Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

כאשר מצויין שם הספר בלבד, הכוונה היא לספר המסודר לפי סדר הלכות הרמב"ם.
בראש כל פרק מופיעה רשימת מקורות עם הסימון "רה"פ" (רוב הפרק). אלו הם מקורות העוסקים ברוב ההלכות שבאותו פרק (או בכולן).
כשיש למעיין קושי למצוא את הספר המצויין, או את מראה המקום באותו ספר, יפנה ל"רשימת הספרים".

למידע נוסף על המפתח, לחץ כאן.

טוען ונטען

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה
פרק ו
פרק ז
פרק ח
פרק ט
פרק י
פרק יא
פרק יב
פרק יג
פרק יד
פרק טו
פרק טזא/893 הלכות טוען ונטען פרק א *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


א/רה"פ יד פשוטה
א/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
א/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
א/רה"פ פי' ר"י קאפח
א/רה"פ פי' ר"ש צדוק
א/רה"פ קרית מלך
א/רה"פ רמב"ם לעם
א/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
א/א אבי עזרי ח"ה
א/א אבן האזל (גם בהשמטות סוף שופטים, דף פג ע"ג ודף פד ע"ג)
א/א אוצרות הרמב"ם
א/א אושר ירוחם עמ' קמט
א/א אחר האסף עמ' רצו
א/א איים בים ב"ב פ"ג סי' כב אות א
א/א בארות נתן עמ' קיח
א/א בדי הארון (הכהן) עמ' 439
א/א בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' יב אות ג והערה 2, 5
א/א בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' ע אות א
א/א ברור הלכה ב"ק קז ע"א ציון א, ב"מ ב ע"ב ציון א פסקה ג {הגהמ"י אות ג}
א/א ברכת מרדכי ב"מ עמ' סא
א/א ברקאי ח"א עמ' 121
א/א דברות אליהו ח"א עמ' צח
א/א דברות משה סנהדרין עמ' ר {מפי השמועה}
א/א דברות משה שבועות-ע"ז עמ' קיז {ומפי השמועה למדו}
א/א דורש משפט עמ' תסו
א/א דין אמת (תשסז) עמ' שכד
א/א דליית הכרם עמ' תתתלה {הקדמת מ"מ}
א/א היכל מלך
א/א הרמב"ם והלכותיו
א/א זכרון שלמה (קליין) עמ' רע
א/א חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' יד עמ' פ {אהא"ז}
א/א יגיעת ערב ב"מ עמ' רנא {אבי עזרי}
א/א יכין ובועז ח"א סי' קכח עמ' 330
א/א מאור למלך ב"מ עמ' כא {הגהמ"י}, כט-ל {אהא"ז}, לב-לג {אבי עזרי}, מב {שעה"מ}, נח {אבי עזרי}, סג {אבי עזרי}
א/א מהלכי משפט ח"ד עמ' 577
א/א מוריה גל' קט עמ' נט {אבל קם לשבועה}
א/א מטה אהרן שבועות עמ' רמז-רמח
א/א מנוחת משה דף צב ע"ג {שני פסוקים לשבועת עד אחד}
א/א מנחת אשר ב"ק עמ' סד, ב"ב עמ' מח
א/א מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ד]
א/א מקדש יחזקאל
א/א משנת יעקב
א/א משפטי ארץ ח"ב עמ' 173 {עד אחד מחייב שבועה}, 361 {שבועת ע"א - האם מיגו פוטר}, 462
א/א משפטי עזיאל ח"ד עמ' צח
א/א נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' רא, חו"מ עמ' קכד
א/א נודע ביהודה תנינא אהע"ז סי' עו
א/א נתן חכמה ב"מ סי' ח
א/א נתן פריו סוגיות ח"א עמ' סט
א/א עדות ושטרות עמ' 259 {אהא"ז}
א/א עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' רפא-רפג {אהא"ז}
א/א פי שנים דף פו ע"א, פז ע"א, פח ע"א
א/א פנת יקרת (תשנד) סי' קלא אות ב
א/א פנת יקרת (תשעא) עמ' תרב, תשנב
א/א צרור הכסף (הראשון) עמ' נח
א/א קול דודי (תשף)
א/א קול דודי שבועות סי' תשכה
א/א קונטרסי שעורים ב"מ שעור ב אות ג
א/א קרבן אשה
א/א ר"י ששפורטש עמ' 366, 387
א/א רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' רעח, רפז-רפט
א/א שדה הארץ ח"ג דף קנו ע"א
א/א שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' פה
א/א שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ב עמ' קצו, ר-רא
א/א שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ג עמ' קפב {שעה"מ}, קפג, קפה {שעה"מ}, קפו
א/א שושנת יעקב (הורוויץ) סי' שסז סעיף ב
א/א שנתון המשפט העברי ח"ה עמ' 108
א/א שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' קנד
א/א שער המלך
א/א שערי שמואל עמ' ריח, רכא
א/א שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף פט ע"ג {מ"מ}
א/א שפתי דעת ח"ג עמ' רצד, רצו-רצז
א/א שרשי הים
א/א תורה שלמה שמות פכ"ב אות קצה, קצט
א/א תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' צח
א/א תרומת הדשן שו"ת סי' שמג {הגהמ"י אות א}
א/א תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 202
א/ב אבני זכרון (פפר) ח"א דף נב ע"א
א/ב אוצמפה"ת ב"מ ג ע"א הע' 8
א/ב באר מים חיים (מוצירי) גירסא דינקותא דף לז ע"א
א/ב באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פי"ד הי"ב באר שרים אות נא
א/ב בית זבול ח"ה עמ' עח
א/ב ברור הלכה שבועות לח ע"ב אחרי ציון ת
א/ב ברכת מרדכי ב"מ עמ' סא
א/ב דברי אליהו (חזן) ח"ג עמ' קמא-קמג, רב-רד
א/ב וזאת ליהודה (טאראב) עמ' רט
א/ב חזו"א חו"מ סי' ט ס"ק יט
א/ב חי' עזיאל
א/ב חיים ומלך
א/ב מוריה גל' קיג עמ' נו
א/ב מצות ראיה עמ' קפ
א/ב משה ידבר (תקפז) שו"ת דף פב ע"ד {לח"מ}
א/ב משה ידבר (תשעו) עמ' תסג {לח"מ}
א/ב משכנות הרועים (אלחאיך) מע' מ אות ו (קעא ע"א) {מחילה על דבר בעין}
א/ב נוה שלום (איזרלסון) עמ' 82
א/ב נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף רצט ע"ד
א/ב צרור הכסף (הראשון) עמ' עב
א/ב קול דודי (תשף) (בקיצור)
א/ב קול יעקב (שאול) ח"ב
א/ב ר"י ששפורטש עמ' 366, 387
א/ב רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' רפט, שצו, תעב
א/ב רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' קנו, קעב
א/ב שדה הארץ ח"ג
א/ב שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' קל
א/ב שולי הגליון עמ' קצד
א/ב שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ג עמ' קמט
א/ב שלל דוד {לח"מ}
א/ב שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 162
א/ב שפתי דעת ח"ג עמ' רצד, רצו-רצז
א/ג אבי עזרי ח"ב
א/ג אבן האזל (השמטות, סוף הל' נחלות, סוף שופטים דף פה ע"ב)
א/ג אבן מלוכה (רביע) עמ' קלט
א/ג אבני זכרון (פפר) ח"א דף נב ע"א, ע"ד
א/ג אהל שרה לאה עמ' תצו {מחילת מטלטלין}
א/ג אהלי שם (פרץ) ב"מ (תשמא) סי' כו
א/ג אהליך יעקב ב"מ סי' ג ס' ט
א/ג אור לי כתובות סי' ט ס"ק ה
א/ג אות היא לעולם ח"א דף קא ע"א
א/ג אמרי איש עמ' קנז, קנט {רק פקדון הוא הילך}
א/ג אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' לו
א/ג אפיקי מגינים כתובות סי' יט
א/ג אריה ליש עמ' עא {יד המלך}
א/ג אשר למלך
א/ג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
א/ג באר דוד ב"מ פ"א סי' כג אות ד
א/ג בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' קעא
א/ג בית אברהם (ישראל, תקמו) דף קעג ע"א
א/ג בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' עג סעיף לב, סי' עה סעיף ד, סי' פז סעיף ג
א/ג בית אברהם (סוכאטשוב) גל' א עמ' 47 {הילך פטור}
א/ג בכורי אליהו עמ' צא, קכט
א/ג בן הרמה
א/ג בן יאיר עושה חיל חו"מ סי' ג (קצה ע"ג-ע"ד, קצה ע"א) {מחילה בפקדון}
א/ג בן ידיד הל' זכיה פ"ג (מח ע"ב) {מחילה במטלטלין}
א/ג בני דוד
א/ג ברור הלכה ב"מ ד ע"א ציון ב
א/ג ברור הלכה שבועות מ ע"ב ציון ד, מב ע"ב ציון כ פסקה ה
א/ג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ו עמ' ו
א/ג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' כז
א/ג גבורת יצחק (תשסו) עמ' מח
א/ג גן נעול כפתור ג פרח כ דף נד ע"א
א/ג דברות אליהו ח"א עמ' ק
א/ג דגל מחנה אפרים (לניאדו) חו"מ סי' ח סעיף יז עמ' קד
א/ג דורש משפט עמ' תלב
א/ג דין אמת (תקטו) דף יט ע"ד
א/ג דין אמת (תשסז) עמ' שכד
א/ג דרך המלך (רבי)
א/ג דרך ישרה ח"א עמ' קנא
א/ג האיר ממזרח כתובות סי' יז אות ט {הטוען מטלטלין וכו' וכפר הכל וכו' או שהודה במקצת וכו' הטעם שכלל כל אלו הדינים כאחד}
א/ג הלכה רבה ח"ג עמ' 118
א/ג הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' רב
א/ג זכרון חי עמ' קט {אבי עזרי}
א/ג חוקות הדיינים ח"ב עמ' לד
א/ג חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 9, 192, 195
א/ג חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"מ ה ע"א]
א/ג חי' חתם סופר
א/ג חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' ב, יג
א/ג חיים ומלך
א/ג יגיעת ערב ב"מ עמ' צא, רמח
א/ג יד המלך (לנדא)
א/ג יד המלך (פלומבו)
א/ג יורו משפטיך ליעקב סי' א
א/ג יכין ובועז ח"א סי' י, סי' קלג עמ' 363
א/ג ימי שלמה
א/ג כבוד יו"ט הל' זכיה פ"ג ה"ב {מחילה על פקדון}
א/ג כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' ריב
א/ג להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' קלה ע"א
א/ג לקוטי שעורים (שטיין) ב"מ סי' ד ס"ק ד
א/ג לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' קסא, קסג
א/ג מאור למלך ב"מ עמ' מט-נ, נה-נו
א/ג מוריה גל' קיג עמ' נה
א/ג מלאכת שלמה (חכים)
א/ג מנחת יוסף ח"ב עמ' עט
א/ג מעיל שמואל (פלורנטין) [ב"י חו"מ סי' פז]
א/ג מעשה בצלאל סי' רסג
א/ג מעשה נסים הל' זכיה פ"ג ה"ב {מחילה על פקדון}
א/ג מצודת בן ציון דף מז ע"ד {הילך בפקדון פטור רק אם החזיר לידו}
א/ג מצעדי גבר ב"מ סי' יב ח"ב
א/ג משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' רג
א/ג משכנות הרועים (אלחאיך) מע' מ אות א (קסח ע"ב) {טענת מחילה}
א/ג משנה הלכות כתובות דף נה ע"ב-ע"ג {נקיטת חפץ}
א/ג משנת יעקב
א/ג משנת ר' אהרן שכנים עמ' מח
א/ג משפטי אמת עמ' עג
א/ג משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 507
א/ג משפטי שבועות עמ' מד, רכב
א/ג נתיבות מרדכי ב"מ פ"א עמ' קא, קט {מ"מ}
א/ג נתיבים במשפט העברי עמ' 138
א/ג נתן פריו ב"מ עמ' יד, שפא
א/ג נתן פריו מגילה עמ' שפח
א/ג ס' הפרדס לרש"י עמ' קיא
א/ג ס' התרומות עמ' ריב, רמג
א/ג ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תצז
א/ג עולת חודש ח"ג מאמר ריז
א/ג עטרת מרדכי (וינברג) דף לז ע"ג {הגהמ"י}
א/ג עטרת משפט (עובדיה) סי' י ענף א {מחילה בפקדון}
א/ג עמקי המשפט עמק השטר סי' ד אות ג עמ' רסא {מוכח בדעתו דהא דשטר נחשב הילך דשיעבודו בידו}
א/ג ערך שי חו"מ סי' פח סעיף יב
א/ג פני יעקב דף ז ע"ב {טענו חטים והודה לו בשעורים}
א/ג פסקי הרי"ד שבועות עמ' עז
א/ג פרי האדמה ח"ב
א/ג צרור הכסף (הראשון) עמ' נג
א/ג קובץ ביאורים (שפירא)
א/ג קונטרסי שעורים ב"ב דף 110
א/ג קרן הצבי מצוה נח אות ג
א/ג ר"י ששפורטש עמ' 366, 387
א/ג רביד הזהב (אברך) דף לה ע"ד {הילך פטור}, נה ע"ג-ע"ד {מחלת}
א/ג רביד הזהב (אברך) סי' לז אות א-ב {מחילה בדבר בעין}
א/ג רועי ישראל ח"ג סי' ג (יד ע"ד) {מחלת}
א/ג רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' שה
א/ג רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' קנו, קעב
א/ג שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' קצט
א/ג שו"ת מהר"י וייל סי' קנד
א/ג שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' שג
א/ג שו"ת מהרי"ק סי' י
א/ג שו"ת ממעמקים ח"ג עמ' קעג
א/ג שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' שג
א/ג שו"ת ר"י מליריאה עמ' שנג
א/ג שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' קט, ח"ב עמ' יט-כ
א/ג שו"ת רשב"ש עמ' תג
א/ג שומרי משפט (צ'כנוב) ח"א עמ' מד-מו {מחלת לי}, ח"ב עמ' ר-רא
א/ג שם דרך כתובות עמ' קסא
א/ג שמחת עולם הל' זכיה פ"ג ה"ב {מחלת לי}
א/ג שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' עד
א/ג שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' רעד
א/ג שער משפט סי' עה ס"ק ד
א/ג שערי תורת התקנות ח"ג עמ' 38
א/ג תורת הנזיקין - ביאורים סי' לח
א/ג תרומת הדשן פסקים סי' רמח
א/ג תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 202
א/ד אהל שרה לאה עמ' קס-קסב
א/ד אהל תורה (קוק) עמ' רסט-רע, רעג
א/ד אולם המשפט סי' פט סעיף א
א/ד אור הישר [באר שבע סי' לה]
א/ד אנצי"ת ע' אי אפשי הע' 27 {איני רוצה בתקנה זו}
א/ד באר שרים (ליפשיץ) הל' אישות פי"א עמ' מד
א/ד בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' צב סעיף ח
א/ד בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' כ הערה 4
א/ד בית ישחק
א/ד ברור הלכה כתובות פז ע"ב ציון ג פסקה ה
א/ד ברור הלכה שבועות מא ע"א ציון א פסקה ב, ציון ב, מד ע"ב ציון ה פסקה א
א/ד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ו עמ' רכב
א/ד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' רכב, רעג
א/ד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' קצט
א/ד דורש משפט עמ' תעח, תפב-תפג, תרלו, תשלט
א/ד דין אמת (תשסז) עמ' פג
א/ד דיני בוררות עמ' תלא {חרם סתם}
א/ד דליית הכרם עמ' תתתלה
א/ד דרך ישרה ח"א עמ' קנא {יד המלך}, רטז-ריז {מן הנשבעין ונוטלין}
א/ד דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תתקכב
א/ד המאיר לארץ
א/ד הר המלך ח"ח עמ' שעא {משביע את הנתבע היסת, יישוב קושיית כ"מ}
א/ד זכרון אהרן סי' כד, עמ' נ
א/ד חבלים בנעימים ח"א סוגיא ז אות ב {איני רוצה בתקנה זו}
א/ד חוקות הדיינים ח"ב עמ' מד {אין מהפכים בשבועת התורה}, מו {איני רוצה בתקנה זו}, נב {כ"מ}
א/ד חכמת אליהו ח"א סי' פב אות כד
א/ד חלק יעקב (אלבעלי) {קושית לח"מ ה"ו, מ"מ - "מדברי רבינו נראה", אם שניהם רוצים להפך שבועה דאורייתא}
א/ד חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 147
א/ד יד המלך (לנדא) {נתבע שלא נשבע שבועה דרבנן או שהיה חשוד והתובע תפס}
א/ד ידי אליהו דף נ ע"ב-ע"ד, נא ע"א
א/ד יורו משפטיך ליעקב סי' קו
א/ד יכין ובועז ח"א סי' ע
א/ד ימי שלמה {הגהמ"י אות נ - רב אלפס}
א/ד מגל חי"ג עמ' 36
א/ד מטה אהרן שבועות עמ' רמ
א/ד מלאכת שלמה (חכים)
א/ד מסורה ח"י עמ' לח
א/ד מעיני המים
א/ד מעשה בצלאל סי' רס {יכול להחרים סתם}
א/ד מציאות קטן סי' ריא1
א/ד מקום דוד [בית אהרן סי' צא]
א/ד משנה ראשונה עמ' 151
א/ד משנת יעקב משפטים עמ' רג-רד
א/ד משנת יעקב קנין עמ' קא
א/ד משנת עזר ח"ב עמ' קיט, קכב
א/ד משפטי ארץ ח"ב עמ' 422 {שבועת היסת}, 464
א/ד מתנות באדם עמ' 320 {יכול להחרים}
א/ד נוה שלום (שולאל) דף קנב ע"ד
א/ד נחל יצחק (תשעב) ח"ד עמ' קצג
א/ד נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' תפ
א/ד ס' התרומות עמ' תכב {יכול להחרים, "אם היה מהנשבעין ונוטלין"}
א/ד סדר הדין (שוחטמן) עמ' 258 {יכול להחרים}
א/ד ערך שי חו"מ סי' עא סעיף ח
א/ד פאת ים שבועות עמ' פו
א/ד פד"ר ח"ב עמ' 56, ח"ג עמ' 238
א/ד פסקי הרי"ד שבועות עמ' עט {אין מהפכים בשבועת התורה}
א/ד פסקי רקנטי סי' רמט {לא יורדים לנכסיו}
א/ד קונטרס הראיות לריא"ז שבועות עמ' עו {לא יורדים לנכסיו}
א/ד רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' קעא, קעו
א/ד רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' שו-שח
א/ד רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' קעה
א/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' רצ אות ב
א/ד שו"ת רשב"ש סי' קה {יכול להחרים}
א/ד שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ב עמ' קצה, ח"ג עמ' קמט-קנ
א/ד שושנת יעקב (הורוויץ) סי' צג סעיף ח
א/ד שמחה לאיש (אלישר) דף כג ע"א
א/ד שעורי אבני עזר ח"ב עמ' צה
א/ד שעורי עיון התלמוד ב"ב עמ' סד {חיוב לשלם אם לא נשבע משום תביעת שבועה}
א/ד שעורי עיון התלמוד ב"מ שעור כ
א/ד שעלי דעת גל' ז עמ' 149
א/ד שער משפט סי' פז ס"ק יב, יג
א/ד שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 163, ח"ג עמ' 42
א/ד תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' רלג
א/ד תרומת הדשן פסקים סי' לא-לב, לה {הגהמ"י אות ט}, שו"ת סי' שכז {הגהמ"י אות ל}
א/ה אבי עזרי ח"ד
א/ה אורח צדקה עמ' קה-קו
א/ה אשר למלך שכירות פ"א ה"ז
א/ה ברור הלכה גיטין נט ע"ב ציון ב, קדושין יב ע"ב ציון ז
א/ה ברור הלכה שבועות מא ע"א ציון ב
א/ה דברי אמת (תרכא) דף פא ע"ד
א/ה דברי אמת (תשעט) עמ' רנו {מי שחלה עליו שמתא ל' יום מכין אותו מכת מרדות ואח"כ מתירין את נידויו}
א/ה דברי משפט סי' רצב סעיף ג
א/ה דורש משפט עמ' תע, תעב
א/ה דרך ישרה ח"א עמ' ריז
א/ה הר המלך ח"ג עמ' לג
א/ה הרמב"ם כמחנך עמ' 23
א/ה חוקות הדיינים ח"ב עמ' מח
א/ה חיים ומלך
א/ה חנא וחסדא ח"ג דף טז ע"ג
א/ה חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ב עמ' שמח-שמט, שסד {יד המלך (פלומבו)}
א/ה יד המלך (לנדא)
א/ה מוריה גל' קפה עמ' קי
א/ה מחנה יהודה (אשכנזי) דף פז ע"ב {לח"מ}
א/ה מטה אהרן שבועות עמ' רמ
א/ה משנת יעקב
א/ה משנת עזר ח"ב עמ' קיט, קכב
א/ה משפטי דרבנן עמ' קח
א/ה משפטים לישראל עמ' מח
א/ה נשמת כל חי ח"א דף כב ע"ב
א/ה ס' התרומות עמ' קד, רב
א/ה צרור הכסף (הראשון) עמ' עג
א/ה קול דודי (תשף) (בקיצור)
א/ה קונטרס הראיות לריא"ז שבועות עמ' עו
א/ה רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' שי
א/ה רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' קעה
א/ה שו"ת מהר"י מינץ (תשעד) עמ' רלה
א/ה שו"ת ר"י מסלוצק סי' פט עמ' רצח
א/ה שו"ת ר"י מסלוצק עמ' רצח
א/ה שנתון המשפט העברי ח"ב עמ' 326, ו עמ' 197
א/ה שעורי אבני עזר ח"ב עמ' צה
א/ה שער יהושע ח"א עמ' רכט
א/ה תחומין ח"ה עמ' 322
א/ו אבן האזל (גם בהשמטות סוף שופטים דף פג ע"ד) {אין שבועת היסת ליטול, אין מהפכים בשבועת התורה}
א/ו בית ישחק
א/ו ביתאל ח"ב דף כו ע"א
א/ו בני דוד
א/ו ברור הלכה כתובות פז ע"ב ציון ג פסקה ה
א/ו ברור הלכה שבועות מא ע"א ציון א
א/ו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ו עמ' ס, סז
א/ו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' מח
א/ו גבורת יצחק (תשמח) דף קכד
א/ו גבורת יצחק (תשסו) עמ' קכט
א/ו גליונות אבני נזר {אין שבועת היסת ליטול - מפ"ח ה"ג}
א/ו דורש משפט עמ' תפב-תפג
א/ו דרך ישרה ח"א עמ' רטז-ריז {היפוך שבועת המשנה בנשבע ונפטר}
א/ו דרכי משפט - טוען ונטען סי' יט אות א
א/ו הגהות רימ"א {לח"מ}
א/ו השליחות וההרשאה במשה"ע עמ' 195 {היפוך שבועה על מורשה}
א/ו חוקות הדיינים ח"ב עמ' מד {אין מהפכים בשבועת התורה}, מו {אין מהפכים בשבועת המשנה}, קכז {מי שנשבע שבועת היסת ונוטל}
א/ו חלק יעקב (אלבעלי) הלכה ד {קושיית לח"מ}
א/ו חתן סופר קניינים ח"א עמ' סו
א/ו יד המלך (לנדא) {אם הפך הנתבע שבועת היסת והתובע נשבע ונוטל והנתבע תפס ממנו}
א/ו לב שלמה (הלוי) דף קנז ע"ב
א/ו מוריה גל' קיג עמ' נט
א/ו מצעדי גבר ב"מ סי' יז אות ו
א/ו משנת יעקב
א/ו משנת יעקב נשים ח"א עמ' רמח {אהא"ז}
א/ו משנת עזר ח"ב עמ' קיט, קכב
א/ו ס' התרומות עמ' ר {רק בשבועת היסת מהפכים}, תקל {מי שנשבע שבועת היסת ונוטל}
א/ו ערך שי חו"מ סי' צ סעיף ד
א/ו פסקי הרי"ד שבועות עמ' עט {אין מהפכים בשבועת התורה}
א/ו צרור הכסף (הראשון) עמ' עב {אין מהפכים בשבועת התורה}
א/ו רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' קעו
א/ו רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' שט, תס
א/ו רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' קסח, קעב
א/ו שו"ת רשב"ש סי' שכב עמ' רסד {מהפכים שבועת היסת}
א/ו שם טוב - השלמה
א/ו שעורי אבני עזר ח"ב עמ' צה
א/ו שער המלך הל' שלוחין פ"א ה"ז עמ' תיא {אין שבועת היסת ליטול, מ"מ - כדברי ר"י מיגאש}
א/ו שערי בינה (תשעט) עמ' שסא, שפא
א/ו שערי תורת התקנות ח"ג עמ' 41
א/ו תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' קצב
א/ו תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' קצג {אין בהיסת נשבע ונוטל אלא בשבועה המהופכת}
א/ז אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קפא
א/ז אבני החושן סי' עה סעיף כד {מ"מ}
א/ז אור הישר [מ"מ הל' מלוה פי"ד ה"ב]
א/ז אורים ותומים - תומים סי' לג ס"ק א
א/ז אחר האסף עמ' רצז {ראב"ד}
א/ז איים בים כתובות סי' יט אות ב {תביעת הבן לחייב שבועה}
א/ז איש על העדה (אלאביץ) עמ' 204
א/ז אשר למלך
א/ז בית אברהם (ישראל, תקמו) דף קפב ע"ב
א/ז בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' עה סעיף יח, כג
א/ז בית אהרן וישראל גל' מד עמ' נח-נט, סב {אין נשבעים היסת על טענת שמא}, גל' מו עמ' סד-סה
א/ז בית דינו של שמואל עמ' 310, 395
א/ז בית יחזקאל (סרנה) כתובות דף מד, נ
א/ז בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' לג אות א
א/ז בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' שפט
א/ז בית ישראל (הורוביץ) חו"מ סי' כא
א/ז בעי חיי חו"מ ח"א דף לה ע"א וע"ד
א/ז ברור הלכה שבועות מב ע"א אחרי ציון ה פסקה ב
א/ז ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ו עמ' מד-מה, נח-נט
א/ז גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף נט ע"א {ראב"ד}
א/ז גדולי שמואל ב"מ דף קג ע"א
א/ז דברי יציב חו"מ עמ' פה
א/ז דברי משה (מזרחי) עמ' רעח {קרוב בעיני}
א/ז דברי משפט סי' עה אות ח {לח"מ}
א/ז דברי משפט סי' עה סעיף ט
א/ז דורש משפט עמ' עה-עז, פ, צא-צב
א/ז דין אמת (תקטו) דף יח ע"ג, כג ע"א {ראב"ד}
א/ז דין אמת (תשסז) עמ' עב, פו {לח"מ}
א/ז דליית הכרם עמ' תתתלה
א/ז דרכי משפט - טוען ונטען סי' טז אות ז
א/ז הערה לתוס' ר"י הלבן כתובות סוף פ"ב
א/ז ויקרא אברהם חו"מ סי' מא (עח ע"ד)
א/ז חוקות הדיינים ח"א עמ' שמד, ח"ב עמ' נד, ק-קא, קד
א/ז חזון יחזקאל ב"ב פ"ב ה"א
א/ז חזקה רבה חו"מ ח"ג עמ' 221
א/ז חי' עזיאל
א/ז חיי דוד עמ' רטו {ראב"ד}
א/ז חיים מדבר דף עז ע"א-ע"ד {מ"מ}
א/ז חלק יעקב (אלבעלי) דף ס ע"ב
א/ז חנא וחסדא ח"א דף קפה ע"ב ואילך, קפח ע"ד, ח"ב דף יב ע"ד, יט ע"ב
א/ז יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"ג עמ' יז, כא
א/ז יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' תקו, תקי-תקיא
א/ז יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' שיט
א/ז יורו משפטיך ליעקב סי' סה
א/ז יכין ובועז ח"א סי' כט, סי' קכח עמ' 331
א/ז כנסת ישראל (ששון) דף כט ע"א-ע"ד
א/ז לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' סח אות יח-כ
א/ז לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' קלו
א/ז לקוטי שעורים (שטיין) כתובות סי' ט ס"ק ה
א/ז מאור תורה (שנגהי) חוב' א עמ' לד {שבועת היסת - רק בטענת ברי}
א/ז מחנה יהודה (אשכנזי) דף פט ע"ב
א/ז מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שפז
א/ז מנוחת אשר ח"ב דף מג ע"ג
א/ז מצעדי גבר ב"מ סי' יא אות יב
א/ז מקורות לפסקי הרמב"ם
א/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ז משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' רי
א/ז משכנות הרועים (אלחאיך) מע' מ אות ח (קעה ע"ד) {אמר לי אבא}
א/ז משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' קא, קלב
א/ז משנה הלכות כתובות דף מט ע"ד
א/ז משנת ר' אהרן כתובות עמ' רסב
א/ז נודע ביהודה השלם חו"מ עמ' קמו
א/ז נתיבות חיים (קארב) ח"ד עמ' תג
א/ז נתיבות מרדכי קדושין עמ' שיב
א/ז ס' התרומות עמ' תרנה, תרפו
א/ז עטרת שלמה ח"א עמ' רעב
א/ז עמק המשפט ח"ב עמ' קצא
א/ז פד"ר ח"ג עמ' 298
א/ז פסקי ב"ד הרבנות ירושלים - דיני ממונות ח"א עמ' רלב
א/ז פסקי ב"ד קרית ארבע עמ' 151, 214
א/ז פעמוני זהב סי' קעה סעיף ז
א/ז פרי האדמה ח"ד
א/ז צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' מ אות ב
א/ז צרור הכסף (הראשון) עמ' נח
א/ז קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' רפ
א/ז קרני ראם (ירמוש) עמ' תצו {ראב"ד}
א/ז ר"י ששפורטש עמ' 187, 357, 367
א/ז רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' קסח, קפז
א/ז שבועת המשנה עמ' יב-טו
א/ז שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' שצד, ח"ג עמ' יט
א/ז שו"ת הרדב"ז ח"ד סי' אלף רעח
א/ז שו"ת הריב"ש סי' מב, קח, עמ' מו, קט
א/ז שו"ת הריטב"א סי' צח, קכד
א/ז שו"ת הרמ"ז סי' נה
א/ז שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תשמג
א/ז שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' רב
א/ז שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' רנא
א/ז שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תקצז
א/ז שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' ד
א/ז שו"ת צמח צדק חו"מ סי' מ אות ב {לח"מ - קושיה מהמשנה "מנה לאבא בידך - אין לך בידי אלא חמשים"}
א/ז שו"ת ר"י מליריאה עמ' פ, שנו
א/ז שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' קנד
א/ז שו"ת רשב"ש עמ' פ, פה, צח, שסז
א/ז שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רנה סעיף א
א/ז של"ה ח"א מס' חולין סי' נו
א/ז של"ה ח"ב חולין סי' נו
א/ז שלל דוד {לח"מ}
א/ז שמחת יהודה דף סו ע"א
א/ז שמחת עולם (לגו)
א/ז שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' ס
א/ז שעורי עיון התלמוד כתובות עמ' מח {ראב"ד}
א/ז שעורי ר' שמואל ב"ב ח"ב עמ' שכד-שכה
א/ז שעורי ר"א ליכטנשטין ב"ב פ"ג עמ' 59
א/ז שער משפט סי' קלח ס"ק א
א/ז שערי בינה (תשעט) עמ' רד
א/ז שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' קצג {טוען מפי אחר}
א/ז שערי עזרא (בצרי) עמ' קפט
א/ז שערי תורת התקנות ח"ג עמ' 39-40
א/ז שרשי הים
א/ז תורת אמת (תשסו) עמ' שנ
א/ז תשובות ר' איסר יהודה עמ' קצב
א/ז תשובות ראב"י אב"ד סי' קסז
א/ח אבן מלוכה (ברון, תשעז)
א/ח אבן מלוכה (רביע)
א/ח אהבת קדומים עמ' לט
א/ח אולם המשפט סי' פח סעיף ו {ראב"ד}
א/ח אוצמפה"ת ב"מ ג ע"א הע' 135 {לח"מ}, לז ע"א הע' 47
א/ח אוצרות יהושע עמ' רפה, שלה, תקלה
א/ח אמרי בינה (אוירבך) אמרי שלמה סי' ו ד"ה ואפשר
א/ח אנצי"ת ע' ברי ושמא הע' 7, 10
א/ח אפיקי מגינים ב"ב סי' יח, ב"מ סי' א
א/ח אפיקי מגינים ב"מ סי' א
א/ח אפיתחא דבבא ב"מ עמ' עז {לח"מ}
א/ח אפריון ט עמ' כג-כד, כו-כז
א/ח אשר למלך
א/ח בינת זקנים - שער בינה בהלכה סי' ל
א/ח בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' עב סעיף ו
א/ח בית דוד (תשעט) חו"מ סי' רלב
א/ח בית דינו של שמואל עמ' 328
א/ח בית הלוי ח"ג סי' לט עמ' קלט {לח"מ}
א/ח בית המלך דף מב ע"ב {לח"מ}
א/ח בני יוסף (טנוג'י) לקוטי הרמב"ם דף לה ע"ד
א/ח בנין דוד (טאוב) ח"ג עמ' עה
א/ח ברור הלכה ב"ק קיח ע"א ציון ט
א/ח ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' קכד
א/ח ברכת מרדכי כתובות עמ' קעב
א/ח גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תשנח
א/ח גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל ג סי' יז
א/ח דברי משפט - חי' מהרי"א סי' פח אות ג
א/ח דברי משפט סי' פח סעיף ד
א/ח דברי תורה (תאומים) דף ה ע"ד {תבעו חטים ואמר איני יודע}
א/ח דגל יהודה (קמינר) עמ' רעא
א/ח דורש משפט עמ' כה-כו, תרט-תריב
א/ח דרך ישרה ח"א עמ' קנ
א/ח דרכי יושר (שרף) ח"ב עמ' ז {ראב"ד}
א/ח דרכי משפט - טוען ונטען סי' יט אות ג {לח"מ}
א/ח הגהות עמק המלך
א/ח זכרון אהרן סי' י, עמ' כו
א/ח זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' שו
א/ח חדושים ובאורים (גרי') ב"מ סי' ה ס"ק ו, יג
א/ח חזו"א חו"מ סי' יא ס"ק יח, לא, לג, סי' יב ס"ק יג
א/ח חזו"א על הרמב"ם
א/ח חזקה רבה חו"מ ח"ג עמ' 43, 85, ח"ד עמ' 49 {קושיה מב"ק לה}
א/ח חי' חתם סופר
א/ח חי' מהרי"א צטרון עמ' נט
א/ח חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' ח-ט
א/ח טהור רעיונים דף כד ע"ד
א/ח יגיעת ערב ב"מ עמ' צא, צח-צט {אבי עזרי}, רמח-רמט
א/ח יד המלך (לנדא)
א/ח יחי ראובן (אונג') עמ' רעו
א/ח ים התלמוד (עדיל) עמ' תקלט
א/ח יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' כא
א/ח ישועות יעקב חו"מ סי' פח סעיף א
א/ח ישועות יעקב נזיקין עמ' ג, רל
א/ח כהונת רפאל עמ' ש, שטז-שיח
א/ח כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' רנד {יד המלך}
א/ח לב שמח דף צב ע"א-ע"ג
א/ח לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' לו אות ב-ה
א/ח מאור למלך כתובות עמ' עא, עה
א/ח מגל חי"ג עמ' 27
א/ח מגנזי הגר"ח עמ' מט
א/ח מי באר (אופנהיימר) פלגי מים דף ג ע"ד
א/ח מנוחת אשר ח"א דף נט ע"א, ס ע"א וע"ג {איני יודע אם חטים או שעורים}
א/ח מנוחת משה דף עג ע"ג-ע"ד
א/ח מעיני המים
א/ח מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ג]
א/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ח משאת מרדכי ב"ק עמ' קנז
א/ח משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' לו
א/ח משנת שמחה
א/ח משפטי אמת עמ' עז
א/ח משפטיך ליעקב חלק ב סימן כה אות ו {או"ש}
א/ח נוה שלום (איזרלסון) עמ' 81
א/ח נוה שלום (שולאל) דף קנג ע"א
א/ח נזר התורה שנה ד גל' א עמ' נט
א/ח נחלי יהושע עמ' קסג
א/ח ס' התרומות עמ' רמב, תרע
א/ח ערך שי חו"מ סי' פח סעיף ט {ראב"ד}, סעיף יב {לח"מ}
א/ח פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' תשכא {לח"מ}
א/ח פרי חיים (הליר) (אחרי הל' ט)
א/ח צרור הכסף (הראשון) עמ' נח
א/ח קול דודי (תשף)
א/ח קול דודי שבועות סי' תשלא-תשלב
א/ח קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' קה
א/ח קרית מלך רב (תשסו) עמ' תתקעט
א/ח רביד הזהב (אברך) דף כח ע"ג {ברי עדיף לצי"ש}
א/ח רביד הזהב (אברך) סי' כ אות א
א/ח רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' שה, שעט
א/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' רמא, שלה, שבועות ח"ב עמ' קסה, קסז
א/ח שו"ת הריב"ש עמ' תנג
א/ח שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' קלו
א/ח שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' קנד
א/ח שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ג עמ' קיח
א/ח שושנת יעקב (הורוויץ) סי' פח סעיף ח, סעיף יא {לח"מ}, סי' קמח סעיף ב
א/ח שלל דוד {לח"מ}
א/ח שעורי ר' חיים פנחס ב"מ סי' ט אות יד
א/ח שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' רסד
א/ח שער משפט סי' פח ס"ק י, סי' צ ס"ק ו-ז
א/ח שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף עב ע"ג {אפילו ברי טוב}
א/ח שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' שכז-שכח
א/ח שערי תורת התקנות ח"ג עמ' 40
א/ח תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קנז-קס
א/ח תשובות ר"י אלחנן עמ' ריט
א/ט אבי עזרי ח"א
א/ט אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' פה
א/ט אהבת קדומים עמ' לד, לט
א/ט אוצרות יהושע עמ' רפה, שלה, תקלה
א/ט אור הישר [דברי ריבות סי' רטז]
א/ט איש אמונים דף טז ע"ד {לצאת ידי שמים}
א/ט אנצי"ת ע' ברי ושמא הע' 40, 41, 43
א/ט באורי סוגיות (הוניגסברג) כתובות מהדו"ת סי' ו ס"ק ד
א/ט בית אברהם (ישראל, תקמו) דף קפב ע"ג
א/ט בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' ב אות ג
א/ט בית ירוחם סי' סא
א/ט ברור הלכה ב"ק קיח ע"א ציון ט
א/ט ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ה עמ' קפג
א/ט ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ו עמ' יז-יח, ריג
א/ט ברכת מרדכי כתובות עמ' קעב-קעג
א/ט ברכת שלמה אהע"ז עמ' רכב {אור שמח}, חו"מ עמ' רלב
א/ט ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' כא
א/ט דברי ירוחם סי' יט
א/ט דברי ריבות (תשעב) עמ' שלז
א/ט דורש משפט עמ' מב
א/ט דרך ישרה ח"א עמ' קנ
א/ט הרמב"ם - שמרנות עמ' 239 {חיוב בדיני שמים}
א/ט וישב אברהם דף טז ע"ד {לב מבין}
א/ט זכר ליעקב עמ' י
א/ט חי' ר' שמואל יבמות עמ' סח
א/ט חנא וחסדא ח"א דף קפח ע"א {לב מבין}
א/ט חקרי לב (המאור) חו"מ ח"א עמ' כד
א/ט חתן סופר קניינים ח"א עמ' צא
א/ט יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' תלו {מל"מ}
א/ט יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' פה-פו
א/ט יגיעת ערב ב"מ עמ' צח {אבי עזרי}
א/ט יד המלך (לנדא)
א/ט יד המלך (פלומבו)
א/ט כבוד יו"ט
א/ט כרם שלמה (אהרמן) יבמות קיח ע"ב
א/ט לב מבין
א/ט מאור יעקב דף פא ע"א
א/ט מאור למלך כתובות עמ' עו {מ"מ}
א/ט מגל חי"ג עמ' 27
א/ט מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' תקמו
א/ט מלאכת שלמה (חכים)
א/ט משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' לז-לח
א/ט משנת יעקב כאן
א/ט נזר התורה שנה ד גל' א עמ' נט, עא
א/ט נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' קמג, ח"ב עמ' שמה, ח"ד עמ' קמב {מל"מ}
א/ט נחפה בכסף (נבון) ח"א דף פז ע"ב
א/ט נר אלחנן עמ' ריד {אבי עזרי}
א/ט ס' התרומות עמ' תרפח
א/ט ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' רנו
א/ט עין יצחק תנינא ח"ב עמ' צז, קא, רטז
א/ט פד"ר ח"ג עמ' 298
א/ט פינות הבית דף קמה ע"ב
א/ט פני משה (בנבנשתי) ח"ג דף נה ע"ב
א/ט פסקי ב"ד הרבנות ירושלים - דיני ממונות ח"א עמ' ריא
א/ט פרי חיים (הליר)
א/ט צרור הכסף (הראשון) עמ' נח
א/ט קונטרסי שעורים ב"ק שעור כג אות ז
א/ט קרית מלך רב (תשסו) עמ' תתקעה
א/ט ר' אליהו פרדס - קובץ לזכרו עמ' נט
א/ט ראש אליהו ח"ג עמ' מו {לב מבין}
א/ט רביד הזהב (אברך) דף מ ע"ג {איני יודע אם החזרתי}, סא ע"ב
א/ט רביד הזהב (אברך) סי' מ אות ג
א/ט רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' תס-תסא, תעג
א/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תשלח
א/ט רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רמו
א/ט שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' רסט אות ג {לח"מ}
א/ט שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' צג
א/ט שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' קמ
א/ט שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' קנח
א/ט שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' קמד
א/ט שלחן המלך
א/ט שם דרך כתובות עמ' קכו
א/ט שמו משה דף מ ע"א
א/ט שמחת עולם (לגו)
א/ט שעורי עיון התלמוד ב"מ שעור ט
א/ט שער המלך ח"ב עמ' תיב
א/ט שער משפט סי' עה ס"ק ח, סי' צ ס"ק ט
א/ט שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 220-222
א/ט שערי ישר שער ה פט"ז אות ד
א/ט שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף ע ע"ד, פב ע"ד
א/ט שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' שיט, שכח, כרך ב עמ' כד
א/ט תשובות ראב"י אב"ד סי' קכא
א/י בית יחזקאל (סרנה) ב"ב עמ' צד
א/י דורש משפט עמ' תשמח-תשמט
א/י יד המלך (פלומבו)
א/י מתנות באדם עמ' 320
א/י סיני ק עמ' תרנו
א/י צרור הכסף (הראשון) עמ' פד
א/י קהלות יעקב כתובות יג ב
א/י רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' קעו
א/י שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' קכב
א/י שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' רפג
א/יא אור שמח
א/יא בית דוד (תשעט) חו"מ סי' תיג
א/יא ברור הלכה שבועות לח ע"ב ציון ר פסקה ד
א/יא ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' סה
א/יא דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' כז
א/יא דברי משה (מזרחי) עמ' קפג {להחרים סתם}
א/יא חוקות הדיינים ח"ב עמ' לט-מ
א/יא חזו"א חו"מ סי' י ס"ק י
א/יא חזו"א על הרמב"ם
א/יא חי' חתם סופר
א/יא כנסת מחקרים - ספרד עמ' 38
א/יא מעיל שמואל (פלורנטין)
א/יא מפתח הבאורים [חתם סופר חו"מ סי' עג]
א/יא משפטי ארץ ח"ב עמ' 464, 466
א/יא ס' התרומות עמ' קצח, תעח
א/יא סדר הדין (דרברמדיקר) פ"ח הערה קו
א/יא סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"א עמ' יד
א/יא סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' כג, סה
א/יא פד"ר ח"ג עמ' 239
א/יא פרי האדמה ח"ג
א/יא צרור הכסף (הראשון) עמ' מא
א/יא קיצור סמ"ג עמ' 117
א/יא שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' כ
א/יא שו"ת מהרי"ל החדשות עמ' רנד
א/יא שם טוב - השלמה
א/יא שער משפט סי' פז ס"ק יז {מ"מ}
א/יא תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' לז ס"ק יח
א/יא תשובות מהר"ם מרוטנבורג וחבריו עמ' 1061
א/יא תשובות ראב"י אב"ד סי' קכט
א/יב אוהב מישרים עמ' תעב
א/יב אוצמפה"ת ב"מ לה ע"ב הע' 103 {או"ש}
א/יב אוצמפה"ת ב"מ פג ע"א הע' 21 {או"ש}
א/יב אנצי"ת ע' גלגול הע' 16 {או"ש}, 22, 59, 62, 63, 65, 70
א/יב בינת דניאל ח"א עמ' קצה {או"ש}
א/יב ברור הלכה סוטה יח ע"א ציון ז {או"ש}
א/יב ברור הלכה שבועות מח ע"ב ציון י, מט ע"א ציון א, ב
א/יב גדולי שמואל ב"מ דף יד ע"א, לה ע"ב, פג {או"ש}
א/יב דרך חיים (תשע) פ"ד הערה 722 {או"ש}
א/יב דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' קפד, תיז
א/יב דרכי משפט - טוען ונטען סי' כה אות ז
א/יב המשפט העברי עמ' 509
א/יב זכור לאברהם (אביגדור)
א/יב חזון יחזקאל שבועות פ"ה ה"ג
א/יב חיי אברהם (צציק) עמ' רב {אור שמח}
א/יב חקרי לב (המאור) מהדו"ב ח"ב עמ' רצח-רצט {מ"מ}
א/יב יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"א עמ' רכד
א/יב יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' רצה
א/יב לקוטי שעורים (שטיין) ב"מ סי' כד ס"ק ג
א/יב לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' רסו-רסז
א/יב מאור למלך ב"מ עמ' צט
א/יב מוריה גל' קיג עמ' נ-נא, נז
א/יב מטה אהרן שבועות עמ' רנב-רנג
א/יב מטה אפרים ח"ב
א/יב מעיל שמואל (פלורנטין)
א/יב משאת המלך ח"ד סי' תנה {או"ש}, תנו {תביעה לגלגול}, תעו {או"ש}
א/יב משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' קפז
א/יב משה ידבר (תשעו) עמ' שנו
א/יב משובב נתיבות עמ' קעג {או"ש}
א/יב משנת יעקב כאן
א/יב משנת יעקב משפטים עמ' נז-נח
א/יב משנת יעקב נשים ח"ב עמ' שכח-שלא
א/יב נזר הקדש (קפלן)
א/יב נתיבות מרדכי קדושין עמ' תצ {או"ש}
א/יב ספרי דבי רב ח"א עמ' קיד
א/יב עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' קפו, קפט {או"ש}
א/יב פניני רבנו הגרי"ז עמ' תשל {או"ש}
א/יב פנת יקרת (תשעא) עמ' תשפז
א/יב צבא המלך עמ' ריא, רטו
א/יב צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שז ע"א
א/יב צמח צדק פסקי דינים חו"מ עמ' 37 {גלגול שבועה שונה מ"זוקקין"}
א/יב צרור הכסף (הראשון) עמ' עג
א/יב קול דודי (תשף)
א/יב קול דודי סוטה סי' תקז
א/יב קול דודי שבועות סי' תשכח, תתקעג
א/יב רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רג
א/יב רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' ל
א/יב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' שכח, תיא, תשלו
א/יב רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' קמח-קמט, רנב-רנג
א/יב שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' טז {מ"מ}
א/יב שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' רמה {מ"מ}
א/יב שעורי ר' שמואל ב"מ ח"א עמ' מז
א/יב תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' ריד
א/יג אבן האזל (גם בהשמטות, סוף שופטים, דף פד ע"א)
א/יג אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' פג
א/יג אבני החושן סי' צד סעיף ד
א/יג אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' קיג {ראב"ד}
א/יג אוהב מישרים עמ' תעב
א/יג אוצמפה"ת ב"מ ז ע"א הע' 140, 154
א/יג אורים גדולים (ריינס) דף פז ע"ב
א/יג אנצי"ת ע' גלגול הע' 29, 176, 179, 225
א/יג אשר למלך
א/יג בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' שז
א/יג בדי הארון (הכהן) עמ' 441
א/יג בית אהרן וישראל גל' נד עמ' נג-נד, ס-סא
א/יג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' רסד, רעא
א/יג גליוני הגר"ש עמ' קיא {מ"מ}
א/יג דורש משפט עמ' סז-סח, תשצ-תשצג
א/יג דרכי משפט - טוען ונטען סי' כה אות טז, יח, כ
א/יג חזון יחזקאל שבועות פ"ה ה"ג
א/יג חי' הריצ"ד
א/יג חכמת אליהו ח"ב סי' צד אות טז {ראב"ד}
א/יג יקב אפרים עמ' עה-עז
א/יג לקוטי שעורים (שטיין) ב"מ סי' כד ס"ק א
א/יג לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' רסד, רסח
א/יג מעיני החכמה ח"א אות רטו
א/יג מצודת בן ציון דף מב ע"ב {איני רוצה להישבע}
א/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
א/יג משנת יעקב נשים ח"ב עמ' שכח-שלא
א/יג משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' קלד
א/יג נחל יצחק (תשעב) ח"ד עמ' קי, קיח
א/יג נתיבות מרדכי קדושין עמ' תצ
א/יג פנת יקרת (תשעא) עמ' תתכג, תתכו
א/יג צמח דוד (רפפורט) אות רו
א/יג צרור הכסף (הראשון) עמ' עג
א/יג קול דודי שבועות סי' תתכא
א/יג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תשלד, תשלו
א/יג רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רנג
א/יג שו"ת רי"ט וייל חו"מ סי' ב
א/יג שומר מצוה עמ' רי {לח"מ}
א/יג שושנת יעקב (הורוויץ) סי' צד סעיף ד
א/יג שם טוב - השלמה
א/יג שעורי עיון התלמוד ב"מ שעור צד
א/יג שעורי ר' אלחנן ב"מ עמ' נט-ס
א/יג שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' קנה
א/יג שערי בינה (תשעט) עמ' שלד, שלו, שלז {גלגול במקום אנן סהדי}, שמ-שמא
א/יד אנצי"ת ע' גלגול הע' 193-195
א/יד בן הרמה
א/יד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' סט-ע
א/יד דורש משפט עמ' תקכג
א/יד הר המלך ח"ח עמ' שעא-שעב
א/יד זכרון מלך (א"ש)
א/יד מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' של
א/יד משנת יעקב נשים ח"ב עמ' שכח-שלא
א/יד משפטי שבועות עמ' לז
א/יד נר יצחק (ריף) עמ' פח, צא
א/יד פותח יד
א/יד צרור הכסף (הראשון) עמ' נח
א/יד רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רנד
א/טו אולם המשפט סי' פב סעיף ד {לח"מ}
א/טו אורים גדולים (ריינס) דף יב ע"א
א/טו אורים גדולים (תשסג) עמ' שלב
א/טו בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' עג סעיף ו, סי' פז סעיף לט {מל"מ}, סי' צה סעיף ט
א/טו בן הרמה {מל"מ - רא"ש וריב"ש}
א/טו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ו עמ' רו
א/טו גליוני הגר"ש עמ' קיב
א/טו דבר שמואל (אבוהב) סי' מא {ב"ד לא נזקק לדין כשאין מקום לתביעה}
א/טו דגל ראובן ח"ב סי' מו דף פו ע"ג {הודאה שאינה מחייבת ממון - הודאה שהפיל שן עבדו}
א/טו דורש משפט עמ' תקכז {אמרת לתת לי}, תקלה-תקלו {אין מחרימין}
א/טו דרכי משה ח"ב שמעתתא ג פ' א
א/טו המעשה והמדרש עמ' נו {אתה קללת אותי}
א/טו חוקות הדיינים ח"א עמ' רל {מל"מ בשם הרא"ש}
א/טו חכמת אליהו ח"א סי' פא אות סד
א/טו יד המלך (פלומבו) {מל"מ}
א/טו יכין ובועז ח"א סי' קכח עמ' 331, 333
א/טו מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף לט ע"ד {מל"מ}
א/טו מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' סט
א/טו משנת יעקב
א/טו משפטי שבועות עמ' מ
א/טו נדיב לב ח"ב חו"מ סי' לב דף ע ע"ד {מל"מ}
א/טו נוה שלום (שולאל) דף קנג ע"ב {מל"מ}
א/טו ס' הפרדס לרש"י עמ' קיא {אין שבועת היסת על דבר שלא יתחייב בו ממון}
א/טו סדר הדין (דרברמדיקר) פ"ח הערה סו
א/טו פד"ר ח"ג עמ' 239 {אמרת שתתן לי מנה}
א/טו פותח יד
א/טו קיצור סמ"ג עמ' 117
א/טו ר"י ששפורטש עמ' 308 {שאם יודה בה פטור}
א/טו רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' קסו
א/טו שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' כג, פג
א/טו שו"ת הרשב"א ח"ה סי' קצד
א/טו שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' פב, סי' סא {טען שקרא לו מלשין - אין אפילו חרם סתם}
א/טו שו"ת מהרי"ק סי' קפו {קיללת אותי - אין מחרימין}
א/טו שושנת יעקב (הורוויץ) סי' פז סעיף כט {לח"מ}
א/טו שנתון המשפט העברי ב עמ' 86 {שאם יודה בה פטור}
א/טו שערי תורת התקנות ח"ג עמ' 41-40 {פטור משבועת היסת}
א/טז אבן האזל (גם בהשמטות, סוף שופטים, דף פג ע"ד)
א/טז אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' נח-נט
א/טז אורח צדקה עמ' סה
א/טז באר מים חיים (מוצירי) גירסא דינקותא דף לט ע"א
א/טז בית אהרן וישראל גל' יא עמ' פז
א/טז בית מושב (תשסז) עמ' שמט {ראב"ד}
א/טז דגל ראובן ח"ב סי' מו
א/טז דורש משפט עמ' תקלו
א/טז דרכי משה ח"ב שמעתתא ג פ' א
א/טז הלכה פסוקה ח"א סי' א הערה 78 {רמב"ם}, 104 {ראב"ד}
א/טז המעשה והמדרש עמ' נב, נו {חבלת בי}
א/טז חוקות הדיינים ח"א עמ' רלא
א/טז חי' ר' שמואל ב"ק סי' ד עמ' כה {חיוב בושת בהודאה}
א/טז מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' קסח
א/טז מנחת אשר ב"ק עמ' קמג
א/טז מנחת חינוך ח"א עמ' רנ
א/טז מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' סט-ע {רמב"ם}, עב {רמב"ם}, צא {ראב"ד}
א/טז משנת יעקב כאן
א/טז משנת יעקב נזיקין עמ' רמט
א/טז משנת יעקב קנין עמ' שמ {ראב"ד}
א/טז מתת מלך עמ' קנו
א/טז עונג שבת סי' לח
א/טז פד"ר חט"ז עמ' 59
א/טז קול דודי שבועות סי' תשעב
א/טז קונטרסי שעורים ב"ק שעור יד אות ו, ט, שעור כא אות ו
א/טז ר"י ששפורטש עמ' 166
א/טז רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' רנה-רנט
א/טז שו"ת הריב"ש עמ' תנג
א/טז שו"ת ר"י מסלוצק סי' פט עמ' רצז {ראב"ד}
א/טז שושנת יעקב (הורוויץ) סי' פז סעיף כט {ראב"ד}
א/טז שיח ערב סנהדרין עמ' כח
א/טז שעורי ר' שמואל ב"מ ח"א עמ' מ
א/טז שעורי ר' שמואל מכות (תשמד) עניינים סי' ב ס"ק ד
א/טז שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 20
א/טז תורת ראשי הישיבות מכות עמ' שסו
א/טז תרומת הכרי עמ' ע
א/יז חקרי לב יו"ד ח"ג סי' עה דף טו ע"ד {תבעו קנס שעמד בדין - חייב היסת}
א/יז מרכבת המשנה מהדו"ב
א/יז משנת יעקב כאן
א/יז משנת יעקב נזיקין עמ' רמט
א/יז קונטרסי שעורים ב"ק שעור כא אות ח
א/יז רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' רנז
א/יז שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תצט, תק
א/יז תשובות ראב"י אב"ד סי' קכט


ב/894 הלכות טוען ונטען פרק ב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ב/רה"פ יד פשוטה
ב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ב/רה"פ פי' ר"י קאפח
ב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ב/רה"פ קרית מלך
ב/רה"פ רמב"ם לעם
ב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ב/א אברהם יגל
ב/א אוצמפה"ת ב"מ לה ע"ב הע' 33 {שעה"מ}
ב/א אוצרות הרמב"ם
ב/א אור הישר [שו"ת הריב"ש סי' קח, אבקת רוכל סי' קעט]
ב/א בינת דניאל ח"א עמ' קצג
ב/א בית אהרן וישראל גל' מו עמ' נג-נד
ב/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' רטו
ב/א דברי אמת (תרכא) דף סב ע"א
ב/א דורש משפט עמ' תשטז
ב/א זכור לאברהם (אביגדור)
ב/א חוקות הדיינים ח"ב עמ' סב
ב/א חקרי לב (המאור) חו"מ ח"א עמ' קצג, ח"ב עמ' שמ
ב/א יגיעת ערב ב"מ עמ' לט {אבי עזרי}
ב/א לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' ו אות י-יג
ב/א מעשה אברהם דף קלג ע"ד
ב/א מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ב]
ב/א מקום דוד [שו"ת מהריט"ץ סי' רעה, משאת משה ח"א א"ה ס"ב וח"ב א"ה סי' יד, פנים מאירות (תקצג) ח"ב סי' צא, דברי אמת קונטרס ה, משפטים ישרים (חסון) סי' יט]
ב/א משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' קצו-קצט
ב/א משפטי ארץ ח"ב עמ' 137 {פסול גם על שבועת ביטוי דלהבא}
ב/א נחל יצחק (תשעב) ח"ד עמ' ג {מ"מ ולח"מ}
ב/א נתיבות מרדכי ב"מ פ"א עמ' קלד
ב/א פנת יקרת (תשעא) עמ' תתיג
ב/א פסקי הרי"ד שבועות עמ' קנא
ב/א פרי האדמה ח"ב וח"ג
ב/א צרור הכסף (הראשון) עמ' ע
ב/א ר"י ששפורטש עמ' 162
ב/א רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' תלא, תלג
ב/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תרנ
ב/א שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' רצ אות ב {ראב"ד}
ב/א שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' רכד
ב/א שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תשלט
ב/א שושנת יעקב (הורוויץ) סי' צב סעיף א, ד {מ"מ}
ב/א שלל דוד {לח"מ}
ב/א שערי בינה (תשעט) עמ' שפד, תכח, תריג
ב/א שערי טהר ח"ח סי' ל אות ב
ב/א שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 175
ב/א תורת אמת (תשסו) עמ' שיח
ב/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' קס
ב/ב אבקת רוכל (תשעז) עמ' כ, תקי
ב/ב אהלה של תורה ח"ב עמ' רמז, רמח, רנד
ב/ב אוצרות הרמב"ם
ב/ב אנצי"ת ע' גזלן הע' 75, 93, ע' גלגול הע' 76 {או"ש}
ב/ב בד קודש (דאנון)
ב/ב בית אברהם (ישראל, תקמו) דף מו ע"ב
ב/ב בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' לד סעיף ו, סי' עה סעיף א
ב/ב בית אהרן וישראל גל' לד עמ' קטז {כל הפסול לעדות משום עבירה, חשוד לשבועה}, גל' מא עמ' צה {עבר על שבועה, נפסל}
ב/ב ברור הלכה שבועות מז ע"א ציון א
ב/ב דברות משה הבבות עמ' נה
ב/ב דברי אמת (תשעט) עמ' קלח {אחד הנשבע לשקר שבועת ביטוי וכו'}
ב/ב דורש משפט עמ' תשכג-תשכד
ב/ב דין אמת (תשסז) עמ' כו, כח
ב/ב הפרדס שנה יט חוב' יא עמ' 28
ב/ב ויקח אברהם [מעשה אברהם קלג ע"ד]
ב/ב זכרון יהודה (בן הרא"ש) סי' פב
ב/ב חד וחלק ח"ב דף ז ע"ג
ב/ב חוקות הדיינים ח"ב עמ' סב-סג, סו, עב
ב/ב חזון יחזקאל שבועות הוספה ג
ב/ב חי' בעל שרידי אש עמ' שנט {או"ש}
ב/ב חי' ר' שמואל ב"ק עמ' רא
ב/ב יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"א עמ' ריב
ב/ב יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' רפא
ב/ב יגיעת ערב ב"מ עמ' רנ {או"ש}
ב/ב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתרי
ב/ב כנסת יחזקאל (רחמים) עמ' נח
ב/ב לחם רב (בוטון) סי' קח, קיט
ב/ב לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' שכח, שס
ב/ב לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק סי' כד ס"ק א {ר"ח הלוי}
ב/ב מעיל שמואל (פלורנטין)
ב/ב מעיני החכמה ח"א אות קלו {מ"מ - שבועה דלהבא}
ב/ב משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' קצו, ר-רה
ב/ב משנת יעקב נשים ח"ב עמ' שב-שג, שיח {אור שמח}
ב/ב משנת ר' אהרן ב"ק עמ' כט {ראב"ד}
ב/ב משפטי שבועות עמ' עו
ב/ב משפטים לישראל עמ' רסד
ב/ב נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' תקצ, ח"ד עמ' ו, י
ב/ב נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' מב
ב/ב עבודת משא (מאיר) ח"א עמ' תקג {הפסול משום עבירה}
ב/ב עדות ביעקב (ריינס) עמ' ס
ב/ב פסקי הרי"ד שבועות עמ' קנא
ב/ב פרי השדה נדרים עמ' י {הפסול לעדות}
ב/ב צרור הכסף (הראשון) עמ' ע-עא
ב/ב קהלות יעקב נדרים סי' מב
ב/ב קול דודי (תשף)
ב/ב קול דודי סוטה סי' תקט
ב/ב קול דודי שבועות סי' תתקיד
ב/ב ר"י ששפורטש עמ' 162
ב/ב רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' לא, תלא, תלג
ב/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תרנ
ב/ב שביתת יו"ט
ב/ב שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' יא
ב/ב שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תסב, ח"ג עמ' רפו
ב/ב שו"ת הריב"ש עמ' קח {מ"מ}, תנג, תשסט
ב/ב שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' תעג
ב/ב שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' תקנד, תקנז
ב/ב שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' רכד
ב/ב שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תשלט
ב/ב שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' קסח, ח"ד עמ' קצט-ר
ב/ב שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' עו {מ"מ}
ב/ב שכר שכיר סוגיות ח"א סי' לה אות ג-ד {ר"ח הלוי}
ב/ב שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 244
ב/ב שער משפט סי' פז ס"ק טז
ב/ב שערי זיו ח"א דף קכד ע"א {או"ש}
ב/ב תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף יג ע"א
ב/ב תורת חיים (ליבוביץ, תשסט) סי' ט עמ' נה
ב/ב תקון סופרים (רשב"ש) שער כד עמ' קיג
ב/ג אהלה של תורה ח"ב עמ' רנג
ב/ג אנצי"ת ע' אין אדם משים הע' 4, 9, 10, 13, ע' גזלן הע' 82
ב/ג אסיפת גאונים החדש (תשע) עמ' שמ
ב/ג ארעא דרבנן (תשעט) עמ' נ
ב/ג ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' נ עמ' סא {גר"א - נאמנות חלקית}
ב/ג בית אברהם (ישראל, תקמו) דף ריג ע"ב
ב/ג בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' צב סעיף ח {מל"מ}
ב/ג בית אהרן וישראל גל' מא עמ' צט {לומר על עצמו שהוא חשוד}
ב/ג בית דוד (תשעט) אהע"ז סי' קח
ב/ג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' כב, ריט
ב/ג גליונות אבני נזר [עי' שו"ת ר"י מיגאש סי' פב] {אינו נעשה חשוד בהודאתו}
ב/ג דברי אמת (תרכא) דף סז ע"ג
ב/ג דברי אמת (תשעט) עמ' קמח, קנ {אין אדם נעשה חשוד על פי עצמו עד שיפסל מפי עדים, ומגיד משנה}, קנד {מל"מ - תובע שהוא מן הנשבעין ונוטלין ואומר חשוד אני}
ב/ג דגל מחנה אפרים (לניאדו) חו"מ סי' ב סעיף לח עמ' לז
ב/ג דורש משפט עמ' תשיד, תשכח, תשלד-תשלה
ב/ג דרכי חושן ח"א עמ' קטו-קטז {מ"מ}
ב/ג הגהות מוהר"י קרט עמ' סה {עד שיבואו עליו עדים}
ב/ג הגיד מרדכי (אסיאו) ליקוטים דף ד ע"א, ה ע"ב
ב/ג הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' רכד
ב/ג זכרון יהודה (בן הרא"ש) סי' עא
ב/ג חי' ירוחם {אין עושים אותו עד לכתחלה, האם לגבי עצמו מותר לו להעיד}
ב/ג יגיעת ערב ב"מ עמ' לט
ב/ג יקב אפרים עמ' עח-פב
ב/ג לחם רב (בוטון) סי' קצד {אין עושים אותו עד לכתחלה}
ב/ג לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' תר
ב/ג מלאכת שלמה (חכים)
ב/ג מצעדי גבר ב"מ סי' טז אות ט
ב/ג משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' קצו
ב/ג משנת יעקב
ב/ג משנת יעקב נשים ח"ב עמ' רט {חוששין לו - נאמן על עצמו ואינו נאמן לחוב לאחרים}
ב/ג משפט שלמה (אלבוים) הל' עדות מילואים סי' ד פ"ג ענף א עמ' רמג {אין עושים אותו עד לכתחלה}
ב/ג משפטי שבועות עמ' עה {מ"מ - שערי שבועות}, רט {אינו נעשה חשוד בהודאתו}
ב/ג נשאל דוד אהע"ז סי' לב עמ' קמו {אינו נעשה חשוד בהודאתו}
ב/ג ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' שכח {חוששין לו}
ב/ג פד"ר חי"ב עמ' 36 {חוששין לו}
ב/ג פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' עב
ב/ג פסקי ב"ד הרבנות ירושלים - דיני ממונות ח"א עמ' רלד
ב/ג פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' קע
ב/ג צרור הכסף (הראשון) עמ' עא
ב/ג קובץ חי' תורה (במגל"ט) ג עמ' 44
ב/ג קול דודי (תשף)
ב/ג קול דודי שבועות סי' תתקיג-תתקיד
ב/ג רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' תלד-תלח
ב/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תרנ
ב/ג שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' תצג
ב/ג שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קצז
ב/ג שם טוב - השלמה
ב/ג שם מרדכי עמ' 79-81
ב/ג שמן רקח ח"א דף לט ע"א
ב/ג שעורי ר' שמואל ב"מ ח"א עמ' לח
ב/ג שער משפט סי' שסד ס"ק א {מ"מ}
ב/ג שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 37-38
ב/ג תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' רלז
ב/ג תפארת מנחם דף יג ע"ג (במספור השני) {העיד על עצמו}
ב/ג תקנת השבים עמ' 371 {מ"מ}
ב/ד אבני החושן סי' צב סעיף ז
ב/ד אהלה של תורה ח"ב עמ' רמו, רנ {יד המלך}, רנב
ב/ד אוצמפה"ת ב"מ ג ע"א הע' 97, ה ע"א הע' 207 {משאיל"מ בשומר}, לד ע"א הע' 153 {בשומר חשוד אין משאיל"מ}, לה ע"ב הע' 103 {אין משאיל"מ בשומר}
ב/ד אור הישר [אור שמח הל' מלוה פי"ג ה"ד]
ב/ד אורים גדולים (ריינס) דף מה ע"ב, מו ע"ד, פו ע"ד, פח ע"ב {משאיל"מ בשבועת השומרים}
ב/ד אורים ותומים - תומים סי' עב ס"ק ס, צב ס"ק ו
ב/ד אחר האסף עמ' שפט
ב/ד אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' רנג
ב/ד אמרי בינה (אוירבך) - הלואה סי' מה [ד] ד"ה והנה {מל"מ}
ב/ד אשר לשלמה (אשכנזי)
ב/ד בינת אברהם עמ' קפח
ב/ד בית אברהם (ישראל, תקמו) דף ריד ע"ב
ב/ד בית הלוי ח"ג סי' לח עמ' קלט
ב/ד בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' לב אות ו
ב/ד בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' שכה
ב/ד בני ציון (מיטובסקי, תשסד) עמ' קפז {מל"מ}
ב/ד בנין יהושע (וילדמן) דף מא ע"א
ב/ד ברור הלכה שבועות מא ע"א ציון ד, מד ע"ב ציון ח, מז ע"א ציון ב
ב/ד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' רכה, רלה
ב/ד ברכת מרדכי ב"מ עמ' פב
ב/ד בשמים ראש סי' רנב
ב/ד גבול יהודה (ציר') דף נה ע"א {שניהם חשודים - הלכה כבתראי גם נגד מעשה רב}
ב/ד גבורת יצחק (תשמח) דף קכב
ב/ד גבורת יצחק (תשסו) עמ' קכו
ב/ד דברות משה קדושין סי' מא ענף ד, הבבות עמ' נג
ב/ד דברות משה שבועות-ע"ז עמ' צד {חזרה שבועה למחוייב לה שהוא הנתבע}
ב/ד דברי אמת (תרכא) דף סה ע"ג-ע"ד
ב/ד דברי חיים (שו"ת) ח"א חו"מ סי' יד
ב/ד דברי משפט סי' נט סעיף א, סי' פד סעיף ב, סי' צב סעיף ג {מל"מ}
ב/ד דברי משפט סי' פד אות ב {מל"מ}
ב/ד דורש משפט עמ' תשיד, תשלט, תשמד
ב/ד דרכי משפט - שומרים סי' ג סעיף ח {שומר חשוד}
ב/ד הדרת מרדכי דף עז ע"ב
ב/ד היכל התורה (פינצוק) חוב' ג עמ' יב
ב/ד התורה והתלמוד ח"ד עמ' 277 {מ"מ}
ב/ד זכרון יצחק (גולדשמיד) עמ' נה
ב/ד חוקות הדיינים ח"ב עמ' עה
ב/ד חזו"א חו"מ סי' ט ס"ק א-ב, ח
ב/ד חזו"א על הרמב"ם
ב/ד חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' עד
ב/ד חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' עד
ב/ד חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ב עמ' שנז {מ"מ}
ב/ד יגיעת ערב ב"מ עמ' כד, לד, לז, מ, סג {אבי עזרי}
ב/ד יד מלאכי כלל תכו {שניהם חשודים - הלכה כבתראי גם נגד מעשה רב}
ב/ד ימי שלמה
ב/ד ישועות יעקב חו"מ סי' עה סעיף ב
ב/ד לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' סד אות א-יב
ב/ד מטה אהרן שבועות עמ' שיב-שיג
ב/ד מנחת חינוך ח"א עמ' רצ
ב/ד מסורה ח"י עמ' לח
ב/ד מעיני החכמה ח"א אות קכה
ב/ד מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א וח"ב]
ב/ד מצעדי גבר ב"מ סי' טו אות ז
ב/ד מקור ברוך (ערמן) דף כה ע"ד, כז ע"א וע"ד
ב/ד משאת המלך ח"ד סי' תנה {מ"מ}
ב/ד משה ידבר (תקפז) שו"ת דף פה ע"א {מל"מ}
ב/ד משה ידבר (תשעו) עמ' תעו {מל"מ}
ב/ד משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' רו-ריג
ב/ד משפטי שמואל (רבינוביץ) ח"ב דף ל ע"ב {שומר חשוד}
ב/ד נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' קד, קטו, חו"מ עמ' צו, קג, קה
ב/ד נודע ביהודה קמא אהע"ז סי' לג, לה, חו"מ סי' ל
ב/ד נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' תח, תיג, תקמט, ח"ד עמ' נג, ס, סו
ב/ד נתיבות מרדכי ב"מ פ"א עמ' קלג, שמא
ב/ד נתיבות שלום (למפרט) עמ' מ {מל"מ}
ב/ד סופר מהיר ח"א דף ז ע"א
ב/ד עדות ושטרות עמ' 264 {מל"מ}
ב/ד פסקי הרי"ד שבועות עמ' קנב
ב/ד פעמוני זהב סי' צב סעיף ג {מל"מ}
ב/ד פקודת המלך דף כה
ב/ד פרי האדמה ח"ד
ב/ד צבא המלך עמ' ריח
ב/ד צבי תפארתו ב"ב פ"ג עמ' סט {בשבועת שומרים לא אומרים משאיל"מ}
ב/ד קול דודי שבועות סי' תשנח, תתקטז
ב/ד רביד הזהב (אברך) דף לה ע"ב, לז ע"א {מ"מ}, לט ע"ד, מ ע"א-ע"ד
ב/ד רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' תלט, תמז
ב/ד רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' ס, רמא
ב/ד שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' פג
ב/ד שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' רכא
ב/ד שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תשמב
ב/ד שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' ריח
ב/ד שואל ומשיב מהדו"ד ח"א סי' כג (יא ע"א) {מל"מ}
ב/ד שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ג עמ' קמט-קנ
ב/ד שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קכה סעיף א {רמב"ם}, סי' רכג סעיף ד {מל"מ}
ב/ד שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' קה
ב/ד שעורי עיון התלמוד ב"מ שעור כ
ב/ד שעורי ר' שמואל ב"מ ח"א עמ' עא
ב/ד שער משפט סי' עט ס"ק ג, סי' צב ס"ק ח, יא
ב/ד שערי בינה (תשעט) עמ' ב, צט, קסה, שפד, תכט, תלח, תרט-תרי, תריג
ב/ד שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 156, 176-178
ב/ד תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' קעה
ב/ד תשובות ופסקי מהרי"ט החדשים עמ' קסב
ב/ה אהל תורה (קוק) עמ' רע
ב/ה אהליך יעקב ב"מ סי' טז ס' ד
ב/ה אור לשמים, פתח דבר עמ' ה {כ"מ}
ב/ה אור שמח
ב/ה אורים ותומים - תומים סי' צז ס"ק יא
ב/ה בית אברהם (ישראל, תקמו) דף קצג ע"ד
ב/ה בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' צב סעיף ח
ב/ה בית אהרן וישראל גל' לב עמ' נט, סג, גל' מא עמ' צו {חשוד שהיה צריך לישבע וליטול, לא יטול}, גל' מג עמ' סו-סז {בנשבעים ונוטלים אין מיפך שבועה}, סח
ב/ה בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ב/ה בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' ד אות ה, סי' יג אות ו, לב אות ו והערה 3
ב/ה בית ישחק
ב/ה בן הרמה
ב/ה ברור הלכה כתובות פז ע"ב ציון ג פסקה ג {ראב"ד}, ופסקה ה
ב/ה ברור הלכה שבועות מא ע"א ציון ד
ב/ה ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ו עמ' רכא
ב/ה ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ח עמ' שלה
ב/ה ברכת מרדכי ב"מ עמ' פב
ב/ה דברי אמת (תרכא) דף סז ע"ב
ב/ה דברי חיים (שו"ת) ח"א חו"מ סי' יד
ב/ה דורש משפט עמ' שטז, תשיד
ב/ה דינא דגרמי (אינגבר) עמ' כד
ב/ה הגיד מרדכי (אסיאו) ליקוטים דף ד ע"ב {מ"מ}
ב/ה חדושים ובאורים (גרי') כתובות סי' ט ס"ק י
ב/ה חזו"א חו"מ סי' ט ס"ק ט, סי' י ס"ק יג
ב/ה חזו"א על הרמב"ם
ב/ה חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' קיב עמ' רסח {ר"ח הלוי}
ב/ה חיים מדבר דף קח ע"ב {מל"מ}
ב/ה חכמת אליהו ח"א סי' פב אות כג
ב/ה חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ב עמ' שלח-שלט, שנז
ב/ה חתן סופר קניינים ח"א עמ' סה
ב/ה יגיעת ערב ב"מ עמ' כד, לד, לז, מ, סג {אבי עזרי}
ב/ה ימי שלמה
ב/ה לב דוד (פלדמן) עמ' קפב-קפד {פוגם}
ב/ה לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' לא אות ד-י
ב/ה לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' סד אות א-יב
ב/ה מאור למלך ב"ב עמ' לג {כ"מ}
ב/ה מגל חי"ג עמ' 41
ב/ה מטה אהרן שבועות עמ' שיב-שיג
ב/ה מלאכת שלמה (חכים)
ב/ה מעיני המים
ב/ה מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א וח"ב]
ב/ה מצעדי גבר ב"מ סי' טו אות י
ב/ה מקצוע בתורה סי' מז ס' א ס"ק א
ב/ה משה ידבר (תשעו) עמ' רטו {מ"מ}
ב/ה משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' רז, רי
ב/ה נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' קיב, קיד
ב/ה נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' קכא, ח"ב עמ' מ, ח"ג עמ' שנ, שנט, ח"ד עמ' ע
ב/ה נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' תעט
ב/ה ס' התרומות עמ' תכ
ב/ה פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' סג, עא, עה
ב/ה פסקי הרי"ד שבועות עמ' קנט
ב/ה צרור הכסף (הראשון) עמ' עא
ב/ה קובץ חי' תורה (במגל"ט) ג עמ' 43
ב/ה קול דודי (תשף)
ב/ה קול דודי שבועות סי' תתנב
ב/ה קונטרס הראיות לריא"ז שבועות עמ' צח
ב/ה רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' קסד
ב/ה רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' רצז, תא, תמג {נשבע היסת}, תמה, תמז, תסא
ב/ה רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' סא, קעה, קעו, רמא
ב/ה שו"ת הריב"ש עמ' קח
ב/ה שו"ת הרשב"א ח"ז סי' עד
ב/ה שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' תקנב
ב/ה שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' כ
ב/ה שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' קלא
ב/ה שלל דוד
ב/ה שם טוב - השלמה
ב/ה שם יוסף (מועטי)
ב/ה שעלי דעת גל' ז עמ' 150
ב/ה שער משפט סי' ל ס"ק ח, סי' עב ס"ק יט, סי' פד ס"ק ה, סי' צב ס"ק יב
ב/ה שערי בינה (תשעט) עמ' צט, תג, תיא, תלד
ב/ה שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 156, 176
ב/ה תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' רכה, תרפב
ב/ו אחר האסף עמ' שצ {לח"מ}
ב/ו חיים מדבר דף קכה ע"א
ב/ו יד דוד (קרלין) ח"א דף קעב
ב/ו ימי שלמה
ב/ו מקום דוד [שו"ת מהריט"ץ סי' רסט]
ב/ו מקורות לפסקי הרמב"ם
ב/ו משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' רז
ב/ו ס' התרומות עמ' רעב
ב/ו פי שנים דף פח ע"ד
ב/ו פרי האדמה ח"ב
ב/ו צמח צדק (קרוכמל, תשסח) עמ' תמז
ב/ו צפנת פענח דברים עמ' עה
ב/ו רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' שיב
ב/ו שו"ת הריב"ש עמ' קח
ב/ו שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' כ-כא, רכד
ב/ו שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תצא, החדשות (תשעו) עמ' רמה, תעד {כ"מ}
ב/ו שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' תל
ב/ו שער יהושע ח"א עמ' רכט
ב/ז אחר האסף עמ' שצ
ב/ז ברור הלכה שבועות מא ע"א ציון ד
ב/ז חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ב עמ' שנא {יד המלך (פלומבו)}
ב/ז נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' קטו
ב/ז נודע ביהודה קמא אהע"ז סי' לה
ב/ז נחל יצחק (תשעב) ח"ד עמ' יב
ב/ז פאת ים שבועות עמ' ק
ב/ז פסקי ב"ד הרבנות ירושלים - דיני ממונות ח"א עמ' רלד
ב/ז פסקי הרי"ד שבועות עמ' קמה
ב/ז רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' תסא
ב/ז רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' קעו
ב/ז שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' פד
ב/ז שו"ת מהר"ם מינץ עמ' תלה
ב/ז שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' קלח, ח"ב עמ' רכג
ב/ז שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' תעג
ב/ז שערי בינה (תשעט) עמ' תריג
ב/ז שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף כד ע"ג
ב/ז שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 177
ב/ח אולם המשפט סי' פט סעיף א
ב/ח בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' פז סעיף יז
ב/ח בית אהרן וישראל גל' מו עמ' נ
ב/ח ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' רלט
ב/ח דורש משפט עמ' פב
ב/ח התורה והתלמוד ח"ד עמ' 279
ב/ח פסקי ריא"ז שבועות עמ' עג
ב/ח שו"ת מהרח"ש (תשסג) עמ' שעב
ב/ט אפיקי מגינים ב"מ סי' ז
ב/ט אפיתחא דבבא ב"מ עמ' קמט
ב/ט בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' קפ, קפג
ב/ט דברי אמת (תרכא) דף סז ע"א
ב/ט דורש משפט עמ' תצז
ב/ט חזו"א חו"מ סי' ט ס"ק ד
ב/ט חקרי לב (המאור) חו"מ ח"א עמ' קצא
ב/ט יגיעת ערב ב"מ עמ' לח-לט {מ"מ}
ב/ט כתר נהורא עמ' קמ
ב/ט לקוטי שעורים (שטיין) ב"מ סי' ה ס"ק ג
ב/ט לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' קעא
ב/ט מלאכת שלמה (חכים)
ב/ט מצעדי גבר ב"מ סי' טז אות י
ב/ט נועם חכ"ה עמ' נה
ב/ט ערך שי חו"מ סי' צב סעיף ה
ב/ט צפנת פענח שמות עמ' קכד
ב/ט רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' תלה, תלז
ב/ט שו"ת ר"מ גאויזון עמ' צ
ב/ט שושנת העמקים (תאומים) עמ' פא {לח"מ}
ב/ט שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' קו
ב/ט שעורי ר' שמואל ב"מ ח"א עמ' סט
ב/ט שער משפט סי' צב ס"ק יב
ב/ט שרידים גל' יז עמ' יב
ב/ט תקנת השבים עמ' 447 {מלאכת שלמה}, 458
ב/י אגרות הגרי"ד עמ' כג
ב/י איש ההלכה גלוי ונסתר עמ' 94
ב/י באר ראי עמ' רפא
ב/י בנין אב (שולמן) סי' ח אות ב
ב/י ברכות שמים מכות פ"ג אות תרז
ב/י גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' רל
ב/י הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' רנא, רסב
ב/י המלך ברמה עמ' 133-136
ב/י חדושים ובאורים (גרי') סנהדרין סי' ד ס"ק טו
ב/י חוות בנימין ח"ב עמ' תרד {לח"מ}
ב/י חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 205
ב/י מנחת חינוך ח"ג עמ' תי
ב/י מעיני המים
ב/י משנת יעקב משפטים עמ' רג
ב/י נועם חכ"ה עמ' נה
ב/י נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' רמז
ב/י נזר אברהם מכות ועדות עמ' קנז
ב/י נר מצוה (ואלק) שרשים דף מז ע"א-ע"ב
ב/י עבודת משא (מאיר) ח"א עמ' כד {לח"מ}
ב/י עטרת יעקב עמ' לח
ב/י עלה יונה עמ' רד
ב/י צרור הכסף (הראשון) עמ' עא
ב/י רחש לבב עמ' קח
ב/י רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' תלד
ב/י רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תרנ
ב/י רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רלח
ב/י שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' רכד
ב/י שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' תעד
ב/י שו"ת ר"מ גאויזון עמ' צ
ב/י שולי הגליון עמ' קצד
ב/י שושנת העמקים (תאומים) עמ' פא {לח"מ}
ב/י שערי טהר ח"ח סי' עו אות ג, סי' פד אות א
ב/י תקנת השבים עמ' 452, 453
ב/יא באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ב/יא ברור הלכה ב"ק קו ע"א ציון א
ב/יא ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ב עמ' קלו
ב/יא דברות משה זרעים עמ' שפ {ואחד כך באו עדים והעידו עליו שעל שקר נשבע הרי זה משלם}
ב/יא דברות משה שבת ח"ב סי' נו ענף ג
ב/יא הלכה פסוקה ח"ב סי' כ הערה 11
ב/יא חוקות הדיינים ח"ב עמ' פב
ב/יא יד המלך (לנדא, גם בתוספות סי' לט)
ב/יא יד המלך (פלומבו)
ב/יא מלאכת שלמה (חכים)
ב/יא משפטי ארץ ח"ב עמ' 509
ב/יא פסקי ב"ד הרבנות ירושלים - דיני ממונות ח"א עמ' רלג
ב/יא צרור הכסף (הראשון) עמ' עא
ב/יא רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תרעב
ב/יא שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' שמה
ב/יא שו"ת רשב"ש עמ' צה
ב/יא שער משפט סי' צב ס"ק יב
ב/יא תורה שלמה שמות פכ"ב אות רנו
ב/יא תכריך מרדכי סי' ט עמ' סא-סב
ב/יב אבן ציון עמ' קכג-קכו
ב/יב אמרי בינה (אוירבך) - טוען ונטען סי' לב ד"ה נשבע
ב/יב הלכה רבה ח"ג עמ' 28
ב/יב חוקות הדיינים ח"ב עמ' רלז, תמג {קנין כשטר}
ב/יב לחם רב (בוטון) סי' קיט
ב/יב לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' שסא
ב/יב עבודת הגרשוני עמ' יד
ב/יב פאת ים שבועות עמ' צח
ב/יב פנים חדשות [מהר"י לוי קכב]
ב/יב פסקי מהרי"ץ - בארות חיים הערה תקיט ד"ה ובעיקר
ב/יב שארית יוסף (תשמד) באור מרדכי הערה 242
ב/יב שארית יוסף (תשסז) עמ' רנ
ב/יב שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' נג
ב/יב שו"ת הרדב"ז ח"ד סי' אלף ג
ב/יב שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' תפט
ב/יב שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' קא, ח"ד עמ' יא, קצח
ב/יב שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' תפט
ב/יב שער משפט סי' פז ס"ק כב
ב/יב תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' תקמא


ג/895 הלכות טוען ונטען פרק ג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ג/רה"פ יד פשוטה
ג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ג/רה"פ פי' ר"י קאפח
ג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ג/רה"פ קרית מלך
ג/רה"פ רמב"ם לעם
ג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ג/א אוהב מישרים עמ' תסח-תסט
ג/א אוצרות הרמב"ם
ג/א אור הישר [כ"מ הל' שלוחין פ"ט ה"ב, מ"מ הל' שכירות ספי"א, קצוה"ח תחלת סי' פח]
ג/א אור ליהודה קדושין עמ' קו
ג/א אורים ותומים - תומים סי' פז ס"ק א
ג/א באר אלחנן עמ' קג
ג/א באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פי"א ה"א באר שרים אות י
ג/א בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' צג סעיף ג
ג/א ברור הלכה שבועות לח ע"ב ציון ג, לט ע"ב ציון א
ג/א גליוני הגר"ש עמ' קיב
ג/א דברות משה קדושין סי' כג הערה פט {לח"מ}, ב"ק ח"א סי' כח ענף א
ג/א דברות משה שבועות-ע"ז עמ' קטו {ויכפור בשתי מעין כסף או יתר}
ג/א הארת ירוחם קדושין ח"ב דף כז ע"ב
ג/א הגהות מוהר"י קרט עמ' קפג
ג/א הגהות רימ"א {לח"מ}
ג/א חוקות הדיינים ח"ב עמ' כח
ג/א יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"א עמ' קפא
ג/א יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' רמז
ג/א יד המלך (פלומבו)
ג/א יכין ובועז ח"א סי' קכח עמ' 330
ג/א כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' ריא
ג/א לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' סח אות יז
ג/א מילי דקדושין עמ' יא {שמינית משקל איסר}
ג/א מעיל שמואל (פלורנטין)
ג/א משנת יעקב
ג/א משפטי שבועות עמ' רה
ג/א פי שנים דף צג ע"א {מל"מ}
ג/א צרור הכסף (הראשון) עמ' נב, נד
ג/א קול דודי (תשף)
ג/א קול דודי שבועות סי' תשכז
ג/א ר"י ששפורטש עמ' 387
ג/א שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' שעא {חצי שעורה}
ג/א שבועת המשנה עמ' יב {פסק כרב}
ג/א שדה הארץ ח"ג דף קנו ע"א
ג/א שיח ערב קידושין עמ' לד, לו
ג/א שלחן המלך
ג/א שלל דוד
ג/א שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' שטו
ג/א שערי בינה (תשעט) עמ' עז
ג/א שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 163
ג/ב אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קפד
ג/ב אבני החושן סי' פח סעיף א
ג/ב אוהב מישרים עמ' תסח-תסט, תעג
ג/ב אור הישר [באר שבע סנהדרין קי ע"א]
ג/ב בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' רפב {כסף ונחושת}
ג/ב ברור הלכה ב"ק לו ע"ב ציון ד
ג/ב ברור הלכה שבועות לח ע"ב ציון ג
ג/ב ברית עולם (ולר) סי' מד אות ו-ז
ג/ב דברות משה קדושין סי' כג הערה פט
ג/ב דברי חיים (אוירבך) טו"נ סי' יד ד"ה ועיין
ג/ב דורש משפט עמ' תקסו-תקסז
ג/ב הרמב"ם כמחנך עמ' 27
ג/ב חי' חתם סופר
ג/ב חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' קלה
ג/ב חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' קעה
ג/ב טבעת החושן ח"ב עמ' 152
ג/ב יד פשוטה מדע עמ' תלה
ג/ב ידיו של משה
ג/ב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תיג
ג/ב כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רטו, תיב
ג/ב מבוא למשנה תורה עמ' 96
ג/ב מעיני המים
ג/ב ס' התרומות עמ' ריח
ג/ב סופר מהיר ח"א דף ח ע"ב {מדבריהם}
ג/ב ערך שי חו"מ סי' פח סעיף א
ג/ב קול דודי (תשף)
ג/ב קול דודי שבועות סי' תשכה, תשכז
ג/ב רלב"ג שמות פכ"ב עמ' רעד
ג/ב רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' רעו
ג/ב שבועת המשנה עמ' ח
ג/ב שביתת יו"ט
ג/ב שדה הארץ ח"ג
ג/ב שלל דוד {לח"מ}
ג/ב שערי בינה (תשעט) עמ' כג
ג/ג אורים ותומים - תומים סי' פז ס"ק א
ג/ג בית ישחק
ג/ג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' קיב
ג/ג הארת ירוחם קדושין ח"ב דף קכא ע"א-ע"ג
ג/ג חנא וחסדא ח"ב דף ל ע"א
ג/ג חסדי דוד ח"ה עמ' תשלג
ג/ג מלאכת שלמה (חכים)
ג/ג משפטי אמת עמ' עז
ג/ג רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' רעז
ג/ג שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' שפד
ג/ג שפתי דעת ח"ג עמ' שיד
ג/ג תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' תעז
ג/ד באר אלחנן עמ' קח
ג/ד ברית עולם (ולר) סי' מד אות ו-ז
ג/ד חוקות הדיינים ח"ב עמ' כט {מל"מ}
ג/ד יגיעת ערב ב"מ עמ' רמו
ג/ד יקב אפרים עמ' פג-פד
ג/ד ר"י ששפורטש עמ' 387
ג/ד רביד הזהב (אברך) סי' כא אות ד, דף לב ע"א
ג/ה אוהב מישרים עמ' תסה, תסז {כלי שאינו שו"פ}, תע
ג/ה אוצמפה"ת ב"מ מז ע"א הע' 98 {נשבעים על כלי שאינו שו"פ}
ג/ה אור שמח
ג/ה אורח ישר דף ע ע"א
ג/ה אחרית השנים עמ' צא
ג/ה אמת ליעקב נשים עמ' רפה
ג/ה אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 282
ג/ה באורי סוגיות (הוניגסברג) שבועות סי' י אות ה
ג/ה בית זבול ח"ד עמ' קכד
ג/ה ברור הלכה שבועות מ ע"ב ציון ב
ג/ה גדולי שמואל השמטות עמ' קצג
ג/ה דברות משה קדושין סי' כג הערה פט
ג/ה הלכה פסוקה ח"א סי' ו הערה 15
ג/ה זכרון בנימין ח"א עמ' סח
ג/ה חוקות הדיינים ח"ב עמ' פה
ג/ה חזקה רבה חו"מ ח"ד עמ' 324
ג/ה חי' הגר"מ זמבה סי' ל אות יב
ג/ה חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' שנז
ג/ה חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' קעה-קעו
ג/ה ישא מדברותיך קדושין עמ' קפד {כלי פחות משו"פ}
ג/ה לב מבין
ג/ה מטה אהרן שבועות עמ' רלז, רמא-רמב
ג/ה מנחת חיים (שוויד) ריבית עמ' קצח
ג/ה מנחת חינוך ח"א עמ' רעז
ג/ה מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' קכט
ג/ה מסורה ח"י עמ' מד
ג/ה מענה אליהו עמ' צה
ג/ה משנת ר' אהרן שכנים עמ' נב
ג/ה משפט הקנין ח"א עמ' ריד
ג/ה משפטי אמת עמ' עב, שכד
ג/ה משפטי שבועות עמ' ח
ג/ה נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' קנג
ג/ה נר מצוה (ואלק) מצוות דף קכג ע"א {תבעו כלים, חייב גם אם אינו שו"פ}
ג/ה ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' רלג
ג/ה סוכה וארבעת המינים עמ' 14
ג/ה צרור הכסף (הראשון) עמ' נד
ג/ה קול דודי שבועות סי' תשכה
ג/ה רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' רפא
ג/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' שלו
ג/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תרלו
ג/ה רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רל
ג/ה שבועת המשנה עמ' ח
ג/ה שכר שכיר סוגיות ח"א סי' לא אות ח
ג/ה שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' רנח
ג/ה שערי בינה (תשעט) עמ' כז
ג/ה תורה שלמה שמות פכ"ב אות קמט
ג/ה תורת איש לוי - שוה כסף ככסף עמ' סב
ג/ה תפארת ציון (ריבקין) סי' יב אות ח
ג/ו אוהב מישרים עמ' תסט-תעא
ג/ו אור שמח
ג/ו אחר האסף עמ' רצז {כ"מ}
ג/ו אמרי סופר עמ' כ
ג/ו בגדי ישע
ג/ו בדי הארון (הכהן) עמ' 447-446
ג/ו בית המדרש
ג/ו בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' שפט
ג/ו בני אברהם חו"מ דף עא ע"ד
ג/ו בני נפתלי (סופר) - בית אפרים דף ו ע"ד
ג/ו בקע לגלגלת דף לו ע"ג
ג/ו ברור הלכה שבועות מ ע"א ציון ג
ג/ו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' רצד
ג/ו ברכת שלמה חו"מ עמ' קמ
ג/ו גדולי שמואל ב"מ דף קיב {או"ש}
ג/ו גליונות אבני נזר {מ"מ}
ג/ו דברות משה ב"ק ח"א סי' כח ענף א
ג/ו דברות משה סנהדרין עמ' ר-רא {מ"מ וכ"מ}
ג/ו דברות משה שבועות-ע"ז עמ' קטו, קיח {אפילו לא כפר אלא פרוטה הרי זה נשבע, ומ"מ}
ג/ו דברי אמת (תרכא) דף סה ע"ג {מ"מ}
ג/ו דברי דוד - דברי מאיר עמ' קנט
ג/ו דברי חיים (אוירבך) גניבה סי' לה ד"ה וזה, טו"נ סי' כא ד"ה ועל {כס"מ לח"מ ומל"מ}
ג/ו דברי יציב חו"מ עמ' עז {מ"מ}
ג/ו דגל יהודה (קמינר) עמ' שו
ג/ו דורש משפט עמ' צה, תתכד-תתכה
ג/ו דין אמת (תשסז) עמ' פה
ג/ו דרכי משפט - טוען ונטען סי' כ אות ה
ג/ו היכל התורה (פינצוק) חוב' ג עמ' יב {שומר}
ג/ו זכור לאברהם (אביגדור)
ג/ו חוקות הדיינים ח"ב עמ' ל-לא
ג/ו חזו"א חו"מ סי' יב ס"ק ח
ג/ו חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד שבועות לט ע"ב, מ ע"א]
ג/ו חי' עזיאל
ג/ו חקרי לב (המאור) חו"מ ח"א עמ' קסא {מ"מ}
ג/ו יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"א עמ' קפא
ג/ו יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' רמח
ג/ו כתר תורה (תשסז) עמ' קמב
ג/ו לב שלמה (הלוי) דף קמח ע"ב-ע"ד
ג/ו לחקרי הלכות סי' רסז
ג/ו לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' קלד {כ"מ}
ג/ו לקוטי שעורים (שטיין) כתובות סי' ט ס"ק ג
ג/ו מאור תורה (שנגהי) חוב' א עמ' לד {מ"מ - שבועת ע"א בטענת שמא}
ג/ו מגל חי"ג עמ' 39
ג/ו מחנה יהודה (אשכנזי) דף פט ע"ד {כ"מ}
ג/ו מטה אהרן שבועות עמ' רמו, רצז-ש
ג/ו מלאכת שלמה (חכים)
ג/ו מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף כה ע"ב {מל"מ}, נה ע"ב {מ"מ}
ג/ו מנחת חינוך ח"א עמ' רצ
ג/ו מעליות ח"ט עמ' 4-9
ג/ו מצעדי גבר ב"מ סי' יא אות יא
ג/ו משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' קכח
ג/ו משנת ר' אהרן כתובות עמ' רס, רסד
ג/ו משפטי ארץ ח"ב עמ' 390 {מיגו לפטור משבועה}, 394 {מ"מ - טענת שמא בשבועת ע"א}, 397, 401
ג/ו נחל יצחק (תשעב) ח"ד עמ' קנט
ג/ו נתן חכמה ב"מ סי' ה {מ"מ}
ג/ו ס' התרומות עמ' ריח
ג/ו פד"ר ח"י עמ' 352
ג/ו פי שנים דף צג ע"א
ג/ו פני דוד (פאפו) חו"מ סי' כד (קל ע"ג)
ג/ו פסקי הרי"ד שבועות עמ' עג
ג/ו צרור הכסף (הראשון) עמ' נג-נד
ג/ו קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' רצז {מ"מ}
ג/ו קול דודי (תשף) (בקיצור)
ג/ו קול דודי שבועות סי' תשכה, תשכז, תשפז, תשצ, תתנ
ג/ו קול יהודה (גרשוני) עמ' תרלב {מ"מ}
ג/ו רוב דגן (הלוי) ח"א דף קצח ע"ג
ג/ו רלב"ג שמות פכ"ב עמ' רפב
ג/ו רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' רעד, רפא
ג/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' נ, שלא, שפה
ג/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תרסב
ג/ו רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רל
ג/ו שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' עח {כ"מ}
ג/ו שו"ת ראנ"ח ח"ב סי' לד
ג/ו שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ג עמ' ק {כ"מ}
ג/ו שלחן המלך
ג/ו שלל דוד
ג/ו שם דרך כתובות עמ' קסד
ג/ו שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' צג
ג/ו שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"ב עמ' לה {מ"מ}
ג/ו שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' רסא
ג/ו שער משפט סי' פט ס"ק ב
ג/ו שערי בינה (תשעט) עמ' קמב
ג/ו שערי שמואל עמ' ריח-ריט
ג/ו שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 163
ג/ו תורה שלמה שמות פכ"ב אות קמה
ג/ו תורת נתן עמ' 38
ג/ו תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' רל
ג/ו תעלומות לב ח"א חו"מ סי' לא {מ"מ}
ג/ז אבן האזל (גם בהשמטות סוף שופטים, דף פד ע"א)
ג/ז אבני החושן סי' פט סעיף ב
ג/ז אוהב מישרים עמ' תעא
ג/ז אוצמפה"ת ב"מ לז ע"א הע' 31
ג/ז אורים ותומים - תומים סי' פט ס"ק א
ג/ז אשר למלך
ג/ז בדי הארון (הכהן) עמ' 447-446
ג/ז בית אברהם (ישראל, תקמו) דף רו ע"א
ג/ז בני נפתלי (סופר) - בית אפרים דף ו ע"ד
ג/ז ברור הלכה שבועות לח ע"ב ציון ג פסקה ד, מח ע"ב ציון ח פסקה א
ג/ז ברכי יוסף חו"מ דף יט ע"ג-ע"ד
ג/ז דברי חיים (אוירבך) טו"נ סי' כא ד"ה כתב
ג/ז דורש משפט עמ' תרלז-תרלח, תשנח-תשנט
ג/ז דין אמת (תשסז) עמ' פז
ג/ז דיני עבודה במשה"ע עמ' 5, 397
ג/ז דליית הכרם עמ' תתתלה {מ"מ} [צ"ל ראיה ברורה]
ג/ז זכר שמואל קדושין סי' מב ס"ק א {ראב"ד}
ג/ז חוקות הדיינים ח"ב עמ' קטז, קכב, קלו, קלח
ג/ז חזו"א חו"מ סי' י ס"ק יד
ג/ז חזו"א על הרמב"ם
ג/ז חזקה רבה חו"מ ח"ד עמ' 324
ג/ז חי' הריצ"ד
ג/ז חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' קסז
ג/ז חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' רא
ג/ז חכם צבי (תשעה) ח"א סי' קכה ד"ה כתב
ג/ז חמדת שלמה עמ' רפו {ישוב השגת הראב"ד}
ג/ז יד פשוטה מדע עמ' תלה
ג/ז יקב אפרים עמ' פה-פט
ג/ז לב שלמה (הלוי) דף קמח ע"ב
ג/ז לחקרי הלכות סי' רסח
ג/ז מגל חי"ג עמ' 38-40
ג/ז מחנה יהודה (אשכנזי) דף פג ע"א
ג/ז מטה אהרן שבועות עמ' רצז-ש
ג/ז מעיל שמואל (פלורנטין)
ג/ז מעליות ח"ט עמ' 4-9
ג/ז מצודת בן ציון דף מב ע"א {נשבעים ונוטלים}
ג/ז מקום דוד [חכם צבי סי' כה]
ג/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ז משאת המלך ח"ד סי' תפה {ראב"ד}
ג/ז משנה הלכות מהדו"ת יו"ד עמ' רלח
ג/ז משרת משה (עטייה)
ג/ז ס' התרומות עמ' שפה
ג/ז עמקי המשפט עמק התביעה סי' ג אות ד עמ' שי {בדעת הראב"ד דתביעת שכירות אינו תביעת ממון אלא תשלומי הפעולה}
ג/ז פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' רלג
ג/ז פנת יקרת (תשעא) עמ' תתיא
ג/ז פרי חיים (הליר)
ג/ז צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שיא ע"ג
ג/ז צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חו"מ עמ' 46
ג/ז צרור הכסף (הראשון) עמ' נד, נט
ג/ז רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' רצד-רצז, שצח, תמה
ג/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' צו, שלג
ג/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תרסג
ג/ז רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' סא, סב, קנג, קנה, רכט
ג/ז שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' שעו {ראב"ד}, שעח {לח"מ}
ג/ז שבועת המשנה עמ' כד
ג/ז שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תרפז
ג/ז שושנת יעקב (הורוויץ) סי' פט סעיף א {כ"מ}
ג/ז שעורי עיון התלמוד גיטין עמ' צז
ג/ז שערי בינה (תשעט) עמ' רנ, שסד, שעב, שפה, תקצז
ג/ז שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף פ ע"ד
ג/ז שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך ב עמ' טז
ג/ז תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' רכד
ג/ח אוצרות יהושע עמ' רפה
ג/ח אור הישר [לח"מ לעיל פ"א ה"ח]
ג/ח אורח ישר דף ע ע"ד
ג/ח אורים ותומים - תומים סי' פח ס"ק א
ג/ח בית אברהם (ישראל, תקמו) דף רד ע"ד, ריד ע"ד
ג/ח בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' פח סעיף יא
ג/ח ברור הלכה שבועות לט ע"ב ציון א, מ ע"א ציון א
ג/ח דברות משה ב"ק ח"ב סי' סח ענף ד
ג/ח דברי אליהו (חזן) ח"ג עמ' קמג-קנד
ג/ח דורש משפט עמ' תקעו-תקעז, תקצ
ג/ח המלך ברמה עמ' 133
ג/ח חזקה רבה חו"מ ח"ג עמ' 81
ג/ח חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' יח
ג/ח חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' יח
ג/ח חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' ב
ג/ח חסדי דוד ח"ה עמ' תשלג
ג/ח יקב אפרים עמ' צ-צב
ג/ח כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תיג
ג/ח כרם חמד (פריידש)
ג/ח לחם רב (בוטון) סי' רג
ג/ח לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' תרכז
ג/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ח ס' התרומות עמ' רטז
ג/ח עין חיים ח"ב עמ' סד
ג/ח עמקי המשפט עמק התביעה סי' א אות יא עמ' רצח {ביאור בדעתו בהא רדינר כסף ומעה הוי שני טענות}
ג/ח פסקי הרי"ד שבועות עמ' קד
ג/ח צרור הכסף (הראשון) עמ' נה
ג/ח ר"י ששפורטש עמ' 61
ג/ח שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' יז
ג/ח שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) דף ריב (=שו"ת מבי"ט ח"א סי' יז-יח)
ג/ח שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' שסב
ג/ח שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' קס
ג/ח שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' יט
ג/ח שומרי משפט (צ'כנוב) ח"א עמ' מז
ג/ח שלל דוד {לח"מ}
ג/ח שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' מח {הגהמ"י אות ח}
ג/ח שפתי דעת ח"ג עמ' רצה
ג/ח תשובות הראב"ד סי' קסג
ג/ט אוצמפה"ת ב"מ ד ע"א הע' 64 {מ"מ}
ג/ט בית אברהם (ישראל, תקמו) דף קצט ע"ד
ג/ט ברור הלכה שבועות מג ע"א ציון ד, ה
ג/ט דורש משפט עמ' תרכה-תרכו
ג/ט יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' שיא
ג/ט מטה אהרן שבועות עמ' רפו {לח"מ}
ג/ט מעיל שמואל (פלורנטין)
ג/ט ס' התרומות עמ' רלח
ג/ט שו"ת ר"י מפוזנא עמ' קפו, קפז
ג/ט שלל דוד
ג/י אוהב מישרים עמ' שסו-שסז
ג/י אולם המשפט סי' ת סעיף ב
ג/י אוצרות יהושע עמ' רפה
ג/י אמרי בינה (אוירבך) אמרי שלמה סי' ו ד"ה ואפשר
ג/י אפיקי מגינים ב"מ סי' א
ג/י אפריון ט עמ' כז
ג/י באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פ"ט ה"ט מושב שרים אות ל
ג/י בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' פח סעיף יד
ג/י בית לוי (גולדברג) דף מה ע"ב
ג/י בכורי אליהו עמ' צד
ג/י ברור הלכה ב"ק לה ע"ב ציון ב
ג/י ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' קיד, קכא
ג/י דברות משה ב"מ ח"א סי' כ הערה לא-לב
ג/י דברי משפט סי' פא סעיף א, סי' שסז סעיף א
ג/י דברי סופרים (תנש"א) עמ' מג
ג/י דברי תורה (תאומים) דף ה ע"ד {טחול"ב}
ג/י דגל יהודה (קמינר) עמ' רסז
ג/י דגל שמעון סי' י אות א
ג/י דורש משפט עמ' תקפג, תקצח
ג/י דרך המלך (רבי)
ג/י זכור לאברהם (אביגדור)
ג/י זכרון אהרן סי' י
ג/י חדושים ובאורים (גרי') ב"מ סי' ה ס"ק י
ג/י חוקות הדיינים ח"א עמ' שמח, שנב-שנג
ג/י חזו"א חו"מ סי' יא ס"ק י
ג/י חזו"א על הרמב"ם
ג/י חזון יחזקאל ב"ק הוספה ד
ג/י חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' ז
ג/י חכמת אליהו ח"א סי' פח אות כז בליקוט
ג/י יגיעת ערב ב"מ עמ' צא-צג, רמח
ג/י ים התלמוד (עדיל) עמ' תקלט
ג/י כהונת רפאל עמ' שי, שיד
ג/י מאור למלך ב"מ עמ' סא
ג/י מנוחת אשר ח"א דף לג ע"ג, לד ע"א {טחול"ב}
ג/י מנוחת משה דף נ ע"א {משום מחילה}
ג/י מצודת בן ציון דף לח ע"ד {איני יודע אם חטים או שעורים}, לט ע"א {תפיסה} וע"ב-ע"ג {איני יודע אם חטים או שעורים}
ג/י מצות ראיה עמ' קפב
ג/י משאת מרדכי ב"ק עמ' קנט
ג/י משנת יעקב
ג/י משפטי אמת עמ' עד
ג/י משרת משה (עטייה)
ג/י נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' פו
ג/י נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' לא אות ב
ג/י ס' התרומות עמ' רכט
ג/י ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תקיח
ג/י עמקי המשפט עמק התביעה סי' א אות י עמ' רצח {דעתו בטעם הפטור דטענו חיטין והודה לו בשעורין}
ג/י צרור הכסף (הראשון) עמ' נה
ג/י קול דודי (תשף)
ג/י קול דודי שבועות סי' תשלא-תשלב, תשמג
ג/י רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' שא, שעט
ג/י רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' רמא, שבועות ח"ב עמ' קסה
ג/י שביתת יו"ט
ג/י שומרי משפט (צ'כנוב) ח"א עמ' מא, נא-נב, ח"ג עמ' קיז-קיח, קכא
ג/י שם מרדכי עמ' 76
ג/י שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' ריב
ג/י שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' רסד
ג/י שעורי ר' שלמה עמ' רז
ג/י שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 483
ג/י שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף טז ע"ב
ג/י שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' סח
ג/י שפתי שושן עמ' קס
ג/יא אגרות הגרי"ד עמ' רנו
ג/יא אמרי בינה (אש) דף קד ע"ב {הגהמ"י אות ל}
ג/יא בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' פח סעיף יד
ג/יא בכורי אליהו עמ' צב
ג/יא ברור הלכה שבועות מ ע"א ציון ה, מ ע"ב ציון א
ג/יא הר המלך ח"ג עמ' לג
ג/יא זכור לאברהם (אביגדור)
ג/יא חוקות הדיינים ח"ב עמ' פג
ג/יא חכמת אליהו ח"א סי' פח אות כא
ג/יא יד המלך (פלומבו)
ג/יא יקב אפרים עמ' צג-צה
ג/יא לבושי מרדכי אהע"ז עמ' קלט
ג/יא מלאכת שלמה (חכים)
ג/יא משפטי אמת עמ' עג
ג/יא ס' התרומות עמ' רמא
ג/יא פני משה (שלז')
ג/יא קול דודי (תשף)
ג/יא קול דודי שבועות סי' תשלא, תשמג
ג/יא שולי הגליון עמ' קצד
ג/יא שלחן המלך
ג/יב אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' נב
ג/יב אגרות הגרי"ד עמ' רנו
ג/יב בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' פח סעיף יז
ג/יב בית דינו של שמואל עמ' 324
ג/יב זכרון יהודה (מונק) דף עד ע"ג
ג/יב חי' הגר"ח ב"מ עמ' סט
ג/יב חי' הגר"ח החדש עמ' שסה
ג/יב יקב אפרים עמ' צג-צה
ג/יב משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' יח
ג/יב נתיבות החיים עמ' ס
ג/יב ס' התרומות עמ' רמא
ג/יב רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' שד
ג/יג בית דינו של שמואל עמ' 375
ג/יג ברור הלכה כתובות קח ע"ב ציון ג
ג/יג הר המלך ח"ד עמ' סח
ג/יג חוקות הדיינים ח"ב עמ' פח
ג/יג מקורות לפסקי הרמב"ם
ג/יג שבועת המשנה עמ' יח
ג/יג שערי שמואל עמ' רח
ג/יד אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 338
ג/יד אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ג/יד אהליך יעקב ב"מ סי' ג ס' ו
ג/יד אוהב מישרים עמ' תעד
ג/יד אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' רכח
ג/יד אוצמפה"ת ב"מ ד ע"א הע' 57
ג/יד אמרי בינה (אוירבך) אמרי שלמה סי' ו ד"ה ואפשר
ג/יד אמרי בינה (אש) דף קד ע"ג {ראב"ד ומ"מ}
ג/יד אמת ליעקב נשים עמ' רפה
ג/יד אפיקי מגינים ב"מ סי' א
ג/יד אפיתחא דבבא ב"מ עמ' קלט, קמא
ג/יד אשר למלך
ג/יד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ג/יד באר דוד ב"מ פ"א סי' כה אות ה
ג/יד באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קכט {מ"מ}
ג/יד בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' קפא
ג/יד בינת דניאל ח"ה עמ' נו, נח
ג/יד בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' ל אות ו
ג/יד בית יצחק (ברטלר) גיטין סי' יג אות ב
ג/יד בית יצחק (ברטלר) מכות סי' טו אות ג
ג/יד בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' שכו
ג/יד בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' שסה בהערה, תלב
ג/יד ברור הלכה ב"מ צח ע"ב ציון א פסקה א
ג/יד ברור הלכה שבועות מ ע"א אחרי ציון א, מז ע"ב ציון ה פסקה א
ג/יד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' קכח, קלד
ג/יד דברות משה ב"ק ח"ב סי' פט הערה עא
ג/יד דברי אליהו (חזן) ח"ג עמ' קמד
ג/יד דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' רכ
ג/יד דברי משפט סי' שסז סעיף א {מ"מ}
ג/יד דורש משפט עמ' תרטו, תרכ
ג/יד דרכי משה ח"ב שמעתתא ג פ' ג
ג/יד דרכי משפט - טוען ונטען סי' כב אות ד, ו
ג/יד חומת אש סי' ד
ג/יד חזו"א על הרמב"ם
ג/יד חזון יחזקאל כתובות פ"ט ה"י
ג/יד חי' הגר"ח החדש עמ' שסו
ג/יד חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' ט
ג/יד טבעת החושן ח"ה עמ' צד
ג/יד ים התלמוד (עדיל) עמ' תרצו
ג/יד לב אריה (הורביץ) עמ' יז
ג/יד לב השבת סי' ע הערה 21
ג/יד מאור למלך ב"מ עמ' ריח-ריט
ג/יד מגנזי הגר"ח עמ' מט
ג/יד מטה אהרן שבועות עמ' רמט-רנ
ג/יד מיטב הארץ עמ' 395
ג/יד מעיני המים
ג/יד מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת אהע"ז סי' עו, חו"מ סי' כח]
ג/יד מצודת בן ציון דף לט ע"א-ע"ב {טענו מלוה והודה בפקדון}
ג/יד מצות ראיה עמ' קפב
ג/יד מצעדי גבר ב"מ סי' יד אות ו
ג/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/יד משארית יעקב עמ' סב
ג/יד משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' לא, לג, לט
ג/יד משפטי ארץ ח"ב עמ' 436-437
ג/יד נודע ביהודה השלם חו"מ עמ' קכד
ג/יד נזר הקדש (קפלן)
ג/יד נתיבות המשפט סי' קפה ס"ק ד {ראב"ד}
ג/יד ס' התרומות עמ' רמד, רמו
ג/יד ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' עח-עט
ג/יד עמקי המשפט עמק התביעה סי' א אות ט עמ' רצח, סי' ב אות יא עמ' שו {דעתו דיסוד תביעת ממון הוא על החיוב ממון}
ג/יד פנת יקרת (תשעא) עמ' תתח
ג/יד קהלות יעקב ב"ק כה ב
ג/יד קול דודי (תשף)
ג/יד קול דודי שבועות סי' תשל-תשלא
ג/יד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' רלו-רלז, רמד, שבועות ח"ב עמ' קנח-קנט
ג/יד שבט בנימין (טרכטמן) עמ' 46
ג/יד שושנת יעקב (הורוויץ) סי' פח סעיף יג {ראב"ד}
ג/יד שלל דוד {לח"מ}
ג/יד שם דרך כתובות עמ' קנט
ג/יד שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' עז
ג/יד שעורי עיון התלמוד ב"מ שעור ט, לד, סא
ג/יד שעורי עיון התלמוד גיטין עמ' נא, ב"ב עמ' יב {מ"מ}, טו
ג/יד שעורי עיון התלמוד כתובות עמ' מט, עב
ג/יד שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' רסג
ג/יד שערי בינה (תשעט) עמ' קלט
ג/יד שערי שמואל עמ' רו
ג/יד תורה שלמה שמות פכ"ב אות רא
ג/יד תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף לז ע"ד
ג/יד תורת חיים (ליבוביץ, תשסט) סי' לב עמ' קסב
ג/יד תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קנח
ג/יד תורת נתן עמ' 37
ג/יד תורת ראובן עמ' 76
ג/יד תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' קעז, רנב
ג/יד תשובות הראב"ד סי' לו {מ"מ}
ג/טו אבני זכרון (פפר) ח"א דף נב ע"א, ע"ד
ג/טו אוצמפה"ת ב"מ ד ע"א הע' 65, 68, ה ע"א הע' 104
ג/טו אשר למלך
ג/טו בית אברהם (ישראל, תקמו) דף קצט ע"ד
ג/טו בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' עה סעיף ד
ג/טו בית אהרן וישראל גל' כט עמ' מג-מה, גל' לג עמ' ע, עג, עד, עח
ג/טו בית דינו של שמואל עמ' 305
ג/טו בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' שסה בהערה
ג/טו ברור הלכה ב"מ ד ע"א ציון ב פסקה ג
ג/טו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ה עמ' רמה
ג/טו גילת שלום דף ז ע"א
ג/טו דין אמת (תקטו) דף יח ע"ג
ג/טו דין אמת (תשסז) עמ' שכה {מ"מ}
ג/טו חוקות הדיינים ח"ב עמ' לד, לז
ג/טו חזקה רבה חו"מ ח"ג עמ' 44
ג/טו חי' חתם סופר
ג/טו חיי אברהם (קובו) תשובות דף מט ע"א
ג/טו יגיעת ערב ב"מ עמ' מג, רלו {מ"מ}
ג/טו יוסף חי [עי' חידושי לב"מ ק ע"א]
ג/טו יקב אפרים עמ' צו-צט
ג/טו לקוטי שעורים (שטיין) ב"מ סי' ד ס"ק ד
ג/טו לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' קסג
ג/טו מאור למלך ב"מ עמ' מט, נה-נו
ג/טו משנת יעקב כאן
ג/טו משנת יעקב משפטים עמ' ריט
ג/טו משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' קלו
ג/טו משפטי ארץ ח"ב עמ' 433
ג/טו נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' תעח, תעט {מ"מ}
ג/טו ס' התרומות עמ' רי, ריב, ריד, רמח
ג/טו סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' רד-רה
ג/טו עולת חודש ח"ג מאמר ריז
ג/טו עטרת מרדכי (וינברג) דף לז ע"ג
ג/טו צרור הכסף (הראשון) עמ' נה
ג/טו רביד הזהב (אברך) דף לה ע"ד {מ"מ}
ג/טו שו"ת ר"י מליריאה עמ' שנד
ג/טו שושנת יעקב (הורוויץ) סי' שסז סעיף ב
ג/טו שיח אפרים עמ' ח {אין הילך בממון אחר}
ג/טו שלל דוד
ג/טו שם דרך כתובות עמ' קסא
ג/טו שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' עד
ג/טו שער משפט סי' פז ס"ק ג
ג/טו שערי בינה (תשעט) עמ' לו


ד/896 הלכות טוען ונטען פרק ד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ד/רה"פ יד פשוטה
ד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ד/רה"פ פי' ר"י קאפח
ד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ד/רה"פ רמב"ם לעם
ד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ד/א אנצי"ת ע' דבר שאינו מסים הע' 60, 61
ד/א בית אברהם (ישראל, תקמו) דף קסד ע"ב
ד/א בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' עב סעיף ו, סי' עה סעיף ד
ד/א בית דינו של שמואל עמ' 324
ד/א ברור הלכה ב"ק סד ע"ב
ד/א ברור הלכה שבועות מב ע"ב ציון כ
ד/א חוקות הדיינים ח"ב עמ' לב
ד/א לב מבין
ד/א מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' רא
ד/א משפטי שבועות עמ' רה
ד/א ס' התרומות עמ' תרעו
ד/א פני משה (שלז')
ד/א קהלות יעקב שעורין של תורה ב ו
ד/א שו"ת הריב"ש עמ' תקע
ד/א שם יוסף (אליקים) הל' שאלה פ"ה ה"ו
ד/א שמחת עולם (לגו)
ד/א שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' רפו
ד/א תורת נתן עמ' 39
ד/ב ברור הלכה שבועות מב ע"ב ציון כ
ד/ב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' קמ
ד/ב דין אמת (תקטו) דף יא ע"ג {מ"מ}
ד/ב זכור לאברהם (אביגדור)
ד/ב חוקות הדיינים ח"ב עמ' לב
ד/ב יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"א עמ' קצג {לח"מ}
ד/ב יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' רס {לח"מ}
ד/ב מטה אהרן שבועות עמ' רפה
ד/ב ס' התרומות עמ' רכ
ד/ב רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' שסט
ד/ב שלל דוד {לח"מ}
ד/ב שם טוב - השלמה
ד/ב שמחת יהודה דף צח ע"ד
ד/ב שמן למאור (מלכי) דף יז ע"ג
ד/ב תשובה מיראה (תשסו) עמ' מז
ד/ג ברור הלכה ב"מ ד ע"א ציון ב פסקה א {הגהמ"י}
ד/ג ברור הלכה שבועות מב ע"ב ציון כ
ד/ג הגהות מוהר"י קרט עמ' מו {לח"מ}
ד/ג חוקות הדיינים ח"ב עמ' לב-לג
ד/ג מנחת יוסף ח"ב עמ' עט
ד/ג עטרת מרדכי (וינברג) דף לז ע"ג {הגהמ"י}
ד/ג שו"ת מהרי"ל החדשות עמ' קעז {הגהמ"י}
ד/ג שלל דוד {לח"מ}
ד/ד אבי עזרי ח"ד עמ' סט
ד/ד אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' מט
ד/ד אבן ציון עמ' תסא
ד/ד אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' שה, שלד
ד/ד אגרות הגרי"ד עמ' רנו-רנז
ד/ד אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' שנ
ד/ד אהלה של תורה ח"ב עמ' קצט, רא-רב
ד/ד אהלי שם (פרץ) כתובות סי' עו, ב"מ (תשמא) סי' כו
ד/ד אוצמפה"ת ב"מ ג ע"א הע' 58, ד ע"ב הע' 13, 14, ה ע"א הע' 96, 99, 100, 106, 107, 111-113, 119, 128, 130, 140
ד/ד אוצמפה"ת ב"מ עו ע"א הע' 113-114
ד/ד אור הישר [מל"מ הל' אישות פט"ז הכ"ה]
ד/ד אור לי כתובות סי' ט ס"ק ב
ד/ד אור לישרים (קלרמן) ב"מ עמ' כז, מב
ד/ד אורים ותומים - תומים סי' עט ס"ק ד-ו, סי' פח ס"ק יט
ד/ד אחר האסף עמ' שא-שב
ד/ד אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' יד
ד/ד אמרי איש עמ' קנז-קנט
ד/ד אמרי בינה (אוירבך) - טוען ונטען סי' ב ד"ה וקצת
ד/ד אפיקי מגינים כתובות סי' יט
ד/ד אשל אברהם (שפירא) עמ' רסג
ד/ד אשר למלך
ד/ד באר דוד ב"מ פ"א סי' טו אות יב {ראב"ד}, סי' כג אות ב-ד, ו-ח
ד/ד באר לחי ראי
ד/ד בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' קעג
ד/ד בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' לד
ד/ד בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' קפג
ד/ד בית אברהם (ישראל, תקמו) דף קסח ע"א, קעח ע"א
ד/ד בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' עג סעיף ה, סי' עה סעיף א, סי' פז סעיף ג
ד/ד בית אהרן וישראל גל' כז עמ' צא-צב {שבועה רק אם כפר בדבר שאפשר לכפור בו}, גל' כט עמ' מג-מה, גל' לג עמ' עג {מגדל עז}
ד/ד בית זבול ח"ד עמ' קכא
ד/ד בית יחזקאל (סרנה) ב"מ עמ' כ
ד/ד בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' כה אות א, ו, סי' כו אות ב-ד
ד/ד בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' שכ
ד/ד בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' שס
ד/ד בית מאיר (תשע) סי' צו ס"טו עמ' רב
ד/ד בנין דוד ב"מ עמ' כד
ד/ד בנין יהושע (וילדמן) דף לז ע"א, מא ע"ג, מב ע"ג
ד/ד ברור הלכה ב"מ ד ע"א ציון ב פסקה ד, ד ע"ב ציון ב
ד/ד ברכות חיים ח"ב עמ' רסה
ד/ד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' טו-יט, קמד, קמו
ד/ד ברכת מרדכי ב"מ עמ' נט
ד/ד ברכת ראובן דף קלג ע"ב {מ"מ}
ד/ד גבורת יצחק (תשמח) דף נ
ד/ד גבורת יצחק (תשסו) עמ' מא-מב
ד/ד גדולי שמואל ב"מ דף ג
ד/ד גוילין נצולין עמ' רכה-רכו
ד/ד דברות אליהו ח"א עמ' צח-צט
ד/ד דברות משה ב"מ ח"א סי' ה ענף א
ד/ד דברי הברית (עלוש) - דברי התלמיד ב"מ ד ע"ב (דף פז ע"ד בדפי הספר) {מל"מ}
ד/ד דברי התורה סי' פז אות ב
ד/ד דברי יוסף (קונביץ) עמ' 27
ד/ד דברי תורה (תאומים) דף יא ע"ב
ד/ד דגל מחנה אפרים (לניאדו) חו"מ סי' ג סעיף ח עמ' עד
ד/ד דודאי משה עמ' צו
ד/ד דורש משפט עמ' תלז, תמה, תרכט
ד/ד דין אמת (תקטו) דף יט ע"ג
ד/ד דין אמת (תשסז) עמ' שכה {לח"מ}
ד/ד דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' רנג
ד/ד דרכי משפט - טוען ונטען סי' כא אות ז
ד/ד הגהות חבר בן חיים
ד/ד המלך ברמה עמ' 135
ד/ד הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' רכט
ד/ד הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' לד
ד/ד חוקות הדיינים ח"ב עמ' מג, צה-צז, ח"ג עמ' מג
ד/ד חזו"א חו"מ לקוטים סי' כ לדף ד
ד/ד חזו"א על הרמב"ם
ד/ד חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 179
ד/ד חי' הגר"ח ב"מ עמ' סז, סט, ע
ד/ד חי' הגר"ח החדש עמ' שסו
ד/ד חי' הגרנ"ט סי' קמא
ד/ד חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' טז-יז, סד
ד/ד חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' טז,יז,סד
ד/ד חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"מ ד ע"ב]
ד/ד חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' י
ד/ד חי' ר' חיים הלוי דף יט
ד/ד חי' ר' יהודה זרחיה עמ' קסא {מ"מ - ממון שאינו יכול לכפור}
ד/ד חי' ר' שלמה (תשסא) ח"ג עמ' קא
ד/ד חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' עג
ד/ד חיי אברהם (טייב) ב"מ ד ע"ב
ד/ד חכמת אליהו ח"א סי' פז אות טז בליקוט, סי' פח אות נז
ד/ד יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' שטו
ד/ד יגיעת ערב ב"מ עמ' נ, צ {אבי עזרי}, רלט, רמב
ד/ד יד יהודה (תרלד) עמ' 9-11 {אם לא היה יכול לכפור}
ד/ד ימין המלך
ד/ד ירך אברהם ח"ב דף ז ע"ג
ד/ד כוכב מיעקב (גרינברג) דף כג ע"ג-ע"ד, כד ע"א-ע"ד, כה ע"א {דבר שיכול לכפור}
ד/ד לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' ה אות א-יז
ד/ד לקוטי שעורים (שטיין) ב"מ סי' ד ס"ק א, ג
ד/ד לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' קס-קסד
ד/ד מאור יעקב דף י ע"א
ד/ד מאור למלך ב"מ עמ' מט-נד, נו {רעק"א}, נט-ס, סז {או"ש}
ד/ד מלאכת שלמה (חכים)
ד/ד מלואי אבן ח"ג עמ' קמז
ד/ד מנוחת אשר ח"א דף לב ע"ד, לג ע"ב {לח"מ}, לג ע"ד, לד ע"ג
ד/ד מנוחת משה דף מט ע"ד {סתירה להל' אישות}, נ ע"א
ד/ד מנחת יוסף ח"ב עמ' עט
ד/ד מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' תנט
ד/ד מעיני החכמה ח"א אות עה, קו {מ"מ}
ד/ד מצעדי גבר ב"מ סי' יב ח"ב
ד/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ד משאת מרדכי מכות עמ' קנ-קנב
ד/ד משה ידבר (תשעו) עמ' תיד-תטו
ד/ד משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' ריט
ד/ד משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' א, ט, יג, טו
ד/ד משמרת חיים ח"ב עמ' קמח
ד/ד משנת יעקב כאן
ד/ד משנת יעקב משפטים עמ' ריט {רמב"ם}, רכה {אהא"ז}
ד/ד משנת יעקב נשים ח"א עמ' רמט, הפלאה עמ' סא
ד/ד משנת יצחק
ד/ד משנת ר' אהרן כתובות עמ' רנז
ד/ד משנת ר' אהרן שכנים עמ' מח
ד/ד משפטי שבועות עמ' טז-יז, רו
ד/ד משפטי שמואל (רבינוביץ) ח"ב דף מג ע"ד, מד ע"א {מ"מ}, מה ע"ג
ד/ד נתיב אברהם ח"ב עמ' קנ
ד/ד נתיבות מרדכי ב"מ פ"א עמ' נה, צח, ק, קג {או"ש}, קה, קט, רצא, שו, שיד, שכח, שלד, שלו
ד/ד נתיבים במשפט העברי עמ' 150, 134
ד/ד נתן חכמה ב"מ סי' ז
ד/ד ס' התרומות עמ' רכד, תקמג
ד/ד ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' שסו-שסז, שע-שעא
ד/ד סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' רו-רי
ד/ד עבודת הגרשוני עמ' שס
ד/ד עטרת צבי (דרבקין, תשמה) סי' סב עמ' קצט
ד/ד עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ג עמ' צב
ד/ד עטרת שלמה ח"א עמ' רסא {מ"מ}
ד/ד עינות מים דף קב ע"ב-ע"ג {מל"מ}
ד/ד עלה עזרא עמ' קיב {מ"מ}
ד/ד ערך שי חו"מ סי' פח סעיף יב
ד/ד פאת ים שבועות עמ' קא
ד/ד פאת נגב דף סד ע"ב {מ"מ}
ד/ד פני משה (שלז')
ד/ד צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף צב ע"ג
ד/ד צרור הכסף (הראשון) עמ' נד
ד/ד קובץ ביאורים (שפירא) עמ' רסא-רסג
ד/ד קובץ חי' תורה (במגל"ט) ג עמ' 23-29
ד/ד קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' קיז
ד/ד קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' תסט
ד/ד קול אריה (שוורץ, תשעא) חו"מ עמ' קל
ד/ד קול דודי (תשף) (בקיצור)
ד/ד קונטרסי שעורים ב"מ שעור ו אות ב
ד/ד קרית מלך
ד/ד רלב"ג שמות פכ"ב עמ' רפג
ד/ד רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' קפד, רמח
ד/ד שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף סד ע"ב, סח ע"א
ד/ד שבט בנימין (טרכטמן) עמ' 46
ד/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' רט אות א, ח"ו סי' רכב
ד/ד שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' עב
ד/ד שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' שיד
ד/ד שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' קסח {הגהמ"י אות ו}
ד/ד שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קסד
ד/ד שו"ת רשב"ש עמ' תג
ד/ד שופרא דשטרא שער יד פ"ה
ד/ד שושנת יעקב (הורוויץ) סי' פז סעיף א
ד/ד שירת דוד (תשסג) עמ' מב
ד/ד שירת דוד ב"מ עמ' מב
ד/ד שלל דוד {לח"מ}
ד/ד שם דרך כתובות עמ' קס, קסב
ד/ד שם מרדכי עמ' 103, 105, 106, 110-112
ד/ד שמחת יהודה דף צח ע"א
ד/ד שנות חיים (מיל') עמ' נז
ד/ד שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' עח
ד/ד שעורי ר' חיים פנחס ב"מ סי' ד אות ד
ד/ד שעורי ר' שלמה עמ' רמח
ד/ד שעורי ר' שמואל ב"מ ח"א עמ' ס-סב
ד/ד שער משפט סי' פח ס"ק יד
ד/ד שערי אור - שעבודים שער ב פ"ג סעיף ד {מ"מ}, פ"ד סעיף א
ד/ד שערי בינה (תשעט) עמ' מד, מו
ד/ד שערי זיו ח"א דף קה ע"ד {מ"מ}
ד/ד שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' רמח
ד/ד שערי עזרא (עבאדי) עמ' כב-כד
ד/ד שערי שמואל עמ' ריא-ריג
ד/ד שערי תודה ח"א דף ב ע"ד
ד/ד שרשי הים הל' נערה פ"א ה"ב (מט ע"א)
ד/ד תורה שלמה שמות פכ"ב אות קצט
ד/ד תורת ראובן עמ' 65-66, 70-71, 176
ד/ד תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' קפא, קפג, קפה, קפז, קצז, רג, תתקנו
ד/ד תרומת הכרי עמ' עד, עז, פו, צה {מל"מ}
ד/ה אבן האזל (גם בהשמטות, אחרי הל' נחלות)
ד/ה אבני נזר חו"מ סי' ו
ד/ה אוצמפה"ת ב"מ ד ע"ב הע' 9
ד/ה אורח צדקה עמ' רפט
ד/ה אורים גדולים (ריינס) דף פב ע"ב
ד/ה אורים ותומים - תומים סי' צג ס"ק ה, קיצור כללי מיגו קיג
ד/ה אחר האסף עמ' רצז
ד/ה אמרי בינה (אוירבך) - טוען ונטען סי' לח [א] ד"ה הא
ד/ה אפיקי מגינים ב"ב סי' כ
ד/ה באר דוד ב"מ פ"א סי' כג אות ב, ד, ט
ד/ה בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' קסח
ד/ה בינת דניאל ח"א עמ' קצד
ד/ה בית אברהם (ישראל, תקמו) דף קפב ע"ב
ד/ה בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' עה סעיף כג
ד/ה בית יחזקאל (סרנה) כתובות דף נ
ד/ה בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' נג אות ב
ד/ה בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תלא
ד/ה בנין יהושע (וילדמן) דף מ ע"ג
ד/ה בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' שפו
ד/ה ברור הלכה גיטין נא ע"ב
ד/ה ברור הלכה שבועות מב ע"א אחרי ציון ה, מז ע"א ציון ה
ד/ה ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ו עמ' נט-סא
ד/ה גדולי שמואל ב"ב דף ע ע"ב {או"ש}
ד/ה דורש משפט עמ' ט, עה-עו, צא {ראב"ד}, תרלב
ד/ה דין אמת (תשסז) עמ' ע {מ"מ}
ד/ה דין אמת דף יח ע"ב {מ"מ - ודע שמש"כ בהשגות על זה אינו עיקר}
ד/ה דרכי משפט - טוען ונטען סי' טז אות ז
ד/ה הר המלך ח"ח עמ' שעב
ד/ה חוקות הדיינים ח"ב עמ' צט, קא
ד/ה חזון יחזקאל ב"ב פ"ב ה"א
ד/ה חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 97, ח"ג עמ' 221
ד/ה חי' הגרנ"ט סי' קלט
ד/ה חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"מ ד ע"ב]
ד/ה חי' מהרי"א צטרון עמ' נט
ד/ה חי' צמח צדק (חב"ד) ב"מ עמ' כג
ד/ה חכמת אליהו ח"א סי' עה אות עד {מ"מ}
ד/ה יד המלך (לנדא)
ד/ה לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' קלו
ד/ה לקוטי שעורים (שטיין) כתובות סי' ט ס"ק ה
ד/ה מאור למלך ב"מ עמ' לט-מ
ד/ה מנוחת אשר ח"א דף לב ע"ד, לג ע"א-ע"ג {שטר - הילך}
ד/ה מקדש יחזקאל
ד/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ה משאת מרדכי מכות עמ' קמט הערה ו
ד/ה משיב משפט עמ' רפד
ד/ה משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' ריד
ד/ה משכנות הרועים (אלחאיך) מע' מ אות ח (קעה ע"ד) {אמר לי אבא}
ד/ה משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' קב, קלב
ד/ה משנת יעקב
ד/ה משנת ר' אהרן כתובות עמ' רסב
ד/ה משנת ר' אהרן שכנים עמ' נ
ד/ה משפטי ארץ ח"ב עמ' 344, 423, 482, 486-489
ד/ה משק ביתי סי' תנז (ריח ע"ב) {הגהמ"י}
ד/ה נודע ביהודה השלם חו"מ עמ' קמו
ד/ה נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' לא אות ב, ח"ד עמ' תג
ד/ה ס' התרומות עמ' רכו, תרנה
ד/ה עינות מים דף קא ע"ב {לח"מ}
ד/ה פסקי הרי"ד שבועות עמ' קח
ד/ה צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' יב אות ג, סי' פ
ד/ה צרור הכסף (הראשון) עמ' נה-נו, נח
ד/ה קהלות יעקב כתובות יג ב
ד/ה קובץ ביאורים (שפירא)
ד/ה קונטרס הראיות לריא"ז שבועות עמ' פה
ד/ה רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' שמו
ד/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' שפז
ד/ה רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' קסט, קעח, קפט
ד/ה שבועת המשנה עמ' יב
ד/ה שברי לוחות עמ' 122 {הגהמ"י אות ב}
ד/ה שו"ת הריטב"א סי' צח
ד/ה שו"ת ר"י מליריאה עמ' צח, שנו
ד/ה שו"ת רשב"ש עמ' צח
ד/ה שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ג עמ' קכד-קכה
ד/ה שלל דוד
ד/ה שם דרך כתובות עמ' קסח
ד/ה שם מרדכי עמ' 104-105
ד/ה שמן למאור (מלכי) דף יז ע"ג
ד/ה שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' נט
ד/ה שעורי ר"א ליכטנשטין ב"ב פ"ג עמ' 59
ד/ה שערי בינה (תשעט) עמ' רג-רד
ד/ה שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' קצב
ד/ה תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' קטו
ד/ה תקפו של רפאל סי' מה, נד
ד/ה תשובות ראב"י אב"ד סי' קלה
ד/ו אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 339
ד/ו אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ד/ו אבני נזר חו"מ סי' מז
ד/ו אהליך יעקב ב"מ סי' ג ס' ג, ה
ד/ו אוצמפה"ת ב"מ ד ע"א הע' 68 {מרכה"מ, או"ש, אהא"ז}
ד/ו אוצמפה"ת ב"מ נח ע"א הע' 62 {ראב"ד}
ד/ו אור הישר [לח"מ הל' שכירות פ"ב הי"ב]
ד/ו אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' יז
ד/ו באר מים חיים (נוסינזון) ב"מ דף פב
ד/ו בית אהרן וישראל גל' כט עמ' מג, גל' ל עמ' נט
ד/ו בית דינו של שמואל עמ' 619
ד/ו בית הלוי ח"ג סי' לט עמ' קמ
ד/ו בני יוסף (טנוג'י) דף לג ע"ד
ד/ו בנין יהושע (וילדמן) דף מג ע"ד
ד/ו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ה עמ' רמג
ד/ו גליונות אבני נזר
ד/ו דברי משפט סי' פז סעיף ג
ד/ו דורש משפט עמ' תמ, תמג {ראב"ד}
ד/ו דין אמת (תשסז) עמ' שכה {מ"מ}
ד/ו דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' רנד
ד/ו הגהות עמק המלך
ד/ו חוקות הדיינים ח"ב עמ' לז-לח, מ, מב
ד/ו חי' חתם סופר
ד/ו יבול היובלות עמ' 375
ד/ו יגיעת ערב ב"מ עמ' נ
ד/ו לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' ה אות ח-יב
ד/ו מאור למלך קדושין עמ' קב-קג, קו
ד/ו מנוחת אשר ח"א דף לב ע"ד, לג ע"א {הילך במשכון}
ד/ו מעיני המים
ד/ו מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' לט אות ז]
ד/ו משה ידבר (תשעו) עמ' רעה
ד/ו משנת יעקב
ד/ו משנת יצחק
ד/ו משנת ר' אהרן שכנים עמ' נ
ד/ו נתיבות מרדכי ב"מ פ"א עמ' קא
ד/ו נתיבים במשפט העברי עמ' 138
ד/ו ס' התרומות עמ' רמח
ד/ו עין יצחק תנינא ח"ב עמ' רנ {מ"מ}
ד/ו עין תרשיש
ד/ו ערך שי חו"מ סי' פח סעיף י {ראב"ד}
ד/ו צרור הכסף (הראשון) עמ' סח
ד/ו קובץ ביאורים (שפירא)
ד/ו קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' קסא
ד/ו קרית מלך
ד/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' רצח, שבועות ח"ב עמ' נו
ד/ו שו"ת ר' יצחק הלוי (תשע) עמ' סב, סג
ד/ו שו"ת רשב"ש עמ' רסג
ד/ו שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' קפ
ד/ו שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' ק {ראב"ד}
ד/ו שמש ומגן חו"מ סי' ד {האם משכון הוא הילך}
ד/ו שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' מו {מ"מ}
ד/ו שער משפט סי' פז ס"ק ג {ראב"ד}
ד/ו שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' רכח
ד/ז אור הישר [מקום שמואל סי' ו]
ד/ז אורים גדולים (ריינס) דף פו ע"ג
ד/ז בית ישחק
ד/ז ברור הלכה ב"מ צח ע"א ציון א, קטז ע"ב ציון ד
ד/ז ברור הלכה שבועות מז ע"א ציון ה
ד/ז דורש משפט עמ' מט
ד/ז דין אמת (תקטו) דף כ ע"ב
ד/ז דין אמת (תשסז) עמ' שכה
ד/ז המדות לחקר ההלכה מדה יט אות לה
ד/ז חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' עד
ד/ז חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' עד
ד/ז חי' מהרי"א צטרון עמ' נט {חרם סתם}
ד/ז חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' סה
ד/ז יוסף חי [עי' חידושי לב"מ]
ד/ז כבוד יו"ט
ד/ז מאור למלך ב"מ עמ' עז
ד/ז מטה אהרן שבועות עמ' שטו
ד/ז מעשה בצלאל סי' רפג
ד/ז עיני דוד
ד/ז ערך שי חו"מ סי' נא סעיף א {כ"מ}
ד/ז פסקי הרי"ד שבועות עמ' קנח
ד/ז צרור הכסף (הראשון) עמ' סח
ד/ז קיצור סמ"ג עמ' 117
ד/ז קרית מלך
ד/ז שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' קנז {הגהמ"י}, קנח
ד/ז שו"ת הרשב"א ח"ד סי' קטז
ד/ז שו"ת מהרי"ל החדשות עמ' קעז {הגהמ"י אות ו}
ד/ז שו"ת ר"מ גאויזון עמ' רסו
ד/ז שו"ת רשב"ש עמ' פד
ד/ז שם טוב - השלמה
ד/ז שמעתתא דבי רב עמ' תס
ד/ז שעורי עיון התלמוד ב"מ שעור כ
ד/ח אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קפ
ד/ח אבני נזר חו"מ סי' קלא
ד/ח אבקת רוכל (תשעז) עמ' וזלג
ד/ח אהלה של תורה ח"ב עמ' נה
ד/ח אהליך יעקב גיטין סי' יא ס' יא
ד/ח אוהב מישרים עמ' תיב, תיד
ד/ח אוצמפה"ת ב"מ ג ע"ב הע' 45 {מ"מ}
ד/ח אור הישר [דברי ריבות סי' רעו, מפרשים בהל' גזילה פ"ד הי"ד, ראב"ן סי' כז, אור הישר ב"ב לד ע"א]
ד/ח אורים גדולים (ריינס) דף פו ע"ג
ד/ח אורים ותומים - תומים סי' נא ס"ק ד
ד/ח אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' מז אות ה הערה א
ד/ח אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' מז הערה א
ד/ח אסיפת גאונים החדש (תשע) עמ' רעג
ד/ח ארץ הצבי (שכטר) עמ' קנז {כ"מ}
ד/ח באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ד/ח בינת אברהם עמ' קסב {משאיל"מ}
ד/ח בית אהרן וישראל גל' מב עמ' לז, גל' מו עמ' לט {הוכחש ע"פ ע"א, לא יכול לחזור ולטעון כי משאיל"מ}
ד/ח בית הלוי ח"ג סי' לז עמ' קלג
ד/ח בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' טז אות א, ה, סי' יט אות ג-ד
ד/ח בני משה (מאג'אר) דף צד ע"א
ד/ח ברור הלכה שבועות לב ע"ב ציון ד
ד/ח ברכות חיים ח"ב עמ' רס
ד/ח ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ב עמ' לב
ד/ח ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ה עמ' רכח
ד/ח ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ו עמ' כא, כו
ד/ח דברי חיים (אוירבך) מים חיים סי' מג ד"ה ובהיות וד"ה ועיין
ד/ח דברי יחזקאל (מישור) עמ' שכח
ד/ח דברי יחזקאל (תרצה) דף קז ע"ב
ד/ח דברי משפט סי' עה סעיף ו
ד/ח דברי סופר עמ' עח
ד/ח דברי ריבות (תשעב) עמ' תלג
ד/ח דגל מחנה אפרים (לניאדו) חו"מ סי' ד סעיף ה עמ' עח
ד/ח דורש משפט עמ' מט, נז-נח, קנג
ד/ח דין אמת (תקטו) דף כ ע"ד
ד/ח דין אמת (תשסז) עמ' מז, שכז {מ"מ}
ד/ח הגהות חבר בן חיים
ד/ח הגהות רימ"א
ד/ח זכר אליהו עמ' רמה
ד/ח זכרון משה אליהו עמ' פט
ד/ח חוקות הדיינים ח"ב עמ' ד, פט-צ
ד/ח חכמת אליהו ח"א סי' עה אות לד, לח {מ"מ}
ד/ח חק המלך יבמות עמ' קפח
ד/ח יבול היובלות עמ' 219
ד/ח יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' רנג
ד/ח יגיעת ערב ב"מ עמ' לה
ד/ח יד דוד (קרלין) ח"א דף מג
ד/ח יד סופר עמ' מו
ד/ח ימצא חיים עמ' קצה {מ"מ}
ד/ח ישועות יעקב חו"מ סי' פז סעיף א
ד/ח ישועות ישראל סי' נא סעיף א
ד/ח ישורון ח"כ עמ' עא
ד/ח כהונת רפאל עמ' שו {מ"מ}
ד/ח לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' רצד
ד/ח לקוטי שעורים (שטיין) גיטין סי' ד ס"ק ד
ד/ח מאור החיים עמ' יז
ד/ח מחנה יהודה (אשכנזי) דף מה ע"א, פו ע"ב
ד/ח מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' פט
ד/ח מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' תקה
ד/ח מסורה ח"ב עמ' מט, ח"י עמ' יב
ד/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ח משנת יעקב
ד/ח נחל יצחק (תשעב) ח"ב עמ' שכב, ח"ג עמ' קיד
ד/ח נתן פריו ב"מ עמ' ט
ד/ח נתן פריו סוגיות ח"א עמ' סג
ד/ח ס' התרומות עמ' מז, רסא, רצא
ד/ח עדות ביהוסף (פודור) עמ' יד
ד/ח עדות ביעקב (ריינס) עמ' עט {משאיל"מ}
ד/ח עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' כב
ד/ח עקבי ברכה עמ' קצג
ד/ח פסקי הרי"ד שבועות עמ' קס
ד/ח פסקי ריא"ז שבועות עמ' קטו
ד/ח צבא המלך עמ' קמח
ד/ח צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' יב אות ג
ד/ח קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' תקיז {מ"מ}
ד/ח קונטרס הראיות לריא"ז שבועות עמ' צב
ד/ח קרני ראם (ירמוש) עמ' שמד, שנא-שנב
ד/ח ר"י ששפורטש עמ' 61, 156, 287, 291
ד/ח רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' סב, סג, סה, קעז, קפא
ד/ח ש"ך חו"מ עה ס"ק מג {מ"מ}
ד/ח שארית יוסף (תשמד) שו"ת סי' י הערה 24 {מ"מ}
ד/ח שארית יוסף (תשסז) עמ' כח {מ"מ}
ד/ח שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' קפח
ד/ח שו"ת הריב"ש סי' שצב, תיג, עמ' תרלב
ד/ח שו"ת הרשב"א ח"א סי' אלף צ, ח"ב סי' רו, ח"ג סי' מב, מט
ד/ח שו"ת הרשב"א ח"ד סי' ריב, המיוחסות סי' צ
ד/ח שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' פה, שמב
ד/ח שו"ת מהר"ש לובלין עמ' רמח
ד/ח שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' קלז
ד/ח שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' קנה
ד/ח שו"ת ראנ"ח ח"ב סי' לד
ד/ח שו"ת רשב"ש עמ' טו, קסב, תו, תמד
ד/ח שלל דוד
ד/ח שם מרדכי עמ' 74
ד/ח שעורי הרב גיטין ח"א עמ' י, סג
ד/ח שעורי ר' חיים פנחס גיטין שעור ה אות ג
ד/ח שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 5
ד/ח שער משפט סי' עב ס"ק כב {מ"מ}
ד/ח שערי בינה (תשעט) עמ' קמו
ד/ח שרשי הים
ד/ח תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' סא
ד/ט אבני החושן סי' עט סעיף ח
ד/ט אוצרות הרמב"ם
ד/ט אורים ותומים - תומים סי' עט ס"ק ח
ד/ט אות היא לעולם ח"ב דף י ע"א
ד/ט אחר האסף עמ' רצז
ד/ט בית אהרן וישראל גל' עה עמ' קמה {האם יש משאיל"מ בע"א}
ד/ט בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' שפט
ד/ט ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ו עמ' סו
ד/ט דברי מרדכי (קרישפין) דף עו ע"א
ד/ט דורש משפט עמ' מט, נז-נח
ד/ט חי' ר' שמואל ב"ב עמ' נד
ד/ט ישועות יעקב חו"מ סי' פז סעיף א
ד/ט לחם רב (בוטון) סי' צד
ד/ט ס' התרומות עמ' רצא
ד/ט קרני ראם (ירמוש) עמ' שמה
ד/ט ר"י ששפורטש עמ' 291
ד/ט שארית יוסף (תשמד) שו"ת סי' י הערה 10
ד/ט שארית יוסף (תשסז) עמ' כז
ד/ט שושנת יעקב (הורוויץ) סי' עט סעיף ו/ז
ד/ט שערי בינה (תשעט) עמ' תרט, תריד
ד/ט תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' קה
ד/י אבני שהם (פרץ) דף נח ע"ד {לח"מ}
ד/י אוצמפה"ת ב"מ ג ע"א הע' 57, 59, ג ע"ב הע' 107, ה ע"א הע' 93
ד/י אור לי כתובות סי' ט ס"ק ח
ד/י אמרי דוד (שליסל) דף מז ע"ב {לח"מ}
ד/י אסיפת גאונים (תרעא) דף יד ע"ב-ע"ג {פסקו כל הגאונים}
ד/י אפיתחא דבבא ב"מ עמ' קכה, קכט
ד/י אשר למלך
ד/י באר דוד ב"מ פ"א סי' כה אות ט
ד/י בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' עה סעיף א
ד/י בית זבול ח"ד עמ' קכב
ד/י בנין דוד ב"מ עמ' כב
ד/י ברור הלכה ב"מ ג ע"א ציון ג
ד/י ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ו עמ' ח
ד/י גדולי שמואל ב"מ דף ג, ד ע"א
ד/י דברות אליהו ח"א עמ' צח
ד/י דברות משה ב"ק ח"ב סי' פז ענף ד {כ"מ}, ב"מ ח"א סי' כ הערה לב
ד/י דברי משפט סי' עה סעיף ב {רמב"ם}, סי' פז סעיף ג {לח"מ}
ד/י דברי משפט סי' פז אות ב
ד/י דורש משפט עמ' יא
ד/י הר המלך ח"ה עמ' קמא-קמב
ד/י זכרון יוסף (שטיינהרט) חו"מ סי' יא
ד/י חוקות הדיינים ח"א עמ' שמ-שמב
ד/י חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' עד, צז
ד/י חי' מהרי"א הכהן עמ' קכג
ד/י חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' ב
ד/י חיי אברהם (טייב) דף סד ע"ב {לח"מ}
ד/י טבעת החושן ח"ב עמ' 130 , סו
ד/י ימצא חיים עמ' קצט-ר
ד/י כבוד מלכים (מרגליות) {לח"מ}
ד/י לב מבין
ד/י לקוטי שעורים (שטיין) ב"מ סי' ג ס"ק א, סי' ד ס"ק ב
ד/י לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' קנו-קנז, קס, קסב
ד/י מאור למלך ב"מ עמ' נט-סד
ד/י מלאכת שלמה (חכים) דף עה ע"ד {לח"מ}
ד/י מנוחת אשר ח"א דף לג ע"ג, לד ע"א-ע"ג, פח ע"א-ע"ב {פסקו הגאונים}
ד/י מנוחת משה דף נ ע"א וע"ג
ד/י מעיני החכמה ח"א אות נו, עה, קי {פסקו הגאונים שנשבע}
ד/י משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' רטז
ד/י משנת יעקב הפלאה עמ' עד-עה
ד/י משנת יעקב כאן
ד/י משנת יעקב משפטים עמ' ריא
ד/י נודע ביהודה השלם חו"מ עמ' קד
ד/י נתיבות מרדכי ב"מ פ"א עמ' קי
ד/י ס' התרומות עמ' רנ
ד/י פאת נגב דף סג ע"ד, סד ע"א
ד/י פני יעקב דף ז ע"א-ח ע"ב
ד/י צרור הכסף (הראשון) עמ' נג
ד/י קובץ ביאורים (שפירא)
ד/י קובץ חי' תורה (במגל"ט) ג עמ' 28
ד/י קונטרסי שעורים ב"מ שעור ו אות ד, ו
ד/י קרית מלך
ד/י רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' שעז
ד/י שאר יוסף ח"ו
ד/י שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תכט
ד/י שו"ת הרשב"א ח"ג סי' נ-נא
ד/י שופרא דשטרא שער יד פ"ה
ד/י שם דרך כתובות עמ' קסט
ד/י שם מרדכי עמ' 52-55, 57, 73, 76
ד/י שמחת יהודה דף פב ע"ד
ד/י שעורי ר' שלמה עמ' רנ
ד/י שערי אור - שעבודים שער ב פ"ד סעיף ט
ד/י שערי בינה (תשעט) עמ' מה
ד/י תפארת אהרן עמ' קעה {לח"מ}
ד/י תפארת ציון (קואינקה) עמ' מח
ד/י תשובות ר' איסר יהודה עמ' קצ {לח"מ}


ה/897 הלכות טוען ונטען פרק ה *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ה/רה"פ יד פשוטה
ה/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ה/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ה/רה"פ פי' ר"י קאפח
ה/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ה/רה"פ קרית מלך
ה/רה"פ רמב"ם לעם
ה/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ה/א אברהם יגל
ה/א אגודת אזוב ח"א דף יב ע"א
ה/א אוצמפה"ת ב"מ נח ע"א הע' 122 {הקדש}
ה/א אור לישרים (קלרמן) ב"מ עמ' מה-נא
ה/א אמרי איש עמ' קפג {פושע בשטר}
ה/א אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' לג
ה/א אנצי"ת ע' דבר הגורם הע' 34
ה/א אנקת יעקב דף ז ע"ג {קדשים קלים}
ה/א אפיקי מגינים מנחות סי' סא
ה/א ארשות החיים עמ' שמח
ה/א באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פ"ח ה"א מושב שרים אות ג
ה/א בדרך המלך עמ' צו
ה/א בית אהרן וישראל גל' מו עמ' מז, מט {נשבעים שבועת היסת על קרקע}
ה/א בית דינו של שמואל עמ' 331, 383 {מ"מ}, 515, 520, 523
ה/א בני שמואל דף צד ע"ג
ה/א ברור הלכה ב"ק יב ע"ב ציון ב, ב"מ ד ע"ב ציון ב
ה/א ברור הלכה שבועות מב ע"ב ציון ז
ה/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' רפט
ה/א ברכת שאול עמ' שעא-שעב
ה/א בשמים ראש סי' קפה
ה/א גינת ראובן תרומות עמ' תתתקסג
ה/א דורש משפט עמ' תשצח, תתב
ה/א דינא דגרמי (אינגבר) עמ' סט, עז
ה/א דליית הכרם עמ' תתתלה [צ"ל וההקדשות אף על פי]
ה/א דרכי חושן ח"א עמ' לח
ה/א הלכה למשה (אלבז) עמ' תסז
ה/א חוקות הדיינים ח"ב עמ' קה, קט
ה/א חי' הגר"ח ב"מ עמ' רא
ה/א חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' צ עמ' רכו
ה/א חי' הגר"ח החדש עמ' קעא, קעג
ה/א חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"מ ה ע"א]
ה/א חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 17, 18, 468
ה/א חק לישראל שומרים עמ' 1342
ה/א חתן סופר קניינים ח"א עמ' סו
ה/א יד המלך (לנדא)
ה/א כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' קס
ה/א כרם שלמה (אמריליו) דף קכה ע"א
ה/א כתבי ערוך השולחן - שו"ת סי' נד
ה/א מחנה יהודה (אשכנזי) דף פח ע"ב, רנד ע"א
ה/א מלאכת שלמה (חכים)
ה/א מלבושי יו"ט ח"ב חו"מ סי' א
ה/א מסורה ח"י עמ' לד
ה/א מעשה בצלאל סי' רעה, שמג
ה/א מפניני הרב עמ' תכא
ה/א משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תנ
ה/א משה ידבר (תשעו) עמ' שנב, תיד
ה/א משנת יעקב
ה/א משפטי שבועות עמ' רח, רכ
ה/א נזר התורה שנה ד גל' א עמ' מ {הקדש מתמעט מ"רעהו"}
ה/א נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"א סי' יט אות ה
ה/א נשאל דוד אהע"ז עמ' קפד ע"א
ה/א סגולת ישראל שמות עמ' קעח {וכן החופר בשדה חברו בורות וכו'}
ה/א סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' ריא-ריג
ה/א ספיקא דרבנן עמ' קיג
ה/א ספרי דבי רב ח"ג עמ' רי
ה/א עבד המלך (תשסט) עמ' תפ
ה/א עבודת לוי (רוד') דף כז ע"א, ל ע"א
ה/א עיון בלומדות עמ' קלה
ה/א ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' קיב
ה/א פסקי הרי"ד שבועות עמ' עד, קיא, קיב
ה/א פרחי שושנה עמ' כא {היסת בקרקע}
ה/א פרשת השבוע (תשעב) ח"ב עמ' 348
ה/א צרור הכסף (הראשון) עמ' נט
ה/א קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' שסה
ה/א קול דודי (תשף) (בקיצור)
ה/א קול דודי שבועות סי' תשכז
ה/א קונטרס הראיות לריא"ז שבועות עמ' עג
ה/א קונטרסי שעורים ב"מ שעור ו אות א
ה/א רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' רצח, שנה, שס
ה/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' שפב, תרצח-תרצט
ה/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' קנו, קצה
ה/א שו"ת רשב"ש עמ' רסג
ה/א שו"ת שמחת כהן (חויתה) חו"מ סי' א {שבועה בשטר}
ה/א שולי הגליון עמ' קצד
ה/א שמן רקח ח"ב סי' עד {אם היה טענת ודאי}
ה/א שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' סה
ה/א שער המלך ח"ב עמ' תכג
ה/א שער משפט סי' צה ס"ק ב, ד {מ"מ}, צו ס"ק ג
ה/א תורה שלמה שמות פכ"ב אות קמד, חי"ח עמ' 185
ה/א תשורת שי מהדו"ק סי' תקסד
ה/ב אבי עזרי ח"ד עמ' סט
ה/ב אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' נא
ה/ב אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 340-341
ה/ב אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ה/ב אבני החושן סי' עב סעיף טו, סעיף יח {רמב"ם}, סי' צה סעיף טו, יז {ראב"ד}
ה/ב אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' תקמא-תקמב
ה/ב אגרות הגרי"ד עמ' רנח
ה/ב אהליך יעקב ב"ק סי' ב ס' ד, ב"מ סי' ג ס' יג
ה/ב אוהב מישרים עמ' כו-כז, ל {או"ש}
ה/ב אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' רכו
ה/ב אוצמפה"ת ב"מ נו ע"ב הע' 28 {מל"מ}
ה/ב אוצרות הרמב"ם
ה/ב אור הישר [מ"מ לקמן פ"י ה"ד]
ה/ב אור עולם (בלומנפלד) דף סו ע"ד {מל"מ}
ה/ב אורים ותומים - תומים סי' צה ס"ק ה
ה/ב אם הדרך הלכות שכירות פ"ב ה"א {מ"מ - בן חורין לא הוקש לקרקע}
ה/ב אמונת עתיך גל' 112 עמ' 14 {מ"מ}
ה/ב אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' שסג-שסה
ה/ב אמרי איש עמ' קפא {מל"מ}
ה/ב אמרי סופר עמ' ט
ה/ב אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' נב
ה/ב אנצי"ת ע' אדם הע' 68 {ראב"ד}, 71 {מל"מ}, 74 {מ"מ}
ה/ב אפיקי מגינים כתובות סי' לא
ה/ב אפיתחא דבבא ב"מ עמ' קמ, קמב, קמד
ה/ב ארחות משפט עמ' רעז-רפ
ה/ב אריה ליש עמ' נט {או"ש}
ה/ב אשל אברהם (שפירא) עמ' רסב
ה/ב באר אלחנן עמ' קמה, קנד
ה/ב באר דוד ב"מ פ"א סי' נח אות ז
ה/ב באר דוד ב"ק ח"ב סי' טו אות ג
ה/ב באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' רכח
ה/ב בד קודש (פוברסקי) ח"א דף לד ע"ב {ראב"ד}
ה/ב בית אברהם (ישראל, תקמו) דף קצט ע"ג
ה/ב בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' פז סעיף ג
ה/ב בית אהרן וישראל גל' סו עמ' כג {ר"ח הלוי}
ה/ב בית הלוי ח"ג סי' מ עמ' קמג-קמד
ה/ב בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' ל אות א,ה, ז, סי' לא אות א-ג
ה/ב בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' ד, עד, פ, קז {ר"ח הלוי}, קכא
ה/ב בית יצחק (ברטלר) גיטין סי' לה אות ב
ה/ב בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' רי, שכו
ה/ב בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' רמב, שנא {או"ש}, שסה
ה/ב בן מלך - עניינים בש"ס עמ' שעט {ראב"ד}
ה/ב ברוך אומר חו"מ עמ' פח
ה/ב ברור הלכה ב"מ ה ע"א לפני ציון ב (נדפס בסוף המסכת)
ה/ב ברור הלכה שבועות מב ע"ב ציון י
ה/ב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' רפו
ה/ב ברכת אריאל ח"ב עמ' קל-קלב
ה/ב ברכת שאול עמ' שעא-שעב
ה/ב גוילין נצולין עמ' רסח
ה/ב גליונות אבני נזר {מל"מ}
ה/ב דבר אהרן חו"מ סי' כב אות ג
ה/ב דבר שמואל (אבוהב) סי' כג
ה/ב דברות משה ב"מ ח"א סי' כ הערה כז עמ' קנו, ח"ב סי' מה ענף ג
ה/ב דברי סופרים (תנש"א) עמ' לא
ה/ב דגל ראובן ח"ב סי' מו
ה/ב דורש משפט עמ' תתט-תתיט
ה/ב דינא דגרמי (אינגבר) עמ' כה, עה
ה/ב דרך המלך (רבי)
ה/ב דרכי חושן ח"ג עמ' קסו
ה/ב דרכי משה ח"ב שמעתתא ג פ' א, שמעתתא ח פ' ה
ה/ב דרכי משפט - טוען ונטען סי' כא אות ב
ה/ב ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 276 {מל"מ}
ה/ב היכל התורה (פינצוק) חוב' ב עמ' טו
ה/ב המדות לחקר ההלכה מדה ט אות כב, מדה יח אות מה
ה/ב הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' קצו
ה/ב הר המלך ח"ג עמ' שנח-שס
ה/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' לב
ה/ב זכר טוב עמ' מג {אור שמח}
ה/ב חוקות הדיינים ח"ב עמ' פה, קט, שמו
ה/ב חזו"א ב"ק סי' ו ס"ק ג
ה/ב חזו"א על הרמב"ם
ה/ב חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' צ עמ' רכז, רכט {ר"ח הלוי}, סי' קיב עמ' רסו-רסז
ה/ב חי' הגר"ח החדש עמ' שנז
ה/ב חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' סד
ה/ב חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' סד
ה/ב חי' חתם סופר
ה/ב חי' ירוחם
ה/ב חי' צמח צדק (חב"ד) ב"מ עמ' נז-נח
ה/ב חי' ר' חיים הלוי דף קו
ה/ב חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' קיג
ה/ב חכמת אליהו ח"ב סי' צה אות יג
ה/ב חלקת יוסף (ברקוביץ) סי' כז
ה/ב חק לישראל נזיקין עמ' 144, 303 {ר"ח הלוי}, 381 {ראב"ד}, שומרים עמ' 695 {מ"מ}
ה/ב טהור רעיונים דף מד ע"א
ה/ב טל חיים (סגל) עמ' פג
ה/ב יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"א עמ' קעא
ה/ב יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' רלו
ה/ב יגיעת ערב ב"מ עמ' פו, ריב {או"ש}, רלח, רמו-רמז
ה/ב יד דוד (דהן) עמ' סה, קנב {מ"מ - אדם}
ה/ב ידיו של משה כאן, ודף קצד ע"א
ה/ב יחל ישראל (תשנב) ח"ג עמ' רכג {ר"ח הלוי}
ה/ב יחל ישראל (תשסג) ח"ב עמ' רלא {ר"ח הלוי}
ה/ב יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' קז {ראב"ד}
ה/ב ישועות ישראל סי' עב סעיף כב {ראב"ד}
ה/ב כללא דרביתא עמ' קכ {מ"מ}
ה/ב כנסת מחקרים - ספרד עמ' 37
ה/ב כפתור ופרח (תשו) דף קנט ע"ג
ה/ב לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' כח אות ב-ה, סי' לו אות ג, סי' מג אות ו
ה/ב לבוש מרדכי ב"ק סי' כו (נא ע"ד, נג ע"ב)
ה/ב מאורות הדף היומי ח"ה עמ' קמג
ה/ב מגנזי הגר"ח עמ' נ
ה/ב מחנה יהודה (אשכנזי) דף פח ע"ג
ה/ב מטה אהרן שבועות עמ' רנ-רנא
ה/ב מילי דמרדכי
ה/ב מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' לב {ראב"ד}
ה/ב מנוחת משה דף מט ע"ב
ה/ב מנחת אלימלך עמ' קצז {או"ש}
ה/ב מנחת חינוך ח"א עמ' רעא {ראב"ד}
ה/ב מנחת חינוך מצוה נג (דף עט ע"ג)
ה/ב מנחת יוסף ח"ב עמ' פב-פג
ה/ב מעיני החכמה ח"א אות צג {מ"מ}, צה, צז
ה/ב מצעדי גבר ב"מ סי' יג
ה/ב מקום דוד [פרי צדיק סי' כד]
ה/ב משארית יעקב עמ' סב-סג
ה/ב משאת המלך ח"ב סי' רלב {ראב"ד}, ח"ד סי' תפו {ראב"ד}
ה/ב משה ידבר (תשעו) עמ' שנד
ה/ב משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תתכח
ה/ב משמרת חיים ח"ב עמ' קמג {חופר בורות משום גרמי}, קמה
ה/ב משמרת חיים ח"ב עמ' קמה
ה/ב משנת יעקב כאן
ה/ב משנת יעקב משפטים עמ' ריד-רטז
ה/ב משנת יעקב נזיקין עמ' קע {רמב"ם}, רלו {ר"ח הלוי}
ה/ב משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' כז
ה/ב משנת ר' אהרן גיטין עמ' צז
ה/ב משנת ר' אהרן כתובות עמ' שפה-שפז
ה/ב משנת שמחה
ה/ב משפט שלמה (זפרני, תשנה) סי' ו סעיף ד ס"ק א {מ"מ}
ה/ב משפטי ארץ ח"ב עמ' 434-435
ה/ב משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 54 {ראב"ד}
ה/ב משפטי ישראל עמ' 195, 196, 200 {רמב"ם}, 326 {ר"ח הלוי}
ה/ב נחל יצחק (תשעב) ח"ד עמ' קמב
ה/ב נחמד למראה ח"ב דף ל ע"ד
ה/ב נר אלחנן עמ' ריד-רטו
ה/ב נר יצחק (ריף) עמ' סא, עח
ה/ב נר למאור (רבינוביץ) דף נה ע"ב
ה/ב נרות זכריה עמ' קנז
ה/ב נתיבות מרדכי ב"מ פ"א עמ' קטז, קכא, שלג {ר"ח הלוי}, שלח, תיב
ה/ב נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' שפג {ראב"ד ומ"מ}, תב, תרפח
ה/ב נתיבי ים קדושין עמ' מז
ה/ב נתן חכמה ב"מ סי' ח
ה/ב נתן פריו מגילה עמ' ש
ה/ב ס' התרומות עמ' רט
ה/ב ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' רסט
ה/ב סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' ריא-ריג
ה/ב עומק הפשט ח"א עמ' רב
ה/ב עטרת שלמה ח"א עמ' שכב {ראב"ד}
ה/ב עמקי המשפט עמק התביעה סי' ב אות ג עמ' שב, אות ז עמ' שג {ביסוד התביעה בתביעת ממון ובהיזק קרקע}
ה/ב פאת ים שבועות עמ' צב
ה/ב פד"ר יג עמ' 155
ה/ב פנת יקרת (תשנד) סי' קו אות א {ר"ח הלוי}
ה/ב פנת יקרת (תשעא) עמ' תנו {ר"ח הלוי}, תשפא, תשפב-תשפג {ר"ח הלוי}
ה/ב פרשת השבוע (תשעב) ח"ג עמ' 64 {ר"ח הלוי}
ה/ב פתחי שמועות ב"ק פ"ז עמ' סט
ה/ב צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שכד ע"א
ה/ב צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' שמה אות י ואילך
ה/ב צרור הכסף (הראשון) עמ' נח
ה/ב קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' שסד
ה/ב קול דודי (תשף)
ה/ב קול דודי שבועות סי' תרסד
ה/ב קונטרסי שעורים ב"מ שעור ה אות ב, שעור ו אות א, שעור כב אות ז
ה/ב קונטרסי שעורים ב"ק שעור ו אות ה, שעור ט אות י, שעור י אות י
ה/ב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' שעח {או"ש}
ה/ב רשימות לב ב"מ סי' ד אות ג {או"ש}
ה/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' שצה, תיב, תשנז-תשנח
ה/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' טז, כט, לג, קכו, קצג, תע, תצב, תקצט
ה/ב רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רו
ה/ב שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף לה ע"ב, לו ע"ב, מ ע"ב
ה/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' רל
ה/ב שו"ת הרשב"א ח"ב סי' שמג
ה/ב שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ג עמ' קיט-קכ
ה/ב שושנת יעקב (הורוויץ) סי' שפז סעיף א {מל"מ}
ה/ב שחר אורך עמ' רפח
ה/ב שי למלך עמ' רסד
ה/ב שירת דוד (שיינין) עמ' קפה
ה/ב שירת דוד (תשסג) עמ' מד, מז
ה/ב שירת דוד ב"מ עמ' מד, מז
ה/ב שלל דוד {לח"מ}
ה/ב שמחת יהודה דף קמג ע"ג {מל"מ}
ה/ב שמחת יו"ט (אלגזי) סי' נו אות ט
ה/ב שמרו משפט ח"א עמ' שמג
ה/ב שמרו משפט ח"ב עמ' שמג
ה/ב שנות חיים (מיל') עמ' מה, נז
ה/ב שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' פט
ה/ב שעורי הגרב"ד ב"ק ח"ב עמ' קעג
ה/ב שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' רע
ה/ב שעורי הגרד"ש ב"ק סי' מו אות ב ד"ה והנה
ה/ב שעורי מרן הגר"י מפוניבז עמ' קטו
ה/ב שעורי עיון התלמוד ב"מ שעור יח, פד
ה/ב שעורי עיון התלמוד גיטין עמ' נד
ה/ב שעורי ר' חיים פנחס ב"מ סי' ו אות א-ה
ה/ב שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' שא
ה/ב שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' א {ר"ח הלוי}
ה/ב שעורי ר' שמואל ב"מ ח"א עמ' סד
ה/ב שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 175
ה/ב שעורי ר"א ליכטנשטין פ' השואל עמ' 182
ה/ב שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' ה
ה/ב שעורי ראשי ישיבות ליטא עמ' רכה
ה/ב שעלי דעת גל' ז עמ' 161 {או"ש}
ה/ב שער המלך ח"ב עמ' תלט
ה/ב שערי בינה (תשעט) עמ' נו
ה/ב שערי טהר ח"א שער ג סי' ג, ח"ב שער ג סי' ב אות ג
ה/ב שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 178
ה/ב שערי שמואל עמ' רז
ה/ב תורה שלמה שמות פכ"ב אות ב {או"ש}
ה/ב תורת המשפט ח"א עמ' 73
ה/ב תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף לו ע"ג, לז ע"ב
ה/ב תורת חיים (ליבוביץ, תשסט) סי' לא עמ' קנח, קסב
ה/ב תורת נתן עמ' 38-39
ה/ב תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' תתקנג
ה/ב תחומין ח"ח עמ' 231 {מל"מ}, חי"ג עמ' 390-389, 395-394, 405, חי"ח עמ' 130 {ר"ח הלוי}
ה/ב תחומין יח (תשנח) עמ' 130 {ר"ח הלוי}
ה/ב תפארת אבות (סופר) עמ' פא {או"ש}
ה/ב תפארת אברהם ב"ק עמ' קפא, קפו
ה/ג אבן ציון עמ' תרכה
ה/ג אריה ליש עמ' רמ
ה/ג בית דינו של שמואל עמ' 377
ה/ג ברור הלכה שבועות מב ע"ב ציון ז פסקה ב
ה/ג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' רעח, רצא
ה/ג דרכי משפט - טוען ונטען סי' כה אות טו
ה/ג חוקות הדיינים ח"ב עמ' פז
ה/ג חזון יחזקאל שבועות פ"ה ה"ג
ה/ג חתן סופר קניינים ח"א עמ' עח
ה/ג טבעת החושן ח"ב עמ' ע
ה/ג כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' קי
ה/ג לקוטי שעורים (שטיין) ב"מ סי' כד ס"ק ב
ה/ג לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' רסה-רסז
ה/ג מאור למלך ב"מ עמ' צט, ריט
ה/ג מטה אהרן שבועות עמ' רנב-רנג
ה/ג מצודת בן ציון דף כג ע"ג {דמי קרקעות}
ה/ג משאת המלך ח"ד סי' תנו {תביעה אחת}
ה/ג משנת יעקב
ה/ג משנת יעקב נשים ח"ב עמ' שכח-שלא
ה/ג משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' קלב
ה/ג משפטי שבועות עמ' לו
ה/ג נתיבות מרדכי ב"מ פ"א עמ' קלב, קלד, קעה
ה/ג פני משה (שלז')
ה/ג צבא המלך עמ' ריא-ריב, רטז, ריח
ה/ג צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שז ע"א
ה/ג צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חו"מ עמ' 37
ה/ג קול דודי (תשף) (בקיצור)
ה/ג קול דודי שבועות סי' תשכח
ה/ג רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' רצב {הכל טענה אחת}
ה/ג שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' עג
ה/ג שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' פז
ה/ג שעורי ר' חיים פנחס ב"מ סי' ג אות ד
ה/ג שעורי ר' שמואל ב"מ ח"א עמ' מז
ה/ג שער משפט סי' צה ס"ק ב
ה/ג שפתי דעת ח"ג עמ' רצו
ה/ג תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' קנא
ה/ד אולם המשפט סי' צה סעיף ג {רמב"ם}, סי' קצג סעיף ב {מ"מ}
ה/ד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ה/ד באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' רג, שלג {שעה"מ}
ה/ד בד קודש (פוברסקי) ח"א דף מח ע"ג, מט ע"א
ה/ד בדבר מלך ח"ד עמ' עב, ח"ח עמ' נו
ה/ד בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' צה סעיף ה
ה/ד בית אהרן וישראל גל' מה עמ' צב
ה/ד בית הלוי ח"ג סי' לז עמ' קלא
ה/ד בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' ל אות ז
ה/ד ברור הלכה שבועות מב ע"ב ציון י
ה/ד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' רפג-רפד
ה/ד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ח עמ' קנו
ה/ד גושפנקא דמלכא
ה/ד דברות משה ב"ק ח"ב סי' סד ענף ז, סי' עח ענף ג
ה/ד דורש משפט עמ' תתו-תתט
ה/ד המאור הגדול (יעבץ) עמ' שלג
ה/ד המשפט העברי עמ' 1106
ה/ד חזו"א על הרמב"ם
ה/ד חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' סד
ה/ד חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' סד
ה/ד חי' חתם סופר
ה/ד חכמת אליהו ח"ב סי' צה אות יב
ה/ד חק לישראל שומרים עמ' 694
ה/ד יד אברהם אהלות עמ' נט
ה/ד לבושי מרדכי חו"מ עמ' כב
ה/ד מזבח חדש דף מו ע"א, סג ע"א
ה/ד מטה אהרן שבועות עמ' רפג
ה/ד מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' לב
ה/ד מסורה ח"ח עמ' נו
ה/ד מעיני החכמה ח"א אות שיז {ענבים הצריכים לקרקע}
ה/ד מקורות לפסקי הרמב"ם
ה/ד מרגליות הים סנהדרין כט ע"ב אות יא {שלא כמר בר רב אשי}
ה/ד נימוקי מלב"ם ב"מ סי' יח
ה/ד נשמת חיים (תשסח) יו"ד סי' ס עמ' קיח
ה/ד צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קנח אות ג
ה/ד צרור הכסף (הראשון) עמ' נח
ה/ד קדשי יהושע עמ' תתקפו
ה/ד רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' שסז
ה/ד רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רה
ה/ד שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף נה ע"ב, נז ע"א
ה/ד שבועת המשנה עמ' יח
ה/ד שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' עט
ה/ד שו"ת רשב"ש עמ' רסג
ה/ד שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קצג סעיף ב
ה/ד שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' רעא-רעב
ה/ד שעורי הרב גיטין ח"א עמ' מד {ראב"ד}
ה/ד שער משפט סי' פה ס"ק ה
ה/ד שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' א, ג
ה/ד תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' תתקנב
ה/ד תורת רבית (סיטרוק) תורת הקנינים פ"ב ה"יט
ה/ד תחומין חי"ח עמ' 42
ה/ד תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' מג
ה/ה אבני החושן סי' צה סעיף י {מ"מ}
ה/ה אבני נזר יו"ד סי' קסב אות ג
ה/ה אבני שהם (פרץ) דף נח ע"ד {לח"מ}
ה/ה אבקת רוכל (תשעז) עמ' תלג
ה/ה אגודת אזוב ח"א דף יב ע"א
ה/ה אולם המשפט סי' צה סעיף ו {מ"מ}
ה/ה אוצמפה"ת ב"מ ה ע"א הע' 18 {מ"מ}
ה/ה אור הישר [חיים שאל ח"א סו"ס עד]
ה/ה אור לישרים (קלרמן) ב"מ עמ' מז
ה/ה אור שמח
ה/ה אמרי בינה (אוירבך) - טוען ונטען סי' לח [א] ד"ה הא
ה/ה בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' ל אות ב
ה/ה ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' רפו-רפז
ה/ה גוילין נצולין עמ' רסט
ה/ה גליונות אבני נזר {מ"מ}
ה/ה דגל ראובן ח"ב סי' מו
ה/ה המדות לחקר ההלכה מדה א אות כח, מדה יא אות קטו, מדה יד אות נז
ה/ה הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' רנב
ה/ה חכמת אליהו ח"ב סי' צה אות יג
ה/ה טבעת החושן ח"ב עמ' ק
ה/ה לב שמח דף ה ע"ב
ה/ה משיב משפט עמ' שפט
ה/ה משפט הקנין ח"א עמ' לה, ח"ב עמ' ז, ח"ג עמ' רסט, רצד
ה/ה משרת משה (עטייה)
ה/ה נימוקי מלב"ם ב"מ סי' יח
ה/ה נתיבות מרדכי ב"מ פ"א עמ' קכג
ה/ה ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' רסט {מ"מ}
ה/ה עומק הפשט ח"א עמ' רו
ה/ה צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שא ע"ב
ה/ה רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' שסח {אין הטענה בגוף הקרקע}
ה/ה שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף לו ע"א, לח ע"א, מא ע"ב
ה/ה שבט הלוי (ווזנר) ח"ג סי' קח
ה/ה שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תקא
ה/ה שם טוב - השלמה
ה/ה שעורי עיון התלמוד ב"מ שעור יח {מ"מ}
ה/ה שער משפט סי' צה ס"ק ד {מ"מ}
ה/ה שערי שמואל עמ' רו
ה/ה שרשי הים
ה/ו אבני החושן סי' נד סעיף ג {ראב"ד}, סי' צה סעיף יד {מ"מ}
ה/ו אולם המשפט סי' צה סעיף ז
ה/ו אוצמפה"ת ב"מ מב ע"א הע' 94 {ראב"ד}
ה/ו אוצמפה"ת ב"מ נו ע"א ח"ב הע' 22-23, 25, 33-34, 39
ה/ו אוצמפה"ת ב"מ נז ע"ב הע' 85 {ראב"ד}
ה/ו אוצמפה"ת ב"מ עו ע"א הע' 112
ה/ו אור הישר [נחל יצחק סי' סו סל"ט]
ה/ו אור שמח
ה/ו אפיתחא דבבא ב"מ עמ' שנד
ה/ו באר דוד ב"מ - שומרים סי' כד אות ט
ה/ו באר מים חיים (נוסינזון) ב"ק דף צח
ה/ו באר שרים (שולמן) עמ' נד
ה/ו בית אברהם (ישראל, תקמו) דף קלו ע"ג, ריח ע"ג
ה/ו בית אהרן וישראל גל' מד עמ' סא
ה/ו בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' ט אות א, ג
ה/ו ברור הלכה ב"מ ו ע"א ציון א (נדפס בסוף המסכת) פסקה ג
ה/ו ברור הלכה שבועות מב ע"ב ציון ט
ה/ו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' רצ
ה/ו גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תרכח
ה/ו דבר אליהו (מיליקובסקי) שמות עמ' תז-תח
ה/ו דברות משה ב"ק ח"א סי' מא ענף ג
ה/ו דברי חיים (שו"ת) ח"א או"ח סי' לז
ה/ו דברי משפט סי' עב סעיף ז {מ"מ}, סי' צה סעיף ג, סי' קמ סעיף א {מ"מ}
ה/ו דורש משפט עמ' תתיב
ה/ו דין אמת (תשסז) עמ' פח
ה/ו דרכי משפט - שומרים סי' ג סעיף ח {שומר שטר - שבועה שאינה ברשותו}
ה/ו זכר אליהו עמ' רנט
ה/ו זכרון יהודה (לאש) דף כד ע"ב {ראב"ד}
ה/ו זרע אברהם (באנדי) דף טו ע"ב
ה/ו חוקות הדיינים ח"ב עמ' ל {מל"מ}, קה-קו, קח, קיא
ה/ו חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' קכב {ראב"ד}, שבועות עמ' קנב
ה/ו חי' ר"י נחמיה סי' קע אות ו
ה/ו חק לישראל שומרים עמ' 675 {ראב"ד}, 679
ה/ו טבעת החושן ח"ב עמ' קא
ה/ו יגיעת ערב ב"מ עמ' נח, סז
ה/ו ישועות יעקב חו"מ סי' שא סעיף א {ראב"ד}
ה/ו כהונת עולם דף ה ע"ג, יא ע"ב, יד ע"ד, טו ע"ב
ה/ו מבוא למשנה תורה עמ' 223
ה/ו מיכלא דאסוותא דף כה ע"א {מל"מ}
ה/ו מים שאל דף מד ע"ד, מה ע"ג
ה/ו מלאכת שלמה (חכים) כאן, ודף נא ע"א {מל"מ}
ה/ו מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף נה ע"ב
ה/ו מנוחת אשר ח"ב דף ע ע"ד, עא ע"א {ראב"ד - שבועה שאינה ברשותו}
ה/ו מנחת חינוך ח"א עמ' רפו {מל"מ}, רצ
ה/ו מעיני החכמה ח"א אות פט {ראב"ד}
ה/ו מעיני המים
ה/ו מקום דוד [שו"ת מהריט"ץ סי' רסד]
ה/ו מקצוע בתורה סי' סו ס' לט ס"ק צג
ה/ו משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' קכט
ה/ו נחל יצחק (תשעב) ח"ב עמ' רסד, שלט
ה/ו נחל יצחק (תשעב) ח"ד עמ' קלט {מ׳׳מ}
ה/ו נרות זכריה עמ' קנז
ה/ו נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' שה, תרעט {ראב"ד}
ה/ו ס' התרומות עמ' תקלט
ה/ו ערך שי חו"מ סי' עב סעיף טז {רמב"ם}, סי' צה סעיף ב {מ"מ}
ה/ו פינות הבית דף קיב ע"א וע"ד
ה/ו צרור החיים (יעקב)
ה/ו צרור הכסף (הראשון) עמ' נט
ה/ו קהלות יעקב ב"ק לב ב
ה/ו רשימות לב ב"מ סי' ז אות ג {מ"מ}
ה/ו רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' שסב {פטרו משבועה שאינו ברשותו}, שסד {פשיעה בשטר}
ה/ו שארית יוסף (תשמד) באור חו"מ הערה 210
ה/ו שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' רטז אות ה {ראב"ד}
ה/ו שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' קנט
ה/ו שו"ת הריטב"א סי' קיב
ה/ו שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תשו
ה/ו שלל דוד
ה/ו שמעתין כסלו תשמ"א עמ' 20
ה/ו שעורי הגרד"ש ב"ק סי' מו אות ב ד"ה ונראה, סי' מז ד"ה והנה לפי
ה/ו שער משפט סי' עב ס"ק יח, סי' צג ס"ק ד {מ"מ}, סי' צה ס"ק ה-ו, סי' קמ ס"ק ב, סי' שא ס"ק א
ה/ו שערי בינה (תשעט) עמ' שלח
ה/ו שעשוע התלמידים דף עב ע"ד, עג ע"א {מ"מ}
ה/ו תורת הנזיקין - ביאורים סי' קכ
ה/ו תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' רי
ה/ו תורת ראובן עמ' 156 {ראב"ד}
ה/ו תפארת אהרן עמ' קצא {ראב"ד}
ה/ז אמרי משפט ח"א עמ' שכ
ה/ז בית אברהם (ישראל, תקמו) דף ריט ע"ב
ה/ז בית אהרן וישראל גל' ע עמ' ע-עא {שטר שיש בידך - זכות יש לי בו}
ה/ז הלכה למשה (אלבז) עמ' ח, תיד
ה/ז הלכה פסוקה ח"ב סי' טז הערה 71, 75, 76, 80, 83, 84
ה/ז המדות לחקר ההלכה מדה יט אות נא
ה/ז חוות יאיר (תשנז) עמ' כו
ה/ז חי' ר"י נחמיה סי' עה אות ב
ה/ז חיים לעולם ח"ב דף קכא ע"ג
ה/ז משכן שילה עמ' רלד
ה/ז משפטי ארץ ח"ב עמ' 169, 215
ה/ז סדר הדין (שוחטמן) עמ' 340
ה/ז עזר משפט עמ' רצא, רצד
ה/ז פד"ר ח"ה עמ' 139, 142, ח"ט עמ' 337, 341
ה/ז פני משה (שלז')
ה/ז צרור הכסף (הראשון) עמ' לד
ה/ז שארית יוסף (תשמד) באור חו"מ הערה 27
ה/ז שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' צ
ה/ז שו"ת הרא"ש עמ' ס, רפז
ה/ז שנתון המשפט העברי ח"ב עמ' 14
ה/ז שער משפט סי' טז ס"ק ב
ה/ז תחומין חכ"ב עמ' 425
ה/ח בית מועד (גטיניו)
ה/ח הלכה למשה (אלבז) עמ' תיד
ה/ח חוות יאיר סי' ה
ה/ח משפטי ארץ ח"ב עמ' 215
ה/ח נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' פג
ה/ח סדר הדין (שוחטמן) עמ' 340
ה/ח עזר משפט עמ' רצא, רצד
ה/ח פד"ר ח"ה עמ' 139, 142
ה/ח פני משה (שלז')
ה/ח צרור הכסף (הראשון) עמ' לד
ה/ח שארית יוסף (תשמד) באור חו"מ הערה 204, 207
ה/ח שארית יוסף (תשסז) עמ' רנב
ה/ח שם טוב - השלמה
ה/ח שנתון המשפט העברי ח"ב עמ' 14, ה עמ' 147
ה/ט אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קפ
ה/ט אגרות הגרי"ד עמ' רפא
ה/ט אוהב מישרים עמ' תעט-תפ
ה/ט אולם המשפט סי' צו סעיף ב
ה/ט אור יקרות [אור יקרות גיטין נא]
ה/ט אורח צדקה עמ' רפט
ה/ט אחר האסף עמ' רצח, ש
ה/ט אפיתחא דבבא ב"מ עמ' קכח
ה/ט ארשות החיים עמ' שס
ה/ט בארות נתן עמ' קכא
ה/ט בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' קפח
ה/ט בדי הארון (הכהן) עמ' 447
ה/ט בית אברהם (ישראל, תקמו) דף ריט ע"ג
ה/ט בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' צו סעיף א, ו
ה/ט בית אהרן וישראל גל' מו עמ' נ-נא
ה/ט בית המדרש
ה/ט בית יחזקאל (סרנה) כתובות דף מו, נא
ה/ט בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' כג אות ב-ג עמ' קנב-קנד
ה/ט בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' ל אות ז
ה/ט בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תלא הערה ג
ה/ט ברור הלכה גיטין נא ע"ב
ה/ט ברור הלכה שבועות מ ע"א ציון ג, מב ע"א אחרי ציון ה פסקה ב
ה/ט ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' רצו
ה/ט ברכת ראובן דף עו ע"ד
ה/ט גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף נט ע"ב
ה/ט גליונות אבני נזר
ה/ט דברות משה ב"ק ח"ב סי' סד ענף ז, סי' עח ענף ג
ה/ט דברות משה סנהדרין עמ' רא
ה/ט דברי אליהו (חזן) ח"ג עמ' קמט
ה/ט דורש משפט עמ' צה {מ"מ}, תתכא-תתכט
ה/ט דרכי משפט - טוען ונטען סי' טז אות ב, ה
ה/ט הדר איתמר עמ' קעד
ה/ט חוקות הדיינים ח"ב עמ' רכא
ה/ט חזון יחזקאל שבועות פ"ה ה"ה
ה/ט חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' קטו עמ' רעא
ה/ט חי' הגר"ח החדש עמ' קנז
ה/ט חי' חתם סופר
ה/ט חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' קמז
ה/ט חיי אברהם (טייב) דף סד ע"ב
ה/ט חנא וחסדא ח"ב דף יט ע"א {לח"מ}
ה/ט חק לישראל שומרים עמ' 555, 1320 {ראב"ד}, 1321, 1322, 1330
ה/ט לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' קלד
ה/ט לקוטי שעורים (שטיין) כתובות סי' ט ס"ק ג, ו
ה/ט מאור למלך ב"מ עמ' לט-מ
ה/ט מטה אהרן שבועות עמ' רעז-רעט
ה/ט מנחת חינוך ח"א עמ' רעז, רצב
ה/ט מסורה ח"י עמ' לא
ה/ט מעיני המים
ה/ט מצעדי גבר ב"מ סי' יא אות ב, ה
ה/ט מרגליות הים סנהדרין סח ע"ב אות יד-טו
ה/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/ט משאת מרדכי ב"ק עמ' שס
ה/ט משה ידבר (תשעו) עמ' ע
ה/ט משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' רי, ריד-רכ
ה/ט משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' קג
ה/ט משנת יעקב הפלאה עמ' עה
ה/ט משנת יעקב כאן
ה/ט משנת יעקב משפטים עמ' קצט
ה/ט משנת יעקב נזיקין עמ' קנז
ה/ט משנת ר' אהרן כתובות עמ' רנז, רסה
ה/ט משפטי ארץ ח"ב עמ' 344, 390, 391, 394, 435 {ראב"ד}
ה/ט משרת משה (עטייה)
ה/ט נחל יצחק (תשעב) ח"ד עמ' קמד, קנט
ה/ט נתיב אברהם ח"א עמ' צו
ה/ט נתיבות המשפט סי' רצא ס"ק ג {שומר לקטן}
ה/ט נתיבות מרדכי ב"מ פ"א עמ' קלב
ה/ט נתיבות שלום (למפרט) עמ' מה {בעד אחד}
ה/ט נתיבים במשפט העברי עמ' 151
ה/ט נתן חכמה ב"מ סי' ה
ה/ט ס' התרומות עמ' תרמד-תרמה, תרמז, תרנג
ה/ט עולת שמואל (קונפורטי) תשובות דף לב ע"ד
ה/ט פאת ים שבועות עמ' צ
ה/ט פני משה (שלז')
ה/ט פנת יקרת (תשעא) עמ' תתכב
ה/ט צרור הכסף (הראשון) עמ' עד
ה/ט קהלות יעקב סנהדרין א
ה/ט קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' רצח
ה/ט קול דודי (תשף) (בקיצור)
ה/ט קול דודי שבועות סי' תשפז, תשצ
ה/ט רלב"ג שמות פכ"ב עמ' רעו
ה/ט רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' רפט, שמד, שמו
ה/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' של, שפה
ה/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' רצח, תרסא
ה/ט רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' נו, קנ, קפז, קפט
ה/ט שארית יוסף (תשמד) באור חו"מ הערה 213
ה/ט שביתת יו"ט
ה/ט שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' עח
ה/ט שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' תעג
ה/ט שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' תעג
ה/ט שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ג עמ' ק, קג {אין נשבעים לקטן שבועת ע"א}
ה/ט שכר שכיר סוגיות ח"א סי' לז אות ט
ה/ט שלל דוד {לח"מ}
ה/ט שם דרך כתובות עמ' קסה-קסו, קסח
ה/ט שמן למאור (מלכי) דף כ ע"א
ה/ט שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' צג
ה/ט שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"ב עמ' לד
ה/ט שעורי עיון התלמוד כתובות עמ' מח {ראב"ד}
ה/ט שעורי ר"א ליכטנשטין פ' השואל עמ' 203
ה/ט שער משפט סי' צה ס"ק ב, סי' צו ס"ק א
ה/ט שערי בינה (תשעט) עמ' רה, רח
ה/ט שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' קצב {שבועת ע"א בקטן}
ה/ט שערי שמואל עמ' רו
ה/ט תשובות ראב"י אב"ד סי' קלא
ה/י אור תורה (שוורץ) ח"ד סי' כד
ה/י ארשות החיים עמ' שנט
ה/י בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' קפז
ה/י בזך לבונה עמ' רמג
ה/י בית אברהם (ישראל, תקמו) דף ריט ע"ב
ה/י בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' צו סעיף ה
ה/י בית אהרן וישראל גל' מד עמ' נה
ה/י בית יחזקאל (סרנה) כתובות דף מט
ה/י ברור הלכה ב"ק קו ע"ב ציון ג
ה/י ברור הלכה שבועות מד ע"ב ציון ה פסקה ב
ה/י ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' רצח
ה/י גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל ג סי' ז
ה/י גליוני הגר"ש עמ' קיב {הגהמ"י אות ט} [עי' הגהמ"י הל' חובל פ"ד אות ג]
ה/י דורש משפט עמ' תתכט-תתלא
ה/י הגהות עמק המלך
ה/י חוקות הדיינים ח"ב עמ' רכ
ה/י חיבת הקודש עמ' קנג
ה/י חתן סופר קניינים ח"א עמ' עא
ה/י מטה אהרן שבועות עמ' רעט
ה/י מלך ישראל עמ' 704
ה/י מעיני המים
ה/י משה ידבר (תשעו) עמ' ע
ה/י משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' ריא
ה/י נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' תקסט, תקעא {לח"מ}
ה/י ס' התרומות עמ' תרמו
ה/י סדר הדין (שוחטמן) עמ' 77
ה/י צרור הכסף (הראשון) עמ' עד
ה/י רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' קפד
ה/י שבועת המשנה עמ' יח
ה/י שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' קכא
ה/י שלל דוד
ה/י שם טוב - השלמה
ה/י שעורי ר"א ליכטנשטין ב"ב פ"ג עמ' 106
ה/י תורה שלמה שמות פכ"ב אות קלט, חי"ח עמ' 186 {הגהמ"י}
ה/י תורה תמימה שמות פ' כב אות קלד {הגהמ"י אות ט}
ה/יא אבני החושן סי' פט סעיף ג
ה/יא אולם המשפט סי' צא סעיף ה
ה/יא אות היא לעולם ח"ב דף קמו ע"ב
ה/יא אות לישועה דף טו ע"א
ה/יא בית אברהם (ישראל, תקמו) דף רכ ע"ד
ה/יא בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' צו סעיף יב
ה/יא בית אהרן וישראל גל' ט עמ' נט
ה/יא ברור הלכה שבועות מד ע"ב ציון ה פסקה ב, מז ע"ב ציון ב פסקה ג
ה/יא ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' קנ, רח-רט, ריב, רצט-שא
ה/יא דורש משפט עמ' תרמ, תשח-תשט, תתלד
ה/יא דיני עבודה במשה"ע עמ' 183
ה/יא דרכי משפט - טוען ונטען סי' לא אות ג
ה/יא חוקות הדיינים ח"ב עמ' קיד
ה/יא חזקה רבה חו"מ ח"ד עמ' 283
ה/יא חי' רעק"א (פרדס)
ה/יא חיים ומלך
ה/יא חכמת אליהו ח"ב סי' צא אות כה-כו
ה/יא חק לישראל עשיית עושר עמ' 27, 28 {כ"מ}, נזיקין עמ' 37
ה/יא לב מבין דף קעו ע"א {מ"מ}
ה/יא להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' קנה
ה/יא לקוטי סופר ח"ב דף לא ע"ד
ה/יא מנחת חינוך ח"א עמ' רעז {מל"מ}
ה/יא מרחשת ח"ב שונים אות ט
ה/יא משה ידבר (תשעו) עמ' ע
ה/יא משנת יעקב כאן
ה/יא משנת יעקב משפטים עמ' קצא
ה/יא משפטי ארץ ח"א עמ' 474 {אפילו הגדיל}
ה/יא נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' תקעב
ה/יא ס' התרומות עמ' תקמ, תרמח, תרנא
ה/יא עולת שמואל (קונפורטי) דרושים דף לז ע"ב {מל"מ}
ה/יא צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שיא ע"ג
ה/יא צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חו"מ עמ' 46
ה/יא צרור הכסף (הראשון) עמ' עד
ה/יא רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' תנט
ה/יא רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רנט
ה/יא שביתת יו"ט
ה/יא שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' כד
ה/יא שו"ת מהרי"ק סי' פא
ה/יא שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א סי' קכא
ה/יא שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רלה סעיף ח {לח"מ}
ה/יא שמע אברהם סי' סב (קמט ע"ג)
ה/יא שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 182
ה/יב אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קפד
ה/יב בן הרמה
ה/יב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' שג
ה/יב דורש משפט עמ' תתלז-תתלח
ה/יב חוקות הדיינים ח"ב עמ' רכג
ה/יב ישא מדברותיך קדושין עמ' קט
ה/יב מנחת חינוך ח"א עמ' רצב
ה/יב משה ידבר (תשעו) עמ' ע
ה/יב משנת יעקב משפטים עמ' פא
ה/יב נתיבות מרדכי קדושין עמ' תצ
ה/יב ס' התרומות עמ' תקלו-תקלז, תקלט
ה/יב פרי האדמה ח"ב
ה/יב צרור הכסף (הראשון) עמ' עד
ה/יב רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' קכו
ה/יב שבועת המשנה עמ' יח
ה/יב שם טוב - השלמה
ה/יב שער משפט סי' צו ס"ק ג {מ"מ}
ה/יב תשובה שלמה חו"מ סי' ח דף עב ע"ד {קטן לא נשבע}


ו/898 הלכות טוען ונטען פרק ו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ו/רה"פ אהל יצחק
ו/רה"פ יד פשוטה
ו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ו/רה"פ פי' ר"י קאפח
ו/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ו/רה"פ קרית מלך
ו/רה"פ רמב"ם לעם
ו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ו/א אבני החושן סי' עב סעיף לח
ו/א אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 286
ו/א אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' קכד-קכה
ו/א ארץ הצבי (שכטר) עמ' רלט
ו/א באר שרים (ליפשיץ) הל' אישות פי"א עמ' מד
ו/א בית אברהם (ישראל, תקמו) דף קעז ע"א
ו/א בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' לב סעיף יז, סי' עה סעיף א
ו/א בית אהרן וישראל גל' סז עמ' נד
ו/א בית יעקב (טבשונסקי) סי' קלג סעיף א
ו/א בית ירוחם סי' ס
ו/א ברוך אומר חו"מ עמ' כא
ו/א ברור הלכה ב"מ יז ע"א ציון ה
ו/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ו עמ' א, קלט, קנ
ו/א דבר שמואל (אבוהב) סי' מא
ו/א דברי משפט סי' עה סעיף ב {מ"מ}
ו/א דברי תלמוד ח"א עמ' רמח-רמט
ו/א דורש משפט עמ' ג-ו, קעד-קעז
ו/א דין אמת (תשסז) עמ' עה, פג
ו/א דרכי משפט - טוען ונטען סי' ו אות ו {לח"מ}
ו/א החזקה במשפט העברי עמ' 32
ו/א הר המלך ח"ה עמ' קמב-קמג
ו/א הרמב"ם והגאונים עמ' 127
ו/א השוואות בין דיני ישראל עמ' 76
ו/א חוות יאיר סי' קצד
ו/א חוקות הדיינים ח"א עמ' שכו
ו/א חזו"א חו"מ סי' ז ס"ק ו
ו/א חזו"א על הרמב"ם
ו/א חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 9 {לח"מ}, ח"ג עמ' 161, ח"ד עמ' 8, 10
ו/א חק לישראל נזיקין עמ' 239, שומרים עמ' 1278
ו/א יתר הבז (תשסח) עמ' נח
ו/א כנסת מחקרים - ספרד עמ' 9
ו/א לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' א אות ח-יד
ו/א לחם רב (בוטון) סי' צד, קצו
ו/א לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' תרח
ו/א מבוא למשנה תורה עמ' 110
ו/א מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף ס ע"ד {לח"מ}
ו/א מעיני החכמה ח"א אות יד {צריך לברר}
ו/א משפטי אמת עמ' סט
ו/א משפטי שבועות עמ' קז, קפט
ו/א משרת משה (עטייה)
ו/א מתנות באדם עמ' 398
ו/א ס' התרומות עמ' רפג, רפה, תרצט
ו/א סדר הדין (שוחטמן) עמ' 236
ו/א סולם מוצב עמ' קד
ו/א עטרת שלמה ח"א עמ' רסב
ו/א עיני דוד
ו/א על גדות ים התלמוד עמ' 193
ו/א עמקי המשפט עמק הנאמנות סי' י אות יב עמ' שפה {אבן האזל - העדים אין בכוחן להעיר על הממון אלא מעידין על המעשה}
ו/א עמקי המשפט עמק התביעה סי' א אות ו עמ' רצו, סי' ב אות י עמ' שה {ביאור בדעתו דמעיקר הדין אין צריך לברר טענתו בב"ד דעיקר תביעתו הוא תביעת ממון}
ו/א פד"ר יג עמ' 156
ו/א פני משה (שלז')
ו/א פסקי הרי"ד שבועות עמ' צו
ו/א פרי האדמה ח"ב
ו/א צרור הכסף (הראשון) עמ' מז, נב
ו/א קיצור סמ"ג עמ' 118
ו/א קרני ראם (ירמוש) עמ' תצד
ו/א רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' שכח
ו/א שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' כו
ו/א שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' טו, תכט {הגהמ"י אות ג}, תל
ו/א שו"ת הריב"ש עמ' תסח, תקעא
ו/א שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) סי' נז דף קמ
ו/א שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' קלו
ו/א שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' תצ
ו/א שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' קפח
ו/א שו"ת מהר"ם מרוטנבורג (תשעה) ח"א עמ' רלט, רמה
ו/א שו"ת מהרי"ק סי' קיח
ו/א שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תשמ, תנו
ו/א שו"ת מהריט"ץ סי' רעה (ד"ה והיה מקום)
ו/א שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' תצ
ו/א שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' סא
ו/א שו"ת רשב"ש עמ' קסא, שו
ו/א שיח ערב סנהדרין עמ' קז
ו/א שלל דוד {לח"מ}
ו/א שם יוסף (אליקים) הל' שכירות פ"ב ה"ח
ו/א שמחת עולם הל' זכיה פ"ג ה"ב {"החזרתי" בפקדון ו"פרעתי" בהלוואה}
ו/א שמן למאור (מלכי) דף טו ע"ב {טען עליו שהלוהו}
ו/א שנות חיים (מיל') עמ' לה
ו/א שעורי ר"א ליכטנשטין ב"ב פ"ג עמ' 56
ו/א שער יהושע ח"ב עמ' צא
ו/א שער משפט סי' עט ס"ק ה {לח"מ}
ו/א שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' מב
ו/א שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף ט ע"ב, יב ע"ג
ו/א שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' לו, נא {הגהמ"י אות א}, כרך ב עמ' נו
ו/א שפת הים (מיו) דף פג-פד, פו
ו/א שפתי דעת ח"ג עמ' שיד
ו/א תורת אמת (תשסו) עמ' תלח
ו/א תשובה מיראה (תשסו) עמ' מז
ו/ב אור הישר [עי' הל' מלוה פכ"ג הי"א]
ו/ב אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' קכה {מ"מ}
ו/ב בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' נח סעיף ג
ו/ב בית אהרן וישראל גל' סז עמ' נג
ו/ב בית המדרש
ו/ב ברור הלכה שבועות לד ע"ב ציון א
ו/ב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' לא
ו/ב דורש משפט עמ' נח, קעו-קעז, קצו-קצז
ו/ב העמק שאלה ח"ב שאלתא סט אות ב {ראו שמנה לו מעות}
ו/ב חוקות הדיינים ח"א עמ' של-שלב
ו/ב חזון יחזקאל שבועות פ"ב ה"ג
ו/ב יד המלך (פלומבו)
ו/ב יקב אפרים עמ' ק-קא
ו/ב ישורון ח"כ עמ' ע
ו/ב לחם רב (בוטון) סי' צד
ו/ב נועם ח"ד עמ' נז
ו/ב סולם מוצב עמ' קד
ו/ב פרי האדמה ח"ב וח"ד
ו/ב צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קלו ע"ד
ו/ב צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' יב אות ג
ו/ב שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' תקסו
ו/ב שו"ת ר"י מליריאה עמ' שנא
ו/ג אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 342
ו/ג אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ו/ג אבני החושן סי' עט סעיף ב
ו/ג אבקת רוכל (תשעז) עמ' תטז
ו/ג אגרות משה חו"מ ח"א סי' ל
ו/ג אהלי תם עמ' קצד, קצו
ו/ג אולם המשפט סי' עט סעיף א {ראב"ד}
ו/ג אוצרות הרמב"ם
ו/ג אור הלבנה (רובין) ח"ב עמ' פז
ו/ג אור שמח
ו/ג אמרי בינה (אוירבך) - טוען ונטען סי' טז ד"ה התובע {מ"מ ומל"מ}
ו/ג אמרי בינה (אוירבך) - עדות סי' ו [ג] ד"ה ויותר {מל"מ}
ו/ג בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' רנח
ו/ג בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף מח ע"ג {ראב"ד}
ו/ג בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' ע סעיף ג, סי' עא סעיף ו, סי' עט סעיף א, ה
ו/ג בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' שיג
ו/ג בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' שנב
ו/ג בית שערים ח"ג סי' סט
ו/ג בני דוד (השמטות)
ו/ג ברור הלכה שבועות מא ע"ב ציון ו
ו/ג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ו עמ' קכט-קלב, קמב
ו/ג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' קיד
ו/ג דברי אליהו (חזן) ח"ג עמ' קנד-קנט
ו/ג דברי משפט סי' עט אות א
ו/ג דברי משפט סי' עט סעיף א {ראב"ד}
ו/ג דברי ריבות (תשעב) עמ' רצז
ו/ג דורש משפט עמ' נח, קעו-קעז, קפב {מ"מ}, קצג-קצה
ו/ג דין אמת (תקטו) דף יט ע"ג {מל"מ}
ו/ג דין אמת (תשסז) עמ' עב, עד
ו/ג דין אמת דף יט ע"ג {לח"מ - והראב"ד שכתב בהשגות}
ו/ג דרכי משפט - טוען ונטען סי' ו אות ו {מ"מ}
ו/ג זכר יצחק (תשן) עמ' מג
ו/ג זרע אברהם (יצחקי) אהע"ז דף לג ע"ב
ו/ג חוקות הדיינים ח"א עמ' שכה, שכח, של, שלג
ו/ג חזו"א חו"מ סי' ז ס"ק ו
ו/ג חזקה רבה חו"מ ח"ד עמ' 8
ו/ג חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' קיט {מ"מ}
ו/ג חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' תא
ו/ג חי' ר' שמואל ב"ב עמ' נה
ו/ג חי' רעק"א
ו/ג חכמת אליהו ח"א סי' עט אות ה {מ"מ}
ו/ג יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' קיט, קלב {אבי עזרי}, רכ, רכב, שכו, ח"ב עמ' תרכט, תרפז {אבי עזרי}
ו/ג יד המלך (פלומבו)
ו/ג יד מרדכי (תשסג) עמ' ת-תג
ו/ג יורו משפטיך ליעקב סי' א
ו/ג ישועות ישראל סי' עא סעיף ה {מל"מ}
ו/ג כבוד יו"ט
ו/ג כתב סופר אהע"ז סי' נח ד"ה אלא דלכאורה {אם הוחזק כתב ידו בבית דין}
ו/ג מאור למלך ב"ב עמ' צב {אבי עזרי}
ו/ג מחנה יהודה (אשכנזי) דף עד ע"א
ו/ג מנפת צוף עמ' 631
ו/ג מפתח הבאורים [שו"ת רעק"א ח"ב סי' קכח, אבי עזרי ח"ב]
ו/ג משפטי אמת עמ' סט
ו/ג נזר אברהם מכות ועדות עמ' רנה
ו/ג ס' התרומות עמ' רלג, רנה, רפג, שיב, תיז, תעז
ו/ג ס' יהושע - פו"כ סי' תקז {מל"מ}
ו/ג עדות ביעקב (ריינס) עמ' נ
ו/ג עדות ושטרות עמ' 277, 286, 287
ו/ג ערך שי חו"מ סי' עא סעיף י {מ"מ}
ו/ג פאת ים שבועות עמ' פח
ו/ג פנים מאירות (תקצג) ח"ב סי' פו
ו/ג פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' תרצג
ו/ג פנת יקרת (תשעא) עמ' תתיח
ו/ג פרי האדמה ח"ב
ו/ג צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף פג ע"ב-ע"ג, רמב ע"ב {מ"מ}
ו/ג צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 128 {מ"מ}
ו/ג צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' יב אות ג
ו/ג צרור הכסף (הראשון) עמ' מז
ו/ג קובץ חי' תורה מדרש משה עמ' 21
ו/ג רשימות לב ב"ב סי' ח אות ב
ו/ג רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' שכו-של
ו/ג רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' קפ
ו/ג שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' טז, ח"ב עמ' לה
ו/ג שו"ת הריב"ש סי' שצב, עמ' תסח, תקעא
ו/ג שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' קסח
ו/ג שו"ת מהר"ם מינץ עמ' שנ
ו/ג שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תשז
ו/ג שו"ת ר' יצחק הלוי מקושטא עמ' קיח
ו/ג שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ב עמ' קצח {כמאה עדים}, רכג-רכד {מ"מ}
ו/ג שושנת יעקב (הורוויץ) סי' עא סעיף ו {מל"מ}, סי' עט סעיף א {מ"מ}, סי' פא סעיף א {מ"מ}, סי' פז סעיף ה {מ"מ}
ו/ג שירת דוד (שיינין) עמ' רכ
ו/ג שמחת יהודה דף קיט ע"ד, קכ ע"ב {מל"מ}
ו/ג שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' שסה
ו/ג שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' תב
ו/ג שעורי ר' שמואל ב"ב ח"א עמ' רא
ו/ג שער משפט סי' צב ס"ק ח
ו/ג שערי בינה (תשעט) עמ' פא
ו/ג שערי שמואל עמ' ריד
ו/ג שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף א ע"א, ב ע"ג, ו ע"ב
ו/ג שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' א, ח, כה
ו/ג תורת אמת (תשסו) עמ' שפד
ו/ג תירוש ויצהר - תפארת בנים סי' נז
ו/ד אגודת אזוב ח"א דף טו ע"ב
ו/ד אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' יג
ו/ד אוצמפה"ת ב"מ פג ע"א הע' 32
ו/ד אור הישר [עין יצחק אהע"ז ח"א סי' כג, לח"מ הל' שכירות רפ"ג]
ו/ד אור תורה (שוורץ) ח"ב סי' פז
ו/ד אורח צדקה עמ' רצ
ו/ד אשר למלך
ו/ד באר לחי ראי
ו/ד ביצחק יקרא (תשע) סי' צה ד"ה אולם הרמב"ם
ו/ד בית ישחק
ו/ד בית שערים יו"ד סי' מב
ו/ד ברור הלכה שבועות מא ע"ב ציון ז
ו/ד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ב עמ' מה
ו/ד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ה עמ' קד, קז
ו/ד דברי אמת (תשעט) עמ' קמז {שאין העדים זוכרים אלא דבר שהן עדים בן}
ו/ד הדרת מרדכי דף עה ע"ד
ו/ד הר המלך ח"ג עמ' לג
ו/ד חוקות הדיינים ח"א עמ' שלח
ו/ד חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 200-198
ו/ד חי' כתב סופר כתובות עמ' קנ
ו/ד חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' קמו
ו/ד חלק לוי עמ' שמז
ו/ד יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"א עמ' קפו
ו/ד יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' רנג
ו/ד יד המלך (פלומבו)
ו/ד ישועות ישראל סי' ע סעיף א
ו/ד מטה אהרן שבועות עמ' רעא-רעב
ו/ד מעשה בצלאל סי' תיג
ו/ד מעשה נסים (הכהן)
ו/ד נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' שטז
ו/ד ס' התרומות עמ' תשא, תשה-תשו
ו/ד עין יצחק ח"ב עמ' לב-לג
ו/ד פני משה (שלז')
ו/ד פסקי הרי"ד שבועות עמ' צח
ו/ד צרור הכסף (הראשון) עמ' מט
ו/ד קרני ראם (ירמוש) עמ' תצד
ו/ד ראש ברזל עמ' עו-עז
ו/ד רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' של
ו/ד רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' קפא-קפב
ו/ד שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' קכב
ו/ד שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' מט
ו/ד שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"ב עמ' עז
ו/ד שופרא דשטרא שער יד פי"ט
ו/ד שעורי ראשי ישיבות ליטא עמ' רצה
ו/ד שער משפט סי' ל ס"ק ב
ו/ה אבני החושן סי' ע סעיף ב
ו/ה אור שמח
ו/ה באר לחי ראי
ו/ה בית אברהם (ישראל, תקמו) דף קנג ע"ג
ו/ה בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' ע סעיף ג
ו/ה בית שערים יו"ד סי' מב
ו/ה ברור הלכה סנהדרין כג ע"ב לפני ציון ג
ו/ה ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ה עמ' קג, קו-קז
ו/ה דברות משה סנהדרין עמ' קכב-קכג
ו/ה דגל מחנה אפרים (לניאדו) חו"מ סי' מא סעיף יב עמ' תקנו
ו/ה החזקה במשפט העברי עמ' 49
ו/ה חוקות הדיינים ח"א עמ' שלח-שלט, ח"ב עמ' כו
ו/ה חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 200-198
ו/ה חי' כתב סופר
ו/ה חי' כתב סופר כתובות עמ' קנ
ו/ה כרם ציון שביעית ח"ב עמ' שד ע"ב
ו/ה מחנה יהודה (אשכנזי) דף סג ע"ד
ו/ה מעיני המים
ו/ה מקצוע בתורה סי' ע ס' ב ס"ק ה
ו/ה מרגליות הים סנהדרין כג ע"א אות ה {הגהמ"י}
ו/ה משפטים ישרים (חסון) דף פז, פח ע"ג {לח"מ}
ו/ה נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' מא
ו/ה ס' התרומות עמ' תשא, תשה
ו/ה עין יצחק ח"ב עמ' לב {כ"מ}
ו/ה פסקי הרי"ד שבועות עמ' ק
ו/ה צרור הכסף (הראשון) עמ' מט
ו/ה קול יעקב (שאול) דף נה ע"ד
ו/ה ר"י ששפורטש עמ' 287
ו/ה רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' קפא-קפב
ו/ה שביתת יו"ט
ו/ה שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' רמח, תנה
ו/ה שו"ת רשב"ש עמ' תמה
ו/ה שופרא דשטרא שער יד פי"ט
ו/ה שלל דוד
ו/ה שם יוסף (אליקים) הל' שכירות פ"ג ה"א
ו/ה שם יוסף (מועטי)
ו/ה שמחת יהודה דף קטו ע"ג
ו/ה שעורי ראשי ישיבות ליטא עמ' רצה-רצו
ו/ה שער משפט סי' ע ס"ק ב, ד
ו/ה שפת הים (מיו) דף פה ע"ג {לח"מ}
ו/ה שפת הים (מיו) דף פו ע"ד
ו/ו אבן מלוכה (רביע)
ו/ו אגודות אזוב מדברי דף עז ע"ב, פה ע"ג, פו ע"ב {מל"מ}
ו/ו אגודות אזוב מדברי חו"מ סי' יג {מל"מ}
ו/ו אור הישר [דברי ריבות סי' קפח]
ו/ו אור יעקב סנהדרין דף ח ע"ג
ו/ו אור שמח
ו/ו אורים ותומים - תומים סי' לט ס"ק יא
ו/ו בגדי ישע
ו/ו בית אברהם (ישראל, תקמו) דף לג ע"ג, לו ע"ב
ו/ו בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' לב סעיף ד, יט, כג
ו/ו בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' יג אות ד
ו/ו בכורי אליהו עמ' קכז, קכט
ו/ו ברור הלכה סנהדרין כט ע"ב ציון א
ו/ו דברות משה סנהדרין עמ' רה
ו/ו דברי ריבות (תשעב) עמ' קסד, רפג
ו/ו דורש משפט עמ' רלב-רלג
ו/ו הגהות רימ"א {מל"מ}
ו/ו העמק שאלה ח"א שאלתא נה אות ה
ו/ו חוקות הדיינים ח"א עמ' רכו-רכז, רל
ו/ו חי' הריצ"ד
ו/ו חק לישראל ערבות עמ' 540
ו/ו ישמח ישראל (רבינוביץ) דף כ ע"א
ו/ו כבוד יו"ט הל' מכירה פי"א הט"ו {מל"מ על שו"ת הרא"ש}
ו/ו כבוד מלכים (מרגליות) {מל"מ}
ו/ו לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' רצד
ו/ו מגדל צופים ח"ה סי' קד {מל"מ}
ו/ו מלאכת שלמה (חכים)
ו/ו מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף ל ע"א {מל"מ}, נה ע"ד, נו ע"א וע"ג, סח ע"ג
ו/ו נועם ח"ד עמ' נז
ו/ו פרקי שליחות עמ' 71-72
ו/ו צרור הכסף (הראשון) עמ' ל
ו/ו שו"ת מהר"י וייל סי' ל {הגהמ"י אות ט}
ו/ו שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' תנז-תנח
ו/ו שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' קפז
ו/ו שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' ע
ו/ו שו"ת ר"מ גאויזון עמ' קמה-קמו
ו/ו שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"ב עמ' מ
ו/ו שמחת יהודה דף קטו ע"ב
ו/ו שנתון המשפט העברי ח"א עמ' 107
ו/ו שערי בינה (תשעט) עמ' סד
ו/ו שערי צדק ח"ג עמ' 418 {מל"מ}
ו/ו שערי שמואל עמ' רה
ו/ז אהלי שם (פרץ) ב"ב עמ' לט
ו/ז אולם המשפט סי' פא סעיף יא {לח"מ}
ו/ז אמת ליעקב נשים עמ' קצא
ו/ז בד קודש (פוברסקי) ב"ב עמ' לו-לז
ו/ז בית אברהם (ישראל) דף לו ע"ב {קב רשו}
ו/ז בית אברהם (ישראל, תקמו) דף לו ע"ב, מ ע"ד
ו/ז בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' לב סעיף ח, י, יז {הגהמ"י אות מ}, כג
ו/ז בכורי אליהו עמ' קכח, קל
ו/ז בנין שלמה (מז) דף לד ע"א
ו/ז ברור הלכה סנהדרין כט ע"א ציון נ, כט ע"ב ציון ב, ד
ו/ז דברות משה קדושין סי' ו ענף ג {הגהמ"י אות מ}
ו/ז דורש משפט עמ' רב, רלג
ו/ז הפלאות נדרים (תשעג) עמ' שלא
ו/ז הר המלך ח"ג עמ' לג
ו/ז חוקות הדיינים ח"א עמ' רכד, רלב
ו/ז חזקה רבה חו"מ ח"ד עמ' 5-4
ו/ז יקב אפרים עמ' קב-קג
ו/ז כבוד יו"ט
ו/ז לב מבין
ו/ז לחם יהודה
ו/ז מזכרת עמ' 309 {הגהמ"י}
ו/ז ס' התרומות עמ' תשז
ו/ז פני משה (שלז')
ו/ז פרי חיים (הליר)
ו/ז פרקי שליחות עמ' 71
ו/ז שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תפח
ו/ז שולי הגליון עמ' קצד
ו/ז שלחן המלך דף סג ע"ג
ו/ז שמות בארץ (תשנט) עמ' רלה-רלו
ו/ז שער יהושע ח"ב עמ' צא {הגהמ"י אות כ}
ו/ז שער משפט סי' פא ס"ק ז
ו/ז שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 107
ו/ח איים בים קידושין פ"ב סי' טו אות ד
ו/ח אנצי"ת ע' אדם עשוי שלא להשביע הע' 50-51, 54
ו/ח בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' לב סעיף ח {כ"מ}
ו/ח בית אהרן וישראל גל' קיב עמ' פא {באומר להד"ם טוענים לו משטה}
ו/ח בכורי אליהו עמ' קכט-קל
ו/ח ברור הלכה סנהדרין כט ע"א ציון ד, ס
ו/ח ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ו עמ' מז, קסט, קעט-קפ, קפג, קצ
ו/ח גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' יז
ו/ח דברות משה ב"ק ח"ב סי' פח ענף א
ו/ח דורש משפט עמ' רמז, רסב, רפב-רפג
ו/ח המעשה והמדרש עמ' עג {הגהמ"י}
ו/ח חכמת אליהו ח"א סי' פא אות כד, לט
ו/ח לחם רב (בוטון) סי' קכג
ו/ח מחנה יהודה (אשכנזי) דף קיח ע"א, קל ע"ד {מ"מ}
ו/ח ממעין ההלכה עמ' 76
ו/ח ס' התרומות עמ' תשיב
ו/ח פרשת השבוע (תשעב) ח"ה עמ' 275
ו/ח שו"ת הריב"ש עמ' תקסח
ו/ח שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' מה
ו/ח שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ב עמ' קטו-קטז
ו/ח שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ב עמ' קכ-קכא {טענת משטה בלי תביעה}
ו/ח שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' ת
ו/ח שערי בינה (תשעט) עמ' סג
ו/ח תשובה מיראה (תשסו) עמ' מז


ז/899 הלכות טוען ונטען פרק ז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ז/רה"פ יד פשוטה
ז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ז/רה"פ פי' ר"י קאפח
ז/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ז/רה"פ רמב"ם לעם
ז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ז/א אבקת רוכל (תשסב) עמ' רפט, שמא
ז/א אבקת רוכל (תשעז) עמ' רנז, שג, תטו
ז/א אדרת אליהו (קובו) סי' טז דף ה ע"ד
ז/א אהל יצחק
ז/א אהלי תם עמ' קצה
ז/א אולם המשפט סי' קמו סעיף יב
ז/א אור הישר [דברי ריבות סי' קצ]
ז/א אורים ותומים - תומים סי' פא ס"ק יד, כד, כח, ל
ז/א אנצי"ת ע' אדם עשוי שלא להשביע הע' 14 {לח"מ}, 23, 27
ז/א באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ז/א בית אברהם (ישראל, תקמו) דף לה ע"א, מ ע"א
ז/א בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' לב סעיף ח, יז
ז/א בית אהרן וישראל גל' לו עמ' יט {הודה בפני התובע, לא יכול לומר שהודה רק כדי לא להשביע את עצמו}
ז/א בית אהרן וישראל גל' מה עמ' מג
ז/א בנין שלמה (מז) דף לג ע"ב
ז/א ברור הלכה סנהדרין כט ע"א ציון ד, ל
ז/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ב עמ' כא
ז/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ו עמ' קעד, קעו, קעח-קעט, קפב, קפד
ז/א דברות משה קדושין סי' ו ענף ג
ז/א דברי ריבות (תשעב) עמ' רפט
ז/א דורש משפט עמ' רמז, רנא-רנג, רנו-רנח, רסו-רסז, רעא-רעב
ז/א דין אמת (תשסז) עמ' עה {מל"מ}
ז/א הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' ב
ז/א הלכה פסוקה ח"ד עמ' נד הערה 27
ז/א העמק שאלה ח"ב שאלתא סט אות ו
ז/א חוקות הדיינים ח"א עמ' רסח
ז/א חזקה רבה חו"מ ח"ד עמ' 5-4, 9
ז/א חי' עזיאל {מל"מ}
ז/א חיי עמרם עמ' רעז {לח"מ}
ז/א חכם צבי (תשעה) ח"א סי' קטו ד"ה ועוד
ז/א חכמת אליהו ח"א סי' פא אות יח, כד, לב
ז/א חלק יעקב (אלבעלי) דף סב ע"א {כ"מ}
ז/א חמרא וחיי עמ' צד
ז/א יורו משפטיך ליעקב סי' קלג
ז/א יקב אפרים עמ' קד-קט
ז/א מגן גבורים (אשטרושא) דף קה ע"ג
ז/א מזכרת עמ' 306, 307, 309
ז/א מלאכת שלמה (חכים)
ז/א מעיני המים
ז/א משה ידבר (תקפז) שו"ת דף פג ע"ג {מל"מ בשם שו"ת הרא"ש}
ז/א משה ידבר (תשעו) עמ' תסז
ז/א משפטי שבועות עמ' מז
ז/א נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' כד, ח"ג עמ' רצג
ז/א נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' ו-ז
ז/א ס' גירושין לרשב"ח עמ' 131
ז/א ס' התרומות עמ' רפא, תשיז, תשיט-תשכא
ז/א עדות ביהוסף (פודור) עמ' יד
ז/א עין יצחק תנינא ח"ב עמ' קכא
ז/א עלה עזרא עמ' קיד
ז/א ערך שי חו"מ סי' עה סעיף ג
ז/א פסקי הרי"ד שבועות עמ' פג, פה
ז/א צרור הכסף (הראשון) עמ' ל
ז/א קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון בני אדם עמ' קכה
ז/א קונטרס הראיות לריא"ז שבועות עמ' עח
ז/א רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' שכח
ז/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תסח
ז/א שארית יוסף (תשמד) באור חו"מ הערה 42
ז/א שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' רסב, תלט, תסח, תפט, תקלה, ח"ג עמ' קעב
ז/א שו"ת הריב"ש סי' תד, תעח, עמ' תקסט, תריז, תשיא, תשלה
ז/א שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' כה, פד, תנז-תנח
ז/א שו"ת ר' יצחק הלוי (תשע) עמ' צ
ז/א שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' סא
ז/א שו"ת ר"מ גאויזון עמ' קמה-קמו
ז/א שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ב עמ' קטו, קפא-קפג, קצד-קצה, קצז-קצט
ז/א שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ב עמ' קכ {הודה בפני התובע אין טענת השבעה}, קלז {טענת השבעה בתביעה}
ז/א שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קמו סעיף יט {ראב"ד}
ז/א שלל דוד {לח"מ}
ז/א שם יוסף (אליקים) הל' מכירה פי"א הט"ו
ז/א שער משפט סי' ג ס"ק ד, סי' ה ס"ק ב, סי' פא ס"ק ט, יא-יב, יז
ז/א שערי בינה (תשעט) עמ' סד, עח
ז/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 107
ז/א שערי ישר שער ז פכ"ב אות ט
ז/א שעשוע התלמידים דף טז ע"א
ז/א שפת הים (מיו) אהע"ז סי' יא דף עד ע"א-ע"ב
ז/א תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' כט-ל
ז/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' קסא-קסב
ז/א תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' שד, שח
ז/א תקון סופרים (רשב"ש) שער כה עמ' קכט
ז/א תשובות ראב"י אב"ד סי' קלא
ז/ב אהל יצחק
ז/ב אור הישר [שו"ת הריב"ש סי' תצג]
ז/ב אור יעקב סנהדרין דף ח ע"ג
ז/ב אזני יהושע (מהד' אדרת) בראשית-שמות דרוש יג עמ' 213, 215
ז/ב בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' עא סעיף ח
ז/ב בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' כ אות א
ז/ב בנין שלמה (מז) דף לג ע"ב
ז/ב ברור הלכה סנהדרין כט ע"א ציון ל, כט ע"ב ציון ה
ז/ב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' ע, ח"ג עמ' כב
ז/ב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ו עמ' קעח
ז/ב גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תשכה
ז/ב גושפנקא דמלכא
ז/ב דורש משפט עמ' רעא-רעב
ז/ב הלכה פסוקה ח"א - ברור הלכה עמ' נג, 108
ז/ב זכרון אהרן סי' מג, עמ' פח
ז/ב חזקה רבה חו"מ ח"ג עמ' 296
ז/ב חיי עמרם עמ' רעז
ז/ב חכמת אליהו ח"א סי' פא אות כד
ז/ב סדר הדין (דרברמדיקר) פ"ח הערה טו
ז/ב פני מבין ח"א דף קטו ע"א
ז/ב צרור הכסף (הראשון) עמ' ל
ז/ב קרית מלך
ז/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תסח
ז/ב שבות יהודה (שו"ת) עמ' רמא
ז/ב שבט בנימין (פונט') דף פו ע"א {לח"מ}
ז/ב שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' קעב
ז/ב שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' כו {הגהמ"י אות ב}, פד, תנז {הגהמ"י אות ב}
ז/ב שו"ת מהרלב"ח סי' קט
ז/ב שו"ת רשב"ש עמ' תז
ז/ב שלל דוד {לח"מ}
ז/ב שם טוב - השלמה
ז/ב שם יוסף (אליקים) הל' מכירה פי"א הט"ו {דרך הודאה}
ז/ב שעשוע התלמידים דף לא ע"א {מ"מ}
ז/ב תרומת הדשן פסקים סי' כד
ז/ג אגודת אזוב ח"א דף קכח ע"ד
ז/ג אהל יצחק
ז/ג אור יעקב סנהדרין דף ח ע"ג
ז/ג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ז/ג בית אברהם (ישראל, תקמו) דף נב ע"א
ז/ג בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' לט סעיף ח, סי' עא סעיף ח
ז/ג בית זבול ח"ג סי' נב אות א
ז/ג בנין שלמה (מז) דף לה ע"ג
ז/ג ברור הלכה סנהדרין כט ע"ב ציון ו, ח
ז/ג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ג עמ' כא
ז/ג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ו עמ' קנה
ז/ג גליוני הגר"ש עמ' קיב {כ"מ} [וכ"כ רמב"ם לעיל פ"א הט"ו]
ז/ג דורש משפט עמ' רט-ריא
ז/ג דליית הכרם עמ' תתתלה {מ"מ} [כנפינהו - צ"ל כניפי]
ז/ג הלכה פסוקה ח"ג עמ' רה
ז/ג העמק שאלה ח"ב שאלתא סט אות ז
ז/ג התורה והמדינה ח"ט עמ' קט
ז/ג חוקות הדיינים ח"א עמ' רסה, רע
ז/ג חוקי חיים (גאגין) דף צג ע"ב
ז/ג חזקה רבה חו"מ ח"ד עמ' 4, 9
ז/ג חכמת אליהו ח"א סי' עט אות לב
ז/ג מטה אהרן ב"ב עמ' קיז
ז/ג מסוא משה עמ' מא-מב
ז/ג מרגליות הים סנהדרין כט ע"ב אות יא {כמר בר רב אשי}
ז/ג עין יצחק תנינא ח"ב עמ' קח, קל, רנד
ז/ג פנים חדשות [מהר"י לוי קיט]
ז/ג צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קמה אות א
ז/ג צרור הכסף (הראשון) עמ' ל, נב
ז/ג קרית מלך
ז/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תסח
ז/ג שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' תפח
ז/ג שו"ת מהרלב"ח סי' קט
ז/ג שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' תפח
ז/ג שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' רסז
ז/ג שו"ת רשב"ש עמ' מ
ז/ג שלל דוד {לח"מ}
ז/ג שערי בינה (תשעט) עמ' תקכח
ז/ג שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 137
ז/ג שעשוע התלמידים דף לא ע"ג
ז/ג תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' קסא-קסב
ז/ג תקון סופרים (רשב"ש) שער יא עמ' מא
ז/ד באר שרים (ליפשיץ) הל' עדות פ"ו-פ"ח עמ' ל
ז/ד ברור הלכה כתובות כב ע"א ציון ג פסקה ד
ז/ד ברור הלכה סנהדרין כט ע"ב ציון כ
ז/ד הדר דוד עמ' עד
ז/ד הלכה פסוקה ח"ג עמ' רא
ז/ד חוקות הדיינים ח"א עמ' י
ז/ד חלק יעקב (אלבעלי) דף סב ע"ד
ז/ד עטרת מרדכי (וינברג) דף ט ע"ב
ז/ד קרית מלך
ז/ד שו"ת מהרלב"ח סי' קט
ז/ד שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קפז
ז/ד שם טוב - השלמה
ז/ה אוצמפה"ת ב"מ יז ע"א הע' 19 {מ"מ}
ז/ה אורים ותומים - תומים סי' לט ס"ק טו
ז/ה באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ז/ה בית אהרן וישראל גל' סב עמ' י {הטוען "פרעתי" אחרי פסק דין}, גל' סד עמ' ח-ט, יא-יב
ז/ה בית זבול ח"ג סי' נב אות א
ז/ה ברור הלכה ב"מ יז ע"א ציון א, ו
ז/ה ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ג עמ' כד, כו, כח-כט, לא-לב
ז/ה ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ו עמ' קנא, קנה, קנז
ז/ה ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"י עמ' כ
ז/ה ברכת מרדכי ב"מ עמ' קפד, קצ
ז/ה גליוני הגר"ש עמ' קיב {הגהמ"י אות ו}
ז/ה דברי משפט סי' עט סעיף ו
ז/ה דורש משפט עמ' ריא-ריד, תקמב
ז/ה דיני בוררות עמ' שסא
ז/ה דליית הכרם עמ' תתתלה [במלוה - צ"ל כמלוה]
ז/ה דרכי חושן ח"ג עמ' נז
ז/ה חוקות הדיינים ח"א עמ' שכב, שכד, ח"ב עמ' קב-קד
ז/ה חי' הריצ"ד
ז/ה חי' חתם סופר
ז/ה חי' צמח צדק (חב"ד) ב"מ עמ' כד
ז/ה חיי עמרם עמ' קעט
ז/ה חכמת אליהו ח"א סי' עט אות לב
ז/ה לחם רב (בוטון) סי' פג
ז/ה לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' רסז
ז/ה מחנה יהודה (אשכנזי) דף פח ע"ד, צו ע"ד
ז/ה מקצוע בתורה סי' לט ס' ז ס"ק יח, ס' ט ס"ק כד
ז/ה משנת יעקב
ז/ה משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' קי
ז/ה נחל יצחק (תשעב) ח"ב עמ' פז
ז/ה ס' התרומות עמ' רפט
ז/ה עין יהודה עמ' ריא {לח"מ - אם עמד בדין בלבד לא נאמן לומר פרעתי}
ז/ה פד"ר יג עמ' 88
ז/ה פני משה (שלז')
ז/ה צרור הכסף (הראשון) עמ' נב
ז/ה רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' רפד
ז/ה שארית יוסף (תשמד) באור חו"מ הערה 68
ז/ה שבות יהודה (שו"ת) עמ' קסו
ז/ה שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תנב
ז/ה שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) סי' כח דף נ, סי' ל דף נג
ז/ה שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' עא, עה
ז/ה שו"ת מהרלב"ח סי' קט
ז/ה שו"ת רשב"ש עמ' לט
ז/ה שלל דוד
ז/ה שמן למאור (מלכי) דף טו ע"ב {הוחזק כפרן}
ז/ה שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' תג
ז/ה שער משפט סי' עה ס"ק ז {מ"מ}
ז/ה שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 136, ח"ג עמ' 41
ז/ה תחומין ח"ג עמ' 157
ז/ו אולם המשפט סי' ע סעיף ב
ז/ו אוצמפה"ת ב"מ יז ע"א הע' 5 {לח"מ}, 8-9 {לח"מ}
ז/ו אורים ותומים - תומים סי' לט ס"ק יח
ז/ו ברור הלכה ב"מ יז ע"א ציון א
ז/ו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ו עמ' קנד
ז/ו דרכי משפט - טוען ונטען סי' ו אות ב
ז/ו חוקות הדיינים ח"א עמ' שכב, שלה, ח"ב עמ' יט-כ, קב
ז/ו משפטי ארץ ח"ב עמ' 492-493
ז/ו ס' התרומות עמ' רצ
ז/ו פני משה (שלז')
ז/ו צרור הכסף (הראשון) עמ' נב
ז/ו קיצור סמ"ג עמ' 118
ז/ו שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' רמ
ז/ו שו"ת מהרלב"ח סי' קט
ז/ו שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ב עמ' קכט {באו עדים והכחישו טענתם הראשונה וחזר בו לפני שבאו העדים - פטור}
ז/ו שירת דוד (שיינין) עמ' רכ
ז/ו שם טוב - השלמה
ז/ז אהליך יעקב ב"מ סי' ב ס' א
ז/ז אולם המשפט סי' עט סעיף א {ראב"ד}, סי' פב סעיף ו {מ"מ}
ז/ז אוצרות הרמב"ם
ז/ז אור הישר [שו"ת מהר"ם אלשיך סי' כז]
ז/ז אמונת שמואל (תשנט) עמ' קמ
ז/ז אמונת שמואל סי' נ
ז/ז אפיתחא דבבא ב"מ עמ' קה
ז/ז באר לחי ראי
ז/ז בית אברהם (ישראל, תקמו) דף קצד ע"ג
ז/ז בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' פב סעיף כג
ז/ז בית אהרן וישראל גל' מו עמ' לא {הודה ואמר הן ואח"כ אומר נזכרתי שפרעתי}
ז/ז בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' כ אות א
ז/ז בית יצחק תשכ"א עמ' 55
ז/ז ברור הלכה שבועות מא ע"ב ציון ו פסקה א
ז/ז ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ו עמ' קלה-קלו
ז/ז ברכת מרדכי ב"מ עמ' עה
ז/ז דברי אליהו (חזן) ח"ג עמ' קנז
ז/ז דברי משפט סי' עט אות ב
ז/ז דברי משפט סי' עט סעיף ב {מ"מ}
ז/ז דורש משפט עמ' קעט-קפה, רצ
ז/ז דין אמת (תשסז) עמ' עד, עח {מ"מ}
ז/ז הרמב"ם כמחנך עמ' 195
ז/ז זכר יצחק (תשן) עמ' מד
ז/ז חוקות הדיינים ח"א עמ' שלג, שלו
ז/ז חי' הגרא"א דסלר עמ' ו
ז/ז חי' חתם סופר
ז/ז חי' ר' שמואל ב"ב עמ' נח
ז/ז ישורון ח"כ עמ' עא
ז/ז מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' שנה
ז/ז מכתב סופר
ז/ז מסוא משה עמ' קמג
ז/ז מעיני החכמה ח"א אות נו
ז/ז מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקמה (קעא)]
ז/ז מצעדי גבר ב"מ סי' י
ז/ז מרחשת ח"ב סי' יב אות א
ז/ז נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' רכד, ח"ג עמ' רלט, רצז
ז/ז נתיבות מרדכי ב"מ פ"א עמ' פח
ז/ז ס' התרומות עמ' רנז, רעח
ז/ז סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' ריד
ז/ז סולם מוצב עמ' ק
ז/ז עולת שלמה ח"ב עמ' תמח
ז/ז פאת ים (מאיו) דף קג ע"א {מל"מ}
ז/ז קובץ חי' תורה מדרש משה עמ' 23
ז/ז קונטרסי שעורים ב"מ שעור ז אות א
ז/ז רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' שכז
ז/ז שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' טז, תלט
ז/ז שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' צג
ז/ז שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ב עמ' קפט-קצא, קצז-קצח
ז/ז שופרא דשטרא שער יא פי"ב
ז/ז שושנת יעקב (הורוויץ) סי' עט סעיף ד-ה {מ"מ}
ז/ז שם מרדכי עמ' 57
ז/ז שמעתתא דבי רב עמ' שסד {מ"מ}
ז/ז שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' סז, קלט, שסח
ז/ז שעורי עיון התלמוד ב"מ שעור יב
ז/ז שעורי ר' שמואל ב"ב ח"א עמ' רג
ז/ז שעורי ר' שמואל ב"מ ח"א עמ' פח
ז/ז שער משפט סי' קלח ס"ק ז
ז/ז שערי בינה (תשעט) עמ' עא {הגהמ"י אות ט}
ז/ז שערי עזרא (בצרי) עמ' שנז
ז/ז שערי שמואל עמ' ריד
ז/ז שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף ח ע"ב {מ"מ}, ל ע"א-ע"ב
ז/ז שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' לג {מ"מ}, לה {מ"מ}, קכח
ז/ח אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' צג
ז/ח אורים ותומים - תומים סי' פ ס"ק א
ז/ח אנצי"ת ע' אמתלא הע' 66, ע' בעל דין הע' 124, 126
ז/ח אפיקי מגינים ב"ב סי' יז
ז/ח אפיקי מגינים כתובות סי' יג
ז/ח באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ה עמ' רג
ז/ח בד קודש (פוברסקי) ב"ב עמ' פג
ז/ח בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' רנט
ז/ח בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף מח ע"ג, מט ע"א
ז/ח בית אהרן וישראל גל' י עמ' מח {באו עדים והכחישו את טענתו הראשונה}, גל' מו עמ' לה {כל זמן שלא יכחישוהו עדים יכול לחזור ולטעון}, מ, מד-מה {הכחישוהו עדים אחרי שחזר מטענתו הראשונה, יכול לעמוד בחזרתו}
ז/ח בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' שיא
ז/ח בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' שנ
ז/ח בכורי אליהו עמ' קלא
ז/ח ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ו עמ' קסה
ז/ח ברכת מרדכי ב"ב עמ' רי
ז/ח גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל ב סי' יא
ז/ח דברות משה ב"מ ח"א סי' ב ענף א, ב"ב ח"ב סי' נח הערה עח
ז/ח דברי ריבות (תשעב) עמ' רכג
ז/ח דורש משפט עמ' קעו-ריז
ז/ח דין אמת (תשסז) עמ' עד, עט
ז/ח דליית הכרם עמ' תתתלה {כ"מ}
ז/ח היכל מלך
ז/ח חוקות הדיינים ח"א עמ' רעג, רעז, רפ, שלז
ז/ח חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 186, חו"מ ח"ב עמ' 102
ז/ח חיי דוד עמ' פג-פד, פח, צ
ז/ח טהרת הבית ח"א עמ' קעד
ז/ח יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' קיט, ריט, רנג, רנט, שצ
ז/ח לוחות אבן ב"ב עמ' קסב-קסג
ז/ח לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' שסט
ז/ח מאור למלך ב"ב עמ' צב-צג
ז/ח מאמר מרדכי - י"ג באלול עמ' פז {אמתלא}
ז/ח מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' שה
ז/ח מטה יוסף (צלר) ב"ב פ"א עמ' קפו
ז/ח מכתב סופר
ז/ח מלאכת שלמה (חכים) כאן, ודף עט ע"ד {כ"מ}
ז/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/ח משיב נפש (גרוס) ח"ב עמ' צח-צט
ז/ח מתנות באדם עמ' 379
ז/ח נחל יצחק (תשעב) ח"ד עמ' קכב {הגה"מ כ}
ז/ח נתן חכמה ב"ב סי' טו ס"ק ב
ז/ח ס' התרומות עמ' רצה
ז/ח סדר הדין (דרברמדיקר) פ"ו הערה קמט
ז/ח סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' רטו-ריח
ז/ח עדות ביעקב (ריינס) עמ' קא
ז/ח עולת חודש ח"ג מאמר רכב
ז/ח פני משה (בנבנשתי) ח"א סי' סח (דף קסז ע"ג) {מאחר שיבואו עדים}
ז/ח פנים חדשות [מהריב"ל ח"א דף מט]
ז/ח צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שד ע"א-ע"ד
ז/ח צרור הכסף (הראשון) עמ' מח
ז/ח קרית מלך
ז/ח קרני ראם (ירמוש) עמ' שמה
ז/ח רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' שכט
ז/ח שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' רנג
ז/ח שו"ת הריב"ש סי' שכז, עמ' תלד, תקעא, תקעב
ז/ח שו"ת הרשב"א ח"ב סי' שלה
ז/ח שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' תח, תצד, תקמט, תקסד
ז/ח שו"ת מהריט"ץ סי' רעה (ד"ה עוד אשוב)
ז/ח שו"ת ר"י מליריאה עמ' צ
ז/ח שו"ת ר"י קצבי ליקוטים סי' א-ב
ז/ח שו"ת ר"מ גאויזון עמ' ריז
ז/ח שו"ת רשב"ש עמ' תט
ז/ח שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ב עמ' קפג-קפה, קפט, ר
ז/ח שושנת יעקב (הורוויץ) סי' עט סעיף ה {מ"מ}
ז/ח שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' ע, שסה
ז/ח שער משפט סי' עב ס"ק כב
ז/ח שערי עזרא (בצרי) עמ' שנז
ז/ח שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף סז ע"ד
ז/ח שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' שו
ז/ח תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' נט


ח/900 הלכות טוען ונטען פרק ח *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ח/רה"פ יד פשוטה
ח/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ח/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ח/רה"פ פי' ר"י קאפח
ח/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ח/רה"פ קרית מלך
ח/רה"פ רמב"ם לעם
ח/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ח/א אוצרות הרמב"ם
ח/א אור הישר [דברי ריבות סי' רכט]
ח/א ארץ בנימין עמ' שעא
ח/א בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' ה אות ב-ג
ח/א דברי ריבות (תשעב) עמ' קפד, שעא
ח/א דגל ראובן ח"ב סי' מז
ח/א החזקה במשפט העברי עמ' 36, 83, 87
ח/א הלכה פסוקה ח"א סי' ד הערה 29
ח/א הרמב"ם כמחנך עמ' 252
ח/א זכור זאת ליעקב עמ' רסו
ח/א חזון יחזקאל ב"ב פ"ב ה"ב
ח/א חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 244, 256
ח/א חי' הגר"ח ב"מ עמ' קנג
ח/א חק לישראל נזיקין עמ' 210
ח/א יכין ובועז ח"א סי' מו, ע
ח/א מוריה גל' קסה עמ' סט
ח/א מצעדי גבר ב"ב סי' ב אות ב-ג
ח/א משנת יעקב זרעים ח"א עמ' ריז-ריח
ח/א משפטיך ליעקב ח"א סי' ג אות ד
ח/א פני משה (שלז')
ח/א צרור הכסף (הראשון) עמ' סז
ח/א קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' רעט
ח/א קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' תה, תצח
ח/א קרני ראם (ירמוש) עמ' תקד
ח/א שאר יוסף ח"ז
ח/א שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' קפט
ח/א שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תקצז
ח/א שו"ת רשב"ש עמ' שסד
ח/א שעורי ר"א ליכטנשטין ב"ב פ"ג עמ' 267
ח/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 215-216
ח/א תורת אמת (שפו) סי' קנה
ח/א תורת אמת (תשסו) עמ' תקפד
ח/א תורת חיים (תשסג) ח"ג עמ' שלב
ח/ב אפיקי מגינים ב"ב סי' כ
ח/ב בית אהרן וישראל גל' ל עמ' נט
ח/ב החזקה במשפט העברי עמ' 164
ח/ב חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 244
ח/ב יכין ובועז ח"א סי' סא עמ' 167
ח/ב מפתח הבאורים [שו"ת הרא"ש כלל ע סי' ה]
ח/ב ס' התרומות עמ' תתרצד
ח/ב צרור הכסף (הראשון) עמ' סז
ח/ב שו"ת ר"ע דאיינה ח"ב עמ' 408
ח/ב שו"ת רשב"ש עמ' קא
ח/ב שעורי ר' אלחנן ב"מ עמ' רסג
ח/ב תומים קיצור כללי מיגו קיז
ח/ב תורת הנזיקין - ביאורים סי' עב
ח/ב תורת חיים (תשסג) ח"ג עמ' שלב
ח/ב תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' קצג
ח/ג אור הישר [דברי ריבות סי' קכו]
ח/ג אורים ותומים - תומים סי' עב ס"ק לג
ח/ג בית אהרן וישראל גל' נב עמ' פה {דברים העשויים להשאיל - שנעשה בתחלתו לשם כך}
ח/ג בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' טו אות ז
ח/ג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ה עמ' רנה-רנו
ח/ג גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל ג סי' יז
ח/ג דברות משה ב"ק ח"ב סי' פד ענף א, ז-ח
ח/ג דליית הכרם עמ' תתתלה [טליו - צ"ל כליו]
ח/ג הרמב"ם כמחנך עמ' 252
ח/ג חק לישראל נזיקין עמ' 211
ח/ג יכין ובועז ח"א סי' ג עמ' 28
ח/ג לב מבין
ח/ג לחקרי הלכות ח"א עמ' רא
ח/ג מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' תנט
ח/ג מפתח הבאורים [שו"ת הרא"ש כלל ע סי' ה]
ח/ג מקדש דוד ב"ב עמ' קיב-קיג
ח/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/ג משפטיך ליעקב ח"א סי' ג אות ד {ספר תורה}
ח/ג משפטים ישרים (חסון) דף פ ע"ב
ח/ג נחלת יצחק כתובות סי' לט
ח/ג ס' התרומות עמ' תתשט
ח/ג ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תקלג
ח/ג ערך שי חו"מ סי' קלג סעיף ב
ח/ג צרור הכסף (הראשון) עמ' סז
ח/ג רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' תכג, תכח
ח/ג שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' רכד
ח/ג שו"ת מהרלב"ח סי' נט
ח/ג שו"ת ר"ע דאיינה ח"ב עמ' 408
ח/ג שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' קעט
ח/ג שעורי ר' שמואל ב"ב ח"א עמ' קפז, ח"ב עמ' צ
ח/ג שעורי ר"א ליכטנשטין ב"ב פ"ג עמ' 272-273
ח/ג שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 215
ח/ג שרשי הים
ח/ג תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף לט ע"ג
ח/ג תורת חיים (מהרח"ש, תשסג) ח"ג עמ' שלב
ח/ד אהלי שם (פרץ) ב"ב עמ' קיט
ח/ד אור שמח
ח/ד אמרי נפתלי ח"ב עמ' ו {כ"מ}
ח/ד בית הלוי ח"ג סי' מ עמ' קמה
ח/ד גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל ג סי' יז
ח/ד חק לישראל נזיקין עמ' 211
ח/ד מגן בעדי עמ' 265
ח/ד מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' תנט
ח/ד משפטי אמת עמ' צו
ח/ד נתיבות חיים (קארב) ח"ד עמ' שמד
ח/ד ס' התרומות עמ' תתרפט
ח/ד שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 216
ח/ד תורת חיים (תשסג) ח"ג עמ' שלב
ח/ה אבני החושן סי' צ סעיף יג, סי' קלג סעיף י, סי' קלד סעיף א
ח/ה אהלי שם (פרץ) ב"ב עמ' קיט
ח/ה אהלי תם עמ' סח
ח/ה אורים ותומים - תומים סי' קלג ס"ק ה
ח/ה אמרי בינה (אוירבך) - הלואה סי' עה [א] ד"ה וי"ל
ח/ה אנצי"ת ע' אחזוקי אינשי בגנבי הע' 9 {מ"מ}
ח/ה באר דוד ב"ק ח"ג סי' כז אות ד
ח/ה בית יעקב (טבשונסקי) סי' רמה סעיף ב
ח/ה בני אברהם חו"מ דף סח ע"ב {מ"מ}
ח/ה דברות משה ב"ק ח"ב סי' פד ענף א, ז-ח
ח/ה דברי משפט סי' קלג סעיף ה {מ"מ}
ח/ה חדושים ובאורים (גרי') ב"ב סי' ט ס"ק ה
ח/ה חזון יחזקאל ב"ב פ"ב ה"ב {לח"מ}
ח/ה חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 69
ח/ה חיי דוד עמ' רט
ח/ה לחקרי הלכות ח"א עמ' רג {לח"מ}
ח/ה מאור יהושע סי' לא
ח/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/ה משפטי אמת עמ' צה, צח, ק-קא
ח/ה נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' קמ
ח/ה נתיבות המשפט סי' קלג ס"ק ז
ח/ה ס' התרומות עמ' תתשטז
ח/ה רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' תכז-תכט
ח/ה שארית יהודה (בלום) דף ק ע"ג-ע"ד, קא ע"ג
ח/ה שו"ת ר' יצחק הלוי מקושטא עמ' ע
ח/ה שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' נד, נח {מ"מ}, קו
ח/ה שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קלג סעיף ז {לח"מ}, סי' קלד סעיף ב
ח/ה שלל דוד
ח/ה שעורי ר"א ליכטנשטין ב"ב פ"ג עמ' 276
ח/ה שער המלך ח"ב עמ' שמד-שמה
ח/ה שער משפט סי' קלה ס"ק א {מ"מ}
ח/ה שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 215-216
ח/ה תורת אמת (תשסו) עמ' תכא
ח/ה תורת חיים (תשסג) ח"ג עמ' שלב
ח/ו אנצי"ת ע' אחזוקי אינשי בגנבי הע' 11
ח/ו אפיקי מגינים ב"ב סי' כ
ח/ו בית אהרן וישראל גל' ל עמ' נט, גל' מג עמ' ס
ח/ו בית דינו של שמואל עמ' 305, 309
ח/ו דברות משה ב"ק ח"ב סי' פד ענף א, ז-ח
ח/ו דברי משפט סי' קלג סעיף ה
ח/ו חק לישראל נזיקין עמ' 211
ח/ו יכין ובועז ח"א סי' סא עמ' 167, סי' קלו עמ' 464
ח/ו כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תה
ח/ו לחקרי הלכות סי' קמז
ח/ו מגן בעדי עמ' 265
ח/ו מחנה יהודה (קצין) ח"ב סי' עד
ח/ו מעיני המים
ח/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/ו משפטי אמת עמ' פח, צד
ח/ו ס' התרומות עמ' תתרצד
ח/ו צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' עה, עו אות ג
ח/ו רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' רצו, תכז, תעב
ח/ו שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' עג
ח/ו שו"ת רשב"ש עמ' שז, תי
ח/ו שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קלג סעיף א, ז, ח {לח"מ}, סי' קלז סעיף א {לח"מ}
ח/ו שעורי ר' אלחנן ב"מ עמ' רסג
ח/ו שער המלך ח"ב עמ' שסה-שסו {לח"מ}
ח/ו שערי בינה (תשעט) עמ' קיט {לומד משכון ממכיר כליו}, שעב {מיגו לפטור משבועה}
ח/ו תורת חיים (תשסג) ח"ג עמ' שלב
ח/ז אנצי"ת ע' אחזוקי אינשי בגנבי הע' 10
ח/ז בית אהרן וישראל גל' לב עמ' סג {שעה"מ}, גל' מה עמ' קטז {אהא"ז}
ח/ז בית יעקב (טבשונסקי) סי' קלג סעיף ג
ח/ז ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' סח
ח/ז דברי משפט סי' עב סעיף ה, סי' קלג סעיף ה
ח/ז דברי משפט סי' קלג אות ג
ח/ז החזקה במשפט העברי עמ' 36, 101
ח/ז חדושים ובאורים (גרי') ב"ב סי' ט ס"ק ה
ח/ז חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 69
ח/ז לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' יז אות יב-יד
ח/ז לחקרי הלכות סי' שעז
ח/ז מאור יהושע סי' לא
ח/ז מאור למלך ב"ב עמ' קי {שעה"מ}
ח/ז מאור למלך ב"מ עמ' יד {שעה"מ}
ח/ז מנחת יצחק (וייס) שו"ת - לקוטי תשובות עמ' קנב
ח/ז מסורה ח"י עמ' לב
ח/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/ז משפטי אמת עמ' צח, קב
ח/ז משפטי ארץ ח"ב עמ' 364
ח/ז עמק הפלפול עמ' 26
ח/ז פאת נגב דף עד ע"ג
ח/ז פני יצחק (חריף) חו"מ סי' ב
ח/ז פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' קסב
ח/ז פרי חיים (הליר) הל' גניבה פ"ה ה"י
ח/ז צרור הכסף (הראשון) עמ' סז
ח/ז קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' יד
ח/ז קיצור סמ"ג עמ' 109
ח/ז רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' תכז-תכט
ח/ז שארית יהודה (בלום) דף ק ע"ב-ע"ג
ח/ז שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' רלב
ח/ז שו"ת ר"י בסן (תצז) דף טז ע"ג
ח/ז שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' נה {מ"מ}, נו, נז {לח"מ}
ח/ז שו"ת רשב"ש עמ' פא
ח/ז שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קלג סעיף ז-ח {רמב"ם}, סי' קלד סעיף ב {שעה"מ}
ח/ז שער המלך
ח/ז שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 216
ח/ז תורת אמת (תשסו) עמ' תכא
ח/ז תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף לט ע"ד
ח/ז תורת חיים (ליבוביץ, תשסט) סי' לד עמ' קעא
ח/ז תורת חיים (מהרח"ש, תשסג) ח"ג עמ' שלב
ח/ח אורים ותומים - תומים סי' קלג ס"ק ה
ח/ח דברי משפט סי' עב סעיף ה
ח/ח חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 69
ח/ח חכמת אליהו ח"ב סי' צ אות כז
ח/ח מרכבת המלך עמ' שעז-שעט
ח/ח משפטי אמת עמ' קג
ח/ח משפטי ארץ ח"ב עמ' 364
ח/ח ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תקלז
ח/ח פרי חיים (הליר)
ח/ח רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' תכז-תכט
ח/ח שארית יהודה (בלום) דף ק ע"ג
ח/ח שם טוב - השלמה
ח/ח שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 216
ח/ח תורת חיים (תשסג) ח"ג עמ' שלב
ח/ט אבני החושן סי' צ סעיף יא
ח/ט אהליך יעקב ב"מ סי' ה ס' ג
ח/ט אולם המשפט סי' שנז סעיף א
ח/ט ארץ בנימין עמ' שסו
ח/ט באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ח/ט ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' ס
ח/ט ביצחק יקרא (תשע) סי' צח ד"ה ועיין, וסי' קב ד"ה והנה הרמב"ם
ח/ט בית אהרן וישראל גל' עח עמ' נז {הגדרת דברים העשוים להשאיל ולהשכיר}
ח/ט בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' ה אות ב-ג
ח/ט בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' קצה בהערה
ח/ט ברור הלכה שבועות מו ע"ב ציון ב
ח/ט ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ה עמ' רלא
ח/ט ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' קפו
ח/ט דברי ריבות (תשעב) עמ' קפד
ח/ט דליית הכרם עמ' תתתלה {מ"מ} [היואר - צ"ל הראוי]
ח/ט החזקה במשפט העברי עמ' 95-96, 99
ח/ט הרמב"ם (בנדיקט) עמ' קעד
ח/ט הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' רג
ח/ט זכר יהודה עמ' שטו
ח/ט חוקות הדיינים ח"ב עמ' שו
ח/ט חי' הריצ"ד
ח/ט חיי אברהם (קובו) תשובות דף נג ע"ד {כ"מ}
ח/ט חיי דוד עמ' רח
ח/ט חק לישראל נזיקין עמ' 210
ח/ט יין מלכות (שניאורסון) עמ' 518-520 {עיקר גדול}
ח/ט ישועות ישראל סי' עב סעיף יח
ח/ט מבוא למשנה תורה עמ' 107
ח/ט מוריה גל' קסה עמ' סו, ע
ח/ט מנחת אשר ב"ב עמ' י
ח/ט מעיני החכמה ח"א אות קעט
ח/ט מצעדי גבר ב"ב סי' יג אות ב
ח/ט מקצוע בתורה סי' עב ס' יט ס"ק נז
ח/ט משנת יעקב זרעים ח"א עמ' ריז-ריח
ח/ט משנת ר' אהרן שכנים עמ' כד בהגהה, מ
ח/ט משפטי אמת עמ' פב, צ
ח/ט משפטיך ליעקב ח"א סי' ג אות ד {ספר תורה}
ח/ט נחל יצחק (תשעב) ח"ב עמ' שכד
ח/ט נרות זכריה עמ' קסה
ח/ט נתיבות המשפט סי' שנז ס"ק א
ח/ט ס' התרומות עמ' תתרצ
ח/ט עין יצחק ח"ב עמ' קנו, ריא-ריב
ח/ט פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' רנז
ח/ט פסקי הרי"ד שבועות עמ' קמה-קמו
ח/ט צבי תפארתו ב"ב פ"ג עמ' יט, קי-קיא,קטז
ח/ט צרור הכסף (הראשון) עמ' סז
ח/ט קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' תקב, תקי
ח/ט קונטרס הראיות לריא"ז שבועות עמ' צו
ח/ט קיצור סמ"ג עמ' 118
ח/ט קרני ראם (ירמוש) עמ' תקד
ח/ט רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' תט, תכג
ח/ט שארית יהודה (בלום) דף ק ע"ד
ח/ט שו"ת הרא"ש עמ' רצט
ח/ט שו"ת הרשב"א ח"ו סי' קיט
ח/ט שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' עג
ח/ט שו"ת רשב"ש עמ' ק
ח/ט שירת דוד (תשסג) עמ' סב
ח/ט שירת דוד ב"מ עמ' סב
ח/ט שעורי ר"א ליכטנשטין ב"ב פ"ג עמ' 274
ח/ט שערי בינה (תשעט) עמ' תפג
ח/ט שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 215
ח/ט שרשי הים
ח/ט תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף לט ע"ג
ח/ט תורת חיים (מהרח"ש, תשסג) ח"ג עמ' שלב
ח/ט תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' רכג
ח/ט תשובות מהר"ם מרוטנבורג וחבריו עמ' 1033
ח/י אבקת רוכל (תשעז) עמ' תכב
ח/י אבקת רוכל סי' קלט, עמ' תעד
ח/י אהליך יעקב ב"מ סי' ה ס' ג
ח/י ברור הלכה שבועות מו ע"ב ציון ב
ח/י החזקה במשפט העברי עמ' 97
ח/י הרמב"ם (בנדיקט) עמ' קעד
ח/י הרמב"ם כמחנך עמ' 218
ח/י חי' הגרנ"ט סי' קעח
ח/י לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' יז אות יב-יד
ח/י מבוא למשנה תורה עמ' 86, 97, 258
ח/י מלאכת שלמה (חכים) דף פ ע"ג {לח"מ}
ח/י מעיני המים
ח/י מרכבת המלך עמ' שעז-שעט
ח/י מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/י משפטי אמת עמ' פב-פג, צ
ח/י סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 32
ח/י עיני דוד
ח/י ערך השלחן חו"מ ח"א דף קסג ע"א
ח/י פסקי הרי"ד שבועות עמ' קמה-קמו
ח/י קונטרס הראיות לריא"ז שבועות עמ' צו
ח/י רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' תט, תכג
ח/י שו"ת הרא"ש עמ' רצט
ח/י שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' עג
ח/י שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' קפט
ח/י שו"ת רשב"ש עמ' רכג
ח/י שלל דוד
ח/י שעשוע התלמידים דף קו ע"א
ח/י תולדות אדם עמ' צד {רבא}
ח/י תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף לט ע"ג
ח/י תורת חיים (ליבוביץ, תשסט) סי' לד עמ' קע
ח/י תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' קסג-קסה {שלבים בהשגת השכל}


ט/901 הלכות טוען ונטען פרק ט *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ט/רה"פ יד פשוטה
ט/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ט/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ט/רה"פ פי' ר"י קאפח
ט/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ט/רה"פ רמב"ם לעם
ט/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ט/א אולם המשפט סי' קלד סעיף ג {מ"מ}
ט/א אור הישר [מפרשים בהל' שכירות פי"א ה"ח]
ט/א אורים ותומים - תומים סי' צ ס"ק י
ט/א באר שרים (ליפשיץ) הל' אישות פי"א עמ' לג
ט/א בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' עה סעיף ד
ט/א בנין דוד ב"מ עמ' קמט {מ"מ}
ט/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ה עמ' ריז
ט/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' ע
ט/א גדולי שמואל ב"ב דף מה ע"א
ט/א דברות משה ב"ב ח"ב סי' לז ענף א, סי' נח הערה פד
ט/א דברי אליהו (חזן) ח"ג עמ' קנט-קסו
ט/א דרכי משה ח"ב שמעתתא ו פ' יד
ט/א הגהות חבר בן חיים
ט/א החזקה במשפט העברי עמ' 29
ט/א המאור הגדול (יעבץ) עמ' שלג-שלו
ט/א הרמב"ם (בנדיקט) עמ' רפד
ט/א הרמב"ם כמחנך עמ' 196
ט/א זכרון משה אליהו עמ' קיא
ט/א חדושים ובאורים (גרי') ב"ב סי' ט ס"ק ג
ט/א חוקות הדיינים ח"ב עמ' שיא
ט/א חזון יחזקאל ב"ב פ"ב ה"ב
ט/א חי' הריטב"א ב"ב עמ' פה
ט/א חי' חתם סופר
ט/א חק לישראל נזיקין עמ' 210
ט/א יד לרמב"ם עמ' 112-120
ט/א יין מלכות (שניאורסון) עמ' 521 {זה אומר הכל שלי}
ט/א מבוא למשנה תורה עמ' 258
ט/א מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' תנד
ט/א מצעדי גבר ב"ק סי' כח אות ו
ט/א משנת יעקב [משנת יעקב הל' שכנים פ"ב הי"ח]
ט/א משנת יעקב זרעים ח"א עמ' ריז-ריח
ט/א משנת יעקב קנין עמ' רסג
ט/א ס' המקח עמ' שנט
ט/א ערך שי חו"מ סי' נד סעיף ב
ט/א צרור הכסף (הראשון) עמ' ס, סז
ט/א קרית מלך
ט/א רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' תכג {בעל הכלי נאמן}
ט/א שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' נט {מ"מ}
ט/א שם מרדכי עמ' 72
ט/א שעורי ר' שמואל ב"ב ח"ב עמ' צ
ט/א תורת אמת (שפו) סי' קנה
ט/א תורת אמת (תשסו) עמ' תכ, תקפד
ט/ב אמרי בינה (אוירבך) - הלואה סי' עה [ב] ד"ה והנה
ט/ב אמרי הצבי (בער) סוגיות דף סג ע"א, סה ע"ג {שבועת האומן}
ט/ב בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' פט סעיף ט
ט/ב בית אהרן וישראל גל' ל עמ' נט
ט/ב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ד עמ' ריב
ט/ב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ה עמ' רו
ט/ב גליונות אבני נזר
ט/ב דברי אליהו (חזן) ח"ג עמ' קסג-קסד
ט/ב דורש משפט עמ' תרנא
ט/ב זכרון יהושע (ויסברוד) ח"א עמ' רנח
ט/ב חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד שבועות מו ע"א]
ט/ב יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' קז, תמ
ט/ב מגן בעדי עמ' 265
ט/ב מצעדי גבר ב"מ סי' א אות ח
ט/ב משנה שכיר אהע"ז-חו"מ עמ' פב
ט/ב נחלת יצחק כתובות סי' לט
ט/ב נתיבות חיים (קארב) ח"ד עמ' שמד
ט/ב עמודי שלמה ח"ג עמ' רסד
ט/ב צרור הכסף (הראשון) עמ' ס, סח
ט/ב קרבן אשר עמ' שלב
ט/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תר
ט/ב רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רלד
ט/ב שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' ו
ט/ב שו"ת מהר"ם מינץ עמ' עא
ט/ב שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קלח סעיף י
ט/ב שם יוסף (אליקים) הל' שכירות פ"ב ה"ח
ט/ב שעורי ר' אלחנן ב"מ עמ' רעב-רעג
ט/ב שער המלך ח"ב עמ' שסז
ט/ב שער משפט סי' עה ס"ק ד
ט/ב שערי בינה (תשעט) עמ' קיט {מיגו דהחזרתי}
ט/ב שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 161
ט/ב תרומת הדשן שו"ת סי' שלה
ט/ג אבני החושן סי' קלד סעיף ד
ט/ג ערך שי חו"מ סי' צ סעיף ד
ט/ג צרור הכסף (הראשון) עמ' סח
ט/ג שער משפט סי' עה ס"ק ה
ט/ד אור הישר [ביאור הגר"א חו"מ סי' קלג ס"ק לה]
ט/ד אורים ותומים - תומים סי' קלז ס"ק א
ט/ד ארץ בנימין עמ' שעא
ט/ד בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' טו אות ז, סי' לג אות ב
ט/ד ברור הלכה שבועות מו ע"א ציון ה פסקה ב, מו ע"ב ציון א
ט/ד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' קפה
ט/ד גדולי שמואל ב"ב דף כח ע"א
ט/ד דברות משה ב"ק ח"ב סי' פד ענף ה, ז-ח, ב"ב ח"ב סי' נו ענף ג {לח"מ}
ט/ד דורש משפט עמ' תרעו-תרעט
ט/ד החזקה במשפט העברי עמ' 90
ט/ד חוקות הדיינים ח"ב עמ' שה
ט/ד יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' פג, פז, שח
ט/ד לב מבין דף רו ע"ב
ט/ד מוריה גל' קסה עמ' ע
ט/ד מעיל שמואל (פלורנטין)
ט/ד משפטי אמת עמ' צג
ט/ד משפטי שבועות עמ' רט
ט/ד נרות זכריה עמ' קלו
ט/ד עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 542
ט/ד קרית מלך
ט/ד רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' תכד-תכה, תכח
ט/ד רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רלג
ט/ד שעורי ר"א ליכטנשטין ב"ב פ"ג עמ' 266-267
ט/ד שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 173
ט/ד תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' קצג {נשבע בעה"ב היסת על טענתו שלא מכרם}, קצה {דברים העשויים להשאיל שנטל בפני הבעלים}
ט/ה בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' ד אות ד, סי' ו אות א, סי' יג אות ב, ו, סי' לג אות ג
ט/ה ברור הלכה שבועות מו ע"א ציון ה פסקה ב {לח"מ}, מו ע"ב ציון א פסקה ד {לח"מ}
ט/ה ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ה עמ' רנו
ט/ה ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' סד
ט/ה ברכת מרדכי ב"מ עמ' נג
ט/ה דברות משה ב"ק ח"ב סי' פד ענף ה, ז-ח
ט/ה יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' קג, קו, שי
ט/ה לחקרי הלכות סי' שעו
ט/ה מקדש דוד ב"ב עמ' קיב-קיג, קלח-קלט
ט/ה מרכבת המלך עמ' שעח {הגהמ"י}
ט/ה משפטי ארץ ח"ב עמ' 342
ט/ה נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' תכא
ט/ה ערך שי חו"מ סי' צ סעיף ד
ט/ה רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' תט, תכד-תכה
ט/ה שלל דוד
ט/ה שעורי ר' אלחנן ב"מ עמ' רעג {ראב"ד}
ט/ה שעורי ר' שמואל ב"ב ח"א עמ' קפז, ח"ב עמ' פט-צב
ט/ה שעורי ר"א ליכטנשטין ב"ב פ"ג עמ' 273
ט/ה שערי בינה (תשעט) עמ' תפב
ט/ו אולם המשפט סי' קלז סעיף א {מ"מ}
ט/ו אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' רמא {אין אדם מעיז לאכול פירות של אחר}
ט/ו אמרי בינה (אוירבך) - הלואה סי' עז ד"ה ושם
ט/ו אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' קמא
ט/ו אפיקי מגינים ב"ב סי' ט, יב, כא
ט/ו אשל אברהם (שפירא) עמ' קסא {אהא"ז}
ט/ו באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ט/ו בית יעקב (טבשונסקי) סי' קלז סעיף א {מ"מ}, סעיף ב, סי' תכד סעיף ב
ט/ו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' עט
ט/ו גדולי שמואל ב"ב דף כח ע"א, לג ע"ב
ט/ו דברות משה ב"ק ח"ב סי' פד ענף ה, ז-ח {הגהמ"י}, ב"ב ח"ב סי' נו ענף ג {הגהמ"י}
ט/ו דליית הכרם עמ' תתתלה [צ"ל אף על פי]
ט/ו הלכה רבה ח"ג עמ' 114
ט/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שכו
ט/ו זכור זאת ליעקב עמ' רסג {הגהמ"י אות ה}
ט/ו זכרון אהרן עמ' מט
ט/ו זכרון משה אליהו עמ' פח
ט/ו חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 71 {הגהמ"י}, ח"ד עמ' 12, 14
ט/ו חזקת הבתים עמ' 78-79
ט/ו חיי דוד עמ' קסח
ט/ו לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' יז אות יא-טו
ט/ו לוחות אבן ב"ב עמ' קפג {הגהמ"י אות ה}
ט/ו לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' יד אות א {הגהמ"י אות ה}
ט/ו לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' יד ס"ק א {הגהמ"י אות ה}
ט/ו מאור למלך ב"ב עמ' קכו, קלא {הגהמ"י אות ה}, קמא {הגהמ"י אות ה}
ט/ו מקנת חיים עמ' רסג {או"ש}
ט/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/ו משאת גרשון עמ' נו
ט/ו עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' כב {מ"מ}
ט/ו ערך שי חו"מ סי' קלז סעיף א {ראב"ד ומ"מ}, סי' קנה סעיף ג {לח"מ}
ט/ו צבי תפארתו ב"ב פ"ג עמ' סא {הגהמ"י}
ט/ו צרור הכסף (הראשון) עמ' קי, רסה
ט/ו קול דודי (תשף)
ט/ו קול דודי שבועות סי' תתקד
ט/ו קרית מלך
ט/ו שברי לוחות עמ' 130 {הגהמ"י אות ד}
ט/ו שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קלז סעיף א
ט/ו שעורי עיון התלמוד ב"מ שעור כג {הגהמ"י בשם ריצב"א}
ט/ו שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' שה
ט/ו שער משפט סי' קלז ס"ק א
ט/ו תורתו של ר"מ סי' כד
ט/ז אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קב, קכא
ט/ז אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ט/ז אהל משה (הורוביץ) ח"א ב"ב לג ע"ב {הגהמ"י}
ט/ז אוצמפה"ת ב"מ ב ע"א הע' 1, 8, 106, 165, 168, 229, 254, 260, 261, 263, 268, 273, 276, 279, ה ע"ב הע' 30, 31, 38, ו ע"א הע' 101, 154, ז ע"א הע' 115 {מרכה"מ}, 136, 137, ז ע"ב הע' 78, ח ע"ב הע' 116, 123, ט ע"א הע' 135, כח ע"א ח"א הע' 22 {אהא"ז}, 24 {אהא"ז}, 26 {אהא"ז}, 52 {אהא"ז}, 76-77 {אהא"ז}, 82 {אהא"ז}, 84 {אהא"ז}
ט/ז אוצרות הרמב"ם
ט/ז אור הישר [אור הישר תחלת ב"מ]
ט/ז אור לישרים (קלרמן) ב"מ עמ' ו
ט/ז אמונת עתיך גל' 121 עמ' 21 {הגהמ"י}
ט/ז אמרי שפר (פינטו) עמ' ריב
ט/ז אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' נד, פב, רלא, רמב
ט/ז אפיקי מגינים ב"ב סי' כב
ט/ז אפיקי מגינים ב"מ סי' ב, לא
ט/ז באר אלחנן עמ' קפז
ט/ז באר דוד ב"מ פ"א סי' ו {יושבין בצד ערימה}, סי' לג אות ח
ט/ז באר לחי ראי עמ' ע-צ
ט/ז באר מים חיים (נוסינזון) ב"ב דף ב ע"א
ט/ז בד קודש (פוברסקי) ב"ב עמ' יב
ט/ז בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' קמ
ט/ז בדבר מלך ח"ג עמ' קנא
ט/ז בינת דניאל ח"א עמ' קעז
ט/ז בית אהרן וישראל גל' כח עמ' עה-עו, גל' נו עמ' ח
ט/ז בית זבול ח"ד עמ' קלב
ט/ז בית יעקב (טבשונסקי) סי' קלח סעיף א {הגהמ"י ולח"מ}
ט/ז בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' ו אות א, סי' ט אות א, סי' מה אות א, סי' מו אות א
ט/ז בית מאיר (תשע) סי' קטו ס"ז עמ' שפב
ט/ז בן אשר סי' לג אות ט {רמב"ם}, יב {או"ש}
ט/ז בנין דוד ב"מ עמ' מ
ט/ז ברור הלכה ב"מ ב ע"א ציון א, ה ע"ב ציון ג, ד, ו ע"א אחרי ציון א, ז ע"א ציון ד, ח ע"ב ציון ד
ט/ז ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' פז
ט/ז ברכת מרדכי ב"מ עמ' לא, קכח
ט/ז גדולי שמואל ב"מ דף כח, לז, ב"ב דף ב ע"א
ט/ז גדולת מרדכי (רבינוביץ) דף קלג ע"ד
ט/ז דברות אליהו ח"א עמ' צד
ט/ז דברות משה ב"מ ח"א סי' א ענף ד-ה, ח"ב סי' נד ענף ב, ב"ב ח"א סי' א ענף ב
ט/ז דברות צבי חי"א סי' כא אות ח
ט/ז דברי אליהו (חזן) ח"ג עמ' קסז-קפב
ט/ז דברי יואל ויקרא ח"א עמ' רעד
ט/ז דברי תורה (תאומים) דף ו ע"ד {לא אמר "שבועה שיש לי בה וכו'"}
ט/ז דברי תלמוד ח"א עמ' רמח, רס
ט/ז דגל ראובן ח"ג סי' לג
ט/ז דעת מרדכי ח"ב עמ' עב {יושבים בצד ערימה}
ט/ז דרור יקרא עמ' תקעט {יושבים בצד ערימה}
ט/ז דרך ישרה ח"ב עמ' קנ
ט/ז דרכי חושן ח"ג עמ' כט
ט/ז החזקה במשפט העברי עמ' 89
ט/ז המורה לדורות (אוריין) עמ' 123
ט/ז המשפט העברי עמ' 1001-1002
ט/ז הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' רלח
ט/ז הר המלך ח"ה עמ' שסה-שע
ט/ז חדושים ובאורים (גרי') ב"מ סי' ט ס"ק ב
ט/ז חי' הגרנ"ט סי' קלג
ט/ז חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' צז
ט/ז חי' חתם סופר
ט/ז חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' ב
ט/ז חי' צמח צדק (חב"ד) ב"מ עמ' טו
ט/ז חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' קכג
ט/ז חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' לד {אני ארגתיה שוה לשנים אוחזין}, מב
ט/ז חלקת יוסף (ברקוביץ) סי' כ
ט/ז חמדת אהרן עמ' קפב
ט/ז יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' פג {אבי עזרי}
ט/ז יגיעת ערב ב"מ עמ' ב, יט
ט/ז יחל ישראל (תשנב) עמ' רסד
ט/ז יחל ישראל (תשסג) ח"ג עמ' קסא, קסג {מ"מ והגהמ"י}
ט/ז ים התלמוד (עדיל) עמ' תקפח, תקצ
ט/ז ישא איש דף יח ע"ד
ט/ז לקוטי שעורים (שטיין) ב"מ סי' ח ס"ק ג
ט/ז לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' קפב
ט/ז מאור למלך ב"ב עמ' ט, יד, קלא {אהא"ז}, קלט {אהא"ז}
ט/ז מאור למלך ב"מ עמ' א-ד {הגהמ"י}, י {אהא"ז}, יג {הגהמ"י}, לה {הגהמ"י}, עד-עה, עח {אהא"ז}, ק, קג, קד {אבי עזרי}
ט/ז מבוא למשנה תורה עמ' 108
ט/ז מוריה גל' קיג עמ' מב-מד {יושבים בצד ערימה}, נו
ט/ז מוריה י גל' ה (ר"א מישקובסקי) {יושבין בצד ערימה}
ט/ז מחנה יהודה (אשכנזי) דף קטז ע"ד
ט/ז מיטב הארץ עמ' 8, 293
ט/ז מלואי אבן ח"ב עמ' רטו
ט/ז מעיני החכמה ח"א אות קכט-קל, ריב, ריד, רסא, רסז, רסט, רפא
ט/ז מעיני המים
ט/ז מעליות חי"ד עמ' 23-40
ט/ז מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקמז (קעג), אבי עזרי ח"א וח"ד]
ט/ז מקנת חיים עמ' רעב-רעג {אהע"ז}, רעד-רעה
ט/ז מרחשת ח"ב סי' לו אות ג
ט/ז משאת גרשון עמ' נה-נו
ט/ז משנת יעקב
ט/ז משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' כד, סז
ט/ז משנת ר' אהרן שכנים עמ' לה
ט/ז נזר הקדש (קפלן)
ט/ז נחלי יהושע עמ' קסא
ט/ז נר דוד ח"ב עמ' קצה
ט/ז נרות זכריה עמ' קעב
ט/ז נתיבות ירושלים על ירושלמי ב"מ פ"א ה"א (ד"ה והנה הראשונים)
ט/ז נתיבות מרדכי ב"מ פ"א עמ' שמז, שנא, שצז
ט/ז נתן חכמה ב"מ סי' א ס"ק ב
ט/ז ס' המקח עמ' שמט
ט/ז סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' ריח-רכב, רכט
ט/ז עולת חודש ח"ג מאמר תכו, תלב
ט/ז עונג שבת קו"א סי' א אות א, ו, וסי' ד
ט/ז עטרת ישראל עמ' קלז
ט/ז עטרת מרדכי (שפלטר, תשעב) שו"ת אות לג
ט/ז עין תרשיש
ט/ז פד"ר ח"ו עמ' 62
ט/ז פד"ר ח"ו עמ' 62 {השמיט "שיש לי בה"}
ט/ז פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' פג
ט/ז פרי אליהו ח"א סי' נט
ט/ז צבא המלך עמ' קצג
ט/ז צבי תפארתו ב"ב פ"ג - לב אלחנן עמ' ז
ט/ז צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף רלו ע"א
ט/ז צרור החיים (קליין) דף עא ע"א, עב ע"א {ספק מלוה ישנה}
ט/ז קובץ ביאורים (שפירא)
ט/ז קונטרסי שעורים ב"מ שעור א אות א, ג-ד, ו
ט/ז קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' קמג-קמד
ט/ז רחובות יצחק עמ' קנז
ט/ז רשימות (שניאורסון) חוב' שנים אוחזין עמ' 13
ט/ז רשימות לב ב"ב סי' א אות ט
ט/ז שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' ר אות ה, סי' רא אות ב, ח"ו סי' רלה
ט/ז שחר אורך עמ' שסו, שעב
ט/ז שירת דוד (תשסג) עמ' ב
ט/ז שירת דוד ב"מ עמ' ב
ט/ז שם טוב - השלמה
ט/ז שם מרדכי עמ' 23, 31, 32, 36-38, 41, 42, 50, 84, 86, 130
ט/ז שם משמעון (שטרן) דף כז ע"ד, כח ע"א-ע"ב {יישבע שאין לו בה פחות מחציה}, כט ע"א-ע"ב {שנים יושבים בצד ערימה}, ל ע"ב {יישבע שאין לו בה פחות מחציה}
ט/ז שנתון המשפט העברי ח"א עמ' 341
ט/ז שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' ה, יב
ט/ז שעורי מרן הגר"י מפוניבז עמ' צז
ט/ז שעורי ר' חיים פנחס ב"מ סי' א אות א
ט/ז שעורי ר' שלמה עמ' רלד, רלו
ט/ז שעורי ר' שמואל ב"ב ח"א עמ' כז
ט/ז שעורי ר"א ליכטנשטין פ' השואל עמ' 334
ט/ז שעורי ראשי ישיבות ליטא עמ' רס {יושבים בצד ערימה}
ט/ז שער משפט סי' קלח ס"ק א {הגהמ"י אות ז}
ט/ז שערי בינה (תשעט) עמ' קנג
ט/ז שערי זיו ח"ב דף מא ע"א וע"ג-ע"ד
ט/ז שערי שמים דף ק ע"ג
ט/ז שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 161, 215
ט/ז תורה מציון שנה ח חוב' א סי' טז
ט/ז תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' קסו-קסז
ט/ז תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' יח, כז, כט, שעו
ט/ז תורתו של ר"מ סי' כד
ט/ז תקפו של רפאל סי' ט
ט/ח אוצמפה"ת ב"מ ב ע"א הע' 63 {מ"מ}, 362 {מ"מ}
ט/ח אפיקי מגינים ב"ב סי' כב
ט/ח אפיקי מגינים ב"מ סי' א
ט/ח ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ה עמ' קצג
ט/ח ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' רנב
ט/ח גושפנקא דמלכא
ט/ח דברות משה ב"מ ח"א סי' א ענף ד-ה
ט/ח המורה לדורות (אוריין) עמ' 123
ט/ח המשפט העברי עמ' 1002
ט/ח חי' הגרנ"ט סי' קלד
ט/ח חכמת אליהו ח"ב סי' צג אות כד
ט/ח חמדת אהרן עמ' קפב
ט/ח לקוטי שעורים (שטיין) ב"מ סי' ו ס"ק ג
ט/ח לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' קעה
ט/ח מאור למלך ב"מ עמ' קב
ט/ח מבוא למשנה תורה עמ' 108
ט/ח מוריה גל' קיג עמ' נו
ט/ח מעליות חי"ד עמ' 23-40
ט/ח משאת גרשון עמ' נו
ט/ח משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' סז
ט/ח משנת ר' אהרן שכנים עמ' לה
ט/ח נרות זכריה עמ' קעד
ט/ח נתיבות מרדכי ב"מ פ"א עמ' שו
ט/ח ס' המקח עמ' שנב {מ"מ}
ט/ח עטרת מרדכי (וינברג) דף ל ע"ד {הגהמ"י אות ט - רבה סובר מיגו להוציא}
ט/ח עטרת מרדכי (שפלטר, תשעב) שו"ת אות לג
ט/ח פעמוני זהב סי' קלח סעיף ב
ט/ח שולי הגליון עמ' קצה
ט/ח שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קלח סעיף א {מ"מ}
ט/ח שחר אורך עמ' שסו
ט/ח שנתון המשפט העברי ח"א עמ' 341
ט/ח שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' מג
ט/ח שעורי ר' שלמה עמ' רמב
ט/ח שערי זיו ח"ב דף מא ע"ג
ט/ט אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קב
ט/ט אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 343-345
ט/ט אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ט/ט אבן מלוכה (רביע)
ט/ט אוצמפה"ת ב"מ ב ע"א הע' 272, ו ע"א הע' 153, ז ע"א הע' 106, 115, 131, 132, 147, 149, 152, 155, ז ע"ב הע' 128
ט/ט אור הישר
ט/ט אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' רלא
ט/ט אפיקי מגינים ב"מ סי' י
ט/ט באר דוד ב"מ פ"א סי' לג אות א
ט/ט בית זבול ח"ד עמ' קכז, קלג
ט/ט בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' מה אות א, ג, סי' מו אות א, סי' מז אות ב-ה
ט/ט בן אשר סי' לג אות ה, ט
ט/ט ברור הלכה ב"מ ז ע"א ציון ד
ט/ט ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' פט
ט/ט ברכת מרדכי ב"מ עמ' קכח
ט/ט דברות משה ב"מ ח"א סי' כ הערה כא, ט
ט/ט דברי תורה (תאומים) דף ו ע"ד
ט/ט דגל ראובן ח"ג סי' לג
ט/ט הר המלך ח"ז עמ' רסד
ט/ט חזון יחזקאל ב"מ פ"א ה"א
ט/ט חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' י
ט/ט חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' מו
ט/ט חמדת אהרן עמ' קפד-קפה {נשבע רק על מה שאינו תפוס בידו}
ט/ט חסדי דוד ח"ד עמ' קסט
ט/ט טהור רעיונים דף כו ע"א
ט/ט יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"ב עמ' יב-יג
ט/ט יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' יז-יח
ט/ט לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' ג אות ח
ט/ט לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' לז אות ד
ט/ט לחקרי הלכות סי' שסט
ט/ט לקוטי שעורים (שטיין) ב"מ סי' ח ס"ק ג
ט/ט לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' קפב
ט/ט מאור למלך ב"ב עמ' יד
ט/ט מאור למלך ב"מ עמ' עד-עה, צח, ק-קד
ט/ט מור דרור קו"א סי' כד
ט/ט מוריה גל' קיג עמ' נ
ט/ט מוריה שנה י גל' ה (ר"ש ברוידא)
ט/ט מנחת משה (קרויס) עמ' סח-סט
ט/ט מעיני החכמה ח"א אות ריד-רטו
ט/ט מעליות חי"ד עמ' 23-40
ט/ט מקנת חיים עמ' רעג-רעד
ט/ט מרחשת ח"ב סי' לו אות ב
ט/ט משאת גרשון עמ' נד, נה, נז-נח
ט/ט משנת יעקב כאן
ט/ט משנת יעקב משפטים עמ' רט-רי
ט/ט משנת יעקב נשים ח"ב עמ' של-שלא
ט/ט משנת יעקב קנין עמ' צט
ט/ט משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' סז
ט/ט נתיבות מרדכי ב"מ פ"א עמ' קעה, שו
ט/ט נתן חכמה ב"מ סי' א
ט/ט ס' התרומות עמ' תנו
ט/ט סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' רכב-רכד
ט/ט עונג שבת קו"א סי' א אות ב, ה
ט/ט עטרת מרדכי (שפלטר, תשעב) שו"ת אות לג
ט/ט פני משה (שלז')
ט/ט פרי חיים (הליר)
ט/ט רביד הזהב (אברך) דף מד ע"ב
ט/ט שו"ת ממעמקים ח"ג עמ' קעג
ט/ט שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קלח סעיף ב
ט/ט שחר אורך עמ' שסט {נשבע על השאר}
ט/ט שירת דוד (תשסג) עמ' פג
ט/ט שירת דוד ב"מ עמ' פג
ט/ט שם מרדכי עמ' 22, 68, 130
ט/ט שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' קעו
ט/ט שעורי ר' שלמה עמ' רלה
ט/ט שערי בינה (תשעט) עמ' תקצ
ט/ט שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף יח ע"ג
ט/ט שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' עח
ט/ט שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 215
ט/ט תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' שמה-שמו, שעה
ט/ט תורתו של ר"מ סי' כד
ט/י אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קב
ט/י אוצמפה"ת ב"מ ב ע"א הע' 272, ז ע"ב הע' 130
ט/י אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' נד, רלא
ט/י בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' מה אות א, ג, סי' מו אות א, סי' מז אות ב-ה
ט/י בן אשר סי' לג אות ה, ט
ט/י ברור הלכה ב"מ ז ע"א ציון ד פסקה ב, ציון ו
ט/י דברות משה ב"מ ח"א סי' כ הערה נה
ט/י חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' מו
ט/י מאור למלך ב"מ עמ' קב, קד
ט/י מאור מרדכי ב"ב עמ' קו
ט/י מעליות חי"ד עמ' 23-40
ט/י מצעדי גבר ב"מ סי' א אות יב
ט/י מרחשת ח"ב סי' לו אות ב
ט/י משנת יעקב כאן
ט/י משנת יעקב משפטים עמ' קנד
ט/י צרור החיים (קליין) דף פג ע"ב-ע"ד, פד ע"א-ע"ד
ט/י קהלות יעקב ב"ק כה
ט/י רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' קסא
ט/י שופרא דשטרא שער טו פ"ה
ט/י שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 215
ט/י תורתו של ר"מ סי' כד
ט/יא בית שלמה (מסקאלא) חו"מ סי' כד דף יד ע"ב {מ"מ}
ט/יא בית שלמה (סקאלא) חו"מ סי' כד דף יד ע"ב {מ"מ}
ט/יא חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' מג
ט/יא מעליות חי"ד עמ' 23-40
ט/יא פרי אהרן (ברנשטיין) עמ' רנג {מל"מ}
ט/יא שירת דוד (תשסג) עמ' סא
ט/יא שירת דוד ב"מ עמ' סא
ט/יא שלום ירושלים עמ' קסד
ט/יא שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' קמא {מל"מ}
ט/יב אבני נזר יו"ד סי' רצב אות י {מ"מ}
ט/יב אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' שנו
ט/יב אהליך יעקב ב"מ סי' טו ס' כד
ט/יב אומר לציון סי' קצא
ט/יב אוצמפה"ת ב"מ ו ע"א הע' 79 {מ"מ}, 116, 119, 194-196, 198 ,235, ז ע"א הע' 46
ט/יב איים בים ב"מ סי' ה אות א
ט/יב אמרי שפר (פינטו) עמ' רח
ט/יב אסיפת גאונים (תרנה) דף יא
ט/יב אפיתחא דבבא ב"מ עמ' קע, קעד, קפ
ט/יב אריה ליש עמ' רסט
ט/יב באר אלחנן עמ' קצ
ט/יב באר דוד ב"מ פ"א סי' כט אות ב-ג
ט/יב באר לחי ראי
ט/יב בד קודש (פוברסקי) ב"ב עמ' טו
ט/יב בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' רב
ט/יב בית יחזקאל (סרנה) ב"מ עמ' כח
ט/יב בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' לו אות א-ב
ט/יב בן אברהם (תשי) עמ' קטז
ט/יב בנין דוד ב"מ עמ' לד {ראב"ד}, לט {הגהמ"י}
ט/יב ברור הלכה ב"מ ו ע"א ציון ו
ט/יב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' צא
ט/יב ברכת מרדכי ב"מ עמ' ק
ט/יב גדולי שמואל ב"מ דף ז {או"ש}
ט/יב דברות משה ב"מ ח"א סי' ו ענף א, ב"ב ח"א סי' א ענף ב
ט/יב דברי אמת (תרכא) דף סד ע"ב, סו ע"ג {מ"מ}
ט/יב דברי יציב חו"מ עמ' פט
ט/יב דליית הכרם עמ' תתתלה {מ"מ} [צ"ל ואי קא צוח]
ט/יב דרכי משפט - טוען ונטען סי' יד אות ב
ט/יב החזקה במשפט העברי עמ' 91
ט/יב הר המלך ח"ז עמ' שטז-שכב
ט/יב זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' שיג {תקפו - אין מוציאין}
ט/יב חוקי חיים (גאגין) דף נט ע"ב
ט/יב חזקה רבה חו"מ ח"ג עמ' 195, 199, 202, 204
ט/יב חי' בעל שרידי אש עמ' רכב
ט/יב חי' חתם סופר
ט/יב יחל ישראל (תשנב) עמ' רסד
ט/יב יחל ישראל (תשסג) ח"ג עמ' קסא
ט/יב כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף קיג ע"ב
ט/יב מאור למלך ב"מ עמ' עה-עו, עח-פב, פד-פה, פז, קא
ט/יב מעיני החכמה ח"א אות קעט {מ"מ}, קפו
ט/יב מעליות חי"ד עמ' 23-40, 58-74
ט/יב מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' רז
ט/יב מקנת חיים עמ' ריג, ריט, רעו-רעז
ט/יב מר קשישא עמ' רכד
ט/יב משנת יעקב
ט/יב נוה צדק
ט/יב נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' רפח {מ"מ}
ט/יב נימוקי מלב"ם ב"מ סי' ב
ט/יב נתיבות מרדכי ב"מ פ"א עמ' קמא
ט/יב נתן פריו ב"מ עמ' יח
ט/יב עיני דוד
ט/יב ערך שי חו"מ סי' קלח סעיף ח {רמב"ם}, סעיף ט {ראב"ד}
ט/יב פרי עץ חיים (אביגדור) הל' זכיה פ"ד ה"ג
ט/יב קול בן לוי (תשסג) עמ' קנא
ט/יב קונטרס הספקות כלל ד ס' ב {לח"מ}
ט/יב קונטרסי שעורים ב"מ שעור ז אות א, ד
ט/יב קצוה"ח קלח ס"ק ג
ט/יב שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' כח, קלב {הגהמ"י אות ל}
ט/יב שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' קנט
ט/יב שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' קנט
ט/יב שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קלח סעיף ד {מ"מ}
ט/יב שירת דוד (תשסג) עמ' נו
ט/יב שירת דוד ב"מ עמ' נו
ט/יב שם מרדכי עמ' 122-123
ט/יב שמן רקח ח"א דף מא ע"ג
ט/יב שנות חיים (מיל') עמ' לז
ט/יב שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' קיט, קכב, קכד, קלח
ט/יב שעורי ר' שמואל ב"מ ח"א עמ' פד
ט/יב שער משפט סי' קלח ס"ק ח
ט/יב שערי בינה (תשעט) עמ' תקצט
ט/יב שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף יז ע"ד {הגהמ"י}, יח ע"א, כ ע"ג, כא ע"ב
ט/יב שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' עא, עו, פד, פז, צ
ט/יב תהלה לדוד (אמאדו) ח"א דף קיא ע"א
ט/יב תורה אור (שנגהי) עמ' יג
ט/יב תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' שלד = אור שמח כאן
ט/יב תרומת הכרי עמ' ק
ט/יג אבני החושן סי' קלח סעיף י
ט/יג אוצמפה"ת ב"מ ו ע"א הע' 87 {מ"מ}, 139, 150, 151, 157, 164
ט/יג אור לישרים (קלרמן) ב"מ עמ' סד
ט/יג אור שרגא עמ' שלח
ט/יג אורים ותומים - תומים סי' קלח ס"ק ח, סי' קלט ס"ק א
ט/יג אמרי כהן ב"ב סי' ז ס"ק ח
ט/יג באר דוד ב"מ פ"א סי' כט אות ב-ג {הגהמ"י}
ט/יג באר מים חיים (נוסינזון) ב"ב דף ב ע"א
ט/יג בית אהרן וישראל גל' כח עמ' עו, גל' כט עמ' כז {האם נאמן השני לומר "תקפה"}
ט/יג בית הלוי ח"ג סי' מב עמ' קנ
ט/יג בית יעקב (טבשונסקי) סי' קלח סעיף ו {מ"מ}
ט/יג בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' לו אות א-ב
ט/יג ברור הלכה ב"מ ו ע"א ציון ג
ט/יג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' צב
ט/יג ברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' קה
ט/יג דליית הכרם עמ' תתתלה
ט/יג זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' שט
ט/יג חזקה רבה חו"מ ח"ג עמ' 212
ט/יג חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' ב, ב"ק-ע"ז עמ' מג
ט/יג מוריה גל' קנד עמ' טו, יט {לאו דוקא אמר "בדמי אגרתיה"}
ט/יג מעיני החכמה ח"א אות קסט, קעט-קפד
ט/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/יג משפטי אמת עמ' צב, קיג
ט/יג נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' רלח
ט/יג נר דוד ח"ב עמ' רב
ט/יג נתיבות מרדכי ב"מ פ"א עמ' שסט
ט/יג סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' רכד
ט/יג עונג שבת קו"א סי' ב אות א-ב, סי' ה אות ג
ט/יג צרור החיים (קליין) דף ע ע"ג {תקפה שלא בפנינו לא נאמן}
ט/יג קונטרסי שעורים ב"ב דף 36
ט/יג קרית מלך
ט/יג שו"ת הרשב"א ח"ג סי' שלד
ט/יג שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' קנט
ט/יג שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' קנט
ט/יג שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קלח סעיף ו-ח
ט/יג שירת דוד (תשסג) עמ' ס, סב
ט/יג שירת דוד ב"מ עמ' ס, סב
ט/יג שם טוב - השלמה
ט/יג שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' קמא
ט/יג שעורי ר' שמואל ב"מ ח"א עמ' פט
ט/יג שער משפט סי' קלח ס"ק ט
ט/יג שערי בינה (תשעט) עמ' תקצט
ט/יג שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף טז ע"ד {מ"מ}, כ ע"א


י/902 הלכות טוען ונטען פרק י *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


י/רה"פ יד פשוטה
י/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
י/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
י/רה"פ פי' ר"י קאפח
י/רה"פ פי' ר"ש צדוק
י/רה"פ רמב"ם לעם
י/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
י/א אוצרות הרמב"ם
י/א אנצי"ת ע' בעלי חיים הע' 69
י/א בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' טו אות ז
י/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' עו
י/א דברות משה ב"ק ח"ב סי' עז ענף ב, סי' פד ענף ה, ב"ב ח"א סי' כח ענף ד, ח"ב סי' נו ענף ב
י/א דגל ראובן ח"ב סי' מז
י/א דרכי חושן ח"ג עמ' עא
י/א החזקה במשפט העברי עמ' 106
י/א זכור זאת ליעקב עמ' רנח
י/א חזון יחזקאל ב"ב פ"ב ה"ב
י/א חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 161
י/א חק המלך
י/א חק לישראל נזיקין עמ' 210
י/א יד לרמב"ם עמ' 148
י/א מנוחת אשר ח"א דף טו ע"א {אין חזקה בבעלי חיים}
י/א מסורה ח"י עמ' טז
י/א מצעדי גבר ב"ב סי' טז אות א ס"ק ח
י/א משנת יעקב זרעים ח"א עמ' ריז-ריח
י/א ס' התרומות עמ' תתשל
י/א סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' רכה
י/א עיני דוד
י/א רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' תכג
י/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רלג
י/א שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' רסה
י/א שופריה דיעקב (סקווירא) גל' א עמ' רלד {בגודרות צאן לא מועילה חזקת שלש שנים}
י/א שעורי עיון התלמוד ב"ב עמ' סז
י/א שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' קעח-קעט
י/א שעורי ר"א ליכטנשטין ב"ב פ"ג עמ' 271
י/א שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' קט
י/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 216
י/ב חזקה רבה חו"מ ח"ד עמ' 154
י/ב חיי דוד עמ' רכב
י/ב חק לישראל נזיקין עמ' 210
י/ב משנת יעקב זרעים ח"א עמ' ריז-ריח
י/ב שם טוב - השלמה
י/ב שם יוסף (אליקים) הל' שכירות פ"ב ה"ח {מ"מ}
י/ג בית אהרן וישראל גל' ל עמ' נט
י/ג בית יעקב (טבשונסקי) סי' קלה סעיף א {מ"מ}
י/ג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ו עמ' קלב
י/ג דברות משה ב"ק ח"ב סי' עז ענף ב, סי' פד ענף ה
י/ג זכרון משה אליהו עמ' צג
י/ג חזקה רבה חו"מ ח"ד עמ' 154
י/ג חזקת הבתים עמ' 102
י/ג חיי דוד עמ' קלט
י/ג מקצוע בתורה סי' עב ס' יז ס"ק מג
י/ג משפטי ארץ ח"ב עמ' 423 {מ"מ - השבועה}
י/ג נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' י אות א
י/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תר
י/ג רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רלד
י/ג שו"ת רשב"ש עמ' ק, רס
י/ג שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ב עמ' קסד {נוטל רק בשבועה}
י/ג שעורי ר' אלחנן ב"מ עמ' רסג
י/ג שעורי ר"א ליכטנשטין ב"ב פ"ג עמ' 170
י/ג שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף עו ע"ד
י/ג שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' שמז
י/ג שרשי הים דף קמז ע"ג
י/ד אבני אש (מילר) עמ' שפא
י/ד אבני החושן סי' קלה סעיף ב {מ"מ}, סעיף ג
י/ד אנצי"ת ע' בעלי חיים הע' 70
י/ד ברכת מרדכי ב"ב עמ' קעט
י/ד גדולי שמואל ב"ב דף כח ע"א, לו ע"א
י/ד דברות משה ב"ב ח"א סי' א ענף א, ח"ב סי' נו ענף ה
י/ד החזקה במשפט העברי עמ' 105, 107
י/ד המשפט העברי עמ' 1108
י/ד זכור זאת ליעקב עמ' קלג, קלט
י/ד חזון יחזקאל ב"ב פ"ב ה"א {מ"מ}, ה"ב
י/ד חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 161, ח"ד עמ' 214
י/ד חי' הרי"ם ב"ב עמ' קטו
י/ד חי' חתם סופר
י/ד חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' רלז
י/ד חסדי דוד ח"ד עמ' שעז
י/ד חק לישראל נזיקין עמ' 210
י/ד טבעת החושן ח"ג עמ' כח
י/ד יד לרמב"ם עמ' 148
י/ד לב מבין
י/ד לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' ח אות א {אין חזקה בגודרות לעולם}, ב {עבד קטן כמטלטלין}, ד {תפיסה בעבד}, ה {עבד קטן כמטלטלין}, סי' ט אות ב {עבד קטן כמטלטלין}, ה, סי' יד אות ב {עבד קטן כמטלטלין}
י/ד לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' ח ס"ק א, סי' ט ס"ק ח, סי' יד ס"ק ב
י/ד מאור למלך ב"ב עמ' קמ
י/ד מחנה יהודה (אשכנזי) דף קיא ע"א, קיד ע"ג
י/ד מנוחת אשר ח"א דף טו ע"א {אין חזקה בעבד}
י/ד מנחת יוסף ח"א עמ' קיט
י/ד מצעדי גבר ב"ב סי' טז אות א
י/ד משנת יעקב זרעים ח"א עמ' ריז-ריח
י/ד ס' התרומות עמ' תתשל
י/ד סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' רכו-רכח
י/ד עיני דוד
י/ד קרית מלך
י/ד שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' נד
י/ד שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קלה סעיף ב {מ"מ ולח"מ}
י/ד שמעתתא דבי רב עמ' שמ, שמד
י/ד שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' קעח-קפ
י/ד שרשי הים
י/ה חדושים ובאורים (גרי') ב"ב סי' ו ס"ק ו
י/ה שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' צה
י/ו אוצמפה"ת ב"מ ב ע"א הע' 262, ז ע"א הע' 136
י/ו אור לישרים (קלרמן) ב"מ עמ' ה
י/ו אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' קלה, קמב
י/ו אפיקי מגינים ב"ב סי' יד, טו, כב
י/ו אפיקי מגינים ב"מ סי' ב, ט
י/ו באר לחי ראי
י/ו בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' קמ, קמב
י/ו בית אהרן וישראל גל' כח עמ' עג-עז
י/ו בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' ט אות א, ג-ד, עמ' נה-נז
י/ו ברכת מרדכי ב"מ עמ' לב
י/ו גדולי שמואל ב"מ דף כג ע"ב, ב"ב דף לג ע"א, לה ע"ב {או"ש}
י/ו דברות אליהו ח"א עמ' צג {הגהמ"י אות ו}
י/ו דברות צבי חי"א סי' כא אות ח
י/ו היכל התורה (פינצוק) חוב' א עמ' י-יא
י/ו המשפט העברי עמ' 999
י/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תצ
י/ו חזון יחזקאל ב"מ פ"א ה"א {כ"מ}
י/ו לב אריה (הורביץ) עמ' עד
י/ו מאור למלך ב"מ עמ' לה
י/ו מוריה גל' קיג עמ' נח-נט
י/ו מטה אהרן ב"ב עמ' קט
י/ו מעליות ח"יא עמ' 123-137
י/ו מקנת חיים עמ' רעב-רעג
י/ו משאת המלך ח"ג סי' שעט {אין שומעים להם}
י/ו משנת יעקב
י/ו משפט המלחמה עמ' קסד {הגהמ"י אות ו}
י/ו נרות זכריה עמ' קעד
י/ו ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קנג
י/ו סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' רכח-רל
י/ו עונג שבת קו"א סי' א אות ד
י/ו עץ חיים (אבלסון) עמ' תפו, תפח
י/ו פד"ר חי"א עמ' 31, 48
י/ו קונטרסי שעורים ב"מ שעור א אות ד
י/ו שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קמו סעיף יח
י/ו שירת דוד (תשסג) עמ' ח
י/ו שירת דוד ב"מ עמ' ח
י/ו שם מרדכי עמ' 23-25
י/ו שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' א
י/ו שעורי ר' שלמה עמ' רלו
י/ו תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' כח, לו


יא/903 הלכות טוען ונטען פרק יא *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יא/רה"פ יד פשוטה
יא/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יא/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יא/רה"פ פי' ר"י קאפח
יא/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יא/רה"פ רמב"ם לעם
יא/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יא/א אבי עזרי ח"ג
יא/א אבן האזל (גם בהשמטות סוף שופטים, דף עט ע"א)
יא/א אהלי חיים עמ' צה
יא/א אור הישר [דברי ריבות סי' ריא, שכא]
יא/א אפיקי מגינים ב"ב סי' יא, יג
יא/א אפיקי מגינים כתובות סי' כא
יא/א ארץ בנימין עמ' שע
יא/א בד קודש (פוברסקי) ב"ב עמ' נה, נז, קג
יא/א בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' ע סעיף ג
יא/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' קי
יא/א ברכת מרדכי ב"ב עמ' קפב, קפו, קפח, רמט
יא/א דברות צבי חי"א סי' כד אות א, ז
יא/א דברי ריבות (תשעב) עמ' קצב, שלא, תצו
יא/א דגל ראובן ח"ב סי' מז
יא/א המדות לחקר ההלכה מדה יג אות סא
יא/א המלך ברמה עמ' 108
יא/א הר המלך ח"ח עמ' שיד-שיח
יא/א הרמב"ם כמחנך עמ' 251, 252
יא/א חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 170, 261, ח"ד עמ' 67, 70
יא/א חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' סה
יא/א חיי דוד עמ' קנא, קסד
יא/א יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' תקנא
יא/א יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' שפד {אבי עזרי}
יא/א לוחות אבן ב"ב עמ' קח {אבי עזרי}
יא/א מוריה גל' קסה עמ' סח-סט
יא/א מחנה יוסף (תשעב) סי' ע אות ג
יא/א מילי דמרדכי
יא/א מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' תקד {אהא"ז}
יא/א מסורה ח"י עמ' כא, כט
יא/א מצעדי גבר ב"ב סי' ב אות ג, סי' כג אות י
יא/א משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' רכא
יא/א משנת יעקב
יא/א משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 26
יא/א נזר הקדש (קפלן)
יא/א פאת נגב דף עד ע"ג
יא/א פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' קפ
יא/א צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף רלט ע"ד
יא/א צרור הכסף (הראשון) עמ' רנז
יא/א קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' תה
יא/א קרית מלך
יא/א קרני ראם (ירמוש) עמ' תקד, תרכ
יא/א ר"י ששפורטש עמ' 389
יא/א שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' קנג
יא/א שו"ת ר"י מליריאה עמ' קעג
יא/א שכר שכיר סוגיות ח"א סי' מז אות א
יא/א שם טוב - השלמה
יא/א שמעתתא דבי רב עמ' שמד, שנז
יא/א שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' קעט
יא/א שער משפט סי' קמ ס"ק ב
יא/א תחומין חכ"א עמ' 425-426
יא/ב אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קפד
יא/ב אהליך יעקב ב"ב סי' ח ס' ב, ד
יא/ב אוצרות הרמב"ם
יא/ב אור הישר [מ"מ לקמן פט"ו ה"י]
יא/ב אור שמח
יא/ב אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' רמא {הפסדת על עצמך - תקנה}
יא/ב אמרי שפר (פינטו) עמ' רנא
יא/ב אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' קכח
יא/ב ארץ בנימין עמ' שע
יא/ב באר אלחנן עמ' רטז
יא/ב בד קודש (פוברסקי) ב"ב עמ' נה, נז, קג
יא/ב בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף סא ע"ב
יא/ב בית אהרן (כהן)
יא/ב בית יחזקאל (סרנה) ב"ב עמ' סט, עב
יא/ב בית ישראל (בנבנשתי) ח"ב-ח"ג דרוש מח עמ' 545
יא/ב בנין אב (שולמן) סי' מט אות ג
יא/ב ברור הלכה ב"מ ב ע"ב ציון א פסקה ו {מל"מ}
יא/ב ברכת מרדכי ב"ב עמ' קפב, קפו, קפח, רנ
יא/ב גדולי שמואל ב"ב דף כח ע"א
יא/ב גפן פוריה עמ' סה, פט-צא {הואיל ולא מחית הפסדת לעצמך - תקנת חכמים}
יא/ב דברי ריבות (תשעב) עמ' צד, שלב
יא/ב דגל ראובן ח"ב סי' מז
יא/ב דליית הכרם עמ' תתתלה [צ"ל מוציאין אותה מתחת ידו]
יא/ב החזקה במשפט העברי עמ' 42, 45, 211
יא/ב הלכה רבה ח"ג עמ' 116, 168
יא/ב המלך ברמה עמ' 108-109
יא/ב הרמב"ם כמחנך עמ' 251, 252
יא/ב זכור זאת ליעקב עמ' קלב-קלג
יא/ב זכרון אהרן סי' כד, עמ' נ
יא/ב חזון יחזקאל ב"ב פ"ב ה"א
יא/ב חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 261, ח"ד עמ' 67, 71-70
יא/ב חזקת הבתים עמ' 39
יא/ב חי' הריטב"א ב"ב עמ' מז, נח
יא/ב חיי דוד עמ' כא, לג, רכג, רנד, רנו, רנח
יא/ב יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' שכח
יא/ב יוסף אומץ סי' מז אות ה = שיורי ברכה חו"מ סי' יב
יא/ב יוסף אומץ סימן מז אות ה (על סימן יב סעיף ח ד"ה ויש קצת)
יא/ב יורה חכימא (תשח) עמ' רסח {טעם ג' שנים - כרבא}
יא/ב ישורון ח"כ עמ' כב {היסת}
יא/ב כבוד מלכים (מרגליות) {מל"מ}
יא/ב לחם רב (בוטון) סי' קלה
יא/ב לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' תב, תמד
יא/ב מחנה יהודה (חסמן) עמ' רלג
יא/ב מחנה יוסף (תשעב) סי' ע אות ג
יא/ב מילי דמרדכי
יא/ב מנחת אשר ב"ב עמ' ד, ו
יא/ב מסורה ח"י עמ' יז, כא, כט
יא/ב מעשה הבא בעבירה עמ' 111
יא/ב מצעדי גבר ב"ב סי' טז אות א ס"ק ז
יא/ב מקדש דוד ב"ב עמ' נג-נד
יא/ב משנת יעקב כאן
יא/ב משנת יעקב משפטים עמ' לד
יא/ב משפטי עזיאל ח"ד עניינים כלליים סי' יח עמ' רצג
יא/ב נחל יצחק (תשעב) ח"ד עמ' קיא
יא/ב נשמה של שבת עמ' 391
יא/ב נתיבות חיים (קארב) ח"ג - מלואים למשפט סי' ב
יא/ב נתן פריו סוגיות ח"א עמ' עג-עד
יא/ב סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' רל-רלא
יא/ב עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' רנט, שה
יא/ב ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' קלו-קלז
יא/ב ערך שי חו"מ סי' קמ סעיף ה
יא/ב פנת יקרת (תשנד) סי' קכז אות א
יא/ב פנת יקרת (תשעא) עמ' תקפה
יא/ב פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' קעח
יא/ב פרי האדמה ח"ב
יא/ב צבי תפארתו ב"ב פ"ג עמ' יח
יא/ב צרור הכסף (הראשון) עמ' רנז
יא/ב קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון בני אדם עמ' עט
יא/ב קרית מלך
יא/ב קרני ראם (ירמוש) עמ' תקג
יא/ב ר"י ששפורטש עמ' 389
יא/ב רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' קלו
יא/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' ריז {הואיל ולא מחית}
יא/ב שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' קנד
יא/ב שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' פז
יא/ב שואל ומשיב מהדו"ד ח"א סי' כג (יא ע"ב) {מל"מ}
יא/ב שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קמ סעיף ג {מל"מ}, סי' קמג סעיף ב {מ"מ}
יא/ב שכר שכיר סוגיות ח"א סי' מז אות א-ג, ו
יא/ב שמן למאור (מלכי) דף יב ע"א
יא/ב שמעתתא דבי רב עמ' שמד-שמה {משלא מיחה הפסיד}
יא/ב שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' מ
יא/ב שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' קעו
יא/ב שעורי ר"א ליכטנשטין ב"ב פ"ג עמ' 15, 22, 107
יא/ב שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' קיח
יא/ב שער משפט סי' קמ ס"ק ב, סי' קמו ס"ק יא
יא/ב תורת אמת (תשסו) עמ' רה, תרנא
יא/ב תחומין חכ"א עמ' 425-426
יא/ג בית יעקב (טבשונסקי) סי' קמג סעיף א
יא/ג ברכת מרדכי ב"ב עמ' רנ
יא/ג חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 145 {כ"מ}
יא/ג חזקת הבתים עמ' 38
יא/ג מחנה יוסף (תשעב) סי' ע אות ג
יא/ג מסורה ח"י עמ' יז
יא/ג משנת יעקב
יא/ג נשמה של שבת עמ' 391
יא/ג ערך שי חו"מ סי' קמ סעיף ה
יא/ג צרור הכסף (הראשון) עמ' רע
יא/ג קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) מדות חכמים עמ' פו
יא/ג תשובה מיראה (תשסו) עמ' מז
יא/ד אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' רמא
יא/ד אמרי בינה (אוירבך) אמרי שלמה סי' טז [א] ד"ה עיין
יא/ד אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' קכח
יא/ד אפיקי מגינים ב"ב סי' יא, יג
יא/ד ברכת מרדכי ב"ב עמ' קפב, קפו, קפח
יא/ד דליית הכרם עמ' תתתלה [צ"ל נזהר בשטר]
יא/ד החזקה במשפט העברי עמ' 42
יא/ד חוקת עולם עמ' 147
יא/ד חזקה רבה חו"מ ח"ד עמ' 88, 215
יא/ד חיי דוד עמ' רסד
יא/ד מחנה יוסף (תשעב) סי' ע אות א
יא/ד מלאכת שלמה (חכים)
יא/ד מסורה ח"י עמ' יז
יא/ד משפטי עזיאל ח"ד עניינים כלליים סי' יח עמ' רצג
יא/ד פרשת השבוע (תשעב) ח"ג עמ' 179
יא/ד שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' ע
יא/ד שכר שכיר סוגיות ח"א סי' מז אות א
יא/ד שעורי ר"א ליכטנשטין ב"ב פ"ג עמ' 15
יא/ד שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' קז
יא/ד שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף כד ע"ד
יא/ה אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' רמא
יא/ה בית אהרן וישראל גל' מה עמ' קיז
יא/ה ברכת מרדכי ב"ב עמ' קפח
יא/ה גדולי שמואל ב"ב דף כח ע"א
יא/ה החזקה במשפט העברי עמ' 217
יא/ה המלך ברמה עמ' 109
יא/ה זכור זאת ליעקב עמ' קלב-קלג
יא/ה זכרון אהרן סי' כד
יא/ה חיי דוד עמ' כא, לג, רנד
יא/ה לבוש מרדכי ב"ב (תשעד) סי' יג אות ד-ה
יא/ה מחנה יהודה (אשכנזי) דף קכה ע"ב
יא/ה מנחת אשר ב"ב עמ' ה-ו
יא/ה נתן פריו סוגיות ח"א עמ' סט, עג
יא/ה עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' טו
יא/ה פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' ח
יא/ה צבי תפארתו ב"ב פ"ג עמ' יח-יט
יא/ה קרית מלך
יא/ה שעורי ר"א ליכטנשטין ב"ב פ"ג עמ' 184
יא/ה שער משפט סי' קמו ס"ק ג
יא/ו אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' קמח
יא/ו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ב עמ' מה
יא/ו מנחת אשר ב"ב עמ' ה
יא/ו משפטי עזיאל ח"ד עמ' רחצ
יא/ו שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קמו סעיף א {לח"מ}
יא/ז בית יחזקאל (סרנה) גליונות
יא/ז בית יעקב (טבשונסקי) סי' קמו סעיף א {לח"מ}
יא/ז החזקה במשפט העברי עמ' 219, 221
יא/ז הלכה פסוקה ח"ג עמ' רכד
יא/ז הר המלך ח"ד עמ' סח
יא/ז לשון למודים חו"מ דף לו ע"ד, לז ע"א
יא/ז מחנה יהודה (אשכנזי) דף קכה ע"א {מ"מ}
יא/ז מילי דמרדכי
יא/ז מעיני המים
יא/ז משרת משה (עטייה)
יא/ז נשמה של שבת עמ' 392 {הגהמ"י}
יא/ז עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' שה, שח, שיא
יא/ז פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' קעה
יא/ז פרשת השבוע (תשעב) ח"ב עמ' 77 {מל"מ}
יא/ז צרור הכסף (הראשון) עמ' קיא, רסט
יא/ז קרית מלך
יא/ז שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קמו סעיף ה {לח"מ}
יא/ח בית אהרן (כהן)
יא/ח בית המלך (חסון)
יא/ח ברכת מרדכי ב"ב עמ' רנב
יא/ח החזקה במשפט העברי עמ' 212, 224
יא/ח הלכה פסוקה ח"ג עמ' קכד
יא/ח חיי דוד עמ' רעא
יא/ח יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' קל, רעד
יא/ח מחנה יהודה (קצין) ח"ב
יא/ח מסורה ח"י עמ' כה
יא/ח עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' רסט-רע
יא/ח צרור הכסף (הראשון) עמ' קיא, רסט
יא/ח שארית הפליטה (לר"ש אביגדור), תשובה בתחלת הספר, אות טז
יא/ח של"ה תושבע"פ אות תסד
יא/ט אורים גדולים (תקיח) דף נח
יא/ט דברות משה ב"ב ח"ב סי' נד ענף ב
יא/ט הלכה רבה ח"ג עמ' 158
יא/ט זכרון אהרן סי' כד, עמ' נ
יא/ט זכרון משה אליהו עמ' צא
יא/ט חיי דוד עמ' רח
יא/ט יד לרמב"ם עמ' 144-151
יא/ט מסורה ח"י עמ' יט
יא/ט עטרת שלמה ח"א עמ' רלט
יא/ט שער משפט סי' קמב ס"ק א-ב
יא/ט שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף כב ע"ב, כג ע"ד, כד ע"ב
יא/ט שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' צד, קא, קג, קז
יא/י המשפט העברי עמ' 1107
יא/י חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 261
יא/י יד לרמב"ם עמ' 144
יא/י פאת נגב דף עד ע"ג
יא/י צרור הכסף (הראשון) עמ' קיא


יב/904 הלכות טוען ונטען פרק יב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יב/רה"פ יד פשוטה
יב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יב/רה"פ פי' ר"י קאפח
יב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יב/רה"פ רמב"ם לעם
יב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יב/א אורים ותומים - תומים סי' קמא ס"ק ט
יב/א אמרי בינה (אוירבך) אמרי שלמה סי' טז [א] ד"ה עיין
יב/א אש תמיד עמ' תסב, תקיט
יב/א באורי סוגיות (הוניגסברג) ב"ב סי' ג אות ח
יב/א בית יחזקאל (סרנה) ב"ב עמ' עג
יב/א בנין אב (שולמן) סי' מט אות ט
יב/א דברות משה ב"ב ח"א סי' כח ענף א
יב/א דגל ראובן ח"ב סי' מז
יב/א דליית הכרם עמ' תתתלה {כ"מ} [בורא - צ"ל כורא]
יב/א החזקה במשפט העברי עמ' 188-190, 194
יב/א המשפט העברי עמ' 1107-1109
יב/א זכרון משה אליהו עמ' עח, פ
יב/א חזקת הבתים עמ' 13, 107
יב/א חי' הגרנ"ט סי' קעג
יב/א יד ימין חו"מ סי' יט
יב/א יורה חכימא (תשח) עמ' רסז-רסח {בשדה הבעל א"צ ג' שנים שלמות - כת"ק ב"ב כח}
יב/א מחנה יהודה (אשכנזי) דף קכא ע"א
יב/א מלאכת שלמה (חכים)
יב/א מסורה ח"י עמ' כג
יב/א משנת יעקב
יב/א עדות ביעקב (בוטון) דף רמב ע"ג
יב/א עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' טז
יב/א צרור הכסף (הראשון) עמ' קח, רנז-רנח
יב/א קרית מלך
יב/א שו"ת הריב"ש עמ' שיא
יב/א שמעתתא דבי רב עמ' שנא
יב/א שער יהושע ח"א עמ' נב
יב/ב אבן האזל
יב/ב אבן ציון עמ' תשעג
יב/ב אהליך יעקב ב"ב סי' ח ס' ב, ד, ט
יב/ב אוהב מישרים עמ' תנז
יב/ב אוצרות הרמב"ם
יב/ב אור הישר [אורים ותומים - תומים סי' קמ ס"ק ה]
יב/ב אור שמח
יב/ב איים בים ב"ב פ"ג סי' ו אות א
יב/ב אמרי בינה (אוירבך) - עדות סי' נו ד"ה וכעין
יב/ב אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' קכט
יב/ב אפיקי מגינים ב"ב סי' יג-יד
יב/ב אפיקי מגינים כתובות סי' כא
יב/ב אשר למלך
יב/ב בד קודש (פוברסקי) ב"ב עמ' טז, סד
יב/ב בית אהרן (כהן)
יב/ב בית דינו של שמואל עמ' 564, 569
יב/ב בנין אפרים עמ' צה {מגדל עז}
יב/ב בנין דוד (טאוב) ח"ב עמ' יח
יב/ב ברכת אברהם (תשנד) חי' ש"ס עמ' עח
יב/ב ברכת אריאל ח"ב עמ' קיד-קטז
יב/ב ברכת מרדכי ב"ב עמ' קצא
יב/ב דברות משה ב"ב ח"א סי' כב ענף א
יב/ב דברי לוי הל' סנהדרין עמ' שיא
יב/ב דודאי משה עמ' קיח
יב/ב דליית הכרם עמ' תתתלה {מ"מ} [השטר - צ"ל השכר]
יב/ב הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' עז {מגדל עוז}
יב/ב המאור הגדול (יעבץ) עמ' שלו
יב/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רד
יב/ב חזון יחזקאל קידושין פ"ד ה"א, ב"מ פ"א ה"ו, ב"ב פ"ב ה"א
יב/ב חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 147
יב/ב חי' הגר"ח החדש עמ' שצו
יב/ב חי' הגרא"א דסלר עמ' קסג
יב/ב חי' הרי"ם ב"ב עמ' קנג
יב/ב חי' הריטב"א ב"ב עמ' נב
יב/ב חי' חתם סופר
יב/ב חיי דוד עמ' לט, רמ
יב/ב יורה חכימא (תשח) עמ' רעה {בטוען שמא לא שכן בה יום ולילה}, רעו-רעז
יב/ב לבוש מרדכי ב"ב (תשעד) סי' יג אות א-ו
יב/ב לבוש מרדכי נשים (תשעה) גיטין סי' ד אות ב-ה, כתובות סי' יג אות ב-ג
יב/ב לוחות אבן ב"ב עמ' לז-לט
יב/ב לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' תצ
יב/ב לחקרי הלכות סי' שפד
יב/ב לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' י
יב/ב מאור למלך ב"ב עמ' סו, סח
יב/ב מחנה יהודה (אשכנזי) דף קיח ע"ב-ע"ד
יב/ב מחנה יוסף (תשעב) סי' עא אות א
יב/ב מטה אהרן ב"ב עמ' פב
יב/ב מלאכת שלמה (חכים)
יב/ב מלואי אבן ח"ב עמ' קמ
יב/ב מנוחת משה דף קצ ע"ד
יב/ב מנחת אשר ב"ב עמ' יט, לד
יב/ב מנחת שלום (יפרח) ב"ב סי' כג
יב/ב מעשה בצלאל סי' תיג
יב/ב מצעדי גבר ב"ב סי' יז
יב/ב מקום דוד [עדות ביעקב סי' קכא]
יב/ב משאת המלך ח"ד סי' תקכח {ראב"ד}
יב/ב משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' רכה
יב/ב משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' קצ
יב/ב נחל יצחק (תשעב) ח"ב עמ' קו
יב/ב נתיבות המשפט סי' קמ ס"ק ז
יב/ב נתיבות חיים (קארב) ח"ג - מלואים למשפט סי' א
יב/ב נתן חכמה ב"ב סי' יב
יב/ב סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' רלב-רלה
יב/ב ערך שי חו"מ סי' קמ סעיף ה
יב/ב פרי האדמה ח"ב וח"ד
יב/ב צבי תפארתו ב"ב פ"ג - לב אלחנן עמ' יא-יב {גם אם המערער וטוען שמא}
יב/ב צבי תפארתו ב"ב פ"ג עמ' כד {גם אם המערער טוען שמא}
יב/ב צרור החיים (קליין) דף פז ע"ג
יב/ב קרית מלך
יב/ב קרני ראם (ירמוש) עמ' תקט
יב/ב שברי לוחות עמ' 96 {הגהמ"י - אביאסף}
יב/ב שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' שסג
יב/ב שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קמ סעיף ד
יב/ב שם משמעון (שטרן) דף לט ע"ד {מעידים "אנו שכרנו ממנו"}
יב/ב שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' קפ-קפא, קפג
יב/ב שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' קה-קז
יב/ב שעורי ראשי ישיבות ליטא עמ' רצד
יב/ב שער משפט סי' קמ ס"ק ז, ט
יב/ב שערי טהר ח"ח סי' צה אות ד
יב/ב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 270
יב/ב שערי שמואל עמ' קפז
יב/ג אהליך יעקב ב"ב סי' ח ס' א, ג
יב/ג בית הלוי ח"ג סי' נ עמ' קעט
יב/ג בנין אב (שולמן) סי' מט אות ט
יב/ג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' קיא, קיח
יב/ג דגל ראובן ח"ב סי' מז
יב/ג החזקה במשפט העברי עמ' 194
יב/ג חזקה רבה חו"מ ח"ד עמ' 235
יב/ג חי' הגרא"א דסלר עמ' קסג
יב/ג חי' הריטב"א ב"ב עמ' נב
יב/ג חיי דוד עמ' מא-מב
יב/ג לוחות אבן ב"ב עמ' קכב, קכד {שוכרים}
יב/ג לחם רב (בוטון) סי' קנז
יב/ג מלאכת שלמה (חכים)
יב/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/ג משיב נפש (גרוס) ח"ב עמ' קה-קז
יב/ג ס' המקח עמ' שסב
יב/ג סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' רלה-רלז
יב/ג עטרת ישראל עמ' קלט
יב/ג עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' רסג {חנוותא דמחוזא}
יב/ג צרור הכסף (הראשון) עמ' קט, רס
יב/ג קרית מלך
יב/ג שו"ת הריב"ש עמ' שיא
יב/ג שו"ת מהרלב"ח סי' קלב (ב)
יב/ג שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קמ סעיף ד
יב/ג שעורי ר"א ליכטנשטין ב"ב פ"ג עמ' 27
יב/ג תהלה לדוד (וילנציק) על ההגדה דף יא ע"ב {חנויות של תגרים}
יב/ד אהלי שם (פרץ) ב"ב עמ' צג {הגהמ"י}
יב/ד אהליך יעקב ב"ב סי' ח ס' ג
יב/ד אור הישר [דברי ריבות סי' עה]
יב/ד אורים ותומים - תומים סי' קמה ס"ק ב, ד
יב/ד ביתאל ח"ב דף לה ע"ד
יב/ד דברי ריבות (תשעב) עמ' ק
יב/ד חיי דוד עמ' לד, רטז {הגהמ"י}
יב/ד לוחות אבן ב"ב עמ' כ {הגהמ"י}, קיד {הגהמ"י בשם ראב"ן - שנות הניר}
יב/ד עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' טז-יז
יב/ד צרור הכסף (הראשון) עמ' רנח
יב/ד קהלות יעקב ב"ב יח
יב/ד שושנת העמקים (תאומים) עמ' פא {כ"מ}
יב/ד תשובה שלמה אהע"ז סי' כח דף לט ע"ב
יב/ה החזקה במשפט העברי עמ' 202
יב/ה המשפט העברי עמ' 1110
יב/ה לוחות אבן ב"ב עמ' קלג {בעלי שפחה}
יב/ה שם טוב - השלמה
יב/ו מסורה ח"י עמ' כח
יב/ו שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' שכח
יב/ו שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' קו
יב/ז אור הישר [מ"מ לקמן פי"ג ה"ב]
יב/ז אורים ותומים - תומים סי' קמט ס"ק יא
יב/ז אפיקי מגינים ב"ב סי' יא, יג
יב/ז בית דינו של שמואל עמ' 84
יב/ז זכרון משה אליהו עמ' קב
יב/ז חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 48
יב/ז מלאכת שלמה (חכים)
יב/ז מסורה ח"י עמ' לא
יב/ז משפטים ישרים (חסון) דף עז ע"ד
יב/ז נר למאור (רבינוביץ) דף נא ע"ב
יב/ז נתן פריו ב"מ עמ' רכז
יב/ז עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' ש-שא
יב/ז שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קמד סעיף ב {מ"מ}, סי' קמט סעיף ח
יב/ז תורת יקותיאל (בירדוגו) עמ' עז {מ"מ, אכלה האב שנה והבן שנים}
יב/ח בית יעקב (טבשונסקי) סי' קמד סעיף א {מ"מ}
יב/ח ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' קמד
יב/ח דברי משה (ברנשטיין) ב"ב עמ' כד-כה, כט
יב/ח החזקה במשפט העברי עמ' 225
יב/ח חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' עח
יב/ח לשון למודים חו"מ דף לו ע"ב {מ"מ}
יב/ח מלאכת שלמה (חכים) כאן, ודף פב ע"ב {לח"מ}
יב/ח מעיני המים
יב/ח פאת נגב דף עד ע"ג
יב/ח צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף רמ ע"ב {מ"מ}
יב/ח שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קמד סעיף ב {מ"מ}
יב/ח תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' כה
יב/ט אמרי הצבי (בער) סוגיות דף כח ע"ג-ע"ד
יב/ט אשר למלך
יב/ט באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יב/ט ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' קכו
יב/ט דברי משה (ברנשטיין) ב"ב עמ' כה, כט
יב/ט החזקה במשפט העברי עמ' 179-181
יב/ט חוקת עולם עמ' 148 {נרה שנה אחר שנה}
יב/ט חזקת הבתים עמ' 105
יב/ט חיי דוד עמ' רכז
יב/ט יד לרמב"ם עמ' 133
יב/ט פסקי אליהו ח"ב עמ' כב {פוסק כיש אומרים}
יב/ט רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' קלד
יב/ט שולי הגליון עמ' קצה
יב/ט שם טוב - השלמה
יב/י יד לרמב"ם עמ' 133
יב/יא אבני החושן סי' קמא סעיף ב
יב/יא דליית הכרם עמ' תתתלה {מ"מ} [בוצרא - צ"ל בצואר]
יב/יא.
יב/יב אבן מלוכה (ברון, תשעז)
יב/יב אדמת קודש ח"א או"ח סי' יד (ד"ה וראיתי) {אכילת איסור}
יב/יב אהל משה (הורוביץ) ח"א ב"ב לו ע"א
יב/יב אור הישר [אורים ותומים - תומים סי' קמא ס"ק ז, אור הישר ב"ב לו ע"א]
יב/יב אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' קמה
יב/יב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יב/יב בינת נבונים דף כ ע"ג
יב/יב בית אהרן (כהן)
יב/יב בית אהרן וישראל גל' מג עמ' מד
יב/יב בית יחזקאל (סרנה) ב"ב עמ' פג
יב/יב בית יעקב (טבשונסקי) סי' קמא סעיף ה
יב/יב בית ירוחם
יב/יב בית מרדכי (סאויצקי) דף פו ע"ג
יב/יב בנין אב (שולמן) סי' מט אות ד
יב/יב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' קכח
יב/יב ברכת הארץ (עמנואל) עמ' 19
יב/יב דגל ראובן ח"ב סי' מז
יב/יב החזקה במשפט העברי עמ' 183
יב/יב הליכות אליהו
יב/יב חזון יחזקאל כלאים פ"ד הי"א
יב/יב חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 178, 187-186
יב/יב חזקת הבתים עמ' 98
יב/יב חיי דוד עמ' ריט {מ"מ}
יב/יב לבוש מרדכי ב"ב (תשעד) סי' יג אות ב-ה
יב/יב מבוא למשנה תורה עמ' 44
יב/יב מהלכי משפט ח"ד עמ' 17
יב/יב מעשה הבא בעבירה עמ' 111
יב/יב משיב נפש (גרוס) ח"ב עמ' קרו
יב/יב משנה הלכות ח"ב דף צד ע"ג, צה ע"א-ע"ב, ח"ג סי' קנט
יב/יב משפטי עזיאל ח"ד עמ' ש
יב/יב נתיבות המשפט סי' קמא ס"ק ב
יב/יב ס' המקח עמ' שסג
יב/יב סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' רלז-רלט
יב/יב עקדת משה ח"ב עמ' קיד-קטו
יב/יב צרור הכסף (הראשון) עמ' רסד
יב/יב קובץ השמיטה עמ' תקפח
יב/יב שו"ת ר"י מילר עמ' קפו
יב/יב שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קמא סעיף ב
יב/יב שער משפט סי' קמ ס"ק ה
יב/יג אהליך יעקב ב"ב סי' ח ס' י
יב/יג אפיקי מגינים ב"ב סי' יד
יב/יג בית אהרן וישראל גל' מג עמ' מא
יב/יג גן שושנים ח"ב עמ' קסז
יב/יג דברות משה ב"ב ח"ב סי' נד ענף ד
יב/יג חזון נחום (גנק) סי' טז
יב/יג חזקה רבה חו"מ ח"ג עמ' 287
יב/יג יד לרמב"ם עמ' 131-143
יב/יג צרור הכסף (הראשון) עמ' קט
יב/יג שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף יח ע"א {מ"מ}
יב/יד אור הישר [אור הישר ב"ב נז ע"א]
יב/יד איתן האזרחי עמ' קכח
יב/יד בית דוד (תשעט) חו"מ סי' קעח
יב/יד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' קיט
יב/יד הלכה למשה (אלבז) עמ' רסח, שפה
יב/יד והיה העולם עמ' 111
יב/יד חיי עמרם עמ' קפב
יב/יד חסדי דוד ח"ד עמ' שפז
יב/יד יד ימין חו"מ סי' יט
יב/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/יד משנת ר' אהרן שכנים עמ' צב
יב/יד משפט שלמה (זפרני) ח"ד עמ' לב
יב/יד משפט שלמה (זפרני, תשנה) סי' לה סעיף א ס"ק ג, סי' לו סעיף א
יב/יד עמק המשפט ח"ג עמ' תנה
יב/יד פעמוני זהב סי' קמ סעיף ז
יב/יד צרור הכסף (הראשון) עמ' קט, רסה
יב/יד קרית מלך
יב/יד שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' טז
יב/יד שו"ת הריב"ש עמ' שיא
יב/יד שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' שלא
יב/יד שו"ת מהר"ם די בוטון סי' יז
יב/יד תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' פא
יב/יד תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' תיא {מעמיד בהמה בחצר}
יב/טו אורים ותומים - תומים סי' קמא ס"ק יב
יב/טו אפיקי מגינים ב"ב סי' יד
יב/טו בית אהרן (כהן)
יב/טו דליית הכרם עמ' תתתלה [צ"ל שאכלו שנה אחר שנה]
יב/טו צרור הכסף (הראשון) עמ' רסד
יב/טז אהליך יעקב ב"ב סי' ח ס' יא
יב/טז אפיקי מגינים ב"ב סי' יד
יב/טז דברות משה ב"ב ח"ב סי' נד ענף א
יב/טז חי' חתם סופר
יב/טז יד לרמב"ם עמ' 127, 131-143
יב/טז ס' המקח עמ' שסב
יב/יז בית אהרן (כהן)
יב/יז גדולי שמואל ב"ב דף לז ע"א
יב/יז דברות משה ב"ב ח"א סי' כט ענף א
יב/יז זכרון משה אליהו עמ' צה
יב/יז חיי דוד עמ' רמד
יב/יז יד לרמב"ם עמ' 125-130
יב/יז מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/יז צרור הכסף (הראשון) עמ' רסד
יב/יז שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קמא סעיף ה
יב/יח בית יעקב (טבשונסקי) סי' קמא סעיף ט {לח"מ}
יב/יח חי' חתם סופר
יב/יח יד לרמב"ם עמ' 127
יב/יח מחנה יהודה (אשכנזי) דף קכב ע"ג {מ"מ}
יב/יח עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' נה
יב/יט חי' חתם סופר
יב/יט חיי דוד עמ' רלב
יב/יט יד לרמב"ם עמ' 187-198
יב/יט מחנה יהודה (אשכנזי) דף קכב ע"א
יב/יט משנת יוסף שביעית ח"א עמ' צד
יב/יט משרת משה (עטייה)
יב/יט סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' רמ
יב/יט צרור הכסף (הראשון) עמ' קט, רסה
יב/כ באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יב/כ בית אהרן (כהן)
יב/כ זכרון משה אליהו עמ' צד
יב/כ יד לרמב"ם עמ' 187-198
יב/כ לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' י
יב/כ סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' רמ
יב/כ צרור הכסף (הראשון) עמ' קט, רסה
יב/כ שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קמא סעיף ד


יג/905 הלכות טוען ונטען פרק יג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יג/רה"פ בית אהרן (כהן)
יג/רה"פ יד פשוטה
יג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יג/רה"פ פי' ר"י קאפח
יג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יג/רה"פ רמב"ם לעם
יג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יג/א אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' קנא
יג/א הרמב"ם כמחנך עמ' 251
יג/א חזו"א אהע"ז סי' עד ס"ק טז, חו"מ לקוטים סי' יג ס"ק טז
יג/א חזקת הבתים עמ' 172
יג/א חיי דוד עמ' שז
יג/א יד לרמב"ם עמ' 115
יג/א יין מלכות (שניאורסון) עמ' 522-525
יג/א יכין ובועז ח"א סי' סא עמ' 167
יג/א מחנה יהודה (קצין) ח"ב סי' עה
יג/א מעיל שמואל (פלורנטין)
יג/א ס' המקח עמ' שסו
יג/א פד"ר ח"ט עמ' 147
יג/א צרור הכסף (הראשון) עמ' רסב
יג/א ר"י ששפורטש עמ' 198
יג/א רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' קלו
יג/א שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' שסג
יג/א שו"ת רשב"ש עמ' רכ-רכא
יג/ב אולם המשפט סי' קמד סעיף א {מ"מ}
יג/ב אוצרות הרמב"ם
יג/ב אורים ותומים - תומים סי' קמט ס"ק יא
יג/ב אנצי"ת ע' גזלן הע' 109, 110, 112-114, 116, 117, 120
יג/ב בית אהרן וישראל גל' נב עמ' פב {אין לקטן טענת חזקה בקרקע}
יג/ב בית דינו של שמואל עמ' 84
יג/ב בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' שנח
יג/ב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' קפט
יג/ב החזקה במשפט העברי עמ' 233-235
יג/ב הלכה רבה ח"ג עמ' 70
יג/ב זכרון משה אליהו עמ' קג
יג/ב חדושים ובאורים (גרי') ב"ב סי' ו ס"ק ג
יג/ב חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 247, 256
יג/ב חזקת הבתים עמ' 99
יג/ב חנא וחסדא ח"ב דף יג ע"א {לח"מ}
יג/ב יד לרמב"ם עמ' 153, 155, 157
יג/ב יין מלכות (שניאורסון) עמ' 522-525
יג/ב לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' ה אות ו
יג/ב לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' ה ס"ק ו
יג/ב מאור למלך ב"ב עמ' קנד
יג/ב מסורה ח"י עמ' לא
יג/ב מצעדי גבר ב"ב סי' כג אות י
יג/ב מקדש דוד ב"ב עמ' ח
יג/ב משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תרכח
יג/ב משנת יעקב
יג/ב נר למאור (רבינוביץ) דף נא ע"ב וע"ד
יג/ב נתיבות המשפט סי' קלג ס"ק א {מ"מ - קטן}
יג/ב עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' ש-שא
יג/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קעד
יג/ב צרור הכסף (הראשון) עמ' רסו
יג/ב קרית מלך
יג/ב שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קמד סעיף ב {מ"מ}, סי' קמט סעיף ו, ח
יג/ב שם טוב - השלמה
יג/ב שמן למאור (ביימאייל) דף לג ע"א-ע"ב {קטן שהחזיק}
יג/ב תורת יקותיאל (בירדוגו) עמ' עז {מ"מ, קטן אין חזקתו כלום אע"פ שכבר התחיל האב להחזיק וכו'}
יג/ג אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' קסא
יג/ג בית דינו של שמואל עמ' 77
יג/ג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' קפ
יג/ג גדולי שמואל ב"ב דף כט ע"א, מב ע"א
יג/ג מחנה יהודה (אשכנזי) דף קכד ע"ג {מ"מ}
יג/ג משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' רכב
יג/ג פני משה (הררי) עמ' קיח
יג/ג צרור הכסף (הראשון) עמ' רסב
יג/ג קרית מלך
יג/ג שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קמט סעיף י
יג/ג שם טוב - השלמה
יג/ד גדולי שמואל ב"ב דף מב ע"א
יג/ד דברי ריבות (תשעב) עמ' שלא
יג/ד הר המלך ח"ז עמ' רסה
יג/ד חזקת הבתים עמ' 172
יג/ד חיי דוד עמ' קמג, שז
יג/ד יד לרמב"ם עמ' 112-120
יג/ד לחקרי הלכות סי' שפ
יג/ד נתיבות המשפט סי' קמט ס"ק יג
יג/ד צרור הכסף (הראשון) עמ' קי, רסב
יג/ד שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' שמג
יג/ד שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' שמג
יג/ד שו"ת ר"י מליריאה עמ' קעג
יג/ד תורת אמת (תשסו) עמ' תלט
יג/ה אנצי"ת ע' אריס הע' 85, 87, 88, 90, 91
יג/ה אפיקי מגינים ב"ב סי' טו
יג/ה בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' קנב {אריסי בתי אבות}
יג/ה דברות משה ב"ב ח"ב סי' נח הערה פ
יג/ה צרור הכסף (הראשון) עמ' קי
יג/ה שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קמט סעיף ט
יג/ו בית דינו של שמואל עמ' 77
יג/ו דברות משה ב"ב ח"ב סי' נח הערה פא
יג/ו הר המלך ח"ד עמ' סח
יג/ו זכרון משה אליהו עמ' קיב
יג/ו מקורות לפסקי הרמב"ם
יג/ו צרור הכסף (הראשון) עמ' קי
יג/ו רוב דגן (הלוי) ח"א דף קצח ע"ג {לח"מ}
יג/ו שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' שמג
יג/ו שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' שמג
יג/ז בית יעקב (טבשונסקי) סי' קמט סעיף טז
יג/ז ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' ר
יג/ז דברי חיים ב"מ לט
יג/ז דברי יוסף (קונביץ) עמ' 94
יג/ז ישועות ישראל סי' סב סעיף ב {מ"מ}
יג/ז מעיני המים
יג/ז עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' ריב
יג/ז צרור הכסף (הראשון) עמ' רסב
יג/ז קרית מלך
יג/ז שו"ת הריב"ש עמ' שכב
יג/ז שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קמט סעיף יא {רמב"ם}, יב {לח"מ}
יג/ח אבני שהם (פרץ) דף נט ע"א {לח"מ}
יג/ח אות היא לעולם ח"א דף קלט ע"ג
יג/ח אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' קעא
יג/ח בית דינו של שמואל עמ' 74
יג/ח בית יעקב (טבשונסקי) סי' קמט סעיף ב {לח"מ}, ה
יג/ח ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' קפא, קפג-קפד
יג/ח ברכת שאול עמ' שצט
יג/ח דברות משה ב"ב ח"ב סי' לב ענף א
יג/ח זכרון משה אליהו עמ' קג-קד
יג/ח חזו"א על הרמב"ם
יג/ח חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 40, חו"מ ח"ד עמ' 26 {לח"מ}
יג/ח חי' הריטב"א ב"ב עמ' עח
יג/ח חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' קטז
יג/ח יכין ובועז ח"א סי' נא עמ' 126, סי' קלו עמ' 464, 466
יג/ח ישועות יעקב נזיקין עמ' קצט
יג/ח לב השבת סי' יב הערה 10
יג/ח לשון למודים חו"מ דף לט ע"א
יג/ח מחנה יהודה (אשכנזי) דף קלב ע"א {לח"מ}
יג/ח משפט שלמה (זפרני, תשנה) סי' לה סעיף ג ס"ק א
יג/ח נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף קפה ע"א {מ"מ}
יג/ח נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' רצה
יג/ח צרור הכסף (הראשון) עמ' קי, רסג
יג/ח שו"ת הריטב"א סי' פח
יג/ח שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' רמג
יג/ח שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' תתכג
יג/ח שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קמט סעיף ג {מל"מ}, ד
יג/ח שלל דוד
יג/ח שמחה לאיש (אלישר) דף עד ע"ב {מל"מ}
יג/ח שעורי ר"א ליכטנשטין ב"ב פ"ג עמ' 233
יג/ט מלאכת שלמה (חכים)
יג/ט צרור הכסף (הראשון) עמ' רסג
יג/ט שו"ת הרדב"ז ח"ו סי' שני אלפים פא
יג/ט שו"ת רשב"ש עמ' צט
יג/ט תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' קסח-קעא
יג/י בית יעקב (טבשונסקי) סי' קמט סעיף ח
יג/י ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' קכ
יג/י חזון יחזקאל ב"ב פ"ב ה"א
יג/י ס' המקח עמ' שסז
יג/י צרור הכסף (הראשון) עמ' רסג
יג/י שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קמט סעיף ו
יג/יא אנצי"ת ע' גזלן הע' 109
יג/יא בית יעקב (טבשונסקי) סי' קמט סעיף ח
יג/יא ברכת אברהם (תשנד) חי' ש"ס עמ' צה
יג/יא החזקה במשפט העברי עמ' 232
יג/יא לחקרי הלכות סי' שפב
יג/יא מעיל שמואל (פלורנטין)
יג/יא פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' לח
יג/יא קרית מלך
יג/יא שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קמט סעיף ד {לח"מ}, סעיף ו
יג/יא שלל דוד
יג/יא שער משפט סי' קנב ס"ק א {מ"מ}


יד/906 הלכות טוען ונטען פרק יד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יד/רה"פ יד פשוטה
יד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יד/רה"פ פי' ר"י קאפח
יד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יד/רה"פ רמב"ם לעם
יד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יד/א אבני החושן סי' קנא סעיף א
יד/א בית יעקב (טבשונסקי) סי' קנא סעיף א
יד/א הר המלך ח"ד עמ' סח
יד/א הרמב"ם כמחנך עמ' 252
יד/א יד לרמב"ם עמ' 157
יד/א מעיני המים
יד/א מקורות לפסקי הרמב"ם
יד/א עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' רעו-רעט
יד/ב אור הישר [אורים ותומים - תומים סי' קנא ס"ק ב]
יד/ב אנצי"ת ע' גזלן הע' 125, 128
יד/ב בית אהרן (כהן)
יד/ב בית יעקב (טבשונסקי) סי' קנא סעיף ג {לח"מ}
יד/ב ברור הלכה גיטין נח ע"א ציון א
יד/ב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' קנה, ריג
יד/ב גדולי שמואל ב"ב דף לה ע"ב
יד/ב דבר שאול ליקוטים סי' ב ס"ק י
יד/ב דברות משה ב"ב ח"ב סי' מ ענף ב
יד/ב דברי תורה (תאומים) דף ז ע"ג {לא מועיל אחריות בסיקריקון}
יד/ב זכר יצחק (תשן) עמ' שמד
יד/ב חזקה רבה חו"מ ח"ד עמ' 16
יד/ב יורה חכימא (תשח) עמ' רפב {גזלן אין לו חזקה}, רפה-רפו
יד/ב כתר המלך
יד/ב מבוא למשנה תורה עמ' 223
יד/ב מחנה יהודה (אשכנזי) דף קלו ע"ב, קלז ע"ד {מ"מ}, רכא ע"א {לח"מ}
יד/ב מסורה ח"י עמ' כב
יד/ב משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' רכג
יד/ב משנת יעקב [משנת יעקב הל' גזילה פ"ט הי"ד]
יד/ב צרור הכסף (הראשון) עמ' רסג
יד/ב שער משפט סי' קנב ס"ק ב {לח"מ}
יד/ב תורת החוף ימים סי' כ אות ג {לח"מ}
יד/ג אור הישר [אורים ותומים - תומים סי' קנא ס"ק ב]
יד/ג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' ריג, רטז
יד/ג דברות משה ב"ב ח"ב סי' נח הערה פד
יד/ג חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' נא
יד/ג יכין ובועז ח"א סי' קלו עמ' 466
יד/ג מילי דמרדכי [וכן האפוטרופוס - צ"ל ובן]
יד/ג מלאכת שלמה (חכים) דף פג ע"ד {לח"מ}
יד/ג קרית מלך
יד/ג שו"ת הריב"ש עמ' שכג
יד/ג שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קלד סעיף ד {מ"מ}, סי' קנב סעיף א
יד/ג שער המלך
יד/ד אוצרות יהושע עמ' רנט {אהא"ז}
יד/ד אנצי"ת ע' גזלן הע' 123, 135
יד/ד בית אהרן (כהן)
יד/ד בית יחזקאל (סרנה) ב"ב עמ' עט
יד/ד זכרון משה אליהו עמ' קא
יד/ד חזקה רבה חו"מ ח"ד עמ' 16
יד/ד נודע ביהודה השלם חו"מ עמ' קכז
יד/ד נודע ביהודה תנינא חו"מ סי' כח
יד/ד שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' שסג
יד/ה אנצי"ת ע' גוי הע' 718, 720 {רמב"ם}, 823 {מ"מ}, 825 {ראב"ד}
יד/ה בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' עח סעיף א, סי' צ סעיף ז
יד/ה בית אהרן (כהן)
יד/ה בית אהרן וישראל גל' מו עמ' סד-סה
יד/ה בית דינו של שמואל עמ' 569
יד/ה בני בנימין (נבון) חו"מ דף לח ע"א, לט ע"ג
יד/ה בנין אב (שולמן) סי' מט אות ב
יד/ה ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ו עמ' ס
יד/ה דבר שמואל (אבוהב) סי' כח
יד/ה דברי יששכר דף יא ע"ג
יד/ה דברי משה (מזרחי) עמ' קצו
יד/ה דברי ריבות (תשעב) עמ' תצו
יד/ה דורש משפט עמ' צא-צב, תת
יד/ה דרכי משפט - טוען ונטען סי' יט אות ג
יד/ה ויקרא אברהם חו"מ סי' כח (סח ע"ג)
יד/ה זכר יצחק (תשן) עמ' מח
יד/ה חי' חתם סופר
יד/ה חיי דוד עמ' רטו
יד/ה חלקת יואב מהדו"ת סי' יח
יד/ה יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"ג עמ' כ {מ"מ}
יד/ה יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' תקט {מ"מ}
יד/ה יד לרמב"ם עמ' 152-160
יד/ה מאור למלך ב"ב עמ' קלט
יד/ה מלאכת שלמה (חכים)
יד/ה מעיני המים
יד/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
יד/ה משיב משפט עמ' רפד*
יד/ה נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' תקצה
יד/ה נתיבות חיים (קארב) ח"ד עמ' תג
יד/ה סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' רמא-רמב
יד/ה עבד המלך (תשסט) עמ' תקנד
יד/ה עזרת כהן עמ' תח {מ"מ}
יד/ה צרור הכסף (הראשון) עמ' קי, רסו
יד/ה קרבן משה עמ' סג
יד/ה קרני ראם (ירמוש) עמ' תצו {מ"מ}
יד/ה רוב דגן (הלוי) ח"א דף צט ע"ד
יד/ה רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' קלו
יד/ה שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' קנג
יד/ה שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' רב
יד/ה שו"ת ר"י מליריאה עמ' קסה
יד/ה שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קמט סעיף ו/ז
יד/ה שלחנו של אברהם חו"מ סי' עה ס' יז
יד/ה שעורי ר' שמואל ב"ב ח"ב עמ' צג
יד/ה תורת החוף ימים סי' כ אות ג
יד/ה תשורת שי מהדו"ק סי' תקסד {ראב"ד}
יד/ו באורי סוגיות (הוניגסברג) ב"ב סי' לג אות יד {מ"מ}
יד/ו בית דינו של שמואל עמ' 569
יד/ו בכורי אליהו עמ' קיט
יד/ו גדולי שמואל ב"ב דף לו ע"א
יד/ו דינא דמלכותא דינא עמ' 446
יד/ו חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 37
יד/ו יד לרמב"ם עמ' 153, 155
יד/ו מאור למלך ב"ב עמ' קלט, קנא
יד/ו ערך שי חו"מ סי' צה סעיף א, סי' קמו סעיף י {מ"מ}
יד/ו שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' שלב {הגהמ"י}
יד/ו שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' רג
יד/ו שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' שלב {הג"מ}
יד/ו שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קמו סעיף י {מ"מ}
יד/ו שער משפט סי' קמו ס"ק יא
יד/ו תורת החוף ימים סי' כ אות ג
יד/ז אוצמפה"ת ב"מ לט ע"א הע' 80 {או"ש}, 105 {או"ש}, 108 {או"ש}, 109-114, 119, 126, לט ע"ב הע' 3-7
יד/ז איים בים כתובות סי' יז אות ד {קטן שמכר קרקע}
יד/ז בית דינו של שמואל עמ' 44
יד/ז בית יעקב (טבשונסקי) סי' קמט סעיף יב {לח"מ}
יד/ז בנין אב (שולמן) סי' מט אות ח
יד/ז ברור הלכה ב"מ לט ע"א ציון כ
יד/ז ברכת חיים (אמסלם)
יד/ז גדולי שמואל ב"מ דף לט ע"א {או"ש}
יד/ז דברי חיים (אוירבך) חמוח"ק סי' י ד"ה כתב {מל"מ}
יד/ז דברי חיים ב"מ לט
יד/ז דברי יוסף (קונביץ) עמ' 94-95
יד/ז דגל ראובן ח"ב סי' מז
יד/ז דרכי איש דף מז ע"ב
יד/ז הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' רעט
יד/ז זרע יצחק (לומברוזו)
יד/ז חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 48
יד/ז חי' ירוחם
יד/ז חיי עמרם עמ' רסד
יד/ז יד המלך (פלומבו)
יד/ז כנסת מחקרים - ספרד עמ' 68
יד/ז לחם רב (בוטון) סי' קלה
יד/ז מבוא למשנה תורה עמ' 123, 136
יד/ז מחקרי משפט ח"ה עמ' 158, 160 {או"ש}
יד/ז מנחת חיים (אמסלם) ח"ב עמ' קמג
יד/ז מעשה בצלאל סי' שעז
יד/ז נשאל דוד אהע"ז עמ' קפח ע"א
יד/ז נתיבות המשפט סי' קמט ס"ק ז
יד/ז נתן פריו ב"מ עמ' רכז
יד/ז ס' התרומות עמ' שכו-שכט
יד/ז עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' ריב {או"ש}, שב
יד/ז פני יהושע (חנדלי) דף קמו ע"ג
יד/ז צרור הכסף (הראשון) עמ' רסז
יד/ז שבט הלוי (ווזנר) ח"ז סי' רכג
יד/ז שו"ת הריב"ש עמ' שכב, תצד
יד/ז שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' כט
יד/ז שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' תו
יד/ז שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' עא
יד/ז שו"ת רשב"ש עמ' מז, רלז
יד/ז שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קמד סעיף ב
יד/ז שער יהושע ח"א עמ' עח, ח"ב עמ' מ
יד/ז שערי זיו ח"ב דף עז ע"ד
יד/ז תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' נב, עג
יד/ח אהלי שם (פרץ) ב"ב עמ' קיט
יד/ח אולם המשפט סי' קמט סעיף ז
יד/ח אוצרות הרמב"ם
יד/ח אור הישר [דברי ריבות סי' קצ, לח"מ לעיל פי"ב ה"ח, מפרשי שו"ע סי' קמט סכ"א]
יד/ח אורים ותומים - תומים סי' קי ס"ק ד
יד/ח אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' מז אות ב {אהא"ז}
יד/ח אפיקי מגינים ב"ב סי' כ
יד/ח אריה ליש עמ' רעג {אבי עזרי}
יד/ח בית אהרן (כהן)
יד/ח בית דינו של שמואל עמ' 44
יד/ח בכורי אליהו עמ' קכ-קכא
יד/ח בנין דוד (טאוב) ח"ב עמ' מ
יד/ח ברכת אברהם (תשנד) חי' ש"ס עמ' סט
יד/ח ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ה עמ' רסה
יד/ח ברכת מרדכי ב"ב עמ' רכו
יד/ח גדולי שמואל ב"ב דף לב ע"ב
יד/ח דברי חיים (אוירבך) חמוח"ק סי' יא ד"ה כתב, חמוח"ק סי' יג ד"ה ובזה
יד/ח דברי משפט סי' עב סעיף ז {מ"מ}
יד/ח דברי ריבות (תשעב) עמ' רצ
יד/ח זכר אליהו עמ' רס
יד/ח זכרון יהושע (ויסברוד) ח"א עמ' רס
יד/ח זכרון משה אליהו עמ' פז
יד/ח חוקות הדיינים ח"ב עמ' קכז
יד/ח חי' הגרנ"ט סי' קעח
יד/ח חיי דוד עמ' קלט, קמו, קנ
יד/ח חלק יעקב (אלבעלי) דף מב ע"ב
יד/ח טבעת החושן ח"ג עמ' מה
יד/ח יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' פג, קו-קח, ריח, תב, תמא {אבי עזרי}
יד/ח לבוש מרדכי ב"ב (תשעד) סי' יד אות א-ד
יד/ח לחקרי הלכות סי' שעט
יד/ח לשון למודים חו"מ דף לו ע"ב
יד/ח מאור למלך ב"ב עמ' קטז, קיט
יד/ח מאור למלך ב"מ עמ' יז
יד/ח מאור למלך כתובות עמ' קנד, קנח, קסה
יד/ח מחנה יהודה (אשכנזי) דף צט ע"א וע"ג, קלב ע"ג, קלג ע"א
יד/ח מטה אהרן ב"ב עמ' קב
יד/ח מסורה ח"י עמ' ח
יד/ח מעליות ח"יא עמ' 111-122
יד/ח מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
יד/ח מקדש דוד ב"ב עמ' צט, קח-קט
יד/ח משאת המלך ח"ד סי' תפה {ראב"ד}
יד/ח משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' רכא-רכג
יד/ח נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' רמ
יד/ח ס' התרומות עמ' שכו-שכט
יד/ח פני משה (שלז')
יד/ח פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' תתב, תתג
יד/ח צרור הכסף (הראשון) עמ' רסז-רסח
יד/ח קרית מלך
יד/ח קרני ראם (ירמוש) עמ' תקכד
יד/ח ר"י ששפורטש עמ' 387
יד/ח שאל האיש דף עט ע"ג
יד/ח שארית יוסף (תשמד) שו"ת סי' מד הערה 11
יד/ח שארית יוסף (תשסז) עמ' קיז
יד/ח שו"ת הרמ"ז סי' נה
יד/ח שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' קכז
יד/ח שלל דוד
יד/ח שעורי ר' אלחנן ב"מ עמ' רסג, רע-רעא, רפד
יד/ח שעורי ר' שמואל ב"ב ח"ב עמ' פד-פו
יד/ח שעורי ר"א ליכטנשטין ב"ב פ"ג עמ' 102
יד/ח שער משפט סי' סד ס"ק ג, סי' קמט ס"ק ה
יד/ח שערי זיו ח"ב דף עח ע"ב, עט ע"א
יד/ח שעשוע התלמידים דף יב ע"א {ראב"ד}
יד/ח תורה אור (שנגהי) עמ' מב-מד
יד/ח תורת אמת (תשסו) עמ' תקפ
יד/ח תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' קכב
יד/ח תורת ראובן עמ' 49
יד/ט אבי עזרי ח"א
יד/ט אבני החושן סי' קי סעיף ג, סי' קמט סעיף ט {ראב"ד}
יד/ט אהלי שם (פרץ) ב"ב עמ' צז {מל"מ}
יד/ט אולם המשפט סי' קמט סעיף ח {ראב"ד}
יד/ט אור לי כתובות סי' ח ס"ק ה
יד/ט אורים ותומים - תומים סי' קמ ס"ק ב, קמט ס"ק י
יד/ט אפיקי מגינים ב"ב סי' כ
יד/ט באורי סוגיות (הוניגסברג) ב"ב סי' לט אות ט {ראב"ד}
יד/ט בית אהרן (כהן)
יד/ט בכורי אליהו עמ' קכ-קכא
יד/ט ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ה עמ' רסד-רסה
יד/ט ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' קצו
יד/ט דברי חיים (אוירבך) חמוח"ק סי' יב ד"ה עוד {ראב"ד ומ"מ}
יד/ט דברי משפט סי' קמח סעיף ג {ראב"ד}
יד/ט דין אמת (תשסז) עמ' צח {לח"מ}
יד/ט זכר אליהו עמ' רס
יד/ט חזקה רבה חו"מ ח"ג עמ' 149
יד/ט חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' קע
יד/ט חיי דוד עמ' קלט, קנ
יד/ט ישועות יעקב (שו"ת, תרסו) דף עא ע"ד
יד/ט ישועות יעקב (שו"ת, תשסח) עמ' רמה {ראב"ד}
יד/ט לבוש מרדכי ב"ב (תשעד) סי' יד אות א-ד
יד/ט לחקרי הלכות סי' שעט
יד/ט לשון למודים חו"מ דף לח ע"ד {לח"מ}
יד/ט מאור למלך ב"ב עמ' קטז
יד/ט מאור למלך ב"מ עמ' יז
יד/ט מחנה יהודה (אשכנזי) דף קלד ע"ג
יד/ט מטה אהרן ב"ב עמ' קב
יד/ט מסורה ח"י עמ' כב
יד/ט מצעדי גבר ב"ב סי' לה אות ג
יד/ט מקדש דוד ב"ב עמ' צט, קח-קט
יד/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
יד/ט משאת המלך ח"ד סי' תפו {ראב"ד}
יד/ט משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' רכא-רכג
יד/ט נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' תכ
יד/ט נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' י אות א
יד/ט ס' התרומות עמ' שכו-שכט
יד/ט פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' תתב, תתג
יד/ט פרי חיים (הליר)
יד/ט צבי תפארתו ב"ב פ"ג עמ' נג {ראב"ד}
יד/ט צרור הכסף (הראשון) עמ' קיא
יד/ט קהלות יעקב ב"ב כב
יד/ט קרני ראם (ירמוש) עמ' תקכ
יד/ט שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' מד
יד/ט שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' רמג
יד/ט שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קלג סעיף ו {ראב"ד}
יד/ט שלל דוד
יד/ט שעורי ר' אלחנן ב"מ עמ' רסג, רע-רעא, רפד
יד/ט שעורי ר' שמואל ב"ב ח"ב עמ' פו, פח
יד/ט שער המלך ח"ב עמ' שסז {ראב"ד}
יד/ט שער משפט סי' קנ ס"ק א {מ"מ}
יד/ט שערי זיו ח"ב דף עח ע"ב, עט ע"א
יד/ט שעשוע התלמידים דף יב ע"א {לח"מ}
יד/ט שרשי הים
יד/ט תורה אור (שנגהי) עמ' מב-מד
יד/ט תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' קכב
יד/י אנצי"ת ע' בורח הע' 8, 11, 20
יד/י החזקה במשפט העברי עמ' 228
יד/י חזקת הבתים עמ' 126
יד/י חיי דוד עמ' רסב
יד/י צרור הכסף (הראשון) עמ' קיא, רסח
יד/י שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' רא
יד/יא בית אהרן (כהן)
יד/יא חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 37
יד/יא יעלת חן עמ' רכח
יד/יא לשד השמן (שפרינץ) יו"ד דף ג ע"ב
יד/יא נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' שב
יד/יא צרור הכסף (הראשון) עמ' רסח
יד/יא תפארת חיים (שאכעט) דף עח ע"א
יד/יב אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' צג
יד/יב אוהב מישרים עמ' קכא
יד/יב אפיקי מגינים ב"ב סי' יג-יד
יד/יב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יד/יב באורי סוגיות (הוניגסברג) ב"ב סי' יח אות א, סי' יט אות ח {מל"מ}, סי' לג אות ז
יד/יב בד קודש (פוברסקי) ב"ב עמ' צט
יד/יב בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' קנו, רפא
יד/יב בית דוד (תשעט) חו"מ סי' קפד
יד/יב בית הלוי ח"ג סי' לו עמ' קכו
יד/יב בני יוסף (קאריו) דף ו ע"ב
יד/יב בעי חיי חו"מ ח"ב דף מח ע"א
יד/יב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' קנג, קנה
יד/יב ברכת שלמה חו"מ עמ' רלד
יד/יב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' סג
יד/יב דברי ריבות (תשעב) עמ' קמז
יד/יב דרכי חושן ח"א עמ' שמח, שנג
יד/יב החזקה במשפט העברי עמ' 29, 36, 57
יד/יב חזון יחזקאל ב"ב פ"ב ה"א
יד/יב חזקה רבה חו"מ ח"ד עמ' 388
יד/יב לחקרי הלכות סי' עא
יד/יב מטה אהרן ב"ב עמ' קיב
יד/יב מלאכת שלמה (חכים)
יד/יב מקדש דוד ב"ב עמ' עט-פג, פט, צט
יד/יב משאת המלך ח"ד סי' תעח
יד/יב משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' רכד
יד/יב נתיבות חיים (קארב) ח"ג - מלואים למשפט סי' ב
יד/יב נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' קכח
יד/יב סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' רמג-רמה
יד/יב עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' כה
יד/יב עץ חיים (אבלסון) עמ' תפח
יד/יב פרי האדמה הלכות טוען ונטען פרק יב הלכה ב (ד"ה תשובה)
יד/יב צרור הכסף (הראשון) עמ' רפ
יד/יב קובץ חי' תורה מדרש משה עמ' 43-44
יד/יב ר"י ששפורטש עמ' 198, 199, 389
יד/יב שו"ת הריב"ש עמ' תצד
יד/יב שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' של
יד/יב שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' סב
יד/יב שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' לח
יד/יב שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' לט
יד/יב שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' רסז
יד/יב שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' של
יד/יב שו"ת רשב"ש עמ' מז, רכ-רכא, רלד, רלז, רפז
יד/יב שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' יא
יד/יב שעורי ר"א ליכטנשטין ב"ב פ"ג עמ' 51, 288
יד/יב שער משפט סי' קלט ס"ק ב
יד/יב תורת דניאל עמ' 50
יד/יב תחומין חכ"א עמ' 426 הערה 14
יד/יג אהל משה (הורוביץ) ח"א ב"ב ל ע"א
יד/יג אור הישר [דברי ריבות סי' שכא]
יד/יג אפיקי מגינים ב"ב סי' טז
יד/יג בית זבול ח"ה עמ' עא
יד/יג בית יעקב (טבשונסקי) סי' קמו סעיף ו {לח"מ}
יד/יג דברי ריבות (תשעב) עמ' תצו
יד/יג הגהות חבר בן חיים
יד/יג החזקה במשפט העברי עמ' 32-33
יד/יג יכין ובועז ח"א סי' ג עמ' 28
יד/יג מקדש דוד ב"ב עמ' קלד-קלה {מ"מ}
יד/יג צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף רלט ע"ד
יד/יג צרור הכסף (הראשון) עמ' קיד, רעז
יד/יג קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) מדות חכמים עמ' פו {מ"מ}
יד/יג רוב דגן (הלוי) ח"א דף רה ע"ד {לח"מ}
יד/יג שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' קכד
יד/יג שו"ת מהר"ם די בוטון סי' יז
יד/יג שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' תשכד
יד/יג שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תמח
יד/יג שו"ת רשב"ש עמ' צט, רלח
יד/יג שלל דוד
יד/יג שער יהושע ח"א עמ' פה
יד/יד אבי עזרי ח"ג
יד/יד אולם המשפט סי' קמו סעיף ח
יד/יד אור הישר [דברי ריבות סי' קג]
יד/יד אורים ותומים - תומים סי' עב ס"ק לה, קמה ס"ק יד-טז, סי' קמו ס"ק יד
יד/יד אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' לז
יד/יד אפיקי מגינים ב"ב סי' טז
יד/יד באורי סוגיות (הוניגסברג) ב"ב סי' כא אות ג {מל"מ}
יד/יד בית זבול ח"ה עמ' סז
יד/יד בית יעקב (טבשונסקי) סי' קמו סעיף ו {מל"מ}
יד/יד בנין דוד (טאוב) ח"ב עמ' כח
יד/יד ברכת אברהם (תשנד) חי' ש"ס עמ' פא
יד/יד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' קא
יד/יד דברות משה ב"ב ח"א סי' כד ענף א
יד/יד דברי אליהו (חזן) ח"ג עמ' קפב-קפד
יד/יד דברי משפט סי' צט סעיף ב {מל"מ}
יד/יד דליית הכרם עמ' תתתלה {מ"מ} [צ"ל שהיתה שלו... מגו דהכחשה]
יד/יד ההלכה מקורותיה והתפתחותה עמ' 317
יד/יד החזקה במשפט העברי עמ' 32, 34
יד/יד זכרון משה אליהו עמ' פב
יד/יד חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 144, חו"מ ח"ב עמ' 37 {מל"מ}
יד/יד חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' נב
יד/יד חיי דוד עמ' נז, נט, פו
יד/יד חקרי לב (המאור) מהדו"ב ח"ב עמ' קנא-קנב {מל"מ}
יד/יד יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' רא {מל"מ}
יד/יד מאור למלך ב"ב עמ' עח, פב, פז, קלט, קנב
יד/יד מאור מרדכי ב"ב עמ' שפה {לח"מ}
יד/יד מחנה יהודה (אשכנזי) דף קכו ע"ג {מל"מ}, קכח ע"ב {לח"מ}
יד/יד מטה אהרן ב"ב עמ' צא {מל"מ}
יד/יד מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' תנט
יד/יד מלאכת שלמה (חכים) דף פד ע"א {מל"מ}
יד/יד מצעדי גבר ב"ב סי' כב אות ה
יד/יד מצעדי גבר ב"מ סי' כב אות ו
יד/יד משיב נפש (גרוס) ח"ב עמ' קט, קיב, קטו-קיז
יד/יד משנת יעקב
יד/יד ערך שי חו"מ סי' קנב סעיף א
יד/יד צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף רמ ע"א
יד/יד רוב דגן (הלוי) ח"א דף רה ע"ד, רו ע"א {מל"מ}
יד/יד שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' שכה, ח"ב עמ' קנג
יד/יד שו"ת רשב"ש עמ' מז
יד/יד שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קמו סעיף ו {מל"מ}, סעיף ט {לח"מ}
יד/יד שלל דוד
יד/יד שעורי ראשי ישיבות ליטא עמ' שב {מל"מ}
יד/יד שער משפט סי' קמו ס"ק ט {מל"מ}
יד/יד שרשי הים


טו/907 הלכות טוען ונטען פרק טו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


טו/רה"פ יד פשוטה
טו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
טו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
טו/רה"פ פי' ר"י קאפח
טו/רה"פ פי' ר"ש צדוק
טו/רה"פ רמב"ם לעם
טו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
טו/א אור הישר [אור הישר סנהדרין כט ע"א]
טו/א באורי סוגיות (הוניגסברג) ב"ב סי' לג אות ז {מ"מ}
טו/א בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' ע סעיף ג
טו/א בית אהרן (כהן)
טו/א בית יחזקאל (סרנה) ב"ב עמ' פב
טו/א ברור הלכה ב"ק ח ע"א ציון ו
טו/א דברות משה סנהדרין עמ' קכב
טו/א ויקח אברהם [שמחת יהודה קטו ע"ב]
טו/א חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 198-197
טו/א חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' מג-מד
טו/א חי' מהרי"א צטרון עמ' צז
טו/א יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' רטו, שפח
טו/א לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' תרפח {מ״מ}
טו/א מאזני צדק ח"א עמ' תקעג {מל"מ}
טו/א מלאכת שלמה (חכים)
טו/א משפטים ישרים (חסון) דף פז, פח ע"ג {הגהמ"י}
טו/א צרור הכסף (הראשון) עמ' קיד, רעז
טו/א שו"ת הרשב"א ח"א סי' אלף קנו
טו/א שופרא דשטרא שער יד פי"ט
טו/א שמחת עולם (לגו)
טו/א שעורי ראשי ישיבות ליטא עמ' ש {מל"מ}
טו/א שפת הים (מיו) דף פה ע"ד, פו ע"ד
טו/ב אור השמש (פולייב) עמ' 595
טו/ב אפיקי מגינים ב"ב סי' כא
טו/ב בית אהרן (כהן)
טו/ב בית אהרן וישראל גל' כח עמ' עו
טו/ב בית יצחק תשט"ז עמ' 56 {חטים או שעורים}
טו/ב דברי אמת (תשעט) עמ' שפו {שני כתי עדים בהכחשה אין מקבלין מהן}
טו/ב הלכה פסוקה ח"ד עמ' ל הערה 65
טו/ב ויקח אברהם [בגדי יו"ט (קריספין) קד ע"ד]
טו/ב חזקה רבה חו"מ ח"ד עמ' 88
טו/ב יד דוד (קרלין) ח"א דף קמד
טו/ב כרם שלמה (אהרמן) יבמות קיז ע"ב
טו/ב לחקרי הלכות סי' שפה
טו/ב מלאכת שלמה (חכים)
טו/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
טו/ב משיב נפש (גרוס) ח"ב עמ' קכה-קכו
טו/ב צרור הכסף (הראשון) עמ' רנט
טו/ב שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קמה סעיף א
טו/ב שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' תכט
טו/ב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 79, 248, 501
טו/ב שערי שמואל עמ' קצא
טו/ג אפיקי מגינים ב"ב סי' כא
טו/ג בית יעקב (טבשונסקי) סי' קלט סעיף ד
טו/ג דברות משה ב"ב ח"א סי' כה ענף א
טו/ג חיי דוד עמ' קסג
טו/ג לב מבין
טו/ג משנת יעקב
טו/ג צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' שח אות א
טו/ג שולי הגליון עמ' קצה
טו/ג שעלי דעת גל' ג עמ' 130
טו/ד אגודת אזוב ח"ב דף נח ע"א
טו/ד אהל יצחק גיטין עמ' תו
טו/ד אמרי בינה (אוירבך) - דיינים סי' מ ד"ה עוד י"ל
טו/ד אמרי כהן ב"ב סי' ז ס"ק א
טו/ד אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' קלה, קמג, קנו
טו/ד אפיקי מגינים ב"ב סי' יד-טו, כב
טו/ד אפיקי מגינים ב"מ סי' ב, ט
טו/ד אשר למלך הל' זכיה פ"ד ה"ג
טו/ד בית אהרן (כהן)
טו/ד בית אהרן וישראל גל' כח עמ' עא, עד
טו/ד בית יעקב (טבשונסקי) סי' קלט סעיף ג, סי' רנג סעיף א
טו/ד בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' ז אות ג
טו/ד דברות אליהו ח"א עמ' צד
טו/ד חיי דוד עמ' צא
טו/ד חק לישראל שיתוף נכסים עמ' 257
טו/ד מאור למלך ב"ב עמ' קלד
טו/ד מחנה יהודה (אשכנזי) דף קיז ע"ג
טו/ד מחנה יוסף (תשעב) סי' עב אות ג
טו/ד מי באר (אופנהיימר) דף לח ע"ב
טו/ד מעליות ח"יא עמ' 123-137
טו/ד משיב נפש (גרוס) ח"ב עמ' קלו-קלז
טו/ד משנת יעקב כאן
טו/ד משנת יעקב קנין עמ' רע
טו/ד נתן חכמה ב"ב סי' כה
טו/ד ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קנג-קנד
טו/ד צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף רלט ע"ג
טו/ד צרור הכסף (הראשון) עמ' רעו
טו/ד קרית מלך
טו/ד רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' קנה
טו/ד שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קמו סעיף יח
טו/ד שמן רקח ח"א דף מב ע"ד
טו/ד שנתון המשפט העברי ח"א עמ' 344
טו/ד שער משפט סי' קלט ס"ק ב
טו/ד שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' תיח
טו/ד שערי תורה (לעוו) עדות ח"א עמ' קטז
טו/ד תשורת שי מהדו"ק סי' רצט
טו/ה אהל יצחק גיטין עמ' תו
טו/ה אפיקי מגינים ב"ב סי' יח
טו/ה באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' י {מל"מ}
טו/ה בדבר מלך ח"ג עמ' קנד
טו/ה בית נאמן (תרמא) דף כג ע"ב
טו/ה בית נאמן (תשעא) עמ' קכא
טו/ה בני משה (מאג'אר) דף מ ע"ד {מל"מ}
טו/ה ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שנח, שסא {מל"מ}
טו/ה גליוני הגר"ש עמ' קיב {מל"מ}
טו/ה דבר אליהו (מיליקובסקי) דרוש לט עמ' שלז {כר' נחמן}
טו/ה דברי חיים (אוירבך) תפיסה סי' ה ד"ה במשנה
טו/ה דברי משפט סי' קלט סעיף ב {מל"מ}
טו/ה הלכה פסוקה ח"ד עמ' רא הערה 153
טו/ה חזקה רבה חו"מ ח"ג עמ' 122-121 {מל"מ}
טו/ה חי' הריצ"ד
טו/ה חיי דוד עמ' קה
טו/ה חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' שעה, תכג {מל"מ}
טו/ה חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ב דף קיז, קלג {מל"מ}
טו/ה יקר הערך דף צב ע"ד {מל"מ}
טו/ה יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' רנ {מל"מ}
טו/ה ישורון ח"כ עמ' כב
טו/ה כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף יז ע"ג {מל"מ}
טו/ה מאור למלך ב"ב עמ' קלה
טו/ה מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"א דף יג ע"ג {כר' נחמן - בהכחשה לא אומרים עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה}
טו/ה מחנה יהודה (אשכנזי) דף קיז ע"ב {מל"מ}
טו/ה מחנה יוסף (תשעב) סי' עב אות א
טו/ה מטה אהרן ב"ב עמ' קיא, קנג
טו/ה מנחת אשר ב"ב עמ' לט
טו/ה מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"א עמ' רעג
טו/ה מרחשת ח"ב סי' יג אות א
טו/ה משיב נפש (גרוס) ח"ב עמ' קכז-קכט, קלו-קלז
טו/ה משנת יעקב
טו/ה משנת יעקב קנין עמ' רע
טו/ה משנת ר' אהרן כתובות עמ' שה
טו/ה נוה צדק
טו/ה נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' קכה {מל"מ ולח"מ}
טו/ה עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 546
טו/ה עקדת משה ח"א עמ' קמז-קמח
טו/ה ערך כסף עמ' קג {כל דאלים גבר}
טו/ה ערך שי חו"מ סי' שיב סעיף יח {מל"מ}
טו/ה פד"ר חי"א עמ' 30 {מל"מ}
טו/ה צמח צדק (חב"ד) שו"תצדק (חב"ד) אהע"ז סי' רצה אות יא
טו/ה צרור הכסף (הראשון) עמ' קיג, רעה-רעו
טו/ה קדושת יו"ט (אלגזי) דף כב ע"ב {מל"מ}
טו/ה קונטרס הספקות כלל ח ס' ה {מל"מ}
טו/ה קרית מלך
טו/ה קרית מלך רב (תשסו) עמ' תשעו {לח"מ}
טו/ה רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' קנז {מל"מ}
טו/ה שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) סי' נז דף קכה
טו/ה שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' קנד
טו/ה שולי הגליון עמ' קצו
טו/ה שמחת יו"ט (אלגזי) דף עז ע"ב {מל"מ}
טו/ה שמחת יו"ט (אלגזי) סי' כא אות ג, סי' כה אות ט {מל"מ}
טו/ה שמחת יום טוב סי' כא דף עז ע"ב (מל"מ בשם תה"ד}
טו/ה שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' תכ, תלא
טו/ו אבני זהב (גרינשטיין) פ' משפטים דף מט ע"ב {זה אומר של אבותי וזה אומר של אבותי}
טו/ו אבקת רוכל (תשעז) עמ' שלח {מ"מ}
טו/ו אור הישר [קצוה"ח תחלת סי' פ]
טו/ו אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' קמא
טו/ו אנצי"ת ע' אמתלא הע' 66, ע' בעל דין הע' 121
טו/ו אפיקי מגינים ב"ב סי' יז
טו/ו בית יעקב (טבשונסקי) סי' קמו סעיף יא {מ"מ}
טו/ו גליוני הגר"ש עמ' קיג {הגהמ"י אות ד} [וכן בהגהמ"י הל' שאלה פ"ו אות ה]
טו/ו דברות משה ב"מ ח"א סי' ב ענף ג-ד
טו/ו חדושים ובאורים (גרי') ב"ב סי' ו ס"ק ד
טו/ו חוקות הדיינים ח"א עמ' רעא, רעג
טו/ו חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 103
טו/ו חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' סג
טו/ו חיי דוד עמ' פג, פה, צ
טו/ו חלקת יצחק עמ' תנב-תנג
טו/ו לבושי מרדכי חו"מ עמ' ד
טו/ו לוחות אבן ב"ב עמ' כד, קסא-קסג
טו/ו לחם רב (בוטון) סי' צד
טו/ו לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' רצו
טו/ו מחנה יוסף (תשעב) סי' עב אות ב
טו/ו משיב נפש (גרוס) ח"ב עמ' צח-צט, קל-קלא
טו/ו משנת יעקב כאן
טו/ו משנת יעקב משפטים עמ' יז
טו/ו משפטי ארץ ח"א עמ' 236
טו/ו מתנות באדם עמ' 379
טו/ו עטרת שלמה ח"א עמ' רלו
טו/ו פד"ר חי"ג עמ' 88
טו/ו צרור הכסף (הראשון) עמ' קיג, רעה-רעו
טו/ו קרית מלך
טו/ו ר"י ששפורטש עמ' 182, 346
טו/ו שו"ת הרשב"א ח"ב סי' שלה
טו/ו שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' תצד
טו/ו שו"ת ר"י מליריאה עמ' צ
טו/ו תחומין ח"ג עמ' 157
טו/ז אבן האזל
טו/ז אבני החושן סי' עא סעיף יח
טו/ז אור הישר [לח"מ לעיל פי"ב ה"ח, דברי ריבות סי' קצ, סמ"ע סי' קמו ס"ק מז וש"ך ס"ק יט]
טו/ז אורים ותומים - תומים סי' קמד ס"ק ג
טו/ז דברי ריבות (תשעב) עמ' רצא
טו/ז דורש משפט עמ' ריז
טו/ז החזקה במשפט העברי עמ' 225
טו/ז זכרון משה אליהו עמ' פג
טו/ז חוקות הדיינים ח"א עמ' רעב
טו/ז חזקה רבה חו"מ ח"ד עמ' 324
טו/ז מפענח צפונות עמ' 138
טו/ז משנת רבנו יוסף עמ' 52
טו/ז ערך שי חו"מ סי' עא סעיף י-יא {ראב"ד}
טו/ז צפנת פענח בראשית עמ' 52, יז
טו/ז שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' ל
טו/ז שער משפט סי' עא ס"ק ח
טו/ח חזון יחזקאל ב"ב פ"ב ה"ד
טו/ט אבן שתיה (דון יחיא) סי' סה דף עה ע"ג {מל"מ}
טו/ט אור שמח
טו/ט אמונת עתיך גל' 122 עמ' 93-94
טו/ט בד קודש (פוברסקי) ב"ב עמ' ס
טו/ט בית אהרן (כהן)
טו/ט בית יעקב (טבשונסקי) סי' קמו סעיף יב
טו/ט בית יצחק (תשיד) עמ' 56 {מל"מ}
טו/ט בית ישחק
טו/ט בית מאיר (תשע) סי' עז ס"ג עמ' מא {מל"מ}
טו/ט בכורי אליהו עמ' קיט
טו/ט ברוך מבנים (תרצו) סי' ג עמ' קה {מל"מ}
טו/ט ברכת מרדכי ב"ב עמ' רכד
טו/ט ברכת שלמה אהע"ז עמ' רלח {מל"מ}, חו"מ עמ' מ {הגהמ"י}
טו/ט דברות משה ב"ק ח"ב סי' עז ענף ג
טו/ט דברי משפט סי' סה אות א {מל"מ}
טו/ט דברי משפט סי' סה סעיף א, סי' רכג סעיף א {מל"מ}
טו/ט דברי ריבות (תשעב) עמ' רצא
טו/ט דורש משפט עמ' שסז
טו/ט דיני חוזים במשה"ע עמ' 48
טו/ט הדרת מרדכי דף סד ע"ג {מל"מ}
טו/ט החזקה במשפט העברי עמ' 177
טו/ט היכל מלך דף ל ע"ב
טו/ט זכור זאת ליעקב עמ' רנג, רנו-רנז, רפד-רפה
טו/ט חזו"א אהע"ז סי' סד ס"ק ה, חו"מ לקוטים סי' י ס"ק ח
טו/ט חזו"א על הרמב"ם {מל"מ}
טו/ט חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 13, 17, 290, 295 {הגהמ"י}, ח"ד עמ' 54 {מל"מ}
טו/ט חזקת הבתים עמ' 60
טו/ט חי' רח"א הכהן עמ' טז {מל"מ}
טו/ט חיי דוד עמ' קכז, קלא
טו/ט חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' שעח {מל"מ}, שפג {מל"מ}, חו"מ ח"ג עמ' תמ {מל"מ}, תנ
טו/ט יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' רמח {מל"מ}
טו/ט מוריה גל' רלו עמ' כז {מל"מ}
טו/ט מלאכת שלמה (חכים)
טו/ט מלואי אבן ח"ג עמ' צג {מל"מ}
טו/ט משפט איש תשיח-תשיט עמ' שעט {מל"מ}
טו/ט נודע בשערים (אשכנזי) גיטין יא ע"ב ד"ה ודע {מל"מ}
טו/ט נזר הקדש (קפלן)
טו/ט נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' קצח, ח"ג עמ' תרלג {מל"מ}
טו/ט נתיבות מרדכי קדושין עמ' שצא {או"ש}
טו/ט עין יצחק ח"ב עמ' קצג {מל"מ}
טו/ט ערך שי חו"מ סי' צה סעיף א, סי' קסג סעיף ו {מל"מ}, סי' רצה סעיף ד {מל"מ}
טו/ט צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קמ ע"ב
טו/ט צרור הכסף (הראשון) עמ' קיג, רעו
טו/ט קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' קנ, קנג
טו/ט קרית מלך
טו/ט שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' קכז
טו/ט שו"ת ראנ"ח ח"ב סי' ג
טו/ט שואל ומשיב מהדו"א ח"ג סי' רכ {מל"מ}
טו/ט שופרא דשטרא שער יד פי"ז
טו/ט שעורי ר' אליהו מאיר יבמות סי' יט אות ג {או"ש}
טו/ט שער המלך ח"ב עמ' תמ {הגהמ"י}
טו/ט שער משפט סי' קמו ס"ק יא
טו/ט שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף כד ע"ב, עז ע"ג {הגהמ"י}
טו/ט שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' ב {הגהמ"י}, קב
טו/י אבי עזרי ח"א
טו/י אורים ותומים - תומים סי' קמג ס"ק ב-ג
טו/י בית אהרן (כהן)
טו/י בית דוד (תשעט) חו"מ סי' קסח
טו/י החזקה במשפט העברי עמ' 177, 185
טו/י הלכה רבה ח"ג עמ' 168
טו/י זכרון משה אליהו עמ' פא
טו/י חזקת הבתים עמ' 35
טו/י חיי דוד עמ' מה {מ"מ}
טו/י יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' ריז {אבי עזרי}
טו/י מאור למלך ב"ב עמ' קיג, קיח {אבי עזרי}
טו/י מאור למלך ב"מ עמ' יח {אבי עזרי}
טו/י מחנה יהודה (אשכנזי) דף קכד ע"ב {מ"מ}
טו/י מצעדי גבר ב"ב סי' כב אות ז
טו/י משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' רכד-רכה
טו/י משיב נפש (גרוס) ח"ב עמ' קיח-קכב
טו/י משנת יעקב
טו/י קובץ חי' תורה (במגל"ט) ג עמ' 97
טו/י שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' שכו
טו/י שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' רלח, ח"ב עמ' רכח, ח"ד עמ' צב
טו/י שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קמו סעיף ג
טו/י תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' נה, קט
טו/יא אב בחכמה דף כו ע"ב-ע"ג {מל"מ - תשובת הרשב"א - תנאי במכירה}
טו/יא אבני החושן סי' מב סעיף ו
טו/יא אבני שהם (פרץ) דף נט ע"א {מל"מ}
טו/יא אדמת קדש ח"ב דף סה ע"ב, עו ע"ב, פא ע"ג {מל"מ}
טו/יא אוצרות הרמב"ם
טו/יא אור הישר [אור שמח הל' מלוה פי"ט ה"ו]
טו/יא אור הלבנה (רובין) ח"ב עמ' קמח {מל"מ}
טו/יא אורים ותומים קיצור תקפו כהן בסופו
טו/יא אות היא לעולם ח"א דף נו ע"ד
טו/יא אמרי בינה (אוירבך) - דיינים סי' ו [א] ד"ה ויש, סי' מא ד"ה ומה, ד"ה גם {מל"מ}
טו/יא אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' מ אות ו
טו/יא אפיקי מגינים ב"ק סי' יא
טו/יא אריה דבי עילאי (שו"ת) חו"מ - אבני זיכרון (בסוף הספר) אות ח {מל"מ}
טו/יא אשר למלך
טו/יא באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
טו/יא בד קודש (דאנון)
טו/יא בית אהרן (צוקרמן) עמ' רמד
טו/יא בית אהרן (קארטשין) עמ' סד, רלג {מל"מ}
טו/יא בית זבול ח"ד עמ' קפז
טו/יא בית יצחק (שמלקיש) חו"מ סי' ע אות ה {מל"מ בשם רשב"א}
טו/יא בית שלמה (דרמר) חו"מ סי' קטו דף עה ע"ד {מל"מ}
טו/יא בני משה (מאג'אר) דף נז ע"ד, נח
טו/יא ברוך מבנים (תרצו) סי' ב עמ' טז, סי' ג עמ' קב-קה {מל"מ}
טו/יא ברור הלכה כתובות קט ע"ב ציון ו
טו/יא ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' קעח
טו/יא ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' רצו {מל"מ}
טו/יא גושפנקא דמלכא
טו/יא גליוני הגר"ש עמ' קיג {מל"מ}
טו/יא דבר מאיר (ראק) סי' קט
טו/יא דברי משפט סי' קמו אות ו {מל"מ}
טו/יא דברי משפט סי' קמו סעיף ו {מל"מ}
טו/יא דליית הכרם עמ' תתתלה {מ"מ} [להחזיר - צ"ל להחזיק]
טו/יא דרך שלום (איזרלסון) עמ' 40 {מל"מ}
טו/יא הגהות רימ"א {מל"מ - ואקף}
טו/יא הגיון א עמ' 28
טו/יא החזקה במשפט העברי עמ' 242
טו/יא הלכה רבה ח"ג עמ' 43 {מל"מ}
טו/יא הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' רנג {מל"מ}
טו/יא הפלאות נדרים (תשעג) עמ' עז, צ, צד, קעז, רע, רעז, שיז
טו/יא הרי בשמים מהדו"ת סי' קיד דף פח ע"ב {מל"מ בשם רשב"א}
טו/יא זכר יהודה עמ' שטו
טו/יא זכרון יהונתן דף מה ע"א {מל"מ}, קיח-קיט
טו/יא חוקות הדיינים ח"ב עמ' שסט
טו/יא חזקה רבה יו"ד הלכה קנג עמ' 210 {מל"מ}, אהע"ז ח"א עמ' 135, חו"מ ח"א עמ' 93, 246, חו"מ ח"ב עמ' 32, 170-169, 172 {מל"מ}, חו"מ ח"ד עמ' 58, 60, 78
טו/יא חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' קעב {מל"מ}, נשים ח"א עמ' רלז {מל"מ}
טו/יא חי' רעק"א (פרדס)
טו/יא חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 241 {מל"מ}
טו/יא חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' שסח {מל"מ}, שעו, שפג {מל"מ}, ח"ד עמ' קעה {מל"מ}, חו"מ ח"ג עמ' ל {מל"מ}, קלה {מל"מ}
טו/יא חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ב דף קטו {מל"מ}
טו/יא יד המלך (פלומבו)
טו/יא יקב זאב דף כ ע"א
טו/יא ישועות יעקב מועד עמ' תתא {מל"מ}, נשים עמ' מא
טו/יא ישועות ישראל - חידושים סי' מב סעיף ח {מל"מ}
טו/יא ישועות ישראל סי' מב סעיף ה {מל"מ}
טו/יא לשון למודים חו"מ דף לב ע"א {מל"מ}
טו/יא מאור למלך ב"ב עמ' קה {מל"מ}
טו/יא מאור למלך כתובות עמ' קצב
טו/יא מועדי ה' (נתנזון) סוכות עמ' רסח {מל"מ}
טו/יא מוריה גל' רלו עמ' כז {מל"מ בשם רשב"א - בהכחשה אם היה תנאי}
טו/יא מחנה יהודה (אשכנזי) דף רט ע"ג {מל"מ}
טו/יא מטה אהרן ב"ב עמ' צג {מל"מ}
טו/יא מלאכת שלמה (חכים) דף פד ע"ד, פה ע"ג, פט ע"ד {מל"מ}
טו/יא מלבושי יו"ט ח"א דף סו ע"א
טו/יא מעיני המים
טו/יא מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' רפב
טו/יא מצודת בן ציון דף מה ע"א {מהדרנא שטרא למרייהו}
טו/יא מקור חיים סי' תנד ס' ג
טו/יא מקנת חיים עמ' קח
טו/יא משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' שעד {מל"מ}
טו/יא משנת יעקב
טו/יא משנת ר' אהרן קדשים - בכורות יז ע"א ד"ה משנה
טו/יא משפט איש תשטז עמ' קכז {מל"מ}
טו/יא משפטי התנאים עמ' סז {מל"מ}
טו/יא משפטי שאול - פסקי דין עמ' קכד {מל"מ}
טו/יא נועם ח"כ עמ' עג
טו/יא נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' לג, נא, קצט, שלג, ח"ב עמ' קעד {מל"מ ולח"מ}
טו/יא ניצוצי אש עמ' תג {מל"מ}
טו/יא נר יצחק (ארדיט) עמ' נא {מל"מ}
טו/יא נתיבות המשפט סי' קמד ס"ק ד {מתי אומרים "מה מכר ראשון לשני"}, סי' קמו ס"ק כא {מל"מ}
טו/יא נתיבות המשפט סי' רלו ס"ק ו {מל"מ}
טו/יא נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' מ
טו/יא נתיבות שמואל דף ו ע"ד {מל"מ}
טו/יא ס' התרומות עמ' קלח
טו/יא עולת שלמה ח"ב עמ' רח
טו/יא עומק הפשט ח"א עמ' תרפט {מל"מ}
טו/יא עין יצחק ח"ב עמ' צב, קנט, שצז {מל"מ}
טו/יא עין יצחק תנינא ח"ב עמ' רמט {מל"מ}
טו/יא עמקי המשפט עמק החוב סי' ד אות ו עמ' כב {מל"מ ד"ה הואיל מהראנ"ח - מעות ההלואה הם בחזקת המלוה כמו בקרקע דבחזקת בעליה}
טו/יא ערך השלחן חו"מ ח"א דף צא ע"ב {מל"מ}
טו/יא ערך שי חו"מ סי' מב סעיף ב, סי' עג סעיף ו, סי' קסג סעיף ו {מל"מ}
טו/יא פד"ר ח"ב עמ' 100
טו/יא פרי האדמה ח"ב
טו/יא צפונות טז עמ' ק {מל"מ - במשכיר נחשב טענת ברי}
טו/יא קדושת יו"ט (אלגזי) דף ב ע"א {מל"מ}
טו/יא קדושת יום טוב (אלגזי), סי' א דף ב ע"א {מל"מ}
טו/יא קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון בני אדם עמ' קיג {מל"מ}
טו/יא קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' קנד {מל"מ}
טו/יא קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' יג, ח"ב עמ' ה-ז, ט-י {מל"מ}
טו/יא קונטרס הספקות כלל ה' סי' ו, כלל ו סי' יד, כלל ז סי' י {מל"מ}
טו/יא קונטרסי שעורים ב"ב דף 146
טו/יא קרית מלך רב (תשסו) עמ' תתפז
טו/יא ראש ברזל עמ' קיד {מל"מ}
טו/יא שבות יהודה (שו"ת) עמ' צז, קא {מל"מ}
טו/יא שדה הארץ ח"ג דף עו ע"א
טו/יא שו"ת בית מאיר עמ' ח
טו/יא שו"ת הרמ"ע השלם עמ' ק
טו/יא שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' יא
טו/יא שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קמח סעיף ב-ג {רמב"ם}, סי' שמא סעיף א {מל"מ}
טו/יא שירת דוד כתובות עמ' קסג {מל"מ}
טו/יא שלל דוד
טו/יא שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' קכ
טו/יא שם משמריה עמ' יט
טו/יא שמו משה דף קפז ע"א {מל"מ}
טו/יא שמחת יהודה דף פ ע"ג {מל"מ}
טו/יא שמרו משפט ח"ב עמ' נא
טו/יא שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' קטו
טו/יא שער משפט סי' עג ס"ק ד, יא {מל"מ ד"ה והואיל}
טו/יא שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 144
טו/יא שערי שאול ב"ק עמ' פב
טו/יא שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' תמ {מל"מ}
טו/יא שפת הים (מיו) דף סג ע"א {מל"מ}
טו/יא תורת איש לוי - שעבוד אות רח {מל"מ ד"ה הואיל}
טו/יא תורת יקותיאל (כץ) בהקדמה
טו/יא תירוש ויצהר - תפארת בנים סי' נז
טו/יא תרומת הכרי עמ' צט
טו/יא תשובות ר"י אלחנן עמ' צד
טו/יא תשורת שי מהדו"ק סי' תקיד, תקסג {מל"מ}


טז/908 הלכות טוען ונטען פרק טז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


טז/רה"פ יד פשוטה
טז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
טז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
טז/רה"פ פי' ר"י קאפח
טז/רה"פ פי' ר"ש צדוק
טז/רה"פ רמב"ם לעם
טז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
טז/א אור הישר [שו"ת הריב"ש סי' רמד]
טז/א בית יעקב (טבשונסקי) סי' קמז סעיף ג {מל"מ}
טז/א ברור הלכה כתובות קט ע"א ציון ד, ה
טז/א זכור לאברהם (אביגדור)
טז/א חזקה רבה חו"מ ח"ד עמ' 413
טז/א חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' שסג-שסד, שסו
טז/א יד המלך (פלומבו)
טז/א יין מלכות (שניאורסון) עמ' 526-527 {ראובן שמעון ולוי שברוחניות}
טז/א יכין ובועז ח"א סי' קלג עמ' 374
טז/א יתר הבז (תשסח) עמ' מ
טז/א מעיני המים
טז/א משנה הלכות כתובות דף קלט ע"א
טז/א משנת יעקב
טז/א משרת משה (עטייה)
טז/א צרור הכסף (הראשון) עמ' קיב
טז/א קרית מלך
טז/א שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קמז סעיף ב {מ"מ}, סעיף ה
טז/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' קעב-קעד {ראובן שמעון ולוי שלמעלה}
טז/ב אולם המשפט סי' קמז סעיף ב
טז/ב ברור הלכה כתובות קט ע"א ציון ה
טז/ב זכרון אהרן עמ' פו
טז/ב חזקה רבה חו"מ ח"ג עמ' 293
טז/ב חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' שסז
טז/ב צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף רמ ע"ב
טז/ב צרור הכסף (הראשון) עמ' קיב, רעג
טז/ב קרית מלך
טז/ב שער משפט סי' קמז ס"ק א
טז/ב שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף עד ע"א, עה ע"א
טז/ג דברות משה ב"ב ח"א סי' יב הערה לא
טז/ג דברי ריבות (תשעב) עמ' קמח
טז/ג הר המלך ח"ח עמ' שיט-שכב
טז/ג חזקה רבה חו"מ ח"ג עמ' 30, ח"ד עמ' 413
טז/ג חיי דוד עמ' ע
טז/ג חק לישראל נזיקין עמ' 226
טז/ג משנת יעקב זרעים ח"א עמ' רד
טז/ג משנת יעקב כאן
טז/ג משנת יעקב נזיקין עמ' רצא
טז/ג משנת יעקב קנין עמ' צה
טז/ג קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) מדות חכמים עמ' פג
טז/ג שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' שכט
טז/ג שו"ת ר"ח כפוסי דף קנג
טז/ג שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קמו סעיף יב, סי' קמז סעיף א
טז/ג שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף עד ע"ב
טז/ג שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' שלה-שלו
טז/ג שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' שמז, שמח
טז/ד איים בים ב"ב פ"ג סי' יא אות ג
טז/ד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
טז/ד בית אהרן (כהן)
טז/ד חי' חתם סופר
טז/ד חיי דוד עמ' ע
טז/ד מחנה יהודה (אשכנזי) דף קכח ע"ד {מ"מ}
טז/ד משיב נפש (גרוס) ח"ב עמ' קכג-קכד
טז/ד ערך שי חו"מ סי' קמו סעיף ו {מ"מ}
טז/ד צרור הכסף (הראשון) עמ' קיב, רעג
טז/ד שמחת עולם (לגו)
טז/ד שמן למאור (מלכי) דף יב ע"א
טז/ד שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף יז ע"ד {מ"מ}
טז/ד שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' עה {מ"מ}
טז/ה אבן האזל (השמטות סוף שופטים דף עט ע"א)
טז/ה בית אהרן (כהן)
טז/ה בית יחזקאל (סרנה) גליונות
טז/ה בית יעקב (טבשונסקי) סי' קמ סעיף א
טז/ה ברור הלכה ב"מ ב ע"ב ציון א פסקה ו
טז/ה גור אריה (צרמון)
טז/ה דרך המלך (רבי)
טז/ה חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 290
טז/ה חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' סה
טז/ה חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 193, 194
טז/ה מאור למלך ב"ב עמ' סו
טז/ה מטה אהרן ב"ב עמ' פג
טז/ה מצעדי גבר ב"ב סי' יז אות ז
טז/ה משיב נפש (גרוס) ח"ב עמ' קלב-קלג
טז/ה משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' רלב
טז/ה ס' התרומות עמ' תמג
טז/ה עטרת שלמה ח"א עמ' נא
טז/ה ערך שי חו"מ סי' קמ סעיף ה
טז/ה צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' כא, פ
טז/ה שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' כו
טז/ה שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' רנב
טז/ה שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קמ סעיף א, ג
טז/ה שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' מ
טז/ה שער משפט סי' עא ס"ק ג, סי' קמ ס"ק ו
טז/ו אפיקי מגינים ב"ב סי' כא
טז/ו זכרון משה אליהו עמ' פח
טז/ו חזקה רבה חו"מ ח"ד עמ' 132
טז/ו יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' רנג
טז/ו יגיעת ערב ב"מ עמ' לו
טז/ו משנת יעקב
טז/ז חזקה רבה חו"מ ח"ד עמ' 13
טז/ז חיי דוד עמ' קסג
טז/ז פנת יקרת (תשנד) סי' קלא
טז/ז פנת יקרת (תשעא) עמ' תר, תשנ
טז/ז צרור הכסף (הראשון) עמ' רעד
טז/ח אורים ותומים - תומים סי' קמה ס"ק ה
טז/ח מטה אהרן ב"ב עמ' פה
טז/ח שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' רעח
טז/ט אהל שרה לאה עמ' רמד {לעוות}
טז/ט אוצרות הרמב"ם
טז/ט גליוני הגר"ש עמ' קיג [בגמרא הלשון "אודה לו חוץ לב"ד"]
טז/ט דורש משפט עמ' א
טז/ט דרכי חושן ח"א עמ' קפז
טז/ט ויען דוד (וייס) ח"ב סימן רמז אות ג
טז/ט חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 2, ח"ג עמ' 17 {מל"מ}
טז/ט כתר ח"ו עמ' 307
טז/ט משאת המלך ח"ד סי' תפג {כדי לעוות}
טז/ט משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' קכו
טז/ט משפטי הלוי ח"ב סי' ב אות טו עמ' סא {אסור לטעון שקר}
טז/ט סדר הדין (שוחטמן) עמ' 234
טז/ט סודו של המשפט העברי עמ' 556, 557
טז/ט פד"ר חי"ד עמ' 304
טז/ט שו"ע הרב הל' הלואה ס' כח
טז/ט תורה שלמה שמות פכ"ג אות קא
טז/ט תחומין ח"ז עמ' 391
טז/י אוצרות הרמב"ם
טז/י דורש משפט עמ' א
טז/י הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' ח
טז/י הרמב"ם כמחנך עמ' 255
טז/י מטה אהרן שבועות עמ' קעט
טז/י משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' קכו, קלה
טז/י משנת יעקב כאן
טז/י משנת יעקב משפטים עמ' שיא
טז/י נועם חי"ח עמ' קעה
טז/י סדר הדין (שוחטמן) עמ' 234
טז/י סודו של המשפט העברי עמ' 556, 557
טז/י קרית מלך
טז/י רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' רסב
טז/י שו"ע הרב הל' הלואה ס' כח
טז/י שעורי ר' אליהו מאיר יבמות סי' א אות ו
טז/י תורה שלמה שמות פכ"ג אות קב
טז/י תחומין ח"ז עמ' 391

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US