}
ב/ג שמן רקח ח"ב סי' עג-עד
ב/ג שמרו משפט ח"א עמ' רמ
ב/ג שעורי הגרב"ד ב"ק ח"ב עמ' קי
ב/ג שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' פה
ב/ג שעורי הגרב"ד פסחים עמ' מז
ב/ג שעורי הגרד"ש ב"ק סי' יח ד"ה אכן, סי' כח ד"ה והנה ברמב"ם, סי' מו אות ג ד"ה ובזה, סי' מז ד"ה והנה לפי, סי' נב אות א ד"ה הנה הערה 92
ב/ג שעורי הגרד"ש ב"ק סי' מו
ב/ג שעורי מבשר טוב פסחים ח"א עמ' ב, ג {ראב"ד}, סו, צט {ראב"ד}
ב/ג שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' יד
ב/ג שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' קמ
ב/ג שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' רפד
ב/ג שעורי ר' שלמה עמ' קסא
ב/ג שעורי ר' שמואל ב"מ ח"ב עמ' שה, שיא
ב/ג שעורי ר"א ליכטנשטין פ' השואל עמ' 12, 13, 109
ב/ג שעורי ר"א ליכטנשטין פסחים עמ' 159
ב/ג שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' מב-מג, סה, עג
ב/ג שער המלך ח"א עמ' רכא {מ"מ}
ב/ג שער משפט סי' סו ס"ק לד, סי' צה ס"ק ו, סי' שמו ס"ק א
ב/ג שער נפתלי דף כו ע"ב
ב/ג שערי טהר ח"ג דף קעו ע"ב {פושע בהקדש}, ח"ו סי' סה אות ג
ב/ג שערי צדק ח"ג עמ' 242-245
ב/ג שערי שאול פסחים עמ' סד
ב/ג שעשוע התלמידים דף עג ע"א
ב/ג שפתי רא"ם (תרצו) עמ' מו {פושע כמזיק}
ב/ג שפתי ראם דף מו ע"א {פושע כמזיק}
ב/ג תולדות יעקב (מאהלר) עמ' יב
ב/ג תולדות יצחק (הורוביץ) דף עו ע"ד, עז ע"א {פושע כמזיק} וע"ג {מל"מ}
ב/ג תורה שלמה שמות פכ"ב אות קמד {פושע}, קסג
ב/ג תורת אמת (תשסו) עמ' רכו
ב/ג תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' קלט
ב/ג תורת המשפט ח"א עמ' 65
ב/ג תורת הנזיקין - ביאורים סי' קכ
ב/ג תורת חיים וחסד עמ' קיט
ב/ג תורת יצחק עמ' סב-סג
ב/ג תורת מיכאל עמ' ד, ע
ב/ג תורת נתן עמ' 29-30 {פושע כמזיק}
ב/ג תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' תתעב
ב/ג תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' פא, קכב
ב/ג תחומין חי"ח עמ' 45
ב/ג תפארת אהרן עמ' קצא
ב/ג תרומת הכרי עמ' נה
ב/ג תשובה מיראה (תשסו) עמ' מז
ב/ג תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' טז {פשע}
ב/ג תשורת שי מהדו"ק סי' תקכב
ב/ד אבני החושן סי' צה סעיף ז
ב/ד אבני נזר חו"מ סי' יט {מל"מ}
ב/ד אהלי תם עמ' קלה
ב/ד אור הישר [מפרשים הל' מכירה פ"א הי"ז והל' טוען פ"ה ה"ד, קצוה"ח סי' צה ס"ק ד]
ב/ד באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' שלג-שלה
ב/ד בד קודש (פוברסקי) ח"א דף מח ע"ג, מט ע"א
ב/ד בדבר מלך ח"ד עמ' עב {העומד ליבצר}, ח"ח עמ' נו
ב/ד ביצחק יקרא (תשע) סי' כה סעיף ה ד"ה וצ"ע
ב/ד בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' צה סעיף ה
ב/ד בית אהרן וישראל גל' מה עמ' צב {העומד ליבצר - כקרקע}, גל' מו עמ' קי {דבר העומד ליבצר כקרקע}
ב/ד בית יעקב (טבשונסקי) סי' רצא סעיף א
ב/ד בני יוסף (טנוג'י) דף לה ע"ג {לח"מ - העיטור}
ב/ד בני יוסף (טנוג'י) לקוטי הרמב"ם דף לה ע"ג
ב/ד ברור הלכה שבועות מב ע"ב ציון י
ב/ד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' רפד
ב/ד גבורת יהודה פסחים סי' ח ס"ק ו
ב/ד גליונות אבני נזר {מ"מ} [עי' הל' נחלות פ"ד ה"ז]
ב/ד דברות משה ב"ק ח"ב עמ' קמז {לח"מ}
ב/ד דברי דוד (מילדולה) דף לז ע"א
ב/ד דורש משפט עמ' תתז
ב/ד דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תתקכב
ב/ד המדות לחקר ההלכה מדה יט אות לה {העומד ליבצר}
ב/ד הר המלך ח"ז עמ' רנד
ב/ד חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' סד
ב/ד חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' סד
ב/ד חי' הריצ"ד
ב/ד חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' קנד
ב/ד חק לישראל שומרים עמ' 692 {לח"מ}, 694, 695
ב/ד חתן סופר קניינים ח"א עמ' עח
ב/ד טבעת החושן ח"ב עמ' צט
ב/ד יד המלך (פלומבו) {תוס' ב"ק קז}
ב/ד יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' קפד
ב/ד לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' טו אות ב-ח
ב/ד מטה אהרן שבועות עמ' רפג-רפד
ב/ד מלאכת שלמה דף נה ע"ג
ב/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' רפו
ב/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ד משנת יעקב
ב/ד קרית מלך רב (תשסו) עמ' תרכג {לח"מ}
ב/ד רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' שסו-שסז
ב/ד רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רה
ב/ד שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף נו ע"א, נז ע"ב
ב/ד שבועת המשנה עמ' יח, כ
ב/ד שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' רכו
ב/ד שלל דוד {לח"מ}
ב/ד שם יוסף (אליקים) {לענין מעילה}
ב/ד שמן למאור (מלכי) דף כ ע"א, לד ע"א
ב/ד שעורי הגרב"ד ב"ק ח"ב עמ' קיב
ב/ד שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' רעא
ב/ד תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' תתקנב
ב/ד תחומין חי"ח עמ' 42
ב/ד תפארת בחורים פאה עמ' תקיט {ענבים העומדים ליבצר}
ב/ה אגרות הגרי"ד עמ' רפג
ב/ה אוצמפה"ת ב"מ נו ע"ב הע' 89
ב/ה אוצמפה"ת ב"מ נח ע"א הע' 68-72
ב/ה אור האורים סי' מח (הראשון) {שומר הקדש ואח"כ פדאו}
ב/ה אמרי בינה (אוירבך) - פסח סי' ה ד"ה הנה
ב/ה אמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות לט
ב/ה בית דינו של שמואל עמ' 507
ב/ה בית זבול ח"ד עמ' ל
ב/ה בית יעקב (טבשונסקי) סי' רצב סעיף ג, סי' שא סעיף ד
ב/ה ברית אברהם (פרנס) עמ' שעח
ב/ה ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' רעו
ב/ה גדולי שמואל ב"ק דף לז, ב"מ דף נז ע"ב {מ"מ}
ב/ה גליונות אבני נזר [עי' תוי"ט שבת ספי"א]
ב/ה דברות משה ב"ק ח"ב סי' סד ענף ז
ב/ה דברי התורה סי' צד אות א
ב/ה דברי יחזקאל (מישור) עמ' תסד
ב/ה דברי יחזקאל (תרצה) דף קמח ע"ג
ב/ה דרכי חושן ח"א עמ' לח {מ"מ}
ב/ה הרמב"ם ומכילתא דרשב"י סי' טו
ב/ה חזון יחזקאל קידושין פ"א ה"ה
ב/ה חי' הגר"ח ב"מ עמ' קנד, רא
ב/ה חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' קנג
ב/ה חק לישראל שומרים עמ' 559, 1323, 1367
ב/ה יסודות בדיני פקדון עמ' 24 {מ"מ}
ב/ה יקב זאב דף מ ע"ג {יכולת המשאיל להקדיש}
ב/ה מגנזי הגר"ח סי' נא
ב/ה מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' קפט
ב/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' רפז
ב/ה משנת יעקב זרעים ח"א עמ' קסה
ב/ה נזר הקדש (קפלן)
ב/ה סוגיות בדיני ממונות עמ' 39 {מ"מ}
ב/ה עין יהודה עמ' קלח {חולין ואח"כ הקדיש, מ"מ}
ב/ה פינות הבית דף קיג ע"ב
ב/ה קונטרסי שעורים ב"ק שעור יט אות ג
ב/ה קרבן אליצור דף קלד ע"ב
ב/ה רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' שסא
ב/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' שעח, תשא
ב/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' שיג, שבועות ח"ב עמ' עג, קצא, קצב
ב/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תרסח
ב/ה שדה הארץ ח"ג דף קכא ע"ד
ב/ה שעורי הגרד"ש ב"ק סי' מו אות א ד"ה ולפ"ז
ב/ה שעורי ר' שמואל גיטין סי' רנד {חולין והקדיש}
ב/ה שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' סה
ב/ה שער משפט סי' קכו ס"ק יז, סי' שא ס"ק ג
ב/ה תורה שלמה שמות פכ"ב אות קמג {או"ש}
ב/ה תפארת אהרן עמ' קצב
ב/ו אות היא לעולם ח"ב דף קסט ע"ג
ב/ו אמרי דעת חו"מ סי' ו עמ' קמה
ב/ו אנצי"ת ע' אשה הע' 345
ב/ו בגדי חמודות שמות פ"כב פסוק ח {הגהמ"י אות ו}
ב/ו בית המלך (חסון)
ב/ו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ד עמ' קעה
ב/ו דורש משפט עמ' תתמג
ב/ו זכר יצחק (תשן) עמ' ריז
ב/ו חוקת עולם עמ' 78 {חיוב אשה לשלם}
ב/ו חיי אברהם (קובו) תשובות דף נ ע"א {לח"מ}
ב/ו חק לישראל שומרים עמ' 62, 558
ב/ו יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ה ה"א ס"ק ד {מ"מ}
ב/ו מטה אשר דף נג ע"ד, נד ע"ב
ב/ו מלך ישראל עמ' 704
ב/ו נזר הקדש (קפלן)
ב/ו צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף רלט ע"ב
ב/ו צרור הכסף (הראשון) עמ' עט
ב/ו תורה שלמה שמות פכ"ב אות רכד
ב/ז אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' כח, קמב, קפ, קפב
ב/ז אגרות הגרי"ד עמ' רפא-רפב
ב/ז אוצמפה"ת ב"מ מב ע"ב הע' 65
ב/ז אור הישר [מ"מ ולח"מ הל' טוען פ"ה ה"ט-י]
ב/ז אורים ותומים - תומים סי' צו ס"ק ב
ב/ז אחר האסף עמ' ש
ב/ז אם הדרך {קטן שהשאיל}
ב/ז אמרי הצבי (בער) סוגיות דף יז ע"ג-ע"ד, יח ע"א, יט ע"א וע"ג-ע"ד {ראב"ד}
ב/ז ארשות החיים עמ' שסא
ב/ז אשר למלך
ב/ז בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' קי, קפד, קפז
ב/ז בדבר מלך ח"ח עמ' נו
ב/ז בדי הארון (הכהן) עמ' 401
ב/ז בית אהרן וישראל גל' מו עמ' סג, גל' סג עמ' קמ
ב/ז בית יחזקאל (סרנה) כתובות דף מה
ב/ז בכורי חיים ח"ג עמ' רנז
ב/ז בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תה
ב/ז ברור הלכה ב"ק קו ע"ב ציון ג
ב/ז ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' רצה, רצח
ב/ז ברכת ראובן דף עו ע"ד, עז ע"א-ע"ב
ב/ז ברקאי ח"א עמ' 121
ב/ז גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' לה
ב/ז גדולי שמואל ב"ק דף ט, ב"מ דף כו {ראב"ד}, פ ע"ב {ראב"ד}, צד ע"ב
ב/ז דברות משה ב"ק ח"א סי' מ
ב/ז דברי תורה (תאומים) דף ח ע"א {עירוב פרשיות}
ב/ז דורש משפט עמ' תתכא
ב/ז דרכי משפט - שומרים סי' א סעיף ד, סי' יד סעיף א
ב/ז הדר איתמר עמ' קעד-קעה, קעז
ב/ז היכל צמח
ב/ז חוקות הדיינים ח"ב עמ' רכא
ב/ז חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' קטו עמ' רעא
ב/ז חי' הגר"ח החדש עמ' שנט
ב/ז חי' חתם סופר
ב/ז חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' קמז
ב/ז חי' ר' חנוך הענאך עמ' רנא
ב/ז חק לישראל שומרים עמ' 71, 1322 {או"ש}, 1330 {אם הדרך}
ב/ז חתן סופר קניינים ח"א עמ' עא, עג
ב/ז לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' סה אות ז-טז
ב/ז לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' קלה
ב/ז לקוטי שעורים (שטיין) כתובות סי' ט ס"ק ג
ב/ז מאירי הלכה ח"א דף יב ע"ב
ב/ז מטה אהרן שבועות עמ' רעז
ב/ז מלאכת שלמה (חכים)
ב/ז מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף פז ע"ג
ב/ז מנחת חינוך ח"א עמ' רעז, רפז, רצד, רצו, רצז
ב/ז מעיני המים
ב/ז מצעדי גבר ב"מ סי' יא אות ב, י
ב/ז מצעדי גבר ב"ק סי' מח אות ז
ב/ז מרגליות הים סנהדרין סח ע"ב אות יד {מ"מ}
ב/ז משאת מרדכי ב"ק עמ' שנט
ב/ז משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' רט
ב/ז משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' קכא
ב/ז משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' קכח
ב/ז משפטים לישראל עמ' מה {עירוב פרשיות}
ב/ז נוה שלום (איזרלסון) עמ' 75
ב/ז נחל יצחק (תשעב) ח"ד עמ' קמד, קמז, קנט
ב/ז נחל יצחק סי' צו סעיף ב ענף א דף קפו ע"ג {לח"מ}
ב/ז נר יצחק (ריף) עמ' פ
ב/ז נתיבות חיים (קארב) ח"ד עמ' שצג
ב/ז ס' התרומות עמ' תרמה
ב/ז ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קנא
ב/ז סוגיות בדיני ממונות עמ' 40
ב/ז סיומי המסכתות עמ' 197 {עירוב פרשיות}
ב/ז סיומי המסכתות עמ' 197-198
ב/ז עיני דוד {מ"מ על דעת הראב"ד בהיסת}
ב/ז פאת ים שבועות עמ' צא
ב/ז פנת יקרת (תשעא) עמ' תתכה
ב/ז צרור הכסף (הראשון) עמ' עד
ב/ז קול דודי (תשף)
ב/ז קול דודי שבועות סי' תשפז
ב/ז קונטרסי שעורים ב"מ שעור יט אות ב
ב/ז קונטרסי שעורים ב"ק שעור יט אות ח
ב/ז ראש אליהו ח"ג עמ' קצה
ב/ז רלב"ג שמות פכ"ב עמ' רעו {קושיית רמב"ן על ר"י מיגאש}
ב/ז רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' רפט, שמד
ב/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' צו, קיג, של, שפג, שפח, תקט, תרצז, תרצח, תשב
ב/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' רצח, שיז-שיח, שבועות ח"ב עמ' נו-נז, קנ-קנא, קפה-קפו, קפט, רל
ב/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תרנו, תרנח, תרסא
ב/ז שארית יוסף (תשמד) באור חו"מ הערה 213
ב/ז שם דרך כתובות עמ' קסו
ב/ז שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' צד
ב/ז שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"ב עמ' לו
ב/ז שעורי הגרד"ש ב"ק הערה 168
ב/ז שעורי הגרד"ש ב"ק סי' מח אות א ד"ה ואפשר
ב/ז שעורי עיון התלמוד כתובות עמ' מח
ב/ז שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' קמ
ב/ז שעורי ר"א ליכטנשטין פ' השואל עמ' 203
ב/ז שערי בינה (תשעט) עמ' רח
ב/ז שערי זיו ח"ב דף צט ע"ב
ב/ז שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 70
ב/ז תורה שלמה שמות פכ"ב אות קלט, רפ
ב/ח אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' כח, קמב, קמח, קנ, קפ, קפב
ב/ח אבן ציון עמ' רטו {מיגו לפטור משבועה}
ב/ח אבני החושן סי' שמ סעיף ז
ב/ח אבני נזר אהע"ז סי' מב אות י
ב/ח אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' שלט
ב/ח אהלי יהודה (הכהן) דף קלא ע"ב
ב/ח אהלי תם עמ' מו
ב/ח אולם המשפט סי' רצ סעיף ח
ב/ח אוצמפה"ת ב"מ ד ע"ב הע' 8 {מיגו לפטור משבועה}, לה ע"ב הע' 103 {מיגו לפטור משבועה}
ב/ח אוצמפה"ת ב"מ נז ע"ב הע' 94 {מיגו לפטור משבועה}
ב/ח אוצמפה"ת ב"מ פ ע"ב ח"ב הע' 19 {מ"מ}, 22 {מל"מ}, 24 {מ"מ}
ב/ח אוצמפה"ת ב"מ פא ע"ב הע' 57
ב/ח אוצמפה"ת ב"מ פג ע"א הע' 14
ב/ח אוצרות יהושע עמ' קעז
ב/ח אור הישר [עי' הל' שאלה פ"א ה"ד]
ב/ח אור יעקב סנהדרין דף ז-ח {עירוב פרשיות}
ב/ח אור עולם (בלומנפלד) דף עט ע"ד {מ"מ בשם רשב"א}
ב/ח אחיעזר ח"ד סי' פו אות א
ב/ח איש על העדה (אלאביץ) עמ' 202
ב/ח אם הדרך {הנח לפני}
ב/ח אמרי איש עמ' שיד, שמב, שמד {צריך קנין}
ב/ח אמרי בינה (אוירבך) - דיינים סי' נ ד"ה ומיושב {לח"מ}, הלואה סי' פב ד"ה ועיין, אבן העזר סי' ט [ד] ד"ה ועוד
ב/ח אמרי בינה (אש) דף קיב ע"ב
ב/ח אמרי הצבי (בער) סוגיות דף ד ע"ד {משיכה}
ב/ח אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' לג אות ד
ב/ח אפיקי מגינים ב"מ סי' לג
ב/ח ארשות החיים - הספדים עמ' ל
ב/ח אשר למלך כאן {תיקנו משיכה, הנח סתם}, ולעיל הל' א
ב/ח באר דוד ב"מ - שומרים סי' א אות ב {מ"מ}
ב/ח באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' שמח
ב/ח באר מים חיים (נוסינזון) ב"מ דף עז, שבועות דף מה
ב/ח באר שרים (ליפשיץ) הל' אישות פי"א עמ' מד
ב/ח בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' קי, קסז {מ"מ}, קפד, קפז
ב/ח בדי הארון (הכהן) עמ' 400
ב/ח בינת דניאל ח"א עמ' קצה {או"ש}
ב/ח בינת זקנים - שער בינה בהלכה סי' יא
ב/ח בית אבא (גוטווירטה) דף מג ע"א {עירוב פרשיות}
ב/ח בית אבי ח"ב סי' קנא עמ' רד {מ"מ}
ב/ח בית אהרן וישראל גל' ל עמ' נט, סא {מיגו לפטור משבועה}, גל' מב עמ' צד {מיגו לפטור משבועה}
ב/ח בית אהרן וישראל גל' צד עמ' קכו {צריך קנין}
ב/ח בית דינו של שלמה חו"מ סי' ז
ב/ח בית יעקב (טבשונסקי) סי' רצא סעיף א {לח"מ}, סי' שמו סעיף ה
ב/ח בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' שפח {מיגו לפטור משבועה}
ב/ח בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תלב
ב/ח בית מאיר (תשע) סי' ע ס"י עמ' כד
ב/ח בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' קמא
ב/ח בכורי אברהם דף קא ע"ד {תיקנו משיכה}
ב/ח בכורי אליהו עמ' לב {הנה ביתי לפניך}
ב/ח בכורי יוסף (וינר) ח"א עמ' מ, מד {משיכה}
ב/ח בני דוד
ב/ח בני יהודה דף מג ע"ד
ב/ח ברור הלכה ב"ק עט ע"א ציון ח, ב"מ מט ע"ב ציון א, פא ע"ב ציון ג
ב/ח ברור הלכה כתובות לד ע"ב ציון ג {לח"מ}
ב/ח ברור הלכה שבועות מה ע"ב ציון ג
ב/ח גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' מא {עירוב פרשיות}
ב/ח גדולי שמואל ב"מ דף צט ע"א
ב/ח גדולי שמואל ב"ק דף סב ע"ב {או"ש}
ב/ח גור אריה שמות פ' כב הע' 122
ב/ח גליונות אבני נזר
ב/ח דבר שמואל (אבוהב) סי' כא
ב/ח דברות משה ב"ק ח"ב סי' סד ענף ז, סי' עח ענף ג, סי' פו ענף ה, סי' פז ענף ב, ב"מ ח"ב סי' מו ענף ב {הנה ביתי לפניך}
ב/ח דברות משה שבועות-ע"ז עמ' קלו, קלט {שאין אומרים מיגו לפוטרו משבועה}
ב/ח דברי אברהם (שדמי) ח"ג עמ' קח {מל"מ}
ב/ח דברי חיים (אוירבך) תפיסה סי' ו ד"ה ובזה {לח"מ}
ב/ח דברי חיים (שו"ת) ח"א חו"מ סי' י {עירוב פרשיות}, מד אות ד {מל"מ}
ב/ח דברי חיים בתרא דף צח ד"ה המפרשים {מל"מ}
ב/ח דברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' קנה {מל"מ}
ב/ח דברי יששכר דף נח ע"ג
ב/ח דברי משפט סי' נח סעיף א {מ"מ}, סי' רצא סעיף ג
ב/ח דברי תורה (תאומים) דף ו ע"א {מיגו לפטור משבועה}
ב/ח דורש משפט עמ' שמג
ב/ח דיני עבודה במשה"ע עמ' 46
ב/ח דרך המלך (רבי) דף צט ע"ב {להודות במקצת}
ב/ח דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תיז
ב/ח דרכי חושן ח"א עמ' קד
ב/ח דרכי משה ח"ב שמעתתא ג פ' ט
ב/ח הדרת מרדכי דף עז ע"א {מיגו לפטור משבועה}
ב/ח ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 432, 321, 318, 315, 314, 311-312, 310, 307, 304-305
ב/ח היכל התורה (פינצוק) חוב' ג עמ' יב {מיגו לפטור משבועה}
ב/ח הלכה רבה ח"ב עמ' 21 {משיכה מדרבנן}, 129 {משיכה}
ב/ח הר המלך ח"ז עמ' רנה
ב/ח זכרון יהודה (מונק) דף נב ע"א {מיגו לפטור משבועה}
ב/ח זכרון יחזקאל עמ' ט, יג {מיגו לפטור משבועה}
ב/ח זכרון ישעיהו דף לז ע"ב {מיגו לפטור משבועה}
ב/ח זכרון משה אליהו עמ' קי {מיגו לפטור משבועה}
ב/ח חדושים ובאורים (גרי') ב"מ ח"א סי' יב ס"ק ז {משיכה}, ח"ב סי' כט ס"ק ג {משיכה}
ב/ח חוקות הדיינים ח"א עמ' א, ח"ב עמ' ט {מיגו לפטור משבועה}, לא, ח"ג עמ' שנ {עירוב פרשיות}
ב/ח חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 1 {הגהמ"י}, 250, ח"ד עמ' 308
ב/ח חזקת הבתים עמ' 102
ב/ח חי' מהר"ם שיק ב"מ צט ע"ב {משיכה}, ופסחים עמ' מז-מח
ב/ח חק לישראל ערבות עמ' 539
ב/ח חק לישראל שומרים עמ' 13, 14, 21, 22 {מ"מ}, 23, 48 {או"ש}, 597, 599 {מל"מ}, 600, 609, 610, 612 {לחם יהודה}, 615 {לחם יהודה}, 626 {לח"מ}, 632-627, 636, 638, 639, 645 {מל"מ}, 986, 1075 {מל"מ}, 1266 {יד המלך (פלומבו)}, 1333, 1379 {מ"מ}, 1401
ב/ח חק לישראל שכירות עמ' 241
ב/ח יד דוד (דהן) עמ' מג {צריך משיכה}
ב/ח יד המלך (לנדא) {להודות במקצת}
ב/ח יד המלך (פלומבו) {משיכה}
ב/ח ידי אליהו כאן, דף עז ע"ד
ב/ח יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רסד
ב/ח יסודות בדיני פקדון עמ' 21, 24
ב/ח יפה נוף עמ' רה {להחרים}
ב/ח ישועות יעקב חו"מ סי' רצה סעיף ב
ב/ח ישועות יעקב נזיקין עמ' כא, צז {הגהמ"י אות ה ולח"מ}, קו
ב/ח ישועות ישראל סי' סה סעיף ג {מ"מ}
ב/ח כלילת יופי דף כג
ב/ח לב ים גיטין עמ' שג {מיגו לפטור משבועה}
ב/ח לב מבין {הודאה במקצת}
ב/ח לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' לא אות ג, ז
ב/ח לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' סה אות יז
ב/ח לחקרי הלכות ח"ב סי' רצ {מיגו לפטור משבועה}
ב/ח לקט מנחם (תרעא) דף יח ע"א וע"ד {אין מיגו לפטור משבועה}
ב/ח מאור יעקב דף עט ע"ג
ב/ח מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' י
ב/ח מאור מרדכי ב"מ עמ' קסט {לח"מ}
ב/ח מגדל צופים ח"ה סי' קא
ב/ח מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' לט
ב/ח מוריה גל' קיא עמ' לט, מז
ב/ח מוריה שנה ח גל' ח עמ' כה {מיגו לפטור משבועה}
ב/ח מחקרי משפט ח"ב עמ' 65
ב/ח מחקרים במשה"ע עמ' 104
ב/ח מטה אשר דף סא ע"ב
ב/ח מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף כא ע"א {לח"מ}
ב/ח מנחת חינוך ח"א עמ' רפו, רפט-רצ, רצג
ב/ח מנחת עני (זינצהיים) ח"א עמ' כב {משיכה דרבנן}
ב/ח מעיני החכמה ח"א אות עח {מיגו לפטור משבועה}
ב/ח מעיני המים
ב/ח מעשה בצלאל סי' רנה
ב/ח מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' מ אות ב]
ב/ח מרדכי השלם ב"ק עמ' קסב
ב/ח משנת יעקב
ב/ח משפט שלמה (זפרני) ח"ד עמ' קלה, קלט
ב/ח משפטי אמת עמ' שמז, שמט
ב/ח משפטי ארץ ח"ב עמ' 337, 345, 390, 392 {מיגו לא פוטר משבועה}, 422 {נשבע גם בהפקדה בע"פ}
ב/ח משפטי ארץ ח"ב עמ' 481 {מיגו לפטור משבועה}
ב/ח נודע ביהודה השלם חו"מ עמ' קט {מ"מ}, קי, קכד
ב/ח נועם ח"כ עמ' קיח
ב/ח נזר הקדש (קפלן)
ב/ח נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' רמג, תכ, תקנו, ח"ד עמ' קנט
ב/ח נטע שורק דף קלח ע"ג, קלט ע"א {משיכה}
ב/ח ניצוצי אש עמ' רכט
ב/ח נר יצחק (ריף) עמ' עט {פרוטה}
ב/ח נר מצוה (ואלק) מצוות דף סו ע"ד {משיכה - מדרבנן}
ב/ח נתיבות המשפט סי' שא ס"ק א
ב/ח נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' יא {מיגו לפטור משבועה}
ב/ח נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' תשנג, תתה
ב/ח ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קנ
ב/ח סדר משנה (תאומים) עמ' יט {עירוב פרשיות}
ב/ח סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' צג {משיכה}
ב/ח סוגיות בדיני ממונות עמ' 38
ב/ח עולת חודש ח"ג מאמר שפא
ב/ח עולת שמואל (לובצר) ח"א דף מ ע"ד
ב/ח עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' קצז, רכו
ב/ח עמודי שלמה ח"ג עמ' רסא
ב/ח עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 540
ב/ח ערך שי חו"מ סי' צה סעיף א
ב/ח פד"ר חט"ז עמ' 174 {מ"מ - משיכה}
ב/ח פינות הבית דף קמה ע"ד
ב/ח פני משה (שלז')
ב/ח פעמוני זהב סי' רצא סעיף ג
ב/ח פרי אליהו ח"א סי' לט אות ז
ב/ח פרי האדמה ח"ב שלוחין פ"ב ה"ג {משיכה}, וח"ד כאן [כנה"ג חו"מ רצא אות לט]
ב/ח פרי חיים (הליר) {מיגו לפטור משבועה}
ב/ח צרור החיים (קליין) דף צא ע"א {מיגו לפטור משבועה}
ב/ח צרור הכסף (הראשון) עמ' עז
ב/ח קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) מדות חכמים עמ' יב {הגהמ"י אות ו}
ב/ח קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' שה {מ"מ}
ב/ח קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' תסז
ב/ח קול דודי (תשף) (בקיצור)
ב/ח קול דודי שבועות סי' תתק
ב/ח קונטרסי שעורים ב"ק שעור ח אות יד, שעור יט אות ט-י
ב/ח קיצור סמ"ג עמ' 109
ב/ח רלב"ג שמות פכ"ב עמ' רפב
ב/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תקכג, תרפח, תשנב
ב/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תפח
ב/ח שארית יהודה (בלום) דף קלו ע"א {מיגו לפטור משבועה}
ב/ח שארית יהודה (ינוביץ) חו"מ סי' ד
ב/ח שארית כלב עמ' פ {מיגו לפטור משבועה}
ב/ח שדה הארץ ח"ג דף קכא ע"ב
ב/ח שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' שעג, תס, תקכט
ב/ח שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תפז
ב/ח שו"ת מהרלב"ח סי' צג-צד
ב/ח שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' רפח
ב/ח שו"ת ר"א בן ארחא עמ' ב {מיגו לפטור משבועה}
ב/ח שו"ת ראנ"ח ח"א סי' סד {מיגו לפטור משבועה}
ב/ח שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רסז סעיף ז, סי' שמ סעיף ג
ב/ח שירת דוד (תשסג) עמ' שפב
ב/ח שירת דוד ב"מ עמ' שפב
ב/ח שם יוסף (אליקים) {מיגו לפטור משבועה}
ב/ח שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' קכ
ב/ח שמחת עולם חו"מ סי' רצא ס"ב {תיקנו משיכה}
ב/ח שמן למאור (מלכי) דף לו ע"א {להודות במקצת}
ב/ח שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' מ, צא
ב/ח שעורי ר"א ליכטנשטין ב"ב פ"ג עמ' 117, 125
ב/ח שעורי ר"א ליכטנשטין פ' השואל עמ' 187
ב/ח שער דעה (אביטן) סי' קסח ס"ק יא עמ' מז
ב/ח שער דעה (איסר) סי' קסח ס"ק יא
ב/ח שער המלך ח"א עמ' תקח, ח"ב עמ' שלה
ב/ח שער משפט סי' צו ס"ק א, סי' קמו ס"ק יא, סי' קנ ס"ק א, סי' ר ס"ק ד {מ"מ}, סי' רצ ס"ק א {מ"מ}, סי' רצו ס"ק ד
ב/ח שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 111
ב/ח שערי ישר שער ה פ"ט אות ב, ה
ב/ח שערי מאיר עמ' סב {משיכה}
ב/ח שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' שנו {מ"מ}
ב/ח שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף טו ע"ד {מ"מ}
ב/ח שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' סו
ב/ח שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 22
ב/ח שפתי דעת ח"א עמ' קעט {מ"מ}
ב/ח שפתי דעת ח"ג עמ' רצד
ב/ח שרשי הים, שורש זכיית קטן, דף קסא ע"ד {תיקנו משיכה}
ב/ח תורה שלמה שמות פכ"ב אות קמה, קנד
ב/ח תורה תמימה שמות פ' כב אות קיד
ב/ח תורת אמת (תשסו) עמ' תקכד
ב/ח תורת השליחות עמ' יג {מ"מ - הכישה בקל}
ב/ח תורת חיים (שור) ב"ק עט ע"א
ב/ח תורת ירוחם ח"ג דף ה ע"ב-ע"ג
ב/ח תורת נתן עמ' 29 {מל"מ}
ב/ח תורת ראובן עמ' 21, 82
ב/ח תחומין חי"ג עמ' 465, חט"ז עמ' 377 {מ"מ}
ב/ח תלפיות ו חוב' א עמ' 22
ב/ח תשובות יהודה דף פד ע"ב {צריך משיכה}
ב/ט אור הישר [דברי ריבות סי' ריח, רכ, שלז]
ב/ט אמרי בינה (אוירבך) - הלואה סי' מז [ג] ד"ה ולכאורה
ב/ט אפיקי מגינים קידושין סי' סח
ב/ט אשר למלך כאן, ולעיל הל' א
ב/ט בדי הארון (הכהן) עמ' 421
ב/ט בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' סו סעיף לט
ב/ט בית יעקב (טבשונסקי) סי' רצא סעיף יב {מל"מ}
ב/ט ברור הלכה ב"מ צד ע"א ציון ב, ח
ב/ט ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ה עמ' קכא
ב/ט ברכת מרדכי ב"ב עמ' תצב
ב/ט ברכת ראובן דף קמא ע"ד {מל"מ}
ב/ט גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל ו סי' ט
ב/ט גליוני הגר"ש עמ' קו {מל"מ} [אין בלשון המשנה שם "אלו דברים שאין נשבעין"]
ב/ט דברות אליהו ח"ה עמ' קסג
ב/ט דברות משה קדושין ח"א סי' י ענף א-ב
ב/ט דברי ריבות (תשעב) עמ' שמב, שמט, תקכ
ב/ט דיני בוררות עמ' נג-נז {בההיא הנאה}
ב/ט דיני חוזים במשה"ע עמ' 9
ב/ט דרכי משפט - שומרים סי' ז סעיף ד, ח
ב/ט ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 322
ב/ט המדות לחקר ההלכה מדה י אות סא
ב/ט הר המלך ח"ה עמ' שצב
ב/ט הרמב"ם - שמרנות עמ' 218, 221
ב/ט חזון יחזקאל ב"מ פ"ג הי"ב
ב/ט חק לישראל שומרים עמ' 577, 583, 584 {מל"מ}, 1083 {כבוד יו"ט}, 1374 {קרי"ס}, 1375 {מל"מ}, 1376 {יד המלך (פלומבו)}, 1377 {כבוד יו"ט}, 1378 {לב מבין}, 1384, 1387, 1388, 1395 {מל"מ}
ב/ט חק לישראל שכירות עמ' 147
ב/ט יד המלך (פלומבו)
ב/ט יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רסו
ב/ט כבוד יו"ט
ב/ט כתר אפרים עמ' רסד
ב/ט לב מבין
ב/ט מגידות (תשעג) סי' רב עמ' רעז
ב/ט מוריה גל' קיא עמ' לט, מז
ב/ט מוריה שנה י גל' ג (ר"מ פיינשטיין)
ב/ט מנחת חינוך ח"א עמ' רצג
ב/ט מצודת בן ציון דף יב ע"א {מתנה ש"ח}
ב/ט מצעדי גבר ב"מ סי' יא אות ב {ראב"ד}
ב/ט משנת יעקב
ב/ט משנת יעקב הפלאה עמ' שלה, זרעים ח"א עמ' רטו-רטז
ב/ט משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 118 {תנאי בממון קיים}
ב/ט משרת משה (עטייה)
ב/ט נועם ח"ד עמ' קלג
ב/ט ניצוצי אש עמ' רכט
ב/ט נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' תרעז {מל"מ}
ב/ט ס' התרומות עמ' תפה-תפו
ב/ט סיני כרך צט (תשמו) עמ' קנו
ב/ט עמק הלכה (הורוביץ) עמ' קיב
ב/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' צו, שיא
ב/ט פנס שלמה
ב/ט צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' ל
ב/ט צרור החיים (יעקב)
ב/ט צרור הכסף (הראשון) עמ' עח
ב/ט רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' שסא
ב/ט שכר שכיר סוגיות ח"א סי' ז אות ה
ב/ט שלחן המלך דף ס ע"ב
ב/ט שלחן המלך הל' שלוחין פ"ד ה"א {בההיא הנאה}
ב/ט שם יוסף (מועטי) ח"ב דף פו ע"ג
ב/ט שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' רעג
ב/ט שמוש חכמים ב עמ' מג
ב/ט שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' כג
ב/ט שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' קסב
ב/ט שעורי ר' שמואל ב"מ ח"א עמ' שכ-שכא
ב/ט שעורי ר"א ליכטנשטין פ' השואל עמ' 83, 91
ב/י בדי הארון (הכהן) עמ' 421
ב/י יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' רסא
ב/י עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שיב
ב/י צרור הכסף (הראשון) עמ' עח
ב/י קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' שמה
ב/י שבועת המשנה עמ' כ
ב/י שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תפט
ב/יא אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קפב {מ"מ}
ב/יא אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' לג
ב/יא אשר למלך
ב/יא בדי הארון (הכהן) עמ' 421
ב/יא בית אהרן וישראל גל' ל עמ' ס {כ"מ}
ב/יא בן אברהם (אישטרושא)
ב/יא בני דוד
ב/יא ברור הלכה יבמות קטו ע"ב ציון א {כ"מ}
ב/יא דין אמת (תשסז) עמ' קיב {מל"מ}
ב/יא דליית הכרם עמ' תתתלג {כ"מ} [צ"ל שאין הדבר תלוי במה שהמפקיד]
ב/יא חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 250-249
ב/יא חי' הגרא"א דסלר עמ' רז
ב/יא יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' רנח {מ"מ}
ב/יא ימי שלמה
ב/יא יראה ואהבה עמ' רצב
ב/יא כרם שלמה (אהרמן) יבמות קטו ע"ב
ב/יא מגן בעדי עמ' 263
ב/יא מלאכת שלמה (חכים) כאן, דף נה ע"ג {מ"מ}
ב/יא מנחת חינוך ח"א עמ' רפו
ב/יא מנחת חינוך מצוה נז (דף פג ע"ג)
ב/יא מעיני המים
ב/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/יא נתיבות המשפט סי' רצו ס"ק א {כ"מ}
ב/יא נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' תשלו {מ"מ}
ב/יא עמודי שלמה ח"ג עמ' רסב
ב/יא פני משה (שלז')
ב/יא צרור הכסף (הראשון) עמ' עח
ב/יא שבועת המשנה עמ' כ
ב/יא שביתת יו"ט
ב/יא שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' תעב
ב/יא שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תפח
ב/יא שו"ת ר"א בן ארחא עמ' ג, קמא, קסט
ב/יא שם יוסף (אליקים) לעיל ה"ח
ב/יא שמחת עולם הל' זכיה פ"ג ה"ב {כ"מ}
ב/יא שמן רקח ח"ב סי' עד {מ"מ}
ב/יא שמע אברהם דף סז ע"ד
ב/יא שער המלך ח"ב עמ' שסח
ב/יא שער משפט סי' צד ס"ק ד, סי' רצו ס"ק ד
ב/יא תורת ראובן עמ' 149
ב/יב אבן האזל (גם בהשמטות)
ב/יב אגרות הגרי"ד עמ' רמט
ב/יב אורח צדקה עמ' רפד-רפה
ב/יב אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' לג אות א
ב/יב אפיקי מגינים ב"מ סי' ד, ז
ב/יב אפיקי מגינים כתובות סי' כד
ב/יב בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' עא סעיף ב
ב/יב בית אהרן וישראל גל' ל עמ' ס, סב
ב/יב בית דינו של שמואל עמ' 523, 1064
ב/יב בית המדרש
ב/יב בית זבול ח"ה עמ' עח
ב/יב בית יעקב (טבשונסקי) סי' קלה סעיף א {ראב"ד ולח"מ}
ב/יב בית לוי (גולדברג) דף מח ע"א
ב/יב ברור הלכה ב"מ פג ע"א ציון ב פסקה ג
ב/יב ברור הלכה יבמות קטו ע"ב ציון א
ב/יב ברך משה (גלנטי) דף קא ע"ד
ב/יב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ו עמ' רעה
ב/יב דברי ריבות (תשעב) עמ' קמה
ב/יב דרכי משפט - שומרים סי' ג סעיף ג
ב/יב היכל התורה (פינצוק) חוב' ג עמ' י-יא, יג
ב/יב הרמב"ם - שמרנות עמ' 220-221
ב/יב הרמב"ם (בנדיקט) עמ' קו
ב/יב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רד
ב/יב ויקרא אברהם חו"מ סי' ל (ע ע"ד)
ב/יב חוקות הדיינים ח"ב עמ' ח, שכו
ב/יב חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 250-249
ב/יב חי' בעל שרידי אש עמ' קצא-קצב
ב/יב חי' הגרא"א דסלר עמ' רז
ב/יב חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד שבועות מה ע"ב]
ב/יב יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' קו, רנח, תג
ב/יב יקב אפרים עמ' יט-כא
ב/יב כרם שלמה (אהרמן) יבמות קטו ע"ב
ב/יב מאירי הלכה ח"א דף ז ע"א
ב/יב מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"א דף יד ע"ד {בשטר}
ב/יב מגן בעדי עמ' 263
ב/יב מוריה שנה ח גל' ח עמ' כו
ב/יב מקצוע בתורה סי' עב ס' יז ס"ק מה {ראב"ד}
ב/יב משיב נפש (גרוס) ח"ב עמ' צד, קלה
ב/יב משנת יעקב
ב/יב משנת ר' אהרן שכנים עמ' נ
ב/יב משפטי ארץ ח"ב עמ' 421 {נשבע ונפטר}
ב/יב נודע ביהודה תנינא חו"מ סי' כ
ב/יב נוכח השלחן (לבטון) חו"מ סי' רצו ס' ב {כ"מ}
ב/יב ס' התרומות עמ' קמד, רז, שפג, שפח
ב/יב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שיב
ב/יב פנס שלמה
ב/יב צרור הכסף (הראשון) עמ' לז, עז
ב/יב קהלות יעקב קדושין סי' יט
ב/יב קיצור סמ"ג עמ' 110
ב/יב רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' שיז, תיג
ב/יב שבועת המשנה עמ' כ
ב/יב שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' יט
ב/יב שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' תעב
ב/יב שם יוסף (אליקים) לעיל ה"ח
ב/יב שעורי הרב גיטין ח"א עמ' מז
ב/יב שעורי עיון התלמוד ב"מ שעור כ
ב/יב שעורי ר"א ליכטנשטין ב"ב פ"ג עמ' 171 {ראב"ד}
ב/יב שער המלך ח"ב עמ' שסה, שסז
ב/יב שערי תורת התקנות ח"ג עמ' 39
ב/יב שעשוע התלמידים דף קד ע"ד {לח"מ}


ג/847 הלכות שכירות פרק ג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ג/רה"פ חזק יד
ג/רה"פ יד פשוטה
ג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ג/רה"פ מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/רה"פ פי' ר"י קאפח
ג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ג/רה"פ רמב"ם לעם
ג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ג/א אבן האזל
ג/א אוצמפה"ת ב"מ פב ע"ב ח"ב הע' 13, 39 {פרי האדמה}
ג/א אוצמפה"ת ב"מ פג ע"א הע' 32 {לח"מ}
ג/א אור הישר [קצוה"ח סי' רצד ס"ק ג]
ג/א אורים גדולים (ריינס) דף מג ע"ג-ע"ד
ג/א אמר יוסף (אלקלעי)
ג/א אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' לג אות ד
ג/א באר דוד ב"מ - שומרים סי' כא אות ד-ה
ג/א בית דינו של שמואל עמ' 1039
ג/א בני יהודה דף מג ע"ב
ג/א ברור הלכה ב"מ ו ע"א ציון א (נדפס בסוף המסכת) פסקה ג, פג ע"א ציון ב, ציון ו פסקה א {פרי האדמה}
ג/א ברכת אברהם (תשנד) חי' ש"ס עמ' קכט {לח"מ}
ג/א דברות משה ב"מ ח"א סי' לג ענף ג
ג/א דברי ריבות (תשעב) עמ' קמה
ג/א דורש משפט עמ' תנג
ג/א דיני עבודה במשה"ע עמ' 838
ג/א דרכי משפט - שומרים סי' ג סעיף ה {אם עדים מצויים}
ג/א הדר איתמר עמ' קעז
ג/א הרמב"ם כמחנך עמ' 223
ג/א זכרון אהרן סי' ל {לח"מ}
ג/א חזו"א חו"מ סי' ה ס"ק א
ג/א חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 255
ג/א מלאכת שלמה (חכים) כאן, דף נה ע"ד {לח"מ}
ג/א מנחת חינוך ח"א עמ' רפט
ג/א מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' קמב {לח"מ}, קמה
ג/א משנה ראשונה עמ' 127
ג/א משנת יעקב
ג/א נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' ק {לח"מ}
ג/א נתיבות המשפט סי' רצד ס"ק ב
ג/א פנס שלמה עמ' רכא
ג/א פרי האדמה ח"ב
ג/א צור תעודה דף קנה ע"ב, קנו ע"ג
ג/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' עח אות ד
ג/א צרור הכסף (הראשון) עמ' לז, עז-עח
ג/א רלב"ג שמות פכ"ב עמ' רעה
ג/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תקסח
ג/א שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' קטו
ג/א שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' שנג
ג/א שו"ת רשב"ש עמ' ק
ג/א שלל דוד {לח"מ}
ג/א שם יוסף (אליקים)
ג/א שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' רטו
ג/א תורה שלמה שמות פכ"ב אות רלח
ג/א תורת ראובן עמ' 83
ג/ב אוצמפה"ת ב"מ מד ע"א הע' 27
ג/ב אוצרות הרמב"ם
ג/ב אוצרות יהושע עמ' רעז {ר"ח הלוי}
ג/ב אורים גדולים (ריינס) דף לז ע"א
ג/ב אמונת עתיך גל' 116 עמ' 63
ג/ב אשר למלך
ג/ב באר בשדה עמ' קלט {שכר בהמה וחסמה}
ג/ב באר דוד ב"ק ח"ב סי' ב אות א, ז {ר"ח הלוי}, סי' ג אות ז, סי' לו אות ט {ר"ח הלוי}
ג/ב בית יחזקאל (סרנה) ב"ק עמ' קיט
ג/ב בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' צד {ר"ח הלוי}
ג/ב בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' רעא
ג/ב בני יהודה דף מב ע"ד, מג ע"ב
ג/ב ברור הלכה ב"מ פב ע"ב ציון ג, פג ע"א ציון ו
ג/ב דברי משפט סי' שד סעיף א
ג/ב דברי סופרים (תנש"א) עמ' כט
ג/ב דיני עבודה במשה"ע עמ' 834, 841-839, 865
ג/ב היכל מלך
ג/ב המעלות לשלמה עמ' תצא
ג/ב זכרון ליהודה סי' ו אות ט, סי' ח אות יב {מל"מ}
ג/ב חי' ר' חיים הלוי דף קג
ג/ב חק לישראל שומרים עמ' 198, 199, 203 {אבי עזרי מהדורא א}, 205 {אבי עזרי מהדורא א}, 230, 726, 913 {ר"ח הלוי}, 916-914, 1083 {פרי האדמה}
ג/ב ידי אליהו
ג/ב ידי אליהו דף עח ע"ד, עט ע"ב
ג/ב כך דרכו של תלמוד עמ' 129
ג/ב כרם אברהם עמ' קכא
ג/ב כתבי משה זילברג עמ' 129
ג/ב להורות נתן על התורה ח"א עמ' קטז
ג/ב לחקרי הלכות סי' קכה
ג/ב לקוטי שעורים (שטיין) ב"מ סי' ו ס"ק ב {ר"ח הלוי}
ג/ב מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' צה {ר"ח הלוי}
ג/ב מבוא למשנה תורה עמ' 106
ג/ב מוריה גל' רטו עמ' פז {ר"ח הלוי}
ג/ב מעיני המים
ג/ב מעשה זית עמ' 208
ג/ב מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
ג/ב משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' קיד {ר"ח הלוי}
ג/ב משנת יעקב
ג/ב משנת יעקב נזיקין עמ' רנא
ג/ב משנת ר' אהרן ב"ק עמ' קטז
ג/ב נודע ביהודה תנינא או"ח סי' עו {מ"מ}
ג/ב נזר התורה שנה ד גל' א עמ' רי {המעביר חבית בשכר - לא נקט ש"ש}
ג/ב נימוקי מלב"ם ב"מ סי' יז (דף קסא)
ג/ב נתיבות אדם ח"ב עמ' עד {מ"מ}, רצג
ג/ב עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 540
ג/ב פני המלך דף קכו ע"ג
ג/ב פני משה (שלז')
ג/ב פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' קצא, ר
ג/ב פרי האדמה דף קב ע"א
ג/ב פרי האדמה לעיל הל' א
ג/ב צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קמט ע"ד
ג/ב קונטרסי שעורים ב"ק שעור יד אות יב, טז
ג/ב קונטרסי שעורים נדרים שעור טז אות ב
ג/ב קרית מלך
ג/ב רביד הזהב (אברך) דף סו ע"א-ע"ב
ג/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תקסז
ג/ב שחר אורך עמ' שכד {אבי עזרי}
ג/ב שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות כז
ג/ב שעורי ר' שלמה עמ' קצט {ר"ח הלוי}
ג/ב שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 227
ג/ב תהלה לדוד (אמאדו) ח"א דף ז ע"ג
ג/ב תורת חיים וחסד עמ' שעב
ג/ב תפארת ציון (ריבקין) סי' כא אות כ
ג/ב תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' יח
ג/ג אבני נזר אהע"ז סי' תלב אות ה
ג/ג אהלי יהודה (הכהן) דף קא ע"ג
ג/ג אור לי כתובות סי' יז הערה 1
ג/ג אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' שסו
ג/ג באר אלחנן עמ' קמה
ג/ג באר חיים מרדכי דף עג
ג/ג באר מים חיים (נוסינזון) ב"מ דף צט
ג/ג בית אהרן וישראל גל' סח עמ' מח
ג/ג ברור הלכה ב"מ צט ע"ב ציון ט
ג/ג גדולי שמואל ב"מ דף צט ע"ב
ג/ג דברי אליהו (חזן) ח"ג עמ' קצט
ג/ג דברי משפט סי' שיב סעיף א
ג/ג דיני עבודה במשה"ע עמ' 860, 862
ג/ג חזו"א ב"ק סי' ח ס"ק יד
ג/ג חזו"א על הרמב"ם
ג/ג חזון יחזקאל ב"ק פ"ג ה"ד, פ"ו ה"י
ג/ג חסדי דוד ח"ד עמ' לג
ג/ג חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 297 {אהא"ז}
ג/ג חק לישראל נזיקין עמ' 294 {אור שמח}
ג/ג חק לישראל שומרים עמ' 312-309, 1039, 1040, 1041 {אהא"ז}, 1044-1042, 1046 {ראב"ד}
ג/ג יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' קעט
ג/ג לקוטי סופר ח"ב דף עא ע"ד
ג/ג מהרי"ט אלגזי חלה אות י או"ק ג {מ"מ}
ג/ג מצעדי גבר ב"מ סי' יג אות ד
ג/ג מצעדי גבר ב"ק סי' מח אות א, (ב) אות ג
ג/ג מקראי קדש (תשנג) עמ' פז
ג/ג משפט שלום סי' ר סעיף ז (ד"ה והנה המח"א)
ג/ג משפטי ישראל עמ' 188, 189, 200, 246
ג/ג נר יצחק (ריף) עמ' מ
ג/ג נתיבות מרדכי קדושין עמ' קעד, קפג
ג/ג ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' רסח-רסט
ג/ג עיון בלומדות עמ' קלד
ג/ג עמקי המשפט עמק התביעה סי' ב אות ה עמ' שב {דעת המחנ"א בדעתו דחיוב תשלומי היזק הוא להחזיר ולתקן ההיזק}
ג/ג פד"ר חי"ז עמ' 296-299, 301-302
ג/ג פנת יקרת (תשעא) עמ' תתח
ג/ג פתחי שמועות ב"ק פ"ז עמ' סח, רצח
ג/ג צרור הכסף (הראשון) עמ' עח
ג/ג קהלות יעקב ב"ק כה ב
ג/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' שיח
ג/ג שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' קיב
ג/ג שלל דוד
ג/ג שמרו משפט ח"ב עמ' רלז
ג/ג שנות חיים (אויסאיבל) רבית סי' ג ענף א ס"ז
ג/ג שעורי ר' אלחנן ב"מ עמ' עו-עז
ג/ג שעורי ר"א ליכטנשטין פ' השואל עמ' 181
ג/ג שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 178
ג/ג שרידים גל' יד עמ' עב
ג/ג תורת ירוחם ח"ג דף ו ע"ד
ג/ג תחומין חי"ג עמ' 391
ג/ד אור יקרות
ג/ד אם הבנים דף לג ע"א {הארי והדוב}
ג/ד ברור הלכה ב"מ צג ע"ב ציון נ, ת
ג/ד גאון יעקב עמ' קסב
ג/ד המעלות לשלמה עמ' צה
ג/ד חק לישראל שומרים עמ' 228, 234, 235, 379, 979, 980
ג/ד טבעת החושן ח"ד עמ' 208
ג/ד טל חיים (טל) תהלים עמ' שצב
ג/ד יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רה
ג/ד יכין ובועז ח"א סי' יא עמ' 61
ג/ד משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' קמו-קמז
ג/ד נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' סא
ג/ד נתן חכמה ב"מ סי' טו
ג/ד צרור הכסף (הראשון) עמ' עח
ג/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תרסט-תרע
ג/ד שו"ת הרד"ך עמ' סח
ג/ד שו"ת רשב"ש עמ' תפב
ג/ד שם יוסף (אליקים)
ג/ד תקפו כהן סי' ט
ג/ה בית ישראל (הורוביץ) יו"ד סי' לח
ג/ה דיני עבודה במשה"ע עמ' 821
ג/ה חק לישראל שומרים עמ' 207
ג/ה יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רסה
ג/ה עזרת כהן עמ' רסט
ג/ה פני משה (שלז')
ג/ה צמח דוד (סקאליע) עמ' רצג
ג/ה צרור הכסף (הראשון) עמ' עח
ג/ה שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' רלה
ג/ה שו"ת מהרי"ק סי' קכה
ג/ה שרשי הים
ג/ו אבן ישראל (פישר) ח"ח עמ' קמב
ג/ו אור הישר [דברי ריבות סי' רצב]
ג/ו אור יקרות
ג/ו באר דוד ב"מ - שומרים סי' ב אות י {ראב"ד}
ג/ו באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ב סי' נט אות ג {ראב"ד}
ג/ו בגדי כהונה (פרחיא) דף כא ע"א {ראב"ד}
ג/ו בית יעקב (טבשונסקי) סי' שג סעיף ה {ראב"ד ומ"מ}
ג/ו בן הרמה
ג/ו ברור הלכה ב"מ צג ע"ב ציון ד
ג/ו דברי ריבות (תשעב) עמ' קמט
ג/ו דיני עבודה במשה"ע עמ' 329
ג/ו דרשות מהר"ם חביב עמ' תכו {מ"מ}
ג/ו הרמב"ם - שמרנות עמ' 218
ג/ו חק לישראל נזיקין עמ' 390, 391
ג/ו חק לישראל שומרים עמ' 360 {ראב"ד}, 361 {בן הרמה}, 481 {הגהמ"י}, 695 {בן הרמה}, 1079 {ראב"ד}, 1092, 1108, 1113, 1114, 1253, 1255 {בן הרמה}
ג/ו יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רסה
ג/ו יורו משפטיך ליעקב סי' מד
ג/ו יסודות בדיני פקדון עמ' 103 {מ"מ}
ג/ו לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' נו אות ג
ג/ו מגן שאול (קצנ') עמ' רז, רנ
ג/ו מוריה גל' קעא עמ' פג-פד
ג/ו מרחשת ח"ג סי' יד אות א, סי' ל אות יא
ג/ו משיב מלחמה (תשמג) ח"א עמ' לא
ג/ו משנת יעקב
ג/ו משפטי ישראל עמ' 191
ג/ו מתנות באדם עמ' 385 {הגהמ"י}
ג/ו נר למאור (רבינוביץ) דף נט ע"ב
ג/ו עמודי שלמה ח"ג עמ' רסב
ג/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' צח, שיב
ג/ו ערך שי חו"מ סי' שג סעיף ד {ראב"ד, מ"מ ומל"מ}, סי' שפו סעיף ח {מ"מ}
ג/ו פנס שלמה
ג/ו צמח דוד (סקאליע) עמ' רצג
ג/ו צרור הכסף (הראשון) עמ' סה
ג/ו קונטרסי שעורים ב"ק שעור טו אות ב
ג/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תרסה, תרסז
ג/ו רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' נז
ג/ו שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' רנ
ג/ו שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תרעה
ג/ו שו"ת רשב"ש עמ' סא, תפב-תפג
ג/ו שושנת העמקים (גנק) עמ' כא
ג/ו שמחה לאיש (אלישר) דף צח ע"ג
ג/ו שערי זיו ח"ב דף סא ע"ג
ג/ו תולדות יצחק (שור) דף כ ע"א
ג/ו תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף לה ע"ג, לו ע"ב
ג/ו תורת חיים (ליבוביץ, תשסט) סי' ל עמ' קנה {מל"מ}
ג/ו תשובות יהודה דף צג ע"ב {כושרא דחיותא}
ג/ז בית יעקב (טבשונסקי) סי' שג סעיף ו {מ"מ}
ג/ז בני דוד
ג/ז גליונות אבני נזר
ג/ז דברי ריבות (תשעב) עמ' תנח
ג/ז דורש משפט עמ' תש
ג/ז זכר יצחק (תשח) עמ' כה
ג/ז חי' רעק"א
ג/ז חקרי לב (המאור) חו"מ ח"א עמ' רצד
ג/ז יד המלך (פלומבו)
ג/ז מפתח הבאורים [שו"ת רעק"א החדשות סי' מא]
ג/ז מצות כהונה (יצחקי) סי' נה
ג/ז נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' תרי {מ"מ}
ג/ז עין חיים ח"ב עמ' רמד
ג/ז ערך שי חו"מ סי' שג סעיף ו {מ"מ}
ג/ז צרור הכסף (הראשון) עמ' סה, עח
ג/ז רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' תיד
ג/ז שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' קפט
ג/ז שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתמט
ג/ז שער משפט סי' צא ס"ק ה {מ"מ}
ג/ח אבקת רוכל (תשעז) עמ' תכא
ג/ח אולם המשפט סי' רצא סעיף יב-יג, סי' שמ סעיף ד
ג/ח אוצרות הראיה (תשסב) ח"ג עמ' 211-213
ג/ח אור הישר [דברי ריבות סי' קה]
ג/ח איש אמונים דף טז ע"ג
ג/ח אם הדרך
ג/ח אפיקי מגינים ב"מ סי' לה
ג/ח באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ג/ח באר דוד ב"מ - שומרים סי' ב אות ד, סי' כא אות ב-ג
ג/ח באר חיים מרדכי דף ל
ג/ח בית דינו של שמואל עמ' 690
ג/ח בכורי גשן סי' מ ענף ו
ג/ח ברור הלכה ב"מ צג ע"ב ציון א
ג/ח גדולי שמואל ב"מ דף צג ע"ב {רמב"ם}, צו ע"א {או"ש}
ג/ח גדולי שמואל ב"ק דף ב ע"א, נז {או"ש}, קיא {או"ש}
ג/ח גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל א סי' א-ב
ג/ח גליוני הגר"ש עמ' קו
ג/ח דברי מאיר (מגלוגא) דף לד ע"ג
ג/ח דברי משפט סי' שג סעיף ו
ג/ח דברי ריבות (תשעב) עמ' תנז
ג/ח דיני עבודה במשה"ע עמ' 889
ג/ח דליית הכרם עמ' תתתלג {מ"מ} [צ"ל אפילו על בעידנא]
ג/ח חזון יחזקאל ב"מ פ"ג ה"א {מ"מ}
ג/ח חק לישראל שומרים עמ' 167 {אם הדרך}, 201, 228, 917 {מ"מ}, 957, 971, 973 {אם הדרך}, 1059 {או"ש}, 1065 {או"ש}, 1135
ג/ח יד פשוטה מדע עמ' תתקלו
ג/ח יהגה האריה עמ' סא
ג/ח יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רסו
ג/ח יסודות בדיני פקדון עמ' 243, 254, 273, 281
ג/ח מור דרור קו"א סי' נב {אם אין ידוע חייב}
ג/ח מנחת חינוך ח"א עמ' רצג
ג/ח מקור ברוך (ערמן) דף כו ע"ב {אין ידוע}
ג/ח מקור ישראל דף עז ע"ב
ג/ח משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' קמה
ג/ח משפטי אמת עמ' שנד, שנז
ג/ח נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' רא
ג/ח נחל יצחק (תשעב) ח"ד עמ' סה
ג/ח נתן חכמה ב"מ סי' כ
ג/ח פאר יעקב ח"ב עמ' תשכג
ג/ח פני משה (שלז')
ג/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תסז, תסט
ג/ח שבילין תשכט עמ' פו-פז
ג/ח שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' תמח
ג/ח שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתמט
ג/ח שו"ת מהרי"ק סי' קכה הערה 8 {אור שמח}
ג/ח שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' שצו
ג/ח שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' תמח
ג/ח שו"ת ר"ח כפוסי דף רה
ג/ח שם יוסף (אליקים)
ג/ח שנתון המשפט העברי ח"ב עמ' 409
ג/ח שעורי ר"א ליכטנשטין פ' השואל עמ' 73
ג/ח שער משפט סי' רצ ס"ק ב
ג/ח תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' קיב
ג/ט אגרות משה חו"מ ח"א סי' סט
ג/ט אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' רז, רי
ג/ט אורים גדולים (ריינס) דף מב ע"ד, נה ע"ג
ג/ט אמרי מהרש"ח ב"מ לו ע"ב
ג/ט באר דוד ב"מ - שומרים סי' יז אות ג
ג/ט באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פ"ג הי"א מושב שרים אות סה, פ"ד ה"ד מושב שרים אות כא
ג/ט בדי הארון (הכהן) עמ' 409
ג/ט ברור הלכה ב"מ לו ע"ב ציון ד, צג ע"א ציון ע, צג ע"ב ציון צ
ג/ט גאון יעקב עמ' קסב
ג/ט דברות משה ב"מ ח"א סי' מא הערה מד
ג/ט דברי אליהו (חזן) ח"ג עמ' ע-עו
ג/ט דברי חיים ב"מ לו ע"א
ג/ט דיני עבודה במשה"ע עמ' 889
ג/ט דרכי משפט - שומרים סי' ט סעיף ז
ג/ט העמק שאלה שאלתא כ ס"ק ב
ג/ט הר המלך ח"ז עמ' רנה
ג/ט הרמב"ם - שמרנות עמ' 219
ג/ט חק לישראל שומרים עמ' 187 {פרי האדמה}, 189, 200 {מ"מ}, 229, 767 {פרי האדמה}, 902 {מ"מ}, 916 {הגהמ"י אות ו}, 973, 974
ג/ט יסודות בדיני פקדון עמ' 82, 93, 119, 254, 264
ג/ט משארית יעקב עמ' מד-מה
ג/ט משאת מרדכי ב"ק עמ' מג, רנא
ג/ט משנת יעקב
ג/ט משנת ר' אהרן ב"ק עמ' עד
ג/ט משפט שלמה (זפרני) ח"ד עמ' קנד
ג/ט משפטי אמת עמ' שנא
ג/ט עטרת מרדכי (שפלטר, תשעב) שו"ת אות לז
ג/ט פני משה (שלז')
ג/ט פרי האדמה ח"ב
ג/ט צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קמב ע"ב, קמג ע"א
ג/ט קונטרסי שעורים ב"ק שעור ח אות י
ג/ט קרית מלך
ג/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תסד, תסט, תרסז-תרסט
ג/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' שיד
ג/ט שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' שנו
ג/ט שו"ת מהרי"ק סי' קלא
ג/ט שנתון המשפט העברי ח"ב עמ' 409
ג/ט שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 68
ג/ט תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' ריד-רטו
ג/י אור הישר [אור הישר קדושין נב ע"א]
ג/י אורים גדולים (ריינס) דף נה ע"ג
ג/י אשר למלך הל' שאלה פ"ה ה"א
ג/י באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ג/י ברור הלכה ב"מ לו ע"ב ציון א
ג/י ברכת מרדכי ב"ק עמ' כב
ג/י זכרון יהונתן דף רב
ג/י חזון יחזקאל ב"ק פ"ב ה"א
ג/י חי' חתם סופר
ג/י חק לישראל שומרים עמ' 44 {מרכה"מ}, 188, 200 {מ"מ}, 236, 901
ג/י יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רסז
ג/י יסודות בדיני פקדון עמ' 116, 117, 240, 259, 267
ג/י מנחת חינוך ח"א עמ' רפו
ג/י משנת יעקב
ג/י פאר יעקב ח"ב עמ' תשכג
ג/י רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תסז, תסט, תעא
ג/י רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' רצח
ג/י שיח אפרים עמ' לה {אונס לא מחמת הפשיעה}
ג/י שם יוסף (אליקים)
ג/י שעורי ר"א ליכטנשטין פ' השואל עמ' 73


ד/848 הלכות שכירות פרק ד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ד/רה"פ חזק יד
ד/רה"פ יד פשוטה
ד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ד/רה"פ פי' ר"י קאפח
ד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ד/רה"פ רמב"ם לעם
ד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ד/א אולם המשפט סי' שח סעיף א {מ"מ}, סי' שט סעיף ב
ד/א אוצמפה"ת ב"מ עח ע"א ח"ב הע' 64 {הגהמ"י}, 103, 106-107
ד/א אוצמפה"ת ב"מ עח ע"ב הע' 29 {מ"מ}
ד/א אוצמפה"ת ב"מ פ ע"א ח"א הע' 3, 5, 19, 20, 23, 25, 61
ד/א ארחות חיים ח"ב סי' סג
ד/א בית יעקב (טבשונסקי) סי' שט סעיף א
ד/א בני יהודה דף מג ע"ג
ד/א ברור הלכה ב"מ עח ע"א ציון ה, ואחרי ציון ה, פ ע"א ציון א
ד/א חק לישראל נזיקין עמ' 360
ד/א חק לישראל שומרים עמ' 36, 282, 283, 1021, 1026
ד/א חק לישראל שכירות עמ' 146, 369 {רמב"ם}, 377, 379 {מ"מ}
ד/א יסודות בדיני פקדון עמ' 123-124, 248, 249, 251
ד/א יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' קעב
ד/א לב השבת סי' מח הערה 26
ד/א לב נתיבות נתיב יא סעיף ג ס"ק ב
ד/א מקור ישראל דף עח ע"ג-ע"ד {רק אם ניכר שההפסד בא מחמת השינוי}
ד/א משה ידבר (תשעו) עמ' שפז-שפח
ד/א משנת יעקב
ד/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תסה, תקה
ד/א שו"ת הריב"ש המיוחסות עמ' ג
ד/א שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' סז
ד/א שם מרדכי עמ' 219-220 {מעביר על דעת בעה"ב}
ד/א שעורי ר"א ליכטנשטין פ' השואל עמ' 73
ד/א תהלה לדוד (והרמן) פכ"ה פסוק י הערה יב
ד/ב בני יהודה דף מג ע"ד
ד/ב ברור הלכה ב"מ פ ע"א ציון א
ד/ב חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 225
ד/ב לשד השמן (ירוש')
ד/ב משנת המדינה עמ' 233
ד/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תלה
ד/ב תהלה לדוד (והרמן) פכ"ה פסוק י הערה יב
ד/ג אוצמפה"ת ב"מ פא ע"ב הע' 26, 38
ד/ג איים בים ב"ב פ"ג סי' יג אות ג
ד/ג אם הדרך
ד/ג ברור הלכה ב"מ פא ע"ב ציון א
ד/ג הרמב"ם כמחנך עמ' 223
ד/ג חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' צב
ד/ג חק לישראל שומרים עמ' 227, 283
ד/ג מצעדי גבר פסחים (תשסג) סי' ה אות ב
ד/ג משנת יעקב
ד/ג צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רעא אות יב
ד/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תקכב
ד/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' שי
ד/ג שם יוסף (אליקים) הל' שכירות פ"ג ה"א
ד/ג שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף פז ע"ב
ד/ג שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך ב עמ' מו
ד/ג תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' פב
ד/ד ארחות חיים ח"ב סי' סג
ד/ד בן הרמה
ד/ד דברי חיים ב"מ לו ע"א
ד/ד חק לישראל שומרים עמ' 285, 1026
ד/ד טעם ודעת הל' טו"מ פ"ג שעה"צ אות קצה
ד/ד לשד השמן (ירוש')
ד/ד צרור הכסף (הראשון) עמ' סד
ד/ד שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' מז
ד/ד תרומת הכרי עמ' קנו
ד/ה ארחות חיים ח"ב סי' סג
ד/ה בית יעקב (טבשונסקי) סי' שח סעיף ב {לח"מ}
ד/ה ברור הלכה ב"מ פ ע"א ציון ח
ד/ה גביע הכסף ח"ג עמ' קפו {מ"מ בשם רשב"א}
ד/ה הר המלך ח"ד עמ' סג
ד/ה חק לישראל שומרים עמ' 285
ד/ה חק לישראל שכירות עמ' 363, 369 {רמב"ם}, 377, 382 {מ"מ}
ד/ה לחקרי הלכות סי' כז
ד/ה מילי דמרדכי
ד/ה מעיני המים
ד/ה מקורות לפסקי הרמב"ם
ד/ה משא בני קהת
ד/ה משנת יעקב
ד/ה עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 555
ד/ה קרן הצבי מצוה קכד אות ה
ד/ה שם יוסף (אליקים)
ד/ה שעורי ר' שמואל ב"מ ח"א עמ' קעב-קעג, שכה-שכו
ד/ו אבני קודש מעילה עמ' עב {ולא של הקדש}
ד/ו אולם המשפט סי' שד סעיף ג {מ"מ}, סי' שח סעיף א
ד/ו אוצמפה"ת ב"מ פ ע"א ח"ב הע' 1-3, 5, 13, 15, 25, 32, 33
ד/ו אוצמפה"ת ב"מ פ ע"ב ח"א הע' 15-29
ד/ו אוצרות הרמב"ם
ד/ו אם הדרך
ד/ו ארחות חיים ח"ב סי' סג
ד/ו בית יעקב (טבשונסקי) סי' שח סעיף ד
ד/ו ברור הלכה ב"מ עח ע"א ציון ה, פ ע"א ציון ח
ד/ו חוקות החיים דף קה ע"ד
ד/ו חזון יחזקאל ב"מ פ"ז ה"ו
ד/ו חיים ומלך [חוקות החיים דף קה ע"ד]
ד/ו חק לישראל נזיקין עמ' 290 {אבן האזל}
ד/ו חק לישראל שומרים עמ' 284, 286 {מ"מ}, 295, 296 {אהא"ז}, 1019, 1024, 1025, 1030, 1031
ד/ו חק לישראל שכירות עמ' 69, 366, 369 {מ"מ}, 373, 374 {אבן האזל}, 375, 378, 379 {אבן האזל}, 382, 385 {אבן האזל}
ד/ו יד מלך (מן) הל' חובל פ"א הי"ט
ד/ו יסודות בדיני פקדון עמ' 112, 240, 244 {הגהמ"י}
ד/ו יקב אפרים עמ' כב-כז
ד/ו לב נתיבות נתיב יא סעיף א ס"ק ג, נתיב ב סעיף א
ד/ו מאור מרדכי ב"מ עמ' קסד {אבן האזל}
ד/ו משנת יעקב
ד/ו צרור הכסף (הראשון) עמ' סד
ד/ו שמחה לאיש (אלישר) דף צח ע"ג
ד/ו תורת המשפט ח"א עמ' 89 {אבן האזל}
ד/ו תרומת הכרי עמ' קנו
ד/ז אוצמפה"ת ב"מ עו ע"ב הע' 79 {או"ש}
ד/ז אוצמפה"ת ב"מ פ ע"ב ח"א הע' 34-35, 40 {או"ש}
ד/ז אור שמח
ד/ז בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' א אות א
ד/ז בית ירוחם
ד/ז ברור הלכה ב"מ פ ע"ב ציון א
ד/ז גדולי שמואל ב"מ דף עה ע"ב, פ ע"א {או"ש}
ד/ז חק לישראל נזיקין עמ' 82 {אור שמח}
ד/ז יד פשוטה מדע עמ' תקכח
ד/ז משנת יעקב
ד/ז צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' יד אות א בהוספות
ד/ז צרור הכסף (הראשון) עמ' סג
ד/ז שמרו משפט ח"ב עמ' שיב {או"ש}
ד/ז שערי צדק ח"ג עמ' 103
ד/ח דיני עבודה במשה"ע עמ' 795
ד/ח דרכי משפט - שומרים סי' ד סעיף ג {לח"מ}
ד/ח חק לישראל שכירות עמ' 70, 366
ד/ח משנת יעקב
ד/ח צרור הכסף (הראשון) עמ' סד
ד/ח קרית מלך
ד/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תקב
ד/ח שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' סא


ה/849 הלכות שכירות פרק ה *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ה/רה"פ חזק יד
ה/רה"פ יד פשוטה
ה/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ה/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ה/רה"פ מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/רה"פ פי' ר"י קאפח
ה/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ה/רה"פ רמב"ם לעם
ה/רה"פ שם יוסף (אליקים)
ה/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ה/א אבני החושן סי' שי סעיף ג
ה/א אוצמפה"ת ב"מ עח ע"ב הע' 64, 86-102
ה/א אוצמפה"ת ב"מ עט ע"א הע' 4-6
ה/א אמונת עתיך גל' 120 עמ' 16 {מזל השוכר גרם - חובת תיקון נזק שגרם צד שלישי}
ה/א אשר למלך לעיל פ"ב ה"ג
ה/א באר מים חיים (נוסינזון) ב"מ דף עז
ה/א ביצחק יקרא (תשע) סי' נז ד"ה וי"ל
ה/א בית יעקב (טבשונסקי) סי' שי סעיף א
ה/א בני יהודה דף מד ע"ב
ה/א ברור הלכה ב"מ עח ע"ב ציון ג
ה/א גדולי שמואל ב"מ דף עט
ה/א גליונות אבני נזר {מ"מ}
ה/א דברי משה (מזרחי) עמ' שכג-שכה
ה/א דברי משפט סי' שי סעיף א {מ"מ}
ה/א והיה העולם עמ' 156
ה/א חזו"א על הרמב"ם
ה/א חי' הריצ"ד
ה/א חסדי דוד ח"ד עמ' רפד
ה/א חק לישראל שכירות עמ' 37, 42, 45, 168, 169, 183, 185 {אבן האזל}, 187, 195-194 {אבן האזל}, 196 {כ"מ}, 208, 212 {מ"מ}, 213, 214, 288, 290, 291 {אבן האזל}, 305 {אבן האזל}, 340 {אבן האזל}, 440
ה/א חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ג עמ' שכח, של
ה/א יקב אפרים עמ' כח-לא
ה/א לב נתיבות נתיב יג סעיף א ס"ק ב
ה/א לחקרי הלכות סי' יד
ה/א משיב משפט עמ' תיב
ה/א משנת יעקב
ה/א משנת יעקב משפטים עמ' כב
ה/א עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 540, 555
ה/א ערך שי חו"מ סי' שי סעיף ב
ה/א פנס שלמה
ה/א פסקי ב"ד הרבנות ירושלים - דיני ממונות ח"א עמ' קז, קט
ה/א פרי חיים (הליר)
ה/א צרור הכסף (הראשון) עמ' סג
ה/א קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' תה
ה/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תצט
ה/א שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' סז
ה/א שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תשסח
ה/א שמרו משפט ח"א עמ' רע
ה/א תרביץ ז עמ' 274, 278
ה/ב אולם המשפט סי' שי סעיף א-ב
ה/ב אוצמפה"ת ב"מ עח ע"א ח"ב הע' 29 {לח"מ}, 36 {בני יהודה}, 43-344
ה/ב אוצמפה"ת ב"מ עט ע"א הע' 33 {מ"מ}, 35 {הגהמ"י}, 42, 43, 46-51
ה/ב אור הישר [אור הישר ב"מ עט ע"א]
ה/ב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ה/ב באר מים חיים (נוסינזון) ב"מ דף עז
ה/ב בני יהודה דף מד ע"ד
ה/ב ברור הלכה ב"מ עט ע"א ציון ג
ה/ב גדולי שמואל ב"מ דף עח {מל"מ}
ה/ב דברי חיים בתרא ד"ה ריש האומנין, וד"ה עוד
ה/ב דברי משפט סי' שיב סעיף ג {מ"מ}
ה/ב הגהות רימ"א {לח"מ}
ה/ב ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 478-476
ה/ב חזו"א על הרמב"ם
ה/ב חק לישראל שכירות עמ' 39 {מ"מ}, 42 {מ"מ}, 45 {מ"מ}, 58 {מ"מ}, 183 {לח"מ}, 185 {מרכה"מ}, 195 {מרכה"מ}, 199 {לח"מ}, 210, 211 {או"ש}, 215-213, 218 {אבן האזל}, 288
ה/ב חקרי לב (המאור) חו"מ ח"א עמ' תב, ח"ג עמ' שיט, שכח
ה/ב יקב אפרים עמ' כח-לא
ה/ב לב נתיבות נתיב יט סעיף ב ס"ק ב {הגהמ"י אות ג}, נתיב לב סעיף ב ס"ק א {מ"מ}
ה/ב לחקרי הלכות סי' יד
ה/ב מעיני המים
ה/ב מעיני התורה ח"ב עמ' רה
ה/ב משנת יעקב
ה/ב נימוקי מלב"ם ב"מ סי' טז
ה/ב נתיבות ירושלים על ירושלמי ב"מ פ"ו ה"ג (ד"ה והנה)
ה/ב ערך שי חו"מ סי' שי סעיף א {ראב"ד}, סי' שפו סעיף ד
ה/ב פני משה (שלז')
ה/ב פנס שלמה
ה/ב פרי חיים (הליר)
ה/ב צרור הכסף (הראשון) עמ' סד
ה/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תצט
ה/ב שו"ת ראנ"ח ח"א סי' סו
ה/ב שו"ת רשב"ש עמ' סא
ה/ב שלל דוד
ה/ב תורת ראובן עמ' 22
ה/ג אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קמו
ה/ג אוצמפה"ת ב"מ עט ע"א הע' 53 {מ"מ}, 57 {לב מבין}, 58 {מל"מ}, 61-62, 76-77 {הגהמ"י אות ו}
ה/ג אוצמפה"ת ב"מ עט ע"ב הע' 8 {מ"מ}
ה/ג באר מים חיים (נוסינזון) ב"מ דף עז
ה/ג בית אהרן וישראל גל' צו עמ' סג-סד, סז
ה/ג בכורי גשן סי' מב ענף ד-ה {הגהמ"י אות ו}
ה/ג ברור הלכה ב"מ עט ע"א ציון ח
ה/ג דברי משפט סי' שלד סעיף ב
ה/ג דיני עבודה במשה"ע עמ' 736-735
ה/ג הלכות ומנהגי מהר"ש עמ' רג {הגהמ"י אות ו}
ה/ג זכור לאברהם (אביגדור)
ה/ג חק לישראל שכירות עמ' 151, 204, 305 {הגהמ"י אות ו}, 341, 342 {הגהמ"י אות ד}, 343, 346 {הגהמ"י אות ד}, 510 {הגהמ"י אות ה}
ה/ג יפה נוף עמ' רו
ה/ג כללא דרביתא עמ' עט
ה/ג לב מבין
ה/ג לחקרי הלכות סי' יב
ה/ג מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' שפה
ה/ג מים קדושים - תשובות דף לח ע"א
ה/ג משנת יעקב
ה/ג משפטי שמואל (רבינוביץ) ח"א דף לח ע"ד {מל"מ}, לט ע"א {מ"מ}
ה/ג פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' קכח
ה/ג פרי חיים (הליר)
ה/ג צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שיז ע"א {מל"מ}
ה/ג צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' ס
ה/ג קרית מלך רב (תקיא) ח"ב דף סב ע"ג
ה/ג קרית מלך רב (תשסו) עמ' תתג
ה/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תצד
ה/ג שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' רפח {הגהמ"י אות ו}
ה/ג שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' עו, קמז
ה/ג שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תכ
ה/ג שו"ת ר"י מליריאה עמ' של
ה/ג תורת המשפט ח"א עמ' 39
ה/ג תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תשסז
ה/ג תרומת הדשן שו"ת סי' שכט {הגהמ"י אות ו}
ה/ד אגרות משה חו"מ ח"א סי' עד
ה/ד אוצמפה"ת ב"מ עח ע"א ח"ב הע' 20 {מ"מ}, 49 {מ"מ}
ה/ד אוצמפה"ת ב"מ עט ע"ב הע' 20 {מ"מ}, 28-30
ה/ד אור ליהודה קדושין עמ' קכו
ה/ד אמרי איש עמ' רסו
ה/ד באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' שלה
ה/ד ברור הלכה ב"מ עט ע"ב ציון ד
ה/ד ברית אברהם (פיעטרקוב) חו"מ סי' לד
ה/ד גליונות אבני נזר
ה/ד ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' רצג
ה/ד חזו"א על הרמב"ם
ה/ד חק לישראל שיתוף נכסים עמ' 228
ה/ד מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' שטו {הגהמ"י אות י}
ה/ד מנחת משה (קרויס) עמ' עח
ה/ד מעיני התורה ח"ב עמ' רה
ה/ד משובב נתיבות עמ' נז {מל"מ}
ה/ד עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 555, 571
ה/ד פד"ר ח"י עמ' 136
ה/ד צרור הכסף (הראשון) עמ' סד
ה/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תצד-תצה
ה/ד שו"ת מהר"ם מרוטנבורג (תשעה) ח"א עמ' שמד
ה/ד שו"ת מהר"ש לובלין עמ' עג
ה/ד שו"ת ר"ע דאיינה ח"ב עמ' 6
ה/ה אגרות משה חו"מ ח"א סי' עד
ה/ה אולם המשפט סי' שטז סעיף ב {מ"מ}
ה/ה אוצמפה"ת ב"מ יא ע"ב הע' 42 {ראב"ד}
ה/ה אוצרות הרמב"ם
ה/ה אידנו עמ' 41
ה/ה אמונת עתיך גל' 115 עמ' 77
ה/ה אמרי איש עמ' רסו
ה/ה ארחות חיים ח"ב סי' סג
ה/ה בית אהרן וישראל גל' ל עמ' מד {שואל קרקע רשאי להשאיל לאחר}
ה/ה בית יעקב (טבשונסקי) סי' שיא סעיף ב, סי' שטז סעיף א {רמב"ם}, סי' שמב סעיף א {הגהמ"י}
ה/ה בכורי יוסף (וינר) ח"א עמ' מז
ה/ה ברוך אומר חו"מ עמ' ק
ה/ה ברור הלכה ב"מ עט ע"ב אחרי ציון ד, קח ע"ב ציון ר פסקה ג
ה/ה ברית אברהם (פצנובסקי) חו"מ סי' לד
ה/ה בשמים ראש סי' נו
ה/ה דבר אהרן חו"מ סי' לה אות א
ה/ה דברות משה הבבות עמ' רעה
ה/ה דברי יהודה דף טו ע"ב {שוכר קרקע רשאי להשכיר}
ה/ה דברי משה (מזרחי) עמ' רטו, שכז, שלא {השכיר לשני אנשים - השוכר לא יכול להשכיר לחמשה}, שלב {שוכר שרוצה להשכיר והמשכיר אומר לו "אל תטרח"}
ה/ה דברי משפט סי' שטז אות א-ב {מל"מ}
ה/ה דברי משפט סי' שטז סעיף א {רמב"ם}, ב {מל"מ}
ה/ה דין אמת (תקטו) דף נז ע"ג, סט ע"א
ה/ה הרמב"ם והגאונים עמ' 34
ה/ה ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' רצג
ה/ה זהב התרומה מ"ש עמ' רעז {משכיר לאחרים}
ה/ה זרע יעקב (נאים) סי' יז (כו ע"ב)
ה/ה חוקות הדיינים ח"ב עמ' שעה
ה/ה חזו"א ב"ק סי' כג ס"ק כא
ה/ה חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' שנא
ה/ה חק לישראל שומרים עמ' 262, 263, 1002
ה/ה חק לישראל שיתוף נכסים עמ' 228 {מ"מ}, 232
ה/ה חק לישראל שכירות עמ' 31, 494, 499, 500 {הגהמ"י אות ל}, 504, 506, 508, 510 {ראב"ד}, 513 {מ"מ}, 515, 516 {או"ש}, 527 {הגהמ"י אות כ}
ה/ה חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ג עמ' שלז
ה/ה ימי שלמה
ה/ה ישמח לב חו"מ דף סב ע"א
ה/ה כצאן יוסף עמ' יב, יד
ה/ה לב מבין
ה/ה לבוש מרדכי ב"ב (תשעד) סי' כ אות ה
ה/ה מגן שאול (קצנ') עמ' קלט
ה/ה מחקרי משפט ח"ד עמ' 209, 221
ה/ה מטה אהרן (הלוי) דף רצג ע"א
ה/ה מלאכת שלמה (חכים)
ה/ה מנחת חינוך ח"א עמ' רצה
ה/ה מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' קמט, קנ {מל"מ}, קנב
ה/ה מעיני התורה ח"ב עמ' רו-רט
ה/ה מעשה בצלאל סי' שסט
ה/ה מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"ב סי' יז אות ו]
ה/ה מקום דוד [בני אהרן סי' יא ענף ג, סי' פד]
ה/ה מקור ישראל דף קד ע"ג
ה/ה משיב משפט עמ' שצא
ה/ה משנת יעקב
ה/ה משפט הקנין ח"ג עמ' רס
ה/ה משפט וצדקה ביעקב ח"א סי' ו (כב ע"ג)
ה/ה משפטים ישרים (חסון) דף ס ע"ג
ה/ה נחלת עזרא ח"א עמ' 230
ה/ה סוגיות בדיני ממונות עמ' 112, 134
ה/ה ערך שי חו"מ סי' קנד סעיף א
ה/ה פד"ר חי"ז עמ' 78 {מל"מ}
ה/ה פסקי ב"ד הרבנות ירושלים - דיני ממונות ח"א עמ' נה
ה/ה פעמוני זהב סי' שטז סעיף ד
ה/ה פרח מטה אהרן (פרחיא) ח"א סי' י
ה/ה פרי האדמה ח"ב
ה/ה צרור הכסף (הראשון) עמ' סה
ה/ה קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' שכט
ה/ה קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' ו
ה/ה קיצור סמ"ג עמ' 110
ה/ה קצות החושן סי' שטז ס"ק ג {מל"מ בשם דרכי נועם}
ה/ה קרית מלך
ה/ה רביד הזהב (אברך) דף מב ע"ד
ה/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קלד, תצד
ה/ה שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' רפה
ה/ה שו"ע הרב הל' שאלה ס' ב
ה/ה שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תקו
ה/ה שו"ת הרשב"א ח"א סי' אלף נג, אלף קמה, ח"ה סי' קו
ה/ה שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' יג
ה/ה שו"ת מהר"י וייל סי' י
ה/ה שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' עב
ה/ה שו"ת מהר"ם מרוטנבורג (תשעה) ח"א עמ' שנב, שנה
ה/ה שו"ת מהר"ש לובלין עמ' עג
ה/ה שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' רפז
ה/ה שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' רטז
ה/ה שו"ת מהרש"ל סי' טז
ה/ה שו"ת ר"ג אשכנזי ח"א עמ' 161
ה/ה שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' קכז
ה/ה שלל דוד
ה/ה שמחת יו"ט (אלגזי) דף קב ע"ד, קג ע"א
ה/ה שמחת יו"ט (אלגזי) סי' כז אות א, סי' כח אות א
ה/ה שנות חיים (אויסאיבל) נזקי שכנים סי' לט ענף ב ס"ד
ה/ה שעורי ר"א ליכטנשטין פסחים עמ' 190
ה/ה שפתי דעת ח"ג עמ' של
ה/ה תהלה לדוד (אמאדו) ח"ב דף נח ע"ד {לח"מ}
ה/ה תורת אמת (שפו) סי' רח
ה/ה תורת אמת (תשסו) עמ' תשכה
ה/ה תורת יקותיאל (בירדוגו) עמ' טז, יח, יט {אם אמר לו בעה"ב לשוכר למה תטרח ותשכיר ביתי לאחרים וכו'}
ה/ה תורת ראובן עמ' 19, 140
ה/ה תשובות יהודה דף עה ע"ד
ה/ה תשורת שי מהדו"ק סי' קכא
ה/ו אבני נזר חו"מ סי' נב מחודש ג, ה
ה/ו אוצמפה"ת ב"מ עז ע"א הע' 182
ה/ו אור הישר [דברי ריבות סי' עה]
ה/ו אור שמח
ה/ו ארשות החיים עמ' שעא
ה/ו ברור הלכה ב"מ קג ע"א ציון י
ה/ו גליונות אבני נזר
ה/ו דברות משה הבבות עמ' שד
ה/ו דברי משפט סי' שיב סעיף א
ה/ו ויקח אברהם [אמר יוסף מז ע"ג]
ה/ו חוקות הדיינים ח"ג עמ' רי
ה/ו חק לישראל שומרים עמ' 1236, 1238, 1241 {או"ש}
ה/ו חק לישראל שכירות עמ' 180, 182-181 {מ"מ}, 210 {מ"מ}, 227, 288
ה/ו חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ג עמ' שלא
ה/ו חקרי לב (שלוניקי) חו"מ ח"ב דף קיא ע"ג {מ"מ}
ה/ו יבול היובלות עמ' 4
ה/ו ימי שלמה
ה/ו כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף קכ ע"ד
ה/ו מגילת ספר לאוין דף ל ע"ב
ה/ו מחקרי משפט ח"ד עמ' 222
ה/ו מקור ישראל דף צח ע"א
ה/ו משיב משפט עמ' שפה, תיד*
ה/ו משנת יעקב הפלאה עמ' פג-פד
ה/ו משנת יעקב כאן
ה/ו משנת יעקב משפטים עמ' י {או"ש}
ה/ו משנת יעקב עבודה עמ' רג
ה/ו משפט הקנין ח"א עמ' שנב
ה/ו ערך שי חו"מ סי' שיב סעיף ז
ה/ו פסקי ב"ד הרבנות ירושלים - דיני ממונות ח"א עמ' צט {או"ש}
ה/ו פרי האדמה ח"ג
ה/ו צרור הכסף (הראשון) עמ' סד
ה/ו קובץ הערות (תשסג) סי' נג אות ג
ה/ו קרית מלך
ה/ו רביד הזהב (אברך) דף מב ע"ד
ה/ו שדה הארץ ח"ג דף עח ע"א
ה/ו שהם וישפה ח"ב
ה/ו שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' שטז
ה/ו שו"ת הרדב"ז ח"ג סי' אלף מח
ה/ו שו"ת ר"י מליריאה עמ' שלג
ה/ו שמרו משפט ח"א עמ' רסג, רסו
ה/ו שמרו משפט ח"ב עמ' רמג
ה/ו שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' תטז
ה/ו שפת אמת על התלמוד ח"ג דף עו ע"ב
ה/ו תשובות ר"י אלחנן עמ' רטו, ריז
ה/ז אבני החושן סי' שיב סעיף ג, יג
ה/ז אור הישר [מל"מ לקמן פ"ט ה"ז]
ה/ז בית יעקב (טבשונסקי) סי' שיב סעיף ה {מ"מ}, סעיף ז
ה/ז ברור הלכה ב"מ קג ע"א ציון י
ה/ז דברי ריבות (תשעב) עמ' ק
ה/ז חק לישראל שכירות עמ' 93, 97, 98
ה/ז חקל יצחק (שו"ת) עמ' קפט
ה/ז לחקרי הלכות סי' לא
ה/ז מלאכת שלמה (חכים)
ה/ז משרת משה (עטייה)
ה/ז צבי תפארת סי' יח אות ב
ה/ז צרור הכסף (הראשון) עמ' סג-סד
ה/ז קרית מלך
ה/ח אולם המשפט סי' קסד סעיף א
ה/ח אורים ותומים קיצור תקפו כהן סי' כג-מג עמ' לד
ה/ח ברור הלכה ב"מ קטז ע"ב ציון ו, ח, קיז ע"א ציון א, ג
ה/ח הגהות רימ"א
ה/ח חי' הגר"ח ב"מ עמ' רלא
ה/ח חי' הריצ"ד
ה/ח חק לישראל שכירות עמ' 38, 137
ה/ח חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ג עמ' שכו-שכז
ה/ח לחם רב (בוטון) סי' קעג
ה/ח לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' תקכו
ה/ח מבוא למשנה תורה עמ' 108, 109
ה/ח מעיל שמואל (פלורנטין) [מהר"א ששון סי' רח]
ה/ח מר קשישא עמ' יז
ה/ח פד"ר חי"ז עמ' 75 {מל"מ}, חי"ח עמ' 299
ה/ח שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' ריז {מל"מ}
ה/ח שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' פג
ה/ח שער יהושע ח"ב עמ' קכה-קכז


ו/850 הלכות שכירות פרק ו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ו/רה"פ חזק יד
ו/רה"פ יד פשוטה
ו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ו/רה"פ פי' ר"י קאפח
ו/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ו/רה"פ רמב"ם לעם
ו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ו/א איים בים ב"ב פ"א סי' כ אות א
ו/א אמונת עתיך גל' 108 עמ' 42
ו/א אמונת עתיך גל' 109 עמ' 33 {הגהמ"י}
ו/א אמונת עתיך גל' 113 עמ' 80
ו/א אנצי"ת ע' ארבע אמות (ב) הע' 53
ו/א דברות משה ב"ב ח"א סי' יב הערה כה
ו/א דרש אברהם ח"א דף קיז ע"ג
ו/א הלכות היזק ראיה עמ' שלד
ו/א והיה העולם עמ' 177
ו/א זבחי שלמה עמ' מב
ו/א חזון יחזקאל ב"מ פ"ח ה"א {לח"מ}
ו/א חזקה רבה יו"ד הלכה קעט
ו/א משנת שמחה
ו/א משפט הקנין ח"ג עמ' צז
ו/א נחמד למראה ח"ב דף לה ע"ד, לו ע"א
ו/א עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' קמט
ו/א פרי שמואל מכות עמ' קכב
ו/א שו"ת מהר"ש לובלין עמ' עג
ו/ב אבני החושן סי' שיג סעיף ב
ו/ב אמונת עתיך גל' 113 עמ' 80
ו/ב בית זבול ח"ד עמ' קפז
ו/ב בית יעקב (טבשונסקי) סי' שיג סעיף ב
ו/ב ברור הלכה ב"מ קא ע"ב ציון ע
ו/ב ברכת שלמה אהע"ז עמ' רלח {מל"מ}
ו/ב דברי יציב חו"מ עמ' רה {מעקה}
ו/ב פד"ר חי"א עמ' 30 {מל"מ}
ו/ג אמרי איש עמ' שיז {מעקה}
ו/ג ארחות חיים ח"ב סי' סג
ו/ג בית יעקב (טבשונסקי) סי' שיד סעיף א
ו/ג ברור הלכה ב"מ קא ע"ב ציון ס, ר
ו/ג ברור הלכה פסחים, ברורי הראי"ה ד ע"א ציון ח
ו/ג ברורי הלכה (מענה שמחה) ד (תשנא) עמ' 32
ו/ג חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 82
ו/ג חק לישראל שכירות עמ' 127, 129, 132, 139, 140, 144
ו/ג חקרי לב (המאור) חו"מ ח"א עמ' שצה {הגהמ"י}, ח"ג עמ' שטו, תסט-תע
ו/ג חקרי לב (שלוניקי) חו"מ ח"ב דף קנו ע"ד
ו/ג ישא מדברותיך פסחים עמ' קפב {שוכר}
ו/ג לב נתיבות נתיב ז סעיף ב ס"ק א, נתיב ח סעיף א ס"ק ב
ו/ג מעיני התורה ח"ב עמ' רנא
ו/ג מענה לשון עמ' ר
ו/ג מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' לז אות כ]
ו/ג משאת משה (חברוני) פסחים סי' ט עמ' 22
ו/ג משיב משפט עמ' שפב
ו/ג משנה הלכות ח"ד סי' רמד {מעקה}
ו/ג משפטי אמת עמ' תה
ו/ג נועם חט"ו עמ' פא-פב
ו/ג פרי האדמה ח"ג
ו/ג קרן הצבי מצוה פג אות טז
ו/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תשעד-תשעה
ו/ג שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' רכא אות ז-ט {מעקה}, ח"ז סי' רכט
ו/ג שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' קעא
ו/ג שלחן המלך
ו/ג תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' תרפא
ו/ג תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' קכו {הגהמ"י}
ו/ד בצדק ובמשפט עמ' קיט
ו/ד ברור הלכה ב"מ קטז ע"ב ציון ו, קיז ע"א ציון ז
ו/ד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"י עמ' צה
ו/ד חוקות הדיינים ח"ב עמ' שעא
ו/ד חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"מ קטז ע"ב]
ו/ד חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ג עמ' שכד-שכה {מ"מ}
ו/ד חקרי לב (שלוניקי) חו"מ ח"ב סי' נח, ודף קט ע"ג, קכט ע"ד
ו/ד לב נתיבות נתיב ז סעיף ג ס"ק ב
ו/ד מעיני המים
ו/ד ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קמו-קמז
ו/ד שדה הארץ ח"ג דף קלא ע"א
ו/ד תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' קכז
ו/ה אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קח
ו/ה אבני החושן סי' שיג סעיף א
ו/ה אהל יצחק גיטין עמ' תתלה, תתמב
ו/ה אהלי שם (פרץ) ב"מ (תשמא) סי' עח
ו/ה אהליך יעקב גיטין סי' יב ס' א
ו/ה אולם המשפט סי' קפט סעיף א, סי' שיג סעיף ג
ו/ה אוצמפה"ת ב"מ יא ע"ב הע' 11-20
ו/ה אוצמפה"ת ב"מ נו ע"ב הע' 132-136
ו/ה אור הישר [מקום שמואל סי' א, אור הישר ב"מ קב ע"א, דברי ריבות סי' שכו, אור הישר ב"מ נו ע"ב וערכין כא ע"א ודף ל ע"א]
ו/ה אור יעקב פסחים דף ז ע"ב, ועמ' 14
ו/ה אוריין תליתאי (תאומים) סי' קע (קד ע"ב) {חצר קונה למשכיר}
ו/ה אחר האסף עמ' שעד
ו/ה אידנו עמ' 43-44, 100
ו/ה איים בים ב"מ סי' טו אות יד
ו/ה אם הדרך
ו/ה אמרי איש עמ' רנ
ו/ה אמרי בינה (אוירבך) - הלואה סי' פא ד"ה ובגוף
ו/ה אמרי הצבי (בער) סוגיות דף לו ע"ג, מו ע"ד, מז ע"ב-ע"ג {קנין חצר בחצר מושכרת}, נח ע"ג-ע"ד
ו/ה אסיפת שמועות תשרי עמ' עד
ו/ה ארץ הצבי (שכטר) עמ' קפט
ו/ה באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ו/ה באורי סוגיות (הוניגסברג) גיטין סי' לה אות א
ו/ה בדבר מלך חי"ז עמ' קפב, קצט {הזבל שבחצר הרי הוא של השוכר וכו' בד"א כשהיו הבהמות שעשו הזבל של שוכר אבל אם הבהמות של אחרים הזבל של בעל החצר וכו' וראב"ד}
ו/ה בטיחות הבניה בהלכה עמ' 35 {מכירה ליומה}
ו/ה בית אהרן (קארטשין) עמ' קע-קעא
ו/ה בית אהרן וישראל גל' נה עמ' נט, גל' סג עמ' כג {אבי עזרי}
ו/ה בית אפרים חו"מ דף עז ע"ד
ו/ה בית הלוי ח"ג סי' מה עמ' קסג
ו/ה בית יעקב (טבשונסקי) סי' שיג סעיף ב {לח"מ}
ו/ה בית ישראל (הורוביץ) חו"מ סי' יב
ו/ה בית מאיר (תשע) סי' קלט ס"א עמ' קסו
ו/ה בכורי אברהם דף כט ע"ב {הזבל למשכיר}
ו/ה בכורי יוסף (וינר) ח"א עמ' קב
ו/ה בנין דוד ב"מ עמ' רעג
ו/ה ברור הלכה ב"מ מט ע"ב ציון ב פסקה ב, קא ע"ב ציון ע
ו/ה ברית עולם (ולר) סי' פג אות ג
ו/ה ברקאי ח"א עמ' 226 {אהא"ז}
ו/ה גוילין נצולין עמ' רלה
ו/ה גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תשלו
ו/ה גט מקושר (אלגזי) דף נד ע"ב
ו/ה גט מקושר (אלגזי) עמ' רכד, רכו
ו/ה דבר אהרן חו"מ סי' יז אות ה
ו/ה דבר יהושע (שו"ת) ח"ג יו"ד סי' לד, חו"מ סי' כה
ו/ה דברי חיים בתרא ד"ה סוף השואל
ו/ה דברי חיים השמטות סי' ה
ו/ה דברי יהודה דף יד ע"ד, טו ע"א, טז ע"א {חצר קונה למשכיר ולא לשוכר}
ו/ה דברי משפט סי' קצח סעיף ב {ראב"ד}, סי' שיג סעיף א
ו/ה דברי ריבות (תשעב) עמ' תקג
ו/ה דברי שמואל (ראטה) עמ' פ
ו/ה דברי תלמוד ח"א עמ' רלב, רלט
ו/ה דרכי חושן (תשסח) עמ' כה
ו/ה הד משה עמ' 57 {חצר קונה למשכיר}
ו/ה הדרת מרדכי דף נח ע"א
ו/ה הלכה רבה ח"א עמ' 258
ו/ה הר המלך ח"ז עמ' רנו
ו/ה ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' רס
ו/ה והיה העולם עמ' 218
ו/ה ושב הכהן (תשמח) עמ' רנ
ו/ה זכר יצחק (תשח) עמ' רנז
ו/ה זכר יצחק (תשן) עמ' רסה
ו/ה זרע יעקב (נאים) סי' יז (כו ע"א-ע"ב)
ו/ה חזו"א אהע"ז סי' עה ס"ק טו, חו"מ לקוטים סי' ז ס"ק טו
ו/ה חזו"א על הרמב"ם
ו/ה חזקה רבה אהע"ז ח"ג עמ' 225, 227, חו"מ ח"א עמ' 79, חו"מ ח"ג עמ' 290, חו"מ ח"ד עמ' 56
ו/ה חי' הגרנ"ט סי' קנ
ו/ה חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"מ קב ע"א]
ו/ה חי' חתם סופר
ו/ה חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' כו ד"ה והנה {אם הבהמות של אחרים הזבל של בעל החצר}
ו/ה חסדי דוד ח"ד עמ' שיט
ו/ה חק לישראל שכירות עמ' 16, 19, השבת אבדה עמ' 61
ו/ה חק לישראל שליחות עמ' 469
ו/ה יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' תנח
ו/ה יגיעת ערב פסחים עמ' לג, לח
ו/ה יורו משפטיך ליעקב סי' צד
ו/ה ימי שלמה
ו/ה יקב אפרים עמ' לב-לה
ו/ה כוכב מיעקב (גרינברג) דף יז ע"ג-ע"ד {חצר קונה למשכיר}
ו/ה כרם ציון שביעית ח"ב עמ' קצח ע"א
ו/ה כתב סופר חו"מ סי' ל {מ"מ}
ו/ה לב מבין
ו/ה לב מרפא דף ל ע"ב
ו/ה לבושי מרדכי חו"מ עמ' רפט
ו/ה לחם רב (בוטון) סי' קנה
ו/ה לחם שלמה (בולה) דף קד ע"ג
ו/ה לקוטי סופר ח"א דף נז ע"ב
ו/ה מאור למלך ב"מ עמ' קעו {ראב"ד}, קפג
ו/ה מאורות הדף היומי ח"ה עמ' רג
ו/ה מאורות חיים תרומות עמ' קצז
ו/ה מגילת ספר לאוין דף קכז ע"ב
ו/ה מגן שאול (חנניה) ח"ב דף לא ע"ג
ו/ה מהרי"ט אלגזי דף יב ע"ב
ו/ה מהרי"ט אלגזי פ"ב אות כב או"ק ד {ראב"ד}
ו/ה מוריה גל' קג עמ' לה
ו/ה מחנה יהודה (אשכנזי) דף רסט ע"א
ו/ה מחקרי ארץ ח"ז יו"ד סי' כו
ו/ה מחקרים במשפט התלמודי עמ' 85
ו/ה מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' תא
ו/ה מנוחת אשר ח"א דף נב ע"א וע"ד, נג ע"א {חצר קונה למשכיר}, פד ע"א {חצר קונה למשכיר}
ו/ה מנחת אשר ב"ב עמ' צג
ו/ה מנחת יוסף ח"ב עמ' צח
ו/ה מעיני החכמה ח"א אות שנה {קונה למשכיר}
ו/ה מעיני המים
ו/ה מעשה רק"ם (קורייאט) דף כ ע"ד
ו/ה מפתח הבאורים [חתם סופר או"ח סי' קיז, דבר אברהם ח"א סי' א אות יח, אבי עזרי ח"ב]
ו/ה מצעדי גבר ב"מ סי' לג ח"ג
ו/ה מקור ישראל דף קה ע"א
ו/ה מקנת חיים עמ' צב-צד
ו/ה מראה הנוגה [הלכות יו"ט (מהרי"ט אלגזי) דף לט ע"ג]
ו/ה מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קכב אות י, יב
ו/ה משיב משפט עמ' קעט
ו/ה משנת יעקב
ו/ה משפט הקנין ח"ג עמ' צו
ו/ה משפטי אמת עמ' קמג-קמד
ו/ה משפטי שמואל (רבינוביץ) ח"ב דף ב ע"א-ע"ד, ג ע"א, ד ע"ב
ו/ה מתנובות שדי ב"מ סי' קנג
ו/ה נחלת בנימין עמ' כח-ל
ו/ה נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"א סי' ד אות ב
ו/ה נחפה בכסף (נבון) ח"א דף ע ע"א
ו/ה נתיבות המשפט סי' ר בפתיחה {ראב"ד}
ו/ה נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' מג
ו/ה נתיבות ירושלים על ירושלמי ב"מ פ"ח ה"ז בתחלתו
ו/ה נתן פריו ב"מ עמ' רה
ו/ה ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' פא
ו/ה סוכה וארבעת המינים עמ' 226
ו/ה סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' קעב-קעה
ו/ה עוגת אליהו דף נא ע"א
ו/ה עטרת שלמה ח"א עמ' רנג
ו/ה עצי חיים על מועדים עמ' שז
ו/ה ערך שי חו"מ סי' קצח סעיף ב, סי' רב סעיף ב, סי' רס סעיף א
ו/ה פד"ר ח"ז עמ' 336
ו/ה פעמוני זהב סי' רס סעיף א
ו/ה פרי העץ דף עה ע"ב
ו/ה פרי משה עמ' קסד
ו/ה צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קמא ע"א, רלט ע"א-ע"ב
ו/ה צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שלו ע"ג {מל"מ}
ו/ה קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' כה, קעא
ו/ה קהלת יעקב (אלגזי, שלוניקי) דף מז ע"ד, מח
ו/ה קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' נט (נז ע"ב) {הזבל קנוי למשכיר}, קלא
ו/ה קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' רכד, תקסד, תקסה
ו/ה קול אריה (שוורץ, תשעא) חו"מ עמ' שא
ו/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' עח, שצב, תשעו
ו/ה רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תיד
ו/ה שדה הארץ ח"ג דף קלא ע"ב
ו/ה שו"ת בית מאיר עמ' קלח-קלט
ו/ה שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' רטז, רלא
ו/ה שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קצה סעיף ז
ו/ה שלל דוד
ו/ה שמחת יו"ט (אלגזי) קונ' טובת הנאה אות ו
ו/ה שעורי מרן הגר"י מפוניבז עמ' עה
ו/ה שער המלך - טעם המלך ח"א עמ' שעג
ו/ה שערי טהר ח"ג שער ב סי' כז אות ד
ו/ה שערי ציון (שטרנפלד) ח"א סי' טו דף מז ע"ג {זבל של בעל החצר}
ו/ה שפתי דעת ח"ג עמ' שכז
ו/ה שפתי שושן עמ' פה {בהמות שמבחוץ}
ו/ה תהלה לדוד (אורט') הלכות פסח סי' מה ס"ק ה, "יד" מה
ו/ה תולדות יצחק (הורוביץ) דף כא ע"ד
ו/ה תולדות יצחק (שור) דף כא ע"א
ו/ה תורת הקנינים ח"ב עמ' קטו
ו/ה תורת נתן עמ' 29-30
ו/ה תורת ראובן עמ' 120
ו/ה תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' תסט
ו/ה תחומין חי"ח עמ' 43
ו/ה תפארת בחורים פאה עמ' תרב {אהא"ז}
ו/ה תרומת הכרי עמ' קכט
ו/ה תשובה שלמה חו"מ סי' יא דף עו ע"ד, עז ע"א
ו/ה תשובה שלמה חו"מ סי' יא דף עז ע"א
ו/ו אות היא לעולם ח"ב דף קסו ע"ב
ו/ו ברור הלכה ב"מ קא ע"ב ציון ב
ו/ו דברי ריבות (תשעב) עמ' קלו
ו/ו דיני עבודה במשה"ע עמ' 120, 534
ו/ו זכור לדוד עמ' מג
ו/ו חיים ומלך
ו/ו חק לישראל שכירות עמ' 419, 422
ו/ו ימי שלמה
ו/ו לב מבין
ו/ו לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' תע
ו/ו נחלת נפתלי דף יט
ו/ו פנים חדשות [מהרשד"ם חו"מ תטו]
ו/ו פרי האדמה ח"ג
ו/ו קרית מלך
ו/ו שער יהושע ח"א עמ' מו
ו/ז אוצרות הרמב"ם
ו/ז אור הישר [דברי ריבות סי' צד]
ו/ז איש על העדה (אלאביץ) עמ' 202
ו/ז ארחות חיים ח"ב סי' סג
ו/ז ארצות החיים (פלאג'י) דרוש א דף מט ע"א {הודעה ל' יום}
ו/ז ארצות החים (פלאג'י) דרוש א דף נ ע"א, נא ע"א
ו/ז בית דוד (תשעט) חו"מ סי' תצט, תקא, תקב
ו/ז ברור הלכה ב"מ קא ע"ב ציון ב
ו/ז דברות אליהו ח"ד עמ' קצח-קצט
ו/ז דיני עבודה במשה"ע עמ' 534, 539-538
ו/ז זכור לדוד עמ' מג
ו/ז חוקות הדיינים ח"ב עמ' שסא, שסג
ו/ז חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 55
ו/ז חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"מ קא ע"ב]
ו/ז חסדי דוד ח"ד עמ' שיד
ו/ז חק לישראל שומרים עמ' 501, שכירות עמ' 263, 410, 411, 422
ו/ז יקב אפרים עמ' לו-לז
ו/ז לב מבין
ו/ז מטה אהרן ב"ב עמ' כט
ו/ז מפתח הבאורים [שו"ת הרא"ש כלל א סי' ו]
ו/ז משנת יוסף שביעית ח"ד עמ' סה
ו/ז סופר המלך
ו/ז פד"ר ח"ג עמ' 282, ח"ו עמ' 112, ח"ח עמ' 117
ו/ז פד"ר ח"ו עמ' 112
ו/ז פותח יד
ו/ז פני חמה דף נה ע"ב, נו ע"א
ו/ז פרי האדמה ח"ב
ו/ז צרור הכסף (הראשון) עמ' סה
ו/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תשעד
ו/ז שו"ת הרא"ש עמ' ב
ו/ז שו"ת הריב"ש המיוחסות עמ' ג
ו/ח אורים ותומים - תומים סי' עב ס"ק מב
ו/ח ארחות חיים ח"ב סי' סג
ו/ח בית אהרן וישראל גל' צב עמ' עה-עז
ו/ח ברור הלכה ב"מ קא ע"ב ציון ב
ו/ח דברי חיים ב"מ כא ע"א ד"ה תוס'
ו/ח דיני עבודה במשה"ע עמ' 539
ו/ח הגהות חבר בן חיים
ו/ח והיה העולם עמ' 264
ו/ח חוקות הדיינים ח"ב עמ' שסה
ו/ח חזון יחזקאל ב"מ פ"ח הי"ב {ראב"ד}
ו/ח חק לישראל שכירות עמ' 414 {הגהמ"י}, 420
ו/ח לב מבין
ו/ח משנה הלכות ח"ו סי' רצז
ו/ח נתיבות המשפט סי' רעג ס"ק ג {ביאור סוגיית ב"מ קב}
ו/ח פד"ר ח"ג עמ' 282
ו/ח שו"ת ר' יצחק הלוי (תשע) עמ' קט
ו/ח שער משפט סי' שיב ס"ק ב
ו/ט אור הישר [דברי ריבות סי' רסא]
ו/ט אם הדרך
ו/ט ארחות חיים ח"ב סי' סג
ו/ט בד קודש (דאנון)
ו/ט בית אהרן וישראל גל' כו עמ' יא {אם הוקרו הבתים יכול להוסיף על השכירות}
ו/ט בכורי אליהו עמ' קיא
ו/ט בן יאיר (לבטון) ליקוטים דף פב ע"ב
ו/ט ברור הלכה ב"מ קא ע"ב ציון ב
ו/ט גזע ישי דף קמז ע"ב {מל"מ}
ו/ט גט מקושר (אלגזי) עמ' רכח-רכט
ו/ט גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל ג סי' מא
ו/ט דברי ריבות (תשעב) עמ' תז
ו/ט דרישה חו"מ סי' שיב אות א {מ"מ}
ו/ט הלכה רבה ח"ג עמ' 139
ו/ט חוקות הדיינים ח"ב עמ' שסה-שסז
ו/ט חזקה רבה חו"מ ח"ד עמ' 153 {מל"מ}
ו/ט חק לישראל שכירות עמ' 415, 418
ו/ט חק לישראל שליחות עמ' 228 {מל"מ}
ו/ט חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ג עמ' שכב {מ"מ}
ו/ט ימי שלמה
ו/ט כבוד יו"ט דף עה ע"ג
ו/ט כהונת עולם דף עו ע"ב {מל"מ}
ו/ט כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף קכ ע"ד
ו/ט מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' תקל
ו/ט מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף נ ע"ד {מל"מ}
ו/ט מרכבת המלך עמ' שפב
ו/ט משיב משפט עמ' תטו
ו/ט עמודי שלמה ח"ג עמ' רסג
ו/ט פני משה (שלז')
ו/ט צרור הכסף (הראשון) עמ' סה
ו/ט ראשי בשמים (רבין) עמ' שכז {מל"מ}
ו/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תשעד
ו/ט שארית יוסף (תשמד) באור חו"מ הערה 266 {מ"מ}
ו/ט שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' רפה {הגהמ"י}
ו/ט שדי חמד כללים מערכת ח כלל קיז {מל"מ}
ו/ט שו"ת הריב"ש המיוחסות עמ' ג
ו/ט שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תרו
ו/ט שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' רלד {הגהמ"י אות ו}
ו/ט שו"ת מהרש"ל (תשעט) עמ' קע
ו/ט שם יוסף (אליקים)
ו/ט תשובה שלמה חו"מ סי' יב
ו/ט תשורת שי מהדו"ק סי' תריב {מל"מ}
ו/י אהלי תם עמ' רצה
ו/י ארחות חיים ח"ב סי' סג
ו/י ברור הלכה ב"מ קא ע"ב ציון ב
ו/י דליית הכרם עמ' תתתלד [צ"ל ובן בע"ב]
ו/י פרי האדמה ח"ד דף כח ע"ב
ו/יא ארחות חיים ח"ב סי' סג
ו/יא ברור הלכה ב"מ קא ע"ב ציון ב
ו/יא גושפנקא דמלכא
ו/יא חק לישראל שכירות עמ' 426 {הגהמ"י}
ו/יא כבוד יו"ט
ו/יא כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף קכב ע"ג
ו/יא מגדל חננאל
ו/יא פרח מטה אהרן (פרחיא) ח"א סי' א {הגהמ"י}
ו/יא צרור הכסף (הראשון) עמ' סה
ו/יא שו"ת רשב"ש עמ' רצט


ז/851 הלכות שכירות פרק ז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ז/רה"פ חזק יד
ז/רה"פ יד פשוטה
ז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ז/רה"פ מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/רה"פ פי' ר"י קאפח
ז/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ז/רה"פ קרית מלך
ז/רה"פ רמב"ם לעם
ז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ז/א אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קמד
ז/א אוצמפה"ת ב"מ נו ע"ב הע' 128-129
ז/א אוצרות הרמב"ם
ז/א אור הישר [מ"מ הל' טוען פ"ה ה"ה]
ז/א אור שמח
ז/א אם הדרך
ז/א אם למסורת (ביא') עמ' 24
ז/א אמונת עתיך גל' 115 עמ' 77
ז/א בגדי חמודות שמות פ"כב פסוק יד
ז/א בדבר מלך חי"ז עמ' קפט {כשם שמתנה אדם כל תנאי שירצה במקח וממכר כך מתנה בשכירות וכו'}
ז/א בית אברהם (ישראל, תשסג) - מאמר המלך קונ' ב {לח"מ}
ז/א בית יעקב (טבשונסקי) סי' רנז סעיף ב
ז/א בית ירוחם
ז/א בית ישראל (הורוביץ) יו"ד סי' לח
ז/א בכורי יוסף (וינר) ח"א עמ' מד, קג
ז/א ברור הלכה ב"מ קא ע"ב ציון ע פסקה ב {לח"מ}
ז/א דברי שמואל (ראטה) עמ' קפה
ז/א הלכה רבה ח"ג עמ' 157
ז/א ושב הכהן (תשמח) עמ' רנ {לח"מ}
ז/א זהב התרומה ביכורים עמ' שד
ז/א זרע יעקב (נאים) סי' יז (כו ע"א-ע"ב) {מכר ליומו}
ז/א חוקות החיים דף נד ע"א
ז/א חזקה רבה אהע"ז ח"ג עמ' 225 {לח"מ}, חו"מ ח"א עמ' 78, 80, חו"מ ח"ד עמ' 57-55
ז/א חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' ו עמ' סד {או"ש}
ז/א חי' כתב סופר
ז/א חיים ומלך
ז/א חמדת משה (פרלמוטר) סי' קכ בסופו {שכירות - ממכר ליום}
ז/א חק לישראל השבת אבדה עמ' 61 {לח"מ}, נזיקין עמ' 332 {אור שמח}, שומרים עמ' 316, 1048, 1235, 1250, 1399 {או"ש}, שכירות עמ' 7, 10 {לח"מ}, 11 {מרכה"מ}, 16, 20 {לח"מ}, 30, 33, 66, 127
ז/א חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 432
ז/א חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ג עמ' פד-פה, שפח {לח"מ}, מהדו"ב ח"ב עמ' רצה
ז/א חקרי לב (שלוניקי) חו"מ ח"ב דף כח ע"ד, כט ע"ד {לח"מ}
ז/א יבול היובלות עמ' 143 {לח"מ}
ז/א יצחק ירנן [תועפות ראם דף ס-סב] {לח"מ}
ז/א ישא מדברותיך פסחים עמ' קפד {מכירה לזמן קצוב, לח"מ}
ז/א כבוד מלכים (מרגליות) {לח"מ}
ז/א כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' ל
ז/א לב מבין
ז/א לבוש מרדכי ב"ב (תשעד) סי' כ אות ו
ז/א לחם חקי עמ' פו
ז/א לקוטי סופר ח"א דף צט ע"ד
ז/א מגן שאול (קצנ') עמ' ריט {מכירה לזמן קצוב}
ז/א מועדי ה' (נתנזון) סוכות עמ' לב
ז/א מחקרים במשפט התלמודי עמ' 85, 102
ז/א מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' רסו
ז/א מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' רמא
ז/א מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' א אות יח]
ז/א מקור ישראל דף קג ע"ד {מכירה לזמן}, קה ע"ב {לח"מ}
ז/א מקנת חיים עמ' צג {לח"מ}
ז/א מרבה חיים סי' מא אות ב, י
ז/א מרכבת המלך עמ' שפד
ז/א משנת יעקב כאן
ז/א משנת יעקב משפטים עמ' קלב
ז/א משפט הקנין ח"א עמ' קלו, שמט, ח"ג עמ' צו
ז/א משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 267
ז/א משפטים ישרים (חסון) דף לו-לח
ז/א מתנות באדם עמ' 386
ז/א נזר הקדש (רזין) מנחות דף קב ע"ב
ז/א נחפה בכסף (נבון) ח"א דף קמ ע"ג
ז/א נשמת אברהם ח"ה עמ' קמג {או"ש}
ז/א נתן פריו ב"מ עמ' ריד
ז/א ס' המקח עמ' ג
ז/א סוגיות בדיני ממונות עמ' 129 {או"ש}
ז/א פני מלך במדבר עמ' סג {או"ש}
ז/א פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' ו
ז/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' ב אות ג, סי' מט אות ב
ז/א קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' קלא
ז/א קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' ב
ז/א שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' מו
ז/א שו"ת מהרי"ק סי' כ
ז/א שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' קכז
ז/א שם יוסף (אליקים)
ז/א שמו משה דף ר ע"א {לח"מ}
ז/א שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' שלב
ז/א שמרו משפט ח"ב עמ' שעא {או"ש}
ז/א שער משפט סי' שטו ס"ק א {לח"מ}
ז/א שרידי אש ח"א עמ' שיט
ז/א שרשי הים
ז/א תולדות יצחק (הורוביץ) דף כא ע"ד
ז/א תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' מד
ז/ב אבני החושן סי' שיב סעיף טז {מל"מ}
ז/ב אבקת רוכל (תשסב) עמ' תקמב {על השוכר להביא ראיה}
ז/ב אבקת רוכל (תשעז) עמ' תפג
ז/ב אור לישרים (שולמן) עמ' מב {מ"מ - ר"ה לשכירות}
ז/ב אמר יוסף (אלקלעי) דף נו ע"ב
ז/ב אמר יוסף (אלקלעי) דף נט {לח"מ}
ז/ב אמרי בינה (אוירבך) - שחיטה סי' כד ד"ה ודע מה, תרו"מ סי' י ד"ה כתב {מל"מ}
ז/ב אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' רמא
ז/ב אפיקי מגינים ב"ב סי' יב
ז/ב ארחות חיים ח"ב סי' סג
ז/ב באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' נ
ז/ב באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' מד {מל"מ}
ז/ב בית דינו של שלמה חו"מ סי' יז
ז/ב בית ישחק
ז/ב ברור הלכה ב"מ קב ע"א ציון כ, קיז ע"א ציון ג {מל"מ}
ז/ב ברור הלכה נדרים ס ע"א ציון מ פסקה א
ז/ב ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' סה, פז {מל"מ}
ז/ב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' רצו {מל"מ}
ז/ב גדולי שמואל ב"מ דף ו ע"א, קב, ב"ב דף כו ע"ב, סא ע"א, עב ע"א, פא ע"א, קה ע"א {מל"מ}
ז/ב גוילין נצולין עמ' רעט {מל"מ}
ז/ב דברי חיים ח"ב חו"מ סי' לב {מל"מ}
ז/ב דעת כהן סי' קפה (בסופו)
ז/ב דרכי חושן ח"ג - קונ' כללי תפיסה עמ' נד-נה {מל"מ}
ז/ב הגיון יצחק דף סה ע"ב
ז/ב החזקה במשפט העברי עמ' 178, 190
ז/ב החינוך בראי החק וההלכה עמ' 630
ז/ב הפלאות נדרים (תשעג) עמ' עז, צ, רעו
ז/ב הרי בשמים (הורוביץ) ח"ה עמ' קמא {מל"מ}
ז/ב וטהרו הכהן עמ' קפ {מל"מ}
ז/ב זכר יהודה עמ' שיג
ז/ב חוקות הדיינים ח"ב עמ' שסג, שסט-שע
ז/ב חזקה רבה יו"ד הלכה עו {מל"מ}, חו"מ ח"ג עמ' 122 {מל"מ}, ח"ד עמ' 23, 54-53, 60, 335
ז/ב חי' רעק"א (מהד' חת"ס)
ז/ב חי' רעק"א (פרדס)
ז/ב חלק יעקב (אלבעלי) דף ה ע"ד {מ"מ}
ז/ב חק לישראל שומרים עמ' 693 {בית ישחק}, שכירות עמ' 251
ז/ב חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' רכט {לח"מ}, חו"מ ח"ג עמ' תטז {מל"מ}, תמ {מל"מ}, תנב {מל"מ}
ז/ב חקרי לב (שלוניקי) חו"מ ח"ב דף קמה ע"ד, קמז ע"א {מל"מ}
ז/ב יד הלוי (לוין) דף קד ע"א, קי ע"ד, קכה ע"ג {מל"מ}
ז/ב ישועות ישראל סי' ס סעיף ז
ז/ב כבוד יו"ט
ז/ב לב אריה (הורביץ) עמ' קכו {מל"מ}
ז/ב לב מבין כאן, דף קמו ע"א {מל"מ}
ז/ב לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' ח אות ז
ז/ב לחם רב (בוטון) סי' קעג
ז/ב לקוטי שעורים (שטיין) ב"מ סי' ט ס"ק ו {מל"מ}
ז/ב לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' קצא {מל"מ}
ז/ב מאור למלך ב"מ עמ' פז {מל"מ}
ז/ב מאור למלך נדרים עמ' נז {מל"מ}
ז/ב מאור למלך קדושין עמ' קיג {מל"מ}
ז/ב מגילת ספר לאוין דף קכט ע"ד
ז/ב מועדי ה' (נתנזון) סוכות עמ' קפ {מל"מ}
ז/ב מלאכת שלמה (קמחי), תשובות דף כד ע"ד {מל"מ}
ז/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' ק {מל"מ}
ז/ב מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קסו {מל"מ}
ז/ב מעיני המים
ז/ב מעשה אברהם דף ריג ע"ד {מ"מ בשם הרשב"א}
ז/ב מקנת חיים עמ' רעא
ז/ב משמר הלוי עמ' קכט
ז/ב משנה הלכות ח"ד סי' רמב
ז/ב משנת יעקב
ז/ב נזר התורה שנה ד גל' א עמ' ע {מל"מ - הבדל בין ספק בדין לספק במציאות}
ז/ב נתיבות מרדכי ב"מ פ"א עמ' שעב {מל"מ}
ז/ב נתן פריו גיטין עמ' עז {מל"מ}
ז/ב נתן פריו הל' נדה עמ' צט {מל"מ}
ז/ב נתן פריו סוגיות ח"א עמ' לו, עא {מל"מ}
ז/ב ס' התרומות עמ' שעד, תתתריג
ז/ב עזרת כהן עמ' שסב
ז/ב עטרת שלמה ח"א עמ' רלב
ז/ב עין יצחק תנינא ח"א עמ' מט {מל"מ}
ז/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רמח
ז/ב ערך שי חו"מ סי' רה סעיף ו {מל"מ}
ז/ב פסקי ב"ד הרבנות ירושלים - דיני ממונות ח"א עמ' קצז
ז/ב פרי אהרן (ברנשטיין) עמ' רנא, רנג
ז/ב פרי האדמה ח"ב
ז/ב פרי עץ חיים (אביגדור)
ז/ב צבי גאון יעקב סי' ד
ז/ב צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' ב אות ג
ז/ב צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' מט אות ב
ז/ב צפונות טז עמ' ק {מל"מ - במרחץ נקרא שמא}
ז/ב צרור הכסף (הראשון) עמ' סה
ז/ב קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' קמ {מל"מ - משום חזקה לא ישתנה הדין}
ז/ב קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' י {מל"מ}, ח"ב עמ' ז-ח {מל"מ}
ז/ב קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' יג, ח"ב עמ' ה-ו {מל"מ}
ז/ב קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' ו
ז/ב קונטרס הספקות כלל א ס' ב, כלל ה ס' ו {מל"מ}
ז/ב קונטרסי שעורים קדושין שעור א אות ג
ז/ב ר"י ששפורטש עמ' 61
ז/ב ראש ברזל עמ' קיג {מל"מ}
ז/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' רסב אות ב {מל"מ}
ז/ב שבילי דחזקה עמ' סז {מל"מ}
ז/ב שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' קסה
ז/ב שו"ת הרשב"א ח"ב סי' קל, רצד
ז/ב שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) דף ריז (=שו"ת מבי"ט ח"א סי' קג)
ז/ב שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' שע
ז/ב שו"ת מהרי"ק סי' קיח הערה 4 {מל"מ}
ז/ב שו"ת מהרש"ך ח"ד עמ' פו
ז/ב שו"ת ר"י אבן עזרא עמ' קמז
ז/ב שו"ת ר"י מילר עמ' ב-ג
ז/ב שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' קסז, קסט
ז/ב שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קמו סעיף כ {מל"מ}
ז/ב שלל דוד
ז/ב שם יוסף (אליקים)
ז/ב שני שבילין, שבילי דחזקה סי' יב עמ' ע {מל"מ}
ז/ב שעורי ר' אלחנן ב"מ עמ' פא {מל"מ}
ז/ב שער יהושע ח"א עמ' פט, ח"ב עמ' קכו
ז/ב שער משפט סי' כה ס"ק ז {מל"מ}, סי' ל ס"ק יא {מל"מ}, סי' שיב ס"ק ג {מ"מ}
ז/ב שערי טהר ח"ח דף תכו ע"א-ע"ב {מל"מ}
ז/ב שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' צה, קח, שעו, תמ {מל"מ}, כרך ב עמ' פה, פט, צא
ז/ב שערי תורה (תשעה) סוגיות ודרושים עמ' יז {מל"מ}
ז/ב שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' רצו {הגהת מל"מ}
ז/ב שפת הים (מיו) דף ס ע"א {מל"מ}
ז/ב תורה תמימה ויקרא פ' כה אות קנג
ז/ב תקפו של רפאל סי' ו, ח
ז/ב תשורת שי מהדו"ק סי' תקסג {מל"מ}
ז/ג אבני שהם (פרץ) דף נה ע"ד {לח"מ}
ז/ג אור הישר [אור הישר ב"ב דף ה]
ז/ג אנצי"ת ע' אין אדם פורע הע' 6
ז/ג ארחות חיים ח"ב סי' סג
ז/ג ארשות החיים עמ' שסט, שעה
ז/ג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ז/ג בכורי אליהו עמ' קח-קיב
ז/ג בנין דוד (טאוב) ח"ב עמ' ד
ז/ג ברור הלכה ב"מ קב ע"ב ציון ד, קג ע"א ציון ד פסקה ג
ז/ג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ו עמ' קטז, קכ, קכח
ז/ג דורש משפט עמ' קסה-קסו
ז/ג זכר יצחק (תשן) עמ' שכז
ז/ג חוקות הדיינים ח"ב עמ' שעג
ז/ג חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 244
ז/ג חי' ר' אריה לייב מאלין סי' צה ס"ק ו
ז/ג חכמת אליהו ח"א סי' עח אות טז בליקוט
ז/ג חק לישראל שכירות עמ' 263, 265 {מרכה"מ}, 266 {אבן האזל}
ז/ג יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' קצד
ז/ג כתר תורה (תשסז) עמ' רנא {אינו נאמן לומר שפרע}
ז/ג לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' סב אות ו
ז/ג לחקרי הלכות סי' לז, רצב
ז/ג מאור למלך ב"ב עמ' כט-לא
ז/ג מאור מרדכי ב"ב עמ' תנד {לח"מ}
ז/ג מחנה יהודה (אשכנזי) דף עג ע"ג {לח"מ}
ז/ג מטה אהרן ב"ב עמ' כו, כט
ז/ג מטה יוסף (צלר) ב"ב פ"א עמ' קלג
ז/ג מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף עב ע"ד {אהא"ז}
ז/ג מנחת מרדכי (קרטמן) ח"א עמ' קכד
ז/ג מעיל שמואל (פלורנטין) כאן, ודף צז ע"ד {לח"מ}
ז/ג מעיני המים
ז/ג משנת יעקב
ז/ג משנת יעקב משפטים עמ' קמד-קמו
ז/ג משנת ר' אהרן קדושין עמ' קסד
ז/ג משנת ר' אהרן שכנים עמ' נד
ז/ג נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' רלט
ז/ג נחמד למראה ח"ד דף מב ע"א
ז/ג ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' ח-ט, מט
ז/ג ס' התרומות עמ' שפה
ז/ג עיני דוד
ז/ג עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 540
ז/ג עקבי ברכה עמ' קיג
ז/ג פני משה (שלז')
ז/ג פסקי ב"ד הרבנות ירושלים - דיני ממונות ח"א עמ' קמא
ז/ג פרי האדמה ח"ב
ז/ג פרי חיים (הליר)
ז/ג צרור הכסף (הראשון) עמ' סה
ז/ג קובץ זכרון (קוסובסקי) עמ' קלב
ז/ג שו"ת הריב"ש עמ' תנה
ז/ג שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' מז
ז/ג שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' קכא
ז/ג שו"ת ר"י אבן עזרא עמ' קמה
ז/ג שם יוסף (אליקים)
ז/ג שעורי ר' שמואל ב"ב ח"א עמ' קעד
ז/ג שער יהודה דף קיז-קיח {לח"מ}
ז/ג תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' קסד
ז/ג תשובה שלמה חו"מ סי' יב {מ"מ}
ז/ד אוצמפה"ת ב"מ סא ע"א הע' 118 {בית ישחק}
ז/ד אור הישר [דברי ריבות סי' שכו, שכח]
ז/ד בית אברהם (ישראל) דף קסח ע"א
ז/ד בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' עג סעיף ה
ז/ד ברור הלכה ב"מ קג ע"א ציון ד
ז/ד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ו עמ' קטז
ז/ד דברי ריבות (תשעב) עמ' תקא, תקו
ז/ד זכר יצחק (תשן) עמ' שכז
ז/ד חק לישראל שכירות עמ' 81
ז/ד ס' התרומות עמ' שעד
ז/ד עקבי ברכה עמ' קיג
ז/ד שער יהושע ח"א עמ' קצז
ז/ה אוצמפה"ת ב"מ סז ע"א הע' 56 {אהא"ז}
ז/ה אשר לשלמה (אשכנזי)
ז/ה באר מים חיים (נוסינזון) ב"מ דף עז
ז/ה בית יעקב (טבשונסקי) סי' של סעיף ב
ז/ה בית מאיר (תשע) סי' פה ס"יג עמ' עז
ז/ה ברור הלכה ב"מ קט ע"ב ציון ה
ז/ה חדושים ובאורים (גרי') ב"מ ח"ב סי' ל לדף קט ע"ב
ז/ה מעיני המים
ז/ה ס' התרומות עמ' תתשא
ז/ה צרור הכסף (הראשון) עמ' סו
ז/ו אור שמח
ז/ו בית יעקב (טבשונסקי) סי' רנג סעיף א
ז/ו ברור הלכה ב"מ קג ע"א ציון ד פסקה ג, קי ע"א ציון ב, ג
ז/ו דיני חוזים במשה"ע עמ' 270
ז/ו חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 180
ז/ו לב מבין
ז/ו לבושי מרדכי חו"מ עמ' מד
ז/ו לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' תצג
ז/ו משנת יעקב
ז/ו נחל יצחק (תשעב) ח"ב עמ' יט
ז/ו ס' התרומות עמ' תתשב
ז/ו פד"ר חי"ח עמ' 309 {מ"מ}
ז/ו צרור הכסף (הראשון) עמ' סו
ז/ו שער יהושע ח"א עמ' צ, ח"ב עמ' ב, קמט
ז/ו שערי תורת התקנות ח"ג עמ' 76
ז/ו שרשי הים
ז/ז אגרות משה חו"מ ח"ב עמ' רעז
ז/ז אמונת עתיך גל' 108 עמ' 101 {מידת חסידות}
ז/ז בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' מג אות א, ד
ז/ז ברור הלכה ב"מ קא ע"ב ציון ל
ז/ז בתי כהונה (תצו) בית ועד סי' ח, דף עו ע"ד
ז/ז בתי כהונה (תשסה) עמ' קנה
ז/ז דברות משה קדושין סי' כב ענף א
ז/ז דברי משפט סי' שיט סעיף ג
ז/ז חק לישראל שומרים עמ' 41, 1287
ז/ז לב נתיבות נתיב י סעיף א ס"ק א
ז/ז מוריה שנה י גל' ט עמ' מז-מט
ז/ז משנת יעקב
ז/ז משפטי שכנים פ"ה שאלה ט
ז/ז סודו של המשפט העברי עמ' 712
ז/ז עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 540
ז/ז פרי חיים (הליר)
ז/ז צרור הכסף (הראשון) עמ' סו
ז/ז קול בן לוי (תשסג) עמ' קסד
ז/ז שו"ע הרב הל' שאלה ס' ח
ז/ז שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' רעג
ז/ז שער משפט סי' שטו ס"ק א
ז/ז תחומין חי"ט עמ' 52
ז/ח אבני החושן סי' שיח סעיף א
ז/ח אהל משה (הורוביץ) ח"א כתובות קג ע"א
ז/ח ברור הלכה כתובות קג ע"א ציון א
ז/ח חיים ומלך
ז/ח לחקרי הלכות סי' לח
ז/ח משפטים לישראל עמ' פג
ז/ח פעמוני זהב סי' שיח סעיף א
ז/ח פרי חיים (הליר)
ז/ח צרור הכסף (הראשון) עמ' סו
ז/ח שורת הדין ח"ב עמ' שכג


ח/852 הלכות שכירות פרק ח *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ח/רה"פ חזק יד
ח/רה"פ יד פשוטה
ח/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ח/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ח/רה"פ פי' ר"י קאפח
ח/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ח/רה"פ רמב"ם לעם
ח/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ח/א אמונת אליעזר דמאי עמ' שכח
ח/א בדבר מלך חי"ז עמ' שב {אחד השוכר בדמים ואחר השוכר בפירות, דין אחד להם, ואין ביניהם אלא השם בלבד, שזה נקרא שוכר וזה נקרא חוכר}
ח/א ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 172
ח/א חק לישראל שכירות עמ' 247
ח/א לחם חקי עמ' פו
ח/א מקור ישראל דף צז ע"ד {חוכר בפירות ושוכר במעות}
ח/א משנת יעקב
ח/א עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 555
ח/א פד"ר חט"ו עמ' 341
ח/א תחומין חי"ב עמ' 102
ח/ב אם הדרך
ח/ב אנצי"ת ע' אריס הע' 4, 5
ח/ב ברור הלכה ב"מ קג ע"ב ציון ז
ח/ב הר המלך ח"ו עמ' קט
ח/ב חדושים ובאורים (גרי') ב"מ ח"ב סי' ל לדף קג ע"ב
ח/ב משנת יעקב
ח/ב עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 540
ח/ב שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' פ
ח/ג אור הישר [אור הישר ירושלמי ב"מ פ"ט ה"ח]
ח/ג אור לי פסחים סי' טז ס"ק א
ח/ג בית יעקב (טבשונסקי) סי' שכה סעיף א
ח/ג ברור הלכה ב"מ קד ע"ב ציון ד {מרכה"מ}, קו ע"ב ציון ח פסקה ו {לח"מ}, קט ע"א ציון א
ח/ג דברי התורה סי' שכה אות א
ח/ג המאור הגדול (יעבץ) עמ' שכט
ח/ג הר המלך ח"ז עמ' רנז
ח/ג משנת יעקב
ח/ג עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 540
ח/ג פד"ר ח"ג עמ' 149
ח/ג צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' כט אות א
ח/ג שופריה דיעקב (מערך) דף לב
ח/ג שלל דוד
ח/ד אנצי"ת ע' אריס הע' 53-57
ח/ד בית יעקב (טבשונסקי) סי' שכא סעיף ב {לח"מ}
ח/ד ברור הלכה ב"מ קג ע"ב ציון י, קד ע"א ציון ה
ח/ד גליוני הגר"ש עמ' קו {מ"מ}
ח/ד דברי ריבות (תשעב) עמ' שלז
ח/ד הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קז
ח/ד הר המלך ח"ג עמ' סג, ח"ד עמ' סג, ח"ח עמ' שע
ח/ד חזון יחזקאל ב"מ פ"ט ה"ב
ח/ד חי' הגר"ח ב"מ עמ' רי
ח/ד חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' רמו {לח"מ}
ח/ד חק לישראל שכירות עמ' 312
ח/ד לב מבין
ח/ד מלאכת שלמה (חכים)
ח/ד מקורות לפסקי הרמב"ם
ח/ד עיני דוד
ח/ד עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 540
ח/ד פרי האדמה ח"ב
ח/ד צרור הכסף (הראשון) עמ' פ
ח/ד שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תקסח
ח/ד שו"ת הריב"ש עמ' תכ
ח/ד שופריה דיעקב (מערך) דף לב
ח/ד שלל דוד
ח/ד שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' ע
ח/ד שער משפט סי' רצא ס"ק ו {לח"מ}
ח/ד שערי חיים (שמולביץ) גיטין עמ' קטו
ח/ה אדמת יהודה
ח/ה אהל משה (הורוביץ) ח"א יבמות סה ע"א
ח/ה אור הישר [שו"ת הרדב"ז ללשונות הרמב"ם סי' רד, אברהם יגל הל' אסו"מ פ"ז ה"ד]
ח/ה אות היא לעולם ח"ב דף סה ע"ב, ע"ד {לב מבין}
ח/ה אם הדרך
ח/ה אמונת עתיך גל' 128 עמ' 158
ח/ה אנצי"ת ע' אריס הע' 54-53
ח/ה באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ח/ה באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קיח
ח/ה ברור הלכה ב"ק קטז ע"ב ציון ע {אם הדרך}, ב"מ קה ע"ב ציון ל, קו ע"א ציון א, ב, ו, קו ע"ב ציון א
ח/ה דבש תמר
ח/ה הר המלך ח"ז עמ' רנז
ח/ה הרמב"ם כמחנך עמ' 151
ח/ה חי' הגר"ח ב"מ עמ' רי
ח/ה חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' קלא
ח/ה חיי משה ב"מ קו ע"א {השמיט כל העולם בשדפון}
ח/ה חק לישראל שכירות עמ' 291
ח/ה טוב טעם ודעת מהדו"ב עמ' רעא
ח/ה לב מבין
ח/ה מעיני המים
ח/ה מפתח הבאורים [חי' רעק"א ב"מ לד]
ח/ה מקור ישראל דף עז ע"ד
ח/ה משפט הקנין ח"א עמ' קלה, ח"ב עמ' קמט
ח/ה נתיבות ירושלים על ירושלמי ב"מ פ"ט ה"ה בתחלתו
ח/ה סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ד עמ' תקכד {לח"מ}
ח/ה פותח יד
ח/ה פרי האדמה ח"ב וח"ג
ח/ה צרור הכסף (הראשון) עמ' פ-פא
ח/ה שהם וישפה ח"ב [שהם וישפה ח"א סי' רעט, שו"ת מהר"ם פדואה סי' לט-מ]
ח/ה שלל דוד
ח/ה שער יהודה
ח/ה שערי חיים (שמולביץ) גיטין עמ' קטו
ח/ו אנצי"ת ע' אריס הע' 6, 7, 48
ח/ו ברור הלכה ב"מ קג ע"ב ציון ב, ד
ח/ו המשפט העברי עמ' 755
ח/ו חק לישראל שכירות עמ' 147, 364, 372
ח/ו מלאכת שלמה (חכים)
ח/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/ז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ח/ז בית יעקב (טבשונסקי) סי' שכג סעיף א
ח/ז ברור הלכה ב"מ קו ע"ב ציון ד
ח/ז הר המלך ח"ד עמ' סד
ח/ז לחקרי הלכות ח"ב סי' שכה
ח/ז מקורות לפסקי הרמב"ם
ח/ז פרי חיים (הליר)
ח/ז צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שלז ע"א
ח/ז צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חו"מ עמ' 97
ח/ח אנצי"ת ע' אריס הע' 10, 11
ח/ח ברור הלכה ב"מ קה ע"א ציון ג, ציון ה פסקה ד
ח/ח ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 433 {מל"מ}
ח/ח הר המלך ח"ד עמ' סד, ח"ז עמ' רנח
ח/ח חק לישראל שכירות עמ' 147, 371
ח/ח לקוטי שעורים (שטיין) ב"מ סי' כא ס"ק ב
ח/ח לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' רנג
ח/ח מקורות לפסקי הרמב"ם
ח/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/ח עינות מים דף קא ע"ב
ח/ח עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 540
ח/ח צרור הכסף (הראשון) עמ' פ
ח/ט אור הישר [אור הישר ב"מ קו ע"ב]
ח/ט אנצי"ת ע' אריס הע' 14, 15
ח/ט באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ח/ט בית יעקב (טבשונסקי) סי' שכד סעיף א {מ"מ}
ח/ט ברור הלכה ב"מ קו ע"ב ציון ח
ח/ט האיר ממזרח פסחים סי' כז אות יא {מקבל שדה וזרעה חטים וכו' - הטעם דפסק כת"ק ודלא כרשב"ג}
ח/ט הר המלך ח"ז עמ' רנח
ח/ט חוקת עולם עמ' 147 {מ"מ- המקבל לזרוע חטים ורוצה לזרוע שעורים}
ח/ט חק לישראל שכירות עמ' 363, 368
ח/ט כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' קצט
ח/ט מוריה גל' קיא עמ' לא {מ"מ}
ח/ט משנת יעקב
ח/ט צרור הכסף (הראשון) עמ' פא
ח/ט שלל דוד
ח/י אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קע
ח/י אנצי"ת ע' אריס הע' 32, 35, 49, 108
ח/י בית יעקב (טבשונסקי) סי' שכז סעיף א, סי' שכז סעיף ב
ח/י ברור הלכה ב"מ קג ע"א ציון ס, קג ע"ב ציון ד {מ"מ}, קט ע"א ציון ד, י
ח/י גדולי שמואל ב"מ דף קט
ח/י דברות משה קדושין סי' יט ענף ד
ח/י הר המלך ח"ו עמ' קט
ח/י חדושים ובאורים (גרי') ב"מ ח"ב סי' ל לדף קט ע"א
ח/י חזון יחזקאל ב"מ פ"ט ה"א {ראב"ד}
ח/י חי' ר' חיים הלוי דף קו
ח/י מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/י צרור הכסף (הראשון) עמ' פא
ח/י קרית מלך
ח/י שלל דוד
ח/י שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' מז {מ"מ}
ח/יא דליית הכרם עמ' תתתלד [לסיאה - צ"ל לסאה]
ח/יא הר המלך ח"ד עמ' סד
ח/יא מקורות לפסקי הרמב"ם
ח/יא משנת יעקב משפטים עמ' לו
ח/יב אנצי"ת ע' אריס הע' 3, 28, 30, 31
ח/יב ברור הלכה ב"מ קה ע"א ציון ה
ח/יב המשפט העברי עמ' 1342
ח/יב חי' הריצ"ד [צ"ל ואני אטול]
ח/יב חלק יעקב (אלבעלי) דף פב ע"א
ח/יב יחי המלך פרק יד {אקום ואניר}
ח/יב משנת יעקב משפטים עמ' לו
ח/יג אוצמפה"ת ב"מ סו ע"ב הע' 101
ח/יג אוצמפה"ת ב"מ עג ע"ב הע' 125
ח/יג אוצרות הרמב"ם
ח/יג אור הישר [שו"ת הרשב"א ח"ד סי' קכה, אור הישר ב"מ קד ע"א]
ח/יג אנצי"ת ע' אסמכתא (ב) הע' 22, 23, 26, ע' אריס הע' 60, 61, 63, 68
ח/יג אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 109
ח/יג בגדי ישע (הלוי) יו"ד סי' יז אות ד {מ"מ}
ח/יג בדבר מלך חי"ז עמ' קכא {המקבל שדה מחבירו ואחר שזכה בה הובירה שמין אותה כמה היא ראויה לעשות ונותן לו חלקו שהיה מגיע לו שכך כותב לבעל הקרקע אם אוביר ולא אעביד אשלם במיטבא}
ח/יג בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' צה סעיף ג {מ"מ}
ח/יג ברור הלכה ב"מ קד ע"א ציון ז, קד ע"ב ציון ג
ח/יג ברכת אברהם (ארלנגר) ב"מ סו ע"ב עמ' שכה
ח/יג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ד עמ' קפט-קצ
ח/יג דיני חוזים במשה"ע עמ' 349
ח/יג דיני עבודה במשה"ע עמ' 141
ח/יג המשפט העברי עמ' 1135, 1343-1342
ח/יג הרי בשמים (הורוביץ) ח"ב סי' רמח
ח/יג זעקת דלות עמ' 6
ח/יג חי' הגר"ח ב"מ עמ' ריד-רטו
ח/יג חיים ומלך
ח/יג חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 297
ח/יג מלאכת שלמה (חכים)
ח/יג מקור ישראל דף עד ע"ב
ח/יג מקור ישראל דף עז ע"ד {מ"מ}
ח/יג מקור ישראל סי' מ דף עד ע"ב
ח/יג מקורות לפסקי הרמב"ם
ח/יג משנת יעקב הפלאה עמ' שלו
ח/יג משנת יעקב כאן
ח/יג עטרת חכמים חו"מ סי' יט קושיא ג דף לד ע"ד
ח/יג פסקי ב"ד הרבנות ירושלים - דיני ממונות ח"א עמ' סד, צא
ח/יג פרי האדמה ח"ג
ח/יג צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שכא ע"ד, שכב ע"א
ח/יג צרור הכסף (הראשון) עמ' פ
ח/יג קרית מלך
ח/יג ראה חיים ח"ב דף עא ע"ד (עמ' רנ)
ח/יג ראשי בשמים (גוריון) חו"מ סי' ק אות טו
ח/יג שו"ת הריב"ש עמ' קצט
ח/יג שו"ת מהר"ם די בוטון סי' ל
ח/יג שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' רסב, רצו
ח/יג שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' קנו
ח/יג שואל ומשיב מהדו"ג ח"ג סי' קל דף ס ע"ד
ח/יג שלל דוד
ח/יג שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' עד
ח/יג שערי צדק (ערוסי) גל' א עמ' 165
ח/יג שערי צדק ח"ג עמ' 244
ח/יד אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' פג
ח/יד אנצי"ת ע' אריס הע' 69, 71, 74, 76
ח/יד ברור הלכה ב"מ קד ע"ב ציון ד
ח/יד חק לישראל שליחות עמ' 594
ח/יד לחקרי הלכות ח"ב סי' שכח
ח/יד מגדי חיים ב"מ קד ע"ב סי' קצח {תרעומת}
ח/יד סיני כרך צט (תשמו) עמ' קנח
ח/יד פרי חיים (הליר)


ט/853 הלכות שכירות פרק ט *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ט/רה"פ חזק יד
ט/רה"פ יד פשוטה
ט/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ט/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ט/רה"פ פי' ר"י קאפח
ט/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ט/רה"פ רמב"ם לעם
ט/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ט/א אור הישר [אור הישר ב"מ פג ע"א ודף פו ע"ב]
ט/א אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 121
ט/א ארחות חיים ח"ב סי' סג
ט/א אשר למלך
ט/א ברור הלכה ב"מ פג ע"א ציון ז ואחרי ציון ז
ט/א דברות אליהו ח"ד עמ' קצו
ט/א דברות אליהו ח"ה עמ' קס
ט/א דיני עבודה במשה"ע עמ' 414
ט/א הגהות רימ"א {מ"מ}
ט/א הוספות להגהות מיימוניות (השמטות)
ט/א חיים ומלך
ט/א חכם צבי (תשעה) ח"א סי' סא ד"ה ומה {הגהמ"י}
ט/א כתר אפרים עמ' רסה
ט/א מבוא למשנה תורה עמ' 181
ט/א מזבח חדש דף נב ע"ד
ט/א משנה הלכות מהדו"ת ח"ד עמ' שנו
ט/א משנת יהודה הל' שבת עמ' רטו {השמיט שבע"ש מקדימים}
ט/א משנת יהודה ח"א פ"ל ה"ו
ט/א נחלת בנימין עמ' קא
ט/א נחלת יצחק קידושין - קו"א לסי' ט {או"ש}
ט/א עטרת ישראל עמ' קפ {מנהג}
ט/א פד"ר ח"א עמ' 331, ח"ד עמ' 303
ט/א ציץ אליעזר ח"ב סי' כג אות ב {מל"מ}
ט/א צרור הכסף (הראשון) עמ' סא
ט/א שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' טז
ט/א שלל דוד {מל"מ}
ט/א שעלי דעת גל' ג עמ' 100 {מ"מ}
ט/א תורת חיים (תשסג) ח"ב עמ' קסג
ט/ב אוצמפה"ת ב"מ עו ע"א הע' 88-93, 95, 105
ט/ב אור הישר [אור הישר ב"מ פז ע"א ודף קג ע"ב]
ט/ב ארחות חיים ח"ב סי' סג
ט/ב ברור הלכה ב"מ פז ע"א ציון ג
ט/ב דברות משה הבבות עמ' רצ
ט/ב דברי ריבות (תשעב) עמ' תקעז
ט/ב דיני עבודה במשה"ע עמ' 271, 273
ט/ב דרכי שלום (מרגונטו) דף סב ע"ד
ט/ב חזון יחזקאל ב"מ פ"ו ה"ה, פ"י ה"ג
ט/ב חק לישראל שכירות עמ' 249 {מ"מ}
ט/ב חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ג עמ' שפג {מ"מ}
ט/ב יד המלך (פלומבו)
ט/ב מלאכת שלמה (חכים)
ט/ב מנחת צבי (שפיץ) ח"ב דף קיב
ט/ב פסקי ב"ד הרבנות ירושלים - דיני ממונות ח"א עמ' ק, קסד
ט/ב צפנת פענח דברים עמ' ז
ט/ב צרור הכסף (הראשון) עמ' ס
ט/ב שושנת יעקב (הורוויץ) סי' שלא סעיף ב
ט/ב תורת חיים וחסד עמ' קכב
ט/ג אבני החושן סי' שלב סעיף א
ט/ג אוצמפה"ת ב"מ עו ע"א הע' 14, 51-54, 85-90
ט/ג אוצמפה"ת ב"מ עו ע"ב הע' 9
ט/ג אור הישר [אור הישר ב"מ עו ע"א]
ט/ג אורי חיים ח"ב עמ' שפא
ט/ג בית אהרן וישראל גל' קכט עמ' נו
ט/ג בית יעקב (טבשונסקי) סי' שלא סעיף ג {לח"מ}, סי' שלב סעיף א
ט/ג ברור הלכה גיטין סב ע"ב ציון ז, ב"מ עו ע"א ציון ג, ה, ט, כ, פז ע"א ציון ג {לח"מ}
ט/ג דברות אליהו ח"ה עמ' קס
ט/ג דברות משה הבבות עמ' רפה
ט/ג דיני עבודה במשה"ע עמ' 276, 288
ט/ג דרכי חושן ח"א עמ' שיח {לח"מ}
ט/ג הליכות ישראל (גרוסמן) סימן יד עמ' כ
ט/ג המעלות לשלמה עמ' שיג
ט/ג מאור מרדכי ב"מ עמ' קמ
ט/ג מעיל שמואל (פלורנטין)
ט/ג משב יעקב ח"א
ט/ג משפטי אמת עמ' תיג-תיד
ט/ג נתן פריו ב"מ עמ' שפז
ט/ג ס' התרומות עמ' קיד
ט/ג סוגיות במשפט ובהיסטוריה עמ' 159 {רק תרעומת}
ט/ג ערך שי חו"מ סי' שלא סעיף ב {לח"מ}
ט/ג פנס שלמה
ט/ג ציץ אליעזר ח"ב סי' כג אות ג
ט/ג צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף רלו ע"ג {הגהמ"י}
ט/ג צרור הכסף (הראשון) עמ' ס
ט/ג שלל דוד {לח"מ}
ט/ג שפת החושן עמ' קצ
ט/ד אבן שתיה (דון יחיא) סי' פב {הגהמ"י אות ה}
ט/ד אבני החושן סי' שלג סעיף ח
ט/ד אבני קודש (סוגיות) ח"ב עמ' רלט
ט/ד אגרות משה חו"מ ח"א סי' פא ענף א {הגהמ"י אות ה}
ט/ד אולם המשפט סי' שלג סעיף ד {ראב"ד}
ט/ד אוצמפה"ת ב"מ עה ע"ב הע' 3 {מ"מ}, 10 {פנס שלמה}, 19 {מ"מ}, 42 {ראב"ד}
ט/ד אוצמפה"ת ב"מ עו ע"א הע' 3 {מ"מ}
ט/ד אוצמפה"ת ב"מ עו ע"ב הע' 27-32, 61-63, 67
ט/ד אוצמפה"ת ב"מ עז ע"א הע' 51, 78, 171
ט/ד אוצמפה"ת ב"מ עח ע"א ח"א הע' 22-23, 27, 33
ט/ד אוצרות הרמב"ם
ט/ד אור הישר [דברי ריבות סי' שצח]
ט/ד אור שמח
ט/ד אורח משפט עמ' רלב ע"א
ט/ד אוריתא גל' יז עמ' רעד-רעז, רפא-רפג
ט/ד אמונת עתיך גל' 121 עמ' 107 {הגהמ"י}
ט/ד אמונת עתיך גל' 122 עמ' 101
ט/ד אנצי"ת ע' גרמא הע' 280, ע' דבר האבד הע' 346, 347, 350-353, 355, 356, 373
ט/ד אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 116
ט/ד ארחות חיים ח"ב סי' סג
ט/ד אשר למלך
ט/ד בד קודש (דאנון)
ט/ד בני דוד
ט/ד בני משה (מאג'אר) דף סה ע"ב
ט/ד ברור הלכה ב"מ עה ע"ב ציון כ, עו ע"ב ציון ד, ו, י, כ, עז ע"א לפני ציון ס, וציון ס, עח ע"א ציון ג
ט/ד גדולי שמואל ב"מ דף עה ע"ב, פ ע"ב {או"ש}
ט/ד גור אריה שמות פ' כא הע' 169
ט/ד דברות משה קדושין סי' כג הערה מט
ט/ד דברי ירמיהו קידושין עמ' סו-סז {מל"מ}
ט/ד דובב שפתי ישנים עמ' 97
ט/ד דיני עבודה במשה"ע עמ' 64, 67, 73, 93, 95, 100, 106, 590, 591, 638, 663, 694, 696, 700, 709, 712, 715, 717, 718, 728, 730
ט/ד דליית הכרם עמ' תתתלד {מ"מ} [צ"ל וכן אם נשכרים]
ט/ד דרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1685
ט/ד הגהות חבר בן חיים
ט/ד הגהות רימ"א
ט/ד ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 256-254, 250, 249, 247
ט/ד ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 257, 241 {ראב"ד}
ט/ד ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 260, 249 {מ"מ}
ט/ד ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 283 {פועל וקבלן אחד הם לענין חזרה}
ט/ד החינוך בראי החק וההלכה עמ' 424, 524 {הגהמ"י}, 553
ט/ד היכל מלך דף סב ע"ג
ט/ד הר המלך ח"ד עמ' סד, ח"ה עמ' שצב
ט/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תעה
ט/ד ויקח אברהם [בגדי יו"ט (קריספין) בסוה"ס דף י ע"ד]
ט/ד ויקרא אברהם חו"מ סי' מט (צא ע"ד) {מל"מ}
ט/ד ושב הכהן (תשמח) עמ' נה
ט/ד חוות יאיר (תשנז) עמ' שא
ט/ד חוקות הדיינים ח"ב עמ' שמו
ט/ד חוקי חיים (גאגין) דף נ
ט/ד חוקת עולם עמ' 421-422{פועל יכול לחזור בו}
ט/ד חזו"א ב"ק סי' כג ס"ק ב, כא, כד, ל
ט/ד חזו"א על הרמב"ם
ט/ד חי' הריצ"ד
ט/ד חי' רעק"א (פרדס)
ט/ד חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 28 {מ"מ}
ט/ד חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 359
ט/ד חק לישראל שומרים עמ' 630 {מ"מ}
ט/ד חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ב עמ' רמג, ח"ג עמ' שנה-שנו, שסג, שעד {מ"מ}, שפב
ט/ד חקרי לב (שלוניקי) חו"מ ח"ב קיט, קכא ע"ד {השמיט בחזר בעה"ב}, דף קכח ע"א {וכיצד דין הפו'}
ט/ד חרות הפרט בגביית חוב עמ' 84
ט/ד כבוד האדם עמ' 84
ט/ד כבוד יו"ט
ט/ד כבוד מלכים (מרגליות) {מל"מ}
ט/ד לב מבין
ט/ד לבושי מרדכי חו"מ עמ' מו
ט/ד להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' קנא ע"ב
ט/ד לחקרי הלכות ח"א עמ' ט-י, עב, סי' ד
ט/ד לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 145
ט/ד לקוטי שיחות חל"ב עמ' 166 {ולא עבדים לעבדים}
ט/ד מוריה גל' קז עמ' כו {מל"מ}
ט/ד מחקרי ארץ ח"ה חו"מ סי' ח
ט/ד מחקרי ארץ ח"ז חו"מ סי' ט
ט/ד מחקרי ארץ חו"מ סי' ד
ט/ד מחקרי משפט ח"ב עמ' 63 {מ"מ}
ט/ד מלאכת שלמה (חכים)
ט/ד מסוא משה עמ' קלא
ט/ד מעיל שמואל (פלורנטין)
ט/ד מעמד האשה עמ' 401
ט/ד מפענח צפונות עמ' 94
ט/ד מקום דוד [שו"ת מהריט"ץ סי' קנז] {פועל שחזר בו}
ט/ד משנת יעקב
ט/ד משנת יעקב נשים ח"א עמ' רנא
ט/ד מתנת חיים - מועדים עמ' רטו
ט/ד נר למאור (רבינוביץ) דף לא ע"ב {מל"מ}
ט/ד נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' תריא, תריג {מ"מ}
ט/ד נתיבות שלום (למפרט) כאן, ועמ' קז {מל"מ}
ט/ד נתן פריו ב"מ עמ' רפד, שפז
ט/ד ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' רנ
ט/ד סיני סט (תשלא) עמ' לג-לד
ט/ד עובד וקבלן עמ' 38 {או"ש}, 47
ט/ד עומק הפשט ח"א עמ' שמז
ט/ד עיני דוד
ט/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רמח
ט/ד ערך שי חו"מ סי' שלג סעיף א {מל"מ}
ט/ד פד"ר ח"ב עמ' 331, ח"ו עמ' 184
ט/ד פני משה (שלז')
ט/ד פנס שלמה עמ' רכט-רלא
ט/ד פסקי ב"ד הרבנות ירושלים - דיני ממונות ח"א עמ' נז, קס
ט/ד פסקי ב"ד קרית ארבע עמ' 196
ט/ד פרי האדמה ח"ב
ט/ד צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף רלח ע"ב
ט/ד צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' כט אות ו, חו"מ סי' עז אות ד ואילך, סי' עט
ט/ד צרור הכסף (הראשון) עמ' סא
ט/ד קול בן לוי (תשסג) עמ' רסא
ט/ד קרית מלך
ט/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תלד, תלט, תמז, תנב, תנו, תרנא
ט/ד שו"ע הרב הל' שאלה ס' כא
ט/ד שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' פז, קפד, ח"ג עמ' עו
ט/ד שו"ת מהר"ם די בוטון סי' סג
ט/ד שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תסג
ט/ד שו"ת ר"י מסלוצק סי' ב עמ' יב
ט/ד שו"ת רשב"ש עמ' קמג
ט/ד שושנת יעקב (הורוויץ) סי' שלג סעיף א {מ"מ}, סי' שלד סעיף א
ט/ד שלחן המלך
ט/ד שלל דוד
ט/ד שמרו משפט ח"ב עמ' רצא
ט/ד שנתון המשפט העברי חי"א עמ' 4
ט/ד שער יהושע ח"א עמ' יב
ט/ד שפתי דעת ח"ג עמ' שלג, שלה
ט/ד תורת המועדים (תשכד) עמ' 337
ט/ד תורת המועדים (תשנו) עמ' 362
ט/ד תורת ירוחם ח"ג דף כו ע"א
ט/ד תחומין ח"ח עמ' 207, 211
ט/ד תחומין חכ"א עמ' 260, חכ"ב עמ' 13
ט/ה דברי משפט סי' שלה אות א {לח"מ}
ט/ה וישב אברהם דף כו ע"ג {מל"מ}
ט/ה חקר יצחק עמ' קיג
ט/ה כתב אמת ח"ב עמ' קצו {חוזר בחצי היום}
ט/ה לב מרפא דף פג ע"א
ט/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/ה סוגיות במשפט ובהיסטוריה עמ' 158 {הריני לפניך}
ט/ה צרור הכסף (הראשון) עמ' סג
ט/ו אבני החושן סי' שלד סעיף ג {מ"מ}
ט/ו אוצמפה"ת ב"מ עז ע"א הע' 2-8, 55, 58, 60, 75-80
ט/ו אור שמח
ט/ו אוריתא גל' יז עמ' רפ-רפג
ט/ו אנצי"ת ע' אריס הע' 37, 47
ט/ו ארחות חיים ח"ב סי' סג
ט/ו בן פדהצור דף פא ע"ב {לח"מ}
ט/ו ברור הלכה ב"מ עו ע"ב ציון כ
ט/ו דברות משה הבבות עמ' רצח, שט
ט/ו דיני עבודה במשה"ע עמ' 37, 39, 261, 728, 753, 785
ט/ו הגהות חבר בן חיים
ט/ו המעלות לשלמה עמ' שטו
ט/ו זהב התרומה ביכורים עמ' יא
ט/ו יד המלך (פלומבו)
ט/ו יורו משפטיך ליעקב סי' מה
ט/ו לחקרי הלכות סי' מט
ט/ו מלאכת שלמה (חכים)
ט/ו מעיני המים
ט/ו מעשה בצלאל סי' שלו
ט/ו משה ידבר (תשעו) עמ' שכה
ט/ו משרת משה (עטייה)
ט/ו פועלים ואומנים עמ' 38
ט/ו פעמוני זהב סי' שלד סעיף ב
ט/ו פרי האדמה ח"ג
ט/ו פרי חיים (הליר)
ט/ו צרור הכסף (הראשון) עמ' סב
ט/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תמא, תמג, תמז-תמח
ט/ו שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' מה-מו
ט/ו שושנת יעקב (הורוויץ) סי' שלד סעיף ב {לח"מ}
ט/ו שלל דוד
ט/ו שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' של
ט/ו תולדות יעקב (וורשנא) דף כו ע"ד
ט/ו תפארת בחורים פאה עמ' שסד {אריס כשותף בקרקע}
ט/ז אוצמפה"ת ב"מ עז ע"א הע' 5, 50
ט/ז אוריתא גל' יז עמ' רפג-רפד
ט/ז ארחות חיים ח"ב סי' סג
ט/ז דיני עבודה במשה"ע עמ' 196, 555, 609
ט/ז הר המלך ח"ד עמ' סד
ט/ז התורה והמדינה ח"ט עמ' קפא
ט/ז ויחי ויתן דף נ ע"ב
ט/ז לב מבין
ט/ז לחקרי הלכות סי' מט
ט/ז מהלכי משפט ח"א מהלך כב אות ב
ט/ז מהלכי משפט ח"ג עמ' 167, 386
ט/ז מוסר המקרא והתלמוד עמ' קכה
ט/ז עומק הפשט ח"א עמ' שמח
ט/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' ר
ט/ז פועלים ואומנים עמ' 106
ט/ז פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' מ
ט/ז קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' לו
ט/ז שעורי ר"א ליכטנשטין ב"ב פ"ג עמ' 238
ט/ח אהלי יהודה (אמדו)
ט/ח אולם המשפט סי' רסד סעיף א {לח"מ}
ט/ח אוצמפה"ת ב"מ עז ע"א הע' 83-87, 89
ט/ח ארחות חיים ח"ב סי' סג
ט/ח אשר למלך
ט/ח בית יעקב (טבשונסקי) סי' שלה סעיף ב {לח"מ}
ט/ח ברכת שמחה (היין) בבא קמא קטז ע"א (עמ' תצא) {לח"מ}
ט/ח דברי יחזקיהו ח"א עמ' צו {לח"מ}, צז {ראב"ד}
ט/ח דברי משפט סי' שלה סעיף א {לח"מ}
ט/ח דגל מחנה אפרים (לניאדו) חו"מ סי' ל סעיף סו עמ' תמו {הגהמ"י אות ל}
ט/ח דיני חוזים במשה"ע עמ' 26
ט/ח המאיר לארץ [חי' מחנ"א] {לח"מ}
ט/ח המעשה והמדרש עמ' ע-עא, עד {שכרו להביא כרוב לחולה}
ט/ח חי' עזיאל
ט/ח חסדי דוד ח"ד עמ' רפ
ט/ח חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 323 {הגהמ"י אות ל}
ט/ח יד איתן
ט/ח יד ישראל ח"ב
ט/ח יורו משפטיך ליעקב סי' מה
ט/ח יקב אפרים עמ' לט-מב
ט/ח לב מבין
ט/ח לב שמח דף צה ע"ד {מ"מ}
ט/ח לדוד עד עולם עמ' 117
ט/ח לקוטי שיחות חי"ז עמ' 388 הערה 15
ט/ח מגדל צופים ח"ה סי' סד
ט/ח מחזה אברהם (בוטון) דף מא ע"ג, מב, מג ע"א {פרי האדמה}
ט/ח מעיני המים
ט/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/ח נחפה בכסף (נבון) ח"א דף קלו ע"ב {ראב"ד}, קמו ע"ד {לח"מ}
ט/ח נתן פריו ב"מ עמ' שפח
ט/ח פד"ר חי"ד עמ' 112
ט/ח פרי האדמה ח"ב
ט/ח צרור הכסף (הראשון) עמ' סב
ט/ח שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' פח, ח"ג עמ' עו {הגהמ"י אות ל}
ט/ח שלל דוד
ט/ט ברור הלכה ב"מ קיח ע"א אחרי ציון ה
ט/ט מוסר המקרא והתלמוד עמ' קכה
ט/ט משנה הלכות ח"ד סי' ס
ט/ט משנת יעקב
ט/ט צרור הכסף (הראשון) עמ' סב
ט/י בית יעקב (טבשונסקי) סי' שלו סעיף ב
ט/י ברור הלכה ב"מ קיח ע"א ציון ב, ג
ט/י דיני עבודה במשה"ע עמ' 4, 372
ט/י זכור לדוד עמ' סח {הגהמ"י}
ט/י חק לישראל שומרים עמ' 1291 {שרשי הים}, שכירות עמ' 272 {רמב"ם}, 273 {מ"מ}
ט/י מוסר המקרא והתלמוד עמ' קכה
ט/י מחקרי משפט ח"ב עמ' 28 {הגהמ"י}
ט/י נתן פריו ב"מ עמ' תסא
ט/י ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' רס {מ"מ}
ט/י פרי האדמה ח"ב וח"ג
ט/י פרי עץ חיים (קרויס) עמ' יז
ט/י צרור הכסף (הראשון) עמ' סב
ט/י שושנת יעקב (הורוויץ) סי' שלו סעיף א {הגהמ"י}, סעיף ב
ט/י שערי צדק ח"ג עמ' 423 {מ"מ}
ט/י שרשי הים
ט/יא אור הגנוז (אופק) קדושין ח"א עמ' ו
ט/יא אור שמח
ט/יא ארחות חיים ח"ב סי' סג
ט/יא אשר למלך
ט/יא ברור הלכה ב"מ יב ע"ב ציון ב
ט/יא גדולי שמואל כתובות דף מג, סה, קידושין דף יד ע"ב, ב"מ דף טז ע"א, ב"ב דף פ ע"א {או"ש}
ט/יא דיני עבודה במשה"ע עמ' 207, 209
ט/יא ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 272 {אור שמח}
ט/יא ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' רמג
ט/יא חוף ימים ח"א סי' סה אות ב
ט/יא חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"מ יב ע"ב]
ט/יא חק לישראל שליחות עמ' 57 {אור שמח}, 62
ט/יא מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' תקעד
ט/יא מנחת הבוקר ב"מ יב ע"ב (דף כו ע"א בדפי הספר)
ט/יא מנחת הבוקר ב"מ יב ע"ב ד"ה אך דהרמב"ם
ט/יא מעיני החכמה ח"א אות שלא, שעא-שעב
ט/יא משנת יעקב
ט/יא נתיבות מרדכי ב"מ פ"א עמ' רטז, רכ {או"ש}
ט/יא נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' רסג {או"ש}
ט/יא נתן פריו ב"מ עמ' שפו
ט/יא עובד וקבלן עמ' 37
ט/יא צרור הכסף (הראשון) עמ' סג
ט/יא קרית מלך
ט/יא תשובה שלמה חו"מ סי' יא דף עז ע"א


י/854 הלכות שכירות פרק י *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


י/רה"פ אבן האזל
י/רה"פ אם הדרך
י/רה"פ הגהות חבר בן חיים
י/רה"פ חזק יד
י/רה"פ יד פשוטה
י/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
י/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
י/רה"פ מרכבת המשנה מהדו"ב
י/רה"פ פי' ר"י קאפח
י/רה"פ פי' ר"ש צדוק
י/רה"פ רמב"ם לעם
י/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
י/א אהל חייא עמ' שיא
י/א אוהב מישרים עמ' שעד {או"ש}
י/א אוצמפה"ת ב"מ כט ע"א הע' 2 {או"ש}, 18 {מל"מ, אהא"ז}, 19 {או"ש}, לא ע"ב הע' 1 {מל"מ}
י/א אוצמפה"ת ב"מ פב ע"א הע' 1 {מ"מ}, 2 {לח"מ}, 4 {אהא"ז}, 10 {ראב"ד}, 12, 46 {מל"מ}, 78 {לח"מ}, 89 {או"ש}
י/א אור הישר [אור שמח הל' מלוה פ"ג ה"א, מפרשים הל' מלוה פי"ג ה"ד, דברי ריבות סי' שמג, אורים ותומים - תומים סי' עב ס"ק ז וס"ק יא וקצוה"ח שם]
י/א אור יצחק (הלר) עמ' שצו {או"ש}
י/א אור שמח
י/א אחי וראש חו"מ סי' יא דף סח ע"ב {אפילו משכנו בשעת הלוואתו}, ע ע"ד {פטור מאונס}, עא ע"א-ע"ב {מל"מ - משכנו מעצמו}
י/א אמרי בינה (אוירבך) - יו"ט סי' כא-ב [הערה יג] ד"ה אולם, הלואה סי' עא ד"ה מדברי {מ"מ}, סוגיות סי' טז [ג] ד"ה דעת
י/א אמרי הצבי (בער) סוגיות דף סז ע"ב {בע"ח קונה משכון}, עד ע"ג {מל"מ}
י/א אמרי משפט ח"א עמ' שנב {מל"מ}
י/א אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' ל
י/א אמת ליעקב נשים עמ' רפט {מל"מ - על מהרש"ך}
י/א אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 109
י/א אפיקי מגינים ב"מ סי' כז
י/א ארחות חיים ח"ב סי' סה אות ד
י/א ארץ הצבי (שכטר) עמ' כז {או"ש}, רה {מל"מ}
י/א באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
י/א באר המלך הל' גזילה פי"ג ה"י (לח ע"ב) {מל"מ}
י/א בגדי יו"ט (קריספין) ח"ב דף לד
י/א בית אברהם (ישראל, תקמו) דף קסב ע"ג {מל"מ}
י/א בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' סז סעיף יג
י/א בית אהרן וישראל גל' מא עמ' ט-י, יב-יג {מל"מ בשם מהריט"ץ}, גל' נג עמ' קז {פרוטה דר"י}, גל' נד עמ' קכז {מלוה צריך משכון}
י/א בית אהרן וישראל גל' צו עמ' כח {מל"מ}
י/א בית אהרן וישראל גל' קכט עמ' עד {מל"מ בשם מהרש"ך}
י/א בית ישחק
י/א ביתאל ח"ב דף לב ע"ב
י/א בני יהודה דף מה ע"ב
י/א בני יוסף (קאריו) דף ג ע"ב
י/א בעקבי הצאן עמ' פו {מל"מ}
י/א ברור הלכה ב"מ פא ע"ב ציון ז, קיד ע"ב ציון ד {מל"מ}
י/א ברכת אברהם (תשנד) חי' ש"ס עמ' קל
י/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ה עמ' לז, קנט
י/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' של
י/א גדולי שמואל ב"ק דף ד ע"ב, ב"מ דף כט, פ ע"ב, פא, קד ע"ב {מל"מ}
י/א גדולי שמואל נדרים דף לג ע"ב {או"ש}
י/א גושפנקא דמלכא
י/א דברות משה ב"ק ח"ב סי' נח ענף ה, סי' ע ענף ד
י/א דברי חיים (אוירבך) הלואה סי' מא ד"ה במל"מ, סי' מג ד"ה ובדברי {מ"מ ולח"מ}
י/א דברי ריבות (תשעב) עמ' תקכז
י/א דורש משפט עמ' תלח {ראב"ד}
י/א דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' רנד
י/א הגהות רימ"א {מל"מ}
י/א הגות והלכה עמ' 202, 207
י/א היכל התורה (פינצוק) חוב' ב עמ' טו
י/א הרמב"ם - שמרנות עמ' 218
י/א ויקח אברהם [אחי וראש, דרשות דף מד ע"ב]
י/א זכרון חי עמ' קיד {או"ש}
י/א זכרון ליהודה סי' א אות טו {או"ש}, סי' ב אות ג {או"ש}, כב {מל"מ}, כז {או"ש}, סי' ה אות ו {או"ש}, טו {מל"מ}, יז {מל"מ}, סי' ז אות טז {מל"מ}, סי' ח אות ח
י/א זרע אמת ח"ב יו"ד סי' עז (עט ע"ג-ע"ד)
י/א חומת אש סי' יג {מ"מ - חיוב אונס}
י/א חוקות הדיינים ח"ב עמ' מב-מג {ש"ש}, שכב
י/א חוקת עולם עמ' 401
י/א חזקה רבה אהע"ז ח"ד עמ' 29 {מל"מ}
י/א חי' בעל שרידי אש עמ' רעב {מל"מ}
י/א חי' הגר"ח ב"מ עמ' קכה
י/א חי' הגר"ח החדש עמ' תלו
י/א חי' הריצ"ד
י/א חי' חתם סופר
י/א חי' כתב סופר נזיקין עמ' קא-קד, קח-קט
י/א חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' קיח, רסד, מכות עמ' רכג, שבועות עמ' קנח {מ"מ}, קפח
י/א חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' קנח, קס
י/א חי' ר"י נחמיה סי' קלט אות ב
י/א חק לישראל השבת אבדה עמ' 34 {מל"מ}
י/א חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 307, 309 {מל"מ}
י/א חק לישראל שומרים עמ' 97 {לב מבין}, 102 {מל"מ}, 105 {לב מבין}, 149 {מלאכת שלמה}, 239 {מל"מ}, 499 {או"ש}, 740 {מלאכת שלמה}, 756 {או"ש}, 765, 766, 767 {לח"מ}, 768 {הגהמ"י}, 770 {מלאכת שלמה}, 772, 773 {ראב"ד}, 774 {לב מבין}, 782-778 {לב מבין}, 786-785 {או"ש}, 828 {לב מבין}, 984 {מל"מ}, 1288 {גושפנקא דמלכא}, 1294 {גושפנקא דמלכא}, 1323 {בית ישחק}
י/א ידיו של משה
י/א ים התלמוד (עדיל) עמ' תרפב, תרפו
י/א ימי שלמה
י/א יסודות בדיני פקדון עמ' 183
י/א ישועות ישראל סי' עב סעיף ד {ראב"ד}, סעיף ח {מ"מ}
י/א כבוד יו"ט
י/א כתב סופר או"ח סי' קיט ד"ה והנה הרמב"ם
י/א כתב סופר חו"מ סי' י-ג אות ג, ח-ט
י/א לב מבין
י/א לב מבין דף סב ע"א {מל"מ}
י/א מאור למלך קדושין עמ' קג {מל"מ}
י/א מאור מרדכי ב"מ עמ' לז {מל"מ - לא ש"ש גמור}
י/א מבוא למשנה תורה עמ' 8
י/א מחנה יהודה (אשכנזי) דף סז ע"א-ע"ג {מ"מ}
י/א מחקרי משפט ח"א עמ' 205, 206, 213
י/א מטה אהרן שבועות עמ' רפט, רצו
י/א מכתם לדוד (חסן)
י/א מלאכת שלמה (חכים) כאן, ודף נט ע"ד {מל"מ}
י/א מנחת חינוך ח"א עמ' רצג {מל"מ}, ח"ג עמ' שצה
י/א מנחת נתנאל דף יב ע"ג {ש"ש}
י/א מערכות חיים עמ' קס {מל"מ}
י/א מעשה בצלאל סי' שלח {מל"מ}
י/א מקנת חיים עמ' קיב
י/א משה ידבר (תשעו) עמ' רעד {מל"מ}
י/א משובב נתיבות עמ' פא {מל"מ}
י/א משנת יעקב
י/א משנת יעקב נשים ח"א עמ' רל-רלב {מל"מ}
י/א משנת ר' אהרן קדושין עמ' פט
י/א משנת שמחה
י/א נזר אברהם מכות ועדות עמ' קסב-קסה
י/א נזר הקדש (קפלן)
י/א נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' תקה {מל"מ}
י/א ס' המכריע עמ' תקעח
י/א ס' התרומות עמ' תתרצו
י/א סוכה וארבעת המינים עמ' 398
י/א עיני דוד
י/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שיב
י/א ערך השלחן חו"מ ח"א דף קנו ע"ד {מל"מ}
י/א ערך שי חו"מ סי' שז סעיף א {מל"מ}
י/א פאת ים שבועות עמ' צה
י/א פני אברהם (פרלמן) דף סו ע"א
י/א פני הבית (מאזוז) חו"מ סי' עב ס"ק ג דף עו ע"ג {מ"מ - אבד קתא דמגלא באונס}, פא ע"א-ע"ב {מל"מ}
י/א פנס שלמה
י/א פרחי כהונה (קצבורג) עמ' נא-נב {מ"מ - חיוב אונס}
י/א פרי האדמה ח"ב
י/א פרי חיים (הליר)
י/א צמח ארז עמ' תצד
י/א צרור החיים (קליין) דף פא ע"א
י/א צרור הכסף (הראשון) עמ' סח, עח
י/א קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' קס {מל"מ}
י/א קול דודי (תשף) (בקיצור)
י/א קול דודי שבועות סי' תתכט
י/א קונטרסי שעורים ב"ק שעור ח אות ה, שעור יד אות ח
י/א קונטרסי שעורים קדושין שעור יב אות ז
י/א רוב דגן (הלוי) ח"א דף קצו ע"א {מל"מ}
י/א רוח חיים (חיד"א) עמ' כז {דלא כשמואל}
י/א רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' שפח
י/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קנא, תקמג, תקמט
י/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' שט, שבועות ח"ב עמ' רטז, ריט
י/א שארית יהודה (ינוביץ) או"ח סי' י
י/א שברי לוחות עמ' 98 {הגהמ"י אות ב}
י/א שדה הארץ ח"ג דף קכב ע"ב, קכג ע"ג
י/א שו"ע הרב או"ח סי' תמ קו"א אות יב
י/א שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' תנא
י/א שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' כב עמ' פז
י/א שו"ת מהרי"ק סי' פ, קנה הערה 7
י/א שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' עג-עד, עו
י/א שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' לג
י/א שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' רצט
י/א שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' תנא
י/א שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' פה, קכא
י/א שו"ת רשב"ש עמ' קעט, תפב, תקסג
י/א שמחת יהודה דף נו ע"ב {מל"מ}
י/א שמחת יו"ט (אלגזי) סי' מז
י/א שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' רפט
י/א שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' פ
י/א שער המלך ח"א עמ' שצח {מל"מ}
י/א שערי אור - שעבודים שער ט פ"ג סעיף י, פ"ד סעיף א
י/א שערי חכמה - שב שמעתתא דף לט ע"ג
י/א שרשי הים דף לב ע"ב
י/א תולדות יצחק (שור) דף יט ע"ד
י/א תורה שלמה שמות פכ"ב אות תכה {מל"מ}
י/א תורת אמת (תשסו) עמ' תקיד
י/א תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' תרפג
י/א תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תשלג
י/א תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' רסז
י/א תרומת הכרי עמ' סג
י/ב אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קמח
י/ב אוצמפה"ת ב"מ פא ע"א הע' 77, 78, 81, 86-90
י/ב אמונה ומסחר עמ' רפ
י/ב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
י/ב בארות יצחק (הכהן) עמ' שיח
י/ב בית אהרן וישראל גל' סב עמ' קמו
י/ב בית יעקב (טבשונסקי) סי' שה סעיף ג
י/ב בן הרמה
י/ב בני יהודה דף מה ע"ג
י/ב ברור הלכה ב"מ פא ע"א ציון ח
י/ב ברכת אריאל ח"ב עמ' קכז
י/ב ברכת מרדכי ב"מ עמ' שמא, שמד
י/ב דברות משה הבבות עמ' שי
י/ב דברי שמואל (ראטה) עמ' רלט
י/ב הלקח והלבוב (שור, תשסא) פ' משפטים מאמר ג עמ' קטז
י/ב הרמב"ם - שמרנות עמ' 218
י/ב חדושים ובאורים (גרי') ב"מ ח"ב סי' כח ס"ק יא
י/ב חוות יאיר (תשנז) עמ' תרכז
י/ב חוות יאיר סי' רכג
י/ב חוקות הדיינים ח"ב עמ' שלז
י/ב חזון יחזקאל ב"מ פ"ז ה"י
י/ב חי' הגר"ח ב"מ עמ' קלג
י/ב חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' קו
י/ב חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"מ פא ע"א]
י/ב חי' חתם סופר
י/ב חי' מהר"ם פדואה
י/ב חק לישראל שומרים עמ' 79, 80, 148 {רמב"ם}, 235 {אם הדרך}, 729 {ימי שלמה}, 989 {בן הרמה}, 1085 {לב מבין}
י/ב יכין ובועז ח"א סי' יא עמ' 60
י/ב ימי שלמה
י/ב יסודות בדיני פקדון עמ' 38
י/ב כבוד יו"ט
י/ב לב מבין
י/ב לחקרי הלכות ח"ב סי' שז
י/ב מגדל צופים ח"ה סי' קג
י/ב מחושקים כסף דף סט ע"א
י/ב מחנה יהודה (אשכנזי) דף קעז ע"ד
י/ב מחנה יהודה (חסמן) עמ' סב
י/ב מיטב הארץ עמ' 438
י/ב מלאכת שלמה (חכים) כאן, ודף ס ע"א {מל"מ}
י/ב מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף מז ע"א וע"ג
י/ב מעיני המים
י/ב מקנת חיים עמ' קיב
י/ב משנת יעקב
י/ב נוכח השלחן (לבטון) חו"מ סי' שה ס' ו {מ"מ}
י/ב נחל יצחק (תשעב) ח"ב עמ' שח
י/ב עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' כט
י/ב עמודי שלמה ח"ג עמ' רסד-רסה
י/ב פרי חיים (הליר)
י/ב צמח מנחם - הקדמה דף א ע"ד {מ"מ}
י/ב צרור הכסף (הראשון) עמ' עט
י/ב רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' שפח
י/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תקכא
י/ב שדה הארץ ח"ג דף קכא ע"ב וע"ד
י/ב שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תרעד
י/ב שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' ט
י/ב שו"ת מהר"ם פדוואה (תשעד) עמ' רטז
י/ב שלל דוד
י/ב שם יוסף (אליקים)
י/ב שם שלמה (ארדיט) דף כו ע"ד ואילך
י/ב שעורי ר"א ליכטנשטין פ' השואל עמ' 102
י/ג אבקת רוכל (תשעז) עמ' תיט
י/ג אוצמפה"ת ב"מ פ ע"ב ח"ב הע' 53 {מל"מ}, 80 {בן הרמה}, 86 {מל"מ}, 102 {בן הרמה}, 105 {מל"מ}
י/ג אוצמפה"ת ב"מ פא ע"א הע' 47 {בן הרמה}
י/ג אוצרות הרמב"ם
י/ג אור הישר [אבקת רוכל סי' קלט, דברי ריבות סי' שמ]
י/ג אנצי"ת ע' אומן הע' 1, 9, 17, 19
י/ג אשר למלך
י/ג בית יעקב (טבשונסקי) סי' שו סעיף א {מל"מ}
י/ג בן הרמה
י/ג ברור הלכה ב"מ פ ע"ב ציון ה
י/ג ברך משה (גלנטי) דף עא ע"ג {מל"מ}
י/ג גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל א סי' א
י/ג דברי ריבות (תשעב) עמ' תקכג
י/ג דברי רננה עמ' כה
י/ג דיני עבודה במשה"ע עמ' 53, 404, 885
י/ג הרמב"ם - שמרנות עמ' 218
י/ג זכות אבות סי' כג אות יב {מל"מ}
י/ג חוקות הדיינים ח"ב עמ' שלב
י/ג חק לישראל שומרים עמ' 88-87 {מל"מ}, 517, 518, 741-739, 744 {יד המלך (פלומבו)}, 745 {מל"מ}, 747, 1288, 1290 {בן הרמה}, 1295
י/ג יד המלך (פלומבו)
י/ג ימי שלמה
י/ג לב מבין
י/ג משנת יעקב
י/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שיב
י/ג פסקי ב"ד הרבנות ירושלים - דיני ממונות ח"א עמ' קנו
י/ג צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קמח ע"ד
י/ג קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' שח {מל"מ}
י/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תקט, תקטו
י/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תרה
י/ג שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תרמט
י/ג שו"ת ר"ג אשכנזי ח"א עמ' 144 {מל"מ}
י/ג שמרו משפט ח"ב עמ' שטז {מל"מ}
י/ג שער משפט סי' קפה ס"ק א
י/ג שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 68
י/ד אבן ציון עמ' שכג
י/ד אהל חייא עמ' תקצז
י/ד אולם המשפט סי' רכב סעיף יז
י/ד אמונת עתיך גל' 121 עמ' 115
י/ד אמרי הצבי (בער) סוגיות דף סג ע"א {אין אומן קונה בשבח כלי}, סד ע"ב {מ"מ}
י/ד אנצי"ת ע' אומן הע' 33, 45, 53, 60-58, ע' אומן קונה הע' 3
י/ד בית אהרן (קארטשין) עמ' יט
י/ד בית אפרים אהע"ז הל' גיטין דף עא ע"א
י/ד בית ראובן ח"א עמ' קכג, קכה, קכט {או"ש}
י/ד בכורי גשן סי' לז פ"ט
י/ד בני שמואל דף סב ע"ב
י/ד בנין אפרים עמ' צ
י/ד ברור הלכה ב"ק צח ע"ב ציון ה, ק ע"ב ציון א, ב"מ קיב ע"א ציון ד
י/ד דברות משה ב"ק ח"ב סי' נח ענף ה, סי' ע ענף ד, ב"מ ח"ב סי' נ ענף ח
י/ד דברי אברהם (מנדלסון) דף נח ע"ד, נט ע"א-ע"ב
י/ד דברי משפט סי' שו סעיף ג {לח"מ}
י/ד דיני עבודה במשה"ע עמ' 806, 811, 855
י/ד דפים מכ"י הרמב"ם
י/ד ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 282
י/ד החזקה במשפט העברי עמ' 116
י/ד הפלאות נדרים (תשעג) עמ' קנז
י/ד הר המלך ח"ג עמ' לב, פז, ח"ז עמ' רנח, ח"ח עמ' שע
י/ד זכרון חי עמ' ק-קב {או"ש}
י/ד חזו"א על הרמב"ם
י/ד חי' הגר"ח ב"מ עמ' קמ
י/ד חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' קח עמ' רסב
י/ד חי' הגרא"א דסלר עמ' נו, סג
י/ד חסדי דוד ח"ד עמ' קמב
י/ד טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' תפח
י/ד ימי זכרון עמ' מ
י/ד יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' קכב
י/ד כנה"ג
י/ד לב נתיבות נתיב ל סעיף א ס"ק א, נתיב לא סעיף א ס"ק א
י/ד לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' נט אות ד-ו
י/ד מהלכי משפט ח"ג עמ' 32
י/ד מילי דמרדכי
י/ד מנחת צבי (שפיץ) ח"ב דף קלב-קלג
י/ד מעיני המים
י/ד משאת מרדכי ב"ק עמ' שמא
י/ד משנה הלכות ח"ד סי' רמ
י/ד משנת יעקב
י/ד משרת משה (עטייה)
י/ד נאוה תהלה עמ' תא
י/ד נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' רלה
י/ד נחלת הלויים (הורוביץ) עמ' קפ {אין אומן קונה בשבח כלי}
י/ד נפוצות יהודה עמ' קעג
י/ד פנים חדשות [מהר"י לוי קא] {מ"מ}
י/ד פרי האדמה ח"ב
י/ד צרור הכסף (הראשון) עמ' עט
י/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תלה
י/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקצט, תרה, תריט
י/ד שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' תעה
י/ד שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' תעה
י/ד שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קסד סעיף א
י/ד שיבת ציון (לנדא) סי' ק
י/ד שמרו משפט ח"א עמ' רצו
י/ד שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' כט
י/ד שער המלך, קובץ מפרשים ח"א עמ' קצה
י/ד שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 342
י/ד שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' תעז
י/ד תבונה (קרש')
י/ד תחומין חט"ז עמ' 304
י/ה אגרות משה יו"ד ח"א סי' ד {מ"מ}
י/ה אהל משה (ויז'ניץ) חוב' ה (תשמד) עמ' מב {מומחה - אונס}
י/ה אמרי בינה (אוירבך) - דיינים סי' ל [ד] ד"ה גם
י/ה אנצי"ת ע' אומן הע' 62, 66, 70, 80-77, ע' גרמא הע' 134
י/ה באר אלחנן עמ' קמב {מ"מ}
י/ה בית הלוי ח"ג סי' כ עמ' פח-פט
י/ה בית יעקב (טבשונסקי) סי' שו סעיף ב {מ"מ}
י/ה ברוך אומר חו"מ עמ' צג
י/ה ברור הלכה ב"ק צט ע"ב ציון כ
י/ה גדולי שמואל ב"ק דף צט {או"ש}
י/ה דברי אברהם (שדמי) ח"ג עמ' צו
י/ה דינא דגרמי (אינגבר) עמ' קכו {או"ש}
י/ה דיני עבודה במשה"ע עמ' 842, 844
י/ה דפים מכ"י הרמב"ם
י/ה הר המלך ח"ד עמ' סד
י/ה הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' רז
י/ה התורה והמדינה ח"ט עמ' קפא
י/ה חוות יאיר (תשנז) עמ' קפח
י/ה חוות יאיר סי' סד
י/ה חי' הריצ"ד
י/ה חיים שנים ישלם עמ' קלז
י/ה חסדי דוד ח"ד עמ' קמג
י/ה חק לישראל נזיקין עמ' 158, 227, 395, 396 {מ"מ}
י/ה יד המלך (פלומבו)
י/ה כטל אמרתי עמ' קמ
י/ה לחקרי הלכות סי' מח
י/ה מוריה גל' רה עמ' מא {חייב להביא ראיה שהוא אומן}
י/ה מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' קכ
י/ה מנחת צבי (שפיץ) ח"ב דף קלג
י/ה מקורות לפסקי הרמב"ם
י/ה משברי ים חזקה עמ' תלז
י/ה משובב נתיבות עמ' קעח
י/ה משנת יעקב
י/ה משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 441
י/ה משפטי ישראל עמ' 134, 136
י/ה עטרת ישראל עמ' קעט
י/ה עין יצחק ח"ב עמ' שו
י/ה פנס שלמה עמ' רט
י/ה פסקי ב"ד הרבנות ירושלים - דיני ממונות ח"א עמ' קטז-קיז
י/ה פעמוני זהב סי' שו סעיף ו
י/ה פרי האדמה ח"ד
י/ה פרשת השבוע (תשעב) ח"ה עמ' 255, 256
י/ה קהלות יעקב ע"ז סי' כב
י/ה קונטרסי שעורים ב"ק שעור ו אות ב
י/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תרה-תרו
י/ה שאלו שלום ירושלים (פלאצקי) סי' יג
י/ה שו"ת הריב"ש עמ' קיד
י/ה שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' יח
י/ה שו"ת רשב"ש עמ' שכא
י/ה שולי הגליון עמ' קפז
י/ה שמרו משפט ח"ב עמ' שכו {או"ש}
י/ה שער משפט סי' כה ס"ק א
י/ה שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 66-67
י/ה שערי צדק ח"ג עמ' 69 {דוקא אמר "חזי דעלך קסמיכנא"}, 100, 117-121
י/ה שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' תקב, תקז, תקיג
י/ה תורה שבעל פה כו עמ' י
י/ו אגרות משה חו"מ ח"א סי' מז
י/ו אנצי"ת ע' אריס הע' 110-113
י/ו בית יעקב (מסקין) סי' כז
י/ו ברור הלכה ב"מ קט ע"ב ציון א
י/ו דפים מכ"י הרמב"ם
י/ו הרי בשמים (הורוביץ) ח"ב סי' רמח
י/ו מסורה חי"ג עמ' סא
י/ו משנת יעקב
י/ו משפטי עזיאל ח"ד עמ' ריג
י/ז אגרות משה חו"מ ח"א סי' מז
י/ז אורח משפט עמ' רכו
י/ז אורים ותומים - תומים סי' עב ס"ק כג
י/ז אמונת עתיך גל' 109 עמ' 123
י/ז אנצי"ת ע' אומן הע' 83, 84, 86, 87, 94, ע' אריס הע' 107
י/ז בית אהרן וישראל גל' קכו עמ' ז {מל"מ}
י/ז בית יעקב (טבשונסקי) סי' שו סעיף ה
י/ז ברוך אומר חו"מ עמ' קה
י/ז ברכת שלמה חו"מ עמ' קיג
י/ז גליוני הגר"ש עמ' קו {הגהמ"י אות י}
י/ז דברות אליהו ח"ד עמ' קצב-קצג, רב-רג
י/ז דברות אליהו ח"ה עמ' קמב
י/ז דברים אחדים (תקנח) דף קיא ע"ב, קיח ע"ב = מהד' תשמו עמ' שצו {מלמד שפשע}
י/ז דברים אחדים (תשמו) עמ' שצו {מלמד שפשע}
י/ז דיני עבודה במשה"ע עמ' 555-550, 563, 567
י/ז החינוך בראי החק וההלכה עמ' 503 {מ"מ}, 516 {הגהמ"י}, 532, 541
י/ז העמק שאלה ח"ג שאלתא קמב אות ה, ח
י/ז הרמב"ם כמחנך עמ' 68
י/ז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רסז
י/ז ויגש יצחק עמ' יב-יג {מלמד}
י/ז חדושים ובאורים (גרי') ב"מ ח"ב סי' ל לדף קט ע"א
י/ז חכמת גרשון עמ' תעב {ראב"ד}
י/ז חק לישראל נזיקין עמ' 306 {ראב"ד}
י/ז יד פשוטה מדע עמ' שעז
י/ז יד שלמה (עזרא) דף לח ע"ב {מל"מ}
י/ז יכין ובועז ח"א סי' ה עמ' 36-37
י/ז כתבי מהר"ם איררה עמ' רכב {מ"מ}
י/ז מהלכי משפט ח"א מהלך יט אות א
י/ז מחנה יהודה (אשכנזי) דף רסז ע"ב {מ"מ}
י/ז מחנה יהודה (קצין) ח"ב סי' ע
י/ז מלאכת שלמה (חכים)
י/ז מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' כו, ח"ג עמ' קטז
י/ז מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף ס ע"ג {רמב"ם}, סב ע"א {אהא"ז}
י/ז מרבה חיים סי' ז אות א
י/ז משפטי עזיאל ח"ד עמ' ריג
י/ז משרת משה (עטייה)
י/ז נרות שלמה עמ' עב
י/ז נשמת חיים (תשסח) יו"ד סי' ו עמ' יג
י/ז סודו של המשפט העברי עמ' 164 {אבן האזל}
י/ז עיונים ומחקרים ח"א עמ' 318
י/ז עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 213
י/ז עמק הלכה (בוימל) עמ' רכט
י/ז עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 83
י/ז עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 91
י/ז פד"ר ח"ח עמ' 137-138, חי"ג עמ' 73
י/ז פסקי ב"ד הרבנות ירושלים - דיני ממונות ח"א עמ' קעח
י/ז פסקי ב"ד קרית ארבע עמ' 163
י/ז פסקי דין ירושלים ח"ז עמ' רכג
י/ז פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' ע
י/ז פרפרת משה ח"ב עמ' שלג
י/ז קרית מלך
י/ז שו"ע הרב הל' ת"ת פ"א אות יב
י/ז שו"ת הריב"ש סי' קיג, עמ' קיג
י/ז שו"ת ר"א מזרחי ח"ב סי' כד
י/ז שמחה לאיש (שונשול) דף צד ע"ד, צה ע"א
י/ז שערי צדק ח"ג עמ' 108
י/ז תהלה לדוד (אורט') ח"ג חו"מ "יד" קצח, סי' קמ {מ"מ}
י/ז תולדות יעקב (וורשנא) דף כו ע"ג {מלמד}
י/ז תחומין ח"י עמ' 207, חי"ב עמ' 311, חכ"א עמ' 259, 262
י/ז תקון סופרים (רשב"ש) שער א עמ' ז
י/ז תשובה שלמה יו"ד מהדו"ת סי' א


יא/855 הלכות שכירות פרק יא *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יא/רה"פ חזק יד
יא/רה"פ יד פשוטה
יא/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יא/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יא/רה"פ פי' ר"י קאפח
יא/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יא/רה"פ פרי האדמה ח"ב
יא/רה"פ רמב"ם לעם
יא/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יא/א אוצמפה"ת ב"מ סא ע"א הע' 417-421 {לא לוקה}
יא/א אור הישר [העמק שאלה שאלתא קנז אות א]
יא/א אור ליהודה (תשנט) עמ' תצא {גר תושב}
יא/א אורים ותומים - תומים סי' פט ס"ק יד
יא/א אם הדרך
יא/א אמונה ומסחר עמ' ח, רכט
יא/א אנצי"ת ע' בל תלין הע' 2, 9, 77, 131, 132, ע' גר תושב הע' 77
יא/א אשר למלך
יא/א באר מרים פ"ח ה"י אות ד עמ' עג, פ"ט ה"ט אות א
יא/א באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קסז {לשד השמן}
יא/א בד קודש (דאנון)
יא/א בכורי אברהם דף כה ע"ב-ע"ג {מלקות}
יא/א ברוך אומר חו"מ עמ' קי
יא/א ברור הלכה ב"מ סא ע"א ציון ב, קיא ע"א ציון ד, ח, נ
יא/א בריכת המלך עמ' קפא, שכב
יא/א גינת ורדים (תאומים) עמ' י
יא/א דברי חיים (אוירבך) דיני דיינים סי' ב {לאו הניתן לתשלומין}
יא/א דגל יהודה (קמינר) עמ' רעח
יא/א דיני עבודה במשה"ע עמ' 349
יא/א דרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1708
יא/א הדרום חכ"ג עמ' 63
יא/א החינוך בראי החק וההלכה עמ' 617
יא/א הלכה רבה ח"א עמ' 160, ח"ג עמ' 225-226
יא/א הפלאות נדרים (תשעג) עמ' סה
יא/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' תמג
יא/א וזאת התורה עמ' רצא
יא/א ויאמר יעקב (זלקינד) עמ' 173-174
יא/א זה השער שער ג סי' סח {בל תלין}
יא/א זכרון סופרים {שנאמר ולא תבוא עליו השמש} [עיין תוס' רע"ק בב"מ אות ע"ו]
יא/א חדושים ובאורים (גרי') ב"מ ח"ב סי' ל לדף קיא ע"א
יא/א חזון יחזקאל ב"מ פ"י ה"ג
יא/א חי' הריצ"ד
יא/א חי' חתם סופר
יא/א חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' קלט, רנא
יא/א חי' ר"י אלמידה דף כז ע"א
יא/א חיי נפש ח"ד עמ' רצה {אין לוקים שהרי חייב לשלם - למה לא נימק כי זה לאו שאין בו מעשה}
יא/א חכם צבי (תשעה) ח"א סי' כו ד"ה ובהכי
יא/א חקרי הלכה (ויין) עמ' 39
יא/א יד המלך (פלומבו)
יא/א יד יצחק (הכהן) דף יב ע"ד
יא/א יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קסט
יא/א כבוד יו"ט
יא/א כללי קלב"מ (תשסז) עמ' של
יא/א לב יוסף עמ' 10
יא/א למודי ה' (תקמז) דף מז ע"א {מלקות}
יא/א למודי ה' (תשפא) עמ' רסז
יא/א מגילת ספר לאוין דף צג ע"ד
יא/א מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' תקמה, ח"ב עמ' תקב
יא/א מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' לז
יא/א מחנה יהודה (אשכנזי) דף פג ע"ג {מל"מ}
יא/א מטה יחיאל - הערות באהב"ח פ"ט ס"א-ס"ב ונתה"ח ס"ק יד, פ"י ס"ב וסי"ג
יא/א מלאכת שלמה (חכים)
יא/א מנוחת משה דף כד ע"ב {אינו לוקה}
יא/א מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רנג ע"ג
יא/א מנחת חינוך ח"ב עמ' רכד
יא/א מנחת חינוך מצוה רל (דף נו ע"ג)
יא/א מנחת יהודה (בוים) דף קכט ע"ג, קלא ע"ג {אין לוקין}
יא/א מנחת כהן (יוסף חיים) דף צא ע"ג
יא/א מנחת צבי (שפיץ) ח"ב דף פג
יא/א מעדני ארץ מתנ"ע עמ' כג
יא/א מעיל שמואל (פלורנטין)
יא/א מעין החכמה עמ' קלד, שכז, שכט
יא/א מעיני המים
יא/א מציון אורה ח"א עמ' רעב
יא/א משאת המלך (תשסז) עמ' מח {שהרי הוא חייב לשלם}
יא/א משאת המלך ח"ד סי' תנח {ניתן לתשלומין}, תסד {לא לוקה}
יא/א משך חכמה דברים פכ"ד פס' יד
יא/א משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' שסד-שסו
יא/א משנה הלכות ח"ג סי' קטו {אין לוקין כי חייב לשלם}
יא/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' לא-לב
יא/א משנת יעקב
יא/א משפטי דרבנן עמ' לח
יא/א נודע ביהודה השלם או"ח עמ' רכז, יו"ד ח"א עמ' רלד
יא/א נודע ביהודה תנינא או"ח סי' צא, יו"ד סי' עז (בהגהה)
יא/א נועם חכ"ג עמ' צב
יא/א ניר לדוד
יא/א נתיבות חיים (קארב) ח"ד עמ' שעא
יא/א ס' החיים (קלוגר) עמ' תרטז
יא/א סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' פה
יא/א סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ג עמ' שצח
יא/א סוכה וארבעת המינים עמ' 40
יא/א ספרי דבי רב ח"ד עמ' קמא, קמג
יא/א ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' יד, רלט
יא/א ערך שי חו"מ סי' צז סעיף ג
יא/א פועלים ואומנים עמ' 180
יא/א פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' רצא
יא/א פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תמא
יא/א צרור החיים (קצבי) דף עט ע"ג {גר תושב}
יא/א קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' קטו {לא לוקה}
יא/א קרבן פסח עמ' כה
יא/א קרית מלך
יא/א קרן הצבי מצוה קכה אות ד
יא/א קרני ראם (ירמוש) עמ' תקכה
יא/א רב ברכות (רי"ח) עמ' פד {לא לוקה}
יא/א שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' קמט, קנג, קס {לא לוקה}, קסא
יא/א שהם וישפה ח"ב
יא/א שו"ע הרב הל' שאלה ס' יא
יא/א שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) (מכת"י) דף קצב
יא/א שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' רסז
יא/א שירת דוד (תשסג) עמ' רצ, רצה
יא/א שירת דוד ב"מ עמ' רצ, רצה
יא/א שלל דוד
יא/א שם מרדכי עמ' 197
יא/א שער המלך הל' חמץ פ"א ה"ג, ח"א עמ' קצה
יא/א שער נפתלי דף ב ע"ד {אין לוקין}
יא/א שערי תודה ח"ב דף נז ע"א
יא/א תורת אמת (תשסו) עמ' תמז
יא/א תורת דניאל עמ' 2, 4
יא/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' קכט-קלג {קיום "ביומו תתן שכרו" ע"י ה'}
יא/א תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' רנב
יא/א תפארת ציון (ריבקין) סי' יב אות כ
יא/ב אגרות משה יו"ד ח"ב סי' סו ענף ב {כ"מ}
יא/ב אדמת קודש ח"א או"ח סי' יד (ד"ה אכן אכתי)
יא/ב אהליך יעקב ב"מ סי' כט
יא/ב אור הישר [לח"מ הל' מלוה פ"ג ה"ה, אור הישר זבחים נז ע"ב]
יא/ב אור שמח
יא/ב אחיעזר ח"ג סי' מז אות א
יא/ב אמונת עתיך גל' 114 עמ' 63
יא/ב אנצי"ת ע' בל תלין הע' 11, 43
יא/ב ארחות חיים ח"ב סי' לט {עובר בארבע שמות}
יא/ב באר מרים פ"ח ה"י אות ד עמ' עג
יא/ב בד קודש (דאנון)
יא/ב בדבר מלך חי"ז עמ' רמה {כל הכובש שכר שכיר כאילו נטל נפשו ממנו וכו' ועובר בארבע אזהרות ועשה וכו'}
יא/ב בחיר חיים
יא/ב בית ישראל (הורוביץ) או"ח סי' סט
יא/ב בני דוד
יא/ב בני יוסף (טנוג'י) דף לב ע"ד
יא/ב ברור הלכה ב"מ סא ע"א ציון ב, קי ע"ב ציון י, קיא ע"א ציון ד, ה, נ פסקה א
יא/ב בריכת המלך עמ' קפב
יא/ב ברית אברהם (בושערה) דף קנה ע"ג
יא/ב דברות משה ב"מ ח"ב סי' נו ענף א
יא/ב דיני עבודה במשה"ע עמ' 349, 351
יא/ב החינוך בראי החק וההלכה עמ' 617
יא/ב הלכה רבה ח"ג עמ' 226
יא/ב המאיר לארץ
יא/ב העמק שאלה ח"ג שאלתא קנז אות א
יא/ב הפלאות נדרים (תשעג) עמ' סה
יא/ב הר המלך ח"ד עמ' סד, ח"ז עמ' רנט
יא/ב הרמב"ם כמחנך עמ' 129
יא/ב זכר יצחק (תשן) עמ' לג
יא/ב חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' עג עמ' קפב
יא/ב חי' הריצ"ד
יא/ב חי' חתם סופר
יא/ב חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' רנ
יא/ב חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' נב
יא/ב חכם צבי (תשעה) ח"א סי' כו ד"ה ואשר
יא/ב חמדת ישראל ח"א דף צג ע"ב
יא/ב חסדי דוד ח"ד עמ' שמב
יא/ב יין מלכות (שניאורסון) עמ' 502-506 {הקב"ה משלם ביומו}
יא/ב ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רמא
יא/ב כבוד יו"ט
יא/ב לקוטי שיחות חל"ב עמ' 116 {כאילו נטל נפשו}
יא/ב מאיר נתיבים עמ' 7
יא/ב מגילת ספר לאוין דף פ ע"ד, צג ע"ד
יא/ב מוריה גל' רלח עמ' קז {שכיר שעות בלילה}
יא/ב מחנה יהודה (אשכנזי) דף ריח ע"א
יא/ב מטה אהרן שבועות עמ' רנז
יא/ב מטה יחיאל - הערות באהב"ח פ"י ס"ב וסי"ג
יא/ב מנחת חיים (שוויד) ח"ג עמ' לז
יא/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' רכד
יא/ב מנחת מחבת עמ' פז {או"ש}
יא/ב מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תמו, תנו {כ"מ}, תנח {הגהמ"י}
יא/ב מנחת צבי (שפיץ) ח"ב דף פא {הגהמ"י}
יא/ב מעיל שמואל (פלורנטין)
יא/ב מעשה בצלאל סי' תקס {הגהמ"י}
יא/ב מקורות לפסקי הרמב"ם
יא/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/ב משנת יעקב כאן
יא/ב משנת יעקב משפטים עמ' צו
יא/ב משנת יעקב נזיקין עמ' קמג
יא/ב משפטי אמת עמ' תלג
יא/ב נוה צדק
יא/ב נועם חכ"ה עמ' קיח
יא/ב נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' תקלח
יא/ב נתן פריו ב"מ עמ' רנא
יא/ב ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' רנט {או"ש}
יא/ב ס' משלי בדברי חז"ל עמ' רלא
יא/ב סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קסא
יא/ב ספרי דבי רב ח"ד עמ' קמ, קמג-קמד
יא/ב עיון בלומדות עמ' קכט
יא/ב עמודי שלמה ח"ב עמ' רמד
יא/ב ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' רכה, רלט
יא/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קח
יא/ב ערך שי חו"מ סי' צז סעיף ג {ראב"ד}
יא/ב פועלים ואומנים עמ' 180
יא/ב פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' רצ
יא/ב פרנס לדורו עמ' 93
יא/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רמג, רנו
יא/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' שטו, שבועות ח"ב עמ' קלה
יא/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' שמ
יא/ב שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' קסא
יא/ב שו"ע הרב הל' שאלה ס' יב
יא/ב שולי הגליון עמ' קפח
יא/ב שיח אפרים עמ' מה {עובר בלא תגזול}
יא/ב שלל דוד
יא/ב שם מרדכי עמ' 197
יא/ב תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שח
יא/ב תפארת ציון (קואינקה) עמ' עט
יא/ג אנצי"ת ע' בל תלין הע' 61, 63
יא/ג ברור הלכה ב"מ קיב ע"א ציון ד
יא/ג דיני עבודה במשה"ע עמ' 345, 367
יא/ג הלכה רבה ח"ג עמ' 225
יא/ג יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' סח
יא/ג לחקרי הלכות ח"ב סי' שכ
יא/ג מגילת ספר לאוין דף צג ע"ד
יא/ג מים חיים (קרייזוירטה) עמ' קנג
יא/ג מנחת חיים (שוויד) ח"ג עמ' לז
יא/ג מנחת צבי (שפיץ) ח"ב דף פא
יא/ג מעיני המים
יא/ג משנת יעקב זרעים ח"א עמ' ז
יא/ג נר מצוה (ואלק) מצוות דף קכג ע"ב
יא/ג ספרי דבי רב ח"ד עמ' קמא
יא/ג פרי חיים (הליר)
יא/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תלה
יא/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקצט
יא/ג רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רלב
יא/ג שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף נא ע"א
יא/ג שו"ע הרב הל' שאלה ס' יג
יא/ג שלל דוד
יא/ג שער המלך ח"ב עמ' שסו
יא/ד אבני ציון ח"א סי' לח אות ה, ח"ג עמ' יד, ח"ד עמ' פב
יא/ד אולם המשפט סי' שלט סעיף ג
יא/ד אוצרות הרמב"ם
יא/ד אור יקרות
יא/ד אורי חיים ח"ב עמ' שפ
יא/ד אנצי"ת ע' בל תלין הע' 81, 89, 91, 97, 98, 103, 107, 113
יא/ד בית אהרן וישראל גל' נט עמ' קכג {"בל תלין" אם לא תבעו הפועל}
יא/ד בית אהרן וישראל גל' קכט עמ' נז
יא/ד בית יעקב (טבשונסקי) סי' שלט סעיף ו {מ"מ}
יא/ד ברור הלכה ב"מ קי ע"ב ציון נ, קיא ע"א ציון ט, קיב ע"א לפני ציון ב, וציון ב
יא/ד דיני עבודה במשה"ע עמ' 376
יא/ד דרך עץ החיים (אלגזי) דף סד ע"ג {כ"מ}
יא/ד הגהות חבר בן חיים
יא/ד היכלי שן ח"ב סי' פ
יא/ד זכור לאברהם (אביגדור)
יא/ד חי' הגר"ח ב"מ עמ' קכג-קכד
יא/ד חי' הגר"מ זמבה סי' לא
יא/ד חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"מ קיב ע"א]
יא/ד חסדי דוד ח"ד עמ' שמג
יא/ד חק לישראל שליחות עמ' 64
יא/ד יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קע
יא/ד למודי ה' (תקמז) דף צב ע"ב
יא/ד מגילת ספר לאוין דף צג ע"ד
יא/ד מוריה גל' רלח עמ' קיא {מ"מ - אם יש לו שוה כסף ולא כסף}
יא/ד מטה יחיאל - הערות באהב"ח פ"ט ס"ז
יא/ד מלאכת שלמה (חכים)
יא/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' רכד
יא/ד משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' נח {כ"מ}
יא/ד משנה הלכות ח"ג סי' קעא
יא/ד משנה הלכות ח"ד סי' ס
יא/ד נר יצחק (ארדיט) עמ' קנה
יא/ד נתן פריו ב"מ עמ' תסא
יא/ד ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' רנט-רס
יא/ד ספרי דבי רב ח"ד עמ' קמד
יא/ד עקדת משה ח"ב עמ' קנב
יא/ד ערך שי חו"מ סי' צז סעיף ג {ראב"ד}, סי' שלט סעיף ב {מ"מ}
יא/ד פעולת השכיר (תשסה) עמ' קצט
יא/ד ראשית דוד דף כז ע"ב
יא/ד שו"ע הרב הל' שאלה סעיפים טו, יז
יא/ד שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תשלו {כ"מ}
יא/ד שמע אברהם סי' ז דף כ ע"ד, כב ע"א
יא/ד שמע יעקב (זיידא) עמ' עו
יא/ד שער משפט סי' שלט ס"ק ג {כ"מ}
יא/ד תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' תשפ
יא/ד תחומין חכ"ב עמ' 348
יא/ה אגרות משה יו"ד ח"ב סי' סו ענף ב
יא/ה אנצי"ת ע' בל תלין הע' 22, 26, 27
יא/ה אפיתחא דבבא ב"מ עמ' קסב {כ"מ}
יא/ה ברור הלכה ב"מ קי ע"ב ציון ל, קיא ע"א ציון ד
יא/ה דרכי שלום (מרגונטו) דף קיג ע"א
יא/ה הגהות רימ"א
יא/ה הלכה רבה ח"ג עמ' 225
יא/ה הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' רג
יא/ה חזקה רבה חו"מ ח"ד עמ' 283, 287, 293, 308
יא/ה חי' הגר"ח ב"מ עמ' קכג-קכד
יא/ה כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תעו {דבריהם}
יא/ה מגילת ספר לאוין דף קסז ע"ב, קסט ע"ב
יא/ה מגן בעדי עמ' 265
יא/ה מוסר המקרא והתלמוד עמ' קכה
יא/ה מטה יחיאל - הערות באהב"ח פ"ט ס"א ונתה"ח ס"ק לד
יא/ה מנחת צבי (שפיץ) ח"ב דף פא, פג, פה
יא/ה מראה אש ח"א עמ' ס, סג, סח
יא/ה משה ידבר (תשעו) עמ' תמ
יא/ה משנת יעקב
יא/ה משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' עג אות א
יא/ה משפטי אמת עמ' תלט
יא/ה נוה צדק - דרושים דף ע ע"ג
יא/ה עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' שכ
יא/ה קול דודי (תשף)
יא/ה קול דודי ר"ה סי' קי
יא/ה שו"ע הרב הל' שאלה ס' יד
יא/ה שולי הגליון עמ' קפח
יא/ה שם מרדכי עמ' 197 {לא עובר על "והשיב את הגזילה"}
יא/ה שמע אברהם סי' ז דף כ ע"ד
יא/ה תורת אמת (תשסו) עמ' תמז
יא/ו אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קפא
יא/ו אבני החושן סי' פט סעיף א, ח
יא/ו אגודת אזוב ח"ב דף עח ע"ד
יא/ו אהבת חסד עמ' צח
יא/ו אהלה של תורה ח"ב עמ' נח {אהא"ז}
יא/ו אוצרות יהושע עמ' תלה
יא/ו אור הישר [לח"מ ומל"מ הל' טוען פ"ה ה"י]
יא/ו אור תורה (שוורץ) ח"ד סי' כד
יא/ו אורים ותומים - תומים סי' פט ס"ק ג, ה
יא/ו אם הדרך
יא/ו אמונת עתיך גל' 116 עמ' 22
יא/ו אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' מה
יא/ו אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' קט
יא/ו אשר למלך
יא/ו בזך לבונה עמ' רמג
יא/ו בית אברהם (ישראל, תקמו) דף רו ע"ב {מל"מ}
יא/ו בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' פט סעיף ד {מל"מ}
יא/ו ברור הלכה ב"מ קיג ע"א ציון א
יא/ו ברור הלכה שבועות מד ע"ב ציון ה, מה ע"ב ציון ב, ג
יא/ו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' שא-שב
יא/ו ברכת אריאל ח"ב עמ' קלב {נשבע שבועת התורה}
יא/ו גליונות אבני נזר
יא/ו גליוני הגר"ש עמ' קו {לח"מ} [עי' לח"מ הל' טוען פי"ד ה"ה]
יא/ו דבר שמואל (אבוהב) סי' כא
יא/ו דברות משה שבועות-ע"ז עמ' קלט {מתוך שיכול לומר לא היו דברים מעולם ולא שכרתיך *הדד6}
יא/ו דברי דוד - דברי מאיר עמ' קנח
יא/ו דברי חיים (אוירבך) טו"נ סי' כג ד"ה כתב {לח"מ}
יא/ו דורש משפט עמ' סה, תעט, תרמה
יא/ו דין אמת (תקטו) דף יד ע"ד
יא/ו דיני עבודה במשה"ע עמ' 182, 388-390, 393
יא/ו דפים מכ"י הרמב"ם
יא/ו הגהות חבר בן חיים
יא/ו הגהות מוהר"י קרט עמ' סב
יא/ו המשפט העברי עמ' 509
יא/ו ויקרא אברהם חו"מ סי' כח (סט ע"א)
יא/ו זית רענן ח"ב עמ' תלו
יא/ו חדושים ובאורים (גרי') שבועות דף מו ע"א
יא/ו חוקות הדיינים ח"ב עמ' קיד-קטו, קיז, שמו
יא/ו חוקת עולם עמ' 419
יא/ו חזקה רבה חו"מ ח"ד עמ' 283, 287, 293, 308
יא/ו חי' הריצ"ד
יא/ו חי' חפץ חיים = אהבת חסד תשלום ש"ש פ"ט אות טז
יא/ו חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' קסז
יא/ו חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' קצו, רא
יא/ו חיבת הקודש עמ' קנב {קטן}
יא/ו חמדת שלמה עמ' רפה, רצד
יא/ו חסדי דוד ח"ד עמ' שמד, ח"ה עמ' תשלט
יא/ו יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"א עמ' רו-רז
יא/ו יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' רעז
יא/ו יד המלך (פלומבו)
יא/ו ידי אליהו דף מח ע"ד
יא/ו יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קסט
יא/ו ימי שלמה
יא/ו כבוד מלכים (מרגליות) {ראב"ד}
יא/ו לב מבין
יא/ו לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' לא אות ג, ז-יא
יא/ו לקוטי סופר ח"א דף קה ע"ג, ח"ב דף לא ע"ד
יא/ו מאור למלך ב"ב עמ' קח {אהא"ז}
יא/ו מבי"ט (רובינ') דף קכ ע"ג {קטן}, קכז ע"ד {משום כדי חייו}
יא/ו מגל חי"ג עמ' 36-37
יא/ו מחנה יהודה (אשכנזי) דף פג ע"ג, פד ע"א
יא/ו מטה אהרן שבועות עמ' ש
יא/ו מלאכת שלמה (חכים) כאן, דף ס ע"ג {לח"מ}
יא/ו מנחת חיים (שוויד) ח"ג עמ' לז
יא/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' רכג
יא/ו מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תנט {ראב"ד}
יא/ו מנחת צבי (שפיץ) ח"ב סי' ב אות י
יא/ו מסורה ח"י עמ' לא
יא/ו מעיל שמואל (פלורנטין)
יא/ו מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תרפח (תפט)]
יא/ו מצודת בן ציון דף לג ע"ב {שכרו שלא בעדים נאמן במיגו}
יא/ו מרחשת ח"ב שונים אות ט
יא/ו משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' רא
יא/ו משכנות אפרים שבת סי' טז אות כב {שכיר קטן נשבע ונוטל}
יא/ו משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' שמא
יא/ו משנת יעקב
יא/ו משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 170
יא/ו משפטי עזיאל ח"ד עמ' קיב
יא/ו נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' תקסט, תקעו
יא/ו נרות זכריה עמ' קס
יא/ו ס' התרומות עמ' שפח-שפט, תרנ
יא/ו עיונים ומחקרים ח"א עמ' 190
יא/ו עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 185 {ראב"ד}, 541
יא/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קח
יא/ו פועלים ואומנים עמ' 188
יא/ו פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' רמג-רמד
יא/ו פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' תתז
יא/ו פסקי הרי"ד שבועות עמ' קכה
יא/ו צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שיא ע"ג
יא/ו צרור הכסף (הראשון) עמ' נט
יא/ו קול דודי (תשף)
יא/ו קול דודי שבועות סי' תתפד
יא/ו קונטרס הראיות לריא"ז שבועות עמ' צד
יא/ו קרית מלך
יא/ו רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' קפד, ת, תב, תו
יא/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' שלה, שלז
יא/ו רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' קנה, קנח, רכח, רל
יא/ו שבועת המשנה עמ' כד, כו-כז
יא/ו שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' שנח
יא/ו שו"ת רשב"ש עמ' פ
יא/ו שושנת יעקב (הורוויץ) סי' פט סעיף ג {מ"מ}
יא/ו שלל דוד
יא/ו שם יוסף (אליקים) כאן, והל' שכירות פ"ב ה"ח {לח"מ}
יא/ו שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' שד
יא/ו שעלי דעת גל' ז עמ' 150
יא/ו שער משפט סי' פט ס"ק ו {מ"מ}, סי' צא ס"ק ה
יא/ו שער נפתלי דף ד ע"ד {שכרו בע"א}
יא/ו שערי בינה (תשעט) עמ' שסג {קטן}, שסד, שסו {עד אחד ששכרו}, שעד
יא/ו שערי זיו ח"ב דף לו ע"ד
יא/ו שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' קמח {מ"מ}
יא/ו שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך ב עמ' יט
יא/ו שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך ב עמ' לט
יא/ו שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' קס {מ"מ}
יא/ו שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 154, 156, 162
יא/ו תשובה שלמה חו"מ סי' ח דף עב ע"ד
יא/ז אבן האזל (גם בהשמטות, דף פו ע"ב)
יא/ז אבני החושן סי' פט סעיף יא
יא/ז אמרי משפט ח"א עמ' שסא
יא/ז אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' קט
יא/ז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יא/ז באורי סוגיות (הוניגסברג) שבועות סי' יט אות ב {אהא"ז}
יא/ז ברור הלכה שבועות מו ע"א ציון א
יא/ז ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' קנו
יא/ז דין אמת (תשסז) עמ' שכ
יא/ז דיני עבודה במשה"ע עמ' 308
יא/ז דפים מכ"י הרמב"ם
יא/ז הרמב"ם כמחנך עמ' 195
יא/ז חוקות הדיינים ח"ב עמ' קטז
יא/ז חזקה רבה חו"מ ח"ד עמ' 291
יא/ז חי' הריצ"ד
יא/ז יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"א עמ' רו-רז
יא/ז יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' רעז
יא/ז יד המלך (פלומבו)
יא/ז כרוב ממשח
יא/ז לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' לא אות ב
יא/ז פד"ר חי"ד עמ' 106
יא/ז פסקי הרי"ד שבועות עמ' קלד
יא/ז צרור הכסף (הראשון) עמ' ס
יא/ז קרית מלך
יא/ז רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' תטו
יא/ז רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רלא
יא/ז שבועת המשנה עמ' כה
יא/ז שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' פא
יא/ז שו"ת הרשב"א ח"ב סי' שכ
יא/ז שמן רקח ח"א דף מג ע"א
יא/ז שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' שא
יא/ז שערי בינה (תשעט) עמ' שעה
יא/ז שערי תורה (לעוו) ח"ג דף עד ע"ג
יא/ז שערי תורה (לעוו) עדות ח"א עמ' כט {מ"מ}
יא/ז שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 159
יא/ח אורים ותומים - תומים סי' פט ס"ק טז-יז
יא/ח אם הדרך
יא/ח אנצי"ת ע' בל תלין הע' 50, 52
יא/ח בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' פט סעיף ט
יא/ח בית אהרן וישראל גל' ל עמ' נט, סב
יא/ח ברור הלכה שבועות מו ע"א ציון א
יא/ח ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ו עמ' רעא
יא/ח דורש משפט עמ' תרנד
יא/ח דין אמת (תשסז) עמ' פח {מ"מ}
יא/ח דפים מכ"י הרמב"ם
יא/ח דרכי יושר (שרף) ח"ב עמ' קכה {קושיית הש"ך משבועות מו}
יא/ח הגהות רימ"א {מ"מ}
יא/ח חדות הבושם עמ' כז
יא/ח חזקה רבה חו"מ ח"ד עמ' 308, 316
יא/ח חי' הריטב"א ב"ב עמ' פו
יא/ח חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד שבועות מו ע"א]
יא/ח חי' חתם סופר
יא/ח חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' רב
יא/ח חמדת שלמה עמ' רפז
יא/ח טהור רעיונים דף מה ע"ד
יא/ח יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' קז, תמ
יא/ח מחנה יהודה (אשכנזי) דף פד ע"א, פה ע"א, פח ע"ב
יא/ח מלאכת שלמה (חכים)
יא/ח נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' י אות א
יא/ח ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' נח
יא/ח עבד המלך (תשא)
יא/ח עמודי שלמה ח"ג עמ' רסד
יא/ח עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 556
יא/ח צרור הכסף (הראשון) עמ' ס
יא/ח קרית מלך
יא/ח רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' תטו
יא/ח רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רלב
יא/ח שם יוסף (אליקים)
יא/ח שער המלך ח"ב עמ' שסה
יא/ח שער משפט סי' פט ס"ק ט-י, סי' צא ס"ק ה
יא/ח שערי בינה (תשעט) עמ' קיג, שעט-שפא
יא/ח שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 160
יא/ח תורת אמת (תשסו) עמ' תמח
יא/ט אבני החושן סי' פט סעיף ב
יא/ט אולם המשפט סי' פט סעיף א
יא/ט אורים ותומים - תומים סי' פט ס"ק א
יא/ט אנצי"ת ע' גלגול הע' 35, 55, 56, 58
יא/ט בית אברהם (ישראל) דף רו ע"א {מ"מ}
יא/ט בקע לגלגלת דף לז ע"ב
יא/ט ברור הלכה שבועות לח ע"ב ציון ג פסקה ד, מט ע"א ציון ב
יא/ט ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' קנט, רס
יא/ט דבר שמואל (אבוהב) סי' מד
יא/ט דברי דוד - דברי מאיר עמ' קנח
יא/ט דברי חיים (אוירבך) טו"נ סי' כא ד"ה כתב
יא/ט דורש משפט עמ' תרלז-תרלח, תרנד-תרנה, תשפג-תשפד
יא/ט דין אמת (תשסז) עמ' פז {מ"מ}
יא/ט דיני עבודה במשה"ע עמ' 397-398
יא/ט דרכי משפט - טוען ונטען סי' כה אות ג
יא/ט הגהות רימ"א {לח"מ}
יא/ט הלכה פסוקה ח"א סי' ו הערה 38 {כ"מ}
יא/ט המאיר לארץ [שו"ת מהר"ם לובלין סי' קכה]
יא/ט המשפט העברי עמ' 510-509
יא/ט ויקח אברהם [רדב"ז ח"ג סי' קפח]
יא/ט חוקות הדיינים ח"ב עמ' קכב, קמג
יא/ט חזו"א חו"מ סי' י ס"ק יד
יא/ט חזו"א על הרמב"ם
יא/ט חזקה רבה חו"מ ח"ד עמ' 289
יא/ט חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' קסח
יא/ט חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' רא
יא/ט חכם צבי (תשעה) ח"א סי' קכה ד"ה כתב
יא/ט חמדת שלמה עמ' רפו {ישוב הסתירה מטו"נ פ"ג}
יא/ט יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"א עמ' רכג-רכד
יא/ט יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' רצד-רצה {אל תצער עצמך}
יא/ט יד המלך (פלומבו)
יא/ט מגל חי"ג עמ' 39-40
יא/ט מטה אהרן שבועות עמ' רצח
יא/ט מלאכת שלמה (חכים)
יא/ט מעיל שמואל (פלורנטין)
יא/ט מעיני המים
יא/ט מעליות ח"ט עמ' 4-9
יא/ט מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תרפז {תפח)]
יא/ט מצודת בן ציון דף מב ע"א-ע"ב {פרוטה}
יא/ט מצות ראיה עמ' קפג
יא/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/ט משנת יעקב כאן
יא/ט משנת יעקב משפטים עמ' רי
יא/ט משנת יעקב נשים ח"ב עמ' שכט-של
יא/ט משפטי ארץ ח"ב עמ' 503
יא/ט נר יצחק (ריף) עמ' פג
יא/ט נתיבות מרדכי ב"מ פ"א עמ' קעה
יא/ט ס' התרומות עמ' שפו
יא/ט עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 556
יא/ט פני משה (שלז')
יא/ט פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' רלג
יא/ט צרור הכסף (הראשון) עמ' ס
יא/ט רביד הזהב (אברך) דף לח ע"ג
יא/ט רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' רצד-רצז, שצח-שצט
יא/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תשלו
יא/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תרסה
יא/ט רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' קנה, רכח, רנג
יא/ט שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תרפ
יא/ט שושנת יעקב (הורוויץ) סי' פט סעיף א
יא/ט שם טוב - השלמה
יא/ט שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' שד
יא/ט שער משפט סי' פט ס"ק ב, יא
יא/ט שערי בינה (תשעט) עמ' שסג
יא/ט שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 164-165


יב/856 הלכות שכירות פרק יב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יב/רה"פ חזק יד
יב/רה"פ יד פשוטה
יב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יב/רה"פ פי' ר"י קאפח
יב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יב/רה"פ רמב"ם לעם
יב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יב/א אוצרות הרמב"ם
יב/א אור הישר [אור הישר ב"מ צג ע"א]
יב/א אנצי"ת ע' גדולי קרקע הע' 113
יב/א בארות יצחק (הכהן) עמ' שיח
יב/א בית יעקב (טבשונסקי) סי' שלז סעיף א
יב/א גדולי שמואל ב"מ דף פז, פח ע"ב
יב/א דברי אמת (תשעט) עמ' רסג {מצוה על בעל הבית שיניח פועליו לאכול בשעת מלאכתן}
יב/א דברי תלמוד ח"ב עמ' רכט
יב/א דיני עבודה במשה"ע עמ' 423, 452
יב/א האיר ממזרח אבות עמ' קטז {פועלים העושים בדבר שגידולו מן הארץ}
יב/א העמק דבר דברים פכ"ג פסוק כה
יב/א הר המלך ח"ד עמ' סה
יב/א הרמב"ם והלכותיו
יב/א זוהר הרקיע (תשסד) עמ' 115
יב/א חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"מ פז ע"ב]
יב/א חי' חתם סופר
יב/א כתר אפרים עמ' רסא
יב/א לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 141
יב/א לקוטי שיחות חל"ד עמ' 129
יב/א מחנה יוסף (תשעב) סי' כד אות א, סי' סח אות ג-ד
יב/א מחנה יוסף סוטה עמ' קמ
יב/א מעיני המים
יב/א משך חכמה דברים פכ"ג פס' כה
יב/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' לג
יב/א משנת יעקב
יב/א נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' תרמב
יב/א ספרי דבי רב ח"ד עמ' קטו
יב/א עטרת ישראל עמ' קל
יב/א עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קלו
יב/א עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קכג
יב/א עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 541
יב/א פותח יד
יב/א פרי האדמה ח"ב
יב/א פרקי מועדות עמ' 69
יב/א קרית מלך
יב/א קרן הצבי מצוה יב אות ז
יב/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תקצח, תרנג
יב/א שו"ע הרב הל' שאלה ס' כב
יב/א שלום ירושלים עמ' קנט
יב/א שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' קסג
יב/א שער המלך ח"א עמ' קצו
יב/א שרידי אש ח"א עמ' תעז, תפב
יב/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' קלד-קמא
יב/ב אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' עו
יב/ב ברור הלכה ב"מ צא ע"ב ציון ו
יב/ב דברי תלמוד ח"ב עמ' רכט
יב/ב דיני עבודה במשה"ע עמ' 323, 435, 438
יב/ב חוף ימים ח"ב סי' מג אות ה, סי' מה אות ה
יב/ב חי' הגר"ח ב"מ עמ' קפו
יב/ב יתר הבז (תקמז) (רשום הלכה ב)
יב/ב יתר הבז (תשסח) עמ' קעט
יב/ב לחקרי הלכות סי' מד
יב/ב מחנה יוסף סוטה עמ' קמ
יב/ב מנחת חינוך ח"ג עמ' שפא
יב/ב מעיני המים
יב/ב ספרי דבי רב ח"ד עמ' קיד
יב/ב עדות ביעקב (בוטון) דף רמב ע"ג
יב/ב עונג שבת סי' כו {מ"מ}
יב/ב פרי חיים (הליר)
יב/ב קרית מלך
יב/ב רלב"ג דברים פכ"ג פסוק כה עמ' רמא-רמב
יב/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תרה, תרנא
יב/ב שדה הארץ ח"ג דף קכז ע"א
יב/ב שו"ע הרב הל' שאלה ס' כג
יב/ב שלום ירושלים עמ' קנט
יב/ב שלל דוד
יב/ב שם יוסף (אליקים)
יב/ב שם משמעון (סטרליץ) עמ' קכג
יב/ב שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' נח-נט
יב/ב שערי שמים דף קא ע"ד
יב/ב תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' ט ס"ק ב {מ"מ}
יב/ב תורה תמימה ויקרא פ' יט אות ע
יב/ג אור הישר [מעין החכמה דף קל ע"ב]
יב/ג ברור הלכה ב"מ צא ע"ב ציון ו
יב/ג דברי תלמוד ח"ב עמ' רכט
יב/ג דיני עבודה במשה"ע עמ' 436, 439, 449
יב/ג דליית הכרם עמ' תתתלד {מ"מ} [רבניו - צ"ל רבינו]
יב/ג הדרום כח עמ' 43
יב/ג המעלות לשלמה עמ' שס
יב/ג הרמב"ם והלכותיו
יב/ג חזו"א אהע"ז סי' קלה לדף לד ס"ק ה
יב/ג חזו"א חו"מ סי' יט ס"ק ה
יב/ג חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' רכ
יב/ג יראה ואהבה עמ' רפט, רצא
יב/ג כללי קלב"מ (תשנא) עמ' קסב
יב/ג כללי קלב"מ (תשסז) עמ' של
יב/ג לב נתיבות נתיב כח סעיף א ס"ק ב
יב/ג מנחת חינוך ח"ג עמ' שפה
יב/ג מעין החכמה עמ' שיט
יב/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/ג משאת המלך ח"א סי' מז {אין לוקים}, ח"ד סי' תסד {אין לוקים}
יב/ג משך חכמה דברים פכ"ג פס' כו
יב/ג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' לז {אינו לוקה}
יב/ג משנת אליעזר (קונשטט) עמ' עח
יב/ג משנת חיים דברים עמ' תנה
יב/ג סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ה עמ' קלג
יב/ג ספרי דבי רב ח"ד עמ' קטו
יב/ג פני משה (שלז')
יב/ג קרית מלך
יב/ג רלב"ג דברים פכ"ג פסוק כו עמ' רמב
יב/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תרב, תרד, תרנה
יב/ג שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' קמט {לא לוקה}
יב/ג שו"ע הרב הל' שאלה ס' כו
יב/ג שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' נח-נט
יב/ג שער המלך ח"א עמ' קצד-קצו
יב/ג שערי זיו ח"ב דף רב ע"ד
יב/ג תורת ירוחם ח"ב דף סד ע"ד, סז ע"ב
יב/ג תורת מיכאל עמ' ריד
יב/ג תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תשמג
יב/ד אוצרות יהושע עמ' תיח
יב/ד אז שמח עמ' עו {חולב}
יב/ד אנצי"ת ע' גדולי קרקע הע' 113
יב/ד דליית הכרם עמ' תתתלד [והמדלאות - צ"ל והמדלעות, לשון דלעת]
יב/ד מנחת חינוך ח"ג עמ' שפא
יב/ד ציץ אליעזר ח"ב סי' ג פ"א אות ה
יב/ד צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שמה ע"ב
יב/ד צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 13
יב/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תקצט
יב/ד שו"ע הרב הל' שאלה סעיפים כה-כו
יב/ה אבן האזל קדשים ח"ב דף קכא ע"א
יב/ה אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קלה-קלו
יב/ה אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קסג
יב/ה בדבר מלך חט"ו עמ' קעט {הדש במ"ש של דמאי ובתרומת מעשר של דמאי ובגידולי תרומה עובר משום לא תחסום}
יב/ה בית אפרים או"ח (תרמד) דף סד ע"א {לח"מ - הקדש}
יב/ה ברור הלכה ב"מ פט ע"א ציון ה, צ ע"א ציון א פסקה ב
יב/ה גדולי שמואל ב"מ דף צ ע"א
יב/ה דברות צבי חי"א סי' י אות יא
יב/ה דברי חן (נתנזון) דף סח ע"א, סט ע"א
יב/ה דיני עבודה במשה"ע עמ' 426
יב/ה הר המלך ח"ו עמ' קט
יב/ה חזון יחזקאל מעשרות פ"ב הי"א
יב/ה חיי אברהם (צציק) עמ' קיז
יב/ה מחנה יוסף (תשעב) סי' סז אות א, סי' סח אות ג
יב/ה מחנה יוסף פסחים עמ' מו, סוטה עמ' קלח, קמ
יב/ה מנחת חינוך ח"ג עמ' שפא-שפג, שפה
יב/ה מעיני המים
יב/ה משנת יעקב
יב/ה נועם חכ"ג עמ' סח {לח"מ}, חכ"ה עמ' קה {לח"מ}
יב/ה קרית מלך
יב/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תקעג, תר
יב/ה שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' רו
יב/ה שו"ע הרב הל' שאלה ס' כג
יב/ה שלמי יוסף סוכה עמ' תכט
יב/ה שם יוסף (מועטי) ח"ב דף נח ע"ד {לח"מ}
יב/ה שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' קפה {לח"מ}
יב/ה שער המלך ח"ב עמ' שמח
יב/ה שער משפט סי' שלז ס"ק א
יב/ו אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 327
יב/ו אבן מלוכה (ברון, תשעז)
יב/ו בית יעקב (טבשונסקי) סי' שלז סעיף ב {מל"מ}
יב/ו ברור הלכה ב"מ פז ע"ב ציון ג, צב ע"ב ציון ד
יב/ו גדולי שמואל ב"מ דף פז
יב/ו גליוני הגר"ש עמ' קו {מגד"ע} [וכ"כ בהל' זכיה פ"י ה"ט]
יב/ו דברות משה ב"ק ח"א סי' כה ענף א {לח"מ}
יב/ו דרכי חושן ח"א עמ' לח-לט {לח"מ}
יב/ו חזון יחזקאל ב"מ פ"ח ה"ג וה"ו
יב/ו לב מבין
יב/ו מגילת ספר לאוין דף עט ע"ב {הקדש}
יב/ו מעלין בקודש גל' ח עמ' 56 {הקדש}
יב/ו משנת יעקב
יב/ו ספרי דבי רב ח"ד עמ' קיב
יב/ו שולי הגליון עמ' קפח
יב/ו שושנת יעקב (הורוויץ) סי' שנט סעיף א
יב/ו שלל דוד
יב/ו שלמי יוסף סוכה עמ' תכט
יב/ז קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' ג
יב/ז.
יב/ח קרית מלך
יב/ט אבני נזר אהע"ז סי' קיט אות פ
יב/ט אברהם יגל
יב/ט אור יקרות
יב/ט ברור הלכה ב"מ צא ע"ב ציון ב, צג ע"א ציון ו
יב/ט דיני עבודה במשה"ע עמ' 429
יב/ט משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 548 {משמר}
יב/ט ענפי ארז (זי') דף פה ע"א
יב/ט שהם וישפה ח"ב
יב/ט שו"ע הרב הל' שאלה ס' כה
יב/י אבן שתיה (דון יחיא) סי' פא {עושה בגפן זה ואכל בגפן אחר}
יב/י אבני החושן סי' שלז סעיף ה
יב/י אהל תורה (קוק) עמ' קסד
יב/י אור יקרות
יב/י אם הדרך
יב/י אמונת אליעזר מעשרות עמ' קט, רו {ראב"ד}
יב/י אשר למלך
יב/י בית יעקב (טבשונסקי) סי' שלז סעיף ה
יב/י ברור הלכה ביצה לה ע"א ציון א, ב"מ פז ע"ב ציון ד, פט ע"ב ציון א, צא ע"ב ציון ח
יב/י דיני עבודה במשה"ע עמ' 442, 445, 446
יב/י דפים מכ"י הרמב"ם
יב/י הגהות חבר בן חיים
יב/י היכל מלך דף לו ע"ג
יב/י הר המלך ח"ד עמ' סה, ח"ז עמ' רנט
יב/י זבח שלמה ח"ב עמ' קט
יב/י חוף ימים ח"ב סי' מ אות א, סי' מד אות א, סי' מה אות ה, סי' מז אות א
יב/י חוקת עולם עמ' 411 {העושה בגפן זה אסור לאכול בגפן אחרת}
יב/י חזון יחזקאל ב"מ פ"ח ה"ו
יב/י חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"מ פט ע"ב, צא ע"ב]
יב/י חי' חתם סופר
יב/י יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קס
יב/י ימי שלמה
יב/י מגילת ספר לאוין דף צד ע"ב {בפת}
יב/י מילי דמרדכי [מל"מ - היה עושה בגפנים - צ"ל בתאנים]
יב/י מנחת אהרן (רוט) ביכורים עמ' קלח
יב/י מנחת חינוך ח"ג עמ' שפב, תיא
יב/י מעיני המים
יב/י מקורות לפסקי הרמב"ם
יב/י משנת חיים דברים עמ' תנד
יב/י ספרי דבי רב ח"ד עמ' קיג-קיד
יב/י קרית מלך
יב/י רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תקעה, תקעז, תרב, תרז, תרי
יב/י שדה הארץ ח"ג דף קכו ע"ג
יב/י שו"ע הרב הל' שאלה סעיפים כד, כז
יב/י שושנת יעקב (הורוויץ) סי' שלז סעיף א {מל"מ}, סעיף ב
יב/י שלל דוד
יב/י שם משמעון (סטרליץ) עמ' צה
יב/י שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' קנט {מל"מ}
יב/י תורת החוף ימים סי' יט אות א
יב/יא ברור הלכה ב"מ צא ע"ב ציון ה, צב ע"א ציון ג, צג ע"א ציון י
יב/יא דיני עבודה במשה"ע עמ' 443
יב/יא דפים מכ"י הרמב"ם
יב/יא הר המלך ח"ג עמ' פח, ח"ז עמ' רס
יב/יא חי' הריצ"ד
יב/יא חיי משה (ברודנא) דף יג ע"ג
יב/יא חסדי דוד ח"ד עמ' רצח
יב/יא מקורות לפסקי הרמב"ם
יב/יא משא בני קהת
יב/יא משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' לה
יב/יא ספרי דבי רב ח"ד עמ' קיד
יב/יא קרית מלך
יב/יא שו"ע הרב הל' שאלה ס' כד-כה
יב/יא שער יוסף דף צז ע"א-ע"ב, קה ע"ב
יב/יב אורים ותומים קיצור תקפו כהן סי' ט-י עמ' טו
יב/יב דפים מכ"י הרמב"ם
יב/יב יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קס
יב/יב לב מרפא דף נא ע"ג
יב/יב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קד
יב/יב שו"ע הרב הל' שאלה סעיפים כב, כז
יב/יג אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קלה
יב/יג אבן פינה (נשר) עמ' ח
יב/יג אור הישר [אור הישר ב"מ צב ע"א]
יב/יג אור יקרות
יב/יג אמרי איש עמ' רמט {מל"מ}
יב/יג בית יעקב (טבשונסקי) סי' שלז סעיף ח {לח"מ}
יב/יג ברור הלכה ב"מ צב ע"א ציון ח
יב/יג בריכות מים דף קה ע"א
יב/יג ברכות מים (מיוחס) אהע"ז סי' כח דף קה ע"א
יב/יג ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' מה-מו
יב/יג בשמן רענן ח"ב עמ' רעא
יב/יג גבורת יצחק מ"ש עמ' יג
יב/יג גליוני הגר"ש עמ' קו-קז {מל"מ}
יב/יג דברות משה שבת ח"א סי' כ הערה עח
יב/יג דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' פה
יב/יג דיני עבודה במשה"ע עמ' 447
יב/יג דפים מכ"י הרמב"ם
יב/יג דרכי איש דף סג ע"א
יב/יג הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' רג
יב/יג ונתן לכהן עמ' קלה
יב/יג חוף ימים ח"ב סי' מג אות ו, סי' סז אות א
יב/יג חיים ומלך
יב/יג יד המלך (פלומבו)
יב/יג יצחק ירנן
יב/יג כבוד מלכים (מרגליות) {מל"מ}
יב/יג כסא שלמה דף כג ע"א {מל"מ}
יב/יג לחקרי הלכות סי' מב
יב/יג לקוטי שיחות חל"ד עמ' 132 {אינו נותן לאשתו ולבניו}
יב/יג מחנה ישראל (אליהו)
יב/יג מטה אהרן (הלוי) דף קנט ע"ג {מל"מ}
יב/יג מלאכת שלמה (חכים) (רשום הלכה יא)
יב/יג מנחת חינוך ח"ג עמ' שפג
יב/יג מעיל שמואל (פלורנטין)
יב/יג מעשה רק"ם (קורייאט) דף עו ע"א {משל שמים}
יב/יג מקורות לפסקי הרמב"ם
יב/יג משא יד ח"א עמ' שכט
יב/יג נוכח השלחן (לבטון) חו"מ סי' שלז ס' ו {מל"מ}
יב/יג נועם ח"ד עמ' שה
יב/יג נר יצחק (ארדיט) עמ' קנט
יב/יג נר למאור (רבינוביץ) דף כד ע"א {מל"מ}
יב/יג נתן פריו ב"מ עמ' כב
יב/יג ס' יהושע - פו"כ סי' שלו {מל"מ}
יב/יג סוכה וארבעת המינים עמ' 396, 463
יב/יג עטרת ישראל עמ' קלב
יב/יג עין תרשיש
יב/יג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קג-קד
יב/יג פני משה (שלז')
יב/יג קהלות יעקב ב"ב סי' לו
יב/יג קונטרסי שעורים ב"ק שעור יז אות ט
יב/יג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תרנה
יב/יג שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' רה-רו {מל"מ}
יב/יג שולי הגליון עמ' קפח
יב/יג שושנת יעקב (הורוויץ) סי' שלז סעיף ג
יב/יג שם יוסף (אליקים)
יב/יג שמחת יו"ט (אלגזי) סי' מט
יב/יג שערי טהר ח"ה שער א סי' טז אות כא
יב/יג תורת מיכאל עמ' ריד
יב/יג תפארת חיים (שאכעט) דף עו ע"ג
יב/יד אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קסג {משל שמים}
יב/יד אמר יוסף (אלקלעי)
יב/יד בריכות מים דף קה ע"א
יב/יד ברכות מים (מיוחס) אהע"ז סי' כח דף קה ע"א
יב/יד דיני עבודה במשה"ע עמ' 451
יב/יד הדרום כח עמ' 51
יב/יד הר המלך ח"ד עמ' סה
יב/יד לקוטי שיחות חל"ד עמ' 131 {משל שמים}
יב/יד מגילת ספר עשין דף מד ע"א
יב/יד מוסר המקרא והתלמוד עמ' קל
יב/יד מנחת חינוך ח"ג עמ' שפג
יב/יד מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קלב אות ג
יב/יד נר יצחק (ארדיט) עמ' קס
יב/יד פרי חיים (הליר)
יב/יד שהם וישפה ח"ב
יב/יד שושנת יעקב (הורוויץ) סי' שלז סעיף ד


יג/857 הלכות שכירות פרק יג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יג/רה"פ אבן האזל
יג/רה"פ חזק יד
יג/רה"פ יד פשוטה
יג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יג/רה"פ פי' ר"י קאפח
יג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יג/רה"פ רמב"ם לעם
יג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יג/א אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 328-329
יג/א אבן מלוכה (ברון, תשעז)
יג/א בני יהודה דף מה ע"ג
יג/א ברור הלכה ב"מ צב ע"א ציון א
יג/א גוילין נצולין עמ' רכז
יג/א דברי פנחס ח"ב עמ' שמ-שמא {מ"מ}
יג/א דפים מכ"י הרמב"ם
יג/א האיר ממזרח אבות עמ' קיז {בהמה אוכלת בשעת מלאכה}
יג/א המדות לחקר ההלכה מדה יז
יג/א חי' הגר"ח ב"מ עמ' קפו
יג/א חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' יא {מ"מ}
יג/א חלקת יואב החדש קונטרס הערות סי' טז {לח"מ}
יג/א לקט שבלים (תשסד) עמ' יד
יג/א מנחת חינוך ח"ג עמ' תיב-תיג
יג/א נתיבות ירושלים על ירושלמי ב"מ פ"ז ה"ב (ד"ה במחובר)
יג/א ענפי ארז (זי') דף סח ע"ג {מל"מ}
יג/א פרי שמואל מכות עמ' מב
יג/א שו"ע הרב הל' שאלה סעיפים כב, כד
יג/א שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' נט
יג/ב אבן האזל בהשמטות דף פד ע"א, פה ע"ג, וקדשים ח"א דף מט ע"א
יג/ב אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קלה
יג/ב אבן ציון עמ' תנז
יג/ב אבני ציון ח"א סי' ה אות ח {מ"מ}, סי' ו אות ד {מ"מ}, סי' ז אות א {מ"מ}, סי' ח אות א {מ"מ}, סי' כ אות ג {מ"מ}, סי' מו אות ג-ד {מ"מ}, ח"ב סי' יג אות א, סי' סט אות ג, ח"ג עמ' סב-סג, סט, קעב, ר-רב, רטז, ריט-רכ, שכב, ח"ד עמ' לח {לח"מ}
יג/ב אגרות משה יו"ד ח"א סי' קל {מ"מ}
יג/ב אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' מז
יג/ב אהליך יעקב נדרים סי' א (1) ס' לג
יג/ב אור הישר [נפש חיה יו"ד סי' סח, קובץ הערות סי' סט אות לד, חיל המלך הל' ערכין פ"ג ה"ח, כ"מ ולח"מ הל' תמורה רפ"א, אור הישר ב"מ פט ע"א]
יג/ב אור לי פסחים סי' טז ס"ק א
יג/ב איים בים ב"מ סי' יא אות ז
יג/ב איים בים חלק ז זבחים סי' יז אות ב {מ"מ}
יג/ב איים בים מכות פ"ג סי' ה אות א {מל"מ}
יג/ב אמונת יהושע עמ' תתי, תתיג
יג/ב אמרי בינה (אוירבך) - סוגיות סי' כג [א] ד"ה כתב
יג/ב אמרי דוד (שליסל) דף נד ע"ד {מ"מ}, סו ע"ב
יג/ב אמרי זאב דף מז ע"ג-ע"ד {לח"מ ומ"מ}, מח ע"ד {מ"מ}, מט ע"ב {מ"מ}, סו ע"ב {מ"מ - אם שייך בו מעשה ולא עשה}
יג/ב אמרי יהודה (רוזנר) דף מו ע"ג
יג/ב אמרי שפר (פרידלר) חולין סי' ד {קול}
יג/ב אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' כז
יג/ב אנצי"ת ע' בעלי חיים הע' 8, הע' 11א, ע' דבור הע' 13-15, 41
יג/ב אשר למלך
יג/ב באהלה של תורה או"ח סי' כט אות ג
יג/ב באר מים חיים (אבילה) דף כד ע"ב-ע"ד, כה ע"א-ע"ב {חסמה בקול}
יג/ב באר מים חיים (מוצירי) גירסא דינקותא דף כה ע"ג, כו ע"ב {בקול}
יג/ב באר מרים פ"ג ה"ד, פ"ה ה"ח אות ב
יג/ב באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' כט
יג/ב בטיחות הבניה בהלכה עמ' 17 {מ"מ}
יג/ב בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' לד סעיף טז
יג/ב בית אהרן (קארטשין) עמ' ח {מ"מ}
יג/ב בית אהרן וישראל גל' כ עמ' יד-טו {מ"מ}, גל' כב עמ' עב, גל' מב עמ' קא {לח"מ - עדים זוממין}, גל' נז עמ' כד {מ"מ}, גל' סז עמ' כז {מ"מ - לאו שאב"מ שאפשר לעבור עליו במעשה}
יג/ב בית יעקב (טבשונסקי) סי' שלז סעיף א, סי' שלח סעיף ב
יג/ב בית מועד (גטיניו)
יג/ב בית נפתלי (תרנט) סי' ו
יג/ב בית פנחס (גרהר) ח"ב בהקדמה עמ' 10 {לח"מ}
יג/ב בית שערים או"ח סי' שכו {מ"מ}
יג/ב בכורי אברהם דף יד ע"ג-ע"ד {מ"מ - בקול}, סה ע"ב {מ"מ - חסימה בקול}
יג/ב בכורי יוסף (הוטנר) דף יא ע"ד
יג/ב בלכתך בדרך אדר תשנה עמ' 96-97 {בקול}
יג/ב בן אברהם (תשי) עמ' רפט
יג/ב בני יהודה דף מה ע"ד
יג/ב בני ציון (שפירא) דף פ ע"ג {לאו שאב"מ}
יג/ב בני שמואל דף עז ע"ד
יג/ב בנין דוד (מייזלש, תשסט) סוגיות עמ' יב {מ"מ - לאו שיכול להיות במעשה ולא עשה מעשה}
יג/ב בציר אליעזר ח"ב דף כה ע"א {מ"מ - דיבור שמביא למעשה}
יג/ב ברור הלכה גיטין עא ע"א ציון ג {לח"מ}, ב"מ פח ע"ב ציון ג, צ ע"א ציון א פסקה ב, צ ע"ב ציון כ, נ, צא ע"א ציון ג
יג/ב ברית הלוי דף יב ע"ג
יג/ב ברית עולם (ולר) סי' עה אות ב
יג/ב ברכות שמים מכות פ"א אות סו {מ"מ}
יג/ב גדולי שמואל נדרים דף ד ע"א {מ"מ}, ב"מ דף מט {מ"מ}, פח ע"ב
יג/ב גור אריה בראשית פ' כ הע' 10 {מ"מ}, דברים פ' כה הע' 21
יג/ב גינת אלימלך ח"א עמ' יא {מ"מ - בקול}
יג/ב גינת ורדים (תאומים) עמ' פז
יג/ב גליוני הגר"ש עמ' קז {מ"מ} [עי' ס' קובץ הל' ע"ז פ"ב ה"ג]
יג/ב גליוני קדש (אביגדור) עמ' 105 {בקול}
יג/ב גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' כד, רמג
יג/ב גפן פוריה עמ' קה {לוקה בלי מעשה}
יג/ב דבר שאול תמורה סי' ח אות יב {מ"מ}
יג/ב דבר שמואל (אבוהב) סי' שכו
יג/ב דברות משה ב"ק ח"ב סי' סה ענף ד, ז, חולין עמ' ריד
יג/ב דברי אברהם (מנדלסון) דף טו ע"ד {בקול}
יג/ב דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' כא
יג/ב דברי אליעזר (פרבר) ח"א דף יג ע"ג {בקול}
יג/ב דברי חיים (אוירבך) דיני מכירה סי' כט דף עז ע"ג {מ"מ}
יג/ב דברי יחזקאל (מישור) עמ' רנד {לח"מ}
יג/ב דברי יחזקאל (תרצה) דף פג ע"ג, פד ע"ב {לח"מ}
יג/ב דברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' סג, צו, צח {חסמה בקול}
יג/ב דברי שמואל (מאדלינגר) דף א ע"ד, יב ע"א {לח"מ - שלא כר' יוחנן}
יג/ב דגל יהודה (קמינר) עמ' רז {מ"מ}
יג/ב דודאי משה עמ' קסב
יג/ב דין אמת (תשסז) עמ' יא {מ"מ}
יג/ב דיני עבודה במשה"ע עמ' 447
יג/ב דעת מרדכי ח"א דף יד ע"ב-ע"ג
יג/ב דפים מכ"י הרמב"ם
יג/ב דרכי משה ח"א שמעתתא ז פ' ו
יג/ב הד משה עמ' 60-61 {בקול}
יג/ב הלכה רבה ח"א עמ' 68, 145, 160, 162, 232, 235
יג/ב הפלאות נדרים (תשעג) עמ' כד, מז, מח, נא
יג/ב הר המלך ח"ד עמ' סה
יג/ב ויקן יוסף דף קעב ע"ב
יג/ב זית רענן ח"א עמ' תקכט {מ"מ}
יג/ב זכרון יהושע ולקט מנחם עמ' 23, 27-30 {מ"מ - לאו שאפשר במעשה ועבר בלי מעשה}
יג/ב זכרון ליהודה סי' ט אות כז {מ"מ}
יג/ב חבש פאר עמ' קיא
יג/ב חדושים ובאורים (גרי') ב"מ ח"ב סי' כט ס"ק ו
יג/ב חוות בנימין ח"ג עמ' תרסה-תרסו {מ"מ}
יג/ב חוף ימים ח"ג סי' א אות ז
יג/ב חזון יחזקאל מכות פ"ד ה"ה
יג/ב חזון לימים ח"א עמ' סו
יג/ב חי' הגר"ח ב"מ עמ' קפו-קפז
יג/ב חי' הגר"י סי' יג {לח"מ}
יג/ב חי' הגר"מ זמבה סי' כג {מ"מ}
יג/ב חי' הריצ"ד
יג/ב חי' הרמב"ם למסכתות יומא ותמורה עמ' 111 {מ"מ}
יג/ב חי' חתם סופר
יג/ב חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' רכה, סנהדרין עמ' קלז {מ"מ}, קמב
יג/ב חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קיא {מ"מ}, קטז, קכט
יג/ב חי' משנה פסחים עמ' נ {מ"מ}
יג/ב חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' קצ, ריח, נשים ח"ב עמ' שמד {מ"מ}
יג/ב חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' קכט
יג/ב חי' ר"י נחמיה סי' קעג אות ב
יג/ב חמדת ימים עמ' צח
יג/ב חסד יצחק עמ' צה {לח"מ}
יג/ב חסדי דוד ח"ה עמ' תרעח, תרפט
יג/ב חק לישראל שכירות עמ' 148
יג/ב חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' קו {מ"מ}, עמ' שמב
יג/ב חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' יז, כ
יג/ב חשבונות של מצוה עמ' שסא {מ"מ}
יג/ב חתן סופר קניינים ח"ב עמ' קסט
יג/ב טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"א עמ' עא {מ"מ}
יג/ב טל חיים (טל) ח"ג עמ' תיא
יג/ב יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' יב
יג/ב יד המלך (פלומבו)
יג/ב יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ה ה"ב אות ב ס"ק ג
יג/ב יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קמד, ח"ב עמ' קעו
יג/ב ימי שלמה
יג/ב ימין משה עמ' קלח, רה
יג/ב יקב זאב דף צא ע"א
יג/ב יראה ואהבה עמ' קא
יג/ב כהונת רפאל עמ' שע, תלו {מ"מ}
יג/ב כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' ר, שו {מ"מ}
יג/ב כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף קנג ע"א
יג/ב כרם יהושע (ולרשטיין) דף לג ע"א {מ"מ - קול}
יג/ב לב מבין
יג/ב לב מרפא דף ל ע"ד
יג/ב להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' מה
יג/ב להורות נתן - שו"ת חי"ג עמ' קי
יג/ב למודי ה' (תקמז) דף מז ע"ג, מח ע"ב, נ ע"א {בקול}, צט ע"ב {בקול}
יג/ב למודי ה' (תשפא) עמ' ערב, רפב, רפה
יג/ב לקוטי שיחות חי"א עמ' 85
יג/ב לקח טוב (תשפא) הקדמה - ר"צ לופטיג אות ג {מ"מ ד"ה אפילו - חסימה כיון שישנה במעשה גמור אף החסימה בקול היא כמעשה ולוקים - יש מלקות על הימנעות מעשה היכן שאפשר במעשה גמור}
יג/ב לקט מנחם (תרעא) דף לא ע"ג, לב ע"א-ע"ב {מ"מ - אם יכול להיות בו מעשה}
יג/ב לשון למודים יו"ד דף ל ע"ב {מ"מ}
יג/ב מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' קלט-קמב, קסא, רד-רה, רז
יג/ב מאמר המלך
יג/ב מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף סו ע"ג, סט ע"ב, צב ע"ב, צג ע"א {קול}
יג/ב מגילת ספר לאוין דף קסג ע"ד, קסד ע"א {לח"מ}
יג/ב מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' רכח, רסד, ח"ב עמ' תעד
יג/ב מוריה גל' קיג עמ' ל {מ"מ - לאו שאב"מ אבל אפשר לעבור במעשה}
יג/ב מזבח חדש דף כח ע"ב {מ"מ - שאב"מ}
יג/ב מחנה יוסף פסחים עמ' כג
יג/ב מחנה לויה (תשעד) עמ' שג {מ"מ}
יג/ב מחשבת הקודש ח"א דף לז ע"א {מ"מ}, מו ע"ב {מ"מ}, נז ע"א-ע"ב
יג/ב מטה אהרן שבועות עמ' פא-פב
יג/ב מי החג עמ' קמ, קמד, קמז
יג/ב מנוחת אשר ח"ב דף מא ע"ד {מ"מ - חסם בקול}, מב ע"א
יג/ב מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף פח ע"ב-ע"ג, ח"ב דף קנז ע"א-ע"ב
יג/ב מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' קט {מ"מ}
יג/ב מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' שעח
יג/ב מנחת חינוך ח"א עמ' נה {מ"מ}, קמב, קצד, קצז, שח {מ"מ}, שי {מ"מ}, שיב, שמ, ח"ב עמ' צ, רמ {מ"מ}, רסא {מ"מ}, שצא {לח"מ}, תקלט-תקמ {מ"מ}, ח"ג עמ' צז, קנז {מ"מ}, רצג {לח"מ}, שנב, תיג
יג/ב מנחת יהודה (בוים) דף קל ע"ד {מ"מ}
יג/ב מנחת יוסף ח"ב עמ' כד
יג/ב מנחת צמח - משנה ברורה עמ' קיד, קמ-קמא, קמו, קמז, קנ
יג/ב מעיל שמואל (פלורנטין)
יג/ב מעין החכמה עמ' קצג {מ"מ}
יג/ב מעין נצח ח"א סי' נב {מ"מ}
יג/ב מעיני המים
יג/ב מערכי לב (לב) עמ' שעט
יג/ב מעשה הבא בעבירה עמ' 124
יג/ב מעשה רק"ם (קורייאט) דף כח ע"ד {בקול}
יג/ב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף ז ע"ג, עה ע"א
יג/ב מקורות לפסקי הרמב"ם
יג/ב מקראי קדש (תשנג) עמ' תנד
יג/ב מרומי גלים עמ' קנה
יג/ב מרפא לנפש חי' סוגיות סי' כד אות יב {לאו שיש בו מעשה לוקים עליו גם אם לא עשה מעשה}
יג/ב מרפא לשון (ארדיט) דף יח ע"ג {בקול}
יג/ב משאת מרדכי ב"ק עמ' רמו
יג/ב משה מבחוריו דף י ע"ג, יד ע"ג, טו ע"ג {מ"מ}
יג/ב משיב נפש (גרוס) ח"ב עמ' קסד
יג/ב משכנות לאביר יעקב ח"א דף לז ע"ב
יג/ב משנה הלכות ח"ט סי' שסא {מ"מ - חסמה בקול}
יג/ב משנה הלכות מהדו"ת יו"ד עמ' שמג, מהדו"ת ח"ד עמ' שכא {מ"מ}
יג/ב משנת אליעזר (קונשטט) עמ' מח {מ"מ - בקול}
יג/ב משנת חיים במדבר עמ' של
יג/ב משנת חיים ערכין עמ' רעז {לח"מ}
יג/ב משנת יעקב כאן
יג/ב משנת יעקב נזיקין עמ' קכא {כר"פ}
יג/ב משנת יעקב עבודה עמ' קיד
יג/ב משנת יעקב קרבנות עמ' קנז-קנט
יג/ב משפט כהן עמ' רפה ע"א, רפו ע"א
יג/ב משפטי עזיאל ח"ט עמ' קצד
יג/ב משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' ר {מ"מ}
יג/ב נדרי זריזין ח"א עמ' תקיט {לח"מ}, ח"ג עמ' יז
יג/ב נודע ביהודה השלם או"ח עמ' רא, יו"ד ח"ב עמ' קיב, אהע"ז ח"ב עמ' שיא
יג/ב נודע ביהודה תנינא אהע"ז סי' קכט {מ"מ}
יג/ב נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' עח {מ"מ}
יג/ב נזר אברהם מכות ועדות עמ' קצט {מ"מ}
יג/ב נזר הקדש (קפלן)
יג/ב נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"א סי' יט אות א {חסימה בקול}, ב, ד {מ"מ}
יג/ב נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' נב אות א {בקול}, ב, ד {מ"מ}
יג/ב נחלת יוסף (מייזליש) סי' לג אות יא {מ"מ}
יג/ב נטעי נתן (פריד) סי' קה {מ"מ - קול הוא מעשה}
יג/ב נר מצוה (ואלק) שרשים דף כט ע"ב {מ"מ - לאו שאפשר לעבור במעשה, לוקים גם בלי מעשה}, מערכות דף ו ע"ב {מ"מ}, מצוות דף עד ע"ד {מ"מ - לאו שאב"מ} פא ע"ב, פב ע"א, פג ע"א-ע"ב, פד ע"א {מ"מ - אם אפשר לעבור במעשה, לוקה גם בלי מעשה}, קיד ע"א {לוקה ומשלם}, קכא ע"ד, קכב ע"א
יג/ב נתן פריו ב"מ עמ' תיב
יג/ב נתן פריו מכות עמ' רה ע"ב
יג/ב נתן פריו סוגיות ח"א עמ' קנד
יג/ב ס' המקנה (סופר) ח"ב כלל כד פרט ד דף כז ע"א {בקול}
יג/ב ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קטז-קיז
יג/ב ס' יהושע - שו"ת עמ' קמט
יג/ב סיני ס' יובל עמ' רעה
יג/ב סתירת זקנים - הלכה עמ' רטז
יג/ב עבד המלך (תשא)
יג/ב עבודת הזבח תמורה סי' א ס"ק כא
יג/ב עדות ביעקב (ריינס) עמ' רסד {מ"מ}
יג/ב עדות ושטרות עמ' 10
יג/ב עוגת אליהו דף לא ע"ב {בקול}
יג/ב עונג שבת סי' כו {מ"מ}
יג/ב עטרת חן ח"ב עמ' קמט {מ"מ}
יג/ב עטרת תפארת דף י ע"ג-ע"ד, יד ע"ב-ע"ג {מ"מ}
יג/ב עיני דוד
יג/ב עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תצא {חסמה בקול}
יג/ב עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' שצז-שצט
יג/ב עמודי אור סי' סא אות ב
יג/ב עמק הלכה (אורנשטין) סי' ו {בקול}
יג/ב עמק הלכה (בוימל) עמ' קנז
יג/ב עמק הלכה (הורוביץ) עמ' קז {לח"מ}, רכא
יג/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קנח
יג/ב עץ החיים (קלוגר) עמ' סז {לח"מ}
יג/ב עקדת משה ח"ב עמ' קא
יג/ב פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' מט {מ"מ}
יג/ב פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' כח {מ"מ}
יג/ב פי שנים דף סד ע"ג {בקול}, סה ע"א, ע"ג
יג/ב פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' קצא {מ"מ}
יג/ב פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' סז, ויקרא עמ' תקכד {מ"מ}
יג/ב פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' סז
יג/ב פרח מטה אהרן (סול') מדע עמ' 129
יג/ב פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' קנה
יג/ב פרי שמואל מכות עמ' מב
יג/ב פתחי שערים דף טז ע"א
יג/ב פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 187
יג/ב צרור החיים (יעקב)
יג/ב קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תקעב, תקעו, ח"ב עמ' שי
יג/ב קובץ הערות (תשסג) סי' סט אות לד {מ"מ}
יג/ב קול דודי (תשף)
יג/ב קול דודי כריתות סי' עד
יג/ב קול דודי שבועות סי' רכו
יג/ב קול יעקב (שאול) ח"ב
יג/ב קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' קי, קיב {מ"מ}, קלא {חסמה בחוץ}, ויקרא עמ' קצו-קצז {מ"מ}, רס {מ"מ}, דברים עמ' קסה-קסו {מ"מ - קול}
יג/ב קרבן ציון עמ' יא {מ"מ}, לו {מ"מ}, לח {מ"מ}, מא {מ"מ}, מב {לח"מ}, מד {מ"מ}, מט {מ"מ}, נ, נז {מ"מ}, פא {מ"מ}, פג-פד {מ"מ}, קב, קיד {מ"מ, לח"מ}, קטו, קכט {מ"מ}, קסט {מ"מ}, ריב {מ"מ}, רכא, רמב {מ"מ}, רמג {מ"מ, לח"מ}, רצז {מ"מ}, שכ, שכו {מ"מ}, שכט {מ"מ}
יג/ב קרית מלך
יג/ב ראשי בשמים (גוריון) חו"מ סי' צח אות ו
יג/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תקפט, תרכט-תרל
יג/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקצז
יג/ב שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף צה ע"א
יג/ב שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' ע {בקול}, קנד {בקול}, שצה {מ"מ - מה שאפשר במעשה}
יג/ב שביתת יו"ט (רשום פ"ג)
יג/ב שדה הארץ ח"ג דף קכו ע"ב {בקול}
יג/ב שו"ע הרב הל' שאלה ס' כב
יג/ב שו"ת מהר"ם די בוטון סי' סד
יג/ב שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' תסז
יג/ב שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' רסו
יג/ב שומרי משפט (צ'כנוב) ח"א עמ' קנג {חסמה בקול}, ח"ג עמ' סב {כרב פפא}
יג/ב שושנת העמקים (תאומים) עמ' קצג, קצז {מ"מ}
יג/ב שי כהן עמ' ריח
יג/ב שיח ערב סנהדרין עמ' קג {מ"מ}
יג/ב שיח ערב פסחים עמ' קי
יג/ב שיח ערב קדשים עמ' קלא, תכב {מל"מ}
יג/ב שלל דוד
יג/ב שלמי יוסף נזיר עמ' שו-שז {מ"מ}
יג/ב שם משמעון (פולק) ח"א דף קפג
יג/ב שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' רצט
יג/ב שמוש חכמים א עמ' מב-מד {בקול}
יג/ב שמחת החג דף מט ע"ג
יג/ב שמחת יהודה דף יד ע"ב
יג/ב שנות חיים (קלוגר) עמ' תכ, תכב, תמח, תסז
יג/ב שעורי הגרד"ש ב"ק הערה 57
יג/ב שעורי הרב - אבלות עמ' קח
יג/ב שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' קד {מ"מ}
יג/ב שעורי עיון התלמוד יבמות שעור יא עמ' כה {מ"מ}
יג/ב שעורי עיון התלמוד כתובות עמ' יא
יג/ב שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' צט {מ"מ}
יג/ב שעורי ר' אלחנן ב"מ עמ' מג-מד {מ"מ}
יג/ב שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות נב
יג/ב שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' קכג
יג/ב שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' נח
יג/ב שער המלך ח"א עמ' קצו, ח"ב עמ' קע, תכז
יג/ב שערי אלימלך עמ' יא {מ"מ}
יג/ב שערי זיו ח"ג דף קג ע"א
יג/ב שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' מא {מ"מ}
יג/ב שערי חיים (שמולביץ) קידושין עמ' קמא
יג/ב שערי טהר ח"ו סי' מג אות א
יג/ב שערי טהר ח"ו סי' מג אות א דף צח ע"ג {עקימת פיו}
יג/ב שערי ציון (כהן, תרצח) דף ט ע"ד
יג/ב שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' עח {מ"מ}
יג/ב תהלה לדוד (והרמן) פ"לא פסוק כ הערה טו, פק"ד פסוק כג הערה לא, י"ג עיקרים אות כח
יג/ב תולדות יעקב (מאהלר) עמ' קלט
יג/ב תורת האוהל (תשנג) עמ' תעד-תעה {מ"מ}
יג/ב תורת ההגיון בהלכה עמ' 141
יג/ב תורת נתן עמ' 29 {מ"מ}
יג/ב תורת ראשי הישיבות מכות עמ' שמז
יג/ב תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תמה
יג/ב תחומין ח"ט עמ' 180, חט"ו עמ' 379 {מ"מ}
יג/ב תשובה שלמה יו"ד סי' ל דף נד ע"ב {מ"מ}
יג/ג אבני חפץ ח"ג עמ' עט
יג/ג אדמת קדש ח"ב דף כג ע"ב
יג/ג אור הישר [מ"מ הל' אסו"ב ספט"ז, כ"מ הל' כלאים פ"א ה"ו]
יג/ג אור לי פסחים סי' טז ס"ק א
יג/ג אמונת יהושע עמ' תתיג {רע לבני מעיה}
יג/ג אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' עה
יג/ג אנצי"ת ע' אמירה לנכרי הע' 82
יג/ג אפר קדשים עמ' כט-ל
יג/ג ארחות ימים עמ' קנז
יג/ג ארעא דרבנן (תשעט) עמ' רמו
יג/ג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יג/ג בחיר חיים
יג/ג בית דינו של שמואל עמ' 1088
יג/ג בית יעקב (טבשונסקי) סי' שלח סעיף ב
יג/ג בכורי אברהם דף יא ע"ג-ע"ד, יב ע"ג-ע"ד, יג ע"א, יד ע"ג {אמר לגוי}
יג/ג בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' שעו
יג/ג בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' עז
יג/ג ברור הלכה ב"מ צ ע"א ציון ג, צ ע"ב ציון ד, סנהדרין נו ע"ב לפני ציון א
יג/ג ברכת אברהם (תשנד) חי' ש"ס עמ' סג {מ"מ}
יג/ג ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' ל אות יב
יג/ג גבורת יצחק שביעית עמ' לט
יג/ג גדולי שמואל ב"מ דף צ ע"א-ע"ב {לח"מ}
יג/ג גדולי שמואל ב"ק דף צא ע"א {שעה"מ}
יג/ג גזע ישי דף קנז ע"א {מל"מ}
יג/ג דברי יואל - שו"ת עמ' שיג, שיז
יג/ג דפים מכ"י הרמב"ם
יג/ג האיר ממזרח אבות עמ' צה {הגה"מ - מלמד לא יקץ בלילה יותר מדאי}
יג/ג הר המלך ח"ד עמ' סה
יג/ג ושב הכהן (תשמח) עמ' ריא
יג/ג חזון לימים ח"א עמ' לג, פג
יג/ג חזון נחום זרעים ח"ב עמ' יד
יג/ג חי' הגר"ח ב"מ עמ' קפו
יג/ג חי' הרי"ט עמ' קצט
יג/ג חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"מ צ ע"ב]
יג/ג חי' חתם סופר
יג/ג חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"ג עמ' שיז
יג/ג חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' קצא, רכג, רכז
יג/ג חיי אברהם (טייב) דף סג ע"ד
יג/ג חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' קפח {לח"מ}
יג/ג טל חיים (טל) ח"ג עמ' תו, תיא {רמב"ם}, תטו {מל"מ}
יג/ג יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' עג
יג/ג ימי שלמה
יג/ג יראה ואהבה עמ' קנג, רצה
יג/ג כנסת יחזקאל (רחמים) עמ' סב
יג/ג כפי אהרן (זס') תנינא עמ' פא
יג/ג כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שח
יג/ג לב מבין
יג/ג מגדל צופים ח"ה סי' סה
יג/ג מגידות (תשעג) סי' ריז עמ' שמ
יג/ג מגילת ספר לאוין דף צד ע"ב {בפת}
יג/ג מוסר המקרא והתלמוד עמ' לז, סב
יג/ג מוריה גל' קיג עמ' ל
יג/ג מכשירי מצוה עמ' סח
יג/ג מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' קכא-קכב
יג/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' קסא {מל"מ}, תט {מל"מ}, ח"ג עמ' תיג
יג/ג מנחת כהן (יוסף חיים) דף לז ע"ג
יג/ג מסורה ח"ה עמ' טו, חי"א עמ' מב
יג/ג מערכות חיים עמ' קכב {אבן האזל}
יג/ג מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' שמ
יג/ג מפענח צפונות עמ' 204
יג/ג מפתח הבאורים [חתם סופר ח"ו סי' כד, שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקסד (ר)]
יג/ג מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' יד אות ה
יג/ג מצעדי גבר גיטין (תשסד) סי' כו אות ה
יג/ג מקדשי השם ח"א עמ' רמב {מל"מ}
יג/ג מקום דוד [זרע אברהם א"ח ס"ט וס"ס יב, נחפה בכסף י"ד ס"ה, בני יהודה סי' מז, מגילת ספר לאוין קפד, יד אהרן א"ח ח"ב סי' ה, והגהות הל' מלכים פ"י ה"ו]
יג/ג מקורות לפסקי הרמב"ם
יג/ג מרפא לנפש חי' סוגיות סי' יד אות יא {אמירה לנכרי בשאר מצוות}
יג/ג משאת המלך (תשסז) עמ' קי {אמר לגוי}
יג/ג משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף ח {חסום פרה ודוש בה}
יג/ג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' מא {אמר לגוי}
יג/ג משנת יעקב
יג/ג משפט כהן עמ' לב ע"א, נ ע"ב
יג/ג נודע ביהודה השלם או"ח עמ' קנג {מ"מ}
יג/ג נחפה בכסף (נבון) ח"א דף כט ע"ד {רמב"ם}, ל ע"א {מל"מ}
יג/ג נשמת אברהם ח"ג עמ' עג
יג/ג נשמת חיים (אבולפיה), לשונות הסמ"ג דף לג {מל"מ}
יג/ג נתיבות שלום (למפרט)
יג/ג ס' העתים עמ' 317 {לח"מ}
יג/ג ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' סג
יג/ג סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' שכ {מ"מ - לאו ששייך בו מעשה}
יג/ג עולת ראיה (וייס) עמ' ל
יג/ג עטרת שבת עמ' לד {אמירה לגוי}
יג/ג עינים למשפט קידושין עמ' קסג
יג/ג עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 556
יג/ג עמק שאלה (טברסקי) עמ' שכב {הגהמ"י}, שכג
יג/ג עצי ארזים סי' ה ס"ק כג {מל"מ}
יג/ג פאר הלכה פסחים עמ' רמו
יג/ג פרחי כהונה (הכהן) אהע"ז סי' לה דף קטז ע"א-ע"ב {מל"מ}
יג/ג פרי הארץ (כהנוו) סי' טו, יז
יג/ג צור תעודה דף צז ע"א {לח"מ}
יג/ג צפנת פענח בראשית עמ' כ
יג/ג קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תקסו
יג/ג קרבן אליצור דף קנב ע"ב-ע"ג, קנג ע"א וע"ג
יג/ג ראשי בשמים (רבין) עמ' שלח {מל"מ}
יג/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תרכא, תרכג, תרנו
יג/ג שאילת משה עמ' שנ
יג/ג שביתת יו"ט (רשום פ"ג)
יג/ג שדה הארץ ח"ג דף קכה ע"ג {לגוי}
יג/ג שו"ע הרב הל' שאלה סעיפים כב, כח-כט
יג/ג שושנת יעקב (הורוויץ) סי' שלח סעיף א
יג/ג שלל דוד
יג/ג שם יוסף (אליקים)
יג/ג שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' שכב {מל"מ}, ח"ב עמ' פב
יג/ג שמחת יהודה דף קנו ע"ג {מל"מ}
יג/ג שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' שכ
יג/ג שמש מרפא עמ' קמז
יג/ג שנתון המשפט העברי ח"ט עמ' 88
יג/ג שער המלך ח"א עמ' שלז, ח"ב עמ' תכה-תכו
יג/ג שערי מאיר עמ' לח
יג/ג תורת המדינה עמ' 330 {חסום פרתי ודוש בה}
יג/ג תורת זרעים עמ' לז {"לוקה" אף שהוא מדרבנן}
יג/ג תחומין ח"ה עמ' 114
יג/ג תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' סט {מל"מ}
יג/ג תשובה מאהבה ח"ב דף טו ע"ד
יג/ג תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' קנג
יג/ד אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קלז
יג/ד אולם המשפט סי' שלח סעיף ד {שעה"מ}
יג/ד אור עולם (שניאורסון) עמ' 773, 774
יג/ד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יג/ד בדבר מלך ח"ט עמ' יט
יג/ד בית יעקב (טבשונסקי) סי' שלח סעיף ג {שעה"מ}
יג/ד בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' קמב
יג/ד בני יוסף (טנוג'י) דף לב ע"ד
יג/ד ברור הלכה ב"מ צ ע"א ציון א, ה
יג/ד בריכת המלך עמ' לב
יג/ד גינת ראובן תרומות עמ' תרצ
יג/ד דבש תמר
יג/ד דליית הכרם עמ' תתתלד [צ"ל דשות בתרומה]
יג/ד דפים מכ"י הרמב"ם
יג/ד הגהות חבר בן חיים
יג/ד הגהות רימ"א
יג/ד הר המלך ח"ד עמ' סה, ח"ה עמ' שצב
יג/ד ויקן יוסף דף קעב ע"ב
יג/ד זהב התרומה תרומות עמ' קצ
יג/ד חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' ז ס"ק א
יג/ד חלקת יואב קבא דקשייתא סי' כה
יג/ד יד המלך (פלומבו)
יג/ד כרם אברהם עמ' עה
יג/ד לב דוד (פלדמן) עמ' קב
יג/ד לקוטי שיחות ח"ד עמ' 1124
יג/ד מחנה יוסף סוטה עמ' קלח
יג/ד מנחת חינוך ח"ג עמ' תיא-תיב
יג/ד מקורות לפסקי הרמב"ם
יג/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/ד משנה הלכות מהדו"ת ח"ד עמ' שנו
יג/ד משנת יעקב זרעים ח"א עמ' קנה-קנו
יג/ד משנת יעקב כאן
יג/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תרט, תריא
יג/ד שדה הארץ ח"ג דף קכה ע"ב
יג/ד שו"ע הרב הל' שאלה ס' ל
יג/ד שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' רלא
יג/ד שער המלך ח"א עמ' רנב
יג/ד שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 12
יג/ד תורת מנחם חל"ו עמ' 39
יג/ה אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' נ
יג/ה אור דוד עמ' קעג
יג/ה אמונת יהושע עמ' תטז {דשה בגידולי תרומה}
יג/ה אנצי"ת ע' גדולין הע' 49
יג/ה ברור הלכה ב"מ צ ע"א ציון ה
יג/ה גדולי שמואל ב"מ דף צ ע"א {או"ש}
יג/ה גינת ראובן תרומות עמ' תרפח {רמב"ם}, תרפט {או"ש}
יג/ה דברות משה זרעים עמ' שצו {הדש במעשר שני של דמאי ובתרומת מעשר של דמאי ובגידולי תרומה עובר משום בל תחסום}
יג/ה דובר ישרים ר"ה-יוה"כ-סוכות עמ' מג
יג/ה ויקן יוסף דף קעב ע"ב
יג/ה חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"מ צ ע"א]
יג/ה חיבת הקודש עמ' כ
יג/ה חסדי דוד ח"ד עמ' ש
יג/ה מנחת חינוך ח"ג עמ' שפד, תיא
יג/ה משנת יעקב
יג/ה פרי אהרן (ברנשטיין) עמ' שא
יג/ה שם עולם (רבין) ח"א עמ' כא
יג/ה שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 12
יג/ה תורת לויים דף סז {לח"מ}
יג/ו אבק דרכים דף טו {בלילה}
יג/ו אגרא דכלה המבואר ח"א עמ' תקסד {אין נזירות בעבד כי אין לו רשות להמעיט עצמו}
יג/ו אמרי נפתלי ח"ב עמ' רלב {שעה"מ}
יג/ו ברור הלכה ב"מ צ ע"ב ציון ט
יג/ו דיני עבודה במשה"ע עמ' 327
יג/ו דליית הכרם עמ' תתתלד {הגהמ"י} [צ"ל בירושלמי פ"ז ה"ג]
יג/ו האיר ממזרח רות עמ' קטו {וכן חייב לעבוד בכל כוחו}
יג/ו ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 13
יג/ו זאת ליעקב בראשית עמ' שסג {כמו יעקב הצדיק}
יג/ו חוקת עולם עמ' 416
יג/ו חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 254-255
יג/ו לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 139-140
יג/ו מעין החכמה עמ' קסה {מל"מ}
יג/ו נועם חכ"ד עמ' רלא
יג/ו נחמד למראה ח"א דף סז ע"ג-ע"ד
יג/ו סודו של המשפט העברי עמ' 823
יג/ו עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 543
יג/ו פרשת השבוע (תשעב) ח"א עמ' 204
יג/ו קרית מלך
יג/ו קרן הצבי מצוה מו אות ד
יג/ו ראבי"ה סי' תתנג הערה 19 {הגהמ"י}
יג/ו שו"ע הרב הל' שאלה סעיפים כ, כד
יג/ו שיח דוד (תשסד) עמ' כז
יג/ו שיח דוד (תשסח) עמ' לב
יג/ו תחומין חט"ז עמ' 286 {הגהמ"י}
יג/ז אהל דוד (קהן) ח"ד תהלים פקל"ב פס' ב
יג/ז אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קס
יג/ז אוצרות הרמב"ם
יג/ז אלומות יוסף (תשנ) עמ' מב
יג/ז אמונת עתיך גל' 103 עמ' 27 {התאגדות עובדים}
יג/ז אמרי חן (בן סניור) מלכים עמ' 363
יג/ז ארץ הצבי (שכטר) עמ' רה
יג/ז אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' רו
יג/ז באמונה שלמה עמ' תס
יג/ז בית יצחק (ויינברגר) עמ' רע {שכר בעוה"ז}
יג/ז ברוך אומר חו"מ עמ' קיב
יג/ז גן שושנים ח"ב עמ' קפה
יג/ז דברות אליהו ח"ד עמ' קצה
יג/ז דברות אליהו ח"ה עמ' קסב
יג/ז דברות אליהו ח"ו עמ' קעב {חייב לעבוד בכל כוחו}
יג/ז דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' קכא
יג/ז דיני עבודה במשה"ע עמ' 9, 327, 334
יג/ז האיר ממזרח אבות עמ' קטז, קיז {חייב פועל לעבוד בכל כוחו}
יג/ז האיר ממזרח סליחות עמ' קטו {חייב לעבוד בכל כוחו}
יג/ז האיר ממזרח על ההפטרות (תשסד) עמ' ח
יג/ז האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' רצו {שהרי יעקב הצדיק אמר וכו'}
יג/ז האיר ממזרח על התורה עמ' קנט {חייב לעבוד בכל כחו}
יג/ז ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 13
יג/ז הרמב"ם כמחנך עמ' 130, 255
יג/ז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' פז
יג/ז זאת ליעקב בראשית עמ' שנב {העני מוזהר שלא יגזול מלאכת בעה"ב}
יג/ז חובות יהודה עמ' 330
יג/ז חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 253
יג/ז יד יצחק (זלזניק) עמ' רלג
יג/ז להורות נתן - שו"ת ח"ח עמ' צז, ח"י עמ' צט
יג/ז להורות נתן על התורה ח"ג עמ' קפא
יג/ז לקוטי שיחות ויצא תשמה
יג/ז לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 139
יג/ז לקט שיחות מוסר ח"א עמ' צה
יג/ז מאיר נתיבות ח"ג עמ' פח
יג/ז מבוא למשנה תורה עמ' 46, 115, 321
יג/ז מבשר טוב - בין אדם לחברו עמ' שלג
יג/ז מבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' קצב
יג/ז מדרגת האדם ח"א עמ' קצא
יג/ז משנת חיים בראשית עמ' תיב
יג/ז משנת יעקב
יג/ז נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' ח אות יד
יג/ז נטעי אשל בראשית עמ' רלג
יג/ז נתיבותיה שלום בראשית עמ' 146
יג/ז נתן פריו ב"מ עמ' תיג
יג/ז סוגיות במשפט ובהיסטוריה עמ' 155 {לעבוד בכל כוחו}
יג/ז סודו של המשפט העברי עמ' 821, 822
יג/ז פועלים ואומנים עמ' 190
יג/ז פני מנחם - תורה ומועדים ויצא עמ' קסז, קעט, קפח {כך העני מוזהר שלא יגזול מלאכת בעל הבית}
יג/ז פנינים על התורה ומועדים עמ' כז, כט {יעקב}
יג/ז פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' תקעה
יג/ז פרפרת הפרשה פרשת ויצא פרק כט פסוק י
יג/ז פרשת השבוע (תשעב) ח"א עמ' 189, 203
יג/ז צבי תפארת סי' עט
יג/ז קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קמד
יג/ז קרית מלך
יג/ז קרן הצבי מצוה מו אות ד, מצוה נ אות ח
יג/ז רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קז
יג/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תרג
יג/ז שו"ע הרב הל' שאלה ס' כ
יג/ז שולי הגליון עמ' קפט
יג/ז שיח דוד (תשסד) עמ' כג, כז
יג/ז שיח דוד (תשסח) עמ' כז, לב {לעבוד בכל כוחו}
יג/ז שם דרך בראשית ח"ב עמ' נח, ריד
יג/ז שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' רעא {נטל שכר בעוה"ז}
יג/ז שמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' רסג {חייב לעבוד בכל כוחו}
יג/ז שמן ראש (כץ) ימים נוראים עמ' רא
יג/ז שמן ראש (כץ) סוכות ח"ב עמ' רלב {יעקב}
יג/ז שמן ראש פסח ח"א עמ' קז {נטל שכרו בעוה"ז}
יג/ז שמן ראש פסח ח"ב עמ' פב {חייב לעבוד בכל כוחו}
יג/ז שעורי ר"א ליכטנשטין פ' השואל עמ' 36
יג/ז שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' עב, רו
יג/ז תולדות ההלכה ח"ג עמ' 328 {חייב לעבוד בכל כוחו}
יג/ז תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שי, ח"ב עמ' פה
יג/ז תפארת ציון (אבא שאול) עמ' שיט

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US