Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

כאשר מצויין שם הספר בלבד, הכוונה היא לספר המסודר לפי סדר הלכות הרמב"ם.
בראש כל פרק מופיעה רשימת מקורות עם הסימון "רה"פ" (רוב הפרק). אלו הם מקורות העוסקים ברוב ההלכות שבאותו פרק (או בכולן).
כשיש למעיין קושי למצוא את הספר המצויין, או את מראה המקום באותו ספר, יפנה ל"רשימת הספרים".

למידע נוסף על המפתח, לחץ כאן.

סנהדרין

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה
פרק ו
פרק ז
פרק ח
פרק ט
פרק י
פרק יא
פרק יב
פרק יג
פרק יד
פרק טו
פרק טז
פרק יז
פרק יח
פרק יט
פרק כ
פרק כא
פרק כב
פרק כג
פרק כד
פרק כה
פרק כוא/920 הלכות סנהדרין פרק א *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


א/רה"פ אוצרות המלך
א/רה"פ אור שמח
א/רה"פ דבר המשפט ח"ב
א/רה"פ הרמב"ם המדויק
א/רה"פ חדושים ובאורים (פינס)
א/רה"פ חק ומשפט
א/רה"פ יד פשוטה
א/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
א/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
א/רה"פ פי' ר"י קאפח
א/רה"פ רמב"ם לעם
א/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
א/א אבן האזל
א/א אוצר א"י ח"ה עמ' 235
א/א אוצרות הרמב"ם
א/א אור החיים דברים פט"ז פסוק יח
א/א אור הישר
א/א אור זרוע לצדיק עמ' 71-70
א/א אור יחזקאל (קור') עמ' 262
א/א אורה ושמחה הל' שופר פ"ב ס"ק סט
א/א איש על העדה (אלאביץ) עמ' 205
א/א אישי יובל עמ' 158
א/א אמונת עתיך גל' 105 עמ' 115
א/א אמונת עתיך גל' 122 עמ' 108 {שוטרים}
א/א אמרי חן (לוונברג) כאן, וח"ה עמ' עב
א/א אנצי"ת ע' בית דין הע' 2, 5, 12, 430
א/א בית אהרן וישראל גל' יא עמ' פג {מינוי שוטרים}
א/א בנין אב (שולמן) סי' נח
א/א בנתיב החסד (אלתר) עמ' 210
א/א ברור הלכה סנהדרין טז ע"ב ציון ד
א/א ברכת מרדכי ב"ק עמ' קמז
א/א בשם אומרם עמ' 18, 21
א/א גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' קנה
א/א גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' רד
א/א גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' קצה {מנין המצוות - ד' מיתות}
א/א גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' פז
א/א גושפנקא דמלכא
א/א דבר המשפט ח"ג עמ' 196
א/א דברות משה שבת ח"א סי' ב ענף א
א/א דברי יואל דברים עמ' קיז
א/א דברי ירמיהו קידושין עמ' קנד
א/א דעת הרמב"ם עמ' 92
א/א דרכה של תורה (רבינוביץ) עמ' 28
א/א דרכי נועם דרוש ט {לח"מ}
א/א הלכה פסוקה ח"א - ברור הלכה עמ' א
א/א הלכות והליכות עמ' קמד
א/א הלכות מדינה ח"א עמ' פג
א/א המסחר במשה"ע עמ' 45
א/א הרמב"ם - שמרנות עמ' 224
א/א התורה והמדינה ח"ז עמ' קפג, קובץ ט עמ' תקמד
א/א ואשיבה שופטיך עמ' פז
א/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תצא
א/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תריד
א/א וישב אברהם דף ג ע"ב {כ"מ}
א/א חדשים גם ישנים עמ' 161
א/א חי' עזיאל
א/א חי' ר' חנוך הענאך עמ' מב
א/א חק לישראל נזיקין עמ' 281
א/א חקרי זמנים ח"א עמ' עה, ח"ד עמ' רצא, שמה
א/א טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' לח-לט
א/א יד שלמה (עזרא) דף סט ע"ד {כ"מ}
א/א יין מלכות (שניאורסון) עמ' 535-536 {בחו"ל}
א/א ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' ר
א/א יסודי הצדקה עמ' 509
א/א יצחק ירנן
א/א ישועות עוזו עמ' 58
א/א ישורון ח"כ עמ' תסו {מנין המוות - פן יוסיף}
א/א כפייה בגט עמ' צז
א/א כרתי ופלתי סי' סג אות ג
א/א להורות נתן דברים עמ' יג
א/א לקוטי שיחות ח"ד עמ' 1096 הערה 26, חי"ט עמ' 489
א/א לקוטי שיחות חל"ד עמ' 102 {שוטרים}
א/א מזכרת עמ' 10
א/א מחשבות על דמוקרטיה יהודית עמ' 159, 300
א/א מילי דמרדכי
א/א מלאכת מחשבת עמ' רכ
א/א מלך ישראל עמ' 196
א/א מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"ב עמ' 117
א/א מנחת חינוך ח"א עמ' רמ {מנין המצוות}, ח"ג עמ' רס {כ"מ}
א/א מעיני המים
א/א מענה לשון עמ' רג
א/א מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ב]
א/א מרגליות הים סנהדרין ב ע"א אות מ {השמיט ב"ד של השבט}, נו ע"ב אות לד {בכל פלך}
א/א משאת המלך ח"ד סי' תכז {מנין המצוות - פן יוסיף}, תפח {השמיט ב"ד של שבטים}, תקא {מנין המצוות - חנק}
א/א משאת מרדכי מכות עמ' נג
א/א משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תרטו
א/א משנת חיים דברים עמ' ו
א/א משנת יעקב נזיקין עמ' רל {מנין המצוות - הוספת הכאה}
א/א משפט שלמה (אלבוים) הל' עדות סי' א פ"ג ענף א אות ג {מנין המצוות}
א/א משפטי ארץ ח"א עמ' 195, 326-327, 426 {"מדינה" - עיר}
א/א משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' שמה-שמז {לח"מ}, שמח {מדינה}, שמט {לח"מ - פלך}, שנ {חובת כל ישראל}, שנא {לח"מ}
א/א מתת מלך
א/א נועם ח"ט עמ' רפב, רפד
א/א נחלת עזרא ח"א עמ' 196
א/א נחלת שמואל דף נג ע"ד {שוטרים}
א/א נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"ב סי' מז אות ב
א/א נשמה של שבת עמ' 312
א/א ס' השבי"ט עמ' פג-פד, צח, ק, קז-קח
א/א סהמ"צ לרס"ג ח"ג דף קו ע"ד
א/א סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 14, 268
א/א ספרי דבי רב ח"ב עמ' שצה, ח"ג עמ' שלח
א/א עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' כד, כו-כז {לח"מ}, כח
א/א עמק הלכה (בוימל) עמ' קכח
א/א ענישה ושיקום ביהדות עמ' 25
א/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' סה
א/א עקבי אבירים (תשסה) עמ' שמה
א/א עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 106-105, 140, 246
א/א עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 113, 152, 267
א/א עשות משפט עמ' רעא
א/א פרשת השבוע (תשעב) ח"ה עמ' 26
א/א קול צופיך עמ' רלב
א/א קונטרסי שעורים כתובות קונ' ג אות ד עמ' 168
א/א קרית מלך
א/א קרן פני משה ח"א עמ' רטז, וח"ב כאן
א/א רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' פא
א/א רנת יצחק פ' חלק עמ' קצב
א/א רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' עח
א/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תעב
א/א שארית יעקב (טראב)
א/א שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רמט
א/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ה קונטרס המצוות סי' סה
א/א שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' א
א/א שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ג עמ' שב-שד
א/א שיח ערב סנהדרין עמ' קנה
א/א שיחות לספר דברים עמ' קה {בכל פלך}
א/א שלטון החוק בישראל עמ' 50
א/א שם דרך דברים עמ' עט
א/א שם דרך סנהדרין עמ' קז, קט
א/א שם טוב - השלמה
א/א שנתון המשפט העברי ח"ו עמ' 115, חי"ד עמ' 89, 92, 93
א/א שער יוסף דף מו ע"ב, נב ע"ב
א/א שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' רפב
א/א שערי תורת בבל עמ' 62 {מדינה = עיר}
א/א שעשועי תורה (תשנג) עמ' קלו {מנין המצוות - שלא לענוש אנוס}
א/א תורה שלמה שמות פכ"ד אות קלא {הגהמ"י}
א/א תורת האוהל (תשנג) עמ' א-ג, יג-טו, לה-לו, מא
א/א תורת החוף ימים סי' כא אות א
א/א תורת המדינה עמ' 61-62 {השמיט לכל שבט}, 236-238 {שוטרים}
א/א תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' קלב
א/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' קפז {השם "סנהדרין"}, קפח-קפט
א/א תורת מנחם חל"ז עמ' 38 {המסבבין}
א/א תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' רלב
א/א תחומין ח"א עמ' 377, 388
א/א תניא רבתי ח"א עמ' 458
א/ב אבן ציון עמ' צח
א/ב אוצר א"י ח"ה עמ' 238-240
א/ב אור לישרים (שולמן) עמ' קיא-קיג, קטו
א/ב איש על העדה (אלאביץ) עמ' 205
א/ב אמונת יהושע עמ' תקל
א/ב אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תקפא {כל עיר}
א/ב אמרי חן (לוונברג)
א/ב אנצי"ת ע' א"י ח"ג הע' 206, ע' בית דין הע' 2, 14-16, 19, 20
א/ב באר מרים פ"א ה"ג אות ג, פ"ט הי"ד אות א
א/ב בית אהרן וישראל גל' לח עמ' קה
א/ב בית מועד (גטיניו)
א/ב בנין אב (שולמן) סי' נח
א/ב ברור הלכה מכות ז ע"א ציון ג
א/ב ברכות שמים מכות פ"א אות שע
א/ב גאולה וישועה (לונץ) דף יג ע"ב {מינוי מלך}
א/ב גבורת יצחק מכות עמ' קנו
א/ב דבר המלך (קרויזר) ח"ב עמ' קכ
א/ב דבר המשפט ח"ג עמ' 196
א/ב דברי לוי
א/ב דברי פנחס ח"ב עמ' קנב-קנג
א/ב דברי תלמוד ח"ב עמ' קסד
א/ב דעת הרמב"ם עמ' 92
א/ב הלכות והליכות עמ' קצב
א/ב הלכות מדינה ח"א עמ' יד, פג-פד
א/ב התורה והמדינה ח"ג עמ' כט, סא, קסא, קובץ ה עמ' שנ, קובץ ט עמ' תקמד
א/ב ואשיבה שופטיך עמ' ל, פז
א/ב חוקות הדיינים ח"א עמ' נ
א/ב חוקת עולם עמ' 583 {בחו"ל אין ב"ד בכל עיר}, 584
א/ב חזו"א חו"מ לקוטים סי' א ס"ק ה
א/ב חזו"א על הרמב"ם
א/ב חי' עזיאל עמ' 255
א/ב חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' עו
א/ב חידוש הסנהדרין במדינתנו המחודשת עמ' נב {בחו"ל, בכל עיר}
א/ב חמדת ישראל ח"א דף צח ע"ד {כ"מ}
א/ב חקרי זמנים ח"ד עמ' רצא
א/ב טוב ירושלים על הרמב"ן דברים פט"ז פסוק יח
א/ב טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' לט
א/ב יצחק ירנן [דינא דחיי עשין צז דף קו ע"ג] {לח"מ}
א/ב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' רסא
א/ב מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' שס
א/ב מלך ישראל עמ' 197
א/ב מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' קיב
א/ב מנחת חינוך ח"ג עמ' רס
א/ב מעיל שמואל (פלורנטין)
א/ב מעיני המים
א/ב מרגליות הים סנהדרין יט ע"א אות כב
א/ב משאת מרדכי מכות עמ' נג, סב
א/ב משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תרטו
א/ב משנת חיים דברים עמ' ח
א/ב משפטי ארץ ח"א עמ' 57-58, 426 {"מדינה" - עיר}
א/ב משפטי עזיאל ח"ד עמ' ערה
א/ב משפטי עזיאל ח"ו עמ' נה
א/ב משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' שמד-שמז {בכל פלך או בכל עיר}
א/ב מתת מלך
א/ב נחל חיים סי' יד
א/ב נתן פריו מכות עמ' סב
א/ב ס' השבי"ט עמ' פד, קז-קח, קיט
א/ב סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ו עמ' כו
א/ב סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 268
א/ב ספרי דבי רב ח"ב עמ' שצה
א/ב עיונים בהלכה עמ' 142-141
א/ב עלה יונה עמ' שכז, שלא
א/ב עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' כד-כה
א/ב ענישה ושיקום ביהדות עמ' 25
א/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' מד
א/ב עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 140, 246
א/ב עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 267
א/ב עשות משפט עמ' רעב
א/ב פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' קנ
א/ב פרשת השבוע (תשעב) ח"ה עמ' 26
א/ב קרן פני משה ח"ב
א/ב רלב"ג דברים פט"ז תועלת א עמ' קנו {ב"ד בכל עיר בחו"ל}
א/ב שארית יעקב (טראב)
א/ב שבעים שנה לרבנות הראשית עמ' 23, 73
א/ב שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ג עמ' שב-שג
א/ב שיח ערב סנהדרין עמ' קנו-קנז
א/ב שיחות לספר דברים עמ' קה {בכל פלך}
א/ב שלל דוד
א/ב שם דרך דברים עמ' עז
א/ב שם דרך סנהדרין עמ' קה
א/ב שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות כד
א/ב תורת האהל
א/ב תורת האוהל (תשנג) עמ' א-ב, יד-יז, לה-לו, מא-מב, מד
א/ב תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' קצ {בחו"ל}
א/ב תשובות יהודה דף עב ע"ג {בחו"ל - בכל פלך}
א/ג אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' שט
א/ג אגרות הגרי"ד עמ' ס, פד, פט, רסז, רצא
א/ג אוצר א"י ח"ה עמ' 234
א/ג אור הישר
א/ג אור יעקב סנהדרין דף כה ע"ב, כו ע"ג, מג ע"ד
א/ג אורה ושמחה הל' שופר פ"ב ס"ק סט
א/ג אם המלך עמ' פ-פא
א/ג אמונת עתיך גל' 119 עמ' 93
א/ג אמרי חן (בן סניור) ויקרא עמ' 21
א/ג אמרי חן (לוונברג) כאן, וח"ה עמ' קסו
א/ג אנצי"ת ע' אב ב"ד הע' 1, 6, 11, ע' בית דין הגדול הע' 6, 10, 14, 26, 61, 70-73, 75, 77, 78, 80, 95, 465, 466, 468, 469
א/ג אסופת מערכות עה"ת ח"ה עמ' רסט {הגדול בחכמה מושיבין לראש}
א/ג אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 195 {ראש הישיבה}, 229-232, 236
א/ג אשל אברהם (שפירא) עמ' תקכז {המקדש}
א/ג אשר לשלמה (אשכנזי) דרשות דף ל ע"א {לב מבין}
א/ג באר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 90 {הגדול שבשבעים}
א/ג באר יצחק גיטין לג ע"א ד"ה בגמרא פלוני {ב"ד הקבוע בכל עיר}
א/ג באר לחי ראי
א/ג באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק יט פסוק א {בשער העיר}
א/ג באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"ב עמ' תמח
א/ג בארות נתן עמ' קכד
א/ג בדי הארון (הכהן) עמ' 342, 347
א/ג בית אהרן וישראל גל' פח עמ' קמו {יושבים בעגולה - בסנהדרין שחוץ לירושלים}
א/ג בית זבול ח"א סי' טו אות א
א/ג בנין דוד (מייזלש, תשסט) סוגיות עמ' קח {מאה ועשרים}
א/ג ברור הלכה סנהדרין טז ע"ב ציון ד, יז ע"ב ציון ב, פו ע"ב ציון י
א/ג גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' לד
א/ג גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' קנה
א/ג גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' כא, כח, רלז, רמג, רמה, רנג, רסח-רסט
א/ג גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' צז
א/ג גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' ריא
א/ג גבורת יצחק ר"ה עמ' קסד
א/ג גבורת יצחק שבועות עמ' שעה {הנשיא - הגדול בחכמה}
א/ג גור אריה במדבר פ' יא הע' 68, דברים פ' טז הע' 70
א/ג דברות חיים (תשנ) ח"ב עמ' יט {משה היה מהסנהדרין}
א/ג דברות משה ב"ב ח"א סי' יב הערה יג
א/ג דברי לוי
א/ג דגל יהודה (קמינר) עמ' קפ
א/ג דעת הרמב"ם עמ' 92
א/ג דרך חיים (תשע) פ"א הערה 835
א/ג דרכה של תורה (רבינוביץ) עמ' 42, 52
א/ג הבית השני בתפארתו עמ' רמ
א/ג הדרום חכ"ט עמ' 37
א/ג הלכה פסוקה ח"א סי' ז הערה 217, ברור הלכה עמ' עז, ח"ב סי' כה הערה 79
א/ג הלכות מדינה ח"ג עמ' רלה
א/ג הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' ר
א/ג התורה והמדינה ח"ז עמ' מב, ח"ט עמ' נד-נה, עא
א/ג התקופה והגאולה (תשסה) עמ' 56, 57, 145
א/ג זאת ליעקב שמות עמ' נה
א/ג זכרון זאב עמ' עו
א/ג זכרון סופרים {ומניינם שבעים ואחד} [עיין הגהות רש"ש סנהדרין דף ט"ז]
א/ג חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' קמה
א/ג חוקת עולם עמ' 356 {סנהדרין גדולה לפני הקטנה}, 474 {חצי עגול}, 479 {מקום של הנשיא}, 565 {תחת משה}, 574, 576 {ראש הסנהדרין נקרא נשיא}, 593
א/ג חזון יחזקאל סנהדרין פ"ז ה"א וה"ד וה"ה, פ"ח ה"א
א/ג חי' הגר"ח החדש עמ' צב {משה - נשיא}
א/ג חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' טז, כב
א/ג חי' ר' חנוך הענאך עמ' טז
א/ג חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' שלד
א/ג חידוש הסנהדרין במדינתנו המחודשת עמ' לז {מצוה למנות סנהדרין עא}, נב {ב"ד במקדש}
א/ג חידוש הסנהדרין לפי הרמב"ם עמ' קיא
א/ג חנא וחסדא ח"א דף ל ע"ג
א/ג חנוכת הבית עמ' קכד
א/ג חסדי דוד ח"ה עמ' תקצג
א/ג חקרי זמנים ח"ד עמ' פג, רכג
א/ג חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' טז-יז
א/ג טהרת יו"ט ח"י עמ' ריז
א/ג טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' לט
א/ג יד יחזקאל עמ' רכח {הגדול בחכמה מושיבין אותו}
א/ג יד משה (אמריליו) דף קנה ע"ב
א/ג יד פשוטה מדע עמ' תמט
א/ג יחוה דעת ח"ו עמ' שכח
א/ג ישועות עוזו עמ' 60 {ראש ישיבה}, 331 {עומד כמו משה}
א/ג כבוד חכמים - עטרת פז עמ' רכז, תפט
א/ג כבוד לאיש דף מ ע"ב
א/ג כס המלך עמ' סב
א/ג כפתור ופרח (תשו) דף קלט ע"ד
א/ג לב מבין
א/ג לבושי מרדכי או"ח עמ' תנה
א/ג לחם יהודה
א/ג לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 97
א/ג לקוטי שיחות חל"ה עמ' 209 {נשיא}
א/ג מבוא למשנה תורה עמ' 65, 127, 336
א/ג מבשר טוב - משפט גרות עמ' קב
א/ג מוריה שנה א גל' ה (ר"ח שעוועל)
א/ג מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' שעב
א/ג מלאכת מחשבת עמ' רכא-רכב
א/ג מלך ישראל עמ' 198
א/ג מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"ב עמ' 131
א/ג ממעין ההלכה עמ' 185
א/ג מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' שפא, ח"ב עמ' רפ
א/ג מנחת אהרן (בריסק) דף יט ע"ב
א/ג מנחת עני (תקמז) דף טז ע"ג {והתיצבו עמך}
א/ג מעיל שמואל (פלורנטין)
א/ג מרגליות הים סנהדרין ג ע"ב אות יא {ראש ישיבה}, לו ע"ב אות כ {כר"א בן צדוק}, כא {כדי שיראו את כולם}, מ ע"א אות כב
א/ג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' קב
א/ג משנת חיים דברים עמ' ח
א/ג משפטי עזיאל ח"ו עמ' רכו
א/ג משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' שנג {שורות תלמידים}, שנו {ראש הישיבה}
א/ג נועם ח"ז עמ' רצא, שלג
א/ג נחלת שמעון (קרסנר) ישעיהו אות נח
א/ג נתיבות שמואל דף צ ע"ג, קא ע"ג, קב ע"ד {אב"ד}
א/ג נתן פריו מכות עמ' קח-קט
א/ג ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' יט
א/ג ס' השבי"ט עמ' קה, קח, קי, קטז, קלה
א/ג ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קס
א/ג סדר הדין (שוחטמן) עמ' 28
א/ג סדר משנה (תאומים) עמ' כד, לז
א/ג סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 13, 14, 18, 217, 223
א/ג ספרי דבי רב ח"א עמ' שפה, ח"ג עמ' שלז
א/ג עט לעשות סי' סח {מאה ועשרים}, ר
א/ג עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' קיד, קיח
א/ג עלי עין עמ' יב
א/ג ענישה ושיקום ביהדות עמ' 25
א/ג עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 50, 82, 100, 140, 246
א/ג עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 55, 89, 108, 152, 267
א/ג עשות משפט עמ' רעב
א/ג פאר המלך עמ' יג
א/ג פד"ר ח"ב עמ' 44
א/ג פחד יצחק (הוטנר) שבועות מאמר כו אות ז {ראש הסנהדרין עומד תחת משה}
א/ג פני אברהם (שפירא) עמ' ריב {תחת משה}, רסג {במקדש}
א/ג פני משה (שלז')
א/ג פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' שכא-שכב
א/ג פרשת השבוע (תשעב) ח"ה עמ' 332
א/ג צהר גל' ג עמ' 66 {נשיא}
א/ג צמח צדקה עה"ת עמ' כח
א/ג קובץ חי' תורה (סול') עמ' נה, סג
א/ג קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שמז
א/ג קול צופיך עמ' קג, קט
א/ג קונטרסי שעורים ב"ב דף קכה
א/ג קונטרסי שעורים כתובות קונ' ז אות ג עמ' קל, קונ' יא אות ו, טז, עמ' רג
א/ג קונטרסי שעורים נדרים שעור ל אות ד
א/ג קרית מלך
א/ג קרן פני משה ח"א עמ' עה, וח"ב כאן
א/ג רחובות יצחק עמ' עג
א/ג רנת יצחק יהושע עמ' קמג {נשיא ואב"ד}, רעז {יושבת בשער העיר}, שמואל עמ' רה, רע, רעז {נשיא ואב"ד}, תכ {יושבת בשער העיר}, תצ, תצד {נשיא ואב"ד}
א/ג רנת יצחק יחזקאל-תרי עשר עמ' רנד, חמש מגילות עמ' נא, קז, קמט, רי
א/ג רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' עג, קסח, שא, ח"ב עמ' רפז
א/ג רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שמג, ח"ב עמ' קמח {מניינם ע"א}, קנ, ריב, רטו
א/ג רנת יצחק פ' חלק עמ' פד {גדול שבחכמה}
א/ג רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שעג
א/ג רנת יצחק תענית עמ' קא, קטז
א/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תעא
א/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תקסד
א/ג רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קלט
א/ג שארית יעקב (טראב)
א/ג שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' שכ-שכא
א/ג שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' עה {אכזריות}
א/ג שבעים שנה לרבנות הראשית עמ' 22, 23, 68
א/ג שדה הארץ ח"ב דף קי ע"ג-ע"ד
א/ג שו"ת השבי"ט ח"א עמ' מז
א/ג שו"ת מהרלב"ח קונ' הסמיכה סי' א, ה
א/ג שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ג עמ' שב
א/ג שושן עדות דף קע ע"א
א/ג שיח ערב סנהדרין עמ' סו
א/ג שלחן המלך כאן, ודף עב ע"ג
א/ג שם דרך דברים עמ' עט
א/ג שם דרך סנהדרין עמ' קה, קכד
א/ג שם טוב - השלמה
א/ג שנתון המשפט העברי ח"כ עמ' 25
א/ג שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' קצח
א/ג שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' ריד
א/ג שררה שהיא עבדות ח"א עמ' 621
א/ג תולדות אדם עמ' עז
א/ג תורת האוהל (תשנג) עמ' יד, עא {סנהדרי גדולה לפני סנהדרי קטנה}
א/ג תורת המדינה עמ' 43
א/ג תורת המועדים (תשכד) עמ' 531, 538
א/ג תורת המועדים (תשנו) עמ' 572, 579
א/ג תורת המלך (צדוק) סי' א ס"ק יב
א/ג תורת המקרא עמ' 214
א/ג תורת מנחם חס"ז עמ' 37 {שבעים איש מזקני ישראל ומשה על גביהן כו'}
א/ג תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' רנח, שמט
א/ג תחומין ח"א עמ' 382, ח"ב עמ' 17 {ב"ד הגדול שבמקדש}, ח"ז עמ' 287
א/ג תפארת למשה עמ' פד
א/ג תפארת צבי (שפילמן) ח"ה עמ' ריט, רלב, שח
א/ג תקנת השבים עמ' 195, 200, 210
א/ד אוצר א"י ח"ב עמ' 48
א/ד אם המלך עמ' פ
א/ד אמרי בינה (אוירבך) - דיינים סי' א [א] ד"ה כתב
א/ד אנצי"ת ע' בית דין הע' 96, 472, 475-477, 481, 482
א/ד בית אברהם (סוכאטשוב) גל' א עמ' 35
א/ד בית אהרן וישראל גל' יא עמ' פד {כ"מ}
א/ד בית המדרש
א/ד בני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' פט {אין בית דין פחות משלשה}
א/ד ברור הלכה סנהדרין טז ע"ב ציון ד, פח ע"ב ציון ג
א/ד ברכות שמים מכות פ"ב אות רכא
א/ד גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' רד, רנג
א/ד דברות אליהו ח"ד עמ' קפט
א/ד דברות משה סנהדרין עמ' מד, שמ
א/ד דברי אברהם (שדמי) ח"ב עמ' קכו
א/ד דובב שפתי ישנים עמ' 146
א/ד הלכה פסוקה ח"א סי' ג הערה 129
א/ד השגות הרמ"ך
א/ד חי' ר' חנוך הענאך עמ' יא-יב
א/ד חקרי זמנים ח"א עמ' שפ
א/ד יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ז ה"ז אות ג ס"ק ז
א/ד כס המלך עמ' סב
א/ד לבושי מרדכי או"ח עמ' תנה
א/ד לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 255
א/ד מעיני המים
א/ד משא יד ח"א עמ' רצז-רצח
א/ד משאת המלך ח"ב סי' רמו
א/ד משנת יעקב נשים ח"ב עמ' רנח-רנט
א/ד משנת שמחה עמ' קג
א/ד משפטים לישראל עמ' עד
א/ד נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' יג, יט, כה
א/ד ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' יט
א/ד ס' השבי"ט עמ' קיז, קלו, קלח
א/ד סתרי ומגיני (תשכג) עמ' קעד
א/ד ענבי פתחיה עמ' 200
א/ד עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 69, 246
א/ד עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 76, 267
א/ד פסקי מהרי"ץ - בארות חיים הערה מא ד"ה ואגב
א/ד פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' סה
א/ד פרנס לדורו עמ' 261
א/ד רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תה
א/ד שיח ערב סנהדרין עמ' לד, סו, עא, קנו-קנז
א/ד שם דרך סנהדרין עמ' כב, מג
א/ד שם טוב - השלמה
א/ד שער משפט סי' יח ס"ק א, סי' כב ס"ק ג
א/ד תורת המועדים (תשכד) עמ' 531
א/ד תורת המועדים (תשנו) עמ' 571-572
א/ד תחומין ח"א עמ' 382
א/ה ז נשמת חיים (תשסח) חו"מ סי' א עמ' ב
א/ה אור לישרים (שולמן) עמ' צט {משה}
א/ה אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תקפב {רק אם יש שני חכמים}
א/ה אנצי"ת ע' בית דין הע' 78, 460-462
א/ה באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
א/ה באר לחי ראי
א/ה בנין דוד (מייזלש, תשסט) סוגיות עמ' קי {שני חכמים גדולים}
א/ה ברור הלכה סוטה מה ע"ב ציון ב פסקה ב
א/ה ברור הלכה סנהדרין יז ע"ב ציון א
א/ה דברי הרב עמ' רי
א/ה דברי לוי
א/ה דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תקעט
א/ה השוחט והשחיטה בספרות הרבנות עמ' 48, 72 {מושיבים}
א/ה התורה והמדינה ח"ג עמ' כד, כח
א/ה זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' שצו
א/ה חדושים ובאורים (גרי') מנחות סי' יב לדף סה
א/ה חידוש הסנהדרין לפי הרמב"ם עמ' כב, לב
א/ה חסדי דוד ח"ה עמ' תקצא
א/ה חקרי זמנים ח"ד עמ' פח
א/ה יחל ישראל (תשנב) ח"ג עמ' קפח
א/ה יחל ישראל (תשסג) ח"ג עמ' קה
א/ה מלאכת מחשבת עמ' רכא
א/ה מנחת חינוך ח"ג עמ' רסב
א/ה מעיל שמואל (פלורנטין)
א/ה מפתח הבאורים [מרכבת המשנה]
א/ה מרגליות הים סנהדרין יז ע"ב אות ג {לח"מ}, ד (הראשון והשני)
א/ה משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' שעח {שני חכמים}
א/ה נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' רעז
א/ה ס' השבי"ט עמ' קיט, קכב
א/ה סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 31
א/ה עדות ושטרות עמ' 18
א/ה עיונים ומחקרים ח"א עמ' 196
א/ה עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' קכ, קכט-קל
א/ה עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' ל
א/ה עשות משפט עמ' רח, ריב ואילך, רעג
א/ה פני מבין ח"א דף מח ע"ג {לח"מ}
א/ה קרן פני משה ח"א עמ' רכד
א/ה שו"ת מהרלב"ח קונ' הסמיכה סי' ה
א/ה שם דרך דברים עמ' פד
א/ה שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' לא
א/ה תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' קצא
א/ה תחומין ח"ז עמ' 288-287
א/ה תפארת למשה עמ' קנג
א/ו אנצי"ת ע' בית דין הע' 464
א/ו באר לחי ראי
א/ו ברור הלכה סנהדרין יז ע"ב ציון א
א/ו דברי לוי
א/ו התורה והמדינה ח"ג עמ' כד
א/ו חזון יחזקאל סנהדרין פ"ח ה"א
א/ו חידוש הסנהדרין לפי הרמב"ם עמ' כב
א/ו מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' קיב
א/ו מרפא לנפש חי' סוגיות סי' סז אות ח
א/ו משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רצב {שנים לדבר - ע' לשון}
א/ו משק ביתי סי' קלו (ס ע"א) {היכל מלך}
א/ו נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' רעז
א/ו ס' השבי"ט עמ' קכא-קכג
א/ו שם דרך דברים עמ' פד
א/ו תורה מציון שנה ו חוב' ג סי' ג דף ז ע"א
א/ו תורת המועדים (תשכד) עמ' 531
א/ז אור הציצית עמ' קנ
א/ז אור יעקב סנהדרין דף כו ע"ג
א/ז אנצי"ת ע' בית דין הע' 87
א/ז בית אהרן וישראל גל' פח עמ' קמו {שורות תלמידים - לא הזכיר עגולה}
א/ז בית יחזקאל (סרנה) ב"ק עמ' סט
א/ז ברור הלכה סנהדרין לז ע"א ציון א
א/ז דינא דחיי ח"ב דף קז ע"ג, קח ע"א
א/ז הבית השני בתפארתו עמ' רמ
א/ז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' קכט
א/ז יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ג ה"ה ס"ק ו
א/ז כבוד חכמים - עטרת פז עמ' תצח
א/ז מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' שעב
א/ז מרגליות הים סנהדרין יז ע"ב אות ו {לח"מ}, לז ע"א אות א {לח"מ}
א/ז משפטי עזיאל ח"ו עמ' רכו
א/ז משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' שנג {שורות תלמידים}
א/ז נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' רעז
א/ז ס' השבי"ט עמ' קכג
א/ז עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' ל
א/ז ענישה ושיקום ביהדות עמ' 68
א/ז רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' כח
א/ז תורה מציון שנה ו חוב' ג סי' ג דף ז ע"א
א/ז תורת מנחם חס"ג עמ' 292 {שלש שורות וכו' וכל שורה ושורה יושבין בה לפי מעלתן בחכמה}
א/ח אור הישר
א/ח אנצי"ת ע' בית דין הע' 90, 93, 483, 486
א/ח ברור הלכה סנהדרין לז ע"א ציון א
א/ח חוקת עולם עמ' 475
א/ח יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ג ה"ה ס"ק ו
א/ח מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' רלד
א/ח מקורי הרמב"ם לרש"ש
א/ח מרגליות הים סנהדרין לז ע"א אות ד, מ ע"א אות כד
א/ח נר מצוה (ואלק) שרשים דף ג ע"ג {רק בעיר עם 120 איש}
א/ח ס' השבי"ט עמ' קח, קכג, קלד
א/ח עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' ל
א/ח עץ החיים (קלוגר) עמ' שסח
א/ח צדקה לחיים (תקמז)
א/ח צדקה לחיים (תשסח) עמ' מו
א/ח שארית יעקב (טראב)
א/ח שו"ת מהרלב"ח קונ' הסמיכה סי' א
א/ח שיחות חכמים (מרגליות) עמ' כד(יב)
א/ח שער משפט סי' יח ס"ק א
א/ט ברור הלכה סנהדרין לו ע"ב ציון ל
א/ט הר המלך ח"ה עמ' תא-תב, ח"ז עמ' רסה
א/ט חוקת עולם עמ' 474
א/ט לשד השמן (ירוש')
א/ט מחנה דוד (בונאן) דף כד ע"ד
א/ט ממעין ההלכה עמ' 186
א/ט ס' השבי"ט עמ' קכד
א/ט שם טוב - השלמה
א/ט שפתי חיים מועדים ח"א עמ' רצד, שיג {נקברים עמו}
א/ט תורת המועדים (תשכד) עמ' 531
א/ט תורת המועדים (תשנו) עמ' 572
א/ט תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' שמט
א/ט תלפיות ו חוב' ג עמ' 656
א/י אהבת אברהם עמ' נט {גבאי צדקה}
א/י אנצי"ת ע' בית דין הע' 74, 77, ע' גבאי צדקה הע' 40-42
א/י ברור הלכה סנהדרין יז ע"ב ציון ב
א/י גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' רנב
א/י דברי לוי
א/י דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' שלג
א/י הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' רג
א/י השגות הרמ"ך
א/י התורה והמדינה ח"ג עמ' קסב
א/י זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר א עמ' תשיד {עיר שאין בה מוהל}
א/י זכרון סופרים {לח"מ - ורש"י ז"ל גריס טפח וכו'} [עיין שם דלא גריס טבח, וכן כתב מהרש"ל שם]
א/י חסדי דוד ח"ה עמ' תקלב
א/י מקור ישראל דף קיז ע"ד
א/י מקור ישראל דף קיז ע"ד
א/י מרגליות הים סנהדרין יז ע"ב אות לג {לח"מ}
א/י משכן שילה עמ' תסב
א/י משנת יעקב נשים ח"ב עמ' רנח-רנט
א/י משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 182 {כפר, עיר, כרך}
א/י נר מצוה (ואלק) שרשים דף ג ע"ג {סנהדרין רק בעיר עם 120 איש}
א/י ס' השבי"ט עמ' קכה
א/י עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 543
א/י ענבי פתחיה עמ' 199
א/י קדושת יו"ט (אלגזי) דף כז ע"ב {לח"מ}
א/י ר"י קארו - קובץ עמ' קפא
א/י שארית יעקב (טראב)
א/י תורת האוהל (תשנג) עמ' יד
א/י תחומין ח"א עמ' 466


ב/921 הלכות סנהדרין פרק ב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ב/רה"פ אוצרות המלך
ב/רה"פ אור הישר
ב/רה"פ דבר המשפט ח"ב
ב/רה"פ הרמב"ם המדויק
ב/רה"פ חק ומשפט
ב/רה"פ יד פשוטה
ב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ב/רה"פ פי' ר"י קאפח
ב/רה"פ רמב"ם לעם
ב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ב/א אבן פינה (קלצקין) עמ' 172 {אם אמרו אין אנו מכירין אותו או נסתפק לנו פטור}
ב/א אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' קכג
ב/א אגרות משה חו"מ סי' א ענף ב עמ' ו
ב/א אוצרות הרמב"ם
ב/א אור חדש (מהר"ל) פ"ח הע' 136 {חכמים}
ב/א אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סז עמ' 250
ב/א איש מבין ח"א דף ח ע"ג
ב/א אמרי איש עמ' שלה {רפואות}
ב/א אמת ליעקב נשים עמ' קצב
ב/א אנצי"ת ע' בית דין הע' 448, 449, 451, 452
ב/א אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 234
ב/א אשר למלך
ב/א באר לחי ראי
ב/א באר משה (אפשטיין) פ' משפטים מאמר א אות א (עמ' תשח) {בחכמת התורה}
ב/א בארות נתן עמ' קעט
ב/א בדבר מלך חי"ג עמ' ריא
ב/א בית אבי ח"ב סי' עה עמ' קיב {כ"מ - תקופות ומולדות}
ב/א בית מושב (תשסז) עמ' תא
ב/א בני בנים ח"א עמ' קפ {כ"מ}
ב/א בעקבות משה עמ' ריב
ב/א בצור ירום (תשפ) חי"ב עמ' קל הערה 85 {אין מעמידין בסנהדרין בין בגדולה בין בקטנה אלא אנשים חכמים ונבונים, מופלגין בחכמת התורה בעלי דעה מרובה, יודעים קצת משאר חכמות כגון וכו'}
ב/א ברור הלכה סנהדרין יז ע"א ציון ו, לו ע"ב ציון ח
ב/א בשבילי אמונה ח"ב עמ' רסט-רעא {התנאים הנדרשים להיות בסנהדרין}
ב/א גבורת יצחק מכות עמ' רכב
ב/א גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' צד
ב/א דברות משה סנהדרין עמ' מד, תפו
ב/א דברי יואל בראשית ח"א עמ' תרח
ב/א דברי לוי
ב/א דברי שלמה (אסרף)
ב/א דורנו מול שאלות הנצח עמ' 222
ב/א דינא דחיי ח"א דף יח ע"ד
ב/א דיני בוררות עמ' ק {יחיד מומחה לא נחשב ב"ד}
ב/א דיני ישראל א עמ' 21 (בספרות רומיות)
ב/א דעת הרמב"ם עמ' 465
ב/א דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 142
ב/א הלכה פסוקה ח"א סי' ז הערה 6, 27, 388
ב/א הלכות מדינה ח"ב עמ' קיג
ב/א המאיר לארץ
ב/א הרמב"ם כמחנך עמ' 100
ב/א השגות הרמ"ך
ב/א התורה והמדינה ח"ז עמ' מו, קובץ ט עמ' קכג, קובץ יא עמ' תקכא
ב/א התורה והתלמוד ח"ד עמ' 435
ב/א זכרון סופרים {יודעים קצת משאר חכמות כגון רפואות וכו'} [עיין תשו' מהרי"א יו"ד סימן קצ"ג]
ב/א חוות בנימין ח"א עמ' קלו
ב/א חוקת עולם עמ' 91 {אשה בסנהדרין}, 431 {סנהדרין צריך לדעת שאר חכמות}
ב/א חי' אגדות מהר"ם שיק, אבות פ"א מי"א
ב/א חידוש הסנהדרין במדינתנו המחודשת עמ' לב, מב
ב/א חידוש הסנהדרין לפי הרמב"ם עמ' כב {לח"מ}, קיד
ב/א חיים ומלך
ב/א חמשה מאמרות מאמר משיב מפני הכבוד ד"ה אלא ודאי ברור
ב/א חקרי זמנים ח"ג עמ' 11, ח"ד עמ' פז-פח
ב/א חקרי יהדות (פדרבוש) עמ' 60 {חכמות בנוסף לתורה}
ב/א יד פשוטה מדע עמ' תקס
ב/א יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' נב
ב/א ימין משה
ב/א יצחק ירנן [תועפות ראם פ' דברים] {כ"מ ומל"מ}
ב/א ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 99
ב/א כבוד מלכים (מרגליות) {כ"מ בשם רמ"ך}
ב/א כתר אפרים עמ' מט
ב/א לקוטי שיחות חי"ב עמ' 196
ב/א לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 96, 117
ב/א לקוטי שיחות חל"ד עמ' 12 {מל"מ}, 13
ב/א לקחת מוסר ח"א עמ' תרכא
ב/א לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' קפ
ב/א לשד השמן (שפרינץ) או"ח דף יז ע"ד
ב/א מבוא למשנה תורה עמ' 96, 111, 115, 167, 276, 355
ב/א מגדנות נתן (ב"מ)
ב/א מוריה גל' ריט עמ' נח {גר פסול}
ב/א מחקרים במשה"ע עמ' 53
ב/א מטה אהרן שבועות עמ' קפב
ב/א מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' שעג-שעד
ב/א מלאכת מחשבת עמ' ריז
ב/א מלך ביפיו הל' מלכים פ"א ה"ה עמ' נא {אנשים - דין אשה}
ב/א מנחת אהרן (בריסק) דף יט ע"ב
ב/א מנחת חינוך ח"ב עמ' טו, ח"ג עמ' רסב, רצב
ב/א מנחת מחבת עמ' רמג
ב/א מנחת עני (תקמז) דף טז ע"ג {והתיצבו עמך}
ב/א מעין חיים ח"ג עמ' יח
ב/א מעיני המים
ב/א מעלין בקודש גל' כו עמ' 42 {כהן}
ב/א מצור דבש (שטיינהויז) עמ' קכג
ב/א מקודש החודש עמ' מט
ב/א מקראי קדש (תשנג) עמ' שמז
ב/א מראה הנוגה [פני מבין ח"א דף קס ע"ב]
ב/א מרגליות הים סנהדרין יז ע"א אות כח {רפואות וחשבון}
ב/א משא בני קהת
ב/א משיב משפט עמ' רעו
ב/א משכן שילה עמ' תסא
ב/א משנת פקוח נפש סי' יב אות ב
ב/א משפטי עזיאל ח"ד עמ' נ
ב/א משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' שעז {מיוחסים}
ב/א נועם חי"ז עמ' סט
ב/א נחלת עזרא ח"א עמ' 197, ח"ב סי' נא, עמ' 229
ב/א ס' השבי"ט עמ' קכה-קכו
ב/א סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 30-31
ב/א ספרי דבי רב ח"א עמ' שפה
ב/א עין חנוך עמ' רפ
ב/א עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' קיט
ב/א עמק הלכה-אסיא (תשמו) עמ' 192
ב/א עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף ב ע"ג
ב/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קפו
ב/א עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 51, 72
ב/א עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 56, 80
ב/א עשות משפט עמ' קצ, ריב, רעד
ב/א פרי האדמה ח"ב
ב/א פרי השדה (דייטש) ח"א סי' ס {שאר חכמות כגון הבלי ע"ז}
ב/א פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' קנב
ב/א פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ב הערה 506
ב/א צדקה לחיים (תקמז)
ב/א צדקה לחיים (תשסח) עמ' מו
ב/א ציוני מהר"נ
ב/א רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' רנ
ב/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' ג
ב/א שארית יעקב (טראב)
ב/א שארית מנחם ויקרא-במדבר עמ' קלה
ב/א שדה הארץ ח"ב דף קט ע"ד, קי ע"ד
ב/א שדה הארץ ח"ב דף קי ע"ב-ע"ג
ב/א שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתנ {כ"מ}
ב/א שו"ת מהרלב"ח קונ' הסמיכה סי' א
ב/א שו"ת מהרש"ם ח"ח סי' קלט
ב/א שושן עדות דף קנד
ב/א שלל דוד
ב/א שם דרך סנהדרין עמ' כח
ב/א שם משמעון (פולק) ח"א דף פח
ב/א שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' תלב
ב/א שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' קצא
ב/א שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' כו, ל
ב/א שער המלך על תהלים יום ג עמ' כח {דומים לך}
ב/א שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' שלח
ב/א תורה שלמה ח"ח עמ' 85
ב/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' קצא-קצד {נבונים}
ב/א תורת מנחם חי"ב עמ' 99 {חכמים ונבונים מופלגין בחכמת התורה כו'}
ב/א תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תרלד
ב/א תחומין ח"ז עמ' 288, חי"ג עמ' 214, חט"ז עמ' 192-193, חי"ט עמ' 424, 437
ב/ב אהל דוד (קהן) ח"ג ישעיהו פכ"ט פס' כב
ב/ב אהל חייא עמ' תשלח
ב/ב אוצר א"י ח"ה עמ' 289
ב/ב אור תורה (בלומ') דף נ ע"ב {כהנים ולויים}
ב/ב אלשיך על חמש מגילות עמ' מה
ב/ב אמרי כהן (הולנדר) עמ' פב
ב/ב אנצי"ת ע' בית דין הגדול הע' 16, 18, 19
ב/ב אפוד בד דף נא ע"ב
ב/ב אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 234
ב/ב באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' ז
ב/ב בית אהרן וישראל גל' נא עמ' יא {כהנים}
ב/ב במאבק על ערכה של תורה עמ' 184
ב/ב ברור הלכה הוריות ז ע"א ציון ד פרק א בסופו
ב/ב גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' קנ
ב/ב גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' רז-רח, רמה
ב/ב דברי ברוך ח"ב מאמר כו אות ה
ב/ב האיר ממזרח יהושע עמ' מט {מצוה להיות בסנהדרין כהנים ולוים}
ב/ב הבית השני בתפארתו עמ' רלז
ב/ב הדרת אפרים ח"ב עמ' רפג
ב/ב הלכות מדינה ח"א עמ' יז
ב/ב השגות הרמ"ך
ב/ב התורה והמדינה ח"ה עמ' רפג, רפז
ב/ב חוקת עולם עמ' 55 {צריך שבסנהדרין יהיו כהנים ולויים}
ב/ב חיבת הקודש עמ' סט
ב/ב חיים ומלך
ב/ב חקרי זמנים ח"ב עמ' לז, ח"ג עמ' רעז, ח"ד עמ' קפ
ב/ב יבול היובלות עמ' 328
ב/ב יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' עז
ב/ב ישועות עוזו עמ' 331 {לא רק מיהודה}
ב/ב להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' קכט
ב/ב מחקרים במשה"ע עמ' 53
ב/ב מחשבות על דמוקרטיה יהודית עמ' 298
ב/ב מנחת חינוך ח"ג עמ' רסב
ב/ב משא בני קהת
ב/ב משך חכמה במדבר פי"ב פס' א
ב/ב משנת חיים שמות עמ' רעט
ב/ב משנת משה סנהדרין עמ' קלז
ב/ב משנת ר' אהרן - מאמרים ח"א עמ' עו
ב/ב משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' עו {כהנים ולויים}
ב/ב משפטים לישראל עמ' פט
ב/ב נזר אברהם מכות ועדות עמ' קמא
ב/ב ס' השבי"ט עמ' קג, קכז
ב/ב סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ו עמ' מד
ב/ב סופר המלך ח"א עמ' מז
ב/ב ספרי דבי רב ח"ג עמ' שנד
ב/ב סתירת זקנים - הלכה עמ' כז
ב/ב ענפי ארז (זי') דף נג ע"ב
ב/ב ערהשה"ע קדשים סי' רכט אות יג
ב/ב עשות משפט עמ' רעד
ב/ב צידה ברוך פ' שמיני
ב/ב צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רצו
ב/ב צפנת פענח דברים עמ' רפה, שו
ב/ב קובץ חי' תורה (סול') עמ' סה
ב/ב קול יהודה (פרלוב) עמ' רנ {כהנים}
ב/ב קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' ב {כהן}
ב/ב קרן הצבי מצוה יג אות ה
ב/ב רנת יצחק דברי הימים עמ' רח {כהנים ולויים}
ב/ב רנת יצחק מלכים עמ' שסו {כהנים ולויים}
ב/ב רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רפא {כהנים ולויים}
ב/ב רץ כצבי (תשסג) ח"ב עמ' סו
ב/ב שארית יעקב (טראב)
ב/ב שיחות חכמים, מילי דהספדא סי' ט
ב/ב שערי תורה (לעוו) ח"ג דף כד ע"א
ב/ב תולדות ההלכה ח"ב עמ' 192
ב/ב תורת המדינה עמ' 58 {לא היה ייצוג לכל השבטים}
ב/ב תורת המלך (צדוק) סי' ו ס"ק ו
ב/ב תורת לויים דף סב
ב/ב תחומין חט"ו עמ' 144
ב/ב תלפיות ו חוב' ג עמ' 672, 683
ב/ב תפארת צבי (שפילמן) ח"ו עמ' סה
ב/ג אבנים יקרות עמ' רה
ב/ג אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש נו עמ' 23, 25
ב/ג אמת ליעקב נשים עמ' קפח {חליצה}, קצב {"מעמידים"}
ב/ג באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' ז
ב/ג באר לחי ראי
ב/ג בד קודש (דאנון)
ב/ג בית הראה
ב/ג בצור ירום (תשפא) חט"ו עמ' נד, עמ' רמח {אין מעמידין בכל הסנהדרין לא זקן מופלג בשנים ולא סריס וכו'}
ב/ג בצור ירום ח"ב עמ' יז
ב/ג בצור ירום ח"ז עמ' קסה
ב/ג בצור ירום ח"ט עמ' קנו
ב/ג ברור הלכה הוריות ד ע"ב ציון ה פרק ג
ב/ג ברור הלכה סנהדרין לו ע"ב ציון ג, גליון הש"ס לרצ"י עמ' ב
ב/ג ברכת אהרן מאמר ריט אות ג
ב/ג דרשות מהר"ם שיק עמ' קיב
ב/ג הדר דוד עמ' פח, קיא
ב/ג הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' יב
ב/ג הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' רסח
ב/ג התורה והמדינה ח"ד עמ' ל, קובץ ז עמ' כא, קובץ ט עמ' מט, קיז, קיט
ב/ג חוקת עולם עמ' 615
ב/ג חי' הגרי"ח עמ' ה
ב/ג חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' רלב
ב/ג חי' רעק"א (פרדס)
ב/ג חידוש הסנהדרין במדינתנו המחודשת עמ' מב
ב/ג חסדי דוד ח"ה עמ' תקפא
ב/ג חק לישראל נזיקין עמ' 281
ב/ג חקרי זמנים ח"ד עמ' פג
ב/ג יד ישראל ח"ב
ב/ג יוסף את אחיו עמ' סה-סו
ב/ג יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קע
ב/ג יין הטוב עמ' קח, שי-שיד
ב/ג כתבי הסבא מקלם חנוכה-פורים עמ' קא {זקן}
ב/ג לאור ההלכה (תשסד) עמ' רכב-רכג {זקן מופלג}
ב/ג לב חיים (פלג'י) ח"ג דף נג ע"א
ב/ג לקוטי שיחות ח"ח עמ' 163 הערה 25
ב/ג לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 264 {זקן}
ב/ג לקוטי שיחות חל"ה עמ' 91 {מופלג}
ב/ג מהר"ם שיק ויקרא עמ' מב {זקן}
ב/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' טו
ב/ג מרגליות הים סנהדרין יז ע"א אות ל {זקן מופלג}, לו ע"ב אות ו {זקן מופלג}
ב/ג משנה הלכות מהדו"ת יו"ד עמ' שצב
ב/ג משנה כסף (שירירו)
ב/ג משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' שנד, שנה {אכזריות}, שנז {זקן, מי שלא ראה בנים}
ב/ג נועם חכ"ה עמ' קמה
ב/ג נתיבים במשפט העברי עמ' 164
ב/ג ס' השבי"ט עמ' קכז
ב/ג סודו של המשפט העברי עמ' 34
ב/ג עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' קיט
ב/ג עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' מ, מב, מד
ב/ג עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 141
ב/ג עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 153
ב/ג עשות משפט עמ' קצא, רעד-רעה
ב/ג פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' ב
ב/ג פרשת השבוע (תשעב) ח"ה עמ' 293
ב/ג צדיק באמונתו יחיה עמ' צה
ב/ג קבא דתירוצא עמ' קפה
ב/ג קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' מה, ח"ב עמ' קסד
ב/ג קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' ק
ב/ג שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' רנד {זקן - אינו רחמן}
ב/ג שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 19 {זקן וסריס}
ב/ג שומרי משפט (צ'כנוב) ח"א עמ' יג
ב/ג שיח דוד (תשסד) עמ' קה
ב/ג שיח דוד (תשסח) עמ' קכב
ב/ג שער יוסף דף לו ע"א-ע"ב
ב/ג שער יוסף דף מא ע"א, מב
ב/ג תורת מנחם חמ"ד עמ' 275
ב/ג תורת מנחם חנ"א עמ' 232 {זקן או מי שאין לו בנים}
ב/ג תורת מנחם חס"ט עמ' 100 {אין מעמידין בכל הסנהדרין לא זקן מופלג בשנים כו' ולא מי שאין לו בנים}
ב/ג תחומין חי"ג עמ' 334
ב/ד אור יעקב סנהדרין דף כה ע"ג, כו ע"א וע"ד
ב/ד אמרי חן (לוונברג) ח"ה עמ' קסו
ב/ד אמת ליעקב נשים עמ' קצב {"מושיבים"}
ב/ד אנצי"ת ע' בית דין הע' 573
ב/ד באר מרים פ"ג ה"ט
ב/ד בני יהודה דף מז ע"ג
ב/ד בנין שלמה (מז) דף כד ע"ג
ב/ד ברור הלכה הוריות ז ע"א ציון ד פרק א בסופו
ב/ד ברור הלכה סנהדרין יח ע"א ציון א {אור שמח}, ציון ח (השני), לו ע"א ציון ב
ב/ד גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' רסט
ב/ד גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' צח
ב/ד גושפנקא דמלכא
ב/ד דברי לוי
ב/ד הרמב"ם והלכותיו
ב/ד השגות הרמ"ך
ב/ד התורה והמדינה ח"ט עמ' קיט
ב/ד חקרי זמנים ח"ג עמ' רעז
ב/ד יראה ואהבה עמ' נו
ב/ד לקוטי סופר ח"א דף לב ע"ד
ב/ד מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קצה ע"ג
ב/ד מנחת חינוך ח"ג עמ' רסב
ב/ד מקראי קדש (תשנג) עמ' שנ
ב/ד משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' שכט, שלא, שלב, שלד {מלך לא יושב בסנהדרין}
ב/ד משרת משה (עטייה)
ב/ד נוה צדק
ב/ד נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"ב סי' מז אות מז
ב/ד ס' השבי"ט עמ' קכח
ב/ד סיני כרך יא (תשב) עמ' יח
ב/ד עדות ביעקב (ריינס) עמ' תקיב {משום תקלה}
ב/ד עיוני חג ומועד עמ' 164
ב/ד עין חיים ח"א עמ' קנב-קנג
ב/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' סה
ב/ד עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 119, 141
ב/ד עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 130, 153
ב/ד עשות משפט עמ' סה
ב/ד פתח עינים ח"א דף נח ע"א
ב/ד קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' רז
ב/ד קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שמז
ב/ד קרבן אשה
ב/ד רנת יצחק שמואל עמ' תצא {מלך}
ב/ד שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שצב
ב/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"ה קונטרס המצוות סי' ל
ב/ד שלל דוד
ב/ד שנתון המשפט העברי ח"כ עמ' 28
ב/ד שעורי יומא דף יח ע"א
ב/ד תורה שלמה שמות פכ"ג אות כג-כד
ב/ד תורת המלך (צדוק) סי' ז ס"ק כה
ב/ד תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' רמה-רמו
ב/ד תחומין ח"ח עמ' 266, חט"ו עמ' 145, 150
ב/ד תפארת אריה עמ' קצו {מלך בסנהדרין}
ב/ה אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 209
ב/ה אור יעקב סנהדרין דף כה ע"א
ב/ה אות היא לעולם ח"ב דף נד ע"ג {בית ישחק}
ב/ה איש מבין ח"ב דף קיג ע"ב-ע"ד {כנה"ג}
ב/ה אמת ליעקב נשים עמ' קפח {בית דוד}, קפט {לח"מ}
ב/ה אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 84, 85
ב/ה בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף סו ע"ד
ב/ה בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' כח סעיף ה
ב/ה בן יהודה סי' פב
ב/ה בני יהודה דף מז ע"ג
ב/ה ברור הלכה סנהדרין יח ע"א ציון ח (השני)
ב/ה ברך יצחק (ברכה) פ' משפטים דף מד ע"ב
ב/ה גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' רז
ב/ה דברי לוי
ב/ה דברי סופרים (רובינשטיין) עמ' 16
ב/ה דברי תורה (שפירא) ח"ב סי' עג
ב/ה דולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות ח"ב עמ' רט
ב/ה דרכה של תורה (רבינוביץ) עמ' 57
ב/ה דרכי שמחה עמ' לב
ב/ה הלכה פסוקה ח"ג עמ' צח
ב/ה הלכה רבה ח"ג עמ' 231-230
ב/ה הלכתא למשיחא עמ' 62
ב/ה הר המלך ח"ה עמ' שעא-שעג
ב/ה התורה והמדינה ח"ג עמ' לג
ב/ה ויואל משה מאמר א סי' קעא
ב/ה ויואל משה עמ' קסה
ב/ה חדושים ובאורים (גרי') סנהדרין סי' ג לדף יט ע"א
ב/ה חוקת עולם עמ' 58-60
ב/ה חידוש הסנהדרין במדינתנו המחודשת עמ' מא
ב/ה חקרי זמנים ח"ג עמ' 27, רעז, ח"ד עמ' מז
ב/ה יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קפט
ב/ה ישועות עוזו עמ' 334
ב/ה כנפי נשרים
ב/ה להורות נתן דברים עמ' יג
ב/ה לקוטי סופר ח"א דף לג ע"א {לח"מ}
ב/ה מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' כ
ב/ה מוריה גל' ריט עמ' נט
ב/ה מחשבות על דמוקרטיה יהודית עמ' 305, 308, 625
ב/ה מלכות יהודה וישראל עמ' 236, 238
ב/ה מנחת חינוך ח"ג עמ' רסב
ב/ה מעיל שמואל (פלורנטין)
ב/ה מרגליות הים סנהדרין יח ע"ב אות ח, יב
ב/ה משנת המדינה עמ' 148
ב/ה משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' שכט, שלא-שלג {מלך דן יחידי}, שלד
ב/ה משרת משה (עטייה)
ב/ה נתיבים במשפט העברי עמ' 165, 179, 185, 191
ב/ה ס' השבי"ט עמ' קל
ב/ה עדות ושטרות עמ' 18
ב/ה עוגת אליהו (אליהו) סי' יט
ב/ה עוגת אליהו דף כט ע"א
ב/ה עולת חודש ח"ג מאמר שסו {עגלה ערופה}
ב/ה עיוני חג ומועד עמ' 166
ב/ה עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' לג
ב/ה עמק הבכא (תרנ"ד) דף ה ע"ב, ו ע"א {לח"מ}
ב/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קצז, רפח
ב/ה עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 76, 85, 119, 141, 157
ב/ה עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 83, 93, 130, 153, 170
ב/ה עשות משפט עמ' רעה
ב/ה פאר יעקב ח"ב עמ' תשלג
ב/ה פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' רפז
ב/ה פרי שמואל מכות עמ' קב
ב/ה צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' נ
ב/ה קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' רז, ח"ב עמ' מ
ב/ה קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שמז
ב/ה רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שלז
ב/ה רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' ד
ב/ה שם דרך סנהדרין עמ' קכט
ב/ה שמן המור ח"א דף נ ע"ב
ב/ה שנתון המשפט העברי ח"כ עמ' 28
ב/ה שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' נא
ב/ה תורה שלמה שמות פכ"ג אות כד
ב/ה תורת המדינה עמ' 46-47, 67
ב/ה תורת המלך (צדוק) סי' ז ס"ק ב, כה
ב/ה תורת הפילוסופיה עמ' 63
ב/ה תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' רמב
ב/ה תחומין ח"א עמ' 421, חט"ו עמ' 134, 136, 144-145
ב/ו אוהב מישרים - כלילת יופי עמ' כב
ב/ו אוצר א"י ח"א עמ' 9
ב/ו אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' רנג
ב/ו אור עולם (בלומנפלד) דף נו ע"ב {או"ש}
ב/ו אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש נו עמ' 25
ב/ו אפיקי מים ח"א סי' ל הערה 7
ב/ו אשר למלך
ב/ו בית אהרן וישראל גל' נה עמ' עו
ב/ו ברור הלכה סנהדרין ה ע"א ציון א, יז ע"א ציון ו, לו ע"ב ציון ט, גליון הש"ס לרצ"י עמ' ב, מכות ו ע"ב ציון ב
ב/ו ברכת אהרן מאמר רפב
ב/ו גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' רמח-רמט, רנא
ב/ו דבר שמואל (אבוהב) סי' קי
ב/ו דברות משה סנהדרין עמ' שלא
ב/ו דברי יציב לקוטים עמ' קנח {שידעו רוב הלשונות}
ב/ו דברי לוי עמ' טו-טז
ב/ו דרך חיים (תשע) פ"ד הערה 751, 1231
ב/ו דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תקעג, תרט
ב/ו הלכה פסוקה ח"א סי' ז הערה 216, 350, ח"ג עמ' קלה, קמ
ב/ו הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' רסז
ב/ו התורה והמדינה ח"ז עמ' כא, קובץ ט עמ' קלו-קלז
ב/ו וזאת ליהודה (זלצר) עמ' רנה
ב/ו חדושים ובאורים (פינס)
ב/ו חוקת עולם עמ' 527, 529
ב/ו חי' הגרנ"ט סי' קצג
ב/ו חידוש הסנהדרין לפי הרמב"ם עמ' ק
ב/ו חנא וחסדא ח"א דף לז ע"א
ב/ו חקרי זמנים ח"ד עמ' פז
ב/ו יד אפרים (ביליצר) - שו"ת עמ' קצב
ב/ו יין הטוב עמ' שי
ב/ו ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שעג
ב/ו לאור ההלכה (תשסד) עמ' רכב-רכג {בעלי שיבה}
ב/ו לב מבין
ב/ו לקוטי סופר ח"א דף לב ע"ד
ב/ו לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 264 {בעלי שיבה}
ב/ו מבוא למשנה תורה עמ' 111, 115, 260, 306
ב/ו מלאכת מחשבת עמ' ריז, ריט
ב/ו מנחה טהורה דף פו ע"ב {לח"מ}
ב/ו מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' קיב
ב/ו מנחת חינוך ח"ג עמ' רסב
ב/ו מעיני המים
ב/ו מעשה אברהם דף קפו ע"א וע"ד, קפז ע"א {לח"מ}
ב/ו מראה הנוגה
ב/ו מרגליות הים סנהדרין יז ע"א אות לב {ברוב הלשונות}
ב/ו משא בני קהת
ב/ו משאת מרדכי מכות עמ' מז
ב/ו משכנות הרועים (אלחאיק) מע' ת אות יג {ברוב הלשונות}
ב/ו משכנות הרועים (אלחאיק) מע' ת אות יג {לח"מ - רוב הלשונות}
ב/ו משנת יעקב נשים ח"ב עמ' קמט
ב/ו משפטי ארץ ח"ב עמ' 162
ב/ו נועם ח"ג עמ' לו, חכ"ב עמ' שב
ב/ו נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' ל אות יח
ב/ו ס' השבי"ט עמ' קלב
ב/ו עדות ושטרות עמ' 18
ב/ו עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' קיט-קכ
ב/ו עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 153
ב/ו עשות משפט עמ' קצא-קצב, רעה-רעו
ב/ו פד"ר חי"א עמ' 271
ב/ו פרי האדמה ח"ב
ב/ו פרשת השבוע (תשעב) ח"ה עמ' 294
ב/ו פרת חטאת עמ' קל {מום}
ב/ו צבי תפארת - יריעות שלמה סי' ח
ב/ו צהר גל' ה עמ' 119 {בעל שיבה}
ב/ו קרן פני משה ח"ב [קרן פני משה ח"א עמ' רכה]
ב/ו רנת יצחק חמש מגילות עמ' שלז
ב/ו רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שכד
ב/ו רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רעו {בעלי מום}
ב/ו רנת יצחק שמואל עמ' תצד {בעלי שיבה קומה ומראה}
ב/ו שו"ת מהרש"ם ח"ח סי' קלט
ב/ו שלל דוד
ב/ו שם דרך סנהדרין עמ' נא
ב/ו שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' קצא
ב/ו שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות טו
ב/ו שער יוסף דף לט ע"ג-ע"ד
ב/ו שער יוסף דף מה ע"א
ב/ו תורת המועדים (תשכד) עמ' 531
ב/ו תורת המועדים (תשנו) עמ' 572
ב/ו תורת מנחם חי"ב עמ' 99 {ושידעו ברוב הלשונות}
ב/ו תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' שמח
ב/ו תחומין חי"ג עמ' 334
ב/ו תנופה חיים דף יד ע"ב
ב/ו תפארת צבי (שפילמן) ח"ה עמ' ריט
ב/ז אבקת רוכל (תשעז) עמ' תנט
ב/ז אגרות משה יו"ד ח"א סי' קלה
ב/ז אור שמח
ב/ז אור תורה (ריסקין) דברים עמ' 131
ב/ז אלומות יוסף (תשנ) עמ' עג
ב/ז אמונת עתיך גל' 122 עמ' 107-108
ב/ז אמרי חן (בן סניור) שמות עמ' 311
ב/ז אמת ליעקב מקרא עמ' שס
ב/ז אנצי"ת ע' בית דין הע' 494-496
ב/ז אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 235
ב/ז ארשות החיים - הספדים עמ' כג
ב/ז אשל אברהם (שפירא) עמ' תסו {ירא ה'}
ב/ז באמונה שלמה עמ' תנב
ב/ז באר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 148 {שבעה דברים}
ב/ז באר משה (אפשטיין) פ' משפטים מאמר א אות א (עמ' תשח) {ענוה}
ב/ז באר משה (אפשטיין) שמות עמ' רלא, תשח, ויקרא עמ' שצח, דברים עמ' תקצג
ב/ז באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' כט
ב/ז בין השורות עמ' צב
ב/ז בית אהרן וישראל גל' יג עמ' קיד
ב/ז בית מושב (תשסז) עמ' שסט-שע, תי
ב/ז במעגלי יושר בראשית עמ' 129
ב/ז ברכי יוסף חו"מ דף לג ע"ב
ב/ז ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' כ, עה-עז
ב/ז ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קצט
ב/ז ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קב {נבונים}
ב/ז בשבילי השחיטה סי' ז (ט)
ב/ז בתורתו יהגה (תשעב) עמ' תסד {שבעה דברים, ואלו הן חכמה ויראה וענוה}
ב/ז גור אריה שמות פ' יח הע' 396, דברים פ' טז הע' 59
ב/ז גליוני הגר"ש עמ' קיד {חברתן טובה} [חובות הלבבות שער הפרישות פ"ד - "חברתו שמחה"]
ב/ז גן שמואל (שטראוס) פרשת משפטים עמ' 119
ב/ז דברות משה סנהדרין עמ' לז
ב/ז דברי יואל ויקרא ח"א עמ' רסט, במדבר ח"א עמ' תכז
ב/ז דרך אמונה הל' מתנות עניים פ"ט ה"א בביאור ההלכה
ב/ז דרך חיים (תשע) פ"ד הערה 2134, 2137, 2143
ב/ז דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תקסג
ב/ז הדרת אפרים ח"א עמ' קל
ב/ז הכתב והקבלה דברים פ"א פס' יג
ב/ז הלכה פסוקה ח"א סי' ז הערה 60, 393 {רמב"ם}, 403-404 {רדב"ז}
ב/ז התורה והמדינה ח"ד עמ' ל
ב/ז התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' רלה
ב/ז ויואל משה מאמר א סי' קנ
ב/ז ויואל משה עמ' קנא
ב/ז ויטע אשל תמורה ח"ב עמ' צט
ב/ז ויעמידה ליעקב לחק מהדו"ב עמ' 43 {שונאי בצע}
ב/ז ויקח אברהם [חלקם בחיים פט ע"ג, תנופה חיים יד ע"ב]
ב/ז זכרון סופרים {חכמה וענוה ויראה} [עיין מס' דרך ארך רבה פרק ז', ג' דברים אלו שקולין זה כזה, חכמה יראה ענוה, לכך הקדימן רבינו ביחד אעפ"י שאינן לפי הסדר הילפותא מפסוקים]
ב/ז חוקות הדיינים ח"ג עמ' שנו
ב/ז חידוש הסנהדרין במדינתנו המחודשת עמ' מב
ב/ז חידוש הסנהדרין לפי הרמב"ם עמ' קא
ב/ז חיים תחלה (תשנג) עמ' קז
ב/ז חקרי זמנים ח"ג עמ' רצב, ח"ד עמ' פח
ב/ז טהרת יו"ט חט"ו עמ' קצג
ב/ז יוסף את אחיו עמ' סו
ב/ז יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' עט
ב/ז יחי המלך פרק יא
ב/ז יין הטוב עמ' שטז
ב/ז יכין ובועז ח"א סי' יז
ב/ז ישועות עוזו עמ' 47
ב/ז כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' קפז
ב/ז כתב אמת ח"ג עמ' קצח {שונאי בצע}
ב/ז כתר אפרים עמ' מט
ב/ז לב שלום בראשית עמ' קצד
ב/ז להורות נתן אבות עמ' רפו
ב/ז להורות נתן דברים עמ' טו
ב/ז לקוטי שיחות חל"ד עמ' 13
ב/ז מבוא למשנה תורה עמ' 111, 115, 205, 206, 320, 321, 332, 354
ב/ז מחקרי משפט ח"ד עמ' 170 {אנשי חיל}
ב/ז מיטב הארץ עמ' 292, 307, 341
ב/ז מלאכת מחשבת עמ' רכ
ב/ז מלאכת שלמה (חכים)
ב/ז מלך ביפיו הל' מלכים פ"א ה"ה עמ' נא {השמיט פסול אשה}
ב/ז מנחת חינוך ח"ג עמ' רסב
ב/ז מעיל שמואל (פלורנטין)
ב/ז מערכי לב (חזן) ח"ב דף רפג ע"א
ב/ז משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' עח
ב/ז משפטי ארץ ח"א עמ' 338
ב/ז משפטי עזיאל ח"ו עמ' רכו
ב/ז משפטים לישראל עמ' עא
ב/ז ס' השבי"ט עמ' קלג-קלד
ב/ז סודו של המשפט העברי עמ' 503
ב/ז ספר לנדוי עמ' 620
ב/ז עיוני תשובה (קדרי) עמ' 206
ב/ז עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' קיט, קכט
ב/ז עמק הלכה (בוימל) עמ' קצו
ב/ז ענישה ושיקום ביהדות עמ' 68
ב/ז עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 141, 145
ב/ז עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 153, 158
ב/ז עשות משפט עמ' קצב-קצג, רד ואילך, רעו-רעז
ב/ז פד"ר חי"א עמ' 273
ב/ז פירוש המכבי שמות עמ' קפו {לב אמיץ להציל עשוק מיד עושקו כמשה}
ב/ז פני חיים (פלג'י) עמ' קלה, קלז, רטו, ריז-ריט, שז
ב/ז פסקי מהרי"ץ - בארות חיים סי' ז ס"ק יז, הערה קצד, רפו ד"ה גם
ב/ז פרפרת הפרשה פרשת יתרו פרק יח פסוק כא, כד
ב/ז פרפרת הפרשה פרשת שופטים פרק טז פסוק יט
ב/ז פרשת השבוע (תשעב) ח"ד עמ' 105, ח"ה עמ' 9
ב/ז צדקה חיים (פאלאג'י) דף צא ע"ד (עמ' שכד במהד' שובי נפשי)
ב/ז צדקה חיים דף צא ע"ד (עמ' שכד במהד' תשס)
ב/ז צור יעקב (יעבץ) שופטים {ב"ד של ג' צריך כל אחד ממנו ז' דברים אלו הם חכמה וענוה ויראה}
ב/ז קרית מלך
ב/ז ראה חיים ח"א דף עט ע"ד (עמ' רא)
ב/ז רנת יצחק שמואל עמ' תצד {לב אמיץ להציל עשוק}
ב/ז שארית ישראל (מינצברג) חו"מ סי' א
ב/ז שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' עט {להציל עשוק}
ב/ז שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רמח
ב/ז שבילי אשר
ב/ז שו"ע הרב יו"ד סי' א, קו"א אות ז, הל' נזקי גו"נ ס' יז
ב/ז שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תכא
ב/ז שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' שב
ב/ז שו"ת מהר"ם מינץ עמ' קיד
ב/ז שו"ת מהרלב"ח קונ' הסמיכה סי' ד-ה
ב/ז שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' תכ
ב/ז שולי הגליון עמ' ר
ב/ז שומרי משפט (צ'כנוב) ח"א עמ' יג
ב/ז שיח ערב סנהדרין עמ' קנט
ב/ז שם דרך סנהדרין עמ' יג
ב/ז שמן ראש (כץ) ח"ד עמ' רא {שנאת ממון}
ב/ז שנתון מועצת רבני ישראל הצעיר בישראל ח"א עמ' קיא
ב/ז שערי תורה (לעוו) חולין עמ' ריט
ב/ז שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' רסז, רסט, רפב, דש
ב/ז שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קלח
ב/ז שררה שהיא עבדות ח"ב עמ' 191
ב/ז תועפת ראם (גטיניו) פ' דברים, דף קג ע"ב
ב/ז תורה שלמה ח"ח עמ' 92
ב/ז תורת איש לוי - חזקה עמ' קכד, קמב, קנו
ב/ז תורת המועדים (תשכד) עמ' 531
ב/ז תורת המועדים (תשנו) עמ' 572
ב/ז תחומין ח"א עמ' 474
ב/ז תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 21, 144, 191
ב/ח אמונת עתיך גל' 108 עמ' 93 {ב"ד הגדול אחראי למנות דיינים}
ב/ח אמונת עתיך גל' 109 עמ' 155
ב/ח אנצי"ת ע' בית דין הע' 97, 98, 104, ע' בית דין הגדול הע' 23
ב/ח באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' שצח
ב/ח בית אהרן (צוקרמן) עמ' רפ
ב/ח במאבק על ערכה של תורה עמ' 183
ב/ח ברכת אריאל ח"ב עמ' כב {דיין צריך לקבל סמיכה מסנהדרין}
ב/ח ברקאי ח"א עמ' 36
ב/ח דבר המלך (קרויזר) ח"ב עמ' קכ
ב/ח דיני ישראל א עמ' 11
ב/ח הלכה פסוקה ח"א סי' ז הערה 410
ב/ח הלכות מדינה ח"א עמ' נח
ב/ח התורה והמדינה ח"ג עמ' לד, קובץ ז עמ' קפב
ב/ח זרע יצחק (לומברוזו)
ב/ח חוקת עולם עמ' 93 {היו הולכים בכל ישראל}, 475, 587
ב/ח חיים ומלך
ב/ח טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' קצא
ב/ח יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' עח
ב/ח כתב בית ישראל - סמיכת זקנים (חומה) חוב' א עמ' 31
ב/ח מחשבות על דמוקרטיה יהודית עמ' 421
ב/ח מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' שעג
ב/ח מלאכת מחשבת עמ' רכב
ב/ח מרגליות הים סנהדרין לז ע"א אות א {מעלים מראשי הסנהדראות הקטנות}
ב/ח משפטי ארץ ח"א עמ' 338
ב/ח משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' שנא {שולחים}
ב/ח משפטים לישראל עמ' קלו
ב/ח נועם ח"ט עמ' רפב
ב/ח נתן פריו חולין עמ' נג
ב/ח סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 31
ב/ח עולת חודש ח"ג מאמר שפב {דיני קנסות}
ב/ח עיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 129 {בית דין הגדול שולחים בכל א"י מי שימצאוהו חכם}
ב/ח עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' לד
ב/ח עמק הלכה (בוימל) עמ' קצו
ב/ח ענישה ושיקום ביהדות עמ' 52, 68
ב/ח עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 104, 141, 145
ב/ח עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 112, 153, 158
ב/ח פד"ר חי"א עמ' 271
ב/ח פרשת השבוע (תשעב) ח"ב עמ' 275
ב/ח ציץ אליעזר ח"ב הקדמה עמ' 15
ב/ח קרית מלך
ב/ח תחומין ח"ט עמ' 100
ב/ט אבן משה (לונץ) דף יב ע"ג
ב/ט אבק דרכים דף סט ע"ב
ב/ט אגרות הגרי"ד עמ' רפו
ב/ט אמרי יואל (הרצוג) פרשת משפטים דרוש ז דף עח ע"ד
ב/ט אנצי"ת ע' בית דין הע' 498, 500, 526, 527, 534, ע' גר הע' 248, 267
ב/ט באר מרים פ"א ה"ד אות א {כ"מ}
ב/ט בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף סד ע"ד, סה ע"ב
ב/ט בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' יב
ב/ט בית מושב (תשסז) עמ' תד, תי
ב/ט בכורי יוסף (הוטנר) דף ז ע"ג
ב/ט בעי חיי חו"מ ח"א דף ג ע"ד
ב/ט ברור הלכה סנהדרין לו ע"ב ציון ז, ח
ב/ט ברכי יוסף חו"מ דף כ ע"א, כא ע"ב
ב/ט ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' נח
ב/ט גבורת יצחק שבועות עמ' שעו
ב/ט גזע ישי דף קפד ע"ב
ב/ט גרות וגרים בהלכה ובהגות עמ' 63
ב/ט גרים וגרות עמ' קסו-קסז {גר}
ב/ט דברות משה סנהדרין עמ' רצט {לח"מ}, שלג {כ"מ}, שמב {כ"מ}
ב/ט דברי לוי
ב/ט דליית הכרם עמ' תתתלו {כ"מ} [ממיאל - צ"ל ממילא]
ב/ט דרך חיים (תשע) פ"א הערה 1131 {כ"מ}, 1135
ב/ט הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' יב
ב/ט הלכה פסוקה ח"א סי' ז הערה 14, 27 {הגהמ"י}, 54, 64, ברור הלכה עמ' לט
ב/ט התורה והמדינה ח"ט עמ' קיז
ב/ט התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' ו {כ"מ}
ב/ט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' רסה
ב/ט חדושים ובאורים (פינס)
ב/ט חיים ומלך
ב/ט חנן אלקים עמ' ס {כ"מ}
ב/ט יד דוד (קרלין) ח"א דף קנא
ב/ט כבוד יו"ט
ב/ט מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' כו {או"ש}, כז-כח
ב/ט מבוא לס' הלכות פסוקות עמ' 19
ב/ט מוריה גל' ריט עמ' נח
ב/ט מזכרת עמ' 196, 336, 337
ב/ט מחנה יהודה (קצין) ח"ב סי' עו
ב/ט מנחת חינוך ח"ג עמ' רסב
ב/ט מעיל שמואל (פלורנטין)
ב/ט מקראי קדש (תשנג) עמ' קכא {כ"מ}, שמז
ב/ט משא יד ח"א עמ' שב, שד
ב/ט משנה הלכות ח"ה סי' רסא
ב/ט משנת חיים נדה סי' לד עמ' קלד
ב/ט משנת יעקב נשים ח"ב עמ' רנח-רנט
ב/ט משפטי אמת עמ' לב
ב/ט נועם חי"ח עמ' קפ
ב/ט נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' יט אות טו {אחד גר}
ב/ט נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א ח"ב פרק ס פסוק יז
ב/ט נתיבות שמואל דף קב ע"ב
ב/ט ס' השבי"ט עמ' צו, קלו
ב/ט סדר משנה (תאומים) עמ' ז
ב/ט סופר המלך ח"ב עמ' שסט
ב/ט ספרי דבי רב ח"ג עמ' תלז
ב/ט עונג שבת סי' כה
ב/ט עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף ב ע"ג, כ ע"ג
ב/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קפו {כ"מ}
ב/ט עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 51, 141
ב/ט עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 56, 153
ב/ט פי שנים דף קנה ע"ג
ב/ט פנים מאירות (תשפ) ח"ג עמ' שב
ב/ט פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ב הערה 506
ב/ט צרור הכסף (הראשון) עמ' ט-י
ב/ט קרית מלך
ב/ט רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שיז
ב/ט רנת יצחק שמואל עמ' רעז {אחד גר}
ב/ט רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' ג, לו
ב/ט שארית יעקב (טראב)
ב/ט שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' שנט {גר}
ב/ט שו"ת מהר"ם מינץ עמ' קיד
ב/ט שו"ת ממעמקים ח"ג עמ' עו
ב/ט שו"ת ר"י מילר עמ' תטז, תיח
ב/ט שלחן המלך
ב/ט שלל דוד
ב/ט שם דרך סנהדרין עמ' יג
ב/ט שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' מד
ב/ט שער המלך ח"ב עמ' תנ
ב/ט שער יהושע ח"א עמ' יד
ב/ט שער משפט סי' ז ס"ק א
ב/ט שעשוע התלמידים דף א ע"ג {לח"מ}
ב/ט שרידי אש ח"א עמ' תג
ב/ט תורת המועדים (תשכד) עמ' 531
ב/ט תורת המועדים (תשנו) עמ' 571
ב/ט תחומין ח"ג עמ' 188, 220
ב/י אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קפז
ב/י אבני נזר חו"מ סי' א
ב/י אגודת אזוב ח"ב דף צה ע"ג
ב/י אגרות משה יו"ד ח"ב סי' קכז ענף ב
ב/י אוצרות יהושע עמ' תפט
ב/י אור יעקב סנהדרין דף ו ע"ב, ח ע"א-ע"ג, מו ע"ד
ב/י אור יקרות
ב/י אורח צדקה עמ' עג-עד
ב/י אלומות יוסף (תשנ) עמ' קצה
ב/י אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' מט אות א-ב, ה
ב/י אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' מט
ב/י אנצי"ת ע' בית דין הע' 177 {או"ש}, 183 {לח"מ}, 205 {כ"מ}, 207
ב/י ארעא דרבנן (תשעט) עמ' ק, רנו
ב/י ארץ הצבי (שכטר) עמ' רכח
ב/י באהלה של תורה או"ח סי' כח הערה 12 {אור שמח}
ב/י באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ב/י באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' קלב
ב/י באר לחי ראי
ב/י באר מים חיים (מוצירי) גירסא דינקותא דף מ ע"ג
ב/י באר מים חיים (נוסינזון) סנהדרין דף ג
ב/י בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף סג ע"א-ע"ב, סה ע"ב
ב/י בד קודש (פוברסקי) נדרים עמ' נב
ב/י בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' ו
ב/י בית אבא (גוטווירטה) דף מג ע"א {אחד כשר מהתורה}
ב/י בית אברהם (ישראל, תקמו) דף א ע"ד
ב/י בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' ג סעיף א
ב/י בית אברהם (סוכאטשוב) גל' א עמ' 34-36 {שנים שדנו}
ב/י בית אהרן (קארטשין) עמ' רכ
ב/י בית אהרן וישראל גל' יא עמ' פד, גל' יב עמ' מד-מה, צא, צג, צה {מהתורה אחד כשר לדון}
ב/י בית מושב (תשסז) עמ' שסד-שסה, שסט-שע
ב/י בית מלך (חב"ד) עמ' 127
ב/י בכורי חיים ח"ד עמ' קמט-קנ
ב/י בנין אריאל ח"א עמ' רעח
ב/י ברור הלכה סנהדרין ב ע"ב ציון ב
ב/י ברית אברהם (בושערה) דף עא ע"א
ב/י ברכי יוסף חו"מ דף ג ע"ב
ב/י ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' כה-כו
ב/י ברכת מרדכי ב"ק עמ' קמח
ב/י ברכת שלמה חו"מ עמ' מט {אור שמח}
ב/י גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' לז, מא, קלג, רפח
ב/י גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' קכב, קלג
ב/י גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תרפט
ב/י דברות אליהו ח"ד עמ' קפט
ב/י דברי אברהם (שדמי) ח"ב עמ' קכג-קכד
ב/י דברי חיים (אוירבך) גיטין סי' לד ד"ה וראיתי {כ"מ}
ב/י דברי יציב חו"מ עמ' י {שלשה}
ב/י דברי ירוחם סי' ה
ב/י דברי לוי
ב/י דברי משפט סי' ג אות א
ב/י דברי תורה (תאומים) דף ח ע"א {מדאורייתא די באחד}
ב/י דברי תלמוד ח"א עמ' קכא
ב/י דברים נחמדים עמ' קצא
ב/י דובב שפתי ישנים עמ' 146-145, 148
ב/י דודאי משה עמ' קלא
ב/י דיני בוררות עמ' שעה-שעו
ב/י דליית הכרם עמ' תתתלו {כ"מ} [בקדשים - צ"ל נקדשיה]
ב/י דרך חיים (תשע) פ"ד הערה 770
ב/י הגיור עמ' 247, 249
ב/י הדר דוד עמ' עג
ב/י הלכה פסוקה ח"א סי' ג הערה 1 {רמב"ם}, 56 {כ"מ}, 57א {הגהמ"י}, ברור הלכה עמ' א, יז, יט {כ"מ}, לט, 36, 40, ח"ג עמ' שכ-שכא
ב/י המאור הגדול (יעבץ) עמ' שלז
ב/י הר המלך ח"ז עמ' תקעד-תקעט
ב/י הרמב"ם - שמרנות עמ' 177-178
ב/י השגות הרמ"ך
ב/י התורה והמדינה ח"ט עמ' קה
ב/י זכור זאת ליעקב עמ' רכט
ב/י זכר יצחק (תשן) עמ' עד
ב/י זכרון זאב עמ' עח
ב/י זכרון יהודה (מונק) דף ס ע"ד {שנים שדנו}
ב/י חדושים ובאורים (גרי') סנהדרין סי' א ס"ק ו
ב/י חדושים ובאורים (פינס)
ב/י חוקות הדיינים ח"א עמ' א-ב, י, יב, ח"ג עמ' שנ
ב/י חוקת עולם עמ' 584 {בדיני ממונות דיין אחד כשר}
ב/י חזו"א על הרמב"ם
ב/י חזון יחזקאל סנהדרין פ"א ה"ד
ב/י חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד סנהדרין ג ע"א]
ב/י חי' יעקב עמ' צז
ב/י חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' ז, י-יב, כג
ב/י חי' ר' אפרים מרדכי
ב/י חי' ר' חנוך הענאך עמ' ז-ח
ב/י חכמת התורה שופטים עמ' כו
ב/י חלק יעקב (אלבעלי) דף ג ע"ב
ב/י חלקת יוסף (ברקוביץ) סי' ב אות ד
ב/י חמדת אהרן עמ' רכ, רכב-רכג {יחיד לא נקרא ב"ד}
ב/י חסדי דוד ח"ה עמ' תקג
ב/י טבעת החושן ח"א עמ' 16
ב/י טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב עמ' קע
ב/י יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"ג עמ' עב
ב/י יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' שצד {כ"מ}
ב/י יד דוד (קרלין) ח"א דף קנא
ב/י יקב אפרים עמ' קי-קיא
ב/י כגן רוה עמ' 62
ב/י כנפי נשרים
ב/י כפייה בגט עמ' נג
ב/י כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' קז
ב/י כרם שלמה (אהרמן) יבמות קב ע"א
ב/י לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' נד אות ב-ו
ב/י מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' ב {או"ש}, ח-ט {כ"מ}, י {לח"מ}
ב/י מאור תורה (שנגהי) חוב' ב עמ' נח-נט
ב/י מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' תקנח
ב/י מזכרת עמ' 196
ב/י מחזה אברהם (בוטון) דף פו ע"א וע"ג {לח"מ}
ב/י מיטב הארץ עמ' 518
ב/י מילי דמרדכי
ב/י מכתם לדוד (חסן)
ב/י מנחה לאיש עמ' 123 {אין דינם דין}
ב/י מנחת אהרן (קאפח) עמ' 112 {שנים שדנו}
ב/י מנחת חינוך ח"א עמ' שכה, ח"ב עמ' רל
ב/י מנחת עני (תקמז) דף לב ע"ב {מדאורייתא אחד כשר}
ב/י מעיני המים
ב/י מענה לשון עמ' קה {אור שמח}
ב/י מערכות חיים עמ' קנח
ב/י מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ב]
ב/י מרגליות הים סנהדרין ג ע"א אות יח
ב/י מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/י משאת המלך ח"ד סי' תצד {שנים שדנו}
ב/י משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תריא-תריב
ב/י משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תקכח
ב/י משנת יעקב נשים ח"ב עמ' קצג, קדושה עמ' סו
ב/י משפטי ארץ ח"א עמ' 188, 274, 277, 278, 282, 346
ב/י משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' שלג {יחיד הדיוט}, שפג {או"ש}
ב/י נודע בשערים (מנד') שער אסור והיתר דף א ע"ד
ב/י נזיר אחיו ח"ג עמ' קה
ב/י נזר הקדש (קפלן)
ב/י נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' ב, יג, כה, לח, מט, צ, קג, קכב
ב/י נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' מ אות ד
ב/י נר מצוה (ואלק) מצוות דף נג ע"א {מהתורה דיין אחד כשר}
ב/י נשמת חיים (תשסח) יו"ד סי' י עמ' כה
ב/י ס' השבי"ט עמ' קכא, קלח
ב/י סדר הדין (דרברמדיקר) פי"ב הערה א
ב/י סדר משנה (תאומים) עמ' יט-כ
ב/י עבד המלך (תשסט) עמ' תקפו
ב/י עדות ביהוסף (חמודות) עמ' 133, 135
ב/י עולת חודש ח"ג מאמר רכח, שעח
ב/י ענבי פתחיה עמ' 201, 202
ב/י עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 153
ב/י ערך השלחן חו"מ ח"א דף ג ע"א
ב/י פאר יעקב ח"ד עמ' קסה
ב/י פני אברהם (פרלמן) דף פט ע"א
ב/י פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' קמח-קמט
ב/י פנת יקרת (תשנד) סי' קו אות ג
ב/י פנת יקרת (תשעא) עמ' תנט
ב/י פסקי מהרי"ץ - בארות חיים סי' ג ס"ק ד, הערה לב
ב/י פרי עץ חיים (אביגדור)
ב/י פרשת השבוע (תשעב) ח"ה עמ' 18
ב/י צבי תפארת סי' ה (שם שלמה אות א)
ב/י צידה ברוך פ' דברים
ב/י צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קנה ע"ג
ב/י צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קג אות א
ב/י קונטרסי שעורים ב"ק שעור טו אות ג
ב/י קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' רח, דברים עמ' קה, קח
ב/י רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שו
ב/י רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תק
ב/י רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קנ, ח"ב עמ' יז-יח
ב/י שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף פב ע"א
ב/י שדי חמד כללים מע' כ כלל נה עמ' 210 {כ"מ}
ב/י שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' פט, קמו
ב/י שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תכב
ב/י שו"ת הרשב"א ח"ו סי' קעז
ב/י שו"ת רא"מ פינגרהוט עמ' רסא
ב/י שו"ת רשב"ש עמ' שפד
ב/י שחר אורך עמ' תסב, תסה, תסז-תסח
ב/י שיח ערב סנהדרין עמ' ל, לב, לד, לט, מח, עא, פח, קנו, קס
ב/י שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' ג אות ב, סי' לד אות א-ב, ד
ב/י שם דרך סנהדרין עמ' ח, יא, יג, טז-יח, כא, כג, לט, קלז-קלח
ב/י שם מרדכי עמ' 274, 276-278, 280
ב/י שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' לא, לט, מג, נד {לח"מ}, פו, קח, קלג
ב/י שעורי ר' שמואל סנהדרין ח"א עמ' כב-כג
ב/י שער משפט סי' ג ס"ק א, ה, סי' ז ס"ק א, ד, סי' יח ס"ק א
ב/י שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' שפב
ב/י שערי טהר ח"ח סי' קכא אות א (שצג ע"ב)
ב/י שערי שאול ב"ק עמ' רח, ריז
ב/י שערי תורה (תשעה) סוגיות ודרושים עמ' כט
ב/י שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 60
ב/י שעשוע התלמידים דף א ע"ב {לח"מ}
ב/י שפתי דעת ח"ג עמ' רפד
ב/י תבואת יקב (בלעיש) דף סא ע"א
ב/י תורת דניאל עמ' 60
ב/י תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' כא, כו, כח, שנו
ב/י תחומין ח"א עמ' 326, ח"ז עמ' 291
ב/יא אגרות משה יו"ד ח"ג עמ' תז, חו"מ ח"א סי' א ענף ב-ג
ב/יא אורח צדקה עמ' עו
ב/יא אנצי"ת ע' בית דין הע' 178, 211, 224, 229
ב/יא באר לחי ראי
ב/יא באר שרים (ליפשיץ) הל' עדות פ"ו-פ"ח עמ' ד
ב/יא בית הלל שנה ז גל' א עמ' טז {מהתורה די באחד}
ב/יא בית מושב (תשסז) עמ' שסד-שסה, שסט-שע
ב/יא ברור הלכה סנהדרין ב ע"ב ציון ב
ב/יא ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' לב
ב/יא גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' ט, נו, סא, פג
ב/יא גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' קסח
ב/יא גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שי
ב/יא גבורת יצחק ר"ה עמ' קפא
ב/יא גושפנקא דמלכא
ב/יא דברות משה סנהדרין עמ' יט-כ, מה
ב/יא דברי אברהם (שדמי) ח"ב עמ' קכח-קכט
ב/יא דברי יששכר דף קכב ע"ב
ב/יא דברי לוי
ב/יא דרך חיים (תשע) פ"א הערה 226
ב/יא דרכי חושן ח"א עמ' מה
ב/יא הלכה פסוקה ח"א סי' ג הערה 113 {יושיב עמו אחרים}
ב/יא הלכה פסוקה ח"א סי' ג הערה 80 {רמב"ם}, 118 {מל"מ}, סי' ד הערה 4, סי' ז הערה 241, ברור הלכה עמ' כב
ב/יא הלכה פסוקה ח"ג עמ' שכ-שכא, שכו
ב/יא הרמב"ם - שמרנות עמ' 239
ב/יא התורה והמדינה ח"ז עמ' צד
ב/יא זכרון יהודה (מונק) דף ס ע"ד {אחד מומחה}
ב/יא חדושים ובאורים (פינס)
ב/יא חוקות הדיינים ח"א עמ' ה-ו
ב/יא חוקת עולם עמ' 600 {יחיד מומחה}
ב/יא חי' ר' אפרים מרדכי
ב/יא חי' ר' חנוך הענאך עמ' ז
ב/יא חי' ר' שמואל ב"ק עמ' קס
ב/יא חכמת אליהו ח"א סי' פא אות מב
ב/יא חמדת אהרן עמ' רכ
ב/יא יד דוד (קרלין) ח"א דף קנא
ב/יא יד המלך (לנדא)
ב/יא יקב אפרים עמ' קיב
ב/יא כגן רוה עמ' 62
ב/יא כפייה בגט עמ' נג
ב/יא כרם שלמה (אהרמן) יבמות קב ע"א
ב/יא לחם רב (בוטון) סי' כא
ב/יא לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' סג
ב/יא מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' ט, יז, כח, ל
ב/יא מאור תורה (שנגהי) חוב' ב עמ' נח
ב/יא מיטב הארץ עמ' 519
ב/יא מנחת אהרן (קאפח) עמ' 108
ב/יא מנחת אלימלך עמ' סח
ב/יא מנחת חינוך ח"ב עמ' רל
ב/יא מסוא משה עמ' קו
ב/יא מצודת דוד (שפרבר) עמ' שנו {מומחה לרבים}
ב/יא מראה החודש דף ג ע"ב
ב/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/יא משובב נתיבות עמ' ט
ב/יא משנה הלכות ח"ט סי' שטו
ב/יא משפטי ארץ ח"א עמ' 185, 187, 188, 191, 193, 196-198, 203-205, 285
ב/יא משפטים לישראל עמ' עט
ב/יא ס' השבי"ט עמ' קלח
ב/יא עדות ביהוסף (חמודות) עמ' 135
ב/יא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' סה
ב/יא עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 153
ב/יא פני משה (שלז')
ב/יא פנת יקרת (תשנד) סי' קו אות ג
ב/יא פנת יקרת (תשעא) עמ' תנט
ב/יא פסקי מהרי"ץ - בארות חיים סי' ג ס"ק ד, הערה לב, מח
ב/יא צדקה לחיים (תשסח) עמ' כה {כ"מ}
ב/יא קהל ותקנות קהל בתורתם של גאונים עמ' 115
ב/יא קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' רי
ב/יא קרית מלך
ב/יא רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' שמד
ב/יא שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רעז
ב/יא שדה הארץ ח"א דף קיז ע"ב
ב/יא שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' פח, שמח
ב/יא שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תכב
ב/יא שו"ת מהרש"ל (תשעט) עמ' קכא
ב/יא שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' כד
ב/יא שחר אורך עמ' תסב
ב/יא שיח ערב סנהדרין עמ' ל, לו, נה
ב/יא שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' לד אות א-ב, ד
ב/יא שלל דוד {מל"מ}
ב/יא שם דרך סנהדרין עמ' ח, כ, כג, לב, לד
ב/יא שם טוב - השלמה
ב/יא שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 178
ב/יא שערי חיים (שמולביץ) גיטין עמ' סב
ב/יא שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 23
ב/יא שערי שאול ב"ק עמ' ריז
ב/יא שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך ב עמ' שא
ב/יא שערי תורה (תשעה) סוגיות ודרושים עמ' נט
ב/יא שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 60
ב/יא שפתי דעת ח"ג עמ' רפו
ב/יא תבואת יקב (בלעיש)
ב/יא תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' שמא
ב/יב אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' לד
ב/יב אגרות משה חו"מ סי' ג עמ' יא
ב/יב אהל יצחק, תשובות דף פז ע"ג
ב/יב אורח צדקה עמ' עח-פ
ב/יב אמרי חן (לוונברג)
ב/יב אשר למלך
ב/יב באר אלחנן עמ' קסה
ב/יב באר דוד ב"ק ח"ב סי' יא אות א
ב/יב באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פ"ה ה"א מושב שרים אות ו
ב/יב בית מושב (תשסז) עמ' שעו
ב/יב ברור הלכה ב"ק כז ע"ב ציון ה
ב/יב ברור הלכה מו"ק יז ע"א ציון א
ב/יב ברכת מרדכי ב"ק עמ' קמה
ב/יב דברות אליהו ח"ה עמ' קסא, קעט
ב/יב דברות משה קדושין סי' כב ענף ז, ב"ק ח"א סי' יח ענף א
ב/יב דברי לוי
ב/יב דגל שמעון סי' ד אות א, ז
ב/יב דיני עבודה במשה"ע עמ' 976
ב/יב דרכי הים דף כג ע"ב {ע"א ד"ל}
ב/יב החזקה במשפט העברי עמ' 70, 74
ב/יב הלכה פסוקה ח"א סי' ד הערה 7, 8, 26
ב/יב זכרון יעקב ב"ק סי' מו אות ג
ב/יב חדושים ובאורים (פינס)
ב/יב חוקת עולם עמ' 277
ב/יב חזון יחזקאל ב"מ פ"י ה"ג
ב/יב חק לישראל נזיקין עמ' 114, 115
ב/יב יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' עח
ב/יב יקב אפרים עמ' קיג-קטו
ב/יב כבוד מלכים (מרגליות)
ב/יב כפייה בגט עמ' נג
ב/יב כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' עה
ב/יב כתר אפרים עמ' רסא
ב/יב כתר ח"ו עמ' 254
ב/יב לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' קלג {יש לו כח פסק דין}
ב/יב משאת מרדכי ב"ק עמ' קכד-קכה
ב/יב משה ידבר (תשעו) עמ' תמד
ב/יב משנה הלכות ח"ט סי' שטו
ב/יב משנת יעקב קנין עמ' שנג
ב/יב משפט שלמה (זפרני, תשנה) סי' טז סעיף א ס"ק א, סי' יז סעיף ב
ב/יב משפטי ארץ ח"א עמ' 167, 168, 171, 234, 364-369
ב/יב נועם חכ"ה עמ' רב
ב/יב נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' ס
ב/יב נזר הקדש (קפלן)
ב/יב נר מצוה (ואלק) מצוות דף קיט ע"א
ב/יב ס' השבי"ט עמ' קלט
ב/יב סופר המלך
ב/יב עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' רעא
ב/יב על גדות ים התלמוד עמ' 158
ב/יב עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 153
ב/יב ערכי משפט ויהדות עמ' 14
ב/יב פאת שדך יו"ד עמ' קכט
ב/יב פרשת השבוע (תשעב) ח"ד עמ' 243
ב/יב קול שמואל (קונפורטי) דף כט ע"א
ב/יב קונטרסי שעורים ב"ק שעור טו אות ג
ב/יב קרן הצבי מצוה פט אות ג
ב/יב רוח חיים (חיד"א) עמ' קנז
ב/יב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קצג
ב/יב שו"ת הגאונים בתראי (תשע) עמ' עו
ב/יב שו"ת הרד"ך עמ' רמז
ב/יב שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' צד
ב/יב שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' קג
ב/יב שו"ת רשב"ש עמ' עה, קל
ב/יב שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ג עמ' רלח
ב/יב שושנת יעקב (הורוויץ) סי' תכא סעיף ב
ב/יב שלחן המלך
ב/יב שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' רב, רד
ב/יב שנתון המשפט העברי חי"א עמ' 45, 48 {הגהמ"י}
ב/יב שעורי הגרב"ד ב"ק ח"ב עמ' סא
ב/יב שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' קלו, קלח
ב/יב שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות טו
ב/יב שער יהודה
ב/יב שערי זיו ח"ב דף ט ע"ב
ב/יב שערי טהר ח"ו סי' כו אות ב
ב/יב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 23
ב/יב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 50
ב/יב שרשי הים
ב/יב תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' כו ס"ק ח
ב/יב תחומין חכ"א עמ' 102
ב/יב תפארת אברהם ב"ק עמ' פה {עאד"ל גם בלי פסידא}
ב/יג אהבת איתן הוריות עמ' פא
ב/יג אנצי"ת ע' בית דין הע' 198
ב/יג בית אברהם (סוכאטשוב) גל' א עמ' 35
ב/יג בית מושב (תשסז) עמ' שסח, תכז
ב/יג גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' מז, פב
ב/יג דברי אברהם (שדמי) ח"ב עמ' קכו-קכז
ב/יג דברי לוי
ב/יג דובב שפתי ישנים עמ' 144
ב/יג דרך חיים (תשע) פ"ד הערה 771
ב/יג הלכה פסוקה ח"א סי' ג הערה 125, 129
ב/יג התורה והמדינה ח"ט עמ' ל
ב/יג חדושים ובאורים (פינס)
ב/יג חיים ומלך
ב/יג יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' ג
ב/יג מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' יז
ב/יג משא יד ח"א עמ' רצט
ב/יג משאת המלך ח"ב סי' רמו
ב/יג משנת יעקב קרבנות - חי' על הוריות יא ע"ב
ב/יג משפטים לישראל עמ' עו
ב/יג נועם חי"ט עמ' שכב [משנת יעבץ סי' נג]
ב/יג ס' השבי"ט עמ' קו, קמד
ב/יג עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ג עמ' קפג
ב/יג עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 153
ב/יג פירושי איברא עמ' 11
ב/יג פסה"ד בענין האח והאחות עמ' 28
ב/יג פסקי מהרי"ץ - בארות חיים הערה רפו
ב/יג פרשת השבוע (תשעב) ח"ה עמ' 18
ב/יג קהלות יעקב סנהדרין ג
ב/יג קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' רט
ב/יג קונטרסי שעורים ב"ק שעור טו אות ג
ב/יג רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' רצ
ב/יג שאילת יעבץ ח"ב סי' א
ב/יג שיח ערב סנהדרין עמ' עב
ב/יג שם דרך דברים עמ' ה
ב/יג שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' רה
ב/יג שעורי ר' שמואל סנהדרין ח"א עמ' מד
ב/יג שער ראובן (כץ) עמ' מב
ב/יג תניא רבתי ח"א עמ' 258
ב/יג תשובה מיראה (תשסו) עמ' נה
ב/יד אשר למלך
ב/יד באהלה של תורה או"ח סי' כח אות ה ס"ק 2
ב/יד ברור הלכה סנהדרין כג ע"א ציון ז
ב/יד גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' א
ב/יד הלכה פסוקה ח"א - ברור הלכה עמ' כד
ב/יד זכרון אהרן עמ' פח
ב/יד חזקה רבה חו"מ ח"ג עמ' 298
ב/יד חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' מב
ב/יד חיים ומלך
ב/יד טהרת יו"ט חט"ו עמ' קצ
ב/יד יוסף את אחיו עמ' סו-סז
ב/יד מנוחת משה דף קצג ע"א
ב/יד מנחת אהרן (קאפח) עמ' 111 {פי' ר"י קאפח}
ב/יד מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' ריח
ב/יד מראה החודש דף יד ע"ד, טו ע"א
ב/יד משאת המלך ח"ד סי' תקה {לא כתב מדבר שקר תרחק}
ב/יד משנת רבנו יוסף עמ' 183
ב/יד משפטי ארץ ח"א עמ' 272, 290
ב/יד ס' השבי"ט עמ' קמד
ב/יד סדר הדין (דרברמדיקר) פי"א הערה צח
ב/יד עדות ושטרות עמ' 236
ב/יד עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 141
ב/יד פנת יקרת (תשנד) סי' קנה אות א
ב/יד פנת יקרת (תשעא) עמ' תרפב
ב/יד קרית מלך
ב/יד שו"ת ר"מ גאויזון עמ' שלא
ב/יד שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' רו
ב/יד תורה תמימה שמות פ' כב אות יב
ב/יד תחומין חי"ז עמ' 185


ג/922 הלכות סנהדרין פרק ג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ג/רה"פ דבר המשפט ח"ב
ג/רה"פ הרמב"ם המדויק
ג/רה"פ חק ומשפט
ג/רה"פ יד פשוטה
ג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ג/רה"פ פי' ר"י קאפח
ג/רה"פ רמב"ם לעם
ג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ג/א אורה ושמחה הל' שופר פ"ב ס"ק נה, עג
ג/א אנצי"ת ע' בית דין הע' 643, ע' בית דין הגדול הע' 48, 67
ג/א ארץ הצבי (שכטר) עמ' רלד
ג/א ארשות החיים עמ' תסט
ג/א באר אליהו עמ' נא
ג/א בארות נתן עמ' קכט, קפב
ג/א בית מושב (תשסז) עמ' שפח, תכא
ג/א בנין אריאל ח"א עמ' צו
ג/א ברור הלכה ר"ה כט ע"ב ציון ו פסקה ה, סנהדרין פח ע"ב ציון ה
ג/א ברית יצחק (טייב) דף יד ע"ג
ג/א ברכת הנצי"ב (תשל) עמ' קע {עד סוף שש שעות}
ג/א ברכת הנצי"ב (תשנז) עמ' רז {עד סוף שש שעות}
ג/א גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' פב
ג/א דברי חן (נתנזון) דף יט ע"ד
ג/א דרש אברהם ח"ב דף סג ע"ג
ג/א האיר ממזרח חמש מגילות עמ' שכב {עד אימתי יושבין הדיינים בדין וכו'}
ג/א הבית השני בתפארתו עמ' רלט
ג/א הלכה פסוקה ח"א סי' ה הערה 151, 156
ג/א המאיר לארץ [יד מלאכי כללי ה' סי' קעט] {לח"מ}
ג/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' קכט
ג/א זכרון זאב עמ' עו
ג/א חדושים ובאורים (פינס)
ג/א חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' שיח
ג/א חוקת עולם עמ' 449-451{אלא בזמן ישיבתו}, 453 {היו יושבים בבית מדרש בהר הבית}
ג/א חזון יחזקאל סנהדרין פ"ז ה"א
ג/א חי' ר' חנוך הענאך עמ' קעא
ג/א חידוש הסנהדרין במדינתנו המחודשת עמ' נה
ג/א חסדי דוד ח"ה עמ' תקעו
ג/א יד ישראל ח"א וח"ב
ג/א כח מעשיו הגיד לעמו דף סא ע"ג
ג/א כרתי ופלתי סי' פט אות ג
ג/א מגן גבורים (או"ח) סי' קנז ס"ק א
ג/א מטה אהרן ר"ה - קונ' ראש היום עמ' כו
ג/א מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' שעו
ג/א מעיל שמואל (פלורנטין)
ג/א מעיני המים
ג/א מעלין בקודש גל' ח עמ' 91 {בשבת ישבו בבית כנסת}
ג/א מעשה אברהם דף רט ע"ב {שש שעות}
ג/א משנת משה סנהדרין עמ' רלד {בשבת}
ג/א משפטי ארץ ח"ב עמ' 22 {עד סוף שעה חמישית}
ג/א משפטים לישראל עמ' מד
ג/א נועם חכ"ג עמ' סט, חכ"ה עמ' מא
ג/א נשמת כל חי ח"א דף לא ע"ג
ג/א ס' השבי"ט עמ' פד
ג/א ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תעב
ג/א ספרי דבי רב ח"ג עמ' שנו
ג/א עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' קא {לח"מ}
ג/א ערהשה"ע לקוטים סי' נא אות ב
ג/א פסקי אליהו ח"א עמ' כד {עד סוף שש שעות}
ג/א פסקי מהרי"ץ - בארות חיים הערה פח
ג/א פרפרת אליעזר יתרו פרק יח פסוק יג
ג/א פרפרת משה ח"א עמ' תקצד
ג/א קול דודי סוטה סי' אלף עד
ג/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' שג
ג/א שו"ת השבי"ט ח"א עמ' לו, סה
ג/א שנה בשנה תשמז עמ' 227
ג/א שער ראובן (כץ) עמ' קח
ג/א שפת אמת על התלמוד ח"א דף טו ע"ג
ג/א תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' קסב-קסג
ג/א תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 21
ג/ב אגרות הגרי"ד עמ' צ
ג/ב אנצי"ת ע' בית דין הגדול הע' 49, 50
ג/ב אשל אברהם (שפירא) עמ' תקו {זקן}
ג/ב בארות נתן עמ' קפא
ג/ב ברור הלכה ר"ה כט ע"ב ציון ו פסקה ב, סנהדרין לב ע"ב ציון ב
ג/ב גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' קסז-קסח
ג/ב המאיר לארץ
ג/ב זכרון זאב עמ' נח
ג/ב חוקת עולם עמ' 486, 519, 602 {צריך שישארו בסנהדרין 23}, 614
ג/ב חסדי דוד ח"ה עמ' תקעו, ח"ט עמ' ו
ג/ב יד ישראל ח"ב
ג/ב יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ג ה"ז ס"ק ה
ג/ב מגל ח"י עמ' 2
ג/ב מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' שעב {שלא יחסרו מכ"ג}
ג/ב מנחה לאיש עמ' 122 {"כאחד" במשמעות ביחד"}
ג/ב מנחת חינוך ח"ג עמ' רסג
ג/ב מעיל שמואל (פלורנטין)
ג/ב נתיבות מאיר (בן שושן) גיטין סי' ח אות א
ג/ב ס' השבי"ט עמ' קכה
ג/ב עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 573 {כ"מ}
ג/ב פני אברהם (שפירא) עמ' רסב
ג/ב צדקה לחיים (תקמז)
ג/ב צדקה לחיים (תשסח) עמ' מו
ג/ב רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' שג
ג/ב שארית יעקב (טראב)
ג/ב תחומין חכ"ב עמ' 250
ג/ג אבן ציון עמ' פד
ג/ג אוצרות המלך
ג/ג אור הישר
ג/ג אור חדש (בלומ') דף ס ע"א-ע"ד {מל"מ}
ג/ג אורח צדקה עמ' פג, צט
ג/ג אנצי"ת ע' בית דין הע' 528, ע' גמר דין הע' 92
ג/ג אפיקי מגינים ב"מ סי' י
ג/ג ארחות חיים ח"ב סי' מה אות א עמ' 513
ג/ג באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קצה
ג/ג באר שרים (ליפשיץ) הל' עדות פ"ו-פ"ח עמ' ה
ג/ג בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף נז ע"ג
ג/ג בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' ז, קו
ג/ג בזך לבונה עמ' קסד
ג/ג בית אברהם (ישראל, תקמו) דף ב ע"א
ג/ג בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' ה סעיף ו
ג/ג בית ישחק
ג/ג בית מושב (תשסז) עמ' שפד
ג/ג בנין אריאל ח"א עמ' רעז-רעח
ג/ג בעי חיי חו"מ ח"א דף ג ע"ד, ד ע"א, ה ע"א {לח"מ}
ג/ג ברור הלכה סנהדרין לד ע"ב ציון ד
ג/ג ברית אברהם (פצנובסקי) אהע"ז סי' קכא אות ג {בדיעבד}
ג/ג ברכי יוסף חו"מ דף יא ע"ב, יג ע"א
ג/ג בשבילי החודש סי' יד ס"ק לג {בלילה}
ג/ג גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' רפח
ג/ג גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' קכא, קכג
ג/ג גבורת יצחק ר"ה עמ' קפז, קפט
ג/ג גור אריה שמות פ' יח הע' 273
ג/ג דברות משה סנהדרין עמ' רצח-רצט
ג/ג דברי לוי
ג/ג דגל יהודה (קמינר) עמ' קעה
ג/ג דרכי נועם דרוש ה
ג/ג הלכה פסוקה ח"א סי' ג הערה 28 {מל"מ}, סי' ה הערה 113 {רמב"ם}, 118א {מל"מ}
ג/ג הלכות מדינה ח"א עמ' צז
ג/ג העמק שאלה ח"א שאלתא מו אות ג
ג/ג הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' רצח
ג/ג הרמב"ם והלכותיו
ג/ג השגות הרמ"ך
ג/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' רסה
ג/ג חדושים ובאורים (פינס)
ג/ג חדות יעקב דף כד ע"ד
ג/ג חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' שז
ג/ג חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תמד
ג/ג חוקות הדיינים ח"א עמ' רמא
ג/ג חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' עו
ג/ג חיי נפש ח"ג עמ' שיח
ג/ג חיים ומלך
ג/ג חיים ושלום ח"א סי' כב (מ ע"ד)
ג/ג חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' תא
ג/ג יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' קלא
ג/ג כתר כהונה (ולק, תשסד) עמ' כד
ג/ג לשון למודים חו"מ דף א ע"א-ע"ג {כ"מ}
ג/ג מחנה יהודה (אשכנזי) דף א ע"א
ג/ג מטה אהרן שבועות עמ' קסו
ג/ג מטה אפרים
ג/ג מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' קמח
ג/ג מעיני המים
ג/ג מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' מד, נו
ג/ג מרגליות הים סנהדרין לד ע"ב אות כה {כ"מ}
ג/ג משאת המלך ח"ד סי' תצ {כ"מ}
ג/ג משאת מרדכי ב"ק עמ' שטו
ג/ג משנה הלכות ח"ה סי' רסא
ג/ג משנת יעקב נשים ח"ב עמ' קמד
ג/ג משנת משה ר"ה עמ' קמא
ג/ג משנת פקוח נפש סי' עז אות א, ה {כ"מ}
ג/ג משפטי אמת עמ' לב-לג
ג/ג משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' שטז {לימוד מנגעים}
ג/ג נטיעות חיים דף לב ע"ג, לג ע"ג
ג/ג נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף ב ע"א וע"ג
ג/ג נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' א
ג/ג ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' רעט {כ"מ}
ג/ג סדר הדין (שוחטמן) עמ' 32
ג/ג עונג שבת סי' כה
ג/ג פאר הלכה פסחים עמ' רנא
ג/ג קונטרסי שעורים ב"ב דף מז
ג/ג קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' קה-קח
ג/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' שמד
ג/ג רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' שג
ג/ג שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' ע
ג/ג שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' פד
ג/ג שו"ת ר"י מילר עמ' תטז
ג/ג שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קכב
ג/ג שם טוב - השלמה
ג/ג שער משפט סי' ה ס"ק ב {מל"מ}
ג/ג שרידי אש ח"א עמ' תג
ג/ג תורת חיים (תשסג) ח"ג עמ' רפה, רפז (דף קלג ע"ב בדפוס שלוניקי)
ג/ד אהל יצחק גיטין עמ' תרל
ג/ד אוצרות המלך
ג/ד אור הישר
ג/ד איש על העדה (אלאביץ) עמ' 206 [עי' פתחי תשובה סי' מא]
ג/ד אנצי"ת ע' גמר דין הע' 92, 99-101
ג/ד אפיקי מגינים ב"מ סי' י
ג/ד ארחות חיים ח"ב סי' מה אות א עמ' 513
ג/ד באר שרים (ליפשיץ) הל' עדות פ"ו-פ"ח עמ' ה
ג/ד בזך לבונה עמ' קסד
ג/ד בנין אריאל ח"א עמ' רעז-רעח
ג/ד ברור הלכה סנהדרין לד ע"ב ציון ד
ג/ד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ב עמ' יז
ג/ד גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' קכג
ג/ד גבורת יצחק ר"ה עמ' קצ
ג/ד דברי לוי
ג/ד הלכה פסוקה ח"ג עמ' שנז
ג/ד חדושים ובאורים (פינס)
ג/ד חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' עו
ג/ד חק המלך יבמות עמ' פז
ג/ד יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' קלא
ג/ד יהגה האריה עמ' פא
ג/ד לב ים גיטין עמ' מא {כ"מ - קיום שטרות כקבלת עדות}
ג/ד מעין חיים ח"ב עמ' כז
ג/ד משאת מרדכי ב"ק עמ' שטו
ג/ד משנת יעקב משפטים עמ' שו
ג/ד נטע שורק דף קמז ע"ג, קמח ע"ב
ג/ד נתן חכמה שבועות סו"ס ב
ג/ד סדר משנה (תאומים) עמ' ז
ג/ד עונג שבת סי' כה
ג/ד רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' שנ
ג/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' שמד
ג/ד רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' שג
ג/ד שבות יצחק בדיני פרוזבול עמ' נט {כתיבת פרוזבול בלילה}
ג/ד שו"ת הרשב"א ח"ג סי' שכז
ג/ד שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' לז
ג/ד שו"ת מהר"ם די בוטון סי' יג
ג/ד שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קכב
ג/ד שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' רמא {כ"מ}
ג/ד שמעתתא דבי רב עמ' תנט
ג/ד שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 89, 90
ג/ד תורת רפאל ח"ג עמ' פב
ג/ה אוצרות המלך
ג/ה אנצי"ת ע' אין עד הע' 19
ג/ה אפיקי מגינים ב"מ סי' י
ג/ה ארחות חיים ח"ב סי' מה אות א עמ' 513
ג/ה ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קסא {כ"מ}
ג/ה ארץ חמדה (ישראלי) עמ' נח, סא
ג/ה באר לחי ראי
ג/ה בזך לבונה עמ' קסד
ג/ה גזע ישי דף קצא ע"ג
ג/ה דברות משה סנהדרין עמ' שז
ג/ה דברי לוי
ג/ה הגיור עמ' 276
ג/ה הליכות עולם (דובער)
ג/ה הלכה פסוקה ח"א סי' ה הערה 117
ג/ה השגות הרמ"ך
ג/ה חדושים ובאורים (פינס)
ג/ה חיים ומלך
ג/ה יגיעת ערב ב"ב ח"ב עמ' תקלו, תרס
ג/ה כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' ריג
ג/ה לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' נז אות יא
ג/ה מבוא למשנה תורה עמ' 217
ג/ה מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ב]
ג/ה משמר הלוי עמ' קלג
ג/ה נטיעות חיים דף לג ע"ב
ג/ה סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קע
ג/ה עונג שבת סי' כה
ג/ה עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' לג
ג/ה פד"ר חי"א עמ' 293
ג/ה פרשת המלך הל' אישות פי"ב ה"ט (מא ע"א) {חוקת משפט}
ג/ה קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' יב
ג/ה שמעתתא דבי רב עמ' סג {כ"מ}
ג/ה שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 222
ג/ה תחומין חכ"ב עמ' 16
ג/ה תקוני טעויות
ג/ו אבן ציון עמ' סה
ג/ו אהל יצחק גיטין עמ' תרסג
ג/ו אהלי תם עמ' קנה
ג/ו אוצרות הרמב"ם
ג/ו אור הישר
ג/ו באר לחי ראי
ג/ו באר שרים (ליפשיץ) הל' עדות פ"ו-פ"ח עמ' י {אבי עזרי}
ג/ו באר שרים (ליפשיץ) הל' עדות פ"ו-פ"ח עמ' י {כ"מ}
ג/ו בזך לבונה עמ' קנז
ג/ו בית אברהם (ישראל, תקמו) דף ד ע"ב {כ"מ}
ג/ו בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' ז סעיף ו {כ"מ}
ג/ו בית יצחק (תשי"ג) עמ' 108
ג/ו בית ירוחם
ג/ו בית ישחק
ג/ו בכורי אביב (ביק) פ' משפטים אות ג דף כו ע"ג
ג/ו ברור הלכה ר"ה כה ע"ב ציון ד פסקה ב
ג/ו דברי לוי
ג/ו דליית הכרם עמ' תתתלו {כ"מ}
ג/ו דרכי משה ח"ב שמעתתא א פ' ה
ג/ו דרכי משה ח"ב שמעתתא ח פ' ה
ג/ו הלכה פסוקה ח"א סי' ז הערה 159א {הגהמ"י}, ח"ב סי' יד הערה 182 {הגהמ"י אות ה}
ג/ו הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' רג
ג/ו חדושים ובאורים (פינס)
ג/ו חי' מחנה אפרים
ג/ו חי' רעק"א (פרדס)
ג/ו חלק יעקב (אלבעלי) דף יד ע"ד {כ"מ}
ג/ו יגיעת ערב ב"ב ח"ב עמ' תקלד {אבי עזרי}, תקלו, תרס
ג/ו ימין משה עמ' ריד
ג/ו כבוד יו"ט
ג/ו כבוד מלכים (מרגליות)
ג/ו לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' נח אות א-ד
ג/ו מחנה יהודה (קצין) ח"ב סי' עז
ג/ו מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ג]
ג/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ו משאת המלך ח"ד סי' תקכב {לח"מ}
ג/ו נזר הקדש (קפלן)
ג/ו ס' הנייר עמ' רי
ג/ו סדר הדין (שוחטמן) עמ' 282
ג/ו עונג שבת סי' כה
ג/ו עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' לג
ג/ו פרי שמואל מכות עמ' קה
ג/ו צמח דוד (נגאר)
ג/ו שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' פח
ג/ו שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 222
ג/ז אור הישר
ג/ז אנצי"ת ע' בית דין הע' 649
ג/ז ארחות חיים ח"ב סי' מה אות א עמ' 513
ג/ז באר בשדה עמ' קע {לספר שיחה בטילה כבי"ד}
ג/ז בית אהרן וישראל גל' מ עמ' צט
ג/ז דברי אש (כץ) עמ' קנג
ג/ז דברי השקפה עמ' קעט
ג/ז דובב מישרים (ברזון) מאמר לו
ג/ז הלכה פסוקה ח"א סי' ח הערה 76
ג/ז המעשה והמדרש עמ' ה {ואינו חכם - ו' המחלק}
ג/ז הרמב"ם כמחנך עמ' 139
ג/ז חדושים ובאורים (פינס)
ג/ז חקרי זמנים ח"ב עמ' תב
ג/ז כל נדרי פ' כא הע' כג
ג/ז מבוא למשנה תורה עמ' 206, 355
ג/ז מטר השמים (תשנז) עמ' תקג
ג/ז מעדני מלך (תשמח) עמ' צא {לא להקל ראש}
ג/ז משפטי ארץ ח"א עמ' 322, 324
ג/ז נר למאור (פרצקי) עמ' רל
ג/ז עלי עשור (זס') עמ' נט
ג/ז פותח יד
ג/ז פרפרת משה ח"א עמ' תפו
ג/ז פרשת השבוע (תשעב) ח"ב עמ' 307
ג/ז פתח הבית הוריות עמ' מז {מלך ישראל לא מעיד}
ג/ז קרית מלך
ג/ז רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' שג
ג/ז שולי הגליון עמ' ר
ג/ז שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' קלח
ג/ז תורת האוהל (תשנג) עמ' קיא
ג/ח אבן ציון עמ' צב
ג/ח אוצרות המלך
ג/ח אור הישר
ג/ח אור שמח
ג/ח אורח צדקה עמ' קג, קז
ג/ח אילנא דחיי (תשסז) עמ' פב {שיין שמינוהו מפני עושרו}
ג/ח איש מבין ח"א דף לז ע"ג
ג/ח אמונת עתיך גל' 108 עמ' 93 {מלך אחראי למנות דיינים}
ג/ח אמונת עתיך גל' 109 עמ' 155
ג/ח אנצי"ת ע' בית דין הע' 43-45, 50, 54
ג/ח אסופות ב עמ' קמה
ג/ח אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' קעג, קעז
ג/ח באר אליהו עמ' לו
ג/ח באר משה (אפשטיין) פ' משפטים מאמר א אות א (עמ' תשח) {בחכמת התורה}
ג/ח באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תשח
ג/ח באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' סג
ג/ח באר משה (ירושלימסקי) עמ' ז
ג/ח בגדי כהונה (שחור) עמ' רעד
ג/ח בית אהרן וישראל גל' יג עמ' קה-קז {דיין שנתמנה בגלל עושרו}
ג/ח בית מושב (תשסז) עמ' תיב, תיד
ג/ח בן אברהם (אישטרושא)
ג/ח בן יהודה סי' ל
ג/ח בני בנים ח"א עמ' קפ
ג/ח בנין שאול עמ' קסג
ג/ח ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' לג-לד, עח
ג/ח ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קצח
ג/ח ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קב
ג/ח ברקאי ח"א עמ' 35
ג/ח גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' פג-פד
ג/ח גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שי
ג/ח גליוני הגר"ש עמ' קיד {כ"מ} [שו"ת הריב"ש סי' שצ - "טובים ונכוחים"]
ג/ח דובר מישרים דף עב {כ"מ}
ג/ח דובר מישרים דף עב ע"א
ג/ח דין אמת (תשסז) עמ' רעט
ג/ח דינא דחיי ח"א דף קפה ע"ד
ג/ח הלכה פסוקה ח"א סי' ז הערה 392, סי' ח הערה 7, 21, 23, 65, ברור הלכה עמ' 106
ג/ח הלכות מדינה ח"א עמ' ס, סב
ג/ח העמק דבר דברים פט"ז פסוק כא בהרחב דבר
ג/ח העמק שאלה ח"א שאלתא נוספת אות מו, שאלתא נח אות ב
ג/ח התורה והמדינה ח"א עמ' כו, ח"ג עמ' לג, ח"ז עמ' קפ-קפא, ח"ט עמ' תקמה
ג/ח התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' רלד
ג/ח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' תיז
ג/ח חוקות הדיינים ח"ג עמ' שמט
ג/ח חוקת עולם עמ' 56 {אם העמידו דיין שאינו הגון}, 617
ג/ח חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' כו-כז
ג/ח חמש דרשות (תשלד) עמ' 122
ג/ח חמש דרשות (תשעב) עמ' 124
ג/ח טהרת יו"ט חט"ו עמ' קצד
ג/ח יוסף את אחיו עמ' סז {לא תכירו - על הממנה}
ג/ח יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' ג, פ
ג/ח יחי המלך פרק יא
ג/ח כבוד חכמים - עטרת פז עמ' תקג
ג/ח כבוד מלכים (מרגליות) {כ"מ}
ג/ח כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתקיט
ג/ח להורות נתן דברים עמ' טז
ג/ח מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 390
ג/ח מבוא למשנה תורה עמ' 116, 321
ג/ח מגילת ספר לאוין דף ה ע"ג
ג/ח מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' רלא
ג/ח מחשבות על דמוקרטיה יהודית עמ' 149, 421
ג/ח מלך ישראל עמ' 501
ג/ח מנחת חינוך ח"ג עמ' קמג
ג/ח מעיל שמואל (פלורנטין)
ג/ח מעשה אברהם דף קפד ע"א וע"ג, קפו ע"ד
ג/ח מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' רפג
ג/ח מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ג]
ג/ח מרגליות הים סנהדרין ז ע"ב אות יט {לא תקים לך מצבה}, לד ע"ב אות יב {מביא פסוק פשוט יותר}
ג/ח משנה הלכות ח"ט סי' שיז
ג/ח משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' צח, ק
ג/ח משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קיח
ג/ח משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' שעז {מלך}
ג/ח משפטים לישראל עמ' עא
ג/ח משרת משה (עטייה)
ג/ח נועם ח"ט עמ' רפב
ג/ח נועם חכ"ה עמ' קמה {מינוי דיינים - בלי שיקולים חיצונים}
ג/ח נחלת נפתלי דף כד {כ"מ}
ג/ח נר מצוה (ואלק) מצוות דף קכה ע"א-ע"ג {המעמיד דיין שאינו הגון - כמו מצבה}
ג/ח ס' החיים (קלוגר) עמ' תתקו
ג/ח סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קע
ג/ח עטרת ישועה (תשלו) עמ' עד
ג/ח עין חנוך עמ' רפ
ג/ח עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' לג-לד
ג/ח ענישה ושיקום ביהדות עמ' 69
ג/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' מה
ג/ח עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 142
ג/ח עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 154
ג/ח פני מלך (גוטליב) שמות עמ' קיא {מפני עושרו}
ג/ח פסקי מהרי"ץ - בארות חיים סי' ז ס"ק יז ד"ה ונ"ל, סי' ח ס"ק א, ה, הערה קעב, קעט
ג/ח פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' רמז
ג/ח פרי חיים (הליר)
ג/ח צבי תפארת סי' כג
ג/ח צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' שמג
ג/ח קול מבשר (ראטה) ח"ב עמ' לא
ג/ח קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' מח
ג/ח קרית מלך
ג/ח רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' כח
ג/ח שארית יעקב (טראב)
ג/ח שו"ע הרב הל' נזקי גו"נ ס' יז
ג/ח שו"ת הריב"ש עמ' שסג
ג/ח שו"ת מהרי"ק סי' קיז
ג/ח שו"ת ר"מ גאויזון עמ' ד, שלא
ג/ח שו"ת רשב"ש עמ' תנ
ג/ח שיח ערב סנהדרין עמ' נג, קסה
ג/ח של"ה ווי העמודים פי"ז אות יט, פי"ט אות ו
ג/ח שם דרך סנהדרין עמ' לב
ג/ח שנתון המשפט העברי חט"ז עמ' 464, חי"ח עמ' 108
ג/ח תולדות יצחק (הורוביץ) דף ט ע"א-ע"ג
ג/ח תורת המועדים (תשכד) עמ' 521
ג/ח תורת ירוחם ח"א דף ט ע"א
ג/ט אהל יצחק גיטין עמ' תרסג
ג/ט באר לחי ראי - אהבה עמ' קעד-קעז
ג/ט באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' סג, שמה
ג/ט בית אהרן וישראל גל' יג עמ' קה
ג/ט ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' פ
ג/ט גור אריה שמות פ' כא הע' 129
ג/ט דברי לוי
ג/ט הלכה פסוקה ח"א סי' ח הערה 61, 65
ג/ט התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' רלד
ג/ט יחי המלך פרק יא
ג/ט מנוחה וקדושה (זס') עמ' יב
ג/ט משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' צח
ג/ט עטרת ישועה (תשלו) עמ' עח
ג/ט עלי עין עמ' טו
ג/ט עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 142, 191
ג/ט עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 154
ג/ט פסקי מהרי"ץ - בארות חיים הערה קעט ד"ה אמנם, הערה תרצב (השני)
ג/ט פרשת השבוע (תשעב) ח"ה עמ' 165
ג/ט שו"ע הרב הל' נזקי גו"נ ס' יז
ג/ט שו"ת ר"ע דאיינה ח"א עמ' 33
ג/ט שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 117
ג/ט תורת חיים סנהדרין לד
ג/י איש מבין ח"א דף לז ע"ג
ג/י אנצי"ת ע' בית דין הע' 680
ג/י אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 423 {כ"מ}
ג/י ארחות חיים ח"ב סי' מה אות א עמ' 513
ג/י אש דת (תשמח) עמ' קמה
ג/י בגדי כהונה (שחור) עמ' רעד
ג/י ברור הלכה ע"ז יט ע"ב ציון ב
ג/י ברכי יוסף חו"מ דף לג ע"ג, לד ע"ג
ג/י גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' קפד
ג/י גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' קלב
ג/י דרך חיים (תשע) פ"ד הערה 732
ג/י הארת ירוחם קדושין ח"ב דף פא ע"א
ג/י הדר איתמר עמ' קעב-קעג
ג/י הלכה פסוקה ח"א סי' ח הערה 119
ג/י הלכות מדינה ח"ג עמ' נז
ג/י חשבונות של מצוה עמ' רצז
ג/י יחל ישראל אבות ח"ד עמ' קל
ג/י יין הטוב עמ' רד
ג/י כתבים (זסלנסקי) ח"ב עמ' צה
ג/י לב ים נדרים עמ' קמא-קמב
ג/י לב שלם הל' ת"ת פ"ה ה"ד
ג/י מאורי אור (אתרוג) עמ' קנ
ג/י מבוא למשנה תורה עמ' 87
ג/י סודו של המשפט העברי עמ' 455
ג/י עלי עין עמ' טו
ג/י עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 145
ג/י עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 158
ג/י עשות משפט עמ' רעח
ג/י פתח עינים ח"ב דף כא ע"ד
ג/י קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' כג, קה
ג/י קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' לו
ג/י קרית מלך
ג/י שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' עג
ג/י שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' סה
ג/י שו"ת מהרשד"ם חו"מ סי' א
ג/י שלטון החוק בישראל עמ' 83
ג/י שער יוסף דף צג ע"ד
ג/י שער יוסף דף קג ע"א
ג/י תורת אמת (תשסו) עמ' שפז
ג/י תורת האוהל (תשנג) עמ' עט


ד/923 הלכות סנהדרין פרק ד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ד/רה"פ דבר המשפט ח"ב
ד/רה"פ הרמב"ם המדויק
ד/רה"פ חק ומשפט
ד/רה"פ יד פשוטה
ד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ד/רה"פ פי' ר"י קאפח
ד/רה"פ רמב"ם לעם
ד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ד/א אבן ציון עמ' תריט
ד/א אגרות משה חו"מ ח"א סי' א ענף א, ג
ד/א אוצר א"י ח"ה עמ' 186, 222
ד/א אור הישר
ד/א אור יעקב סנהדרין דף ח ע"א
ד/א אישים ושיטות (תשסז) עמ' צה {אחד סמוך}
ד/א אמרי חן (לוונברג)
ד/א אנצי"ת ע' בית דין הע' 33, 34
ד/א אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רלח
ד/א אעירה שחר (זעפרני) עמ' רע, רעח {כ"מ}, רעט, רפד
ד/א בדי הארון (הכהן) עמ' 327
ד/א בימי הבית ובימי המשנה עמ' 602
ד/א ברכה למנחם עמ' 223-224
ד/א בשבילי אמונה ח"ב עמ' רעא {סמוכים ממשה}
ד/א גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' קפ, קפב, קצ, רמו, רמט
ד/א גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קצב
ד/א גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שיב
ד/א גור אריה שמות פ' כא הע' 96, במדבר פ' כז הע' 59
ד/א דברות משה סנהדרין עמ' לט, מד-מה
ד/א דברי יציב חו"מ עמ' ז {אחד סמוך}
ד/א דולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות ח"א עמ' לט
ד/א דעת הרמב"ם עמ' 95
ד/א הבית השני בתפארתו עמ' פה
ד/א הגיור עמ' 300
ד/א הכתב והקבלה במדבר פכ"ז פס' יח
ד/א הלכות והליכות עמ' קצב-קצג, קצט
ד/א הלכות מדינה ח"א עמ' כז, פט
ד/א התורה והמדינה ח"ג עמ' יח, לא, קובץ ז עמ' קנא
ד/א ואשיבה שופטיך עמ' צו
ד/א חוקות החיים דף קכ ע"ב
ד/א חוקת עולם עמ' 591 {סומך שלא היה בסנהדרין מעולם}, 592, 595, 600 {סמוך מפי סמוך עד משה רבינו}
ד/א חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' קמד
ד/א חי' ר' חנוך הענאך עמ' כח
ד/א חי' ר' שמואל ב"ק עמ' קסב
ד/א חידוש הסנהדרין לפי הרמב"ם עמ' ט, צ, צד
ד/א חיים ומלך
ד/א חק לישראל נזיקין עמ' 31
ד/א טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' לד
ד/א יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' ריא, ח"ב עמ' ד
ד/א ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' צב
ד/א ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רע {משה ובית דינו}
ד/א ישועות עוזו עמ' 57 {סמך יהושע}
ד/א לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' נד אות ב-ו
ד/א לחם חקי עמ' מד, פב, קח
ד/א לקוטי שיחות חל"ד עמ' 162
ד/א מבוא למשנה תורה עמ' 93, 88
ד/א מחזה עליון עמ' כד-כה
ד/א מיטב הארץ עמ' 558
ד/א מלך ישראל עמ' 500
ד/א מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"ב עמ' 108
ד/א מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' נ
ד/א מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' ב
ד/א מנפת צוף עמ' 426
ד/א מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף ד ע"ב
ד/א מראה החודש דף א ע"ד
ד/א מרגליות הים סנהדרין יג ע"ב אות יז
ד/א משכן שילה עמ' שעט, תט
ד/א משנת חיים דברים עמ' תקכו
ד/א משנת יעקב עבודה עמ' לב
ד/א משפטי ארץ ח"א עמ' 346, 507
ד/א משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' שסח
ד/א משפטים לישראל עמ' יח
ד/א נר למאור (פרצקי) עמ' רכט
ד/א נתיב התורה (סאלים) ויקרא עמ' ריב {משה סמך את יהושע}
ד/א נתיב התורה (סאלים) שמות עמ' רכג
ד/א נתיבותיה שלום שמות עמ' 164
ד/א סדר משנה (תאומים) כאן, ועמ' א, לו
ד/א סוגיות במשפט ובהיסטוריה עמ' 206
ד/א סופר המלך ח"ב עמ' שסט
ד/א עדות בישראל
ד/א עיצומו של יום סי' ג ס"ק ג {גרי"ז}
ד/א עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' קכא
ד/א עלה יונה עמ' רצ
ד/א עלי שור ח"א שער ב פרק ד, ח"ב עמ' רצב, תקמג
ד/א עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' לא-לב
ד/א עמק הלכה (בוימל) עמ' קצו
ד/א עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף ב ע"ג
ד/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רו
ד/א עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 56
ד/א עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 63
ד/א פני אברהם (שפירא) עמ' ח {שרתה שכינה}
ד/א פנקסי הראי"ה ח"א עמ' שד
ד/א צהר גל' יב עמ' 26
ד/א צמיחת גאולתנו עמ' מח
ד/א קדשי יהושע עמ' אלף תלט
ד/א קול יהודה (גרשוני) עמ' קלב
ד/א קרית מלך
ד/א רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שכג
ד/א רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרעז
ד/א רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' רצו
ד/א שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' שיז, שכא
ד/א שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רלב
ד/א שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' פט, שמח
ד/א שו"ת מהר"ם די בוטון סי' טז
ד/א שו"ת מהרלב"ח קונ' הסמיכה סי' ג
ד/א שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ג עמ' שה
ד/א שיח התורה עמ' שמ {מינוי יהושע - כסמיכה}
ד/א שיח ערב סנהדרין עמ' ל, מג, מה, מט, נב, קנח, קסא
ד/א שיחות מוסר (תשמ) ח"ב מאמר לה
ד/א שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' רסד
ד/א שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות ז
ד/א שער המלך (שושן) עמ' קנה
ד/א שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 52
ד/א תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' רכב
ד/א תחומין ח"ז עמ' 288, 292
ד/א תפארת אריה עמ' קעג {בית דינו של משה - למה הוצרך לב"ד הרי משה כע"א}
ד/א תפארת למשה עמ' קמב
ד/ב אגרות משה חו"מ ח"א סי' א ענף א-ב, ד
ד/ב אוצר א"י ח"ה עמ' 186
ד/ב אור הרעיון עמ' רסט {אסור לגר לדון}
ד/ב אור יעקב סנהדרין דף ח ע"א
ד/ב אמרי חן (לוונברג)
ד/ב אשר למלך הל' ע"ז פ"ט ה"ח
ד/ב בימי הבית ובימי המשנה עמ' 602
ד/ב ברוך אומר חו"מ עמ' א
ד/ב ברור הלכה סנהדרין טו ע"ב ציון ג
ד/ב גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' קפב-קפג, קפח
ד/ב דברות משה סנהדרין עמ' לח, מ, מב
ד/ב דברי תלמוד ח"א עמ' נו
ד/ב הלכה פסוקה ח"א סי' א הערה 54, סי' ח הערה 119
ד/ב הלכות והליכות עמ' קצט
ד/ב התורה והמדינה ח"ג עמ' כט, קובץ ז עמ' קנח
ד/ב ויקח אברהם [עץ החיים (אבולפיה, תפט), לשונות דף ב ע"ג]
ד/ב חדושים ובאורים (גרי') סנהדרין סי' א ס"ק א
ד/ב חי' ר' יהודה זרחיה עמ' קסג
ד/ב חידוש הסנהדרין לפי הרמב"ם עמ' צב
ד/ב חק לישראל נזיקין עמ' 281
ד/ב יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רה
ד/ב כפייה בגט עמ' צו
ד/ב כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' קפ
ד/ב כתר אפרים עמ' קמג
ד/ב מבוא למשנה תורה עמ' 93
ד/ב מחשבות על דמוקרטיה יהודית עמ' 487
ד/ב מנפת צוף עמ' 585
ד/ב מעשה איש דף ע ע"א
ד/ב משכן שילה עמ' תט
ד/ב משפטי ארץ ח"א עמ' 207
ד/ב ס' השבי"ט עמ' קא
ד/ב סדר משנה (תאומים) עמ' לו
ד/ב עדות בישראל
ד/ב עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' קכא
ד/ב עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' ל-לא
ד/ב שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ג עמ' שה
ד/ב שיח ערב סנהדרין עמ' נב
ד/ב שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' לז אות א, ג
ד/ב שם דרך סנהדרין עמ' כח
ד/ב שם משמעון (פולק) ח"א דף קעה
ד/ב שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות כד
ד/ב שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 52
ד/ב תחומין ח"ז עמ' 285
ד/ג אבן ציון עמ' תרכג
ד/ג אגרות משה חו"מ ח"א סי' א ענף א
ד/ג אור הישר
ד/ג אור יעקב סנהדרין דף ח ע"א
ד/ג אישים ושיטות (תשסז) עמ' צה {אחד סמוך}
ד/ג אמרי חן (לוונברג)
ד/ג אעירה שחר (זעפרני) עמ' רעח-רעט
ד/ג ארץ הצבי (שכטר) עמ' רכו
ד/ג בד קודש (פוברסקי) נדרים עמ' נב
ד/ג בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' יב
ד/ג בני יהודה דף מו ע"ד
ד/ג בעי חיי חו"מ ח"א דף ה ע"א {כ"מ}
ד/ג ברור הלכה סנהדרין יג ע"ב ציון ג
ד/ג ברכת מועדיך לחיים (אזמיר) ח"ב דף לד ע"א
ד/ג ברכת מועדיך לחיים (תשסג) ח"ב עמ' קכג {כ"מ}
ד/ג גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' קפג-קפד, רנד
ד/ג גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' קלב
ד/ג גליונות אבני נזר
ד/ג דברות משה סנהדרין עמ' לח
ד/ג הלכות והליכות עמ' קצב-קצג, קצט
ד/ג הלכות מדינה ח"א עמ' צד, צו
ד/ג הר המלך ח"ז עמ' רסה, ח"ח עמ' שכג-שכז
ד/ג התורה והמדינה ח"ג עמ' יט, מג
ד/ג ואשיבה שופטיך עמ' לא, נד, פט, צו
ד/ג חדושים ובאורים (פינס)
ד/ג חזו"א חו"מ לקוטים סי' א ס"ק א
ד/ג חזו"א על הרמב"ם
ד/ג חי' הגרי"ז
ד/ג חי' ר' חנוך הענאך עמ' כז
ד/ג חי' ר' יהודה זרחיה עמ' קסג
ד/ג חי' ר' שמואל ב"ק עמ' קסב-קסג
ד/ג חידוש הסנהדרין לפי הרמב"ם עמ' י-יא
ד/ג חיים שאל ח"ב סי' מב אות לה
ד/ג חמרא וחיי עמ' נט
ד/ג חסדי דוד ח"ה עמ' תצו
ד/ג חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' ת
ד/ג חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף רמז ע"ג
ד/ג יביע אומר (גרוברט) עמ' 189 {סמיכה בשלשה - למליצה}
ד/ג יהגה האריה עמ' עט
ד/ג יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קיד, כרך ב ח"א עמ' רו
ד/ג ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ריב
ד/ג כבוד חכמים - עטרת פז עמ' תצא
ד/ג כנה"ג [עי' תוי"ט]
ד/ג כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף לז ע"ב
ד/ג כתבים (זסלנסקי) ח"ב עמ' צה
ד/ג כתר אפרים עמ' מז
ד/ג לשון ערומים
ד/ג מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"ב עמ' 116
ד/ג מנחה טהורה דף קיב ע"ב {כ"מ}
ד/ג מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' שעז
ד/ג מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' קו
ד/ג מצודת דוד (שפרבר) עמ' רלד {כ"מ}
ד/ג מקראי קדש (תפט) דף קלה ע"ב
ד/ג מקראי קדש (תשנג) עמ' שמז
ד/ג מראה החודש דף ד ע"ג
ד/ג מרגליות הים סנהדרין יד ע"א אות ו, טז
ד/ג משך חכמה שמות פי"ט פס' יז
ד/ג משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תלה-תלו
ד/ג משנת יעקב עבודה עמ' לב
ד/ג נחלת עזרא ח"ב עמ' 222
ד/ג סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 215
ד/ג עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' לא
ד/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קפז
ד/ג עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 56
ד/ג עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 63
ד/ג עשות משפט עמ' רעח
ד/ג פרי שמואל מכות עמ' קב
ד/ג פרפרת משה ח"ב עמ' רעב
ד/ג פרשת השבוע (תשעב) ח"ד עמ' 132
ד/ג קרית מלך
ד/ג רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' תז
ד/ג רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' עח
ד/ג רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' יט
ד/ג שארית ישראל (מינצברג) חו"מ סי' א
ד/ג שבעים שנה לרבנות הראשית עמ' 73, 74
ד/ג שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' שז
ד/ג שו"ת מהרי"ק סי' קיז הערה 7
ד/ג שו"ת מהרלב"ח קונ' הסמיכה סי' ג
ד/ג שיח ערב סנהדרין עמ' ל, מג, מה-מו, מט, נב-נג, נו, קסא
ד/ג שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' לז אות א-ב
ד/ג שם דרך סנהדרין עמ' א, כט-ל, קו
ד/ג שם טוב - השלמה
ד/ג שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' רסג
ד/ג שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות ז
ד/ג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תקב
ד/ג שעורי ר' שמואל סנהדרין ח"א עמ' קכא
ד/ג שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 52
ד/ג תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' רכא-רכב
ד/ג תחומין ח"ז עמ' 285, חי"ג עמ' 334
ד/ג תפארת אריה עמ' קעד {אחד סמוך}
ד/ד אוצר א"י ח"ה עמ' 222
ד/ד אמרי חן (לוונברג)
ד/ד אעירה שחר (זעפרני) עמ' רפב
ד/ד ברכת אריאל ח"ב עמ' כב-כג
ד/ד גור אריה שמות פ' כא הע' 97
ד/ד הלכות והליכות עמ' קצג, קצה
ד/ד הלכות מדינה ח"א עמ' א, ק
ד/ד חדושים ובאורים (פינס)
ד/ד חידוש הסנהדרין לפי הרמב"ם עמ' סז
ד/ד חיים ומלך
ד/ד חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ב עמ' רצ
ד/ד כפייה בגט עמ' קטז
ד/ד כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' קעט
ד/ד כתר אפרים עמ' מט
ד/ד לחם חקי עמ' מד
ד/ד מדה טובה ח"ד עמ' 294
ד/ד מנוחת משה דף קצב ע"ד {רק אם נסמך בא"י}
ד/ד מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' רעח {רדב"ז}
ד/ד מנחת אשר ב"ק עמ' קמח
ד/ד מעין החכמה עמ' רצה
ד/ד משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תרטז
ד/ד משנת משה מגילה עמ' רכב
ד/ד משפטי ארץ ח"א עמ' 201, 346
ד/ד ציץ אליעזר ח"ב הקדמה עמ' 14
ד/ד שיח ערב סנהדרין עמ' מג, מו, נג, קסב
ד/ד שם דרך סנהדרין עמ' כח
ד/ד שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 52
ד/ד תשובות יהודה דף נח ע"ג {מכות בשלשה}
ד/ה אור הישר
ד/ה אורים ותומים - תומים סי' כה ס"ק טו
ד/ה אידנו עמ' 85
ד/ה אמרי חן (לוונברג)
ד/ה אעירה שחר (זעפרני) עמ' רעה
ד/ה ארץ הצבי (שכטר) עמ' רלה
ד/ה ברור הלכה סנהדרין יג ע"ב ציון ג, ד
ד/ה ברכה למנחם עמ' 229
ד/ה ברקאי ח"א עמ' 35
ד/ה גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' ח {הגהמ"י וכ"מ}
ד/ה דברי לוי
ד/ה הלכות מדינה ח"א עמ' צב, צד
ד/ה התורה והמדינה ח"ג עמ' יט, לג, קובץ ז עמ' קסב, קובץ ט עמ' תצג
ד/ה ואשיבה שופטיך עמ' קד
ד/ה חדושים ובאורים (פינס)
ד/ה חי' ר' יהודה זרחיה עמ' קסג
ד/ה חידוש הסנהדרין לפי הרמב"ם עמ' י
ד/ה חק לישראל נזיקין עמ' 31
ד/ה טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' ריב
ד/ה ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' נז {כבוד לבית הלל}
ד/ה כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' קעג
ד/ה כתב בית ישראל - סמיכת זקנים (חומה) חוב' א עמ' 26
ד/ה כתר אפרים עמ' מט
ד/ה מבוא למשנה תורה עמ' 86
ד/ה מלך ישראל עמ' 450
ד/ה מרגליות הים סנהדרין ה ע"א אות א
ד/ה משפטים לישראל עמ' לא
ד/ה סדר משנה (תאומים) עמ' יד
ד/ה סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 215, 218
ד/ה עין חנוך עמ' רפא
ד/ה עשות משפט עמ' רעח
ד/ה פני מבין ח"א דף לט ע"ג {לח"מ}
ד/ה ציץ אליעזר ח"ב הקדמה עמ' 15
ד/ה קובץ על יד ח"ב
ד/ה רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' לו
ד/ה שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' שמא
ד/ה שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' קסא
ד/ה שו"ת מהרלב"ח קונ' הסמיכה סי' ג
ד/ה שו"ת מהרשי"ק עמ' מה
ד/ה שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ג עמ' שה
ד/ה שופריה דיעקב (מערך) דף יז {לח"מ}
ד/ה שם דרך סנהדרין עמ' א, ל
ד/ה שם טוב - השלמה
ד/ה שנתון המשפט העברי ח"כ עמ' 33
ד/ו אבני שהם (שחור, תשנו) ח"ב עמ' רנט, רפא
ד/ו אגרות הגרי"ד עמ' רע
ד/ו אגרות משה חו"מ ח"א סי' א ענף ב
ד/ו אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' קסד
ד/ו אוצר א"י ח"א עמ' 48, 53, 74, ח"ה עמ' 187, 190 {אור שמח}, 222, 231, 232, 236, 271
ד/ו אוצרות המלך
ד/ו אור שמח
ד/ו אוריתא יד עמ' קב {כ"מ}
ד/ו אידנו עמ' 85, 86
ד/ו אמונת יהושע עמ' תקל
ד/ו אמרי חן (לוונברג)
ד/ו אנצי"ת ע' א"י ח"ג הע' 207, 208
ד/ו אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' נז
ד/ו אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רלה
ד/ו אעירה שחר (זעפרני) עמ' רפ
ד/ו אפיקי מגינים חלה פ"ד מזו"ח אות א
ד/ו ארץ הצבי (שכטר) עמ' רלד
ד/ו אשר למלך
ד/ו באר לחי ראי
ד/ו באר מרים פ"א ה"ג אות ג, פ"ה ה"ו, ה"ט אות א, הי"ב אות ב
ד/ו בארות נתן עמ' קסד
ד/ו בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' קיד
ד/ו בד קודש (פוברסקי) ח"א דף קיז ע"א, ח"ד דף ו ע"ד {עולי מצרים}
ד/ו בית אהרן וישראל גל' כא עמ' קלו, גל' כב עמ' קכ {כל שכבשו עולי מצרים}, גל' לז עמ' קא
ד/ו בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תקיג
ד/ו בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' מז בהערה
ד/ו בכורי הארץ עמ' 141 {כל א"י}
ד/ו בני יהודה דף מז ע"א
ד/ו בנין אב (שולמן) סי' לח אות ז
ד/ו בנין אריאל יאיר עמ' 231-232 {או"ש}
ד/ו ברור הלכה סנהדרין יד ע"א ציון ב
ד/ו ברכה למנחם עמ' 226-227
ד/ו ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' קיד {עולי מצרים}
ד/ו ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' רד-רה
ד/ו ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' לג {עולי מצרים}
ד/ו בשבילי החודש סי' יג ס"ק ג {נסמך בפני הסומך}
ד/ו גבורת יצחק חגיגה עמ' קצט
ד/ו גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' קיא
ד/ו גבורת יצחק מכות עמ' רב {רדב"ז}
ד/ו גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' קסז, קפז, קצ
ד/ו גבורת יצחק שביעית עמ' צא, תרומות עמ' מא
ד/ו גן שושנים ח"א עמ' קלח
ד/ו דברות משה סנהדרין עמ' מב
ד/ו דברי יציב חו"מ עמ' ו
ד/ו הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' כז {רדב"ז}
ד/ו הלכה פסוקה ח"א סי' א הערה 61, סי' ב הערה 5
ד/ו הלכות יום העצמאות עמ' קפח
ד/ו הלכות מדינה ח"א עמ' ק-קא
ד/ו המלך חדריו עמ' 205
ד/ו הר צבי זרעים ח"א עמ' נ
ד/ו התורה והמדינה ח"ג עמ' כג, קובץ ד עמ' קכה-קכו, רלג, קובץ ט עמ' תקנב
ד/ו התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' רלג
ד/ו ואשיבה שופטיך עמ' נו, צו, קטו
ד/ו זכרון יעקב (מרל) ח"א סי' ג במבוא (1), סי' ה ס"ק ז, סי' ו ס"ק יב {רדב"ז}
ד/ו זכרון יעקב (מרל) ח"ב סי' ז ס"ק ד, סי' יט ס"ק ה, ח"ג סי' ג ס"ק א, סי' ד ס"ק ד, סי' ט ס"ק ו, סי' מז ס"ק ב, סי' מח ס"ק ד, סי' נו ס"ק ט, סי' סח ס"ק ו, סי' עד ס"ק ה, סי' צ ס"ק ח {רדב"ז בשם כפו"פ}
ד/ו זכרון שמואל עמ' פח
ד/ו חדושים ובאורים (פינס)
ד/ו חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' ריד
ד/ו חוקת עולם עמ' 71, 593 {שכבשו עולי מצרים}
ד/ו חזו"א על הרמב"ם
ד/ו חזו"א שביעית סי' ג ס"ק יט, סי' כד ס"ק א (יו"ד סי' סה ס"ק א)
ד/ו חזון לימים ח"א עמ' ק
ד/ו חי' ר' חנוך הענאך עמ' כח-כט
ד/ו חידוש הסנהדרין לפי הרמב"ם עמ' כ, נה, עט, פג-פד, פו, צג
ד/ו חיים ומלך
ד/ו חכמת גרשון עמ' קצד {כ"מ}
ד/ו חמש דרשות (תשלד) עמ' 92
ד/ו חמש דרשות (תשעב) עמ' 94
ד/ו חק המלך יבמות עמ' קלד
ד/ו יד דוד (קרלין) ח"ב דף ק
ד/ו יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קמז
ד/ו יחל ישראל (תשנב) עמ' קנא
ד/ו יחל ישראל (תשסג) ח"ב עמ' נג
ד/ו ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' צג
ד/ו ישועות עוזו עמ' 63
ד/ו ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 4 {אין סמיכה בחו"ל}
ד/ו כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' קעג-קעד, קפז, רנג, ח"ג עמ' רמז
ד/ו כרם ציון שביעית ח"א דף מז ע"ב, ח"ב עמ' רעז ע"ב
ד/ו להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' נא
ד/ו לחם חקי עמ' לג, פב
ד/ו לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' צז
ד/ו מאור למלך גיטין עמ' עו
ד/ו מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' כד {כ"מ}
ד/ו מגל ח"י עמ' 6 {רדב"ז}
ד/ו מגן צבי עמ' קצב
ד/ו מועדי הרב עמ' 226-227
ד/ו מועדים וזמנים ח"ה סי' שמו
ד/ו מוריה שנה ח גל' ח עמ' כו {עולי מצרים}
ד/ו מזכרת למשה עמ' קיט {עולי מצרים}, קמ-קמא {עולי מצרים}
ד/ו מחזה עליון עמ' כג, כה
ד/ו מילי דמרדכי
ד/ו מלבושי יו"ט ח"ב חובת קרקע סי' יז
ד/ו מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"ב עמ' 113, 116
ד/ו מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רה
ד/ו מנחת אשר ב"ק עמ' קמט
ד/ו מנחת חינוך ח"ג עמ' רסא-רסב
ד/ו מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' קצג
ד/ו מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' קמג
ד/ו מסורה חי"ג עמ' לג
ד/ו מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תשצב
ד/ו מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' ב אות ג
ד/ו מקראי קדש (תשנג) עמ' שמח
ד/ו מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' תקכה
ד/ו מרגליות הים סנהדרין יד ע"א אות ה
ד/ו משאת המלך ח"ד סי' תקמט {לענין ג' העמים}
ד/ו משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' שמח
ד/ו משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תריח {רדב"ז}
ד/ו משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תקעד {רדב"ז}
ד/ו משכן שילה עמ' תט {רדב"ז}
ד/ו משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תתכד
ד/ו משנת המדינה עמ' 162, 276
ד/ו משנת יעבץ שמיטה עמ' נט, סא, סו
ד/ו משנת יעקב זרעים ח"א עמ' ד-ו, צח-צט, קב, קצד-קצו
ד/ו משנת ר' אהרן גיטין עמ' נט
ד/ו משפטי ארץ ח"א עמ' 207
ד/ו משפטי עזיאל ח"ו עמ' נד
ד/ו משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' מה, מז, מט {עולי מצרים}
ד/ו נועם ח"ב עמ' ע
ד/ו נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 269 {רדב"ז}, 330, 346, 533
ד/ו נחלת עזרא ח"ב עמ' 222
ד/ו נחלת שמואל דף נה ע"ג
ד/ו נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' מ אות ד
ד/ו סדר משנה (תאומים)
ד/ו עטרת חן ח"א עמ' קכה
ד/ו עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' קנט
ד/ו עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' רעב
ד/ו עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' לג
ד/ו עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף ב ע"ג
ד/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קפז
ד/ו פני אברהם (שפירא) עמ' קפו {רדב"ז - כיבוש עולי מצרים}, רנא {גבולות עולי מצרים}
ד/ו פרח מטה אהרן (סול') אהבה עמ' 178
ד/ו פרי הארץ (כהנוו) סי' עב
ד/ו ציץ אליעזר ח"ב הקדמה עמ' 14
ד/ו צמיחת גאולתנו עמ' מח
ד/ו צפנת פענח בראשית עמ' סב, במדבר עמ' רלט
ד/ו קובץ זכרון (קוסובסקי) עמ' כה {כ"מ}
ד/ו קול יהודה (גרשוני) עמ' שפח
ד/ו קרית מלך
ד/ו רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' תמו
ד/ו רנת יצחק מלכים עמ' קז {עולי מצרים}
ד/ו רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קלא, שיג
ד/ו רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרסו, ח"ב עמ' קפא
ד/ו רנת יצחק תפלה לשבת עמ' קפז {עולי מצרים}
ד/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' שיא, תשסא
ד/ו שארית ישראל (מינצברג) או"ח סי' כז עמ' מא
ד/ו שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' תצה, ח"ג עמ' רנז
ד/ו שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' קסו
ד/ו שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' קפב
ד/ו שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ג עמ' שה
ד/ו שיח ערב סנהדרין עמ' נד, קסד
ד/ו שכר שכיר סוגיות ח"א סי' א אות ב, סי' ג אות א
ד/ו שם דרך סנהדרין עמ' כח
ד/ו שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' רצח
ד/ו שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' רסה, רסז
ד/ו שעורי הרב חלה עמ' קכו
ד/ו שעורי עיון התלמוד גיטין עמ' לא
ד/ו שעורי ר' שמואל גיטין עמ' יד, קלא-קלב
ד/ו שעורי ר' שמואל סנהדרין ח"א עמ' קטו
ד/ו שער המלך על תהלים יום ג עמ' סז {אין סמיכה בחו"ל}
ד/ו שערי טהר ח"א דף קלב ע"ד {עולי מצרים}
ד/ו שערי טהר ח"א שער ג סי' טז אות ב דף קלא ע"ד {עולי מצרים}
ד/ו שערי שמים דף קב ע"א
ד/ו שערי תורת בבל עמ' 156
ד/ו תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' כט ס"ק ט {רדב"ז}
ד/ו תורת הקדש ח"א עמ' שכז, של, ח"ב עמ' קיח
ד/ו תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' קסז
ד/ו תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' כה
ד/ו תורת שביעית (סור') סי' א ס"ק א {רדב"ז}
ד/ו תחומין ח"ב עמ' 378, 380, ח"ז עמ' 285, ח"ח עמ' 321, חט"ז עמ' 237, חי"ח עמ' 456 {בחו"ל}
ד/ו תרומת הגורן ח"ב עמ' 107
ד/ז אגרות משה חו"מ ח"א סי' א ענף ב
ד/ז במאבק על ערכה של תורה עמ' 35
ד/ז ברור הלכה סנהדרין יד ע"א לפני ציון א
ד/ז ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' ה
ד/ז דברי יציב חו"מ עמ' ו
ד/ז הלכות מדינה ח"ג עמ' ח
ד/ז המשפט העברי עמ' 145
ד/ז ואשיבה שופטיך עמ' קיב
ד/ז חידוש הסנהדרין לפי הרמב"ם עמ' צג
ד/ז חיים ומלך
ד/ז חקרי זמנים ח"ג עמ' רצג
ד/ז ישועות עוזו עמ' 334
ד/ז מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 193
ד/ז מבוא למשנה תורה עמ' 115
ד/ז מחנה יוסף שבת עמ' רמט
ד/ז מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קפז ע"ד
ד/ז מרגליות הים סנהדרין יג ע"ב אות יד
ד/ז עיונים (פאור) עמ' 36
ד/ז עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' קכט
ד/ז שעורי הרב גיטין ח"א עמ' פז
ד/ז שערי טהר ח"ח סי' יט אות ב
ד/ז תחומין חט"ו עמ' 145
ד/ח אגרות הגרי"ד עמ' רפה
ד/ח אגרות משה חו"מ סי' א ענף א-ב
ד/ח אגרות משה יו"ד ח"א סי' קכז ענף ח, סי' קלה, חו"מ סי' א ענף א
ד/ח אהבת ציון (תקצד) דרוש ט דף יא ע"ג
ד/ח אהבת ציון (תשסד) עמ' קה
ד/ח אוצר א"י ח"א עמ' 18, ח"ה עמ' 236
ד/ח אלומות יוסף (תשנ) עמ' קצו {שיהיה ראוי לכל הדברים}
ד/ח אמרי בינה (אוירבך) - דיינים סי' א [א] ד"ה כתב
ד/ח אנצי"ת ע' אב ב"ד הע' 13
ד/ח אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רמט
ד/ח אשל אברהם (שפירא) עמ' תסו {ראוי להורות בכל התורה}
ד/ח בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' יב
ד/ח בית אהרן (קארטשין) עמ' רפ
ד/ח בית אהרן וישראל גל' יב עמ' ק {צריך להיות ראוי לכל הדברים}
ד/ח בית ישראל (הורוביץ) יו"ד סי' סג
ד/ח בית שערים יו"ד סי' מא
ד/ח בני יהודה דף מז ע"א
ד/ח ברוך אומר חו"מ עמ' א*
ד/ח ברור הלכה סנהדרין ה ע"א ציון ט, יג ע"ב ציון ד
ד/ח ברכה למנחם עמ' 226
ד/ח ברכי יוסף יו"ד סי' רמב אות טז {להורות בכל תורה}
ד/ח בשבילי החודש סי' יג ס"ק ג {חכם בכל התורה}
ד/ח גבורת יצחק מכות עמ' רכב
ד/ח גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' קפג-קפד
ד/ח גליונות אבני נזר
ד/ח דברות משה סנהדרין עמ' יח, לז, לט, מג, מו, שלד
ד/ח דרך שלום (איזרלסון) עמ' 49 {שיהיה ראוי לכל הדברים}
ד/ח הלכות מדינה ח"א עמ' צח-צט
ד/ח התורה והמדינה ח"ג עמ' יח, כה, כח-כט, קובץ ז עמ' קס, שמה, קובץ ט עמ' נז, קכט-קלא, תקנה
ד/ח התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' רלג
ד/ח ואשיבה שופטיך עמ' יח-יט
ד/ח חדושים ובאורים (גרי') סנהדרין סי' א ס"ק א
ד/ח חדושים ובאורים (פינס)
ד/ח חוקות הדיינים ח"א עמ' יב
ד/ח חזו"א חו"מ לקוטים סי' כב לדף מה
ד/ח חזון יחזקאל סנהדרין פ"ז ה"ה
ד/ח חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' קכט
ד/ח חי' ר' חנוך הענאך עמ' י
ד/ח חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' צח
ד/ח חידוש הסנהדרין לפי הרמב"ם עמ' כז
ד/ח חק לישראל נזיקין עמ' 281
ד/ח יד דוד (קרלין) ח"א דף קנג
ד/ח יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ג ה"ה ס"ק ה
ד/ח יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' ג
ד/ח יקב אפרים עמ' קטז-קיז
ד/ח כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף לז ע"ב
ד/ח כתב סופר - שו"ת החדשות עמ' פט, ק
ד/ח כתר אפרים עמ' מט
ד/ח לקוטי שעורים (שטיין) גיטין סי' ו ס"ק א
ד/ח מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' כה {כ"מ}
ד/ח מחקרי ארץ ח"ד יו"ד סי' יד
ד/ח מטה אהרן ר"ה עמ' פז, פט
ד/ח מלאכת מחשבת עמ' רכ
ד/ח מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קפז ע"ג {ראוי לכל הדברים}
ד/ח מנחת חינוך ח"ג עמ' רסא
ד/ח מנחת חינוך מצוה תצא (דף סז ע"א-ע"ב)
ד/ח מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' קמח
ד/ח מסורה חי"א עמ' ו
ד/ח מצודת דוד (שפרבר) עמ' שנו-שנז, שעח {רק אם ראוי לכל הדברים}
ד/ח מקראי קדש (תשנג) עמ' מז
ד/ח מראה החודש דף ד ע"א
ד/ח מראות ישרים יבמות סי' לא עמ' קנט
ד/ח מרגליות הים סנהדרין ה ע"ב אות א
ד/ח משפטי ארץ ח"א עמ' 207-208
ד/ח משפטי עזיאל ח"ד עמ' כב
ד/ח משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' שסו {לדברים יחידים}
ד/ח נחלת עזרא ח"א עמ' 200
ד/ח נפש הרב עמ' יח
ד/ח נפש הרב עמ' יח
ד/ח נר למאור (פרצקי) עמ' רל
ד/ח סדר משנה (תאומים) עמ' לו
ד/ח סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' י
ד/ח סופר המלך
ד/ח סיני ס' יובל עמ' שו {להורות}
ד/ח סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 215, 219
ד/ח עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' ל-לא
ד/ח ענפי ארז (זי') דף רלב ע"א
ד/ח עשות משפט עמ' רח, ריב ואילך, רעח-רעט
ד/ח פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' רפא
ד/ח פרי האדמה ח"ב
ד/ח צוף דבש (לוין) מאמר ג בתחלתו {כל מי שירצו}
ד/ח צמיחת גאולתנו עמ' מט
ד/ח צפנת פענח שמות עמ' קנה, במדבר עמ' צד
ד/ח קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' כז-כח
ד/ח קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' מג-מו
ד/ח קונטרסי שעורים כתובות קונ' ח אות כז עמ' קפה
ד/ח קרית מלך
ד/ח רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' יט, שיב
ד/ח שארית יעקב (טראב)
ד/ח שארית ישראל (מינצברג) חו"מ סי' א
ד/ח שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' שיח-שיט
ד/ח שו"ת מהרלב"ח קונ' הסמיכה סי' א
ד/ח שושן עדות דף יח ע"ג
ד/ח שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' נט
ד/ח שיח ערב סנהדרין עמ' מו, נא, נג, עט
ד/ח שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' לז אות ג
ד/ח שם דרך סנהדרין עמ' כח, ל
ד/ח שם יוסף (מועטי) ח"ב דף קד ע"א {לחם יהודה}
ד/ח שם משמעון (פולק) ח"א דף פח
ד/ח שמועות דוד עמ' קל
ד/ח שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' כ
ד/ח שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' מט
ד/ח שער משפט סי' כה ס"ק ג {לח"מ}
ד/ח שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 49
ד/ח תורת האוהל (תשנג) עמ' לג
ד/ח תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' ע
ד/ח תחומין חי"ג עמ' 336
ד/ח תפארת למשה עמ' קלב, קלו
ד/ח תפארת ציון (קואינקה) עמ' נט
ד/ט אגרות משה יו"ד ח"א סי' קלה, חו"מ ח"א סי' א ענף ד עמ' ט
ד/ט אלומות יוסף (תשנ) עמ' קצו
ד/ט אשל אברהם (שפירא) עמ' תסו {על תנאי}
ד/ט ברור הלכה סנהדרין יד ע"א ציון ב
ד/ט גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' קפד
ד/ט דברות משה סנהדרין עמ' יט, לח, מו
ד/ט הלכה פסוקה ח"א סי' א הערה 55
ד/ט הלכות מדינה ח"א עמ' צח
ד/ט התורה והמדינה ח"ג עמ' כח, קובץ ז עמ' קס-קסא, קובץ ט עמ' קכט-קלא
ד/ט ואשיבה שופטיך עמ' עב
ד/ט חי' ר' חנוך הענאך עמ' י
ד/ט חידוש הסנהדרין לפי הרמב"ם עמ' פג
ד/ט מראה החודש דף ד ע"ד
ד/ט משפטי ארץ ח"א עמ' 208
ד/ט ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' צ
ד/ט צמיחת גאולתנו עמ' מט
ד/ט קדשי יהושע עמ' אלף תמ
ד/ט שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' שיט
ד/ט שיח ערב סנהדרין עמ' נג
ד/ט תורת יקותיאל (בירדוגו) עמ' רעט {יש לסומכין ליתן רשות עד זמן}
ד/ט תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' ע
ד/י אגרות הגרי"ד עמ' רפה
ד/י אגרות משה יו"ד ח"א סי' קכז ענף ח
ד/י אוצר א"י ח"ד עמ' 151-152
ד/י אור הישר
ד/י אנצי"ת ע' בית דין הע' 536
ד/י בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' יב
ד/י דברי יהושע (קלעוואן, תשעא) עמ' שנא
ד/י דרך שלום (איזרלסון) עמ' 50 {סומא באחת מעיניו}
ד/י התורה והמדינה ח"ג עמ' כט, קובץ ט עמ' קל-קלא
ד/י ואשיבה שופטיך עמ' קא
ד/י זרע אברהם (יצחקי) חו"מ דף קיא ע"א
ד/י חדושים ובאורים (גרי') סנהדרין סי' א ס"ק א
ד/י חדושים ובאורים (פינס)
ד/י חיים ומלך
ד/י יקב אפרים עמ' קטז-קיז
ד/י מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' כה
ד/י מנחת חינוך ח"א עמ' שטז
ד/י מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' קמט
ד/י מצודת דוד (שפרבר) עמ' שנז {סומא - כי אינו ראוי לכל הדברים}
ד/י מראות ישרים יבמות סי' לא עמ' קנט
ד/י משאת המלך (תשסז) עמ' פו {מי שאינו ראוי לכל דבר}
ד/י משכן שילה עמ' קא
ד/י סדר משנה (תאומים) כאן, ועמ' לו
ד/י סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 219
ד/י עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' לא
ד/י פרי האדמה ח"ב
ד/י קובץ חי' תורה (סול') עמ' נד
ד/י קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' כז
ד/י קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' מד-מה
ד/י קרית מלך
ד/י קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' א צט
ד/י שארית ישראל (מינצברג) חו"מ סי' א
ד/י שבט הלוי (ווזנר) ח"ה קונטרס המצוות סי' ל
ד/י שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' שמח
ד/י שו"ת מהר"ם מינץ עמ' קיד
ד/י שו"ת מהרלב"ח קונ' הסמיכה סי' א
ד/י שם דרך סנהדרין עמ' כח
ד/י שם משמעון (פולק) ח"א דף פח
ד/י שמועות דוד עמ' קל
ד/י שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' רסח
ד/י תחומין ח"ג עמ' 188, 220, חי"ג עמ' 336
ד/י תשובה מיראה (תשסו) עמ' נד*
ד/יא אבן האזל עבדים פ"ה הי"ז
ד/יא אבני נזר או"ח סי' שי אות ג-ד, סי' שיא אות ג
ד/יא אגרות משה חו"מ סי' א ענף ב, ד
ד/יא אוצמפה"ת ב"מ לד ע"ב הע' 79
ד/יא אוצר א"י ח"ה עמ' 222-229
ד/יא אוצרות המלך
ד/יא אוצרות הרמב"ם
ד/יא אור הישר
ד/יא אור המזרח חל"ד עמ' 26 {תקיעת שופר בזה"ז בר"ה בשבת}, 27 {דעת הראב"ד והמאירי על חידוש הסמיכה}
ד/יא אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 423
ד/יא אור תורה (בלומ') דף צה ע"ג
ד/יא אורה ושמחה הל' שופר פ"ב ס"ק עט
ד/יא אוריתא יד עמ' קנא
ד/יא אמונת עתיך (נאור) עמ' קלד
ד/יא אמונת עתיך גל' 128 עמ' 44
ד/יא אנצי"ת ע' בית דין הגדול הע' 64, 66
ד/יא אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רנח
ד/יא אעירה שחר (זעפרני) עמ' רעא
ד/יא אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 154
ד/יא ארץ הצבי (שכטר) עמ' רלב, רלה
ד/יא ארץ חמדה (ישראלי) עמ' צח, ק, קג
ד/יא אשר למלך
ד/יא באר מים חיים (נוסינזון) תענית דף יב
ד/יא באר מים חיים (נוסינזון) תענית דף יב {חכמי א"י - מה עם חכמי חו"ל}
ד/יא בדי הארון (הכהן) עמ' 328
ד/יא בית אהרן וישראל גל' כא עמ' קלו, גל' כב עמ' קכא
ד/יא בית זבול ח"ג סי' מו
ד/יא בית יחזקאל (וייס) עמ' קמב
ד/יא בני יהודה דף מז ע"ב
ד/יא בנין אפרים עמ' רלו
ד/יא בצל החכמה (חזות) עמ' 216
ד/יא ברור הלכה ר"ה כט ע"ב ציון ו פסקה ד, סנהדרין יג ע"ב ציון ג
ד/יא ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' ל עמ' עה, סי' צג
ד/יא ברקאי ח"ג עמ' 112, 113
ד/יא ברקאי ח"ה עמ' 226
ד/יא גאולה וישועה (לונץ) דף יד ע"ב
ד/יא גליוני הגר"ש עמ' קיד {רדב"ז} [עי' כ"מ הל' עדות פ"א סוף ה"א]
ד/יא דברות משה סנהדרין עמ' מב
ד/יא דברי יציב חו"מ עמ' ח
ד/יא דברי לוי
ד/יא דברי שאול במדבר עמ' רצה
ד/יא דעת כהן עמ' רעד
ד/יא דרכה של תורה (רבינוביץ) עמ' 65
ד/יא הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 176-177
ד/יא הלכה פסוקה ח"א סי' א הערה 1
ד/יא הלכות והליכות עמ' קצב, קצד-קצה
ד/יא הלכות מדינה ח"א עמ' לב, צג, קז, קי, קכ-קכא, קכד-קכה
ד/יא המלך חדריו עמ' 205
ד/יא הרי בשמים (הורוביץ) ח"ה עמ' כ
ד/יא הרמב"ם המשיח בתימן והשמד עמ' 78-79
ד/יא הרמב"ם והגאונים עמ' 24
ד/יא התורה והמדינה ח"ג עמ' י, יד, ל-לב, לד, לו, לט, מג, קובץ ד עמ' קכ, קובץ ה עמ' שנ
ד/יא התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' צג-צד, צו
ד/יא התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' רלג
ד/יא התקופה הגדולה עמ' קמד, שכז-שכט, שנד-שנה, שסא-שסג {רדב"ז - בני ראובן}, שסה-שסז {רדב"ז - בני ראובן}, שע-שעא {רדב"ז - בני ראובן}
ד/יא ואשיבה שופטיך עמ' יב-יג, יח, כ-כה, כח-לב, לד, מח-נ, נג-נד, נו-נז, סא-סב, סח, עה, עז {ק"ס}, עח-פ, פב-פד, פו-צה, צט-קד, קז-קח, קיב, קיד, קטז, קיח
ד/יא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שח
ד/יא זכרון יעקב ב"ק סי' מ אות א-ב
ד/יא חדושים ובאורים (פינס)
ד/יא חוקות הדיינים ח"ב עמ' קכג
ד/יא חוקות החיים דף יז ע"ב, פה, קט ע"א וע"ד
ד/יא חוקת עולם עמ' 56, 598, 603-608, 617, 626
ד/יא חזו"א חו"מ לקוטים סי' א ס"ק א-ג
ד/יא חזו"א על הרמב"ם
ד/יא חי' בן אריה ח"א סי' יט אות יד
ד/יא חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' ב
ד/יא חי' ר' יהודה זרחיה עמ' קסג-קסה
ד/יא חידוש הסנהדרין במדינתנו המחודשת עמ' ג, לח, נח
ד/יא חידוש הסנהדרין לפי הרמב"ם עמ' ט
ד/יא חיים ומלך
ד/יא חכמת גרשון עמ' קעו
ד/יא חלקת יואב מהדו"ק אהע"ז סי' ה
ד/יא חק לישראל נזיקין עמ' 31
ד/יא חקרי זמנים ח"א עמ' ו, ח"ב עמ' תקעב, ח"ג עמ' רצג, ח"ד עמ' רצא, תפז
ד/יא טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' ל, ריב
ד/יא יד מלך (מן) הל' ממרים פ"א ה"א אות א ס"ק יט
ד/יא ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' יג, טז
ד/יא ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' סב, שמ
ד/יא יסוד המשנה ועריכתה עמ' לו
ד/יא ישועות עוזו עמ' 55-60, 75, 290-291, 334
ד/יא כבוד מלכים (מרגליות)
ד/יא כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תיג
ד/יא כנה"ג [רלב"ח בפסק הסמיכה דף רעט ע"ב]
ד/יא כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' קעט, קצא
ד/יא כתב בית ישראל - סמיכת זקנים (חומה) חוב' א עמ' 4, 10-13
ד/יא כתבי מהר"ם איררה עמ' רכה-רכו {רוב חכמי ישראל}
ד/יא כתר אפרים עמ' מד, מז, רג
ד/יא כתר נהורא עמ' ס
ד/יא לדור ולדורות ח"א עמ' קיט
ד/יא להורות נתן מועדים ח"ב עמ' שט
ד/יא לחם רב (בוטון) סי' קעג
ד/יא לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' תקכג
ד/יא לקוטי סופר ח"א דף לג ע"א, קב ע"א {לח"מ}, ח"ב דף ב ע"ב
ד/יא מבוא למשנה תורה עמ' 93
ד/יא מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' טז
ד/יא מועדים וזמנים ח"א סי' יט, ח"ו סי' ל
ד/יא מועדים וזמנים ח"ו סי' ל עמ' מח, נ
ד/יא מוריה גל' קצט עמ' עג
ד/יא מחשבות על דמוקרטיה יהודית עמ' 148, 309, 411, 637
ד/יא מטה אהרן ר"ה עמ' פז, פט
ד/יא מיטב הארץ עמ' 558
ד/יא מיסטיקה ומשיחיות עמ' 319
ד/יא מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' שסא, שצא
ד/יא מכמני עוזיאל עמ' שצא
ד/יא מלך ישראל עמ' 572
ד/יא מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"ב עמ' 37, 124
ד/יא מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קפז ע"ד
ד/יא מנחה לאיש עמ' 112
ד/יא מנחת חינוך ח"א עמ' רס, שיב, שכז, ח"ג עמ' ריב, רסא
ד/יא מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף ה ע"ד, רצו ע"ב
ד/יא מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' לד
ד/יא מצודת דוד (שפרבר) עמ' רלד
ד/יא מראה החודש דף ד ע"א
ד/יא מרגליות הים סנהדרין י ע"ב אות א, יג ע"ב אות ד
ד/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/יא משבצות זהב ישעיהו עמ' סה
ד/יא משוש הארץ עמ' קנח
ד/יא משיב מלחמה (תשמג) ח"א עמ' קיב
ד/יא משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תרכא
ד/יא משכן שילה עמ' קו, שעט, תיג
ד/יא משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' רכט
ד/יא משפטי ארץ ח"א עמ' 220
ד/יא משפטי עזיאל ח"ד עמ' יט
ד/יא משפטי עזיאל ח"ו עמ' נה
ד/יא משפטים לישראל עמ' מג
ד/יא נגינת לדוד עמ' סז {חכמי א"י ולא חו"ל, הדבר צריך הכרע - אם מתחשבים בחכמי חו"ל כשאינם יכולים לעלות}
ד/יא נחלת שמואל דף נד ע"ב
ד/יא נחלת שמעון (קרסנר) ישעיהו אות נח
ד/יא נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"א סי' א אות יא
ד/יא נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' לט אות ה
ד/יא נשמה של שבת עמ' 123 {כל חכמי ישראל}
ד/יא נתן פריו גיטין עמ' צ
ד/יא ס' השבי"ט עמ' סג {רדב"ז}, קיא-קיב, קטו
ד/יא סדר משנה (תאומים)
ד/יא סוגיות במשפט ובהיסטוריה עמ' 36, 210
ד/יא סיני ק עמ' תקנ-תקנב, תקנח
ד/יא סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 215, 219
ד/יא עיונים (פאור) עמ' 44
ד/יא עיר הקודש והמקדש ח"א עמ' ה, ח"ג עמ' רעח-רעט, ח"ד עמ' קכא, קכג-קכד
ד/יא עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' כח, לא-לג, לו
ד/יא ענפי ארז (זי') דף פ ע"ג
ד/יא עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 140, 250
ד/יא עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 153, 271
ד/יא ערך כסף עמ' ריא
ד/יא ערכי משפט ויהדות עמ' 68
ד/יא עשות משפט עמ' כא ואילך, סב ואילך, סו ואילך, פב, רעט-רפב
ד/יא פניני ים סי' נב
ד/יא פניני רבנו הגרי"ז עמ' תסח {רדב"ז}
ד/יא פסקים וכתבים (הרצוג) ח"ט סי' קי
ד/יא ציץ אליעזר ח"ב סי' כז אות א-ד
ד/יא צמיחת גאולתנו עמ' מז
ד/יא קובץ חי' תורה (סול') עמ' נד
ד/יא קול יהודה (גרשוני) עמ' קמד
ד/יא קול צופיך עמ' א, קעה, קפו
ד/יא קרית מלך
ד/יא רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' עז
ד/יא שארית ישראל (מינצברג) חו"מ סי' א
ד/יא שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' שכא, שכד, שכו-שכח, שלג-שלד, שמז, שנה-שנו
ד/יא שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' קלא {א"א שיסכימו}
ד/יא שבעים שנה לרבנות הראשית עמ' 69
ד/יא שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' רנג {ד"נ רק בזמן הבית}
ד/יא שו"ת השבי"ט ח"א עמ' יז
ד/יא שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) דף קצח (=תשובת חכם, סוף פסק הסמיכה בשו"ת מהרלב"ח)
ד/יא שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' רעו, שה, שכא
ד/יא שו"ת מהרלב"ח קונ' הסמיכה סי' א-ג
ד/יא שו"ת ר' יצחק הלוי (תשע) עמ' רלו
ד/יא שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ג עמ' שה
ד/יא שיח ערב סנהדרין עמ' ל, מג, מו, מח, נ, נב-נג, נו, קסב-קסד, קפט
ד/יא שם דרך סנהדרין עמ' ג
ד/יא שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' של
ד/יא שמועות דוד עמ' קל
ד/יא שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 218, 226, 236
ד/יא שער המלך (שושן) עמ' קנא, קס, קסט-קע, קעו-קפ, קפח-קצ, קצב
ד/יא שער המלך על תהלים יום ג עמ' לא {חידוש הסמיכה}
ד/יא שפירי ירושלים עמ' 278-277
ד/יא תולדות ישראל (יעבץ) חי"ג עמ' 28
ד/יא תורה לדעת ח"ו עמ' כז
ד/יא תורת המדינה עמ' 198 {רדב"ז - סמוך מבני ראובן}, 471
ד/יא תורת הקדש ח"ב עמ' עו, קיח
ד/יא תורת חכם (ידיד) סי' כח דף קיד ע"ב {כל חכמי ישראל - רוב שאינו מתוך כל}
ד/יא תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' ע
ד/יא תחומין ח"ט עמ' 86, חי"א עמ' 25, 15, חי"ב עמ' 490, חט"ו עמ' 146 {רדב"ז}, חי"ח עמ' 454-457
ד/יא תלפיות ו חוב' א עמ' 91, חוב' ג עמ' 653
ד/יא תפארת למשה עמ' קלג
ד/יא תקפו של רפאל סי' יג
ד/יא תרומת הכרי עמ' כו
ד/יא תשובה מיראה (תשסו) עמ' נ
ד/יב אוצר א"י ח"ה עמ' 222, 249
ד/יב אור שמח
ד/יב בית זבול ח"ג סי' מו
ד/יב גבורת יצחק מכות עמ' קנד
ד/יב גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' ה
ד/יב הלכה פסוקה ח"א סי' ב הערה 6
ד/יב הלכות מדינה ח"א עמ' ק
ד/יב התורה והמדינה ח"ג עמ' מ
ד/יב חידוש הסנהדרין לפי הרמב"ם עמ' נו, צח
ד/יב חיים שנים ישלם עמ' טו
ד/יב חק לישראל נזיקין עמ' 31
ד/יב חקרי זמנים ח"א עמ' ו
ד/יב טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' ריד
ד/יב מוריה ז גל' ו (ר"י לישינסקי)
ד/יב מנחת חינוך ח"א עמ' שיב
ד/יב מראה החודש דף יג ע"א
ד/יב נועם ח"ט עמ' רעט
ד/יב נחלת עזרא ח"א עמ' 201
ד/יב נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' ח
ד/יב ערכי משפט ויהדות עמ' 68
ד/יב קובץ חי' תורה (סול') עמ' נד
ד/יב קרית מלך
ד/יג אוצר א"י ח"ה עמ' 187
ד/יג אור הנר (ראטה) עמ' 150
ד/יג אם למסורת (ביא') עמ' 138
ד/יג אמונת עתיך גל' 109 עמ' 154 {ריש גלותא - מעמד שלטוני}
ד/יג אמרי חן (לוונברג)
ד/יג אנצי"ת ע' בית דין הע' 222 {לח"מ}, 223
ד/יג אשר לשלמה (אשכנזי)
ד/יג אשר לשלמה (אשכנזי) דרשות דף ל ע"א {כ"מ}
ד/יג באר מרים פ"א ה"ג אות א, ג, ה"י
ד/יג בית אהרן וישראל גל' ל עמ' סו
ד/יג בני בנים ח"א עמ' קפ
ד/יג בני יהודה דף מז ע"ג
ד/יג ברור הלכה הוריות יא ע"ב ציון א {במקום מלך}
ד/יג ברור הלכה סנהדרין ה ע"א ציון ה, כג ע"א אחרי ציון א {לח"מ}
ד/יג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' כט
ד/יג גבורת יצחק אבות עמ' כו
ד/יג גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' קסו
ד/יג גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' סד, צ-צא, קפז
ד/יג גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' קלז
ד/יג גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רעה
ד/יג גליוני הגר"ש עמ' קיד {לח"מ}
ד/יג הגהות רימ"א {כ"מ}
ד/יג הלכה פסוקה ח"א סי' ג הערה 142
ד/יג הלכות מדינה ח"א עמ' קנה
ד/יג הלכתא למשיחא עמ' 23, 25, 77
ד/יג המשפט העברי עמ' 45
ד/יג התורה והמדינה ח"א עמ' כב, קובץ ג עמ' לב, קובץ ד עמ' עז, קובץ ה עמ' רפו
ד/יג התקופה והגאולה (תשסה) עמ' 53
ד/יג ואשיבה שופטיך עמ' צח
ד/יג חוקת עולם עמ' 46, 55 {ראש ב"ד שבבבל - דין מלך}
ד/יג חי' ר' חנוך הענאך עמ' טו
ד/יג חידוש הסנהדרין לפי הרמב"ם עמ' נח
ד/יג חק לישראל נזיקין עמ' 31
ד/יג חקרי זמנים ח"א עמ' ו, ח"ג עמ' רפח, ח"ד עמ' רפז
ד/יג יד דוד (קרלין) ח"א דף קנג
ד/יג ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' נז {ראש גולה - במקום מלך}
ד/יג ישועות עוזו עמ' 57, 331-332
ד/יג כהונת רפאל עמ' קעא
ד/יג כפתור ופרח (תשו) דף קלט ע"ד, קמ ע"ג, קמא ע"ב
ד/יג להורות נתן דברים עמ' יג-טו
ד/יג מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' כ {לח"מ}
ד/יג מחשבות על דמוקרטיה יהודית עמ' 35, 123, 497
ד/יג מלך ישראל עמ' 211, 436, 437, 502
ד/יג מלכות יהודה וישראל עמ' 77, 237
ד/יג מנחת שלמה (לוין) עמ' קסב {ראשי גליות}
ד/יג מסוא משה עמ' לח {לח"מ}
ד/יג מסורה חי"ב עמ' סו
ד/יג מסירות נפש עמ' 122
ד/יג משיב מלחמה (תשמג) ח"א עמ' קטו
ד/יג משפט כהן עמ' שלז ע"ב
ד/יג משפטי ארץ ח"א עמ' 186, 187, 197, 206
ד/יג נחלת עזרא ח"א עמ' 202
ד/יג נחלת שמואל דף נד ע"ב
ד/יג סדר משנה (תאומים)
ד/יג עבודת משא (מאיר) ח"א עמ' שנד, שסח {במקום מלך}
ד/יג עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' לג
ד/יג ענבי פתחיה עמ' 298
ד/יג עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 141
ד/יג עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 42, 51, 131, 153, 154
ד/יג פני מבין ח"א דף כא ע"א
ד/יג פרח מטה אהרן (סול') מדע עמ' 12
ד/יג צהר גל' א עמ' 28
ד/יג קול יהודה (גרשוני) עמ' קנח
ד/יג קונטרסי שעורים כתובות קונ' יא אות טז עמ' ריג
ד/יג קרן פני משה ח"א עמ' עה
ד/יג רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' שסו, שסח, חמש מגילות עמ' תיב, תנד
ד/יג רנת יצחק מלכים עמ' שכח
ד/יג רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שלז
ד/יג רנת יצחק פ' חלק עמ' קנט, ריא
ד/יג רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קעה, רו, שפד
ד/יג שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' תעא
ד/יג שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' תעא
ד/יג שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ג עמ' שז
ד/יג שם דרך סנהדרין עמ' כז, קח, קכט
ד/יג שנתון המשפט העברי ח"כ עמ' 31
ד/יג שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות כד
ד/יג שעורי ר' שמואל סנהדרין ח"א עמ' מב
ד/יג תחומין ח"ז עמ' 422, חט"ו עמ' 135, 144
ד/יג תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 19, 21
ד/יד אור הישר
ד/יד אור יעקב סנהדרין דף ט ע"א
ד/יד אור שמח
ד/יד אם למסורת (ביא') עמ' 152
ד/יד אמרי בינה (אוירבך) - דיינים סי' ב [א] ד"ה ועיין
ד/יד אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' מט אות יב, סי' נ אות א
ד/יד אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' מט אות ג, סי' נ
ד/יד אנצי"ת ע' בית דין הע' 239-244
ד/יד אעירה שחר (זעפרני) עמ' רפג
ד/יד אשר לשלמה (אשכנזי)
ד/יד באר לחי ראי עמ' כו-מה
ד/יד באר מים חיים (נוסינזון) סנהדרין דף ג
ד/יד בית אהרן וישראל גל' ל עמ' סו
ד/יד בית מלך (חב"ד) עמ' 133
ד/יד בכורי הארץ עמ' 141 {כל א"י}
ד/יד בני יהודה דף מז ע"ג
ד/יד ברור הלכה סנהדרין ה ע"א ציון א, ה
ד/יד גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' סד, סו-סז, פג
ד/יד גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שי
ד/יד דברי ריבות בשערים דף ב ע"ב {נטילת רשות מב"ד הגדול או מר"ג}
ד/יד הלכה פסוקה ח"א סי' ג הערה 75, 145, 146, 173, ברור הלכה עמ' ב-ג, כב, 80
ד/יד הלכות מדינה ח"א עמ' לח, סב, צג
ד/יד התורה והמדינה ח"ג עמ' לב, קובץ ט עמ' קיב
ד/יד זית רענן ח"ב עמ' רצא
ד/יד זכרון יעקב (מרל) ח"ג סי' כז ס"ק א {עיירות על הגבול}
ד/יד חי' ר' חנוך הענאך עמ' י, טו
ד/יד חידוש הסנהדרין לפי הרמב"ם עמ' נו, צט
ד/יד חק לישראל נזיקין עמ' 31
ד/יד יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' ד
ד/יד ישועות עוזו עמ' 57
ד/יד מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' כב-כד
ד/יד מוריה שנה ז גל' ו (ר"י לישינסקי)
ד/יד מזכרת עמ' 198
ד/יד מלכות יהודה וישראל עמ' 77
ד/יד מנחת אהרן (קאפח) עמ' 112 {בכל העולם או בא"י}
ד/יד מנחת חינוך ח"ג עמ' רסא
ד/יד מעיני התורה ח"ג עמ' רכא
ד/יד משפטי ארץ ח"א עמ' 185, 186, 188, 189, 197-199, 206, 207
ד/יד סדר משנה (תאומים) כאן, ועמ' י
ד/יד עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' לג
ד/יד עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 546
ד/יד ענפי ארז (זי') דף פ ע"ג
ד/יד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' סו
ד/יד עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 141
ד/יד עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 52, 153
ד/יד פרשת השבוע (תשעב) ח"ה עמ' 26
ד/יד קונטרסי שעורים כתובות קונ' יא אות טז עמ' ריג
ד/יד שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' רעא-רעב
ד/יד שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רמט
ד/יד שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' קמח
ד/יד שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' תע
ד/יד שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תקעב
ד/יד שו"ת מהרי"ק סי' קיז
ד/יד שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' תע
ד/יד שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ג עמ' שז-שח
ד/יד שיח ערב סנהדרין עמ' קסד
ד/יד שם דרך סנהדרין עמ' ט, יב, כז, לב-לד, קח, קכט
ד/יד שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' צג, צו
ד/יד שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות טו, כג-כד
ד/יד שעורי ר' שמואל סנהדרין ח"א עמ' מא
ד/יד תורת השבת והמועד עמ' 526
ד/יד תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' כג, כו
ד/יד תרומת הגורן ח"ב עמ' 107
ד/טו אוצר א"י ח"ה עמ' 250
ד/טו אור הישר
ד/טו אמרי בינה (אוירבך) - דיינים סי' טו [א] ד"ה אך
ד/טו אנצי"ת ע' בית דין הע' 246, 247
ד/טו באר אליהו עמ' לו
ד/טו בית אהרן וישראל גל' יב עמ' צא-צב {רשות מריש גלותא לא מועיל למי שאינו מומחה}
ד/טו בית ישראל (הורוביץ) יו"ד סי' סג
ד/טו בני בנים ח"א עמ' קפ
ד/טו ברור הלכה סנהדרין ה ע"א ציון א
ד/טו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' לג-לד
ד/טו ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קצח
ד/טו בשבילי החודש סי' יג ס"ק ג {כמקדיש בע"מ}
ד/טו גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' פג-פד
ד/טו דברות אליהו ח"ה עמ' מו
ד/טו דברי אברהם (שדמי) ח"ב עמ' קכח
ד/טו דברי יואל - שו"ת עמ' תצ
ד/טו דברי לוי
ד/טו הלכה פסוקה ח"א סי' ג הערה 149, ח"ב סי' כה הערה 239
ד/טו ויטע אשל תמורה ח"ב עמ' רכט
ד/טו חק לישראל נזיקין עמ' 31
ד/טו יד דוד (קרלין) ח"א דף קנג
ד/טו יחי המלך פרק יא
ד/טו כתר אפרים עמ' רנא
ד/טו להורות נתן דברים עמ' יד
ד/טו מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' כה
ד/טו מבוא למשנה תורה עמ' 321
ד/טו ממעין ההלכה עמ' 98
ד/טו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף ריב ע"א
ד/טו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' ק
ד/טו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' רטו {מי שאינו ראוי לדון מפני שאינו יודע או מפני שאינו הגון}
ד/טו משפטי ארץ ח"א עמ' 204
ד/טו נחלת שמואל דף נד ע"ג
ד/טו סדר משנה (תאומים)
ד/טו עין חנוך עמ' רפא [עי' סנהדרין ל ע"ב ומהרש"ל שם]
ד/טו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רז
ד/טו עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 142
ד/טו עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 154
ד/טו ערך כסף עמ' עה-עו
ד/טו פרשת השבוע (תשעב) ח"ה עמ' 165
ד/טו שו"ת הרד"ך עמ' רמד
ד/טו שו"ת הריב"ש עמ' שסב
ד/טו שו"ת מהרי"ק סי' קיז
ד/טו שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' לו
ד/טו שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' רסג
ד/טו שו"ת מהרש"ם ח"ג סי' רעד, ח"ט סי' צא
ד/טו שו"ת ר"מ גאויזון עמ' של
ד/טו שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' קלז
ד/טו שיח ערב סנהדרין עמ' נג, פ, קסד
ד/טו שם דרך סנהדרין עמ' כט, לב, קח
ד/טו שם טוב - השלמה
ד/טו שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' צח
ד/טו תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' קצה-קצו {דיין הגון}
ד/טו תחומין חי"ג עמ' 330


ה/924 הלכות סנהדרין פרק ה *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ה/רה"פ דבר המשפט ח"ב
ה/רה"פ הרמב"ם המדויק
ה/רה"פ יד פשוטה
ה/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ה/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ה/רה"פ פי' ר"י קאפח
ה/רה"פ רמב"ם לעם
ה/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ה/א אבות הראש ח"א דף כה ע"ב {לחם יהודה}
ה/א אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 347 {מלך}
ה/א אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ה/א אבן ציון עמ' תרטז
ה/א אבני ציון ח"א סי' לח אות א
ה/א אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' תלה, תמ
ה/א אגרות הגרי"ד עמ' פא, פד
ה/א אגרות משה חו"מ ח"ב עמ' רו
ה/א אהל דוד (קהן) ח"ז מלכים א פ"א פסוק לב
ה/א אהל שרה לאה עמ' תנו-תסב
ה/א אהלי יצחק {מדידת החלל}
ה/א אוהב מישרים עמ' תכו {גרי"ז}
ה/א אוהב מישרים עמ' תכח {מעמידים מלך}
ה/א אוצר א"י ח"ג עמ' 33, 36, 123
ה/א אוצרות המלך
ה/א אור הישר
ה/א אור חדש (בלומ') דף נה ע"ד {לח"מ - השמיט מינוי כה"ג בע"א}, נו ע"א
ה/א אור יעקב פסחים דף 194
ה/א אור תורה (ריסקין) במדבר עמ' 184
ה/א אורח משפט עמ' רסז ע"א
ה/א איש על העדה (אלאביץ) עמ' 206
ה/א אלומות יוסף (תשנ) עמ' עג {סנהדרי קטנה ע"פ ע"א}
ה/א אמרי בינה (אוירבך) - דיינים סי' א [א] ד"ה כתב, סי' ל [א] ד"ה אם
ה/א אמרי חן (לוונברג)
ה/א אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' נא אות א
ה/א אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' נא
ה/א אמת ליעקב נשים עמ' קלג {למדידת החלל}, קפז {לח"מ - שור כה"ג}
ה/א אנצי"ת ע' בית דין הגדול הע' 83, 86, 87, 91, 97, 101, 105, 106, 114, 119, 120, 129, 131, 132, 139, 143, 146, 155-157
ה/א אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 230 {המקור למספר כ"ג}, 231, 232
ה/א אפיקי מים ח"א סי' כו
ה/א באר מרים פ"א ה"ג אות א, ג, פ"ה ה"א אות ב, ה"ב אות ב, פ"ט הי"ד אות ב {לח"מ}
ה/א באר ראי עמ' קמג
ה/א בארות נתן עמ' קכה-קכו, קלא
ה/א בגדי כהונה (שחור) עמ' רצו
ה/א בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף סו ע"ג, סז ע"א
ה/א בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' פא
ה/א בדבר מלך חי"ג עמ' רח
ה/א בית אהרן וישראל גל' ל עמ' סו {גרי"ז}
ה/א בית נפתלי (תרנט) סי' מט
ה/א בית שערים או"ח סי' רד
ה/א ברור הלכה סוטה מד ע"ב ציון ה
ה/א ברור הלכה סנהדרין טו ע"ב ציון ג, טז ע"א לפני ציון ד, ואחרי ציון ד, טז ע"ב ציון ד, יז ע"א ציון ו, יח ע"א ציון א
ה/א ברכת אליהו (עמאר) יתרו מאמר יא
ה/א ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' קע {השמיט העמדת כה"ג}
ה/א ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' עט
ה/א ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' ל עמ' עד
ה/א בשבילי אמונה ח"ב עמ' תיא {מינוי מלך}
ה/א בשבילי המלך סי' י אות יב, סי' טו אות א, ג, ה {לח"מ}, סי' יט אות יז {העמדת מלך}
ה/א גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' לא
ה/א גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' עה {סוטה}, ח"ב עמ' קמז, קנה
ה/א גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' יד, טז-יז, כא, פג, קצה, רה, רלב-רלד, רנד, רסד
ה/א גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קס
ה/א גופי הלכות (תשסו) עמ' שע {כ"מ - העמדת מלך}
ה/א גושפנקא דמלכא
ה/א גנא דפלפלי עמ' כח {מ"מ - שור של כה"ג}
ה/א דבר שאול סוטה סי' עא אות א, ז
ה/א דברות משה סנהדרין עמ' ג-ד
ה/א דברי חפץ עמ' קמט
ה/א דברי ירוחם סי' לא
ה/א דברי לוי
ה/א דליית הכרם עמ' תתתלו {כ"מ} [צ"ל זקן ממרא בב"ד של כ"ג]
ה/א דרכה של תורה (רבינוביץ) עמ' 65
ה/א הלכות מדינה ח"א עמ' כו, קלז, ח"ג עמ' ג
ה/א הלכתא למשיחא עמ' 41
ה/א המורה לדורות (אוריין) עמ' 127
ה/א המשפט העברי עמ' 1218
ה/א העלם דבר סי' יב
ה/א הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' רסח
ה/א הר המלך ח"ז עמ' רסה
ה/א הרמב"ם והלכותיו
ה/א הרמב"ם כמחנך עמ' 179
ה/א השגות הרמ"ך
ה/א התורה והמדינה ח"א עמ' לו, ח"ב עמ' עו, ח"ג עמ' סב, ח"ד עמ' סא, ח"ז עמ' קפ-קפא, קפד-קפה, ח"ט עמ' קכח, תצד, תקמט, תקנד
ה/א זאת ליעקב דברים עמ' מב
ה/א זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שיד
ה/א זכרון סופרים {אלא ע"פ בית דין הגדול} [עיין תשו' בית נפתלי סימן מ"ט]
ה/א חדושים ובאורים (פינס)
ה/א חוקות החיים דף קנז ע"ד
ה/א חוקת עולם עמ' 62-63 {מינוי מלך ע"י ב"ד של ע"א}, 451, 467 {כה"ג נידון בשלשה בדיני ממונות}, 595 {מינוי סנהדרי קטנה ע"י ב"ד של ע"א}
ה/א חזון יחזקאל סוטה פ"ט ה"ב, סנהדרין פ"ג ה"ב
ה/א חי' הגרי"ז
ה/א חי' עזיאל
ה/א חי' ר' חנוך הענאך עמ' ל, לד, לז-לט, מג, רנו
ה/א חי' ר' שמואל ב"ק עמ' קנד, קנו
ה/א חי' רעק"א (פרדס)
ה/א חידוש הסנהדרין לפי הרמב"ם עמ' לב, מד, פו, קיב, קיד
ה/א חכמת גרשון עמ' קעז
ה/א חנא וחסדא ח"א דף לה ע"א
ה/א חנוכת הבית עמ' ה
ה/א חסדי דוד ח"ה עמ' תקכב
ה/א חק ומשפט כאן, ועמ' רצו
ה/א חקרי זמנים ח"ב עמ' תקב, ח"ד עמ' יז
ה/א יד מלך (מן) הל' ממרים פ"א ה"א אות ב ס"ק ד, אות ג, פ"ג ה"ז ס"ק ה
ה/א יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רו, ח"ב עמ' עז
ה/א ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רכג
ה/א ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' נה
ה/א יצחק ירנן
ה/א ישועות עוזו עמ' 58
ה/א כבוד חכמים - עטרת פז עמ' תפט-תצג
ה/א כהונת רפאל עמ' קע
ה/א כנה"ג [רלב"ח בפסק הסמיכה דף רעט ע"ד]
ה/א כתר המלך
ה/א לדוד עד עולם עמ' 71 {לח"מ}
ה/א להורות נתן דברים עמ' יג
ה/א לחם חקי עמ' ל, קד
ה/א לחם יהודה
ה/א מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' ב, מז-מח
ה/א מבוא למשנה תורה עמ' 212, 235
ה/א מגדל עז עמ' תרצה
ה/א מועדים וזמנים ח"ה סי' שמה, שנא
ה/א מזכרת למשה עמ' קיב {העמדת מלך, השמיט קידוש החודש וקדושה ע"י כיבוש}, קיג, קטז
ה/א מזכרת עמ' 146, 332 {השמיט מינוי כה"ג בב"ד ע"א}
ה/א מחזה עליון עמ' לו {השמיט שהנביא יעמוד בפני ב"ד הגדול}
ה/א מחשבות על דמוקרטיה יהודית עמ' 299, 304, 309
ה/א מילי דמרדכי
ה/א מלך ישראל עמ' 196, 201, 210
ה/א מלכות יהודה וישראל עמ' 274
ה/א מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"א עמ' 149
ה/א מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' שעו-שפ
ה/א מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' קג, קה-קו
ה/א מנחת חינוך ח"א עמ' רסד, ח"ג עמ' ריז
ה/א מנחת כהן (יוסף חיים) דף לה ע"ג
ה/א מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' קא {לח"מ}
ה/א מסורה ח"ב עמ' לו, חי"א עמ' ה, מג
ה/א מעיני המים
ה/א מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תטו (מב)]
ה/א מראה החודש דף ג ע"ד {סנהדרי קטנה}
ה/א מרגליות הים סנהדרין ב ע"א אות מ
ה/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/א משאת המלך ח"ג סי' שט, ח"ד סי' תפח {השמיט ב"ד של פלכים}, תקנ {סותר להלכה ה'}
ה/א משאת מרדכי מכות עמ' נג
ה/א משכן שילה עמ' שעה, שעח, תי
ה/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' קז
ה/א משנת חיים במדבר עמ' שמו, תח
ה/א משנת חיים שמות עמ' רעז, רפ
ה/א משנת יעבץ שמיטה עמ' קיח, קכ
ה/א משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תלד-תלה
ה/א משנת יעקב מדע עמ' עה, הפלאה עמ' לג-לד
ה/א משנת יעקב עבודה עמ' לא
ה/א משנת משה סנהדרין עמ' נו
ה/א משפט כהן עמ' שלו ע"ב
ה/א משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' שמו, שנא-שנב {ב"ד לשבטים}
ה/א משפטים לישראל עמ' מד
ה/א משק ביתי סי' רצד (קמב ע"ב)
ה/א משרת משה (עטייה)
ה/א נודע ביהודה השלם חו"מ עמ' צג
ה/א נודע ביהודה תנינא חו"מ סי' ז
ה/א נועם חי"ד עמ' יח {השמיט מינוי כה"ג}
ה/א נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' א אות א, סי' ג אות ו
ה/א נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א סי' כג אות ג
ה/א ניר לדוד
ה/א נשמה של שבת עמ' 231 {שבט - השמיט שנידון בחורש שבין שני שבטים}
ה/א ס' השבי"ט עמ' סב, צח, קל
ה/א סדר משנה (תאומים)
ה/א סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ו עמ' כג
ה/א סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 13-14
ה/א ספרי דבי רב ח"ג עמ' שלח
ה/א עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ג עמ' קצה
ה/א עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' קיד
ה/א עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' כד, כז, ע
ה/א ענישה ושיקום ביהדות עמ' 70
ה/א עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 86, 104, 157
ה/א עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 94, 112, 170
ה/א ערך כסף עמ' כג
ה/א עשות משפט עמ' צז
ה/א פילון (וולפסון) ח"ב עמ' 201
ה/א פני אברהם (שפירא) עמ' רסח {מינוי מלך}, רע {הדבר הגדול}
ה/א פני מבין ח"א דף מח ע"ד {לח"מ}
ה/א פרי שמואל מכות עמ' עא
ה/א פרת חטאת עמ' קל-קלא {השמיט פרה אדומה בכה"ג}
ה/א פתח הבית הוריות עמ' עג {לח"מ - שור של כה"ג}
ה/א ציץ אליעזר ח"ב סי' כח אות ח
ה/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' נ
ה/א קדשי יהושע עמ' תקנא
ה/א קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תקמו-תקמז
ה/א קובץ חי' תורה (סול') עמ' נה-נו
ה/א קול דודי (תשף) (בקיצור)
ה/א קול דודי סוטה סי' אלף סב, אלף ע
ה/א קול דודי שבועות סי' קפו
ה/א קול יהודה (גרשוני) עמ' קמה {מלחמת רשות}
ה/א קול צופיך עמ' קד, קכא
ה/א קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' עז, עט, פא {השמיט שורו של כה"ג}
ה/א קרית מלך
ה/א קרן פני משה ח"א עמ' קיט {מל"מ}
ה/א רנת יצחק יהושע עמ' רלג {העמדת מלך}, מלכים עמ' קכד {העמדת מלך}
ה/א רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קלד
ה/א שארית יעקב (טראב)
ה/א שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' רפ {השמיט מינוי כה"ג}
ה/א שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רלב, רלה
ה/א שבילי אשר
ה/א שדה הארץ ח"א דף קכה ע"ב, קכו ע"א
ה/א שו"ת מהרלב"ח קונ' הסמיכה סי' א
ה/א שיח ערב סנהדרין עמ' קנו {סנהדרי קטנה}, קסה {השמיט שור כה"ג}, קפט {מלך}, קצו {מלך}
ה/א שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' לז אות א {גרי"ז}
ה/א שלל דוד
ה/א שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' פח
ה/א שלמי יוסף ר"ה עמ' עד
ה/א שלמי שמחה ח"א עמ' רנה
ה/א שם דרך סנהדרין עמ' ג-ה, פט, צא-צד, צו, קד-קה, קי, קכט
ה/א שם טוב - השלמה
ה/א שנתון המשפט העברי חט"ז עמ' 424
ה/א שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' יג, רעז-רעט
ה/א שעורי יומא דף יב ע"א ד"ה והנה ברמב"ם
ה/א שעורי ר' יחיאל מיכל סוטה אות קלז
ה/א שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות ג, ח, מו
ה/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שמ
ה/א שעורי ר' שמואל סנהדרין ח"א עמ' קלה, קמג-קמד
ה/א שערי טהר ח"ו סי' עד
ה/א תורת האוהל (תשנג) עמ' יג, לו {סנהדרין של שבט}, לח {לכל עיר}, מ-מא {של שבט}, נג {כה"ג}
ה/א תורת החוף ימים - שפתי חיים סי' כג אות ח
ה/א תורת המדינה עמ' 59-60, 65
ה/א תורת המועדים (תשכד) עמ' 534, 537, 565
ה/א תורת המועדים (תשנו) עמ' 458, 606
ה/א תורת המלך (צדוק) סי' א ס"ק יא-יב {רדב"ז}, טז {לח"מ}, סי' ז ס"ק ד, ו {לח"מ}, ז, ועמ' תנא {לח"מ}
ה/א תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' צא
ה/א תורת המקרא עמ' 380
ה/א תורת הקדש ח"ב עמ' עט-פא, רעט
ה/א תורת השבת והמועד עמ' 451
ה/א תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' רכז, רכט-רל, רלב, רמג
ה/א תחומין ח"א עמ' 417 {גרי"ז}, חי"ב עמ' 176, חי"ח עמ' 436-437
ה/א תחית ישראל עמ' קס
ה/א תפארת למשה עמ' קמא, קמו
ה/א תשובה מיראה (תשסו) עמ' נו, נט-ס
ה/א תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 14
ה/ב אבי עזרי ח"ד
ה/ב אבני חפץ ח"ד עמ' קא
ה/ב אגרות משה אהע"ז ח"א סי' לח
ה/ב אוצרות המלך
ה/ב אור הישר
ה/ב אור לישרים (שולמן) עמ' קעט-קפ {כר' עקיבא}
ה/ב אות היא לעולם ח"ב דף קנב ע"ב
ה/ב אחר האסף עמ' שפג {אריה ונחש}
ה/ב אמרי חיים (לרנר) ח"ג עמ' ש-שא {נחש}
ה/ב אמרי חן (לוונברג)
ה/ב אמרי חן (לוונברג) יבמות-גיטין עמ' קעג {כ"ג דיינים}
ה/ב אמת ליעקב נשים עמ' קפה {השמיט זאב ונמר}, קפז {ד"נ של בהמה}
ה/ב אנצי"ת ע' בית דין הע' 110-113
ה/ב אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 230
ה/ב ארץ הצבי (שכטר) עמ' רמג
ה/ב אשר למלך
ה/ב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ה/ב באר מרים פ"ט הי"ד אות ב
ה/ב בגדי כהונה (פרחיא) דף ו ע"ג {אריה ודוב}
ה/ב בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף סו ע"ג
ה/ב בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' פא
ה/ב בית המדרש
ה/ב בני יהודה דף מז ע"ד
ה/ב ברור הלכה סנהדרין טו ע"ב ציון א
ה/ב ברית הלוי השלם
ה/ב ברכת רחל עמ' יב, יד, יח
ה/ב גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' יא
ה/ב גושפנקא דמלכא
ה/ב גליוני קדש עמ' 36 [עי' הל' שבת פי"א ה"ד] {נחש שהמית}
ה/ב גנא דפלפלי עמ' רט {שור - בכ"ג}
ה/ב דברות משה ב"ק ח"ב סי' סג ענף ה
ה/ב דברות משה סנהדרין עמ' מח, תרצח
ה/ב דברי אמת (תשעט) עמ' צ {בענין הלכה כסתם משנה}
ה/ב דברי לוי
ה/ב דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תקפז
ה/ב האיר ממזרח פסחים סי' ח אות יז {אבל נחש שהמית וכו' - מבואר שדין הריגת נחש אינו מדין "כל הקודם להרגו"; אם אפשר ללמוד מזה לענין גדר ה"גמר דין" בזה}, אות יח {הטעם שלא כתב בפירוש שאסור בהנאה}
ה/ב המאור הגדול (יעבץ) עמ' שלח
ה/ב התורה והמדינה ח"ד עמ' לו
ה/ב חוקות החיים דף קנז ע"ד
ה/ב חי' עזיאל
ה/ב חי' ר' חנוך הענאך עמ' לב-לד
ה/ב חיי אברהם (טייב) דף סד ע"ב
ה/ב חיתו ארץ עמ' 57, 97
ה/ב חכם צבי (תשעה) ח"א סי' פד ד"ה ועוד
ה/ב חסדי דוד ח"ה עמ' תקכא
ה/ב חק ומשפט
ה/ב יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ה הי"ד ס"ק י
ה/ב ידבר שלום ח"ב עמ' קנד
ה/ב לדוד עד עולם עמ' 71-73
ה/ב מלכות יהודה וישראל עמ' 173
ה/ב מנחת חינוך ח"א עמ' קצא, רסא, רסד, רסט
ה/ב מנחת מאיר דף עא ע"ב
ה/ב מנפת צוף עמ' 585-600, 616
ה/ב מענה לשון עמ' קפח
ה/ב מציון אורה ח"א עמ' רעח
ה/ב מרגליות הים סנהדרין טו ע"א אות יד, טז
ה/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/ב משאת מרדכי ב"ק עמ' קט, קפג
ה/ב נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' קמח
ה/ב נודע ביהודה תנינא יו"ד סי' י
ה/ב נזר אברהם מכות ועדות עמ' רמו
ה/ב נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' ג אות י
ה/ב עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 1 הע' 12
ה/ב על גדות ים התלמוד עמ' 191
ה/ב פני מבין ח"א דף מג ע"ב
ה/ב פרקי מועדות עמ' 401
ה/ב צבי גאון יעקב סי' נג
ה/ב צפנת פענח בראשית עמ' טו
ה/ב קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' פ
ה/ב קרבן אשה
ה/ב קרית מלך
ה/ב קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' כב
ה/ב קרן פני משה ח"ב
ה/ב שאר יוסף ח"ג
ה/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' קפה
ה/ב שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף שפז
ה/ב שו"ת הרמ"ז סי' לא
ה/ב שו"ת הרשב"א מכ"י סי' שמה
ה/ב שלל דוד
ה/ב שלמי שמחה ח"א עמ' רנג, רנו
ה/ב שם דרך סנהדרין עמ' צג, צו, קג
ה/ב שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות י-יא
ה/ב שעורי ר' שלמה עמ' ריד
ה/ב שעורי ר' שמואל סנהדרין ח"א עמ' יב
ה/ב תשובה מיראה (תשסו) עמ' נו
ה/ג אוצרות המלך
ה/ג אור חדש (בלומ') דף נו ע"א
ה/ג אור יעקב סנהדרין דף יא ע"ב
ה/ג אנצי"ת ע' בית דין הע' 84, 138
ה/ג באר לחי ראי
ה/ג בית אהרן (קארטשין) עמ' רעח
ה/ג ברור הלכה סנהדרין ח ע"א ציון ט
ה/ג ברכות שמים מכות פ"ב אות רטו
ה/ג גושפנקא דמלכא
ה/ג דובב שפתי ישנים עמ' 146
ה/ג דליית הכרם עמ' תתתלו {כ"מ}
ה/ג הרמב"ם והלכותיו
ה/ג השגות הרמ"ך
ה/ג חדושים ובאורים (פינס)
ה/ג חי' הריצ"ד
ה/ג חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קמט
ה/ג חיתו ארץ עמ' 53
ה/ג חמדת יעקב עמ' 79
ה/ג חק ומשפט
ה/ג חק לישראל נזיקין עמ' 281
ה/ג מלבושי יו"ט ח"א דף נג ע"ב
ה/ג מנחת אהרן (בריסק) דף ז ע"ב
ה/ג מנחת חינוך ח"א עמ' רסד, ח"ג עמ' שמט
ה/ג מרגליות הים סנהדרין ח ע"א אות יח {כ"מ}
ה/ג משא יד ח"א עמ' שכא {לא נאמנו דברי הבעל}
ה/ג משיב נפש (גרוס) ח"ג עמ' צד
ה/ג משנת יעקב נשים ח"ב עמ' רצג, זרעים ח"א עמ' רכב
ה/ג סופר המלך
ה/ג עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' קיד
ה/ג ציון לנפש חנה חיה עמ' נ
ה/ג רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' רצג
ה/ג שאר יוסף ח"ז
ה/ג שו"ת רשב"ש עמ' קסז
ה/ג שם דרך סנהדרין עמ' נ-נא, נו
ה/ג שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' טז
ה/ג תורה שלמה שמות פכ"ג אות יט, לג
ה/ד אור הישר
ה/ד אמת ליעקב נשים עמ' רמה {אפשר שימות}
ה/ד אנצי"ת ע' בית דין הע' 147
ה/ד בית המדרש
ה/ד בית מרדכי (סאויצקי) דף סא ע"ד
ה/ד ברור הלכה סנהדרין י ע"א אחרי ציון ד
ה/ד גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' קכט
ה/ד הלכות מדינה ח"א עמ' כט
ה/ד התורה והמדינה ח"ג עמ' סג
ה/ד התורה והתלמוד ח"ד עמ' 333
ה/ד חמדת יעקב עמ' 79
ה/ד חק ומשפט
ה/ד מועדים וזמנים ח"ו סי' ל
ה/ד מועדים וזמנים ח"ו סי' ל עמ' מז
ה/ד מקדש יחזקאל
ה/ד משא יד ח"א עמ' שלה {שפעמים ימות}
ה/ד פסה"ד בענין האח והאחות עמ' 106
ה/ד פרי שמואל מכות עמ' יא
ה/ד קרית מלך
ה/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תצז
ה/ד שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' שט
ה/ד שו"ת מהרלב"ח קונ' הסמיכה סי' א
ה/ד שם דרך סנהדרין עמ' צב, קכח
ה/ד שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות ה
ה/ד תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קפו {מלקות אינה עומדת במקום מיתה}
ה/ד תשובה מיראה (תשסו) עמ' נו
ה/ה אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 348 {עריפת עגלה}
ה/ה אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ה/ה אהל שרה לאה עמ' תסא {עריפת עגלה בחמשה}
ה/ה אהלי יצחק
ה/ה אוצרות המלך
ה/ה אמת ליעקב נשים עמ' קלג {עריפת עגלה}
ה/ה באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ה/ה באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פ"א ה"י מושב שרים אות ע
ה/ה בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' יד
ה/ה בית אהרן (כהן, תשך) דף צא ע"א-ע"ב
ה/ה בית המדרש
ה/ה ברור הלכה סוטה מד ע"ב ציון ה
ה/ה ברור הלכה סוטה מה ע"ב ציון י פסקה א, ציון נ פסקה ב
ה/ה ברור הלכה סנהדרין יח ע"א ציון א
ה/ה גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' קע {עריפת עגלה}
ה/ה גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' רד, רו
ה/ה גינת ורדים (תאומים) עמ' נ-נא
ה/ה דבר שאול סוטה סי' עא אות ז
ה/ה דברי אמת (תשעט) עמ' רלא {עריפת עגלה בחמשה}
ה/ה דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תקנה, תקפד, תקפז
ה/ה התורה והמדינה ח"ט עמ' צב
ה/ה חק ומשפט
ה/ה כבוד חכמים - עטרת פז עמ' תצג
ה/ה לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק סי' כד ס"ק ג
ה/ה מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' ה {לח"מ}, מח {כ"מ}
ה/ה מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' שעט
ה/ה מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' קה
ה/ה פרי עץ חיים (אביגדור)
ה/ה קול דודי סוטה סי' אלף סב
ה/ה שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' קפה
ה/ה שופריה דיעקב (מערך) דף יז {לח"מ - פסק כר"ש}
ה/ה שעורי ר' יחיאל מיכל סוטה אות קלז
ה/ה שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות ח, מו
ה/ה שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' יב
ה/ו אגרות הגרי"ד עמ' פא
ה/ו הלכות מדינה ח"א עמ' קכז
ה/ו התורה והמדינה ח"ט עמ' תקנב
ה/ו חק ומשפט
ה/ו חקרי זמנים ח"ב עמ' קעו
ה/ו מנחת חינוך ח"א עמ' לב
ה/ו משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' רכח
ה/ו משפטי עזיאל ח"ד עמ' מ
ה/ו נר דוד ח"א עמ' קמח
ה/ו סדר משנה (תאומים) עמ' ה
ה/ו פנת יקרת (תשנד) סי' קו אות ג
ה/ו פנת יקרת (תשעא) עמ' תנח
ה/ו שו"ת מהרלב"ח סי' קמד
ה/ז אגרות הגרי"ד עמ' פא
ה/ז אמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות פח
ה/ז אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רמט, רפט
ה/ז בלכתך בדרך אדר תשנה עמ' 110-111
ה/ז בני יהודה דף יד ע"ב {עיבור שנה בשבעה}
ה/ז ברור הלכה סנהדרין י ע"ב ציון ב
ה/ז ברית אברהם (בושערה) דף ע ע"ד
ה/ז חד וחלק ח"א דף ה ע"ד
ה/ז חוקת עולם עמ' 586
ה/ז חק ומשפט
ה/ז מנחת חינוך ח"א עמ' לב
ה/ז משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' רכח
ה/ז ציץ אליעזר ח"ב הקדמה עמ' 14
ה/ז קובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' רכז {שונא בצע}
ה/ז קרית מלך
ה/ז שיח ערב סנהדרין עמ' מג
ה/ז שם טוב - השלמה
ה/ח אבן האזל דף מ ע"ב
ה/ח אבני נזר חו"מ סי' א
ה/ח אגודת אזוב ח"ב דף צה ע"ג
ה/ח אוהב מישרים עמ' תלה-תלו
ה/ח אוצרות יהושע עמ' תפט
ה/ח אור הישר
ה/ח אור יעקב סנהדרין דף ז ע"ג, ח ע"ג
ה/ח אור עולם (בלומנפלד) דף נט ע"ד
ה/ח אורים ותומים - תומים סי' א ס"ק ב
ה/ח אמונת עתיך גל' 105 עמ' 104
ה/ח אמרי חן (לוונברג)
ה/ח אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' מט אות ב, ד, יג
ה/ח אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' מט אות א
ה/ח אנצי"ת ע' בית דין הע' 157, 159, 161, 163, 176, 196, 361, 367
ה/ח ארץ הצבי (שכטר) עמ' רכח
ה/ח אשר למלך
ה/ח באר אליהו עמ' ב
ה/ח באר שרים (ליפשיץ) הל' עדות פ"ו-פ"ח עמ' ה
ה/ח בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' ז, לא
ה/ח בית אברהם (סוכאטשוב) גל' א עמ' 34, 36
ה/ח בית אהרן וישראל גל' יא עמ' פד {כ"מ בשם רמ"ך}, גל' יב עמ' מד-מה, צב-צג {יחיד מומחה דן יחידי}
ה/ח בית אהרן וישראל גל' יא עמ' פט {לא דנים בזה"ז טט"ג}
ה/ח בית מושב (תשסז) עמ' שמח
ה/ח בית מלך (חב"ד) עמ' 133, 127
ה/ח בית שמואל אחרון חו"מ סי' ג
ה/ח בנין שלמה (מז) דף ב ע"ד
ה/ח ברור הלכה ב"ק עד ע"ב ציון ז, פד ע"ב ציון א, סנהדרין ב ע"ב ציון ב, ה ע"א ציון א
ה/ח ברית אברהם (בושערה) דף ע ע"ד
ה/ח ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' ב
ה/ח גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' מא
ה/ח גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תרפט
ה/ח דברות משה סנהדרין עמ' שא, שלג {כ"מ}
ה/ח דברי אברהם (שדמי) ח"ב עמ' קכג
ה/ח דברי חיים (שו"ת) ח"א חו"מ סי' י
ה/ח דברי לוי
ה/ח דובב שפתי ישנים עמ' 147
ה/ח דודאי משה עמ' קלא
ה/ח דרך חיים (תשע) פ"א הערה 226
ה/ח הגהות חבר בן חיים
ה/ח הגיור עמ' 289
ה/ח הלכה פסוקה ח"א סי' א הערה 195 {הגהמ"י}, ברור הלכה עמ' א, 34, 36, יח, 104, 108
ה/ח הלכה פסוקה ח"ג עמ' שכ
ה/ח הלכות והליכות עמ' קצב-קצג
ה/ח הלכות מדינה ח"א עמ' ל, לב
ה/ח השגות הרמ"ך
ה/ח ויקח אברהם [נשמת כל חי ח"ה דף לא ע"ג]
ה/ח זכר יהודה עמ' רפו
ה/ח זכרון יעקב ב"ק סי' נה אות ב
ה/ח חדושים ובאורים (גרי') סנהדרין סי' א ס"ק ו, ז
ה/ח חדושים ובאורים (פינס)
ה/ח חוקות הדיינים ח"א עמ' ג, י
ה/ח חוקת עולם עמ' 585-586 {בזה"ז דנים דיני ממונות מהתורה}
ה/ח חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' קמב
ה/ח חי' הגרנ"ט סי' קצג, קצז
ה/ח חי' יעקב עמ' צז
ה/ח חי' ר' חנוך הענאך עמ' ז, ט
ה/ח חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' שלג {לח"מ}
ה/ח חידוש הסנהדרין לפי הרמב"ם עמ' מו
ה/ח חמדת ישראל ח"א דף יג ע"א
ה/ח חסדי דוד ח"ה עמ' תקג
ה/ח חק ומשפט
ה/ח חק לישראל נזיקין עמ' 281
ה/ח טבעת החושן ח"א עמ' 16
ה/ח טוב הארץ עמ' תקנ
ה/ח טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' לג
ה/ח יהגה האריה עמ' עט
ה/ח יכין ובועז ח"א סי' קכו עמ' 316, 317
ה/ח יערי עם דבשי ח"א מדור ב אות עז {אחד כשר לדון}
ה/ח יקב אפרים עמ' קיח
ה/ח כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' קטז
ה/ח כתר נהורא עמ' סד
ה/ח לב אריה (הורביץ) עמ' רלב
ה/ח לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' נד אות ב-ז
ה/ח לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' קכט
ה/ח לשון ערומים
ה/ח מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' ט, כב {כ"מ}
ה/ח מאור תורה (שנגהי) חוב' ב עמ' נח-נט
ה/ח מהלכי משפט ח"א מהלך כח אות א
ה/ח מנחת חינוך ח"א עמ' שכה, ח"ב עמ' רל, ח"ג עמ' רסא, רסב {כ"מ}, שג
ה/ח מעין החכמה עמ' רפג {כ"מ}
ה/ח מעיני המים
ה/ח מערכות חיים עמ' קנט
ה/ח מראה החודש דף יד ע"ד
ה/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/ח משאת מרדכי ב"ק עמ' נד
ה/ח משב יעקב ח"ב עמ' קכה-קכז
ה/ח משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תריב
ה/ח משנת יעקב קנין עמ' שנה
ה/ח משנת משה סנהדרין עמ' ה
ה/ח משפטי אמת עמ' כו
ה/ח משפטי ארץ ח"א עמ' 277 {שליחותייהו בהלואות}
ה/ח משפטי הלוי ח"א סי' ח אות ד עמ' רכ-רכא
ה/ח משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' שלג, שלה
ה/ח משפטים לישראל עמ' עב
ה/ח נזיר אחיו ח"ג עמ' קה
ה/ח נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' טו, צ, קג, קכב
ה/ח ס' התרומות עמ' תתתקלא
ה/ח סדר משנה (תאומים) כאן, ועמ' א
ה/ח עבד המלך (תשסט) עמ' תקפה
ה/ח ענישה ושיקום ביהדות עמ' 70
ה/ח ענפי ארז (זי') דף פ ע"ג
ה/ח עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 142
ה/ח עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 155
ה/ח פני מבין ח"א דף ב ע"א וע"ג
ה/ח פני משה (שלז')
ה/ח פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' קנ
ה/ח פסקי מהרי"ץ - בארות חיים סי' ז ס"ק יז
ה/ח פרי חיים (טל) עמ' 270
ה/ח צבי תפארת סי' ה (שם שלמה אות א)
ה/ח קדושת יו"ט (אלגזי) דף כז ע"ב
ה/ח קהלות יעקב סנהדרין א
ה/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קכג, שבועות ח"ב עמ' יח
ה/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תצט-תקג
ה/ח שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' שלה {אהא"ז}
ה/ח שו"ע הרב הל' נזקי גו"נ ס' טו
ה/ח שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' קלא
ה/ח שו"ת הרדב"ז ח"ו סי' שני אלפים קמז
ה/ח שיח ערב סנהדרין עמ' יד, טז, כה, מ, מח
ה/ח שם דרך ויקרא עמ' ריא {לח"מ}
ה/ח שם דרך סנהדרין עמ' ה, יב, טז, כג, קלז
ה/ח שם מרדכי עמ' 275-277 {שליחות יד}, 280 {אין להם רשות}, 281-283
ה/ח שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 178
ה/ח שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' לט
ה/ח שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' קנא
ה/ח שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות טו
ה/ח שעורי ר' שמואל סנהדרין ח"א עמ' כב
ה/ח שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 60, 62
ה/ח שפתי דעת ח"ג עמ' רפו
ה/ח תורת החוף ימים סי' יז אות ט
ה/ח תורת המועדים (תשכד) עמ' 533
ה/ח תורת המועדים (תשנו) עמ' 574
ה/ח תורת ראשי הישיבות יבמות עמ' תצט
ה/ח תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' א, יט
ה/ח תחומין ח"ז עמ' 292-291
ה/ח תחומין חכ"ב עמ' 19
ה/ח תפארת אברהם ב"ק עמ' פא {חבלות עם הקנסות}
ה/ט אבן האזל דף מ ע"ב
ה/ט אהל יצחק גיטין עמ' תשיב
ה/ט אור הישר
ה/ט אמונת עתיך גל' 105 עמ' 109
ה/ט אנצי"ת ע' בושת הע' 233, ע' בית דין הע' 366
ה/ט באר אליהו עמ' א
ה/ט בית אהרן וישראל גל' יא עמ' פו {גם קנס שקנסו חכמים לדורות, לא דנים בזה"ז - יו"ד רסז}, גל' יב עמ' מה
ה/ט בית ירוחם
ה/ט בית מושב (תשסז) עמ' שמח, שנא, שצט
ה/ט ברור הלכה גיטין מד ע"א ציון ז {קנסות חכמים}, ב"ק טו ע"ב ציון ז, פד ע"ב ציון א
ה/ט ברור הלכה חולין פז ע"א ציון ה פרק ז {חו"ל}
ה/ט ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' א-ב, טז
ה/ט ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' קיג
ה/ט ברכת שלמה חו"מ עמ' מט
ה/ט הגיור עמ' 289
ה/ט היכל יצחק אהע"ז ח"א סי' א ס"ק מה {השמיט כפייה על גט}
ה/ט הלכה פסוקה ח"א סי' א הערה 21
ה/ט השגות הרמ"ך
ה/ט התורה והמדינה ח"ד עמ' קלא-קלב
ה/ט זכרון יעקב ב"ק סי' כד אות ד, סי' נה אות ב, סי' נו אות ב
ה/ט חד וחלק ח"ב דף ה ע"א
ה/ט חוקות החיים דף קיב ע"ד
ה/ט חיים שנים ישלם עמ' טו
ה/ט חמדת ישראל ח"א דף יג ע"א
ה/ט טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' לג
ה/ט יחי ראובן (אונג') עמ' רמ
ה/ט יקב אפרים עמ' קיט-קכ
ה/ט מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' תקנח
ה/ט מטה אפרים
ה/ט מנחת חינוך ח"א עמ' רנ
ה/ט מצות ראיה עמ' קצד
ה/ט משאת מרדכי ב"ק עמ' נו, שב
ה/ט משפטי אמת עמ' כא
ה/ט משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' שסז {כפל מצוי}
ה/ט עטרת צבי (שפלטר) ח"ב סי' א
ה/ט ענפי ארז (זי') דף פ ע"ג
ה/ט פנת יקרת (תשנד) סי' קו אות ג
ה/ט פנת יקרת (תשעא) עמ' תנח
ה/ט פסקי מהרי"ץ - בארות חיים הערה ד
ה/ט פרי חיים (טל) עמ' 270
ה/ט קרית מלך
ה/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקא-תקב
ה/ט שו"ע הרב הל' נזקי גו"נ ס' טו
ה/ט שו"ת מהרי"ק סי' קכט
ה/ט שיח ערב סנהדרין עמ' כז
ה/ט שם טוב - השלמה
ה/ט שם מרדכי עמ' 280 {אין דנים}, 281
ה/ט שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' לה
ה/ט שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 62
ה/ט תורת חיים (שור) ב"ק פד ע"ב
ה/ט תורת ירוחם ח"ג דף מח ע"ב
ה/ט תפארת אברהם ב"ק עמ' נו {ח"נ - קנס}
ה/ט תפארת ציון (קואינקה) עמ' כ
ה/י אוצרות המלך
ה/י אורח צדקה עמ' סד-סה
ה/י אורים ותומים - תומים סי' א ס"ק א
ה/י אמונת עתיך גל' 105 עמ' 104
ה/י אנצי"ת ע' בית דין הע' 375, 376, 378
ה/י באר אליהו עמ' ב
ה/י בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' א סעיף ד
ה/י בית אהרן וישראל גל' יא עמ' פח-פט {דנים שבת בזה"ז ולא נזק}, גל' סא עמ' קיז {דנים בזה"ז ריפוי ושבת}
ה/י בית אהרן וישראל גל' צו עמ' כא {אין דנים נזק וצער בזה"ז}
ה/י בית יצחק (ברטלר) מכות סי' יא אות ה, סי' יב אות א
ה/י בית מושב (תשסז) עמ' שנא
ה/י ברור הלכה ב"ק פד ע"ב ציון א
ה/י ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' ג, ריב-ריד
ה/י דברי לוי
ה/י הגהות חבר בן חיים
ה/י הלכה פסוקה ח"א סי' א הערה 197 {רדב"ז}
ה/י חדושים ובאורים (פינס)
ה/י חוקות הדיינים ח"א עמ' י
ה/י חק ומשפט
ה/י יד מלך (מן) הל' חובל פ"א ה"ב
ה/י ידבר שלום ח"ב עמ' קכד
ה/י ימי שלמה
ה/י יקב אפרים עמ' קיט-קכ
ה/י לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' נד אות א-ז
ה/י מטה אפרים
ה/י מנחת חינוך ח"א עמ' רנ
ה/י מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' סט-ע
ה/י מרגליות הים סנהדרין לא ע"ב אות יח {שבת וריפוי}
ה/י מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/י משאת מרדכי ב"ק עמ' שב
ה/י משנת ר' אהרן גיטין עמ' מט
ה/י משפטי ארץ ח"א עמ' 247 {שבת וריפוי}
ה/י משפטי שבועות עמ' קפו
ה/י נועם ח"ד שער הלכה עמ' 18 [הר צבי טור חו"מ סי' נח]
ה/י נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' כח אות א
ה/י ס' התרומות עמ' תתתקל
ה/י פנת יקרת (תשנד) סי' קו אות ג
ה/י פנת יקרת (תשעא) עמ' תנח
ה/י פסקי מהרי"ץ - בארות חיים הערה ד
ה/י פרי האדמה ח"ב
ה/י קרית מלך
ה/י רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תצא, תקה
ה/י שדה הארץ ח"ג דף סד ע"ב
ה/י שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' רכז
ה/י שו"ת ר' יצחק הלוי (תשע) עמ' רלו
ה/י שו"ת רשב"ש עמ' תצג
ה/י שיח ערב סנהדרין עמ' כח
ה/י תחומין חי"ז עמ' 184 {או"ש}
ה/י תרומת הדשן פסקים סי' רח
ה/יא אחיעזר ח"ג סי' עט ס"ק ח
ה/יא אנצי"ת ע' בית דין הע' 382, 383, 385
ה/יא באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פ"א ה"י באר שרים אות ע
ה/יא ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' קע
ה/יא ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' פ
ה/יא דברי לוי
ה/יא הלכה פסוקה ח"א סי' א הערה 21
ה/יא ואשיבה שופטיך עמ' פה
ה/יא זכרון יעקב ב"ק סי' כו אות ג
ה/יא חמדת ישראל ח"א דף יג ע"א
ה/יא יד מלך (מן) הל' חובל פ"א ה"ב
ה/יא יקב אפרים עמ' קיט-קכ
ה/יא לב אריה (הורביץ) עמ' קנד
ה/יא לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' נד, קלב
ה/יא מלכות בית דוד עמ' ז
ה/יא מנחת חינוך ח"א עמ' רנ, רסד, רפב
ה/יא מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' רסד {ראב"ד}
ה/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/יא משאת מרדכי ב"ק עמ' נו-נז, שג
ה/יא משפטי אמת עמ' כב
ה/יא נר מצוה (ואלק) מצוות דף סד ע"ג-ע"ד {אדם בשור - גובים בחו"ל}
ה/יא סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' צג
ה/יא ערך כסף עמ' עג
ה/יא פסקי מהרי"ץ - בארות חיים הערה ז
ה/יא ציוני מהר"נ
ה/יב אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' טו
ה/יב ברכת מרדכי ב"ק עמ' ר
ה/יב והיה העולם עמ' 166
ה/יב זכרון יעקב ב"ק סי' כו אות ג
ה/יב חזקה רבה יו"ד הלכה קסט
ה/יב לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' נד, קלב
ה/יב נזר אברהם מכות ועדות עמ' רמו
ה/יב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקו
ה/יב שלל דוד
ה/יב שעורי הגרד"ש ב"ק סי' ח ד"ה ונראה
ה/יג אגודת אזוב ח"ב דף צה ע"א
ה/יג אוצרות המלך
ה/יג אמונת עתיך גל' 105 עמ' 108
ה/יג אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' מט אות יג
ה/יג אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' מט אות ד
ה/יג אנצי"ת ע' בית דין הע' 369, 374
ה/יג אשר למלך
ה/יג באר אליהו עמ' ז
ה/יג בית אברהם (ישראל, תקמו) דף א ע"ג
ה/יג בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' א סעיף ד {כ"מ}
ה/יג בית אהרן וישראל גל' יא עמ' פט, גל' יב עמ' מה
ה/יג בית מושב (תשסז) עמ' שמז-שמח
ה/יג ברור הלכה ב"ק פד ע"ב ציון א
ה/יג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' ח
ה/יג דברי לוי
ה/יג הלכה פסוקה ח"א סי' א הערה 127 {רדב"ז}, ברור הלכה עמ' ו
ה/יג זכר יהודה עמ' רפו
ה/יג זרע יצחק (לומברוזו)
ה/יג חדושים ובאורים (פינס)
ה/יג חי' הגרנ"ט סי' קצז
ה/יג חי' ר"י אלמידה דף פח ע"ג
ה/יג יהגה האריה עמ' עט
ה/יג ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' קיא-קיב
ה/יג מנחה לאיש עמ' 423 {השמיט נשיאי א"י}
ה/יג מנחת חינוך ח"א עמ' רסד
ה/יג מעיל שמואל (פלורנטין)
ה/יג מעיני המים
ה/יג מראה החודש דף ו ע"ג
ה/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/יג ס' התרומות עמ' תתתקלא
ה/יג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' סו
ה/יג פנת יקרת (תשנד) סי' קו אות ג
ה/יג פנת יקרת (תשעא) עמ' תנח
ה/יג צבא המלך עמ' רסו
ה/יג קהלות יעקב סנהדרין א
ה/יג שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' נג
ה/יג שיח ערב סנהדרין עמ' יד, כה
ה/יג שלל דוד {לח"מ}
ה/יג תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' א, יט
ה/יד אור הישר
ה/יד אנצי"ת ע' בית דין הע' 381
ה/יד באר מים חיים (מוצירי) גירסא דינקותא דף לט ע"א
ה/יד בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף סט ע"ד
ה/יד בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' קעא
ה/יד ברור הלכה כתובות מא ע"א ציון א
ה/יד בשבילי התלמוד ח"ב כתובות מא ע"א
ה/יד גדולי שמואל ב"ק דף פג
ה/יד דליית הכרם עמ' תתתלו {כ"מ} [צ"ל ולא משלם על פי]
ה/יד הלכה פסוקה ח"א סי' א הערה 78 {מרכה"מ}
ה/יד זכור זאת ליעקב עמ' רלא
ה/יד חוקות החיים דף קיח ע"ג
ה/יד חוקת עולם עמ' 367
ה/יד חי' בעל שרידי אש עמ' שעג
ה/יד חי' רעק"א
ה/יד יד המלך (פלומבו)
ה/יד מנחת אשר ב"ק עמ' קמב
ה/יד מנחת חינוך ח"א עמ' רסד
ה/יד מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' סט
ה/יד מפתח הבאורים [שו"ת רעק"א החדשות סי' עד]
ה/יד מראה אש ח"א עמ' נב
ה/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/יד משא יד ח"א עמ' קיט {עדים וב"ד לכופר}
ה/יד משאת מרדכי ב"ק עמ' קפח
ה/יד משכיל ליהודה עמ' קא {כופר}
ה/יד משנת ר' אהרן ב"ק עמ' קנא
ה/יד נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' כח אות א
ה/יד נתיבים במשפט העברי עמ' 92, 101
ה/יד פנים מאירות (קאטקין) ח"ב עמ' נט
ה/יד פנת יקרת (תשנד) סי' קו אות ג
ה/יד פנת יקרת (תשעא) עמ' תנח
ה/יד פרי שמואל מכות עמ' יז
ה/יד פרשת השבוע (תשעב) ח"ב עמ' 192
ה/יד רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קעו
ה/יד רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' רנז {משלם כופר ע"פ עצמו}
ה/יד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקה
ה/יד שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' קכא
ה/יד שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' קפג
ה/יד שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' טז, יט, קנא
ה/יד שעורי הגרד"ש ב"ק סי' יד ד"ה וצ"ע וד"ה עוד
ה/יד שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות יג
ה/יד שעורי ר' שמואל מכות (תשמד) סי' מט, נג
ה/יד שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' צו
ה/יד שעורי ר' שמואל סנהדרין ח"א עמ' ו-ז
ה/יד שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 54
ה/יד תורה תמימה שמות פ' כא אות רכד
ה/יד תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' נד
ה/טו אבן האזל דף מ ע"ב
ה/טו אוהב מישרים עמ' שנט {גרמי אינו קנס}
ה/טו אנצי"ת ע' בית דין הע' 388
ה/טו באר אליהו עמ' ט
ה/טו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' ט
ה/טו דינא דגרמי (אינגבר) עמ' פו
ה/טו הלכה פסוקה ח"ב סי' כה הערה 44
ה/טו נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' עח
ה/טו פסקי מהרי"ץ - בארות חיים הערה תרכו ד"ה ולכאורה
ה/טו שו"ת מהרי"ק סי' קיז
ה/טו תורת ההגיון בהלכה עמ' 49, 56
ה/טז אור הישר
ה/טז אנצי"ת ע' בית דין הע' 388
ה/טז באר אליהו עמ' ט
ה/טז בית אהרן וישראל גל' יא עמ' צב {הגהמ"י - לר"ת לא מועילה תפיסה אם כבר הגיע הדבר ליד הבעלים - טור חו"מ סי' א}
ה/טז ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' ט
ה/טז התורה והמדינה ח"ד עמ' קכט-קל
ה/טז חדושים ובאורים (פינס)
ה/טז נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' עח
ה/טז ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' רנט
ה/טז פסקי מהרי"ץ - בארות חיים הערה תרכו ד"ה ולכאורה
ה/טז שו"ת הרשב"א המיוחסות סי' רמ
ה/טז שערי טהר ח"ו סי' כו אות ג
ה/יז אוצרות המלך
ה/יז אוצרות הרמב"ם
ה/יז אמונת עתיך גל' 105 עמ' 113
ה/יז אעירה שחר (זעפרני) עמ' רצב
ה/יז בית אהרן וישראל גל' יא עמ' צג {בין נתפייס בין לא נתפייס, מתירים את הנידוי של החובל}
ה/יז בית יחזקאל (סרנה) ב"ק עמ' נה
ה/יז בית לוי (גולדברג) דף כד ע"ג
ה/יז בני יהודה דף מח ע"א
ה/יז ברור הלכה ב"ק טו ע"ב ציון ז, פד ע"ב ציון א
ה/יז גליוני הגר"ש עמ' קיד {הגהמ"י אות ז} [וכן בהגהמ"י הל' טוען פ"ג אות כ]
ה/יז דבר יהושע (שו"ת) ח"ה חו"מ סי' א
ה/יז דברי לוי
ה/יז דברי ריבות (תשעב) עמ' קסט
ה/יז הלכה פסוקה ח"א סי' א הערה 197
ה/יז הלכות מדינה ח"א עמ' לא, קכ
ה/יז המעלות לשלמה עמ' קסה
ה/יז הרמב"ם והגאונים עמ' 133
ה/יז והיה העולם עמ' 167
ה/יז זכרון יעקב ב"ק סי' מו אות ה {רדב"ז}
ה/יז חדושים ובאורים (פינס)
ה/יז חוקות הדיינים ח"א עמ' רמט, ח"ג עמ' נט
ה/יז חוקות החיים דף קיט ע"ב
ה/יז חזו"א חו"מ לקוטים סי' א ס"ק ה
ה/יז חזו"א על הרמב"ם
ה/יז חזקה רבה חו"מ ח"ד עמ' 208 {הגהמ"י}
ה/יז חק לישראל נזיקין עמ' 115, 281
ה/יז יד המלך (פלומבו)
ה/יז יד מלך (מן) הל' חובל פ"ד הי"א
ה/יז כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' קצא, ח"ב עמ' קא
ה/יז כתר אפרים עמ' מד
ה/יז לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' עא, קלא
ה/יז מהלכי משפט ח"א מהלך כח אות ב
ה/יז מהלכי משפט ח"ד עמ' 509
ה/יז מחזה אברהם (בוטון) דף פב ע"ד
ה/יז מטה אפרים
ה/יז מנחת חינוך ח"א עמ' רסד
ה/יז משאת מרדכי ב"ק עמ' נח, קסג, שג
ה/יז משנת יעקב משפטים עמ' רכט
ה/יז משפטי אמת עמ' כז
ה/יז משפטי ארץ ח"א עמ' 294 [יש"ש ב"ק פ"א סי' מג]
ה/יז משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' שסו-שסז {נידוי ותפיסה}
ה/יז משפטים לישראל עמ' פב, פה
ה/יז נמוקי יוסף כתובות כט ע"ב
ה/יז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' סו
ה/יז ערך כסף עמ' עג, עה
ה/יז פני משה (שלז')
ה/יז פסקי מהרי"ץ - בארות חיים הערה יב ד"ה והנה
ה/יז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קל
ה/יז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקג
ה/יז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקג
ה/יז שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שצו
ה/יז שברי לוחות עמ' 126 {הגהמ"י אות ח}
ה/יז שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' נב, קנא
ה/יז שו"ת הריב"ש עמ' תנג
ה/יז שו"ת מהר"ם מרוטנבורג (תשעה) ח"א עמ' רפט
ה/יז שו"ת רשב"ש עמ' כד
ה/יז שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 438
ה/יח אבני נזר חו"מ סי' א
ה/יח אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' רעז
ה/יח אגרות משה חו"מ סי' א ענף ג עמ' ז
ה/יח אוצרות המלך
ה/יח אור יעקב סנהדרין דף ח ע"ג, מז ע"ב
ה/יח אור שמח
ה/יח אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' מט אות ג
ה/יח אנצי"ת ע' בית דין הע' 224, 225
ה/יח ארץ הצבי (שכטר) עמ' רכח, רל
ה/יח באר אליהו עמ' לא-לב
ה/יח באר שרים (ליפשיץ) הל' עדות פ"ו-פ"ח עמ' ד
ה/יח בית אהרן וישראל גל' יא עמ' פה {ליחיד אין דין ב"ד}, גל' יב עמ' צד {רדב"ז}
ה/יח בית המדרש
ה/יח בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' כ אות ב
ה/יח בית מושב (תשסז) עמ' שעג
ה/יח בית מלך (חב"ד) עמ' 131
ה/יח ברור הלכה ב"ק עד ע"ב ציון ז, סנהדרין ב ע"ב ציון ב
ה/יח ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' כט, ח"ג עמ' לו
ה/יח ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ו עמ' קצג
ה/יח גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' מא, נו
ה/יח גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' קסג, קסח
ה/יח גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שי
ה/יח גבורת יצחק ר"ה עמ' קפא {הודאה}
ה/יח דבר המלך (קרויזר) ח"ב עמ' קלה
ה/יח דברות אליהו ח"ד עמ' קצ {הודאה בפני יחיד}
ה/יח דברות משה סנהדרין עמ' ש
ה/יח דברות משה קדושין סי' מ ענף ג
ה/יח דברי אברהם (שדמי) ח"ב עמ' קכג
ה/יח דברי דוד (מילדולה) דף קעח ע"ג {אע"פ שאינם סמוכים}
ה/יח דברי חיים (שו"ת) ח"א חו"מ סי' י
ה/יח דברי משה (מזרחי) עמ' קמה-קמו {הודאה בפני שני דיינים}
ה/יח דובב שפתי ישנים עמ' 146-145, 148
ה/יח דודאי משה עמ' קלא
ה/יח דרכי משה ח"ב שמעתתא א פ"א, שמעתתא ח פ' א
ה/יח הדר דוד עמ' עד
ה/יח הלכה פסוקה ח"א סי' ג הערה 80, 101, ברור הלכה עמ' כב
ה/יח הלכה פסוקה ח"ג עמ' שכ-שכא, שכג
ה/יח הלכות והליכות עמ' קצד
ה/יח המדות לחקר ההלכה מדה יא אות לב
ה/יח זכרון שמואל עמ' שכז
ה/יח חד וחלק ח"א דף נג ע"ג
ה/יח חדושים ובאורים (גרי') סנהדרין סי' א ס"ק ג
ה/יח חוקות הדיינים ח"א עמ' א
ה/יח חוקת עולם עמ' 585 {יחיד לא נחשב ב"ד לענין הודאה}
ה/יח חי' הגר"ח החדש עמ' צד
ה/יח חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' קמג
ה/יח חי' הגרנ"ט סי' קצג
ה/יח חי' ר' חנוך הענאך עמ' ג, ז
ה/יח חי' ר' שמואל ב"ק עמ' קנ
ה/יח חיים שנים ישלם עמ' קעח
ה/יח חכמת אליהו ח"א סי' פא אות מב
ה/יח חמדת אהרן עמ' רכ
ה/יח חק לישראל נזיקין עמ' 281
ה/יח ישא איש דף עא ע"ב
ה/יח לחם רב (בוטון) סי' כא
ה/יח לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' סד
ה/יח מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' ח-ט, יז, כח, ל
ה/יח מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' רכא
ה/יח מדה טובה ח"ד עמ' 294
ה/יח מוריה גל' ריט עמ' נז
ה/יח מנחת אהרן (קאפח) עמ' 108
ה/יח מקצוע בתורה סי' לט ס' ט ס"ק כד
ה/יח משובב נתיבות עמ' ו, קמז
ה/יח משנה הלכות גיטין סי' פ
ה/יח משפטי ארץ ח"א עמ' 194, 286-288
ה/יח משפטים לישראל עמ' עט
ה/יח ס' התרומות עמ' תשטז
ה/יח סדר משנה (תאומים) עמ' כ
ה/יח עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ג עמ' קפב
ה/יח ענבי פתחיה עמ' 200
ה/יח פד"ר ח"ז עמ' 286
ה/יח פסקי מהרי"ץ - בארות חיים סי' ג ס"ק ה
ה/יח קהלות יעקב סנהדרין ב
ה/יח קרית מלך
ה/יח רביד הזהב (אברך) דף ו ע"א וע"ג {הודאה}
ה/יח רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שו
ה/יח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' שמד
ה/יח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תסח, תעא, תצט, תקמג
ה/יח רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תפד, תקכו
ה/יח רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' ב, יז
ה/יח שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' שכה
ה/יח שו"ת הרדב"ז ח"ג סי' תתקמד
ה/יח שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' קצט
ה/יח שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' כד
ה/יח שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' רסג
ה/יח שחר אורך עמ' תסב-תסג
ה/יח שיח ערב סנהדרין עמ' ל-לא, לג, לו, מט, נה, עג
ה/יח שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' לד אות א-ב
ה/יח שם דרך סנהדרין עמ' יג, יז, יט-כ, כג, לד, לז
ה/יח שם מרדכי עמ' 58
ה/יח שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' לב, מ
ה/יח שעורי הרב גיטין ח"א עמ' סח
ה/יח שעורי ר' שמואל סנהדרין ח"א עמ' יד-יז
ה/יח שערי חיים (שמולביץ) גיטין עמ' סב
ה/יח שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' שפב
ה/יח שערי שאול ב"ק עמ' רח, ריז
ה/יח שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך ב עמ' שו
ה/יח שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 60
ה/יח תומר דבורה (בן הרוש) עמ' קיז
ה/יח תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' כב, כו
ה/יח תחומין ח"ז עמ' 291


ו/925 הלכות סנהדרין פרק ו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ו/רה"פ אוצרות המלך
ו/רה"פ אור הישר
ו/רה"פ דבר המשפט ח"ג
ו/רה"פ הרמב"ם המדויק
ו/רה"פ יד פשוטה
ו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ו/רה"פ פי' ר"י קאפח
ו/רה"פ רמב"ם לעם
ו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ו/א אבן האזל
ו/א אבן האזל הל' זכיה פ"ו הכ"ד
ו/א אבני נזר חו"מ סי' ב מחודש א
ו/א אגודת אזוב ח"ב דף סט ע"ג
ו/א אגלי טל ח"ב סי' עה אות יג
ו/א אוהב מישרים עמ' שנט {לא התכוון להזיק}
ו/א אוצר א"י ח"ה עמ' 311
ו/א אורים ותומים - תומים סי' כה ס"ק א
ו/א אנצי"ת ע' גרמא הע' 167, 170, 171, 184
ו/א באר אליהו עמ' רא, רג, ריב, רטו, רכב, רכז
ו/א בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' כו
ו/א בית אהרן וישראל גל' יט עמ' קט-קי, גל' כ עמ' קא-קב {טועה בדבר משנה פטור}, גל' כה עמ' קו, קיא-קיב
ו/א ברור הלכה סנהדרין לג ע"א ציון א
ו/א דברי דוד (מילדולה) סי' נד דף קמג ע"ד
ו/א דברי חיים (שו"ת) ח"א חו"מ סי' ט
ו/א דברי לוי
ו/א דינא דמלכותא דינא עמ' 430, 422
ו/א דיני ישראל א עמ' 46
ו/א דעת מרדכי ח"ב עמ' מד {טועה בדבר משנה חוזר ופטור}
ו/א דרך ישרה ח"ב עמ' רא
ו/א הדר איתמר עמ' צד {דבר משנה}
ו/א הלכה פסוקה ח"ב סי' כה הערה 5, 6, 40, 45-46 {כ"מ}, 60
ו/א המשפט העברי עמ' 498, 801
ו/א ויען יצחק עמ' שמח
ו/א זית רענן ח"ב עמ' שח, שנא
ו/א זכר ישעיהו
ו/א חוקת עולם עמ' 289 {מומחה שטעה וא"א להחזיר את הדין - פטור}
ו/א חזו"א סנהדרין סי' טז ס"ק ו
ו/א חזו"א על הרמב"ם
ו/א חי' ירוחם
ו/א חי' מהר"ם שיק מכות עמ' רלו
ו/א חק לישראל נזיקין עמ' 30, 31, 228
ו/א טבעת החושן ח"א עמ' כג {כ"מ}
ו/א טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' קעט
ו/א יד המלך (לנדא)
ו/א יד המלך (פלומבו)
ו/א יד מלך (מן) הל' חובל פ"א הט"ז, פ"ב ה"ז
ו/א יכין ובועז ח"א סי' ג עמ' 29
ו/א כך דרכו של תלמוד עמ' 130
ו/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תח
ו/א כתבי פז עמ' נה-סב
ו/א לחם רב (בוטון) סי' פד
ו/א לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק סי' א ס"ק ג
ו/א לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' ג
ו/א מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' צד-צה
ו/א מבוא למשנה תורה עמ' 88
ו/א מוריה גל' ריט עמ' עו {יד המלך}
ו/א מחקרי ארץ ח"ז חו"מ סי' ט
ו/א מצודת בן ציון דף יד ע"א-ע"ג {פטור גם אם א"א להחזיר}
ו/א משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תקיז {יד המלך (פלומבו)}
ו/א משנת ר' אהרן ב"ק עמ' כח
ו/א משפטי ישראל עמ' 281
ו/א נזר הקדש (קפלן)
ו/א נתיבים במשפט העברי עמ' 203
ו/א ערכי משפט ויהדות עמ' 15
ו/א פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' קסג-קסד, קסח
ו/א פסקי מהרי"ץ - בארות חיים הערה תשמב ד"ה ובביאור
ו/א צמיחת גאולתנו עמ' קעא
ו/א צרור הכסף (הראשון) עמ' קפב, תיח
ו/א רחובות יצחק עמ' עד
ו/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' כח
ו/א שהם וישפה ח"א
ו/א שו"ת מהר"ם מרוטנבורג (תשעה) ח"א עמ' רפט
ו/א שו"ת מהרי"ק סי' י
ו/א שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' ה
ו/א שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' ח
ו/א שו"ת רא"מ פינגרהוט עמ' רסה
ו/א שיחות מוסר (תשסב) עמ' קעז {איש מפי איש}
ו/א שנתון המשפט העברי ח"ו עמ' 332
ו/א שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' קלא
ו/א שער משפט סי' כה ס"ק יב
ו/א שערי טהר ח"ג שער ב סי' כו
ו/א שערי תורה (תשעה) סוגיות ודרושים עמ' א, קטז, קכח, קלב
ו/א שעשוע התלמידים דף ו ע"ד {כ"מ}
ו/א תולדות שם דף לד ע"ד
ו/א תורת ההגיון בהלכה עמ' 47
ו/א תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' שמג
ו/א-ב לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' רסט
ו/ב אבן האזל
ו/ב אבני נזר חו"מ סי' ב
ו/ב אגודת אזוב ח"ב דף סט ע"ג
ו/ב אורים ותומים - תומים סי' קח ס"ק יא
ו/ב אנצי"ת ע' גרמא הע' 197
ו/ב אשר למלך כאן, והל' זכיה פ"ד ה"ג
ו/ב באר אליהו עמ' רג, רי, ריב
ו/ב באר לחי ראי
ו/ב בית אהרן וישראל גל' יט עמ' קט-קי, קטז, גל' כ עמ' קט {שיקול הדעת - שנתפשט המעשה בכל העולם}, גל' כה עמ' קי
ו/ב בית אהרן וישראל גל' כ עמ' קיד-קטו {הגהמ"י קושטא - שיקול הדעת}
ו/ב בנין שלמה (מז) דף מג ע"א
ו/ב ברור הלכה סנהדרין לג ע"א ציון א
ו/ב גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל ד סי' ט
ו/ב דברות משה גיטין עמ' קפח
ו/ב דברות משה סנהדרין עמ' רסו, רסט
ו/ב דברי חיים (אוירבך) דיינים סי' יד ד"ה והנה
ו/ב דברי חיים (שו"ת) ח"א חו"מ סי' ט
ו/ב דברי לוי
ו/ב דרכי חושן ח"א עמ' ע
ו/ב הלכה פסוקה ח"א - ברור הלכה עמ' 146, ח"ב סי' כה הערה 68, 80, 81, 95
ו/ב המשפט העברי עמ' 498
ו/ב הר המלך ח"ה עמ' שצב
ו/ב ואשיבה שופטיך עמ' צח
ו/ב זית רענן ח"ב עמ' שנא
ו/ב זכרון שלמה (ורנר) עמ' כז {טעה בשיקול הדעת - לא מחזירים אפילו יש גדול ממנו}
ו/ב חזו"א על הרמב"ם
ו/ב חי' ר' חנוך הענאך עמ' טז
ו/ב חק לישראל נזיקין עמ' 31
ו/ב טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' קעט
ו/ב יבין שמועה (תשעו) הלכות ריאה פרק ד אות ב הערה 10 עמ' 203 {נהגו כדברי האחד}
ו/ב יחי המלך פרק יא
ו/ב כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' קיד
ו/ב מוריה גל' ריז עמ' סז {שיקול הדעת - סוגיא דעלמא}
ו/ב מרגליות הים סנהדרין לב ע"א אות ו
ו/ב משפטי ארץ ח"א עמ' 204-205
ו/ב נתיבים במשפט העברי עמ' 203
ו/ב סדר משנה (תאומים) עמ' י, טז
ו/ב עזרת כהן עמ' רפו ע"ב
ו/ב עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 51, 141
ו/ב עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 57, 154
ו/ב פני משה (שלז')
ו/ב פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' קסח
ו/ב פסקי מהרי"ץ - בארות חיים הערה תשמב ד"ה ובביאור
ו/ב צרור הכסף (הראשון) עמ' תיח
ו/ב רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' כח
ו/ב שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' קיב, תכח
ו/ב שו"ת מהרי"ק סי' י
ו/ב שו"ת רשב"ש עמ' קסז
ו/ב שם דרך סנהדרין עמ' כח, לד
ו/ב שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' צג, קלא
ו/ב שער משפט סי' כה ס"ק א, ז
ו/ב שערי תורה (לעוו) ח"ג דף כח ע"א, כט ע"ב, ל ע"ד
ו/ב שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' קיז, קכז {כ"מ}
ו/ב שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' תקמט, סוגיות ודרושים עמ' סו, עה
ו/ג אבן האזל
ו/ג אבני נזר חו"מ סי' ב
ו/ג אגודת אזוב השלמות דף לט ע"א
ו/ג אמרי בינה (אוירבך) - דיינים סי' לג ד"ה הדרן
ו/ג אמרי חן (לוונברג)
ו/ג אנצי"ת ע' גרמא הע' 167
ו/ג באר אליהו עמ' ריב, רכג-רכד, רכו
ו/ג באר דוד ב"ק ח"ב סי' טז אות ג
ו/ג בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' כו
ו/ג בית אהרן וישראל גל' כא עמ' קיב
ו/ג בית אהרן וישראל גל' כה עמ' קו, קט-קיא
ו/ג בנין אריאל ח"א עמ' רנד
ו/ג בנין שלמה (מז) דף מג ע"א
ו/ג ברור הלכה סנהדרין לג ע"א ציון א
ו/ג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' רמא
ו/ג גושפנקא דמלכא
ו/ג דברות משה גיטין עמ' קפח
ו/ג דברות משה סנהדרין עמ' רפג
ו/ג דברי חיים (אוירבך) דיינים סי' יד ד"ה והנה
ו/ג דברי לוי
ו/ג דליית הכרם עמ' תתתלו {כ"מ} [צ"ל דמאן דטעה בדבר משנה]
ו/ג הלכה פסוקה ח"ב סי' כה הערה 70 {הגהמ"י}, 95, 188, 195, 203, 204, 216
ו/ג הר המלך ח"ה עמ' שצב
ו/ג השגות הרמ"ך
ו/ג התורה והמדינה ח"ג עמ' ל
ו/ג זית רענן ח"ב עמ' שנא {כ"מ}
ו/ג חזו"א על הרמב"ם
ו/ג חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' קמד
ו/ג טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' קעט
ו/ג יתר הבז (תשסח) עמ' סד
ו/ג כתבי פז עמ' נד, נז-נח, סב
ו/ג לחם רב (בוטון) סי' קפד
ו/ג מעשה איש דף ו ע"ג
ו/ג מצודת בן ציון דף יג ע"ד {מומחה ולא קיבלו או שאינו מומחה וקיבלו}, יד ע"ג-ע"ד {חייב לשלם}
ו/ג מקדש יחזקאל
ו/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/ג משאת מרדכי ב"ק עמ' שמא
ו/ג משנת חיים ערכין עמ' ר
ו/ג משפטי ארץ ח"א עמ' 187, 189-191, 205
ו/ג נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' קג {לח"מ}
ו/ג ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' קיד {מחזיר משום פסידא דבעה"ב}
ו/ג עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' לא
ו/ג עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 155
ו/ג פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' קסח
ו/ג פסקי מהרי"ץ - בארות חיים הערה תשמב ד"ה ובביאור
ו/ג צרור הכסף (הראשון) עמ' תיח
ו/ג קרית מלך
ו/ג רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' כח
ו/ג שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' קנה
ו/ג שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' פט, קמח, שמח
ו/ג שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' שטו
ו/ג שו"ת מהרי"ק סי' י
ו/ג שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' ו
ו/ג שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' צג
ו/ג שעורי ר' שמואל סנהדרין ח"א עמ' נד
ו/ג שער משפט סי' כה ס"ק ז, י
ו/ג שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' קו, קכא {כ"מ}
ו/ג שערי תורה (תשעה) סוגיות ודרושים עמ' ט, לב, קה
ו/ג תולדות שם דף לד ע"ד
ו/ג תורת ההגיון בהלכה עמ' 48
ו/ג תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' שמ
ו/ג תחומין חט"ז עמ' 275
ו/ד אבן האזל
ו/ד אוצר א"י ח"ה עמ' 311
ו/ד אמונת עתיך גל' 124 עמ' 111 {כוונה}
ו/ד אמרי בינה (אוירבך) - דיינים סי' לט [א] ד"ה אינו {כ"מ}
ו/ד אנצי"ת ע' גרמא הע' 164
ו/ד באר אליהו עמ' רג
ו/ד באר דוד ב"ק ח"ב סי' טז אות ג
ו/ד בית אהרן וישראל גל' יט עמ' קיב-קיג, גל' עו עמ' קמב
ו/ד בית מושב (תשסז) עמ' שעג
ו/ד בן יהודה סי' מג
ו/ד ברור הלכה סנהדרין לג ע"א ציון א
ו/ד דברי לוי
ו/ד הלכה פסוקה ח"ב סי' כה הערה 195, 239, 240 {רמב"ם}, 241 {כ"מ}
ו/ד הר"מ במז"ל - קובץ עמ' פב
ו/ד חזו"א סנהדרין סי' טז ס"ק ו
ו/ד חזו"א על הרמב"ם
ו/ד חי' הריצ"ד
ו/ד חיים שנים ישלם עמ' קעח
ו/ד חק לישראל נזיקין עמ' 31, 33
ו/ד יבין שמועה (תשעו) הלכות ריאה פרק ד אות ח הערה 32 עמ' 205 {אינו מומחה וטעה}
ו/ד יכין ובועז ח"א סי' ג עמ' 29
ו/ד ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רמב
ו/ד כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' קג
ו/ד לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק סי' א ס"ק ג
ו/ד לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' ג
ו/ד מגל ח"ז עמ' 76
ו/ד מטה אהרן שבועות עמ' מה
ו/ד מעיני המים
ו/ד מרגליות הים סנהדרין לג ע"א אות ב (ד"ה הששי)
ו/ד משפטי ארץ ח"א עמ' 204
ו/ד סדר משנה (תאומים) עמ' טז
ו/ד עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 87, 142
ו/ד עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 95, 154
ו/ד פסקי מהרי"ץ - בארות חיים הערה תשמב ד"ה ובביאור
ו/ד קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' קסח
ו/ד רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' כח
ו/ד שו"ת הרד"ך עמ' רמד
ו/ד שו"ת הריב"ש עמ' שסג
ו/ד שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' לה-לו
ו/ד שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' רסג
ו/ד שו"ת ר"מ גאויזון עמ' של
ו/ד שו"ת רשב"ש עמ' תנא
ו/ד שם דרך סנהדרין עמ' לב
ו/ד שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' צח
ו/ד שער משפט סי' כה ס"ק יד
ו/ד תורת ההגיון בהלכה עמ' 47-48
ו/ד תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' שלה
ו/ה אבקת רוכל (תשעז) עמ' תכח, תנב
ו/ה אז נדברו חלק יב סי' כא עמ' מג {מחילה - קנין בטעות}
ו/ה בית מושב (תשסז) עמ' תלו
ו/ה ברור הלכה ב"מ סו ע"ב ציון ה פסקה ד
ו/ה ברור הלכה ב"מ סו ע"ב ציון ה פרק ד
ו/ה ברור הלכה סנהדרין לו ע"א ציון ד
ו/ה דברי ריבות (תשעב) עמ' תקנח
ו/ה הלכה למשה (אלבז) עמ' רפט
ו/ה הלכה פסוקה ח"ב סי' יב הערה 480, 482 {רמב"ם}, 483 {כ"מ}, סי' כה הערה 243-244
ו/ה חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 199
ו/ה יכין ובועז ח"א סי' קכו עמ' 317
ו/ה מרגליות הים סנהדרין יז ע"ב אות ט
ו/ה משנה הלכות ח"ז סי' רנז
ו/ה נדיב לב ח"ב חו"מ דף ע ע"ג
ו/ה צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רצ אות ז
ו/ה קרית מלך
ו/ה שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' קפג
ו/ה שו"ת הרשב"א מכ"י סי' שלט
ו/ה שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' תכא
ו/ה שו"ת מהר"ם מרוטנבורג (תשעה) ח"א עמ' רפט
ו/ה שו"ת ר' יצחק הלוי מקושטא עמ' קיד
ו/ה שו"ת ר"י אלגזי עמ' יח
ו/ה שו"ת רשב"ש עמ' נח, קסג, קע, תי, תפז
ו/ה שיבת ציון (לנדא) סי' צח
ו/ה שם טוב - השלמה
ו/ה שנתון המשפט העברי ח"ו עמ' 332
ו/ה שער משפט סי' כה ס"ק יז
ו/ו אבקת רוכל (תשסב) עמ' עא, עב {שנים שהתעצמו}, עו {שנים שהתעצמו}, עז, פד-פה {הגהמ"י אות ו-ז}
ו/ו אבקת רוכל (תשעז) עמ' סו, ע {הגהמ"י}, עז
ו/ו אהלה של תורה ח"ב עמ' רו
ו/ו אוצרות הרמב"ם
ו/ו אור הנר (ראטה) עמ' 58 {בית ועד - ב"ד הגדול}
ו/ו אורים ותומים - תומים סי' יד ס"ק א
ו/ו אזני יהושע (מהד' אדרת) דברים דרוש מח עמ' 82-84
ו/ו אנצי"ת ע' בית דין הגדול הע' 219, 221, ע' בעל דין הע' 75, 79, 80, 82, 84, 89, 94
ו/ו באר אליהו עמ' קלא-קלב, קלד
ו/ו בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' קעו
ו/ו בית אהרן וישראל גל' טו עמ' קיא-קיב {כ"מ}, קטז {שמא יטעו ויוציאו ממון שלא כדין}
ו/ו בית אהרן וישראל גל' טו עמ' קיד {שלא יוציא מנה על מנה}
ו/ו בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' קע
ו/ו בית מושב (תשסז) עמ' תמט {כ"מ}
ו/ו ברור הלכה ב"מ סט ע"א אחרי ציון י, סנהדרין לא ע"ב ציון ו
ו/ו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' קלט
ו/ו דברי לוי
ו/ו דברי ריבות (תשעב) עמ' תכא
ו/ו דינא דגרמי (אינגבר) עמ' כה
ו/ו הלכה פסוקה ח"ב סי' יג הערה 211, סי' יד הערה 4, 6, 22, 24, 25, 28, 201, 202, 219, 221, 226
ו/ו המשפט העברי עמ' 1218
ו/ו התורה והמדינה ח"ד עמ' קכה
ו/ו ויחי ויתן דף עה ע"ד
ו/ו חדושים ובאורים (פינס)
ו/ו חוקת עולם עמ' 259
ו/ו יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ד ה"א ס"ק א, פ"ג ה"ח ס"ק ג
ו/ו יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' ד
ו/ו ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רמב
ו/ו כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' קיח
ו/ו לחם יהודה
ו/ו מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' רצה
ו/ו מבוא למשנה תורה עמ' 110
ו/ו מזכרת עמ' 522
ו/ו מחקרים במשה"ע עמ' 37
ו/ו מים קדושים, דרושים דף סג ע"ב
ו/ו מרגליות הים סנהדרין יז ע"ב אות ט, לא ע"ב אות טו
ו/ו משנת משה סנהדרין עמ' קג
ו/ו משפטי עזיאל ח"ה עמ' קכח
ו/ו משפטי שאול - פסקי דין עמ' רעג-רעד
ו/ו נודע ביהודה השלם חו"מ עמ' פז
ו/ו ס' התרומות עמ' קב
ו/ו סדר הדין (דרברמדיקר) פ"ב הערה א
ו/ו סדר הדין (שוחטמן) עמ' 90, 445
ו/ו סדר משנה (תאומים)
ו/ו עדות ביעקב (בוטון) דף צח ע"ד
ו/ו עיונים (פאור) עמ' 43
ו/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' סה
ו/ו פד"ר ח"י עמ' 9, חט"ז עמ' 24, חי"ט עמ' 26 {רמב"ם}, 27 {כ"מ}
ו/ו פסקי מהרי"ץ - בארות חיים סי' יד ס"ק ח-ט, הערה תקמג, תקמה
ו/ו פרי האדמה ח"ב
ו/ו פרי חיים (טל) עמ' 197
ו/ו שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שצה
ו/ו שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' נו {הגהמ"י}
ו/ו שו"ת הרדב"ז ח"ג סי' אלף ז
ו/ו שו"ת הריטב"א סי' קפא
ו/ו שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' שיח
ו/ו שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' קצ {הגהמ"י אות ח}
ו/ו שו"ת מהר"י וייל סי' קמט {הגהמ"י אות ז}
ו/ו שו"ת מהר"ש לאניאדו החדשות עמ' מה, נג
ו/ו שו"ת מהרי"ק סי' צ
ו/ו שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' יז
ו/ו שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' יח
ו/ו שו"ת מהרלב"ח סי' קט {הגהמ"י אות ז}
ו/ו שו"ת רשב"ש עמ' תלד
ו/ו שיבת ציון (לנדא) סי' צח
ו/ו שם דרך ויקרא עמ' קמט
ו/ו שנתון המשפט העברי ח"ו עמ' 332-331, חי"ג עמ' 292
ו/ו שער בת רבים פרשת יתרו דף נז ע"ג {להודיע טעמו}
ו/ו שער יהושע ח"א עמ' ו, יא
ו/ו תורת חיים (תשסג) ח"ב עמ' עט
ו/ו תחומין חי"ט עמ' 229-230, 233-234
ו/ז אבקת רוכל (תשסב) עמ' עב, עו
ו/ז אבקת רוכל (תשעז) עמ' סה {הגהמ"י}
ו/ז אגרות משה חו"מ ח"א סי' ה
ו/ז אהלה של תורה ח"ב עמ' רד-רה
ו/ז אורח צדקה עמ' קלז, קמג
ו/ז אנצי"ת ע' בעל דין הע' 96, ע' בעל חוב הע' 51
ו/ז באר אליהו עמ' קלב, קלח
ו/ז בית אהרן וישראל גל' טו עמ' קיג {בגזל ופקדון, התובע כופה איפה לדון}, קיד {אם שניהם תובעים, אף אחד מהם לא יכול לכפות}
ו/ז בית מושב (תשסז) עמ' תמט-תנ
ו/ז בנתיב החסד (אלתר) עמ' 182
ו/ז בעי חיי חו"מ ח"א דף פד ע"א
ו/ז ברור הלכה סנהדרין כג ע"א אחרי ציון א, לא ע"ב ציון ו
ו/ז ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' קמב
ו/ז ברכת חיים (ירוחם) דף נח
ו/ז ברכת שלמה חו"מ עמ' יד
ו/ז גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' א
ו/ז דברי ריבות (תשעב) עמ' תכא
ו/ז דינא דגרמי (אינגבר) עמ' כה
ו/ז הלכה פסוקה ח"ב סי' יד הערה 12 {כ"מ}, 41, 42, 43 {כ"מ}, 48, 55, 73
ו/ז השגות הרמ"ך
ו/ז חדושים ובאורים (פינס)
ו/ז חוקות הדיינים ח"א עמ' רפד, רפו, רצ
ו/ז יד בנימין ר"ה עמ' תעט-תפ {עבד לווה - בכל נתבע}
ו/ז לחם יהודה
ו/ז מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' רצה
ו/ז ממעין ההלכה עמ' 126
ו/ז מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' ד {כ"מ}
ו/ז מעיל שמואל (פלורנטין)
ו/ז מרגליות הים סנהדרין לא ע"ב אות ז
ו/ז משפט איש תשיז עמ' שלו
ו/ז משפטי שאול - פסקי דין עמ' רעג
ו/ז נועם ח"ו עמ' סו
ו/ז נשאל דוד אהע"ז עמ' קפב ע"א
ו/ז סדר הדין (דרברמדיקר) פ"ב הערה א
ו/ז סדר משנה (תאומים)
ו/ז פד"ר ח"י עמ' 9, חט"ז עמ' 24, 36, חי"ט עמ' 26
ו/ז פסקי מהרי"ץ - בארות חיים הערה יד ס"ק כד, כו, הערה תקלט ד"ה וליישב, הערה תקנח-תקנט, תרכד, תשנא
ו/ז פסקי ריא"ז סנהדרין עמ' מז
ו/ז קונטרס הראיות לריא"ז סנהדרין עמ' כג
ו/ז קרית מלך
ו/ז רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' טו
ו/ז שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שצה
ו/ז שו"ע הרב הל' רבית ס' י
ו/ז שו"ת הריטב"א סי' קסט
ו/ז שו"ת מהרי"ק סי' א הערה 4, סי' צ
ו/ז שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' יז-יח
ו/ז שו"ת רשב"ש עמ' שסט, תלד, תסו
ו/ז שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 236
ו/ח אבקת רוכל (תשסב) עמ' עב, עו
ו/ח אזני יהושע (מהד' אדרת) דברים דרוש מח עמ' 82-84
ו/ח באר אליהו עמ' קלב, קלה
ו/ח בית אהרן וישראל גל' טו עמ' קיא {טענה ריקנית אין מחייבים}
ו/ח ברור הלכה סנהדרין לא ע"ב ציון ו
ו/ח ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' קמה
ו/ח הלכה פסוקה ח"ב סי' יד הערה 67, 68, 72
ו/ח חי' הגר"מ זמבה סי' לא {איסור הלנת המת}
ו/ח לחם יהודה
ו/ח סדר הדין (דרברמדיקר) פ"ב הערה א
ו/ח פד"ר חט"ז עמ' 24, 36 {כ"מ}
ו/ח פסקי מהרי"ץ - בארות חיים הערה תקעב
ו/ח פסקי ריא"ז סנהדרין עמ' מז
ו/ח צרור הכסף (הראשון) עמ' ה
ו/ח שו"ת רשב"ש עמ' תלד
ו/ט אבקת רוכל (תשסב) עמ' עב, עו
ו/ט אבקת רוכל (תשעז) עמ' סו
ו/ט אהלה של תורה ח"ב עמ' רו
ו/ט אורח צדקה עמ' קמד
ו/ט אנצי"ת ע' בעל דין הע' 96א
ו/ט באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ו/ט באר אליהו עמ' קלב
ו/ט בית אהרן וישראל גל' טו עמ' קטו, קיז
ו/ט בית מושב (תשסז) עמ' תסא
ו/ט בנתיב החסד (אלתר) עמ' 182
ו/ט ברור הלכה סנהדרין כג ע"א אחרי ציון א, לא ע"ב ציון ו
ו/ט דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' רמו
ו/ט הלכה פסוקה ח"ב סי' יד הערה 6, 20 {כ"מ}, 66
ו/ט הלכות מדינה ח"א עמ' קטו
ו/ט המשפט העברי עמ' 1218
ו/ט חדושים ובאורים (פינס)
ו/ט חזו"א סנהדרין סי' טו ס"ק ה
ו/ט חזו"א על הרמב"ם
ו/ט חידוש הסנהדרין לפי הרמב"ם עמ' יט
ו/ט כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' קכא, קכג
ו/ט מבוא למשנה תורה עמ' 88
ו/ט מעיל שמואל (פלורנטין)
ו/ט משפטי עזיאל ח"ד עמ' ח
ו/ט משפטי שאול - פסקי דין עמ' ערב
ו/ט נודע ביהודה השלם חו"מ עמ' פז
ו/ט נועם ח"ו עמ' סו
ו/ט ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' רמט
ו/ט סדר הדין (דרברמדיקר) פ"ב הערה א
ו/ט סדר משנה (תאומים)
ו/ט עיונים (פאור) עמ' 43, 44 {כ"מ}
ו/ט פד"ר חט"ז עמ' 24, 33
ו/ט פסקי מהרי"ץ - בארות חיים סי' יד ס"ק ט-י, הערה תקפט
ו/ט פרי חיים (טל) עמ' 198-199
ו/ט צרור הכסף (הראשון) עמ' ה
ו/ט קהל ותקנות קהל בתורתם של גאונים עמ' 76, 82
ו/ט שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תכד
ו/ט שו"ת הרד"ך עמ' רנב
ו/ט שו"ת הרדב"ז ח"ג סי' אלף ז
ו/ט שו"ת מהרי"ק סי' צ
ו/ט שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' יז, קמ {כ"מ}, קמג
ו/ט שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' קסב
ו/ט שו"ת רשב"ש עמ' שסט, תסו
ו/ט שער יהושע ח"א עמ' יב
ו/ט שער משפט סי' יא ס"ק א, סי' יד ס"ק ג
ו/ט תחומין חי"א עמ' 25, חי"ג עמ' 330
ו/ט תשובה שלמה חו"מ סי' ד דף סח ע"ג


ז/926 הלכות סנהדרין פרק ז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ז/רה"פ דבר המשפט ח"ג
ז/רה"פ הרמב"ם המדויק
ז/רה"פ יד פשוטה
ז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ז/רה"פ פי' ר"י קאפח
ז/רה"פ רמב"ם לעם
ז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ז/א אוצרות המלך
ז/א בית מושב (תשסז) עמ' תמב-תמה
ז/א בני דוד
ז/א ברור הלכה סנהדרין כג ע"א ציון א, ואחרי ציון א
ז/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' קכג
ז/א ברקאי ח"ה עמ' 39, 42
ז/א גושפנקא דמלכא
ז/א דברות משה סנהדרין עמ' קח {הגהמ"י אות ב}
ז/א דברי לוי
ז/א דליית הכרם עמ' תתתלו {כ"מ}
ז/א הלכה פסוקה ח"א - ברור הלכה עמ' 40 {הגהמ"י}, ח"ב סי' יג הערה 53, 72
ז/א הר המלך ח"ז עמ' רסו
ז/א התורה והמדינה ח"ד עמ' נ
ז/א ואשיבה שופטיך עמ' ק-קא
ז/א חזו"א על הרמב"ם
ז/א חלק יעקב (אלבעלי) דף כג ע"ג {כ"מ}
ז/א יוסף חי
ז/א כבוד יו"ט
ז/א לשון למודים חו"מ דף ו ע"ב-ע"ד, ז ע"א {כ"מ}
ז/א מחקרים במשה"ע עמ' 27, 30
ז/א מנחת אהרן (קאפח) עמ' 112 {אין יכול לכוף}
ז/א מסוא משה עמ' לז
ז/א מעיל שמואל (פלורנטין)
ז/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/א משנה הלכות מהדו"ת יו"ד עמ' שי
ז/א משפטי ארץ ח"א עמ' 192
ז/א משרת משה (עטייה)
ז/א סדר הדיון עמ' 6
ז/א סדר משנה (תאומים)
ז/א עבודת הגרשוני עמ' שמא
ז/א פסקי מהרי"ץ - בארות חיים סי' ג ס"ק ג, הערה כח, תקיא ד"ה והנה
ז/א פרשת השבוע (תשעב) ח"ה עמ' 25
ז/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' ה
ז/א שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' קמז-קמח
ז/א שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תכד
ז/א שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' תסט
ז/א שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' תסט
ז/א שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' תסז
ז/א שו"ת ראנ"ח ח"א סי' קכא
ז/א שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' שלב
ז/א שער משפט סי' כה ס"ק יא
ז/א תחומין חי"ד עמ' 142-143
ז/ב אבן האזל
ז/ב אוצרות המלך
ז/ב אור הישר
ז/ב אורים ותומים - תומים סי' עא ס"ק ד
ז/ב אמרי זאב דף לג ע"ג {קיבל פסול כשני עדים}
ז/ב אנצי"ת ע' בית דין הע' 588-590, 594, 598, ע' גמר דין הע' 45
ז/ב אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 113
ז/ב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ז/ב באר מים חיים (נוסינזון) כתובות דף צא
ז/ב בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף סה ע"ד
ז/ב בית אהרן וישראל גל' יח עמ' צ {גמר דין כעדות, בנגמר הדין על פיהם, לענין חזרה}, צה {כל מה שיטעון עליו חברו בעדות זו}
ז/ב בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' קסב
ז/ב ברור הלכה סנהדרין כד ע"א ציון ב
ז/ב ברכת אברהם (ארלנגר) סנהדרין כד ע"א עמ' עד
ז/ב גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' טו
ז/ב גליוני הגר"ש עמ' קיד-קטו {מל"מ} [וכן במל"מ סוף הל' נחלות]
ז/ב דברות אליהו ח"ד עמ' רכז
ז/ב דברות משה סנהדרין עמ' קלב, קנ-קנא
ז/ב דברי חיים (אוירבך) דיינים סי' ה ד"ה ולפענ"ד, סי' ו ד"ה הש"ך
ז/ב דברי לוי
ז/ב דובר מישרים
ז/ב דובר מישרים דף נו ע"ב {כ"מ}
ז/ב הדר איתמר עמ' ט {קבלת דיין}
ז/ב הלכה פסוקה ח"ב סי' כב הערה 1-4, 56, 64, 66
ז/ב השגות הרמ"ך
ז/ב והיה העולם עמ' 289
ז/ב וישב אברהם דף כב ע"א {מל"מ}
ז/ב זרע יצחק (לומברוזו)
ז/ב חדושים ובאורים (גרי') סנהדרין סי' ח ס"ק ט
ז/ב חדושים ובאורים (פינס)
ז/ב חוות יאיר (תשנז) עמ' כז
ז/ב חוות יאיר סי' ה
ז/ב חזו"א סנהדרין סי' יז ס"ק יא
ז/ב חזו"א על הרמב"ם
ז/ב חי' חתם סופר
ז/ב חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' קסג
ז/ב חידוש הסנהדרין לפי הרמב"ם עמ' קב
ז/ב חלק יעקב (אלבעלי) דף לב ע"א {כ"מ}
ז/ב חסדי דוד ח"ה עמ' תקנא
ז/ב יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' ד
ז/ב יחי ראובן (נאוי) עמ' כה
ז/ב יצחק ירנן
ז/ב ישועות ישראל סי' עא סעיף ב, סי' עא סעיף ד
ז/ב כבוד יו"ט
ז/ב לבוש מרדכי נשים (תשעה) גיטין סי' י אות ב
ז/ב לחם שלמה (בולה) דף סו ע"ג
ז/ב לשון למודים חו"מ דף יז ע"ד, יח ע"א וע"ד
ז/ב מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' רפו
ז/ב מהלכי משפט ח"א מהלך יט אות ג
ז/ב מחנה ישראל (אליהו)
ז/ב מכתם לדוד (חסן)
ז/ב מלאכת שלמה (חכים) כאן, דף פח ע"ב {מל"מ}
ז/ב מלך ביפיו הל' מלכים פ"א ה"ה עמ' מח {קבלת אשה כדיין}
ז/ב מלך ישראל עמ' 669
ז/ב מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' קח-קי
ז/ב מנחת חינוך ח"א עמ' שלו
ז/ב משאת מרדכי ב"ק עמ' רעח
ז/ב משפטי אמת עמ' לט
ז/ב משפטי ארץ ח"א עמ' 217-218
ז/ב משפטים לישראל עמ' נט
ז/ב נועם חי"ב עמ' עב
ז/ב נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' רסד, רסה
ז/ב סדר הדיון עמ' 35, 40
ז/ב סדר משנה (תאומים)
ז/ב פד"ר ח"ג עמ' 243, ח"ד עמ' 237, 348
ז/ב פסקי מהרי"ץ - בארות חיים הערה תכז
ז/ב צרור הכסף (הראשון) עמ' ד
ז/ב קובץ זכרון (קוסובסקי) עמ' נז
ז/ב קרית מלך
ז/ב שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' רסב, תנא
ז/ב שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' מב
ז/ב שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תנה
ז/ב שו"ת מהר"ם מינץ עמ' תמד
ז/ב שו"ת מהר"ם מרוטנבורג (תשעה) ח"א עמ' רפח, ח"ב עמ' קפא, שנו
ז/ב שו"ת ר"י אלגזי עמ' רלד
ז/ב שומרי משפט (צ'כנוב) ח"א עמ' קג {צריך קנין}
ז/ב שיח ערב סנהדרין עמ' עה {כ"מ ורדב"ז}
ז/ב שם דרך סנהדרין עמ' לח, מד, מו
ז/ב שנתון המשפט העברי חט"ז עמ' 465, 471
ז/ב שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' שמו
ז/ב שער משפט סי' יב ס"ק א, סי' כב ס"ק א, ג
ז/ב תורת אמת (תשסו) עמ' שפא
ז/ב תורת יקותיאל (בירדוגו) עמ' קמד {מי שקבל עליו דיין אינו יכול לחזור}
ז/ב תחומין חי"ג עמ' 346
ז/ב תשובה מאהבה ח"א סי' ב {מל"מ, תמה על הרא"ש}
ז/ב תשובות ראב"י אב"ד סי' קלח {קנין לפני גמר דין}
ז/ב תשורת שי מהדו"ק סי' מג {מל"מ}
ז/ב תשורת שי מהדו"ת סי' כו
ז/ג אוצמפה"ת ב"מ לד ע"ב הע' 58
ז/ג אוצרות המלך
ז/ג אנצי"ת ע' גמר דין הע' 59, 63, 68
ז/ג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ז/ג בית אהרן וישראל גל' יח עמ' פט
ז/ג בית יעקב (שבשונסקי) סי' רצא סכ"ז {קנין}
ז/ג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' פה-פו
ז/ג דברי לוי
ז/ג דין אמת (תשסז) עמ' פב
ז/ג הלכה פסוקה ח"א סי' ג הערה 57א {הגהמ"י}, ח"ב סי' כב הערה 120-122
ז/ג חדושים ובאורים (פינס)
ז/ג חוקות הדיינים ח"ב עמ' נה-נו, נט-ס
ז/ג יד המלך (פלומבו)
ז/ג יתר הבז (תקמז)
ז/ג יתר הבז (תשסח) עמ' קפ
ז/ג לחם רב (בוטון) סי' קכג
ז/ג מטה אהרן שבועות עמ' רלט
ז/ג קול דודי (תשף)
ז/ג קול דודי שבועות סי' תשא
ז/ג שו"ת הריב"ש עמ' תשלב
ז/ג שו"ת מהר"ם מרוטנבורג (תשעה) ח"א עמ' רפח
ז/ג שו"ת מהרא"ש (היילפרין) סי' סד {ונשבע}
ז/ג שו"ת ר"י אלגזי עמ' רלד
ז/ג שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' שמז
ז/ג שער משפט סי' יז ס"ק ו, סי' כב ס"ק ה
ז/ד אוצמפה"ת ב"מ לד ע"ב הע' 58
ז/ד אנצי"ת ע' גמר דין הע' 61
ז/ד חוקות הדיינים ח"ב עמ' נט
ז/ד נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' כא אות כז
ז/ד נשאל דוד אהע"ז עמ' קפד ע"א
ז/ד קרית מלך
ז/ד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תפד
ז/ה אור עולם (בלומנפלד) דף עה ע"ב {לא יכול לחזור בו}
ז/ה אור שמח
ז/ה אנצי"ת ע' גמר דין הע' 62
ז/ה בית יעקב (טבשונסקי) סי' רצא סעיף יב
ז/ה דין אמת (תקטו) דף ב ע"א
ז/ה דין אמת (תשסז) עמ' טו
ז/ה חוקות הדיינים ח"ב עמ' נו, נט
ז/ה חסדי דוד ח"ה עמ' תקנא
ז/ה מנחת חינוך ח"א עמ' רצא
ז/ה עטרת שלמה ח"א עמ' רעח
ז/ה שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' תז
ז/ה שו"ת מהר"ם די בוטון סי' כה
ז/ה שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' תז
ז/ה שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' שעט
ז/ה תשורת שי מהדו"ק סי' תקפא
ז/ו אבן האזל
ז/ו אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' רסו-רסח, רעא-רעב
ז/ו אנצי"ת ע' גמר דין הע' 222, 223
ז/ו בית אברהם (ישראל, תקמו) דף רכו ע"א
ז/ו בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' צח סעיף ו
ז/ו בית יצחק (ברטלר) גיטין סי' יב אות ג
ז/ו ברור הלכה סנהדרין לא ע"א ציון ז
ז/ו הלכה פסוקה ח"ב סי' כ הערה 2, 4, 16
ז/ו המשפט העברי עמ' 801
ז/ו הר המלך ח"ז עמ' רסו
ז/ו חדושים ובאורים (פינס)
ז/ו חוקות הדיינים ח"א עמ' שח-שט
ז/ו לשון למודים חו"מ דף טז ע"ג
ז/ו מנחת אהרן (בריסק) דף כו ע"ב
ז/ו מעיני המים
ז/ו משפטי ארץ ח"א עמ' 231, 232, 235
ז/ו ערכי משפט ויהדות עמ' 15
ז/ו פסה"ד בענין האח והאחות עמ' 16
ז/ו צמח צדק (קרוכמל, תשסח) עמ' קמא
ז/ו קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' תכא
ז/ו שו"ת הרא"ש עמ' סא
ז/ו שו"ת מהר"ם מרוטנבורג (תשעה) ח"א עמ' רפח
ז/ו שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' קצט
ז/ו שו"ת ר"י קצבי ליקוטים סי' א
ז/ו שם טוב - השלמה
ז/ו שנתון המשפט העברי ח"ב עמ' 15
ז/ו שער משפט סי' רכז ס"ק ב
ז/ז בית נפתלי (תרנט) סי' פז
ז/ז בית נפתלי (תשסו) עמ' תיד
ז/ז ברור הלכה סנהדרין לא ע"א ציון ח
ז/ז ברכי יוסף חו"מ דף עב ע"ד
ז/ז דברי לוי
ז/ז דיני ישראל א עמ' 29
ז/ז הלכה פסוקה ח"ב סי' כ הערה 24, 42, 47, 63
ז/ז חוקות הדיינים ח"א עמ' שיא
ז/ז חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' מה
ז/ז חלק יעקב (אלבעלי) דף לא ע"ב
ז/ז לשון למודים חו"מ דף טז ע"ג {לח"מ}
ז/ז מאורות הדף היומי ח"ו עמ' מב
ז/ז משפטי ארץ ח"א עמ' 231-233, 236, 237, 239
ז/ז ס' התרומות עמ' תנז
ז/ז עין חנוך עמ' רפא [סמ"ע סי' כ ס"ק ב]
ז/ז פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' קסט
ז/ז רשימות לב ב"ב סי' ח אות ח
ז/ז שו"ת הרא"ש עמ' סא
ז/ז שו"ת ר"י קצבי ליקוטים סי' א
ז/ז שנתון המשפט העברי ח"ב עמ' 15
ז/ח ברור הלכה סנהדרין לא ע"ב ציון ה
ז/ח הלכה פסוקה ח"ב סי' כ הערה 51, 56, 58, 61
ז/ח המשפט העברי עמ' 801
ז/ח חוקות הדיינים ח"א עמ' שח-שיא
ז/ח לחם יהודה
ז/ח משפטי ארץ ח"א עמ' 235, 237-239
ז/ח קרית מלך
ז/ח שו"ת הרא"ש עמ' סא
ז/ח שו"ת ר"י קצבי ליקוטים סי' א
ז/ח שנתון המשפט העברי ח"ב עמ' 16
ז/ט אילה שלוחה (הלברשטם) דף ה ע"ד
ז/ט באר אליהו עמ' קפז
ז/ט ברור הלכה סנהדרין לא ע"א ציון כ
ז/ט ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' מג
ז/ט דברות משה סנהדרין עמ' רלח
ז/ט חוקות הדיינים ח"א עמ' שיב-שיג
ז/ט חלק יעקב (אלבעלי) דף לא ע"ב {לח"מ}
ז/ט לחם יהודה
ז/ט לשון למודים חו"מ דף יז ע"ב {לח"מ}
ז/ט מרגליות הים סנהדרין לא ע"א אות טז
ז/ט משפטי ארץ ח"א עמ' 235, 239
ז/ט נופת צופים חו"מ סי' כח {מל"מ}
ז/ט נפת צופים (בירדוגו, תשעה) עמ' טו {כ"מ}
ז/ט צרור הכסף (הראשון) עמ' ה
ז/ט קרית מלך
ז/ט שו"ת מהרי"ק סי' פט
ז/ט תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' עה
ז/י אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' פו
ז/י אוצרות הרמב"ם
ז/י אור הישר
ז/י אור המזרח גל' לה עמ' 121
ז/י אורח ישראל סי' כ הערה לד
ז/י אורים ותומים - תומים סי' כ ס"ק א
ז/י איפת צדק ח"ב ש"ג סי' ט אות י
ז/י אמרי בינה (אוירבך) - דיינים סי' כח [א] ד"ה כתב
ז/י אנצי"ת ע' אונס (א) הע' 123
ז/י אפיקי מגינים כתובות סי' ד
ז/י אפיקי מגינים נדרים סי' כז
ז/י אפיקי מגינים קידושין סי' מו, סז
ז/י אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' קסח
ז/י באר אליהו עמ' קפח
ז/י בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' קלא
ז/י בית אהרן וישראל גל' יז עמ' קיט-קכא, גל' יח עמ' פו
ז/י בית ישי (חידושים, תשמז) סי' לה עמ' קלא, סי' מז עמ' קסג {על דברי הסמ"ג שמקור הרמב"ם מהירושלמי}
ז/י בית ישי (חידושים, תשסד) סי' מז אות ב עמ' קפח {על דברי הסמ"ג שמקור הרמב"ם מהירושלמי}
ז/י בכורי אברהם דף ב ע"ד {אונס}, צח ע"ג
ז/י ברור הלכה נדרים כז ע"א ציון ב
ז/י בשבילי התלמוד ח"ב כתובות ג ע"א
ז/י בתי כהונה (תצו) בית דין דף כז ע"ג
ז/י דברי אליהו (חזן) ח"ב עמ' קי {כ"מ}
ז/י דברי לוי
ז/י דיני חוזים במשה"ע עמ' 169, 173
ז/י דרך ישרה ח"א סי' מ עמ' קעא {מדוע צריך קנין}
ז/י הפלאות נדרים (תשעג) עמ' שג
ז/י זכרון יהושע (ויסברוד) ח"א עמ' שיא
ז/י חוקות הדיינים ח"ב עמ' קסה
ז/י חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' מו, פא
ז/י חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' מו,פא
ז/י חי' חתם סופר
ז/י חקרי לב (המאור) חו"מ ח"א עמ' שפח
ז/י יד דוד (קרלין) ח"ב דף צט ע"א
ז/י לבוש מרדכי נשים (תשעה) כתובות סי' ב אות ד
ז/י מגנזי הגר"ח עמ' כב
ז/י מוריה גל' רלא עמ' צ {הגהמ"י}
ז/י מלבושי יו"ט ח"א דף סב ע"ג
ז/י מפתח הבאורים [חתם סופר חו"מ סי' א]
ז/י משה ידבר (תקפז) שו"ת דף לח ע"ד
ז/י משה ידבר (תשעו) עמ' קצז
ז/י נודע ביהודה השלם חו"מ עמ' עו
ז/י נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' יח, ח"ג סי' ז
ז/י עדות ביעקב (ריינס) עמ' תמט
ז/י עצי ארזים סי' לח ס"ק א, סי' נ ס"ק יח
ז/י פני אברהם (פרלמן) דף ע ע"ב
ז/י צל"ח החדש דף סו ע"ב
ז/י קרית מלך
ז/י שאלת שלום (רבינ') דף לז ע"ג
ז/י שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף טו ע"ב
ז/י שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' ריב
ז/י שו"ת הריטב"א סי' קמו
ז/י שו"ת מהר"ם מרוטנבורג (תשעה) ח"א עמ' רפח
ז/י שו"ת ר' עזריאל הילדסהיימר ח"א חו"מ סי' רכח עמ' שעד
ז/י שו"ת רשב"ש עמ' שנ
ז/י שם דרך כתובות עמ' לב, לד
ז/י שמש ומגן אהע"ז סי' יא עמ' רלז {אם לא אבוא ביום פלוני}
ז/י שעורי ראשי ישיבות ליטא עמ' יד {ראיה שהיה אנוס}
ז/י שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' כב, לב
ז/י תאריך ישראל סי' כג אות יח
ז/י תורה שבעל פה יט (תשלז) עמ' מא
ז/י תורה שבעל פה כרך יט (תשלז) עמ' מא
ז/י תשובה שלמה אהע"ז סי' לא


ח/927 הלכות סנהדרין פרק ח *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ח/רה"פ דבר המשפט ח"ג
ח/רה"פ הרמב"ם המדויק
ח/רה"פ חדושים ובאורים (פינס)
ח/רה"פ יד פשוטה
ח/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ח/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ח/רה"פ מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/רה"פ פי' ר"י קאפח
ח/רה"פ רמב"ם לעם
ח/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ח/א אוצרות הרמב"ם
ח/א אור שמח
ח/א אמרי דוד (שליסל) דף נז ע"א-ע"ג
ח/א אמרי חן (לוונברג)
ח/א אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' נא אות א
ח/א בארות נתן עמ' קלז
ח/א בית אהרן וישראל גל' טז עמ' קיז
ח/א בית ירוחם
ח/א בית שערים או"ח סי' שיג
ח/א בית שערים ח"ג סי' ע
ח/א בני בנים ח"א עמ' קפא
ח/א ברור הלכה ע"ז ז ע"א ציון ה פסקה ד
ח/א ברכת אריאל ח"א סי' כג ס"ק ד
ח/א בשולי גליוני עמ' שעב {לח"מ}
ח/א גט פשוט - כללים כלל א
ח/א הלכה פסוקה ח"ב סי' יח הערה 15
ח/א הר"מ במז"ל - קובץ עמ' קפט-קצ
ח/א הרמב"ם והלכותיו
ח/א ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף קצ ע"א]
ח/א חוקת עולם עמ' 234 {רוב מנין ולא רוב חכמה}
ח/א חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' ג, יג
ח/א חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף ק
ח/א חידוש הסנהדרין במדינתנו המחודשת עמ' נה
ח/א חידוש הסנהדרין לפי הרמב"ם עמ' עד
ח/א חסדי דוד ח"ה עמ' תקל
ח/א ימי שלמה
ח/א מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' לב {או"ש}
ח/א מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' רלט
ח/א מחשבות על דמוקרטיה יהודית עמ' 382, 430
ח/א מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"ב עמ' 259
ח/א מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קצו ע"ג, קצז ע"ג-ע"ד
ח/א מנחה לאיש עמ' 92, 100
ח/א מנחת חינוך ח"א עמ' שכז
ח/א מנחת חינוך מצוה עו (דף צג ע"ד)
ח/א מעין החכמה עמ' נ {גדול הדיינים מצווה לא לפסוק ע"פ רוב של אחד}
ח/א משא יד ח"א עמ' קסא {או"ש}
ח/א משנה שכיר יו"ד עמ' קלג
ח/א נר מצוה (ואלק) מצוות דף נב ע"ד {אחרי רבים להטות}
ח/א פרשת השבוע (תשעב) ח"ב עמ' 194
ח/א ציון לנפש חנה חיה עמ' נ
ח/א קול מבשר (ראטה) ח"ב עמ' לה, לח
ח/א קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' נד-נה, ס
ח/א שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 75 {אסור ומותר - האם צריך שלשה}
ח/א שם טוב - השלמה
ח/א שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 21
ח/א שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' שסא
ח/א תורה שלמה שמות פכ"ג אות יט, לד
ח/ב אבן האזל (השמטות, דף עד ע"א)
ח/ב אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' קלא
ח/ב אבני ציון ח"ב סי' יז אות ד
ח/ב אגרות הגרי"ד עמ' רפז
ח/ב אגרות משה חו"מ ח"א סי' ו
ח/ב אוצרות המלך
ח/ב אור הישר
ח/ב אורים ותומים - תומים סי' יח ס"ק ב
ח/ב אות היא לעולם ח"ב דף לב ע"ב {כ"מ}
ח/ב אמרי חן (לוונברג)
ח/ב אמת ליעקב נשים עמ' כ-כד
ח/ב באר אליהו עמ' קעג, קעה-קעו
ח/ב בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' כ
ח/ב בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' קנא
ח/ב בעי חיי חו"מ ח"א דף ח ע"ב
ח/ב ברור הלכה סנהדרין כט ע"א ציון ו
ח/ב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' קצה-קצט, רב
ח/ב ברכת אריאל ח"א סי' כה ס"ק ג
ח/ב גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' עא, רמז
ח/ב גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' קנד-קנה
ח/ב דברות משה סנהדרין עמ' כ {כ"מ}
ח/ב דברי לוי
ח/ב דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' רב
ח/ב דברי סופרים (רובינשטיין) עמ' 16
ח/ב דינא דחיי ח"ב דף קט ע"ד, קי ע"א
ח/ב הגהות רימ"א
ח/ב הלכה פסוקה ח"א - ברור הלכה עמ' מ {כ"מ}, 136, ח"ב סי' יב הערה 60-62, 64-65 {ראב"ד}, סי' יג הערה 233, 235 {כ"מ}, סי' יח הערה 57, 60-64, 65 {כ"מ}, 68-72
ח/ב השגות הרמ"ך
ח/ב חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' קנד
ח/ב חוות יאיר (תשנז) עמ' תא
ח/ב חזון יחזקאל סנהדרין פ"ז ה"ב
ח/ב חי' הגר"ח ב"מ עמ' קפז
ח/ב חי' הגרנ"ט סי' רא
ח/ב חי' ר' חנוך הענאך עמ' מד, סז-סח
ח/ב חי' ר' שמואל ב"ק עמ' קסג-קסד
ח/ב חסדי דוד ח"ה עמ' תקסח {לח"מ}
ח/ב חפץ חיים כלל ב ס"ק יב
ח/ב ידבר שלום ח"א עמ' קטז
ח/ב יוסף חי [עי' חידושי לב"מ סא ע"א]
ח/ב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' שעז {איני יודע}
ח/ב מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' תצט
ח/ב מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קצו ע"ג
ח/ב מנחת חינוך ח"א עמ' לב, שכה
ח/ב מעיל שמואל (פלורנטין)
ח/ב מפתח הבאורים [מרכבת המשנה]
ח/ב מקום דוד [שבות יעקב ח"א סי' קלג]
ח/ב מרגליות הים סנהדרין יז ע"א אות טז, כט ע"א אות טז {יוסיפו שנים}
ח/ב סדר הדיון עמ' 96
ח/ב סדר משנה (תאומים) כאן, ועמ' לג
ח/ב ספרי דבי רב ח"ד עמ' קנה
ח/ב עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ג עמ' קצא
ח/ב פני משה (שלז')
ח/ב פניני ים סי' נ
ח/ב פנת יקרת (תשנד) סי' קנה אות ד
ח/ב פנת יקרת (תשעא) עמ' תרנד, תרפה
ח/ב צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף רמו ע"ד
ח/ב שארית יוסף (תשמד) באור חו"מ הערה 29
ח/ב שארית יוסף (תשמד) שו"ת סי' ל הערה 4
ח/ב שארית יוסף (תשסז) עמ' פב
ח/ב שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תמג, אלף תרצד
ח/ב שו"ת הרשב"א ח"ג סי' שנו
ח/ב שו"ת הרשב"א ח"ט מכ"י סי' רפב {מסור}
ח/ב שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' שטו, שכז
ח/ב שלל דוד
ח/ב שם דרך סנהדרין עמ' כד
ח/ב שנתון המשפט העברי ח"א עמ' 343
ח/ב שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' קיג, רפז
ח/ב שעורי ר' שמואל סנהדרין ח"א עמ' מה-מט
ח/ב שערי טהר ח"ח סי' כא אות ב
ח/ב שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' שסא
ח/ב שערי תורה (לעוו) ח"ג דף כד ע"ד
ח/ב שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' קא, קד
ח/ב שעשוע התלמידים דף ג ע"ג {לח"מ}
ח/ב תבואת יקב (בלעיש)
ח/ב תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' שסא
ח/ב תחומין חי"ח עמ' 71
ח/ב תחומין חכ"ב עמ' 12
ח/ג איים בים מכות פ"ג סי' כ אות ג
ח/ג אמת ליעקב נשים עמ' כא {א"צ לתת טעם}
ח/ג בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' כא
ח/ג הלכה פסוקה ח"ב סי' יח הערה 74, 75
ח/ג חדושים ובאורים (גרי') סנהדרין סי' א ס"ק יג
ח/ג חוקות החיים דף קנט ע"ג
ח/ג חיים ומלך
ח/ג משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' יח
ח/ג קהלת שלמה דף כח ע"ד
ח/ג קרית מלך
ח/ג שערי טהר ח"ח סי' כא אות ב


ט/928 הלכות סנהדרין פרק ט *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ט/רה"פ אוצרות המלך
ט/רה"פ אור שמח
ט/רה"פ דבר המשפט ח"ג
ט/רה"פ הרמב"ם המדויק
ט/רה"פ חדושים ובאורים (פינס)
ט/רה"פ יד פשוטה
ט/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ט/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ט/רה"פ פי' ר"י קאפח
ט/רה"פ רמב"ם לעם
ט/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ט/א אגרות משה ח"ח עמ' רפז
ט/א אוצרות הרמב"ם
ט/א איש על העדה (אלאביץ) עמ' 206
ט/א אמרי יעקב (צימרמן) פרשת משפטים עמ' קפח
ט/א אשל חיים ח"א עמ' לט, קנח
ט/א אשר למלך
ט/א באר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 144 {שחייבו כולם}
ט/א באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תרא
ט/א ביצחק יקרא (תשע) סי' פא ד"ה ומטעם
ט/א בית זבול ח"ג סי' מז אות ז {רדב"ז}, סי' נ
ט/א בית שמאי (פרידמן) דף יח ע"ד {ראו כולם לחובה פטור - קושיה מ"לא מצו חזו ליה זכותא"}, כא ע"א, כו ע"ג
ט/א בית שערים או"ח סי' קסד
ט/א ברור הלכה סנהדרין יז ע"א ציון ה
ט/א ברכת אהרן מאמר ט אות ז, וברכת אב ד"ה ובדברי
ט/א גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' רמח
ט/א גלילי זהב (מושקוביץ) פרשת משפטים דף פד ע"ד
ט/א דבר אברהם ח"ב סי' לד ס"ק ד
ט/א דברות משה ב"ב ח"א סי' יז ענף ג
ט/א דברות משה סנהדרין עמ' נא
ט/א הלכה פסוקה ח"ב סי' יח הערה 14
ט/א הר המלך ח"ז עמ' רסז
ט/א השוואות בין דיני ישראל עמ' 45-46 {כולו חייב}
ט/א התורה והמדינה ח"ד עמ' לז
ט/א ואשיבה שופטיך עמ' פב
ט/א חידוש הסנהדרין במדינתנו המחודשת עמ' מב
ט/א חק ומשפט
ט/א יין מלכות (שניאורסון) עמ' 537-542
ט/א כנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' ה {פתחו כולם בד"נ}
ט/א כתר שם טוב סי' שכ
ט/א לבושי מרדכי יו"ד עמ' רעא
ט/א לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 113
ט/א מזכרת עמ' 316, 317
ט/א מנחה לאיש עמ' 101-102
ט/א מנחת חינוך ח"א עמ' שכה, ח"ג עמ' קלה
ט/א מנחת חינוך מצוה עז (דף צד ע"א)
ט/א מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' רלא {רדב"ז}
ט/א מסורה חי"א עמ' לב
ט/א מרגליות הים סנהדרין יז ע"א אות יח-יט
ט/א משיבת נפש (על תורה תמימה) שמות כג פסוק יט
ט/א משנה הלכות ח"ד סי' עז
ט/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' קו {שפתחו כולם}
ט/א משנת משה סנהדרין עמ' נו
ט/א משפטי עזיאל ח"ד עמ' נ
ט/א משפטים לישראל עמ' צו, קח-קט, קעח
ט/א נועם חכ"ב עמ' שב
ט/א נזיר אחיו ח"ג עמ' קי
ט/א נחלת שמעון (קרסנר) ישעיהו אות נ
ט/א סודו של המשפט העברי עמ' 546
ט/א סיומי המסכתות עמ' 206, 210
ט/א סיני ק עמ' רצד
ט/א עמק התורה (אדר תשעד) קדושים אות יח
ט/א פרשת השבוע (תשעב) ח"ב עמ' 197
ט/א צדיק באמונתו יחיה עמ' צה
ט/א קול יהודה (גרשוני) עמ' תרכא
ט/א קרבן אשר עמ' רח
ט/א קרן הצבי מצוה פא אות טז, מצוה פו אות א
ט/א תהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' רכא {כולם לחובה}
ט/א תורה שלמה חי"ח עמ' 212
ט/א תורת המצוות באמונת ישראל עמ' 93 {פטור כי נשללה ממנו זכות להגנה ראויה}
ט/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' קצז-רב {כולם אמרו חייב}
ט/א תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תשצג
ט/א תשובה מאהבה ח"א סי' קצד
ט/א תשובה שלמה חו"מ סי' א דף סד ע"ג, סי' ב דף סו ע"ב {שפתחו}, סי' ג דף סח ע"א
ט/ב אבן האזל (השמטות, דף עו ע"ב)
ט/ב אגרות הגרי"ד עמ' רפז
ט/ב אור הישר
ט/ב אמרי חן (לוונברג)
ט/ב אמת ליעקב נשים עמ' כ-כג
ט/ב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ט/ב בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' כא
ט/ב בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' קנב
ט/ב בני יהודה דף נד ע"ד
ט/ב ברור הלכה סנהדרין יז ע"א ציון ד, מ ע"א ציון צ, מב ע"א ציון ו
ט/ב גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' קנד-קנה
ט/ב גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל ב סי' ב
ט/ב דבר אליהו (מיליקובסקי) דרוש לח עמ' שכא-שכב {זה שאמר איני יודע נמנה אח"כ}
ט/ב דברות משה יבמות עמ' סה
ט/ב דברי לוי
ט/ב דברי שלמה (אסרף)
ט/ב דברי תלמוד ח"ב עמ' קסד {איני יודע בממונות}
ט/ב דינא דחיי ח"ב דף קז ע"ב
ט/ב דרושי ר"מ מאימראן ח"ב עמ' קסד
ט/ב המאור הגדול (יעבץ) עמ' שלט
ט/ב המאיר לארץ [שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' שטז-שיז]
ט/ב הר המלך ח"ז עמ' רסז
ט/ב זכר יצחק (תשן) עמ' רמד
ט/ב חדושים ובאורים (גרי') סנהדרין סי' א ס"ק יג
ט/ב חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' קנד
ט/ב חוות יאיר (תשנז) עמ' תא
ט/ב חוות יאיר סי' קמז
ט/ב חוקת עולם עמ' 479-480, 547
ט/ב חזון יחזקאל סנהדרין פ"ב ה"ו, פ"ט ה"ו
ט/ב חי' הגרנ"ט סי' רא
ט/ב חי' מהר"ם פדואה (פעמיים)
ט/ב חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' יג
ט/ב חי' ר' חנוך הענאך עמ' מד, סז
ט/ב חיים שאל ח"ב סי' מב אות לו
ט/ב חמרא וחיי עמ' קסב
ט/ב חסדי דוד ח"ה עמ' תקפד
ט/ב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' שפג, שצג
ט/ב כתר שם טוב סי' שכ
ט/ב לב השבת סי' נח אות כב
ט/ב לבושי מרדכי יו"ד עמ' רעא
ט/ב מיטב הארץ עמ' 568
ט/ב מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קצו ע"ג
ט/ב מנחה לאיש עמ' 98, 101
ט/ב מנחת חינוך ח"א עמ' שכז
ט/ב מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' ה
ט/ב מעין החכמה עמ' נא
ט/ב מעיני המים
ט/ב מקודש החודש עמ' צח
ט/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/ב משנת חיים שמות עמ' רמו
ט/ב משפטים לישראל עמ' צא, קעח
ט/ב נתן פריו חולין עמ' סח
ט/ב ס' השבי"ט עמ' קיד {לח"מ}
ט/ב סדר הדיון עמ' 227, 250
ט/ב סדר משנה (תאומים)
ט/ב פני מבין ח"ב דף ה ע"ג, יא ע"ג
ט/ב פנת יקרת (תשעא) עמ' תרנד-תרנה
ט/ב שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תרפ, אלף תרצד
ט/ב שו"ת הרשב"א ח"ג סי' שנו
ט/ב שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' שטו, שכח
ט/ב שולי הגליון עמ' ר
ט/ב שם דרך סנהדרין עמ' כד-כה
ט/ב שם טוב - השלמה
ט/ב שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' כד, קטז, קכד, רפח
ט/ב שעורי ר' שמואל סנהדרין ח"א עמ' קמ
ט/ב שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' שסא
ט/ב תבואת יקב (בלעיש)
ט/ב תורה שלמה שמות פכ"ג אות כח, לב {מל"מ}
ט/ב תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' רלג, רלו, שסא, שעב
ט/ב תשובה שלמה חו"מ סי' ב דף סו ע"ג {לא כתב שמוסיפים אם ראו כולם לחובה}
ט/ג אבן האזל (גם בהשמטות, דף עט ע"ד)
ט/ג איש מבין ח"א דף נו ע"א
ט/ג אמרי חן (לוונברג)
ט/ג אמת ליעקב נשים עמ' כב {רדב"ז - לא מועילה תפיסה}
ט/ג אשל אברהם (שפירא) עמ' תרמד {מל"מ}
ט/ג אשר למלך
ט/ג באר שרים (שולמן) עמ' קיט
ט/ג בארות נתן עמ' קכה, קלג-קלד
ט/ג בית זבול ח"ג סי' מז אות ז
ט/ג ברור הלכה סנהדרין פט ע"א ציון ח
ט/ג בשולי גליוני עמ' תקי
ט/ג גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' רמה
ט/ג גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' קנו
ט/ג המאיר לארץ [שו"ת הרדב"ז ח"ג סי' תקלח]
ט/ג התורה והמדינה ח"ט עמ' נו
ט/ג ואם תאמר ח"ג קושיה 329
ט/ג זכרון יהונתן דף נה
ט/ג חי' עזיאל
ט/ג חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' תיז {מל"מ}
ט/ג מנחת חינוך ח"א עמ' שכז {מל"מ}
ט/ג מנחת חינוך מצוה עז (דף צד ע"ג)
ט/ג מרגליות הים סנהדרין ג ע"ב אות כד, לד ע"א אות י {אין מונים תלמיד}, מ ע"א אות יז {אין מוסיפים על השבעים}, יח {מל"מ}
ט/ג משא יד ח"א עמ' קס-קסא
ט/ג משאת המלך ח"ב סי' רמו
ט/ג משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' שסד {מל"מ}
ט/ג נחלת שמואל דף נה ע"ב {מל"מ}
ט/ג סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 238
ט/ג סתירת זקנים - הלכה עמ' קסג {מל"מ}
ט/ג פי' מגילת אסתר לרמב"ם בהוספות
ט/ג פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' רסט
ט/ג פתח הבית הוריות עמ' טו
ט/ג קהלות יעקב סנהדרין ג
ט/ג קרית מלך
ט/ג שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תרצ
ט/ג שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' שסא
ט/ג תורה שלמה שמות פכ"ג אות יח
ט/ג תורת המדינה עמ' 46
ט/ג תורת המועדים (תשכד) עמ' 515
ט/ג תורת המועדים (תשנו) עמ' 554
ט/ג תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' שעב


י/929 הלכות סנהדרין פרק י *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


י/רה"פ אמרי חן (לוונברג)
י/רה"פ דבר המשפט ח"ג
י/רה"פ הדרום ח"ח עמ' 107-113
י/רה"פ הרמב"ם המדויק
י/רה"פ יד פשוטה
י/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
י/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
י/רה"פ פי' ר"י קאפח
י/רה"פ רמב"ם לעם
י/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
י/א אוצרות המלך
י/א אור יעקב סנהדרין דף מג ע"ג, מז ע"ד
י/א אור שמח
י/א אמונת עתיך גל' 122 עמ' 91
י/א ביצחק יקרא (תשע) סי' פא ד"ה ומטעם
י/א בית הבחירה על אבות עמ' 126
י/א דינא דחיי ח"א דף קעט ע"ג
י/א הגהות חבר בן חיים
י/א הלכה פסוקה ח"א - ברור הלכה עמ' נו, ח"ב סי' יג הערה 212, סי' יח הערה 54, 56
י/א המלך חדריו עמ' 210
י/א הרמב"ם והלכותיו
י/א הרמב"ם ומכילתא דרשב"י סי' נד
י/א השגות הרמ"ך
י/א חד וחלק ח"א דף ח ע"ב, ט ע"א
י/א חסדי דוד ח"ה עמ' תקלא
י/א חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' טו
י/א טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' רפה
י/א יד איתן
י/א יד ישראל ח"ב
י/א יד פשוטה מדע עמ' תקלד
י/א ימי שלמה
י/א מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"ב עמ' 281
י/א מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קצד ע"ג
י/א מנחת חינוך ח"א עמ' שכה
י/א מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' רכו {רמב"ם}, רכז {רדב"ז}
י/א מעיל שמואל (פלורנטין) [רש"י פ' משפטים]
י/א מרגליות הים סנהדרין לד ע"א אות ח
י/א משנה הלכות ח"ח סי' קלו {לא תענה}
י/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' קא
י/א משפטי עזיאל ח"ד עמ' נב
י/א משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' שלב {רדב"ז - מתחילין מן הצד}
י/א סדר הדיון עמ' 240
י/א עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ג עמ' קפב
י/א ענישה ושיקום ביהדות עמ' 51
י/א עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 121-120
י/א עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 131
י/א פירושי איברא עמ' 13
י/א ציוני מהר"נ
י/א קרית מלך
י/א רלב"ג שמות פכ"ג תועלת ה עמ' שי-שיא {חיוב להשמיע דעתו}
י/א שם דרך סנהדרין עמ' קכא, קכד, קלא
י/א שערי תורה (תשעה) סוגיות ודרושים עמ' יג, צט
י/א תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' רסו
י/א תורה שלמה שמות פכ"ג אות לב
י/ב אור יעקב סנהדרין דף מג ע"ג, מד ע"א
י/ב אור שמח
י/ב אמרי דוד (שליסל) דף נז ע"ג
י/ב אמת ליעקב נשים עמ' קצא
י/ב אנצי"ת ע' גמר דין הע' 70
י/ב באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תר
י/ב בית המדרש
י/ב הרמב"ם ומכילתא דרשב"י סי' נה
י/ב השגות הרמ"ך
י/ב חדושים ובאורים (פינס)
י/ב חי' הריצ"ד
י/ב ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 130
י/ב ממעין ההלכה עמ' 175
י/ב מנחת חינוך ח"א עמ' שכה, שכז
י/ב משך חכמה שמות פכ"ג פס' ב
י/ב סדר משנה (תאומים)
י/ב קרית מלך
י/ב קרן הצבי מצוה פו אות א
י/ב רלב"ג שמות פכ"ג תועלת ה עמ' שי {הלימוד מ"לא תענה"}
י/ב שערי תורה (תשעה) סוגיות ודרושים עמ' יא
י/ב תורה שלמה שמות פכ"ג אות כט
י/ב תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' שנג
י/ב תשובה שלמה חו"מ סי' ב דף סו ע"ב
י/ג אור יעקב סנהדרין דף מד ע"ד
י/ג אמת ליעקב נשים עמ' קצג
י/ג אש תמיד עמ' תקנב
י/ג גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' קסט
י/ג חקרי זמנים ח"ב עמ' תפו
י/ג ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 130
י/ג כגן רוה עמ' 63
י/ג לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' עד
י/ג מנחת חינוך ח"א עמ' שכו
י/ג מעון אריה סי' ה
י/ג מרגליות הים סנהדרין לד ע"א אות י
י/ג סופר המלך
י/ג עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ג עמ' קצ
י/ג עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 143, 145
י/ג עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 158
י/ג פני מבין ח"ב דף יג ע"ג
י/ג שדה הארץ ח"א דף קיז ע"ג
י/ג שם דרך סנהדרין עמ' קלב, קמא
י/ג תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' שמד
י/ד אמת ליעקב נשים עמ' קצג
י/ד ברור הלכה סנהדרין מג ע"א ציון ח
י/ד ברכת אריאל ח"א סי' יד ס"ק ב
י/ד מנחת חינוך ח"א עמ' שכו
י/ד עמק הלכה (בוימל) עמ' צה
י/ד עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 121, 145
י/ד עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 158
י/ד שם דרך סנהדרין עמ' קלב, קלג
י/ד שם טוב - השלמה
י/ד תשובה מאהבה ח"א סי' עז
י/ה אגודת אזוב ח"ב דף עג ע"א
י/ה אהלי אהרן ח"ב סי' מז
י/ה אוצרות המלך
י/ה אוריין תליתאי (תאומים) סי' לח (לב ע"ג)
י/ה אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 423 [עי' קרן אורה על סנהדרין על קושיית הש"ך, ותפארת ישראל על הכ"מ]
י/ה באר חיים מרדכי דף ר
י/ה בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' כא
י/ה בית אהרן וישראל גל' כא עמ' קי {טעם אחד משני מקראות}
י/ה בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' קנו
י/ה ברור הלכה סנהדרין לד ע"א ציון ה
י/ה ברכת אהרן מאמר ט אות ב, ד
י/ה ברכת אריאל ח"א סי' יד
י/ה דבר אליהו (מיליקובסקי) דרוש לח עמ' שיד-שטו
י/ה הגהות חבר בן חיים
י/ה הלכה פסוקה ח"ב סי' יח הערה 27, 32
י/ה השגות הרמ"ך
י/ה השיב משה (תשעה) סי' פב אות ג עמ' ט
י/ה התורה והמדינה ח"ט עמ' קד
י/ה חזון יחזקאל סנהדרין פ"ז ה"ב
י/ה חק ומשפט עמ' רפב
י/ה יתר הבז (תשסח) עמ' קפ
י/ה כרוב ממשח דף מח ע"ד
י/ה מגל ח"י עמ' 2
י/ה מחקרים בדרכי התלמוד וחידותיו (מרגליות) עמ' מה
י/ה מטה אהרן (זייויץ, תרע) עמ' מא
י/ה מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"א עמ' 184
י/ה מנחה לאיש עמ' 122
י/ה מפענח צפונות עמ' 151
י/ה מרגליות הים סנהדרין לד ע"א אות ז, ט
י/ה משיב מלחמה (תשעט) ח"ג עמ' רעב
י/ה משנת רבנו יוסף עמ' 179
י/ה משפטי עזיאל ח"ד סי' יב עמ' נג
י/ה נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' רעט
י/ה נשמת חיים (תשסח) חו"מ סי' ז עמ' ט
י/ה נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' נא
י/ה סיני כרך כח (תשיא) עמ' שסח
י/ה עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 121
י/ה פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' רסט
י/ה פסקי אליהו ח"א עמ' מז
י/ה צדקה לחיים (תשסח) עמ' מה
י/ה שאר יוסף ח"ד
י/ה שבילי אשר
י/ה שם דרך סנהדרין עמ' קל, קלד, קמב
י/ה שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' סט, קיז, תמה
י/ה שתי הלחם סי' יח-יט
י/ה תחומין חי"ח עמ' 72-73
י/ו אוצרות הרמב"ם
י/ו אור יעקב סנהדרין דף כו ע"א
י/ו באר מרים פ"ג ה"ט
י/ו ברור הלכה סנהדרין לו ע"א ציון ב
י/ו גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' רסט
י/ו גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' צח
י/ו דברי שלמה (שלם) דף יב ע"ג
י/ו דבש תמר
י/ו הר המלך ח"ז עמ' רסז
י/ו הרמב"ם והלכותיו
י/ו התורה והמדינה ח"ג עמ' נח
י/ו חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' עט
י/ו טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' רפה
י/ו יהגה האריה עמ' פא
י/ו ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 130
י/ו כרוב ממשח דף מט ע"א
י/ו מגילת ספר לאוין דף קיא ע"א
י/ו מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' רמא
י/ו מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קצד ע"ג, קצה ע"ג
י/ו מנחת חינוך ח"א עמ' שכה
י/ו מנחת משה (גולדברג) סי' טו אות ב, ו
י/ו מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' רל {לח"מ}
י/ו מקודש החודש עמ' צו
י/ו מרגליות הים סנהדרין לד ע"א אות ד {להתמנות עם המחייבים}, ח
י/ו מרכבת המלך עמ' רפא
י/ו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' קא
י/ו משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' שלא, שלב, שלד
י/ו נטיעות חיים בהקדמה
י/ו עיר מקלט עמ' צה
י/ו עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 120
י/ו עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 130
י/ו פי' מגילת אסתר לרמב"ם עמ' כד הערה קעב
י/ו רנת יצחק שמואל עמ' ריא, תצ {אין מתחילים מהגדול}
י/ו שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' ריב
י/ו שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' קסא-קסב
י/ו שלל דוד {לח"מ}
י/ו שם דרך סנהדרין עמ' קכא, קכז
י/ו שמחת עולם (לגו)
י/ו תורה שלמה שמות פכ"ג אות כג
י/ו תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' רמה
י/ו תחומין חט"ו עמ' 187
י/ו תשובות ראב"י אב"ד סי' עו
י/ז אור הישר
י/ז אור יעקב סנהדרין דף מו ע"א
י/ז חי' הגרנ"ט סי' רא
י/ז מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קצה ע"ד
י/ז מנחת חינוך ח"א עמ' שכה
י/ז שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' ריב
י/ז שו"ת הריב"ש עמ' שא
י/ז תורה שלמה שמות פכ"ג אות ל
י/ח אהבת איתן הוריות עמ' פג
י/ח אור יעקב סנהדרין דף מד ע"ב, מה ע"ב, מו ע"ב, מז ע"ב-ע"ג
י/ח אמרי יהושע (ברוק) עמ' 250
י/ח אמת ליעקב נשים עמ' קצג {עולה למנין}
י/ח אש תמיד עמ' תקנב
י/ח אשר למלך
י/ח אשר לשלמה (אשכנזי)
י/ח אשר לשלמה (אשכנזי) דרשות דף ל ע"ב {לח"מ}
י/ח ברור הלכה סנהדרין מ ע"א ציון נ, מב ע"א ציון ה
י/ח ברכת אריאל ח"א סי' יג ס"ק ג, ה
י/ח בשבילי אמונה ח"ב עמ' רעא {תלמיד נמנה עם הדיינים}
י/ח דברות משה סנהדרין עמ' שסג
י/ח הלכה פסוקה ח"א - ברור הלכה עמ' סח
י/ח הר המלך ח"ז עמ' רסח
י/ח התורה והמדינה ח"ג עמ' כט, קובץ ט עמ' קא
י/ח זרע יצחק (עטייה) ח"ב דף טו ע"ד
י/ח חדושים ובאורים (גרי') סנהדרין סי' א ס"ק טו
י/ח חדושים ובאורים (פינס)
י/ח חזון יחזקאל סנהדרין פ"ז ה"ג, פ"ט ה"ב
י/ח חי' ר' חנוך הענאך עמ' נז, סו
י/ח חסדי דוד ח"ה עמ' תקצט
י/ח חק ומשפט עמ' רעט
י/ח ידבר שלום ח"א עמ' קלח
י/ח כנפי נשרים
י/ח לב אריה (הורביץ) עמ' רכז-רכח
י/ח לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' עה
י/ח מגדל צופים ח"ה סי' קה
י/ח מנחת חינוך ח"א עמ' שכו, שלה
י/ח מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' רלד
י/ח מעיני המים
י/ח מקור ישראל דף קיג ע"ד
י/ח מרגליות הים סנהדרין לד ע"א אות י
י/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
י/ח משנת רבנו יוסף עמ' 179
י/ח נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' נא
י/ח סדר הדיון עמ' 234
י/ח סודו של המשפט העברי עמ' 636
י/ח עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ג עמ' קצ
י/ח עמק הבכא (תרנ"ד) דף ה ע"ב {משתקין אותו}
י/ח פנת יקרת (תשנד) סי' קנה אות ד
י/ח פנת יקרת (תשעא) עמ' תרפד
י/ח קרית מלך
י/ח שלל דוד
י/ח שם דרך סנהדרין עמ' קלב, קלח, קמ
י/ח שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' סט, קיז, רפט, תמה
י/ח שערי תורה (לעוו) ח"ג דף כח ע"ב
י/ח שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' קיז
י/ח שערי תורה (תשעה) סוגיות ודרושים עמ' א
י/ח תורה מציון שנה ב חו' א דף ג ע"א
י/ח תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' שעב
י/ט אור הישר
י/ט איש מבין ח"א דף נו ע"א, קיד ע"א
י/ט אמרי יהודה (רוזנר) דף כ ע"א
י/ט אמת ליעקב נשים עמ' קצא
י/ט אנצי"ת ע' גמר דין הע' 228
י/ט אנצי"ת ע' דבר שהצדוקים הע' 22, 35
י/ט באר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 164 {חוזרים ודנים}
י/ט באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תר
י/ט בית דוד (תשעט) חו"מ סי' ג
י/ט ברור הלכה סנהדרין לג ע"ב ציון ה
י/ט גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' קסט
י/ט גושפנקא דמלכא
י/ט דינא דחיי ח"א דף קפג ע"ד, ח"ב דף קיא ע"ב, קיב ע"ד
י/ט דיני ישראל ח"א עמ' 26, 38
י/ט דרושי ר"מ מאימראן ח"ב עמ' קסד
י/ט הורה גבר (תקסב) דף ח ע"ד
י/ט הורה גבר (תשסג) עמ' לד
י/ט ואם תאמר ח"ד קושיה 201
י/ט חי' הגרנ"ט סי' רא
י/ט ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 130
י/ט כנה"ג
י/ט לקוטי סופר ח"ב דף סב ע"ב
י/ט לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 115
י/ט לשון זהב הוריות
י/ט מנחת חינוך ח"א עמ' שלה
י/ט מעיל שמואל (פלורנטין)
י/ט משפטי ארץ ח"א עמ' 233
י/ט סדר הדיון עמ' 137
י/ט סדר משנה (תאומים)
י/ט סודו של המשפט העברי עמ' 540
י/ט עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קכט
י/ט עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קיח
י/ט עין יצחק ח"א עמ' שמ
י/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' מה
י/ט פני משה (בנבנשתי) ח"א דף קסה ע"ב
י/ט צדקה לחיים (תשסח) עמ' מה
י/ט תורה שלמה שמות פכ"ג אות לא


יא/930 הלכות סנהדרין פרק יא *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יא/רה"פ דבר המשפט ח"ג
יא/רה"פ הרמב"ם המדויק
יא/רה"פ יד פשוטה
יא/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יא/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יא/רה"פ פי' ר"י קאפח
יא/רה"פ רמב"ם לעם
יא/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יא/א אוצרות המלך
יא/א אור הישר
יא/א אור יעקב סנהדרין דף מד ע"א
יא/א אמונת שמואל (תשנט) עמ' קנא
יא/א אמרי דוד (שליסל) דף נז ע"ב
יא/א אמרי יהודה (רוזנר) דף כ ע"א
יא/א אמת ליעקב נשים עמ' קצא, קצג
יא/א אנצי"ת ע' גמר דין הע' 70, 71, 93, 114, 227, 228
יא/א אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 72
יא/א באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תרא
יא/א באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פי"א ה"ח מושב שרים אות לט
יא/א ברור הלכה סנהדרין לג ע"ב ציון ז, לד ע"ב ציון ד
יא/א ברכת אריאל ח"א סי' יג ס"ק ג
יא/א גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' קכט
יא/א גושפנקא דמלכא
יא/א דינא דחיי ח"ב דף קיג ע"א וע"ג, קיד ע"א
יא/א דרושי ר"מ מאימראן ח"ב עמ' קסד
יא/א הלכה פסוקה ח"ב סי' י הערה 22, סי' יח הערה 44
יא/א הרמב"ם והלכותיו
יא/א התורה והמדינה ח"ד עמ' מט
יא/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקפ
יא/א חדושים ובאורים (פינס)
יא/א חוקת עולם עמ' 261 {החמרות בדיני נפשות - להגן על הנאשם}
יא/א חי' ר' חנוך הענאך עמ' נו
יא/א חמדת יעקב עמ' 79 {מחזירים לזכות}
יא/א חק המלך יבמות עמ' פה
יא/א טבעת החושן ח"א עמ' 22
יא/א טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' נ
יא/א יין מלכות (שניאורסון) עמ' 543-544 {אמרו כולם חייב}
יא/א כתבי הסבא מקלם חנוכה-פורים עמ' קא {הלנת דין}
יא/א מזכרת עמ' 316
יא/א מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"ב עמ' 259
יא/א מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קצג ע"ג
יא/א מנחה לאיש עמ' 100
יא/א מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' שנח
יא/א מנחת חינוך ח"א עמ' שכה, שכז, ח"ג עמ' רט
יא/א מעיל שמואל (פלורנטין)
יא/א מרגליות הים סנהדרין יז ע"א אות כא
יא/א משנה הלכות ח"ד סי' ריא {דיינים שנמצא אחד פסול - האם האחרים יכולים לדון שוב}
יא/א משנה הלכות ח"י סי' שיא {זהירות בדיני נפשות}
יא/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' קו
יא/א משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' שצא {אין מחזירין לחובה}
יא/א נר מצוה (ואלק) שרשים דף ג ע"ב {צריך הלנת דין}
יא/א נתיבות שמואל דף צ ע"ד
יא/א סדר הדין (שוחטמן) עמ' 19, 33
יא/א סודו של המשפט העברי עמ' 540
יא/א עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ג עמ' קפב
יא/א שבילי אשר
יא/א שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 225
יא/א תורת המלך (צדוק) סי' ה ס"ק ח
יא/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' רג-רה
יא/א תשובה שלמה חו"מ סי' ב דף סו ע"ב
יא/ב אמונת שמואל (תשנט) עמ' קנא
יא/ב אמונת שמואל סי' נד
יא/ב אמרי דוד (שליסל) דף נז ע"ב
יא/ב אנצי"ת ע' בית דין הע' 639
יא/ב באר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 134
יא/ב באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' קמא
יא/ב באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פי"א ה"ח מושב שרים אות לט
יא/ב בית זבול ח"ג סי' נ
יא/ב ברור הלכה יבמות ו ע"ב ציון ד
יא/ב דברות משה יבמות עמ' תקסט
יא/ב הלכה פסוקה ח"א סי' ה הערה 15
יא/ב יקב אפרים עמ' קכא-קכה
יא/ב כגן עדנים עמ' רטז
יא/ב מועדי ה' (נתנזון) יו"ט עמ' ח-ט
יא/ב מלאכת יו"ט עמ' סא {רציחה לא דוחה יו"ט}
יא/ב מרגליות הים סנהדרין יז ע"א אות כא
יא/ב משפטים לישראל עמ' קעח
יא/ב עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 6 הע' 87
יא/ב קרית מלך
יא/ב קרן הצבי מצוה סה אות ג, מצוה עא אות ז
יא/ב תיבת גומא (ורשנר) עמ' קעד
יא/ב תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שנו-שנז
יא/ב תיבת גומא (תשסז) עמ' קכח, קלג
יא/ג אמונת שמואל (תשנט) עמ' קנא
יא/ג ארעא דרבנן (תשעט) עמ' רנו
יא/ג באר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 134
יא/ג באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פי"א ה"ח מושב שרים אות לט
יא/ג גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' צח
יא/ג גזע ישי דף סד ע"א
יא/ג חדושים ובאורים (פינס)
יא/ג יקב אפרים עמ' קכא-קכה
יא/ג כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' קכד
יא/ג מי יהודה או"ח סי' סח
יא/ג מרגליות הים סנהדרין יז ע"א אות כא
יא/ג שם משמעון (פולק) ח"א דף פח
יא/ד אבן האזל (השמטות דף עט ע"א)
יא/ד אגרות הגרי"ד עמ' רפז
יא/ד אור יעקב סנהדרין דף מו ע"א
יא/ד אור שמח
יא/ד אמונת שמואל (תשנט) עמ' קנא
יא/ד אמרי חן (לוונברג)
יא/ד אמת ליעקב נשים עמ' קפז {שור הנסקל}
יא/ד אנצי"ת ע' גלות הע' 32, 36
יא/ד אשר למלך
יא/ד אשר לשלמה (אשכנזי)
יא/ד אשר לשלמה (אשכנזי) דרשות דף ל ע"ב {לח"מ}
יא/ד באר מים חיים (מוצירי) גירסא דינקותא דף לו ע"ד
יא/ד באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פי"א ה"ח מושב שרים אות לט
יא/ד בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף סז ע"ב
יא/ד בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' פג
יא/ד בית דוד (פילוסוף) חו"מ דף א ע"ג {כ"מ}
יא/ד בית דוד (תשעט) חו"מ סי' ג
יא/ד בית המדרש
יא/ד בית מרדכי (סאויצקי) דף סב ע"ב
יא/ד ברור הלכה סנהדרין י ע"א אחרי ציון ד, לג ע"ב ציון ג, סז ע"א ציון ב
יא/ד ברכות שמים מכות פ"ב אות רפד {גלות - לכן כה"ג שהרג בשוגג נידון בב"ד של ע"א}
יא/ד ברכת ראובן דף קכ ע"א
יא/ד בשבילי החודש סי' יד ס"ק ב {לח"מ}
יא/ד גבורת יצחק מכות עמ' רטז, רנב
יא/ד גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' קכט
יא/ד גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' צז, קטז
יא/ד גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שג
יא/ד גושפנקא דמלכא
יא/ד דבר אברהם ח"ב סי' לד ס"ק א
יא/ד דבר משה (אמריליו) ח"ב דף א ע"ג
יא/ד דברות משה יבמות עמ' תקסט
יא/ד דברות משה סנהדרין עמ' רצב
יא/ד דליית הכרם עמ' תתתלו [צ"ל בשור הנסקל]
יא/ד הגהות רימ"א {לח"מ}
יא/ד הלכה פסוקה ח"א - ברור הלכה עמ' נו
יא/ד הרמב"ם והלכותיו
יא/ד חדושים ובאורים (פינס)
יא/ד חזו"א סנהדרין סי' כא ס"ק ה
יא/ד חי' ר' חנוך הענאך עמ' מ
יא/ד חיים ומלך
יא/ד חמדת יעקב עמ' 78
יא/ד כללי קלב"מ (תשסז) עמ' קכה
יא/ד מוסר המקרא והתלמוד עמ' קיא
יא/ד מזכרת עמ' 316
יא/ד מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קצו ע"א {כ"מ}
יא/ד מנחת חינוך ח"א עמ' רסא, שכה-שכו, שכח, שלה, ח"ג עמ' קמא
יא/ד מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' רכד, תיח
יא/ד מעיני המים
יא/ד מרגליות הים סנהדרין יז ע"א אות כא
יא/ד מרחשת ח"א קונ' הזמה אות ג
יא/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/ד משא בני קהת
יא/ד משא יד ח"א עמ' רפא {גלות}
יא/ד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' קו {מלקות בשלשה}
יא/ד משנת ר' אהרן כתובות עמ' שנא
יא/ד משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' שצא {דיני מלקות, לח"מ}
יא/ד נזר אברהם מכות ועדות עמ' קיז
יא/ד נחלת שמואל דף נג ע"ד
יא/ד נשמת כל חי ח"א דף לא ע"ג
יא/ד סדר משנה (תאומים)
יא/ד עולת איש (אלישר) דף עד ע"ג
יא/ד עיר מקלט עמ' י ביאור הלכה ושער העדה, מו שער העדה, פג ביאור הלכה
יא/ד ענפי ארז (זי') דף עט ע"ד
יא/ד פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' רפא
יא/ד פתח בית דוד דף א ע"ג {דיני מלקיות}
יא/ד צדקה לחיים (תקמז)
יא/ד צדקה לחיים (תשסח) עמ' מז
יא/ד צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קצז אות ח
יא/ד קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' ב
יא/ד קרית מלך
יא/ד שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף עז ע"א
יא/ד שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' תכ
יא/ד שלחן המלך
יא/ד שם דרך סנהדרין עמ' צ, מכות עמ' רי, ריט
יא/ד שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' רפב
יא/ד תורת האוהל (תשנג) עמ' עא {דיני גלות}
יא/ד תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תשעה, תשפח
יא/ד תחומין חי"א עמ' 350
יא/ד תנופת זהב עמ' 59
יא/ה אב בחכמה דף נח ע"ב
יא/ה אהל דוד (קהן) ח"א משלי פ"ט פס' ז
יא/ה אור הישר
יא/ה אור שמח
יא/ה אמרי חן (לוונברג) שבת עמ' קמח
יא/ה אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' א הערה ב
יא/ה אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 80 {או"ש}, 81 {אסור לב"ד ללמד זכות}, 83
יא/ה בית שערים ח"ג סי' עב
יא/ה בן יהודה סי' יא
יא/ה בני דוד
יא/ה ברור הלכה סנהדרין כט ע"א ציון פ, לג ע"ב ציון ב, לו ע"ב ציון ד
יא/ה ברכת אריאל ח"א סי' יג ס"ק א
יא/ה גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' קט
יא/ה דברות משה סנהדרין עמ' של, תנד
יא/ה התורה והמדינה ח"ט עמ' קכ, קכו, קכט
יא/ה ויואל משה מאמר א סי' קפה
יא/ה ויואל משה עמ' קעה
יא/ה זכר דוד על התורה עמ' פג
יא/ה חדושים ובאורים (פינס)
יא/ה חזו"א סנהדרין סי' כא ס"ק א
יא/ה חזו"א על הרמב"ם
יא/ה חזון יחזקאל סנהדרין פ"ז ה"ג, פ"י ה"ה
יא/ה חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קנ
יא/ה חסדי דוד ח"ה עמ' תקפ
יא/ה יד המלך (לנדא)
יא/ה יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ה הי"ד ס"ק ג
יא/ה יד פשוטה מדע עמ' תרכא
יא/ה ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 136
יא/ה כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' שיד, תתריג
יא/ה לקוטי שיחות חי"ט עמ' 488
יא/ה מבוא למשנה תורה עמ' 314
יא/ה מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' רסז
יא/ה מוסר המקרא והתלמוד עמ' קפט {אכזריות זו היא רחמים}
יא/ה מזכרת עמ' 148
יא/ה ממעין ההלכה עמ' 166
יא/ה מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' שנח
יא/ה מנחת חינוך ח"ג עמ' רה, רט, רסב
יא/ה מקור ברוך (הגר) עמ' שד {אין טוענים למסית}
יא/ה מרגליות הים סנהדרין סז ע"א אות ו {מסית א"צ התראה}
יא/ה משנת ר' אהרן מאמרים (תשמח) ח"א עמ' רנג
יא/ה משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' רנג {זקן וסריס}
יא/ה נר מצוה (ואלק) מצוות דף עה ע"א {מסית לא צריך התראה}
יא/ה סופר המלך
יא/ה ספרי דבי רב ח"ג עמ' רלב, רלד
יא/ה עיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 121 {המסית - אין דיניו כשאר דיני נפשות ואין טוענין למסית, האכזריות על אלו שמטעים העם אחרי ההבל - רחמים}
יא/ה עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 1 הע' 95
יא/ה צדקת יוסף עמ' לו {אכזריות}
יא/ה קרית מלך
יא/ה שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות כז
יא/ה שערי דעה (ליטוין, תשעב) עמ' יב
יא/ה תורת המדינה עמ' 224
יא/ה תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' שמג
יא/ו אגרות משה או"ח ח"א סי' קט
יא/ו ברור הלכה סנהדרין לו ע"א ציון ב
יא/ו גושפנקא דמלכא
יא/ו דברות משה סנהדרין עמ' שכו
יא/ו דברי לוי
יא/ו הלכה פסוקה ח"ב סי' יח הערה 8-9
יא/ו יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קיב {מתחילים מן הצד}
יא/ו מגילת ספר לאוין דף קיא ע"א
יא/ו מלאכת שלמה (חכים)
יא/ו מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' שנח
יא/ו מראה הנוגה
יא/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/ו משנה הלכות ח"ב דף קיד ע"ג
יא/ו משנה הלכות מהדו"ת ח"ד עמ' קמא
יא/ו משפטי אמת עמ' לז
יא/ו נאות אפרים ח"ב עמ' קסח
יא/ו ר"י ששפורטש עמ' 78
יא/ו שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 75 {דיני איסור והיתר נכלל בטומאה וטהרה}
יא/ו שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תמד
יא/ו תבואת יקב (בלעיש)
יא/ו תורה שלמה אסתר פ"א אות קסא
יא/ו תורת המלך (צדוק) סי' ה ס"ק ח
יא/ו תורת מנחם חס"ג עמ' 292 {דיני נפשות מתחילין מן הצד ואין שומעין דברי הגדול אלא באחרונה}
יא/ז אבן האזל (השמטות דף עז ע"ד)
יא/ז אור הישר
יא/ז אור יעקב סנהדרין דף ה ע"ב, מה ע"ג, מו ע"ג, מז ע"ב-ע"ג
יא/ז אור שמח
יא/ז אוריין תליתאי (תאומים) סי' לא
יא/ז אורים ותומים - תומים סי' יח ס"ק ה
יא/ז אמרי חן (לוונברג)
יא/ז אמרי יהושע (ברוק) עמ' 250
יא/ז ארץ הצבי (שכטר) עמ' רכח
יא/ז אש תמיד עמ' תקנב
יא/ז אשר למלך
יא/ז באר מים חיים (נוסינזון) סנהדרין דף לו
יא/ז בארות נתן עמ' קלב
יא/ז בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' כא
יא/ז בית אהרן (קארטשין) עמ' רעט
יא/ז בית אהרן וישראל גל' כא עמ' קלה
יא/ז בית אהרן וישראל גל' פא עמ' קלא-קלב
יא/ז בנין שלמה (מז) דף מז ע"ב
יא/ז ברור הלכה סנהדרין לו ע"א ציון ד
יא/ז ברור הלכה ע"ז ז ע"א ציון ה פסקה ב
יא/ז ברכת אריאל ח"א סי' יג ס"ק ב, ה
יא/ז בשבילי התלמוד ח"ב סוטה ח"ב סי' יט אות טו
יא/ז בשולי גליוני עמ' רסד
יא/ז גושפנקא דמלכא
יא/ז גט פשוט - כללים כלל א
יא/ז דברי לוי
יא/ז דברי תלמוד ח"א עמ' קכב
יא/ז הגהות חבר בן חיים
יא/ז הדם הקדוש עמ' 104
יא/ז הלכה פסוקה ח"ב סי' יח הערה 46, 105
יא/ז השגות הרמ"ך
יא/ז התורה והמדינה ח"ט עמ' קיז
יא/ז חד וחלק ח"א דף ד ע"ג
יא/ז חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רצח
יא/ז חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תלא {כ"מ}
יא/ז חזון יחזקאל סנהדרין פ"ז ה"ב
יא/ז חיבת הקודש עמ' סט
יא/ז יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' כח
יא/ז יקב אפרים עמ' קכו-קכח
יא/ז כנה"ג [שו"ת הרדב"ז ח"ב סי' כב]
יא/ז כתר כהונה (ולק, תשסד) עמ' כה
יא/ז לב אריה (הורביץ) עמ' רכט
יא/ז לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' עד
יא/ז לקוטי סופר ח"א דף לה ע"ד
יא/ז לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 165
יא/ז מוריה גל' ריט עמ' נח
יא/ז מחקרים בדרכי התלמוד וחידותיו (מרגליות) עמ' מה
יא/ז מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קצד ע"א {כ"מ}
יא/ז מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' שפה
יא/ז מנחת חינוך ח"א עמ' לב
יא/ז מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' פה
יא/ז מסורה חי"א עמ' לב
יא/ז מקורות לפסקי הרמב"ם
יא/ז מקראי קדש (תשנג) עמ' שמח
יא/ז מרגליות הים סנהדרין לו ע"א אות כח
יא/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/ז משנה הלכות ח"ח סי' קכ
יא/ז נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' נא
יא/ז עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ג עמ' קצ
יא/ז עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף ז ע"א
יא/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קפז
יא/ז פנת יקרת (תשנד) סי' קנה אות ד
יא/ז פנת יקרת (תשעא) עמ' תרפד
יא/ז פרשת השבוע (תשעב) ח"ג עמ' 266
יא/ז צבי תפארת סי' ה (שם שלמה אות א)
יא/ז ציץ הקודש ח"א דף עה ע"ב
יא/ז צפנת פענח שמות עמ' כז, במדבר עמ' שטז
יא/ז קהלות יעקב סנהדרין ג
יא/ז קרית מלך
יא/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' שמה
יא/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קכד, שבועות ח"ב עמ' ג, כח, שה
יא/ז שיח ערב סנהדרין עמ' מא-מב
יא/ז שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' לה אות א
יא/ז שם דרך סנהדרין עמ' קלא, קלז
יא/ז שם משמעון (פולק) ח"ב דף קצה
יא/ז שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' קטז, רפח, תמד
יא/ז שערי תורה (לעוו) ח"ג דף כו ע"א
יא/ז שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' קט
יא/ז תורה שלמה שמות פכ"ד אות קל
יא/ז תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' שמד-שמה
יא/ז תחומין חכ"ב עמ' 248
יא/ז תשובה מיראה (תשסו) עמ' נד, נד*
יא/ח אור הישר
יא/ח אור יעקב סנהדרין דף ה ע"ב, מה ע"ב-ע"ג, מו ע"א וע"ג, מז ע"ב, מח ע"ד
יא/ח אורים ותומים - תומים סי' מו ס"ק כח
יא/ח אושר ירוחם עמ' קמ
יא/ח אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רפז-רפט
יא/ח ארץ הצבי (שכטר) עמ' רכח-רכט
יא/ח ארשות החיים עמ' תקכח
יא/ח אש תמיד עמ' תקנב
יא/ח אשר למלך
יא/ח באר מים חיים (נוסינזון) סנהדרין דף לו
יא/ח בית אהרן וישראל גל' טו עמ' קיא {כ"מ}, גל' כא עמ' קלה
יא/ח ברור הלכה סנהדרין לו ע"א ציון ד
יא/ח בשבילי התלמוד ח"ב סוטה ח"ב סי' יט אות טו
יא/ח גושפנקא דמלכא
יא/ח דברי חיים השמטות סי' לא[ד]
יא/ח דברי לוי
יא/ח דינא דחיי ח"ב דף קטו ע"ב
יא/ח הדם הקדוש עמ' 101, 104, 105
יא/ח הלכה פסוקה ח"א סי' ז הערה 137 {מרכה"מ}, 330, ברור הלכה עמ' 78 {ראב"ד}, ח"ב סי' יח הערה 46
יא/ח חזון יחזקאל סנהדרין פ"ה ה"ג, פ"ז ה"ב
יא/ח חי' ר' חנוך הענאך עמ' נז, סו
יא/ח חיתו ארץ עמ' 80
יא/ח יסודי הצדקה עמ' 273
יא/ח ישורון ח"כ עמ' קפד {ראב"ד}
יא/ח כתב סופר אהע"ז סי' מח ד"ה ואף {לכך אב ובנו מונין לו אחד, דכיון דאינו עולה מהחשבון הרי הוא כמו שאמר האב למחזי אתיתי דאינו פוסל בעדות וכן בדין}
יא/ח כתר כהונה (ולק, תשסד) עמ' כה
יא/ח לב אריה (הורביץ) עמ' רכט
יא/ח לבושי מרדכי ח"ד עמ' קמט
יא/ח לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' עד
יא/ח מוריה גל' ריט עמ' נח
יא/ח מזכרת עמ' 197 {ראב"ד}
יא/ח מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' ד, כג
יא/ח מסורה חי"א עמ' לב
יא/ח מפענח צפונות עמ' 210
יא/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/ח משפט שלום סי' רלא, קונטרס תיקון עולם אות כג {ראב"ד}
יא/ח נשמת חיים (תשסח) חו"מ סי' עח עמ' קכו
יא/ח נתיבות שמואל דף קג ע"א
יא/ח עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ג עמ' קפב, קצ
יא/ח פנת יקרת (תשנד) סי' קנה אות ד
יא/ח פנת יקרת (תשעא) עמ' תרפד
יא/ח צפנת פענח שמות עמ' כז
יא/ח קהלות יעקב סנהדרין ב
יא/ח קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' רז
יא/ח קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שמז
יא/ח קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' ג-ד
יא/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' שמה
יא/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קכד, שבועות ח"ב עמ' ג, כח, שה
יא/ח שו"ת הריב"ש עמ' תרלד
יא/ח שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קפז {ראב"ד}
יא/ח שם דרך סנהדרין עמ' קלז-קמ
יא/ח שער משפט סי' ז ס"ק א, ה {ראב"ד}
יא/ח תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' שמד-שמה, שמז
יא/ח תשובות הרי"ד עמ' תצה
יא/ט או"ח עמ' רעג, ח"ד עמ' קמט
יא/ט אור יעקב סנהדרין דף ה ע"ב, מה ע"ב, מו ע"א וע"ג-ע"ד
יא/ט ארץ הצבי (שכטר) עמ' רכח
יא/ט אש תמיד עמ' תקנב
יא/ט באר מים חיים (נוסינזון) סנהדרין דף לו
יא/ט בית אהרן וישראל גל' כא עמ' קלה
יא/ט ברור הלכה סנהדרין לו ע"א ציון ד
יא/ט ברכת אריאל ח"א סי' יג ס"ק א, ב
יא/ט בשבילי התלמוד ח"ב סוטה ח"ב סי' יט אות טו
יא/ט גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' רסז-רסח
יא/ט דברי חיים השמטות סי' לא[ד]
יא/ט דברי לוי
יא/ט הלכה פסוקה ח"א סי' ז הערה 137, 355
יא/ט התורה והמדינה ח"ג עמ' כט
יא/ט חוקות הדיינים ח"א עמ' יד-טו
יא/ט חזון יחזקאל סנהדרין פ"ז ה"ב
יא/ט חי' הריצ"ד
יא/ט חסדי דוד ח"ה עמ' תקעט
יא/ט לב אריה (הורביץ) עמ' רכט
יא/ט לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' עד
יא/ט מנחת חינוך ח"א עמ' שכז
יא/ט נתיבות שמואל דף צ ע"ד
יא/ט עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ג עמ' קפב, קצ
יא/ט עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' ל
יא/ט עמק הבכא (תרנ"ד) דף ו ע"א
יא/ט פנת יקרת (תשנד) סי' קנה אות ד
יא/ט פנת יקרת (תשעא) עמ' תרפד
יא/ט פרשת השבוע (תשעב) ח"ג עמ' 266
יא/ט קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' רז
יא/ט קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שמז
יא/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' שמה
יא/ט שיח ערב סנהדרין עמ' מא {גמר דין בקרובים}
יא/ט תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' שמד-שמה
יא/ט תחומין חכ"ב עמ' 248
יא/י אוצרות המלך
יא/י אור יעקב סנהדרין דף מז ע"ב-ע"ד
יא/י ברור הלכה סנהדרין לו ע"א ציון ד
יא/י דברי שאול שמות עמ' קפב
יא/י התורה והמדינה ח"ג עמ' כד
יא/י חידוש הסנהדרין לפי הרמב"ם עמ' כד
יא/י משפטי ארץ ח"א עמ' 340
יא/י צמיחת גאולתנו עמ' קסח
יא/יא אגרות הגרי"ד עמ' רסט
יא/יא אוצרות הרמב"ם
יא/יא אור הישר
יא/יא אילת אהבים כתובות קונטרס אחרון סי' קנ
יא/יא אנצי"ת ע' בית דין הע' 497, 505, 509, 510, ע' גר הע' 248, 254, 261, 267
יא/יא ארחות חיים ח"ב סי' מה אות ב
יא/יא באר אליהו עמ' ס
יא/יא בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף סה ע"ב
יא/יא בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' יב
יא/יא בדבר מלך חי"ג עמ' ריא
יא/יא ברור הלכה סנהדרין לד ע"ב ציון ט, לו ע"ב ציון ז
יא/יא גבורת יצחק אבות עמ' פב
יא/יא גרות וגרים בהלכה ובהגות עמ' 63
יא/יא דברות משה סנהדרין עמ' שלב
יא/יא דברי לוי
יא/יא הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' יב
יא/יא הלכה פסוקה ח"א סי' ז הערה 29
יא/יא התורה והמדינה ח"ט עמ' קיז
יא/יא חסדי יהונתן ח"ב סי' לב
יא/יא חקרי זמנים ח"ב עמ' תצז
יא/יא יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' עז
יא/יא כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' קכה
יא/יא מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' כח
יא/יא מזכרת עמ' 336, 338
יא/יא מנחת חינוך ח"ג עמ' רסב
יא/יא מסורה חי"א עמ' ו
יא/יא מראות ישרים יבמות סי' לא עמ' קסא
יא/יא משא יד ח"א עמ' שב-שג
יא/יא משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' תנח {גר דן גר}
יא/יא נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' יט אות טו {גר}
יא/יא נתיבות שמואל דף קב ע"ב
יא/יא ס' השבי"ט עמ' קלז
יא/יא סדר משנה (תאומים)
יא/יא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קפו
יא/יא עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 51
יא/יא עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 56
יא/יא פי' ר"א מן ההר יבמות מה ע"ב
יא/יא צרור הכסף (הראשון) עמ' י
יא/יא שו"ת ממעמקים ח"ג עמ' עו
יא/יא שם דרך סנהדרין עמ' קלא
יא/יא שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' מז, תלב
יא/יא שרשי הים


יב/931 הלכות סנהדרין פרק יב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יב/רה"פ אוצרות המלך
יב/רה"פ אור הישר
יב/רה"פ דבר המשפט ח"ג
יב/רה"פ הרמב"ם המדויק
יב/רה"פ חדושים ובאורים (פינס)
יב/רה"פ יד פשוטה
יב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יב/רה"פ סדר משנה (תאומים)
יב/רה"פ פי' ר"י קאפח
יב/רה"פ קרית מלך
יב/רה"פ רמב"ם לעם
יב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יב/א אות היא לעולם ח"ב דף קנב ע"ב
יב/א ארץ הצבי (שכטר) עמ' רסא
יב/א בית אהרן וישראל גל' צו עמ' י {מכירים אתם את הרוצח}
יב/א בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' כ אות א-ב
יב/א במלכות היהדות עמ' 32
יב/א בעקבי יעקב עמ' קכא
יב/א ברור הלכה סנהדרין מ ע"א ציון ב
יב/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ב עמ' מט
יב/א ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' סט
יב/א גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' קנ
יב/א דברי יציב חו"מ עמ' כט {מכירין אתם}
יב/א דברי לוי
יב/א דור רביעי ח"ב עמ' קלב
יב/א דינא דחיי ח"ב דף קטו ע"ב
יב/א הלכות מדינה ח"א עמ' קסב
יב/א הר המוריה (אדר"ת) עמ' רכג
יב/א חדות יעקב דף כא ע"ב
יב/א חזקה רבה אהע"ז ח"ג עמ' 29-28
יב/א חי' ר' חנוך הענאך עמ' סא-סג
יב/א יד איתן
יב/א יד ישראל ח"א
יב/א יד פשוטה מדע עמ' תקנז
יב/א לב אריה (קרלין) עמ' 17
יב/א מזבח חדש דף ג ע"ג
יב/א מלך ישראל עמ' 679
יב/א מערכי לב (ציר') עמ' סו
יב/א מפענח צפונות עמ' 76
יב/א מקורות לפסקי הרמב"ם
יב/א מרגליות הים סנהדרין מ ע"א אות ח {מכירים אתם אותו}
יב/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' קיד
יב/א נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' שמח, שנא
יב/א נודע ביהודה תנינא אהע"ז סי' סב
יב/א נועם ח"ב עמ' ו
יב/א נתיבות שמואל דף קי ע"ג {מכירין אותו}
יב/א סדר הדיון עמ' 87, 209, 227
יב/א ספרי דבי רב ח"ב עמ' עא
יב/א עדות ביהוסף (פודור) עמ' לט
יב/א עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 1 הע' 3, 7, פרק 4 הע' 2, 6, 68
יב/א פרשת השבוע (תשעב) ח"א עמ' 103
יב/א צהר גל' יב עמ' 25
יב/א רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קעו
יב/א שהם וישפה ח"א
יב/א שו"ת הרדב"ז ח"ו סי' שני אלפים ריא
יב/א שו"ת הריב"ש עמ' שא
יב/א שלטון החוק בישראל עמ' 171
יב/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 11
יב/א תורת מיכאל עמ' קמ
יב/א תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' רכה
יב/ב אבי עזרי ח"ב
יב/ב אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' ד {תכ"ד}
יב/ב אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 350-352
יב/ב אבן מלוכה (ברון, תשעז) עמ' 458-460
יב/ב אבן מלוכה (רביע)
יב/ב אבני נזר אהע"ז סי' קכו אות יא
יב/ב אבני ציון ח"ב סי' מב אות ג {לח"מ}
יב/ב אגלי טל ח"ב סי' קכ אות ה
יב/ב אגרא דשמעתא ח"ג עמ' תסד
יב/ב אוצרות הרמב"ם
יב/ב אור תורה (בלומ') דף עח ע"ג, קטז ע"ב {האם צריך להזכיר אב מלאכה בהתראה}
יב/ב אורי וישעי דברים עמ' פט
יב/ב אורים ותומים - תומים סי' לח ס"ק א
יב/ב אורים ותומים עם ברכת אריאל אות קל, קפג {תכ"ד}
יב/ב אות היא לעולם ח"ב דף קנב ע"ב
יב/ב איים בים מכות פ"ג סי' י אות ב
יב/ב איש מבין ח"א דף פ ע"ב
יב/ב אלומות יוסף (תשנ) עמ' סב
יב/ב אמונת יהושע עמ' א {תכ"ד}, ד {או"ש}
יב/ב אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תעג
יב/ב אמרי בינה (אוירבך) - פסח סי' י ד"ה ונראה {לח"מ}, נדרים סי' כה ד"ה ועיין רמב"ם
יב/ב אמרי דוד (שליסל), תשובה לאחיו (אחרי ההסכמות)
יב/ב אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' טז
יב/ב ארץ הצבי (שכטר) עמ' רסא, רסד
יב/ב אשר למלך
יב/ב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יב/ב באר מחוקק (תשמט) עמ' ב, קכ {ת"ח וע"ה}
יב/ב באר מחוקק (תשעה) עמ' ד, קמט {ת"ח צריך התראה}
יב/ב באר מלך שבת פ"ז ה"ה אות יא עמ' רפח {א"צ שיתרה בו על מלאכה מסוימת}, ה"ז אות טז עמ' רצג {א"צ להזכיר את הלאו בהתראה}
יב/ב באר מרים פ"י ה"א אות ב
יב/ב באר ראי עמ' תנז
יב/ב באר שרים (שולמן) עמ' קג
יב/ב בגדי חמודות שמות פ"י פסוק ו
יב/ב בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' ז סעיף ו, סי' לד סעיף ה
יב/ב בית אהרן (צוקרמן) עמ' רמז {כ"מ}
יב/ב בית אהרן (קארטשין) עמ' רנח
יב/ב בית אהרן וישראל גל' כב עמ' נו, ס
יב/ב בית דוד (תשעט) יו"ד סי' שסה
יב/ב בית המדרש
יב/ב בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' שפא
יב/ב בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תכה הערה יב
יב/ב בית מאיר (תשע) סי' מב ס"ב עמ' רצט
יב/ב בית מועד (גטיניו) דף כג ע"ב
יב/ב בית נאמן (תרמא) דף ח ע"ג
יב/ב בית נאמן (תשעא) עמ' מז
יב/ב בית נפתלי (תרנט) סי' ג דף ד ע"ב
יב/ב בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' עז
יב/ב בית שערים או"ח סי' צג, רצד
יב/ב בית שערים ח"ג סי' מא
יב/ב בכורי אברהם דף פג ע"ד {ע"מ כן אני עושה}
יב/ב במלכות היהדות עמ' 32, 102, 265
יב/ב בנין ציון (עטלינגר) ח"ב סי' קלד
יב/ב ברור הלכה סנהדרין ח ע"ב ציון א, פ ע"ב ציון ג, מכות ו ע"ב ציון ד
יב/ב ברית אברהם (פרנס) עמ' שלג
יב/ב ברית יצחק (איזקסון) דף יג ע"א {התרו בו סתם מיתה - כולל מיתה חמורה וקלה}
יב/ב ברכות שמים מכות פ"א אות שלו {מפי עצמו - ההורג}
יב/ב ברכת ראובן דף קיד ע"א-ע"ב {כ"מ}, קיט ע"ב
יב/ב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' סט, קמג
יב/ב גבורת יצחק ימים נוראים עמ' רנט {התראה להבחין בין שוגג למזיד}
יב/ב גבורת יצחק מכות עמ' קמז, קנ, קנב, ר, שג
יב/ב גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' ק
יב/ב גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' מג, מו, מח, קנח-קנט
יב/ב גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רסג
יב/ב גבורת יצחק שבועות עמ' שצד
יב/ב גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' נו {א"צ להתרות מאיזה לאו נאסר}
יב/ב גבעות עולם (קובו) דף פג ע"ד
יב/ב גור אריה (מהר"ל) שמות פ' יט הע' 140, במדבר פ' טו הע' 104, דברים פ' לב הע' 1
יב/ב גור אריה (צרמון)
יב/ב גור אריה יהודה (תשעח) עמ' שנז
יב/ב גלילי זהב (מושקוביץ) פרשת משפטים דף פג ע"א {שיתיר עצמו למיתה}
יב/ב גן דוד דף ה ע"ב
יב/ב גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' יב, סט
יב/ב דבר המלך (קרויזר) ח"א עמ' ט, יא
יב/ב דברי אהרן עמ' סה {השמיט דין התראת ספק}
יב/ב דברי אמת (תרכא) דף סא ע"א
יב/ב דברי אמת (תשעט) עמ' קלז {אבל אחר כדי דיבור צריך התראה אחרת}
יב/ב דברי יהודה דף מד ע"ב {לח"מ}, נא ע"ד {שיתיר עצמו למיתה}
יב/ב דברי יהודה סי' טו אות ד
יב/ב דברי יציב או"ח עמ' רפג {התרה בעצמו}, חו"מ עמ' לג {שיתיר עצמו למלקות}
יב/ב דברי ירמיהו קידושין עמ' מט {מל"מ}
יב/ב דברי לוי
יב/ב דעת כהן עמ' תה
יב/ב דעת מרדכי ח"א בהקדמה
יב/ב דרך חיים הקדמה הערה 171
יב/ב דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 105
יב/ב דרכי משה ח"ב שמעתתא א פ' ט
יב/ב הגהות מוהר"י קרט עמ' קסב {ע"מ שאני נהרג}
יב/ב הכתב והקבלה דברים פכ"ב פס' כ
יב/ב הלכה רבה ח"א עמ' 20
יב/ב הלכות מדינה ח"א עמ' קסב
יב/ב הפלאות נדרים (תשעג) עמ' קסד
יב/ב הר המוריה (אדר"ת) עמ' רכד
יב/ב הר צבי על התורה (תשנו) פ' משפטים עמ' מג {הזכרת העונש בהתראה - בספק}
יב/ב הרמב"ם (בנדיקט) עמ' קל
יב/ב השבת לקדשו דף מא ע"ד {לח"מ}
יב/ב השגות הרמ"ך
יב/ב התורה והמדינה ח"ד עמ' מח
יב/ב ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' שד, תקפג-תקפד
יב/ב זבח שלמה ח"א עמ' פג-פד
יב/ב זכר יצחק (תשח) עמ' עה
יב/ב זכר יצחק (תשן) עמ' עא
יב/ב זכרון יהודה (בן הרא"ש) תשובות נוספות סי' יד
יב/ב זכרון סופרים {אחד ת"ח ואחד ע"ה צריך התראה וכו'} [עיין סידורו של שבת שורש ו' ענף א]
יב/ב זרע יצחק (עטייה) ח"ב דף יח ע"ד
יב/ב חדושים ובאורים (גרי') סנהדרין סי' יד ס"ק ה, ו, מכות ו ע"ב, כ ע"ב, כריתות סי' ג ס"ק א, ב, ו
יב/ב חוקת עולם עמ' 283 {חבר צריך התראה- כ"מ, אפילו התרה בעצמו}
יב/ב חזו"א חו"מ לקוטים סי' כב לדף מ
יב/ב חזו"א על הרמב"ם
יב/ב חזון יחזקאל סנהדרין פי"ב ה"ג
יב/ב חזקה רבה או"ח הלכה ח, אהע"ז ח"א עמ' 225
יב/ב חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' סד, קמו
יב/ב חי' הגרי"ח עמ' קמח
יב/ב חי' הריצ"ד
יב/ב חי' יפה לב עמ' שז {התראה בת"ח}
יב/ב חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קלא
יב/ב חי' משנה פסחים עמ' רנג {שיתיר עצמו למיתה}
יב/ב חי' ר' חנוך הענאך עמ' סג
יב/ב חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' צג, קסג, ב"ק-ע"ז עמ' צז
יב/ב חכמת התורה פנחס עמ' קכז
יב/ב חלקת יוסף (וייס) ח"ב עמ' קז
יב/ב חמדת ימים עמ' נח
יב/ב חמדת ישראל ח"א דף פג ע"ב {כ"מ}, ומפתחות והוספות דף טו ע"ד
יב/ב חמרא וחיי עמ' רו {ת"ח א"צ התראה}
יב/ב חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' נט עמ' קצ {יתיר עצמו למיתה}
יב/ב חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' צד {שיתיר עצמו למיתה} ועמ' שכ
יב/ב יגיעת ערב ב"מ עמ' שנח, שנט {אבי עזרי}, שסד
יב/ב יגיעת ערב פסחים עמ' רט
יב/ב יד דוד (קרלין) ח"א דף קמט
יב/ב יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ג ה"ח ס"ק ב
יב/ב יד פשוטה מדע עמ' תרמג
יב/ב ידבר שלום ח"א עמ' נה
יב/ב יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קמב
יב/ב ימין משה
יב/ב ישורון ח"י עמ' שצח {אבי עזרי}
יב/ב כבוד מלכים (מרגליות) {לח"מ}
יב/ב כהונת רפאל עמ' קלב-קלג, שעד
יב/ב כי בא מועד עמ' ריג
יב/ב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' כז, מה, נא, תרכ, תרכב, תרכד
יב/ב כלילת יופי דף נב
יב/ב כללי קלב"מ (תשסז) עמ' קכב-קכג
יב/ב כפתור ופרח (תשו) דף קלא ע"א
יב/ב כתר כהונה במדבר סי' לח
יב/ב לב בנים עמ' תעח-שעט, שפא-שפב
יב/ב להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' צא
יב/ב להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' קמז
יב/ב להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' סב
יב/ב להורות נתן מועדים ח"ב עמ' קכז {לח"מ}
יב/ב להורות נתן על התורה ח"ב עמ' נז
יב/ב מאור הקודש כריתות עמ' קסא
יב/ב מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' לג-לה
יב/ב מאכסניא של התורה סי' יט
יב/ב מבוא למשפט העברי בימי התלמוד עמ' 304
יב/ב מוסר המקרא והתלמוד עמ' קי
יב/ב מזכרת עמ' 148
יב/ב מחלל שבת בפרהסיא עמ' 93, 94, 96, 98, 103
יב/ב מחנה יוסף סוטה עמ' פט
יב/ב מחקרים במשה"ע עמ' 234, 239-238
יב/ב מטה אהרן שבועות עמ' יא
יב/ב מי באר (אופנהיימר) דף נ ע"ג {הרכין}, ס ע"ג {קיבל עליו התראה}
יב/ב מלך ישראל עמ' 679
יב/ב מלכות יהודה וישראל עמ' 90, 173
יב/ב מנחת אהרן (בריסק) דף מו ע"א
יב/ב מנחת חינוך ח"א עמ' מח, קמז, קפט, ח"ב עמ' קטז, ר, רד, רז, רנו, ח"ג עמ' רו, רח, ריג
יב/ב מנחת חינוך מצוה לב (דף מב ע"ג), רט (דף נא ע"ב)
יב/ב מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' שכה
יב/ב מסורה חי"א עמ' לח
יב/ב מצעדי גבר סנהדרין סי' ד ענף א אות ב
יב/ב מקראי קדש (תשנג) עמ' רעב
יב/ב מרגליות הים סנהדרין מ ע"ב אות י {לח"מ}
יב/ב מרומי גלים עמ' קעא
יב/ב משא בני קהת
יב/ב משא יד ח"א עמ' שכג {שלא ניתנה התראה וכו'}, שכד {שמא שוגג היה}
יב/ב משאת המלך ח"ב סי' רל
יב/ב משאת מרדכי מכות עמ' ג, מו
יב/ב משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תכז
יב/ב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' ריא
יב/ב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' קמח
יב/ב משנת חיים שמות עמ' יג
יב/ב משנת יעקב זמנים ח"א עמ' סט
יב/ב משנת יעקב קנין עמ' קנב
יב/ב משנת משה מכות עמ' לג
יב/ב משנת ר' אהרן כתובות עמ' רלח
יב/ב משנת רבנו יוסף עמ' 197
יב/ב משפטים לישראל עמ' קיד, רסה, שי
יב/ב ניצוצי אש עמ' רפו
יב/ב נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' רצז
יב/ב נשמת חיים (תשסח) חו"מ סי' יב עמ' טו
יב/ב נתן פריו גיטין עמ' פה
יב/ב נתן פריו נדרים עמ' לב, מכות עמ' נח, פה, פט, קלו, חולין עמ' קל
יב/ב סדורו של שבת (תשך) דף ס ע"ד, סא ע"א {התראה בת"ח}
יב/ב סדר הדיון עמ' 209, 227
יב/ב סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קיב
יב/ב סיני ס' יובל עמ' רעה {התראה}
יב/ב ספרי דבי רב ח"ב עמ' עא
יב/ב עדות ביעקב (ריינס) עמ' קנט, רפג-רפד {התראה - להבחין בין שוגג למזיד}, תסה-תסז {חבר צריך התראה}, תסח {ע"מ כן אני עושה}, תסט {התראה להבחין בין שוגג למזיד}
יב/ב עונג שבת סי' כו
יב/ב עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' נא
יב/ב עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' לד
יב/ב עין יהודה הקדמה עמ' 2 {עד שיתיר עצמו למיתה - דבר נדיר}
יב/ב עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 1 הע' 3, פרק 4 הע' 2, 6, 68
יב/ב עיר מקלט עמ' פז
יב/ב עמק הלכה (בוימל) עמ' ס
יב/ב עמק שאלה (טברסקי) עמ' רצו
יב/ב ענישה ושיקום ביהדות עמ' 83
יב/ב ענפי ארז (זי') דף קצט ע"א
יב/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קלח {כ"מ}, ח"ב עמ' קעו
יב/ב עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 251
יב/ב פי' הרמ"ז על הזוהר (תשסה) שמות עמ' שעב
יב/ב פני מבין ח"ב דף יג ע"ג
יב/ב פניני רבנו הגרי"ז עמ' קסט
יב/ב פרדס דוד (תקמו) דף רלט ע"ד
יב/ב פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' תשלד
יב/ב פרי שמואל מכות עמ' קטז
יב/ב פרנס לדורו עמ' 175
יב/ב פרשת השבוע (תשעב) ח"א עמ' 103
יב/ב פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 292
יב/ב צהר גל' יב עמ' 25
יב/ב ציוני מהר"נ
יב/ב קול דודי (תשף) (בקיצור)
יב/ב קול דודי שבועות סי' תרמד
יב/ב קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קד, קז-קח, קמ
יב/ב קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קעב-קעג, קעז {לח"מ}, קעח {כ"מ}, רלה {לח"מ}, ח"ב עמ' צו, קמו, קנו
יב/ב קונטרסי שעורים כתובות קונ' יב אות יא עמ' רכו
יב/ב קונטרסי שעורים נדרים שעור כח אות ז, קדושין שעור יז אות ג
יב/ב קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' ה-ו
יב/ב קרבן ציון עמ' צה
יב/ב קרית מלך (חב"ד) עמ' קמב
יב/ב רלב"ג שמות פי"ט תועלת י עמ' קמה {להבחין בין שוגג למזיד לרבנן}
יב/ב רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' פה {התיר עצמו למיתה}
יב/ב רנת יצחק שמואל עמ' תמח {שיתיר עצמו למיתה}
יב/ב רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' קצא
יב/ב שביתת השבת פתיחה לזורה אות יא {כיצד מתרין}
יב/ב שו"ת בית מאיר עמ' קא
יב/ב שו"ת הרדב"ז ח"ב סי' תרפו
יב/ב שו"ת הריב"ש עמ' תסו
יב/ב שו"ת מהרלב"ח סי' כג
יב/ב שו"ת ר"י מסלוצק סי' יח עמ' צו
יב/ב שו"ת רשב"ש עמ' קנז
יב/ב שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ב עמ' מג {שיתיר עצמו למיתה}
יב/ב שיחות לספר בראשית עמ' ק
יב/ב שיחות לספר ויקרא עמ' קנו {תכ"ד}
יב/ב שיחות לספר שמות עמ' פו {תכ"ד}
יב/ב שלמי יוסף ר"ה עמ' רכה
יב/ב שמלה שניה דף ד ע"א {חבר צריך התראה}
יב/ב שעורי דעת ח"א עמ' קעא
יב/ב שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' קסא, תמט
יב/ב שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות כט
יב/ב שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' שסד, שסז
יב/ב שערי חיים (שמולביץ) גיטין עמ' כא
יב/ב שערי חכמה - שב שמעתתא דף נו ע"א
יב/ב שערי טהר ח"ג שער ב סי' יח אות ד, ח"ח סי' ו אות א
יב/ב שערי טהר ח"ו סי' נא אות א דף קכב ע"א
יב/ב שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 27
יב/ב שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' קסב
יב/ב שערי תורה (לעוו) ח"ג דף לט ע"א
יב/ב שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' קסב
יב/ב תורת החוף ימים סי' יח
יב/ב תורת המדינה עמ' 224
יב/ב תורת מיכאל עמ' לט, קלו, קמ, קמב
יב/ב תחומין חי"ח עמ' 378 {השמיט התראה מפי שד}
יב/ב תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קכב {לח"מ}
יב/ב תפארת אברהם ב"ק עמ' קכד
יב/ב תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קנט {הזכרת הפסוק בהתראה}
יב/ב תפארת ציון (קואינקה) עמ' מט-נ
יב/ב תקנת השבים עמ' 230
יב/ב תשובה מיראה (תשסו) עמ' נג {לח"מ}
יב/ב תשובה שלמה חו"מ סי' ח דף עג ע"ד {שיתיר עצמו למיתה}, סי' יח
יב/ב תשובות יהודה דף נט ע"ד {תכ"ד}, ע ע"ג {התראה כדי להבחין בין שוגג למזיד}
יב/ג אגרות משה חו"מ ח"ב עמ' רצט
יב/ג אהלי אהרן ח"ב סי' מז
יב/ג אור יעקב פסחים דף 120, סנהדרין דף מד ע"ב, נב ע"ד
יב/ג אור שמח
יב/ג אמרי חן (לוונברג)
יב/ג אנצי"ת ע' איום הע' 18-19, 22, 25, 27, 33
יב/ג בית אהרן וישראל גל' כב עמ' נז
יב/ג בעקבות משה עמ' קלג
יב/ג ברור הלכה כתובות מה ע"ב ציון א פסקה ג, וציון ב
יב/ג ברור הלכה סנהדרין לז ע"א ציון ד, מב ע"ב ציון ב
יב/ג גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' קסא-קסב, קסד, קסז
יב/ג גור אריה במדבר פ' טו הע' 120
יב/ג דבר אליהו (מיליקובסקי) דרוש לח עמ' שטו
יב/ג דברות משה סנהדרין עמ' תרפב
יב/ג דינא דחיי ח"ב דף קטו ע"ד
יב/ג האיר ממזרח משלי עמ' תצ {מזדווגין סנהדרין זוגות זוגות}
יב/ג הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' נב {רבו המחייבים מוציאים אותו להורגו - לא כתב "נגמר דינו"}
יב/ג הלכה פסוקה ח"ג עמ' ג, קמו, ח"ד עמ' ב הערה 2
יב/ג הר המלך ח"ז עמ' רסח
יב/ג הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' רג
יב/ג התורה והמדינה ח"ד עמ' מד
יב/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תטז
יב/ג ויקח אברהם [דרש אברהם דף ו ע"ב]
יב/ג זכרון בנימין ח"ב עמ' תקמה
יב/ג חזון יחזקאל סנהדרין פ"ט ה"א
יב/ג חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד סנהדרין לז ע"א]
יב/ג חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' פה
יב/ג חי' ר' חנוך הענאך עמ' סג
יב/ג חידוש הסנהדרין במדינתנו המחודשת עמ' מא
יב/ג חיים שאל ח"ב סי' מב אות לז
יב/ג ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רנט
יב/ג כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף קכז ע"א
יב/ג כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' שיז
יב/ג לחם חקי עמ' רלד
יב/ג לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 246
יב/ג לקוטי שיחות חלק ל עמ' 26
יב/ג מבוא למשנה תורה עמ' 88, 328, 330
יב/ג מוסר המקרא והתלמוד עמ' קיא
יב/ג ממעין ההלכה עמ' 192
יב/ג מנחת חינוך ח"ג עמ' שמו
יב/ג מקור חסד עמ' קג
יב/ג מראות הים עמ' שפד-שפז
יב/ג מרגליות הים סנהדרין לז ע"א אות כב {השמיט "בישראל"}, מב ע"ב אות ב {רחוק מב"ד}, י {ששה מילים}
יב/ג משאת משה (חברוני) מוסר (תשלו) עמ' רי {בשבילי נברא העולם}
יב/ג משיב מלחמה (תשמג) ח"א עמ' ג-ה
יב/ג משנת ירושלים עמ' יד, מה, מז-מח
יב/ג משפט עם הארץ עמ' עה
יב/ג משפט שלמה (אלבוים) הל' עדות סי' ב פ"ז ענף א אות ה
יב/ג משפטים לישראל עמ' לה
יב/ג נועם חי"ב עמ' קצז
יב/ג נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' תקמג
יב/ג נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' רעט
יב/ג נשמת חיים (תשסח) חו"מ סי' ז עמ' ט
יב/ג נתיבות החיים עמ' נא, נו
יב/ג נתיבותיה שלום שמות עמ' 164
יב/ג ס' המאמרים (רמ"מ) ח"ה עמ' רא {כ"א עם זוג שלו וכו'}
יב/ג סדר הדיון עמ' 209, 227
יב/ג סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' תכד
יב/ג עדות ביעקב (ריינס) עמ' שפו
יב/ג עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' נב
יב/ג עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' לד
יב/ג עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 1 הע' 11
יב/ג עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' תיא
יב/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קנד
יב/ג פרי השדה (דייטש) ח"א סי' פט {חובה להעיד}
יב/ג פרשת השבוע (תשעב) ח"א עמ' 50
יב/ג פרת חטאת עמ' קיז
יב/ג צהר גל' יב עמ' 26
יב/ג קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' רסג
יב/ג קובץ חי' תורה (במגל"ט) ג עמ' 140
יב/ג קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קמד
יב/ג קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' קיט
יב/ג קרן הצבי מצוה עט אות ט
יב/ג ריח השדה (חביב) סי' ז עמ' עד
יב/ג רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רלט
יב/ג רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' פז
יב/ג שי כהן עמ' עב {נפש אחת}
יב/ג שיחות מוסר (תשסב) עמ' קיז {לפיכך נברא יחידי}
יב/ג שלטון החוק בישראל עמ' 171
יב/ג שם דרך סנהדרין עמ' קלד
יב/ג שמחתי באומרים לי עמ' נד, ת-תיח
יב/ג שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות כה
יב/ג שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות עד
יב/ג תועפת ראם (גטיניו) דף צז ע"א {מקום שהורגין}
יב/ג תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' רו
יב/ג תחומין ח"ו עמ' 38, חי"ז עמ' 76
יב/ג תחומין חכ"א עמ' 202
יב/ג תניא רבתי ח"ב עמ' מט, קפז
יב/ג תפארת צבי (שפילמן) ח"ד עמ' צח
יב/ג תשובה מיראה (תשסו) עמ' נ
יב/ד איש על העדה (אלאביץ) עמ' 206
יב/ד אמרי כהן (וילמן) ערכין סי' א
יב/ד אמת ליעקב נשים עמ' רכ {כשערה}
יב/ד בחיר חיים
יב/ד בית המדרש
יב/ד בית זבול ח"ג סי' נ
יב/ד בן אריה
יב/ד בני שמואל דף ק ע"א
יב/ד גנזי אבא עמ' קח
יב/ד דברי לוי
יב/ד דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' רסה
יב/ד העובר בהלכה עמ' 51
יב/ד הר המלך ח"ז עמ' רסח
יב/ד ויטע אשל עמ' קלה
יב/ד זבח שלמה ח"ב עמ' קלה
יב/ד חי' חפץ חיים
יב/ד חנא וחסדא ח"א דף לז ע"ד
יב/ד חנן אלקים עמ' רס
יב/ד יד דוד (קרלין) ח"ב דף יז ע"א
יב/ד יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קלח
יב/ד מלך שלם דף קמג ע"ב
יב/ד מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף עה ע"ד
יב/ד מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף סא ע"ב
יב/ד משאת המלך ח"ד סי' תקלז
יב/ד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תקמ
יב/ד משפטי עזיאל ח"ד עמ' רכד
יב/ד נאוה תהלה עמ' שלד
יב/ד נוה צדק
יב/ד נתיבות שלום (למפרט)
יב/ד ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' שכא
יב/ד סיני כרך סו (תשל) עמ' מ
יב/ד עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 6 הע' 120
יב/ד פתחי שערים דף ד ע"א
יב/ד קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' שסג
יב/ד קול צופיך עמ' שנו
יב/ד קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' קיח
יב/ד קרן הצבי מצוה סב אות א, מצוה סה אות א, מצוה עז אות ג, מצוה פה אות א, מצוה צד אות ב, מצוה קד אות ג
יב/ד רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שעח
יב/ד שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' ריב
יב/ד שו"ת הרשב"א ח"א סי' שסה
יב/ד שו"ת ר"י מפוזנא עמ' קנא
יב/ד שמועת חיים ערכין ח"א עמ' רכב
יב/ד שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קד
יב/ד שערי טהר ח"ח סי' סז אות א, סי' פז אות ג
יב/ד שערי שמחה (סופר) ח"א עמ' ריב
יב/ד תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' מא ס"ק יח
יב/ה בית זבול ח"ג סי' נ
יב/ה בית זבול ח"ג סי' נ בסופו
יב/ה בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' יז
יב/ה משנת יעקב הפלאה עמ' רל
יב/ה רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רד {פירש}
יב/ה שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' תב
יב/ה שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קג
יב/ה תחומין ח"ז עמ' 420, חי"א עמ' 342


יג/932 הלכות סנהדרין פרק יג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יג/רה"פ הרמב"ם המדויק
יג/רה"פ יד פשוטה
יג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יג/רה"פ ערוך השלחן העתיד לקוטים סי' נא
יג/רה"פ פי' ר"י קאפח
יג/רה"פ רמב"ם לעם
יג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יג/א אבי עזרי ח"ד
יג/א אוצרות הרמב"ם
יג/א אור יעקב סנהדרין דף נה ע"ד
יג/א אור שמח
יג/א אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ב ס"ק מד
יג/א אמרי יצחק בראשית עמ' שכו
יג/א אנצי"ת ע' גמר דין הע' 231
יג/א ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קו
יג/א אשל אברהם (שפירא) עמ' תרפו-תרפז
יג/א בית יצחק (תשיד) עמ' 92
יג/א בית מועד (גטיניו) דף מז ע"ד {לח"מ}
יג/א בעקבי יעקב עמ' רסג
יג/א ברור הלכה סנהדרין מב ע"ב ציון ב, מכות ז ע"א ציון ב
יג/א ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' פב
יג/א גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' קסג, קסט-קע, קצז, ר
יג/א דברי אברהם (שדמי) ח"ב עמ' צו
יג/א הר המלך ח"ז עמ' רסט
יג/א התורה והמדינה ח"ד עמ' מט
יג/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרפח
יג/א חדושים ובאורים (פינס)
יג/א חוקת עולם עמ' 251 {הכרזת העונש ע"י הדיין}, 261 {מוסרים לו שני ת"ח}
יג/א חזו"א סנהדרין סי' יט ס"ק ב, ה, חו"מ לקוטים סי' כב לדף מה
יג/א חזו"א על הרמב"ם
יג/א חזון המקרא ח"ב עמ' 128 {וידוי}
יג/א חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד סנהדרין מג ע"א]
יג/א חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' פו
יג/א טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' קנו
יג/א ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 130
יג/א כתר אפרים עמ' מג
יג/א כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תשח
יג/א לב אריה (הורביץ) עמ' קעו
יג/א לקוטי סופר ח"ב דף עח ע"ג
יג/א מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' קלב
יג/א מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' קסג
יג/א מוריה גל' קז עמ' יז {א"צ יד העדים}
יג/א מנחת אהרן (בריסק) דף מב ע"ב
יג/א מנחת חינוך ח"א עמ' קפז, ח"ב עמ' תכח
יג/א מפענח צפונות עמ' 76
יג/א מקורות לפסקי הרמב"ם
יג/א מראה הנוגה
יג/א מרגליות הים סנהדרין מב ע"ב אות ו {מחזירים אותו}, ז {כמה פעמים}, ח, מד ע"ב אות כב {עדיו או כל אדם}
יג/א משא בני קהת
יג/א משפטים לישראל עמ' קצה-קצו, שנח, שסט
יג/א נועם חכ"ד עמ' י
יג/א נטע שעשועים (שליסל) עמ' צא {עדיו הם ההורגים אותו}
יג/א נתן פריו ב"מ עמ' קס
יג/א סדר הדיון עמ' 136
יג/א סדר משנה (תאומים) כאן, ועמ' מו
יג/א סופר המלך ח"ב עמ' שעג
יג/א עיוני תשובה (קדרי) עמ' 86
יג/א עיר מקלט עמ' סה ביאור הלכה
יג/א עמק הלכה (בוימל) עמ' צה
יג/א עמק הלכה-אסיא (תשמו) עמ' 192
יג/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קפה
יג/א פני משה (שלז')
יג/א פרשת השבוע (תשעב) ח"ד עמ' 36
יג/א קרית מלך
יג/א קרן הצבי מצוה סה אות א, ד
יג/א קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' צג
יג/א רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' רלא, רמד, רסב, שכט
יג/א שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף עד ע"ב
יג/א שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' ת-תא {העדים הורגים}, תב
יג/א שו"ת השבי"ט ח"א עמ' לג, נה
יג/א שיח ערב סנהדרין עמ' קפו
יג/א שם דרך סנהדרין עמ' קמד-קמו
יג/א שמועות משה עמ' נז {תהא מיתתי כפרה}
יג/א שעורי הגרד"ש מכות סי' ה אות ב ד"ה והנה ברמב"ם
יג/א שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות עה
יג/א שערי טהר ח"ו סי' מב אות א דף צא ע"ג
יג/א תורת יצחק ח"א עמ' קלח
יג/א תורת ירוחם ח"א דף סד ע"ד
יג/א תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תרסה
יג/א תושע יאודה דף ה ע"ד {רחוק מקום ההריגה}
יג/א תחומין חי"א עמ' 341
יג/א תפארת ציון (קואינקה) עמ' נג-נד
יג/ב אור הישר
יג/ב בן הרמה
יג/ב ברור הלכה סנהדרין מג ע"א ציון ג
יג/ב ברכת שלמה חו"מ עמ' רכה
יג/ב לקחת מוסר ח"א עמ' שיח
יג/ב לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' קעה
יג/ב מועדים וזמנים ח"ו סי' ל
יג/ב מועדים וזמנים ח"ו סי' ל עמ' נ
יג/ב מזכרת עמ' 233
יג/ב מרגליות הים סנהדרין מג ע"א אות ד {כדי שלא יפחד}
יג/ב עונשים וחטאים מן המקרא לספרות חז"ל עמ' 148-149
יג/ב קרית מלך
יג/ב קרן הצבי מצוה ה אות ה, מצוה פא אות ו
יג/ב רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קעט
יג/ב תפארת צבי (שפילמן) ח"ו עמ' שמט
יג/ג ברור הלכה סנהדרין מג ע"א ציון ג
יג/ג גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' קסט
יג/ג דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' קעח
יג/ג התורה והמדינה ח"ד עמ' קכא-קכב
יג/ג חדושים ובאורים (פינס)
יג/ג חמרא וחיי עמ' קעב
יג/ג יצחק ירנן
יג/ג כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' שיז
יג/ג מראה הנוגה
יג/ג מרגליות הים סנהדרין מג ע"א אות ט
יג/ג קרן הצבי מצוה ה אות ח, מצוה צז אות ד
יג/ד אגרות משה אהע"ז ח"ג סי' לב ענף ה
יג/ד אור לישרים (שולמן) עמ' קצט {לא תאכלו על הדם}
יג/ד אורי וישעי בראשית עמ' תסא
יג/ד אנצי"ת ע' אכילה על הדם הע' 15
יג/ד אשל חיים ח"ב עמ' רמג {סנהדרין לא יוצאים אחרי הנהרג}
יג/ד בית נפתלי (תרנט) סי' ח
יג/ד בית נפתלי (תשסו) עמ' קלב
יג/ד ברור הלכה מו"ק יד ע"ב ציון ז
יג/ד גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' קכה-קכו
יג/ד דברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' שלג {אסור לאכול}
יג/ד הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב דרשה יח
יג/ד הר המלך ח"ו עמ' קנב-קנג
יג/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תיז
יג/ד זכרון דברים (תשכז) מאמר כד עמ' קעה
יג/ד חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קנא
יג/ד חמדת יעקב עמ' 79
יג/ד יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ז ה"א ס"ק ב
יג/ד כרם יעקב עמ' כא
יג/ד לב בנים עמ' תסז
יג/ד מבשר טוב - בין אדם לחברו עמ' קפח
יג/ד מזבח חדש דף ג ע"ג
יג/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' רנה
יג/ד מנחת יהודה (בוים) דף ס ע"א {לאכול}
יג/ד מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תקלו
יג/ד מרגליות הים סנהדרין סג ע"א אות יז {אסורים לאכול}
יג/ד משנת משה מו"ק עמ' לט
יג/ד נועם ח"ז עמ' מג
יג/ד פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תעז
יג/ד קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' עט בהגה
יג/ד קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' רצז
יג/ד קרן הצבי מצוה כב אות ז, מצוה לג אות ה, מצוה סה אות ב
יג/ד קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' סב
יג/ד רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' פו {אסורים לצאת}
יג/ד רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קצה
יג/ד שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' תיב {אסורים לאכול}
יג/ד תהלה לדוד (והרמן) פ"צד פסוק טו הערה א
יג/ד תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' ב ס"ק ט, טו
יג/ד תנופת זהב עמ' 60
יג/ד תפארת צבי (שפילמן) ח"ד עמ' תצז
יג/ה אוצרות המלך
יג/ה אשל חיים ח"ב עמ' רמג
יג/ה אשר לשלמה (אשכנזי)
יג/ה באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יג/ה ברור הלכה מו"ק יד ע"ב ציון ז
יג/ה הלכה פסוקה ח"א סי' ז הערה 127
יג/ה התורה והמדינה ח"ד עמ' קכא
יג/ה חדושים ובאורים (פינס)
יג/ה חי' עזיאל
יג/ה חיים ומלך
יג/ה כתר המלך
יג/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' רנה, ח"ג עמ' רע
יג/ה מנחת יהודה (בוים) דף ס ע"ב {לח"מ בשם ק"ס}
יג/ה מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תקלה
יג/ה מעשה אברהם דף רט ע"א
יג/ה נחלת עזרא ח"ב סי' נב, עמ' 228, ח"ג עמ' 168-169
יג/ה נשמת כל חי ח"א דף לא ע"ג
יג/ה קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' סב, צג
יג/ה שמחתי באומרים לי עמ' תיב
יג/ו אלומות יוסף (תשנ) עמ' קז
יג/ו אנצי"ת ע' אנינות הע' 26
יג/ו ברור הלכה מו"ק טו ע"א ציון ג {אין מתאבלים}
יג/ו ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' עד
יג/ו דברי הגות והערכה עמ' 138
יג/ו התורה והמדינה ח"ד עמ' קכג
יג/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' רנה
יג/ו ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תקיא
יג/ו סדר הדיון עמ' 137
יג/ו קרן הצבי מצוה פא אות יד
יג/ו רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קצה
יג/ו שיח ערב סנהדרין עמ' קסז {אין מתאבלין}
יג/ו שם דרך כתובות עמ' נא
יג/ו שפת אמת ליקוטים (מהד' אור עציון) ח"א עמ' 382 {אנינות על הרוגי ב"ד}
יג/ז אגרות הגרי"ד עמ' רנט
יג/ז אגרות משה חו"מ ח"א סי' טו
יג/ז אהל יצחק גיטין עמ' רפג
יג/ז אור הישר
יג/ז אור יעקב סנהדרין דף נד ע"א-ע"ג, נה ע"ד
יג/ז אור שמח
יג/ז אנצי"ת ע' גמר דין הע' 240
יג/ז בדבר מלך ח"ד עמ' י
יג/ז בלכתך בדרך אדר תשנה עמ' 66
יג/ז ברור הלכה גיטין כח ע"ב ציון ה, סנהדרין מה ע"ב ציון ח, מכות ז ע"א ציון ב
יג/ז ברכות שמים מכות פ"א אות שסא, שסה
יג/ז ברכת שלמה (מדע) עמ' צט
יג/ז דבר המלך (קרויזר) ח"א עמ' נה
יג/ז דבר המשפט ח"ג
יג/ז דברות משה ב"ק ח"ב סי' נו ענף ה
יג/ז דברות משה סנהדרין עמ' תקנח
יג/ז דמשק אליעזר (רלב"ג) דברים פי"ז פסוק א {זכות א"י}
יג/ז דרכי שמחה עמ' מב
יג/ז חדושים ובאורים (גרי') סנהדרין סי' יד ס"ק ז
יג/ז חוקות הדיינים ח"ב עמ' תיח
יג/ז חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד סנהדרין מה ע"ב]
יג/ז חי' ר' שמואל ב"ק עמ' קנ, קנב
יג/ז ישועות מלכו (הגהות)
יג/ז כתר אפרים עמ' מב-מג
יג/ז לב אריה (קרלין) עמ' 16
יג/ז לקוטי סופר ח"א דף לב ע"א
יג/ז לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 116
יג/ז מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' קלב
יג/ז מחנה חיים ח"ה עמ' ד, ז {פלוני ופלוני עדיו}
יג/ז מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' קיד
יג/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' תכח
יג/ז מעליות חי"ז עמ' 91-97
יג/ז מפענח צפונות עמ' 210
יג/ז משאת המלך ח"ד סי' תק {עדיו הראשונים}
יג/ז משאת מרדכי מכות עמ' ח, נב
יג/ז משנת חיים דברים עמ' שסה
יג/ז משנת שמחה
יג/ז משפטי ארץ ח"א עמ' 234
יג/ז סדר אליהו רבא וזוטא דף קי
יג/ז ספרי דבי רב ח"ג עמ' רלד
יג/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קלט
יג/ז פרי שמואל מכות עמ' ע
יג/ז קובץ חי' תורה (סול') עמ' קלב
יג/ז קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קו
יג/ז קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קעה
יג/ז קונטרסי שעורים גיטין שעור א אות ט, נדרים שעור ל אות ד
יג/ז קרן הצבי מצוה נה אות טו
יג/ז רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' יח
יג/ז שלמי יוסף ר"ה עמ' רכח
יג/ז שם דרך סנהדרין עמ' קמד-קמה
יג/ז שם משמעון (פולק) ח"א דף קסג {כ"מ}
יג/ז שנתון המשפט העברי ח"ו עמ' 231, 210
יג/ז שעורי הגרב"ד ב"ק ח"ב עמ' כב
יג/ז שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' ע
יג/ז שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' שיא-שיג
יג/ז שעורי ר' שמואל סנהדרין ח"א עמ' יז
יג/ז שערי חיים (שמולביץ) גיטין עמ' מ
יג/ז שערי טהר ח"ו סי' מב אות א דף צא ע"ד
יג/ז שערי טהר ח"ו סי' מב אות א, ח"ח סי' ד אות ג
יג/ז שערי יצחק (תשיז) עמ' נג {או"ש}
יג/ז שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף קה ע"א
יג/ז שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך ב עמ' קכח
יג/ז תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' יב
יג/ז תפארת ציון (קואינקה) עמ' נט
יג/ח אוצר א"י ח"ה עמ' 222, ח"ו עמ' 185
יג/ח אנצי"ת ע' א"י ח"ג הע' 211, ע' גמר דין הע' 236, 237
יג/ח אשר לשלמה (אשכנזי)
יג/ח ברור הלכה מכות ז ע"א ציון ב
יג/ח ברכות שמים מכות פ"א אות שסז
יג/ח בתי כנסיות - בית האסופים דף ל ע"א
יג/ח גבורת יצחק מכות עמ' קנה
יג/ח דבר המשפט ח"ג
יג/ח חדושים ובאורים (גרי') מכות ז ע"א
יג/ח חוות בנימין ח"א עמ' קפו
יג/ח חוקת עולם עמ' 378-379
יג/ח חזון יחזקאל סנהדרין פ"ג ה"ג
יג/ח כמו השחר דף יב ע"ב
יג/ח לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 116
יג/ח משפטי ארץ ח"א עמ' 234
יג/ח נתן פריו מכות עמ' סב
יג/ח סופר המלך ח"ב עמ' שעג
יג/ח קרית מלך
יג/ח שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רמט
יג/ח שולי הגליון עמ' ר
יג/ח שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות עח
יג/ח שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' שכט
יג/ח תחומין ח"ח עמ' 292


יד/933 הלכות סנהדרין פרק יד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יד/רה"פ הרמב"ם המדויק
יד/רה"פ יד פשוטה
יד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יד/רה"פ ערוך השלחן העתיד לקוטים סי' נב
יד/רה"פ פי' ר"י קאפח
יד/רה"פ רמב"ם לעם
יד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יד/א אבי עזרי ח"א
יד/א אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 353
יד/א אבן מלוכה (ברון, תשעז)
יד/א אבני שהם (רובינשטיין) דף יג ע"ג {מכירים אתם אותו}
יד/א אוצר א"י ח"ה עמ' 247, 250
יד/א אוצרות יהושע עמ' רפב
יד/א אור הישר
יד/א אור יעקב סנהדרין דף נה ע"ד
יד/א אור עולם (שניאורסון) עמ' 287
יד/א אמרי דוד (שליסל) דף מ ע"א, מא ע"א
יד/א אמרי חן (לוונברג)
יד/א אמת ליעקב נשים עמ' ריט {עיר הנדחת}
יד/א אנצי"ת ע' ארבע מיתות הע' 1, 17
יד/א בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף סז ע"ד
יד/א בית אהרן וישראל גל' כב עמ' קכב
יד/א בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' ריד
יד/א בנתיב החסד (אלתר) עמ' 210
יד/א גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' קצה
יד/א דבר אברהם ח"א סי' א אות ה
יד/א דינא דחיי ח"א דף קיח ע"ב
יד/א המשפט העברי עמ' 194
יד/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תא
יד/א חוות יאיר סי' קצב
יד/א יגיעת ערב ב"ב ח"ב עמ' תקלד {אבי עזרי}
יד/א מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' קכט-קל {אבי עזרי}
יד/א מעיני המים
יד/א משאת המלך ח"ד סי' תקמז {סייף בלבד}
יד/א משאת מרדכי מכות עמ' ז
יד/א משנת משה ר"ה עמ' מט
יד/א משפטים לישראל עמ' כג, רע
יד/א נזר אברהם מכות ועדות עמ' קכג, קכט
יד/א נטיעות חיים דף לא ע"א {חנק קל}
יד/א עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 94
יד/א עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 1 הע' 54, פרק 2 הע' 73
יד/א שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' ת {מצוה על ב"ד}
יד/א שו"ת הרד"ך עמ' קנא
יד/א שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' תנו
יד/א שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"ב עמ' קפט
יד/א שערי טהר ח"ח סי' ד אות ג
יד/א תפארת ציון (ריבקין) סי' ב הערה 8
יד/ב אבי עזרי ח"א
יד/ב אבני ציון ח"ד עמ' כא
יד/ב אהבת אברהם עמ' קכה {מלך הורג רק בסייף}
יד/ב אור הישר
יד/ב אור עולם (שניאורסון) עמ' 287
יד/ב אורים גדולים (ריינס) דף כ ע"א
יד/ב אות היא לעולם ח"א דף קכד ע"א
יד/ב איים בים כתובות סי' ק אות ד {לאו הניתן לתשלומין}
יד/ב אמרי חן (לוונברג)
יד/ב אמת ליעקב נשים עמ' קצו-קצז {בסייף}
יד/ב אנצי"ת ע' ארבע מיתות הע' 21, 23, 47
יד/ב אשר למלך
יד/ב בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' ריד
יד/ב בשבילי המלך סי' כט אות א {רק בסייף}
יד/ב גדולי אריה עמ' עח
יד/ב גור אריה שמות פ' כא הע' 463
יד/ב דבר אברהם ח"א סי' כ אות יב
יד/ב דברי אור ח"ג עמ' רו
יד/ב הגהות חבר בן חיים
יד/ב הדרום ד עמ' 26
יד/ב המשפט העברי עמ' 43, 399
יד/ב התורה והמדינה ח"ב עמ' סח, קובץ ג עמ' קסג, קובץ ד עמ' נ, עה, קובץ ט עמ' פז, צב
יד/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תא
יד/ב חדושים ובאורים (פינס)
יד/ב חוקת עולם עמ' 215, 220 {מ"ע להמית}, 596 {מצוה לדון חייבי מיתה}
יד/ב חזו"א סנהדרין סי' כא ס"ק א
יד/ב חזו"א על הרמב"ם
יד/ב חי' ר' חנוך הענאך עמ' עה
יד/ב חידוש הסנהדרין לפי הרמב"ם עמ' לט
יד/ב חקרי זמנים ח"ב עמ' תקג, ח"ג עמ' רצג
יד/ב יד ישראל ח"ב
יד/ב כפי אהרן (זס') קמא עמ' ה
יד/ב להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' קמ
יד/ב מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' קכט-קל {אבי עזרי}
יד/ב מבוא למשנה תורה עמ' 222
יד/ב מנחת חינוך ח"א עמ' רמ
יד/ב משך חכמה דברים פי"ז פס' א
יד/ב משנת רבנו יוסף עמ' 44
יד/ב משפט הצבא בישראל עמ' סח
יד/ב משפטים לישראל עמ' ה, כג, קכח {רק בסייף}, רעה
יד/ב נזר אברהם מכות ועדות עמ' קכג, קכט
יד/ב נחלת שמעון (קרסנר) מלכים א ח"ב סי' נג אות י
יד/ב נר למאור (פרצקי) עמ' רטו
יד/ב נר מצוה (ואלק) מצוות דף עט ע"ד {מורד במלכות - בסייף}
יד/ב ס' השבי"ט עמ' סד, קמט
יד/ב סדר משנה (תאומים)
יד/ב סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' עח
יד/ב סהמ"צ לרס"ג ח"ג דף יא ע"ב, ע"ג
יד/ב עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 94
יד/ב עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 1 הע' 54, פרק 2 הע' 73
יד/ב עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 134
יד/ב עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 145
יד/ב ציוני מהר"נ
יד/ב צפנת פענח בראשית עמ' 44
יד/ב קרית מלך
יד/ב שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' תא
יד/ב שערי טהר ח"ח סי' ד אות ג-ד
יד/ב תורת המלך (צדוק) סי' ה ס"ק ד, ו-ז
יד/ב תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' רלז
יד/ב תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שסט
יד/ב תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' עז {עונשם בסייף}
יד/ב תפארת צבי (שפילמן) ח"ד עמ' תלח
יד/ג אבי עזרי ח"א
יד/ג אברהם במחזה דף יט ע"ב
יד/ג אוצרות יהושע עמ' רפב
יד/ג אור הישר
יד/ג אורים גדולים (ריינס) דף כ ע"א
יד/ג אנצי"ת ע' אכילה על הדם הע' 12, 14, ע' ארבע מיתות הע' 36
יד/ג אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 75, 77
יד/ג אשר למלך
יד/ג באר מרים פ"ג ה"ח אות ב
יד/ג בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' ריד
יד/ג בית שערים יו"ד סי' תל
יד/ג גדולי אריה עמ' עח
יד/ג דברות משה ב"ק ח"ב סי' נו ענף ב, סי' סג ענף ד, ו
יד/ג דברות משה סנהדרין עמ' תקסט
יד/ג הדרום ד עמ' 26
יד/ג הלכות מדינה ח"א עמ' קעח
יד/ג הרמב"ם ומכילתא דרשב"י סי' צב
יד/ג חוקת עולם עמ' 596-597
יד/ג חי' הגרי"ז דף עא ע"א
יד/ג חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קפה-קפו
יד/ג חידוש הסנהדרין לפי הרמב"ם עמ' לט
יד/ג כתבים (זסלנסקי) ח"ב עמ' צד
יד/ג מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' רח
יד/ג מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קעו ע"א
יד/ג מנחת חינוך ח"א עמ' שד, ח"ג עמ' שנא
יד/ג מנחת חינוך מצוה סב (דף פח ע"ג)
יד/ג מעין החכמה עמ' מג
יד/ג משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' רג, תנט, תקי, תרסג
יד/ג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' קט, קיב
יד/ג נזר אברהם מכות ועדות עמ' קכג, קכט
יד/ג נר למאור (פרצקי) עמ' רטו
יד/ג סגולת ישראל שמות עמ' קפב {כל מחויב מיתת ב"ד שלא המיתו אותו ב"ד}
יד/ג סדר משנה (תאומים)
יד/ג סהמ"צ לרס"ג ח"ג דף יא ע"א, ע"ב
יד/ג עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 94
יד/ג עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 1 הע' 54, פרק 2 הע' 73
יד/ג עליות משה (תשנב) ח"א עמ' רפג
יד/ג צפנת פענח דברים עמ' קלט
יד/ג קרן הצבי מצוה סב אות ז, מצוה צה אות ד
יד/ג קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' טו, צד
יד/ג קרן פני משה ח"א עמ' עא
יד/ג שערי טהר ח"ח סי' ד אות ג, סי' ו אות א
יד/ג תורה שלמה שמות פכ"ב אות שלח
יד/ג תחומין ח"ט עמ' 149, חי"ד עמ' 199 {הגהות בן אריה}
יד/ג תיבת גומא (ורשנר) עמ' קפא
יד/ד אור הישר
יד/ד אנצי"ת ע' ארבע מיתות הע' 5
יד/ד אשר למלך
יד/ד בינה בספרים עמ' קנג
יד/ד בית זבול ח"ג סי' מח
יד/ד ברור הלכה סנהדרין פא ע"א ציון ב, ג
יד/ד גור אריה שמות פ' כא הע' 492
יד/ד דרישה מחיים דף מח ע"ד
יד/ד זית רענן ח"ב עמ' קא
יד/ד זכרון יהונתן דף קמא
יד/ד חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' טו
יד/ד חידושין על התורה לרבנו תם עמ' תלז
יד/ד טהרת יו"ט חט"ז עמ' קמא
יד/ד כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף קמד ע"ד
יד/ד למודי ה' (תקמז) דף קיב ע"א
יד/ד מגילת ספר לאוין דף פד ע"א
יד/ד מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' קכג
יד/ד מנחת חינוך ח"א עמ' רמג, רסט, ח"ב עמ' קצ
יד/ד משברי ים אחע"א עמ' פה
יד/ד משרת משה (עטייה)
יד/ד עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 10
יד/ד עליות אריה עמ' רלח
יד/ד עללת הבציר דף נו ע"ד {סקילה חמורה}
יד/ד קרן הצבי מצוה נה אות טו
יד/ד שולי הגליון עמ' ר
יד/ד שיח ערב סנהדרין עמ' קסח
יד/ד שער המלך ח"ב עמ' לז
יד/ד שערי טהר ח"ח סי' פז אות ג
יד/ד תפארת ישראל סי' תרנ
יד/ה אנצי"ת ע' אשה הע' 371, 372, ע' גדם הע' 37, 42, 47
יד/ה זכר יצחק (תשח) עמ' סד
יד/ה סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ה עמ' רנא
יד/ו אהל יצחק גיטין עמ' תשו
יד/ו אמת ליעקב נשים עמ' צו {מותרה לדבר חמור מותרה דבר קל}
יד/ו באר מים חיים (טשרנוביץ) שמות פרק י פסוק א {המותרה לדבר חמור מותרה לדבר קל}
יד/ו באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"ג עמ' קנ
יד/ו בלכתך בדרך אדר תשנה עמ' 66
יד/ו ברור הלכה סנהדרין פ ע"ב ציון ג
יד/ו ברכות שמים מכות פ"ג אות מח {חייבי מיתה שנתערבו בחיבי מלקות}
יד/ו חזון יחזקאל סנהדרין פי"ב ה"ג {כ"מ}
יד/ו חנא וחסדא ח"ב דף קסג ע"ב
יד/ו מנחת חינוך ח"ג עמ' ריד
יד/ו מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' סא
יד/ו קרן הצבי מצוה ח אות יב
יד/ז אגרות משה חו"מ ח"ב עמ' רצט
יד/ז אור שמח
יד/ז אנצי"ת ע' גמר דין הע' 170, 172, 173
יד/ז בית מועד (גטיניו) דף יח ע"א
יד/ז בנין שלמה (מז) דף קג ע"ב
יד/ז ברור הלכה סנהדרין עט ע"ב ציון ג
יד/ז דברות משה סנהדרין עמ' תרפג
יד/ז דברי לוי
יד/ז הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' נב
יד/ז זכור זאת ליעקב עמ' קח {מפני שגמ"ד צ"ל לפניו}
יד/ז חדושים ובאורים (פינס)
יד/ז חי' חתם סופר
יד/ז יד שלמה (עזרא) דף עט ע"ב
יד/ז יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' שא
יד/ז מנחת חינוך ח"א עמ' שטו
יד/ז מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' תק
יד/ז מעיני המים
יד/ז מרגליות הים סנהדרין עט ע"ב אות ח {לא כתב שאוסרים אותם}
יד/ז נזר אברהם מכות ועדות עמ' רמה
יד/ז עיני דוד
יד/ז פרשת השבוע (תשעב) ח"א עמ' 29, ח"ד עמ' 76
יד/ז שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 20
יד/ז תהלה לדוד (אמאדו) ח"ב דף קז ע"ג {כ"מ}
יד/ז תחומין ח"ט עמ' 148
יד/ח אבן האזל
יד/ח אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' ח
יד/ח אגרות משה חו"מ ח"א סי' טו
יד/ח אוצר הרעיון והמחשבה (חייט) עמ' 113
יד/ח אור הישר
יד/ח אור יעקב סנהדרין דף נד ע"א-ע"ב, נה ע"א-ע"ד
יד/ח אות ציון עמ' לה {כ"מ - ברוצח א"צ יד העדים}
יד/ח איים בים מכות פ"א סי' ד אות ה
יד/ח איים בים קידושין פ"ב סי' לד אות א
יד/ח אמונת יהושע עמ' רז {נקטעה ידם}
יד/ח אמרי חן (לוונברג)
יד/ח אמרי שמאי פרשת משפטים עמ' קכה
יד/ח אפיקי ים ח"א דף צ
יד/ח ארץ הצבי (שכטר) עמ' רכו
יד/ח אשל אברהם (שפירא) עמ' תרפה
יד/ח אשר חנן עמ' רט {כ"מ}
יד/ח אשר למלך
יד/ח באר מרים פ"ג ה"ח אות ב
יד/ח בגדי ישע
יד/ח בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף סז ע"ג {כ"מ}
יד/ח בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' קסג
יד/ח בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' סה
יד/ח בית אהרן וישראל גל' יא עמ' צח
יד/ח בית המדרש
יד/ח בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' קפג {בכל דבר - הדין בגוי}
יד/ח בית מועד (גטיניו)
יד/ח בלכתך בדרך אדר תשנה עמ' 61-65, 67, 73
יד/ח ברור הלכה סנהדרין מה ע"ב ציון ה, ח
יד/ח בריכת ירושלים עמ' יד
יד/ח ברכות שמים מכות פ"א אות מה {בכל מיתה שיכולים}
יד/ח ברכות שמים מכות פ"ב אות שמו {נקטעה יד העדים}
יד/ח ברכת הורי סי' יג הע' ה
יד/ח ברכת ראובן דף קיז ע"ד
יד/ח ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' עג-עד
יד/ח גבורת יצחק מכות עמ' לה-לו
יד/ח גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' קצב, קצד-קצה, רא
יד/ח גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שנא
יד/ח גדולי אריה עמ' עח
יד/ח גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' סא
יד/ח דבר אברהם ח"א סי' ד ס"ק ד
יד/ח דבר יהושע (שו"ת) ח"ג יו"ד סי' ה
יד/ח דברות משה ב"ק ח"ב סי' נו ענף ב, סי' סג ענף ד, ו
יד/ח דברות משה סנהדרין עמ' שת, תקמח, תקעג
יד/ח דברי לוי
יד/ח דברים אחדים (קלצקין) עמ' פט {דוקא רוצח}
יד/ח דינא דחיי ח"ב דף קטז ע"א
יד/ח הדרום ד עמ' 25, חל"ט עמ' 68
יד/ח הכתב והקבלה דברים פי"ז פס' ז
יד/ח הר המלך ח"ה עמ' שצג, ח"ז עמ' רסט
יד/ח הרמב"ם כמחנך עמ' 23
יד/ח התורה והמדינה ח"ג עמ' קסג, קובץ ה עמ' סא
יד/ח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תא
יד/ח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רמא
יד/ח זבח שלמה ח"ב עמ' פט
יד/ח זכר יצחק (תשן) עמ' סא
יד/ח חדושים ובאורים (גרי') סנהדרין סי' יד ס"ק ז
יד/ח חדושים ובאורים (פינס)
יד/ח חוות יאיר (תשנז) עמ' תסו
יד/ח חוות יאיר סי' קסז
יד/ח חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תטו {כ"מ}
יד/ח חזו"א סנהדרין סי' יט ס"ק ה
יד/ח חזו"א על הרמב"ם
יד/ח חזון יחזקאל סנהדרין פי"ב ה"ג {כ"מ}
יד/ח חי' הריטב"א כתובות מה ע"א הערה 24
יד/ח חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד סנהדרין מה ע"ב]
יד/ח חי' חתם סופר
יד/ח חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' פו
יד/ח חי' ר' חנוך הענאך עמ' עה, פט
יד/ח חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' סו
יד/ח חמרא וחיי עמ' קפז
יד/ח חסדי דוד ח"ה עמ' תרכ
יד/ח חק ומשפט
יד/ח חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' לג עמ' קב {גדמים}
יד/ח חקרי זמנים ח"ד עמ' מו
יד/ח יד אברהם נגעים עמ' קעט
יד/ח יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' פח
יד/ח יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קב {בכל מיתה שאפשר}
יד/ח ימין המלך
יד/ח יתר הבז (תשסח) עמ' קפ
יד/ח כהונת רפאל עמ' קלו
יד/ח כנפי נשרים
יד/ח כתר אפרים עמ' מא, מג
יד/ח לחם יהודה
יד/ח לקוטי שלמה (תרנד)
יד/ח מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' קל {כ"מ}, קלב
יד/ח מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף מד ע"ב
יד/ח מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' תרא
יד/ח מהרי"ט אלגזי פ"ג אות מא או"ק ד
יד/ח מוריה גל' קז עמ' יז {"כל מיתה שאתה יכול"}
יד/ח מוריה שנה ב גל' יא (ר"ד לרפלד)
יד/ח מטה אהרן (הלוי) דף קה ע"ב-ע"ד, קז ע"א-ע"ג
יד/ח מים טהורים עמ' תרכג {נקטעה ידם}
יד/ח מלכות יהודה וישראל עמ' 355
יד/ח מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רנו ע"ב
יד/ח מנחת חזקיה מנחות עמ' רצח
יד/ח מנחת חינוך ח"א עמ' קפז, שד, ח"ב עמ' רעט, תכח, ח"ג עמ' לז, רט, ריד, רצט
יד/ח מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' נא-נב, ח"ג עמ' תקפד
יד/ח מעין החכמה עמ' לו
יד/ח מפתח הבאורים [חתם סופר חו"מ סי' כו]
יד/ח משאת המלך ח"ד סי' תק {כ"מ}
יד/ח משאת מרדכי מכות עמ' ו
יד/ח משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' רג, תנט, תקי, תרסג
יד/ח משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' צט
יד/ח משנת חיים במדבר עמ' תקעב
יד/ח משנת חיים דברים עמ' שסו
יד/ח משנת רבנו יוסף עמ' 44
יד/ח משפט הצבא בישראל עמ' לא
יד/ח משפטים לישראל עמ' שנו
יד/ח נועם ח"ז עמ' שמא
יד/ח ניצוצי אש עמ' רצה
יד/ח נר למאור (רבינוביץ) דף נז ע"ג
יד/ח נתיבות שלום (למפרט)
יד/ח ס' השבי"ט עמ' קנ
יד/ח סדר אליהו רבא וזוטא דף קי
יד/ח סדר משנה (תאומים)
יד/ח סופר המלך כאן, וח"ב עמ' שעו
יד/ח ספרי דבי רב ח"ג עמ' רלג, רמב
יד/ח סתירת זקנים - הלכה עמ' ל
יד/ח עין חנוך עמ' רפא
יד/ח עללת הבציר דף נו ע"א וע"ד
יד/ח עמק הלכה (בוימל) עמ' צו
יד/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קלג-קלד
יד/ח עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 135
יד/ח פרי שמואל מכות עמ' יד
יד/ח פרשת השבוע (תשעב) ח"ד עמ' 221
יד/ח צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' ז אות א ואילך
יד/ח צפנת פענח בראשית עמ' 44, ויקרא עמ' קצ, במדבר עמ' שטז
יד/ח קדשי יהושע עמ' ריז
יד/ח קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קו
יד/ח קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קעה
יד/ח קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' רטו {נקטעה יד העדים}
יד/ח קרן הצבי מצוה צה אות א
יד/ח קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' לג
יד/ח רוח אליהו
יד/ח רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קסה, תט
יד/ח רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' רלא
יד/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קנא
יד/ח שארית יהודה (ינוביץ) או"ח סי' ב ד"ה ודומה
יד/ח שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' תא
יד/ח שו"ת ר' יצחק הלוי (תשע) עמ' קסו
יד/ח שופריה דיעקב (מערך) דף כ
יד/ח שושנת העמקים (גנק) עמ' כה
יד/ח שיבת ציון (לנדא) סי' צח
יד/ח שיח ערב סנהדרין עמ' קפו
יד/ח שירת דוד כתובות עמ' רמט
יד/ח שם דרך סנהדרין עמ' עד, צח, קמג-קמו, קסז-קסח
יד/ח שם יוסף (מועטי)
יד/ח שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' שכט {לחם יהודה}
יד/ח שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' תנה
יד/ח שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"ב עמ' קפח
יד/ח שעורי הגרד"ש מכות סי' ה אות ב ד"ה והנה ברמב"ם
יד/ח שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות קכד
יד/ח שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תכו
יד/ח שעורי ר' שמואל מכות (תשמד) סי' ל
יד/ח שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' סה
יד/ח שערי טהר ח"ו סי' מב אות א דף צא ע"ד
יד/ח שערי טהר ח"ח סי' ד אות ג-ד, סי' ו אות א
יד/ח שעת הכושר דף ב ע"א
יד/ח תולעת שני דף קעט ע"ב
יד/ח תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' קפד
יד/ח תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' שב, שעו, תקסא
יד/ח תחומין ח"ג עמ' 281
יד/ח תפארת צבי (שפילמן) ח"ד עמ' תלח
יד/ט אגרות משה אהע"ז ח"א סי' כא
יד/ט אגרות משה ח"ח עמ' רפו
יד/ט אמת ליעקב נשים עמ' רכא {אין לו תכריכים}
יד/ט אנצי"ת ע' בית הקברות הע' 9, 16
יד/ט אשר חנן עמ' רה
יד/ט בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' קפז
יד/ט בית המדרש
יד/ט דברות משה סנהדרין עמ' שצג
יד/ט דינא דחיי ח"ב דף קיז ע"א
יד/ט דרש אברהם ח"ב דף ו ע"א
יד/ט האיר ממזרח חמש מגילות עמ' קטו {שתי קברות וכו' ודבר זה הלכה מפי השמועה}, קטז {נתאכל הבשר וכו' ויש לקרוביהם וכו'}
יד/ט הר המלך ח"ה עמ' עד
יד/ט הרמב"ם והלכותיו
יד/ט חדושים ובאורים (פינס)
יד/ט חוות יאיר סי' קצב
יד/ט חזון יחזקאל סנהדרין פ"ט ה"ג
יד/ט חסדי דוד ח"ה עמ' תרא
יד/ט יחל ישראל (תשסג) ח"ב עמ' רעה
יד/ט להורות נתן על התורה ח"א עמ' סט
יד/ט מנחת עני (זינצהיים) ח"ב ע' אין קוברים רשע אצל צדיק
יד/ט משברי ים אחע"א עמ' נט
יד/ט משנת יעקב קדושה עמ' קכג
יד/ט עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קכ
יד/ט עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קיא
יד/ט צפנת פענח ויקרא עמ' פג
יד/ט קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' ו
יד/ט קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' ח
יד/ט קרית מלך
יד/ט קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' סב
יד/ט שדה הארץ ח"א דף נו ע"ג
יד/ט שנתון המשפט העברי ח"כ עמ' 116
יד/ט שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' תנט
יד/ט תורת החוף ימים - שפתי חיים סי' כד אות ט-י
יד/ט תורת החוף ימים סי' כג אות ג
יד/ט תחומין חי"ד עמ' 313
יד/י אור שמח
יד/י באר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 136 {לא יאיצו}
יד/י בית זבול ח"ג סי' מח
יד/י בית שמאי (פרידמן) דף ז ע"ד {השמיט בת כהן וזוממי זוממיה}
יד/י בנין ציון (עטלינגר) ח"ג סי' קנט
יד/י בנתיב החסד (אלתר) עמ' 208
יד/י ברור הלכה סנהדרין מו ע"א ציון א
יד/י ברכות שמים מכות פ"א אות מט {שנים ביום אחד}
יד/י גינת המלך עמ' ו
יד/י דינא דחיי ח"ב דף קיז ע"א
יד/י הרמב"ם - שמרנות עמ' 188 {מתיישבים הרבה}
יד/י השיב משה (תשעה) סי' פו אות ג עמ' צ
יד/י התורה והמדינה ח"ד עמ' מט
יד/י ודברת בם (מרזל) עמ' 251 {מצוה להשתדל בהריגת הרע}
יד/י חוקת עולם עמ' 232 {שבע שנים}
יד/י חי' הלב בראשית עמ' קלח
יד/י חי' ר' חנוך הענאך עמ' עט
יד/י חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' סז
יד/י חלק יעקב (אביגדור), חלק הפלפולים עמ' 108
יד/י חסדי דוד ח"ט עמ' יב
יד/י יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' לו
יד/י כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' נב
יד/י מבוא למשנה תורה עמ' 110
יד/י מקדשי השם ח"א עמ' רלז
יד/י מקור חסד עמ' רצב
יד/י מרגליות הים סנהדרין מו ע"א אות ד
יד/י משאת מרדכי מכות עמ' ט, נד
יד/י משיב מלחמה (תשעט) ח"ג עמ' רפד, רצא
יד/י משיב מלחמה (תשמג) ח"ג עמ' שה
יד/י משך חכמה דברים פי"ז פס' ה
יד/י משפטים לישראל הקדמה עמ' מח, גוף הספר עמ' קלז
יד/י נועם חכ"א עמ' קכא
יד/י סיני כרך ע עמ' רכ {מתיישבים}
יד/י סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 18
יד/י עדות ביעקב (ריינס) עמ' קפז
יד/י ענישה ושיקום ביהדות עמ' 77
יד/י ענפי ארז (זי') דף מו ע"ב
יד/י פרשת השבוע (תשעב) ח"ה עמ' 48
יד/י קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' קיט, קכא
יד/י קרית מלך
יד/י קרן הצבי מצוה פא אות יד, מצוה צח אות ב
יד/י רנת יצחק שמואל עמ' תעא {שניהם בעבירה אחת}
יד/י שופריה דיעקב (סקווירא) גל' א עמ' קעד {או"ש}
יד/י שעורי ר' שמואל סנהדרין ח"א עמ' קלו
יד/י תורת המדינה עמ' 221
יד/י תחומין ח"ה עמ' 328
יד/יא אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 354
יד/יא אבן מלוכה (ברון, תשעז)
יד/יא אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' תלה
יד/יא אור הישר
יד/יא אמרי חן (לוונברג)
יד/יא אנצי"ת ע' בית דין הגדול הע' 41
יד/יא אעירה שחר (זעפרני) עמ' רפב
יד/יא אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 239 {דין מוציא שם רע בזה"ז}
יד/יא אשר למלך
יד/יא באר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 122 {רק בזמן הבית}
יד/יא בית המדרש
יד/יא גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' קטז-קיח
יד/יא גור אריה במדבר פ' לה הע' 46
יד/יא גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' שכט
יד/יא דברות משה כתובות עמ' רטז
יד/יא דברות משה סנהדרין עמ' שמו, תכ
יד/יא דברות משה שבועות-ע"ז עמ' קצח {והוא שיהיה בית דין הגדול במקומו}
יד/יא דברי יציב חו"מ עמ' ה {לבלתי שמוע}
יד/יא דברי לוי
יד/יא דינא דחיי ח"ב דף קיז ע"ב
יד/יא דליית הכרם עמ' תתתלו {כ"מ} [בשלכה - צ"ל בלשכה]
יד/יא דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תקסב
יד/יא הלכות מדינה ח"א עמ' לז
יד/יא הרמב"ם והלכותיו
יד/יא הרמב"ם ומכילתא דרשב"י סי' נו (עמ' קכד)
יד/יא התורה והמדינה ח"ד עמ' לח, נב, קובץ ט עמ' תקמד
יד/יא ויקח אברהם [ברכת מועדיך לחיים (אזמיר) ח"ב קח ע"ג]
יד/יא זאת ליעקב בראשית עמ' קמז {בזמן שיש כהן יש משפט}
יד/יא זכרון סופרים {רדב"ז - ארז"ל שעתיד המשיח ליגלות תחילה בגליל} [עיין בזהר הק' (וירא דף קי"ט) דיתגלי מלכא משיחא בארעא דגליל, ועיין ילקוט פרשת ויחי טבריא משלמת למשיח, ועיין רש"י מ"ש על ב"ר סוף פרשת ויחי]
יד/יא חי' ר' חנוך הענאך עמ' צב
יד/יא חידוש הסנהדרין במדינתנו המחודשת עמ' מד
יד/יא חידוש הסנהדרין לפי הרמב"ם עמ' קב
יד/יא חקרי זמנים ח"ב עמ' תצז, ח"ג עמ' יג, ח"ד עמ' רצ
יד/יא ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' צג {רק בפני הבית}
יד/יא כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' נד
יד/יא לחם חקי עמ' רלו
יד/יא מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' קכה
יד/יא מוריה גל' רלח עמ' פו {מבלתי שמוע}
יד/יא מנחת חינוך ח"א עמ' רמ
יד/יא מעלין בקודש גל' ח עמ' 58
יד/יא מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רלב ע"ב
יד/יא משיב מלחמה (תשעט) ח"ג עמ' דש
יד/יא משיב מלחמה (תשמג) ח"ג עמ' שכה
יד/יא משך חכמה ויקרא פכ"א פס' א, דברים פי"ז פס' ח
יד/יא משפטי ארץ ח"א עמ' 347
יד/יא משפטי עזיאל ח"ו עמ' נה
יד/יא משפטים לישראל עמ' פח
יד/יא נחלת דבש (ברייזכר) עמ' שנב
יד/יא נתן פריו גיטין עמ' פט
יד/יא סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 18, 224
יד/יא עיונים (פאור) עמ' 43
יד/יא ענפי ארז (זי') דף עט ע"ד
יד/יא עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 53
יד/יא ערהשה"ע לקוטים סי' נא אות ד
יד/יא קרית מלך
יד/יא שאילת יעבץ ח"א סי' מג
יד/יא שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' של
יד/יא שלטון החוק בישראל עמ' 49
יד/יא שם טוב - השלמה
יד/יא שערי היכל זבחים עמ' תכט {בלשכה שבמקדש - בעזרה}
יד/יא שערי היכל זבחים עמ' תלא {אין דנין דיני נפשות - לא רק זקן ממרא}
יד/יא שערי המקדש סי' כה אות ב {בזמן שכהן מקריב}
יד/יא תורת האוהל (תשנג) עמ' מח, נ, נד, צב, צו, קו-קז
יד/יא תורת המדינה עמ' 222
יד/יא תורת המועדים (תשכד) עמ' 527
יד/יא תורת המועדים (תשנו) עמ' 567
יד/יא תורת הקדש ח"א עמ' כא, סג, ח"ב עמ' קכז
יד/יא תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' שצה
יד/יא תחומין ח"ה עמ' 325
יד/יב אבני ציון ח"ד עמ' כ
יד/יב אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' שט
יד/יב אוצרות הרמב"ם
יד/יב אור זרוע לצדיק עמ' 88
יד/יב אור שמח
יד/יב אור תורה (בלומ') דף צה ע"ג {טבריה}
יד/יב אמונת עתיך (נאור) עמ' קלה
יד/יב אמרי חן (לוונברג)
יד/יב אנצי"ת ע' בית דין הגדול הע' 27, 39, 62
יד/יב בנין האומה (לינטופ) דף יד ע"א {סנהדרין יתחדשו בטבריה}
יד/יב בצור ירום (תשפ) חי"ג עמ' פג הערה 102, עמ' פג הערה 103 {לעשרה מקומות גלו סנהדרין וכו' שבטבריא עתידין לחזור תחילה ומשם נעתקין למקדש}
יד/יב ברקאי ח"ג עמ' 112
יד/יב גזע ישי דף לג ע"ד
יד/יב הלכות מדינה ח"ג עמ' רלה-רלו
יד/יב התורה והמדינה ח"ג עמ' כו
יד/יב חזו"א או"ח סי' קנד ס"ק א
יד/יב חקרי זמנים ח"ב עמ' תצז, ח"ג עמ' 27 {רדב"ז}, ח"ד עמ' שכד, תפז
יד/יב טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' כו, קצח
יד/יב טל חיים (טל) פסח עמ' קפח
יד/יב יד ישראל ח"ב
יד/יב יד שלמה (עזרא) דף עה ע"ד, פה ע"ד
יד/יב יחי המלך פרק א
יד/יב ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' צג {בטבריה}
יד/יב ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שעב
יד/יב כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' קנב, קנט
יד/יב לקוטי שיחות ח"ט עמ' 105 הערה 74
יד/יב לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 251
יד/יב לקוטי שיחות חל"ד עמ' 15
יד/יב מבוא למשנה תורה עמ' 120
יד/יב מועדים וזמנים ח"ה סי' שנב
יד/יב מיסטיקה ומשיחיות עמ' 65
יד/יב מנחת חינוך ח"ב עמ' רפ
יד/יב מפניני הרב עמ' תטז
יד/יב מרגליות הים סנהדרין ב ע"א אות לה {בלשכה שבמקדש}
יד/יב מרפא לשון - עמוד המשפט בסופו עמ' קלה במהד' תשמז {טבריה}
יד/יב משיחיות ויישוב א"י (מורגנשטרן) עמ' 42
יד/יב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' קמז
יד/יב ס' בצדקה תכונני רחקי מעושק (תרסד) עמ' ט {יחזור לטבריה}
יד/יב סדר משנה (תאומים) עמ' כד
יד/יב סיני ס' יובל עמ' קמו {תתחדש בטבריה}, תקפג
יד/יב סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 19, 21, 224
יד/יב ספרי דבי רב ח"ד עמ' שיב
יד/יב עיונים (פאור) עמ' 35, 43
יד/יב עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קכב
יד/יב עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קיב
יד/יב ערהשה"ע לקוטים סי' נא אות ג
יד/יב עשות משפט עמ' קלג, רלט
יד/יב פרדס דבש פרק לד {בתחילה כשנבנה ביהמ"ק היו בית דין הגדול יושבין}
יד/יב פרי צדיק (ר' צדוק) נח אות ח, וירא אות ג, שלח אות ט {אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד}
יד/יב צבא המלך עמ' לא
יד/יב צהר גל' ו עמ' 33 {סנהדרין ישב בחול}
יד/יב צפנת פענח במדבר עמ' קטו
יד/יב קרית מלך
יד/יב שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' שלא, שלד, שנו {טבריה}
יד/יב שבעים שנה לרבנות הראשית עמ' 1069 {טבריה}
יד/יב שער המלך על תהלים יום ג עמ' לא {בטבריה יבוא}
יד/יב שער ראובן (כץ) עמ' לא {מטבריה - קמעא קמעא}
יד/יב תהלה לדוד (והרמן) פ"כג פסוק ו הערה כה
יד/יב תורת המדינה עמ' 133 {סנהדרין יחזור}
יד/יב תורת המועדים (תשכד) עמ' 309
יד/יב תורת המועדים (תשנו) עמ' 332, 565
יד/יב תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' רז
יד/יב תורת מנחם חל"ז עמ' 104 {בטבריה עתידין לחזור}
יד/יב תורת מנחם חמ"ב עמ' 40, 196
יד/יב תפארת צבי (שפילמן) ח"ד עמ' לב-לג
יד/יג אורה ושמחה הל' שופר פ"ב ס"ק נה
יד/יג אמונת עתיך גל' 105 עמ' 116
יד/יג אמרי בינה (אוירבך) - דיינים סי' א [ב] ד"ה והנה
יד/יג אמרי חן (לוונברג)
יד/יג אנצי"ת ע' בית דין הגדול הע' 41
יד/יג בדי הארון (הכהן) עמ' 345
יד/יג התורה והמדינה ח"ד עמ' נב
יד/יג חי' ר' חנוך הענאך עמ' צג
יד/יג חידוש הסנהדרין במדינתנו המחודשת עמ' מד
יד/יג חקרי זמנים ח"ב עמ' תצז
יד/יג טוב נהורך פכ"ו סעיף ב
יד/יג כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתקמג
יד/יג מנחת חינוך ח"א עמ' רסא, ח"ג עמ' רסג
יד/יג מעיל שמואל (פלורנטין) [תוס' סנהדרין לז ד"ה מיום]
יד/יג משיב מלחמה (תשעט) ח"ג עמ' רפז
יד/יג משיב מלחמה (תשמג) ח"ג עמ' שח
יד/יג סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 224
יד/יג עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 53
יד/יג פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' תקו
יד/יג שו"ת מהרלב"ח קונ' הסמיכה סי' ג, ה
יד/יג תורת המועדים (תשכד) עמ' 527
יד/יג תחומין חי"א עמ' 348
יד/יד אוצר א"י ח"ה עמ' 239, 249
יד/יד אור הישר
יד/יד בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תה
יד/יד ברור הלכה מכות ז ע"א ציון ג
יד/יד הלכות מדינה ח"א עמ' טו
יד/יד יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ג ה"ז ס"ק א, ג
יד/יד מכתם לדוד (חסן)
יד/יד מנחת חינוך ח"א עמ' שד, שטז, שכז, ח"ב עמ' רנח-רנט, רפ, ח"ג עמ' ריב, שג
יד/יד משאת מרדכי מכות עמ' נד
יד/יד משפטים לישראל עמ' שט
יד/יד נתן פריו גיטין עמ' פט
יד/יד ספרי דבי רב ח"ב עמ' שצה
יד/יד ענפי ארז (זי') דף עט ע"ד
יד/יד צבי תפארת סי' ה (שם שלמה אות א)
יד/יד שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' של
יד/יד שו"ת מהרלב"ח קונ' הסמיכה סי' ה
יד/יד שם דרך סנהדרין עמ' קו
יד/יד תורת האוהל (תשנג) עמ' יד


טו/934 הלכות סנהדרין פרק טו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


טו/רה"פ הרמב"ם המדויק
טו/רה"פ יד פשוטה
טו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
טו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
טו/רה"פ ערוך השלחן העתיד לקוטים סי' נג
טו/רה"פ פי' ר"י קאפח
טו/רה"פ רמב"ם לעם
טו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
טו/א אהלי שם (פרץ) ב"ב עמ' נב {או"ש}
טו/א אור הישר
טו/א אור שמח
טו/א אנצי"ת ע' אשה הע' 387, ע' בל תלין הע' 54 {או"ש}
טו/א באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' קצה, קצט, ר
טו/א ברור הלכה סנהדרין מה ע"א ציון ב
טו/א ברכות שמים מכות פ"א אות רל {ואם לאו רגימתו בכל ישראל}
טו/א גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' קפה-קפז
טו/א גדול כבוד הבריות עמ' 90 {או"ש}
טו/א גור אריה שמות פ' כא הע' 530
טו/א דברי יוסף (כהן) ח"א עמ' קנח
טו/א דינא דחיי ח"ב דף קיז ע"ב
טו/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' תקכד
טו/א חדושים ובאורים (פינס)
טו/א חי' הריצ"ד
טו/א חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' לג עמ' קא
טו/א חקרי הלכות (שומיאץ) דף מא ע"ד
טו/א יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' שמג
טו/א יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' לט, קלד
טו/א כבוד מלכים (מרגליות)
טו/א כתר המלך
טו/א כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' שיח
טו/א לב בנים עמ' תסד-תסה
טו/א מבוא למשנה תורה עמ' 121
טו/א מטה אשר דף נה ע"ד
טו/א מטה יוסף (צלר) ב"ב פ"א עמ' רפ {או"ש}
טו/א מילי דאורייתא עמ' נו
טו/א מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"ב עמ' 494
טו/א מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קב ע"ב, רנו ע"ב
טו/א מנחת חינוך ח"ג עמ' שנא
טו/א מעיני המים
טו/א מקורות לפסקי הרמב"ם
טו/א מרגליות הים סנהדרין מה ע"א אות ט {וידיו אסורות}, יא {הפכו על מתניו}
טו/א מרכבת המשנה מהדו"ב
טו/א משרת משה (עטייה)
טו/א נקדש בצדקה סי' קה, ריח, רס {או"ש}
טו/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קלג
טו/א פותח יד
טו/א פני מבין ח"ב דף לה ע"ג {לח"מ}
טו/א פני משה (שלז')
טו/א קרית מלך
טו/א קרן הצבי מצוה מז אות א, מצוה פה אות ח
טו/א שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות פא
טו/א שערי טהר ח"ח סי' ד אות ג-ד
טו/א תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' שעד
טו/א תחומין ח"ו עמ' 329 {או"ש}
טו/א תניא רבתי ח"א עמ' 97
טו/א תפארת בחורים פאה עמ' תרלב {או"ש}
טו/ב ברור הלכה כתובות מה ע"ב ציון ב
טו/ב הרמב"ם והלכותיו
טו/ב חדושים ובאורים (פינס)
טו/ב יד המלך (לנדא)
טו/ב לקוטי סופר ח"ב דף טו ע"ד
טו/ב מנחת חינוך ח"א עמ' קלג, ח"ג עמ' שמו-שמז
טו/ב נתיבות החיים עמ' מח
טו/ב סדר משנה (תאומים)
טו/ב קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' סד
טו/ב שמחתי באומרים לי עמ' תח
טו/ב שנתון המשפט העברי ח"כ עמ' 142
טו/ב שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות עו
טו/ג אור יעקב פסחים דף נט ע"ב, יבמות דף ט ע"א
טו/ג אמת ליעקב מקרא עמ' קסח
טו/ג באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' קמא
טו/ג ברור הלכה סנהדרין נב ע"א ציון א
טו/ג הכתב והקבלה ויקרא פכ"א פס' ט
טו/ג חדושים ובאורים (גרי') סנהדרין סי' ט לדף נב ע"א
טו/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' פ, רפ
טו/ג מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תקפד {לח"מ}
טו/ג מעין נצח ח"ב סי' פח
טו/ג עיר מקלט עמ' לט
טו/ג פני מבין ח"ב דף פא ע"ד, פה ע"ג {לח"מ}
טו/ג קרית מלך
טו/ג שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קכב
טו/ג שלל דוד {לח"מ}
טו/ג תבואות שמש דף נג ע"ג
טו/ד אבן ישראל עה"ת (לפני תשנט) עמ' מט
טו/ד אבן ישראל עה"ת (תשסב) עמ' סט
טו/ד אבן ישראל עה"ת (תשסז) עמ' מט
טו/ד אור הישר
טו/ד אור עולם (שניאורסון) עמ' 287
טו/ד אמרי חן (לוונברג) יבמות-גיטין עמ' קעג
טו/ד אמת ליעקב נשים עמ' קצו {רדב"ז}
טו/ד בית דוד (תשעט) יו"ד סי' שסה
טו/ד ברכת רחל עמ' יט-כ
טו/ד התורה והמדינה ח"ג עמ' קסג
טו/ד התורה והתלמוד ח"ד עמ' 337
טו/ד מנחת חינוך ח"א עמ' רנג
טו/ד משפטי עזיאל ח"ב עמ' פח, ח"ז עמ' שא
טו/ד עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 145
טו/ד שם טוב - השלמה
טו/ד שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 187
טו/ד תחומין ח"י עמ' 182 {חזו"א}
טו/ה אמרי דוד (שליסל) דף מ ע"א
טו/ה אמת ליעקב מקרא עמ' קסח
טו/ה באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' קמב
טו/ה חדושים ובאורים (פינס)
טו/ה מנחת חינוך ח"א עמ' רמ
טו/ו אור הישר
טו/ו אמרי חן (לוונברג)
טו/ו אמת ליעקב מועד עמ' תיב {סמוך לשקיעה}
טו/ו אנצי"ת ע' אשה הע' 395
טו/ו ברכה למנחם עמ' 172
טו/ו גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' קמ
טו/ו דינא דחיי ח"א דף טו ע"ד, ח"ב דף קיח ע"ב
טו/ו העמק דבר במדבר פט"ו פסוק ל בהרחב דבר
טו/ו הר המלך ח"ז עמ' רסט
טו/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' שנ
טו/ו חזקה רבה אהע"ז ח"ג עמ' 169 {מל"מ}
טו/ו חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' פז
טו/ו חי' רעק"א (פרדס) [מגן שאול (חנניה) דף כג ע"ב]
טו/ו יד פשוטה מדע עמ' תקמה
טו/ו כתר המלך
טו/ו מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' שצד
טו/ו מטה אהרן הל' יו"ט עמ' ריב
טו/ו מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קפה ע"ב
טו/ו מנחת חינוך ח"ג עמ' שכד
טו/ו מנחת עני (תקמז) דף ז ע"ג {רק מגדף ועע"ז נתלים}
טו/ו משנת חיים דברים עמ' תלב
טו/ו ספרי דבי רב ח"ד עמ' כו
טו/ו ספרי הפרדס ח"א עמ' רי
טו/ו פני מבין ח"ב דף לא ע"ג, לג ע"א {לח"מ}
טו/ו קרן הצבי מצוה סב אות ז
טו/ו רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' י
טו/ו שו"ת מהר"ם די בוטון סי' סד
טו/ו שושן עדות דף מה ע"ג
טו/ו שם דרך דברים עמ' קיג
טו/ו שם טוב - השלמה
טו/ו שעורי הרב גיטין ח"א עמ' כב, ל
טו/ו תפארת צבי (שפילמן) ח"ו עמ' שעד-שעה
טו/ז אור יעקב פסחים דף 156
טו/ז אמת ליעקב נשים עמ' רכה {כ"מ - משהים גמ"ד עד סמוך לשקיעה}
טו/ז אשר למלך
טו/ז בית זבול ח"ג סי' נ
טו/ז ברוך טעם (תשסח) שער עדל"ת עמ' קמג
טו/ז ברור הלכה סנהדרין מו ע"א ציון ה
טו/ז גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' רג
טו/ז דברות אליהו ח"ב עמ' עד {כל המלין את המת - מנין שזה בכל מת}
טו/ז דברי לוי
טו/ז דעת כהן תשובה סוה"ס עמ' ה
טו/ז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' שנ
טו/ז זכור לדוד עמ' פג
טו/ז חדושים ובאורים (פינס)
טו/ז חוות בנימין ח"א עמ' קצו
טו/ז חי' בן אריה ח"א סי' י אות ו
טו/ז חי' ר' חנוך הענאך עמ' פ
טו/ז חיים ומלך
טו/ז ישועות יעקב נזיקין עמ' רפו
טו/ז כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תקטז
טו/ז להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' נג
טו/ז לחם יהודה
טו/ז מבוא למשנה תורה עמ' 121
טו/ז מגן גבורים (או"ח) סי' עב ס"ק א
טו/ז מעיל שמואל (פלורנטין)
טו/ז מראה איש ח"ב עמ' סא
טו/ז נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"ב סי' מו אות ו
טו/ז נר מצוה (ואלק) שרשים דף כג ע"ד, כד ע"א {עץ שנתלה עליו}
טו/ז נשמת כל חי ח"א דף לא ע"ג
טו/ז סדר משנה (תאומים) עמ' מג
טו/ז סולם מוצב עמ' קכח
טו/ז ספרי דבי רב ח"ד עמ' כז-כח
טו/ז עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' קפב, קפח
טו/ז פני משה (שלז')
טו/ז קרית מלך
טו/ז קרן הצבי מצוה סב אות ז, מצוה סה אות ב
טו/ז רשימות (שניאורסון) חוב' קכח עמ' 8
טו/ז שאגת אריה החדשות דף ז ע"ד
טו/ז שאלו שלום ירושלים (תשמה) עמ' 43
טו/ז שו"ע הרב או"ח סי' עב ס"ב, סי' תצה קו"א אות ג
טו/ז שם דרך דברים עמ' קיג
טו/ז שמחתי באומרים לי עמ' תיב, תיד
טו/ז שעורי עץ ארז שבת עמ' קמה-קמו, קמח
טו/ז שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות פו
טו/ז שער המלך ח"א עמ' שכח
טו/ז שרידי אש ח"ב עמ' תרעא
טו/ז תורת החוף ימים - שפתי חיים סי' כד אות ב, ד
טו/ז תורת החוף ימים סי' כג אות א
טו/ז תפארת צבי (שפילמן) ח"ו עמ' שעד-שעה
טו/ח אדרת אליהו (הצרפתי) עה"ת עמ' סח
טו/ח אוצרות המלך
טו/ח אוצרות הרמב"ם
טו/ח אור הישר
טו/ח אור יעקב פסחים דף 156
טו/ח אור שמח
טו/ח אחיעזר ח"ג סי' עב ס"ק ד
טו/ח אמת ליעקב נשים עמ' קצד
טו/ח אשר למלך
טו/ח באר מרים פ"ה הי"א אות ג (עמ' קיא)
טו/ח בית אבא (גוטווירטה) דף מא ע"ד, מב ע"א
טו/ח בני ציון (שפירא) דף סג ע"א {נקטעה}
טו/ח ברור הלכה סנהדרין מו ע"א ציון ה
טו/ח גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' רג-רד
טו/ח גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל ה סי' ג
טו/ח דברי לוי
טו/ח דינא דחיי ח"ב דף קיח ע"ד
טו/ח הערות אברהם יעקב יצחקי דברים עמ' ה {משום כבודו}
טו/ח התורה והמדינה ח"ה עמ' ריג
טו/ח ויוסף שאול דף נה ע"ב
טו/ח זכרון משה אליהו עמ' ב
טו/ח זרע יצחק (לומברוזו)
טו/ח חוות בנימין ח"א עמ' קצו
טו/ח חי' בן אריה ח"א סי' יא אות ג
טו/ח חי' ר' חנוך הענאך עמ' פ
טו/ח חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' רמט
טו/ח חמשה מאמרות מאמר משיב מפני הכבוד ד"ה ומילתא
טו/ח יחל ישראל (תשנב) עמ' תיד
טו/ח יחל ישראל (תשסג) ח"ב עמ' קפז
טו/ח יראה ואהבה עמ' קפג
טו/ח כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' רסה-רסו
טו/ח כתר אפרים עמ' תפ
טו/ח לבושי מרדכי אהע"ז עמ' קט
טו/ח להורות נתן על התורה ח"ג עמ' רו
טו/ח מבוא למשנה תורה עמ' 220
טו/ח מועדי ה' (נתנזון) יו"ט עמ' יג
טו/ח מחנה לויה (תשעד) עמ' קנ
טו/ח מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קמו ע"א
טו/ח מנחת חינוך ח"ג עמ' שכג
טו/ח מנחת עני (תקמז) דף לח ע"א {כל המלין} וע"ב {לכבודו}
טו/ח מעין חיים ח"ג עמ' רטו
טו/ח משנה הלכות ח"ד סי' קמח, ח"ז סי' רפו
טו/ח נועם ח"ב עמ' רכו, ח"ה עמ' קסה, ח"ו עמ' פד, ח"ח עמ' עג
טו/ח נר מצוה (ואלק) מצוות דף סא ע"ג
טו/ח ס' הפרנס עמ' רעג
טו/ח ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' קכח
טו/ח סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' צב
טו/ח סופר המלך
טו/ח ספרי דבי רב ח"ד עמ' כח
טו/ח עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' קפב, קפח {מתו}
טו/ח עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' שיז-שיט
טו/ח פרחי אהרן עמ' 215
טו/ח פרי חיים (הליר)
טו/ח פרשת השבוע (תשעב) ח"ה עמ' 66
טו/ח צידה לדרך מאמר ה עמ' קעא
טו/ח קרית מלך
טו/ח קרן פני משה ח"ב
טו/ח רנת יצחק יהושע עמ' פב {לא תעשה}
טו/ח רשימות (שניאורסון) חוב' קכח עמ' 8
טו/ח שאלו שלום ירושלים (תשמה) עמ' 44
טו/ח שו"ת הרדב"ז ח"א סי' שיא, ח"ב סי' תשפ
טו/ח שו"ת ממעמקים ח"ג עמ' לט
טו/ח שם דרך דברים עמ' קיג
טו/ח שם דרך כתובות עמ' נא
טו/ח שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' כו
טו/ח שעורי עץ ארז שבת עמ' קמה
טו/ח שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות פו
טו/ח שעורי ר"א ליכטנשטין פסחים עמ' 2
טו/ח שרידי אש ח"ב עמ' תרעא
טו/ח תחומין חי"ח עמ' 133
טו/ח תחומין יח (תשנח) עמ' 133
טו/ח תרומת הגורן ח"ב עמ' 171
טו/ט אוצרות המלך
טו/ט אור שמח
טו/ט אם הבנים שמחה פ"ג אות לט
טו/ט אמרי דוד (שליסל) דף מא ע"א
טו/ט בכורי חיים ח"ה עמ' מג-מד
טו/ט ברור הלכה גיטין כא ע"ב ציון ה {כ"מ}, סנהדרין מו ע"ב ציון ג
טו/ט גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' קסח, רה
טו/ט התורה והמדינה ח"ז עמ' שכו
טו/ט חי' מרן הגרי"מ עמ' קז
טו/ט חי' רעק"א (פרדס, בתוך הל' טז)
טו/ט יד דוד (קרלין) ח"ב דף יז ע"ב
טו/ט כרם ציון שביעית ח"ב עמ' רמא ע"ב
טו/ט להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' ע ע"ב
טו/ט מוסר המקרא והתלמוד עמ' קיב {קלון}
טו/ט מנחת חינוך ח"ג עמ' ריט
טו/ט מעיני מים מקואות עמ' שצד
טו/ט מראה איש ח"ב עמ' סא
טו/ט משאת המלך ח"ד סי' תקלח {הטעם}
טו/ט נשמת חיים (תשסח) חו"מ ענינים סי' א עמ' א
טו/ט ספרי דבי רב ח"ד עמ' כז
טו/ט ערוגת הבושם (גרינוואלד) סוגיות עמ' רנז {העץ שנתלה עליו נקבר עמו שלא יהא לו זכרון רע וכו'}
טו/ט קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קלח
טו/ט קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' רלא
טו/ט קרן הצבי מצוה פב אות ז
טו/ט שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות פז
טו/ט שער המלך
טו/ט שער המלך ח"א עמ' שכח
טו/י גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' רנה
טו/י דברי שאול (נתנזון) שמות פי"ח פסוק טו
טו/י דברי שאול מהדו"ק פ' יתרו דף ס ע"א
טו/י דינא דחיי ח"א דף לה ע"ג
טו/י דרש אברהם ח"ב דף ו ע"א
טו/י הר המלך ח"ז עמ' רסט
טו/י חזון יחזקאל סנהדרין פ"ט ה"ג
טו/י חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' קמג
טו/י טהרת יו"ט חט"ז עמ' קמב
טו/י יד ישראל ח"ב
טו/י ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 19
טו/י כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תשז
טו/י מהלכי משפט ח"ד עמ' 339
טו/י מנחת חינוך ח"ג עמ' רצא
טו/י משברי ים קלב"מ סי' לו אות ב
טו/י ס' השבי"ט עמ' ל
טו/י עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 99
טו/י עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 10
טו/י עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 4 הע' 1
טו/י על גדות ים התלמוד עמ' 188
טו/י ענישה ושיקום ביהדות עמ' 57
טו/י עשרה מאמרות (תשס) עמ' תצח
טו/י פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 240
טו/י קרית מלך
טו/י קרן הצבי מצוה פא אות ו
טו/י שם דרך שמות עמ' קעח
טו/י תועפת ראם (גטיניו) דף צו ע"ד {מגדף}
טו/יא אור שמח
טו/יא אנצי"ת ע' בת (ב) הע' 33, ע' בת הבן הע' 12, ע' בת כהן הע' 150
טו/יא בית אהרן וישראל גל' כה עמ' נט
טו/יא מראה הנוגה
טו/יא על גדות ים התלמוד עמ' 188
טו/יא פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 245
טו/יא קרית מלך
טו/יב דגל ראובן ח"ב סי' מב
טו/יב משפטים לישראל עמ' מז, רנח
טו/יב על גדות ים התלמוד עמ' 188
טו/יב פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 249
טו/יג אמת ליעקב נשים עמ' ריג
טו/יג אנצי"ת ע' אשת איש הע' 11
טו/יג גביע הכסף ח"ד עמ' רצט {ל"ו חייבי מיתות כנגד ל"ו צדיקים}
טו/יג הר המלך ח"ז עמ' רע
טו/יג כללי המצוות (גיקטיליא) עמ' קכב
טו/יג כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תשז
טו/יג מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"ב עמ' 494
טו/יג נודע ביהודה תנינא אהע"ז סי' עז
טו/יג עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 10
טו/יג עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 4 הע' 1, 67
טו/יג על גדות ים התלמוד עמ' 188
טו/יג עלה יונה עמ' רצ
טו/יג ענישה ושיקום ביהדות עמ' 57
טו/יג עשרה מאמרות (תשס) עמ' תצח
טו/יג פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 250


טז/935 הלכות סנהדרין פרק טז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


טז/רה"פ הרמב"ם המדויק
טז/רה"פ יד פשוטה
טז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
טז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
טז/רה"פ ערוך השלחן העתיד לקוטים סי' נד-נה
טז/רה"פ פי' ר"י קאפח
טז/רה"פ קרית מלך
טז/רה"פ רמב"ם לעם
טז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
טז/א אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' ד אות ה
טז/א אגרות הגרי"ד עמ' רפז
טז/א אור הישר
טז/א אור חדש (בלומ') דף נג ע"ב
טז/א איים בים כתובות סי' מה אות א {וכסף משנה - מלקות במקום מיתה}
טז/א אמת ליעקב נשים עמ' רמה {במקום מיתה}
טז/א אנצי"ת ע' אומד הע' 49-50
טז/א אשר למלך
טז/א בית אהרן (סוויאדישץ) דף יט ע"ג {מצוה להלקות - נ"מ לספק}
טז/א בית מרדכי (סאויצקי) דף נט ע"ג, סב ע"ב
טז/א בנין שלמה (מז) דף מד ע"ג
טז/א ברור הלכה סנהדרין י ע"א אחרי ציון ד
טז/א ברכות שמים מכות פ"ג אות מח {מלקות במקום מיתה}
טז/א גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' קכט
טז/א גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' צז, קטז
טז/א דברות משה שבועות-ע"ז עמ' קצח {שמלקות בשלשה במקום מיתה היא עומדת}
טז/א דברי יהודה דף נא ע"ד {מלקות במקום מיתה עומדת}
טז/א דברי ירמיהו קידושין עמ' קנד
טז/א דברי לוי
טז/א דגל ראובן ח"ב סי' כה
טז/א הלכה פסוקה ח"א סי' ז הערה 172, ח"ב סי' כז הערה 8 {כ"מ}
טז/א השבת לקדשו דף מ ע"ד {כ"מ}
טז/א ויקח אברהם [דרש אברהם דף ו ע"א]
טז/א זכר יצחק (תשן) עמ' רכ, רמג
טז/א חי' הריצ"ד
טז/א חי' ר' חנוך הענאך עמ' מ
טז/א חיים ומלך
טז/א כנפי נשרים
טז/א כפי אהרן (זס') קמא עמ' ד
טז/א מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' לה {מלקות במקום מיתה}
טז/א מועדים וזמנים ח"ו סי' ל עמ' מז {מלקות במקום מיתה}
טז/א מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קצד ע"א {כ"מ}
טז/א מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' שנז
טז/א מנחת אהרן (בריסק) דף לד ע"א
טז/א מסורה חי"א עמ' לח
טז/א מרגליות הים סנהדרין י ע"א אות ח
טז/א משאת כפי עמ' לח
טז/א משאת מרדכי ב"ק עמ' קנה
טז/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' קיט {מ"ע להלקות}, קנד {סמוכים}
טז/א משפט שלמה (זפרני, תשנה) סי' יז סעיף א ס"ק א
טז/א משפטים לישראל הקדמה עמ' מט, גוף הספר עמ' יח, ל
טז/א עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' פא
טז/א עין יצחק ח"א עמ' שסא
טז/א עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 1 הע' 55
טז/א ענפי ארז (זי') דף עט ע"ד {כ"מ}
טז/א פרי שמואל מכות עמ' יא, קטז
טז/א פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 281
טז/א קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' ב
טז/א שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 14 {לקיחת כופר מהמחוייב מלקות לפוטרו}
טז/א שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' רחצ, שט
טז/א שו"ת מהרלב"ח קונ' הסמיכה סי' א, ד
טז/א שם דרך סנהדרין עמ' צ
טז/א שם משמעון (פולק) ח"ב דף קצה
טז/א שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' נח
טז/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 28, 221
טז/א שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף ה ע"ג, ח"ג דף צה ע"ד
טז/א תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תרכג
טז/א תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' קעה
טז/א תשובה מיראה (תשסו) עמ' נו
טז/ב אמרי חן (לוונברג)
טז/ב בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' נ-נא
טז/ב ברור הלכה קדושין עח ע"א ציון א, סנהדרין י ע"א אחרי ציון ד
טז/ב גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' קטז
טז/ב גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' רעז
טז/ב דבר המשפט ח"ג עמ' 193
טז/ב דברות משה סנהדרין עמ' שמו
טז/ב דברות משה שבועות-ע"ז עמ' קצח {מלקין בזמן הזה בכל מקום}
טז/ב ואשיבה שופטיך עמ' ל {בזה"ז}
טז/ב ויוסף שאול דף נ ע"א
טז/ב חדושים ובאורים (פינס)
טז/ב חי' ר' חיים הלוי דף קיא
טז/ב חי' ר' חנוך הענאך עמ' צ
טז/ב חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רטו
טז/ב חידוש הסנהדרין לפי הרמב"ם עמ' ה
טז/ב כהונת רפאל עמ' רצה
טז/ב כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' קעג
טז/ב כתר אפרים עמ' מה
טז/ב לב בנים עמ' תמ
טז/ב מנהגי ישראל ח"ז עמ' רסב
טז/ב מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' קלד
טז/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' רנט, שכח, ח"ג עמ' תז
טז/ב מרגליות הים סנהדרין יג ע"ב אות ד {סמוכים בזה"ז}
טז/ב משאת מרדכי מכות עמ' קלח
טז/ב משנה הלכות ח"ז סי' רפה
טז/ב משפטי עזיאל ח"ד עמ' כב
טז/ב משפטים לישראל עמ' יח
טז/ב סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ה עמ' תפ
טז/ב סהמ"צ לרס"ג ח"ג דף צד ע"ב
טז/ב ענפי ארז (זי') דף עט ע"ד
טז/ב עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 142
טז/ב עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 154
טז/ב פני מבין ח"א בהשמטות
טז/ב פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 291
טז/ב רלב"ג דברים פכ"ה פסוק ג עמ' רנח
טז/ב שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' שלב
טז/ב שו"ת מהר"ש לובלין עמ' טו
טז/ב שו"ת מהרלב"ח קונ' הסמיכה סי' א
טז/ב שערי טהר ח"ח סי' ד אות ד
טז/ב שערי תודה ח"א דף עט ע"ג
טז/ב תורת המלך (צדוק) סי' ז ס"ק ה
טז/ב תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תתיד
טז/ב תשובות יהודה דף נח ע"ג
טז/ג אבני ציון ח"ב סי' סח אות ב
טז/ג אור הישר
טז/ג אור חדש (בלומ') דף נח ע"א
טז/ג אנצי"ת ע' אומד הע' 53
טז/ג ארחות חיים ח"ב סי' מה אות ב
טז/ג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ה עמ' רעח
טז/ג גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' רעז, רפ
טז/ג חוקות החיים דף קיא ע"א
טז/ג חידוש הסנהדרין לפי הרמב"ם עמ' ה
טז/ג חיים ומלך
טז/ג כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' קעג
טז/ג כתר אפרים עמ' מה
טז/ג מנהגי ישראל ח"ז עמ' רסב
טז/ג משאת המלך ח"ד סי' תקב
טז/ג משנה הלכות ח"ז סי' רפה
טז/ג משפטי עזיאל ח"ד עמ' כב
טז/ג נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' נט אות ה {בשבת}
טז/ג סמיכה לחיים דף פט ע"ב
טז/ג פנת יקרת (תשנד) סי' מח אות ג
טז/ג פנת יקרת (תשעא) עמ' רכח
טז/ג פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 318
טז/ג שו"ת הריב"ש עמ' תסו
טז/ג שו"ת מהרלב"ח קונ' הסמיכה סי' ה
טז/ג שער החיים (בשארי) הל' רבית עמ' לח
טז/ג שערי תורה (לעוו) עדות ח"א עמ' רטז-רכז
טז/ג תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' סב
טז/ג תשובות יהודה דף נח ע"ג
טז/ד אבן האזל כאן, וקדשים ח"ב דף כד ע"א, והל' איסו"מ פ"א ה"ז {התראת ספק}
טז/ד אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' קיז, ח"ג עמ' קלח
טז/ד אבני החושן סי' צז סעיף ד
טז/ד אבני ציון ח"א סי' יח אות ט, ח"ב סי' טו אות ב, סי' סו אות א, ח"ג עמ' רעה, רפב, ח"ד עמ' לא, רנ
טז/ד אגרות הגרי"ד עמ' רפז
טז/ד אגרות משה אהע"ז ח"א סי' כא
טז/ד אהבת נח עמ' שכד {ביטלו ולא ביטלו}
טז/ד אהל משה (הורוביץ) ח"א מכות טו ע"א-ע"ב, טז ע"א, ח"ב סי' לב, לט
טז/ד אוהב מישרים עמ' רנה
טז/ד אוצרות המלך
טז/ד אוצרות יהושע עמ' צג {מל"מ}
טז/ד אור האורים סי' כט {התראת ספק}
טז/ד אור הישר
טז/ד אור הלבנה (רובין) ח"ד עמ' קעג
טז/ד אור הציצית עמ' קמט {קיימו ולא קיימו}
טז/ד אור יעקב נדרים עמ' קמז
טז/ד אור עולם (בלומנפלד) דף נז ע"ב {מל"מ}
טז/ד אור עולם (שניאורסון) עמ' 459
טז/ד אור שמח
טז/ד אוריין תליתאי (תאומים) סי' ל
טז/ד אורים ותומים עם ברכת אריאל אות קל, קפג {התראת ספק}
טז/ד אות ציון עמ' עט {מל"מ}
טז/ד איים בים מכות פ"ג סי' יא אות ט {קיימו ולא בטלו}, סי' יג אות א {מל"מ}
טז/ד אמונה ומסחר עמ' ו
טז/ד אמונת יהושע עמ' ו, י
טז/ד אמרי בינה (אש) דף כח ע"ג {קיימו ולא קיימו}, צ ע"ב {התראת ספק}, קמג ע"א {קיימו ולא קיימו}
טז/ד אמרי חן (לוונברג) ח"ה עמ' פח
טז/ד אמרי כהן (וארשאוויאק) פרשת משפטים עמ' קכד-קכה {התראת ספק}
טז/ד אמרי נפתלי ח"ב עמ' רעד
טז/ד אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' נב אות א
טז/ד אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' נב אות א
טז/ד אמת ליעקב נשים עמ' רעח {התראת ספק}
טז/ד אנצי"ת ע' אגלאי הע' 13 {או"ש}
טז/ד ארץ הצבי (שכטר) עמ' רסד
טז/ד אשדות הפסגה דף קכו ע"ג
טז/ד באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' ו-ז
טז/ד באר מים חיים (נוסינזון) מכות דף טו {קיימו ולא קיימו, התראת ספק}
טז/ד באר מרים פ"י ה"א אות ב {מל"מ}
טז/ד באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קנט
טז/ד באר ראי עמ' כד
טז/ד באר שרים (שולמן) עמ' צט
טז/ד ביצחק יקרא (תשע) סי' כב ד"ה אך הרמב"ם
טז/ד בית אהרן (סוויאדישץ) דף יג ע"ד, יד ע"ד {התראת ספק}, טו ע"ג
טז/ד בית אהרן (צוקרמן) עמ' קיט
טז/ד בית אהרן וישראל גל' עה עמ' לא {קיימו ולא קיימו}
טז/ד בית המדרש
טז/ד בית יעקב (מסקין) סי' יח
טז/ד בית יצחק (תשיד) עמ' 11
טז/ד בית ירוחם
טז/ד בית מועד (גטיניו) דף מז ע"א
טז/ד בית נאמן (תרמא) דף ח ע"ג
טז/ד בית נאמן (תשעא) עמ' מז
טז/ד בית שערים יו"ד סי' יט, שטז
טז/ד בכורי אברהם דף כה ע"ג-ע"ד {קיימו ולא קיימו}, עט ע"א {התראת ספק} וע"ב {קיימו ולא קיימו} וע"ג {התראת ספק}
טז/ד בנין ציון (עטלינגר) ח"ב סי' קעט {מל"מ}
טז/ד ברור הלכה יבמות קא ע"א לפני ציון ב פרק ב {התראת ספק}
טז/ד ברור הלכה סנהדרין עט ע"א ציון ב, מכות טו ע"א ציון א, טו ע"ב ציון ב
טז/ד ברורים ברמב"ם סי' טז
טז/ד ברית עולם (ולר) סי' סז אות ו
טז/ד ברכות שמים מכות פ"ג אות קמו, קנט, קסג, רד {התראת ספק}
טז/ד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ה עמ' קסו
טז/ד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' שכח, של
טז/ד בתים לבדים עמ' סו-סז
טז/ד גבורת יצחק מכות עמ' שג
טז/ד גינת ורדים (תאומים) עמ' פה, צו-צז
טז/ד גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' עא, עה, קעא
טז/ד דבר יהושע (שו"ת) ח"ג אהע"ז סי' ה
טז/ד דברות משה סנהדרין עמ' תקסו {מל"מ}
טז/ד דברות משה פסחים עמ' פז, ב"ק ח"ב סי' נט ענף ב, ו {מל"מ}
טז/ד דברי אהרן עמ' סה {התראת ספק}
טז/ד דברי חן (נתנזון) דף עג ע"ד {כ"מ}
טז/ד דברי יעקב (וישקי) ח"א עמ' ז
טז/ד דברי לוי
טז/ד דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' רכא, רמח
טז/ד דברי שלמה (סלוין) עמ' י-יב {התראת ספק}
טז/ד דברי תלמוד ח"ב עמ' רלז-רלח
טז/ד דגל ראובן ח"ב סי' כה
טז/ד דובר מישרים
טז/ד הגות והלכה עמ' 216
טז/ד הגיון יצחק דף מ ע"א
טז/ד הדרת מרדכי דף נ ע"ב
טז/ד הליכות עולם (הלוי) עמ' רד - יבין שמועה
טז/ד הלכה פסוקה ח"ב סי' כז הערה 8
טז/ד הלכה רבה ח"א עמ' 224
טז/ד המאיר לארץ [חתם סופר ח"ו סי' סב, מקום שמואל סי' סז]
טז/ד המשפט העברי עמ' 568
טז/ד הערות רש"ב ורנר ליקר תפארת על רמב"ם עבדים פ"ג הי"ד הערה 7
טז/ד ויוסף שאול דף מז ע"ג, נא ע"א
טז/ד ונגש הכהן כלל ה פ"ג {מל"מ}
טז/ד זכר יצחק (תשן) עמ' רמג
טז/ד זכרון דברים (תשכז) מאמר יג עמ' קי
טז/ד זכרון דברים (תשנט) עמ' קפד
טז/ד זכרון יהושע ולקט מנחם עמ' 26 {קיימו ולא קיימו}
טז/ד חוות בנימין ח"א עמ' רמא
טז/ד חוט המשולש - ברכי יוסף דף נג ע"ב {התראת ספק}
טז/ד חוקות הדיינים ח"ב עמ' סד
טז/ד חזון יחזקאל גיטין פ"ג הי"ג, ב"ק פ"ט ה"ג וה"ח
טז/ד חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' פג
טז/ד חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' פג
טז/ד חי' חתם סופר
טז/ד חי' מהר"ם שיק מכות עמ' רטז, רכא
טז/ד חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קעג
טז/ד חי' מהרי"א הכהן עמ' קצט
טז/ד חי' משנה פסחים עמ' קיח
טז/ד חי' משנה פסחים עמ' שלו
טז/ד חי' ר' יהודה זרחיה עמ' קסה-קסז
טז/ד חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רטו, ריז, נשים ח"א עמ' יב, סה, קמב, קפז
טז/ד חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' נב, קיג, קטו
טז/ד חי' רעק"א (פרדס)
טז/ד חיי נפש ח"ג עמ' רמג
טז/ד חכם צבי (תשעה) ח"א סי' מב ד"ה ואחרי
טז/ד חכמת אליהו ח"ג סי' צז אות לו בליקוט
טז/ד חמדת ישראל ח"ב דף ד ע"ג {מל"מ - הקשה על תוס' בענין נעשה סריס למפרע, הרי זה התראת ספק}
טז/ד חנא וחסדא ח"א דף יט ע"א {מל"מ}, רב ע"ג {התראת ספק}
טז/ד יד הלוי (לוין) דף לב ע"ג
טז/ד יד המלך (לנדא)
טז/ד יד יהודה (אשכנזי) דף נז ע"א
טז/ד יד פשוטה אהבה עמ' תתתיז
טז/ד ימין משה
טז/ד כבוד מלכים (מרגליות) {מל"מ}
טז/ד כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' רב
טז/ד כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קכה, תקנה, תרנא
טז/ד כללי המצוות (גיקטיליא) עמ' קיט
טז/ד כמו השחר דף ל ע"ג
טז/ד כרתי ופלתי סי' צח אות יא
טז/ד כתבי ערוך השולחן - שו"ת סי' יא
טז/ד לב בנים עמ' שיט-שכ, שפז
טז/ד לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' כז אות ה, ח, סי' כח אות ו {התראת ספק}
טז/ד להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' פב
טז/ד לחם שלמה (ערנרייך) סי' ב
טז/ד למודי ה' (תקמז) דף כח ע"ג, כט ע"ב, מח ע"ד {כ"מ}, ק ע"ד
טז/ד למודי ה' (תשפא) עמ' קס {מל"מ}
טז/ד לקט שבלים (תשסד) עמ' טז
טז/ד מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' רח {כ"מ}
טז/ד מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף צח ע"ב {אם לא קיים את העשה}
טז/ד מגילת ספר לאוין דף יט ע"א
טז/ד מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' כה, ח"ב עמ' מג
טז/ד מהרי"ט אלגזי חלה אות יח או"ק ב
טז/ד מוריה גל' קט עמ' מ {מל"מ}
טז/ד מזבח חדש דף עב ע"א
טז/ד מזכרת עמ' 151
טז/ד מחנה יוסף שבת עמ' קפט, סוטה עמ' פט
טז/ד מטה אהרן שבועות עמ' קנב, קנד {מל"מ}
טז/ד מלך ישראל עמ' 679
טז/ד מנחת אשר פסחים עמ' קג {כ"מ}
טז/ד מנחת חינוך ח"א עמ' נו, צב, קח, רה, ח"ב עמ' רד, רכא, רנז {מל"מ}, רעח {מל"מ}, שיא, שסט, ח"ג עמ' ריג, רטו {מל"מ}, שלא
טז/ד מנחת יהודה (בוים) דף עח ע"ד {התראה}, קכח ע"ג, קל ע"ד {התראת ספק}
טז/ד מנחת עני (לר' ראובן רפפורט, נדפס סוף מנחת חינוך ח"ב)
טז/ד מסורה חי"ג עמ' ס
טז/ד מעין גנים (מזרחי) דף לו ע"א {התראת ספק}
טז/ד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף מג ע"א
טז/ד מצות ראיה עמ' רח
טז/ד מצעדי גבר סנהדרין סי' ד ענף א אות ב
טז/ד מקראי קדש (תשנג) עמ' רצ, שלו
טז/ד מרומי גלים עמ' יב
טז/ד מרחשת ח"א סי' מה אות א
טז/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
טז/ד משב יעקב ח"א עמ' קנד {התראת ספק}
טז/ד משה מבחוריו דף יא ע"א {מ"מ}
טז/ד משנה הלכות ח"ב סי' כו דף מג ע"ב {התראת ספק}
טז/ד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' מח, תעה
טז/ד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' שסה {לאו שיש לו מציאות רק בהתראת ספק}
טז/ד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' נ {עבר על לאו שניתק לעשה וכו'}
טז/ד משנת אליעזר (רבינ') עמ' קלח {מל"מ - התראת ספק, באגלאי מילתא למפרע}
טז/ד משנת אליעזר (רבינ') עמ' קלח {מל"מ}, קנז
טז/ד משנת יעקב הפלאה עמ' קצט
טז/ד משנת ר' אהרן כתובות עמ' רלח
טז/ד משפטים לישראל עמ' רד, שטז
טז/ד נודע ביהודה השלם או"ח עמ' רכד-רכה, אהע"ז ח"א עמ' יא {מל"מ}, אהע"ז ח"ב עמ' מא, רטו-רטז, שנג
טז/ד נודע ביהודה קמא אהע"ז סי' ו {מל"מ}, תנינא או"ח סי' צא, אהע"ז סי' עז, קכט
טז/ד נזר הקדש (קפלן)
טז/ד נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' תסז
טז/ד נחמת יוסף (תאומים) סי' קד {מל"מ - קושיה על תוס' נדה מו}
טז/ד נר מצוה (ואלק) מערכות דף ז ע"ד {קיימו ולא קיימו}, מצוות דף קכא ע"ב {התראת ספק}
טז/ד סופר המלך ח"ב עמ' רפד
טז/ד עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' לה
טז/ד עדות ביעקב (ריינס) עמ' תכג-תכה, תכט, תלא, תלה, תלח, תמב-תמג, תמו, תנא, תנה-תס
טז/ד עולת שמואל (לובצר) ח"א דף עב ע"ב
טז/ד עורה שחר, הסכמת אב"ד פרמישלא
טז/ד עטרת תפארת דף ט ע"ד, יג ע"ב {התראת ספק}
טז/ד עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' קצה {התראת ספק}, קצו {או"ש}
טז/ד עין יצחק תנינא ח"ב עמ' נב
טז/ד עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 1 הע' 11
טז/ד עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' שצו
טז/ד ערך השלחן חו"מ ח"א דף קנו ע"ד
טז/ד עשרה מאמרות (תשס) עמ' מב
טז/ד עשרה מאמרות מאמר חקור דין חלק א פרק טז {קיימו ולא קיימו}
טז/ד פירות מפוזרין עמ' כג {כ"מ - ר"י נגד ר"ל}
טז/ד פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' קצב {קיימו ולא קיימו - התראת ספק}
טז/ד פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תקצו {מל"מ}
טז/ד פרי השדה (דייטש) ח"א סי' כח [התראת ספק - רק בלאו המפורש בתורה}
טז/ד פרי שמואל מכות עמ' קיח
טז/ד פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ב הערה 444
טז/ד קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' קיא-קיב
טז/ד קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' קנח, קסז {קיימו ולא קיימו}
טז/ד קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' רס-רסא {מל"מ}
טז/ד קול בן לוי (תפז) דף כב ע"ב
טז/ד קול בן לוי (תשסג) עמ' פ
טז/ד קול דודי (תשף) (בקיצור)
טז/ד קול דודי שבועות סי' תכ
טז/ד קרבן משה עמ' קא
טז/ד קרבן ציון עמ' נו, רלא, רמה, רסא
טז/ד רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"א ה"ה
טז/ד רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קד, קצזקצח
טז/ד שאגת אריה החדשות דף יח ע"ב
טז/ד שארית ישראל (מינצברג) אהע"ז סי' א עמ' קצה {התראת ספק}
טז/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פה (להלכה ד) {מל"מ}
טז/ד שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 14
טז/ד שו"ת הרדב"ז ח"ו סי' שני אלפים קנג
טז/ד שו"ת הרמ"ע השלם עמ' נד {התראת ספק}
טז/ד שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קי
טז/ד שו"ת מהרלב"ח קונ' הסמיכה סי' א
טז/ד שו"ת ר"י מליריאה עמ' לד {כ"מ}
טז/ד שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' צו
טז/ד שו"ת רשב"ש עמ' תקט, תקיג
טז/ד שושנת העמקים (תאומים) עמ' רט-רי
טז/ד שלום ירושלים עמ' ה {מל"מ}
טז/ד שנות חיים (קליין) נתיב א ח"ד אות יב
טז/ד שעורי ר' אליהו מאיר יבמות סי' יח אות א {מל"מ}
טז/ד שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' תלא-תלג
טז/ד שער המלך ח"א עמ' שכג {מל"מ}, ח"ב עמ' קעד, מעשה חושב ח"א עמ' קפו, קצד
טז/ד שערי טהר ח"ג שער ב סי' כ דף קעג ע"ב
טז/ד שערי ישר שער א סי' ד
טז/ד שערי ישר שער א פ"ד אות ה
טז/ד שערי מאיר עמ' סג
טז/ד שערי שאול פסחים עמ' מג
טז/ד שערי תודה ח"ב דף נט ע"ד {כ"מ}
טז/ד תורת החוף ימים סי' יב אות ד
טז/ד תורת ירוחם ח"א דף יט ע"ג, מב ע"ג
טז/ד תורת מיכאל עמ' קמח {מל"מ}
טז/ד תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תשמז, תשנא
טז/ד תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' סב
טז/ד תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' נא
טז/ד תפארת ציון (קואינקה) עמ' נב
טז/ד תשובה מאהבה ח"א סי' קפב
טז/ד תשובה מיראה (תשסו) עמ' נו
טז/ד תשובה שלמה חו"מ סי' ח דף עב ע"ב {מל"מ}, עג ע"ד {התראת ספק}
טז/ד תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 23
טז/ה אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 349
טז/ה אבן מלוכה (ברון, תשעז)
טז/ה בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' שג
טז/ה גינת ורדים (תאומים) עמ' י, צה, קמח
טז/ה גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' ד, שמו
טז/ה דבר מאיר (ראק), פתיחה
טז/ה דברי לוי
טז/ה הלכה פסוקה ח"ב סי' כז הערה 8 {כ"מ}
טז/ה זבד טוב עמ' 53
טז/ה זכר יצחק (תשן) עמ' שלט
טז/ה חדושים ובאורים (פינס)
טז/ה חוקות הדיינים ח"א עמ' סז
טז/ה חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' מה {מל"מ}
טז/ה חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' רמ
טז/ה יד יצחק (הכהן)
טז/ה יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קעח
טז/ה כללי קלב"מ (תשנא) עמ' קלה
טז/ה כללי קלב"מ (תשסז) עמ' רצד
טז/ה מים חיים
טז/ה מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף צב ע"ב-ע"ג
טז/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' קצ
טז/ה מרכבת המלך עמ' שעט
טז/ה משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תקפב
טז/ה נר מצוה (ואלק) מצוות דף קלא ע"א {עבירה שיש בה מיתה ומלקות}
טז/ה ספיקא דרבנן עמ' 8
טז/ה עמק יהושע ח"א דף צג
טז/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קיד
טז/ה ערהשה"ע זרעים סי' עט אות ב
טז/ה צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' שכ
טז/ה קונטרסי שעורים גיטין שעור ג אות א, והערה 2
טז/ה שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 47
טז/ה שערי ציון (כהן, תרצח) דף מד ע"ג
טז/ה תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' רנא
טז/ה תנובת ציון דף קמח ע"ד
טז/ו אבי עזרי ח"א
טז/ו אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' יא
טז/ו אבן לב דף סב ע"ב
טז/ו אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 355
טז/ו אבן מלוכה (ברון, תשעז) עמ' 463-464
טז/ו אבן מלוכה (רביע)
טז/ו אבן פינה (קלצקין) עמ' 171 {א"צ ב' עדים למלקויות אלא בשעת מעשה}
טז/ו אבני נזר אהע"ז סי' כא אות כב, סי' רא אות יח, סי' רט אות ז-ח, סי' רטו אות א
טז/ו אבני ציון ח"ב סי' מא אות ד
טז/ו אבני שהם (רובינשטיין) דף יב ע"ג
טז/ו אבנים יקרות עמ' קלו
טז/ו אגודת אזוב ח"ב דף יב ע"ג, השלמות דף ל ע"א, לב ע"ג
טז/ו אגרא דשמעתא ח"ב עמ' רצה
טז/ו אגרות משה או"ח ח"ג סי' עח, יו"ד ח"א סי' סה ענף ג, יו"ד ח"ב סי' קכז ענף ה, אהע"ז ח"ד עמ' מה
טז/ו אהל חייא עמ' תש, תשנ
טז/ו אהל יצחק גיטין עמ' רעג, רעה, שב, תרכג, תרעג
טז/ו אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' קכג
טז/ו אהל שרה לאה עמ' קלח
טז/ו אהל תורה (קוק) עמ' קיא
טז/ו אוהב מישרים עמ' עו, קכה
טז/ו אומר לציון סי' רכג, רכו, שיב
טז/ו אוצרות יהושע עמ' רנח
טז/ו אור האורים סי' כד
טז/ו אור הישר
טז/ו אור הלבנה (רובין) ח"ב עמ' קצג
טז/ו אור לי כתובות סי' ה ס"ק יח
טז/ו אור ליהודה (תשנט) קונ' שערי עיון עמ' יח
טז/ו אור ליהודה קדושין עמ' תלג, תנז
טז/ו אור לישרים (קלרמן) ב"מ עמ' צד
טז/ו אור שמח
טז/ו אורים גדולים (ריינס) דף סו ע"א
טז/ו אושר ירוחם עמ' טז, יט
טז/ו אחיעזר ח"א סי' יד ס"ק ד, סי' כה ס"ק ו
טז/ו אחר האסף עמ' תכו
טז/ו איים בים ב"ב פ"א סי' יט אות ט
טז/ו אם המלך עמ' לד, לו
טז/ו אמונת עתיך גל' 109 עמ' 102, 107
טז/ו אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תכ
טז/ו אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קלה, קע
טז/ו אמרי בינה (אוירבך) - שחיטה סי' ד ד"ה והנה, ד"ה שוחט, עדות סי' ג [ג] ד"ה והא
טז/ו אמרי בינה (אש) דף קטו ע"ד, קטז ע"ב, קלז ע"א {איסור בעד אחד יוחזק}
טז/ו אמרי דוד (שליסל) דף נט ע"א
טז/ו אמרי חיים (לרנר) ח"ג עמ' רצה
טז/ו אמרי נפתלי ח"ב עמ' רעג
טז/ו אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' נב אות א, יד
טז/ו אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' נב אות א
טז/ו אמרי שפר (סגל) עמ' סז-סח
טז/ו אמרי שפר (פרידלר) חולין סי' ה
טז/ו אנצי"ת ע' דבר שבערוה הע' 53 {או"ש}, 54, 55 {או"ש}, 57 {או"ש}
טז/ו אפיקי מגינים יבמות סי' מח
טז/ו אפיקי מגינים קידושין סי' עו-עז, פב
טז/ו ארזי לבנון עמ' עב, עד
טז/ו ארץ הצבי (שכטר) עמ' קז
טז/ו אש תמיד עמ' שנד
טז/ו אשל אברהם (שפירא) עמ' רמה, רמז
טז/ו אשר למלך
טז/ו באר מים חיים (נוסינזון) יבמות דף כה
טז/ו באר מים חיים (נוסינזון) כתובות דף יג
טז/ו באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' פו {או"ש}
טז/ו באר שרים (שולמן) עמ' קב-קג
טז/ו בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף סא ע"ג-ע"ד, סו ע"ג
טז/ו בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' קפו, רו, רלג
טז/ו בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' טז, מה
טז/ו בינת אמת עמ' שיג
טז/ו בינת דניאל ח"ה עמ' קמג
טז/ו ביצחק יקרא (תשע) סי' עח סעיף ב ד"ה וכתב
טז/ו בית אבי ח"ב סי' קלו עמ' קפא
טז/ו בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ד עמ' 40
טז/ו בית אהרן (קארטשין) עמ' קצב
טז/ו בית אהרן וישראל גל' ג עמ' נ, גל' סג עמ' נ, גל' סד עמ' מט
טז/ו בית דוד (מרגרטן) כלל י פ"ד עמ' עט
טז/ו בית יחזקאל (סרנה) יבמות דף טו ע"ב
טז/ו בית יעקב (מליסא) כתובות ט ע"א ד"ה ברש"י ד"ה נאמן, ד"ה בתוד"ה ומי, סג ע"ב ד"ה בא"ד במיגו
טז/ו בית יעקב (מסקין) סי' כה
טז/ו בית יצחק תשכ"א עמ' 70
טז/ו בית נאמן (תרמא) דף ה ע"א-ע"ב, ח ע"ג, טו ע"ד, כד ע"ג, כז ע"א, כח ע"ב, לה ע"ד, לז ע"ג
טז/ו בית נאמן (תשעא) עמ' כח, מו, פג, קכז, קמ, קמו, קפד, קצה
טז/ו בית שערים ח"ג סי' סט
טז/ו בית שערים יו"ד סי' טו
טז/ו בכורי אברהם דף סו ע"א, פא ע"ד
טז/ו בכורי גשן סי' ה ענף א, סי' ו פ"ב
טז/ו בן אברהם (תשי) עמ' קמז-קמח
טז/ו בני דוד
טז/ו בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' שפח
טז/ו בציר אליעזר ח"א דף יז ע"ג, כב ע"ב, כז ע"ב-ע"ג, כט ע"ב-ע"ד, לו ע"א
טז/ו ברור הלכה יבמות יא ע"ב ציון ב פרק א {גרושה וזונה - די בעד אחד}
טז/ו ברור הלכה קדושין עג ע"ב ציון ג
טז/ו ברכות חיים ח"א עמ' יז, כג
טז/ו ברכות חיים ח"ב עמ' קע
טז/ו ברכות שמים מכות פ"א אות ח, צד, שנד, שנו
טז/ו ברכות שמים מכות פ"ב אות ר
טז/ו ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' רכה
טז/ו ברכת מרדכי ב"ק עמ' קמב
טז/ו ברכת מרדכי יבמות עמ' שג, שנט
טז/ו ברכת מרדכי כתובות עמ' רעד, רעט, שעג, שעה, תצג
טז/ו ברכת שלמה אהע"ז עמ' קא
טז/ו ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' רסח
טז/ו בשמן רענן ח"ב עמ' שכז
טז/ו בתים לבדים עמ' רצא
טז/ו גאון יעקב עמ' י
טז/ו גבול יהודה (ציר') דף נא ע"ב
טז/ו גבורות יצחק עמ' רו
טז/ו גבורת יצחק מכות עמ' א, ז, קנו
טז/ו גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' כט
טז/ו גדולי שמואל כתובות דף יג {או"ש}, יד, לה
טז/ו גדולי שמואל נדרים דף כח ע"א, עט ע"א, גיטין דף ב ע"א, קידושין דף סג ע"ב, עג ע"א
טז/ו גוילין נצולין עמ' קיג
טז/ו גליונות אבני נזר
טז/ו דברות משה יבמות עמ' צב, תקסב, נדרים עמ' צג, גיטין עמ' ח, כ, שמח, תקח, קדושין סי' כח ענף ג
טז/ו דברי אליהו (חזן) ח"ב עמ' צא
טז/ו דברי אמת (תרכא) דף יד ע"ב, טו ע"ג, עג ע"ד, עד ע"ב
טז/ו דברי אמת (תשעט) עמ' ריא, ריג, רלה {האיסור עצמו בעד אחד יוחזק}
טז/ו דברי אש (כץ) עמ' סט, רלד
טז/ו דברי חיים (אוירבך) יו"ד סי' כז ד"ה לעיל, סי' כו ד"ה ועי'
טז/ו דברי חיים ח"ב יו"ד סי' קו, אהע"ז סי' ב, עא, פד, קע
טז/ו דברי יוסף (כהן) ח"א עמ' יט, מו, קסד, קעב, קצא, קצח, רט
טז/ו דברי יחזקאל (מישור) עמ' רנז, שכח
טז/ו דברי ירמיהו קידושין עמ' רמז
טז/ו דברי לוי
טז/ו דברי משפט סי' עט סעיף ד
טז/ו דברי סופר עמ' פב
טז/ו דברי שאול במדבר עמ' רצו
טז/ו דובב שפתי ישנים עמ' 154
טז/ו דודאי משה עמ' נט
טז/ו דעת מרדכי ח"ב עמ' לט
טז/ו דרך ישרה ח"א עמ' צט
טז/ו דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תיג, תטו, תכה
טז/ו דרכי משה ח"א שמעתתא יד פ' ו, ח"ב שמעתתא ו פ' יב-יג, שמעתתא ז פ' יב
טז/ו דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תפח
טז/ו הארת ירוחם קדושין ח"ב דף קכד ע"ג
טז/ו הדר איתמר עמ' צג, קסה
טז/ו הדרום חי"ב עמ' 4
טז/ו הלכה פסוקה ח"ג עמ' רל, תיב, ח"ד עמ' נא הערה 13, עמ' קסח הערה 112
טז/ו הלכה רבה ח"ב עמ' 175 ,181, ח"ג עמ' 75, 123
טז/ו המדות לחקר ההלכה מדה ו אות ג, מדה יג אות כט
טז/ו הפלאות נדרים (תשעג) עמ' קסט
טז/ו התורה והמדינה חי"א עמ' תקמז
טז/ו וגר זאב עמ' קלד {איסור גרושה וזונה אינו דבר שבערוה}
טז/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תעה
טז/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' סח
טז/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תיז
טז/ו זאת ליעקב במדבר עמ' יב
טז/ו זכר יהודה עמ' רסו
טז/ו זכר יצחק (תשח) עמ' עו, קכז, רלא, רלו, רמ
טז/ו זכר יצחק (תשן) עמ' לט, נה, עב, פו, קפא, רמב, רמד, רמו, רמט, רפט
טז/ו זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' רעה
טז/ו זכרון יהונתן דף מד ע"ג
טז/ו זכרון יהושע (ויסברוד) ח"א עמ' רנה
טז/ו זכרון יוסף (שטיינהרט) אהע"ז סי' ח
טז/ו זכרון סופרים {אבל האיסור עצמו בעד אחד יוחזק} [הלכות שגגות פ"ג ה"ב, איסורי ביאה פ"א הכ"ב, נזירות פ"ט הי"ג, ועיין עט סופר כלל ו' פ"ה, ועיין בציר אליעזר דף כ"ט]
טז/ו זכרון סופרים {או זונה אשה זו} [עיין תשו' אמרי יושר ח"ב סימן נ"ג]
טז/ו חדושים ובאורים (גרי') יבמות סי' י ס"ק טז
טז/ו חדושים ובאורים (פינס)
טז/ו חוות בנימין ח"ב עמ' תקלה
טז/ו חזו"א יו"ד סי' נג ס"ק יז, יט, כג, אהע"ז סי' כ ס"ק טז, כה (יו"ד סי' נג ס"ק כט), סי' נט ס"ק יח, לב, לז (יו"ד סי' נט ס"ק יז, יט, כג), סי' קיד ס"ק טז
טז/ו חזו"א על הרמב"ם
טז/ו חזון יהושע עמ' קצז
טז/ו חזון יחזקאל סוטה פ"א ה"ו, גיטין פ"א ה"א, קידושין פ"ד ה"ט
טז/ו חזקה רבה או"ח הלכה ב, ח, מב, יו"ד הלכה טו, לב, מא-מב, קיח, קפד עמ' 323, 328-327, יו"ד ח"ג עמ' 14-13, 19, 202, אהע"ז ח"א עמ' 163, 190-189, 196, 290, אהע"ז ח"ב עמ' 204, 226-225, אהע"ז ח"ג עמ' 170, 172, 176, 179, אהע"ז ח"ד עמ' 92, 168, 215, 230, 254, חו"מ ח"ב עמ' 136, 209, חו"מ ח"ג עמ' 277
טז/ו חי' בעל שרידי אש עמ' קכט
טז/ו חי' הגר"ח החדש עמ' שג
טז/ו חי' הגרנ"ט סי' עד
טז/ו חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' לח
טז/ו חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' לח
טז/ו חי' חתם סופר
טז/ו חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' ז, יד, קיט, שנז, שפב, קדושין עמ' רפט-רצ, שכט-של, שלז, ב"מ עמ' ע, עג, נדה עמ' א
טז/ו חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' קלה, שמג, ח"ב עמ' נו, שצד
טז/ו חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' לו
טז/ו חי' ר' שלמה (תשסא) ח"ג עמ' נז, קל, קנו
טז/ו חי' ר' שמואל ב"ב עמ' קסט
טז/ו חי' ר"י נחמיה סי' סא אות ב
טז/ו חי' ר"ש קלוגר סוכה עמ' קס
טז/ו חי' ר"ש קלוגר ר"ה-מגילה עמ' פו
טז/ו חי' רח"א הכהן עמ' עב
טז/ו חי' רעק"א (פרדס)
טז/ו חיי אריה דף לח ע"ב, והשמטה לסי' לג
טז/ו חיי דוד עמ' קיז
טז/ו חלקת יואב מהדו"ק יו"ד סי' י, חלקת יואב החדש הגהות על שב שמעתא ש"ו פרק ח, י, יב, טו
טז/ו חמדת שלמה עמ' תקפט
טז/ו חסד יצחק עמ' קטז-קיז
טז/ו חקל יצחק (שו"ת) עמ' רנ
טז/ו טבעת החושן ח"ב עמ' י, אגרא דשמעתא ח"א עמ' שב-שג, ח"ב עמ' רלה, רמא, רסט, רעב, ח"ג עמ' פט, קיג, ח"ד עמ' יח, קמב, קסט, קעט, קפד, קפו, רלג, משמרת חיים ח"ב עמ' קיח, קיט
טז/ו טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' קנו, קנח, מהדו"ג ח"א עמ' לו, צו, ח"ב עמ' רה, שטז
טז/ו יבין שמועה (תשעו) הלכות ריאה פרק א אות ו הערה 65 עמ' 185 {נקבע איסור בעד אחד}
טז/ו יגיעת ערב ב"ב ח"ב עמ' תרכט, תרפז
טז/ו יד דוד (קרלין) ח"א דף יט, מב, ח"ב דף רז ע"א
טז/ו יד דוד (קרלין) ח"ב דף רז
טז/ו יד הלוי (לוין) דף מט ע"ג
טז/ו יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' רז
טז/ו יד ישראל ח"ב
טז/ו יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ז ה"ו אות ב ס"ק ב
טז/ו יד סופר עמ' מה, צה
טז/ו ידבר שלום ח"א עמ' מט, נב, נז, פב
טז/ו יחי ראובן (אונג') עמ' שלה
טז/ו ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' ע
טז/ו ירחי כלה סוכה ח"א עמ' תס
טז/ו יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' קכד
טז/ו ישועות יעקב מועד עמ' תשלא, נשים עמ' תשמב, תשסד
טז/ו כבוד הלבנון דף נ ע"א וע"ד, נא ע"א וע"ג
טז/ו כוכב מיעקב (גרינברג) דף כו ע"א
טז/ו כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' רנו
טז/ו כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' כא, תתסג-תתסד
טז/ו כלילת יופי דף סח
טז/ו כפייה בגט עמ' תצח
טז/ו כצאן יוסף עמ' קנט
טז/ו כרם שלמה (אהרמן) יבמות קכ ע"א
טז/ו לב אריה (גרוסנס) ח"ב סי' יא עמ' לח
טז/ו לב אריה (הורביץ) עמ' קה
טז/ו לב בנים עמ' כ-כא
טז/ו לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' ו אות יד
טז/ו לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' ל אות א-ג, טו
טז/ו לבוש מרדכי נשים (תשעה) גיטין סי' ג אות ב
טז/ו לבושי מרדכי יו"ד עמ' צב, צח, קכו, אהע"ז עמ' סד, ח"ד עמ' קלג
טז/ו להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' קמז
טז/ו להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' סא
טז/ו להורות נתן מועדים ח"ד עמ' רכח
טז/ו לקוטי חיים עמ' שמט-שנא
טז/ו לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' י {אכל חלב ואח"כ עד אחד העיד שהוא חלב אינו נאמן לחייב מלקות}
טז/ו לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' י, כתובות סי' ו ס"ק ב, סי' ז ס"ק ג
טז/ו לקוטי שעורים (שטיין) ב"מ סי' ו ס"ק ב
טז/ו לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' קכו, קעח-קעט
טז/ו לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' קיח, קכב
טז/ו לקח טוב (תשפא) כלל ב אות עג {האיסור עצמו בעד אחד יוחזק אחר שהוחזק דבר על פי רוב ממיתים עליו}
טז/ו מאור למלך גיטין עמ' טז, כז, כח
טז/ו מאור למלך כתובות עמ' כו
טז/ו מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' קיז-קיח, קעא-קעב
טז/ו מאור למלך קדושין עמ' מו
טז/ו מאיר נתיבים עמ' 608
טז/ו מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף סד ע"א, סה ע"א, פ ע"א, פא ע"א, פה ע"א
טז/ו מגידות (תשעג) סי' רז עמ' שא
טז/ו מגן שאול (קצנ') עמ' צז-צח
טז/ו מחנה חיים ח"א סי' סד דף ק ע"א, ח"ח עמ' נג
טז/ו מי באר (פסח) דף כג ע"ד, כד ע"א
טז/ו מי החג עמ' פד-פה
טז/ו מילי דאורייתא עמ' מב
טז/ו מים שאובים עמ' קמו
טז/ו מלבושי יו"ט ח"ב יו"ד סי' ו
טז/ו מנוחת משה דף ע ע"א, עא ע"ד, פג ע"א, פט ע"ב, קלו ע"ד, קנו ע"ב, קפז ע"ד
טז/ו מנחת אשר ב"ב עמ' כ, לז
טז/ו מנחת חינוך ח"א עמ' רטז, רכה, רלו, ח"ב עמ' רצד, שיד, תנב, ח"ג עמ' רה, תד
טז/ו מנחת יהודה (בוים) דף עח ע"ד, קט ע"ב, קי ע"א-ע"ב, קיח ע"א
טז/ו מנחת משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' קיד
טז/ו מעדני שמואל עמ' רכט
טז/ו מעיני מים מקואות עמ' שצה
טז/ו מפתח הבאורים [חתם סופר יו"ד סי' קמד, קמז, קעה, אהע"ז ח"ב סי' נה, פו]
טז/ו מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' ה אות ד
טז/ו מצעדי גבר גיטין (תשסד) סי' ח אות ד
טז/ו מצעדי גבר יבמות סי' לה אות ד
טז/ו מצעדי גבר סנהדרין סי' ג אות ד-ז
טז/ו מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' שב
טז/ו מרחשת ח"ב סי' א אות א
טז/ו מרכבת המלך עמ' שעט-שפ
טז/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
טז/ו מרפא לנפש חי' סוגיות סי' סג אות ד, סי' קב אות א, ז
טז/ו משארית יעקב עמ' סד
טז/ו משאת המלך ח"ד סי' תקד
טז/ו משברי ים חזקה עמ' קפח, שי
טז/ו משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' רד, ריד {שעה"מ}, שסט
טז/ו משכיל ליהודה עמ' ק
טז/ו משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תקפו, תרי, תרלא, תרעו, תשנג, תשנה, תשסג, תשסז-תשע
טז/ו משמרת חיים ח"א עמ' קח, ח"ב עמ' קיח, קכט
טז/ו משנה הלכות ח"ג סי' קפד
טז/ו משנה הלכות ח"ה סי' רנג
טז/ו משנת אליעזר (רבינ') עמ' עו
טז/ו משנת יעקב נשים ח"א עמ' רצב, ח"ב עמ' רה, קדושה עמ' ד-ה
טז/ו משנת ר' אהרן גיטין עמ' ה, קדושין עמ' קפט
טז/ו משנת ר' אהרן כתובות עמ' ו, קצט, רכא
טז/ו משנת ר' אהרן קדושין עמ' קצב
טז/ו משפטי עזיאל ח"ה עמ' שסו
טז/ו נועם התלמוד קידושין עמ' יח
טז/ו נועם ח"ה עמ' רנו, ח"ו עמ' רכד
טז/ו נזר אברהם מכות ועדות עמ' רפה
טז/ו נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' קב
טז/ו נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"א סי' כז אות א
טז/ו נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' עז אות א
טז/ו נחלת מים סי' טז אות ד
טז/ו נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"ב סי' כח אות ד
טז/ו נחמד למראה ח"ג דף קפא ע"ב {כ"מ}
טז/ו נטעי נתן (פריד) סי' מג
טז/ו נצר מטעי (פרידמן) סי' כח סעיף ו
טז/ו נשמת חיים (תשסח) אהע"ז סי' קצט עמ' שעג
טז/ו נתיב אברהם ח"א עמ' יג-יד, טז-יז
טז/ו נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' כ אות א-ב, סי' כא
טז/ו נתיבות מרדכי גיטין עמ' יז-יט, ל, רעד, שעח, תק
טז/ו נתיבות מרדכי יבמות ח"ב עמ' רעב, רעו
טז/ו נתיבות מרדכי קדושין עמ' תקלו
טז/ו נתיבות שמואל דף עח ע"ד, צט ע"ב
טז/ו נתן פריו גיטין עמ' ח {נתחזק - שלשים יום}, כט
טז/ו נתן פריו ב"מ עמ' י, תכו
טז/ו נתן פריו הל' נדה עמ' לט-מב
טז/ו נתן פריו סוגיות ח"א עמ' יח
טז/ו ס' החיים (קלוגר) עמ' קנו, תתתנח, תתתקעא
טז/ו ס' הפרנס עמ' תכה
טז/ו ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תקסז
טז/ו ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' רצח, ש, תקצ
טז/ו סוגיות בדיני ממונות עמ' 61, 67
טז/ו סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' רמח-רנ
טז/ו עדות ביעקב (ריינס) עמ' צז, קי, שפח
טז/ו עדות ושטרות עמ' 71
טז/ו עולת שמואל (לובצר) ח"א דף כ ע"ג, פח ע"ד
טז/ו עונג שבת סי' לד, נא
טז/ו עזרת נשים (מאירי) ח"א עמ' לד, לח, ח"ב עמ' קעז, קצו, ח"ג עמ' קלו, קסא, קצה-קצו, רצט
טז/ו עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' נב
טז/ו עטרת שלמה ח"א עמ' לו, קנז
טז/ו עטרת תפארת דף ז ע"ג
טז/ו עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' רעה {או"ש}
טז/ו עין חיים ח"א עמ' קצז {בעד אחד יוחזק}
טז/ו עין יהודה עמ' קנג, קנה
טז/ו עין יצחק תנינא ח"ב עמ' לא, קצט
טז/ו עיר הקודש והמקדש ח"ה עמ' כב
טז/ו עליות משה (תשעו) ח"א עמ' שכא
טז/ו עמודי אור סי' פה אות יא, וסי' צח אות ב
טז/ו עמק יהושע (שפירא) סי' יג עמ' ע במהד' תרפה
טז/ו עמק יהושע אחרון עמ' סד, סז
טז/ו עמק יהושע ח"א דף סה
טז/ו עמק שאלה (טברסקי) עמ' לז, קז, תרעג
טז/ו עץ הדר השלם עמ' קנד
טז/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קיד
טז/ו עקבי ברכה עמ' קז
טז/ו עקדת משה ח"ב עמ' קס
טז/ו ערך שי חו"מ סי' פז סעיף א, סי' צב סעיף א, סי' רפד סעיף ב
טז/ו פד"ר ח"א עמ' 133, ח"ט עמ' 372, חי"ד עמ' 370, 373
טז/ו פד"ר ח"ט עמ' 372
טז/ו פירושי איברא עמ' 30
טז/ו פני אברהם (פרלמן) דף פא ע"ב, פח ע"ג
טז/ו פנת יקרת (תשנד) סי' מח אות א, סי' קסד אות ד
טז/ו פנת יקרת (תשעא) עמ' רכז, תשיד, תשיח
טז/ו פסה"ד בענין האח והאחות עמ' 105
טז/ו פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' רנ
טז/ו פרחי כהונה (הכהן) אהע"ז סי' ט דף עח ע"ד
טז/ו צבא המלך עמ' פד, צג, רנט
טז/ו צהר הבית עמ' צט
טז/ו צל החכמה דף ו ע"ד
טז/ו צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קה ע"ג
טז/ו צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' יד אות ה ואילך, סי' רו אות ד ואילך, סי' שז אות ג ואילך, סי' שט אות ז ואילך, סי' שי
טז/ו צפנת פענח בראשית עמ' פו
טז/ו צרור החיים (קליין) דף ה ע"ב וע"ד, יב ע"ג, יד ע"ג וע"ד, טו ע"א, מב ע"ג, מג ע"ב-ע"ג, מט ע"א-ע"ב, נט ע"ב, סא ע"ב, סג ע"ד, ע ע"א-ע"ג, פה ע"ב, פז ע"א
טז/ו קבא דתירוצא עמ' רטו
טז/ו קהלות יעקב יבמות כח, כתובות ו, יא-ג
טז/ו קובץ הערות (תשסג) סי' עז אות ז
טז/ו קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' תיב
טז/ו קול אריה (שוורץ, תשעא) או"ח עמ' נט
טז/ו קול יהודה (גרשוני) עמ' תרלא
טז/ו קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קיח-קיט
טז/ו קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קצו-קצז
טז/ו קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' רלה
טז/ו קונטרסי שעורים גיטין שעור ג אות א, טו, כא-כב, והערה 2-3, קדושין שעור יז אות ו
טז/ו קונטרסי שעורים כתובות קונ' ו אות י עמ' 244, קונ' יא אות יח עמ' 430
טז/ו קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' צו
טז/ו קרבן אשר עמ' רסז
טז/ו קרן הצבי מצוה לא אות ה
טז/ו ראשי בשמים (רבין) עמ' רנח
טז/ו רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' רג, רו
טז/ו רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תנט
טז/ו שאילת דוד - קונטרס דרישת ציון וירושלים מאמר שני הגהה א
טז/ו שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' קיא
טז/ו שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' קסב
טז/ו שאר יוסף ח"ז
טז/ו שארית יהודה (בלום) דף קכח ע"ג
טז/ו שארית ישראל (מינצברג) אהע"ז סי' א עמ' קצה, סי' ה עמ' רמב-רמג
טז/ו שב שמעתתא (תשנא) שמעתא א פ"יד, שמעתא ד פ"ח, שמעתא ו פרק ב, י, יב, טו, כא
טז/ו שב שמעתתא שמעתא א פי"ד, שמעתא ד פ"ח, שמעתא ו פ"ב, פ"י, פי"ב, פט"ו, פכ"א
טז/ו שבט בנימין (טרכטמן) עמ' 131
טז/ו שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' רפ אות יד
טז/ו שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' קצו-קצז, ח"ג עמ' קנו
טז/ו שבט סופר (תשמו) עמ' קלט, קמה
טז/ו שבילי דחזקה עמ' קיג
טז/ו שו"ת אור שמח דף יב
טז/ו שו"ת הריב"ש עמ' פא, קסג
טז/ו שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' תו
טז/ו שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' סט
טז/ו שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' קי, רכו
טז/ו שו"ת ר"י מסלוצק סי' נ עמ' קע, סי' סז עמ' רמד
טז/ו שובע שמחות עמ' תיד, תנ, תקלא
טז/ו שולי הגליון עמ' רא
טז/ו שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ב עמ' קכב, ח"ג עמ' פ-פא {בע"א יוחזק}
טז/ו שיח ערב סנהדרין עמ' קסב
טז/ו שכר שכיר סוגיות ח"א סי' מט אות ד
טז/ו שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' לו אות ב
טז/ו שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תרצח
טז/ו שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' סח, קצז
טז/ו שמלה שניה דף ד ע"ב
טז/ו שמן רקח ח"א דף לח ע"א
טז/ו שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' ב ענף ו ס"ק ח, יג-יד
טז/ו שנות חיים (קלוגר) עמ' שס
טז/ו שני שבילין, שבילי דחזקה סי' יט עמ' קיט, שבילי דרוב סי' כד עמ' קכח {הוחזק קודם המעשה}, סי' לב עמ' קסט {נאמנות ע"א באיסור}
טז/ו שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' שפב
טז/ו שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' סג, עב, תכ
טז/ו שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"ב עמ' מח
טז/ו שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' טז
טז/ו שעורי מרן הגר"י מפוניבז עמ' קיט
טז/ו שעורי עיון התלמוד ב"מ שעור ז ענף ב
טז/ו שעורי ר' אלחנן ב"מ עמ' קמג
טז/ו שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות קלה
טז/ו שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 8
טז/ו שעלי דעת גל' ג עמ' 88
טז/ו שער המלך
טז/ו שער נפתלי דף יב ע"ב {בע"א יוחזק}
טז/ו שערי חיים (שמולביץ) גיטין עמ' כז, לב
טז/ו שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' ריז, רעא
טז/ו שערי טהר ח"ה שער א סי' ו אות ג, ח"ו סי' כא אות ב, סי' סו אות ב, ח"ח סי' נג אות ג, סי' נז אות א
טז/ו שערי יצחק (תשיז) עמ' ריג
טז/ו שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 66
טז/ו שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 7, 14, 460
טז/ו שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 2, 11, 22, 25, 27, 39, 81, 92, 102, 150, 153, 250, 394
טז/ו שערי ישר שער ג פ"א אות ו, פט"ז אות ד, שער ד פ"ב אות ו, שער ו פ"א אות א, ג-ה, פ"ג אות א-ב, פ"ד אות יא, פ"ז אות א, פ"ח אות ב, פ"י אות ג, פי"ג אות ח, יא
טז/ו שערי שמואל עמ' רנד
טז/ו שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' קמב, קמג {שעה"מ}, קמד, קמז, קנב, קנז, קסא, שיג, שטו, שיז-שיט
טז/ו שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' קכה, רכז, רסח, שמה
טז/ו שערי תורה (לעוו) חולין עמ' י
טז/ו שערי תורה (לעוו) עדות ח"א עמ' כג-כד, ח"ב עמ' קפד, קפז, קצח
טז/ו שערי תורה (לעוו) עדות ח"ב עמ' סז
טז/ו שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף קכ ע"ד, ח"ג דף לח ע"ג, מט ע"ד, עב ע"ד
טז/ו שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' כא, כרך ב עמ' רא-רב
טז/ו שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' קס, רד, ריד, כרך ב עמ' כט, קל
טז/ו שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' צב
טז/ו שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' קנה
טז/ו שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' קיג, קטז, קלז, קצו, רלא, תא, שח, שלא
טז/ו שרידי אש ח"א עמ' שמא
טז/ו שרשי הים
טז/ו תולדות יצחק (הורוביץ) דף עג ע"ג
טז/ו תולדות יצחק (פחימא) חולין - באר התלמוד עמ' מט
טז/ו תורת נתן עמ' 41 {איסור בעד אחד יוחזק}
טז/ו תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' מט, סו, עח, שנא, תב
טז/ו תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' ס, פב, שנד
טז/ו תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' נט, סז, תרב, תשכג
טז/ו תחומין חט"ז עמ' 179 {או"ש}
טז/ו תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קטז
טז/ו תפארת אהרן עמ' קלח, רח
טז/ו תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' קכא
טז/ו תשובה שלמה אהע"ז סי' כא
טז/ו תשובה שלמה חו"מ סי' ו דף סט ע"ד
טז/ו תשובות יהודה דף סא ע"ד
טז/ו תשורת שי מהדו"ק סי' ב', עין משפט אות סח
טז/ז אבני נזר אהע"ז סי' רא אות יח
טז/ז אגודת אזוב ח"ב דף טו ע"ב
טז/ז אגרות משה אהע"ז ח"ג סי' ה
טז/ז בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' קלא
טז/ז ברור הלכה קדושין עג ע"ב ציון ג
טז/ז ברכת מרדכי ב"ב עמ' שעז
טז/ז דבר המלך (קרויזר) ח"א עמ' נ
טז/ז דברות משה כתובות עמ' קפט
טז/ז דברי חיים (אוירבך) יו"ד סי' כז ד"ה לעיל, סי' כו ד"ה ועי'
טז/ז הוראות שעה פ' כב
טז/ז התורה והמדינה ח"ט עמ' תרח
טז/ז זכרון יהונתן דף נא
טז/ז חוות בנימין ח"ב עמ' תקלו
טז/ז חזו"א אהע"ז סי' נט ס"ק לז (יו"ד סי' נט ס"ק כג)
טז/ז חזו"א על הרמב"ם
טז/ז חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 290
טז/ז חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' לו
טז/ז יד דוד (קרלין) ח"א דף יט, מב
טז/ז מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' קמ
טז/ז משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תרפו
טז/ז משנת יעקב הפלאה עמ' רכ
טז/ז משנת ר' אהרן גיטין עמ' מב
טז/ז נתיב אברהם ח"א עמ' יג
טז/ז רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קצז {סמוך לשקיעה}
טז/ז שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' תו
טז/ז תשורת שי עין משפט אות סח
טז/ח ברור הלכה מכות כב ע"ב ציון ה
טז/ח ברכות שמים מכות פ"ג אות תקעג, תקפו {לא על כסותו}
טז/ח דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' כא, קא-קב
טז/ח המדות לחקר ההלכה מדה יט
טז/ח הר המלך ח"ז עמ' רע
טז/ח לב בנים עמ' תמה
טז/ח משאת מרדכי מכות עמ' קמ
טז/ח נתן פריו מכות עמ' ריב
טז/ח ספרי דבי רב ח"ד עמ' קנח
טז/ח ערך כסף עמ' יד {מלקות עושות חבורה}
טז/ח צפנת פענח דברים עמ' רכה
טז/ח שו"ע הרב או"ח סי' תרז ס' יד
טז/ח שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' קצב
טז/ט אמת ליעקב נשים עמ' רמה {בין דדיו}
טז/ט אשר למלך
טז/ט בית לוי (קאפשטיין) דף יב ע"א {יתר בדעה וחסר בכח}
טז/ט ברור הלכה מכות כב ע"ב ציון ו
טז/ט ברכות שמים מכות פ"ג אות תקעח
טז/ט גור אריה דברים פ' טז הע' 60
טז/ט דולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' שנז {יתר בדעה וחסר כח}
טז/ט דולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות ח"א עמ' כו {יתירי מדע וחסרי כח}
טז/ט חדושים ובאורים (גרי') מכות כב ע"ב
טז/ט חכמת התורה פ' יתרו עמ' תפד
טז/ט חקרי זמנים ח"א עמ' עז
טז/ט מועדים וזמנים ח"ו סי' ל עמ' מז
טז/ט מנחת כהן (יוסף חיים) דף סד ע"ב
טז/ט עיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 180 {האיש המכה צריך להיות יתר בדעה וחסר בבכח}
טז/ט עיוני פרשה במדבר עמ' 209 {יתר בדעה וחסר כח}
טז/ט פחד יצחק (הוטנר) יוה"כ מאמר כו אות ד, סוכות מאמר כ אות א, ר"ה מאמר ד אות ה
טז/ט שולי הגליון עמ' רא
טז/ט שיחות לספר ויקרא עמ' קצ {חכם וחלש}
טז/ט תורת מנחם חס"ט עמ' 100 {בכל כחו}
טז/י אידנו עמ' 124
טז/י באהלה של תורה או"ח סי' כה חלק א אות ג-ד
טז/י באר ראי עמ' תפד
טז/י ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' שנט
טז/י יד ישראל ח"א
טז/י כללי המצוות (תאומים) עמ' קיט
טז/י כפי אהרן (זס') קמא עמ' ה, תליתאה עמ' קיב
טז/י לב בנים עמ' תמה
טז/י מאמר המלך
טז/י מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' צ
טז/י מלואי אבן ח"א עמ' סו
טז/י מנחת חינוך ח"ג עמ' תז
טז/י משאת מרדכי מכות עמ' קמ
טז/י ספרי דבי רב ח"ד עמ' קנח
טז/י צבי תפארת סי' פב
טז/י קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' פב
טז/י קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' שכ
טז/י קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' סב
טז/י שו"ע הרב או"ח סי' תרז ס' טו
טז/י שופריה דיעקב (סקווירא) גל' א עמ' קסא, קעד {מלקות לשני אנשים}
טז/י שערי טהר ח"ח סי' כט אות ב, סי' ע אות ד
טז/י תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תקצב
טז/יא אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ב ס"ק מד
טז/יא באר הגולה (הרטמן) באר א הערה 335 {מנין לכל מכה}
טז/יא ברור הלכה מכות כב ע"ב ציון ט, כג ע"א ציון ו
טז/יא ברכות שמים מכות פ"ב אות מד
טז/יא חי' רעק"א (פרדס)
טז/יא כפי אהרן (זס') קמא עמ' ה, תליתאה עמ' רלא
טז/יא כתר המלך
טז/יא מנחת חינוך ח"ג עמ' תז
טז/יא מקורות לפסקי הרמב"ם
טז/יא משפטים לישראל עמ' קנח
טז/יא ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קנה
טז/יא שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' רמ
טז/יב אגרות משה חו"מ ח"א סי' ג
טז/יב אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' מג
טז/יב אוצרות המלך
טז/יב אוצרות הרמב"ם
טז/יב אור הישר
טז/יב אמה של מלכות עמ' 112
טז/יב אמרי איש עמ' של, שלד, שלח-שלט, שמא
טז/יב אמרי בינה (אוירבך) - תרו"מ סי' ט ד"ה כתב
טז/יב אמת ליעקב נשים עמ' צה {משלם ואינו לוקה}
טז/יב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
טז/יב בית אהרן וישראל גל' י עמ' לא
טז/יב בית ישראל (הורוביץ) אהע"ז סי' כז, חו"מ סי' ט
טז/יב בית מרדכי (סאויצקי) דף ס ע"ב וע"ד
טז/יב ברור הלכה מכות ח ע"א אחרי ציון ב, כב ע"ב ציון י
טז/יב ברכות שמים מכות פ"ב אות מד, מה, קח-קט, קיט
טז/יב ברכות שמים מכות פ"ג אות תקפא
טז/יב דברות משה נדה וטהרות עמ' קמב, קמו {אפילו הכה עבד הכאה שאין בה שוה פרוטה לוקה}
טז/יב דברות משה קדושין סי' יז ענף ב, ב"ק ח"א סי' כב ענף א, ח"ב סי' נט ענף ב, ו
טז/יב דברי לוי
טז/יב דינא דחיי ח"א דף קפא ע"ד
טז/יב הגהות רימ"א
טז/יב החינוך בראי החק וההלכה עמ' 514
טז/יב המשפט העברי עמ' 423, 638
טז/יב הרמב"ם כמחנך עמ' 127
טז/יב זכר יצחק (תשן) עמ' ריט
טז/יב זרע אברהם (יצחקי) חו"מ דף קט ע"ב {המכה את חברו}
טז/יב חדושים ובאורים (פינס)
טז/יב חוקת עולם עמ' 190 {הוסיף רצועה - גולה}
טז/יב חי' הגר"ח החדש עמ' תמא {הוסיף רצועה}
טז/יב חי' הגרז"ס נשים עמ' שמב
טז/יב חי' חפץ חיים
טז/יב חי' רעק"א (פרדס)
טז/יב חמדת יעקב עמ' 174
טז/יב חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 319
טז/יב חק לישראל נזיקין עמ' 125, 126
טז/יב יד הלוי (לוין) דף יח ע"א
טז/יב יד המלך (לנדא)
טז/יב יד מלך (מן) הל' חובל פ"א הי"ז
טז/יב יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קעו, קעח
טז/יב כללי קלב"מ (תשסז) עמ' רנג, רסו, שה
טז/יב כנה"ג
טז/יב מגילת ספר לאוין דף ג ע"א, פ ע"ד {כ"מ}, קיב ע"ד
טז/יב מחנה חיים אהע"ז ח"ג (חלק ח) סי' סז
טז/יב מלילות ח"א עמ' 200
טז/יב מנחת חינוך ח"א עמ' רמו, ח"ג עמ' תי
טז/יב מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' רנה
טז/יב מעין החכמה עמ' שכט
טז/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
טז/יב משא יד ח"א עמ' שלג-שלד
טז/יב משאת המלך ח"ד סי' תקב {מדוע הראב"ד לא השיג}
טז/יב משאת מרדכי מכות עמ' קלה, קמא
טז/יב משה ידבר (תשעו) עמ' שא
טז/יב משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף פו {הוסיף רצועה}
טז/יב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' קטו
טז/יב משנת חיים דברים עמ' תסח
טז/יב משנת יעקב נזיקין עמ' רל {החזן עובר}
טז/יב משפט שלמה (זפרני, תשנה) סי' יז סעיף א ס"ק א
טז/יב נזר אברהם מכות ועדות עמ' קז
טז/יב נחלת שמואל דף נד ע"א
טז/יב נר מצוה (ואלק) שרשים דף ט ע"ג {איסור הכאה בכל אדם - ק"ו מדיין}, ט ע"ד, יב ע"ב {מלקות בחובל בפמש"פ}
טז/יב נתן פריו מכות עמ' עג, עט
טז/יב ס' השבי"ט עמ' פה
טז/יב סוכה וארבעת המינים עמ' 66
טז/יב סופר המלך ח"ב עמ' שמה
טז/יב סיני כרך סו (תשל) עמ' לב
טז/יב עבודת הלוי עמ' לא
טז/יב עיר מקלט עמ' נה שער העדה
טז/יב על גדות ים התלמוד עמ' 162
טז/יב ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' עב
טז/יב פני משה (שלז')
טז/יב קרית חנה (קובלנץ) סי' כב דף כד ע"א {השמיט שטעה הדיין במנין}
טז/יב קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' מט
טז/יב רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' קמז {אין משלם ולוקה}
טז/יב שארית מנחם שמות עמ' עד {עבד}
טז/יב שולי הגליון עמ' רב
טז/יב שיח ערב סנהדרין עמ' קמ {רדב"ז}
טז/יב שלל דוד
טז/יב שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' שמג
טז/יב שערי טהר ח"ה שער ב סי' כב אות ב
טז/יב שערי צדק ח"ג עמ' 134
טז/יב תורה שלמה שמות פכ"ב אות תסו
טז/יב תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תרכב, תתב
טז/יב תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' קסו
טז/יב תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' קסז, קעה
טז/יב תנופת זהב עמ' 98
טז/יב תפארת אברהם ב"ק עמ' פח


יז/936 הלכות סנהדרין פרק יז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יז/רה"פ אור הישר
יז/רה"פ הרמב"ם המדויק
יז/רה"פ חדושים ובאורים (פינס)
יז/רה"פ יד פשוטה
יז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יז/רה"פ ערוך השלחן העתיד לקוטים סי' נו-נז
יז/רה"פ פי' ר"י קאפח
יז/רה"פ רמב"ם לעם
יז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יז/א אוצרות המלך
יז/א אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' שמב
יז/א אור שרגא עמ' רצא
יז/א אמה של מלכות עמ' 112
יז/א אמרי איש עמ' שלח
יז/א אמרי חן (לוונברג)
יז/א אמת ליעקב נשים עמ' רלה {לוקה כפי כוחו}, רמה
יז/א ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קנה {כ"מ}
יז/א בית אהרן וישראל גל' י עמ' ל {רדב"ז}
יז/א בכורי אביב (ביק) דף רצא {טעם שגרעו מארבעים}
יז/א ברור הלכה מכות ח ע"א אחרי ציון ב, כב ע"ב ציון ג
יז/א ברכות שמים מכות פ"ג אות תקמה-ב {טעם מספר ל"ט}, תקסג
יז/א ברכת שלמה חו"מ עמ' רכט
יז/א ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' קמד
יז/א גבורת יצחק מכות עמ' קכג, קעט-קפ {רדב"ז}
יז/א דברי לוי
יז/א דגל ראובן ח"א סי' י
יז/א דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 104
יז/א הדרום חכ"ט עמ' 41
יז/א הכתב והקבלה דברים פכ"ה פס' ב
יז/א המאיר לארץ {כ"מ - ד"ס}
יז/א הרמב"ם והזוהר
יז/א זבחי צדק (דיסקין) עמ' שמז
יז/א זכור לדוד עמ' נו
יז/א חי' הגר"ח החדש עמ' תמ
יז/א חי' יחיאל דף יג ע"ג
יז/א חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' קנא
יז/א חסדי דוד ח"ה עמ' תרצ
יז/א חקרי הלכה (ויין) עמ' 53, 48
יז/א טוב נהורך פי"ז הערה 1
יז/א יד מלך (מן) הל' ממרים פ"א ה"א אות א ס"ק ד {כ"מ}
יז/א יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קעז
יז/א ילקוט דברי אסף עמ' סג
יז/א ימין משה
יז/א כבוד מלכים (מרגליות)
יז/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קיז, תתקכ
יז/א כללי קלב"מ (תשסז) עמ' רפב
יז/א כתר המלך
יז/א לקוטי שיחות ח"ה עמ' 128 הערה 31
יז/א מאורות הדף היומי ח"ח עמ' רנו
יז/א מאיר נתיבים עמ' 270
יז/א מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' תעג
יז/א מועדים וזמנים ח"ו סי' ל
יז/א מועדים וזמנים ח"ו סי' ל עמ' מח-מט
יז/א מנחת חינוך מצוה תקצד ח"ג עמ' תח (דף קב ע"ד)
יז/א מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' סב
יז/א מסורה חי"א עמ' לח
יז/א משא בני קהת
יז/א משא יד ח"א עמ' שלד-שלה
יז/א משאת מרדכי מכות עמ' קלד, קמב
יז/א משנה לחם (תשסח) על כריתות יא ע"א
יז/א משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף פט {לפיכך אמרו חכמים}
יז/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' קיד, קיח
יז/א משנת חיים דברים עמ' תסח
יז/א משנת משה מכות עמ' צז
יז/א משפטים לישראל עמ' כח, ריז
יז/א נשמת כל חי ח"א דף לא ע"ג
יז/א נתן פריו מכות עמ' רי
יז/א סופר המלך ח"ב עמ' שמה
יז/א ספרי דבי רב ח"ד עמ' קנח
יז/א עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 157
יז/א עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 1 הע' 55
יז/א ענישה ושיקום ביהדות עמ' 78
יז/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קיד-קטו
יז/א פני משה (שלז')
יז/א קרית מלך
יז/א רווחא שמעתתא ח"א עמ' קכז
יז/א רלב"ג דברים פכ"ה פסוק ג עמ' רנח
יז/א שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 10 {פוחתין לחלש}
יז/א שנתון המשפט העברי ח"ח עמ' 14
יז/א שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות מ
יז/א שעורי ר' שמואל מכות (תשמד) סי' קלז
יז/א שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' רכח, שמג
יז/א שעורי ר' שמואל סנהדרין ח"א עמ' קנד
יז/א תורה שלמה בראשית פ"א אות קא, פ"ב אות רמד
יז/א תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תת, תתיא
יז/א תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' קסה, קעו
יז/א תפארת צבי (שפילמן) ח"ו עמ' מג
יז/ב אמת ליעקב נשים עמ' רמה
יז/ב אשר למלך
יז/ב ברור הלכה מכות ו ע"ב ציון ב, כב ע"ב ציון א
יז/ב ברכות שמים מכות פ"ג אות תקס {אמדוהו לקבל עשרים}
יז/ב ברכת שלמה חו"מ עמ' רכח, רל {תוספת לאומד}
יז/ב דברי לוי
יז/ב חדושים ובאורים (גרי') מכות כב ע"ב
יז/ב חזו"א חו"מ סי' יח ס"ק ב
יז/ב חזו"א על הרמב"ם
יז/ב חזון יחזקאל מכות פ"ד ה"ז
יז/ב יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קעח
יז/ב כללי קלב"מ (תשסז) עמ' רפב
יז/ב מועדים וזמנים ח"ו סי' ל
יז/ב מועדים וזמנים ח"ו סי' ל עמ' מז
יז/ב מנחת חינוך ח"ג עמ' תח, תיא
יז/ב מקצוע בתורה סי' עא ס' ב ס"ק ח
יז/ב מרגליות הים סנהדרין יז ע"א אות כח
יז/ב משאת מרדכי מכות עמ' קלז, קלט
יז/ב משנת חיים דברים עמ' תסח
יז/ב נזר אברהם מכות ועדות עמ' קטו
יז/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קטו
יז/ב שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' שמז
יז/ב תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תתג
יז/ב תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' קסח, קעג, קעו
יז/ב תחומין ח"ז עמ' 288
יז/ג בני יהודה דף יט ע"א {לח"מ}
יז/ג ברכות שמים מכות פ"ג אות תקמה-ב {י"ב וי"ח}, תקסז
יז/ג ברכת שלמה חו"מ עמ' רלא
יז/ג ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' קמ, קמו
יז/ג דברי לוי
יז/ג ויטע אשל עמ' קלו
יז/ג חדושים ובאורים (גרי') מכות כב ע"ב
יז/ג חזו"א חו"מ סי' יח ס"ק ב
יז/ג חזו"א על הרמב"ם
יז/ג חי' הגר"ח החדש עמ' תמ
יז/ג חי' הריצ"ד
יז/ג מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קצד ע"א
יז/ג מנחת חינוך ח"ג עמ' תט {כ"מ}, תיא
יז/ג משאת מרדכי מכות עמ' קלז
יז/ג רחובות יצחק עמ' נח
יז/ג שלל דוד
יז/ג תולדות יעקב (מאהלר) עמ' שיז
יז/ג תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תתג
יז/ג תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' קסט, קעג
יז/ד אור שמח
יז/ד אמת ליעקב נשים עמ' רמה
יז/ד בית שערים ח"ג סי' מא {מל"מ}
יז/ד ברור הלכה מכות כב ע"ב ציון ג
יז/ד ברכות שמים מכות פ"ג אות תקסח
יז/ד ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' קמה
יז/ד חדושים ובאורים (גרי') מכות כב ע"ב
יז/ד חזו"א חו"מ סי' יח ס"ק ג
יז/ד חזו"א על הרמב"ם
יז/ד חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד מכות כב ע"א-ע"ב]
יז/ד חסדי דוד ח"ה עמ' תרצ
יז/ד יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קעז
יז/ד כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקעא
יז/ד מועדים וזמנים ח"ו סי' ל עמ' מט
יז/ד מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רו ע"א וע"ג
יז/ד מנחת חינוך ח"ג עמ' תט
יז/ד מעיל שמואל (פלורנטין)
יז/ד מעיני המים
יז/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
יז/ד משאת מרדכי מכות עמ' קלח
יז/ד נתיבות שלום (למפרט)
יז/ד סדר משנה (תאומים)
יז/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קיח
יז/ד שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 10 {אמדוהו אומד אחד, נתערב חייב מלקות אחת עם חייבי מלקויות רבות}
יז/ד תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תתד, תתי
יז/ד תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' קע
יז/ה אוצרות המלך
יז/ה אות היא לעולם ח"ב דף קנב ע"ג
יז/ה ברור הלכה מכות כג ע"א ציון ט, י
יז/ה ברכה למנחם עמ' 63
יז/ה ברכות שמים מכות פ"ג אות תרג-תרו
יז/ה דברי לוי
יז/ה חדושים ובאורים (גרי') מכות כב ע"ב, כג ע"א
יז/ה חזו"א חו"מ סי' יח ס"ק ג
יז/ה חזו"א על הרמב"ם
יז/ה חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד מכות כג ע"א]
יז/ה חי' חפץ חיים
יז/ה יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קפ
יז/ה מנחת חינוך ח"ג עמ' תט
יז/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
יז/ה משאת מרדכי מכות עמ' קלז
יז/ה משפטים לישראל עמ' ריז
יז/ה נתן פריו מכות עמ' ריט
יז/ה סדר משנה (תאומים)
יז/ה ספרי דבי רב ח"ד עמ' כט
יז/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קטו
יז/ה פד"ר ח"י עמ' 178
יז/ה פרקי מבוא לתורת הרוגאצ'ובי עמ' מח
יז/ה רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' קע-קעא
יז/ה שארית נתן (לוברט)
יז/ה שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף שפו
יז/ה שעורי עץ ארז שבת עמ' מח
יז/ו ברור הלכה מכות כג ע"א ציון ח
יז/ו גבורת יצחק ימים נוראים עמ' רסב {מל"מ}
יז/ו גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' פז
יז/ו דברי לוי
יז/ו מנחת חינוך ח"ג עמ' תט
יז/ו קרן הצבי מצוה סא אות ג, מצוה קכח אות יג
יז/ו רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' קעא {אין מחזירים אותו}
יז/ו שעורי עץ ארז שבת עמ' מח {ואין מחזירין}
יז/ו שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' צח
יז/ז אביר יעקב (אביגדור) דף כד ע"ד, כה ע"א {מל"מ}
יז/ז אוצרות המלך
יז/ז אמרי חן (לוונברג)
יז/ז אמרי חן (לוונברג) יבמות-גיטין עמ' קע {או"ש}
יז/ז אמרי משפט ח"א עמ' שנח
יז/ז אמת ליעקב נשים עמ' ריב
יז/ז אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 195
יז/ז בית אלהים שער ב עמ' רעג {לקו - נפטרו מכרת}
יז/ז בית שערים או"ח סי' רצד {מל"מ}
יז/ז בכורי אברהם דף פד ע"ב {אם לקה - נפטר מכרת}
יז/ז בצל החכמה (חזות) עמ' 209
יז/ז ברכות שמים מכות פ"ג אות לט, ס {מל"מ}, תרז, תרנג {מל"מ}
יז/ז ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' קלט {הגהת מל"מ}
יז/ז בתי כנסיות - בית האסופים דף יח ע"א
יז/ז גבורת יצחק מכות עמ' רפח {הגהת מל"מ}
יז/ז גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' רלא, רעו
יז/ז דברות משה גיטין עמ' שנה {שנאמר ונקלה אחיך}
יז/ז דברי לוי
יז/ז דברי שמואל (מאדלינגר) דף ב ע"ד {מל"מ}
יז/ז הדר דוד עמ' פז
יז/ז הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' רנ
יז/ז זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שכח
יז/ז זכרון סופרים {מל"מ - ולפי"ז מ"ש דחייבי כריתות שלקו נפטרו וכו'} [עיין תשו' חת"ס או"ח סימן קע"ה, ועיין חידושי חת"ס חולין דף פ', ועיין קרן לדוד סימן קס"ט]
יז/ז חוות בנימין ח"ב עמ' תרא {מדוע לא כתבו בהל' תשובה}, תרג-תרד {אם לא עשה תשובה}
יז/ז חזקה רבה חו"מ ח"ד עמ' 74 {סתירה למה שפסק שאם לקה ושנה, מכניסים אותו לכיפה}, 75 {מל"מ - בלאו שניתן לאזהרת מיתת ב"ד}
יז/ז חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' קסז
יז/ז חי' יפה לב עמ' שח
יז/ז חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' טז {מל"מ}, נשים ח"א עמ' נא {מל"מ}
יז/ז חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' קלט, קמג, קמה
יז/ז חמדת ישראל ח"א דף כב ע"ג {מל"מ}
יז/ז חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' רלג-רלה
יז/ז יד המלך (פלומבו) {פטור מכרת אם לא עשה תשובה, מל"מ}
יז/ז ידיו של משה דף קנא ע"ג {מל"מ}
יז/ז יחל ישראל (תשסג) ח"ב עמ' פד {או"ש}
יז/ז ימין משה עמ' רי
יז/ז כבוד מלכים (מרגליות) {מל"מ}
יז/ז כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קמב {נפטרו}
יז/ז לב איש עמ' תסד
יז/ז להורות נתן על התורה ח"א עמ' נה {מל"מ}, עב {מל"מ}
יז/ז לילה כיום יאיר (באום) עמ' 197 {חוזר לכשרותו}
יז/ז למודי ה' (תשפא) עמ' רפ
יז/ז מועדים וזמנים ח"ו סי' ל עמ' מו {מל"מ}
יז/ז מושב זקנים ויקרא פ"ז
יז/ז מחנה יוסף פסחים עמ' סו
יז/ז מנחת חינוך ח"א עמ' רמה {מי שיש עליו מלקות וממון ולקה - נפטר מכרת ולא משלם}, ח"ב עמ' קעט {חייב כרת שלקה משום לאו אחר}, ח"ג עמ' תי {חוזר לכשרותו גם אם לא עשה תשובה}
יז/ז מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' סז {מל"מ}
יז/ז מפתח הבאורים [חתם סופר או"ח סי' קעה]
יז/ז מקור הברכה (מרגליות) עמ' כד {מל"מ}
יז/ז מראה הגדול ח"ב דף יח ע"א, מז ע"א {מל"מ}
יז/ז מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קיד אות ג {מל"מ}
יז/ז משאת מרדכי מכות עמ' קמב
יז/ז משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' קז {מל"מ}
יז/ז משנת יעקב זמנים ח"א עמ' רכד {מל"מ}
יז/ז משנת משה מכות עמ' קא
יז/ז נועם חכ"ג עמ' עח {מל"מ}
יז/ז נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' רמג, רמו
יז/ז נזר אברהם מכות ועדות עמ' קנג, קנז
יז/ז נר מצוה (ואלק) שרשים דף מו ע"ג-ע"ד {מל"מ בשם בני חיי}, מז ע"ב {חייבי כרת שלקו פטורים מכרת}
יז/ז נתן פריו מגילה עמ' עז, פ-פא
יז/ז נתן פריו מכות עמ' רכ {פטור מכרת אם לא עשה תשובה, מל"מ}
יז/ז ס' החיים (קלוגר) עמ' תתרח
יז/ז סיומי המסכתות עמ' 190, 192 {נפטרו מכרת}, 194 {מל"מ}, 195
יז/ז ספרי דבי רב ח"ד עמ' קנו
יז/ז עיונים (פאור) עמ' 247 {פטור מכרת אם לא עשה תשובה}
יז/ז עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 1 הע' 43
יז/ז עלה יונה עמ' רא {פטור מכרת אם לא עשה תשובה}, רב {מל"מ}
יז/ז עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 82
יז/ז עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 89
יז/ז פחד יצחק (הוטנר) יוה"כ מאמר יב אות א, מאמר יג אות טו
יז/ז פני מלך (גוטליב) מועדים עמ' סא {כיון שלקה}
יז/ז פרשת השבוע (תשעב) ח"ה עמ' 332
יז/ז פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 281
יז/ז קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' יח {לח"מ}
יז/ז קול דודי (תשף)
יז/ז קול דודי שבועות סי' עו, שפב
יז/ז קול מבשר (ראטה) ח"א סי' יז עמ' מט {מל"מ}
יז/ז קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' פ {מל"מ}
יז/ז קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' ה-ו {מל"מ - מלקות אם עשה תשובה}, ז {חייבי כרת שלקו פטורים מכרת}, דברים עמ' קנ-קנב {חייבי כרת שלקו פטורים}
יז/ז קרית מלך [ספרי פ' כי תצא סי' רפו]
יז/ז קרן הצבי מצוה יב אות ד, מצוה לג אות ה
יז/ז רחש לבב עמ' צב {נפטרו מכרת}
יז/ז רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' תלד {חוזר לכשרותו}
יז/ז שארית יהודה (בלום) דף סט ע"ד {חייבי כריתות שלקו נפטרו}
יז/ז שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' שכט {מל"מ}
יז/ז שארית נתן (לוברט)
יז/ז שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 10
יז/ז שו"ת מהרלב"ח קונ' הסמיכה סי' א, ה
יז/ז שופריה דיעקב (מערך) דף לב
יז/ז שמועות משה עמ' יב
יז/ז שערי טהר ח"ח סי' פב אות א
יז/ז שערי תודה ח"א דף עט ע"ב {ללקות לכתחלה כדי להיפטר מכרת}
יז/ז תבואת יקב (פרידמן) עמ' לג-לד{נפטרו מכרת}
יז/ז תורת החוף ימים - שפתי חיים סי' כג אות ז {עבר עברה שאין בה מלקות אינו חוזר לשררתו}
יז/ז תורת מנחם חמ"ב עמ' 195 {אחיך}
יז/ז תפארת חיים (שאכעט) דף פב ע"א
יז/ז תפארת ציון (קואינקה) עמ' נח
יז/ז תקנת השבים עמ' 85 {מל"מ}, 86, 200-195, 203, 210, 211, 214, 218, 222, 229, 233, 441, 444, 445, 451
יז/ח אבני נזר יו"ד סי' שיב אות טז {קדושת כה"ג ממשיכה גם אחרי מותו ולכן בנו יורשו}, אהע"ז סי' שמח אות ד {כנ"ל}
יז/ח אגם מים עמ' צו {כ"מ בשם ירושלמי}
יז/ח אהל שרה לאה עמ' שיב {כה"ג מרובה בגדים}
יז/ח אור הישר זבחים יח ע"א {קשה מהירושלמי על תוס' זבחים יח שכה"ג מסתלק בפה}
יז/ח אמונת עתיך גל' 119 עמ' 93
יז/ח אמרי משפט ח"א עמ' שנח
יז/ח אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 94-97, 103, 195, 197, 198
יז/ח בגדי כהונה (שחור) עמ' תלח {משוח מלחמה}
יז/ח בית אהרן וישראל גל' ל עמ' סד
יז/ח בית מועד (גטיניו) דף לז ע"ד {לח"מ}
יז/ח ברכת שלמה חו"מ עמ' קכ = פד"ר ח"ח עמ' 147 {קשה מהירושלמי על תוס' זבחים יח שכה"ג מסתלק בפה}
יז/ח בשבילי המלך סי' כו אות א {לוקה וחוזר לגדולתו}, ב {כ"מ - לא יאריכו ימים}, יא {רדב"ז}
יז/ח דברות משה גיטין עמ' שנה {חוזר לשררתו}
יז/ח דברי יחזקאל (מישור) עמ' רעב
יז/ח דברי יחזקאל (תרצה) דף פט ע"ד
יז/ח דליית הכרם עמ' תתתלו {כ"מ} [שטחא - צ"ל שחטא]
יז/ח הלכה פסוקה ח"א סי' ז הערה 217
יז/ח הלכות מדינה ח"ג עמ' קנז, ריד
יז/ח חוקת עולם עמ' 370, 467 {כה"ג שחטא נידון בשלשה}, 561-562, 576
יז/ח חתן סופר או"ח ח"ב עמ' כב
יז/ח יד מלך (מן) הל' ממרים פ"א ה"א אות ב ס"ק ז {ב"ד של שלשה להלקאה ולא לחיוב}
יז/ח יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קפח, ח"ב עמ' עח, כרך ב ח"א עמ' רג
יז/ח ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקפז
יז/ח כבוד מלכים (מרגליות) {כ"מ}
יז/ח לילה כיום יאיר (באום) עמ' 197 {חוזר לגדולתו}
יז/ח מגן שאול (קצנ') עמ' יז {הגירסה בירושלמי}
יז/ח מלכות יהודה וישראל עמ' 248
יז/ח מנחת אברהם (שפירא) עמ' שסה {לפני שמתכפר יורד מגדולתו}
יז/ח משפטי הלוי ח"ב סי' י אות ח עמ' רכג
יז/ח נר יצחק (ארדיט) עמ' קיח
יז/ח עיר מקלט עמ' קיג ביאור הלכה
יז/ח עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' ס
יז/ח עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 82
יז/ח עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 89
יז/ח ערך כסף עמ' קל
יז/ח פני חיים (פלג'י) עמ' רפה
יז/ח צוף דבש (לוין) מאמר ג הג"ה אמרי נעם
יז/ח קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תקמו
יז/ח ראש דוד (מנטובה) דף מ ע"ב
יז/ח ראש דוד (תשמו) עמ' קסו
יז/ח שארית ישראל (תשעד) דרוש ה עמ' 92
יז/ח שם דרך סנהדרין עמ' צה
יז/ח שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' שמ {חוזר לגדולתו}
יז/ח שעורי הגרי"ד עבודת יוה"כ עמ' כח
יז/ח שערי טהר ח"ח סי' פא אות א (רכז ע"ב)
יז/ח תורת החוף ימים - שפתי חיים סי' כג אות ז {כה"ג שאינו משוח}
יז/ח תחומין חט"ו עמ' 157 ,139 {חוזר לשררתו}
יז/ח תניא רבתי ח"א עמ' 312 ,300 {חוזר לשררתו}
יז/ח תקנת השבים עמ' 171, 200-195, 201 {רדב"ז}, 203, 210, 211, 212 {כ"מ}, 214, 218, 222, 229
יז/ח תשובה מיראה (תשסו) עמ' נו
יז/ט אבני נזר או"ח סי' שצא אות ו
יז/ט אבני נזר יו"ד סי' שעו אות כג {מעלין בקודש ואין מורידין - כשהוא ראוי רק לקדושה הקלה}, אהע"ז סי' שמח אות ד {מלך שחטא - מעבירים אותו}
יז/ט אגלי טל ח"ב סי' קי אות ו
יז/ט אגרות משה ח"ח עמ' רנט
יז/ט אוצרות הרמב"ם
יז/ט אור צהיר הל' תפילין פ"י ה"ב {מעלין בקודש ואין מורידין - כשהוא ראוי רק לקדושה הקלה}
יז/ט אמונת עתיך גל' 119 עמ' 93
יז/ט אמרי משפט ח"א עמ' שנה
יז/ט אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 94-97, 103, 104, 195-197, 202, 204
יז/ט באהלה של תורה או"ח סי' צ אות ב
יז/ט בית אהרן (צוקרמן) עמ' רנה, שכב {האם נשיא או מלך חוזר לשררתו}
יז/ט בית אהרן וישראל גל' ל עמ' סד
יז/ט בני בנים ח"א עמ' קפ
יז/ט ברכת שלמה חו"מ עמ' קכ = פד"ר ח"ח עמ' 147-148 {מעלין בקודש ואין מורידין, מינוי לזמן קצוב}
יז/ט גור אריה יהודה (תשעח) עמ' נא
יז/ט דברות משה ב"ב ח"א סי' יא ענף ד {מעלין בקודש ואין מורידין - כשהוא ראוי רק לקדושה הקלה}
יז/ט דברי ברוך ח"ב מאמר לה אות ה
יז/ט הלכה פסוקה ח"א סי' ז הערה 217
יז/ט הלכות מדינה ח"א עמ' קנו, קנח, ח"ג עמ' קנז-קנט
יז/ט התורה והמדינה ח"ד עמ' פג = עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) סי' ז אות ט (עמ' ס) {מלך משוח בשמן המשחה חוזר לגדולתו}
יז/ט התורה והמדינה ח"ט עמ' עא-עג {אינו חוזר להיות כאחד מהסנהדרין}
יז/ט ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' כח
יז/ט חוקת עולם עמ' 51, 54 {ראש ישיבה שחטא}, 370, 447, 467 {ראש ישיבה שחטא}, 526, 559, 561, 562, 619 {ראש ישיבה}, 620 {חזרה לשררה}
יז/ט חידוש הסנהדרין לפי הרמב"ם עמ' קט
יז/ט חתן סופר או"ח ח"א עמ' קפ
יז/ט יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קכח, ח"ב עמ' קעח
יז/ט ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רח {נשיא שעבר}
יז/ט ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקצג
יז/ט מבשר טוב - משפט גרות עמ' סה
יז/ט מלכות יהודה וישראל עמ' 248
יז/ט מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' רכו
יז/ט מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף ריב ע"ד
יז/ט מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' לו
יז/ט מרגליות הים סנהדרין כא ע"ב אות יב
יז/ט משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' ריח {מעלין בקודש}
יז/ט נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' מה אות ט
יז/ט נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"ב סי' כט אות יב
יז/ט סודו של המשפט העברי עמ' 487
יז/ט עולת כהן ח"ג סי' כב ס"ק י {אינו חוזר לשררתו}
יז/ט עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' עא
יז/ט ענישה ושיקום ביהדות עמ' 35, 86
יז/ט עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 82-81
יז/ט עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 89
יז/ט פרשת השבוע (תשעב) ח"ה עמ' 332 {רמב"ם}, 333 {רדב"ז}
יז/ט צבי תפארת סי' ט
יז/ט צוף דבש (לוין) מאמר ג הג"ה אמרי נעם
יז/ט רחובות יצחק עמ' נז-נט {טעם שאין מחזירים ראש ישיבה ומלך}
יז/ט שארית יהודה (בלום) דף ח ע"ג {אין מורידין}
יז/ט שארית ישראל (מינצברג) חו"מ סי' ה עמ' רפא
יז/ט שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' ל {מעלין בקודש ואין מורידין - כשהוא ראוי רק לקדושה הקלה}
יז/ט שו"ת מהרלב"ח קונ' הסמיכה סי' ה
יז/ט שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' נו {סתירה לתשובת הרמב"ם}
יז/ט שלטון החוק בישראל עמ' 85
יז/ט שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' קל-קלא {מעלין בקודש ואין מורידין - כשהוא ראוי רק לקדושה הקלה}
יז/ט שנתון המשפט העברי ח"כ עמ' 48
יז/ט שערי טהר ח"ח סי' פ אות ב, סי' פא אות א (רכז ע"ב)
יז/ט תורת החוף ימים - שפתי חיים סי' כג אות ז {כה"ג שאינו משוח}
יז/ט תחומין חט"ו עמ' 157 ,139 {מלך אינו חוזר לשררתו}
יז/ט תניא רבתי ח"א עמ' 300 {הגירסה בירושלמי, הבדל בין מלקות לנידוי}, 312-313 {סתירה לתשובת הרמב"ם, הבדל בין נשיא לכה"ג}
יז/ט תקנת השבים עמ' 200-195, 203, 210, 211, 214, 218, 222, 228, 229
יז/ט תשובה שלמה או"ח סי' ב דף ה ע"ד
יז/ט תשובה שלמה יו"ד מהדו"ת סי' י


יח/937 הלכות סנהדרין פרק יח *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יח/רה"פ אוצרות המלך
יח/רה"פ אור הישר
יח/רה"פ הרמב"ם המדויק
יח/רה"פ חדושים ובאורים (פינס)
יח/רה"פ יד פשוטה
יח/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יח/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יח/רה"פ ערוך השלחן העתיד לקוטים סי' נח-נט
יח/רה"פ פי' ר"י קאפח
יח/רה"פ קרית מלך
יח/רה"פ רמב"ם לעם
יח/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יח/א אבי עזרי ח"ג
יח/א אבן האזל קדשים ח"ב דף צג ע"ב
יח/א אבני ציון ח"א סי' סז אות ב
יח/א אור המאיר (שפירא) סי' ט אות ז {חייבי כרת לוקים}
יח/א אות ציון עמ' צב {חייבי כרת לוקים}
יח/א אמרי בינה (אוירבך) - תרו"מ סי' יא ד"ה ומ"ש
יח/א אנצי"ת ע' אזהרה הע' 56
יח/א באר ראי עמ' תסד
יח/א בית שערים או"ח סי' סח {חייב כרת לוקה}, סי' עא {חייב כרת לוקה}, סי' עח דף לה ע"א {חייב כרת לוקה}
יח/א בית שערים ח"ג סי' נג בסופו {מי שחייב מיתה בידי שמים לוקה - לענין הורג טריפה}
יח/א בכורי אברהם דף יד ע"ג {לאו שאין בו מעשה}
יח/א בצל החכמה (חזות) עמ' 208
יח/א ברכות שמים מכות פ"ג אות לט {חייבי כרת לוקים}
יח/א ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' קלט
יח/א גבורת יצחק מכות עמ' רפח, רצא
יח/א גינת ורדים (תאומים) עמ' קמח
יח/א גליונות אבני נזר [עי' סהמ"צ שורש ט]
יח/א דבר בעתו (בוגין) דף יב ע"ג {לאו שאב"מ}
יח/א דברי אמת (תשעט) עמ' רמג {לח"מ ד"ה וכל לאו}
יח/א דברי יחזקאל (תרצה) דף פג ע"ד
יח/א דינא דחיי ח"א דף יב ע"ג
יח/א האיר ממזרח יהושע עמ' קכא {יהושע דן לעכן כמורד במלכות}
יח/א המקדש וקדשיו עמ' כט
יח/א זכרון יהודה (לאש) דף סה ע"ג
יח/א חזקה רבה חו"מ ח"ד עמ' 75
יח/א חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' קע
יח/א חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף כה
יח/א חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' קמג {חייבי כרת לוקים}
יח/א חק לישראל השבת אבדה עמ' 29
יח/א יד הלוי (לוין) דף צב ע"ב
יח/א יד פשוטה מדע עמ' שיט, שמא
יח/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קמב {חייבי כרת לוקים}, תפא {כללי המלקות}, תקנג
יח/א לב איש עמ' תסז
יח/א להוגה דעות פ"ז ה"ב {הולך רכיל ונוקם ונוטר}
יח/א להורות נתן מועדים ח"ב עמ' קכב {לאו שאב"מ}
יח/א מאמר המלך
יח/א מוריה גל' רטו עמ' לז {אין לוקים על לאו שאב"מ}
יח/א מחנה יוסף פסחים עמ' סו
יח/א מחקרי משפט ח"א עמ' 43
יח/א מלכות יהודה וישראל עמ' 360
יח/א מלכי בקדש (מלכי) דף קכז ע"ד {כ"מ}
יח/א מנחת חינוך ח"א עמ' קז, ח"ב עמ' תפט-תצ
יח/א מסורה חי"א עמ' מב
יח/א מצות ראיה עמ' רח
יח/א משנת יעקב זמנים ח"א עמ' רכד, קדושה עמ' רג, רמו
יח/א נועם חכ"ג עמ' עח
יח/א נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' רמג
יח/א נזר אברהם מכות ועדות עמ' קנג
יח/א נר מצוה (ואלק) מערכות דף ה ע"ד, ט ע"ג {חייבי כרת צריך אזהרה}, שרשים דף מה ע"ב-ע"ד {חייבי כרת לוקים}
יח/א סוגיות בדיני ממונות עמ' 77
יח/א סודו של המשפט העברי עמ' 272
יח/א סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 112
יח/א עדות ביהוסף (פודור) עמ' עו
יח/א עטרת יהושע - סוגיות (תשנד) עמ' כח {לאו אב"מ}
יח/א עטרת יהושע - סוגיות (תשעד) עמ' סו
יח/א עין חיים ח"א עמ' קנ {אין לוקים על לאו שאין בו מעשה}
יח/א עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' שצו
יח/א פורת יוסף (צוייג) ח"ב סי' ה
יח/א פותח יד
יח/א פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' קנד
יח/א קול דודי (תשף) (בקיצור)
יח/א קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' מט
יח/א קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קסא
יח/א קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' קלז {לא לוקים על לאו שאב"מ}, דברים עמ' קנ {כל חייבי כרת לוקים}
יח/א רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' יג, לו-לח, רמג
יח/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קעט
יח/א שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' ע {עקימת שפתים אינה מעשה}
יח/א שארית ישראל (תשעד) דרוש ו עמ' 111
יח/א שלמי יוסף יומא ח"א עמ' תקנו
יח/א תבואת יקב (פרידמן) עמ' לג {חייבי כרת לוקים}
יח/א תורה מציון שנה ז חוב' ב סי' יב דף כב ע"ב {חייבי כרת לוקים}
יח/א תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תד
יח/א תחומין חי"ט עמ' 78
יח/א תפארת ציון (קואינקה) עמ' נח
יח/ב אב"י יושב אהל עמ' 250 {או"ש}
יח/ב אבי עזרי ח"ב וח"ג
יח/ב אבן האזל כאן, וקדשים ח"א דף מט ע"ב, ח"ב דף צג ע"ב
יח/ב אבן ישראל (פישר) ח"ט עמ' רט
יח/ב אבני החושן סי' צז סעיף ד
יח/ב אבני נזר או"ח סי' שלה אות ג
יח/ב אבני ציון ח"א סי' ה אות ח-ט, סי' ו אות ד {לח"מ}, סי' ח אות א, סי' כ אות ג {לח"מ}, סי' מו אות ג, ח"ב סי' סט אות ג, ח"ג עמ' סב, סט, קעב, ר-רא, רטז, ריט, ח"ד עמ' לח {לח"מ}, נב {לח"מ}
יח/ב אגם מים עמ' עו-עז, פא, פג {כולם - לאו שקדמו עשה}, פז {קיימו ולא קיימו}, פט {לאו שקדמו עשה}
יח/ב אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"ג הי"א הע' 49 {או"ש}
יח/ב אור דוד עמ' לה, מא, מד, מו, נא, נז
יח/ב אור הלבנה (רובין) ח"ד עמ' קסז, קעג
יח/ב אור הציצית עמ' קנ {לח"מ}
יח/ב אור יעקב פסחים דף 46
יח/ב אור יצחק (הלר) עמ' קכח {לאו הניתן לתשלומין}
יח/ב אור לישרים (שולמן) עמ' קפט {כ"מ - למה לא לוקה}
יח/ב אור שמח
יח/ב אות היא לעולם ח"ב דף י ע"ב
יח/ב אחיעזר ח"א סי' כא ס"ק ב-ג, ח"ג סי' פ ס"ק א
יח/ב אמונת עתיך גל' 117 עמ' 64 {ניתן לתשלומין}
יח/ב אמרי זאב דף מז ע"ג {לח"מ}
יח/ב אמרי שפר (פרידלר) חולין סי' ד
יח/ב אנצי"ת ע' אזהרה הע' 57 {לח"מ}, ע' גזל הע' 6, 9
יח/ב אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 251 {לאו שאין בו מעשה}
יח/ב ארזא דבי רב יבמות עמ' ק, קב {או"ש}
יח/ב באר מים חיים (מוצירי) גירסא דינקותא דף כו ע"א
יח/ב באר מים חיים (נוסינזון) מכות דף טו {קיימו ולא קיימו}
יח/ב באר מרים פ"ה ה"ח אות ב
יח/ב באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קסז
יח/ב בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' קצד
יח/ב בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' קט {הניתן לתשלומין}
יח/ב בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' צז, קל, קפו
יח/ב ביצחק יקרא (תשמט) ח"ב סי' ו
יח/ב ביצחק יקרא (תשע) סי' כב ד"ה אך הרמב"ם
יח/ב ביצחק יקרא (תשע) סי' כב עמ' 97 {לח"מ}
יח/ב בית אבי ח"ב סי' ס עמ' פג {קיימו ולא קיימו}
יח/ב בית אהרן (כהן) ח"ב, קו"א לח"א דף נב ע"ד {אין לוקים על לאו שניתן לאזהרת מיתת ב"ד}
יח/ב בית אהרן (סוויאדישץ) דף יג ע"ד {כ"מ}
יח/ב בית אהרן וישראל גל' קכה עמ' נ
יח/ב בית גמליאל ח"א עמ' קלח
יח/ב בית המדרש
יח/ב בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' ריד
יח/ב בית יצחק (ברטלר) מכות סי' יז אות א עמ' קד
יח/ב בית יצחק (תשיד) עמ' 11-12, 20
יח/ב בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' רנח
יח/ב בית ישראל (הורוביץ) חו"מ סי' כג
יח/ב בית מועד (גטיניו) דף כט ע"א {לח"מ}
יח/ב בית מושב (תשסז) עמ' תכא-תכב
יח/ב בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' מג-מד, ח"ב עמ' עז {לח"מ}
יח/ב בכורי אברהם דף פג ע"ד, פד ע"א {לח"מ}
יח/ב בכורי יוסף (הוטנר) ח"א דף יא ע"ד
יח/ב בני חיי דף טו ע"ד
יח/ב בני שמואל
יח/ב בנין אפרים עמ' קפד {לח"מ}
יח/ב בעקבי הצאן עמ' טו {לח"מ}
יח/ב ברוך טעם (תשסח) שער עדל"ת עמ' קב, קו
יח/ב ברור הלכה ב"מ נח ע"ב ציון ח, סא ע"א ציון ב, צ ע"ב ציון נ, מכות יג ע"ב ציון ב, טו ע"א ציון א
יח/ב ברור הלכה יומא לו ע"א ציון ג {לקט שכחה ופאה}
יח/ב בריכת המלך עמ' קפ
יח/ב בריכת המלך עמ' קפ
יח/ב ברכות שמים מכות פ"ג אות נז {רדב"ז}, ס {לח"מ}, סג {לח"מ}, רצט {לאו שבכללות}
יח/ב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' של
יח/ב ברכת ראובן דף קד ע"ב {לח"מ}
יח/ב גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רח
יח/ב גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' רכ
יח/ב גבורת יצחק מכות עמ' קצ-קצא, שג {כ"מ}
יח/ב גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' כ
יח/ב גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קסז
יח/ב גדולי אריה עמ' כד
יח/ב גדולי שמואל ב"מ דף ס
יח/ב גט מקושר (צינץ) עמ' תרכב
יח/ב גינת ורדים (תאומים) עמ' פו, פט-צ, צו-צז, קא, קו, קכה, קמד
יח/ב גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' כד, עא, רמג
יח/ב גניבה וגזילה - פרקי יסוד עמ' קכ
יח/ב דבר שאול תמורה סי' ח אות יג
יח/ב דברות משה ב"ק ח"ב סי' נח ענף ד, סי' סה ענף ד, סי' עה ענף ב, ב"מ ח"ב סי' נו ענף א, ג, חולין עמ' ריד
יח/ב דברי אמת (תרכא) דף פז ע"ג {לח"מ}
יח/ב דברי אמת (תשעט) עמ' רסה {כל לאו שניתן לאזהרת מיתת בי"ד אין לוקין עליו}, רצב {לח"מ, גבי מלקות בלאו שניתן לאזהרת כרת}
יח/ב דברי חיים (אוירבך) דיני דיינים סי' ב {לאו הניתן לתשלומין}
יח/ב דברי חיים השמטות סי' ל
יח/ב דברי יחזקאל (מישור) סי' כ עמ' רנד {לאו שאב"מ אין לוקים חוץ מנשבע וכו'- עקימת שפתיו אינה מעשה}
יח/ב דברי יציב חו"מ עמ' רעז {חוץ מנשבע ומימר}
יח/ב דברי לוי
יח/ב דברי רבינו משולם (אשכנזי) עמ' ריח {לאו שניתן לאזהרת מיתת ב"ד}
יח/ב דגל יהודה (קמינר) עמ' רעח
יח/ב דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תפה {לח"מ}
יח/ב הגהות רימ"א {לח"מ}
יח/ב הגיוני משה עמ' 200 {לוקים על קללה}
יח/ב הד משה עמ' 61 {עקימת פיו אינה מעשה}
יח/ב הכתב והקבלה שמות פי"ב פס' טו
יח/ב הליכות עולם (הלוי) עמ' רו - יבין שמועה {לח"מ}, רח - יבין שמועה {כ"מ}, רט - יבין שמועה
יח/ב הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' קיב, קיד
יח/ב הלכה פסוקה ח"ב סי' כז הערה 5
יח/ב הלכה רבה ח"א עמ' 224
יח/ב הרי בשמים (הורוביץ) ח"ה עמ' קמו
יח/ב השבת לקדשו דף מ ע"א {או"ש}
יח/ב ויוסף שאול דף נא ע"א
יח/ב זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' יב, רכא {לאו שניתן לאזהרת מיתת ב"ד}
יח/ב זבח שלמה ח"ג עמ' צג, קא
יח/ב זכר ליעקב עמ' סא
יח/ב זכרון דברים (תשכז) מאמר כד עמ' קעה
יח/ב זכרון יוסף (שטיינהרט) אהע"ז סי' ח
יח/ב חד וחלק ח"א דף ט ע"ב
יח/ב חדושים ובאורים (גרי') כריתות סי' ג ס"ק ו
יח/ב חוות בנימין ח"ב עמ' תרב, תרג {לח"מ}
יח/ב חוות יאיר (תשנז) סי' קצג, עמ' תקסב-תקסג
יח/ב חזון יחזקאל ב"מ פ"י ה"ג {כ"מ}
יח/ב חזון לימים ח"א עמ' סו
יח/ב חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' קסז
יח/ב חי' הגרי"ח עמ' צד
יח/ב חי' הריצ"ד
יח/ב חי' יחיאל דף יג ע"ג
יח/ב חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' קלה, קמה, סנהדרין עמ' קלו, קלז {לח"מ}, מכות עמ' רכא
יח/ב חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' טז {לח"מ}
יח/ב חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' רמג
יח/ב חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' קכא-קכב, ריא, ב"ק-ע"ז עמ' נב, קי, קיז {לח"מ}, קיח, קכב, קכט
יח/ב חיי אברהם (טייב) דף סד ע"ב-ע"ד
יח/ב חיים ומלך
יח/ב חכמת אליהו ח"ג סי' צז אות לו בליקוט
יח/ב חלקת יואב החדש הגהות על מנ"ח מצוה שנב
יח/ב חמדת ימים עמ' צח
יח/ב חמדת יעקב עמ' 175, 173
יח/ב חנא וחסדא ח"ב דף קמח ע"ד
יח/ב חק לישראל נזיקין עמ' 11
יח/ב חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' רכג-רכד, רכו-רכט, רלג, רלו, יו"ד ח"ג עמ' נט, ח"ד עמ' טו-טז
יח/ב חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף קצה ע"ג, קצו-קצז {לח"מ}, יו"ד ח"ג דף ד ע"א
יח/ב טבעת החושן ח"ב עמ' 206, מלואי אבן ח"א עמ' רא
יח/ב טל חיים (טל) ברכות עמ' קט
יח/ב טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' עו
יח/ב יגיעת ערב ב"מ עמ' שסה {אבי עזרי}
יח/ב יגיעת ערב פסחים עמ' קלט
יח/ב יד מלך (מן) הל' חובל פ"ד ה"ט, הל' ממרים פ"ה ה"ב אות ב ס"ק ג
יח/ב יד סופר עמ' לט
יח/ב יד פשוטה מדע עמ' תרנב, אהבה עמ' תתתיז
יח/ב ימין משה עמ' קלח
יח/ב ימין משה עמ' רי
יח/ב ישמח לב (הלוי) ח"ב דף צב ע"ב
יח/ב כבודה של תורה א עמ' מט
יח/ב כהונת רפאל עמ' שלז
יח/ב כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' רב
יח/ב כלילת יופי דף טו
יח/ב כללי המצוות (גיקטיליא) עמ' קסב
יח/ב כללי קלב"מ (תשסז) עמ' שכו, שכט
יח/ב כרם יעקב עמ' כא, כד
יח/ב כתר המלך
יח/ב לב מרפא דף ל ע"ד
יח/ב למודי ה' (תקמז) דף מח ע"ב וע"ד {לח"מ}, נ ע"א, קג ע"ב {לח"מ - אזהרה בכרת}
יח/ב למודי ה' (תשפא) עמ' רעב, רעה, רפב
יח/ב לקוטי שיחות חל"ב עמ' 117
יח/ב לקח טוב (תשפא) כלל א אות לו {לח"מ ד"ה כל, תמורה אין האיסור אלא שהמירו באחר לא חשיב מעשה אבל הקדש סתם הוי מעשה}
יח/ב מאור למלך כתובות עמ' רלה {אבי עזרי}
יח/ב מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' רד, ריב {כ"מ}, רטו
יח/ב מאורי אש השלם עמ' ריא
יח/ב מגילת ספר לאוין דף פ ע"א וע"ד, קסג ע"ד
יח/ב מגן שאול (קצנ') עמ' רכב
יח/ב מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' רסד, רסה, רסו
יח/ב מוריה גל' קסט עמ' לג {לאו שאב"מ}
יח/ב מחנה יהודה (קצין) ח"ב סי' כב-כד
יח/ב מחנה יוסף פסחים עמ' סד
יח/ב מחקרים במשה"ע עמ' 246
יח/ב מטה אהרן (הלוי) דף קעד ע"ד {כ"מ}
יח/ב מטה אהרן שבועות עמ' פא-פב
יח/ב מטה אפרים
יח/ב מי החג עמ' קלט {קיימו ולא קיימו}
יח/ב מי נח (ברנשטין) דף נח ע"א {לח"מ}
יח/ב מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' שמב
יח/ב מים שאובים עמ' תמב
יח/ב מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף סח ע"ג
יח/ב מלכי בקדש (מלכי) דף קלח ע"ד, קמ ע"ד {לח"מ}
יח/ב מנוחת משה דף כד ע"ב {ניתק עשה}
יח/ב מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קפז ע"ב
יח/ב מנחת ברוך סי' כז ענף א
יח/ב מנחת חינוך ח"א עמ' רה, ח"ב עמ' נא, רמ, רעד {כ"מ}, שצא
יח/ב מנחת חינוך מצוה לח (דף נט ע"ד, ס ע"א-ע"ב, וע"ד)
יח/ב מנחת יהודה (בוים) דף קכח ע"ב {לא הניתן לתשלומין} וע"ג {לאו שאין בו מעשה}, קכט ע"ג {גזילה}, קל ע"ד {לאו שאין בו מעשה}
יח/ב מנחת כהן (יוסף חיים) דף צד ע"א {כגון פאה}
יח/ב מנחת כהן (כץ) ח"ב דף ח ע"ד
יח/ב מנחת מאיר דף מג ע"א, מו ע"ב
יח/ב מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' קיב {או"ש}
יח/ב מסורה ח"ה עמ' כ
יח/ב מעדני ארץ מתנ"ע עמ' כד {לאו הניתן לתשלומין}
יח/ב מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רצח
יח/ב מעיל שמואל (פלורנטין)
יח/ב מעין החכמה עמ' כח, שו
יח/ב מעיני המים
יח/ב מעשה אברהם דף רה ע"ד, רו ע"ד {לאזהרת מיתת ב"ד}
יח/ב מעשה הבא בעבירה עמ' 26, 294
יח/ב מפענח צפונות עמ' 140
יח/ב מפענח צפונות עמ' 213 {גנב וגזלן אינם לאו הנל"ע אלא פטור כי ניתן לתשלומין}
יח/ב מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תריט (רנו)]
יח/ב מקדש יחזקאל {לתשלומין}
יח/ב מקראי קדש (תשנג) עמ' רפד
יח/ב מראה אש ח"א עמ' סה
יח/ב מרבה חיים סי' נא אות יח
יח/ב מרפא לשון (ארדיט)
יח/ב משאת המלך ח"א סי' ט
יח/ב משאת מרדכי ב"ק עמ' רסז
יח/ב משאת מרדכי מכות עמ' לא, צא, ק
יח/ב משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' קי, קיז, שסד, שסו
יח/ב משמר הלוי עמ' סא
יח/ב משנת חיים יומא עמ' תקפג
יח/ב משנת יעקב משפטים עמ' סז
יח/ב משנת יעקב נשים ח"ב עמ' רפה
יח/ב משנת יעקב עבודה עמ' קיג
יח/ב משנת יעקב קרבנות עמ' קנו-קנח
יח/ב משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' כא אות ב
יח/ב משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' קעד {גזילה}
יח/ב משפטי עזיאל ח"ט עמ' קצד
יח/ב משפטים לישראל עמ' קלו, רד
יח/ב נדרי זריזין ח"א עמ' תקיט, תקלג
יח/ב נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' רלה
יח/ב נחלת אריה עמ' סט
יח/ב נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"א סי' יט אות א
יח/ב נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' נב אות א
יח/ב נר מצוה (ואלק) שרשים דף מה ע"ב-ע"ד {לח"מ}, מצוות דף עא ע"ג {לא לוקים על לאו שבכללות}, עד ע"א {לח"מ - חסמה בקול}, קכד ע"ד {לאו שבכללות}
יח/ב נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' לג אות א, ח"ד עמ' שעב
יח/ב נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' צט, תס, תעז {או"ש}
יח/ב נתיבות שלום (גלבר) מבוא אות טו {השמיט ריבית כניתק לעשה}
יח/ב ס' יהושע - שו"ת עמ' קמח-קנ
יח/ב ס' יובל לדוד קוטלר עמ' 231 {או"ש}
יח/ב סדר משנה (תאומים)
יח/ב סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ה עמ' מא {לח"מ}
יח/ב סוגיות בדיני ממונות עמ' 77
יח/ב סוכה וארבעת המינים עמ' 37, 39, 43-42
יח/ב סיומי המסכתות עמ' 194 {לח"מ}
יח/ב ספרי דבי רב ח"ב עמ' קלו-קלז, ח"ד עמ' קנה
יח/ב עדות ביעקב (ריינס) עמ' רסד {לאו שאין בו מעשה, אין לוקה ומשלם}, שא {לח"מ - מלקות בכרת}
יח/ב עדות ושטרות עמ' 10 {אהא"ז}
יח/ב עורה שחר דף ט ע"ב, מז ע"ב
יח/ב עטרת יעקב עמ' רלח
יח/ב עטרת ישראל עמ' קלא
יח/ב עטרת תפארת דף י ע"ג
יח/ב עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' נח
יח/ב עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תצא
יח/ב עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' שצו-שצח
יח/ב עמודי שלמה ח"א עמ' כז, ח"ב עמ' רמז, שכא
יח/ב ענבי פתחיה עמ' 63
יח/ב ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' עא, פה, פז
יח/ב עץ החיים (קלוגר) עמ' סז
יח/ב עשרה מאמרות (תשס) עמ' מב, מד
יח/ב עשרה מאמרות מאמר חקור דין חלק א פרק יז {כ"מ - צ"ע}
יח/ב פי שנים דף סד ע"ג
יח/ב פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' קצא {לח"מ}
יח/ב פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' תעח, ויקרא עמ' תקכד
יח/ב פרי אהרן (ברנשטיין) עמ' רצח
יח/ב פרי הארץ (מזרחי) ח"ב דף לג ע"ב {שבכללות}
יח/ב פרי העץ דף קיח ע"ד
יח/ב פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' קנד
יח/ב פרי שמואל מכות עמ' קכא
יח/ב פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 375
יח/ב פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 288
יח/ב ציץ הקודש ח"א דף י ע"ג
יח/ב צמח מנחם דף עו ע"ב {גזל - ניתק לעשה}
יח/ב קהלות יעקב מכות י, כריתות ג
יח/ב קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' רעו, רפ
יח/ב קול דודי (תשף) (בקיצור)
יח/ב קול דודי כריתות סי' י
יח/ב קול דודי שבועות סי' סז
יח/ב קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' פ
יח/ב קרבן אשר עמ' רפג
יח/ב קרבן ציון עמ' לו-לח {לח"מ}, מא, מב {לח"מ}, מט, נז {לח"מ}, פא {לח"מ}, פג-פד {לח"מ}, צו, קיד {לח"מ}, קכט {לח"מ}, קסט-קע {לח"מ}, ריב {לח"מ}, רכ {לח"מ}, רכא, רמב {לח"מ}, רנו {לח"מ}, רצז {לח"מ}, שכט {לח"מ}
יח/ב קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' מו
יח/ב רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"י הי"א מקור 41
יח/ב רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קעט, קפד
יח/ב שארית יעקב (טראב)
יח/ב שארית יעקב (מוסקוביץ) עמ' ז
יח/ב שארית ישראל (מינצברג) חידושים סי' ט {ט - אם אין הגזילה בעין נחשב לא ניתק לעשה}
יח/ב שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' ע {עקימת שפתים אינה מעשה}, קז {מל"מ}, קמט, קנא, קנו, קס, רכב {לא כתב שגזל הוא לאו הנל"ע}
יח/ב שארית ישראל (תשעד) דרוש ו עמ' 111
יח/ב שדה הארץ ח"ג דף קכו ע"ג
יח/ב שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' רסו
יח/ב שו"ת ר"י מליריאה עמ' לד {לח"מ}
יח/ב שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ב עמ' כא, כג {לח"מ - חילק בין חסימה לתמורה}, כה {לח"מ - קיימו ולא קיימו}
יח/ב שופריה דיעקב (מערך) דף כב {קיימו ולא קיימו}
יח/ב שושנת העמקים (תאומים) עמ' רג
יח/ב שחר אורך עמ' קנב {לאו שבכללות - לא כתב שלוקה מכת מרדות}
יח/ב שיבת ציון (לנדא) סי' ק
יח/ב שלמי יוסף יומא ח"א עמ' תקנו
יח/ב שלמי שמחה ח"ה עמ' מה {או"ש}
יח/ב שם דרך מכות עמ' קצח
יח/ב שם עולם (רבין) ח"ב עמ' לט {לח"מ - למ"ד קיימו ולא קיימו גם אם מתה מאליה חייב}
יח/ב שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' רלח
יח/ב שמר את הדבר עמ' רח
יח/ב שנות חיים (קלוגר) עמ' קסז
יח/ב שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' קט
יח/ב שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"ב עמ' כ
יח/ב שעורי הגרד"ש ב"ק סי' נד ד"ה וברמב"ם, והערה 58
יח/ב שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' קד
יח/ב שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' צט {לח"מ}
יח/ב שעורי ר' אלחנן ב"מ עמ' מג-מד
יח/ב שעלי דעת גל' ז עמ' 111 {שלוח הקן - לאו הניתק לעשה}
יח/ב שער המלך ח"א עמ' קצג-קצד, ח"ב עמ' צב
יח/ב שערי זיו ח"ג דף קב ע"ד, קג ע"א-ע"ב, קלד ע"ב
יח/ב שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' תט {כ"מ}
יח/ב שערי טהר ח"ו סי' מח אות ג דף קיג ע"ד {גזל}
יח/ב שערי טהר ח"ח סי' ח אות ב
יח/ב שערי ישר שער א פ"ד אות ה
יח/ב שערי תודה ח"א דף עח ע"ב {אות ח}
יח/ב שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' י
יח/ב תבואת יקב (פרידמן) עמ' קלט-קמ {או"ש}
יח/ב תורת האוהל (תשנג) עמ' ריח {לח"מ - א"צ אזהרה לכרת}
יח/ב תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' רכ
יח/ב תורת ירוחם ח"א דף נח ע"ד, ח"ב דף לו ע"ב, סד ע"ד, סח ע"א
יח/ב תורת נתן עמ' 29 {אין מלקות על דיבור}
יח/ב תורת ראשי הישיבות מכות עמ' שנו
יח/ב תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תד, תמה
יח/ב תחומין חכ"ב עמ' 92
יח/ב תנובת ציון דף כא ע"ב {או"ש}
יח/ב תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קז {לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו}
יח/ג אגודות אזוב מדברי דף י ע"ד {כ"מ}, קכב ע"ד {מרכה"מ}
יח/ג אהל משה (וינברג) דף יג ע"ג {לאו שבכללות}
יח/ג אור יעקב פסחים דף 46
יח/ג אור שמח
יח/ג אילה שלוחה (קאהם) עמ' 23 {לא תאכלו על הדם}
יח/ג אמונה ומסחר עמ' ו
יח/ג אמרי דוד (שליסל) דף ח ע"ג {נא ומבושל}
יח/ג אנצי"ת ע' אכילה על הדם הע' 2, 6, ע' אכילת פסחים הע' 43
יח/ג בחיר חיים
יח/ג בין השורות עמ' רמד, רמו
יח/ג בית אבא (גוטווירטה) דף כא ע"ג, כב ע"ב {לאו שבכללות}
יח/ג בית פנחס (וולף) עמ' 46
יח/ג בכורי אברהם דף סח ע"ד {נא ומבושל - לוקה אחת}, קד ע"ב
יח/ג בני יששכר (תשעז) ח"א עמ' קפז {ראב"ד - אביי ורבא}
יח/ג בנין יחזקאל, פתיחה להל' פסח ח"א ס"ק ב
יח/ג ברור הלכה פסחים מא ע"ב ציון א, ביצה כה ע"א ציון ו {לא תאכלו על הדם}
יח/ג ברית יצחק (איזקסון) דף ט ע"ב-ע"ג {השמיט מלקות בבל תוסיף כי הוא לאו שכללות}
יח/ג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' של
יח/ג דברות משה ב"מ ח"ב סי' נג ענף ב
יח/ג דברי אמת (תרכא) דף עח ע"א
יח/ג דברי אמת (תשעט) עמ' ריא {אם לא נתייחד לאו לכל אחד ואחד אין לוקין ב' כאחד אבל כל אחד בפני עצמו לוקה}, רלה {דמעונן ומנחש ומכשף וכו' הם לאוין נפרדים}
יח/ג דברי לוי
יח/ג דברי שלום ואמת (בוזגלו) דף ו ע"א
יח/ג דורש לציון (תקצד) דרוש ו
יח/ג דורש לציון (תשנה) עמ' סב
יח/ג הלכה רבה ח"א עמ' 157
יח/ג המעשה והמדרש עמ' לד-לה {לאו שבכללות}
יח/ג הר המלך ח"ה עמ' שצג
יח/ג חי' הגרז"ס קדשים עמ' רעה
יח/ג חי' הריצ"ד
יח/ג חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רסז
יח/ג חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' קכב {מגדל עז}
יח/ג חי' רעק"א (פרדס) [כ"מ הל' ע"ז פ"ה הי"א]
יח/ג חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף קצה
יח/ג יד פשוטה מדע עמ' תתג
יח/ג יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' עה
יח/ג ימין משה עמ' עד {כ"מ}
יח/ג כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קצה, תכד
יח/ג כללי המצוות (גיקטיליא) עמ' קיא
יח/ג כללי קלב"מ (תשנא) עמ' קסא
יח/ג לבושי מרדכי יו"ד עמ' עח
יח/ג מוריה גל' ריג עמ' עב {ראב"ד}
יח/ג מזבח חדש דף כח ע"א
יח/ג מנחת חינוך ח"א עמ' שפה, ח"ב עמ' רס, רסח, ח"ג עמ' רצא
יח/ג מעין החכמה עמ' קמג
יח/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
יח/ג משכנות לאביר יעקב ח"ב דף כו ע"ד
יח/ג נחלת אריה עמ' סז-סט
יח/ג נר מצוה (ואלק) שרשים דף יא ע"א {לאו שבכללות - לוקה רק אחד}, מצוות דף צג ע"ד
יח/ג סדר משנה (תאומים)
יח/ג סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' כב
יח/ג עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' פא-פב
יח/ג פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' קנד
יח/ג פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' צה {זג וחרצן}
יח/ג פני משה (צוייג) דף מ ע"א
יח/ג צרור החיים (יעקב)
יח/ג קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תרס {כ"מ}
יח/ג קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' קפג
יח/ג קול דודי כריתות סי' סג
יח/ג קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קס
יח/ג קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רל
יח/ג רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ח ה"ד מקור 13-15
יח/ג שביתת יו"ט
יח/ג שופריה דיעקב (מערך) דף כט, לב
יח/ג שושנת העמקים (תאומים) עמ' ל, קעד, קעז
יח/ג שיבת ציון (לנדא) סי' פח
יח/ג שיבת ציון (לנדא) סי' פח-פט
יח/ג שירת דוד (תשסג) עמ' רצ
יח/ג שירת דוד ב"מ עמ' רצ
יח/ג שם משמעון (פולק) ח"א דף מד
יח/ד אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' ח
יח/ד אבן ציון עמ' תנח
יח/ד אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' נב
יח/ד אור דוד עמ' מז
יח/ד אמרי בינה (אוירבך) - תרו"מ סי' כא ד"ה ומ"מ
יח/ד אמרי חן (לוונברג)
יח/ד באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פי"א הי"ב מושב שרים אות נט
יח/ד בית זבול ח"א סי' כ אות יא
יח/ד בנין שלמה (מז) דף קג ע"ד, קד ע"ד
יח/ד ברור הלכה סנהדרין פא ע"ב ציון ה
יח/ד גזע ישי דף סז ע"א, קמה ע"א
יח/ד גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' רעח
יח/ד דברות אליהו ח"ד עמ' קפז
יח/ד הלכות מדינה ח"א עמ' רז-רח, ח"ג עמ' רטו
יח/ד המאיר לארץ
יח/ד התורה והמדינה ח"ב עמ' לו-לז
יח/ד התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' ערב
יח/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קעו
יח/ד חזקה רבה יו"ד ח"ג עמ' 79, חו"מ ח"ב עמ' 213, ח"ד עמ' 74, 76
יח/ד חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' תקיא
יח/ד חיים ומלך
יח/ד חנא וחסדא ח"ג דף ח ע"ד
יח/ד טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' סג {לח"מ}
יח/ד ימין משה
יח/ד כללי המצוות (גיקטיליא) עמ' קיח
יח/ד כללי קלב"מ (תשסז) עמ' קכא
יח/ד מאור למלך פסחים עמ' צא {לאו צו}
יח/ד מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף עח ע"ג
יח/ד מעליות ח"ז עמ' 31-41
יח/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
יח/ד משפטים לישראל עמ' לד-לה, קלב, קלז, שי
יח/ד ס' החיים (קלוגר) עמ' תתרלו
יח/ד ערך כסף עמ' יד
יח/ד פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' ז
יח/ד פרשת השבוע (תשעב) ח"ד עמ' 292
יח/ד פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 295
יח/ד צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קנז ע"ד
יח/ד קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קג, קו
יח/ד קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קע-קעא, קעו, קפ, ח"ב עמ' עא
יח/ד קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' קלג {לח"מ - לאו שקדמו עשה}, רכג {לח"מ}
יח/ד קרן הצבי מצוה יב אות א, מצוה לג אות א, מצוה פה אות ו, מצוה פז אות א
יח/ד רחמים לחיים על שו"ת הרשב"א ח"ה סי' רעו
יח/ד רחש לבב עמ' צב
יח/ד שדה הארץ ח"ג כאן, וח"ג דף קכו ע"ב
יח/ד שו"ת הרשב"א ח"ג סי' שלח
יח/ד שו"ת הרשב"א ח"ה סי' רעו
יח/ד תורת ראשי הישיבות מכות עמ' שצה
יח/ד תחומין ח"ט עמ' 148
יח/ד תשובות יהודה דף צב ע"ג
יח/ה אבני ציון ח"ב סי' מב אות ג, סי' סח אות ב, ח"ג עמ' שכג
יח/ה אור הלבנה (רובין) ח"ד עמ' קעו-קעז
יח/ה אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' שטז {מכת מרדות}
יח/ה אמרי בינה (אוירבך) - נדרים סי' כה ד"ה ועיין רמב"ם
יח/ה באמונה שלמה עמ' תנב
יח/ה באר מרים פ"ט ה"ד אות א עמ' קכג {הכנסה לכיפה אם לקה ושנה}
יח/ה בגדי חמודות שמות פ"י פסוק ו
יח/ה בדבר מלך ח"ו עמ' פה
יח/ה בית המדרש
יח/ה בית יצחק (תשט"ז) עמ' 51
יח/ה בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' שפג
יח/ה בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תכה הערה יב
יח/ה בית שערים או"ח סי' צג, רצד
יח/ה בית שערים ח"ג סי' מא
יח/ה בכור שור עמ' כט
יח/ה בכורי אברהם דף פג ע"ד {כיפה}, קז ע"ג
יח/ה ברור הלכה סנהדרין פא ע"ב ציון ד, ו
יח/ה ברכת חיים (ירוחם) דף פג
יח/ה גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' קא
יח/ה גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' מה-מו
יח/ה גבורת יצחק שבועות עמ' שצה
יח/ה גדולי ציון (תשנב) הסכמות עמ' 20 {כיפה כשאין התראה}
יח/ה גזע ישי דף סז ע"א
יח/ה גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' יב, סד, סו, סט, רעח, רפ
יח/ה דבר המלך (קרויזר) ח"א עמ' יז
יח/ה דברות אליהו ח"ד עמ' קפז
יח/ה דברי אברהם (שדמי) ח"ג עמ' מד
יח/ה דברי יהודה דף מד ע"ב {שלא קיבלו}
יח/ה דברי יציב או"ח עמ' רפג {חזר פעם שלישית}
יח/ה הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קטז {מכת מרדות}
יח/ה הלכות מדינה ח"א עמ' רז-רח
יח/ה הר המוריה (אדר"ת) עמ' רכד
יח/ה הר צבי זרעים ח"ב עמ' סה
יח/ה התורה והמדינה ח"ב עמ' לו, קובץ ז עמ' שלב
יח/ה חדושים ובאורים (גרי') סנהדרין סי' יד ס"ק ו, כריתות סי' ג ס"ק ב
יח/ה חוקות החיים דף קכט ע"ד
יח/ה חזו"א סנהדרין סי' כד ס"ק ט
יח/ה חזון יחזקאל ב"ק פ"ט ה"ג דף נג ע"א {צריך שיתיר עצמו למיתה}
יח/ה חזון יחזקאל גיטין פ"ג הי"ג
יח/ה חזקה רבה יו"ד ח"ג עמ' 79, חו"מ ח"ב עמ' 213, חו"מ ח"ד עמ' 74
יח/ה חי' רעק"א (פרדס)
יח/ה חיים ומלך
יח/ה חמדת ישראל ח"א דף פה ע"ב
יח/ה חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' נט עמ' קצ {יתיר עצמו למיתה}
יח/ה טל חיים (טל) ח"ג עמ' רצד
יח/ה ימין משה
יח/ה כתר המלך
יח/ה לב בנים עמ' שפא-שפג
יח/ה להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' קלו
יח/ה להורות נתן דברים עמ' צו
יח/ה להורות נתן מועדים ח"ב עמ' קכז {צריך שיקבל על עצמו התראה}
יח/ה להורות נתן על התורה ח"ב עמ' נז
יח/ה מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' לד
יח/ה מגילת ספר לאוין דף טו ע"ג
יח/ה מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' צח
יח/ה מים שאובים עמ' שעח
יח/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' תלח
יח/ה מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' צ
יח/ה מקראי קדש (תשנג) עמ' תסז
יח/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
יח/ה מרפא לנפש חי' סוגיות סי' כב אות ג {מכת מרדות באיסור דרבנן}
יח/ה משא בני קהת
יח/ה משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תרלא, ח"ג סי' תכז
יח/ה משפטי דרבנן עמ' לא, מא, צו
יח/ה משפטים לישראל עמ' יד, לד, מז, קלב, קלז, רח
יח/ה נועם חכ"ג עמ' מז {מכת מרדות}
יח/ה נר מצוה (ואלק) שרשים דף לו ע"א {מכת מרדות}
יח/ה נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' רצז
יח/ה נשמת חיים (תשסח) חו"מ סי' יב עמ' טז
יח/ה נתן פריו הל' נדה עמ' לז, מ
יח/ה נתן פריו הל' נט"י עמ' קלא
יח/ה נתן פריו נדרים עמ' לג
יח/ה סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ה עמ' רצט
יח/ה סהמ"צ לרס"ג ח"ג דף כח ע"א
יח/ה ערך כסף עמ' יד
יח/ה פד"ר ח"ח עמ' 224
יח/ה פד"ר ח"ח עמ' 224 {צריך התראה}
יח/ה פי' ר"א מן ההר נזיר כג ע"א
יח/ה פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' רע {מכת מרדות בעבירה מד"ס}
יח/ה פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 220
יח/ה פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 293, 304, 319
יח/ה קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' קפו
יח/ה קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קה, קז, קמ
יח/ה קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קעד-קעט, רלה
יח/ה קרן הצבי מצוה לג אות ב, מצוה פז אות א
יח/ה שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' צ {מכת מרדות}
יח/ה שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 28-29 {מכת מרדות}
יח/ה שדה הארץ ח"ג
יח/ה שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' סט
יח/ה שו"ת רשב"ש עמ' תקט
יח/ה שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' צט
יח/ה שיח התורה עמ' שלג {התראה במכת מרדות}
יח/ה שלמי יוסף נזיר עמ' שעה
יח/ה שערי תורה (לעוו) ח"ג דף נט ע"א
יח/ה שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' רנד
יח/ה שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' קסח
יח/ה שרידי אש ח"ב עמ' תכז
יח/ה תהלה לדוד (מן) קדשים סי' ל ס"ק יד
יח/ה תחומין ח"ט עמ' 148
יח/ה תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קפד, ח"ב עמ' קכב
יח/ה תשובות יהודה דף צב ע"ב
יח/ו אבני אש (מילר) עמ' רפב {הריגת בן נח ע"פ עצמו}
יח/ו אבני השוהם (הורוויץ) דף סא ע"ג-ע"ד {שמא הוא ממרי נפש}, סב ע"א {קנאים פוגעים בו}
יח/ו אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' שנג, שפז
יח/ו אגרא דשמעתא ח"ג עמ' פח
יח/ו אדם בישראל עמ' 12, 73, 129, 138
יח/ו אדרת אליהו (ראם) עמ' רצה {גר עמלקי - האם נהרג מדין רוצח או מדין מחיית עמלק}
יח/ו אהבת אברהם עמ' קכד ואילך
יח/ו אהל דוד (קהן) ח"א יהושע פ"ח פס' כט, מלכים א פט"ז פס' לד, ח"ד יהושע פ"א פסוק ה, ח {כולם - יהושע נחשב מלך}
יח/ו אוהב מישרים עמ' קלג, קמח {ע"א לא נאמן}
יח/ו אוצרות הרמב"ם
יח/ו אוצרות יהושע עמ' שיז {רדב"ז}
יח/ו אור הישר {מדוע לא פירש שעכן נהרג בגלל הגורל}
יח/ו אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 18 {דוגמה להוראת שעה}, 208 {דין המלכות}, 304-305 {גזירת הכתוב}
יח/ו אור לישרים (שולמן) עמ' ריב {עכן - הוראת שעה}
יח/ו אור תורה (ריסקין) ויקרא עמ' 117
יח/ו אוריין תליתאי (תאומים) סי' ל
יח/ו אחי וראש, דרושים דף מ ע"א
יח/ו אחיעזר ח"ד סי' עז ס"ק ג {הודאה מחייבת בקרבן, האם טעם הרמב"ם שייך במלקות}
יח/ו איים בים ב"מ סי' ב אות יא
יח/ו איים בים חלק ז זבחים סי' ח אות ו {אדם אינו בעלים על עצמו}
יח/ו איים בים כתובות סי' כא אות א, סי' כב אות א {אין אדם בעלים להרוג עצמו}
יח/ו איים בים מכות פ"א סי' ג אות ד, סי' ה אות א
יח/ו אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' קפד, קפו
יח/ו אמונת עתיך גל' 113 עמ' 88
יח/ו אמונת עתיך גל' 114 עמ' 126 {דוד היה מלך ע"י מינוי מה'}
יח/ו אמונת עתיך גל' 120 עמ' 19 {הוראת שעה - עד מדינה}
יח/ו אמרי חן (לוונברג) כאן, וח"ה עמ' קסז {יהושע היה מלך}
יח/ו אמרי סופר עמ' עד
יח/ו אמת ליעקב מועד עמ' שמג {הגר העמלקי - על הרד"ק האומר ששיקר}
יח/ו אמת ליעקב נשים עמ' קצז {הוראת שעה - השמיט מה שדוד הרג את רוצחי אישבושת}
יח/ו אנצי"ת ע' אדם הע' 3, 5 {רדב"ז}, ע' אדם קרוב הע' 41, ע' אין אדם משים הע' 18
יח/ו אסופת מערכות עה"ת ח"ה עמ' רמו {בועל ארמית}
יח/ו אעירה שחר (רוזנטל) סוטה עמ' מו {ישוב רש"י סוטה ז ע"א - מדוע האומרת "טמאה אני" אינה נהרגת}
יח/ו אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 66-67 {רדב"ז - נפשו של אדם אינו קניינו, הצלת מאבד עצמו}, 254 {אינו מתחייב ע"פ הודאתו}, 358 {הגר העמלקי לא נהרג מדין עמלק}
יח/ו ארץ בנימין עמ' תיח {מחוץ לעזרה}, תכא-תכג {כהן ששימש בטומאה - הלכה למשה מסיני, מדוע לא כתוב "ואין מוחין בידם", מחוץ לעזרה}
יח/ו ארץ הצבי (שכטר) עמ' רסב {רדב"ז - גוף האדם אינו שלו - איסור התאבדות}
יח/ו אשל אברהם (שפירא) עמ' תעח {עכן}
יח/ו אשר למלך {דין המלכות - צריך שב"ד יפסוק שהוא מורד במלכות, גר העמלקי לא נחשב רוצח, היתר להתאבד למנוע חילול השם, מדוע עכן נהרג בסקילה ולא בסייף}
יח/ו באר בשדה עמ' פז, רלה {וזה שהרג יהושע עכן}
יח/ו באר מרים פ"א ה"ג אות ג עמ' י {יהושע היה מלך}, פ"ג ה"ח אות ב עמ' קלד {מדוע עכן נהרג בסקילה ולא בסייף}, פ"ג ה"י עמ' קמח {דין המלכות אינו רק בהוראת שעה}, קנא-קנב {דין המלכות - לכן הרג גם את בני עכן באותו יום, מדוע עכן נהרג בסקילה ולא בסייף}, פ"ה ה"ה אות א עמ' לח {גר עמלקי - מדוע לא פירש שנהרג מדין מחיית עמלק}, מב {כנ"ל}, פ"ט הי"ד אות ב, פ"י ה"ו אות ב
יח/ו באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' עא-עב, תטו
יח/ו באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ה עמ' קמה-קמו
יח/ו באר שרים פרשת וילך דרוש א אות ב {הריגת עכן}
יח/ו בגדי כהונה (שחור) עמ' רעד {מדוע עכן נהרג בסקילה ולא בסייף}
יח/ו בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' קעג, קעט
יח/ו בד קודש (פוברסקי) ח"ג סי' לו דף מח ע"ב {"גזיה"כ" - כי מסברה היינו צריכים להאמין לו}
יח/ו בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' רלב
יח/ו בים דרך עמ' פט-צ {גר העמלקי - היה פטור גם כי שאול היה גוסס, מדוע לא פירש שנהרג מדין מחיית עמלק}
יח/ו ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' נ {המקור לגזיה"כ, מדוע כתב טעם משלו, האם טעמו שייך במלקות, רדב"ז - גוף האדם אינו שלו - טעם שאסור להתאבד, טעם חדש שאין אומרים הודאת בע"ד כמאה עדים}
יח/ו ביצחק יקרא (תשע) סי' פז סעיף א ד"ה כתב, וסעיף ב, וסי' צה ד"ה אמנם
יח/ו ביצחק יקרא (תשע) סי' צה עמ' 362
יח/ו בית אהרן (צוקרמן) עמ' רח {דין מלכות}
יח/ו בית אהרן וישראל גל' קיא עמ' קנד {הריגת הגר העמלקי}, קנה {יהושע - מלך}
יח/ו בית זבול ח"ג סי' כא {גר עמלקי - האם נהרג מדין מחיית עמלק}
יח/ו בית יצחק (שמלקיש) יורה דעה ח"א סי' קנח אות יד {רמב"ם}, סי' קנט אות ז {אף שהוא מוחל אין מלקים אותו כי לא מועילה מחילה על חבלה}
יח/ו במלכות היהדות עמ' 125 {לא נענש ע"פ עצמו}, 130-131 {כתב טעם מחודש, עכן נהרג כי נמצא החרב באהלו}
יח/ו בנתיב החסד (אלתר) עמ' 208
יח/ו בנתיב המצוות עמ' 48
יח/ו בעקבי הצאן עמ' רנב {רדב"ז- גוף האדם אינו שלו - גוסס המבקש למות}
יח/ו בציר אליעזר ח"א דף לד ע"ד, לה ע"א {הטעם}
יח/ו בצל החכמה ח"ב סי' נח אות ב-ג {עכן - מדוע לא פירש שנהרג בגלל הגורל}
יח/ו ברור הלכה סנהדרין פא ע"ב ציון כ {מקלל בקוסם, בועל ארמית, כהן ששימש בטומאה, גונב קסוה, קנאים פוגעים - האם רשות או חובה, האם הלכה ומורין כן}
יח/ו ברכות שמים מכות פ"א אות רכה {טעם שאינו חייב בהודאת עצמו}
יח/ו ברכת רחל עמ' קה {גונב קסוה}, קכ-קכב {גונב קסוה - בפרהסיא או בצנעא}
יח/ו בשבילי המלך סי' יא אות טז {הוראת שעה או דין המלך}, כ {שמא נטרפה דעתו}, סי' יח אות ה {הוראת שעה או דין המלך}, סי' כא אות יח {הוראת שעה או דין המלך}, סי' כב אות ז {הוראת שעה או דין המלך}, סי' כט אות ז {הוראת שעה או דין המלך}
יח/ו גבורת יצחק ימים נוראים עמ' רמד {הוראת שעה}
יח/ו גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' קכח {הריגת העמלקי}
יח/ו גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' קעא, קעג
יח/ו גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קכ {האם גוי נהרג ע"פ הודאתו}
יח/ו גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תלה
יח/ו גליוני הגר"ש עמ' קטו {רדב"ז - פלגא דמיתה}
יח/ו גנזי התורה עמ' 102
יח/ו גנזי חיים (זייצ'יק) עמ' קפז {הודאת עצמו}
יח/ו דבר בעתו (לוינזון) עמ' 125-126
יח/ו דבר יהושע (שו"ת) ח"ג חו"מ סי' כג אות יח {גזיה"כ - לכן אין נהרג ע"פ הודאתו גם במקום שהטעם לא שייך, לולא גזיה"כ היה נהרג מדין אודיתא שמועיל גם נגד איסור, מדוע מועיל "התיר עצמו למיתה" בהתראה}, ח"ד סי' נד ס"ק ה {רדב"ז - גוף האדם אינו שלו - וחובל משלם רק מדין כפרה}
יח/ו דברות אליהו ח"ג עמ' קלא {רדב"ז - נפשו אינה קניינו}, קנח {מלקות ע"פ עצמו}
יח/ו דברי חן (נתנזון) דף עא ע"ב-ע"ג, עב ע"א
יח/ו דברי חפץ סי' נז עמ' קכט {אין מענישים ע"פ הודאתו}, {רדב"ז - גוף האדם אינו שלו - איסור להכות מי שהתיר להכותו}
יח/ו דברי לוי עמ' רנו-רסו
יח/ו דברים אחדים (תקמח) דף קכה ע"ד
יח/ו דברים אחדים (תקנח) דף קכה ע"ד = מהד' תשמו עמ' תמח {גר העמלקי}
יח/ו דברים אחדים (תשמו) עמ' תמח {דוד הרג את הגר העמלקי}
יח/ו דעת כהן עמ' תלח {רדב"ז - גוף האדם אינו שלו - גם לענין מלקות}, ותשובה סוה"ס עמ' ג {רדב"ז - גוף האדם אינו שלו - לענין האומר "אל יספידוני"}
יח/ו דעת מרדכי (רבינוביץ) ח"ב סי' י עמ' לז {הוראת שעה - וכ"כ רלב"ג שמואל ב, האם מתחייב גלות ע"פ הודאתו}, לח {מדוע לא כתב מטעם אאמע"ר, האם גוי נהרג ע"פ הודאתו}
יח/ו דעת מרדכי ח"ב עמ' לז-לח
יח/ו דרך המלך (חוידינסקי)
יח/ו דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' פד
יח/ו דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 30-31
יח/ו האיר ממזרח כתובות סי' יט אות ב/כ {וזה שהרג וכו' דוד לגר עמלקי בהודאת פיו הוראת שעה היתה וכו' במש"כ האחרונים הטעם שהרגו לפי שאין מקבלין גרים מעמלק, ואין גירותו גירות, וב"נ נאמן בהודאתו להשים עצמו רשע}
יח/ו הגיוני הלכה עמ' 234-235 {גר עמלקי - נהרג בהוראת שעה, האם מקבלים גרים מעמלק}
יח/ו הלכה פסוקה ח"א ברור הלכה דף מא ע"ג {רדב"ז - גוף האדם אינו שלו - לענין האומר לחברו "הרגני"}, ח"ב סי' כז הערה 8 {אין מלקים בלי עדים והתראה}
יח/ו הלכות מדינה ח"א עמ' קנט-קס {הוראת שעה - גם ע"י ב"ד, דין המלכות - דין קבוע ולא הוראת שעה}, קסא {ב"ד צריך לקבוע חוק הוראת שעה ומלך יכול לדון בלי חוק}, קסב {מקור שאינו נהרג ע"פ הודאתו}, קסד {גר עמלקי - הרי הרג גוסס}, קסה {דין מלכות - מצד שהגר העמלקי הרג מלך}, קסז-קסח {מדוע לא פירש שעכן נהרג מדין "כל חרם", מדוע עכן לא נהרג בסייף}, ח"ג עמ' רכד-רכו {גר עמלקי - מדוע לא פירש כי גוי נהרג ע"פ הודאתו}
יח/ו המשפט העברי עמ' 43, 399, 568
יח/ו הר המלך ח"ה עמ' תב {גר עמלקי - האם מקבלים גרים מעמלק}
יח/ו התורה והמדינה ח"א עמ' יח {דין המלכות - אינו בהוראת שעה אלא דין קבוע}, ח"ב עמ' סח {דין מלכות - מדוע עכן לא נהרג בסייף}, ע {כנ"ל}, עא {גר עמלקי - האם נהרג מדין רוצח או מדין מחיית עמלק}, עז {בדין המלכות א"צ שני עדים}, פ {"מדין המלכות" לא מתייחס לעכן}, ח"ג עמ' לד {דין מלכות - יכול לדון יחידי}, ח"ד עמ' נז {הוראת שעה כשאין העם פרוץ}, סט {יהושע היה מלך}, עה {דין מלכות נוהג לא רק ברוצח}, חי"א עמ' נ {הריגת עכן}, פג {דרך מרי נפש להתאבד ולכן לא נחשב אבידה מדעת}, צד {דין מלכות}, קז {רדב"ז - מלקות היא חצי מיתה}
יח/ו התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' רא
יח/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תצח
יח/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קנה
יח/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקפ
יח/ו וחי בהם עמ' 159 {רדב"ז - נפש האדם אינה שלו - אסור להרוג גוסס שרוצה למות}
יח/ו ויטע אשל תמורה ח"ב עמ' קלג {יהושע הרג בהוראת שעה}
יח/ו זבחי צדק (דיסקין) עמ' קכז {נער העמלקי}, רמד {גונב כלי שרת}
יח/ו זכרון יהונתן דף קלז
יח/ו זכרון יעקב ב"ק סי' נג אות ב, סי' נד אות ד {גזירת הכתוב}
יח/ו זכרון מלך (א"ש) {אינו נהרג ע"פ עצמו - מקור מתוספתא סנהדרין פי"א}
יח/ו חדשים גם ישנים עמ' 146
יח/ו חוקות הדיינים ח"ב עמ' ע {האם מענישים מי שמודה בדרך תשובה}
יח/ו חוקת עולם עמ' 207 {הגר העמלקי}, 240
יח/ו חזון המקרא ח"א עמ' 379 {יהושע כמלך}
יח/ו חי' כתב סופר קדשים עמ' קצד {עדים שמעידים ע"פ סימנים שהרג ואינו מכחיש אותם}
יח/ו חי' מהר"ץ חיות {אינו נהרג ע"פ עצמו - מקור מירושלמי סנהדרין פ"ו}
יח/ו חי' ר' חנוך הענאך עמ' קנד
יח/ו חיים ומלך
יח/ו חכמת גרשון עמ' שנב {הוראת שעה}, תכז {דין מלכות}, תמה {רדב"ז - גוף האדם אינו שלו - הצלת מתאבד}
יח/ו חמדת ישראל ח"א מפתחות והוספות דף יד ע"ד
יח/ו חסדי דוד תוספתא סנהדרין פי"א ח"ה עמ' תריב {מקור מתוספתא שם}
יח/ו חק לישראל עשיית עושר עמ' 154 {רדב"ז - גוף האדם אינו שלו - חובה להציל מי שמתנגד להצלה}
יח/ו חקרי הלכה (ויין) עמ' 96 {רדב"ז - גוף האדם אינו שלו - חובה להציל מי שמתנגד להצלה}
יח/ו חקרי זמנים ח"ב עמ' תקסג {דין המלכות הוא קבוע ולא בהוראת שעה}, ח"ד עמ' מז {הוראת שעה - כבר בימי יהושע}, קסז {הוראת שעה}, תנה {רדב"ז - גוף האדם אינו שלו}
יח/ו חשבונות של מצוה עמ' שמב
יח/ו טל חיים סי' כב עמ' צח {גר עמלקי - גוי נהרג ע"פ הודאתו, טעם שישראל אינו נענש ע"פ הודאתו}, קא-קב {גר עמלקי - האם גוי נהרג ע"פ הודאתו}, סי' כד עמ' קה {גר עמלקי - האם גוי נהרג ע"פ הודאתו, חיוב גוי שהרג טריפה}
יח/ו טל נתן עמ' קטז
יח/ו יד דוד (דהן) סי' ז עמ' פח {מדוע כתב שזו גזירת מלך אחרי שנתן טעם}
יח/ו יד מלך (מן) הל' חובל פ"ד הכ"ב, פ"ה ה"א {רדב"ז}
יח/ו ידבר שלום ח"א סי' ד אות ה {קנאים פוגעים בו - מדוע פנחס הרג את המדינית}
יח/ו יהדות בין דת למוסר עמ' 220
יח/ו יחי המלך פרק כה {יהושע היה מלך}
יח/ו יחל ישראל (תשנב) ח"ג עמ' ריח, רכ, רכב {רדב"ז}
יח/ו יחל ישראל (תשסג) ח"ב עמ' קה, רכו, רכח, רל {רדב"ז}
יח/ו ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' סט {אין הורגים ע"פ הודאה}
יח/ו ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שצה {דוד הרג גר עמלקי}
יח/ו ישא מדברותיך פסחים עמ' מא {הוראת שעה}
יח/ו ישועות כהן לקוטים סי' ל ס"ק א
יח/ו כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' כז-כח {הוראת שעה בדוד ויהושע, מקור שאינו נהרג בהודאתו}, מג {דין המלכות - דן באופן קבוע שלא כדין תורה משא"כ ב"ד}, מט {עכן נהרג מדין המלכות ולכן גם בניו נהרגו}, תפג {אלו שהודו בעלילות דם בגלל עינויים}, תרטז {האם גוי נהרג ע"פ הודאתו}, תריט {מקור שאינו נהרג בהודאתו}
יח/ו כללי קלב"מ (תשסז) עמ' רפב, ש
יח/ו כפי אהרן (זס') קמא עמ' טז-יז
יח/ו כתב אמת ח"ב עמ' שפה {הוראת שעה}
יח/ו כתבים (זסלנסקי) ח"ב עמ' קיא
יח/ו כתר נהורא עמ' קכ
יח/ו לבושי מרדכי אהע"ז עמ' קיט
יח/ו להורות נתן - שו"ת ח"ב עמ' נז, פח, ח"ג עמ' קלח, ח"ז סי' מ עמ' סא {שמא נטרפה דעתו - מדוע אין הולכים אחר הרוב שאין רוצים למות}, ח"ח סי' סח עמ' צא {רדב"ז - גוף האדם אינו שלו - האם מותר להתאבד כדי לא למסור יהודי לגוים}, סי' עב עמ' צו {רדב"ז - גוף האדם אינו שלו - איסור להכות מי שמתיר להכותו}, ח"י סי' סח עמ' צט {רדב"ז - גוף האדם אינו שלו - האם מותר לחבול בעצמו לשם יופי}, סי' צב עמ' קלו {האם מכים אדם מכת מרדות ע"פ הודאתו}
יח/ו להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קסג {מדוע לא נימק מצד אאמע"ר, המודה דרך תשובה}
יח/ו להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קסג-קסד {לא נימק שאדם קרוב אצל עצמו}
יח/ו להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' לו {רדב"ז - גוף האדם אינו שלו, חובה להציל אדם שמתנגד להצלה}
יח/ו להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' לו {רדב"ז - קנין הקב"ה}
יח/ו להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' קיז, קכז, קלא, קסב, קסח
יח/ו להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' קסז
יח/ו להורות נתן מועדים ח"ג עמ' ו, שכב
יח/ו לחם חקי עמ' קו {דין מלכות - מינוי מלך מסמיך אותו גם לדון בזה}, קנ-קנא {האם גוי נהרג ע"פ הודאתו, גר עמלקי - מדוע היה חייב מיתה הרי שאול היה גוסס, חיוב מיוחד על הריגת מלך, האם דוד הרגו מדין מחיית עמלק}
יח/ו לקוטי סופר ח"א דף פ ע"א {גוי אינו נהרג ע"פ הודאתו}, ח"ב דף טו ע"ב-ע"ג {האם גוי נהרג ע"פ הודאתו}
יח/ו לקוטי שיחות חי"ח עמ' 319 הערה 14
יח/ו לקוטי שיחות חל"ד עמ' 106 {אין ממיתין בהודאה}
יח/ו לקוטי שיחות חל"ה עמ' 171 {רדב"ז - קנין ה'}
יח/ו לקוטי שלמה (תרנד) {מדוע לא כתב מטעם אאמע"ר, הדין אם יש אומדנא שנהרג או אמר "הרגתיו עם עוד רוצח"}
יח/ו מאור למלך כתובות עמ' רלו, רלח
יח/ו מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 359
יח/ו מבוא למשנה תורה עמ' 127 {הטעם שחידש הרמב"ם}, 207 {מקור לטעם של הרמב"ם}, 212 {כהן ששימש בטומאה - כפילתו בהל' ביאת מקדש}, 352 {טעם הרמב"ם - לקרב גזיה"כ לשכל}
יח/ו מבשר טוב - ס' החיים עמ' קפ {מרי נפש המחכים למות}
יח/ו מגד יהודה ח"א סי' כב אות לג
יח/ו מגן בעדי עמ' 273-276 {מקור מתוספתא סנהדרין פי"א ומספרי סוף מסעי, מחלוקת רש"י ותוס' מכות ה, האם חייב גלות ע"פ הודאתו}
יח/ו מגן צבי עמ' שז-שח {גר עמלקי - מדוע לא הרגו מדין מחיית עמלק}
יח/ו מזכרת עמ' 12 {דין מלכות - יכול לדון באופן קבוע שלא ע"פ דין תורה משא"כ ב"ד}, 199 {רדב"ז - גוף האדם אינו שלו - לכן לא מועילה קבלת ב"ד פסול לדון דיני נפשות}
יח/ו מחשבות על דמוקרטיה יהודית עמ' 35, 126, 293
יח/ו מטה אהרן שבועות עמ' קלה-קלו {רדב"ז - גוף האדם אינו שלו - מדוע יכול למחול על תשלומי נזק ומדוע מועילה שבועה להרע לעצמו}
יח/ו מילי דאורייתא עמ' נב {רדב"ז - גוף האדם אינו שלו - לכן "אדם קרוב אצל עצמו" ולא בעלים על עצמו}
יח/ו מלילות ח"א עמ' 36, 72
יח/ו מלך ישראל עמ' 679
יח/ו מלכות יהודה וישראל עמ' 173
יח/ו מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב מצוה נא אות יז דף קלב ע"ג {האם גוי נהרג ע"פ הודאתו}
יח/ו מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' קיח
יח/ו מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' סב {גר עמלקי - מדוע לא פירש שנהרג מדין מחיית עמלק}, סח {רדב"ז - האם לפי טעמו גוי נהרג ע"פ הודאתו}
יח/ו מנחת אליהו (קוליץ) ח"א סי' לו {האם נהרג מדין מחיית עמלק או מטעם הודאת גוי}, ח"ג סי' כח {אינו נענש ע"פ הודאתו - האם הוא מטעם אאמע"ר, האם מנדים את המודה, ביאור דברי רשב"ש סי' תקלא-תקלב, האם גוי נהרג ע"פ הודאתו, גר עמלקי - האם היה גוי שנהרג ע"פ הודאתו}
יח/ו מנחת אשר ב"ק עמ' קמג
יח/ו מנחת חינוך ח"ג עמ' א, רעב
יח/ו מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תקנ
יח/ו מנפת צוף עמ' 631
יח/ו מסורה ח"י עמ' י
יח/ו מסירות נפש עמ' 120
יח/ו מעדני שמואל עמ' קנב {טעם שמועילה הודאת בעל דין בממון}, קנו {כנ"ל}
יח/ו מעיני התורה ח"ג עמ' רצב {עכן}
יח/ו מעשה נסים (הכהן) דף פג ע"ד {גר עמלקי - מדוע לא פירש שנהרג מדין מחיית עמלק}
יח/ו מפניני הרב עמ' רפד
יח/ו מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ב, חתם סופר או"ח סי' רה]
יח/ו מצודת דוד (שפרבר) עמ' תנ {גונב קסוה - קנאים פוגעים}
יח/ו מקראי קדש (תשנג) עמ' קפ
יח/ו מר קשישא עמ' פט
יח/ו מראית העין מכות כג {להלקות את המודה כדי לפוטרו מכרת}
יח/ו מרגליות הים סנהדרין כ ע"ב אות יג {גר עמלקי - מדוע לא פירש שהרגו מטעם מחיית עמלק}, כד ע"א אות כ {רדב"ז - גוף האדם אינו שלו - לענין קבלת עד פסול בדיני נפשות}, מג ע"ב אות יג {הוראת שעה - האם גם לגבי יהושע}, עג ע"א אות יב {רדב"ז - גוף האדם אינו שלו - הצלת אדם המתנגד להצלה}, פ ע"ב אות ח {מקור שהודאה אינה מחייבת מהגמרא שם}, פא ע"ב אות ב {הגונב קסוה}, לה {כהן ששימש בטומאה}, לו {מוציאין אותו לחוץ}, צ ע"א אות ו {הוראת שעה}
יח/ו משא יד ח"א עמ' שמא {מדוע לא פירש שהרג את העמלקי מדין מחיית עמלק}
יח/ו משאת המלך ח"ד סי' תקמד עמ' שמה {גר עמלקי - מדוע לא פירש שנהרג מדין מחיית עמלק}
יח/ו משאת המלך מועדים עמ' קמט {הוראת שעה או דין מלכות}
יח/ו משבצות זהב יהושע עמ' קמא, שמואל ב עמ' יט-כב {גר עמלקי - מדוע נהרג אף שהרג גוסס, האם גוי נהרג ע"פ הודאתו, דין מלכות - האם מתייחס גם לעכן}, קד {מדוע נהרגו בני רמון הבארותי ע"פ הודאתם}
יח/ו משבצות זהב יונה עמ' נח
יח/ו משבצות זהב שמואל א עמ' קנב, רל, תנ
יח/ו משבצות זהב שמואל ב עמ' תלו {עכן}, תמח {עכן}
יח/ו משברי ים קלב"מ סי' מג
יח/ו משיב מלחמה (תשעט) ח"ג עמ' רצה
יח/ו משיב מלחמה (תשמג) ח"ג עמ' שטז {דין מלכות - מלך דן לא לפי כללי פרוצדורה}
יח/ו משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תרנד {רדב"ז}
יח/ו משכן שילה עמ' ריד {רדב"ז - גוף האדם אינו שלו - מקורות לכך}, שעד {יהושע היה מלך}, שפח {יהושע היה מלך}, תיב {אם הלקוהו ע"פ הודאתו - האם נפטר מכרת}
יח/ו משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תרסז
יח/ו משמר הלוי עמ' קכא {יהושע היה מלך}
יח/ו משנה הלכות ח"ד סי' רמה אות ו {רדב"ז}
יח/ו משנה הלכות ח"ה סי' נה {רדב"ז - קנין ה'}
יח/ו משנה הלכות ח"ו סי' רכ
יח/ו משנה הלכות ח"ו סי' רכ {גר עמלקי - האם גוי נהרג ע"פ הודאתו, האם מקבלים גרים מעמלק}, ח"ז סי' קו דף פב ע"ב {גר עמלקי - האם מקבלים גרים מעמלק}, סי' רפה דף רו ע"ב {המודה בדרך תשובה}, ח"ח סי' נו {רדב"ז - הנפש הוא קנין הקב"ה - לענין הצלת מתאבד}, ח"ט סי' רלז {גר עמלקי - האם מקבלים גרים מעמלק}, שנה {גר עמלקי - האם גוי נהרג ע"פ הודאתו}
יח/ו משנה הלכות מהדו"ת יו"ד סי' תסג עמ' שצ {האם גוי נהרג ע"פ הודאתו}
יח/ו משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף יא {דוד הרג את הגר העמלקי}
יח/ו משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' נא {עכן נהרג בהוראת שעה או בדין המלך}, צב {מדוע לא פירש שעכן נהרג בגלל הגורל, מקור שעכן נהרג בהוראת שעה}, ח"ג עמ' כח {עכן}
יח/ו משנת חיים שמות עמ' יז
יח/ו משנת יעקב נזיקין עמ' נז {הוראת שעה או דין מלכות}, ס {אינו נאמן על גופו}, קפו, רמח
יח/ו משנת יעקב נשים ח"ב עמ' רפט {אינו נענש עונש הגוף ע"פ הודאתו - לכן לא משלם נזק וצער ע"פ הודאתו}, קדושה עמ' סב {גר עמלקי - האם גוי נהרג ע"פ הודאתו, האם נהרג מדין מחיית עמלק}
יח/ו משנת ירושלים עמ' קא, קד {מוציאים אותו מחוץ לעזרה}
יח/ו משפט המלחמה עמ' כ-כג {גר עמלקי - מדוע לא פירש שנהרג מדין מחיית עמלק, האם גוי נהרג ע"פ הודאתו}
יח/ו משפט כהן סי' קמד עמ' שלה {דין מלכות - גם במה שלא נוגע לכבוד המלך}, שלז {יהושע היה מלך}
יח/ו משפט שלמה (אלבוים) הל' עדות סי' ב פ"ו ענף ד אות ח עמ' קלג-קלד {מדוע לא כתב מטעם אאמע"ר, מקור מתוספתא סנהדרין פי"א}
יח/ו משפטי ארץ ח"ב עמ' 47-48 {טעמים שהודאה לא מחייבת}, 520, 522-523
יח/ו משפטי הלוי ח"ב סי' ו אות ט עמ' קסד
יח/ו משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' שכח {הריגת גר העמלקי - הוראת שעה}, שצא {הוראת שעה, דין המלך}
יח/ו משפטים לישראל עמ' ד {הוראת שעה} והערה מז {מקור גזיה"כ, על ציוני מהר"נ, מדוע גוי נהרג ע"פ הודאתו}, עמ' נה {כשדנים שלא ע"פ דין תורה אפשר לחייב ע"פ הודאה}, צא {כנ"ל}, קכט {דין מלכות - הורג ע"פ הודאה}, קלג {מלך דן גם כשאין הדור פרוץ}, רמד {גר עמלקי - האם רוצח מתוך רחמים חייב מיתה}, רסא {רדב"ז - גוף האדם אינו שלו - לענין הנותן רשות לחברו לחבול בו או להרגו}
יח/ו נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' קנג
יח/ו נועם ח"ד שער הלכה עמ' 16 [הפרדס חשון תשיט], חי"ד עמ' שיג {רדב"ז - גוף האדם אינו שלו}
יח/ו נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף סז ע"ב {אינו נענש הודאתו - מקור מתוספתא שבועות פ"ה וספרי שופטים פסקא פח}
יח/ו נחלת אהרן סי' ג ענף א {יהושע היה מלך}
יח/ו נחלת שמעון (קרסנר) מלכים א ח"ב סי' נב אות ד, סי' נג אות י
יח/ו נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' כב אות ד
יח/ו נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' א אות א, סי' ל אות פג
יח/ו נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א ח"ב פרק נב פסוק י
יח/ו נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א סי' לא אות לט {עכן - מדוע לא פירש שנהרג בגלל הגורל}
יח/ו נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"א סי' א אות ד, סי' ב אות ד, סי' כא אות ד
יח/ו ניצוצי אש עמ' תקס
יח/ו נשמת אברהם ח"א עמ' קסט, ח"ד עמ' ר {רדב"ז}
יח/ו נתיבות שמואל דף עו ע"ב {מרי נפש שרוצים למות}, צג ע"ב {מדוע כתב טעם אם יש גזיה"כ} וע"ג {מדוע מלך הורג ע"פ הודאתו}, צד ע"א {אם הודה שנגמר דינו למיתה בב"ד אחר} וע"ג-צה ע"א {אם שני עדים אומרים שהרג ושנים אומרים שלא הרג והוא מודה שהרג}, צה ע"ב {האם הודאתו מחייבת כשב"ד דן שלא כדין תורה לצורך שעה}, צו ע"א {גר עמלקי - מדוע לא פירש מפני שגוי נהרג ע"פ הודאתו}, קא ע"ב {אם הודה שנגמר דינו למיתה בב"ד אחר, והאם אדם נעשה חשוד ע"פ הודאתו}, קב ע"א {גר עמלקי - מדוע לא פירש שנהרג מדין מחיית עמלק}
יח/ו נתיבים במשפט העברי עמ' 111
יח/ו נתן פריו ב"מ עמ' רצב {רדב"ז - גוף האדם אינו שלו - אסור לאדם לבייש את עצמו}, תיד {רדב"ז - גוף האדם אינו שלו - מ"מ החובל בו חייב לשלם לו}
יח/ו נתן פריו גיטין עמ' קח {רדב"ז - נפש אינו קניינו}
יח/ו נתן פריו הל' נדה עמ' מ {אין ממיתים על פיו - אם יש חזקה}
יח/ו נתן פריו מגילה עמ' עח
יח/ו נתן פריו מכות עמ' יא {עד זומם לא משלם ע"פ עצמו}, מז {עד זומם לא משלם ע"פ עצמו, רדב"ז - גוף האדם אינו שלו}, צו {המחכים למות - מי שאומר שאינו רוצה שעיר מקלט תקלוט אותו}
יח/ו נתן פריו סוגיות ח"א עמ' כג-כד {מדוע לא כתב מטעם אאמע"ר}
יח/ו סודו של המשפט העברי עמ' 646
יח/ו סיני ס' יובל עמ' רסו
יח/ו ספיקא דרבנן עמ' פד-פו {גונב קסוה}
יח/ו ספר ויכוח (גליקסמן) דף כח
יח/ו עבודת משא (מאיר) ח"א עמ' שנד-שנה {גונב כלי שרת}
יח/ו עדות ושטרות עמ' 72
יח/ו עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' קטז-קיט {ביאור פיה"מ לרמב"ם סנהדרין פ"ו, האם מאמינים למי שמודה דרך תשובה מתוך חוליו, האם נאמן אם יש עד האומר כמותו}
יח/ו עין חנוך עמ' רפא {דין מלכות}
יח/ו עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 1 הע' 10, 128, פרק 3 הע' 40
יח/ו עיר מקלט עמ' פב-פג ביאורי הלכה {חיוב גלות ע"פ הודאתו}
יח/ו על גדות ים התלמוד עמ' 187-190 {עכן נהרג מפני שמצאו דברים באהלו, רדב"ז - האם טעמו שייך במלקות, ביאור טעם הרדב"ז}
יח/ו עלי עין עמ' כ
יח/ו עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' לד {דין המלכות - מלך דן יחידי}, נב {יהושע היה מלך}, עא {דין המלכות - א"צ עדים}, עג {"דין המלכות" לא מתייחס לעכן}, קט {דין מלכות}, קצג {רדב"ז - גוף האדם אינו שלו}
יח/ו עמודיה שבעה עמ' רכה {הודאה לא מחייבת}
יח/ו ענפי ארז (זי') דף מז ע"ד {יהושע היה מלך}, עט ע"ד {מלקות הן כמו דיני נפשות}
יח/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' מג {בהוראת שעה מלך הורג לאו דוקא בסייף}, כרך ב ח"א עמ' קלח {"לפי עדים ירצח את הרוצח" ולא בהודאה}, קמא {גר עמלקי - נהרג בהודאתו כי כשהודה חשב שיהיה פטור כי הרג אחרי שאחרים הכוהו}, ח"ב עמ' סו {דין מלכות}
יח/ו עץ השדה סי' י הערה א {רדב"ז - מלקות כחצי מיתה - הדין בחבלה אחרת}
יח/ו עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 124, 132, 150
יח/ו עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 134, 143, 162
יח/ו פד"ר ח"י עמ' 322-323 {גזירת מלך - לכן אינו נאמן אף בזה"ז אף שאין נענש}, חי"ב עמ' 40-38 {על רשב"ש סי' תקלא, הענשת המודה מטעם גדר, הענשת גוי ע"פ הודאתו}, חי"ד עמ' 319 {הודאה מוקלטת}
יח/ו פרי השדה (דייטש) ח"א סי' ז {כהן ששימש בטומאה}
יח/ו פרי שמואל מכות עמ' יא-יב {רדב"ז - מלקות היא כמיתה}
יח/ו פרשת השבוע (תשעב) ח"א עמ' 28, ח"ב עמ' 192, ח"ד עמ' 227
יח/ו פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 192
יח/ו צהר גל' ו עמ' 11 {רדב"ז - גוף האדם אינו שלו - איסור להסתכן}, גל' יב עמ' 26 {הודאה לא מחייבת - יוצר קושי להבטיח סדר חברתי}
יח/ו ציץ אליעזר ח"ח סי' טו פרק ד אות ד עמ' עה {רדב"ז - אין אדם בעלים על גופו - לענין הצלת אדם המתנגד להצלה}
יח/ו צפנת פענח דברים עמ' קעו = צ"פ הל' תשובה פ"א ה"א {עכן נהרג בדין המלכות}
יח/ו קבא דתירוצא עמ' ה {רדב"ז - גוף האדם אינו שלו}, לח-לט {רדב"ז - גוף האדם אינו שלו, האם גוי נהרג ע"פ הודאתו, האם גוי רשאי להתאבד}
יח/ו קביעת רגע המוות (תשסח) עמ' 111 {רדב"ז - קניינו של ה'}, 117, 253
יח/ו קול יהודה (גרשוני) עמ' קכז-קכח
יח/ו קול מבשר (ראטה) ח"א סי' עו עמ' רז {יהושע היה מלך}, ח"ב סי' כב אות ג {גם גזיה"כ וגם טעם, רדב"ז - "תניא מי שאמר הלקוני", טעם הרדב"ז, מדוע לא נימק הרמב"ם כי אדם קרוב לעצמו, האם גוי נהרג ע"פ הודאתו}, סי' מב דף פג ע"ב-ע"ג {טעם הרדב"ז, מדוע לא נימק הרמב"ם כי אדם קרוב לעצמו, האם גוי נהרג ע"פ הודאתו}
יח/ו קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שמח, ח"ב עמ' כג-כד, נז, קג, קלז
יח/ו קול צופיך עמ' צב {דין מלכות - יכול לדון באופן קבוע שלא ע"פ דין תורה}, צג {דין מלכות - מלך יכול להרוג מי שהרג גוסס כמו הגר העמלקי}, ריב {רדב"ז - גוף האדם אינו שלו - לענין הצלת מתאבד}, שלג {רדב"ז - גוף האדם אינו שלו - השוואת איסור התאבדות לאיסור לחבול בעצמו}, שלד {דין מלכות - מלך יכול להרוג מי שהרג גוסס כמו הגר העמלקי}, שעו {כנ"ל}
יח/ו קומץ המנחה (צונץ) דרוש קכא אות ו {קנאין פוגעין בו אם עבר בפני עשרה}
יח/ו קונטרסי שעורים ב"ק שעור כא אות ט
יח/ו קונטרסי שעורים כתובות קונ' ז אות ד עמ' 262
יח/ו קונטרסי שעורים נדרים שעור ל אות ד דף קצב-קצג {מדוע לא כתב משום שצריך שני עדים, המודה שנגמר דינו בב"ד אחר, מקור מתוספתא סנהדרין פי"א, דברי קרית ספר, האם גוי נהרג ע"פ הודאתו, קהלת רצה לדון בהודאת בע"ד - מקור לגזיה"ג שלא נענש בהודאתו}, ב"ק שעור כא אות ט דף קצח {גזיה"כ - "כי הוא זה" בממון דוקא, רדב"ז - טעם הרמב"ם לא שייך במלקות}
יח/ו קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' קנב {מלקים אותו אם מודה כדי לעשות תשובה}
יח/ו קרית מלך הל' רוצח פ"ב ה"ד {דין מלכות}
יח/ו קרן הצבי מצוה נה אות ח, מצוה ק אות ו
יח/ו ר"א חן, ההד ניסן תרצח, ורצ"י קוק, שם אייר-סיון תרצח עמ' כא
יח/ו ר"י ששפורטש עמ' 305, 307-309, 311
יח/ו ראש דוד (מנטובה) פ' יתרו דף נה ע"ד {גר עמלקי - האם גוי נהרג ע"פ הודאתו, האם מקבלים גרים מעמלק}
יח/ו ראש דוד (תשמו) עמ' רכח {הגר העמלקי}
יח/ו רביד יוסף ח"א עמ' 61 {גונב כלי שרת}
יח/ו רמת רחל סי' כט אות א {רדב"ז - גוף האדם אינו שלו - לכן אסור להרוג גוסס הרוצה למות}
יח/ו רנת יצחק דברי הימים עמ' רלג {הריגת עכן והגר}
יח/ו רנת יצחק יהושע עמ' עה, עז, שיז {הריגת עכן}, שמואל עמ' קמ, רסח, רפט, שי {הריגת עכן והגר}, מלכים עמ' נב, שו, שלו {הריגת עכן והגר}
יח/ו רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קצח
יח/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תסה {הטעם וגזיה"כ, וטעם הרדב"ז}
יח/ו רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' עז
יח/ו שארית ישראל (מינצברג) אהע"ז סי' א עמ' קצה {אם הוחזק איסור ע"פ עצמו ואח"כ עבר - לוקה}
יח/ו שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' שצג-שצד {חשש שרוצה למות - הטעם לאאמע"ר}
יח/ו שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' רנא {מוציא שם רע שהודה ששיקר אחרי שהוזמו עדיו - לוקה}
יח/ו שבי בנימין סי' סו דף כו ע"ב {רדב"ז - גוף האדם אינו שלו}
יח/ו שדה יצחק עמ' קפ {רדב"ז - גוף האדם אינו שלו - לענין התאגרפות}
יח/ו שו"ת הריב"ש סי' שנא {המודה שנאף - ראוי לייסרו}
יח/ו שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) דף רה
יח/ו שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' רפו, רצז, שי
יח/ו שו"ת מהרלב"ח קונ' הסמיכה סי' א-ב, ד
יח/ו שולי הגליון עמ' רב
יח/ו שיח התורה עמ' שמ {שמא הוא ממרי נפש}
יח/ו שלטון החוק בישראל עמ' 33 {האם גוי נהרג ע"פ הודאתו}, 42 {האם גוי נהרג ע"פ הודאתו, מדוע לא נימק מפני שאדם קרוב לעצמו}, 150 {דין המלכות}
יח/ו שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' רמח
יח/ו שלמי שמחה ח"א סי' סה אות ז עמ' רנו {מדוע שור אינו נהרג בהודאת בעליו}
יח/ו שם דרך סנהדרין עמ' קסה
יח/ו שם משמעון (פולק) ח"א דף קעז ע"ד {מה שאנשים כשרים לעדות ונשים פסולות הוא גזיה"כ}
יח/ו שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 196 {דין מלכות או הוראת שעה - ספק מה הטעם}, 290 {"גזירת הכתוב" - לא שאין טעם אלא שזה סותר את הדין שהודאת בע"ד מועילה בממון}
יח/ו שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' פו, שא
יח/ו שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"ב עמ' קצג
יח/ו שער המלך (שושן) עמ' קלו, קסח, קפב-קפד
יח/ו שער משפט סי' לד ס"ק יד, סי' צב ס"ק ז
יח/ו שערי טהר ח"ה שער ב סי' יט אות א, ח"ו סי' נא אות ב, ח"ז סי' י אות א דף לט ע"ד {אינו לוקה ע"פ עצמו - בעד שחזר בו ממה שהעיד ובכך הודה ששיקר}, סי' נז אות א דף קס ע"ד {הודתה שהתקדשה ואח"כ זינתה בעדים}, ח"ח סי' קיא אות ד דף שכח ע"א {האם גוי נהרג ע"פ הודאתו}, סי' קכ אות א דף שפט ע"ד {האם גוי נהרג ע"פ הודאתו}, ואות ב דף שצ ע"ד {דין מלכות - יכול לדון ע"פ רוה"ק כגון משה שהרג את המצרי}
יח/ו שערי טהר ח"ו סי' נא אות ב דף קכד ע"ד, קכה ע"א {רדב"ז}
יח/ו שערי מאיר עמ' צו {הוראת שעה בגר עמלקי - מפני שהרג מלך}
יח/ו שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' קלח, קמט, קנב
יח/ו שערי תורה (לעוו) ח"ג כלל ז פרט א דף לט ע"א {אם יש עדים שהרג והודה בפרט הנחוץ לחיובו}
יח/ו שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' קסב
יח/ו שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' יג, כב
יח/ו שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' ח, כה
יח/ו שרידי אש ח"ב יו"ד סי' עג עמ' תקנ (ח"ב סי' קד במהד' תשכב) {גר עמלקי - מדוע לא פירש שנהרג מדין מחיית עמלק, האם גוי נהרג ע"פ הודאתו, המודה שרצח - האם חייב כיפה}
יח/ו תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' כז ס"ק ג {רדב"ז}
יח/ו תולדות ההלכה ח"ב עמ' 104 {הוראת שעה}
יח/ו תורה שלמה בראשית פ"ט אות מא {האם גוי נהרג ע"פ הודאתו}
יח/ו תורת האוהל (תשנג) עמ' פה-פו {דין מלכות - האם יכול לדון שלא לצורך השעה}, פט {מדוע לא פירש שעכן נהרג בגלל הגורל, גר עמלקי - האם מקבלים גרים מעמלק, ראיה ממה שדוד הרג את רכב ובענה ע"פ הודאתם}
יח/ו תורת החוף ימים סי' כה אות ב עמ' רכט {הוראת שעה}
יח/ו תורת המדינה עמ' 53 {משפט המלך}, 437 {דין מלכות}, 441 {דין מלכות}
יח/ו תורת המלך (אריאלי) עמ' קג-קד {עכן}
יח/ו תורת המלך (צדוק) סי' א ס"ק יז
יח/ו תורת המקרא עמ' 363 {דין מלכות - מערכת משפט נפרדת}
יח/ו תורת הפילוסופיה עמ' 61 {דין מלכות - מערכת משפט נפרדת}
יח/ו תורת הקדש ח"ב עמ' רעה {גונב כלי שרת - האם ארון נחשב כלי שרת}, ח"ג עמ' קיח {גונב כלי שרת מבמה, גונב כלי שרת לפני משיחה ועבודה}, קיט {גונב כלי שרת חייב אף שאין בזה קנין גניבה}
יח/ו תורת מיכאל עמ' קצז {האם גוי נהרג ע"פ הודאתו}
יח/ו תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' רח-ריא
יח/ו תורת מנחם ח"ד עמ' 217, חכ"ו עמ' 36 {רדב"ז - לפי שאין נפשו של אדם קנינו אלא קנין הקב"ה}
יח/ו תורת מנחם חמ"ו עמ' 112 {רדב"ז - קנין ה'}
יח/ו תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' עג
יח/ו תחומין ח"ב עמ' 298 {רדב"ז - גוף האדם אינו שלו - לכן אסור להרוג גוסס הרוצה למות}, ח"ג עמ' 375 {דין מלכות}, ח"ד עמ' 158 {רדב"ז - גוף האדם אינו שלו - לענין היתר להסתכן להציל אחר}, ח"ז עמ' 225 {גר עמלקי - מדוע נהרג אף שהרג גוסס}, 276 {דין מלכות}, ח"ט עמ' 135-136 {דין מלכות}, חי"ג עמ' 332 {דין מלכות}, חט"ו עמ' 145 {יהושע היה מלך}, 150 {מדין המלכות - לא מתייחס לעכן}, חי"ז עמ' 327-328 {רדב"ז - גוף האדם אינו שלו - לכן כופים רפואה על חולה}, חי"ח עמ' 126-129 {מקור לטעם הרמב"ם מרב נסים גאון, מדוע לא נימק כרדב"ז, האם גוי נהרג בהודאתו, האם מקבלים גרים מעמלק, רדב"ז -מדוע נקט "אין נפשו קנינו" ולא "אין גופו קנינו"}, חי"ט עמ' 37-38 {דין מלכות או הוראת שעה - כוונתו הוראת שעה בדין מלך כיון שהרג מלך}, חכ"ב עמ' 120
יח/ו תחומין יח (תשנח) עמ' 126-129
יח/ו תנובת ציון דף ל ע"א {רדב"ז - גוף האדם אינו שלו - לענין חולה המוחל על ביקור חולים}, קלח ע"א {רדב"ז - גוף האדם אינו שלו - לכן אסור לרוצח לצאת מעיר מקלט}
יח/ו תניא רבתי ח"ב עמ' קפח {רדב"ז - גוף האדם אינו שלו - הצלת אדם המתנגד להצלה}
יח/ו תפארת אריה עמ' קצב {עכן - למה לא כתב מטעם חרם}, קצג {הריגה מדין מלך בלי עדים}, קצה {עכן - הוראת שעה}, קצז {עכן - יהושע היה מלך}, רט {גואל הדם - הריגה ע"פ הודאה}
יח/ו תפארת בחורים פאה עמ' כג {רדב"ז - קניין ה'}
יח/ו תפארת ציון (ריבקין) סי' טז אות א {רדב"ז}
יח/ו תשובות יהודה דף מו ע"ב-ע"ד {גזיה"כ שהמודה פטור, עכן - היה אומדנא דמוכח שלקח}
יח/ו תשובות ר' איסר יהודה עמ' קלב, קסו


יט/938 הלכות סנהדרין פרק יט *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יט/רה"פ אור הישר
יט/רה"פ הרמב"ם המדויק
יט/רה"פ חדושים ובאורים (פינס)
יט/רה"פ יד פשוטה
יט/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יט/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יט/רה"פ מרכבת המשנה מהדו"ב
יט/רה"פ ערוך השלחן העתיד לקוטים סי' ס-סב
יט/רה"פ פי' ר"י קאפח
יט/רה"פ קרית מלך
יט/רה"פ רמב"ם לעם
יט/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יט/א אברהם יגל
יט/א אור ליהודה (תשנט) עמ' צו {טמא שנכנס לעזרה}
יט/א אור עולם (שניאורסון) עמ' 766 {לח"מ}
יט/א אות היא לעולם ח"ב דף קצא ע"ב {לח"מ}
יט/א אמונת עתיך גל' 111 עמ' 55 {מל"מ}
יט/א אמרי בינה (אוירבך) - דיינים סי' כב [ב] ד"ה והנה
יט/א אנצי"ת ע' אחות אשה הע' 4, ע' אחות האב הע' 4, ע' אחות האם הע' 4, ע' אחות הע' 5, ע' אכילת קדשים הע' 46 {לאו טו}, ע' אשת אח הע' 15, ע' אשת אחי האב הע' 10
יט/א אשד הנחלים (איזנשטין) ערובין פ"ו אות שכ
יט/א בצל החכמה (חזות) עמ' 208
יט/א ברור הלכה סנהדרין פג ע"א ציון ו, י, מכות יד ע"ב ציון ג
יט/א ברכות שמים מכות פ"ג אות כח {פיגול}, צג {לח"מ}, צו {לח"מ}, קו {לח"מ}
יט/א ברכת חיים (ירוחם) דף עח
יט/א גור אריה ויקרא פ' יד הע' 78
יט/א גינת ורדים (תאומים) עמ' קכה
יט/א גליונות אבני נזר
יט/א גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' רנו
יט/א דברות משה שבת ח"א סי' כג ענף ב
יט/א דברי אמת (תשעט) עמ' רס {האוכל ביום הכיפורים לוקה}
יט/א דינא דחיי ח"א דף קכב ע"א
יט/א דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 177 ואילך
יט/א חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף כה {אות יא}
יט/א יקב זאב דף סח ע"ד
יט/א יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' רנא {לח"מ}
יט/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תפא {מנין המלקות}
יט/א כללי המצוות (גיקטיליא) עמ' קיד
יט/א כתר המלך
יט/א מאור הקודש כריתות עמ' קה
יט/א מגילת ספר לאוין דף קנט ע"ג-ע"ד {לאו טו}
יט/א מגיני שלמה עמ' רז
יט/א מי החג עמ' יב
יט/א מים שאובים עמ' תעד
יט/א מנחה חדשה (פאפרש) ח"א בראשית דף ו ע"ג {לאו יא}
יט/א מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' עב {אוכל פיגול}
יט/א מנחת חינוך ח"א עמ' שצג, שצו, ח"ב עמ' כח, פט, צא {לח"מ}, צח, ק, קמ, קצ, ח"ג עמ' קעו
יט/א מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תקפג, תקפו, ח"ג עמ' קה, קטז {לח"מ}, רלג {לח"מ}
יט/א מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רסח ע"ב
יט/א מרגליות הים סנהדרין פג ע"א אות א {השמיט טבול יום ומחו"כ שנכנס}
יט/א משנה הלכות יבמות - עריות סי' פה
יט/א נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קס
יט/א נזר אברהם מכות ועדות עמ' קנט
יט/א נר מצוה (ואלק) שרשים דף ט ע"ב {אכילה ומלאכה ביוה"כ}
יט/א ספיקא דרבנן עמ' צב
יט/א עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' כז
יט/א פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' ח
יט/א פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 251
יט/א קדשי יהושע עמ' שפד
יט/א קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' מט
יט/א ראשית בכורים דף סג
יט/א רביד הזהב (אברך) סי' מה אות ט {זר האוכל תרומה}
יט/א שבט הלוי (גרייבסקי) עמ' מג {לח"מ}
יט/א שו"ת הריב"ש עמ' קפח
יט/א שו"ת ר"י מליריאה עמ' לד
יט/א שופריה דיעקב (מערך) דף לג
יט/א שער המלך ח"א עמ' קצג, קובץ מפרשים ח"ב עמ' קפט
יט/א שערי טהר ח"א שער ג סי' א
יט/א שערי יצחק (תשיז) עמ' רמה {לח"מ}
יט/א תחומין חט"ו עמ' 136 {או"ש}
יט/ב אגרות משה או"ח ח"ד עמ' רז, יו"ד ח"א סי' רו
יט/ב אהלי אהרן (מיליקובסקי) ח"א דף נז ע"ב {מלקות בזר}
יט/ב אוצרות המלך
יט/ב אור יעקב יבמות דף ס ע"א-ע"ב
יט/ב אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ה ס"ק סה
יט/ב אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סב עמ' 150
יט/ב אישים ושיטות (תשסז) עמ' רע {מחו"כ ששימש}
יט/ב אמונת יהושע עמ' שז {לח"מ - מיתה בי"ד בתרומה טמאה}
יט/ב אמונת עתיך גל' 124 עמ' 58 {מלקות בעבירה שבמיתה בידי שמים}
יט/ב אמרות יצחק תנינא עמ' קכב {מחוסר בגדים}
יט/ב אנצי"ת ע' אזהרה הע' 59, ע' אכילת תרומה הע' 114, 171, 172, ע' בגדי כהנה הע' 115, ע' ביאת מקדש הע' 12
יט/ב אפיקי מגינים זבחים סי' כב
יט/ב אשיחה בחקיך פרה עמ' רסא
יט/ב באר שרים (שולמן) עמ' פב
יט/ב בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף פד ע"א
יט/ב בדבר מלך ח"ד עמ' קפ, קפו-קפז
יט/ב בזך לבונה עמ' ק
יט/ב ביצחק יקרא (תשע) סי' קטו ד"ה והקשה
יט/ב בית אהרן (צוקרמן) עמ' רעט
יט/ב בית אהרן וישראל גל' כה עמ' קיז {לח"מ}
יט/ב בית המדרש
יט/ב בית זבול ח"א סי' כה אות א {השמיט מקטיר קטורת חסרה}
יט/ב בית נפתלי (תשסו) עמ' שכט
יט/ב בציר אליעזר ח"ב דף ל ע"ב {מצוה ה - הטבול למ"ע}
יט/ב ברור הלכה יבמות פה ע"ב ציון ב פרק ב {טבל בטבול למעשר}
יט/ב ברור הלכה סנהדרין פג ע"א ציון י, כ, ל, נ
יט/ב ברית אברהם (אמריליו) דף קיד ע"א {לח"מ}
יט/ב ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קכא
יט/ב גבורת יצחק מכות עמ' רפה
יט/ב גבורת יצחק תרומות עמ' קנט, קסא
יט/ב גדולי אריה עמ' כ {השמיט שוחד}
יט/ב גור אריה ויקרא פ' כב הע' 46
יט/ב גליונות אבני נזר {לח"מ}
יט/ב גן שושנים ח"א עמ' קכה
יט/ב גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' יב, רעג
יט/ב דברות משה ב"מ ח"ב סי' עב הערה י, הבבות עמ' לט
יט/ב דברות משה נדה וטהרות עמ' ס {כל מחוייבין מיתה בידי שמים שהן בלא תעשה ויש בהן מעשה שלוקין עליהן שמונה עשר}
יט/ב דברות משה סנהדרין עמ' תקעז
יט/ב דברי לוי
יט/ב דברי שמואל (מאדלינגר) דף יט ע"א {תרומה טמאה במיתה}
יט/ב דינא דחיי ח"א דף י ע"ד {לח"מ - מבואר בהר"מ סהמ"צ}
יט/ב דעת מרדכי ח"א דף כט ע"א
יט/ב היכל מלך דף מא ע"ד
יט/ב הלכה רבה ח"א עמ' 162 {לאו לה}, ח"ג עמ' 243
יט/ב הר המלך ח"ח עמ' שעב
יט/ב זאת ליעקב במדבר עמ' טו
יט/ב זבח טוב שער ב סי' ו
יט/ב זהב התרומה תרומות עמ' קכג
יט/ב זוהר הרקיע (תשסד) עמ' 249 {מחוסר כיפורים ששימש}
יט/ב זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' פו {זר האוכל תרומה}
יט/ב זכרון שלמה (ורנר) עמ' רמ {ישראל האוכל תרומה טמאה}
יט/ב חזו"א זבחים סי' ט ס"ק כא
יט/ב חזון יחזקאל סנהדרין פ"ד ה"א
יט/ב חזקה רבה אהע"ז ח"ג עמ' 53
יט/ב חי' הגר"ח החדש עמ' תנ {מחוסר בגדים}
יט/ב חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' קסז, רכט
יט/ב חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף כז {אות טז}
יט/ב חמדת יעקב עמ' 190 {לאו ח, ט}, עמ' 62
יט/ב חסדי דוד ח"ז עמ' תתפח {לח"מ - שלא הורמה חלתה}
יט/ב יבול היובלות עמ' 88, 85
יט/ב יד ישראל ח"א
יט/ב יד סופר עמ' לה
יט/ב יקב זאב דף סח ע"ג
יט/ב כבוד מלכים (מרגליות) {לח"מ}
יט/ב כללי קלב"מ (תשסז) עמ' רפב, ש
יט/ב לב טהור עמ' רכח
יט/ב לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ד אות ב, יג-יד
יט/ב לבושי מרדכי ח"ד עמ' עו
יט/ב לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 81
יט/ב מאור למלך כתובות עמ' רלו
יט/ב מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"א דף י ע"א-ע"ב {זר שאכל תרומה טמאה חייב מיתה}
יט/ב מבית מאיר ח"ג עמ' מב
יט/ב מגילת ספר לאוין דף קמח ע"ד {לח"מ}
יט/ב מגן בעדי עמ' 128
יט/ב מהרי"ט אלגזי פ"ה אות מ או"ק א
יט/ב מוריה גל' קפא עמ' צא {מחוסר בגדים וקרוע בגדים}
יט/ב מלכות יהודה וישראל עמ' 360-361
יט/ב מנוחת אשר ח"א דף צב ע"ג {לח"מ - תרומה טמאה}
יט/ב מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רמד ע"ג
יט/ב מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' תא
יט/ב מנחת חינוך ח"א עמ' שעט, ח"ב עמ' קה, קז, קט, קיא, שמה {לח"מ}, שמח, שסח {לח"מ}, שעט, ח"ג עמ' פז, שסו
יט/ב מנחת חינוך מצוה רעט (דף פז ע"ג), רפ (דף פח ע"ב), רפא (דף צ ע"א-ע"ב)
יט/ב מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' רלא {לח"מ}, שעה
יט/ב מנחת עני (תקמז) דף יג ע"ג {כהן ששימש מחוסר בגדים}
יט/ב מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תעב, תעה, תעו
יט/ב מעיל שמואל (פלורנטין)
יט/ב מעין החכמה עמ' סז, צא, צח, קנט-קסא {לח"מ}
יט/ב מעיני המים
יט/ב מעשה אברהם דף קיט ע"ד {אות ה}
יט/ב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רסז ע"ד
יט/ב מצודת דוד (שפרבר) עמ' קיט {זר שאכל תרומה במיתה}
יט/ב מרגליות הים סנהדרין פא ע"ב אות לז {טמא ששימש}, פג ע"א אות א {טבול יום ומחו"כ ששימשו}, פג ע"ב אות יג
יט/ב מרחשת ח"א סי' נב אות ב
יט/ב מרכבת המשנה מהדו"ק
יט/ב משאת המלך ח"ג סי' שיא {כרת במחו"כ}
יט/ב משאת משה (חברוני) פסחים סי' מד עמ' 140 {מחוסר כפורים}
יט/ב משכיל לאיתן דף ה ע"ב, יב ע"א {זר האוכל תרומה טמאה במיתה}
יט/ב משכנות אפרים שבת סי' ו אות ב {זר שאכל תרומה, לח"מ על כהן שאכל תרומה טמאה}
יט/ב משכנות לאביר יעקב ח"א דף לו ע"ג
יט/ב משנת חיים יומא עמ' תקכ {אות כב}
יט/ב משנת יעקב קדושה עמ' קצב
יט/ב משפטי שלמה ח"א סי' לג עמ' קיט
יט/ב נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' רטו
יט/ב נועם חי"ח עמ' כח {כרת בעשה אין בו מלקות}, חכ"א עמ' יח
יט/ב נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף כז ע"ב {אות טז}
יט/ב נחלת שמעון (קרסנר) ישעיהו אות מ
יט/ב נצר מטעי (פרידמן) סי' מ סעיף א {השמיט הוצאת זרע לבטלה}
יט/ב נר מצוה (ואלק) מצוות דף צט ע"ב {לח"מ - טמא שאכל קודש}, קב ע"א {אוכל טבל}
יט/ב סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' מה {לאו יב}, קל
יט/ב עבודת הזבח מעילה סי' ט ס"ק ה {חיוב "מיתה לשמים" בהורג בגרמא}
יט/ב עטרת תפארת דף כב ע"ב {זר שאכל תרומה}
יט/ב פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' י, יז
יט/ב פותח יד
יט/ב פני מבין ח"ב דף צא ע"א {לח"מ}
יט/ב פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' רכג
יט/ב פסקי אליהו ח"א עמ' סג {לח"מ}
יט/ב פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תעד
יט/ב פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 254
יט/ב ציץ אליעזר ח"א סי' יג אות ח
יט/ב צמח מנחם דף ס ע"א-ע"ג {זר שאוכל תרומה טמאה - במיתה}
יט/ב קונטרסי שעורים ב"מ שעור כד אות ז
יט/ב קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' כא {זר ששימש}
יט/ב קרן פני משה ח"ב
יט/ב רביד הזהב (אברך) דף סט ע"ד {זר שאכל תרומה}
יט/ב רחש לבב עמ' צ {לח"מ}
יט/ב רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' צג
יט/ב רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' לח {ויש בהן מעשה}
יט/ב שארית יעקב (מוסקוביץ) עמ' פג-פד, פט
יט/ב שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' ח עמ' סה {לח"מ - ישראל האוכל תרומה טמאה}, סי' סא {טבל - עיסה שלא הורמה חלתה ומעשר ראשון שלא ניטלה תרומתו}
יט/ב שבי בנימין דף ב ע"א-ע"ב {זר}, ג ע"א
יט/ב שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תעט
יט/ב שו"ת הריב"ש עמ' קפח
יט/ב שי כהן עמ' פז {השמיט מקטיר קטורת זרה}
יט/ב שיח ערב קדשים עמ' שנו-שנז
יט/ב שכר שכיר סוגיות ח"א סי' נא אות ו-ז {אות יב}
יט/ב שלחן המלך כאן, ודף מ ע"ב {לאו יד}
יט/ב שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' רכג, רלג {השמיט חיוב מיתה בחיסור סממני הקטורת}
יט/ב שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' שיב
יט/ב שמחת יהודה דף יד ע"ג {לח"מ}
יט/ב שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"ב עמ' קצו
יט/ב שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' רלב {לאו יא-יב}
יט/ב שעורי יומא דף ח ע"ב ד"ה בגמ' תנן
יט/ב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רפג {אות יב-יג, טו}, שיט {אות יב-יג, טו}, שכז {אות יב-יג, טו}, תנב {אות יב-יג, טו}
יט/ב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' שעט
יט/ב שער המלך ח"ב עמ' לח, לט, צב
יט/ב שערי היכל זבחים עמ' פד {מחוסר בגדים - השמיט יתר בגדים}
יט/ב שערי טהר ח"ג שער א סי' יג אות ז
יט/ב שערי תודה ח"ב דף כד ע"ב {טבל הטבול למעשר}
יט/ב שעת הכושר דף נו ע"ג {לוי שעבד עבודת כהן}
יט/ב שפתי שושנים
יט/ב תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' לו ס"ק כ עמ' תלה {תושב ושכיר שאכלו תרומה}
יט/ב תהלה לדוד (מן) קדשים סי' כז ס"ק ב {אות ח}, סי' לא ס"ק ו, יא {אות ל }
יט/ב תורה מציון שנה ה חוב' ב סי' ה דף יא ע"ב {לח"מ - תרומה טמאה}
יט/ב תורה מציון שנה ה חוב' ג סי' טו אות יא {לח"מ - תרומה טמאה}
יט/ב תורת יצחק ח"ב עמ' פד
יט/ב תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' נז-נח {מחוסר כיפורים ששימש}, פב {השמיט חלל שאכל תרומה}
יט/ב תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' רסב {מנה קרוע בגדים ומחוסר בגדים לשניים}
יט/ב תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תת
יט/ב תנופת זהב עמ' 42
יט/ג אבן ציון עמ' תנב
יט/ג אבני נזר חו"מ סי' לב
יט/ג אגרות משה או"ח ח"ד עמ' רז
יט/ג אלומות יוסף (תשנ) עמ' קעד {העובר על דברי נביא}
יט/ג אמרות יצחק תנינא עמ' קכב {בלי קידוש יו"ר}
יט/ג אנצי"ת ע' אזהרה הע' 59
יט/ג אשיחה בחקיך פרה עמ' רנז-רנח
יט/ג אשר למלך
יט/ג בדבר מלך ח"ד עמ' קפ
יט/ג ביצחק יקרא (תשע) סי' קטו ד"ה והקשה
יט/ג ברור הלכה סנהדרין פג ע"א ציון מ
יט/ג דברות משה סנהדרין עמ' תקעז
יט/ג דברי אמת (תרכא) דף פד ע"ב {העובר ע"ד נביא}
יט/ג דברי אמת (תשעט) עמ' ערב {העובר על דברי נביא הו"ל לאו הבא מכלל עשה}
יט/ג דעת הרמב"ם עמ' 102
יט/ג המאיר לארץ
יט/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' רא
יט/ג חיים שאל ח"ב סי' מט אות ה
יט/ג חשבונות של מצוה עמ' שס
יט/ג יד פשוטה מדע עמ' קעז
יט/ג ידבר שלום ח"ב עמ' קכט
יט/ג כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקנג
יט/ג מגילת ספר לאוין דף ז ע"ד
יט/ג מחנה יוסף שבת עמ' קסד
יט/ג מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' עב {אוכל פסה"מ}
יט/ג מנחת חינוך ח"א עמ' שצ, ח"ג עמ' רד, רצה
יט/ג מר קשישא עמ' קלג
יט/ג משאת המלך ח"א סי' מז
יט/ג משנת חיים דברים עמ' רצז, תד, תח
יט/ג נחלת שמעון (קרסנר) מלכים א ח"ב סי' נה אות סט
יט/ג סדר יעקב ח"ב לדף סב ע"ב (ד"ה איבעי)
יט/ג סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ה עמ' רמא
יט/ג סהמ"צ לרס"ג ח"ג דף ז ע"ב
יט/ג סופר המלך ח"א עמ' יא
יט/ג סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 33
יט/ג רמב"ם המאיר הל' יסוה"ת פ"ט הלכה ג
יט/ג רנת יצחק מלכים עמ' רט {העובר על דברי נביא}
יט/ג שארית יעקב (מוסקוביץ) עמ' צג
יט/ג שו"ת הריב"ש עמ' קפח
יט/ג שושנת העמקים (תאומים) עמ' רכה
יט/ג שני אליהו דף נח ע"ב {כובש נבואתו}
יט/ג שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' רלב, רמ
יט/ג שערי טהר ח"ח סי' פז אות ב, סי' צו
יט/ג תועפת ראם (גטיניו) דף קו ע"ב, קז ע"ב {שכבש נבואתו}
יט/ג תפארת ציון (קואינקה) עמ' קסה
יט/ד אבי עזרי ח"א
יט/ד אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 356-357 {לאו סז}
יט/ד אבן מלוכה (ברון, תשעז) {לאו סז}
יט/ד אגרא דכלה המבואר ח"א עמ' תעח {סימן ילקו זרים}
יט/ד אגרות הגרי"ד עמ' רל
יט/ד אדרת אליהו (ראם) עמ' רעז {לאו קח, קיא-קיג}
יט/ד אהל משה (הורוביץ) ח"א שבועות לו ע"א
יט/ד אוצמפה"ת ב"מ סב ע"א הע' 117 {השמיט עדי ריבית}
יט/ד אוצמפה"ת ב"מ עב ע"א הע' 62 {השמיט עדים על ריבית}
יט/ד אוצר א"י ח"ה עמ' 251, ח"ו עמ' 183
יט/ד אוצרות המלך {לאו עו, קנז
יט/ד אוצרות הרמב"ם
יט/ד אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 8
יט/ד אור יעקב יבמות עמ' נז, נט-ס {לאו נט}, נדרים עמ' יב
יט/ד אור ליהודה (תשנט) עמ' צו {לאו כב, מל"מ}
יט/ד אור שרגא עמ' שסח {לאו ט}
יט/ד אורה ושמחה הל' לולב פ"ז ס"ק מב {אין מלקות על לא תגרע ולא תוסיף}
יט/ד איים בים חלק ז מנחות סי' ו אות ו {זר שנתן שמן ולבונה}
יט/ד איים בים כתובות סי' מז אות א, ג {מלקות בביאת ממזרת}
יט/ד איש על העדה (אלאביץ) עמ' 207-208
יט/ד אם המלך עמ' ק {מנחת חוטא וקרבן סוטה}
יט/ד אמרי בינה (אוירבך) - שבת סי' א ד"ה ומעתה, ד"ה וראיתי, סי' טז [ב] ד"ה והיה, אמרי שלמה סי' ז ד"ה הרמב"ם
יט/ד אמרי דוד (שליסל) דף לד ע"ג {השמיט עושה בית תבנית היכל}
יט/ד אמרי חיים (שיינברג) עמ' 72
יט/ד אמרי חן (לוונברג) יבמות-גיטין עמ' קפח-קפט {לאו נט}, קצ
יט/ד אמרי סופר עמ' סט
יט/ד אמרי קודש (קאמארנא) עמ' יא {חימץ עיסה בפסח, השמיט קנה חמץ}
יט/ד אמת ליעקב נשים עמ' עד {מצוה עו, קסד, קסה}
יט/ד אנצי"ת ע' אכילת קדשים הע' 59 {לאו סט}, ע' אכילת תרומה הע' 187, 199 {לאו נט}, ע' ביאת מקדש הע' 12 {לאו כז}, ע' בל תוסיף הע' 4 {השמיט בל תוסיף}, ע' בעל מום (א) הע' 12 {לאו ל}, ע' בת כהן הע' 68, ע' גזה הע' 10, ע' גיד הע' 6
יט/ד אסיפת שמועות תשרי עמ' לב
יט/ד אפיקי מגינים פסחים סי' ג
יט/ד ארץ הצבי (שכטר) עמ' רנ, רנב
יט/ד ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' מט
יט/ד ארצות החיים סי' ח ארץ יהודה אות ב עמ' קמה {השמיט כניסה לארץ מצרים}
יט/ד אשר למלך
יט/ד באר בשדה עמ' תקלג {האוכל מבשר הפסח חוץ לחבורתו}
יט/ד באר מרים פ"ד ה"ד אות א, פ"ו הי"ד אות ג עמ' רז {השמיט מצורע שנכנס למחנה ישראל}, עמ' רט {טמא הנכנס למקדש - הרי הלאו ניתק לעשה}, פ"ט ה"ט אות ב {לח"מ}
יט/ד בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' קיט, קכט
יט/ד בטיחות הבניה בהלכה עמ' 17 {השמיט לא תשים דמים בביתך}
יט/ד בינת דניאל ח"א עמ' מה
יט/ד בית אהרן (כהן) ח"ב, קו"א לח"א דף נא ע"ג {השמיט בעל מום הנכנס לפנים מן המזבח}
יט/ד בית אהרן (צוקרמן) עמ' תטז {לאו נט}
יט/ד בית אהרן וישראל גל' לד עמ' יד {השמיט מלקות במוכר שדה לצמיתות}, מח {אות צד} גל' נח עמ' מו-מז {אות סט}
יט/ד בית אהרן וישראל גל' צו עמ' יח {המקיים חמץ בפסח - לא כתב שהוא ניתק לעשה}
יט/ד בית אלהים שער א עמ' רעד
יט/ד בית המדרש {לאו סט}
יט/ד בית מאיר (תשע) סי' קנט ס"א עמ' שכב {ל"ת קנה}
יט/ד בית מועד (גטיניו) דף מז ע"א {לח"מ - נודר בשם ע"ז}
יט/ד ביתאל ח"א דף יב ע"ד
יט/ד בכורי אברהם דף לד ע"ג {חללה שאכלה תרומה}
יט/ד בני שלשים עמ' לא
יט/ד ברור הלכה ב"מ סב ע"א ציון ה {השמיט ערב ועדים בהלוואת רבית}, סנהדרין כו ע"ב ציון ז {לאו קסב}, סג ע"א ציון כ {לאו ז-ח}, פג ע"א ציון ק, מכות יט ע"ב ציון ו {לאו סג}, כ ע"א ציון ה {לאו קמ}
יט/ד ברור הלכה חולין מב ע"א {אות פט}
יט/ד ברור הלכה יבמות ע ע"א ציון ב פרק א {ערל שאכל תרומה}
יט/ד ברור הלכה יבמות עד ע"א {השמיט קניית בגדים במעות מעשר שני}
יט/ד ברור הלכה יבמות פה ע"ב ציון ב פרק ב {טבל בטבול למעשר}
יט/ד ברור הלכה יבמות פז ע"א ציון ד {אות נח}
יט/ד ברור הלכה כתובות לב ע"ב ציון א {מכה שאין בה שו"פ}
יט/ד ברית הלוי דף כה ע"ב {לאו קנד}
יט/ד ברכות שמים מכות פ"ג אות לא {ר"ז לאוים}
יט/ד ברכת יצחק (פאלער) עמ' רב {לאו צט}
יט/ד ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' נח {הורס אבן מהמזבח}
יט/ד גבורת יצחק (תשסו) עמ' יג {שותה יי"נ}
יט/ד גבורת יצחק מכות עמ' רצז
יט/ד גבורת יצחק תרומות עמ' רכג {לאו נט}, ביכורים עמ' קכו {לאו סח}
יט/ד גינת ורדים (תאומים) עמ' לב, צא, צח, רטז
יט/ד גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' כג, רעז
יט/ד דבר שאול תמורה סי' יא אות ד {לאו קיד, קס, השמיט מאחר תרומה}
יט/ד דברות אליהו ח"ו עמ' מו {כתובת קעקע}
יט/ד דברות משה גיטין עמ' שנה {לאו קסו-קסח}
יט/ד דברות משה סנהדרין עמ' תשיא
יט/ד דברי אליעזר (פרבר) ח"ב עמ' יד-טו, יח {השמיט בל תוסיף}
יט/ד דברי אמת (תשעט) עמ' ריא {במנין הלוקין}
יט/ד דברי יעקב (וישקי) ח"ג עמ' יג-יד {לאו קמ-קמא}
יט/ד דברי לוי
יט/ד דינא דחיי ח"א דף לא ע"א {לח"מ - נודר ומקיים}
יט/ד דרך ישרה ח"ב עמ' קפ {לאו ק}
יט/ד דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 177 ואילך
יט/ד דרש אברהם ח"א דף קלא ע"ב {לאו קטז, קיח}
יט/ד הבנים תקח לך סי' כח אות ב {ולא שלח האם}
יט/ד הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' רכח
יט/ד הלכה פסוקה ח"ב סי' ט הערה 9
יט/ד המאיר לארץ [מהרש"א סנהדרין סג, מנחת אהרן סנהדרין סג] {לח"מ}
יט/ד הר המלך ח"ז עמ' רעא {לאו כב}, ח"ח עמ' שעב
יט/ד הרמב"ם - שמרנות עמ' 150 {אות קלח}
יט/ד השגות הרמ"ך {לאו עו, קנז}
יט/ד והיה העולם עמ' 160 {כתובת קעקע}
יט/ד וענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' סח {אות סט}
יט/ד זוהר הרקיע (תשסד) עמ' 31 {אות קא}, 197 {אות קסד-קסה}
יט/ד זכרון דברים (תשכז) מאמר כד עמ' קסו {לאו צט}
יט/ד זכרון דברים (תשנט) עמ' קנה {חימץ עיסתו בפסח}
יט/ד זכרון ליהודה סי' ט אות כו-כז
יט/ד חוקת עולם עמ' 244 {עונש מלקות}
יט/ד חזו"א יו"ד סי' נו ס"ק א {נהנה מע"ז ושותה יי"נ}, ב"ק סי' יט ס"ק ח {בן סורר}
יט/ד חזו"א על הרמב"ם {אוכל פסה"מ, ופסח חוץ לחבורתו}
יט/ד חזון יחזקאל יבמות פ"ח ה"א, מכות פ"ד ה"ב וה"ד, מנחות פ"ו ה"ד {לאו מג}
יט/ד חזקה רבה אהע"ז ח"ג עמ' 168
יט/ד חי' בר נחמני דף כז ע"ד {אות צז}
יט/ד חי' הגרי"ז דף יז ע"א {לאו סח}, מד ע"ב {לאו עה}
יט/ד חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' רכד, סנהדרין עמ' קלו, קלח {לח"מ}
יט/ד חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף כג {לאו ע, עז}
יט/ד חי' ר' חנוך הענאך עמ' צח {מקלל חברו}, קיז {הנשסכ בשם ע"ז}
יט/ד חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' ריז, נשים ח"א עמ' קמז, ח"ב עמ' רנז {לח"מ}
יט/ד חי' רעק"א (פרדס) {פמ"ג הקשה מדוע השמיט בל תוסיף}
יט/ד חיים ומלך
יט/ד חלקת יואב החדש הגהות על נוב"י אהע"ז סי' כז {לאו קנ}
יט/ד חלקת יוסף (ברקוביץ) סי' ח {השמיט לא תשימון}
יט/ד חמדת יעקב עמ' 217 {לאו ע, עז}
יט/ד חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' רמה {לח"מ}
יט/ד טל חיים (טל) ברכות עמ' קט
יט/ד טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' פב
יט/ד יד אברהם כלים עמ' כא {לאו כב}
יט/ד יד בנימין ר"ה עמ' תלג-תלה {השמיט בל תוסיף}
יט/ד יד יהודה (אשכנזי) חי' פסחים דף יב ע"ד {לאו ט, נ}
יט/ד יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ב ה"ט ס"ק ט, פ"ה הי"ד ס"ק ד, פ"ז ה"ז אות א ס"ק ב
יט/ד ידבר שלום ח"ב עמ' קנג, קע
יט/ד ידות נדרים השלם עמ' ריב {לא החזיר משכון לעני - לאו הניתק לעשה}
יט/ד ידי משה (בוצק') הל' מעה"ק סי' כח {בשר פסח חוץ לחבורתו}, זבחים סי' נא {לאו עה, פט}
יט/ד יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קעו
יט/ד יראה ואהבה עמ' צה {אות ז}
יט/ד ירושלים דדהבא עמ' קפד {לאו קז-קי}
יט/ד ישמח אב עמ' קמא {לאו סח}
יט/ד כבוד הלבנון דף סה ע"ב {אות נט - חללה בלאו ולא במיתה}
יט/ד כבוד מלכים (מרגליות) {מגדל עוז}
יט/ד כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' פו {כל המצוות}
יט/ד כלי טהור עמ' קנח {השמיט מצורע שנכנס לירושלים}
יט/ד כללי המצוות (גיקטיליא) עמ' קיד-קיח {א-קסח}
יט/ד כפי אהרן (זס') תנינא עמ' פב {השמיט זמירה ביובל}
יט/ד לא תשנא עמ' 91 {לא יוסיף להכותו - הכאת חוטא}
יט/ד לב איש עמ' קג-קד
יט/ד להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' קג {השמיט עובד בפטר חמור}
יט/ד להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' כה
יט/ד להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' פט {כתובת קעקע}
יט/ד להורות נתן דברים עמ' כח {השמיט בל תוסיף}, קיג {השמיט מכירת יפת תואר}
יט/ד למודי ה' (תקמז) דף מח ע"ג {בא למקדש טמא}
יט/ד לקוטי סופר ח"א דף עט ע"ג {השמיט מאכיל פסח למומר}
יט/ד לקט שבלים (תשסד) עמ' יז
יט/ד לשון למודים יו"ד דף ל ע"א {לאו ז - לח"מ}
יט/ד מאור הקודש מנחות ח"א עמ' צד
יט/ד מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' ריב
יט/ד מאור תורה (שנגהי) חוב' ב עמ' מה {אוכל פסח חוץ מחבורתו}, נ {השמיט מצורע שנכנס לירושלים}
יט/ד מגדל צופים ח"ה סי' קו {לח"מ - שואל אוב}
יט/ד מגילת ספר לאוין דף ב ע"א {לאו יח}, ה ע"ג {לאו ד}
יט/ד מגיני שלמה עמ' רז
יט/ד מגן בעדי עמ' 255 {קידש ובעל}
יט/ד מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' תלב, תקכ
יט/ד מהרי"ט אלגזי פ"ה אות מ או"ק א {אות נז-נט}, אות מג או"ק ג {אות נג}
יט/ד מוריה גל' רג עמ' סח {לאו סז-סח}, גל' רז עמ' נה {השמיט שוחט פסח בחוץ}
יט/ד מזכרת עמ' 93 {מוחק את השם}
יט/ד מחנה יוסף (תשעב) סי' א אות ה, ז
יט/ד מכתב לחזקיהו דף ז ע"ג
יט/ד מלאכת חשב עמ' קסג {אות נג}
יט/ד מנוחת משה דף ו ע"א {השמיט שוחד}, כג ע"ג {השמיט שוחד}, סג ע"ד {השמיט שוחד}, קכ ע"ג-ע"ד {השמיט עשיית אגודות אגודות}
יט/ד מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רא ע"ד {השמיט שוחד}
יט/ד מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' כג {אוכל פסח חוץ לחבורתו}
יט/ד מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' קי {אות מד}
יט/ד מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רג {לאו סח}, ח"ג עמ' קנא {לאו סח}
יט/ד מנחת אהרן (רוט) ביכורים עמ' צג
יט/ד מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף כא ע"ב {לאו קלח}, ח"ג עמ' נח {לאו קלח}
יט/ד מנחת בצלאל (תשלז) עמ' קפה {לאו צט}
יט/ד מנחת חזקיה מנחות עמ' קסא
יט/ד מנחת חינוך ח"א עמ' פא, צג, קלד {לח"מ}, קצד, רו, רז, שי, שלט-שמ {לח"מ}, שמז, שנט, שסו, ח"ב עמ' לד, קיט, רנ, שעא, שעב, שעז-שעח, ח"ג עמ' פז, שנו, שעח
יט/ד מנחת חינוך מצוה רפג (דף צה ע"ג) {לאו נט}
יט/ד מנחת כהן (יוסף חיים) דף צא ע"ד {מחמץ חמץ - רק לאו אחד}
יט/ד מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' רסד {לח"מ}, ח"ג עמ' כח, קה, קסב
יט/ד מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' מט
יט/ד מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' שיז
יט/ד מנחת שלמה שביעית עמ' שנח, שסח
יט/ד מסורה ח"ח עמ' סא
יט/ד מעדני ארץ כלאים עמ' לא {אות קכ, קכא}
יט/ד מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' מה, מט, שנח, שסב
יט/ד מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' ו
יט/ד מעיל צדקה (לנדסופר) סי' לא
יט/ד מעיל צדקה (תשעח) עמ' צח
יט/ד מעין גנים (מזרחי) דף נא ע"א {לאו כח}
יט/ד מעין החכמה עמ' לג {השמיט איסור האדון למכור אמה}, מח {השמיט אוכל קק"ד שיצאו מהעזרה וקק"ל שיצאו מירושלים}, נד, צא, צג {השמיט האוכל דם התמצית}, קז {השמיט טבול יום שאכל קודש}, רא {השמיט מצורע שנכנס לירושלים}, רנג {המתחתן עם גויה}, ש {השמיט איסור האדון למכור אמה}, שיב {ראב"ד}, שיד {מגדל עוז}
יט/ד מעיני המים
יט/ד מעשה אברהם דף קלג ע"ב {לאו קנא}
יט/ד מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א, מרכבת המשנה]
יט/ד מצודת דוד (שפרבר) עמ' תנ {הנותץ אבן מהעזרה}
יט/ד מצעדי גבר סנהדרין סי' ד ענף א אות ו
יט/ד מקדש דוד קדשים סי' טו ס"ק ג במנחת מרדכי, סי' כג ס"ק ג במנחת מרדכי
יט/ד מקור ישראל דף ב ע"א {אות נט}
יט/ד מקראי קדש (תשנג) עמ' רכט, רפט {לח"מ}, שצב
יט/ד מרבה חיים סי' לד אות יא {השמיט לא תשימון עליו נשך}
יט/ד מרחשת ח"ג סי' כח אות א
יט/ד מרפא לנפש חי' סוגיות סי' מט אות א {מלקות בבל תוסיף}
יט/ד משאת המלך (תשסז) עמ' לא {דרך השחתה}
יט/ד משאת המלך ח"ד סי' תסב {לאו קכז}, סי' תקיג {השמיט מקלל עצמו}
יט/ד משברי ים אחע"א עמ' צ {השמיט לא תאכילום}
יט/ד משיב נפש (גרוס) ח"ג עמ' יב {נודר ונשבע בשם ע"ז}
יט/ד משכיל לאיתן דף ט ע"א {מחוסר בגדים חייב משום ביאה ריקנית}
יט/ד משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' לז {לאו קסג}, קנט {לאו עז}
יט/ד משמרת חיים ח"א עמ' קב {השמיט שוחד}
יט/ד משנה הלכות ח"ג סי' קיט
יט/ד משנה הלכות מהדו"ת ח"ד עמ' שפו
יט/ד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' קסב {לאו קכח}, ריט {מלך שריבה נשים}, תסב {לאו נג ולאו סט}
יט/ד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' פט {מנין הלאווין שיש בהן מלקות}, קצד {כהן שנכנס להיכל שלא בשעת העבודה}
יט/ד משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' יא {לאו צט}
יט/ד משנת חיים במדבר עמ' תקסב
יט/ד משנת חיים מנחות עמ' שעא {אות מד}
יט/ד משנת חיים פסחים ח"ב עמ' קיז {אות כב}
יט/ד משנת יעקב נזיקין עמ' רל {המכה הכאה פמש"פ}
יט/ד משנת יעקב עבודה עמ' יז
יט/ד משנת יעקב קדושה עמ' קצג
יט/ד משנת יעקב קרבנות עמ' נו
יט/ד משנת ירושלים עמ' עב, עז
יט/ד משנת ר' אהרן קדושין עמ' טז
יט/ד משפט המלחמה עמ' קמד {השמיט מכירת יפ"ת}
יט/ד משפטים לישראל עמ' מז, רסח
יט/ד נודע ביהודה השלם או"ח עמ' קפ
יט/ד נודע ביהודה תנינא או"ח סי' ס {המקיים חמץ ברשותו}, אהע"ז סי' עז (דף מז ע"א) {זר שאכל תרומה}
יט/ד נועם חי"ג עמ' רנא {לאו כח-כט}
יט/ד נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קסב
יט/ד נזר הקדש (רזין) זבחים מהדו"ת דף מט ע"ד {אות סא}
יט/ד נחלת נפתלי דף לט
יט/ד נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' לד אות ה
יט/ד נר מצוה (ואלק) שרשים דף יב ע"ג {השמיט לא תתעמר}, כג ע"ב {מל"מ - השמיט מצורע שנכנס למקדש}, מצוות דף לד ע"א {לא לאכול עוף טמא}, עג ע"ד {מלקות בנשבע בע"ז - מצוה ח}, פז ע"ד {כהן שנכנס להיכל, בעל מום שנכנס להיכל}, קכא ע"א {השמיט גזל ואונאה}, קכב ע"א {השמיט עבודת פרך}, קל ע"ד {השמיט "לא יצא בצבא" בחתן}, קלז ע"ב {השמיט נהנה מפטר חמור ועגלה ערופה}
יט/ד נתיבות מרדכי יבמות ח"ב עמ' שלח, שמח
יט/ד נתיבות שלום (למפרט) {השמיט שבעל הסוטה לוקה}
יט/ד נתן פריו סוגיות ח"א עמ' קמז
יט/ד נתן פריו סוכה עמ' סא
יט/ד ס' התרומות עמ' כג
יט/ד סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' עב אות ח, סי' עד אות ז
יט/ד סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קב {לאו ז-ח}
יט/ד סהמ"צ לרס"ג ח"א דף רכד ע"ג {לאו צח-צט}
יט/ד סמיכה לחיים דף עו ע"ג
יט/ד עבודת הזבח תמורה סי' א ס"ק יז, סי' ב ס"ק א
יט/ד עונשים וחטאים מן המקרא לספרות חז"ל עמ' 7
יט/ד עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' צט
יט/ד עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' קיא
יט/ד עיונים (פאור) עמ' 28 {לאו קנב}
יט/ד עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 1 הע' 53 {חיוב מלקות - אין שיקול דעת לדיין}, פרק 4 הע' 1
יט/ד עלי עין עמ' עד
יט/ד עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תקנ {הנהנה מהקדש במזיד}
יט/ד ענפי ארז (זי') דף קלד ע"ד {לאו כח}, קלה ע"ב {לאו כז - שלא בשעת עבודה}
יט/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קפו {לח"מ}
יט/ד עץ השדה סי' ז הערה כא
יט/ד פאר המלך עמ' ריד {תולש סימני מצורע, השמיט מניח תפילין בלילה}
יט/ד פני חיים (פלג'י) עמ' ריב
יט/ד פניני רבנו הגרי"ז עמ' קצה {נהנה מהקדש}
יט/ד פרי החג דף סב ע"ד {נהנה מע"ז}
יט/ד פרי שמואל מכות עמ' קלד {לאו סה}
יט/ד צבא המלך עמ' מט, נב
יט/ד צבי תפארת סי' מה ח"ב, יריעות שלמה סי' ח
יט/ד ציץ אליעזר ח"ב סי' לד אות ב {השמיט זמירה ביובל}
יט/ד צמח מנחם דף נד ע"ב {מצוה עו}
יט/ד צפנת פענח דברים עמ' עה {לאו יח}
יט/ד צרור המור (רוטלוי) סי' א עמ' ז, סי' ה עמ' כז {השמיט בל תוסיף}
יט/ד קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תשסד, ח"ב עמ' רסד
יט/ד קובץ מאמרים וענינים שונים (מימון) דף מג ע"ב, מה ע"א {צז - תערובת חמץ}
יט/ד קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קנה-קנו, קנח-קנט
יט/ד קונטרסי שעורים נדרים שעור טז אות ב
יט/ד קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' קפו {השמיט לא תחמוד}
יט/ד קרבן ציון עמ' שמז
יט/ד קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' תל {אופה שירי מנחה בחוץ}
יט/ד קרן פני משה ח"ב {השמיט מכשף}
יט/ד רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ט ה"ב מקור 8, 14, 15, ה"ח מקור 25
יט/ד רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שצו
יט/ד רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' צג
יט/ד רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' קצט {אות קלד}
יט/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תי {השמיט והארץ לא תימכר לצמיתות}
יט/ד רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קפא
יט/ד שאגת אריה סי' מג {לאו קה}
יט/ד שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קנח {אות יח - שורף עץ של המקדש}, קנט {לח"מ - השמיט הנפת בהרזל על המזבח}
יט/ד שו"ת הריב"ש עמ' קפח {מנה חייבי מלקות}
יט/ד שו"ת השביט ח"א עמ' קנו {השמיט מצורע שנכנס לירושלים}
יט/ד שו"ת מהר"ם די בוטון סי' סד {לאו ז-ח}
יט/ד שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ב עמ' כא {השמיט גזל}
יט/ד שושנת העמקים (תאומים) עמ' קפד
יט/ד שחר אורך עמ' קנב {השמיט בל תוסיף}
יט/ד שיח ערב סנהדרין עמ' ריז {השמיט איסור לירא במלחמה}, רכ {השמיט לא תתעמר}
יט/ד שלחן המלך דף מ ע"ב {לאו כט}
יט/ד שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' תנב
יט/ד שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קא
יט/ד שם דרך מכות עמ' קצח
יט/ד שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' צב
יט/ד שמחת מלך עמ' 177 {השמיט גזל}
יט/ד שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"ב עמ' יא
יט/ד שעורי הגרד"ש מכות סי' ב ד"ה אבל, סי' ד ד"ה והנה נתבאר
יט/ד שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' רטז {לאו סט}, תיט {לאו עה}, תצא {לאו סו-סז}
יט/ד שעורי יומא דף ח ע"ב ד"ה שם בגמ' ומח
יט/ד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' קס {אות לא, סט, ק}, תנב {אות לא, סט, ק}
יט/ד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' קלב {אות כב}, שמד {אות נד}, שעט {אות סו-סז}
יט/ד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תקכו
יט/ד שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' ה {אות קל}, תיח {אות עז}
יט/ד שער אפרים סי' סז (ד"ה אכן עדיין) {השמיט לא ימכר ולא יגאל}
יט/ד שער המלך ח"א עמ' קצה, קצו, טעם המלך ח"ב עמ' נב
יט/ד שערי היכל יומא מערכה קפ {מצוה כה}
יט/ד שערי המקדש סי' טו אות ו {השמיט מקריב פסח בבמה}, סי' מא אות א {כהן שנכנס להיכל שלא בשעת עבודה}
יט/ד שערי זיו ח"ג דף קג ע"ג-ע"ד
יט/ד שערי טהר ח"ג שער א סי' יד אות ד {לאו מד}
יט/ד שעת הכושר דף נו ע"ג {כהן שעבד עבודת לוי}
יט/ד תבואת יקב (פרידמן) עמ' קט, קיא {האוכל מנחת כהן}
יט/ד תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' י ס"ק ד
יט/ד תהלה לדוד (מן) או"ח סי' יא {אות צט}
יט/ד תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' כז ס"ק ה עמ' שיג {השמיט מי שמציל מסית}
יט/ד תורה אור (באנדי) עמ' רצו
יט/ד תורת המלך (צדוק) סי' ו ס"ק כג {לאוין קנז, קנח, קסד, קסה}
יט/ד תורת המנחה (רוקח) עמ' קכב, ריא
יט/ד תורת הקדש ח"א עמ' רפא-רפב, רפד, ח"ב עמ' צב {לאו א}, צז {לאו יח}, רכד
יט/ד תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף יג ע"ב
יט/ד תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' עט {חללה שאכלה תרומה}
יט/ד תורת לויים דף לט ע"א {השמיט מכירת קרקע לצמיתות}
יט/ד תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תשס, תשעא
יט/ד תחומין ח"ט עמ' 456 {השמיט אזהרה לחלל}, חי"ח עמ' 112 {כתובת קעקע}, חכ"ב עמ' 38
יט/ד תנופה חיים כה ע"ד {סימן ילקו זרים}
יט/ד תשובה מאהבה ח"א סי' קפב {לאו צט}


יט/938 הלכות סנהדרין פרק יט *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


כ/רה"פ דבר המשפט ח"א
כ/רה"פ הרמב"ם המדויק
כ/רה"פ יד פשוטה
כ/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
כ/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
כ/רה"פ ערוך השלחן העתיד לקוטים סי' סג
כ/רה"פ פי' ר"י קאפח
כ/רה"פ קרית מלך
כ/רה"פ רמב"ם לעם
כ/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
כ/א אבי עזרי ח"ב
כ/א אבני נזר אהע"ז סי' כט אות ל, מט, סי' ל אות ג, סי' קיט אות קד, אהע"ז סי' רכג אות לח
כ/א אבני נזר אהע"ז סי' כט אות לו
כ/א אהל משה (הורוויץ) ח"ב סי' קכג
כ/א אוהב מישרים עמ' עט {אבי עזרי}, תמג
כ/א אוצרות המלך
כ/א אוצרות הרמב"ם
כ/א אור הישר
כ/א אור יחזקאל (קור') עמ' 299
כ/א אחיעזר ח"א סי' כה ס"ק ד
כ/א איים בים מכות פ"א סי' יב אות ב
כ/א אמרי דוד (שליסל) דף ס ע"א
כ/א אמת ליעקב נשים עמ' קצב
כ/א אנצי"ת ע' אומדנא הע' 57
כ/א אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 254
כ/א אשל אברהם (שפירא) עמ' קיז
כ/א באר אליהו עמ' כ
כ/א בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' קסד
כ/א בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף נד ע"ב, סב ע"א-ע"ב, ע ע"ד
כ/א בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' רה
כ/א בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' טז, מז, קצה
כ/א בדבר מלך חי"ז עמ' רלד {אין בי"ד עונשין באומד הדעת אלא ע"פ עדים בראיה ברורה אפילו ראוהו העדים רודף אחר חבירו והתרו בו והעלימו עיניהם או שנכנסו אחריו לחורבה וכו'}
כ/א בית אהרן וישראל גל' כב עמ' נט-ס
כ/א בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' שפד
כ/א בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תכו
כ/א בנין השטר עמ' רה
כ/א בנתיב החסד (אלתר) עמ' 208
כ/א ברוך אומר חו"מ עמ' טו
כ/א ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קסח {ענישה באומדנא}
כ/א גבורת יצחק מכות עמ' קמה-קמו
כ/א גליונות אבני נזר
כ/א דברות אליהו ח"ד עמ' קפה, רד-רה
כ/א דברי חיים תשובות נוספות סי' כט
כ/א דברי חפץ עמ' קמא
כ/א דברי יוסף (כהן) ח"א עמ' קצט
כ/א דברי יחזקאל (תרצה) דף קח בהגהה
כ/א דברי לוי
כ/א הדר איתמר עמ' קסח
כ/א הלכה פסוקה ח"ב סי' י הערה 43, ח"ד עמ' נא הערה 12, עמ' קנ הערה 1
כ/א הרמב"ם ומכילתא דרשב"י סי' נו
כ/א התורה והמדינה חי"א עמ' תקיח, תקנה
כ/א זכר יצחק (תשח) עמ' עה
כ/א זכר יצחק (תשן) עמ' עא
כ/א חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' עב
כ/א חלק יעקב (אביגדור), תחיית יעקב עמ' פא
כ/א טבעת החושן ח"א עמ' נ
כ/א טל חיים (סגל) עמ' קא
כ/א כהונת רפאל עמ' קסח
כ/א כללי קלב"מ (תשסז) עמ' קכט
כ/א מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' קעב-קעג
כ/א מבוא למשנה תורה עמ' 111, 298
כ/א מטה אהרן שבועות עמ' שג-שה, שח-שט
כ/א מנחת חינוך ח"א עמ' שלד-שלה, ח"ב עמ' שיד
כ/א מסורה חי"א עמ' מ
כ/א מסירות נפש עמ' 51
כ/א מקנת כסף עמ' רלז
כ/א מרחשת ח"ב סי' טו אות ב, שונים אות ח
כ/א משאת המלך ח"ד סי' תקיג {טעם לפטור אומד}
כ/א משאת מרדכי מכות עמ' מט
כ/א משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תקי
כ/א משנת יעקב נזיקין עמ' רעז-רעח
כ/א משפט שלמה (אלבוים) הל' עדות סי' א פ"ב ענף ד אות ב
כ/א משפטי ארץ ח"ב עמ' 54, 55, 90, 92
כ/א נזר הקדש (קפלן)
כ/א ניצוצי אש עמ' תנד
כ/א נר יצחק (ריף) עמ' ב-ג {לח"מ}
כ/א סודו של המשפט העברי עמ' 241, 642
כ/א עזרת כהן עמ' קמט ע"א
כ/א עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 1 הע' 11
כ/א על גדות ים התלמוד עמ' 189-188
כ/א עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 125
כ/א עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 136
כ/א פאר יעקב ח"ב עמ' תשלד
כ/א פד"ר חי"ד עמ' 305
כ/א פנת יקרת (תשעא) עמ' תשסו
כ/א פרי שמואל מכות עמ' סא
כ/א פרשת השבוע (תשעב) ח"א עמ' 49, ח"ג עמ' 148
כ/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' מט אות ג, סי' שא אות ה
כ/א קרן הצבי מצוה נא אות ה
כ/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' עח, פא
כ/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' קפח, ח"י סי' רמג
כ/א שלטון החוק בישראל עמ' 147
כ/א שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 28
כ/א שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' נה, שפג
כ/א שעורי הגרב"ד ב"ק ח"ב עמ' נח
כ/א שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' סג, עא, תטו
כ/א שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"ב עמ' מז, קצא
כ/א שעורי ר' יחיאל מיכל סוטה אות א
כ/א שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' רצה
כ/א שעורי ר' שמואל סנהדרין ח"א עמ' רטו, רכ
כ/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 10, 13
כ/א שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' קמ
כ/א תורה שלמה שמות פכ"ג אות קי-קיא
כ/א תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תקצח
כ/א תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' שנ, שנא, שנג
כ/א תחומין ח"ג עמ' 239, ח"ה עמ' 323, ח"ז עמ' 384
כ/ב אבני השוהם (הורוויץ) דף לג ע"א, לד ע"ב-ע"ד {ולנערה לא תעשה דבר}
כ/ב אגרות משה יו"ד ח"ב סי' קכז ענף ו, סי' קנח
כ/ב אור הישר
כ/ב אור שמח
כ/ב אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' רא
כ/ב אמרי איש עמ' קצח-קצט
כ/ב אמרי חן (לוונברג)
כ/ב אמרי משפט ח"א עמ' ט
כ/ב אנצי"ת ע' אונס (א) הע' 14
כ/ב בית אהרן וישראל גל' סג עמ' לז {או"ש}
כ/ב בית יחזקאל (סרנה) כתובות דף יא
כ/ב בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' קצז
כ/ב בית מועד (גטיניו) דף מח ע"ג
כ/ב ברור הלכה סנהדרין עד ע"א ציון ג
כ/ב ברכת מרדכי כתובות עמ' עב
כ/ב ברכת שלמה אהע"ז עמ' מג {אור שמח}
כ/ב בשבילי הפסח סי' ל אות לד {או"ש}
כ/ב גבורת יצחק (תשמח) דף יח
כ/ב גבורת יצחק (תשסו) עמ' ד {באונס}, ה {רדב"ז}
כ/ב גורן דוד ח"ב סי' א אות ג
כ/ב דברות משה סנהדרין עמ' תנד
כ/ב דברות משה שבת ח"ב סי' סד הערה ל, כתובות עמ' כא, גיטין עמ' תקמה, ב"ק ח"ב סי' פו ענף ב-ג
כ/ב דברי לוי
כ/ב דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' רלט
כ/ב דינא דחיי ח"א דף קפד ע"א
כ/ב דעת כהן עמ' תה
כ/ב דרך חיים (תשע) פ"א הערה 420
כ/ב האיר ממזרח כתובות סי' ו אות ב {שנא' ולנערה לא תעשה דבר - לא כתב (כמש"כ בפ"ה מהל' יסוה"ת הל' ל) גם הכתוב "ונתתי את פני באיש ההוא"; זו אזהרה לב"ד - ביאור ד"ז}
כ/ב הגהות ר' נחום טרעביטש
כ/ב המעלות לשלמה עמ' צ, קב
כ/ב חיים שאל ח"ב סי' מב אות לח
כ/ב יד פשוטה מדע עמ' תקנח
כ/ב ישא מדברותיך כתובות פ"א עמ' מו
כ/ב ישא מדברותיך פסחים עמ' רמב
כ/ב כבוד מלכים (מרגליות)
כ/ב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקכו
כ/ב לבוש מרדכי נשים (תשעה) כתובות סי' ח אות ב, ו
כ/ב לשון למודים חו"מ דף י ע"ד
כ/ב מאיר נתיבים עמ' 244
כ/ב מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' קכג
כ/ב מחלל שבת בפרהסיא עמ' 212
כ/ב מלאכת מחשבת עמ' צו
כ/ב מנחת אלימלך עמ' לג
כ/ב מנחת חינוך ח"א עמ' שלה, ח"ג עמ' שנא
כ/ב מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' תכג {רדב"ז}
כ/ב מעדני שמואל עמ' נא
כ/ב מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקי (קלז)]
כ/ב מקור ישראל סי' יא דף כו ע"א {העובר באונס לא נענש}
כ/ב משא יד ח"א עמ' ד, ו, ח-י {אנוס פטור}, שכה {רדב"ז}
כ/ב משאת המלך ח"א סי' כד
כ/ב משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' מא, קנב
כ/ב משמרת חיים ח"א עמ' צח
כ/ב משמרת חיים ח"א עמ' צח
כ/ב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' קכז {אינו נהרג}
כ/ב משנת יעקב מדע עמ' ט, נשים ח"א עמ' שד-שה, קדושה עמ' ב
כ/ב משפט המלחמה עמ' פז-פח
כ/ב משפטים לישראל עמ' פח, רפב
כ/ב נגד מלכים (כלפון) סי' ה
כ/ב נזר הקודש (שו"ת) חו"מ סי' לד דף קעה ע"ד
כ/ב נחלת שמואל דף סה ע"א
כ/ב ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' קמב
כ/ב עין יצחק תנינא ח"א עמ' קעו
כ/ב עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 5 הע' 2, 18
כ/ב ענבי פתחיה עמ' 260 {רדב"ז}, 264
כ/ב עצי ארזים סי' כ ס"ק ג
כ/ב פד"ר ח"ח עמ' 61
כ/ב פחד יצחק (הוטנר) פסח מאמר ג
כ/ב פני דוד דף כח ע"א
כ/ב פני משה (שלז')
כ/ב פרקי מועדות עמ' 239
כ/ב קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קעב-קעג
כ/ב קונטרסי שעורים כתובות קונ' ב אות יב עמ' 140
כ/ב שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' רא
כ/ב שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף יא ע"א
כ/ב שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' רסה
כ/ב שו"ת הריב"ש עמ' ג, יב, יח, קפח
כ/ב שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' שכד
כ/ב שיח ערב סנהדרין עמ' קל, קמג-קמד
כ/ב שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' יח-יט
כ/ב שנתון המשפט העברי ח"ב עמ' 159
כ/ב שעורי מבשר טוב פסחים ח"א עמ' קמח
כ/ב שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' לו, לח {או"ש}
כ/ב שערי טהר ח"ב שער ד סי' ו אות א, ח"ו סי' ב
כ/ב שעשועי תורה (תשנג) עמ' קלו
כ/ג אגרות משה יו"ד ח"א סי' עד, ח"ב סי' נט, קכז ענף ו
כ/ג אוצרות המלך
כ/ג אור גדול דף כה ע"ד, כו ע"א
כ/ג אור הישר
כ/ג איש על העדה (סולובייציק) עמ' 91
כ/ג אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' קנה-קנו {כ"מ}, קנז
כ/ג אמרי חן (לוונברג)
כ/ג אנצי"ת ע' אונס (א) הע' 21-23, 127
כ/ג בית אהרן (צוקרמן) עמ' שכו {כ"מ}
כ/ג בית זבול ח"ב סי' ז אות ח
כ/ג ברכי יוסף יו"ד סי' קנז שיורי ברכה אות ד {כ"מ}
כ/ג ברכת ראובן דף קט ע"ב, קיב ע"ד, קיג ע"א
כ/ג גזע ישי דף קנו ע"א
כ/ג דבר המלך (קרויזר) ח"א עמ' יט
כ/ג דברות משה סנהדרין עמ' תנז, תקיד, תקטז
כ/ג דברות משה שבת ח"ב סי' סד הערה ל, כתובות עמ' מד, נדרים עמ' קפו, ב"ק ח"א סי' כז ענף ג, סי' לט ענף ב {כ"מ}, ח"ב סי' פו ענף ב-ג, ב"ב ח"ב סי' מב ענף ב {כ"מ}, הבבות עמ' שסז
כ/ג המעלות לשלמה עמ' קב
כ/ג העמק דבר דברים פכ"ב פסוק כג
כ/ג השגות הרמ"ך
כ/ג חמדת ישראל ח"א מפתחות והוספות דף א ע"ג
כ/ג יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קע
כ/ג ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רמא
כ/ג ישא איש דף לג ע"א
כ/ג ישועות יעקב נזיקין עמ' רנו
כ/ג כבוד מלכים (מרגליות) {כ"מ}
כ/ג כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקמז
כ/ג להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' צא
כ/ג להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' קכו, ח"י עמ' קכד
כ/ג להורות נתן ח"ה עמ' צא
כ/ג מטה אהרן שבועות עמ' נב
כ/ג מטרה המקדשת את האמצעים עמ' 127 {רמב"ם}, 128 {כ"מ}
כ/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' רד, תכו-תכז, ח"ג עמ' שנא
כ/ג משא יד ח"א עמ' שכז
כ/ג משך חכמה שמות פי"ט פס' יז
כ/ג משנה הלכות ח"ט סי' רנא, שפח, שצה
כ/ג משנת יעקב קדושה עמ' ב
כ/ג נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' פז
כ/ג נועם חי"ז עמ' רעד [אגרות משה יו"ד ח"ג סי' נט]
כ/ג נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"ב סי' נג אות לח
כ/ג נשמת אברהם ח"ה עמ' סג {כ"מ}
כ/ג נתן פריו הל' נדה עמ' מב
כ/ג ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' קלט
כ/ג עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 119
כ/ג עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 2 הע' 106
כ/ג עמודי שלמה ח"ב עמ' רסג
כ/ג ענבי פתחיה עמ' 268 {כ"מ}
כ/ג עצי ארזים סי' כ ס"ק ג
כ/ג פנים מסבירות עמ' רצד
כ/ג צבי תפארת סי' כח
כ/ג צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף צד ע"ד, קכ ע"א
כ/ג צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רסג
כ/ג צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רסג
כ/ג קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קד
כ/ג קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קעב
כ/ג קונטרסי שעורים כתובות קונ' ב אות ה עמ' סב
כ/ג קרן הצבי מצוה מ אות ג
כ/ג ראשי בשמים (רבין) עמ' קנא {כ"מ}
כ/ג שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תקלה
כ/ג שואל ומשיב מהדו"ד חלק ג סי' ה (ד"ה והנה שאל)
כ/ג שולי הגליון עמ' רב
כ/ג שיורי ברכה יו"ד דף לא ע"א
כ/ג שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' רמא
כ/ג שעורי מבשר טוב פסחים ח"א עמ' קלט, קנט
כ/ג שעורי ר' שלמה עמ' פט
כ/ג שערי טהר ח"ו סי' ה אות ג
כ/ג תורת מנחם חס"א עמ' 63
כ/ג תחומין חי"ח עמ' 202 {כ"מ} = מטרה המקדשת את האמצעים עמ' 128
כ/ג תשובות ר' איסר יהודה עמ' קנט-קס
כ/ד אור הישר
כ/ד אמרי דוד (שליסל) דף ס ע"א
כ/ד אמרי חן (לוונברג)
כ/ד באר אליהו עמ' קע-קעא
כ/ד באר מרים פ"ג ה"ח אות א, ה"י
כ/ד דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' רח
כ/ד דינא דחיי ח"א דף קפה ע"א
כ/ד חזו"א סנהדרין סי' כא ס"ק א
כ/ד חי' הגרי"ז דף עג ע"ג
כ/ד חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קנא, קפו
כ/ד חק לישראל נזיקין עמ' 308
כ/ד יד מלך (מן) הל' חובל פ"א ה"ג
כ/ד כבוד לאיש דף מה ע"א
כ/ד כתבים (זסלנסקי) ח"ב עמ' צד
כ/ד מבוא למשנה תורה עמ' 206, 222
כ/ד מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' רח
כ/ד מחנה יוסף סוטה עמ' קכט
כ/ד מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קעו ע"ד
כ/ד מנחת חינוך ח"א עמ' של, ח"ג עמ' רצט
כ/ד מעדני שמואל עמ' רכב
כ/ד מעיל שמואל (פלורנטין)
כ/ד מעין החכמה עמ' נב
כ/ד מפתח הבאורים [גרי"ז דף עא]
כ/ד משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' רנ, תרסג
כ/ד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' קלב {אסור לחוס}
כ/ד משפטים לישראל עמ' קלט, רסה
כ/ד נר מצוה (ואלק) מצוות דף קכה ע"א {מי שמחוייב מיתה, אסור לחוס עליו}
כ/ד סדר משנה (תאומים) עמ' מה
כ/ד סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קסז
כ/ד סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ד עמ' כד
כ/ד סהמ"צ לרס"ג ח"א דף קלט ע"ד
כ/ד סודו של המשפט העברי עמ' 535, 538
כ/ד ענישה ושיקום ביהדות עמ' 35
כ/ד פד"ר יג עמ' 280
כ/ד פרשת השבוע (תשעב) ח"ב עמ' 185
כ/ד צפנת פענח (פולנאה, תשעא) עמ' שצז
כ/ד צפנת פענח (תשסו) עמ' רסב
כ/ד קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון חכמים עמ' י
כ/ד קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' ט
כ/ד שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' קמג
כ/ד שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' רו
כ/ד שנות ימין ח"ב דף מד ע"ב {אין מרחמים בדין}
כ/ד תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' כז ס"ק ה
כ/ד תועפת ראם (גטיניו) דף עח ע"א
כ/ד תורה שלמה שמות פכ"ג אות לט
כ/ה אהל משה (הורוביץ) ח"א ב"ב קנו ע"ב
כ/ה אור הישר
כ/ה ארחות חיים ח"ב סי' מה אות א עמ' 515
כ/ה האיר ממזרח אבות עמ' רמז {הרשעים שליבם גם בהוראה}
כ/ה הלכה פסוקה ח"א סי' ז הערה 252, ברור הלכה עמ' ז, ח"ב סי' יז הערה 214
כ/ה הרמב"ם ומכילתא דרשב"י סי' פא
כ/ה חוות יאיר (תשנז) עמ' קפג
כ/ה חוקות הדיינים ח"א עמ' יט
כ/ה לא תשנא עמ' 75
כ/ה מנחת חינוך ח"א עמ' שלד
כ/ה מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' רנא
כ/ה משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' קלו
כ/ה סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' שלד
כ/ה ענישה ושיקום ביהדות עמ' 35, 53
כ/ה פד"ר חי"ג עמ' 280, חט"ו עמ' 37
כ/ה פסקי מהרי"ץ - בארות חיים הערה קכד ד"ה וחילוק
כ/ה קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' סג
כ/ה שלחן המלך
כ/ה שלטון החוק בישראל עמ' 111
כ/ה שערי צדק ח"ג עמ' 287
כ/ה תורה שלמה שמות פכ"ג אות פח, חי"ט עמ' 380
כ/ו אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' מ
כ/ו ארחות חיים ח"ב סי' מה אות א עמ' 515
כ/ו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' קצג
כ/ו דבר יהושע (שו"ת) ח"ג יו"ד סי' ב
כ/ו דברי יהודה סי' כד אות ז
כ/ו דברי יואל - שו"ת עמ' קמז
כ/ו הלכה פסוקה ח"ב סי' טו הערה 18, סי' יז הערה 216
כ/ו התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' רלט
כ/ו יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' א
כ/ו ימי דוד עמ' עה
כ/ו מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף סא ע"א
כ/ו מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תע
כ/ו משפטי ארץ ח"א עמ' 400
כ/ו נועם חכ"ה עמ' פז
כ/ו עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' ס
כ/ו פסקי מהרי"ץ - בארות חיים הערה רצה
כ/ו רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' סז
כ/ז אגרות משה חו"מ ח"ב עמ' רמ
כ/ז אם למסורת (ביא') עמ' 102
כ/ז אנצי"ת ע' בית דין הע' 670
כ/ז ארחות חיים ח"ב סי' מה אות ב
כ/ז גבורת יצחק אבות עמ' כט
כ/ז דובר מישרים דף עב ע"ב
כ/ז הלכה פסוקה ח"א סי' ה הערה 40א, ח"ב סי' י הערה 8-9, 16, 24
כ/ז המעשה והמדרש עמ' טו
כ/ז המשפט העברי עמ' 1248
כ/ז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרמח
כ/ז זכרון זאב עמ' קכז
כ/ז חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' כא
כ/ז חקרי זמנים ח"ד עמ' פז
כ/ז ימין משה
כ/ז מבוא למשנה תורה עמ' 278
כ/ז מעמד האשה עמ' 302
כ/ז משיב מלחמה (תשעט) ח"ג עמ' רצב
כ/ז משיב מלחמה (תשמג) ח"ג עמ' שיג
כ/ז משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' עו
כ/ז משפטי ארץ ח"א עמ' 390, 400, 402
כ/ז סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 152
כ/ז שלחן המלך
כ/ז תהלה לדוד (והרמן) פ"לז פסוק יד הערה יא פ"סג פסוק יא הערה לא
כ/ח אוצרות המלך
כ/ח אנצי"ת ע' בית דין הע' 673, 674, 677-679
כ/ח אסיפת גאונים החדש (תשע) עמ' צה
כ/ח ארחות חיים ח"ב סי' מה אות ב
כ/ח בית אהרן וישראל גל' יג עמ' קיד {מונע עצמו מהוראה}
כ/ח ברור הלכה ע"ז יט ע"ב ציון ב
כ/ח דברי יחזקאל (מישור) עמ' רסח
כ/ח הלכה פסוקה ח"ב סי' י הערה 44, 45, 56 {רדב"ז}, 60
כ/ח המלך ברמה עמ' 64
כ/ח המשפט העברי עמ' 1248
כ/ח וכתורה יעשה ח"ב דף כב ע"ב
כ/ח חיים שנים ישלם עמ' טז
כ/ח חקרי זמנים ח"ד עמ' פז
כ/ח טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' תלט
כ/ח יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' ע, כרך ב ח"ב עמ' א
כ/ח יחל ישראל אבות ח"ד עמ' קכט
כ/ח לב שלם הל' ת"ת פ"ה ה"ד
כ/ח מבוא למשנה תורה עמ' 110
כ/ח מחקרים במשה"ע עמ' 59
כ/ח מעמד האשה עמ' 302
כ/ח משפטי ארץ ח"א עמ' 390, 394, 400-403, 407, 409, 410, 421, 423-426, 438
כ/ח סדר משנה הל' ת"ת פ"ה ה"ד
כ/ח סיני ס' יובל עמ' שה
כ/ח סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 215
כ/ח קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' כג
כ/ח קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' לו
כ/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' נב
כ/ח שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' קצט
כ/ח שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תכו, תכח
כ/ח שו"ת מהרש"ל (תשעט) עמ' קכה
כ/ח שו"ת מהרש"ל סי' לה
כ/ח שנתון המשפט העברי ח"ו עמ' 122, חי"ג עמ' 292
כ/ח תחומין חי"א עמ' 33
כ/ט אמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' קמח
כ/ט ארחות חיים ח"ב סי' מה אות ב
כ/ט ברור הלכה סנהדרין ה ע"ב ציון ה
כ/ט גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' סח, ע
כ/ט גבורת יצחק שבועות עמ' שמג-שמד
כ/ט משא יד ח"א עמ' ריא-ריב
כ/ט משנת יעקב מדע עמ' נד
כ/ט סגולת ישראל שמות עמ' רג {באו לפניך שנים אחד כשר ואחד רשע}
כ/ט תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' כא ס"ק ב, יד-טו
כ/י אורח צדקה עמ' קיח
כ/י בית ישראל (בנבנשתי) ח"ב-ח"ג דרוש לה עמ' 269 {דבר המשפט}
כ/י בית מושב (תשסז) עמ' תסד, תע
כ/י הלכה פסוקה ח"ב סי' טו הערה 1 {רמב"ם}, 10 {רדב"ז}
כ/י חוקת עולם עמ' 259 {דין פרוטה כדין מאה}
כ/י יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' ב
כ/י כבוד לאיש דף מו ע"א
כ/י עיוני פרשה שמות עמ' 88
כ/י קרן הצבי מצוה קיג אות ג
כ/י שער משפט סי' ג ס"ק ב {לח"מ}
כ/י תחומין חי"ב עמ' 125
כ/יא אוהב מישרים עמ' תע
כ/יא אוצמפה"ת ב"מ נה ע"ב ח"א הע' 5 {כ"מ}, 10
כ/יא אוצר א"י ח"א עמ' 9
כ/יא אוצרות המלך [ב"י חו"מ סי' ו]
כ/יא אורח צדקה עמ' צא-צג {דעת הרא"ש והטור}
כ/יא באר אליהו סי' ו עמ' נו-נח {גומרים}
כ/יא בית מושב (תשסז) עמ' שצו {כ"מ}
כ/יא בנין שלמה (רבינ') סי' לא {גומרים - השוואה לחיוב על כל ההנאה בגלל חסרון מועט}
כ/יא ברור הלכה ב"מ נה ע"א ציון י {גומרים}
כ/יא ברית עולם (ולר) סי' מד אות ו {גומרים}
כ/יא ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א סי' ו עמ' נב-נה
כ/יא גזע ישי דף קמג ע"א אות קנה {המקור שאין נזקקין, תביעת דבר בעין פמש"פ}, קנו {גומרים}, קנז {שבועה על פמש"פ אם התחילו בשו"פ}, קנח {תביעת כלי פמש"פ}, קנט {ב"ד מכין לקיים השבת פמש"פ}
כ/יא דברות משה ב"מ ח"ב סי' מט ענף א עמ' פח-פט {גומרים}
כ/יא דברות משה סנהדרין עמ' רד
כ/יא דברי לוי
כ/יא הלכה פסוקה ח"א סי' ו הערה 30, 37 {כ"מ}, 38
כ/יא חוקת עולם עמ' 477
כ/יא חק לישראל נזיקין עמ' 10
כ/יא יקב אפרים עמ' קכט-קלא {גומרים, אם רצו ב"ד לדון בפמש"פ, הודאה בפני ב"ד שדנו בפמש"פ}
כ/יא לב מבין
כ/יא מבוא למשנה תורה עמ' 110, 206
כ/יא מרכבת המשנה מהדו"ב [עי' כנה"ג חו"מ סי' ו]
כ/יא פסקי מהרי"ץ - בארות חיים הערה צה
כ/יא רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' רפא {כלי פחות מש"פ}
כ/יא שו"ת מהר"ם בן חביב סי' רכח עמ' תרמב-תרמג {גומרים בפמש"פ, שבועה על תביעה פמש"פ, כלי פמש"פ}
כ/יא תורה לשמה (תשעג) עמ' שנו
כ/יא תורת חיים (תשסג) ח"א סי' טז עמ' לג {גומרים}
כ/יא תקוני טעויות
כ/יב אמרי בינה (אוירבך) - דיינים סי' כב [א] ד"ה הא
כ/יב אנצי"ת ע' גר הע' 409
כ/יב דבר יהושע על הש"ס עמ' קע {שלשה לאוין}
כ/יב דינא דחיי ח"א דף קפה ע"ד
כ/יב חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' טו
כ/יב מנחת חינוך ח"ג עמ' תד
כ/יב מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תעא {רדב"ז}
כ/יב מעין החכמה עמ' שכח
כ/יב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' קלו
כ/יב משנת יעקב מדע עמ' מב
כ/יב נחל איתן הל' דעות פ"ו {מדוע יש חילוק לאווים}
כ/יב נחלת שמעון (קרסנר) ישעיהו אות מג
כ/יב ספרי דבי רב ח"ד עמ' קמו
כ/יב פני משה (שלז')
כ/יב פרי חיים (הליר)
כ/יב שלחן המלך
כ/יב תורה שלמה שמות פכ"ג אות פו


כא/940 הלכות סנהדרין פרק כא *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


כא/רה"פ דבר המשפט ח"א
כא/רה"פ הרמב"ם המדויק
כא/רה"פ יד פשוטה
כא/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
כא/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
כא/רה"פ פי' ר"י קאפח
כא/רה"פ קרית מלך
כא/רה"פ רמב"ם לעם
כא/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
כא/א אמרי איש עמ' רו {מ"ע על שופט - ולא בשאר אדם}
כא/א בחיר חיים
כא/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' ק, קעח
כא/א בשולי גליוני עמ' תצה
כא/א דברות אליהו ח"ד עמ' קעז
כא/א דרך המלך (חוידינסקי) סי' יג
כא/א הלכה פסוקה ח"ב סי' יז הערה 2, 10, 23, 29 {רמב"ם}, 141 {ק"ס}, ח"ג עמ' קיב
כא/א התורה והמדינה חי"א עמ' סד
כא/א חוקת עולם עמ' 448 {מצוה לדון}, 478
כא/א חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' שלז
כא/א יין מלכות (שניאורסון) עמ' 545-546
כא/א ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רמב
כא/א כבוד לאיש דף מה ע"א
כא/א לחם רב (בוטון) סי' פז
כא/א לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' רעו
כא/א לישרים תהלה (תשסד) עמ' קכט
כא/א מבוא למשנה תורה עמ' 206
כא/א מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' תפט
כא/א מעיל שמואל (פלורנטין)
כא/א מקור ישראל דף קיז ע"ד
כא/א משכן שילה עמ' שצח
כא/א ס' השבי"ט עמ' קט
כא/א סדר הדין (שוחטמן) עמ' 198
כא/א סודו של המשפט העברי עמ' 534
כא/א ספר לנדוי עמ' 627
כא/א ענישה ושיקום ביהדות עמ' 35
כא/א פד"ר ח"י עמ' 315, חט"ו עמ' 36
כא/א פרשת השבוע (תשעב) ח"ה עמ' 7
כא/א רלב"ג דברים פ"א פסוק יז עמ' ד
כא/א רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' סז
כא/א רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' רסב
כא/א שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שצג
כא/א שלטון החוק בישראל עמ' 113
כא/א שם דרך סנהדרין עמ' מב
כא/א שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 330, ח"ו עמ' 384, חי"ד עמ' 199
כא/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' ריב
כא/ב אות לישועה דף קנא ע"ב
כא/ב ברור הלכה שבועות לא ע"א ציון ח
כא/ב יד פשוטה מדע עמ' תנו
כא/ב יקב אפרים עמ' קלא-קלב
כא/ב מעיל שמואל (פלורנטין)
כא/ב משבצות זהב שמואל ב עמ' ריג
כא/ב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' קלד
כא/ב סודו של המשפט העברי עמ' 534
כא/ב ענישה ושיקום ביהדות עמ' 32
כא/ב רלב"ג דברים פ"א פסוק יז עמ' ד
כא/ב רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' רסב
כא/ב שלטון החוק בישראל עמ' 113
כא/ב תורה שלמה שמות פכ"ג אות קג
כא/ב תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' פב
כא/ג אזני יהושע (מהד' אדרת) דברים דרוש מט עמ' 101
כא/ג אנצי"ת ע' גמר דין הע' 1, 122, 123, 125, 129
כא/ג אפיקי מים ח"א סי' כז-כח
כא/ג באר אליהו עמ' קסא
כא/ג בית ישחק
כא/ג ברור הלכה יבמות קג ע"א ציון א פרק א הראשון {ישיבה}
כא/ג ברור הלכה שבועות ל ע"א ציון ז, ל ע"ב ציון א
כא/ג ברית אברהם (פצנובסקי) אהע"ז סי' קכא אות ג {בדיעבד}
כא/ג ברית עולם (ולר) סי' עז אות ז
כא/ג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' קעח-קעט
כא/ג ברכת שלמה חו"מ עמ' כו
כא/ג גור אריה שמות פ' יח הע' 265
כא/ג דביר הקודש זבחים עמ' פ
כא/ג דברות משה נדרים עמ' סח
כא/ג דברי חיים תשובות נוספות סי' כט
כא/ג הלכה פסוקה ח"ב סי' יז הערה 30, ח"ג עמ' קטז
כא/ג זכרון זאב עמ' עג
כא/ג חזון יחזקאל סנהדרין פ"ז ה"ד
כא/ג חי' הגאון אדר"ת עמ' נו {בדיעבד אם דנו כשהעדים יושבים}
כא/ג חלק יעקב (אלבעלי) דף כט ע"ג
כא/ג חסדי דוד ח"ה עמ' תקסה
כא/ג יד פשוטה מדע עמ' תנו
כא/ג ידבר שלום ח"ב עמ' קע
כא/ג יין הטוב עמ' קצג, רסד-רסה {כ"מ}
כא/ג כנסת יחזקאל (רחמים) עמ' פ
כא/ג להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' קכא ע"ב
כא/ג להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' קל {השמיט שדיינים בישיבה}
כא/ג להורות נתן ח"ז עמ' קעד {השמיט שדיינים בישיבה}
כא/ג לשון למודים חו"מ דף טו ע"ב
כא/ג מטה אהרן שבועות עמ' קסה
כא/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' רכט
כא/ג מעיל שמואל (פלורנטין)
כא/ג משא בני קהת
כא/ג משפטי אמת עמ' לה
כא/ג נזר אברהם מכות ועדות עמ' רמה
כא/ג נשמת אברהם ח"ב עמ' קנב {כ"מ}
כא/ג סודו של המשפט העברי עמ' 534
כא/ג ענישה ושיקום ביהדות עמ' 32
כא/ג פרי האדמה ח"ב
כא/ג קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' תנ {כ"מ}
כא/ג קול דודי (תשף)
כא/ג קול דודי שבועות סי' תמט, תע
כא/ג קונטרס הראיות לריא"ז שבועות עמ' נא
כא/ג רלב"ג דברים פ"א פסוק יז עמ' ד
כא/ג רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שטו
כא/ג רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' ריג {עדים בעמידה}
כא/ג רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' כא
כא/ג שלטון החוק בישראל עמ' 113
כא/ג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רצט
כא/ג תורת אמת (תשסו) עמ' תקכ
כא/ג תורת המלך (צדוק) סי' ז ס"ק יג
כא/ג תורת רפאל ח"ג עמ' פב-פג
כא/ד אנצי"ת ע' בעל דין הע' 71
כא/ד באר אליהו עמ' קעא
כא/ד ברור הלכה שבועות ל ע"ב ציון ד, ה
כא/ד הלכה פסוקה ח"ב סי' יז הערה 132, 134
כא/ד יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"א עמ' קמז
כא/ד יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' רח
כא/ד יד פשוטה מדע עמ' תנו
כא/ד מזכרת עמ' 513
כא/ד מחקרים במשה"ע עמ' 28
כא/ד מים קדושים, דרושים דף נב ע"ב {לח"מ}
כא/ד מנחת אליהו (שטיינברג) עמ' קצב
כא/ד מעיל שמואל (פלורנטין)
כא/ד מקראי קדש (תשנג) עמ' רעב
כא/ד שער משפט סי' יז ס"ק א
כא/ד תורת המלך (צדוק) סי' ז ס"ק יג
כא/ד תכלת מרדכי (קלצקי, תרפח) דף מ ע"ג
כא/ה אוצרות המלך
כא/ה אנצי"ת ע' גמר דין הע' 167, 184
כא/ה ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' רמ
כא/ה ב"ח חו"מ סי' יג {הגהמ"י - בדיעבד מועיל גמר דין בישיבה}
כא/ה בית אהרן וישראל גל' טו עמ' קח {הגהמ"י - בדיעבד מועיל גמר דין בישיבה}
כא/ה בית אהרן וישראל גל' סב עמ' מו
כא/ה בית יחזקאל (וייס) עמ' פ
כא/ה ברור הלכה שבועות ל ע"א ציון ז, ל ע"ב ציון א
כא/ה ברית אברהם (פצנובסקי) אהע"ז סי' קכא אות ג {בדיעבד}
כא/ה דיני בוררות עמ' רמו {הנצרך קודם}
כא/ה הלכה פסוקה ח"א סי' ז הערה 198, ח"ב סי' ט הערה 108, סי' יז הערה 66, 68 {רמב"ם}, 72 {רדב"ז}, ח"ג עמ' קטז, קיח, שפ
כא/ה הלכות מדינה ח"ג עמ' קו
כא/ה הרמב"ם - שמרנות עמ' 258
כא/ה הרמב"ם והגאונים עמ' 136
כא/ה הרמב"ם כמחנך עמ' 128
כא/ה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרנד
כא/ה וזאת התורה עמ' רנז
כא/ה חוות יאיר (תשנז) עמ' שפ
כא/ה חוקות הדיינים ח"א עמ' רמ
כא/ה טהרת השבת כהלכתה ח"א עמ' רכב
כא/ה ידבר שלום ח"ב עמ' קע
כא/ה יוסף את אחיו עמ' קיז {אין לנו כח}
כא/ה כל נדרי פ' כא הע' ב
כא/ה כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' קכז
כא/ה להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' קכג ע"א {הגהמ"י}
כא/ה מבוא למשנה תורה עמ' 88, 89
כא/ה מחנה יהודה (אשכנזי) דף עט ע"ד
כא/ה מטרה המקדשת את האמצעים עמ' 308, 383
כא/ה מרגליות הים סנהדרין יז ע"א אות לד
כא/ה סדר הדין (שוחטמן) עמ' 288
כא/ה סיני חוב' צג עמ' לד {הלשון "להעמיד דת על תילה"}
כא/ה עיוני הלכות ח"א עמ' קמו
כא/ה עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 98
כא/ה עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 106
כא/ה פד"ר ח"כ עמ' 366
כא/ה פסקי ריא"ז סנהדרין עמ' טז-יז
כא/ה קול דודי (תשף) (בקיצור)
כא/ה קול דודי שבועות סי' תמט
כא/ה קונטרס הראיות לריא"ז שבועות עמ' מט-נ
כא/ה שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' קעז
כא/ה שו"ת הרדב"ז ח"א סי' לא
כא/ה שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' שטז {הגהמ"י ב}
כא/ה שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' רלה {הגהמ"י}
כא/ה שו"ת מהר"י וייל סי' קצ {הגהמ"י אות ב}
כא/ה שו"ת ר"י קצבי דרוש ב
כא/ה של"ה ח"א מס' ר"ה סי' מה
כא/ה של"ה ח"ב ר"ה סי' מה
כא/ה שנתון המשפט העברי חי"א עמ' 661
כא/ה שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' רנב
כא/ה שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' שי
כא/ה שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' ריז
כא/ה שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' טז, רצח
כא/ה תקנת השבים עמ' 432
כא/ו אבני קודש (סוגיות) ח"ב עמ' רלח
כא/ו אהל דוד (קהן) ח"א ישעיהו פ"א פס' יז
כא/ו אהל משה (הורוביץ) ח"א שבועות ל ע"א
כא/ו אור הישר
כא/ו אור שמח
כא/ו אורים ותומים - תומים סי' טו ס"ק ג
כא/ו אידנו עמ' 82, 83
כא/ו אמרי יהושע (ברוק) עמ' 44, 293
כא/ו אנצי"ת ע' אשה הע' 472-471, 544
כא/ו אפיקי מים ח"א סי' כט
כא/ו ארחות חיים ח"ב סי' מה אות א עמ' 514
כא/ו ארץ בנימין עמ' סו
כא/ו באר אליהו עמ' קמו
כא/ו באר מים חיים (נוסינזון) כתובות דף קה
כא/ו בית אהרן וישראל גל' כז עמ' קלה
כא/ו בית מושב (תשסז) עמ' תסט, תעב
כא/ו ברור הלכה יבמות ק ע"א ציון ג
כא/ו ברור הלכה כתובות קו ע"א ציון א
כא/ו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' קס
כא/ו דברי לוי
כא/ו דברי שלמה (אסרף)
כא/ו דרשות מהר"ם חביב עמ' קסז {כ"מ}
כא/ו הגהות רימ"א
כא/ו היכל מלך
כא/ו הלכה פסוקה ח"ב סי' טו הערה 46, 47, 59
כא/ו המדות לחקר ההלכה מדה יז אות ט
כא/ו זה השער שער ג סי' ריג
כא/ו חדושים ובאורים (גרי') כתובות סי' י לדף קו ע"א
כא/ו חוות יאיר (תשנז) סי' כא עמ' צא {כ"מ}
כא/ו חוקת עולם עמ' 477-478 {אלמנה לפני ת"ח}
כא/ו חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' שלו
כא/ו חיים ומלך
כא/ו חקרי לב (המאור) חו"מ ח"א עמ' יב
כא/ו יד פשוטה מדע עמ' תנו
כא/ו יקב אפרים עמ' קלג-קלה
כא/ו ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קעא
כא/ו מחנה יהודה (אשכנזי) דף ב ע"ד
כא/ו מלילות ח"א עמ' 33
כא/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' רל
כא/ו מנחת כהן (יוסף חיים) דף פא ע"ד-פב ע"א-ע"ב {ת"ח}
כא/ו מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' קפא
כא/ו מעיל שמואל (פלורנטין)
כא/ו מעיני המים
כא/ו מקראי קדש (תשנג) עמ' רעח
כא/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
כא/ו משאת המלך ח"ד סי' תקו {כ"מ}
כא/ו משבצות זהב ישעיהו עמ' נב
כא/ו משך חכמה דברים פכ"ו פס' טו
כא/ו משנה כסף (כולי) דף לו {כ"מ - יתום}
כא/ו משרת משה (עטייה)
כא/ו נחלת יצחק כתובות סי' מג
כא/ו נחלת שמעון (קרסנר) ישעיהו אות מג
כא/ו נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' תפב {או"ש}
כא/ו סדר הדין (שוחטמן) עמ' 39
כא/ו עיני כל חי (תשסח) עמ' טז (דף ה ע"ג במהד' תרלח) {יתום}
כא/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קי
כא/ו פניני רבנו יחזקאל עמ' כח
כא/ו פסקי מהרי"ץ - בארות חיים סי' טו ס"ק ה ד"ה דע, ס"ק ו, הערה תרלד
כא/ו פעמוני זהב סי' טו סעיף א
כא/ו פרי האדמה ח"ב
כא/ו פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' קמב
כא/ו צור יעקב (יעבץ) שלח לך {דין יתום קודם לדין אלמנה}
כא/ו קרן פני משה ח"א עמ' רכה
כא/ו שיחות ר' צבי יהודה במדבר עמ' 412 {אשה קודמת מפני בושתה}
כא/ו שנות חיים (חזן) דף קעה ע"ד {יתום לפני אלמנה}
כא/ו שער החצר דף קע ע"ד
כא/ו שער יהודה לקוטים דף קנ ע"א
כא/ו שער משפט סי' טו ס"ק א
כא/ו שתי הלחם סי' כ
כא/ו תהלה לדוד (והרמן) פ"קלח פסוק ה הערה יד
כא/ו תורה שלמה שמות פכ"ב אות שעג
כא/ו תורת חסד (פרחיא) דף קצו ע"ב
כא/ו תחומין ח"ז עמ' 398, חי"ב עמ' 125
כא/ז אור הישר
כא/ז אור שמח
כא/ז איים בים חלק ז ערכין סי' יא אות ב
כא/ז אמרי דוד (שליסל) דף נו ע"א-ע"ב
כא/ז אנצי"ת ע' בעל דין הע' 64
כא/ז בני יוסף (ר' יוסף בן יחיאל, שלוניקי ת"פ) פרשת משפטים דף נו ע"א {אלמנה לפני ת"ח}
כא/ז ברור הלכה שבועות לא ע"א ציון ט
כא/ז ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' קפח
כא/ז גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' פו
כא/ז דבר המשפט ח"א עמ' 219
כא/ז דינא דחיי ח"א דף ח ע"ד
כא/ז דרכי הים דף ח ע"ד
כא/ז הלכה פסוקה ח"ב סי' יז הערה 82, 85, 88, 89, 128
כא/ז המנהיג עמ' תרנב
כא/ז העמק שאלה ח"א שאלתא נוספת אות כד
כא/ז זה השער שער ג סי' מב
כא/ז חוקות הדיינים ח"א עמ' מא
כא/ז חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' כז
כא/ז חידוש הסנהדרין לפי הרמב"ם עמ' קב
כא/ז חפץ חיים לאוין ס"ק ב (=חי' חפץ חיים), כלל ו ס"ק א, ב, רכילות כלל ה ס"ק א
כא/ז כבוד מלכים (מרגליות)
כא/ז כתב סופר - שו"ת החדשות עמ' צו
כא/ז להוגה דעות פ"ה ה"ז {מדבר שקר תרחק}
כא/ז מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' רלד-רלה
כא/ז מטר השמים (תשנז) עמ' תקג
כא/ז מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קצא ע"א
כא/ז מנחת חינוך ח"א עמ' שכא
כא/ז מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' רטז, ח"ג עמ' תעו
כא/ז מעין החכמה עמ' נ
כא/ז מעיני המים
כא/ז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' קמא
כא/ז משנת ישראל סי' יב אות א, ג
כא/ז נועם חי"ח עמ' קע
כא/ז נתן פריו מכות עמ' רטז-ריז
כא/ז סדר הדין (שוחטמן) עמ' 227
כא/ז סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קסט
כא/ז סודו של המשפט העברי עמ' 531
כא/ז עולת איש (אלישר) דף עב ע"א
כא/ז ענישה ושיקום ביהדות עמ' 84
כא/ז פרשת השבוע (תשעב) ח"ה עמ' 2
כא/ז צדקה לחיים (תקמז) (דף פ ע"ג)
כא/ז צדקה לחיים (תשסח) עמ' נא
כא/ז קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון חכמים עמ' י
כא/ז ר"י ששפורטש עמ' 202
כא/ז רלב"ג שמות פכ"ג פסוק ז עמ' שד
כא/ז רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' רסב
כא/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' נז
כא/ז שדה הארץ ח"א דף כז
כא/ז שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' נה {לח"מ}, נח
כא/ז שמר את הדבר עמ' רכז
כא/ז שנות חיים (חזן) דף פג ע"ב
כא/ז שנתון המשפט העברי ח"ה עמ' 321
כא/ז שרשי הים
כא/ז תורה שלמה שמות פכ"ג אות א, ד
כא/ז תחומין ח"י עמ' 152, 160
כא/ח אבן פינה (נשר) עמ' קכו
כא/ח אוצרות המלך
כא/ח אוצרות הרמב"ם
כא/ח אור הישר
כא/ח אם הבנים ח"ב דף קלט ע"א {כ"מ}
כא/ח אפיקי מים ח"א סי' ל
כא/ח בחיר חיים
כא/ח בית אהרן וישראל גל' טז עמ' קטו
כא/ח בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' שנא
כא/ח ברור הלכה מכות ו ע"ב ציון ב
כא/ח ברכות שמים מכות פ"א אות שלד {מתורגמן לבעלי דין}
כא/ח ברכי יוסף חו"מ דף סו ע"ב
כא/ח ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' קפט, ח"ב עמ' יח
כא/ח ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ח עמ' רצה
כא/ח דברות משה סנהדרין עמ' קיא {מפי מתורגמן}
כא/ח דברי לוי
כא/ח דרך חיים (תשע) פ"א הערה 920
כא/ח האיר ממזרח אבות עמ' לו {לא יהיה הדיין שומע מפי מתורגמן}
כא/ח הלכה פסוקה ח"ב סי' יז הערה 138, 139, 143, ח"ג עמ' קמ
כא/ח השליחות וההרשאה במשה"ע עמ' 312
כא/ח חדושים ובאורים (גרי') מכות ו ע"ב
כא/ח חוקות הדיינים ח"א עמ' מו-מז, רצז
כא/ח חזו"א על הרמב"ם
כא/ח חיים ומלך
כא/ח חקקי לב ח"ב דף קמח ע"ב
כא/ח חקרי זמנים ח"ד עמ' פח
כא/ח יחל ישראל (תשנב) ח"ג עמ' רד
כא/ח יחל ישראל (תשסג) ח"ג עמ' צד
כא/ח לב אריה (גרוסנס) ח"ב סי' מה עמ' קמג
כא/ח להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' קכז
כא/ח מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' קיג
כא/ח מעיל שמואל (פלורנטין)
כא/ח משאת מרדכי מכות עמ' מז
כא/ח משפטי ארץ ח"א עמ' 334
כא/ח נועם ח"ג עמ' כו
כא/ח ס' השבי"ט עמ' קלג
כא/ח עדות ביהוסף (פודור) עמ' יב
כא/ח עדות ושטרות עמ' 46
כא/ח ענישה ושיקום ביהדות עמ' 84
כא/ח פאת ים שבועות עמ' סב
כא/ח פרי האדמה ח"ב
כא/ח קרן פני משה ח"א עמ' סח, רכה, וח"ב כאן
כא/ח שאל האיש דף צא ע"ב
כא/ח שו"ת הרדב"ז ח"א סי' שלא
כא/ח שופרא דשטרא שער יז פ"ד
כא/ח שופריה דיעקב (מערך) דף לג
כא/ח שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' קצא
כא/ח שעורי ר' שמואל מכות (תשמד) סי' קפו {תורגמן}
כא/ח שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' שט
כא/ח שער יהושע ח"א עמ' טז
כא/ח שער ראובן (כץ) עמ' רצא
כא/ח תורה שלמה חי"ט עמ' 322
כא/ט אורים ותומים - תומים סי' קכד ס"ק א, קכו ס"ק א
כא/ט אם למסורת (ביא') עמ' 102
כא/ט אנצי"ת ע' גונב נפש הע' 16
כא/ט ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' קצ
כא/ט האיר ממזרח אבות עמ' ריד {מצדיק הדין בליבו וחותכו}
כא/ט האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' נה {צריך הדיין וכו' ולשנות טענותיהן}, נז {ואח"כ יחתכהו}
כא/ט הלכה פסוקה ח"ב סי' יז הערה 157, 176
כא/ט משנת משה סנהדרין עמ' כד
כא/ט משפטי ארץ ח"ב עמ' 49 {בלבו}
כא/ט נועם חי"ח עמ' קעה
כא/ט פני משה (שלז')
כא/ט פרשת השבוע (תשעב) ח"א עמ' 302
כא/ט שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שצז
כא/ט שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 10 {האם צריך לשנות דברי העדים}
כא/ט שדה הארץ ח"א דף קיז ע"א
כא/ט שער יהושע ח"ב עמ' ו
כא/י אוהב מישרים עמ' ב, קכז, קלז-קלח, קמ-קמא, קמד {עד אחד}
כא/י אוהב מישרים עמ' רנח
כא/י אור הישר
כא/י אמרי בינה (אוירבך) - דיינים סי' כה [א] ד"ה וראיתי, ד"ה כתב
כא/י אמרי משפט ח"א עמ' קצה
כא/י ברור הלכה שבועות ל ע"ב ציון ל
כא/י דבר שמואל (אבוהב) סי' מב
כא/י דברות אליהו ח"ד עמ' קעח
כא/י דורש משפט עמ' תרנה
כא/י הלכה פסוקה ח"ב סי' יז הערה 183, 187, 189-191, 193
כא/י הרמב"ם - שמרנות עמ' 189
כא/י חוקות הדיינים ח"א עמ' כה
כא/י יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' ע
כא/י יקב אפרים עמ' קלו-קלז
כא/י כבוד יו"ט
כא/י כסא שלמה דף צד ע"א {לח"מ}
כא/י להורות נתן - שו"ת ח"ח עמ' פ
כא/י מקורות לפסקי הרמב"ם
כא/י משפטי עזיאל ח"ד עמ' קג
כא/י משרת משה (עטייה)
כא/י נחמד למראה ח"ג דף צט ע"ד {לח"מ}
כא/י נתן פריו סוכה עמ' רנג
כא/י סדר הדיון עמ' 6
כא/י סדר הדין (שוחטמן) עמ' 369, 325
כא/י עולת ראיה (וייס) עמ' קל {רדב"ז}
כא/י ערך שי חו"מ סי' רנג סעיף א
כא/י פסקי מהרי"ץ - בארות חיים הערה תרצה
כא/י ציוני מהר"נ
כא/י קול דודי (תשף)
כא/י קול דודי שבועות סי' תעד
כא/י ראש אליהו ח"ג עמ' ו {לח"מ}
כא/י רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' רסב
כא/י שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שצז
כא/י שבילי אשר
כא/י שבעים שנה לרבנות הראשית עמ' 94 {סניגורין}
כא/י שמות בארץ (תשנט) עמ' רלה
כא/י שערי תורה (לעוו) עדות ח"א עמ' כה-כח
כא/י תורה שלמה חי"ט עמ' 322
כא/י תשורת שי מהדו"ק סי' שסא
כא/יא אהבת עולם (דיהרנפורט) דף קכד ע"א
כא/יא אוצרות המלך
כא/יא בית אהרן וישראל גל' צ עמ' עה {כ"מ}
כא/יא בית יחזקאל (וייס) עמ' רמה
כא/יא ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' קצא
כא/יא גליוני הגר"ש עמ' קטו [בשו"ע לא גרס "מעט"]
כא/יא הלכה פסוקה ח"ב סי' יז הערה 193, 201, 203
כא/יא הרמב"ם - שמרנות עמ' 188-189 {מתיישבים הרבה}
כא/יא הרמב"ם כמחנך עמ' 18
כא/יא התורה והמדינה חי"א עמ' נה
כא/יא חוקות הדיינים ח"א עמ' כה
כא/יא יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' ב, עט
כא/יא יקב אפרים עמ' קלו-קלז
כא/יא כסא שלמה דף צד ע"ב {מותר לסעדו}
כא/יא כתר אפרים עמ' מח
כא/יא מהלכי משפט ח"א מהלך כו אות ב
כא/יא מים קדושים, דרושים דף כב ע"א, נב ע"א
כא/יא משפטי שבועות עמ' קצ
כא/יא סדר הדין (שוחטמן) עמ' 325
כא/יא עין חיים ח"א עמ' לא {הדיין יסעד אותו אם הוא מבקש}
כא/יא ראש אליהו ח"ג עמ' ה-ו
כא/יא שו"ת רשב"ש עמ' רלד, תט
כא/יא שופריה דיעקב (סקווירא) גל' א עמ' נ
כא/יא שמות בארץ (תשנט) עמ' רלה
כא/יא שערי תורה (לעוו) עדות ח"א עמ' כה-כח
כא/יא תחומין ח"ה עמ' 322


כב/941 הלכות סנהדרין פרק כב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


כב/רה"פ דבר המשפט ח"א
כב/רה"פ הרמב"ם המדויק
כב/רה"פ יד פשוטה
כב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
כב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
כב/רה"פ פי' ר"י קאפח
כב/רה"פ רמב"ם לעם
כב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
כב/א אוצרות הרמב"ם
כב/א אורח צדקה עמ' קכב, קכז
כב/א אמת ליעקב נשים עמ' קפו {מדוע הקדים "שמא יהרוג" לפני "שמא ידליק", אם יש סכנה ממש}
כב/א אנצי"ת ע' אלם (א) הע' 18, 19, 24
כב/א בית אהרן וישראל גל' יד עמ' קכב-קכג
כב/א בית מושב (תשסז) סי' יב עמ' תלב-תלד {דין הממונה לרבים, הדין ספק סכנה או ודאי סכנה לדיין}
כב/א ברור הלכה סנהדרין ו ע"ב ציון ד
כב/א ברכי יוסף חו"מ דף מח ע"א {לשון יראה}
כב/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' קב-קג
כב/א דבר המשפט ח"א עמ' 219
כב/א הלכה פסוקה ח"א סי' ז הערה 419, ח"ב סי' יב הערה 5, 7, 14, 20, 21, 23, 43 {רמב"ם}, 44, 52 {רדב"ז}
כב/א הרי יהודה ח"ב יו"ד סי' ה אות טז
כב/א התורה והמדינה ח"ט עמ' קיב {ממונה לרבים, במקום סכנה}
כב/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקפט {סכנה}, תקצא {רדב"ז על ממונה לרבים}
כב/א חדושים ובאורים (גרי') סנהדרין סי' א ס"ק יא
כב/א חזון יחזקאל סנהדרין פ"א ה"ג
כב/א חסדי דוד סנהדרין פ"א - ח"ה עמ' תק {מקור לדין דיין הממונה לרבים}
כב/א חקרי זמנים ח"ד עמ' מח {במקום סכנת נפשות}
כב/א יד ישראל ח"ב
כב/א יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' עז
כב/א להורות נתן דברים עמ' יז
כב/א מנחת חינוך מצוה תטו ח"ג עמ' קמד {בקיבלו עליהם קרוב או פסול, בדיני בני נח, מלקות}
כב/א מעיל שמואל (פלורנטין) {שמא יהרגני}
כב/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' קלו
כב/א משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' ע
כב/א משנת חיים דברים עמ' יא
כב/א משנת פקוח נפש סי' כה אות א {במקום סכנה}
כב/א משפטי עזיאל ח"ד עמ' קכ
כב/א נועם ח"ט עמ' רעט
כב/א נתיבות שמואל דף פד ע"א {שמא יהרגנו בחשש רחוק}
כב/א סהמ"צ לרמב"ם (הליר) ל"ת רעו עמ' קסח הערה 1 {שמא יהרוג את בני או שמא יהרגני}
כב/א ספרי דבי רב ח"ג עמ' מ {ממונה לרבים}
כב/א ענישה ושיקום ביהדות עמ' 54
כב/א פסקי מהרי"ץ - בארות חיים סי' יב ס"ק ג
כב/א צמח מנחם - הקדמה דף א ע"א {ממונה לרבים}
כב/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' נ ד"ה ומ"ש בתלמיד {לא חוששים שיטה דין מפני הפחד}
כב/א קול צופיך עמ' רב, רמב
כב/א קרית מלך
כב/א שו"ת מהרשד"ם חו"מ סי' שעח {ממונה לרבים}
כב/א שנתון המשפט העברי חי"ג עמ' 292
כב/א שעורי ר' שמואל סנהדרין ח"א עמ' ס-סא
כב/א תחומין ח"ט עמ' 46
כב/ב אוצר א"י ח"א עמ' 11
כב/ב אור הישר
כב/ב אורח צדקה עמ' קיא
כב/ב אמת ליעקב נשים עמ' רס
כב/ב אנצי"ת ע' בית דין הע' 672
כב/ב ברור הלכה שבועות לא ע"א ציון א
כב/ב גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' עח
כב/ב הלכה פסוקה ח"ב סי' ט הערה 265, 271
כב/ב חסדי דוד ח"ה עמ' תקא
כב/ב ירך אברהם ח"ב דף ב ע"ג
כב/ב לב מבין
כב/ב להוגה דעות פ"ה ה"ז {מדבר שקר תרחק}
כב/ב מנחת חינוך ח"ג עמ' קמד
כב/ב משאת המלך (תשסז) עמ' עג {לא תגורו}
כב/ב משאת המלך ח"ד סי' תקז-תקט
כב/ב נועם חי"ח עמ' קעג
כב/ב עיני דוד
כב/ב פסקי מהרי"ץ - בארות חיים הערה רפו
כב/ב רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' רסב
כב/ב שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' רמח
כב/ב שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' רה, רח
כב/ב תורה שלמה שמות פכ"ג אות צד, צז
כב/ב תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' פב
כב/ב תתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תקנ {מדבר שקר תרחק - רק כשגורם לעיוות דין}
כב/ג אורח צדקה עמ' קיא
כב/ג ברור הלכה סנהדרין ו ע"ב ציון א
כב/ג הלכה פסוקה ח"ב סי' ט הערה 285
כב/ג נועם חי"ח עמ' קעה
כב/ג רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' רסב
כב/ג שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) סי' נז דף קכז
כב/ג תורה שלמה שמות פכ"ג אות צח
כב/ד אנצי"ת ע' גמר דין הע' 1, 38
כב/ד ארשות החיים - הספדים עמ' יט
כב/ד בית אהרן וישראל גל' יד עמ' קכז-קכח {מותר לבצוע לפני גמר דין גם אם יודע לאן הדין נוטה}
כב/ד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' קד
כב/ד ברקאי ח"א עמ' 122
כב/ד גושפנקא דמלכא
כב/ד דברי לוי
כב/ד דברי משה (מזרחי) עמ' קמז {אחרי גמ"ד אסור לפשר}
כב/ד דיני בוררות עמ' קנג, קסה, קסז
כב/ד דרכה של תורה (רבינוביץ) עמ' 29
כב/ד הלכה פסוקה ח"ב סי' יב הערה 59-61, 83-85, 89, 94 {רדב"ז}, 137
כב/ד ויען שמואל חלק י עמ' שמו
כב/ד חוקות הדיינים ח"א עמ' רמד
כב/ד חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' רי
כב/ד יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' ע, כרך ב ח"ב עמ' עז
כב/ד מהלכי משפט ח"א מהלך כב אות ה
כב/ד מוסר המקרא והתלמוד עמ' קטז {פשרה משובחת}
כב/ד מחקרים במשה"ע עמ' 27
כב/ד ממעין ההלכה עמ' 147
כב/ד מנחת אהרן (קאפח) עמ' 107
כב/ד מנפת צוף עמ' 422
כב/ד מעיני המים
כב/ד משפטי ארץ ח"א עמ' 215-216, 352
כב/ד נר למאור (פרצקי) עמ' רכג
כב/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שכג
כב/ד פני משה (שלז')
כב/ד פסקי מהרי"ץ - בארות חיים הערה שסט
כב/ד פרפרת משה ח"א עמ' תפו
כב/ד קונטרסי שעורים ב"ב דף כט
כב/ד שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שפח
כב/ד שו"ת ר' אשטרוק אבן שאנג'י עמ' 267, 278
כב/ד שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' רנו
כב/ד שו"ת ר"ע דאיינה ח"ב עמ' 138
כב/ד שו"ת רשב"ש עמ' תסז
כב/ד שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ב עמ' טז
כב/ד שיח ערב סנהדרין עמ' ע, עח, קס, קסט
כב/ד שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' לט אות א-ב
כב/ד שלחן המלך
כב/ד שם דרך סנהדרין עמ' מג
כב/ד שנתון המשפט העברי ח"א עמ' 342, 350
כב/ה אגם מים עמ' רטו, ריז-ריח, רכא-רכה, רכח
כב/ה אוצרות המלך
כב/ה ארחות חיים ח"ב סי' מה אות א עמ' 516
כב/ה בית אהרן וישראל גל' יא עמ' טו {הגהמ"י קושטא}, גל' יד עמ' קל {פשרה בקניין}
כב/ה בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' קסא
כב/ה ברור הלכה סנהדרין ו ע"א ציון ה
כב/ה ברכי יוסף חו"מ דף סז ע"א
כב/ה ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' קיא
כב/ה הלכה פסוקה ח"ב סי' יב הערה 189-191, 209, 212, 214, 222, 231
כב/ה התורה והמדינה ח"ג עמ' סה
כב/ה והיה העולם עמ' 284
כב/ה חוקות הדיינים ח"א עמ' רמז
כב/ה יורו משפטיך ליעקב סי' פח {הגהמ"י}
כב/ה מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' תע
כב/ה מנחת אהרן (קאפח) עמ' 107
כב/ה משפט צדק ח"ג דף קסג ע"א
כב/ה משפט צדק ח"ג דף קסג ע"ב {הגהמ"י - ור' צמח כתב דמצי תבע}
כב/ה משפטי ארץ ח"א עמ' 216
כב/ה נזר הקדש (קפלן)
כב/ה שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' קד
כב/ה שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' רכט, רמז
כב/ה שו"ת מהר"ש לובלין עמ' קכה
כב/ה שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' קנג
כב/ה שו"ת מהרש"ל (תשעט) עמ' ז-ח
כב/ה שו"ת מהרש"ל סי' ד
כב/ה שו"ת ר' אשטרוק אבן שאנג'י עמ' 224 {הגהמ"י קושטא - בה"ג}
כב/ה שו"ת ר' אשטרוק אבן שאנג'י עמ' 224 {הגהמ"י}
כב/ה שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' לט אות א
כב/ה שלחן המלך
כב/ה שם דרך סנהדרין עמ' מד-מה
כב/ו אוצרות המלך
כב/ו אור הישר
כב/ו אור יעקב סנהדרין דף ט ע"ג, י ע"ב-ע"ג
כב/ו אורים ותומים - תומים סי' יב ס"ק ו
כב/ו ארחות חיים ח"ב סי' מה אות א עמ' 516
כב/ו ארץ הצבי (שכטר) עמ' רכח
כב/ו ברור הלכה סנהדרין ו ע"א ציון ד, ה
כב/ו דברי לוי
כב/ו הלכה פסוקה ח"ב סי' יב הערה 265, 266
כב/ו חדושים ובאורים (גרי') סנהדרין סי' א ס"ק ד
כב/ו חוקות הדיינים ח"א עמ' רמז
כב/ו חזון יחזקאל סנהדרין פ"א ה"ד
כב/ו חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' כד-כה
כב/ו חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' רי
כב/ו חלק יעקב (אלבעלי) דף כא ע"ג {כ"מ}
כב/ו יורו משפטיך ליעקב סי' פח {הגהמ"י}
כב/ו מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' ל
כב/ו מנחת אהרן (קאפח) עמ' 107
כב/ו מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' קח-קט
כב/ו מעיני המים
כב/ו מרגליות הים סנהדרין ה ע"ב אות כג {פסק כרשב"ג}
כב/ו משפטי ארץ ח"א עמ' 189 {מרכה"מ}, 213, 217
כב/ו נועם חי"ז עמ' לט
כב/ו פד"ר חי"ד עמ' 296
כב/ו פני מבין ח"א דף עה ע"א {לח"מ}
כב/ו פסקי מהרי"ץ - בארות חיים סי' ג ס"ק ד, סי' יב ס"ק כג, הערה תכז
כב/ו שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' ד, ה
כב/ו שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' ה
כב/ו שיח ערב סנהדרין עמ' עא, פח, קס
כב/ו שם דרך סנהדרין עמ' כג, לח, מג-מד, מו
כב/ו שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 183
כב/ו שער משפט סי' יב ס"ק א עמ' לח-מ
כב/ו תורת חיים (תשסג) ח"ב עמ' רמא
כב/ו תפארת ראובן עמ' רנח
כב/ז אמונת עתיך גל' 114 עמ' 72 {הביא רק את הפסוק ממשלי}
כב/ז אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' לט {הריני מזכה}
כב/ז אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' לט {תלמיד אחד}
כב/ז בשבילי אמונה ח"ב עמ' רעב {תלמיד שגילה דבר}
כב/ז האיר ממזרח משלי עמ' קסה {והוציאוהו ב"ד מבהמ"ד והכריזו עליו}
כב/ז ההגנה על צנעת הפרט עמ' 57, 63, 102
כב/ז הלכה פסוקה ח"ב סי' יט הערה 9, 11
כב/ז המוסר והמשפט בישראל פי"א אות ט
כב/ז הרמב"ם והלכותיו
כב/ז חפץ חיים כלל ז ס"ק ח
כב/ז ממעין ההלכה עמ' 106
כב/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
כב/ז משנת יעקב מדע עמ' מב
כב/ז משנת יעקב קרבנות עמ' רנ
כב/ז סודו של המשפט העברי עמ' 211, 477
כב/ז פרשת השבוע (תשעב) ח"ד עמ' 209
כב/ז קרית מלך
כב/ז שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' רפו
כב/ז שו"ת ראנ"ח ח"א סי' קיא
כב/ז שלטון החוק בישראל עמ' 88
כב/ז תחומין ח"ב עמ' 281, חי"ט עמ' 236
כב/ז תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' פב
כב/ח אוצרות המלך
כב/ח דברי לוי
כב/ח דברי סופר עמ' נ
כב/ח דיני בוררות עמ' שסד, שסז {"מדבריהם נזדכה פלוני"}
כב/ח הלכה פסוקה ח"ב סי' יט הערה 27
כב/ח השגות הרמ"ך
כב/ח חדושים ובאורים (גרי') פאה סי' א ס"ק יא, סנהדרין סי' ח ס"ק ז
כב/ח יצחק ירנן
כב/ח כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' קכב
כב/ח ממעין ההלכה עמ' 83
כב/ח סדר הדיון עמ' 125-126
כב/ח עומק הפשט ח"ג עמ' תקלג
כב/ח פסה"ד בענין האח והאחות עמ' 26
כב/ח פרי האדמה ח"ב
כב/ח קרית מלך
כב/ח שו"ת מהרלב"ח סי' קט
כב/ח שם טוב - השלמה
כב/ח תחומין חי"ח עמ' 12-13, חי"ט עמ' 226, 236
כב/ט אור הישר
כב/ט אורח צדקה עמ' קכט
כב/ט אנצי"ת ע' גמר דין הע' 27, 28
כב/ט ברור הלכה סנהדרין ל ע"א ציון י
כב/ט הלכה פסוקה ח"א סי' ז הערה 290, ח"ב סי' יח הערה 1, 4, 5 {רדב"ז}, סי' יט הערה 2
כב/ט המשפט העברי עמ' 715
כב/ט חוקת עולם עמ' 491 {גדול מכריז}
כב/ט כל נדרי פ' כו הע' י
כב/ט לישרים תהלה (תשסד) עמ' קכט
כב/ט ממעין ההלכה עמ' 87
כב/ט מקום דוד [שבות יעקב ח"א סי' קמא]
כב/ט סדר הדיון עמ' 87
כב/ט פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' קמב
כב/י אבן ציון עמ' קד
כב/י אהלי אהרן (מיליקובסקי) ח"א דף עה ע"ד
כב/י אור הישר
כב/י אנצי"ת ע' בית דין הע' 569, 572
כב/י ברור הלכה סנהדרין כג ע"א ציון ז
כב/י ברור הלכה שבועות - גליון רצ"י עמ' א {או רשע}
כב/י גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' א
כב/י דבר אליהו (מיליקובסקי) דרוש לט עמ' שכד
כב/י הלכה פסוקה ח"א סי' ז הערה 375
כב/י הרמב"ם כמחנך עמ' 134
כב/י ויען יצחק עמ' שמב
כב/י ויקח אברהם [תנופה חיים רכה ע"ד]
כב/י זכרון אהרן עמ' פח
כב/י חזקה רבה חו"מ ח"ג עמ' 298
כב/י חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' מב, שבועות עמ' קב
כב/י חשבונות של מצוה עמ' קכג
כב/י מבוא למשנה תורה עמ' 220
כב/י מטה אהרן שבועות עמ' קעח-קעט
כב/י מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' ריח
כב/י מעשה אברהם דף רכה ע"ד
כב/י מקום דוד [שבות יעקב ח"א סי' קלז]
כב/י משפטי ארץ ח"א עמ' 272, 291
כב/י סדר הדין (דרברמדיקר) פי"א הערה צח
כב/י עדות ושטרות עמ' 236
כב/י פסקי מהרי"ץ - בארות חיים הערה קמב
כב/י רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' רסב
כב/י שו"ת ר"מ גאויזון עמ' שלא
כב/י שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' רמא
כב/י שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' רו
כב/י תורה שלמה שמות פכ"ג אות יב
כב/י תשורת שי מהדו"ק סי' שג


כג/942 הלכות סנהדרין פרק כג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


כג/רה"פ דבר המשפט ח"א
כג/רה"פ הרמב"ם המדויק
כג/רה"פ יד פשוטה
כג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
כג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
כג/רה"פ פי' ר"י קאפח
כג/רה"פ רמב"ם לעם
כג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
כג/א אגרות משה חו"מ ח"ב עמ' רו
כג/א אהל דוד (קהן) ח"ב שמואל א פי"ב פס' ג
כג/א אור הישר
כג/א אור הלבנה (רובין) ח"ב עמ' לט
כג/א איים בים כתובות סי' ק אות א {חזרת שוחד שלקח הדיין}
כג/א אמרי בינה (אוירבך) - דיינים סי' טז [א] ד"ה כתב
כג/א אמרי בינה (תשע) דיינים סי' טז(א) ד"ה כתב {ק"ס}
כג/א אמרי דוד (שליסל) דף ס ע"ג
כג/א בית אהרן וישראל גל' יג עמ' קט
כג/א בית ישראל (הורוביץ) חו"מ סי' ג
כג/א ברכת מרדכי ב"מ עמ' שז
כג/א דברות אליהו ח"ו עמ' קעה {שוחד לשופט גוי}
כג/א דברי חיים (אוירבך) דיינים סי' ב ד"ה כתב
כג/א דברי חיים (אוירבך) דיני דיינים סי' ב
כג/א דברי לוי
כג/א דגל יהודה (לוקץ) עמ' 103
כג/א דיני חוזים במשה"ע עמ' 184, 202
כג/א דרכי משה ח"א שמעתתא יג פ' יב
כג/א הלכה פסוקה ח"ב סי' ט הערה 9, 40 {לחם יהודה}, 41, 45 {רמב"ם}, 51 {ק"ס}, 59 {לחם יהודה}
כג/א הלכה רבה ח"א עמ' 273
כג/א המדות לחקר ההלכה מדה יא אות יג
כג/א זה השער שער ג סי' צז {ע"מ לזכות זכאי}
כג/א חוקת עולם עמ' 371 {מלקות}
כג/א חזקה רבה יו"ד הלכה קפ
כג/א חיים ומלך
כג/א חלק יעקב (אלבעלי) דף יח ע"ג
כג/א חמדת אהרן עמ' קפט {כשיתבענו}
כג/א חק לישראל שליחות עמ' 452
כג/א לחם יהודה
כג/א מבוא למשנה תורה עמ' 109, 321
כג/א מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' רנה
כג/א מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רא ע"ד {צריך להחזיר}
כג/א מנחת חינוך מצוה פג (דף צו ע"ד) ח"א עמ' שלה
כג/א מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' רנא
כג/א מעשה הבא בעבירה עמ' 232-231, 292
כג/א מרפא לנפש חי' סוגיות סי' עא אות א {חייב להחזירו}
כג/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' קלט {צריך להחזיר}
כג/א משנת חיים במדבר עמ' תקעא
כג/א מתנת כהונה בכורות עמ' רלב
כג/א סדר הדין (שוחטמן) עמ' 43
כג/א סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ד עמ' כא
כג/א סודו של המשפט העברי עמ' 518
כג/א עין חיים ח"א עמ' ל {חיוב להחזיר שוחד אם תבעו}
כג/א ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' פ
כג/א פסקי מהרי"ץ - בארות חיים סי' ט ס"ק ב, הערה רלב, רלו
כג/א פסקי מהרי"ץ (צאלח) חו"מ סי' ח - בארות חיים הערה רלב עמ' קלו {כשיתבענו}
כג/א פרשת השבוע (תשעב) ח"ה עמ' 163
כג/א קרית מלך
כג/א שארית יעקב (טראב)
כג/א שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' קח
כג/א שחר אורך עמ' שפא {כשיתבענו הנותן}
כג/א שלחן המלך
כג/א שלמי יוסף בכורות עמ' רלב
כג/א שער משפט סי' ט ס"ק א
כג/א שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' שב
כג/א תורה שלמה שמות פכ"ג אות קיח
כג/ב דיני חוזים במשה"ע עמ' 184
כג/ב הלכה פסוקה ח"ב סי' ט הערה 65
כג/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' תנ
כג/ב חוקות הדיינים ח"א עמ' לט
כג/ב חלק יעקב (אלבעלי) דף יח ע"ג
כג/ב חקרי זמנים ח"א עמ' עב
כג/ב ידבר שלום ח"א עמ' קסה
כג/ב לב מבין
כג/ב מתנת כהונה בכורות עמ' רלב
כג/ב עיר מקלט עמ' יט שער העדה
כג/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' מה
כג/ב פעמוני זהב סי' ז סעיף ה
כג/ב פתרון תורה עמ' 267
כג/ב שלחן המלך
כג/ב שלמי יוסף בכורות עמ' רלב
כג/ב תהלה לדוד (מן) או"ח סי' לט
כג/ב תחומין ח"ה עמ' 333
כג/ג אנצי"ת ע' בית דין הע' 755
כג/ג בית מושב (תשסז) עמ' תכג
כג/ג ברור הלכה כתובות קה ע"ב ציון ה
כג/ג ברור הלכה שבת נו ע"א ציון א
כג/ג גז צאנך עמ' סו
כג/ג גליוני הגר"ש עמ' קטו {לח"מ - בתרא הוי דיינים} [וכ"פ אב"ע ורד"ק]
כג/ג דרך חיים (תשע) פ"ד הערה 2195
כג/ג הלכה פסוקה ח"ב סי' ט הערה 75, 78, 135
כג/ג הרמב"ם כמחנך עמ' 139, 217
כג/ג חדושים ובאורים (גרי') כתובות סי' י לדף קה ע"ב
כג/ג חקרי זמנים ח"ד עמ' רמז
כג/ג כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קצה
כג/ג להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' פח
כג/ג לחם יהודה
כג/ג מבוא למשנה תורה עמ' 109
כג/ג מגילת ספר לאוין דף פד ע"ד
כג/ג מרפא לנפש חי' סוגיות סי' עא אות ב {פסול בשוחד דברים}
כג/ג משיבת נפש עמ' רעג
כג/ג מתנת כהונה בכורות עמ' רלב
כג/ג נועם חי"ח עמ' קעה
כג/ג נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א סי' יח אות ב
כג/ג סודו של המשפט העברי עמ' 522, 523
כג/ג ענישה ושיקום ביהדות עמ' 54
כג/ג פסקי מהרי"ץ - בארות חיים סי' ט ס"ק ג, יא, הערה רמ
כג/ג פעמוני זהב סי' ז סעיף ה
כג/ג פרשת השבוע (תשעב) ח"ה עמ' 148, ח"ה עמ' 163
כג/ג קרית מלך
כג/ג ריח שדה דף סד ע"ב-ע"ג
כג/ג שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' קפד {דברים}
כג/ג שלמי יוסף בכורות עמ' רלב
כג/ג שערי תורה (תשעה) סוגיות ודרושים עמ' קסז
כג/ג תורה שלמה שמות פכ"ג אות צו
כג/ג תחומין ח"י עמ' 160
כג/ד אשר למלך
כג/ד ברור הלכה כתובות קה ע"ב ציון א
כג/ד דבר שמואל (אבוהב) סי' נד
כג/ד הלכה פסוקה ח"ב סי' ט הערה 82, 89, 93
כג/ד לחם יהודה
כג/ד מעיל שמואל (פלורנטין)
כג/ד מעיני המים
כג/ד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' קמ
כג/ד פסקי מהרי"ץ - בארות חיים הערה רמב
כג/ה אגרות משה חו"מ ח"א סי' י {מל"מ}
כג/ה אהבת עולם (דיהרנפורט) דף ט
כג/ה אהבת עולם (תשס) עמ' מח
כג/ה אוצרות המלך
כג/ה אוצרות הרמב"ם
כג/ה אור הישר
כג/ה איש על העדה (אלאביץ) עמ' 209
כג/ה אמרי בינה (אוירבך) - דיינים סי' יח [ד] ד"ה ויש, [א] ד"ה הנוטל
כג/ה אנצי"ת ע' בית דין הע' 744, 749, 750
כג/ה ארחות משפט עמ' רסט
כג/ה בין השורות עמ' שיא
כג/ה בית ישחק
כג/ה בית מושב (תשסז) עמ' תכה
כג/ה בכורי אברהם דף עא ע"א {מל"מ בשם הריטב"א}
כג/ה בן הרמה
כג/ה ברור הלכה כתובות קה ע"א ציון א
כג/ה דברות אליהו ח"ד עמ' פ, ריג
כג/ה דברות אליהו ח"ה עמ' קלט
כג/ה דברי חיים (אוירבך) דיינים סי' ג ד"ה כתב {מל"מ}
כג/ה דיני עבודה במשה"ע עמ' 156
כג/ה דליית הכרם עמ' תתתלו {כ"מ} [דלאו אותו דין שידוע]
כג/ה הלכה פסוקה ח"ב סי' ט הערה 141 {מל"מ}, 142 {כ"מ}, 169, 192 {מל"מ}, 196 {מל"מ}, 222-224, 231-230, 241-240
כג/ה הלכה רבה ח"א עמ' 107
כג/ה העמק שאלה ח"ג שאלתא קמ אות ב
כג/ה השגות הרמ"ך
כג/ה זה השער שער ג סי' צז {שכר}
כג/ה זכרון שלמה (ורנר) עמ' שמא {יטול שכר שוה משני הצדדים}
כג/ה חדושים ובאורים (גרי') כתובות סי' י לדף קה ע"א, וב"מ ח"ב סי' כו ס"ק ה
כג/ה חזון יחזקאל בכורות פ"ג ה"ה
כג/ה חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 162 {מל"מ}
כג/ה יד פשוטה מדע עמ' שס
כג/ה יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' עח-עט
כג/ה כלי שרת סי' נ
כג/ה כס המלך עמ' עב
כג/ה להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' פח
כג/ה לחם יהודה
כג/ה מבוא למשנה תורה עמ' 6
כג/ה מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רא ע"ד
כג/ה מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' רנד {מל"מ}
כג/ה מצודת דוד (שפרבר) עמ' שס {מל"מ}, שסב {"שכרו"}
כג/ה מרגליות הים סנהדרין ז ע"א אות כג {על צוארו}
כג/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
כג/ה משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' קלט
כג/ה משפטי עזיאל ח"ד עמ' פ
כג/ה נר יצחק (ארדיט) עמ' קפא
כג/ה ס' השבי"ט עמ' עח
כג/ה עלה עזרא עמ' פא {מל"מ}
כג/ה ענישה ושיקום ביהדות עמ' 52
כג/ה פאר אהרן עמ' רא-רב {מל"מ}
כג/ה פני חמה דף כח ע"א
כג/ה פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' א'קפח
כג/ה פרי האדמה ח"ב
כג/ה פרי החיים חו"מ סי' כז
כג/ה רלב"ג שמות פכ"ג תועלת י עמ' שיד
כג/ה שו"ת הרדב"ז ח"ג סי' תתקמב
כג/ה שנות חיים (חזן) דף פד ע"א
כג/ה שער המלך ח"א עמ' שסט {מל"מ}
כג/ה שער יהודה דף י {מל"מ}
כג/ה שררה שהיא עבדות ח"א עמ' 649
כג/ה תורת ירוחם ח"ג דף יח ע"ג
כג/ה תפארת ישראל סי' תתמד
כג/ו אוצרות המלך
כג/ו אור הישר
כג/ו אור שמח
כג/ו אות היא לעולם ח"ב דף קסז ע"ג
כג/ו איש אמונים דף כו ע"ב, עא ע"ד {דיין שאינו מכיר שום בע"ד}
כג/ו אנצי"ת ע' אוהב הע' 1, 7, 21
כג/ו ארחות חיים ח"ב סי' מה אות ב
כג/ו באר אליהו עמ' עט
כג/ו בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' ז סעיף ח
כג/ו בית אהרן וישראל גל' יב עמ' קב, קד {אוהב ושונא פסול רק לכתחלה}, גל' עה עמ' כט
כג/ו בית מושב (תשסז) עמ' תי
כג/ו בן פורת יוסף (תשעא) עמ' לב
כג/ו ברור הלכה כתובות קה ע"ב ציון ד
כג/ו ברור הלכה סנהדרין כט ע"א ציון א
כג/ו ברכות שמים מכות פ"ב אות טו
כג/ו ברכי יוסף חו"מ דף ג ע"ב-ע"ג
כג/ו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' סח-ע
כג/ו ברכת מועדיך לחיים (אזמיר) ח"ב דף קח ע"א
כג/ו ברכת מועדיך לחיים (תשסג) ח"ב עמ' תב
כג/ו גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' פו
כג/ו גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תשסט
כג/ו דבר שמואל (אבוהב) סי' נד
כג/ו דולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות ח"א עמ' קיד {אוהב ואויב}
כג/ו הגהות חבר בן חיים
כג/ו הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' יב
כג/ו הלכה פסוקה ח"א סי' ז הערה 235, 241, ברור הלכה עמ' 104
כג/ו השיב משה (תשעה) סי' ס דרך ב נתיב י עמ' קנ
כג/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' צג
כג/ו ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' רלא
כג/ו זכרון משה אליהו עמ' קכא
כג/ו חוקות הדיינים ח"ג עמ' שמו
כג/ו חיים ומלך
כג/ו חיים שאל ח"ב סי' מב אות לח
כג/ו יד ישראל ח"א
כג/ו יכין ובועז ח"א סי' יז
כג/ו יקב אפרים עמ' קלח-קמ
כג/ו לא תשנא עמ' 27, 313
כג/ו להורות נתן דברים עמ' יג
כג/ו לחם יהודה
כג/ו משאת המלך ח"ד סי' תקכד
כג/ו משנה הלכות כתובות דף קלז ע"ג
כג/ו משפטי ארץ ח"ב עמ' 49 {ובלבו}
כג/ו משפטי עזיאל ח"ד עמ' מה
כג/ו משפטים לישראל עמ' עו
כג/ו נועם חי"ח עמ' קעח, קצו
כג/ו נתן פריו מכות עמ' סח
כג/ו סדר הדין (דרברמדיקר) פי"א הערה א
כג/ו סדר הדין (שוחטמן) עמ' 200
כג/ו סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"א עמ' שכג
כג/ו סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' שלג, שלה
כג/ו סהמ"צ לרס"ג ח"א דף קלט ע"ג
כג/ו עזר משפט עמ' רעה-רעו
כג/ו ענישה ושיקום ביהדות עמ' 55
כג/ו פד"ר ח"ז עמ' 258
כג/ו פסקי מהרי"ץ - בארות חיים סי' ז ס"ק ט-י
כג/ו פעמוני זהב סי' ז סעיף ה
כג/ו פרשת השבוע (תשעב) ח"ה עמ' 150, ח"ה עמ' 152
כג/ו צפנת פענח (פולנאה, תשעא) עמ' שלב, שצ
כג/ו צפנת פענח (תשסו) עמ' רנח
כג/ו קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' לט
כג/ו קרית מלך
כג/ו שו"ת הרדב"ז ח"א סי' תקלט
כג/ו שו"ת הרמ"ז סי' לז, מ
כג/ו שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תרנג
כג/ו שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' שפא
כג/ו שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"ב עמ' קכב
כג/ו שו"ת ראנ"ח ח"ב סי' נג
כג/ו שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 199
כג/ו שער יהושע ח"ב עמ' קמב
כג/ו תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' אלף ריז
כג/ו תורה שלמה שמות פכ"ג אות קיט {או"ש}
כג/ו תורת אמת (תשסו) עמ' שפו
כג/ו תורת יקותיאל (בירדוגו) עמ' ד {אסור לדיין לדון למי שהוא אוהבו}
כג/ו תחומין ח"י עמ' 174
כג/ז בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' ז סעיף ח
כג/ז ברכת מועדיך לחיים (אזמיר) ח"ב דף קח ע"א
כג/ז ברכת מועדיך לחיים (תשסג) ח"ב עמ' תב
כג/ז גן שמואל (שטראוס) פרשת משפטים עמ' 118
כג/ז דרכי איש דף נט ע"א
כג/ז הלכה פסוקה ח"א סי' ז הערה 309, ברור הלכה עמ' נה, 110
כג/ז חיים ומלך
כג/ז לא תשנא עמ' 28
כג/ז נועם חי"ח עמ' קצו
כג/ז סודו של המשפט העברי עמ' 465
כג/ז עשות משפט עמ' קצה
כג/ז פסקי מהרי"ץ - בארות חיים הערה קלג
כג/ז שאילת יעבץ ח"ב סי' א
כג/ז שו"ת הרדב"ז ח"א סי' תקלט
כג/ז שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תרנט
כג/ז שער יהושע ח"ב עמ' קמב
כג/ז שער משפט סי' ז ס"ק ד
כג/ח אור תורה (ריסקין) דברים עמ' 132
כג/ח אורח צדקה עמ' קג
כג/ח אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סז עמ' 250
כג/ח אליהו - נביא בעין הסערה עמ' 315
כג/ח אמרי חן (בן סניור) שמות עמ' 319
כג/ח אנצי"ת ע' בית דין הע' 651, 654
כג/ח ברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רכג-רכד {צוארו}
כג/ח בשולי גליוני עמ' תקיח
כג/ח דברי לוי
כג/ח דרך חיים (תשע) פ"ד הערה 754
כג/ח הלכה פסוקה ח"א סי' ח הערה 91, ח"ב סי' י הערה 30-28, 33, 37
כג/ח המלך ברמה עמ' 63 {צוארו - במקום "ירכותיו"}, 64 {הטועה יענש}
כג/ח הרמב"ם והזוהר
כג/ח חוקות הדיינים ח"ג עמ' שמז
כג/ח חידוש הסנהדרין במדינתנו המחודשת עמ' מא
כג/ח סדר הדין (שוחטמן) עמ' 424
כג/ח סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 19
כג/ח עיוני תשובה (קדרי) עמ' 196
כג/ח עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 248
כג/ח עלי עשור (זס') עמ' ס
כג/ח פותח יד
כג/ח פרשת השבוע (תשעב) ח"ה עמ' 286
כג/ח קרית מלך
כג/ח תחומין חט"ו עמ' 189
כג/ח תפארת ישראל סי' תתמד
כג/ח תפארת צבי (שפילמן) ח"א עמ' שכג-שכד
כג/ט אור תורה (ריסקין) דברים עמ' 132
כג/ט אנצי"ת ע' אין לו לדיין הע' 5, ע' בית דין הע' 658, 659, 662
כג/ט גושפנקא דמלכא
כג/ט האיר ממזרח אבות עמ' קכו {אלהים ניצב בעדת אל}
כג/ט הלכה פסוקה ח"א סי' ח הערה 98
כג/ט סדר הדין (שוחטמן) עמ' 425
כג/ט סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 19
כג/ט עט לעשות סי' לח עמ' 219 {אין לדיין אלא מה שעיניו רואות}
כג/ט פרי האדמה ח"ב וח"ד
כג/ט פרשת השבוע (תשעב) ח"ה עמ' 286
כג/ט קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קמד
כג/ט רנת יצחק פ' חלק עמ' קצא
כג/ט רנת יצחק תפלה עמ' רצא {סילוק השכינה}
כג/ט שנתון המשפט העברי ח"א עמ' 337, חי"ג עמ' 292, חי"ד עמ' 195
כג/ט תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' קסב
כג/ט תחומין חט"ו עמ' 189
כג/י אבות הראש ח"א דף קמא ע"ב
כג/י גבורת יצחק אבות עמ' פא
כג/י הלכה פסוקה ח"ב סי' יז הערה 215
כג/י התורה והמדינה חי"א עמ' סג
כג/י חוקת עולם עמ' 249 {יהיו בעיניך כרשעים}
כג/י כרם יעקב עמ' קצב
כג/י מבוא למשנה תורה עמ' 329
כג/י מיטב הארץ עמ' 394
כג/י סופר המלך ח"א עמ' יג
כג/י פד"ר חט"ו עמ' 37
כג/י שו"ת הריטב"א סי' רב
כד /ו משנה הלכות ח"ז סי' רעב דף קצה ע"ד {הפסוק של ר' יצחק}


כד/943 הלכות סנהדרין פרק כד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


כד/רה"פ אור הישר
כד/רה"פ דבר המשפט ח"א
כד/רה"פ הרמב"ם המדויק
כד/רה"פ יד פשוטה
כד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
כד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
כד/רה"פ ערוך השלחן העתיד לקוטים סי' סג
כד/רה"פ פי' ר"י קאפח
כד/רה"פ רמב"ם לעם
כד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
כד/א אבן האזל
כד/א אבני נזר אהע"ז סי' כז אות ה, סי' קיט אות קח
כד/א אגרות משה יו"ד ח"א סי' נד
כד/א אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' קכג
כד/א אהליך יעקב ב"ב סי' ט ס' י
כד/א אוסף פס"ד של ב"ד הגדול עמ' קלח {פסול של עד משום עבירות בין אדם למקום - תלוי אם ב"ד מכיר שהוא נאמן}
כד/א אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 268
כד/א אור שמח
כד/א אחיעזר ח"א סי' כה ס"ק ד
כד/א איים בים ב"ב פ"ג סי' יג אות ב, מכות פ"א סי' יב אות ב, ה
כד/א איים בים ב"ק סי' לד אות ב
כד/א איים בים כתובות סי' עג אות ה {דיין יכול לפסוק על פי שכלו}
כד/א אמונת עתיך גל' 117 עמ' 87-88
כד/א אמרי בינה (אוירבך) - דיינים סי' יד [ג] ד"ה ודע
כד/א אמרי משפט ח"א עמ' קפג
כד/א אמרי שפר (פרימו) פרשת שופטים דף לד ע"א {אם הדיין מאמין לעדות אשה יכול לדון על פיה}
כד/א אנצי"ת ע' אומדנא הע' 67
כד/א באר אליהו עמ' קנג
כד/א באר מים חיים (אבילה) דף סד ע"ג
כד/א בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' קנח
כד/א בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' כח סעיף ו
כד/א בית אהרן וישראל גל' מט עמ' מח
כד/א בית אהרן וישראל גל' קכה עמ' קלא, קלד
כד/א בית ישראל (הורוביץ) חו"מ סי' לא-לב
כד/א בית מאיר (תשע) סי' קיג ס"ב עמ' שמ
כד/א בנין השטר עמ' רה
כד/א בנתיב החסד (אלתר) עמ' 208
כד/א ברוך אומר חו"מ עמ' טו
כד/א ברור הלכה כתובות פה ע"א ציון ד
כד/א ברור הלכה כתובות פה ע"ב ציון א
כד/א ברור הלכה שבועות מב ע"א ציון ב פסקה ד
כד/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' קסז-קסח
כד/א ברכת שלמה אהע"ז עמ' פ, קמד
כד/א גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל ג סי' ט
כד/א גליון מהרש"א (מורחב) על כתובות עמ' קצא
כד/א גליוני הגר"ש עמ' קטו [וכ"כ בהל' יסוה"ת פ"ח ה"ב]
כד/א גנזי התורה עמ' 123
כד/א דבר יהושע (שו"ת) ח"ד סי' לה ס"ק ט
כד/א דבר שמואל (אבוהב) סי' שכח
כד/א דברות אליהו ח"ד עמ' קפא, רה, רז
כד/א דברות אליהו ח"ו עמ' קמא-קמג
כד/א דברות משה ב"מ ח"א סי' כ הערה יג
כד/א דברי אמת (תרכא) דף סז ע"ד
כד/א דברי חיים תשובות נוספות סי' כט
כד/א דברי יואל - שו"ת עמ' תלג
כד/א דברי יואל מועדים ח"ב-ח"ג עמ' שסב
כד/א דברי לוי עמ' שיד-שכג
כד/א דברי ריבות (תשעב) עמ' תח
כד/א דיני ישראל חי"ח עמ' צא
כד/א דליית הכרם עמ' תתתלו [צ"ל לאחד יתן לזה]
כד/א דעת הרמב"ם עמ' 105
כד/א הגהות חבר בן חיים
כד/א הגיד מרדכי (אסיאו) ליקוטים דף ג ע"ג
כד/א הדר איתמר עמ' סג {אף שאינו יודע}, קסו-קסז
כד/א הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' לה
כד/א הלכה פסוקה ח"א - ברור הלכה עמ' מח, ח"ב סי' טו הערה 89, 90, 94, 96-103, 105, 107, 118
כד/א המלך חדריו עמ' 152
כד/א המעלות לשלמה עמ' תמב
כד/א התורה והמדינה ח"ד עמ' קטו, חי"א עמ' נד, נו, נח, תקמא
כד/א זכר יצחק (תשח) עמ' עו
כד/א זכר יצחק (תשן) עמ' עב
כד/א חד וחלק ח"ב דף ז ע"ג
כד/א חי' בן אריה ח"ב סי' כו ס"ק יג
כד/א חי' הגרא"א דסלר עמ' יז
כד/א חיים שיש בהם (גרוס) דרשות ח"א עמ' קפט
כד/א יד פשוטה מדע עמ' קנח
כד/א יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' סט, כרך ב ח"ב עמ' ג, עז
כד/א יכין ובועז ח"א סי' קלג עמ' 383
כד/א ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' שג
כד/א כתר אפרים עמ' קצט
כד/א כתר ח"ו עמ' 229-230
כד/א כתר כהונה (כץ) עמ' תפ
כד/א לבושי מרדכי לקו"ת עמ' קד
כד/א מבוא למשנה תורה עמ' 111
כד/א מגל ח"ז עמ' 102
כד/א מוריה גל' קט עמ' נה
כד/א מחנה יוסף (תשעב) סי' עה אות ד, סי' עו אות ז
כד/א מלאכת שמואל עמ' נד
כד/א מסכת כתובות (ארזי) עמ' 188, 189, 196
כד/א מעדני שמואל עמ' רלד
כד/א מקראי קדש (תשנג) עמ' תנט
כד/א מרכבת המשנה מהדו"ב
כד/א משאת המלך ח"ד סי' תקכט {ע"פ עדים בלבד}
כד/א משנה הלכות כתובות דף צט ע"ד, קג ע"א
כד/א משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' סז
כד/א משנת יעקב נזיקין עמ' רעג
כד/א משנת יעקב נשים ח"ב עמ' רג
כד/א משפט שלמה (אלבוים) הל' עדות סי' א פ"ב ענף ב אות א, פ"ג ענף ה אות ד
כד/א משפטי ארץ ח"א עמ' 341
כד/א משפטי ארץ ח"ב עמ' 26, 49-52, 55, 57, 58, 61, 89, 90, 92, 95, 103, 117, 119, 138-140, 155, 341-342
כד/א משפטי עזיאל ח"ד עמ' קכ
כד/א משפטי שבועות עמ' נט
כד/א נודע ביהודה השלם חו"מ עמ' קג
כד/א נודע ביהודה תנינא חו"מ סי' כב
כד/א נועם חי"ט עמ' ח
כד/א נחל יצחק (תשעב) ח"ב עמ' כג {ראב"ד}
כד/א ניצוצי אש עמ' תפג
כד/א נר יצחק (ריף) עמ' ב-ג, ה
כד/א נר מצוה (ואלק) מצוות דף קכז ע"ב
כד/א נתיבות שמואל דף יט ע"א בהערה
כד/א ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' לז, לט
כד/א סודו של המשפט העברי עמ' 641, 642
כד/א עבודת הגרשוני עמ' שד
כד/א עדות ביעקב (ריינס) עמ' לו-לח {לא תפרע אלא בשבועה}
כד/א עזרת כהן עמ' קנ
כד/א עזרת נשים (מאירי) ח"א עמ' קעג
כד/א עטרת שלמה ח"א עמ' שלד
כד/א על גדות ים התלמוד עמ' 189
כד/א עמק הלכה (בוימל) עמ' רלז, רעח
כד/א עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 134, 136
כד/א ערכי משפט ויהדות עמ' 156
כד/א פד"ר חי"ב עמ' 79, חי"ד עמ' 316, 323, חט"ו עמ' 105, חי"ט עמ' 114
כד/א פירושי איברא עמ' 23
כד/א פנת יקרת (תשעא) עמ' תשסו
כד/א פסה"ד בענין האח והאחות עמ' 81
כד/א פסקי מהרי"ץ - בארות חיים הערה קיא ד"ה ובטעם, סי' טו ס"ק ח
כד/א פרי האדמה ח"ב
כד/א פרי השדה (דייטש) ח"א סי' נה
כד/א פרשת השבוע (תשעב) ח"א עמ' 49, ח"ב עמ' 301, ח"ד עמ' 34
כד/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' שא אות ה
כד/א קרית מלך
כד/א ר"י קארו - קובץ עמ' קלה
כד/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קכה
כד/א שבות יהודה (שו"ת) עמ' ריט
כד/א שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רמז, רעז, שצג-שצד, שצח
כד/א שו"ת הרדב"ז ח"ד סי' אלף קכט
כד/א שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' קכג
כד/א שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' שס
כד/א שו"ת ר"מ גאויזון עמ' קנא
כד/א שולי האדרת גיטין עמ' ח-ט
כד/א שולי הגליון עמ' רג
כד/א שופרא דשטרא שער יג פ"ה
כד/א שלטון החוק בישראל עמ' 146
כד/א שמות בארץ (תשנט) עמ' ע
כד/א שמרו משפט ח"א עמ' קפח
כד/א שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' ב ענף א ס"ק ב ואילך, ענף ג ס"א ס"ק א-ב
כד/א שנות חיים (מיל') עמ' סא
כד/א שנתון המשפט העברי חי"א עמ' 675, 676, 683, חי"ד עמ' 194-195
כד/א שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' צ
כד/א שעורי הרב גיטין ח"א עמ' קכג
כד/א שעורי ר"א ליכטנשטין ב"ב פ"ג עמ' 288
כד/א שער משפט סי' טו ס"ק ב
כד/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 13, 22
כד/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 222
כד/א שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' תכב
כד/א שערי תורה (לעוו) עדות ח"א עמ' ד, י, יד, קג
כד/א שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' רנז
כד/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' ריג-ריד
כד/א תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' שנג-שנד
כד/א תחומין ח"ה עמ' 322 {שני עדים}, 324, חי"א עמ' 245, 304, חי"ט עמ' 241-242
כד/א תרומת הדשן פסקים סי' רט
כד/ב אבני נזר אהע"ז סי' רח אות יא
כד/ב אבקת רוכל (תשעז) עמ' סח
כד/ב אוצרות המלך
כד/ב אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 268, 312
כד/ב איים בים ב"ק סי' לד אות ב
כד/ב איים בים חלק ז סנהדרין סי' ג אות ה
כד/ב איים בים כתובות סי' פו אות ב {בית דין פוטקין על פי שכלם}
כד/ב אמונת עתיך גל' 117 עמ' 87 {הגהמ"י}
כד/ב אמרי משפט ח"א עמ' קפה
כד/ב אנצי"ת ע' גבית מלוה הע' 321
כד/ב באר אליהו עמ' קנד
כד/ב בית מאיר (תשע) סי' קיג ס"ב עמ' שמ
כד/ב ברוך אומר חו"מ עמ' טו
כד/ב ברור הלכה כתובות פה ע"א ציון ד
כד/ב ברור הלכה כתובות פה ע"ב ציון א פסקה א
כד/ב ברור הלכה שבת קיט ע"א ציון א
כד/ב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' קסט-קע
כד/ב ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קצח
כד/ב דברות אליהו ח"ד עמ' קפב, רה, רח
כד/ב דברי יואל - שו"ת עמ' עג, קמה
כד/ב דברי יואל מועדים ח"ב-ח"ג עמ' שסב
כד/ב דיני בוררות עמ' רד, רנ
כד/ב הדר איתמר עמ' קע
כד/ב הלכה למשה (אלבז) עמ' ריד
כד/ב הלכה פסוקה ח"א סי' ז הערה 194
כד/ב המלך חדריו עמ' 153
כד/ב הרמב"ם והגאונים עמ' 134, 129
כד/ב התורה והמדינה ח"ד עמ' קטו, קובץ יא עמ' נד, נו
כד/ב יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"ג עמ' ו
כד/ב יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' תצג-תצד
כד/ב יכין ובועז ח"א סי' קלג עמ' 383
כד/ב כתר אפרים עמ' קצט
כד/ב כתר ח"ו עמ' 235
כד/ב לשון למודים חו"מ דף יב ע"ד {כ"מ}
כד/ב מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' רמא-רמב
כד/ב מבוא למשנה תורה עמ' 102
כד/ב מגל ח"ז עמ' 102
כד/ב מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"ב עמ' 46
כד/ב מנוחת אשר ח"ב דף נח ע"ב
כד/ב מסכת כתובות (ארזי) עמ' 188, 189, 196
כד/ב מרגליות הים סנהדרין לב ע"ב אות ה
כד/ב משפט שלמה (אלבוים) הל' עדות סי' א פ"ג ענף ה אות ד
כד/ב משפטי ארץ ח"ב עמ' 26, 65, 92, 94-96, 117, 141 {כ"מ}, 157-158 {אין מוציאים מיתומים באומדנא}, 160, 341-342
כד/ב משפטי שבועות עמ' נט
כד/ב נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' לח
כד/ב סודו של המשפט העברי עמ' 642
כד/ב עטרת שלמה ח"א עמ' שלה
כד/ב עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קצב
כד/ב ענפי ארז (זי') דף לז ע"ג
כד/ב עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 136
כד/ב פד"ר חי"ב עמ' 79, חי"ד עמ' 316, חט"ו עמ' 105
כד/ב קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קו
כד/ב קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' ריב
כד/ב ר"י קארו - קובץ עמ' קלה
כד/ב שאילת יעבץ ח"א סי' לב
כד/ב שו"ת הרד"ם חו"מ סי' ה
כד/ב שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' ריא
כד/ב שו"ת מהר"י וייל סי' קסג
כד/ב שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' קכג
כד/ב שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' רסו
כד/ב שו"ת מהר"ש לובלין עמ' נג
כד/ב שו"ת ר"ע דאיינה ח"ב עמ' 86, 141
כד/ב שולי האדרת גיטין עמ' ח
כד/ב של"ה ח"ג קדושים אות יג
כד/ב שלטון החוק בישראל עמ' 146
כד/ב שמות בארץ (תשנט) עמ' ע
כד/ב שמעתין גל' 131 עמ' 63
כד/ב שמרו משפט ח"א עמ' קפט
כד/ב שנתון המשפט העברי חי"א עמ' 675, 676, 683, חי"ד עמ' 195
כד/ב שערי חיים (ס' המקח) דף קנז {יתומים}
כד/ב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 13
כד/ב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 222
כד/ב שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 296
כד/ב תורת מיכאל עמ' קפד {לא מוציאים ממון אפילו בגדולה שבאומדנות}
כד/ב תחומין ח"ה עמ' 326, ח"ז עמ' 388-387, חי"א עמ' 245, 304, חט"ו עמ' 200
כד/ג אבקת רוכל (תשסב) עמ' תקפט
כד/ג אבקת רוכל (תשעז) עמ' תקכג
כד/ג אוצר א"י ח"ב עמ' 29
כד/ג אוצרות המלך
כד/ג אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 298, 312
כד/ג איש אמונים דף עא ע"ג
כד/ג אמרי חן (לוונברג)
כד/ג באר אליהו עמ' קכה, קמו, קמח, קנא
כד/ג בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' ל סעיף א
כד/ג בית אהרן וישראל גל' טו עמ' קז {הגהמ"י אות ד}
כד/ג בית מושב (תשסז) עמ' תעג-תעה
כד/ג ברור הלכה סנהדרין לב ע"ב ציון ב
כד/ג ברך יצחק (ברכה) פ' משפטים דף סג ע"ד {יסלק עצמו}
כד/ג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' קלה, קס-קסג, קסו
כד/ג גליוני הגר"ש עמ' קטו {הגהמ"י אות ג} [בשו"ת הרא"ש כלל קז סי' ה בשם ר"מ מרוטנברג]
כד/ג גפן פוריה עמ' לה
כד/ג דברי ריבות (תשעב) עמ' קנח
כד/ג דברי שלמה (מעהר) פ' משפטים דף מח ע"ב
כד/ג דולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות ח"ג עמ' רל {דין מרומה}
כד/ג הדר איתמר עמ' קסז, קע
כד/ג הלכה למשה (אלבז) עמ' תלב
כד/ג הלכה פסוקה ח"ב סי' יג הערה 204 {הגהמ"י אות ד}, סי' טו הערה 64, 68, 70, 73, 75, 80
כד/ג המלך חדריו עמ' 153
כד/ג הרמב"ם - שמרנות עמ' 182-183
כד/ג חוקות הדיינים ח"א עמ' כו-כז
כד/ג חלק יעקב (אלבעלי) דף נב ע"ד {כ"מ}
כד/ג יד פשוטה מדע עמ' קסד
כד/ג ידי אליהו דף פג ע"ד
כד/ג יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' סט, כרך ב ח"ב עמ' עח
כד/ג כבוד יו"ט
כד/ג כבוד לאיש דף מה ע"א
כד/ג לב שמח דף מח ע"ג
כד/ג לשון למודים חו"מ דף יא ע"א
כד/ג מבוא למשנה תורה עמ' 111
כד/ג מוריה גל' קט עמ' נה
כד/ג ממעין ההלכה עמ' 141
כד/ג מנוחת אשר ח"ב דף נח ע"ג, ס ע"ג-ע"ד, סא ע"א וע"ד
כד/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
כד/ג משאת המלך ח"ד סי' תקי {דין מרומה הוא דין}
כד/ג משכן בצלאל ח"א סי' סד
כד/ג משפט שלמה (אלבוים) הל' עדות סי' א פ"ג ענף ה אות ד
כד/ג משפטי ארץ ח"ב עמ' 50, 51, 56, 59, 93-95, 132-134
כד/ג משפטי שבועות עמ' נט
כד/ג נועם חי"ח עמ' קעה
כד/ג נחלת מים סי' יא אות ב
כד/ג סדר אליהו רבא וזוטא דף קטז
כד/ג עומק הפשט ח"ב עמ' תקפט
כד/ג עמק שאלה (טברסקי) עמ' תתיט
כד/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' סז
כד/ג ערכי משפט ויהדות עמ' 156
כד/ג פד"ר חי"ב עמ' 64
כד/ג פסקי מהרי"ץ - בארות חיים סי' טו ס"ק ז
כד/ג פרשת השבוע (תשעב) ח"ד עמ' 34
כד/ג ר"י ששפורטש עמ' 284
כד/ג רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' רסב
כד/ג שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קצא
כד/ג שבילי אשר
כד/ג שו"ת הריטב"א סי' רב
כד/ג שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' קעח
כד/ג שמחה לאיש (שונשול) דף צב ע"ב
כד/ג שנתון המשפט העברי ח"א עמ' 343, חי"ד עמ' 195-196
כד/ג שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות סו, עט
כד/ג שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' רז
כד/ג שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' תלא
כד/ג תורה תמימה שמות פ' כג אות נ
כד/ג תחומין ח"ה עמ' 329, חי"ט עמ' 248-249
כד/ד אבן השהם ומאירת עינים עמ' כו
כד/ד אבק דרכים דף כה ע"ג
כד/ד אבקת רוכל (תשעז) עמ' תקסא, תקעב
כד/ד אגרות הגרי"ד עמ' א
כד/ד אהבת אברהם עמ' קכד
כד/ד אהל חייא עמ' תשנג
כד/ד אוצרות המלך
כד/ד אוצרות הרמב"ם
כד/ד אור הנר (ראטה) עמ' 141, 149
כד/ד אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 18, 268, 302, 342
כד/ד אורח ישראל סי' י אות י
כד/ד אורח צדקה עמ' ע
כד/ד איים בים ב"ק סי' צא אות ד
כד/ד אמונת עתיך גל' 112 עמ' 76 {עונש מוות שלא מן הדין}
כד/ד אמרי חן (לוונברג) כאן, וח"ה עמ' עג
כד/ד אנצי"ת ע' בית דין הע' 721, 723, 727
כד/ד ארזא דבי רב יבמות עמ' עד
כד/ד ארחות חיים ח"ב סי' מה אות ב
כד/ד אש דת (אסאד) עמ' שסט
כד/ד באמונה שלמה עמ' תנא
כד/ד באר אליהו עמ' יט
כד/ד באר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 72 {שמעון בן שטח}, 113 {לעשות סייג}
כד/ד באר מרים פ"ג ה"י
כד/ד באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תשכב
כד/ד בית דוד (תשעט) חו"מ סי' לב
כד/ד בנין שאול עמ' קנז
כד/ד ברור הלכה סנהדרין מו ע"א ציון ג
כד/ד ברכי יוסף חו"מ דף ב ע"א
כד/ד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' יח, כא
כד/ד בשבילי המלך סי' ג אות לו {שמעון בן שטח}
כד/ד גבורות שלמה דף סו ע"ב {עונשים שלא מן הדין - מי שרכב על סוס בשבת}
כד/ד גבורת יצחק אבות עמ' פא
כד/ד גבורת יצחק מכות עמ' רנט-רס
כד/ד גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' רלא
כד/ד גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' מז
כד/ד גבורת יצחק שקלים עמ' יט, קיז-קיח
כד/ד דברות אליהו ח"ד עמ' קפ, קפב, קפז-קפח
כד/ד דברות משה גיטין עמ' שנו
כד/ד דברי ריבות בשערים דף ב ע"ב
כד/ד דינא דמלכותא (שור) עמ' שכט, תיז, תעח
כד/ד דעת הרמב"ם עמ' 100, 341
כד/ד דרכה של תורה (רבינוביץ) עמ' 34
כד/ד דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תריד
כד/ד הגיור עמ' 292
כד/ד הדר איתמר עמ' קסט, קעב
כד/ד הלכה פסוקה ח"א סי' ב הערה 9, 40
כד/ד הלכות מדינה ח"א עמ' מג, רנו, ח"ג עמ' ריב
כד/ד המוסר והמשפט בישראל פ"ז אות ד {הצורך בהתראה מבטל עונשין}
כד/ד המשפט העברי עמ' 36, 424-425, 437, 676
כד/ד הרמב"ם כמחנך עמ' 230
כד/ד השבת לקדשו דף כו ע"ב, לב ע"ד
כד/ד השגות הרמ"ך
כד/ד התורה והמדינה ח"א עמ' עג, קובץ ב עמ' עב, קובץ ג עמ' מה, מז, קובץ ד עמ' לח, נ, פט, קובץ יא עמ' סג
כד/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קפד
כד/ד וכתורה יעשה ח"א דף ז ע"ב
כד/ד חוקות החיים דף קכא ע"ד
כד/ד חוקת עולם עמ' 237 {עונשין שלא מן הדין לצורך שעה}
כד/ד חי' בעל שרידי אש עמ' תסט
כד/ד חי' הגר"ח החדש עמ' תעה {מלקות לסייג}
כד/ד חיים ביד דף קד ע"ד
כד/ד חיים ומלך
כד/ד חקרי זמנים ח"ב עמ' תקעג, ח"ד עמ' מו
כד/ד טבעת החושן ח"א עמ' 18
כד/ד טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' לז
כד/ד יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ב ה"ד ס"ק א
כד/ד יקב אפרים עמ' קמא-קמג
כד/ד כגן עדנים עמ' קנו
כד/ד כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קצח, תה
כד/ד כלילת יופי דף כה
כד/ד כפתור ופרח (תשו) דף קע ע"ד
כד/ד מאה שערים (קפשאלי) עמ' רכ
כד/ד מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 383
כד/ד מבוא למשנה תורה עמ' 86, 363
כד/ד מהלכי משפט ח"א מהלך יב אות ג(2)
כד/ד מועדים וזמנים ח"א סי' טו
כד/ד מטרה המקדשת את האמצעים עמ' 379
כד/ד מילי דאורייתא עמ' מב
כד/ד מנחת אשר פסחים עמ' רנא
כד/ד מנחת חיים (שוויד) ריבית עמ' כט
כד/ד מעיני התורה ח"ג עמ' רלג
כד/ד משאת המלך ח"ד סי' תקיא
כד/ד משיב מלחמה (תשעט) ח"ג עמ' רפו
כד/ד משיב מלחמה (תשמג) ח"ג עמ' שז
כד/ד משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' שלז
כד/ד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' קמא
כד/ד משנת יעקב הפלאה עמ' רכט
כד/ד משנת משה ר"ה עמ' מז, סנהדרין עמ' רלא
כד/ד משנת ר' אהרן קדושין עמ' לה
כד/ד משפטי ארץ ח"א עמ' 161
כד/ד משפטי ארץ ח"ב עמ' 66-67
כד/ד משפטי דרבנן עמ' נז, נט, סא, סג, צא-צב
כד/ד משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' שכא {עונש לצורך שעה}
כד/ד משפטים לישראל עמ' מה, מז-מח, נב, פב, צ, קי, קלב, קלה, רעב
כד/ד נזר אברהם מכות ועדות עמ' קיג
כד/ד ס' התרומות עמ' תתתקלז
כד/ד סודו של המשפט העברי עמ' 252, 644
כד/ד סמיכה לחיים דף פט ע"א
כד/ד סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 118-119
כד/ד עבודת משא (מאיר) ח"א עמ' שי-שיא, שנ-שנד
כד/ד עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' רעב-רפה
כד/ד עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 91, 103, 120
כד/ד עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 1 הע' 26, פרק 2 הע' 134, פרק 3 הע' 56, פרק 5 הע' 55, 57
כד/ד עללת הבציר דף סב ע"ג
כד/ד עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' נו, פא
כד/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קמא
כד/ד עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 109, 136, 139, 140, 147, 202, 203
כד/ד פנינים על התורה ומועדים עמ' קל {רואים שפרצו}
כד/ד פסקי מהרי"ץ - בארות חיים הערה יט
כד/ד פרי השדה (דייטש) ח"א סי' נה
כד/ד פרשת השבוע (תשעב) ח"א עמ' 29, 104
כד/ד קובץ הערות (תשסג) סי' ע אות א
כד/ד קול יהודה (גרשוני) עמ' קכח
כד/ד קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קד
כד/ד קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קעג
כד/ד קול צופיך עמ' צב
כד/ד רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קצא
כד/ד רנת יצחק שמואל עמ' שי-שיא, תלז, תע, מלכים עמ' נג
כד/ד רנת יצחק תהלים עמ' שטז, שכ
כד/ד רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קצט
כד/ד שארית יהודה (בלום) דף לד ע"ב {כח ב"ד לעשות גדר}
כד/ד שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' רטו
כד/ד שו"ע הרב הל' נזקי גו"נ ס' טו-טז
כד/ד שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' קלז
כד/ד שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' שעח
כד/ד שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' יד, מה, נז
כד/ד שו"ת ר"י אבן עזרא עמ' פג
כד/ד שו"ת ר"ע דאיינה ח"ב עמ' 35
כד/ד שו"ת רשב"ש עמ' תקי-תקיא
כד/ד שיח ערב סנהדרין עמ' רז
כד/ד שלטון החוק בישראל עמ' 148
כד/ד שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 133, 142, ח עמ' 10
כד/ד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תקב
כד/ד שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' צח, רנה
כד/ד שערי טהר ח"ו סי' כז אות א, ח"ח סי' קיז
כד/ד שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' רפא, רפב
כד/ד תהלה לדוד (והרמן) פ"סג פסוק יא הערה ס
כד/ד תורה שלמה שמות פכ"ב אות שלח
כד/ד תורת המדינה עמ' 440
כד/ד תורת המלך (צדוק) סי' ה ס"ק יח
כד/ד תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' נג
כד/ד תורת המקרא עמ' 365
כד/ד תורת חז"ל תורה מן השמים עמ' 75
כד/ד תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' ריג-ריד
כד/ד תורת מנחם חמ"ד עמ' 119
כד/ד תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תרכד
כד/ד תחומין ח"ג עמ' 538, ח"ה עמ' 328, חי"א עמ' 333-332
כד/ד תחומין חכ"ב עמ' 102
כד/ד תשובה שלמה חו"מ סי' ד דף סח ע"ג
כד/ד תשורת שי מהדו"ת סי' עח
כד/ה אהל חייא עמ' תשנג
כד/ה אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 268, 278, 342
כד/ה ארשות החיים עמ' שטו, שכ, שכח
כד/ה באר אליהו עמ' יט
כד/ה באר מרים פ"ג ה"י
כד/ה באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תשכב
כד/ה באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' קס
כד/ה בים דרך עמ' קלז
כד/ה בית אהרן וישראל גל' סט עמ' טו
כד/ה בית דוד (תשעט) חו"מ סי' לה
כד/ה בית מושב (תשסז) עמ' שנו
כד/ה ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' יט
כד/ה גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' מז
כד/ה דברות משה יבמות עמ' רסז
כד/ה דינא דמלכותא (שור) עמ' שכט
כד/ה דרכה של תורה (רבינוביץ) עמ' 35
כד/ה הדר איתמר עמ' קסט, קעב
כד/ה הלכה פסוקה ח"א סי' ב הערה 17, 41
כד/ה הלכות מדינה ח"א עמ' מג, רנו
כד/ה התורה והמדינה ח"ד עמ' פט, קובץ ט עמ' פט
כד/ה חי' הגר"ח החדש עמ' תעה
כד/ה חיים ומלך
כד/ה חפץ חיים כלל ז ס"ק י = חי' חפץ חיים
כד/ה חקרי זמנים ח"ד עמ' מז
כד/ה טל נתן עמ' שפ
כד/ה יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ב ה"ד ס"ק א
כד/ה יקב אפרים עמ' קמא-קמג
כד/ה כגן עדנים עמ' קנו
כד/ה מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 383
כד/ה מבוא למשנה תורה עמ' 320, 363
כד/ה מהלכי משפט ח"א מהלך יב אות ג(2)
כד/ה מהלכי משפט ח"ג עמ' 423
כד/ה מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' קיח
כד/ה מקום דוד דף עו ע"א
כד/ה משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רע {מחרפים יולדתו}
כד/ה משפטי ארץ ח"א עמ' 162
כד/ה משפטי ארץ ח"ב עמ' 67
כד/ה משפטים לישראל עמ' יח, צו, רא, רט, רעב
כד/ה נתיבות שמואל דף סח ע"ד
כד/ה סודו של המשפט העברי עמ' 644
כד/ה סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 119
כד/ה עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 1 הע' 26, פרק 2 הע' 134, פרק 3 הע' 56, פרק 5 הע' 55
כד/ה עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' פא
כד/ה עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 109, 147, 202, 203
כד/ה פרשיות בספרי הנביאים שמואל א עמ' סב
כד/ה פרשת השבוע (תשעב) ח"א עמ' 283
כד/ה קרית מלך
כד/ה שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' רלח
כד/ה שו"ת הריב"ש עמ' שלה, תסו
כד/ה שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' רה
כד/ה שו"ת מהר"ם מרוטנבורג (תשעה) ח"א עמ' רעט
כד/ה שו"ת ר"מ גאויזון עמ' רסב
כד/ה שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קכב
כד/ה שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"ב עמ' צב, צו
כד/ה שו"ת ראנ"ח ח"ב סי' מב
כד/ה שו"ת רשב"ש עמ' תקטו, תקכא
כד/ה שלטון החוק בישראל עמ' 148
כד/ה שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' רפ-רפב
כד/ה תחומין חכ"ב עמ' 24
כד/ו אוצרות המלך
כד/ו אור יחזקאל (קור') עמ' 342
כד/ו אמונת עתיך גל' 105 עמ' 139
כד/ו אמונת עתיך גל' 118 עמ' 142
כד/ו אמונת עתיך גל' 120 עמ' 34 {האם הפקר ב"ד מועיל בהקנאה}
כד/ו אנצי"ת ע' אלם (א) הע' 44, ע' בית דין הע' 731, 733
כד/ו ארשות החיים עמ' שטו, שכ
כד/ו באר לחי ראי
כד/ו בים דרך עמ' קלז
כד/ו בינה בספרים עמ' קצ
כד/ו בית אהרן וישראל גל' לד עמ' לב {יחרם כל רכושו}, גל' סט עמ' טו, גל' עה עמ' יח
כד/ו בית זבול ח"ה עמ' קיט {יחרם כל רכושו}
כד/ו בית ישראל (הורוביץ) חו"מ סי' ז
כד/ו ברור הלכה גיטין לו ע"א ציון ז, מד ע"א ציון ז
כד/ו ברור הלכה יבמות פט ע"ב ציון ז
כד/ו ברית עולם (ולר) סי' סט אות ו
כד/ו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' יח
כד/ו ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קיב עמ' רצג
כד/ו ברכת ראש סי' לז עמ' קסד, סי' פה עמ' שד
כד/ו גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' מז
כד/ו דברי דוד (מילדולה) סי' נג דף קלח ע"ד
כד/ו דברי יהודה דף עט ע"ב-ע"ג {הפקר ב"ד - השמיט את הפסוק ביהושע}
כד/ו דברי לוי
כד/ו דברי רבינו משולם (אשכנזי) עמ' קפג {להפקיר ממון}
כד/ו דעת הרמב"ם עמ' 342
כד/ו דרכי אהרן ח"א עמ' סה
כד/ו דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תריא, תריד
כד/ו דרכי משה ח"א שמעתתא ח פ' טז {לא יכול להקנות}
כד/ו האיר ממזרח אבות עמ' לט {הוראת שעה}
כד/ו הדר איתמר עמ' קסט, קעב
כד/ו הדרת אפרים ח"א עמ' קד {יכול להקנות}
כד/ו הלכה פסוקה ח"א סי' ב הערה 11, 50, סי' ח הערה 138, ברור הלכה עמ' יד, כד
כד/ו הלכות מדינה ח"א עמ' רנו
כד/ו המלך חדריו עמ' 153
כד/ו הערות ר"א יפה'ן לריטב"א יבמות פט ע"ב הערה 245
כד/ו הפלאות נדרים (תשעג) עמ' קו
כד/ו התורה והמדינה ח"א עמ' לט, נב, נד, קובץ ב עמ' לח, קובץ ז עמ' שכט
כד/ו זכר ליעקב עמ' מד-מה {האם יכול להקנות}
כד/ו זכרון יהונתן דף קעז
כד/ו חוקת עולם עמ' 99-100
כד/ו חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' קח
כד/ו חיי עמרם עמ' רע
כד/ו חלקת יוסף (ברקוביץ) סי' נא
כד/ו חקל יצחק (שו"ת) עמ' רד
כד/ו חקרי זמנים ח"ד עמ' מז
כד/ו חתן סופר קניינים ח"א עמ' קעא
כד/ו יד המלך (לנדא)
כד/ו יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ב ה"ד ס"ק ד
כד/ו יחל ישראל (תשנב) עמ' קח, רמא
כד/ו יחל ישראל (תשסג) ח"ג עמ' קעח {כ"מ}
כד/ו יקב אפרים עמ' קמא-קמג
כד/ו כגן עדנים עמ' קנו
כד/ו כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקסד
כד/ו כנסת אברהם עמ' רטו
כד/ו כפי אהרן (זס') תנינא עמ' מז
כד/ו כפתור ופרח (תשו) דף קסח ע"ב
כד/ו כתב סופר חו"מ דף ו ע"ד
כד/ו כתר אפרים עמ' קנ {לקנוס אלם}, קעז-קעח {מאבד ונותן}
כד/ו לב ים גיטין עמ' רמה {מביא רק את הפסוק מעזרא כי הפקר ב"ד לא מועיל להקנות}, רנ
כד/ו להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' קנד
כד/ו מאור החיים עמ' מא
כד/ו מאור הקודש מנחות ח"ב עמ' קסד
כד/ו מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 383
כד/ו מבוא למשנה תורה עמ' 86, 363
כד/ו מהלכי משפט ח"א מהלך יב אות ג(2)
כד/ו מלך ישראל עמ' 475
כד/ו מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"ב עמ' 114
כד/ו מעולמם של חכמים עמ' 267
כד/ו מעשה הבא בעבירה עמ' 242
כד/ו משא בני קהת
כד/ו משנה הלכות ח"ו סי' צט, ח"י סי' רצה, מהדו"ת יו"ד עמ' רמ, מהדו"ת ח"ד עמ' מו
כד/ו משנה הלכות ח"י סי' רצו
כד/ו משנת יוסף שביעית ח"ד עמ' קכג, קכה, קפב, קפד
כד/ו משנת יעבץ שמיטה עמ' קי
כד/ו משנת יעקב נשים ח"ב עמ' לג
כד/ו משפט הקנין ח"א עמ' שיז
כד/ו משפט שלום סי' רלא, קונטרס תיקון עולם, אות ז
כד/ו משפטי ארץ ח"א עמ' 265, 267
כד/ו משפטי ארץ ח"ב עמ' 67
כד/ו משפטים לישראל עמ' פא, קלד, רעא
כד/ו נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' יב, שעג, שפג, תי
כד/ו נחלת שמואל דף נב ע"ג
כד/ו נחלת שמעון (קרסנר) יהושע ח"ב סי' מח אות ד, ו
כד/ו נתיבים במשפט העברי עמ' 290
כד/ו ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתקפז
כד/ו סוכה וארבעת המינים עמ' 24-23
כד/ו סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 227, 229
כד/ו עבודת משא (מאיר) ח"א כאן ועמ' שי {להפקיר ממון}
כד/ו עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 249
כד/ו עין יצחק ח"א עמ' צח, ח"ב עמ' שנ
כד/ו עץ השדה סי' יב הערה ט
כד/ו עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 106, 109, 113, 139, 147, 202, 203
כד/ו פסקי מהרי"ץ - בארות חיים הערה שצז ד"ה ועיין
כד/ו פרשת השבוע (תשעב) ח"ד עמ' 270, 271
כד/ו צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קיז ע"ב
כד/ו קול צופיך עמ' תעא
כד/ו קרית מלך
כד/ו רועי ישראל ח"ב סי' ה דף כא ע"ג-ע"ד, כב ע"א {לגדור}
כד/ו רנת יצחק יהושע עמ' קסד, שסז
כד/ו שדה אלחנן ח"א עמ' קנז
כד/ו שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' ט
כד/ו שו"ת הריב"ש עמ' קצג, תרז, תשמח
כד/ו שו"ת הריטב"א סי' קפ
כד/ו שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' רט
כד/ו שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' קלז
כד/ו שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' נז
כד/ו שושן עדות דף מב ע"ג
כד/ו שלטון החוק בישראל עמ' 117 {לקנוס אלם}
כד/ו שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' קמט
כד/ו שנתון המשפט העברי ח"ו עמ' 27, חי"ד עמ' 39, 198
כד/ו שעורי ר"א ליכטנשטין זבחים עמ' 176
כד/ו שערי טהר ח"ו סי' כו אות ד
כד/ו שרידי אש ח"א עמ' פו
כד/ו תורת לויים דף לג ע"א
כד/ו תחומין ח"ב עמ' 523, חי"א עמ' 74, חי"ח עמ' 449 {סמכות ענישה בסוגי עונשים שונים}
כד/ו תלפיות ו חוב' ג עמ' 647
כד/ו תפארת בחורים פאה עמ' שכח {בהקנאה לאחר}
כד/ו תשובה מאהבה ח"א סי' עב
כד/ו תשובות ר' איסר יהודה עמ' קסז-קסח {"כל אשר לא יבוא" - הפקר ב"ד רק למגדר מילתא}
כד/ו תשורת שי מהדו"ק סי' תרלז, מהדו"ת סי' ז
כד/ז אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 342
כד/ז איים בים חלק ז זבחים סי' יז אות ח
כד/ז אנצי"ת ע' בית דין הע' 736
כד/ז בים דרך עמ' קלז
כד/ז ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' שפז
כד/ז דברי ריבות (תשעב) עמ' קסט
כד/ז הלכה פסוקה ח"א - ברור הלכה עמ' 24
כד/ז הלכות מדינה ח"א עמ' רנו
כד/ז התורה והמדינה ח"ז עמ' שכט
כד/ז חקרי זמנים ח"ד עמ' מז
כד/ז חרות הפרט בגביית חוב עמ' 45
כד/ז יד פשוטה מדע עמ' תצו
כד/ז יקב אפרים עמ' קמא-קמג
כד/ז כבוד האדם עמ' 45
כד/ז כגן עדנים עמ' קנו
כד/ז כנסת אברהם עמ' רטו
כד/ז מבוא למשנה תורה עמ' 363
כד/ז מהלכי משפט ח"א מהלך יב אות ג(2)
כד/ז משנה הלכות ח"ט סי' שנד
כד/ז משנת יעקב נשים ח"ב עמ' לג
כד/ז נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' יד אות א
כד/ז סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 227, 229
כד/ז עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 109, 202, 203
כד/ז פסקי ב"ד הרבנות ירושלים - דיני ממונות ח"א עמ' צד
כד/ז פרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' פח, קלב-קלג
כד/ז קרית מלך
כד/ז רנת יצחק יהושע עמ' רפא-רפב
כד/ז רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שעט {נידוי}
כד/ז שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' נז
כד/ז שערי טהר ח"ו סי' כו אות ד
כד/ז שערי צדק ח"ג עמ' 106
כד/ח אבן ציון עמ' תשל {להכותו - ביחיד כשליח ב"ד}
כד/ח אהל ישרים דף כט ע"ד
כד/ח אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 268, 342
כד/ח אנצי"ת ע' בית דין הע' 736
כד/ח בים דרך עמ' קלז
כד/ח בית מרדכי (סאויצקי) דף נט ע"ב-ע"ד
כד/ח דבר יהושע (שו"ת) ח"ג אהע"ז סי' לא
כד/ח דרכה של תורה (רבינוביץ) עמ' 34
כד/ח הלכה פסוקה ח"א - ברור הלכה עמ' 142
כד/ח הלכות מדינה ח"א עמ' רנו
כד/ח התורה והמדינה ח"ד עמ' נו, נט
כד/ח חוקת עולם עמ' 242 {רשות לב"ד לעשות עינויים}
כד/ח חזו"א חו"מ לקוטים סי' ב ס"ק ג
כד/ח חזו"א על הרמב"ם
כד/ח חיים ומלך
כד/ח חיים ושלום ח"ב דף קכט ע"ב
כד/ח חקרי זמנים ח"ד עמ' מז
כד/ח חרות הפרט בגביית חוב עמ' 45
כד/ח יד פשוטה מדע עמ' שכב
כד/ח יקב אפרים עמ' קמא-קמג
כד/ח כבוד האדם עמ' 45
כד/ח כגן עדנים עמ' קנו
כד/ח כנסת אברהם עמ' רטו
כד/ח מאה שערים (קפשאלי) עמ' קפט
כד/ח מהלכי משפט ח"א מהלך יב אות ג(2)
כד/ח מוריה גל' קיא עמ' י
כד/ח משנה שכיר יו"ד עמ' ג
כד/ח משנת יעקב נשים ח"ב עמ' לג
כד/ח משנת יעקב קנין עמ' פו
כד/ח משפטי דרבנן עמ' סא
כד/ח משפטים לישראל עמ' ל, לח
כד/ח נועם ח"א עמ' שב
כד/ח נחלת שמעון (קרסנר) יהושע ח"ב סי' לה אות [ג]
כד/ח נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"ב סי' נב אות ד
כד/ח עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 109, 202, 203
כד/ח שו"ע הרב הל' נזקי גו"נ ס' טו
כד/ח שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' תעז
כד/ח שלטון החוק בישראל עמ' 204
כד/ח שערי צדק ח"ג עמ' 106
כד/ח תורה שלמה שמות פכ"ב אות תסג
כד/ח תשובות ראב"י אב"ד סי' יט
כד/ט אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 342
כד/ט אמרי כהן (וארשאוויאק) פרשת משפטים עמ' קכז-קכח {חבישה כעונש}
כד/ט אנצי"ת ע' בית דין הע' 736
כד/ט אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 253
כד/ט בים דרך עמ' קלז
כד/ט בית יחזקאל (סרנה) ב"מ עמ' קט
כד/ט בית מרדכי (סאויצקי) דף נט ע"ב
כד/ט ברור הלכה מו"ק טז ע"א ציון י
כד/ט גדול כבוד הבריות עמ' 126
כד/ט דובב שפתי ישנים עמ' 102
כד/ט הלכות מדינה ח"א עמ' רט, רנו
כד/ט המשפט העברי עמ' 36, 425-424, 676
כד/ט הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קלז
כד/ט התורה והמדינה ח"ד עמ' מח, ח"ה עמ' שב
כד/ט חיים ומלך
כד/ט חק לישראל נזיקין עמ' 140
כד/ט חקקי לב ח"ב דף כא ע"א
כד/ט חקרי זמנים ח"ד עמ' מז
כד/ט טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' לז
כד/ט יקב אפרים עמ' קמא-קמג
כד/ט כגן עדנים עמ' קנו
כד/ט כנסת אברהם עמ' רטו
כד/ט כס המלך עמ' סא {בית האסורים}
כד/ט מהלכי משפט ח"א מהלך יב אות ג(2)
כד/ט משנת יעקב נשים ח"ב עמ' לג
כד/ט משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' שלח {מאסר}
כד/ט משפטים לישראל עמ' לד, צו, קנג
כד/ט ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' קג
כד/ט סודו של המשפט העברי עמ' 252
כד/ט עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 543
כד/ט עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 109, 202
כד/ט פרשת השבוע (תשעב) ח"ד עמ' 76, 292
כד/ט קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שסג
כד/ט שערי צדק ח"ג עמ' 106
כד/ט תורת המועדים (תשכד) עמ' 343
כד/ט תורת המועדים (תשנו) עמ' 369
כד/ט תחומין ח"ט עמ' 140 {מאסר}
כד/י אבן האזל (השמטות, דף עט ע"ב)
כד/י אגרות משה חו"מ ח"ב עמ' רד
כד/י אוצר המאמרים (תשס) עמ' רסה
כד/י אוצרות המלך
כד/י אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 269, 342
כד/י אמונת עתיך גל' 105 עמ' 114
כד/י אמונת עתיך גל' 112 עמ' 77
כד/י אמונת עתיך גל' 120 עמ' 19
כד/י אנצי"ת ע' בית דין הע' 738, 739
כד/י בים דרך עמ' קלז
כד/י בית דוד (תשעט) חו"מ סי' ב
כד/י בעקבי הצאן עמ' כז
כד/י ברור הלכה סנהדרין מו ע"א ציון ג
כד/י ברכה למנחם עמ' 62, 63
כד/י גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' מז
כד/י גדול כבוד הבריות עמ' 29, 126, 157
כד/י דברות משה ב"מ ח"א סי' לא הערה עה
כד/י דובב שפתי ישנים עמ' 102
כד/י דרכה של תורה (רבינוביץ) עמ' 218
כד/י הדרת אפרים ח"ב עמ' קנח {כבוד הבריות בגוי}
כד/י הלכות מדינה ח"א עמ' רט, ח"ג עמ' ריב, ריד, ריז
כד/י המשפט העברי עמ' 36, 425, 676
כד/י הרמב"ם - שמרנות עמ' 236
כד/י הרמב"ם כמחנך עמ' 138
כד/י חוקת עולם עמ' 242 {כבוד התורה - קיום משפטיה}
כד/י חכמה ומוסר (זיו) ח"ב עמ' שיג
כד/י חקרי זמנים ח"ד עמ' מז
כד/י טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' לז
כד/י יד פשוטה מדע עמ' קכט
כד/י יקב אפרים עמ' קמא-קמג
כד/י כגן עדנים עמ' קנז
כד/י כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקנו
כד/י לא תשנא עמ' 107 = דברות משה ב"מ עמ' שנו
כד/י לקוטי שיחות חל"ד עמ' 100 {כשהשעה צריכה}
כד/י מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' רמא
כד/י מבוא למשנה תורה עמ' 6, 106, 111, 206
כד/י מהלכי משפט ח"א מהלך יב אות ג(2)
כד/י מחשבות על דמוקרטיה יהודית עמ' 126
כד/י מפתח הבאורים [חתם סופר חו"מ סי' ו]
כד/י מציאות קטן סי' קמו
כד/י משא בני קהת
כד/י משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תשכה
כד/י משנת יעקב נשים ח"ב עמ' לג
כד/י משפטי ארץ ח"ב עמ' 210-211
כד/י משפטי דרבנן עמ' נח
כד/י משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' שלח {צורך שעה}
כד/י סודו של המשפט העברי עמ' 551, 644, 655
כד/י סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 227, 229
כד/י עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 103, 120, 125
כד/י עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 1 הע' 26, 29, פרק 2 הע' 134, פרק 3 הע' 56, פרק 5 הע' 55, 58
כד/י עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 109, 202, 203
כד/י פד"ר ח"ט עמ' 350
כד/י פד"ר ח"ט עמ' 350 {כבוד התורה - לעשות ע"פ משפטיה}
כד/י פרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' פח, קלב-קלג
כד/י פרשת השבוע (תשעב) ח"ד עמ' 76
כד/י צדיק באמונתו יחיה עמ' מו
כד/י קרית מלך
כד/י רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קצא
כד/י שו"ע הרב הל' נזקי גו"נ ס' טז
כד/י שו"ת הריטב"א סי' קלא
כד/י שו"ת ר' אשטרוק אבן שאנג'י עמ' 181
כד/י שו"ת ר"ע דאיינה ח"א עמ' 344
כד/י שו"ת ר"ע דאיינה ח"ב עמ' 39, 141, 144 {כבוד הבריות}
כד/י שלטון החוק בישראל עמ' 149, 154, 159
כד/י שם אליעזר דף עד ע"א {כבוד התורה - לעשות ע"פ משפטיה}
כד/י שנתון המשפט העברי ח"ח עמ' 18, ח"ט עמ' 146, חי"ד עמ' 191
כד/י תורת המועדים (תשנו) עמ' 369
כד/י תחומין ח"א עמ' 534, ח"ט עמ' 149
כד/י תחוקה לישראל ע"פ התורה ח"א עמ' 151


כה/944 הלכות סנהדרין פרק כה *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


כה/רה"פ הרמב"ם המדויק
כה/רה"פ יד פשוטה
כה/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
כה/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
כה/רה"פ פי' ר"י קאפח
כה/רה"פ רמב"ם לעם
כה/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
כה/א אנצי"ת ע' בית דין הע' 681, 683, 684, 690
כה/א ארחות חיים ח"ב סי' מה אות א עמ' 515
כה/א באר מרים פ"ב ה"ו
כה/א גבורת יצחק אבות עמ' קיד
כה/א גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' פה
כה/א דולה ומשקה פסח עמ' קצח
כה/א הלכה פסוקה ח"א סי' ח הערה 129, 136
כה/א הלכות מדינה ח"א עמ' רנז, ח"ג עמ' עב-עג
כה/א יחל ישראל אבות ח"א עמ' קפד
כה/א מבוא למשנה תורה עמ' 6
כה/א מבשר טוב - בין אדם לחברו עמ' שלז, ימי הרחמים עמ' קצא-קצב
כה/א מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' שיב
כה/א מעיל שמואל (פלורנטין)
כה/א מצוות השלום עמ' 230
כה/א משנת המדינה עמ' 77
כה/א משפטי ארץ ח"א עמ' 339
כה/א סודו של המשפט העברי עמ' 452
כה/א סיני גל' יב עמ' רעו
כה/א עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 213
כה/א פסקי מהרי"ץ - בארות חיים סי' ח ס"ק יג, הערה רה
כה/א קרית מלך
כה/א שלטון החוק בישראל עמ' 82
כה/א שנתון המשפט העברי ח"ו עמ' 379
כה/ב אור מאיר (חדש) ח"א עמ' יג {בני אברהם יו"י}
כה/ב ארחות חיים ח"ב סי' מה אות א עמ' 515
כה/ב ברור הלכה הוריות יג ע"ב ציון ד פרק א {לפסוע}
כה/ב גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' פה
כה/ב גלילי זהב (מושקוביץ) פרשת משפטים דף פא ע"ד {ע"מ שיסקלו אתכם}
כה/ב דולה ומשקה פסח עמ' קצח
כה/ב דרך חיים (תשע) פ"א הערה 990
כה/ב הלכה פסוקה ח"א סי' ח הערה 145
כה/ב הלכות מדינה ח"א עמ' רנז, ח"ג עמ' עב-עג
כה/ב הרמב"ם והלכותיו
כה/ב הרמב"ם כמחנך עמ' 138
כה/ב ויואל משה מאמר א סי' קכו, מאמר ג סי' מ
כה/ב ויואל משה עמ' קלד, תמד
כה/ב זכרון זאב עמ' קכז
כה/ב יחל ישראל אבות ח"א עמ' קפד
כה/ב יקב אפרים עמ' קמד
כה/ב לב הארי על חובות הלבבות - שער הבטחון עמ' תקלג
כה/ב מאיר נתיבות ח"ג עמ' רמ {קלות ראש בע"ה}
כה/ב מבוא למשנה תורה עמ' 6
כה/ב מבשר טוב - בין אדם לחברו עמ' שלז, ימי הרחמים עמ' קצא-קצב
כה/ב מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' שיב
כה/ב מצוות השלום עמ' 230
כה/ב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' קמב {למד ממשה}
כה/ב משנת המדינה עמ' 78
כה/ב משפטי ארץ ח"א עמ' 339
כה/ב מתוך התורה הגואלת ח"ג עמ' י {שפלים הם צבאות ה'}
כה/ב סודו של המשפט העברי עמ' 452
כה/ב עלי עין עמ' טז
כה/ב עסק התורה עמ' עב
כה/ב עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 50, 186
כה/ב עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 56, 201
כה/ב קרית מלך
כה/ב שיח דוד (תשסד) עמ' קלב
כה/ב שיח דוד (תשסח) עמ' קנא {משה}
כה/ב שלום בחילך עמ' פד
כה/ב שלטון החוק בישראל עמ' 82
כה/ב שררה שהיא עבדות ח"א עמ' 570
כה/ג אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' מ אות א {הגהמ"י}
כה/ג אנצי"ת ע' בית דין הע' 693, 694, 696, 697, 700
כה/ג ארחות חיים ח"ב סי' מה אות א עמ' 515
כה/ג גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שח
כה/ג הלכה פסוקה ח"א סי' ח הערה 174 {הגהמ"י}
כה/ג הלכות מדינה ח"ג עמ' פה
כה/ג הרמב"ם - שמרנות עמ' 236
כה/ג טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' לח
כה/ג יוסף את אחיו עמ' קלב {הגהמ"י}
כה/ג כס המלך עמ' סב
כה/ג נחלת יצחק קידושין סי' לד
כה/ג סודו של המשפט העברי עמ' 453
כה/ג עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 185
כה/ג עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 200
כה/ג שלטון החוק בישראל עמ' 82
כה/ג תחומין ח"א עמ' 382
כה/ד אוצרות הרמב"ם
כה/ד אנצי"ת ע' בית דין הע' 698, 699
כה/ד ארחות חיים ח"ב סי' מה אות א עמ' 515
כה/ד ברור הלכה קדושין ע ע"א ציון א
כה/ד דבר המשפט ח"א
כה/ד דבר יהושע (שו"ת) ח"ג יו"ד סי' לה
כה/ד הלכה פסוקה ח"א סי' ח הערה 134, 165
כה/ד הלכות מדינה ח"א עמ' רנז, ח"ג עמ' עב
כה/ד הרמב"ם כמחנך עמ' 134, 138
כה/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרא
כה/ד חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' יז
כה/ד יד פשוטה מדע עמ' רעט, רפא
כה/ד כס המלך עמ' לט, סב
כה/ד מבוא למשנה תורה עמ' 99
כה/ד מים קדושים, דרושים דף סג ע"ב
כה/ד מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ד עמ' רעג
כה/ד מנחת מחבת עמ' קנא
כה/ד מעיני התורה ח"ב עמ' רמב, רמד
כה/ד משפטי ארץ ח"א עמ' 339
כה/ד נועם ח"ז עמ' תג [דובב מישרים ח"ג סי' מז]
כה/ד נחלת יצחק קידושין סי' לד {הגהמ"י}
כה/ד נר יצחק (ארדיט) עמ' קפב
כה/ד סודו של המשפט העברי עמ' 453, 454
כה/ד עבד המלך (תשסט) עמ' תקפט
כה/ד עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 175, 185, 201
כה/ד עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 189, 200, 216
כה/ד פסקי מהרי"ץ - בארות חיים סי' ח ס"ק טו
כה/ד קרית מלך
כה/ד רנת יצחק חמש מגילות עמ' קז
כה/ד שבת אחים (כץ, תקצג) דף לז ע"ד
כה/ד שו"ע הרב הל' ת"ת פ"ד אות טז
כה/ד שלטון החוק בישראל עמ' 83
כה/ד תהלה לדוד (והרמן) פ"סג פסוק יא הערה ט
כה/ד תשובה מאהבה ח"א סי' ב
כה/ה אוצרות המלך
כה/ה אמונת עתיך גל' 104 עמ' 99-100
כה/ה אנצי"ת ע' בית דין הע' 701
כה/ה ארחות חיים ח"ב סי' מה אות א עמ' 515, אות ב
כה/ה בית אברהם (ישראל) דף ז ע"ג {כ"מ - מאי רבותיה דרב}
כה/ה בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' ח סעיף טז
כה/ה ברור הלכה מו"ק טז ע"א ציון ד
כה/ה ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' פג, צה
כה/ה גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' סב
כה/ה דבר המשפט ח"א
כה/ה דליית הכרם עמ' תתתלו {כ"מ} [ולזכות - צ"ל ולהכות]
כה/ה הלכה פסוקה ח"א סי' ה הערה 88 {הגהמ"י}, סי' ח הערה 179, 188 {כ"מ}, 189, הערה 190א, ח"ב סי' יא הערה 96-100, 107
כה/ה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקטז
כה/ה חי' ר"מ מאימראן ר"ה-חגיגה עמ' רמז
כה/ה יד פשוטה מדע עמ' תעג
כה/ה יוסף חי
כה/ה לשון למודים חו"מ דף ב ע"ג, ג ע"ב {כ"מ}
כה/ה מחקרי ארץ ח"ו חו"מ סי' א
כה/ה מילי דקדושין עמ' שעח {נידוי}
כה/ה מלאכת שלמה (חכים)
כה/ה מעיני המים
כה/ה מקראי קדש (תשנג) עמ' שכט, תעו
כה/ה משאת מרדכי ב"ק עמ' שעב
כה/ה משפטי דרבנן עמ' פג-פד, צא, קטז-קיז
כה/ה נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"ב סי' יג אות י {כ"מ - מצער שליח ב"ד}
כה/ה נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' לד אות י {כ"מ}
כה/ה ס' התרומות עמ' צה
כה/ה סוכת דוד (דיאס) דף י ע"א {כ"מ}
כה/ה עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 185, 188
כה/ה עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 200, 203
כה/ה פד"ר ח"ג עמ' 23
כה/ה פד"ר ח"ג עמ' 23 {שליח ב"ד אינו נאמן}
כה/ה פסקי מהרי"ץ - בארות חיים סי' ח ס"ק יז, הערה ריז
כה/ה פרשת השבוע (תשעב) ח"ד עמ' 128
כה/ה קרן הצבי מצוה פה אות ד
כה/ה ריח שדה דף נא ע"ג
כה/ה שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' תכו
כה/ה שו"ת מהר"ם מינץ עמ' תו {הגהמ"י}
כה/ה שנתון המשפט העברי ח"ב עמ' 326, ו עמ' 197
כה/ה שער יהושע ח"ב עמ' רעו
כה/ה תורת חיים (שור) ב"ק קיב ע"ב
כה/ה תחומין ח"א עמ' 382
כה/ה תחומין חכ"ב עמ' 29
כה/ו אמרות טהורות (ישראל) דף לה ע"א
כה/ו אנצי"ת ע' בית דין הע' 702
כה/ו בית אהרן וישראל גל' יג עמ' קח {להכות מי שמצער שליח ב"ד}
כה/ו ברור הלכה מו"ק טז ע"א ציון ד
כה/ו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' צה
כה/ו דבר המשפט ח"א
כה/ו הלכה פסוקה ח"א סי' ח הערה 203
כה/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקטז
כה/ו ויקח אברהם [מים קדושים, דרושים דף סג ע"ב]
כה/ו מחקרי ארץ ח"ו חו"מ סי' א
כה/ו מילי דקדושין עמ' שעח {מכת מרדות}
כה/ו מקראי קדש (תשנג) עמ' תעו
כה/ו מרפא לשון (המבורג) עמ' לג
כה/ו משפטי דרבנן עמ' פג, קטז
כה/ו נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"ב סי' יג אות י, סי' יד אות ו
כה/ו נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' לד אות י, סי' לז אות ו
כה/ו עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' רנה-רנו
כה/ו עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 188
כה/ו עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 203
כה/ו פסקי מהרי"ץ - בארות חיים סי' ח ס"ק יז, הערה ריז
כה/ו קרית מלך
כה/ו קרן הצבי מצוה פה אות ד
כה/ו ריח שדה דף נא ע"ג
כה/ו שנתון המשפט העברי ח"ב עמ' 326
כה/ו תחומין חכ"ב עמ' 29
כה/ז ברור הלכה סנהדרין ח ע"א ציון ו
כה/ז הלכה פסוקה ח"ב סי' יא הערה 141, 142, 155, 156, 165, 166
כה/ז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' קמב
כה/ז משפטי אמת עמ' לד
כה/ז משפטי ארץ ח"א עמ' 194, 206
כה/ז עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 203
כה/ז פרשת השבוע (תשעב) ח"ה עמ' 26
כה/ז שדה הארץ ח"א דף עג ע"א
כה/ז שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' תכד
כה/ח אגרות משה חו"מ ח"א סי' ג
כה/ח אוצרות המלך
כה/ח אורח צדקה עמ' קכ
כה/ח אורים ותומים - תומים סי' ק ס"ק ג
כה/ח ארחות חיים ח"ב סי' מה אות ב
כה/ח באר אליהו עמ' צו-צז, קלו-קלז
כה/ח בית אברהם (ישראל, תקמו) דף ז ע"ד
כה/ח בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' יא סעיף א
כה/ח בית מועד (גטיניו) דף ז ע"ב
כה/ח בית מושב (תשסז) עמ' תל
כה/ח ברור הלכה ב"ק קיב ע"ב ציון ח
כה/ח ברור הלכה מו"ק טז ע"א ציון א
כה/ח ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' צג-צד, קמח
כה/ח דבר המשפט ח"א
כה/ח דברות אליהו ח"ד עמ' ריט
כה/ח דברי ריבות (תשעב) עמ' קעז
כה/ח הלכה פסוקה ח"א סי' ח הערה 139, ח"ב סי' יא הערה 13, 37, 39, 40, 55, 76, 78, 200, 205, 216, 218, 219
כה/ח חוקות הדיינים ח"א עמ' רנד, רנו-רנז
כה/ח חוקת עולם עמ' 257 {נידוי למי שלא בא לדין}
כה/ח חלק יעקב (אלבעלי) דף כ ע"ב
כה/ח יד פשוטה מדע עמ' תעד
כה/ח יקב אפרים עמ' קמה
כה/ח כפתור ופרח (תשו) דף קע ע"ד
כה/ח מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' שסג-שסד
כה/ח משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תקנג
כה/ח נזר אברהם מכות ועדות עמ' קיד
כה/ח ס' התרומות עמ' צז-צח
כה/ח סדר הדין (שוחטמן) עמ' 393
כה/ח עיר מקלט עמ' נד ביאור הלכה
כה/ח עמק המשפט ח"ב עמ' קלב
כה/ח עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 203
כה/ח פסקי מהרי"ץ - בארות חיים הערה שכה-שכו, שכח, שמג
כה/ח שו"ת הרד"ך עמ' רמז
כה/ח שו"ת מהרי"ק סי' יא
כה/ח שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' רסט
כה/ח שו"ת רשב"ש עמ' שסט
כה/ח שם משמעון (פולק) ח"א דף קכב
כה/ח שנתון המשפט העברי ח"ב עמ' 331
כה/ח תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תרכד
כה/ט אוצרות המלך
כה/ט אור הישר
כה/ט ארחות חיים ח"ב סי' מה אות ב
כה/ט ברור הלכה מו"ק יד ע"ב ציון ה
כה/ט ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' מח
כה/ט הלכה פסוקה ח"א סי' ה הערה 59, 84 {רמב"ם}, 104 {הגהמ"י}
כה/ט חוקות הדיינים ח"א עמ' שו
כה/ט לבושי מרדכי יו"ד עמ' תעב
כה/ט מאורות הדף היומי ח"ה עמ' קכח
כה/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
כה/ט משפטי ארץ ח"א עמ' 306
כה/ט עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 203
כה/ט פסקי מהרי"ץ - בארות חיים סי' ה ס"ק ד, הערה עט
כה/ט פעמוני זהב סי' ב סעיף ב
כה/ט פרנס לדורו עמ' 238
כה/ט צרור הכסף (הראשון) עמ' ג
כה/י ארחות חיים ח"ב סי' מה אות ב
כה/י בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' יא סעיף ד
כה/י בית מושב (תשסז) עמ' תלא
כה/י ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' צז
כה/י דבר המשפט ח"א
כה/י הלכה פסוקה ח"ב סי' יא הערה 175, 176, 178, 180, 182, 189, 195, 196
כה/י התורה והמדינה ח"ט עמ' תקנד
כה/י משאת מרדכי ב"ק עמ' שעב
כה/י משפטי ארץ ח"א עמ' 426 {"מדינה" - עיר}
כה/י עבודת משא (מאיר) ח"א עמ' תקלט
כה/י עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 106, 203
כה/י פסקי מהרי"ץ - בארות חיים הערה שכו, שכח, שלט אות א
כה/י צרור הכסף (הראשון) עמ' ג
כה/י קונטרסי שעורים גיטין שעור ד אות י
כה/י קרית מלך
כה/י שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' תכו
כה/י שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' פג, פט
כה/י שערי תורה (לעוו) עדות ח"א עמ' מה
כה/י שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף עג ע"א
כה/י שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' שכט
כה/י שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' קי
כה/יא אור הישר
כה/יא אורח צדקה עמ' קו-קז
כה/יא אורים ותומים - תומים סי' צח ס"ק ג
כה/יא אמרי משפט ח"א עמ' קפט
כה/יא ארחות חיים ח"ב סי' מה אות ב
כה/יא באר אליהו עמ' קפב
כה/יא ברור הלכה מו"ק טז ע"א ציון כ
כה/יא ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' רז
כה/יא הגהות חבר בן חיים
כה/יא הלכה פסוקה ח"ב סי' יט הערה 59
כה/יא חי' ר"מ מאימראן ר"ה-חגיגה עמ' רנב
כה/יא יד פשוטה מדע עמ' תעד, תצא
כה/יא מוריה גל' קפה עמ' קי
כה/יא מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' שסד
כה/יא נחלת עזרא ח"ב עמ' 80
כה/יא ס' התרומות עמ' צט
כה/יא עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 188
כה/יא עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 203
כה/יא פד"ר ח"י עמ' 176
כה/יא קנה חכמה פ"ז ה"ו {עמד ל' יום ולא תבע נידויו}


כו/945 הלכות סנהדרין פרק כו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


כו/רה"פ אוצרות המלך
כו/רה"פ אמרי חן (לוונברג)
כו/רה"פ דבר המשפט ח"א
כו/רה"פ הרמב"ם המדויק
כו/רה"פ יד פשוטה
כו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
כו/רה"פ מעיל שמואל (פלורנטין) [מהרש"ח סי' כז דף לג]
כו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
כו/רה"פ פי' ר"י קאפח
כו/רה"פ קרית מלך
כו/רה"פ רמב"ם לעם
כו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
כו/א אגרות משה או"ח ח"ג סי' עח
כו/א אור הישר
כו/א אור שמח
כו/א אלומות יוסף (תשלז) פ' ויחי עמ' טז {סוגים של נשיא}
כו/א אלומות יוסף (תשנ) עמ' נא, פ, קנז {ראש סנהדרין או מלך}
כו/א אמרי דוד (שליסל) דף נג ע"ג, נד ע"א-ע"ב
כו/א אמת ליעקב נשים עמ' רעב {קטן}, רעו {יככה - זו אלה}
כו/א אנצי"ת ע' בית דין הע' 709, 715
כו/א ארץ הצבי (שכטר) עמ' רלג
כו/א באר מרים פ"א ה"ג אות ג, פ"ט ה"ג
כו/א באר שרים פרשת משפטים דרוש ג אות ו
כו/א בית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש יז עמ' 254
כו/א בני בנים ח"א עמ' קעה {כ"מ}
כו/א בני יהודה דף נג ע"ב
כו/א ברור הלכה הוריות יא ע"ב ציון א {כ"מ}
כו/א ברור הלכה מכות יג ע"ב ציון ב
כו/א ברית הלוי השלם
כו/א ברכת יצחק (פאלער) עמ' שלו
כו/א בשבילי המלך סי' יח אות ט {ראש הסנהדרין}
כו/א בתי כנסיות - בית האסופים דף יח ע"א
כו/א גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' פט-צ, רז, רכח, רע
כו/א גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רעה
כו/א גבורת יצחק שבועות עמ' שעה {קילל נשיא}
כו/א גליונות אבני נזר {כ"מ}
כו/א דברות משה ב"ב ח"א סי' יב הערה יג {כ"מ}
כו/א דברות משה סנהדרין עמ' תעז
כו/א דברות משה שבועות-ע"ז עמ' קד {ויראה לי שהמקלל את הקטן הנכלם לוקה}
כו/א דברי אמת (תשעט) עמ' רמא {קילל את הדיין לוקה שתים}
כו/א דברי לוי
כו/א דינא דחיי ח"א דף קפז ע"א-ע"ג, קפח ע"א, קפט ע"ג
כו/א הארת ירוחם קדושין ח"ב דף ד ע"ד
כו/א הלכה פסוקה ח"א - ברור הלכה עמ' כד, ח"ב סי' כז הערה 1, 5 {כ"מ}, 9, 14
כו/א הלכות מדינה ח"א עמ' קנד, קנח, ח"ג עמ' קנט
כו/א הלכתא למשיחא עמ' 19
כו/א המעשה והמדרש עמ' קיד {המקלל אחד מישראל}
כו/א הר המלך ח"ח עמ' שכח-שכט
כו/א הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קכח
כו/א התורה והמדינה ח"ג עמ' נב, ח"ה עמ' רפד
כו/א ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' רסד
כו/א חוקת עולם עמ' 50, 54 {נשיא כולל ראשי בית אב וראש סנהדרין}
כו/א חי' הגר"ח החדש עמ' צב {קילל נשיא}
כו/א חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קמו-קמח
כו/א חי' ר' יהודה זרחיה עמ' קסז-קע
כו/א חיים ומלך
כו/א חקרי זמנים ח"ד עמ' נז
כו/א חקרי לב (המאור) חו"מ ח"א עמ' יד, טז, יח
כו/א יחי המלך פרק יא
כו/א יקב אפרים עמ' קמו
כו/א ישועות עוזו עמ' 330, 332 {נשיא}
כו/א כפתור ופרח (תשו) דף קלט ע"ד
כו/א לב מבין
כו/א לחם חקי עמ' קל
כו/א למודי ה' (תקמז) דף פט ע"א {לוקה}
כו/א מאה שערים (קפשאלי) עמ' קפא
כו/א מבוא למשנה תורה עמ' 329 הערות 205, 206
כו/א מגדל צופים ח"א סי' סח
כו/א מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' רכא, רכה
כו/א מנחת חינוך מצוה עא (דף צא ע"ד) ח"א עמ' שטז
כו/א מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' קצא {רמב"ם}, קצב {כ"מ}, רה {כ"מ}
כו/א מעין החכמה עמ' מז {לח"מ}
כו/א מקראי קדש (תשנג) עמ' שט, תנד, תסה
כו/א מראות הים עמ' שפח-שצא
כו/א מרגליות הים סנהדרין ג ע"ב אות יב {נשיא - ראש הסנהדרין}, סו ע"א אות יח {למה נאמר חרש}
כו/א משא בני קהת
כו/א משברי ים אחע"א עמ' תקב
כו/א משיב נפש (גרוס) ח"ג עמ' יג
כו/א משנת המדינה עמ' 80
כו/א משנת חיים דברים עמ' תקכה
כו/א משנת חיים נדה סי' לד עמ' קלד
כו/א משנת יעקב הפלאה עמ' עח
כו/א משפט כהן עמ' שסז {כ"מ}
כו/א משפטי ארץ ח"א עמ' 339
כו/א משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' שלז {קללת מלך רשע}
כו/א נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"א סי' ג אות ו
כו/א נר מצוה (ואלק) מערכות דף ט ע"א {מלקות בקללת דיין מ"אלקים לא תקלל"}, מצוות דף קלא ע"א {המקלל מלך לוקה}
כו/א נרות זכריה עמ' סג
כו/א נתן פריו מכות עמ' עט {השמיט שמקלל לא חייב על מי שאינו עושה מעשה עמך}
כו/א נתן פריו מכות עמ' עט ע"ב
כו/א ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קס
כו/א סגולת ישראל שמות עמ' קצא {וכן אם קלל הנשיא אחד ראש מסנהדרין או המלך}
כו/א עבודת משא (מאיר) ח"א
כו/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קפח
כו/א עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 53, 78
כו/א עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 59, 85
כו/א פני משה (שלז')
כו/א פרי האדמה ח"ב
כו/א פרשת הכסף דף ג ע"ד {כ"מ}
כו/א צהר גל' ג עמ' 65-67, 70
כו/א צפנת פענח שמות עמ' קכט
כו/א קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' רו
כו/א קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שמו
כו/א קידש ידיד דף קיח ע"ב {כ"מ}
כו/א קרן פני משה ח"א עמ' עד
כו/א רלב"ג שמות פכ"א פסוק יז עמ' ריא
כו/א רנת יצחק חמש מגילות עמ' תנד
כו/א רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רמו, שלז, ח"ב עמ' תז
כו/א רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רפט, שמג, ח"ב עמ' י, ריא {לשפוט בצדק}
כו/א רנת יצחק פ' חלק עמ' ריא
כו/א רנת יצחק שמואל עמ' תלב {קילל מלך}
כו/א רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' קצז-ר {הזכרת השם}
כו/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ה קונטרס המצוות סי' כט
כו/א שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 11 {קטן - לשון הרע על קטן}, 13 {המקלל ישן ומת בשנתו}
כו/א שו"ע הרב הל' אונאה ס' כח
כו/א שעורי הרב - אבלות עמ' צז
כו/א שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' ריד
כו/א תורה שלמה שמות פכ"ב אות תנב, תנד
כו/א תורה תמימה שמות פ' כב אות ריא
כו/א תורת המועדים (תשכד) עמ' 463
כו/א תורת המועדים (תשנו) עמ' 497
כו/א תורת המלך (צדוק) סי' ט ס"ק לב
כו/א תחומין חי"ט עמ' 29
כו/א תפארת צבי (שפילמן) ח"ג עמ' רמז
כו/א תקנת השבים עמ' 187
כו/א תשובה מיראה
כו/א תשובה מיראה (תשסו) עמ' נ-נב
כו/ב אבני ציון ח"ג עמ' סה
כו/ב אברהם יגל
כו/ב אהבת עולם (דיהרנפורט) דף קה ע"ג {מת}
כו/ב אהבת עולם (תשס) עמ' תרפא {כ"מ}
כו/ב אור שמח {חייב משום ארבעה}
כו/ב אליהו - נביא בעין הסערה עמ' 186 {הגהמ"י, רדב"ז - השמיט שאינו עושה מעשה עמך}
כו/ב אמרי דוד (שליסל) דף נג ע"ג
כו/ב אמת ליעקב נשים עמ' רב {וכן נשיא - צ"ל ובן נשיא}, רעב {המקלל מת}
כו/ב אשר למלך {חייב משום ארבעה, לח"מ}
כו/ב באר מרים ח"ג הל' מלכים פ"ט ה"ג
כו/ב בית המדרש [וכן נשיא - צ"ל ובן]
כו/ב בית זבול ח"ב סי' ו אות ח {לוקה, חייב משום ארבעה}
כו/ב ברור הלכה סנהדרין פה ע"א אחרי ציון א {רשע}
כו/ב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' רצג {אחר מיתה}
כו/ב ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קלא {לוקה שלש}
כו/ב גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' רז
כו/ב דבר יהושע (שו"ת) ח"ה עניינים שונים סי' יד עמ' פה
כו/ב דברות משה סנהדרין עמ' תעז
כו/ב דברי אמת (תשעט) עמ' רמא {קילל את הדיין לוקה שתים}
כו/ב הלכה פסוקה ח"ב סי' כז הערה 9, 14
כו/ב הר המלך ח"ה עמ' שצג
כו/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' שפג
כו/ב ויטע אשל תמורה ח"א עמ' מט, נא
כו/ב חזו"א יו"ד סי' קמט ס"ק יא-יג, חו"מ סנהדרין סי' כ ס"ק ה-ז
כו/ב חזו"א על הרמב"ם
כו/ב חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קמו-קמז {הלימוד לחברו}, קמט {חייב ארבעה}
כו/ב חי' ר' אפרים מרדכי
כו/ב חי' ר' חנוך הענאך עמ' קמז
כו/ב חי' רעק"א (פרדס)
כו/ב חמדת ישראל ח"א דף מ ע"ד
כו/ב חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' רמג, חו"מ ח"א עמ' טז
כו/ב חקרי לב (שלוניקי) חו"מ ח"א דף ד
כו/ב יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ה ה"ב אות ב ס"ק א, ג, ה"ג ס"ק ז, ה"ח ס"ק ב
כו/ב יחי המלך פרק יא {השמיט רשע}
כו/ב כתר המלך {מקלל מת}
כו/ב לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' לב
כו/ב מבוא למשנה תורה עמ' 329 {החרש לא נפגע}
כו/ב מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' רכו
כו/ב מוריה גל' רטו עמ' לז
כו/ב מילי דמרדכי [וכן נשיא - צ"ל ובן]
כו/ב מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף עח ע"ב {כ"מ}, ח"ב דף קפו ע"ג, קפז ע"א-ע"ג
כו/ב מנחת אהרן (בריסק) דף פז ע"א
כו/ב מנחת חינוך ח"א עמ' שטז, ח"ב עמ' רכו {כ"מ}, רעו
כו/ב מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' קצב-קצג, רג
כו/ב מעיל שמואל (פלורנטין)
כו/ב מעין החכמה עמ' מז {לח"מ}
כו/ב מעיני המים
כו/ב משאת המלך ח"ד סי' תקיג {לוקה שלש}
כו/ב משברי ים אחע"א עמ' תקב
כו/ב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' קמו {אפילו מחל}
כו/ב משנת יעקב הפלאה עמ' עח
כו/ב סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' כא, מח
כו/ב עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 53, 78
כו/ב עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 59, 85
כו/ב פרי האדמה ח"ב
כו/ב צהר גל' ג עמ' 67
כו/ב קרבן ציון עמ' קכא
כו/ב קרן פני משה ח"ב [וכן נשיא בן נשיא]
כו/ב רלב"ג שמות פכ"ב תועלת ט עמ' רצט
כו/ב רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שלז
כו/ב רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' קצז-ר {הזכרת השם}
כו/ב שארית נתן (לוברט)
כו/ב שולי הגליון עמ' רג
כו/ב שנות חיים (חזן) דף כד ע"ב {מקלל מת}
כו/ב שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' תעט
כו/ב תועפת ראם (גטיניו) דף עה ע"ג
כו/ב תורה שלמה שמות פכ"ב אות תסג {השמיט רשע}
כו/ב תורת ראשי הישיבות מכות עמ' שנח
כו/ב תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' קסג, תד, תמט
כו/ב תחומין חט"ו עמ' 129, חי"ט עמ' 29
כו/ב תשובה מיראה (תשסו) עמ' נ
כו/ג אבי עזרי ח"ה
כו/ג אברהם יגל
כו/ג אגרות משה או"ח ח"ג סי' עח
כו/ג אהל משה (הורוביץ) ח"א שבועות לו ע"א
כו/ג אהלי שם (גנצפריד, תשעז) עמ' קנג
כו/ג אוצרות הרמב"ם
כו/ג אור יעקב נדרים עמ' ג
כו/ג אורים ותומים - תומים סי' כז ס"ק א-ב
כו/ג אחיעזר ח"ג סי' לב ס"ק א, סי' לו ס"ק ב
כו/ג איש אמונים דף ע ע"ד
כו/ג אמונת עתיך גל' 127 עמ' 82, 84 {מקלל עצמו}
כו/ג אמרי איש עמ' שכ {שמור נפשך}
כו/ג אמרי דוד (שליסל) דף נג ע"ד, נד ע"א
כו/ג אמרי חן (לוונברג) ח"ה עמ' קכד
כו/ג אמת ליעקב נשים עמ' רעא-רעב
כו/ג אנצי"ת ע' אזכרות הע' 163
כו/ג אשר למלך
כו/ג באר אליהו עמ' רלג, רלט
כו/ג באר מרים פ"ט ה"ג {ראב"ד}
כו/ג בינת דניאל ח"א עמ' רלד-רלה
כו/ג בית זבול ח"ב סי' ו אות ו, ח
כו/ג בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' רנב
כו/ג בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' רפה
כו/ג בני יוסף (טנוג'י) דף לג ע"ד
כו/ג בצור ירום ח"ג עמ' ק הערה 51 {ארור בו שבועה, קללה ונידוי}
כו/ג ברור הלכה שבועות לה ע"א ציון ל
כו/ג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' רפד
כו/ג דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' ה
כו/ג דבר שאול תמורה סי' ט אות ב
כו/ג דברות משה שבועות-ע"ז עמ' קג, קד {וארור בו שבועה בו קללה בו נדוי}
כו/ג דברי יציב חו"מ עמ' כז {עד שיקלל בשם}
כו/ג דברי לוי
כו/ג דלתי עזה עמ' יח
כו/ג דעת כהן עמ' תלח
כו/ג דעת משה (פרידמן) סי' כה
כו/ג הלכה פסוקה ח"ב סי' כז הערה 1, 4, 7 {ראב"ד}, 9, 14, 21
כו/ג הרמב"ם ומכילתא דרשב"י סי' פב
כו/ג השגות הרמ"ך
כו/ג התורה והמדינה חי"א עמ' קטו
כו/ג ויטע אשל תמורה ח"א עמ' מח {ראב"ד}, נ {מקלל עצמו}
כו/ג זוהר הרקיע (תשסד) עמ' 224 {מקלל עצמו}
כו/ג חבש פאר עמ' קנד
כו/ג חזו"א יו"ד סי' קמט ס"ק יא-יב, סנהדרין סי' כ ס"ק ג, ה
כו/ג חזו"א על הרמב"ם
כו/ג חזון יחזקאל סוטה פ"ב ה"א
כו/ג חי' הגרי"ז
כו/ג חי' הריצ"ד
כו/ג חיים ומלך
כו/ג חכמת גרשון עמ' תמא, תמג, תמח
כו/ג חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' כו, שנא, חו"מ ח"א עמ' כב
כו/ג חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף ר, רא ע"ב, יו"ד ח"ג דף ז ע"ב
כו/ג טל חיים (טל) ברכות עמ' קעז
כו/ג יד יהודה (אשכנזי) דף לח ע"א
כו/ג יד מלך (מן) הל' חובל פ"ה ה"א, הל' ממרים פ"ה ה"ב אות ב ס"ק א
כו/ג יד פשוטה מדע עמ' תפז
כו/ג ידבר שלום ח"א עמ' מא
כו/ג יכין ובועז ח"א סי' נח עמ' 145
כו/ג ימי שלמה
כו/ג יתר הבז (תקמז)
כו/ג יתר הבז (תשסח) עמ' קפא
כו/ג למודי ה' (תקמז) דף פט ע"א {לוקה}
כו/ג מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' ריט, תקמח
כו/ג מוריה גל' רטו עמ' לה-לז, לט
כו/ג מחנה יוסף (תשעב) סי' נג אות ב
כו/ג מחשבת הקודש ח"ב דף כב ע"ד {ראב"ד}
כו/ג מטה אהרן שבועות עמ' רטו-רטז
כו/ג מלאכת מחשבת עמ' צט
כו/ג מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף סא ע"ד, ח"ב דף קפב ע"ג, קפז ע"ב-ע"ג {כ"מ}
כו/ג מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' רלג
כו/ג מנחת חינוך ח"א עמ' שיא, שיג, שיד, שיז, ח"ב עמ' רכה, רעו, רעז {ראב"ד}, ח"ג עמ' שלז
כו/ג מנחת חינוך מצוה סט (דף צ ע"ב)
כו/ג מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' שנו, ח"ב עמ' קצד, קצה {כ"מ}, ח"ג עמ' תסג {ראב"ד}
כו/ג מסורה ח"ט עמ' עד
כו/ג מעיל שמואל (פלורנטין)
כו/ג מעין החכמה עמ' קלה-קלו {ראב"ד}
כו/ג מרחשת ח"ג סי' כח אות א
כו/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
כו/ג מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קנא אות א {בכינוי}
כו/ג משאת המלך (תשסז) עמ' כט
כו/ג משאת המלך ח"ד סי' תקיג {מנין האזהרות}
כו/ג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' שכט {שמות הגוים}
כו/ג משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שד {עד שיקלל בשם}, ח"ג עמ' פה
כו/ג משנת יעקב מדע עמ' כז, עא, הפלאה עמ' עח
כו/ג משנת יעקב נזיקין עמ' רפח {מקלל עצמו}
כו/ג משפטים לישראל עמ' ריג, רמז, רנו, רנח
כו/ג נועם חט"ו עמ' רג
כו/ג נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"א סי' ב אות ב
כו/ג נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"ב סי' מא אות ה
כו/ג ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' רעה
כו/ג סדר עבודת יוה"כ (פוברסקי) עמ' קנט
כו/ג סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"א עמ' יב {כ"מ}, לב, מה, ח"ג עמ' שסט
כו/ג עבודת הזבח זבחים סי' א ס"ק ד, סי' ב ס"ק ב {אבי עזרי}
כו/ג עבודת הזבח תמורה סי' א ס"ק כד, סי' ה ס"ק ג, סי' ז ס"ק יא
כו/ג עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תשי
כו/ג עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 78
כו/ג עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 85
כו/ג פאת ים שבועות עמ' עג, עו
כו/ג פני משה (שלז')
כו/ג פנת יקרת (תשעא) עמ' תשעב
כו/ג פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תמג
כו/ג קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' קז
כו/ג קול דודי (תשף)
כו/ג קול דודי שבועות סי' תרכד
כו/ג קול יעקב (שאול) ח"ב
כו/ג ראש אליהו ח"ב עמ' רמג
כו/ג רלב"ג שמות פ"כ תועלת ח עמ' קעז
כו/ג רמב"ם המאיר הל' יסוה"ת פ"ו הלכה ה
כו/ג רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' רעא
כו/ג רפואה והלכה (שילת) עמ' 40
כו/ג רשימות שעורים (קלמנוביץ) פ' כיצד מברכין עמ' שיב {השמות}
כו/ג רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' לד {ראב"ד}, קצב {ראב"ד}, קצד {ראב"ד}, קצז-ר {הזכרת השם}
כו/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תמח, תנה
כו/ג רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' צב, קמא, ח"ב עמ' צב, קח, קטז
כו/ג שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' תמא
כו/ג שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' תלג {מקלל עצמו - לוקה מ"השמר"}
כו/ג שו"ת ראנ"ח ח"ב סי' ע
כו/ג שו"ת רשב"ש עמ' נ
כו/ג שולי המעיל מעילה אות קצג {גרי"ז}
כו/ג שם יוסף (מועטי)
כו/ג שמחת החג דף נח ע"ד
כו/ג שמר את הדבר עמ' רכה
כו/ג שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' קכד
כו/ג תורה שלמה שמות פכ"ב אות תסא
כו/ג תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' קסג, תג, תד, תנב
כו/ג תחומין חי"ט עמ' 29
כו/ג תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קנח
כו/ג תשובה מיראה (תשסו) עמ' לח
כו/ג תשובות ראב"י אב"ד סי' ו הערה 35
כו/ג תשובות רי"ח זוננפלד עמ' נה, נח
כו/ד אמרות טהורות (ישראל) דף סו ע"ג
כו/ד אמת ליעקב נשים עמ' רב {עד שיתרו}, רעב
כו/ד בית ישחק
כו/ד ברור הלכה שבועות לה ע"א ציון מ
כו/ד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' רפג, רפט, רצא
כו/ד דברי לוי
כו/ד הלכה פסוקה ח"ב סי' כז הערה 8, 9, 14, 20, 22, 23
כו/ד ויטע אשל תמורה ח"א עמ' נ
כו/ד חזו"א יו"ד סי' קמט ס"ק יג, סנהדרין סי' כ ס"ק ז, חו"מ סי' כא ס"ק מג
כו/ד חזו"א על הרמב"ם
כו/ד חסדי דוד ח"ה עמ' תשיח
כו/ד טל חיים (טל) ח"ג עמ' רצד
כו/ד יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"א עמ' קסג-קסד
כו/ד יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' רכט {אל יהי ברוך}
כו/ד יד דוד (קרלין) ח"ב דף קכ ע"א
כו/ד יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ה ה"א ס"ק א, ה"ב אות ב ס"ק ו, ה"ג ס"ק ז
כו/ד כבוד יו"ט
כו/ד כהונת רפאל עמ' שעח
כו/ד להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' קלו
כו/ד מאור למלך נדרים עמ' פג, פה
כו/ד מטה אהרן שבועות עמ' רטו-רטז
כו/ד מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף נה ע"ב
כו/ד מנחת חינוך ח"א עמ' שיב, שיד, שיז, ח"ב עמ' רעז
כו/ד מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' קצג
כו/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
כו/ד משאת המלך ח"א סי' נט
כו/ד משנת יעקב הפלאה עמ' צז
כו/ד משנת ר' אהרן נדרים עמ' צו, צט
כו/ד משפטי דרבנן עמ' מב
כו/ד משפטים לישראל עמ' רח
כו/ד נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"א סי' ב אות ב
כו/ד ניר לדוד
כו/ד נר מצוה (ואלק) מצוות דף פה ע"ג
כו/ד סגולת ישראל שמות עמ' קפט {אינו לוקה על אלקים לא תקלל עד שיתרו בו}
כו/ד עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 187, 201
כו/ד עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 217
כו/ד פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' רנב {אינו לוקה}
כו/ד פרי השדה נדרים עמ' נא
כו/ד פרי עץ חיים (אביגדור)
כו/ד קול יעקב (שאול) ח"ב
כו/ד רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' קצז-ר {הזכרת השם}
כו/ד רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קנד, ח"ב עמ' קיח
כו/ד שו"ת רשב"ש עמ' קנז
כו/ד שושנת העמקים (תאומים) עמ' קא
כו/ד שמחת החג דף נח ע"ג, ס ע"א
כו/ד שמחת יהודה דף קד ע"ג, קה ע"ג
כו/ד תחומין חי"ט עמ' 29
כו/ד תרומת הכרי עמ' לו
כו/ד תשובה מיראה (תשסו) עמ' נא
כו/ה אור הישר
כו/ה אות ציון עמ' קצג {למה נאמר חרש}
כו/ה הלכה פסוקה ח"ב סי' כז הערה 22, 25-27
כו/ה זכרון יהודה (בן הרא"ש) תשובות נוספות סי' יד
כו/ה חיים ומלך
כו/ה מאה שערים (קפשאלי) עמ' תקע
כו/ה משפטי דרבנן עמ' עט, פב, צו, קא, קטז, קיח
כו/ה משפטים לישראל עמ' רח
כו/ה נרות זכריה עמ' סג
כו/ה נשמת כל חי ח"א דף כב ע"ב
כו/ה עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 185
כו/ה עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 200
כו/ה פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 227, 232
כו/ה שו"ת הרד"ך עמ' רנ
כו/ה שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' קלב
כו/ה שו"ת רשב"ש עמ' קנז, תטו, תקט
כו/ה שער משפט סי' כז ס"ק א {הגהמ"י}
כו/ה תורה שלמה שמות פכ"ב אות תנט
כו/ה תחומין חי"ט עמ' 29
כו/ה תקון סופרים (רשב"ש) שער כד עמ' קיב
כו/ו אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' כג אות ו
כו/ו אגרות משה או"ח ח"ג סי' עח
כו/ו אוצר א"י ח"א עמ' 12
כו/ו אור שמח
כו/ו אות היא לעולם ח"ב דף מב ע"ג
כו/ו אנצי"ת ע' בית דין הע' 707
כו/ו באר אליהו עמ' רמא
כו/ו בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' יא סעיף ה
כו/ו דבר המלך (קרויזר) ח"א עמ' יח
כו/ו דברות משה שבועות-ע"ז עמ' קד {שכבר חטא ונתחייב}
כו/ו דברי לוי
כו/ו הלכה פסוקה ח"ב סי' כז הערה 24, 28, 29
כו/ו הלכתא למשיחא עמ' 19
כו/ו הפרדס שנה ל חוב' ג עמ' 16
כו/ו חוט המשולש - ברכי יוסף דף נג ע"א-ע"ב, נד ע"א-ע"ב, נה ע"א
כו/ו חיים ביד דף עא ע"ב
כו/ו חיים ומלך
כו/ו יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ה ה"ה ס"ק ד, ה"ז ס"ק ג
כו/ו יד פשוטה מדע עמ' תסד
כו/ו כפתור ופרח (תשו) דף קלט ע"ד
כו/ו מוריה גל' קיא עמ' ט
כו/ו מים חיים הל' ת"ת פ"ו הי"ד
כו/ו מנחת חינוך ח"א עמ' רמא
כו/ו מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' רג
כו/ו מעיל שמואל (פלורנטין) [ר"א ששון סי' סב]
כו/ו משך חכמה ויקרא פ"כ פס' ט
כו/ו משפטי דרבנן עמ' צז
כו/ו נזר הקדש (קפלן)
כו/ו נחלת שמעון (קרסנר) מלכים א ח"ב סי' נה אות סט
כו/ו נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"ב סי' לב אות ז
כו/ו נפת צופים (בירדוגו, תשעה) עמ' קס
כו/ו נתיבות שלום (למפרט) עמ' נח
כו/ו סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"א עמ' יט
כו/ו עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 202
כו/ו קול יהודה (גרשוני) עמ' קסב {רדב"ז}
כו/ו קול צופיך עמ' שלט
כו/ו רווחא שמעתתא ח"ב עמ' כב
כו/ו רלב"ג שמות פכ"ב תועלת ט עמ' רצט
כו/ו רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' קמה, ר {כבר חטא ונתחייב}
כו/ו רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' צב
כו/ו שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' תמ
כו/ו שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' תעט
כו/ו שערי טהר ח"ח סי' עו אות ג
כו/ו שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף קלא ע"א {ראב"ד}
כו/ו שערי תורה (תשעה) סוגיות ודרושים עמ' קל
כו/ו תורת מיכאל עמ' קצו {כ"מ}
כו/ו תחומין חי"ט עמ' 29
כו/ו תקנת השבים עמ' 550 {כ"מ}
כו/ו תשובה מיראה (תשסו) עמ' נב
כו/ז אוהב מישרים עמ' תכג-תכה, תמ
כו/ז אור הרעיון עמ' קעה, רסח {הדן בדייני גוים}
כו/ז אור תורה (ריסקין) שמות עמ' 138
כו/ז אורים ותומים - תומים סי' כו ס"ק א
כו/ז אמונת עתיך גל' 115 עמ' 102-103 {איסור ערכאות בדיון בחברה בע"מ}
כו/ז אמונת עתיך גל' 118 עמ' 128-129 {בית המשפט במדינת ישראל}
כו/ז אמרי בינה (אוירבך) - דיינים סי' כז [ב] ד"ה והנה
כו/ז אנצי"ת ע' אלם (א) הע' 2, 6, ע' בעל דין הע' 56, 59, ע' גוי הע' 768
כו/ז ארחות חיים ח"ב עמ' 633 {נקרא רשע}
כו/ז ארשת שפתינו (שלזינגר) פרשת משפטים מאמר צח עמ' שיז
כו/ז באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' קלב
כו/ז באר ראי עמ' קסט
כו/ז בין השורות עמ' קכ
כו/ז בית אהרן וישראל גל' כד עמ' סד-עב {ערכאות}, צב {מותר ללכת בערכאות אם בעל הדין סרבן}
כו/ז בצור ירום (תשפ) חי"ב עמ' קסא הערה 124 {כל הדן בדייני עכו"ם ובערכאות שלהן אע"פ שהיו דיניהם כדיני ישראל הרי זה רשע וכאילו חרף וגדף והרים יד בתורת משה רבינו וכו'}
כו/ז בצור ירום חי"א עמ' קנב
כו/ז ברוך אומר חו"מ עמ' ו
כו/ז ברכת אליהו (עמאר) יתרו מאמר ח
כו/ז בשבילי השחיטה סי' כב ס"ק כא
כו/ז גלילי זהב (מושקוביץ) פרשת משפטים פב ע"א-ע"ב {אם קיבלו עליהם גוים הדיוטים שדנים לפי שכלם}
כו/ז דבר שמואל (אבוהב) סי' קנג
כו/ז דברות אליהו ח"ה עמ' קפג {אם הסכימו שניהם לדון בערכאות}
כו/ז דברות אליהו ח"ו עמ' קצב-קצג {עורך דין בערכאות}
כו/ז דברי אמת (תשעט) עמ' רפה {שלא להזקק לאגוריות של נכרים}
כו/ז דברי ריבות (תשעב) עמ' קעו
כו/ז דינא דמלכותא (שור) עמ' תפב
כו/ז דינא דמלכותא דינא עמ' 318
כו/ז דיני בוררות עמ' רעה, שכז
כו/ז היכל יצחק אהע"ז ח"א סי' א ס"ק מ
כו/ז הלכה פסוקה ח"א סי' ח הערה 38, ח"ב סי' כו הערה 1, 19
כו/ז הלכות מדינה ח"א עמ' סט, עג
כו/ז המשפט העברי עמ' 14, 15, 19
כו/ז הרמב"ם (בנדיקט) עמ' קנ
כו/ז התורה והמדינה ח"ז עמ' עה-עו, פ
כו/ז ודברת בם (מרזל) עמ' 50
כו/ז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' מח
כו/ז והיה העולם עמ' 103
כו/ז ויואל משה מאמר א סי' קא
כו/ז ויואל משה עמ' קיג
כו/ז זה השער שער ג סי' כ
כו/ז חוות בנימין ח"א עמ' קפג
כו/ז חוקי חיים (גאגין) דף מו ע"ג
כו/ז חוקת עולם עמ' 441 {ערכאות}, 550 {אסור לדון בדיני ע"ז}
כו/ז חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 218
כו/ז חי' ר' חנוך הענאך עמ' ח
כו/ז יחוה דעת ח"ד עמ' שיא
כו/ז יכין ובועז ח"א סי' ו עמ' 49-50
כו/ז כפייה בגט עמ' קח, קכו
כו/ז כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' קכב
כו/ז לחם רב (בוטון) סי' פח-צ
כו/ז לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' רעז, רעט, רפב
כו/ז מבוא למשנה תורה עמ' 214
כו/ז מזכרת עמ' 506
כו/ז מטר השמים (תשנ) ויקרא-במדבר עמ' קעט
כו/ז מנחת חיים (שוויד) ח"ג עמ' א
כו/ז מענה לשון עמ' קעו
כו/ז מרדכי השלם ב"ק עמ' קכ
כו/ז משיב משפט עמ' רסא, רסב
כו/ז משנה הלכות ח"ד סי' ריג {להיות בחבר מושבעים של הערכאות}
כו/ז משנה הלכות מהדו"ת יו"ד עמ' שכב
כו/ז משפט שלמה (זפרני, תשנה) סי' ב סעיף א ס"ק ב
כו/ז משפטי ארץ ח"א עמ' 342-343
כו/ז משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' שעט {השמיט שזו כפירה בה'}, שפא, שפב
כו/ז משפטי שלמה (קרליץ) ח"ב סי' א עמ' י
כו/ז מתנות באדם עמ' 276
כו/ז ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' רעב
כו/ז ס' התרומות עמ' תתתקלב
כו/ז ערבי נחל (תשנא) ח"ג עמ' קצא
כו/ז ערבי נחל (תשסד) עמ' תתרנו
כו/ז פד"ר חי"ז עמ' 271, חי"ח עמ' 87, 151
כו/ז פד"ר חי"ח עמ' 149
כו/ז פי' הרמ"ז על הזוהר (תשסה) דברים עמ' קח
כו/ז פסקי ב"ד הרבנות ירושלים - דיני ממונות ח"א עמ' כב
כו/ז פסקי מהרי"ץ - בארות חיים הערה תשנט ד"ה והנה במרדכי ואילך
כו/ז צפונות טז עמ' נ {כ"מ}
כו/ז צרור הכסף (הראשון) עמ' ד
כו/ז קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' רצה
כו/ז שבות יהודה (שו"ת) עמ' קפו
כו/ז שו"ת מהרי"ק סי' א הערה 21, קנד
כו/ז שו"ת מהרש"ך ח"ד עמ' כ
כו/ז שו"ת ר' אשטרוק אבן שאנג'י עמ' 227, 296
כו/ז שו"ת ר"ע דאיינה ח"ב עמ' 192-193
כו/ז שו"ת רשב"ש עמ' קמה, שפז, תקלז
כו/ז שיחות ר' צבי יהודה שמות עמ' 191
כו/ז שלטון החוק בישראל עמ' 110-109
כו/ז שנתון המשפט העברי חט"ז עמ' 472
כו/ז שער המלך ח"א עמ' תקלח
כו/ז תורת אמת (תשסו) עמ' רעב, שעט, תקצב
כו/ז תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' רמ
כו/ז תחומין ח"א עמ' 326, 322 {הדן בערכאות}
כו/ז תחומין ח"ב עמ' 524, 528, ח"ג עמ' 537, ח"ח עמ' 288, 305, חי"ג עמ' 345
כו/ז תשובה שלמה אהע"ז סי' יז דף כז ע"ג {רשע}
כו/ז תשובות הרי"ד עמ' ריב

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US