Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

כאשר מצויין שם הספר בלבד, הכוונה היא לספר המסודר לפי סדר הלכות הרמב"ם.
בראש כל פרק מופיעה רשימת מקורות עם הסימון "רה"פ" (רוב הפרק). אלו הם מקורות העוסקים ברוב ההלכות שבאותו פרק (או בכולן).
כשיש למעיין קושי למצוא את הספר המצויין, או את מראה המקום באותו ספר, יפנה ל"רשימת הספרים".

למידע נוסף על המפתח, לחץ כאן.

מלוה ולווה

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה
פרק ו
פרק ז
פרק ח
פרק ט
פרק י
פרק יא
פרק יב
פרק יג
פרק יד
פרק טו
פרק טז
פרק יז
פרק יח
פרק יט
פרק כ
פרק כא
פרק כב
פרק כג
פרק כד
פרק כה
פרק כו
פרק כזא/866 הלכות מלוה ולווה פרק א *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


א/רה"פ אבן האזל
א/רה"פ יד פשוטה
א/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
א/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
א/רה"פ משה ידבר (תקפז)
א/רה"פ פי' ר"י קאפח
א/רה"פ פי' ר"ש צדוק
א/רה"פ קרית מלך
א/רה"פ רמב"ם לעם
א/רה"פ שלל דוד
א/רה"פ שם יוסף (אליקים)
א/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
א/רה"פ שער יהודה
א/א אבן האזל (גם בהשמטות, דף פו ע"א)
א/א אהלי יהודה (אמדו)
א/א אוצרות הרמב"ם
א/א אור הישר [תומים וקצוה"ח תחלת סי' צז]
א/א אורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' קעט
א/א איש מבין ח"א דף קמא ע"ב
א/א אמרי דוד (שליסל) דף נב ע"ג
א/א באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק ו פסוק ט, פרק יט פסוק לח {מצוה להלוות}
א/א באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"א עמ' קצא, ח"ב עמ' תע
א/א באר משה (אפשטיין) שמות עמ' עתר
א/א בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף ח ע"ג {לח"מ}
א/א בית אברהם (חנניה) עמ' רז
א/א בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' קד סעיף י
א/א בית אהרן וישראל גל' כג עמ' ע {השמיט מצות הלואה בעשיר}
א/א בית יחזקאל (וייס) עמ' שמה
א/א בני דוד
א/א ברור הלכה ב"מ עא ע"א ציון ב פסקה ב
א/א ברית אברהם (בושערה) דף קנד ע"ב-ע"ד
א/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' שח
א/א ברכת הנצי"ב (תשל) עמ' רנא {מצות עשה}
א/א ברכת הנצי"ב (תשנז) עמ' שיב
א/א גור אריה (צרמון) דף קפז ע"ד
א/א דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' ט
א/א דברי מלכיאל ח"ה סי' רעח {השמיט להקדים עני לעשיר}
א/א דליית הכרם עמ' תתתלד {הקדמת מ"מ} [צ"ל ואיך מסדרין]
א/א הרמב"ם (בנדיקט) עמ' שז
א/א הרמב"ם כמחנך עמ' 143
א/א התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' רמה
א/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רמה, רנב
א/א ויקח אברהם [אות היא לעולם יג ע"ד]
א/א זה השער - מכתבים עמ' נד {נמנע מלהלוות}
א/א זכרון יעקב (מרל) ח"א סי' ה ס"ק א
א/א חוקת עולם עמ' 396 {מצוה להלוות}
א/א חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' קלא
א/א חיי נפש בראשית ח"א עמ' כה
א/א חקרי זמנים ח"ג עמ' קפו
א/א חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ב דף כג {מל"מ}
א/א חרות הפרט בגביית חוב עמ' 2
א/א יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רסח
א/א יין מלכות (שניאורסון) עמ' 508-511 {הלוואה לעשיר}
א/א יסודי הצדקה עמ' 184
א/א יצחק ירנן
א/א ישורון ח"כ עמ' תסו {לח"מ - שמיטה}
א/א כבוד האדם עמ' 2
א/א כנסת יחזקאל (רחמים) עמ' עד
א/א להורות נתן מועדים ח"א עמ' קפ
א/א לוחות אבן ב"ב עמ' רמא {מנין המצות - השמיט מצוות פרעון חוב}
א/א לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 353
א/א מגד שמים סי' קס ס"א אות ה {מנין המצוות}
א/א מטה יחיאל - הערות באהב"ח פ"א ס"א
א/א מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קפ ע"א-ע"ב, קפא ע"א
א/א מנחת חינוך ח"א עמ' שט
א/א מנחת יוסף ח"א עמ' פז
א/א מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' קפד
א/א מעיל שמואל (פלורנטין)
א/א מעין החכמה עמ' מה {לח"מ}
א/א מעיני התורה ח"ג עמ' רעב {אהא"ז}
א/א מקוה ישראל (נג'ארה) עמ' 573
א/א משא בני קהת
א/א משה ידבר (תקפז) דף עט ע"ג {לח"מ}
א/א משה ידבר (תקפז) שו"ת דף עט ע"ג
א/א משיב נבונים סי' סג
א/א משנה הלכות ח"ו סי' קמ
א/א משנה כסף (שירירו)
א/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' לד {והתורה הקפידה על מי שימנע מלהלוות להעני}
א/א משנת יוסף שביעית ח"ד עמ' קכט
א/א משנת יעקב זרעים ח"א עמ' צו-צז
א/א משנת יעקב כאן
א/א משנת יעקב משפטים עמ' קכ {מנין המצוות מצוה יב}
א/א משנת שמחה
א/א נועם חכ"ה עמ' קיח
א/א נתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' רסב
א/א סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ב עמ' מב
א/א סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' תמג
א/א סודו של המשפט העברי עמ' 779
א/א עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תש
א/א צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף פג ע"ב
א/א רלב"ג שמות פכ"ב תועלת ד עמ' רצו
א/א רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' רלד
א/א שארית יעקב (טראב)
א/א שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' תלה, תסא, ח"ג עמ' תיב, תיד-תטז
א/א שו"ע הרב הל' הלואה ס' א
א/א שלחן המלך
א/א שערי לימוד (לוריא) ח"ג עמ' קלה
א/א שרשי הים
א/א תורה שלמה שמות פכ"ב אות שצו, ת
א/א תורת המדינה עמ' 364
א/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' קמד-קנ {הלוואה גם לעשיר}
א/א תלמי השדה עמ' שנ, שנא
א/ב אוצמפה"ת ב"מ עה ע"ב הע' 52-53
א/ב אור הלבנה (רובין) ח"ד עמ' ג-ה
א/ב אמרי דוד (שליסל) דף נג ע"ב
א/ב אמרי כהן (הולנדר) עמ' סב
א/ב אנצי"ת ע' בעל חוב הע' 3, 8, 24, 25, ע' גוי הע' 1165, 1166
א/ב אשר למלך
א/ב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
א/ב באמונה שלמה עמ' תסה
א/ב באר מרים פ"ח ה"י אות ד עמ' עה בהערה {שעה"מ}
א/ב באר משה (שטרן) ח"ח סי' כו
א/ב ביצחק יקרא (תשע) סי' קח סעיף א ד"ה י"ל {מ"מ}
א/ב בית אהרן (צוקרמן) עמ' רלג
א/ב בית אהרן וישראל גל' כג עמ' סח, עג
א/ב ברור הלכה ב"מ עה ע"ב ציון ז
א/ב גביע הכסף ח"ג עמ' קלב {הנוגש דין תביעה בנחת}
א/ב גליוני הגר"ש עמ' קח {מ"מ} [ספרי ראה טו, ג, ולשון הפסוק שם "את הנכרי תגוש"]
א/ב דובר מישרים
א/ב דובר מישרים דף נג ע"ג {מ"מ}
א/ב דרכי חושן ח"א עמ' קפ
א/ב הרמב"ם והלכותיו
א/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קפח
א/ב חוקות הדיינים ח"ב עמ' רט {גוי}
א/ב חוקת עולם עמ' 396 {מצוה לנגוש גוי}
א/ב חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 256
א/ב חק לישראל נזיקין עמ' 238
א/ב חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 387
א/ב חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' טו
א/ב טוב ירושלים על הרמב"ן דברים פט"ו פסוק ג
א/ב יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' סג
א/ב יין מלכות (שניאורסון) עמ' 512 {גוי}
א/ב כבוד האדם עמ' 2
א/ב כללא דרביתא עמ' יז {מל"מ}
א/ב כתר ח"ו עמ' 379
א/ב מאורות הדף היומי ח"ה עמ' רלד-רלו
א/ב מאירי ב"מ ע ע"ב הערה 273
א/ב מגילת ספר לאוין דף צד ע"ג, צה ע"א
א/ב מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' קפא
א/ב מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף כא ע"א, כה ע"ג
א/ב מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קפ ע"ג {לח"מ} וע"ד
א/ב מנחת חינוך ח"א עמ' שה, שט, ח"ג עמ' רלט
א/ב מעיני התורה ח"ג עמ' רסח
א/ב מציון אורה ח"א עמ' רנה
א/ב משא בני קהת
א/ב משה ידבר (תקפז) דף עט ע"ג
א/ב משיב נבונים סי' סד
א/ב משמרת חיים ח"ב עמ' קנה
א/ב משנה כסף (שירירו)
א/ב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' נו
א/ב משנת יוסף שביעית ח"ד עמ' קד
א/ב נועם חכ"ה עמ' פז
א/ב נר מצוה (ואלק) שרשים דף כו ע"ב {מצוה לנגוש גוי}
א/ב נתיבות מאיר (בן שושן) גיטין סי' יד אות ה
א/ב סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' תסב
א/ב סודו של המשפט העברי עמ' 779
א/ב ספרי דבי רב ח"ג עמ' רפד
א/ב קונטרסי שעורים ב"ב דף מט
א/ב קרן פני משה ח"א עמ' עב
א/ב רלב"ג שמות פכ"ב תועלת ה עמ' רצז
א/ב רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' רלד
א/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"ה קונטרס המצוות סי' כט
א/ב שו"ע הרב הל' הלואה ס' ב
א/ב שירת דוד (תשסג) עמ' שסד
א/ב שירת דוד ב"מ עמ' שסד
א/ב שלחן המלך
א/ב שערי אור - שעבודים שער ז פ"א סעיף ז
א/ב שרשי הים דף נ ע"ב
א/ב תולדות ההלכה ח"ב עמ' 127 {מ"ע לנגוש נכרי}
א/ב תורה שלמה שמות פכ"ב אות תי {לח"מ}, תיא
א/ב תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' ג, ז, רמ
א/ב תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' קנא
א/ב תורת מנחם ח"ד עמ' 340 {כל הנוגש העני וכו' אסור לאדם להראות עצמו לבע"ח וכו'}
א/ב תפארת צבי (ספינקא) שמות עמ' שמה
א/ג אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 332-333
א/ג אבן מלוכה (ברון, תשעז)
א/ג אוצמפה"ת ב"מ עה ע"ב הע' 52-53
א/ג אור תורה (ריסקין) שמות עמ' 139
א/ג איש מבין ח"א דף קמא ע"ב
א/ג אמרי דוד (שליסל) דף נג ע"א
א/ג אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' ע
א/ג אנצי"ת ע' בעל חוב הע' 18, 19, 23
א/ג באר משה (שטרן) ח"ח סי' כו
א/ג בית אהרן וישראל גל' כג עמ' סח-ע, עג {אסור ללווה להוציא את הממון שלא לצורך}
א/ג ביתאל ח"א דף כט ע"א
א/ג ברוך אומר חו"מ עמ' יט
א/ג ברור הלכה ב"מ עה ע"ב ציון ז
א/ג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ג עמ' רכו
א/ג גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' תח
א/ג דברות אליהו ח"ו עמ' כט
א/ג המעלות לשלמה עמ' לט
א/ג חק לישראל נזיקין עמ' 238
א/ג חרות הפרט בגביית חוב עמ' 2
א/ג יד המלך דף לט ע"ג
א/ג יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רסט
א/ג ים של שלמה בבא קמא פ"א סי' כ
א/ג ימי דוד עמ' לז
א/ג כבוד האדם עמ' 2
א/ג כתר ח"ו עמ' 379
א/ג מבוא למשנה תורה עמ' 90
א/ג מנחת חיים (שוויד) ריבית עמ' מט
א/ג מנחת חינוך ח"א עמ' שט
א/ג מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' קפג, קפו {לח"מ}
א/ג מעיל שמואל (פלורנטין)
א/ג מציון אורה ח"א עמ' רנה, רנז
א/ג משנה כסף (שירירו)
א/ג משנת יעקב
א/ג נועם חכ"ה עמ' קיט
א/ג נתיבות פסיקה עמ' 194
א/ג סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קנו
א/ג סודו של המשפט העברי עמ' 779
א/ג פני משה (שלז')
א/ג קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קמד
א/ג קרן פני משה ח"א עמ' עב, וח"ב כאן
א/ג שו"ע הרב הל' הלואה ס' ד-ה
א/ג שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' קצב
א/ג שו"ת רשב"ש עמ' קסג
א/ג שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ג עמ' קנד {מל"מ}
א/ג שלחן המלך דף סב ע"ג {לח"מ}
א/ג שער המלך על תהלים יום ג עמ' קכה {אסור להראות עצמו}
א/ג שערי לימוד (לוריא) ח"ג עמ' קלה
א/ג תורה שלמה שמות פכ"ב אות תי
א/ג תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' קנו
א/ג תורת ירוחם ח"א דף נד ע"ד
א/ג תורת מנחם ח"ד עמ' 340 {כל הנוגש העני וכו' אסור לאדם להראות עצמו לבע"ח וכו'}
א/ג תחומין חט"ו עמ' 206
א/ד אבני החושן סי' סב סעיף א {מ"מ}
א/ד אבקת רוכל (תשסב) עמ' תקנה
א/ד אבקת רוכל (תשעז) עמ' תצד
א/ד אדרת אליהו (קובו) סי' טו דף א ע"ב, סי' טז דף ד ע"ג
א/ד אהל יצחק
א/ד אהל תורה (קוק) עמ' ש {מטלטלין קודמים לקרקע}
א/ד אהלה של תורה ח"ב עמ' נח
א/ד אהלי יהודה (הכהן)
א/ד אולם המשפט סי' צט סעיף ד, סי' קא סעיף ד
א/ד אור הישר [שבות יעקב ח"ב סי' קלה, קלח, דברי ריבות סי' שז]
א/ד אור הלבנה (רובין) ח"ד עמ' ה-כא
א/ד אור יקרות
א/ד אורים ותומים - תומים סי' צט ס"ק ב, ד
א/ד אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' מז אות ה הערה א
א/ד אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' מז הערה א
א/ד אנצי"ת ע' בעל חוב הע' 28, ע' גבית מלוה הע' 3, 98, 103, 152-154, 300, 302, 304, 305
א/ד באורי סוגיות (הוניגסברג) ב"ב סי' מא אות ז {מל"מ}, סי' מב אות ד {מ"מ}
א/ד באר דוד ב"ק ח"ב סי' לז אות ו
א/ד בית אברהם (ישראל, תקמו) דף רכד ע"א
א/ד בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' צט סעיף ב
א/ד בית דינו של שמואל עמ' 582
א/ד בית יהודה (עייאש) חו"מ סי' ט דף פז ע"ב-ע"ד
א/ד בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' ה אות ג
א/ד בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' קמז
א/ד ביתאל ח"א דף כט ע"ב
א/ד בכורי אליהו עמ' קכד
א/ד בן אברהם (אישטרושא)
א/ד בני יוסף (קאריו) דף טז ע"ג
א/ד בני משה (מאג'אר) דף צה ע"ג {מל"מ}
א/ד ברור הלכה כתובות יט ע"א ציון ד פסקה ב
א/ד ברור הלכה כתובות צ ע"א ציון ד
א/ד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ד עמ' ג
א/ד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ו עמ' רנא-רנב
א/ד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' שסו, שסט, שצז
א/ד גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף נב ע"ד, נג ע"א, נה ע"א
א/ד גדולי שמואל ב"מ דף ב, ע ע"א, ב"ב דף לד ע"א, מג ע"א
א/ד גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל ה סי' ד
א/ד דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' רד, רלח
א/ד דברי משה (מזרחי) עמ' קכא {מל"מ}, קכב {לח"מ}, שיד {ראיה שעסק הוא}
א/ד דברי משפט סי' צט אות א {מ"מ}
א/ד דברי משפט סי' צט סעיף א {מ"מ}
א/ד דברי ריבות (תשעב) עמ' תעז, תקכא
א/ד דברי תלמוד ח"א עמ' רנא
א/ד דין אמת (תקטו) דף יט ע"א, כד ע"א {לח"מ}
א/ד דין אמת (תשסז) עמ' נט, צ-צא, שכב
א/ד דיני ממונות (הגדרת סוגיהם) עמ' 18
א/ד הגהות רימ"א
א/ד החזקה במשפט העברי עמ' 83, 86
א/ד הלכה למשה (אלבז) עמ' שלט
א/ד הלכה פסוקה ח"א סי' ד הערה 29 {מ"מ}
א/ד הרמב"ם כמחנך עמ' 142
א/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קפט
א/ד זכרון אהרן סי' יא
א/ד חוקות הדיינים ח"ב עמ' רמה, רנו, ח"ג עמ' קפד
א/ד חזון יחזקאל כתובות פ"ט ה"א
א/ד חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 245-244, 248, 252-251, ח"ג עמ' 56, 63
א/ד חי' בעל שרידי אש עמ' רלג
א/ד חי' הגר"א
א/ד חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ערכין כד ע"א]
א/ד חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' שעג {מל"מ}
א/ד חי' רעק"א (פרדס)
א/ד חיים מדבר דף קמ ע"ב {מל"מ}
א/ד חק לישראל שליחות עמ' 402, 403 {אבן האזל}
א/ד חרות הפרט בגביית חוב עמ' 47
א/ד יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' רנ, רנב {חי' הגר"א}, רנה {חי' הגר"א}, שכג, תה [חי' הגר"א}, תו, תח
א/ד יגיעת ערב ב"מ עמ' ב, ל {מ"מ בשם רמב"ן}
א/ד יד המלך (פלומבו)
א/ד יד מלך (מן) הל' חובל פ"א ה"א אות ב {מ"מ}
א/ד יכין ובועז ח"א סי' קכו עמ' 310
א/ד ימי שלמה
א/ד יפה נוף עמ' קסט
א/ד ירך אברהם ח"ב דף יג ע"ג
א/ד ישא איש דף סג ע"ג
א/ד ישועות ישראל סי' מז סעיף ג {מ"מ}
א/ד כבוד האדם עמ' 47
א/ד לב מבין
א/ד לחם רב (בוטון) סי' נו, קעד
א/ד לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' תקל
א/ד לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' יד אות א
א/ד מאור למלך ב"ב עמ' טז, קכח, קלב {מ"מ}
א/ד מאמר המלך
א/ד מועדים וזמנים ח"ד סי' רפז
א/ד מים חיים (קרייזוירטה) עמ' תקלט
א/ד מכתם לדוד (פרדו) דף קנו ע"ב וע"ד, קנז ע"ד
א/ד מעיני המים
א/ד מעשה בצלאל סי' שו
א/ד מעשה רקח הל' זכיה פ"ד הי"ב {מ"מ} והי"ג {מל"מ}
א/ד מקדש דוד ב"ב עמ' יא, שלח-שמא {מ"מ}
א/ד מראה אש ח"ב עמ' רמו
א/ד מראה הנוגה
א/ד מרבה חיים סי' מו אות א-ד
א/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ד משה ידבר (תקפז) דף עט ע"ד
א/ד משה ידבר (תקפז) שו"ת דף עט ע"ג-ע"ד
א/ד משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' רנח
א/ד משנת יעקב כאן
א/ד משנת יעקב נזיקין עמ' ז-ח
א/ד משנת ר' אהרן גיטין עמ' צא
א/ד משרת משה (עטייה)
א/ד נועם ח"י עמ' שכד [עולת נח סי' כא]
א/ד נחל יצחק (תשעב) ח"ב עמ' נז, קפב, ח"ד עמ' שט, שיב {מ"מ}
א/ד נקדש בצדקה סי' קצו
א/ד נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' לט, קכו, קפה
א/ד ס' המקח עמ' קכז
א/ד ס' התרומות עמ' קמז, קנ, קנב
א/ד סוכת דוד (דיאס)
א/ד עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' כח, רפ
א/ד עמקי המשפט עמק הראשונים במלוה סי' כ אות א עמ' רלט, עמק השטר סי' ב עמ' רנא {דעתו דבשטר שביד המלוה נחשב מוחזק דחזקה כל מה שתחת ידו הרי הוא שלו}
א/ד ערך השלחן חו"מ ח"א דף סג ע"א, סד ע"ג {לח"מ}
א/ד ערך שי חו"מ סי' נ סעיף א {רמב"ם}, סי' רנה סעיף ג {מ"מ}
א/ד פד"ר ח"ג עמ' 307
א/ד פני משה (הררי) עמ' צב, צז, קיג, קמה, שנ
א/ד פני משה ח"א סי' סג דף קמה ע"ג-ע"ד, קמו ע"א וע"ד, קמז ע"א-ע"ד
א/ד פנת יקרת (תשעא) עמ' תקנג, תשנ {מ"מ בשם רמב"ן}
א/ד פסקי ב"ד הרבנות ירושלים - דיני ממונות ח"א עמ' צד
א/ד פעמוני זהב סי' קמו סעיף ד
א/ד פרי האדמה ח"ב
א/ד פרי עץ חיים (אביגדור)
א/ד צבי תפארתו ב"ב פ"ג עמ' סז {מ"מ בשם רמב"ן}
א/ד צרור הכסף (הראשון) עמ' כה
א/ד קדושת יו"ט (אלגזי) דף ו ע"ד
א/ד קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) מדות חכמים עמ' מט {מ"מ}
א/ד קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' קמד {מ"מ בשם רמב"ן}
א/ד קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' תקד, תקטז, תקיח
א/ד קרית מלך רב (תשסו) עמ' תתד
א/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קיט
א/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' קצט
א/ד שביתת יו"ט
א/ד שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' פד
א/ד שו"ת הריב"ש סי' רסד, עמ' שלד-שלה
א/ד שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' פא {הגהמ"י אות ב}, תעג
א/ד שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' תקצ
א/ד שו"ת מהר"ש הלוי חו"מ סי' כג (מא ע"ג) {מכל מטלטלין}
א/ד שו"ת מהרש"ך ח"ד עמ' קיא
א/ד שו"ת מהרש"ל (תשעט) עמ' ב
א/ד שו"ת ר"י אבן עזרא עמ' קסד
א/ד שו"ת ר"י אלגזי עמ' רטו
א/ד שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קעא, רעח
א/ד שו"ת ר"י מליריאה עמ' נז
א/ד שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קכא
א/ד שו"ת ר"ע דאיינה ח"א עמ' 265 {מחרימים סתם}
א/ד שו"ת רשב"ש עמ' שסד
א/ד שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ג עמ' קנט
א/ד שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' רכו
א/ד שמן המור ח"ב דף א ע"א, ע"ג
א/ד שמן המשחה (קושטא) דף סח ע"ג
א/ד שעורי הגרד"ש ב"ק סי' כ ד"ה והנה לפ"ז
א/ד שער המלך ח"א עמ' תרטז {מ"מ}
א/ד שער משפט סי' רמה ס"ק א {מ"מ}, סי' רנה ס"ק א, סי' רצד ס"ק א
א/ד שערי יצחק (תשיז) עמ' רט
א/ד שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 215
א/ד שרשי הים
א/ד שתי הלחם סי' לט
א/ד תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' קצח
א/ד תחומין חי"ב עמ' 395 {או"ש}
א/ה אהל יצחק
א/ה אולם המשפט סי' צז סעיף ז
א/ה אור הלבנה (רובין) ח"ד עמ' כא-כח
א/ה אור שמח
א/ה אורים גדולים (תשסג) עמ' שצד
א/ה אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קנו {בע"ח גובה בגדי שבת ויו"ט מהבנים}
א/ה אנצי"ת ע' גבית מלוה הע' 126, 129-131, ע' גדול האחים הע' 42-43 {מ"מ}
א/ה בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' צז סעיף מה
א/ה בית אהרן וישראל גל' סז עמ' צב {מל"מ}
א/ה בית דוד (תשעט) חו"מ סי' קיז
א/ה בית מאיר (תשע) סי' צ ס"טו עמ' קכ
א/ה בני דוד
א/ה ברור הלכה כתובות נד ע"א ציון ח פסקה ב
א/ה ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' שנ, שנב, שנד
א/ה גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף נב ע"ד, נג ע"א {מ"מ}
א/ה דברי יחזקיהו ח"א עמ' סב {בגדי שבת של אשתו}
א/ה דברי ריבות (תשעב) עמ' תקפז
א/ה דגל מחנה אפרים (לניאדו) חו"מ סי' כד סעיף ה עמ' שסו
א/ה דינא דחיי ח"ב דף לא ע"א
א/ה דרך עץ החיים (אלגזי) דף לט ע"ב {לח"מ}
א/ה דרכי איש דף י ע"ד
א/ה דרכי חושן ח"א עמ' קעג-קעו {מ"מ}
א/ה חנא וחסדא ח"ג דף פ ע"ב
א/ה חק לישראל שליחות עמ' 344, 421 {אבן האזל}
א/ה טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 495, 499
א/ה יורו משפטיך ליעקב סי' צט
א/ה ימי שלמה
א/ה כבוד יו"ט
א/ה כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' נב, נו
א/ה לב מבין
א/ה לב מבין דף עג {מ"מ}
א/ה לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' קצ
א/ה לחמי תודה (הורביץ) דף ה ע"א {כסות אשתו}
א/ה מחנה חיים ח"ח עמ' נד {מל"מ}
א/ה מחנה יהודה (אשכנזי) דף צג ע"ד {לח"מ}
א/ה מחנה ישראל (אליהו)
א/ה מלאכת שלמה (חכים)
א/ה מעיני המים
א/ה מעשה בצלאל סי' תקג
א/ה מעשה נסים (הכהן)
א/ה מפענח צפונות עמ' 58
א/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ה משה ידבר (תקפז) דף פא ע"א {מל"מ}
א/ה משנת יעקב משפטים עמ' קב {אהא"ז}
א/ה משפט איש תשיח-תשיט עמ' רלד-רלז
א/ה נשמת כל חי ח"ב חו"מ סי' יז דף מב ע"ב {מ"מ}
א/ה נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף רסה ע"ב {מ"מ}
א/ה נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' תכד, תכו
א/ה ס' התרומות עמ' י
א/ה ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' רסז
א/ה סוכת דוד (דיאס)
א/ה עין יצחק ח"ב עמ' ריא-ריב
א/ה עמודי שלמה ח"ג עמ' רסו {הגהמ"י}
א/ה פד"ר ח"ד עמ' 99
א/ה פרי האדמה ח"ב
א/ה צור תעודה דף קפה ע"א {מל"מ}
א/ה קול שמואל (קונפורטי) דף פא ע"א
א/ה קרית מלך רב (תשסו) עמ' תתו
א/ה שארית יעקב (טראב)
א/ה שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' קלז
א/ה שו"ת הרדב"ז ח"א סי' יא
א/ה שו"ת הריב"ש סי' קכח, תט, עמ' קלט, קנ, שלה, שצג
א/ה שו"ת הרשב"א המיוחסות סי' קטו
א/ה שו"ת מהר"ם מרוטנבורג (תשעה) ח"א עמ' קיח, ח"ג עמ' שצז
א/ה שו"ת מהרלב"ח סי' ג
א/ה שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' שעג, ח"ד עמ' קסה
א/ה שו"ת ר"מ גאויזון עמ' קסא
א/ה שושנת יעקב (הורוויץ) סי' צז סעיף ו {לח"מ}, סי' קעו סעיף ג, סי' רפח סעיף א {מ"מ}
א/ה שמחת יו"ט (אלגזי) סי' עו {מ"מ}
א/ה שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רפג-רפד
א/ה תורת אמת (תשסו) עמ' תכג
א/ו אהל יצחק
א/ו אהלי תם עמ' רכט
א/ו אור הלבנה (רובין) ח"ד עמ' כח-כט
א/ו אות היא לעולם ח"א דף עא ע"ג
א/ו אנצי"ת ע' גבית מלוה הע' 312
א/ו בית אהרן וישראל גל' נו עמ' מח {או"ש - שדר"נ}
א/ו ביתאל ח"א דף כט ע"ג
א/ו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' שלח
א/ו דבר אהרן חו"מ סי' כה אות ג
א/ו המאיר לארץ [שו"ת הרדב"ז ח"ו סי' עז]
א/ו חוקות הדיינים ח"ב עמ' רמה, רמז
א/ו חרות הפרט בגביית חוב עמ' 113, 116
א/ו יד המלך (פלומבו)
א/ו ים של שלמה בבא קמא פ"א סי' כ
א/ו כבוד האדם עמ' 113, 116
א/ו כתר ח"ו עמ' 383
א/ו מגילת ספר עשין דף נ ע"ד
א/ו משה ידבר (תקפז) דף פ ע"א
א/ו ס' התרומות עמ' קנ
א/ו פרי האדמה ח"ב
א/ו צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' מו אות ה
א/ו קרית מלך רב
א/ו קרית מלך רב (תשסו) עמ' תתז
א/ו שארית יעקב (טראב)
א/ו שבייה ופדות בחברה היהודית עמ' 19, 176
א/ו שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' צח
א/ו שו"ת הריב"ש עמ' שצג
א/ו שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' מו
א/ו שו"ת מהר"י וייל סי' ל
א/ו שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' קא
א/ו שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' ג
א/ו שו"ת מהרי"ל החדשות עמ' שטו
א/ו שו"ת מהרי"ל החדשות עמ' שטו {הגהמ"י}
א/ו שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' רנ
א/ו שו"ת רשב"ש עמ' קסג
א/ו שער יהושע ח"א עמ' כב
א/ו תורת יקותיאל (בירדוגו) עמ' סט {היו לו מטלטלין או קרקע והרי עליו שטר חובות לעכו"ם}
א/ז אהבת חסד עמ' פב
א/ז אור הלבנה (רובין) ח"ד עמ' כט-מד, קפו
א/ז אמונת עתיך גל' 102 עמ' 106-108
א/ז אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תפז {מסדרים}
א/ז אנצי"ת ע' גבית מלוה הע' 188, 189, 191, 193, 194, 196, 197, 200, 203, 206, 211-213, 217, 220
א/ז ארצות החיים סי' ט המאיר לארץ אות ה
א/ז בן יהודה סי' י
א/ז ברור הלכה ב"מ קיג ע"א ציון ו, קיג ע"ב ציון ט
א/ז ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' שיט, שלז, שמד, שמו
א/ז גליוני הגר"ש עמ' קח {לח"מ} [מ"מ הל' שכירות פ"ח ה"ג - "שנים מועטות פחות משבע"]
א/ז דגל מחנה אפרים (לניאדו) חו"מ סי' ט סעיף א עמ' קיד
א/ז דרך עץ החיים (אלגזי) דף קיג ע"ג {הגהמ"י אות י}
א/ז המשפט העברי עמ' 535
א/ז חוקות הדיינים ח"ב עמ' רמו
א/ז חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"מ קיג ע"ב]
א/ז חידושין על התורה לרבנו תם עמ' רסא
א/ז חכמת אליהו ח"ג סי' צז אות עד בליקוט
א/ז חרות הפרט בגביית חוב עמ' 47
א/ז חרות הפרט בגביית חוב עמ' 47 {הגהמ"י}
א/ז יסודי הצדקה עמ' 40, 63
א/ז כבוד האדם עמ' 47 {הגהמ"י אות י}, 279, 296
א/ז כרם מנחם סי' לב
א/ז כתר ח"ו עמ' 381
א/ז מבוא למשנה תורה עמ' 169
א/ז מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף מו ע"ד {כ"מ}
א/ז מעין החכמה עמ' קצג
א/ז מעשה בצלאל סי' שז
א/ז מקור ישראל דף קיד ע"א
א/ז משנת יעקב
א/ז משפטי שבועות עמ' קל-קלא
א/ז נוה צדק
א/ז נקדש בצדקה סי' קצ
א/ז ס' התרומות עמ' ה
א/ז סודו של המשפט העברי עמ' 781
א/ז סוכת דוד (דיאס)
א/ז סיני ק עמ' תתצא
א/ז עמודי שלמה ח"ג עמ' רסו
א/ז פד"ר ח"ג עמ' 308
א/ז פני משה (שלז')
א/ז פרי עץ חיים (אביגדור)
א/ז צרור הכסף (הראשון) עמ' כד
א/ז קול יעקב (שאול) ח"ב
א/ז קרן הצבי מצוה צד אות כג
א/ז רשימות (שניאורסון) חוב' קמו עמ' 10
א/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קיט
א/ז שו"ע הרב הל' הלואה ס' ה
א/ז שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תלה
א/ז שו"ת הריב"ש עמ' שלד
א/ז שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' שצז {מ"מ}
א/ז שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 106
א/ז תורה שלמה שמות פכ"ב אות תמד
א/ח אהל יצחק
א/ח אור הלבנה (רובין) ח"ד עמ' מד-נו
א/ח אור עולם (שניאורסון) עמ' 809-811
א/ח אמרי משפט ח"א עמ' ריח
א/ח אנצי"ת ע' גבית מלוה הע' 222, 227, 234, 377
א/ח בית אהרן וישראל גל' לה עמ' צ {אהא"ז}
א/ח בית מאיר (תשע) סי' קב ס"א עמ' רנז
א/ח בן הרמה
א/ח ברכת חיים (מגורי) כתובות נג ע"א עמ' סז {אהא"ז}
א/ח דגל מחנה אפרים (לניאדו) חו"מ סי' ט סעיף א עמ' קיד
א/ח דרך עץ החיים (אלגזי) דף לח ע"א
א/ח הגהות חבר בן חיים
א/ח המשפט העברי עמ' 202
א/ח הר המלך ח"ה עמ' עג
א/ח התורה והמדינה ח"ט עמ' רלד
א/ח זכור לאברהם (אביגדור)
א/ח חק לישראל שליחות עמ' 423 {אבן האזל}
א/ח יורו משפטיך ליעקב סי' פה
א/ח ימי שלמה
א/ח מחנה יהודה (אשכנזי) דף צב ע"ג, צח ע"ג
א/ח מעין גנים (מזרחי) דף כד ע"ב {יורדים לנכסיו}
א/ח מפתח הבאורים [שו"ת הרא"ש כלל עג סי' ג]
א/ח משנת יעקב
א/ח משנת יעקב נשים ח"א עמ' קנט
א/ח נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' תסד {מל"מ}
א/ח ס' התרומות עמ' ה-ו
א/ח עזר משפט עמ' קנו {מל"מ}
א/ח עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' פד {אהא"ז}
א/ח עמודי שלמה ח"ג עמ' רסו
א/ח פד"ר ח"ב עמ' 78, ח"ח עמ' 32
א/ח שארית יוסף (תשמד) שו"ת סי' לד הערה 11
א/ח שו"ת הרא"ש עמ' שח
א/ח שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קכא
א/ח שמועת חיים ערכין ח"א עמ' רנז
א/ח שער יהודה דף מח {קרית ספר}
א/ח שער יהושע ח"ב עמ' צה
א/ח תבונה (ליפקין) סי' יד (כז ע"ב) {מל"מ}
א/ח תבונות ארי (תשנ) עמ' קפח
א/ח תורת חסד (פרחיא) דף צה ע"א


ב/867 הלכות מלוה ולווה פרק ב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ב/רה"פ אהל יצחק
ב/רה"פ יד פשוטה
ב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ב/רה"פ משה ידבר (תקפז)
ב/רה"פ פי' ר"י קאפח
ב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ב/רה"פ קרית מלך
ב/רה"פ רמב"ם לעם
ב/רה"פ שם יוסף (אליקים)
ב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ב/א אוצמפה"ת ב"מ סא ע"א הע' 29 {מל"מ}, 62 {לב מבין}
ב/א אור הלבנה (רובין) ח"ד עמ' נו-סד
ב/א אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 47
ב/א איש מבין ח"א דף קמא ע"ב
ב/א אמונת עתיך גל' 102 עמ' 106
ב/א אמונת עתיך גל' 103 עמ' 127 {מאסר}
ב/א אנצי"ת ע' בעל חוב הע' 30, ע' גבית מלוה הע' 188, 250, 265, 266, 379
ב/א בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' צט סעיף א
ב/א בית אהרן וישראל גל' כג עמ' עד
ב/א ברכת מרדכי כתובות עמ' תפב
ב/א ברכת שלמה חו"מ עמ' עו
ב/א גיא חזיון (פנדלר) פרשת משפטים עמ' פה{לא תהיה לו כנושה}
ב/א דבר יהושע (שו"ת) ח"ה עניינים שונים סי' מב
ב/א דברות אליהו ח"ד עמ' קסט, קפג
ב/א דברות משה ב"ב ח"א סי' יב הערה כב {כ"מ}
ב/א דין אמת (תקטו) דף ח ע"ב {קרית מלך רב}
ב/א דרך עץ החיים (אלגזי) דף מה ע"א {לח"מ}, מה ע"ד {מ"מ}
ב/א דרכי משה ח"א שמעתתא יג פ' יב
ב/א ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 510 {מ"מ}
ב/א הלכות מדינה ח"א עמ' רה
ב/א המשפט העברי עמ' 535-536
ב/א הרמב"ם - שמרנות עמ' 289 {שדנין הגוים}
ב/א הרמב"ם כמחנך עמ' 108, 142
ב/א חוקת עולם עמ' 263 {אין אוסרים אותו}
ב/א חידושין על התורה לרבנו תם עמ' רסא
ב/א חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 85 {הגהמ"י אות א}
ב/א חק לישראל נזיקין עמ' 238, ערבות עמ' 459
ב/א חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 70 {קרית מלך רב}
ב/א חקקי לב ח"ב דף כא ע"א {מ"מ}
ב/א חרות הפרט בגביית חוב עמ' 37, 42, 62, 114, 115, 117, 133, 135, 162, 201, 212
ב/א יגיעת ערב ב"ב ח"ב עמ' תשיא {מ"מ}
ב/א יד מלך (מן) הל' חובל פ"ד הי"ב
ב/א כבוד האדם עמ' 37, 42, 62, 114, 117, 133, 135, 162, 201, 211-213, 279, 296, 304
ב/א מבוא למשנה תורה עמ' 169
ב/א מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' קיג
ב/א מעשה הבא בעבירה עמ' 187
ב/א משפטים לישראל עמ' לז, צז
ב/א נוה צדק
ב/א ס' התרומות עמ' לד
ב/א סוכת דוד (דיאס)
ב/א סיני ק עמ' תתצא
ב/א ערך כסף עמ' רג, רה {סידור - במי שנשבע לפרוע}
ב/א פד"ר ח"י עמ' 163-164
ב/א פני משה (שלז')
ב/א פרשת השבוע (תשעב) ח"ד עמ' 77
ב/א קרית מלך רב
ב/א שו"ת הרדב"ז ח"א סי' שנה
ב/א שו"ת ר"ח כפוסי דף נד
ב/א שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ג עמ' קנט
ב/א שירת דוד (תשסג) עמ' רעז {מל"מ}
ב/א שירת דוד ב"מ עמ' רעז {מל"מ}
ב/א שער יהושע ח"א עמ' יט
ב/א תורה שלמה שמות פכ"ב אות תיא
ב/א תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' קנו
ב/א תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' רמ
ב/א תחומין ח"ה עמ' 321, ח"ט עמ' 145
ב/א-ב ההגנה על צנעת הפרט עמ' 266
ב/ב אגרות משה יו"ד ח"ב סי' סג
ב/ב אהבת חסד עמ' ע {טען שהחביא מטלטליו}
ב/ב אולם המשפט סי' קא סעיף ד {מ"מ}
ב/ב אוצמפה"ת ב"מ סא ע"א הע' 184 {קמ"ר}
ב/ב אור הלבנה (רובין) ח"ד עמ' סד-עב
ב/ב אור זרוע ב"ק סי' פט
ב/ב אור יחזקאל (קור') עמ' 47
ב/ב אורים ותומים - תומים סי' צז ס"ק כו
ב/ב אמונת עתיך גל' 102 עמ' 107
ב/ב אנצי"ת ע' גבית מלוה הע' 265, 269, 277, 299, 324, 328, 332
ב/ב ארץ בנימין עמ' שסח
ב/ב בית אברהם (ישראל, תקמו) דף רכו ע"ג, רכז ע"א
ב/ב בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' צז סעיף מה, סי' צט סעיף א {מ"מ}, י
ב/ב בני דוד
ב/ב בני יוסף (קאריו) דף יז ע"ג
ב/ב ברור הלכה ב"מ עה ע"ב ציון ז, קיג ע"א ציון ג
ב/ב ברור הלכה כתובות צד ע"א ציון ג
ב/ב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' שסז, שפו
ב/ב גדולי שמואל השמטות עמ' קצא {מל"מ}
ב/ב דברות משה ב"ב ח"א סי' יב הערה כב {כ"מ}
ב/ב דברי יששכר דף צה ע"ד
ב/ב דברי משה (מזרחי) עמ' קיג, קטו, קיח, קכ-קכב, קכח, קלא, קלג
ב/ב דברי ריבות (תשעב) עמ' תעב
ב/ב דגל מחנה אפרים (לניאדו) חו"מ סי' כ סעיף כב עמ' שלה
ב/ב דרכי משפט - טוען ונטען סי' כה אות יא
ב/ב המשפט העברי עמ' 536-537
ב/ב הרי בשמים (הורוביץ) ח"ה עמ' פד {מל"מ}
ב/ב הרמב"ם (בנדיקט) עמ' רפד
ב/ב הרמב"ם והגאונים עמ' 126, 133
ב/ב הרמב"ם כמחנך עמ' 144
ב/ב התורה והמדינה ח"ה עמ' רעג
ב/ב זכר יצחק (תשן) עמ' שכה
ב/ב חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 245, 249
ב/ב חכמת אליהו ח"ג סי' צט אות ג, יא
ב/ב חק לישראל ערבות עמ' 215 {הגהמ"י אות ב}
ב/ב חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 63 {בני דוד}, 70 {בני דוד}, 71
ב/ב חרות הפרט בגביית חוב עמ' 37, 43-48, 52, 53, 65, 115, 133, 149, 261
ב/ב ידי אליהו כאן, דף עה ע"א, עט ע"ד
ב/ב כבוד האדם עמ' 37, 43-49, 52, 53, 65, 115, 133, 149, 161, 279, 296
ב/ב כהונת רפאל עמ' קכד
ב/ב כתר אפרים עמ' קסט
ב/ב כתר ח"ו עמ' 231, 386
ב/ב מבוא למשנה תורה עמ' 169
ב/ב מכתם לדוד (פרדו) דף קנו ע"ב
ב/ב מעיני המים
ב/ב מעשה בצלאל סי' רעד
ב/ב מעשה רקח הל' זכיה פ"ד הי"ג
ב/ב מרבה חיים סי' נו אות א
ב/ב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' מט {טען שהחביאו}
ב/ב משנת יעקב
ב/ב משפטי ארץ ח"ב עמ' 474 {מחרימים}
ב/ב משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 259
ב/ב משפטי שבועות עמ' קכט, קלא
ב/ב משפטים לישראל עמ' צח
ב/ב נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' נז {מל"מ}
ב/ב נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' לט
ב/ב ס' הזכרון כנסת עזרא לזכר ר' עזרא עטייה ח"ב עמ' לז
ב/ב ס' התרומות עמ' קיב
ב/ב סודו של המשפט העברי עמ' 772, 773
ב/ב סוכת דוד (דיאס) דף טו ע"ד {מ"מ}
ב/ב סיני ק עמ' תתצא
ב/ב עוגת אליהו דף ו ע"ב
ב/ב עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 56
ב/ב עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 63
ב/ב פני משה (בנבנשתי) ח"א סי' סג דף קמו ע"ד
ב/ב פני משה (הררי) עמ' צה, צו, ק, קטו-קטז
ב/ב פני משה (שלז')
ב/ב פסקי ב"ד הרבנות ירושלים - דיני ממונות ח"א עמ' צד
ב/ב צרור הכסף (הראשון) עמ' כה, מא
ב/ב קול אריה (שוורץ, תשעא) חו"מ עמ' רעט
ב/ב קרית מלך רב (תשסו) עמ' תתז-תתח
ב/ב שביתת יו"ט
ב/ב שו"ע הרב הל' הלואה ס' ה
ב/ב שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' פד
ב/ב שו"ת הרא"ש עמ' קעב, שז, שכד, שלג
ב/ב שו"ת הריב"ש עמ' צז, שלה
ב/ב שו"ת הרשב"א ח"א סי' אלף כו, ח"ב סי' רכה, ח"ג סי' שצב
ב/ב שו"ת הרשב"א ח"ז סי' תס
ב/ב שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' קעז, רצז
ב/ב שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' ק
ב/ב שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קמ סעיף ב
ב/ב שירת דוד (שיינין) עמ' קיח
ב/ב שירת דוד (תשסג) עמ' קכז {או"ש}
ב/ב שירת דוד ב"מ עמ' קכז {או"ש}
ב/ב שנתון המשפט העברי ח"ה עמ' 118, חי"א עמ' 285, 665
ב/ב שער יהושע ח"א עמ' יט
ב/ב שתי הלחם סי' ט
ב/ב תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' קצט
ב/ב תחומין חי"ט עמ' 243
ב/ב תרומת הדשן תשובות חדשות הערה 290
ב/ב תשובות הגאונים החדשות עמ' 3
ב/ג אור הלבנה (רובין) ח"ד עמ' עב-עה
ב/ג אנצי"ת ע' גבית מלוה הע' 282, 284
ב/ג באר אברהם (אבלי) עמ' שנג-שנד {מל"מ על תשובת הרא"ש}
ב/ג בית אהרן וישראל גל' מ עמ' קב
ב/ג ברור הלכה כתובות צד ע"א ציון ג
ב/ג דינא דגרמי (אינגבר) עמ' כד
ב/ג הרמב"ם - שמרנות עמ' 289
ב/ג הרמב"ם והגאונים עמ' 130
ב/ג הרמב"ם כמחנך עמ' 144
ב/ג ושב הכהן (תשמח) עמ' רפב
ב/ג חי' מהר"ם שיק מכות עמ' רכב
ב/ג חרות הפרט בגביית חוב עמ' 149
ב/ג כבוד האדם עמ' 149
ב/ג לב מבין דף קפז ע"ד {לח"מ}
ב/ג משנה הלכות כתובות דף קכא ע"ג
ב/ג ס' התרומות עמ' מב
ב/ג ס' יהושע - פו"כ סי' רכז {מל"מ}
ב/ג סוכת דוד (דיאס)
ב/ג צרור הכסף (הראשון) עמ' כד
ב/ג קדושת יו"ט (אלגזי) דף נז ע"א
ב/ג שו"ת הרמ"ץ או"ח סי' יב אות ט
ב/ג שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' רלו, רצג, תסח
ב/ג שירת דוד (תשסג) עמ' ד, רמד, רצ, רצה, שה, שכח
ב/ג שירת דוד ב"מ עמ' ד, רמד, רצ, רצה, שה, שכח
ב/ג שמו משה דף קכו ע"ד
ב/ג תרומת הדשן תשובות חדשות הערה 290
ב/ד אור הישר [שבות יעקב ח"א סי' קסג]
ב/ד אור הלבנה (רובין) ח"ד עמ' סח {לח"מ}
ב/ד אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 300
ב/ד אמונה ומסחר עמ' לו
ב/ד אמרי משפט ח"א עמ' רמג {מ"מ}
ב/ד אנצי"ת ע' בעל חוב הע' 32, ע' גבית מלוה הע' 313, 315, 317-319, 321
ב/ד אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' קיא
ב/ד אשל אברהם (בוטשאטש) סי' יג ס"ק ד ברכת אברהם אות נו
ב/ד בית אהרן וישראל גל' כג עמ' עג {מי שהוחזק עני - אסור להשביעו}
ב/ד ברוך אומר חו"מ עמ' כו
ב/ד ברור הלכה ב"מ קיג ע"א ציון ג
ב/ד ברור הלכה כתובות פו ע"א ציון ז
ב/ד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ה עמ' רעו
ב/ד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' שעד
ב/ד גבורת יצחק שבועות עמ' רנא {אם יש כח בדיין}
ב/ד דברות אליהו ח"ד עמ' קע
ב/ד דברות אליהו ח"ו עמ' כט {פריעת בע"ח מצוה}
ב/ד דרכי חושן ח"א עמ' קעא
ב/ד ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 40
ב/ד המשפט העברי עמ' 537
ב/ד הר המלך ח"ה עמ' עג-עד
ב/ד הרמב"ם - שמרנות עמ' 188 {מתיישבים הרבה}
ב/ד הרמב"ם כמחנך עמ' 144
ב/ד התורה והמדינה ח"ב עמ' לד, קובץ יא עמ' נז
ב/ד וישב אברהם דף יג ע"א {מל"מ}
ב/ד חוקות הדיינים ח"ב עמ' רמב
ב/ד חיי עולם (בולה) דף צב
ב/ד חכמת אליהו ח"ג סי' צט אות יח {מ"מ}
ב/ד חלק יעקב (אלבעלי) דף סז ע"א {לח"מ}
ב/ד חסד לאברהם (תאומים) מהדו"ק חו"מ סי' טז
ב/ד חרות הפרט בגביית חוב עמ' 43, 45, 47, 65, 115, 134, 149, 154, 194
ב/ד כבוד האדם עמ' 43, 45, 47, 65, 115, 134, 149, 154, 194
ב/ד כבוד מלכים (מרגליות) {מ"מ}
ב/ד כתר ח"ו עמ' 231, 386
ב/ד לחם רב (בוטון) סי' רז
ב/ד לשון למודים חו"מ דף יג ע"א
ב/ד מבוא למשנה תורה עמ' 110
ב/ד מודעא ואונס עמ' שנא
ב/ד מעיני המים
ב/ד מעיני התורה ח"ג עמ' רסח
ב/ד מרגליות הים סנהדרין לב ע"ב אות ה {מ"מ}
ב/ד משנת יעקב
ב/ד משפטי ארץ ח"ב עמ' 140
ב/ד משפטים לישראל עמ' צז
ב/ד נקדש בצדקה סי' רסו
ב/ד נשאל דוד אהע"ז עמ' קלד ע"א
ב/ד ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' מא
ב/ד ס' התרומות עמ' לו, קיא
ב/ד ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קפד
ב/ד סגולת ישראל שמות עמ' קפז {מי שהוחזק שהוא עני וכשר וכו'}
ב/ד פד"ר ח"ב עמ' 73, 84
ב/ד פני משה (שלז')
ב/ד פעמוני זהב סי' צט סעיף יב {מ"מ}
ב/ד צרור הכסף (הראשון) עמ' כד
ב/ד שו"ת הריב"ש סי' שצב, עמ' שלה, תקעב
ב/ד שו"ת הרשב"א ח"ג סי' שכד
ב/ד שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' קפח
ב/ד שו"ת מהר"י וייל סי' קמח
ב/ד שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' קכה
ב/ד שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' שס
ב/ד שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' רפ, ח"ג עמ' רלז
ב/ד שו"ת ר"מ גאויזון עמ' רכ {לשם שמים}
ב/ד שלל דוד
ב/ד שער משפט סי' מז ס"ק ד {לח"מ}
ב/ד שערי תורה (לעוו) עדות ח"א עמ' רכט {מל"מ}
ב/ד תורה שלמה שמות פכ"ב אות תיא
ב/ד תורה תמימה שמות פ' כב אות רא
ב/ד תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' רנ
ב/ד תחומין חט"ו עמ' 200-201, חי"ח עמ' 60
ב/ה אבני החושן סי' מז סעיף ז
ב/ה אולם המשפט סי' צט סעיף ב
ב/ה אור הישר [דברי ריבות סי' ריט]
ב/ה אור הלבנה (רובין) ח"ד עמ' עה-עח
ב/ה אידנו עמ' 107-108
ב/ה אנצי"ת ע' גבית מלוה הע' 292, 296
ב/ה בד קודש (דאנון)
ב/ה בית אברהם (ישראל, תקמו) דף רכז ע"ב
ב/ה בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' צט סעיף ט
ב/ה בית יהודה (עייאש) חו"מ סי' ט דף פז ע"ב-ע"ג
ב/ה ברור הלכה כתובות יט ע"א ציון ד
ב/ה ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' שסו, שעא, תלה
ב/ה דברי יששכר דף עב ע"א
ב/ה דין אמת (תשסז) עמ' שב
ב/ה הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' רפד
ב/ה זכר יצחק (תשן) עמ' שכה
ב/ה חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 247
ב/ה חכמת אליהו ח"ג סי' צט אות ג, יא
ב/ה ידי אליהו דף עט ע"ד
ב/ה יקב זאב דף לז ע"ג
ב/ה ישועות יעקב נשים עמ' רנ
ב/ה לחם רב (בוטון) סי' קעד
ב/ה מכתם לדוד (פרדו) דף קנו ע"ב
ב/ה מעיני המים
ב/ה מקום דוד [מוצל מאש ח"ב ס"ב]
ב/ה ערך השלחן חו"מ ח"א דף סד ע"ג
ב/ה ערך שי חו"מ סי' צט סעיף א
ב/ה פני משה ח"א סי' סג דף קמה ע"ג
ב/ה פעמוני זהב סי' צט סעיף ה
ב/ה צמח צדק (קרוכמל, תשסח) עמ' תקלח
ב/ה קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) מדות חכמים עמ' נ {כ"מ}
ב/ה שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' כד {כ"מ}
ב/ה שעורי ר' שמואל ב"ב ח"א עמ' קפד
ב/ה שער יהודה
ב/ה תחומין ח"ה עמ' 322
ב/ו אבי עזרי ח"א
ב/ו אבני החושן סי' פו סעיף ג
ב/ו אבני חפץ ח"ב עמ' קמג {מל"מ}
ב/ו אדרת אליהו (קובו) סי' טו דף א ע"ג
ב/ו אהל חייא עמ' שעא, שעג, שעה
ב/ו אולם המשפט סי' צט סעיף ג {רמב"ם}, סעיף ד {מ"מ}, סי' קיא סעיף ה {מל"מ ד"ה כתוב}
ב/ו אוצמפה"ת ב"מ כז ע"ב הע' 146
ב/ו אור הישר [דברי ריבות סי' שב, שו"ת מהר"ם אלשיך סי' סב, קצוה"ח סי' פו ס"ק ה]
ב/ו אור הלבנה (רובין) ח"ד עמ' עח-קכה
ב/ו אות היא לעולם ח"ב דף עה ע"ב {מל"מ}
ב/ו אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' יב {מ"מ בשם ראב"ד}
ב/ו אמרי בינה (אוירבך) - הלואה סי' לד [א] ד"ה והא {מ"מ}, סי' לד [ב] ד"ה וכבר, עדות סי' נג ד"ה ודע
ב/ו אפיקי מגינים כתובות סי' כה
ב/ו אפיקי מגינים קידושין סי' כח
ב/ו ארזא דבי רב קידושין עמ' מה
ב/ו ארץ בנימין עמ' שמג
ב/ו באר דוד ב"מ פ"א סי' נב אות ב
ב/ו בד קודש (דאנון) {מל"מ על הרא"ש}
ב/ו בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' קעג, קעז, רכח
ב/ו בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף מז ע"ד, ח"ה עמ' לח
ב/ו בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' רטו, רכא
ב/ו בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' צט סעיף ט
ב/ו בית אהרן וישראל גל' נו עמ' מד, מז {מל"מ - ר' חננאל}, נד {לח"מ}
ב/ו בית יהודה (עייאש) חו"מ סי' ט דף פז ע"ב
ב/ו בית יחזקאל (סרנה) קידושין דף ל ע"ב
ב/ו בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' ה אות ג-ד, סי' כז אות א
ב/ו בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' כט אות ד עמ' קצט
ב/ו בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' סח אות א
ב/ו בית ישחק
ב/ו בית מאיר (תשע) סי' צג ס"כב עמ' קסט, סי' ק ס"ב עמ' רלח {מל"מ}, סי' קסח ס"ה עמ' שסח {לח"מ}
ב/ו בני דוד
ב/ו בני יוסף (קאריו) דף יז ע"ג
ב/ו ברור הלכה כתובות יט ע"א ציון ד
ב/ו ברור הלכה קדושין טו ע"א ציון ה
ב/ו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ד עמ' ג
ב/ו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ו עמ' רנב, שי, שיד
ב/ו בשמים ראש סי' צג
ב/ו גדולי שמואל קידושין דף יד ע"ב
ב/ו גוילין נצולין עמ' קסה
ב/ו גינת המלך עמ' מב
ב/ו גליוני הגר"ש עמ' קח {לח"מ, או"ש}
ב/ו דברי אמת (תרכא) דף ל ע"ב
ב/ו דברי חיים (אוירבך) דיינים סי' ב ד"ה גם בעיקר {מל"מ}
ב/ו דברי חיים (אוירבך) כתובה סי' כה ד"ה אב"ה
ב/ו דברי משה (מזרחי) עמ' צב {מל"מ}
ב/ו דברי משפט סי' צט סעיף א {מ"מ}
ב/ו דברי ריבות (תשעב) עמ' שמו, תעא
ב/ו דין אמת (תקטו) דף ז ע"ד {מ"מ}
ב/ו דין אמת (תשסז) עמ' נח, ס, רצט-ש
ב/ו דיני חוזים במשה"ע עמ' 47
ב/ו דיני עבודה במשה"ע עמ' 408
ב/ו דרכי משפט - טוען ונטען סי' יג אות ד
ב/ו הגהות רימ"א
ב/ו הגות והלכה עמ' 212
ב/ו הלכה למשה (אלבז) עמ' שלט {מ"מ}
ב/ו הר המלך ח"ה עמ' שסא-שסד
ב/ו והיה העולם עמ' 213
ב/ו זכר אליהו עמ' רנב, רנה, רנז
ב/ו זכר יצחק (תשן) עמ' שכה-שכו
ב/ו זכרון שמואל עמ' קפו, קפט, קצו
ב/ו חוקי חיים {מל"מ על הרא"ש}
ב/ו חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 244, ח"ג עמ' 63
ב/ו חי' הגר"ח החדש עמ' רצד
ב/ו חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' קי
ב/ו חי' חתם סופר [שו"ת חת"ס אהע"ז ח"א סי' קמד ד"ה וכעין] {מל"מ ד"ה ולפיכך}
ב/ו חי' משנה פסחים עמ' קלו
ב/ו חי' ר' שמואל יבמות עמ' קט, קיא-קיב
ב/ו חכמת אליהו ח"ג סי' צט אות ג, יא
ב/ו חלקת יוסף (ברקוביץ) סי' מד
ב/ו חק לישראל ערבות עמ' 99 {הגהמ"י אות ז}, 549 {מראה הנוגה}, שומרים עמ' 1370 {מראה הנוגה}
ב/ו יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' רנ, שכג, תו {מ"מ}
ב/ו יגיעת ערב ב"מ עמ' ב, ל {מ"מ בשם רמב"ן}, קעז, רסח
ב/ו יורו משפטיך ליעקב סי' קג
ב/ו ימי שלמה {מל"מ על הרא"ש}
ב/ו יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' רב {שבועה}
ב/ו ישא איש דף סג ע"ג
ב/ו ישועות ישראל סי' מז סעיף ג
ב/ו לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' י אות ט-י {מ"מ}
ב/ו לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' טז ס"ק ב
ב/ו מאור למלך ב"ב עמ' קכח-קכט
ב/ו מהלכי משפט ח"ד עמ' 378
ב/ו מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' קעח
ב/ו מוריה גל' קסה עמ' סט {או"ש}
ב/ו מכתם לדוד (פרדו) דף קנו ע"ב, קנז ע"ב
ב/ו מלאכת שלמה (חכים) כאן, ודף סג ע"א {מ"מ}
ב/ו מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף כו ע"א {מל"מ}, ע"ג {הגהמ"י}
ב/ו מלבושי יו"ט ח"א דף מא ע"ד
ב/ו מנחת מאיר דף פה ע"ד
ב/ו מעדני שמואל עמ' קנז
ב/ו מעשה בצלאל סי' רעה
ב/ו מעשה הבא בעבירה עמ' 205
ב/ו מצודת בן ציון דף לז ע"א {שדר"נ}
ב/ו מצות ראיה עמ' קעח
ב/ו מציאות קטן סי' רט
ב/ו מצרף לכסף, אלף כסף חו"מ סי' נט {לח"מ}
ב/ו מראה הנוגה
ב/ו מרבה חיים סי' נו אות ג
ב/ו משאת המלך ח"ד סי' תסא {ראב"ד}
ב/ו משה ידבר (תשעו) עמ' תמו {מל"מ}
ב/ו משובב נתיבות עמ' ז {מל"מ}
ב/ו משכיל ליהודה עמ' קפב-קפו {שיטת הרשב"א בשדר"נ}
ב/ו משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' רלב, רנד-רנו
ב/ו משנה הלכות כתובות דף קיח ע"ב, קכ ע"ד {לח"מ}
ב/ו משנת יעקב
ב/ו משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' ריג {מ"מ}
ב/ו משנת ר' אהרן גיטין עמ' צא, קדושין עמ' קיז
ב/ו משפט איש תשיח-תשיט עמ' סח {מל"מ - כופין שתתבע}
ב/ו נאות אפרים ח"א עמ' קיב
ב/ו נוה צדק
ב/ו נחל יצחק (תשעב) ח"ב עמ' מג, נא, ח"ג עמ' תסו, ח"ד עמ' שב
ב/ו נחלת אבות סי' מ עמ' פט {מ"מ}
ב/ו נחלת יעקב (קמינצקי) סי' כב
ב/ו נטעי שושנה עמ' קנא, קנד {שדר"נ}
ב/ו נר יצחק (ריף) עמ' לג, לז
ב/ו נשמת כל חי ח"ב דף נז ע"ג {מל"מ}
ב/ו נשמת כל חי ח"ב חו"מ סי' יז דף נז ע"ג {מל"מ}
ב/ו נתיבות מרדכי קדושין עמ' תנח
ב/ו נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף עו ע"ג
ב/ו נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' קכו
ב/ו ס' התרומות עמ' תתשפג
ב/ו סוגיות בדיני ממונות עמ' 75 {מ"מ}
ב/ו ספרי דבי רב ח"ג עמ' רצו
ב/ו עבודת הגרשוני עמ' כז
ב/ו עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' פח
ב/ו עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' רפג {או"ש}
ב/ו על גדות ים התלמוד עמ' 183
ב/ו עמק הלכה (בוימל) עמ' לו, סט, עא
ב/ו עמקי המשפט עמק השטר סי' ב אות א עמ' רנא, עמק הנאמנות סי' ג אות א עמ' שנג {דעת מ"מ דבשטר שביד המלוה נחשב מוחזק דחזקה כל מה שתחת ידו הרי הוא שלו}
ב/ו עמקי המשפט עמק השטר סי' ב עמ' רנא {מגיד משנה - האומר שטר אמנה}
ב/ו ערך כסף עמ' קיב {מל"מ}
ב/ו ערך שי חו"מ סי' צט סעיף א {מ"מ}
ב/ו פד"ר חט"ז עמ' 180 {מ"מ}
ב/ו פני יהושע (חנדלי) דף קלא ע"ב
ב/ו פני משה (הררי) עמ' צב, קיב, שנ, שנב
ב/ו פסקי ב"ד הרבנות ירושלים - דיני ממונות ח"א עמ' ריד
ב/ו צרור הכסף (הראשון) עמ' כה, מא
ב/ו קובץ ביאורים (שפירא)
ב/ו קובץ חי' תורה מדרש משה עמ' 23 {שמא קנוניא עשו}
ב/ו קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' תקיא
ב/ו קרית מלך רב (תשסו) עמ' תתח
ב/ו ר"י ששפורטש עמ' 200
ב/ו שביתת יו"ט
ב/ו שו"ע הרב הל' הלואה ס' ו-ז
ב/ו שו"ת הריב"ש עמ' שלד
ב/ו שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' רי
ב/ו שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' קצז
ב/ו שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' צב-צג
ב/ו שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' קפג, החדשות (תשעו) עמ' שכז {מ"מ}
ב/ו שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' מג
ב/ו שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' צט
ב/ו שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"ב עמ' לה
ב/ו שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ב עמ' קכז, ח"ג עמ' רעד, רפז
ב/ו שושן עדות דף לד
ב/ו שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רמה סעיף ג
ב/ו שירת דוד (שיינין) עמ' נט
ב/ו שירת דוד כתובות עמ' קמט-קנ, קנב
ב/ו שלל דוד
ב/ו שם יוסף (מועטי) ח"ב דף צט ע"ב {לח"מ}
ב/ו שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' שיג {לח"מ}, שטו {שרשי הים}
ב/ו שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' ק {או"ש}
ב/ו שמחת יו"ט (אלגזי) דף רל ע"ב, סי' פב אות א
ב/ו שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' סח, פה, קפד, ש
ב/ו שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רע
ב/ו שעורי ר' שמואל גיטין עמ' יט
ב/ו שעלי דעת גל' ז עמ' 165 {מחשש קנוניה}
ב/ו שער המלך ח"ב עמ' תיד
ב/ו שער יהודה
ב/ו שער משפט סי' מז ס"ק ד, סי' נ ס"ק א {מ"מ}, סי' סו ס"ק יא {מ"מ}, סי' סט ס"ק א, סי' פב ס"ק ג, סי' פו ס"ק ב {מל"מ}, סי' צג ס"ק יא, סי' צט ס"ק א, סי' קיא ס"ק ג {מל"מ}
ב/ו שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 225
ב/ו שרשי הים
ב/ו תבונות ארי (תשנ) עמ' קפז {מ"מ}
ב/ו תולדות יצחק (שור) דף יז ע"א
ב/ז אהבת קדומים עמ' רעג {לח"מ}
ב/ז אוצמפה"ת ב"מ עה ע"ב הע' 64-65 {לח"מ}, 67-69
ב/ז אוצרות הרמב"ם
ב/ז אור דוד עמ' קיט
ב/ז אורים ותומים - תומים סי' ע ס"ק ב
ב/ז באר יוסף ח"ג עמ' רמז
ב/ז בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' ע סעיף א
ב/ז בן יהודה סי' קנג-קנד
ב/ז בנין דוד (טאוב) ח"ג עמ' סט
ב/ז ברוך אומר חו"מ עמ' יח
ב/ז ברור הלכה ב"מ עה ע"ב ציון ח
ב/ז ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ב עמ' סה
ב/ז ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ה עמ' צט
ב/ז ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ח עמ' עה, פד
ב/ז דברות משה ב"ב ח"ב סי' לח ענף א
ב/ז דברות משה זרעים עמ' תתקלח {אסור לאדם להלוות מעותיו בלא עדים ואפילו לתלמיד חכם ולח"מ}
ב/ז דעת תורה בראשית עמ' קפט
ב/ז ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' רלח
ב/ז ויען אברהם (פאלאג'י) דף פד ע"ג-ע"ד {מל"מ}
ב/ז ויען אברהם דף פד ע"ג {מל"מ}
ב/ז זכרון אהרן סי' יא
ב/ז זכרון יהודה (מונק) דף עה ע"ב-ע"ג {לח"מ}
ב/ז חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' קפא
ב/ז חקרי זמנים ח"א עמ' עב
ב/ז יד המלך (לנדא) הל' ע"ז פ"ט ה"ז
ב/ז ידבר שלום ח"א עמ' קסה
ב/ז ילקוט הגרשוני ח"ב עמ' קמח {לח"מ}
ב/ז ימי שלמה
ב/ז ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רא
ב/ז להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' קלה, חי"ג עמ' סח
ב/ז מזל שעה (לקוטים)
ב/ז מקצוע בתורה סי' ע ס' א ס"ק ג-ד
ב/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ז משא בני קהת (השמטות)
ב/ז משנה הלכות מהדו"ת יו"ד סי' תט
ב/ז משנת יעקב
ב/ז נועם חי"ז עמ' עב-עג
ב/ז נתן פריו ב"מ עמ' שפא
ב/ז נתן פריו מגילה עמ' שפז-שפח, שצ
ב/ז סוכת דוד (דיאס)
ב/ז סופר מהיר ח"ב עמ' עה
ב/ז עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' שו
ב/ז עמודי שלמה ח"ג עמ' רסו
ב/ז ערך שי חו"מ סי' נ סעיף א {מ"מ}, סי' ע סעיף א
ב/ז פרי יצחק (בלזר) ח"א דף פב ע"ב {לח"מ}
ב/ז פרי יצחק (תשעו) עמ' רסז-רסח {לח"מ}
ב/ז קרית מלך רב
ב/ז קרן הצבי מצוה נח אות א
ב/ז רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' שלח
ב/ז שבילי אשר
ב/ז שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' מג {הגהמ"י}
ב/ז שירת הים סי' כא ענף ז אות ה
ב/ז שמעתתא דבי רב עמ' רמא
ב/ז שנתון המשפט העברי ח"א עמ' 303
ב/ז שערי זבולון יו"ד סי' ה ס"ק ה {בלי עדים}
ב/ז שערי תורה (לעוו) עדות ח"א עמ' קסח {מל"מ}
ב/ז שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' קג
ב/ז שפת אמת על התלמוד ח"ב דף קמד ע"ב
ב/ז שרידי אש ח"א עמ' קסח
ב/ז שרשי הים דף קפט ע"ג
ב/ז שתי הלחם סי' יד
ב/ז תהלה לדוד (מן) או"ח סי' לט
ב/ז תחומין חי"א עמ' 46
ב/ז תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' רנה
ב/ח אהלי יהודה (הכהן)
ב/ח אולם המשפט סי' קכז סעיף א
ב/ח אורים גדולים (תשסג) עמ' שצה
ב/ח באר מים חיים (נוסינזון) ב"ב דף נא
ב/ח בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' קכז סעיף א
ב/ח בני בנימין (נבון) חו"מ דף עא ע"ד
ב/ח ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ח עמ' שמט
ב/ח דברות משה ב"ב ח"ב סי' מז ענף א
ב/ח דברי חיים (אוירבך) כתובה סי' יב ד"ה ואני
ב/ח דברי ריבות (תשעב) עמ' תמז
ב/ח דליית הכרם עמ' תתתלד
ב/ח דרך עץ החיים (אלגזי) דף פז ע"א {מ"מ} וע"ב
ב/ח חזו"א אהע"ז סי' עב ס"ק ב-ג, חו"מ לקוטים סי' ה ס"ק ב-ג
ב/ח חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 145 {לח"מ}
ב/ח חי' הגר"ח החדש עמ' ת
ב/ח חי' ר"י אלמידה דף כא ע"ג
ב/ח יכין ובועז ח"א סי' ס עמ' 165, סי' סא עמ' 167, סי' קלו עמ' 465
ב/ח ישועות יעקב נזיקין עמ' ר
ב/ח כבוד יו"ט
ב/ח לב שמח דף צא ע"ג
ב/ח לחם רב (בוטון) סי' רכא
ב/ח לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' תרצז
ב/ח לקוטים (פיינברג) עמ' לד {מאשתו}
ב/ח מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' רעו
ב/ח מחנה יהודה (אשכנזי) דף קה ע"א
ב/ח מעיל שמואל (פלורנטין)
ב/ח מעשה חייא (ונציה) סי' ד {לוה מאשה וגירשה}
ב/ח מקור ישראל דף מב ע"ב
ב/ח מקורות לפסקי הרמב"ם
ב/ח משרת משה (עטייה)
ב/ח נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף קל ע"ד
ב/ח נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' רי, רסז
ב/ח ס' התרומות עמ' תרסג, תרסה
ב/ח עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' לח {בחזקת בעלה}
ב/ח פד"ר חט"ז עמ' 356 {מ"מ - מעות שאינם טמונים}
ב/ח פנים חדשות [תורת אמת (שפו) קצח] {מ"מ}
ב/ח קרית מלך רב (תשסו) עמ' תתט
ב/ח רוח יעקב (שלם) דף כ ע"ג
ב/ח שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' שעד, ח"ב עמ' קכח
ב/ח שו"ת הריב"ש עמ' נד
ב/ח שו"ת הריטב"א סי' קכו
ב/ח שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' עז
ב/ח שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' קיד
ב/ח שו"ת מהר"ם די בוטון סי' נג
ב/ח שו"ת רשב"ש עמ' תיג, תקה
ב/ח שומרי משפט (צ'כנוב) ח"א עמ' סט, עא-עד
ב/ח שמעתתא דבי רב עמ' שפא {מ"מ בשם רמב"ן - אם הלווה אומר שהוא שטר אמנה}, שפה {מ"מ - טענת פרוע היא נגד מה שתחת יד אדם שלו}, תיא
ב/ח שער יהודה
ב/ח שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 140-141
ב/ח תורת אמת (תשסו) עמ' קפז, תשד


ג/868 הלכות מלוה ולווה פרק ג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ג/רה"פ אבן האזל
ג/רה"פ יד פשוטה
ג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ג/רה"פ מעיני המים
ג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ג/רה"פ מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/רה"פ פי' ר"י קאפח
ג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ג/רה"פ רמב"ם לעם
ג/רה"פ שלל דוד
ג/רה"פ שם יוסף (אליקים)
ג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ג/א אבן האזל (גם בהשמטות, דף צ ע"ד)
ג/א אבני אש (מילר) עמ' ריא {לח"מ}
ג/א אבני החושן סי' צז סעיף ג {כ"מ}
ג/א אבני ציון ח"א סי' ה אות ח-ט {כ"מ}, סי' כט אות ב, ח"ב סי' יב אות ב-ג, סי' כו אות ד, סי' עא אות ד, ח"ד עמ' רמא, רמה
ג/א אברהם יגל
ג/א אוצמפה"ת ב"מ נו ע"א ח"ב הע' 18 {לח"מ - אי עביד ל"מ}
ג/א אוצרות יהושע עמ' קפד
ג/א אור הישר [מקום שמואל סי' לב, חי' מהר"ם ברבי קדושין סח ע"ב, אור הישר ב"מ קטו ע"א ותמורה ד ע"ב]
ג/א אור הלבנה (רובין) ח"ד עמ' קכה-קלד {רמב"ם}, קמג {לח"מ}
ג/א אור המאיר (קובץ) ח"ב עמ' 165 {לח"מ}
ג/א אור יקרות
ג/א אור לישרים (תשסג) עמ' צד {לח"מ}
ג/א אורח ישראל מילואים לסי' כ אות ב
ג/א אורח משפט עמ' רו ע"א, רח ע"א
ג/א אות ציון עמ' סז {לח"מ}
ג/א אלומת עלומים סי' ב דף ח ע"ג-ע"ד, ט ע"ב-ע"ג, י ע"ד {טעמא דקרא}
ג/א אנצי"ת ע' אלמנה הע' 114-112, 116, 121, 122, 126-125, ע' בעל חוב הע' 41, ע' גוי הע' 162 {לח"מ}
ג/א ארעא דרבנן סי' ב
ג/א ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' קנה
ג/א ארצות החיים סי' י ארץ יהודה אות ג עמ' רטז {כ"מ - כרבא}
ג/א באר מים חיים (נוסינזון) ב"מ דף קטו, מכות דף טו
ג/א באר מרים פ"ג ה"ב {לח"מ}
ג/א באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"א סי' מט [קמו]
ג/א בארות יצחק (הכהן) עמ' שיט
ג/א בגדי יו"ט (קלוגר) עמ' קפד {לח"מ}
ג/א בדבר מלך ח"ח עמ' ריד, רטז
ג/א בית אברהם (ישראל) דף קסז ע"ד {מל"מ - אם תכפור תישבע}
ג/א בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' עב סעיף יח
ג/א בית אהרן וישראל גל' לב עמ' לא
ג/א בית האוצר ח"א עמ' 116 {לח"מ}
ג/א בית המדרש
ג/א בית המלך (בוים) דף מד ע"ב
ג/א בית מאיר (תשע) סי' טז ס"א עמ' קלו {לח"מ}
ג/א בית מאיר סי' טז אות א עמ' קלא
ג/א ביתאל ח"א דף ט ע"ד
ג/א בכורי אביב (ביק) פ' משפטים אות ג דף כו ע"ג {לח"מ}
ג/א בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 83 {מ"מ}
ג/א בכורי אברהם דף כה ע"ג {אם לא יכול לקיים את העשה}
ג/א בני יהודה דף ו, ח
ג/א בני שמואל
ג/א ברור הלכה ב"מ קטו ע"א ציון ו
ג/א ברית הלוי דף ח ע"ד
ג/א ברכות חיים ח"ב עמ' לב
ג/א ברכת אהרן מאמר קמז אות א {לח"מ}
ג/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ה עמ' ריב
ג/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' שי-שיא, שיג, שכ, שכה-שכו
ג/א ברכת ראובן דף קסב ע"ד {מל"מ}
ג/א בשבילי השמחה סי' ו אות א {טעמא דקרא}
ג/א גבורות שלמה דף לט ע"א-ע"ב {טעד"ק}
ג/א דברות אליהו ח"ב עמ' לד-לה {מחזיר בע"כ - אי עביד לא מהני}
ג/א דברות צבי חי"א סי' כו אות ח
ג/א דברי אליעזר (וייזר, תשעז) ח"ב עמ' לח {אם חבל בגד אלמנה מחזירין אותו ממנו בעל כרחו}
ג/א דברי חיים (אוירבך) דיני דיינים סי' ב {כ"מ - אעל"מ}
ג/א דברי יוסף (קונביץ) עמ' 133
ג/א דברי משפט סי' צז סעיף א {לח"מ}
ג/א דברים אחדים (קלצקין) עמ' לב {לח"מ - טעמא דקרא}
ג/א דגל יהודה (לוקץ) עמ' 98
ג/א דגל מחנה ראובן דף מב ע"א {טעמא דקרא}
ג/א דעת כהן עמ' שפ, תנה
ג/א דרך עץ החיים (אלגזי) דף לה ע"ד {לח"מ}
ג/א דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' פט
ג/א דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 170-171
ג/א דרכי משה ח"א שמעתתא ז פ' ט
ג/א דרכי משה ח"א שמעתתא יג פ' יב
ג/א הגהות רימ"א
ג/א הדר איתמר עמ' קכז {טעמא דקרא}
ג/א הדרנים - פרי עץ הדר (לוין) עמ' קיא
ג/א היכל יצחק או"ח סי' ו {לח"מ}
ג/א הלכה פסוקה ח"א - ברור הלכה עמ' 110 {לח"מ}
ג/א הלכה רבה ח"א עמ' 227, 271
ג/א המאור הגדול (יעבץ) עמ' של-שלב
ג/א המאיר לארץ
ג/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' רב
ג/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרלג
ג/א ויגד יעקב (תשסח) עמ' רלא, תרכז {טעמא דקרא}
ג/א ויטע אשל תמורה ח"א עמ' קנח
ג/א זכר יהודה עמ' שא
ג/א זכר ליעקב עמ' מו
ג/א זכרון דברים (תשכז) מאמר כג עמ' קנח-קנט
ג/א זכרון דברים (תשנט) עמ' קסה {אלמנה}
ג/א זכרון ישעיהו דף יג ע"ד, לג ע"ד
ג/א חדשים גם ישנים עמ' 134 {לח"מ}
ג/א חוות יאיר (תשנז) עמ' שעז
ג/א חוות יאיר סי' קלט
ג/א חי' הגר"א
ג/א חי' הגר"ח ב"מ עמ' רכט-רל
ג/א חי' הגר"ח החדש עמ' שפד
ג/א חי' הגרז"ס נשים עמ' ו {לח"מ}
ג/א חי' מהר"ם שיק זרעים עמ' קכט {לח"מ}
ג/א חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' קצא, קדושין עמ' קכג, ב"מ עמ' רנח, רסב, רסד, סנהדרין עמ' לד, קטז, מכות עמ' רד, נדה עמ' קנג
ג/א חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' ג
ג/א חי' רעק"א
ג/א חיי נפש בראשית ח"ב עמ' ח
ג/א חיי נפש ח"ד עמ' מז, תנט
ג/א חכם צבי (תשעה) ח"א סי' סג ד"ה ומה {כ"מ}
ג/א חכמת אליהו ח"ג סי' צז אות לא בליקוט, סי' לג אות לה, לו בליקוט
ג/א חמודי צבי בראשית עמ' רצב
ג/א חסד ומשפט דף שז ע"א {לח"מ}
ג/א חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' נא עמ' קסה {מ"מ}, סי' עט עמ' רסח
ג/א טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 510, 512
ג/א טל אורות (ג'ויא) - ביאור המרדכי דף קז ע"ד, קח ע"ב
ג/א יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' ריח, תב, תד
ג/א יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' כד-כה
ג/א יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קסג
ג/א יחוה דעת ח"א עמ' קעג
ג/א יין מלכות (שניאורסון) עמ' 606
ג/א ימין משה עמ' קפח {לח"מ}, רו
ג/א יש מאין סי' ו (ד"ה וכן נראה, ואילך) {אעל"מ}
ג/א ישועות ישראל סי' עב סעיף כ
ג/א כגן עדנים עמ' רה, ריב-ריג
ג/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקכ
ג/א כלילת יופי דף ו, כא {כ"מ}
ג/א כרם יעקב עמ' רד
ג/א כתב משה ח"א סי' ס עמ' ריב {מל"מ}
ג/א כתנות אור (אייזנשטט) עמ' תרה
ג/א כתר תורה (תשסז) עמ' צד {נטילה שלא בשעת הלואה}, שז {לח"מ}
ג/א לב יוסף עמ' 19
ג/א לב מבין
ג/א לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' ד אות ד
ג/א לבוש מרדכי נשים (תשעה) יבמות סי' טז אות א, ז {לח"מ}
ג/א לבושי מרדכי אהע"ז עמ' קנג
ג/א לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 412
ג/א לקח טוב (תשפא) הקדמה - ר"צ לופטיג אות ח {לח"מ, דעת הרמב"ם כרבי שמעון דדרשינן טעמא דקרא כך מה שאסרה תורה לקדש עריות הוא משום סייג שמא יבעול}
ג/א לשון ערומים
ג/א מאורות נתן (הורוביץ) דף מט ע"א {לח"מ}
ג/א מבוא למשנה תורה עמ' 364
ג/א מגילת ספר לאוין דף צה ע"ג {כ"מ}
ג/א מגיני שלמה עמ' תלו
ג/א מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' רמז, שלג, תקכב, תקכד, תקמד, ח"ב עמ' קפו, תסג, תקג
ג/א מטה אשר דף פב ע"ג
ג/א מטה יחיאל - הערות באהב"ח פ"ז ס"ד ונתה"ח ס"ק יז
ג/א מי החג עמ' לא, מג
ג/א מים שאובים עמ' רפג
ג/א מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף מח ע"ד
ג/א מנחת חינוך ח"ג עמ' ריג {לח"מ}, ריד, רכ, שצב-שצה, ת {מ"מ}, תד-תה
ג/א מנחת יהודה (בוים) דף קכט ע"ג {לוקה}
ג/א מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' שכח {מ"מ}
ג/א מנחת נתנאל דף נד ע"א {אף אלמנה עשירה}
ג/א מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תקפח
ג/א מסורה חי"ג עמ' סב
ג/א מעיל שמואל (פלורנטין)
ג/א מעין החכמה עמ' קכג, שכה, שכז
ג/א מעשה הבא בעבירה עמ' 51 {כ"מ}, 67
ג/א מפתח הבאורים [שו"ת רעק"א סי' קכט]
ג/א מקום דוד [לשון למודים דף טז ע"ב]
ג/א מר קשישא עמ' קיב
ג/א מראה הנוגה
ג/א מראות הצובאות (תשסז) עמ' תסה
ג/א מרגליות הים סנהדרין טז ע"ב אות כז {טעמא דקרא}, כא ע"א אות ה
ג/א מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קסג אות ב {לח"מ}
ג/א משאת המלך ח"ד סי' תסב {מחזירים בע"כ}
ג/א משאת מרדכי מכות עמ' צב, קא
ג/א משיב מלחמה (תשעט) ח"ג עמ' רמ
ג/א משיב נבונים סי' כח
ג/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' מג, נג
ג/א משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קל
ג/א משנת יעקב
ג/א משנת ר' אהרן קדשים תמורה סי' ב ס"ק ד, סוגיות סי' יג ס"ק יד
ג/א משפטי עוזיאל חו"מ סימן לב (השני) {אעל"מ}
ג/א משפטי עזיאל ח"ד עמ' קנו
ג/א נודע בשערים (מנד') שער אסור והיתר דף י ע"ב
ג/א נועם ח"ב עמ' רכו {לח"מ}, חי"ב עמ' שע
ג/א נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קיד
ג/א נזר הקדש (קפלן)
ג/א נחפה בכסף (נבון) ח"א דף קלב ע"ד {ואם תודה תשלם}
ג/א נר יצחק (ארדיט) עמ' קמא {מל"מ}, קסב-קסה, קעה
ג/א נר מצוה (ואלק) שרשים דף יז ע"א, יט ע"ב {טעד"ק}, מצוות דף ז ע"א, קיט ע"א
ג/א נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' לג אות ג
ג/א ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' קסד, קעב
ג/א ס' התרומות עמ' כ-כא, תתשכג
ג/א סוכה וארבעת המינים עמ' 182
ג/א סופר המלך ח"א עמ' כג
ג/א ספרי דבי רב ח"ד עמ' קלא-קלב, קמז-קמח
ג/א עבד המלך (תשא)
ג/א עבודת המקדש (כהן) ח"ב עמ' קכה
ג/א עדות ביעקב (ריינס) עמ' קיט-קכ {טעמא דקרא}
ג/א עטרת זקנים דף ד ע"ג
ג/א עטרת ישועה (תשלו) עמ' נד {לח"מ}
ג/א עטרת ישראל עמ' רכח {אי עביד לא מהני}
ג/א עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' קנב
ג/א עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' קיז-קיח {לח"מ}
ג/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קי
ג/א עץ החיים (קלוגר) עמ' שנח {לח"מ}
ג/א עצי ארזים סי' טז ס"ק א
ג/א עצמות יוסף קידושין דף סח (עמ' רמח)
ג/א ערך שי חו"מ סי' צז סעיף ג
ג/א פאר הלכה פסחים עמ' רכב, רכח
ג/א פותח שערים עמ' קעז
ג/א פני מבין ח"א דף סא ע"ב {לח"מ}
ג/א פרי עץ חיים (אביגדור)
ג/א ציץ אליעזר ח"ב - משנת המעשר פ"א מ"ב {לח"מ}
ג/א צרור החיים (יעקב)
ג/א קדושת יו"ט (אלגזי) דף כג ע"ג
ג/א קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קעא
ג/א קונטרסי שעורים קדושין שעור יב אות ז
ג/א קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' קיד {טעמא דקרא}
ג/א קרבן ציון עמ' קה, קט, קסט {כ"מ}, רע, שיז, שיח {לח"מ}
ג/א קרית מלך
ג/א קרית מלך רב (תשסו) עמ' תתיא
ג/א קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' מד
ג/א רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' שצב-שצד
ג/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קנא, תקמט
ג/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' ריט
ג/א שארית יעקב (טראב)
ג/א שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' נג {לח"מ}, נד, קנב-קנג {לוקה - הרי ניתן לתשלומין}, קנז {מ"מ}, קנח {ראב"ד}
ג/א שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' קעז {טעמא דקרא}
ג/א שארית כלב עמ' יד {טעמא דקרא}
ג/א שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תקלז, תקלט
ג/א שבט סופר (תשמו) עמ' רנג
ג/א שבי בנימין דף לז ע"ב
ג/א שדה אלחנן ח"א עמ' קמח {טעמא דקרא}
ג/א שדה הארץ ח"ב דף קלג ע"א-ע"ב {טעמא דקרא}
ג/א שדי חמד כללים מע' כ כלל ס עמ' 224, 226 {כ"מ - אעל"מ}, 227
ג/א שו"ע הרב הל' הלואה ס' יב
ג/א שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' שי {לח"מ}
ג/א שו"ת הריב"ש עמ' תשל-תשלא
ג/א שו"ת הרשב"א ח"ב סי' מב, רנו
ג/א שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' ג {ראב"ד}
ג/א שו"ת מהרי"ק סי' קט
ג/א שושנת העמקים (תאומים) עמ' קפו, קצד
ג/א שושנת יעקב (הורוויץ) סי' עב סעיף ד
ג/א שם דרך סנהדרין עמ' קיד
ג/א שם יוסף (מועטי) ח"ב דף עה ע"ג {כ"מ}
ג/א שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' רלט {כ"מ}
ג/א שמן למאור (ביימאייל) דף י ע"ג {לח"מ - טעמא דקרא}
ג/א שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 6
ג/א שעורי ר' שמואל ב"ב ח"ב עמ' עט
ג/א שעורי ר' שמואל ב"מ ח"א עמ' טו
ג/א שער המלך ח"א עמ' תקנז {כ"מ}, ח"ב עמ' ה
ג/א שער יהודה
ג/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 25
ג/א שערי ציון (כהן, תרצח) דף ח ע"ב {לח"מ}, עב ע"א {לח"מ}
ג/א שערי שמחה (סופר) ח"ב עמ' תקלז, תקלט
ג/א שערי תורה (לעוו) עדות ח"א עמ' ו
ג/א שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 287
ג/א שפת אמת על התלמוד ח"ג דף פא ע"ב
ג/א תבואת יקב (פרידמן) עמ' סו {לח"מ}
ג/א תוספת יו"ט (קלוגר) עמ' רפז {לח"מ}
ג/א תורה שלמה שמות פכ"ב אות תמ {לח"מ}
ג/א תורת החוף ימים סי' א אות ו {לח"מ}
ג/א תורת המדינה עמ' 417
ג/א תורת המלך (צדוק) סי' ו ס"ק יט
ג/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' שלג
ג/א תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' תרפג, תתקסב
ג/א תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תשלח, תשמה
ג/א תירוש ויצהר - תפארת בנים סי' נז {לח"מ}
ג/א תפארת יהונתן (תרצד) דף ז ע"א {לח"מ}
ג/א תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קמד (תצא) {לח"מ, דרשינן טעמא דקרא}
ג/א תפארת נתן עמ' פו {טעמא דקרא}
ג/א תפארת צבי (שפילמן) ח"ב עמ' פה {לח"מ}
ג/ב אולם המשפט סי' צז סעיף א, סי' קנ סעיף ג
ג/ב אור הלבנה (רובין) ח"ד עמ' קכה-קמז
ג/ב אורים ותומים - תומים סי' צז ס"ק ד, טז
ג/ב אמרי בינה (אוירבך) אמרי שלמה סי' ז ד"ה הרמב"ם
ג/ב אנצי"ת ע' אוכל נפש הע' 38, ע' בעל חוב הע' 39
ג/ב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ג/ב באר מים חיים (נוסינזון) מכות דף טו {אבד או נשרף}
ג/ב בארות יצחק (הכהן) עמ' שיט
ג/ב בכורי אברהם דף טו ע"ב {אעל"מ}
ג/ב ברור הלכה ב"מ קטו ע"א ציון ז
ג/ב ברכות שמים מכות פ"ג אות קצ {שרף}
ג/ב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' שי, שיג, שיח, שכ, שכו, של, שלא, שמד-שמה
ג/ב גינת ורדים (תאומים) עמ' פה
ג/ב גליוני הגר"ש עמ' קח {מ"מ} [עי' ט"ז יו"ד סי' רנא ס"ק א על "אינו חייב"]
ג/ב גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' כו
ג/ב דברות משה ב"ק ח"ב סי' נח ענף ה
ג/ב דברי חיים (אוירבך) גמו"ח סי' ב ד"ה ובדברי (בהמ"ח)
ג/ב דברי יוסף (קונביץ) עמ' 133
ג/ב הדרנים - פרי עץ הדר (לוין) עמ' קיא
ג/ב הוד יוסף עמ' קטו, קיז, קכג
ג/ב ויטע אשל תמורה ח"א עמ' קנו, קנח-קנט
ג/ב זכרון דברים (תשכז) מאמר כד עמ' קעו {אבד או נשרף}
ג/ב זכרון דברים (תשנט) עמ' קפז
ג/ב חוקות הדיינים ח"ב עמ' רמד
ג/ב חוקת עולם עמ' 401 {נשרף המשכון - לוקה}
ג/ב חי' הגר"ח ב"מ עמ' רכו, רכט-רל
ג/ב חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' רנח, רסב, רסד
ג/ב יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' ריח, תב, תד
ג/ב יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קסג
ג/ב ימין משה
ג/ב ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' שנה
ג/ב כבוד יו"ט הלכות שכירות פ"י ה"א
ג/ב כגן עדנים עמ' ריב
ג/ב כתר תורה (תשסז) עמ' שח {אם הלווה נותן מדעתו}
ג/ב לב יוסף (גפן) עמ' 1
ג/ב לב יוסף עמ' 1, 19, 97
ג/ב לב מבין
ג/ב מגילת ספר לאוין דף צה ע"ג
ג/ב מחנה יהודה (אשכנזי) דף פט ע"ד {מ"מ}
ג/ב מטה יחיאל - הערות באהב"ח פ"ז ס"ד ונתה"ח ס"ק יז
ג/ב מנחת חינוך ח"ג עמ' שצב-שצה
ג/ב מנחת יהודה (בוים) דף קכט ע"ג {לוקה}
ג/ב מעין החכמה עמ' שכד-שכה {ראב"ד}
ג/ב מעשה הבא בעבירה עמ' 67
ג/ב מקום דוד [רב יוסף דרוש ד]
ג/ב מראה אש ח"א עמ' נז
ג/ב משאת המלך ח"ד סי' תסב {סתירה להל' סנהדרין}
ג/ב משאת מרדכי מכות עמ' צב, קא
ג/ב משך חכמה דברים פכ"ד פס' ה-ו
ג/ב משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' כא אות ח
ג/ב משנת ר' אהרן קדשים תמורה סי' ב ס"ק ד, סוגיות סי' יג ס"ק יד
ג/ב נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' רלד {ראב"ד}
ג/ב נזר אברהם מכות ועדות עמ' קסב {מגדל עז}
ג/ב נמוקי מהרא"י (השמטות)
ג/ב נר מצוה (ואלק) מצוות דף קיט ע"א {לוקה}
ג/ב נתן פריו נדרים עמ' מו
ג/ב ס' התרומות עמ' כב, לב
ג/ב ערוהשה"ע זרעים סי' לח אות יב
ג/ב ערך שי חו"מ סי' צז סעיף ג
ג/ב פד"ר חט"ז עמ' 288
ג/ב פני משה (שלז')
ג/ב פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' קמא
ג/ב פרי האדמה ח"ב
ג/ב ציץ אליעזר ח"ב - משנת המעשר פ"א מ"ב
ג/ב קהלות יעקב כתובות כט
ג/ב קרית מלך
ג/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קנא, תקמט
ג/ב רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' ריט
ג/ב שארית יעקב (טראב)
ג/ב שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' נב {מחזיר בעל כרחו}, נג {ברצון הנחבל}, נד, נו, קנג {לוקה - הרי ניתן לתשלומין}
ג/ב שו"ע הרב הל' הלואה ס' ט, טו
ג/ב שושנת יעקב (הורוויץ) סי' עב סעיף ד
ג/ב שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' פא
ג/ב שער משפט סי' צז ס"ק ב
ג/ב תחומין ח"ה עמ' 497 {אבד}
ג/ב תירוש ויצהר - תפארת בנים סי' נז
ג/ב תרומת הכרי עמ' סג
ג/ב תשובה שלמה יו"ד סי' יח דף מא ע"א {אוכל נפש מדעת הלווה}
ג/ג אדרת אליהו (ראם) עמ' מו
ג/ג אהלי יהודה (הכהן)
ג/ג אולם המשפט סי' צז סעיף א
ג/ג אור הישר [אור הישר ירושלמי נזיר פ"ו ה"ב]
ג/ג אור הלבנה (רובין) ח"ד עמ' קמז-קנג
ג/ג אורים ותומים - תומים סי' צז ס"ק ד-ה, טז
ג/ג אחיעזר ח"א סי' כב אות א, ח"ג סי' א אות ט
ג/ג בארות יצחק (הכהן) עמ' שכ-שכב
ג/ג בית פנחס (וולף) עמ' 46
ג/ג בכורי אברהם דף קד ע"ב {לוקה שתים}
ג/ג ברור הלכה ב"מ קטו ע"א ציון ז
ג/ג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' שיד, שיז, שמה
ג/ג דברי אמת (תרכא) דף ע ע"א
ג/ג דברי אמת (תשעט) עמ' קפט {ריחים ורכב לוקה שנים}
ג/ג זכרון יהונתן דף קמד
ג/ג זרע יצחק (לומברוזו)
ג/ג חזו"א אהע"ז סי' קלה לדף לד ס"ק ב, חו"מ סי' יט ס"ק ב
ג/ג חנן אלקים עמ' רסא
ג/ג חסדי דוד ח"ד עמ' שמז
ג/ג כנה"ג [מהרש"ך ח"ג סי' קכא]
ג/ג לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' כז אות ד-ז
ג/ג מנחת חינוך ח"ג עמ' שצב-שצג
ג/ג מרפא לנפש חי' סוגיות סי' כא אות י {ריחים ורכב לוקה שתים}
ג/ג משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' ריד
ג/ג נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' תכז {מל"מ}
ג/ג נחלת אריה עמ' סח-סט
ג/ג נמוקי מהרא"י (השמטות)
ג/ג נר מצוה (ואלק) שרשים דף לה ע"א {ריחיים ורכב - כמה לוקה}
ג/ג ס' התרומות עמ' כה
ג/ג ספרי דבי רב ח"ד עמ' קלא
ג/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קי
ג/ג פד"ר ח"ג עמ' 308
ג/ג רווחא שמעתתא ח"א עמ' קמא
ג/ג שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' שמז
ג/ג שושנת העמקים (תאומים) עמ' קכ, קעה {לח"מ}, קעט {לח"מ}, קפח
ג/ג שושנת יעקב (הורוויץ) סי' עב סעיף ד
ג/ג תולדות יעקב (מאהלר) עמ' קלח
ג/ג תורה שלמה שמות פכ"ב אות תכו
ג/ג תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' תתקסב
ג/ג תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תשלד, תשלח
ג/ד אבני החושן סי' עב סעיף ד {מ"מ}, סי' צז סעיף ג-ד
ג/ד אדמת יהודה
ג/ד אהבת חסד עמ' עד {נתוקי בשוק}
ג/ד אהלי יהודה (הכהן)
ג/ד אולם המשפט סי' צז סעיף א
ג/ד אוצמפה"ת ב"מ נו ע"א ח"ב הע' 19
ג/ד אוצמפה"ת ב"מ סא ע"ב הע' 35 {מ"מ}
ג/ד אוצר הרעיון והמחשבה (חייט) עמ' 118, 120
ג/ד אוצרות הרמב"ם
ג/ד אור הישר [קצוה"ח סי' צז ס"ק ב]
ג/ד אור הלבנה (רובין) ח"ד עמ' קנג-קעד, קפה
ג/ד אור יצחק (הלר) עמ' קכח {אהא"ז}
ג/ד אורים ותומים - תומים סי' צז ס"ק ב, ד, ז
ג/ד אות היא לעולם ח"א דף קיא ע"ג
ג/ד אחר האסף עמ' רעב
ג/ד איים בים ב"מ סי' עה אות ד {מלקות}
ג/ד איים בים מכות פ"ג סי' טו אות ז {מל"מ}
ג/ד איש אמונים דף יג ע"ד {אסור למלווה ולשלוחו להיכנס לבית הלווה}
ג/ד אמר יוסף (אלקלעי)
ג/ד אמרי בינה (אוירבך) - דיינים סי' י [א] ד"ה אף, הלואה סי' ע [ב] ד"ה עוד
ג/ד אמרי בינה (אוירבך) - תרו"מ סי' כא ד"ה אולם
ג/ד אמרי הצבי (בער) סוגיות דף עה ע"א
ג/ד אמרי שפר (פרידלר) חולין סי' ד אות ד {מל"מ}
ג/ד אנצי"ת ע' אלמנה הע' 127 {מ"מ}, ע' בעל חוב הע' 34, 36
ג/ד ארחות חיים ח"ב סי' מ
ג/ד באר אליעזר
ג/ד באר דוד ב"ק ח"ג סי' כט אות ג
ג/ד באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ה עמ' רח
ג/ד בארות יצחק (הכהן) עמ' שיט
ג/ד בדבר מלך חי"ג עמ' רמא
ג/ד בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' צ סעיף א, סי' צז סעיף טז
ג/ד בית זבול ח"ד עמ' סט {ניתוח מה"ת}
ג/ד בית יעקב (טבשונסקי) סי' רכז סעיף יט {מל"מ}
ג/ד בית יצחק (ברטלר) גיטין סי' טז אות ב, סי' יח הערה 3
ג/ד ביתאל ח"א דף לא ע"ג
ג/ד בכורי אברהם דף כד ע"ד, לט ע"ב-ע"ג {רמב"ם}, נב ע"ג {לא לוקה בגלל עשה}
ג/ד בן אשר סי' כד אות ט {מל"מ}
ג/ד בני דוד
ג/ד בני שמואל דף עט ע"ב
ג/ד ברוך טעם (תשסח) שער עדל"ת עמ' קא
ג/ד ברור הלכה ב"מ ו ע"א אחרי ציון א, קיג ע"א ציון ג
ג/ד ברכות שמים מכות פ"ג אות קפט
ג/ד ברכת אברהם (קליין) ח"ב עמ' לה {מל"מ - ממשכן עשיר}
ג/ד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ה עמ' קנט, קסא-קסב
ג/ד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' שיא, שכז, של
ג/ד גבורת יצחק מכות עמ' שג-שה
ג/ד גדולי שמואל ב"מ דף קיג
ג/ד גינת חמד, ענייני הלכה סי' ו (דף מו ע"א)
ג/ד דבר שאול תמורה סי' יב אות יב
ג/ד דברות משה ב"ק ח"ב סי' נח ענף ה
ג/ד דברי אליהו (חזן) ח"ב עמ' נט
ג/ד דברי חיים (אוירבך) אבידה סי' א ד"ה ולכאורה וד"ה ועפ"י (בהמ"ח)
ג/ד דברי חיים (אוירבך) גמו"ח סי' ב ד"ה כתב {ראב"ד ומ"מ}
ג/ד דברי יוסף (קונביץ) עמ' 133
ג/ד דברי משפט סי' צז סעיף א {ראב"ד ומ"מ}
ג/ד דברי שמואל (מאדלינגר) דף כב ע"א {מל"מ - תוס' ביומא}
ג/ד דברי תלמוד ח"ב עמ' רלז-רלח
ג/ד דגל יהודה (לוקץ) עמ' 20
ג/ד דעת מרדכי ח"א דף יב בהערה {מל"מ}
ג/ד ההגנה על צנעת הפרט עמ' 266
ג/ד היכל צמח
ג/ד הים התלמוד ב"ק ד ע"ב - מפרשי הים אות א {מ"מ}
ג/ד הלכה פסוקה ח"א - ברור הלכה עמ' 50 {מ"מ}
ג/ד הלכה רבה ח"א עמ' 233, ח"ג עמ' 120, 227
ג/ד הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' מא
ג/ד זבח שלמה ח"ג עמ' צז
ג/ד זכרון דברים (תשכז) מאמר כד עמ' קעו {אבד או נשרף}
ג/ד זכרון דברים (תשנט) עמ' קפז
ג/ד חוקות הדיינים ח"ב עמ' רסט
ג/ד חוקת עולם עמ' 293 {אסור להיכנס לביתו}, 294 {שליח ב"ד פטור ממלקות}
ג/ד חזו"א אהע"ז סי' קלה לדף לד ס"ק ב-ג
ג/ד חזו"א חו"מ סי' יט ס"ק ב-ג
ג/ד חזו"א על הרמב"ם
ג/ד חזון יחזקאל ב"מ פ"י ה"ג
ג/ד חי' הגר"ח החדש עמ' תלו {אבד או נשרף}
ג/ד חי' הגרי"ח עמ' צד
ג/ד חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' פג
ג/ד חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' פג
ג/ד חי' חתם סופר
ג/ד חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' רנח, רסב, רסד, סנהדרין עמ' קפג, מכות עמ' רכב
ג/ד חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' ריז
ג/ד חיי נפש ח"ד עמ' שלח
ג/ד חיים ומלך
ג/ד חכמת אליהו ח"ג סי' צז אות לו בליקוט
ג/ד חסדי דוד ח"ד עמ' שמה
ג/ד חק לישראל שומרים עמ' 112 {אהא"ז}, 765 {חי' מחנ"א}, 787 {אהא"ז}, 788 {מרכה"מ}, 1054 {חי' מחנ"א}, 1061 {אהא"ז}
ג/ד חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' נא עמ' קסה {ראב"ד}, סי' עא עמ' רכד {מל"מ}, רכו-רכז
ג/ד חרות הפרט בגביית חוב עמ' 33, 37
ג/ד חתן סופר קניינים ח"ב עמ' נט
ג/ד טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 511
ג/ד טל אורות (ג'ויא) - ביאור המרדכי דף קח ע"ב {לח"מ}
ג/ד יבין שמועה (לעוו) עמ' תשיא
ג/ד יגיעת ערב ב"מ עמ' פז {אפילו לא מחל על שעבוד קרקעות}
ג/ד יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' כד-כה
ג/ד ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' רכו
ג/ד ישועות ישראל סי' עב סעיף ב
ג/ד ישמח ישראל (רבינוביץ) דף כ ע"א
ג/ד כבוד האדם עמ' 33, 37
ג/ד כגן עדנים עמ' רה
ג/ד כנסת יחזקאל (רחמים) עמ' צה-צו
ג/ד כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' שפד
ג/ד כתר כהונה (ולק, תשסד) עמ' קד, קז, קיב, קעט
ג/ד כתר נהורא עמ' ריד
ג/ד לב יוסף עמ' 19
ג/ד לב מבין
ג/ד לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' ב אות ה, סי' כז אות ד-ז
ג/ד להורות נתן דברים עמ' קט {מל"מ}
ג/ד לחם רב (בוטון) סי' קסח
ג/ד למודי ה' (תקמז) דף מט ע"א {מל"מ}, צז ע"ג {מל"מ}
ג/ד למודי ה' (תשפא) עמ' תקנו {מל"מ}
ג/ד לקוטי סופר ח"א דף מט ע"א
ג/ד לקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' רנ
ג/ד מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' רט, ריב, ריד {מל"מ}
ג/ד מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' רמב
ג/ד מבי"ט (רובינ') דף פב ע"ג
ג/ד מגילת ספר לאוין דף פ ע"ד {מ"מ}, פא ע"א
ג/ד מגן גבורים (או"ח) סי' ח ס"ק יח
ג/ד מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' ריז, רנז, ח"ב עמ' רכה, תקא, תקג, תקד
ג/ד מחנה ישראל (אליהו)
ג/ד מטה אהרן שבועות עמ' שיג-שטו
ג/ד מטה יחיאל - הערות באהב"ח פ"ז ס"ב וס"ד ונתה"ח ס"ק ד, פ"ח ס"ב
ג/ד מי החג עמ' קכז, קכט {ניתק לעשה}
ג/ד מנחת חינוך ח"א עמ' נה {מל"מ}, רה, רז, שלה, ח"ב עמ' רכב, רכד, רמ {מל"מ}, רעב {מל"מ}, תקכו, תקנז, ח"ג עמ' שצג-שצה, שצח-שצט
ג/ד מנחת יהודה (בוים) דף קכט ע"ג {לאו הניתק לעשה}, קלא ע"ב
ג/ד מנחת כהן (יוסף חיים) דף צ
ג/ד מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תקפח
ג/ד מעדני ארץ מתנ"ע עמ' כד, כז
ג/ד מעיני התורה ח"ג עמ' רעה
ג/ד מצעדי גבר קדושין סי' לא אות ו
ג/ד מקצוע בתורה סי' סו ס' כג ס"ק סג
ג/ד מראה אש ח"א עמ' נח-נט, סב, סה
ג/ד מרפא לנפש חי' סוגיות סי' כ אות ד {מ"מ}, סי' קמה אות ג-ד {מל"מ, מ"מ}
ג/ד משאת מרדכי ב"ק עמ' רסו
ג/ד משאת מרדכי מכות עמ' צב, קא
ג/ד משה מבחוריו דף יג ע"ד, יד ע"א {מל"מ}
ג/ד משובב נתיבות עמ' קעד
ג/ד משכנות לאביר יעקב ח"ב דף כו ע"ג-ע"ד {מל"מ}
ג/ד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' מט, נא {עבר ונכנס}
ג/ד משנת יעקב
ג/ד משנת יעקב נזיקין עמ' פד {אין לוקין}, קנא
ג/ד משנת יעקב קרבנות עמ' קנט
ג/ד משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' כא אות ג
ג/ד משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' קעה, קעט
ג/ד נודע ביהודה השלם או"ח עמ' רפה
ג/ד נודע ביהודה תנינא או"ח סי' קלו
ג/ד נוה צדק
ג/ד נזר אברהם מכות ועדות עמ' קסא
ג/ד נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' תקה
ג/ד נר יצחק (ארדיט) עמ' קסה-קע
ג/ד נר מצוה (ואלק) מערכות דף ז ע"ד, י ע"א וע"ד {מל"מ}, מצוות דף קיט ע"א {אינו לוקה} וע"ג {מחשב דמי המשכון ותובע השאר בדין}
ג/ד נתיבות ירושלים על ירושלמי ב"מ פ"ט הי"ב בתחלתו
ג/ד נתן פריו חולין עמ' ו
ג/ד ס' יהושע - פו"כ סי' רכו {מל"מ}
ג/ד סוכה וארבעת המינים עמ' 399
ג/ד סיני ק עמ' תתצא
ג/ד ספרי דבי רב ח"ד עמ' קלז-קלט
ג/ד סתרי ומגיני (תשכג) עמ' קצג
ג/ד עדות ביעקב (ריינס) עמ' קנו
ג/ד עטרת מרדכי (שפלטר, תשעב) אות כה
ג/ד עיני דוד
ג/ד עמק יהושע ח"א דף כו
ג/ד ענבי פתחיה עמ' 196
ג/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קז
ג/ד ערך שי חו"מ סי' צז סעיף ג
ג/ד פד"ר חט"ז עמ' 288, 289
ג/ד פורת יוסף (צוייג) ח"ב דף ח ע"ג {חטף משכון - לאו הנל"ע}
ג/ד פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' תעד {מל"מ}
ג/ד פרי שמואל מכות עמ' קכב
ג/ד צמח מנחם דף עו ע"ג {מל"מ}
ג/ד צרור הכסף (הראשון) עמ' כה
ג/ד קדושת יו"ט (אלגזי) דף לג ע"ד {מל"מ}
ג/ד קונטרסי שעורים ב"ק שעור טו אות יג
ג/ד קונטרסי שעורים קדושין שעור יב אות ח, ב"מ שעור כה אות ה
ג/ד קרית מלך רב (תשסו) עמ' תתיג {מל"מ}
ג/ד רביד הזהב (אברך) דף נד ע"א
ג/ד רביד הזהב (אברך) סי' לו אות ה
ג/ד רלב"ג דברים פכ"ד פסוק י עמ' רמח, תועלת י עמ' רעב
ג/ד רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"י הי"א מקור 46
ג/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קנב, תקמט
ג/ד רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' ריח
ג/ד שארית יהודה (בלום) דף קכ ע"ב {מל"מ}
ג/ד שארית יעקב (טראב)
ג/ד שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' נה-נו
ג/ד שדה יצחק עמ' קלה-קלו
ג/ד שו"ע הרב הל' הלואה ס' ז
ג/ד שו"ת הרשב"א ח"ב סי' רכה
ג/ד שו"ת ר"י קצבי דרוש ד
ג/ד שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ג עמ' רג {ניתק לעשה של השבת העבוט}
ג/ד שושנת העמקים (תאומים) עמ' קיח {מל"מ}, קכ, קכא {מל"מ}
ג/ד שושנת יעקב (הורוויץ) סי' עב סעיף ד {רמב"ם}, סי' צז סעיף ד {מל"מ}
ג/ד שלחן המלך
ג/ד שם משמעון (שטרן) דף כח ע"א {תפס אפילו בשוק - עובר}
ג/ד שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' עט-פב
ג/ד שער המלך - מעשה חושב ח"א עמ' קצה, טעם המלך ח"א עמ' קצב
ג/ד שערי זיו ח"ב דף קלו ע"א {מל"מ}
ג/ד שערי חיים (שמולביץ) קידושין עמ' פא
ג/ד שערי טהר ח"ו סי' מז אות ד, סי' מח אות ב
ג/ד שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 25
ג/ד שערי ציון (כהן, תרצח) דף טו ע"ג {מל"מ}
ג/ד שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' צז {מל"מ}
ג/ד תורה שלמה שמות פכ"ב אות תכג
ג/ד תורת האשם עמ' קלז {ניתק לעשה}
ג/ד תורת ירוחם ח"ב דף סה ע"א {לח"מ} וע"ד, סז ע"ג-ע"ד
ג/ד תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תשלב, תשלט, תשנא, תשנב
ג/ד תורתו של ר"מ סי' יג
ג/ד תקון סופרים (רשב"ש) שער ט עמ' לד
ג/ד תרומת הכרי עמ' סג, פ
ג/ה אבני החושן סי' עב סעיף ד
ג/ה אוצמפה"ת ב"מ לא ע"ב הע' 10 {מרכה"מ}
ג/ה אוצמפה"ת ב"מ פב ע"א הע' 45
ג/ה אור הלבנה (רובין) ח"ד עמ' קכח {מ"מ}, קלט, קעד-קפה
ג/ה אורים ותומים - תומים סי' צז ס"ק ז
ג/ה אחר האסף עמ' רעד {קצוה"ח קד ס"ק ח}
ג/ה אמרי הצבי (בער) סוגיות דף עד ע"ד {גם אם מישכנו מדעת הלווה}, עה ע"א-ע"ג
ג/ה בארות יצחק (הכהן) עמ' שיט
ג/ה בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' סז סעיף יג, סי' צז סעיף לב
ג/ה בית אהרן וישראל גל' מא עמ' י, יג {מצות השבת העבוט - גם אם הלווה נתן לו מדעתו}
ג/ה ברור הלכה ב"מ קיג ע"א ציון ו, קיד ע"ב ציון ג, ד, ואחרי ציון ד, קטו ע"א ציון ז
ג/ה ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' שטו-שטז, שכ, שלה
ג/ה גור אריה שמות פ' כב הע' 220
ג/ה גושפנקא דמלכא הל' עבדים פ"ג הי"ד
ג/ה דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' קסד, רל
ג/ה הוד יוסף עמ' קטו, קיז
ג/ה הכתב והקבלה דברים פכ"ד פסוק יג {כלי היום ביום}
ג/ה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תפא
ג/ה ויחי ויתן דף פז ע"ב
ג/ה ויצו יוסף עמ' עז
ג/ה חוקת עולם עמ' 401 {מ"מ בשם ירושלמי}
ג/ה חזקה רבה אהע"ז ח"ד עמ' 29, חו"מ ח"א עמ' 198, 221
ג/ה חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' רנט, רסא
ג/ה חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף מ {מל"מ}
ג/ה יד דוד (קרלין) ח"ב דף צא ע"ב
ג/ה כגן עדנים עמ' ריב-ריג
ג/ה כתב סופר חו"מ סי' י-ב אות ה
ג/ה כתר תורה (תשסז) עמ' צה {הגהמ"י}
ג/ה לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' ל אות ז
ג/ה למודי ה' (תקמז) דף מה ע"ד, קד ע"ב
ג/ה מאור למלך קדושין עמ' קג
ג/ה מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' קלט
ג/ה מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' נב, ח"ב, תסד, תקיז
ג/ה מחנה יהודה (אשכנזי) דף צ ע"ג {מ"מ}
ג/ה מטה יחיאל - הערות באהב"ח פ"ח ס"ב
ג/ה מנחת חינוך ח"ג עמ' רמג, שצב {מ"מ}, שצג, ת
ג/ה מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' קעא
ג/ה מסורה חי"ג עמ' סא
ג/ה מעיל שמואל (פלורנטין)
ג/ה מעין החכמה עמ' שכז {לח"מ}
ג/ה מערכות חיים עמ' קס
ג/ה מעשה הבא בעבירה עמ' 68
ג/ה מקור ישראל דף לט ע"א
ג/ה משנת יעקב
ג/ה משנת יעקב משפטים עמ' מג
ג/ה משנת יעקב נשים ח"א עמ' רכט-רלב
ג/ה נר יצחק (ארדיט) עמ' קסח {מ"מ}, קע-קעד
ג/ה נר מצוה (ואלק) מערכות דף י ע"א {מ"מ}
ג/ה ס' החיים (קלוגר) עמ' תרטז
ג/ה ס' התרומות עמ' ל-לב
ג/ה פד"ר חט"ז עמ' 288, 289
ג/ה פני משה (שלז')
ג/ה צרור הכסף (הראשון) עמ' כד
ג/ה קרבן פסח עמ' כו
ג/ה רוב דגן (הלוי) ח"א דף קנו ע"א
ג/ה רלב"ג שמות פכ"ב תועלת ז עמ' רצח, דברים פכ"ד פסוק יב עמ' רמט
ג/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קנא, תקנ
ג/ה רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' ריט
ג/ה שארית יעקב (טראב)
ג/ה שברי לוחות עמ' 265 {הגהמ"י - ר' קוביל}
ג/ה שו"ע הרב הל' הלואה ס' ז
ג/ה שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' פה
ג/ה שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ג עמ' רלב {הממשכן בזרוע קונה לענין שביעית וירושה}
ג/ה שושנת העמקים (תאומים) עמ' קצח {מ"מ}
ג/ה שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' קפ
ג/ה שנתון המשפט העברי ח"ה עמ' 165-164
ג/ה שער המלך כאן, ח"א עמ' קצה, שצח, ח"ב עמ' תכז
ג/ה שער משפט סי' צז ס"ק ב
ג/ה תורה שלמה שמות פכ"ב אות תכד, תלו, תלח-תמא
ג/ו אבני אש (מילר) עמ' שיב {מל"מ}
ג/ו אור הישר [אור הישר ב"מ קיג ע"א]
ג/ו אור הלבנה (רובין) ח"ד עמ' קפה-קצא
ג/ו איש צעיר (עוזיאל) דף ו ע"ג-ע"ד {ומניח מטה ומצע לעשיר}
ג/ו אמרי הצבי (בער) סוגיות דף עז ע"א {מ"מ}
ג/ו ברור הלכה ב"מ קיג ע"א ציון ו
ג/ו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' שיט-שכ, שלז, שלט-שמ, שמג
ג/ו ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' קנט
ג/ו גדולי ציון (תרע) דף ל ע"ב
ג/ו גדולי ציון (תשנב) עמ' שטו
ג/ו הר המלך ח"ד עמ' סו
ג/ו חוקות הדיינים ח"ב עמ' רמו
ג/ו חי' הגר"א
ג/ו חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' כב
ג/ו חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"מ קיג ע"ב]
ג/ו חכמת אליהו ח"ג סי' צז אות נה בליקוט
ג/ו לא תשנא עמ' 83 {מל"מ}
ג/ו מחנה יהודה (אשכנזי) דף צ ע"ג
ג/ו מקורות לפסקי הרמב"ם
ג/ו משה ידבר (תשעו) עמ' תעד
ג/ו משנת יעקב [משנת יעקב הל' ערכין פ"ג הי"ד]
ג/ו נחל יצחק (תשעב) ח"ד עמ' קצז
ג/ו נקדש בצדקה סי' רעט
ג/ו נתן פריו סוגיות ח"א עמ' צד
ג/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קז
ג/ו ערך יעקב עמ' פב
ג/ו פרי עץ חיים (אביגדור)
ג/ו צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' רלא
ג/ו קרית מלך
ג/ו רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' שצא {אחרי שלשים יום}
ג/ו שו"ע הרב הל' הלואה סעיפים ז {ראב"ד}, יג, טז, קו"א אות ב
ג/ו שו"ת הריב"ש עמ' תקצה
ג/ו שו"ת מהר"ם פדוואה (תשעד) עמ' ריז
ג/ו שושנת העמקים (תאומים) עמ' קצא {מל"מ}
ג/ו שושנת יעקב (הורוויץ) סי' צז סעיף א
ג/ו שירת דוד (תשסג) עמ' של, שלה {מל"מ}
ג/ו שירת דוד ב"מ עמ' של, שלה {מל"מ}
ג/ו שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' קנג
ג/ו שער משפט סי' ק ס"ק א
ג/ו שערי אור - שעבודים שער ט פ"א סעיף ג
ג/ו שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 25
ג/ו שערי תורה (לעוו) עדות ח"א עמ' קמט
ג/ו תורה שלמה שמות פכ"ב אות תמג
ג/ו תקוני טעויות
ג/ז אור הלבנה (רובין) ח"ד עמ' קצא-קצד
ג/ז ברור הלכה ב"מ קטו ע"א ציון ג
ג/ז חוקות הדיינים ח"ב עמ' רמג
ג/ז חוקת עולם עמ' 401 {שכיר - מותר למשכנו}
ג/ז חק לישראל ערבות עמ' 241, 242
ג/ז חרות הפרט בגביית חוב עמ' 35, 52
ג/ז כבוד האדם עמ' 35 {הגהמ"י}, 52
ג/ז מגילת ספר לאוין דף צד ע"ג, צה ע"א
ג/ז מעין החכמה עמ' שכז
ג/ז משנת יעקב
ג/ז נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' קל, קעז
ג/ז נר יצחק (ארדיט) עמ' קעה-קעז
ג/ז ס' התרומות עמ' יח
ג/ז ספרי דבי רב ח"ד עמ' קלז
ג/ז פד"ר חט"ז עמ' 291
ג/ז קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קמד
ג/ז קרית מלך
ג/ז שמע אברהם סי' טו (נז ע"א)
ג/ז תורה תמימה דברים פ' כד אות קטו-קטז
ג/ח ברור הלכה ב"מ פב ע"א ציון ב
ג/ח הר המלך ח"ד עמ' סו
ג/ח חי' הגר"ח ב"מ עמ' קפג
ג/ח מקורות לפסקי הרמב"ם
ג/ח עיוני תשובה (קדרי) עמ' 149
ג/ח פרי האדמה ח"ב
ג/ח שו"ע הרב הל' הלואה ס' כא
ג/ח שו"ת רשב"ש עמ' עה
ג/ח שרשי הים


ד/869 הלכות מלוה ולווה פרק ד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ד/רה"פ יד המלך (פלומבו)
ד/רה"פ יד פשוטה
ד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ד/רה"פ פי' ר"י קאפח
ד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ד/רה"פ קרית מלך רב
ד/רה"פ רמב"ם לעם
ד/רה"פ שארית יעקב (טראב)
ד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ד/א אביר יעקב (אביגדור) דף סז ע"ב {מל"מ}
ד/א אבן האזל
ד/א אהל יצחק
ד/א אהלי שם (פרץ) ב"מ (תשמא) סי' סג
ד/א אוצמפה"ת ב"מ נו ע"א ח"ב הע' 11 {מל"מ}
ד/א אוצמפה"ת ב"מ ס ע"ב הע' 7, 76 {יד המלך (פלומבו)}, 100 {יד המלך (פלומבו)}, 152 {לח"מ}
ד/א אוצמפה"ת ב"מ סא ע"א הע' 9 {יד המלך (פלומבו)}, 11 {מל"מ}, 17 {יד המלך (פלומבו)}, 25, 31 {יד המלך (פלומבו)}, 80 {מל"מ}, 85 {יד המלך (לנדא)}, 91 {מל"מ}, 105 {בית ישחק}, 107 {מל"מ}, 109 {הגהמ"י}, 111 {מל"מ}, 112 {לב מבין}, 123 {מל"מ}, 126 {מל"מ}, 127 {לב מבין}, 163 {ימי שלמה}, 168 {לב מבין}, 358 {מל"מ}, 361 {מל"מ}, 364 {מל"מ}, 379 {מל"מ}, 383 {מל"מ}, 388 {מל"מ}
ד/א אורה ושמחה הל' סוכה פ"ה ס"ק קס
ד/א אמרי איש עמ' רמד {מל"מ בשם תוס' ב"מ - אין לאו באונאת קרקע}
ד/א אמרי בינה (אוירבך) - שו"ת ח"א סי' ב [א] ד"ה לכאורה, דיינים סי' כ [יח] ד"ה אולם
ד/א אמרי דוד (שליסל) דף נג ע"א
ד/א אמרי סופר עמ' י {מל"מ}
ד/א אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' עג
ד/א אנצי"ת ע' גזרה שוה הע' 45 {מל"מ}
ד/א באר מרים פ"ט ה"ט אות א {מל"מ}
ד/א באר שרים (שולמן) עמ' קכא
ד/א בד קודש (דאנון)
ד/א בית ישחק
ד/א בכורי אברהם דף כה ע"ג {שני לאוין}
ד/א בן יהודה סי' עא
ד/א בנין דוד ב"מ עמ' קצד {מל"מ}
ד/א ברור הלכה ב"מ סא ע"א לפני ציון ב {מל"מ}, סז ע"ב ציון ה
ד/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ו עמ' שלג
ד/א גדולי שמואל השמטות עמ' קצא-קצב
ד/א גוילין נצולין עמ' קכו {מל"מ}
ד/א גזע ישי דף קפו ע"א
ד/א גינת ורדים (תאומים) עמ' קכב {מל"מ}
ד/א גליוני קדש עמ' 35 {מל"מ - מילתא דאתיא מביניא} [עי' תוס' שבת קלא ע"ב ד"ה אי}
ד/א דברי יחזקיהו (שבתי) ח"א עניינים נפרדים עמ' א-ב {מל"מ}
ד/א דברי יחזקיהו ח"א עניינים נפרדים (בסוה"ס) עמ' א-ג {מל"מ}
ד/א דעת תרבית סי' ה {מל"מ}
ד/א היכל מלך דף ע
ד/א המאיר לארץ [שעה"מ הל' שחיטה פ"ב] {מל"מ}
ד/א המדות לחקר ההלכה מדה יז
ד/א העמק שאלה ח"א שאלתא מג אות ב
ד/א הר המוריה (אדר"ת) עמ' נ {מל"מ}
ד/א הרמב"ם כמחנך עמ' 152
ד/א התורה והמדינה ח"ב עמ' לב, ח"ט עמ' תנד {קרקע}
ד/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' קעד
ד/א זבח שלמה ח"ב עמ' קכד {מל"מ}
ד/א זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר א עמ' תרפג {חומר האיסור}
ד/א חי' הגר"ח ב"מ עמ' קלד {מל"מ}
ד/א חי' חתם סופר
ד/א חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' קכז, קכט, קלה, קלח-קלט, קמה, רג
ד/א חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' מט, נא {מל"מ}
ד/א חנא וחסדא ח"ג דף יח ע"ד {מל"מ}
ד/א חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' עח-עט {מל"מ}, ח"ד עמ' תקעה {מל"מ}, חו"מ ח"ג עמ' תנט {מל"מ}, מהדו"ב ח"א עמ' כא {מל"מ}
ד/א חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ב דף כג, כו {מל"מ}, ח"ג דף קעג ע"ב {מל"מ}, חו"מ ח"ב דף קנג ע"ב {מל"מ}
ד/א טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' תמז {מל"מ}
ד/א טעם רבית קו"א סי' ד אות ב-ג {מל"מ}
ד/א יד המלך דף מ ע"א
ד/א ימי שלמה
ד/א כלילת יופי דף סה {מל"מ - גזל קרקע}
ד/א כללא דרביתא עמ' קיג, קטו, קיט, קכא, קלא, רכז {כולם - מל"מ}
ד/א לב אריה (גרוסנס) ח"ב סי' טז עמ' סו
ד/א לב מבין
ד/א להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קז {למה נקרא נשך}
ד/א למודי ה' (תקמז) דף יד ע"ד {מל"מ}, נה ע"ד {מל"מ - טרח וכתב לה}
ד/א לקוטי שיחות ח"ו עמ' 184
ד/א מאור מרדכי ב"מ עמ' עו {מ"מ - רבית קרקע}
ד/א מאמר המלך
ד/א מבוא למשנה תורה עמ' 113
ד/א מחנה יהודה (אשכנזי) דף רמו ע"ב {מל"מ}
ד/א מחנה יהודה (חסמן) עמ' מא
ד/א מים קדושים, דרושים דף לא ע"ד {מל"מ}
ד/א מלאכת שלמה (חכים) כאן, דף סד ע"א {מל"מ}
ד/א מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף יט ע"ג, כב ע"ב {מל"מ}
ד/א מנוחת משה דף כב ע"ג {מל"מ}
ד/א מנחת חיים (שוויד) ריבית עמ' קצד
ד/א מנחת חינוך ח"א עמ' רז, ח"ב עמ' תקלז
ד/א מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תקפ-תקפא, ח"ג עמ' תנ {מל"מ}
ד/א מעיני התורה ח"ב עמ' ט {מל"מ}
ד/א מראה הגדול ח"א דף לג ע"ב {מל"מ}, ח"ב דף כו ע"א {מל"מ}
ד/א מרגליות הים סנהדרין מא ע"א אות ד {מל"מ}
ד/א מרפא לשון (ארדיט)
ד/א משכיל לאיתן דף ג ע"ב {מל"מ - בדבר שאתי מביניא לא אומרים "טרח וכתב"}, ט ע"ד {מל"מ - לומר בגז"ש "טרח וכתב לה קרא"}
ד/א משנה הלכות ח"ו סי' שיג
ד/א משנה הלכות כתובות דף קכט ע"ב {מל"מ}
ד/א משנת יעקב
ד/א נזר המלך
ד/א נטע שעשועים (בוירסקי) דף לד ע"ב {מל"מ}
ד/א נפתולי נפתלי דף מ {מל"מ - ריבית בקרקע}, נו {מל"מ - לאו באונאה בקרקע}
ד/א נר למאור (רבינוביץ) דף סא ע"ד {מל"מ}
ד/א נתיבות מאיר (שלאף) עמ' יג-יד {מל"מ}
ד/א נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' שצט {מל"מ}
ד/א נתיבות שלום (גלבר) סי' קסא ס' א אות ג {מל"מ - רבית בקרקע}
ד/א נתן פריו ב"מ עמ' שב, שמט
ד/א סוכה וארבעת המינים עמ' 78, 80, 82, 82, 84 {מל"מ}
ד/א ספרי מהר"ץ חיות עמ' תרנט {מל"מ - פמש"פ}
ד/א עין יהודה עמ' פד {מל"מ - ריבית בקרקע}
ד/א על גדות ים התלמוד עמ' 164
ד/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קכ
ד/א פאת ים (מאיו) דף נט ע"ג {מל"מ}
ד/א פד"ר חי"ח עמ' 48 {מל"מ}
ד/א פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תריב {מל"מ}
ד/א פרי משה עמ' לט {מל"מ}
ד/א פרי עץ חיים (אביגדור)
ד/א קדושת יו"ט (אלגזי) דף נו ע"א
ד/א קהלות יעקב ב"ק לז ב, ב"מ יד ה, הערות סוף סוכה - סוכה גזולה
ד/א קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' רי-ריד {רמב"ם}, רנד {מל"מ}
ד/א קונטרסי שעורים ב"מ שעור כו אות ג, ה, יג
ד/א קרית מלך
ד/א קרית מלך רב (תקיא) דף לא ע"ג, מו ע"ג
ד/א קרית מלך רב (תשסו) עמ' תתטו
ד/א רבבות אפרים (מזוז) סי' א הגהה א
ד/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ג סי' קח, ח"ה סי' צח אות א {מצער את הלווה}
ד/א שביתת יו"ט
ד/א שו"ת הריב"ד (פרידמן) דף יט ע"ד {מל"מ}
ד/א שו"ת מהרש"ם ח"ה סי' ג {מל"מ}
ד/א שיטה להר"ן כתובות מו ע"א הערה 97
ד/א שירת דוד (תשסג) עמ' רסט
ד/א שירת דוד ב"מ עמ' רסט
ד/א של"ה ח"א מס' חולין סי' נו
ד/א של"ה ח"ב חולין סי' נו
ד/א שם דרך סנהדרין עמ' קכ
ד/א שם יוסף (אליקים)
ד/א שם יוסף (מועטי) כאן, וח"א דף כד ע"א {נשך ותרבית אחד הוא}, כד ע"ד, כה ע"א {מל"מ}
ד/א שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' קג {מ"מ}
ד/א שמחתי באומרים לי עמ' תטו {מל"מ}
ד/א שנות חיים (אויסאיבל) רבית סי' ח ענף א, ב ס"א, סי' יח ענף ד ס"ק ד, ענף ו ס"ק ב {כולם - מל"מ}
ד/א שעורי ר' אלחנן ב"מ עמ' ו-ז {מל"מ ד"ה נשך}
ד/א שעורי ר"א ליכטנשטין פ' השואל עמ' 305
ד/א שער דעה (אביטן) סי' קס ס"ק ח עמ' י, סי' קסא ס"ק א עמ' יא {הגהמ"י ומל"מ}
ד/א שער דעה (איסר) סי' קס ס"ק ח, סי' קסא ס"ק א {הגהמ"י, מל"מ}
ד/א שער המלך ח"א עמ' קפט, ח"ב עמ' קיא
ד/א שער יהודה דף קלד {מל"מ}
ד/א שער יוסף דף פד ע"א {מל"מ}
ד/א שרשי הים
ד/א תורה שלמה שמות פכ"ב אות תיז
ד/א תחומין חי"ז עמ' 138 {מל"מ}
ד/ב אבן ישראל ח"ו עמ' קעו {מל"מ - נשבע לבטל איסור דרבנן}
ד/ב אבן ציון עמ' שיב
ד/ב אבני אש (מילר) עמ' קעא
ד/ב אבני החושן סי' עג סעיף ו {מל"מ}
ד/ב אבני ציון ח"ב סי' עז אות ג {מל"מ}, ח"ג עמ' קה {מל"מ}
ד/ב אבני קודש (לעווי) סי' ב עמ' ט {מל"מ - גם ללווה אסור לתת אבק רבית}
ד/ב אגרות משה או"ח ח"ב סי' סב {מל"מ}, חו"מ ח"א סי' צג
ד/ב אוצמפה"ת ב"מ סא ע"א הע' 8, 14, 20, 33 {שביתת יו"ט}, 42
ד/ב אוצמפה"ת ב"מ סח ע"ב הע' 62-63 {מל"מ}
ד/ב אוצמפה"ת ב"מ ע ע"ב הע' 41 {הגהות מהר"ם פדואה}
ד/ב אוצמפה"ת ב"מ עה ע"ב הע' 34 {מ"מ}, 40-50, 70 {מל"מ}
ד/ב אוצרות יהושע עמ' תכ {מל"מ}
ד/ב אור הישר [אור הישר ב"מ עה ע"ב, מלבי"ם פ' משפטים סי' קפה]
ד/ב אורח ישר דף ח ע"א, ט ע"ב
ד/ב אוריין תליתאי (אפשטיין) דף יד ע"ד
ד/ב אורים ותומים - תומים סי' לד ס"ק א, עג ס"ק יא
ד/ב אוריתא טו עמ' קעח
ד/ב אמונת עתיך גל' 108 עמ' 110 {איסור על הלווה}
ד/ב אמרי בינה (אוירבך) - גביית חוב סי' ה [ב] ד"ה ואם, נדרים סי' יט ד"ה אולם, סי' כא ד"ה במשנה, שו"ת ח"א סי' ב [א] ד"ה וראיתי {מל"מ}
ד/ב אמרי דוד (שליסל) דף נג ע"א {מל"מ}
ד/ב אמרי יושר חגיגה יג ע"א {מל"מ}
ד/ב אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' עד
ד/ב אנצי"ת ע' בעל חוב הע' 13, 16, 17
ד/ב ארעא דרבנן (תשעט) עמ' ריח {מל"מ}
ד/ב ביצחק יקרא (תשע) סי' קיא ד"ה והנה הורונו {מל"מ}
ד/ב בית אבי ח"ב סי' קנד עמ' רכ-רכא {מל"מ}, סי' קנה עמ' רכב-רכג {מל"מ}
ד/ב בית אהרן וישראל גל' מג עמ' קג-קד, גל' נד עמ' מו {מל"מ בשם הרשב"א}, מז-מח
ד/ב בית אהרן וישראל גל' קכה עמ' לט {מל"מ}
ד/ב בית אהרן וישראל גל' קכו עמ' קכה {מל"מ - לפני עיוור - איסורא זוטא}
ד/ב בית דוד (תשעט) יו"ד סי' קלח, קלט
ד/ב בית זבול ח"ב סי' ט אות ה, סי' יא אות א
ד/ב בית לוי (גולדברג) דף סז ע"ב
ד/ב בית נפתלי (תשסו) עמ' תי {מל"מ}
ד/ב בית שערים או"ח סי' סא {מל"מ}
ד/ב בית שערים ח"ג סי' לח {מל"מ}
ד/ב ביתאל ח"א דף ל ע"א
ד/ב בני ישראל (קרלי) סי' כ אות כב {מל"מ}
ד/ב בנין ציון (עטלינגר) ח"א סי' סה {מל"מ}
ד/ב בציר אליעזר ח"א דף ט ע"ד {מל"מ}
ד/ב בצל חמדה עמ' שכ {מל"מ}
ד/ב ברור הלכה ב"מ עג ע"א ציון י {מל"מ}, עה ע"ב ציון ג
ד/ב ברור הלכה ע"ז כא ע"ב אחרי ציון א {מל"מ}
ד/ב ברית אברהם (בושערה) דף קנה ע"ג, קנו ע"ג
ד/ב ברכות שמים שבת אות פז
ד/ב ברכת אהרן מאמר קסא אות א, מאמר קע אות א {מל"מ}
ד/ב ברכת מרדכי ב"מ עמ' רצז
ד/ב ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קה, קי, קמג, שעא, שעג {מל"מ}
ד/ב גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קסד, קסז
ד/ב גדולי שמואל ב"מ דף ס, עב ע"א, עה ע"א-ע"ב {מל"מ}
ד/ב גינת ורדים (תאומים) עמ' קכז {מל"מ}
ד/ב גליונות אבני נזר {מל"מ} [עי' תוס' קידושין נו ע"א ד"ה אבל]
ד/ב גליוני הגר"ש עמ' קח-קט {מל"מ} [וכ"כ שו"ת הריב"ש סי' שלא ולא הזכיר את הרשב"א]
ד/ב גנזי המלך (תשסח) ח"א-ח"ב עמ' תרצא {מל"מ}
ד/ב דבר אהרן חו"מ סי' ו אות א
ד/ב דבר יהושע (שו"ת) ח"ג יו"ד סי' כ
ד/ב דבר מאיר (ראק) סי' ק
ד/ב דבר שאול רבית סי' ב ס"ק א
ד/ב דברות אליהו ח"ב עמ' לט {מל"מ}
ד/ב דברות אליהו ח"ג עמ' לט {מל"מ}, קסט {מל"מ}
ד/ב דברות משה ב"מ ח"ב סי' עב הערה קה
ד/ב דברות משה זרעים עמ' א'קלט {מל"מ}
ד/ב דברות משה סנהדרין עמ' קנט {מ"מ}
ד/ב דברי אברהם (שדמי) ח"ב עמ' קו
ד/ב דברי מרדכי (לוריא) דף ח ע"ב
ד/ב דברי שמואל (ראטה) עמ' רמא {מל"מ ד"ה ואני}
ד/ב דברי תלמוד ח"ב עמ' עז
ד/ב דור רביעי ח"ב עמ' קח {מל"מ, תרי עברי דנהרא}
ד/ב דיני חוזים במשה"ע עמ' 183
ד/ב דיני מטבע במשה"ע עמ' 29
ד/ב דיני מטבע במשה"ע עמ' 29 {הגהמ"י}
ד/ב דעת כהן - תשובה סוה"ס עמ' ז
ד/ב דעת מרדכי ח"א דף נט ע"א, סא ע"ב {מל"מ}
ד/ב דרך השער עמ' ח {מל"מ}
ד/ב הגהות רימ"א
ד/ב הוראות שעה פכ"א
ד/ב הלכה פסוקה ח"ב סי' ט הערה 65 {רמב"ם}, 67 {מל"מ}
ד/ב הלכה רבה ח"א עמ' 302
ד/ב הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' שכז {מל"מ}
ד/ב הערות רמ"ש שפירא לתוס' רא"ש ב"מ ע ע"ב הערה רנד
ד/ב הפלאות נדרים (תשעג) עמ' קיח-קיט
ד/ב הרמב"ם והלכותיו
ד/ב התורה והתלמוד ח"ד עמ' 516-517
ד/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שכח-שכט
ד/ב ויגד יעקב עמ' תשלו {מל"מ - שני איסורים דרבנן}
ד/ב זכור לאברהם (אביגדור) (השמטות, דף קנח ע"ד)
ד/ב זכר יצחק (תשן) עמ' רעז
ד/ב זכרון יהודה (לאש) דף מג ע"ב, פו ע"ד {מל"מ}
ד/ב זכרון יעקב (מרל) ברכות סי' לח ס"ק א {מל"מ - שני דרבנן}
ד/ב זכרון יעקב (מרל) ח"ג סי' נד ס"ק ג, סי' נו ס"ק ט
ד/ב זר זהב (סו"ס זהב שבא, אגסי) סי' יב (עמ' כח) {מל"מ}
ד/ב זרע אמת (הכהן) ח"ב סי' צז דף קב ע"ד {מל"מ}
ד/ב חדוותא דשמעתתא ח"א דף יב ע"ד, יג ע"א {מל"מ - שני איסורי דרבנן חמורים מדאורייתא}
ד/ב חזון יחזקאל ב"מ פ"ו ה"ו
ד/ב חזקה רבה אהע"ז ח"ג עמ' 46
ד/ב חי' הגר"א
ד/ב חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' טז, קסא
ד/ב חי' הרי"ט עמ' מב {מל"מ}
ד/ב חי' הרמב"ם למסכתות יומא ותמורה עמ' 112 {מל"מ - שני איסורי דרבנן הם כדאורייתא}
ד/ב חי' כתב סופר
ד/ב חי' מהר"ם פדואה
ד/ב חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' קצט {מל"מ}, ב"מ עמ' קלב, קנח, שבועות עמ' רו
ד/ב חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' סג, סט {מל"מ}
ד/ב חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' נד, קלח
ד/ב חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' רפב {מל"מ}
ד/ב חי' רעק"א
ד/ב חסדי דוד ח"ד עמ' רעד
ד/ב חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' יג עמ' לז {מל"מ - רבית כשאין תרי עברי דנהרא}
ד/ב חקרי זמנים ח"א עמ' עב
ד/ב חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' עה-עו, קסט-קע
ד/ב חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ב דף כב-כג, נג, קלד
ד/ב חתן סופר קניינים ח"ב עמ' קעו
ד/ב טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' תמג, תמט {מל"מ}, מהדו"ג ח"ב עמ' עו {מל"מ}
ד/ב טעם רבית סי' קס אות א-ב {מל"מ}
ד/ב יד המלך (לנדא) דף מא ע"ד
ד/ב יד משה (אמריליו) דף קסג ע"ג
ד/ב ידבר שלום ח"א עמ' קסה
ד/ב יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רע
ד/ב ימי שלמה
ד/ב יצחק ירנן
ד/ב ישועות יעקב (שו"ת, תרסו) דף נט ע"ד
ד/ב ישועות יעקב (שו"ת, תשסח) עמ' רב
ד/ב ישועות יעקב נזיקין עמ' רנט {מל"מ}
ד/ב כבוד הלבנון דף יח ע"ג, כד ע"ג, מא ע"ג, מה ע"ב {מל"מ - שני איסורים דרבנן}
ד/ב כבוד יו"ט
ד/ב כבוד מלכים (מרגליות)
ד/ב כך דרכו של תלמוד עמ' 39, 55, 84
ד/ב כל בו ח"ה עמ' שפב
ד/ב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קצה {לני עור}, תריד, תשד
ד/ב כללא דרביתא עמ' ח-ט {מל"מ}, יב {מל"מ}, טז, כ-כא {מל"מ}, ל {מל"מ}, סב {מל"מ}, קח {מל"מ}, קיד {מל"מ}, קצב {מל"מ}, קצד {מל"מ}
ד/ב כנסת יחזקאל (רחמים) עמ' פה {מל"מ}
ד/ב כפי אהרן ח"ב דף כח ע"ד {מל"מ - אבק רבית}
ד/ב כתב משה ח"א סי' נד עמ' קצ
ד/ב כתב סופר יו"ד סי' פג ד"ה ונשובה {מל"מ - ומותר לשחררו לדבר}
ד/ב כתבי משה זילברג עמ' 39, 55, 84
ד/ב כתר כהונה (ולק, תשסד) עמ' מט
ד/ב לב דוד (פלדמן) עמ' לד {מל"מ}
ד/ב לבושי מרדכי או"ח עמ' יז, סט, רנב, רפג, ח"ד עמ' לא, קיב {מל"מ}
ד/ב להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' לד ע"ב, עו ע"ב
ד/ב להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קו {מל"מ}
ד/ב להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' קכב
ד/ב לחם רב (בוטון) סי' רז
ד/ב למודי ה' (תקמז) דף לב ע"ד
ד/ב למודי ה' (תשפא) עמ' קעט {מל"מ}
ד/ב לקוטי סופר ח"ב דף לב ע"א {מל"מ}
ד/ב לשון למודים יו"ד דף עב ע"ג {מ"מ}
ד/ב מאור למלך ב"מ עמ' קסז
ד/ב מאורי אש השלם עמ' תלד, תסד {מל"מ}
ד/ב מבי"ט (רובינ') דף צג ע"ג {מל"מ}, קג ע"ד {מל"מ}
ד/ב מגד שמים סי' קס ס"א אות א, ו
ד/ב מגילת סמנים עמ' קד {מל"מ}
ד/ב מגילת ספר לאוין דף צה ע"ד, צח ע"א
ד/ב מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' תקנ
ד/ב מוריה גל' קז עמ' כו {מל"מ}, גל' רכו עמ' פד-פה {מל"מ}
ד/ב מזבח חדש דף כח ע"ב {מל"מ - לפני עור לאו שאב"מ}
ד/ב מחנה לויה (תקעט) דף סד ע"ג {מל"מ}
ד/ב מחנה לויה (תשעד) עמ' רסג {מל"מ}
ד/ב מי באר (אופנהיימר) דף לה ע"ב {מל"מ}
ד/ב מי יהודה אהע"ז סי' א {מל"מ}
ד/ב מלאכת שלמה (חכים)
ד/ב מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף לח ע"א {לח"מ}, ק ע"ד {מל"מ}, תשובות דף טו ע"ד {מל"מ}
ד/ב מנחת אהרן (בריסק) דף כו ע"ב, כז ע"ב
ד/ב מנחת איש (שפירא, תשסג) עמ' רכה-רכו
ד/ב מנחת אלימלך עמ' רו, רסב {מל"מ}
ד/ב מנחת חיים (שוויד) ריבית עמ' לט, מב, מו, מח, נט, קנו, קפד
ד/ב מנחת חינוך ח"א עמ' שה, שי, ח"ב עמ' רכז {מל"מ}, תצו {מל"מ}, ח"ג עמ' שעד, שעה {מל"מ}
ד/ב מנחת יהודה (בוים) דף נג ע"א {מל"מ - נשבע לאכול שומן הגיד}
ד/ב מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ג עמ' רנ {מל"מ}
ד/ב מנחת כהן (יוסף חיים) דף סז ע"ב {מל"מ}, צא ע"ג
ד/ב מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' עג
ד/ב מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' קפו {מ"מ}, קפז-קפח {מל"מ}
ד/ב מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' קצ {מל"מ}
ד/ב מעיני המים
ד/ב מעיני התורה ח"ב עמ' ב
ד/ב מענה אליהו עמ' קצז {מל"מ}
ד/ב מפתח הבאורים [חי' רעק"א ב"מ עב]
ד/ב מצווה ועושה ח"ב עמ' צו {מל"מ - לפני עיוור}
ד/ב מציון אורה ח"א עמ' רנח {מ"מ}
ד/ב מקדשי השם ח"ב עמ' קב {מל"מ}
ד/ב מקוה המים עמ' נב {מל"מ - שני איסורי דרבנן חמורים כאיסור תורה}
ד/ב מקור חסד עמ' שנו, תקנב
ד/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ב משא בני קהת
ד/ב משברי ים אחע"א עמ' קסו
ד/ב משיב נבונים סי' ט {מל"מ}
ד/ב משנה הלכות מהדו"ת יו"ד סי' מד {סופר}
ד/ב משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' שיא {מל"מ}
ד/ב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' נז {סופר עובר}
ד/ב משנת יעקב
ד/ב משפטים לישראל עמ' לז {מל"מ}
ד/ב נבכי נהרות סי' ד ס"ק י {מל"מ - שני איסורי דרבנן הם דאוריתא}
ד/ב נדרי זריזין ח"ב עמ' רפז {מל"מ}
ד/ב נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' קלה {מל"מ}
ד/ב נועם ח"ב עמ' מ, מז {מל"מ}, ח"י עמ' קלב {מל"מ}, חי"ז עמ' עב {מל"מ}, חכ"ה עמ' קיח
ד/ב נחלת צבי (כהנא) עמ' רצה {מל"מ}
ד/ב נחלת שמואל דף נא ע"ג, נב ע"א {מל"מ}
ד/ב נמוקי מהרא"י (השמטות)
ד/ב נפתולי נפתלי דף צ {מל"מ - לפני עיוור}, פה {מל"מ - לא תשיך ללווה בשעת הלוואה}, תפד {מל"מ - לפני עיוור}
ד/ב נר יצחק (ארדיט) עמ' קלז, קמא
ד/ב נר למאור (רבינוביץ) דף מד ע"ג {מל"מ - נשבע לתת רבית דרבנן}
ד/ב נשמת אברהם ח"ג עמ' עב, ח"ד עמ' פו, צד {מל"מ}
ד/ב נשמת כל חי ח"ב דף יב ע"ג {מל"מ}
ד/ב נתיבות ירושלים על ירושלמי ב"מ פ"ה ה"ח (ד"ה המלוה)
ד/ב נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' תקמה, תקפט, תרד
ד/ב נתיבות שלום (גלבר) סי' קס ס' א אות ב-ג {ששה לאוין}, ז-ח {מל"מ}, סי' קעז ס' ב אות לב {מל"מ}
ד/ב נתיבות שלום (למפרט) עמ' כה {מל"מ}
ד/ב נתן פריו ב"מ עמ' שיז, שמד, שעד, שפ
ד/ב נתן פריו סוגיות ח"א עמ' מז
ד/ב ס' המצרף (קוניץ) סי' צז עמ' סח
ד/ב ס' התרומות עמ' תרמה, תתמו
ד/ב סדר הרבית ח"א עמ' ב
ד/ב סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קנח
ד/ב סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ד עמ' קסט-קע
ד/ב סהמ"צ לרס"ג ח"ב דף קנא ע"ד, קנב ע"א
ד/ב סודו של המשפט העברי עמ' 726
ד/ב ספרי דבי רב ח"ד עמ' קז
ד/ב עבד המלך (תשסט) עמ' תקסד
ד/ב עבודת המקדש (כהן) ח"ב עמ' צא {מל"מ - שני איסורי דרבנן הם כד"ת}
ד/ב עדות ביעקב (ריינס) עמ' עז {מל"מ}
ד/ב עורה שחר דף לה ע"ד {מל"מ}
ד/ב עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' שג {מל"מ}
ד/ב עטרת ישראל עמ' שסז {מל"מ}
ד/ב עטרת שלמה ח"ב עמ' צו
ד/ב עין יצחק תנינא ח"ב עמ' קיד {מל"מ}
ד/ב עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תרחצ
ד/ב עמודי אור סי' סא אות יב
ד/ב ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' פב, פו
ד/ב עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף קכה ע"ד
ד/ב עקדת משה ח"ב עמ' רכז
ד/ב פד"ר חי"ח עמ' 312 {מל"מ}
ד/ב פי שנים דף סא ע"ב, סג ע"א
ד/ב פני משה (בנבנשתי) (מאזוז) דף סב ע"א {מל"מ, קושיה על המבי"ט}
ד/ב פני משה (שלז')
ד/ב פרי אהרן (ברנשטיין) עמ' רפה
ד/ב פרי עץ חיים (אביגדור)
ד/ב צבי תפארת סי' קא
ד/ב ציץ אליעזר ח"ח סי' לג אות ג {מל"מ}
ד/ב צל"ח החדש דף קיט ע"ד {מל"מ}
ד/ב צמח צבי אגרת סב {מל"מ}
ד/ב צרור הכסף (הראשון) עמ' קנח, שעט
ד/ב קובץ השמיטה עמ' תקפה
ד/ב קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' קכ {מל"מ}
ד/ב קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' תקיג {מל"מ}
ד/ב קול אריה (שוורץ, תשעא) חו"מ עמ' רו {מל"מ}
ד/ב קול שמואל (קונפורטי) דף כה ע"ב
ד/ב קרבן אליצור דף קמב ע"א {מל"מ - תרע עברי דנהרא}
ד/ב קרית מלך רב (תשסו) עמ' תתיז
ד/ב ראשי בשמים (רבין) עמ' ריז {מל"מ}
ד/ב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' שלח {מל"מ}
ד/ב רלב"ג דברים פכ"ג פסוק כ עמ' רלח
ד/ב רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' צא {מל"מ}
ד/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' רי
ד/ב שארית יוסף (תשמד) שו"ת סי' סא הערה 17
ד/ב שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' קסא
ד/ב שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רעא
ד/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' סב, ח"ה סי' צח, ח"ח סי' קצ, שי, ח"ט סי' רפד אות ב
ד/ב שביתת יו"ט
ד/ב שבעים שנה לרבנות הראשית עמ' 338 {מל"מ}
ד/ב שדה אלחנן ח"א עמ' כט {מל"מ}
ד/ב שו"ע הרב הל' רבית ס' ג
ד/ב שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' תסב
ד/ב שו"ת מהרלב"ח סי' קג
ד/ב שו"ת ממעמקים ח"א עמ' כה {מל"מ}
ד/ב שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"ב עמ' מב
ד/ב שו"ת ראנ"ח ח"ב סי' כב
ד/ב שושנת יעקב (הורוויץ) סי' עג סעיף י {מל"מ}
ד/ב שירת הים סי' יב אות ב, סי' כא אות ג {מל"מ}
ד/ב של"ה ח"א מס' חולין סי' נו
ד/ב של"ה ח"ב חולין סי' נו
ד/ב שלל דוד
ד/ב שם יוסף (אליקים)
ד/ב שם מרדכי עמ' 198 {לעדים}
ד/ב שני המטות - הקדמה עמ' ד-ה
ד/ב שנתון המשפט העברי ח"ח עמ' 82, 94, 107
ד/ב שעורי הגרב"ד ב"ק ח"ב עמ' פד
ד/ב שעורי ר' אלחנן ב"מ עמ' ט-י {מל"מ}, יז-יט
ד/ב שער דעה (אביטן) סי' קסח ס"ק ג עמ' מ {מל"מ}
ד/ב שער דעה (איסר) סי' קסח ס"ק ג {מל"מ}
ד/ב שער נפתלי דף יג ע"א {מל"מ}
ד/ב שערי טהר ח"ה שער א סי' ו אות א דף פד ע"ב {מל"מ}
ד/ב שערי טהר ח"ה שער א סי' ו אות ד
ד/ב שערי ציון (כהן, תרצח) דף כב ע"ד {מל"מ - נשבע לשלם רבית}, לז ע"ד {מל"מ}
ד/ב שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' קעא {מל"מ}
ד/ב שרגא בטהרה עמ' ע {רמב"ם}, עה {מל"מ - שני איסורי דרבנן חמור כדאורייתא}
ד/ב שרידים גל' יד עמ' ס {מל"מ}
ד/ב שרשי הים
ד/ב תהלה לדוד (מן) או"ח סי' לט
ד/ב תורה לדעת ח"ג עמ' רצד {מל"מ}
ד/ב תורה לישראל עמ' 37 {מל"מ}
ד/ב תורה שלמה שמות פכ"ב אות תיח, תכ
ד/ב תחומין ח"א עמ' 401, חי"א עמ' 47, 410, חי"ח עמ' 185 {מל"מ}, חי"ט עמ' 352
ד/ב תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' נז {מל"מ}
ד/ב תרומת הגורן ח"א עמ' 216 {מל"מ}
ד/ב תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' כ {מל"מ}
ד/ב תשורת שי מהדו"ת סי' קכח {מל"מ}
ד/ג אברהם יגל
ד/ג אהל יצחק
ד/ג אומר לציון סי' קפה
ד/ג אוצמפה"ת ב"מ ס ע"ב הע' 77, 106 {אבן ישראל}, 155
ד/ג אוצמפה"ת ב"מ סא ע"א הע' 343 {ניתן להשבון}, 399 {מ"מ - מלקות}
ד/ג אוצמפה"ת ב"מ סא ע"ב הע' 173 {מל"מ}, 185 {מל"מ}
ד/ג אוצמפה"ת ב"מ סב ע"א הע' 12 {רבית קצוצה יוצאה בדיינים}, 89 {הלווה לא לוקה}, 112-121 {הלווה והערב}, 148 {מ"מ}
ד/ג אוצמפה"ת ב"מ סה ע"א ח"א הע' 15 {מל"מ}
ד/ג אוצמפה"ת ב"מ עב ע"א הע' 60 {אהא"ז}, 78 {מל"מ}
ד/ג אוצרות יהושע עמ' תג
ד/ג אור הישר [אורים ותומים - תומים סי' לד ס"ק א]
ד/ג אור המאיר (שפירא) סי' לט אות ז {יוצאה בדיינים}
ד/ג איפת צדק רבית שער א סי' א, שער ה סי' ו אות ב, ז {מל"מ - האם קונה את הרבית}
ד/ג אמונה ומסחר עמ' ב
ד/ג אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' לד אות א
ד/ג באורי סוגיות (הוניגסברג) פ' איזהו נשך סי' ג אות ג {מל"מ}, סי' ה אות ב, אות ה {לח"מ}, סי' יג אות ד
ד/ג באר ראי עמ' תק
ד/ג באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ה עמ' שנז
ד/ג בדבר מלך ח"ג עמ' קמז
ד/ג בית אהרן וישראל גל' יג עמ' קיא {מל"מ}, גל' נד עמ' מז
ד/ג ביתאל ח"א דף לב ע"א
ד/ג בכורי אברהם דף כה ע"א {ניתק לעשה}
ד/ג בכורי אליהו עמ' עט, פה
ד/ג בני יוסף (טנוג'י) דף לג ע"ב
ד/ג בנין דוד ב"מ עמ' קצה {מל"מ}
ד/ג ברור הלכה ב"מ סא ע"ב ציון ט, סב ע"א ציון ה, סו ע"ב ציון ה פסקה ד
ד/ג ברית אברהם (פיעטרקוב) חו"מ סי' כט אות ט {מל"מ}
ד/ג ברכת מרדכי ב"מ עמ' רצח
ד/ג ברכת שלמה (בינט) עמ' רעח
ד/ג גבורות אליהו יו"ד סי' מד אות א
ד/ג גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קסד, קסז
ד/ג גדולי שמואל ב"מ דף ס, השמטות עמ' קצה-קצו
ד/ג גליונות אבני נזר {לח"מ}
ד/ג גליוני הגר"ש עמ' קט {מל"מ}
ד/ג דברות אליהו ח"א עמ' קכו {מוציאים מהמלוה - יורדים לנכסיו}
ד/ג דברות משה ב"ק ח"ב סי' סח ענף א, ד, סי' פב ענף ב {מל"מ}, ב"מ ח"ב סי' נו ענף א, סי' נז ענף א, סי' עב הערה ז, יט
ד/ג דברי חיים (אוירבך) עדות סי' ח ד"ה כתב
ד/ג דגל יהודה (קמינר) עמ' רעח-רעט
ד/ג דיני חוזים במשה"ע עמ' 202
ד/ג החזקה במשפט העברי עמ' 111
ד/ג הלכה וכספים (תשמ"ו) עמ' קכט
ד/ג הלכה רבה ח"א עמ' 277
ד/ג המאיר לארץ
ד/ג הרי בשמים (הורוביץ) ח"ה עמ' לה {מל"מ}
ד/ג התורה והמדינה ח"ט עמ' תנז
ד/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שכח
ד/ג ויטע אשל עמ' תפט {מלקות}
ד/ג זכור לאברהם (חולון) תשנד-תשנה עמ' רמד {נתן להשבון - ולא מנתק}
ד/ג זכר ליעקב עמ' נג
ד/ג זכרון סופרים {אע"פ שהמלוה והלוה עוברין על כל אלו הלאוין אין לוקין עליו} [עיין תוס' בב"מ דף ס"א ע"א ומהרש"א שם דס"ל לתוס' דלוקין, ועיין נתיבות בכללי דיני תפיסה אות ב' ודו"ק]
ד/ג זרע יצחק (לומברוזו)
ד/ג חדושים ובאורים (גרי') ב"מ ח"ב סי' כ ס"ק ט
ד/ג חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' רכה
ד/ג חזקה רבה אהע"ז ח"ג עמ' 53
ד/ג חי' חתם סופר
ד/ג חי' ר' שמואל ב"ב עמ' סט {מל"מ}
ד/ג חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' קלח
ד/ג חי' ר"י נחמיה סי' סג אות ג
ד/ג חמדת אהרן עמ' קפט-קצ {מל"מ}
ד/ג חנא וחסדא ח"ב דף קנט ע"ב
ד/ג חסדי דוד ח"ד עמ' רעד
ד/ג חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' פט
ד/ג טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' רא {מל"מ}
ד/ג טעם רבית קו"א סי' ג
ד/ג ימי שלמה
ד/ג יעיר אזן דף נא ע"ד {מל"מ}
ד/ג כל בו ח"ה עמ' שסג
ד/ג כלי שרת סי' יז, מז
ד/ג כללא דרביתא עמ' קמג {מל"מ}, קמד, קמו
ד/ג כללי קלב"מ (תשסז) עמ' של
ד/ג כתר תורה (תשסז) עמ' רפז {לאו הניתק לעשה}
ד/ג לב מבין
ד/ג לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' כז אות א-יא
ד/ג להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קסה {מל"מ}
ד/ג לקוטי שעורים (שטיין) ב"מ סי' יט ס"ק ד
ד/ג לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' רמז-רמח
ד/ג לשון למודים יו"ד דף נ ע"א {מ"מ}
ד/ג מאור מרדכי ב"מ עמ' פג, פה {מל"מ}
ד/ג מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף צו ע"ד {ניתן להשבון}, צז ע"א {מל"מ}
ד/ג מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' רטו {מל"מ}
ד/ג מגד שמים סי' קס ס"א אות ב-ג
ד/ג מגילת ספר לאוין דף צח ע"ד, צט ע"ב {מ"מ}
ד/ג מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' ריז
ד/ג מוריה גל' קעה עמ' קמב {מל"מ}
ד/ג מחנה אפרים דיני רבית סי' ה
ד/ג מטה אהרן (הלוי) דף קמג ע"ג-ע"ד {מ"מ}, קעג ע"ד
ד/ג מטה אהרן (הלוי) ח"א דף מא ע"ד {מל"מ}
ד/ג מלילות ח"א עמ' 18
ד/ג מנוחת משה דף כג ע"א {אין לוקים}
ד/ג מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' קכה
ד/ג מנחת חיים (שוויד) ריבית עמ' לג, רלג, רלח, רמד, רמה, רנו
ד/ג מנחת חינוך ח"א עמ' רסג {מל"מ}, ח"ג עמ' שעה
ד/ג מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' קפט
ד/ג מעדני מלך (תשמח) עמ' רפז, רפט
ד/ג מעין החכמה עמ' מו
ד/ג מעיני המים
ד/ג מעשה הבא בעבירה עמ' 230
ד/ג מצעדי גבר קדושין סי' כד אות ד
ד/ג מרבה חיים סי' לד אות יא
ד/ג משאת המלך ח"א סי' מז {אין לוקים}, ח"ד סי' תסד {יוצא בדיינים}
ד/ג משובב נתיבות עמ' קנח
ד/ג משכיל ליהודה עמ' קג-קד {ניתן להשבון}
ד/ג משכנות ידידיה עמ' עח-עט {אין לוקין}
ד/ג משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף פא ע"ד
ד/ג משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג בהשמטות
ד/ג משנת יעקב
ד/ג משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' כא אות א, ד, ח
ד/ג משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' קעג
ד/ג נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' שיא
ד/ג נודע ביהודה תנינא אהע"ז סי' קכט
ד/ג נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קסג
ד/ג נזר אברהם מכות ועדות עמ' קס
ד/ג נחלת שמואל דף נג ע"א
ד/ג נימוקי מלב"ם ב"מ סי' יג
ד/ג נפתולי נפתלי דף נז {מחילה}, ס {מל"מ - פטור יתומים בשעבוד נכסים ברבית}, עה {מל"מ - שעבוד נכסים במצוות}, פה {עשה של רבית מתקן את "לא תשימון"}, פח {אין מלקות}
ד/ג נר מצוה (ואלק) שרשים דף יב ע"א {לא לוקים, רבית קצוצה יוצאה בדיינים}, מצוות דף צו ע"ד {ניתן להשבון}, קיח ע"ב, קלו ע"א {מצוה להחזיר רבית שלקח}
ד/ג נתיבות מאיר (שלאף) עמ' כח, כט, מ-מג
ד/ג נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' תח, תר, תרד, תקמז
ד/ג נתיבות שלום (גלבר) מבוא אות טו, קד, וסי' קס ס' א אות ג-ד
ד/ג נתן פריו ב"מ עמ' שג, שה
ד/ג נתן פריו סוגיות ח"א עמ' פח
ד/ג ס' התרומות עמ' תתמט
ד/ג סגולת ישראל שמות עמ' קפח {אע"פ שהמלוה והלוה עוברים על כל זה אין לוקין עליו}
ד/ג סדר הרבית ח"א עמ' מד
ד/ג סדר הרבית ח"ב עמ' קסח, קעט
ד/ג עומק הפשט ח"א עמ' רסא
ד/ג עמק הלכה (אורנשטין) סי' נז אות ד
ד/ג ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' לא, לח, פא, פו
ד/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רמב
ד/ג פני יהושע (חנדלי) דף עט ע"א, קלח ע"ד
ד/ג פרי האדמה ח"ב
ד/ג צבא המלך עמ' רסט
ד/ג צבי תפארת סי' קא
ד/ג צמח מנחם דף עה ע"ב {מל"מ}
ד/ג צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף צג ע"ג
ד/ג צפנת פענח בראשית עמ' קו
ד/ג קהל יהודה - חי' הש"ס דף נא ע"ב
ד/ג קהלות יעקב כתובות כח
ד/ג קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' ריב {אין לוקים}
ד/ג קול בן לוי (תשסג) עמ' רמ {כ"מ}
ד/ג קול צופיך עמ' שצד
ד/ג קרית מלך
ד/ג קרית מלך רב (תשסו) עמ' תתיט
ד/ג רבבות אפרים (מזוז) סי' א פ"ד אות ז, סי' ג פ"א אות ה, סי' ד פ"א אות א, ד, סי' ה פ"ג אות ח-ט
ד/ג רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' צא
ד/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' ריא
ד/ג שארית חיים (ברודא) יו"ד סי' קסא סעיף ה דף טז ע"ב, יז ע"ד
ד/ג שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' קנט-קס {אין לוקים}, קסא
ד/ג שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' צח
ד/ג שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' קמז
ד/ג שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' קלג
ד/ג שו"ת מהר"ם מרוטנבורג (תשעה) ח"ב עמ' תפח
ד/ג שו"ת ר"י מסלוצק עמ' שסח-שסט
ד/ג שואל ומשיב מהדורא ב חלק ב סי' יט {לא לוקה כי ניתן להשבון - הרי הלאו כולל יותר מהעשה}
ד/ג שחר אורך עמ' שפא-שפב {מל"מ}
ד/ג שלל דוד
ד/ג שם יוסף (מועטי) ח"א דף כט ע"ב {מל"מ}, לה ע"ג {מל"מ}
ד/ג שם מרדכי עמ' 198 {"משום" לא תשימון - תולדה של הלאו}
ד/ג שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' סה, סז, רלח
ד/ג שמחה לאיש (אלישר) דף כה ע"א {מל"מ}
ד/ג שנות חיים (אויסאיבל) רבית סי' טו ס"ב וס"ד, סי' טז ענף ב ס"ב ס"ק ב וס"ג, ענף ד, סי' יז ענף ב, ענף ג ס"ק ח
ד/ג שנתון המשפט העברי ח"ח עמ' 83
ד/ג שעורי הגרב"ד ב"ק ח"ב עמ' פד
ד/ג שעורי חן ב"מ סי' לב
ד/ג שעורי ר' אלחנן ב"מ עמ' יז-יט
ד/ג שעורי ר' שמואל ב"ב ח"א עמ' רנג {מל"מ}
ד/ג שער דעה (אביטן) סי' קנט ס"ק א עמ' א, סי' קס ס"ק ז עמ' ט, סי' קעז ס"ק יא עמ' פב
ד/ג שער דעה (איסר) סי' קנט ס"ק א, סי' קס ס"ק ז, סי' קעז ס"ק יא
ד/ג שער המלך ח"א עמ' קצו, שפא {מל"מ}
ד/ג שער משפט סי' ט ס"ק א
ד/ג שערי זיו ח"ב דף נד ע"ד
ד/ג שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' תי {כי ניתן להשבון}
ד/ג שערי טהר ח"ו סי' סז אות א, ח"ח סי' קיח אות ט
ד/ג שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 19, 31, 42, 58
ד/ג תורת החוף ימים סי' א אות א
ד/ג תורת חיים וחסד עמ' תפ
ד/ג תורת ירוחם ח"ב דף סז ע"ד
ד/ג תשובה שלמה יו"ד סי' יט {מל"מ}
ד/ד אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קעט, ריג
ד/ד אבני נזר יו"ד סי' קעא אות א
ד/ד אהל יצחק
ד/ד אוצמפה"ת ב"מ ס ע"ב הע' 65 {קמ"ר}
ד/ד אוצמפה"ת ב"מ סא ע"ב הע' 229 {מל"מ}
ד/ד אוצמפה"ת ב"מ סב ע"א הע' 52, 56-58 {מל"מ ד"ה ומ"ש ואם}, 127 {מל"מ ד"ה הניח}
ד/ד אוצמפה"ת ב"מ עא ע"ב הע' 16 {אהא"ז}
ד/ד אחר האסף עמ' שלח
ד/ד אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' מב הערה ד, ח"ב סי' לד אות א
ד/ד ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' רצג
ד/ד בית דוד (תשעט) יו"ד סי' קצ, חו"מ סי' ד
ד/ד ברור הלכה ב"מ סב ע"א ציון א
ד/ד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' שעג
ד/ד ברכת מרדכי ב"מ עמ' שיג
ד/ד ברכת ראובן דף נה ע"ד, נו ע"ב
ד/ד ברכת שלמה אהע"ז עמ' קצג
ד/ד גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' ריב {מל"מ}
ד/ד דברי אליעזר (פרבר) ח"ב עמ' לב {מל"מ - גזלן שקנה בשינוי השם אין מקבלים ממנו גם אם גזילה קיימת}
ד/ד דברי חפץ עמ' קכה
ד/ד דין אמת (תשסז) עמ' כז {קמ"ר}
ד/ד דיני חוזים במשה"ע עמ' 248
ד/ד דעת תרבית סי' ז {מל"מ}
ד/ד דרך עץ החיים (אלגזי) דף לו ע"ב, לז ע"א {מל"מ}
ד/ד הלכה וכספים (תשמ"ו) עמ' קכט
ד/ד הלכה רבה ח"א עמ' 277
ד/ד זכור לאברהם (חולון) תשנד-תשנה עמ' רמח
ד/ד זכרון יהונתן דף רי
ד/ד חוקות הדיינים ח"א עמ' סג
ד/ד חי' הריצ"ד
ד/ד חי' חתם סופר
ד/ד חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' קמא, קמג
ד/ד חי' רעק"א
ד/ד חיי דוד עמ' שמב {מל"מ}
ד/ד טעם רבית סי' קסא אות יא {מל"מ}, קו"א סי' ג
ד/ד יגיעת ערב ב"מ עמ' פז
ד/ד יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ו הי"א ס"ק ב {מל"מ}
ד/ד יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קמו
ד/ד יחי המלך פרק יא
ד/ד יראה ואהבה עמ' עג {מל"מ}
ד/ד כללא דרביתא עמ' כג {מל"מ}, קנ {מל"מ}, קנב-קנג {מל"מ}
ד/ד לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' טז ס"ק א
ד/ד מאה שערים (קפשאלי) עמ' רצב, תקצ
ד/ד מאור למלך יבמות עמ' סב
ד/ד מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף כא ע"ב {מל"מ}
ד/ד מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' רעח {מל"מ}
ד/ד מוריה גל' קעה עמ' קמא {מל"מ}, גל' רטו עמ' מה {מל"מ בשם ר' ירוחם}
ד/ד מטה אהרן (הלוי) ח"א דף מא ע"ג {מל"מ}
ד/ד מנחת אהרן (בריסק) דף כז ע"ב
ד/ד מנחת חיים (שוויד) ריבית עמ' פה, רס-רסא
ד/ד מנחת חינוך ח"א עמ' רסג, שז {מל"מ}, שלו
ד/ד מעדני מלך (תשמח) עמ' רפז-רפח {מל"מ}
ד/ד מעשה איש דף לב ע"ד {יד המלך - פלומבו}
ד/ד מציון אורה ח"א עמ' רנט
ד/ד מקור חסד עמ' תקנב
ד/ד משאת המלך ח"ד עמ' תסד-תסה
ד/ד משנה הלכות ח"ז סי' רסג {מפני כבוד אביהם}
ד/ד משנת יעקב
ד/ד נוה צדק
ד/ד נועם חט"ז קונטרס הרפואה עמ' קיח [מוריה תשרי תשל] {מל"מ}
ד/ד נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' תקמב {קרית מלך רב}
ד/ד נתיבות שלום (גלבר) סי' קסא ס' ו אות ז, י, יד, ס' ז אות ג, סי' קסו ס' ג אות ה {מל"מ}
ד/ד נתן פריו ב"מ עמ' שכא
ד/ד עבודת משא (מאיר) ח"א עמ' תפב {מל"מ}
ד/ד עיוני תשובה (קדרי) עמ' 130
ד/ד עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 45
ד/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רמב-רמג
ד/ד פרי מלכה סי' מג
ד/ד קרית מלך רב (תשסו) עמ' תתכ {מל"מ}
ד/ד קרן הצבי מצוה פב אות ב
ד/ד ראשי בשמים (רבין) עמ' מה {מל"מ}
ד/ד רנת יצחק דברי הימים עמ' קפט {מל"מ - באב רשע מוזהר על קלונו}
ד/ד שארית יוסף (תשמד) שו"ת סי' סא הערה 16
ד/ד שושנת יעקב (הורוויץ) סי' שסו סעיף א {מל"מ}
ד/ד שירת דוד (תשסג) עמ' שטז
ד/ד שירת דוד ב"מ עמ' שטז
ד/ד שלמי תודה
ד/ד שם יוסף (אליקים)
ד/ד שם יוסף (מועטי) ח"א דף לב ע"א, לד ע"ב, לו ע"א {מל"מ}, ח"ב דף נט ע"ג {לח"מ}
ד/ד שמן רקח ח"א דף מח ע"ג
ד/ד שמע אברהם דף מט ע"א
ד/ד שנות חיים (אויסאיבל) רבית סי' יח ענף ז {מל"מ}
ד/ד שנתון המשפט העברי ח"ח עמ' 96
ד/ד שער המלך ח"א עמ' שפא {מל"מ}, ח"ב עמ' שמט {לח"מ}, שנ {מל"מ}
ד/ד שערי טהר ח"ו סי' סז אות ב, ד
ד/ד תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תתח
ד/ה אבן ישראל (פישר) ח"ט עמ' קצד {מל"מ}
ד/ה אוצמפה"ת ב"מ סא ע"א הע' 239 {או"ש}
ד/ה אוצמפה"ת ב"מ סא ע"ב הע' 183 {או"ש}
ד/ה אוצמפה"ת ב"מ סז ע"א הע' 56 {אבי עזרי}
ד/ה אור הישר [אור הישר ב"מ סב ע"א]
ד/ה איפת צדק רבית שער ה סי' ו
ד/ה איש אמונים דף יג ע"ג
ד/ה אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' לד אות ג
ד/ה ברור הלכה שבת קמט ע"א ציון ח פסקה ב, ב"ק צד ע"ב ציון ג, ב"מ סה ע"א ציון ב פסקה ג {מל"מ}
ד/ה ברכת מרדכי ב"מ עמ' שו
ד/ה גדולי שמואל ב"ק דף צד, ב"מ דף ס, השמטות עמ' קצא {או"ש}
ד/ה גנזי המלך (תשסג) עמ' מז-מח, נב, נד {מל"מ}
ד/ה דבר שאול רבית סי' ד ס"ק ג, סי' ה ס"ק טו
ד/ה חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 33
ד/ה יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קמו
ד/ה כל בו ח"ה עמ' שסז
ד/ה לב מבין
ד/ה לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' כח אות ה-ו
ד/ה לקוטי שיחות חי"ב עמ' 118
ד/ה לשון למודים יו"ד דף מה ע"א, נ ע"ג {מל"מ}, נב ע"ד {מ"מ}
ד/ה מגד שמים סי' קס ס"ד אות ב-ג, קסא ס"ז אות ה
ד/ה מהלכי משפט ח"ד עמ' 524
ד/ה מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף לז ע"ד {מל"מ}
ד/ה מנחת איש (שפירא, תשסג) עמ' רכה-רכו
ד/ה מנחת חיים (שוויד) ריבית עמ' רסב, רעב
ד/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' רכא {מל"מ}
ד/ה משאת מרדכי ב"ק עמ' שכט
ד/ה משה ידבר (תקפז)
ד/ה משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' סב {לפתוח דרך לתשובה}
ד/ה משנת יעקב
ד/ה נועם חי"ח עמ' רכב
ד/ה ס' התרומות עמ' תתנא
ד/ה עולת איש (אלישר) דף יט ע"ד {מל"מ}
ד/ה עומק הפשט ח"א עמ' רנ
ד/ה ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' ל-לג
ד/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רלט, רמב, כרך ב ח"ב עמ' צט
ד/ה פרי האדמה ח"ב
ד/ה פתח דבריך עמ' רא
ד/ה צהר גל' ג עמ' 74 {מל"מ}
ד/ה קול דודי (תשף)
ד/ה קרית מלך רב (תשסו) עמ' תתכג
ד/ה קרן הצבי מצוה עו אות א
ד/ה שו"ע הרב הל' גזלה ס"ז
ד/ה שם יוסף (מועטי) ח"א דף לב ע"א {דבר מסויים מקבלים מהם}, לו ע"ב
ד/ה שנות חיים (אויסאיבל) רבית סי' א ענף ב ס"ו ס"ק ב, סי' טז ענף ד ס"ג ס"ק ב {מל"מ}
ד/ה שנתון המשפט העברי ח"ט עמ' 111
ד/ה שער דעה (אביטן) סי' קסא ס"ק ה עמ' יד
ד/ה שער דעה (איסר) סי' קסא ס"ק ה
ד/ה שער המלך ח"ב עמ' שנ
ד/ה שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 324
ד/ה תורה שלמה שמות פכ"ב אות תכ
ד/ה תקנת השבים עמ' 126
ד/ו אבני החושן סי' נב סעיף א {מל"מ}
ד/ו אבני ציון ח"א סי' ו אות ד, סי' ז אות א, ח"ב סי' יג אות א, סי' סח אות ה, ח"ג עמ' ר, שב, שכב, ח"ד עמ' קיד {מל"מ}, קעב {מל"מ}
ד/ו אוצמפה"ת ב"מ ג ע"ב הע' 213 {מל"מ}, 214 {מל"מ}, יד ע"ב הע' 82 {מל"מ}
ד/ו אוצמפה"ת ב"מ סב ע"א הע' 107 {מל"מ ד"ה ומ"ש רבינו}, 117 {מל"מ}
ד/ו אוצמפה"ת ב"מ סד ע"ב ח"ב הע' 37 {מל"מ ד"ה ומ"ש רבינו}, 40 {מל"מ ד"ה ונראה}
ד/ו אוצמפה"ת ב"מ סז ע"א הע' 81, 83-85 {מל"מ}
ד/ו אוצמפה"ת ב"מ עב ע"א הע' 29 {מל"מ}, 30 {לח"מ}, 64 {מל"מ}, 67 {מל"מ}, 74, 82 {קמ"ר}, 83 {מל"מ}
ד/ו אור הישר [דברי ריבות סי' סט]
ד/ו אור יחזקאל (קור') עמ' 306
ד/ו אורח צדקה עמ' קב {מל"מ}
ד/ו אחי וראש - דרושים דף לט ע"ב {מל"מ - אאמע"ר}
ד/ו אחי וראש - תשובות דף צח ע"א {מל"מ - דהעדים החתומים}
ד/ו איפת צדק רבית שער ב סי' ג אות א, ג-ד {מל"מ ד"ה כתב הטור}
ד/ו אמרי דוד (שליסל) דף נג ע"ד {מל"מ}, נו ע"ד {מל"מ - לפני עיור - לאו שאין בו מעשה}
ד/ו אמת ליעקב מקרא עמ' רצח
ד/ו אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' רמא
ד/ו אנצי"ת ע' אין אדם משים הע' 40 {מל"מ}, ע' אין מקרא הע' 19 {מל"מ}
ד/ו אנקת יעקב דף ג ע"א {מל"מ}
ד/ו ארעא דרבנן (תשעט) עמ' נב {מל"מ}, קצה {מל"מ}
ד/ו אשדות הפסגה ח"ב דף ט ע"ד
ד/ו באורי סוגיות (הוניגסברג) פ' איזהו נשך סי' ה אות ה {מל"מ}
ד/ו באר מרים פ"ג ה"ד, פ"ה ה"ח אות ב {מל"מ}
ד/ו בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' לד סעיף טז {מל"מ}
ד/ו בית אהרן וישראל גל' כ עמ' יד {מל"מ}, גל' מב עמ' קא {מל"מ}, גל' מד עמ' צח {מל"מ}
ד/ו בית אהרן וישראל גל' מח עמ' צד {מל"מ - באבק רבית אם הלווה תובע שינכה את השכירות מחובו, מנכים}
ד/ו בית אהרן וישראל גל' עו עמ' נג {מל"מ - אומר מותר פסול לעדות רק מדרבנן}
ד/ו בית יצחק חו"מ סי' יד אות א {מל"מ}
ד/ו בית נפתלי (תרנט) סי' ו {מל"מ}
ד/ו בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' לב {מל"מ}
ד/ו בית שלמה (דרמר) חו"מ סי' קטו דף עו ע"א {מל"מ - הוצאת ממון בס"ס}
ד/ו בית שערים או"ח סי' יח {מל"מ}
ד/ו בכורי אברהם דף ט ע"ג, יד ע"ב {מל"מ - לפני עיור - לאו שאין בו מעשה}
ד/ו בכורי חיים ח"ד עמ' קמז-קמח
ד/ו בלכתך בדרך אדר תשנה עמ' 96-97 {מל"מ - חסימה בקול}
ד/ו ברור הלכה ב"מ סא ע"ב ציון י, סב ע"א ציון ה {מל"מ}, עב ע"א ציון ה, סנהדרין כה ע"א ציון א, כז ע"א ציון ב {מל"מ}
ד/ו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ג עמ' פו
ד/ו ברכת ראובן דף קמט ע"ב
ד/ו ברכת שלמה אהע"ז עמ' פח
ד/ו גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' לט-מ {מל"מ}
ד/ו גדולי שמואל כתובות דף כא, נדרים דף ד ע"א, גיטין דף יד ע"ב, ב"מ דף עב ע"א, השמטות עמ' קצו
ד/ו גור אריה (צרמון)
ד/ו גזע ישי דף קמה ע"ב {מל"מ}
ד/ו גינת ורדים (תאומים) עמ' פ {מל"מ}
ד/ו גליוני קדש עמ' 36 {מל"מ - אע"פ שנעשה בו שום מעשה} [עי' הל' חמץ פ"א ה"ג]
ד/ו גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' כד {מל"מ}
ד/ו דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' מו, פז
ד/ו דבר משה (אמריליו) ח"ג חו"מ סי' יט {מל"מ}
ד/ו דבר שאול תמורה סי' ח אות יב
ד/ו דברות משה סנהדרין עמ' קס-קסג, קסח {מ"מ ומל"מ}
ד/ו דברי אמת (תרכא) דף סג ע"ב {מל"מ - נסתפק היכא שהעדים אומרים ידענו שיש איסור וחתמנו}
ד/ו דברי אמת (תשעט) עמ' קמג {מל"מ ד"ה והנה כל, מש"כ בשם הבני שמואל}, קמט {מל"מ ד"ה וכתב בעל, היכא שהעדים אומרים ידענו שיש איסור לעדים ואעפ"כ חתמנו אם נאמנים}
ד/ו דברי חיים (אוירבך) דיני מכירה סי' כט דף עז ע"ג {מל"מ}
ד/ו דברי יהודה דף פא ע"א {מל"מ - ס"ס בממון}, סי' כד אות ח {מל"מ}
ד/ו דודאי משה עמ' קסב {מל"מ}
ד/ו דין אמת (תקטו) דף ו ע"ג {מל"מ}
ד/ו דין אמת (תשסז) עמ' ל-לא
ד/ו דיני חוזים במשה"ע עמ' 257
ד/ו הגהות רימ"א
ד/ו הד משה עמ' 60-61 {מל"מ - לאו שיש בו מעשה ועבר בלי מעשה}
ד/ו הדרת מלך (זילברברג) דף נה ע"ב {מל"מ - לאו שייתכן במעשה ובלי מעשה}
ד/ו הלכה פסוקה ח"ב סי' ט הערה 12 {מל"מ}
ד/ו הלכה רבה ח"א עמ' 317
ד/ו המשפט העברי עמ' 87, 164
ד/ו הפלאות נדרים (תשעג) עמ' מח, ס
ד/ו זכרון יהונתן דף י
ד/ו חבש פאר עמ' קיא
ד/ו חדושים ובאורים (גרי') סנהדרין סי' ד ס"ק טו
ד/ו חוות יאיר סי' קז
ד/ו חוקות הדיינים ח"א עמ' ע, שטז, ח"ב עמ' סח {מל"מ}
ד/ו חזון יחזקאל כתובות פ"א ה"א {מל"מ}, ב"מ פ"ה ה"ט
ד/ו חזקה רבה יו"ד הלכה עו {מל"מ}, אהע"ז ח"ב עמ' 165, 269 {מל"מ}, חו"מ ח"ד עמ' 141, 337 {מל"מ}
ד/ו חי' חתם סופר
ד/ו חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' קעג {מל"מ}, סנהדרין עמ' מו, נז, נח, קלז
ד/ו חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' קעב {מל"מ סוף ד"ה כתב הרב בעל כנה"ג}
ד/ו חי' משנה פסחים עמ' נ {מל"מ}
ד/ו חיבת הקודש עמ' נט {מל"מ}
ד/ו חלק לוי עמ' קסב {מל"מ}
ד/ו חלקת יוסף (ברקוביץ) סי' ח {מל"מ}
ד/ו חמדת ישראל ח"א דף לו ע"ד {מל"מ}
ד/ו חנא וחסדא ח"ב דף כח ע"ב {מל"מ}
ד/ו חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' סט, תמב-תמג, ח"ב עמ' קעב {מל"מ}
ד/ו טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 502
ד/ו טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' תקכא {מל"מ}
ד/ו טל נתן עמ' קטו
ד/ו טעם רבית סי' קסא אות י {מל"מ}, סי' קסו אות ו {מל"מ}
ד/ו יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' תלח {מל"מ}
ד/ו יראה ואהבה עמ' קא {מל"מ}
ד/ו יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' צו {מל"מ}
ד/ו ישא איש דף יט ע"ג {מל"מ}
ד/ו ישועות יעקב נשים עמ' תנו {מל"מ}
ד/ו ישועות ישראל סי' נב סעיף א {מל"מ}, סעיף ב {מ"מ}
ד/ו כבוד מלכים (מרגליות) {מל"מ}
ד/ו כהונת רפאל עמ' תלז {מל"מ}
ד/ו כך דרכו של תלמוד עמ' 40, 84
ד/ו כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תרטו {מל"מ - לפנ"ע}
ד/ו כללא דרביתא עמ' צג {מל"מ}, ק {מל"מ}, קל {מל"מ}, קסו {מל"מ}, קסח-קסט {מל"מ}, קעה {מל"מ}
ד/ו כתבי משה זילברג עמ' 40, 84
ד/ו כתר כהונה (כץ) עמ' ת
ד/ו להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' קיז
ד/ו להורות נתן - שו"ת חי"ג עמ' קי
ד/ו לקוטי סופר ח"ב דף סו ע"ד {מל"מ - עד על אבק רבית דרבנן לא איבד חזקת כשרות}
ד/ו מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' קסא, רד {מל"מ}
ד/ו מאורות נתן (הורוביץ) דף יז ע"ג {מל"מ}
ד/ו מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף סט ע"ב {מל"מ}, צב ע"ב {מל"מ}
ד/ו מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' סג, רפח
ד/ו מגידות (תשמ) עמ' קעד {מל"מ ד"ה ולענין הלכה}
ד/ו מגידות (תשעג) סי' סח עמ' קעג
ד/ו מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' רסד, ח"ב עמ' תקיז
ד/ו מחנה חיים ח"ב עמ' צח {מל"מ}
ד/ו מחנה יהודה (אשכנזי) דף מו ע"א {מל"מ}
ד/ו מטה אהרן (הלוי) דף סה ע"ב {מל"מ}
ד/ו מטה אהרן שבועות עמ' פא
ד/ו מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' קעט, קפא-קפב, שצד {כולם מל"מ}
ד/ו מכתבי תורה (אלתר, תשכז) עמ' ק {גובה את הקרן}
ד/ו מלאכת שלמה (חכים)
ד/ו מנוחת אשר ח"ב דף מא ע"ד {מל"מ - מלקות על הנאה בלי מעשה}
ד/ו מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קפא ע"ג
ד/ו מנחת אהרן (בריסק) דף י ע"א, סא ע"ב {מל"מ}
ד/ו מנחת חיים (שוויד) ריבית עמ' ריז-ריח, רנג, תקצה
ד/ו מנחת חינוך ח"א עמ' קצד, קצז, שי, שלו, שמ, ח"ב עמ' רכז, רסא, ח"ג עמ' צז
ד/ו מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תקעו, תקפד, ח"ב עמ' קיג, קפז, קפט, ח"ג עמ' שעג, תלה {מל"מ}
ד/ו מנחת עני (תקמ) דף ב ע"ב {רבית קצוצה יוצאה בדיינים}
ד/ו מעין נצח ח"א סי' נב {מל"מ}
ד/ו מעשה הבא בעבירה עמ' 204, 207-208
ד/ו מצודת בן ציון דף טז ע"ד {מל"מ - עדים שאומרים "ידענו שאסור"}
ד/ו מקור ברוך ח"ב דף כט ע"א {מל"מ}
ד/ו מקורות לפסקי הרמב"ם
ד/ו מרגליות הים סנהדרין כט ע"א אות ז {מל"מ}
ד/ו משנה הלכות ח"ט סי' שסא {מל"מ}
ד/ו משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף פא ע"ב {מל"מ}
ד/ו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' סג, צג
ד/ו משנת יעקב
ד/ו נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' קלה
ד/ו נועם ח"ה עמ' רנא, חי"ב עמ' ע, חי"ב עמ' רס {מל"מ}, חי"ח עמ' קסב, חכ"ג עמ' לא-לב {מל"מ}
ד/ו נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' עח {מל"מ}
ד/ו נזר אברהם מכות ועדות עמ' קצט {מל"מ}
ד/ו נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' רא, רלו, ח"ג עמ' תקצ {מל"מ}
ד/ו נחלת שמואל דף נא ע"ב
ד/ו נפתולי נפתלי דף צ {מל"מ - הלווה עובר גם כשהמלווה לא עובר}, צא {איסור על העדים בחוב ע"פ}
ד/ו נר למאור (רבינוביץ) דף מד ע"א {מל"מ - בשם ריטב"א האם יש לזות שפתיים באבק רבית} וע"ב
ד/ו נר מצוה (ואלק) מערכות דף ו ע"ב {מל"מ - מלקות בלאו שאב"מ}
ד/ו נשמת חיים (אבולפיה), לשונות הסמ"ג דף מח-מט {מל"מ}
ד/ו נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' תקטז {מל"מ}
ד/ו נתיבות מרדכי גיטין עמ' תקמה {מל"מ}
ד/ו נתיבות שלום (גלבר) סי' קס ס' א אות ד, סי' קסא ס' ב אות ג, ס' ג אות א, ס' יא אות ד, ו {מל"מ}
ד/ו נתן פריו גיטין עמ' עו {מל"מ ד"ה ולענין הלכה}, ב"מ עמ' יג, תיב, מכות עמ' ח, לב
ד/ו ס' הזכרון כנסת עזרא לזכר ר' עזרא עטייה ח"ב עמ' לה
ד/ו ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' רמ, שיא, שכז, שמו
ד/ו ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קיז
ד/ו סדר הרבית ח"א עמ' א, ו
ד/ו עולת איש (אלישר) דף יט ע"ג {לח"מ}
ד/ו עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' שה {מל"מ}
ד/ו עלה עזרא עמ' קפו {מל"מ}
ד/ו עמודי אור סי' סא אות ב ואות ח
ד/ו עמק הלכה (הורוביץ) עמ' רכא {מל"מ}
ד/ו ענפי ארז (זי') דף סח ע"ג
ד/ו עקדת משה ח"ב עמ' קא {מל"מ}
ד/ו ערך השלחן חו"מ ח"א דף כח ע"א-ע"ב {מל"מ}, לא ע"א {מל"מ}, לב ע"ב {מל"מ}, קנח ע"ד {מל"מ - הוצאת ממון בס"ס}
ד/ו ערך שי חו"מ סי' מו סעיף יב {מל"מ}
ד/ו פד"ר ח"ט עמ' 83, וח"י עמ' 100, 323, חט"ז עמ' 285 {מל"מ}
ד/ו פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' מט {מל"מ}
ד/ו פי שנים דף סח, ק ע"ב {מל"מ}
ד/ו פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' ע {מל"מ - עבר עבירה בלי מלקות צריך הכרזה}, קלג {מל"מ - מלוה פסול לעדות מטעם לפני עיוור, ספק של מהר"א ששון}, קמ {מל"מ - מה הקשו תוס' הרי אין על העדים חיוב מלקות}
ד/ו פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' קט {מל"מ}
ד/ו פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' רסז
ד/ו פרי אהרן (ברנשטיין) עמ' שטו {מל"מ}
ד/ו פרי האדמה ח"ב
ד/ו פרי עץ חיים (אביגדור)
ד/ו ציץ אליעזר ח"א - פאת שדה פ"ד מ"ג
ד/ו קדושת יו"ט (אלגזי) דף נח ע"ד
ד/ו קהל יהודה - חי' הש"ס דף נא ע"א {מל"מ}
ד/ו קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' עד, פג, ח"ב עמ' פד {מל"מ}
ד/ו קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' תצז {מל"מ ד"ה ולענין}
ד/ו קונטרסי שעורים נדרים שעור טז אות ב
ד/ו קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' צז {מל"מ}, ויקרא עמ' ט {מל"מ}, דברים עמ' רלא-רלב {מל"מ - אם ראינו את האיסור בעינינו}
ד/ו קרבן אשר עמ' רנח {מל"מ - מלקות בלאו שאב"מ כשלפעמים יש מעשה}
ד/ו קרבן ציון עמ' יא {מל"מ}, מד {מל"מ}, נ, שכו {מל"מ}
ד/ו קרית מלך רב (תשסו) עמ' תתכד, תתכז
ד/ו קרן הצבי מצוה עב אות יח
ד/ו רביד הזהב (אברך) דף כט ע"ג {מל"מ}
ד/ו רוב דגן (הלוי) ח"א דף קצ ע"ג {מל"מ}
ד/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' רי
ד/ו שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף צו ע"א {מל"מ}
ד/ו שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' שכט {מל"מ}
ד/ו שביתת יו"ט
ד/ו שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' שעב {מל"מ - באיסור אינו כגבוי}
ד/ו שו"ת הריב"ש סי' יט, עמ' כה
ד/ו שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' קיט
ד/ו שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' קפד
ד/ו שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' נב-נג, ריט
ד/ו שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' רפב
ד/ו שו"ת מהרש"ך ח"ד עמ' נב-נג
ד/ו שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' רטו
ד/ו שו"ת ר"מ גאויזון עמ' ריז
ד/ו שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' קמז {מל"מ}, ח"ב עמ' יד, קפח
ד/ו שולי הגליון עמ' קפט
ד/ו שומרי משפט (צ'כנוב) ח"א עמ' קנו {מל"מ בשם ראש יוסף}
ד/ו שושנת העמקים (תאומים) עמ' קו, קצג-קצד {מל"מ}
ד/ו שיורי ברכה יו"ד דף לו ע"ג
ד/ו שיח ערב סנהדרין עמ' קג, קו {מל"מ}
ד/ו שלל דוד
ד/ו שם יוסף (אליקים)
ד/ו שם יוסף (מועטי) ח"א דף כח ע"ד, כט ע"א {מל"מ}
ד/ו שמוש חכמים א עמ' מג {מל"מ}
ד/ו שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' צח {מל"מ}
ד/ו שנות חיים (אויסאיבל) רבית סי' טו ענף ב וס"ד, סי' יח ענף ו ס"ק ג, סי' כא ס"ב ס"ק ג, סי' ל ס"ב ס"ק א {כולם - מל"מ}
ד/ו שנות חיים (קיצע, תשמב) חי' הש"ס עמ' קלב {מל"מ ד"ה ומ"ש רבנו דאבק}
ד/ו שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' קנה, שנב, שפט {מל"מ}
ד/ו שעורי ר' שמואל סנהדרין ח"א עמ' קפא-קפב, קפז {מל"מ}
ד/ו שער דעה (אביטן) סי' קסח ס"ק יב עמ' מט {מל"מ}
ד/ו שער דעה (איסר) סי' קסח ס"ק יב {מל"מ}
ד/ו שער דעה סי' קסו ס"ק ה {מל"מ - באבק רבית אם הלווה תובע שינכה את השכירות מחובו, מנכים}
ד/ו שער המלך ח"א עמ' קצו, תקסא, ח"ב עמ' קע
ד/ו שער משפט סי' ג ס"ק א, סי' לד ס"ק ב, סי' עה ס"ק ג, סי' צב ס"ק ו
ד/ו שער נפתלי דף יב ע"ד, יג ע"ב {מל"מ}
ד/ו שערי דעה (ליטוין, תשעב) עמ' רכג {מל"מ}
ד/ו שערי טהר ח"ו סי' סו אות ב
ד/ו שערי ציון (כהן, תרצח) דף ט ע"ד {מל"מ}, לא ע"ב {מל"מ}
ד/ו שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' עח, קמט {מל"מ}
ד/ו שערי שאול פסחים עמ' קיט {מל"מ ד"ה והנה}
ד/ו שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' יח, קח, שלא {מל"מ}, כרך ב עמ' יא {מל"מ}
ד/ו שערי תורה (לעוו) ח"ג דף קכז ע"ד {מל"מ}
ד/ו שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' קי
ד/ו שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' כג, לז {מל"מ}
ד/ו שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' יד, שנ, תא
ד/ו שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' כה {מל"מ}, רפד, רצה {מל"מ}, שסג {מל"מ}, שסח {מל"מ}
ד/ו שפתי רננות (אריאש) דף סד ע"ג {מל"מ}
ד/ו תורה שלמה שמות פכ"ב אות תיט-תכ {מל"מ}
ד/ו תורת רבית (סיטרוק) פ"ב ה"י
ד/ו תחומין ח"ט עמ' 180
ד/ו תפארת בחורים פאה עמ' רנו {גובה את הקרן}
ד/ו תשובות יהודה דף מד ע"ד {מל"מ - אין אדם מע"ר}
ד/ז אבני נזר יו"ד סי' קמד אות א
ד/ז אוצמפה"ת ב"מ סא ע"ב הע' 159 {בני דוד}
ד/ז אור תורה (ריסקין) שמות עמ' 139
ד/ז איש אמונים דף יג ע"ג {מ"מ}
ד/ז באר ראי עמ' קסא
ד/ז בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' צ סעיף ז {מ"מ}
ד/ז בית דוד (פילוסוף) יו"ד דף לז ע"ב-ע"ד
ד/ז בית דוד (תשעט) יו"ד סי' קמא
ד/ז בני דוד
ד/ז דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' יח {מל"מ}
ד/ז דרכי משה ח"א שמעתתא ז פ"ו {מל"מ}
ד/ז חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף קלג {מל"מ}
ד/ז מנחת חיים (שוויד) ריבית עמ' סא
ד/ז מעיני התורה ח"ב עמ' ו
ד/ז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' סו
ד/ז משנת יעקב כאן
ד/ז משנת יעקב קנין עמ' פד
ד/ז משרת משה (עטייה)
ד/ז נועם חי"ב עמ' שכב
ד/ז ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' קעג
ד/ז סדר הרבית ח"א עמ' א
ד/ז פרשת השבוע (תשעב) ח"ג עמ' 227
ד/ז קונטרסי שעורים קדושין שעור יז אות ז
ד/ז קרית מלך
ד/ז רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' כ
ד/ז רבבות אפרים (מזוז) - אקדמות מילין
ד/ז שו"ע הרב הל' רבית ס' ב
ד/ז שושנת העמקים (תאומים) עמ' קצג {מל"מ}
ד/ז שם משמעון (פולק) ח"א דף צב
ד/ז שעורי חן ב"מ סי' לב
ד/ז שער דעה (אביטן) סי' קסו ס"ק ה עמ' לז {מל"מ}
ד/ז שער דעה (איסר) סי' קסו ס"ק ה {מל"מ}
ד/ח אבני חפץ ח"ג עמ' קעג
ד/ח אברהם את ידו ח"א דף נב ע"ב
ד/ח אוצמפה"ת ב"מ עה ע"א ח"ב הע' 247-251, 255, 257, 261, 263, 268, 270
ד/ח בד קודש (דאנון)
ד/ח בני דוד
ד/ח ברור הלכה ב"מ עה ע"א ציון י
ד/ח דין אמת (תשסז) עמ' רפח
ד/ח ויאמר שמואל דף נז ע"א
ד/ח חי' עזיאל
ד/ח חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' רפא {מל"מ}
ד/ח חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף ריא {מל"מ}
ד/ח כל בו ח"ה עמ' שסג
ד/ח כללא דרביתא עמ' לח
ד/ח מגילת ספר לאוין דף צט ע"ג
ד/ח נתיבות שלום (גלבר) סי' קס ס' ח אות א
ד/ח נתן פריו ב"מ עמ' שעט
ד/ח ס' התרומות עמ' תתסד
ד/ח עיני דוד
ד/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רמג
ד/ח פי שנים דף ע ע"ד {מל"מ}
ד/ח קרית מלך
ד/ח קרית מלך רב (תשסו) עמ' תתכח
ד/ח שלל דוד
ד/ח שם יוסף (אליקים)
ד/ח שרידי יהודה דף כג ע"ב-ע"ד
ד/ט אבני נזר יו"ד סי' קנה אות א
ד/ט אבני ציון ח"א סי' כב אות יא {מל"מ}
ד/ט אוצמפה"ת ב"מ עה ע"א ח"ב הע' 186, 190 {מ"מ}, 198-219, 229
ד/ט אוצמפה"ת ב"מ עה ע"ב הע' 12
ד/ט אורח ישראל סי' יד אות יז
ד/ט בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' נב סעיף א {מ"מ}
ד/ט בית דוד (תשעט) יו"ד סי' קמח
ד/ט בני דוד
ד/ט ברור הלכה ב"מ עה ע"א ציון ט
ד/ט דבר יהושע (שו"ת) ח"ד סי' טו
ד/ט דברות משה ב"מ ח"ב סי' עב הערה קג
ד/ט חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' רב, רג
ד/ט חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' נז
ד/ט טעם רבית סי' קס אות לה {מ"מ}
ד/ט יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רסט, ח"ב עמ' קמז
ד/ט כל בו ח"ה עמ' שסד
ד/ט כללא דרביתא עמ' סט {מ"מ}
ד/ט מאור מרדכי ב"מ עמ' עח {מ"מ}
ד/ט מגד שמים סי' קס ס"ד אות ב-ג, סי"ז אות א
ד/ט מגילת ספר לאוין דף ק ע"ג
ד/ט מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף לז ע"ג {מל"מ}
ד/ט מעיל שמואל (פלורנטין) סי' מו דף צ ע"א
ד/ט משה ידבר (תקפז)
ד/ט משה ידבר (תקפז) שו"ת דף פא ע"א
ד/ט משה ידבר (תשעו) עמ' תנא
ד/ט משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' נא
ד/ט נתיבות מאיר (שלאף) עמ' כו
ד/ט נתיבות שלום (גלבר) סי' קס ס' יז אות ב
ד/ט נתן פריו ב"מ עמ' רצח
ד/ט ס' התרומות עמ' תתקיז
ד/ט סמיכה לחיים יו"ד סי' ג דף כא ע"ג {הגהמ"י - ת"ח שלווה בריבית}
ד/ט עולת ראיה (וייס) עמ' צד {לח"מ}
ד/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רמ, כרך ב ח"ב עמ' צט
ד/ט פני משה (שלז')
ד/ט פנים חדשות [תורת אמת (שפו) קסב]
ד/ט פרי עץ חיים (אביגדור)
ד/ט צרור הכסף (גטיניו) דף טז ע"א, יח ע"א
ד/ט צרור הכסף (גטיניו) יו"ד סי' ז דף יז ע"ד
ד/ט צרור הכסף (הראשון) עמ' קנט, שפ
ד/ט קרית מלך רב (תשסו) עמ' אלף קיז
ד/ט שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רסט
ד/ט שלל דוד
ד/ט שער דעה (אביטן) סי' קס ס"ק א עמ' ג
ד/ט שער דעה (איסר) סי' קס ס"ק א
ד/י אבני נזר יו"ד סי' קנה אות א
ד/י אבני ציון ח"א סי' סח אות א, ח"ב סי' טז אות ג, ח"ד עמ' צח {מל"מ}
ד/י אוצמפה"ת ב"מ סג ע"ב הע' 67-69
ד/י אוצמפה"ת ב"מ סד ע"א הע' 1-2
ד/י אוצמפה"ת ב"מ עג ע"ב הע' 58 {מ"מ}
ד/י אוצמפה"ת ב"מ עה ע"א ח"ב הע' 214
ד/י אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' עא
ד/י אנצי"ת ע' אחזוקי אינשי ברשיעי הע' 2, 13 {מ"מ}
ד/י ארעא דרבנן (תשעט) עמ' נט {מ"מ}
ד/י באר משה עמ' רמג {מל"מ - לא זהירים בדרבנן}
ד/י בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' לד סעיף טז
ד/י בית אהרן וישראל גל' סז עמ' נו
ד/י בנין דוד ב"מ עמ' רח
ד/י ברור הלכה ב"מ סג ע"ב ציון י, עה ע"א ציון ט
ד/י ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קי, קמ
ד/י ברכת שלמה (בינט) עמ' רמח
ד/י ברכת שלמה (בינעטה) סי' ג עמ' רמח
ד/י דבר יהושע (שו"ת) ח"ד סי' טו
ד/י דברות משה ב"מ ח"א סי' יד ענף ב, ח"ב סי' עב הערה קטז
ד/י ויאמר יעקב (זלקינד) עמ' 174-175
ד/י חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 13 {מל"מ}, חו"מ ח"ב עמ' 73
ד/י חי' חתם סופר
ד/י חי' ר' דוד דוב ב"מ סג ע"ב ד"ה הרמב"ם
ד/י חיי משה (ברודנא) דף יב ע"ג
ד/י יד דוד (דהן) עמ' קכט
ד/י יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רסה, רע
ד/י כלילת יופי דף יא
ד/י כללא דרביתא עמ' כח-כט, סט, קנג
ד/י להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' קיט ע"ב, ח"ז עמ' קסה
ד/י להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קו
ד/י להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' עג
ד/י מגד שמים סי' קס ס"ד אות ב-ג
ד/י מגילת ספר לאוין דף קא ע"ג
ד/י מחנה אפרים דיני רבית סי' יז
ד/י מחנה חיים ח"א סי' מו דף עג ע"א
ד/י מנחת אהרן (בריסק) דף כח ע"ב
ד/י מנחת חיים (שוויד) ריבית עמ' פג, ק
ד/י מעיל שמואל (פלורנטין) סי' יד דף כא ע"ב
ד/י מעיני התורה ח"ב עמ' ו-ז
ד/י משנת יעקב
ד/י נר למאור (רבינוביץ) דף נג ע"ג {מל"מ - סומכים על חזקה שלא יעשה המלוה איסור דרבנן}
ד/י נתיבות מאיר (שלאף) עמ' סח
ד/י נתיבות שלום (גלבר) סי' קס ס' ד אות ג
ד/י נתן פריו גיטין עמ' פח {מל"מ}
ד/י נתן פריו ב"מ עמ' שטז-שיז, שמד, שעו
ד/י נתן פריו מגילה עמ' שנב
ד/י ס' התרומות עמ' תתפא, תתקיח
ד/י סדר הרבית ח"ב עמ' של
ד/י עולת ראיה (וייס) עמ' צד
ד/י עמק שאלה (טברסקי) עמ' תפב {מל"מ}
ד/י עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רמא, כרך ב ח"ב עמ' צט
ד/י פד"ר ח"ה עמ' 284, 350
ד/י פרי עץ חיים (אביגדור)
ד/י צרור הכסף (גטיניו) יו"ד סי' ז דף טז ע"א
ד/י צרור הכסף (הראשון) עמ' קסג, שפח
ד/י קהלות יעקב ב"ק ז
ד/י קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) מדות חכמים עמ' ה {מ"מ}
ד/י קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' נט {מל"מ}
ד/י קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' ריט {מל"מ}
ד/י קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' רב
ד/י קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שלח {מ"מ ומל"מ}
ד/י רביד הזהב (אברך) דף ס ע"ד
ד/י רביד הזהב (אברך) סי' לט אות ט
ד/י שאילת יעבץ ח"ב סי' קמו
ד/י שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' סט
ד/י שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' מה
ד/י שו"ת מהר"ם די בוטון סי' טז
ד/י שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' ערה
ד/י שו"ת ר' יצחק הלוי מקושטא עמ' לט {מ"מ}
ד/י שם מרדכי עמ' 153
ד/י שעורי ר' אלחנן ב"מ עמ' כד-כה
ד/י שער דעה (אביטן) סי' קס ס"ק א עמ' ב-ג {מ"מ}, סי' קעג ס"ק ט עמ' סד {מל"מ}
ד/י שער דעה (איסר) סי' קס ס"ק א {מ"מ}, סי' קעג ס"ק ט {מל"מ ד"ה הרב}
ד/י שערי ציון (כהן, תרצח) דף יב ע"ד {מל"מ}
ד/י שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' פט {מל"מ}
ד/י שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' קצא
ד/י שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' תנה {מל"מ}
ד/י תולדות יצחק (שושן) ח"א יו"ד סי' יז
ד/י תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' מו
ד/י תורת רבית (סיטרוק) פ"ז ה"ג
ד/י תשובה שלמה אהע"ז סי' יח {מל"מ}
ד/יא אבני אש (מילר) עמ' שעא
ד/יא אור הישר [מ"מ הל' אישות פט"ז ה"ו]
ד/יא בית אפרים חו"מ סי' נ
ד/יא בני יוסף (טנוג'י) דף לג ע"ב
ד/יא ברור הלכה ב"ק צז ע"ב ציון ה
ד/יא דיני מטבע במשה"ע עמ' 40, 41, 47, 50, 55, 236, 239, 245
ד/יא הר המלך ח"ז עמ' רסב
ד/יא התורה והמדינה חי"א עמ' לב
ד/יא זכר שמואל יו"ד סי' ו ס"ק ד, סי' ז ס"ק א
ד/יא חדושים ובאורים (גרי') ב"מ ח"ב סי' כז ס"ק ג-ד, ט
ד/יא חזו"א ב"ק סי' יז ס"ק כג, יו"ד סי' עד ס"ק א
ד/יא חי' חתם סופר
ד/יא יד המלך (לנדא) דף מב ע"ג
ד/יא יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רע, ח"ב עמ' קמז, כרך ב ח"ב עמ' קנה
ד/יא יכין ובועז ח"א סי' עז עמ' 202-203
ד/יא כרם היה לידידי עמ' 101
ד/יא לב מבין
ד/יא לחם רב (בוטון) סי' יג, קה
ד/יא לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' לא, לז, שכ
ד/יא מגילת ספר לאוין דף קג ע"ג {מ"מ - ויר' פי' על המטבע}
ד/יא מוריה גל' קא עמ' עא, עה-עו
ד/יא מחנה אפרים דיני רבית סי' כו
ד/יא מלאכת שלמה (חכים)
ד/יא מנחת חיים (שוויד) ריבית עמ' תד
ד/יא מפתח הבאורים [חתם סופר חו"מ סי' עד]
ד/יא מקצוע בתורה סי' עד ס' ז ס"ק יב
ד/יא משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' סח
ד/יא נמוקי שמואל (היבנר) עמ' 325
ד/יא ס' התרומות עמ' תתרנט
ד/יא פד"ר חי"א עמ' 241
ד/יא פני משה (שלז')
ד/יא פנים חדשות [מהרש"ם אלשיך עט]
ד/יא פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' שצז
ד/יא קרית מלך רב (תשסו) עמ' תתכט
ד/יא שו"ת הריב"ש עמ' רלח
ד/יא שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' רפב, שצז, תמא
ד/יא שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' נ
ד/יא שו"ת מהרי"ל עמ' רב
ד/יא שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' קטו
ד/יא שו"ת ר"י בסן (תצז) דף לז ע"ב
ד/יא שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קכב, קכח, קל-קלב
ד/יא שו"ת ר"י מפוזנא עמ' קפ, קפא
ד/יא שו"ת ר"מ גאויזון עמ' מה
ד/יא שנות חיים (אויסאיבל) רבית סי' ג ענף א ס"ד
ד/יא שער משפט סי' עד ס"ק ד
ד/יא תורת אמת (תשסו) עמ' תקסא
ד/יא תקון סופרים (רשב"ש) שער כו עמ' קלא
ד/יב אוצמפה"ת ב"מ מג ע"א ח"א הע' 42 {הגהמ"י}
ד/יב אוצמפה"ת ב"מ ס ע"ב הע' 78 {או"ש}
ד/יב אמרי בינה (אוירבך) - הלואה סי' פה [א] ד"ה המלוה, סי' פה [ב] ד"ה עיין
ד/יב באורי סוגיות (הוניגסברג) פ' איזהו נשך סי' י אות יב {או"ש}
ד/יב בית אפרים חו"מ סי' נ
ד/יב בני שמואל דף סא ע"ד
ד/יב בנין אריאל ח"ב עמ' רמ
ד/יב ברור הלכה ב"ק צז ע"ב ציון א
ד/יב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ה עמ' שכד
ד/יב גדולי שמואל השמטות עמ' קצא {או"ש}
ד/יב גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל ד סי' א (דף קכד, קכז)
ד/יב גן שושנים ח"ב עמ' קפא
ד/יב דברות משה ב"ק ח"ב סי' סח ענף א, ד, סי' פב ענף ב {מ"מ וכ"מ}, ב"מ ח"ב סי' עב הערה ד
ד/יב דברי טעם סי' קכט (דף קיח ע"ב) {מל"מ}
ד/יב דברי משפט סי' עד סעיף ב {הגהמ"י אות מ}
ד/יב דברי ריבות (תשעב) עמ' תקצח
ד/יב דיני בוררות עמ' רלב {או"ש}
ד/יב דיני מטבע במשה"ע עמ' 25-26, 31, 250
ד/יב דליית הכרם עמ' תתתלד [צ"ל וכן בכתובה]
ד/יב זכר שמואל יו"ד סי' ו ס"ק ד, סי' ז ס"ק א
ד/יב חדושים ובאורים (גרי') ב"מ ח"ב סי' כז ס"ק ג-ד, ט
ד/יב חזו"א ב"ק סי' יז ס"ק כו
ד/יב חזו"א על הרמב"ם
ד/יב חי' ר"י אלמידה דף כז ע"א
ד/יב חקרי לב (המאור) מהדו"ב ח"ב עמ' קלב {הגהמ"י}
ד/יב יד יוסף (שטרן) ב"מ כח ע"ב ד"ה ודע {המלוה את תכירו על המטבע וכו'}
ד/יב יכין ובועז ח"א סי' עז עמ' 202
ד/יב כבוד יו"ט {שינוי ערך המטבע}
ד/יב כרם היה לידידי עמ' 101
ד/יב לב אריה (הורביץ) עמ' קיג {רמב"ם}, קיד (או"ש}
ד/יב לבושי מרדכי או"ח עמ' תא, יו"ד עמ' תמו
ד/יב לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' רמג
ד/יב מגד שמים סי' קסה סי"ג-סי"ד
ד/יב מגילת ספר לאוין דף קב ע"ג, קג ע"ג {לח"מ}
ד/יב מור דרור קו"א סי' סז-סח {נפסל המטבע}
ד/יב מוריה גל' קא עמ' עא
ד/יב מחנה אפרים דיני רבית סי' כו
ד/יב מנחת חיים (שוויד) ריבית עמ' תד
ד/יב מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' קנח
ד/יב מעיני המים
ד/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/יב משנת יעקב
ד/יב נועם ח"ד עמ' רכו, ח"ז עמ' עט-פ
ד/יב נחל יצחק (תשעב) ח"ב עמ' שפו
ד/יב נמוקי שמואל (היבנר) עמ' 319
ד/יב נפתולי נפתלי דף יג {מטבע שנפסל בגזל ובהלוואה}, יד {מטבע היוצא במישן}
ד/יב נר מצוה (ואלק) מצוות דף מד ע"א-ע"ב
ד/יב נתיבות המשפט סי' רצב ס"ק יא, יפלס נתיב אות טז
ד/יב נתיבות ירושלים על ירושלמי ב"ק פ"ט ה"ג ד"ה והנה
ד/יב נתיבות מאיר (שלאף) עמ' יא {או"ש}
ד/יב נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' תלח
ד/יב נתיבות שלום (גלבר) סי' קסה ס' טו
ד/יב ס' התרומות עמ' תתרנא
ד/יב סדר הרבית ח"ב עמ' קלא
ד/יב עולת איש (אלישר) דף כב ע"ד
ד/יב עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' רמד
ד/יב עמקי המשפט עמק הראשונים במלוה סי' ו אות ב עמ' קפ {בדעתו כשלוה ונפסל המטבע ומעות ההלואה עדיין בעין דאינו יכול לטעון הרי שלך לפניך}
ד/יב פד"ר חי"ח עמ' 45, 53
ד/יב פני יהושע (חנדלי) דף קמב ע"ד, קמג ע"ג
ד/יב קרית מלך רב (תשסו) עמ' תתכט
ד/יב רבבות אפרים (מזוז) סי' א פ"ג אות ט
ד/יב רביד הזהב (אברך) דף נד ע"ב {מל"מ}
ד/יב רביד הזהב (אברך) סי' לו אות ו {מל"מ}
ד/יב שביתת יו"ט
ד/יב שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתכב {כ"מ}
ד/יב שו"ת מהר"ש לובלין עמ' שטז
ד/יב שו"ת מהרי"ל עמ' רג
ד/יב שו"ת ר"י אבן עזרא עמ' קצח
ד/יב שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קכד {מ"מ}
ד/יב שו"ת ר"י מפוזנא עמ' קעח
ד/יב שירת דוד (תשסג) עמ' רס {או"ש}
ד/יב שירת דוד ב"מ עמ' רס {או"ש}
ד/יב שנות חיים (אויסאיבל) רבית סי' ה ענף ד ס"ב
ד/יב תולדות שם דף ד ע"ב
ד/יב תשובות ר"י אלחנן עמ' צט
ד/יג אבני חפץ ח"ב עמ' קמג
ד/יג אבני נזר יו"ד סי' קמו אות א
ד/יג אבקת רוכל (תשסב) עמ' תקו
ד/יג אבקת רוכל (תשעז) עמ' תנ
ד/יג אהל יצחק
ד/יג אהל תורה (קוק) עמ' קמ
ד/יג אהליך יעקב ב"מ סי' ל
ד/יג אוצמפה"ת ב"מ סא ע"א הע' 222-249, 258
ד/יג אוצמפה"ת ב"מ סא ע"ב הע' 211-212
ד/יג אוצמפה"ת ב"מ סב ע"א הע' 124
ד/יג אוצמפה"ת ב"מ עג ע"א הע' 92, 97 {מל"מ}
ד/יג אוצמפה"ת ב"מ עג ע"ב הע' 58 {מל"מ}
ד/יג אוצרות הרמב"ם
ד/יג אוצרות יהושע עמ' תד
ד/יג אור הישר [מ"מ לקמן פ"ו ה"ד, מל"מ לקמן פ"ו ה"א, אור הישר ב"מ סה ע"א]
ד/יג אורח ישר דף מב ע"ב
ד/יג אורים גדולים (ריינס) דף ט ע"ד
ד/יג אות היא לעולם ח"ב דף קסז ע"ג
ד/יג איים בים ב"ק סי' פה אות ב
ד/יג איפת צדק רבית שער א סי' ה, שער ג סי' ב
ד/יג אמרי בינה (אוירבך) - דיינים סי' מט ד"ה אך
ד/יג אמרי דעת חו"מ סי' ג עמ' קלה
ד/יג אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' לד אות א
ד/יג אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 416
ד/יג ארחות חיים ח"ב סי' לח אות א
ד/יג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ד/יג באורי סוגיות (הוניגסברג) פ' איזהו נשך סי' ב אות ו {מ"מ}
ד/יג באורי סוגיות (הוניגסברג) קדושין סי' כ ס"ק ו
ד/יג בד קודש (דאנון)
ד/יג בית אהרן וישראל גל' יג עמ' קיא {מועילה מחילה על ריבית}
ד/יג בית דוד (פילוסוף) יו"ד דף מב ע"ג, מג ע"ב
ד/יג בית דוד (פילוסוף) יו"ד סי' פה דף מד ע"ד
ד/יג בית דוד (תשעט) יו"ד סי' קמה, קס, קסז
ד/יג בית ישחק
ד/יג בית שערים או"ח סי' רצג, יו"ד סי' שיב
ד/יג בכורי אברהם דף ה ע"ב {מחילה}, כד ע"ב
ד/יג ברור הלכה ב"מ סא ע"א לפני ציון ב, סו ע"ב ציון ה פסקה א
ד/יג ברכת מרדכי ב"מ עמ' שד, שכח
ד/יג ברכת שלמה (בינט) עמ' רנ, רנה, שמא
ד/יג ברכת שלמה (בינעטה) סי' ג עמ' רמה, רנ, רנה
ד/יג גבורות אליהו יו"ד סי' מד אות ז
ד/יג גופי הלכות (תשסו) עמ' שצט
ד/יג גליונות אבני נזר
ד/יג גליוני הגר"ש עמ' קט {לח"מ}
ד/יג דברות אליהו ח"א עמ' קכו-קכז
ד/יג דברות משה ב"מ ח"ב סי' נז ענף ד, סי' סג ענף א
ד/יג דברות משה סנהדרין עמ' קנט {ראב"ד}
ד/יג דברי אליהו (חזן) ח"ג עמ' עט
ד/יג דובב שפתי ישנים עמ' 138
ד/יג הגהות רימ"א {מל"מ}
ד/יג הלכה וכספים (תשמ"ו) עמ' קכג-קל
ד/יג הלכה פסוקה ח"ב סי' ט הערה 47, 59
ד/יג הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' רלב
ד/יג הרמב"ם והגאונים עמ' 34, 125
ד/יג התורה והמדינה ח"ט עמ' תעג
ד/יג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שלא
ד/יג ונתן לכהן עמ' קמה, קנז
ד/יג חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' רכג
ד/יג חזון יחזקאל ב"מ פ"ו ה"ו
ד/יג חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' קמא, סנהדרין עמ' קנז
ד/יג חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' קלג
ד/יג חיים ומלך
ד/יג חלקו של יוסף (זוסמנוביץ) סי' יג דף נא ע"ג, סי' יד דף נב ע"א
ד/יג חלקו של יוסף (זוסמנוביץ) סי' יד
ד/יג חסד לאברהם (תאומים) מהדו"ק יו"ד סי' מה
ד/יג חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 262
ד/יג חקרי לב (המאור) מהדו"ב ח"א עמ' קא-קג
ד/יג טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב סי' לז {מחילה לפני הפרעון או אחריו}
ד/יג טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב עמ' פג-פד
ד/יג טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 526
ד/יג יד המלך (לנדא) דף מג ע"א
ד/יג יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קמז, כרך ב ח"ב עמ' קנה
ד/יג ישועות יעקב (שו"ת, תשסח) עמ' רכז
ד/יג ישועות יעקב נזיקין עמ' קט, קמו
ד/יג כבוד מלכים (מרגליות) {מ"מ}
ד/יג כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תיג, תקע, תשנט-תשס
ד/יג כללא דרביתא עמ' כו {מל"מ}, קכג-קכד, קכח, קנא
ד/יג כתב משה ח"א סי' נח עמ' רד {מל"מ}
ד/יג כתב משה ח"ב עמ' קמג-קמד {מל"מ}
ד/יג כתר אפרים עמ' צב
ד/יג כתר ח"ו עמ' 295
ד/יג לב אריה (גרוסנס) ח"ב סי' טז עמ' סו
ד/יג לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' כח אות ה-ו
ד/יג להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' קסב
ד/יג להורות נתן - שו"ת חי"ב עמ' קיז
ד/יג להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' קטו
ד/יג לקוטי שעורים (שטיין) ב"מ סי' יט ס"ק א
ד/יג לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' רמה, רמז, רמט
ד/יג מאור החיים עמ' נא
ד/יג מאור מרדכי ב"מ עמ' עח {מ"מ}, עט {אבן האזל}
ד/יג מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 365
ד/יג מאיר נתיבים עמ' 5
ד/יג מגד שמים סי' קסא ס"ה אות ה, ס"ז אות ו
ד/יג מוריה ו גל' יב (ר"א גולדשמיט)
ד/יג מחנה אפרים דיני רבית סי' י
ד/יג מלאכת שלמה (חכים)
ד/יג מנוחת משה דף כג ע"ד
ד/יג מנחת אהרן (קאפח) עמ' 64 {חולק על גאונים}
ד/יג מנחת חיים (שוויד) ריבית עמ' עג, עח, פא, קצז, רסד
ד/יג מנחת חינוך ח"א עמ' שלו
ד/יג מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ב עמ' רנא, רנד
ד/יג מעיל שמואל (פלורנטין) דף צ ע"א
ד/יג מעיל שמואל (פלורנטין) סי' יד דף כ ע"ב, סי' מו דף פט ע"ג
ד/יג מעיני המים
ד/יג מעיני התורה ח"ב עמ' ז, י
ד/יג מעשה הבא בעבירה עמ' 239-238
ד/יג מצעדי גבר קדושין סי' כד אות ד-ז
ד/יג מקום דוד [שמש צדקה יו"ד סי' לא]
ד/יג מראות הים עמ' שסב-שסה
ד/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/יג משב יעקב ח"א
ד/יג משברי ים עדל"ת סי' לב ס"ק יז
ד/יג משובב נתיבות עמ' קמח
ד/יג משכנות הרועים (אלחאיך) מע' מ אות יג {רבית דרבנן}
ד/יג משכנות ידידיה עמ' עח
ד/יג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' סב, עג, עד
ד/יג משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קכח
ד/יג משנת יעקב
ד/יג משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' כא אות ה
ד/יג משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' קעו
ד/יג משנת שמחה
ד/יג נזר הקדש (קפלן)
ד/יג נחלת יהושע (שפירא) סי' ז דף כב ע"ב-ע"ג
ד/יג נחלת יהושע דף כב
ד/יג נחלת שמואל דף נא ע"ג, נב ע"ג
ד/יג נימוקי מלב"ם ב"מ סי' יד
ד/יג נפתולי נפתלי דף עט {מחילה}
ד/יג נר מצוה (ואלק) שרשים דף יב ע"ב, מצוות דף קכא ע"ב
ד/יג נתיבות מאיר (שלאף) עמ' כב, כו, כח
ד/יג נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' תקמא
ד/יג נתיבות שלום (גלבר) סי' קס ס' ה אות א, ט, סי' קסא ס' ז אות ד
ד/יג נתן פריו ב"מ עמ' כז, רצו, רצח, שא, שד, שו
ד/יג נתן פריו שמיטת כספים עמ' כט ע"א
ד/יג ס' התרומות עמ' תתקכ
ד/יג סדר הרבית ח"א עמ' נג
ד/יג סדר הרבית ח"ב עמ' קצג, קצט
ד/יג סמיכה לחיים דף יח ע"א, יט ע"ד
ד/יג עומק הפשט ח"א עמ' רמב, רמט
ד/יג עטרת יעקב עמ' קצה
ד/יג עטרת ישראל עמ' שעג
ד/יג עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תרצט
ד/יג עמודי שלמה ח"ב עמ' רנב
ד/יג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רמב
ד/יג פד"ר חט"ו עמ' 247 {מל"מ}
ד/יג פנים חדשות [מהרלב"ח קד]
ד/יג פסקי מהרי"ץ - בארות חיים הערה רלב אות א
ד/יג פסקי מהרי"ץ (צאלח) חו"מ סי' ח - בארות חיים הערה רלב עמ' קלז
ד/יג פרי האדמה ח"ב
ד/יג פתח דבריך עמ' קצו, רט
ד/יג צפנת פענח בראשית עמ' סט
ד/יג צרור הכסף (גטיניו) דף יד ואילך
ד/יג צרור הכסף (גטיניו) יו"ד סי' ז דף יד-יט
ד/יג צרור הכסף (הראשון) עמ' קנט, שפ
ד/יג קול דודי (תשף)
ד/יג קונטרסי שעורים ב"מ שעור כו אות ד
ד/יג קרית מלך
ד/יג קרית מלך רב (תשסו) עמ' אלף קיז
ד/יג רבבות אפרים (מזוז) סי' ג פ"א, פ"ב אות ז-ט, והגהה א, ד
ד/יג רביד הזהב (אברך) דף נד ע"ד {מחילה}
ד/יג שאילת יעבץ ח"א סי' קמז
ד/יג שארית חיים (ברודא) יו"ד סי' קסא סעיף ה דף טז ע"ב, יז ע"ד, יח ע"א
ד/יג שארית יוסף (תשמד) שו"ת סי' טו הערה 20
ד/יג שארית יוסף (תשסז) עמ' לח
ד/יג שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רע
ד/יג שו"ע הרב הל' רבית ס' ה
ד/יג שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' צ, ריד
ד/יג שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' רצח
ד/יג שו"ת מהר"ם שיק או"ח סי' שכא {הראיה ממלוי בריבית שהחזירו אין מקבלים}
ד/יג שו"ת מהר"ם שיק או"ח סי' שכא, שמב
ד/יג שו"ת מהרי"ק סי' יז
ד/יג שו"ת מהרלב"ח סי' קג
ד/יג שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' כ, קמה
ד/יג שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' רחצ
ד/יג שו"ת ר"מ גאויזון עמ' ריד
ד/יג שו"ת ר"ע דאיינה ח"ב עמ' 414
ד/יג שו"ת רשב"ש עמ' ריד
ד/יג שואל ומשיב מהדו"ב חלק ב סי' יט
ד/יג שם יוסף (מועטי) ח"א דף כא ע"ב-ע"ג, כב ע"ג
ד/יג שמעתתא דבי רב עמ' תרד
ד/יג שמש צדקה יו"ד סי' לא {מחילת הלווה כשהמלוה סירב להחזיר}
ד/יג שנות חיים (אויסאיבל) רבית סי' יד ס"ב, ס"ה
ד/יג שנתון המשפט העברי ח"ח עמ' 101, 105
ד/יג שעורי ר' אלחנן ב"מ עמ' ח
ד/יג שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' רפח
ד/יג שערי טהר ח"ו סי' סז אות א
ד/יג שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 19, 396
ד/יג שערי צדק ח"ג עמ' 372, 374
ד/יג שערי רחמים יו"ד דף ב ע"א {מחילה מועילה}
ד/יג שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף מח ע"ג {מל"מ}, נו ע"ב {מל"מ}, קיד ע"א {מל"מ}
ד/יג שפתי שושן עמ' קלא {מחילה ברבית במתנה}
ד/יג תולדות יצחק (שושן) ח"א יו"ד סי' יז
ד/יג תורת נתן עמ' 34
ד/יג תחומין ח"ב עמ' 215
ד/יג תשובות הגאונים החדשות עמ' 168
ד/יג תשובות ר' איסר יהודה עמ' קעה-קעו
ד/יד אבני נזר יו"ד סי' קנו אות א, סי' קנח אות א,אהע"ז סי' ב אות ב
ד/יד אבני קודש (לעווי) סי' ב עמ' ו, ט {מל"מ ד"ה ולענין הלכה}, לג
ד/יד אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' קא-קב {מל"מ}
ד/יד אברהם את ידו ח"א דף קטו ע"ג {מל"מ}
ד/יד אדרת אליהו (ראם) עמ' סב {מל"מ}
ד/יד אהל יצחק
ד/יד אהל שרה לאה עמ' צ {מל"מ - הפקר ב"ד ברבית קצוצה}
ד/יד אוהב מישרים עמ' שעט {מל"מ}
ד/יד אוצמפה"ת ב"מ נז ע"ב הע' 18, 20 {שעה"מ}
ד/יד אוצמפה"ת ב"מ סא ע"א הע' 297-298, 372 {מל"מ ד"ה כתב הרשב"א}
ד/יד אוצמפה"ת ב"מ סא ע"ב הע' 165 {מל"מ ד"ה כתב מהר"א}
ד/יד אוצמפה"ת ב"מ סד ע"ב ח"ב הע' 34 {מל"מ ד"ה עוד}
ד/יד אוצמפה"ת ב"מ ע ע"א הע' 9 {מל"מ}, 14 {מל"מ}, 16 {מל"מ}, 20 {מל"מ}, 21, 24 {מל"מ}, 41-44 {מל"מ}
ד/יד אוצמפה"ת ב"מ עא ע"ב הע' 35 {אהא"ז}
ד/יד אוצמפה"ת ב"מ עב ע"א הע' 7 {מל"מ}
ד/יד אוצרות יהושע עמ' קפב {מל"מ}
ד/יד אור גדול דף קו ע"א {מל"מ}
ד/יד אור הישר [אור הישר ב"מ עב ע"א]
ד/יד אורח ישר דף לח ע"ב-ע"ג, לט ע"ג
ד/יד אוריין תליתאי (תאומים) סי' י {מל"מ}, קח {מל"מ}
ד/יד איפת צדק רבית שער א סי' ג אות א {מל"מ ד"ה כתב מרן}, ט {מל"מ ד"ה ולענין הלכה}
ד/יד אמרי בינה (אוירבך) - דיינים סי' ב [ג] ד"ה ויש {מל"מ}, תרו"מ סי' ד ד"ה ולמ"ש
ד/יד אמרי בינה (תשע) גביית חוב סי' לא(ג) ד"ה והגם {קמ"ר}
ד/יד אמרי דוד (שליסל) דף נב ע"א
ד/יד אמרי נפתלי ח"ב עמ' שיד {מל"מ}
ד/יד אמת ליעקב נשים עמ' רפז {מל"מ - מזיק משאל"ת}
ד/יד אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 278 {מל"מ - על ריבית יתומים - הפקר ב"ד הוא מדרבנן}
ד/יד ארחות חיים ח"ב סי' לח אות א
ד/יד באורי סוגיות (הוניגסברג) קדושין סי' כ ס"ק ה {מל"מ}
ד/יד באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' שנה {מל"מ}
ד/יד באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' קיא, קיג {מל"מ}
ד/יד באר ראי עמ' קסג, קסה
ד/יד באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פ"ו ה"ד מושב שרים אות כא {מל"מ}
ד/יד באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ד סי' ד אות א
ד/יד בית אהרן וישראל גל' לה עמ' מט {מל"מ בשם רש"י}
ד/יד בית אהרן וישראל גל' קכט עמ' יד {מל"מ - גוזל מאדם מיוחד חייב גם בממון שאין לו תובעין}
ד/יד בית דוד (תשעט) יו"ד סי' רה
ד/יד בית יעקב (טבשונסקי) סי' שמט סעיף ג {מל"מ}
ד/יד בית ישי (תשסד) עמ' ט הערה ג {מל"מ - קנין פירות שלעולם לכו"ע כקנין הגוף}
ד/יד בית ישראל (הורוביץ) חו"מ סי' כג {מל"מ}
ד/יד בית מאיר (תשע) שו"ת סי' ה עמ' מ {מל"מ}
ד/יד בני דוד
ד/יד ברור הלכה ב"מ ע ע"א ציון ג
ד/יד ברור הלכה יבמות פט ע"ב ציון ז פרק ג {מל"מ - פרוזבול}
ד/יד ברכת אהרן מאמר רז אות ו {מל"מ ד"ה כתב מהריב"ל}
ד/יד גדולי שמואל ב"ק דף נו {מל"מ ד"ה והיכא שהקטנים}, ב"מ דף ס {מל"מ ד"ה כתב הרשב"א}, השמטות עמ' קצב {מל"מ ד"ה כתב הרשב"א}
ד/יד גזע ישי דף קנד ע"א {מל"מ}
ד/יד גליוני הגר"ש עמ' קט-קי {מל"מ}
ד/יד גנזי חיים (פלג'י) דף כ ע"ב (עמ' סט במהד' תשסג) {מל"מ}
ד/יד דברי חיים (אוירבך) כתובה סי' כא ד"ה עוד הקשה {מל"מ}
ד/יד דברי חיים השמטות סי' טז {מל"מ ד"ה כתב המרדכי}
ד/יד דברי יהודה דף לד ע"ב {מל"מ ד"ה אפוטרופוס}, מא ע"ג {מל"מ}, סי' י אות ג {מל"מ ד"ה ויש}, סי' יא אות ד
ד/יד דברי סופר עמ' פו {מל"מ}
ד/יד דברי ריבות (תשעב) עמ' צא
ד/יד דברי שאול (נתנזון) מהדו"ת (תרלז) פ' משפטים דף מ ע"ד {מל"מ - מזיק צדקה}
ד/יד דברי שאול שמות עמ' רמה {מל"מ}
ד/יד דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תריד {מל"מ}
ד/יד הגהות חבר בן חיים
ד/יד הגהות מוהר"י קרט עמ' מח {מל"מ}
ד/יד הגהות רימ"א {מל"מ}
ד/יד הוד יוסף עמ' צו {מל"מ}
ד/יד הון יוסף דף מז {מל"מ}
ד/יד הלכה רבה ח"ב עמ' 226 {מל"מ}
ד/יד הר סיני (שטיינר) שו"ת דף עח ע"ב, עט ע"ב {מל"מ}
ד/יד הרי בשמים (הורוביץ) ח"ה עמ' מח, קלח {מל"מ}
ד/יד התורה והמדינה ח"ט עמ' תסט
ד/יד ויאמר יעקב (זלקינד) עמ' 175
ד/יד וכתורה יעשה ח"ב דף ה ע"ב {מל"מ} [=אמרי בינה חו"מ סו"ס ב]
ד/יד זית רענן ח"ב עמ' קלג, קמז {מל"מ}
ד/יד זכרון יהודה (מונק) דף ג ע"ג, פז ע"א {מל"מ - תקנה במלתא דלא שכיחא לתועלת}
ד/יד חוקות הדיינים ח"ג עמ' רפ {מל"מ}
ד/יד חי' הגרז"ס קדשים עמ' קעא {מל"מ}
ד/יד חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' סה, קצו {מל"מ}
ד/יד חי' רעק"א (פרדס)
ד/יד חיי נפש ח"ג עמ' רנח {מל"מ - קנין פירות בנידון של מהרי"ט}
ד/יד חיי עמרם עמ' נ, נב {מל"מ}
ד/יד חיים ומלך
ד/יד חנא וחסדא ח"א דף כד ע"א {מל"מ}
ד/יד חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 110 {הגהמ"י קושטא}, 113, 118, 119 {הגהמ"י קושטא}, 293 {מל"מ}, 470 {מל"מ}, 530 {מל"מ}
ד/יד חק לישראל נזיקין עמ' 37 {מל"מ}
ד/יד חק לישראל שומרים עמ' 563-562 {מל"מ}, 564 {הגהמ"י דפוס קושטא}, 682 {מל"מ}, 1335 {מל"מ}, 1345 {מל"מ}, 1347 {מל"מ}, 1354 {מל"מ}
ד/יד חק לישראל שליחות עמ' 816 {מל"מ, קרית מלך רב}
ד/יד חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' סה, סז, סט-עא, עה, קז, תכז {כולם - מל"מ}
ד/יד חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ב דף לג {מל"מ}
ד/יד טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב עמ' קמא {מל"מ}
ד/יד טעם רבית סי' קס אות לא, לו-לז, מ {מל"מ}
ד/יד יצחק ירנן
ד/יד כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' רלו {מל"מ}
ד/יד כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' שצב {מל"מ}
ד/יד כללא דרביתא עמ' ד {מל"מ}, ע, עא-עב {מל"מ}, עד-עה {מל"מ}, פד {מל"מ}, פז {מל"מ}, קא-קב {מל"מ}, קה-קז {מל"מ}
ד/יד לב אריה (גרוסנס) ח"ב סי' טז עמ' סג
ד/יד לב מבין כאן, ודף קט ע"ד {מל"מ - קנין פירות כקנין הגוף}
ד/יד להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' עה ע"ב, חי"א עמ' קיז
ד/יד להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קו {מל"מ}
ד/יד להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' פ
ד/יד לשון למודים יו"ד דף מה ע"ד, מט ע"ד {מל"מ}
ד/יד מאזני צדק ח"א עמ' שסט {מל"מ}
ד/יד מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' קמז
ד/יד מגד שמים סי' קס סי"ח אות ב
ד/יד מגידות (תשמ) עמ' קלה {מל"מ ד"ה כתב מהריב"ל}
ד/יד מגילת ספר לאוין דף קג ע"ד, קד ע"א {בודקין על אדם נאמן}
ד/יד מוסדי ישעיה יו"ד סי' מד {מל"מ}
ד/יד מוסר המקרא והתלמוד עמ' קל
ד/יד מועדי ה' (נתנזון) סוכות עמ' כה
ד/יד מחנה אפרים דיני רבית סי' ב, ה
ד/יד מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' שפד {מל"מ}
ד/יד מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' רל {מל"מ}
ד/יד מנחת איש (שפירא, תשסג) עמ' רכז, רלב {מל"מ}
ד/יד מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' מא
ד/יד מנחת חיים (שוויד) ריבית עמ' קנ, קנג, קנד, קסב, קסה, קסז, קע, קעג, רכג-רכד, תקסה
ד/יד מנחת חינוך ח"א עמ' שו, ח"ב עמ' תקלז
ד/יד מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' קצו, ח"ב עמ' קלט {מל"מ}
ד/יד מעשה אברהם דף פז ע"א, פט ע"א וע"ג, רמב ע"ב
ד/יד מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' קצ, תקלד
ד/יד מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"ב סי' יט אות א]
ד/יד מצודת דוד (שפרבר) עמ' קד {מל"מ בשם רד"ך}
ד/יד מצעדי גבר קדושין סי' כד אות ז
ד/יד משיב משפט עמ' כו
ד/יד משנה הלכות ח"ו סי' קמג, קמה
ד/יד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' עא {לא גזרו אבק רבית ביתומים}
ד/יד משנת יעקב כאן
ד/יד משנת יעקב נשים ח"א עמ' שא-שג {מל"מ}
ד/יד משנת יעקב קנין עמ' רכו
ד/יד משפטי ארץ ח"א עמ' 474 {מל"מ ד"ה והיכא}
ד/יד משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 130 {מל"מ}
ד/יד נועם ח"ד שער הלכה עמ' 14 [הר צבי טור יו"ד סי' קס] {מל"מ}, ח"ז עמ' תב [דובב מישרים ח"ג סי' מט] {מל"מ}, חי"ב עמ' שכד, שכז, חכ"ג עמ' צה
ד/יד נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' מג
ד/יד נפת צופים (בירדוגו, תשעה) עמ' קמד, קמז {מל"מ}
ד/יד נפתולי נפתלי דף סה {מל"מ - אפוטרופוס או קטנים שהלוו ברבית קצוצה}, עט {מל"מ - באבק רבית אין חוב על הלווה}
ד/יד נקדש בצדקה סי' תקו, תקיב-תקיד {מל"מ}
ד/יד נר למאור (רבינוביץ) דף נו ע"ג {מל"מ}
ד/יד נתיבות שלום (גלבר) מבוא אות עב {מל"מ}, וסי' קס ס' יד אות י {מל"מ}, ס' יח אות ב, ג {מל"מ}, ח {מל"מ}, י-יג, כד {מל"מ}, כט {מל"מ}, ס' יט אות ד, ס' כ אות א {מל"מ}, סי' קעז ס' ב אות לב {מל"מ}
ד/יד נתן פריו ב"מ עמ' נג, קעח, קפ, שמד, שמט, שנד, שעט
ד/יד נתן פריו גיטין עמ' קג {מל"מ ד"ה נכסי יתומים}
ד/יד נתן פריו סוגיות ח"א עמ' מה {מל"מ}
ד/יד ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' קפט
ד/יד ס' התרומות עמ' תתקכד
ד/יד ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' רלב {מל"מ}
ד/יד סדר הרבית ח"א עמ' נו
ד/יד סמיכה לחיים דף כ ע"ב {בית ישחק}
ד/יד עבודת משא (מאיר) ח"א
ד/יד עדות ביעקב (ריינס) עמ' פא {מל"מ - הפקר ב"ד}
ד/יד עורה שחר דף נז ע"ד {מל"מ - ר"י טאיטאצק על תקנה במלתא דלא שכיחא}
ד/יד עין יצחק ח"ב עמ' תכג {מל"מ}
ד/יד עמק שאלה (טברסקי) עמ' תשנ {מל"מ}
ד/יד עמקי המשפט עמק החוב סי' ב אות ב עמ' י {מל"מ - לקידושין צריכין נתינת כסף בשעת מעשה קידושין משא"ב ברבית}
ד/יד ענפי ארז (זי') דף כט ע"ב {מל"מ}
ד/יד ערך שי חו"מ סי' סו סעיף ה, סי' קא סעיף ב, סי' שמט סעיף א {מל"מ}
ד/יד פד"ר חט"ז עמ' 16 {מל"מ}
ד/יד פי שנים דף ו ע"ג, קלב ע"ב, קסא ע"א {מל"מ}
ד/יד פני חמה דף מב ע"ב {מל"מ}
ד/יד פרי האדמה ח"ב
ד/יד פרי הארץ (כהנוו) סי' מח, סא {מל"מ}
ד/יד פרי השדה (דייטש) ח"א סי' קיא {מל"מ - קנין פירות}
ד/יד פרי עץ חיים (קרויס) עמ' יז, נד, קלה, שנג
ד/יד פרשת השבוע (תשעב) ח"ב עמ' 349 {מל"מ}
ד/יד פתח האהל דף מו ע"א
ד/יד פתחי שערים דף ז ע"ג {מל"מ}
ד/יד צבי תפארת סי' ד-ה, כה {מל"מ}
ד/יד צרור הכסף (גטיניו) יו"ד סי' ז דף יד ע"ב {מל"מ}
ד/יד צרור הכסף (הראשון) עמ' קנט, שפא
ד/יד קהלות יעקב שביעית א יא
ד/יד קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' סא {מל"מ}
ד/יד קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' יח {מל"מ}
ד/יד קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' עג {מל"מ}
ד/יד קול אריה (שוורץ, תשעא) או"ח עמ' קפ
ד/יד קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קעא {מל"מ}
ד/יד קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' צב {מל"מ}
ד/יד קרית מלך רב (תשסו) עמ' תתלב, תתקסה {מל"מ}
ד/יד ראש אליהו ח"ב עמ' קע, קצג {מל"מ}
ד/יד ראשי בשמים (גוריון) חו"מ סי' ק אות ב {מל"מ}
ד/יד ראשי בשמים (רבין) עמ' נא, צ, רצז {מל"מ}
ד/יד שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף ס ע"ב {מל"מ}, ח"ב דף קסג ע"א
ד/יד שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' סד {מל"מ}
ד/יד שבי בנימין דף יז ע"ד {מל"מ - רד"ך בענין תקנתא לתקנתא}
ד/יד שדה יצחק עמ' קצה {מל"מ}
ד/יד שו"ת אור שמח דף צג {מל"מ ד"ה עוד כתב מהרי"ט}
ד/יד שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' תסב
ד/יד שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' קפב, ח"ג עמ' יח
ד/יד שו"ת ר"י בן עטר עמ' סה {מל"מ}
ד/יד שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רצ סעיף ה {מל"מ}
ד/יד שם יוסף (אליקים)
ד/יד שם יוסף (מועטי)
ד/יד שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' רמא {מל"מ}
ד/יד שמחת יהודה דף מד ע"ד {מל"מ}
ד/יד שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' רנה {מל"מ}
ד/יד שמן המור ח"א דף ב ע"ד, י ע"ד {מל"מ}
ד/יד שמרו משפט ח"ב עמ' רלד
ד/יד שנות חיים (אויסאיבל) רבית סי' כ ענף ב ס"ב-ס"ד, ס"ו ס"ק ב, ענף ג ס"א-ס"ג, ענף ד, סי' כא ס"ד, סי' כב ס"ב ואילך, סי' מ ס"ק א, סי' מו, סי' מז ס"ב ס"ק ב, סי' קטז ענף ב ס"ק ב {כולם - מל"מ}
ד/יד שער המלך ח"ב עמ' תכט {מל"מ}
ד/יד שער יהושע ח"א עמ' מח
ד/יד שער משפט סי' פז ס"ק כו {מל"מ}, סי' קא ס"ק ד
ד/יד שערי טהר ח"ח סי' כ אות א-ב
ד/יד שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' ריב, רנא, כרך ב עמ' קסט {מל"מ}
ד/יד תולדות יצחק (שושן) ח"א יו"ד סי' יד-טו
ד/יד תורת הקדש ח"ב עמ' קלד {רבית של הקדש}
ד/יד תורת מיכאל עמ' רה {מל"מ}
ד/יד תחומין ח"ו עמ' 255 {מל"מ}
ד/יד תשובות יהודה דף סח ע"א {מל"מ ד"ה ויש}, סח ע"ב {מל"מ ד"ה מי שיש}, עו ע"א-ע"ב {מל"מ}
ד/יד תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 77
ד/יד תשורת שי מהדו"ק סי' רנו, מהדו"ת סי' קצט {מל"מ}


ה/870 הלכות מלוה ולווה פרק ה *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ה/רה"פ יד פשוטה
ה/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ה/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ה/רה"פ משה ידבר (תקפז)
ה/רה"פ פי' ר"י קאפח
ה/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ה/רה"פ רמב"ם לעם
ה/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ה/א אבני החושן סי' צז סעיף ב
ה/א אבני נזר יו"ד סי' רז אות ט
ה/א אהבת חסד עמ' מט {מ"ע להשיך גוי}
ה/א אהל יוסף (מולכו) דף צה ע"ד
ה/א אהלי תם עמ' של
ה/א אוצמפה"ת ב"מ ע ע"ב הע' 33 {מל"מ}, 36 {ראב"ד}, 37-39, 44-46 {מל"מ}, 49 {לח"מ}
ה/א אוצמפה"ת ב"מ עא ע"א הע' 75-77
ה/א אוצמפה"ת ב"מ עה ע"ב הע' 46
ה/א אוצרות הרמב"ם
ה/א אור הישר [לח"מ לעיל פ"א ה"א, אור הישר ב"מ עא ע"א ומכות כד ע"א וע"ז ב ע"א]
ה/א איפת צדק רבית שער ב סי' ב אות ט
ה/א איש אמונים דף יב ע"ג
ה/א אמרי נפתלי ח"ב עמ' לד {שעה"מ}
ה/א אנצי"ת ע' גוי הע' 1160, 1162, 1163, 1166, ע' גר תושב הע' 82, 87
ה/א באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ה/א באמונה שלמה עמ' תסה
ה/א באר מים חיים (מוצירי) גירסא דינקותא דף לד ע"א
ה/א באר מרים פ"ח ה"י אות ד עמ' עד
ה/א באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' ז
ה/א בד קודש (דאנון)
ה/א בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' עז {לח"מ}
ה/א בית אהרן (קריספין) דף כד ע"ד, כז ע"א {יצחק ירנן}
ה/א בית אהרן וישראל גל' נד עמ' מט-נ
ה/א בית דוד (פילוסוף) יו"ד דף לד ע"ד, לה ע"ב
ה/א בית דוד (תשעט) יו"ד סי' קלח
ה/א בית הלוי ח"א סי' כ עמ' צ
ה/א בית יחזקאל (וייס) עמ' נז
ה/א ביתאל ח"א דף לג ע"ד
ה/א בני חיי דף טז ע"ג
ה/א ברור הלכה ב"מ ע ע"ב ציון ב, עה ע"ב ציון ג פסקה יא, סנהדרין כה ע"ב ציון ב
ה/א ברית אברהם (בושערה) דף קנו ע"ג
ה/א דברות אליהו ח"ב עמ' נו {הפרשת מעשר מריבית מגוי}
ה/א דברות משה ב"מ ח"ב סי' עב הערה עב
ה/א דברי אמת (תשעט) עמ' רסח {כ"מ, שהר"ן הסכים לדעת הרמב"ם}
ה/א דברי שאול דברים עמ' קעח-קעט
ה/א דגל יהודה (קמינר) פ' משפטים דף לח ע"ג {מצוה להשיך לגוי}
ה/א דובר מישרים
ה/א דובר מישרים דף נג ע"ד {מל"מ}
ה/א דעת תורה דברים ח"ב עמ' יב
ה/א הגיור עמ' 61
ה/א ההגנה על צנעת הפרט עמ' 77
ה/א הוראות שעה פכ"א עמ' ע {מל"מ, לעבור בעשה ול"ת}
ה/א הכתב והקבלה דברים פכ"ג פסוק כא
ה/א הלכה רבה ח"ג עמ' 226 {הפסוק בגר תושב}, 230 {גזרו נגד הכתוב}
ה/א הרמב"ם והלכותיו
ה/א התורה והמדינה ח"ה עמ' קיז
ה/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' קעד
ה/א זבחי תרועה סי' לט אות ו
ה/א זכור לאברהם (אביגדור) {לוה מגוי ברבית ואינו רוצה לשלם}
ה/א חוקת עולם עמ' 399 {מצוה להלוות גוי בריבית}
ה/א חי' הגאון אדר"ת עמ' סא {מצוה לקחת ריבית מגוי}
ה/א חי' חתם סופר [חי' חת"ס ב"מ עמ' עא, צב]
ה/א חי' ר"י אלמידה דף יב ע"ד
ה/א חיים שנים ישלם עמ' קמא {ראב"ד}
ה/א חמדת ישראל ח"א דף ג ע"א {כ"מ}
ה/א חקרי הלכה (ויין) עמ' 35, 38 {גר תושב}
ה/א טהרת הבית ח"ב עמ' כא
ה/א טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' תסט
ה/א טוב ירושלים על הרמב"ן דברים פט"ו פסוק ג
ה/א יד המלך (פלומבו) {כ"מ}
ה/א יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קנה
ה/א ימי שלמה
ה/א יפה תואר (תשעח) ח"ב עמ' תעח
ה/א יריעות שלמה (אוזאן) פ' משפטים דף מ ע"ד
ה/א ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רכח
ה/א כגן רוה עמ' 2
ה/א כל בו ח"ה עמ' שסב
ה/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתרה {מל"מ}
ה/א כללא דרביתא עמ' א, ב {ראב"ד}, ה {מל"מ}, טו {ראב"ד}, לב, לח, עו {לח"מ}
ה/א כתב משה ח"א סי' סב {ראב"ד}
ה/א כתב סופר או"ח סי' קט ד"ה ומדי
ה/א להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קד-קה {מצוה להלוות לגוי בריבית}
ה/א למודי ה' (תשפא) עמ' תקעב
ה/א לקוטי שיחות חי"ב עמ' 115
ה/א לשון למודים יו"ד דף מב ע"ג
ה/א מאורות הדף היומי ח"ה עמ' רכז-רכח
ה/א מגד שמים סי' קנט ס"א אות ב
ה/א מגילת ספר לאוין דף צו ע"ב, צח ע"א {כ"מ}
ה/א מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' תמה
ה/א מזכרת חיים עמ' קכז
ה/א מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קפו, שמג
ה/א מחקרים במשפט התלמודי עמ' 120
ה/א מנוחת משה דף כג ע"א {מ"ע לגוי}, צט ע"ב {איך חכמים אסרו דבר המפורש בתורה להיתר}, קסא ע"א {לנכרי - מ"ע}
ה/א מנחה חדשה (פאפרש) ח"א בראשית דף י ע"א {ראב"ד}
ה/א מנחת איש (שפירא, תשסג) עמ' שיט
ה/א מנחת חיים (שוויד) ריבית עמ' טו, יח, כ
ה/א מנחת חינוך ח"ג עמ' קלב, שעה
ה/א מנחת כהן (יוסף חיים) דף קיח ע"ג
ה/א מנחת משה (קרויס) עמ' עה-עו {מ"ע להשיך לגוי}
ה/א מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' קפה
ה/א מעדני מלך (תשמח) עמ' רפט {מל"מ}
ה/א מעין החכמה עמ' קצ {כ"מ}
ה/א מעיני התורה ח"ב עמ' א, ג
ה/א מעשה חייא (אמסלם) עמ' 60-72
ה/א מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תרעז (שיד)]
ה/א מקראי קדש (תפט) דף קכה ע"א
ה/א מרגליות הים סנהדרין כה ע"ב אות ד
ה/א משאת המלך ח"ד סי' תסו
ה/א משנת יעקב
ה/א משפטים לישראל עמ' מו {איך חכמים אסרו}
ה/א משק ביתי סי' קכז (נז ע"ב) {יצחק ירנן}
ה/א משרת משה (עטייה)
ה/א נוה שלום (איזרלסון) עמ' 81
ה/א נפתולי נפתלי דף שצ {מצוה להלוות לגוי ברבית}
ה/א נר מצוה (ואלק) שרשים דף כד ע"ג {כ"מ}
ה/א נתיבות שלום (גלבר) מבוא אות ב, וסי' קנט ס' א אות א-ג, ה {הגהמ"י אות ב}, יא-יב, טו
ה/א נתן פריו ב"מ עמ' שנח, מכות עמ' רכט {הקושיה ממכות}
ה/א ס' התרומות עמ' תתקלא
ה/א סדר הרבית ח"א עמ' שעז
ה/א סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ב עמ' לד
ה/א סופר המלך ח"א עמ' קנח
ה/א ספרי דבי רב ח"ד עמ' קו-קז
ה/א עיוני פרשה ויקרא עמ' 311, 336
ה/א עץ הדר השלם עמ' פ {ראב"ד}
ה/א עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"א דף עז ע"ב, ח"ב דף ס ע"א
ה/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' עא, שט, ח"ב עמ' רמ-רמא, כרך ב ח"ב עמ' צח, קנג
ה/א ערבי נחל (תשנא) ח"ב עמ' שכא
ה/א ערבי נחל (תשסד) עמ' תשנב
ה/א פאר הלכה פסחים עמ' פ
ה/א פאת ים (מאיו) דף קא ע"ב {מל"מ}
ה/א פאת נגב דף לד ע"ב {מל"מ}
ה/א פי שנים דף עג ע"א {מל"מ}
ה/א פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' קלה
ה/א פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' תרטו
ה/א פרי האדמה ח"ב
ה/א פרי עץ חיים (אביגדור)
ה/א פתח דבריך עמ' ריד
ה/א קרבן אשה
ה/א קרית מלך רב (תשסו) עמ' תתמט
ה/א רלב"ג דברים פכ"ג פסוק כא עמ' רלח
ה/א רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שלו
ה/א שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רסח, רע
ה/א שבילי אשר
ה/א שביתת יו"ט
ה/א שו"ע הרב הל' רבית ס' עה
ה/א שו"ת הר"ן סי' נו
ה/א שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' א
ה/א שו"ת ר"א בן ארחא עמ' סט {מ"ע}
ה/א שו"ת ר"מ גאויזון עמ' קעא
ה/א שירת דוד (תשסג) עמ' שסג
ה/א שירת דוד ב"מ עמ' שסג
ה/א של"ה ח"ג הקדמה אות כא-כג, תצא אות א
ה/א שלל דוד
ה/א שם יוסף (אליקים)
ה/א שם משמעון (פולק) ח"א דף צה
ה/א שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' רכא
ה/א שנות חיים (אויסאיבל) רבית סי' מד ס"ב ס"ק ב, ס"ג ס"ק ד {מל"מ}
ה/א שער המלך ח"ב עמ' שמו, שמח
ה/א שער משפט סי' צז ס"ק א
ה/א שערי זיו ח"ב דף נו ע"ד
ה/א שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' ט
ה/א שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' תפו
ה/א שרשי הים
ה/א תולדות יצחק (שושן) ח"א יו"ד סי' יח
ה/א תועפת ראם (גטיניו) דף קט ע"א, קיט ע"א
ה/א תורה תמימה דברים פ' כג אות קח
ה/א תורת רבית (סיטרוק) פ"א ה"א
ה/א תלפיות ו חוב' א עמ' 133
ה/א תקנת השבים עמ' 364
ה/ב אבני אש (מילר) עמ' רעג-רעד {מל"מ}
ה/ב אגרות משה יו"ד ח"ג סי' לט
ה/ב אהלי יהודה (הכהן) דף קו ע"ג
ה/ב אוהב מישרים עמ' תצד {מל"מ - לא ימהר להרגם}
ה/ב אוצמפה"ת ב"מ עא ע"א הע' 5 {מל"מ}, 6, 12, 13, 89 {מל"מ}
ה/ב אורח ישר (רבינוביץ) דף לה ע"ב
ה/ב אורח ישר דף לה ע"ב, מג ע"ד {מל"מ}
ה/ב איפת צדק רבית שער ה סי' א אות א-ג {מל"מ בדעת תוס' ע"ז כו}
ה/ב אמרי יושר חולין סי' ב ס"ק י {מל"מ}
ה/ב אנצי"ת ע' גוי הע' 1065, 1066, 1068-1075
ה/ב אשר למלך
ה/ב בית אברהם (ישראל, תשסג) - מאמר המלך קונ' ב
ה/ב בית אהרן (קארטשין) עמ' נו {מל"מ}
ה/ב בית אהרן (קריספין) דף מ ע"ג
ה/ב בית דוד (תשעט) יו"ד סי' קלה
ה/ב בית יחזקאל (וייס) עמ' נט
ה/ב בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ה/ב בית ישחק
ה/ב ברור הלכה ב"מ ע ע"ב ציון ב
ה/ב ברור הלכה ע"ז כו ע"ב ציון ב {מל"מ}
ה/ב ברית עולם (חיד"א, תשסט) עמ' קפ
ה/ב ברכת שלמה (בינט) עמ' רמג
ה/ב גדולי שמואל ב"מ דף ע ע"ב
ה/ב גליונות אבני נזר {מל"מ}
ה/ב דברי יוסף (אירגס) סי' מח
ה/ב דברי סופר עמ' סד
ה/ב דברי שלמה (שלם) דף ב ע"ד, ג {מל"מ}
ה/ב דעת מרדכי ח"ב עמ' ח-יא {מל"מ ד"ה עוד}
ה/ב הלכה רבה ח"ג עמ' 230 {גזרו נגד הכתוב}
ה/ב זכור לדוד עמ' כ
ה/ב חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' רנג
ה/ב חי' רח"א הכהן עמ' פח {מל"מ}
ה/ב חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' קמד {מל"מ}
ה/ב יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ג ה"א אות א ס"ק ד, ו
ה/ב יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רסט
ה/ב ישרי לב עמ' פג
ה/ב כבוד מלכים (מרגליות) {מל"מ}
ה/ב כל בו ח"ה עמ' שסב
ה/ב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תנב {מל"מ - התועים}, תתריד {מל"מ - מומר}
ה/ב כלי שרת סי' סח {מל"מ - מומר}
ה/ב כללא דרביתא עמ' ג, ט-יג {מל"מ}, טו-יז {מל"מ}, יח
ה/ב כתב משה ח"א סי' ס עמ' רי
ה/ב כתר המלך
ה/ב למודי ה' (תקמז) דף פט ע"ג
ה/ב מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף פו ע"ג {מל"מ}
ה/ב מגד שמים סי' קנט ס"א אות ה
ה/ב מגילת ספר לאוין דף צו ע"א
ה/ב מדבר קדמות מע' ר אות טו
ה/ב מוריה גל' רלח עמ' פד {מל"מ}
ה/ב מחקרים במשפט התלמודי עמ' 120
ה/ב מטה אפרים ח"ב הל' נחלות פ"ו הי"ב {מל"מ}
ה/ב מנוחת משה דף קסא ע"ב {אבק רבית} וע"ג
ה/ב מנחת איש (שפירא, תשסג) עמ' שיט
ה/ב מנחת חיים (שוויד) ריבית עמ' לא
ה/ב מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' שמג, ח"ב עמ' ל {מל"מ}
ה/ב מנחת עני (תקמז) דף ז ע"א {מל"מ - מומר לתאבון - רק לאו שיש בו מלקות}
ה/ב מעיני המים
ה/ב מעיני התורה ח"ב עמ' א, ד
ה/ב מעשה רק"ם (קורייאט) דף יד ע"ד {מ"ע להלוות לגוי ברבית}
ה/ב מפתח הבאורים [חתם סופר יו"ד סי' קט]
ה/ב מקדשי השם ח"ב עמ' קח {מל"מ}
ה/ב מראית העין (תשכ) דף קכה
ה/ב מרגליות הים סנהדרין כה ע"ב אות ד {כדי חיותו}
ה/ב משאת המלך ח"ד סי' תסו
ה/ב משנה הלכות ח"ו סי' שיא {מל"מ}
ה/ב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' נז {מותר ללוות}
ה/ב משנת ישראל סי' א אות לו {מל"מ}
ה/ב משפטים לישראל עמ' מו {איך חכמים אסרו}
ה/ב נחלת שמעון (קרסנר) מלכים א ח"ב סי' מח אות י
ה/ב נטעי אשל (תשלה) עמ' ל {מל"מ - לפני עיוור}
ה/ב נפתולי נפתלי דף שצ {הגהמ"י}, שצד {מל"מ - משומד}
ה/ב נשק בר (שידלוף) עמ' יט {מל"מ - קראים}
ה/ב נתיבות שלום (גלבר) סי' קנט ס' ב אות ב {מל"מ}, ז {מל"מ}, ס' ג אות א-ב {מל"מ}
ה/ב ס' התרומות עמ' תתסו
ה/ב עולת איש (אלישר) דף ב ע"ג
ה/ב עורה שחר דף ה ע"ב {מל"מ}
ה/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רמא-רמב, כרך ב ח"ב עמ' צח
ה/ב פד"ר חי"ד עמ' 80 {מל"מ}
ה/ב פי שנים דף סא ע"א, עג ע"ד {מל"מ}
ה/ב פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' תקט
ה/ב פרי האדמה ח"ב
ה/ב צרור הכסף (הראשון) עמ' קנח, קסד, שפ
ה/ב קובץ חי' תורה (במגל"ט) ג עמ' 140
ה/ב קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' מט {מל"מ}
ה/ב קול שמואל (קונפורטי) דף יג ע"ב {מל"מ - מומר}
ה/ב קרית מלך
ה/ב שארית יעקב (טראב)
ה/ב שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' טו {מל"מ}
ה/ב שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רעא
ה/ב שדי חמד אסיפת דינים מע' חמץ ומצה סי' ח אות ט ד"ה ועפ"י הדברים {מל"מ}
ה/ב שו"ת הר"ן סי' נו
ה/ב שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' נה {הגהמ"י}
ה/ב שו"ת מהר"י וייל סי' לח {הגהמ"י אות ג}
ה/ב שו"ת ר"מ גאויזון עמ' קסה-קסו
ה/ב של"ה ח"ג הקדמה אות כד
ה/ב שלל דוד
ה/ב שם יוסף (אליקים)
ה/ב שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' עד
ה/ב שנות חיים (אויסאיבל) רבית סי' מג ס"א ס"ק ג, ס"ה {מל"מ}, סי' מד ס"ב ס"ק ג, ס"ג ס"ק א, ג {מל"מ}
ה/ב שער יהודה דף קכה {מל"מ}
ה/ב שערי תורה (לעוו) ח"ג דף טו ע"ב
ה/ב שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' סד
ה/ב תולדות יצחק (שושן) ח"א יו"ד סי' יח
ה/ב תורת רבית (סיטרוק) פ"א ה"א
ה/ב תלפיות ו חוב' א עמ' 535
ה/ב תנובת ציון דף יז ע"ד {מל"מ}
ה/ב תפארת צבי (שפילמן) ח"ד עמ' תקח {מל"מ}
ה/ב תשובה שלמה יו"ד סי' יח דף מ ע"ד {מל"מ}
ה/ג אבן האזל (גם בהשמטות דף פד ע"ג)
ה/ג אוצמפה"ת ב"מ עא ע"ב הע' 36 {ר"ח הלוי}
ה/ג אוריתא טו עמ' קיט {ר"ח הלוי}
ה/ג אמונת עתיך גל' 127 עמ' 104 {ר"ח הלוי}
ה/ג אנצי"ת ע' גוי הע' 787
ה/ג ארזא דבי רב קידושין עמ' ה {ר"ח הלוי}
ה/ג באורי סוגיות (הוניגסברג) קדושין סי' כו ס"ק ו, סי' כז ס"ק א {ר"ח הלוי}
ה/ג בינת דניאל ח"א עמ' קיז, קיט-קכ {ר"ח הלוי}
ה/ג בית אהרן וישראל גל' מג עמ' פג-צ {הלוה ברבית באמצעות גוי}
ה/ג בית דינו של שמואל עמ' 1001, 1007
ה/ג בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' שמג {חי' הר"ח}
ה/ג בית מאיר השלם סי' כח ס"ט עמ' כא
ה/ג בכורי אברהם דף ה ע"א {ע"י גוי - רבית קצוצה}, ח ע"ד {שליח גוי}, ט ע"ג {שליח גוי}
ה/ג ברור הלכה ב"מ עא ע"ב ציון ג
ה/ג הדר יוסף עמ' קלט
ה/ג זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' שכב
ה/ג חזון יחזקאל ב"מ פ"ה ה"ח {מ"מ}
ה/ג חי' הגר"א
ה/ג חי' ר' חיים הלוי כאן, ודף קג
ה/ג חיים ומלך
ה/ג חק לישראל ערבות עמ' 516 {ר"ח הלוי}
ה/ג חק לישראל שליחות עמ' 67 {ר"ח הלוי}, 84-85 {אבן האזל}, 87 {אבן האזל}, 192 {ר"ח הלוי}
ה/ג חקרי לב (המאור) מהדו"ב ח"א עמ' קג {ראב"ד}
ה/ג יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קנה
ה/ג ישא מדברותיך קדושין עמ' רצד {ר"ח הלוי}
ה/ג מאור למלך קדושין עמ' עט {ר"ח הלוי}
ה/ג מגילת ספר לאוין דף קד ע"ד
ה/ג מוריה גל' קצט עמ' נ {ר"ח הלוי}
ה/ג מילי דקדושין עמ' רו {ר"ח הלוי}
ה/ג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' עז
ה/ג משנת יעקב זרעים ח"א עמ' ריד-רטו
ה/ג משנת יעקב כאן
ה/ג נטע שעשועים (שליסל) עמ' צב {מ"מ - שליחות לגוי לחומרא}
ה/ג נשמת כל חי ח"א דף נו ע"ד
ה/ג נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' תקד {גרי"ז}, תקיב {ר"ח הלוי סוד"ה והנה בנכרי}, תקצז {ר"ח הלוי סוד"ה והנה בנכרי}
ה/ג נתיבות מרדכי קדושין עמ' שנט {ר"ח הלוי}, תיג, תיח {ר"ח הלוי}
ה/ג נתן פריו ב"מ עמ' שסו
ה/ג סמיכה לחיים יו"ד סי' ד דף כד ע"ד {ראב"ד}
ה/ג עומק הפשט ח"א עמ' תמא {ר"ח הלוי}
ה/ג עמק המשפט ח"א עמ' קכו {ר"ח הלוי}
ה/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רמב
ה/ג פד"ר חי"ז עמ' 53 {ר"ח הלוי}
ה/ג פנת יקרת (תשעא) עמ' שסט {ר"ח הלוי}
ה/ג פרקי שליחות עמ' 193
ה/ג צור תעודה דף רמא ע"ב, רמה
ה/ג קרית מלך רב (תשסו) עמ' תתנג
ה/ג שארית יעקב (טראב)
ה/ג שביתת יו"ט
ה/ג שו"ע הרב הל' הלואה ס' ג
ה/ג שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' פז
ה/ג שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' רפג
ה/ג שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' מא
ה/ג שכר שכיר סוגיות ח"א סי' כז אות ה {ר"ח הלוי}
ה/ג שעורי ר' חיים פנחס קדושין שעור יג אות ב {ר"ח הלוי}
ה/ג שערי לימוד (לוריא) ח"א סי' יג אות א-ה {ר"ח הלוי}
ה/ג שערי צדק ח"ג עמ' 190 {ר"ח הלוי}
ה/ג תורה לשמה (תשעג) עמ' שסו
ה/ג תורת השליחות עמ' רלה
ה/ג תורת כסף וחליפין עמ' מד {ר"ח הלוי}
ה/ג תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' תתקז
ה/ג תחומין חי"ב עמ' 379 {אהא"ז}, חי"ז עמ' 277 {ר"ח הלוי}
ה/ג תחומין חכ"ב עמ' 332
ה/ד אבן הספיר (ספרקה) שבת סי' מז עמ' קיב
ה/ד אבני חפץ ח"ב עמ' קנב {לח"מ}, קסה {הגהמ"י}
ה/ד אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' פז
ה/ד אהלה של תורה ח"ב עמ' קלא
ה/ד אהלי יהודה (הכהן) דף נד ע"ג
ה/ד אוצמפה"ת ב"מ עא ע"ב הע' 51 {הגהמ"י אות ו}, 54 {או"ש}, 56-63, 88 {אהא"ז}
ה/ד אור הישר
ה/ד אור שמח
ה/ד אות היא לעולם ח"א דף קיא ע"א {מל"מ}
ה/ד אחי וראש חו"מ סי' יא (דף ע ע"ב)
ה/ד אמרי בינה (אוירבך) - פדיון הבן סי' ה ד"ה והנה לכאורה, נדרים סי' טו ד"ה ועיין תוס'
ה/ד אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' לה אות ג
ה/ד אנצי"ת ע' גוי הע' 789
ה/ד ארעא דרבנן (תשעט) עמ' לא {הגהות מיימוניות אות ו}
ה/ד ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' קע, רנח
ה/ד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ה/ד באר בשדה עמ' תמז {עכו"ם שלוה מישראל בריבית}
ה/ד באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' ג {מ"מ}, ה
ה/ד בית אברהם (ישראל, תקמו) דף רכב ע"ד
ה/ד בית אהרן וישראל גל' כא עמ' ט {מ"מ}, גל' נב עמ' מז-מט, גל' נג עמ' פו
ה/ד בית יחזקאל (סרנה) גיטין דף ט ע"ב, ב"מ עמ' לח
ה/ד בכורי אברהם דף יד ע"ג {לח"מ - שליחות לחומרא מדרבנן}
ה/ד בציר אליעזר ח"ב דף ח ע"ד {לח"מ - אין שליחות לגוי אף מדרבנן}
ה/ד ברור הלכה ב"מ עא ע"ב ציון ד
ה/ד גדולי שמואל ב"מ דף עא, צ ע"א {או"ש}
ה/ד גדולי שמואל גיטין בסופו
ה/ד גזע ישי דף עא ע"א, עז ע"ב, עט ע"ב
ה/ד גנזי המלך (תשסג) עמ' קנו {מ"מ}
ה/ד גנזי המלך (תשסח) ח"א-ח"ב עמ' תשפה
ה/ד דברי חיים ב"מ עא ע"ב
ה/ד דברי יחזקיהו (שבתי) ח"א עניינים נפרדים עמ' ג {מ"מ}
ה/ד דברי יחזקיהו ח"א עניינים נפרדים (בסוה"ס) עמ' ג-ד {שליחות לחומרא}
ה/ד הגהות חבר בן חיים
ה/ד הלכה רבה ח"א עמ' 354
ה/ד העמק שאלה ח"א שאלתא מג אות ה {העמידו אצל ישראל}
ה/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' יז
ה/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רכא
ה/ד ונגש הכהן כלל ט פ"א, כלל יא פ"א
ה/ד זכרון אהרן עמ' כט {מל"מ}
ה/ד זרע אברהם (יצחקי) חו"מ דף צד ע"ב
ה/ד זרע אמת ח"ב יו"ד סי' עז (עט ע"ג-ע"ד)
ה/ד חי' חתם סופר
ה/ד חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' קצא
ה/ד חסדי דוד ח"ד עמ' רלו
ה/ד חק לישראל שליחות עמ' 189 {אור שמח}, 191 {הגהמ"י אות ו, חי' הגר"א}, 192, 193
ה/ד טבעת החושן ח"ה עמ' קנג
ה/ד טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' תנט
ה/ד יד ימין חו"מ סי' טז
ה/ד יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קנה
ה/ד יראה ואהבה עמ' מג {הגהמ"י}
ה/ד ירך אברהם ח"א דף כה ע"ב
ה/ד ישא איש דף יא ע"ג
ה/ד כללא דרביתא עמ' ריא
ה/ד כתר נהורא עמ' נג
ה/ד מאזני צדק ח"א עמ' שעט
ה/ד מגילת ספר לאוין דף קה ע"ב
ה/ד מים קדושים - תשובות דף ל ע"א-ע"ב
ה/ד מלאכת שלמה (חכים) כאן, ודף סה ע"ב {לח"מ}
ה/ד מנחת אשר ב"ק עמ' עד
ה/ד מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' קכב
ה/ד מנחת חיים (שוויד) ריבית עמ' תס
ה/ד מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ו עמ' רלו
ה/ד מנחת צמח - משנה ברורה עמ' קמז-קנ
ה/ד מעשה איש דף יג ע"ג
ה/ד מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקעג (רט)]
ה/ד מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' יד אות א-ו
ה/ד מצעדי גבר גיטין (תשסד) סי' כו אות א
ה/ד מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' יח אות ו {שליחות בגוי לחומרא}, סי' סה אות ו {שליחות בגוי לחומרא}
ה/ד משנת יעקב הפלאה עמ' שיב {או"ש}, זרעים ח"א עמ' ריד-רטו
ה/ד משנת יעקב כאן
ה/ד משנת יעקב משפטים עמ' סז {או"ש}
ה/ד משנת יעקב קנין עמ' שיט {או"ש}
ה/ד משפטים לישראל עמ' קסה
ה/ד נאות אפרים ח"א עמ' רכו
ה/ד נחלת צבי (כהנא) עמ' שד
ה/ד נפתולי נפתלי דף רנט {מל"מ - לקזז מהקרן כשגבה אבק רבית}, תט {הלוה לגוי והעמיד ישראל אחר לגבות}
ה/ד נשמת כל חי ח"א דף סא ע"ד, עט ע"א {קרית מלך רב}
ה/ד נתיב מאיר
ה/ד נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' עה ס"ק א
ה/ד נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' תקח, תקיג, תקצז
ה/ד נתיבות שלום (גלבר) סי' קסח ס' ו אות ג-ה
ה/ד ס' התרומות עמ' תתנה
ה/ד סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' יג אות ד {מ"מ}
ה/ד סדר הרבית ח"א עמ' תב
ה/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רמ
ה/ד פרי האדמה ח"ב
ה/ד פרקי שליחות עמ' 193
ה/ד פתח דבריך עמ' רטו
ה/ד צור תעודה דף צה ע"ד, קא ע"ב {הגהמ"י קושטא - בכל התורה יש שליחות}
ה/ד קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' שמט
ה/ד קול אריה (שוורץ, תשעא) חו"מ עמ' רט {מל"מ}
ה/ד קרית מלך רב (תשסו) עמ' תתנג
ה/ד רבבות אפרים (מזוז) סי' כד פ"ה אות א
ה/ד רביד הזהב (אברך) דף כה ע"א
ה/ד שארית יעקב (טראב)
ה/ד שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רע
ה/ד שברי לוחות עמ' 88 {הגהמ"י אות ו - אביאסף}
ה/ד שדה אברהם דף ל ע"א
ה/ד שו"ת ממעמקים ח"ג עמ' רכו
ה/ד שלל דוד
ה/ד שנות חיים (אויסאיבל) רבית סי' נב ענף ב ס"ח {מדאורייתא או דרבנן}
ה/ד שעורי עיון התלמוד גיטין עמ' נא
ה/ד שער דעה (אביטן) סי' קסח ס"ק ט עמ' מו {הגהמ"י אות ו}
ה/ד שער דעה (איסר) סי' קסח ס"ק ט {הגהמ"י אות ו}
ה/ד שער המלך ח"ב עמ' קעח, מעשה חושב ח"ב עמ' קעח {מ"מ}
ה/ד שערי לימוד (לוריא) ח"א סי' י אות יג-יז
ה/ה אבני אש (מילר) עמ' רסג {מל"מ}
ה/ה אגרות משה יו"ד ח"ב סי' סד
ה/ה אוצמפה"ת ב"מ סא ע"ב הע' 146
ה/ה אוצמפה"ת ב"מ סב ע"א הע' 145 {או"ש}
ה/ה אוצמפה"ת ב"מ עא ע"ב הע' 2, 20, 22 {רמב"ם}, 124 {הגהמ"י - ללוות מגוי - תוספתא}
ה/ה אנצי"ת ע' גוי הע' 670
ה/ה אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 228
ה/ה ארזא דבי רב קידושין עמ' צו
ה/ה בית דינו של שמואל עמ' 284, 956
ה/ה ברור הלכה ב"מ סא ע"ב ציון ו, עא ע"ב ציון א
ה/ה דברות משה ב"מ ח"ב סי' עב הערה עח {מ"מ}
ה/ה דעת מרדכי ח"ב עמ' ה {מל"מ ד"ה ודע}
ה/ה דרכי יושר (שרף) ח"ב עמ' קכא {מ"מ}
ה/ה זכרון יהודה (לאש) דף עט ע"ג
ה/ה חיים ומלך
ה/ה יד המלך (פלומבו)
ה/ה יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רע, ח"ב עמ' קמז
ה/ה כללא דרביתא עמ' ט {מל"מ}
ה/ה מים קדושים - תשובות דף ל ע"ב
ה/ה משה ידבר (תשעו) עמ' תמט {הגהמ"י}
ה/ה משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' עח
ה/ה נאות אפרים ח"א עמ' רכט
ה/ה נוה צדק
ה/ה נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' תקצו {לח"מ}, תקצט
ה/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רמב
ה/ה פרי האדמה ח"ג
ה/ה צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' כ אות א
ה/ה קרית מלך רב (תשסו) עמ' אלף קלז
ה/ה שארית יעקב (טראב)
ה/ה שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רעא
ה/ה שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' מב
ה/ה תחומין ח"ז עמ' 247 {ר"ח הלוי}
ה/ו אוצמפה"ת ב"מ עב ע"א הע' 8, 9 {מ"מ}, 10-11 {מל"מ}, 17 {או"ש}, 19, 20 {מ"מ}, 21 {או"ש}
ה/ו אור שמח
ה/ו איפת צדק רבית שער ג סי' ה אות ג-ד, ו
ה/ו אנצי"ת ע' גר הע' 310, 314, 324, 325, 328, 329
ה/ו בנין ציון (עטלינגר) ח"א סי' קעה
ה/ו ברור הלכה ב"מ עב ע"א ציון ב
ה/ו ברכי יוסף יו"ד סי' קעא שיורי ברכה אות א {מ"מ}
ה/ו גדולי שמואל ב"מ דף עב ע"א {או"ש}
ה/ו גליונות אבני נזר
ה/ו גרים וגרות עמ' צא-צב
ה/ו דברות משה ב"מ ח"ב סי' עב הערה פ
ה/ו דין אמת (תשסז) עמ' שח {מ"מ}
ה/ו התורה והמדינה ח"ז עמ' רלד
ה/ו חוקות החיים דף קנד ע"ב
ה/ו חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' קצה {מ"מ}
ה/ו חיים ומלך
ה/ו חסדי דוד ח"ד עמ' רסא
ה/ו יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' תלה {מל"מ}
ה/ו יד המלך (פלומבו)
ה/ו ימי שלמה
ה/ו ישועות יעקב נזיקין עמ' קמז
ה/ו מוסדי ישעיה יו"ד סי' מד {מ"מ}
ה/ו מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף מה ע"ג {לח"מ}
ה/ו מנחת איש (שפירא, תשסג) עמ' רלד
ה/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/ו נחפה בכסף (נבון) ח"א דף כו ע"ג
ה/ו נפת צופים (בירדוגו, תשעה) עמ' קמז
ה/ו נפתולי נפתלי דף תכט {גר}
ה/ו נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' עז ס"ק ב
ה/ו נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' תר {או"ש}
ה/ו נתיבות שלום (גלבר) סי' קעא אות ד, ו
ה/ו ס' התרומות עמ' תתקמז
ה/ו סדר הרבית ח"א עמ' שפ
ה/ו סדר הרבית ח"ב עמ' קסא
ה/ו סוכה וארבעת המינים עמ' 134
ה/ו עולת שלמה ח"ב עמ' שכג
ה/ו ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' פב
ה/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רלט
ה/ו פרי האדמה ח"ב
ה/ו פרי עץ חיים (אביגדור)
ה/ו קונטרסי שעורים ב"ק שעור יז אות יד
ה/ו קרן הצבי מצוה עה אות ע, מצוה פא אות א
ה/ו שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רסט, רעא
ה/ו שו"ע הרב הל' הלואה ס' א
ה/ו שו"ת מהרי"ק סי' קלו הערה 3 {מל"מ}
ה/ו שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"ב עמ' כה
ה/ו שנות חיים (אויסאיבל) רבית סי' יב ענף א ס"ק ג {מל"מ}, ענף ב ס"ק ד {מ"מ}, סי' כז ענף ג
ה/ו שער דעה (אביטן) סי' קעא ס"ק ב עמ' נה
ה/ו שער דעה (איסר) סי' קעא ס"ק ב
ה/ו תולדות יעקב (מאהלר) עמ' רנ
ה/ו תשובות יהודה דף נו ע"א {כר' יוסי}
ה/ו תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' רסח {נתגייר}
ה/ז אבני החושן סי' צז סעיף ב
ה/ז אוצמפה"ת ב"מ עא ע"א הע' 36
ה/ז אמונת עתיך גל' 105 עמ' 58-59
ה/ז אמונת עתיך גל' 117 עמ' 92
ה/ז באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' כג
ה/ז ברור הלכה ב"מ עא ע"א ציון ב
ה/ז דברות אליהו ח"ב עמ' יז {ישראל בלי ריבית קודם}
ה/ז התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' רמד
ה/ז ויקרא יצחק (עטייה) דורש טוב פ' משפטים דף יח ע"ד
ה/ז זכרון יעקב (מרל) ח"א סי' ה ס"ק א
ה/ז חקרי לב (המאור) חו"מ ח"א עמ' סו {מל"מ}
ה/ז חקרי לב (שלוניקי) חו"מ ח"א דף כא
ה/ז כתב משה ח"א סי' סא עמ' ריג
ה/ז מטה יחיאל - הערות באהב"ח פ"ו נתה"ח ס"ק ג
ה/ז מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' קפה
ה/ז מציון אורה ח"א עמ' רנו
ה/ז מקור ישראל דף קטו ע"ב
ה/ז משה ידבר (תשעו) עמ' תלט
ה/ז משרת משה (עטייה)
ה/ז סדר הרבית ח"א עמ' שעח
ה/ז ערך שי חו"מ סי' צז סעיף א
ה/ז קרן הצבי מצוה נח אות א, מצוה קכה אות א
ה/ז שבט הלוי (ווזנר) ח"ה קונטרס המצוות סי' כח
ה/ז שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' מב
ה/ז שם משמעון (פולק) ח"א דף צא-צב
ה/ז שנתון המשפט העברי ח"ח עמ' 45
ה/ז שער משפט סי' צז ס"ק א
ה/ז תורה שלמה שמות פכ"ב אות תא {לח"מ}, תח
ה/ח אבני נזר יו"ד סי' קנו אות ב, סי' קצט אות ד
ה/ח אהל יצחק
ה/ח אור הישר [שערי תשובות למהר"ם ב"ב שער א סי' תעז]
ה/ח גליוני הגר"ש עמ' קי
ה/ח דברות אליהו ח"ד עמ' קעד
ה/ח חזון יחזקאל בכורות פ"ב ה"ד
ה/ח חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 118
ה/ח כך דרכו של תלמוד עמ' 39
ה/ח כתבי משה זילברג עמ' 39
ה/ח מבוא למשנה תורה עמ' 106
ה/ח מעשה הבא בעבירה עמ' 112
ה/ח נתיבות מאיר (שלאף) עמ' קנט
ה/ח קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון תורה עמ' פו
ה/ח שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' שלא
ה/ח שו"ת הרד"ם חו"מ סי' ו
ה/ח שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' תמב
ה/ח שו"ת מהר"ם מרוטנבורג (תשעה) ח"ב עמ' תפו
ה/ח שנות חיים (אויסאיבל) רבית סי' קטז ענף ב
ה/ח שנתון המשפט העברי ח"ה עמ' 53, 76
ה/ח תורת אמת (תשסו) עמ' תרפג
ה/ח תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 77
ה/ט אוצמפה"ת ב"מ סח ע"א ח"ב הע' 35 {לח"מ}
ה/ט אזני יהושע (מהד' אדרת) דברים דרוש נא עמ' 143
ה/ט ארחות חיים ח"ב סי' לח אות ו
ה/ט ברור הלכה ב"מ סח ע"א ציון ז, ח
ה/ט דליית הכרם עמ' תתתלד {כ"מ} [ונמצע - צ"ל ונמצא]
ה/ט הר המלך ח"ח עמ' שעא
ה/ט חי' הגר"א
ה/ט משנת יעקב
ה/ט משנת יעקב קנין עמ' שלד
ה/ט פנים חדשות [מהר"י לוי קסא]
ה/ט פרי עץ חיים (אביגדור)
ה/ט צרור הכסף (הראשון) עמ' שצג
ה/ט שארית יעקב (טראב)
ה/ט שלל דוד
ה/ט שם טוב - השלמה
ה/ט שם יוסף (אליקים)
ה/י אוצמפה"ת ב"מ סח ע"א ח"א הע' 6, 12, 13, 17
ה/י אמונת עתיך גל' 103 עמ' 109-112
ה/י אסיפת גאונים החדש (תשע) עמ' רצה
ה/י ברור הלכה ב"מ סח ע"א ציון ג
ה/י דברות אליהו ח"ד עמ' קעה
ה/י חזון יחזקאל ב"מ פ"ה ה"ז, בכורות פ"ב ה"ד
ה/י חיים ומלך
ה/י טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' תסה
ה/י כללא דרביתא עמ' רמ
ה/י מלאכת שלמה (חכים) דף סו ע"א {מל"מ}
ה/י מנחת חיים (שוויד) ריבית עמ' תשפט
ה/י מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/י משנה הלכות ח"ט סי' קעג
ה/י נתיבות שלום (גלבר) סי' קעז ס' כד אות ג
ה/י ס' התרומות עמ' תתפ
ה/י פד"ר חי"ד עמ' 81 {מל"מ}
ה/י פי שנים דף ס ע"א, עא ע"א
ה/י שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' נד {לח"מ}
ה/י שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' ע
ה/י שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' יט
ה/י שם טוב - השלמה
ה/י שנות חיים (אויסאיבל) רבית סי' קטז ענף ב ס"ב, ס"ג ס"ק א, סי' קכ ענף א ס"ב, ס"ג ס"ק א
ה/י שער דעה (אביטן) סי' קעז ס"ק יא עמ' פב
ה/י שער דעה (איסר) סי' קעז ס"ק יא
ה/י תקוני טעויות
ה/יא אבני נזר יו"ד סי' קמו אות י
ה/יא אהל יצחק
ה/יא אוצמפה"ת ב"מ עג ע"ב הע' 63 {מל"מ}
ה/יא אוצמפה"ת ב"מ עה ע"א ח"ב הע' 203, 208
ה/יא אוצמפה"ת ב"מ עה ע"ב הע' 3-4, 8, 12, 13, 16
ה/יא איפת צדק רבית שער ב סי' ב אות י {רבית מאוחרת - אבק רבית}, שער ה סי' ז אות יג-טו {רבית מאוחרת אסורה גם אם לא פירש}
ה/יא אנצי"ת ע' אבק הע' 10
ה/יא ארעא דרבנן (תשעט) עמ' ריד
ה/יא בית דוד (תשעט) יו"ד סי' קמז, קמח
ה/יא ברור הלכה ב"מ עה ע"ב ציון א, ב
ה/יא ברכת שלמה (בינט) עמ' רמז
ה/יא ברכת שלמה (בינעטה) סי' ג עמ' רמז-רמח
ה/יא חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' רג
ה/יא חי' ר"י אלמידה דף ז ע"ב
ה/יא חקקי לב ח"א דף נט ע"ב {לב מבין}
ה/יא יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רסט, ח"ב עמ' קמו
ה/יא כך דרכו של תלמוד עמ' 39
ה/יא כל בו ח"ה עמ' שסג, שעב
ה/יא כללא דרביתא עמ' כה, ל, לה {כולם - מל"מ}
ה/יא כתבי משה זילברג עמ' 39
ה/יא לשון למודים יו"ד דף מג ע"ג {מ"מ}, מד ע"ג {מל"מ}
ה/יא מגד שמים סי' קס ס"ו אות א-ב
ה/יא מגילת ספר לאוין דף קו ע"ג
ה/יא מחנה אפרים דיני רבית סי' יז
ה/יא מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף מה ע"ד {לח"מ}
ה/יא מנחת חיים (שוויד) ריבית עמ' פה
ה/יא מרבה חיים סי' לו אות ט-י
ה/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/יא נתיבות שלום (גלבר) סי' קס ס' ו אות ב
ה/יא ס' התרומות עמ' תתפא
ה/יא סדר הרבית ח"א עמ' לח
ה/יא ספרי דבי רב ח"ד עמ' קז-קח
ה/יא עולת ראיה (וייס) עמ' צד
ה/יא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רלט
ה/יא פנים חדשות [מהר"י לוי קסא]
ה/יא צרור הכסף (הראשון) עמ' קסו, שצד
ה/יא שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' סח {לח"מ}
ה/יא שארית יעקב (טראב)
ה/יא שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רסח, רעב
ה/יא שביתת יו"ט
ה/יא שו"ע הרב הל' רבית ס' ז
ה/יא שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' מג
ה/יא שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' מו, רנח
ה/יא שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תשיח, החדשות (תשעו) עמ' ערה
ה/יא שו"ת מהרלב"ח סי' קג
ה/יא שו"ת מהרש"ך ח"ד עמ' קסג
ה/יא שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' פא {מ"מ}
ה/יא שלל דוד {לח"מ}
ה/יא שמר את הדבר עמ' רה {מל"מ}
ה/יא תולדות יצחק (שושן) ח"א יו"ד סי' טז-יז
ה/יא תורת אמת (תשסו) עמ' תקצח, תרג, תרו
ה/יא תורת רבית (סיטרוק) פ"ז ה"ג
ה/יב אבני נזר יו"ד סי' קמט אות א
ה/יב אוצמפה"ת ב"מ סד ע"ב ח"ב הע' 101 {מל"מ}, 102
ה/יב אוצמפה"ת ב"מ עה ע"ב הע' 18
ה/יב אוצרות יהושע עמ' תז
ה/יב אשר למלך
ה/יב בית אהרן וישראל גל' מד עמ' צו-צז {הגהמ"י}
ה/יב בית הלל שנה ז גל' א עמ' פה {מל"מ}
ה/יב ברור הלכה ב"מ סד ע"ב ציון א פסקה ז, עה ע"ב ציון ה
ה/יב דעת אביעזרי עמ' רצח
ה/יב טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' תסב {הגהמ"י}
ה/יב טעם רבית סי' קס אות טז {מל"מ}
ה/יב יד המלך (פלומבו)
ה/יב יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רע
ה/יב כללא דרביתא עמ' מה {הגהמ"י}
ה/יב מגד שמים סי' קס ס"י אות א, סי"א אות א-ב
ה/יב מכתב לחזקיהו דף קג ע"ד
ה/יב מנחת איש (שפירא, תשסג) עמ' רמב
ה/יב מנחת חיים (שוויד) ריבית עמ' פט, קב
ה/יב מנחת חיים (שוויד) ריבית עמ' קפא {הגהמ"י אות ל}
ה/יב מעיל שמואל (פלורנטין)
ה/יב מעיני התורה ח"ב עמ' ז
ה/יב משה ידבר (תשעו) עמ' תנא {הגהמ"י}
ה/יב נפתולי נפתלי דף תפד {לימוד אם המלווה מקרא}
ה/יב נתיבות שלום (גלבר) סי' קס ס' ז אות ג {מל"מ}, ס' י אות א, ס' יא אות ג {הגהמ"י}
ה/יב ס' התרומות עמ' תתפג-תתפד
ה/יב סדר הרבית ח"א עמ' עב, עה
ה/יב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' צט
ה/יב צרור הכסף (הראשון) עמ' קסו, שצד
ה/יב קונטרסי שעורים קדושין שעור ז אות ה
ה/יב קרית מלך
ה/יב קרן פני משה ח"א עמ' עב
ה/יב שארית יעקב (טראב)
ה/יב שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' קע אות א {הגהמ"י}
ה/יב שברי לוחות עמ' 96 {הגהמ"י - אביאסף}
ה/יב שו"ע הרב הל' רבית ס' ט, יא
ה/יב שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תשיח, החדשות (תשעו) עמ' תקיד
ה/יב שו"ת ר"א בן ארחא עמ' עו
ה/יב שולי הגליון עמ' קצ
ה/יב שלל דוד {מל"מ}
ה/יב שמר את הדבר עמ' רו
ה/יב שנות חיים (אויסאיבל) רבית סי' לד ס"ה {מל"מ}
ה/יג אוצמפה"ת ב"מ עה ע"ב הע' 19, 21 {מל"מ}, 22-28
ה/יג אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' קצט
ה/יג בית דוד (תשעט) יו"ד סי' קנה
ה/יג ברור הלכה ב"מ עה ע"ב ציון ב
ה/יג הר המלך ח"ד עמ' סו, ח"ז עמ' רסב
ה/יג חזון יחזקאל ב"מ פ"ו ה"ו
ה/יג ישועות יעקב (שו"ת, תרסו) דף מד ע"ד
ה/יג ישועות יעקב (שו"ת, תשסח) עמ' קנ {מל"מ}
ה/יג כללא דרביתא עמ' מה {מל"מ}, מו
ה/יג להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' קיב
ה/יג מגילת ספר לאוין דף צז ע"ד
ה/יג מקורות לפסקי הרמב"ם
ה/יג נפתולי נפתלי דף רמב {מל"מ - רבית דרבנן כשאין חיוב}, תפג {רבית דברים}
ה/יג נתן פריו ב"מ עמ' שסט
ה/יג ס' התרומות עמ' תתפד
ה/יג ספרי דבי רב ח"ד עמ' קו
ה/יג עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 67 {מל"מ}
ה/יג עמודי שלמה ח"ב עמ' רנ
ה/יג שם טוב - השלמה
ה/יג תורה שלמה שמות פכ"ב אות תיד {מל"מ}
ה/יד אבן האזל
ה/יד אבני חפץ ח"ב עמ' קפח {מל"מ}
ה/יד אבני נזר יו"ד סי' קנב אות י {מל"מ}
ה/יד אבני ציון ח"א סי' נז אות ו {מל"מ ושעה"מ}, ח"ג עמ' קמב, קמג, ח"ד עמ' קעב {מל"מ}, רסב {מל"מ}, רסו {מל"מ}
ה/יד אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' פז {מל"מ}
ה/יד אהלי יהודה (הכהן)
ה/יד אוצמפה"ת ב"מ י ע"ב הע' 117 {מל"מ}, 156 {מל"מ}, 164 {שעה"מ}, 168 {שעה"מ}, 174 {מל"מ, שעה"מ}, 240 {מל"מ}, 253 {מל"מ}
ה/יד אוצמפה"ת ב"מ ס ע"ב הע' 141 {מל"מ ד"ה ואם}
ה/יד אוצמפה"ת ב"מ סא ע"ב הע' 118 {מל"מ}
ה/יד אוצמפה"ת ב"מ סג ע"ב הע' 49
ה/יד אוצמפה"ת ב"מ סט ע"ב ח"א הע' 39 {מל"מ}, 41 {מל"מ}, 43 {מל"מ}, 46 {מ"מ}
ה/יד אוצמפה"ת ב"מ עא ע"ב הע' 67 {מל"מ}, 80 {מל"מ}, 82 {קמ"ר}, 92 {אהא"ז}, 104 {שעה"מ}, 115 {מל"מ}
ה/יד אור הישר [ווי העמודים על ס' יראים סי' יט אות ו, אור הישר ב"מ י ע"ב]
ה/יד אורח ישר דף לד ע"ב
ה/יד אות ציון עמ' קלט {שעה"מ}
ה/יד איפת צדק רבית שר ג סי' ו אות א, ח, סי' ח אות א-ב {מל"מ ד"ה כתב מרן}, שער ה סי' ג אות ג ואילך {מל"מ בשיטת רש"י}
ה/יד אמונת עתיך גל' 127 עמ' 103 {מל"מ}
ה/יד אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' שטז {מל"מ - שלד"ע בדרבנן}
ה/יד אמרי בינה (אוירבך) - פדיון הבן סי' ה ד"ה עוד עמד {מל"מ}, נדרים סי' יג ד"ה שוב ראיתי {מל"מ}, דיינים סי' יז [א] ד"ה ברם
ה/יד אמרי דוד (שליסל) דף לה ע"ב {מל"מ}, מב ע"ג {מל"מ - אשלד"ע}
ה/יד אמרי ישראל (פלאצקי) דף י ע"ב {מל"מ - ב"נ}, י ע"ד {שעה"מ}
ה/יד אנצי"ת ע' אין שליח הע' 21, 35, 50, 51 {מל"מ}, ע' אסור דרבנן הע' 26 {מל"מ}
ה/יד בד קודש (דאנון)
ה/יד בינה בספרים עמ' קנג {מל"מ}
ה/יד בית אהרן וישראל גל' נב עמ' כט-ל {מל"מ}
ה/יד בית אהרן וישראל גל' קיב עמ' קלח {שעה"מ}
ה/יד בית מאיר (תשע) סי' לה ס"א עמ' רמז {מל"מ ד"ה שלא אסרה}
ה/יד בכורי אברהם דף ג ע"א {מל"מ - אמר לחנווני לתת}, ד ע"ד {מל"מ - ר' סמא מודה בגוי}, ט ע"ג-ע"ד {מל"מ - שליח גוי כמו חצר}
ה/יד בציר אליעזר ח"ב דף ט ע"א {שעה"מ}
ה/יד ברור הלכה ב"מ סט ע"ב ציון ג
ה/יד ברור הלכה נדרים לג ע"א ציון ו פסקה ג {מל"מ}
ה/יד ברית אברהם (פיעטרקוב) או"ח סי' כח ס"ק ב {מל"מ}
ה/יד ברית אברהם (פרנס) עמ' תמג {מל"מ}
ה/יד ברכת אמת סי' ב עמ' יח {מל"מ - שלד"ע באיסור דרבנן}
ה/יד ברכת שלמה (בינט) עמ' תפד {מל"מ}
ה/יד גדולי שמואל כתובות דף ע, קח, נדרים דף לג ע"א-ע"ב, ב"מ דף ס {מל"מ}
ה/יד גוילין נצולין עמ' רכז {מל"מ}
ה/יד גזע ישי דף פט ע"א, צא ע"א, קי ע"ג, קיב ע"ד, קכה ע"ב {מל"מ}
ה/יד גליונות אבני נזר {מל"מ}
ה/יד גנזי המלך (תשסח) ח"א-ח"ב עמ' סב-סז, סט, עא {מל"מ}
ה/יד גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' שיא {מל"מ}
ה/יד דבר שמואל (אבוהב) סי' רסח
ה/יד דברי תלמוד ח"ב עמ' עו {מל"מ, ע"מ שימחול}
ה/יד דגל יהודה (קמינר) עמ' שיח {מל"מ}
ה/יד דעת כהן עמ' קסג
ה/יד דרך ישרה ח"א עמ' קסג
ה/יד הד משה עמ' 28 {מל"מ}
ה/יד הלכה רבה ח"א עמ' 340-339, 346, 365
ה/יד הר המלך ח"ד עמ' סז
ה/יד ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' קנט
ה/יד חבצלת השרון (קרליבך) במדבר עמ' פג {מל"מ}
ה/יד חזו"א יו"ד סי' ע ס"ק א
ה/יד חזו"א על הרמב"ם {מל"מ}
ה/יד חזקה רבה חו"מ ח"ד עמ' 406 {מל"מ}
ה/יד חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' יז, יח
ה/יד חי' הר"ר שמעלקא ב"ק עא {מל"מ}
ה/יד חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' מב, מד, ריז {מל"מ}, קדושין עמ' לט {מל"מ}, ב"מ עמ' קפט {רמב"ם}, קצב {שעה"מ}, שבועות עמ' רפא {מל"מ}
ה/יד חי' עזיאל
ה/יד חיים מדבר דף נא ע"ב {מל"מ}
ה/יד חלק לוי עמ' שו {מל"מ}
ה/יד חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 110 {שעה"מ}, 117 {מל"מ}
ה/יד חק לישראל שליחות עמ' 31 {מל"מ}, 40 {מל"מ}, 43 {מל"מ}, 186 {שעה"מ}, 193 {שעה"מ}
ה/יד חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' שפט, שצא-שצב {מל"מ}, יו"ד ח"ג עמ' קפח {מל"מ}, ח"ד עמ' תקפט, תרג, מהדו"ב ח"א עמ' ק {הגהמ"י}
ה/יד חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף קיא {מל"מ}, יו"ד ח"ב דף נח {מל"מ}
ה/יד טעם רבית סי' קס אות יב, כ, סי' קסו אות ד {מל"מ}
ה/יד יד הלוי (פלוונא) דף יח ע"ד {מל"מ}
ה/יד יד המלך (פלומבו)
ה/יד יד שלמה (עזרא) דף טז ע"ג {מל"מ}
ה/יד יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קמו-קמז
ה/יד ישא מדברותיך קדושין עמ' רסג {מל"מ}
ה/יד כבוד יו"ט
ה/יד כל בו ח"ה עמ' שעא
ה/יד כללא דרביתא עמ' מז-מט {מל"מ}, נד-נו {מל"מ}, ס {מ"מ}, סא {מל"מ}, סג {מל"מ}, פה {מל"מ}, קפט {מל"מ}
ה/יד כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף לט ע"א
ה/יד לב אריה (קרלין) עמ' כו
ה/יד לב שלמה (חלמא) עמ' ח, יב {מל"מ}
ה/יד להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קז
ה/יד להורות נתן דברים עמ' יד
ה/יד למודי ה' (תקמז) דף יד ע"ב {מל"מ}, פז ע"ג {מל"מ}
ה/יד למודי ה' (תשפא) עמ' תצט {שעה"מ}
ה/יד לשון למודים יו"ד דף מה ע"ג, נד ע"א {מל"מ}
ה/יד מגד שמים סי' קעג ס"ד אות ה-ז
ה/יד מגילת ספר לאוין דף קז ע"ג
ה/יד מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רעד
ה/יד מי באר (אופנהיימר) דף לה ע"א {מל"מ בדעת הריטב"א}, מג ע"ג {מל"מ - שלד"ע בגוי}
ה/יד מלאכת שלמה (חכים)
ה/יד מנוחת משה דף ו ע"ב {מל"מ - שלד"ע בדרבנן} וע"ד {שליח בריבית}
ה/יד מנחת אלימלך עמ' ריז
ה/יד מנחת חיים (שוויד) ריבית עמ' פא, קכ, קלד, תמח
ה/יד מנחת כהן (יוסף חיים) דף לג ע"א {מל"מ}
ה/יד מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' אין שליח לדבר עבירה {מל"מ}
ה/יד מנחת צמח - משנה ברורה עמ' קמח {מל"מ}
ה/יד מנחת שלמה (לוין) עמ' קכו {מל"מ - אם שליח אינו בר חיובא}
ה/יד מעשה בצלאל סי' שמז {מל"מ}
ה/יד מקורות לפסקי הרמב"ם
ה/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/יד מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קכא אות יב {מל"מ}
ה/יד משנה התלמוד ח"ג דף לב ע"ב {מל"מ - שלד"ע ברבית}
ה/יד משנה שכיר יו"ד עמ' קצה, קצט {מל"מ}
ה/יד משנת יעקב כאן
ה/יד משנת יעקב עבודה עמ' שסג {מל"מ}
ה/יד משנת ראשונים (בארי) - ברורי הלכות עמ' מ {מל"מ}
ה/יד משפט שלמה (זפרני, תשנה) סי' יח סעיף א ס"ק ב {מל"מ}
ה/יד משפטי שמואל (רבינוביץ) ח"א דף יג ע"ב {מל"מ}, כט ע"ד {מל"מ - מחילה למודר הנאה}
ה/יד נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' קיח, קכא, קכג
ה/יד נוה צדק
ה/יד נחלת אבות סי' לט עמ' פח {מל"מ}
ה/יד נחלת בנימין עמ' צ-צג {מל"מ}
ה/יד נטע שעשועים (שליסל) עמ' צב {מל"מ}
ה/יד נתיבות מרדכי ב"מ פ"א עמ' רלז {מל"מ}
ה/יד נתיבות מרדכי קדושין עמ' רפז, תב {מל"מ}
ה/יד נתיבות שלום (גלבר) מבוא אות פז {מל"מ}, וסי' קס ס' יג אות ז, ט {מל"מ}, יד {מל"מ}, ס' טז אות ט-יא, טז {מל"מ}, סי' קסו ס' ג אות ח {מל"מ}, סי' קסח ס' א אות ב {מל"מ}, ס' ז אות ט {שעה"מ}, סי' קעג ס' ד
ה/יד נתיבות שלום (למפרט)
ה/יד נתן פריו ב"מ עמ' שמח
ה/יד ס' הפרנס עמ' קצח {מל"מ}
ה/יד ס' יהושע - שו"ת עמ' תו, תכח {מל"מ}, פו"כ סי' שב {מל"מ}
ה/יד סיני ק עמ' תקסט {מל"מ}
ה/יד עבודת משא (יהודה) דף כב ע"ג
ה/יד עורה שחר דף מב ע"ג {מל"מ}, נה ע"ב {מל"מ}
ה/יד עטרת ישראל עמ' רכא, רכג
ה/יד עצי ארזים סי' כח ס"ק כח {מל"מ}
ה/יד ערך השלחן חו"מ ח"א דף קלז ע"א {מל"מ}
ה/יד ערך שי חו"מ סי' רסו סעיף א {שעה"מ}
ה/יד פד"ר חט"ז עמ' 258 {מל"מ}
ה/יד פינות הבית דף סא ע"ג
ה/יד פרי הארץ (כהנוו) סי' עו
ה/יד פרקי שליחות עמ' 184, 187, 250 {מל"מ}
ה/יד צור תעודה דף רמב ע"א {מל"מ - הרא"ש מיירי כשהלווה מתחייב}, רמג ע"א {מל"מ - אלוך ע"מ שתזרוק מנה לים}
ה/יד צרור הכסף (הראשון) עמ' קסד, שצא
ה/יד קהל יהודה - חי' הש"ס דף מח ע"ד {מל"מ}
ה/יד קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' ד {מל"מ}
ה/יד קהלת יעקב (אלגזי, שלוניקי) דף ב ע"ד {מל"מ}
ה/יד קובץ שעורים קידושין אות לד {מל"מ על פורע חובו של חברו}
ה/יד קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' ריב {מ"מ}, ח"ב עמ' רנב {מ"מ}
ה/יד קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' קכ {מל"מ}
ה/יד קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' תקטו
ה/יד קונטרסי שעורים קדושין שעור ז אות ז, ב"מ שעור יב אות ד {מל"מ}
ה/יד קרית מלך
ה/יד שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' קלד {מל"מ}
ה/יד שו"ת הרדב"ז ח"א סי' פב
ה/יד שו"ת הריב"ש עמ' כו, קנב
ה/יד שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' שמג
ה/יד שו"ת מהר"ם שיק יו"ד סי' קסח {מל"מ}
ה/יד שו"ת מהרלב"ח סי' קכז
ה/יד שו"ת ממעמקים ח"א עמ' קכג {מל"מ}
ה/יד שו"ת ר"י בן עטר עמ' נז
ה/יד שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' צג
ה/יד שושנת העמקים (תאומים) עמ' קטז, קיט {מל"מ}
ה/יד שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קפח סעיף א {שעה"מ}
ה/יד שיח השדה (פרומר) עמ' קג {מל"מ}
ה/יד שלל דוד {מל"מ}
ה/יד שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' רסח
ה/יד שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' רצד {מל"מ}
ה/יד שמחתי באומרים לי עמ' יט {שעה"מ}
ה/יד שנות חיים (אויסאיבל) רבית סי' לד ס"א, ס"ב, ס"ה, סי' לט ענף א ס"ג, ס"ד, ענף ב ס"ב, ענף ג, סי' מב ס"ג {מל"מ}, סי' נב ענף א ס"ב ס"ק א
ה/יד שעורי עיון התלמוד ב"מ שעור לד
ה/יד שעורי ר' אלחנן ב"מ עמ' כט-ל {מ"מ}
ה/יד שער דעה (אביטן) סי' קסח ס"ק ח עמ' מה
ה/יד שער דעה (איסר) סי' קסח ס"ק ח
ה/יד שער המלך ח"א עמ' קעו, שפב, ח"ב עמ' תכה, תכח, טעם המלך ח"ב עמ' שלז {כולם - מל"מ}
ה/יד שער משפט סי' קפב ס"ק א {מל"מ}
ה/יד שערי תודה ח"ב דף כה ע"ב {מל"מ - מחילת חוב}
ה/יד תהלה לדוד (אמאדו) ח"א דף צג ע"ב-ע"ג {מל"מ}
ה/יד תולדות יעקב (וורשנא) דף מה ע"ד
ה/יד תולדות יצחק (הורוביץ) דף מח ע"ג {מל"מ}
ה/יד תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קמח {מל"מ}
ה/יד תשובה שלמה או"ח סי' י {מל"מ}
ה/יד תשובות יהודה דף עו ע"ג {שעה"מ}
ה/יד תשורת שי מהדו"ק סי' פד {מל"מ}
ה/טו אבני נזר יו"ד סי' קפ
ה/טו אבני נזר יו"ד סי' קפ אות ז {מ"מ}
ה/טו אגרות משה יו"ד ח"א סי' עט
ה/טו אוצמפה"ת ב"מ סב ע"ב הע' 30 {מ"מ}, 32-33
ה/טו אוצמפה"ת ב"מ סח ע"א ח"א הע' 20 {מ"מ}, 23
ה/טו אוצמפה"ת ב"מ עה ע"א ח"ג הע' 21
ה/טו אור הישר [אבקת רוכל סי' קיב, אור הישר ב"מ סח ע"א]
ה/טו אסיפת גאונים החדש (תשע) עמ' רצג
ה/טו בית אהרן וישראל גל' קלז עמ' יג {חכירי נרשאי - הערמת רבית}
ה/טו בית דוד (תשעט) יו"ד סי' רי
ה/טו ברור הלכה ב"מ סב ע"ב ציון א, סח ע"א ציון ה
ה/טו ברכת שלמה (בינט) עמ' שלה, תכא
ה/טו גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל ג סי' לד
ה/טו גליונות אבני נזר {מ"מ}
ה/טו דברות משה ב"מ ח"ב סי' עב הערה כב
ה/טו דעת אביעזרי עמ' שכז {מ"מ}
ה/טו הגהות מוהר"י קרט עמ' מח {מ"מ}
ה/טו התורה והמדינה ח"ט עמ' תעא
ה/טו זית רענן ח"ב עמ' תעח
ה/טו חזו"א יו"ד סי' ע ס"ק ב-ג
ה/טו חי' חתם סופר
ה/טו חיי עמרם עמ' נז, סא
ה/טו חלקת יואב מהדו"ק יו"ד סי' כג
ה/טו טעם רבית סי' קסג אות יא {מל"מ}, סי' קעז אות כג
ה/טו יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' שעה {הערמת ריבית}
ה/טו כך דרכו של תלמוד עמ' 38
ה/טו כתבי משה זילברג עמ' 38
ה/טו מגד שמים סי' קסג ס"ג אות א-ב
ה/טו מגילת ספר לאוין דף קז ע"ד
ה/טו מחנה אפרים דיני רבית סי' ל
ה/טו מחנה דוד (בונאן) דף כו ע"ג {נרשאי}
ה/טו מנחת איש (שפירא, תשסג) עמ' רצט
ה/טו מנחת חיים (שוויד) ריבית עמ' שפז, תקעה
ה/טו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' צ
ה/טו נפת צופים (בירדוגו, תשעה) עמ' קיז
ה/טו נתיבות שלום (גלבר) מבוא אות ט {מל"מ}, סי' קס ס' יב אות ג-ד, סי' קסג ס' ב אות ב, ס' ג אות ב, סי' קסו ס' ג אות ג {מל"מ}
ה/טו ס' התרומות עמ' תתפו
ה/טו סדר הרבית ח"א עמ' א, צח
ה/טו סוגיות במשפט ובהיסטוריה עמ' 52
ה/טו צרור הכסף (הראשון) עמ' קסב-קסג, קסה, שפז-שפח, שצ
ה/טו רבבות אפרים (מזוז) סי' יז פ"ב אות ז
ה/טו שו"ע הרב הל' רבית ס' נ
ה/טו שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' שפז, שפט, תיד
ה/טו שו"ת הריב"ש עמ' תמד, תרפ
ה/טו שו"ת הרשב"א ח"ד סי' רלב, ח"ז סי' שטז, מכ"י סי' עט
ה/טו שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תקכט
ה/טו שו"ת ר"י בן עטר עמ' נד-נה, נז-נט, סא-סב, צה, צז-צח
ה/טו שו"ת ר"מ גאויזון עמ' פב
ה/טו שנתון המשפט העברי ח"ה עמ' 34
ה/טו שער דעה (אביטן) סי' קסג ס"ק ז עמ' כט {מל"מ}, ל-לא, סי' קסד ס"ק א עמ' לא
ה/טו שער דעה (איסר) סי' קסג ס"ק ז, סי' קסד ס"ק א
ה/טו תורת חיים (תשסג) ח"ג עמ' מז
ה/טו תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 74, 79
ה/טז אהל יצחק
ה/טז אוצמפה"ת ב"מ סט ע"ב ח"א הע' 24 {הגהמ"י}, 29 {אהל יצחק}, 30-32
ה/טז בן ידיד
ה/טז ברור הלכה ב"מ סט ע"ב ציון ב
ה/טז דברות משה ב"מ ח"ב סי' סו ענף א עמ' שנח-שנט
ה/טז דיני מסחר במשה"ע עמ' 251
ה/טז דעת אביעזרי עמ' שנג
ה/טז דעת תרבית סי' לו אות א
ה/טז מגד שמים סי' קעו ס"א אות א
ה/טז מנחת איש (שפירא, תשסג) עמ' קלד
ה/טז משיב משפט עמ' כט, ל
ה/טז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' צא
ה/טז ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' קעח
ה/טז ס' התרומות עמ' תתפח
ה/טז סדר הרבית ח"א עמ' א
ה/טז סי' צג ענף א ס"ב, ס"ג ס"ק ד, סי' צד ענף א ס"ק ו, סי' קיח ענף ג סעיף ו-ז
ה/טז צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף רטז ע"ג
ה/טז צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים יו"ד עמ' 432
ה/טז צרור הכסף (הראשון) עמ' קסה, שצג
ה/טז רבבות אפרים (מזוז) סי' כב פ"ב אות ט
ה/טז שו"ת הריב"ש עמ' תב, תיג, תרעט
ה/טז שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' ד
ה/טז שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' טו, כד
ה/טז שו"ת ר"י אבן עזרא עמ' קנא-קנב
ה/טז שם טוב - השלמה
ה/טז תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 79
ה/יז ברור הלכה ב"מ עג ע"ב ציון ה
ה/יז ברור הלכה יבמות מו ע"א ציון ט
ה/יז ברך יצחק (ברכה) פ' בהר דף עב ע"ד
ה/יז דינא דמלכותא דינא עמ' 226-225
ה/יז דליית הכרם עמ' תתתלד {ונתן על דינר}
ה/יז חרות הפרט בגביית חוב עמ' 75
ה/יז כבוד האדם עמ' 75
ה/יז כח מעשיו הגיד לעמו דף כג ע"א
ה/יז משנת יעקב
ה/יז משנת יעקב משפטים עמ' קכז-קכח
ה/יז ס' התרומות עמ' תתקנד
ה/יז עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 178
ה/יז עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 192
ה/יז שולי הגליון עמ' קצ
ה/יז שם טוב - השלמה
ה/יז תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' שכד, שכו
ה/יז תחומין ח"י עמ' 137


ו/871 הלכות מלוה ולווה פרק ו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ו/רה"פ אבן האזל
ו/רה"פ יד פשוטה
ו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ו/רה"פ מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/רה"פ פי' ר"י קאפח
ו/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ו/רה"פ רמב"ם לעם
ו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ו/א אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קנו
ו/א אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 334
ו/א אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ו/א אבני נזר יו"ד סי' קסא אות ב, ד, סי' קפא אות יא {מל"מ}
ו/א אבני קודש (סוגיות) ח"ב עמ' קסו-קסז
ו/א אהל יצחק
ו/א אהל תורה (קוק) עמ' קלט
ו/א אהלי יהודה (הכהן) דף ה ע"ד
ו/א אהליך יעקב ב"מ סי' כז
ו/א אוצמפה"ת ב"מ ס ע"ב הע' 3, 128, 130, 131, 132, 138
ו/א אוצמפה"ת ב"מ סא ע"א הע' 73 {מל"מ}, 145-148 {מל"מ}, 152 {מל"מ}, 161 {מל"מ}, 163 {מל"מ}
ו/א אוצמפה"ת ב"מ סד ע"ב ח"ב הע' 4, 11-13, 19, 31, 37
ו/א אוצמפה"ת ב"מ עה ע"א ח"ב הע' 41
ו/א אור הישר [אור הישר ב"מ ס ע"ב]
ו/א אורח ישר דף לז ע"ג, לט ע"ב-ע"ג, מ ע"א-ע"ב, מא ע"ב
ו/א אחר האסף עמ' שס
ו/א אמרי סופר עמ' כא {מל"מ}
ו/א אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' ע
ו/א אנצי"ת ע' אבק הע' 6
ו/א אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 107
ו/א ארעא דרבנן (תשעט) עמ' ריד
ו/א אשר למלך
ו/א באורי סוגיות (הוניגסברג) פ' איזהו נשך סי' טו אות ו {או"ש}
ו/א באר מרים פ"ט ה"ט אות ב {מל"מ}
ו/א בית אהרן וישראל גל' פא עמ' יד {כל סלוקי בלא זוזי - אפוקי הוא}
ו/א בית דינו של שמואל עמ' 970, 973, 1071
ו/א בית הלל שנה ז גל' א עמ' טז {מדבריהם}
ו/א בכורי אברהם דף כד ע"א-ע"ג {כל שהוא}
ו/א בני דוד
ו/א ברור הלכה ב"מ סא ע"א לפני ציון ב, סא ע"ב ציון ט פסקה ב {מל"מ}, ציון י, סד ע"ב ציון א פסקה ב, סו ע"ב ציון ה פסקה ד, סז ע"א ציון ד
ו/א ברכת מרדכי ב"מ עמ' שכד
ו/א גדולי שמואל ב"מ דף ס {לח"מ}, השמטות עמ' קצג {מל"מ}
ו/א דברי חיים ב"מ סד ע"ב {לח"מ}
ו/א דברי יחזקיהו (שבתי) ח"א עניינים נפרדים עמ' א {מל"מ}
ו/א דברי יחזקיהו ח"א עניינים נפרדים (בסוה"ס) עמ' א {מל"מ}
ו/א דליית הכרם עמ' תתתלד {מ"מ} [צ"ל המלוה שהדר בה]
ו/א דעת אביעזרי עמ' שיג
ו/א הלכה למשה (אלבז) עמ' שס, תצד
ו/א התורה והמדינה ח"ט עמ' תנד
ו/א ויען יצחק עמ' תמו
ו/א חדושים ובאורים (גרי') ב"מ ח"ב סי' כא ס"ק א {לח"מ}
ו/א חי' הגר"ח ב"מ עמ' קעא, קעב
ו/א חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' קנח
ו/א חי' ר' דוד דוב ב"מ סד ע"ב ד"ה אך
ו/א חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' מח, נא
ו/א חלקו של יוסף (זוסמנוביץ) סי' יג דף מח ע"ב-ע"ג
ו/א חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' פז-צ
ו/א חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ב דף כו-כז, לד
ו/א טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב סי' לז {פחות משו"פ}
ו/א טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב עמ' פג {מל"מ}
ו/א יד המלך (פלומבו)
ו/א ים התלמוד (עדיל) עמ' תרעה {משנה למלך}
ו/א יתר הבז (תקמז)
ו/א יתר הבז (תשסח) עמ' קעט
ו/א כך דרכו של תלמוד עמ' 39
ו/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקע, תשנט {מל"מ}
ו/א כללא דרביתא עמ' קכא-קכב
ו/א כרם היה לידידי עמ' 104
ו/א כתב משה ח"א סי' נג עמ' קפו
ו/א כתבי משה זילברג עמ' 39
ו/א כתבי פז עמ' כח-כט {כל שהוא יוצאה בדיינים}
ו/א כתר אפרים עמ' צב
ו/א לב מבין כאן, דף קצב ע"ב, קצח ע"ד {לח"מ}
ו/א להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' עד ע"א
ו/א לשון למודים יו"ד דף נד ע"ד {לח"מ}
ו/א מאמר מרדכי - י"ג באלול עמ' שכו
ו/א מגד שמים סי' קסא ס"א אות ו
ו/א מגילת ספר לאוין דף קח ע"א
ו/א מוריה גל' קפא עמ' קא {מל"מ}
ו/א מחנה אפרים דיני רבית סי' כ
ו/א מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' רצח {מ"מ}
ו/א מנוחת משה דף סב ע"א-ע"ב {פחות משו"פ, מל"מ}
ו/א מנחת אהרן (בריסק) דף נד ע"ב {מל"מ}
ו/א מנחת איש (שפירא, תשסג) עמ' קג
ו/א מנחת חיים (שוויד) ריבית עמ' קצה, רב, תקסז, תקע, תקפז, תקצו
ו/א מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' קסה
ו/א מעיני המים
ו/א מעיני התורה ח"ב עמ' ט-יא
ו/א מפתח הבאורים [חי' רעק"א ב"מ סד]
ו/א מקראי קדש (תשנג) עמ' שיז
ו/א מרומי גלים עמ' צג
ו/א משא בני קהת
ו/א משמרת חיים ח"א עמ' קט
ו/א משמרת חיים ח"א עמ' קט
ו/א משנה הלכות ח"ו סי' קמ {מל"מ}
ו/א משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' רנח {מל"מ}
ו/א נפתולי נפתלי דף מ {מל"מ - מיעוט לרבית בקרקע ולפחות משו"פ}, מג {מל"מ - רבית פמש"פ}, קפו {השכיר בפחות}, ר {משכיר בפחות}, רמג {אם המלווה מחייב את הלווה למכור בזול}, רמח {החסרון של אסמכתא}, רמט {מקח שהתבטל - חובת החזרת פירות מטעם ריבית}, רנא {מכר באסמכתא או את ונוולא}, רנד-רנה
ו/א נר מצוה (ואלק) שרשים דף יב ע"ב
ו/א נתיבות מאיר (שלאף) עמ' צד
ו/א נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' תקפא
ו/א נתיבות שלום (גלבר) סי' קסא ס' א אות ז {כלשהוא}, ס' ה אות יב {שכר בפחות}, סי' קעב מבוא אות יז-יח
ו/א נתן פריו ב"מ עמ' רפא, רצו-רצז, שא, של
ו/א ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' עה {חצי שיעור}
ו/א סדר הרבית ח"א עמ' כ
ו/א סודו של המשפט העברי עמ' 726
ו/א עולת איש (אלישר) דף יט ע"ג
ו/א עומק הפשט ח"א עמ' רצב
ו/א עמק יהושע ח"א דף כו
ו/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רמג
ו/א פנים חדשות [מהר"ם אלשיך נג, תורת אמת (שפו) רכו] {מ"מ}
ו/א פתח דבריך עמ' רג-ריא
ו/א צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קמד ע"א
ו/א צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף ריז ע"ג
ו/א צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים יו"ד עמ' 434
ו/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' פב אות א, סי' פה אות א ואילך, סי' רצב אות א ואילך, סי' רצג
ו/א קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' ריד {לח"מ}, רטו {יד המלך}
ו/א קול דודי (תשף) (בקיצור)
ו/א קונטרסי שעורים ב"מ שעור כ אות י, שעור כו אות יב
ו/א קרן הצבי מצוה קכה אות א
ו/א קרן פני משה ח"ב
ו/א רבבות אפרים (מזוז) סי' ב פ"א אות ב, פ"ב, סי' יא פ"ג אות ג-ד
ו/א רביד הזהב (אברך) דף נד ע"ד {כל שהוא}
ו/א רביד הזהב (אברך) סי' לו אות י
ו/א שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' שפא {לח"מ ומל"מ}
ו/א שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' קפג, ח"ג עמ' קמו
ו/א שו"ת הריב"ש עמ' קנב, שצט, תב, תרעח
ו/א שו"ת הריטב"א סי' נה
ו/א שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' שלט
ו/א שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' ד, קעא-קעב
ו/א שו"ת מהרא"ל (צינץ) חו"מ סי' מא אות ו
ו/א שו"ת מהרלב"ח סי' קג
ו/א שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' כג
ו/א שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' שלט
ו/א שו"ת רשב"ש עמ' קס, שע
ו/א שואל ומשיב מהדו"ב חלק ב סי' יט
ו/א שואל ומשיב מהדורא ב חלק ב סי' יט {מל"מ - פמש"פ}
ו/א שירת דוד (תשסג) עמ' רעה, רפ
ו/א שירת דוד ב"מ עמ' רעה, רפ
ו/א שלל דוד
ו/א שם יוסף (מועטי) ח"א דף כו ע"ב
ו/א שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' רלד {בתוספת כל שהוא - רבית של תורה}
ו/א שנות חיים (אויסאיבל) רבית סי' א ענף ב ס"ו ס"ק א {מל"מ}, סי' ח ענף א, ענף ב ס"ב ס"ק ג {מל"מ}, סי' ט ס"א, ס"ג {מל"מ}, סי' צח ענף ג
ו/א שעורי ר' אלחנן ב"מ עמ' ח בהערה {מל"מ}
ו/א שער דעה (אביטן) סי' קסה ס"ק א ס"ק לב, סי' קעג ס"ק ג עמ' סא
ו/א שער דעה (איסר) סי' קסה ס"ק א, סי' קעג ס"ק ג
ו/א שער המלך ח"ב עמ' תכח
ו/א שערי תורה (לעוו) ח"ג דף ט ע"ב {מל"מ}
ו/א שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' ט, נא
ו/א תורת אמת (תשסו) עמ' תשמט
ו/א תורת חיים (תשסג) ח"ג עמ' נ
ו/א תורת רבית (סיטרוק) פ"ב ה"ב
ו/א תירוש ויצהר - תפארת בנים סי' נז {מל"מ}
ו/ב אבן שלמה (ניימן) עמ' קמא
ו/ב אבני נזר יו"ד סי' קפד אות ה
ו/ב אבני קודש (סוגיות) ח"ב עמ' קסז, קע
ו/ב אהל יצחק
ו/ב אוצמפה"ת ב"מ סא ע"ב הע' 188 {אהא"ז}
ו/ב אוצמפה"ת ב"מ סד ע"ב ח"ב הע' 29, 31, 36, 37, 44-46, 62
ו/ב אוצמפה"ת ב"מ סז ע"א הע' 76
ו/ב אור הישר [דברי ריבות סי' סט]
ו/ב אורים ותומים - תומים סי' עב ס"ק א
ו/ב איפת צדק רבית שער ב סי' ב אות ט-י, סי' ג אות ו {ראב"ד}, סי' ה
ו/ב אמרי דוד (שליסל) דף נג ע"א
ו/ב אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' עא
ו/ב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ו/ב באורי סוגיות (הוניגסברג) פ' איזהו נשך סי' מח אות ה {או"ש}
ו/ב באר אלחנן עמ' רט-רי
ו/ב בית אהרן וישראל גל' פא עמ' י-יג {לא ידור בחצרו חנם}
ו/ב בית דוד (תשעט) יו"ד סי' קפז
ו/ב בית דינו של שמואל עמ' 953, 1007, 1022, 970, 973, 1008, 1071
ו/ב ביתאל ח"א דף לב ע"א
ו/ב בן שלמה דף סד ע"ד
ו/ב בנין דוד ב"מ עמ' ריא {הגהמ"י}
ו/ב בעי חיי יו"ד דף קמג ע"ב {לח"מ}
ו/ב ברור הלכה ב"ק צו ע"ב ציון ל, ב"מ סד ע"ב ציון א, סז ע"א ציון ח
ו/ב דברי אליהו (חזן) ח"ג עמ' עז-צד
ו/ב דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' קפה
ו/ב דברי ריבות (תשעב) עמ' צא
ו/ב דליית הכרם עמ' תתתלד {מ"מ - לא העלה לו}
ו/ב דעת אביעזרי עמ' שכט-של, שסא
ו/ב הר המלך ח"ד עמ' סז
ו/ב זכרון יהודה (בן הרא"ש) סי' סא
ו/ב חדושים ובאורים (גרי') ב"מ ח"ב סי' כג ס"ק ב, ד
ו/ב חי' חתם סופר
ו/ב חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' קנט, קעב, רד
ו/ב חי' ר' דוד דוב ב"מ סד ע"ב ד"ה אך
ו/ב חיים ומלך
ו/ב טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' תנב
ו/ב טעם רבית סי' קסו אות ג {מ"מ}
ו/ב יד המלך (דף מג ע"א)
ו/ב ישועות יעקב נזיקין עמ' קכח
ו/ב כך דרכו של תלמוד עמ' 39
ו/ב כללא דרביתא עמ' קצט
ו/ב כתבי משה זילברג עמ' 39
ו/ב לקוטים (פיינברג) עמ' כ
ו/ב מגד שמים סי' קסו ס"א אות א-ב
ו/ב מחנה אפרים דיני רבית סי' כ
ו/ב מחקרים במשפט התלמודי עמ' 123
ו/ב מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' רצו
ו/ב מכתבי תורה (אלתר, תשכז) עמ' נ
ו/ב מכתבי תורה (אלתר, תשנז) סי' מו
ו/ב מנחת איש (שפירא, תשסג) עמ' פט
ו/ב מנחת חיים (שוויד) ריבית עמ' קעח
ו/ב מעיני התורה ח"ב עמ' יב
ו/ב מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תרעו (שיג)]
ו/ב מקורות לפסקי הרמב"ם
ו/ב משאת מרדכי ב"ק עמ' שלו
ו/ב משה ידבר (תקפז)
ו/ב משנה הלכות ח"ד סי' ריא {הגהמ"י}
ו/ב משנת ר' אהרן ב"ק עמ' קב, קו
ו/ב נפתולי נפתלי דף קפז {הלווני ודור בחצרי בזנול"ח}, קפח {בארעא דלא עביד למיגר - חייב לצי"ש}
ו/ב נתיבות מאיר (שלאף) עמ' צג
ו/ב נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' תסו
ו/ב נתיבות שלום (גלבר) סי' קסו ס' א אות ח ס"ק ד, סי' קעד ס' ז אות ו {מ"מ}
ו/ב ס' התרומות עמ' תתצב
ו/ב ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תפה
ו/ב סדר הרבית ח"א עמ' יט
ו/ב ערך שי חו"מ סי' רכז סעיף ב
ו/ב ערכי משפט ויהדות עמ' 51
ו/ב פני יהושע (חנדלי) דף קלז ע"ד
ו/ב פני משה (שלז')
ו/ב פרח מטה אהרן (פרחיא) ח"א סי' כח
ו/ב פתח דבריך עמ' רג-ריא
ו/ב צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף ריז ע"א
ו/ב צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים יו"ד עמ' 433
ו/ב צרור הכסף (הראשון) עמ' קסד
ו/ב קונטרסי שעורים ב"מ שעור כו אות ו
ו/ב קרית מלך
ו/ב ר"י ששפורטש עמ' 390
ו/ב רבבות אפרים (מזוז) סי' ב פ"ב אות י, סי' יא פ"ג
ו/ב רחמים לחיים על שו"ת הרשב"א ח"ה סי' קנח
ו/ב שו"ע הרב הל' רבית ס' ז {ראב"ד}
ו/ב שו"ת הרדב"ז ח"א סי' קצב
ו/ב שו"ת הרשב"א ח"ג סי' מג, ח"ד סי' שכא, ח"ה סי' קנז-קנט, ח"ז סי' שטז
ו/ב שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' רפא
ו/ב שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תקכט, תשיח, החדשות (תשעו) עמ' תקיג
ו/ב שו"ת מהרלב"ח סי' קג
ו/ב שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' רפא
ו/ב שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' פב {ראב"ד}
ו/ב שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' תלא
ו/ב שנות חיים (אויסאיבל) רבית סי' כד ס"ג {לח"מ}, סי' ל ס"א ס"ק ב {לח"מ}, סי' לח סעיף א-ב
ו/ב שער דעה (אביטן) סי' קסא ס"ק ב עמ' יב, סי' קסה ס"ק א ס"ק לב, סי' קסו ס"ק ב עמ' לו
ו/ב שער דעה (איסר) סי' קסא ס"ק ב, סי' קסה ס"ק א, סי' קסו ס"ק ב
ו/ב שער יהושע ח"ב עמ' רכ
ו/ב שער משפט סי' עב ס"ק א
ו/ב שערי זיו ח"ב דף נז ע"א וע"ג, נח ע"ד
ו/ב שרשי הים
ו/ב תורת אמת (תשסו) עמ' תרכח
ו/ב תשובות ר' איסר יהודה עמ' קעה {בחצר דלא קיימא לאגרא - רבית קצוצה}
ו/ג אבני חפץ ח"א סי' סב
ו/ג אבני נזר יו"ד סי' קפז אות א,אהע"ז סי' תד אות יא
ו/ג אגרות משה יו"ד ח"ב סי' סו ענף ב
ו/ג אהל חייא עמ' רלז-רמ
ו/ג אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' רב
ו/ג אוצמפה"ת ב"מ נז ע"ב הע' 8
ו/ג אוצמפה"ת ב"מ ס ע"ב הע' 84-90
ו/ג אוצמפה"ת ב"מ סא ע"א הע' 166
ו/ג אוצמפה"ת ב"מ סב ע"ב הע' 48
ו/ג אוצמפה"ת ב"מ סד ע"ב ח"ב הע' 21, 47-60
ו/ג אוצמפה"ת ב"מ עא ע"ב הע' 16
ו/ג אוצרות הרמב"ם
ו/ג אור הישר [לח"מ הל' אישות פ"ה הט"ו, אור הישר ב"מ סד ע"ב ודף סח ע"א]
ו/ג אורח ישר דף מב ע"א-ע"ד
ו/ג אורים גדולים (תשסג) עמ' שכג
ו/ג אחר האסף עמ' שנח
ו/ג איים בים ב"מ סי' עג אות ב
ו/ג איים בים קידושין פ"א סי' ט אות ד
ו/ג איפת צדק רבית שער ג סי' א
ו/ג ארזא דבי רב קידושין עמ' יד, צז
ו/ג ארעא דרבנן (תשעט) עמ' ריד
ו/ג ארץ הצבי (שכטר) עמ' קצה
ו/ג באר אלחנן עמ' רו-רז
ו/ג בינת דניאל ח"א עמ' קטו {ראב"ד}
ו/ג בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ו עמ' 45
ו/ג בית אהרן וישראל גל' כד עמ' כט-ל, גל' מז עמ' ז
ו/ג בית אפרים חו"מ דף נו ע"א
ו/ג בית דינו של שמואל עמ' 970, 973, 1071, 1072
ו/ג בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' לז אות א
ו/ג ביתאל ח"א דף לב ע"ג
ו/ג בני יוסף (טנוג'י) דף נג ע"ב
ו/ג בעי חיי יו"ד דף קמג ע"א
ו/ג ברור הלכה ב"מ סד ע"ב ציון א
ו/ג ברכי יוסף יו"ד סי' קסו שיורי ברכה אות א {הורו רבותי}
ו/ג ברכת שלמה (בינט) עמ' שמז
ו/ג גוילין נצולין עמ' קעו
ו/ג גושפנקא דמלכא דף ע ע"א
ו/ג דברות משה קדושין סי' ט ענף א, ב"מ ח"ב סי' נז ענף ג, סי' נח ענף ו
ו/ג דברי תלמוד ח"א עמ' פ
ו/ג דודאי משה עמ' עז
ו/ג דיני מסחר במשה"ע עמ' 249
ו/ג הגהות רימ"א
ו/ג ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ב כו ע"ד]
ו/ג זית רענן ח"ב עמ' קכה {ראב"ד}
ו/ג זכור לאברהם (אביגדור)
ו/ג זכרון שמואל עמ' רמח-רנ
ו/ג חדושים ובאורים (גרי') ב"מ ח"ב סי' כ ס"ק ח
ו/ג חוקי חיים (גאגין) דף יב ע"ג
ו/ג חוקי חיים (גאגין) סי' ט דף יב ע"ג
ו/ג חוקת עולם עמ' 398
ו/ג חזון יחזקאל ב"מ פ"ו ה"ו
ו/ג חזקה רבה חו"מ ח"ג עמ' 142
ו/ג חי' הגר"ח ב"מ עמ' קסב, קעא-קעב
ו/ג חי' הגר"ח החדש עמ' שעט
ו/ג חי' הגרנ"ט סי' צח
ו/ג חי' חתם סופר
ו/ג חי' ירוחם
ו/ג חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' קנח, קעב
ו/ג חי' ר' שמואל גיטין עמ' קלד, קמג
ו/ג חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' נו
ו/ג חיים ביד דף נא ע"ד
ו/ג חיים ומלך
ו/ג חקרי לב יו"ד ח"ב סי' יט דף לו ע"ד
ו/ג יד המלך (לנדא) דף מג ע"ב
ו/ג יוסף חי [עי' חידושי לקידושין פ"א פסק יג]
ו/ג כך דרכו של תלמוד עמ' 39
ו/ג כתב משה ח"א סי' נד עמ' קפט, סי' נה עמ' קצד, סי' נו עמ' קצו
ו/ג כתבי משה זילברג עמ' 39
ו/ג לחם רב (בוטון) סי' יד
ו/ג לשון למודים יו"ד דף נח ע"ד, נט ע"א-ע"ד {לח"מ}
ו/ג מאור למלך קדושין עמ' נה {מ"מ}, נו, נח {ראב"ד}, ס {מ"מ}
ו/ג מאמר מרדכי - י"ג באלול עמ' שלד
ו/ג מחנה אפרים דיני רבית סי' יט
ו/ג מכתם לדוד (פרדו) דף עז
ו/ג מנחת חיים (שוויד) ריבית עמ' קיג, קצו
ו/ג מעדני שמואל עמ' קנ
ו/ג מצעדי גבר קדושין סי' כא אות ד
ו/ג משאת המלך ח"ב סי' קסג {ראב"ד}
ו/ג משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' צב
ו/ג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' צו
ו/ג משנת יעקב
ו/ג משנת ר' אהרן גיטין עמ' צו
ו/ג נפתולי נפתלי דף קצג {ארווח ליה זימנא}
ו/ג נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' עד ס"ק ב-ג
ו/ג נתיבות מאיר (שלאף) עמ' צה
ו/ג נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' שצד, תיב, תקכח
ו/ג נתיבות מרדכי קדושין עמ' תג
ו/ג נתיבות שלום (גלבר) סי' קסו ס' ב אות ו, סי' קעז ס' ז אות ג
ו/ג ס' התרומות עמ' תצא, תתקעב, תתקפז
ו/ג סדר הרבית ח"ב עמ' קנו
ו/ג סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' קעט
ו/ג ספרי דבי רב ח"ד עמ' קז
ו/ג עטרת שלמה (גלייביץ), יקרא דחיה דף יד ע"ד
ו/ג עמודי שלמה ח"ב עמ' רנה
ו/ג עמקי המשפט עמק החוב סי' ב אות א עמ' י, עמק הראשונים במלוה סי' ט"ז אות ד עמ' רכד, עמק התביעה סי¬' ד אות א עמ' שיג {במח' עם הראב"ד האם כשמרויח המלוה זמן ההלואה נחשב רבית קצוצה תלוי האם הרוחת זמן נחשב כנתינת הלואה חדשה}
ו/ג עצי ארזים סי' כח ס"ק כז
ו/ג פתח דבריך עמ' רז
ו/ג צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קמו ע"ג
ו/ג צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף ריז ע"א
ו/ג צרור הכסף (הראשון) עמ' קסד, שפט
ו/ג קהל יהודה - חי' הש"ס דף מו ע"א וע"ג, מז ע"ג, מח ע"א {לח"מ}
ו/ג קהלות יעקב קדושין ז
ו/ג קונטרסי שעורים ב"מ שעור כו אות ט, יב
ו/ג קרית מלך
ו/ג רבבות אפרים (מזוז) סי' יב פ"א, פ"ג אות יב, סי' כה פ"א אות ב
ו/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רז, ריד
ו/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תרעד
ו/ג שו"ע הרב הל' רבית ס' ד {ראב"ד}
ו/ג שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' צב
ו/ג שו"ת הרמ"ז עמ' צג
ו/ג שו"ת מהר"ח אור זרוע (אביטן) סי' רח הערה 4
ו/ג שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' רפה
ו/ג שו"ת מהר"ם די בוטון סי' לא
ו/ג שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' קיב
ו/ג שו"ת מהרלב"ח סי' קג
ו/ג שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' שמה
ו/ג שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' רפה
ו/ג שו"ת ר"י אבן עזרא עמ' קצח
ו/ג שו"ת ר"י בן עטר עמ' ס
ו/ג שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' פא
ו/ג שם יוסף (מועטי) ח"א דף כח ע"א, לב ע"ב {ראב"ד}
ו/ג שנות חיים (אויסאיבל) רבית סי' כד ס"א, ס"ד, סי' כז ענף ג, סי' מח ענף א ס"ק א
ו/ג שער דעה (אביטן) סי' קסה ס"ק א ס"ק לב, סי' קסו ס"ק ב עמ' לה, סי' קעא ס"ק ב עמ' נה
ו/ג שער דעה (איסר) סי' קסה ס"ק א, סי' קסו ס"ק ב, סי' קעא ס"ק ב
ו/ג שערי זיו ח"ב דף נז ע"א וע"ג
ו/ג שערי חיים (שמולביץ) קידושין עמ' מט
ו/ג תורת אמת (תשסו) עמ' תקצז
ו/ג תורת הקנינים ח"א עמ' קיג {ראב"ד}
ו/ג תורת חיים (מהרח"ש) ח"ג דף כג ע"א {מ"מ}
ו/ג תורת חיים (תשסג) ח"ג עמ' מט
ו/ג תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' רלא, רמו
ו/ג תורת רבית (סיטרוק) פ"ג ה"ד, פ"ו ה"א, תורת הקנינים פ"ב ה"ב
ו/ד אבן האזל (גם בהשמטות)
ו/ד אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קנד
ו/ד אבני ציון ח"ב סי' סח אות ה-ו, סי' סט אות א, ח"ג עמ' שכח, של-שלא
ו/ד אבקת רוכל (תשעז) עמ' תמד
ו/ד אוצמפה"ת ב"מ סד ע"ב ח"ב הע' 89 {אהא"ז}
ו/ד אוצמפה"ת ב"מ סו ע"ב הע' 133
ו/ד אוצמפה"ת ב"מ סז ע"א הע' 45, 49, 58, 61
ו/ד אוצמפה"ת ב"מ סז ע"ב הע' 29 {אהא"ז}
ו/ד אוצר מפרשי התלמוד ב"מ סו ע"ב הערה 133, סז ע"א הערה 2 (השני)
ו/ד אחר האסף עמ' רעב
ו/ד איפת צדק רבית שער ג סי' ב אות ד
ו/ד אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 107
ו/ד בית יחזקאל (סרנה) קידושין דף נ ע"ב
ו/ד ביתאל ח"א דף לג ע"א
ו/ד ברור הלכה ב"מ סג ע"א ציון ג, סה ע"ב ציון א פסקה ד {אהא"ז}, סו ע"א ציון ד, סו ע"ב ציון ב, ה, סז ע"א ציון ד
ו/ד ברית אברהם (פיעטרקוב) חו"מ סי' כט אות ח
ו/ד דברות משה ב"מ ח"ב סי' סב ענף א, סי' פג ענף א
ו/ד דברי יוסף (אירגס) סי' לט דף עט ע"ב
ו/ד דור דורים עמ' מ
ו/ד דעת אביעזרי עמ' שמו, שנו
ו/ד הר"מ במז"ל - קובץ עמ' קעח
ו/ד חזון יחזקאל ב"מ פ"ד ה"א
ו/ד חזקה רבה חו"מ ח"ג עמ' 142
ו/ד חי' חתם סופר
ו/ד חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' קעג {ראב"ד}, קעז
ו/ד חי' ר' חיים הלוי דף קד
ו/ד חקרי לב (המאור) מהדו"ב ח"א עמ' קג {ראב"ד}
ו/ד כתר תורה (תשסז) עמ' רפז {ראב"ד}
ו/ד לב ים נדרים עמ' קלז {מלוה אוכל פירות}
ו/ד מנחת איש (שפירא, תשסג) עמ' קנ
ו/ד משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' צד
ו/ד משב יעקב ח"ב עמ' קטז
ו/ד משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' קיב-קיג
ו/ד משנת יעקב
ו/ד נועם חט"ז עמ' קנז-קנח
ו/ד נפתולי נפתלי דף רמט {מקח שהתבטל - חובת החזרת פירות מטעם ריבית}, רנא {מכר באסמכתא או את ונוולא}, רנד-רנה, רנט {מכר שדה באסמכתא}
ו/ד נתיבות שלום (גלבר) סי' קסו ס' א אות א-ב
ו/ד ס' התרומות עמ' תתקסד, תתתקמב
ו/ד סמיכה לחיים דף כ ע"ג, כד ע"ד, לג ע"א {ראב"ד}
ו/ד ערכי משפט ויהדות עמ' 51
ו/ד צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף ריז ע"א
ו/ד קהלות יעקב סנהדרין יד
ו/ד קרית מלך רב (תשסו) עמ' אלף מח
ו/ד רבבות אפרים (מזוז) סי' טז פ"ג אות ה, סי' יח הגהה י
ו/ד שו"ת הרד"ך עמ' שט
ו/ד שו"ת הריב"ש עמ' תא, תקכט-תקל
ו/ד שו"ת מהרא"ל (צינץ) חו"מ סי' מא אות ו
ו/ד שם טוב - השלמה
ו/ד שנות חיים (אויסאיבל) רבית סי' צג ענף ג ס"ד ס"ק ב {מ"מ}, סי' צד ענף ב
ו/ד שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' נא
ו/ד שער יהושע ח"ב עמ' ריז
ו/ד שער משפט סי' כ ס"ק א
ו/ד שערי זיו ח"ב דף נז ע"ג, נח ע"ב-ע"ג
ו/ד שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 184
ו/ד שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 338
ו/ד תורת רבית (סיטרוק) פ"ה ה"ב
ו/ה אבני נזר יו"ד סי' רג אות ג
ו/ה אהל יצחק
ו/ה אוצמפה"ת ב"מ סה ע"ב הע' 50, 55-61, 64
ו/ה אור הישר [לח"מ הל' מכירה פי"א ה"י]
ו/ה איפת צדק רבית שער ג סי' ב אות ד, סי' ג אות ח-י
ו/ה אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 411
ו/ה בית דוד (תשעט) יו"ד סי' קצג
ו/ה בית יעקב (טבשונסקי) סי' רז סעיף ב
ו/ה ברור הלכה ב"מ סג ע"א ציון ג פסקה ד, סה ע"ב ציון ח
ו/ה ברכת מרדכי ב"מ עמ' שלד
ו/ה גדולי שמואל ב"מ דף סה ע"ב
ו/ה דבר שאול רבית סי' ט ס"ק ו
ו/ה דברי יוסף (אירגס) סי' לח דף עז ע"ג {כשיהיה לך כסף תן לי}
ו/ה המשפט העברי עמ' 87
ו/ה זכור לאברהם (אביגדור)
ו/ה חזון יחזקאל ב"מ פ"ד ה"א
ו/ה חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 159 {מל"מ}
ו/ה חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' קסח
ו/ה חי' רעק"א (פרדס)
ו/ה טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב עמ' רפה {לח"מ}
ו/ה טעם רבית סי' קעד אות ה
ו/ה יד דוד (קרלין) ח"ב דף קיד
ו/ה כך דרכו של תלמוד עמ' 84
ו/ה כל בו ח"ה עמ' שעד
ו/ה כתבי משה זילברג עמ' 84
ו/ה לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' כו אות א-ו
ו/ה לבושי מרדכי יו"ד עמ' שצד
ו/ה מגד שמים סי' קעד ס"א אות ג-ד
ו/ה מגילת ספר לאוין דף קח ע"ג
ו/ה מחנה אפרים דיני רבית סי' יג, טז
ו/ה מלבושי יו"ט ח"א דף סו ע"ב
ו/ה מלילות ח"א עמ' 18
ו/ה מעיל שמואל (פלורנטין) דף צו ע"ב
ו/ה מעשה אברהם דף מד ע"ב, עד ע"ב
ו/ה מעשה הבא בעבירה עמ' 105
ו/ה מקנה וקנין (הורוויץ, תרכה) לא ע"ג-ע"ד, לב ע"א
ו/ה משה ידבר (תקפז)
ו/ה משנת יעקב הפלאה עמ' ש-שא
ו/ה משנת יעקב כאן
ו/ה משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תנז-תנח
ו/ה משפטי עזיאל ח"ג עמ' קסט
ו/ה נועם חט"ז עמ' קנח
ו/ה נחל יצחק (תשעב) ח"ד עמ' דש
ו/ה נפת צופים (בירדוגו, תשעה) עמ' רפו
ו/ה נפתולי נפתלי דף רמה {מכר בתנאי שימכור לו בחזרה}
ו/ה נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' תיט, תקעה
ו/ה נתיבות שלום (גלבר) סי' קעג ס' ד אות סב, סי' קעד ס' א אות א-ב
ו/ה נתן פריו ב"מ עמ' של
ו/ה ס' התרומות עמ' תתנט-תתס, תתקס
ו/ה סדר הרבית ח"ב עמ' קצט
ו/ה עמודי שלמה ח"ב עמ' רנו
ו/ה פאת ים (וינשטוק) ערכין עמ' פד
ו/ה פנים חדשות [תורת אמת (שפו) קיח]
ו/ה פרי האדמה ח"ב
ו/ה צבי גאון יעקב סי' מח
ו/ה צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף ריז ע"א
ו/ה צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים יו"ד עמ' 433
ו/ה צרור הכסף (הראשון) עמ' קסה, שצב
ו/ה קהלות יעקב כתובות ב ד
ו/ה קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' רה-רט
ו/ה קרית מלך רב (תשסו) עמ' תשח
ו/ה רבבות אפרים (מזוז) סי' טז פ"ג אות ג, ה, והגהה טז
ו/ה רוח יעקב (שלם) דף טז ע"ב {מ"מ}
ו/ה שדה הארץ ח"ב דף כה ע"ב
ו/ה שדה הארץ ח"ג דף קיז ע"ד
ו/ה שו"ע הרב הל' רבית ס' נד
ו/ה שו"ת הרד"ך עמ' שט
ו/ה שו"ת הריב"ש סי' שט, עמ' תטו
ו/ה שו"ת מהר"ם די בוטון סי' ג
ו/ה שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תקל
ו/ה שו"ת ר' יצחק הלוי (תשע) עמ' ו
ו/ה שו"ת רשב"ש עמ' כא
ו/ה שמן המשחה (קושטא) דף נה ע"ד
ו/ה שנות חיים (אויסאיבל) רבית סי' צג ענף ג, סי' צו ענף ב ס"א ס"ק ד
ו/ה שנתון המשפט העברי חי"ח עמ' 216, 219
ו/ה שער יהושע ח"ב עמ' ריד
ו/ה תורת אמת (תשסו) עמ' רלח, רמד, תמה
ו/ו אהלי יהודה (הכהן) דף צט ע"ב
ו/ו איפת צדק רבית שער ד סי' ב אות ה-ו, יא
ו/ו אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 417
ו/ו ביתאל ח"א דף לג ע"ב
ו/ו ברור הלכה ב"מ סה ע"ב ציון א
ו/ו דברי ירוחם סי' יג
ו/ו חזון יחזקאל ב"מ פ"ד ה"א
ו/ו כל בו ח"ה עמ' שעג
ו/ו כתר ח"ו עמ' 103
ו/ו מאור מרדכי ב"מ עמ' קכ {מוציאים מה שאכל}
ו/ו מגד שמים סי' קעד ס"ה אות א
ו/ו מחקרים במשה"ע עמ' 77
ו/ו מנחת איש (שפירא, תשסג) עמ' רלא, ש
ו/ו מנחת חיים (שוויד) ריבית עמ' שצח
ו/ו משה ידבר (תקפז)
ו/ו נפתולי נפתלי דף רלח {מכר לאחר ל' בהוזלה}
ו/ו נתיבות מאיר (שלאף) עמ' קכא-קכב
ו/ו נתיבות שלום (גלבר) מבוא אות סג, וסי' קסד ס' ד אות ב, סי' קעד ס' ו אות ב {אהא"ז}
ו/ו סדר הרבית ח"א עמ' ח
ו/ו סדר הרבית ח"ב עמ' רמד
ו/ו סיני ק עמ' תתצג
ו/ו צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קמו ע"ג
ו/ו צרור הכסף (הראשון) עמ' קסה, שצב
ו/ו קהל יהודה - חי' הש"ס דף מז ע"א {ראב"ד}
ו/ו רבבות אפרים (מזוז) סי' טז פ"ג אות ה, והגהה יב
ו/ו שו"ת ר' יצחק הלוי (תשע) עמ' ו
ו/ו שו"ת רשב"ש עמ' קס
ו/ו שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קל סעיף ב {מ"מ}
ו/ו שמחת יהודה דף סד ע"א, קיג ע"ג
ו/ו שנות חיים (אויסאיבל) רבית סי' צב סעיף א-ב
ו/ו שערי זבולון יו"ד סי' כג ס"ק א
ו/ז אבני נזר יו"ד סי' קפב אות ח
ו/ז אבני קודש (סוגיות) ח"ב עמ' קסה-קסז
ו/ז אהלי יהודה (הכהן) דף קכה ע"ד
ו/ז אהליך יעקב ב"מ סי' נד ס' א
ו/ז אוהב מישרים עמ' תכ
ו/ז אוצמפה"ת ב"מ סג ע"א הע' 47, 51
ו/ז אוצמפה"ת ב"מ סד ע"ב ח"ב הע' 74
ו/ז אוצמפה"ת ב"מ סו ע"ב הע' 136
ו/ז אוצמפה"ת ב"מ סז ע"א הע' 30 {ר"ח הלוי}, 31 {לח"מ}, 33-35, 37 {ר"ח הלוי}, 43, 45, 48 {ראב"ד}, 50-56, 64 {לח"מ},67 {לח"מ}
ו/ז אוצמפה"ת ב"מ סז ע"ב הע' 7, 8, 23, 27-29 {לח"מ}, 47
ו/ז אוצר מפרשי התלמוד ב"מ סו ע"ב הערה 136
ו/ז אות היא לעולם ח"ב דף קנד ע"א
ו/ז איפת צדק רבית שער ג סי' ג אות ח-י
ו/ז אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 108
ו/ז אש תמיד עמ' תרכ
ו/ז באורי סוגיות (הוניגסברג) פ' איזהו נשך סי' י אות ה {או"ש}, סי' נו אות ח {ר"ח הלוי}
ו/ז באר מים חיים (נוסינזון) ב"מ דף עב
ו/ז בית דינו של שמואל עמ' 564, 1084
ו/ז ביתאל ח"א דף לג ע"ב
ו/ז ברור הלכה ב"מ סו ע"ב ציון ה פסקה ד, סז ע"ב ציון א
ו/ז גליונות אבני נזר {לח"מ}
ו/ז דבר שמואל (אבוהב) סי' קעט
ו/ז דברות משה ב"מ ח"ב סי' סב ענף א, סי' עב הערה נה, סי' פג ענף א
ו/ז דיני עבודה במשה"ע עמ' 401
ו/ז דעת אביעזרי עמ' שיג, שמב, שמו
ו/ז הגהות מוהר"י קרט עמ' מט {לח"מ}
ו/ז הר"מ במז"ל - קובץ עמ' רכז
ו/ז זרע אברהם (יצחקי) חו"מ דף צה ע"א
ו/ז חי' הגר"ח ב"מ עמ' קעא-קעב, קעד
ו/ז חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' קסח-קע, קעה
ו/ז חי' ר' חיים הלוי דף קד
ו/ז חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' קעו
ו/ז חיים מדבר דף מז
ו/ז יד המלך (לנדא) דף מד ע"א
ו/ז יורו משפטיך ליעקב סי' ג-ד
ו/ז כבוד חכמים - עטרת פז עמ' עח
ו/ז כך דרכו של תלמוד עמ' 39
ו/ז כל בו ח"ה עמ' שעג
ו/ז כללא דרביתא עמ' רכא {לח"מ}
ו/ז כתבי משה זילברג עמ' 39
ו/ז לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' כו אות ג
ו/ז מבוא למשנה תורה עמ' 87, 88, 121
ו/ז מגילת ספר לאוין דף קח ע"ב {אבל בשדה מותר}
ו/ז מחנה אפרים דיני רבית סי' יב, ל
ו/ז מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קה
ו/ז מנחת איש (שפירא, תשסג) עמ' פו, קג, רצח
ו/ז מנחת חיים (שוויד) ריבית עמ' תקעא, תקפט
ו/ז מעיני המים
ו/ז משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' צד
ו/ז משנת ראשונים - ברורי הלכות עמ' נז-נח
ו/ז נועם ח"ג עמ' ר-רא
ו/ז נזר הקדש (קפלן)
ו/ז נפתולי נפתלי דף ר {משכנתא בנכייתא בבית}, רנד-רנה {את ונוולא}, רנח {מכר שהתבטל}
ו/ז נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' לו אות א
ו/ז נתיבות מאיר (שלאף) עמ' קמד
ו/ז נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' תסד, תצח, תקלה, תקלו, תקעא, תקפב, תקפד-תקפה
ו/ז נתיבות שלום (גלבר) מבוא אות צג, סי' קעב מבוא אות ב, יא-יח
ו/ז ס' התרומות עמ' תתקא
ו/ז סדר הרבית ח"א עמ' רס
ו/ז סדר הרבית ח"ב עמ' תו
ו/ז עבד המלך (תשסט) עמ' תקעה, תקעז
ו/ז עומק הפשט ח"א עמ' רפב
ו/ז ערכי משפט ויהדות עמ' 51
ו/ז פאת ים (וינשטוק) ערכין עמ' פד-פה
ו/ז פני משה (שלז')
ו/ז צבי גאון יעקב סי' מח
ו/ז צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף ריז ע"ד
ו/ז צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים יו"ד עמ' 434
ו/ז צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' פב אות א, סי' פה אות ב, סי' רצב אות א, סי' רצג
ו/ז צרור הכסף (הראשון) עמ' קסא, שפה
ו/ז קהל יהודה - חי' הש"ס דף מז ע"ב
ו/ז קול דודי (תשף)
ו/ז קרית מלך
ו/ז קרית מלך רב (תשסו) עמ' אלף מז {לח"מ}
ו/ז ר"י ששפורטש עמ' 390
ו/ז רבבות אפרים (מזוז) סי' טז פ"ד אות ח-ט, סי' יח פ"א אות ב, פ"ג, סי' יט פ"ו אות ד
ו/ז שדה הארץ ח"ג
ו/ז שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' שטז, שנט, ח"ג עמ' קמז
ו/ז שו"ת הרד"ך עמ' שח-שט
ו/ז שו"ת הריב"ש עמ' ת
ו/ז שו"ת מהר"ח אור זרוע (אביטן) סי' רח הערה 12
ו/ז שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' שלז-שלח
ו/ז שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' קעב
ו/ז שו"ת מהרא"ל (צינץ) חו"מ סי' מא אות ז
ו/ז שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' ריט
ו/ז שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' שלז, שלח
ו/ז שו"ת ר"י בן עטר עמ' עז
ו/ז שו"ת ר"מ גאויזון עמ' קיב
ו/ז שנות חיים (אויסאיבל) רבית סי' צו ענף ב ס"א, ס"ב ס"ק ד, סי' צז ס"ג, ס"ד, סי' צח ענף ג, סי' צט ענף ב ס"ק א, ענף ג ס"ב ס"ק א, ס"ג, ס"ד, סי' ק ס"ב
ו/ז שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' נ-נג
ו/ז שערי זיו ח"ב דף נז ע"א וע"ג
ו/ז שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 338
ו/ז שערי תורת התקנות ח"ג עמ' 73
ו/ז תורת רבית (סיטרוק) פ"ה ה"ג
ו/ז תשובות ראב"י אב"ד סי' קעג
ו/ח אבקת רוכל (תשסב) עמ' שצא-שצב
ו/ח אבקת רוכל (תשעז) עמ' שמז-שמח {מ"מ}
ו/ח אוצמפה"ת ב"מ סז ע"א הע' 57-61
ו/ח אוצמפה"ת ב"מ סז ע"ב הע' 18-25
ו/ח בית אהרן וישראל גל' קלז עמ' ט {מ"מ}
ו/ח בני דוד
ו/ח ברור הלכה ב"מ סז ע"ב ציון א, ב
ו/ח דבר שמואל (אבוהב) סי' רסח
ו/ח דברות משה ב"מ ח"ב סי' עב הערה קיח
ו/ח דליית הכרם עמ' תתתלד {מ"מ} [צ"ל וכן לא מזו]
ו/ח הלכה למשה (אלבז) עמ' תיג {מ"מ}
ו/ח הרמב"ם והגאונים עמ' 34
ו/ח זרע יצחק (לומברוזו) [תשובת הרשב"א בב"י יו"ד סי' קעד]
ו/ח חדושים ובאורים (גרי') ב"מ ח"ב סי' כד ס"ק יח
ו/ח חי' הגר"ח ב"מ עמ' קעא, קעב, קעד
ו/ח חי' ר' חיים הלוי דף קד
ו/ח חיי עמרם עמ' נא, סא {מ"מ}
ו/ח ישועות יעקב נזיקין עמ' קלה
ו/ח כבוד חכמים - עטרת פז עמ' עח
ו/ח כהונת עולם דף נג ע"ג {מ"מ}
ו/ח מנחת איש (שפירא, תשסג) עמ' קה
ו/ח מנחת חיים (שוויד) ריבית עמ' תקעט-תקפא
ו/ח משאת המלך ח"ד סי' תסז {כל שהוא}
ו/ח משיב דבר ח"ה סי' סד
ו/ח משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' צג
ו/ח משנת יעקב
ו/ח נפתולי נפתלי דף רעו {מל"מ - לרש"י אחריות במשכנתא דסורא על הלווה}
ו/ח נתיבות שלום (גלבר) סי' קעב מבוא אות כה ס"ק ב, אות כז, סי' קעו ס' ח אות י {הגהמ"י}
ו/ח ס' התרומות עמ' תתצז
ו/ח סדר הרבית ח"ב עמ' תו
ו/ח עמודי שלמה ח"ב עמ' רנו
ו/ח ערך שי חו"מ סי' קיז סעיף א {מ"מ}
ו/ח ערכי משפט ויהדות עמ' 51
ו/ח פני משה (שלז')
ו/ח צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קמו ע"א
ו/ח צרור הכסף (הראשון) עמ' קסא, שפד-שפה
ו/ח קרית מלך
ו/ח ר"י ששפורטש עמ' 390
ו/ח רבבות אפרים (מזוז) סי' יח פ"ג אות יא, יג, סי' יט פ"ג אות ח, פ"ד אות טו, פ"ו אות א, והגהה יד
ו/ח שו"ע הרב הל' רבית ס' נב
ו/ח שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' שנח-שסא, שפח-שצ, תי, ח"ב עמ' קכה
ו/ח שו"ת הרד"ך עמ' שט, שיב
ו/ח שו"ת הרדב"ז ח"א סי' קפו
ו/ח שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' קסה
ו/ח שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תרסח
ו/ח שו"ת ר"י בן עטר עמ' עח
ו/ח שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' צ, צב
ו/ח שו"ת ר"מ גאויזון עמ' קיג-קיד
ו/ח שו"ת רשב"ש עמ' שלג
ו/ח שנות חיים (אויסאיבל) רבית סי' צו ענף ב ס"ב, סי' קב
ו/ח שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' נ-נג
ו/ח שער משפט סי' קיז ס"ק א {מ"מ}
ו/ח שערי תורת התקנות ח"ג עמ' 73
ו/ח תורת רבית (סיטרוק) פ"ה ה"ג
ו/ח תשב"ץ ח"ג סי' קג


ז/872 הלכות מלוה ולווה פרק ז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ז/רה"פ יד פשוטה
ז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ז/רה"פ פי' ר"י קאפח
ז/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ז/רה"פ רמב"ם לעם
ז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ז/א אבני נזר יו"ד סי' קפב אות יג
ז/א אוצמפה"ת ב"מ סז ע"א הע' 49 {הגהמ"י}, 68, 69, 75-79
ז/א אור הישר [דברי ריבות סי' סט]
ז/א איפת צדק רבית שער א סי' ז אות ט, שער ב סי' ה
ז/א ברור הלכה ב"מ סז ע"א ציון ח, סז ע"ב ציון א פסקה ד {הגהמ"י}
ז/א גור אריה (צרמון)
ז/א גליוני הגר"ש עמ' קי {מל"מ - מה אשיב}
ז/א דברות משה ב"מ ח"ב סי' עב הערה נד
ז/א דברי ריבות (תשעב) עמ' צב
ז/א דעת אביעזרי עמ' שמב
ז/א הרמב"ם (בנדיקט) עמ' רפד
ז/א חי' הגר"ח ב"מ עמ' קעד
ז/א חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' נ
ז/א מעיני המים
ז/א עקבי ברכה עמ' קעו
ז/א צרור הכסף (הראשון) עמ' קסב, שפה
ז/א קרית מלך
ז/א שו"ת הרשב"א ח"ג סי' מג, המיוחסות סי' עו
ז/א שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' ריט
ז/א שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' תסח
ז/א שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' שיג
ז/א שו"ת ראנ"ח ח"א סי' קיג
ז/א שלל דוד {לח"מ}
ז/א שנות חיים (אויסאיבל) רבית סי' כא ס"ה
ז/א שערי זיו ח"ב דף נט ע"א
ז/ב אוצמפה"ת ב"מ סז ע"א הע' 56 {אהא"ז}
ז/ב אוצמפה"ת ב"מ סח ע"א ח"א הע' 2
ז/ב אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 320
ז/ב ברור הלכה ב"מ סח ע"א ציון א
ז/ב ברית הלוי דף לא ע"ב
ז/ב דליית הכרם עמ' תתתלד {מ"מ} [צ"ל לא מצי מסלק]
ז/ב המשפט העברי עמ' 756
ז/ב זכור לדוד עמ' מו
ז/ב חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' נ
ז/ב לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' ב אות ג-ה
ז/ב צרור הכסף (הראשון) עמ' קסא, שפד
ז/ג אבקת רוכל (תשעז) עמ' תנא
ז/ג אוצמפה"ת ב"מ סז ע"ב הע' 64 {לח"מ ואהא"ז}
ז/ג אמונה ומסחר עמ' קנב
ז/ג אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 320
ז/ג בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' כג
ז/ג ברור הלכה ב"מ סז ע"ב ציון ז
ז/ג דברות משה ב"מ ח"ב סי' סד ענף א
ז/ג המשפט העברי עמ' 756
ז/ג הערת רי"ד גרודינצקי על תוספות הרא"ש ב"מ סז ע"ב הערה קפ
ז/ג חמדת משה (פרלמוטר) סי' קכ {מ"מ}
ז/ג מצות ראיה עמ' קצז
ז/ג מקצוע בתורה סי' סז ס' ט ס"ק י
ז/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/ג נפתולי נפתלי דף שט {שטר אחד או שנים}
ז/ג ערך שי חו"מ סי' עג סעיף ג {מ"מ}, סי' רז סעיף ג {לח"מ}
ז/ג פסקי ב"ד הרבנות ירושלים - דיני ממונות ח"א עמ' מ
ז/ג שו"ת הרד"ך עמ' שי
ז/ג שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' קפג
ז/ג שלל דוד {לח"מ}
ז/ג שער משפט סי' קג ס"ק ח
ז/ד אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קנז
ז/ד אבני החושן סי' סז סעיף ב
ז/ד אוצמפה"ת ב"מ סז ע"ב הע' 6 {מל"מ}
ז/ד אור שמח
ז/ד אורים ותומים - תומים סי' סז ס"ק ד-ה
ז/ד בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' סז סעיף א
ז/ד בית אהרן וישראל גל' קלז עמ' ט
ז/ד ברור הלכה גיטין לז ע"א ציון כ, ב"מ סז ע"ב ציון ג, ה
ז/ד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ה עמ' כב, כד, כז
ז/ד גליונות אבני נזר {מל"מ} [וכ"כ חי' הר"ן בב"מ]
ז/ד גנזי יוסף (שוורץ) סי' יט
ז/ד דברות משה ב"מ ח"ב סי' סג ענף ה
ז/ד דברי חיים ח"ב יו"ד סי' קיב
ז/ד דגל יהודה (קמינר) עמ' רפד {ראב"ד}
ז/ד מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' תקלב
ז/ד מנחת איש (שפירא, תשסג) עמ' קה
ז/ד נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' תרד {או"ש}
ז/ד פסקי דין ירושלים ח"ט עמ' רג
ז/ד שדי חמד מע' מ כלל לח (ח"ד עמ' 279)
ז/ד שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' שנח, שס, ח"ג עמ' קמו
ז/ד שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' שיב
ז/ד שער משפט סי' קיא ס"ק ג, סי' ר ס"ק א
ז/ד שערי חיים (ס' המקח) דף קמז ע"ב
ז/ה בית אהרן וישראל גל' קלז עמ' י
ז/ה הר המלך ח"ח עמ' שעא
ז/ה חדושים ובאורים (גרי') ב"מ ח"ב סי' כד ס"ק כא
ז/ה חי' הגר"ח ב"מ עמ' קעה
ז/ה חקרי לב (המאור) מהדו"ב ח"א עמ' צט
ז/ה כך דרכו של תלמוד עמ' 39
ז/ה כתבי משה זילברג עמ' 39
ז/ה מחנה אפרים דיני רבית סי' ל
ז/ה מטה מנשה עמ' רפט
ז/ה קהל יהודה - חי' הש"ס דף מז ע"ד, מח ע"א
ז/ה שדי חמד מע' מ כלל לח (ח"ד עמ' 279)
ז/ה שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' שסא
ז/ה שו"ת ר"י מליריאה עמ' רלח
ז/ה שלל דוד
ז/ה שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' נג
ז/ו אחי וראש - תשובות דף פד ע"א
ז/ו ברור הלכה ב"מ עג ע"ב ציון א
ז/ו גושפנקא דמלכא
ז/ו דברי אברהם (שדמי) ח"ג עמ' לח
ז/ו דינא דמלכותא דינא עמ' 8, 457
ז/ו דליית הכרם עמ' תתתלד {מ"מ} [שבידיניהם - צ"ל שבדיניהם]
ז/ו מלאכת שלמה (חכים)
ז/ו מקור ישראל דף קג ע"ד, קד ע"ג
ז/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/ו ס' התרומות עמ' תתקסט
ז/ו שערי תורה (לעוו) ח"ג דף כו ע"ב {מל"מ}
ז/ז אוצמפה"ת ב"מ סה ע"ב הע' 21, 28 {מ"מ}, 32, 40 {ראב"ד}
ז/ז אוצמפה"ת ב"מ סז ע"ב הע' 58 {אהא"ז}
ז/ז איים בים ב"מ סי' נג אות ג
ז/ז באר אלחנן עמ' רז {ראב"ד}
ז/ז ברור הלכה ב"מ סה ע"ב ציון ז
ז/ז גור אריה יהודה (תשעח) עמ' שלח
ז/ז גליונות אבני נזר
ז/ז דברות משה ב"מ ח"ב סי' סג ענף ו
ז/ז הלכה פסוקה ח"ב סי' כ הערה 63 {מל"מ}
ז/ז חדושים ובאורים (גרי') ב"מ ח"ב סי' כד ס"ק ז
ז/ז חזון יחזקאל ב"מ פ"ד ה"ד
ז/ז כתר כהונה (כץ) עמ' מד, נב
ז/ז לשון למודים יו"ד דף סו ע"ג {מ"מ}
ז/ז מאור מרדכי ב"מ עמ' קכג {ראב"ד}
ז/ז מחנה אפרים דיני רבית סי' יח
ז/ז מנחת חיים (שוויד) ריבית עמ' יב, רפו
ז/ז משב יעקב ח"ב
ז/ז נפתולי נפתלי דף רמב {ראב"ד}, רמז {ראב"ד - חיוב של אסמכתא אינו רבית}
ז/ז נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' עח ס"ק ה
ז/ז נתיבות מאיר (שלאף) עמ' קלג {ראב"ד}
ז/ז סדר הרבית ח"ב עמ' רטו
ז/ז ערך שי חו"מ סי' עג סעיף טו
ז/ז צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף ריח ע"ג
ז/ז צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' ח אות ד
ז/ז צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' רצב אות ג
ז/ז רבבות אפרים (מזוז) סי' טז פ"א אות ה, פ"ז אות ד, סי' יז פ"א אות א
ז/ז שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' צב
ז/ז שער דעה (אביטן) סי' קעב ס"ק ו-ז עמ' נט
ז/ז שער דעה (איסר) סי' קעב ס"ק ו-ז
ז/ז שעשוע התלמידים דף קכו ע"ד, קכז
ז/ח אבני חפץ ח"א סי'' סה {הגהמ"י}, ח"ב עמ' קפו {הגהמ"י, מ"מ}
ז/ח אוצמפה"ת ב"מ סה ע"א ח"ב הע' 4
ז/ח אוצרות הרמב"ם
ז/ח אחי וראש - תשובות דף ס ע"ב, סא ע"א, סב ע"א
ז/ח ברור הלכה ב"מ סה ע"א ציון ה
ז/ח ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ו עמ' קטז
ז/ח חזקה רבה יו"ד ח"ג עמ' 111, חו"מ ח"א עמ' 184
ז/ח כך דרכו של תלמוד עמ' 54
ז/ח כל בו ח"ה עמ' שעה
ז/ח כתב משה ח"ב עמ' קמג
ז/ח כתבי משה זילברג עמ' 54
ז/ח מאמר מרדכי - י"ג באלול עמ' שלח
ז/ח מקור ישראל דף קד ע"ג
ז/ח נפת צופים (בירדוגו, תשעה) עמ' קנד {הגהמ"י}
ז/ח צרור הכסף (הראשון) עמ' קסד, שצא
ז/ח שו"ת הרשב"א ח"ג סי' מג
ז/ח שם טוב - השלמה
ז/ח שער דעה (אביטן) סי' קעו ס"ק ב עמ' עה {הגהמ"י}
ז/ח שער דעה (איסר) סי' קעו ס"ק ב {הגהמ"י}
ז/ח שער המלך ח"א עמ' שצה
ז/ח תולדות יצחק (שושן) ח"א יו"ד סי' יג
ז/ט אוצמפה"ת ב"מ סט ע"ב ח"ב הע' 16, 20
ז/ט ברור הלכה ב"מ סט ע"ב ציון ח
ז/ט ס' התרומות עמ' תתרב
ז/ט עיני דוד
ז/ט צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קמז ע"ג
ז/ט קרית מלך
ז/י אוצמפה"ת ב"מ עה ע"א ח"ג הע' 20, 22 {מל"מ}
ז/י כל בו ח"ה עמ' שעה
ז/י כתב משה ח"ב עמ' קמג {מ"מ}
ז/י מנחת איש (שפירא, תשסג) עמ' פ, רעט
ז/י משה ידבר (תקפז)
ז/י צרור הכסף (הראשון) עמ' קסז, שצה
ז/י שם טוב - השלמה
ז/יא אבני נזר יו"ד סי' קלג אות ד {מל"מ}
ז/יא אבני קודש (לעווי) סי' ב עמ' ג-ד {מל"מ - דעת ר"א מטוך}
ז/יא אוצמפה"ת ב"מ סה ע"א ח"ב הע' 16 {מל"מ}
ז/יא אוצמפה"ת ב"מ עה ע"א ח"ג הע' 13 {מל"מ}, 23
ז/יא אור הישר [אור הישר ב"מ עה ע"א]
ז/יא אורי וישעי (טויבש) סי' סז {מל"מ בשם ר"א מטוך}
ז/יא אוריין תליתאי (תאומים) סי' סז {מל"מ}
ז/יא איפת צדק רבית שער ד סי' ד אות ו {מל"מ בשם מהריב"ל}, סי' ה אות ח {מל"מ - דעת ר"א שאם עיכב שכרו חייב לשלם}
ז/יא אמרי בינה (אוירבך) - שו"ת ח"א סי' א [ח] ד"ה ואף {מל"מ}, ד"ה ולחייבו
ז/יא אנצי"ת - השמיטה לע' גרמא (עמ' תשמט) הע' 5 {מל"מ}
ז/יא ארץ צבי (תאומים) חו"מ סי' כב {מל"מ}
ז/יא בד קודש (דאנון)
ז/יא בית דינו של שלמה יו"ד סי' ח {מל"מ}
ז/יא בצל החכמה ח"ג סי' יג אות ט {מל"מ בשם ר"א מטוך}
ז/יא בריכות מים דף נט ע"ד, ס ע"א, סה ע"ד {מל"מ}
ז/יא ברכות שמים מכות פ"א אות קד {מל"מ}
ז/יא בשמים ראש סי' מה
ז/יא גדולי שמואל ב"מ דף עה ע"א {מל"מ}
ז/יא דברי שמואל (ראטה) עמ' שסה {מל"מ בשם מהריב"ל}
ז/יא דברי תלמוד ח"א עמ' קיח {מל"מ}
ז/יא החינוך בראי החק וההלכה עמ' 623 {מל"מ}
ז/יא היכל מלך
ז/יא המסחר במשה"ע עמ' 153 {מ"מ}, 152, 169, 172, 178, 185, 195 {מל"מ}
ז/יא הערות ר"י רלב"ג לחדושי הריטב"א מכות ג ע"א הערה 188, 191 {מל"מ}
ז/יא התורה והמדינה חי"א עמ' יז
ז/יא זית רענן ח"ב עמ' קלא, קלד, קלט, קמב, קמה {מל"מ}
ז/יא חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' רג {מל"מ}
ז/יא חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' קיז-קיח {מל"מ}
ז/יא חקרי לב יו"ד ח"ב סי' יט דף לו ע"ב {מל"מ}
ז/יא טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' תמז {מל"מ}
ז/יא יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רע
ז/יא כהונת רפאל עמ' קצח {מל"מ}
ז/יא כללא דרביתא עמ' רכג, רכו {מל"מ}
ז/יא להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' סח ע"ב
ז/יא להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' עה, עח
ז/יא מאזני צדק ח"א עמ' שעו, תקכב {מל"מ}
ז/יא מאיר עיני חכמים ח"א דף קג ע"א {מל"מ}
ז/יא מנחת חיים (שוויד) ריבית עמ' צב, שמב
ז/יא מעיני החכמה ב"מ סה ע"א אות צז (ד"ה במשנה) {מל"מ בשם ר"א מטוך}
ז/יא מפתח הבאורים [אבני מילואים סי' צ אות יח]
ז/יא משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' קמב {מל"מ}
ז/יא משנה הלכות מהדו"ת ח"ד עמ' שסח {מל"מ}
ז/יא משפטי ישראל עמ' 250-251 {מל"מ - מעכב פקדון}
ז/יא נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' רסח, שעו, ח"ג עמ' שה {מל"מ}
ז/יא נר למאור (רבינוביץ) דף טז ע"ג {מל"מ}
ז/יא נתיבות המשפט סי' רצב ס"ק יג {מל"מ}
ז/יא נתיבות שלום (גלבר) מבוא אות סו, סח, סי' קס ס' ט אות ג, סי' קעז ס' ה אות ה {מל"מ}
ז/יא נתן פריו ב"מ עמ' שי, שיב, שכח, שעט, תנח
ז/יא סדר הרבית ח"ב עמ' תלג
ז/יא פד"ר ח"ו עמ' 87
ז/יא צור תעודה דף רלג ע"ב, רלו ע"א {מל"מ}
ז/יא צרור הכסף (הראשון) עמ' קסז, שצה
ז/יא שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף נד ע"א {מל"מ}
ז/יא שביתת יו"ט
ז/יא שואל ומשיב מהדו"ב חלק ב סי' יט {מל"מ - הקושיה מעדים זוממין}
ז/יא שואל ומשיב מהדו"ג חלק ב סי' קמו {מל"מ - מבטל כיס}
ז/יא שנות חיים (אויסאיבל) רבית סי' יא ענף ג ס"ג {מל"מ}, סי' פו ס"ג ס"ק א {מל"מ}, סי' קכג ענף ב ס"ב
ז/יא שער דעה (אביטן) סי' קס ס"ק ט עמ' י, סי' קעז ס"ק ה עמ' עט {מל"מ}
ז/יא שער דעה (איסר) סי' קס ס"ק ו, סי' קעז ס"ק ה {מל"מ}
ז/יא שערי צדק ח"ג עמ' 318, 339, 347 {מל"מ}
ז/יא שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף מט ע"א {מל"מ}, קלא ע"ד {מל"מ}
ז/יא שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' רטו {מל"מ}
ז/יא תשובות ר' איסר יהודה עמ' קעג {מל"מ - אם מבטל כיס ומרויח}
ז/יב אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קמה
ז/יב אבני חפץ ח"א סי' סה, ח"ב עמ' קפו
ז/יב אבני נזר יו"ד סי' רט אות ה {מ"מ}
ז/יב אוצמפה"ת ב"מ סה ע"א ח"ב הע' 5 {מ"מ}
ז/יב אוצמפה"ת ב"מ עה ע"א ח"ג הע' 14-15, 23, 41
ז/יב אמונת עתיך גל' 114 עמ' 63
ז/יב בני דוד
ז/יב גליונות אבני נזר
ז/יב דיני חוזים במשה"ע עמ' 206
ז/יב חוקות הדיינים ח"ב עמ' שמו
ז/יב כתב משה ח"א סי' נח עמ' רג {הגהמ"י}
ז/יב כתב משה ח"ב עמ' קמג-קמד
ז/יב מנחת איש (שפירא, תשסג) עמ' עח
ז/יב נתיבות שלום (גלבר) סי' קעו ס' ח אות א {מ"מ}
ז/יב עובד וקבלן עמ' 77
ז/יב ערך שי חו"מ סי' שלג סעיף א {מ"מ}
ז/יב צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף רלח ע"ב
ז/יב צרור הכסף (הראשון) עמ' קסז, שצה
ז/יב קהלות יעקב ערכין ד
ז/יב קרן פני משה ח"ב
ז/יב שבט הלוי (ווזנר) ח"ג סי' קי
ז/יב שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' תיט
ז/יב שער דעה (אביטן) סי' קעו ס"ק ב עמ' עה {מל"מ}
ז/יב שער דעה (איסר) סי' קעו ס"ק ב {מ"מ}


ח/873 הלכות מלוה ולווה פרק ח *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ח/רה"פ יד פשוטה
ח/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ח/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ח/רה"פ פי' ר"י קאפח
ח/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ח/רה"פ רמב"ם לעם
ח/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ח/א אבן שתיה (דון יחיא) סי' עה דף צא ע"א
ח/א אבני החושן סי' קפב סעיף ב-ג {מל"מ}
ח/א אבני נזר יו"ד סי' רו אות ג
ח/א אבני ציון ח"א סי' ט אות ט {מל"מ}, ח"ד עמ' קפא {מל"מ}
ח/א אבני שהם (פרץ) דף נז ע"ג {מל"מ}
ח/א אבקת רוכל (תשסב) עמ' טז-יז {טרשא דר"נ}
ח/א אבקת רוכל (תשעז) עמ' טו
ח/א אהל יעקב (מנשה) מע' כ אות ג דף נח ע"א {מל"מ}
ח/א אהל יצחק כאן, ותשובות דף כד ע"א {מל"מ}
ח/א אהלי יהודה (הכהן) דף עה ע"ג {מל"מ}
ח/א אוצמפה"ת ב"מ ס ע"ב הע' 16
ח/א אוצמפה"ת ב"מ סא ע"ב הע' 187 {מל"מ}
ח/א אוצמפה"ת ב"מ סה ע"א ח"א הע' 15 {מל"מ ד"ה מי שהיה}, 18 {מל"מ}, 22 {מל"מ}, 25-27 {מל"מ}, 29-30, 37 {מל"מ}, 40 {מל"מ}, 45, 46 {מל"מ}, 51 {מל"מ}
ח/א אוצמפה"ת ב"מ סה ע"א ח"ב הע' 7, 13 {מל"מ}, 38 {מ"מ}
ח/א אוצרות הרמב"ם
ח/א אוריין תליתאי (תאומים) סי' סז {מ"מ}
ח/א אוריתא טו עמ' קד {מל"מ}
ח/א איפת צדק רבית שער א סי' א אות יז
ח/א איש אמונים דף פט ע"ג {מל"מ}
ח/א אמונה ומסחר עמ' מו-מז
ח/א אמונת עתיך גל' 106 עמ' 130
ח/א אמונת עתיך גל' 108 עמ' 114 {מל"מ - חיוב ממוני לשלם ריבית}
ח/א אמרי בינה (אוירבך) - עדות סי' מב ד"ה ונראה {מל"מ}, קנינים סי' יא ד"ה וראיתי {מל"מ}, דיינים סי' ג [ב] ד"ה עוד {מל"מ ד"ה מי}, שו"ת ח"א סי' ב [ג] ד"ה הנה
ח/א אשל אברהם (שפירא) עמ' קכד {מל"מ}
ח/א באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' רצז {מל"מ}
ח/א באר ראי עמ' שסז
ח/א בית אהרן וישראל גל' מד עמ' יז {מל"מ - אי עביד לא מהני}
ח/א בית אהרן וישראל גל' קלז עמ' יב
ח/א בית דינו של שלמה יו"ד סי' ב
ח/א בית דינו של שמואל עמ' 1072, 1084
ח/א בית מאיר (תשע) שו"ת סי' ד עמ' כה
ח/א בית מאיר אהע"ז - צלעות הבית סי' ד דף ד ע"א {מל"מ}
ח/א בכורי אברהם דף טו ע"ב {מל"מ}
ח/א בכורי אליהו עמ' פב-פג
ח/א בנין דוד ב"מ עמ' קצג
ח/א ברוך טעם (תשסח) שער עדל"ת עמ' קז {מל"מ}
ח/א ברור הלכה ב"מ סה ע"א ציון ב פסקה ד {מל"מ}, ו
ח/א ברית אברהם (פצנובסקי) אהע"ז סי' קכא אות ב {מל"מ}
ח/א גדולי שמואל כתובות דף נו, קידושין דף ח ע"א, ב"מ דף נא ע"א, ס {מל"מ}
ח/א גליונות אבני נזר
ח/א דבר יהושע (שו"ת) ח"ה עניינים שונים סי' כב {מל"מ}
ח/א דבר שאול רבית סי' ז ס"ק יב
ח/א דברות אליהו ח"ב עמ' לו {מל"מ}
ח/א דברי אברהם (שדמי) ח"ב עמ' קג
ח/א דברי אליהו (חזן) ח"ג עמ' פד {מל"מ}
ח/א דברי חיים (אוירבך) יו"ד סי' לב ד"ה כתב {מל"מ}
ח/א דברי יחזקיהו ח"א עמ' ו {מל"מ}, עניינים נפרדים (בסוה"ס) עמ' ג
ח/א דברי משפט סי' נב סעיף א {מל"מ}
ח/א דודאי משה עמ' עה {מל"מ}
ח/א דורש לציון (תקצד) דרוש ח בהגהה
ח/א דורש לציון (תשנה) עמ' פז
ח/א דיני חוזים במשה"ע עמ' 187, 190, 197, 206
ח/א דרכי הים דף קמח ע"א {מל"מ}
ח/א דרכי משה ח"א שמעתתא ז פ' ט
ח/א דרכי משה ח"ב שמעתתא ז פ' כח
ח/א הגהות חבר בן חיים
ח/א הגהות רימ"א
ח/א הלכה רבה ח"א עמ' 174, 271
ח/א הערות רש"ב ורנר ליקר תפארת עמ' עא הערה 1 {מל"מ}
ח/א ויען יצחק עמ' תמו-תמז
ח/א ויען שמואל ח"י עמ' תקלג {מל"מ}
ח/א ויקח אברהם [פנים מאירות (תקצג) ח"ב דף יח ע"ג]
ח/א זכר יהודה עמ' שא
ח/א חדושים ובאורים (גרי') ב"מ סי' טז ס"ק יג
ח/א חזקה רבה יו"ד הלכה קפ
ח/א חי' בעל שרידי אש, הקדמה עמ' 39
ח/א חי' הגרנ"ט סי' צח {מל"מ}
ח/א חי' חתם סופר
ח/א חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' קסב {מל"מ}
ח/א חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' עח {מל"מ}
ח/א חי' רעק"א (פרדס)
ח/א חיי עמרם עמ' נא {מל"מ}
ח/א חק המלך יבמות עמ' כט
ח/א חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 160 {מל"מ}
ח/א חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' שצג {מל"מ}
ח/א חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף קיח {מל"מ}
ח/א טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 510 {מל"מ}
ח/א יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' שפג-שפד {שאין שומתו ידועה}
ח/א יד אליהו (רגולר) ח"א סי' פז {מל"מ}
ח/א יד אפרים (ביליצר) - שו"ת עמ' קכד {מל"מ}
ח/א יד בנימין ר"ה עמ' שיב-שיג {מל"מ}
ח/א יד סופר עמ' קז-קח
ח/א יפה נוף עמ' קה
ח/א יש מאין סי' ו (ד"ה וכן ראיתי להמשנה למלך) {מל"מ}
ח/א ישועות יעקב נזיקין עמ' קלא, קלו {מל"מ}
ח/א כך דרכו של תלמוד עמ' 39, 54-55
ח/א כל בו ח"ה עמ' שעה
ח/א כללא דרביתא עמ' ל, לז, קנד, קסג, קצג {כולם - מל"מ}
ח/א כרם שלמה (אמריליו) דף ג ע"ב {מ"מ}
ח/א כתב משה ח"א סי' נה עמ' קצב
ח/א כתב משה ח"ב עמ' קמד
ח/א כתב סופר יו"ד דף א ע"ד {מל"מ}
ח/א כתבי משה זילברג עמ' 55, 39, 54
ח/א כתר ח"ו עמ' 90
ח/א לבושי מרדכי יו"ד עמ' תפא
ח/א להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' קלז, חי"ב עמ' קטו
ח/א להורות נתן דברים עמ' טו
ח/א לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' מד
ח/א לקח טוב (תשפא) כלל ד אות לא {מל"מ בשם מהר"ש יפה שהלכה כאביי שכל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד מהני}
ח/א מאור מרדכי ב"מ עמ' קיב {מל"מ}
ח/א מאמר מרדכי - י"ג באלול עמ' שח, שי
ח/א מגד שמים סי' קעג ס"א אות יט
ח/א מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' טז, כ
ח/א מוריה גל' רלו עמ' כה-כו {מל"מ - מלוה בריבית יכול לדרוש את הכסף מהלווה תוך זמנו}
ח/א מחנה אפרים דיני רבית סי' לא
ח/א מחנה יהודה (חסמן) עמ' לה, לז, מט-נ
ח/א מטה אהרן (הלוי) דף מב ע"א {מל"מ}
ח/א מטה אהרן (הלוי) ח"א דף מב ע"א {מל"מ}
ח/א מנחת אהרן (בריסק) דף כד ע"א {מל"מ}
ח/א מנחת איש (שפירא, תשסג) עמ' כט, לב, לו, מא, רסד, רסו
ח/א מנחת חיים (שוויד) ריבית עמ' רסו, רסח, רסט, רעא, רפג, תרלג
ח/א מנחת חינוך ח"א עמ' רד, שלו
ח/א מנחת כהן (יוסף חיים) דף פה ע"ג-ע"ד, פו ע"א-ע"ב {מל"מ}
ח/א מעיני המים
ח/א מעיני התורה ח"ב עמ' יט-כ {מ"מ}
ח/א מעשה הבא בעבירה עמ' 31, 51, 105, 108, 113, 180, 186, 293 {מל"מ}
ח/א משה ידבר (תקפז)
ח/א משפטי אמת עמ' קע, קעב {מל"מ}
ח/א נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' רב, אהע"ז ח"ב עמ' שה, שט {מל"מ}
ח/א נודע ביהודה מהדו"ת אהע"ז סי' ג {מל"מ - אי עביד לא מהני}
ח/א נועם ח"ד עמ' רמד, רנ, רנח, רסא
ח/א נטע שעשועים (שליסל) עמ' עט {מל"מ - אי עביד מהני}
ח/א נפתולי נפתלי דף עט {מל"מ - חוב על הלווה ברבית קצוצה}, רד {מל"מ - חיוב החזרת הרבית}, רי {מל"מ}
ח/א נתיבות מאיר (שלאף) עמ' קכב
ח/א נתיבות מרדכי ב"מ פ"א עמ' שנה {מל"מ}
ח/א נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' תעד {מל"מ}
ח/א נתיבות שלום (גלבר) מבוא אות ה {מל"מ}, כא {מל"מ}, סב, וסי' קסא ס' ח אות ג {מל"מ}, ס' ט אות ב {מל"מ}, סי' קעג ס' א אות כה, כו {מל"מ}, סי' קעה ס' ח אות ז-ח {מל"מ}, י {מל"מ}, יב {מל"מ}, יג ס"ק ה {מל"מ}
ח/א נתן פריו ב"מ עמ' שה, שכא, שכו, שמב
ח/א ס' המקנה (סופר) ח"ב כלל כד פרט ב דף כה ע"ד, פרט ד דף כו ע"ד {מל"מ}
ח/א ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' קסד {מל"מ ד"ה מי שהיה}, קפו, קצט {מל"מ ד"ה עוד נראה}
ח/א ס' התרומות עמ' תתקעג, תתקעו, תתקעח
ח/א סדר הרבית ח"ב עמ' רמה, רמח
ח/א עורה שחר דף נא ע"א {מל"מ}
ח/א ערך שי חו"מ סי' רט סעיף א {מ"מ}
ח/א פד"ר חט"ז עמ' 80
ח/א פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' מו
ח/א פרי יצחק (תשעו) עמ' תרכו {מל"מ}
ח/א צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קמה ע"ד
ח/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' רצב אות ד
ח/א קונטרסי שעורים ב"מ שעור כו אות ג {מל"מ}
ח/א קרבן ציון עמ' עא {מל"מ}
ח/א רבבות אפרים (מזוז) סי' יג פ"ג אות יא, סי' טו פ"א אות ב, פ"ב אות ד
ח/א רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' שפ
ח/א שבט סופר (תשמו) עמ' רנא {מל"מ}
ח/א שביתת יו"ט
ח/א שדה הארץ ח"ג
ח/א שדי חמד כללים מע' כ כלל נז עמ' 215, כלל ס עמ' 224, 225, כלל סא עמ' 228, 229, 234, כלל סח {מל"מ}
ח/א שו"ע הרב הל' רבית סעיפים ד, יח
ח/א שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' ח, קפ
ח/א שו"ת הרדב"ז ח"ג סי' תתצב
ח/א שו"ת הריב"ש עמ' כה
ח/א שו"ת הרשב"א ח"ג סי' רמה
ח/א שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' רפ
ח/א שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תסה, תצה, תרעה
ח/א שו"ת מהרלב"ח סי' ע
ח/א שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' רפ
ח/א שו"ת ר"י בן עטר עמ' קד
ח/א שו"ת ר"י מליריאה עמ' רכד
ח/א שו"ת ר"מ גאויזון עמ' פ
ח/א שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' קע
ח/א שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' קמו {מל"מ}
ח/א שו"ת רשב"ש עמ' כו, כח, ס, שעא
ח/א שולי הגליון עמ' קצ
ח/א שושנת העמקים (תאומים) עמ' קצד {מל"מ}
ח/א שם יוסף (מועטי) ח"א דף מב ע"ד {מל"מ}, ח"ב דף עה ע"ב {מל"מ}
ח/א שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' רלז {מל"מ}
ח/א שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' שמו
ח/א שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' רכח-רכט
ח/א שמחת יהודה דף יח ע"ב {מל"מ}
ח/א שמחת עולם (לגו)
ח/א שמן המשחה דף מד ע"א {מל"מ - אי עביד לא מהני}
ח/א שמן רוקח ח"א אהע"ז סי' ס {מל"מ}
ח/א שמעתתא דרבא ח"ב חו"מ סי' ג אות א {מל"מ}
ח/א שנות חיים (אויסאיבל) רבית סי' יא ענף ד, סי' טז ענף ג ס"א ס"ק ג, סי' ע ס"א ס"ק א, סי' עב ענף ב ס"ב ס"ק ב, סי' קטז ענף ב ס"ק ג {כולם - מל"מ}
ח/א שער דעה (אביטן) סי' קעא ס"ק ב עמ' נה {מל"מ}
ח/א שער דעה (איסר) סי' קעא ס"ק ב {מל"מ}
ח/א שער המלך ח"א עמ' תקנב, תקנו
ח/א שער יהושע ח"א עמ' ל
ח/א שערי ציון (כהן, תרצח) דף כט ע"ב {מל"מ}
ח/א שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' קמב {מל"מ}
ח/א שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' קצד
ח/א שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' תנב {מל"מ}
ח/א שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' יד {מל"מ}
ח/א שערי תורה (תשעה) סוגיות ודרושים עמ' צח
ח/א תבואות שמש (משאש) אהע"ז סי' קכה עמ' רמד {מל"מ}
ח/א תולדות יצחק (שושן) ח"א יו"ד סי' יג
ח/א תורת החוף ימים סי' א אות ז {מל"מ}
ח/א תורת חיים (תשסג) ח"ג עמ' לג
ח/א תורת ירוחם ח"א דף כ ע"ג {מל"מ}
ח/א תפארת יהונתן (תרצד) דף ז ע"א {מל"מ}
ח/א תשובה שלמה יו"ד סי' יט {מל"מ}
ח/א תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 76
ח/א תשובות ר"י אלחנן עמ' צא
ח/א תשורת שי מהדו"ק סי' רפג
ח/ב אמונת עתיך גל' 106 עמ' 130
ח/ב חדושים ובאורים (גרי') ב"מ סי' טז ס"ק יג
ח/ב כתר ח"ו עמ' 98
ח/ב מחנה אפרים דיני רבית סי' לא
ח/ב מלאכת שלמה (חכים)
ח/ב מעיל שמואל (פלורנטין)
ח/ב נועם ח"ד עמ' רסב
ח/ב נתיבות שלום (גלבר) סי' קעג ס' ג אות ב
ח/ב סדר הרבית ח"ב עמ' רמח, רנ
ח/ב צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קמו ע"א
ח/ב צרור הכסף (הראשון) עמ' קסד, שצא
ח/ב שו"ע הרב הל' רבית ס' יח
ח/ב שו"ת הריב"ש עמ' כו
ח/ב שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' קפח
ח/ב שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תרנ
ח/ג אבקת רוכל (תשסב) עמ' טו {מ"מ}, טז
ח/ג אבקת רוכל (תשעז) עמ' יד
ח/ג אוצמפה"ת ב"מ סט ע"א הע' 7
ח/ג אנצי"ת ע' אבק הע' 8
ח/ג ברור הלכה ב"מ סה ע"א ציון ט
ח/ג הגהות חבר בן חיים
ח/ג כל בו ח"ה עמ' שעז
ח/ג לחם רב (בוטון) סי' יד
ח/ג מגד שמים סי' קעג סי"ד
ח/ג מגן גבורים (אשטרושא) דף יב ע"ב
ח/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/ג נפתולי נפתלי דף תמז {אחריות על הלוקח ועל המוכר}
ח/ג נתיבות שלום (גלבר) סי' קעג ס' יד
ח/ג ס' התרומות עמ' תתקפח
ח/ג סדר הרבית ח"ב עמ' רסז
ח/ג סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ב עמ' כג, כה
ח/ג צדקה לחיים (תקמז) (לקוטים)
ח/ג צדקה לחיים (תשסח) עמ' נו
ח/ג קול דודי (תשף)
ח/ג קרית מלך
ח/ג שדה הארץ ח"ג
ח/ג שו"ע הרב הל' רבית ס' כ
ח/ג שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' ח
ח/ג שלל דוד {לח"מ}
ח/ג שנות חיים (אויסאיבל) רבית סי' עח ענף א ס"ג ס"ק א-ג, ענף ג ס"א ס"ק ב, סי' פ ס"א ס"ק א-ג, ס"ב, ס"ג, ס"ד
ח/ג תקוני טעויות
ח/ד בית אהרן וישראל גל' קלז עמ' יב
ח/ד ברכת שלמה (בינט) עמ' שעב
ח/ד המאיר לארץ
ח/ד המעין תשרי תשפ עמ' 47 {מ"מ 'זה נראה שהוציא מן הירושלמי' וכו' - כן מוכח גם מבבלי סה ע"א 'א"ת טרשא שרי וכו' ולית הלכתא כר"פ'}
ח/ד חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 69
ח/ד חי' הגר"ח ב"מ עמ' רכד
ח/ד חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 111 {מל"מ}
ח/ד טעם רבית סי' קעג אות ט
ח/ד יפה נוף עמ' קה
ח/ד כבוד מלכים (מרגליות) {מ"מ}
ח/ד כתר ח"ו עמ' 90
ח/ד משנה הלכות ח"ז סי' קכ דף צד ע"ב
ח/ד נתיבות מאיר (שלאף) עמ' קנב, קסג
ח/ד נתיבות שלום (גלבר) סי' קעג ס' ב אות א
ח/ד ס' התרומות עמ' תתקפט
ח/ד סדר הרבית ח"ב עמ' רמט
ח/ד עטרת שלמה (גלייביץ), יקרא דחיה דף טו ע"ב
ח/ד צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' סז אות ב בהוספות
ח/ד שו"ת הריב"ש עמ' כה
ח/ד שו"ת הרשב"א ח"ג סי' רמה
ח/ד שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' רפב
ח/ד שו"ת מהר"ם די בוטון סי' טז
ח/ד שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' רפב
ח/ד שו"ת רשב"ש עמ' קיא
ח/ד שנות חיים (אויסאיבל) רבית סי' ע ס"א ס"ק ב {במפרש אם מעכשו}
ח/ה אוצמפה"ת ב"מ סד ע"א הע' 36 {לח"מ}
ח/ה אוצמפה"ת ב"מ עג ע"א הע' 66 {אהא"ז}, 70, 71 {כ"מ}, 75-77
ח/ה אור הישר [מ"מ לקמן פ"ט ה"י, אור הישר ערכין לא ע"א]
ח/ה אמר יוסף (אלקלעי)
ח/ה באר מים חיים (נוסינזון) ב"מ דף סד
ח/ה בני בנימין (נבון) ח"א דף ל ע"ד {לח"מ}
ח/ה ברור הלכה ב"מ עג ע"א ציון ז
ח/ה דברות משה ב"מ ח"ב סי' ס ענף א
ח/ה הוספות להגהות מיימוניות (השמטות)
ח/ה חזון יחזקאל ב"ק פ"ו ה"י
ח/ה חי' חתם סופר
ח/ה טעם רבית סי' קעג אות כג {לח"מ}, כה {כ"מ}
ח/ה ישועות יעקב נזיקין עמ' קיב {מל"מ}
ח/ה כל בו ח"ה עמ' שעח
ח/ה מגד שמים סי' קעג ס"ח אות ב, ס"י אות א-ב
ח/ה מילי דקדושין עמ' קפג {מל"מ - יכול לתבוע תוך זמנו}
ח/ה מנחת חיים (שוויד) ריבית עמ' רז, תרסב
ח/ה מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' רעו
ח/ה מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תלז
ח/ה מעיני המים
ח/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/ה משנת ר' אהרן גיטין עמ' צא
ח/ה נפתולי נפתלי דף קנו {כשאין אחריות על המוכר}, קנט {בפירות בוסר}, קס {כ"מ - מכירת אילן לפירותיו או פירות בוסר}, קסא {כשחל מכר גמור בפרדיסא}
ח/ה נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' עט ס"ק א
ח/ה נתיבות שלום (גלבר) סי' קעג ס' י אות א-ב
ח/ה נתן פריו ב"מ עמ' שה
ח/ה ס' התרומות עמ' תתקז, תתקצ
ח/ה סדר הרבית ח"ב עמ' רמא
ח/ה עומק הפשט ח"א עמ' רפב, רפט
ח/ה פועלים ואומנים עמ' 141
ח/ה פני משה (שלז')
ח/ה קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון בני אדם עמ' קמב {כ"מ}
ח/ה קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון חכמים עמ' מז {כ"מ}
ח/ה קרן הצבי מצוה עב אות יג
ח/ה רבבות אפרים (מזוז) סי' ט פ"א אות ב, פ"ב אות ט, יא, והגהה ו, טו, פ"ג אות יב
ח/ה שביתת יו"ט
ח/ה שלל דוד {לח"מ}
ח/ה שנות חיים (אויסאיבל) רבית סי' עד ענף ג ס"ג ס"ק א-ב
ח/ה שפתי שושן עמ' קלב
ח/ו אמונה ומסחר עמ' תקכב
ח/ו ברור הלכה ב"מ עג ע"א ציון ט
ח/ו טעם רבית סי' קעג אות כו
ח/ו ס' התרומות עמ' תתקז
ח/ו שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' שנח
ח/ו שם טוב - השלמה
ח/ו שנות חיים (אויסאיבל) רבית סי' עד ענף ג ס"א ס"ק ב
ח/ז אוצמפה"ת ב"מ עג ע"א הע' 93
ח/ז איש אמונים דף סב ע"ד {הגהמ"י דפוס קושטא}
ח/ז אמונת עתיך גל' 114 עמ' 63
ח/ז ברור הלכה ב"מ עג ע"א ציון י
ח/ז גבול יהודה (אשכנזי) חי' כתובות דף ו ע"א {מל"מ}
ח/ז כלילת יופי דף כב
ח/ז נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' תקסד
ח/ז שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' שיז
ח/ז שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' שיז
ח/ז שנות חיים (אויסאיבל) רבית סי' עט ענף א ס"ב ס"ק ב-ג
ח/ח חזון יחזקאל ב"מ פ"ה ה"ז
ח/ח מחנה אפרים דיני רבית סי' כט-ל
ח/ח מילי דקדושין עמ' קפא-קפג {מל"מ - הריבית היא חוב}
ח/ח שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' שמה
ח/ח שם טוב - השלמה
ח/ט אוצמפה"ת ב"מ עג ע"ב הע' 64 {מ"מ}
ח/ט אוצמפה"ת ב"מ עה ע"א ח"ב הע' 209
ח/ט אוצמפה"ת ב"מ עה ע"ב הע' 11, 16
ח/ט איפת צדק רבית שער ה סי' ז אות יג-טו
ח/ט בית דוד (תשעט) יו"ד סי' קמד, קמח
ח/ט ברור הלכה ב"מ עג ע"ב ציון ג, עה ע"א ציון ט, עה ע"ב ציון א
ח/ט ברכת שלמה (בינט) עמ' רמז
ח/ט ברכת שלמה (בינעטה) סי' ג עמ' רמז
ח/ט דבר יהושע (שו"ת) ח"ד סי' טו
ח/ט דעת תרבית סי' א הערה ד
ח/ט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שכח
ח/ט טעם רבית סי' קעג אות לא {מ"מ}
ח/ט לשון למודים יו"ד דף מג-מד {מ"מ}
ח/ט מגד שמים סי' קס ס"ד אות ז
ח/ט מגילת ספר לאוין דף ק ע"ג, קא ע"ב
ח/ט מחנה אפרים דיני רבית סי' יז, כט-ל
ח/ט מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף מה ע"ג
ח/ט מעיל שמואל (פלורנטין) סי' יד דף כ ע"ב, כא ע"ב
ח/ט מעיני התורה ח"ב עמ' ו-ז
ח/ט מעשה הבא בעבירה עמ' 281 {הגהמ"י}
ח/ט מרבה חיים סי' לז אות ג
ח/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/ט משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' סז
ח/ט נפתולי נפתלי דף תס {פסיקה רגילה}
ח/ט סדר הרבית ח"א עמ' מא
ח/ט סדר הרבית ח"ב עמ' שכו, שכט
ח/ט עולת ראיה (וייס) עמ' צד
ח/ט פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' קנו
ח/ט צרור הכסף (גטיניו) דף טז ע"א, יח ע"א
ח/ט צרור הכסף (גטיניו) יו"ד סי' ז דף טז ע"א-ע"ב
ח/ט צרור הכסף (הראשון) עמ' שצד
ח/ט שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' סט
ח/ט שו"ת הריב"ש סי' יט, עמ' כה
ח/ט שו"ת מהרש"ך ח"ד עמ' קסג
ח/ט שם יוסף (מועטי) ח"א דף כא ע"ג {מ"מ}
ח/ט שנות חיים (אויסאיבל) רבית סי' עט ענף א ס"ב, ענף ב {מל"מ}
ח/ט תורת אמת (תשסו) עמ' תקצו, תקצח, תרה-תרו
ח/ט תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' שכד
ח/י אבן האזל
ח/י אבני אש (מילר) עמ' שה
ח/י אוצמפה"ת ב"מ סד ע"א הע' 39
ח/י אוצמפה"ת ב"מ סד ע"ב ח"א הע' 14-17
ח/י אוצמפה"ת ב"מ עג ע"א הע' 85-86
ח/י ברור הלכה ב"מ סד ע"א ציון ה, עג ע"ב ציון ב
ח/י דליית הכרם עמ' תתתלד [צ"ל לשכר ולהפסד]
ח/י חי' הגר"ח ב"מ עמ' קסט
ח/י חיים ומלך
ח/י יד המלך (לנדא) דף מד ע"ג
ח/י כל בו ח"ה עמ' שעט
ח/י מחנה אפרים דיני רבית סי' כט-ל
ח/י נפתולי נפתלי דף קעז {קלקול של חימוץ}
ח/י נר למאור (רבינוביץ) דף לט ע"ב
ח/י ס' התרומות עמ' תתקצט
ח/י סדר הרבית ח"ב עמ' רכו
ח/י עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' נה
ח/י צרור הכסף (הראשון) עמ' קסג, שפט
ח/י רבבות אפרים (מזוז) סי' י פ"ב אות ג, פ"ג אות ג-ד
ח/י שו"ת הריב"ש עמ' כה
ח/י שנות חיים (אויסאיבל) רבית סי' עז ענף ג ס"ב
ח/י שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' מז
ח/יא באורי סוגיות (הוניגסברג) פ' איזהו נשך סי' א אות ב {מל"מ}
ח/יא ברור הלכה ב"מ סט ע"ב ציון כ
ח/יא ס' התרומות עמ' תתרג
ח/יא עומק הפשט ח"א עמ' שפט
ח/יא צרור הכסף (הראשון) עמ' שצד
ח/יב אוצמפה"ת ב"מ ע ע"ב הע' 3, 21
ח/יב באורי סוגיות (הוניגסברג) פ' איזהו נשך סי' מד אות כד
ח/יב בן הרמה
ח/יב ברור הלכה ב"מ ע ע"ב ציון א
ח/יב ברך משה (גלנטי) דף קג ע"א
ח/יב חותמי ברכה תשובה קלד אות ב-ג
ח/יב חזון יחזקאל בכורות פ"ב ה"ד
ח/יב יד המלך (פלומבו) הל' בכורות פ"ד ה"ד
ח/יב כתב משה ח"א סי' ס עמ' ריא
ח/יב לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' כב אות ב-ט
ח/יב להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' פז
ח/יב לקוטי שעורים (שטיין) ב"מ סי' כ ס"ק ד
ח/יב מגד שמים סי' קעז ס"א אות ה-ז
ח/יב מגילת ספר לאוין דף קט ע"ב
ח/יב מחנה אפרים דיני רבית סי' לב
ח/יב מנחת איש (שפירא, תשסג) עמ' קמז, קנא, שיד
ח/יב נפת צופים (בירדוגו, תשעה) עמ' קכג
ח/יב נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' תצג, תצח
ח/יב נתיבות שלום (גלבר) סי' קעז ס' א אות כג {נכסי צ"ב}
ח/יב סדר הרבית ח"ב עמ' תלו
ח/יב עומק הפשט ח"א עמ' שנד, שפט
ח/יב פרי האדמה ח"ד
ח/יב צרור הכסף (הראשון) עמ' קסו, שצד
ח/יב קהל יהודה - חי' הש"ס דף מט ע"ב {מ"מ}
ח/יב רבבות אפרים (מזוז) סי' כג פ"ד אות יג
ח/יג אהל יצחק
ח/יג אוצמפה"ת ב"מ סט ע"ב ח"ב הע' 25 {לח"מ}, 29 {מ"מ}
ח/יג בארות יצחק (הכהן) עמ' שכב
ח/יג ברור הלכה ב"מ סט ע"ב ציון כ
ח/יג חזון יחזקאל ב"מ פ"ה ה"ז, בכורות פ"ב ה"ד
ח/יג חק לישראל שומרים עמ' 1037 {מ"מ}
ח/יג לשון למודים יו"ד דף סח ע"א {לח"מ}
ח/יג מגד שמים סי' קעו ס"ג אות ב {מ"מ}, קעז ס"א אות ה-ו
ח/יג מחנה אפרים דיני רבית סי' לב
ח/יג מנחת איש (שפירא, תשסג) עמ' קנד
ח/יג מעיני המים
ח/יג נפת צופים (בירדוגו, תשעה) עמ' קכג
ח/יג נתיבות שלום (גלבר) סי' קעו ס' ד אות יד {מ"מ}
ח/יג ס' התרומות עמ' תתרו
ח/יג סדר הרבית ח"א עמ' רלד
ח/יג עומק הפשט ח"א עמ' שפט
ח/יג צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קמז ע"א-ע"ד
ח/יג צרור הכסף (הראשון) עמ' קסו, שצד
ח/יג שלל דוד {לח"מ}
ח/יד אוצמפה"ת ב"מ סח ע"ב הע' 20
ח/יד ברור הלכה ב"מ סח ע"ב ציון ב
ח/יד דברי חיים (אוירבך) יו"ד סי' לד ד"ה ובזה (בהמ"ח) {מל"מ}
ח/יד דברי חיים ב"מ עא ע"ב
ח/יד חסדי דוד ח"ד עמ' רנ
ח/יד מנחת חיים (שוויד) ריבית עמ' קטו
ח/יד משה ידבר (תקפז)
ח/יד צרור הכסף (הראשון) עמ' קסו, שצד
ח/יד קונטרסי שעורים ב"מ שעור יב אות ב {מל"מ}
ח/טו אבן שתיה (דון יחיא) סי' עה
ח/טו אבני חפץ ח"א סי'' סד, ח"ב עמ' קמד {מ"מ}
ח/טו אבני נזר יו"ד סי' קסח אות ח {מל"מ - אם הוא בעין}
ח/טו אבני נזר יו"ד סי' קעב אות א {מל"מ}
ח/טו אהל יצחק
ח/טו אוצמפה"ת ב"מ מח ע"א הע' 102 {מ"מ}, 103 {או"ש}
ח/טו אוצמפה"ת ב"מ סה ע"א ח"א הע' 41, 44 {מל"מ}
ח/טו איפת צדק רבית שער א סי' א אות יד {מל"מ - הריבית לא נקנית למלוה}
ח/טו באורי סוגיות (הוניגסברג) פ' איזהו נשך סי' ז אות י {מל"מ}
ח/טו באורי סוגיות (הוניגסברג) קדושין סי' יט ס"ק ה {מל"מ}
ח/טו בית המדרש
ח/טו בכורי אליהו עמ' עו-עז
ח/טו בנין ציון (עטלינגר) ח"א סי' סו {מל"מ}
ח/טו ברור הלכה ב"מ סא ע"ב ציון ט פסקה ד {מל"מ}, סה ע"א ציון ב
ח/טו ברכת ראובן דף קכה ע"ג {מל"מ}
ח/טו ברכת שלמה (בינט) עמ' רצ-רצא {מל"מ}
ח/טו בתי כהונה (תשסה) עמ' קמג
ח/טו גדולי שמואל ב"מ דף מט {או"ש}
ח/טו דברי אליהו (חזן) ח"ג עמ' פה {מל"מ}
ח/טו דיני חוזים במשה"ע עמ' 189-188
ח/טו הד משה עמ' 23-24
ח/טו הלכה למשה (אלבז) עמ' תטז {מ"מ}
ח/טו הלכה רבה ח"א עמ' 85, 276
ח/טו הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' רל
ח/טו ויטע אשל תמורה ח"א עמ' קעח
ח/טו זכרון יהודה (מונק) דף מז ע"ג, מח ע"א {מל"מ}
ח/טו חדושים ובאורים (גרי') ב"מ ח"ב סי' כ ס"ק ה-ו
ח/טו חזו"א אהע"ז סי' מב ס"ק ב-ג (יו"ד סי' ע ס"ק ב-ג)
ח/טו חזו"א על הרמב"ם {מל"מ}
ח/טו חי' ר' שמואל גיטין עמ' קמ {מל"מ}
ח/טו חי' רעק"א (פרדס)
ח/טו חמדת אהרן עמ' קצג {מל"מ}
ח/טו טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' תמד {מל"מ}
ח/טו טעם רבית סי' קסא אות ט, קו"א סי' ג
ח/טו יד ישראל ח"ב
ח/טו לבושי מרדכי חו"מ עמ' עא
ח/טו מחנה אפרים דיני רבית סי' לז
ח/טו מנחת חיים (שוויד) ריבית עמ' רמד, רמו, רסו, רעב, רעה-רעו, רפב
ח/טו מעשה הבא בעבירה עמ' 107
ח/טו משה ידבר (תקפז)
ח/טו משנת יעקב זרעים ח"א עמ' ריב-ריג
ח/טו משנת יעקב כאן
ח/טו משפטי אמת עמ' קע {מל"מ}
ח/טו נפתולי נפתלי דף רז {מל"מ}
ח/טו נתיבות שלום (גלבר) סי' קסא ס' ה אות ח {מל"מ}, ס' ט אות ד, ז-ח {מל"מ}
ח/טו נתן פריו ב"מ עמ' שיט
ח/טו ס' המקנה (סופר) ח"ב כלל כד פרט ב דף כה ע"ד {מל"מ}
ח/טו סדר הרבית ח"א עמ' מז
ח/טו סוכה וארבעת המינים עמ' 181
ח/טו עזרת מצר סי' מא עמ' שלו (ד"ה ונלע"ד להביא)
ח/טו ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' לז-לח {מל"מ}
ח/טו פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' מו
ח/טו פתח דבריך עמ' קצו {מל"מ}
ח/טו צרור הכסף (הראשון) עמ' קסד
ח/טו קול דודי (תשף) (בקיצור)
ח/טו קרית מלך
ח/טו רבבות אפרים (מזוז) סי' יג פ"ג אות ט-י
ח/טו שאל האיש דף פח ע"ג
ח/טו שאל האיש חו"מ סי' ט דף פח ע"ג
ח/טו שביתת יו"ט
ח/טו שדי חמד כללים מע' כ כלל סא עמ' 234
ח/טו שו"ת הריב"ש עמ' קנג
ח/טו שו"ת מהר"ם די בוטון סי' טז
ח/טו שחר אורך עמ' שפו {מל"מ}
ח/טו שירת דוד (תשסג) עמ' שט, שנד, שנו {מל"מ}
ח/טו שירת דוד ב"מ עמ' שט, שנד, שנו {מל"מ}
ח/טו שם יוסף (מועטי) ח"א דף מב ע"ד, מג ע"א, מד ע"א {מל"מ}
ח/טו שנות חיים (אויסאיבל) רבית סי' א ענף ב ס"ו ס"ק ב {מל"מ}, סי' יז ענף ג ס"ב ס"ק ג, סעיף ד-ו
ח/טו שער דעה (איסר) סי' קסא ס"ק ז {מל"מ}
ח/טו שער המלך ח"א עמ' שפא {מל"מ}
ח/טו שערי חיים (שמולביץ) גיטין עמ' קד-קה {מל"מ}
ח/טו שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 32
ח/טו תשובה שלמה יו"ד סי' יט


ט/874 הלכות מלוה ולווה פרק ט *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ט/רה"פ יד פשוטה
ט/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ט/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ט/רה"פ פי' ר"י קאפח
ט/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ט/רה"פ רמב"ם לעם
ט/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ט/א ארחות חיים ח"ב סי' לח אות ו {אין פוסקים עד שיצא השער}
ט/א באורי סוגיות (הוניגסברג) פ' איזהו נשך סי' יד אות ז
ט/א בית דוד (תשעט) יו"ד סי' רח
ט/א בני דוד
ט/א ברור הלכה ב"מ עב ע"ב ציון ב, ג, ד, עד ע"א ציון ו, ח
ט/א ברכת שלמה (בינט) עמ' שכ
ט/א דליית הכרם עמ' תתתלד {מ"מ} [מיעחן - צ"ל מעטן]
ט/א דעת תרבית סי' יח הערה א, ואות ט
ט/א חזון יחזקאל ב"מ פ"ו ה"א
ט/א חיים ביד דף מא ע"א-ע"ב
ט/א חיים ומלך
ט/א יד המלך (פלומבו)
ט/א כל בו ח"ה עמ' שפ
ט/א מגד שמים סי' קעה ס"ד אות ב
ט/א מעיל שמואל (פלורנטין)
ט/א משאת המלך ח"ד סי' תסח {פסיקה כנגד המעות}
ט/א נשמת כל חי ח"א דף מו ע"ב, מח ע"א
ט/א נתיבות מאיר (שלאף) עמ' ע, פט
ט/א נתיבות שלום (גלבר) סי' קעה ס' ד אות ו
ט/א ס' התרומות עמ' תתריג
ט/א סדר הרבית ח"ב עמ' שט-שי, שלה
ט/א עמודי שלמה ח"ב עמ' רנח
ט/א צרור הכסף (הראשון) עמ' שפו
ט/א קרית מלך
ט/א רבבות אפרים (מזוז) סי' ט פ"ג אות יג
ט/א שביתת יו"ט
ט/א שדה הארץ ח"א דף יד ע"א, ח"ג כאן
ט/א שו"ת ר' יצחק הלוי (תשע) עמ' יא
ט/א שו"ת ר"מ גאויזון עמ' פ
ט/א שנות חיים (אויסאיבל) רבית סי' סה ענף ג ס"ק ב
ט/א שנתון המשפט העברי ח"ה עמ' 47
ט/ב אבני החושן סי' קצג סעיף א
ט/ב אור הישר [אור הישר ב"מ עג ע"א]
ט/ב אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 408
ט/ב ברור הלכה ב"מ עד ע"א ציון ו, ח
ט/ב דברי ריבות (תשעב) עמ' של
ט/ב יד המלך (פלומבו)
ט/ב משנת יעקב [משנת יעקב הל' מכירה פ"ט ה"ב]
ט/ב משנת יעקב הפלאה עמ' רפו-רפז
ט/ב ס' התרומות עמ' תתריד
ט/ב עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 58, 83, 434
ט/ב צרור הכסף (הראשון) עמ' שפו
ט/ב קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' צ {מ"מ}
ט/ב שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' תסא
ט/ב תורה לשמה (תשעג) עמ' רסא, שעט
ט/ג דין אמת (תשסז) עמ' קפה
ט/ג חדושים ובאורים (גרי') ב"מ ח"ב סי' כב ס"ק א
ט/ג יד המלך (פלומבו)
ט/ג צרור הכסף (הראשון) עמ' קסג, שפח
ט/ד אוצמפה"ת ב"מ עב ע"ב ח"ב הע' 4, 10, 35, 38, 41
ט/ד ארחות חיים ח"ב סי' לח אות ו
ט/ד בית דינו של שמואל עמ' 1079
ט/ד ברור הלכה ב"מ עב ע"ב ציון ב, ז, ח
ט/ד חדושים ובאורים (גרי') ב"מ ח"ב סי' כא ס"ק יח
ט/ד טעם רבית סי' קעה אות ה {מ"מ}
ט/ד כל בו ח"ה עמ' שפב
ט/ד מגד שמים סי' קעה ס"א אות ג
ט/ד נוה צדק (השמטות)
ט/ד נתיבות שלום (גלבר) סי' קעה ס' א אות ב
ט/ד ס' המקח עמ' שצב
ט/ד ס' התרומות עמ' תתרטז
ט/ד עטרת שלמה (גלייביץ), יקרא דחיה דף טו ע"ג
ט/ד צרור הכסף (הראשון) עמ' שפז
ט/ד שברי לוחות עמ' 96 {הגהמ"י - אביאסף}
ט/ד שדה הארץ ח"ג דף קיח ע"ד, קיט ע"ב
ט/ד שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' קעא
ט/ד תולדות יצחק (שושן) ח"א יו"ד סי' יז
ט/ה בית יעקב (טבשונסקי) סי' קפב סעיף ה {מ"מ}
ט/ה ברור הלכה ב"מ עד ע"ב ציון א
ט/ה בריכת המלך עמ' מ
ט/ה ברכת שלמה חו"מ עמ' קנג
ט/ה דברי לוי הל' כלים - שעורים במסכתות עמ' יב-יג
ט/ה חדושים ובאורים (גרי') ב"מ ח"ב סי' כא ס"ק ט
ט/ה חזון יחזקאל קידושין פ"א ה"ז, ב"מ פ"ו ה"א
ט/ה חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"מ עב ע"ב]
ט/ה חק לישראל שליחות עמ' 253, 254
ט/ה ישועות יעקב נזיקין עמ' קכב
ט/ה כל בו ח"ה עמ' שפב
ט/ה לב מרפא דף ח ע"ג
ט/ה מגד שמים סי' קעה ס"ז אות ב
ט/ה נוה צדק
ט/ה נתיבות מאיר (שלאף) עמ' סד
ט/ה נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' תכז
ט/ה ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' עז
ט/ה ס' התרומות עמ' תתריז
ט/ה סדר הרבית ח"ב עמ' רעא, רפא
ט/ה עמודי שלמה ח"ב עמ' רס
ט/ה פד"ר ח"ט עמ' 32
ט/ה צדקה לחיים (תקמז) (לקוטים)
ט/ה צדקה לחיים (תשסח) עמ' נו
ט/ה צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' כט
ט/ה צרור הכסף (הראשון) עמ' שפז
ט/ה רבבות אפרים (מזוז) סי' ז פ"א אות ד, סי' ח פ"ג אות טו
ט/ה שדה הארץ ח"ג
ט/ה שיח אפרים עמ' מב
ט/ה שער דעה (אביטן) סי' קעג ס"ק י עמ' סד
ט/ה שער דעה (איסר) סי' קעג ס"ק י
ט/ה שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 179
ט/ה שערי ישר שער ו פט"ז אות ב
ט/ה תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' תשע
ט/ה תקוני טעויות
ט/ו אוצמפה"ת ב"מ סג ע"ב הע' 38
ט/ו אוצרות הרמב"ם
ט/ו ברור הלכה ב"מ סג ע"ב ציון ח
ט/ו טעם רבית סי' קסב אות יז
ט/ו מגד שמים סי' קעג ס"ז אות ב
ט/ו מחנה אפרים דיני רבית סי' כט
ט/ו מנחת חיים (שוויד) ריבית עמ' תרנג
ט/ו נזר המלך
ט/ו נפתולי נפתלי דף קמב {איסור להוזיל בפסיקה אפילו לא קבעו זמן}
ט/ו נתיבות שלום (גלבר) סי' קעג ס' ז אות ז, סי' קעה מבוא אות מה
ט/ו סדר הרבית ח"ב עמ' שנד
ט/ו פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' קכב {מאן דיהיב זוזי לקיראה}
ט/ו צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קמה ע"ג
ט/ו רבבות אפרים (מזוז) סי' ח פ"ה אות ג-ד, סי' ט פ"ב אות ה
ט/ו שו"ע הרב הל' רבית ס' כג
ט/ו שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' ריב
ט/ו שיח אפרים עמ' נא {קביעות זמן בפסיקה}
ט/ו שם טוב - השלמה
ט/ז אבקת רוכל (תשסב) עמ' יח {אדם חשוב}
ט/ז אבקת רוכל (תשעז) עמ' יז
ט/ז אוצמפה"ת ב"מ עג ע"א הע' 21 {מ"מ}, 38, 52 {מ"מ}
ט/ז באר מים חיים (נוסינזון) ב"מ דף עג
ט/ז ברור הלכה ב"מ עג ע"א ציון ג
ט/ז דברות משה ב"מ ח"ב סי' ע ענף ב
ט/ז טעם רבית סי' קעג אות לג {מ"מ}
ט/ז כתב משה ח"א סי' נט עמ' רח {מ"מ}
ט/ז מגד שמים סי' קעג ס"ז אות ב
ט/ז מנחת איש (שפירא, תשסג) עמ' רד
ט/ז מנחת חיים (שוויד) ריבית עמ' תרסה
ט/ז נתיבות שלום (גלבר) סי' קעג ס' טז אות ד
ט/ז ס' התרומות עמ' תתקצ
ט/ז קול מבשר (ראטה) ח"ב עמ' סא
ט/ז קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' צח
ט/ז קרית מלך
ט/ז שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' מג
ט/ז שו"ת הריב"ש עמ' תיא
ט/ז שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' קנג
ט/ז שולי הגליון עמ' קצא
ט/ז שם טוב - השלמה
ט/ז שערי תורה (לעוו) עדות ח"א עמ' קסט
ט/ח אוצמפה"ת ב"מ עג ע"א הע' 21-22 {או"ש}, 24 {הגהמ"י}, 25-36
ט/ח באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ט/ח ברור הלכה ב"מ עג ע"א ציון ג
ט/ח גליוני הגר"ש עמ' קי
ט/ח דברות משה ב"מ ח"ב סי' ע ענף ב
ט/ח דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' רכו-רלא
ט/ח חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"מ עג ע"א]
ט/ח חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' רא
ט/ח חיים ומלך
ט/ח חסדי דוד ח"ד עמ' רלט
ט/ח טעם רבית סי' קסב אות יז {לח"מ}
ט/ח מנחת איש (שפירא, תשסג) עמ' רד
ט/ח מעיל שמואל (פלורנטין)
ט/ח מעיני המים
ט/ח נתיבות שלום (גלבר) סי' קעג ס' טז אות ד
ט/ח ס' התרומות עמ' תתקצא
ט/ח עולת ראיה (וייס) עמ' צד {מל"מ}
ט/ח צרור הכסף (הראשון) עמ' קסו, שצה
ט/ח שביתת יו"ט
ט/ח שדה הארץ ח"ג דף קיח ע"ד
ט/ט אבני שהם (פרץ) דף נז ע"ג {מל"מ}
ט/ט אבקת רוכל (תשעז) עמ' יד {מ"מ}
ט/ט אבקת רוכל סי' ה, עמ' טו
ט/ט אהל יצחק
ט/ט אוצמפה"ת ב"מ סג ע"ב הע' 42, 65 {אהא"ז}
ט/ט אוצמפה"ת ב"מ סד ע"א הע' 36 {אהא"ז}
ט/ט אוצמפה"ת ב"מ סד ע"ב ח"א הע' 6, 16, 17 {אהא"ז}
ט/ט אוצמפה"ת ב"מ עג ע"א הע' 2 {מל"מ}, 45 {מ"מ}
ט/ט אמרי בינה (אוירבך) - שו"ת ח"א סי' ב [ד] ד"ה ובדברי
ט/ט ברור הלכה ב"מ סג ע"ב ציון ח פסקה א {אהא"ז}, סה ע"א ציון ט פסקה ב, עג ע"א ציון א, ב
ט/ט דברות משה ב"מ ח"ב סי' ע ענף ב, סי' עב הערה פד
ט/ט חדושים ובאורים (גרי') ב"מ ח"ב סי' כב ס"ק ו
ט/ט חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"מ עג ע"א]
ט/ט כתב משה ח"א סי' נט עמ' רה {מ"מ}
ט/ט מגן גבורים (אשטרושא) דף יב ע"ג
ט/ט מנחת איש (שפירא, תשסג) עמ' רד
ט/ט מנחת חיים (שוויד) ריבית עמ' תרסו
ט/ט סדר הרבית ח"ב עמ' שיט, שנד
ט/ט סופר המלך
ט/ט צרור הכסף (הראשון) עמ' קסו
ט/ט שו"ת רשב"ש עמ' שע
ט/ט שם טוב - השלמה
ט/ט שנות חיים (אויסאיבל) רבית סי' פ ס"א ס"ק ב {לח"מ}
ט/ט תורת אמת (תשסו) עמ' תרה
ט/י אוצמפה"ת ב"מ סד ע"א הע' 19-21, 23, 35, 36
ט/י בדבר מלך חי"ג עמ' רסא
ט/י ברור הלכה ב"מ סד ע"א ציון ד, עג ע"א ציון ז
ט/י ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' רצט
ט/י ברכת שלמה (בינט) עמ' שצד
ט/י דברי אמת (תשעט) עמ' רג {מגיד משנה, בדעת הרמב"ם בתרי לישני}
ט/י דעת תרבית סי' יט
ט/י חדושים ובאורים (גרי') ב"מ ח"ב סי' כב ס"ק ג-ד
ט/י חי' חתם סופר
ט/י מאור מרדכי ב"מ עמ' קג {איתנהו בי זרתא}
ט/י מגד שמים סי' קעג ס"ח אות ב-ד
ט/י מחנה אפרים דיני רבית סי' כט-ל, לג
ט/י מנחת חיים (שוויד) ריבית עמ' תרנז, תרעו
ט/י משב יעקב ח"א
ט/י נפתולי נפתלי דף קנז {בדלועין נחשב שמוכר לו את הקטנות}, קנט {מ"מ - הבדל בין פרדיסא לדלועין}
ט/י נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' עט ס"ק א
ט/י נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' תמג {מ"מ}
ט/י ס' התרומות עמ' תתקצו
ט/י סדר הרבית ח"ב עמ' רמא
ט/י עומק הפשט ח"א עמ' רפה, רצ
ט/י צרור הכסף (הראשון) עמ' קסג, שפח
ט/י רבבות אפרים (מזוז) סי' ט פ"א אות ב-ג, פ"ב אות ה, ט, פ"ג אות יג, והגהה יד
ט/י שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' שד
ט/י שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' דש
ט/י שנות חיים (אויסאיבל) רבית סי' עד ענף א ס"ק ד, ענף ג ס"א ס"ק ב, ס"ב
ט/י תורת רבית (סיטרוק) פ"ז ה"יח


י/875 הלכות מלוה ולווה פרק י *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


י/רה"פ יד פשוטה
י/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
י/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
י/רה"פ פי' ר"י קאפח
י/רה"פ פי' ר"ש צדוק
י/רה"פ רמב"ם לעם
י/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
י/א וב' שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' ז
י/א אבני נזר יו"ד סי' קפא אות א
י/א אהל יצחק
י/א אוצמפה"ת ב"מ עב ע"ב ח"ב הע' 55, 60-62
י/א אוצמפה"ת ב"מ עה ע"א ח"ב הע' 21, 30, 111-127, 196
י/א אוצרות הרמב"ם
י/א ארחות חיים ח"ב סי' לח אות ו
י/א באורי סוגיות (הוניגסברג) פ' איזהו נשך סי' יח אות א
י/א בית דינו של שמואל עמ' 1075
י/א ברור הלכה ב"מ עב ע"ב ציון י, עה ע"א ציון ד
י/א ברכת שלמה (בינט) עמ' שו
י/א דברי אמת (תשעט) עמ' שמו {היו לאותו המין שער שבשוק וידוע לשניהם}
י/א דגל יהודה (קמינר) עמ' שכב
י/א דיני מטבע במשה"ע עמ' 60
י/א דעת אביעזרי עמ' שטו {ראב"ד}
י/א דעת תרבית סי' לח אות ד-ו
י/א זכר שמואל יו"ד סי' ז ס"ק ד
י/א זכרון יהודה (בן הרא"ש) סי' פו
י/א חוקת עולם עמ' 569
י/א חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' ר
י/א טעם רבית סי' קסב אות יז
י/א יד המלך (לנדא) דף מה ע"ב
י/א ישועות יעקב נזיקין עמ' קכה
י/א כללא דרביתא עמ' קפ
י/א מלאכת שלמה (חכים) דף סו ע"ד {מ"מ}
י/א מנחת איש (שפירא, תשסג) עמ' צג
י/א מנחת חיים (שוויד) ריבית עמ' רפח, שעט, תרנג
י/א משנת יעקב נשים ח"ב עמ' כה-כו
י/א נפתולי נפתלי דף קטו {רק אם לא קבעו זמן}, קיט {הצורך בידיעת הלווה והמלוה}, תמ {הלוואת סאה בסאה ויצא השער וקבעו זמן}, תעב {אם יש לו וקבעו זמן}, תעז {דוקא שהמלוה והלווה יודעים שיצא השער}
י/א נר מצוה (ואלק) מצוות דף קיט ע"א-ע"ג {לא חייב באונס}
י/א נתיבות שלום (גלבר) סי' קסב ס' ב אות ד, ס' ג אות ז, יא
י/א ס' התרומות עמ' תתקכו
י/א סדר הרבית ח"ב עמ' שנא-שנב
י/א סופר מהיר ח"ב עמ' יב
י/א עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' רמב-רמג
י/א פרי אברהם - ענינים שונים סי' ל אות ג
י/א צרור הכסף (הראשון) עמ' קסב
י/א רבבות אפרים (מזוז) סי' ח פ"ה אות א, ה
י/א שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' מ
י/א שו"ת הרא"ש עמ' תנט
י/א שו"ת הריב"ש עמ' כה
י/א שו"ת הרשב"א ח"ט מכ"י סי' קו
י/א שו"ת הרשב"א מכ"י סי' עה
י/א שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' קעג
י/א שיח אפרים עמ' לט {לווין סתם}, מב-מג {קושית מ"מ}
י/א שנתון המשפט העברי ח"ה עמ' 28, 30
י/א שער דעה (אביטן) סי' קסב ס"ק ד עמ' כ, סי' קסג ס"ק א עמ' כא {ראב"ד}
י/א שער דעה (איסר) סי' קסב ס"ק ד, סי' קסג ס"ק א {ראב"ד}
י/ב אהל יצחק
י/ב אוצמפה"ת ב"מ מד ע"ב הע' 26
י/ב אוצמפה"ת ב"מ עג ע"א הע' 30
י/ב אוצמפה"ת ב"מ עה ע"א ח"א הע' 1, ח"ב הע' 13-14, 26, 79, 105, 111-127
י/ב אור יקרות
י/ב באורי סוגיות (הוניגסברג) פ' איזהו נשך סי' יט אות ב
י/ב בית אברהם (ישראל, תקמו) דף קס ע"ד {מ"מ - פרעון תוך זמנו}
י/ב בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' עא סעיף לז, סי' עח סעיף א
י/ב בית דינו של שמואל עמ' 1076
י/ב בן הרמה
י/ב ברור הלכה ב"מ סג ע"ב ציון ח פסקה ה, עה ע"א ציון א, ד, ה, ו
י/ב גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל ד סי' א
י/ב דברות משה ב"מ ח"ב סי' ע ענף א
י/ב דיני מטבע במשה"ע עמ' 58, 60, 105, 111
י/ב זכרון יהודה (בן הרא"ש) סי' פו
י/ב חדושים ובאורים (גרי') ב"מ ח"ב סי' כא ס"ק ד
י/ב חזקה רבה חו"מ ח"ג עמ' 252
י/ב חי' חתם סופר
י/ב חיים ומלך
י/ב חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ב עמ' שכ
י/ב טעם רבית סי' קסב אות ד {מל"מ}, יז
י/ב יד המלך (לנדא) דף מה ע"ג
י/ב יד המלך (פלומבו)
י/ב יפה נוף עמ' קה
י/ב כל בו ח"ה עמ' שפ
י/ב לב מבין
י/ב לשון למודים יו"ד דף נד ע"א
י/ב מגד שמים סי' קסב ס"ב אות ג
י/ב מנחת חיים (שוויד) ריבית עמ' רצט
י/ב מפתח הבאורים [שו"ת הרא"ש כלל קח סי' טו]
י/ב נחלת עזרא ח"א עמ' 59
י/ב נפתולי נפתלי דף קיט {הצורך בידיעת הלווה והמלוה}
י/ב נשמת כל חי ח"א דף מה ע"א {יד המלך (פלומבו)}, מו ע"ב
י/ב נתיבות מאיר (שלאף) עמ' פט
י/ב נתיבות שלום (גלבר) סי' קסב ס' א אות ב {מ"מ}
י/ב ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' קפג
י/ב ס' התרומות עמ' תתריב, תתרכז, תתרל
י/ב סדר הרבית ח"א עמ' קכ
י/ב סדר הרבית ח"ב עמ' שנא
י/ב עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' רמב-רמג
י/ב עמודי שלמה ח"ב עמ' רס
י/ב פני משה (שלז')
י/ב פרי האדמה ח"ד
י/ב צרור הכסף (הראשון) עמ' קסב, שפז
י/ב קרית מלך
י/ב רבבות אפרים (מזוז) סי' ח פ"ה אות ה
י/ב שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' מ
י/ב שו"ת הרא"ש עמ' תנט
י/ב שו"ת הריטב"א סי' קלה
י/ב שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' ריג
י/ב שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קכו, קכח
י/ב שנות חיים (אויסאיבל) רבית סי' פד ס"ב {מ"מ}, ס"ג ס"ק ב {מל"מ}
י/ב שנתון המשפט העברי ח"ה עמ' 28, 30
י/ב שער דעה (אביטן) סי' קסב ס"ק א עמ' יז {מל"מ}
י/ב שער דעה (איסר) סי' קסב ס"ק א {מל"מ}
י/ג אהל יצחק
י/ג ארחות חיים ח"ב סי' לח אות ו
י/ג ברור הלכה ב"מ עה ע"א ציון א, ד
י/ג דיני מטבע במשה"ע עמ' 59
י/ג דליית הכרם עמ' תתתלד [צ"ל כור לגורן]
י/ג משנת יעקב
י/ג קונטרסי שעורים קדושין שעור ז אות ה, ז
י/ג שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' מ
י/ג שו"ת מהר"ש לובלין עמ' קסה
י/ג שער יהודה דף טז {מל"מ}
י/ד אוצמפה"ת ב"מ ס ע"ב הע' 81 {אבי עזרי}
י/ד ברור הלכה ב"מ עה ע"א ציון א
י/ד לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' כח אות ח
י/ד נתיבות המשפט סי' שו ס"ק ז, יפלס נתיב אות כב
י/ד שו"ת הריב"ש עמ' כה
י/ה איפת צדק רבית שער ד סי' ב אות יג
י/ה בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' קעט
י/ה ברור הלכה ב"מ עב ע"ב ציון ג, עד ע"ב ציון ד
י/ה זכרון שמשון (רודנסקי) סי' כח
י/ה חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"מ עד ע"ב]
י/ה חיים ביד דף מא ע"א-ע"ב
י/ה חיים ומלך
י/ה חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ב עמ' שכא {מל"מ}
י/ה טעם רבית סי' קעג אות לז(ב) {מל"מ}
י/ה יד המלך (פלומבו)
י/ה לב מבין
י/ה מלאכת שלמה (חכים) כאן, ודף סו ע"ד {מ"מ}
י/ה מעיני המים
י/ה נתיבות שלום (גלבר) סי' קסב ס' ד אות ז {אריס}
י/ה ס' התרומות עמ' תתרלט
י/ה פאת נגב דף כט ע"ב
י/ה צרור הכסף (הראשון) עמ' קסו, שצה
י/ה שדה הארץ ח"ג דף קיט ע"ב
י/ה שלל דוד
י/ו אוצמפה"ת ב"מ סג ע"א הע' 7-8, 10-11, 14
י/ו אור הישר [שו"ת הרדב"ז סי' תקכה, שער משפט - שער דעה סי' קסג ס"ק ה]
י/ו ארחות חיים ח"ב סי' לח אות ו
י/ו באורי סוגיות (הוניגסברג) פ' איזהו נשך סי' יז אות ב {מ"מ}
י/ו בית דינו של שמואל עמ' 1085
י/ו ברור הלכה ב"מ סג ע"א ציון א
י/ו ברכת שלמה (בינט) עמ' שכ
י/ו דברי אמת (תרכא) דף צו ע"ג
י/ו דעת תרבית סי' יג, יח הערה א ואות ט
י/ו חדושים ובאורים (גרי') ב"מ ח"ב סי' כא ס"ק ו
י/ו חי' הגר"ח ב"מ עמ' קסו
י/ו חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' קנא
י/ו טעם רבית סי' קסג אות ב
י/ו יד המלך (פלומבו)
י/ו כל בו ח"ה עמ' שפ
י/ו מאמר המלך
י/ו מגילת ספר לאוין דף קי ע"ג
י/ו מנחת חיים (שוויד) ריבית עמ' שסד
י/ו סדר הרבית ח"ב עמ' שי, שנג
י/ו פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' כ דף יט ע"ב-ע"ד, כ ע"א
י/ו קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' תקכו
י/ו שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' רפה
י/ו שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' קע
י/ו שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קלד
י/ו שם יוסף (אליקים)
י/ו שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' מו
י/ו שער דעה (אביטן) סי' קסג ס"ק ה עמ' כה
י/ו שער דעה (איסר) סי' קסג ס"ק ה
י/ו שער יהושע ח"ב עמ' ריז
י/ו תורת רבית (סיטרוק) פ"ד ה"א
י/ו תפארת אבות (סופר) עמ' קנ


יא/876 הלכות מלוה ולווה פרק יא *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יא/רה"פ יד פשוטה
יא/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יא/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יא/רה"פ פי' ר"י קאפח
יא/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יא/רה"פ קרית מלך רב
יא/רה"פ רמב"ם לעם
יא/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יא/א אבי עזרי ח"ג
יא/א אבן האזל (גם בהשמטות דף פו ע"ג ודף פח ע"א, פעמיים)
יא/א אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' נג-נד, ח"ו עמ' קעב
יא/א אבני החושן סי' קז סעיף ד
יא/א אגרות הגרי"ד עמ' רנ
יא/א אהל יצחק
יא/א אהלי תם עמ' שנו {א"צ לפורעו בעדים}
יא/א אוצמפה"ת ב"מ יג ע"א הע' 2-3 {אהא"ז}
יא/א אור לישרים (קלרמן) ב"מ עמ' פח
יא/א אורים ותומים - תומים סי' לט ס"ק ה, פא ס"ק כז
יא/א אמרי בינה (אוירבך) - הלואה סי' ה [א] ד"ה כתב, סי' ח ד"ה ועיין
יא/א אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 347
יא/א אפיקי מגינים ב"מ סי' יא
יא/א אפיקי מגינים כתובות סי' כד
יא/א אפיתחא דבבא ב"מ עמ' קלח
יא/א באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יא/א בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' קנ, רסד
יא/א בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף נ ע"ד, ח"ה עמ' לו-לז
יא/א בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' ריג
יא/א בזך לבונה עמ' קנח
יא/א בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' לט סעיף ח, סי' צו סעיף יב
יא/א בית אהרן וישראל גל' עא עמ' קמב {אהא"ז}
יא/א בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' כו אות א
יא/א בית יצחק (ברטלר) גיטין סי' כ אות ד
יא/א בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' שיז
יא/א ברור הלכה כתובות נה ע"א ציון ל
יא/א ברור הלכה כתובות צא ע"ב ציון ג פסקה ב {תקנת הגאונים}
יא/א ברור הלכה סנהדרין כט ע"ב ציון ה
יא/א ברית אברהם (פרנס) עמ' שפח
יא/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ו עמ' קיח
יא/א ברכת מרדכי ב"ב עמ' עו, רכג
יא/א ברכת מרדכי ב"מ עמ' קפט
יא/א ברכת מרדכי ב"ק עמ' רסח
יא/א דברות משה ב"ב ח"ב סי' לח ענף א, סי' נח הערה צב
יא/א דברי אליהו (חזן) ח"ג עמ' צח, ח"ה עמ' ר-רא
יא/א דברי משפט סי' לט אות ג
יא/א דברי משפט סי' לט סעיף ג
יא/א דין אמת (תשסז) עמ' לה {קמ"ר}, לז {מל"מ}
יא/א הלכה פסוקה ח"ג עמ' רד, ח"ד עמ' צו הערה 27
יא/א המלך ברמה עמ' 133
יא/א השוואות בין דיני ישראל עמ' 76 {א"צ לפורעו בעדים}
יא/א זכר יהודה עמ' רג
יא/א חוקות הדיינים ח"ב עמ' יא
יא/א חזון יחזקאל כתובות פי"א ה"א
יא/א חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 9
יא/א חי' הגר"ח ב"מ עמ' פג
יא/א חי' הגר"ח החדש עמ' תמד
יא/א חי' הגרנ"ט סי' ע
יא/א חי' רעק"א (פרדס)
יא/א חי' ש"י דף נ ע"ב
יא/א חלקת יצחק עמ' תעח {ר"ח הלוי}
יא/א חק המלך יבמות עמ' קלב
יא/א חק לישראל ערבות עמ' 725 {הגהמ"י אות ב}
יא/א יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' תכח {אבי עזרי}, תמט, ח"ב עמ' תקפד {אבי עזרי}
יא/א יגיעת ערב ב"מ עמ' קעא, רסט, רפב, רפה
יא/א יורו משפטיך ליעקב סי' קלג
יא/א יכין ובועז ח"א סי' נא עמ' 123, סי' סא עמ' 168, סי' קלג עמ' 374
יא/א ישועות יעקב (שו"ת, תרסו) דף לז ע"א
יא/א ישועות יעקב (שו"ת, תשסח) עמ' קכד
יא/א ישועות יעקב נשים עמ' קעא
יא/א ישועות ישראל - חידושים סי' לט סעיף ד
יא/א ישועות ישראל סי' לט סעיף ג, ה
יא/א כבוד יו"ט
יא/א לב ים גיטין עמ' פג, שלט
יא/א להורות נתן - שו"ת ח"ח עמ' קלא
יא/א לוחות אבן ב"ב עמ' רמד
יא/א לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' עו
יא/א מאור למלך ב"מ עמ' קח
יא/א מגן בעדי עמ' 265
יא/א מטה אהרן שבועות עמ' רסו
יא/א מלואי אבן ח"ג עמ' קסח
יא/א מנחה לאהרן (וולף) עמ' 83
יא/א מסוא משה עמ' לט, מא
יא/א מצעדי גבר ב"ב סי' כז אות ח
יא/א מצעדי גבר ב"מ סי' כב אות ט
יא/א מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' ו אות ג, סי' יט ח"ב אות ז
יא/א מצעדי גבר גיטין (תשסד) סי' יג אות ד
יא/א מקצוע בתורה סי' לט ס' ד ס"ק י
יא/א משה ידבר (תקפז)
יא/א משיב נפש (גרוס) ח"ב עמ' צה
יא/א משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' רכ, תפד-תפו
יא/א משנה הלכות כתובות דף פא ע"ב
יא/א משפט הקנין ח"ב עמ' קנג
יא/א נופת צופים חו"מ סי' כח {מל"מ}
יא/א נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' שפט, שצ, תו
יא/א נחלת שבעה - שטרות מהדו"ב סי' כט סעיף א
יא/א סולם מוצב עמ' קה
יא/א עדות ושטרות עמ' 51 {ק"ס}, 112 {אהא"ז}, 222
יא/א עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' קלח
יא/א עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' קכא-קכב
יא/א עין יצחק תנינא ח"א עמ' רמ
יא/א ערך שי חו"מ סי' קח סעיף ב {מ"מ}
יא/א פנים חדשות [מהר"י לוי קח]
יא/א פרי האדמה ח"ב
יא/א צבא המלך עמ' קיג, קטז, קמה, קסג
יא/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קמה אות א
יא/א קול דודי (תשף)
יא/א קול דודי שבועות סי' תשסו, תשפג
יא/א קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' תקטז {כ"מ}
יא/א קונטרסי שעורים גיטין שעור ד אות כא, כו, והערה 25, 33
יא/א קרית מלך
יא/א קרית מלך רב (תשסו) עמ' תתסג
יא/א ר"י ששפורטש עמ' 177, 287
יא/א רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' שכ, שכב, שלו, תו
יא/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קצב
יא/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' סד
יא/א שארית יהודה (ינוביץ) חו"מ סי' ט עמ' תרכ
יא/א שו"ע הרב הל' עדות ס' כ
יא/א שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' רסב {הגהמ"י אות ג}
יא/א שו"ת הרשב"א ח"ד סי' רפא
יא/א שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' תעט
יא/א שו"ת מהרי"ק סי' פט הערה 10-7 {מל"מ}
יא/א שו"ת מהרלב"ח סי' קט
יא/א שו"ת ר' אשטרוק אבן שאנג'י עמ' 54
יא/א שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' תעט
יא/א שו"ת רשב"ש עמ' מ, רמ, תז, תמה
יא/א שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ב עמ' קנט
יא/א שופרא דשטרא שער ה פט"ו, שער ז פ"ה, שער יד פ"א, פ"ה
יא/א שושנת יעקב (הורוויץ) סי' לט סעיף ג
יא/א שיח ערב סנהדרין עמ' קי {צריכים להימלך}
יא/א שלחן המלך
יא/א שם מרדכי עמ' 96, 119
יא/א שמחת יו"ט (אלגזי) דף קמח ע"ב, סי' לז אות ג
יא/א שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' קפא
יא/א שעורי הרב גיטין ח"א עמ' מח
יא/א שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' רעג
יא/א שער המלך ח"א עמ' שלד
יא/א שער יהודה
יא/א שער משפט סי' מה ס"ק ד, ז
יא/א שערי בינה (תשעט) עמ' תקכב
יא/א שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 74, מח' ג עמ' 128
יא/א תקון סופרים (רשב"ש) שער יא עמ' מא
יא/א תשובות ופסקי מהרי"ט החדשים עמ' עב
יא/ב אגרות הגרי"ד עמ' רנא
יא/ב אוצרות הרמב"ם
יא/ב אור הישר [אורים ותומים - תומים סי' מה ס"ק ד, קצוה"ח סי' מב ס"ק א]
יא/ב ארץ הצבי (שכטר) עמ' קסח-קסט
יא/ב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יא/ב בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' לט
יא/ב בד קודש יבמות-כתובות עמ' רטז
יא/ב בית אבא (גוטווירטה) דף לח ע"ב-ע"ג
יא/ב בית אברהם (ישראל, תקמו) דף ע ע"א
יא/ב בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' מג סעיף יב
יא/ב בית אהרן וישראל גל' פא עמ' מח-מט {בפני עדי מסירה}
יא/ב בית יצחק (ברטלר) גיטין סי' כ אות ד
יא/ב ברור הלכה גיטין כב ע"ב ציון ג, פו ע"ב ציון ה
יא/ב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ג עמ' נד, נח
יא/ב גור אריה דברים פ' יט הע' 27
יא/ב דברות משה גיטין עמ' צח
יא/ב דין אמת (תשסז) עמ' שכג {כ"מ}
יא/ב זכרון יצחק (גולדשמיד) עמ' קנה
יא/ב חוקות הדיינים ח"א עמ' קעב, ח"ב עמ' רלח
יא/ב חי' הגר"ח ב"מ עמ' פה
יא/ב חי' הגר"ח החדש עמ' תמד
יא/ב חיי דוד עמ' קצט
יא/ב חק המלך יבמות עמ' קפו, קצג
יא/ב יבול היובלות עמ' 233
יא/ב יורו משפטיך ליעקב סי' קלג
יא/ב כסאות לבית דוד ח"ב סי' נט אות ב {מ"מ}
יא/ב מחנה יוסף (תשעב) סי' ל אות א
יא/ב מעיני המים
יא/ב מקצוע בתורה סי' מב ס' א ס"ק ב
יא/ב משה ידבר (תקפז)
יא/ב משה ידבר (תשעו) עמ' שצט
יא/ב משנת יעקב כאן
יא/ב משנת יעקב נשים ח"ב עמ' כ-כב
יא/ב משנת ר' אהרן גיטין עמ' מ, קיד, קכג
יא/ב משפטי ארץ ח"ב עמ' 289 {עדי מסירה כרתי}
יא/ב נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' תנד
יא/ב נחלת שבעה - שטרות מהדו"ב סי' כט סעיף א
יא/ב ס' המקח עמ' קסז
יא/ב ס' התרומות עמ' שה
יא/ב ערך שי חו"מ סי' סט סעיף ד {מ"מ}
יא/ב פני משה (בנבנשתי) ח"ב דף רלא ע"ד, רלב ע"ב
יא/ב פני משה (שלז')
יא/ב צדקה לחיים (תקמז) (לקוטים)
יא/ב צדקה לחיים (תשסח) עמ' נו
יא/ב צרור הכסף (הראשון) עמ' לג
יא/ב קונטרסי שעורים גיטין שעור ד אות כא, כו, והערה 25, 33
יא/ב קרית מלך
יא/ב קרית מלך רב (תשסו) עמ' תתסה
יא/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' נט, סא, שבועות ח"ב עמ' קל
יא/ב רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' שפא
יא/ב שבילין שנה ט גל' כה-כו (אלול תשל) עמ' לט
יא/ב שו"ת מהר"ם מינץ עמ' שפא-שפב
יא/ב שו"ת רשב"ש עמ' טו, רמ
יא/ב שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' שט
יא/ב שעורי הרב גיטין ח"א עמ' לט, נא
יא/ב שער יהודה
יא/ב שער משפט סי' מב ס"ק א
יא/ב שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 157, מח' ג עמ' 125
יא/ב שעשוע התלמידים דף כט ע"ב {לח"מ}
יא/ב תורת המדינה עמ' 348
יא/ג אבן ישראל (פישר) ח"ו עמ' קעא
יא/ג אבן ציון עמ' תסג
יא/ג אבקת רוכל (תשעז) עמ' תיג
יא/ג אגרות הגרי"ד עמ' רמט, רנא
יא/ג אהל יצחק
יא/ג אור דוד עמ' ק
יא/ג אור הישר [דברי ריבות סי' קצב]
יא/ג אורים ותומים - תומים סי' סט ס"ק ה
יא/ג בגדי ישע
יא/ג בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' לח-לט
יא/ג בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' רטז
יא/ג בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' סט סעיף ד, סי' עג סעיף טו
יא/ג בית זבול ח"ה עמ' פז
יא/ג בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' נח
יא/ג ברור הלכה גיטין י ע"ב ציון ב
יא/ג דברות משה גיטין עמ' קב, רכב, ב"מ ח"א סי' יד ענף א-ב, סי' כ הערה צז
יא/ג דברי משה (מזרחי) עמ' קסז {מ"מ}
יא/ג דברי ריבות (תשעב) עמ' רעו, רצז
יא/ג דליית הכרם עמ' תתתלד {כ"מ} [צ"ל דליכא טעמא]
יא/ג הגהות חבר בן חיים
יא/ג זכר יצחק (תשן) עמ' שכז
יא/ג חוקות הדיינים ח"ב עמ' ג, יב, יז
יא/ג חוקי חיים (בורג'ל), חו"מ סי' רצו סעיף ג {מ"מ}
יא/ג חי' הגר"ח ב"מ עמ' פה
יא/ג חי' הגר"ח החדש עמ' תמד
יא/ג חי' הריטב"א ב"ב עמ' שי
יא/ג חכם צבי (תשעה) ח"א סי' ד ד"ה תשובה
יא/ג חק לישראל ערבות עמ' 245, 683
יא/ג יגיעת ערב ב"מ עמ' קעז
יא/ג יכין ובועז ח"א סי' קטו עמ' 247
יא/ג ימי שלמה
יא/ג יצחק ירנן
יא/ג לבוש מרדכי נשים (תשעה) גיטין סי' י אות א {פרעתי נאמן נגד כתב ידו}
יא/ג לקוטי שעורים (שטיין) ב"מ סי' ד ס"ק ד
יא/ג מחנה יהודה (אשכנזי) דף סא ע"ג {מל"מ}
יא/ג מסכת כתובות (ארזי) עמ' 61
יא/ג מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' ו אות ג, סי' יט ח"ב אות ז
יא/ג מצעדי גבר גיטין (תשסד) סי' יג אות ד
יא/ג מרבה חיים סי' נד אות ג
יא/ג משובב נתיבות עמ' לט, קנה {מל"מ}
יא/ג משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' קמג
יא/ג משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תפא-תפו
יא/ג משנת יעקב
יא/ג משנת יעקב נשים ח"ב עמ' כ-כב
יא/ג נודע ביהודה השלם חו"מ עמ' יג
יא/ג נזר אברהם מכות ועדות עמ' רנה
יא/ג נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' קכ, ח"ב עמ' צ, צא
יא/ג נחלת שבעה - שטרות מהדו"ב סי' כט סעיף א
יא/ג ס' התרומות עמ' שה
יא/ג עדות ושטרות עמ' 224-225
יא/ג עין יצחק תנינא ח"א עמ' רסז
יא/ג עקבי ברכה עמ' קיג
יא/ג פד"ר חי"ד עמ' 141
יא/ג פרי האדמה ח"ג
יא/ג צבא המלך עמ' קמד-קמה
יא/ג קרית מלך רב (תשסו) עמ' תתסה {מל"מ}
יא/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' נט, סא, שבועות ח"ב עמ' סג, קל, קפ
יא/ג רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' שפא
יא/ג שבט בנימין (פונט') דף כג ע"ג, כה ע"ג
יא/ג שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תסה
יא/ג שו"ת הרא"ש עמ' רעב
יא/ג שו"ת הריב"ש סי' תנד, עמ' תקעא, תרסט
יא/ג שו"ת הרשב"א ח"א סי' אלף לז, ח"ב סי' קלא, המיוחסות סי' עו
יא/ג שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' לא
יא/ג שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תרח
יא/ג שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' עט
יא/ג שו"ת מהר"ם מינץ עמ' שעט
יא/ג שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' נח
יא/ג שו"ת מהרי"ק סי' קמ
יא/ג שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' תו {הגהמ"י}
יא/ג שו"ת ר' אשטרוק אבן שאנג'י עמ' 54, 59, 87, 89
יא/ג שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' סא
יא/ג שו"ת רשב"ש עמ' יד, רכב, תמה
יא/ג שופרא דשטרא שער ד פי"א, שער יד פ"ט
יא/ג שם יוסף (אליקים)
יא/ג שעורי הרב גיטין ח"א עמ' מו
יא/ג שעורי עיון התלמוד ב"מ שעור כז, נ {מל"מ בשם ריב"ש}
יא/ג שעורי עיון התלמוד גיטין עמ' ט {מל"מ בשם ריב"ש}
יא/ג שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' פ
יא/ג שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' רעג
יא/ג שער יהודה
יא/ג שער משפט סי' עג ס"ק ד
יא/ג שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 124
יא/ג שרשי הים
יא/ג שתי הלחם סי' לט
יא/ג תורת ראובן עמ' 90-91
יא/ג תקון סופרים (רשב"ש) שער ב עמ' ז
יא/ג תרומת הכרי עמ' עה
יא/ג תתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תקנה
יא/ד אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' מט, נב
יא/ד אבני החושן סי' סא סעיף ו {מל"מ}
יא/ד אור הישר [אור הישר קנים כג ע"ב]
יא/ד אור עולם (בלומנפלד) דף סט ע"ג {שעבודא דאורייתא}
יא/ד אורים ותומים - תומים סי' סו ס"ק כ
יא/ד אידנו עמ' 107-108
יא/ד אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תסה-תסו {שעבודא דאורייתא}
יא/ד אמרות יצחק תנינא עמ' קמז {אבי עזרי}, קנא {שעבודא דאוריתא}
יא/ד אנצי"ת ע' אחריות הע' 2
יא/ד ארעא דרבנן (תשעט) עמ' רכג
יא/ד באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פי"ב הכ"ב מושב שרים אות קלז
יא/ד בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' סו סעיף כד
יא/ד בית אהרן וישראל גל' עז עמ' נד-נה
יא/ד בית ישחק
יא/ד בית לוי (גולדברג) דף יד ע"ד
יא/ד בית מועד (גטיניו) דף מד ע"ג
יא/ד ביתאל ח"א דף כח ע"ג
יא/ד ברית יצחק (איזקסון) דף יב ע"א {שעבודא דאורייתא}
יא/ד ברכות חיים ח"ב עמ' רמז
יא/ד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ג עמ' א, ג
יא/ד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' שמז
יא/ד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ח עמ' ר
יא/ד גאון יעקב עמ' פז
יא/ד דברות משה ב"מ ח"א סי' ה ענף ג, ח"ב סי' סט ענף ג
יא/ד דברי חיים (שו"ת) ח"א אהע"ז סי' צד ענף א
יא/ד דברי יואל - שו"ת עמ' תקלג-תקלה
יא/ד דברי תורה (תאומים) דף ג ע"ב, יא ע"ב {שעבודא דאורייתא}
יא/ד דינא דגרמי (אינגבר) עמ' פח
יא/ד דליית הכרם עמ' תתתלד [צ"ל כל מלוה שבשטר גובה]
יא/ד הגהות עמק המלך
יא/ד ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 32, 20
יא/ד המלך ברמה עמ' 134
יא/ד המשפט העברי עמ' 485, 489
יא/ד זיר יצחק דף כ ע"ב
יא/ד חד וחלק ח"ב דף ב ע"א, ד ע"ב, ע"ד
יא/ד חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 55
יא/ד חי' הרי"ט עמ' קסא-קסב
יא/ד חי' הריצ"ד
יא/ד חי' כתב סופר נזיקין עמ' קט
יא/ד חי' ר' שלמה (תשסא) ח"ג עמ' סו
יא/ד חיי נפש ח"ד עמ' קסד
יא/ד חיל המלך נדרים - מכתבי תורה עמ' תיא {שעבודא דאורייתא}
יא/ד חק לישראל שומרים עמ' 1055
יא/ד חרות הפרט בגביית חוב עמ' 20
יא/ד יכין ובועז ח"א סי' קלג עמ' 375
יא/ד ימי שלמה
יא/ד ישועות יעקב חו"מ סי' עח סעיף ד
יא/ד ישועות יעקב נזיקין עמ' רנב
יא/ד ישועות ישראל סי' לט סעיף ב
יא/ד כבוד האדם עמ' 20
יא/ד כלילת יופי דף כג
יא/ד כסאות לבית דוד ח"ב סי' נט אות ב
יא/ד לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' ט אות ח-ט
יא/ד להורות נתן - שו"ת חי"ג עמ' סח
יא/ד לקוטי שעורים (שטיין) ב"מ סי' ד ס"ק ב
יא/ד מילי דאבות - עניני קדושין עמ' טו
יא/ד מים שאל דף סח ע"ד
יא/ד מנוחת משה דף קלא ע"ב {שעבודא דאורייתא}
יא/ד מצודת בן ציון דף כו ע"ג {מלוה ע"פ אינו גובה מלקוחות}, ל ע"ג {שעבודא דאורייתא}
יא/ד מקצוע בתורה סי' סא ס' ז ס"ק ז
יא/ד מראה הנוגה
יא/ד משה ידבר (תקפז)
יא/ד משיב משפט עמ' קל
יא/ד משנת יעקב [משנת יעקב הל' גזילה פ"ז הי"ג, נשים ח"ב עמ' סב ואילך]
יא/ד משנת יעקב נשים ח"ב עמ' סד, זרעים ח"ב עמ' קלד-קלו
יא/ד משנת ר' אהרן קדושין עמ' קכ
יא/ד משנת שמחה
יא/ד משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 261
יא/ד משפטי עזיאל ח"ד עמ' קעז
יא/ד נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' פג, קלה
יא/ד נתיבות מרדכי קדושין עמ' קצז, תנא
יא/ד נתן פריו סוגיות ח"א עמ' צז {ק"ס - שעבוד נכסים כערבים}
יא/ד עדות ושטרות עמ' 82
יא/ד עטרת יהושע - סוגיות (תשנד) עמ' קכו
יא/ד עטרת יהושע - סוגיות (תשעד) עמ' רפו
יא/ד עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 207
יא/ד עין חיים ח"ב עמ' סד
יא/ד עין יצחק ח"א עמ' רעח
יא/ד עמקי המשפט עמק השיעבוד סי' ד אות ו עמ' צ {דעת התומים בדעתו דהשמיט דינא דשני יוסף בן שמעון דס"ל דיסוד דינא דשיעבוד הוא בגדר שיעבוד גמור ולא מטעם ערב}
יא/ד ערבי נחל (תשנא) ח"ב עמ' לו
יא/ד ערבי נחל (תשסד) עמ' תעג
יא/ד פני יצחק (אבולעפיא) ח"א חו"מ סי' כ דף קמא ע"ד {מל"מ}
יא/ד פניני רבנו יחזקאל עמ' צא {אבי עזרי}, צה
יא/ד צבא המלך עמ' קמה
יא/ד צמח ארז עמ' תט
יא/ד קהלות יעקב קדושין ו
יא/ד קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' שעב, שפז
יא/ד קול דודי (תשף) (בקיצור)
יא/ד קול דודי כריתות סי' תקע
יא/ד קונטרסי שעורים גיטין שעור ד אות כו והערה 33, ב"מ שעור ה אות ג
יא/ד קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' קג, קה-קו
יא/ד קרית מלך רב (תשסו) עמ' תתסו {מל"מ}
יא/ד רביד הזהב (אברך) דף לד ע"ד {שעבודא דאורייתא}
יא/ד רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' שנ {השמיט גבייה ממקבל מתנה ומהקדש}
יא/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' שצט-ת
יא/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' סד, צח, תקפ
יא/ד שארית יעקב (ביבאס) {מל"מ}
יא/ד שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף ב ע"א, קב ע"ב, קו ע"ב
יא/ד שבט בנימין (פונט') דף כה ע"ג, כו ע"ב
יא/ד שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' צט
יא/ד שו"ת מהר"ם די בוטון סי' סד
יא/ד שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ג עמ' קס {שעבודא דאורייתא}
יא/ד שושנת יעקב (הורוויץ) סי' סא סעיף ה {מל"מ}
יא/ד שם מרדכי עמ' 96-97
יא/ד שם משמריה עמ' מט
יא/ד שמועת חיים ערכין ח"א עמ' רנה
יא/ד שמחת יהודה דף עא ע"ב
יא/ד שעורי הרב גיטין ח"א עמ' לט
יא/ד שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קג
יא/ד שעורי ר"א ליכטנשטין ב"ב פ"ג עמ' 253
יא/ד שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 186
יא/ד שער המלך
יא/ד שער משפט סי' לט ס"ק א
יא/ד שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 47, 48, 145
יא/ד שערי לימוד (לוריא) ח"ג עמ' קכג, קמא
יא/ד שרשי הים
יא/ד תורת דניאל עמ' 38
יא/ד תורת כסף וחליפין עמ' כג
יא/ד תחומין חכ"א עמ' 438
יא/ד תנופת זהב עמ' 142
יא/ד תקון סופרים (רשב"ש) שער כג עמ' קז
יא/ד תשובות הראב"ד סי' קפו
יא/ה אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' נד
יא/ה אגם מים עמ' מה, מט
יא/ה אור הישר [אורים ותומים - תומים סי' קיז ס"ק ד]
יא/ה אמרי בינה (אוירבך) - הלואה סי' ח ד"ה ועיין {שעה"מ}
יא/ה אנצי"ת ע' אחריות הע' 13, 23
יא/ה בית אהרן וישראל גל' פא עמ' נו {מ"מ}
יא/ה בית מאיר (תשע) סי' קיד ס"ד עמ' שנו {מ"מ}
יא/ה חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 39, 45
יא/ה יגיעת ערב ב"מ עמ' קצב
יא/ה כבוד יו"ט
יא/ה כתבי משה זילברג עמ' 109
יא/ה מחנה יהודה (אשכנזי) דף כז ע"ד, קיא ע"ב
יא/ה מלאכת שלמה (חכים)
יא/ה משה ידבר (תקפז)
יא/ה נחל יצחק (תשעב) ח"ד עמ' רנה
יא/ה ס' התרומות עמ' תתרסד
יא/ה פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' כב {מ"מ}
יא/ה פרי האדמה ח"ב
יא/ה קרית מלך רב (תשסו) עמ' תתסו
יא/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' סד
יא/ה שו"ת הרדב"ז ח"א סי' תקמט
יא/ה שם טוב - השלמה
יא/ה שער המלך ח"ב עמ' תלא
יא/ה שערי לימוד (לוריא) ח"א סי' כב אות לד בסופו
יא/ה שערי לימוד (לוריא) ח"ג עמ' סח
יא/ה תורת הנזיקין - ביאורים סי' ז
יא/ו אבן ציון עמ' שמב, שסט
יא/ו אבקת רוכל (תשעז) עמ' תפז
יא/ו אהל יצחק
יא/ו אהלי תם עמ' רצח
יא/ו אוצמפה"ת ב"מ ז ע"ב הע' 20 {מל"מ}
יא/ו אור הישר [דברי ריבות סי' קכא, קצב, שפח, מ"מ הל' זכיה פ"ח ה"ט]
יא/ו איים בים ב"ב פ"א סי' יח אות ב
יא/ו ארחות משפט עמ' כח {מל"מ}
יא/ו בד קודש (פוברסקי) ב"ב עמ' כח
יא/ו בית ישחק
יא/ו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ו עמ' שכז
יא/ו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ח עמ' כו-כז, לב, פז
יא/ו גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף נח ע"א {מל"מ}
יא/ו גדולי שמואל ב"ב דף ה ע"א {מל"מ}
יא/ו גליונות אבני נזר
יא/ו דברי ריבות (תשעב) עמ' קכז, קעה
יא/ו דורש משפט עמ' קנג
יא/ו הלכות ומנהגי מהר"ש עמ' קלד
יא/ו הר המלך ח"ז עמ' רסב
יא/ו חוקות הדיינים ח"ב עמ' שג {מל"מ}
יא/ו חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 88
יא/ו חי' חתם סופר
יא/ו חנא וחסדא ח"ב דף סה ע"ד {שרשי הים}
יא/ו יין מלכות (שניאורסון) עמ' 513-515
יא/ו יכין ובועז ח"א סי' ג עמ' 23, 28, סי' סא עמ' 166, 168, סי' קלג עמ' 365, 375, 378, סי' קלו עמ' 464, 465
יא/ו ימי שלמה
יא/ו מחנה יהודה (אשכנזי) דף עב ע"א, צז ע"א
יא/ו מטה אהרן ב"ב עמ' כט
יא/ו משה ידבר (תקפז) שו"ת דף עא ע"ג {מל"מ בשם מהרש"ך}
יא/ו משה ידבר (תשעו) עמ' תא-תב
יא/ו משובב נתיבות עמ' קסא {קמ"ר}
יא/ו משנת יעקב
יא/ו משנת ר' אהרן שכנים עמ' נג
יא/ו משפטי ארץ ח"ב עמ' 339 {שמא פרע}
יא/ו נוה צדק
יא/ו נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' רכד
יא/ו ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' יא, מט, נו
יא/ו ס' התרומות עמ' שמא
יא/ו צרור הכסף (הראשון) עמ' לא, מה
יא/ו קרית מלך רב (תשסו) עמ' תתסו
יא/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' סד-סה
יא/ו שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' קכב, קכז, רכד, תקלד
יא/ו שו"ת הריב"ש עמ' תקסג
יא/ו שו"ת הריטב"א סי' קלב
יא/ו שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' סב, צט
יא/ו שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' קסד, רי, רעו
יא/ו שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' מב, החדשות (תשעו) עמ' פד, תט, תנט, תקלג
יא/ו שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' רצא
יא/ו שו"ת ר"י אבן עזרא עמ' קמה
יא/ו שו"ת רשב"ש עמ' שסח
יא/ו שירת דוד כתובות עמ' רצג {מ"מ}
יא/ו שם יוסף (אליקים)
יא/ו שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רסו, רסח
יא/ו שער יהודה דף קטו {מל"מ}
יא/ו שער יהושע ח"א עמ' מג, קיד
יא/ו שער משפט סי' סה ס"ק ג {מל"מ}, סי' ע ס"ק ד, סי' קד ס"ק ז
יא/ו שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 48, 146
יא/ו שערי רחמים (פרנקו) ח"א אהע"ז סימן יד בסופו {מל"מ}
יא/ו שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' תקח {מל"מ}
יא/ו שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' קטו {מל"מ בשם מהרשד"ם}
יא/ו שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 120
יא/ו תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' קנב-קנד {אין אדם פורע תוך זמנו - בפנימיות}
יא/ו תירוש ויצהר - תפארת בנים סי' נז
יא/ז אבי עזרי ח"א
יא/ז אבן האזל דף נט ע"ב
יא/ז אבני נזר אהע"ז סי' קכ אות ו
יא/ז אבני שהם (פרץ) דף נז ע"ד {מל"מ}
יא/ז אוצמפה"ת ב"מ סא ע"ב הע' 182 {מל"מ}
יא/ז אמרי בינה (אוירבך) - הלואה סי' ב [ב] ד"ה והנה
יא/ז אנצי"ת ע' אחריות הע' 5, ע' גבית מלוה הע' 65, 68
יא/ז אשדות הפסגה ח"ב דף ז ע"א
יא/ז באורי סוגיות (הוניגסברג) פ' איזהו נשך סי' ו אות א {מל"מ}
יא/ז באר דוד ב"ק ח"ב סי' לז אות ו
יא/ז באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פ"ח הי"א באר שרים אות נ
יא/ז בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' קא סעיף ב
יא/ז בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' קמז, קנג
יא/ז בית יצחק (ברטלר) גיטין סי' טז אות א, סי' כ אות א
יא/ז בכורי אביב (ביק) פ' משפטים אות ג דף כו ע"ג
יא/ז בן יהודה סי' י
יא/ז ברור הלכה כתובות פו ע"א ציון ה
יא/ז ברכת מרדכי ב"מ עמ' סה
יא/ז דבר מאיר (ראק) סי' קיט
יא/ז דברות משה ב"ק ח"א סי' כו ענף ב, הבבות עמ' עז
יא/ז דברי משפט סי' נח סעיף ב, סי' קז סעיף א {מל"מ}, סי' קיב סעיף ב {מל"מ}
יא/ז דברי משפט סי' קז אות א, סי' קיב אות ב {מל"מ}
יא/ז דברי ריבות (תשעב) עמ' תקסז
יא/ז דורש משפט עמ' קנג
יא/ז הגהות ר' נחום טרעביטש
יא/ז הגהות רימ"א {מל"מ}
יא/ז ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 22
יא/ז הלכה פסוקה ח"א סי' ז הערה 132
יא/ז הלכה רבה ח"ג עמ' 178
יא/ז הרמב"ם (בנדיקט) עמ' עב
יא/ז ויוסף שאול דף פא ע"ד
יא/ז ויען אברהם (פאלאג'י) דף פד ע"ב {מל"מ}
יא/ז ויען אברהם דף פד ע"ג {מל"מ}
יא/ז זכור לאברהם (אביגדור)
יא/ז זכר יצחק (תשח) סי' עו אות ב {פרעון חוב בשוה כסף}
יא/ז חזקה רבה חו"מ ח"ג עמ' 156
יא/ז חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' קכג {מל"מ}
יא/ז חקרי לב (המאור) חו"מ ח"א עמ' ריד {מל"מ}
יא/ז טבעת החושן ח"ב עמ' 252
יא/ז יד המלך (פלומבו)
יא/ז יכין ובועז ח"א סי' קמה עמ' 489
יא/ז ימי שלמה
יא/ז ישועות ישראל סי' עב סעיף כב {מל"מ}
יא/ז כבוד הלבנון דף מ ע"ג {מל"מ}
יא/ז כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקכה-תקכו
יא/ז מהרי"ט אלגזי פ"ח אות סט או"ק ג
יא/ז מוריה גל' רג עמ' כה {מל"מ}
יא/ז מזכרת עמ' 359 {מל"מ בענין כפייה}
יא/ז מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף כט ע"א {מל"מ}
יא/ז מסורה ח"ח עמ' נו
יא/ז משאת מרדכי ב"ק עמ' יז
יא/ז משובב נתיבות עמ' קס
יא/ז משנת ר' אהרן קדושין עמ' כא
יא/ז משנת רבנו עמ' לא {שעבוד מטלטלין}
יא/ז משפטים לישראל עמ' קז
יא/ז נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' שצא, ח"ד עמ' רסח
יא/ז ס' התרומות עמ' קח
יא/ז סופר המלך ח"ב עמ' של
יא/ז קרית מלך
יא/ז ר"י ששפורטש עמ' 398
יא/ז רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' רנ
יא/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רלט, ת, תקמא
יא/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' צח, קכ, תקפ
יא/ז שו"ת הריב"ש עמ' לא, צב, תקסו
יא/ז שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' נ, פא
יא/ז שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' קנו
יא/ז שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ג עמ' צג-צד {מל"מ על ראב"ד - שמועילה תפיסה באבק ריבית}
יא/ז שושנת יעקב (הורוויץ) סי' עה סעיף ח {מל"מ}, סי' קא סעיף ה {שעה"מ}
יא/ז שם יוסף (אליקים)
יא/ז שמחת יהודה דף סב ע"א {מל"מ}
יא/ז שנות חיים (אויסאיבל) רבית סי' יח ענף ג, ענף ו ס"ק ב {מל"מ}
יא/ז שעורי הרב גיטין ח"א עמ' לט, מג, רלד
יא/ז שעורי ר"א ליכטנשטין ב"ב פ"ג עמ' 253
יא/ז שעלי דעת גל' ז עמ' 179 {מהתורה מטלטלין לא משתעבדים}
יא/ז שער המלך
יא/ז שער משפט סי' קז ס"ק ד {מל"מ}
יא/ז שערי אור - שעבודים שער ד פ"ב סעיף ו, יג, פ"ד סעיף ג, ז
יא/ז שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קלה
יא/ז שערי בינה (תשעט) עמ' תקמד
יא/ז שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 47
יא/ז שערי לימוד (לוריא) ח"ג עמ' קכג, קלט
יא/ז שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף עה ע"ג {מל"מ}
יא/ז שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' שמא {מל"מ}
יא/ז תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' רא
יא/ז תורת רפאל ח"ג, שארית שם עמ' טו
יא/ח אבן האזל דף נח ע"ב
יא/ח אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' ריד
יא/ח אור הישר [כסא דהרסנא על בשמים ראש סי' עח]
יא/ח אפר קדשים עמ' קנט
יא/ח ארץ הצבי (שכטר) עמ' רכ
יא/ח באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פ"ח ה"ו באר שרים אות לא
יא/ח בית אברהם (ישראל, תקמו) דף קכ ע"ד
יא/ח בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' קז סעיף א {מ"מ}
יא/ח בית דינו של שמואל עמ' 352-353
יא/ח בני בנימין (נבון) ח"א דף ח ע"א {מן העבדים}
יא/ח ברור הלכה כתובות פד ע"ב ציון ג
יא/ח ברור הלכה כתובות פה ע"א ציון ג
יא/ח ברור הלכה כתובות צא ע"ב ציון ג פסקה ב
יא/ח ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ח עמ' ז
יא/ח ברכת מרדכי ב"מ עמ' סה
יא/ח דברות משה הבבות עמ' קכ
יא/ח ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 27
יא/ח ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 27 {מ"מ}
יא/ח הרמב"ם (בנדיקט) עמ' עב
יא/ח חזקה רבה חו"מ ח"ג עמ' 281
יא/ח חקרי לב (המאור) חו"מ ח"א עמ' ריד {מ"מ}
יא/ח יד המלך (פלומבו)
יא/ח ימי שלמה
יא/ח ישועות ישראל סי' סד סעיף א-ב
יא/ח כה תברכו דף קכה ע"ב
יא/ח לב מבין
יא/ח מאמר המלך
יא/ח מקצוע בתורה סי' סד ס' א ס"ק א, סי' סו ס' יא ס"ק מ
יא/ח משאת מרדכי ב"ק עמ' נד
יא/ח משנה הלכות כתובות דף צט ע"ד, קיב ע"ב
יא/ח משנת יעקב משפטים עמ' מד {אהא"ז}, קלט
יא/ח משנת יעקב נשים ח"א עמ' רכט-רלב
יא/ח משנת רבנו עמ' לב {אין כופים יתומים}
יא/ח משפטים לישראל עמ' לז
יא/ח נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף שטז ע"ג {לח"מ}
יא/ח נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' תקה
יא/ח ס' יהושע - פו"כ סי' רכט {מל"מ ד"ה כתב מהרש"ך}
יא/ח סופר מהיר ח"ב עמ' סט
יא/ח עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 40
יא/ח עין יצחק ח"ב עמ' קע
יא/ח ערך השלחן חו"מ ח"א דף קג ע"ב, קד ע"א {לח"מ}
יא/ח ערך שי חו"מ סי' רעח סעיף ד
יא/ח פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' יט
יא/ח פרי האדמה ח"ב
יא/ח צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף ק ע"ד
יא/ח צרור הכסף (הראשון) עמ' מה
יא/ח קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' קו
יא/ח קרבן אשה
יא/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' סה
יא/ח שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' ריב, רכג
יא/ח שו"ת הריב"ש סי' שצב, עמ' תקסג-תקסד, תשכה
יא/ח שו"ת הרשב"א ח"ג סי' מה
יא/ח שו"ת הרשב"א ח"ד סי' קנב עמ' פ
יא/ח שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' נ, תמג
יא/ח שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' קנו
יא/ח שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' ת
יא/ח שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' קטו
יא/ח שו"ת ר"י מליריאה עמ' קיט, שמו
יא/ח שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ג עמ' קס {מצוה}
יא/ח שלחן המלך כאן, ודף סד ע"א {מל"מ}
יא/ח שער יהושע ח"א עמ' קטו
יא/ח שערי בינה (תשעט) עמ' תקמז
יא/ח שערי לימוד (לוריא) ח"ג עמ' צג, צה, קז, קיא, קכג, קכו
יא/ח שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 121
יא/ח שפת הים (מיו) דף נז ע"ג
יא/ח שתי הלחם סי' ל
יא/ח תורת אמת (תשסו) עמ' תקטו
יא/ח תורת חסד (פרחיא) דף ק ע"ג {מ"מ בשם רשב"א - דאבוהון מצוה וכופין}
יא/ח תחומין חכ"א עמ' 447
יא/ט אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' רכ
יא/ט ארץ בנימין עמ' שמא
יא/ט אשר למלך
יא/ט הגות והלכה עמ' 213, 214
יא/ט המלך ברמה עמ' 54 {שהרי קרקע זו של אביהן - כאביי}
יא/ט חזון יחזקאל כתובות פ"ט ה"א
יא/ט שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' קנו
יא/ט שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' ת
יא/ט שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ג עמ' רעד
יא/ט שם דרך פסחים עמ' קסב
יא/י אהל שרה לאה עמ' סב, סד-סח
יא/י אנצי"ת ע' גבית מלוה הע' 72, 74
יא/י בית מאיר (תשע) סי' קג ס"ב עמ' רעה
יא/י ברור הלכה כתובות פו ע"א ציון ז
יא/י ברור הלכה כתובות צב ע"א ציון ג
יא/י ברכת מרדכי ב"מ עמ' ע
יא/י דליית הכרם עמ' תתתלד [צ"ל באחריות לקחה מראובן]
יא/י הגות והלכה עמ' 213
יא/י יד דוד (קרלין) ח"ב דף קיד
יא/י מזכרת חיים עמ' קכו
יא/י מנחת איש (שפירא, תשסג) עמ' רצח {לח"מ}
יא/י משה ידבר (תשעו) עמ' תיד {מ"מ}
יא/י משפט הקנין ח"ג עמ' רפב
יא/י נפתולי נפתלי דף רמה {תנאי שהמוכר יכול לפדות - האם חל המכר}
יא/י עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' קסט
יא/י פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' קיא-קיב, נזיקין עמ' צ
יא/י שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' קצז
יא/י שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' קפ
יא/י שו"ת מהר"ש הלוי חו"מ סי' כג (מא ע"ג) {אם שמעון פיקח}
יא/י שואל ומשיב מהדו"א ח"ב סי' קב (מז ע"א)
יא/י שופרא דשטרא שער ב פ"ב
יא/י שם טוב - השלמה
יא/י שערי בינה (תשעט) עמ' תקנד
יא/יא אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' לד אות ב
יא/יא אהלי תם עמ' קנז
יא/יא אולם המשפט סי' קז סעיף א
יא/יא אוצמפה"ת ב"מ ה ע"א הע' 132
יא/יא אור הישר [מקום שמואל סי' יב]
יא/יא אורים ותומים - תומים סי' מב ס"ק יג-יד, קטז ס"ק ה
יא/יא אנצי"ת ע' אחריות הע' 10
יא/יא בית אברהם (ישראל, תקמו) דף מה ע"ג, רמה ע"ג
יא/יא בית דוד (תשעט) אהע"ז סי' קצד, קצה
יא/יא בית יחזקאל (סרנה) גליונות
יא/יא בית מאיר (תשע) סי' ק ס"א עמ' רלב {מ"מ}
יא/יא ברור הלכה גיטין ל ע"א ציון ה
יא/יא ברור הלכה כתובות סז ע"א ציון א פסקה ד
יא/יא ברור הלכה כתובות צב ע"א ציון ג פסקה ד
יא/יא ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ג עמ' צז
יא/יא ברכת מרדכי ב"מ עמ' סה
יא/יא בשמים ראש סי' עח
יא/יא גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל ה סי' ה
יא/יא ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 22
יא/יא המוסר והמשפט בישראל פ"ו אות ח
יא/יא המלך ברמה עמ' 56
יא/יא המשפט העברי עמ' 532
יא/יא הרמב"ם (בנדיקט) עמ' רפד
יא/יא זכר אליהו עמ' קיא
יא/יא זכר טוב עמ' נג
יא/יא זכרון יהונתן דף עה
יא/יא חזו"א חו"מ לקוטים סי' כד לדף לב ע"ב
יא/יא חזקה רבה חו"מ ח"ג עמ' 171
יא/יא חיי עמרם עמ' קפא
יא/יא חק לישראל שומרים עמ' 1062
יא/יא חק לישראל שליחות עמ' 274 {כ"מ}
יא/יא יד דוד (קרלין) ח"ב דף קיד
יא/יא ידי אליהו כאן, ודף פ ע"א
יא/יא יכין ובועז ח"א סי' קמה עמ' 489
יא/יא ישועות ישראל סי' סד סעיף ב
יא/יא מבוא למשנה תורה עמ' 87 הערות 35, 38
יא/יא משא בני קהת
יא/יא משאת מרדכי מכות עמ' קמח
יא/יא נודע ביהודה השלם חו"מ עמ' לח, מב, קלג
יא/יא נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' קמט
יא/יא נפתולי נפתלי דף רמה {תנאי שהמוכר יכול לפדות - האם חל המכר}
יא/יא ס' התרומות עמ' תשפב, תתתקכג
יא/יא סוגיות בדיני ממונות עמ' 69
יא/יא ערך שי חו"מ סי' קה סעיף ה {לח"מ}
יא/יא פעמוני זהב סי' קי סעיף ג
יא/יא צרור הכסף (הראשון) עמ' כז, מב
יא/יא קרית מלך
יא/יא ר"י קארו - קובץ עמ' קלג
יא/יא רוח יעקב (שלם) דף טז ע"ג {כ"מ}
יא/יא שבעים שנה לרבנות הראשית עמ' 153
יא/יא שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' רמא, ח"ג עמ' רי, רכג
יא/יא שו"ת הריב"ש עמ' תקסג-תקסד
יא/יא שו"ת הרשב"א ח"ג סי' תיא
יא/יא שו"ת וחי' ר"מ פישלס עמ' נג
יא/יא שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' נא, תמג
יא/יא שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' ו
יא/יא שו"ת ר"ח כפוסי דף קט
יא/יא שו"ת ר"י מליריאה עמ' שמז
יא/יא שיח ערב סנהדרין עמ' כו
יא/יא שם דרך כתובות עמ' קנה
יא/יא שנתון המשפט העברי חי"א עמ' 309
יא/יא שעורי ר"א ליכטנשטין ב"ב פ"ג עמ' 255
יא/יא שערי אור - שעבודים שער ד פ"ד סעיף ז, פ"ז סעיף יא, פ"ח סעיף י
יא/יא שערי בינה (תשעט) עמ' תקנד
יא/יא שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 48
יא/יא שערי לימוד (לוריא) ח"ג עמ' קנ
יא/יא שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 122


יב/877 הלכות מלוה ולווה פרק יב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יב/רה"פ יד פשוטה
יב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יב/רה"פ פי' ר"י קאפח
יב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יב/רה"פ רמב"ם לעם
יב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יב/א אבני החושן סי' קי סעיף ד {ראב"ד}
יב/א אבקת רוכל (תשעז) עמ' תח
יב/א אבקת רוכל סי' קלה, עמ' תנט
יב/א אהל יצחק
יב/א אור הישר [דברי ריבות סי' שפח]
יב/א איים בים ב"ב פ"א סי' יח אות ב {מ"מ}
יב/א בית אברהם (ישראל, תקמו) דף רמג ע"ג
יב/א בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' קי סעיף ב
יב/א בני דוד
יב/א דברי ריבות (תשעב) עמ' קכז, קפג
יב/א דין אמת (תשסז) עמ' צג {לח"מ}
יב/א חוקות הדיינים ח"ב עמ' ריט
יב/א חזקת הבתים עמ' 71
יב/א חרות הפרט בגביית חוב עמ' 251
יב/א יכין ובועז ח"א סי' ג עמ' 22-23, סי' קלו עמ' 465
יב/א ימי שלמה
יב/א כבוד האדם עמ' 251
יב/א מוסר המקרא והתלמוד עמ' קל
יב/א משה ידבר (תשעו) עמ' תפא
יב/א משרת משה (עטייה)
יב/א נודע ביהודה השלם חו"מ עמ' פ
יב/א ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' יב
יב/א עמודי שלמה ח"ג עמ' רסו
יב/א פרי האדמה ח"ג וח"ד
יב/א צרור הכסף (הראשון) עמ' מה
יב/א קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' רמח {ראב"ד}
יב/א קרית מלך
יב/א קרית מלך רב (תשסו) עמ' תתסו {מ"מ}
יב/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' רעח {מ"מ}, שבועות ח"ב עמ' רכט
יב/א שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' עד
יב/א שו"ת הריטב"א סי' קלב
יב/א שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' עב, ח"ב עמ' קסד, רי, ריט
יב/א שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' פג
יב/א שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תשא
יב/א שו"ת מהרלב"ח סי' צה
יב/א שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' קפה
יב/א שו"ת ר' אשטרוק אבן שאנג'י עמ' 235
יב/א שו"ת ר"י אבן עזרא עמ' קמה
יב/א שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' שסה
יב/א שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ב עמ' קעג
יב/א שירת דוד כתובות עמ' רצג
יב/א שלל דוד {לח"מ}
יב/א שם יוסף (אליקים)
יב/א שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רסח
יב/א שער יהודה דף קטו {לח"מ}
יב/א שער משפט סי' סה ס"ק ג
יב/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 146
יב/א שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 119-120
יב/א תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' ז, פד, קז-קח
יב/ב אבני החושן סי' קח סעיף ג {רמב"ם}, סי' קי סעיף ד {ראב"ד}
יב/ב אבקת רוכל (תשסב) עמ' תנט
יב/ב אבקת רוכל (תשעז) עמ' תח
יב/ב אשר לשלמה (אשכנזי)
יב/ב אשר לשלמה (אשכנזי) דרשות דף כט ע"א {מל"מ}
יב/ב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יב/ב בית אהרן וישראל גל' קכו עמ' ז [עי' לקמן פט"ו ה"ז וכ"מ]
יב/ב בני שמואל דף קה ע"ב
יב/ב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ו עמ' קט
יב/ב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ח עמ' לא
יב/ב חזקת הבתים עמ' 71
יב/ב חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' סד {מ"מ}
יב/ב יכין ובועז ח"א סי' ג עמ' 22-23
יב/ב מוריה גל' קז עמ' יא {הגהמ"י}
יב/ב מראה הנוגה
יב/ב משה ידבר (תשעו) עמ' תפא
יב/ב נחפה בכסף (נבון) ח"א דף צז ע"ג {מ"מ}
יב/ב ס' התרומות עמ' שכא-שכב
יב/ב ערך שי חו"מ סי' קי סעיף ב {ראב"ד}
יב/ב צרור הכסף (הראשון) עמ' מה
יב/ב שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' טו
יב/ב שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' רמ
יב/ב שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תשא
יב/ב שו"ת מהרלב"ח סי' צה
יב/ב שו"ת ר' אשטרוק אבן שאנג'י עמ' 235
יב/ב שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' שסה
יב/ב שם יוסף (אליקים)
יב/ב שער יהודה דף קטז {הגהמ"י}
יב/ב שער משפט סי' קו ס"ק ב
יב/ב שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 120
יב/ב תבונות ארי (תשנ) עמ' קפח {מזונות מהתורה}
יב/ב תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' ז, פד, קז-קח
יב/ג אור הישר [לח"מ לקמן רפי"ד, מפרשים בהל' אישות פי"ז הי"ג]
יב/ג אנצי"ת ע' אפוטרופוס הע' 208, 213-211
יב/ג באר אברהם (אבלי) עמ' שנא
יב/ג בני שמואל דף קה ע"ג
יב/ג ברור הלכה כתובות צז ע"ב ציון ד
יב/ג גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל ג סי' יד
יב/ג דיני בוררות עמ' רפג {אפוטרופוס}
יב/ג הגהות חבר בן חיים
יב/ג זכרון יהודה (בן הרא"ש) סי' צב עמ' קכו
יב/ג חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 91
יב/ג חזקת הבתים עמ' 71
יב/ג חי' הגרז"ס קדשים עמ' קס
יב/ג חי' עזיאל {כ"מ} [דאיכא - צ"ל דליכא]
יב/ג יכין ובועז ח"א סי' ג עמ' 23, 25, סי' קכז עמ' 320
יב/ג יכין ובועז ח"א סי' ג עמ' 27
יב/ג יקר הערך דף עד ע"ג-ע"ד
יב/ג מלאכת שלמה (חכים)
יב/ג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רצא ע"א
יב/ג מפתח הבאורים [שו"ת הרא"ש כלל פה סי' א]
יב/ג מקורות לפסקי הרמב"ם
יב/ג משה ידבר (תקפז)
יב/ג משה ידבר (תקפז) שו"ת דף פד ע"ב {מל"מ}
יב/ג משה ידבר (תשעו) עמ' תפא
יב/ג משנה הלכות כתובות דף קכז ע"ב
יב/ג ס' התרומות עמ' שטו
יב/ג עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 32
יב/ג פני משה (שלז')
יב/ג צרור הכסף (הראשון) עמ' מה
יב/ג קהלת יעקב (אלגזי, שלוניקי) דף קפז ע"א
יב/ג קרית מלך
יב/ג שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תיח
יב/ג שו"ת הרא"ש עמ' שנו, תק
יב/ג שו"ת הריטב"א סי' ע
יב/ג שו"ת הרשב"א ח"ד סי' מא, המיוחסות סי' ה
יב/ג שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' שנה
יב/ג שלל דוד
יב/ג שם טוב - השלמה
יב/ג שם יוסף (אליקים)
יב/ג שם יוסף (מועטי)
יב/ג שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רסג, רסח
יב/ג שער יהושע ח"א עמ' מג
יב/ג שער משפט סי' סה ס"ק ג
יב/ד בית אברהם (חנניה) עמ' רח
יב/ד גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל ג סי' יד
יב/ד הרמב"ם כמחנך עמ' 197
יב/ד ישועות יעקב (שו"ת, תרסו) דף עא ע"ב
יב/ד לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' כג ס"ק ז
יב/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/ד ס' התרומות עמ' שכב
יב/ד קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) מדות חכמים עמ' יב {מ"מ}
יב/ד שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' שנה
יב/ה אור הישר [דברי ריבות סי' רס]
יב/ה אנצי"ת ע' אפוטרופוס הע' 204, 216
יב/ה בית אברהם (ישראל, תקמו) דף רנב ע"ד
יב/ה בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' קי סעיף ט
יב/ה ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ח עמ' עג
יב/ה גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל ג סי' יד
יב/ה דברי ריבות (תשעב) עמ' קעה, תו
יב/ה דליית הכרם עמ' תתתלד {מ"מ} [צ"ל שדה זו ומנה]
יב/ה חיים ומלך
יב/ה חכמת אליהו ח"ג סי' קי אות ט
יב/ה ס' התרומות עמ' שכ, שלב
יב/ה עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 35
יב/ה קרית מלך
יב/ה רחמים לחיים על שו"ת הרשב"א ח"ה סי' קכא
יב/ה שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תקלד
יב/ה שו"ת הרשב"א ח"ב סי' רכח
יב/ה שו"ת הרשב"א ח"ה סי' קנא
יב/ה שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' רס
יב/ה שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' קעא
יב/ה שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' קצג
יב/ה שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' יז
יב/ה שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רסח
יב/ה שתי הלחם סי' לד
יב/ו אבן האזל
יב/ו אבני נזר אהע"ז סי' רלח אות ו
יב/ו אבקת רוכל (תשעז) עמ' שפח
יב/ו אולם המשפט סי' קי סעיף ו {מ"מ}
יב/ו אור שמח
יב/ו אנצי"ת ע' אפוטרופוס הע' 215
יב/ו באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יב/ו בית אהרן וישראל גל' ל עמ' קד {מקבלים עדות שלא בפני בע"ד, להוציא גזל מיתומים}
יב/ו בני שמואל דף קו ע"א
יב/ו ברור הלכה ב"ק קיב ע"א ציון ג, כ, ב"מ קד ע"ב ציון ח פסקה ב, ו {מ"מ}
יב/ו הלכה פסוקה ח"ג עמ' שי
יב/ו ס' התרומות עמ' שלד
יב/ו פנים חדשות [מהר"ם גלנטי סה]
יב/ו שו"ת הריטב"א סי' קפב
יב/ו שו"ת הרשב"א ח"ב סי' רכו
יב/ו שו"ת הרשב"א ח"ב סי' רכח, ח"ה סי' קנא
יב/ו שו"ת מהר"ם די בוטון סי' ג, י
יב/ו שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' ריא
יב/ו שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' תס
יב/ו שו"ת מהרלב"ח סי' קב
יב/ו שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' יז, רטו
יב/ו שו"ת ר"מ גאויזון עמ' קנ, קנב
יב/ו שם טוב - השלמה
יב/ו שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רסח
יב/ז אבני נזר אהע"ז סי' רלח אות ו
יב/ז אבקת רוכל (תשעז) עמ' שצא
יב/ז אור הישר [אבקת רוכל סי' קכו, דברי ריבות סי' קצ, ריט]
יב/ז אמרי משפט ח"א עמ' רלג
יב/ז בית אברהם (ישראל, תקמו) דף כה ע"ב, רנב ע"ד
יב/ז בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' כח סעיף יח
יב/ז בני דוד
יב/ז ברור הלכה ב"ק קיב ע"א ציון ג, כ
יב/ז דברי ריבות (תשעב) עמ' רפח, שמו, שמח, תקסז
יב/ז דגל מחנה אפרים (לניאדו) חו"מ סי' כה סעיף ט עמ' שעז, סי' כו סעיף כה עמ' שצב, סי' כז סעיף כח עמ' תח
יב/ז דין אמת (תשסז) עמ' צו {לח"מ}
יב/ז הלכה פסוקה ח"ג עמ' שו, שי, שיג
יב/ז חזקה רבה חו"מ ח"ד עמ' 424
יב/ז חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' שסט
יב/ז חיי עמרם עמ' קמז
יב/ז יכין ובועז ח"א סי' ג עמ' 28
יב/ז יצחק ירנן [אגורה באהלך דף נה, נז]
יב/ז כנסת ישראל (ששון) דף כא ע"ב {מקיימים את השטר}
יב/ז מודעא ואונס עמ' רצא
יב/ז מחנה יוסף (תשעב) סי' סט אות א
יב/ז מעיני המים
יב/ז משאת מרדכי ב"ק עמ' שע
יב/ז נתיבות שמואל דף קל ע"א
יב/ז ס' התרומות עמ' שלה, שמא
יב/ז עין יצחק ח"ב עמ' תלה
יב/ז עמודי שלמה ח"ג עמ' רסו
יב/ז פעמוני זהב סי' קו סעיף א
יב/ז צרור הכסף (הראשון) עמ' יג, מה
יב/ז ריח שדה דף סג ע"ד
יב/ז שארית יוסף (תשמד) שו"ת סי' יד הערה 12
יב/ז שארית יוסף (תשסז) עמ' לד
יב/ז שו"ת הריב"ש עמ' תלה
יב/ז שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' תסו
יב/ז שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' קע
יב/ז שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' קצד
יב/ז שו"ת מהרלב"ח סי' קב
יב/ז שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' רצא, רצד
יב/ז שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קמח-קמט {מ"מ}
יב/ז שו"ת ר"מ גאויזון עמ' קמח
יב/ז שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קמז סעיף ה
יב/ז שלל דוד {לח"מ}
יב/ז שם טוב - השלמה
יב/ז שם יוסף (אליקים)
יב/ז שעשוע התלמידים דף יא ע"ב {לח"מ}
יב/ז תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' קו-קז
יב/ז תשובות הראב"ד סי' קסז {קבלת עדות של קטן}
יב/ז תשובות הרי"ד עמ' תסו
יב/ח אוצרות הרמב"ם
יב/ח אורים ותומים - תומים סי' קט ס"ק א
יב/ח בני שמואל דף קה ע"ב
יב/ח ברור הלכה כתובות ק ע"ב ציון ז {מל"מ}
יב/ח גושפנקא דמלכא
יב/ח הר המלך ח"ד עמ' סז
יב/ח חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ערכין כא ע"ב]
יב/ח מקורות לפסקי הרמב"ם
יב/ח עיני דוד
יב/ח צרור הכסף (הראשון) עמ' קפ
יב/ח שו"ת ר' אשטרוק אבן שאנג'י עמ' 238
יב/ח שו"ת רשב"ש עמ' קנט
יב/ח שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' קטו
יב/ח שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רסג
יב/ח תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' קח
יב/ט אבקת רוכל (תשעז) עמ' שפח
יב/ט אנצי"ת ע' אדרכתא הע' 45
יב/ט יצחק ירנן [אגורה באהלך דף נה, נז]
יב/ט מבוא למשנה תורה עמ' 248
יב/ט נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' לא
יב/י בית אברהם (חנניה) עמ' ר
יב/י בית מאיר (תשע) סי' קד ס"א עמ' רפא
יב/י חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' שיג
יב/י יכין ובועז ח"א סי' קכז עמ' 321
יב/י כבוד יו"ט {כשלא כתוב שהכריזו}
יב/י עזר משפט עמ' שעה {כ"מ}
יב/י עיני דוד {אם צריך הכרזה כשהמלוה נוטלו לעצמו}
יב/י פד"ר ח"ב עמ' 185
יב/יא אולם המשפט סי' קט סעיף ג {מ"מ}
יב/יא אוצמפה"ת ב"מ נז ע"א הע' 5 {כ"מ}
יב/יא אור הישר [לח"מ לקמן פכ"ה הט"ו]
יב/יא אנצי"ת ע' אגרת בקרת הע' 6, 8
יב/יא בית אהרן וישראל גל' קיב עמ' נט-ס {טעו - המכר בטל}
יב/יא ברור הלכה כתובות צט ע"ב ציון ז, ח
יב/יא ברור הלכה כתובות ק ע"ב ציון ד, ה, ו, ח
יב/יא ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' תז
יב/יא דברות משה ב"מ ח"ב עמ' קיב
יב/יא דברי ריבות סי' קכו
יב/יא דינא דמלכותא דינא עמ' 229
יב/יא הר המלך ח"ז עמ' רסב
יב/יא חוקות הדיינים ח"ב עמ' קיג
יב/יא יקר הערך דף עד ע"ב-ע"ג
יב/יא ישועות יעקב נשים עמ' שמט {כ"מ}
יב/יא מגילת ספר לאוין דף צא ע"ג {דברים שאין מכריזין}
יב/יא מעיני המים
יב/יא מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"ב סי' יט אות ח בהגהה]
יב/יא מרכבת המשנה מהדו"ב מכירה פי"ג ה"י
יב/יא נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' קיא {כ"מ}
יב/יא סוגיות בדיני ממונות עמ' 102
יב/יא קרית מלך
יב/יא רביד הזהב (אברך) דף כג ע"ד {מ"מ וכ"מ}
יב/יא שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' שע
יב/יא שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' תמו
יב/יא שו"ת ר' אשטרוק אבן שאנג'י עמ' 238
יב/יא שו"ת רשב"ש עמ' עה, רסז
יב/יא שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קט סעיף ב
יב/יא שלחן המלך דף נא ע"ג {כ"מ}, הל' מכירה פי"ג ה"ח {כ"מ בשם רמב"ן}
יב/יא שער משפט סי' קט ס"ק א {מ"מ}


יג/878 הלכות מלוה ולווה פרק יג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יג/רה"פ יד פשוטה
יג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יג/רה"פ משה ידבר (תקפז)
יג/רה"פ פי' ר"י קאפח
יג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יג/רה"פ קרית מלך
יג/רה"פ רמב"ם לעם
יג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יג/א אבקת רוכל (תשסב) עמ' תקמז
יג/א אבקת רוכל (תשעז) עמ' תפז
יג/א אנצי"ת ע' בעל חוב הע' 49, ע' גבית מלוה הע' 350, 362, 365, 372
יג/א בית אברהם (ישראל, תקמו) דף רנב ע"א
יג/א בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' קכג סעיף ה
יג/א בית דוד (תשעט) חו"מ סי' רב
יג/א ברור הלכה ב"מ קיז ע"א ציון י פסקה א-ב
יג/א ברור הלכה כתובות פח ע"א ציון ג
יג/א זכרון יהושע (ויסברוד) ח"א עמ' שס
יג/א חוקות הדיינים ח"ב עמ' רכט, רסג
יג/א חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' רנה
יג/א חלק יעקב (אלבעלי) דף פה ע"ד
יג/א ידי אליהו
יג/א יכין ובועז ח"א סי' קלג עמ' 375
יג/א יפה נוף עמ' רל
יג/א כבוד יו"ט
יג/א לב מבין דף סה ע"ד
יג/א מלאכת שלמה (חכים)
יג/א מנחת חינוך ח"א עמ' שו
יג/א מסכת כתובות (ארזי) עמ' 229, 246
יג/א מפתח הבאורים [שו"ת הרא"ש כלל עג סי' ג]
יג/א משה ידבר (תשעו) עמ' תעג
יג/א משפטי שבועות עמ' ריב
יג/א נוה צדק (גם בהשמטות)
יג/א נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' שעט
יג/א נחלת יצחק כתובות סי' נא
יג/א ס' התרומות עמ' שסט
יג/א צרור הכסף (הראשון) עמ' מה
יג/א רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' תסז {שולחים ומודיעים}
יג/א שברי לוחות עמ' 91 {הגהמ"י אות ב - אביאסף}
יג/א שדה הארץ ח"ג כאן, ודף קיט ע"ד
יג/א שו"ת הרא"ש עמ' שח
יג/א שו"ת הרדב"ז ח"ג סי' תתקז
יג/א שו"ת הרשב"א ח"ב סי' כא, קסב, שנט
יג/א שו"ת הרשב"א ח"ט מכ"י סי' רצז
יג/א שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' תסה
יג/א שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' קלה
יג/א שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' קנג
יג/א שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' שיג, ח"ד עמ' רט
יג/א שו"ת ר"י אלגזי עמ' קמא, קצד
יג/א שו"ת רשב"ש עמ' צח
יג/א שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ג עמ' קפא {מלוה שבא להיפרע שלא בפני הלווה}
יג/א שער המלך ח"ב עמ' שסז
יג/א שער יהודה דף צז {לח"מ}
יג/א שער יהושע ח"ב עמ' פב, פד
יג/א שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 200-201
יג/א שרשי הים
יג/ב אמרי כהן כתובות סי' ו ס"ק ב
יג/ב אנצי"ת ע' בעל חוב הע' 2, ע' גבית מלוה הע' 369, 370
יג/ב ארשת צבי עמ' קמז {ראב"ד}
יג/ב באר שרים (ליפשיץ) הל' עדות פ"ו-פ"ח עמ' נו
יג/ב בית יצחק (ברטלר) גיטין סי' א אות א, סי' ב אות א, סי' ד אות א
יג/ב ברור הלכה כתובות פח ע"א ציון ג
יג/ב דגל מחנה אפרים (לניאדו) חו"מ סי' ב סעיף ק עמ' סה, ה סעיף ד עמ' פא
יג/ב דליית הכרם עמ' תתתלד {כ"מ} [צ"ל ואם יבא שום אדם אח"כ, עמד בדין וברח]
יג/ב חוות יאיר (תשנז) עמ' רלג
יג/ב יכין ובועז ח"א סי' קלג עמ' 389
יג/ב מפתח הבאורים [שו"ת הרא"ש כלל עג סי' ג]
יג/ב משיב נפש (גרוס) ח"ב עמ' ק-קא
יג/ב משנה הלכות כתובות דף קז ע"ב {לח"מ}
יג/ב משנת ר' אהרן גיטין עמ' נא
יג/ב משפטי שבועות עמ' ריד
יג/ב ס' התרומות עמ' שעא
יג/ב צרור הכסף (הראשון) עמ' מה
יג/ב שו"ת הרא"ש עמ' שח
יג/ב שו"ת הריב"ש עמ' תקצה
יג/ב שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' תסו
יג/ב שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' מח
יג/ב שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' רעז
יג/ב שו"ת ר"י אלגזי עמ' קמב
יג/ב שו"ת ר"ע דאיינה ח"ב עמ' 331
יג/ב שערי טהר ח"ו סי' סט אות ד דף קצה ע"ג {במלוה ע"פ לא גובה מנכסיו}
יג/ב שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 76, 200
יג/ג אבני נזר יו"ד סי' קצג אות ג
יג/ג אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' שסד {או"ש}
יג/ג אבני שהם (פרץ) דף נז ע"ד {מל"מ}
יג/ג אהלי תם עמ' שעח
יג/ג אור הישר [מ"מ הל' טוען פ"י ה"ג, אור שמח לעיל רפ"ג]
יג/ג אור שמח (גם בהשמטות, סוף משפטים)
יג/ג אורים ותומים - תומים סי' קלה ס"ק א, קיצור כללי מיגו קיג, קיז
יג/ג אמרי בינה (אוירבך) - דיינים סי' מב ד"ה ואף, הלואה סי' עה [א] ד"ה ונראה, ד"ה ולכאורה
יג/ג אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' לג אות ג
יג/ג אפיקי מגינים ב"ב סי' כ
יג/ג באורי סוגיות (הוניגסברג) שבועות סי' כא אות ב
יג/ג בית אברהם (ישראל, תקמו) דף קעא ע"ג
יג/ג בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' עב סעיף יא, סי' עג סעיף יט, סי' פד סעיף א
יג/ג בית אהרן וישראל גל' ל עמ' נט {מיגו לפטור משבועה}, ס-סב
יג/ג בית דינו של שמואל עמ' 343
יג/ג בית המדרש
יג/ג ברור הלכה שבועות מו ע"א ציון א
יג/ג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ה עמ' רג, רט, רכה-רכו
יג/ג ברכת מרדכי ב"ב עמ' רכח, רלב
יג/ג גדולי שמואל ב"מ דף לה ע"ב {או"ש}
יג/ג גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תרעא
יג/ג גליונות אבני נזר {מל"מ}
יג/ג גליוני הגר"ש עמ' קי [עי' מ"מ הל' שכנים פי"ד ה"ד]
יג/ג דברות משה ב"ק ח"ב סי' עז ענף ב
יג/ג דברי משה (ברנשטיין) ב"ב עמ' כח
יג/ג דברי משפט סי' סו סעיף ט, סי' עב סעיף יג
יג/ג דין אמת (תקטו) דף יח ע"ג, ל ע"ב {מל"מ}
יג/ג דין אמת (תשסז) עמ' עו {כ"מ}, קיב, שכד
יג/ג דין אמת דף יט ע"ג {כ"מ - ולשון זה צריך תיקון}
יג/ג דרכי יושר (שרף) ח"ב עמ' לו {ל"ל טעם דהעזה}
יג/ג החזקה במשפט העברי עמ' 164, 166, 169
יג/ג זכר יצחק (תשן) עמ' שלא
יג/ג חוקות הדיינים ח"ב עמ' ט, שיג, שכו
יג/ג חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 200
יג/ג חזקת הבתים עמ' 102
יג/ג חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' יז
יג/ג חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' יז
יג/ג חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"מ קטז ע"א]
יג/ג חיי דוד עמ' רכו
יג/ג חיים שאל ח"ב סי' מט אות ד
יג/ג חק לישראל נזיקין עמ' 210
יג/ג יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' פב, קו
יג/ג יגיעת ערב ב"מ עמ' לט-מ {אבי עזרי}
יג/ג יכין ובועז ח"א סי' סא עמ' 167, סי' קלו עמ' 464
יג/ג ישועות ישראל סי' עב סעיף יח
יג/ג ככר לאדן (תקסא) דף רפו ע"ב {מל"מ}
יג/ג לב מבין
יג/ג לחקרי הלכות ח"ב סי' שסא
יג/ג מאור למלך ב"ב עמ' קיז
יג/ג מגן בעדי עמ' 264
יג/ג מחנה יהודה (קצין) ח"ב סי' פב
יג/ג מלאכת שלמה (חכים) כאן, ודף סז ע"ד {מל"מ}
יג/ג מנוחת אשר ח"ב דף יא ע"א {מיגו לפטור משבועה}
יג/ג מס' גיטין (ארזי) עמ' 169
יג/ג מסוא משה עמ' קמו
יג/ג מסורה ח"י עמ' ז
יג/ג מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ב]
יג/ג מצעדי גבר ב"ב סי' לה אות ב
יג/ג מקצוע בתורה סי' עג ס' יב ס"ק כג {מיגו דלקוח}
יג/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/ג משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' קיב
יג/ג משנת ר' אהרן שכנים עמ' נ-נב
יג/ג משפטי ארץ ח"ב עמ' 481 {מיגו לפטור משבועה}
יג/ג משפטי שמואל (רבינוביץ) ח"ב דף לה ע"ב וע"ד, לז ע"ב {מיגו לפטור משבועה}
יג/ג נוכח השלחן (לבטון) חו"מ סי' רצו ס' ב {מל"מ}
יג/ג נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' תכ
יג/ג נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' קכא, רמג
יג/ג ס' התרומות עמ' שכח, תלח, תתרעט, תתרצט, תתתקסט
יג/ג עבודת הגרשוני עמ' שנח
יג/ג פעמוני זהב סי' עב סעיף ז {מל"מ}
יג/ג צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' נח
יג/ג קהלות יעקב ב"ב כב
יג/ג קרבן אשר עמ' שכא
יג/ג קרית מלך רב (תשסו) עמ' תתסח {מ"מ}, תתסט {מל"מ}
יג/ג רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' רצו, תז-תיב
יג/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תז
יג/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תר
יג/ג רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רלא, רלד
יג/ג שביתת יו"ט
יג/ג שהם וישפה ח"ב [תהלה לדוד (אורט') חו"מ סי' לא]
יג/ג שו"ע הרב הל' הלואה ס' יח
יג/ג שו"ת הריב"ש סי' שצו, עמ' עא, תקצו
יג/ג שו"ת הרשב"א המיוחסות סי' פד
יג/ג שו"ת הרשב"א ח"ב סי' רה
יג/ג שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' רפט
יג/ג שו"ת מהרי"ק סי' קצג
יג/ג שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תשנג
יג/ג שו"ת ר"י אלגזי עמ' קלט
יג/ג שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קס, קסא, קסד, קעד
יג/ג שו"ת רשב"ש עמ' פז, שז, תפו
יג/ג שם יוסף (אליקים) כאן, והל' שכירות פ"ב ה"ח
יג/ג שמחת עולם (לגו) כאן, והל' זכיה פ"ג ה"ב {מל"מ}
יג/ג שעורי ר' אלחנן ב"מ עמ' רסג, רעג
יג/ג שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' ש
יג/ג שעורי ר"א ליכטנשטין ב"ב פ"ג עמ' 117, 172
יג/ג שער המלך ח"ב עמ' שסד-שסה, שסח
יג/ג שער משפט סי' עב ס"ק יט, כח, סי' קכא ס"ק ה
יג/ג שערי בינה (תשעט) עמ' קיט, שסז, שעב, שעד
יג/ג שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 26
יג/ג שעשוע התלמידים דף קד ע"ד, קה ע"א
יג/ג שרשי הים
יג/ג תורה אור (שנגהי) עמ' מג
יג/ג תורת אמת (תשסו) עמ' שפד
יג/ג תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' קפ
יג/ג תלפיות ו חוב' א עמ' 22
יג/ג תשובות ר' איסר יהודה עמ' קפב-קפד {מלוה על משכון נשבע ונוטל, אין מיגו לפטור משבועה}
יג/ד אבי עזרי ח"א
יג/ד אבן האזל
יג/ד אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' פה
יג/ד אבן ציון עמ' שכה
יג/ד אוצמפה"ת ב"מ לד ע"ב הע' 112, 125
יג/ד אוצמפה"ת ב"מ לד ע"ב הע' 164 {אין משביעים אם יוכל להתברר אח"כ שזה שקר}
יג/ד אוצמפה"ת ב"מ עו ע"א הע' 111 {ראב"ד}
יג/ד אור יקרות
יג/ד אור שמח
יג/ד אורים ותומים - תומים סי' עב ס"ק כה
יג/ד אחי וראש - תשובות דף ס ע"ב, סא ע"א
יג/ד אמרי הצבי (בער) סוגיות דף סג ע"א {שבועה על המשכון}
יג/ד אנצי"ת ע' גלגול הע' 132, 152, 193
יג/ד אפיקי מגינים ב"מ סי' כז
יג/ד אפיתחא דבבא ב"מ עמ' קכח {לא הו"ל למידע}
יג/ד בית אברהם (ישראל, תקמו) דף קסה ע"ב
יג/ד בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' עב סעיף ו
יג/ד בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' רעז
יג/ד בית לוי (גולדברג) דף מ ע"ג
יג/ד בית מאיר (תשע) סי' פח ס"י עמ' צג
יג/ד בציר אליעזר ח"א דף ל ע"ג {ראב"ד - לא הו"ל למידע}
יג/ד ברור הלכה ב"מ לד ע"ב ציון ב, פא ע"ב ציון ז פסקה ג (הראשון) {הגהמ"י}
יג/ד ברור הלכה שבועות מג ע"א ציון כ, מ
יג/ד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ה עמ' קפו-קפז
יג/ד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ו עמ' כט-ל, לח
יג/ד גדולי שמואל ב"מ דף ג, לד {או"ש}
יג/ד דברות משה הבבות עמ' קפו
יג/ד דברי משפט סי' עב סעיף ו {מ"מ}
יג/ד דורש משפט עמ' לט, סח
יג/ד דרכי יושר (שרף) ח"ב עמ' קא, קכה, קלח
יג/ד דרכי משפט - טוען ונטען סי' יז אות ז
יג/ד דרכי משפט - שומרים סי' ג סעיף ט
יג/ד זכרון אהרן עמ' כו
יג/ד חוקות הדיינים ח"ב עמ' שטז, שכב, שכח
יג/ד חזון יחזקאל ב"מ פ"ג הי"ב
יג/ד חי' הגר"ח ב"מ עמ' קכא
יג/ד חי' הגר"ח החדש עמ' שעו
יג/ד חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד שבועות מג ע"ב]
יג/ד חי' צמח צדק (חב"ד) ב"מ עמ' כו, כח, לג
יג/ד חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' טו, קפו
יג/ד חכמת אליהו ח"א סי' עה אות מב בליקוט
יג/ד חקרי לב (המאור) מהדו"ב ח"ב עמ' רצט, שב
יג/ד ישועות יעקב נזיקין עמ' שנג {ראב"ד}
יג/ד ישועות ישראל סי' עב סעיף יד
יג/ד כבוד מלכים (מרגליות) {ושקל}
יג/ד כהונת רפאל עמ' ש
יג/ד לב מבין כאן, ודף קצו, קצח ע"ד {מל"מ}
יג/ד מחנה יהודה (אשכנזי) דף סט ע"ג {מ"מ}
יג/ד מטה אהרן שבועות עמ' רפז-רפח
יג/ד מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' רלו {ראב"ד}
יג/ד מלאכת שלמה (חכים)
יג/ד מקצוע בתורה סי' עב ס' יב ס"ק כט, לג
יג/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/ד משאת מרדכי ב"ק עמ' קסב
יג/ד משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' רח {מ"מ}
יג/ד משנת יעקב
יג/ד משנת יעקב משפטים עמ' רט-רי
יג/ד משנת יעקב נשים ח"ב עמ' של-שלא
יג/ד משפטי ארץ ח"ב עמ' 413
יג/ד מתנות באדם עמ' 319
יג/ד נודע ביהודה השלם חו"מ עמ' קמא
יג/ד נחל יצחק (תשעב) ח"ב עמ' רעט {ראב"ד}
יג/ד נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' שעח, שצט
יג/ד נטע שורק דף לו ע"ב {בש"ך עב ס"ק נא}
יג/ד נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' לב
יג/ד ס' התרומות עמ' קצח, תרעב, תתקעה
יג/ד עבודת הגרשוני עמ' שנה
יג/ד עדות ביעקב (ריינס) עמ' מב
יג/ד פרי האדמה ח"ב
יג/ד צרור הכסף (הראשון) עמ' סח
יג/ד ר"י ששפורטש עמ' 154
יג/ד שבועת המשנה עמ' כב
יג/ד שו"ת הריב"ש סי' שפא, עמ' תקכז
יג/ד שו"ת ר"י בסן (תצז) דף מה ע"א וע"ד, מז ע"ב
יג/ד שו"ת ר"מ גאויזון עמ' קלב
יג/ד שו"ת רשב"ש עמ' קעט
יג/ד שושנת יעקב (הורוויץ) סי' פז סעיף יג {ראב"ד}
יג/ד שם יוסף (אליקים)
יג/ד שם מרדכי עמ' 91
יג/ד שעורי עיון התלמוד ב"מ שעור צד {מ"מ}
יג/ד שעורי ר"א ליכטנשטין ב"ב פ"ג עמ' 140 {ראב"ד}, 141 {מ"מ}
יג/ד שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' כג
יג/ד שער משפט סי' עב ס"ק יג
יג/ד שעשוע התלמידים דף קד ע"א {מ"מ}
יג/ד שרשי הים
יג/ד תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' רב
יג/ד תפארת אהרן עמ' רא
יג/ה אוצרות הרמב"ם
יג/ה אמרי בינה (אוירבך) - הלואה סי' סג [כ] ד"ה וראיתי
יג/ה אמרי שפר (פינטו) עמ' רסה
יג/ה אמת ליעקב נשים עמ' רלד {התנה שיוכל לתובעו כל זמן שירצה}
יג/ה באר אלחנן עמ' רמד, רמו
יג/ה בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' פח
יג/ה בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף ט ע"ד
יג/ה בן אשר סי' לה אות א
יג/ה ברית עולם (ולר) סי' עח אות ו
יג/ה ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ה עמ' רסט, רעא-רעב, רצו
יג/ה גבורת יצחק מכות עמ' צט
יג/ה דיני חוזים במשה"ע עמ' 311
יג/ה דרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1827
יג/ה הגהות רימ"א
יג/ה התורה והמדינה חי"א עמ' תרג
יג/ה זכר יצחק (תשן) עמ' שיג
יג/ה חי' הגר"ח החדש עמ' תלא
יג/ה חי' הגרי"ז דף עב ע"ב
יג/ה חק לישראל שכירות עמ' 80
יג/ה חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' רה {מל"מ}
יג/ה טבעת החושן ח"ה עמ' סא
יג/ה ים של שלמה בבא קמא פ"א סי' כ
יג/ה כך דרכו של תלמוד עמ' 91
יג/ה כתבי משה זילברג עמ' 91
יג/ה לב מבין
יג/ה מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף נט ע"א
יג/ה מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רצא
יג/ה מקדש יחזקאל
יג/ה משאת מרדכי מכות עמ' כו
יג/ה משאת משה (חברוני) פסחים סי' סב עמ' צה
יג/ה משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' צא
יג/ה משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תקלח, תקסט
יג/ה משנת יוסף שביעית ח"ד עמ' קצו
יג/ה משנת יעבץ שמיטה עמ' רו
יג/ה משנת יעקב
יג/ה משנת יעקב הפלאה עמ' קעח, זרעים ח"ב עמ' רסה
יג/ה משפטי התנאים עמ' קג
יג/ה ניצני שביעית עמ' 139 {שתנאי ממון הוא}
יג/ה נתן פריו מכות עמ' כ
יג/ה ס' התרומות עמ' שעג-שעד, תתרצח
יג/ה עטרת יעקב עמ' קצב
יג/ה עמקי המשפט עמק השיעבוד סי' י אות כב עמ' קמו {גרי"ז- סתם הלואה ל' יום הוא גזיה"כ כמו שמיטה}
יג/ה פרי חיים (הליר)
יג/ה צרור הכסף (הראשון) עמ' לא
יג/ה קובץ זכרון (קוסובסקי) עמ' קלו
יג/ה קונטרסי שעורים קדושין שעור ז אות ד
יג/ה קרבן שבת עמ' לד
יג/ה קרן פני משה ח"ב [דבר אברהם כתב כמו חי' הגרי"ז]
יג/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רד
יג/ה שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' כד
יג/ה שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' רמח
יג/ה שומרי משפט (צ'כנוב) ח"א עמ' קסא-קסב, ח"ב עמ' קז, קט
יג/ה שמעתתא דבי רב עמ' רלו
יג/ה שעורי הגרי"ד תפילין עמ' ריד
יג/ה שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' תרב
יג/ה שעורי ר' שמואל מכות (תשמד) סי' קד
יג/ה שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' קעט-קפ
יג/ה תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תכה-תכו
יג/ה תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' קצו
יג/ה תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רס {סתם הלואה שלשים יום, דפחות מזה הוי לחיצה ודחיקה}
יג/ו אמרי בינה (אוירבך) - טוען ונטען סי' א [א] ד"ה כתב
יג/ו בית אברהם (ישראל) דף קסח ע"א
יג/ו בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' עג סעיף ה {מ"מ}
יג/ו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ה עמ' רעג
יג/ו דברי הלל (סטרידוב) ח"א סי' לא (לז ע"ד-לח ע"א)
יג/ו דליית הכרם עמ' תתתלד [צ"ל כשאר הטענות]
יג/ו החזקה במשפט העברי עמ' 164
יג/ו זקן אהרן (ואלקין) חלק א סי' נא
יג/ו חוקות הדיינים ח"ב עמ' שסט
יג/ו חזקה רבה אהע"ז ח"ג עמ' 242, חו"מ ח"א עמ' 192, חו"מ ח"ב עמ' 63-62, 169, חו"מ ח"ד עמ' 60
יג/ו חיים שאל ח"א סי' עד אות נט
יג/ו מחזה אברהם (בוטון) דף קנב ע"ג
יג/ו מצעדי גבר קדושין סי' כא אות ג
יג/ו משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' קכט-קל
יג/ו משפטי ישראל עמ' 29-30
יג/ו נפתולי נפתלי דף שכב {חיוב שבועה אם עד מעיד שחייב עכשו}
יג/ו נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' שעא
יג/ו ס' התרומות עמ' שעד
יג/ו סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' קפ-קפב
יג/ו צרור הכסף (הראשון) עמ' לא
יג/ו קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון בני אדם עמ' קמ
יג/ו קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון חכמים עמ' לט
יג/ו קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' קכב
יג/ו קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' תקכה
יג/ו קול אריה (שוורץ, תשעא) חו"מ עמ' רכח
יג/ו שביבי אור קדושין סי' יג אות א
יג/ו שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"ב עמ' קח
יג/ו שולי הגליון עמ' קצא
יג/ו שמחת יהודה דף קיג ע"ג
יג/ו שנות חיים (אויסאיבל) רבית סי' יא ענף ב ס"ז
יג/ו שער משפט סי' עג ס"ק ג-ד, סי' פב ס"ק ד, סי' קכא ס"ק ו
יג/ו שרידים גל' יז עמ' קי-קיב
יג/ו תורת מיכאל עמ' קלד
יג/ו תלפיות ו חוב' א עמ' 22
יג/ז בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' פט
יג/ז בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף י ע"ב {כ"מ}
יג/ז בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' קפ
יג/ז בית אברהם (ישראל, תקמו) דף קסח ע"ג
יג/ז בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' עג סעיף ז {כ"מ}
יג/ז בית המדרש
יג/ז ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ה עמ' רעה-רעו
יג/ז בשמים ראש סי' מה
יג/ז חזקה רבה חו"מ ח"ד עמ' 60
יג/ז חי' ר"י אלמידה דף כז ע"ד
יג/ז כך דרכו של תלמוד עמ' 109
יג/ז כתבי משה זילברג עמ' 109
יג/ז מטה אהרן ב"ב עמ' כז
יג/ז מקצוע בתורה סי' עג ס' ד ס"ק ח {כ"מ}
יג/ז ס' התרומות עמ' שעד
יג/ז צרור הכסף (הראשון) עמ' לא
יג/ז שם יוסף (אליקים)
יג/ז שעורי ר' שמואל ב"ב ח"ב עמ' צא
יג/ז שער יהודה דף קטז {כ"מ}
יג/ח אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קלח
יג/ח אורים ותומים - תומים סי' עד ס"ק ב
יג/ח אנצי"ת ע' בעל חוב הע' 45
יג/ח ברור הלכה ב"ק קיח ע"א ציון א {מ"מ}, ד
יג/ח ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ה עמ' שיג
יג/ח דיני חוזים במשה"ע עמ' 314-313
יג/ח חד וחלק ח"א דף טו ע"ד
יג/ח חזון יחזקאל ב"ק פ"י הי"ד
יג/ח חק לישראל שומרים עמ' 202, 498, 499, 503 {משה ידבר (תקפז)}
יג/ח מקצוע בתורה סי' עד ס' א ס"ק ג {השמיט הלוהו בישוב ורוצה לצאת למדבר}
יג/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/ח משאת מרדכי ב"ק עמ' שפו
יג/ח משנת ר' אהרן קדושין עמ' כא
יג/ח משרת משה (עטייה)
יג/ח נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' י אות א
יג/ח ס' התרומות עמ' שעד, תקנד-תקנו
יג/ח ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' שלז
יג/ח צרור הכסף (הראשון) עמ' מ
יג/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תפה
יג/ח שמע אברהם סי' טו (נה ע"ד)
יג/ח תורה שלמה שמות פכ"ב אות רנז


יד/879 הלכות מלוה ולווה פרק יד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יד/רה"פ יד פשוטה
יד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יד/רה"פ פי' ר"י קאפח
יד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יד/רה"פ רמב"ם לעם
יד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יד/א אבן ציון עמ' שעה
יד/א אבני החושן סי' פד סעיף ד {מ"מ}
יד/א אבני נזר אהע"ז סי' מב אות ז
יד/א אהל תורה (קוק) עמ' רצה
יד/א אולם המשפט סי' פד סעיף א {מ"מ}
יד/א אוצרות הרמב"ם
יד/א אור הישר [נחל יצחק סי' נט]
יד/א אור הלבנה (רובין) ח"ד עמ' קפג
יד/א אושר ירוחם עמ' קמט
יד/א אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' רנה-רנח {תוך זמנו}
יד/א אמרי כהן ב"ב סי' א ס"ק א
יד/א אנצי"ת ע' אין אדם פורע הע' 3, 21, 27, 28, 72, 76
יד/א אפיקי מגינים ב"ב סי' ח
יד/א ארשות החיים עמ' שסד
יד/א בד קודש (פוברסקי) ב"ב עמ' כו
יד/א בדי הארון (הכהן) עמ' 448
יד/א בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' עג סעיף ז, סי' פב סעיף ח, סי' קו סעיף יא
יד/א בית אהרן וישראל גל' מו עמ' נח {שבועת ע"א מעיד שהוא פרוע, לא נשבעים תוך זמנו}
יד/א בית המדרש
יד/א בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' טז אות ה
יד/א בית ישחק
יד/א בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' שפו
יד/א בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תכז
יד/א בכורי אליהו עמ' קי
יד/א בני משה (מאג'אר) דף קיט ע"ג
יד/א בנין דוד (טאוב) ח"ב עמ' ד
יד/א בנין יהושע (וילדמן) דף יט ע"ד
יד/א ברור הלכה ב"מ קב ע"ב ציון ד פסקה ב
יד/א ברור הלכה כתובות פז ע"ב ציון ג
יד/א ברור הלכה כתובות צג ע"ב ציון ד פסקה ב
יד/א ברכת אברהם (תשנד) חי' ש"ס עמ' סו
יד/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ג עמ' יא
יד/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ה עמ' רעה
יד/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ו עמ' קיח, רפב, רפה, שכז
יד/א ברכת מרדכי ב"ב עמ' סח
יד/א בשמים ראש סי' נ
יד/א גושפנקא דמלכא
יד/א גילת שלום דף יד ע"ג, טו ע"ג-ע"ד, טז ע"א {פוגם שטרו ותבע תוך זמנו}
יד/א דברי ריבות (תשעב) עמ' קכז
יד/א דורש משפט עמ' קנט-קסה, שעא
יד/א דליית הכרם עמ' תתתלד {מ"מ} [שקרו - צ"ל שטרו]
יד/א דעת סופר אהע"ז סי' לג
יד/א דרך ישרה ח"א עמ' קמו, ריג
יד/א דרך עץ החיים (אלגזי) דף צ ע"ג {לח"מ}, צג ע"א {מל"מ}
יד/א הגהות חבר בן חיים
יד/א היכל התורה (פינצוק) חוב' ג עמ' י
יד/א זכר טוב עמ' נג {מל"מ}
יד/א זכרון אהרן סי' מו, עמ' צד
יד/א זכרון יצחק (גולדשמיד) עמ' סב-סד {פוגמת תוך זמנו}
יד/א חוקות הדיינים ח"ב עמ' ריט
יד/א חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 226, 240, 253, ח"ג עמ' 257-256
יד/א חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' סו
יד/א חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' סו
יד/א חי' הרי"ט עמ' קכה
יד/א חי' חתם סופר
יד/א חי' ירוחם
יד/א חי' כתב סופר כאן
יד/א חי' כתב סופר כתובות עמ' קפז {מל"מ}, קצ-קצא
יד/א חי' מהרי"א הכהן עמ' קכג
יד/א חי' ר' אפרים מרדכי
יד/א חי' ר' שמואל ב"ב עמ' מ, מב, מד
יד/א חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' יב
יד/א חיבת הקודש עמ' קעד {מל"מ}
יד/א חנא וחסדא ח"ב דף יז ע"ג
יד/א טהור רעיונים דף כ ע"ג
יד/א יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' עח, קב, קז {אבי עזרי}, רלט {ר"ח הלוי}, שיח, שכ
יד/א יכין ובועז ח"א סי' ג עמ' 26
יד/א יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' רכה {לח"מ}
יד/א ישועות יעקב חו"מ סי' עח סעיף ג {רמב"ם}, סי' פד סעיף א {מ"מ}
יד/א ישועות יעקב נשים עמ' שלא-שלב {לח"מ}, נזיקין עמ' קסג {מ"מ}
יד/א כבוד יו"ט
יד/א כך דרכו של תלמוד עמ' 107
יד/א כתב סופר חו"מ סי' ו {מ"מ, מל"מ}
יד/א כתבי משה זילברג עמ' 107
יד/א לבוש מרדכי נשים (תשעה) כתובות סי' ז אות ג
יד/א מאור למלך ב"ב עמ' ל {כ"מ}
יד/א מוריה גל' קז עמ' ט
יד/א מזל שעה דף עט ע"ד {תוך זמנו}
יד/א מטה אהרן ב"ב עמ' כז-כט, שבועות עמ' רסד-רסו
יד/א מטה יוסף (צלר) ב"ב פ"א עמ' קס, קסג, קסז-קסח
יד/א מנוחת אשר ח"ב דף לב ע"ב {תוך זמנו א"צ לישבע}
יד/א מנוחת משה דף קמ ע"ד {תוך זמנו - אם הלוה דרש שיישבע}, קמא ע"א {מ"מ}
יד/א מעיני החכמה ח"א אות רל {השמיט מיגו במקום חזקה}
יד/א מעיני המים
יד/א מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ג]
יד/א מצודת בן ציון דף לג ע"ג-ע"ד, לד ע"א {לח"מ}
יד/א מצעדי גבר ב"ב סי' ט אות י
יד/א מקדש דוד ב"ב עמ' קטו-קטז
יד/א מרכבת המשנה מהדו"ב
יד/א משאת המלך ח"ד סי' תעא {"עבר זמנו" פעמיים}
יד/א משה ידבר (תקפז)
יד/א משה ידבר (תקפז) שו"ת דף פו ע"א
יד/א משה ידבר (תשעו) עמ' תפד {קרית מלך רב}
יד/א משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' רג
יד/א משיב נפש (גרוס) ח"ב עמ' צה-צז
יד/א משנה הלכות כתובות דף נה ע"א
יד/א משנת יעקב
יד/א משנת ר' אהרן שכנים עמ' נג
יד/א נאות אפרים ח"א עמ' קיד
יד/א נחל יצחק (תשעב) ח"ב עמ' ק, קלד, קלז, קמ {מ"מ ומל"מ}
יד/א נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' קצג-קצד {מ"מ ומל"מ}, שצג {הגה"מ ד}, תלד {מ"מ ומל"מ}
יד/א נחפה בכסף (נבון) ח"א דף צז ע"א
יד/א נטע שורק דף כ ע"א
יד/א נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' תמט
יד/א ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' ח, מח, נו
יד/א ס' התרומות עמ' מד, תנ
יד/א סופר מהיר ח"א דף א ע"ד {מל"מ}, ג ע"ד, ח"ב עמ' קלח
יד/א עדות ביעקב (ריינס) עמ' לו {ע"א מעיד שהוא פרוע}
יד/א ערך שי חו"מ סי' פד סעיף א
יד/א פנת יקרת (תשעא) עמ' תקנב
יד/א פעמוני זהב סי' עח סעיף ג
יד/א פרי האדמה ח"ב וח"ג
יד/א צמח דוד (רפפורט) אות ק
יד/א צרור הכסף (הראשון) עמ' לא
יד/א קובץ זכרון (קוסובסקי) עמ' קלה {אהא"ז}
יד/א קונטרסי שעורים ב"ב דף מט
יד/א קרית מלך רב (תשסו) עמ' תתסט
יד/א רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' שיד {ע"א}, שיז-שיט {פוגם}, תסז {מ"מ - שבועה בלקוחות}
יד/א שבות יהודה (שו"ת) עמ' רג
יד/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רכב
יד/א שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' קנו
יד/א שו"ת הריטב"א סי' מה, קלב
יד/א שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' צה, תסד
יד/א שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' לב
יד/א שו"ת מהרלב"ח סי' קט
יד/א שו"ת רשב"ש עמ' שלב
יד/א שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ב עמ' עא-עד {תוך זמנו בלי שבועה}, קעה-קעט
יד/א שופרא דשטרא שער יד פי"א, שער יז פ"ג
יד/א שופרא דשטרא שער יד פי"א, שער יז פ"ג
יד/א שושנת יעקב (הורוויץ) סי' עח סעיף ז, סי' קכו סעיף ז {מל"מ}
יד/א שם יוסף (אליקים)
יד/א שמן המשחה (קושטא) דף ע ע"ד
יד/א שעורי ר' שמואל ב"ב ח"א עמ' קפג-קפד, קצ-קצא
יד/א שער יהודה
יד/א שער משפט סי' סה ס"ק ג, סי' סו ס"ק יא {מ"מ}, סי' עח ס"ק א, ה-ז, סי' פד ס"ק ג-ז
יד/א שערי בינה (תשעט) עמ' תקיד-תקטז, תקיח
יד/א שערי זיו ח"ב דף עח ע"ב
יד/א שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 192, 195
יד/א תולדות יצחק (שור) דף יג ע"ב {מל"מ}
יד/א תומים קיצור כללי מיגו סב
יד/א תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' קו
יד/א תורת ראובן עמ' 81, 173
יד/א תשורת שי מהדו"ת סי' נב, סה
יד/אמרי בינה (אוירבך) - הלואה סי' נט [א] ד"ה מדברי {כ"מ}
יד/ב אור הישר [דברי ריבות סי' קט, מ"מ לעיל פי"א ה"א, כ"מ הל' טוען פ"ב ה"ה, מל"מ לקמן פט"ז ה"ו]
יד/ב אורים ותומים - תומים סי' עח ס"ק ו
יד/ב ארחות חיים ח"ב סי' ז אות יח
יד/ב באר שרים (ליפשיץ) הל' אישות פי"א עמ' ע
יד/ב בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' עב סעיף יא, סי' פב סעיף ח
יד/ב בית יחזקאל (סרנה) גליונות
יד/ב ברור הלכה שבועות מא ע"א ציון ו
יד/ב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ו עמ' יז, ריג
יד/ב דברי ריבות (תשעב) עמ' קנז
יד/ב דורש משפט עמ' שח, שטו
יד/ב דרכי משפט - טוען ונטען סי' יט אות ג
יד/ב הר המלך ח"ג עמ' לב, ח"ח עמ' שעא
יד/ב זכור לאברהם (אביגדור)
יד/ב חוקות הדיינים ח"ב עמ' קפב
יד/ב חזקה רבה אהע"ז ח"ג עמ' 17, חו"מ ח"א עמ' 231
יד/ב חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' סו
יד/ב חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' סו
יד/ב חי' כתב סופר כאן
יד/ב חי' כתב סופר כתובות עמ' קצא
יד/ב חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' קצו
יד/ב חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' רנו
יד/ב יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' עח
יד/ב יד המלך (פלומבו)
יד/ב ימי שלמה
יד/ב כבוד מלכים (מרגליות) {הגהמ"י}
יד/ב כתב סופר חו"מ דף ד ע"א
יד/ב כתב סופר חו"מ סי' ו
יד/ב לב מבין
יד/ב מגן בעדי עמ' 233, 262
יד/ב מטה אהרן שבועות עמ' רסד-רסו
יד/ב מעיני המים
יד/ב משה ידבר (תקפז) כאן, ודף פו ע"ג
יד/ב משה ידבר (תשעו) עמ' תפד {קרית מלך רב}, תצז
יד/ב נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' שצו {הגה"מ ה}, תקכ
יד/ב ס' התרומות עמ' מד, רנה, תיד
יד/ב ערך שי חו"מ סי' עא סעיף ח
יד/ב פעמוני זהב סי' פב סעיף א {לח"מ}
יד/ב צרור הכסף (הראשון) עמ' כח-כט
יד/ב קיצור סמ"ג עמ' 118
יד/ב קרית מלך רב (תשסו) עמ' תתעא
יד/ב רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' שיז-שיט {פוגם}
יד/ב שו"ת הרשב"א ח"ה סי' קס
יד/ב שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' כה, תשמז
יד/ב שו"ת רשב"ש עמ' תעח
יד/ב שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ב עמ' קעא
יד/ב שלל דוד {לח"מ}
יד/ב שם טוב - השלמה
יד/ב שם יוסף (אליקים)
יד/ב שם משמעון (שטרן) דף יד ע"ג {אשתבע לי דלא פרעתיך}
יד/ב שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' יג
יד/ב שעורי הרב גיטין ח"א עמ' ד
יד/ב שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' רעד
יד/ב שער משפט סי' עח ס"ק ז
יד/ב שערי בינה (תשעט) עמ' רסו
יד/ג אבני שהם (פרץ) דף נז ע"ד {מל"מ}
יד/ג אבקת רוכל (תשעז) עמ' תנא
יד/ג אדרת אליהו (קובו) סי' ב דף ו ע"ב
יד/ג איפת צדק רבית שער א סי' ז אות ו
יד/ג באר שרים (ליפשיץ) הל' אישות פי"א עמ' לג, ע
יד/ג בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' רכד
יד/ג בית אברהם (ישראל) דף קצד ע"א {מ"מ}, ע"ב {אבק רבית}
יד/ג בית אברהם (ישראל, תקמו) דף קצד ע"א
יד/ג בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' עג סעיף ז, סי' פב סעיף טז
יד/ג בית אהרן וישראל גל' ח עמ' ט [=שו"ת מהרי"ט ח"ב חו"מ סי' מ]
יד/ג בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' כה אות ד
יד/ג ברית אברהם (פרנס) עמ' שפז, שפט
יד/ג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ה עמ' רעו
יד/ג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ו עמ' רצא
יד/ג דבר שמואל (אבוהב) סי' מב
יד/ג דברי ריבות (תשעב) עמ' קכו
יד/ג דורש משפט עמ' שיט-שכ
יד/ג דין אמת (תקטו) דף יט ע"ד {מל"מ}, כד ע"ד {לח"מ}
יד/ג דין אמת (תשסז) עמ' עו
יד/ג חוקות הדיינים ח"ב עמ' קפד
יד/ג חזקה רבה אהע"ז ח"ג עמ' 48, חו"מ ח"ג עמ' 227-226
יד/ג חי' כתב סופר כתובות עמ' נט
יד/ג חיים מדבר דף קי {אבק רבית}
יד/ג טעם רבית סי' קסא אות ז
יד/ג יכין ובועז ח"א סי' קכב עמ' 292, סי' קכז עמ' 322, סי' קכח עמ' 327-329, 334
יד/ג ימי שלמה
יד/ג יפה נוף עמ' קעד
יד/ג יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' קכה
יד/ג כבוד יו"ט
יד/ג כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף קד ע"ד
יד/ג לב מבין
יד/ג לחם רב (בוטון) סי' קלג, רל
יד/ג לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' שצד, תשלה
יד/ג מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' שיד
יד/ג מגן בעדי עמ' 234
יד/ג מזכרת עמ' 405
יד/ג מנחת חיים (שוויד) ריבית עמ' רכח
יד/ג מעיני המים
יד/ג מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תרפו (תפה)]
יד/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
יד/ג משה ידבר (תקפז)
יד/ג משנת יעקב
יד/ג משנת יעקב נשים ח"א עמ' רפג
יד/ג נודע ביהודה השלם חו"מ עמ' צא
יד/ג נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' תמ, ח"ב עמ' קד, ח"ג עמ' שצ, שצב
יד/ג נפת צופים (בירדוגו, תשעה) עמ' שלז
יד/ג ס' התרומות עמ' תכב, תכה
יד/ג ערך שי חו"מ סי' שנו סעיף א {מ"מ ומל"מ}
יד/ג פד"ר חי"א עמ' 185
יד/ג צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' יא
יד/ג צרור הכסף (הראשון) עמ' כט
יד/ג קרית מלך
יד/ג ר"י ששפורטש עמ' 62, 187, 351, 357, 364, 366, 400
יד/ג רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' שטז
יד/ג רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' קעד, קעז, קעח
יד/ג שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' קסא
יד/ג שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' עד, שכז
יד/ג שו"ת הרשב"א ח"א סי' אלף ב
יד/ג שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' קצו
יד/ג שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' כא, נג
יד/ג שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תצא, תרפט, החדשות (תשעו) עמ' רמו, רפג
יד/ג שו"ת מהרלב"ח סי' קט
יד/ג שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' רפ, ח"ג עמ' קטז, ח"ד עמ' נג, קפג
יד/ג שו"ת ר' אשטרוק אבן שאנג'י עמ' 56
יד/ג שו"ת ר' יצחק הלוי מקושטא עמ' קיח
יד/ג שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' סא
יד/ג שו"ת ר"י מסלוצק עמ' שסט {טען שיש בו רבית}
יד/ג שו"ת ר"מ גאויזון עמ' רפח
יד/ג שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' תיג
יד/ג שופרא דשטרא שער יד פ' י-יא
יד/ג שם טוב - השלמה
יד/ג שם יוסף (אליקים)
יד/ג שמחת עולם (לגו)
יד/ג שעורי הרב גיטין ח"א עמ' ד
יד/ג שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' רעד
יד/ג שעורי ר' שמואל ב"ב ח"ב עמ' צא
יד/ג שער יהודה
יד/ג שער משפט סי' מא ס"ק ה, סי' פב ס"ק ה, סי' פד ס"ק ג, ז
יד/ג שערי בינה (תשעט) עמ' קלא, רכה, רכז
יד/ג תורת חיים (תשסג) ח"ג עמ' מז, נה
יד/ג תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' קצו
יד/ג תקפו כהן סי' קכא
יד/ג תשובות הראב"ד סי' כ הערה 43
יד/ד אבי עזרי ח"ג
יד/ד איש צעיר (עוזיאל) דף ג ע"א {שאפילו פרעו ביום שנעשה אינו חוזר ולווה בו אפילו בו ביום}
יד/ד אפיתחא דבבא ב"מ עמ' קה
יד/ד בית אברהם (ישראל, תקמו) דף קצג ע"א
יד/ד בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' פב סעיף ב
יד/ד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ו עמ' קלה-קלו
יד/ד דברי אליהו (חזן) ח"ג עמ' צד-צח
יד/ד חי' רעק"א (פרדס)
יד/ד חק המלך
יד/ד כך דרכו של תלמוד עמ' 107
יד/ד כתבי משה זילברג עמ' 107
יד/ד מאור למלך ב"מ עמ' סה-סו {אבי עזרי}
יד/ד מסוא משה עמ' קמג, קמח
יד/ד מעיני החכמה ח"א אות נו
יד/ד מצעדי גבר ב"מ סי' י
יד/ד מצעדי גבר גיטין (תשסד) סי' ב אות א, ה
יד/ד נחל יצחק (תשעב) ח"ב עמ' פג, ח"ג עמ' מט
יד/ד צרור הכסף (הראשון) עמ' לח
יד/ד קובץ חי' תורה מדרש משה עמ' 23
יד/ד ר"י ששפורטש עמ' 61
יד/ד שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' טז
יד/ד שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תקמה
יד/ד שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ב עמ' קו
יד/ד שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף ז ע"ב-ע"ג, ח ע"ד
יד/ד שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' כט-ל
יד/ד תורת אמת (תשסו) עמ' שפה
יד/ה אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קצה-קצו, ח"ו עמ' קעב
יד/ה אפיקי מגינים ב"מ סי' יא, יט
יד/ה אפיקי מגינים כתובות סי' כג-כד
יד/ה באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קיא
יד/ה באר לחי ראי
יד/ה באר שרים (ליפשיץ) הל' עדות פ"ו-פ"ח עמ' ו
יד/ה בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף מז ע"ב
יד/ה בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' רכג
יד/ה בית יצחק (ברטלר) גיטין סי' יב אות ד
יד/ה בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' שנט
יד/ה בני דוד
יד/ה ברור הלכה כתובות יט ע"א ציון ג, ציון ד פסקה ו
יד/ה ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ה עמ' רא
יד/ה ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ו עמ' קכב, רח
יד/ה ברכת מרדכי ב"מ עמ' קכח
יד/ה דברות משה כתובות עמ' קכח
יד/ה דברי אליהו (חזן) ח"ג עמ' צח-קכה
יד/ה דברי ריבות (תשעב) עמ' קכב, קנז
יד/ה הגהות רימ"א
יד/ה חוקות הדיינים ח"ב עמ' צו
יד/ה חזו"א על הרמב"ם
יד/ה חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' קד
יד/ה חי' ר' חיים הלוי דף כא
יד/ה חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 26
יד/ה ימי שלמה
יד/ה כך דרכו של תלמוד עמ' 109
יד/ה לקוטי שעורים (שטיין) גיטין סי' א ס"ק יד
יד/ה לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' קלח
יד/ה לקוטי שעורים (שטיין) כתובות סי' י ס"ק א
יד/ה לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' עז
יד/ה מגילת ספר לאוין דף יב ע"א
יד/ה מוריה גל' קעא עמ' טו
יד/ה מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' קכד
יד/ה מסוא משה עמ' ע
יד/ה מסכת כתובות (ארזי) עמ' 23, 26
יד/ה מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' ג אות ב-ו
יד/ה מקור ישראל סי' מ דף סז ע"א {מל"מ}
יד/ה משאת המלך ח"ד סי' תפד {טענת נפילה}
יד/ה משנת יעקב
יד/ה נחל יצחק (תשעב) ח"ב עמ' יח
יד/ה נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' שא
יד/ה ס' התרומות עמ' שצג, שצה
יד/ה ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' לו
יד/ה עמק הלכה (בוימל) עמ' עט
יד/ה צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף צג ע"ג
יד/ה צרור הכסף (הראשון) עמ' לח
יד/ה שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' נג
יד/ה שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' ל
יד/ה שו"ת הרשב"א המיוחסות סי' נג
יד/ה שו"ת ראנ"ח ח"ב סי' ג
יד/ה שירת דוד כתובות עמ' קס
יד/ה שכר שכיר סוגיות ח"א סי' מ אות ד
יד/ה שם יוסף (אליקים)
יד/ה שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' צז
יד/ה שמן רקח ח"א דף מב ע"ד
יד/ה שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' ב ענף ד ס"ב ס"ק ד
יד/ה שער יהושע ח"ב עמ' לז
יד/ה שער משפט סי' סט ס"ק ד, סי' קמז ס"ק א
יד/ה שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 68
יד/ה תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' ב
יד/ה תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' שלח
יד/ה תקון סופרים (רשב"ש) שער כ עמ' פ
יד/ה תקפו כהן סי' קכא הגהה יא
יד/ה תשובות הראב"ד סי' קכג
יד/ו אדמת קדש ח"ב דף קד ע"ד
יד/ו אוצמפה"ת ב"מ ב ע"א הע' 298 {מ"מ - מיגו להוציא}
יד/ו אמונת עתיך גל' 122 עמ' 93
יד/ו באורי סוגיות (הוניגסברג) ב"ב סי' לה אות ב {הגהמ"י אות מ}
יד/ו באר אלחנן עמ' רכב {הגהמ"י}
יד/ו באר שרים (ליפשיץ) הל' עדות פ"ו-פ"ח עמ' עא
יד/ו בד קודש (פוברסקי) ב"ב עמ' ס
יד/ו בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ד עמ' 41 {ע"א בשטר מחייב שבועה}
יד/ו בית אהרן וישראל גל' קכד עמ' קנו
יד/ו בית יעקב (טבשונסקי) סי' קמו סעיף יב
יד/ו בכורי אליהו עמ' קיח-קיט
יד/ו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ו עמ' רלח
יד/ו ברכת מרדכי ב"ב עמ' רכא
יד/ו דברות משה ב"ק ח"ב סי' עז ענף ג, ב"מ ח"א סי' ב ענף ג
יד/ו דורש משפט עמ' שסז
יד/ו דין אמת (תשסז) עמ' שב
יד/ו זכור זאת ליעקב עמ' רפד-רפו
יד/ו חי' חתם סופר
יד/ו חיי דוד עמ' קכח
יד/ו חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ג עמ' תיח, תנ
יד/ו כבוד יו"ט
יד/ו כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף קד ע"ד
יד/ו מאור למלך ב"ב עמ' סז {מ"מ}, קט {הגהמ"י}
יד/ו מוריה שנה ח גל' ח עמ' כה
יד/ו מחנה יהודה (אשכנזי) דף עד ע"ג, עז ע"א {כ"מ}
יד/ו מטה אהרן ב"ב עמ' כז-כט, ק
יד/ו מלאכת שלמה (חכים)
יד/ו מסורה ח"י עמ' לט
יד/ו משנת יעקב משפטים עמ' שיד {או"ש}
יד/ו משפטי ארץ ח"ב עמ' 357
יד/ו נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' קט, ח"ג עמ' ת
יד/ו נשאל דוד אהע"ז עמ' קמב ע"ב
יד/ו ערך השלחן חו"מ ח"א דף ל ע"ג {מל"מ}
יד/ו פרי האדמה ח"ב
יד/ו צבי תפארתו ב"ב פ"ג עמ' מז-מח {הגהמ"י אות מ}
יד/ו צרור הכסף (הראשון) עמ' לד
יד/ו קרית מלך רב
יד/ו קרית מלך רב (תשסו) עמ' תתעב
יד/ו ר"י ששפורטש עמ' 287
יד/ו שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' שיד
יד/ו שו"ת הריטב"א סי' צא
יד/ו שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' רעז
יד/ו שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' קכז
יד/ו שולי הגליון עמ' קצב
יד/ו שופרא דשטרא שער יד פי"ז
יד/ו שם טוב - השלמה
יד/ו שער משפט סי' קלד ס"ק א
יד/ו שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' ו, שנז {מ"מ}
יד/ו שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך ב עמ' א
יד/ו שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך ב עמ' לז {מ"מ}
יד/ו תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' קכז
יד/ו תלפיות ו חוב' א עמ' 23
יד/ז אוצמפה"ת ב"מ יז ע"א הע' 49
יד/ז אור הישר [אור הישר ב"מ יז ע"א]
יד/ז איש צעיר (עוזיאל) דף ב ע"ג {שכבר נמחל שעבודו והרי הוא כחרס}
יד/ז אמרי בינה (אש) דף קכט ע"ג {לא חוששים למיחזי כשיקרא}
יד/ז בגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף ק ע"ג
יד/ז ברור הלכה כתובות פה ע"א ציון י
יד/ז דברות משה ב"מ ח"ב סי' סב ענף א
יד/ז חוקות הדיינים ח"ב עמ' קסג {מל"מ}
יד/ז יגיעת ערב ב"מ עמ' קמט {אבי עזרי}, קסב {אבי עזרי}, קסה {אבי עזרי}, ש {אבי עזרי}, שא
יד/ז ימי שלמה
יד/ז כבוד מלכים (מרגליות) {מל"מ}
יד/ז מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' קכו
יד/ז מעשה איש דף לח ע"א {מל"מ}
יד/ז מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ג]
יד/ז מקורות לפסקי הרמב"ם
יד/ז משה ידבר (תקפז)
יד/ז משה ידבר (תקפז) שו"ת דף פז ע"א {מל"מ}
יד/ז נחמד למראה ח"ד דף כו ע"ג {מל"מ}
יד/ז עדות ושטרות עמ' 173
יד/ז עין תרשיש
יד/ז ערך השלחן חו"מ ח"א דף סה ע"ב {מל"מ}
יד/ז צבא המלך עמ' קיא
יד/ז ר"י ששפורטש עמ' 61
יד/ז שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' עג
יד/ז שו"ת הריב"ש עמ' תקלג
יד/ז שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' קסג
יד/ז שופרא דשטרא שער ה פ"א
יד/ז שם יוסף (אליקים)
יד/ז תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' קנה-קנו
יד/ח אבני החושן סי' עה סעיף יג {מ"מ}
יד/ח בית אהרן וישראל גל' פח עמ' צה-צז {מ"מ בשם ר' יונה - מעות היוצאות ע"י הדחק}
יד/ח גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תשפז
יד/ח חזון יחזקאל ב"מ פ"א ה"א
יד/ח חיי דוד עמ' קלז
יד/ח נחל יצחק (תשעב) ח"ב עמ' קכג
יד/ח צרור הכסף (הראשון) עמ' יד, יז
יד/ח שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' צג
יד/ח שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' קפז
יד/ח שושנת יעקב (הורוויץ) סי' עה סעיף ט {מ"מ}
יד/ח שם יוסף (אליקים)
יד/ח שער משפט סי' נז ס"ק ב {מ"מ}
יד/ח תלפיות ו חוב' א עמ' 23
יד/ט אבני החושן סי' נח סעיף ז {מל"מ}
יד/ט אהל יצחק דף לג ע"ג
יד/ט אולם המשפט סי' נח סעיף ד {מל"מ}, סי' רמ סעיף ב
יד/ט אורים ותומים - תומים סי' נו ס"ק י
יד/ט אמרי בינה (אוירבך) - הלואה סי' מב [א-ב] ד"ה היכא, ואם {מל"מ}
יד/ט בית אברהם (ישראל, תקמו) דף קד ע"א
יד/ט בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' נח סעיף א-ב {מל"מ}
יד/ט ברור הלכה ב"מ פא ע"ב ציון א פסקה ב
יד/ט ברור הלכה כתובות פה ע"א ציון א, ציון ד פסקה ב
יד/ט ברור הלכה שבועות מב ע"א ציון ב, ג
יד/ט ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ד עמ' ה, קיד, קכו
יד/ט ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ו עמ' קל
יד/ט גליוני הגר"ש עמ' קיא {הגהמ"י אות ס}
יד/ט דברי משפט סי' נח אות ג {מל"מ}
יד/ט דברי משפט סי' נח סעיף א, ג {מל"מ}
יד/ט דברי ריבות (תשעב) עמ' קכב-קכג
יד/ט דין אמת (תשסז) עמ' נה, רצז-רצח
יד/ט דין אמת, תשובות דף ז ע"ב {מל"מ - ויש לעיין אם לא}
יד/ט הגהות חבר בן חיים
יד/ט הגהות רימ"א
יד/ט זכר טוב עמ' נח
יד/ט חוקות הדיינים ח"ב עמ' קפה, קצא
יד/ט חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 124 {מל"מ}, ח"ב עמ' 13-12, 15, 234, 237
יד/ט חי' כתב סופר כתובות עמ' קעט-קפ
יד/ט יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"א עמ' קפז
יד/ט יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' רנד, תקמא
יד/ט יד המלך (פלומבו)
יד/ט יד שלמה דף כה ע"ב
יד/ט יורו משפטיך ליעקב סי' עב
יד/ט ימי שלמה
יד/ט ישועות ישראל - חידושים סי' נח סעיף ט {מל"מ}
יד/ט ישועות ישראל סי' נח סעיף ח {מל"מ}
יד/ט לבושי מרדכי חו"מ עמ' מג
יד/ט מלאכת שלמה (חכים)
יד/ט מפתח הבאורים [אבני מילואים סי' קג אות ד, אבי עזרי ח"ד]
יד/ט מקצוע בתורה סי' נח ס' ב ס"ק ט, יד {מיגו שיכול לומר שנתן במתנה}
יד/ט משיב נפש (גרוס) ח"ב עמ' קב-קד
יד/ט משפטי ארץ ח"ב עמ' 58, 338 {כח המיגו}
יד/ט נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' לב-לג
יד/ט ס' התרומות עמ' תי
יד/ט עטרת שלמה ח"א עמ' רסו
יד/ט ערך השלחן חו"מ ח"א דף פו ע"ב {מל"מ}
יד/ט פד"ר ח"ב עמ' 54
יד/ט פד"ר ח"ב עמ' 54 {מל"מ - תוך זמנו}
יד/ט פד"ר ח"כ עמ' 105
יד/ט פסקי ב"ד הרבנות ירושלים - דיני ממונות ח"א עמ' קמא
יד/ט פעמוני זהב סי' ל סעיף ד¬ {מל"מ}
יד/ט פרי האדמה ח"ב
יד/ט צור תעודה דף עב ע"א {מל"מ}
יד/ט צרור הכסף (הראשון) עמ' לד
יד/ט קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון חכמים עמ' עו {הגהמ"י אות ס}
יד/ט קול דודי (תשף)
יד/ט קול דודי שבועות סי' תשע, תשפג-תשפה
יד/ט קונטרס הראיות לריא"ז שבועות עמ' פג
יד/ט קרית מלך
יד/ט ר"י ששפורטש עמ' 156
יד/ט רוב דגן (הלוי) ח"א דף קצב ע"א {מל"מ}
יד/ט רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' שלו-שלח
יד/ט רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' קפג
יד/ט שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' קלב
יד/ט שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' רח
יד/ט שו"ת מהר"י וייל סי' קסב
יד/ט שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' קא
יד/ט שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' קנה
יד/ט שו"ת ר"י קצבי סי' יז
יד/ט שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' קמה
יד/ט שלל דוד {לח"מ}
יד/ט שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' יג {מל"מ}
יד/ט שער יהודה דף קיט {מל"מ}
יד/ט שער משפט סי' עה ס"ק ד, ו, סי' עט ס"ק ב, סי' פג ס"ק ד {מל"מ}, סי' פט ס"ק ו
יד/ט שערי בינה (תשעט) עמ' תרט
יד/ט תולדות יצחק (שור) דף יא ע"ג {מל"מ}
יד/ט תורת אמת (תשסו) עמ' שכב
יד/י אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' נד {מ"מ}, ח"ו עמ' קעא
יד/י אגרות הגרי"ד עמ' רמט, רנא
יד/י אהל יצחק גיטין עמ' תשעג
יד/י אהל יצחק דף לד ע"ד
יד/י אהלי תם עמ' שנט
יד/י אהליך יעקב גיטין סי' יא ס' יא
יד/י אוהב מישרים עמ' תיב
יד/י אוצמפה"ת ב"מ ז ע"א הע' 192, ז ע"ב הע' 111, יז ע"א הע' 10 {כ"מ}
יד/י אורים ותומים - תומים סי' נא ס"ק א, סט ס"ק ד
יד/י איים בים ב"ב פ"א סי' יט אות ב
יד/י איש על העדה (אלאביץ) עמ' 203
יד/י אמרי בינה (אוירבך) - הלואה סי' לב [ו] ד"ה ועד
יד/י אמרי זאב דף לג ע"ג
יד/י באר שרים (ליפשיץ) הל' עדות פ"ו-פ"ח עמ' טו
יד/י בית אבא (גוטווירטה) דף לח ע"ג, לט ע"א
יד/י בית יעקב (טבשונסקי) סי' קלג סעיף ב
יד/י בית ירוחם סי' נט
יד/י בני ציון (מיטובסקי, תשסד) עמ' קצה
יד/י בנין השטר עמ' שמח, שנא, שנו
יד/י ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ד עמ' לז, מב-מג
יד/י גנזי התורה עמ' 136
יד/י דברות משה גיטין עמ' קב, ב"מ ח"ב סי' סט ענף ח
יד/י דברות משה סנהדרין עמ' רמד {מ"מ}
יד/י דברי יציב חו"מ עמ' עד {בעד אחד}
יד/י דגל מחנה אפרים (לניאדו) חו"מ סי' ד סעיף ה עמ' עח
יד/י דין אמת (תשסז) עמ' כ, מז
יד/י הלכה פסוקה ח"ג עמ' קצח, קלב, ח"ד עמ' צה הערה 17
יד/י הלכה רבה ח"ג עמ' 60
יד/י המאור הגדול (יעבץ) עמ' שלב
יד/י זית רענן ח"ב עמ' קל
יד/י זכר אליהו עמ' רמה-רמו
יד/י זכר יצחק (תשן) עמ' שלא
יד/י זכרון צבי מנחם דף מז ע"ד {ע"א בשטר זוקק לשבועה}
יד/י חד וחלק ח"ב דף ה ע"א, ו ע"ד
יד/י חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 30
יד/י חי' הריטב"א ב"ב עמ' רצ
יד/י יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' רנב
יד/י יגיעת ערב ב"מ עמ' לד, קעו, רצח
יד/י יד דוד (קרלין) ח"א דף מג
יד/י יד סופר עמ' מו
יד/י ימי שלמה
יד/י ישועות יעקב חו"מ סי' קלד סעיף א
יד/י ישועות יעקב נשים עמ' רכב, נזיקין עמ' קפ
יד/י ישועות ישראל סי' נא סעיף א
יד/י ישורון ח"כ עמ' ע
יד/י כבוד הלבנון דף מט ע"ב
יד/י לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' לא אות ו
יד/י לוחות אבן ב"ב עמ' רמג {ע"א בשטר וטוען פרעתי}
יד/י מאור החיים עמ' יז
יד/י מחנה יהודה (אשכנזי) דף מד ע"ג, מה ע"א, סא ע"ג
יד/י מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שע
יד/י מלאכת שלמה (חכים)
יד/י מנוחת אשר ח"ב דף סה ע"ב
יד/י מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קפא ע"ג {מ"מ}
יד/י מנחת מרדכי (קרטמן) ח"ב עמ' פז
יד/י מעיני החכמה ח"א אות רכב, רכה
יד/י מעשה בצלאל סי' רצ
יד/י מפתח הבאורים [שו"ת הרא"ש כלל נח סי' ו, כלל סז סי' ד]
יד/י מצעדי גבר ב"ב סי' מ אות ב ס"ק ה
יד/י מקצוע בתורה סי' מה ס' יב ס"ק יט, סי' נא ס' א ס"ק א, סי' סה ס' טו ס"ק כח-כט
יד/י מרכבת המשנה מהדו"ב
יד/י משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תלו, תמג, תפה
יד/י משנת ר' אהרן גיטין עמ' מ
יד/י נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' קד, קיב, קטו, חו"מ עמ' י
יד/י נודע ביהודה קמא אהע"ז סי' לג
יד/י נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' ח, ח"ב עמ' לח, ח"ג עמ' תקצג
יד/י נתיבות חיים (קארב) ח"ד עמ' תא
יד/י נתן פריו ב"מ עמ' ט
יד/י נתן פריו סוגיות ח"א עמ' סג
יד/י ס' התרומות עמ' רסא
יד/י ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' רד
יד/י ס' יהושע - שו"ת עמ' שעו
יד/י סוגיות בדיני ממונות עמ' 73
יד/י עבודת הגרשוני עמ' רסו
יד/י עדות ביעקב (ריינס) עמ' פה {משאיל"מ בשבועה דרבנן}
יד/י עדות ושטרות עמ' 286 {כ"מ}
יד/י עקבי ברכה עמ' קח
יד/י פאת נגב דף עד ע"ב
יד/י צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שה ע"ב
יד/י צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חו"מ עמ' 33
יד/י צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' יב אות ג
יד/י קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' תו
יד/י קרית מלך
יד/י ר"י ששפורטש עמ' 291
יד/י רביד הזהב (אברך) דף לג ע"ב, לד ע"ד, לה ע"ב
יד/י רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' שכב
יד/י רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' שפו
יד/י שו"ת הרא"ש עמ' רמח, רעב
יד/י שו"ת הריב"ש עמ' קלה
יד/י שו"ת הרשב"א ח"א סי' אלף צ, ח"ב סי' רו, ח"ד סי' ריב, המיוחסות סי' צ
יד/י שו"ת הרשב"א ח"ג סי' מב, מט
יד/י שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' שלד
יד/י שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' קלז
יד/י שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' קנה
יד/י שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' שנה, ח"ג עמ' קלג, קלה
יד/י שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' שלד
יד/י שו"ת רשב"ש עמ' טו, תו, תמד
יד/י שופרא דשטרא שער יד פ"ט, שער טו פ"ה
יד/י שושנת יעקב (הורוויץ) סי' עט סעיף ז {מ"מ}
יד/י שלל דוד {לח"מ}
יד/י שם דרך כתובות עמ' רכ-רכא
יד/י שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' קיז
יד/י שמרו משפט ח"ב עמ' כח {מ"מ}
יד/י שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' כה ס"ב ס"ק י
יד/י שעורי הרב גיטין ח"א עמ' מט
יד/י שעורי ר' שלמה עמ' רנ
יד/י שער משפט סי' מו ס"ק א, סי' נא ס"ק א-ב, ד, סי' נח ס"ק א {מ"מ}, סי' עט ס"ק ג, ה
יד/י שערי בינה (תשעט) עמ' תרט, תרטו
יד/י תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף מא ע"א
יד/י תורת חיים (ליבוביץ, תשסט) סי' לו עמ' קעז
יד/י תורת חיים (מהרח"ש, תשסג) ח"א עמ' עה
יד/י תורת חכם ח"א סי' ז {מל"מ}
יד/י תקון סופרים (רשב"ש) שער כה עמ' קכז
יד/יא אבני החושן סי' פד סעיף ד {מל"מ}
יד/יא דורש משפט עמ' נז, קעז, רכד-רכה
יד/יא דרכי משפט - טוען ונטען סי' ו אות ב, ה
יד/יא חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' סז
יד/יא יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' רנט
יד/יא יגיעת ערב ב"מ עמ' לה
יד/יא ישורון ח"כ עמ' ע
יד/יא משכנות הרועים (אלחאיך) מע' מ אות א (קסח ע"ב) {טענת מחילה}
יד/יא ס' התרומות עמ' רצ
יד/יא עמודי שלמה ח"ג עמ' רסח
יד/יא קונטרסי שעורים ב"ב דף 110
יד/יא רוב דגן (הלוי) ח"א דף קצב ע"ג
יד/יא רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' קפא
יד/יא שארית יוסף (תשסז) עמ' קל
יד/יא שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תקסא
יד/יא שו"ת הריב"ש סי' שצב, עמ' תקע-תקעא
יד/יא שו"ת הרשב"א ח"א סי' אלף צ, ח"ג סי' מט
יד/יא שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' קט, ח"ב עמ' יט
יד/יא שם טוב - השלמה
יד/יא תשובות הראב"ד סי' קסה
יד/יב אזני יהושע (מהד' אדרת) דברים דרוש נא עמ' 148
יד/יב בית אפרים חו"מ דף טו ע"א
יד/יב בכורי אליהו עמ' קיג
יד/יב ברור הלכה כתובות פה ע"א ציון ז
יד/יב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ו עמ' רטו
יד/יב דורש משפט עמ' שח-שי
יד/יב חד וחלק ח"ב דף ז ע"א
יד/יב חזו"א חו"מ סי' י ס"ק א
יד/יב חזו"א על הרמב"ם
יד/יב חי' ר' חנוך הענאך עמ' קצא
יד/יב חי' ר' שמואל ב"ב עמ' מד-מו
יד/יב יד המלך (פלומבו)
יד/יב מטה יוסף (צלר) ב"ב פ"א עמ' קסט
יד/יב מעשה בצלאל סי' רעד
יד/יב נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' תקכד
יד/יב ס' התרומות עמ' מג
יד/יב ערך שי חו"מ סי' פב סעיף ה {מ"מ}
יד/יב צרור הכסף (הראשון) עמ' לח
יד/יב קרית מלך
יד/יב רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' שטז-שיז {שבועה כתקנת גאונים}
יד/יב שורות העומר עמ' רכג
יד/יב שערי בינה (תשעט) עמ' שנג
יד/יב תורת המלך (צדוק) סי' ו ס"ק כ
יד/יג אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קנט, קסא
יד/יג אבן ציון עמ' שסח
יד/יג אבני החושן סי' מא סעיף י {ראב"ד}, סי' סה סעיף ב {כ"מ}
יד/יג אהלי שם (פרץ) ב"מ (תשמא) סי' לג
יד/יג אוצמפה"ת ב"מ ז ע"ב הע' 18, 20, יז ע"א הע' 40
יד/יג אור הישר [אור שמח הל' מכירה פ"ו הי"א]
יד/יג אור לישרים (קלרמן) ב"מ עמ' פח, צג
יד/יג אורח צדקה עמ' רעו
יד/יג אמר יוסף (אלקלעי)
יד/יג אמרי בינה (אוירבך) - הלואה סי' יח [א] ד"ה אם, הלואה סי' ס ד"ה והא
יד/יג בד קודש (פוברסקי) ב"ב עמ' כז, לב
יד/יג בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' רסב
יד/יג בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף נ ע"א וע"ג
יד/יג בית אברהם (ישראל) דף נט ע"א
יד/יג בית אברהם (ישראל, תקמו) דף נט ע"ב
יד/יג בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' מא סעיף ט
יד/יג בית זבול ח"ד עמ' קיח
יד/יג בית יחזקאל (סרנה) גיטין דף ב ע"א, ב"מ עמ' מו
יד/יג בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' קסט
יד/יג בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' קצה בהערה
יד/יג בני דוד
יד/יג ברית אברהם (פרנס) עמ' שפז, שפט
יד/יג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ג עמ' עא-עג, קסב
יד/יג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ו עמ' קל
יד/יג ברכת מרדכי ב"מ עמ' קפב
יד/יג גדולי שמואל ב"מ דף יב ע"ב, יז ע"ב
יד/יג דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' רנד-רנז
יד/יג דברי ריבות (תשעב) עמ' שלג
יד/יג דורש משפט עמ' קד
יד/יג דין אמת (תקטו) דף ט ע"ב {מ"מ}
יד/יג דין אמת (תשסז) עמ' מ
יד/יג דיני ישראל א עמ' 33
יד/יג ושב הכהן (תשמח) עמ' מו, מט, נא
יד/יג חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 228
יד/יג חי' בעל שרידי אש עמ' רמב, רמג {אהא"ז}
יד/יג חי' חתם סופר
יד/יג חי' כתב סופר כתובות עמ' רא
יד/יג חי' מהר"ם פדואה
יד/יג חי' צמח צדק (חב"ד) ב"מ עמ' קיג
יד/יג חלק יעקב (אלבעלי) דף עח ע"ד {מ"מ}
יד/יג חק לישראל ערבות עמ' 622
יד/יג יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' עט-פ, פג {אבי עזרי}, קיד, שי, שיג
יד/יג יגיעת ערב ב"מ עמ' קסו-קסז, רסז-רסח, רפא, רפב {אבי עזרי}, רצח
יד/יג יורו משפטיך ליעקב סי' י
יד/יג יחי ראובן (אונג') עמ' תכח
יד/יג יכין ובועז ח"א סי' קלג עמ' 378
יד/יג יכין ובועז ח"א סי' קלג עמ' 380
יד/יג יפה נוף עמ' קנה, קעב
יד/יג יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' קמז-קמח {מ"מ}, קנה {ראב"ד}
יד/יג כך דרכו של תלמוד עמ' 108
יד/יג כתבי משה זילברג עמ' 108
יד/יג מבוא למשנה תורה עמ' 87
יד/יג מחנה יהודה (אשכנזי) דף לב ע"ב {מ"מ}
יד/יג מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שצו
יד/יג מים שאל דף עא ע"ד
יד/יג מים שאל דף עב ע"א {מל"מ}
יד/יג מנוחת משה דף פח ע"ב
יד/יג מנחת מרדכי (קרטמן) ח"א עמ' קכה
יד/יג מעיני החכמה ח"א אות שפה
יד/יג מעיני המים
יד/יג מפי אהרן חו"מ סי' יב דף סב ע"ד {כיון שאין השטר בידו}
יד/יג מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ד, שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקסא (קצז), אלף תרעח (שטו)]
יד/יג מצודת בן ציון דף לג ע"א {נאמן לומר פרעתי תוך הזמן אם אבד השטר}
יד/יג מצעדי גבר ב"מ סי' כב אות ז
יד/יג מקצוע בתורה סי' מא ס' ד ס"ק יג
יד/יג משאת המלך ח"ד סי' תעא {ראב"ד}
יד/יג משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' קיא
יד/יג משנת ר' אהרן כתובות עמ' רנב
יד/יג משנת ר' אהרן שכנים עמ' נה
יד/יג משפטי עזיאל ח"ד עמ' קלה
יד/יג נודע ביהודה השלם חו"מ עמ' יח
יד/יג נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' רכז {ראב"ד}
יד/יג ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' י, טז, מז
יד/יג ס' התרומות עמ' תנא
יד/יג עולת שלמה ח"ב עמ' שמח
יד/יג עמקי המשפט עמק השטר סי' ד אות ג עמ' רסא {במח' עם הראב"ד במלוה שאבד שטרו תוך זמנו האם יכול לתבעו מדין מלוה על פה}
יד/יג ערך השלחן חו"מ ח"א דף קו ע"א {מ"מ}
יד/יג פעמוני זהב סי' סה סעיף א
יד/יג פרי השדה (דייטש) ח"א דף עט ע"ב
יד/יג צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קלו ע"ג
יד/יג צרור הכסף (הראשון) עמ' לא
יד/יג קדושת יו"ט (אלגזי) דף סט ע"ג
יד/יג רוב דגן (הלוי) ח"א דף קצב ע"ג
יד/יג רשימות לב ב"ב סי' ט אות ז {ראב"ד}
יד/יג שבות יהודה (שו"ת) עמ' קעד
יד/יג שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' עד, רכד
יד/יג שו"ת ר"א בן ארחא עמ' פב
יד/יג שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' רעט-רפ
יד/יג שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' קט
יד/יג שו"ת ראנ"ח ח"א סי' כא
יד/יג שומרי משפט (צ'כנוב) ח"א עמ' צג-צה, צח-צט, ח"ב עמ' קעג-קעד
יד/יג שופרא דשטרא שער טו פט"ז
יד/יג שושנת יעקב (הורוויץ) סי' מא סעיף ה
יד/יג שם טוב - השלמה
יד/יג שם יוסף (אליקים)
יד/יג שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' קפח, שסא
יד/יג שעורי ר' שמואל ב"ב ח"א עמ' קעב
יד/יג שעורי ר' שמואל ב"מ ח"א עמ' קיג
יד/יג שער יהושע ח"ב עמ' עח
יד/יג שער משפט סי' מא ס"ק ו, סי' סה ס"ק ג, ח
יד/יג תולדות יעקב (מאהלר) עמ' קה
יד/יד אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 335
יד/יד אבן מלוכה (ברון, תשעז)
יד/יד אבני קודש (סוגיות) ח"ב עמ' קצא
יד/יד אגודת אזוב ח"ב דף צב ע"ב
יד/יד אוצמפה"ת ב"מ ז ע"א הע' 184, 189, 196, 246, 249, ז ע"ב הע' 75, 122-125, 136
יד/יד אורים ותומים - תומים סי' סה ס"ק כח
יד/יד אושר ירוחם עמ' קפג
יד/יד איים בים ב"מ סי' ח אות ה
יד/יד אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' רלג-רלד
יד/יד אפיקי מגינים ב"מ סי' יא, יט
יד/יד אפיקי מגינים כתובות סי' כד
יד/יד באורי סוגיות (הוניגסברג) כתובות סי' לט אות ד {אהא"ז}
יד/יד באר דוד ב"מ פ"א סי' לג אות ח
יד/יד בית הלוי ח"ג סי' מב עמ' קנד
יד/יד בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' מו אות ה
יד/יד בית ירוחם סי' נח
יד/יד בית לוי (גולדברג) דף מג ע"ב
יד/יד ברור הלכה ב"מ ז ע"ב ציון ג
יד/יד ברכת מרדכי ב"מ עמ' קכח
יד/יד דברות משה ב"מ ח"א סי' כ הערה נה
יד/יד דברי אליהו (חזן) ח"ג עמ' קכה-קל, קפא
יד/יד דברי תלמוד ח"א עמ' רנט-רס
יד/יד דליית הכרם עמ' תתתלד {מ"מ} [צ"ל דעת בעל העיטור]
יד/יד זרע יצחק (לומברוזו)
יד/יד חזון יחזקאל ב"מ פ"א ה"א
יד/יד חי' בעל שרידי אש עמ' קפד {אהא"ז}
יד/יד חי' הגר"ח ב"מ עמ' פד
יד/יד חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' קד
יד/יד יגיעת ערב ב"מ עמ' ז, רנז
יד/יד יד יצחק (הכהן)
יד/יד יכין ובועז ח"א סי' קכב עמ' 292
יד/יד ימין המלך
יד/יד ישורון ח"כ עמ' תתעח {מ"מ}
יד/יד כך דרכו של תלמוד עמ' 108
יד/יד כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' סו
יד/יד כתבי משה זילברג עמ' 108
יד/יד לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' י אות א-יח
יד/יד מאור למלך ב"מ עמ' קב-קג, קה {אהא"ז}, קו {מ"מ}, קט {אהא"ז}
יד/יד מאור למלך כתובות עמ' קנד, קנט, קסה {אהא"ז}
יד/יד מוריה גל' קיג עמ' מג {שנים אדוקים בשטר}, גל' קסא עמ' נד, גל' קעא עמ' טו
יד/יד מעיני החכמה ח"א אות רכ, רלח, רמב
יד/יד מצעדי גבר ב"מ סי' כב אות ה
יד/יד מקנת חיים עמ' רעה-רעו
יד/יד מקצוע בתורה סי' סה ס' טו ס"ק כח, ל
יד/יד משאת גרשון עמ' נט
יד/יד משאת המלך ח"ד סי' תעב
יד/יד משנת יעקב
יד/יד משנת יעקב הפלאה עמ' שלא
יד/יד משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' ס-סא
יד/יד נודע ביהודה קמא חו"מ סי' ז
יד/יד נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' רא
יד/יד נתיבות ירושלים על ירושלמי ב"מ פ"א ה"א (ד"ה והנה הרי"ף)
יד/יד ס' התרומות עמ' תנד
יד/יד ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' לו
יד/יד סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' קפב-קפד
יד/יד עולת שלמה ח"ב עמ' תמה
יד/יד עונג שבת קו"א סי' ד
יד/יד עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' קכא, קכג {אהא"ז}
יד/יד עמקי המשפט עמק השטר סי' א עמ' רמה {דעתו בשנים אדוקים בשטר דכשמחזיק השטר נחשב מוחזק בכל דמי השטר}
יד/יד ערך שי חו"מ סי' סה סעיף י
יד/יד קובץ ביאורים (שפירא)
יד/יד קונטרסי שעורים ב"מ שעור א אות ז
יד/יד קרן פני משה ח"ב
יד/יד שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ב עמ' קלב {אהא"ז}
יד/יד שופרא דשטרא שער יב פ"ז, שער טו פ"ה
יד/יד שירת דוד (תשסג) עמ' צג
יד/יד שירת דוד ב"מ עמ' צג
יד/יד שם טוב - השלמה
יד/יד שם מרדכי עמ' 25-26, 69
יד/יד שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' קפ
יד/יד שעורי ר' אלחנן ב"מ עמ' רסו
יד/יד שער משפט סי' סה ס"ק ט
יד/יד שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' סט, עא
יד/יד תורת ראובן עמ' 87, 89
יד/יד תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' שכד, שלא, שלח, שמד
יד/טו אורים ותומים - תומים סי' קג ס"ק י
יד/טו באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יד/טו בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' פב סעיף א
יד/טו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ו עמ' סח
יד/טו דורש משפט עמ' קא-קב
יד/טו חוקות הדיינים ח"א עמ' רסד
יד/טו מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף מה ע"ד {מל"מ}
יד/טו ס' התרומות עמ' שצד, תנט
יד/טו פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' תשמב
יד/טו צרור הכסף (הראשון) עמ' לז
יד/טו קרית מלך
יד/טו קרית מלך רב
יד/טו קרית מלך רב (תשסו) עמ' תתעב {לח"מ}
יד/טו שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' נג
יד/טו שו"ת ר"י אלגזי עמ' קעו
יד/טו שעורי ראשי ישיבות ליטא עמ' נח
יד/טו שער משפט סי' עב ס"ק יח


טו/880 הלכות מלוה ולווה פרק טו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


טו/רה"פ יד פשוטה
טו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
טו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
טו/רה"פ פי' ר"י קאפח
טו/רה"פ פי' ר"ש צדוק
טו/רה"פ קרית מלך
טו/רה"פ רמב"ם לעם
טו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
טו/א אבי עזרי ח"א
טו/א אגרות הגרי"ד עמ' רנ
טו/א אהלי תם עמ' שנו {ראב"ד}
טו/א אולם המשפט סי' ע סעיף ג {ראב"ד}
טו/א אוצרות הרמב"ם
טו/א אור הישר [נתיה"מ תחלת סי' ע, שו"ת הרדב"ז ללשונות הרמב"ם סי' י]
טו/א אורים ותומים - תומים סי' ע ס"ק ג-ז, עא ס"ק ב-ה
טו/א איש ההלכה גלוי ונסתר עמ' 32
טו/א אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' קכג {כ"מ}
טו/א אמרי בינה (אוירבך) - הלואה סי' סה ד"ה אם, ד"ה והנה {מ"מ}, ד"ה ודע, ד"ה ועיין
טו/א בית אברהם (ישראל, תקמו) דף קנה ע"א
טו/א בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' ע סעיף ד {מ"מ}, ו
טו/א בית אהרן וישראל גל' לז עמ' מ-מב, מו
טו/א בית דוד (תשעט) חו"מ סי' לח
טו/א בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' כו אות א
טו/א בני בנימין (נבון) חו"מ דף כז ע"ג {מל"מ}
טו/א ברור הלכה שבועות מא ע"ב ציון ב, ד, ה
טו/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ה עמ' קיב
טו/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ו עמ' קנד
טו/א בתי כהונה (תצו) בית דין דף ה ע"ג
טו/א גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תשנה
טו/א דברות משה ב"ב ח"ב סי' לח ענף א
טו/א דרך עץ החיים (אלגזי) דף צג ע"ב {מל"מ}
טו/א הגהות חבר בן חיים
טו/א הדרת מרדכי דף עד ע"א
טו/א וגר זאב עמ' עב, עד {אל תפרעני אלא בעדים והלווה שתק}
טו/א וישב אברהם דף יג ע"א {מל"מ}
טו/א חוקות הדיינים ח"ב עמ' יח, כ-כב
טו/א חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' קפב-קפג
טו/א יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' תמט {אבי עזרי}
טו/א יגיעת ערב ב"מ עמ' קעא, רסט, רפב {אבי עזרי}
טו/א יד המלך (פלומבו)
טו/א ישועות ישראל סי' לט סעיף ה {מ"מ}, סי' ע סעיף ב {מ"מ}, סעיף ג {לח"מ}, סי' עא סעיף א {מ"מ}
טו/א לב מבין
טו/א מבוא למשנה תורה עמ' 73, 275, 361
טו/א מחנה יהודה (אשכנזי) דף סג ע"ד {לח"מ}, פו ע"ב {מ"מ}
טו/א מילי דאבות - עניני קדושין עמ' יח-יט {והלכו למדה"י}
טו/א מנחת יוסף ח"א עמ' פז
טו/א מעיני החכמה ח"א אות קעג, קפ
טו/א מעשה אברהם דף רמו ע"ד {מל"מ}
טו/א מקום דוד [שו"ת מהריט"ץ סי' קט]
טו/א מקצוע בתורה סי' ע ס' ב ס"ק ה, ס' ג ס"ק ח, י {מל"מ}, ס' ד ס"ק יא {ראב"ד}, סי' עא ס' ב ס"ק ח {מ"מ}
טו/א משה ידבר (תשעו) עמ' תסה {קרית מלך רב}
טו/א משנת יעקב
טו/א נחל יצחק (תשעב) ח"ב עמ' קלז {מל"מ}, רצב
טו/א נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' קצד {מל"מ}
טו/א נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף לא ע"ב {מ"מ}
טו/א ס' התרומות עמ' תסב, תסד, תסו, תעא, תעג
טו/א פני משה (שלז')
טו/א פנת יקרת (תשעא) עמ' תתטז
טו/א פסקי הרי"ד שבועות עמ' פז
טו/א פסקי ריא"ז שבועות עמ' פו
טו/א פעמוני זהב סי' ס סעיף יז {מ"מ}
טו/א צרור החיים (חייקא)
טו/א צרור הכסף (הראשון) עמ' מח
טו/א קול דודי (תשף)
טו/א קול דודי שבועות סי' תשסה
טו/א קרית מלך רב (תשסו) עמ' תתעב
טו/א רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' שכ-שכב
טו/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' קעח-קעט
טו/א שבועת המשנה עמ' טו {להתנות שלא בשעת הלוואה}
טו/א שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' רסט
טו/א שו"ת הרשב"א ח"ד סי' קכח
טו/א שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) סי' ט דף כא
טו/א שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' כח
טו/א שו"ת מהר"ם מרוטנבורג (תשעה) ח"א עמ' שיח
טו/א שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תנד
טו/א שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' שנה {ראב"ד}
טו/א שושנת יעקב (הורוויץ) סי' עח סעיף ז {מל"מ}, סי' קלג סעיף ד
טו/א שם יוסף (אליקים)
טו/א שמחת עולם (לגו)
טו/א שעורי הרב גיטין ח"א עמ' מח
טו/א שער יהודה דף קיח {מל"מ}
טו/א שער משפט סי' ע ס"ק ג, ה-ז, סי' קלג ס"ק ב
טו/א שערי עזרא (עבאדי) עמ' כד-כה
טו/א שעשוע התלמידים דף צד ע"ד, צה ע"א {ראב"ד}
טו/א שרשי הים
טו/א תחומין ח"ה עמ' 321
טו/ב אביר יעקב (אביגדור) דף נו ע"ד, נז ע"א {לח"מ}
טו/ב אבני החושן סי' קכא סעיף י, סי' קלג סעיף ד {מ"מ}
טו/ב אגודת אזוב ח"א דף יד ע"ד
טו/ב אולם המשפט סי' ע סעיף ג {מ"מ}
טו/ב אורים ותומים - תומים סי' ע ס"ק ג-ז
טו/ב אמרי בינה (אוירבך) - הלואה סי' סה ד"ה והנה
טו/ב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
טו/ב בית אברהם (ישראל, תקמו) דף קנא ע"ב, קנו ע"א
טו/ב בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' סט סעיף יג {מ"מ}
טו/ב בית דוד (תשעט) חו"מ סי' לח
טו/ב בני יוסף (טנוג'י) דף לג ע"ג
טו/ב ברור הלכה שבועות מא ע"ב ציון ב, ד
טו/ב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ה עמ' קיא, קיד-קיז
טו/ב גאולה וישועה (לונץ) דף מה ע"ב
טו/ב גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תשנה
טו/ב דברות משה ב"ב ח"ב סי' לח ענף א
טו/ב דברות משה שבועות-ע"ז עמ' קכה {ובשתיהם כתוב ואם אמר פרעתי בפני פלוני ופלוני והלכו להן למדינת הים נאמן, ומ"מ}
טו/ב דברי משפט סי' ע סעיף א, סי' פב סעיף ב {מ"מ}
טו/ב דברי תלמוד ח"א עמ' כ
טו/ב דליית הכרם עמ' תתתלד {מ"מ - עדים אנחנו}
טו/ב המשפט העברי עמ' 821, 983, 984
טו/ב הר המלך ח"ג עמ' לב
טו/ב הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קעב
טו/ב הרמב"ם כמחנך עמ' 186
טו/ב חדושים ובאורים (גרי') ב"מ סי' טז ס"ק יג
טו/ב חוקות הדיינים ח"ב עמ' יח, כה-כו, קפט
טו/ב חזון יחזקאל כתובות פי"א ה"א
טו/ב חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 65
טו/ב חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' קד
טו/ב חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' קמג-קמה
טו/ב חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' קפב {מ"מ}, קפג {לח"מ}
טו/ב חיי אברהם (טייב) דף סד ע"א
טו/ב חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' תקלא
טו/ב יגיעת ערב ב"מ עמ' קעח
טו/ב יין הטוב עמ' רג
טו/ב כבוד מלכים (מרגליות)
טו/ב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תיג
טו/ב כרם היה לידידי עמ' 37
טו/ב מבוא למשנה תורה עמ' 88, 91, 400
טו/ב מוריה גל' רכט עמ' טז {טעות סופר}
טו/ב מחנה יהודה (אשכנזי) דף סג ע"ד, סד ע"א {מ"מ}, ע"ג {לח"מ}
טו/ב מטה אהרן שבועות עמ' רסה-רסז
טו/ב מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' שפד {נוסחאות מדויקות בגמרא}
טו/ב מכמני עוזיאל עמ' שפד
טו/ב מנחת אהרן (קאפח) עמ' 63, 323 {נוסחאות}, 359 {גאונים}, 402 {נוסחאות}
טו/ב מעיני החכמה ח"א אות קפ
טו/ב מעיני המים
טו/ב מעשה הבא בעבירה עמ' 151
טו/ב מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף שפג (י), אבי עזרי ח"א]
טו/ב מקצוע בתורה סי' ע ס' א ס"ק א, ס' ב ס"ק ה, ס' ד ס"ק יא, יד
טו/ב משפטי שבועות עמ' צב
טו/ב נועם חט"ז קונטרס הרפואה עמ' קסב
טו/ב נתיבות המשפט סי' קלג ס"ק ג {מ"מ}
טו/ב נתיבות פסיקה עמ' 36, 71
טו/ב ס' התרומות עמ' תסט
טו/ב ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תיג
טו/ב עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ג עמ' קנה {מ"מ}
טו/ב עיונים בהלכה עמ' 142, 121
טו/ב עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' קכב
טו/ב ערך שי חו"מ סי' עא סעיף ו {ראב"ד}, סי' קלג סעיף א {מ"מ}
טו/ב פאת ים שבועות עמ' פז
טו/ב פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 20 {חקרתי נוסחאות}
טו/ב פנת יקרת (תשעא) עמ' תתטז
טו/ב פסקי הרי"ד שבועות עמ' צ
טו/ב צור תעודה דף צ ע"א {מ"מ}
טו/ב צרור הכסף (הראשון) עמ' מח
טו/ב קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' קמג-קמח {מ"מ}
טו/ב קול דודי שבועות סי' תשסה-תשסו
טו/ב קונטרס הראיות לריא"ז שבועות עמ' פא-פב
טו/ב קרית מלך רב (תשסו) עמ' תתעב
טו/ב רביד הזהב (אברך) דף מד ע"ד, מה ע"א, מו ע"ב {מ"מ}
טו/ב רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' שכ-שכב
טו/ב רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' קעח-קעט
טו/ב שו"ת הרשב"א ח"ד סי' קכח, המיוחסות סי' צז
טו/ב שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) סי' ט דף כא
טו/ב שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' כח
טו/ב שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' שלה
טו/ב שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' שלה
טו/ב שו"ת רשב"ש עמ' סד
טו/ב שער המלך (שושן) עמ' יב
טו/ב שער משפט סי' ע ס"ק ו
טו/ב שערי בינה (תשעט) עמ' קצב {פרעתי בפני פו"פ והלכו למדה"י}, קצד-קצו {הסכימו לפרוע בפני עדים מסוימים ופרע סתם}
טו/ב שערי עזרא (עבאדי) עמ' כד-כה
טו/ב שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף עז ע"ג
טו/ב שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' ג, שמט {מ"מ}
טו/ב שעשוע התלמידים דף צד ע"ד {לח"מ}
טו/ב שרשי הים דף צח ע"ב
טו/ג אולם המשפט סי' עא סעיף ה {לח"מ}
טו/ג אור הישר [דברי ריבות סי' קט]
טו/ג אור שמח
טו/ג בית אברהם (ישראל, תקמו) דף סג ע"א {לח"מ}
טו/ג בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' מב סעיף יד {לח"מ}
טו/ג בית אהרן וישראל גל' לז עמ' מג
טו/ג ברור הלכה שבועות מב ע"א ציון ה
טו/ג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ה עמ' קיט, קמה-קמו
טו/ג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ו עמ' ריא
טו/ג דברי ריבות (תשעב) עמ' קנז, קסו, שמט
טו/ג דין אמת (תקטו) דף יז ע"ב {לח"מ}
טו/ג המשפט העברי עמ' 983
טו/ג הר"מ במז"ל - קובץ עמ' רנח
טו/ג חוקות הדיינים ח"ב עמ' קצח-קצט
טו/ג יורו משפטיך ליעקב סי' עח
טו/ג ימי שלמה
טו/ג ישועות ישראל סי' עא סעיף ד {מ"מ}
טו/ג כבוד יו"ט
טו/ג לב מבין
טו/ג מעיני המים
טו/ג משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' פט
טו/ג נועם חכ"ג עמ' נט {רבא ורב פפא}
טו/ג נופת צופים חו"מ סי' קד {מ"מ}
טו/ג נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' ב-ג, נא
טו/ג ס' התרומות עמ' תעז
טו/ג רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' שטו, שכג, שלח
טו/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תרעא
טו/ג רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' קסח
טו/ג שביתת יו"ט
טו/ג שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' צה
טו/ג שעורי הרב גיטין ח"א עמ' קטו
טו/ג שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 80
טו/ג שערי בינה (תשעט) עמ' קכט {קנין}
טו/ג שרשי הים
טו/ג תורת ראובן עמ' 72
טו/ג תקון סופרים (רשב"ש) שער כ עמ' עט
טו/ג תקפו של רפאל סי' נה
טו/ד אבני החושן סי' עא סעיף ו
טו/ד אור הישר [דברי ריבות סי' קטו, רכ, רעד]
טו/ד בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' עא סעיף ט {מל"מ}
טו/ד בית אהרן וישראל גל' לז עמ' מג-מה, מז
טו/ד ברור הלכה שבועות מב ע"א ציון ה
טו/ד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ב עמ' נו
טו/ד דברי ריבות (תשעב) עמ' קסו, שנ, תלא
טו/ד חוקות הדיינים ח"ב עמ' קפו, קפט
טו/ד יורו משפטיך ליעקב סי' עח
טו/ד ימי שלמה
טו/ד כבוד יו"ט
טו/ד לב מבין
טו/ד מקצוע בתורה סי' עא ס' א ס"ק ד, ס' ג ס"ק ט, ס' ט ס"ק טז
טו/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
טו/ד נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' מט
טו/ד ס' התרומות עמ' תפח
טו/ד ערך שי חו"מ סי' עא סעיף ה
טו/ד פני משה (שלז')
טו/ד פסקי הרי"ד שבועות עמ' צג
טו/ד פעמוני זהב סי' עא סעיף ה
טו/ד צרור הכסף (הראשון) עמ' מח-מט
טו/ד קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' תקכו
טו/ד רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' שמ {האמינו כשני עדים}
טו/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תרעא
טו/ד רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' קסח, קעט
טו/ד שו"ת הריב"ש סי' קח, עמ' קז
טו/ד שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' קסח
טו/ד שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תנה
טו/ד שרשי הים דף קח ע"א
טו/ד תורת אמת (תשסו) עמ' שמט
טו/ד תורת ראובן עמ' 72
טו/ד תקון סופרים (רשב"ש) שער כ עמ' עט-פ
טו/ה בית אהרן וישראל גל' לז עמ' מג
טו/ה ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ו עמ' קלב
טו/ה משנת ר' אהרן קדושין עמ' קסד
טו/ה ס' התרומות עמ' תפז
טו/ה פני מבין ח"א דף עד ע"ג
טו/ה פסקי הרי"ד שבועות עמ' צ
טו/ה צדקה לחיים (תקמז) (לקוטים)
טו/ה צדקה לחיים (תשסח) עמ' נו
טו/ה קול דודי (תשף) (בקיצור)
טו/ה קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' תקכח, תקל
טו/ה רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' שכד, שמב
טו/ה רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' קסח
טו/ה שו"ת ר' יצחק הלוי מקושטא עמ' קיח
טו/ה שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ב עמ' רכא, רכג
טו/ה שלל דוד {לח"מ}
טו/ה שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 181
טו/ה שרשי הים דף קיב ע"ג
טו/ה תורת אמת (תשסו) עמ' תשלא
טו/ה תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' קסד
טו/ו בית אברהם (ישראל) דף קצו ע"ב {מ"מ}
טו/ו בית אברהם (ישראל, תקמו) דף קסא ע"א, רנא ע"ג
טו/ו בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' עא סעיף לו, סי' פד סעיף א, סי' קי סעיף ב {מ"מ}
טו/ו בני אברהם חו"מ דף כה ע"א וע"ד
טו/ו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ה עמ' קמז-קמט
טו/ו גליונות אבני נזר {מ"מ}
טו/ו דברי ריבות (תשעב) עמ' שמט
טו/ו דין אמת דף טז ע"א {מ"מ - וראיתי לקצת מפרשים}
טו/ו ושב הכהן (תשמח) עמ' מח
טו/ו זכר טוב עמ' נז
טו/ו משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' פט
טו/ו משפטי ארץ ח"ב עמ' 339 {שמא פרע}
טו/ו נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף לא ע"ג
טו/ו נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' נא
טו/ו ס' התרומות עמ' תלו, תצד
טו/ו ערך שי חו"מ סי' פב סעיף יד
טו/ו קובץ הערות (תשסג) סי' כא אות ו {מל"מ}
טו/ו רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' שכא {יורש ולוקח}
טו/ו רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' קסח
טו/ו שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' שפב
טו/ו שו"ת הריב"ש עמ' שלד
טו/ו שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' רלט
טו/ו שו"ת ר"י אלגזי עמ' קעד
טו/ו שו"ת ר"מ גאויזון עמ' רנא
טו/ו שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' קז
טו/ו שו"ת ראנ"ח ח"א סי' כא
טו/ו שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ב עמ' קמד-קמה
טו/ו שופרא דשטרא שער ו פ"כ
טו/ו שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' נח ס"ב ס"ק א, ד {מל"מ}
טו/ו שער משפט סי' לט ס"ק ו
טו/ו שערי בינה (תשעט) עמ' תקסד
טו/ו שעשוע התלמידים דף קא ע"א {מ"מ}
טו/ו שרשי הים דף קב ע"א
טו/ו תורת אמת (תשסו) עמ' קכז
טו/ו תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' קמא
טו/ו/ז ימי שלמה
טו/ז אהליך יעקב ב"ב סי' ט ס' ב
טו/ז בית אברהם (ישראל, תקמו) דף קנו ע"א, רנא ע"ב
טו/ז בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' קח סעיף לו
טו/ז בית אהרן וישראל גל' כג עמ' קא {נאמנות לא מועילה לגבי לקוחות}
טו/ז בית דוד (תשעט) אהע"ז סי' קצא
טו/ז בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' קיד
טו/ז בני אברהם חו"מ דף כה ע"ד
טו/ז ברור הלכה גיטין נ ע"א ציון ג
טו/ז ברור הלכה כתובות פו ע"ב ציון ה, ז
טו/ז ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ה עמ' קלח
טו/ז חוקות הדיינים ח"ב עמ' ריט
טו/ז חזו"א ב"ק סי' טז ס"ק ט
טו/ז חזו"א על הרמב"ם
טו/ז חי' הגרנ"ט סי' קכ
טו/ז יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' צ
טו/ז לב מבין
טו/ז מס' גיטין (ארזי) עמ' 148
טו/ז מסוא משה עמ' לו
טו/ז מקור ישראל דף קטז ע"ד
טו/ז מרחשת ח"ב סי' כג אות א
טו/ז משנת יעקב
טו/ז משנת יעקב נזיקין עמ' מח
טו/ז משנת יעקב נשים ח"א עמ' ריג, רטז
טו/ז נאות אפרים ח"א עמ' קיא-קיב
טו/ז נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' נב
טו/ז ס' התרומות עמ' קכב
טו/ז צדקה לחיים (תקמז) (לקוטים)
טו/ז צדקה לחיים (תשסח) עמ' נו
טו/ז צרור הכסף (הראשון) עמ' יח
טו/ז קצוה"ח ס"ק ט {נאמנות לא מועילה לגבי לקוחות}
טו/ז רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' קסח
טו/ז שו"ת הריב"ש סי' תצד, עמ' עא, תשלג-תשלד, תשלו
טו/ז שופרא דשטרא שער יד פ"י
טו/ז שם טוב - השלמה
טו/ז שערי בינה (תשעט) עמ' תקסב-תקסג, תקעג
טו/ז שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 195
טו/ז שפתי שושן עמ' קנט {תנאי לגבות עידית}
טו/ז תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' קעב


טז/881 הלכות מלוה ולווה פרק טז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


טז/רה"פ יד פשוטה
טז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
טז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
טז/רה"פ פי' ר"י קאפח
טז/רה"פ פי' ר"ש צדוק
טז/רה"פ רמב"ם לעם
טז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
טז/א אולם המשפט סי' קכ סעיף א {מ"מ}
טז/א אוצרות הרמב"ם
טז/א אורח צדקה עמ' רפ
טז/א אמרי איש עמ' רנב {מל"מ}
טז/א אמרי בינה (אוירבך) - נדרים סי' כו ד"ה ויש עוד {מל"מ}, דיינים סי' כ [ח] ד"ה עוד, [טו] ד"ה ואם, סי' לו ד"ה ועיין {מל"מ}
טז/א אנצי"ת ע' אחריות הע' 24
טז/א בד קודש (דאנון)
טז/א בית אברהם (ישראל) דף רסא ע"א
טז/א בית אברהם (ישראל, תקמו) דף סא ע"א
טז/א בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' קכ סעיף ב
טז/א בית אהרן וישראל גל' סז עמ' מח-מט {מל"מ}
טז/א ברוך השם סי' יג
טז/א ברור הלכה גיטין עח ע"א ציון ל
טז/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ח עמ' רכ
טז/א גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף פז ע"ד {מ"מ}
טז/א דין אמת (תשסז) עמ' ק
טז/א דין אמת דף כז ע"א {לח"מ - אבל יש לתמוה עליהם, מל"מ - התוס' שם חולקים בדין זה}, כז ע"ד {מל"מ - הא דאמרינן בזרוק לי חובי}
טז/א דרך עץ החיים (אלגזי) דף נא ע"ד {זרוק לי חובי}
טז/א הר המלך ח"ז עמ' רסג-רסד
טז/א זכרון יהודה (מונק) דף עד ע"א {מל"מ}
טז/א זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' קיד {זרוק לי חובי}
טז/א חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' שמט
טז/א חק לישראל שומרים עמ' 1270 {מל"מ}
טז/א יד דוד (קרלין) ח"ב דף קסח ע"א
טז/א ידיו של משה יו"ד סי' ח דף ח ע"א {מל"מ}
טז/א ימי שלמה
טז/א כבוד יו"ט
טז/א מגילת ספר לאוין דף קה ע"ד
טז/א מגן בעדי עמ' 243
טז/א מעיני המים
טז/א מקור ישראל דף קיא ע"ג {מל"מ}
טז/א מקצוע בתורה סי' מא ס' ד ס"ק יג {פרעתיך בפני עדים והלכו למדה"י}, סי' עד ס' ג ס"ק ט {מ"מ בשם רמב"ן}
טז/א משה ידבר (תקפז)
טז/א משכנות הרועים (אלחאיך) מע' מ אות ז (קעב ע"ג) {מל"מ - הראיה מ"זרוק חובי והיפטר"}, ואות יא {מל"מ - "זרוק חובי והיפטר"}
טז/א משכנות הרועים (אלחאיק) מע' א אות צו (ד"ה ואתה דע לך דרבינו, ד"ה ברם חזות, ד"ה וגם ראיתי)
טז/א משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תשנג-תשנד {מל"מ}
טז/א משנת יעקב
טז/א ס' התרומות עמ' תתשלח, תתשלט
טז/א פתוחי משפט (בן חיים) סי' ו עמ' פב {מל"מ}
טז/א צור תעודה דף רעג ע"ב {מל"מ}
טז/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' יז
טז/א קול בן לוי (תשסג) עמ' קעב
טז/א קרית מלך
טז/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' ריד
טז/א שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף קמז ע"א
טז/א שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' נב
טז/א שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קכ סעיף א {מל"מ}
טז/א שערי חיים (שמולביץ) גיטין עמ' ה, קידושין עמ' פו {מל"מ}
טז/א שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' רפח {מל"מ - שליחות במחילה}
טז/א שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף פא ע"ד, פד ע"ב
טז/א שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך ב עמ' כ, לב {מ"מ}
טז/ב אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קלו
טז/ב אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' קסב
טז/ב אדמת קדש ח"ב דף קח ע"ד {מל"מ}
טז/ב אור הישר [דברי ריבות סי' שד, שכ, מפרשי השו"ע תחלת סי' קכה]
טז/ב אמונת עתיך גל' 110 עמ' 117
טז/ב אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' קצב, קצה
טז/ב אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' לה אות א
טז/ב אש תמיד עמ' תקכג
טז/ב אשר למלך
טז/ב בית אברהם (ישראל, תקמו) דף רסט ע"ד
טז/ב בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' קכה סעיף א
טז/ב בית אהרן וישראל גל' נט עמ' פא
טז/ב בית יעקב (טבשונסקי) סי' קכה סעיף א
טז/ב בני דוד
טז/ב ברור הלכה גיטין יד ע"א ציון ד
טז/ב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ח עמ' רצט
טז/ב ברכת ראובן דף צג ע"ג
טז/ב דברות משה גיטין עמ' קמד-קמה, קמט
טז/ב דברי ריבות (תשעב) עמ' תעג, תצד, תקנז
טז/ב דין אמת (תשסז) עמ' קד
טז/ב דיני חוזים במשה"ע עמ' 255
טז/ב דרכי משה ח"ב שמעתתא ד פ"ד
טז/ב הר המלך ח"ה עמ' שצב
טז/ב ושב הכהן (תשמח) עמ' עג {מל"מ}
טז/ב זרעא דיוסף דף קכו ע"ג {מל"מ}
טז/ב חי' הגרנ"ט סי' קנו
טז/ב חי' חתם סופר
טז/ב כבוד מלכים (מרגליות) {לח"מ}
טז/ב כנפי נשרים
טז/ב לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' נו אות ד, ח
טז/ב לבוש מרדכי נשים (תשעה) גיטין סי' יא אות ח-ט
טז/ב מלאכת שלמה (חכים)
טז/ב מקצוע בתורה סי' מא ס' ד ס"ק יג
טז/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
טז/ב משה ידבר (תקפז)
טז/ב משנת יעקב
טז/ב משנת יעקב קנין עמ' קצג
טז/ב משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' קצג
טז/ב ס' התרומות עמ' תתשמה, תתתכב
טז/ב ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' שלט
טז/ב ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קמו, קנא-קנב
טז/ב עטרת ישראל עמ' קפט
טז/ב ערך שי חו"מ סי' קכב סעיף ד
טז/ב פלס חיים גיטין עמ' עז
טז/ב צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' יז
טז/ב צרור הכסף (הראשון) עמ' נא
טז/ב קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' קנ {מ"מ}
טז/ב קרית מלך
טז/ב שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' רמג
טז/ב שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' מח, רעו
טז/ב שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' רעח, תקלב
טז/ב שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קה סעיף ד
טז/ב שלל דוד {לח"מ}
טז/ב שעורי ר' שמואל גיטין עמ' רעח
טז/ב שערי חיים (שמולביץ) גיטין עמ' קיד
טז/ב תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' מ
טז/ב תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' רנה
טז/ב תרומת הכרי עמ' ק
טז/ג אהל יצחק גיטין עמ' קפד
טז/ג אהל יצחק דף לה ע"ד
טז/ג אור הישר [דברי ריבות סי' שעו, קצוה"ח סי' קכו ס"ק ג]
טז/ג אורים גדולים (תשסג) עמ' רפו
טז/ג אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' קצה
טז/ג בית אברהם (ישראל, תקמו) דף קנה ע"א
טז/ג בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' ע סעיף ג
טז/ג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ח עמ' של
טז/ג ברכת יוסף ואליהו רבה (תקז) - חידושי בן המחבר (אחרי פ' וזאת הברכה) עמוד ראשון
טז/ג דברי משפט סי' קכו סעיף ו {מ"מ}
טז/ג דין אמת (תשסז) עמ' סג, סה-זו, קד
טז/ג דיני חוזים במשה"ע עמ' 102
טז/ג זכר טוב עמ' נז
טז/ג חוקות הדיינים ח"ב עמ' קכד {לחזור ממעמד שלשתן}
טז/ג חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 66, חו"מ ח"א עמ' 152
טז/ג לחקרי הלכות ח"ב סי' שעג
טז/ג נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף עז ע"ג {מ"מ}
טז/ג נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' קלה
טז/ג ס' התרומות עמ' תצו
טז/ג עין יצחק תנינא ח"ב עמ' קצז
טז/ג ערך שי חו"מ סי' פב סעיף יא {מל"מ}
טז/ג צור תעודה דף צא ע"א {מ"מ}
טז/ג צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' כד אות ה
טז/ג צרור הכסף (הראשון) עמ' נ
טז/ג קרית מלך
טז/ג שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' מט
טז/ג שו"ת מהר"י וייל סי' לג
טז/ג שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' יג, נד, החדשות (תשעו) עמ' קכח, שמט
טז/ג שו"ת רשב"ש עמ' שג
טז/ג שולי הגליון עמ' קצב
טז/ג שלל דוד
טז/ג שם טוב - השלמה
טז/ג שער משפט סי' קכו ס"ק יב
טז/ג שרשי הים
טז/ג תורת אמת (תשסו) עמ' קכג, תה-תו, תט-תי
טז/ג תורת החוף ימים סי' לו אות נה
טז/ג תחומין חי"ג עמ' 448
טז/ד דברי ריבות (תשעב) עמ' קל
טז/ד דין אמת (תשסז) עמ' סג, סה-זו, קד
טז/ד הרמב"ם כמחנך עמ' 31
טז/ד חק לישראל ערבות עמ' 93, 519
טז/ד מבוא למשנה תורה עמ' 164
טז/ד מקצוע בתורה סי' סו ס' יא ס"ק לד
טז/ד נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' קלז
טז/ד ס' התרומות עמ' תקא
טז/ד שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' קפז
טז/ד שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' קסח
טז/ד שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' קצא
טז/ד שו"ת ר"א בן ארחא עמ' קסג
טז/ד שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קכו סעיף ב
טז/ד שלחן המלך
טז/ד שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 82
טז/ד שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 34
טז/ד תורת חיים (תשסג) ח"ג עמ' רצד
טז/ה אבני החושן סי' צא סעיף ה
טז/ה אבני שהם (פרץ) דף נז ע"ד
טז/ה אגרות משה חו"מ ח"א סי' לג {מ"מ}
טז/ה אהל שרה לאה עמ' קו {מ"מ}
טז/ה אולם המשפט סי' צא סעיף א
טז/ה אוצמפה"ת ב"מ ב ע"ב הע' 173, ג ע"א הע' 40 {מ"מ}, לז ע"א הע' 30 {בחנווני על פנקסו, הפועל והחנווני נוטלים מן הדין}
טז/ה אוצמפה"ת ב"מ נח ע"א הע' 21 {חנוני על פנקסו נוטל כי הוא ברי וחזקה שליח עושה שליחותו}
טז/ה אור ליהודה (תשנט) קונ' שערי עיון עמ' לא
טז/ה אורים ותומים - תומים סי' צא ס"ק ז
טז/ה אמרי איש עמ' רכב
טז/ה אנצי"ת ע' ברי ושמא הע' 75, 76, 78
טז/ה אפיקי מגינים ב"מ סי' א
טז/ה ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' רצא, שנג
טז/ה באורי סוגיות (הוניגסברג) שבועות סי' כה אות ה
טז/ה בית אהרן (קארטשין) עמ' יב, רטו
טז/ה בית אהרן וישראל גל' ט עמ' נח, ס, גל' מג עמ' סד-סה, גל' נט עמ' פג {חנווני על פנקסו - בעה"ב לא חייב לשלם ליורשי הפועלים}
טז/ה בית מאיר (תשע) סי' פח ס"י עמ' צג {מ"מ}
טז/ה בני דוד
טז/ה בני יוסף (קאריו) דף ב ע"ד
טז/ה ברור הלכה שבועות מז ע"ב ציון ב
טז/ה ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' סו, קצו, רד
טז/ה גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל ג סי' ב
טז/ה דברי משה (מזרחי) עמ' פח {אם בעה"ב מת החנווני נוטל בלי שבועה}
טז/ה דברי משפט סי' צא אות א
טז/ה דברי משפט סי' צא סעיף א {מ"מ}
טז/ה דורש משפט עמ' לא, תקכ, תרפו-תרצד, תש-תשא
טז/ה דין אמת (תשסז) עמ' סג, סה-זו, קד
טז/ה דיני עבודה במשה"ע עמ' 381
טז/ה הדרת מרדכי דף עז ע"ג {חנווני נוטל בלי שבועה}
טז/ה הר המלך ח"ג עמ' לב
טז/ה ושב הכהן (תשמח) עמ' שסח {מ"מ}
טז/ה חדושים ובאורים (גרי') שבועות דף מה ע"א
טז/ה חוות בנימין ח"ב עמ' שעז
טז/ה חוקות הדיינים ח"ב עמ' קכו, קכח
טז/ה חזו"א חו"מ סי' ט ס"ק יב, טו, יז
טז/ה חזו"א על הרמב"ם
טז/ה חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 30
טז/ה חי' הגר"ח ב"מ עמ' קכו
טז/ה חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 192, 193 {מ"מ}, 194 {אהא"ז}, 196 {מ"מ}
טז/ה חק לישראל ערבות עמ' 616
טז/ה ידי אליהו דף מט ע"ד
טז/ה יפה נוף עמ' קסו
טז/ה כבוד הלבנון דף נד ע"א
טז/ה כבוד יו"ט
טז/ה לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' א אות י-יא, יג
טז/ה מבי"ט (רובינ') דף ע ע"ב
טז/ה מגילת ספר לאוין דף צא ע"ב {מ"מ}
טז/ה מחנה יהודה (אשכנזי) דף כז ע"ב {מ"מ}
טז/ה מטה אהרן שבועות עמ' שטו-שטז
טז/ה מעיל שמואל (פלורנטין)
טז/ה מצעדי גבר ב"מ סי' ו
טז/ה מקצוע בתורה סי' נו ס' א ס"ק יג, סי' סו ס' יא ס"ק לו, ס' יג ס"ק מב
טז/ה משה ידבר (תקפז)
טז/ה משה ידבר (תשעו) עמ' תצד
טז/ה משנת יעקב
טז/ה משנת ר' אהרן קדושין עמ' קסז
טז/ה משפטי ארץ ח"ב עמ' 342
טז/ה נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' סח, תרג, תרטו, ח"ד עמ' פא
טז/ה נחלת עזרא ח"ב סי' נ
טז/ה נתיבות מרדכי קדושין עמ' שיב
טז/ה ס' התרומות עמ' תצז, תקכז, תתתנו
טז/ה פד"ר ח"ד עמ' 319
טז/ה פני משה (שלז')
טז/ה פסקי הרי"ד שבועות עמ' קסג
טז/ה פרי האדמה ח"ד
טז/ה צרור הכסף (הראשון) עמ' נא
טז/ה קהל ותקנות קהל בתורתם של גאונים עמ' 40 {מ"מ}
טז/ה קרן הצבי מצוה מט אות ב
טז/ה רביד הזהב (אברך) דף מ ע"ג-ע"ד {מת חנוני או פועלים}
טז/ה רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' תנז-תסב
טז/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תשלח
טז/ה שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תשנא, תשנג
טז/ה שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' קיח, קסז
טז/ה שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' קפט, שטו
טז/ה שו"ת ר"מ גאויזון עמ' קה-קו
טז/ה שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' שכו, ח"ב עמ' רפז
טז/ה שו"ת רשב"ש עמ' רסג
טז/ה שולי הגליון עמ' קצב
טז/ה שושנת יעקב (הורוויץ) סי' צא סעיף ב {רמב"ם}, סעיף ג {מ"מ}
טז/ה שלטון החוק בישראל עמ' 180
טז/ה שנתון המשפט העברי ח"ב עמ' 46
טז/ה שעורי עיון התלמוד ב"מ שעור ט
טז/ה שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' שיא
טז/ה שער המלך ח"ב עמ' תיב {מ"מ}
טז/ה שער משפט סי' צא ס"ק א-ג
טז/ה שערי בינה (תשעט) עמ' תנו, תנח, תס-תסא, תסג, תסה, תקפז
טז/ה שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 180
טז/ה שרשי הים
טז/ה תורת אמת (תשסו) עמ' שמז
טז/ה תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' קסט
טז/ה תשובות הראב"ד סי' קמא הערה 68
טז/ה תשובות ר' איסר יהודה עמ' קעח
טז/ו אורים ותומים - תומים סי' עה ס"ק י, צא ס"ק ב-ג
טז/ו ברור הלכה שבועות מה ע"א אחרי ציון א
טז/ו דורש משפט עמ' סג-סד, תשג, תשו
טז/ו דין אמת (תשסז) עמ' סג, סה-זו, קד
טז/ו חוקות הדיינים ח"ב עמ' קכח, קלב
טז/ו יקב אפרים עמ' עא-עד
טז/ו מחנה יהודה (אשכנזי) דף נח ע"ג {לח"מ}
טז/ו ס' התרומות עמ' תקכג, תתתסה
טז/ו רוב דגן (הלוי) ח"א דף צב ע"ב וע"ד
טז/ו שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' רסז, רע
טז/ו תורת דניאל עמ' 49
טז/ו תשובות ר' איסר יהודה עמ' קפ-קפא {ואין בזה תקנת חכמים}
טז/ז אבן האזל
טז/ז אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' פג
טז/ז אבני החושן סי' סו סעיף יח, סי' סו סעיף כ {מ"מ}
טז/ז אגרות הגרי"ד עמ' רמג-רמד
טז/ז אורח צדקה עמ' רעח
טז/ז אורים גדולים (תשסג) עמ' רפב
טז/ז אורים ותומים - תומים סי' סו ס"ק יט
טז/ז אמרי בינה (אוירבך) - הלואה סי' סג [לא] ד"ה ואם {מ"מ}
טז/ז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
טז/ז בית אברהם (ישראל, תקמו) דף קכח ע"ב
טז/ז בית יעקב (מליסא) סי' צח ס"א {מל"מ}
טז/ז בן אריה [עי' עיטור אות מ, מחאה]
טז/ז ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ד עמ' רצא-רצה
טז/ז גליוני הגר"ש עמ' קיא {מל"מ} [עי' מל"מ הל' יבום פ"ג ה"א]
טז/ז דברי אמת (תרכא) דף ל ע"ב
טז/ז דברי משפט סי' סה אות ב
טז/ז דברי משפט סי' סה סעיף ב
טז/ז דורש משפט עמ' תכו
טז/ז דין אמת (תשסז) עמ' ס, סג, סה-זו, קד
טז/ז דין אמת דף יד ע"ד {מ"מ - דין זה הוא אפילו כשיש עדים}, טז ע"א {מ"מ - והודה לו שפרע ישלם לו לראובן}
טז/ז חזו"א חו"מ סי' ח ס"ק טו, יח
טז/ז חזו"א על הרמב"ם
טז/ז חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 177
טז/ז חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' סה
טז/ז חקרי לב (שלוניקי) חו"מ ח"א דף סט
טז/ז ישועות ישראל - חידושים סי' סו סעיף טז {מל"מ}
טז/ז ישועות ישראל סי' סו סעיף טז {מל"מ}
טז/ז מלבושי יו"ט ח"א דף מא ע"ד
טז/ז מעיני המים
טז/ז מקצוע בתורה סי' סו ס' יא ס"ק לב {מ"מ}, לג, לז {מ"מ}
טז/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
טז/ז משובב נתיבות עמ' ע {מ"מ}
טז/ז משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' רסה
טז/ז נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף עט ע"ב {מ"מ}
טז/ז נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' קכג, קכו-קכט
טז/ז עדות ושטרות עמ' 105 {מ"מ}
טז/ז עמקי המשפט עמק השטר סי' ד אות ד עמ' רסב {דעתו בטענת אבד שטר הכתיבה, לשיטתו דבמכירת שטרות עיקר הקנאת השיעבוד הוא ע"י מסירת השטר חוב}
טז/ז פד"ר חי"ז עמ' 222-223
טז/ז קרית מלך
טז/ז קרית מלך רב (תשסו) עמ' תרנז
טז/ז שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף נט ע"א {מ"מ}
טז/ז שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' רמא, תב
טז/ז שו"ת הריטב"א סי' קי
טז/ז שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' רעח
טז/ז שו"ת ראנ"ח ח"א סי' פא
טז/ז שופרא דשטרא שער ח פי"ז, פי"ח, שער י פ"ה, שער יד פ"י
טז/ז שלל דוד {לח"מ}
טז/ז שמעתתא דבי רב עמ' תמג
טז/ז שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' רסב, רעב, רעו
טז/ז שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' רפו, רצו, ש
טז/ז שער יהושע ח"א עמ' כד
טז/ז שער משפט סי' נו ס"ק ב, סי' סו ס"ק ט {כ"מ}, י {מ"מ}, יא, כא, סי' עא ס"ק ט
טז/ז שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 198
טז/ז שפת הים (מיו) דף כז ע"ב
טז/ז תורת אמת (תשסו) עמ' תריט
טז/ז תורת חיים (תשסג) ח"ג עמ' רג
טז/ח אברהם יגל
טז/ח אהל יצחק דף לח ע"א
טז/ח אוצמפה"ת ב"מ כא ע"א ח"א הע' 1, 4
טז/ח אור הישר [דברי ריבות סי' תיז]
טז/ח אמרי בינה (אש) דף קמ ע"ד {אף שאין עדים}
טז/ח בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' סה סעיף ט {לח"מ}
טז/ח ברור הלכה ב"מ כ ע"א ציון ז, כא ע"א ציון ג
טז/ח ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ד עמ' עה, פא, רנו
טז/ח דברות משה ב"מ ח"א סי' כ הערה קמג
טז/ח דברות משה סנהדרין עמ' רמא {היה שורפו}
טז/ח דברי ריבות (תשעב) עמ' תקכב, תקצה, תקצו
טז/ח חוקות הדיינים ח"ב עמ' קעה-קעו
טז/ח חזון יחזקאל ב"מ פ"א ה"ו
טז/ח לבוש מרדכי נשים (תשעה) כתובות סי' ט אות ב, ה
טז/ח מקצוע בתורה סי' נו ס' א ס"ק יב, סי' סה ס' יט ס"ק מד
טז/ח משנת יעקב
טז/ח משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' סד
טז/ח ס' גירושין לרשב"ח עמ' 131
טז/ח ס' התרומות עמ' תתתמו
טז/ח פני מבין ח"א דף קלו ע"ג {לח"מ}
טז/ח צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף רמ ע"ב
טז/ח צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רעא אות יא, סי' שב אות ד
טז/ח צרור הכסף (הראשון) עמ' לט
טז/ח קרן פני משה ח"ב
טז/ח שבועת המשנה עמ' לד
טז/ח שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' רסג
טז/ח שומרי משפט (צ'כנוב) ח"א עמ' קיד-קטו {לח"מ}
טז/ח שלל דוד {לח"מ}
טז/ט אבני שהם (פרץ) דף נח ע"ב {מל"מ}
טז/ט אורים ותומים - תומים סי' סה ס"ק לג
טז/ט ברור הלכה ב"מ כא ע"א ציון א
טז/ט ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ד עמ' רסג
טז/ט גליוני הגר"ש עמ' קיא {מל"מ} [א"כ ס"ל דמהני ס"ס לאפוקי ממון ועי' שב שמעתתא ש"א פ"כ]
טז/ט דין אמת (תקטו) דף יג ע"ג, טו ע"א {מל"מ}
טז/ט דין אמת (תשסז) עמ' נד {מל"מ}
טז/ט צרור הכסף (הראשון) עמ' לט
טז/ט שבועת המשנה עמ' לד
טז/ט תשורת שי מהדו"ק סי' תלד {מל"מ}
טז/י אבן ציון עמ' תריד
טז/י אוצמפה"ת ב"מ כ ע"ב הע' 93, 99
טז/י אור הישר [שו"ת מהרשד"ם חו"מ סי' כא]
טז/י באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
טז/י ברור הלכה ב"מ כ ע"א ציון ז, כא ע"א ציון א
טז/י ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ד עמ' רסג
טז/י יורו משפטיך ליעקב סי' מו
טז/י מסוא משה עמ' סב
טז/י מקצוע בתורה סי' סה ס' יח ס"ק מ
טז/י ס' התרומות עמ' תתתסד
טז/י עמודי שלמה ח"ג עמ' רסט
טז/י צרור הכסף (הראשון) עמ' לט
טז/י שבועת המשנה עמ' לד
טז/י שבות יהודה (שו"ת) עמ' עה, עח
טז/י שו"ת רשב"ש עמ' תלד
טז/י שער משפט סי' סה ס"ק ו, יא
טז/י שערי חיים (שמולביץ) גיטין עמ' קו, קלא {מל"מ}
טז/יא אוצמפה"ת ב"מ כ ע"א ח"ב הע' 61 {מ"מ}
טז/יא ברור הלכה ב"מ כ ע"א ציון ז
טז/יא ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ד עמ' קלא
טז/יא דברות משה ב"מ ח"א סי' מא הערה כג
טז/יא ושב הכהן (תשמח) עמ' ש
טז/יא חזון יחזקאל ב"מ פ"א ה"ה {מ"מ}
טז/יא חקרי לב (המאור) חו"מ ח"א עמ' קכח {מ"מ}
טז/יא יחי ראובן (אונג') עמ' תכט
טז/יא מקצוע בתורה סי' סה ס' יט ס"ק מג {השמיט אם יש עמהם סמפונות}
טז/יא משנת יעקב
טז/יא פעמוני זהב סי' סה סעיף א {מ"מ}
טז/יא שאל האיש דף צח ע"א
טז/יא שו"ת הריטב"א סי' קי
טז/יא שו"ת ר"א בן ארחא עמ' פב
טז/יא שער משפט סי' סה ס"ק ד {מ"מ}
טז/יא תשובות ראב"י אב"ד סי' ריד
טז/יב אור הישר [אור הישר ב"ב פ"י ה"ז]
טז/יב דין אמת (תשסז) עמ' נד
טז/יב חי' הרי"ט עמ' קכו
טז/יב צרור הכסף (הראשון) עמ' לט
טז/יב שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קמח
טז/יב שו"ת ר"מ גאויזון עמ' קה-קו
טז/יב שער משפט סי' פד ס"ק ד {מ"מ}


יז/882 הלכות מלוה ולווה פרק יז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יז/רה"פ יד פשוטה
יז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יז/רה"פ פי' ר"י קאפח
יז/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יז/רה"פ רמב"ם לעם
יז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יז/א אור הישר [דברי ריבות סי' קט, אור הישר ב"ב ה ע"ב, קצוה"ח סי' צא ס"ק ח]
יז/א בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' פד סעיף א {מ"מ}, סי' קח סעיף ח
יז/א ברור הלכה שבועות מה ע"א ציון ל, מח ע"א אחרי ציון ג
יז/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ד עמ' קלא
יז/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ו עמ' רכ, שכו
יז/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ח עמ' מב-מג
יז/א גור אריה (צרמון)
יז/א דברי ריבות (תשעב) עמ' קצד
יז/א חוקות הדיינים ח"ב עמ' ריג
יז/א יד המלך (פלומבו)
יז/א מחנה יהודה (אשכנזי) דף צח ע"ג {מ"מ}, צט ע"א {לח"מ}
יז/א מעיל שמואל (פלורנטין)
יז/א משה ידבר (תקפז)
יז/א משה ידבר (תשעו) עמ' תצז
יז/א פני משה (שלז')
יז/א קרית מלך
יז/א קרית מלך רב (תשסו) עמ' תתעד
יז/א שארית יוסף (תשמד) שו"ת סי' סז הערה 30
יז/א שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' תיג
יז/א שו"ת רשב"ש עמ' שב, תקלז
יז/א תשובות הראב"ד סי' קסט
יז/ב אוצמפה"ת ב"מ כ ע"ב הע' 111 {מ"מ}
יז/ב בית אברהם (ישראל, תקמו) דף רמח ע"ב
יז/ב בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' קח סעיף י
יז/ב ברור הלכה כתובות פח ע"א ציון א
יז/ב ברור הלכה שבועות מה ע"א ציון ל
יז/ב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ח עמ' מד
יז/ב גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל ג סי' ב
יז/ב דברי ריבות (תשעב) עמ' קכד, קנח, קצד, תה
יז/ב דורש משפט עמ' שטו
יז/ב הר המלך ח"ז עמ' רסד, ח"ח עמ' שעא
יז/ב חדושים ובאורים (גרי') שבועות דף מה ע"א
יז/ב חוקות הדיינים ח"ב עמ' ריג
יז/ב מחנה יהודה (אשכנזי) דף צח ע"ג, צד ע"ד {מ"מ}
יז/ב מלאכת שלמה (חכים) כאן, ודף ע ע"א {מל"מ}
יז/ב משה ידבר (תשעו) עמ' תצז-תצח
יז/ב משנת ר' אהרן שכנים עמ' מז
יז/ב נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' ד, תקעג {מ"מ}
יז/ב ס' התרומות עמ' שנט
יז/ב צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' יב אות ג
יז/ב קול דודי (תשף)
יז/ב קול דודי שבועות סי' תתסה
יז/ב קרית מלך
יז/ב שבועת המשנה עמ' לד {מ"מ}
יז/ב שו"ת רשב"ש עמ' שב, תקלז
יז/ב שערי תורה (לעוו) עדות ח"א עמ' קסו-קסז
יז/ב שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 184
יז/ג אבני שהם (פרץ) דף נח ע"ב {מל"מ}
יז/ג אבקת רוכל (תשעז) עמ' שיט
יז/ג אור הישר [דברי ריבות סי' קלב, תכא]
יז/ג אור שמח
יז/ג באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' רכו
יז/ג בית אברהם (ישראל, תקמו) דף רמט ע"ג
יז/ג ברור הלכה שבועות מח ע"א ציון ו
יז/ג דברי אברהם (שדמי) ח"ב עמ' קכז
יז/ג דברי ריבות (תשעב) עמ' תרא
יז/ג וישב אברהם דף יג ע"א {מל"מ}
יז/ג חוקות הדיינים ח"ב עמ' רטו
יז/ג חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' קעח {מל"מ}
יז/ג חי' צמח צדק (חב"ד) ב"מ עמ' כ {הגהמ"י}
יז/ג חק לישראל ערבות עמ' 218
יז/ג יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"א עמ' ריח
יז/ג יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' רפז-רפח
יז/ג ידיו של משה דף קצז ע"ב {מל"מ}
יז/ג ימי שלמה
יז/ג מגילת ספר לאוין דף לה ע"ד
יז/ג מגל חי"ג עמ' 9 {מל"מ}, 13 {מ"מ}, 14 {מל"מ}
יז/ג מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' קצד
יז/ג משנת יעקב נשים ח"א עמ' ריד
יז/ג צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' טו
יז/ג קרית מלך רב (תקיא) דף נא ע"ג
יז/ג קרית מלך רב (תשסו) עמ' שב, שד-שה
יז/ג ראבי"ה - תשובות עמ' נג {הגהמ"י אות ד}
יז/ג רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' תסח {מל"מ}
יז/ג רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רמא-רמב, רמה
יז/ג שביתת יו"ט
יז/ג שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תיג
יז/ג שו"ת הרא"ש עמ' תעט
יז/ג שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' רפח-רפט
יז/ג שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' ס
יז/ג שו"ת מהרי"ק סי' צא
יז/ג שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' סא
יז/ג שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קנט, קעז
יז/ג שו"ת רשב"ש עמ' שג, תז
יז/ג שם יוסף (אליקים)
יז/ג שמו משה דף קח ע"ב {מל"מ הקשה למהריט"ץ}
יז/ג שנתון המשפט העברי ח"ב עמ' 73
יז/ג שערי בינה (תשעט) עמ' תלז
יז/ג שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 186
יז/ד אורים ותומים - תומים סי' קכט ס"ק יד
יז/ד ברור הלכה שבועות מח ע"ב ציון ב
יז/ד גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל ב סי' א
יז/ד חק לישראל ערבות עמ' 219-218, 220 {מ"מ}
יז/ד ס' התרומות עמ' שנז
יז/ד רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רמא-רמב, רמה
יז/ד שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קח סעיף יג {מ"מ}
יז/ד שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 189 {מ"מ}
יז/ה ארשות החיים עמ' שצד, תמה
יז/ה בית אהרן וישראל גל' מג עמ' סח
יז/ה ברור הלכה שבועות מח ע"א ציון ו
יז/ה ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ח עמ' מו
יז/ה דורש משפט עמ' תשמו
יז/ה ושב הכהן (תשמח) עמ' שסב {כ"מ}
יז/ה חוקות הדיינים ח"ב עמ' רטז
יז/ה משנת יעקב נשים ח"א עמ' ריד
יז/ה ס' התרומות עמ' שמח
יז/ה קרית מלך רב (תשסו) עמ' שג
יז/ה רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רמא-רמב, רמה
יז/ה שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' רטו
יז/ה שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' פא
יז/ה שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קח סעיף יב {לח"מ}
יז/ה שמו משה דף קז ע"ג, קי ע"ג
יז/ה שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 188
יז/ו ברור הלכה כתובות פח ע"א ציון א
יז/ו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ח עמ' נו
יז/ו דברי ריבות (תשעב) עמ' קנח
יז/ו חק לישראל ערבות עמ' 603 {נוה צדק}
יז/ו נוה צדק
יז/ו ס' התרומות עמ' שסג
יז/ו רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' שכט
יז/ו שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' שפ, ח"ב עמ' סז
יז/ו שער משפט סי' סט ס"ק ד
יז/ז בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' עא סעיף לו
יז/ז ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ה עמ' קמז
יז/ז דרכי משפט - טוען ונטען סי' יט אות א {כ"מ}
יז/ז שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' קכ, קצב
יז/ז שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' שפ
יז/ח אור הישר [דברי ריבות סי' רס]
יז/ח באר שרים (ליפשיץ) הל' עדות פ"ו-פ"ח עמ' סו {מל"מ}
יז/ח בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' קח סעיף לא {מ"מ}
יז/ח דברות משה ב"ב ח"א סי' יב הערה לה
יז/ח דברי שירה שביעית עמ' קנז
יז/ח דין אמת (תשסז) עמ' צה {מל"מ}
יז/ח דין אמת דף כה ע"ב {מל"מ - ויצא מזה שאין דינו מוסכם}
יז/ח הגהות חבר בן חיים
יז/ח חזון יחזקאל כתובות פי"ב הי"ג
יז/ח חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 90
יז/ח יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' קלג, קלט {אבי עזרי}, שלד-שלה
יז/ח יגיעת ערב ב"מ עמ' רפ {אבי עזרי}
יז/ח מאור למלך כתובות עמ' קפא, רט {מ"מ, אבי עזרי}
יז/ח מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ב וח"ג]
יז/ח משפטי ארץ ח"ב עמ' 339, 347 {שמא מזויף}
יז/ח נחל יצחק (תשעב) ח"ב עמ' לג {מל"מ}
יז/ח ס' התרומות עמ' תקסו
יז/ח עדות ושטרות עמ' 136
יז/ח עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' סד {אבי עזרי}
יז/ח שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' תסה
יז/ח שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' קעא
יז/ח שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קנא
יז/ח שם יוסף (אליקים)
יז/ט אהל יצחק גיטין עמ' תשמב
יז/ט אולם המשפט סי' מב סעיף ה
יז/ט אוצרות הרמב"ם
יז/ט אור הישר [אור שמח לעיל פט"ו ה"ג]
יז/ט אור שמח
יז/ט אורים ותומים - תומים סי' מב ס"ק טו
יז/ט אמרי סופר עמ' עד
יז/ט אשר למלך
יז/ט באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' רלו
יז/ט בגדי כהונה (כהן) דף פה ע"א
יז/ט בית אברהם (ישראל, תקמו) דף סד ע"ד
יז/ט בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' מב סעיף יט
יז/ט בית אהרן וישראל גל' עד עמ' נא-נב, נו {עשאאי"ל}
יז/ט בית הלוי ח"ג סי' ה עמ' לג
יז/ט בית יחזקאל (סרנה) ב"ק עמ' קסג
יז/ט בית מאיר (תשע) סי' קכז ס"א עמ' עה
יז/ט ברור הלכה כתובות קי ע"ב ציון ל
יז/ט גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' קב
יז/ט גדולי שמואל כתובות דף יט, גיטין דף ב ע"א, ב"ב דף מא ע"ב, קע ע"ב {או"ש}
יז/ט דברי תורה (תאומים) דף ו ע"ג {בממון צריך עשאאי"ל}
יז/ט דיני מטבע במשה"ע עמ' 178, 180
יז/ט הגיון יצחק דף כז ע"ב
יז/ט הלכה פסוקה ח"ד עמ' ז הערה 49
יז/ט הרמב"ם כמחנך עמ' 31
יז/ט השיב משה (תשעה) סי' סה אות לב עמ' שצ
יז/ט זבח שלמה ח"ב עמ' צה
יז/ט זכר יצחק (תשח) סי' יג, עמ' מ, נו
יז/ט זכר יצחק (תשן) עמ' לז-לח, נג
יז/ט חדושים ובאורים (גרי') סנהדרין סי' ז ס"ק א
יז/ט חוקות הדיינים ח"ג עמ' א, ד
יז/ט חיים ומלך
יז/ט חסדי דוד ח"ד עמ' תפג
יז/ט ידיו של משה
יז/ט ישועות ישראל סי' מב סעיף יא, סי' מג סעיף ב
יז/ט ישורון ח"כ עמ' עג, תתעח
יז/ט ישורון ח"כ עמ' תתפ
יז/ט כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף נו ע"ד
יז/ט לב אריה (קרלין) עמ' כט {בממון צריך עשאאי"ל}
יז/ט מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' קט
יז/ט מוריה גל' קפג עמ' צז
יז/ט מנוחת אשר ח"ב דף ס ע"א וע"ג {דרישה וחקירה - כדי שתהיה עדות שאתה יכול להזימה}
יז/ט מנחת מרדכי (קרטמן) ח"ב עמ' עב
יז/ט מסוא משה עמ' נג-נד
יז/ט מקצוע בתורה סי' נח ס' ג ס"ק טז
יז/ט מראה החודש דף יא ע"א {אין מדקדקין}
יז/ט משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תלז, תקלג
יז/ט משנת יעקב
יז/ט משנת יעקב הפלאה עמ' שכט-של
יז/ט נודע ביהודה קמא אהע"ז סי' עב דף פא ע"ב
יז/ט נזר אברהם מכות ועדות עמ' כט {קושיית נוב"י}
יז/ט נחלת מים סי' כה אות ג
יז/ט נשמת כל חי ח"א דף מח ע"ב
יז/ט נתיב אברהם ח"א עמ' קלב {עשאאי"ל}
יז/ט ס' התרומות עמ' תתתעב-תתתעג
יז/ט עדות ביעקב (ריינס) עמ' רכז {טעם החקירות - שתהיה עדות שאתה יכול להזימה}
יז/ט עדות ושטרות עמ' 189
יז/ט עטרת יעקב עמ' קעח
יז/ט עין יצחק ח"ב עמ' קמג, קנז
יז/ט עמודי שלמה ח"ג עמ' רסט
יז/ט פד"ר ח"ב עמ' 252
יז/ט פד"ר ח"ב עמ' 252
יז/ט פרי האדמה ח"ד
יז/ט פרי שמואל מכות עמ' א
יז/ט צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קנה ע"ד
יז/ט צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' צ אות ג
יז/ט צרור החיים (קליין) דף פז ע"ד {בממון צריך עשאי"ל}
יז/ט קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' קסא
יז/ט קרית מלך
יז/ט ראשי בשמים (רבין) עמ' צו
יז/ט שו"ת הרדב"ז ח"ג אלף ל
יז/ט שו"ת הריב"ש סי' שיב, עמ' תיט
יז/ט שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' לו
יז/ט שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קלא
יז/ט שושנת יעקב (הורוויץ) סי' מב סעיף יא
יז/ט שיח ערב סנהדרין עמ' יח {נעילת דלת}
יז/ט שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' תמ
יז/ט שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 43
יז/ט שערי לימוד (לוריא) ח"א סי' כב אות ל
יז/ט שערי תורה (שו"ת תשסה) עמ' קז {שאין בו מקום שנכתב}
יז/ט שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' רמג
יז/ט שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' רמח {שאין בו מקום שנכתב}
יז/ט שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 139
יז/ט תורת מהרא"ל עמ' סב
יז/ט תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תקעג
יז/ט תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' פ, פו, שטז
יז/ט תורת רפאל ח"ג עמ' צ
יז/ט תורת רפאל ח"ג עמ' צא {בממון צריך עשאאי"ל}
יז/ט תקון סופרים (רשב"ש) שער ט עמ' כט, שער כו עמ' קל


יח/883 הלכות מלוה ולווה פרק יח *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יח/רה"פ יד פשוטה
יח/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יח/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יח/רה"פ פי' ר"י קאפח
יח/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יח/רה"פ רמב"ם לעם
יח/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יח/א אבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' פא
יח/א אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' כ {מ"מ}
יח/א אבני החושן סי' קיב סעיף א {מ"מ}
יח/א אגם מים עמ' מט {שעבודא דאורייתא}
יח/א אוצמפה"ת ב"מ יד ע"א הע' 15, 21-23, יד ע"ב הע' 149, טו ע"ב הע' 45 {מ"מ}
יח/א אוצרות הרמב"ם
יח/א אור הישר [דברי ריבות סי' רנח, לח"מ לקמן רפכ"א]
יח/א אור שמח
יח/א אורח ישר דף סו ע"ג
יח/א אורים ותומים - תומים סי' קיב ס"ק ב-ג
יח/א אמרי דוד (שליסל) דף לז ע"ב {דאיקני}
יח/א אמת ליעקב נשים עמ' יח {שעבודא דאורייתא}
יח/א אנצי"ת ע' אחריות הע' 11, ע' אחריות ט"ס הע' 6, 34, 35, 37, ע' בעל חוב הע' 2, ע' גבית מלוה הע' 2
יח/א אנצי"ת ע' דבר שלא בא לעולם הע' 81
יח/א אשר למלך
יח/א בינת דניאל ח"א עמ' קנה
יח/א בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' מג סעיף ט, סי' קיב סעיף א
יח/א בית אהרן (קארטשין) עמ' פז, קו
יח/א בית אהרן וישראל גל' סד עמ' לג-לד
יח/א בית יהודה (פרנקל) דף מה ע"ד {שעבודא דאורייתא}
יח/א בית מרדכי (סאויצקי) דף פח ע"ב, צ ע"ד {שעבודא דאורייתא}
יח/א בני יוסף (קאריו) דף יט ע"ב
יח/א בנין יהושע (וילדמן) דף נג ע"ג, נד ע"א
יח/א ברור הלכה ב"מ יד ע"ב ציון ז פסקה א
יח/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ג עמ' קטו
יח/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ד עמ' קלג
יח/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ו עמ' פא
יח/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ח עמ' צט, קמה
יח/א דברי ריבות (תשעב) עמ' תא
יח/א דברי שירה שביעית עמ' קנז
יח/א דורש משפט עמ' שצט
יח/א ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 145, 24, 23
יח/א המסחר במשה"ע עמ' 75
יח/א הר"מ במז"ל - קובץ עמ' רלב
יח/א הרמב"ם כמחנך עמ' 12
יח/א זכרון צבי מנחם דף נט ע"ב, ס ע"ג {שעבודא דאורייתא}
יח/א חדושים ובאורים (גרי') ב"ב סי' יב ס"ק ה
יח/א חוקות הדיינים ח"ב עמ' רנט
יח/א חזון יחזקאל נדרים פ"ו ה"ז
יח/א חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 55-54, 143
יח/א חי' הריטב"א ב"ב עמ' פב
יח/א חי' חתם סופר
יח/א חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' רכז
יח/א חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 82
יח/א חרות הפרט בגביית חוב עמ' 123
יח/א יגיעת ערב ב"ב ח"ב עמ' תשח, תשיג
יח/א יגיעת ערב ב"מ עמ' קפ, קפד, קפז {אבי עזרי}, קצח {אבי עזרי}
יח/א יכין ובועז ח"א סי' מז
יח/א ים התלמוד (עדיל) עמ' תרכא {מגיד משנה}
יח/א ישועות יעקב נזיקין עמ' מח {מ"מ}
יח/א כבוד האדם עמ' 123, 271
יח/א לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' ו אות ג {לגבות מדין שעבוד נכסים צריך ב"ד}
יח/א מבוא למשנה תורה עמ' 113
יח/א מהרי"ט אלגזי פ"ח אות עח או"ק ג
יח/א מוריה גל' קעט עמ' נט {שעבודא דאורייתא}
יח/א מזכרת עמ' 115 {לווה לא יכול למכור את השדה}, 410 {מ"מ}
יח/א מחנה יהודה (אשכנזי) דף ק ע"א {מ"מ}
יח/א מחנה יוסף פסחים עמ' ס
יח/א מנוחת אשר ח"א דף כג ע"ג, כד ע"א {דאיקני - אם התנה}
יח/א מנוחת אשר ח"ב דף כ ע"א {שעבודא דאורייתא}
יח/א מעשה רקח הל' זכיה פ"ד הי"ב
יח/א מקדש דוד ב"ב עמ' שכה-שכו
יח/א משאת מרדכי ב"ק עמ' טז-יז
יח/א משובב נתיבות עמ' קס
יח/א משנת יעקב
יח/א משנת ראשונים (בארי) - ברורי הלכות עמ' נג {לווה לא יכול למכור שדהו לעולם}
יח/א משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 261, 262, 264
יח/א נר יצחק (ריף) עמ' לו {דאקני}
יח/א נתיבות מרדכי ב"מ פ"א עמ' רעג
יח/א נתיבות שלום (למפרט)
יח/א ס' המקח עמ' רפז
יח/א ס' התרומות עמ' תשעז
יח/א עטרת מרדכי (וינברג) דף לח ע"ג
יח/א עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 21, 42
יח/א פני יעקב דף ט ע"ג {דאיקני - משתעבד רק אם כתב כך}
יח/א פני יעקב דף ט ע"ג {דאיקני משתעבד רק אם כתב "דאיקני"}
יח/א פניני רבנו הגרי"ז עמ' תשח {אבי עזרי}
יח/א פנקסי הראי"ה ח"א עמ' רפד {שיעבוד בדשלבל"ע}
יח/א פנת יקרת (תשנד) סי' עט
יח/א פנת יקרת (תשעא) עמ' שנב
יח/א פרי השדה (דייטש) ח"ב סי' קיד {שעבודא דאורייתא}
יח/א קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' שצד {מ"מ}
יח/א קהלת יעקב (אלגזי, שלוניקי) דף קז ע"ג
יח/א קרית מלך
יח/א ר"י ששפורטש עמ' 283
יח/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' נה
יח/א שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' רמד
יח/א שו"ת הריב"ש עמ' תשט
יח/א שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' נג
יח/א שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' ס
יח/א שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' שסח, ח"ב עמ' עז
יח/א שופרא דשטרא שער ה פי"ב
יח/א שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קיב סעיף ב
יח/א שם יוסף (אליקים)
יח/א שנתון המשפט העברי ח"א עמ' 273
יח/א שנתון המשפט העברי חט"ז עמ' 252
יח/א שעורי ר"א ליכטנשטין ב"ב פ"ג עמ' 259
יח/א שער משפט סי' מא ס"ק ב {מל"מ}
יח/א שערי אור - שעבודים שער ד פ"ב סעיף ו, יא, שער ה פ"ג סעיף יג
יח/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 25, 48, 145
יח/א שערי לימוד (לוריא) ח"א סי' כב אות כ הערה א
יח/א שערי לימוד (לוריא) ח"ג עמ' קמא, קמד
יח/א תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' ר, רד
יח/א תשובה מאהבה ח"א סי' קלט {דאיקני}
יח/ב אורים ותומים - תומים סי' קיב ס"ק א, ג
יח/ב אנצי"ת ע' אחריות הע' 4
יח/ב בית אברהם (ישראל, תקמו) דף סח ע"ד
יח/ב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ו עמ' רנא
יח/ב ברכת מרדכי ב"ב עמ' תצג
יח/ב דליית הכרם עמ' תתתלד [צ"ל אין בע"ח טורף]
יח/ב הר"מ במז"ל - קובץ עמ' רלב
יח/ב זכר יצחק (תשן) עמ' שכו
יח/ב זכרון משה אליהו עמ' קט
יח/ב חוקות הדיינים ח"ב עמ' צה
יח/ב חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 82
יח/ב יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"ב עמ' כח-לא
יח/ב יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' לח
יח/ב יד המלך (פלומבו)
יח/ב כך דרכו של תלמוד עמ' 101
יח/ב כתבי משה זילברג עמ' 101
יח/ב משנת יעקב
יח/ב משפט הקנין ח"ג עמ' תסז
יח/ב משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 260
יח/ב נועם ח"ד עמ' קלד
יח/ב ס' התרומות עמ' תשפה
יח/ב פנת יקרת (תשעא) עמ' תקנח {מ"מ}
יח/ב פרי האדמה ח"ג
יח/ב צרור הכסף (הראשון) עמ' כה
יח/ב קרית מלך
יח/ב שו"ת הרדב"ז ח"ב סי' תרעז וח"ו סי' שני אלפים קלז
יח/ב שו"ת הריב"ש עמ' סד, תשט
יח/ב שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' שפד
יח/ב שו"ת רשב"ש עמ' קיא, קפב, שסה
יח/ב שעורי ר"א ליכטנשטין ב"ב פ"ג עמ' 259
יח/ב שער משפט סי' קיג ס"ק א {מ"מ}
יח/ב שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 30, 109
יח/ג אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קע
יח/ג אבן ציון עמ' תקסו
יח/ג אור הישר [כנסת יחזקאל סי' פא]
יח/ג אנצי"ת ע' אחריות הע' 3, ע' אפותיקי הע' 6, 11, 13, 35, 38, 117 {מ"מ}
יח/ג בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' קיז סעיף א {מ"מ}
יח/ג בן אריה
יח/ג ברור הלכה גיטין מא ע"א ציון ג
יח/ג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ח עמ' קעא
יח/ג ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 41
יח/ג זכרון יהודה (לאש) דף נג ע"א {מ"מ}
יח/ג חזון יחזקאל כתובות פי"א ה"א וה"ט
יח/ג חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 223
יח/ג יגיעת ערב ב"מ עמ' קצ, רצז
יח/ג משיב משפט עמ' ל
יח/ג משנת יעקב
יח/ג משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 261
יח/ג ערך שי חו"מ סי' קיז סעיף א
יח/ג קרית מלך
יח/ג שו"ת רשב"ש עמ' קפב
יח/ג שלחן המלך
יח/ג שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' קסד
יח/ג שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 260
יח/ג תורת החוף ימים סי' כ אות ג
יח/ג תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' רנז, רנט, ח"ב עמ' קפה
יח/ג תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' תקפה
יח/ד אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קע, קעב
יח/ד אנצי"ת ע' אפותיקי הע' 25-28, 31-33, 43, 58
יח/ד בית אברהם (ישראל, תקמו) דף רס ע"ד
יח/ד בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' קיז סעיף א
יח/ד בית המדרש
יח/ד ברור הלכה גיטין מא ע"א ציון ג
יח/ד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ד עמ' קלה
יח/ד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ח עמ' קפא
יח/ד דברות משה הבבות עמ' קפא
יח/ד דליית הכרם עמ' תתתלד {מ"מ} [צ"ל דברי הכל... מכר הלווה]
יח/ד דרכי יושר (שרף) ח"ב עמ' עה {ראב"ד}
יח/ד הגהות חבר בן חיים
יח/ד חי' הריצ"ד
יח/ד יגיעת ערב ב"מ עמ' רו
יח/ד לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' טו אות ז-ט
יח/ד לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' לד אות א-ח
יח/ד מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' פב
יח/ד מנחת חינוך ח"א עמ' עד
יח/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
יח/ד משנת יעקב
יח/ד משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' רי
יח/ד משנת ר' אהרן ב"ק עמ' רח, רטו
יח/ד משפטים ישרים (חסון) דף לו ע"א
יח/ד נתיבות חיים (קארב) ח"ד עמ' תב
יח/ד נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף רעג ע"ד {מ"מ}, רעד ע"א {ראב"ד}
יח/ד נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' רא, תלו-תלז
יח/ד פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' קסח
יח/ד קהלות יעקב ב"מ יז
יח/ד קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) מדות חכמים עמ' טז
יח/ד קרית מלך
יח/ד שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קיז סעיף א {מ"מ}, ו {מ"מ}, ז, י
יח/ד שלל דוד {לח"מ}
יח/ד שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' ע
יח/ד שעורי ר"א ליכטנשטין ב"ב פ"ג עמ' 332-333
יח/ד שערי בינה (תשעט) עמ' תקסח
יח/ד תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' רנז, רנט, ח"ב עמ' קפה
יח/ה אבן שתיה (דון יחיא) סי' פ {מל"מ}
יח/ה אולם המשפט סי' קיז סעיף ג {מ"מ}
יח/ה אור הישר [קצוה"ח תחלת סי' קיז, אור הישר ב"ק קח ע"ב וכתובות מט ע"ב]
יח/ה אנצי"ת ע' אפותיקי הע' 93, 109, 110, 112
יח/ה בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' קיז סעיף ג {מ"מ}
יח/ה ברור הלכה ב"ק יא ע"ב ציון ז
יח/ה דברות משה ב"ק ח"ב סי' פ ענף ב {מל"מ}, הבבות עמ' קפה
יח/ה דברי חיים (אוירבך) גמו"ח סי' יא ד"ה בתשובת {מל"מ}
יח/ה דברי משפט סי' קז אות ד {מל"מ}
יח/ה דברי משפט סי' קז סעיף ד {מל"מ}
יח/ה חוקות הדיינים ח"ג עמ' קג
יח/ה חיי דוד עמ' שמה {מ"מ}
יח/ה יד הלוי (לוין) דף נד ע"א
יח/ה כבוד מלכים (מרגליות) {מל"מ - וכתבו תוס' בפרק בתרא}
יח/ה לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' טו אות א-י, סי' לד אות ז
יח/ה משה ידבר (תשעו) עמ' שנט {מ"מ}
יח/ה נוה שלום (שולאל)
יח/ה נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' שסו, ח"ד עמ' שמ {מל"מ}
יח/ה עליות אריה עמ' צב
יח/ה קונטרסי שעורים ב"ק שעור ט אות א
יח/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רמ
יח/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקפא
יח/ה שלחן המלך דף סה ע"ב {מל"מ}
יח/ה שלל דוד
יח/ה שם טוב - השלמה
יח/ה שער משפט סי' קיג ס"ק א {מ"מ}
יח/ה תורת חיים (שור) ב"ק יב ע"א {מ"מ}
יח/ה תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' רנח
יח/ה תשובות הראב"ד סי' קכט
יח/ו אבן האזל
יח/ו אברהם במחזה דף קכב ע"ב {ראב"ד}
יח/ו אגודת אזוב ח"א דף טז ע"א
יח/ו אור הישר [חת"ס חו"מ סי' קסה]
יח/ו אורים ותומים - תומים סי' קיז ס"ק י
יח/ו אמרי בינה (אוירבך) - גבית חוב סי' כ ד"ה אם
יח/ו באורי סוגיות (הוניגסברג) נדרים סי' לה ס"ק ג
יח/ו באר משה (אפשטיין) שמות עמ' רצג
יח/ו באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פ"ח ה"ז באר שרים אות לו
יח/ו בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' קיז סעיף ו
יח/ו בית זבול ח"ה עמ' עו {מל"מ - מטלטלין אגב קרקע}
יח/ו בית שלמה (סקאלא) חו"מ סי' כד דף יג ע"ד {מל"מ}
יח/ו ברור הלכה גיטין מ ע"ב ציון כ
יח/ו דברי יחזקיהו ח"א עמ' ל-לא {ה' הוציא את ישראל משעבודם לפרעה ע"י שהקדיש אותנו ושחרר אותנו מעבדותנו לו כשקרא לנו בנים}
יח/ו דורש משפט עמ' כט
יח/ו הגהות חבר בן חיים
יח/ו הפלאות נדרים (תשעג) עמ' תקה
יח/ו חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' צט
יח/ו חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 83 {מל"מ}
יח/ו יגיעת ערב פסחים עמ' קד
יח/ו כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' קמה {מל"מ}
יח/ו מחקרים במשפט התלמודי עמ' 75
יח/ו מעשה איש דף עג ע"ב {מל"מ}
יח/ו מקור ישראל דף קה ע"ג
יח/ו מרחשת ח"ב שונים אות ה
יח/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
יח/ו משיב דבר ח"ה סי' סד
יח/ו נחלת יעקב (קמינצקי) סי' י
יח/ו עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 42
יח/ו ענפי ארז (זי') דף קמט ע"ג {מל"מ}
יח/ו פרח מטה אהרן (פרחיא) ח"א סי' לד
יח/ו שדה הארץ ח"ג דף קז ע"א
יח/ו שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' שצח
יח/ו שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' נג
יח/ו שירת דוד (שיינין) עמ' צה
יח/ו שלל דוד
יח/ו שער משפט סי' קיז ס"ק ד {מל"מ}
יח/ו תבונה (קרש')
יח/ו תפארת בחורים פאה עמ' תקנג {קדושת דמים מפקיע}
יח/ז אבן ציון עמ' תקסד
יח/ז אבן שלמה (ניימן) עמ' קכג
יח/ז אבני חפץ ח"א סי' נג {מ"מ}
יח/ז אור הישר [דברי ריבות סי' תטו]
יח/ז אמרי בינה (אש) דף צו ע"א {הקדש דמים מפקיע שעבוד}
יח/ז אש תמיד עמ' רעו
יח/ז באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קה
יח/ז ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ח עמ' קפז
יח/ז גבול יהודה (אשכנזי) חי' כתובות דף ו ע"ב
יח/ז גוילין נצולין עמ' קלא
יח/ז דברי משפט סי' קיז סעיף ב {מל"מ}
יח/ז דברי ריבות (תשעב) עמ' תקצב
יח/ז דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תתקעח, תתקפב
יח/ז הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' תיז
יח/ז ויקן יוסף דף כד ע"ב {מל"מ}
יח/ז חזון יחזקאל ערכין פ"ד ה"ג
יח/ז חי' הגר"ח החדש עמ' רפח {מ"מ}
יח/ז חי' מהרי"א צטרון עמ' נז, פו, צו
יח/ז חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' צט
יח/ז חיי דוד עמ' שמו
יח/ז חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 82, 425
יח/ז יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' תלז
יח/ז ימי שלמה
יח/ז יקר הערך דף עט ע"ד, פ ע"א, פג ע"ג
יח/ז יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' קנז
יח/ז כהונת רפאל עמ' קפג
יח/ז לב ים נדרים עמ' קמט {מ"מ}
יח/ז לחם יהודה דף פט ע"ב
יח/ז מחנה יהודה (אשכנזי) דף קג ע"ב
יח/ז מטה יחיאל - הערות באהב"ח פ"ט נתה"ח ס"ק כו {מ"מ}
יח/ז מנחת חינוך ח"א עמ' רנו
יח/ז מעשה איש דף עג ע"ב
יח/ז מעשה חושב ערכין כב ע"ב {מל"מ}
יח/ז מקור ישראל דף קה ע"א {מ"מ}
יח/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
יח/ז משנת יעקב
יח/ז משנת ר' אהרן ב"ק עמ' ריג
יח/ז נזר הקדש (קפלן)
יח/ז נר יצחק (ארדיט) עמ' קעח
יח/ז סופר המלך ח"ב עמ' שכג
יח/ז עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' קד
יח/ז עליות משה (תשעו) ח"א עמ' קמג-קמד
יח/ז ערך יעקב עמ' רסא {מ"מ}
יח/ז צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קנד ע"ב
יח/ז שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תיג, ח"ב עמ' קנה
יח/ז שלחן המלך דף לו ע"ג {מל"מ}
יח/ז שם טוב - השלמה
יח/ז שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רעד, רעז-רעח
יח/ז שערי אור - שעבודים שער ח פ"ו סעיף ג
יח/ז תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' תקפו
יח/ז תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 53
יח/ח אנצי"ת ע' אפותיקי הע' 45
יח/ח ברור הלכה כתובות צא ע"ב ציון א
יח/ח דרכי שלום (מרגונטו) דף נד ע"א
יח/ח היכל התורה (פינצוק) חוב' ב עמ' יג {מ"מ}
יח/ח חדושים ובאורים (גרי') ב"ב סי' יב ס"ק טז
יח/ח יד המלך (פלומבו)
יח/ח משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' ק
יח/ח נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' מז
יח/ח שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' שיא
יח/ח שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' כד
יח/ח שם יוסף (אליקים)
יח/ח שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' קא
יח/ח תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' קצה
יח/ט ביתאל ח"א דף סה ע"א
יח/ט בעי חיי חו"מ ח"א דף פה ע"ג
יח/ט ברוך אומר חו"מ עמ' כז
יח/ט ברור הלכה כתובות צא ע"ב ציון א
יח/ט היכל התורה (פינצוק) חוב' ב עמ' יג
יח/ט והיה העולם עמ' 224
יח/ט כבוד יו"ט
יח/ט נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף כט ע"א {לח"מ}
יח/ט נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' כב, מח
יח/ט עיני דוד
יח/ט שו"ת רשב"ש עמ' קו
יח/י אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' רלג
יח/י אור שמח
יח/י ברור הלכה כתובות צא ע"ב ציון ג
יח/י דברי משפט סי' קז סעיף ה {מ"מ}
יח/י דליית הכרם עמ' תתתלד {מ"מ} [צ"ל מאוחר ממנו אינו יכול לטורפה]
יח/י חזקה רבה חו"מ ח"ג עמ' 161
יח/י משנה הלכות כתובות דף קיב ע"א
יח/י משרת משה (עטייה)
יח/י ס' המקח עמ' שב
יח/י פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' יט
יח/י שערי לימוד (לוריא) ח"ג עמ' קי
יח/י שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף עה ע"ב
יח/י שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' שמ
יח/י שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' שמ


יט/884 הלכות מלוה ולווה פרק יט *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יט/רה"פ יד פשוטה
יט/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יט/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יט/רה"פ פי' ר"י קאפח
יט/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יט/רה"פ רמב"ם לעם
יט/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יט/א אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' יט
יט/א אוצרות הרמב"ם
יט/א אור הישר [תומים וקצוה"ח תחלת סי' קב, אור הישר ב"ק ח ע"א, פני יהושע גיטין מט ע"ב]
יט/א אור לי כתובות סי' יז ס"ק ב
יט/א אנצי"ת ע' בעל חוב הע' 48, ע' גבית מלוה הע' 156, 166
יט/א באר אלחנן עמ' קמז
יט/א בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' פה סעיף ג
יט/א בית אהרן (צוקרמן) עמ' רלז
יט/א בית המדרש
יט/א בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' קיב
יט/א בן אשר סי' כט אות א
יט/א ברור הלכה גיטין מח ע"ב ציון ג, ב"ק ז ע"ב ציון ו
יט/א ברור הלכה כתובות קי ע"א ציון ג פסקה ד {בשלו שמין}
יט/א ברכת מרדכי ב"ק עמ' ס
יט/א גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל ג סי' מד
יט/א דברות משה הבבות עמ' ע
יט/א דברי תורה (תאומים) דף ג ע"ב
יט/א זכרון צבי מנחם דף נח ע"ב, נט ע"א וע"ג {בשל עולם שמין}
יט/א חי' הריצ"ד
יט/א חיי עמרם עמ' קמא
יט/א טבעת החושן ח"ב עמ' 254
יט/א מחקרים במשפט התלמודי עמ' 35
יט/א מצעדי גבר ב"ק סי' נח אות א
יט/א מרכבת המשנה מהדו"ב
יט/א משאת מרדכי ב"ק עמ' יז
יט/א משנת יעקב
יט/א נר מצוה (ואלק) מצוות דף קיט ע"ד {שעבודא דאורייתא}
יט/א ס' התרומות עמ' קיט
יט/א ערבי נחל (תשנא) ח"ב עמ' לד
יט/א ערבי נחל (תשסד) עמ' תעב
יט/א פנים חדשות [מהרש"ך ח"א דף פב]
יט/א צרור הכסף (הראשון) עמ' מב
יט/א קונטרסי שעורים ב"ק שעור ז אות יא
יט/א קרן הצבי מצוה צט אות ו
יט/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' נד
יט/א שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' רב
יט/א שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' קפה
יט/א שחר אורך עמ' רפ-רפא
יט/א שלל דוד
יט/א שם יוסף (מועטי) ח"ב דף לח ע"ב {שבקרקעותיו}
יט/א שעורי הגרד"ש ב"ק סי' כד אות ג
יט/א שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 288
יט/ב אבי עזרי ח"ה
יט/ב אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' ח
יט/ב באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פ"ח ה"י באר שרים אות מה
יט/ב ברור הלכה כתובות צה ע"ב ציון א
יט/ב דברי יעקב ב"ק עט ע"א {מתנה}
יט/ב חזון יחזקאל כתובות פי"ב ה"ה
יט/ב חי' הרי"ט עמ' קסא
יט/ב חקרי לב (המאור) חו"מ ח"א עמ' פט {מ"מ}
יט/ב יגיעת ערב ב"מ עמ' רפח {אבי עזרי}
יט/ב ידי אליהו
יט/ב יורו משפטיך ליעקב סי' לא
יט/ב כפייה בגט עמ' שצ {מ"מ}
יט/ב משאת מרדכי ב"ק עמ' יח, כא-כב
יט/ב משב יעקב ח"ב עמ' קלח
יט/ב משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 264
יט/ב צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קיח ע"ב
יט/ב שביתת יו"ט
יט/ב שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' רמט
יט/ב שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' רכז
יט/ב שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' תעז
יט/ב שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 290
יט/ג אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תסח
יט/ג אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' ז
יט/ג ברור הלכה ב"ק ח ע"ב ציון ז
יט/ג יגיעת ערב ב"מ עמ' קצ
יט/ג כבוד יו"ט
יט/ג מחקרים במשפט התלמודי עמ' 43, 45, 51
יט/ג משאת מרדכי ב"ק עמ' כא
יט/ג עולת שלמה ח"ב עמ' רמו-רמז
יט/ג צרור הכסף (הראשון) עמ' מג
יט/ג שלחן המלך
יט/ג שלל דוד
יט/ג שער משפט סי' קיט ס"ק א {מ"מ}
יט/ג שערי שאול ב"ק עמ' סז
יט/ד אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' יט
יט/ד אבני החושן סי' קכ סעיף א
יט/ד אמרי בינה (אש) דף קה ע"ב-ע"ג {מ"מ - בשל עולם}
יט/ד אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' ח
יט/ד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יט/ד באר אלחנן עמ' קמו-קמט
יט/ד באר מים חיים (נוסינזון) כתובות דף קי
יט/ד באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פ"ח ה"י מושב שרים אות מה
יט/ד בינת דניאל ח"א עמ' קנד-קנה
יט/ד בית אהרן וישראל גל' טו עמ' נח
יט/ד ברור הלכה ב"ק ז ע"ב ציון ו
יט/ד ברור הלכה כתובות קי ע"א ציון ג פסקה ד
יט/ד ברכת מרדכי ב"ק עמ' ס
יט/ד דברות משה ב"ק ח"א סי' ד ענף א, ד {מ"מ}
יט/ד דליית הכרם עמ' תתתלד [צ"ל עדית ובינונית]
יט/ד חזו"א על הרמב"ם
יט/ד חי' הריצ"ד לעיל הל' א
יט/ד יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' א
יט/ד לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' י אות א-ז
יט/ד מחקרים במשפט התלמודי עמ' 33
יט/ד מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' מד
יט/ד מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ד]
יט/ד מצעדי גבר ב"ק סי' כז אות א-ג
יט/ד משאת מרדכי ב"ק עמ' יח, כא-כב
יט/ד משב יעקב ח"ב עמ' קמא {בינונית וזיבורית - בע"ח גובה זיבורית}
יט/ד משנת יעקב
יט/ד ס' התרומות עמ' קלה
יט/ד צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קיח ע"ב
יט/ד קהלות יעקב ב"ק ז
יט/ד קול דודי (תשף)
יט/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' נד
יט/ד שחר אורך עמ' רפ-רפב, רפד
יט/ד שם יוסף (מועטי) ח"ב דף לח ע"ב {בינונית וזבורית}
יט/ד שעורי ראשי ישיבות ליטא עמ' נז, קעא
יט/ד תירוש ויצהר - תפארת בנים סי' נז
יט/ה אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' כ, ק
יט/ה אוצמפה"ת ב"מ ד ע"ב הע' 71-72 {שעה"מ}
יט/ה אמרי בינה (אוירבך) - גבית חוב סי' יג ד"ה ואם {שעה"מ}
יט/ה אמרי בינה (אוירבך) - הלואה סי' א [ב] ד"ה ובספר {שעה"מ}
יט/ה אפיקי מגינים ב"ק סי' י
יט/ה בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' ס {מ"מ}
יט/ה בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' שפה
יט/ה ברור הלכה ב"ק ח ע"א ציון ד
יט/ה ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ח עמ' ר-רא
יט/ה גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף מט ע"א {מ"מ}
יט/ה גדולי שמואל ב"ק דף ט {מ"מ}
יט/ה דברי משפט סי' קלב אות א {מ"מ}
יט/ה דברי משפט סי' קלב סעיף א
יט/ה חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' רנו
יט/ה חק לישראל שומרים עמ' 1053 {מ"מ}
יט/ה יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' תסט {מ"מ}, ח"ב עמ' תקפא {מ"מ}
יט/ה ילקוט שעורים (אלתר) ב"ק עמ' קכו
יט/ה מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' רנה {שעה"מ}
יט/ה מצות ראיה עמ' קעג
יט/ה משנת יעקב
יט/ה משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 264
יט/ה ס' המקח עמ' ש
יט/ה עוגת אליהו דף לז ע"א
יט/ה פרי האדמה ח"ב
יט/ה צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קנד ע"ב
יט/ה צרור הכסף (הראשון) עמ' מג-מד
יט/ה קהל יהודה - חי' הש"ס דף מה ע"ב {מ"מ}
יט/ה שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' עד {שעה"מ}
יט/ה שובע שמחות עמ' ס {שעה"מ}
יט/ה שומרי משפט (צ'כנוב) ח"א עמ' מב-מג {שעה"מ}
יט/ה שם טוב - השלמה
יט/ה שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' קלו {שעה"מ}
יט/ה שער המלך ח"ב עמ' תלג
יט/ה שער יהושע ח"א עמ' לא
יט/ה שערי אור - שעבודים שער ג פ"ג סעיף ה {שעה"מ}
יט/ה שערי טהר ח"ו סי' סז אות ב
יט/ה תורת יקותיאל (בירדוגו) עמ' רמט-רנ {מ"מ, שניזקין קול יש להן וכו'}
יט/ה תפארת אברהם ב"ק עמ' לו, לח {בנזיקין יש קול}
יט/ו אולם המשפט סי' קיח סעיף א, סי' קיט סעיף א
יט/ו אור שמח
יט/ו איים בים ב"ק סי' כא אות ד {אי שתקת}
יט/ו אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תסד-תסח
יט/ו אנצי"ת ע' אי אפשי הע' 14
יט/ו אפיקי מגינים ב"ק סי' יא
יט/ו באר לחי ראי
יט/ו בית זבול ח"ד עמ' לב
יט/ו ברור הלכה ב"ק ח ע"א ציון ו
יט/ו ברכות חיים ח"ב עמ' קצב
יט/ו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ח עמ' ריג
יט/ו דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' רל {או"ש}
יט/ו דרכי משה ח"ב שמעתתא ג פ"ו
יט/ו היכל התורה (פינצוק) חוב' ב עמ' יב {לא ניחא לי}
יט/ו הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' רה
יט/ו זכרון צבי מנחם דף נט ע"ד, ס ע"ב-ע"ג {מכרן לשלשה - לא ניחא לי בתק"ח}
יט/ו חזו"א על הרמב"ם
יט/ו חי' ר' חנוך הענאך עמ' קפט
יט/ו יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' א, ד
יט/ו לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' ט אות א-יא
יט/ו מחקרים במשפט התלמודי עמ' 16, 36
יט/ו משנת יעקב
יט/ו ס' התרומות עמ' קלו-קלז
יט/ו ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' רסא
יט/ו צרור הכסף (הראשון) עמ' מד
יט/ו שדה הארץ ח"ג דף פח ע"א
יט/ו שו"ת ממעמקים ח"ג עמ' קכב
יט/ו שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' י {מ"מ}
יט/ו שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קמח סעיף ג
יט/ו שם משמריה עמ' טו, ל
יט/ו שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' קטו-קטז
יט/ו שער משפט סי' נח ס"ק ה
יט/ו שערי שאול ב"ק עמ' פז
יט/ו תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' קעה, קעז
יט/ו תרומת הכרי עמ' צט
יט/ז היכל התורה (פינצוק) חוב' ב עמ' יא
יט/ז חזו"א על הרמב"ם
יט/ז נחלת יהושע דף נא ע"א
יט/ז ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' רסב
יט/ז עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' קצט
יט/ז עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תרלו
יט/ז צרור הכסף (הראשון) עמ' מד
יט/ז שלל דוד {לח"מ}
יט/ח אולם המשפט סי' קיח סעיף א
יט/ח אור הישר [דברי ריבות סי' קצ]
יט/ח אפיקי מגינים ב"ק סי' יא
יט/ח בית זבול ח"ה עמ' עז
יט/ח בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' שנג
יט/ח בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' שצו {ראב"ד}
יט/ח בית מאיר (תשע) סי' ק ס"ד עמ' רמה
יט/ח ברור הלכה כתובות צה ע"א ציון א, ד
יט/ח ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ח עמ' קצא
יט/ח גדולי שמואל ב"ב דף קלב ע"א {או"ש}
יט/ח דברי משפט סי' קח סעיף ד {ראב"ד ומ"מ}, סי' קיח סעיף א
יט/ח דברי ריבות (תשעב) עמ' רפח
יט/ח המאיר לארץ [עבודת הגרשוני סי' פד]
יט/ח ושב הכהן (תשמח) עמ' שיט
יט/ח חזו"א על הרמב"ם
יט/ח חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד כתובות צה ע"א]
יט/ח חי' ר' חיים הלוי דף קד
יט/ח חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' רלו
יט/ח חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ב דף עג ע"ג
יט/ח יגל יעקב (גוטליב) חו"מ סי' י עמ' כב {מ"מ - נלמד מאשה}
יט/ח ישועות יעקב נשים עמ' שמא-שמב
יט/ח מחושקים כסף דף עד ע"א
יט/ח מחנה יהודה (אשכנזי) דף קג ע"ג
יט/ח מעיני המים
יט/ח מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א וח"ד]
יט/ח מצעדי גבר ב"ק סי' כח אות ז
יט/ח מקור ישראל דף פד ע"א
יט/ח מקור ישראל דף פד ע"ד
יט/ח נפת צופים (בירדוגו, תשעה) עמ' רנז
יט/ח ס' התרומות עמ' קכח-קכט
יט/ח סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' קצ-קצד {ר"ח הלוי}
יט/ח עבודת הגרשוני עמ' רפ
יט/ח עמודי שלמה ח"ג עמ' רסז-רסט
יט/ח ערך יעקב עמ' רסא {אבי עזרי}
יט/ח צרור הכסף (הראשון) עמ' מד
יט/ח קרית מלך
יט/ח שו"ת הרשב"א המיוחסות סי' עט
יט/ח שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' קכג
יט/ח שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' יג, תקסא
יט/ח שו"ת רשב"ש עמ' רסב
יט/ח שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קיח סעיף ג-ד {ראב"ד}
יט/ח שלל דוד {לח"מ}
יט/ח שעורי עיון התלמוד ב"מ שעור נג {ר"ח הלוי}
יט/ח שער משפט סי' קיח ס"ק ב
יט/ח תורת יקותיאל (כץ) בהקדמה
יט/ח תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' תקכו, תקלא
יט/ח תשובות ראב"י אב"ד סי' קנה


כ/885 הלכות מלוה ולווה פרק כ *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


כ/רה"פ אור שמח
כ/רה"פ יד פשוטה
כ/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
כ/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
כ/רה"פ פי' ר"י קאפח
כ/רה"פ פי' ר"ש צדוק
כ/רה"פ רמב"ם לעם
כ/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
כ/א אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קעא
כ/א אהל יצחק גיטין עמ' שעא
כ/א אהלי תם עמ' קכ
כ/א אור הישר [דברי ריבות סי' שמא, מ"מ הל' אישות פי"ז ה"ח, אורים ותומים - תומים סי' קד ס"ק יב, עי' הל' אישות פי"ז ה"ג]
כ/א אור הלבנה (רובין) ח"ד עמ' נג
כ/א אמרי יהושע (ברוק) עמ' 226
כ/א אנצי"ת ע' גבית מלוה הע' 389, 419, 423, 437-439
כ/א ארץ בנימין עמ' שמא
כ/א ארץ הצבי (שכטר) עמ' קסח
כ/א באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' ריח
כ/א בית אברהם (חנניה) עמ' רג-רד
כ/א בית אברהם (ישראל) דף רלז ע"ג {שכתב לכל אחד מהם}
כ/א בית אברהם (ישראל, תקמו) דף רלז ע"ג
כ/א בית מאיר (תשע) סי' קב ס"ב עמ' רסג
כ/א בני משה (מאג'אר) דף קכ ע"א
כ/א בעי חיי חו"מ ח"ב דף לה ע"ב
כ/א ברור הלכה כתובות צ ע"א ציון ד
כ/א ברור הלכה כתובות צג ע"ב ציון ד פסקה ג
כ/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' תלה
כ/א גושפנקא דמלכא
כ/א דברות צבי חי"א סי' ט אות ו
כ/א דברי משפט סי' קד אות ב
כ/א דברי משפט סי' קד סעיף ב {מ"מ}
כ/א דברי ריבות (תשעב) עמ' תקכד
כ/א דיני מסחר במשה"ע עמ' 312
כ/א דליית הכרם עמ' תתתלד [צ"ל האחרון וגבה מוציאים מידו]
כ/א הגהות רימ"א {מ"מ}
כ/א ושב הכהן (תשמח) עמ' שיז, שכ
כ/א זכר יצחק (תשן) עמ' שכה
כ/א חוקות הדיינים ח"ב עמ' רלט, רנז-רנח
כ/א יבול היובלות עמ' 233
כ/א יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' תלט {מ"מ}, ח"ב עמ' תשט {מ"מ}
כ/א יגיעת ערב ב"מ עמ' קפ {מ"מ}
כ/א יד המלך (פלומבו)
כ/א יפה נוף עמ' קע
כ/א ישועות יעקב נזיקין עמ' רנ
כ/א כבוד יו"ט
כ/א לבוש מרדכי ב"ב (תשעד) סי' טו אות ו-יב
כ/א מוריה גל' קסט עמ' טו
כ/א מעיני התורה ח"ג עמ' רעג
כ/א מענה אליהו עמ' שנח
כ/א מראה אש ח"ב עמ' רנא
כ/א משה ידבר (תשעו) עמ' תמו {מ"מ}
כ/א נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' תס, ח"ד עמ' קסה, רמה
כ/א ס' התרומות עמ' תשפה, תשצ
כ/א ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' כג
כ/א סופר מהיר ח"א דף יב ע"ב
כ/א עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' ז {מ"מ}
כ/א עצי ארזים סי' נה ס"ק יג
כ/א פאת ים (וינשטוק) ערכין עמ' ל
כ/א פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' צ
כ/א פרי האדמה ח"ד
כ/א צרור הכסף (הראשון) עמ' כז
כ/א קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' ט
כ/א קונטרס הביאורים (שפירא) מהדו"ב גיטין סי' כג
כ/א קונטרסי שעורים ב"מ שעור יג אות ח דף נג ע"ג {מ"מ בשם רשב"א}
כ/א קרית מלך
כ/א קרית מלך רב (תשסו) עמ' שט {מ"מ}
כ/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' ס, סב
כ/א רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' שפא
כ/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' קל
כ/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' קצט
כ/א שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' קנו
כ/א שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' יא, יז, קו
כ/א שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' תמא
כ/א שו"ת ר' יצחק הלוי מקושטא עמ' ח {מ"מ}
כ/א שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קנז {מ"מ}
כ/א שו"ת ר"ע דאיינה ח"ב עמ' 408
כ/א שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' פט
כ/א שו"ת רשב"ש עמ' תקח
כ/א שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ג עמ' רלז
כ/א שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קד סעיף ד, סי' רמו סעיף ט
כ/א שלחן המלך
כ/א שלל דוד
כ/א שם טוב - השלמה
כ/א שמחת יו"ט (אלגזי) דף סד ע"ג {מ"מ}
כ/א שעורי הרב גיטין ח"א עמ' נא
כ/א שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קכא
כ/א שערי אור - שעבודים שער ז פ"א סעיף י, פ"ה סעיף ג
כ/א תבונה (ליפקין) סי' ח (דף כ ע"ג) {מ"מ}
כ/א תבונות ארי (תשנ) עמ' קפז {מ"מ}
כ/א תשובות ופסקי מהרי"ט החדשים עמ' עד
כ/ב אבי עזרי ח"ה
כ/ב אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קלח {מ"מ}
כ/ב אבן שלמה (ניימן) עמ' קד, קו {תופס מבע"ח}
כ/ב אבני החושן סי' קה סעיף ו {מ"מ}
כ/ב אבני נזר חו"מ סי' מט מחודש ה {מל"מ}
כ/ב אהל משה (וינברג) דף לח ע"ב, מג ע"ג-ע"ד, מד ע"א-ע"ד
כ/ב אוצמפה"ת ב"מ י ע"א ח"א הע' 12 {אהא"ז}, 81 {אהא"ז}, 96 {או"ש}, 107 {או"ש}
כ/ב אוצרות הרמב"ם
כ/ב אור שרגא עמ' שמא
כ/ב אורים גדולים (תשסג) עמ' רעו
כ/ב אמרי דעת חו"מ סי' ב עמ' קלא
כ/ב אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' לה אות א
כ/ב אנצי"ת ע' גבית מלוה הע' 398, 440, 444, 445
כ/ב אפיקי מגינים ב"מ סי' יג
כ/ב ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' קעט
כ/ב אשר למלך
כ/ב באר לחי ראי
כ/ב בד קודש (דאנון)
כ/ב בית אברהם (חנניה) עמ' רז
כ/ב בית אברהם (ישראל) דף רלז ע"ג {כ"מ בשם צרור הכסף}
כ/ב בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' קד סעיף ד, ח
כ/ב בית אהרן וישראל גל' מא עמ' כב-כג
כ/ב בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' נו אות ג
כ/ב בית יצחק (ברטלר) גיטין סי' כה אות ג
כ/ב בית ישראל (הורוביץ) חו"מ סי' טו {מ"מ}
כ/ב בית מאיר (תשע) סי' קב ס"ב עמ' רסג
כ/ב בלכתך בדרך אדר תשנה עמ' 18-19 {אהא"ז}
כ/ב בנין דוד ב"מ עמ' נא
כ/ב ברור הלכה ב"מ י ע"א ציון א
כ/ב ברור הלכה כתובות צ ע"א ציון ד פסקה ב
כ/ב ברית הלוי השלם [ברית הלוי מערכה ב סי' ה]
כ/ב ברכת ראובן דף צג ע"ג {מ"מ}
כ/ב גדולי שמואל ב"מ דף ח {או"ש}
כ/ב גליונות אבני נזר {מל"מ}
כ/ב דברות אליהו ח"א עמ' קיט
כ/ב דברות משה גיטין עמ' קה, קיא, ב"ב ח"א סי' כז ענף א
כ/ב דברות צבי חי"א סי' ט אות ו
כ/ב דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' פז {או"ש}, רכ-רכה
כ/ב דברי התורה סי' קה אות ב
כ/ב דברי חיים (אוירבך) גמו"ח סי' ז ד"ה כתב {מ"מ ולח"מ}
כ/ב דברי משפט סי' קד אות ב, סי' קה אות ב, וחי' מהר"ם סי' קה אות ב
כ/ב דברי משפט סי' קה סעיף ג-ד
כ/ב דובר מישרים
כ/ב דיני חוזים במשה"ע עמ' 255
כ/ב דיני עבודה במשה"ע עמ' 23
כ/ב דרך המלך דף צד ע"ג
כ/ב הגהות חבר בן חיים
כ/ב הדר יוסף עמ' קסט
כ/ב הלכה רבה ח"א עמ' 73, 359
כ/ב השליחות וההרשאה במשה"ע עמ' 21, 23
כ/ב ויקח אברהם [פנים מאירות (תקצג) ח"ב דף ה ע"ג]
כ/ב ונגש הכהן כלל יא פ"ו {תופס לבע"ח}
כ/ב זית רענן ח"ב עמ' תד {מ"מ}
כ/ב זכר יצחק (תשן) עמ' שכד
כ/ב זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' קעה {מ"מ}
כ/ב חוקות הדיינים ח"ב עמ' רנט
כ/ב חזו"א על הרמב"ם {כ"מ}
כ/ב חזקה רבה יו"ד הלכה קנז, אהע"ז ח"א עמ' 205, 130, אהע"ז ח"ב עמ' 14, אהע"ז ח"ד עמ' 207, חו"מ ח"ג עמ' 248, 259, 296
כ/ב חי' כתב סופר כאן
כ/ב חי' כתב סופר נזיקין עמ' מט
כ/ב חי' צמח צדק (חב"ד) ב"מ עמ' פה-פו
כ/ב חי' ר' שמואל גיטין עמ' עא
כ/ב חי' ר"י נחמיה סי' קיב אות א-ב, סי' קסג אות ג, ה
כ/ב חיי עמרם עמ' שו {מ"מ}
כ/ב חמדת אהרן עמ' קסד {או"ש}
כ/ב חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 20
כ/ב חק לישראל שליחות עמ' 21-22, 87 {אבי עזרי, ח"ד}, 92 {אבי עזרי, ח"ד}, 118 {אבן ישראל}, 474-475 {אבי עזרי, ח"ד}
כ/ב טבעת החושן ח"ה עמ' שלח
כ/ב יכין ובועז ח"א סי' קכו עמ' 310
כ/ב ישועות יעקב נשים עמ' שכח {מל"מ}
כ/ב כבוד לאיש דף ו ע"ג
כ/ב כוכב מיעקב (גרינברג) דף כא ע"ב-ע"ד
כ/ב כתב סופר חו"מ סי' יד, מ
כ/ב לחם רב (בוטון) סי' קסז
כ/ב לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' תקי
כ/ב לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' קיג, קיח
כ/ב מאור למלך ב"מ עמ' קיג {אהא"ז}, קכג {אהא"ז}, קמא, קמב {אהא"ז}
כ/ב מאור למלך גיטין עמ' קיג
כ/ב מאור למלך כתובות עמ' סו-סז {אהא"ז}
כ/ב מגילת ספר לאוין דף צא ע"ב
כ/ב מטה אפרים
כ/ב מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' תפז {כ"מ}
כ/ב מנוחת משה דף קפה ע"ג
כ/ב מנחת אהרן (בריסק) דף לא ע"א {מל"מ}
כ/ב מנחת יוסף ח"ב עמ' קיח
כ/ב מנחת משה (קרויס) עמ' עב-עג
כ/ב מעיני החכמה ח"א אות קצג {תופס לבע"ח במקום שחב לאחרים}
כ/ב מערכות חיים עמ' פד, פז-פח
כ/ב מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' תצט, תקה
כ/ב מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ד]
כ/ב מרבה חיים סי' נח אות יב
כ/ב מרחשת ח"ב סי' כז אות ב
כ/ב משנת יעקב
כ/ב משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' ריד
כ/ב משפטי ארץ ח"ב עמ' 268
כ/ב נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' תקז
כ/ב ס' התרומות עמ' תתתקצג
כ/ב סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' קפד-קפו
כ/ב עיני דוד
כ/ב עלה עזרא עמ' קעד
כ/ב עמק יהושע אחרון עמ' פ
כ/ב עני בן פחמא חו"מ סי' טז
כ/ב פלס חיים גיטין עמ' קמא
כ/ב פרי האדמה ח"ב וח"ד
כ/ב פרי חיים (הליר)
כ/ב פרקי שליחות עמ' 26-27
כ/ב צמח ארז עמ' תט
כ/ב צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קצט
כ/ב צרור הכסף (הראשון) עמ' 9 (הקדמה), כז
כ/ב קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' קכז
כ/ב קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' תקמ, תקנב, תקנח
כ/ב קרית מלך רב (תשסו) עמ' תתעז
כ/ב רביד הזהב (אברך) דף טז ע"ג {אם אמר הלווה זכה}
כ/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רכג
כ/ב שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' רכד, רצו
כ/ב שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' קט {הגהמ"י אות א}, תכב, תמא
כ/ב שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' רמב
כ/ב שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' כא-כב, ח"ב עמ' סח
כ/ב שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' כג
כ/ב שו"ת רשב"ש עמ' רצה
כ/ב שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ג עמ' ריב {מ"מ}, ריז {אהא"ז}, רלז-רמ
כ/ב שושן עדות דף קמח
כ/ב שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קה סעיף ד
כ/ב שירת דוד (תשסג) עמ' קכה {אהא"ז}
כ/ב שירת דוד ב"מ עמ' קכה {אהא"ז}
כ/ב שמן למאור (ביימאייל) דף ל ע"ד, לא ע"א {זכה בחפץ זה לפלוני}
כ/ב שעורי הרב גיטין ח"א עמ' קלג
כ/ב שעורי עיון התלמוד גיטין עמ' מז
כ/ב שעורי ר' חיים פנחס קדושין שעור טז אות ז {אהא"ז}
כ/ב שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קכא
כ/ב שעורי ר' שמואל גיטין עמ' רכד-רכה
כ/ב שער המים סי' יח (מב ע"א)
כ/ב שערי אור - שעבודים שער ז פ"ג סעיף יג {מל"מ}, פ"ו סעיף א, ה {מל"מ}
כ/ב שערי חיים (שמולביץ) גיטין עמ' קד, קידושין עמ' סב
כ/ב שערי לימוד (לוריא) ח"א סי' י אות יב
כ/ב שערי לימוד (לוריא) ח"ג עמ' נט, קמח-קמט
כ/ב שערי רחמים (פרנקו) חו"מ סי' כב דף מב ע"ד, מג ע"ב וע"ד {כ"מ}
כ/ב תורת השליחות עמ' עד
כ/ב תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' ט
כ/ב תפארת אהרן עמ' קנד {מ"מ}
כ/ב תשובה מאהבה ח"א סי' קצב
כ/ג אור הישר [ושב הכהן סי' ע]
כ/ג אנצי"ת ע' גבית מלוה הע' 454, 455
כ/ג ארץ הצבי (שכטר) עמ' קסח
כ/ג באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' ריט
כ/ג בית אהרן וישראל גל' מא עמ' יז
כ/ג בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' ד הערה 7, סי' יג אות ה
כ/ג בית שמואל אחרון חו"מ סי' עד {מל"מ}
כ/ג ברור הלכה כתובות צד ע"א ציון ה
כ/ג ברור הלכה כתובות צד ע"ב ציון ג פסקה א {רעק"א}
כ/ג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ד עמ' נד
כ/ג ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' נד
כ/ג ברכת מרדכי כתובות עמ' תפב
כ/ג גדולי שמואל כתובות דף צג, ב"מ דף ה
כ/ג דברי משפט סי' קד אות ב
כ/ג דברי משפט סי' קד סעיף ב
כ/ג דיני חוזים במשה"ע עמ' 255
כ/ג ושב הכהן (תשמח) עמ' שיז, שכד
כ/ג חוקות הדיינים ח"ב עמ' רעג
כ/ג חיי אריה דף פד ע"א
כ/ג יבול היובלות עמ' 233
כ/ג יד המלך (פלומבו)
כ/ג יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' רמז, רנא
כ/ג כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' צז {מ"מ}
כ/ג לבוש מרדכי ב"ב (תשעד) סי' טו אות א-יב
כ/ג מדרש כתובה כתובות צג ע"א (ד"ה בד"ה דאמרה)
כ/ג מוריה גל' קיג עמ' נח {שודא דדייני}
כ/ג משנה הלכות כתובות דף קכב ע"ד, קכג ע"ב
כ/ג משנת יעקב כאן
כ/ג משנת יעקב קנין עמ' קז
כ/ג משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' יא
כ/ג משנת ר' אהרן שכנים עמ' כג
כ/ג ס' התרומות עמ' תשפג, תתתקפג
כ/ג עליות אריה עמ' רא
כ/ג צרור הכסף (הראשון) עמ' כה
כ/ג קרן פני משה ח"ב
כ/ג ר"י ששפורטש עמ' 392
כ/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' ס
כ/ג שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' רג
כ/ג שו"ת רשב"ש עמ' שס
כ/ג שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ג עמ' רכג-רכד {שני חובות שזמנם שוה}
כ/ג שעורי הרב גיטין ח"א עמ' נא
כ/ג שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 18
כ/ג שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' תכא, תכח
כ/ג תקון סופרים (רשב"ש) שער ט עמ' ל
כ/ד אנצי"ת ע' גבית מלוה הע' 397, 468-470
כ/ד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
כ/ד ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' סא
כ/ד ביצחק יקרא (תשע) סי' קג ד"ה וכתב
כ/ד ברור הלכה כתובות צג ע"א ציון ג
כ/ד ברור הלכה כתובות צד ע"א ציון ה
כ/ד גליונות אבני נזר
כ/ד דבר שמואל (אבוהב) סי' עג
כ/ד המאיר לארץ {הגהמ"י - שערים דרב אלפס}
כ/ד זכר יצחק (תשן) עמ' שכד-שכו
כ/ד חיי דוד עמ' קצט
כ/ד לב ארי (רביץ) עמ' 70
כ/ד לבוש מרדכי ב"ב (תשעד) סי' טו אות יא
כ/ד מאיר נתיבים עמ' 500
כ/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
כ/ד ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' רלז
כ/ד ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' קפה
כ/ד קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' שפג
כ/ד קרית מלך
כ/ד ר"י ששפורטש עמ' 392
כ/ד שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' כא
כ/ד שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' רצג, רצו, שט, ח"ג עמ' קפז, רכב
כ/ד שו"ת רשב"ש עמ' רצה, תקח
כ/ד שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ג עמ' רכד {באו יחד}
כ/ד שם דרך מכות עמ' רמב
כ/ד שערי אור - שעבודים שער ז פ"ד סעיף ג
כ/ה איים בים ב"ק סי' יט אות ג
כ/ה ברור הלכה כתובות צד ע"ב ציון ג
כ/ה ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ג עמ' קכא
כ/ה גדולי שמואל כתובות דף צה
כ/ה דברות משה הבבות עמ' קא
כ/ה דברי משפט סי' קא אות א {מ"מ}
כ/ה דברי משפט סי' קב סעיף א {מ"מ}, סי' קיט סעיף א
כ/ה דיני חוזים במשה"ע עמ' 270
כ/ה השליחות וההרשאה במשה"ע עמ' 222 {מל"מ}
כ/ה חלקת לוי עמ' סז
כ/ה יגיעת ערב ב"מ עמ' קסה {אבי עזרי}
כ/ה יד המלך (פלומבו)
כ/ה ידיו של משה
כ/ה ישועות ישראל סי' מג סעיף א
כ/ה לבוש מרדכי ב"ב (תשעד) סי' טו אות א-יב
כ/ה מהרי"ט אלגזי פ"ח אות עב או"ק ג
כ/ה משנת רבנו עמ' מו {זמן}
כ/ה נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' קנח, ח"ד עמ' רנח
כ/ה נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף יח ע"ד {מ"מ}
כ/ה נתיבות שלום (למפרט)
כ/ה ערך יעקב עמ' קלג, רסג {או"ש}
כ/ה צרור הכסף (הראשון) עמ' כז
כ/ה קרית מלך רב (תשסו) עמ' תתעז
כ/ה ר"י ששפורטש עמ' 392
כ/ה שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' ס
כ/ה שו"ת רשב"ש עמ' שס
כ/ה שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קיט סעיף ה {מ"מ}
כ/ה שמחת יהודה דף קג ע"ב {מל"מ}
כ/ה שער משפט סי' מג ס"ק ה, י, סי' צז ס"ק ד, סי' קיא ס"ק ב
כ/ה שערי אור - שעבודים שער ז פ"א סעיף יב
כ/ה שערי לימוד (לוריא) ח"א סי' כב אות א ד"ה והנה
כ/ה תחומין חט"ז עמ' 358 {מל"מ}
כ/ה תקון סופרים (רשב"ש) שער ט עמ' ל


כא/886 הלכות מלוה ולווה פרק כא *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


כא/רה"פ יד פשוטה
כא/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
כא/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
כא/רה"פ מרכבת המשנה מהדו"ב
כא/רה"פ פי' ר"י קאפח
כא/רה"פ פי' ר"ש צדוק
כא/רה"פ רמב"ם לעם
כא/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
כא/א אבני החושן סי' ס סעיף ג, סי' קטו סעיף ו {רמב"ם}, סי' קפז סעיף א {מל"מ}
כא/א אבני ציון ח"א סי' א אות א, ח"ג עמ' שלא
כא/א אבני שהם (פרץ) דף נח ע"ג
כא/א אבני שהם (רובינשטיין) דף כג ע"ב-ע"ג {מל"מ - תפיסה בחיוב לצי"ש}
כא/א אהל משה (וינברג) דף מד ע"ג-ע"ד {מ"מ}
כא/א אולם המשפט סי' קטו סעיף ב {מ"מ}, סעיף ה
כא/א אומר לציון סי' קיא (הראשון)
כא/א אוצמפה"ת ב"מ יד ע"ב הע' 143 {לח"מ}, 151-152 {מ"מ}, טו ע"א הע' 47, 68
כא/א אוצמפה"ת ב"מ פג ע"א הע' 9 {מל"מ בסוף התשובה}
כא/א אוריין תליתאי (תאומים) סי' עא, צו, קלח-קלט {מל"מ - ספק בתקנה}
כא/א אורים ותומים - תומים סי' ס ס"ק ו, קטו ס"ק ה
כא/א אמרי בינה (אוירבך) - דיינים סי' מז ד"ה ומ"מ {מל"מ}
כא/א אנצי"ת ע' דבר שלא בא לעולם הע' 94, 96
כא/א ארחות משפט עמ' שטו-שטז {מל"מ}
כא/א ארץ הצבי (שכטר) עמ' קצג, ריח {ר"ח הלוי}
כא/א באורי סוגיות (הוניגסברג) ב"ב סי' סה אות ז {ר"ח הלוי}
כא/א באר דוד ב"מ פ"א סי' נח אות טז-יז, סי' ס אות א, ד
כא/א באר מים חיים (נוסינזון) כתובות דף קי
כא/א באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' י {מל"מ}
כא/א באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פ"ז הי"ב מושב שרים אות נח-ו {ר"ח הלוי}
כא/א בארות יצחק (הכהן) עמ' שכב
כא/א בד קודש (פוברסקי) ב"ב עמ' קמה
כא/א בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף נז ע"א {חי' ר"ח הלוי}
כא/א בדבר מלך ח"ג עמ' קלב
כא/א בית אברהם (ישראל) דף רט ע"א {מל"מ}
כא/א בית אהרן וישראל גל' לט עמ' קטו {מל"מ}
כא/א בית אהרן וישראל גל' קלז עמ' יז {ר"ח הלוי}
כא/א בית יעקב (טבשונסקי) סי' קפז סעיף א {מל"מ}
כא/א בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' נט אות ב
כא/א בית מאיר (תשע) סי' צג ס"כא עמ' קסד {מל"מ}, סי' ק ס"ב עמ' רלח {מל"מ}, סי' קיב ס"ה עמ' שט {מל"מ}, ס"ח עמ' שיג, סי' קיד ס"ד עמ' שנג
כא/א בית שלמה (דרימר) חו"מ סי' יז {מל"מ - ספק תקנה}
כא/א בן יהודה סי' י {מל"מ}
כא/א בני בנים ח"א עמ' קמז {מל"מ}
כא/א בנין דוד ב"מ עמ' עד {מ"מ}, עה
כא/א בעי חיי חו"מ ח"א דף פד ע"א {מ"מ - ואין לדין זה ראיה ברורה}
כא/א ברור הלכה גיטין נ ע"ב ציון ה, ב"מ יד ע"ב ציון ז, טו ע"א ציון ה, סא ע"ב ציון י פסקה ב {מל"מ}, פג ע"א ציון ב פסקה ד {מל"מ}
כא/א ברור הלכה כתובות צג ע"א ציון ג
כא/א ברית אברהם (פרנס) עמ' שמג
כא/א ברך משה (גלנטי) דף קב ע"ב {מל"מ}
כא/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ח עמ' צט, קמא, קמג, קמה, קמח, קנא
כא/א ברכת מרדכי ב"מ עמ' ע
כא/א ברכת מרדכי כתובות עמ' תעד
כא/א בשמים ראש סי' ד
כא/א גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף מח ע"ג, נ ע"א
כא/א גדולי שמואל ב"ק דף ט {מל"מ}
כא/א גילת שלום דף ט ע"ג {מ"מ - לא כתב "דאקני"}
כא/א גליונות אבני נזר {מ"מ}
כא/א גליוני הגר"ש עמ' קיא {מל"מ}
כא/א דברות אליהו ח"א עמ' פא {מל"מ}
כא/א דברות משה ב"ק ח"ב סי' סז ענף א
כא/א דברי חיים ח"ב חו"מ סי' מב
כא/א דברי משה (מזרחי) עמ' ריח {מפני שאינן קצובין}
כא/א דברי משפט סי' קד אות ה {מל"מ}
כא/א דברי משפט סי' קד סעיף ו {מל"מ}, סי' קי סעיף ב {מל"מ}, סי' קטו סעיף א {מ"מ}, ד {מ"מ}, סי' ריא סעיף ב {שעה"מ}
כא/א דין אמת (תקטו) דף כו ע"ד, ל ע"א {מל"מ}
כא/א דין אמת (תשסז) עמ' צט
כא/א דינא דגרמי (אינגבר) עמ' רד-רו
כא/א דיני בוררות עמ' קצח-קצט
כא/א דלתי עזה עמ' רכו {ר"ח הלוי}
כא/א דרך המלך דף צט ע"א
כא/א דרך עץ החיים (אלגזי) דף כט ע"א {מל"מ - סתירת הרמב"ם}
כא/א דרך עץ החיים (אלגזי) דף כט ע"א {מל"מ}
כא/א דרכי יושר (שרף) ח"ב עמ' עט {קושיית ש"ך סי' קטו}
כא/א הגהות חבר בן חיים
כא/א הגהות רימ"א
כא/א הדרת מרדכי דף סח ע"א {מל"מ}
כא/א ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 29 {רעק"א על מל"מ}
כא/א המשפט העברי עמ' 487
כא/א הרמב"ם כמחנך עמ' 249-251
כא/א וענפיה ארזי אל (תשסו) בראשית-שמות עמ' פה {ר"ח הלוי}
כא/א זכר אליהו עמ' קיא {מל"מ}
כא/א זכרון חי עמ' קג {אהא"ז}
כא/א חדושים ובאורים (גרי') ב"ב סי' יב ס"ק ג, ט, י, יא
כא/א חוקות הדיינים ח"ב עמ' קכ, רנט, שכו {מל"מ}
כא/א חזו"א ב"ק סי' י ס"ק טו
כא/א חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 301, ח"ב עמ' 59, 72 ח"ג עמ' 156-155, 223 {מל"מ}
כא/א חי' הגר"ח החדש עמ' שעד
כא/א חי' הגרי"ז דף עב ע"א
כא/א חי' הרי"ט עמ' קסב
כא/א חי' חתם סופר
כא/א חי' כתב סופר כתובות עמ' ריא, נשים ח"א עמ' צא
כא/א חי' מהרי"א צטרון עמ' צז-צח
כא/א חי' צמח צדק (חב"ד) ב"מ עמ' קיז
כא/א חי' ר' חיים הלוי דף קה
כא/א חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' קעג {מ"מ}
כא/א חי' רעק"א (פרדס)
כא/א חיים ומלך
כא/א חלקת יוסף (ברקוביץ) סי' יח
כא/א חנא וחסדא ח"א דף קפז ע"א {מל"מ}
כא/א חק לישראל נזיקין עמ' 94 {מל"מ}
כא/א חקרי לב (המאור) חו"מ ח"א עמ' קסז-קסח, ריד-רטו {מל"מ}
כא/א חקרי לב (שלוניקי) חו"מ ח"א דף עד-עה {מל"מ}
כא/א טבעת החושן ח"ג עמ' 156 {מל"מ}
כא/א טהור רעיונים דף לה ע"ד, לו ע"ב
כא/א יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"ב עמ' כח-לא
כא/א יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' לח-מ
כא/א יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' שו {ר"ח הלוי}
כא/א יגיעת ערב ב"ב ח"ב עמ' תרעב, תשי {ר"ח הלוי}
כא/א יגיעת ערב ב"מ עמ' רא
כא/א יגיעת ערב ב"מ עמ' רב, רצג {ר"ח הלוי}
כא/א יד שלמה (סארנאק) דף ל ע"ד {מל"מ}
כא/א ידי אליהו דף פא ע"ד, פב ע"ד, פג ע"א
כא/א ים התלמוד (עדיל) עמ' תרלא {מגיד משנה}
כא/א יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' רעח, ח"ב עמ' רכז {מל"מ}, רכט, רמג
כא/א ישועות ישראל סי' ס סעיף ו
כא/א ישורון ח"כ עמ' תקנב {מל"מ}
כא/א כבוד מלכים (מרגליות) {מל"מ}
כא/א כח מעשיו הגיד לעמו דף סג ע"ד {שאין להם קצבה}
כא/א לב מבין דף ריג ע"א {מל"מ}
כא/א להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קעז {מל"מ ד"ה והנה כל מה}
כא/א להורות נתן - שו"ת ח"ח עמ' קמג {מל"מ - מחלוקת בתקנה}
כא/א מבוא למשנה תורה עמ' 98
כא/א מגידות (תשעג) סי' רטו עמ' שלו
כא/א מחנה יהודה (אשכנזי) דף קא ע"ג, קב ע"א {מ"מ}
כא/א מי באר (אופנהיימר) דף טו ע"ג {מל"מ - תפיסה בדבר שחייב לצי"ש}
כא/א מכתם לדוד (פרדו) דף קע ע"ג {מל"מ - מחלוקת ראנ"ח ומהרח"א - דקדק הרבה}
כא/א מנוחת אשר ח"א דף כג ע"ג {לח"מ}
כא/א מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' שמה {מל"מ}
כא/א מנחת חינוך ח"א עמ' רסב, רפט {מל"מ}
כא/א מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' קמד {מל"מ}
כא/א מס' גיטין (ארזי) עמ' 166
כא/א מעיני החכמה ח"א אות תכט, תלב, תלג
כא/א מעיני המים
כא/א מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' כט אות ב, חי' רעק"א ב"מ עב]
כא/א מצודת בן ציון דף מה ע"ג-ע"ד, מו ע"א-ע"ב וע"ד, מז ע"א {שאני עתיד לקנות - השבח, ולח"מ}
כא/א מקצוע בתורה סי' ס ס' ב ס"ק ה {משום קצובין}
כא/א משובב נתיבות עמ' נח, ס, רו-רז
כא/א משיב נפש (גרוס) ח"ב עמ' ס
כא/א משנת יעקב כאן
כא/א משנת יעקב נשים ח"א עמ' ריג
כא/א משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' צז
כא/א משפט החוב (אטינגר) סי' מ עמ' קפא
כא/א משפטי ארץ ח"ב עמ' 193 {מל"מ}
כא/א משפטי שכנים פ"א שאלה ב
כא/א נודע ביהודה השלם חו"מ עמ' מח
כא/א נועם חכ"א עמ' קמד
כא/א נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' מא
כא/א נזר הקדש (קפלן)
כא/א נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' סט, קכו, קלא {מל"מ}
כא/א נשמת חיים (אבולפיה), תשובות דף טז-יז {מל"מ}
כא/א נשמת כל חי ח"ב דף כה ע"ב
כא/א נתיבות מרדכי יבמות ח"ב עמ' תח
כא/א נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' תמט
כא/א נתיבות שלום (למפרט)
כא/א ס' התרומות עמ' תתתקמז, תתתקמח
כא/א עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 220 {ר"ח הלוי}
כא/א עין יצחק תנינא ח"ב עמ' קטז {מל"מ}
כא/א עיני יצחק דף לב ע"ב {מל"מ}
כא/א עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 542, 554
כא/א עמקי המשפט עמק השיעבוד סי' ז עמ' קג {ביאור בדעתו דמחלק בין שבח דממילא ושבח ע"י הוצאות}
כא/א ערך השלחן חו"מ ח"א דף קד ע"א {מל"מ}
כא/א ערך שי חו"מ סי' רד סעיף ג {מל"מ ד"ה ועוד}
כא/א פד"ר ח"ז עמ' 249
כא/א פד"ר חי"ז עמ' 70 {מל"מ}
כא/א פד"ר חי"ח עמ' 286 {הגהת רעק"א על מל"מ}, 290 {מל"מ}
כא/א פני משה (בנבנשתי) ח"ב דף נח ע"ג, ס ע"א
כא/א פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' שמ, שמג
כא/א פניני רבנו הגרי"ז עמ' תשי {מל"מ}
כא/א פנת יקרת (תשנד) סי' צד אות ג {ר"ח הלוי}
כא/א פנת יקרת (תשעא) עמ' תג {ר"ח הלוי}
כא/א פרי חיים (הליר)
כא/א פתחי שמועות ב"ק פ"ז עמ' רמח {ר"ח הלוי}
כא/א צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קיח ע"ד
כא/א קונטרסי שעורים ב"ב דף נב
כא/א קונטרסי שעורים ב"מ שעור יד אות ז-ח
כא/א קרית מלך
כא/א קרית מלך רב (תשסו) עמ' תתעח, אלף קמז-קמח
כא/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקעב-תקעג, תקעה
כא/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רלד
כא/א שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף קב ע"ב, קג ע"א, קו ע"ב, קז ע"א
כא/א שו"ת וחי' ר"מ פישלס עמ' נה {מל"מ}
כא/א שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' קט
כא/א שו"ת מהרש"ך ח"ד עמ' קעא
כא/א שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קי סעיף ג {מל"מ}, סי' קטו סעיף ד {מ"מ}, סי' קיז סעיף א {מ"מ}, סי' קלג סעיף ז {מל"מ}
כא/א שירת דוד (שיינין) עמ' רח-רט
כא/א שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' יא אות ג
כא/א שלל דוד {לח"מ}
כא/א שם יוסף (אליקים) כאן, והל' שכירות פ"ב ה"ח {מל"מ}
כא/א שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' קיא, קיג {מל"מ}
כא/א שמחה לאיש (אלישר) דף ק ע"א {מל"מ ד"ה עוד יש לחקור}
כא/א שמחת יהודה דף קמ ע"ג {מל"מ}
כא/א שמן למאור (מלכי) דף נב ע"ג
כא/א שנתון המשפט העברי חי"ג עמ' 85
כא/א שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' שמ
כא/א שעורי עיון התלמוד ב"ב עמ' טז {ר"ח הלוי}
כא/א שעורי עיון התלמוד ב"מ שעור נא, נג-נד {ר"ח הלוי}
כא/א שעורי ר' שמואל ב"מ ח"א עמ' ריז-ריח
כא/א שער המלך ח"א עמ' תלב, ח"ב עמ' שמו, שסה, תיח, תלה-תלו {כולם - מל"מ}
כא/א שער משפט סי' פו ס"ק ב {מל"מ}, סי' קיד ס"ק א, סי' קטז ס"ק א {מל"מ}, סי' קצח ס"ק ג {מל"מ}, סי' רצו ס"ק ג {מל"מ ד"ה והטעם}, כללי מיגו ס"ק א {מל"מ ד"ה ואבא}
כא/א שערי אור - שעבודים שער ד פ"ח סעיף ו {מל"מ}, ח, שער ה פ"ד סעיף י {מל"מ}, טו {מל"מ}, יח {שעה"מ}
כא/א שערי בינה (תשעט) עמ' תרמד {מל"מ}
כא/א שערי טהר ח"ח סי' יג אות א
כא/א שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' קלח {מל"מ}
כא/א שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף עג ע"ד, עה ע"א וע"ג
כא/א שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' סה, שלד, שלט, שמא, כרך ב עמ' יז, רפו {מל"מ}
כא/א שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' שפג, שו"ת עמ' קפו, תיג, סוגיות ודרושים עמ' קמה {מל"מ}
כא/א שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 68 {מל"מ}, מח' ב עמ' 295, 298, מח' ג עמ' 170 {מל"מ}
כא/א תורה שבעל פה כרך יט עמ' לז {מל"מ - ספק תקנה}
כא/א תורת יקותיאל (בירדוגו) עמ' נה {בעל חוב גובה את השבח וכו' ואם השביחו מחמת הוצאה גובה חצי השבח}
כא/א תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' שלו, תקכה
כא/א תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' תקעו
כא/א תשובה מאהבה ח"א סי' קמ
כא/א תשובות הראב"ד סי' קסא {הגאונים}
כא/ב אגודת אזוב ח"ב דף לה ע"א
כא/ב אגרות משה חו"מ ח"א סי' לה ענף ג
כא/ב אדרת אליהו (ראם) עמ' שלד
כא/ב אוצמפה"ת ב"מ יד ע"ב הע' 98
כא/ב אוצרות הרמב"ם
כא/ב בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' צה סעיף ה
כא/ב ברור הלכה ב"מ יד ע"ב ציון ז
כא/ב ברור הלכה שבועות מב ע"ב ציון י פסקה א {או"ש}, ב
כא/ב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ח עמ' קנג
כא/ב דברי ריבות (תשעב) עמ' רסד
כא/ב דינא דגרמי (אינגבר) עמ' רז
כא/ב דליית הכרם עמ' תתתלד {מ"מ} [צ"ל בע"ח לא גבי]
כא/ב יגיעת ערב ב"מ עמ' רצד {מ"מ}
כא/ב ידי משה (בוצק') הל' מעילה סי' מב
כא/ב ידיו של משה
כא/ב ים התלמוד (עדיל) עמ' תרכב
כא/ב מטה אהרן שבועות עמ' רפג
כא/ב ס' התרומות עמ' תתרכד
כא/ב סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' קפו-קפז
כא/ב קונטרסי שעורים ב"מ שעור יד אות ג-ד
כא/ב שלל דוד {לח"מ}
כא/ב שמן למאור (מלכי) דף לד ע"ג
כא/ב שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' שמו
כא/ב תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' תקעח
כא/ג אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' מח
כא/ג אהלי שם (פרץ) ב"מ (תשמא) סי' קלו
כא/ג אוצמפה"ת ב"מ טו ע"א הע' 113
כא/ג אוצרות יהושע עמ' קפה
כא/ג אמרי בינה (אוירבך) - גבית חוב סי' כה [ג] ד"ה ובזה
כא/ג באר דוד ב"מ פ"א סי' ס אות ג
כא/ג בית יחזקאל (סרנה) ב"מ עמ' ע
כא/ג ברור הלכה ב"מ יד ע"ב ציון ז
כא/ג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ח עמ' קמח
כא/ג דברות משה ב"ק ח"ב סי' סז ענף א
כא/ג דינא דגרמי (אינגבר) עמ' רד-רה
כא/ג וגר זאב עמ' קס, קסד
כא/ג זכרון יהודה (בן הרא"ש) סי' סב
כא/ג חזקה רבה חו"מ ח"ד עמ' 42
כא/ג חי' ר' חיים הלוי דף קה
כא/ג יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"ב עמ' כז
כא/ג יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' לו {מתנה ששבחה}
כא/ג יחי ראובן (אונג') עמ' תכט
כא/ג מבוא למשנה תורה עמ' 8
כא/ג מצודת בן ציון דף מו ע"א {שבח דממילא גובה ממקבל מתנה}
כא/ג מקור ישראל דף עז ע"ב
כא/ג משובב נתיבות עמ' נח, ס
כא/ג משנת יעקב כאן
כא/ג משנת יעקב נשים ח"א עמ' קכח
כא/ג משנת יעקב קנין עמ' צז
כא/ג משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' קכט
כא/ג משנת ר' אהרן ב"ק עמ' קל
כא/ג משפט החוב (אטינגר) סי' מ עמ' קפא
כא/ג נודע ביהודה השלם חו"מ עמ' יב
כא/ג נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' מא
כא/ג נחל יצחק (תשעב) ח"ד עמ' רמד, רמו
כא/ג ס' המקח עמ' ריב
כא/ג ס' התרומות עמ' פ
כא/ג סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' קפח-קצ
כא/ג עבודת הגרשוני עמ' שסא
כא/ג ערך שי חו"מ סי' ס סעיף ב
כא/ג פני משה (שלז')
כא/ג קונטרסי שעורים ב"מ שעור יד אות ט
כא/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקעב
כא/ג שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' קט
כא/ג שעורי ר' שמואל ב"ב ח"ב עמ' קסח-קסט
כא/ג תפארת אריה עמ' קנג
כא/ג תרומת הכרי עמ' קצג
כא/ד אולם המשפט סי' קטו סעיף ו {מ"מ}
כא/ד אור הישר [עונג יו"ט סי' ק]
כא/ד בית מאיר (תשע) סי' צה ס"ז עמ' קפ
כא/ד ברור הלכה ב"מ קי ע"א אחרי ציון ג
כא/ד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ח עמ' קסד
כא/ד ים התלמוד (עדיל) עמ' תרלא
כא/ד משנת יעקב נשים ח"א עמ' קכח
כא/ד נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' קיט, ח"ד עמ' שכה
כא/ד סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' קפח-קצ
כא/ד קהלות יעקב ב"מ סי' יז
כא/ד קרית מלך
כא/ד שו"ת מהר"ם פדוואה (תשעד) עמ' קפח
כא/ד שלל דוד
כא/ה אנצי"ת ע' גוד או אגוד הע' 141 {מ"מ}
כא/ה ברור הלכה ב"מ יד ע"ב ציון ז
כא/ה מלאכת שלמה (חכים) דף ע ע"ב {מל"מ}
כא/ה שם טוב - השלמה
כא/ו אבן האזל
כא/ו אבני ציון ח"ב סי' סח אות ה
כא/ו אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' רל
כא/ו אוצמפה"ת ב"מ טו ע"ב הע' 32-33 {מ"מ}
כא/ו אורים ותומים - תומים סי' קכח ס"ק א
כא/ו אנצי"ת ע' אפותיקי הע' 34, 73, 82-84
כא/ו באר דוד ב"מ פ"א סי' ס אות א-ב, ה
כא/ו באר מים חיים (נוסינזון) ב"מ דף טו
כא/ו בדבר מלך ח"ג עמ' קלז
כא/ו בית יחזקאל (סרנה) ב"מ עמ' עה
כא/ו בנין דוד ב"מ עמ' פא
כא/ו ברור הלכה ב"מ יד ע"ב ציון ז
כא/ו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ח עמ' קנח
כא/ו דעת תרבית סי' כט אות ד
כא/ו דרכי יושר (שרף) ח"ב עמ' עז {ראב"ד}
כא/ו חי' ר' חיים הלוי דף קו
כא/ו יגיעת ערב ב"מ עמ' רד-רה
כא/ו לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' סא אות א-יב
כא/ו משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' קא
כא/ו נועם חכ"ג עמ' ק
כא/ו נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' מב
כא/ו סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' קצד-קצה
כא/ו פנים מאירות (תשפ) ח"ג עמ' שמ, שמב
כא/ו פרי חיים (הליר)
כא/ו קונטרסי שעורים ב"מ שעור יד אות ו
כא/ו קרית מלך
כא/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקעב-תקעג, תקעה
כא/ו שו"ת ר' משולם איגרא חו"מ סי' יח
כא/ו שערי בינה (תשעט) עמ' רכט
כא/ו תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' תקסח
כא/ז אנצי"ת ע' אפותיקי הע' 85-86, 88, 91, 92
כא/ז בני דוד
כא/ז ברור הלכה ב"מ קי ע"א אחרי ציון ג, קי ע"ב ציון א, ג
כא/ז ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ח עמ' קסה
כא/ז המדות לחקר ההלכה מדה יט אות לח
כא/ז ידיו של משה
כא/ז כרם ציון שביעית ח"ב עמ' רצד ע"ב
כא/ז מלואי אבן ח"ג עמ' קסו {לח"מ}
כא/ז מצודת בן ציון דף כז ע"ב {על היתומים להביא ראיה אף בלי אפותיקי}, לד ע"ד, מו ע"ב {קרקע בחזקת בעל חוב גם בלי אפותיקי}
כא/ז משכנות הרועים (אלחאיך) מע' מ אות ז (קעג ע"ד) {אפותיקי}
כא/ז נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' סד, ע
כא/ז נחל יצחק סי' יב ענף ג {לח"מ}
כא/ז עוגת אליהו דף לו ע"א, פ ע"ב {מ"מ}
כא/ז פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' קיא
כא/ז שמן למאור (מלכי) דף ס ע"א
כא/ז שער משפט סי' קג ס"ק ז {מ"מ}, סי' קיז ס"ק ב {מ"מ}, סי' קלה ס"ק א
כא/ז שערי בינה (תשעט) עמ' רכט


כב/887 הלכות מלוה ולווה פרק כב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


כב/רה"פ יד פשוטה
כב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
כב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
כב/רה"פ פי' ר"י קאפח
כב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
כב/רה"פ רמב"ם לעם
כב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
כב/א אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קסד
כב/א אבני החושן סי' ק סעיף א {מ"מ}
כב/א אהל שרה לאה עמ' תיד {מ"מ - זמן חל' יום}, תטו-תיז
כב/א אוצרות הרמב"ם
כב/א אור הלבנה (רובין) ח"ד עמ' קצ
כב/א אנצי"ת ע' אדרכתא הע' 16, 18, 19, ע' גבית מלוה הע' 5, 6, 9, 10, 12, 13, 16, 18, 19, 25, 27, 32
כב/א באר שרים (ליפשיץ) הל' עדות פ"ו-פ"ח עמ' נו
כב/א בית דוד (תשעט) חו"מ סי' קא
כב/א בית מרדכי (סאויצקי) דף פח ע"ב, צ ע"ג
כב/א ברור הלכה ב"ק קיב ע"ב ציון ח
כב/א דגל ראובן ח"ב סי' מה
כב/א ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 24, 23
כב/א חוקות הדיינים ח"ב עמ' רכט, רמח
כב/א חי' הרי"ט עמ' רז
כב/א חק לישראל נזיקין עמ' 312, ערבות עמ' 192, 198, 602 {הגהמ"י אות א}
כב/א יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' רפג
כב/א יד מלך (מן) הל' חובל פ"ב ה"כ
כב/א ידיו של משה
כב/א יין מלכות (שניאורסון) עמ' 516-517 {תביעת הגאולה}
כב/א לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' ט אות ו-ט
כב/א מהרי"ט אלגזי פ"ח אות סט או"ק ג
כב/א מוריה גל' רג עמ' ו
כב/א מחנה יוסף פסחים עמ' ס
כב/א מרדכי השלם ב"ק עמ' קפג
כב/א משאת מרדכי מכות עמ' כו
כב/א משנת יעקב
כב/א נפתולי נפתלי דף צד {מ"מ - מי שפרע ביצא השער}
כב/א נקדש בצדקה סי' רעט, רפד
כב/א נתיב מאיר
כב/א ס' התרומות עמ' קד
כב/א עמקי המשפט עמק השיעבוד סי' א אות יא עמ' עה {דעתו דאפילו דשיעבוד בגדר קנין הוי תנאי בקנינו דלא יפרע מהערב תחילה}
כב/א פד"ר חי"ד עמ' 275 {הגהמ"י אות א}
כב/א פסקי מהרי"ץ - בארות חיים הערה תשמה
כב/א צרור הכסף (הראשון) עמ' מה, פד
כב/א קהלות יעקב ר"ה סי' ג, ד"ה ולפי"ז
כב/א קרית מלך
כב/א שו"ע הרב הל' הלואה ס' יז
כב/א שו"ת הרדב"ז ח"א סי' כא
כב/א שו"ת הרשב"א ח"ג סי' תמב, ח"ד סי' קיז
כב/א שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' קכב {הגהמ"י}
כב/א שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' שמט
כב/א שערי טהר ח"ו סי' סט אות ב {רמב"ם}, אות ד דף קצה ע"ב {אין יורדין לנכסיו עד שיתבענו}
כב/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' קנז-קנט {ההכרח לתבוע את הגאולה}
כב/ב אור שמח
כב/ב אנצי"ת ע' אדרכתא הע' 6, 9, ע' אלם (א) הע' 64, ע' גבית מלוה הע' 36
כב/ב בית אברהם (ישראל, תקמו) דף רכה ע"ד
כב/ב בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' צח סעיף ו {מ"מ}
כב/ב ברור הלכה ב"ק קיב ע"ב ציון ח
כב/ב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' שנט
כב/ב הדרום לח עמ' 17-14
כב/ב הלכה פסוקה ח"ב סי' טז הערה 30
כב/ב לשון למודים חו"מ דף יג ע"ב-ע"ד
כב/ב מבוא למשנה תורה עמ' 110
כב/ב מרדכי השלם ב"ק עמ' קפג
כב/ב משאת מרדכי ב"ק עמ' שעב
כב/ב נפתולי נפתלי דף צו {כ"מ - מי שפרע ביצא השער}, צח {כ"מ - פסיקה היא מעשה קנין}
כב/ב ס' התרומות עמ' נ, נג-נד, צ
כב/ב סדר הדין (שוחטמן) עמ' 314
כב/ב פני משה (שלז')
כב/ב פסקי מהרי"ץ - בארות חיים סי' טו ס"ק א, הערה תרלד, תרפד
כב/ב קרית מלך
כב/ב שו"ת הריטב"א סי' כו
כב/ב שלל דוד
כב/ב שער יהושע ח"א עמ' קסט
כב/ב שער משפט סי' צח ס"ק ב
כב/ג ברור הלכה ב"ק קיב ע"ב ציון ח
כב/ג הדרום לח עמ' 17-14
כב/ג מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' שסד
כב/ג קנה חכמה פ"ז ה"ו {בנידוי שלשים יום}
כב/ג שלל דוד
כב/ג שנתון המשפט העברי ח"ב עמ' 329
כב/ג שער דעה (אביטן) סי' קעה ס"ק א עמ' סח {מ"מ}
כב/ג שער דעה (איסר) סי' קעה ס"ק א {מ"מ}
כב/ג תקון סופרים (רשב"ש) שער יב עמ' מח
כב/ד אבני החושן סי' צח סעיף ג {מ"מ}
כב/ד אנצי"ת ע' אדרכתא הע' 11, 14, 23, 25, 27
כב/ד ברור הלכה ב"ק קיב ע"ב ציון ח
כב/ד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' שפא
כב/ד דברות משה הבבות עמ' פו
כב/ד הדרום לח עמ' 17-14
כב/ד מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' שסד
כב/ד משנה הלכות כתובות דף קז ע"ב
כב/ד פד"ר ח"י עמ' 176
כב/ד שו"ת הרשב"א ח"ב סי' קסב, ח"ד סי' קיז
כב/ד שלל דוד
כב/ד שנתון המשפט העברי ח"ב עמ' 330
כב/ד שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 200, ח"ג עמ' 17 {כ"מ}
כב/ה אנצי"ת ע' אדרכתא הע' 21
כב/ה ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' שס
כב/ה הדרום לח עמ' 17-14
כב/ה שו"ת הרשב"א ח"ב סי' צג
כב/ה שם טוב - השלמה
כב/ו אמרי בינה (אש) דף קג ע"ב {"טירפא" - ממשועבדים}
כב/ו אנצי"ת ע' אדרכתא הע' 33-31, 36
כב/ו באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
כב/ו בית מאיר (תשע) סי' קד ס"א עמ' רפ
כב/ו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' שסא, שסג
כב/ו דליית הכרם עמ' תתתלד {מ"מ} [בשמותן - צ"ל בשומתן]
כב/ו הדרום לח עמ' 17-14
כב/ו חי' הגרז"ס קדשים עמ' קס
כב/ו יקר הערך דף עג ע"ג-ע"ד
כב/ו כך דרכו של תלמוד עמ' 102
כב/ו כתבי משה זילברג עמ' 102
כב/ו מכתבי תורה (אלתר, תשכז) עמ' קמב
כב/ו ס' המקח עמ' רצח
כב/ו ס' התרומות עמ' נה, נז
כב/ו קרית מלך
כב/ו שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' קיג, קיט
כב/ו שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רסב
כב/ו תשובות הראב"ד סי' קס
כב/ז אורים ותומים - תומים סי' צח ס"ק ה
כב/ז ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ח עמ' קל
כב/ז הדרום לח עמ' 17-14
כב/ז תשובות הראב"ד סי' קס
כב/ח צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קמ ע"ד
כב/ח תשובות הראב"ד סי' קס
כב/ט אנצי"ת ע' אדרכתא הע' 3 {הגהמ"י}, 36, 38
כב/ט ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ח עמ' קלא
כב/ט חוקות הדיינים ח"ב עמ' רלד
כב/ט כך דרכו של תלמוד עמ' 102
כב/ט כתבי משה זילברג עמ' 102
כב/ט לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' יז ס"ק ג
כב/ט ס' התרומות עמ' נח
כב/ט שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רסב, רעג
כב/ט תשובות הראב"ד סי' קס
כב/י אנצי"ת ע' אגרת שום הע' 11, 12
כב/י ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ח עמ' קלב
כב/י חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 241
כב/י חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 61
כב/י כך דרכו של תלמוד עמ' 103
כב/י כתבי משה זילברג עמ' 103
כב/י מטה אשר סי' ג דף ח ע"ד {יישבע שלא מחל}
כב/י מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ד]
כב/י משכנות הרועים (אלחאיך) מע' מ אות א (קסח ע"ב) {טענת מחילה}
כב/י פני משה (שלז')
כב/י קרית מלך
כב/י שו"ת מהרלב"ח סי' קט
כב/י שו"ת ר"י מליריאה עמ' נז
כב/י שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' קי
כב/י שער משפט סי' פב ס"ק ז
כב/י שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 198
כב/י תשובות הראב"ד סי' קס
כב/יא אנצי"ת ע' אגרת שום הע' 3 {מ"מ}, 14
כב/יא כך דרכו של תלמוד עמ' 103
כב/יא כתבי משה זילברג עמ' 103
כב/יא תשובות הראב"ד סי' קס
כב/יב לשד השמן (שפרינץ) יו"ד דף ג ע"א
כב/יב מטה אהרן (הלוי) דף קלה ע"ד
כב/יב שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' כד
כב/יב שו"ת ראנ"ח ח"א סי' כא
כב/יב שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' קיט
כב/יב תשובות ראב"י אב"ד סי' קנד
כב/יג אנצי"ת ע' אגרת שום הע' 17, ע' אדרכתא הע' 39, 44
כב/יג עמק המשפט ח"ב עמ' רד {מגדל עז}
כב/יג שלל דוד
כב/יד אמת ליעקב מועד עמ' ת-תא
כב/יד דיני בוררות עמ' קצח, שעג-שעו {כנקודת האמצע}
כב/יד ויקח אברהם [עבודת משא (יהודה) כב ע"ג]
כב/יד חקרי לב (המאור) חו"מ ח"א עמ' יג
כב/יד מעשה אברהם דף רמב ע"ב
כב/יד משפטי אמת עמ' קו
כב/יד שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' ריא
כב/יד שושנת יעקב (הורוויץ) סי' שלא סעיף ב
כב/יד שער משפט סי' יג ס"ק ג
כב/יד תחומין חי"א עמ' 384
כב/טו אבני החושן סי' קג סעיף ד {מ"מ}
כב/טו אולם המשפט סי' קג סעיף ג
כב/טו אור הישר [נתיה"מ קג ס"ק ד]
כב/טו בית אברהם (ישראל, תקמו) דף רלא ע"ג
כב/טו בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' קג סעיף ח {כ"מ}
כב/טו בית אהרן וישראל גל' קיב עמ' סג {מ"מ - ב"ד שטעו בשומא}
כב/טו בית המדרש
כב/טו בן אריה
כב/טו ברור הלכה כתובות צט ע"ב ציון ז פסקה ה
כב/טו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' תז-תח
כב/טו גדולי שמואל כתובות דף צט
כב/טו דברי התורה סי' קג אות א {מל"מ}
כב/טו דרכי שלום (מרגונטו) דף כד ע"א
כב/טו חי' מהרי"א צטרון עמ' פד
כב/טו חכמת אליהו ח"ג סי' קג אות יא {מ"מ}
כב/טו יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' צו {אבי עזרי}, ח"ב עמ' תקפג-תקפו
כב/טו ידיו של משה
כב/טו ישורון ח"כ עמ' תקנג {מ"מ}
כב/טו כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף קמד ע"א
כב/טו מעיני המים
כב/טו מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ג]
כב/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
כב/טו נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' קיא, קיד, שנח {מ"מ}
כב/טו ס' התרומות עמ' סא
כב/טו סוגיות בדיני ממונות עמ' 102
כב/טו עמודי שלמה ח"ג עמ' רסט
כב/טו פנים חדשות [מהרש"ך ח"א פא] {מ"מ}
כב/טו צרור הכסף (הראשון) עמ' מב
כב/טו שו"ת הרשב"א המיוחסות סי' סח
כב/טו שו"ת הרשב"א ח"א סי' אלף קטו
כב/טו שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 192
כב/טו שער המלך ח"ב עמ' תמה
כב/טו שערי טהר ח"ו סי' כג אות ב, סי' סז אות ה
כב/טז אוצמפה"ת ב"מ לה ע"א הע' 84, 98, 106, 166
כב/טז אור שמח
כב/טז אורים ותומים - תומים סי' קיד ס"ק א
כב/טז איים בים ב"מ סי' לז אות א {שומא הדר}
כב/טז אמונת עתיך גל' 122 עמ' 49 {ועשית הישר והטוב}
כב/טז אנצי"ת ע' גבית מלוה הע' 478-480, 483-488, 493, 496, 502
כב/טז אפיקי מגינים ב"מ סי' כח
כב/טז בין השורות עמ' רמ
כב/טז ברוך אומר חו"מ עמ' פו*
כב/טז ברור הלכה ב"מ טז ע"ב ציון ב, לה ע"א ציון ו, ח
כב/טז ברור הלכה כתובות צא ע"ב ציון א פסקה ב
כב/טז גדולי שמואל ב"מ דף לה {או"ש}
כב/טז גושפנקא דמלכא
כב/טז הגהות חבר בן חיים
כב/טז הלכה למשה (אלבז) עמ' יז, שנא
כב/טז המשפט העברי עמ' 515
כב/טז חוקות הדיינים ח"ב עמ' רסז
כב/טז חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' רנט, רסב
כב/טז חק לישראל השבת אבדה עמ' 87 {כ"מ}
כב/טז ידיו של משה
כב/טז ילקוט שעורים (אלתר) ב"ק עמ' קלד
כב/טז כבוד יו"ט
כב/טז כך דרכו של תלמוד עמ' 105-103
כב/טז כתבי משה זילברג עמ' 103-105
כב/טז כתר תורה (תשסז) עמ' נח {שומא הדרא}
כב/טז לב מבין
כב/טז מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' שלה-שלח
כב/טז מוריה גל' קסא עמ' כז-כח
כב/טז משנת יעקב
כב/טז משפטי ארץ ח"א עמ' 449
כב/טז נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף כט ע"ב
כב/טז נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' יח, כא, מז, סב
כב/טז עולת איש (אלישר) דף כה ע"א
כב/טז עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' קסז
כב/טז ערך שי חו"מ סי' קג סעיף ג {כ"מ}
כב/טז פנת יקרת (תשנד) - הערות אחרי סי' קיח
כב/טז פנת יקרת (תשעא) עמ' תקג
כב/טז פעמוני זהב סי' קג סעיף ז {כ"מ}, סי' קיד סעיף א
כב/טז צרור הכסף (הראשון) עמ' מב
כב/טז שו"ת ר"י מפוזנא עמ' קפח
כב/טז שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ג עמ' נז-נט, סב
כב/טז שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קג סעיף ג
כב/טז שירת דוד (תשסג) עמ' קפח
כב/טז שירת דוד ב"מ עמ' קפח
כב/טז שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' שיח
כב/טז שנתון המשפט העברי ח"ה עמ' 175
כב/טז שער המלך (שושן) עמ' קמה
כב/טז שער משפט סי' קג ס"ק ז, סי' קטז ס"ק א
כב/טז שערי תורת התקנות ח"ג עמ' 17
כב/טז שפתי דעת ח"ג עמ' שלו
כב/טז תורת אמת (תשסו) עמ' תקסו, תשמד {מ"מ}
כב/טז תורת רבית (סיטרוק) פ"ה ה"א
כב/יז אוצמפה"ת ב"מ לה ע"א הע' 124, 129, 139, 142, 153, לה ע"ב ח"א הע' 1
כב/יז אור הישר [שבות יעקב ח"ב סי' קסא]
כב/יז אנצי"ת ע' גבית מלוה הע' 494, 497
כב/יז אפיקי מגינים ב"מ סי' כח
כב/יז אפיקי מגינים כתובות סי' לה
כב/יז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
כב/יז בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' קג סעיף כה
כב/יז ברור הלכה ב"מ לה ע"א ציון ח
כב/יז ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' תיח, תכ-תכא
כב/יז דברות משה קדושין סי' יט ענף ג {מ"מ}, ב"מ ח"א סי' מא הערה יב
כב/יז הלכה למשה (אלבז) עמ' שנא
כב/יז חוקות הדיינים ח"ב עמ' רסד, רסו
כב/יז חי' כתב סופר נזיקין עמ' כג
כב/יז חיי אברהם (טייב) דף סד ע"ב
כב/יז חכמת אליהו ח"ג סי' קג אות לג-לד
כב/יז ידיו של משה
כב/יז ישועות יעקב נזיקין עמ' סב
כב/יז כך דרכו של תלמוד עמ' 99
כב/יז כנסת ישראל (ששון) דף ו ע"ב {שמו לאשה בכתובתה}
כב/יז כתב סופר חו"מ סי' כט אות כא
כב/יז כתבי משה זילברג עמ' 99 {כ"מ}
כב/יז לב מבין
כב/יז מגילת ספר לאוין דף מא ע"ד {מ"מ}
כב/יז משנה הלכות כתובות דף יט ע"ב, קי ע"ב {מ"מ}
כב/יז משנת יעקב
כב/יז נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' רלב
כב/יז נודע ביהודה תנינא יו"ד סי' עה
כב/יז נחפה בכסף (נבון) ח"א דף פ ע"א
כב/יז נפת צופים (בירדוגו, תשעה) עמ' רלג
כב/יז נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף יג ע"ד {כ"מ}, קפג ע"א {מ"מ}, קפד ע"ב {מ"מ}
כב/יז נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' יח, רצג-רצה
כב/יז ס' המקח עמ' קט
כב/יז ס' התרומות עמ' סט-ע, עב
כב/יז פעמוני זהב סי' קג סעיף ז
כב/יז פרי חיים (הליר)
כב/יז צרור הכסף (הראשון) עמ' מב
כב/יז שבות יהודה (שו"ת) עמ' ר
כב/יז שדה הארץ ח"ג כאן, וח"ג דף קי ע"א
כב/יז שו"ת רשב"ש עמ' קו, קמה, רכ
כב/יז שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קא סעיף ו {מל"מ}
כב/יז שירת דוד (תשסג) עמ' קפז-קפח, קצב
כב/יז שירת דוד ב"מ עמ' קפז-קפח, קצב
כב/יז שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 260, ח"ג עמ' 20-22
כב/יז תורת אמת (תשסו) עמ' תמב {מ"מ}


כג/888 הלכות מלוה ולווה פרק כג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


כג/רה"פ הדרום חל"ח עמ' 21-14
כג/רה"פ יד פשוטה
כג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
כג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
כג/רה"פ פי' ר"י קאפח
כג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
כג/רה"פ רמב"ם לעם
כג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
כג/א אבי עזרי ח"ג
כג/א אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קסא
כג/א אוצמפה"ת ב"מ יז ע"א הע' 59
כג/א אוצמפה"ת ב"מ עב ע"א הע' 33 {לח"מ}, 54
כג/א אוצרות הרמב"ם
כג/א אור הישר [אור זרוע ח"א סי' תשמה, שו"ת הריב"ש סי' רסד]
כג/א אורים ותומים - תומים סי' ע ס"ק ט
כג/א אמרי בינה (אוירבך) - הלואה סי' כב [א] ד"ה וכן {מ"מ}
כג/א אנצי"ת ע' גט מקדם הע' 31 {מ"מ}
כג/א בגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף ק ע"ב
כג/א בית אברהם (ישראל, תקמו) דף סח ע"א
כג/א בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' מג סעיף ו
כג/א בית ראובן (ללוש) ח"ב עמ' קעז
כג/א בני יוסף (טנוג'י) דף לג ע"ג
כג/א ברור הלכה ב"מ עב ע"א ציון ו
כג/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ג עמ' קיב {הגהמ"י}, קיג
כג/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ד עמ' עג
כג/א דברי משפט סי' מג סעיף ב {מ"מ}
כג/א הדר דוד עמ' לה
כג/א חזקה רבה חו"מ ח"ד עמ' 334
כג/א חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"ב עמ' קכה ד"ה תוס' {בתשובות מיימוניות סי' מח - נראה דלישנא מעליא הוא}
כג/א חיי דוד עמ' קלו
כג/א חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 225
כג/א יגיעת ערב ב"ב ח"ב עמ' תשיח
כג/א יגיעת ערב ב"מ עמ' קס-קסא, רצט-ש
כג/א יד המלך (לנדא) דף מז ע"ג
כג/א ידיו של משה
כג/א ישועות יעקב נזיקין עמ' נב
כג/א ישועות ישראל סי' מג סעיף ט
כג/א ישורון ח"כ עמ' שנב-שנג, תתעח
כג/א כבוד יו"ט
כג/א כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' קצב {לח"מ}
כג/א מאור למלך כתובות עמ' קמא {אבי עזרי}
כג/א מחנה יהודה (אשכנזי) דף לד ע"ג, מו ע"ב, קצג ע"ב {מ"מ}
כג/א מסוא משה עמ' נד-נו
כג/א מעיני המים
כג/א מעשה הבא בעבירה עמ' 202
כג/א מקצוע בתורה סי' מג ס' ח ס"ק ז {לח"מ}, ס' ט ס"ק י {מ"מ}
כג/א מרכבת המשנה מהדו"ב
כג/א ס' התרומות עמ' תתרסג, תתתפז
כג/א ספרי הפרדס ח"א עמ' פו {גובה מבני חורין}
כג/א עדות ושטרות עמ' 167 {מ"מ}, 173-174, 176
כג/א עטרת יעקב עמ' קעח
כג/א עין חיים ח"א עמ' פג {פסול שטר מוקדם}
כג/א פרי האדמה ח"ג
כג/א צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קצט ע"ג {מ"מ}
כג/א צרור הכסף (הראשון) עמ' כב
כג/א קרית מלך
כג/א קרני ראם (ירמוש) עמ' שנט
כג/א שארית יעקב (ביבאס) {לח"מ}
כג/א שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף נד ע"ב {מ"מ}
כג/א שדה הארץ ח"ג
כג/א שו"ת הרשב"א ח"ג סי' ג
כג/א שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תרח
כג/א שופרא דשטרא שער ה פ"א, פ"ד
כג/א שלל דוד {לח"מ}
כג/א שער משפט סי' מה ס"ק ד, סי' נא ס"ק ו
כג/א תורה שלמה שמות פכ"ב אות שצח
כג/א תורת אמת (תשסו) עמ' תקכח {מ"מ}
כג/א תקון סופרים (רשב"ש) שער ט עמ' לב
כג/ב אבני החושן סי' מג סעיף ח {מ"מ}
כג/ב אולם המשפט סי' קיב סעיף א {מ"מ}
כג/ב אוצמפה"ת ב"מ עב ע"א הע' 34 {אהא"ז}
כג/ב אורח ישר דף סו ע"ג
כג/ב אמרי בינה (אוירבך) - הלואה סי' כג ד"ה שטרי
כג/ב אפיקי מגינים כתובות סי' כ
כג/ב בינת זקנים - ויכתוב מרדכי סי' א
כג/ב בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' מג סעיף ט, טו
כג/ב בית אהרן (קארטשין) עמ' קו
כג/ב בית אהרן וישראל גל' סד עמ' לג-לד, לו, לח
כג/ב דברי חיים (אוירבך) גמו"ח סי' טו ד"ה כתב
כג/ב הלכה פסוקה ח"ב סי' טז הערה 1
כג/ב חדושים ובאורים (גרי') ב"ב סי' יב ס"ק ה
כג/ב חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 54, 143
כג/ב חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' רכז
כג/ב חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 226
כג/ב יגיעת ערב ב"ב ח"ב עמ' תשיג
כג/ב ידיו של משה
כג/ב יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' קמז
כג/ב ישועות יעקב נזיקין עמ' שסג
כג/ב מזכרת עמ' 410 {מ"מ}
כג/ב מחנה יהודה (אשכנזי) דף לה ע"א {מ"מ}
כג/ב מנוחת אשר ח"א דף כג ע"ג, כד ע"א {מאוחרים כשרים - בין כתב דאיקני בין לא כתב}
כג/ב מקצוע בתורה סי' מג ס' יא ס"ק יג {מ"מ}
כג/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
כג/ב משנת יעקב
כג/ב משפט איש תשיז עמ' פו
כג/ב משפטי שבועות עמ' קצו
כג/ב ס' התרומות עמ' תתתצג
כג/ב פד"ר ח"ב עמ' 277
כג/ב קול דודי ר"ה סי' טו
כג/ב קרית מלך
כג/ב שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' קסג
כג/ב שומרי משפט (צ'כנוב) ח"א עמ' סח {מ"מ}
כג/ב שופרא דשטרא שער ה פי"ב
כג/ב שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קיב סעיף ב
כג/ב שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' יא אות א, ג-ד, סי' יב אות ז
כג/ב שלל דוד
כג/ב שער משפט סי' מג ס"ק ד {מ"מ}
כג/ב שערי חיים (שמולביץ) גיטין עמ' נ
כג/ב תורת אמת (תשסו) עמ' תקכה {מ"מ}
כג/ב תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 92
כג/ג אמרי בינה (אש) דף קכא ע"ג {עסוקין באותו ענין לא מועיל בגט}
כג/ג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
כג/ג בית אהרן (צוקרמן) עמ' רלח
כג/ג בית אהרן וישראל גל' יג עמ' צט
כג/ג ברור הלכה גיטין יח ע"א ציון ה
כג/ג ברכת אריאל ח"ב עמ' קז
כג/ג הלכה פסוקה ח"ב סי' ט הערה 200 {מל"מ}
כג/ג ידיו של משה
כג/ג נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' קעט
כג/ג צהר גל' ט עמ' 30-31 {מ"מ}
כג/ג צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רצב אות ח
כג/ג צרור הכסף (הראשון) עמ' כג
כג/ג רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' שסז
כג/ג ריח שדה דף ל ע"ג
כג/ג שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' קו
כג/ג שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' שסב
כג/ג שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' קצט
כג/ג שומרי משפט (צ'כנוב) ח"א עמ' סו {עסוקים באותו ענין}
כג/ג שופרא דשטרא שער ה פי"א
כג/ג שושנת יעקב (הורוויץ) סי' מג סעיף יא
כג/ג שלל דוד
כג/ג שערי לימוד (לוריא) ח"א סי' יז אות ג ד"ה אגב
כג/ג שערי לימוד (לוריא) ח"ג עמ' מא-מב
כג/ג שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 71
כג/ג תקון סופרים (רשב"ש) שער ט עמ' לה
כג/ד אבקת רוכל (תשסב) עמ' רצב {מ"מ}
כג/ד אור הישר [אבקת רוכל סי' צח]
כג/ד אורים ותומים - תומים סי' מג ס"ק טז
כג/ד באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' רלה
כג/ד בחיר חיים
כג/ד דברי ריבות (תשעב) עמ' רפד
כג/ד דיני חוזים במשה"ע עמ' 272
כג/ד חוקות הדיינים ח"א עמ' שכ
כג/ד חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 111
כג/ד יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' תקפג, תקפו
כג/ד יפה נוף עמ' קנז
כג/ד לב שמח דף פ ע"ד {מ"מ}
כג/ד נועם חי"ח עמ' קמב
כג/ד סם חיי דף כד ע"ג
כג/ד עדות ושטרות עמ' 210
כג/ד צהר גל' ט עמ' 30
כג/ד קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון בני אדם עמ' קסב {מ"מ}
כג/ד קרית מלך
כג/ד שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' שנח
כג/ד שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' שסו
כג/ד שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' שסו
כג/ד שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קפח {מ"מ}
כג/ד שער יהושע ח"ב עמ' לא, סג
כג/ד תורת חיים (תשסג) ח"ב עמ' קעט
כג/ה אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קצה, קצז
כג/ה אהלי שם (פרץ) ב"מ (תשמא) סי' קב
כג/ה אוצמפה"ת ב"מ יג ע"א הע' 33 {או"ש}, כ ע"א ח"א הע' 54 {או"ש}
כג/ה אמרות טהורות (ישראל) דף קסח ע"ב {מ"מ}
כג/ה באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
כג/ה באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' שנב {מ"מ}
כג/ה באר שרים (ליפשיץ) הל' עדות פ"ו-פ"ח עמ' לז {מ"מ}
כג/ה בגדי כהונה (כהן) דף פט ע"ב
כג/ה בית אברהם (ישראל, תקמו) דף עב ע"ב
כג/ה בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' לט סעיף יט {מ"מ}, סי' מג סעיף יב, סי' ס סעיף יב, סי' סה סעיף טו
כג/ה בית אהרן וישראל גל' ס עמ' קמה {מ"מ}, גל' עד עמ' לו {הגהמ"י אות ה}, גל' עז עמ' לא {מ"מ - אמר לעדים "יהיה בידכם"}
כג/ה בית ישחק
כג/ה בנין אריאל ח"ב עמ' קצ
כג/ה בנין השטר עמ' קנג
כג/ה בנין יהושע (וילדמן) דף כד ע"א, נד ע"ד
כג/ה ברור הלכה ב"מ יב ע"ב ציון ט, כ ע"א לפני ציון ה
כג/ה ברור הלכה כתובות יט ע"ב ציון א
כג/ה ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ג עמ' יז, לו, מב, קיב
כג/ה ברכת ראובן דף פו ע"א {מ"מ}
כג/ה גבעות עולם (קובו) דף לג ע"ב
כג/ה גדולי שמואל ב"מ דף יג ע"א {או"ש}
כג/ה גוילין נצולין עמ' רסב {מ"מ}
כג/ה דברי אליהו (חזן) ח"ג עמ' קלג-קלח
כג/ה דברי ריבות (תשעב) עמ' תלו
כג/ה הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' רלב {מ"מ}
כג/ה הר המלך ח"ו עמ' קט-קי
כג/ה ושב הכהן (תשמח) עמ' לז
כג/ה חוקות הדיינים ח"ב עמ' תמא, תמה
כג/ה חזון יחזקאל ב"מ פ"א ה"ד
כג/ה חי' בעל שרידי אש עמ' רמד
כג/ה חי' חתם סופר
כג/ה חי' ר"י אלמידה דף א ע"ב
כג/ה חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 25 {הגהמ"י אות ה}
כג/ה יגיעת ערב ב"מ עמ' קמב, קמח
כג/ה ידיו של משה
כג/ה יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' קנח {מ"מ}
כג/ה ישועות ישראל סי' לט סעיף כ {מ"מ}
כג/ה כבוד יו"ט
כג/ה כתבי העלוי מראקוב עמ' מו
כג/ה מלאכת שלמה (חכים)
כג/ה מנוחת משה דף נה ע"א {מ"מ}
כג/ה מסוא משה עמ' מו
כג/ה מעיני החכמה ח"א אות תסד
כג/ה מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
כג/ה מצודת בן ציון דף כח ע"א {רק שטר הקנאה כותבים ללוה כשאין מלוה עמו}
כג/ה מקצוע בתורה סי' לט ס' יג ס"ק לג {מ"מ}, סי' מג ס' יז ס"ק כג, סי' סה ס' יד ס"ק כז
כג/ה מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קכד אות א {שלא כאביי}
כג/ה משה ידבר (תשעו) עמ' שצז, שצט {מ"מ}
כג/ה משנת ר' אהרן גיטין עמ' יד
כג/ה משנת ר' אהרן כתובות עמ' רנ {מ"מ בשם רמב"ן}
כג/ה נחל יצחק (תשעב) ח"ב עמ' ט, רז
כג/ה ס' התרומות עמ' תתרסט
כג/ה עדות ושטרות עמ' 81, 101, 174
כג/ה פני יעקב דף ט ע"ג
כג/ה פני יעקב דף ט ע"ג-ע"ד {מאוחרים}
כג/ה פני משה (שלז')
כג/ה פרי האדמה ח"ב
כג/ה צור תעודה דף קצד ע"א {מ"מ}
כג/ה שו"ע הרב הל' עדות ס' יז
כג/ה שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' פט, רפד, ח"ג עמ' עז
כג/ה שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' שנו, שס
כג/ה שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' שנו, שס
כג/ה שו"ת ר"י מליריאה עמ' שלט
כג/ה שלל דוד
כג/ה שמחת יו"ט (אלגזי) סי' סה אות ד {מ"מ}
כג/ה שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' שעב
כג/ה שער משפט סי' לט ס"ק ח, סי' מה ס"ק ז, סי' קכו ס"ק ז
כג/ה שערי לימוד (לוריא) ח"ג עמ' לד, מב
כג/ה שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 223
כג/ו אור הישר [או"ז ח"א סו"ס תשיב]
כג/ו בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' מג סעיף יב
כג/ו ברור הלכה גיטין פ ע"א ציון ד
כג/ו ברור הלכה כתובות כא ע"ב ציון א פסקה ב
כג/ו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ג עמ' ו
כג/ו דברי ריבות (תשעב) עמ' רפה
כג/ו דין אמת (תשסז) עמ' לז-לח, נג {קמ"ר}
כג/ו הלכה למשה (אלבז) עמ' שנח {מ"מ}
כג/ו הר המלך ח"ה עמ' עד
כג/ו חוקות הדיינים ח"ב עמ' תמב, תמד, ח"ג עמ' א
כג/ו יד ישראל ח"ב
כג/ו ידיו של משה
כג/ו לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' כו
כג/ו מסוא משה עמ' נח
כג/ו מקורות לפסקי הרמב"ם
כג/ו ס' התרומות עמ' תתתצ
כג/ו פני משה (שלז')
כג/ו קרית מלך רב (תשסו) עמ' תתפ
כג/ו שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' קצט
כג/ו שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' קסג {הגהמ"י אות ח}
כג/ו שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' רפ
כג/ו שו"ת ר"י מליריאה עמ' נג
כג/ו שו"ת רשב"ש עמ' לז
כג/ו שופרא דשטרא שער ה פט"ו
כג/ו שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 72, 134, מח' ג עמ' 132
כג/ו תשובות הרי"ד עמ' רלו-רלז
כג/ו תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 92
כג/ז דבר שמואל (אבוהב) סי' עג
כג/ז חזקה רבה חו"מ ח"ד עמ' 326
כג/ז חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 227
כג/ז משנת ר' אהרן גיטין עמ' צג
כג/ז עדות ושטרות עמ' 166
כג/ז שושנת יעקב (הורוויץ) סי' מג סעיף ט {מ"מ}
כג/ז שמחת יו"ט (אלגזי) סי' לד אות ג
כג/ז שער משפט סי' מג ס"ק ד-ה
כג/ז שערי לימוד (לוריא) ח"א סי' כב אות יח, כ
כג/ז תורת אמת (שפו) סי' לב
כג/ז תורת אמת (תשסו) עמ' קפא
כג/ז תקון סופרים (רשב"ש) שער ט עמ' לג
כג/ח אוצמפה"ת ב"מ עב ע"ב ח"א הע' 7, 12 {או"ש}
כג/ח בית הלוי ח"א סי' ח עמ' מד
כג/ח גדולי שמואל ב"מ דף עב ע"א {או"ש}
כג/ח דברות משה ב"מ ח"ב סי' סט ענף ג
כג/ח הלכה רבה ח"א עמ' 272
כג/ח יד המלך (לנדא) דף מח ע"א
כג/ח מהרי"ט אלגזי פ"ח אות עב או"ק ד {או"ש}
כג/ח ס' התרומות עמ' תתרסג
כג/ח עומק הפשט ח"א עמ' תצח
כג/ח קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' רפח {מ"מ}
כג/ח שו"ת ר"י מסלוצק סי' קג עמ' שלב
כג/ח שלל דוד
כג/ח שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 146
כג/ט ידיו של משה
כג/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
כג/ט שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' רט אות ב
כג/י אהל יצחק
כג/י בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' מא סעיף ז {מל"מ}
כג/י גושפנקא דמלכא
כג/י הגהות חבר בן חיים
כג/י חי' הריצ"ד
כג/י ערך שי חו"מ סי' מא סעיף ב {מל"מ}
כג/י קרית מלך
כג/י שם יוסף (מועטי) ח"ב דף לח ע"א {מ"מ}
כג/י שער משפט סי' מא ס"ק ב {מל"מ}
כג/י תקון סופרים (רשב"ש) שער כה עמ' קכח
כג/יא אבן האזל
כג/יא אהל יצחק
כג/יא אוצמפה"ת ב"מ ז ע"ב הע' 18
כג/יא אמרי בינה (אוירבך) - הלואה סי' יח [א] ד"ה אם
כג/יא אנצי"ת ע' אין אדם פורע הע' 72, 74-75
כג/יא אריה ליש עמ' רפא
כג/יא בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' מא סעיף ט
כג/יא בית אהרן וישראל גל' סו עמ' נג-נד, סב {או"ש}
כג/יא בית יחזקאל (סרנה) ב"מ עמ' מא
כג/יא בשמים ראש סי' מב
כג/יא גדולי שמואל ב"מ דף יב ע"ב, יז ע"ב
כג/יא דברי משפט סי' מא סעיף ד
כג/יא ושב הכהן (תשמח) עמ' מו
כג/יא חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 228, 230
כג/יא יכין ובועז ח"א סי' קלג עמ' 378
כג/יא מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' שיד
כג/יא מחנה יהודה (אשכנזי) דף לא ע"ד
כג/יא מקצוע בתורה סי' מא ס' ג ס"ק ט, יב, ס' ד ס"ק יג
כג/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
כג/יא משכנות הרועים (אלחאיך) מע' מ אות ז (קעב ע"ב) {שמא מחל - מועילה מחילה על חוב בשטר}
כג/יא משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' קיא
כג/יא משנת ר' אהרן כתובות עמ' רנג
כג/יא נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' תמ, ח"ג עמ' רכז
כג/יא ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' י, מח
כג/יא צרור הכסף (הראשון) עמ' מ
כג/יא ראש אליהו ח"ב עמ' שע {או"ש}
כג/יא שבות יהודה (שו"ת) עמ' קעד
כג/יא שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' יז, קז
כג/יא שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' קצו
כג/יא שו"ת ר"א בן ארחא עמ' פב
כג/יא שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ב עמ' קעג
כג/יא שושנת יעקב (הורוויץ) סי' מא סעיף ד
כג/יא שער יהושע ח"ב עמ' עח
כג/יא שער משפט סי' מא ס"ק ג
כג/יא שערי בינה (תשעט) עמ' רכב
כג/יא תקון סופרים (רשב"ש) שער כה עמ' קכח
כג/יב אהל יצחק
כג/יב אורים ותומים - תומים סי' מא ס"ק ה
כג/יב אפיקי מגינים כתובות סי' כח
כג/יב באר שרים (ליפשיץ) הל' עדות פ"ו-פ"ח עמ' כז {מ"מ}, עז
כג/יב בית אברהם (ישראל, תקמו) דף נו ע"ג, נח ע"ד
כג/יב בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' מא סעיף א
כג/יב בית אהרן וישראל גל' סד עמ' יד-טז, גל' סה עמ' עח {או"ש}, עט-פו, פח
כג/יב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ג עמ' סג {רמב"ם}, סד {מ"מ - אין לחוש לב"ד טועין}
כג/יב גושפנקא דמלכא דף עט ע"ב
כג/יב דברי תלמוד ח"ב עמ' רה
כג/יב הלכה פסוקה ח"ד עמ' קיד הערה 54
כג/יב חי' ר"י אלמידה דף כב ע"ד
כג/יב חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 229
כג/יב יכין ובועז ח"א סי' קלג עמ' 385
כג/יב ישועות ישראל סי' מא סעיף ב
כג/יב מודעא ואונס עמ' שב {ראב"ד}
כג/יב מחנה יהודה (אשכנזי) דף ל ע"ב {מל"מ}
כג/יב מים שאל דף ע ע"ב
כג/יב מסוא משה עמ' נב
כג/יב מקצוע בתורה סי' מא ס' א ס"ק ד
כג/יב משפטים לישראל עמ' פז
כג/יב ס' התרומות עמ' תתתצו, תתתצט
כג/יב פסקי מהרי"ץ - בארות חיים הערה תשפז
כג/יב פרי האדמה ח"ג וח"ד
כג/יב צרור הכסף (הראשון) עמ' כא
כג/יב ראש אליהו ח"ב עמ' שסב
כג/יב שו"ע הרב הל' עדות ס' לח-לט
כג/יב שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' קצב
כג/יב שו"ת ר"י אבן עזרא עמ' קסט
כג/יב שעשוע התלמידים דף לד ע"ד
כג/יב תשובות הראב"ד סי' קפג
כג/יג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ג עמ' סג
כג/יג ס' התרומות עמ' תתתצו, תתתצט
כג/יג צרור הכסף (הראשון) עמ' כא
כג/יג שער משפט סי' סה ס"ק ח {מל"מ}
כג/יד אור הישר [מ"מ הל' גירושין פ"ד הי"ז]
כג/יד אורח צדקה עמ' רפא
כג/יד בית אבי ח"ב סי' קלא עמ' קעג {מ"מ}, קעד
כג/יד ס' התרומות עמ' תתתצד {איזהו קרע ב"ד}
כג/יד צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רצב אות ד
כג/יד שו"ת הר"ן סי' עו
כג/יד שו"ת הרשב"א ח"א סי' תשח
כג/יד תורת אמת (תשסו) עמ' קעה
כג/יד תפארת צבי (שפילמן) ח"ג עמ' רפט
כג/טו באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
כג/טו בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' מג סעיף טו {מ"מ}
כג/טו הלכה פסוקה ח"א - ברור הלכה עמ' טו
כג/טו חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' רכג
כג/טו כבוד יו"ט
כג/טו מחנה יהודה (אשכנזי) דף מו ע"ג {מ"מ}
כג/טו נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' תי
כג/טו ס' התרומות עמ' תקס
כג/טו ערך שי חו"מ סי' נד סעיף א {מ"מ}
כג/טו שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' רכד
כג/טז אם המלך עמ' לז
כג/טז אשר למלך
כג/טז בד קודש (דאנון)
כג/טז בית אברהם (ישראל, תקמו) דף צד ע"ד
כג/טז בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' נד סעיף ב, סי' עד סעיף ז
כג/טז בית יעקב (מליסא) כתובות פט ע"א ד"ה ולפ"ז אתי
כג/טז דברות משה ב"מ ח"א סי' ה ענף ב, הבבות עמ' תיב
כג/טז דברי משפט סי' נד אות ב
כג/טז חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 16 {מל"מ}
כג/טז יגיעת ערב ב"מ עמ' נא {אבי עזרי}
כג/טז מגילת ספר לאוין דף יב ע"א
כג/טז מסכת כתובות (ארזי) עמ' 260
כג/טז מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ד]
כג/טז מקצוע בתורה סי' נד ס' ג ס"ק ה
כג/טז מקראי קדש (תשנג) עמ' רעא
כג/טז נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' שלב, שפ, ח"ב עמ' פא, רמו, ח"ד עמ' צב, קיב {מ"מ}
כג/טז נר למאור (פרצקי) עמ' רה
כג/טז ס' התרומות עמ' תקסא
כג/טז ערך שי חו"מ סי' נד סעיף ב {רמב"ם}, סי' עה סעיף א {מ"מ}
כג/טז צרור הכסף (הראשון) עמ' לט
כג/טז ראבי"ה - תשובות עמ' קסג {הגהמ"י}
כג/טז שו"ת מהרי"ק סי' קיד
כג/טז שושנת יעקב (הורוויץ) סי' פח סעיף ג
כג/טז שער משפט סי' נד ס"ק ג
כג/טז שערי תורה (לעוו) עדות ח"א עמ' קנא
כג/יז אבי עזרי ח"ד
כג/יז אברהם במחזה דף יד ע"א
כג/יז אשר לשלמה (אשכנזי)
כג/יז בית דוד (תשעט) חו"מ סי' קכט
כג/יז ברור הלכה ב"מ עז ע"ב אחרי ציון ב
כג/יז ויקח אברהם [שמע אברהם דף י ע"ג]
כג/יז זכור לאברהם (אביגדור)
כג/יז חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' רכח {מ"מ}
כג/יז חיים ומלך
כג/יז ידיו של משה
כג/יז ישועות ישראל סי' נג סעיף א {מ"מ}
כג/יז מקצוע בתורה סי' עג ס' יב ס"ק כב
כג/יז ערך שי חו"מ סי' נג סעיף א
כג/יז צרור הכסף (הראשון) עמ' לט
כג/יז קרית מלך
כג/יז שו"ת ר"י מליריאה עמ' שלג
כג/יז שלל דוד
כג/יז שמחת יהודה דף נז ע"ב
כג/יז שמע אברהם דף י ע"ג
כג/יז שער משפט סי' נג ס"ק א
כג/יח ידיו של משה
כג/יח צרור הכסף (הראשון) עמ' לט
כג/יח שמע אברהם דף י ע"ג


כד/889 הלכות מלוה ולווה פרק כד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


כד/רה"פ הדרום חל"ח עמ' 21-14
כד/רה"פ יד פשוטה
כד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
כד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
כד/רה"פ פי' ר"י קאפח
כד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
כד/רה"פ רמב"ם לעם
כד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
כד/א אבן האזל
כד/א אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' נד, ח"ו עמ' קעב
כד/א אברהם יגל
כד/א אהלי שם (פרץ) ב"מ (תשמא) סי' קב
כד/א אוצמפה"ת ב"מ יג ע"א הע' 3, כ ע"א ח"א הע' 59
כד/א אור הישר [שו"ת הרמ"א סי' לג]
כד/א אורים ותומים - תומים סי' סה ס"ק כו
כד/א איים בים ב"מ סי' יט אות ח {שטר הקנאה}
כד/א אמרי בינה (אוירבך) - הלואה סי' יב [א] ד"ה והנה
כד/א אנצי"ת ע' אריס הע' 105
כד/א בית יעקב (טבשונסקי) סי' קמו סעיף יב
כד/א בית מאיר (תשע) סי' קי ס"א עמ' שא
כד/א בנין השטר עמ' קט, קנב
כד/א ברור הלכה קדושין ט ע"ב ציון ג, ב"מ יב ע"ב ציון ט
כד/א גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תרכח
כד/א גט מקושר (אלגזי) עמ' קו
כד/א דבר שמואל (אבוהב) סי' קפה
כד/א דברות משה קדושין סי' י ענף ג, ב"מ ח"א סי' יג ענף א
כד/א הלכה פסוקה ח"ב סי' יג הערה 118-120
כד/א חוקות הדיינים ח"ב עמ' תמט
כד/א חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 164
כד/א חי' הגרא"א דסלר עמ' קי
כד/א חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' מא
כד/א יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' תמא, ח"ב עמ' תשיח
כד/א יגיעת ערב ב"מ עמ' קמב, קמח, קנז, קסה {אבי עזרי}, רעא
כד/א יד דוד (קרלין) ח"א דף מ ע"א
כד/א ידיו של משה
כד/א ישא איש דף צא ע"ג {מ"מ בשם רשב"א}
כד/א ישועות ישראל סי' מט סעיף א
כד/א מגילת ספר עשין דף לו ע"ב
כד/א מעיני המים
כד/א מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
כד/א מקצוע בתורה סי' מט ס' ב ס"ק ב
כד/א משנת ר' אהרן גיטין עמ' יד, צא
כד/א נתיבות המשפט סי' רלח ס"ק ב {מתי לא צריך שטר אקנייתא}
כד/א סדר הדין (שוחטמן) עמ' 348
כד/א עדות ושטרות עמ' 81, 101, 111
כד/א עצי ארזים סי' נא ס"ק יא
כד/א פד"ר ח"ב עמ' 159
כד/א פסקי מהרי"ץ - בארות חיים הערה תקכ
כד/א צרור הכסף (הראשון) עמ' מו
כד/א קונטרסי שעורים ב"מ שעור טו אות ח
כד/א שו"ע הרב הל' עדות ס' יט
כד/א שופרא דשטרא שער ג פ"ו
כד/א שמחת יו"ט (אלגזי) דף ריד ע"ג {מ"מ}
כד/א שמחת יו"ט (אלגזי) סי' לד אות ג {מ"מ}
כד/א שער המלך ח"א עמ' שלג
כד/א שער משפט סי' סה ס"ק ד
כד/א שערי חיים (ס' המקח) דף א ע"א {מ"מ - שטר מכר כותבין אע"פ שאין בו קנין}
כד/א שפע חיים - נישואין עמ' קכב, קכה
כד/א תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 168
כד/ב אנצי"ת ע' בעל דין הע' 138, 139
כד/ב באר אליהו עמ' קכח
כד/ב בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' מה סעיף ב {הגהמ"י}
כד/ב בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' נח
כד/ב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ג עמ' מט
כד/ב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ד עמ' סד
כד/ב דברות משה קדושין סי' י ענף ג
כד/ב דליית הכרם עמ' תתתלה {מ"מ} [צ"ל דאמר לא ניחא לי דתהוי זכותך... נכתוב שנינו]
כד/ב הר המלך ח"ז עמ' רסד
כד/ב חוקות הדיינים ח"ב עמ' תמה, תנב
כד/ב חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 164
כד/ב צרור הכסף (הראשון) עמ' מו
כד/ב שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' צא
כד/ב שו"ת הריב"ש סי' רסג, עמ' שלג
כד/ב שו"ת מהרלב"ח סי' צו {מ"מ}
כד/ב שו"ת רשב"ש עמ' לג
כד/ג אהלי שם (גנצפריד, תשעז) עמ' לה
כד/ג אורים ותומים - תומים סי' מט ס"ק ב
כד/ג אנצי"ת ע' גט הע' 140
כד/ג בית אברהם (ישראל, תקמו) דף פו ע"א
כד/ג בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' מט סעיף ב
כד/ג בית יעקב (טבשונסקי) סי' רלח סעיף א {מל"מ}
כד/ג בן אריה
כד/ג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ג עמ' כב-כג
כד/ג גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תשכה, תשכז
כד/ג גט מקושר (צינץ) עמ' שו, תקנ
כד/ג החזקה במשפט העברי עמ' 13
כד/ג הלכה פסוקה ח"א - ברור הלכה עמ' נג {מ"מ}, 108, ח"ב סי' יג הערה 172
כד/ג זכור לאברהם (אביגדור)
כד/ג זכרון אהרן סי' מג
כד/ג חוקות הדיינים ח"ב עמ' תנב
כד/ג חזו"א על הרמב"ם
כד/ג חזקה רבה חו"מ ח"ג עמ' 296
כד/ג חי' הריצ"ד
כד/ג ישועות ישראל סי' מט סעיף א {רמב"ם}, סעיף ז {מ"מ}
כד/ג כהונת רפאל עמ' רסח {מ"מ}
כד/ג לחמי תודה (בסן) דף נד
כד/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
כד/ג משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' נז
כד/ג ס' התרומות עמ' תקלג
כד/ג עדות ביעקב (בוטון) דף רנג ע"א
כד/ג צרור הכסף (הראשון) עמ' מו
כד/ג שארית יוסף (תשמד) באור חו"מ הערה 98
כד/ג שארית יוסף (תשסז) עמ' רמב
כד/ג שבט בנימין (פונט') דף פה ע"ג {מ"מ}
כד/ג שו"ע הרב הל' עדות ס' כד
כד/ג שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' רמב
כד/ג שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' רכ
כד/ג שלל דוד
כד/ג שמחת יו"ט (אלגזי) דף ריג ע"ד {מ"מ}
כד/ג שמחת יו"ט (אלגזי) סי' לד אות ג {מ"מ}, סי' סה אות ד
כד/ג שער משפט סי' מט ס"ק א
כד/ג שעשוע התלמידים דף נא ע"ב {מ"מ}
כד/ג תשובה שלמה אהע"ז סי' מה
כד/ג תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' רמ {מ"מ}
כד/ד אהלי שם (גנצפריד, תשעז) עמ' נה
כד/ד אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תקפז {חשש רמאות}
כד/ד באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' צח
כד/ד באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פ"ח ה"י מושב שרים אות מה {אבי עזרי}
כד/ד גט מקושר (צינץ) עמ' שו, תקנ
כד/ד דברי אמת (תשעט) עמ' תקלב {מגיד משנה}
כד/ד דברי מרדכי (קרישפין) דף לא ע"ד
כד/ד זכרון אהרן סי' מד
כד/ד חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 143, חו"מ ח"ג עמ' 68, 300
כד/ד ידיו של משה
כד/ד יחל ישראל (תשנב) עמ' קפ
כד/ד ישועות ישראל - חידושים סי' מט סעיף א {מ"מ}
כד/ד מוריה גל' רז עמ' כב {שלשים יום}
כד/ד נחל יצחק (תשעב) ח"ב עמ' סב {מ"מ}
כד/ד נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' רמד
כד/ד פד"ר חי"ח עמ' 193
כד/ד צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רו אות ב
כד/ד צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רפו אות ב
כד/ד צרור הכסף (הראשון) עמ' מו
כד/ד ראבי"ה ח"ג סי' תתמו (עמ' 586) הערה 16 {השמיט דברי אביי}
כד/ד שו"ע הרב הל' עדות ס' כו
כד/ד שו"ת ר"י מפוזנא עמ' רצט
כד/ד שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' קז
כד/ד שערי תורה (לעוו) עדות ח"א עמ' קמ-קמא {מ"מ}
כד/ד שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' צד
כד/ד תקון סופרים (רשב"ש) שער יב עמ' מט
כד/ה אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קנט
כד/ה בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' מה סעיף ב
כד/ה בית מאיר (תשע) סי' קל ס"טז עמ' קכב
כד/ה ברור הלכה גיטין יט ע"א ציון כ, יט ע"ב ציון א
כד/ה גושפנקא דמלכא
כד/ה גט מקושר (בולה) דף קמז ע"ב
כד/ה האיר ממזרח כתובות סי' יח אות ח {וכן חזקה שאין העדים חותמין וכו' הטעם שנקט כן בלשון "וכן"; שאלו שהעידו על עצמן גדולים וכני דעת - על מי קאי ד"ז}
כד/ה זכרון אהרן סי' מג, עמ' פח
כד/ה חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 143, ח"ג עמ' 296
כד/ה כהונת רפאל עמ' רפ
כד/ה מראה הנוגה [שבט בנימין (פונט') סי' יד דף ו ע"ב]
כד/ה נאות אפרים ח"א עמ' רל-רלא
כד/ה ס' התרומות עמ' תקלד
כד/ה עטרת מרדכי (וינברג) דף ט ע"ב
כד/ה ערך השלחן חו"מ ח"א דף סה ע"ג
כד/ה פני משה (שלז')
כד/ה קרית מלך רב (תשסו) עמ' שנא
כד/ה שברי לוחות עמ' 96 {הגהמ"י - אביאסף}
כד/ה שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' קמג
כד/ה שו"ת רשב"ש עמ' תעד
כד/ה שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' קלג
כד/ה שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' פט, צב, צו
כד/ה שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' רכט, רמז, רמח {מ"מ}, רנ
כד/ה תקון סופרים (רשב"ש) שער יג עמ' נ, שער כה עמ' קכד
כד/ו אוצרות הרמב"ם
כד/ו אורים ותומים - תומים סי' פה ס"ק ה-ו, ח
כד/ו ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קמב {מ"מ}
כד/ו ברור הלכה גיטין יט ע"א ציון י, כ
כד/ו ברית הלוי השלם
כד/ו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ג עמ' קמד-קמו
כד/ו גט מקושר (צינץ) עמ' רסח, רעג
כד/ו דברי אמת (תשעט) עמ' רנו {מגיד משנה}
כד/ו דברי יחזקאל (מישור) עמ' עד
כד/ו דברי יחזקאל (תרצה) דף כד ע"א
כד/ו זכרון אהרן סי' מב, עמ' פז
כד/ו חזו"א על הרמב"ם
כד/ו חזקה רבה חו"מ ח"ג עמ' 294-293
כד/ו חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' צא
כד/ו ידיו של משה
כד/ו מגילת ספר לאוין דף טו ע"ב {מ"מ}
כד/ו מי החג עמ' קטו, קיט
כד/ו מסוא משה עמ' סה, סח
כד/ו מקצוע בתורה סי' מה ס' ה ס"ק ה
כד/ו מראה הנוגה [הלכות יו"ט דף קפד ע"א]
כד/ו מרחשת ח"ב שונים אות ג
כד/ו משנה הלכות כתובות דף קלט ע"ג, גיטין סי' נג
כד/ו משפטי דרבנן עמ' מז, עז {מ"מ}
כד/ו עין יצחק ח"א עמ' רמה
כד/ו צרור הכסף (הראשון) עמ' ח
כד/ו קונטרסי שעורים גיטין שעור ב אות ה
כד/ו קרית מלך רב (תשסו) עמ' שנא
כד/ו שבט בנימין (פונט') דף ו ע"ב
כד/ו שו"ת מהר"ם די בוטון סי' י
כד/ו שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' תלח
כד/ו שו"ת רשב"ש עמ' לג, תעד
כד/ו שי למלך (מלר) עמ' קכג
כד/ו שמחת יו"ט (אלגזי) דף קלג ע"ג
כד/ו שעורי הרב גיטין ח"א עמ' קיא
כד/ו שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' רנו
כד/ו שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' רעט
כד/ו שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 55
כד/ו תורת יצחק ח"ב עמ' ד, יג
כד/ו תקון סופרים (רשב"ש) שער כה עמ' קכד
כד/ו תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 156
כד/ז אבני החושן סי' מה סעיף ב
כד/ז אמרי בינה (אש) דף קכז ע"א
כד/ז אמרי כהן גיטין סי' ד ס"ק יב
כד/ז בית מאיר (תשע) סי' קל ס"טז עמ' קכג
כד/ז ברור הלכה גיטין יט ע"ב ציון א
כד/ז ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ג עמ' קלח-קלט
כד/ז גט מקושר (צינץ) עמ' רסה
כד/ז הלכה פסוקה ח"ד עמ' קיד הערה 53
כד/ז חי' בן אריה ח"ב סי' כו ס"ק ג
כד/ז ישועות ישראל סי' מה סעיף ב {ראב"ד}
כד/ז מעשה הבא בעבירה עמ' 90 {מ"מ}
כד/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
כד/ז סם חיי דף כו ע"א {מ"מ}
כד/ז שבט בנימין (פונט') סי' יב דף ה ע"ד
כד/ז שו"ע הרב הל' עדות ס' כא
כד/ז שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' תלז
כד/ז שו"ת ר"מ גאויזון עמ' קמב, קמד
כד/ז שעורי הרב גיטין ח"א עמ' קז
כד/ז שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 112
כד/ח אהל יצחק
כד/ח אורים ותומים - תומים סי' מט ס"ק ו
כד/ח בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף נא ע"ב
כד/ח ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ד עמ' טו, יט-כא
כד/ח דובר מישרים
כד/ח חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 127
כד/ח ידיו של משה
כד/ח ישועות ישראל סי' מט סעיף ו {רמב"ם}, סעיף י {מ"מ}
כד/ח כבוד יו"ט
כד/ח מהרי"ט אלגזי פ"ח אות סט או"ק ג
כד/ח מנוחת אשר ח"ב דף מב ע"ג {אין מוציאים שטר זע"ז - אילו אין בו קנין}
כד/ח מצודת בן ציון דף כח ע"א {שני יוסף בן שמעון - לא חילק בין שטר הקנאה לשטר אחר}, מה ע"ב {השמיט ששני יוסף בן שמעון שמכרו זה לזה גובה ממ"נ}
כד/ח מקנת חיים עמ' רמז
כד/ח מקצוע בתורה סי' מט ס' ז ס"ק ז-ח
כד/ח מראה הנוגה [הלכות יו"ט (מהרי"ט אלגזי) דף קפד ע"א]
כד/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
כד/ח משיבת נפש עמ' נג
כד/ח משנת ר' אהרן גיטין עמ' יג-יד, יח-יט, ב"ק עמ' רז {מ"מ}
כד/ח נוה צדק
כד/ח נועם ח"ד עמ' קסח
כד/ח נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' תנד, תנה
כד/ח עדות ושטרות עמ' 98
כד/ח פרשת השבוע (תשעב) ח"ד עמ' 45
כד/ח צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קעה אות ג
כד/ח צרור הכסף (הראשון) עמ' לג
כד/ח קרית מלך רב (תשסו) עמ' תכח-תכט, תתקעה
כד/ח שו"ת הריב"ש עמ' תל
כד/ח שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' יג
כד/ח שו"ת מנחה בלולה סי' א (דף א ע"ג) {בהרשאה}
כד/ח שמחת יו"ט (אלגזי) סי' סה אות ד {מ"מ}
כד/ח שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' שפו {מ"מ}
כד/ח שער המלך ח"א עמ' תקסא
כד/ח שער משפט סי' מב ס"ק ז
כד/ח שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 146-147
כד/ט אגרות הגרי"ד עמ' רמג
כד/ט אהל יצחק
כד/ט אהל יצחק גיטין עמ' תשנא
כד/ט אור הישר [אור שמח הל' מכירה פ"ו הי"א]
כד/ט אמרי בינה (אוירבך) - הלואה סי' לז [א] ד"ה וכן
כד/ט מחנה ישראל (אליהו)
כד/ט מקצוע בתורה סי' נ ס' א ס"ק ד
כד/ט משנת יעקב
כד/ט משנת ר' אהרן גיטין עמ' כז
כד/ט משרת משה (עטייה)
כד/ט ס' התרומות עמ' תקפ
כד/ט פרי האדמה ח"ב וח"ג
כד/ט צרור הכסף (הראשון) עמ' לג-לד
כד/ט קרבן אליצור דף קעח ע"ב {מל"מ}
כד/ט רוב דגן (הלוי) ח"א דף קצה ע"א {מל"מ}
כד/ט שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תסה
כד/ט תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תקמה
כד/י אבי עזרי ח"ד
כד/י אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' יט
כד/י אור הלבנה (רובין) ח"ד עמ' פט
כד/י אור שמח (גם בהשמטות סוף שופטים)
כד/י אמרי בינה (אש) דף קה ע"ב וע"ד {זה גובה וזה גובה}
כד/י באר אלחנן עמ' קמו-קמח
כד/י באר מים חיים (נוסינזון) כתובות דף קי
כד/י באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פ"ח ה"י מושב שרים אות מה
כד/י בינת דניאל ח"א עמ' קנד-קנה
כד/י בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' פה סעיף ג
כד/י בית אהרן וישראל גל' טו עמ' נח
כד/י ברור הלכה ב"ק ז ע"ב ציון ו
כד/י ברור הלכה כתובות קי ע"א ציון ג
כד/י ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ו עמ' רצז
כד/י ברכת מרדכי ב"ק עמ' ס
כד/י דברות משה ב"ק ח"א סי' ד ענף א, ד {מ"מ}
כד/י דברי ריבות (תשעב) עמ' רכ
כד/י דברי תורה (תאומים) דף ג ע"ב
כד/י דורש משפט עמ' שפב
כד/י דיני מסחר במשה"ע עמ' 260, 269
כד/י הר המלך ח"א עמ' רנב-רנז, ח"ד עמ' סז
כד/י זכרון צבי מנחם דף נח ע"ב, נט ע"א וע"ג {שנים שהוציאו שט"ח זע"ז}
כד/י חדושים ובאורים (גרי') כתובות סי' י לדף קי
כד/י חזו"א חו"מ לקוטים סי' יט ס"ק ח
כד/י חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' שע, שעד-שעה, שפג-שפה
כד/י יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' א
כד/י לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' י אות א-ז, יב
כד/י לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק סי' ח ס"ק א {או"ש}
כד/י מחנה יהודה (אשכנזי) דף עז ע"ד {מ"מ}
כד/י מחקרים במשפט התלמודי עמ' 32
כד/י מנוחת אשר ח"א דף י ע"ב
כד/י מנוחת אשר ח"ב דף מא ע"ד {הקדים שנים שהוציאו לפני הדין בהלכה יא}
כד/י מעיני המים
כד/י מצעדי גבר ב"ק סי' נח אות א-ב, ד
כד/י מרכבת המשנה מהדו"ב
כד/י משאת מרדכי ב"ק עמ' יח
כד/י משב יעקב ח"ב עמ' קמ
כד/י משנה הלכות כתובות דף קמג ע"ב
כד/י משנת ר' אהרן ב"ק עמ' קצה
כד/י ס' התרומות עמ' תקפו
כד/י סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' קצו-קצח
כד/י עמק המשפט ח"ב עמ' שמד {מ"מ}
כד/י צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף רטז ע"ד {מל"מ}
כד/י צרור הכסף (הראשון) עמ' מו
כד/י קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) מדות חכמים עמ' פו
כד/י קובץ ביאורים (שפירא)
כד/י קול דודי (תשף) (בקיצור)
כד/י רביד הזהב (אברך) דף לא ע"א {מל"מ}
כד/י רביד הזהב (אברך) סי' כ אות יב בהגהה {מל"מ}
כד/י רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' נד
כד/י שאר יוסף ח"ז
כד/י שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף קכה ע"א
כד/י שו"ת הריב"ש סי' קט, עמ' קי
כד/י שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תשפג
כד/י שו"ת ממעמקים ח"ג עמ' קלא {מ"מ}
כד/י שו"ת רשב"ש עמ' תקד
כד/י שחר אורך עמ' רפ-רפה
כד/י שלל דוד
כד/י שם יוסף (מועטי) ח"ב דף לח ע"א
כד/י שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' קי {לח"מ}, קיט {מ"מ}, קכ {פרי האדמה}
כד/י שעורי ראשי ישיבות ליטא עמ' נז, קעא
כד/י שערי שאול ב"ק עמ' פה
כד/יא אגודת אזוב ח"א דף נח ע"א
כד/יא אור שמח
כד/יא ברור הלכה כתובות קי ע"א ציון א, ציון ג פסקה ג
כד/יא דברי משפט סי' סה סעיף יג
כד/יא דברי ריבות (תשעב) עמ' תקסג
כד/יא דברי תורה (תאומים) דף ג ע"א {נקט שט"ח ואח"כ מכר}
כד/יא דיני מסחר במשה"ע עמ' 263
כד/יא חזקה רבה חו"מ ח"ד עמ' 346
כד/יא ידיו של משה
כד/יא מנוחת אשר ח"א דף י ע"ב
כד/יא ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תקסו
כד/יא פרי האדמה ח"ב
כד/יא צרור הכסף (הראשון) עמ' מו
כד/יא שלל דוד
כד/יא תורת אמת (תשסו) עמ' קפג


כה/890 הלכות מלוה ולווה פרק כה *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


כה/רה"פ יד פשוטה
כה/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
כה/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
כה/רה"פ מרכבת המשנה מהדו"ב
כה/רה"פ פי' ר"י קאפח
כה/רה"פ פי' ר"ש צדוק
כה/רה"פ רמב"ם לעם
כה/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
כה/א אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 252
כה/א בדי הארון (הכהן) עמ' 281
כה/א בית יעקב (טבשונסקי) סי' קכט סעיף ב
כה/א ברכת מרדכי ב"ב עמ' תפז
כה/א דברות משה גיטין עמ' רצא, רצג
כה/א דברי ריבות (תשעב) עמ' רצז
כה/א דיני בוררות עמ' נא {מ"מ}
כה/א המשפט העברי עמ' 998, 1345, 105
כה/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' תעה
כה/א ויען יצחק עמ' שנב
כה/א חוקות הדיינים ח"ב עמ' רמח
כה/א חק לישראל ערבות עמ' 55, 121, 316 {הגהמ"י אות ב}, 471 {יד המלך, פלומבו}, 497 {כבוד יו"ט}, 599 {קרבן אשה}, 603, 642 {כבוד יו"ט}
כה/א יד המלך (פלומבו)
כה/א ידבר שלום ח"א עמ' כד
כה/א כבוד יו"ט
כה/א לב יוסף עמ' 83
כה/א מחנה יהודה (חסמן) עמ' קצז, קמט {ערב לב"ד}
כה/א מחקרים במשה"ע עמ' 104
כה/א נזר הקדש (קפלן)
כה/א ס' התרומות עמ' תקצז, תרא
כה/א סיומי המסכתות עמ' 178
כה/א עטרת מרדכי (שפלטר, תשעב) אות קיג
כה/א עמק המשפט ח"ב עמ' ב, קיג, קכא
כה/א פד"ר חט"ו עמ' 227
כה/א צבי תפארת - רשומי דברים ד"ה מדי
כה/א צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שטו ע"ד
כה/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' פ-פא
כה/א צרור הכסף (הראשון) עמ' מד
כה/א קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון בני אדם עמ' קעח
כה/א קרבן אשה
כה/א קרית מלך רב (תשסו) עמ' שי {מ"מ}
כה/א ר"י קארו - קובץ עמ' קסב
כה/א רישומי דברים אות כ
כה/א שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' של
כה/א שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' צג
כה/א שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' עד
כה/א שו"ת רשב"ש עמ' שסח
כה/א שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קכט סעיף א {הגהמ"י אות ב}
כה/א שלל דוד
כה/ב אור הישר [דברי ריבות סי' קפח, קצב, שצח]
כה/ב אחר האסף עמ' תלה
כה/ב אש תמיד עמ' תקצב
כה/ב בדי הארון (הכהן) עמ' 281
כה/ב בית אהרן וישראל גל' סט עמ' סט
כה/ב בית מרדכי (סאויצקי) דף פז ע"א, צב ע"א
כה/ב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' א
כה/ב ברכת מרדכי ב"ב עמ' תפז
כה/ב ברקאי ח"א עמ' 122
כה/ב דברות משה ב"ק ח"א סי' כו ענף ב
כה/ב דברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' קנו
כה/ב דברי ריבות (תשעב) עמ' רפב, רצו, תקעז
כה/ב המשפט העברי עמ' 105, 998, 1345
כה/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' תעה
כה/ב ויען יצחק עמ' שנב, שנג, שנח
כה/ב זכר שמואל קדושין סי' ז ס"ק א
כה/ב חזון יחזקאל קידושין פ"א ה"א
כה/ב חק לישראל ערבות עמ' 133, 139 {הגהמ"י}, 550, 583
כה/ב כך דרכו של תלמוד עמ' 121
כה/ב כתבי משה זילברג עמ' 121
כה/ב להורות נתן - שו"ת ח"ח עמ' קלה
כה/ב לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 148 {באותה הנאה שעבד עצמו}
כה/ב מגן שאול (קצנ') עמ' קמב
כה/ב מחנה יהודה (אשכנזי) דף קט ע"ב {מ"מ}
כה/ב מחנה יהודה (חסמן) עמ' קצט {ערב לב"ד - אם ב"ד האמינו לו}
כה/ב משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' צט
כה/ב משב יעקב ח"א
כה/ב משנת יעקב
כה/ב משפטי שאול - פסקי דין עמ' שכב
כה/ב נחפה בכסף (נבון) ח"א דף צה ע"ב
כה/ב נתיבות מרדכי קדושין עמ' פט
כה/ב סיומי המסכתות עמ' 178, 181
כה/ב פני מבין ח"א דף קכט ע"ד {מל"מ}
כה/ב צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שטו ע"ד
כה/ב צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' פ-פא
כה/ב צרור הכסף (הראשון) עמ' מד
כה/ב קובץ ביאורים (שפירא) נזיקין עמ' קנא
כה/ב ר"י קארו - קובץ עמ' קסב
כה/ב שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' שז
כה/ב שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ג עמ' קפא
כה/ב שיח יוסף ח"ב עמ' קפז-קפח
כה/ב שלחן המלך דף ס ע"ב
כה/ב שלחן המלך הל' שלוחין פ"ד ה"א {בההיא הנאה}
כה/ב שעורי ר' שמואל קדושין עמ' סו
כה/ב שער משפט סי' קכט ס"ק א {הגהמ"י}
כה/ב תפארת אריה עמ' קנב
כה/ג אבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' עט {מל"מ}
כה/ג אבן ישראל (פישר) ח"ו עמ' קעג {מל"מ}
כה/ג אבן ישראל עה"ת (תשסב) עמ' צא {מל"מ}
כה/ג אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 205
כה/ג באר שרים פרשת תרומה דרוש ג אות ד {הגהת מל"מ}
כה/ג בית מאיר (תשע) סי' נ ס"א עמ' שלט
כה/ג ברכת אברהם (ארלנגר) ב"מ סו ע"ב עמ' שכה
כה/ג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' כה
כה/ג גידולי שמואל ב"מ ס ע"ב {מל"מ}
כה/ג דברות אליהו ח"ד עמ' קעא
כה/ג דברי יחזקיהו ח"א עמ' קכ {מל"מ}
כה/ג דברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' קנג, קנז {מל"מ - בנים ערבים}
כה/ג דברי משה (מזרחי) עמ' יט {לא יתבע הערב תחלה}
כה/ג דברי שאול ויקרא עמ' שד {מל"מ}
כה/ג הגהות חבר בן חיים
כה/ג הגהות רימ"א
כה/ג המשפט העברי עמ' 105, 233, 1135
כה/ג הר המלך ח"ג עמ' פח
כה/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' פט
כה/ג ויאמר שמואל דף נה ע"א
כה/ג חזקת הבתים עמ' 64
כה/ג חי' הגר"ח החדש עמ' כה {מל"מ}
כה/ג חק לישראל ערבות עמ' 98 {כבוד יו"ט}, 190, 211, 228-226, 248 {כבוד יו"ט}, 423, 424, 433, 435 {פרי האדמה}, 602, 604, 611, 619 {כבוד יו"ט}, 635 {קרית מלך}, 646, 660 {כבוד יו"ט}
כה/ג יטב לב דף קיט ע"ב
כה/ג יין הטוב עמ' רל {מל"מ}
כה/ג כבוד יו"ט
כה/ג לב מבין
כה/ג מצודת דוד (שפרבר) עמ' רלג {מל"מ - ערבות הבנים}
כה/ג משנת יעקב
כה/ג נאוה תהלה עמ' שנא {מל"מ}
כה/ג נועם ח"ז עמ' ב {מל"מ}
כה/ג נחלת יעקב (קמינצקי) סי' כ {מל"מ}
כה/ג ס' התרומות עמ' תרי
כה/ג עמק המשפט ח"ב עמ' קלא
כה/ג ערך השלחן חו"מ ח"א דף סז ע"א {מל"מ}
כה/ג ערך כסף עמ' סח {הגהת מל"מ}
כה/ג פעמוני זהב סי' קכט סעיף ט {מל"מ}
כה/ג פרי האדמה ח"ג
כה/ג צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' מז
כה/ג קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' שנג {מל"מ}
כה/ג קרית מלך
כה/ג שבי בנימין דף מו ע"ג {הגהת מל"מ}
כה/ג שו"ת הרשב"א ח"ב סי' קסא
כה/ג שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' רא
כה/ג שו"ת מהר"י וייל סי' קנה
כה/ג שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' כו, ח"ג עמ' קצ
כה/ג שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' קעד
כה/ג שנתון המשפט העברי חי"א עמ' 377, חט"ז עמ' 253, 258-289
כה/ג שער דעה (אביטן) סי' קע ס"ק ב עמ' נ {מל"מ}
כה/ג שער דעה (איסר) סי' קע ס"ק ב {מל"מ}
כה/ג שערי טהר ח"ו סי' כד אות א
כה/ג תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' רי
כה/ג תשובות ראב"י אב"ד סי' קכב {אלם}
כה/ד אהל יצחק
כה/ד אור הישר [לחם רב (בוטון) סי' רז]
כה/ד אור ליהודה קדושין עמ' עו
כה/ד אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 202, 205
כה/ד בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' עז סעיף א
כה/ד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ו עמ' פב
כה/ד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' כא
כה/ד גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף מט ע"ג {ראב"ד}
כה/ד דברי ריבות (תשעב) עמ' תרט
כה/ד דגל ראובן ח"ב סי' מה
כה/ד דרכי חושן ח"א עמ' נה {מ"מ}
כה/ד האהל שנה כו (כסלו תשם) עמ' לז
כה/ד המשפט העברי עמ' 105, 1135, 1004
כה/ד חוקות הדיינים ח"ב עמ' רמט
כה/ד חמדת אהרן עמ' קצד-קצה
כה/ד חק לישראל ערבות עמ' 230, 237, 238, 423, 567 {פרי האדמה}, 650-647
כה/ד ידיו של משה
כה/ד יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קסא
כה/ד לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' כד אות ב, ה
כה/ד לבוש מרדכי נשים (תשעה) כתובות סי' ב אות ג
כה/ד מעשה בצלאל סי' רצב
כה/ד משב יעקב ח"א עמ' קנד
כה/ד ס' התרומות עמ' תרח-תרט, תריג, תרטו
כה/ד סוגיות במשפט ובהיסטוריה עמ' 40
כה/ד עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 542
כה/ד עמק המשפט ח"ב עמ' קנו-קנז
כה/ד ערך כסף עמ' סח {ראב"ד}
כה/ד פד"ר חי"ד עמ' 287 {מרכה"מ}
כה/ד פרי האדמה ח"ג
כה/ד קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' קל-קלא
כה/ד קרית מלך
כה/ד שו"ת הרשב"א ח"ב סי' ריב
כה/ד שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' ש
כה/ד שו"ת ר"מ גאויזון עמ' קלט
כה/ד שחר אורך עמ' תנה
כה/ד שנתון המשפט העברי ח"ט עמ' 231
כה/ד שנתון המשפט העברי חט"ז עמ' 253, 258
כה/ד שער יהושע ח"א עמ' עד
כה/ד שערי שאול ב"ק עמ' צג
כה/ה אור הישר [מפרשים להל' אישות פי"ז ה"ט]
כה/ה אורים ותומים - תומים סי' לז ס"ק ז
כה/ה אוריתא טו עמ' קכא
כה/ה אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 205
כה/ה בני דוד [ש"ך סי' עז]
כה/ה ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' כה-כו
כה/ה דברות אליהו ח"ד עמ' קעא
כה/ה דברי ריבות (תשעב) עמ' צז
כה/ה המשפט העברי עמ' 105, 1000
כה/ה ויען יצחק עמ' שפא
כה/ה חוקות הדיינים ח"ב עמ' רמט, רנא-רנב
כה/ה חק לישראל ערבות עמ' 234, 236, 248, 648, 660 {כבוד יו"ט}
כה/ה ידיו של משה
כה/ה כבוד יו"ט
כה/ה מעיני המים
כה/ה משפטי אמת עמ' קיא
כה/ה נר יצחק (ארדיט) עמ' רח
כה/ה ס' התרומות עמ' תריח
כה/ה עמק המשפט ח"ב עמ' קמה {מ"מ}, קמו
כה/ה פד"ר חי"ד עמ' 287 {מ"מ}
כה/ה פנים חדשות [מבי"ט ח"ב מו]
כה/ה קרית מלך
כה/ה שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' שלז, ח"ב עמ' קמ
כה/ה שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' קיז
כה/ה שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' קנח
כה/ה שו"ת ראנ"ח ח"א סי' ס
כה/ה שער יהושע ח"א עמ' סה, עג, קכז
כה/ו אבן ציון עמ' תשסג
כה/ו אהלי יהודה (הכהן) דף קי ע"ד
כה/ו אוצמפה"ת ב"מ סו ע"א הע' 24 {אהא"ז}
כה/ו אור הישר [דברי ריבות סי' ריז]
כה/ו בד קודש (דאנון)
כה/ו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' כו
כה/ו בשמים ראש (הורביץ) סי' נז דף נג ע"א
כה/ו גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף מט ע"ג
כה/ו דברות משה גיטין עמ' רצא, רצה
כה/ו דברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' קנו {כתובה}
כה/ו דברי משפט סי' קכט סעיף א {מ"מ}
כה/ו דברי ריבות (תשעב) עמ' שמא
כה/ו דיני בוררות עמ' נ {מ"מ}
כה/ו דרך המלך (לוין) דף ז ע"א
כה/ו הגהות חבר בן חיים
כה/ו הדר איתמר עמ' קנב
כה/ו ויען יצחק עמ' שנג-שנד, שעו
כה/ו זרע יצחק (לומברוזו)
כה/ו חוקות הדיינים ח"ב עמ' רנא, רנב
כה/ו חי' בעל שרידי אש עמ' קיב {אהא"ז}
כה/ו חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' רסה
כה/ו חיי עמרם עמ' קנה {מ"מ}
כה/ו חק לישראל ערבות עמ' 5, 56-53, 88 {חי' מחנ"א}, 123, 234, 443-441 {אהא"ז}, 445 {עיני דוד}, 450, 452 {אהא"ז}, 477, 491-486, 493 {מ"מ}, 497, 500 {מ"מ}, 501 {הגהמ"י אות ז}, 567, 568, 642, 643
כה/ו חקקי לב ח"ב דף כא ע"ב
כה/ו ידיו של משה
כה/ו יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קסב
כה/ו ישועות יעקב נזיקין עמ' רמח
כה/ו מחנה יהודה (אשכנזי) דף קו ע"ג, קז ע"א, קט ע"ג
כה/ו מעיני המים
כה/ו משה ידבר (תשעו) עמ' צז {מ"מ}
כה/ו משנת יעקב נשים ח"א עמ' רכב
כה/ו משפט הקנין ח"א עמ' רכד
כה/ו נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' תכה {ראב"ד}
כה/ו נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף קיב ע"ב {מ"מ}, קיג ע"א {מ"מ}, קיד ע"ג {מ"מ}
כה/ו נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' קפ
כה/ו ס' התרומות עמ' תקצד, תקצו
כה/ו עדות ביעקב (בוטון) דף קיז ע"א {לח"מ}
כה/ו עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' רלב {אהא"ז}
כה/ו עמק המשפט ח"ב עמ' לו {מ"מ}, צא, קפג {מ"מ}
כה/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קסח
כה/ו פד"ר ח"ה עמ' 266, חי"ד עמ' 277
כה/ו פרחי אהרן עמ' 212
כה/ו פרי אליהו ח"א סי' לט
כה/ו שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' שד
כה/ו שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' סח
כה/ו שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' שב
כה/ו שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' דש
כה/ו שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קכט סעיף ז
כה/ו שלל דוד
כה/ו שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' קמג
כה/ו שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רעא
כה/ו תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' רפו
כה/ז אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' צט
כה/ז אבן ציון עמ' תשסג
כה/ז אבני החושן סי' קטז סעיף ג {מ"מ}
כה/ז אדרת אליהו (קובו) סי' יט דף כו ע"ב, סי' כ דף לג ע"ב
כה/ז אולם המשפט סי' קלא סעיף ו {מ"מ}
כה/ז אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 189, 236
כה/ז באר מים חיים (נוסינזון) כתובות דף מד
כה/ז בדבר מלך חי"ז עמ' קכב {ראובן שמכר לשמעון שדה ובא לוי וקיבל אחריות עליו לא נשתעבד לוי שזו אסמכתא היא, ואם קנו מידו שהוא ערב לשלם דמי מכר זה כל עת שירצה שיתבענו לשמעון הרי זה חייב וכזה הורו רבותי וראב"ד}
כה/ז בית יעקב (טבשונסקי) סי' קלא סעיף ה {מ"מ}
כה/ז בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' שנג
כה/ז בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' שצו {מ"מ}
כה/ז ברכת אברהם (ארלנגר) ב"מ סו ע"ב עמ' שכו
כה/ז ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' מח
כה/ז דרך המלך (לוין) דף ו ע"ד, ז ע"א
כה/ז ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 423 {מרכבת המשנה}
כה/ז הרמב"ם - שמרנות עמ' 261, 288
כה/ז ויען יצחק עמ' שעב
כה/ז ויקרא אברהם חו"מ סי' י (סג ע"ד)
כה/ז חי' בר נחמני דף ע ע"ג
כה/ז חי' הגרי"ז דף עב ע"א
כה/ז חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' שכ
כה/ז חי' ר"י אלמידה דף ז ע"א
כה/ז חיי עמרם עמ' קנד, קנה {מ"מ}, קנט-קס, קסה {מ"מ}
כה/ז חק לישראל ערבות עמ' 8, 43, 44, 53, 55 {מרכה"מ}, 65-63, 487, 489 {מרכה"מ}, 504-503, 568, 639, 640 {מרכה"מ}, 721 {מ"מ}
כה/ז חקרי לב (המאור) מהדו"ב ח"ב עמ' פה {כ"מ}
כה/ז חרות הפרט בגביית חוב עמ' 117
כה/ז יגיעת ערב ב"ב ח"ב עמ' תשלא
כה/ז יגיעת ערב ב"מ עמ' קפד, קצב {מ"מ}
כה/ז כבוד האדם עמ' 117
כה/ז לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' טו אות ב-י, סי' כד אות ב, ד
כה/ז להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' קלא ע"ב
כה/ז מחנה יהודה (אשכנזי) דף קיא ע"ד
כה/ז מחקרי משפט ח"ב עמ' 57 {מרכה"מ}
כה/ז מטה אהרן ב"ב עמ' קכז {מ"מ}
כה/ז מפתח הבאורים [גרי"ז דף לב]
כה/ז מקור ישראל דף צו ע"ג {כ"מ}
כה/ז משנת יעקב
כה/ז משנת יעקב קנין עמ' צו {מ"מ}
כה/ז משפט שלמה (זפרני) ח"ד עמ' צה
כה/ז נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' קפב
כה/ז ס' התרומות עמ' תקצח-תקצט
כה/ז עטרת חכמים חו"מ סי' יט קושיא ג דף לד ע"ד
כה/ז עמק המשפט ח"ב עמ' קה-קו, קז {מ"מ}, רלד
כה/ז פד"ר ח"ט עמ' 51
כה/ז צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שיד ע"ב
כה/ז קרית מלך
כה/ז קרית מלך רב (תשסו) עמ' שיז
כה/ז ר"י קארו - קובץ עמ' רמו
כה/ז שבט בנימין (פונט') דף ח ע"ד
כה/ז שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' רס
כה/ז שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' פז
כה/ז שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קטז סעיף א, סי' קלא סעיף ו, סי' רכו סעיף א, ד {מ"מ}
כה/ז שלל דוד
כה/ז שמעתתא דבי רב עמ' תקצז
כה/ז שנתון המשפט העברי ח"ט עמ' 389
כה/ז שנתון המשפט העברי חי"ג עמ' 163
כה/ז שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' שלג {מ"מ}
כה/ז שער משפט סי' קטז ס"ק א {מ"מ}
כה/ז שפת הים (מיו) דף קנה ע"ג
כה/ח אבן ציון עמ' תשסג, תשסז
כה/ח אבקת רוכל (תשעז) עמ' תנה
כה/ח אמרי משפט ח"א עמ' רפה, רפח
כה/ח אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 189, 236
כה/ח באר מים חיים (נוסינזון) כתובות דף מד
כה/ח ברכת אברהם (ארלנגר) ב"מ סו ע"ב עמ' שכה-שכו
כה/ח דרך המלך (לוין) דף ו ע"ד
כה/ח הדר איתמר עמ' קנג
כה/ח ויען יצחק עמ' שנה
כה/ח חוקות הדיינים ח"ב עמ' רנד
כה/ח חיי נפש בראשית ח"ב עמ' רלד
כה/ח חק לישראל ערבות עמ' 44, 45
כה/ח חרות הפרט בגביית חוב עמ' 117
כה/ח כבוד האדם עמ' 117
כה/ח מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' תקמד
כה/ח משנה הלכות ח"ב דף נח ע"א
כה/ח משפט שלמה (זפרני) ח"ד עמ' צה
כה/ח נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' קפב
כה/ח ס' התרומות עמ' תקצט, תרכב
כה/ח עמק המשפט ח"ב עמ' קה, קצח
כה/ח עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"א דף מב ע"ג
כה/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קסט
כה/ח ערך שי חו"מ סי' ס סעיף א
כה/ח פד"ר ח"ה עמ' 263
כה/ח קרית מלך
כה/ח שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' ס
כה/ח שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' רצו
כה/ח שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' תיט
כה/ח שו"ת רשב"ש עמ' פא
כה/ח שנתון המשפט העברי חי"ג עמ' 163
כה/ח שער המלך ח"ב עמ' שפו
כה/ט אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קסג, ח"ז עמ' ע
כה/ט אגרות ר' יצחק אלחנן עמ' צט
כה/ט אהל יצחק
כה/ט אורים ותומים - תומים סי' עז ס"ק ה
כה/ט אושר ירוחם עמ' קכ
כה/ט אחי וראש - תשובות דף סו ע"א {מל"מ}
כה/ט אם הבנים שמחה פ"ג אות סה
כה/ט אמונת שמואל (תשנט) עמ' קמב
כה/ט אמר יוסף (אלקלעי)
כה/ט אמרי משפט ח"א עמ' שלג-שלד {מ"מ}
כה/ט ארשות החיים עמ' רפג, רפד, רפו
כה/ט בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' עז סעיף א, מאמר המלך קונ' ג
כה/ט בית דינו של שמואל עמ' 761, 808, 1057
כה/ט בית יעקב (טבשונסקי) סי' קל סעיף ב
כה/ט בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' שפה
כה/ט בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תכז
כה/ט ברור הלכה שבועות לז ע"א ציון ב
כה/ט ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ו עמ' עד, פא, פו
כה/ט ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' טו {מ"מ}
כה/ט גושפנקא דמלכא
כה/ט גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל ב סי' א
כה/ט דברי יחזקיהו ח"א עמ' קכא {שניים שלוו}
כה/ט דברי ריבות (תשעב) עמ' קל
כה/ט דורש משפט עמ' קכא, קכח-קכט
כה/ט דרכי חושן ח"ג עמ' צב {מ"מ}
כה/ט דרכי נועם דרוש כו
כה/ט המסחר במשה"ע עמ' 80, 85, 89
כה/ט המשפט העברי עמ' 1344
כה/ט חוקות הדיינים ח"ב עמ' רפא
כה/ט חזקה רבה אהע"ז ח"ד עמ' 44
כה/ט חיים ומלך
כה/ט חק לישראל ערבות עמ' 346, 347 {כ"מ}, 653, 706 {גושפנקא דמלכא}, שומרים עמ' 135 {יד המלך (פלומבו)}, 323 {מ"מ}, 1071 {מ"מ}, 1074-1073 {אהל יצחק}
כה/ט חק לישראל שליחות עמ' 270, 271
כה/ט חקקי לב ח"ב דף ט ע"א, קל ע"ג {מ"מ}, קלה ע"ב
כה/ט יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' תסט, ח"ב עמ' תקפ
כה/ט יד המלך (פלומבו)
כה/ט ידיו של משה
כה/ט יכין ובועז ח"א סי' טז
כה/ט ימי שלמה
כה/ט כנסת מחקרים - ספרד עמ' 62
כה/ט לחם רב (בוטון) סי' קו, קעו, רז
כה/ט לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' תרלט, תשל
כה/ט מסוא משה עמ' עה
כה/ט מעיני התורה ח"ב עמ' קנח
כה/ט מקור חסד עמ' רז
כה/ט מרבה חיים סי' נז אות ו
כה/ט מרגליות הים סנהדרין כז ע"ב אות כו
כה/ט משנת משה סנהדרין עמ' צג
כה/ט משנת ר' אהרן ב"ק עמ' קצב
כה/ט משפטי אמת עמ' קכד
כה/ט משרת משה (עטייה)
כה/ט ס' התרומות עמ' תתא-תתב
כה/ט עמקי המשפט עמק התביעה סי' ו אות ד עמ' שכד, עמק הערב סי' ב אות א עמ' שלח {במח' עם הראב"ד ביסוד תביעת ערב}
כה/ט ערך שי חו"מ סי' קעו סעיף יא
כה/ט צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שטו ע"ב
כה/ט צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' מז, סי' פו אות ג
כה/ט קונטרסי שעורים קדושין שעור יז אות ז
כה/ט קרית מלך
כה/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תטז, תרעג
כה/ט שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' ערב, רפד, רפז, שנא, תיט, תכ
כה/ט שו"ת הרדב"ז ח"ב סי' תרכט
כה/ט שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) סי' ו דף יז
כה/ט שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' כג, כד
כה/ט שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' פח, קלד
כה/ט שו"ת מהרי"ק סי' קכ, קפב
כה/ט שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' רכה
כה/ט שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תמו, תקנח, החדשות (תשעו) עמ' תעה
כה/ט שו"ת ר' אשטרוק אבן שאנג'י עמ' 222
כה/ט שו"ת ר"י מליריאה עמ' פח
כה/ט שו"ת ר"מ גאויזון עמ' סג, סד
כה/ט שו"ת רשב"ש עמ' כג, לז, קסד, תפ
כה/ט שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ב עמ' רלה, רלח-רלט
כה/ט שושנת יעקב (הורוויץ) סי' עז סעיף ב, סי' רעח סעיף ח
כה/ט שלל דוד
כה/ט שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' רלט
כה/ט שנתון המשפט העברי ח"א עמ' 279, 275, 284, 288
כה/ט שנתון המשפט העברי חי"א עמ' 372, 376-378, חט"ז עמ' 281
כה/ט שער יהושע ח"א עמ' קכט
כה/ט שער משפט סי' עז ס"ק א
כה/ט שתי הלחם סי' מ
כה/ט תורת אמת (תשסו) עמ' תק-תקב
כה/י אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קסב, ח"ז עמ' ע
כה/י אבני החושן סי' קלב סעיף ב
כה/י אהל חייא עמ' רצ
כה/י אולם המשפט סי' קלב סעיף א
כה/י אוצרות הרמב"ם
כה/י אור הישר [דברי ריבות סי' תכח]
כה/י אוריין תליתאי (תאומים) סי' פד
כה/י אורים ותומים - תומים סי' עז ס"ק י
כה/י אמר יוסף (אלקלעי)
כה/י בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' נט
כה/י בית יעקב (טבשונסקי) סי' קל סעיף ב, סי' קלב סעיף ב
כה/י בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' קלה
כה/י בני אברהם חו"מ דף ט ע"ג {ראב"ד}
כה/י ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ו עמ' פ, פו-פט
כה/י גדולי שמואל ב"ק דף ט {מ"מ}, ב"מ דף עג ע"ב, ב"ב דף קז ע"א {מ"מ}
כה/י דברות אליהו ח"ד עמ' קעב
כה/י דברי משפט סי' קז סעיף ו {רמב"ם}, סי' קלב סעיף א {מ"מ}
כה/י דברי משפט סי' קלב אות א {מ"מ}
כה/י דורש משפט עמ' קלב
כה/י דינא דמלכותא (שור) עמ' תצז
כה/י דינא דמלכותא דינא עמ' 454
כה/י דרכי חושן ח"א עמ' רו, 19
כה/י המסחר במשה"ע עמ' 80-79, 89-88, 92
כה/י המשפט העברי עמ' 57
כה/י הרמב"ם - שמרנות עמ' 260, 262, 288
כה/י ויען יצחק עמ' שסח
כה/י חי' ר"י אלמידה דף ז ע"ד
כה/י חיים ומלך
כה/י חכמת אליהו ח"א סי' עז אות יח
כה/י חסדי דוד ח"ד עמ' תצא
כה/י חק לישראל ערבות עמ' 196, 347-345, 351-349, 357, 466-464, 527, 546, 547, 567, 613, 617, 644, 645 {עיני דוד}, 709 {אור שמח}, 713-711, 716 {אמר יוסף}, שומרים עמ' 850 {אבי עזרי מהדורא ד}, 1071 {מ"מ}
כה/י חקקי לב ח"ב דף קלה ע"ב
כה/י חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ג עמ' רמט
כה/י חקרי לב (שלוניקי) חו"מ ח"ב סי' מט (פד ע"ב) {ראב"ד}, דף קנ ע"ג
כה/י יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' תסט, ח"ב עמ' תקפ, תקפא
כה/י יגיעת ערב ב"מ עמ' רפח {אבי עזרי}
כה/י ילקוט שעורים (אלתר) ב"ק עמ' קכו
כה/י כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' רפא {מ"מ}
כה/י לבוש מרדכי ב"ב (תשעד) סי' טו אות ז
כה/י מחקרים במשפט התלמודי עמ' 20
כה/י מילי דקדושין עמ' רמא-רמה {קידושין מדין ערב בשני נשים}
כה/י מנחת אהרן (שויקה) עמ' 197 {ראב"ד}, 198 {מ"מ}
כה/י מסוא משה עמ' עה-פ
כה/י מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ד]
כה/י מראה הגדול ח"א דף נב-נג
כה/י משכנות הרועים (אלחאיק) מע' ת אות כז {ראב"ד}, לד {ראב"ד}
כה/י משנת ר' אהרן ב"ק עמ' מז
כה/י משפט הקנין ח"ג עמ' שצג
כה/י מתנות באדם עמ' 377
כה/י נחל יצחק (תשעב) ח"ד עמ' רסט, רצג {מ"מ}
כה/י נחמד למראה ח"ד דף קעו ע"ג {ראב"ד}
כה/י נשמת כל חי ח"ב דף כה ע"ב
כה/י ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' רלב
כה/י עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ג עמ' נא
כה/י עיני דוד
כה/י עמק המשפט ח"ב עמ' רמח
כה/י עמקי המשפט עמק הערב סי' ב אות א עמ' שלח {במחלוקת עם הראב"ד ביסוד תביעת ערב}
כה/י פנס שלמה עמ' צג
כה/י צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שי ע"ג
כה/י צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חו"מ עמ' 44 {מ"מ}
כה/י צרור הכסף (הראשון) עמ' טו
כה/י קרית מלך
כה/י רבוי נשים בישראל עמ' 223
כה/י שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' קנב, שלו
כה/י שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' כה
כה/י שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ב עמ' רלו
כה/י שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קלב סעיף ב {מ"מ}
כה/י שלל דוד {לח"מ}
כה/י שנתון המשפט העברי ח"א עמ' 278, 279, 287, 291
כה/י שנתון המשפט העברי חי"א עמ' 340, 371, 377, 378, 380, חט"ז עמ' 281
כה/י שעורי הגרד"ש ב"ק סי' כג אות ב ד"ה ובביאור, והערה 130
כה/י שערי טהר ח"ו סי' סט אות ה
כה/י תורת אמת (תשסו) עמ' תק-תקב
כה/י תרומת הכרי עמ' קא {מ"מ}
כה/י תשורת שי מהדו"ת סי' קצט {ראב"ד}
כה/יא ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ו עמ' צ
כה/יא חק לישראל ערבות עמ' 291, 295-294
כה/יא כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' רפא {מ"מ}
כה/יא פד"ר חי"ח עמ' 70
כה/יא שלל דוד
כה/יא שנתון המשפט העברי חי"א עמ' 371
כה/יב אולם המשפט סי' קלא סעיף ח
כה/יב הרמב"ם - שמרנות עמ' 261
כה/יב חסד לאברהם (תאומים) מהדו"ק חו"מ סי' לא
כה/יב חק לישראל ערבות עמ' 386-385, 431, 722 {אור שמח}
כה/יב לב אריה (הורביץ) עמ' קסא
כה/יב ס' התרומות עמ' תרא, תרכב
כה/יב עמק המשפט ח"ב עמ' קעז
כה/יב ערך שי חו"מ סי' קלא סעיף ו
כה/יב קרית מלך
כה/יב שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' שמג
כה/יב שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' תמו
כה/יב שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קלא סעיף ז {מ"מ}
כה/יב שנתון המשפט העברי חי"א עמ' 341 {מ"מ}
כה/יג אדרת אליהו (קובו) סי' כ דף ל ע"ד, לג ע"א
כה/יג אהל יצחק
כה/יג אור הישר [דברי ריבות סי' רכ]
כה/יג אוריין תליתאי (תאומים) סי' ה (ה ע"א) {לח"מ}, קנ
כה/יג אורים ותומים - תומים סי' קלא ס"ק י
כה/יג אנצי"ת ע' דבר שאינו קצוב הע' 18-20, 22, 24
כה/יג אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 112, 203
כה/יג באר מים חיים (נוסינזון) כתובות דף קב
כה/יג בגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף קז ע"ד
כה/יג בית יצחק יו"ד ח"ב קו"א סי' יב אות א {לח"מ - אסמכתא}
כה/יג בריכות מים דף קסא ע"ג {ראב"ד}
כה/יג ברכת מרדכי ב"ב עמ' תצא
כה/יג דברי ריבות (תשעב) עמ' רפג, שמט
כה/יג ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 104-102
כה/יג העמק שאלה ח"א שאלתא לא אות ב
כה/יג הרמב"ם - שמרנות עמ' 261, 288
כה/יג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרצא
כה/יג זכר דוד על התורה עמ' קפ, קפד
כה/יג זכרון יהודה (בן הרא"ש) סי' ס
כה/יג זרע יצחק (לומברוזו) (אחרי הל' יד)
כה/יג חוקות הדיינים ח"ב עמ' רנד
כה/יג חזקה רבה חו"מ ח"ד עמ' 43
כה/יג חי' חתם סופר הל' מכירה פי"א הל' טז = חי' חת"ס גיטין נא ע"א
כה/יג חיי נפש ח"ו עמ' שכב
כה/יג חק לישראל ערבות עמ' 48-47, 50, 80, 118, 482-481
כה/יג חרות הפרט בגביית חוב עמ' 117
כה/יג יביע אומר ח"ג חו"מ סי' ד אות ב-ג
כה/יג ידיו של משה
כה/יג יוסף את אחיו עמ' ד
כה/יג ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' קצט
כה/יג ישועות יעקב נזיקין עמ' קמד
כה/יג כבוד האדם עמ' 117
כה/יג לחם רב (בוטון) סי' קע, קעו
כה/יג לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' תקיח, תרטו
כה/יג מבוא למשנה תורה עמ' 98, 87
כה/יג מדבר קדמות מע' ע אות טז
כה/יג מחנה יהודה (אשכנזי) דף קיב ע"א
כה/יג מפענח צפונות עמ' 67
כה/יג מראות הים עמ' שסו-שע
כה/יג משנה הלכות ח"ב דף נח ע"א
כה/יג משפטי שאול - פסקי דין עמ' רב, שכב
כה/יג נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' נג
כה/יג ס' התרומות עמ' תרב
כה/יג סתירת זקנים, אגדה עמ' קכו
כה/יג עמק המשפט ח"ב עמ' רד, רו
כה/יג עמקי המשפט עמק הערב סי' ב אות ג עמ' שלט {במחלוקת עם הראב"ד ביסוד תביעת ערב}
כה/יג ערך שי חו"מ סי' ס סעיף א
כה/יג פד"ר חי"א עמ' 252
כה/יג פסקי מהרי"ץ - בארות חיים סי' יב ס"ק כד, הערות תל-תלג,
כה/יג פרקי מבוא לתורת הרוגאצ'ובי עמ' יב
כה/יג פתחי שערים דף מ ע"ד
כה/יג צבי תפארת - רשומי דברים ד"ה מדי
כה/יג צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' מה אות ה
כה/יג צפנת פענח דברים עמ' ה
כה/יג צרור הכסף (הראשון) עמ' יז
כה/יג קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון בני אדם עמ' קמ
כה/יג ראשי בשמים (רבין) עמ' רמח
כה/יג רישומי דברים אות כ
כה/יג שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' קטז {ערבות במצוות על לשון הרע שאין לו קצבה}
כה/יג שו"ת מהר"ח אור זרוע (אביטן) סי' נג הערה 59
כה/יג שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' קיז
כה/יג שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' קיט, קכ
כה/יג שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' רסב, החדשות (תשעו) עמ' שנח
כה/יג שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' קצח, רח
כה/יג שו"ת ר' יצחק הלוי מקושטא עמ' קלה, קעג
כה/יג שו"ת ר"י מליריאה עמ' עא
כה/יג שו"ת ר"ע דאיינה ח"ב עמ' 611
כה/יג שו"ת רשב"ש עמ' פא
כה/יג שואל ומשיב מהדו"ג ח"ג סי' קל דף סא ע"ב-ע"ג
כה/יג שלל דוד {לח"מ}
כה/יג שמחה לאיש (שונשול) דף ו ע"א {לח"מ}
כה/יג שער המלך ח"ב עמ' שפו
כה/יג שער יהושע ח"א עמ' קכב, קכח
כה/יג שער משפט סי' ס ס"ק ג {לח"מ}
כה/יד אבן האזל
כה/יד אבן ציון עמ' תשסג
כה/יד אדרת אליהו (קובו) סי' יט דף כו ע"ב
כה/יד אהל יצחק
כה/יד אולם המשפט סי' קלא סעיף ב {מ"מ}
כה/יד אור ליהודה קדושין עמ' עז
כה/יד אורים ותומים - תומים סי' קכט ס"ק ז
כה/יד אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סה עמ' 217
כה/יד אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 193, 189
כה/יד באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' שע
כה/יד בדבר מלך חי"ז עמ' קכב {מי שאמר לחבירו הלוהו ואני ערב לגופו של לוה זה לא ערב לעצמו של ממון אלא כל זמן שתרצה אביאנו לך}
כה/יד בכורי גשן סי' י ענף ב אות ד
כה/יד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' יא
כה/יד גליוני הגר"ש עמ' קיא {מ"מ}
כה/יד דין אמת (תשסז) עמ' קיא
כה/יד ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 510, 509
כה/יד הרמב"ם - שמרנות עמ' 261, 288
כה/יד זרע יצחק (לומברוזו)
כה/יד חדות יעקב דף כא ע"ב
כה/יד חק לישראל ערבות עמ' 19, 20, 22, 23, 43, 463-462, 476, 586, 599 {היכל מלך}, 714 {כבוד יו"ט}
כה/יד חרות הפרט בגביית חוב עמ' 116, 117 {מ"מ}, 135, 212
כה/יד יורו משפטיך ליעקב סי' פב
כה/יד ימי שלמה
כה/יד כבוד האדם עמ' 116-117, 135, 212
כה/יד כבוד יו"ט
כה/יד לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' כד אות ב-ד
כה/יד לבוש מרדכי נשים (תשעה) כתובות סי' ב אות ג
כה/יד להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' קלא, ח"ח עמ' קנח
כה/יד להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' קמא
כה/יד לקוטי שיחות חלק ל עמ' 216
כה/יד מבוא למשנה תורה עמ' 92, 98
כה/יד מחנה יהודה (אשכנזי) דף קיב ע"א {מ"מ}
כה/יד משען המים דף י ע"ד
כה/יד ס' התרומות עמ' תקצט
כה/יד עמק המשפט ח"ב עמ' קה
כה/יד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קסט
כה/יד צפנת פענח שמות עמ' קח
כה/יד צרור הכסף (הראשון) עמ' יח
כה/יד קרית מלך
כה/יד שו"ת רשב"ש עמ' שסח
כה/יד שנתון המשפט העברי ח"ב עמ' 352, חי"ג עמ' 134, 137, 140, 143, 148, 154, 162, 164, 170


כו/891 הלכות מלוה ולווה פרק כו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


כו/רה"פ יד פשוטה
כו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
כו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
כו/רה"פ פי' ר"י קאפח
כו/רה"פ פי' ר"ש צדוק
כו/רה"פ רמב"ם לעם
כו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
כו/א אגרות הגרי"ד עמ' רנד
כו/א אוריין תליתאי (תאומים) סי' פד
כו/א בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' מג סעיף יא
כו/א בית מאיר (תשע) סי' כט ס"ב עמ' רלז
כו/א בית מאיר השלם סי' כט ס"ב עמ' לא
כו/א ברור הלכה כתובות קב ע"א ציון ב
כו/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' ז-ח
כו/א דברות משה גיטין עמ' רצא, רצה, רצז
כו/א דברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' קנד-קנז {אחר חיתום שטרות}
כו/א דיני בוררות עמ' מט, נז, נט
כו/א דרכי יושר (שרף) ח"א עמ' שמ
כו/א דרש משה (קלנברג) ח"א דף מט ע"ב, נ ע"א {אחר חיתום שטרות}
כו/א הדר איתמר עמ' קנב
כו/א חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' שכ
כו/א חק לישראל ערבות עמ' 135, 245, 442, 561 {מגדל חננאל}, 578, 655 {מגדל חננאל}, שומרים עמ' 1398
כו/א טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' שלז
כו/א ידיו של משה
כו/א יורו משפטיך ליעקב סי' ט
כו/א מבי"ט (רובינ') דף קכח ע"ד
כו/א מרכבת המשנה מהדו"ב
כו/א ס' המקח עמ' רפח
כו/א ס' התרומות עמ' תרלה, תשיח
כו/א סיני ק עמ' תקעד
כו/א צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קנד ע"ד
כו/א צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שטז ע"ב
כו/א צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חו"מ עמ' 55 {מ"מ}
כו/א שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תרפו {לח"מ}
כו/א שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תלא
כו/א שלל דוד {לח"מ}
כו/א תפארת אריה עמ' קעז {מ"מ - "אתם עדי" בערב אחר חיתום שטרות}
כו/א תשורת שי מהדו"ק סי' רמה
כו/ב אורים ותומים - תומים סי' לז ס"ק ז, קכט ס"ק ט
כו/ב באר אלחנן עמ' רמד {גרי"ז}
כו/ב בן אשר סי' לה אות א {גרי"ז}
כו/ב חוקות הדיינים ח"ב עמ' רמח
כו/ב חי' הגר"ח החדש עמ' תלא {ל' יום}
כו/ב חק לישראל ערבות עמ' 240, 241, 651 {גרי"ז}
כו/ב מאיר נתיבים עמ' 449
כו/ב מחנה יהודה (אשכנזי) דף קח ע"ב {מ"מ}
כו/ב מפתח הבאורים [גרי"ז דף עב]
כו/ב משאת מרדכי מכות עמ' כו
כו/ב משנת יעקב כאן
כו/ב משנת יעקב משפטים עמ' קלט {ר"ח הלוי}, קמ, קפז {ר"ח הלוי}
כו/ב ס' התרומות עמ' תרה
כו/ב קרית מלך
כו/ב שומרי משפט (צ'כנוב) ח"א עמ' קסא {מ"מ - ל' יום לפרעון הערב}, קעט {גובה מהערב אחריל' יום}
כו/ב שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' תרב
כו/ב תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תכה
כו/ג אהל יצחק גיטין עמ' שעח
כו/ג בית אברהם (חנניה) עמ' רז
כו/ג בית דינו של שמואל עמ' 310, 318, 419, 422
כו/ג המשפט העברי עמ' 105
כו/ג ויען יצחק עמ' שסא
כו/ג חוקות הדיינים ח"ב עמ' ריז, רמח
כו/ג חי' הריטב"א ב"ב עמ' שי
כו/ג חי' ר"י אלמידה דף ג ע"ד
כו/ג חק לישראל ערבות עמ' 95, 148, 217, 218 {מ"מ}, 221, 222, 224, 225, 635
כו/ג יכין ובועז ח"א סי' ל
כו/ג ימי שלמה
כו/ג יסודות בדיני פקדון עמ' 350
כו/ג לחם רב (בוטון) סי' פד
כו/ג לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' רפו
כו/ג משנת יעקב הפלאה עמ' קעח
כו/ג ס' התרומות עמ' תרה-תרו, תריט
כו/ג עטרת ישראל עמ' קעז
כו/ג עמק המשפט ח"ב עמ' קלח {לח"מ}
כו/ג צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' טז אות א ואילך
כו/ג קרית מלך
כו/ג שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' שלה
כו/ג שו"ת הרשב"א ח"ב סי' כא
כו/ג שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' רמו-רמז
כו/ג שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' רצז
כו/ג שנתון המשפט העברי ח"ב עמ' 421
כו/ג שנתון המשפט העברי חי"ג עמ' 147, 148, 171, חט"ז עמ' 270
כו/ג שער יהושע ח"א עמ' סג
כו/ג שער משפט סי' קי ס"ק א, סי' קל ס"ק ד
כו/ג שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 146
כו/ג תורת אמת (תשסו) עמ' שפח
כו/ד חק לישראל ערבות עמ' 215
כו/ד קרית מלך
כו/ד שנתון המשפט העברי חי"ג עמ' 143
כו/ה אבן ציון עמ' תשסד
כו/ה אבני שהם (פרץ) דף לח ע"א
כו/ה אבקת רוכל (תשעז) עמ' תנו
כו/ה הדרת מרדכי דף סה ע"ד
כו/ה ושב הכהן (תשמח) עמ' רל, רלב-רלג
כו/ה חק לישראל ערבות עמ' 98, 99, 198-196, 423, 614 {מ"מ}
כו/ה לחם רב (בוטון) סי' קעה
כו/ה לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' תקלד
כו/ה מקור ישראל דף סב ע"ב
כו/ה משנת יעקב
כו/ה ס' התרומות עמ' תרד, תריא
כו/ה רבבות אפרים (מזוז) סי' כד פ"ג אות ט
כו/ה רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' תע {מ"מ - פטור הוא והקבלן}
כו/ה שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' סח
כו/ה שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תקלח
כו/ה שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' קיג, ח"ד עמ' ריב
כו/ה שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' ריז
כו/ה שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' קד
כו/ה שו"ת ראנ"ח ח"א סי' כא
כו/ה שנתון המשפט העברי חט"ז עמ' 271
כו/ה שערי טהר ח"ו סי' סט אות ד דף קצה ע"ג
כו/ה שערי טהר ח"ו סי' סט אות ד-ה
כו/ה תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' עו {מ"מ}
כו/ו אבני נזר אהע"ז סי' שמט אות ג
כו/ו אולם המשפט סי' קל סעיף ה
כו/ו אורים ותומים - תומים סי' קכט ס"ק א, קלב ס"ק ג
כו/ו אנצי"ת ע' גוי הע' 669 {מלוה גוי}
כו/ו אפיקי מגינים נדרים סי' לג
כו/ו באורי הרמב"ם ע"פ המאירי = מאירי ב"ב קעד ע"ב {ערב שפרע}
כו/ו באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' מא, קצג {לח"מ}, או"ח סי' ג עמ' מא {לח"מ - אם היה יכול לומר איכא בינייהו אחר}, סי' כג עמ' קצג {כנ"ל}
כו/ו בארות שלמה (צדוק) חו"מ עמ' מז
כו/ו בדבר מלך חי"ח עמ' שג {וכן הפורע שטר חובו של חבירו שלא מדעתו אפי' הי' החוב על המשכון אין הלוה חייב כלום וכו'}
כו/ו בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' קכח סעיף א
כו/ו בית דינו של שמואל עמ' 369, 798
כו/ו בני יצחק (חנן) דף עט ע"ג
כו/ו ברור הלכה כתובות קח ע"א ציון ה
כו/ו ברכות חיים ח"ב עמ' קס
כו/ו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ח עמ' שנא
כו/ו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' כט-ל, לה
כו/ו דברות משה הבבות ב"ק ח"ג סי' ט ענף ה עמ' פו {לא אמר "ערבני ושלם", "וכן הפורע", בעל חוב דוחק}
כו/ו דברי משפט סי' קל סעיף ב {מ"מ}
כו/ו דברי ריבות (תשעב) עמ' קמא
כו/ו דגל מחנה אפרים (לניאדו) חו"מ סי' יד סעיף יט עמ' קסה
כו/ו דורש משפט עמ' קכז
כו/ו הגהות רימ"א {לח"מ}
כו/ו הרמב"ם - שמרנות עמ' 262, 286-287
כו/ו והיה העולם עמ' 229
כו/ו ויען יצחק עמ' שעב
כו/ו ויקח אברהם [שמחת יהודה קיג ע"ב]
כו/ו חד וחלק ח"א דף נב ע"ג {פורע חוב חברו פטור מטעם מבריח ארי}
כו/ו חוקות הדיינים ח"ג עמ' ז {פורע חוב חברו פטור}
כו/ו חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ירושלמי כתובות פי"ג ה"ב]
כו/ו חי' ר' עזריאל נשים ח"א כתובות קח ע"א (עמ' שנו) {פורע חוב חברו פטור}
כו/ו חי' ר"י אלמידה דף ה ע"ב וע"ד
כו/ו חיי נפש בראשית ח"ב עמ' רלה {פורע חוב חברו פטור}
כו/ו חלקת יואב מהדו"ק חו"מ סי' כב בהגהה {משכון}
כו/ו חק לישראל ערבות עמ' 82, 185, 254, 265-261, 300, 301, 303, 304, 310, 663, 665 {מרכה"מ}, 668-666 {מרכה"מ}, 670, 682, 683 {פרי חיים (הליר)}, 690 {לח"מ}, עשיית עושר עמ' 105, 109, 112
כו/ו ידיו של משה {פורע חוב חברו בבעל חוב דוחק, פורע שלא מדעתו, על סמ"ע קל ס"ק יז, מת הלווה קודם שיודיע}
כו/ו יורו משפטיך ליעקב סי' סב
כו/ו יכין ובועז ח"א סי' כב
כו/ו ירך אברהם ח"ב דף כד ע"ב
כו/ו כבוד יו"ט {מלוה גוי}
כו/ו כתב סופר חו"מ סי' יח
כו/ו לב ים נדרים עמ' קנד-קנה, קנח-קנט
כו/ו מגדל חננאל {פורע חוב חברו בפניו, המדיר את אשתו ולוותה ואכלה, המשרת את חברו בחוליו - האם חייב לשלם לו, המפרנס אשת חברו סתם - האם הבעל חייב}
כו/ו מחנה יהודה (אשכנזי) דף קו ע"ד, קיא ע"א
כו/ו מלאכת שלמה דף עא ע"ג
כו/ו מסורה ח"י עמ' לג
כו/ו מעיני המים
כו/ו משנה הלכות כתובות דף קמא ע"ג {פורע חוב חברו פטור}
כו/ו משנת ר' אהרן שכנים עמ' נו-ס {טעם שפורע חוב חברו פטור, הדין אם ברי היזקא}
כו/ו משפטי ארץ ח"ב עמ' 339 {שמא פרע}
כו/ו משפטים לישראל עמ' לז {מ"מ - פסק כר"ה בדר"י שאין פריעת בעל חוב מצוה}
כו/ו מתנות באדם עמ' 375-376 {פורע חוב חברו בבעל חוב דוחק, ערב שפרע}
כו/ו נועם חט"ו עמ' קצג, חכ"ה עמ' סז {פורע חוב חברו - האם נפטר הלווה ע"י שפרע בעדו}
כו/ו נפתולי נפתלי דף תא {ערב שפרע בלי ידיעת המלווה}
כו/ו נר יצחק (ארדיט) עמ' רט {מלוה גוי}
כו/ו נתיבות שלום (גלבר) סי' קס ס' י אות ה
כו/ו ס' התרומות עמ' תרטו, תרכו, תרל, תרלג, תתתרכד
כו/ו עטרת שלמה ח"ב סי' יא עמ' מד {פורע חוב חברו מדעתו}
כו/ו עמק המשפט ח"ב עמ' קיט, קכ {ראב"ד}, קפו, שנז, שסב, שפה, שצ, שצג, תד
כו/ו עמקי המשפט עמק הערב סי' א אות ט עמ' שלז {אבן האזל - ביסוד חיוב תשלומי ערב האם הוא חיוב חדש או דחיובו הוא לשלם החוב של הלוה}
כו/ו עמקי המשפט עמק הערב סי' ב אות א עמ' שלח {במח' עם הראב"ד ביסוד תביעת ערב, אבן האזל - בביאור המח' הרמב"ם והראב"ד בשניים שערבו}
כו/ו עצי חיים על התורה עמ' לג
כו/ו פד"ר ח"ב עמ' 293
כו/ו פסקי ב"ד הרבנות ירושלים - דיני ממונות ח"א עמ' לז
כו/ו פעמוני זהב סי' קל סעיף א {ראב"ד}
כו/ו פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' רלד
כו/ו פרי האדמה ח"ב
כו/ו פרי חיים (הליר)
כו/ו צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קנג ע"ב
כו/ו קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון בני אדם עמ' פח
כו/ו קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' רנא
כו/ו ר"י ששפורטש עמ' 203, 409
כו/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קנז, רה
כו/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' עד
כו/ו רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רמב
כו/ו שארית יוסף (תשמד) שו"ת סי' נח {במלוה גוי}
כו/ו שארית יוסף (תשסז) עמ' קלג
כו/ו שדה הארץ ח"ב דף סב ע"ג {פורע חוב}
כו/ו שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' רפז, שנא, תקלח, ח"ב עמ' סא, שז
כו/ו שו"ת הרא"ש כלל עג סי' ט {הגירסה צ"ל "הפסיד" בלי ו'}
כו/ו שו"ת הריטב"א סי' מה {אם לא אמר ערבני ושלם}
כו/ו שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' סה {הגהמ"י אות ד}
כו/ו שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' שצב
כו/ו שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תמו, תשפד
כו/ו שו"ת ר"י אלגזי סי' לח עמ' קפב-קפג {דוקא אמר "ערבני ושלם"}
כו/ו שו"ת רשב"ש סי' יג {פורע חוב חברו פטור}, קטז {פורע חוב חברו פטור}, שיט עמ' רנט {פורע חוב חברו פטור}, סי' תצו עמ' שצח {פורע חוב חברו פטור אפילו חנקו}, סי' תקט {ערב שפרע - אם לא הודיע ללווה, קבלן שפרע, אם ב"ד חייב את הערב לפרוע}, תקעג {פורע חוב חברו כדי להציל קהל ממאסר}
כו/ו שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קכח סעיף ד {רמב"ם}, סי' קכט סעיף א {ראב"ד}
כו/ו שלחן המלך {אם לא אמר ערבני ושלם}
כו/ו שלל דוד
כו/ו שנתון המשפט העברי ח"ב עמ' 137, ט עמ' 200, 220, 232
כו/ו שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 154-158, חט"ז עמ' 268, 269
כו/ו שער יהושע ח"א סי' לח עמ' קלח {פורע חוב חברו פטור}
כו/ו שער משפט סי' קכט ס"ק א, סי' קל ס"ק ב
כו/ו שערי טהר ח"ו סי' סט אות ה
כו/ו שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 364
כו/ו שרידי אש (תשעב) ח"א סי' קלה עמ' תל {מפייס הוינא}
כו/ו שרידי אש ח"א עמ' תל {מפייס הוינא}
כו/ו תורת אמת (תשסו) עמ' שפט, תנג
כו/ו תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' ט
כו/ו תשובות ראב"י אב"ד סי' קסה {ליתומים גדולים}
כו/ז אולם המשפט סי' קל סעיף ה
כו/ז אורים ותומים - תומים סי' קל ס"ק ד
כו/ז בית דינו של שמואל עמ' 318, 367
כו/ז חק לישראל ערבות עמ' 285-284, 679 {הגהמ"י}, 680 {מ"מ}
כו/ז כבוד יו"ט
כו/ז מחנה יהודה (אשכנזי) דף קי ע"ב
כו/ז משנת ר' אהרן גיטין עמ' לט
כו/ז ס' התרומות עמ' תרכז
כו/ז צרור הכסף (הראשון) עמ' יז
כו/ז שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' עו {הגהמ"י}
כו/ז שו"ת הריטב"א סי' מה
כו/ז שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' קסט
כו/ז שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' קצא
כו/ז שו"ת מהרש"ך ח"ד עמ' סב, קפז
כו/ז שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 153, 165
כו/ז שער יהושע ח"א עמ' קיא
כו/ז תורת אמת (תשסו) עמ' תרכה
כו/ח ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' לט
כו/ח חי' הריטב"א ב"ב עמ' שח
כו/ח חק לישראל ערבות עמ' 247, 284, 286, 287, 337, 682, 727
כו/ח ס' התרומות עמ' תרלו
כו/ח עמק המשפט ח"ב עמ' קפו
כו/ח צרור הכסף (הראשון) עמ' יח
כו/ח קרית מלך
כו/ח שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' קסט
כו/ח שו"ת ר"י אלגזי עמ' קפה
כו/ח שלל דוד
כו/ח שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 160, 168
כו/ח שער יהושע ח"א עמ' קיב
כו/ח שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף נח ע"א
כו/ח שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' רנט
כו/ט אדמת קודש ח"א חו"מ סי' נז {מ"מ}
כו/ט אור שמח הל' עבדים פ"ב הי"ב
כו/ט בית אברהם (ישראל, תקמו) דף רכא ע"א
כו/ט בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' צו סעיף כג
כו/ט בית יהודה (עייאש) חו"מ סי' ט דף פד ע"ג
כו/ט בית מאיר (תשע) סי' צ ס"ט עמ' קח
כו/ט דברי משה (מזרחי) עמ' רנב {מ"מ}
כו/ט ויטע אשל עמ' כד {עבד}
כו/ט חוקות הדיינים ח"ב עמ' רעב
כו/ט חזו"א חו"מ לקוטים סי' ז ס"ק ט
כו/ט חק לישראל ערבות עמ' 13, 24, 455 {מ"מ}, עשיית עושר עמ' 9 {מ"מ}
כו/ט יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"ג עמ' מג {מ"מ}
כו/ט יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' תקכח {מ"מ}
כו/ט יד מלך (מן) הל' חובל פ"ד הכ"א
כו/ט ידיו של משה
כו/ט מקור ישראל דף סב ע"ב
כו/ט נחפה בכסף ח"א חו"מ סי' ז דף פא ע"א {מ"מ}
כו/ט ס' התרומות עמ' תרלט
כו/ט סם חיי (עשאל) ליקוטים דף לא ע"ד {מ"מ}
כו/ט צרור הכסף (הראשון) עמ' יז
כו/ט שו"ת הרשב"א ח"א סי' אלף פח, ח"ב סי' עז
כו/ט שו"ת ר"י אבן עזרא עמ' קכט
כו/ט שיח אפרים עמ' א {במעות הלואה בעין}
כו/ט שמחת יו"ט (אלגזי) סי' א אות י, סי' נד אות ב {מ"מ}
כו/ט שפת הים (מיו) דף קסח ע"ד
כו/י יא שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' קנה
כו/י אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' ה
כו/י אבני נזר יו"ד סי' קצז אות ב
כו/י אוצרות הרמב"ם
כו/י אות היא לעולם ח"ב דף קמו ע"א, קמז ע"א
כו/י אות לישועה דף טו ע"א וע"ג
כו/י איים בים ב"ק סי' פט אות א {קטן}
כו/י בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' צו סעיף יב
כו/י דברי תלמוד ח"א עמ' רלא
כו/י דורש משפט עמ' תתלו
כו/י חי' ר"י אלמידה דף ז ע"ב
כו/י יד דוד (קרלין) ח"א דף ס ע"א
כו/י יסודי הצדקה עמ' 166
כו/י כח מעשיו הגיד לעמו דף סד ע"ב
כו/י משה ידבר (תשעו) עמ' שצז
כו/י משנת יעקב
כו/י ס' התרומות עמ' תרנ
כו/י קרית מלך
כו/י רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' סה, רעב, רעח, תקצד
כו/י רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קעה
כו/י שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' מד
כו/י שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רלה סעיף ח {לח"מ}
כו/י שעורי הגרי"ד תפילין עמ' ריד
כו/י שער יהושע ח"א עמ' סג
כו/יא אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 347
כו/יא בתי כהונה (תצו) בית ועד דף מב ע"ד
כו/יא המשפט העברי עמ' 1000
כו/יא ויען יצחק עמ' שנז {מ"מ - קטן}
כו/יא חק לישראל ערבות עמ' 9
כו/יא מבוא למשנה תורה עמ' 87, 97
כו/יא מעיני התורה ח"ג עמ' שח
כו/יא משנת יעקב
כו/יא ס' התרומות עמ' תר
כו/יא עמק המשפט ח"ב עמ' רעט, רצא
כו/יא ערך שי חו"מ סי' קלב סעיף א {מ"מ}
כו/יא צרור הכסף (הראשון) עמ' יז
כו/יא שער יהושע ח"א עמ' סד
כו/יא שער משפט סי' קלב ס"ק א {מ"מ}
כו/יב בית אברהם (ישראל, תקמו) דף רכא ע"א
כו/יב בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' צו סעיף כג
כו/יב בית יהודה (עייאש) חו"מ סי' ט דף פד ע"ג, פה ע"ב
כו/יב בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' לד אות א
כו/יב בית מאיר (תשע) סי' צ ס"ט עמ' קח
כו/יב ברוך אומר חו"מ עמ' לב*
כו/יב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' נד
כו/יב דברי משה (מזרחי) עמ' קפז, רנב {מעות בעין}
כו/יב דברי משפט סי' עד אות ב
כו/יב הגהות חבר בן חיים
כו/יב השיב משה (תשעה) סי' ע אות ה עמ' תקיג
כו/יב חוקות הדיינים ח"ב עמ' רעא
כו/יב חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' קעב
כו/יב חק לישראל ערבות עמ' 17, 457 {פרי האדמה}
כו/יב כבוד יו"ט
כו/יב מעשה בצלאל סי' תקט
כו/יב משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תלז
כו/יב משמר הלוי עמ' קלב
כו/יב משנת יעקב
כו/יב משפטי הלוי ח"א סי' כ אות ג עמ' שכט
כו/יב נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' תפה
כו/יב נחפה בכסף (נבון) ח"א דף פא ע"א
כו/יב נחפה בכסף ח"א חו"מ סי' ז דף פא ע"א
כו/יב ס' התרומות עמ' תרלט
כו/יב פרי האדמה ח"ג
כו/יב צרור הכסף (הראשון) עמ' מו
כו/יב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קצ
כו/יב שו"ת הרשב"א ח"ז סי' תמא
כו/יב שו"ת חתם סופר אהע"ז ח"ב סי' קסג ד"ה ואליבא
כו/יב שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' נט
כו/יב שו"ת מהר"ם מרוטנבורג (תשעה) ח"א עמ' רנז
כו/יב שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' רו-רז
כו/יב שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תרנ, החדשות (תשעו) עמ' תנד
כו/יב שו"ת רי"ט וייל חו"מ סי' ד {מעות ההלואה בעין}
כו/יב שולי הגליון עמ' קצג
כו/יב שיח אפרים עמ' ב, ח
כו/יב שמחת יו"ט (אלגזי) סי' נד אות ב
כו/יב שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 261, 263


כז/892 הלכות מלוה ולווה פרק כז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


כז/רה"פ הדרום חל"ח עמ' 21-14
כז/רה"פ יד פשוטה
כז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
כז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
כז/רה"פ פי' ר"י קאפח
כז/רה"פ פי' ר"ש צדוק
כז/רה"פ רמב"ם לעם
כז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
כז/א אבני החושן סי' סח סעיף ב
כז/א אבקת רוכל (תשעז) עמ' ריט, רכט-רל, רמה
כז/א אבקת רוכל סי' עב עמ' רמד-רמה {רק שטר שנעשה לראיה כשר, דד"ד רק אם הוא לתועלת המלך}, סי' עה עמ' רנו {שטר מתנה פסול}, סי' פ עמ' רעה {שטר מתנה או כתובה של ערכאות}, סי' פא עמ' רפד {מ"מ בשם רמב"ן - אם חסרה אחת מדרכי ההקנאות, המחלוקת בשטר מתנה}
כז/א אגודות אזוב מדברי דף מו ע"ג {מסל"ת}
כז/א אגרות משה אהע"ז ח"ד סי' נב עמ' קח {חשש שנוטלים שוחד}, חו"מ ח"ב סי' כא אות ה {חשש שנוטלים שוחד}
כז/א אולם המשפט סי' סח סעיף א {רמב"ם}, סעיף ג {מ"מ}
כז/א אוצרות הרמב"ם
כז/א אוצרות יהושע עמ' קלד
כז/א אור הנר (ראטה) עמ' 151 {דד"ד רק במה שלתועלת המלך}
כז/א אור זרוע ח"א סי' תשה {פסק כלישנא בתרא, צריך שיעידו שאינם מקבלים שוחד}, תשמה דף קה ע"ד {פסק כלישנא בתרא, צריך שיעידו שאינם מקבלים שוחד}
כז/א אורים גדולים (תשסג) לימוד ריט עמ' שצז {צריך עדים שלא מקבלים שוחד, צריך שייכתב בשטר "בפנינו נתן כסף"}
כז/א אורים ותומים - תומים סי' סח ס"ק ג {מחלוקת הרמב"ם ורבותיו}
כז/א אחיעזר ח"ד סי' סו {פסק כלישנא בתרא}
כז/א אמונת עתיך גל' 110 עמ' 86 {מ"מ}
כז/א אמונת עתיך גל' 125 עמ' 104 {מ"מ}, 105-106, 108
כז/א אמרי איש עמ' רפא-רפב {מ"מ - דד"ד רק אם יש בו תועלת למלך}
כז/א אמרי משפט ח"א עמ' שו
כז/א אנצי"ת ע' גוי הע' 819 {מ"מ - דעה שעדים גוים כשרים משום דד"ד}
כז/א באר יצחק (ספקטור) אהע"ז סי' ה עמ' סא {צריך שיעידו עליהם שאינם מקבלים שוחד}, סי' טז עמ' קעב {צריך שיעידו עליהם שאינם מקבלים שוחד}
כז/א באר לחי ראי
כז/א באר מרים פ"ד ה"א עמ' קנו-קנז {מ"מ - דד"ד רק במה שלתועלת המלך, מ"מ - אם חסרה אחת מדרכי ההקנאות}
כז/א באר שרים (ליפשיץ) הל' עדות פ"ו-פ"ח עמ' עא
כז/א בגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף קה ע"ב
כז/א בד קודש (פוברסקי) ח"ה סי' טז עמ' לט {שטר חוב - האם נאמן לומר שפרע}
כז/א בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' רטז
כז/א בינת דניאל ח"א סי' לה עמ' צה {טעם רבותיו של הרמב"ם וראב"ד}
כז/א בית אברהם (ישראל, תקמו) דף עד ע"ד
כז/א בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' מה סעיף ב, סי' סח סעיף ג, י, מאמר המלך קונ' א
כז/א בית דינו של שמואל עמ' 568, 600, 603
כז/א בית יחזקאל (סרנה) ב"מ סי' ז אות ד עמ' מז-מח {שטר חוב - האם נאמן לומר שפרע}
כז/א בית יצחק (ברטלר) גיטין סי' טז אות א
כז/א בית ישי (חידושים, תשמז) סי' נד אות ב עמ' קצה {שטר חוב של ערכאות - גם שטר ראיה וגם שטר קנין}
כז/א בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' רכד, שנז
כז/א בני יהודה דף קפח-קפט
כז/א בני יוסף (קאריו) דף ו ע"ב
כז/א בנין השטר עמ' צב-צד {שטר מתנה פסול, שטר הודאה וכו' פסול}
כז/א ברור הלכה גיטין י ע"ב ציון ב, יט ע"ב ציון א, כב ע"ב ציון ג
כז/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ד עמ' רפ
כז/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ה עמ' סד-סה, סח-סט, עג
כז/א גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף י ע"ד, יא ע"א {מ"מ}
כז/א גבול יהודה (ציר') דף עב ע"א
כז/א גור אריה שמות פ' כא הע' 98 {מ"מ - דד"ד רק במה שלתועלת המלך}
כז/א גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל ה סי' יג, טו
כז/א גליוני הגר"ש עמ' קיא {מ"מ}
כז/א דבר שמואל (אבוהב) סי' לב
כז/א דברות משה גיטין עמ' צז {צריך שיעידו עליהם שאינם מקבלים שוחד}, ק {צריך שיעידו עליהם שאינם מקבלים שוחד}, קא {אם שני גוים קראוהו במסל"ת - גובה מבני חורין}, קב {אין לו קול, והראב"ד}, קג {מ"מ - טעם רבותיו של הרמב"ם, האם בשטר מכר גובה ממשועבדים}, רז {צריך שיעידו עליהם שאינם מקבלים שוחד}
כז/א דברי אליהו (חזן) ח"ג עמ' ריג-רטו {טעם רבותיו של הרמב"ם}
כז/א דברי אמת (תשעט) עמ' רג {מגיד משנה, בדעת הרמב"ם בתרי לישני}
כז/א דברי חיים ח"ב אהע"ז סי' קע עמ' תקיז {צריך שיעידו עליהם שאינם מקבלים שוחד}
כז/א דברי יוסף (אירגס) סי' כא דף מא ע"ב {מ"מ - דד"ד רק במס}
כז/א דברי משה (מזרחי) עמ' קצד {שטר צוואה}
כז/א דברי משפט סי' סח סעיף א
כז/א דינא דמלכותא (שור) עמ' קנא-קנב, רטז, רכד, רעא, תשכה
כז/א דינא דמלכותא דינא עמ' 133, 313, 315, 317, 344, 368, 371, 375, 387
כז/א דליית הכרם עמ' תתתלה {מ"מ} [מבגיטי - צ"ל מכגיטי]
כז/א דרכי חושן ח"א עמ' שצח {מ"מ - דד"ד רק במה שלתועלת המלך}, ת {מ"מ - אם חסרה אחת מדרכי ההקנאות}
כז/א הדרום לח עמ' 21-18
כז/א ההלכה מקורותיה והתפתחותה עמ' 318
כז/א הלכות מדינה ח"א עמ' קפג {דד"ד רק במה שלתועלת המלך}
כז/א המשפט העברי עמ' 55 {מ"מ}
כז/א הר"מ במז"ל - קובץ עמ' רלב
כז/א התורה והמדינה ח"ה עמ' שיא, שיד
כז/א ויאמר יצחק חו"מ סי' קל
כז/א זכרון דברים (פרחיא) דף פח ע"ג
כז/א זכרון יהושע (ויסברוד) ח"א עמ' שנח {מ"מ - נאמן לומר שפרע}
כז/א זרע אברהם (יצחקי) חו"מ דף צא ע"ג
כז/א חוקות הדיינים ח"ב עמ' תלד {פסק כלישנא בתרא, דעת רבותיו של הרמב"ם}
כז/א חזו"א חו"מ לקוטים סי' טז ס"ק ד {פסק כלישנא בתרא, מ"מ - דד"ד רק במה שלתועלת המלך}
כז/א חזו"א על הרמב"ם
כז/א חי' הגרנ"ט סי' ע {שטר חוב}
כז/א חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד גיטין י ע"ב]
כז/א חי' ר' שמואל גיטין עמ' לו, לח
כז/א חי' ר"י נחמיה סי' צד אות ג עמ' קסו {צריך שיעידו עליהם שאינם מקבלים שוחד}
כז/א חיי עמרם עמ' קסז {או"ש}
כז/א ידיו של משה דף קכה ע"ד {כ"מ - שטר פשרה, שטר הודאה}
כז/א יחוה דעת ח"ד סי' סה עמ' שח {פסק כלישנא בתרא, דד"ד רק במה שלתועלת המלך}
כז/א יחל ישראל (תשנב) ח"ג עמ' רמד {מ"מ}
כז/א יחל ישראל (תשסג) ח"ג עמ' קלו, קעה {מ"מ}
כז/א יחל ישראל סי' מא עמ' רלז {מ"מ - דד"ד רק במה שלתועלת המלך}
כז/א יכין ובועז ח"א סי' נח עמ' 145 {כשרים בכל לשון}
כז/א יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' רפד
כז/א ישורון ח"כ עמ' עא
כז/א כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף קסג ע"א, ח"ב דף קט ע"ג
כז/א כרם שלמה (אמריליו) דף קמג ע"ד {מ"מ}
כז/א כתבי מהר"ם איררה עמ' רט {שטר מחילה, צוואה בערכאות}
כז/א כתר אפרים עמ' קעח {מ"מ - דד"ד רק במה שלתועלת המלך}
כז/א לב ים גיטין עמ' פב-פז
כז/א לבוש מרדכי נשים (תשעה) גיטין סי' י אות א-ו
כז/א לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' מז, רפד, תצז
כז/א לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' קמט
כז/א מאור למלך גיטין סי' מד עמ' קט {שטר חוב - האם נאמן לומר שפרע, האם שטר של ערכאות נחשב שטר}, קיא {מ"מ - האם הסוגיה היא בשטר חוב או בשטר מכר}
כז/א מבוא למשנה תורה עמ' 87 {לשון "הורו רבותי"}, 96 {חולק על רבותיו}
כז/א מגדל חננאל {שטר מכר של ערכאות שנעשה לקנין, שטר של ערכאות שחתמו בו עדים יהודים}
כז/א מגן גבורים (אשטרושא) דף לה ע"א
כז/א מהלכי משפט ח"א מהלך יט אות ג
כז/א מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' כח
כז/א מחנה יהודה (אשכנזי) דף ס ע"ב {מ"מ}
כז/א מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' שה {מ"מ}
כז/א מעיני המים
כז/א מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקפג (ריט)]
כז/א מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' יט ח"ב אות ט
כז/א מקבציאל גל' כא עמ' מז-מח, ס-סה, עד-עח
כז/א מקורות לפסקי הרמב"ם {גירסת ריב"ש סי' כג וסי' תצג}
כז/א מקצוע בתורה סי' סח ס' א ס"ק א {שטר הודאה}, ו {ראב"ד}
כז/א משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' קמז
כז/א משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תפו
כז/א משנת יעקב
כז/א משנת יעקב נשים ח"ב עמ' פב {מתנה פסולה - ה"ה גט, אהא"ז}
כז/א משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' עא אות ב {מ"מ - דד"ד רק במה שלתועלת המלך}
כז/א משפט הקנין ח"א עמ' רסא, תנא-תנב, ח"ג עמ' שצא
כז/א משפט שלמה (זפרני, תשנה) סי' ב סעיף ג ס"ק א עמ' טז {דד"ד רק במה שלתועלת המלך}
כז/א משפטי ארץ ח"א עמ' 214 {מחילה}, 501-502
כז/א משפטי עזיאל ח"ז עמ' קפג, קפד
כז/א משפטי שכנים פ"א שאלה ח {מ"מ - דד"ד}
כז/א משפטים ישרים (חסון) דף פה ע"ג
כז/א נועם חט"ז קונטרס הרפואה עמ' קעב {שטר חוב לא גובה ממשועבדים - מחלוקת גירסאות}
כז/א נחל יצחק (תשעב) ח"ב עמ' רסט
כז/א נתיבות מאיר (בן שושן) גיטין סי' ח אות א
כז/א נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף ד ע"ב
כז/א נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' ד-ז
כז/א ס' המקח עמ' קעב
כז/א ס' התרומות שער סז ח"ד אות ג בגידולי תרומה {פסק כלישנא בתרא, מדוע שטר מחילה פסול, מ"מ בשם הרשב"א, שטר חוב - רק אם ראו מתן מעות, שטר מתנה שראו את הנתינה, מחלוקת הרמב"ם ורבותיו, צריך שיעידו עליהם שאינם מקבלים שוחד}
כז/א סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' קצט-רד
כז/א עדות ביעקב (בוטון) דף ריג ע"א, ריח ע"ב
כז/א עדות ושטרות עמ' 225 {שטר חוב של ערכאות - לא נאמן לומר שפרע}
כז/א עזרת כהן סי' כב עמ' פב {נמצא כל אחד מסל"ת - כיון שכיוונו עדותם}
כז/א עזרת נשים (מאירי) ח"ב עמ' רכא
כז/א עין יהודה עמ' ריב {רק בדבר שהוא לתועלת המלך}
כז/א עמק שאלה (טברסקי) עמ' שצד, תטז, תלד
כז/א ענבי פתחיה עמ' 235 {או"ש - טעם פסול שטר פשרה של ערכאות}
כז/א עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 192
כז/א פד"ר חי"א עמ' 350, 353, חי"ד עמ' 174 {מ"מ}
כז/א פד"ר חי"ח עמ' 150
כז/א פירושי איברא עמ' 61 {שטר קנין ושטר ראיה כשרים}
כז/א פני משה (בנבנשתי) ח"א סי' סד דף קמט ע"ד, קנ ע"א-ע"ב {שטר הודאה}, ח"ב דף רכ ע"ד, רכא ע"ב
כז/א פסקי ב"ד הרבנות ירושלים - דיני ממונות ח"א עמ' פט
כז/א פסקי מהרי"ץ - בארות חיים הערה תשא, תשמט
כז/א פרי האדמה ח"ב
כז/א צבא המלך עמ' קמה, קסג, קסז
כז/א צדקה לחיים (תקמז) (לקוטים)
כז/א צדקה לחיים (תשסח) עמ' נו
כז/א צרור הכסף (הראשון) עמ' לב
כז/א קובץ ביאורים (שפירא) {שטר חוב ושטר מכר - ביאור הירושלמי}
כז/א קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שסה
כז/א קונטרס הביאורים (שפירא) מהדו"ב גיטין סי' כב אות א-ב
כז/א קרית מלך
כז/א ר"י ששפורטש עמ' 56, 118, 222, 223, 263, 372, 382
כז/א שארית ישראל (מינצברג) אהע"ז סי' ד עמ' רלד {צריכים עדי ישראל להעיד עליהם}
כז/א שבות יהודה (שו"ת) עמ' קח
כז/א שו"ת בית יוסף (תשסב) דיני כתובות סי' י עמ' קעח {שטר מתנה פסול}
כז/א שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' קסג
כז/א שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' תצה {תאריך לועזי בשטרי ערכאות}
כז/א שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תצ, ח"ב עמ' רלח
כז/א שו"ת הריב"ש סי' נא {כלישנא בתרא, שטרי צוואה של ערכאות}, קמב {שטר מחילה}, רג {כלישנא בתרא, דד"ד רק במה שלתועלת המלך}, תעח עמ' תשח, תשיא {מחילה}, תשיג {שטר חוב גובה מבני חורין}, סי' תצג עמ' תשלה {מחילה והודאה}
כז/א שו"ת הריטב"א סי' לח {שטר מתנה}
כז/א שו"ת הרשב"א ח"ז סי' קכ, מכ"י סי' רנו
כז/א שו"ת הרשב"א ח"ט מכ"י סי' רטו
כז/א שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' ת-תא
כז/א שו"ת מהר"ם בן חביב סי' ריט עמ' תרח {מ"מ - לא נאמן לומר שפרע}
כז/א שו"ת מהר"ם די בוטון סי' מ דף עד ע"ב {שטר מתנה}
כז/א שו"ת מהר"ם פדוואה (תשעד) עמ' רכא
כז/א שו"ת מהרי"ק סי' יח הערה 25 {שטר חוב - אין לו קול}
כז/א שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א סי' לב עמ' ע {כלישנא בתרא - דד"ד רק במה שלתועלת המלך}, ח"ב סי' קנח עמ' צח {מחילה}, צט {צריך שיהיה עשוי כתיקון שטרי ישראל}
כז/א שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' קפז, החדשות (תשעו) עמ' פ, שלה
כז/א שו"ת מהרלב"ח סי' קכז
כז/א שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' קסו, ח"ג עמ' שלא
כז/א שו"ת ר' אשטרוק אבן שאנג'י עמ' 240, 241, 305 {צריך שיעידו עליהם שאינם מקבלים שוחד}
כז/א שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' ת-תא
כז/א שו"ת ר"י מסלוצק סי' פג עמ' רפה {כמסל"ת ולא מסל"ת ממש}
כז/א שו"ת ר"מ גאויזון סי' פה עמ' רעג {דד"ד רק במה שלתועלת המלך}
כז/א שו"ת ר"ע דאיינה ח"ב עמ' 396
כז/א שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"ב עמ' קלה
כז/א שו"ת רשב"ש סי' רלג עמ' קעג {דוקא אם העדים מוחזקים בכשרות, דוקא שטר ראיה}, סי' תעז {צריך שיעידו עליהם שאינם מקבלים שוחד}, סי' תצו עמ' שצח {שטר ערבות של ערכאות}
כז/א שולי האדרת גיטין עמ' כה {טענת "פרעתי"}
כז/א שופרא דשטרא שער ד פי"ז {בשטר חוב של ערכאות לא נאמן לומר שפרע}, שער יז פ"ג {מסל"ת כשר - לא כתב שמועיל ששני ישראל קוראים לפני העדים}
כז/א שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' כח אות א {אבן האזל}, ב
כז/א שלל דוד
כז/א שם יוסף (אליקים)
כז/א שמרו משפט ח"א עמ' צב
כז/א שמרו משפט ח"ב עמ' צב
כז/א שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' שט
כז/א שעורי הרב גיטין ח"א עמ' מד
כז/א שעורי עיון התלמוד ב"מ שעור כז, נ {מ"מ}
כז/א שעורי עיון התלמוד גיטין עמ' ט
כז/א שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' עט-פא
כז/א שעורי ר' שמואל גיטין עמ' קפז-קפט {שטר חוב - האם נאמן לומר שפרע, האם שטר של ערכאות נחשב שטר, שטר הודאה ומחילה}
כז/א שעלי דעת גל' ג עמ' 113-114
כז/א שער יהושע ח"ב סי' סג עמ' יז {פסק כלישנא בתרא}
כז/א שער משפט סי' סח ס"ק א
כז/א שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' תיב {שטר מחילה}
כז/א שערי לימוד (לוריא) ח"ג סי' ז אות יז עמ' לח {מ"מ - דד"ד רק במה שלתועלת המלך, פוסק כלישנא בתרא, שטר חוב של ערכאות לא גובה ממשועבדים כי אין קול}
כז/א שערי צדק ח"ג עמ' 146 {מ"מ}
כז/א שערי שמואל בית שני שער יג עמ' רכה-רכח {טעמי המחלוקת בשטר חוב, צריך שיעידו עליהם שאינם מקבלים שוחד, בשטר חוב של ערכאות לא נאמן לומר שפרע}
כז/א תולדות יצחק (הורוביץ) דף עח ע"ג-ע"ד {כתירוץ שני בגיטין י}
כז/א תורה מציון שנה ז חוב' א סי' ב דף ז ע"ג
כז/א תחומין חי"ב עמ' 75
כז/א תלפיות ו חוב' ג עמ' 608
כז/א תקון סופרים (רשב"ש) שער ה עמ' יז {כשר בכל לשון}
כז/ב אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 336-337
כז/ב אבן מלוכה (ברון, תשעז)
כז/ב אהל יצחק גיטין עמ' קסג
כז/ב אור הישר [אור שמח בהלכה ח]
כז/ב בית אהרן וישראל גל' פא עמ' סג-סה
כז/ב ברור הלכה גיטין י ע"ב ציון ב
כז/ב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ה עמ' עה
כז/ב גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף י ע"א {כ"מ}
כז/ב דברות משה גיטין עמ' קג
כז/ב דינא דמלכותא (שור) עמ' ריט
כז/ב דעת סופר אהע"ז סי' מ
כז/ב הדרום לח עמ' 21-18
כז/ב ויקח אברהם [פנים מאירות (תקצג) ח"ב דף ג ע"ב]
כז/ב חוקות הדיינים ח"ב עמ' יז
כז/ב חי' בעל שרידי אש עמ' כא
כז/ב חי' הגר"ח החדש עמ' רלד
כז/ב ידיו של משה
כז/ב ישועות ישראל סי' סח סעיף ב
כז/ב לקוטי שעורים (שטיין) גיטין סי' יד ס"ק ב, סי' טז ס"ק ח-ט
כז/ב לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' קמ
כז/ב מאור למלך גיטין עמ' קה, קח
כז/ב מגנזי הגר"ח עמ' ל
כז/ב מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' יט ח"ב אות י-יא
כז/ב משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' קמז
כז/ב נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף ט ע"ג, י ע"א {כ"מ}
כז/ב נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' יג
כז/ב עזרת כהן עמ' תכ
כז/ב ערך שי חו"מ סי' סח סעיף ד {כ"מ}
כז/ב פד"ר חי"ח עמ' 35 {מ"מ}
כז/ב פני משה ח"א סי' סד דף קמט ע"ד
כז/ב פרי האדמה ח"ב וח"ד
כז/ב צבא המלך עמ' קסד
כז/ב צרור הכסף (הראשון) עמ' לג
כז/ב קובץ ביאורים (שפירא)
כז/ב קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' פ {מ"מ}
כז/ב קול יעקב (שאול)
כז/ב קרית מלך רב (תשסו) עמ' שנא
כז/ב רוח אליהו
כז/ב שלל דוד
כז/ב שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' שט
כז/ב שער משפט סי' סח ס"ק ב
כז/ב תורת חיים (תשסג) ח"ב עמ' קנב
כז/ב תלפיות ו חוב' ג עמ' 612 {כ"מ}
כז/ג אוצמפה"ת ב"מ ז ע"ב הע' 103 {הגהמ"י קושטא}
כז/ג הדרום לח עמ' 21-18
כז/ג הלכות מדינה ח"א עמ' קפט
כז/ג הר המלך ח"ג עמ' פט
כז/ג חוקות הדיינים ח"ב עמ' תלו
כז/ג ידיו של משה
כז/ג משכנות הרועים (אלחאיך) מע' א אות ז דף יא ע"ד {מ"מ- לא נפסל}
כז/ג משנת יעקב
כז/ג שופרא דשטרא שער ד פי"ז, שער ו פ"ז
כז/ג שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' שט
כז/ג שערי תורת התקנות ח"ג עמ' 70
כז/ג שעשוע התלמידים דף מד ע"ב {הגהמ"י}
כז/ד ברור הלכה גיטין יח ע"ב ציון א
כז/ד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ג עמ' פב, קמו, קמח, קצה
כז/ד דברי ריבות (תשעב) עמ' תקצט
כז/ד דבש תמר
כז/ד דליית הכרם עמ' תתתלה {מ"מ} [צ"ל דמשוי ליה שטרא]
כז/ד הגהות רימ"א
כז/ד הדרום לח עמ' 21-18
כז/ד חי' הריטב"א ב"ב עמ' רפז
כז/ד חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"ב קסג ע"א]
כז/ד ידיו של משה
כז/ד מוריה גל' רלא עמ' יט
כז/ד מוריה שנה כ גל' ג-ד (שבט תשנה) עמ' יט {רחוק יותר משני שיטין}
כז/ד מקצוע בתורה סי' מה ס' יד ס"ק כד
כז/ד משנת יעקב
כז/ד צרור הכסף (הראשון) עמ' ט
כז/ד קונטרסי שעורים גיטין שעור ד אות כו והערה 33
כז/ד שו"ת הריב"ש המיוחסות עמ' יד
כז/ד שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' קלב
כז/ד שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' תלו
כז/ד שער משפט סי' מה ס"ק ג-ד, ז
כז/ד תקון סופרים (רשב"ש) שער ז עמ' כג-כד
כז/ד תשובות הראב"ד סי' יז {מ"מ}
כז/ה דברי אליהו (חזן) ח"ג עמ' קלח-קמ
כז/ה הדרום לח עמ' 21-18
כז/ה ידיו של משה
כז/ה מקצוע בתורה סי' מד ס' ה ס"ק ו {מ"מ בשם הרשב"א}
כז/ו גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל ד סי' לב
כז/ו דליית הכרם עמ' תתתלה [הקיוא - צ"ל הקיום]
כז/ו מחנה יהודה (אשכנזי) דף לז ע"ד, מ ע"ב
כז/ו מתנות באדם עמ' 262
כז/ו שבט בנימין (פונט') סי' רי דף סה ע"ב, סו ע"ג {קיום ב"ד}
כז/ו שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' קו
כז/ו שלל דוד
כז/ו שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 179
כז/ו שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 91
כז/ז דליית הכרם עמ' תתתלה {מ"מ} [צ"ל אטיוטא הוא דחתמו]
כז/ז יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' שצח
כז/ז ידיו של משה
כז/ז מחנה יהודה (אשכנזי) דף לז ע"ד, לט ע"ג, מ ע"ד, מא ע"א {מ"מ}
כז/ז מראה הנוגה [שבט בנימין (פונט') סי' ריד דף סה ע"ג]
כז/ז שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' תנד
כז/ז תורת אמת (תשסו) עמ' שג
כז/ח אבקת רוכל (תשעז) עמ' דש
כז/ח ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ג עמ' פב
כז/ח חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 229
כז/ח ישורון ח"כ עמ' עד {מ"מ}
כז/ח מחנה יהודה (אשכנזי) דף לז ע"ד {מ"מ}
כז/ח מקום דוד [שו"ת מהריט"ץ סי' קלד]
כז/ח צרור הכסף (הראשון) עמ' כ
כז/ח שו"ע הרב הל' עדות ס' ל, לב
כז/ח שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' צז
כז/ח שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' שצא
כז/ח שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 178
כז/ח תקון סופרים (רשב"ש) שער ד עמ' יג {מ"מ}, שער ו עמ' כא, שער ז עמ' כה
כז/ט אורים ותומים - תומים סי' מו ס"ק לג-לד
כז/ט ברור הלכה גיטין כב ע"ב ציון א
כז/ט נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' קכ
כז/י זכרון צבי מנחם דף סז ע"ב-ע"ג {לא מקיימים מן האשרתא}
כז/י ידיו של משה
כז/י מחנה יהודה (אשכנזי) דף מ ע"א, קמא ע"א
כז/י שארית יוסף (תשמד) באור חו"מ הערה 88
כז/י שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 93
כז/יא בית אברהם (ישראל, תקמו) דף עד ע"ד
כז/יא קרית מלך
כז/יא שופרא דשטרא שער ו פט"ו
כז/יב דברי משפט סי' עד סעיף ב
כז/יב שו"ע הרב הל' עדות ס' כז
כז/יב תקון סופרים (רשב"ש) שער ה עמ' יח
כז/יג בשולי גליוני עמ' תקז
כז/יג זכר יהוסף אהע"ז עמ' רי
כז/יג תקון סופרים (רשב"ש) שער ה עמ' יח
כז/יד בית אברהם (ישראל, תקמו) דף סא ע"א
כז/יד בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' מב סעיף יב
כז/יד בית דינו של שלמה חו"מ סי' טז
כז/יד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ג עמ' פ, פג
כז/יד גושפנקא דמלכא
כז/יד דברי ריבות (תשעב) עמ' תלז {הגהמ"י}
כז/יד דיני חוזים במשה"ע עמ' 267, 275, 277
כז/יד דרכי איש דף כח ע"ב {הגהמ"י}
כז/יד המשפט העברי עמ' 358, 360
כז/יד ידיו של משה
כז/יד יכין ובועז ח"א סי' נח עמ' 151
כז/יד כרם שלמה (אמריליו) דף קיח ע"ב
כז/יד מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' ד {הגהמ"י}
כז/יד פסקי ב"ד הרבנות ירושלים - דיני ממונות ח"א עמ' קצז, רלו
כז/יד צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רסז
כז/יד שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' רז {הגהמ"י אות מ}
כז/יד שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' של, ח"ד עמ' קפו
כז/יד שו"ת ר"י מליריאה עמ' קמז
כז/יד שער יהושע ח"ב עמ' לג {הגהמ"י אות מ}
כז/יד תורת אמת (תשסו) עמ' תרכד {הגהמ"י}
כז/יד תחומין חי"ג עמ' 455
כז/טו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' רנא, ח"ג עמ' צו-צז
כז/טו דיני חוזים במשה"ע עמ' 265-264
כז/טו דליית הכרם עמ' תתתלה ["שתי אותיות" - סוף הי"ד]
כז/טו הגהות מוהר"י קרט עמ' קפ
כז/טו המשפט העברי עמ' 358, 359, 756, 1114
כז/טו חזקה רבה חו"מ ח"ד עמ' 257
כז/טו יגיעת ערב ב"מ עמ' קא {תפיסה מועילה}
כז/טו ידיו של משה
כז/טו מגן גבורים (או"ח) קת"ס ס"ק כט
כז/טו מחנה יהודה (אשכנזי) דף לד ע"א
כז/טו מר קשישא עמ' יח, רכד
כז/טו ס' התרומות עמ' תתתריא
כז/טו עדות ביעקב (בוטון) דף רנז ע"ג
כז/טו קובץ ספרי סת"ם עמ' רמא
כז/טו שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' מ
כז/טו שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' לז
כז/טו שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קפח
כז/טו שו"ת ראנ"ח ח"א סי' ק
כז/טז אור הישר [אור שמח הל' מכירה פכ"ד ה"ד, תקפו כהן סי' נא]
כז/טז באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' י
כז/טז בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' מב סעיף יב
כז/טז בעי חיי חו"מ ח"א דף כז ע"ב {הגהמ"י}
כז/טז ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' רנא
כז/טז גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל ג סי' ל
כז/טז דליית הכרם עמ' תתתלה [צ"ל ואם תפס]
כז/טז המשפט העברי עמ' 359-358
כז/טז חוקות הדיינים ח"ב עמ' צח
כז/טז חלקת יוסף (ברקוביץ) סי' יח
כז/טז יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' תסב
כז/טז ילקוט שעורים (אלתר) ב"ק עמ' פב
כז/טז מאור למלך ב"מ עמ' צא
כז/טז משמר הלוי עמ' קלא-קלב
כז/טז ס' התרומות עמ' תתתריב
כז/טז פסקי ב"ד קרית ארבע עמ' 152
כז/טז פעמוני זהב סי' נט סעיף ב {מ"מ}
כז/טז צבי גאון יעקב סי' מח
כז/טז רביד הזהב (אברך) דף מט ע"א {תפס}
כז/טז שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' קעא
כז/טז שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' יב
כז/טז שו"ת רשב"ש עמ' רצד
כז/טז שופרא דשטרא שער ו פ"כ
כז/טז שער יהושע ח"א עמ' סג
כז/טז שער משפט סי' מב ס"ק ה
כז/טז תקפו כהן סי' ט
כז/יז אורח צדקה עמ' רפא
כז/יז הגהות חבר בן חיים
כז/יז המשפט העברי עמ' 358
כז/יז חדושים ובאורים (גרי') מנחות סי' יא ס"ק יב
כז/יז חי' מחנה אפרים
כז/יז יקרא דשכבי (דוד) דרוש כד דף נז ע"א-ע"ב
כז/יז משמר הלוי עמ' קל
כז/יז ס' התרומות עמ' תתתעה
כז/יז קרית מלך

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US