Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

כאשר מצויין שם הספר בלבד, הכוונה היא לספר המסודר לפי סדר הלכות הרמב"ם.
בראש כל פרק מופיעה רשימת מקורות עם הסימון "רה"פ" (רוב הפרק). אלו הם מקורות העוסקים ברוב ההלכות שבאותו פרק (או בכולן).
כשיש למעיין קושי למצוא את הספר המצויין, או את מראה המקום באותו ספר, יפנה ל"רשימת הספרים".

למידע נוסף על המפתח, לחץ כאן.

עדות

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה
פרק ו
פרק ז
פרק ח
פרק ט
פרק י
פרק יא
פרק יב
פרק יג
פרק יד
פרק טו
פרק טז
פרק יז
פרק יח
פרק יט
פרק כ
פרק כא
פרק כבא/946 הלכות עדות פרק א *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


א/רה"פ דבר המלך (קרויזר)
א/רה"פ הרמב"ם המדויק
א/רה"פ יד פשוטה
א/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
א/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
א/רה"פ עדות ביוסף (נתנזון)
א/רה"פ פי' ר"י קאפח
א/רה"פ קרית מלך
א/רה"פ רמב"ם לעם
א/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
א/א אבי עזרי ח"ג
א/א אבן האזל
א/א אגרות הגרי"ד עמ' קיב
א/א אהלי אהרן (מיליקובסקי) ח"א דף מ ע"א
א/א אהלי תם עמ' קסו {הגהמ"י}
א/א אוצרות המלך
א/א אוצרות הרמב"ם
א/א אות היא לעולם ח"ב דף צה ע"ג, צו ע"ב
א/א איש מבין ח"א דף מה ע"א {כ"מ}
א/א אמונת עתיך גל' 103 עמ' 138 {מצוה להעיד - האם מותר ליטול שכר}
א/א אמונת עתיך גל' 113 עמ' 17
א/א אמרי בינה (אוירבך) - עדות סי' ח [א] ד"ה כתב
א/א אמרי דוד (שליסל) דף לג ע"ג וע"ד {כ"מ}, עט ע"ג
א/א אמרי חן (לוונברג) ח"ה עמ' קיז
א/א אשר למלך
א/א באורי הזוהר (צמח צדק) ח"ב עמ' תתרכט {מצוה להעיד}
א/א באורי סוגיות (הוניגסברג) שבועות סי' א אות ה
א/א באר מרים פ"ב ה"ג אות א, ג, פ"ג ה"ז אות א-ב
א/א באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ד סי' נב אות ג
א/א בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף י ע"ד, יא ע"א
א/א בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' פז
א/א בדבר מלך חי"ז עמ' ריב {העד מצווה להעיד בבית דין בכל עדות שיודע וכו' והוא שיתבענו להעיד בדיני ממונות וכו'}
א/א בית המדרש
א/א בית יחזקאל (סרנה) גליונות
א/א בית ירוחם
א/א בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' שסז
א/א בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תז
א/א בן יהודה סי' פב
א/א ברור הלכה ב"ק נו ע"א ציון ח
א/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' קעה, ח"ב עמ' ב
א/א ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' יא-יב
א/א גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' לד-לה
א/א גבורת יצחק ר"ה עמ' קמד
א/א גליוני הגר"ש עמ' קטו
א/א דבר אליהו (מיליקובסקי) דרוש מב עמ' שסה {כ"מ}
א/א דברי חיים השמטות סי' לא[ט], תשובות נוספות סי' כט
א/א דורש טוב עמ' 263
א/א דין אמת (תשסז) עמ' יז-יח {קמ"ר}
א/א דליית הכרם עמ' תתתלו {כ"מ} [טיף - צ"ל סוף]
א/א דרך ישרה ח"ב עמ' קעד
א/א הלכה פסוקה ח"ב סי' טז הערה 60, ח"ג עמ' ג, ז, כה, כח
א/א הרמב"ם והזוהר
א/א התורה והמדינה חי"א עמ' מז, תרמח
א/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' רלג
א/א זכרון ישעיהו דף מד ע"ב
א/א חוות בנימין ח"ג עמ' תשיא
א/א חוות יאיר (תשנז) עמ' תקצג
א/א חזון יחזקאל שבועות הוספה ד
א/א חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 137
א/א חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' קח
א/א חי' ר' שמואל ב"ק עמ' קפג {כ"מ}
א/א חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' רו
א/א חי' ר"י אלמידה דף פח ע"ד
א/א חיים ומלך
א/א חיים שנים ישלם עמ' טז-יז
א/א חקקי לב ח"א דף עט ע"ב {כ"מ}
א/א חקרי לב (המאור) חו"מ ח"א עמ' לא-לב
א/א חקרי לב (שלוניקי) חו"מ ח"א דף ט
א/א יגיעת ערב ב"מ עמ' שנו {אבי עזרי}
א/א יד ישראל ח"ב
א/א ימי שלמה
א/א יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' רעה, רפז
א/א כל בו ח"ה עמ' שכה
א/א כנפי נשרים
א/א כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף קכד ע"ד
א/א כתר אפרים עמ' קג, קצח
א/א להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' קנז
א/א לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' ריז
א/א לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' קמד
א/א מחנה חיים ח"ה עמ' ב
א/א מחקרים במשה"ע עמ' 14
א/א מטה אהרן שבועות עמ' קנט, קסט, קפח-קפט, רט-רי
א/א מיטב הארץ עמ' 531
א/א מנחת חינוך ח"ב עמ' כד-כה
א/א מנחת חינוך מצוה קכב (דף ז ע"א)
א/א מסורה ח"ח עמ' ל
א/א מעשה אברהם דף ריט ע"ב
א/א מקודש החודש עמ' שיח
א/א מרכבת המשנה מהדו"ב
א/א משברי ים עדל"ת סי' לד ס"ק יא
א/א משך חכמה ויקרא פ"ה פס' א, פי"ט פס' טז
א/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' שכד
א/א משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קו
א/א משנת חיים ויקרא עמ' שמג
א/א משנת יעקב נשים ח"ב עמ' קנב {שלא יעיד קרוב}
א/א משנת ר' אהרן גיטין עמ' סט
א/א משפט שלמה (אלבוים) הל' עדות סי' ב פ"ב ענף א אות ג {כ"מ}, פ"ז ענף א אות ה, סי' ג פ"ב ענף ה אות א
א/א משפטי ארץ ח"ב עמ' 174 {עד אחד חייב להעיד}, 176, 178 {והוא שיתבענו}, 179, 200 {דוקא בב"ד}
א/א משפטי הלוי ח"א עמ' רצג
א/א משפטי עזיאל ח"ד עמ' פד
א/א נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' יג
א/א נזר אברהם מכות ועדות עמ' רט
א/א נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א סי' לא אות יא
א/א נר מצוה (ואלק) מצוות דף נג ע"ב-ע"ג
א/א נתיבות שמואל דף קיא ע"ד
א/א ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תקצז, תר
א/א סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' פ
א/א עבודת משא (מאיר) ח"א עמ' שעג-שפט
א/א עדות ביהוסף (חמודות) עמ' 127
א/א עדות ביעקב (ריינס) עמ' ק {מצות עדות בעד אחד}
א/א עזר משפט עמ' רצא
א/א עזרת כהן עמ' תיא
א/א עטרת שלמה ח"א עמ' לו, מו-מז, נ, נד
א/א עין חנוך עמ' רפא
א/א עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' קנז
א/א עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תשכג
א/א עמודי אור סי' פה אות ט
א/א פד"ר ח"ה עמ' 142, 147, 152, חי"ג עמ' 211 {כ"מ}
א/א פירוש ר' בחיי אבות פ"א מ"ט
א/א פני חמה דף כח ע"ב, כט ע"א
א/א פנת יקרת (תשעא) עמ' תשלא
א/א פסקי מהרי"ץ - בארות חיים הערה תשסה
א/א פרי האדמה ח"ב וח"ד
א/א פרי יצחק (תשעו) עמ' קטו, קכג {כ"מ}
א/א קדושת יו"ט (אלגזי) דף יח-יט
א/א קרית מלך רב
א/א קרית מלך רב (תשסו) עמ' תתצא
א/א רלב"ג ויקרא פ"א תועלת כ עמ' נו
א/א רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' קפא, רג-רה {שיתבענו להעיד}
א/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' רצ-רצא, תצה
א/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' כט {מנין המצוות}, לט, מב, נא, פג
א/א שארית יעקב (יוטס) דף מח ע"ב
א/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' קצא אות א
א/א שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 36 {מצווה להעיד}
א/א שו"ע הרב הל' עדות ס' א
א/א שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' י, עו
א/א שו"ת הרדב"ז ח"ג סי' תתקמב, ח"ח סי' א
א/א שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' שסז
א/א שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' סד
א/א שיח ערב סנהדרין עמ' צח {מנין המצוות אות ה}
א/א שלחן המלך
א/א שלטון החוק בישראל עמ' 192
א/א שנות חיים (מיל') עמ' ו-ז, כג, לג, סא
א/א שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"ב עמ' קלב {כ"מ}
א/א שעורי הרב - אבלות עמ' קז
א/א שעורי ר' שמואל סנהדרין ח"א עמ' צב
א/א שער משפט סי' כח ס"ק א-ב, סי' לד ס"ק יב
א/א שערי שאול פסחים עמ' קב {או"ש}
א/א שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף סו ע"א, ח"ג דף נב ע"א {כ"מ}
א/א שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' רצח, כרך ב עמ' רצז {כ"מ}
א/א שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' שיח, שכז, שנא, שפד
א/א תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' כז ס"ק ז
א/א תורה מציון שנה ו חוב' ג סי' ג דף ו ע"ד {נוכחות הדיינים בשעת קבלת העדות}
א/א תורת אמת (תשסו) עמ' צז {הגהמ"י אות א}
א/א תורת החוף ימים סי' לז אות ו
א/א תחומין חי"ח עמ' 56-57, 59
א/א תקנת השבים עמ' 403
א/א תשובה שלמה אהע"ז סי' ח דף יא ע"א
א/ב אוצר א"י ח"א עמ' 12
א/ב אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 294
א/ב איש מבין ח"א דף מא ע"ד {כ"מ}
א/ב אם הדרך
א/ב אמת ליעקב נשים עמ' קפט {ת"ח}
א/ב אשי ישראל (ברודא) פרשת משפטים דף מח ע"א {כ"מ - דיין הרוצה לאסור את המותר}
א/ב אשל אברהם (שפירא) עמ' תכב {כבוד תורה}
א/ב בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' טו
א/ב בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף י ע"ד, יא ע"א-ע"ב
א/ב בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' פו
א/ב ברור הלכה סנהדרין פא ע"ב ציון ו
א/ב ברור הלכה שבועות ל ע"ב ציון ז
א/ב גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' קסו, רסח
א/ב גדול כבוד הבריות עמ' 122
א/ב דבר יהושע (שו"ת) ח"א סי' מח
א/ב דבר יהושע על הש"ס עמ' שיח {כ"מ}
א/ב דברי יוסף (קונביץ) עמ' 87, 89
א/ב דברי יציב חו"מ עמ' מט
א/ב דין אמת (תשסז) עמ' יח {כ"מ}
א/ב הגהות רימ"א {מל"מ}
א/ב הלכה פסוקה ח"ג עמ' צח-ק, קד, קח
א/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קלט
א/ב זכרון ישעיהו דף מד ע"א
א/ב זכרון משה אליהו עמ' ה, לב
א/ב חדושים ובאורים (גרי') סנהדרין סי' ג לדף יח ע"א
א/ב חזון יחזקאל שבועות פ"ד ה"א
א/ב חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' ריד
א/ב חיי אברהם (צציק) עמ' רב
א/ב יד המלך (פלומבו)
א/ב ימי שלמה
א/ב לב מבין
א/ב לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' רטז-ריז
א/ב מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף צד-צה
א/ב מגן גבורים (או"ח) סי' יג ס"ק ה
א/ב מחזה אברהם (בוטון) דף כח ע"א {מגדל עז}, צא {כ"מ}
א/ב מטה אהרן שבועות עמ' קנט, קסט-קעא, קפא
א/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' כה-כו
א/ב מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ה עמ' נד, נו {כ"מ}
א/ב מנחת מחבת עמ' קא {בדבר המלך (קרויזר)}
א/ב מסורה חי"א עמ' מו
א/ב מעין חיים ח"ג עמ' מו
א/ב מקום דוד [לחם משנה סי' ז אות יג]
א/ב מקראי קדש (תשנג) עמ' שנ
א/ב משאת המלך ח"ד סי' תקיד {לא כתב שחייב לפנים משורת הדין}
א/ב משאת מרדכי מגילה עמ' סו
א/ב משברי ים עדל"ת סי' כה ס"ק ד
א/ב נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' יג
א/ב נזר אברהם מכות ועדות עמ' רטו
א/ב נחלת אבות סי' לו עמ' פב
א/ב עבודת משא (מאיר) ח"א עמ' שפט-תב
א/ב עטרת שלמה ח"א עמ' מו-מז
א/ב עליות אריה עמ' קמג {כ"מ}
א/ב פאת ים שבועות עמ' סד
א/ב פד"ר ח"ה עמ' 152
א/ב פני מבין ח"א דף נב ע"ב
א/ב פניני רבנו הגרי"ז עמ' תשל {חכם}
א/ב פסקי מהרי"ץ - בארות חיים הערה תשעד ד"ה ועכ"פ
א/ב פרי יצחק (בלזר) ח"א דף לו ע"ד, לט ע"א, צ ע"ב
א/ב פרי יצחק (תשעו) עמ' קטז, רצד, רצז, רצט, שיח
א/ב קרית מלך רב
א/ב קרית מלך רב (תשסו) עמ' תתצב
א/ב רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' כד, ריא-ריג
א/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קנה
א/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תצה
א/ב רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' כה
א/ב שארית יעקב (יוטס) דף מח ע"ג
א/ב שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' תסא
א/ב שדה הארץ ח"ג דף קכז ע"ב
א/ב שו"ע הרב הל' עדות ס' ב
א/ב שושנת העמקים (תאומים) עמ' סט
א/ב שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רעב סעיף ב
א/ב שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' רצח
א/ב שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות נט
א/ב שעורי ר' שמואל סנהדרין ח"א עמ' קנו
א/ב שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף קלא ע"ב
א/ב שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' שעז, שפה, סוגיות ודרושים עמ' קיג
א/ב תורת המלך (צדוק) סי' ז ס"ק לד
א/ג אברהם יגל
א/ג אהל שרה לאה עמ' תנז {מעיד למלך בב"ד הגדול}
א/ג אוצרות המלך
א/ג אור הישר
א/ג אמת ליעקב נשים עמ' קפח
א/ג באורי סוגיות (הוניגסברג) שבועות סי' א אות ו {מל"מ}
א/ג באר מרים פ"ב ה"ג אות א, ג, פ"ג ה"ז אות א-ב
א/ג בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' טו
א/ג בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף סז ע"ד {לח"מ}
א/ג בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' כח סעיף ה
א/ג בן יהודה סי' א, קיב
א/ג בנין אב (שולמן) סי' נו
א/ג ברור הלכה סנהדרין יח ע"א ציון א, ציון ח (הראשון), פא ע"ב ציון ו
א/ג ברית אברהם (פיעטרקוב) יו"ד סי' מט
א/ג גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' טז, רכח, רסו-רסז
א/ג דברי יציב חו"מ עמ' מט
א/ג הורה גבר (תקסב) דף כו ע"ב
א/ג הורה גבר (תשסג) עמ' קמא {כ"מ ומל"מ}
א/ג הלכה פסוקה ח"ג עמ' צח, ק
א/ג הלכה רבה ח"ג עמ' 232
א/ג המאיר לארץ [מנחת אהרן, אורים ותומים - תומים סי' כח ס' יב]
א/ג השגות הרמ"ך
א/ג ויקרא יעבץ עמ' קלט
א/ג זכור לאברהם (אביגדור)
א/ג חוקת עולם עמ' 464 {לח"מ}
א/ג חזון יחזקאל סנהדרין פ"ז ה"ד, פ"ח ה"א
א/ג חי' יעקב עמ' צח
א/ג יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' פג
א/ג כבוד מלכים (מרגליות) {לח"מ}
א/ג לחם יהודה
א/ג מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף צד ע"ב {מל"מ}
א/ג מגיד הרקיע ח"ג פ"ב ה"א
א/ג מחנה יהודה (אשכנזי) דף ט ע"ב {כ"מ}
א/ג מטה אהרן שבועות עמ' קפא
א/ג מלאכת שלמה (חכים) כאן, ודף פט ע"א {לח"מ}
א/ג מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף נב ע"ב {כ"מ}
א/ג מנחת חינוך ח"א עמ' שכד, ח"ב עמ' כה-כו, ל
א/ג מנחת כהן (יוסף חיים) דף פב
א/ג מעיני המים
א/ג מעשה נסים (הכהן) דף פד ע"א
א/ג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף ריד ע"ב
א/ג מקראי קדש (תשנג) עמ' שנ-שנא
א/ג מרגליות הים סנהדרין יח ע"א אות טז {מל"מ}, יח ע"ב אות ח {מרכה"מ}
א/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ג משאת מרדכי מגילה עמ' סו
א/ג משנה הלכות ח"ה סי' רסג
א/ג משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' שלג {עדות למלך}
א/ג נוה צדק
א/ג נזר אברהם מכות ועדות עמ' רכ
א/ג סוגיות בדיני ממונות עמ' 3 {לח"מ}
א/ג עבודת משא (מאיר) ח"א
א/ג עדות ביעקב (ריינס) עמ' תקי-תקיא {כה"ג לא מעיד באיסורין}
א/ג עולת חודש ח"ג מאמר רכה
א/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קפט
א/ג עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 120
א/ג עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 94, 130
א/ג פני מבין ח"א דף מד ע"א
א/ג פנת יקרת (תשעא) עמ' תשכט
א/ג פרי האדמה ח"ב וח"ד
א/ג פרי יצחק (בלזר) ח"א דף צו ע"ד, צז ע"ב
א/ג פרי יצחק (תשעו) עמ' שטז, שיח
א/ג צהר גל' ו עמ' 31 {כה"ג מעיד למלך}
א/ג קול דודי (תשף) (בקיצור)
א/ג קול דודי כריתות סי' תרט
א/ג קול דודי שבועות סי' תעב
א/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תצה
א/ג רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' כז
א/ג שב שמעתתא (תשנא) שמעתא ז פ"א {מל"מ}
א/ג שדה הארץ ח"ג
א/ג שם דרך סנהדרין עמ' צה, קכט-קל
א/ג שמות בארץ (תשנט) עמ' סב
א/ג שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' רפג {לח"מ}, רצח
א/ג שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות נט
א/ג שעורי ר' שמואל סנהדרין ח"א עמ' קנח
א/ג שער יוסף דף עט ע"א
א/ג שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף קלא ע"ב
א/ג שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' שנו, שסב, שפ, שפט, סוגיות ודרושים עמ' קסג
א/ג שרשי הים דף קסב ע"ד
א/ג תורת המלך (צדוק) סי' ז ס"ק ג, סי' ט ס"ק י
א/ג תורת רפאל ח"ג עמ' פז-פח, צ
א/ג תשובה מיראה (תשסו) עמ' נח {לח"מ}
א/ד אוצרות המלך
א/ד אור הישר
א/ד אור שמח
א/ד אם המלך עמ' פד
א/ד אמת ליעקב נשים עמ' קצא
א/ד אעירה שחר (רוזנטל) סוטה עמ' נא
א/ד אפיקי מים ח"א סי' ח
א/ד אשל אברהם (שפירא) עמ' תרפח, תרצ-תרצא
א/ד באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' רלה
א/ד באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"א סי' נב [קנו]
א/ד בית אפרים חו"מ דף כ ע"ד
א/ד בית זבול ח"ג סי' סג אות ו
א/ד בית שערים ח"ג סי' עד
א/ד בנין אב (שולמן) סי' נה אות יג, סי' נו
א/ד בנין שלמה (מז) דף מט ע"ב
א/ד ברור הלכה סנהדרין לב ע"ב ציון ו, מ ע"א ציון א, ב, פא ע"ב ציון ו
א/ד ברכת אריאל ח"א סי' ט ס"ק ב
א/ד ברכת ראובן דף קלד ע"ב {כ"מ}
א/ד גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' פט-צ
א/ד גליונות אבני נזר
א/ד דברי אמת (תשעט) עמ' שפז {מכלל הדרישות שידע במה הרגו ואת מי עבד}
א/ד הלכה למשה (אלבז) עמ' סה
א/ד הלכה פסוקה ח"ד עמ' ב הערה 3, עמ' ג הערה 11, 15
א/ד המדות לחקר ההלכה מדה יב אות נד
א/ד הרמב"ם והלכותיו
א/ד השגות הרמ"ך
א/ד התורה והמדינה חי"א עמ' תקלט
א/ד חזו"א אהע"ז סי' כג ס"ק יא, חו"מ לקוטים סי' כב ס"ק לא
א/ד חזו"א על הרמב"ם
א/ד חזון יחזקאל סנהדרין פ"ט ה"א
א/ד חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' עח
א/ד חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' עח
א/ד חי' הריצ"ד
א/ד חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' פב
א/ד חי' ר' חנוך הענאך עמ' כא, נב, נד, סב, סח, ע-עא, עג, קעא
א/ד חי' ר' שמואל ב"ק עמ' קעה
א/ד חסדי דוד ח"ה עמ' תקצו
א/ד חקרי זמנים ח"א עמ' ד
א/ד חקרי לב (המאור) מהדו"ב ח"א עמ' שו
א/ד יד דוד (קרלין) ח"א דף קמב
א/ד כס המלך עמ' סב
א/ד ממעין ההלכה עמ' 151
א/ד מנחת חינוך ח"ג עמ' ריא
א/ד מנחת חינוך מצוה תסג (דף נד ע"ג)
א/ד מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"א עמ' רסז
א/ד מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' לב אות ז
א/ד מקדש דוד ב"ב עמ' רנז
א/ד מקורות לפסקי הרמב"ם
א/ד מראות הצובאות (תשסז) עמ' עט-פ
א/ד מרגליות הים סנהדרין לב ע"ב אות כט {ראב"ד}, מ ע"א אות ז {שעה"מ}
א/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ד משנת משה מכות עמ' לב
א/ד משפטי ארץ ח"ב עמ' 56
א/ד משפטים לישראל עמ' שח-שט
א/ד נזר אברהם מכות ועדות עמ' רכה, רלג
א/ד נתיב אברהם ח"א עמ' קל-קלא
א/ד ס' התרומות עמ' תתתקפו
א/ד סדר אליהו רבא וזוטא דף פח, ק {מכלל החקירות}
א/ד סדר הדיון עמ' 209, 218
א/ד סדר הדין (שוחטמן) עמ' 329
א/ד סדר משנה (תאומים) עמ' מג
א/ד עדות ביהוסף (חמודות) עמ' 127
א/ד עדות ושטרות עמ' 197
א/ד עזרת נשים (מאירי) ח"א עמ' קפז
א/ד עטרת יעקב עמ' רח-רט, ריא
א/ד ענישה ושיקום ביהדות עמ' 83
א/ד פד"ר ח"ד עמ' 47
א/ד פני משה (שלז')
א/ד פרי שמואל מכות עמ' ב
א/ד פרפרת הפרשה פרשת נשא פרק ה פסוק יח
א/ד צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' נא, נב, קג אות ג
א/ד קונטרסי שעורים כתובות קונ' יא אות יא עמ' רח
א/ד רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' רפא
א/ד שאגת אריה (תשע) עמ' תצט
א/ד שבות יהודה (שו"ת) עמ' לד
א/ד שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' יא
א/ד שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' י, עו
א/ד שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' רנז-רנח
א/ד שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תרצא
א/ד שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) סי' נז דף קכח
א/ד שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' קעח
א/ד שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' שסו
א/ד שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' ו, נז
א/ד שולי הגליון עמ' רג
א/ד שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' כ ס"ב ס"ק ב
א/ד שנתון המשפט העברי ח"ח עמ' 16
א/ד שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' ה-ו
א/ד שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות עא
א/ד שעורי ר' שמואל סנהדרין ח"א עמ' פה-פו
א/ד שעורי ר"א ליכטנשטין ב"ב פ"ג עמ' 222
א/ד שער המלך
א/ד שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף ח ע"א
א/ד תורת מהרא"ל עמ' נט
א/ד תורת מיכאל עמ' קמא
א/ד תחומין ח"א עמ' 381
א/ה אוצרות יהושע עמ' תעד
א/ה אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קנו
א/ה אפיקי מים ח"א סי' ח
א/ה אשר למלך
א/ה באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"א סי' נב [קנו]
א/ה בית דוד (תשעט) אהע"ז סי' מז
א/ה בית זבול ח"ג סי' סג אות ו
א/ה בית מאיר (תשע) סי' יז ס"ט עמ' קס, ריב
א/ה בית מאיר סי' יז אות ט עמ' קנג
א/ה בנין אב (שולמן) סי' נו
א/ה ברכת אריאל ח"א סי' י ס"ק א
א/ה דברות משה קדושין סי' כג הערה צה
א/ה הר"מ במז"ל - קובץ עמ' רסו
א/ה חי' ר' חנוך הענאך עמ' עד
א/ה חמדת שלמה עמ' שעח {לח"מ}
א/ה חסדי דוד ח"ה עמ' תקצז
א/ה יד דוד (קרלין) ח"א דף קמב
א/ה מסורה חט"ו עמ' סד
א/ה משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' שכד
א/ה משנת יעקב נשים ח"ב עמ' רכב
א/ה משפטים לישראל עמ' שט, שיא
א/ה נזר אברהם מכות ועדות עמ' כח
א/ה נחלת אבות סי' כה עמ' סג {הכחשה בחקירות - בטלה}
א/ה סדר משנה (תאומים) עמ' מג
א/ה סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 27
א/ה עדות ביהוסף (פודור) עמ' לט
א/ה עדות ביעקב (ריינס) עמ' רכז {טעם החקירות - שתהיה עדות שאתה יכול להזימה}
א/ה עדות ושטרות עמ' 237
א/ה עטרת יעקב עמ' רט
א/ה עיונים בהלכה עמ' 118, 81
א/ה פד"ר ח"ד עמ' 40, 41, 48
א/ה פרי שמואל מכות עמ' ב
א/ה קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' קסא
א/ה רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' רפד
א/ה שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' רנז
א/ה שיח ערב סנהדרין עמ' יח {מעיקרי העדות}
א/ה שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' ה-ו
א/ה שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' רלב-רלג
א/ה שעורי ר"א ליכטנשטין ב"ב פ"ג עמ' 222
א/ה שררה שהיא עבדות ח"ב עמ' 131
א/ו אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קנו
א/ו ביתאל ח"א דף כה ע"ד
א/ו בן יהודה סי' פב
א/ו ברור הלכה סנהדרין מ ע"א ציון ב
א/ו גבול יהודה (ציר') דף עה ע"ג
א/ו גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' קנ
א/ו דברות משה סנהדרין עמ' שעא
א/ו חזון יחזקאל סנהדרין פ"ח ה"א
א/ו חי' ר' חנוך הענאך עמ' כא, נב, נד, סב, סח, ע-עא, עג, קעא
א/ו חק המלך יבמות עמ' סד
א/ו כס המלך עמ' סב
א/ו מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תרצא (תקלח)]
א/ו משנת יעקב נשים ח"ב עמ' רכב
א/ו משפטים לישראל עמ' שיא
א/ו סדר הדין (שוחטמן) עמ' 329
א/ו עדות ביעקב (ריינס) עמ' רלא {איזה בגד, איזה קרקע}
א/ו עץ חיים (אבלסון) עמ' קעז
א/ו קונטרס הראיות לריא"ז סנהדרין עמ' לד
א/ו שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' קפח
א/ו שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' רלב-רלג
א/ו שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 57
א/ו תחומין ח"א עמ' 381


ב/947 הלכות עדות פרק ב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ב/רה"פ אוצרות המלך
ב/רה"פ אור הישר
ב/רה"פ דבר המלך (קרויזר)
ב/רה"פ הרמב"ם המדויק
ב/רה"פ יד פשוטה
ב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ב/רה"פ פי' ר"י קאפח
ב/רה"פ רמב"ם לעם
ב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ב/א אם המלך עמ' עט
ב/א אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קנו
ב/א אמרי בינה (תשע) עדות סי' יט(ב) ד"ה ויש {קמ"ר}
ב/א אמת ליעקב נשים עמ' קצא {כ"מ}
ב/א בני יהודה דף נד ע"ג {שני מיני חקירות}
ב/א בנין אב (שולמן) סי' נו אות ד
ב/א ברור הלכה סנהדרין ל ע"ב ציון ד, מ ע"א ציון ב, פא ע"ב ציון ו
ב/א גבורת יצחק מכות עמ' קנח
ב/א גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' פט-צ
ב/א דברות משה סנהדרין עמ' שסו, שסט, שעא
ב/א דברות משה קדושין סי' כג הערה צה
ב/א דברי אברהם (שדמי) ח"ב עמ' קל
ב/א דברי חיים ח"ב אהע"ז סי' לה, השמטות סי' לב[ג]
ב/א דברי ריבות (תשעב) עמ' א
ב/א היכלי שן ח"ב סי' מט
ב/א הלכה למשה (אלבז) עמ' סה
ב/א הלכה פסוקה ח"ד עמ' ג הערה 22, עמ' כב הערה 1, עמ' כה הערה 27
ב/א המאיר לארץ {ראב"ד}
ב/א השגות הרמ"ך
ב/א התורה והמדינה חי"א עמ' תקכו, תקלט
ב/א חדושים ובאורים (גרי') סנהדרין סי' ז ס"ק יב, טז
ב/א חזו"א על הרמב"ם
ב/א חזון יחזקאל סנהדרין פ"ו ה"ו, פ"ט ה"א, פי"ב ה"א
ב/א חי' ר' חנוך הענאך עמ' סח, עא, עג-עד
ב/א חי' ר' יהודה זרחיה עמ' קע
ב/א חלק יעקב (אלבעלי) דף נג ע"א
ב/א חסדי דוד ח"ה עמ' תקצז
ב/א חקרי לב (המאור) מהדו"ב ח"א עמ' שה-שו
ב/א חשבונות של מצוה עמ' קכג {כ"מ}
ב/א יד דוד (קרלין) ח"א דף קמב
ב/א כלי שרת סי' נד
ב/א כנה"ג [שו"ת ר' בצלאל סי' ה]
ב/א כרם שלמה (אהרמן) יבמות קיז ע"ב
ב/א לבוש מרדכי ב"ב (תשעד) סי' יח אות ד
ב/א לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 118
ב/א מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף נב ע"ג {כ"מ}
ב/א מנחת חינוך מצוה תסג (דף נד ע"ג), ח"ג עמ' ריא
ב/א מסורה חי"ג עמ' לח
ב/א מראות הצובאות (תשסז) עמ' עט
ב/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/א משנת משה קידושין עמ' עא
ב/א משפטים לישראל עמ' שט
ב/א נזר אברהם מכות ועדות עמ' רכה, רלג
ב/א סדר אליהו רבא וזוטא דף פח-פט
ב/א סדר הדין (שוחטמן) עמ' 329
ב/א סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ב עמ' תקכט
ב/א עדות ביעקב (ריינס) עמ' קכא {הכחשה בבדיקות}, רכד {איני יודע - עדותם בטלה}
ב/א עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 1 הע' 12
ב/א עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' קס
ב/א פד"ר ח"ד עמ' 47
ב/א פני משה (שלז')
ב/א פנים חדשות [דברי ריבות א]
ב/א פרי אליהו ח"ב סי' לז
ב/א פרי שמואל מכות עמ' ב
ב/א צבי גאון יעקב סי' טו
ב/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' צ אות ד
ב/א קונטרס הראיות לריא"ז סנהדרין עמ' לד
ב/א קונטרסי שעורים כתובות קונ' יא אות יא עמ' רח
ב/א קרית מלך רב
ב/א קרית מלך רב (תשסו) עמ' תתצו
ב/א רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' רמד
ב/א רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' שעג
ב/א שאגת אריה (תשע) עמ' תצט
ב/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' קפח
ב/א שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' רנח
ב/א שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תרצא
ב/א שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' רפ
ב/א שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' נז, נט
ב/א שו"ת ר"י מפוזנא עמ' שכא
ב/א שו"ת ר"מ גאויזון עמ' של, שלא
ב/א שולי הגליון עמ' רד
ב/א שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' קמה
ב/א שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' ה-ו
ב/א שעורי ר' שמואל מכות (תשמד) סי' קמו
ב/א שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' רלג
ב/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 75-76
ב/א שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 57
ב/א תורת מיכאל עמ' קמא
ב/א תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תתכו
ב/א תחומין ח"ה עמ' 330
ב/ב אבי עזרי ח"א
ב/ב אבני נזר אהע"ז סי' סו אות ח
ב/ב אגודת אז"ב עמ' קמג
ב/ב אומר לציון סי' רנו
ב/ב אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' ט
ב/ב בד קודש (פוברסקי) ב"ב עמ' פ
ב/ב בית מאיר (תשע) סי' יז ס"ט עמ' קס
ב/ב בנין אב (שולמן) סי' נו אות ד
ב/ב ברור הלכה סנהדרין מ ע"א ציון ב
ב/ב גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' פט-צ
ב/ב דברי אברהם (שדמי) ח"ב עמ' קכט
ב/ב דברי חיים ח"ב אהע"ז סי' לה
ב/ב דגל יהודה (קמינר) עמ' רסה
ב/ב דרכי שמחה עמ' מג
ב/ב הלכה פסוקה ח"ד עמ' כב הערה 1, עמ' כד הערה 15, 17
ב/ב חי' בעל שרידי אש עמ' תיט
ב/ב חי' ר' חנוך הענאך עמ' כב, נב, סה, סט
ב/ב חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' פט, ב"ק-ע"ז עמ' פד
ב/ב חיי אברהם (צציק) עמ' ריט {אור שמח}
ב/ב חקרי לב (המאור) מהדו"ב ח"א עמ' שט
ב/ב טוב טעם ודעת מהדו"ב עמ' קו
ב/ב יד דוד (קרלין) ח"א דף קמב
ב/ב יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' פג {כ"מ}
ב/ב כרם שלמה (אהרמן) יבמות קיז ע"ב
ב/ב לקוטי שלמה (תרנד)
ב/ב לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' פא
ב/ב מגיד הרקיע ח"ג פ"ג הט"ו-הי"ט
ב/ב מנחה חדשה (חן טוב) דף כח ע"ג
ב/ב מקדש דוד ב"ב עמ' רנו
ב/ב מקור חסד עמ' רצא
ב/ב מראות הצובאות (תשסז) עמ' פ
ב/ב משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תכט
ב/ב משובב נתיבות עמ' לה
ב/ב משפטי עזיאל ח"ד עמ' עב
ב/ב משפטי שלמה (קרליץ) ח"ב סי' ה עמ' כו
ב/ב נזר אברהם מכות ועדות עמ' רלא
ב/ב עדות ביעקב (ריינס) עמ' רלב {"נכון"}
ב/ב פד"ר חי"ט עמ' 163
ב/ב פני מבין ח"ב דף ח ע"א
ב/ב קונטרס הראיות לריא"ז סנהדרין עמ' לד
ב/ב שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' פד
ב/ב שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' רנח
ב/ב שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' נט
ב/ב שואל ומשיב מהדו"ג ח"א סי' רפז
ב/ב שכר שכיר סוגיות ח"א סי' מח אות יב
ב/ב שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' תכד
ב/ב שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 57
ב/ב תורת הלוי עמ' סט
ב/ב תורת מהרא"ל עמ' נא
ב/ג אבן האזל
ב/ג אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' סח, ח"ד עמ' רו
ב/ג אבן לב דף מג ע"ג
ב/ג אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 358
ב/ג אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ב/ג אבן מלוכה (רביע)
ב/ג אבני נזר אהע"ז סי' סו אות יא
ב/ג אגודת אזוב ח"א דף סו ע"ג
ב/ג אהלי אהרן (מיליקובסקי) ח"א דף עד ע"ב
ב/ג אהלי חיים עמ' קח
ב/ג אור יעקב סנהדרין דף מח ע"א-ע"ב
ב/ג אור עולם (בלומנפלד) דף נט ע"א
ב/ג אורים ותומים - תומים סי' ל ס"ק ג
ב/ג אורים ותומים עם ברכת אריאל אות כג {עדים מרובים}
ב/ג אמרי בינה (אוירבך) - עדות סי' נב [א] ד"ה ואם
ב/ג אמרי השכל עמ' 192 {היו עדים מרובים ושניים מהם כיוונו עדותם והג' אומר איני יודע}
ב/ג אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' נג אות א, ו, כ
ב/ג אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' נג
ב/ג ארץ בנימין עמ' שמג
ב/ג אשר למלך
ב/ג בד קודש (פוברסקי) ב"ב עמ' ע, עט
ב/ג בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' לז
ב/ג בית אהרן וישראל גל' ה עמ' נה
ב/ג בית יצחק (ברטלר) גיטין סי' ד אות ג
ב/ג בני יהודה דף נד ע"ד
ב/ג בנין אב (שולמן) סי' נו
ב/ג בנין דוד (טאוב) ח"ג עמ' צד
ב/ג בנין שלמה (מז) דף מט ע"ב
ב/ג ברור הלכה סנהדרין מ ע"א ציון ב, מא ע"ב ציון א
ב/ג ברכות שמים מכות פ"א אות רעח {לח"מ}
ב/ג ברכת ראובן דף קכא ע"ב
ב/ג גאון יעקב עמ' קכב
ב/ג גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' צז
ב/ג גליונות אבני נזר {לח"מ}
ב/ג דבר אליהו (מיליקובסקי) דרוש לט עמ' שלא
ב/ג דברי אמת (תרכא) דף קד ע"ג
ב/ג דברי חיים (אוירבך) עדות סי' יג ד"ה ואם (בהמ"ח)
ב/ג דברי חיים השמטות סי' לב[א]
ב/ג דברי חפץ עמ' קלו
ב/ג דברי יואל - שו"ת עמ' תקצא
ב/ג דברי יחזקאל (מישור) עמ' שלה
ב/ג דברי יחזקאל (תרצה) דף קט ע"א-ע"ב
ב/ג דברי משפט סי' ל אות א, דברי משפט - חי' מהרי"א סי' לו סעיף א אות ב
ב/ג דורש לציון (תקצד) דרוש יג
ב/ג דורש לציון (תשנה) עמ' קמו
ב/ג הלכה פסוקה הל' עדות ח"ד עמ' סט
ב/ג הלכה פסוקה ח"ד עמ' ה הערה 37, עמ' כד הערה 19, עמ' קצז הערה 141
ב/ג זבחי תרועה סי' כז אות ד
ב/ג זכרון יהודה (מונק) דף נח ע"א
ב/ג חדושים ובאורים (גרי') סנהדרין סי' ז ס"ק יז
ב/ג חזו"א על הרמב"ם
ב/ג חי' בעל שרידי אש עמ' תלו
ב/ג חי' הגר"ח החדש עמ' תיט
ב/ג חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' עא
ב/ג חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' עא
ב/ג חי' הר"ר שמעלקא קדושין מג ע"א
ב/ג חי' הרי"ט עמ' ריג
ב/ג חי' ר' חנוך הענאך עמ' סג-סד
ב/ג חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' רלה
ב/ג חי' ר' שמואל ב"ק עמ' קעו
ב/ג חיי עמרם עמ' פב
ב/ג חמרא וחיי עמ' קנה
ב/ג חק המלך יבמות עמ' קנה
ב/ג טבעת החושן ח"ה עמ' ה
ב/ג יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' רלח
ב/ג יד דוד (קרלין) ח"א דף קמז
ב/ג יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' פג, צח-צט
ב/ג יין הטוב עמ' רלט
ב/ג יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' רצד
ב/ג כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' עז
ב/ג לב ארי (רביץ) עמ' 107
ב/ג לב ים גיטין עמ' סח {לח"מ}
ב/ג לבוש מרדכי נשים (תשעה) גיטין סי' ח אות ב-ה
ב/ג לקוטי שעורים (שטיין) גיטין סי' ח ס"ק ג
ב/ג לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' קו
ב/ג מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' קסט {לח"מ}
ב/ג מאמר מרדכי (קארנמל, תרצו) ח"א דף יח ע"ד
ב/ג מוריה שנה י גל' יא (ר"א קריזר)
ב/ג מחנה יהודה (אשכנזי) דף יח ע"ג
ב/ג ממעין ההלכה עמ' 202
ב/ג מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קצב ע"ג-ע"ד
ב/ג מנחת אהרן (בריסק) דף יא ע"א, יב ע"א
ב/ג מנחת חינוך ח"ג עמ' ריא
ב/ג מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"א עמ' ער
ב/ג מעיני המים
ב/ג מצודת בן ציון דף יח ע"א-ע"ב, יט ע"א {אחד אומר איני יודע}
ב/ג מקורי הרמב"ם לרש"ש
ב/ג מרחשת ח"ב סי' יב אות א
ב/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ג משאת המלך (תשסז) עמ' קנ
ב/ג משאת המלך ח"ד סי' תקל {השלישי אומר איני יודע}
ב/ג משובב נתיבות עמ' לא-לב
ב/ג משנת משה ביצה עמ' עח, סנהדרין עמ' מא
ב/ג משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' נ
ב/ג משנת רבנו עמ' צט {איני יודע בחקירות}
ב/ג משפטי שלמה ח"א סי' כח עמ' קז
ב/ג נזיר ה' סי' לה סעיף ב
ב/ג נזר אברהם מכות ועדות עמ' סו, עג
ב/ג נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' רח, רסא, רעג
ב/ג נטע שורק דף קסא ע"ג {לח"מ}
ב/ג נתיב אברהם ח"א עמ' קלא
ב/ג עדות ביוסף (נתנזון)
ב/ג עונג שבת סי' כז
ב/ג עין חיים ח"ב עמ' רלג
ב/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קמ
ב/ג פותח שערים עמ' לב
ב/ג פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' קנו-קנז {אם השלישי אומר על החקירות "איני יודע"}
ב/ג פרי שמואל מכות עמ' נ
ב/ג צבי גאון יעקב סי' טו
ב/ג צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קנח ע"א
ב/ג קדושת יו"ט (אלגזי) דף יט ע"ד
ב/ג קול יעקב (שאול) ח"ב
ב/ג קונטרסי שעורים כתובות קונ' יא אות יג עמ' 418
ב/ג קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' קט, קיב
ב/ג קרית מלך רב
ב/ג קרית מלך רב (תשסו) עמ' תתצח
ב/ג שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' קעו
ב/ג שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' צ
ב/ג שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' פ
ב/ג שו"ת מהר"ם פדוואה (תשעד) עמ' צח
ב/ג שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' שלה
ב/ג שיח ערב סנהדרין עמ' קטו {תתקיים העדות בשנים}
ב/ג שם עולם (רבין) ח"ב עמ' קיח
ב/ג שמחת חיים (אמסלם) עמ' כג
ב/ג שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' כ ס"ג ס"ק ד ואילך, ס"ה ס"ק ה
ב/ג שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' תכט, תנ
ב/ג שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' קעה
ב/ג שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות עג
ב/ג שעורי ר' שמואל מכות (תשמד) סי' קמה, קסט
ב/ג שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' רלב, רעב
ב/ג שעורי ר' שמואל סנהדרין ח"א עמ' סז, עח
ב/ג שעורי ראשי ישיבות ליטא עמ' שז {הכחיש את שניהם}
ב/ג שער משפט סי' ל ס"ק א, סי' לא ס"ק א
ב/ג שערי שמואל עמ' רמ
ב/ג שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' תכא
ב/ג תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' ריז
ב/ג תורת מהרא"ל עמ' נא
ב/ג תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' קיב
ב/ג תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תקמב, תקנד
ב/ג תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' שיא-שיב, שס, תשפא
ב/ג תפארת צבי (רוזנטל) עמ' יב
ב/ג תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' ז, תמה, תקכ {איני יודע}
ב/ד אוצרות הרמב"ם
ב/ד אורים ותומים - תומים סי' ל ס"ק יג
ב/ד באר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 541
ב/ד בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' ל סעיף ג
ב/ד בית יצחק (ברטלר) מכות סי' יד אות ב
ב/ד בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תח
ב/ד ברור הלכה סנהדרין מ ע"א ציון ח
ב/ד דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' קמח
ב/ד דובר ישרים פסח עמ' רל
ב/ד הלכה פסוקה ח"ד עמ' כב הערה 3, 5, עמ' כג הערה 7-8
ב/ד השגות הרמ"ך
ב/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תעד
ב/ד חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' קעה ד"ה והנה {אחר חצות החדש כגון שאמר האחד בששה עשר בחדש וכו'}
ב/ד חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' פג
ב/ד יצחק ירנן
ב/ד כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתכז
ב/ד ממעין ההלכה עמ' 196
ב/ד מעיני המים
ב/ד מרגליות הים סנהדרין מא ע"ב אות י {לח"מ}
ב/ד משא בני קהת
ב/ד ניר לדוד
ב/ד עזרת כהן עמ' רצה ע"א
ב/ד עטרת יעקב עמ' רטז
ב/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קמ
ב/ד פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 85
ב/ד קרית מלך רב
ב/ד קרית מלך רב (תשסו) עמ' תתקא
ב/ד שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' עט
ב/ד שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' ע, עח
ב/ד שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' רלז
ב/ד שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תשכא
ב/ד שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' שפז
ב/ד שיח יצחק (וייס) ח"ב עמ' רכה {אחרי ט"ז יום נחשב רוב החודש}
ב/ה אהלי תם עמ' רלח
ב/ה אור שמח
ב/ה אורים ותומים - תומים סי' ל ס"ק יג
ב/ה איש מצליח (תשסח) ח"א עמ' שיח
ב/ה אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קנז {אדם טועה שתי שעות חסר משהו}
ב/ה באר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 541
ב/ה בית אהרן וישראל גל' קיא עמ' קכ, קל {אע"פ שהיא שעה אחת}
ב/ה ברור הלכה סנהדרין מ ע"א ציון ח, י
ב/ה דברי ריבות (תשעב) עמ' ב
ב/ה הדרום חי"ז עמ' 152
ב/ה הלכה פסוקה ח"ד עמ' כב הערה 2, עמ' כג הערה 10, 12, 13
ב/ה הר המלך ח"ז עמ' רעא
ב/ה זכרון יהודה (לאש) דף מה ע"ג
ב/ה חזקה רבה או"ח הלכה נג, חו"מ ח"ב עמ' 136
ב/ה חי' ר' חנוך הענאך עמ' עד
ב/ה להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' כה
ב/ה מגן גבורים (או"ח) סי' נח ס"ק ד
ב/ה מחנה דן דף יז ע"א
ב/ה מעיני המים
ב/ה משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' יח-יט
ב/ה פנים חדשות [מהרלב"ח קלז]
ב/ה קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) מדות חכמים עמ' כג
ב/ה קרית מלך
ב/ה קרית מלך רב
ב/ה קרית מלך רב (תשסו) עמ' תתקה
ב/ה שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' פב
ב/ה שו"ת הרדב"ז ח"ד סי' אלף קכח
ב/ה שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) סי' מב דף עה, עז, סי' מג דף עט, סי' נז דף קנה
ב/ה שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' קה, קח, קיא, ריז
ב/ה שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' רכה
ב/ה שו"ת מהרלב"ח סי' קלו (א), קלז (א), קלח (א)
ב/ה שער המלך ח"ב עמ' תמט
ב/ה שערי שאול פסחים עמ' קב {או"ש}
ב/ה שרשי הים דף קסג ע"ג


ג/948 הלכות עדות פרק ג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ג/רה"פ אוצרות המלך
ג/רה"פ דבר המלך (קרויזר)
ג/רה"פ הרמב"ם המדויק
ג/רה"פ יד פשוטה
ג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ג/רה"פ עדות ביוסף (נתנזון)
ג/רה"פ פי' ר"י קאפח
ג/רה"פ רמב"ם לעם
ג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ג/א אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 359-360
ג/א אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ג/א אהלי חיים עמ' קפב
ג/א אור הישר
ג/א ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קא
ג/א ארץ בנימין עמ' סא
ג/א באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"א סי' נב [קנז]
ג/א בית הלוי ח"ג סי' ה עמ' לד
ג/א בית מאיר (תשע) סי' קכז ס"א עמ' עה
ג/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' קסב, ח"ב עמ' מט
ג/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ח עמ' פד
ג/א גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' קח {כ"מ ורדב"ז}
ג/א הדר דוד עמ' עט
ג/א הלכה פסוקה ח"ב סי' טו הערה 72 {כ"מ}, ח"ג עמ' קמח, ח"ד עמ' ו הערה 40, עמ' ז הערה 44
ג/א המשפט העברי עמ' 499-500
ג/א זכור זאת ליעקב עמ' צח {או"ש}
ג/א חי' הגר"ח ב"מ עמ' קפ
ג/א חי' רעק"א (פרדס)
ג/א חיים ומלך
ג/א יד דוד (קרלין) ח"א דף קמג-קמד
ג/א ידי אליהו כאן, ודף פג ע"ג
ג/א יורה חכימא (תשח) עמ' רצט {בדיני ממונות א"צ דרישה וחקירה}
ג/א יין מלכות (שניאורסון) עמ' 547-549
ג/א יכין ובועז ח"א סי' ג עמ' 28
ג/א לשון למודים חו"מ דף יא ע"ב {כ"מ}
ג/א מוריה גל' קפג עמ' צז
ג/א מלאכת שלמה (חכים)
ג/א מנוחת אשר ח"ב דף נח ע"ד {כ"מ}
ג/א משנה הלכות מהדו"ת ח"ג עמ' רצד
ג/א משפט שלמה (אלבוים) הל' עדות סי' ב פ"ב ענף א אות ו {כ"מ}
ג/א משפטי אמת עמ' מז
ג/א משפטי עזיאל ח"ו עמ' של
ג/א נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' עט, קב
ג/א נודע ביהודה קמא אהע"ז סי' עב
ג/א נשמת כל חי ח"א דף לא ע"ד, לז ע"ג
ג/א נתיב אברהם ח"א עמ' קכט-קל
ג/א ס' יהושע - שו"ת עמ' רא
ג/א סדר אליהו רבא וזוטא דף קטז {כ"מ - כשיודעים שהוא מרומה}
ג/א סדר הדין (שוחטמן) עמ' 329-330
ג/א פד"ר ח"ד עמ' 41
ג/א פי' הרמ"ז על הזוהר (תשסה) דברים עמ' קלג
ג/א צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קנה ע"ג
ג/א קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' צז, רלד
ג/א קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קסא, שצו
ג/א קרית מלך
ג/א קרית מלך רב
ג/א קרית מלך רב (תשסו) עמ' תתקח
ג/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תעז
ג/א שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' פ
ג/א שו"ת הריב"ש המיוחסות עמ' ל
ג/א שו"ת מהר"ם מרוטנבורג (תשעה) ח"א עמ' רפו
ג/א שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' נג
ג/א שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' כד
ג/א שו"ת ר"י מסלוצק סי' נט עמ' רג
ג/א שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' רז
ג/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 75
ג/א שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 54
ג/א תורת יקותיאל (בירדוגו) עמ' רצ {כדי שלא תנעול דלת בפני לוין אין עדי ממון צריכין דרישה וחקירה וכו'}
ג/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' רטו-ריז
ג/א תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' שיח
ג/א תפארת ראובן עמ' רנט
ג/א תשובות יהודה דף מג ע"א {דרישה וחקירה - בעדי קדושין}
ג/ב אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 359-360
ג/ב אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ג/ב בית אברהם (ישראל, תקמו) דף כז ע"א
ג/ב בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' ל סעיף א
ג/ב בית אהרן וישראל גל' כ עמ' מד
ג/ב גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' פה
ג/ב גליונות אבני נזר
ג/ב הדר דוד עמ' עט
ג/ב הלכה פסוקה ח"ד עמ' ח הערה 51, 60, עמ' ט הערה 67, עמ' יא הערה 83
ג/ב המשפט העברי עמ' 499-500, 504
ג/ב חוקות הדיינים ח"א עמ' כז
ג/ב חי' הגר"ח ב"מ עמ' קפ
ג/ב חיים ומלך
ג/ב חקרי לב (המאור) מהדו"ב ח"א עמ' שו
ג/ב יצחק ירנן
ג/ב לב שמח דף מח ע"ג
ג/ב מנוחת אשר ח"ב דף ס ע"ג-ע"ד
ג/ב מעיני המים
ג/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ב משאת המלך ח"ד סי' תצז {האם חוזר ומגיד תוך חקירות}
ג/ב משפטי ארץ ח"ב עמ' 56, 131 {כעדי נפשות}
ג/ב נודע ביהודה קמא אהע"ז סי' עב
ג/ב נשמת כל חי ח"א דף לא ע"ד, לז ע"ג
ג/ב ס' יהושע - שו"ת עמ' רא
ג/ב סדר הדיון עמ' 120, 184
ג/ב עולת איש (אלישר) דף לח ע"א
ג/ב עמק הלכה (בוימל) עמ' רלו
ג/ב פד"ר ח"ד עמ' 38, 43
ג/ב פי שנים דף קסד ע"ב {אם ראה הדיין שהדין מרומה}
ג/ב פני יעקב דף ג ע"א, ד ע"א
ג/ב צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קג אות ב, סי' קד אות ב
ג/ב קרית מלך רב
ג/ב קרית מלך רב (תשסו) עמ' תתקח
ג/ב שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' י
ג/ב שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' ט
ג/ב שו"ת הריב"ש עמ' שמג, והמיוחסות עמ' כג
ג/ב שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) סי' נו דף קיח, סי' נז דף קכח, קמה
ג/ב שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' קסה, קעח, רג
ג/ב שו"ת מהר"י וייל סי' קח
ג/ב שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' שסג
ג/ב שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' נד
ג/ב שו"ת מהרח"ש (תשסג) עמ' רנה
ג/ב שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' קצג
ג/ב שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' תמא
ג/ב שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' נג
ג/ב שיבת ציון (לנדא) סי' ע
ג/ב שמחה לאיש (שונשול) דף צב ע"ב
ג/ב שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 54
ג/ב תורת אמת (תשסו) עמ' צג
ג/ב תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תקצה
ג/ג אבי עזרי ח"ד
ג/ג אור הישר
ג/ג אורים ותומים - תומים סי' ל ס"ק ז
ג/ג אמרי בינה (אוירבך) - עדות סי' כה ד"ה יש
ג/ג ארץ צבי (פרומר) ח"ב עמ' של
ג/ג אשר למלך
ג/ג באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' רלד
ג/ג בד קודש (פוברסקי) ב"ב עמ' עא
ג/ג בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' רכט
ג/ג בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' לב, לז, קפח
ג/ג בית אהרן וישראל גל' לו עמ' יח {אחד אומר חבית של יין הלוה לו ואחד אומר חבית של שמן}
ג/ג בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' ע הערה 5
ג/ג בית מאיר (תשע) סי' יז ס"ט עמ' קס
ג/ג בית מאיר סי' יז אות ט עמ' קנד
ג/ג ברור הלכה סנהדרין ל ע"ב ציון ד
ג/ג ברכת מרדכי ב"ב עמ' רס
ג/ג גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' צה, קז
ג/ג גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' פה, צ, קה
ג/ג גבורת יצחק ר"ה עמ' קעא
ג/ג דברות משה סנהדרין עמ' רנב {רדב"ז}
ג/ג דברי אמת (תשעט) עמ' שעו {זה אומר מנה וזה אומר מאתים נותן מנה}, שפז {זה אומר חבית של יין וזה אומר של שמן הוי הכחשה בדרישות}
ג/ג דברי ריבות (תשעב) עמ' א-ב
ג/ג דגל יהודה (קמינר) עמ' רסה
ג/ג הוד יוסף עמ' צג
ג/ג הלכה פסוקה ח"ד עמ' ג הערה 11, 14, עמ' ח הערה 54, עמ' כד הערה 19, 23, עמ' כה הערה 30, עמ' כח הערה 47, עמ' כט הערה 56, עמ' לא הערה 71, עמ' לב הערה 78, עמ' לד הערה 92, עמ' לח הערה 124
ג/ג הרמב"ם (בנדיקט) עמ' כו
ג/ג התורה והמדינה חי"א עמ' נה
ג/ג חוקות הדיינים ח"א עמ' קפה, קפז
ג/ג חזו"א אהע"ז סי' כג ס"ק ט, חו"מ לקוטים סי' כב ס"ק לא
ג/ג חזו"א על הרמב"ם
ג/ג חזון יחזקאל יבמות פי"ד הי"ב, נזיר פ"ג ה"א, סנהדרין פ"ט ה"א
ג/ג חי' הגר"ח ב"מ עמ' קפ
ג/ג חי' הגר"ח החדש עמ' שפב
ג/ג חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' קעה ד"ה ואין {הכחישו העדים זה את זה בדרישות וכו'}
ג/ג חי' ר' חנוך הענאך עמ' נב-נג, עב
ג/ג חיי עמרם עמ' פג
ג/ג טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב עמ' קסד
ג/ג יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' תריא
ג/ג יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' רלח {חי' רעק"א}
ג/ג יד המלך (פלומבו)
ג/ג ישועות יעקב חו"מ סי' פח סעיף א
ג/ג ישועות יעקב נזיקין עמ' ו
ג/ג כרם שלמה (אהרמן) יבמות קיז ע"ב
ג/ג כתר המלך
ג/ג לב ים גיטין עמ' קמד {ר"ח הלוי}
ג/ג לבוש מרדכי ב"ב (תשעד) סי' יט אות ג
ג/ג לחם יהודה
ג/ג מגנזי הגר"ח עמ' קיא
ג/ג מחנה לויה (תשעד) עמ' שכב
ג/ג מלאכת שלמה (חכים)
ג/ג מנחת בצלאל (תשלז) עמ' מט
ג/ג מנחת מרדכי (קרטמן) ח"ב עמ' עא
ג/ג מפניני הרב עמ' תכ
ג/ג מראות הצובאות (תקע) אות לג
ג/ג מראות הצובאות (תשסז) עמ' עו
ג/ג מרגליות הים סנהדרין לא ע"א אות ד {מנה ומאתים}
ג/ג משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תלד
ג/ג משנה הלכות מהדו"ת ח"ג עמ' כא
ג/ג משנת ר' אהרן כתובות עמ' צט
ג/ג משפטי שלמה (קרליץ) ח"ב סי' ה עמ' כו
ג/ג נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' קסה
ג/ג נודע ביהודה קמא אהע"ז סי' עב
ג/ג נזר אברהם מכות ועדות עמ' רלב
ג/ג נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' טו
ג/ג נחלת שמעון (קרסנר) ישעיהו אות ט
ג/ג נר מצוה (ואלק) מצוות דף קכז ע"ב {מנה שחור ומנה לבן}
ג/ג נתיב אברהם ח"א עמ' קל {רדב"ז}
ג/ג ס' התרומות עמ' תקנב, תתתקצא
ג/ג ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תקטז-תקיז
ג/ג ס' יהושע - שו"ת עמ' רא
ג/ג עדות ושטרות עמ' 204
ג/ג עטרת יעקב עמ' ריג
ג/ג עמק שאלה (טברסקי) עמ' תתיח
ג/ג פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' מא
ג/ג פנים חדשות [דברי ריבות א]
ג/ג פסקי רבנו יוסף עמ' שכב
ג/ג פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' פח
ג/ג ציץ אליעזר ח"ב סי' יט פ"ח אות ט {מל"מ}
ג/ג צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' מח אות ט, סי' נ אות ב ואילך, סי' נב
ג/ג קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון בני אדם עמ' פו
ג/ג קונטרסי שעורים כתובות קונ' יא אות יב עמ' רט
ג/ג קרית מלך רב
ג/ג קרית מלך רב (תשסו) עמ' תתקיב
ג/ג ראש ברזל עמ' פה {אחד נגד רבים}, צח, ק
ג/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תעח
ג/ג שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' עט
ג/ג שו"ת בית מאיר עמ' כא
ג/ג שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' רנז
ג/ג שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) סי' נז דף קנג, קנה-קנו
ג/ג שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' רטז, ריח
ג/ג שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' שסו
ג/ג שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' קיט
ג/ג שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' רכו
ג/ג שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' נג, נח, ס, סד
ג/ג שו"ת ר"י מסלוצק סי' נט עמ' רב-רג
ג/ג שו"ת ר"י מפוזנא עמ' שכא
ג/ג שו"ת רשב"ש עמ' קסז
ג/ג שולי הגליון עמ' רה
ג/ג שיבת ציון (לנדא) סי' ע
ג/ג שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' מ אות ב
ג/ג שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' קנב, תכה, תכח
ג/ג שעורי ר' שמואל מכות (תשמד) סי' קמז
ג/ג שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' שד
ג/ג שעורי ר' שמואל סנהדרין ח"א עמ' סה, רכב-רכג, רכה
ג/ג שעורי ר"א ליכטנשטין ב"ב פ"ג עמ' 224
ג/ג שער משפט סי' פז ס"ק כב
ג/ג שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' רסג {יש בכלל מאתים מנה}
ג/ג שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 71, 351
ג/ג שערי ישר שער ו פ"ו אות יא, פ"ז אות א
ג/ג שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף ז ע"ד
ג/ג שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' לא
ג/ג תולדות יצחק (שור) דף ט ע"א
ג/ג תורת יקותיאל (בירדוגו) עמ' רצ {אם הכחישו העדים זה את זה בבדיקות עדותן קיימת. וכ"מ}
ג/ג תורת מהרא"ל עמ' נג-נד, סד
ג/ג תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' קח
ג/ג תחומין ח"ה עמ' 330
ג/ד אבי עזרי ח"ב
ג/ד אבן האזל כאן, וקדשים ח"א דף מט ע"ב
ג/ד אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קפח, קצה
ג/ד אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 361
ג/ד אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ג/ד אבן ציון עמ' קלא
ג/ד אבני החושן סי' סו סעיף א, סי' סט סעיף ד
ג/ד אבני נועם ח"ב עמ' רכא
ג/ד אבני נזר חו"מ סי' קלא
ג/ד אבני ציון ח"ב סי' ח אות ג, סי' ט אות ג
ג/ד אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' קו, תלז {דבר המלך (קרויזר)}, תקסד
ג/ד אבקת רוכל סי' לז, עמ' קמח
ג/ד אגם מים עמ' מט {עדות בשטר דרבנן}
ג/ד אהל יצחק גיטין עמ' קכח, קלה, שטו, תרכח-תרל, תרעז-תרעח
ג/ד אהל שרה לאה עמ' תיא {עדות בשטר דרבנן}
ג/ד אוהב מישרים עמ' רפ-רפא {ר"ח הלוי}, תיג
ג/ד אומר לציון סי' רעח
ג/ד אוצמפה"ת ב"מ יג ע"ב הע' 53
ג/ד אוצרות הרמב"ם
ג/ד אוצרות השעורים (פיקארסקי) עמ' לא
ג/ד אוצרות יהושע עמ' קמט, קצו, תעה, תפג
ג/ד אור הישר
ג/ד אור שמח
ג/ד אורים ותומים - תומים סי' כח ס"ק טז, סו ס"ק א, מו
ג/ד אות באר שרים (ליפשיץ) הל' עדות פ"ו-פ"ח עמ' א, ד, נו, ס {ר"ח הלוי}, סב, סט {ר"ח הלוי}, עא {ר"ח הלוי}, עז {ר"ח הלוי}, עח
ג/ד איים בים גיטין סי' ג אות ג, סי' לה אות ג
ג/ד אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' צג-צד {עדות בשטר דרבנן - לענין שטר של ערכאות}
ג/ד אמרי בינה (אוירבך) - הלואה סי' כב [א] ד"ה וכן
ג/ד אמרי זאב דף לג ע"ב וע"ד
ג/ד אמרי משפט ח"א עמ' רכח
ג/ד אפיקי מים ח"א סי' לג
ג/ד אריה ליש עמ' עח
ג/ד ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קפב
ג/ד ארץ הצבי (שכטר) עמ' קנט
ג/ד אשל אברהם (שפירא) עמ' רנא, רנד-רנה, תש-תשא
ג/ד אשר למלך
ג/ד באורי סוגיות (הוניגסברג) כתובות מהדו"ת סי' יח ס"ק ב
ג/ד באר אלחנן עמ' לה, פה {ר"ח הלוי}
ג/ד באר אלחנן עמ' פה
ג/ד באר אליהו עמ' לא
ג/ד באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קיב
ג/ד באר לחי ראי
ג/ד באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' י, עח, קצב, שסט
ג/ד בדי הארון (הכהן) עמ' 256
ג/ד בית אבא (גוטווירטה) דף לח ע"ב-ע"ד, לט ע"א, מ ע"א
ג/ד בית אהרן (קארטשין) עמ' קלד, ריט
ג/ד בית אהרן וישראל גל' יג עמ' סה {ר"ח הלוי}, גל' יט עמ' מט, גל' נח עמ' סה {ר"ח הלוי}, גל' עא עמ' קמב {אהא"ז}, גל' עד עמ' כד, כז
ג/ד בית הלוי ח"ג סי' יב עמ' עב
ג/ד בית הלל שנה ז גל' א עמ' טז
ג/ד בית המדרש
ג/ד בית יעקב (טבשונסקי) סי' רכז סעיף יט
ג/ד בית יצחק (ברטלר) גיטין סי' טז אות ב-ג {ר"ח הלוי}, סי' יט אות ב {ר"ח הלוי}, סי' כא אות ג-ו {ר"ח הלוי}, סי' כב אות ה, סי' כח הערה 3 {ר"ח הלוי}
ג/ד בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' קצא
ג/ד בית לוי (גולדברג) דף כח ע"א, לא ע"ד
ג/ד בית מאיר (תשע) סי' יז ס"ט עמ' קס, סי' צא ס"א עמ' קכה, סי' קכז ס"א עמ' עה, סי' קמב ס"ו עמ' ריט
ג/ד בכורי אליהו עמ' עה
ג/ד בני ציון (מיטובסקי, תרסח) סי' קמג
ג/ד בנין אב (שולמן) סי' לג אות י
ג/ד בנין השטר עמ' שלד, שלח
ג/ד בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' ש, תכד
ג/ד ברור הלכה גיטין עא ע"א ציון ג
ג/ד ברור הלכה כתובות כ ע"א ציון ח פסקה ד
ג/ד ברית הלוי השלם [ברית הלוי מערכה ג סי' טז]
ג/ד ברכות שמים מכות פ"א אות שס
ג/ד ברכת שלמה חו"מ עמ' מט
ג/ד ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' שטו
ג/ד בשבילי התלמוד ח"ב כתובות יט ע"א
ג/ד גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' פה
ג/ד גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' קלג
ג/ד גדולי שמואל גיטין דף ג ע"ב
ג/ד גור אריה דברים פ' יט הע' 21, ואות ז
ג/ד גט מקושר (צינץ) עמ' תשכו {כ"מ}
ג/ד גינת אלימלך ח"א עמ' יא {עדות בשטר מדרבנן}
ג/ד גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל ג סי' ט, אהע"ז כלל ד סי' יד, חו"מ כלל ה סי' יב
ג/ד גן נעול כפתור ג פרח יח דף מח ע"ג {עדות בשטר - מדרבנן - תקנה מזמן ירמיהו}
ג/ד גנזי התורה עמ' 129 {ר"ח הלוי}, 133
ג/ד דבר אברהם ח"ב סי' ל ס"ק ו
ג/ד דברות אליהו ח"ד עמ' ריב
ג/ד דברות אליהו ח"ו עמ' קמב
ג/ד דברות משה כתובות עמ' קלז, קפג, גיטין עמ' כ, כז, ב"מ ח"א סי' יד ענף ב, ב"ב ח"א סי' ל ענף ב, ח"ב סי' מה ענף א
ג/ד דברות משה סנהדרין עמ' רנח
ג/ד דברי אליהו (ניימנץ) דף כד ע"ג, כה ע"א, כט ע"ב {עדות בשטר פסול מהתורה}
ג/ד דברי אמת (תשעט) עמ' תקנד {דין תורה שאין מקבלין עדות אלא מפיהם}
ג/ד דברי חיים (אוירבך) עדות סי' א ד"ה הש"ך
ג/ד דברי חיים (שו"ת) ח"א אהע"ז סי' נד
ג/ד דברי יחזקאל (מישור) עמ' רנד {לח"מ}
ג/ד דברי משה (ברנשטיין) ב"ב עמ' לג
ג/ד דברי ריבות (תשעב) עמ' רעה
ג/ד דגל מחנה אפרים (לניאדו) חו"מ סי' ב סעיף יב עמ' כב, סעיף יז עמ' כה, סעיף לא עמ' לג
ג/ד דגל ראובן ח"ג סי' כא
ג/ד דודאי משה עמ' קלו, קמג
ג/ד דורש משפט עמ' שו
ג/ד דין אמת (תקטו) דף ג ע"ג {לח"מ}
ג/ד דין אמת (תשסז) עמ' כ
ג/ד דרכי אהרן ח"ב עמ' נט, סה
ג/ד דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 43, 160
ג/ד דרכי משה ח"ב שמעתתא א פ' ו
ג/ד הארת ירוחם קדושין ח"ב דף כו ע"א
ג/ד הגהות רימ"א {כ"מ}
ג/ד היכל המלך (חב"ד) עמ' קלו-קמה
ג/ד הלכה פסוקה ח"א סי' ז הערה 197, 401, ברור הלכה עמ' 96
ג/ד הלכה פסוקה ח"ג עמ' קע, קעג, קפב, קפה, קצד-קצה, רא, רז, רט, רכ, רל
ג/ד הלכה רבה ח"ג עמ' 123
ג/ד המאיר לארץ [שו"ת מהרי"ט ח"א סי' יז]
ג/ד המשפט העברי עמ' 503-504
ג/ד העמק שאלה ח"א שאלתא נה אות ט
ג/ד הר הכרמל חו"מ סי' א {רמב"ם}, ה {שלא תנעול דלת}
ג/ד הר"מ במז"ל - קובץ עמ' רמב
ג/ד השגות הרמ"ך
ג/ד התורה והמדינה חי"א עמ' תקלב
ג/ד ויקן יוסף דף קמ ע"ב
ג/ד ויקרא אברהם אהע"ז סי' כט (נח ע"ב)
ג/ד זבד דוד דף ג ע"א {עדות בשטר היא דרבנן}
ג/ד זית רענן ח"ב עמ' קל
ג/ד זכור לאברהם (אביגדור) (השמטות דף קסב ע"ג)
ג/ד זכר אליהו עמ' רמה {עדות בשטר דרבנן}
ג/ד זכר יצחק (תשן) עמ' לה
ג/ד זכרון יהודה (מונק) דף נח ע"א-ע"ב
ג/ד זכרון יוסף (שטיינהרט) חו"מ סי' ה
ג/ד זכרון יצחק (גולדשמיד) עמ' קנה
ג/ד זכרון משה אליהו עמ' נג
ג/ד זכרון צבי מנחם דף סז ע"א {מפיהם ולא מפי כתבם}
ג/ד זעקת דלות עמ' 158
ג/ד חד וחלק ח"ב דף א ע"א וע"ד, ב ע"ב-ע"ב, ד ע"ד, ט ע"ד, מד ע"ד
ג/ד חדושים ובאורים (גרי') כתובות סי' ה ס"ק ה
ג/ד חדות יעקב דף כב ע"א
ג/ד חוות אליעזר עמ' פו-פז
ג/ד חוקות הדיינים ח"א עמ' מח
ג/ד חזון יחזקאל כתובות פ"ב ה"ב {ר"ח הלוי}, גיטין פ"א ה"א וה"ו
ג/ד חזקה רבה חו"מ ח"ד עמ' 309
ג/ד חי' בר נחמני דף עא ע"ד {שטר שנכתב שלא מדעת המתחייב}
ג/ד חי' הגרנ"ט סי' לה
ג/ד חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' ז, עח
ג/ד חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' ז,עח
ג/ד חי' הרי"ט עמ' קלב
ג/ד חי' חתם סופר
ג/ד חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' יב, לד-לה, קיב, ב"מ עמ' רה, סנהדרין עמ' סז
ג/ד חי' מהרי"א הכהן עמ' קי
ג/ד חי' ר' אפרים מרדכי
ג/ד חי' ר' חיים הלוי
ג/ד חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' שכא
ג/ד חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' סג, סו, סח
ג/ד חי' ר' שלמה (תשסא) ח"ג עמ' סו, סח
ג/ד חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' רטז
ג/ד חי' ש"י דף נ ע"ב
ג/ד חידושין על התורה לרבנו תם עמ' תל
ג/ד חמדת ישראל ח"א דף לח ע"א
ג/ד חסדי דוד ח"ה עמ' תקנח
ג/ד חק המלך יבמות עמ' קנח, קעד, קעו, קפ, קצ
ג/ד חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 219
ג/ד יבול היובלות עמ' 222
ג/ד יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' תכא
ג/ד יגיעת ערב ב"מ עמ' קמב, קנד {אבי עזרי}, רעו
ג/ד יד דוד (קרלין) ח"א דף לב, מג, קמח
ג/ד יד הלוי (לוין) דף נו ע"ג
ג/ד יד יהודה (תרלד) עמ' 7
ג/ד יד ימין חו"מ סי' א
ג/ד ידי אליהו כאן, ודף פד ע"א-ע"ג
ג/ד יורה חכימא (תשח) עמ' רצד, רצו, רצט-ש {עדות בשטר דרבנן}
ג/ד יחל ישראל (תשנב) עמ' קצז
ג/ד יחל ישראל (תשסג) ח"ג עמ' נז, ק
ג/ד יכין ובועז ח"א סי' קלג עמ' 388
ג/ד ילקוט שעורים (אלתר) ב"ק עמ' פב
ג/ד יעלת חן עמ' רלז
ג/ד ישועות יעקב (שו"ת, תרסו) דף נז ע"א, ס ע"ב
ג/ד ישועות יעקב (שו"ת, תשסח) עמ' קצג, רד
ג/ד ישועות יעקב נשים עמ' תמו
ג/ד כבוד הלבנון דף מד ע"ג, מט ע"א, נו ע"א וע"ג
ג/ד כהונת רפאל עמ' קכח
ג/ד כוכב מיעקב (גרינברג) דף ז ע"ב
ג/ד כסא שלמה דף קיד ע"ג {כ"מ בשם תשב"ץ - אין דברי הרמב"ם מכוונים}
ג/ד כתב סופר אהע"ז סי' פו ד"ה אלא שמצאתי {אבל מדברי סופרים שחותכין דיני ממונות בעדות שבשטר אף על פי שאין העדים קיימים כדי שלא תנעול דלת בפני לוין}
ג/ד כתב סופר יו"ד סי' קו ד"ה ועל
ג/ד כתר המלך
ג/ד כתר תורה (תשסז) עמ' צה
ג/ד לב איש עמ' שמה
ג/ד לב ים גיטין עמ' יב-יד, כו-כז, פד, פז, קכט-קל {ר"ח הלוי}, קלב {ר"ח הלוי}, שמ
ג/ד לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' לא אות ו
ג/ד לבוש מרדכי נשים (תשעה) יבמות סי' כה אות א-ד, גיטין סי' ה אות ו
ג/ד לבושי מרדכי אהע"ז עמ' רנח, לקו"ת עמ' קיח
ג/ד לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' כד אות ב {ר"ח הלוי}
ג/ד לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' קנ, קנג {לח"מ}
ג/ד לקוטי שעורים (שטיין) כתובות סי' יב ס"ק ב, י
ג/ד לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' קמח
ג/ד מאה שערים (פסחוביץ) חו"מ סי' ב
ג/ד מאור למלך גיטין עמ' לה
ג/ד מאור למלך כתובות עמ' קמז, קפ, רא-רב
ג/ד מאיר נתיבים עמ' 45
ג/ד מאיר עיני חכמים ח"א דף עו ע"ב
ג/ד מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' רצו
ג/ד מגנזי הגר"ח עמ' כו
ג/ד מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' ריז, ח"ב עמ' רצב
ג/ד מוריה גל' קעה עמ' קע {ר"ח הלוי}, קעא {שלא לנעול דלת}
ג/ד מוריה גל' קצט עמ' נ {ר"ח הלוי}, גל' ריז עמ' יט {עדות בשטר דרבנן}, גל' רכט עמ' קג, גל' רלא עמ' יח
ג/ד מוריה שנה ג גל' א (ר"י פאר)
ג/ד מוריה שנה כ גל' ג-ד (שבט תשנה) עמ' יח
ג/ד מזכרת עמ' 347
ג/ד מחזה עליון עמ' קפה
ג/ד מחנה יהודה (אשכנזי) דף י ע"ג
ג/ד מחנה יוסף (תשעב) סי' כט אות ב, סי' סט אות ד, סי' עב אות ב
ג/ד מילי דשטרות עמ' ר-רא {ר"ח הלוי}
ג/ד מים קדושים - תשובות דף ז ע"א וע"ד
ג/ד מנוחת משה דף צז ע"ב, קי ע"ג, קסז ע"א
ג/ד מנחה לאהרן (וולף) עמ' 55 {ר"ח הלוי}, 83 {ר"ח הלוי}, 95
ג/ד מנחת אשר ב"ב עמ' נא
ג/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' קמו
ג/ד מנחת צמח - משנה ברורה עמ' קטו
ג/ד מעין גנים (מזרחי) דף קסב ע"ב
ג/ד מעיני המים
ג/ד מעשה בצלאל סי' תמט
ג/ד מפתח הבאורים [חתם סופר אהע"זח"ב סי' מה, אבי עזרי ח"ד]
ג/ד מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' ו אות ב, סי' לב אות ד
ג/ד מקצוע בתורה סי' לט ס' ז ס"ק יט, סי' נא ס' ב ס"ק ה, סי' סז ס' ט ס"ק ט
ג/ד מראות הצובאות (תשסז) עמ' צ, צד
ג/ד מרחשת ח"ב סי' כד אות א
ג/ד משאת המלך ח"ד סי' תקכט {קושיית הרמב"ן בסהמ"צ}
ג/ד משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' רצד
ג/ד משבצות זהב ירמיהו עמ' תרה
ג/ד משה ידבר (תשעו) עמ' רח
ג/ד משיב דבר ח"ד סי' נד
ג/ד משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' רכה {ר"ח הלוי}
ג/ד משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תל-תלז, תנב
ג/ד משנת אליעזר (קונשטט) עמ' קלא
ג/ד משנת חיים שמות עמ' קצז
ג/ד משנת יעקב משפטים עמ' קלה, קמט
ג/ד משנת יעקב נשים ח"ב עמ' כד-כה
ג/ד משנת יעקב קנין עמ' קנו {ר"ח הלוי}
ג/ד משנת ר' אהרן גיטין עמ' לט, מא, נג-נה, קג, קז
ג/ד משנת שמחה
ג/ד משפטי ארץ ח"ב עמ' 59, 72, 274, 287-298
ג/ד משפטי עזיאל ח"ד עמ' סח, סט, עב
ג/ד נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' ו {כ"מ}, אהע"ז ח"א עמ' קג, קיא, אהע"ז ח"ב עמ' כב, קסב, חו"מ עמ' סב
ג/ד נודע ביהודה קמא אהע"ז סי' לג, חו"מ סי' ל
ג/ד נועם ח"ג עמ' כז, ל
ג/ד נזר אברהם מכות ועדות עמ' כט, עב {ר"ח הלוי}, רמב, רנד, רנט
ג/ד נזר הקדש (קפלן)
ג/ד נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' ח, קיט, קכד, שיז, שמב, שצח, ח"ב עמ' ד, ו, לד, פב, ח"ג עמ' קיג, שנ, תקסג, תקצג, ח"ד עמ' ע, רמג
ג/ד נחלת יצחק גיטין סי' ז
ג/ד נחלת יצחק כתובות סי' מח
ג/ד נר מצוה (ואלק) מצוות דף פא ע"ב {עדות בכתב כשרה מהתורה}
ג/ד נתיבות המשפט סי' קצא ס"ק ג
ג/ד נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' כו
ג/ד נתיבות מרדכי ב"מ פ"א עמ' ק, תלט
ג/ד נתיבות מרדכי גיטין עמ' מב, מג {לח"מ}, מה {אבי עזרי}, סב, רפא, שד, תעג, תקכד, תקס
ג/ד נתיבות מרדכי קדושין עמ' יח, קלא
ג/ד נתיבות שמואל דף קטו ע"ב, קטז ע"א, קיח ע"ב
ג/ד ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתקפז
ג/ד ס' התרומות עמ' רצח
ג/ד ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תקסז
ג/ד ס' יהושע - שו"ת עמ' שעו, שעח
ג/ד סוגיות בדיני ממונות עמ' 73
ג/ד סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' רנ-רנו
ג/ד סופר מהיר ח"א דף ז ע"ג
ג/ד סיומי המסכתות עמ' 181 {ר"ח הלוי}
ג/ד ספרי דבי רב ח"ג עמ' תז
ג/ד עבודת הגרשוני עמ' רצ
ג/ד עדות ביעקב (בוטון) דף כג ע"ד
ג/ד עדות ביעקב (ריינס) עמ' פב-פג, פה, רצג
ג/ד עדות ושטרות עמ' 7, 8, 13, 20, 40, 48, 49 {או"ש}, 53, 56, 57 {לח"מ}, 58 {אהא"ז}, 61 {לח"מ}, 63 {אהא"ז}, 68, 70 {ר"ח הלוי}, 73-74 {אהא"ז}, 76, 77 {ר"ח הלוי}, 80 {אהא"ז}, 81 {ר"ח הלוי}, 88 {ר"ח הלוי}, 118, 125 {אהא"ז}, 150, 192, 202 {ר"ח הלוי}, 204 {אהא"ז}, 210, 211 {לח"מ}, 214
ג/ד עומק הפשט ח"ב עמ' קמג, קמו
ג/ד עומק הפשט ח"ג עמ' רלט
ג/ד עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' קלג, קלה {ר"ח הלוי}
ג/ד עין חיים ח"א עמ' כג {עדות בשטר דרבנן}
ג/ד עין יצחק תנינא ח"א עמ' רסז, ח"ב עמ' מד
ג/ד עמק יהושע אחרון עמ' נח, עה, צה
ג/ד עמק שאלה (טברסקי) עמ' תנב, תשמ
ג/ד עצי ארזים סי' יז ס"ק לו
ג/ד עקבי ברכה עמ' קעב, קפא
ג/ד ערך שי חו"מ סי' מב סעיף א
ג/ד פותח שערים עמ' סח-סט
ג/ד פי' ר"א מן ההר יבמות לא ע"ב
ג/ד פני משה (בנבנשתי) ח"ב דף א ע"א
ג/ד פנת יקרת (תשנד) סי' עא אות א, סי' קנג אות א {ר"ח הלוי}
ג/ד פנת יקרת (תשעא) עמ' שלא, תרעח {ר"ח הלוי}
ג/ד פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' פב
ג/ד פרי השדה (דייטש) ח"א סי' נג {עדות בשטר דרבנן}
ג/ד פרי חיים (הליר)
ג/ד פרי עץ חיים (אביגדור)
ג/ד פרשת השבוע (תשעב) ח"א עמ' 50, 51
ג/ד צרור החיים (קליין) דף מה ע"ג-ע"ד, עג ע"א, פז ע"ד
ג/ד קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' קד-קה
ג/ד קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' תה, תז
ג/ד קול אריה (שוורץ, תשעא) חו"מ עמ' יח, כב
ג/ד קול דודי (תשף) (בקיצור)
ג/ד קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קנו
ג/ד קונטרסי שעורים גיטין שעור ד אות כו והערה 33
ג/ד קונטרסי שעורים כתובות קונ' יא אות ט עמ' 412
ג/ד קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' קמז-קנ
ג/ד קרית מלך
ג/ד קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' נט
ג/ד קרן פני משה ח"א עמ' רכו
ג/ד רביד הזהב (אברך) דף לה ע"ב
ג/ד רווחא שמעתתא ח"א עמ' קד
ג/ד רלב"ג שמות פכ"ג תועלת ב עמ' שז
ג/ד רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' ב
ג/ד רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' רפב {ר"ח הלוי}
ג/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' נח, שבועות ח"ב עמ' לא
ג/ד רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' רנג
ג/ד שארית יהודה (בלום) דף קלג ע"ג
ג/ד שארית יוסף (תשמד) באור חו"מ הערה 37
ג/ד שארית יוסף (תשסז) עמ' קעא
ג/ד שארית כלב עמ' ק
ג/ד שדה הארץ ח"ג דף קכו ע"ג {לח"מ}
ג/ד שו"ת הרמ"ע השלם עמ' רנז {כ"מ}
ג/ד שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' שטז, שיז
ג/ד שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' קכז
ג/ד שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' קח
ג/ד שו"ת מהרש"ל (תשעט) עמ' קיג
ג/ד שו"ת ר"ח כפוסי דף עד
ג/ד שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' עח
ג/ד שו"ת ראנ"ח ח"א סי' קא
ג/ד שו"ת רשב"ש עמ' קעא
ג/ד שולי הגליון עמ' רה
ג/ד שומרי משפט (צ'כנוב) ח"א עמ' קנג {שטר הוא דרבנן}
ג/ד שופרא דשטרא שער א פ"א, פי"ד, שער ג פ"ו, שער ה פ"ה
ג/ד שושן עדות דף מג ע"ג
ג/ד שחר אורך עמ' רמו-רמט
ג/ד שיח ערב סנהדרין עמ' יח, קטז
ג/ד שירת דוד יבמות-קידושין עמ' קצה
ג/ד שכר שכיר סוגיות ח"א סי' מח אות ב {ר"ח הלוי}
ג/ד שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' י אות א-ב, סי' יב אות ב, ה, ו, י
ג/ד שלמי יוסף ר"ה עמ' קפז
ג/ד שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' קכ, קכא
ג/ד שמוש חכמים ג עמ' יט
ג/ד שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' קיז
ג/ד שמחת יהודה דף קמב ע"ד
ג/ד שמן למאור (אנגלרד) סי' לד אות ח-ט
ג/ד שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' יג ענף א ס"ק ו, ענף ב ס"א ס"ק ח
ג/ד שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 328, 330, 333
ג/ד שעורי הרב גיטין ח"א עמ' ו
ג/ד שעורי עיון התלמוד כתובות עמ' נד {ר"ח הלוי}
ג/ד שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' נג, נה
ג/ד שעורי ר' חיים פנחס גיטין שעור יב אות ו {ר"ח הלוי}, ז
ג/ד שעורי ר' חיים פנחס כתובות שעור יח אות ב-ג
ג/ד שעורי ר' שמואל ב"מ ח"א עמ' קצח
ג/ד שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 16, 25 {ר"ח הלוי}, 29, 30 {ר"ח הלוי}, 46 {ר"ח הלוי}
ג/ד שעורי ר"א ליכטנשטין זבחים עמ' 42 {ר"ח הלוי}
ג/ד שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' קכ-קכב
ג/ד שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 3
ג/ד שערי בינה (תשעט) עמ' נג, תרט
ג/ד שערי זיו ח"ב דף צד ע"ג
ג/ד שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' רמז, שעג
ג/ד שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 345, 351, 357
ג/ד שערי ישר שער ז סי' ט
ג/ד שערי ישר שער ז פ"ט אות א, פ"י אות ג
ג/ד שערי שמואל עמ' קנ-קנא, קנט, קסב
ג/ד שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' סה
ג/ד שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף צד ע"ג
ג/ד שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך ב עמ' פ
ג/ד שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' רמג, שלד
ג/ד שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 65
ג/ד שרשי הים דף קסב ע"ג (השני)
ג/ד תבונה (ליפקין) סי' ג
ג/ד תולדות יעקב (מאהלר) עמ' קיט-קכ, של, שמ
ג/ד תורה תמימה דברים פ' יט אות לט
ג/ד תורת אמת (תשסו) עמ' תרנז
ג/ד תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף כ ע"א, כו ע"ג {כ"מ}
ג/ד תורת חיים (ליבוביץ, תשסט) סי' כג עמ' קיב
ג/ד תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' צד, קג, קכד, שעג, תז
ג/ד תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תתיב
ג/ד תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תרעא, תרעה
ג/ד תחומין חי"ג עמ' 399
ג/ד תיקון עולם (קלוגר) דף כט ע"ד {עדות בשטר דרבנן}
ג/ד תפארת אהרן עמ' קסג
ג/ה אבי עזרי ח"ה
ג/ה אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' כד אות ה
ג/ה אבני נזר אהע"ז סי' קלה אות ב {מל"מ}
ג/ה אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' צג
ג/ה אוצמפה"ת ב"מ לט ע"ב הע' 111, 113
ג/ה אור הישר
ג/ה אור שמח
ג/ה אורים ותומים - תומים סי' כט ס"ק א
ג/ה אחר האסף עמ' תכח {כ"מ}
ג/ה אנצי"ת ע' אמתלא הע' 11 {כ"מ}, 34
ג/ה באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' רלו
ג/ה באר שרים (ליפשיץ) הל' עדות פ"ו-פ"ח עמ' נג, עג, עה
ג/ה באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"א סי' נב [קנו]
ג/ה בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' מ
ג/ה בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' רט, ריז
ג/ה בדבר מלך חי"ח עמ' רצט {כל עד שנחקרה עדותו בבי"ד וכו' אינו יכול לחזור בו כיצד אמר מוטעה הייתי שוגג הייתי ונזכרתי שאין הדבר כן וכו'}
ג/ה בית אהרן וישראל גל' ה עמ' נב, גל' כז עמ' צח {אחרי שנחקרה עדותם אינם יכולים להוסיף}
ג/ה בית יצחק (ברטלר) גיטין סי' יב אות א, סי' יז אות ב, סי' כ אות ב-ג {ר"ח הלוי}
ג/ה ברור הלכה כתובות יח ע"ב אחרי ציון א
ג/ה ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ב עמ' לו, מד
ג/ה ברכת מרדכי כתובות עמ' רלב
ג/ה ברכת שלמה אהע"ז עמ' כד {אור שמח}
ג/ה גבורת יצחק מכות עמ' קנט
ג/ה גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' קז
ג/ה גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' קי, קמז, קפא
ג/ה גבורת יצחק ר"ה עמ' קעג, קפח {כ"מ}
ג/ה גבעת פנחס (ארביטמן) עמ' לד-לה {יכולים לחזור בהם כל זמן שלא נחקרה עדותם}
ג/ה דברות משה גיטין עמ' כא
ג/ה דברי אליהו (חזן) ח"ג עמ' קיב {מל"מ}
ג/ה דברי יחזקאל (מישור) עמ' שיב-שיג
ג/ה דברי ירוחם סי' ט
ג/ה דברי משפט סי' כח אות ו {מל"מ}
ג/ה דברי סופר עמ' פא, פה
ג/ה דברי ריבות (תשעב) עמ' פג, תמה
ג/ה דובר ישרים פסח עמ' רלד
ג/ה דיני בוררות עמ' שא {יד המלך}
ג/ה דרך ישרה ח"ב עמ' קע
ג/ה האיר ממזרח כתובות סי' יח אות ח {ואין העדים חותמין על השטר אא"כ יודעין לקרות ולחתום - הטעם שלא נקט בזה לשון "חזקה"; שיבוא מכללו ביטול העדות - ביאור לשונו; לח"מ - ישוב קושייתו}, אות יא {כללו של דבר וכו' מה בא להוסיף בזה}
ג/ה הלכה פסוקה ח"ג עמ' קנב, שצ, תד-תה, תלד, תמב
ג/ה הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' שכה
ג/ה הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' רעב
ג/ה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' תנט
ג/ה ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ה עמ' קעה {או"ש}
ג/ה ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) מהדו"ב לח ע"א]
ג/ה זכרון אהרן סי' לט, עמ' פב
ג/ה זכרון יוסף (שטיינהרט) חו"מ סי' ה
ג/ה חדושים ובאורים (גרי') כתובות סי' ד ס"ק יב
ג/ה חוות בנימין ח"ב עמ' שמז {או"ש}
ג/ה חוקות הדיינים ח"א עמ' רג, רו
ג/ה חזון יחזקאל גיטין פ"ז ה"י, ב"ב פי"א ה"ו, סנהדרין פ"ו ה"ו
ג/ה חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 191, חו"מ ח"ב עמ' 135, חו"מ ח"ד עמ' 414 {מל"מ}
ג/ה חי' חתם סופר
ג/ה חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' פג
ג/ה חי' מהרי"א הכהן עמ' קי
ג/ה חנן אלקים עמ' פד
ג/ה חסדי דוד ח"ג עמ' קח
ג/ה יגיעת ערב ב"ב ח"ב עמ' תרכח, תרפו-תרפח {אבי עזרי}
ג/ה יד המלך (לנדא)
ג/ה יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' שה
ג/ה ימי שלמה
ג/ה ישא איש דף פד ע"א, פה ע"ד {מל"מ}
ג/ה כתר המלך
ג/ה לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' קמד
ג/ה מאור למלך גיטין עמ' לז
ג/ה מאור למלך כתובות עמ' קעא-קעב {כ"מ}
ג/ה מוריה גל' קצא עמ' צו
ג/ה מחנה יוסף (תשעב) סי' עד אות ג
ג/ה מחנה ישראל (אליהו)
ג/ה מטה אהרן שבועות עמ' קפו-קפז {כ"מ}
ג/ה מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קפא
ג/ה מלאכת שלמה (חכים)
ג/ה מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף נו ע"א {מל"מ}
ג/ה מנחת אשר פסחים עמ' נב, ב"ב עמ' קיד
ג/ה מנחת חינוך ח"א עמ' שטו
ג/ה מנחת מרדכי (קרטמן) ח"ב עמ' נח
ג/ה מצעדי גבר ב"ב סי' מד אות ג
ג/ה מקדש דוד ב"ב עמ' קסד-קסה
ג/ה משה ידבר (תשעו) עמ' שצה {כ"מ}
ג/ה משיב נפש (גרוס) ח"ב עמ' קמו-קמז, קנו
ג/ה משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' רעט, רצ, ח"ג סי' תלג-תלד
ג/ה משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' שכב
ג/ה משנת ר' אהרן גיטין עמ' מד
ג/ה משפט שלמה (אלבוים) הל' עדות סי' ב פ"א ענף א אות ו, פ"ה ענף ג אות ג, פ"ו ענף א אות א
ג/ה משפטי הלוי ח"ב סי' ב אות ב עמ' סה
ג/ה משפטים לישראל עמ' קצו
ג/ה נזר אברהם מכות ועדות עמ' רס, רפח
ג/ה נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' רכב, שכו
ג/ה נשמת חיים (אבולפיה), לשונות הסמ"ג דף פ, פב {מל"מ - בין ההיא דעשאה סימן לאחר}
ג/ה נתיבות שמואל דף קיד ע"א
ג/ה סדר הדיון עמ' 123
ג/ה סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' ח
ג/ה ספרי דבי רב ח"ג עמ' תיא
ג/ה עדות ביעקב (ריינס) עמ' רמ-רמב, רמד, רמח-רנ
ג/ה עדות ושטרות עמ' 32 {יד המלך}, 181-182, 188
ג/ה עטרת יעקב עמ' רטו
ג/ה עטרת שלמה ח"א עמ' לד, לו
ג/ה עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' קמט {או"ש}
ג/ה עין יצחק תנינא ח"ב עמ' סב
ג/ה ערך שי חו"מ סי' מו סעיף טו {לח"מ}
ג/ה פד"ר ח"ב עמ' 157, ח"ד עמ' 41, ח"ו עמ' 140, ח"ח עמ' 381
ג/ה פותח שערים עמ' לו
ג/ה פסקי ב"ד קרית ארבע עמ' 212
ג/ה פרי האדמה ח"ב
ג/ה צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קנו ע"ד
ג/ה צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' צא אות א, סי' קג אות ד, סי' קד אות א
ג/ה צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' תא
ג/ה צפנת פענח דברים עמ' קמט
ג/ה קהלות יעקב כתובות כז
ג/ה קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' רלד
ג/ה קרן הצבי מצוה פו אות ז
ג/ה קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' צז
ג/ה ר"י ששפורטש עמ' 124, 243
ג/ה שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קסב
ג/ה שבט בנימין (פונט') דף עא ע"ב {מל"מ}
ג/ה שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' ל
ג/ה שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' כז
ג/ה שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' שטו
ג/ה שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' שט
ג/ה שו"ת הריב"ש המיוחסות עמ' כה, כז
ג/ה שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' שסח-שע
ג/ה שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' רלו
ג/ה שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' כז
ג/ה שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' קצג-קצד
ג/ה שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' תמ
ג/ה שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' רא
ג/ה שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' נג
ג/ה שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' כד
ג/ה שו"ת ר"י אלגזי עמ' יט
ג/ה שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"ב עמ' צג
ג/ה שו"ת ראנ"ח ח"ב סי' מב
ג/ה שו"ת רשב"ש עמ' קו, שכח
ג/ה שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ג עמ' יח-יט {יכולים לחזור בהם לפני שייחקרו העדים}
ג/ה שופרא דשטרא שער יא פ"ט, שער יב פי"ט
ג/ה שיבת ציון (לנדא) סי' ע
ג/ה שירת דוד כתובות עמ' קכז
ג/ה שם דרך כתובות עמ' ריז-ריח
ג/ה שנות חיים (מיל') עמ' כה
ג/ה שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' שיז {כ"מ}
ג/ה שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות עט-פ
ג/ה שעורי ראשי ישיבות ליטא עמ' שנו
ג/ה שער משפט סי' כט ס"ק א
ג/ה שערי טהר ח"ח סי' ז אות ב, סי' ח אות א, סי' כ אות ג, סי' כט אות ב-ג
ג/ה שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 331
ג/ה שערי שאול פסחים עמ' קב
ג/ה שערי שמואל עמ' קנ
ג/ה שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף סה ע"ג
ג/ה שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' רצח
ג/ה שעשוע התלמידים דף נ ע"ב
ג/ה שרידי אש ח"א עמ' תעד
ג/ה תורת אמת (תשסו) עמ' תקכז
ג/ה תורת רפאל ח"ג עמ' קז {מל"מ}
ג/ה תשורת שי עין משפט אות סח {כ"מ}
ג/ו אבי עזרי ח"א וח"ה
ג/ו אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קנט, קצו
ג/ו אור הישר
ג/ו אחר האסף עמ' תכח
ג/ו אפיקי מגינים כתובות סי' כג
ג/ו באורי סוגיות (הוניגסברג) כתובות מהדו"ת סי' טז ס"ק ו, סי' יח ס"ק ה
ג/ו באר שרים (ליפשיץ) הל' עדות פ"ו-פ"ח עמ' יז, נה-נז, סד, ע, עג-עד
ג/ו בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' רכט
ג/ו בית יחזקאל (סרנה) כתובות דף נח
ג/ו בית יצחק (ברטלר) גיטין סי' יב אות א, סי' יז אות ב, סי' כ אות ב-ג {ר"ח הלוי}
ג/ו ברור הלכה כתובות יח ע"ב ציון א
ג/ו ברכת חיים (אמסלם)
ג/ו ברכת מרדכי כתובות עמ' רלה
ג/ו דברות משה גיטין עמ' כז, ב"מ ח"א סי' כ הערה נב
ג/ו דברי תורה (תאומים) דף ג ע"ב {כרמי בר חמא נגד רבא}
ג/ו דעת סופר חו"מ סי' ג
ג/ו זכרון זאב עמ' רד
ג/ו חד וחלק ח"ב דף ו ע"א
ג/ו חדושים ובאורים (גרי') כתובות סי' ד ס"ק יב
ג/ו חי' הרי"ם חו"מ סי' מו ס"ק א ד"ה אמנם
ג/ו חי' חתם סופר
ג/ו חי' ירוחם
ג/ו חי' כתב סופר כתובות עמ' נו
ג/ו חיי עמרם עמ' פט
ג/ו יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' תמג {אבי עזרי}
ג/ו יד דוד (קרלין) ח"א דף מב
ג/ו יד המלך (פלומבו)
ג/ו יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רעג
ג/ו יורה חכימא (תשח) עמ' רצג {אם כתב ידן יוצא ממקום אחר - מגבים בו ולא נאמנים לומר "קטנים היינו"}
ג/ו יחי ראובן (אונג') עמ' שכד
ג/ו יכין ובועז ח"א סי' קלג עמ' 389
ג/ו יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' קכה
ג/ו כך דרכו של תלמוד עמ' 20
ג/ו כתבי משה זילברג עמ' 20
ג/ו לחם רב (בוטון) סי' צו
ג/ו לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' קלח, קמ, קמג
ג/ו לקוטי שעורים (שטיין) כתובות סי' י ס"ק א, ג, ו
ג/ו מאור למלך גיטין עמ' לז
ג/ו מאור למלך כתובות עמ' קכד, קמ-קמא, קנב, קסב, קעג, קפג {אבי עזרי}
ג/ו מוריה גל' קצא עמ' צו
ג/ו מחנה יוסף (תשעב) סי' עג אות א
ג/ו מילי דשטרות עמ' קס, קסג
ג/ו מקורות לפסקי הרמב"ם
ג/ו משה ידבר (תשעו) עמ' שצה
ג/ו משנת ר' אהרן גיטין עמ' מב-מג
ג/ו משנת ר' אהרן כתובות עמ' רע
ג/ו משפט שלמה (אלבוים) הל' עדות סי' ב פ"א ענף א אות ו
ג/ו נועם חי"ד עמ' כב, נא
ג/ו נזר אברהם מכות ועדות עמ' רנה {ר"ח הלוי}, רנט
ג/ו נחלת יצחק כתובות סי' יא
ג/ו ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' שט
ג/ו עדות ושטרות עמ' 176
ג/ו פני משה (שלז')
ג/ו צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' צא אות ג
ג/ו קול דודי (תשף) (בקיצור)
ג/ו שבט בנימין (פונט') סי' ריג דף סה ע"ב, סט ע"ב
ג/ו שבט סופר [שבט סופר חו"מ סי' ד]
ג/ו שו"ת הריב"ש המיוחסות עמ' כה
ג/ו שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' קלב
ג/ו שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' כא
ג/ו שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' כד
ג/ו שו"ת ר"י מליריאה עמ' צא
ג/ו שו"ת רשב"ש עמ' רכז
ג/ו שם דרך כתובות עמ' קצה, קצז, רד, רכב, רכד
ג/ו שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' קלג
ג/ו שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 128, 352, 389
ג/ו שרידי אש ח"א עמ' תעד
ג/ז אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 362-363
ג/ז אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ג/ז אבן מלוכה (רביע)
ג/ז אורים ותומים - תומים סי' עח ס"ק ט
ג/ז אנצי"ת ע' אין אדם משים הע' 7, ע' אמנה הע' 10
ג/ז באורי סוגיות (הוניגסברג) כתובות סי' מא אות ו
ג/ז באר שרים (ליפשיץ) הל' עדות פ"ו-פ"ח עמ' עא-עב
ג/ז בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' רכג
ג/ז בית אהרן וישראל גל' טז עמ' נט-ס
ג/ז בית זבול ח"ב סי' לח אות א
ג/ז ברור הלכה כתובות יח ע"ב ציון א
ג/ז ברור הלכה כתובות יט ע"א ציון ד פסקה א
ג/ז ברור הלכה כתובות יט ע"ב ציון א, ד
ג/ז דברי שמואל (ראטה) עמ' שז
ג/ז דודאי משה עמ' קמג
ג/ז דיני חוזים במשה"ע עמ' 49
ג/ז דרכי יושר (שרף) ח"א עמ' רמד {ראב"ד}
ג/ז האיר ממזרח כתובות סי' כב אות א {לא כתב להדיא פלוגתת רבי וחכמים (כתובות כ ע"ב)}
ג/ז הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' רכח
ג/ז זכר טוב עמ' עב
ג/ז זכרון זאב עמ' רד
ג/ז חי' חתם סופר
ג/ז חי' כתב סופר כתובות עמ' נו
ג/ז חי' ר' אפרים מרדכי
ג/ז חי' ר' חיים הלוי דף כב
ג/ז חיי דוד עמ' קב
ג/ז חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 25 {כ"מ, רדב"ז}
ג/ז יד ישראל ח"ב
ג/ז כך דרכו של תלמוד עמ' 20
ג/ז כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף סח ע"ב
ג/ז כפייה בגט עמ' תכט
ג/ז כתבי משה זילברג עמ' 20
ג/ז לב שלמה (חלמא) עמ' קעא
ג/ז להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קסג
ג/ז מאור למלך כתובות עמ' קעו
ג/ז מסכת כתובות (ארזי) עמ' 29
ג/ז מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק יו"ד סי' פו]
ג/ז מקורות לפסקי הרמב"ם
ג/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ז משיב נפש (גרוס) ח"ב עמ' קנ-קנא
ג/ז משנת יעקב נשים ח"ב עמ' רעה-רעו
ג/ז משנת ר' אהרן גיטין עמ' מג
ג/ז משנת ר' אהרן כתובות עמ' רפא
ג/ז משפט שלמה (אלבוים) הל' עדות סי' ב פ"א ענף א אות ו
ג/ז נודע ביהודה קמא יו"ד סי' סו
ג/ז נזר אברהם מכות ועדות עמ' רנט
ג/ז נתן פריו סוגיות ח"א עמ' כג
ג/ז עבודת משא (מאיר) ח"א
ג/ז עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' רפה
ג/ז עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' קכה
ג/ז עמק הלכה (בוימל) עמ' עח
ג/ז פסקי מהרי"ץ - בארות חיים הערה תשא
ג/ז צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף צג ע"ג
ג/ז צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' צא אות ג
ג/ז שו"ע הרב הל' עדות ס' כג
ג/ז שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' קג
ג/ז שו"ת מהר"י וייל סי' פ
ג/ז שו"ת ר"י קצבי סי' כה
ג/ז שו"ת רשב"ש עמ' רכז, רעט
ג/ז שחר אורך עמ' רנא
ג/ז שם דרך כתובות עמ' קצז, רכא
ג/ז שם טוב - השלמה
ג/ז שמוש חכמים ג עמ' יח
ג/ז שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 128
ג/ז שערי תורה (לעוו) עדות ח"א עמ' רלג {מל"מ}
ג/ז תורת ירוחם ח"א דף כג ע"ב {רדב"ז}
ג/ז תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תו
ג/ח אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' צא
ג/ח אורים ותומים - תומים סי' עח ס"ק ט
ג/ח אפיקי מגינים כתובות סי' כו
ג/ח באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ג/ח בית זבול ח"ב סי' לח אות ט
ג/ח בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ג/ח בית יחזקאל (סרנה) כתובות דף נז
ג/ח ברור הלכה כתובות יט ע"ב ציון ד
ג/ח ברכת אברהם (תשנד) חי' ש"ס עמ' פח
ג/ח זכרון אהרן סי' לו {מל"מ}, עמ' עח {מל"מ}
ג/ח חדושים ובאורים (גרי') כתובות סי' ד ס"ק יג
ג/ח חוקות הדיינים ח"א עמ' רט
ג/ח מאור למלך כתובות עמ' קסא, קעב {לח"מ}, קעט, קפו
ג/ח מודעא ואונס עמ' שכב
ג/ח מלאכת שלמה (חכים) כאן, ודף פט ע"ד {כ"מ}
ג/ח מקראי קדש (תשנג) עמ' קמה
ג/ח משיב נפש (גרוס) ח"ב עמ' קנב-קנד
ג/ח משפט שלמה (אלבוים) הל' עדות סי' ב פ"א ענף א אות ו
ג/ח משפטי אמת עמ' נה
ג/ח ס' התרומות עמ' תל
ג/ח פני אברהם (פרלמן) דף פז ע"ד {כ"מ בשם תוספתא}
ג/ח קול יעקב (שאול)
ג/ח שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' נח
ג/ח שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' לו
ג/ח שופרא דשטרא שער יב פי"ז
ג/ח שם דרך כתובות עמ' ריא
ג/ח שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף סו ע"א
ג/ח שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 71
ג/ט אורים ותומים - תומים סי' עח ס"ק ט
ג/ט אפיקי מגינים כתובות סי' כז
ג/ט באר מים חיים (נוסינזון) כתובות דף יט
ג/ט בינת דניאל ח"א עמ' ס {ראב"ד}
ג/ט בית יחזקאל (סרנה) כתובות דף נז
ג/ט ברור הלכה כתובות יט ע"ב ציון ו
ג/ט ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ג עמ' רח
ג/ט דברי אליהו (חזן) ח"ד עמ' קעו
ג/ט הלכה פסוקה ח"ג עמ' תלד
ג/ט הר"מ במז"ל - קובץ עמ' רלח
ג/ט השגות הרמ"ך
ג/ט חדושים ובאורים (גרי') כתובות סי' ד ס"ק יג
ג/ט חנא וחסדא ח"ב דף מח ע"ד {מל"מ}
ג/ט כבוד יו"ט
ג/ט כנסת מחקרים - ספרד עמ' 49
ג/ט לבוש מרדכי נשים (תשעה) כתובות סי' יג אות א-ו
ג/ט מאור למלך כתובות עמ' קסט
ג/ט מוריה גל' קצא עמ' צו
ג/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ט משיב נפש (גרוס) ח"ב עמ' קנה-קנז
ג/ט משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' שד
ג/ט משפט שלמה (אלבוים) הל' עדות סי' ב פ"א ענף א אות ו, פ"ה ענף ג אות ג
ג/ט נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' עט
ג/ט נתיבות שמואל דף ו ע"ד {כ"מ}
ג/ט פנים מאירות (תשפ) ח"ג עמ' עד
ג/ט פרי אברהם - ענינים שונים סי' לג אות א
ג/ט צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' מט אות יא
ג/ט קול יעקב (שאול)
ג/ט קרית מלך
ג/ט ר"י ששפורטש עמ' 383
ג/ט שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' שלט
ג/ט שו"ת הריטב"א סי' קנו
ג/ט שו"ת הרשב"א מכ"י סי' שנו
ג/ט שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' קג
ג/ט שו"ת מהר"י וייל סי' פ
ג/ט שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' קעג
ג/ט שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' נו
ג/ט שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' מד
ג/ט שו"ת מהרש"ל (תשעט) עמ' רסב
ג/ט שו"ת רשב"ש עמ' קנב
ג/ט שופרא דשטרא שער יב פי"ז
ג/ט שם דרך כתובות עמ' רט, ריא
ג/ט שער יהושע ח"א עמ' קצה, קצח
ג/ט שער משפט סי' פב ס"ק ט
ג/ט שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 72
ג/י אבקת רוכל (תשסב) עמ' תקעח
ג/י אבקת רוכל (תשעז) עמ' תקיד
ג/י אהל משה (לוין) ח"ב דף נא ע"ד
ג/י אפיקי מגינים כתובות סי' כז
ג/י ברור הלכה ב"מ ב ע"ב ציון א פסקה ו
ג/י ברור הלכה כתובות יט ע"ב ציון ו
ג/י ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ג עמ' רד-רה
ג/י גדולי שמואל ב"מ דף ג {לח"מ}
ג/י דברי ריבות (תשעב) עמ' יג
ג/י הלכה פסוקה ח"ג עמ' תמב
ג/י זכרון יחזקאל עמ' ט, יג {לח"מ - עד מסייע לא פוטר}
ג/י לחם רב (בוטון) סי' קצד
ג/י משיב נפש (גרוס) ח"ב עמ' קמז, קנח-קנט
ג/י פרי האדמה ח"ד
ג/י צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' נא
ג/י שו"ת ר"י אלגזי עמ' טז
ג/י שו"ת רשב"ש עמ' קו
ג/י שם דרך כתובות עמ' רח, רי
ג/י שער משפט סי' פב ס"ק ט
ג/יא אבני נזר אהע"ז סי' קלה אות יד
ג/יא אור הישר
ג/יא אמונת עתיך גל' 122 עמ' 111 {רדב"ז}
ג/יא אמרי משפט ח"א עמ' רה
ג/יא באר שרים (ליפשיץ) הל' עדות פ"ו-פ"ח עמ' א, ו
ג/יא בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' כח סעיף כא
ג/יא בית יחזקאל (סרנה) ב"ק עמ' קסו
ג/יא ברור הלכה ב"ק קיב ע"ב ציון ג, ז
ג/יא ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' קמב-קמג, ח"ב עמ' כח
ג/יא ברקאי ח"ה עמ' 30
ג/יא דברי חיים (שו"ת) ח"א אהע"ז סי' מה
ג/יא דברי ריבות (תשעב) עמ' ח
ג/יא דליית הכרם עמ' תתתלו {כ"מ} [צ"ל וכתוב בנ"י דאם]
ג/יא הלכה פסוקה ח"ג עמ' קעח, רסה, רפא, רפד, רפט, רצג
ג/יא השוואות בין דיני ישראל עמ' 72
ג/יא זכרון יהודה (בן הרא"ש) סי' פא
ג/יא חוות בנימין ח"ב עמ' תנו
ג/יא חוקות הדיינים ח"א עמ' רלו
ג/יא חי' בעל שרידי אש עמ' שעז {מל"מ}
ג/יא חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 21
ג/יא יכין ובועז ח"א סי' נא עמ' 124
ג/יא ימי שלמה
ג/יא לב שלמה (הלוי) דף לז ע"ב
ג/יא לשד השמן (ירוש')
ג/יא מאור למלך כתובות עמ' קפא
ג/יא מוריה גל' קעה עמ' קעא
ג/יא מחנה יוסף (תשעב) סי' סט אות ב
ג/יא מנחת חינוך ח"ב עמ' מג
ג/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/יא משאת מרדכי ב"ק עמ' שעא
ג/יא משנת ר' אהרן גיטין עמ' לט, קעח-קעט
ג/יא משפטי הלוי ח"ב סי' ט אות א עמ' רח {עדות רק בפני בעל דבר}
ג/יא משפטי עזיאל ח"ד עמ' ע, קז
ג/יא נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' צא, צה
ג/יא נודע ביהודה קמא אהע"ז סי' עב {מל"מ}
ג/יא נזר אברהם מכות ועדות עמ' רמב
ג/יא נתיבות שמואל דף קלא ע"א {מל"מ}
ג/יא ס' התרומות עמ' צ
ג/יא עין יצחק ח"ב עמ' תלא
ג/יא פרי חיים (טל) עמ' 189, 272-273
ג/יא פתחי שערים דף מז ע"ב, מח ע"ד, מט ע"ב
ג/יא שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קסג
ג/יא שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תמה
ג/יא שו"ת הריב"ש עמ' רא, שא, והמיוחסות עמ' לא
ג/יא שו"ת הרמ"ז סי' יא
ג/יא שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) סי' נו דף קיג
ג/יא שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' קנח
ג/יא שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' מח
ג/יא שו"ת מהרא"י מזינקוויץ עמ' שסה {מל"מ}
ג/יא שו"ת מהרח"ש (תשסג) עמ' שסד
ג/יא שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' קפט, קצא
ג/יא שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' תלו, תלח
ג/יא שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קפו
ג/יא שו"ת ר"ע דאיינה ח"א עמ' 345
ג/יא שו"ת רשב"ש עמ' לג, לט, קסב, תקז
ג/יא שחר אורך עמ' רנ
ג/יא שלטון החוק בישראל עמ' 126
ג/יא שנתון המשפט העברי ח"ה עמ' 231, 341
ג/יא שעורי ר"א ליכטנשטין ב"ב פ"ג עמ' 111
ג/יא שערי יצחק (תשיז) עמ' קעה
ג/יא שערי לימוד (לוריא) ח"א סי' ב אות ג ד"ה ויש
ג/יא תחומין ח"י עמ' 153
ג/יא תפארת אברהם ב"ק עמ' ריח {כ"מ}
ג/יא תפארת אריה עמ' קכב {בדיעבד - אם קיבל שלא בפני בע"ד}, קכג {מל"מ}, קכו {לא בדיני ממונות ולא בדיני נפשות}, קכז {מל"מ}
ג/יב אוצמפה"ת ב"מ לט ע"ב הע' 93 {כ"מ}, 109
ג/יב אנצי"ת ע' אלם (א) הע' 46, 48
ג/יב בית אברהם (ישראל, תקמו) דף יח ע"ג
ג/יב בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' כח סעיף ו
ג/יב ברור הלכה ב"מ לט ע"ב ציון ו
ג/יב דין אמת (תשסז) עמ' יט
ג/יב דעת הרמב"ם עמ' 342
ג/יב הלכה פסוקה ח"ג עמ' קי
ג/יב כבוד לאיש דף מה ע"ד
ג/יב מוריה גל' ריז עמ' יט {כשבעל דין אלם}
ג/יב מסכת כתובות (ארזי) עמ' 133
ג/יב עדות ביהוסף (פודור) עמ' י
ג/יב פד"ר ח"ט עמ' 343
ג/יב קרית מלך רב (תשסו) עמ' תתח {מל"מ}
ג/יב שלטון החוק בישראל עמ' 119, 121-123
ג/יב שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 50, 193


ד/949 הלכות עדות פרק ד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ד/רה"פ אור הישר
ד/רה"פ דבר המלך (קרויזר)
ד/רה"פ הרמב"ם המדויק
ד/רה"פ יד פשוטה
ד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ד/רה"פ עדות ביוסף (נתנזון)
ד/רה"פ פי' ר"י קאפח
ד/רה"פ רמב"ם לעם
ד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ד/א אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' רד-רו
ד/א אבן לב דף נג ע"ב
ד/א אהלי יהודה (הכהן) דף קיג ע"ד
ד/א אוצרות הרמב"ם
ד/א אור יעקב סנהדרין דף נא ע"א וע"ד, נב ע"ג
ד/א אור שמח
ד/א אחיעזר ח"א סי' כה ס"ק ד, ח"ב סי' כה ס"ק ח
ד/א אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' נג אות ז
ד/א אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' נג אות ב
ד/א אמרי שפר (פרידלר) חולין סי' כג אות ב {ר"ח הלוי}
ד/א ארחות חיים ח"ב סי' לז אות ה
ד/א ארץ הצבי (שכטר) עמ' רסו-רסז {או"ש}
ד/א בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' מו, נ, קג
ד/א בדבר מלך חי"ז עמ' רלד {עדי נפשות צריכין שיהיו שניהם רואים את העושה עבירה כאחד וצריכין להעיד כאחד ובבית דין אחד אבל דיני ממונות אין צריכין לכך כיצד הי' אחד רואהו מחלון זה כשעבר העבירה והעד האחד רואהו מחלון אחר וכו'}
ד/א בית אהרן וישראל גל' כ עמ' סא, סד
ד/א בית הלוי ח"ב סי' לט עמ' קנח-קנט, ח"ג סי' ה עמ' לד
ד/א בית זבול ח"ג סי' סג ס"ק א, ו
ד/א בית ירוחם
ד/א בית שמאי (פרידמן) דף יג ע"ג, טז ע"ב-ע"ג {השמיט שהשנייה פטורה}
ד/א ברור הלכה מכות ו ע"ב ציון א
ד/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ב עמ' ד
ד/א גבורת יצחק מכות עמ' קמו
ד/א גבעת פנחס (ארביטמן) עמ' נא {לא מצטרפים זאח"ז בנפשות}
ד/א דברות משה גיטין עמ' עג
ד/א דברות משה סנהדרין עמ' כז
ד/א דברי אברהם (שדמי) ח"ב עמ' קמ, קמג
ד/א דברי יחזקאל (מישור) עמ' שד
ד/א דורש לציון (תקצד) דרוש יג
ד/א דורש לציון (תשנה) עמ' קמח
ד/א הלכה פסוקה הל' עדות ח"ד עמ' ס
ד/א הלכה פסוקה ח"ד עמ' ג הערה 1-5, עמ' פה הערה 17, 20
ד/א המעלות לשלמה עמ' רכב
ד/א הר המלך ח"ה עמ' שצג, ח"ז עמ' רעא
ד/א התורה והמדינה חי"א עמ' תקכא-תקכב
ד/א זכר יצחק (תשן) עמ' ע
ד/א חדושים ובאורים (גרי') ב"ב סי' ח ס"ק ג, ז, סנהדרין סי' ו ס"ק ג, ז, מכות ו ע"ב
ד/א חי' הגר"ח החדש עמ' תלג {או"ש}, תלד
ד/א חי' הריצ"ד
ד/א חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' פו
ד/א יד בנימין ר"ה עמ' שכד {שיעידו יחד}
ד/א יד פשוטה מדע עמ' תרלג
ד/א יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' שה, ח"ב עמ' פב, צח
ד/א ים התלמוד (עדיל) עמ' תקפב
ד/א כתר המלך
ד/א מגנזי הגר"ח עמ' קיב
ד/א מחנה יהודה (אשכנזי) דף יז ע"ג, יט ע"ג
ד/א מנחה לאהרן (וולף) עמ' 17
ד/א מנחה לאיש עמ' 122
ד/א מנחת חינוך ח"א עמ' שלה
ד/א מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' רמז
ד/א מנחת שלמה (לוין) עמ' רכב {צריכים להעיד יחד}
ד/א מעין חיים ח"ב עמ' לב
ד/א מצודת בן ציון דף יט ע"ד {לא כתב שהשניה פטורה}
ד/א מרחשת ח"ב סי' יג אות א
ד/א משאת מרדכי מכות עמ' לט, מו, מח
ד/א משנת יעקב נזיקין עמ' רעט
ד/א משנת יעקב נשים ח"ב עמ' קפה-קפח {אור שמח}
ד/א משפטי ארץ ח"ב עמ' 63
ד/א נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' צ
ד/א נזר אברהם מכות ועדות עמ' סא, סה, פה, פט
ד/א נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' שיג, דש {כ"מ}
ד/א נחלת מים סי' יא אות ב {או"ש}, סי' יח אות א {או"ש}
ד/א נטיעות חיים דף כז ע"א
ד/א נתיבות שלום (למפרט)
ד/א נתן פריו מכות עמ' נט-ס
ד/א סדר אליהו רבא וזוטא דף צ
ד/א עדות ושטרות עמ' 256
ד/א ענפי ארז (זי') דף קז ע"ד
ד/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קלח, ח"ב עמ' מז
ד/א פנים מאירות (קאטקין) ח"ב עמ' רנג
ד/א פרי שמואל מכות עמ' סא
ד/א פתח הבית (טיקטין, תקפ) סי' לא דף עה ע"ד
ד/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' פו אות ב
ד/א קהלות יעקב מכות ז
ד/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תסד
ד/א שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' עה
ד/א שולי הגליון עמ' רו
ד/א שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ג עמ' יט {צריך שיגידו כאחד}
ד/א שופריה דיעקב (מערך) דף לג
ד/א שיבת ציון (לנדא) סי' קא
ד/א שם דרך סנהדרין עמ' סז, עו
ד/א שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' קסג
ד/א שעורי עיון התלמוד ב"ב עמ' נז
ד/א שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' רצח
ד/א שערי חיים (שמולביץ) גיטין עמ' קסו
ד/א שערי טהר ח"ח סי' כז אות א
ד/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 331
ד/א תורת אמת (תשסו) עמ' צז
ד/א תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תקסה, תקפט, תקצה-תקצו, תרד
ד/א תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' שיח
ד/א תחומין חי"ח עמ' 57
ד/א תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' לז {שניהם רואים כאחד}
ד/ב אור יעקב סנהדרין דף נא ע"א
ד/ב אורים ותומים - תומים סי' לח ס"ק א
ד/ב אשר למלך
ד/ב בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף סא ע"א
ד/ב בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' מו, נ, קג
ד/ב ברור הלכה סנהדרין ל ע"א ציון ח, פא ע"ב ציון ו, מכות ו ע"ב ציון ה
ד/ב הגהות עמק המלך
ד/ב החזקה במשפט העברי עמ' 215
ד/ב הלכה פסוקה ח"א סי' ז הערה 351, ח"ד עמ' נג הערה 23, עמ' נד הערה 25
ד/ב המשפט העברי עמ' 817
ד/ב חוקות הדיינים ח"א עמ' קצז
ד/ב חזון יחזקאל סנהדרין פ"ה ה"ו
ד/ב חי' כתב סופר נשים ח"א עמ' כה
ד/ב חלק יעקב (אלבעלי) דף נד ע"ד {כ"מ}
ד/ב ידות נדרים השלם עמ' קכט {כריב"ק}
ד/ב מלאכת שלמה (חכים)
ד/ב מעין חיים ח"ב עמ' לב
ד/ב משאת מרדכי מכות עמ' נא
ד/ב משנת יעקב נשים ח"ב עמ' קפו-קפח
ד/ב נזר אברהם מכות ועדות עמ' פה
ד/ב נטיעות חיים דף כז ע"א
ד/ב ס' התרומות עמ' תתתקפז
ד/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קלח
ד/ב קול יעקב (שאול)
ד/ב קרית מלך
ד/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תסו
ד/ב רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' עט, קסב
ד/ב שו"ת רשב"ש עמ' תעב
ד/ב שם דרך סנהדרין עמ' סז
ד/ב שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' שנב, שנה {מל"מ}, תכא
ד/ב שעורי עיון התלמוד ב"ב עמ' נז
ד/ב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 75
ד/ב שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' תקמא
ד/ג אבקת רוכל (תשעז) עמ' קלג
ד/ג אהלי יהודה (הכהן) דף קיא ע"ד {לח"מ}
ד/ג אור יעקב סנהדרין דף נא ע"א
ד/ג אור שמח
ד/ג בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף סא ע"א
ד/ג בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' מו, נ, קג
ד/ג ברור הלכה סנהדרין ל ע"א ציון ח, פא ע"ב ציון ו
ד/ג דברות משה סנהדרין עמ' רכו-רכז
ד/ג הלכה פסוקה הל' עדות ח"ד עמ' ס
ד/ג הלכה פסוקה ח"ד עמ' פב הערה 6
ד/ג המשפט העברי עמ' 817
ד/ג חדושים ובאורים (גרי') ב"ב סי' ח ס"ק ה, סנהדרין סי' ו ס"ק ה
ד/ג חוקות הדיינים ח"א עמ' קצז
ד/ג יקב זאב דף כו ע"ג
ד/ג מאמר המלך
ד/ג מנחה לאהרן (וולף) עמ' 16
ד/ג מעין חיים ח"ב עמ' לב
ד/ג משנת ר' אהרן גיטין עמ' קא, קה-קו
ד/ג משנת ר' אהרן כתובות עמ' שלה
ד/ג שברי לוחות עמ' 96 {הגהמ"י - אביאסף}
ד/ג שו"ת הרדב"ז ח"ב סי' תרלב
ד/ג שו"ת הריב"ש עמ' רו
ד/ג שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) סי' נז דף קמז
ד/ג שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' רה
ד/ג שו"ת ר"י מפוזנא עמ' רכט
ד/ג שם משמריה עמ' ק
ד/ג שער יהודה
ד/ג שער יהושע ח"ב עמ' צא
ד/ג שער משפט סי' ל ס"ק ו {כ"מ}
ד/ג שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 75
ד/ד אבי עזרי ח"א
ד/ד אור יעקב סנהדרין דף נא ע"א
ד/ד ברור הלכה כתובות כו ע"ב ציון ב
ד/ד דברי ירוחם סי' ח
ד/ד הלכה פסוקה ח"ד עמ' פב הערה 1, 6
ד/ד השגות הרמ"ך
ד/ד זכור זאת ליעקב עמ' צג {בממון}
ד/ד זכרון משה אליהו עמ' פו
ד/ד חוות בנימין ח"ב עמ' תקכג
ד/ד חוקות הדיינים ח"א עמ' קמט
ד/ד חזון יחזקאל סנהדרין פ"ט ה"א {לח"מ}
ד/ד כתנות אור (אייזנשטט) עמ' תרנז
ד/ד מעין חיים ח"ב עמ' לב
ד/ד משאת מרדכי מכות עמ' לט
ד/ד נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' עג
ד/ד עדות ביעקב (ריינס) עמ' לד, קיד
ד/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קלח, קמ
ד/ד פד"ר חי"א עמ' 350
ד/ד קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קפט
ד/ד ריח השדה (חביב) סי' ז עמ' עד
ד/ד שו"ת מהר"ם די בוטון סי' יז
ד/ד שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' עה
ד/ד שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' רו {מל"מ}
ד/ד שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' קסט
ד/ד שעורי ר"א ליכטנשטין ב"ב פ"ג עמ' 91, 227
ד/ד שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 77
ד/ד תורת המשפט ח"א עמ' 284
ד/ד תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' שיח
ד/ה אוצרות המלך
ד/ה אורים ותומים - תומים סי' נא ס"ק א, סט ס"ק י
ד/ה אם הדרך
ד/ה באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ד/ה בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' מג סעיף יב
ד/ה בית אהרן וישראל גל' עז עמ' נו
ד/ה ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ב עמ' סט-ע
ד/ה דברי סופר עמ' עח
ד/ה דגל מחנה אפרים (לניאדו) חו"מ סי' ד סעיף ה עמ' עח
ד/ה דין אמת (תקטו) דף יב ע"ג {כ"מ}
ד/ה דין אמת (תשסז) עמ' מה, נא-נב
ד/ה הגהות רימ"א
ד/ה הלכה פסוקה ח"ג עמ' רלא, ח"ד עמ' צב הערה 2, עמ' צג הערה 10, עמ' צה הערה 19, עמ' צו הערה 32
ד/ה השגות הרמ"ך
ד/ה חד וחלק ח"ב דף ט ע"ד {מל"מ}
ד/ה חוקי חיים (גאגין) דף עד ע"ג
ד/ה חזון יחזקאל סנהדרין פ"ה ה"ו
ד/ה יד ימין חו"מ סי' י {כ"מ}
ד/ה יעלת חן עמ' רמד
ד/ה כתנות אור (אייזנשטט) עמ' תרנז
ד/ה מאור החיים עמ' יז {מל"מ}
ד/ה מחנה יהודה (אשכנזי) דף מד ע"ג
ד/ה מסוא משה עמ' נט
ד/ה משנת ר' אהרן גיטין עמ' יח, מ
ד/ה נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' קיד
ד/ה נתן פריו ב"מ עמ' ט
ד/ה נתן פריו סוגיות ח"א עמ' סג
ד/ה ס' התרומות עמ' רסו
ד/ה עבודת הגרשוני עמ' רסז
ד/ה עקבי ברכה עמ' קח, קצג
ד/ה ערך שי חו"מ סי' נא סעיף א {כ"מ}
ד/ה צרור הכסף (הראשון) עמ' ט
ד/ה שו"ת הריב"ש עמ' קלה
ד/ה שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' קלח
ד/ה שופרא דשטרא שער יד פ"ט
ד/ה שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' תמא
ד/ה שער יהודה
ד/ה שער משפט סי' נא ס"ק א, סי' פח ס"ק טו
ד/ה שערי בינה (תשעט) עמ' שסז
ד/ה תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' כד ס"ק ו
ד/ה תולדות יצחק (שור) דף יג ע"א
ד/ו באר שרים (ליפשיץ) הל' עדות פ"ו-פ"ח עמ' נא
ד/ו בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף ס ע"ב
ד/ו בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' רכז
ד/ו בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' קא
ד/ו ברור הלכה כתובות כא ע"א ציון ז
ד/ו דברות אליהו ח"ה עמ' פז {מקדש בע"א}
ד/ו דברות משה כתובות עמ' קמד
ד/ו דברי אמת (תשעט) עמ' תקסה {אי מעשה ב"ד בעי קיום}, תקסו {כ"מ - גבי קיום שטרות}
ד/ו דברי ריבות (תשעב) עמ' תיג
ד/ו דין אמת (תשסז) עמ' רצד
ד/ו דליית הכרם עמ' תתתלו {כ"מ} [מהסיד - צ"ל מסהיד]
ד/ו הלכה פסוקה ח"ד עמ' נט הערה 61, עמ' קב הערה 1, עמ' קכ הערה 3, עמ' קכא הערה 9
ד/ו חוקות הדיינים ח"ב עמ' תטז
ד/ו חזון יחזקאל ב"ב פ"ב ה"ד
ד/ו חי' חתם סופר
ד/ו חי' ירוחם
ד/ו יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' פב, צח
ד/ו מגנזי הגר"ח עמ' נד
ד/ו מוריה גל' ריז עמ' כא
ד/ו מחנה יוסף (תשעב) סי' עה אות י
ד/ו מסכת כתובות (ארזי) עמ' 71 {כ"מ}
ד/ו משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תצג
ד/ו משפט שלמה (אלבוים) הל' עדות סי' ב פ"א ענף א אות א {כ"מ}
ד/ו נחל יצחק (תשעב) ח"ב עמ' לו
ד/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' נז
ד/ו פותח שערים עמ' ע
ד/ו רביד הזהב (אברך) דף לד ע"ב-ע"ד
ד/ו שו"ת הריב"ש עמ' שמז
ד/ו שו"ת הריטב"א סי' ג
ד/ו שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' שלא
ד/ו שו"ת מהריט"ץ סי' קו
ד/ו שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' קמט
ד/ו שו"ת רשב"ש עמ' רו, רח, רי
ד/ו שופרא דשטרא שער יד פ"י
ד/ו שירת דוד כתובות עמ' קסט
ד/ו שער משפט סי' מו ס"ק ח
ד/ו שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 495
ד/ו שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 96 {כ"מ בשם רשב"ץ}
ד/ו תולדות יצחק (שור) דף יג ע"ג
ד/ז אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 364-366
ד/ז אבן מלוכה (ברון, תשעז) עמ' 472-475
ד/ז אוצרות המלך
ד/ז אור שמח
ד/ז אורים ותומים עם ברכת אריאל אות קכו, קלד
ד/ז אות היא לעולם ח"ב דף פח ע"ג
ד/ז איש על העדה (אלאביץ) עמ' 209
ד/ז אם הדרך
ד/ז אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' לד
ד/ז אפר קדשים עמ' קו
ד/ז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ד/ז באר שרים (ליפשיץ) הל' עדות פ"ו-פ"ח עמ' מד
ד/ז בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף ע ע"ד, עא ע"א
ד/ז בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' מד
ד/ז בני יהודה דף נב ע"ב
ד/ז ברור הלכה ב"ק ע ע"ב ציון א
ד/ז ברכות שמים מכות פ"א אות שנו {כ"מ}
ד/ז ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' קלח {ר"ח הלוי}
ד/ז דברי אהרן עמ' צה-צו {עדות על שערות}
ד/ז דברי אמת (תשעט) עמ' תקעב {עדות על סימני גדלות}
ד/ז דין אמת (תקטו) דף יב ע"ב
ד/ז היכל צמח
ד/ז הלכה פסוקה ח"ד עמ' קכד הערה 1, 5, 7-9, עמ' קכו הערה 21, 22, 25, עמ' קכח הערה 29
ד/ז המשפט העברי עמ' 1001
ד/ז ויוסף שאול דף עח ע"ב
ד/ז זכר יצחק (תשח) עמ' מ
ד/ז זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' ריח {ולא חצי דבר}
ד/ז זכרון יוסף (שטיינהרט) אהע"ז סי' ז
ד/ז חדושים ובאורים (גרי') סנהדרין סי' ז ס"ק כג
ד/ז חוקות הדיינים ח"א עמ' קצח
ד/ז חזקה רבה חו"מ ח"ד עמ' 118
ד/ז חק המלך יבמות עמ' קצא
ד/ז יד דוד (דהן) עמ' קמז {כ"מ}
ד/ז יד דוד (קרלין) ח"א דף לד, קמ
ד/ז יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' צח
ד/ז מאור למלך ב"ב עמ' סט
ד/ז מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' קע-קעג
ד/ז מטה אהרן ב"ב עמ' קסב
ד/ז מנחת אשר ב"ק עמ' קי
ד/ז מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' שג
ד/ז מקור ברוך ח"ב דף לא ע"ב
ד/ז מקורות לפסקי הרמב"ם
ד/ז מקצוע בתורה סי' נא ס' א ס"ק א
ד/ז משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' רכ {או"ש}, תרכג
ד/ז נזר אברהם מכות ועדות עמ' רמט
ד/ז נזר הקדש (קפלן)
ד/ז נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' תח
ד/ז נתן פריו סוגיות ח"א עמ' פה
ד/ז סדר משנה (תאומים)
ד/ז סתירת זקנים - הלכה עמ' עו
ד/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' נז
ד/ז פתח הבית (טיקטין, תקפ) סי' לא דף עד ע"א-ע"ב
ד/ז פתחי שערים דף לח ע"ד {כ"מ}
ד/ז צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' ו אות ג
ד/ז קרית מלך
ד/ז שולי הגליון עמ' רו
ד/ז שמן המשחה (קושטא) דף פ ע"ד
ד/ז שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' קעג, תיד {כ"מ}, תיט
ד/ז שער משפט סי' ל ס"ק י
ד/ז שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 76, 79
ד/ז שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 96
ד/ז תבונה (ליפקין) סי' סד עמ' צט {כ"מ}
ד/ז תשובות יהודה דף מב ע"א {צד ימין וצד שמאל}


ה/950 הלכות עדות פרק ה *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ה/רה"פ אור הישר
ה/רה"פ דבר המלך (קרויזר)
ה/רה"פ הרמב"ם המדויק
ה/רה"פ יד פשוטה
ה/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ה/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ה/רה"פ עדות ביוסף (נתנזון)
ה/רה"פ פי' ר"י קאפח
ה/רה"פ קרית מלך
ה/רה"פ רמב"ם לעם
ה/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ה/א אגרא דשמעתא ח"ד עמ' שפח, משמרת חיים ח"ג עמ' עט
ה/א אוצרות הרמב"ם
ה/א אור יעקב סנהדרין דף יא ע"ד
ה/א אמרי בינה (אוירבך) - עדות סי' כט [א-ב] ד"ה כתב, ד"ה ויש
ה/א אפיקי מגינים יבמות סי' לט אות א, סי' מ, מד, מח
ה/א באר חיים מרדכי דף קלז
ה/א באר לחי ראי
ה/א בדי הארון (הכהן) עמ' 243-242, 448
ה/א בית אהרן וישראל גל' קכה עמ' קלד
ה/א בית ישראל (הורוביץ) חו"מ סי' ח {הגהמ"י}
ה/א בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' רצא
ה/א ברור הלכה פסחים קיג ע"ב ציון א
ה/א דברות משה קדושין סי' נ הערה יג
ה/א דברי יוסף (כהן) ח"א עמ' קס
ה/א המשפט העברי עמ' 433-434
ה/א זבד טוב עמ' 55 {"חותכין"}
ה/א זכרון יצחק (גולדשמיד) עמ' קמח
ה/א חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קנה
ה/א חמדת שלמה עמ' עא, עד, פא {הגהמ"י}
ה/א חקקי לב ח"א דף עט ע"א {הגהמ"י}
ה/א חקרי לב (המאור) חו"מ ח"א עמ' כה
ה/א יהדות בין דת למוסר עמ' 236
ה/א יין מלכות (שניאורסון) עמ' 550-551
ה/א ימי שלמה
ה/א כהונת רפאל עמ' רצה-רצז
ה/א כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף קמו ע"ב
ה/א כרם שלמה (אהרמן) יבמות פח ע"ב
ה/א לב מבין
ה/א מבוא למשנה תורה עמ' 223
ה/א מדה טובה ח"ב עמ' 374
ה/א מנוחת משה דף קלה ע"ב {הגהמ"י} וע"ג
ה/א מראות הצובאות (תקע) - פתיחה ראשונה אות ו, יא, פתיחה שניה אות ז
ה/א מראות הצובאות (תשסז) עמ' לה
ה/א מרגליות הים סנהדרין פא ע"ב אות יט {הגהמ"י}
ה/א משנת יעקב נשים ח"א עמ' רפח, ח"ב עמ' רג-רד, שד
ה/א משפטי ארץ ח"ב עמ' 50, 55
ה/א משפטי עזיאל ח"ד עמ' סט
ה/א משפטים לישראל עמ' קלה
ה/א ניצוצי אש עמ' רכא
ה/א נר מצוה (ואלק) שרשים דף כט ע"א {אין חותכין ע"פ עד אחד}
ה/א ס' הפרדס לרש"י עמ' קי
ה/א סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קעב-קעג
ה/א פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' תשיא
ה/א צבי גאון יעקב סי' מד
ה/א קונטרסי שעורים גיטין שעור ג אות ג-ד, יח
ה/א קונטרסי שעורים כתובות קונ' א שעור א אות ד עמ' ה, שעור יא אות ט עמ' 412
ה/א רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' רפח {קם הוא לשבועה}
ה/א שו"ת הריב"ש עמ' קס, קסב
ה/א שו"ת ר"י מסלוצק סי' סז עמ' רמד
ה/א שירת דוד (תשסג) עמ' כד
ה/א שירת דוד ב"מ עמ' כד
ה/א שם דרך במדבר עמ' ח {הגהמ"י}
ה/א שנות חיים (מיל') עמ' כ
ה/א שנתון המשפט העברי ח"ה עמ' 108
ה/א שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' רמז
ה/א שערי טהר ח"ח סי' כט אות ב
ה/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 9, 11, 45, 237, 243
ה/א שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' רפא
ה/א שערי תורה (לעוו) עדות ח"א עמ' א
ה/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' ריח
ה/א תחומין חי"ח עמ' 57
ה/א תפארת משה עמ' לט {ניכר במלבושו}
ה/ב אהל יצחק גיטין עמ' רטו
ה/ב אוהב מישרים עמ' קנ
ה/ב אוצרות המלך
ה/ב אחיעזר ח"א סי' ו ס"ק ב
ה/ב אם המלך עמ' כח
ה/ב אנצי"ת ע' דבר שבערוה הע' 38
ה/ב אפיקי מגינים יבמות סי' לט אות א, סי' מ, מד, מח
ה/ב אפיקי מגינים קידושין סי' פא
ה/ב אשל אברהם (שפירא) עמ' קלא, קלד
ה/ב באר לחי ראי
ה/ב בדבר מלך חי"ז עמ' לח, ריב {בשני מקומות האמינה תורה עד אחד וכו'}
ה/ב בדי הארון (הכהן) עמ' 243-242, 448
ה/ב בית אהרן וישראל גל' לז עמ' לב, גל' מב עמ' סא
ה/ב בית יעקב (מסקין) סי' מט (דף סו ע"ג)
ה/ב בית מאיר (תשע) סי' יז ס"טו עמ' קעד
ה/ב בית מאיר סי' יז אות ג עמ' קלט, אות טו עמ' קסח
ה/ב בכורי אברהם דף סב ע"א-ע"ב {עדות בעגונה - מדרבנן}
ה/ב בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' רסג, שטו
ה/ב בציר אליעזר ח"א דף לג ע"א {ע"א בעדות אשה}
ה/ב ברור הלכה יבמות פח ע"א ציון ה
ה/ב ברור הלכה סוטה לא ע"א ציון ג פסקה ג
ה/ב בריכות מים דף קמו ע"ד
ה/ב בתים לבדים עמ' שט
ה/ב דברי אמת (תרכא) דף א ע"ב
ה/ב הדר איתמר עמ' צב {עדות אשה}
ה/ב הלכה פסוקה ח"ג עמ' תו
ה/ב המשפט העברי עמ' 433-434
ה/ב השבת לקדשו דף פז ע"א
ה/ב השגות הרמ"ך
ה/ב חד וחלק ח"א דף מא ע"ב, ח"ב דף ט ע"ב
ה/ב חזון יחזקאל יבמות פ"ד ה"ד
ה/ב חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 173, 216, ח"ד עמ' 216, 228
ה/ב חי' בן אריה ח"ב סי' כו ס"ק י, טז, כא
ה/ב חי' ר' חיים הלוי דף צו
ה/ב חקרי לב (המאור) חו"מ ח"א עמ' כה
ה/ב חתן סופר קניינים ח"א עמ' כג
ה/ב יד סופר עמ' מו
ה/ב ידבר שלום ח"א עמ' סח
ה/ב יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' צח
ה/ב יכין ובועז ח"א סי' קלג עמ' 373
ה/ב ישועות יעקב נשים עמ' עו
ה/ב כנפי נשרים
ה/ב לב ים גיטין עמ' יט-כ {השמיט שעד אחד נאמן באיסורין}
ה/ב לקוטי שעורים (שטיין) ב"מ סי' ב ס"ק ג
ה/ב לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' קנג
ה/ב מאור למלך גיטין עמ' כו
ה/ב מגידות (תשעג) סי' קכב עמ' לא
ה/ב מדה טובה ח"ב עמ' 377
ה/ב מזכרת עמ' 183
ה/ב מחנה יוסף סוטה עמ' י, קמג
ה/ב מנוחת אשר ח"ב דף לא ע"ד {עדות אשה מדבריהם}, נז ע"ב-ע"ג, סה ע"ב-ע"ג, סז ע"ג-ע"ד
ה/ב מנחה לאהרן (וולף) עמ' 93
ה/ב מנחת חינוך ח"א עמ' קצח, ח"ב עמ' תנב, ח"ג עמ' לב
ה/ב מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' ד אות ד
ה/ב מראות הצובאות (תשסז) עמ' כא, כג
ה/ב משיב מלחמה (תשעט) ח"ג עמ' לד
ה/ב משיב מלחמה (תשמג) ח"ג עמ' מב
ה/ב משיב נפש (גרוס) ח"ב עמ' קלח
ה/ב משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תרסט-תרע, תתקמד
ה/ב משמרת חיים ח"ג עמ' עט
ה/ב משנה הלכות ח"ב דף לה ע"ג
ה/ב משנה הלכות ח"ט סי' שנח {עדות להתיר אשה - מדרבנן}
ה/ב משנת חיים חולין סי' עו עמ' רנד
ה/ב משנת יעקב נשים ח"ב עמ' רג-רד, שד
ה/ב משנת עזר ח"א עמ' קסז
ה/ב משנת שמחה
ה/ב משפטי עזיאל ח"ז עמ' רמח
ה/ב נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' נט, קד, קי
ה/ב נודע ביהודה קמא אהע"ז סי' לג
ה/ב נועם חי"ט עמ' צז
ה/ב נר למאור (פרצקי) עמ' קלג
ה/ב נשמת חיים (תשסח) אהע"ז סי' קצט עמ' שסו
ה/ב סדר אליהו רבא וזוטא דף עד, עט
ה/ב עדות ושטרות עמ' 269
ה/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' נז
ה/ב פני חיים (צימרמן) עמ' קכג
ה/ב פניני ים סי' מט אות ז
ה/ב פנת יקרת (תשנד) סי' קמט אות ב
ה/ב פנת יקרת (תשעא) עמ' תרסה
ה/ב קדושת יו"ט (אלגזי) דף כא ע"ד
ה/ב קובץ הערות (תשסג) סי' סג אות ב
ה/ב קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' קיב
ה/ב קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' תמח
ה/ב קול דודי סוטה סי' תשפח
ה/ב קונטרסי שעורים גיטין שעור ב אות ב, שעור ג אות ג-ד, יח
ה/ב קונטרסי שעורים כתובות קונ' א שעור א אות ד עמ' ה
ה/ב קרית מלך רב (תשסו) עמ' אלף קטו
ה/ב רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' ריח
ה/ב שארית ישראל (מינצברג) אהע"ז סי' א עמ' קצו, סי' ה עמ' רמג
ה/ב שב שמעתתא (תשנא) שמעתא ז פ"ו
ה/ב שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' צד
ה/ב שו"ת הריב"ש עמ' קס, קסב
ה/ב שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' קי
ה/ב שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' קי
ה/ב שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' רכד
ה/ב שו"ת ר"י אלגזי עמ' קיז
ה/ב שו"ת רשב"ש עמ' קמח, תעד
ה/ב שירת דוד (תשסג) עמ' כד
ה/ב שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' א ענף ב ס"ג ס"ק ג
ה/ב שעורי אבני עזר ח"א עמ' קיב
ה/ב שער משפט סי' צב ס"ק א
ה/ב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 11
ה/ב שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 247, 249
ה/ב תולדות ההלכה ח"ב עמ' 157 {ע"א בעדות אשה}
ה/ג אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' רו
ה/ג אבן ציון עמ' תטו
ה/ג אבני החושן סי' פז סעיף יא
ה/ג אבני ציון ח"ג עמ' צג
ה/ג אגרות הגרי"ד עמ' עב
ה/ג אהל יצחק גיטין עמ' תתקטז
ה/ג אהלי אהרן (מיליקובסקי) ח"א דף עד ע"ב {שלשה שנמצא אחד קא"פ}
ה/ג אוהב מישרים עמ' קמ-קמב
ה/ג אור יעקב סנהדרין דף מח ע"א וע"ג
ה/ג אור לישרים (קלרמן) ב"מ עמ' יח
ה/ג אור עולם (בלומנפלד) דף נט ע"א {אשה פסולה לעדות מהתורה, נמצא אחד קא"פ}
ה/ג אורים ותומים עם ברכת אריאל אות ח {בד"מ ובד"נ}
ה/ג אחיעזר ח"א סי' ו ס"ק ו, סי' יד ס"ק ד
ה/ג אם המלך עמ' כח
ה/ג אמרי בינה (אוירבך) - עדות סי' כד ד"ה ועיין {כ"מ}
ה/ג אפיקי מגינים יבמות סי' לט אות א, סי' מ, מד, מח
ה/ג ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קסט {מל"מ}
ה/ג ארץ בנימין עמ' שמב
ה/ג אשל אברהם (שפירא) עמ' קל-קלא, קלד {נאמנות אשה}
ה/ג אשר למלך
ה/ג באר אלחנן עמ' מה
ה/ג בדבר מלך חי"ז עמ' ריב {וכל מקום שעד אחד מועיל אשה ופסול כמו כן מעידים חוץ מעד אחד של שבועה וכו'}
ה/ג בחיר חיים
ה/ג בית אבא (גוטווירטה) דף מו ע"א {כ"מ - פסק כרבי}
ה/ג בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' לו סעיף א
ה/ג בית אהרן וישראל גל' עד עמ' נה {עדות אשה לא מחייבת שבועה}
ה/ג בית דוד (פילוסוף) חו"מ דף יב ע"ד {שלשה כשנים}
ה/ג בית דוד (תשעט) חו"מ סי' מג
ה/ג בית הלוי ח"ג סי' ה עמ' לג
ה/ג בית המדרש
ה/ג בית יער (רובין) - שו"ת סי' יח {מל"מ}
ה/ג בית מאיר השלם סי' מב ס"ב עמ' קכו
ה/ג בית שערים ח"ג סי' מט
ה/ג בית שערים יו"ד סי' ריד
ה/ג בנין השטר עמ' שנו
ה/ג ברור הלכה מכות ה ע"ב ציון ו, ו ע"א ציון א
ה/ג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ב עמ' קסה
ה/ג ברכת שלמה אהע"ז עמ' כח
ה/ג גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' ו
ה/ג גדולי שמואל ב"מ דף ג ע"ב
ה/ג גושפנקא דמלכא
ה/ג דבר אליהו (מיליקובסקי) דרוש לט עמ' שכז, שלא, שלה
ה/ג דברות אליהו ח"ה עמ' פח-פט
ה/ג דברי חיים (אוירבך) מים חיים סי' מג ד"ה ויש
ה/ג דברי חיים השמטות סי' לב[א]
ה/ג דברי יוסף (כהן) ח"א עמ' קמד
ה/ג דברי ירוחם סי' ב
ה/ג דברי משפט סי' לד אות ה, סי' לו אות ג {מל"מ}
ה/ג דברי ריבות (תשעב) עמ' שכו, תקיג
ה/ג דבש תמר
ה/ג דורש לציון (תקצד) דרוש יג
ה/ג דורש לציון (תשנה) עמ' קמו
ה/ג דרכי משה ח"ב שמעתתא א פ' יד
ה/ג הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קעט
ה/ג הלכה פסוקה הל' עדות ח"ד עמ' נד
ה/ג הלכה פסוקה ח"ב סי' טו הערה 90, ח"ג עמ' קעד, רלד, ח"ד עמ' יג הערה 89
ה/ג המעין תשרי תשפ עמ' 47 {כ"מ - 'איני יודע מהיכן הוציא רבינו דין זה - עיין תוס' כתובות פה ע"א ד"ה מרענא, ותדע}
ה/ג המשפט העברי עמ' 433-434
ה/ג התורה והמדינה ח"ד עמ' קיג
ה/ג ויקח אברהם [בריכות מים קמז ע"ד]
ה/ג וכתורה יעשה ח"א דף יח ע"א {יד המלך}
ה/ג זכר יצחק (תשן) עמ' ע, פג, פו, רפט, שלא
ה/ג זכרון יהודה (בן הרא"ש) סי' פב
ה/ג חוות יאיר (תשנז) עמ' פז
ה/ג חזקה רבה יו"ד ח"ג עמ' 57, 48
ה/ג חי' בעל שרידי אש עמ' תלו
ה/ג חי' הגר"ח החדש עמ' תיט
ה/ג חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' עא
ה/ג חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' עא
ה/ג חי' הרי"ט עמ' ריג
ה/ג חי' חתם סופר
ה/ג חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' צג
ה/ג חיי דוד עמ' קפד
ה/ג חכמת התורה שופטים עמ' נו
ה/ג טהרת הבית ח"ב עמ' שסד
ה/ג יד דוד (קרלין) ח"א דף קכו
ה/ג יד המלך (לנדא)
ה/ג יד ישראל ח"ב
ה/ג יד סופר עמ' מו
ה/ג ידבר שלום ח"א עמ' נט, פו
ה/ג יקב זאב דף טו ע"א, סו ע"ד
ה/ג כבוד יו"ט
ה/ג כבוד מלכים (מרגליות) {כ"מ}
ה/ג כנפי נשרים
ה/ג כתר אפרים עמ' קצז
ה/ג כתר המלך (גם השמטות)
ה/ג כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' טז
ה/ג לבושי מרדכי חו"מ עמ' מא
ה/ג לקוטי סופר ח"א דף כז ע"ד {כל מקום שע"א כשר גם אשה כשרה}
ה/ג מוריה גל' קעה עמ' קעא, גל' ריט עמ' נז, גל' רלח עמ' מב-מג {עד פסול לא מחייב שבועת עד אחד}
ה/ג מחנה יהודה (אשכנזי) דף ח ע"ד
ה/ג מחנה יוסף סוטה עמ' לג
ה/ג מטה אהרן ר"ה עמ' צג, ב"ב עמ' קו, שבועות עמ' קצד, רט-רי, רמז-רמח
ה/ג מלואי אבן ח"א עמ' מה, אגרא דשמעתא ח"א עמ' שב
ה/ג ממעין ההלכה עמ' 202
ה/ג מנחת אשר ב"ב עמ' מז
ה/ג מנחת חינוך ח"א עמ' לב, רא
ה/ג מנחת משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' קיג
ה/ג מסורה ח"ב עמ' נא
ה/ג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף סז ע"ג
ה/ג מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' ד אות ד
ה/ג מצעדי גבר גיטין (תשסד) סי' ו אות ג
ה/ג מקור ישראל דף כח ע"א {עדותן בטלה - אפילו לחייב שבועה}
ה/ג משאת מרדכי מכות עמ' לט
ה/ג משיב נפש (גרוס) ח"ב עמ' קלח, קמב
ה/ג משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תשסא, תתמ
ה/ג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' קנח
ה/ג משפטי ארץ ח"ב עמ' 254 {מל"מ}
ה/ג משפטי שלמה ח"א סי' כח עמ' קז
ה/ג משפטים לישראל עמ' סה
ה/ג נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' קו, קעד, אהע"ז ח"ב עמ' קצח
ה/ג נודע ביהודה קמא אהע"ז סי' לד
ה/ג נזר אברהם מכות ועדות עמ' ס, סז
ה/ג נזר הקדש (קפלן)
ה/ג נחל יצחק (תשעב) ח"ב עמ' קט
ה/ג נחל שלמה יבמות עמ' רלו
ה/ג נטע שורק דף קסא ע"ג, קסב ע"ב, קסג ע"ב
ה/ג נתיבות שמואל דף קד ע"א בהערה
ה/ג נתן פריו מכות עמ' נב
ה/ג עבודת משא (מאיר) ח"א
ה/ג עדות ביעקב (ריינס) עמ' לה-לו, נו-נז {רק עד כשר מחייב שבועה}, שעד, שפב-שפג
ה/ג עדות ושטרות עמ' 32, 34, 227, 258
ה/ג עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' קעט
ה/ג עטרת שלמה ח"א עמ' שמז
ה/ג על גדות ים התלמוד עמ' 187
ה/ג עקבי ברכה עמ' קט
ה/ג ערך השלחן חו"מ ח"א דף לג ע"ב
ה/ג פאת נגב דף סז ע"א
ה/ג פד"ר ח"ט עמ' 379 {גם אשה נאמנת}
ה/ג פד"ר ח"ט עמ' 379, חי"ד עמ' 379
ה/ג פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' תשכד
ה/ג פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' קכ-קכא
ה/ג פרי שמואל מכות עמ' נ, נג
ה/ג פרשת השבוע (תשעב) ח"א עמ' 58
ה/ג פתח בית דוד דף יב ע"ד
ה/ג צבא המלך עמ' רט
ה/ג צהר גל' יב עמ' 26
ה/ג צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קנח ע"א
ה/ג קדושת יו"ט (אלגזי) דף יט ע"ב
ה/ג קהלות יעקב כתובות יא ג
ה/ג קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' רלד
ה/ג קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שצו, ח"ב עמ' סד
ה/ג קונטרסי שעורים גיטין שעור ג אות ג-ד, יח, ב"מ שעור ב אות ג
ה/ג קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' קט, קיב
ה/ג רביד יוסף ח"ב עמ' 51
ה/ג רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' ריח
ה/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קכג, שבועות ח"ב עמ' ב, נג
ה/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקכד-תקכה
ה/ג רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' רצה
ה/ג שארית ישראל (מינצברג) אהע"ז סי' ה עמ' רלה
ה/ג שבועת המשנה עמ' יג {עד פסול לא מחייב שבועה}
ה/ג שביתת יו"ט
ה/ג שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) סי' יד דף כח, סי' נו דף קי, סי' נז דף קכח-קכט
ה/ג שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' לט, קנד, קעט, קפ, קפד, קפז
ה/ג שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' מ
ה/ג שו"ת מהרי"ק סי' פז
ה/ג שו"ת ר' אשטרוק אבן שאנג'י עמ' 139
ה/ג שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' קיז
ה/ג שו"ת ראנ"ח ח"א סי' כב
ה/ג שיח ערב סנהדרין עמ' קטו {כר"ע}
ה/ג שירת דוד (תשסג) עמ' כד
ה/ג שם דרך סנהדרין עמ' סט
ה/ג שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' רע
ה/ג שמחת יו"ט (אלגזי) סי' ז אות ה(א) {מל"מ}
ה/ג שמעתתא דבי רב עמ' שצח {מל"מ}
ה/ג שעורי ר' שמואל מכות (תשמד) סי' קעא
ה/ג שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' רע-רעא
ה/ג שעורי ר"א ליכטנשטין פסחים עמ' 57
ה/ג שער משפט סי' לג ס"ק א, סי' סו ס"ק כא
ה/ג שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' רסד, רסט
ה/ג שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 66, 230
ה/ג שערי שמואל עמ' רמ
ה/ג שערי שמים דף ק ע"ג
ה/ג שערי תורה (לעוו) עדות ח"א עמ' קנג
ה/ג שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך ב עמ' קמב
ה/ג שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' קעח
ה/ג תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' ו ס"ק ד
ה/ג תולדות יצחק (הורוביץ) דף עב ע"ג, עד ע"ד {בכל מקום שע"א כשר, אשה כשרה}
ה/ג תולדות יצחק (שור) דף יא ע"ב
ה/ג תורה שלמה שמות פכ"ג אות יז
ה/ג תורה תמימה דברים פ' יט אות מט
ה/ג תורת חיים (תשסג) ח"ב עמ' קל
ה/ג תורת מהרא"ל עמ' נב
ה/ג תורת נתן עמ' 42 {מל"מ}
ה/ג תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' שצט, תג
ה/ג תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' שיב, שיז, תשפא
ה/ג תחומין חי"א עמ' 345
ה/ג תחומין חכ"ב עמ' 247
ה/ג תפארת חיים (שוורץ) עמ' רכב
ה/ג תשובה מאהבה ח"א סי' קעא
ה/ג תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' ז, רלט, שסט
ה/ד אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' סח {מל"מ}, ח"ד עמ' רד
ה/ד אדרת אליהו (קובו) סי' י דף עג ע"ב
ה/ד אורים ותומים - תומים סי' ל ס"ק ג, לו ס"ק ז
ה/ד אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' נג הערה ג {מל"מ בשם ריב"ש}
ה/ד אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' נג הערה ג
ה/ד ארץ בנימין עמ' שמב-שמג
ה/ד אשר למלך
ה/ד בגדי כהונה (כהן) דף סט ע"ג, ע ע"ב
ה/ד בית אבא (גוטווירטה) דף מו ע"ג {מל"מ}
ה/ד בית דוד (תשעט) חו"מ סי' מג
ה/ד בית יצחק (תשיד) עמ' 82, 84
ה/ד בית מאיר (תשע) סי' מב ס"ב עמ' רצז, ס"ד עמ' שא
ה/ד בית מאיר השלם סי' מב ס"ב עמ' קכו, ס"ד עמ' קל
ה/ד ברור הלכה מכות ה ע"ב ציון ו
ה/ד ברכות שמים מכות פ"א אות רעח, רצו {מל"מ בשם שו"ת הרא"ש - נוגע פוסל העד השני שבשטר}
ה/ד גבעות עולם (קובו) דף כ ע"א, לא ע"ג
ה/ד דברות אליהו ח"ד עמ' קנא
ה/ד דברי אליהו (חזן) ח"ד עמ' קנא {מל"מ}
ה/ד דברי חיים השמטות סי' לב[א]
ה/ד דברי יחזקאל (מישור) עמ' שלג {מל"מ}
ה/ד דברי יחזקאל (תרצה) דף קח ע"ג
ה/ד דברי משה (מזרחי) עמ' קנו-קנז {נמצא אחד קא"פ - בראיה בלבד נפסלת העדות}
ה/ד הלכה פסוקה הל' עדות ח"ד עמ' נד
ה/ד הלכה פסוקה ח"א סי' ז הערה 367 {מל"מ}, ח"ב סי' ט הערה 175 {מל"מ}
ה/ד התורה והמדינה ח"ד עמ' קיא
ה/ד זכר יצחק (תשן) עמ' נא, עז
ה/ד זרע יצחק (עטייה) ח"א דף צב ע"א {הגהת מל"מ - הנוטל שכר להעיד}
ה/ד חד וחלק ח"ב דף ז ע"ג
ה/ד חוות יאיר (תשנז) עמ' פז
ה/ד חוקות הדיינים ח"א עמ' צח, קסג-קסד
ה/ד חזון יחזקאל גיטין פ"א ה"ו
ה/ד חזקה רבה חו"מ ח"ד עמ' 195 {מל"מ}
ה/ד חי' בעל שרידי אש עמ' תלו
ה/ד חי' הרי"ט עמ' רי
ה/ד חכמת התורה פ' וירא עמ' רלב
ה/ד חסדי דוד ח"ה עמ' תרנא
ה/ד חק המלך יבמות עמ' קפח
ה/ד יד דוד (קרלין) ח"א דף קלז ע"ב
ה/ד יד המלך (לנדא)
ה/ד יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' שה, ח"ב עמ' פב
ה/ד כתר אפרים עמ' קצה
ה/ד לב אליהו (אטינגא) דף טו ע"ד, טז ע"א {בטלה כל העדות אפילו לא העידו}
ה/ד לב שלמה (חלמא) עמ' קעא {מל"מ}
ה/ד מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' קע {מל"מ}
ה/ד מחנה יהודה (אשכנזי) דף יד ע"ד {מל"מ}, יח ע"ב
ה/ד מחנה יהודה (קצין) ח"ב סי' עח
ה/ד מטה אהרן שבועות עמ' רט-רי
ה/ד מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קצג ע"א
ה/ד מצודת בן ציון דף יח ע"ג {אם התכוונו להעיד}
ה/ד מקצוע בתורה סי' מו ס' יח ס"ק כה
ה/ד משאת המלך ח"ד סי' תקכה {מל"מ}
ה/ד משאת מרדכי מכות עמ' לז
ה/ד משובב נתיבות עמ' קנח {מל"מ}
ה/ד משכיל ליהודה עמ' סא
ה/ד נועם חי"ז עמ' צה
ה/ד נזר אברהם מכות ועדות עמ' ס
ה/ד נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' רעג, ש, שיז {מל"מ}
ה/ד נחלת יצחק גיטין סי' ד {מל"מ - חולק על הריב"ש}
ה/ד נתן חכמה ב"ב סי' י, שבועות סי' ו {מל"מ}
ה/ד עבודת משא (מאיר) ח"א
ה/ד עדות ושטרות עמ' 227
ה/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קלט, ח"ב עמ' מז
ה/ד ערך השלחן חו"מ ח"א דף ל ע"ד {מל"מ - על רא"ש ובעה"ת}
ה/ד פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' קיב {מל"מ}
ה/ד פרי שמואל מכות עמ' נז {מל"מ}
ה/ד קהלות יעקב סנהדרין יג
ה/ד רוח חיים (פאלאג'י) אהע"ז-חו"מ דף עט ע"ד {מל"מ}
ה/ד שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' צ, צד
ה/ד שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' עט, פג
ה/ד שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) סי' יד דף כח
ה/ד שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' מ
ה/ד שו"ת רשב"ש עמ' לג
ה/ד שושנת יעקב (הורוויץ) סי' סו סעיף כב {מל"מ}
ה/ד שירת דוד (תשסג) עמ' כד
ה/ד שירת דוד ב"מ עמ' כד
ה/ד שמחת יו"ט (אלגזי) דף כח ע"ב {מל"מ}
ה/ד שמחת יו"ט (אלגזי) סי' ז אות ה(א)
ה/ד שעורי ר' שמואל ב"ב ח"ב עמ' צח {מל"מ}
ה/ד שערי תורה (לעוו) עדות ח"ב עמ' רמה
ה/ד שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' קעח
ה/ד תורת חיים (תשסג) ח"ב עמ' קל
ה/ד תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' קי
ה/ד תשובות ר' יעקב מליסא דף צז
ה/ה אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' סח {מל"מ}, ח"ד עמ' רד
ה/ה אגרות משה חו"מ ח"א סי' מט ענף ב {לח"מ}
ה/ה אדרת אליהו (קובו) סי' י דף עג ע"ב
ה/ה אוהב מישרים עמ' תנח {אפילו לא התכוון להעיד, כשר}
ה/ה אומר לציון סי' רנד (דף פ ע"ג), רנז
ה/ה אוצרות המלך
ה/ה אור שמח
ה/ה אוריתא טו עמ' מא
ה/ה ארץ בנימין עמ' שמב-שמג
ה/ה אשר למלך
ה/ה באורי סוגיות (הוניגסברג) כתובות סי' מז אות א
ה/ה באר אליהו עמ' עא
ה/ה בגדי כהונה (כהן) דף סט ע"ג, ע ע"ב
ה/ה בית אהרן (קארטשין) עמ' לח
ה/ה בית אהרן וישראל גל' כ עמ' ס {שואלים גם את הכשרים}, גל' מט עמ' מו-מט
ה/ה בית דוד (תשעט) חו"מ סי' מג
ה/ה בית יעקב (טבשונסקי) סי' שנד סעיף ג
ה/ה בית מאיר (תשע) סי' מב ס"ב עמ' רצז, ס"ד עמ' שא
ה/ה בית מאיר השלם סי' מב ס"ב עמ' קכו, ס"ד עמ' קלא, קלג
ה/ה ברור הלכה מכות ה ע"ב ציון ו
ה/ה ברית הלוי השלם [ברית הלוי מערכה ג סי' ה]
ה/ה גבורת יצחק מכות עמ' קמ
ה/ה גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' קטו
ה/ה גבורת יצחק ר"ה עמ' קנ
ה/ה גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל א סי' ב
ה/ה דבר אליהו (מיליקובסקי) דרוש מא עמ' שנז
ה/ה דברות משה גיטין עמ' סט-ע
ה/ה דברי ירמיהו קידושין עמ' קנז
ה/ה ואם תאמר ח"א קושיה 1209 {לא נתכוון להעיד}
ה/ה חוקות הדיינים ח"א עמ' קסה
ה/ה חזקה רבה אהע"ז ח"ד עמ' 79
ה/ה חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' קסה
ה/ה חי' ר"ש קלוגר ר"ה-מגילה עמ' קא
ה/ה חלק יעקב (אלבעלי) דף עב ע"ג
ה/ה חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' קמד
ה/ה יד המלך (לנדא)
ה/ה יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' פב, צט
ה/ה לבושי מרדכי אהע"ז עמ' רמג
ה/ה לחם רב (בוטון) סי' כו
ה/ה לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' פג
ה/ה לשד השמן (ירוש')
ה/ה מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' קסג, קסח
ה/ה מחנה יהודה (אשכנזי) דף מד ע"ג {כ"מ}
ה/ה מלאכת שלמה (חכים)
ה/ה מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' קכט
ה/ה מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' קכח
ה/ה מנחת חינוך ח"א עמ' לא
ה/ה מנחת יוסף ח"ב עמ' פד
ה/ה מצודת בן ציון דף יט ע"ב-ע"ג {כיצד בודקים}
ה/ה משאת מרדכי מכות עמ' לז
ה/ה משפטי עזיאל ח"ד עמ' סט
ה/ה נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' קצח, רא-רב
ה/ה נועם חי"ז עמ' צ
ה/ה נזר אברהם מכות ועדות עמ' ס
ה/ה נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' רמו, דש
ה/ה נחלת עזריאל (הלוי) שבועות לה (קיד ע"ג בדפי הספר) {להעיד באתם}
ה/ה נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' כב אות י
ה/ה נטע שורק דף קסג ע"ד
ה/ה נתיבות שמואל דף קל ע"ב
ה/ה עדות ביהוסף (פודור) עמ' קיח
ה/ה עדות ביעקב (ריינס) עמ' מח {שואלים אותו}
ה/ה עדות ושטרות עמ' 227, 228, 230
ה/ה עומק הפשט ח"ב עמ' רלז
ה/ה עין יצחק ח"ב עמ' לב
ה/ה פד"ר חי"ט עמ' 201, 216
ה/ה פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 89
ה/ה פירושי איברא עמ' 65
ה/ה פני מבין ח"א דף קמג ע"ד {לח"מ}
ה/ה פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' קנו, קפד
ה/ה פנים מאירות (תשפ) ח"ג עמ' רמז
ה/ה פסה"ד בענין האח והאחות עמ' 13
ה/ה צבי תפארת סי' קיג
ה/ה קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' תי
ה/ה שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' רסח
ה/ה שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) סי' נז דף קלא, קלג
ה/ה שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' לט, קנד, קעט, קפ, קפד, קפז
ה/ה שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' קי
ה/ה שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' מב, מח
ה/ה שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' רפב
ה/ה שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תקפט-תקצ
ה/ה שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' עט
ה/ה שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' קי
ה/ה שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' עג, שלד
ה/ה שו"ת רשב"ש עמ' לג, קסו
ה/ה שופרא דשטרא שער ו פ"י
ה/ה שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 19
ה/ה שעורי ר' שמואל מכות (תשמד) סי' קעב, קפג
ה/ה שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' רפט-רצא
ה/ה שעורי ר' שמואל סנהדרין ח"א עמ' פא {לח"מ}
ה/ה שער משפט סי' לו ס"ק ב-ד
ה/ה שערי חיים (שמולביץ) קידושין עמ' קנד
ה/ה שערי תורה (לעוו) עדות ח"א עמ' נט, ח"ב עמ' יט
ה/ה שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף קח ע"א
ה/ה שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' של
ה/ה תולדות יצחק (שור) דף י ע"ג
ה/ה תורת המשפט ח"א עמ' 257, 259, 260
ה/ה תורת חיים (תשסג) ח"ב עמ' קל
ה/ה תשובות ר"י אלחנן עמ' עט
ה/ו אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קעג, רא
ה/ו אדרת אליהו (קובו) סי' י דף עב ע"ב, עג ע"א
ה/ו אהל יצחק גיטין עמ' תשנה
ה/ו אהלי שם (פרץ) כתובות סי' ק {ר"ח הלוי}
ה/ו אוצמפה"ת ב"מ עב ע"א הע' 86 {ר"ח הלוי}
ה/ו אוצרות המלך
ה/ו אוריתא טו עמ' מא
ה/ו אחיעזר ח"א סי' כז ס"ק ו
ה/ו איים בים מכות פ"א סי' יג אות ג
ה/ו אמרי בינה (אוירבך) - הלואה סי' כז [א] ד"ה כתב
ה/ו באר שרים (ליפשיץ) הל' עדות פ"ו-פ"ח עמ' נד {ר"ח הלוי}
ה/ו בד קודש (פוברסקי) ב"ב עמ' קמ
ה/ו בינת דניאל ח"א עמ' סז, עא, עג {ר"ח הלוי}, פה
ה/ו בית אבא (גוטווירטה) דף מו ע"ג, מז ע"א {כ"מ}
ה/ו בית אהרן וישראל גל' עא עמ' קמב {ר"ח הלוי}
ה/ו בית אהרן וישראל גל' קיז עמ' מט {ר"ח הלוי}
ה/ו בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' קצה
ה/ו ברור הלכה גיטין יח ע"ב ציון א, פא ע"ב
ה/ו ברכות שמים מכות פ"א אות שי {רדב"ז - חומרא בעלמא}
ה/ו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ג עמ' קנב
ה/ו ברכת שלמה אהע"ז עמ' צא {ר"ח הלוי}
ה/ו גבורת יצחק (תשסו) עמ' קלד {ר"ח הלוי}
ה/ו דבר שמואל (אבוהב) סי' לב
ה/ו דברי אליהו (ניימנץ) דף כג ע"ג-ע"ד, כד ע"א וע"ד, כה ע"א {עדים פסולים וכשרים שחתמו בשטר}
ה/ו דברי ריבות (תשעב) עמ' שיח, שמז, שסט
ה/ו דליית הכרם עמ' תתתלו {כ"מ} [צ"ל בין באמצע בין בסוף]
ה/ו זקן שמואל דף כא ע"א
ה/ו חזון יחזקאל גיטין פ"ז ה"י, ב"ב פי"א ה"ו
ה/ו חזקה רבה חו"מ ח"ג עמ' 294
ה/ו חי' הרי"ט עמ' רי
ה/ו חי' ר' חיים הלוי
ה/ו חי' ר' חיים הלוי דף קח
ה/ו חק המלך יבמות עמ' קפו, קפח-קפט, קצא
ה/ו יד דוד (קרלין) ח"א דף קלח
ה/ו לקוטי שעורים (שטיין) גיטין סי' יב ס"ק ו
ה/ו לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' קלב
ה/ו מאור למלך כתובות עמ' קמא {ר"ח הלוי}
ה/ו מחנה יהודה (אשכנזי) דף לח ע"ג
ה/ו מחקרי ארץ ח"א אהע"ז סי' ה
ה/ו מנחת שלמה (לוין) עמ' רב {מקיימים חתימות עדים מכל שנים}, רד {כ"מ}
ה/ו מקצוע בתורה סי' מה ס' יב ס"ק יח, ס' יג ס"ק כב
ה/ו משאת מרדכי מכות עמ' מג
ה/ו משנת ר' אהרן גיטין עמ' כד, קא
ה/ו נתיבות מרדכי גיטין עמ' מו, קפו
ה/ו נתן פריו גיטין עמ' נא
ה/ו סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' רנו-רנט
ה/ו עדות ושטרות עמ' 51 {ר"ח הלוי}, 201 {ר"ח הלוי}, 230, 231
ה/ו עולת שלמה ח"ב עמ' רלח-רלט
ה/ו עומק הפשט ח"ב עמ' קנב-קנג
ה/ו ערך השלחן חו"מ ח"א דף נד ע"ד
ה/ו פנת יקרת (תשנד) סי' עא אות א, סי' קנ {ר"ח הלוי}
ה/ו פנת יקרת (תשעא) עמ' שלב, תרעא {ר"ח הלוי}
ה/ו פרי שמואל מכות עמ' נו {ר"ח הלוי}
ה/ו קונטרסי שעורים גיטין שעור א אות ו-ז
ה/ו שו"ת הריב"ש עמ' תרלא, תרלד
ה/ו שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' מב, מח
ה/ו שו"ת מהרח"ש (תשסג) עמ' שעג
ה/ו שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' נב
ה/ו שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תקפט, החדשות (תשעו) עמ' רפב
ה/ו שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' קכג
ה/ו שופרא דשטרא שער ו פי"א
ה/ו שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 224
ה/ו שעורי הרב גיטין ח"א עמ' י {ר"ח הלוי}, רב {ר"ח הלוי}, רו
ה/ו שעורי עיון התלמוד גיטין עמ' ה {ר"ח הלוי}, כא {ר"ח הלוי}, קא
ה/ו שעורי עיון התלמוד כתובות עמ' סא {ר"ח הלוי}
ה/ו שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות לג
ה/ו שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 75 {ר"ח הלוי}, 80
ה/ו שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 108
ה/ו שער משפט סי' מה ס"ק ה-ו, סי' מו ס"ק טו
ה/ו שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' רמח {ר"ח הלוי}
ה/ו שעשוע התלמידים דף מה ע"ג {לח"מ}
ה/ו תומים קיצור כללי מיגו יח
ה/ו תורה שלמה שמות פכ"ג אות יז
ה/ו תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' שסב
ה/ו תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תקמד
ה/ו תשובות ר' יעקב מליסא דף צה
ה/ז אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' ח
ה/ז אבן מלוכה (רביע)
ה/ז אוצרות המלך
ה/ז בית ישחק
ה/ז ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ג עמ' קנב
ה/ז משנת ר' אהרן גיטין עמ' קא
ה/ז שו"ת הריב"ש עמ' תרלו
ה/ז שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' קכג
ה/ז שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 224
ה/ח אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קפח
ה/ח אבן ציון עמ' סג, סו-סז
ה/ח אוהב מישרים עמ' תמח {כ"מ}
ה/ח אוצרות המלך
ה/ח איש מבין ח"א דף נה ע"ב
ה/ח אם הדרך
ה/ח אמרי יהושע (ברוק) עמ' 251
ה/ח אנצי"ת ע' אין עד הע' 14, 16, 42
ה/ח באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ה/ח בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' קסב
ה/ח בד קודש ח"ד דף נט ע"א {לא תהא שמיעה גדולה מראייה בדיני ממונות}
ה/ח בזך לבונה עמ' קנז
ה/ח בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' ז סעיף ו {כ"מ}
ה/ח בית המדרש
ה/ח בית זבול ח"ג סי' מז אות ה
ה/ח בית יצחק (תשי"ג) עמ' 108
ה/ח בכורי אביב (ביק) דף קכו {עד הרואה נעשה דיין בד"נ}
ה/ח בכורי אביב (ביק) פ' משפטים אות ג דף כו ע"ג {כ"מ}
ה/ח ברור הלכה ר"ה כה ע"ב ציון ד פסקה ב, כו ע"א ציון א, סנהדרין לג ע"ב ציון ז
ה/ח ברכת אריאל ח"א סי' יג ס"ק ה
ה/ח דבר אליהו (מיליקובסקי) דרוש לח עמ' שיז-שיח {כר' טרפון}
ה/ח דברי שאול במדבר עמ' רצה
ה/ח דינא דחיי ח"ב דף קיג ע"א
ה/ח דרך חיים (תשע) פ"ד הערה 2119
ה/ח דרך עץ החיים (אלגזי) דף פח ע"ג {כ"מ}
ה/ח הכתב והקבלה במדבר פל"ה פסוק ל
ה/ח הלכה פסוקה ח"א סי' ז הערה 132, 136, 139, 157, ברור הלכה עמ' 92 {כ"מ}, ח"ב סי' יח הערה 50, 52, 53
ה/ח המאיר לארץ {כ"מ}
ה/ח הר המלך ח"ו עמ' מג
ה/ח הרמב"ם (בנדיקט) עמ' ע, קכד
ה/ח התורה והמדינה ח"ד עמ' לו, קובץ ט עמ' קב
ה/ח חוות בנימין ח"ב עמ' תקנב
ה/ח חי' חפץ חיים
ה/ח חי' ירוחם
ה/ח חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' עו
ה/ח חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קמו
ה/ח חי' ר' חנוך הענאך עמ' נו-נז, סז
ה/ח חנא וחסדא ח"ב דף ע ע"ב
ה/ח חקל יצחק עה"ת עמ' תקנ {שהעיד בדיני נפשות}
ה/ח יגיעת ערב ב"מ עמ' שלט
ה/ח יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' פב
ה/ח יטב פנים ח"א דף פו
ה/ח ימין משה
ה/ח כתר המלך
ה/ח כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תשטז
ה/ח כתר נהורא עמ' קמא
ה/ח לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' נח אות א-י
ה/ח מאור למלך גיטין עמ' נט
ה/ח מאור למלך כתובות עמ' ריא, ריג
ה/ח מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' קיט
ה/ח מוריה שנה ב גל' ט (ר"י סופר)
ה/ח מחנה יוסף (תשעב) סי' לג אות א, ג
ה/ח ממעין ההלכה עמ' 173
ה/ח מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קמג ע"א {כר' טרפון}
ה/ח מנחת חינוך ח"ג עמ' קלד, קמא, רה-רו
ה/ח מעיני המים
ה/ח מראה הנוגה
ה/ח מראה הפנים ר"ה דף טו
ה/ח מרגליות הים סנהדרין ט ע"א אות ט {כ"מ}
ה/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/ח מרפא לנפש חי' סוגיות סי' סז אות ה {ב"ד שראו באחד שהרג את הנפש פסול לדון}
ה/ח משאת המלך ח"ד סי' תקכב
ה/ח משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תקלא, תקמב
ה/ח משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תקמב
ה/ח משפטים לישראל עמ' קז
ה/ח נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"א סי' לח אות י {כ"מ, כר"ע או כר"ט}
ה/ח נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' ק אות יא {כ"מ}
ה/ח נחלת יצחק כתובות סי' ה
ה/ח נחלת עזריאל (הלוי) חולין דף יא
ה/ח נר מצוה (ואלק) מצוות דף קכז ע"ב-ע"ד, קכח ע"ב-ע"ג
ה/ח נשמה של שבת עמ' 603-604
ה/ח נתן פריו מכות עמ' קכו
ה/ח סופר מהיר ח"ב עמ' ע {כ"מ}
ה/ח עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' קמד, קמו
ה/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קלט
ה/ח פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' רנו, רסג
ה/ח פרדס דבש פרק קח {כ"מ - הרמב"ם פסק הלכה כר' טרפון לגבי ר"ע דרבו הוא}
ה/ח פרי שמואל מכות עמ' קה
ה/ח צמח דוד (נגאר)
ה/ח קדושת יו"ט (אלגזי) דף כ-כא
ה/ח קונטרס הראיות לריא"ז סנהדרין עמ' כט
ה/ח קונטרסי שעורים כתובות קונ' יא אות א-ב עמ' קצח
ה/ח קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' ב
ה/ח שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף עט ע"ב
ה/ח שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קכב
ה/ח שו"ת רשב"ש עמ' קסט
ה/ח שיירי כנה"ג
ה/ח שלמי יוסף ר"ה עמ' רעא {כ"מ, לח"מ}
ה/ח שם דרך סנהדרין עמ' ק
ה/ח שער יהודה דף יז {כ"מ - כר"ע מחברו}
ה/ח שער משפט סי' ז ס"ק א
ה/ח שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 220
ה/ח שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' קפח
ה/ח שפתי דעת ח"ג עמ' רצט-ש
ה/ח שרידים גל' יז עמ' טו
ה/ח תורה שלמה שמות פכ"ב אות ריב
ה/ח תורה תמימה במדבר פ' לה אות סט
ה/ח תשובה שלמה חו"מ סי' ב דף סו ע"ד
ה/ח תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 167
ה/ט אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קפז, קצא
ה/ט אבן ציון עמ' סג, סו-סז
ה/ט אהל יצחק גיטין עמ' תתקטז
ה/ט אמרי בינה (אוירבך) - דיינים סי' יד [א] ד"ה ובקצוה"ח
ה/ט באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קיב
ה/ט באר שרים (ליפשיץ) הל' עדות פ"ו-פ"ח עמ' י {לח"מ}, נב
ה/ט בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף עג ע"ג {לח"מ}
ה/ט בזך לבונה עמ' קנג, קנז
ה/ט בית אהרן וישראל גל' כז עמ' קלה
ה/ט בית מושב (תשסז) עמ' תה-תו
ה/ט גבורת יצחק שביעית עמ' רמז
ה/ט דברי חיים (אוירבך) גיטין סי' לד ד"ה ומ"ש
ה/ט הלכה פסוקה ח"א סי' ז הערה 195, 203, ח"ג עמ' קל
ה/ט חוקות הדיינים ח"א עמ' מב
ה/ט חזקה רבה אהע"ז ח"ד עמ' 195, 197
ה/ט חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד כתובות כא ע"ב]
ה/ט חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קסח, קע, מכות עמ' רד-רה
ה/ט חי' רעק"א (פרדס)
ה/ט לב ים גיטין עמ' טו {כאילו נטלוהו מב"ד}, מה
ה/ט לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' נח אות א-י {לח"מ}
ה/ט לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 116
ה/ט מאור למלך גיטין עמ' נט
ה/ט מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' רכה
ה/ט מחנה יוסף (תשעב) סי' לג אות א, ג
ה/ט משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תצט, תקכח
ה/ט משנת יעקב נשים ח"ב עמ' קמו
ה/ט נתן פריו מכות עמ' קכו
ה/ט סדר משנה (תאומים) עמ' י
ה/ט שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' טו
ה/ט שו"ת רשב"ש עמ' קסט
ה/ט שולי הגליון עמ' רו
ה/ט שעורי הרב גיטין ח"א עמ' סח
ה/ט תחומין חי"א עמ' 346


ו/951 הלכות עדות פרק ו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ו/רה"פ הרמב"ם המדויק
ו/רה"פ יד פשוטה
ו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ו/רה"פ פי' ר"י קאפח
ו/רה"פ רמב"ם לעם
ו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ו/א אהל יצחק גיטין עמ' תרכט
ו/א אוצרות המלך
ו/א אור הישר
ו/א ארעא דרבנן (תשעט) עמ' ריב
ו/א באר שרים (ליפשיץ) הל' עדות פ"ו-פ"ח עמ' א, ד-ה, י, נב
ו/א בית אבא (גוטווירטה) דף לח ע"ג, מו ע"ג {מדרבנן}, מז ע"א {לח"מ}
ו/א בית המדרש
ו/א ברור הלכה כתובות כא ע"ב ציון ה
ו/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ג עמ' קסה
ו/א גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל ג סי' ט
ו/א דברות משה כתובות עמ' קפג {לח"מ}
ו/א דברי ריבות (תשעב) עמ' שסח
ו/א דברי תורה (תאומים) דף ג ע"ב
ו/א דגל מחנה אפרים (לניאדו) חו"מ סי' ב סעיף טו עמ' כד
ו/א דין אמת (תקטו) דף ג ע"ד {מל"מ}
ו/א דין אמת (תשסז) עמ' כא {מל"מ}
ו/א הלכה פסוקה ח"ג עמ' קעו
ו/א המשפט העברי עמ' 504
ו/א העמק שאלה ח"א שאלתא נה אות ט
ו/א השגות הרמ"ך
ו/א זכור לאברהם (אביגדור) (השמטות, דף קסב ע"ג)
ו/א ידי אליהו דף פג ע"א
ו/א ידי אליהו תיקון קסט
ו/א יכין ובועז ח"א סי' קלג עמ' 389
ו/א יעלת חן עמ' רלז
ו/א לב ים גיטין עמ' יג-יד, כט, מא-מג
ו/א מוריה גל' קעה עמ' קעא
ו/א מחנה יוסף (תשעב) סי' סט אות ד, סי' עב אות א, סי' עג אות ב
ו/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/א משה ידבר (תשעו) עמ' רח
ו/א משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' רל
ו/א משנת יעקב משפטים עמ' שו
ו/א משפטי ארץ ח"ב עמ' 289 {כדי שלא תנעול דלת}
ו/א נזר אברהם מכות ועדות עמ' רנד, רנז
ו/א נתיבות מרדכי גיטין עמ' מג
ו/א נתיבות שמואל דף קיז ע"א {מה שחכמים הצריכו קיום הוא רק להחמיר}
ו/א עדות ביוסף (נתנזון)
ו/א עין יהודה עמ' רט {קיום שטרות - עיקרו כדי לקבל הנפק}
ו/א פירושי איברא עמ' 57
ו/א פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' רנב
ו/א פרי האדמה ח"ג וח"ד
ו/א קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' שס
ו/א קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קנו
ו/א קונטרסי שעורים גיטין שעור ד אות כו והערה 33
ו/א קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' קמח
ו/א שו"ת הריב"ש עמ' תקלד
ו/א שו"ת מהר"ם די בוטון סי' יג
ו/א שופרא דשטרא שער א פי"א
ו/א שחר אורך עמ' רמח-רמט {שלא תנעול דלת}
ו/א שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 178
ו/א שעורי הרב גיטין ח"א עמ' כו
ו/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 353
ו/א שערי שמואל עמ' קנ
ו/א שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 65, 86, 89-90
ו/ב אבי עזרי ח"א
ו/ב אהלי תם סי' יח, עמ' נט
ו/ב באר שרים (ליפשיץ) הל' עדות פ"ו-פ"ח עמ' א, ד-ה, ז, יז-יח, מד, מז-מח, סב
ו/ב בית אהרן וישראל גל' עד עמ' כו {עדי השטר יכולים לקיים חתימתם אם זוכרים את העדות}, גל' עז עמ' לו {אם עדי השטר מקיימים את חתימותיהם, צריכים לזכור}
ו/ב בני דוד
ו/ב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ג עמ' קסח
ו/ב הלכה פסוקה ח"ג עמ' קעו, רמב
ו/ב מאור למלך גיטין עמ' ס {כ"מ}
ו/ב מאור למלך כתובות עמ' ריא {כ"מ}
ו/ב מוריה גל' קעה עמ' קעא
ו/ב מחנה יוסף (תשעב) סי' עה אות א
ו/ב מצעדי גבר גיטין (תשסד) סי' יב אות ג
ו/ב משפטי שבועות עמ' קצז
ו/ב נזר אברהם מכות ועדות עמ' רנד
ו/ב עדות ביוסף (נתנזון)
ו/ב עדות ושטרות עמ' 127
ו/ב פני מבין ח"א דף קכא ע"ג {לח"מ}
ו/ב פני משה (בנבנשתי) ח"ג דף פז ע"ד
ו/ב פני משה (שלז')
ו/ב פרי העץ דף קיט ע"א
ו/ב פרשת השבוע (תשעב) ח"ד עמ' 46, ח"ה עמ' 368
ו/ב צרור הכסף (הראשון) עמ' ו
ו/ב קונטרסי שעורים גיטין שעור א אות י
ו/ב קרית מלך
ו/ב שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' תשפט
ו/ב שו"ת מהרח"ש (תשסג) עמ' קסד, קפא
ו/ב שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' קעז, תרסז
ו/ב שולי הגליון עמ' רז
ו/ב שחר אורך עמ' רלב, רלט, רמד {ואני עד בדבר זה}, רמז-רמט, רנא
ו/ב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 389
ו/ב תניא רבתי ח"א עמ' 444 {שטר מתקיים בחותמיו}
ו/ב תשובות ופסקי מהרי"ט החדשים עמ' קכה
ו/ג אדרת אליהו (ראם) עמ' רכו
ו/ג אוצרות המלך
ו/ג אור הישר
ו/ג באר שרים (ליפשיץ) הל' עדות פ"ו-פ"ח עמ' יט, כב-כד
ו/ג בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' מו סעיף כד, סי' עט סעיף ה
ו/ג ברור הלכה כתובות כ ע"א ציון ה
ו/ג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ג עמ' קע
ו/ג דברי ריבות (תשעב) עמ' רפ
ו/ג החזקה במשפט העברי עמ' 181-182
ו/ג השגות הרמ"ך
ו/ג חוקות הדיינים ח"ב עמ' תיב-תיג, תטז
ו/ג חזקה רבה חו"מ ח"ד עמ' 364
ו/ג כתב סופר אהע"ז סי' נח ד"ה בענין {אין מקיימין את השטר משטרות אחרים וכו'}
ו/ג מעיני המים
ו/ג מקצוע בתורה סי' מו ס' ז ס"ק י, יב, יג, טו
ו/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/ג משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' שפג
ו/ג נזר אברהם מכות ועדות עמ' רנד
ו/ג נחל יצחק (תשעב) ח"ב עמ' כח
ו/ג פרי האדמה ח"ב
ו/ג צרור הכסף (הראשון) עמ' ז
ו/ג קרית מלך
ו/ג שו"ת הריב"ש עמ' תכד
ו/ג שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' שפט
ו/ג שו"ת ראנ"ח ח"א סי' קא
ו/ג שופרא דשטרא שער יג פ"ב
ו/ג שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 82
ו/ג שעשוע התלמידים דף מח ע"א {לח"מ}
ו/ג תורת אמת (תשסו) עמ' תרס
ו/ד אוסף פס"ד של ב"ד הגדול עמ' קנו
ו/ד באר שרים (ליפשיץ) הל' עדות פ"ו-פ"ח עמ' כה
ו/ד דיני חוזים במשה"ע עמ' 222
ו/ד ימי שלמה
ו/ד כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' קיט
ו/ד מבוא למשנה תורה עמ' 47, 89
ו/ד מקצוע בתורה סי' מו ס' ז ס"ק יד
ו/ד עדות ושטרות עמ' 128
ו/ד שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 89, 90
ו/ד תשובות הרי"ד עמ' קיד {כ"מ}
ו/ה אבן פינה (נשר) עמ' קסד
ו/ה אוצרות המלך
ו/ה אוצרות הרמב"ם
ו/ה אנצי"ת ע' גמר דין הע' 242
ו/ה באר שרים (ליפשיץ) הל' עדות פ"ו-פ"ח עמ' כט
ו/ה בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' לט סעיף כא {לח"מ}
ו/ה דין אמת (תקטו) דף ט ע"ג {לח"מ}
ו/ה הלכה למשה (אלבז) עמ' שפח
ו/ה הלכה פסוקה ח"ב סי' יט הערה 51, ח"ג עמ' שמו
ו/ה הרמב"ם - שמרנות עמ' 274
ו/ה חוקות הדיינים ח"ב עמ' תטז
ו/ה ימי שלמה
ו/ה כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' קיט
ו/ה מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"ב עמ' 175
ו/ה משפטי עזיאל ח"ד עמ' טז, מא
ו/ה נשאל דוד אהע"ז עמ' פו ע"א
ו/ה עבד המלך (תשסט) עמ' תקצד
ו/ה שו"ת מהר"ם פדוואה (תשעד) עמ' ח
ו/ה שו"ת רשב"ש עמ' רז
ו/ה תורת יקותיאל (בירדוגו) עמ' סח, קמג, קמה {אין ב"ד בודקין אחר ב"ד וכו'}
ו/ו באר שרים (ליפשיץ) הל' עדות פ"ו-פ"ח עמ' כט {לח"מ}, לג
ו/ו בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף לז ע"א
ו/ו ברור הלכה כתובות כב ע"א ציון ג
ו/ו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ג עמ' קפט {כ"מ - כחדא}, קצב, קצג
ו/ו ברכת מרדכי כתובות עמ' רסז
ו/ו זכרון יהונתן דף קצא
ו/ו מסכת כתובות (ארזי) עמ' 84
ו/ו עבודת הגרשוני עמ' רצ
ו/ו עדות ביוסף (נתנזון) (השמטה דף לד ע"א)
ו/ו שבט בנימין (פונט') סי' קנא דף לד ע"א-ע"ב {שלשה שישבו}
ו/ו שו"ת הרדב"ז ח"ז סי' כא
ו/ו שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' סה
ו/ו שושנת יעקב (הורוויץ) סי' מו סעיף ל
ו/ו שערי תורה (לעוו) ח"ג דף קכז ע"ד {מל"מ}
ו/ו שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 94
ו/ז אגודות אזוב מדברי דף פב ע"ג {מל"מ - אאמע"ר אם כבר עשה עבירה קלה}, צח ע"ד {מל"מ}
ו/ז אהל משה (לוין) ח"ב דף מז ע"ד {רמב"ם}, נג ע"א {מל"מ}
ו/ז אהלי תם עמ' קעב
ו/ז אהליך יעקב ב"ב סי' ח ס' ח
ו/ז אוצמפה"ת ב"מ לד ע"ב הע' 83 {מל"מ}
ו/ז אוצרות יהושע עמ' שפב {מל"מ}
ו/ז אור שמח
ו/ז אמרי בינה (אוירבך) - עדות סי' לב ד"ה גם, סי' מה [ד] ד"ה ועיין {מל"מ}
ו/ז אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' כז אות ה
ו/ז אנצי"ת ע' גלוי דעת הע' 77
ו/ז ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קצג {מל"מ}
ו/ז באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' נ
ו/ז באר שרים (ליפשיץ) הל' עדות פ"ו-פ"ח עמ' לג{לח"מ}, לה {כ"מ}
ו/ז בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ו/ז ברור הלכה כתובות כא ע"ב ציון ו
ו/ז בשמן רענן ח"ב עמ' סב
ו/ז גדולי שמואל כתובות דף כא {או"ש}
ו/ז גוילין נצולין עמ' רעט {מל"מ}
ו/ז גליוני הגר"ש עמ' קטו-קטז {מל"מ}
ו/ז דברות אליהו ח"ג עמ' ה {מל"מ}
ו/ז דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תיג {מל"מ}
ו/ז הלכה רבה ח"ג עמ' 4, 8
ו/ז זכרון יהונתן דף מה ע"א {מל"מ}
ו/ז חוקות הדיינים ח"א עמ' קסה
ו/ז חזקה רבה יו"ד הלכה לד עמ' 128 {מל"מ}, הלכה עו, ח"ג עמ' 296 {מל"מ}, חו"מ ח"א עמ' 135 {מל"מ}, ח"ג עמ' 13, 16, ח"ד עמ' 185, 262, 335 {מל"מ}
ו/ז חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' צ
ו/ז חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' רלט {מל"מ}
ו/ז חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' תמב, ח"ב עמ' יא, יג-יד, נא, אהע"ז עמ' תקמט, חו"מ ח"א עמ' כב {כולם - מל"מ}
ו/ז יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' תלח {מל"מ}
ו/ז יחי ראובן (אונג') עמ' שלד
ו/ז כתר נהורא עמ' כח
ו/ז מועדי ה' (נתנזון) סוכות עמ' קפ {מל"מ}, חנוכה עמ' קז {מל"מ}
ו/ז מוריה גל' קעא עמ' עג
ו/ז משברי ים חזקה עמ' קמב {מל"מ}
ו/ז משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תקמה
ו/ז משפט איש תשיז עמ' קסג {מל"מ}
ו/ז נתיבות מרדכי גיטין עמ' תקצח
ו/ז ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' רנט
ו/ז עדות ביוסף (נתנזון)
ו/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קלט {כ"מ}
ו/ז פד"ר ח"ג עמ' 8
ו/ז קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' נא, פב {מל"מ}
ו/ז קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' קפ, שיז {מל"מ}
ו/ז קרית מלך (חב"ד) עמ' קנא
ו/ז שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' קפא {מל"מ}
ו/ז שבילי דחזקה עמ' סח {מל"מ}
ו/ז שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' שיט
ו/ז שו"ת מהרלב"ח קונ' הסמיכה סי' א
ו/ז שו"ת ר"מ גאויזון עמ' של
ו/ז שני שבילין, שבילי דחזקה סי' יב עמ' עא {מל"מ}
ו/ז שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 108
ו/ז שער משפט סי' לד ס"ק טו {מל"מ}
ו/ז שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' רנב {כ"מ}
ו/ז שערי יצחק (תשיז) עמ' ריב
ו/ז שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' צד, צט, קעו, שי, שעב, תמב {מל"מ}
ו/ז שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' יח, פז, קכט, קלה, קנט, קעח, רו, רצז, תקיב {מל"מ}
ו/ז שערי תורה (לעוו) עדות ח"א עמ' רמו {מל"מ}
ו/ז שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף לו ע"א {מל"מ}, מא ע"ב {מל"מ}, פג ע"ג {מל"מ}, צ ע"א {מל"מ}, קכ ע"ב {מל"מ}, ח"ג דף לט ע"ב {מל"מ}
ו/ז שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' קנה, קעז, קצה, כרך ב עמ' כח, קצח, רסא, רפו {מל"מ}
ו/ז שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' קסג
ו/ז שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' ג {מל"מ}
ו/ז שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' תקטז {מל"מ}, שו"ת עמ' כד, רלז, רצה, סוגיות ודרושים עמ' קכג
ו/ז שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 89
ו/ז תפארת אהרן עמ' רג
ו/ח אוצרות המלך
ו/ח אמרות טהורות (ישראל) דף קסח ע"ג {לח"מ}
ו/ח באר שרים (ליפשיץ) הל' עדות פ"ו-פ"ח עמ' לז {לח"מ}
ו/ח ברור הלכה כתובות כא ע"ב ציון א
ו/ח גבעות עולם (קובו) דף לג ע"ד
ו/ח השגות הרמ"ך
ו/ח חד וחלק ח"ב דף מ ע"ג
ו/ח חוות יאיר (תשנז) עמ' קסב
ו/ח חוקות הדיינים ח"ב עמ' תכו
ו/ח כתר המלך
ו/ח מסוא משה עמ' מד
ו/ח מראה הנוגה
ו/ח עדות ביוסף (נתנזון)
ו/ח פאת שדך יו"ד עמ' קכט
ו/ח צור תעודה דף קצג ע"ד, קצד ע"ג
ו/ח צרור הכסף (הראשון) עמ' ח
ו/ח שם טוב - השלמה
ו/ח שמחת יו"ט (אלגזי) סי' סה אות ד
ו/ח שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 86


ז/952 הלכות עדות פרק ז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ז/רה"פ הרמב"ם המדויק
ז/רה"פ יד פשוטה
ז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ז/רה"פ פי' ר"י קאפח
ז/רה"פ רמב"ם לעם
ז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ז/א אוצרות המלך
ז/א אורים ותומים - תומים סי' לה ס"ק ג
ז/א אם הדרך
ז/א אמת ליעקב נשים עמ' צב {רדב"ז - ודבר תימה}
ז/א ברור הלכה כתובות כח ע"א ציון ט
ז/א יחוה דעת ח"ד עמ' רצז
ז/א לבושי מרדכי לקו"ת עמ' קיח
ז/א מגל ח"י עמ' 2 {כאחד}
ז/א מנחה לאיש עמ' 122 {"כאחד" במשמעות "ביחד"}
ז/א משנת יעקב נשים ח"ב עמ' קנא-קנב
ז/א נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' רצ, ש
ז/א שארית הפליטה (לר"ש אביגדור), תשובה בתחלת הספר, אות כא, כד
ז/א שו"ת הריב"ש עמ' רי
ז/א שו"ת מהר"ם מינץ עמ' צד
ז/ב אור הישר
ז/ב באר שרים (ליפשיץ) הל' עדות פ"ו-פ"ח עמ' מ, נז
ז/ב ברור הלכה כתובות כח ע"א ציון ט פסקה א (הראשונה)
ז/ב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ב עמ' קנה-קנו
ז/ב הדרת מרדכי דף מב ע"א
ז/ב הלכה פסוקה הל' עדות ח"ד עמ' יד
ז/ב יחוה דעת ח"ד עמ' רצז
ז/ב יעלת חן עמ' רלח
ז/ב מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"א עמ' רסד, רסז
ז/ב משיב משפט עמ' רפג
ז/ב משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' נא אות יא
ז/ב נחלה לישראל (תשעז) ח"א עמ' נח
ז/ב ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קנו
ז/ב עדות ביוסף (נתנזון)
ז/ב שו"ת הריב"ש עמ' רי
ז/ג אורים גדולים (ריינס) דף כג ע"ג
ז/ג אורים ותומים - תומים סי' מו ס"ק טז
ז/ג באר שרים (ליפשיץ) הל' עדות פ"ו-פ"ח עמ' מד {כ"מ}
ז/ג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ג עמ' קעג
ז/ג יד דוד (קרלין) ח"ב דף ג
ז/ג יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' צח
ז/ג יחוה דעת ח"ד עמ' רצז
ז/ג משפטי ארץ ח"ב עמ' 63
ז/ג ס' השבי"ט עמ' קכד
ז/ג עדות ביעקב (ריינס) עמ' שכא
ז/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' נז
ז/ג פרשת השבוע (תשעב) ח"ה עמ' 370
ז/ד אבי עזרי ח"ה
ז/ד אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' עג
ז/ד אוצרות הרמב"ם
ז/ד באר שרים (ליפשיץ) הל' עדות פ"ו-פ"ח עמ' יד, מה-מו
ז/ד בית ישחק
ז/ד ברור הלכה כתובות כח ע"א ציון ט פסקה ו
ז/ד זכרון שמשון (רודנסקי) סי' י
ז/ד יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' פב
ז/ד יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' כז {מל"מ}
ז/ד משפטי ארץ ח"ב עמ' 63
ז/ד שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' קכד
ז/ד שו"ת מהר"ם מינץ עמ' צד
ז/ד שו"ת ראנ"ח ח"ב סי' סב
ז/ד שושנת יעקב (הורוויץ) סי' מו סעיף כא
ז/ד שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' יב אות א
ז/ד שם טוב - השלמה
ז/ה אבי עזרי ח"ה
ז/ה באר שרים (ליפשיץ) הל' עדות פ"ו-פ"ח עמ' כא, מז, מט-נ
ז/ה בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' מו סעיף יג
ז/ה ברור הלכה כתובות כא ע"א ציון ג, ואחרי ציון ג
ז/ה ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ג עמ' קעח
ז/ה ברכת חיים (אמסלם)
ז/ה הר המלך ח"ה עמ' שצג
ז/ה לחם רב (בוטון) סי' קצ
ז/ה לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' תקפה
ז/ה מים חיים
ז/ה מנחת חיים (אמסלם) סי' קפ, ח"ב עמ' קמג
ז/ה מקורות לפסקי הרמב"ם
ז/ה משפטי ארץ ח"ב עמ' 63
ז/ה נזר אברהם מכות ועדות עמ' רנט
ז/ה עדות ביוסף (נתנזון)
ז/ה עין יהודה עמ' רה
ז/ה שו"ת הרדב"ז ח"ו סי' שני אלפים רלה
ז/ה שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' קמט
ז/ה שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 77
ז/ו אבקת רוכל (תשסב) עמ' קמח-קנ
ז/ו אבקת רוכל (תשעז) עמ' קלד
ז/ו אורים ותומים - תומים סי' מו ס"ק כה
ז/ו באר שרים (ליפשיץ) הל' עדות פ"ו-פ"ח עמ' לז, נ, נב
ז/ו בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' רלא
ז/ו בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' קסא
ז/ו ברור הלכה כתובות כא ע"ב ציון א
ז/ו הלכה פסוקה ח"ג עמ' קל
ז/ו חוקות הדיינים ח"ב עמ' תכו
ז/ו חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד כתובות כא ע"א]
ז/ו ימי שלמה
ז/ו לב ים גיטין עמ' מה
ז/ו מאור למלך גיטין עמ' נט
ז/ו מאור למלך כתובות עמ' ריא
ז/ו משנת יעקב נשים ח"ב עמ' קמו
ז/ו קרית מלך (חב"ד) עמ' קמט, קנא
ז/ו שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תרסז
ז/ו שו"ת רשב"ש עמ' קסט
ז/ו שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 85
ז/ז אור שמח
ז/ז אורים ותומים - תומים סי' מו ס"ק ט
ז/ז אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' נד אות א
ז/ז אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' נד
ז/ז אפיקי מגינים כתובות סי' כז
ז/ז באורי סוגיות (הוניגסברג) כתובות מהדו"ת סי' טז ס"ק ו, סי' יח ס"ק ה
ז/ז באר שרים (ליפשיץ) הל' עדות פ"ו-פ"ח עמ' יז, כד, נח
ז/ז בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' רי
ז/ז בית יצחק (ברטלר) מכות סי' ב הערה 3
ז/ז ברור הלכה כתובות יט ע"ב ציון ח
ז/ז ברכת מרדכי כתובות עמ' רלה, רנ
ז/ז גדולי שמואל כתובות דף יח {או"ש}
ז/ז חוקות הדיינים ח"ב עמ' תח, תיב
ז/ז חי' הגר"ח החדש עמ' קנח
ז/ז חקר יצחק עמ' קלח
ז/ז חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף קלג {מל"מ}
ז/ז יד דוד (קרלין) ח"א דף קמח
ז/ז מאור למלך כתובות עמ' קפה
ז/ז מועדי ה' (נתנזון) חנוכה עמ' קיב {מל"מ}
ז/ז מילי דשטרות עמ' קנח-קנט
ז/ז מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' קח {או"ש}
ז/ז מרחשת ח"ב סי' יב אות א
ז/ז משיב נפש (גרוס) ח"ב עמ' קס-קסא
ז/ז משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' שפז
ז/ז משנת יעקב נשים ח"ב עמ' רעה-רעו
ז/ז עדות ביוסף (נתנזון)
ז/ז עומק הפשט ח"ב עמ' קסז, רכג
ז/ז עין חנוך עמ' רפב [צ"ל מעמידין]
ז/ז קרית מלך
ז/ז שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' רמו
ז/ז שו"ת ר"י קצבי סי' כה
ז/ז שופרא דשטרא שער יב פי"ט
ז/ז שם דרך כתובות עמ' קצז-קצח, רכב
ז/ז שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 34
ז/ז שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 75


ח/953 הלכות עדות פרק ח *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ח/רה"פ אוצרות המלך
ח/רה"פ אור הישר
ח/רה"פ הרמב"ם המדויק
ח/רה"פ יד פשוטה
ח/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ח/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ח/רה"פ עדות ביוסף (נתנזון)
ח/רה"פ פי' ר"י קאפח
ח/רה"פ רמב"ם לעם
ח/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ח/א אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קצו
ח/א אהלי שם (פרץ) כתובות סי' קד
ח/א אורים ותומים - תומים סי' מו ס"ק יד, נא ס"ק ה
ח/א איים בים כתובות סי' כז אות ג {עירי קיום צריכין אכור המעשה}
ח/א אפיקי מגינים ב"מ סי' יב
ח/א אשל אברהם (שפירא) עמ' רנא, רנג-רנד
ח/א אשר למלך
ח/א באר אלחנן עמ' מ-מא
ח/א באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קיא
ח/א באר שרים (ליפשיץ) הל' עדות פ"ו-פ"ח עמ' לט, נח-נט, סה-סו
ח/א בינת דניאל ח"א עמ' עב-עג
ח/א בית אברהם (ישראל, תקמו) דף קיט ע"ב
ח/א בית יחזקאל (סרנה) כתובות דף נז
ח/א בית יעקב (מליסא) כתובות כא ע"א ד"ה בגמ' ומי
ח/א בית יצחק (ברטלר) מכות סי' ג אות ב
ח/א בית לוי (גולדברג) דף כט ע"ג
ח/א ברור הלכה כתובות כ ע"א ציון ח
ח/א ברור הלכה כתובות לו ע"ב ציון ג פסקה ב
ח/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ג עמ' קעד-קעה
ח/א ברכת מרדכי כתובות עמ' רנא
ח/א גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' קא
ח/א דגל ראובן ח"ג סי' כא
ח/א דודאי משה עמ' קמג
ח/א הלכה פסוקה ח"ג עמ' רמ, רמב, ח"ד עמ' צב הערה 2
ח/א הר המלך ח"ה עמ' שצג
ח/א השגות הרמ"ך
ח/א חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' ז, כב
ח/א חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' ז,כב
ח/א חי' ר' חיים הלוי דף קח
ח/א חיי דוד עמ' קכט
ח/א חיי עמרם עמ' עט
ח/א יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' קכ
ח/א ישועות ישראל - חידושים סי' מו סעיף י
ח/א כל בו ח"ה עמ' שכג
ח/א לבוש מרדכי נשים (תשעה) כתובות סי' יג אות ב-ו
ח/א מאור למלך כתובות עמ' קפ-קפא, רב
ח/א מוריה גל' קעה עמ' קע, קעא
ח/א מחנה יוסף (תשעב) סי' עג אות ו
ח/א מקצוע בתורה סי' מו ס' י ס"ק יח-יט
ח/א משאת המלך ח"ד סי' תקכט {ואין זוכר כלל}
ח/א משיב נפש (גרוס) ח"ב עמ' קסב-קסג
ח/א משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תט, תי, תלו
ח/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' שכב
ח/א משנת יעקב נשים ח"ב עמ' קנא-קנב
ח/א משנת ר' אהרן גיטין עמ' נה
ח/א משנת ר' אהרן כתובות עמ' רסז, רע, רעט
ח/א משפט שלמה (אלבוים) הל' עדות סי' א פ"ב ענף ב אות ה, סי' ג פ"ב ענף ד אות א
ח/א משפטי עזיאל ח"ד עמ' עא
ח/א נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' יט
ח/א נזר אברהם מכות ועדות עמ' רנח
ח/א נחל יצחק (תשעב) ח"ב עמ' ד
ח/א נתיבות שמואל דף קיא ע"א
ח/א עדות ושטרות עמ' 124
ח/א עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' קלה
ח/א פרשת השבוע (תשעב) ח"ה עמ' 371
ח/א קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' מה
ח/א שו"ת מהר"ם מרוטנבורג (תשעה) ח"א עמ' רפז
ח/א שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' קעז {כ"מ}
ח/א שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' רו
ח/א שולי הגליון עמ' רז
ח/א שופרא דשטרא שער יג פ"ג, פ"ט, פ"י
ח/א שחר אורך עמ' רמד-רמה, רנ
ח/א שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' יב אות א
ח/א שם דרך כתובות עמ' רכ
ח/א שמוש חכמים ג עמ' יח
ח/א שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' כב ס"ק ד
ח/א שנות חיים (מיל') עמ' כג
ח/א שערי בינה (תשעט) עמ' נד
ח/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 349, 353, 389
ח/א שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 100
ח/א תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' קס
ח/א תורת חסד (פרחיא) דף קפו ע"א {לח"מ}
ח/א תורתו של ר"מ סי' כד
ח/ב אגרות הגרי"ד עמ' קיג
ח/ב אורים ותומים - תומים סי' לח ס"ק א
ח/ב באר שרים (ליפשיץ) הל' עדות פ"ו-פ"ח עמ' נט, סז, עו
ח/ב ברור הלכה כתובות כ ע"א ציון כ
ח/ב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ב עמ' כה
ח/ב ברכת מרדכי כתובות עמ' רנא
ח/ב הלכה פסוקה ח"ג עמ' רמב, רמו-רמז
ח/ב העמק שאלה ח"א שאלתא נה אות יא {הזכיר אותו התובע}
ח/ב חזון יחזקאל סנהדרין פ"ו ה"ד
ח/ב חי' בעל שרידי אש עמ' תצב {אהא"ז}
ח/ב חי' הריצ"ד
ח/ב חי' ר' שמואל יבמות עמ' קה-קו {לח"מ}
ח/ב חלק יעקב (אלבעלי) דף מא-מב {כ"מ}
ח/ב חנא וחסדא ח"ב דף נו ע"ג {לח"מ}
ח/ב מעיני המים
ח/ב מקודש החודש עמ' סח
ח/ב מקור ברוך (קיטייסקי) דף לו ע"ב
ח/ב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' שכב
ח/ב משפט שלמה (אלבוים) הל' עדות סי' ג פ"ב ענף ד אות א
ח/ב עדות ושטרות עמ' 133 {אהא"ז}
ח/ב עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' קלה
ח/ב שארית הפליטה (לר"ש אביגדור), תשובה בתחלת הספר, אות כא, כד
ח/ב שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' יז
ח/ב שער משפט סי' כח ס"ק ז
ח/ב שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 77
ח/ב תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' שמט
ח/ג אבן האזל
ח/ג אוצרות הרמב"ם
ח/ג אורים ותומים - תומים סי' כח ס"ק יז, מו ס"ק יג
ח/ג אם הדרך
ח/ג באורי סוגיות (הוניגסברג) כתובות מהדו"ת סי' יח ס"ק א
ח/ג באר שרים (ליפשיץ) הל' עדות פ"ו-פ"ח עמ' מה {אהא"ז}, סט {כ"מ}, עו {כ"מ}
ח/ג בן הרמה
ח/ג ברור הלכה כתובות כ ע"א ציון כ
ח/ג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ב עמ' כה
ח/ג דין אמת (תקטו) דף ד ע"א {לח"מ}
ח/ג דין אמת (תשסז) עמ' כא, מד
ח/ג הלכה פסוקה ח"ג עמ' רלט, רמח-רנ
ח/ג השגות הרמ"ך
ח/ג זכר יצחק (תשן) עמ' שלא
ח/ג חי' חתם סופר
ח/ג חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' פד, ב"ק-ע"ז עמ' ריג {הגהמ"י}, רטז {לח"מ}
ח/ג טבעת החושן ח"ב עמ' 4 {כ"מ}
ח/ג יד דוד (קרלין) ח"א דף מג
ח/ג מוריה גל' ריז עמ' יט {בעל דין תלמיד חכם}
ח/ג מחנה יהודה (אשכנזי) דף י ע"ב {כ"מ}
ח/ג מחנה יהודה (קצין) ח"ב סי' עט-פ
ח/ג מנוחת אשר ח"א דף לט ע"א {תקנת חכמים שיוכל להיזכר מתוך השטר}
ח/ג משפט שלמה (אלבוים) הל' עדות סי' ג פ"ב ענף ד אות א
ח/ג משרת משה (עטייה)
ח/ג ס' השבי"ט עמ' קכד
ח/ג סדר הדין (שוחטמן) עמ' 334
ח/ג עדות ושטרות עמ' 133
ח/ג עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' קלה
ח/ג שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' יב אות ח-ט
ח/ד אבן האזל כאן, וקדשים ח"א דף מט ע"ב
ח/ד אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' רא
ח/ד אהל יצחק גיטין עמ' קכט, ריד, תרכח, תרל
ח/ד אהלי תם עמ' ס
ח/ד איים בים כתובות סי' כה אות ז {קיום בלי זכירת העדים}
ח/ד אמת ליעקב נשים עמ' פו {כחרשים}
ח/ד אפיקי מגינים ב"מ סי' יב
ח/ד אשר למלך
ח/ד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ח/ד באר אלחנן עמ' מא
ח/ד באר לחי ראי
ח/ד באר שרים (ליפשיץ) הל' עדות פ"ו-פ"ח עמ' טז, נט, סא-סב, ע-עא, עד {לח"מ}, עה {כ"מ}
ח/ד בינת דניאל ח"א עמ' עג
ח/ד בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ח/ד בית יצחק (ברטלר) גיטין סי' כא אות ו
ח/ד בית יצחק תשכ"א עמ' 93 {איננו זוכרים}
ח/ד בית ירוחם
ח/ד בנין דוד (טאוב) ח"ב עמ' צז, קכא, קכט
ח/ד ברור הלכה כתובות כ ע"א ציון ח פסקה ד
ח/ד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ג עמ' קסח
ח/ד גנזי התורה עמ' 136
ח/ד דברות משה כתובות עמ' קלז, גיטין עמ' כב, ב"מ ח"א סי' יד ענף ב, ב"ב ח"ב סי' מה ענף ב
ח/ד דברי ריבות (תשעב) עמ' רעה, רפ, תצח
ח/ד דודאי משה עמ' קמג
ח/ד דין אמת (תשסז) עמ' מא
ח/ד דרכי אהרן ח"ב עמ' נט
ח/ד דרכי יושר (שרף) ח"א עמ' רמד {קושיית תומים סי' מו}
ח/ד הלכה פסוקה ח"ג עמ' קצז, רמ-רמג
ח/ד הר המלך ח"ה עמ' עד
ח/ד הרמב"ם והגאונים עמ' 34
ח/ד זכר יצחק (תשן) עמ' שלג
ח/ד זכרון צבי מנחם דף מח ע"ג {בעדות בשטר צריכים העדים לזכור את העדות, ומסתמא אומרים שזוכרים}
ח/ד חזון יחזקאל גיטין פ"א ה"ו
ח/ד חי' הגרנ"ט סי' לב, סו
ח/ד חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' ז, כב
ח/ד חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' ז,כב
ח/ד חי' חתם סופר
ח/ד חיי דוד עמ' קכט
ח/ד חנא וחסדא ח"ב דף סג ע"ב {לח"מ}
ח/ד חנן אלקים עמ' פד
ח/ד טבעת החושן ח"א עמ' קב
ח/ד יד דוד (קרלין) ח"א דף מב
ח/ד יקב זאב דף כה ע"ג
ח/ד ישועות ישראל סי' מט סעיף ו
ח/ד כל בו ח"ה עמ' שכג
ח/ד לב איש עמ' שמז
ח/ד לבוש מרדכי נשים (תשעה) כתובות סי' יג אות ב-ג, ו
ח/ד לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' קמו
ח/ד לקוטי שעורים (שטיין) כתובות סי' יא ס"ק ו
ח/ד מאור למלך כתובות עמ' קפ-קפד
ח/ד מוריה גל' קעה עמ' קע, קעב
ח/ד מחנה יהודה (אשכנזי) דף מא ע"ג {כ"מ}
ח/ד מחנה יוסף (תשעב) סי' לב אות ה
ח/ד מנוחת אשר ח"א דף לט ע"א-ע"ב {הם כחרשים}
ח/ד מנוחת אשר ח"ב דף יח ע"א
ח/ד מעיני המים
ח/ד מקום דוד [שו"ת מהריט"ץ סי' פח]
ח/ד מקורות לפסקי הרמב"ם
ח/ד מקצוע בתורה סי' מו ס' י ס"ק יח-יט
ח/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/ד משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תט, תי, תלו, ח"ג סי' תרלט
ח/ד משנת ר' אהרן גיטין עמ' מד, נה
ח/ד משנת ר' אהרן כתובות עמ' רע, רעט
ח/ד משפט שלמה (אלבוים) הל' עדות סי' ג פ"ב ענף ד אות א
ח/ד משפטי עזיאל ח"ד עמ' סט, ע
ח/ד נזר אברהם מכות ועדות עמ' רנח-רנט
ח/ד נחלת יצחק כתובות סי' מח
ח/ד נתיבות מאיר (בן שושן) כתובות סי' טו אות ב
ח/ד נתיבות שמואל דף קיד ע"ד, קיח ע"א
ח/ד עדות ושטרות עמ' 9, 65, 75
ח/ד עטרת שלמה ח"א עמ' סג, שלב
ח/ד עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' קלה
ח/ד עמק שאלה (טברסקי) עמ' תמד
ח/ד פי' ר"א מן ההר יבמות לא ע"ב
ח/ד פסקי מהרי"ץ - בארות חיים הערה תשפח
ח/ד פרשת השבוע (תשעב) ח"ה עמ' 371
ח/ד צרור הכסף (הראשון) עמ' ח
ח/ד קונטרסי שעורים גיטין שעור ד אות כו והערה 33
ח/ד קרית מלך
ח/ד שארית הפליטה (לר"ש אביגדור), תשובה בתחלת הספר, אות טו
ח/ד שארית יוסף (תשמד) באור חו"מ הערה 95
ח/ד שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' טו
ח/ד שו"ת הריב"ש עמ' תשלט
ח/ד שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' קכט
ח/ד שו"ת מהרי"ק סי' עד
ח/ד שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' קעו
ח/ד שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' רו
ח/ד שופרא דשטרא שער א פ"ז, פי"ב-פי"ד, שער ו פכ"א, שער יג פ"י
ח/ד שופריה דיעקב (סקווירא) גל' א עמ' קמ-קמב
ח/ד שחר אורך עמ' רמה, רמז, רנא
ח/ד שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' י אות א, סי' יב אות א-ה
ח/ד שם דרך כתובות עמ' רכ-רכא, רכג-רכז
ח/ד שמוש חכמים ג עמ' יח
ח/ד שנות חיים (מיל') עמ' כג
ח/ד שעורי הרב גיטין ח"א עמ' קסו
ח/ד שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' נב, נד-נה
ח/ד שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 34
ח/ד שער משפט סי' מו ס"ק ה {ראב"ד}
ח/ד שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 345, 349, 353
ח/ד שערי ישר שער ז פ"ט אות א, ה-ו
ח/ד שערי שמואל עמ' קנ, קנג, קנט, קסב
ח/ד תורת אמת (תשסו) עמ' תשי
ח/ד תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' שעד
ח/ד תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תמו
ח/ד תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תרעה
ח/ה אבי עזרי ח"ה
ח/ה באורי סוגיות (הוניגסברג) כתובות מהדו"ת סי' יח ס"ק א
ח/ה באורי סוגיות (הוניגסברג) כתובות סי' מז אות י
ח/ה באר שרים (ליפשיץ) הל' עדות פ"ו-פ"ח עמ' עה-עו, עח
ח/ה בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' רכה
ח/ה בית אברהם (ישראל, תקמו) דף כב ע"ג
ח/ה בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' כח סעיף טו עמ' סג
ח/ה בן יאיר דף קלז ע"ד
ח/ה ברור הלכה כתובות כ ע"א ציון ח פסקה ד
ח/ה דברי חיים השמטות סי' לא[ג]
ח/ה דברי יוסף (כהן) ח"א עמ' קלב
ח/ה דגל ראובן ח"ג סי' כא
ח/ה דין אמת (תשסז) עמ' מא
ח/ה הלכה פסוקה ח"ג עמ' רלז-רלט
ח/ה חי' בעל שרידי אש עמ' תצא
ח/ה חי' ר' אפרים מרדכי
ח/ה חי' ר' חיים הלוי דף קח
ח/ה טבעת החושן ח"ב עמ' ב
ח/ה יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' תיט {אבי עזרי}
ח/ה יגיעת ערב ב"מ עמ' קנד {אבי עזרי}
ח/ה לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' קמט
ח/ה לקוטי שעורים (שטיין) כתובות סי' יב
ח/ה מאור למלך גיטין עמ' נ
ח/ה מאור למלך כתובות עמ' רא
ח/ה מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' קכט
ח/ה מקראי קדש (תשנג) עמ' קמה
ח/ה מראות הצובאות (תשסז) עמ' צד
ח/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/ה משא בני קהת
ח/ה משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תיד-תיח
ח/ה משנת ר' אהרן גיטין עמ' סט
ח/ה משפט שלמה (אלבוים) הל' עדות סי' א פ"ב ענף ב אות ה
ח/ה נזר אברהם מכות ועדות עמ' רנט
ח/ה נחלת יצחק כתובות סי' מח
ח/ה עדות ושטרות עמ' 85
ח/ה פי' ר"א מן ההר יבמות לא ע"ב
ח/ה קרית מלך
ח/ה שו"ע הרב הל' עדות ס' ד
ח/ה שו"ת רשב"ש עמ' תעג
ח/ה שופרא דשטרא שער א פי"ג
ח/ה שירת דוד (שיינין) עמ' סט
ח/ה שם דרך כתובות עמ' רטו
ח/ה שמעתתא דבי רב עמ' שפח
ח/ה שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' נה
ח/ה שערי שמואל עמ' קסב
ח/ה תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' קו
ח/ה תקון סופרים (רשב"ש) שער ב עמ' ה {ראב"ד}


ט/954 הלכות עדות פרק ט *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ט/רה"פ אור הישר
ט/רה"פ הרמב"ם המדויק
ט/רה"פ יד פשוטה
ט/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ט/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ט/רה"פ פי' ר"י קאפח
ט/רה"פ קרית מלך
ט/רה"פ רמב"ם לעם
ט/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ט/א אורי וישעי דברים עמ' רנד
ט/א אורים ותומים - תומים סי' לה ס"ק ח
ט/א אם המלך עמ' מ
ט/א אמרי דוד (שליסל) דף נו ע"ד
ט/א אנצי"ת ע' אשה הע' 399, 403
ט/א אפיקי מים ח"א סי' ל, לג
ט/א בימי הבית ובימי המשנה עמ' 540
ט/א בית ישחק
ט/א ברית עולם (ולר) סי' עה אות ה-ו
ט/א גט מקושר (צינץ) עמ' תשלא
ט/א דרכי אהרן ח"ב עמ' סו
ט/א הרמב"ם - שמרנות עמ' 186
ט/א השוואות בין דיני ישראל עמ' 64 {שוטה וקטן}
ט/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' רלד
ט/א חקרי זמנים ח"ג עמ' קצט
ט/א חשבונות של מצוה עמ' קכב
ט/א יד אברהם מקואות פרק ט משנה ו אות ו
ט/א לב מרפא דף כ ע"א
ט/א לקוטי סופר ח"א דף לג ע"ד
ט/א מוריה גל' ריט עמ' נז
ט/א מנחת חינוך ח"א עמ' קלג, שכב
ט/א מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' רכ
ט/א מרפא לשון (ארדיט) דף י ע"א
ט/א משיב נפש (גרוס) ח"ב עמ' קלט-קמב
ט/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' קסב
ט/א משפטי ארץ ח"ב עמ' 43
ט/א נועם חי"ב עמ' נב, עג
ט/א סיני ק עמ' שמ-שמב
ט/א עבודת משא (מאיר) ח"א
ט/א עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 1 הע' 9
ט/א על גדות ים התלמוד עמ' 177
ט/א פרי האדמה ח"ב
ט/א פרי שמואל מכות עמ' א
ט/א פרקי מועדות עמ' 404
ט/א צהר גל' יב עמ' 26
ט/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' מח אות יא
ט/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קכג, שבועות ח"ב עמ' ב, כט
ט/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקכד-תקכה
ט/א שו"ע הרב יו"ד סי' א ס' לה
ט/א שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תלב
ט/א שם דרך כתובות עמ' רכ-רכא
ט/א שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' שפח
ט/א שעורי ר"א ליכטנשטין ב"ב פ"ג עמ' 242
ט/א שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' שסז, שסט
ט/א תרומת הדשן שו"ת סי' שמא הערה 27 {הגהמ"י}
ט/ב אוצרות המלך [שו"ת הרדב"ז ח"ו סי' שני אלפים סז]
ט/ב אורים ותומים - תומים סי' לה ס"ק ח
ט/ב אם המלך עמ' כח
ט/ב אמרי דוד (שליסל) דף נו ע"ד
ט/ב אמרי דעת חו"מ סי' ו עמ' קמה
ט/ב אשר למלך
ט/ב בגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף נט ע"ב
ט/ב בד קודש (דאנון)
ט/ב בית דוד (תשעט) חו"מ סי' כד
ט/ב בית ישחק
ט/ב בית שמאי (פרידמן) דף כז ע"ד-כח ע"א {מדוע לא הביא דרשת "אנשים" ולא נשים}
ט/ב בנין דוד (מייזלש) בראשית פ' וירא אות לב {עדים לשון זכר}
ט/ב ברוך אומר חו"מ עמ' יג-יד
ט/ב ברכת חיים (אמסלם)
ט/ב גן שושנים ח"א עמ' צו
ט/ב דברי אמת (תרכא) דף סב ע"ב
ט/ב דברי חפץ עמ' קלח
ט/ב דורש לציון (תקצד) דרוש יג (דף נה ע"א)
ט/ב דורש לציון (תשנה) עמ' קעו
ט/ב דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 43-42
ט/ב הלכה פסוקה הל' עדות ח"ד עמ' מח
ט/ב הלכה פסוקה ח"א סי' ז הערה 95, 371
ט/ב המאיר לארץ [ילקוט שמעוני פ' וירא - מכאן שהנשים פסולות]
ט/ב המעמד האישי בישראל עמ' 398
ט/ב המשפט העברי עמ' 275-274
ט/ב הר המלך ח"ה עמ' שצג
ט/ב הרמב"ם והלכותיו
ט/ב השוואות בין דיני ישראל עמ' 63 {אשה}
ט/ב התורה והמדינה ח"ד עמ' קיא
ט/ב התורה והתלמוד ח"ד עמ' 526
ט/ב חוקות הדיינים ח"א עמ' ריט-רכ
ט/ב חוקת עולם עמ' 87-89 {אשה פסולה שנאמר שנים עדים}
ט/ב חי' חתם סופר
ט/ב חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' צג, צז, ק
ט/ב חקקי לב ח"ב דף קפג ע"ב {מל"מ}
ט/ב יד ישראל ח"א
ט/ב ידיו של משה דף קפה ע"ב
ט/ב כבוד מלכים (מרגליות)
ט/ב כתר כהונה (כץ) עמ' תעז
ט/ב לב מרפא דף יט ע"ד
ט/ב להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' קנז
ט/ב מוריה גל' ריט עמ' נז
ט/ב מחנה יהודה (אשכנזי) דף טז ע"ג {כ"מ}
ט/ב מלך ישראל עמ' 675
ט/ב מנחת חינוך ח"א עמ' שכב
ט/ב מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' רכא, רכב
ט/ב מעיני המים
ט/ב מרגליות הים סנהדרין לד ע"ב אות יב {מביא פסוק פשוט יותר}
ט/ב משפטי עזיאל ח"ד עמ' צב
ט/ב נצח ישראל עמ' תתעז
ט/ב עונג שבת סי' כז
ט/ב עמודי שלמה ח"ב עמ' רע
ט/ב פלס חיים גיטין עמ' נט
ט/ב פרשת השבוע (תשעב) ח"א עמ' 56
ט/ב צרור הכסף (הראשון) עמ' י
ט/ב קול דודי (תשף) (בקיצור)
ט/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קכג, שבועות ח"ב עמ' ב
ט/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקכד-תקכה
ט/ב שושן עדות דף כג
ט/ב שלום ירושלים עמ' רה
ט/ב שם משמעון (פולק) ח"א דף לא, קכא
ט/ב שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 24, 25
ט/ב שער משפט סי' כח ס"ק ב
ט/ב שערי תורה (לעוו) עדות ח"א עמ' קנג, קנו, ח"ב עמ' קד
ט/ב תורה שלמה בראשית פי"ח אות קע
ט/ב תפארת ישראל סי' קס {אשה פסולה}, קסא {כ"מ}
ט/ג אבן האזל (השמטות, דף עט ע"ב)
ט/ג אם המלך עמ' כז
ט/ג אמרי יושר בכורות דף מב ע"ב
ט/ג אנצי"ת ע' אנדרוגינוס הע' 11, 206
ט/ג באר שרים (ליפשיץ) הל' עדות פ"ו-פ"ח עמ' לו
ט/ג בית דוד (תשעט) חו"מ סי' כד
ט/ג דברי אמת (תשעט) עמ' קמד {וכל מי שהוא ספק כשר ספק פסול הרי הוא פסול}
ט/ג זהב התרומה ביכורים עמ' רא {טומטום ואנדרוגינוס}
ט/ג חסדי דוד ח"א עמ' תקיג
ט/ג מאמר המלך
ט/ג מגילת ספר לאוין דף קסח ע"ב
ט/ג מוריה גל' רה עמ' נב {טומטום ואנדרוגינוס}, גל' ריט עמ' נז
ט/ג מים אדירים דף פג ע"א
ט/ג מנחת חינוך ח"א עמ' שכב
ט/ג משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תקמט
ט/ג עדות ביוסף (נתנזון)
ט/ג פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ב הערה 428
ט/ג צרור הכסף (הראשון) עמ' י
ט/ג ר"י ששפורטש עמ' 269
ט/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקכד-תקכו
ט/ג רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קז-קח, ב"ק ח"א עמ' קכג, שבועות ח"ב עמ' ב, יא
ט/ג שלום ירושלים עמ' רה
ט/ג שער משפט סי' לד ס"ק טו
ט/ג שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 257, 316
ט/ג שערי תורה (לעוו) עדות ח"א עמ' קנג, קנו, ח"ב עמ' קד
ט/ג שפת הים (מיו) אהע"ז סי' יא דף עד ע"ב {אין מוציאים ממון ע"פ ספק עדות}
ט/ג תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' לא ס"ק ד
ט/ד אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 366-368
ט/ד אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ט/ד אהל אברהם אות קלד {עבד}
ט/ד אומר לציון סי' רעט
ט/ד אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' קלב
ט/ד אור הישר (על הגט מקליווא, תרסב) דף לח ע"ג
ט/ד אור המאיר (שפירא) סי' כב אות ג
ט/ד אור עולם (בלומנפלד) דף כ ע"ד {עבד}
ט/ד אור שמח
ט/ד אמר יוסף (אלקלעי)
ט/ד אמרי בינה (אוירבך) - אבן העזר סי' לג [א] ד"ה ועיין
ט/ד אנצי"ת ע' אח (ב) הע' 15, ע' גוי הע' 803, 811, 814
ט/ד אשר למלך
ט/ד באר שרים (ליפשיץ) הל' עדות פ"ו-פ"ח עמ' לה
ט/ד בד קודש (דאנון)
ט/ד בן אשר סי' מח הערה ו
ט/ד דברי יוסף (כהן) ח"א עמ' קס
ט/ד דברי עוזיאל (מייזלס) עמ' קכה
ט/ד דורש לציון (תקצד) דרוש יג
ט/ד דורש לציון (תשנה) עמ' קעו
ט/ד הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' קצב-קצג
ט/ד הלכה רבה ח"א עמ' 268
ט/ד המאיר לארץ {כ"מ}
ט/ד התורה והמדינה ח"ד עמ' קי
ט/ד חוקות הדיינים ח"א עמ' רכ-רכא, ח"ג עמ' שמג
ט/ד חי' הגאון אדר"ת עמ' רד {עבד אינו כאחיו}
ט/ד חי' חתם סופר
ט/ד חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' צח
ט/ד חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' פג
ט/ד חיים ומלך
ט/ד חלק יעקב (אלבעלי) דף עב ע"א
ט/ד חשבונות של מצוה עמ' תלג
ט/ד טל אורות (ג'ויא) - ביאור המרדכי דף קט ע"ד
ט/ד יד ישראל ח"ב
ט/ד יקב זאב דף מו ע"ב, נז ע"ב, נח ע"ד
ט/ד כבוד יו"ט
ט/ד כתר אפרים עמ' קצה
ט/ד כתר כהונה (כץ) עמ' תעח
ט/ד לב ים גיטין עמ' פה {גוי פסול מהתורה}
ט/ד להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' קנז
ט/ד לקוטי סופר ח"א דף לד ע"א-ע"ב
ט/ד מנחת חינוך ח"א עמ' שכב-שכג
ט/ד מנחת מאיר דף טו ע"ג
ט/ד מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' רכא
ט/ד מסורה ח"ה עמ' נה
ט/ד מעיני המים
ט/ד מעשה אברהם דף רטז ע"ב
ט/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/ד משאת המלך ח"ד סי' תקיח {כ"מ ולח"מ}
ט/ד משנה התלמוד ח"ג דף יח
ט/ד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' קסה, קסז
ט/ד משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' קפה
ט/ד משפטי עזיאל ח"ד עמ' פח
ט/ד נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' תא
ט/ד נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' רצז
ט/ד נצח ישראל עמ' תתעח
ט/ד נתיבות מרדכי גיטין עמ' תקכד
ט/ד נתן פריו מכות עמ' פ
ט/ד עבד המלך (תשא)
ט/ד עדות ביוסף (נתנזון)
ט/ד עומק הפשט ח"ב עמ' רנב, רנד
ט/ד עזרת כהן עמ' תח
ט/ד ענבי פתחיה עמ' 283
ט/ד פירוש רד"צ הופמן על דברים פרק יט פסוק טז {עבד}
ט/ד פני מבין ח"א דף עו ע"א
ט/ד פרי הארץ (מזרחי) ח"ב דף מט ע"ד {עבד}
ט/ד קרן הצבי מצוה עה אות ב, מצוה פ אות ה
ט/ד קרן פני משה ח"ב
ט/ד ר"י ששפורטש עמ' 142, 268
ט/ד רב ברכות (רי"ח) עמ' יח
ט/ד רלב"ג שמות פכ"ג תועלת ב עמ' שז
ט/ד רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' רסג
ט/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקכו
ט/ד רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קז-קח, ב"ק ח"א עמ' קכג, שבועות ח"ב עמ' ח, יא
ט/ד שדה יצחק עמ' קצב
ט/ד שו"ת הרד"ך עמ' רסו
ט/ד שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' רכו
ט/ד שו"ת רשב"ש עמ' תמ
ט/ד שושן עדות דף כד ע"א
ט/ד שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' כח אות ב
ט/ד שמע אברהם דף קכו ע"ד
ט/ד שנתון המשפט העברי ח"ט עמ' 103
ט/ד שערי טהר ח"ה שער ב סי' כו אות ט
ט/ד שעת הכושר דף יג ע"ג, קיא ע"ג
ט/ד תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' לא ס"ק יט-כ
ט/ד תחומין חי"א עמ' 284
ט/ד תקון סופרים (רשב"ש) שער כד עמ' קכב
ט/ה אבן פינה (נשר) עמ' קנב
ט/ה אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' רלה
ט/ה הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' קצג
ט/ה יד מלך (מן) הל' חובל פ"ד הי"ב
ט/ה מגילת ספר לאוין דף פ ע"א
ט/ה מנחת חינוך ח"א עמ' שכב-שכג
ט/ה משמרת חיים ח"ב עמ' קלב
ט/ה ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תלו
ט/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקכו
ט/ה רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קז-קח, שבועות ח"ב עמ' יא
ט/ו בית יער (רובין) - שו"ת סי' יח
ט/ו הגיור עמ' 30, 83-84
ט/ו הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' קצג
ט/ו זכר יצחק (תשח) עמ' מא
ט/ו יד דוד (קרלין) ח"א דף קנד
ט/ו מלחמת יהושע סי' מב
ט/ו מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' עב
ט/ו מנחת חינוך ח"א עמ' קצו, שכב
ט/ו משפטי עזיאל ח"ד עמ' מה
ט/ו ענבי פתחיה עמ' 283
ט/ו קול יהודה (גרשוני) עמ' תסו
ט/ו קול צופיך עמ' תסח
ט/ו שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' קעז
ט/ו שנות חיים (מיל') עמ' ו
ט/ו שערי טהר ח"ה שער ב סי' כו אות ט
ט/ו תחומין חי"א עמ' 284
ט/ז אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קלח-קלט
ט/ז אור עולם (בלומנפלד) דף נח ע"ד {קטן}
ט/ז אמרי בינה (אוירבך) - עדות סי' מח [ד] ד"ה והא
ט/ז בית מאיר (תשע) סי' א ס"ו עמ' ה, סי' יז ס"יג עמ' קעב
ט/ז בית מאיר סי' יז אות יג עמ' קסה
ט/ז בית שמאי (פרידמן) דף כח ע"א {"אנשים" ולא קטן}
ט/ז הלכה פסוקה הל' עדות ח"ד עמ' ח-ט
ט/ז הלכה פסוקה ח"א סי' ז הערה 76, 371
ט/ז זכר שמואל קדושין סי' מב ס"ק א
ט/ז חוקות הדיינים ח"ג עמ' שמה
ט/ז חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' צג
ט/ז חלקת יואב מהדו"ק או"ח סי' א
ט/ז יד ישראל ח"א וח"ב
ט/ז כללי המצוות (גיקטיליא) עמ' קנח
ט/ז להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' קנח
ט/ז להורות נתן ח"ז עמ' קנח {קטן}
ט/ז לקוטי סופר ח"א דף לה ע"ב, ח"ב דף יז ע"ד, כ ע"א-ע"ב
ט/ז מבוא למשנה תורה עמ' 211
ט/ז מחנה יהודה (אשכנזי) דף טז ע"א
ט/ז מחקרי ארץ ח"ג יו"ד סי' י
ט/ז מלחמת יהושע עמ' קמט
ט/ז מנחת חינוך ח"א עמ' שכג
ט/ז מעדני שמואל עמ' צא
ט/ז מפענח צפונות עמ' 137, 164
ט/ז משפטי עזיאל ח"ד עמ' פח, ערה
ט/ז משפטים לישראל עמ' רכג
ט/ז נזר הקדש (קפלן)
ט/ז נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' שב
ט/ז נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' כד אות א
ט/ז סדר הגט (מרגלית) - ים שעשה שלמה דף בכ"י 64 סי' ב
ט/ז צרור הכסף (הראשון) עמ' י
ט/ז שבט בנימין (פונט') דף ק ע"ד {כ"מ}
ט/ז שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תמז
ט/ז תחומין חי"ג עמ' 419
ט/ז תחומין חכ"א עמ' 145
ט/ח אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קלח-קלט
ט/ח אור עולם (בלומנפלד) דף נח ע"ד {מטלטלין או קרקע}
ט/ח ארחות חיים ח"ב סי' לז אות ה
ט/ח בית מאיר (תשע) סי' א ס"ו עמ' ה
ט/ח בני ציון (מיטובסקי, תשסד) עמ' רמט
ט/ח ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ב עמ' קו
ט/ח הלכה פסוקה הל' עדות ח"ד עמ' ה, יב
ט/ח חוקות הדיינים ח"א עמ' צט
ט/ח יד ישראל ח"ב
ט/ח כללי המצוות (גיקטיליא) עמ' קנח
ט/ח מפענח צפונות עמ' 164, 137
ט/ח מרחשת ח"ב סי' טו אות ב
ט/ח משנה הלכות יבמות - מיאון סי' כו
ט/ח סדר הגט (מרגלית) - ים שעשה שלמה דף בכ"י 64 הגהה א
ט/ח פני משה (שלז')
ט/ח צרור הכסף (הראשון) עמ' לה
ט/ח שם טוב - השלמה
ט/ח תורת אברהם עמ' 374 {אינו יודע בטיב מו"מ}
ט/ח תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תקס
ט/ח תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תתכג
ט/ח תשובות ר' איסר יהודה עמ' קלו {סימני בגרות - חזקה דרבא}
ט/ט אבן האזל
ט/ט אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קלח-קלט
ט/ט אבני זכרון (פפר) ח"א דף כה ע"ד {שוטה}
ט/ט אבני נזר אהע"ז סי' קצא אות ב, חו"מ סי' צח
ט/ט אגרות משה אהע"ז ח"א סי' קכ ענף ב
ט/ט אהל יששכר סי' צ
ט/ט אוצר הפוסקים כרך ב - הערות בסופו עמ' כא-כב
ט/ט אוצרות המלך
ט/ט אוצרות הרמב"ם
ט/ט אור הישר (על הגט מקליווא, תרסב) דף לז ע"א, לח ע"ב-ע"ד, לט ע"א וע"ד
ט/ט אור המזרח חל"ד עמ' 95 {שוטה אינו בר דעת כלל}
ט/ט אורח צדקה עמ' קסז
ט/ט אוריין תליתאי (תאומים) סי' ח (ח ע"ד)
ט/ט אורים ותומים - תומים סי' לה ס"ק ו
ט/ט אילה שלוחה (הלברשטם) דף לה ע"ד
ט/ט אמרי אש ח"ב אהע"ז סי' צג
ט/ט אמרי בינה (אוירבך) - אבן העזר סי' לג [א] ד"ה הנה, עדות סי' מח [א] ד"ה לשון
ט/ט אמרי יושר חגיגה ג ע"ב
ט/ט אמרי יושר חולין ב ע"א
ט/ט אעירה שחר (רוזנטל) סוטה עמ' קצב {רדב"ז}
ט/ט ארחות חיים ח"ב סי' לז אות ה
ט/ט באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' עה
ט/ט באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' רלא, רסה, רפ, רפב, רפד, תלב
ט/ט בית אהרן (קארטשין) עמ' מא-מב, מד-מה
ט/ט בית אפרים אהע"ז הל' גיטין דף כא ע"ד
ט/ט בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' שסז
ט/ט בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תז {אינו בן מצוות}
ט/ט בית מאיר (תשע) סי' א ס"ו עמ' ה
ט/ט בית מאיר סי' א אות ו עמ' ד
ט/ט בכורי גשן סי' כז פ"א
ט/ט ברור הלכה חגיגה ג ע"ב ציון ד
ט/ט ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ב עמ' קנט
ט/ט גבול יהודה (ציר') דף עו ע"ד, עז ע"א
ט/ט גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תפו, תפז
ט/ט גורן דוד ח"ב סי' מה אות א
ט/ט גט מקושר (בולה) דף כז ע"א
ט/ט גליונות אבני נזר {כ"מ} [עי' טורי אבן חגיגה ד ע"א ד"ה כי]
ט/ט דברות משה זרעים עמ' שלח {ולא שוטה שהוא מהלך ערום ומשבר כלים וזורק אבנים בלבד אלא כל מי שנטרפה דעתו וכ"מ ולח"מ}
ט/ט דברי חיים (שו"ת) ח"א אעה"ז סי' נג, ח"ב אהע"ז סי' עד-עו
ט/ט דברי יוסף (קונביץ) עמ' 225, 232-231, 242
ט/ט דברי מלכיאל חלק ז קונטרס א סימן לו אות א ואילך, קונטרס ב אות א ואילך
ט/ט דברי שלמה (אסרף)
ט/ט דברי שמואל (ראטה) עמ' שלג
ט/ט דיני ישראל א עמ' 29 (בספרות רומיות)
ט/ט דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 149
ט/ט דרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' סט {משובש בדבר אחד}
ט/ט הלכה ורפואה ד (תשמ"ה) עמ' רסג {כר' יוחנן}, רסה {נכפה}, רסז {נטרפה דעתו}
ט/ט הלכה פסוקה הל' עדות ח"ד עמ' כח-כט, לב
ט/ט הלכה פסוקה ח"א סי' ז הערה 92
ט/ט הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' צט {לח"מ}
ט/ט השוחט והשחיטה בספרות הרבנות עמ' 127 {נכפה}
ט/ט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תמ
ט/ט ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ד עמ' קצד
ט/ט וזאת ליהודה (זלצר) עמ' רז-רח
ט/ט וישאל שאול אהע"ז סי' צח
ט/ט זכר יצחק (תשח) עמ' צו
ט/ט זכר יצחק (תשן) עמ' צא
ט/ט זכר שמואל קדושין סי' מב ס"ק א
ט/ט זכרון יוסף (שטיינהרט) או"ח סי' יט, אהע"ז סי' י, ח"ו סי' יא, יד
ט/ט זכרון ליהודה סי' ב אות יד
ט/ט זכרון סופרים {ונמצאת דעתו משובשת תמיד בדבר מן הדברים וכו'} [צ"ע מגיטין דף ס"ח ע"ב מכלי שוטה בחדא מילתא לא סריך, וי"ל, ועיין הגהות מהר"צ חיות נדה דף מה ע"ב מתשו' שאגת אריה]
ט/ט זכרון שלמה (ורנר) עמ' רלב {סימני שוטה - אפילו באחד מהם}
ט/ט חדשים גם ישנים עמ' 97
ט/ט חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 9-8
ט/ט חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' פג
ט/ט חיבת הקודש עמ' סב
ט/ט חלקת יואב מהדו"ק או"ח סי' א, אהע"ז סי' כ, חלקת יואב החדש תשובות סי' עג
ט/ט חק לישראל נזיקין עמ' 350
ט/ט טהרת הבית ח"ב עמ' שסו
ט/ט יד ישראל ח"א וח"ב
ט/ט יד פשוטה אהבה עמ' תתשצ
ט/ט יהודה יעלה (אסאד) אהע"ז סי' עה {לח"מ}
ט/ט ישועות יעקב נשים עמ' תקעד
ט/ט כתר אפרים עמ' מט
ט/ט לבושי מרדכי אהע"ז עמ' קיח
ט/ט להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' קנו-קנז
ט/ט להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' ג
ט/ט להורות נתן ח"ז עמ' קנח
ט/ט לקוטי סופר ח"א דף ח ע"ג
ט/ט מבוא למשנה תורה עמ' 278, 364
ט/ט מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רעח
ט/ט מכתב סופר
ט/ט מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף מו ע"ב וע"ד
ט/ט מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב סי' כז דף מו ע"ב-ע"ד, מז ע"א
ט/ט מנחת חינוך ח"א עמ' שכג
ט/ט מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' פט
ט/ט מסכת כתובות (ארזי) עמ' 42
ט/ט מעדני שמואל עמ' צא
ט/ט מעינות האמונה עמ' רנד {שוטה}
ט/ט מעיני המים
ט/ט מעיני התורה ח"ג עמ' קסד
ט/ט מעשה בצלאל סי' תח
ט/ט מצפה אריה (ברודא) תנינא, קרית ארבע סי' כט (דף כה ע"א)
ט/ט מקדם לביתאל עמ' 89-88, 91, 94
ט/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/ט משאת המלך ח"ד סי' תקיח {שאינו בן מצוות}
ט/ט משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' שעז
ט/ט משנת יעקב נשים ח"ב עמ' מז, נא
ט/ט משנת יעקב קנין עמ' קנח
ט/ט משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' נו אות ד-ה
ט/ט משפטים לישראל עמ' רפט-רצ, רצב, רצז
ט/ט נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' ת-תא
ט/ט נועם חט"ז עמ' קסג, קעב
ט/ט נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' רעו
ט/ט נשמת אברהם ח"ג עמ' יט, קנה, קפא-קפב
ט/ט נשמת חיים (תשסח) אהע"ז סי' ד עמ' ז, סי' ו עמ' יד
ט/ט ס' הפרנס עמ' רנב
ט/ט ס' יהושע - שו"ת עמ' רכד-רכה
ט/ט סיני כרך ע עמ' רכא {להתיישב}
ט/ט עדות ביהוסף (פודור) עמ' קיד
ט/ט עטרת חכמים אהע"ז סי' יז דף נג ע"ב-ע"ד
ט/ט עטרת ישועה (תשלו) עמ' נה
ט/ט עין יצחק תנינא ח"א עמ' נג
ט/ט עמק הלכה-אסיא (תשמו) עמ' 196, 202
ט/ט עמק שאלה (טברסקי) עמ' תרל-תרלג, תרלט
ט/ט ענישה ושיקום ביהדות עמ' 168
ט/ט עץ חיים (אבלסון) עמ' רכט, רלג-רלד, רלז-רלח
ט/ט פד"ר חי"ט עמ' 311
ט/ט פסקי אליהו ח"ב עמ' כו
ט/ט פרחי כהונה (הכהן) יו"ד דף סא ע"ג
ט/ט פרי האדמה ח"ב
ט/ט פרי חיים (טל) עמ' 184
ט/ט פרשת השבוע (תשעב) ח"א עמ' 138
ט/ט פתחי שערים דף מג ע"ד
ט/ט פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ב הערה 8, 105
ט/ט צהר גל' ד עמ' 115 {שוטה בדבר אחד}
ט/ט צמח מנחם דף לז ע"ב {שוטה פטור ממצוות}
ט/ט צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף פ ע"ג
ט/ט צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קנב, קנו
ט/ט צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קנג אות א ואילך
ט/ט קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' שפב
ט/ט קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' רכז
ט/ט קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שפה
ט/ט רווחא שמעתתא ח"ב עמ' לח
ט/ט רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רמז, שבועות ח"ב עמ' שט
ט/ט שאגת אריה החדשות דף עז ע"ד, עח ע"ד, הוספות סי' ב
ט/ט שו"ע הרב יו"ד סי' א ס' לו, שו"ת סי' כה
ט/ט שו"ת אדה"ז סי' כה
ט/ט שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' שעט
ט/ט שו"ת מהרא"י מזינקוויץ עמ' שנא, שס
ט/ט שו"ת מהרי"מ מבריסק סי' ל דף כו ע"ג {סימנים שבחגיגה לאו דוקא}
ט/ט שו"ת ר"י מפוזנא עמ' שמט-שנא
ט/ט שולי הגליון עמ' רח
ט/ט שלמי שמעון (תשמו) עמ' קי
ט/ט שמע שלמה (תווינא) עמ' קצז
ט/ט שמרו משפט ח"ב עמ' קפז-קפח
ט/ט שעורי הרב - אבלות עמ' קט
ט/ט שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' יט
ט/ט שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 372
ט/ט שערי עזרא (בצרי) עמ' רעא
ט/ט שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף מא ע"ב
ט/ט שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' קעח
ט/ט שרידי אש ח"א עמ' רצא, רצז
ט/ט תולדות יעקב (מאהלר) עמ' קכח
ט/ט תורת נתן עמ' 43 {לח"מ}
ט/ט תחומין ח"ז עמ' 233, 239, ח"ח עמ' 103
ט/ט תחומין חכ"א עמ' 147
ט/ט תניא רבתי ח"ב עמ' קכו
ט/ט תפארת חיים (שאכעט) דף צ ע"ב
ט/י אוצרות המלך
ט/י אור הישר (על הגט מקליווא, תרסב) דף לט ע"ב {פתאים}
ט/י באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' רכט, רעט, רפג, רפו
ט/י בית אהרן (קארטשין) עמ' מה
ט/י ברור הלכה חגיגה ג ע"ב ציון ד
ט/י גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תפז
ט/י גורן דוד ח"ב סי' מה אות א
ט/י דברי חיים ח"ב אהע"ז סי' עד, עו
ט/י דברי יוסף (כהן) ח"ב עמ' קיב
ט/י דברי יוסף (קונביץ) עמ' 247
ט/י דברי מלכיאל חלק ז קונטרס א סימן לו אות כד-כה, קונטרס ב אות יא-יב
ט/י דרכי חושן ח"ג עמ' נב-נג
ט/י הלכה ורפואה ד (תשמ"ה) עמ' רסח
ט/י הלכה פסוקה הל' עדות ח"ד עמ' לו
ט/י הלכה פסוקה ח"א סי' ז הערה 410
ט/י הר המלך ח"ח עמ' של-שלב
ט/י הרמב"ם - שמרנות עמ' 188 {לפי מה שיראה הדיין}
ט/י זהב התרומה תרומות עמ' רסח {פתאים ביותר}
ט/י זכר יצחק (תשן) עמ' צא
ט/י זכרון יוסף (שטיינהרט) או"ח סי' יט, אהע"ז סי' י, ח"ו סי' יא, יד
ט/י חי' חתם סופר
ט/י חלקת יואב מהדו"ק אהע"ז סי' כ
ט/י חק לישראל נזיקין עמ' 350
ט/י טהרת הבית ח"ב עמ' שסט
ט/י יסודי הצדקה עמ' 167
ט/י לבושי מרדכי יו"ד עמ' תסט, אהע"ז עמ' רל
ט/י מבוא למשנה תורה עמ' 110
ט/י מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רעח
ט/י מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף מו ע"ב וע"ד, מז ע"ב
ט/י מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב סי' כז דף מו ע"ב וע"ד, מז ע"א
ט/י מנחת משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' עד, עח, פ
ט/י מקדם לביתאל עמ' 95
ט/י מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"ב דף מט
ט/י מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' שלא
ט/י משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' שעז
ט/י משפטי עזיאל ח"ד עמ' פח, צב, רעה, רעז
ט/י משפטים לישראל עמ' רצד, רצז
ט/י עין יצחק תנינא ח"א עמ' נג
ט/י ענישה ושיקום ביהדות עמ' 168-169
ט/י פד"ר חי"ט עמ' 311
ט/י פתחי שערים דף מג ע"ד, מה ע"ג
ט/י צהר גל' ד עמ' 117, 118
ט/י צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קכג ע"א-ע"ב
ט/י צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קנח אות ב, סי' קנט אות ח
ט/י צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' שכג אות ד
ט/י צרור הכסף (הראשון) עמ' י
ט/י קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון בני אדם עמ' לו, לט
ט/י קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' שפג
ט/י רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' שט
ט/י שו"ע הרב שו"ת סי' כה
ט/י שו"ת אדה"ז סי' כה
ט/י שו"ת מהרא"י מזינקוויץ עמ' שנא, שס
ט/י שו"ת ר"י מפוזנא עמ' שמט-שנא
ט/י תחומין ח"ז עמ' 233
ט/י תחומין חכ"א עמ' 144
ט/י תקון סופרים (רשב"ש) שער כד עמ' קכב
ט/יא אבני נזר חו"מ סי' קלא
ט/יא אבני ציון ח"ג עמ' ר
ט/יא אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' רפב, תלז
ט/יא אגרות משה אהע"ז ח"ג סי' לג
ט/יא אהליך יעקב גיטין סי' יא ס' יא
ט/יא אור לישרים (שולמן) עמ' רד {חרש}
ט/יא אור שמח
ט/יא אורים ותומים - תומים סי' צו ס"ק ה
ט/יא איים בים כתובות סי' כה אות ז {וכסף משנה - דין מפי כתבם בשטר}
ט/יא איש על העדה (אלאביץ) עמ' 210
ט/יא אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' שפח, תקסג-תקסד
ט/יא אמרי בינה (אוירבך) - עדות סי' מח [א] ד"ה לשון, סי' מח[ב] ד"ה והא
ט/יא אנצי"ת ע' אלם (ב) הע' 10, 57, 61, 65, 71
ט/יא באר אליהו עמ' סה
ט/יא באר שרים (ליפשיץ) הל' עדות פ"ו-פ"ח עמ' סג
ט/יא בית אהרן וישראל גל' יז עמ' פה
ט/יא בית המדרש
ט/יא בית יצחק (ברטלר) גיטין סי' כא אות ו
ט/יא בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' שסז
ט/יא בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תז {אינו בן מצוות}
ט/יא בית מאיר סי' א אות ו עמ' ד
ט/יא בנין אב (שולמן) סי' לג אות י
ט/יא ברור הלכה גיטין עא ע"א ציון ג
ט/יא ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ב עמ' קסב
ט/יא ברכת מרדכי כתובות עמ' רסב
ט/יא בשבילי התלמוד ח"ב נדרים ב ע"ב
ט/יא גט מקושר (צינץ) עמ' תשלא
ט/יא גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' קכד
ט/יא דברות משה גיטין עמ' כ
ט/יא דברי יחזקאל (מישור) עמ' רנג {כ"מ}, רנד
ט/יא דברי יחזקאל (תרצה) דף פג ע"ד
ט/יא דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' רה
ט/יא דברי משפט סי' מו אות ח {כ"מ}
ט/יא דברי משפט סי' מו סעיף ח
ט/יא דין אמת (תשסז) עמ' כ
ט/יא דרכי אהרן ח"ב עמ' נט, סה
ט/יא הליכות עולם (הלוי) עמ' רי - יבין שמועה {כ"מ}
ט/יא הלכה פסוקה הל' עדות ח"ד עמ' מ-מא, מו
ט/יא הלכה פסוקה ח"ג עמ' קמ, קמה, קע, קעג, קעה, קעט, קפב
ט/יא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קמב
ט/יא זכרון יהושע ולקט מנחם עמ' 29-30 {ראוי להעיד - עדות בכתב}
ט/יא חד וחלק ח"ב דף א ע"ג-ע"ד
ט/יא חוקות הדיינים ח"א עמ' קיט
ט/יא חזון יחזקאל כתובות פ"ב ה"ב
ט/יא חי' כתב סופר
ט/יא חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' פג
ט/יא חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' סו
ט/יא חידושין על התורה לרבנו תם עמ' תכה
ט/יא חכמת התורה פ' וירא עמ' רלא[
ט/יא חלקת יואב מהדו"ק או"ח סי' א, אהע"ז סי' יט
ט/יא חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 363
ט/יא יד המלך (פלומבו)
ט/יא יד ישראל ח"א
ט/יא יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' שעג
ט/יא כרם אברהם עמ' קכב
ט/יא כתב סופר יו"ד סי' קו ד"ה ועל {בענין לוה ברבית כשיש לוה אחד}, ד"ה עוד שם בתומים {צריך להעיד בבית דין בפיו}
ט/יא לקוטי סופר ח"א דף ח ע"ג
ט/יא לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' קנ, קנג {כ"מ}
ט/יא לקוטי שעורים (שטיין) כתובות סי' יב ס"ק ב, י
ט/יא מחנה יהודה (אשכנזי) דף טז ע"א {כ"מ}
ט/יא מי החג עמ' קמז
ט/יא מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שלז
ט/יא מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף פח ע"ב {כ"מ}
ט/יא מנחת חינוך ח"א עמ' קצז, שכג
ט/יא מנחת מחבת עמ' רמד
ט/יא מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' רכג
ט/יא מעדני שמואל עמ' צא
ט/יא מעיל שמואל (פלורנטין)
ט/יא מעיני המים
ט/יא מראות הצובאות (תשסז) עמ' צג, צט
ט/יא מרחשת ח"ב סי' כד אות א
ט/יא משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תנב
ט/יא משנת יעקב נשים ח"ב עמ' נא
ט/יא משנת יעקב קנין עמ' קנה
ט/יא משנת ר' אהרן גיטין עמ' מא, נה, סו
ט/יא משפטי עזיאל ח"ד סי' יד עמ' סט
ט/יא משפטי עזיאל ח"ד עמ' סט, ערה, רעז
ט/יא משפטי עזיאל ח"ה עמ' תמג
ט/יא משפטים לישראל עמ' רכג
ט/יא משרת משה (עטייה)
ט/יא נודע ביהודה השלם או"ח עמ' רב {כ"מ}, יו"ד ח"ב עמ' ו, אהע"ז ח"א עמ' קג, חו"מ עמ' סב
ט/יא נודע ביהודה קמא יו"ד סי' סו, חו"מ סי' ל, תנינא או"ח סי' עו
ט/יא נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' שכה
ט/יא נתיבות מרדכי גיטין עמ' מט
ט/יא עדות ביוסף (נתנזון)
ט/יא עדות ביעקב (ריינס) עמ' פב-פג {ראוי להעיד}
ט/יא עדות ושטרות עמ' 6, 8, 13 {או"ש}, 35, 144 {או"ש}, 256 {או"ש}
ט/יא עין יצחק תנינא ח"א עמ' לט
ט/יא פרי האדמה ח"ב
ט/יא פרשת השבוע (תשעב) ח"א עמ' 50
ט/יא פתחי שערים דף מו ע"א
ט/יא פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ב הערה 8
ט/יא צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' נ אות ג בהוספות
ט/יא צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' שכג אות ג
ט/יא קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' תח
ט/יא קרן פני משה ח"א עמ' רכו
ט/יא רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' שי
ט/יא ש"ך חו"מ סי' מו ס"ק לב
ט/יא שדי חמד כללים מערכת ח כלל קטו
ט/יא שו"ת הרדב"ז ח"א סי' שלא
ט/יא שו"ת הריב"ש עמ' שד
ט/יא שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' שטז
ט/יא שו"ת מהרש"ם ח"י סי' נ
ט/יא שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' עז
ט/יא שופרא דשטרא שער א פי"ד
ט/יא שחר אורך עמ' רמו-רמז
ט/יא שלטון החוק בישראל עמ' 174
ט/יא שם יוסף (מועטי) ח"ב דף נב ע"ג
ט/יא שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' קסה
ט/יא שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' קכא
ט/יא שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' יג ענף א ס"ק ו
ט/יא שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' נג
ט/יא שערי שמואל עמ' קנט, קסג
ט/יא תולדות יעקב (מאהלר) עמ' רסה
ט/יא תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תתיב
ט/יא תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תרעה
ט/יא תחומין חכ"א עמ' 147
ט/יב אגרא דשמעתא ח"ג עמ' קל
ט/יב אחי וראש - תשובות דף נה ע"ג
ט/יב אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' שפח {סומא פסול מהתורה}
ט/יב אמרי כהן (הולנדר) עמ' רצה
ט/יב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' נח
ט/יב ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' מ
ט/יב דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' רג
ט/יב הוד יוסף עמ' רמא
ט/יב הלכה פסוקה הל' עדות ח"ד עמ' מד, מו
ט/יב הלכה פסוקה ח"ד עמ' קעב הערה 138-140
ט/יב חזון יחזקאל כתובות פ"ב ה"ב, גיטין פ"א ה"ו
ט/יב חי' חתם סופר
ט/יב יד ישראל ח"א
ט/יב כבוד מלכים (מרגליות) {גליון כ"מ}
ט/יב כתר אפרים עמ' קצה
ט/יב כתר המלך
ט/יב מחנה חיים ח"א סי' עד דף קכ ע"א
ט/יב מחנה יהודה (אשכנזי) דף טז ע"א
ט/יב מנחת חינוך ח"א עמ' שכג
ט/יב מקום דוד דף עו ע"א
ט/יב מראה איש ח"ב עמ' קנא
ט/יב משנת יעקב נזיקין עמ' רעא, רעה
ט/יב משפטי עזיאל ח"ד עמ' צ
ט/יב משרת משה (עטייה)
ט/יב נועם ח"ב עמ' קצד, רג
ט/יב נזר אברהם מכות ועדות עמ' רסג
ט/יב ספיקא דרבנן עמ' פ
ט/יב עדות ביהוסף (פודור) עמ' קטו
ט/יב עדות ביוסף (נתנזון)
ט/יב צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' ז אות ב
ט/יב רלב"ג שמות פכ"ג תועלת ב עמ' שז {כ"מ - "או ראה"}
ט/יב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקטו
ט/יב שרידי אש ח"א עמ' תה
ט/יב תורה תמימה ויקרא פ' ה אות יח
ט/יב תורת ראשי הישיבות מכות עמ' שמז
ט/יב תחומין ח"ג עמ' 221, חי"ב עמ' 301


י/955 הלכות עדות פרק י *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


י/רה"פ אוצרות המלך
י/רה"פ אור הישר
י/רה"פ הרמב"ם המדויק
י/רה"פ יד פשוטה
י/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
י/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
י/רה"פ מרכבת המשנה מהדו"ב
י/רה"פ עדות ביוסף (נתנזון)
י/רה"פ פי' ר"י קאפח
י/רה"פ צרור הכסף עמ' יא
י/רה"פ קרית מלך
י/רה"פ רמב"ם לעם
י/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
י/א אבי עזרי ח"ה
י/א אהלי אהרן (מיליקובסקי) ח"א דף עה ע"ד, עו ע"ג
י/א אור יעקב יבמות דף לד ע"ב, סנהדרין דף לג ע"ג, לו ע"ד
י/א אוריתא טז עמ' יא
י/א אמרי דוד (שליסל) דף נו ע"ג
י/א אשר למלך
י/א בדבר מלך חי"ז עמ' לא {הרשעים פסולין לעדות מה"ת וכו' מפי השמועה למדו אל תשת רשע עד וכו'}
י/א בית המדרש
י/א ברור הלכה סנהדרין כג ע"א ציון ז
י/א ברור הלכה שבועות ל ע"ב ציון ס
י/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ב עמ' קד
י/א ברכת שלמה אהע"ז עמ' קמח
י/א גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' יח-יט, כב-כו, לג, מב, נט
י/א גט מקושר (צינץ) עמ' תרפט
י/א דבר אליהו (מיליקובסקי) דרוש לט עמ' שכד-שכו, שכח
י/א דברות משה סנהדרין עמ' קסד, קסז
י/א דברות משה שבועות-ע"ז עמ' פב {שנאמר אל תשת ידך עם רשע}
י/א דברות משה שבת ח"ב סי' נט ענף ב
י/א דברי אברהם (מנדלסון) דף נ ע"ב {אל תשת רשע עד}
י/א דברי חפץ עמ' קלד
י/א דליית הכרם עמ' תתתלו [צ"ל ידך עם רשע]
י/א דעת כהן עמ' תכד
י/א דרך המלך (חוידינסקי)
י/א החזקה במשפט העברי עמ' 85
י/א הכתב והקבלה שמות פכ"ג פס' א
י/א הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' קו-קז
י/א הלכה פסוקה ח"א סי' ז הערה 351, 376
י/א הרמב"ם והלכותיו
י/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' קכא
י/א ויען יצחק עמ' שמב
י/א זכר יצחק (תשן) עמ' צה
י/א זכרון יוסף (שטיינהרט) חו"מ סי' יא
י/א חד וחלק ח"ב דף לט ע"ב
י/א חזון לימים ח"א עמ' סג
י/א חי' הריצ"ד
י/א חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' מב, מכות עמ' ר
י/א חי' ר' שמואל ב"ק עמ' רג
י/א חמדת ימים עמ' צה
י/א חנן אלקים עמ' פד
י/א חשבונות של מצוה עמ' קכב
י/א יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רעג
י/א יין מלכות (שניאורסון) עמ' 552
י/א כל בו ח"ה עמ' שיט
י/א כתר המלך
י/א להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' לה ע"ב
י/א להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' צד
י/א לחם יהודה
י/א לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' יב אות ד {היודע שחברו רשע אסור להעיד עמו}
י/א לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' יב ס"ק ד
י/א מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' לח
י/א מגידות (תשעג) סי' קל עמ' סא
י/א מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' רלז
י/א מטה אהרן שבועות עמ' קעח-קעט, שי-שיא
י/א מנחת חינוך ח"א עמ' שכד, ח"ג עמ' יז
י/א מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' ריח
י/א מעין החכמה עמ' נ
י/א מעשה אברהם דף קלג ע"ד, רכו ע"א
י/א מקראי קדש (תשנג) עמ' קמה
י/א מרפא לנפש בראשית עמ' רכד, תו {רשע פסול עד שיעשה תשובה}
י/א משאת המלך ח"ד סי' תקכג {כ"מ}
י/א משיב נפש (שרהיי) דף נא ע"א
י/א משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' קלג
י/א משפט שלמה (אלבוים) הל' עדות מילואים סי' ה פ"א ענף ד
י/א משפטי ארץ ח"ב עמ' 43
י/א נועם חי"ב עמ' נב, נד, נח, חי"ח עמ' קצג
י/א נתן חכמה שבועות סי' ג
י/א נתן פריו מכות עמ' ריח
י/א ס' השבי"ט עמ' קלז
י/א סדר יעקב ח"א לדף נה ע"א (ד"ה דורכין אות ד)
י/א סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קע
י/א סוכה וארבעת המינים עמ' 35
י/א עדות ביהוסף (פודור) עמ' עו
י/א עדות ושטרות עמ' 187, 236
י/א ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' עו, רלו-רלז, רצט
י/א פלס חיים גיטין עמ' לא
י/א פני מבין ח"א דף צג ע"א {לחם יהודה}
י/א פני משה (שלז')
י/א פרי האדמה ח"ד
י/א פרי חיים (הליר)
י/א פרי משה עמ' קמט
י/א פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 218
י/א קול דודי (תשף)
י/א קול דודי שבועות סי' תעה
י/א קונטרסי שעורים גיטין שעור ד אות י, כו, והערה 10
י/א קונטרסי שעורים כתובות קונ' ב אות ה עמ' 124
י/א ר"י ששפורטש עמ' 307
י/א רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שלט
י/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' שלו, שבועות ח"ב עמ' כח, לג
י/א רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' רנא
י/א שו"ע הרב הל' עדות ס' ו
י/א שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' קפד
י/א שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' מו
י/א שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' נב
י/א שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' רכז
י/א שו"ת ממעמקים ח"א עמ' לז
י/א שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' קכט
י/א שו"ת ראנ"ח ח"א סי' כו
י/א שו"ת רשב"ש עמ' תקכו
י/א שורת הדין ח"ב עמ' ריד
י/א שיח ערב סנהדרין עמ' צז
י/א שכר שכיר סוגיות ח"א סי' מח אות ג
י/א שלטון החוק בישראל עמ' 143
י/א שעורי הגרב"ד ב"ק ח"ב עמ' פד
י/א שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' שמח
י/א שערי טהר ח"ו סי' כח אות ב
י/א שערי עזרא (בצרי) עמ' תיד
י/א תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' שמז
י/א תורה שלמה שמות פכ"ג אות יא, יג
י/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' ריט
י/א תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' קעח
י/א תקון סופרים (רשב"ש) שער כד עמ' קח
י/א תקנת השבים עמ' 443
י/א תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' פב
י/ב אברהם יגל
י/ב אגודת אז"ב עמ' פז
י/ב אגרות משה יו"ד ח"א סי' רל ענף ב, אהע"ז ח"א סי' נו, ח"ד עמ' כח
י/ב אוצמפה"ת ב"מ עב ע"א הע' 61-65
י/ב אוצרות הרמב"ם
י/ב אור יעקב סנהדרין דף לג ע"ג, לו ע"ד
י/ב אור לי כתובות סי' יד ס"ק ה
י/ב אורים ותומים - תומים סי' לד ס"ק א
י/ב אורים ותומים עם ברכת אריאל אות נו, קטו
י/ב אוריתא טז עמ' יא
י/ב אות ציון עמ' צב {השמיט חייבי כרת}
י/ב אם הדרך
י/ב אמרי דוד (שליסל) דף נג ע"ד
י/ב בגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף כב ע"א
י/ב בדבר מלך חי"ז עמ' לד, קכ {אי זהו רשע כל שעבר עבירה שחייבין עליה מלקות זהו רשע ופסול וכו'}
י/ב בימי הבית ובימי המשנה עמ' 540
י/ב בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' לד סעיף ו עמ' קלא
י/ב בית אהרן וישראל גל' לד עמ' קטז, גל' נד עמ' מה
י/ב בכורי אברהם דף עח ע"ב {לאו עם מלקות}
י/ב בנין אפרים עמ' קיד {"קראו רשע" - האם לווה שלא משלם או המרים יד על חברו פסולים לעדות כי נקרא רשע}
י/ב ברור הלכה סנהדרין כה ע"א ציון א, כו ע"ב ציון ז, כז ע"א ציון ב
י/ב ברור הלכה שבועות מז ע"א ציון א פסקה ג
י/ב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ב עמ' קד-קו
י/ב גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' יח-יט, כב-כו, לג, מב, נט
י/ב גדולי שמואל ב"מ דף עב ע"א
י/ב גינת ורדים (תאומים) עמ' פ
י/ב גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' יב, סח
י/ב גרים וגרות עמ' קיא {מי שעבר על לאו שאין בו מעשה נפסל רק מדרבנן}
י/ב דברות משה סנהדרין עמ' קסד
י/ב דברות משה שבת ח"ב סי' נט ענף ב, נדרים עמ' סו, גיטין עמ' תקמה, ב"מ ח"ב סי' עב הערה פא
י/ב דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' רמב {חיוב מלקות}
י/ב דברי אמת (תרכא) דף סב ע"ב
י/ב דברי אש (כץ) עמ' שא
י/ב דברי פנחס ח"ב עמ' שלט-שמ
י/ב דעת כהן עמ' תכה
י/ב דעת סופר יו"ד סי' קה
י/ב דרך אמונה (הרסון) עמ' תמ
י/ב הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' קיב-קיג
י/ב הלכה רבה ח"א עמ' 317
י/ב המוסר והמשפט בישראל פ"ט אות ח עמ' 145 {רק בעברה עם מלקות נקרא רשע}
י/ב הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' שנא
י/ב הערות ר"ק שלזינגר למאירי ב"מ עב ע"א הערה 331
י/ב הר המלך ח"ה עמ' שצג-שצד
י/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' קכא
י/ב ויען יצחק עמ' שמה
י/ב זכר יצחק (תשח) עמ' פו
י/ב זכר יצחק (תשן) עמ' עו, עט
י/ב זכרון יהודה (בן הרא"ש) סי' פב עמ' צא
י/ב חדושים ובאורים (גרי') סנהדרין סי' ד ס"ק ט
י/ב חוקות הדיינים ח"א עמ' סז, ח"ב עמ' סג {מלקות}
י/ב חזון לימים ח"א עמ' סג
י/ב חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 18
י/ב חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' פא עמ' רא
י/ב חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' נז, נט, קמט
י/ב חי' ר' שמואל ב"ק עמ' רג
י/ב חיים ומלך
י/ב חמדת ימים עמ' צה
י/ב חק המלך יבמות עמ' סד
י/ב חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' רלט
י/ב טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' עח
י/ב יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' רכט
י/ב יד בנימין ר"ה עמ' שב {מלקות בעבירה שאינה של חמס}
י/ב יחלק שלל ח"ג עמ' לב {רק בעבירה שיש מלקות}
י/ב יראה ואהבה עמ' קפג
י/ב יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' קכז, ח"ב עמ' צו
י/ב כלילת יופי דף כ
י/ב לא תשנא עמ' 78 {עבירה שחייבים עליה מלקות}, 233
י/ב לב יוסף עמ' 95
י/ב לבני בנימין דף נח ע"ד {עבר בלי התראה}
י/ב לחם רב (בוטון) סי' קיט
י/ב לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' שכח, שס
י/ב מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' לח
י/ב מבוא למשנה תורה עמ' 259
י/ב מגידות (תשעג) סי' קל עמ' סא
י/ב מטה אהרן שבועות עמ' שי-שיא
י/ב מנחם שלמה לקוטים סי' כד
י/ב מנחת חינוך ח"א עמ' מג, קצט {בעבירה שיש בה מלקות כשר לעדות אשה}, ח"ג עמ' יז
י/ב מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' ריט {רדב"ז}
י/ב מקום דוד דף עו ע"א
י/ב מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' סא אות ב {עבירה שחייב מלקות, עבירה דרבנן, הולך בגילוי ראש, הולך בקומה זקופה}
י/ב מרפא לנפש חי' סוגיות סי' כב אות ד, סי' מח אות יז-יח {רמב"ם}, סי' קמז אות ד, טז {מי שעבר על עשה}
י/ב משובב נתיבות עמ' מז
י/ב משיב נפש (שרהיי) דף נא ע"א
י/ב משכנות לאביר יעקב ח"ב דף נח ע"א
י/ב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' קעב
י/ב משפטי ארץ ח"ב עמ' 43
י/ב משפטים לישראל עמ' נב, רסד
י/ב נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' טו
י/ב נועם חי"ב עמ' נג, נח, חי"ח עמ' קצג
י/ב נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' רלט
י/ב נר מצוה (ואלק) מצוות דף קכה ע"ד {פסול רק בעבירה שחייב עליה מלקות}
י/ב נתיב התשובה עמ' נד
י/ב סוכה וארבעת המינים עמ' 35
י/ב סמיכה לחיים דף עה ע"ג
י/ב עבודת משא (מאיר) ח"א עמ' תיח-תנו
י/ב עדות ביהוסף (פודור) עמ' עו
י/ב עדות ביעקב (בוטון) דף לז ע"ד
י/ב עדות ביעקב (ריינס) עמ' קנט {רק בעבירה שיש בה מלקות}
י/ב עדות ושטרות עמ' 187
י/ב עולת שמואל (לובצר) ח"ב דף כג ע"ג
י/ב עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ג עמ' קב
י/ב ענישה ושיקום ביהדות עמ' 82
י/ב ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' עו, רלו-רלז, רצט
י/ב ערך השלחן חו"מ ח"א דף ל ע"ב {חשוד לא פסול מהתורה}
י/ב פאת ים שבועות עמ' צח
י/ב פני אהרן (אמריליו) דף פ ע"ג
י/ב פנים חדשות [מהרי"ט אהע"ז מג]
י/ב פנת יקרת (תשנד) סי' קמט אות א
י/ב פנת יקרת (תשעא) עמ' תרסה
י/ב פסקי מהרי"ץ - בארות חיים הערה קמב
י/ב פרי השדה נדרים עמ' י {מלקות}
י/ב קול בן לוי (תפז) דף סז ע"ג
י/ב קול בן לוי (תשסג) עמ' רכט
י/ב קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' קמו {רק אם לוקה}
י/ב קצות החושן סי' נב ס"ק א {דוקא לאו שחייבים עליה מלקות}
י/ב קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' צט
י/ב קרן פני משה ח"ב
י/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רנה
י/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קס, רי, שלו
י/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תמח, תרנא
י/ב רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קס, רנא, שסב, שצג
י/ב שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' קנב
י/ב שו"ע הרב הל' עדות ס' ז
י/ב שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' טו
י/ב שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' יג
י/ב שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תסב
י/ב שו"ת הריב"ש עמ' ג, יב, יח-יט, קפח, תיט, והמיוחסות עמ' ל
י/ב שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' סה
י/ב שו"ת צמח צדק יו"ד סי' ה אות א {דוקא בעבירה שחייבים עליה מלקות}
י/ב שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' קכט
י/ב שומרי משפט (צ'כנוב) ח"א עמ' קנג {עבירה עם מלקות}
י/ב שיח ערב סנהדרין עמ' צד, צט
י/ב שלטון החוק בישראל עמ' 143
י/ב שם טוב - השלמה
י/ב שמועות משה עמ' סו {עבירה שחיובה מלקות}
י/ב שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' שנב, שפז
י/ב שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות לג
י/ב שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 244 {גדר רשע דחמס}
י/ב שער המלך על תהלים יום ג עמ' קעד {עד פסול רק בעבירה עם מלקות}
י/ב שער משפט סי' לד ס"ק ג
י/ב שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' שמד
י/ב תולדות יצחק (הורוביץ) דף עב ע"ב {רק בעבירה שיש בה מלקות}
י/ב תורה שלמה שמות פכ"ג אות יד
י/ב תורת ירוחם ח"ב דף עה ע"א
י/ב תחומין ח"ו עמ' 125
י/ב תקנת השבים עמ' 414, 443, 444, 448
י/ג אבן האזל
י/ג אברהם יגל
י/ג אגרות משה אהע"ז ח"א סי' נו, ח"ד עמ' כח
י/ג אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' תכו {בגד שאבד בו כלאים}
י/ג אומר לציון סי' קלח
י/ג אוצמפה"ת ב"מ עב ע"א הע' 66 {הגהמ"י}
י/ג אור יעקב סנהדרין דף לג ע"ב-ע"ד
י/ג אור לי כתובות סי' יד ס"ק ה
י/ג אוריתא טז עמ' יא
י/ג אחר האסף עמ' רמ {לח"מ}
י/ג אם המלך עמ' כז
י/ג אמונת עתיך גל' 120 עמ' 18 {עד מדינה}
י/ג אמרות טהורות (וולפסון) פסחים סי' לט
י/ג אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' לא אות ד
י/ג אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' לא אות א
י/ג ארצות החיים סי' ט ארץ יהודה אות א עמ' קפו {שאבד בו חוט פשתן}
י/ג בגדי נהורין ח"ב סי' יא עמ' קח
י/ג בד קודש (דאנון)
י/ג בדבר מלך חי"ז עמ' לה {עבר עבירה שחייבין עליה מלקות מן התורה הרי זה פסול מה"ת}
י/ג בית אהרן וישראל גל' נד עמ' מה
י/ג בית אפרים יו"ד (תרמד) דף ק ע"ג
י/ג ברוך אומר חו"מ עמ' יא*
י/ג ברור הלכה סנהדרין כז ע"א ציון ב
י/ג ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קכא
י/ג בתים לבדים עמ' ח
י/ג גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' מז-מח
י/ג גדולי ציון (תשנב) עמ' קג {חוט פשתן בבד צמר}
י/ג גנא דפלפלי עמ' רצד {אבד בו חוט פשתן אסור מדרבנן}
י/ג גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' תלג
י/ג דבר בעתו (בוגין) דף יא ע"ב {עבירה דרבנן}
י/ג דברות משה גיטין עמ' תלא
י/ג דברי אמת (תרכא) דף קט ע"ב {בגד שאבד בו כלאים}
י/ג דברי אמת (תרכא) דף קט ע"ב {לח"מ}, קיא ע"ב
י/ג דברי אמת (תשעט) עמ' קמג {עבר עבירה שאין חייבין עליה מלקות לא נפסל}, תיט, תלב {הלובש בגד שאבר בו כלאים פסול מדרבנן, ולח"מ}
י/ג דין אמת (תשסז) עמ' כו
י/ג הכתב והקבלה ויקרא פי"ט פסוק יט {שוע או טווי או נוז}
י/ג הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' קיז, קכ, קכב, קכו, רה
י/ג הר"מ במז"ל - קובץ עמ' עג
י/ג התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' צ
י/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' תמב
י/ג ויען יצחק עמ' שמה-שמו
י/ג זכרון בנימין ח"א עמ' שעט
י/ג חדושים ובאורים (גרי') סנהדרין סי' ד ס"ק ח
י/ג חוקות הדיינים ח"א עמ' סט
י/ג חזו"א יו"ד סי' ב ס"ק ט, יג
י/ג חזו"א על הרמב"ם
י/ג חי' בר נחמני דף סא ע"ד, סח ע"א-ע"ב {שאבד בו חוט פשתן}
י/ג חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' רכד
י/ג חי' חתם סופר
י/ג חי' ר' שמואל ב"ק עמ' רג
י/ג חי' ר"י נחמיה סי' קפג אות ב
י/ג חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' רצט {לח"מ}
י/ג חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' קמ
י/ג חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף קצז ע"ב
י/ג חתן סופר או"ח ח"א עמ' נט
י/ג יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' רכט
י/ג יד המלך (פלומבו)
י/ג ידבר שלום ח"א עמ' קמג
י/ג כל בו ח"ה עמ' שכ
י/ג כללי קלב"מ (תשסז) עמ' רפז-רפח
י/ג כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' שכב-שכג
י/ג לבושי יוסף עמ' יד-טו, לו
י/ג לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' שס
י/ג מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף נב ע"א
י/ג מגד יהודה ח"א סי' רמז אות ו
י/ג מגידות (תשעג) סי' קל עמ' סא
י/ג מגילת ספר לאוין דף עא ע"ב, קנד ע"ב וע"ד {לח"מ}, קנה ע"ב
י/ג מגן גבורים (או"ח) סי' יא ס"ק ח
י/ג מחנה חיים ח"ב עמ' קג
י/ג מחנה יהודה (חסמן) עמ' רז
י/ג מחנה לויה (תשעד) עמ' שכז {לח"מ}
י/ג מי השלוח (זס') עמ' נד
י/ג מילי דמרדכי
י/ג מעשה בצלאל סי' תלא {עבירה דרבנן}
י/ג מפתח הבאורים [חתם סופר אהע"ז ח"א סי' עג]
י/ג מרגליות הים סנהדרין כד ע"ב אות ח {יו"ט שני}
י/ג מרכבת יוסף דף קד ע"ג, קה ע"א {שוע או טווי או נוז}
י/ג מרפא לנפש חי' סוגיות סי' מח אות יח {מדבריהם}, סי' קמז אות ד {מדבריהם}
י/ג משיב נפש (שרהיי) דף נא ע"א
י/ג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' קסב
י/ג משנת חיים נדה סי' מא עמ' קס
י/ג משנת ר' אהרן יבמות סי' ו אות א
י/ג משפט כהן עמ' סו ע"א
י/ג משפטי ארץ ח"ב עמ' 43
י/ג נועם חי"ב עמ' נג, נה, נט
י/ג נר מצוה (ואלק) מצוות דף קכה ע"ד {גם בעבירה דרבנן שאינו רשע דחמס, פסול}
י/ג עבודת משא (מאיר) ח"א עמ' תנו-תסו
י/ג עולת שמואל (לובצר) ח"א דף כג ע"ב
י/ג עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ג עמ' צו
י/ג ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' עו, רלו-רלז, רצט
י/ג פני מבין ח"א דף כה ע"ב, צה ע"ב {הגהמ"י}
י/ג פנת יקרת (תשנד) סי' קמט אות א
י/ג פנת יקרת (תשעא) עמ' תרסה
י/ג פסקי אליהו ח"א עמ' מח
י/ג פסקי מהרי"ץ - בארות חיים הערה עא ד"ה אמנם
י/ג פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 244
י/ג צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' ה אות א
י/ג קול בן לוי (תשסג) עמ' רכט
י/ג קול דודי (תשף)
י/ג קול דודי ר"ה סי' שסז, שסט
י/ג קרבן אליצור דף קעג ע"ב וע"ד
י/ג קרן פני משה ח"ב
י/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רנה
י/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' שלו
י/ג רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קס, רנא, שצג
י/ג שארית ישראל (מינצברג) או"ח סי' כב (עמ' כג)
י/ג שו"ע הרב הל' עדות ס' ז
י/ג שו"ת הרדב"ז ח"א סי' שיז, ח"ה סי' אלף שפא
י/ג שו"ת הריב"ש עמ' יב, קפח, והמיוחסות עמ' ל
י/ג שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' קכט
י/ג שושנת העמקים (תאומים) עמ' ז, יד, פג, קא
י/ג שיח ערב סנהדרין עמ' קו {חיוב מדבריהם}
י/ג שלטון החוק בישראל עמ' 143
י/ג שם יוסף (מועטי) ח"א דף יט ע"ד {בגד שאבד בו כלאים}
י/ג שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות לא, לג
י/ג שעורי ר' שמואל ב"מ ח"א עמ' פב
י/ג שער המלך ח"ב עמ' רצג {לח"מ}
י/ג שערי תורה (לעוו) ח"ג דף קכז ע"ד
י/ג שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך ב עמ' רסז
י/ג תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' שמח, שנא, שנד
י/ג תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' קעח
י/ג תיבת גומא (ורשנר) עמ' רמא, שכח
י/ג תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תפו, ח"ב עמ' קיז
י/ג תיבת גומא (תשסז) עמ' קעא, ריז {עבירה דרבנן}
י/ג תניא רבתי ח"א עמ' 305
י/ד אגרות הגרי"ד עמ' עא
י/ד אהלי יצחק
י/ד אוהב מישרים עמ' רעט {ממון שאינו שלהם}
י/ד אוצמפה"ת ב"מ ה ע"ב הע' 83 {כ"מ - חמסן לא עובר בלא תחמוד כי נותן דמים}
י/ד אוצמפה"ת ב"מ עד ע"א הע' 16, 29 {הגהמ"י אות ה}
י/ד אוצר א"י ח"ו עמ' 185
י/ד אוצרות יהושע עמ' תכז
י/ד אור יעקב סנהדרין סי' יב {מדוע משחק בקוביא פסול רק אם אין לו אומנות אחרת}, דף לג ע"ב {גזל גזל מדבריהם ולא אכל אותו - האם נפסל, סוחרי שביעית שיש להם אומנות אחרת}, לג ע"ג {הפסוק "כי יקום עד חמס"}, לג ע"ג-ע"ד {משחק בקוביא שאינו אוכל את מה שגזל}, סי' יד דף לו ע"ד {המקור לפסול רשע דחמס, הפסוק "כי יקום עד חמס"}, לח ע"ד-לט ע"ב {גזלן לא נפסל אף מדרבנן מצד הלאו כי אין לוקים עליו}
י/ד אור לי כתובות סי' יד ס"ק ה
י/ד אור לישרים (קלרמן) ב"מ עמ' סב
י/ד אוריתא טז עמ' יא, יג
י/ד אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש מא עמ' 302
י/ד איש על העדה (אלאביץ) עמ' 211
י/ד אמונת עתיך גל' 120 עמ' 18 {עד מדינה}
י/ד אמר יוסף (אלקלעי) {האם לומדים מעד זומם גם לעד שנפסל מטעם אחר שנפסל למפרע}
י/ד אמרי אמת (אמאדו) דף ז ע"ג
י/ד אמרי בינה (אוירבך) - עדות סי' לב ד"ה והנה
י/ד אמרי דוד (שליסל) דף נג ע"ג-ע"ד {מדוע עדים בהלוואת ריבית לא פסולים}
י/ד אמרי דעת חו"מ סי' ה עמ' קמב
י/ד אמרי סופר עמ' סח
י/ד אמת ליעקב נשים עמ' קצ
י/ד אנצי"ת ע' אבק הע' 2 {כ"מ - אבק גזל}, ע' אסמכתא (ב) הע' 101, 115, 116, 120, ע' גבאי הע' 1, 3 {כ"מ}, 4, 9, 11, 13, 15, 17, 19, ע' גזל הע' 401, 404, 405, ע' גזלן הע' 5, 8, 13, 21, 22, 27, 28, 37, 49, 52, 54, 56, 61, 62, 64, 66, 68, ע' גנב הע' 2, 6, 16
י/ד אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 112 {משחק בקוביא פסול רק אם אין לו אומנות אחרת}
י/ד ארחות חיים ח"ב סי' לז אות ד {מגדלי בהמה דקה}
י/ד ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קיז {כ"מ}, קצד {כ"מ}
י/ד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי = מאירי סנהדרין כד ע"ב {סוחרי שביעית - גם שלא ודאי לנו שהם פירות שביעית}
י/ד באר אלחנן עמ' רב {לח"מ - לא תחמוד}
י/ד באר דוד ב"ק ח"ג סי' מ אות א-ב {כ"מ}
י/ד באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קסז
י/ד באר ראי עמ' רפד {עד זומם למפרע נפסל - האם עד שנעשה דיין והוזם בב"ד אחר גמר הדין בטל למפרע}
י/ד באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ד סי' כז אות ג
י/ד בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' קצב
י/ד בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' לג, צד
י/ד בדבר מלך חי"ז עמ' לא, קכ {ועוד יש שם רשעים שהן פסולין לעדות אע"פ שהן בני תשלומיו ואינן בני מלקות}
י/ד בימי הבית ובימי המשנה עמ' 540
י/ד בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' לד סעיף טז, סי' צ סעיף א
י/ד בית אהרן וישראל גל' יב עמ' כב {כ"מ - לא תחמוד כשנתן כסף}, גל' לד עמ' קיז {בלאו הניתק לעשה פסול רק אם הוא רשע דחמס}, גל' לה עמ' צג {עד זומם ששילם או לקה לא חוזר לכשרותו}, גל' לו עמ' עח {משחק בקוביא - אבק גזל, הגהמ"י - כשהממון על הדף, הדין בשאר משחקים}, גל' נד עמ' מה-מו {מלוה ולווה ברבית קצוצה פסולים מדאורייתא וברבית דרבנן פסולים מדרבנן}, מח {מדוע הלווה נחשב רשע דחמס}, נ {פסול הלווה באבק רבית}
י/ד בית דינו של שמואל עמ' 1018
י/ד בית שמאי (פרידמן) דף יד ע"א {עז זומם נפסל למפרע}
י/ד בכורי אברהם דף עז ע"ב-ע"ג {גנב שהחזיר} וע"ד {לוקח שלא ברצון}, עח ע"ב {גנב שהחזיר}
י/ד בכורי חיים ח"ד עמ' קמח {האם עד זומם פסול מטעם רשע דחמס}
י/ד בן אברהם (אשטרושא), דרושים דף יג ע"ב
י/ד בני אברהם יו"ד דף ב ע"א, ע"ד
י/ד בנין אב (שולמן) סי' מו אות ד {חמסן פסול גם אם המוכר שתק והמכר קיים}
י/ד ברור הלכה ב"ק עט ע"ב אחרי ציון י {מותר לגדל בהמה גסה בא"י}, ב"מ עה ע"ב ציון ג פסקה יב {מלוה ולווה ברבית}, סנהדרין כד ע"ב ציון ד {משחק בקוביא}, ז {סוחרי שביעית}, כה ע"א ציון א {מלווה ולווה ברבית}, ה {מפריחי יונים}, כה ע"ב ציון י {חמסן}, ל {רועה}, מ {גבאי ומוכס}, כז ע"א ציון א {עד בשטר שהוזם - ממתי נפסל}
י/ד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ב עמ' קה {מלוה ברבית קצוצה פסול מהתורה}, קטז {"אימתי" דר' יהודה הולך על כל המשנה, "אם תקדמך יונך ליון"}, קיז-קכב {משחק בקוביא, סוחרי שביעית, מפריחי יונים}, קמו-קמז {משחק בקוביא - אסמכתא דרבנן}
י/ד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' ריז
י/ד ברכת מועדיך לחיים (אזמיר) ח"ב דף ח ע"ג
י/ד ברכת מועדיך לחיים (תשסג) ח"ב עמ' נב
י/ד גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' יח-יט, כב-כו, לג-לד, מב-מג, נט-ס
י/ד גושפנקא דמלכא {חידושים על סנהדרין כד ע"א-כו ע"א, סוחרי שביעית - דוקא שאין להם אומנות אחרת, כ"מ - המשחק בקוביא עם גוי, כ"מ - אינו עובר בלא תחמוד אם נותן כסף}
י/ד גליוני הגר"ש עמ' קטז {כ"מ} [וכ"כ לח"מ הל' שחיטה פי"ג ה"ה]
י/ד גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' רנא
י/ד דברות אליהו ח"ה עמ' קעה {משחק בקוביא שאין לו אומנות אחרת}
י/ד דברות משה גיטין סי' ח ענף ב עמ' צה {כ"מ - רק לרבא צריך רשע דחמס}, ב"מ ח"ב סי' עב הערה פא עמ' תצ-תצא {מדוע עדים על הלוואת רבית לא נפסלים, לח"מ - הפסוק "כי יקום עד חמס"}
י/ד דברות משה סנהדרין עמ' קסב, קסו
י/ד דברי אברהם (שדמי) ח"ג סי' ז אות ה {כ"מ - במקום חמסן צ"ל גזלן, האם חמסן פסול במקרה שהמקח קיים, האם חמסן פסול מדאורייתא או מדרבנן}
י/ד דברי אליהו (חזן) ח"ב עמ' קא {חמסן}
י/ד דברי אמת (תשעט) עמ' קנב {אע"ג שהחזירו הגנב והגזלן הממון שגנבו ושגזלו ושלם עד זומם הממון שהוזם עליו פסולין, וכ"מ ד"ה אע"פ}
י/ד דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שח {לח"מ}
י/ד דברי יוסף (קונביץ) עמ' 127-129 = בית רידב"ז סי' לב {האם משחק בקוביא פסול משום גזל או משום שאינו עוסק ביישובו של עולם}
י/ד דברי יחזקאל (מישור) עמ' רנו
י/ד דברי יחזקאל (תרצה) סי' כ אות ט {רשע דחמס פסול גם אם זו עבירה בלי מלקות}
י/ד דורש משפט עמ' תשטו, תשלב
י/ד דין אמת (תשסז) עמ' כז, לא
י/ד דינא דמלכותא דינא עמ' 299
י/ד דיני חוזים במשה"ע עמ' 224
י/ד דעת כהן סי' רלב עמ' תכה {פסול רשע דחמס}
י/ד דרך ישרה ח"ב סי' מה עמ' קעח {עד זומם למפרע פסול - לכן אם לקה הנידון על פיהם נחשב כאילו לקה חוץ לב"ד}
י/ד הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' קמ, קמו, קנ, קנו, קסד-קסה, קסח-קסט, קעד-קעו, רנו
י/ד הלכה רבה ח"א עמ' 132 {מדוע חמסן נחשב גזל מדבריהם הרי עובר בלא תחמוד}, 207 {כ"מ - עדים על הלוואה בריבית לא פסולים}, ח"ב עמ' 22 {משחק בקוביא פטור מקרבן שבועת העדות}, 186 {מדוע חמסן נחשב גזל מדבריהם הרי עבר בלא תחמוד, כ"מ - במקום חמסן צ"ל גזלן}
י/ד המאיר לארץ
י/ד הערות ר"ק שלזינגר למאירי ב"מ עב ע"א הערה 332 {האם עדים על הלוואה רבית נפסלים}
י/ד הרמב"ם (בנדיקט) עמ' קלג-קלה {עד זומם למפרע נפסל - מדוע בפי"ח כתב שזה גזיה"כ}
י/ד השבת לקדשו דף פא ע"ד {לוקחים ממון שאינו שלהם בחמס, רוצח חמור מרשע דחמס}
י/ד ויען יצחק עמ' שמה
י/ד זכר אליהו עמ' רסב {רועים של אחרים}
י/ד זכר יצחק (תשן) עמ' עו
י/ד זכרון יהודה (לאש) דף מב ע"א
י/ד זכרון משה אליהו עמ' קכא {משחק בקוביא פסול כי אינו עוסק ביישובו של עולם}
י/ד חדושים ובאורים (גרי') סנהדרין סי' ד ס"ק ד {משחק בקוביא פסול רק אם אין לו אומנות אחרת, הדין אם משחק עם גוי}
י/ד חוות יאיר (תשנז) עמ' תמז
י/ד חוקות הדיינים ח"א עמ' נד-נו {מלוה ברבית קצוצה פסול מדאורייתא, הלווה פסול ולא העדים}, נח {ארא או אם יקדמך יונך ליון}, נט {סוחרי שביעית - גם אם יש לו אומנות אחרת}, ס {לח"מ - ארא, סוחרי שביעית - "יושב ובטל"}, סב {חמסן - מדוע פסול רק מדרבנן, האם פסול אם אמר "רוצה אני"}, סה {מותר לגדל בהמה גסה}, סז {גבאי ומוכס}, פד {האם עד זומם בשטר נפסל למפרע}
י/ד חוקת עולם עמ' 146 {מגדלי בהמה דקה}
י/ד חזון יחזקאל סנהדרין פ"ה ה"ב עמ' 64 {סוחרי שביעית - כשלא ידוע שהם פירות שביעית}, שבועות הוספה ג
י/ד חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 86 {מוכס וגבאי}, 88-87 {מדוע משחק בקוביא פסול רק אם אין לו אומנות אחרת, דין מפריחי יונים}, ח"ב עמ' 18 {מי שנשבע בשקר שאינו יודע עדות בממון נחשב רשע דחמס}
י/ד חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' פא עמ' רא
י/ד חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"ק עג ע"א]
י/ד חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' קסה {מדוע משחק בקוביא פסול רק אם אין לו אומנות אחרת}, סנהדרין עמ' מו {כנ"ל}
י/ד חי' ר' חנוך הענאך עמ' מט
י/ד חי' ר' שמואל ב"ק עמ' ר-רא, רג
י/ד חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' פט
י/ד חיים ומלך
י/ד חנן אלקים עמ' פג {כ"מ}
י/ד חסדי דוד ח"ה עמ' תקנב-תקנג {מדוע משחק בקוביא פסול רק אם אין לו אומנות אחרת}, תקנד {מפריחי יונים פסולים ביישוב גם אם יש לו אומנות אחרת, "אם תקדמך יונך ליון" פסול רק אם אין לו אומנות אחרת, סוחרי שביעית - גם כשלא ידוע שהם פירות שביעית}, תקנה {אע"פ ששילמו צריכים תשובה}
י/ד חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' קע
י/ד חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ב סי' כו דף נג ע"א {ברבית דרבנן הלווה פסול מדרבנן}
י/ד יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' רכט
י/ד יד בנימין ר"ה עמ' שב {רשע דחמס}
י/ד יד דוד (קרלין) ח"א דף קעב ע"ג {חזרה לכשרות ע"י החזרת גזילה}
י/ד יד המלך (פלומבו) לעיל פ"ג ה"ו {רועי בהמה דקה - הדין בבבל או בשאר חו"ל במקום שיש רוב ישראל}
י/ד יד יהודה (תרלד) עמ' 18
י/ד יד פשוטה מדע עמ' תתקלה
י/ד יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' כד {כ"מ}
י/ד יורה חכימא (תשח) עמ' רפ {חמסן - אם אמר "רוצה אני"}, רפא
י/ד יתר הבז (תקמז)
י/ד יתר הבז (תשסח) עמ' קעז, קפא
י/ד כבוד יו"ט {מגדלי בהמה דקה וגסה - על תוס' ב"ק עט וע"ז כו}
י/ד כל בו ח"ה עמ' שכ
י/ד כרם שלמה (אמריליו) דף א ע"ב {מלוה ברבית}
י/ד לב יוסף עמ' 87 {משחק בקוביא פסול רק מדרבנן כי אסמכתא קונה מדאורייתא}
י/ד לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' כו אות ג
י/ד לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' מח אות יח-כ
י/ד לשון למודים חו"מ דף כג ע"ג {כ"מ}
י/ד לשון ערומים {מדוע רש"י הוצרך לומר שסוחרי שביעית הם רשע דחמס, דין קוברי מת ביו"ט ראשון}
י/ד מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' לח
י/ד מאור צבי (תשס) עמ' מב
י/ד מאור צבי (תשסה) עמ' מב
י/ד מאיר עיני חכמים ח"ב דף יב ע"ד {עד זומם למפרע נפסל}
י/ד מגידות (תשעג) סי' קנו עמ' קמ
י/ד מגילת ספר לאוין דף פב ע"ב, פג ע"א וע"ג
י/ד מוריה גל' קעט עמ' פג {סוחרי שביעית}, גל' קפג עמ' ו {משחק בקוביא - כרב ששת}
י/ד מטה אהרן ב"ב עמ' קלה-קלו, שבועות עמ' שי-שיא
י/ד מכתבי תורה (אלתר, תשכז) עמ' צט-ק {כ"מ - עדים בחוב של ריבית לא נפסלים}
י/ד מכתבי תורה (אלתר, תשנז) סי' פ
י/ד מלכי בקדש (מלכי) דף קמז ע"ד {גזל של דבריהם}
י/ד ממעין ההלכה עמ' 8
י/ד מנוחת אשר ח"א דף פז ע"א {משחק בקוביא - פסול כי אינו עוסק בישובו של עולם}
י/ד מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות מצוה לח דף צג ע"א-ע"ב {כ"מ - אין לא תחמוד אם שילם}
י/ד מנחת חינוך ח"א עמ' קצט {רשע דחמס פסול לעדות אשה, עד זומם אינו רשע דחמס}, ר {עד זומם אינו רשע דחמס}, רד {האם עובר בלא תחמוד אם נותן כסף}, ח"ב עמ' קפז {רשע לתאבון פסול גם בבני נח}
י/ד מנחת ירושלים (ס' זכרון לר"ע בלוי) עמ' לג {חמסן}, לד {עד זומם}
י/ד מנחת כהן (כץ) ח"ב דף מא ע"א {מדוע משחק בקוביא פסול דוקא אם אין לו אומנות אחרת}
י/ד מעין החכמה עמ' ל
י/ד מעין חתום סי' קל
י/ד מעיני המים
י/ד מעשה הבא בעבירה עמ' 204
י/ד מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תמו (עג)]
י/ד מצודת בן ציון דף יז ע"ג {משחק בקוביא}
י/ד מצעדי גבר ב"מ סי' יח אות ג
י/ד מקור ישראל דף סה ע"ב {הגונב מגוי}
י/ד מקראי קדש (תשנג) עמ' קמד {כ"מ}, של
י/ד מראה אש ח"א עמ' עז {פסול אע"פ שהחזיר}
י/ד מראות הצובאות (תשסז) עמ' מב
י/ד מרגליות הים סנהדרין כד ע"ב אות ז {סוחרי שביעית}, י {כ"מ - משחק בקוביא}, כה ע"ב אות יא {כ"מ - לא תחמוד בלא דמי משמע}
י/ד משאת מרדכי ב"ק עמ' רצו
י/ד משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' קפז
י/ד משנה הלכות ח"ו סי' רע {המשחקים בבהמה - מירוצי סוסים}
י/ד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' קעב
י/ד משנת אליעזר (רבינ') סי' פב עמ' קצח {כ"מ - "אימתי" לפרש}
י/ד משנת יעקב הפלאה עמ' קסז-קסט
י/ד משנת יעקב נזיקין עמ' קמד {לח"מ}, קסב-קסד
י/ד משנת משה ר"ה עמ' נג {כ"מ - "אימתי" לפרש}, קכב {מפריחי יונים}, תענית עמ' פד, מגילה עמ' ה, סנהדרין עמ' פב
י/ד משפטי אמת עמ' קסו
י/ד משפטי ארץ ח"ב עמ' 43-44
י/ד משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 492 {קוביא}
י/ד משרת משה (עטייה)
י/ד נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' טו, יז
י/ד נודע ביהודה קמא אהע"ז סי' נז {רשע דחמס פסול גם בלי מלקות}
י/ד נועם חי"ב עמ' נג-נד, חי"ח עמ' קצג
י/ד נזר הקדש (קפלן)
י/ד נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' רנב, ח"ג עמ' תקצ, תקצא
י/ד נחמד למראה ח"א דף נ ע"ד
י/ד נר מצוה (ואלק) מצוות דף קכג ע"א-ע"ב {שלא ברצון הבעלים - ואם אמר "רוצה אני" מותר}
י/ד סגולת ישראל שמות עמ' עה,רצו {ועוד יש שם רשעים שפסולים לעדות וכו'}
י/ד סדר הדיון עמ' 49
י/ד סוכה וארבעת המינים עמ' 35
י/ד ספרי דבי רב ח"ג עמ' תט
י/ד עבודת משא (מאיר) ח"א עמ' תסז-תקי
י/ד עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' רפו-רפז
י/ד עדות ביהוסף (פודור) עמ' עט, פד, פו
י/ד עדות ביעקב (ריינס) עמ' שכה, שכח {עד זומם למפרע נפסל}
י/ד עדות ושטרות עמ' 214
י/ד עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ג עמ' קב
י/ד עיוני תשובה (קדרי) עמ' 148
י/ד ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' עו, רלו-רלז, רצט
י/ד ערך השלחן חו"מ ח"א דף כח ע"א {חמסן פסול מדרבנן}
י/ד פני אהרן (אמריליו) דף לט ע"ד, פ ע"ב
י/ד פני יהושע (חנדלי) דף קלו ע"ג
י/ד פני מבין ח"א דף פו ע"ד, פז ע"א, פט ע"א
י/ד פני משה (שלז')
י/ד פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' ע {העדים נפסלים גם אם אין בהם דין הזמה}
י/ד פנת יקרת (תשנד) סי' קמט אות א
י/ד פנת יקרת (תשעא) עמ' תרסה
י/ד פעמוני זהב סי' לד סעיף ט
י/ד פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' מה, ויקרא עמ' קד
י/ד פרי האדמה ח"ב וח"ד
י/ד פרי שמואל שביעית עמ' נא-נג {מדוע משחק בקוביא פסול רק אם אין לו אומנות אחרת, מדוע כתב סוחרי שביעית בין משחק בקוביא למפריחי יונים, מדוע בסוחרי שביעית נחשב ממון שאינו שלהם}
י/ד פשר דיני הנזיקין בתלמוד עמ' 113 {טעם פסול רועה בהמה דקה}
י/ד צדקה לחיים (תקמז) (ליקוטים)
י/ד צדקה לחיים (תשסח) עמ' נז
י/ד צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שכא ע"ג {כ"מ}, שכב ע"ג {כ"מ}
י/ד צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חו"מ סי' רז עמ' 66 {משחק בקוביא הוא אסמכתא}
י/ד צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' מה אות ה
י/ד צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' מה אות ה דף נח ע"ד {האם משחק בקוביא הוא אסמכתא}, יו"ד סי' יב אות ב {מגדל בהמה דקה הוא רשע מדרבנן}
י/ד קובץ השמיטה עמ' תקעו
י/ד קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' קנט {חמסן שנתן כסף אינו מהתורה}
י/ד קול בן לוי (תפז) דף סח ע"ב {מלוה}
י/ד קול דודי (תשף)
י/ד קונטרס השביעית (קלמנוביץ) עמ' מד
י/ד קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' י, לח {אע"פ שהחזיר}, דברים עמ' קטו {למפרע נפסל}
י/ד קרית מלך רב (תשסו) עמ' תתכה {כ"מ}
י/ד רלב"ג שמות פכ"ג פסוק א עמ' שב {כ"מ - קושית הטור}
י/ד רמ"ע מפאנו סי' כט {כ"מ - מדוע הוצרכו לפסוק כר' יהודה}
י/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רנה
י/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' רי, שלו, שבועות ח"ב עמ' לט
י/ד רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' רנב
י/ד שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' נה {אפילו החזירו}
י/ד שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' עב {רשע דחמס}
י/ד שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' קנב {מדוע מי שהעיד שקר פסול לעדות}
י/ד שו"ע הרב הל' גזלה קו"א אות ט
י/ד שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' טז
י/ד שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' צב {הגהמ"י אות ה}
י/ד שו"ת הרדב"ז ח"א סי' שיז, ח"ה סי' אלף תקעט
י/ד שו"ת מהר"ם בן חביב סי' פט עמ' קטז-קיז {כ"מ - מדוע חמסן לא פסול משום לא תחמוד}
י/ד שו"ת מהר"ם די בוטון סי' ל דף נה ע"א {משחק בקוביא הוא אסמכתא}
י/ד שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' תקנד, תקנו
י/ד שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' כד עמ' צד-צו
י/ד שו"ת ר"י מסלוצק עמ' שסט {מלוה פסול מדאורייתא ברבית קצוצה}
י/ד שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"ב עמ' מב
י/ד שו"ת ראנ"ח ח"ב סי' כב
י/ד שו"ת רשב"ש סי' תטז עמ' שנא {המעכב ממון פסול מהתורה}
י/ד שושן עדות דף נו ע"ד
י/ד שיח ערב סנהדרין עמ' צב {רבית קצוצה}, צד, צו, קא {עד זומם}, קו
י/ד שלטון החוק בישראל עמ' 143-144 {רשע דחמס פסול - דין "עד מדינה"}
י/ד שלמי יוסף ר"ה עמ' קנ
י/ד שמרו משפט ח"ב עמ' קט {כ"מ}
י/ד שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' קנה, שמח, שנב-שנג, שנט, שפח
י/ד שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות לג
י/ד שעורי ר' שמואל ב"מ ח"א עמ' פא-פב
י/ד שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' ט
י/ד שעורי ר' שמואל סנהדרין ח"א עמ' קפ-קפא
י/ד שער משפט סי' ג ס"ק א
י/ד שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' תב, תה {לח"מ}
י/ד תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' שמח-שמט, שנא, שנד
י/ד תורה שלמה שמות פכ"ג אות יג {כי יקום עד חמס}, יד {רשע דחמס פסול גם בלי מלקות}, טז {האם גזלן נפסל למפרע}
י/ד תורת ראשי הישיבות מכות עמ' שנ
י/ד תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תתטז
י/ד תחומין ח"ה עמ' 305 {משחק בקוביא אינו אסמכתא}
י/ד תלפיות ח עמ' 45 {לח"מ - משחק בקוביא פסול רק אם אינו עוסק ביישובו של עולם}
י/ד תפארת ציון (ריבקין) סי' יב אות יד
י/ד תקון סופרים (רשב"ש) שער כד עמ' קו, קט, קיד
י/ד תקנת השבים עמ' 443, 444, 463-461
י/ה אגרות משה חו"מ ח"א סי' מז
י/ה אמר יוסף הל' גניבה פ"ו דף לג ע"א-ע"ב {קודם שתגמר מלאכתם}
י/ה אמרי בינה (אוירבך) - עדות סי' לא ד"ה ולכאורה {כ"מ}
י/ה אנצי"ת ע' אריס הע' 103, ע' גנב הע' 17-19, 22
י/ה ברור הלכה סנהדרין כו ע"ב ציון ט
י/ה ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ב עמ' קטו
י/ה גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' מט
י/ה דברות משה סנהדרין עמ' קעג
י/ה היכל צמח עמ' רנג
י/ה הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' קעב
י/ה חי' מחנה אפרים
י/ה חיים ומלך
י/ה כל בו ח"ה עמ' שכב
י/ה מרגליות הים סנהדרין כו ע"ב אות כ {קודם שתיגמר מלאכתן}
י/ה משפטי ארץ ח"ב עמ' 43
י/ה נחמד למראה ח"א דף לב ע"א
י/ה סמיכה לחיים דף נו ע"ג
י/ה פני מבין ח"א דף צד ע"ג
י/ה קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' קכד
י/ה רביד הזהב (אברך) דף נז ע"א
י/ה רביד הזהב (אברך) סי' לח אות ג
י/ה רביד הזהב (אברך) סי' לח אות ג
י/ה שעורי ר"א ליכטנשטין פסחים עמ' 82
י/ה שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף קל ע"א {כ"מ}
י/ה תאיר נרי סי' ב דף ג ע"ד, ד ע"א וע"ג, י ע"ג-ע"ד
י/ה תולדות יעקב (מאהלר) עמ' רעד


יא/956 הלכות עדות פרק יא *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יא/רה"פ אור הישר
יא/רה"פ הרמב"ם המדויק
יא/רה"פ יד פשוטה
יא/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יא/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יא/רה"פ פי' ר"י קאפח
יא/רה"פ קרית מלך
יא/רה"פ רמב"ם לעם
יא/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יא/א אוצר א"י ח"ב עמ' 11
יא/א ברור הלכה פסחים מט ע"ב ציון ב
יא/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ב עמ' קכד-קכה
יא/א דברות אליהו ח"ה עמ' צב {מי שאינו במקרא ובמשנה ובד"א}
יא/א הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' קעח
יא/א הרמב"ם כמחנך עמ' 49
יא/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' רסו
יא/א חיתו ארץ עמ' 119
יא/א יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רעג
יא/א יחוה דעת ח"ה עמ' רעט
יא/א כתב סופר יו"ד סי' קלז ד"ה וכן {ומכלל אלו האוכלין צדקה}
יא/א לב טהור עמ' ריא-ריב
יא/א להורות נתן - שו"ת ח"ב עמ' קלט ע"א
יא/א מבוא למשנה תורה עמ' 331, 356
יא/א מחשבת מוסר ח"א עמ' רב {בחזקת רשע}
יא/א מלך ישראל עמ' 677
יא/א מענה אליהו עמ' רפח
יא/א מראות הצובאות (תשסז) עמ' מב
יא/א משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' נג אות יג
יא/א משפט עם הארץ עמ' כח, לו, מז
יא/א משפטי ארץ ח"ב עמ' 44
יא/א נועם חי"ב עמ' נו
יא/א נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"ב סי' ח אות א {שאינו במקרא במשנה ובד"א}
יא/א נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' כב אות א
יא/א נתן פריו חולין עמ' סב
יא/א עבודת משא (מאיר) ח"א
יא/א עדות ביוסף (נתנזון)
יא/א פותח שערים עמ' כז
יא/א קונטרסי שעורים כתובות קונ' ב אות ה עמ' 124
יא/א ר"י ששפורטש עמ' 55, 239
יא/א רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' רנא
יא/א שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' פה
יא/א שו"ת הרמ"ץ (ויטמאיר) יו"ד סי' ט אות ט {פסול עדות ע"ה}
יא/א שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' קנו
יא/א שו"ת מהר"ם מרוטנבורג (תשעה) ח"א עמ' רעט
יא/א שו"ת מהרש"ל סי' יא, לג
יא/א שלמי יוסף ר"ה עמ' רלד
יא/א שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות קכא
יא/א שערי תורה (לעוו) עדות ח"ב עמ' רטו
יא/א שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' תד
יא/א תורת רפאל ח"ג עמ' קו-קז
יא/א תחומין חי"ז עמ' 244 {לח"מ}
יא/א תקון סופרים (רשב"ש) שער כד עמ' קיא
יא/א-ד' שו"ת מהרש"ל (תשעט) עמ' לב, קיב
יא/ב אוהב מישרים עמ' קנח
יא/ב אורח ישראל סי' יד הערה מו
יא/ב אנצי"ת ע' איבה הע' 38, 39
יא/ב ברור הלכה פסחים מט ע"ב ציון ב
יא/ב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ב עמ' קכד-קכה
יא/ב גור אריה שמות פ' ב הע' 77
יא/ב דברי דוד (מילדולה) דף קפח ע"ד
יא/ב דרך אמונה (הרסון) עמ' תמ
יא/ב הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' קעח
יא/ב התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' רמ
יא/ב זכר יצחק (תשן) עמ' פד
יא/ב חוקות הדיינים ח"א עמ' עד
יא/ב חי' ר"ש קלוגר ר"ה-מגילה עמ' צב
יא/ב חיתו ארץ עמ' 119
יא/ב יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רעג
יא/ב יחוה דעת ח"ה עמ' רעט
יא/ב יסודי הצדקה עמ' 69
יא/ב מבוא למשנה תורה עמ' 331, 356
יא/ב מלך ישראל עמ' 677
יא/ב מנחת עני (תקמז) דף כד ע"ג {ע"ה}
יא/ב מעיל שמואל (פלורנטין)
יא/ב משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' נג אות יג
יא/ב משפט עם הארץ עמ' כח, ל, לו-לז
יא/ב נשמת חיים (תשסח) חו"מ ענינים סי' ק עמ' קסז
יא/ב עזרת נשים (מאירי) ח"א עמ' קכה
יא/ב צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף טז ע"ב
יא/ב ר"י ששפורטש עמ' 55, 239
יא/ב שארית יוסף (תשמד) שו"ת סי' עז הערה 118
יא/ב שארית יוסף (תשסז) עמ' קסח
יא/ב שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' פה
יא/ב שלמי יוסף ר"ה עמ' רלד
יא/ב תהלות ישראל (מג'לד) עמ' קסא {כ"מ - עם הארץ}
יא/ב תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' ת
יא/ב תקון סופרים (רשב"ש) שער כד עמ' קז
יא/ג ברור הלכה פסחים מט ע"ב ציון ב
יא/ג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ב עמ' קכה
יא/ג גבול יהודה (ציר') דף סד ע"א
יא/ג דברות אליהו ח"ד עמ' קנה
יא/ג הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' קעט, רמד
יא/ג זבחי ראיה עמ' נד
יא/ג זכר יצחק (תשן) עמ' פד
יא/ג חיתו ארץ עמ' 119
יא/ג חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 572
יא/ג יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' שה, ח"ב עמ' כד
יא/ג ימין משה עמ' ריג
יא/ג להורות נתן - שו"ת ח"ב עמ' קלח ע"ב
יא/ג מבוא למשנה תורה עמ' 315, 331, 356
יא/ג משפט עם הארץ עמ' כח-כט
יא/ג פד"ר ח"י עמ' 320
יא/ג צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' צ אות ה
יא/ג קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' קז
יא/ג קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' תכג
יא/ג קונטרסי שעורים כתובות קונ' ז אות ה עמ' 264
יא/ג ר"י ששפורטש עמ' 55, 239
יא/ג שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' פה
יא/ג שו"ת הריב"ש עמ' יג
יא/ג תורה מציון שנה ו חוב' ד סי' א דף ב ע"א, ג ע"ג {עם הארץ}
יא/ג תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' ת
יא/ד בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' שנ
יא/ד ברור הלכה פסחים מט ע"ב ציון ב
יא/ד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ב עמ' קכה
יא/ד הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' קעט
יא/ד זכר יצחק (תשן) עמ' פד
יא/ד מבוא למשנה תורה עמ' 331
יא/ד משפט עם הארץ עמ' כח
יא/ד פד"ר ח"י עמ' 320
יא/ד שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' פה
יא/ד שו"ת הרדב"ז ח"א סי' שיב
יא/ד שלמי יוסף ר"ה עמ' רלד
יא/ד תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' ת
יא/ה אוצרות הרמב"ם
יא/ה אור חדש על ציון דף צב ע"ב {האוכל בשוק}
יא/ה אמונת עתיך גל' 125 עמ' 126 {קבלת צדקה גוי}
יא/ה אנצי"ת ע' בושת הע' 110
יא/ה באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ה עמ' רכה, ח"ו עמ' רסא
יא/ה בית מלך (חב"ד) עמ' יח
יא/ה בית שערים או"ח סי' סא
יא/ה בן יהודה סי' קיב
יא/ה ברור הלכה קדושין מ ע"ב ציון י, סנהדרין כו ע"ב ציון ד
יא/ה גביע הכסף ח"ג עמ' קכז {מקבל צדקה מגוי - המבקש טרמפ מחילוני}, קכט {האכל בשוק}
יא/ה דברות אליהו ח"ה עמ' ס {מקבל צדקה מעכו"ם}
יא/ה דברות אליהו ח"ו עמ' קסט {אוכלים בשוק}
יא/ה דברות משה גיטין עמ' צו
יא/ה דולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' תסו {האוכל בשוק}
יא/ה דעת כהן עמ' רמו, תכד
יא/ה הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' קפב
יא/ה הלכה פסוקה ח"א - ברור הלכה עמ' ז
יא/ה הרמב"ם - שמרנות עמ' 184 {מקבלי צדקה מגוי}
יא/ה הרמב"ם ותורתו ח"א
יא/ה השגות הרמ"ך
יא/ה חוקות הדיינים ח"א עמ' עו, פח
יא/ה חיים ומלך
יא/ה חסד יצחק עמ' ק
יא/ה חקרי זמנים ח"ג עמ' קצט
יא/ה יד מלך (מן) הל' חובל פ"ג ה"ב
יא/ה יד פשוטה מדע עמ' רעז
יא/ה ידבר שלום ח"ב עמ' קכו
יא/ה כבודה של תורה ח"ג עמ' כד
יא/ה כתב אמת ח"ב עמ' תטז {הבזויין}
יא/ה כתב סופר יו"ד דף פג ע"ב
יא/ה כתב סופר יו"ד סי' קיד ד"ה אלא {אלא מפי העדים שנאמר על פי}
יא/ה לא תשנא עמ' 275
יא/ה להוגה דעות פ"ה ה"ב {אוכלים בשוק}
יא/ה לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 258
יא/ה מבוא למשנה תורה עמ' 331, 356
יא/ה מוריה גל' ריז עמ' ל {קבלת צדקה מגוי}
יא/ה מחקרי ארץ ח"ו חו"מ סי' ב
יא/ה מנחת חינוך ח"א עמ' שכב, שכד
יא/ה מעין חיים ח"א עמ' קסה
יא/ה משנה הלכות ח"ה סי' קעח
יא/ה משנה הלכות ח"ה סי' קעח {צדקה מגוי}
יא/ה משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' קע {צדקה מגוי}
יא/ה משנת ר' אהרן מאמרים (תשמח) ח"א עמ' קנז {בזויים}
יא/ה משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' קנז {בזויים}
יא/ה משפטי עזיאל ח"ד עמ' צב
יא/ה משרת משה (עטייה)
יא/ה נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"ב סי' ח אות יג {הגהמ"י}
יא/ה נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' ד אות יג, סי' כב אות יג, סי' צט אות כא {הגהמ"י}
יא/ה נשק בר (שידלוף) עמ' כ {כופרים ומורדים}
יא/ה ס' השדה דף מג ע"א
יא/ה סופר המלך ח"ב עמ' שמא
יא/ה סיני ק עמ' שמ-שמב
יא/ה עבודת משא (מאיר) ח"א
יא/ה עולת איש (אלישר) דף א ע"ד
יא/ה עם לבבי אשיחה עמ' קעא
יא/ה פד"ר ח"י עמ' 330
יא/ה פסה"ד בענין האח והאחות עמ' 123
יא/ה פרקי מועדות עמ' 404
יא/ה קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' נט
יא/ה קרית מלך (חב"ד) עמ' כו
יא/ה קרני אורה עמ' נד {הבזוין פסולים לעדות מדבריהם}
יא/ה רשימות (שניאורסון) חוב' קנט ס"א {צדקה מגוי}
יא/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקיד
יא/ה רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' רנא
יא/ה שדה אלחנן ח"ב עמ' ס
יא/ה שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' קנו
יא/ה שו"ת מהר"י וייל סי' קכח
יא/ה שו"ת רשב"ש עמ' תעו
יא/ה שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' תכד, ח"ב עמ' רלה {האוכל בשוק}
יא/ה שיחות ר' ראובן עמ' כג {האוכלין בשוק}
יא/ה שמע אברהם דף קכט ע"א
יא/ה תהלה לדוד (והרמן) פ"קיב פסוק ט הערה נה
יא/ה תקון סופרים (רשב"ש) שער כד עמ' קיט-קכא
יא/ו אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' ר
יא/ו אבן לב דף מט ע"א, נ ע"ב
יא/ו אברהם יגל
יא/ו אגרות משה אהע"ז ח"ד עמ' כז
יא/ו אוצמפה"ת ב"מ ה ע"ב הע' 18
יא/ו אור יחזקאל (קור') עמ' 97, 106-107
יא/ו אור שמח
יא/ו אמת ליעקב נשים עמ' רטו {פחותים מגוים}
יא/ו אנצי"ת ע' גזלן הע' 70, 73
יא/ו ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קצד
יא/ו ברור הלכה סנהדרין כו ע"ב ציון ב
יא/ו גדולי שמואל גיטין דף ג ע"ב {או"ש}
יא/ו דברי ריבות (תשעב) עמ' תקיב
יא/ו דין אמת (תקטו) דף א ע"ג {מל"מ}
יא/ו דין אמת (תשסז) עמ' יג
יא/ו דליית הכרם עמ' תתתלו [צ"ל שהעיד עדותו בטלה]
יא/ו הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' רי
יא/ו הר המלך ח"ז עמ' מג
יא/ו זכרון יהודה (בן הרא"ש) תשובות נוספות סי' יד
יא/ו חוקות הדיינים ח"א עמ' עג-עד, צ
יא/ו חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' מח
יא/ו חק המלך יבמות עמ' קעז
יא/ו יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' תמט, תרא {ר"ח הלוי}, ח"ב עמ' תרא {או"ש}
יא/ו יגיעת ערב ב"מ עמ' קמב, רעו {או"ש}
יא/ו יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רעג
יא/ו ישא איש דף יח ע"ב
יא/ו מעיני החכמה ח"א אות קמט {משום פסידא דלקוחות}
יא/ו מעשה הבא בעבירה עמ' 131
יא/ו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' קעב {צריך הכרזה}
יא/ו משנת יעקב הפלאה עמ' סה
יא/ו נועם חי"ב עמ' סא, סג-סד
יא/ו נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' רנה
יא/ו נר דוד ח"ב עמ' ריז-ריח {רדב"ז}
יא/ו נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' תקטז
יא/ו נתיבות מרדכי גיטין עמ' מד {או"ש}
יא/ו עמק שאלה (טברסקי) עמ' תשמה
יא/ו פני משה (שלז')
יא/ו פסקי מהרי"ץ - בארות חיים הערה קלח ד"ה ברמב"ם
יא/ו רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' רנא-רנב
יא/ו שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תמג
יא/ו שו"ת הרשב"א ח"א סי' אלף קסו
יא/ו שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' תו
יא/ו שו"ת ר"י מסלוצק סי' נט עמ' ר
יא/ו שער המלך ח"א עמ' תקסב {מל"מ}
יא/ז אחיעזר ח"א סי' ו ס"ק ו
יא/ז אשר למלך
יא/ז באר מים חיים (נוסינזון) יבמות דף כה
יא/ז בדי הארון (הכהן) עמ' 236, 238
יא/ז בית הלוי ח"ב סי' א עמ' א
יא/ז ברור הלכה יבמות פח ע"א ציון א
יא/ז דברות משה זרעים עמ' א'יז, א'לה {כ"מ}
יא/ז דברות משה כתובות עמ' קסד {כ"מ}
יא/ז דולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות ח"ב עמ' קפד {עד אחד נאמן}
יא/ז דולה ומשקה (תשסב) עמ' 217
יא/ז דעת כהן עמ' כ
יא/ז דרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' רסה
יא/ז הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' רפ
יא/ז התורה והמדינה ח"ד עמ' קג
יא/ז זבחי ראיה עמ' נג
יא/ז זכר יצחק (תשן) עמ' פד
יא/ז חזו"א דמאי סי' י ס"ק ו (יו"ד סי' מג ס"ק ג)
יא/ז חזקה רבה יו"ד הלכה קסד עמ' 250, ח"ג עמ' 48, 57
יא/ז חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' נט
יא/ז חי' ר' שלמה (תשסא) ח"ג עמ' קלז
יא/ז חיים ומלך
יא/ז טבעת החושן ח"ב עמ' ט, אגרא דשמעתא ח"א עמ' שב, ח"ד עמ' שצא, ח"ה עמ' נא, מלואי אבן ח"א עמ' מה
יא/ז יד דוד (קרלין) ח"א דף קנט
יא/ז ידבר שלום ח"א עמ' נג, נט
יא/ז ימלא פי תהלתך ח"א עמ' לד {רשע ששחט}
יא/ז ישא מדברותיך כתובות פ"א עמ' שסז
יא/ז כלילת יופי דף סח
יא/ז כתר אפרים עמ' קפט
יא/ז לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' רה
יא/ז מאור למלך גיטין עמ' כה
יא/ז מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' קלא
יא/ז מחנה יוסף סוטה עמ' קמה
יא/ז מטה אהרן ר"ה עמ' צג
יא/ז מלאכת שלמה (חכים)
יא/ז מנחת חינוך ח"א עמ' רא-רב
יא/ז מנחת יהודה (בוים) דף קה ע"ב
יא/ז מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' ד אות ה-ז
יא/ז מצעדי גבר גיטין (תשסד) סי' ו אות ג
יא/ז מקור ישראל דף סד ע"א
יא/ז מראה הפנים דמאי דף יט
יא/ז משיב נפש (שרהיי) דף נא ע"ב
יא/ז נועם חי"ב עמ' נח, עה
יא/ז סולם מוצב עמ' קח
יא/ז סמיכה לחיים דף פב ע"ג
יא/ז עדות ביוסף (נתנזון)
יא/ז עדות ושטרות עמ' 252
יא/ז עזרת כהן עמ' יב ע"א
יא/ז ערך שי חו"מ סי' מו סעיף יב
יא/ז פני משה (שלז')
יא/ז פניני רבנו הגרי"ז עמ' 7
יא/ז צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קכה
יא/ז קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' ג
יא/ז קונטרסי שעורים גיטין שעור ג אות ג
יא/ז קונטרסי שעורים כתובות קונ' א שעור א אות ה עמ' 103
יא/ז שו"ע הרב יו"ד סי' ב קו"א אות יד
יא/ז שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' כ
יא/ז שו"ת רשב"ש עמ' תסג
יא/ז שולי הגליון עמ' רח
יא/ז שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' רע
יא/ז שעורי הרב גיטין ח"א עמ' קכא
יא/ז שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' ס
יא/ז שעורי ר' חיים פנחס כתובות שעור ה אות ז
יא/ז שער המלך ח"ב עמ' תמז
יא/ז שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 34
יא/ז שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' צ
יא/ז שערי תורה (לעוו) עדות ח"א עמ' רנט
יא/ז שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך ב עמ' רנט
יא/ז תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' ו ס"ק ד
יא/ז תולדות ההלכה ח"ב עמ' 157 {עד אחד}
יא/ז תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' ת
יא/ח אגודת אזוב ח"ב דף יב ע"ג
יא/ח אומר לציון סי' שט
יא/ח אורח משפט עמ' רג ע"א
יא/ח אמונת יהושע עמ' רפט
יא/ח אנצי"ת ע' אין אדם חוטא הע' 12
יא/ח בדי הארון (הכהן) עמ' 236, 238
יא/ח בית המדרש
יא/ח בית זבול ח"ג סי' לח
יא/ח בית ישראל (הורוביץ) יו"ד סי' כח
יא/ח גבול יהודה (ציר') דף סה ע"ג, סו ע"א, עב ע"א
יא/ח גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל א סי' א
יא/ח גליוני הגר"ש עמ' קטז {כ"מ} [רדב"ז ושו"ת בנימין זאב סי' קמט גורסים "בעל ממון"]
יא/ח דבר שמואל (אבוהב) סי' סט
יא/ח דברות משה זרעים עמ' תתקסה-תתקסז, א'יח, א'לב, א'לה {לפיכך החשוד על דבר יש לו לדון בו ולהעיד בו לאחרים וראב"ד וכ"מ ולח"מ}
יא/ח דברות משה כתובות עמ' קסד {לח"מ}
יא/ח השגות הרמ"ך
יא/ח חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' מח
יא/ח חלקת יואב מהדו"ק יו"ד סי' י, אהע"ז סי' כט
יא/ח טבעת החושן ח"ה עמ' נא, אגרא דשמעתא ח"ד עמ' שלח, שצא
יא/ח יין המשמח סי' קכז ס"ק יא עמ' צט
יא/ח ישא מדברותיך כתובות פ"א עמ' שסז
יא/ח כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' עח {ראב"ד}, ח"ב עמ' שצג
יא/ח לב שלמה (חלמא) עמ' קעא
יא/ח לבושי מרדכי או"ח עמ' שו
יא/ח לקוטי שעורים (שטיין) ב"מ סי' ה ס"ק ב
יא/ח לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' קע, רה
יא/ח מגילת ספר לאוין דף קיא ע"ד
יא/ח מהרי"ט אלגזי פ"ד אות לב או"ק א-ג
יא/ח מוסר המקרא והתלמוד עמ' נו {רשע מפחד רק מאיסור}
יא/ח מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תקעט
יא/ח מנחת עני (תקמז) דף כד ע"ג {חשוד כשר}
יא/ח מעיני המים
יא/ח מקדש דוד זרעים - דמאי סי' יג
יא/ח מקור ישראל דף סד ע"א
יא/ח מראות הצובאות (תשסז) עמ' עא
יא/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/ח משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תשפב-תשפח
יא/ח משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' לד-לה
יא/ח נועם חי"ב עמ' נח, עה
יא/ח סולם מוצב עמ' קי
יא/ח עדות ביוסף (נתנזון)
יא/ח עדות ושטרות עמ' 254
יא/ח ערהשה"ע זרעים סי' קיג אות ה
יא/ח ערך שי חו"מ סי' מו סעיף יב
יא/ח צהר גל' ב עמ' 16, 18
יא/ח קהל יהודה - חי' השו"ע דף נ ע"ד, נא ע"א
יא/ח שו"ת הריב"ש עמ' ד, יד
יא/ח שו"ת הרמ"ז סי' נ
יא/ח שו"ת רשב"ש עמ' רמד
יא/ח שעורי ר' חיים פנחס גיטין שעור ג אות ד
יא/ח שעורי ר' חיים פנחס כתובות שעור ה אות ז
יא/ח שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 34
יא/ח שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' צ
יא/ח שערי תורה (לעוו) ח"ג דף צה ע"ב, צח ע"ד
יא/ח שערי תורה (לעוו) עדות ח"א עמ' קנג
יא/ח שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך ב עמ' קכח, קמב
יא/ח שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' רעז, רעח
יא/ח תורה מציון שנה ו חוב' ד סי' א דף ג ע"א, ד ע"א
יא/ח תורה מציון שנה ז חוב' א סי' ב דף ז ע"ג
יא/ט אבן האזל קדשים ח"א דף יט ע"א
יא/ט אגרא דשמעתא ח"ב עמ' רלא
יא/ט אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 209
יא/ט באר מרים פ"ג ה"ז אות א
יא/ט בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' שסז
יא/ט בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תח
יא/ט בן יהודה סי' קיב
יא/ט ברור הלכה סנהדרין יח ע"א ציון א {כה"ג}, ציון ח (הראשון)
יא/ט דבר אברהם ח"ב סי' לב אות יד-יט
יא/ט הלכה רבה ח"ג עמ' 231
יא/ט השגות הרמ"ך
יא/ט זכר יצחק (תשן) עמ' עט
יא/ט חוקות הדיינים ח"א עמ' עח
יא/ט חקרי זמנים ח"ג עמ' רעז
יא/ט יד המלך (לנדא)
יא/ט מחשבות על דמוקרטיה יהודית עמ' 308, 625
יא/ט מעיל שמואל (פלורנטין) [כ"מ הל' מלכים פ"ג]
יא/ט מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף ריג ע"ד
יא/ט נזר אברהם מכות ועדות עמ' רכב
יא/ט נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' רמו
יא/ט נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' לא אות ז
יא/ט נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א סי' לא אות יא
יא/ט נתיבים במשפט העברי עמ' 189, 191
יא/ט עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 85, 119, 157, 177
יא/ט עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 93, 129, 170, 191
יא/ט פאת שדך יו"ד עמ' קלב, קלה
יא/ט פנת יקרת (תשעא) עמ' תשל
יא/ט פרשת השבוע (תשעב) ח"א עמ' 60
יא/ט צהר גל' ג עמ' 24 {קראים}, גל' ו עמ' 31 {כה"ג מעיד למלך}
יא/ט קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' רו
יא/ט שם דרך סנהדרין עמ' קכט
יא/ט תורת המלך (צדוק) סי' ז ס"ק לא
יא/ט תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' רמב, רמט
יא/י אגרות משה אהע"ז ח"א סי' פב ענף יא, סי' קלה, ח"ב סי' כו ענף ה, ח"ג סי' ג
יא/י אהבת קדומים עמ' רז
יא/י אור חדש (מהר"ל) פ"א הע' 970
יא/י אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 96
יא/י אמת ליעקב מועד עמ' שיד {מוסר}, נזיקין ח"א עמ' מו
יא/י אמת ליעקב מקרא עמ' שכג
יא/י אנצי"ת ע' אפיקורוס הע' 22, 23, 38
יא/י באר הגולה (הרטמן) באר ז הערה 130 {כ"מ}, 131 {חסידי או"ה}, 224 {פחותים מעכו"ם}
יא/י באר מרים פ"ח ה"י אות ב {כ"מ}
יא/י בינת נבונים דף צג ע"ג
יא/י בית אהרן וישראל גל' ח עמ' לח {מומר גרוע מגוי}
יא/י ברור הלכה ע"ז כו ע"ב ציון א פסקה ג
יא/י ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' קפט {פחותים מגוי}
יא/י גבול יהודה (ציר') דף סה ע"ג
יא/י גבורת יצחק ימים נוראים עמ' שלא {אין להם חלק לעוה"ב}
יא/י גט מקושר (צינץ) עמ' רמו
יא/י גליוני הגר"ש עמ' קטז
יא/י דברות משה שבועות-ע"ז עמ' רלה {המוסרין והאפיקורוסין והמומרים}
יא/י דברי חיים השמטות סי' לג
יא/י דברי יואל - שו"ת עמ' תמא, תקכה, תקכח
יא/י דעת אמונה ח"א עמ' קסח
יא/י דרך חיים משנת כל ישראל הערה 21
יא/י הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 160-161 {חסידי אוה"ע}
יא/י הלכה למשה (אלבז) עמ' רפו
יא/י הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' קצט, רד
יא/י המקדש וקדשיו עמ' מה
יא/י הר"מ במז"ל - קובץ עמ' עג
יא/י ואם תאמר ח"ג קושיה 420
יא/י חזו"א יו"ד סי' ב ס"ק ט
יא/י חזו"א על הרמב"ם
יא/י חנן אלקים עמ' רפג {כ"מ}
יא/י חקרי זמנים ח"ב עמ' 5, ח"ד עמ' י
יא/י חקרי לב (המאור) מהדו"ב ח"א עמ' רנא
יא/י יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ג ה"א אות א
יא/י יד פשוטה מדע עמ' תתקג
יא/י יסודי ישורון ח"ב עמ' רלד
יא/י ישא מדברותיך כתובות פ"א עמ' רכג
יא/י כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' סו, תכח {חסידיהן}, תנב, תתרי
יא/י כפייה בגט עמ' תעג
יא/י לקוטי סופר ח"ב דף יד ע"ב
יא/י לקוטי שיחות חל"ה עמ' 237 {חסידי אוה"ע}
יא/י מבשר טוב - שולחנו של אדם עמ' יז
יא/י מטה אשר דף צט ע"ב
יא/י מילי דמרדכי
יא/י מעגלי זהות יהודית עמ' 145 {מין גרוע מעכו"ם}
יא/י מצות ה' ברה עמ' 16
יא/י מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/י משנה הלכות מהדו"ת ח"ד עמ' רס, רעג
יא/י משנה התלמוד ח"ג דף לב {פחות מגוי}
יא/י משפט עם הארץ עמ' לז
יא/י נועם חי"ט עמ' קל, קמא-קמב
יא/י סופר המלך ח"ב עמ' שמא
יא/י עבודת משא (מאיר) ח"א
יא/י עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' רפח-רצ {מסור}
יא/י פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' תשיג
יא/י פרי האדמה ח"ב
יא/י קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' ה
יא/י קול צופיך עמ' שיד
יא/י קרבן משה עמ' קפו
יא/י ראש אליהו ח"ג עמ' רלד
יא/י רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' לו
יא/י רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תריד
יא/י רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קנט-קס
יא/י שארית ישראל (מינצברג) או"ח סי' כב (עמ' כג)
יא/י שבי בנימין דף כ ע"ג
יא/י שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קיד
יא/י שו"ת הריב"ש עמ' יב, עב, קלז
יא/י שו"ת הריטב"א סי' קלא
יא/י שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' רנה
יא/י שו"ת מהרי"ק סי' קכו
יא/י שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' קסא
יא/י שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' סה, עד, עז
יא/י שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' נח
יא/י שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קצט
יא/י שו"ת רשב"ש עמ' מה
יא/י שולי הגליון עמ' רט
יא/י שחר אורך עמ' תקנג {גרוע מע"ז}
יא/י שערי אורה (מילר) ח"ב עמ' סד {מינות גרועה מע"ז}
יא/י תורה מציון שנה ו חוב' ד סי' א דף ג ע"ג
יא/י תורת לויים דף ד ע"א
יא/י תחומין חט"ז עמ' 255
יא/י תפארת ישראל סי' תתקפח {לגויים יש עוה"ב}
יא/י תקון סופרים (רשב"ש) שער כד עמ' קכב


יב/957 הלכות עדות פרק יב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יב/רה"פ הרמב"ם המדויק
יב/רה"פ יד פשוטה
יב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יב/רה"פ פי' ר"י קאפח
יב/רה"פ רמב"ם לעם
יב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יב/א אבני נזר אהע"ז סי' קכו אות יא
יב/א אברהם יגל
יב/א אוהב מישרים עמ' קנח {תולים ששכח שהיום שבת}
יב/א אור דוד עמ' עו
יב/א אור הישר
יב/א אורים ותומים עם ברכת אריאל אות נה {ע"ד שקרוב העושה}
יב/א אמונת עתיך גל' 109 עמ' 105
יב/א אנצי"ת ע' גבאי הע' 8, 9
יב/א אסיפת גאונים החדש (תשע) עמ' קסח
יב/א בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' כט, סז
יב/א בדבר מלך חי"ז עמ' לה {עבר עבירה שקרוב להיות עליו שוגג לא מיפסל אא"כ הזהירו עליו העדים קודם שעבר וכו'}
יב/א בית אברהם (ישראל, תקמו) דף מה ע"ב, מו ע"ד
יב/א בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' לד סעיף ה-ו
יב/א בית שערים ח"ג סי' מט עמ' קסז {פריצי זמננו כתינוקות שנשבו וכשרים לעדות}
יב/א בית שערים יו"ד סי' טז
יב/א ברור הלכה סנהדרין כו ע"ב ציון ז, י
יב/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ב עמ' קז
יב/א ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קלח
יב/א ברכת שלמה אהע"ז עמ' פט
יב/א גבורת יצחק מכות עמ' רכח
יב/א גושפנקא דמלכא הל' עדות פ"י ה"ד דף צו ע"ב {בקרוב לשוגג לא נפסל}
יב/א דברי אמת (תרכא) דף סב ע"א, צח ע"א, ק ע"ב
יב/א דברי אמת (תשעט) עמ' קמב {ראוהו עושה מלאכה בשבת או ביום טוב צריכין להודיעו שהיום שבת}, קמג {לא הזכיר שהחשוד על שבועת ביטוי פסול לעדות}
יב/א דברי הגות והערכה עמ' 73
יב/א דברי משה (מזרחי) עמ' לה {צריך להודיע שהיום שבת}
יב/א דברי ריבות (תשעב) עמ' רעב, תקיב, תקנ
יב/א דין אמת (תקטו) דף ה ע"ד {מל"מ}
יב/א הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' קיב-קיג, קכו, קל-קלא, רטז, רכז
יב/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' רלד
יב/א וחי בהם עמ' 28 {לא יודעים שאסור לקשור}
יב/א זכר יצחק (תשן) עמ' פ
יב/א זכרון יהודה (בן הרא"ש) סי' פב עמ' צ
יב/א חוקות הדיינים ח"א עמ' סז, סט, ח"ב עמ' סג, סו, סח, עב, עד
יב/א חוקות הדיינים ח"א עמ' עג {משחק בקוביא תמיד צריך להודיעו}
יב/א חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 165, חו"מ ח"ד עמ' 142
יב/א חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' מח
יב/א חלק יעקב (אלבעלי) דף סח ע"ד {כ"מ}
יב/א חלקת יואב מהדו"ק אהע"ז סי' ה
יב/א חנא וחסדא ח"ב דף קסב ע"א {צריך להודיעו שהיום שבת}
יב/א חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' קי
יב/א טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' תכב
יב/א יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' תלג {שמא שכח}
יב/א יד דוד (קרלין) ח"א דף קסח
יב/א יד המלך (פלומבו)
יב/א ידיו של משה דף סא ע"ב, קצו ע"ב {מל"מ}
יב/א יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' שה, כרך ב ח"ב עמ' כד
יב/א ימי שלמה
יב/א לא תשנא עמ' 92 {איסור מפורסם}, 245 {איסור מפורסם}, 246, 248
יב/א לבושי מרדכי או"ח עמ' קלב, יו"ד עמ' שטז, אהע"ז עמ' נ, קז
יב/א לחם יהודה
יב/א לחם רב (בוטון) סי' קכ, רכח
יב/א לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' שסב, תשכו
יב/א מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' צו, צח-צט
יב/א מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' עח, ח"ב עמ' קנג
יב/א מילי דאורייתא עמ' ט {לא התרו}
יב/א מלאכת שלמה (חכים) דף עג ע"ג {מל"מ - והכרעתו של הרב}
יב/א מלכי בקדש (מלכי) דף קמח ע"ד
יב/א מעין החכמה עמ' ל
יב/א מקראי קדש (תשנג) עמ' של
יב/א מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/א משא יד ח"א עמ' שכד {פסול גם בלי התראה}
יב/א משאת מרדכי מכות עמ' ג, כא
יב/א משה ידבר (תשעו) עמ' קפז
יב/א משכנות אפרים שבת סי' כ {קושר או מתיר - צריך להודיעו}
יב/א משפטי דרבנן עמ' צה
יב/א נועם ח"ה עמ' רנא, חי"ב עמ' נה, סה, סט, חי"ט עמ' קטז, קכה
יב/א נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' רמה
יב/א נחפה בכסף (נבון) ח"א דף קכד ע"ג {מל"מ}
יב/א נחפה בכסף ח"א דף קכד ע"ב {שהיום שבת שמא שוכח}
יב/א נר מצוה (ואלק) שרשים דף מז ע"ב
יב/א ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' לו
יב/א סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 197
יב/א עבודת הגרשוני עמ' כה
יב/א עבודת משא (מאיר) ח"א
יב/א עדות ביהוסף (פודור) עמ' צה
יב/א עדות ביעקב (ריינס) עמ' קס
יב/א עדות ושטרות עמ' 243
יב/א עזרת כהן עמ' קפב
יב/א עיונים ומחקרים ח"א עמ' 319
יב/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קט
יב/א עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 134-135
יב/א פני משה (שלז')
יב/א פרי האדמה ח"ב
יב/א צהר גל' ב עמ' 13
יב/א צרור הכסף (הראשון) עמ' יא
יב/א קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' קח
יב/א קול בן לוי (תשסג) עמ' רלה
יב/א קרית מלך
יב/א ר"י ששפורטש עמ' 165
יב/א שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' מא
יב/א שו"ע הרב הל' עדות ס' ז
יב/א שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' יד
יב/א שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' יג
יב/א שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' רסה, תסב
יב/א שו"ת הרדב"ז ח"ג סי' תתקכא, תתקנג, ח"ד סי' אלף תקצג
יב/א שו"ת הריב"ש עמ' יג, תיז-תיח, תנג, תרכט
יב/א שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' שעט, תקנז
יב/א שו"ת מהר"ש לובלין עמ' לא
יב/א שו"ת מהרי"ל החדשות עמ' של
יב/א שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' סא
יב/א שו"ת ר"י אבן עזרא עמ' פג
יב/א שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' פח
יב/א שו"ת רשב"ש סי' תטז עמ' שנג {דבר שחושבים שאינו חמור}
יב/א שו"ת רשב"ש עמ' תקכב, תקכז
יב/א שיח ערב סנהדרין עמ' קא, קג, קה
יב/א שיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 163, 177 {מלאכת קושר ומתיר אינה נחשבת כאסורה על ידי הבריות}
יב/א שלטון החוק בישראל עמ' 44
יב/א שמחת עולם (לגו)
יב/א שעורי הרב גיטין ח"א עמ' כד
יב/א שער המלך ח"א עמ' תקסב
יב/א שער משפט סי' לד ס"ק ג {מל"מ}
יב/א שערי טהר ח"ה שער א סי' ו אות ג-ד
יב/א שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' יז
יב/א שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' רפג, שיז
יב/א תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שפה
יב/א תורת המועדים (תשנו) עמ' 233
יב/א תורת מיכאל עמ' קלח
יב/א תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' קיח
יב/א תקון סופרים (רשב"ש) שער כד עמ' קיא
יב/א תשובה שלמה אהע"ז סי' ז דף י ע"ב
יב/ב אבי עזרי ח"ה {פלגינן דיבורא - קושית חי' רעק"א כתובות יח}
יב/ב אבני נזר אהע"ז סי' כט אות ז
יב/ב אדרת המלך עמ' רפט {אין אדם מע"ר}
יב/ב אהל משה (הורוביץ) ח"א ב"ב קלד ע"ב תוס' ד"ה פלוני [עי' ראב"ד ולח"מ כאן]
יב/ב אהליך יעקב ב"ב סי' ח ס' ט
יב/ב אוהב מישרים עמ' קנח {או"ש}, תנא {או"ש}
יב/ב אורח משפט (אנאליק) סי' ב (ו ע"ג) {ראב"ד}
יב/ב אורים ותומים עם ברכת אריאל אות י-יא, והערה 3
יב/ב אמונת עתיך גל' 108 עמ' 111 {חייב לשלם אף שמשים עצמו רשע}
יב/ב אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' נה אות א {פלגינן דיבורא}, סי' נו אות ב {פלוני בא על אשתי}, ח {פלוני רבע שורי}
יב/ב אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' נה אות א, סי' נו אות א
יב/ב אנצי"ת ע' אדם קרוב הע' 3, 14, 34, 37, ע' אין אדם משים הע' 1-2, 26
יב/ב אריה ליש עמ' קמז {או"ש}
יב/ב ארעא דרבנן (תשעט) עמ' מז
יב/ב ארץ הצבי (שכטר) עמ' רלז-רלח {פלוני בא על אשתי, פלוני רבע שורי, גדר אאמע"ר}
יב/ב אשר למלך ח"ד עמ' רלה {אור שמח}
יב/ב בד קודש (פוברסקי) ב"ב עמ' סה
יב/ב בד קודש (פוברסקי) ח"ד סי' נא דף סב ע"ג {אין אדם קרוב אצל ממונו - מדוע אין פסול של נוגע בעדות}
יב/ב בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' כט, סז
יב/ב בית אהרן (קארטשין) עמ' רסב {האם אאמע"ר כשהוא רוצה לטעון שלא עבר ורק השתמע מדבריו שעבר}
יב/ב בית אהרן וישראל גל' כג עמ' קיד {או"ש}
יב/ב בית אהרן וישראל גל' קכה עמ' קלד
יב/ב בית דוד (תשעט) או"ח סי' לד
יב/ב בית יחזקאל (סרנה) גליונות
יב/ב בית יצחק (ברטלר) גיטין סי' כג אות ב
יב/ב בית יצחק (ברטלר) מכות סי' טו אות ב
יב/ב בית מועד (גטיניו) דף מח ע"ג
יב/ב במלכות היהדות עמ' 125 {אאמע"ר}, 130 {לא נימק שאדם קרוב אצל עצמו}
יב/ב בנין אב (שולמן) סי' נג אות ו-ז {"לפיכך" ראובן שהעיד}
יב/ב ברור הלכה סנהדרין ט ע"ב ציון ב, ג, כה ע"א ציון ב
יב/ב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ב עמ' קלה {הלוה לי ברבית}
יב/ב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ו עמ' רכו
יב/ב ברכת אריאל ח"ב עמ' קטז-קיז
יב/ב ברכת מרדכי ב"ב עמ' רסח
יב/ב ברכת שלמה אהע"ז עמ' קמו-קמז {אור שמח}
יב/ב ברקאי ח"ג עמ' 256, 263 {או"ש}
יב/ב גדולי שמואל כתובות דף יח, השמטות עמ' קעח {או"ש}
יב/ב גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תעה
יב/ב דברות משה גיטין סי' ז ענף א עמ' ס {פלוני רבע שורי}
יב/ב דברות משה סנהדרין עמ' לב
יב/ב דברי ירוחם סי' יב
יב/ב דברי משה (מזרחי) עמ' קנה
יב/ב דברי משפט סי' לד אות ו
יב/ב דורש לציון (תשנה) עמ' קפב, קפה
יב/ב דורש משפט עמ' תשלד {אאמע"ר לענין פסול להישבע}
יב/ב דרך ישרה ח"א סי' כז עמ' קלא {פלוני רבע שורי}
יב/ב היכל מלך
יב/ב הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' רכ, רכז, רל, רלב-רלד
יב/ב הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' רסח
יב/ב השוואות בין דיני ישראל עמ' 50 {אאמע"ר}
יב/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' רלד
יב/ב זכור זאת ליעקב עמ' קט {או"ש}
יב/ב זכר יצחק (תשן) עמ' נו-ס
יב/ב חוקות הדיינים ח"א עמ' צב, צח {פלוני רבע שורי}
יב/ב חזקה רבה אהע"ז ח"ג הלכה קפה עמ' 39 {פלוני רבעני - כרבא}, הלכה קצא עמ' 55 {כנ"ל}
יב/ב חי' הגרנ"ט סי' ר
יב/ב חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד סנהדרין ט ע"ב]
יב/ב חי' ר' אפרים מרדכי עמ' רד-רה {פלגינן דיבורא}
יב/ב חי' ר' חיים הלוי דף קי
יב/ב חק המלך יבמות עמ' סג
יב/ב יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' רעט {אבי עזרי}
יב/ב יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' ז
יב/ב יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' שה {כ"מ - קרובי נרצח כשרים}, ח"ב עמ' פב {פלוני רבעני לרצוני}
יב/ב ישועות יעקב נזיקין עמ' רנט = ישועות יעקב חו"מ סי' לד סעיף כו {פלוני רבע שורי}
יב/ב ישועות ישראל סי' מו סעיף יב {כ"מ}
יב/ב כבוד יו"ט {אאמע"ר בעבירה דרבנן}
יב/ב כך דרכו של תלמוד עמ' 21
יב/ב כתבי משה זילברג עמ' 21 {כ"מ}
יב/ב להורות נתן ח"ד סי' קיד {מדוע בהל' סנהדרין פי"ח ה"ו לא נימק מטעם אאמע"ר}
יב/ב לחם רב (בוטון) סי' קכ {הפיכת שבועה על שכנגדו ע"פ הודאתו שהוא חשוד}
יב/ב מאור למלך כתובות עמ' קנב {אבי עזרי}
יב/ב מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' מג-מד
יב/ב מהלכי משפט ח"ד עמ' 725
יב/ב מזכרת עמ' 305 {אדם קרוב אצל אשתו}
יב/ב מטה אהרן ב"ב עמ' קכט
יב/ב מי יהודה יו"ד סי' י
יב/ב מיטב הארץ עמ' 540
יב/ב מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג סי' כח אות א-ב {אאמע"ר - חוסר נאמנות}
יב/ב מנחת אשר ב"ב עמ' כא
יב/ב מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"א עמ' רסז-רסח {רמב"ם}, רעב {ראב"ד}
יב/ב מנחת שלמה (אוירבך) ח"א סי' פב עמ' תק {או"ש}
יב/ב מעיל שמואל (פלורנטין)
יב/ב מפענח צפונות עמ' 55 נה {ראב"ד}
יב/ב מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק אהע"ז סי' נז, אבי עזרי ח"א]
יב/ב מראה איש ח"ב סי' כט אות ד עמ' קמא {פלוני רבע שורי}
יב/ב מרגליות הים סנהדרין י ע"א אות ו {ראב"ד}
יב/ב מרחשת ח"ב סי' א אות ח {ראב"ד}
יב/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/ב משאת מרדכי מכות עמ' ג, כא
יב/ב משב יעקב ח"ב
יב/ב משיב נפש (גרוס) ח"ב עמ' קמח-קמט
יב/ב משנה הלכות ח"ז סי' רנט דף קפז ע"ד
יב/ב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' קעג, קעה
יב/ב משנת יעקב נשים ח"ב עמ' רט
יב/ב משפט שלמה (אלבוים) הל' עדות סי' א פ"א ענף ב אות ב בהערה כב {ראב"ד}, סי' ב פ"ו ענף ד אות ד {או"ש} ואות ח, מילואים סי' ד פ"א ענף ג
יב/ב משפטי עזיאל ח"ה עמ' סח
יב/ב נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' פה
יב/ב נזר אברהם מכות ועדות עמ' צג
יב/ב נחלת יצחק קידושין סי' כד
יב/ב נטיעות חיים דף כח ע"ד
יב/ב נתן פריו מכות ה ע"א (עמ' לו) {ראב"ד}
יב/ב נתן פריו סוגיות ח"א עמ' כג
יב/ב ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' שט-שי
יב/ב עבודת משא (מאיר) ח"א עמ' תג {מטעם אאמע"ר אינו נפסל לעדות ואינו נאמן בטענתו}
יב/ב עדות ביוסף (נתנזון)
יב/ב עומק הפשט ח"ב עמ' קצח {ראב"ד וכ"מ}
יב/ב עזרת כהן סי' צד עמ' שמד {עד שיהיו שני עדים}
יב/ב עין חנוך עמ' רפב [רא"ש מכות פ"א סי' יג]
יב/ב עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 1 הע' 8
יב/ב על גדות ים התלמוד עמ' 187 {אאמע"ר מול הודאת בע"ד כמאה עדים}, 191 {אדם קרוב אצל ממונו}, 192 {ראב"ד}
יב/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קט {כ"מ - אנוסים היינו}
יב/ב עקבי ברכה עמ' צח
יב/ב פד"ר ח"ה עמ' 118 {עד שיהיו שני עדים - שלא כראב"ן}, חי"ב עמ' 35 ,38
יב/ב פני משה (הכהן) עמ' רה
יב/ב פסה"ד בענין האח והאחות עמ' 122
יב/ב פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' קד {ראב"ד}
יב/ב פרחי כהונה (הכהן) אהע"ז סי' טז דף צג ע"ד
יב/ב פרי האדמה ח"ד
יב/ב פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 191
יב/ב ציץ הקודש ח"א דף יב ע"ב {ראב"ד}
יב/ב צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף רמג ע"ב
יב/ב צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' מח אות יא
יב/ב צמח צדק (שו"ת) אהע"ז ח"א סי' מח אות יא דף סה ע"ב {פלוני רבע שורי}
יב/ב צמח צדק חידושים סי' רמג אות ב
יב/ב צפנת פענח עה"ת שמות עמ' כז = צ"פ הל' קה"ח פ"א ה"א (לה ע"ב) {מחלוקת רמב"ם וראב"ד}
יב/ב צרור הכסף (הראשון) עמ' יא
יב/ב קונטרסי שעורים ב"מ שעור ב אות ז עמ' יד {פלוני רבע שורי}
יב/ב קרן הצבי מצוה פז אות ב
יב/ב קרני ראם (ירמוש) עמ' תקיא {מל"מ}
יב/ב ר"י ששפורטש עמ' 162, 305-307, 343
יב/ב רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' תלד
יב/ב שו"ע הרב הל' עדות ס' ז
יב/ב שו"ת הריב"ש סי' שלט {פלגינן דיבורא}
יב/ב שו"ת מהר"ש לאניאדו החדשות עמ' רכה
יב/ב שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' פא {פלוני רבע שורי}, ריד אות ד {פלוני רבע שורי}
יב/ב שו"ת רשב"ש סי' תקלא-תקלב, תקמד {אאמע"ר - דוקא בפסול לעדות}
יב/ב שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' מג אות א-ג
יב/ב שלטון החוק בישראל עמ' 146 {פלגינן דיבורא בעד מדינה}
יב/ב שם דרך סנהדרין עמ' סג, סו
יב/ב שמן רקח ח"א דף לח ע"ב
יב/ב שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' רטו, שלד
יב/ב שעורי עיון התלמוד ב"ב עמ' נא-נב {פלוני רבע שורי}
יב/ב שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות לו
יב/ב שערי בינה (תשעט) עמ' תיד
יב/ב שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' רג-רד
יב/ב שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 148
יב/ב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 113, 116, 133, 138
יב/ב שערי ישר שער ו פי"א אות ד
יב/ב שערי שמואל עמ' קצג {אצל ממונו}
יב/ב שרשי הים דף קסב ע"ד (השני)
יב/ב תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' שסג, שסז, שעה
יב/ב תורת חז"ל תורה מן השמים עמ' 75
יב/ב תורת חיים סנהדרין י ע"א {ראב"ד}
יב/ב תורת ירוחם ח"א דף כג ע"ג {האם אאמע"ר בדבר שאינו נפסל בו לעדות}
יב/ב תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' רכ {גדר בעלות אדם על ממונו}
יב/ב תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' צו-צז, ק, קט, קמט, ש-שא
יב/ב תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' רפח {מחלוקת רמב"ם וראב"ד}
יב/ג אבי עזרי ח"ג
יב/ג אבקת רוכל (תשסב) עמ' צ-צא
יב/ג אבקת רוכל (תשעז) עמ' פב
יב/ג אהל משה (לוין) ח"ב דף מז ע"ד
יב/ג אוהב מישרים עמ' נג {רדב"ז}
יב/ג אור הישר
יב/ג אור שמח
יב/ג אמרי בינה (אוירבך) - עדות סי' מה [א] ד"ה שו"ע
יב/ג באר ראי עמ' רפא
יב/ג באר שרים (ליפשיץ) הל' עדות פ"ו-פ"ח עמ' לא, לג
יב/ג בדבר מלך חי"ז עמ' קעה {שנים שמעידין על איש א' שגזל ושנים אומרים שלא גזל הרי זה ספק פסול ולא יעיד ואין מוציאין ממון מעדותו ולא ידון}
יב/ג בית אהרן וישראל גל' עו עמ' כח
יב/ג בית ירוחם
יב/ג ברור הלכה כתובות כא ע"ב ציון ו
יב/ג ברית יצחק (איזקסון) דף כה ע"ב {שני כתי עדים - ספק דרבנן}
יב/ג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ב עמ' קלט
יב/ג בתים לבדים עמ' רנד
יב/ג גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' רכט
יב/ג דברי אמת (תשעט) עמ' שנד, שסה {שנים אומרים גזל ושנים אומרים לא גזל הוי ספק פסול}
יב/ג הגהות רימ"א {כ"מ}
יב/ג חוקות הדיינים ח"א עמ' פב-פג
יב/ג חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 133
יב/ג חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' קעב
יב/ג יד דוד (קרלין) ח"א דף קעב
יב/ג יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רעג
יב/ג מועדים וזמנים ח"ו סי' ל
יב/ג מועדים וזמנים ח"ו סי' ל עמ' נ
יב/ג מצעדי גבר ב"ב סי' כט אות ו
יב/ג משיב נפש (גרוס) ח"ב עמ' קלט, קמד
יב/ג משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תקנ, תרמא
יב/ג נועם חכ"ה עמ' נה
יב/ג נר מצוה (ואלק) שרשים דף מז ע"ב
יב/ג עדות ביהוסף (פודור) עמ' ק
יב/ג קונטרסי שעורים כתובות קונ' א שעור א אות ד עמ' 10
יב/ג רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' תלד
יב/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תנה
יב/ג רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' שסא
יב/ג שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' עב
יב/ג שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' קנא
יב/ג שו"ע הרב הל' עדות ס' ז
יב/ג שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' רמג
יב/ג שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' רצו
יב/ג שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' שעו
יב/ג שו"ת מהרלב"ח קונ' הסמיכה סי' א, ד-ה
יב/ג שולי הגליון עמ' רט
יב/ג שעורי ר' חיים פנחס מכות סי' ה אות ג
יב/ג שעורי ר"א ליכטנשטין ב"ב פ"ג עמ' 67
יב/ג שעלי דעת גל' ג עמ' 87 {או"ש}
יב/ג שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 257, 315
יב/ג שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' שי
יב/ג שערי תורה (לעוו) חולין עמ' רמז
יב/ג שערי תורה (לעוו) עדות ח"א עמ' קנז
יב/ג שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' שח
יב/ג תקנת השבים עמ' 443, 447-445
יב/ד אברהם יגל
יב/ד אגרות הגרי"ד עמ' כג
יב/ד אגרות משה חו"מ ח"ב עמ' ריז {כ"מ ד"ה כתב הטור}
יב/ד אהבת דוד (חיד"א, תשכז) עמ' לא
יב/ד אהבת דוד (תקנט) דף טו ע"ד
יב/ד אור הישר
יב/ד אורים ותומים - תומים סי' לד ס"ק כח
יב/ד אחיעזר ח"א סי' כ ס"ק ו
יב/ד איש ההלכה גלוי ונסתר עמ' 93
יב/ד אנצי"ת ע' גזלן הע' 153, 155
יב/ד אנצי"ת ע' גזלן הע' 159 {כ"מ - גזלן נעשה כשר רק משיעידו עליו בב"ד שעשה תשובה וכל השטרות שחתם עליהם בינתיים פסולים}
יב/ד באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קסז
יב/ד באר שרים (ליפשיץ) הל' עדות פ"ו-פ"ח עמ' לה
יב/ד בית אהרן וישראל גל' לה עמ' צג {גנב חוזר לכשרותו רק אם חוזר בתשובה}
יב/ד בית זבול ח"א סי' טו אות א
יב/ד בנין אב (שולמן) סי' ח אות ב
יב/ד בנתיב החסד (אלתר) עמ' 108 {עד שיוודע שחזרו}
יב/ד ברור הלכה סנהדרין כה ע"ב ציון ב
יב/ד ברכות שמים מכות פ"ג אות תרז
יב/ד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ב עמ' קמד-קמה
יב/ד דברות משה סנהדרין עמ' קסו
יב/ד דולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' שנח {לקו - חזרו לכשרותם}
יב/ד דולה ומשקה תשרי ח"ב עמ' רלד
יב/ד הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' קו, רד, רנ-רנא, רע
יב/ד הרמב"ם - שמרנות עמ' 167 {חזרה גמורה}
יב/ד חוות בנימין ח"ב עמ' תרד {כ"מ}
יב/ד חוקות הדיינים ח"א עמ' פ
יב/ד חי' חתם סופר
יב/ד חמדת יעקב עמ' 80-81
יב/ד יד דוד (קרלין) ח"א דף קעב
יב/ד יד המלך (לנדא)
יב/ד כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תרטו
יב/ד מגילת ספר לאוין דף קיא ע"ג
יב/ד מועדים וזמנים ח"ו סי' ל
יב/ד מועדים וזמנים ח"ו סי' ל עמ' נ
יב/ד מוריה גל' קעט עמ' פה
יב/ד מלאכת שלמה (חכים) דף עד ע"ב {כ"מ - וביאור דבריו דאם לקה ועודנו}
יב/ד מנחת חינוך ח"ג עמ' תי
יב/ד מנחת ירושלים (ס' זכרון לר"ע בלוי) עמ' לג, לה {אם שילמו}
יב/ד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף ריט ע"ב
יב/ד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' קעח
יב/ד נאות יעקב (שפירא) סי' א אות ט {כשלקה חוזר לכשרותו}
יב/ד נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' רמז
יב/ד נזר אברהם מכות ועדות עמ' קנז
יב/ד נר מצוה (ואלק) שרשים דף מז ע"א-ע"ב {פסולי עדות צריכים תשובה בנוסף למלקות}
יב/ד נתן פריו ב"מ עמ' קנו
יב/ד עבודת משא (מאיר) ח"א עמ' כד {האם הלוקה צריך תשובה}
יב/ד עדות ביהוסף (פודור) עמ' קד
יב/ד עדות ביוסף (נתנזון)
יב/ד עטרת יעקב עמ' לח
יב/ד עיונים (פאור) עמ' 247
יב/ד עלה יונה עמ' רד
יב/ד ענישה ושיקום ביהדות עמ' 117
יב/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קט
יב/ד פני מבין ח"א דף פט ע"ג
יב/ד פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' קע
יב/ד פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 156
יב/ד צהר גל' ב עמ' 18
יב/ד קובץ השמיטה עמ' תקעח
יב/ד קרית מלך
יב/ד רחש לבב עמ' קה, קח
יב/ד רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' תלד
יב/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקסג
יב/ד שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' נה, שצא
יב/ד שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' רצו
יב/ד שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' קפ
יב/ד שו"ת מהר"י וייל סי' קמז
יב/ד שו"ת מהרח"ש (תשסג) עמ' יא
יב/ד שו"ת מהרלב"ח קונ' הסמיכה סי' א
יב/ד שו"ת ר"י מסלוצק סי' כו עמ' קיב
יב/ד שולי הגליון עמ' רט
יב/ד שיח ערב סנהדרין עמ' צט
יב/ד שמועות משה עמ' יא
יב/ד תקון סופרים (רשב"ש) שער כד עמ' קיד
יב/ד תקנת השבים עמ' 63 {כ"מ}, 64, 313, 380, 381, 412, 413, 422-420, 443, 448-445, 455-451, 458, 461, 462, 464, 468-466
יב/ה איש ההלכה גלוי ונסתר עמ' 93
יב/ה אסיף ח"ב עמ' 285
יב/ה בנין אב (שולמן) סי' ח אות ג
יב/ה ברור הלכה סנהדרין כה ע"ב ציון ב
יב/ה הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' רנג
יב/ה מוריה גל' קעט עמ' פה
יב/ה עדות ביוסף (נתנזון)
יב/ה על התשובה עמ' 21
יב/ה עלי שור ח"ב עמ' תקמד
יב/ה עמודי שלמה ח"ב עמ' רעא {הגהמ"י}
יב/ה קובץ השמיטה עמ' תקעח
יב/ה ר"י ששפורטש עמ' 417
יב/ה תקנת השבים עמ' 364, 365
יב/ו אור יעקב סנהדרין דף לב ע"ד
יב/ו איש ההלכה גלוי ונסתר עמ' 93
יב/ו אנצי"ת ע' גזלן הע' 161
יב/ו ברור הלכה סנהדרין כה ע"ב ציון ב
יב/ו ברכת מועדיך לחיים (אזמיר) ח"ב דף ח ע"ג
יב/ו ברכת מועדיך לחיים (תשסג) ח"ב עמ' נב
יב/ו הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' רנו
יב/ו חוקות הדיינים ח"א עמ' עו
יב/ו חיים ומלך
יב/ו יד דוד (קרלין) ח"א דף קעג
יב/ו סדר הדיון עמ' 47
יב/ו על התשובה עמ' 21
יב/ו ענישה ושיקום ביהדות עמ' 140
יב/ו תקנת השבים עמ' 364, 365
יב/ז איש ההלכה גלוי ונסתר עמ' 93
יב/ז אנצי"ת ע' גזלן הע' 165, 166
יב/ז ברור הלכה סנהדרין כה ע"ב ציון ב
יב/ז הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' רנח
יב/ז השגות הרמ"ך
יב/ז חוקות הדיינים ח"א עמ' עו
יב/ז על התשובה עמ' 21
יב/ז ענישה ושיקום ביהדות עמ' 140
יב/ז תקנת השבים עמ' 364, 365
יב/ח איש ההלכה גלוי ונסתר עמ' 93
יב/ח ברור הלכה סנהדרין כה ע"ב ציון ב
יב/ח הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' רס
יב/ח חדושים ובאורים (גרי') סנהדרין סי' ד ס"ק ה, טו
יב/ח חזון יחזקאל סנהדרין פ"ה ה"ב
יב/ח חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד סנהדרין כה ע"ב]
יב/ח כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' קמ
יב/ח מוריה גל' קעט עמ' פג {צריך לכתוב}, פד {ר' נחמיה חולק על ת"ק}, פו-פח
יב/ח עדות ביהוסף (פודור) עמ' קו
יב/ח על התשובה עמ' 21
יב/ח קובץ השמיטה עמ' תקעו
יב/ח תקנת השבים עמ' 363 {כ"מ}, 364, 365, 458
יב/ט אבני ציון ח"ג עמ' רה, ח"ד עמ' קיד {כ"מ}
יב/ט אבקת רוכל (תשסב) עמ' תשב
יב/ט אבקת רוכל (תשעז) עמ' תרכב
יב/ט אברהם יגל
יב/ט אוצרות הרמב"ם
יב/ט אור הישר
יב/ט איש ההלכה גלוי ונסתר עמ' 93
יב/ט אמרי דוד (שליסל) דף נג ע"ד {כ"מ}
יב/ט ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קמא {כ"מ}
יב/ט בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' קצה
יב/ט בדבר מלך חי"ז עמ' קכ {וכן טבח שהיה בודק לעצמו ומוכר ויצאת טרפה מתחת ידו שהרי הוא בכלל אוכלי טרפה שהן פסולין לעדות הרי זה פסול לעדות עד שיראה ממעשיו שניחם על רעתו}
יב/ט ברור הלכה סנהדרין כה ע"א ציון ד
יב/ט ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ב עמ' קמז
יב/ט ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קלו
יב/ט גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל א סי' א-ב
יב/ט דברי חיים ח"ב יו"ד סי' כז
יב/ט דברי יואל - שו"ת עמ' קנז, קנט
יב/ט דיני עבודה במשה"ע עמ' 565
יב/ט הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' קלו, רסב, רסו-רסז
יב/ט השוחט והשחיטה בספרות הרבנות עמ' 26, 31-33, 103
יב/ט חדושים ובאורים (גרי') סנהדרין סי' ד ס"ק ה, טו
יב/ט חוקות הדיינים ח"א עמ' עז, עט
יב/ט חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ירושלמי שבועות פ"ז ה"ד]
יב/ט חמדת ישראל ח"א דף מ ע"א
יב/ט חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' רלב, רלה, רסג, רסו, רסט, חו"מ ח"א עמ' מד
יב/ט חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף רכד ע"ב {לח"מ}, רלד ע"ד, חו"מ ח"א דף יד
יב/ט ישא איש דף יט ע"א {כ"מ}
יב/ט כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' לד {כ"מ}
יב/ט כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תרטו
יב/ט כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שצג
יב/ט מבוא למשנה תורה עמ' 259
יב/ט מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' עג, ח"ב עמ' קמח
יב/ט מכלול גל' כג עמ' 81
יב/ט מנחת חיים (שוויד) ריבית עמ' קנז
יב/ט מעיל שמואל (פלורנטין)
יב/ט משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' קעט
יב/ט נודע בשערים (מנד') שער אסור והיתר דף ה ע"ד, ו ע"א
יב/ט עבודת משא (מאיר) ח"א עמ' תעב {טבח}
יב/ט עדות ביוסף (נתנזון)
יב/ט ערך השלחן חו"מ ח"א דף לב ע"ב {כ"מ ולח"מ}
יב/ט פני משה (שלז')
יב/ט פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' קטו
יב/ט פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' מ דף מו ע"ג
יב/ט פרקי מבוא לתורת הרוגאצ'ובי עמ' כח
יב/ט צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' יג, יו"ד סי' ה אות א
יב/ט צפנת פענח שמות עמ' קכד
יב/ט קול בן לוי (תשסג) עמ' רלב
יב/ט קרית מלך
יב/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' רי
יב/ט שאגת אריה (תשע) עמ' תקלא
יב/ט שארית יוסף (תשסז) עמ' סא
יב/ט שו"ע הרב יו"ד סי' ב קו"א אות ה ד"ה ופירש וד"ה והא
יב/ט שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' יט
יב/ט שו"ת הרשב"א ח"ה סי' קל
יב/ט שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' קיד {כ"מ}
יב/ט שו"ת מהרש"ל (תשעט) עמ' סו-סז
יב/ט שו"ת מהרש"ל סי' כ
יב/ט שו"ת צמח צדק או"ח סי' יג, יו"ד סי' ה אות א
יב/ט שו"ת ר"א מזרחי ח"ב סי' כד
יב/ט שו"ת ר"י אלגזי עמ' קפא
יב/ט שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' יח-יט
יב/ט שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' שנו
יב/ט שערי תורה (לעוו) חולין עמ' רנא
יב/ט שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' שיב {כ"מ}, שיג
יב/ט שעשוע התלמידים דף כו ע"ג {לח"מ}
יב/ט תקון סופרים (רשב"ש) שער כד עמ' קטו
יב/ט תקנת השבים עמ' 366, 369, 370, 393, 401, 403, 415-413, 416 {כ"מ}, 417, 418, 432, 434, 452, 453 {כ"מ}
יב/י איש ההלכה גלוי ונסתר עמ' 93
יב/י דברי יואל - שו"ת עמ' קנו-קנז, קנט
יב/י הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' רע
יב/י ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרפד
יב/י חוקות הדיינים ח"א עמ' עט
יב/י מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' עו, ח"ב עמ' קנא
יב/י מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/י קרית מלך
יב/י רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקסג
יב/י תקון סופרים (רשב"ש) שער כד עמ' קטו
יב/י תקנת השבים עמ' 401, 403, 411, 418, 423, 424


יג/958 הלכות עדות פרק יג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יג/רה"פ הרמב"ם המדויק
יג/רה"פ יד פשוטה
יג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יג/רה"פ פי' ר"י קאפח
יג/רה"פ רמב"ם לעם
יג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יג/א אברהם יגל
יג/א אגרא לישרים סי' כט
יג/א אהלי תם סי' פג, עמ' קמו, קסו, קסח
יג/א אוצרות הרמב"ם
יג/א אור הישר
יג/א אור ליהודה (תשנט) עמ' שסט {מדבריהם}
יג/א אור שמח
יג/א אורח ישראל סי' כח הערה טז, מילואים לסי' כח ח"ב אות ו
יג/א אורים ותומים - תומים סי' לג ס"ק ד, ז
יג/א אם המלך עמ' כז
יג/א אמרי בינה (אוירבך) - אבן העזר סי' ט [א] ד"ה הנה
יג/א אמרי משפט ח"א עמ' לג
יג/א אנצי"ת ע' אח (א) הע' 33, 35, ע' אם אינו הע' 54, 57, ע' אשתו הע' 12
יג/א ארחות חיים ח"ב סי' לז אות א
יג/א ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קצב
יג/א אשר למלך הל' חובל פ"ד ה"א
יג/א בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' סט
יג/א בית אבא (גוטווירטה) דף מה ע"א {קרובים מהאם}
יג/א בית אהרן וישראל גל' יז עמ' סג, גל' לג עמ' קכג {פסול קרובים מאישות - מדרבנן}, גל' סב עמ' נה-נו {קרובי האם}
יג/א בית דינו של שמואל עמ' 176-177
יג/א בית הלל שנה ז גל' א עמ' פז-פח {קרובים מן האם}, צג {מדרבנן}
יג/א בית ירוחם
יג/א בן אברהם (תשי) עמ' שלא
יג/א בני יהודה דף נב ע"ד
יג/א בנין אפרים עמ' יג
יג/א בנין אריאל ח"א עמ' סה
יג/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ב עמ' פח-פט
יג/א ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קסט
יג/א גור אריה דברים פ' יט הע' 23
יג/א גושפנקא דמלכא
יג/א דברי אור ח"ד עמ' שיח
יג/א דברי אמת (תשעט) עמ' שצח {אבל שאר הקרובים מן האם וכו' כולן פסולין מדבריהם}
יג/א דברי חיים השמטות סי' לב[ו]
יג/א דברי חפץ עמ' קלו
יג/א דברי יוסף (אירגס) סי' מד דף פז ע"א-ע"ד {קרובי אישות פסולים מדרבנן}
יג/א דברי ריבות (תשעב) עמ' יח,שעד, תיג
יג/א הדין האישי בישראל עמ' 138
יג/א הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' כ, כח, לה, מח
יג/א המעמד האישי בישראל עמ' 215, 217
יג/א הר"מ במז"ל - קובץ עמ' רמו
יג/א הרמב"ם והלכותיו
יג/א השיר והשבח (פרדס) ח"א עמ' עא
יג/א ויקרא אברהם אהע"ז סי' ז (מט ע"א)
יג/א זכר יצחק (תשח) עמ' נט, סב-סד, רלו
יג/א זכר יצחק (תשן) עמ' נא, נד, נו, נז, רמו
יג/א זכרון יהודה (בן הרא"ש) סי' פא עמ' פח
יג/א זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' רעה {כ"מ - קרוב פסול גם לחובה}
יג/א חוות יאיר סי' יט (תשנז עמ' פו)
יג/א חזו"א על הרמב"ם
יג/א חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף יט
יג/א חיים ומלך
יג/א חלק יעקב (אלבעלי) דף סד ע"ב {כ"מ}
יג/א יד דוד (קרלין) ח"א דף קעד
יג/א יד מלך (מן) הל' ממרים פ"א ה"א אות א ס"ק ה
יג/א ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' רכח
יג/א ימי שלמה
יג/א ישא איש דף לט ע"ב, מ ע"ב, מד ע"ג {מן האם}
יג/א ישועות יעקב נזיקין עמ' שלט
יג/א ישרי לב עמ' ס
יג/א כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' נב
יג/א כל בו ח"ה עמ' שיב
יג/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תעו {מדבריהם}
יג/א כתב סופר אהע"ז סי' לט ד"ה ונ"ל דבנדון {אין פסולין מדין תורה אלא קרובים ממשפחת אב בלבד}
יג/א כתר נהורא עמ' כו
יג/א לב אריה (גרוסנס) ח"ב סי' מח עמ' קסב
יג/א לב אריה (הורביץ) עמ' ח (או"ש}
יג/א לחם יהודה
יג/א למודי ה' (תקמז) דף נו ע"א {כ"מ}
יג/א מגד יהודה ח"א סי' קלד אות יג
יג/א מוריה גל' קעא עמ' ע-עב
יג/א מותיב ומפרק עמ' קעו {קרובי האם דרבנן}
יג/א מכתב לחזקיהו דף סב ע"ד
יג/א מנחת חינוך מצוה תקפט ח"ג עמ' תב (דף קא ע"ג)
יג/א מעין החכמה עמ' רעה, שכח
יג/א מעיני המים
יג/א מענה אליהו עמ' שיג
יג/א מקראי קדש (גרודזינסקי) עמ' פה {אחים מן האם פסולים לעדות מדרבנן}
יג/א מקראי קדש (תשנג) עמ' שלה
יג/א מראות הצובאות (תשסז) עמ' ב
יג/א מרגליות הים סנהדרין מח ע"ב אות ט {קרובי האם - מדרבנן}
יג/א משה ידבר (תשעו) עמ' צא
יג/א משך חכמה שמות פל"ב פס' כו-כז
יג/א משנה הלכות ח"ב דף מז ע"ב
יג/א משנה הלכות ח"ב סי' לא דף מז ע"ב, מח ע"ב {קרובי האם}
יג/א משנה הלכות קדושין סי' צה
יג/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' קפא {קרובים מהאם}
יג/א משנת יעקב נשים ח"א עמ' נח
יג/א משנת משה ר"ה עמ' קכא
יג/א נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' רב-רג
יג/א נודע ביהודה תנינא אהע"ז סי' עו
יג/א נצח ישראל עמ' תתעו
יג/א נר יצחק (ריף) עמ' א
יג/א נר מצוה (ואלק) שרשים דף ז ע"ד {קרובי האם פולים מדרבנן}, כח ע"ד {לא יומתו אבות על בנים}
יג/א ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' רנז-רנט
יג/א סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קעא
יג/א סמיכה לחיים דף עה ע"ג
יג/א ספרי דבי רב ח"ד עמ' קמו
יג/א עבודת הגרשוני עמ' קנב
יג/א עדות ביהוסף (פודור) עמ' סד
יג/א עדות ביוסף (נתנזון)
יג/א עטרת ישראל עמ' שמב
יג/א עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קו
יג/א עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קא
יג/א עניינות בספרות הגאונים עמ' 24, 35
יג/א פד"ר חי"ט עמ' 176 {לח"מ}
יג/א פרחי כהונה (הכהן) אהע"ז סי' יח דף צו ע"ב-ע"ד
יג/א פרשת השבוע (תשעב) ח"ב עמ' 299, 301
יג/א פתחי שערים דף נ ע"א-ע"ג
יג/א ציץ אליעזר ח"ח סי' לז אות א {קרובים מן האם}
יג/א קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' שכז
יג/א קמח סולת עמ' שלד
יג/א רלב"ג שמות פכ"ג תועלת ב עמ' שח-שט
יג/א רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' רסג
יג/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' כט
יג/א שאל האיש דף סא ע"ג
יג/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רט-רי
יג/א שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' פז, צד
יג/א שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' עז, פד
יג/א שו"ת בית מאיר עמ' כד-כו, כח
יג/א שו"ת הרדב"ז ח"א סי' תקלט
יג/א שו"ת הריב"ש עמ' יח
יג/א שו"ת הרשב"א ח"ב סי' רל
יג/א שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' לו
יג/א שו"ת מהר"י וייל סי' כז
יג/א שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' רנז
יג/א שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' קנה
יג/א שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' קעו
יג/א שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' י, קמט
יג/א שו"ת מהרש"ם ח"ג סי' נ
יג/א שו"ת ר"י מפוזנא עמ' שכו
יג/א שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' שמט
יג/א שו"ת רשב"ש עמ' תג
יג/א שיחות לספר ויקרא עמ' רד-רה
יג/א שמחה לאיש (אלישר) דף סא ע"א
יג/א שמחת יו"ט (אלגזי) סי' עה
יג/א שנות ימין ח"ב דף ק ע"ד {כ"מ}
יג/א שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 21
יג/א שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' ריא
יג/א שעורי ר' שמואל סנהדרין ח"א עמ' רא
יג/א שערי אלימלך עמ' נד {פסול קרובי האם לעדות - מדברי ספרים}
יג/א תולדות יעקב (מאהלר) עמ' רסו
יג/א תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תקע, תקעד
יג/א תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' פח, רפח
יג/א תקון סופרים (רשב"ש) שער כד עמ' קטז
יג/א תשובה שלמה חו"מ סי' ז {קרובים מן האם}
יג/א תשורת שי מהדו"ק סי' רפ
יג/ב אורי חיים ח"א עמ' קפז
יג/ב אנצי"ת ע' גר הע' 111, 117
יג/ב גרים וגרות עמ' קנב
יג/ב הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' מו, סד
יג/ב כל בו ח"ה עמ' שיג
יג/ב מנחת חינוך ח"ג עמ' תד
יג/ב משפטים לישראל עמ' ה
יג/ב נר למאור (פרצקי) עמ' קיז
יג/ב סדר אליהו רבא וזוטא דף סח {קרובים מן האם}
יג/ב פרי האדמה ח"ב
יג/ב קרית מלך (חב"ד) עמ' עו
יג/ב שו"ת הרדב"ז ח"ג סי' תתקנו
יג/ג אהלי תם עמ' קסז
יג/ג ארחות חיים ח"ב סי' לז אות א
יג/ג הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' כ
יג/ג חוקות הדיינים ח"א עמ' קז
יג/ג צמח צדקה עה"ת עמ' מא
יג/ג שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) סי' יד דף כז
יג/ג שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' לט
יג/ג תקון סופרים (רשב"ש) שער כד עמ' קכא
יג/ד אור הישר
יג/ד ארחות חיים ח"ב סי' לז אות א
יג/ד בנין שאול עמ' קפז
יג/ד ברור הלכה סנהדרין כח ע"א ציון ה
יג/ד דברי ריבות (תשעב) עמ' תצט
יג/ד הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' כ, נג
יג/ד זכר יצחק (תשן) עמ' סא
יג/ד חזו"א על הרמב"ם
יג/ד לחם רב (בוטון) סי' כו
יג/ד מעיל שמואל (פלורנטין)
יג/ד מרגליות הים סנהדרין כח ע"א אות ו {הגהמ"י}
יג/ד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' קפט
יג/ד משפטים לישראל עמ' שסד
יג/ד נתיבות מרדכי גיטין עמ' תקנה
יג/ד ס' הפרנס עמ' תצב
יג/ד צרור הכסף (הראשון) עמ' ח
יג/ד שו"ת מהר"ם מינץ עמ' רכד
יג/ד שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' ו
יג/ד תקון סופרים (רשב"ש) שער ב עמ' ד, שער כד עמ' קיז, קיט
יג/ה אבני נזר אהע"ז סי' קלט אות יד
יג/ה הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' כ-כג
יג/ה חוקות הדיינים ח"א עמ' קז
יג/ה כל בו ח"ה עמ' שטו
יג/ה לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' פא
יג/ה לקוטי שיחות ח"כ עמ' 644
יג/ה משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' קפט
יג/ה ס' הפרנס עמ' תצב
יג/ה עדות ביוסף (נתנזון)
יג/ה שארית יוסף (תשמד) באור חו"מ הערה 51 {בן בן בנו}
יג/ה שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' רנד
יג/ה שו"ת מהרש"ל (תשעט) עמ' רעא
יג/ה שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' שצא, שצג
יג/ה תקון סופרים (רשב"ש) שער כד עמ' קיז
יג/ה תשובות הרי"ד עמ' קנו
יג/ו אנצי"ת ע' אשתו הע' 3, 7
יג/ו בית אהרן וישראל גל' יז עמ' סג-סד
יג/ו בנין אב (שולמן) סי' נב
יג/ו ברור הלכה סנהדרין כח ע"ב ציון א
יג/ו ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קסט
יג/ו הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' כח, מח
יג/ו כל בו ח"ה עמ' שטו
יג/ו מזכרת עמ' 301
יג/ו נתן פריו סוגיות ח"א עמ' יט
יג/ו ס' הפרנס עמ' תצב {הגהמ"י}
יג/ו עדות ביוסף (נתנזון)
יג/ו פד"ר חי"ט עמ' 174 {הגהמ"י}, 175 {רדב"ז}
יג/ו קרית מלך
יג/ו שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' שצג
יג/ו שעורי ר' שמואל סנהדרין ח"א עמ' רח
יג/ו שרידים גל' יב עמ' נט
יג/ז אור לי כתובות סי' יד ס"ק ג {או"ש}
יג/ז אור שמח
יג/ז אנצי"ת ע' אשתו הע' 15
יג/ז באורי סוגיות (הוניגסברג) מכות סי' א אות י, סי' ד אות ג {או"ש}
יג/ז באר שרים (ליפשיץ) הל' עדות פ"ו-פ"ח עמ' לט {או"ש}
יג/ז בית אהרן וישראל גל' יז עמ' סו
יג/ז בית יצחק (ברטלר) מכות סי' ב אות ג
יג/ז בנין אב (שולמן) סי' נב
יג/ז ברור הלכה סנהדרין כח ע"ב ציון א, י
יג/ז גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' קכד {או"ש}
יג/ז הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' לד, לז, נא
יג/ז השגות הרמ"ך
יג/ז חוקות הדיינים ח"א עמ' קח-קט
יג/ז כל בו ח"ה עמ' שטו
יג/ז כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' קכז
יג/ז מעדני שמואל עמ' רד {או"ש}
יג/ז עדות ביהוסף (פודור) עמ' סו
יג/ז עדות ביוסף (נתנזון)
יג/ז עדות ושטרות עמ' 249 {או"ש בהגהה}
יג/ז עמודי שלמה ח"ב עמ' רעג
יג/ז צרור הכסף (הראשון) עמ' ח
יג/ז קרית מלך
יג/ז שארית יוסף (תשמד) באור חו"מ הערה 49
יג/ז שו"ת הריב"ש עמ' תרמו
יג/ז שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) סי' יד דף כז
יג/ז שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' לט
יג/ז שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' רנח
יג/ז שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' רל
יג/ז שו"ת רשב"ש עמ' קסד
יג/ז שולי הגליון עמ' רט
יג/ז שרידים גל' יב עמ' סב {רדב"ז}
יג/ז תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' רצה
יג/ז תקון סופרים (רשב"ש) שער כד עמ' קיח
יג/ז תשובות הרי"ד עמ' קעח
יג/ח אנצי"ת ע' אשתו הע' 15
יג/ח בית אהרן וישראל גל' יז עמ' סט
יג/ח ברור הלכה סנהדרין כח ע"ב ציון י
יג/ח הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' לד-לה
יג/ח כל בו ח"ה עמ' שטו
יג/ח מלאכת שלמה (חכים)
יג/ח עבודת הגרשוני עמ' שה
יג/ח קרית מלך
יג/ח שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) סי' יד דף כז
יג/ח שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' רנח
יג/ח שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' רל
יג/ט אדרת אליהו (קובו) סי' י דף עב ע"ב, עג ע"א
יג/ט אנצי"ת ע' אשתו הע' 19
יג/ט בית אהרן וישראל גל' יז עמ' סו
יג/ט ברור הלכה סנהדרין כח ע"ב ציון י
יג/ט גליונות אבני נזר [עי' במלחמות ושו"ת הרי"ף סי' קעד]
יג/ט הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' ל, לו
יג/ט חוות יאיר (תשנז) סי' יח, עמ' עז
יג/ט חוקות הדיינים ח"א עמ' קי
יג/ט לחם יהודה
יג/ט ס' הפרנס עמ' תצב
יג/ט עדות ביהוסף (פודור) עמ' סו
יג/ט פרחי כהונה (הכהן) אהע"ז דף צו ע"ב-ע"ד {בן אחות אשתו}
יג/ט קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קלז
יג/ט קרית מלך
יג/ט שו"ת הריב"ש עמ' תרמו
יג/ט שו"ת הרשב"א המיוחסות סי' קי
יג/ט שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) סי' יד דף כז
יג/ט שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' לט
יג/ט שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' רנח
יג/ט שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' רל
יג/ט שו"ת רשב"ש עמ' קסה
יג/י ארחות חיים ח"ב סי' לז אות א
יג/י ברור הלכה סנהדרין כח ע"ב ציון י
יג/י הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' מ
יג/י חוקות הדיינים ח"א עמ' קיב
יג/י מזכרת עמ' 301
יג/י שרידים גל' יב עמ' נט
יג/יא בית אהרן וישראל גל' יז עמ' סה-סו, סח, ע {אבי חמיו}
יג/יא הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' מב
יג/יא כל בו ח"ה עמ' שטז
יג/יא משנה הלכות מהדו"ת יו"ד סי' שעב
יג/יא עדות ביוסף (נתנזון)
יג/יא שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תרנג
יג/יב ארחות חיים ח"ב סי' לז אות א
יג/יב בית אהרן וישראל גל' יז עמ' סו
יג/יב חוות יאיר סי' יח
יג/יב חוקות הדיינים ח"א עמ' קיז
יג/יב כל בו ח"ה עמ' שטז
יג/יב קרית מלך
יג/יב שמחת יו"ט (אלגזי) סי' יד אות א
יג/יג בית אהרן וישראל גל' יז עמ' סג-סד, סו, סח-סט, גל' לא עמ' קיט-קכ, גל' לג עמ' קכד {בעל ואשתו - ראשון בראשון}
יג/יג בנין אב (שולמן) סי' נב
יג/יג ברור הלכה סנהדרין כח ע"ב ציון א
יג/יג ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' קלח
יג/יג ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קסט
יג/יג דברי סופרים (תנש"א) עמ' לז
יג/יג הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' מח, נא-נב
יג/יג הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' עב
יג/יג חוות יאיר (תשנז) סי' יז-יח, עמ' עו-עז
יג/יג חי' ר' חיים הלוי דף קי
יג/יג חק המלך יבמות עמ' קנז
יג/יג מזכרת עמ' 302 {כ"מ}, 305
יג/יג מלאכת שלמה (חכים)
יג/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/יג צרור הכסף (הראשון) עמ' ח
יג/יג שו"ת הרדב"ז ח"ג סי' אלף יד
יג/יג שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' שצג, שצח
יג/יג שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות לו
יג/יג שעורי ר' שמואל סנהדרין ח"א עמ' רז
יג/יג שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' רה
יג/יג שרידים גל' יב עמ' נט-ס, סד
יג/יד אגרות משה אהע"ז ח"ב סי' כו ענף ה
יג/יד אור שמח
יג/יד אנצי"ת ע' ארוסה הע' 57, 58
יג/יד בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' עב
יג/יד בית אהרן וישראל גל' יז עמ' סז {רדב"ז}
יג/יד בית שערים ח"ג סי' מט, נא
יג/יד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ב עמ' צו
יג/יד ברכת אריאל ח"ב עמ' קיח
יג/יד גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' סט
יג/יד דברי חפץ עמ' קלו
יג/יד הדין האישי בישראל עמ' 138
יג/יד הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' נו
יג/יד המעמד האישי בישראל עמ' 215, 217
יג/יד זכר יצחק (תשן) עמ' נז-נט, סא
יג/יד חוקות הדיינים ח"א עמ' קיח
יג/יד חזו"א על הרמב"ם
יג/יד כל בו ח"ה עמ' שטז
יג/יד מזכרת עמ' 305
יג/יד מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שסג
יג/יד נר דוד ח"ב עמ' ריט
יג/יד עדות ביוסף (נתנזון)
יג/יד פרי שמואל מכות עמ' סח
יג/יד צרור הכסף (הראשון) עמ' ח
יג/יד קונטרסי שעורים ב"ק שעור טו אות יא
יג/יד רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' ריט
יג/יד שו"ת הרשב"א ח"ה סי' קעד
יג/יד שמחת יו"ט (אלגזי) דף נה ע"ד
יג/יד שמחת יו"ט (אלגזי) סי' יד אות א
יג/יד שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' שצו
יג/יד שעורי ר' שמואל ב"ב ח"ב עמ' קג
יג/יד שעורי ר' שמואל סנהדרין ח"א עמ' רט
יג/יד שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 226
יג/יד תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' רפט, רצט, שא
יג/טו אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קצג
יג/טו אבן ציון עמ' צז
יג/טו אור הישר
יג/טו אנצי"ת ע' גזרת הכתוב הע' 17, 19, 20
יג/טו באר אלחנן עמ' לה
יג/טו בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' ז סעיף ח
יג/טו בית אהרן וישראל גל' יח עמ' צח
יג/טו בית מושב (תשסז) עמ' תח, תי
יג/טו ברור הלכה כתובות קה ע"ב ציון ד פסקה ב
יג/טו ברור הלכה סנהדרין כז ע"ב ציון ו, מכות ט ע"ב ציון ג {שונא}
יג/טו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ב עמ' צז
יג/טו בשמים ראש סי' מד
יג/טו גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' פו
יג/טו גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' סח
יג/טו דבר שמואל (אבוהב) סי' נד
יג/טו דברות אליהו ח"ג עמ' קע-קעא
יג/טו דברי מרדכי (לוריא) דף יט ע"ב
יג/טו דעת הרמב"ם עמ' 130
יג/טו דרך המלך (חוידינסקי)
יג/טו הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' יב, טו, ס
יג/טו הלכה פסוקה ח"א סי' ז הערה 224, 251, 328, 365, ברור הלכה עמ' ז
יג/טו המשפט העברי עמ' 259
יג/טו השיב משה (תשעה) סי' ד אות א עמ' נז
יג/טו השיר והשבח (פרדס) ח"א עמ' שע
יג/טו חוקות הדיינים ח"ג עמ' שמז
יג/טו יד המלך (לנדא)
יג/טו יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' כג
יג/טו יכין ובועז ח"א סי' יז
יג/טו כל בו ח"ה עמ' שטז
יג/טו לא תשנא עמ' 28
יג/טו לב שלמה (חלמא) עמ' קעא
יג/טו מבוא למשנה תורה עמ' 352
יג/טו מזכרת עמ' 305
יג/טו מים קדושים (קריספין) סי' א דף ד ע"ב {שונא}
יג/טו מלאכת שלמה (חכים)
יג/טו מנחת חינוך ח"ג עמ' תב
יג/טו משפטי עזיאל ח"ד עמ' מה
יג/טו משפטים לישראל עמ' צא, צג, שסא
יג/טו נועם חי"ח עמ' קעח, קצו
יג/טו נצח ישראל עמ' תתעו
יג/טו נר דוד ח"ב עמ' רכב
יג/טו נתיבות שמואל דף קב ע"ד
יג/טו סדר הדיון עמ' 69, 73
יג/טו סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"א עמ' שיט
יג/טו סהמ"צ לרס"ג ח"א דף קלח ע"א
יג/טו סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 213
יג/טו עבודת הגרשוני עמ' קי
יג/טו עדות ושטרות עמ' 278
יג/טו עזר משפט עמ' רעה-רעו
יג/טו על גדות ים התלמוד עמ' 187
יג/טו פאר אהרן עמ' רב
יג/טו פד"ר ח"ז עמ' 258
יג/טו פסקי מהרי"ץ - בארות חיים הערה קכד
יג/טו פרי שמואל מכות עמ' סז
יג/טו פרשת השבוע (תשעב) ח"ב עמ' 300
יג/טו קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' נז
יג/טו קרן הצבי מצוה צד אות יט
יג/טו רלב"ג שמות פכ"ג תועלת ב עמ' שט {קרוב פסול לחובה}
יג/טו שאילת יעבץ ח"ב סי' א
יג/טו שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תרנח
יג/טו שו"ת ר"י מסלוצק סי' סז עמ' רמד
יג/טו שלטון החוק בישראל עמ' 155
יג/טו שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 2, 8, 290
יג/טו שעורי ר"א ליכטנשטין ב"ב פ"ג עמ' 247
יג/טו שער יהושע ח"ב עמ' קמג
יג/טו שער משפט סי' ז ס"ק ב
יג/טו שערי טהר ח"ח סי' כג אות ד
יג/טו תורת אמת (תשסו) עמ' שפו
יג/טו תחומין חכ"ב עמ' 250


יד/959 הלכות עדות פרק יד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יד/רה"פ הרמב"ם המדויק
יד/רה"פ יד פשוטה
יד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יד/רה"פ עדות ביוסף (נתנזון)
יד/רה"פ פי' ר"י קאפח
יד/רה"פ רמב"ם לעם
יד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יד/א אור שמח
יד/א אורים ותומים - תומים סי' מו ס"ק לז
יד/א ארחות חיים ח"ב סי' לז אות א
יד/א בד קודש (דאנון)
יד/א ברור הלכה סנהדרין כז ע"ב ציון ה
יד/א הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' סח
יד/א הלכה פסוקה ח"א סי' ז הערה 324
יד/א כל בו ח"ה עמ' שטז
יד/א מלאכת שלמה (חכים)
יד/א פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 92
יד/א תרומת הדשן פסקים סי' רנ
יד/ב אוצרות הרמב"ם
יד/ב אור הישר
יד/ב באר שרים (ליפשיץ) הל' עדות פ"ו-פ"ח עמ' מא
יד/ב בד קודש (פוברסקי) ב"ב עמ' קז
יד/ב דברות משה ב"ב ח"ב סי' לד ענף ד
יד/ב הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' עד
יד/ב הלכה פסוקה הל' עדות ח"ד עמ' יב, מו
יד/ב יד שלמה (פרידר)
יד/ב יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' כג
יד/ב כל בו ח"ה עמ' שטז
יד/ב לב אריה (הורביץ) עמ' קז
יד/ב להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' קנח
יד/ב להורות נתן ח"ז עמ' קנח {קטן}
יד/ב מאור למלך ב"ב עמ' קנו
יד/ב מוריה גל' קז עמ' טו
יד/ב משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תתקכ
יד/ב נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' רעח
יד/ב נחלת יצחק גיטין סי' ז
יד/ב עומק הפשט ח"ג עמ' רלח
יד/ב רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' סט
יד/ב שאר יוסף ח"ו
יד/ב שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' שעא, שעד
יד/ב תחומין ח"ג עמ' 221
יד/ג אבן האזל
יד/ג אבני שהם (רובינשטיין) דף לד ע"ד
יד/ג אור הישר
יד/ג אור שמח
יד/ג אורים ותומים - תומים סי' לה ס"ק ד
יד/ג ארחות חיים ח"ב סי' לז אות ב
יד/ג באר שרים (ליפשיץ) הל' אישות פי"א עמ' סא
יד/ג באר שרים (ליפשיץ) הל' עדות פ"ו-פ"ח עמ' מא, מג
יד/ג ברור הלכה כתובות כח ע"א ציון ט, ציון כ פסקה א, ציון ל
יד/ג ברור הלכה כתובות כח ע"ב ציון ה
יד/ג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ב עמ' קנה-קנו
יד/ג גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל ג סי' ז
יד/ג דברות משה כתובות עמ' קעא, ב"ב ח"ב סי' לד ענף ד
יד/ג הדרת מרדכי דף מב ע"א
יד/ג הלכה פסוקה הל' עדות ח"ד עמ' יח-יט, כב-כג
יד/ג זכר יהוסף אהע"ז עמ' קסד
יד/ג חי' הריצ"ד
יד/ג חסדי דוד ח"ג עמ' קיז
יד/ג טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 479 {כ"מ}
יד/ג יגיעת ערב ב"מ עמ' קמט {אבי עזרי}
יד/ג ימי שלמה
יד/ג יעלת חן עמ' רלח {לח"מ}
יד/ג כל בו ח"ה עמ' שטז
יד/ג לב ארי (רביץ) עמ' 67
יד/ג לב אריה (הורביץ) עמ' קז
יד/ג מילי דמרדכי
יד/ג מים קדושים - תשובות דף ו ע"ד, ז ע"ב
יד/ג מעיני המים
יד/ג מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' טו ח"ב אות א {ר"ח הלוי}
יד/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
יד/ג משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' נג, תתקמב, תתקנה
יד/ג נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' רצ
יד/ג נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' מ
יד/ג ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קנה-קנו
יד/ג עדות ביוסף (נתנזון) (בהשמטה דף לד ע"ב)
יד/ג עומק הפשט ח"ג עמ' רלח, רמה
יד/ג עזרת נשים (מאירי) ח"א עמ' כו
יד/ג עטרת מרדכי (וינברג) דף כט ע"ב
יד/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' מז {כ"מ}
יד/ג פני משה (שלז')
יד/ג פעמוני זהב סי' לה סעיף ה {כ"מ}
יד/ג קונטרסי שעורים כתובות קונ' א שעור ז אות ג עמ' 40
יד/ג קרית מלך
יד/ג ראש ברזל עמ' נה
יד/ג שו"ת הריב"ש עמ' רי
יד/ג שם מרדכי עמ' 115 {לא שינה מלשון המשנה}
יד/ג שערי טהר ח"ח סי' פב אות א
יד/ג שערי תורה (לעוו) עדות ח"א עמ' קה, קל
יד/ג תורת המשפט ח"א עמ' 286
יד/ד אהבת דוד (חיד"א, תשכז) עמ' ל
יד/ד אהבת דוד (תקנט) דף טו ע"ב
יד/ד ברור הלכה סנהדרין כח ע"ב ציון ה
יד/ד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ב עמ' קנה
יד/ד דברות משה ב"ב ח"ב סי' לד ענף ד
יד/ד הלכה פסוקה הל' עדות ח"ד עמ' כו
יד/ד חנא וחסדא ח"ב דף קמז ע"ד {מל"מ}
יד/ד חסדי דוד ח"י עמ' קלד
יד/ד חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' כה
יד/ד חקרי לב (שלוניקי) אהע"ז דף קמט
יד/ד ימי שלמה
יד/ד לבושי מרדכי לקו"ת עמ' קה
יד/ד משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תתקכב-תתקכג {מל"מ}
יד/ד נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' רפט, רצו {מל"מ}
יד/ד קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' תב {מל"מ}
יד/ד קרן הצבי מצוה קכד אות ד
יד/ד שו"ת הריב"ש עמ' רט
יד/ד שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' צה
יד/ד שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' סה
יד/ד שערי טהר ח"ח סי' עו אות ג, סי' פב אות א
יד/ה אמרי בינה (אוירבך) - עדות סי' לא ד"ה קיי"ל
יד/ה באר שרים (ליפשיץ) הל' עדות פ"ו-פ"ח עמ' סד
יד/ה בדבר מלך חי"ז עמ' לו {מי שהיה יודע לחבירו בעדות עד שלא נעשה גזלן ונעשה גזלן הוא אינו מעיד על כתב ידו וכו'}
יד/ה דברי אברהם (שדמי) ח"ב עמ' קלט
יד/ה הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' עז, קו
יד/ה הלכה פסוקה ח"א - ברור הלכה עמ' ז
יד/ה הר המלך ח"ה עמ' שצד
יד/ה חוות בנימין ח"ב עמ' תסג
יד/ה חוקות הדיינים ח"א עמ' צו
יד/ה חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 201
יד/ה חי' ר' שמואל ב"ק עמ' קצז
יד/ה חק המלך יבמות עמ' ע
יד/ה יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' רנב
יד/ה כל בו ח"ה עמ' שטז
יד/ה לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' יב אות ד {רשע פסול מחשש משקר}
יד/ה לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' יב ס"ק ד
יד/ה לקוטי שעורים (שטיין) ב"מ סי' ה ס"ק ב
יד/ה לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' קע
יד/ה מקראי קדש (תשנג) עמ' קמה
יד/ה משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' קנ
יד/ה משפטי עזיאל ח"ד עמ' ע
יד/ה צרור הכסף (הראשון) עמ' יב
יד/ה שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' קלד, ח"ד עמ' קעב
יד/ה שם דרך כתובות עמ' רכא, רכו
יד/ה שמחת יו"ט (אלגזי) סי' יד אות א
יד/ה שערי טהר ח"ח סי' כג אות ד
יד/ה תקון סופרים (רשב"ש) שער כד עמ' קיד
יד/ו אורים ותומים - תומים סי' נא ס"ק ו
יד/ו ארחות חיים ח"ב סי' לז אות ג
יד/ו באר שרים (ליפשיץ) הל' עדות פ"ו-פ"ח עמ' עא
יד/ו בית מועד (גטיניו) דף מח ע"ג
יד/ו ברור הלכה סנהדרין כח ע"א לפני ציון א
יד/ו הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' ק
יד/ו הלכה פסוקה ח"א סי' ז הערה 354 {הגהמ"י}
יד/ו חוקות הדיינים ח"א עמ' קט
יד/ו חנן אלקים עמ' פד
יד/ו ישועות ישראל סי' נא סעיף ד
יד/ו מאור למלך גיטין עמ' קח
יד/ו מצא חיים (נסים) דף קכד ע"ג
יד/ו מקצוע בתורה סי' נא ס' ג ס"ק ו
יד/ו מקראי קדש (תשנג) עמ' קמה
יד/ו משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' קלט
יד/ו משיב נפש (גרוס) ח"ב עמ' קמא
יד/ו נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' קצט
יד/ו נודע ביהודה תנינא אהע"ז סי' עו, חו"מ סי' מה
יד/ו נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' יד
יד/ו ס' התרומות עמ' רסד
יד/ו צרור הכסף (הראשון) עמ' ט
יד/ו קונטרס הביאורים (שפירא) מהדו"ב גיטין סי' כא אות ג
יד/ו קונטרסי שעורים גיטין שעור ד אות כו והערה 33
יד/ו שו"ת מהרח"ש (תשסג) עמ' שעג
יד/ו שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' שנה
יד/ו שו"ת רשב"ש עמ' לג, קסט
יד/ו תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' עה
יד/ו תקון סופרים (רשב"ש) שער כה עמ' קכז
יד/ו תשובה שלמה אהע"ז סי' יז דף כז ע"ב
יד/ז אבי עזרי ח"א
יד/ז אבן האזל
יד/ז אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קעג
יד/ז אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 368
יד/ז אבן מלוכה (ברון, תשעז)
יד/ז אבן מלוכה (רביע)
יד/ז אהל יצחק גיטין עמ' תצו-תצז
יד/ז אהלי אהרן (מיליקובסקי) ח"א דף עה ע"ג
יד/ז אור הישר
יד/ז אור שמח
יד/ז אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' נו אות א, סי' נח אות יב
יד/ז אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' נו אות א, והערה ג {ר"ח הלוי}, סי' נז אות ב {ר"ח הלוי}, סי' נח אות ג
יד/ז בד קודש (פוברסקי) ב"ב עמ' סז
יד/ז בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' סד
יד/ז בית אהרן וישראל גל' קיז עמ' מט {מל"מ}
יד/ז בית דוד (תשעט) חו"מ סי' תנז
יד/ז בית יחזקאל (סרנה) גליונות
יד/ז בית יצחק (ברטלר) גיטין סי' כד אות א
יד/ז בית יצחק (ברטלר) גיטין סי' כד אות ו עמ' קע
יד/ז בית יצחק (ברטלר) מכות סי' טז אות א
יד/ז בנין אב (שולמן) סי' נג אות ז
יד/ז ברור הלכה גיטין ח ע"ב ציון ד, מכות ז ע"א ציון א
יד/ז ברכות שמים מכות פ"א אות שנט {לח"מ}
יד/ז ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קסט {ר"ח הלוי}
יד/ז בשמן רענן ח"ב עמ' סד
יד/ז גוילין נצולין עמ' קא
יד/ז גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל ה סי' טו
יד/ז דבר אליהו (מיליקובסקי) דרוש לט עמ' שלח
יד/ז דברות משה גיטין עמ' סג, עט
יד/ז דברי חיים השמטות סי' לב[ד-ה]
יד/ז דברי משפט סי' נא אות ג {מל"מ}
יד/ז דברי משפט סי' נא סעיף ג {מל"מ}
יד/ז דברי סופרים (תנש"א) עמ' לו
יד/ז דרך אמונה (הרסון) עמ' תמג
יד/ז דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תלב
יד/ז היכל מלך
יד/ז הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' סז
יד/ז השגות הרמ"ך
יד/ז חוקות הדיינים ח"א עמ' צט, קנט, קסט-קע
יד/ז חזקה רבה חו"מ ח"ד עמ' 195 {מל"מ}
יד/ז חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד סנהדרין ט ע"ב]
יד/ז חי' ר' חיים הלוי דף קי
יד/ז חי' ר' שמואל ב"ב עמ' קכז, קל {מל"מ}
יד/ז חק המלך יבמות עמ' קנז
יד/ז יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' רפג {אבי עזרי}
יד/ז יד המלך (פלומבו) הלכות זכיה פ"ג ה"ה {כ"מ - עבד ונכסים הם שני גופים}
יד/ז יפה נוף עמ' קע
יד/ז יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' כז {מל"מ}
יד/ז כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' צ
יד/ז כתבים (זסלנסקי) ח"א עמ' קמ
יד/ז לב ים גיטין עמ' סה-סו
יד/ז לב שלמה (חלמא) עמ' קעא {מל"מ}
יד/ז לקוטי שעורים (שטיין) גיטין סי' ט ס"ק א
יד/ז לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' קיב-קיג
יד/ז מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' מג {ר"ח הלוי}, קפב {אבי עזרי}
יד/ז מאור צבי (תשס) עמ' ל-לז
יד/ז מאור צבי (תשסה) עמ' ל-לז
יד/ז מאור תורה (שנגהי) חוב' א עמ' כו {ר"ח הלוי}
יד/ז מגדל צופים ח"א סי' סו
יד/ז מגנזי הגר"ח עמ' כט
יד/ז מזכרת עמ' 398
יד/ז מחנה יהודה (אשכנזי) דף מה ע"ב {מל"מ}
יד/ז מלאכת שלמה (חכים) כאן, ודף צא ע"ב {מל"מ}
יד/ז מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"א עמ' רסד, רסז-רסח
יד/ז מעשה בצלאל סי' תנו {חצר פלונית}
יד/ז מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' טו ח"ג אות ד
יד/ז מקור ישראל דף פג ע"ג
יד/ז משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שצד {נאמן באיסורים ופסול לעדות}
יד/ז משנת יעקב קנין עמ' שע
יד/ז משנת ר' אהרן גיטין עמ' סג
יד/ז נודע ביהודה השלם חו"מ עמ' קנ
יד/ז נזר אברהם מכות ועדות עמ' צא
יד/ז נחלת יצחק גיטין סי' ד
יד/ז נטיעות חיים דף כח ע"א וע"ד, כט ע"ב
יד/ז ניר לדוד
יד/ז נתיבות מרדכי יבמות ח"ב עמ' רה
יד/ז ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' קמז
יד/ז סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' רנט-רסא
יד/ז עדות ושטרות עמ' 230
יד/ז עומק הפשט ח"ב עמ' קצה, ריב
יד/ז עלי עשור (זס') עמ' ז
יד/ז פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' קנח-קנט
יד/ז פרשת השבוע (תשעב) ח"ה עמ' 180
יד/ז צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' מח אות יא
יד/ז צרור הכסף (הראשון) עמ' יב
יד/ז קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון בני אדם עמ' קב
יד/ז קרית מלך
יד/ז שאל האיש דף פו ע"ג
יד/ז שו"ת בית מאיר עמ' קנד
יד/ז שו"ת הריטב"א סי' נא, נב, קסז
יד/ז שו"ת מהר"ם פדוואה (תשעד) עמ' קסב, רט
יד/ז שו"ת מהרא"ל צינץ חו"מ סי' לח אות ח דף סז ע"א
יד/ז שו"ת מהרא"ל צינץ חו"מ סי' לח דף סז ע"א
יד/ז שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' צב
יד/ז שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קמט, רפו
יד/ז שי למורא (ר"ש יונה) סי' לד דף מ ע"א
יד/ז שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' כז אות ב {ר"ח הלוי}, סי' מג אות א
יד/ז שם דרך סנהדרין עמ' ע, עב
יד/ז שם טוב - השלמה
יד/ז שמחת עולם (לגו)
יד/ז שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' טז ס"ב ס"ק ד {מל"מ}
יד/ז שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' ריח {מל"מ}
יד/ז שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' שכה-שכו
יד/ז שער משפט סי' נא ס"ק ה
יד/ז שערי חיים (שמולביץ) גיטין עמ' פד
יד/ז שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' רה
יד/ז שערי טהר ח"ח סי' קיג אות ד
יד/ז שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 118
יד/ז שערי שמואל עמ' קצב, רנח
יד/ז שפתי שושן עמ' קסה
יד/ז תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' קפב, קפה
יד/ז תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תקסא, תרטז
יד/ז תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' צה
יד/ז תשובות הראב"ד סי' קמט


טו/960 הלכות עדות פרק טו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


טו/רה"פ הרמב"ם המדויק
טו/רה"פ יד פשוטה
טו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
טו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
טו/רה"פ עדות ביוסף (נתנזון)
טו/רה"פ פי' ר"י קאפח
טו/רה"פ קרית מלך
טו/רה"פ רמב"ם לעם
טו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
טו/א אוצרות הרמב"ם
טו/א אור הישר
טו/א אורים ותומים - תומים סי' לז ס"ק כב
טו/א אושר ירוחם עמ' קצג
טו/א אם הדרך
טו/א אמרי בינה (אוירבך) - עדות סי' נד ד"ה וכבר
טו/א אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' כב אות ח, סי' נז אות א
טו/א אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' כב אות ב, סי' נז אות א
טו/א אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' קנב
טו/א אנצי"ת ע' בני העיר הע' 101, 105, 106
טו/א ארחות חיים ח"ב סי' לז אות ג
טו/א אש תמיד עמ' תקיט
טו/א בד קודש (פוברסקי) ב"ב עמ' סה
טו/א בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' נז
טו/א בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף סב ע"ג
טו/א בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' סח
טו/א בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' ז סעיף טז, סי' נא סעיף ו
טו/א בית אהרן וישראל גל' כב עמ' קיב {כמעיד על עצמו}, גל' כג עמ' קו {הגהמ"י}
טו/א בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' סח אות א
טו/א בית מושב (תשסז) עמ' תיג
טו/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ב עמ' קפח
טו/א דברות אליהו ח"ד עמ' פ, ריג
טו/א דברות אליהו ח"ה עמ' קמ {רדב"ז - נוטל שכר להעיד}
טו/א דברות אליהו ח"ו עמ' קמב-קמג
טו/א דברות משה ב"ב ח"ב סי' לד ענף א {הגהמ"י}
טו/א דברות משה נדה וטהרות עמ' קסא {הגמי"י אות א'}
טו/א דרך ישרה ח"א עמ' קל, קלב
טו/א הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' פו
טו/א הלכה פסוקה הל' עדות ח"ד עמ' עח, קלח
טו/א הלכה פסוקה ח"א סי' ז הערה 434, 455, 457 {הגהמ"י}, 461, ברור הלכה עמ' 118
טו/א חוקות הדיינים ח"א עמ' צז-צח
טו/א חוקי חיים (גאגין)
טו/א חזקה רבה אהע"ז ח"ד עמ' 213, 220
טו/א חי' ר' שמואל ב"ב עמ' קכו, קלא
טו/א חסד יצחק עמ' קלא
טו/א יד דוד (קרלין) ח"א דף קלט
טו/א יד הלוי (לוין) דרושים דף ח ע"א
טו/א יד המלך (לנדא), גם בתוספות (דף כד ע"ד)
טו/א ימי שלמה
טו/א יקר הערך דף סא ע"ב {מל"מ}
טו/א כל בו ח"ה עמ' שיז
טו/א לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' י
טו/א לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' י {פסול נוגע מדין בע"ד}
טו/א מאור למלך ב"ב עמ' קנה {מל"מ}
טו/א מהלכי משפט ח"א מהלך ח אות ב
טו/א מהלכי משפט ח"ד עמ' 682
טו/א מור דרור קו"א סי' מ {הדיינים מסלקים עצמם}
טו/א מחנה חיים ח"א סי' עח דף קכה ע"ג {מל"מ}
טו/א מחנה יהודה (אשכנזי) דף טו ע"ב {מל"מ}
טו/א מים קדושים (קריספין) סי' א דף ד ע"ב {מל"מ}
טו/א מלאכת שלמה (חכים)
טו/א מלאכת שלמה (קמחי), תשובות דף לד ע"ד {מל"מ}
טו/א מפי אהרן סי' יז (פח ע"ב) {מל"מ}
טו/א מצעדי גבר ב"ב סי' מה אות י
טו/א מראה איש ח"ב עמ' קמב
טו/א מראה הנוגה
טו/א מרכבת המשנה מהדו"ב
טו/א משנה הלכות ח"ו סי' רסד
טו/א משנה הלכות ח"ו סי' רסד
טו/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' קצא
טו/א משנת יעקב משפטים עמ' רנא-רנב
טו/א משנת יעקב נשים ח"ב עמ' קנב
טו/א משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' קצ {מל"מ}
טו/א משפטי עזיאל ח"ד עמ' פד
טו/א נזר הקדש (קפלן)
טו/א נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' רעט {הגה"מ א}
טו/א נתן חכמה שבועות סי' ו {מל"מ}
טו/א עדות ביוסף (נתנזון) (השמטה דף לד ע"ג)
טו/א ערך השלחן חו"מ ח"א דף לד ע"א וע"ד, לה ע"א, מ ע"א {מל"מ}
טו/א פרחי אהרן עמ' 152
טו/א פרשת השבוע (תשעב) ח"ד עמ' 152
טו/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' מח אות יא
טו/א רלב"ג שמות פכ"ג תועלת ב עמ' שו {טעם פסול נוגע}
טו/א שו"ת הרדב"ז ח"ג סי' תתקמב, ח"ז סי' נג
טו/א שו"ת מהר"ם מרוטנבורג (תשעה) ח"א עמ' רפז
טו/א שו"ת מהרי"ל החדשות עמ' קלה {הגהמ"י}
טו/א שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תקפח, תרי
טו/א שולי הגליון עמ' רי
טו/א שמן המשחה (קושטא) דף סז ע"ד
טו/א שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' רטז, שלד
טו/א שעורי ר' שמואל ב"ב ח"ב עמ' צז, צט
טו/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 269
טו/א תומר דבורה (בן הרוש) עמ' קיז
טו/א תורת רפאל ח"ג, שארית שם עמ' כ {מל"מ}
טו/ב אמר יוסף (אלקלעי)
טו/ב אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' כב אות ח
טו/ב אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' כב אות ב
טו/ב אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' קנב
טו/ב אנצי"ת ע' בני העיר הע' 92
טו/ב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ב עמ' קפז
טו/ב הלכה פסוקה הל' עדות ח"ד עמ' קמד
טו/ב זכרון משה אליהו עמ' קה
טו/ב לב אריה (גרוסנס) ח"ב סי' סג עמ' קצה
טו/ב מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' רכב
טו/ב משנה הלכות מהדו"ת יו"ד עמ' שנט
טו/ב עיני דוד
טו/ב פרי האדמה ח"ב
טו/ב שבט סופר (תשמו) עמ' רטו
טו/ב שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' תיז
טו/ב שו"ת ר"י אלגזי עמ' קפה
טו/ב שו"ת רשב"ש עמ' תעה
טו/ג אמר יוסף (אלקלעי) דף נד ע"ג {מל"מ}, נה ע"ב
טו/ג אנצי"ת ע' בני העיר הע' 107, 109, 110
טו/ג בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' ז סעיף טז
טו/ג בית מושב (תשסז) עמ' תיב
טו/ג בעי חיי חו"מ ח"א דף יד ע"ד, טו ע"ג
טו/ג דברי ריבות (תשעב) עמ' רלו
טו/ג הלכה פסוקה הל' עדות ח"ד עמ' קמח
טו/ג הלכה פסוקה ח"א סי' ז הערה 475
טו/ג חוקות הדיינים ח"א עמ' קמ
טו/ג חוקי חיים (גאגין) דף נז ע"ב
טו/ג חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' עח
טו/ג חלק יעקב (אלבעלי) דף יג ע"ג {לח"מ}
טו/ג ימי שלמה
טו/ג כבוד יו"ט
טו/ג לב אריה (גרוסנס) ח"ב סי' סג עמ' קצה
טו/ג מחנה ישראל (אליהו)
טו/ג פרחי אהרן עמ' 152
טו/ג פרי האדמה ח"ב
טו/ג שו"ת הרדב"ז ח"א סי' פ
טו/ג שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תקפח
טו/ג שו"ת מהרלב"ח סי' קלד (ב)
טו/ג שו"ת רשב"ש עמ' קמח, תעה
טו/ג שם שלמה (ארדיט) דף מג ע"ב ואילך
טו/ג שמו משה דף קסה ע"ד
טו/ג תשובות ר' איסר יהודה עמ' קעז {בני העיר פסולים לעדות}
טו/ד אהלי יהודה (הכהן) דף קז ע"ד
טו/ד אור גדול דף קכז ע"ג
טו/ד אור הישר
טו/ד אשר למלך
טו/ד באר שרים (ליפשיץ) הל' עדות פ"ו-פ"ח עמ' מ
טו/ד בן יאיר עושה חיל חו"מ סי' ג (קצד ע"ב) {קנין מועיל}
טו/ד הארת ירוחם קדושין ח"ב דף פא ע"ד
טו/ד חוקות הדיינים ח"א עמ' מט, קלח
טו/ד חלק יעקב (אלבעלי) דף סח ע"ג {כ"מ}
טו/ד חסד יצחק עמ' קלא
טו/ד לשון למודים חו"מ דף כד ע"ג
טו/ד מגדל חננאל
טו/ד מלאכת שלמה (חכים)
טו/ד מצות כהונה (יצחקי) סי' לז (כח ע"ד) {קנו מידו שנתנה לשותף}
טו/ד נטעי נעמנים (רבינוביץ) חו"מ סי' לה {מקנה לשותפו}
טו/ד ערוך השולחן חו"מ סי' רמה ס' יב
טו/ד רועי ישראל ח"ג סי' ג דף טו ע"א-ע"ב {קנו מידו}
טו/ד שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' תשצג
טו/ד שמש ומגן חו"מ סי' ח {קנו מידו}
טו/ד שערי זיו ח"א דף קיט ע"ב
טו/ד שערי תורה (לעוו) עדות ח"ב עמ' עא
טו/ד תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' צ
טו/ה אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קפג
טו/ה אבן לב דף נו ע"א
טו/ה אור הישר
טו/ה אם הדרך
טו/ה אנצי"ת ע' אריס הע' 94
טו/ה אש תמיד עמ' תסב
טו/ה בד קודש (פוברסקי) ב"ב עמ' סד
טו/ה בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף סג ע"ב
טו/ה בית יעקב (טבשונסקי) סי' קמ סעיף ד
טו/ה ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ב עמ' קעה
טו/ה ברכת אריאל ח"ב עמ' קטו {שוכר}
טו/ה ברכת מרדכי ב"ב עמ' קצא
טו/ה דברות משה ב"ב ח"א סי' כב ענף א
טו/ה הלכה פסוקה הל' עדות ח"ד עמ' פח, קטז
טו/ה חזון יחזקאל ב"ב פ"ב ה"א
טו/ה חי' הגר"ח החדש עמ' שצו
טו/ה חי' חתם סופר
טו/ה יורה חכימא (תשח) עמ' רעז {נאמנות שוכר להעיד}
טו/ה לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' י
טו/ה לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' י {אם לקח שכר}
טו/ה מחנה יהודה (אשכנזי) דף קיט ע"א
טו/ה מחנה יוסף (תשעב) סי' עא אות ג
טו/ה מטה אהרן ב"ב עמ' פב
טו/ה מצעדי גבר ב"ב סי' יז
טו/ה משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' קצו
טו/ה נחל יצחק (תשעב) ח"ב עמ' קו
טו/ה נתיבות חיים (קארב) ח"ג - מלואים למשפט סי' א
טו/ה סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' רלב
טו/ה ערך שי חו"מ סי' קמ סעיף ה
טו/ה שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' קלה
טו/ה שו"ת הרדב"ז ח"א סי' קג
טו/ה שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קמ סעיף ד
טו/ה שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' קפא, קפג
טו/ה שעורי ראשי ישיבות ליטא עמ' רצד
טו/ה שער משפט סי' לז ס"ק ו, סי' קמ ס"ק ז
טו/ה שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 270
טו/ה שערי שמואל עמ' קפז
טו/ו אור שמח
טו/ו ארץ יהודה
טו/ו בעי חיי חו"מ ח"ב דף נד ע"א
טו/ו גדולי שמואל ב"ב דף מו ע"ב {רדב"ז}
טו/ו דברות משה ב"ב ח"ב סי' לט ענף א
טו/ו דברי אליהו (חזן) ח"ג עמ' רז-רכא
טו/ו דברי חיים ח"ב אהע"ז סי' קסז
טו/ו הגהות רימ"א {כ"מ}
טו/ו הלכה פסוקה הל' עדות ח"ד עמ' קכ-קכא, קכד
טו/ו זכרון משה אליהו עמ' קיג
טו/ו חי' חתם סופר
טו/ו כבוד יו"ט
טו/ו לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' טו אות ז-ט
טו/ו לשון למודים חו"מ דף כה ע"ג, כו ע"ב
טו/ו מוריה גל' קעט עמ' נט
טו/ו מחנה יהודה (אשכנזי) דף כ ע"ג
טו/ו מטה אהרן ב"ב עמ' קלד
טו/ו מעדני שמואל עמ' קי {או"ש}
טו/ו מראה איש ח"ב עמ' קמא
טו/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
טו/ו משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' רח {ראב"ד}
טו/ו צרור הכסף (הראשון) עמ' י
טו/ו קובץ השמיטה עמ' תצט
טו/ו רווחא שמעתתא ח"ב עמ' פז
טו/ו שבט סופר (תשמו) עמ' רכ-רכא
טו/ו שו"ת ר"י אלגזי עמ' כו
טו/ו שמעתתא דבי רב עמ' תח
טו/ו שערי חיים (שמולביץ) קידושין עמ' נד


טז/961 הלכות עדות פרק טז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


טז/רה"פ אור שמח
טז/רה"פ הרמב"ם המדויק
טז/רה"פ יד פשוטה
טז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
טז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
טז/רה"פ פי' ר"י קאפח
טז/רה"פ קרית מלך
טז/רה"פ רמב"ם לעם
טז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
טז/א אורים ותומים - תומים סי' לז ס"ק יז
טז/א אות היא לעולם ח"א דף קלד ע"ב
טז/א בנין דוד (טאוב) ח"ב עמ' נה
טז/א בנין הלכה עמ' נה {שדה - לא נקט בית}
טז/א ברור הלכה סנהדרין לו ע"א ציון ד {מל"מ}
טז/א דליית הכרם עמ' תתתלו {כ"מ} [ומהדינן - צ"ל ומהדרינן]
טז/א הלכה פסוקה הל' עדות ח"ד עמ' קלו
טז/א חוקות הדיינים ח"א עמ' קמו
טז/א חי' חתם סופר
טז/א טהור רעיונים דף מד ע"ג
טז/א כבוד יו"ט
טז/א לב ארי (רביץ) עמ' 101
טז/א מחנה יהודה (אשכנזי) דף כד ע"ג
טז/א מצודת בן ציון דף ז ע"ד {השני נוח לי}, כ ע"א {לח"מ} וע"ב-ע"ג {השני נוח לי}, כא ע"א-ע"ג
טז/א עדות ביוסף (נתנזון)
טז/ב אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' רב
טז/ב הלכה פסוקה הל' עדות ח"ד עמ' קלח
טז/ב השגות הרמ"ך
טז/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שצב
טז/ב מבי"ט (רובינ') דף פח ע"ג
טז/ב משאת מרדכי ב"ק עמ' שפ
טז/ב ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' קעה
טז/ב צבי תפארתו ב"ב פ"ג עמ' קג-קה
טז/ב שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' תקו
טז/ב שו"ת מהרח"ש (תשסג) עמ' יא
טז/ב שער המלך ח"ב עמ' שמ
טז/ב שער משפט סי' לז ס"ק ד
טז/ג אבקת רוכל (תשסב) עמ' קנד-קנח
טז/ג אבקת רוכל (תשעז) עמ' קמ, קמב
טז/ג אגודת אזוב השלמות דף ח ע"ג
טז/ג אהליך יעקב ב"ב סי' ח ס' ו
טז/ג אוצרות הרמב"ם
טז/ג אור הישר
טז/ג אורים ותומים - תומים סי' לז ס"ק יא
טז/ג בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' נה
טז/ג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ב עמ' קפג
טז/ג הלכה פסוקה הל' עדות ח"ד עמ' קכט
טז/ג חזקה רבה חו"מ ח"ד עמ' 224
טז/ג יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' ח
טז/ג כבוד יו"ט
טז/ג לב ארי (רביץ) עמ' 102
טז/ג מחנה יהודה (אשכנזי) דף יט ע"ג {כ"מ}
טז/ג מצודת בן ציון דף כב ע"ב {שלא יהיה לווה רשע}
טז/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
טז/ג עדות ביהוסף (פודור) עמ' קל
טז/ג פרי האדמה ח"ב
טז/ג שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תש
טז/ד אבן האזל
טז/ד אבקת רוכל (תשסב) עמ' קנד-קנח
טז/ד אבקת רוכל (תשעז) עמ' קלט-קמ
טז/ד אגודת אזוב השלמות דף ח ע"ג
טז/ד אגם מים עמ' רלו {נגיעה רחוקה}
טז/ד אהל שרה לאה עמ' מ {דרך רחוקה ונפלאה}
טז/ד אור יעקב סנהדרין עמ' מו ע"א
טז/ד אורים ותומים - תומים סי' לז ס"ק יד
טז/ד אמרי בינה (אוירבך) - עדות סי' נח ד"ה במכר
טז/ד באר שרים (ליפשיץ) הל' עדות פ"ו-פ"ח עמ' לה
טז/ד בארות יצחק (הכהן) עמ' שכג
טז/ד בית לוי (גולדברג) דף כו ע"א
טז/ד בנין דוד (טאוב) ח"ב עמ' נג
טז/ד גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' מא
טז/ד גדולי שמואל ב"ב דף מד ע"ב, מו ע"ב
טז/ד דברות אליהו ח"ד עמ' רטו-רטז
טז/ד דברי אמת (תשעט) עמ' שצד {הדיין צריך לדקדק שלא יהא העד נוגע בעדותו}
טז/ד דברי התורה סי' לז אות ג
טז/ד דברי יוסף (כהן) ח"ב עמ' רמו
טז/ד דברי ריבות (תשעב) עמ' שיא
טז/ד הלכה פסוקה הל' עדות ח"ד עמ' קלב, קנ
טז/ד הלכה פסוקה ח"א סי' ז הערה 94, 355, 432
טז/ד השיב משה (תשעה) סי' סה אות מח עמ' תיח
טז/ד השיב משה אהע"ז סי' סה {בדרך רחוקה}
טז/ד ויקרא אברהם חו"מ סי' א (סא ע"ד)
טז/ד זכרון משה אליהו עמ' קה
טז/ד חזון יחזקאל סנהדרין פ"ז ה"ב
טז/ד חזקת הבתים עמ' 203
טז/ד חי' חתם סופר
טז/ד חיי דוד עמ' שכט, שנו
טז/ד חיי עמרם עמ' מא
טז/ד ישועות יעקב נזיקין עמ' קעז {לח"מ}
טז/ד כתבי מהר"ם איררה עמ' קסד {אפילו בדרך רחוקה}
טז/ד לחקרי הלכות סי' קמה
טז/ד לשון למודים חו"מ דף כה ע"ד, כו ע"א {כ"מ}
טז/ד מבוא למשנה תורה עמ' 110
טז/ד מהלכי משפט ח"א מהלך ח אות ג, מהלך יא אות ג(1)
טז/ד מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' פז {כ"מ}
טז/ד מחנה חיים ח"א סי' פח דף קמב ע"ד
טז/ד מחנה יהודה (אשכנזי) דף כג ע"ב {כ"מ}
טז/ד מטה אהרן ב"ב עמ' קלב
טז/ד מעיני המים
טז/ד מצודת בן ציון דף טז ע"ב {דרך רחוקה}, יט ע"ד {דרך רחוקה}, כא ע"ד {לח"מ}
טז/ד מצודת דוד (שפרבר) עמ' שעד {דרך רחוקה}
טז/ד מראות הצובאות (תשסז) עמ' מד
טז/ד משיב משפט עמ' רעז
טז/ד משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תקמג
טז/ד משפטי עזיאל ח"ד עמ' פה
טז/ד משפטי שאול - פסקי דין עמ' סב
טז/ד נועם חי"ח עמ' קצד
טז/ד נחל יצחק (תשעב) ח"ד עמ' רמו
טז/ד נחלת עזרא ח"ב עמ' 166
טז/ד ס' הפרנס עמ' תצג
טז/ד ס' התרומות עמ' תשסא
טז/ד סודו של המשפט העברי עמ' 513, 577
טז/ד ערך השלחן חו"מ ח"א דף לט ע"א
טז/ד פד"ר ח"ה עמ' 5, ח"ח עמ' 248
טז/ד פד"ר ח"ח עמ' 248 {יעמיק לראות}
טז/ד פנים חדשות [מהרש"ך ח"א דף קסז]
טז/ד פסקי מהרי"ץ - בארות חיים קלח ד"ה הכנה"ג
טז/ד פרשת השבוע (תשעב) ח"א עמ' 50, 51
טז/ד צבי תפארתו ב"ב פ"ג עמ' קד
טז/ד צרור החיים (קליין), ב"פתחי שערים" עמ' 7
טז/ד קול בן לוי (תשסג) עמ' רמב
טז/ד קול דודי (תשף)
טז/ד קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' א {רדב"ז}, ג {מל"מ}
טז/ד רביד הזהב (אברך) דף מה ע"א {דרך רחוקה}
טז/ד רלב"ג דברים פל"ג תועלת ו עמ' שמז-שמח
טז/ד רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' שה
טז/ד שבט סופר (תשמו) עמ' ריב, רטז, ריח
טז/ד שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' רז
טז/ד שו"ת הרדב"ז ח"א סי' שיב
טז/ד שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' רנב
טז/ד שו"ת מהרש"ל (תשעט) עמ' לב, קיג
טז/ד שו"ת מהרש"ל סי' יא, לג
טז/ד שו"ת ר"י אלגזי עמ' כג
טז/ד שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קיב
טז/ד שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' כח
טז/ד שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"ב עמ' קעב
טז/ד שו"ת רשב"ש עמ' קמח
טז/ד שלטון החוק בישראל עמ' 144
טז/ד שעורי ר"א ליכטנשטין ב"ב פ"ג עמ' 244
טז/ד שעורי ראשי ישיבות ליטא עמ' שכא
טז/ד שער משפט סי' לז ס"ק ח
טז/ד שערי לימוד (לוריא) ח"א סי' כב בסופו
טז/ד תולדות יצחק (שור) דף ו ע"ד
טז/ד תורת חכם (ידיד) סי' כח דף קט ע"ד {צד הנאה שאינה של ממון}
טז/ד תחומין חט"ז עמ' 362
טז/ד תרומת הדשן שו"ת סי' שנד
טז/ד תשובה שלמה חו"מ סי' ג דף סז ע"ב
טז/ד תשובה שלמה יו"ד מהדו"ת סי' ג {דרך רחוקה}
טז/ד תשובות ר' איסר יהודה עמ' קסד, קעז {דרך נפלאה}
טז/ה אהלי אהרן (מיליקובסקי) ח"א דף עו ע"ב {מל"מ}
טז/ה אור יעקב סנהדרין דף מו ע"א, מח ע"ד {מל"מ}
טז/ה אור עולם (בלומנפלד) דף נט ע"ג {מל"מ}
טז/ה אות היא לעולם ח"א דף נב ע"א {רדב"ז}
טז/ה אנצי"ת ע' בית דין הע' 560, 583, 584
טז/ה אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רפז-רפח
טז/ה אשר למלך
טז/ה באר שרים (ליפשיץ) הל' עדות פ"ו-פ"ח עמ' לה
טז/ה בית אבא (גוטווירטה) דף מה ע"ג {מל"מ}
טז/ה בית אהרן (קארטשין) עמ' רפא
טז/ה בית מאיר (תשע) סי' קסט ס"ג עמ' שעא
טז/ה בכורי חיים ח"ד עמ' קמט {מל"מ}
טז/ה בני בנימין (נבון) ח"א דף נח ע"ב {מל"מ}
טז/ה ברור הלכה סנהדרין יח ע"א ציון א
טז/ה ברכת אריאל ח"א סי' יג ס"ק ו
טז/ה ברקאי ח"ה עמ' 37 {מל"מ}
טז/ה גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' מה {מל"מ}, קמד
טז/ה דבר אליהו (מיליקובסקי) דרוש לט עמ' שכז {מל"מ}
טז/ה דברי אברהם (שדמי) ח"ב עמ' קכד
טז/ה דברי חיים (אוירבך) גיטין סי' לד ד"ה ומ"ש {מל"מ}
טז/ה דברי חיים ח"ב אהע"ז סי' צג-צד {מל"מ}
טז/ה דברי חפץ עמ' קלז
טז/ה דברי יוסף (אירגס) סי' נט {שני דיינים הקרובים זה לזה}
טז/ה דברי יציב חו"מ עמ' טז {מל"מ}
טז/ה דברי ירוחם סי' ה
טז/ה דרכי חושן ח"א עמ' קסה {מל"מ}
טז/ה הלכה פסוקה ח"א סי' ז הערה 150 {מל"מ}, ברור הלכה עמ' 78 {מל"מ}
טז/ה המאיר לארץ
טז/ה הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' רסט
טז/ה התורה והמדע (לוינסון) עמ' 31 {מל"מ}
טז/ה זכרון יהודה (מונק) דף ס ע"ב {מל"מ}
טז/ה זכרון צבי מנחם דף לו ע"ב {מל"מ - צירוף פסולים עם כשרים}
טז/ה חד וחלק ח"א דף נג ע"א
טז/ה חזון יחזקאל סנהדרין פ"ז ה"ב
טז/ה חי' הגרז"ס נשים עמ' ל
טז/ה ישועות יעקב נשים עמ' צד {מל"מ}
טז/ה כבוד מלכים (מרגליות) {מל"מ}
טז/ה כלי שרת סי' נג
טז/ה כתב סופר אהע"ז סי' מח ד"ה וליישב {מל"מ - כי היכי דגבי עדות קי"ל דאם נמצא אחד מהם קרוב או פסול בטלה עדות ה"נ גבי דיינים}
טז/ה לבושי מרדכי ח"ד עמ' קמט {מל"מ}
טז/ה לקוטי סופר ח"א דף לה ע"ד
טז/ה לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' קח {מל"מ}
טז/ה לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' קח {מל"מ}
טז/ה מבוא למשנה תורה עמ' 162
טז/ה מוריה גל' קעא עמ' עד {מל"מ - נמצא אחד הדיינים קא"פ}
טז/ה מזכרת עמ' 197 {מל"מ}
טז/ה מי נדה עמ' תעה {מל"מ}
טז/ה מנחת חינוך ח"א עמ' לב, ח"ג עמ' קלד
טז/ה מראות הים עמ' שצב-שצה
טז/ה מרגליות הים סנהדרין לו ע"א אות ל {תשובה מיראה}, לא {מל"מ}
טז/ה משמרת חיים ח"ב עמ' קנב {מל"מ}
טז/ה משמרת חיים ח"ב עמ' קנב {מל"מ}
טז/ה משנה הלכות ח"ד סי' ריא
טז/ה נועם ח"ב עמ' רמג {מל"מ}
טז/ה נתיבות מרדכי יבמות ח"ב עמ' תלד {מל"מ}
טז/ה נתיבות שמואל דף צ ע"ד, צא ע"ב בהערה {מל"מ}
טז/ה ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' קסג {קרובים בקה"ח}
טז/ה עדות ביוסף (נתנזון)
טז/ה ענבי פתחיה עמ' 295 {תשובה מיראה}
טז/ה פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' תשיג, ויקרא עמ' קיב {מל"מ}
טז/ה צמח ארז עמ' תקלא {מל"מ - בדיינים שנמצא אחד פסול, כולם פסולים}
טז/ה צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף פה ע"ד, קנח ע"א
טז/ה קהלות יעקב סנהדרין ב
טז/ה קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' רי
טז/ה קובץ הערות (תשסג) סי' עג אות י {מל"מ}
טז/ה קול דודי (תשף)
טז/ה קול דודי ר"ה סי' שסה
טז/ה קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' יב {מל"מ}
טז/ה קונטרסי שעורים גיטין שעור י הערה 6
טז/ה קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' ב-ג
טז/ה ראשי בשמים (רבין) עמ' כט {מל"מ}
טז/ה רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' שה
טז/ה שדה יצחק עמ' לא {מל"מ}, לב
טז/ה שיח ערב סנהדרין עמ' ל, לב, סז {מל"מ}
טז/ה שם דרך סנהדרין עמ' קלח, קמג
טז/ה שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' רמ {מל"מ}
טז/ה שמו יצחק דף ט ע"א {מל"מ}
טז/ה שעורי ר' שמואל סנהדרין ח"א עמ' קנח
טז/ה שער משפט סי' ג ס"ק ב, סי' ז ס"ק ה {מל"מ}
טז/ה שערי טהר ח"ח סי' ח אות ב, סי' כא אות ב
טז/ה תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' שמו
טז/ה תחומין חכ"ב עמ' 248
טז/ה תשובה מיראה
טז/ה תשובה מיראה (תשסו) עמ' נד, נו {מל"מ}, נט
טז/ה תשובות הרי"ד עמ' תצו
טז/ה תשובות יהודה דף סב ע"ב {מל"מ}
טז/ה תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' תרנב {מל"מ}
טז/ו אבנים יקרות עמ' רו {כ"מ}
טז/ו אור הישר
טז/ו אור יעקב סנהדרין דף ה ע"ב, מו ע"א
טז/ו אורח צדקה עמ' צז, קב-קג
טז/ו אמרי בינה (אוירבך) - דיינים סי' יח [ד] ד"ה ויש
טז/ו אנצי"ת ע' אוהב הע' 1, 13 {לח"מ}, 48
טז/ו באר מים חיים (מוצירי) גירסא דינקותא דף כא ע"א {כ"מ - כל הכשר לדון}
טז/ו בית מושב (תשסז) עמ' תח, תי
טז/ו בית מלך (חב"ד) עמ' יח
טז/ו ברור הלכה כתובות קה ע"ב ציון ד פסקה ב {לח"מ}
טז/ו ברור הלכה סנהדרין כז ע"ב ציון ו, כט ע"א ציון א, לד ע"ב ציון ט, לו ע"ב ציון ג
טז/ו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' ע
טז/ו גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' פו
טז/ו גבעות עולם (קובו) דף לה ע"א
טז/ו הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' יב
טז/ו הלכה פסוקה ח"א סי' ז הערה 5, 23 {רמב"ם}, 224 {לח"מ}
טז/ו חוקות הדיינים ח"ג עמ' שמה-שמו
טז/ו חיים שאל ח"ב סי' לט
טז/ו כבוד יו"ט
טז/ו כבודה של תורה ח"ג עמ' כד
טז/ו לא תשנא עמ' 28, 29
טז/ו לחם שלמה (לניאדו) עמ' 82
טז/ו מוריה גל' ריט עמ' נז
טז/ו מילי דמרדכי
טז/ו מעיני המים
טז/ו נועם חי"ח עמ' קעט
טז/ו סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"א עמ' שכג
טז/ו עדות ביוסף (נתנזון)
טז/ו עשות משפט עמ' קצה
טז/ו צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' נ
טז/ו קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' ה {לח"מ}
טז/ו קרית מלך (חב"ד) עמ' כו
טז/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקכה
טז/ו רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' ב
טז/ו שו"ת הרדב"ז ח"א סי' תקלט
טז/ו שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תרנד
טז/ו שם טוב - השלמה
טז/ו שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' שכג
טז/ו שער משפט סי' ז ס"ק ב {לח"מ}


יז/962 הלכות עדות פרק יז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יז/רה"פ הרמב"ם המדויק
יז/רה"פ יד פשוטה
יז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יז/רה"פ פי' ר"י קאפח
יז/רה"פ קרית מלך
יז/רה"פ רמב"ם לעם
יז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יז/א אהל יצחק גיטין עמ' תשעד
יז/א אוהב מישרים עמ' תנא
יז/א אורים גדולים (ריינס) דף כד ע"ג {ידיעה בלי ראייה בממון}
יז/א אמרי דוד (שליסל) דף לג ע"א
יז/א אפיקי מים ח"א סי' לה אות יט
יז/א באורי סוגיות (הוניגסברג) כתובות מהדו"ת סי' יח ס"ק א
יז/א באר שרים (ליפשיץ) הל' עדות פ"ו-פ"ח עמ' עו, נז
יז/א בדבר מלך חי"ז עמ' רל {ואין לך עדות שמתקיימת בראיה או בידיעה אלא עדות ממון}
יז/א בית אבא (גוטווירטה) דף לו ע"א וע"ג {ידיעה בלי ראיה}
יז/א בית אהרן וישראל גל' כב עמ' נט
יז/א בית מאיר (תשע) סי' מב ס"ד עמ' שג
יז/א בית מאיר השלם סי' מב ס"ד עמ' קלג
יז/א בן הרמה
יז/א ברור הלכה סנהדרין כט ע"א ציון ט, ל
יז/א ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' מא
יז/א ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' יד
יז/א גבול יהודה (ציר') דף נח ע"ב {ידיעה בלי ראיה}
יז/א דורש משפט עמ' רנז, רע-רעא
יז/א הלכה פסוקה ח"ג עמ' ג, לט, קנג, ח"ד עמ' קי הערה 43
יז/א העמק דבר שמות פ"כ פסוק יג
יז/א חי' מהרי"א הכהן עמ' ח
יז/א יין מלכות (שניאורסון) עמ' 553
יז/א לב אריה (גרוסנס) ח"ב סי' מה עמ' קמג
יז/א להעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' קלה {רק אם רואה}
יז/א מאור למלך קדושין עמ' מד
יז/א מבוא למשנה תורה עמ' 355
יז/א מחשבת הקודש ח"ב דף ל ע"ד
יז/א ממעין ההלכה עמ' 61
יז/א משנה הלכות ח"ג סי' קמג {ידיעה בלי ראיה}
יז/א משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רצג
יז/א משנת יעקב נזיקין עמ' רעה {שיראה בעיניו}
יז/א משפטי ארץ ח"ב עמ' 49 {בידיעה}
יז/א משפטי שבועות עמ' פד
יז/א נועם ח"ג עמ' כט, חי"ז עמ' פז {בדיני נפשות אין דנים בידיעה בלי ראיה}
יז/א נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' רצג
יז/א סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קע
יז/א סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ג עמ' שנב-שנה
יז/א סהמ"צ לרס"ג ח"א דף לה ע"ד
יז/א עדות ביוסף (נתנזון)
יז/א עדות ושטרות עמ' 43
יז/א עזרת נשים (מאירי) ח"א עמ' כו
יז/א על גדות ים התלמוד עמ' 174, 175
יז/א פירושי איברא עמ' 21
יז/א פרשת השבוע (תשעב) ח"ב עמ' 157
יז/א קהל ותקנות קהל בתורתם של גאונים עמ' 84
יז/א קונטרסי שעורים כתובות קונ' יא אות טז עמ' 424
יז/א שו"ת דברי חיים (שו"ת) ח"א אהע"ז סי' פז
יז/א שו"ת מהרי"ק סי' ע
יז/א שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' ו
יז/א שלחן המלך
יז/א שלטון החוק בישראל עמ' 170, 172
יז/א שם מרדכי עמ' 58 {הודאה בפני עד}
יז/א שעורי ר' שמואל סנהדרין ח"א עמ' רי-ריא
יז/א שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' קמ
יז/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' רכא-רכו {חומרת עדות שקר}
יז/א תחומין חי"ח עמ' 56
יז/א תפארת למשה עמ' מו
יז/א תשובה מאהבה ח"א סי' קעא
יז/ב אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קלט
יז/ב אוצרות הרמב"ם
יז/ב אור לישרים (שולמן) עמ' רד
יז/ב אנצי"ת ע' איום הע' 1-2, 11
יז/ב ארחות חיים ח"ב סי' לז אות ה
יז/ב בית מלך (חב"ד) עמ' יח
יז/ב ברור הלכה סנהדרין כט ע"א ציון ט, ל ע"א ציון י
יז/ב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ב עמ' יט, כא, קסא
יז/ב גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' סט
יז/ב דברות אליהו ח"ד עמ' רי
יז/ב דורש משפט עמ' רע-רעא
יז/ב האיר ממזרח אבות עמ' קפט {כיצד מאיימין עליהם}
יז/ב הלכה פסוקה ח"ג עמ' קמב, קמד-קמו, קמח-קנג, קנח
יז/ב הר המלך ח"ז עמ' רעא
יז/ב חוקות הדיינים ח"א עמ' מט
יז/ב חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד סנהדרין כט ע"א]
יז/ב כבודה של תורה ח"ג עמ' כד
יז/ב לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 258
יז/ב מפתח הבאורים [חתם סופר אהע"ז ח"ב סי' קלו]
יז/ב משפט עם הארץ עמ' עה
יז/ב נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' תקמג
יז/ב סדר הדין (שוחטמן) עמ' 277
יז/ב עדות ביהוסף (פודור) עמ' יג-יד
יז/ב על גדות ים התלמוד עמ' 176
יז/ב צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' צא אות א
יז/ב קהל ותקנות קהל בתורתם של גאונים עמ' 84
יז/ב קרית מלך (חב"ד) עמ' כו
יז/ב ריח השדה (חביב) סי' ז עמ' עד
יז/ב שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' ו
יז/ב שו"ת רשב"ש עמ' תעג
יז/ב שלטון החוק בישראל עמ' 169, 172
יז/ב תחומין ח"ה עמ' 321
יז/ג אמת ליעקב נשים עמ' קצא
יז/ג ברור הלכה סנהדרין כט ע"א ציון נ
יז/ג דורש משפט עמ' רע-רעא
יז/ג חוקות הדיינים ח"א עמ' רלב
יז/ג עדות ביוסף (נתנזון)
יז/ג שו"ת מהר"ם מרוטנבורג (תשעה) ח"א עמ' רפז
יז/ג שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' ו
יז/ד אבני החושן סי' פא סעיף א
יז/ד ארחות חיים ח"ב סי' לז אות ה
יז/ד דורש משפט עמ' רנ, רע-רעא, רפ
יז/ד חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 27
יז/ד כבוד יו"ט
יז/ד כתר המלך
יז/ד מזכרת עמ' 307 {הודאה מועילה רק בפני עדים}
יז/ד מקור ישראל דף מג ע"ג
יז/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
יז/ד משה ידבר (תקפז) שו"ת דף פג ע"ג {הגהמ"י}
יז/ד משה ידבר (תשעו) עמ' תסז
יז/ד ס' התרומות עמ' תשטז
יז/ד צמח צבי אגרת ו
יז/ד שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' קעב
יז/ד שער משפט סי' פא ס"ק י
יז/ד שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 279
יז/ה ארשות החיים עמ' תקכז
יז/ה הלכה פסוקה ח"ג עמ' לט
יז/ה ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' רלג
יז/ה חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' סא
יז/ה חנן אלקים עמ' פד
יז/ה מקראי קדש (תשנג) עמ' רמה
יז/ה על גדות ים התלמוד עמ' 174
יז/ה פרשת השבוע (תשעב) ח"א עמ' 309
יז/ה שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קסג
יז/ו דברות אליהו ח"ד עמ' ריא
יז/ו חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' סא
יז/ו לבושי מרדכי ח"ד עמ' רמה
יז/ו נועם חי"ח עמ' קעה
יז/ו עדות ביוסף (נתנזון)
יז/ו על גדות ים התלמוד עמ' 174
יז/ו פרשת השבוע (תשעב) ח"א עמ' 311
יז/ו רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' רסב
יז/ו תחומין ח"ה עמ' 321, חי"ח עמ' 57
יז/ז אהלי אהרן (מיליקובסקי) ח"א דף מ ע"א
יז/ז אוצרות יהושע עמ' שז
יז/ז אור הישר
יז/ז אור הלבנה (רובין) ח"ב עמ' קא
יז/ז אם הדרך
יז/ז אמרי דוד (שליסל) דף לג ע"א
יז/ז באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פי"ד ה"ו מושב שרים אות כג
יז/ז בית אהרן וישראל גל' לו עמ' טו {כ"מ - הכובש עדותו חייב בדיני אדם}
יז/ז ברור הלכה ב"ק נו ע"א ציון ה
יז/ז ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' יב {חייב בדיני שמים}
יז/ז דבר אליהו (מיליקובסקי) דרוש מב עמ' שסד-שסה
יז/ז הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' ד
יז/ז המשפט העברי עמ' 174
יז/ז חי' ירוחם
יז/ז יד ישראל ח"ב
יז/ז כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף קכז ע"ב
יז/ז כתר ח"ו עמ' 267
יז/ז מהלכי משפט ח"ד עמ' 499
יז/ז מנחת משה (גולדברג) סי' יט אות א
יז/ז משנה הלכות מהדו"ת יו"ד סי' שצה {כבש עדותו}
יז/ז משפט שלמה (אלבוים) הל' עדות סי' ב פ"ז ענף א אות ז
יז/ז משפטי ארץ ח"ב עמ' 188 {כ"מ}, 189-190
יז/ז משפטי הלוי ח"א עמ' רפט
יז/ז נזר אברהם מכות ועדות עמ' רי
יז/ז עבודת משא (מאיר) ח"א
יז/ז עטרת שלמה ח"א עמ' נ
יז/ז פד"ר ח"ה עמ' 142
יז/ז פסקי מהרי"ץ - בארות חיים הערה תשסה
יז/ז פרי האדמה ח"ב
יז/ז קרית מלך רב (תשסו) עמ' תתצא
יז/ז קרן הצבי מצוה פ אות ב, מצוה פט אות ד
יז/ז שארית יעקב (יוטס) דף מז ע"ג
יז/ז שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' קצב
יז/ז שם טוב - השלמה
יז/ז שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' רצח
יז/ז שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' שיח
יז/ז שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' שנא {כובש עדותו}
יז/ז תבונה (קרש')
יז/ז תחומין חי"ח עמ' 59


יח/963 הלכות עדות פרק יח *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יח/רה"פ אור הישר
יח/רה"פ הרמב"ם המדויק
יח/רה"פ יד פשוטה
יח/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יח/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יח/רה"פ עדות ביוסף (נתנזון)
יח/רה"פ פי' ר"י קאפח
יח/רה"פ רמב"ם לעם
יח/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יח/א אגודת אזוב ח"א דף לז ע"א, מא ע"ב
יח/א אגרות משה חו"מ ח"א סי' יב
יח/א אוהב מישרים עמ' תסא, תסג-תסד
יח/א אור יעקב סנהדרין דף לז ע"ג, מח ע"ג
יח/א אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' נח אות א
יח/א אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' נח אות א
יח/א אמת ליעקב נשים עמ' רלה {לוקה כפי כוחו}, רמה {לוקה כל אחד ואומדים}
יח/א באר מים חיים (מוצירי) גירסא דינקותא דף כו ע"ב {שאר המיתות}
יח/א בד קודש (דאנון)
יח/א בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' קעו
יח/א בית יצחק (ברטלר) מכות סי' ח אות ג
יח/א בני דוד
יח/א ברכות שמים מכות פ"א אות קעה {העידו על אדם שחייב מלקות ואמדוהו פחות מל"ט}
יח/א ברקאי ח"ג עמ' 253 {ונודע בעדים}
יח/א גבורת יצחק מכות עמ' ע, קנד
יח/א גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' מט-נב {לח"מ}
יח/א דברי אברהם (שדמי) ח"ב עמ' קלב
יח/א דרכי משה ח"ב שמעתתא א פ' יב
יח/א דרכי משה ח"ב שמעתתא ח פ' יב
יח/א הלכה פסוקה ח"א - ברור הלכה עמ' 14
יח/א וגר זאב עמ' קי {נקרא עד זומם}
יח/א זכרון משה אליהו עמ' נא
יח/א חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' פא עמ' קצט
יח/א חמדת יעקב עמ' 176
יח/א טבעת החושן ח"ה עמ' לג
יח/א יד המלך (לנדא)
יח/א יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קעו
יח/א כגן רוה עמ' 43
יח/א כנפי נשרים
יח/א כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף נז ע"א
יח/א כתר המלך
יח/א לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' קלו
יח/א מחנה יוסף (תשעב) סי' עב אות ג, סי' עו אות ח
יח/א מנחת אשר ב"ק עמ' קכד
יח/א מנחת מרדכי (קרטמן) ח"ב עמ' צז
יח/א מסורה ח"ח עמ' סב
יח/א משאת מרדכי מכות עמ' כב
יח/א משנה הלכות ח"ג סי' נג
יח/א משפטי אמת עמ' נד
יח/א משפטי שלמה (קרליץ) ח"ב סי' טו עמ' פז
יח/א נזר אברהם מכות ועדות עמ' יג
יח/א נר מצוה (ואלק) מצוות דף עה ע"ג {לא לוקה משום "לא תענה"}
יח/א סדר הדיון עמ' 112
יח/א סדר משנה (תאומים)
יח/א ספרי דבי רב ח"ד עמ' כו
יח/א עדות ביעקב (ריינס) עמ' רח {המשלם לא לוקה}, רסד, רסח, רעז, רעט, רפג {אין לוקה ומשלם}
יח/א עטרת צבי (דרבקין, תשמה) סי' נו עמ' קפג, סי' עז עמ' רנ
יח/א עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ג עמ' ל
יח/א עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' נב
יח/א עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' לה
יח/א ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' שט-שיב
יח/א ערך השלחן חו"מ ח"א דף כח ע"א
יח/א פרי שמואל מכות עמ' כב
יח/א קונטרסי שעורים כתובות קונ' יא אות ה עמ' 402
יח/א קרית מלך
יח/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קס, שבועות ח"א עמ' קפז, ח"ב עמ' רנא-רנב
יח/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תנג-תנד
יח/א שאר יוסף ח"א עמ' ל
יח/א שם דרך מכות עמ' רא
יח/א שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' רכז
יח/א שעורי הגרד"ש מכות סי' ד אות ב ד"ה אכן
יח/א שעורי עיון התלמוד ב"ב עמ' נג-נד
יח/א שעורי ר' חיים פנחס כתובות שעור יז אות יא
יח/א שעורי ר' חיים פנחס מכות סי' ד אות ב
יח/א שעורי ר' שמואל מכות (תשמד) סי' עא
יח/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 231
יח/א שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' א
יח/א שרשי הים
יח/א תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' פח
יח/א תורת ראשי הישיבות מכות עמ' שעג
יח/א תפארת אבות (סופר) עמ' קנח {עדים זוממים שרצו לחייב מישהו מלקות}
יח/ב אבן לב דף נב ע"ג, נג ע"ב, נה ע"א וע"ד
יח/ב אבני ציון ח"ב סי' מב אות ו
יח/ב אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' קע
יח/ב אגודת אזוב ח"א דף לו ע"ד, מז ע"ג
יח/ב אדם בישראל עמ' 62
יח/ב אוהב מישרים עמ' קסא, תמט, תנב-תנג, תנט
יח/ב אוצמפה"ת ב"מ ג ע"ב הע' 177
יח/ב אור דוד עמ' עו
יח/ב אורח ישר דף נה ע"ב
יח/ב אורים ותומים עם ברכת אריאל אות א-ג
יח/ב אושר ירוחם עמ' קסד
יח/ב איים בים מכות פ"א סי' ב אות ב, סי' יא אות א
יח/ב אם הדרך
יח/ב אמר יושר (דייכס) הדרן על סדר נזיקין דף ח ע"ב-ע"ד
יח/ב אמרי בינה (אש) דף קיא ע"ב {הזמה שיש בה הכחשה}
יח/ב אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' נח אות יז
יח/ב אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' נח אות ד
יח/ב אשר למלך
יח/ב באר אלחנן עמ' רמט-רנא
יח/ב באר ראי עמ' רנז
יח/ב באר שרים (שלזינגר) ח"א סי' עב אות א
יח/ב בינת דניאל ח"א עמ' רכה
יח/ב בית אהרן (ויזנא, תרמו) ב"מ לו ע"ב
יח/ב בית אהרן וישראל גל' עו עמ' כו-כט
יח/ב בית אפרים חו"מ דף כח ע"ד
יח/ב בית המדרש
יח/ב בית יחזקאל (סרנה) כתובות דף סג
יח/ב בית יצחק (ברטלר) מכות סי' ח אות ג
יח/ב בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' שעח
יח/ב בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תכ {לח"מ}
יח/ב בית לוי (גולדברג) דף לד ע"ג
יח/ב בית מועד (גטיניו) דף מח ע"ד
יח/ב בית מלך (חב"ד) עמ' 141, 139, 136
יח/ב בית שמאי (פרידמן) דף ה ע"ד {אם יש גם הכחשה - אין כאשר זמם - קושיה ממסית ומפלוני רבעני}, י ע"ב {קושיה מעדי הגט}, י ע"ג {קושיה מ"והצדיקו את הצדיק דמעיקרא"}, יב ע"ד {לח"מ - לאביי אינו חידוש}, יג ע"ד, כח ע"א
יח/ב בנין ציון (עטלינגר) ח"ב סי' עא, קא
יח/ב ברור הלכה מכות ה ע"א ציון ג
יח/ב ברכות שמים מכות פ"א אות רב-רה, רז, רכ, רלד
יח/ב ברכת אהרן, ברכת אב ד"ה ובדברי
יח/ב ברכת ראובן דף קכב ע"ד {לח"מ}
יח/ב גבורת יצחק מכות עמ' קכו-קכז {לח"מ}
יח/ב גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' מט-נב
יח/ב גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תרצו, תרצז
יח/ב גנזי אבא עמ' קי
יח/ב גנזי התורה עמ' 243 {לח"מ}, 244,247
יח/ב דבר מאיר (ראק) סי' א
יח/ב דברות משה גיטין עמ' שסד, ב"ק ח"א סי' נ ענף א, ג-ד
יח/ב דברות משה סנהדרין עמ' קעד {לח"מ}, קעט, קפ {לח"מ}
יח/ב דברי חיים (שו"ת) ח"א חו"מ סי' יא, השמטות סי' לא[ח]
יח/ב דברי יציב חו"מ עמ' נ
יח/ב דורש לציון (תקצד) דרוש יג, דרוש בן המחבר
יח/ב דעת מרדכי ח"ב עמ' מז {הכחשה והזמה יחד}
יח/ב דרכי יושר (שרף) ח"א עמ' רמג {קושיית תומים סי' לח}
יח/ב דרכי משה ח"ב שמעתתא א פ' ח, יא-יב
יח/ב הגהות חבר בן חיים
יח/ב היכל המלך (חב"ד) עמ' קמו-קנז
יח/ב הכתב והקבלה דברים פי"ט פסוק יח
יח/ב הלכה פסוקה הל' עדות ח"ד עמ' קנח
יח/ב הלכה פסוקה ח"ד עמ' קעח הערה 2
יח/ב המאור הגדול (יעבץ) עמ' שלט
יח/ב הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' רפא
יח/ב הר המלך ח"ח עמ' קב-קח
יח/ב וזאת ליהודה (זלצר) עמ' רנה
יח/ב וכתורה יעשה ח"א דף יח ע"ב
יח/ב זכר ישעיהו
יח/ב זכרון זאב עמ' רצו
יח/ב זכרון יהונתן דף קצ
יח/ב זכרון יהושע (הלוי) ח"א עמ' יא-יב {לח"מ}
יח/ב זכרון יהושע (הלוי) ח"ז עמ' 27-29
יח/ב זכרון משה אליהו עמ' מט, נא
יח/ב חוות אליעזר עמ' נו
יח/ב חזון יחזקאל מכות פ"א ה"א
יח/ב חזקה רבה חו"מ ח"ד עמ' 237 {לח"מ}
יח/ב חי' בעל שרידי אש עמ' שפא
יח/ב חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' פא עמ' קצט
יח/ב חי' הר"ר שמעלקא קדושין מג ע"א
יח/ב חי' הריצ"ד
יח/ב חי' חתם סופר
יח/ב חי' כתב סופר
יח/ב חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' ל, מט {לח"מ}, נ-נא, מכות עמ' ר
יח/ב חי' ר' חנוך הענאך עמ' כג
יח/ב חי' ר' שמואל ב"ק עמ' קפז
יח/ב חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' פא, צא
יח/ב חי' רעק"א (פרדס) [שו"ת מהריב"ל אהע"ז סי' סג]
יח/ב חיי אברהם (צציק) עמ' ריט
יח/ב חיי דוד עמ' קג {לח"מ}
יח/ב חמודי צבי ויקרא עמ' יז
יח/ב חסדי דוד ח"ה עמ' תרמג
יח/ב טבעת החושן ח"ה עמ' לג
יח/ב יד דוד (קרלין) ח"ב דף רנ
יח/ב יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רעד, כרך ב ח"ב עמ' ק
יח/ב יחי ראובן (אונג') עמ' רעט
יח/ב ישועות יעקב (שו"ת, תרסו) דף לו ע"א
יח/ב ישועות יעקב (שו"ת, תשסח) עמ' קכ
יח/ב ישועות יעקב נשים עמ' פא, תרצג
יח/ב ישורון ח"ז עמ' קצד
יח/ב כבוד הלבנון דף מו ע"ב {הכחשה והזמה יחד}
יח/ב כלי חמדה משפטים סי' ז (ד"ה ומעתה) {לח"מ}
יח/ב כתב סופר חו"מ סי' ב
יח/ב כתר המלך
יח/ב לב אריה (הורביץ) עמ' ריב
יח/ב לב אריה (קרלין) עמ' 15
יח/ב מאיר עיני חכמים ח"ב דף יב ע"א {הכחשה עם הזמה היא הכחשה}
יח/ב מאמר מרדכי (קארנמל, תרצו) ח"א דף יט ע"א
יח/ב מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"א דף יג ע"ג, יט ע"א {הכחשה והזמה יחד}
יח/ב מהלכי משפט ח"ד עמ' 714, 719-720 {לח"מ}, 731
יח/ב מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' רפט, שעב
יח/ב מותיב ומפרק עמ' קעז-קעח
יח/ב מזבח חדש דף ד ע"א
יח/ב מזכרת חיים עמ' קכ {הכחשה והזמה יחד}
יח/ב מחנה יוסף (תשעב) סי' עו אות ח
יח/ב מטה יוסף (צלר) ב"ב פ"א עמ' קמא
יח/ב מי באר (אופנהיימר) דף לז ע"א, לח ע"א
יח/ב מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' שמג
יח/ב מימיני מיכאל עמ' קנח
יח/ב מנוחת משה דף קעד ע"ב {לח"מ}, קעה ע"ב {הזמה והכחשה יחד}, קצ ע"ד {הזמה והכחשה יחד}
יח/ב מנחת אהרן (בריסק) דף יג ע"א-ע"ב, כט ע"א
יח/ב מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' קכט
יח/ב מנחת אשר ב"ק עמ' קכה, ב"ב עמ' לח
יח/ב מנחת חינוך ח"ג עמ' רז, שב
יח/ב מנחת חינוך מצוה תסב (דף נג ע"ג)
יח/ב מנחת מרדכי (קרטמן) ח"ב עמ' צז
יח/ב מנחת שי (שור) ח"ב סי' לו
יח/ב מנחת שלמה (לוין) עמ' רכב-רכג {הכחשה והזמה יחד}
יח/ב מסורה ח"ח עמ' סב
יח/ב מעיני החכמה ח"א אות קפב {הזמה היא במקום שהמעשה יכול להיות אמת}
יח/ב מעיני המים
יח/ב מצודת בן ציון דף טז ע"ב, כה ע"א וע"ד, כו ע"א {הזמה עם הכחשה}
יח/ב מראות הצובאות (תשסז) עמ' קפו
יח/ב מרגליות הים סנהדרין ט ע"ב אות ו, כה ע"א אות ט, סז ע"א אות ג
יח/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
יח/ב משב יעקב ח"ב
יח/ב משנה שכיר אהע"ז-חו"מ עמ' צו-צז
יח/ב משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' צח
יח/ב משנת יעקב משפטים עמ' קצט
יח/ב משנת משה סנהדרין עמ' קצו
יח/ב משפטי שלמה (קרליץ) ח"ב סי' טו עמ' פז
יח/ב משפטים לישראל עמ' קצד, קצז
יח/ב נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' שלד {לח"מ}
יח/ב נזיר ה' סי' לה סעיף ב
יח/ב נזר אברהם מכות ועדות עמ' סה {לח"מ}
יח/ב נחלת יצחק קידושין סי' כב
יח/ב נטע שורק דף קמג ע"ב וע"ד
יח/ב נתן פריו מכות עמ' לה, מה
יח/ב ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' רא
יח/ב ס' יהושע - שו"ת עמ' שמט
יח/ב סדר הדיון עמ' 112
יח/ב סופר המלך
יח/ב עדות ביעקב (ריינס) עמ' כב-כד, כז-כח, סט, שכג-שכה, שכט
יח/ב עיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 141 {שתי כתות המכחישות זו את זו אין עונשין אחד מהן}
יח/ב עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' קל-קלא
יח/ב עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 1 הע' 13, 83
יח/ב עליות אריה עמ' קלג
יח/ב עמק הלכה (הורוביץ) עמ' ריב
יח/ב עמק יהושע אחרון עמ' סט
יח/ב ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' שט-שיב
יח/ב ערך שי חו"מ סי' קמ סעיף ה
יח/ב פארי הלכות דף יז ע"ג
יח/ב פארי הלכות דף יז ע"ג
יח/ב פותח שערים עמ' לג
יח/ב פני מנחם - תורה ומועדים שופטים עמ' צז {באו שנים אחרים ואמרו ביום זה ובמקום זה היינו עמכם ועם אלו כל היום}
יח/ב פני משה (שלז')
יח/ב פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' עט {צריך הזמה בלי הכחשה}, קנז
יח/ב פנים חדשות [מהריב"ל ח"ג סג]
יח/ב פנים מאירות (קאטקין) ח"ב עמ' רנד
יח/ב פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' קטז
יח/ב פרי שמואל מכות עמ' כב
יח/ב פתחי שערים דף מז ע"ד
יח/ב צרור החיים (קליין) דף מט ע"ד, נז ע"ד
יח/ב קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) מדות חכמים עמ' פד
יח/ב קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' קי
יח/ב קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' תמ
יח/ב קול אריה (שוורץ, תשעא) חו"מ עמ' עט
יח/ב קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' קנט, במדבר עמ' ריד-רטז, דברים עמ' קיז-קיח {לח"מ}
יח/ב קרית מלך
יח/ב קרן פני משה ח"ב
יח/ב ראש ברזל עמ' עז
יח/ב רווחא שמעתתא ח"א עמ' קיד
יח/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קס, שבועות ח"א עמ' קפז, ח"ב עמ' רנא-רנב
יח/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תנג, תנז, תסב
יח/ב שארית יהודה (בלום) דף קלה ע"א {הזמה עם הכחשה}
יח/ב שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף עט ע"ב
יח/ב שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קסד
יח/ב שבט בנימין (טרכטמן) עמ' 129
יח/ב שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' סג
יח/ב שבט סופר [שבט סופר חו"מ סי' יא]
יח/ב שבי בנימין דף כה ע"ד
יח/ב שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תשכב
יח/ב שו"ת מהרלב"ח סי' קלח (א)
יח/ב שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' רכו
יח/ב שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' קנד
יח/ב שו"ת ר"מ גאויזון עמ' קמד
יח/ב שובע שמחות עמ' רעה
יח/ב שולי הגליון עמ' רי
יח/ב שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' רלב
יח/ב שמן הטוב - דברי תורה אות קלח, צפה"ש אות כח
יח/ב שמש מרפא עמ' קסב {לח"מ}
יח/ב שעורי עיון התלמוד ב"ב עמ' נג-נד
יח/ב שעורי עיון התלמוד כתובות עמ' נז
יח/ב שעורי ר' חיים פנחס כתובות שעור יז אות ב, יא
יח/ב שעורי ר' חיים פנחס מכות סי' ה אות א-ב, ו
יח/ב שעורי ר' שמואל מכות (תשמד) סי' עא, קלח, קמד
יח/ב שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' קכט-קל, רל-רלא, רלה, תקמב-תקמה
יח/ב שעורי ר' שמואל סנהדרין ח"א עמ' פה-פו
יח/ב שער המלך - טעם המלך ח"א עמ' שנג
יח/ב שערי שמואל עמ' רמ
יח/ב שערי תורה (לעוו) עדות ח"ב עמ' רג {הזמה עם הכחשה}
יח/ב שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' תקנט
יח/ב שפתי דעת ח"א עמ' קפג {לח"מ}
יח/ב תולדות ההלכה ח"ב עמ' 338
יח/ב תורת הלוי עמ' עט
יח/ב תורת המשפט ח"א עמ' 284, 285 {לח"מ}
יח/ב תפארת ציון (קואינקה) עמ' קכב
יח/ב תרומת הכרי עמ' יט
יח/ב תשובות יהודה דף סח ע"ד {לח"מ}
יח/ב תשובות ר' איסר יהודה עמ' קפו {לח"מ - עדים זוממים אינו חידוש}
יח/ב תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' תרלג
יח/ג אבן לב דף נג ע"ג
יח/ג אוהב מישרים עמ' תנח
יח/ג אושר ירוחם עמ' קסד, קסו
יח/ג אם המלך עמ' לב
יח/ג אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' נח אות א
יח/ג אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' נח אות א
יח/ג אשר למלך
יח/ג בדבר מלך חי"ז עמ' טו {וזו שהאמינה התורה עדות האחרונים על העדים הראשונים גזה"כ הוא}
יח/ג בדי הארון (הכהן) עמ' 434
יח/ג בית יצחק (ברטלר) מכות סי' ט אות א
יח/ג בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' שעט
יח/ג בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תכ
יח/ג ברור הלכה מכות ה ע"א ציון ד
יח/ג ברכות שמים מכות פ"א אות רח, רלו {אפילו מאה}, רמז {גזיה"כ}, רסד {גזיה"כ}
יח/ג גבורת יצחק מכות עמ' קלד
יח/ג גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' מה
יח/ג גור אריה דברים פ' יט הע' 35
יח/ג דבר מאיר (ראק) סי' ב
יח/ג דברי אמת (תרכא) דף קה ע"ב
יח/ג דברי אמת (תשעט) עמ' שצה {זו שהאמינה תורה עדות האחרונים גזירת הכתוב היא}
יח/ג דורש לציון (תקצד) דרוש בן המחבר
יח/ג דורש לציון (תשנה) עמ' קפו
יח/ג דרכי משה ח"ב שמעתתא א פ' ח
יח/ג הלכה פסוקה הל' עדות ח"ד עמ' קס
יח/ג הלכה פסוקה ח"א סי' א הערה 151, ברור הלכה עמ' 92, ח"ד עמ' קעח הערה 3, 8
יח/ג הרמב"ם (בנדיקט) עמ' קלג
יח/ג התורה והתלמוד ח"ד עמ' 525
יח/ג חי' ר' חיים הלוי דף כג
יח/ג טבעת החושן ח"ה עמ' לה
יח/ג לב אריה (הורביץ) עמ' קו
יח/ג לב אריה (קרלין) עמ' 15
יח/ג לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' יט {גזיה"כ}
יח/ג מבוא למשנה תורה עמ' 352
יח/ג מוריה שנה א גל' ח (ר"צ מרקוביץ)
יח/ג מסורה ח"ח עמ' סב
יח/ג מעליות חי"ז עמ' 74-81
יח/ג משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' שנב
יח/ג משמרת חיים ח"א עמ' קז {חידוש ומ"מ נפסל למפרע}
יח/ג נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' שכט, שלג
יח/ג נודע ביהודה תנינא אהע"ז סי' נו
יח/ג נזר אברהם מכות ועדות עמ' כה
יח/ג נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' שמב
יח/ג ס' התרומות עמ' תקמא, תקמט
יח/ג ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' ר {חידוש הוא}
יח/ג עדות ביעקב (ריינס) עמ' שכ {לח"מ}, שכח-שכט, שלד
יח/ג עיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 143 {וזו שהאמינה התורה עדות האחרונים גזירת הכתוב הוא}
יח/ג עיונים בהלכה עמ' 58
יח/ג עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 1 הע' 13, 83
יח/ג עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 123
יח/ג עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 134
יח/ג פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' קכ
יח/ג פרי שמואל מכות עמ' מד, מט
יח/ג קהלות יעקב סנהדרין ח
יח/ג קול דודי (תשף) (בקיצור)
יח/ג קול דודי שבועות סי' תקיד
יח/ג קונטרסי שעורים כתובות קונ' יא אות ז עמ' רה
יח/ג קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' קטו
יח/ג קרית מלך
יח/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קס, שבועות ח"א עמ' קפז, ח"ב עמ' רנא-רנב
יח/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תנג
יח/ג רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' שסג
יח/ג שו"ע הרב או"ח סי' תריח ס"ה
יח/ג שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' רה
יח/ג שמש מרפא עמ' קסב
יח/ג שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 291
יח/ג שעורי ר' חיים פנחס ב"ק שעור ז אות ט
יח/ג שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' רלה, רסג-רסד
יח/ג שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' ב
יח/ג שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף א ע"א
יח/ג תורה שלמה שמות פכ"ג אות לד
יח/ג תורת המשפט ח"א עמ' 286-284
יח/ג תשובות ר' איסר יהודה עמ' קפז {תרי כמאה גם לענין הכחשה}
יח/ד אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' רה
יח/ד אומר לציון סי' רמט
יח/ד אור יעקב סנהדרין דף נ ע"א
יח/ד אורים ותומים עם ברכת אריאל אות קסח
יח/ד באר מרים פ"י ה"א אות א
יח/ד בית אהרן וישראל גל' כב עמ' סג
יח/ד בית שמואל אחרון חו"מ סי' כז
יח/ד בני שמואל דף סא ע"ב
יח/ד ברור הלכה ב"ק עג ע"ב ציון ד, ה
יח/ד ברור הלכה כתובות לג ע"א ציון א
יח/ד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' רפג
יח/ד דבר אליהו (מיליקובסקי) דרוש מ עמ' שנד
יח/ד דברות משה ב"ק ח"א סי' נ ענף א, ג-ד
יח/ד הלכה פסוקה הל' עדות ח"ד עמ' קסא
יח/ד זבח שלמה ח"ב עמ' רטו
יח/ד חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קא
יח/ד יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' ק, קב
יח/ד כהונת רפאל עמ' שעח
יח/ד לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק סי' ד ס"ק ג
יח/ד לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' יט
יח/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' רעח
יח/ד מסורה ח"ח עמ' סב
יח/ד מענה לשון עמ' קפח
יח/ד משנה הלכות ח"ג סי' נג
יח/ד נתן פריו מכות עמ' לו
יח/ד סדר משנה (תאומים) עמ' ק
יח/ד עמק יהושע אחרון עמ' ע
יח/ד ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' שיא
יח/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' נח
יח/ד פני משה (שלז')
יח/ד קול אריה (ילין) דף מ ע"ג
יח/ד רלב"ג דברים פי"ט פסוק יח עמ' קעה {לח"מ - נאמנות המזימים}
יח/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קס, שבועות ח"א עמ' קפז, ח"ב עמ' רנא-רנב
יח/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תסב
יח/ד תורת המדינה עמ' 224
יח/ה אוצרות הרמב"ם
יח/ה אמרי בינה (אוירבך) - עדות סי' נט ד"ה לשון
יח/ה אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' נד אות יד
יח/ה אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' נד אות ד
יח/ה באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' קיד
יח/ה בית יעקב (טבשונסקי) סי' קמ סעיף ג
יח/ה בית מלך (חב"ד) עמ' 139
יח/ה ברור הלכה כתובות כ ע"א ציון ד
יח/ה ברכת מרדכי ב"ק עמ' רסב
יח/ה גבורת יצחק מכות עמ' סט
יח/ה דברות משה ב"ק ח"א סי' נ ענף א, ג-ד
יח/ה דברות משה סנהדרין עמ' קעו
יח/ה דברי יציב חו"מ עמ' סב, סד
יח/ה דברי ריבות (תשעב) עמ' תצח
יח/ה הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' קמט
יח/ה הלכה פסוקה הל' עדות ח"ד עמ' קסד
יח/ה הלכה פסוקה ח"א סי' א הערה 153
יח/ה זכרון שמואל עמ' קצו
יח/ה חי' ר' שמואל יבמות עמ' קה
יח/ה יד דוד (קרלין) ח"א דף קמח
יח/ה יד המלך (פלומבו)
יח/ה יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' ק
יח/ה כבוד מלכים (מרגליות) {כ"מ}
יח/ה מלבושי יו"ט ח"ב אהע"ז סי' ה
יח/ה מנחת חינוך ח"ג עמ' שב
יח/ה מקראי קדש (תשנג) עמ' תנד
יח/ה משאת המלך (תשסז) עמ' רה
יח/ה משיב נפש (גרוס) ח"ב עמ' קמג-קמה
יח/ה משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' שסא
יח/ה משפטי שבועות עמ' פד
יח/ה משפטי שלמה (קרליץ) ח"ב סי' טו עמ' פה-פז
יח/ה נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' צד
יח/ה נודע ביהודה קמא אהע"ז סי' נז
יח/ה סדר משנה (תאומים)
יח/ה עדות ושטרות עמ' 215
יח/ה עולת איש (אלישר) דף לח ע"ג {הכחשת עדים שלא בפניהם}
יח/ה עומק הפשט ח"ב עמ' רכו
יח/ה עטרת שלמה ח"ב עמ' צא-צב
יח/ה עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' קכט-קל
יח/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' נח
יח/ה פנת יקרת (תשנד) סי' קכט
יח/ה פנת יקרת (תשעא) עמ' תקצה
יח/ה פתח הבית (טיקטין, תקפ) סי' לא דף עו ע"ג
יח/ה פתחי שערים דף מח ע"ד
יח/ה צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קיט
יח/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תנד
יח/ה רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' שסט
יח/ה רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רנא-רנב
יח/ה שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קסג
יח/ה שו"ת מהרא"י מזינקוויץ עמ' שסג-שסד
יח/ה שו"ת מהרלב"ח סי' קלח (א)
יח/ה שו"ת ר"מ גאויזון עמ' קמד, קמח
יח/ה שעורי ר' שמואל מכות (תשמד) סי' קמ-קמא, עניינים סי' ב ס"ק ב
יח/ה שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' לד, קכו, רלה
יח/ה שעורי ר' שמואל סנהדרין ח"א עמ' עג
יח/ה תפארת אריה עמ' קכו
יח/ה תשובות יהודה דף סט ע"ב {רק בפניהם}
יח/ו אבן ציון עמ' תנז
יח/ו אגרא לישרים סי' כח
יח/ו אוהב מישרים עמ' תס, תסג-תסד
יח/ו אור שמח
יח/ו אם הדרך
יח/ו באורי סוגיות (הוניגסברג) מכות סי' א אות יב {או"ש}
יח/ו בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף סח ע"ג {או"ש}
יח/ו בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ד עמ' 48 {או"ש}
יח/ו בכורי אברהם דף יג ע"א {מכת מרדות}
יח/ו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' רצה
יח/ו גדולי שמואל כתובות דף כא, ב"ק דף עג {או"ש}
יח/ו גור אריה דברים פ' יט הע' 40
יח/ו גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תרחצ
יח/ו דברות משה סנהדרין עמ' קעח
יח/ו דברי אברהם (שדמי) ח"ב עמ' קלד
יח/ו דברי אמת (תרכא) דף פא ע"ד
יח/ו דברי אמת (תשעט) עמ' רמב {לא תענה ברעך הו"ל לאו שניתן לאזהרת מיתת בי"ד}, רנו {מכין אותו מכת מרדות כפי מה שיראו}
יח/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרס
יח/ו חי' בעל שרידי אש עמ' שצט {או"ש}
יח/ו חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' פא עמ' רא
יח/ו חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' רב
יח/ו חיים ומלך
יח/ו חנא וחסדא ח"ג דף יז ע"ג
יח/ו לדוד עד עולם עמ' 133 {או"ש}
יח/ו מאה שערים (קפשאלי) עמ' תקע
יח/ו מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' קיג {או"ש}
יח/ו מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"א דף יח ע"ד {לא לוקים}
יח/ו מנחת חינוך ח"א עמ' רב
יח/ו משפטי דרבנן עמ' לב, צו, קא
יח/ו משפטים לישראל עמ' רט
יח/ו נזר אברהם מכות ועדות עמ' יז {או"ש}
יח/ו נר יצחק (ארדיט) עמ' לו
יח/ו נשמת כל חי ח"א דף כב ע"ב
יח/ו נתן פריו מכות עמ' מא
יח/ו ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' שח, שט, שיג
יח/ו עקדת משה ח"א עמ' קכב
יח/ו פני משה (שלז')
יח/ו פתח הבית (טיקטין, תקפ) סי' לא דף עו ע"ב
יח/ו קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' קפו
יח/ו קרן פני משה ח"ב
יח/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קס, שבועות ח"א עמ' קפז, ח"ב עמ' רנא-רנב
יח/ו שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' פח {מכת מרדות}
יח/ו שו"ת רשב"ש עמ' תקי, תקטו
יח/ו שם טוב - השלמה
יח/ו שעורי הגרד"ש מכות סי' ד ד"ה והנה נתבאר
יח/ו שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' שמג {או"ש}
יח/ו שערי טהר ח"ח סי' י אות א
יח/ו תולדות ההלכה ח"ב עמ' 333
יח/ו תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תלח
יח/ז אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 6 {לא פסק שמשמרים אותו עד הרגל}
יח/ז בית מלך (חב"ד) עמ' יח
יח/ז גבורת יצחק מכות עמ' קכא
יח/ז יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ג ה"ח ס"ק י, פ"ז הי"ג
יח/ז כבודה של תורה ח"ג עמ' כד
יח/ז לב בנים עמ' תפ, תפה, תפט
יח/ז לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 258
יח/ז מגילת ספר לאוין דף קיב ע"א
יח/ז מגן בעדי עמ' 268
יח/ז מקראי קדש (תשנג) עמ' יט
יח/ז מרגליות הים סנהדרין פט ע"א אות יב {הכרזה במלקות}
יח/ז נר מצוה (ואלק) מצוות דף עו ע"א
יח/ז סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ו עמ' מג
יח/ז ספרי דבי רב ח"ג עמ' רלה
יח/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' מט
יח/ז קרית מלך (חב"ד) עמ' כו
יח/ז רלב"ג דברים פי"ט פסוק כ עמ' קעו {הכרזה}
יח/ז שיח התורה עמ' שמא {כ"מ}
יח/ז תבונה (קרש')
יח/ח אבן מלוכה (ברון, תשעז) עמ' 479-480
יח/ח אגודת אזוב ח"א דף מא ע"א
יח/ח אדרת המלך עמ' רצ
יח/ח אוהב מישרים עמ' תס-תסב
יח/ח אם הדרך
יח/ח אם המלך עמ' קט
יח/ח אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' ה
יח/ח אמת ליעקב נשים עמ' לד-לה
יח/ח אנצי"ת ע' גרמא הע' 206, 207
יח/ח אשר למלך
יח/ח באר אליהו עמ' ד
יח/ח באר לחי ראי
יח/ח בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' קעו
יח/ח בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' עג סעיף ה
יח/ח בית אהרן וישראל גל' לד עמ' נז, נח {עדים זוממים - קנס}, נט-ס
יח/ח בית אפרים חו"מ דף יג ע"א
יח/ח בית המדרש
יח/ח בית יצחק (ברטלר) מכות סי' ח אות ב-ג והערה 5
יח/ח בית ישחק
יח/ח בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' שיב, שעח
יח/ח בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' שנא בהערה, תיט
יח/ח בית מועד (גטיניו) דף מח ע"א
יח/ח בית שמאי (פרידמן) דף ז ע"ג {קנס}
יח/ח בית שערים יו"ד סי' כה
יח/ח בן מלך - עניינים בש"ס עמ' ת
יח/ח ברור הלכה מכות ב ע"ב אחרי ציון ו
יח/ח ברקאי ח"ג עמ' 250-252
יח/ח גליונות אבני נזר
יח/ח דור רביעי ח"א סי' מב
יח/ח דרכי משה ח"ב שמעתתא א פ' יב
יח/ח דרכי משה ח"ב שמעתתא ח פ' יב
יח/ח הגהות רימ"א
יח/ח הלכה פסוקה הל' עדות ח"ד עמ' קסב
יח/ח הלכה פסוקה ח"ג עמ' תמט-תנ
יח/ח המדות לחקר ההלכה מדה יג אות כה
יח/ח הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' רפב
יח/ח וגר זאב עמ' קי {עדות שקר העדנו - פטורים}
יח/ח זכרון יהושע (ויסברוד) ח"א עמ' שכח
יח/ח חביון עוז
יח/ח חוקות הדיינים ח"א עמ' קפד
יח/ח חזון יחזקאל סנהדרין פ"ו ה"ו
יח/ח חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' פא עמ' ר
יח/ח חי' הגרנ"ט סי' קיד
יח/ח חי' הריצ"ד
יח/ח חי' כתב סופר
יח/ח חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' עד {לח"מ}, עט
יח/ח חלק יעקב (אלבעלי) דף עה ע"ג {לח"מ}
יח/ח טבעת החושן ח"ה עמ' לג
יח/ח יגיעת ערב ב"מ עמ' שמ
יח/ח יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' כד, קא
יח/ח כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' רלא
יח/ח כתב סופר חו"מ סי' ב
יח/ח מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' קנא-קנג
יח/ח מחנה יוסף (תשעב) סי' עו אות א
יח/ח מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' קלא
יח/ח מעדני שמואל עמ' רכא
יח/ח מעליות ח"ה עמ' 3-7, חי"ז עמ' 28-65
יח/ח מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק אהע"ז סי' נז]
יח/ח מצעדי גבר ב"ק סי' טו אות ה
יח/ח משאת מרדכי מכות עמ' יז-יח
יח/ח משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תס
יח/ח משפטי שבועות עמ' רי
יח/ח משפטי שלמה (קרליץ) ח"ב סי' טו עמ' פז
יח/ח נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' עו
יח/ח נוה צדק
יח/ח נזר אברהם מכות ועדות עמ' לט, מו
יח/ח נר מצוה (ואלק) מצוות דף נד ע"א {תשלומי עדים זוממין הוא קנס}
יח/ח סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' רסא-רסב
יח/ח עדות ביעקב (ריינס) עמ' רסד-רסה, רסח, רעט, רצ, רצג, שטו {קנס}
יח/ח עונג שבת סי' לא
יח/ח עטרת צבי (דרבקין, תשמה) סי' נו עמ' קפג, סי' עז עמ' רנ
יח/ח עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ג עמ' ל, ריח
יח/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' נח
יח/ח פד"ר חי"ב עמ' 37
יח/ח פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' רטו
יח/ח פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' סב {קנס}
יח/ח פרי שמואל מכות עמ' כא
יח/ח קונטרסי שעורים קדושין שעור יז אות ג
יח/ח קרית מלך
יח/ח ראשי בשמים (רבין) עמ' רצד
יח/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תרטז
יח/ח שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קסג
יח/ח שיח ערב סנהדרין עמ' קב {קנס}
יח/ח שם דרך מכות עמ' רח
יח/ח שעורי הגרד"ש מכות סי' ד אות ב ד"ה אכן
יח/ח שעורי ר' חיים פנחס מכות סי' ד אות ב, ד
יח/ח שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' קכא, קכה, קכח-קכט, תקלא
יח/ח שעורי ר"א ליכטנשטין דינא דגרמי עמ' 50
יח/ח שערי טהר ח"ח סי' י אות ד
יח/ח שערי שאול ב"ק עמ' מ
יח/ח תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' קי-קיא
יח/ח תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' עח, פו, צ
יח/ח תורת ראשי הישיבות מכות עמ' שסב, ת, תד
יח/ח תורת ראשי הישיבות מכות עמ' שעא
יח/ח תרומת הכרי עמ' כה-כו


יט/964 הלכות עדות פרק יט *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יט/רה"פ אור הישר
יט/רה"פ אור שמח
יט/רה"פ הרמב"ם המדויק
יט/רה"פ יד פשוטה
יט/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יט/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יט/רה"פ מרכבת המשנה מהדו"ב
יט/רה"פ עדות ביוסף (נתנזון)
יט/רה"פ פי' ר"י קאפח
יט/רה"פ רמב"ם לעם
יט/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יט/א אבי עזרי ח"ג
יט/א אהלי חיים עמ' קפד
יט/א אם הדרך
יט/א ברור הלכה מכות ה ע"א ציון ה
יט/א גליוני הגר"ש עמ' קטז
יט/א דברי יציב חו"מ עמ' נג
יט/א חי' רעק"א (פרדס)
יט/א חקרי זמנים ח"ד עמ' מז
יט/א לב אריה (קרלין) עמ' 20-19
יט/א לחם רב (בוטון) סי' רכט
יט/א לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' תשכט
יט/א מבוא למשנה תורה עמ' 352
יט/א משנת רבנו יוסף עמ' 237
יט/א משפטי ארץ ח"ב עמ' 336
יט/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קג אות ג, סי' שנז
יט/א קרית מלך
יט/א שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) סי' מב דף עז
יט/א שו"ת מהרלב"ח סי' קלו (א), קלח (א)
יט/א שולי הגליון עמ' ריא
יט/א שם טוב - השלמה
יט/א שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' תמו
יט/א שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' קעד
יט/א שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' ה-ו
יט/ב אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' לט
יט/ב אבן לב דף נג ע"א
יט/ב אור יעקב סנהדרין דף מט ע"ד, נ ע"א
יט/ב אמרי זאב דף נט ע"א
יט/ב אשר למלך
יט/ב בית שמאי (פרידמן) דף יד ע"א {כרבא}
יט/ב ברור הלכה ב"ק עג ע"ב ציון ה, עד ע"א ציון א, מכות ה ע"א ציון ז
יט/ב דורש לציון (תקצד) דרוש בן המחבר
יט/ב דורש לציון (תשנה) דרוש יג מבן המחבר
יט/ב דרכי משה ח"ב שמעתתא א פ' ט
יט/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תיד
יט/ב זכרון הרב עמ' 101, 110 {אם רצו לחייב מיתה מי שנגמר דינו}
יט/ב חי' מהרי"א צטרון עמ' נו {כ"מ}
יט/ב מאיר עיני חכמים ח"א דף פט ע"ג
יט/ב מימיני מיכאל עמ' קנח
יט/ב מלכות יהודה וישראל עמ' 355
יט/ב מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' קל
יט/ב מנחת חינוך ח"ג עמ' קלג
יט/ב מעדני שמואל עמ' רכד {או"ש}
יט/ב מעיל שמואל (פלורנטין)
יט/ב משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' שצא {מדוע לא אומרים "אין מחזירים לחובה"}
יט/ב עדות ביעקב (ריינס) עמ' כג-כד, כח
יט/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' נח
יט/ב קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' רטו
יט/ב קרן הצבי מצוה פו אות ד
יט/ב תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תשעט
יט/ג אוצרות הרמב"ם
יט/ג באורי סוגיות (הוניגסברג) כתובות מהדו"ת סי' יח ס"ק ה
יט/ג באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' רלו
יט/ג באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קצג {לח"מ}
יט/ג באר שרים (ליפשיץ) הל' עדות פ"ו-פ"ח עמ' ב, לט, סד
יט/ג בית יצחק (ברטלר) גיטין סי' ד אות ה
יט/ג בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' קצב
יט/ג בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' רכד
יט/ג בית מאיר (תשע) סי' קכז ס"א עמ' עג
יט/ג ברור הלכה סנהדרין כז ע"א ציון א
יט/ג גושפנקא דמלכא
יט/ג דברי יחזקאל (מישור) עמ' רנו
יט/ג דברי יחזקאל (תרצה) דף פד ע"ג
יט/ג דיני חוזים במשה"ע עמ' 272, 274
יט/ג האיר ממזרח כתובות סי' יח אות ב {עדים החתומין על השטר הרי הן כמי שנחקרה עדותן בב"ד, ואינן יכולין לחזור בהן - הביאור לפי"ז במימרת ר"ל שעדים החתומין על השטר נעשה כמי וכו'}, סי' כב אות א {כיון שהוזמו הרי נפסלו למפרע וכו' הרי הן כמי שנחקרה עדותן בב"ד - הביאור לפי"ז במימרה ר"ל שעדים החתומין על השטר נעשה כמי וכו'}
יט/ג הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' קמט
יט/ג השיב משה (תשעה) סי' סה אות כד, לב, עמ' שפא, שפט
יט/ג חוקות הדיינים ח"א עמ' פד, קעח
יט/ג חיי עמרם עמ' קלה {הגהמ"י}
יט/ג חסדי דוד ח"ה עמ' תרמד
יט/ג חק המלך כאן, וחק המלך יבמות עמ' קעה
יט/ג טבעת החושן ח"א עמ' 80
יט/ג יד דוד (קרלין) ח"א דף כג, קלו
יט/ג ישועות יעקב נזיקין עמ' שס
יט/ג ממעין ההלכה עמ' 135
יט/ג מצודת בן ציון דף יז ע"א {בזמנו כתבנוהו}
יט/ג משנת ר' אהרן גיטין עמ' מג
יט/ג משנת ר' אהרן כתובות עמ' רפ, שכט
יט/ג נזר אברהם מכות ועדות עמ' כד
יט/ג נחלת יצחק גיטין סי' ז
יט/ג נטע שורק דף קסט ע"א
יט/ג עדות ביהוסף (פודור) עמ' פ
יט/ג עדות ושטרות עמ' 163, 165, 166 {כ"מ}, 210, 213, 214 {לח"מ}
יט/ג קהלות יעקב סנהדרין סי' יח
יט/ג שופרא דשטרא שער ה פט"ז
יט/ג שם טוב - השלמה
יט/ג תורת אמת (תשסו) עמ' תקכו
יט/ג תורת ראשי הישיבות מכות עמ' שנ
יט/ג תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תתטו-תתטז


כ/965 הלכות עדות פרק כ *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


כ/רה"פ אור הישר
כ/רה"פ הרמב"ם המדויק
כ/רה"פ יד פשוטה
כ/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
כ/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
כ/רה"פ עדות ביוסף (נתנזון)
כ/רה"פ פי' ר"י קאפח
כ/רה"פ רמב"ם לעם
כ/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
כ/א אבי עזרי ח"ג
כ/א אגודת אזוב ח"א דף לו ע"ד
כ/א אדרת אליהו (ראם) עמ' נא
כ/א אור דוד עמ' נג
כ/א אמת ליעקב נשים עמ' רלח
כ/א אפיקי ים ח"א דף קא
כ/א באורי סוגיות (הוניגסברג) כתובות סי' נה אות ד
כ/א בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ד עמ' 48 {הזמה היא לפני גמ"ד}
כ/א בית המדרש
כ/א בית זבול ח"ג סי' מט {רדב"ז}
כ/א בית יצחק (ברטלר) מכות סי' י אות א
כ/א בית ירוחם
כ/א בית נפתלי (תרנט) סי' ד
כ/א ברור הלכה מכות ה ע"ב ציון ג
כ/א ברורים ברמב"ם סי' מב
כ/א ברכת ראובן דף קכא ע"ד
כ/א גבורת יצחק מכות עמ' ח
כ/א גדולי ציון (תשנב) עמ' רצט {נפסלו}
כ/א גדולי שמואל כתובות דף כא, ב"ק דף עב
כ/א דברות משה סנהדרין עמ' קסו
כ/א דברי חיים השמטות סי' לא[ז]
כ/א דברי משפט - חי' מהרי"א סי' לו סעיף א אות ב, סעיף ב אות ו
כ/א הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' קמח, קנ
כ/א הלכה פסוקה הל' עדות ח"ד עמ' קנט, קסא
כ/א הלכה פסוקה ח"א סי' ז הערה 134
כ/א השיב משה (תשעה) סי' ס דרך א נתיב טז עמ' פח
כ/א זית רענן ח"ב עמ' שנח
כ/א זכר יצחק (תשן) עמ' לח, נב
כ/א זכרון יהושע (הלוי) ח"ז עמ' 12 {כ"מ}
כ/א זכרון ישעיהו דף מ ע"ב
כ/א זכרון משה אליהו עמ' מט
כ/א חוקות הדיינים ח"א עמ' קעז, קפב
כ/א חזו"א ב"ק סי' יח ס"ק יב
כ/א חזון יחזקאל סנהדרין פ"ו ה"ו, מכות פ"א ה"ו
כ/א חי' בעל שרידי אש עמ' שעז
כ/א חי' ר"י נחמיה סי' קעב אות א
כ/א חק המלך
כ/א יד דוד (קרלין) ח"א דף קלו, קמח
כ/א יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' טו
כ/א יעלת חן עמ' לו
כ/א לדוד עד עולם עמ' 132 {הזמה פני גמ"ד מועילה לענין הכחשה}
כ/א לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק סי' ד ס"ק ג
כ/א לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' יט
כ/א מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' קיד, קסט
כ/א מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' שלג
כ/א מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף צא ע"א
כ/א מנחת חינוך ח"א עמ' קצח
כ/א מעדני שמואל עמ' רח
כ/א מעיל שמואל (פלורנטין)
כ/א מעיני המים
כ/א מעשה בצלאל סי' תנ, תנה
כ/א מצודת בן ציון דף כו ע"ג
כ/א מרחשת ח"א קונ' הזמה אות א
כ/א משאת מרדכי מכות עמ' לו-לז
כ/א משב יעקב ח"א עמ' קנו, ח"ב עמ' קכג
כ/א משיב נפש (גרוס) ח"ב עמ' קמג, קמה
כ/א משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תשז, ח"ג סי' שמו, תז
כ/א משנת רבנו עמ' פא {הוזמו לפני גמ"ד}
כ/א משפטים לישראל עמ' קצד
כ/א נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' צ
כ/א נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' רלו
כ/א נטע שורק דף קסא ע"ג, קסב ע"ב {עד שיזומו כולם}
כ/א נתן פריו מכות עמ' מו
כ/א סדר הדיון עמ' 123
כ/א סהמ"צ לרס"ג ח"ב דף לה ע"ד
כ/א עדות ושטרות עמ' 221
כ/א עין חיים ח"ב עמ' רלב
כ/א עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תשיז, תשכ
כ/א ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' שא, שט-שי, שיג
כ/א פורת יוסף (שלופר) דף נא ע"ג
כ/א פני משה (שלז')
כ/א פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' א'רצד, א'רצה
כ/א קהלות יעקב מכות א-ד, סנהדרין יח, יומא לקוטים סי' ח
כ/א קונטרסי שעורים כתובות קונ' יא אות י, יד, עמ' 414
כ/א קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' קט, קיב {עד שיזומו בעלים}
כ/א שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קסד
כ/א שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' קסב
כ/א שו"ת הריב"ש עמ' שמח
כ/א שו"ת מהרלב"ח סי' קלח (א)
כ/א שם דרך מכות עמ' רא
כ/א שעורי הגרד"ש מכות סי' ד אות ב ד"ה אכן
כ/א שערי טהר ח"ו סי' פב, ח"ח סי' ח אות ב
כ/א תורת החוף ימים - שפתי חיים סי' כה אות א, ג
כ/א תורת החוף ימים סי' כה אות א
כ/א תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תקיז, תקנז, תקעב, תרב, תתכד
כ/א תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' פ, פו, ק, תלח
כ/ב אבי עזרי ח"ב וח"ד
כ/ב אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 369
כ/ב אבן מלוכה (ברון, תשעז)
כ/ב אבני ציון ח"א סי' מה אות א, ה, סי' מו אות א, ח"ג עמ' כד
כ/ב אגודת אזוב ח"א דף מב ע"ב
כ/ב אדרת המלך עמ' רצא
כ/ב אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' תד
כ/ב אהל תורה (קוק) עמ' רנב {לקה}
כ/ב אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' פט {כ"מ}
כ/ב אוצרות הרמב"ם
כ/ב אור דוד עמ' נ, נג
כ/ב אור המאיר (שפירא) סי' טז
כ/ב אור יצחק (ראדוויל) עמ' עה, רעד {ולא כאשר עשה}
כ/ב אור לי כתובות סי' יד הערה 1 {אבי עזרי}
כ/ב אורים ותומים עם ברכת אריאל אות מח-סד
כ/ב אחיעזר ח"א סי' כא ס"ק ו, בהגהה
כ/ב איים בים מכות פ"א סי' א אות א
כ/ב אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' ט
כ/ב אמרי סופר עמ' סט
כ/ב אמת ליעקב נשים עמ' לב, לה, רל {חייבו ממון - משלמים}, רלח-רלט, רס {כ"מ}
כ/ב אנצי"ת ע' אין עונשין הע' 11 {ראב"ד}, 15
כ/ב אשר למלך
כ/ב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
כ/ב באורי סוגיות (הוניגסברג) מכות סי' ה אות ב {ר"ח הלוי}
כ/ב באר אליעזר
כ/ב באר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 63 {כ"מ - הטעם}, 88 {"ולא כאשר עשה" - רק במיתה}
כ/ב באר ראי עמ' רפ
כ/ב בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' קעא
כ/ב בדי הארון (הכהן) עמ' 428
כ/ב בירורי המדות על עקידת יצחק דף קטו ע"א
כ/ב בית אהרן וישראל גל' נו עמ' ס-סא, גל' נט עמ' קנ {מרכה"מ}
כ/ב בית האוצר ח"א עמ' 128 {כ"מ}, 134
כ/ב בית זבול ח"ג סי' מט
כ/ב בית יהודה (פרנקל) דף מה ע"ד
כ/ב בית יחזקאל (סרנה) ב"ק עמ' ה
כ/ב בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' שפא {חי' הר"ח}
כ/ב בית נפתלי (תרנט) סי' א, מד
כ/ב בית נפתלי (תשסו) עמ' רעב, שנ
כ/ב בית שמאי (פרידמן) דף ז ע"א {בממון ומלקות נענשים גם ב"כאשר עשה" - טעמי כ"מ}, ח ע"א {כ"מ}, י ע"ד {הביא רק את הדרשה מ"כאשר זמם"}, יד ע"ב-ע"ג {טעמי כ"מ}, טו ע"א-ע"ב {טעמי כ"מ}, טז ע"ג, כז ע"א {בממון ומלקות נענשים גם ב"כאשר עשה" כי בהם עונשין מן הדין}, כז ע"ב {ראיה מדין בן גרושה שבממון ומלקות נענשים גם ב"כאשר עשה"}, כז ע"ג {טעם הדין בממון ובמלקות}
כ/ב בית שערים או"ח סי' יא {כ"מ}
כ/ב בכורי חיים ח"ג עמ' כז, ח"ד עמ' קפט, ח"ה עמ' פו, פט, קכג {לקה}
כ/ב ברור הלכה מכות ה ע"ב ציון ג
כ/ב ברית עולם (ולר) סי' עה אות ב, ז
כ/ב ברכות שמים מכות פ"א אות ג {במלקות גם "כאשר עשה"}, נח {כ"מ}, עט, פב {כאשר עשה - בממון}, פג {כ"מ}, רנא, רנא-ב, רנא-ג, רנא-ד
כ/ב ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' רכח
כ/ב גבורת יצחק מכות עמ' קלב
כ/ב גדולי שמואל כתובות דף לג {ראב"ד}
כ/ב גינת המלך עמ' ו
כ/ב גינת ורדים (תאומים) עמ' רנב
כ/ב גנזי אבא עמ' קג, קיא
כ/ב דברות משה ב"ק ח"א סי' א ענף ז
כ/ב דברי אברהם (שדמי) ח"ב עמ' קלב, ח"ג עמ' פב
כ/ב דברי אליעזר (פרבר) ח"א דף יג ע"ג
כ/ב דברי אמת (תרכא) דף פג ע"א
כ/ב דברי אמת (תשעט) עמ' רסד {עדים זוממין לאחר שהרגו אין נהרגין}
כ/ב דברי ירוחם סי' ח
כ/ב דברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' עח {במלקות}, עט {כ"מ - טעם "ולא כאשר עשה"}
כ/ב דיני ישראל א עמ' 25
כ/ב דעת מרדכי ח"א דף לז ע"א
כ/ב דעת מרדכי ח"ב עמ' מא {בממון עונשין מן הדין}
כ/ב דרך ישרה ח"ב עמ' קעח
כ/ב דרכי שמחה עמ' מד
כ/ב האוצר גל' יד (ניסן תשעח) עמ' ה-ט = מעשי למלך (האדר"ת) סי' קנ
כ/ב האיר ממזרח אבות עמ' קכו, קכז {כ"מ - אלהים ניצב בעדת אל}
כ/ב הגהות חבר בן חיים
כ/ב הדר דוד עמ' פ-פב
כ/ב הדרום חל"ט עמ' 63
כ/ב הכתב והקבלה דברים פרק יט פסוק יט
כ/ב הלכה פסוקה הל' עדות ח"ד עמ' קסב
כ/ב המאור הגדול (יעבץ) עמ' שמ
כ/ב המחשבה הפלילית עמ' 29
כ/ב הר המלך ח"ז עמ' רעב
כ/ב הרמב"ם והלכותיו
כ/ב השגות הרמ"ך
כ/ב זבחי צדק (דיסקין) עמ' שכט
כ/ב זית רענן ח"ב עמ' סב {כ"מ}
כ/ב זכרון יהושע (הלוי) ח"ז עמ' 15-17 {טעם "ולא כאשר עשה"}, 20-23 {מלקות}
כ/ב זכרון יהושע (ויסברוד) ח"א עמ' קכז, רמז, שמג
כ/ב זכרון יהושע ולקט מנחם עמ' 36 {כ"מ}, 37
כ/ב זכרון יוסף (שטיינהרט) אהע"ז סי' ח
כ/ב זכרון מנחם (מיארה) {במלקות}
כ/ב חדושים ובאורים (גרי') מכות ה ע"ב
כ/ב חוקות הדיינים ח"א עמ' קפג
כ/ב חזו"א ב"ק סי' יח ס"ק יב
כ/ב חזו"א על הרמב"ם
כ/ב חזון יחזקאל גיטין פ"ז ה"י {ר"ח הלוי}
כ/ב חי' בעל שרידי אש עמ' שעד, שפב
כ/ב חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' ח עמ' סט-ע
כ/ב חי' הגרא"א דסלר עמ' רע
כ/ב חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' קנא
כ/ב חי' הריצ"ד
כ/ב חי' חתם סופר
כ/ב חי' מהר"ם שיק מכות עמ' קצז
כ/ב חי' ר' חיים הלוי
כ/ב חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' שז
כ/ב חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' רי-ריא, ב"ק-ע"ז עמ' סט {כ"מ}, ע, עב, פה {כ"מ}, קכח {כ"מ}
כ/ב חנן אלקים עמ' עט
כ/ב חסדי דוד ח"ה עמ' תקעא
כ/ב חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' קו, שמב
כ/ב יבין שמועה (לעוו) עמ' תרצח
כ/ב יד דוד (דהן) עמ' סז, רד {כ"מ - טעד"ק}
כ/ב יד המלך (לנדא), גם בתוספות דף כד ע"ד
כ/ב יד ישראל ח"ב
כ/ב יד מלך (מן) הל' חובל פ"א ה"א אות א
כ/ב יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' סח, כרך ב ח"ב עמ' ק
כ/ב יורה חכימא (תשח) עמ' מב {כ"מ - ולא כאשר עשה כי אז אין מיתת ב"ד מכפרת}
כ/ב יורה חכימא (תשעא) עמ' פה {כ"מ}
כ/ב יחי ראובן (אונג') עמ' רמא
כ/ב ישמח לב (הלוי) ח"ב דף פח ע"א
כ/ב כבוד מלכים (מרגליות)
כ/ב כגן רוה עמ' 177
כ/ב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תשנא
כ/ב כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' רלב
כ/ב כתר תורה (תשסז) עמ' שיט {כ"מ}
כ/ב לב הארי על חובות הלבבות - שער הבטחון עמ' תלט
כ/ב לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' א אות ד {מלקות}
כ/ב לבוש מרדכי נשים (תשעה) כתובות סי' טז אות ב
כ/ב לבני בנימין דף מח ע"ג-ע"ד, מט ע"א {מלקות}
כ/ב להורות נתן מועדים ח"ה עמ' קלז
כ/ב לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק סי' ד ס"ק ב-ג
כ/ב לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' יח-יט
כ/ב לקח טוב (תשפא) כלל ב אות א {אין עונשין מן הדין - דבר הנאסר בלאו הבא מכלל עשה עונשין מן הדין}
כ/ב מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' צט {ר"ח הלוי}, קכו, קנג-קנד
כ/ב מאורות הדף היומי ח"ז עמ' קסז-קסח
כ/ב מאיר נתיבים עמ' 151 {לקה}
כ/ב מדה טובה ח"ד עמ' 90-91
כ/ב מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' שעג
כ/ב מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' לז {כ"מ}
כ/ב מוריה גל' קיג עמ' יט-כ {במלקות לוקים גם אם "כבר עשה"}, גל' רלא עמ' מה, מז-נא, גל' רלו עמ' פח {הרגו אין נהרגין - אבל בממון משלמים}
כ/ב מותיב ומפרק עמ' קע-קעא {כ"מ}, קעב
כ/ב מזכרת חיים עמ' קכג
כ/ב מנוחת אשר ח"ב דף ח ע"ד {לוקים}
כ/ב מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף ד ע"ד, פ ע"א
כ/ב מנחת אהרן (בריסק) דף טו ע"א
כ/ב מנחת אליהו (תשנט) עמ' קי, קכ {כ"מ}
כ/ב מנחת אשר ב"ק עמ' קכד
כ/ב מנחת חינוך ח"א עמ' ר, רסט, ח"ג עמ' שב
כ/ב מנחת חינוך מצוה תקכד (דף עו ע"ג-ע"ד)
כ/ב מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' תעא
כ/ב מנחת שלמה (לוין) עמ' רכא-רכב {לוקים גם אם הנידון לקה}
כ/ב מעדני שמואל עמ' רו, רח
כ/ב מעין החכמה עמ' רצו {כ"מ}
כ/ב מעיני המים
כ/ב מעשה בצלאל סי' תנה
כ/ב מפתח הבאורים [חתם סופר חו"מ סי' לב-לג]
כ/ב מצודת דוד (שפרבר) עמ' רמה
כ/ב מצעדי גבר ב"ק סי' טו אות ד
כ/ב מקור ברוך (פייתוס) דף ש ע"ד
כ/ב מקראי קדש (תשנג) עמ' קמא
כ/ב מרחשת ח"א קונ' הזמה אות א, ח"ג סי' ל אות ט
כ/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
כ/ב מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קמג אות א, ג-ה {מלקות}
כ/ב משא בני קהת
כ/ב משאת המלך (תשסז) עמ' יב {אם לקה}
כ/ב משאת המלך ח"ד סי' תקלא {ראב"ד}, תקנז {אם לקה, המקור}
כ/ב משאת מרדכי מכות עמ' יח, כ
כ/ב משברי ים קלב"מ סי' כח אות ג-ד
כ/ב משה מבחוריו דף כז ע"ב-ע"ג
כ/ב משך חכמה דברים פי"ט פס' יט
כ/ב משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תח
כ/ב משמרת חיים ח"א עמ' קג
כ/ב משמרת חיים ח"א עמ' קג
כ/ב משנה הלכות ח"ז סי' רנט דף קפו ע"ד {בממון חייבים}
כ/ב משנה ישרה עמ' קיח {כ"מ}
כ/ב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' קכ-קכא
כ/ב משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קב
כ/ב משנת חיים דברים עמ' תעא
כ/ב משנת משה מכות עמ' יג
כ/ב משנת שמחה
כ/ב משפט כהן עמ' רפט ע"ב
כ/ב משפטי אמת עמ' כח
כ/ב משפטי דרבנן עמ' צג
כ/ב נזר אברהם מכות ועדות עמ' יג-יד
כ/ב נזר המלך
כ/ב נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' נ, רלח
כ/ב נחלת שמואל דף נג ע"ד
כ/ב נחמת יוסף (תאומים) סי' צז {אם לקה - לוקים}
כ/ב נתן פריו מכות עמ' מ-מג
כ/ב ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' סג {כ"מ}
כ/ב סדר הדיון עמ' 135
כ/ב סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' רסג-רסה
כ/ב עבודת הלוי עמ' כט
כ/ב עדות ביוסף (נתנזון) (גם בהשמטה דף לה ע"ד)
כ/ב עדות ביעקב (ריינס) עמ' קכד, קנח-קנט, קסא {ולא כאשר עשה - במלקות}, קסג {בממון}, קסה, קסז {במלקות}, קסט-קע, קעה, קעז, קפה-קפו, קפח-קצ
כ/ב עונג שבת סי' לא
כ/ב עין חיים ח"ב עמ' רלג {כ"מ}
כ/ב עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 1 הע' 87
כ/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קמ, קסא
כ/ב פאת ים (מאיו) דף נג ע"א {כ"מ - אין עונשין מן הדין}
כ/ב פני אברהם (פרלמן) דף פח ע"ב {מלקות}
כ/ב פני מבין ח"א דף לה ע"א
כ/ב פני מנחם - תורה ומועדים לך עמ' סד {כסף משנה - אילולא שהיה חייב זה מיתה לא היה מניח הקב"ה שתאבד נפש אחת מישראל}
כ/ב פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' ט {בדיני ממונות - גם כאשר עשה}
כ/ב פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' תרפד, ויקרא עמ' קיח, תסח
כ/ב פרי השדה (דייטש) ח"ב סי' יז {כ"מ בשם רמב"ן}
כ/ב פתח הבית (טיקטין, תקפ) סי' לא דף עו ע"א {לקה}
כ/ב צבי תפארתו ב"ב פ"ג עמ' קלה {ר"ח הלוי}
כ/ב צפנת פענח (ורשה תרצה) סי' רכב
כ/ב קהלות יעקב ב"ק ג, מכות א-ו, ה
כ/ב קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' קנב {בממון - גם כאשר עשה}, קנג-קנה {כאשר עשה - במלקות}, קצב-קצג
כ/ב קול דודי (תשף)
כ/ב קול דודי כריתות סי' לד, מא
כ/ב קול יהודה (פרלוב) עמ' צא {אם לקה - לוקין}
כ/ב קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קלט
כ/ב קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קפ-קפא, רלב
כ/ב קונטרסי שעורים ב"ק שעור ב אות ב, ח
כ/ב קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' ריג {רדב"ז}
כ/ב קרית מלך
כ/ב קרן הצבי מצוה פו אות א-ג
כ/ב קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' כ, צה-צז
כ/ב ראשי בשמים (רבין) עמ' כ
כ/ב רווחא שמעתתא ח"א עמ' מז, ח"ב עמ' לח {כ"מ}, לט
כ/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' לג
כ/ב שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' קלח
כ/ב שאר יוסף ח"ד
כ/ב שארית יהודה (בלום) דף קלד ע"ב {במלקות ובממון}
כ/ב שארית יעקב (דניזון) ח"ב לולאות התלמוד סי' ו דף ז ע"ב וע"ד, ח ע"א
כ/ב שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף עד ע"א, עז ע"ב
כ/ב שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' קכה
כ/ב שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' קנט
כ/ב שולי הגליון עמ' ריא
כ/ב שי למלך עמ' רסג
כ/ב שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' מא אות ב
כ/ב שם דרך דברים עמ' צה
כ/ב שם דרך מכות עמ' רט
כ/ב שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' סא
כ/ב שעורי הגרד"ש ב"ק סי' טו אות א ד"ה הרי, אות ב ד"ה והנה הרמב"ם
כ/ב שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' קי-קיא
כ/ב שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' צח {ר"ח הלוי}
כ/ב שעורי ר' שמואל מכות (תשמד) סי' קס-קסא
כ/ב שעורי ראשי ישיבות ליטא עמ' מג {לוקים}
כ/ב שער המלך - מעשה חושב ח"ב עמ' עה
כ/ב שערי בינה (תשעט) עמ' תרלח
כ/ב שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' שלד-שלה
כ/ב שערי טהר ח"ו סי' סז אות ד, ח"ח סי' ד אות ד
כ/ב שערי שאול ב"ק עמ' מ
כ/ב שפת אמת ליקוטים (מהד' אור עציון) ח"ב עמ' 45 {כ"מ}
כ/ב תולדות ההלכה ח"ב עמ' 331, 336
כ/ב תועפת ראם (גטיניו) דף קז ע"א
כ/ב תורה מציון שנה ה חוב' ג סי' טו אות ו
כ/ב תורת החוף ימים - שפתי חיים סי' כה אות ד
כ/ב תורת המלך (צדוק) סי' ז ס"ק ה {ר"ח הלוי}
כ/ב תורת ראשי הישיבות מכות עמ' שלד, שמה, שס, תעב, תק, תקח, תקיג, תקיח, תתכ
כ/ב תנובת ציון דף קמז ע"ד {ראב"ד}
כ/ב תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קפו {במלקות עונשים מן הדין}
כ/ב תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רכח (ריא) {רק במיתה אמרינן כאשר זמם ולא כאשר עשה, מקורו}
כ/ג אבי עזרי ח"א
כ/ג אבן האזל
כ/ג אגודת אז"ב עמ' עח
כ/ג אדרת המלך עמ' רצא-רצג {צירוף העדים לכת אחת}
כ/ג אהלי אהרן (מיליקובסקי) ח"א דף עד ע"ב {שלשה - עד שיזומו כולם}
כ/ג אור יעקב סנהדרין דף מח ע"א-ע"ג, מט ע"א, נ ע"ב-ע"ג, נא ע"ב, נב ע"ג
כ/ג אורח משפט עמ' קמז
כ/ג אורים ותומים עם ברכת אריאל אות קפז, קצ-קצא
כ/ג אחיעזר ח"ב סי' כה ס"ק ח
כ/ג איים בים מכות פ"א סי' יד אות ה, סי' טז אות ד
כ/ג אם הדרך
כ/ג אמרי בינה (אוירבך) - עדות סי' יז [ב] ד"ה אך {ראב"ד}
כ/ג אמרי יהודה (רוזנר) כלל ט פתיחה שורש א אות ב, ופרט א
כ/ג אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' נג אות ה, יא
כ/ג אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' נג אות ב
כ/ג אמת ליעקב נשים עמ' רמ
כ/ג באר ראי עמ' רלג, רלה
כ/ג בד קודש (פוברסקי) ב"ב עמ' עג, פ
כ/ג בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' לה, קפח
כ/ג בדבר מלך חט"ז עמ' רעא
כ/ג בית אהרן וישראל גל' כב עמ' קכט {הוזם אחד העדים, פסולה כל העדות}
כ/ג בית אהרן וישראל גל' כג עמ' קטו
כ/ג בית מאיר (תשע) שו"ת סי' ח עמ' צה
כ/ג בית שמאי (פרידמן) דף טז ע"א-ע"ג
כ/ג בן אריה
כ/ג בנין דוד (טאוב) ח"ג עמ' צה
כ/ג ברור הלכה ב"ק עג ע"ב ציון א, מכות ה ע"ב ציון ה, ו
כ/ג ברכות שמים מכות פ"א אות רסח, רעח {כר"ע}, רצט, שיא {תכ"ד}, שיד, שמג {בטלה כל העדות}
כ/ג ברכת ראובן דף קכא ע"א-ע"ב
כ/ג ברכת ראש נזיר ט ע"ב (טו ע"ב בדפי הספר)
כ/ג גבורת יצחק מכות עמ' קכז, קמט
כ/ג גדולי שמואל ב"ק דף עג
כ/ג דבר אליהו (מיליקובסקי) דרוש לט עמ' שלא-שלב {שיזומו כולם}
כ/ג דבר מאיר (ראק) סי' קלב
כ/ג דברות משה הבבות עמ' שסז
כ/ג דברי אברהם (שדמי) ח"ב עמ' קלו, קמ
כ/ג דברי אליהו (חזן) ח"ד עמ' קלט
כ/ג דברי חיים (אוירבך) מים חיים סי' מב ד"ה אך {לח"מ}
כ/ג דברי חיים (אוירבך) עדות סי' יד ד"ה הש"ך
כ/ג דברי חיים השמטות סי' לב[א] {לח"מ}
כ/ג דברי יואל - שו"ת עמ' תקצה
כ/ג דברי משפט סי' כט אות א, סי' לו אות ב, וחי' מהרי"א סי' לז אות ג
כ/ג דורש לציון (תקצד) דרוש יב
כ/ג דורש לציון (תשנה) עמ' קמו, קמח
כ/ג דרכי משה ח"ב שמעתתא א פ' טו
כ/ג דרכי שמחה עמ' מד
כ/ג הדרת מרדכי דף עו ע"ב
כ/ג הלכה פסוקה הל' עדות ח"ד עמ' קנט, קסא
כ/ג הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' רפו
כ/ג הר"מ במז"ל - קובץ עמ' רמ
כ/ג זבח שלמה ח"ד עמ' קטז
כ/ג זבחי תרועה סי' כז אות ג
כ/ג זכר יצחק (תשח) עמ' עד, פ
כ/ג זכר יצחק (תשן) עמ' ע
כ/ג זכרון יהודה (לאש) דף מב ע"א
כ/ג זכרון יוסף (יונה) ח"ב קונ' בני יונה סי' ד אות יד
כ/ג חביון עוז
כ/ג חזון יחזקאל גיטין פ"ז ה"י, ב"ב פי"א ה"ו
כ/ג חי' בעל שרידי אש עמ' תלה-תלו, תלח
כ/ג חי' הגר"ח החדש עמ' תכ, תלג, תלה
כ/ג חי' הריצ"ד
כ/ג חי' ר' חיים הלוי דף קט
כ/ג חי' ר' יונתן אייבשיץ
כ/ג חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' פו, פח
כ/ג חי' ר"י נחמיה סי' קעב אות א
כ/ג חיבת שמואל סי' נב-נו
כ/ג חסדי דוד ח"ה עמ' תרמח
כ/ג חסדי יהונתן ח"א סי' ל
כ/ג יד דוד (קרלין) ח"א דף קלח
כ/ג יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רעד, כרך ב ח"ב עמ' קא
כ/ג יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' קד
כ/ג כנפי נשרים
כ/ג כתר תורה (תשסז) עמ' צא-צב
כ/ג מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"א דף יח ע"ד {בטלה כל העדות}
כ/ג מגנזי הגר"ח עמ' קיב
כ/ג מוריה שנה ג גל' ג (ר"נ רבינוביץ)
כ/ג מחנה יהודה (אשכנזי) דף יז ע"ג, יח ע"ב
כ/ג מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' פט
כ/ג מלבושי יו"ט ח"א דף מד ע"ג {לח"מ}
כ/ג מנחת אהרן (בריסק) דף יב ע"א
כ/ג מנחת אשר ב"ב עמ' פז
כ/ג מנחת בכורים (מיוחס) דף סב ע"א {תכ"ד}
כ/ג מנחת חינוך ח"א עמ' קצט
כ/ג מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ב עמ' שצט
כ/ג מעיני המים
כ/ג מצודת בן ציון דף יח ע"ד, יט ע"א-ע"ב וע"ד, כה ע"ג {אחרי כדי דיבור - בטלה כל העדות}
כ/ג מקור ברוך (פייתוס) דף שא ע"א
כ/ג מרחשת ח"ב סי' יג אות א
כ/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
כ/ג משאת מרדכי ב"ק עמ' קח
כ/ג משאת מרדכי מכות עמ' לח, מא
כ/ג משנת משה קידושין עמ' סו, סנהדרין עמ' ד {מל"מ}, קב, מכות עמ' לא
כ/ג משרת משה (עטייה)
כ/ג נאמן שמואל דף קעב ע"ג {לח"מ}
כ/ג נזר אברהם מכות ועדות עמ' נח, סז, עט, פב-פג
כ/ג נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' רמו
כ/ג נטיעות חיים דף כו ע"ב, ל ע"א
כ/ג נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' כז
כ/ג נתן פריו מכות עמ' מט, נח
כ/ג סדר הדין (שוחטמן) עמ' 242
כ/ג עומק הפשט ח"ב עמ' רלח
כ/ג עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ג עמ' קפז
כ/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' נח
כ/ג עקדת משה ח"א עמ' קמט-קנ
כ/ג פותח שערים עמ' עז
כ/ג צבי גאון יעקב סי' טו
כ/ג צהר הבית עמ' קי {כ"מ}
כ/ג צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קנג ע"א, קנח ע"א-ע"ב
כ/ג צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' פו אות ב
כ/ג קדושת יו"ט (אלגזי) דף כ ע"א
כ/ג קול דודי (תשף)
כ/ג קול דודי שבועות סי' תקיד
כ/ג קונטרסי שעורים כתובות קונ' יא אות ד עמ' 418
כ/ג קרית מלך
כ/ג קרן פני משה ח"ב
כ/ג ראש ברזל עמ' פ
כ/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' קלה
כ/ג רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' נג
כ/ג שארית נתן (לוברט)
כ/ג שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' קא
כ/ג שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) סי' נו דף קי, סי' נז דף קלד
כ/ג שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' קנד, קפז
כ/ג שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' מג
כ/ג שו"ת מהרלב"ח קונ' הסמיכה סי' ה
כ/ג שופרא דשטרא שער ו פי"א
כ/ג שיח ערב סנהדרין עמ' קטו {עד שיוזמו כולם}
כ/ג שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' מא אות ב-ג
כ/ג שם דרך סנהדרין עמ' עה, מכות עמ' רכב, רלו
כ/ג שם יוסף (מועטי) ח"ב דף פ ע"ד {שאלת תלמיד}
כ/ג שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' קס, קסו, קסח, שפה
כ/ג שעורי ר' שמואל מכות (תשמד) סי' ה
כ/ג שעורי ר' שמואל סנהדרין ח"א עמ' עו-עז
כ/ג שער יהושע ח"ב עמ' קצד
כ/ג שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 331
כ/ג שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף סב ע"ב {לח"מ}
כ/ג שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' רעט
כ/ג תורה מציון שנה ז חוב' א סי' ו אות ב {שאלת תלמיד לרב}
כ/ג תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תצח, תקלט, תקמח, תקפד
כ/ג תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תשעח, תשפא
כ/ד אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' תנ
כ/ד אורים ותומים - תומים סי' לח ס"ק א
כ/ד אורים ותומים עם ברכת אריאל אות קעו-קפו
כ/ד איים בים כתובות סי' מ אות א {שוגג בעדים זוממין}
כ/ד איתן האזרחי עמ' תנג-תנד
כ/ד אמרי סופר עמ' סח
כ/ד ארץ הצבי (שכטר) עמ' רמז
כ/ד אשל אברהם (שפירא) עמ' תרפח, תרצ
כ/ד באר מרים פ"י ה"א אות א
כ/ד בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' רנח
כ/ד בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' נו, קסז
כ/ד בדי הארון (הכהן) עמ' 437
כ/ד בית אהרן וישראל גל' כב עמ' סב, גל' עו עמ' כז, כט
כ/ד בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' שפב
כ/ד בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תכד
כ/ד בכורי חיים ח"ג עמ' רסה {אין לעדים זוממים שגגה מפני שאין בהם מעשה}
כ/ד ברור הלכה כתובות לג ע"א ציון א פסקה ב
כ/ד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' רפג
כ/ד גבורת יצחק מכות עמ' מח, סא {ראב"ד}
כ/ד גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' צט
כ/ד גינת ראובן תרומות עמ' תתרנו {לומר כמוהו}
כ/ד גליוני קדש (אביגדור) עמ' 105
כ/ד דברות משה כתובות עמ' ריב, ב"ק ח"א סי' טו ענף א, ח, ח"ב סי' נו ענף ד
כ/ד דברות משה סנהדרין עמ' שנב, שסח, תפח, תקנו, תקפג
כ/ד הלכה פסוקה הל' עדות ח"ד עמ' קנט
כ/ד הלכה פסוקה ח"ג עמ' קסג, קסה
כ/ד השגות הרמ"ך
כ/ד וגר זאב עמ' קח, קי {לפיכך א"צ התראה}
כ/ד זבח שלמה ח"א עמ' פב, ח"ב עמ' רטו
כ/ד זכרון יהושע (הלוי) ח"ז עמ' 17 {א"צ התראה}
כ/ד חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' רמח
כ/ד חוקות הדיינים ח"א עמ' נא-נג
כ/ד חי' הגר"ח החדש עמ' קעא
כ/ד חי' הריצ"ד
כ/ד חי' יעקב עמ' קג
כ/ד חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קכא
כ/ד חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' יד
כ/ד חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ג דף ג ע"ד
כ/ד יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ה ה"א ס"ק א
כ/ד יד פשוטה מדע עמ' תקנב
כ/ד ידבר שלום ח"א עמ' צב
כ/ד יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קא
כ/ד יחי ראובן (אונג') עמ' רפה
כ/ד כהונת רפאל עמ' שסט, שעג, תלה
כ/ד למודי ה' (תקמז) דף נ ע"א {לח"מ}, נח ע"א
כ/ד לקוטי סופר ח"ב דף כח ע"ג
כ/ד מאורות הדף היומי ח"ז עמ' קנז-קנח
כ/ד מאיר נתיבים עמ' 288 {א"צ התראה}
כ/ד מנחם שלמה סי' נא
כ/ד מנחת אהרן (בריסק) דף סג ע"ב, סנהדרין דף סה
כ/ד מנחת חינוך ח"א עמ' קל, קלט, ר, שיב, שיד, ח"ב עמ' רעח, ח"ג עמ' ריג, רצו, שמז
כ/ד מנחת חינוך מצוה מב (דף סב ע"ד, סג ע"א)
כ/ד מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' רב {רדב"ז}
כ/ד מסורה ח"ח עמ' סב
כ/ד מעדני שמואל עמ' ריג
כ/ד מעיני המים
כ/ד מפענח צפונות עמ' 208
כ/ד מקראי קדש (תשנג) עמ' רפד {ראב"ד}
כ/ד מרחשת ח"ב סי' כד אות א
כ/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
כ/ד משאת המלך ח"ג סי' שעב אות ג
כ/ד משאת מרדכי מכות עמ' ל-לא
כ/ד משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תכח-תל
כ/ד משנת ר' אהרן כתובות עמ' שלו
כ/ד משנת ר' אהרן מאמרים (תשמח) ח"ב עמ' קכא
כ/ד משנת ר' אהרן נדרים עמ' כא
כ/ד משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' קכא
כ/ד משפטים לישראל עמ' לב
כ/ד נזר אברהם מכות ועדות עמ' כ
כ/ד נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' כט אות ב
כ/ד ניצוצי אש עמ' רסט
כ/ד נר דוד ח"ב עמ' רכו {ראב"ד}
כ/ד נר מצוה (ואלק) מצוות דף פה ע"ג
כ/ד ס' יהושע - שו"ת עמ' קנ
כ/ד סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' רסו-רסח
כ/ד עדות ביוסף (נתנזון) (גם בהשמטה דף לה ע"ד, ודף לו ע"ד)
כ/ד עדות ביעקב (ריינס) עמ' תסו-תסז
כ/ד עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' מח
כ/ד עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' לב
כ/ד עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 1 הע' 96, פרק 4 הע' 124
כ/ד פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' רטו
כ/ד פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תקצה {ראב"ד}
כ/ד פרי שמואל מכות עמ' כב
כ/ד צפנת פענח שמות עמ' קכט
כ/ד קול דודי (תשף)
כ/ד קול דודי שבועות סי' תרמד
כ/ד קונטרסי שעורים נדרים שעור כח אות ז, קדושין שעור יז אות ג
כ/ד קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' קכ-קכא
כ/ד קרית מלך
כ/ד רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' פה {לפי שאין בה מעשה}
כ/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תרלג, תרמב
כ/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קנט, קעז, תמט, תסב, שבועות ח"א עמ' קפו
כ/ד רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קסא, שסח
כ/ד שאלת הכהנים תורה דף פו {כ"מ ולח"מ}
כ/ד שאר יוסף ח"ד
כ/ד שו"ת מהרלב"ח סי' קלח (א)
כ/ד שמחת עולם (לגו)
כ/ד שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' קפח, רכח
כ/ד שעורי הגרד"ש ב"ק סי' טו אות ב ד"ה המל"מ, מכות סי' ג אות ג ד"ה כמו
כ/ד שעורי עיון התלמוד כתובות עמ' צ
כ/ד שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות כט
כ/ד שעורי ר' שמואל מכות מהדו"ק ח"א ס"ק ה
כ/ד שעורי ר' שמואל סנהדרין ח"א עמ' עז
כ/ד שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' שלג-שלד
כ/ד שערי טהר ח"ח סי' י אות ד
כ/ד תורת מיכאל עמ' קמא
כ/ד תורת ראשי הישיבות מכות עמ' רעט, תלו, תפג, תקא, תשכד
כ/ד תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' צא
כ/ד תחומין חי"ב עמ' 325
כ/ה אגודת אזוב ח"א דף מד ע"ד, מה ע"ג
כ/ה איים בים מכות פ"א סי' יח אות א
כ/ה בית מועד (גטיניו) דף טו ע"ג
כ/ה ברור הלכה מכות ה ע"א ציון ד
כ/ה ברכות שמים מכות פ"א אות טז {לח"מ}, יט {לח"מ}, רלו, רלח, רסח
כ/ה גבורת יצחק מכות עמ' קכח
כ/ה חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד מכות ה ע"א]
כ/ה חי' מהר"ם פדוואה
כ/ה חסדי דוד ח"ה עמ' תרמט
כ/ה יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' צט
כ/ה לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' פ
כ/ה מחנה יוסף (תשעב) סי' עו אות ז
כ/ה מעיל שמואל (פלורנטין)
כ/ה משאת מרדכי מכות עמ' לה
כ/ה סדר הדיון עמ' 110
כ/ה סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"א עמ' שכט
כ/ה קרן הצבי מצוה פו אות ז
כ/ה קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' צז
כ/ה שם טוב - השלמה
כ/ו אבני ציון ח"ב סי' מב אות ו
כ/ו אורים ותומים עם ברכת אריאל אות פו
כ/ו אמת ליעקב נשים עמ' רלח
כ/ו ברור הלכה מכות ה ע"א ציון ד
כ/ו ברית הלוי השלם
כ/ו ברכת יצחק (פאלער) עמ' יג
כ/ו הגיון א עמ' 52-51
כ/ו חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד תוספתא מכות פ"א בסופו]
כ/ו חסדי דוד ח"ה עמ' תרמט
כ/ו משאת מרדכי מכות עמ' לה
כ/ו ספרי דבי רב ח"ג עמ' תיב
כ/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' נז
כ/ו קרית מלך
כ/ו שם טוב - השלמה
כ/ו שעורי ר' חיים פנחס מכות סי' א אות ח {או"ש}
כ/ז אבן לב דף נה ע"ב
כ/ז אור שמח
כ/ז אמרי בינה (אוירבך) - עדות סי' ה [א] ד"ה כתב {מל"מ}
כ/ז אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' נט אות ב
כ/ז אמת ליעקב נשים עמ' רח-רט
כ/ז בית המדרש
כ/ז בית שמאי (פרידמן) דף יד ע"א {עדי טריפה}
כ/ז ברור הלכה ב"ק עה ע"ב ציון ב
כ/ז ברית עולם (ולר) סי' עה אות ה
כ/ז גבורת יצחק מכות עמ' יח {לח"מ}
כ/ז גדולי שמואל ב"ק דף פח {או"ש}
כ/ז גליוני הגר"ש עמ' קטז-קיז {או"ש}
כ/ז דברי חפץ עמ' קלז
כ/ז הדר דוד עמ' עט
כ/ז היכלי שן ח"ב סי' מז
כ/ז הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' צה-צו
כ/ז הלכה פסוקה הל' עדות ח"ד עמ' קנט
כ/ז הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' רפג
כ/ז וזאת ליהודה (זלצר) עמ' רנט
כ/ז זבח שלמה ח"ב עמ' צה {לח"מ}
כ/ז זכר יצחק (תשן) עמ' לז-לח
כ/ז זכרון הרב עמ' 101, 109, 110 {ק"ו מרוצח בידים לע"ז}
כ/ז זכרון יהושע (הלוי) ח"ז עמ' 12 {עדי טריפה שהוזמו - צריך זוממי זוממין}
כ/ז חוות בנימין ח"ב עמ' תקנב
כ/ז חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' קנח
כ/ז חי' הריצ"ד
כ/ז חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' מט-נ
כ/ז טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 512
כ/ז יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קב
כ/ז כנפי נשרים
כ/ז כתר תורה (תשיז) עמ' מח
כ/ז מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' שעה
כ/ז מחשבת הקודש ח"ב דף לה ע"ד {לח"מ}
כ/ז מנחת אהרן (בריסק) דף נה ע"א, פד ע"א
כ/ז מנחת אלימלך עמ' קיג
כ/ז מנחת מרדכי (קרטמן) ח"ב עמ' עא {לח"מ}
כ/ז משפטים לישראל עמ' צג
כ/ז נתיב אברהם ח"א עמ' קכט
כ/ז עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' קמו {או"ש}
כ/ז עלה יונה עמ' רסז
כ/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' נז {כ"מ}, קפו
כ/ז פרי שמואל מכות עמ' א
כ/ז צפנת פענח במדבר עמ' שטו, שיז
כ/ז קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' תסד
כ/ז קונטרסי שעורים כתובות קונ' יא אות יב, יד, עמ' 416
כ/ז קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' ריג {לח"מ}, דברים עמ' קיא-קיב
כ/ז שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' שנא {כ"מ}
כ/ז שולי הגליון עמ' ריב
כ/ז שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' תנב
כ/ז שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות סה
כ/ז תורת ראשי הישיבות מכות עמ' רפ
כ/ז תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' פ
כ/ח אבי עזרי ח"א וח"ג
כ/ח אגודת אזוב ח"א דף מ ע"ג, השלמות דף ו ע"א
כ/ח אגרות משה חו"מ ח"א סי' יב
כ/ח אוצרות יהושע עמ' תעד {או"ש}
כ/ח אור יעקב סנהדרין דף לז ע"ג
כ/ח אור לי כתובות סי' יד ס"ק ה
כ/ח אור שמח
כ/ח אורים ותומים - תומים סי' לח ס"ק א
כ/ח אחיעזר ח"ג סי' פ ס"ק א
כ/ח אמרי זאב דף נח ע"ד {כופר}
כ/ח אמרי סופר עמ' סח, עד
כ/ח אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' מ
כ/ח אמת ליעקב נשים עמ' לב, רח {או"ש}, רט, רכז-רכח, רל-רלא
כ/ח ארץ הצבי (שכטר) עמ' קח
כ/ח אשר למלך
כ/ח באורי סוגיות (הוניגסברג) כתובות מהדו"ת סי' יט ס"ק יב {או"ש}
כ/ח באורי סוגיות (הוניגסברג) כתובות סי' נה אות ד {או"ש}
כ/ח באורי סוגיות (הוניגסברג) מכות סי' ב אות ו, סי' ד אות ח {או"ש}, סי' כג אות א {או"ש}
כ/ח באר אלחנן עמ' רמא-רמג
כ/ח באר מים חיים (נוסינזון) מכות דף טו {אין משלמים כופר - מדוע אין משלמים דמי השור לבעליו}
כ/ח בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף סט ע"ד {לוקים, בכופר}
כ/ח בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' קעב
כ/ח בינת דניאל ח"א עמ' סג-סד
כ/ח בית אהרן וישראל גל' נו עמ' ס-סא, גל' נט עמ' קנ {או"ש}, גל' עח עמ' כא
כ/ח בית יצחק (ברטלר) מכות סי' א אות א-ג, סי' ב אות א, ה, והערה 3, סי' ג אות א
כ/ח בית ירוחם
כ/ח בית מלך (חב"ד) עמ' 126
כ/ח בית נפתלי (תרנט) סי' ב דף ג ע"א
כ/ח בית נפתלי (תשסו) עמ' קה {בן חלוצה}
כ/ח בנין ציון (עטלינגר) ח"ג סי' קנט
כ/ח ברור הלכה מכות ב ע"א ציון א, ב ע"ב ציון ג, ד
כ/ח ברכות שמים מכות פ"א אות ז, יז {הרג בשגגה}, סח {כופר}, עז {ע"ע}, צ
כ/ח בשבילי התלמוד ח"ב כתובות מא ע"א
כ/ח גבורת יצחק מכות עמ' ד, י, מד, מט, נא-נב, נה, סה
כ/ח גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' קכג, רכט
כ/ח גדולי שמואל ב"ק דף מא, עה, פד {או"ש}
כ/ח דברי יציב חו"מ עמ' נו
כ/ח דברי שמואל (ראטה) עמ' שנא
כ/ח הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' רע
כ/ח הלכה פסוקה הל' עדות ח"ד עמ' קנח
כ/ח הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' רפה
כ/ח הרמב"ם והלכותיו
כ/ח השיב משה (תשעה) סי' סה אות מה עמ' תו
כ/ח זכור זאת ליעקב עמ' צח {לא הזכיר "לא תענה"}
כ/ח זכרון יהושע (ויסברוד) ח"א עמ' רמד
כ/ח חדושים ובאורים (גרי') מכות ב ע"ב
כ/ח חוות בנימין ח"ב עמ' תקכו
כ/ח חזון יחזקאל מכות פ"א ה"א
כ/ח חי' בעל שרידי אש עמ' שסד
כ/ח חי' הריצ"ד
כ/ח חי' ירוחם
כ/ח חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' פג, צט
כ/ח חי' רעק"א (פרדס)
כ/ח חסדי דוד ח"ה עמ' תרמב
כ/ח טבעת החושן ח"ה עמ' לז
כ/ח טל חיים (סגל) עמ' קח
כ/ח יגיעת ערב ב"מ עמ' שלה, שלז {אבי עזרי}, שלט, שנד {אבי עזרי}
כ/ח יקב זאב דף עב ע"א
כ/ח כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קלא
כ/ח כללי קלב"מ (תשנא) עמ' קעג
כ/ח כללי קלב"מ (תשסז) עמ' רפא, שמז
כ/ח כנפי נשרים
כ/ח כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף נו ע"ג
כ/ח מאור למלך כתובות עמ' רלד
כ/ח מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' קח {או"ש}, קיא {או"ש}, קיב, קיד, קיז {או"ש}, קכב, קכו, קמה, קנח
כ/ח מאיר נתיבים עמ' 173 {שנמכר כע"ע}
כ/ח מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף י ע"ד
כ/ח מגדל צופים ח"א סי' סז
כ/ח מוריה גל' רלא עמ' סו, סח {כופר}, גל' רלו עמ' פז-צ
כ/ח מוריה שנה ב גל' יא (ר"מ גיפטר)
כ/ח מזכרת חיים עמ' קיא
כ/ח מחנה יוסף (תשעב) סי' עו אות ט
כ/ח מחנה לויה (תקעט) דף עד ע"ד
כ/ח מחנה לויה (תשעד) עמ' ה, שה
כ/ח מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף פט ע"ב-ע"ג, ח"ב דף צח ע"ג, צט ע"א, קלט ע"א, קמט ע"ב
כ/ח מנחת חינוך ח"א עמ' קצח, רטו
כ/ח מנחת מאיר דף נג ע"ד
כ/ח מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' א
כ/ח מעדני שמואל עמ' רא {או"ש}
כ/ח מעין החכמה עמ' כט
כ/ח מעליות חי"ז עמ' 25-27
כ/ח מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רצד ע"ב, רצה ע"ג
כ/ח מראה אש ח"ב עמ' רמה
כ/ח מרחשת ח"א קונ' הזמה אות א, ח"ג סי' ל אות ט
כ/ח משארית יעקב עמ' סט
כ/ח משאת המלך ח"ד סי' תקלא {"כאשר עשה" בהריגת השור}
כ/ח משאת מרדכי ב"ק עמ' קעג-קעד
כ/ח משאת מרדכי מכות עמ' יד, כב
כ/ח משב יעקב ח"ב
כ/ח משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' שצח
כ/ח משנה הלכות ח"ג סי' נג
כ/ח משנת ר' אהרן כתובות עמ' שמה, שמז
כ/ח משפטי אמת עמ' נ
כ/ח משפטי דרבנן עמ' צב
כ/ח נזר אברהם מכות ועדות עמ' יב-יג, לב
כ/ח נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' רלז, רחצ
כ/ח נחלת מים סי' כה אות א {או"ש}
כ/ח נר דוד ח"ב עמ' רכט
כ/ח נר מצוה (ואלק) מצוות דף עו ע"א
כ/ח נתיבות שלום (למפרט)
כ/ח נתן פריו מכות עמ' ו
כ/ח ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' רב
כ/ח ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' קפב, קפח-קפט
כ/ח סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' רסח-רע
כ/ח סופר המלך
כ/ח עדות ביעקב (ריינס) עמ' רג {לא משלמים כופר}, רז-רט {לוקים}, ריב-ריד
כ/ח עליות משה (תשנב) ח"א עמ' קפא
כ/ח עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תשיג
כ/ח ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' עז
כ/ח פני אברהם (פרלמן) דף פז ע"ג
כ/ח פרי מלכה סי' פח
כ/ח פרי שמואל מכות עמ' ו, ח, טז, כא
כ/ח קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קפ
כ/ח קונטרסי שעורים גיטין שעור ג אות ד, קדושין שעור יז אות ד
כ/ח קונטרסי שעורים כתובות קונ' יא אות יד עמ' ריא
כ/ח קרית מלך
כ/ח קרן פני משה ח"ב
כ/ח רלב"ג שמות פכ"א תועלת ב עמ' רסב-רסג
כ/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תרלד
כ/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קס, שבועות ח"א עמ' קפו
כ/ח שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' קלו
כ/ח שולי הגליון עמ' ריב
כ/ח שם דרך מכות עמ' ר, רכז, רל-רלא, רלח, רמד-רמה
כ/ח שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' רכד
כ/ח שעורי הגרד"ש ב"ק סי' טו אות ב ד"ה והנה בקצה"ח, מכות סי' ג אות א ד"ה הרמב"ם, אות ג ד"ה ואפשר, סי' ד אות א ד"ה ונראה, סי' ו ד"ה בגמ'
כ/ח שעורי ר' חיים פנחס מכות סי' ב אות ז, סי' ג אות ג-ד
כ/ח שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות יג
כ/ח שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' רלח
כ/ח שעורי ר' שלמה עמ' קעז, רעג
כ/ח שעורי ר' שמואל קדושין עמ' רא-רג, מכות (תשמד) סי' י {או"ש}, כב {או"ש}, מב, נח, קנא {או"ש}
כ/ח שער המלך ח"ב עמ' רכו
כ/ח שער שושן עמ' לד
כ/ח שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' שמו
כ/ח שערי טהר ח"ו סי' פב
כ/ח שערי שאול ב"ק עמ' מ
כ/ח שרשי הים דף קעט ע"א, קפ ע"א
כ/ח תורה שלמה שמות פכ"ב אות ל {שנמכר}
כ/ח תורה תמימה שמות פ' כב אות יז
כ/ח תורת חיים (ליבוביץ, תשסט) סי' לה עמ' קעז
כ/ח תורת ישראל (פרוכטהנדלר) סי' לז אות ד
כ/ח תורת ראשי הישיבות מכות עמ' רמז, רפה
כ/ח תורת ראשי הישיבות מכות עמ' רסה, רפח, שפט-שצ, שצג, תתיח
כ/ח תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' תקמ
כ/ח תירוש ויצהר - תפארת בנים סי' נז
כ/ח תפארת אבות (סופר) עמ' קנט-קס {בן חלוצה}
כ/ח תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' קמד
כ/ט אור לי כתובות סי' יד ס"ק ד
כ/ט איים בים מכות פ"א סי' א אות א
כ/ט אמת ליעקב נשים עמ' רכו-רכז
כ/ט בינת דניאל ח"א עמ' סד
כ/ט בית יצחק (ברטלר) מכות סי' א אות א-ג, סי' ב אות א, ה, והערה 3, סי' ג אות א
כ/ט בית מאיר (תשע) סי' קכז ס"א עמ' עד
כ/ט גדולי שמואל כתובות דף לב
כ/ט דברי יחזקאל (תרצה) דף פג ע"ד
כ/ט דברי סופרים (רזין) דף יט ע"ד {"קבלה" - הל"מ}
כ/ט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תצג
כ/ט זית רענן ח"ב עמ' סג
כ/ט זכור זאת ליעקב עמ' צח {לא הזכיר "לא תענה"}
כ/ט זכרון יוסף (שטיינהרט) אהע"ז סי' ח
כ/ט חדושים ובאורים (גרי') מכות ב ע"ב
כ/ט חוות בנימין ח"ב עמ' תקכו
כ/ט כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קלא
כ/ט מנחת חינוך ח"א עמ' קצח, ח"ג עמ' שב
כ/ט מעליות חי"ז עמ' 25-27
כ/ט משארית יעקב עמ' עא, עה
כ/ט משפטי אמת עמ' נ, נג
כ/ט נזר אברהם מכות ועדות עמ' לב
כ/ט נתן פריו מכות עמ' מא
כ/ט עדות ושטרות עמ' 217
כ/ט עליות משה (תשנב) ח"א עמ' קפא
כ/ט עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תשיג
כ/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תרלד
כ/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קס, שבועות ח"א עמ' קפו
כ/ט שם דרך מכות עמ' קצח
כ/ט שעורי הגרד"ש מכות סי' ג אות ג ד"ה וברדב"ז
כ/ט שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' שמג, שמה
כ/ט שרשי הים
כ/ט תורת ראשי הישיבות מכות עמ' שמח {והצדיקו}
כ/ט תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תתיג {והצדיקו}
כ/י אהל משה (הורוביץ) ח"א מכות ב ע"א
כ/י אור המאיר (שפירא) סי' כב אות ג
כ/י אמת ליעקב נשים עמ' ריב, רכו
כ/י אנצי"ת ע' בת כהן הע' 180
כ/י בינת דניאל ח"א עמ' סג
כ/י בית שמאי (פרידמן) דף ו ע"ד, ז ע"ד, ח ע"א-ע"ב, י ע"ג-ע"ד {אם העידו רק עליה - מומתים במיתה שלה}
כ/י דברות משה סנהדרין עמ' תקצ
כ/י דורש לציון (תקצד) דרוש יג
כ/י דורש לציון (תשנה) עמ' קעט
כ/י המאור הגדול (יעבץ) עמ' שמא
כ/י הר המלך ח"ז עמ' רעב
כ/י הרמב"ם והלכותיו
כ/י השיב משה (תשעה) סי' פה אות א עמ' פט
כ/י חוקות הדיינים ח"ג עמ' שמד
כ/י חי' הריצ"ד
כ/י חי' ר' חנוך הענאך עמ' פ
כ/י חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' סז
כ/י חי' רעק"א (פרדס)
כ/י חק המלך
כ/י יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קב
כ/י כללי המצוות (גיקטיליא) עמ' קכג
כ/י כנפי נשרים
כ/י מלחמת יהושע סי' מג, עמ' קנ, קנב
כ/י מנחת אהרן (בריסק) דף מג ע"ב
כ/י מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ב עמ' שצו
כ/י מרחשת ח"א קונ' הזמה אות ג בהגהה
כ/י עדות ביעקב (ריינס) עמ' קפז, קפט
כ/י עמק הלכה (בוימל) עמ' רס
כ/י ענפי ארז (זי') דף קנח ע"א
כ/י פורת יוסף (שלופר) דף נד ע"א
כ/י שולי הגליון עמ' ריג
כ/י שם טוב - השלמה
כ/י שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות כו
כ/י שעורי ר' שמואל מכות (תשמד) סי' כד
כ/י שרשי הים
כ/י תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תתלז


כא/966 הלכות עדות פרק כא *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


כא/רה"פ הרמב"ם המדויק
כא/רה"פ יד פשוטה
כא/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
כא/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
כא/רה"פ פי' ר"י קאפח
כא/רה"פ רמב"ם לעם
כא/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
כא/א אור הישר
כא/א אורים ותומים עם ברכת אריאל אות רה-רו
כא/א איים בים מכות פ"א סי' ח אות ג
כא/א אם הדרך
כא/א בית מאיר (תשע) סי' קכז ס"א עמ' עד
כא/א בן יהודה סי' קלג
כא/א בני יהודה דף מח ע"ג
כא/א ברור הלכה מכות ג ע"א ציון ג
כא/א ברכות שמים מכות פ"א אות קא-קב
כא/א הלכה פסוקה הל' עדות ח"ד עמ' קס
כא/א המאור הגדול (יעבץ) עמ' שמא
כא/א הר המלך ח"ז עמ' רעב
כא/א השגות הרמ"ך
כא/א חי' הריצ"ד
כא/א חי' ר' חיים הלוי דף צו
כא/א חסדי דוד ח"ה עמ' תרמז
כא/א לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' נח אות ב-ד
כא/א לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק סי' ד ס"ק ד {או"ש}
כא/א מעיני המים
כא/א מצודת בן ציון דף כו ע"ג {כתובה}
כא/א מקור ברוך (פייתוס) דף ש ע"ד
כא/א מרכבת המשנה מהדו"ב
כא/א משאת מרדכי מכות עמ' כב
כא/א משנה הלכות ח"ג סי' נג
כא/א נזר אברהם מכות ועדות עמ' מו {או"ש}
כא/א סדר משנה (תאומים)
כא/א עדות ביוסף (נתנזון)
כא/א עין יצחק ח"ב עמ' תו
כא/א קרית מלך
כא/א שעורי ר' חיים פנחס מכות סי' ה אות ג
כא/א תפארת ציון (קואינקה) עמ' קיט
כא/ב אוצרות הרמב"ם
כא/ב אור שמח
כא/ב אם הדרך
כא/ב ברור הלכה מכות ג ע"א ציון ה
כא/ב בשמים ראש סי' מה
כא/ב הלכה פסוקה הל' עדות ח"ד עמ' קס
כא/ב לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק סי' כג ס"ק א
כא/ב מאיר עיני חכמים ח"א דף קג ע"א, מהדו"ת ח"א דף נט ע"ב
כא/ב משאת מרדכי מכות עמ' כג
כא/ב משה ידבר (תקפז) שו"ת דף פה ע"ב
כא/ב משה ידבר (תשעו) עמ' תעח
כא/ב משנת יוסף שביעית ח"ד עמ' קפה-קפו
כא/ב עמק הלכה-אסיא (תשמו) עמ' 153 {שעה"מ}
כא/ב פד"ר חי"ד עמ' 296
כא/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"ז סי' ריט
כא/ב שולי הגליון עמ' ריד
כא/ב שופרא דשטרא שער יד פ"ה
כא/ב שם טוב - השלמה
כא/ג הגהות רימ"א
כא/ג המאור הגדול (יעבץ) עמ' שמב
כא/ג זכר יהודה עמ' רצז
כא/ג משאת מרדכי מכות עמ' כג
כא/ג עדות ביוסף (נתנזון)
כא/ג קרית מלך
כא/ג שם טוב - השלמה
כא/ד אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' צו, ח"ד עמ' לג, לח
כא/ד אבני נזר חו"מ סי' ד
כא/ד אגודת אזוב ח"א דף לז ע"ג, לח ע"ד, לט ע"א
כא/ד אהל שרה לאה עמ' רנט
כא/ד אולם המשפט סי' צב סעיף ב {כ"מ}
כא/ד אומר לציון סי' רנג
כא/ד אור הישר
כא/ד אור המאיר (קובץ) ח"ב עמ' 142 {כ"מ}
כא/ד אוריין תליתאי (תאומים) סי' קסט
כא/ד אורים ותומים - תומים סי' לח ס"ק א
כא/ד אורים ותומים עם ברכת אריאל אות פח-פט {מל"מ}, צז {מל"מ}, ריז-ריט, רכ {לח"מ}, רכט-רל, רלב
כא/ד אם הדרך
כא/ד אמרי בינה (אוירבך) - נדרים סי' טו ד"ה ולכאורה {כסף משגה ומגדל עוז}
כא/ד אמרי נפתלי ח"ב עמ' ריח
כא/ד אמרי סופר עמ' סד {מל"מ}
כא/ד ארץ צבי (ראם) ח"א דף ג ע"ד {כ"מ - מה שיכול לתפוס}
כא/ד באר מים חיים (נוסינזון) ב"ק דף עד
כא/ד בית אהרן וישראל גל' יא עמ' צה {כ"מ}
כא/ד בית אהרן וישראל גל' צו עמ' כו {כ"מ - תפיסה}
כא/ד בית זבול ח"ב סי' ד אות ז
כא/ד בית יעקב (טבשונסקי) סי' רד סעיף א {כ"מ}, סי' תז סעיף א {ראב"ד}
כא/ד בית לוי (גולדברג) דף לו ע"ד
כא/ד בית נפתלי (תרנט) סי' א {מל"מ}
כא/ד בית נפתלי (תשסו) עמ' צח {מל"מ}
כא/ד בני דוד
כא/ד בנין אפרים עמ' פג
כא/ד ברור הלכה ב"ק עג ע"ב ציון ה
כא/ד ברית יצחק (איזקסון) דף ו ע"ד {כאשר זמם בגלל תפיסה}
כא/ד ברית עולם (ולר) סי' עה אות ג, ח
כא/ד ברכות שמים מכות פ"א אות עט {מל"מ}, רט
כא/ד ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' רכח
כא/ד גבורת יצחק מכות עמ' נט, עז, פד {ראב"ד}
כא/ד גדולי שמואל ב"מ דף ט ע"ב {כ"מ}
כא/ד גינת ביתן סי' כג (דף מה ע"ב)
כא/ד דבר אליהו (מיליקובסקי) דרוש מ עמ' שמ
כא/ד דבר מאיר (ראק) סי' עז, קט, קיט
כא/ד דברי אברהם (שדמי) ח"ב עמ' קלא
כא/ד דברי חיים (אוירבך) הל' נזק"מ סי' יב {תפיסה}
כא/ד דברי חיים (אוירבך) עדות סי' כט ד"ה כתב, מים חיים סי' מב ד"ה כתב
כא/ד דברי ירוחם דף צט ע"ב, וסי' ז
כא/ד דברי משפט - חי' מהרי"א סי' לח אות ב
כא/ד דעת מרדכי ח"ב עמ' מא {מל"מ}, מד
כא/ד דרך ישרה ח"ב עמ' קכה, קעח
כא/ד דרכי משה ח"ב שמעתתא א פ' יז
כא/ד דרכי משה ח"ב שמעתתא ב פ' א
כא/ד הגהות עמק המלך
כא/ד הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' עא-עג {מגדל עוז}
כא/ד המדות לחקר ההלכה מדה יח אות יד, מדה נג אות לב
כא/ד הפלאות נדרים (תשעג) עמ' עה-עז
כא/ד השגות הרמ"ך
כא/ד ואם תאמר ח"א קושיה 1218
כא/ד וגר זאב עמ' קח {מל"מ}
כא/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' סא
כא/ד זית רענן ח"ב עמ' קכט
כא/ד חזקה רבה חו"מ ח"ד עמ' 66 {מל"מ}
כא/ד חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' צ עמ' רכז-רכח
כא/ד חי' הגר"ח החדש עמ' קעא, קעד-קעה
כא/ד חי' הגר"י סי' מה
כא/ד חי' הריצ"ד
כא/ד חי' חתם סופר
כא/ד חי' ר' שמואל יבמות עמ' צח
כא/ד חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' פח {כ"מ}
כא/ד חק לישראל שומרים עמ' 1165 {כ"מ}
כא/ד חקר יצחק עמ' קלז
כא/ד חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' נ עמ' קסב {כ"מ}, קסד
כא/ד טהור רעיונים דף ב ע"ב
כא/ד יד מלך (מן) הל' חובל פ"ד הי"א
כא/ד יקב זאב דף פו ע"ב {מל"מ}
כא/ד יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' צח, ק, קה, קז, רצ
כא/ד ישועות ישראל סי' מט סעיף ז {כ"מ}
כא/ד כבוד הלבנון דף מ ע"ג {כ"מ - תפיסה}
כא/ד כובע ישועה ב"ק עח ע"ב
כא/ד כתר נהורא עמ' נז
כא/ד לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' נח אות ד
כא/ד מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' ד
כא/ד מאורות נתן (הורוביץ) דף כו ע"ד {כ"מ - קל לתפוס}
כא/ד מהלכי משפט ח"ד עמ' 719
כא/ד מחנה יהודה (אשכנזי) דף כד ע"ד {מל"מ}
כא/ד מחנה ישראל (אליהו)
כא/ד מטה אהרן ב"ב עמ' קנח {מל"מ}
כא/ד מי באר (אופנהיימר) דף מט ע"ג, נ ע"א
כא/ד מלואי אבן ח"ג עמ' קט
כא/ד מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף ד ע"ד {מל"מ}
כא/ד מנחת אהרן (בריסק) דף פז ע"א, סנהדרין דף סה {מל"מ}
כא/ד מנחת חינוך ח"ג עמ' שג
כא/ד מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תקסח {כ"מ}, ח"ב עמ' יד {כ"מ}, לד {כ"מ}, סח {כ"מ}, עד-עה, עז {כ"מ}, צא {כ"מ}
כא/ד מצודת בן ציון דף כג ע"ב וע"ד, כה ע"א-ע"ג, כו ע"ב
כא/ד מראה אש ח"ב עמ' רכה
כא/ד מרחשת ח"ב סי' כג אות ג
כא/ד מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
כא/ד מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קיא אות א, סי' קכז אות ה {כ"מ - תפיסה}
כא/ד משאת מרדכי ב"ק עמ' רפט
כא/ד משה מבחוריו דף כז ע"ב-ע"ג {מל"מ}
כא/ד משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תפז
כא/ד משנת משה מכות עמ' יג
כא/ד משנת ר' אהרן גיטין עמ' קס
כא/ד נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' ריז, רלח, ח"ב עמ' שיד
כא/ד נתן חכמה ב"ק סי' ג, שבועות סי' א
כא/ד נתן פריו גיטין עמ' פז {מל"מ}
כא/ד ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תקמה {ראב"ד}
כא/ד סדר משנה (תאומים)
כא/ד סוגיות בדיני ממונות עמ' 2-3
כא/ד עדות ביוסף (נתנזון)
כא/ד עדות ביעקב (ריינס) עמ' שמה-שמו, שסו-שסז
כא/ד עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' נד {מל"מ}
כא/ד עטרת שלמה ח"א עמ' נב
כא/ד עין יצחק ח"ב עמ' תה
כא/ד עמק הלכה (אורנשטין) סי' מט אות א
כא/ד עמק יהושע אחרון עמ' קכ
כא/ד ערך שי חו"מ סי' רז סעיף ז {מגדל, סי' עוז}
כא/ד פורת יוסף (שלופר) דף טו ע"ג, סח ע"א, סט ע"ב
כא/ד פינות הבית דף כח ע"ג {כ"מ}
כא/ד פני אברהם (פרלמן) דף פח ע"ג {מל"מ}
כא/ד פני יעקב דף ט ע"ב {כ"מ - משום תפיסה}
כא/ד פני מבין ח"א דף לה ע"ג {מל"מ}
כא/ד פרחי כהונה (קצבורג) עמ' פד {שמין באשה}
כא/ד פתח הבית (טיקטין, תקפ) סי' לא דף עה ע"ד
כא/ד פתחי שערים דף לג ע"ב {כ"מ - תפיסה}, מח ע"ב {כ"מ}
כא/ד צבי תפארתו ב"ב פ"ג עמ' קלה {מל"מ}
כא/ד קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' קנד {כ"מ - תפיסה}, קצג {מל"מ - הקשה על הריטב"א}
כא/ד קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' שצו, תקכה {כ"מ}
כא/ד קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' צה
כא/ד רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' שיט
כא/ד רביד הזהב (אברך) דף ז ע"ב וע"ד, ח ע"א-ע"ב
כא/ד שארית יהודה (בלום) דף קב ע"ב {כ"מ - זכות תפיסה}
כא/ד שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף קמד ע"א {כ"מ}
כא/ד שארית כלב עמ' סז {רדב"ז}
כא/ד שו"ת מהר"ש ענגיל ח"א סי' נט דף עט ע"א {כ"מ - אם תפיסה מועילה נחשב כאשר זמם}
כא/ד שולי הגליון עמ' רטו
כא/ד שושנת יעקב (הורוויץ) סי' פז סעיף כט {כ"מ}, סי' קמה סעיף ג {מל"מ}, סי' קפב סעיף א {כ"מ}
כא/ד שם ישראל - שו"ת עמ' רד
כא/ד שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' קפב
כא/ד שער המלך ח"ב עמ' תכא-תכב
כא/ד שער משפט סי' א ס"ק ד
כא/ד שערי טהר ח"ג שער ג סי' יג אות א, ח"ה שער ב סי' י אות א, ח"ו סי' פב, ח"ח סי' ז אות א, סי' י אות ב, סי' יד אות ב-ג, סי' קכא אות ב, ודף תכו ע"ב
כא/ד שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 480
כא/ד שערי ישר שער ז פכ"ב אות ו
כא/ד שערי ציון (כהן, תרצח) דף ל ע"ג {כ"מ - תפיסה}
כא/ד תולדות יצחק (שור) דף טז ע"ב {כ"מ - תפיסה}
כא/ד תורה מציון שנה ה חוב' ג סי' טו אות ו {מל"מ}
כא/ד תלפיות ו חוב' ג עמ' 879 {כ"מ}
כא/ד תפארת אברהם ב"ק עמ' קעד
כא/ד תשורת שי ח"א סי' ט {תפיסה}
כא/ד תשורת שי מהדו"ק סי' ט {ראב"ד}, רפח {כ"מ}, שח {כ"מ}
כא/ד תשורת שי מהדו"ת סי' נה, קכג, קסב {כ"מ}
כא/ה אבני החושן סי' רצ סעיף ט {מל"מ}
כא/ה אבני נזר אהע"ז סי' קכו אות ז
כא/ה אגודת אזוב ח"א דף מז ע"ד
כא/ה אוצמפה"ת ב"מ ד ע"א הע' 16, 18
כא/ה אוצר הסוטה
כא/ה אור הישר
כא/ה אור שמח
כא/ה אורים ותומים - תומים סי' לח ס"ק א
כא/ה אורים ותומים עם ברכת אריאל אות קיג {קנוי וסתירה}
כא/ה אחיעזר ח"א סי' ו ס"ק ח
כא/ה אם המלך עמ' כה, קכז
כא/ה אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' נד הערה א
כא/ה אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' נד הערה א
כא/ה באר דוד ב"מ פ"א סי' נא אות ו
כא/ה בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' קע, קפה
כא/ה בינת דניאל ח"א עמ' סד {רדב"ז}
כא/ה בינת צבי עמ' שצא-שצז
כא/ה בית הלוי ח"ג סי' ו עמ' לז
כא/ה בית המדרש
כא/ה בית זבול ח"ד עמ' קצא
כא/ה בית יצחק (ברטלר) מכות סי' א אות ב
כא/ה בנין דוד (מייזלש, תשסט) סוגיות עמ' נח
כא/ה בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' תב
כא/ה גבורת יצחק מכות עמ' נא-נב
כא/ה גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' כב, מא, ח"ב עמ' א, ה
כא/ה גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' קכד
כא/ה גדולי שמואל ב"ק דף עג {או"ש}
כא/ה גליונות אבני נזר
כא/ה דעת מרדכי ח"ב עמ' מה
כא/ה דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תיא, תריז
כא/ה הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' קמט
כא/ה הלכה פסוקה הל' עדות ח"ד עמ' קסו
כא/ה הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' רפח
כא/ה התורה והמדינה ח"ד עמ' קיג
כא/ה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תצג
כא/ה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' סא
כא/ה זבח שלמה ח"ד עמ' קיד
כא/ה זכרון יחזקאל עמ' יח
כא/ה זכרון שלמה (קליין) עמ' רעח
כא/ה חדושים ובאורים (גרי') מכות ב ע"ב
כא/ה חזו"א אהע"ז סי' יח ס"ק ב
כא/ה חזו"א על הרמב"ם
כא/ה חי' בעל שרידי אש עמ' תח
כא/ה חי' הגר"ח החדש עמ' קנ
כא/ה חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' קנא
כא/ה חי' ר' חיים הלוי דף כב, צז
כא/ה טבעת החושן ח"א עמ' נט, ח"ה עמ' לח, אגרא דשמעתא ח"א עמ' רפו-רפז, ח"ד עמ' קמא
כא/ה יגיעת ערב ב"מ עמ' שלז
כא/ה יד ישראל ח"ב
כא/ה יחי ראובן (אונג') עמ' מד
כא/ה כבוד מלכים (מרגליות)
כא/ה כללי קלב"מ (תשסז) עמ' שמט
כא/ה כתר אפרים עמ' קצז
כא/ה מאור למלך גיטין עמ' קסא
כא/ה מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' קיד, קכ, קכב
כא/ה מאיר נתיבים עמ' 79
כא/ה מגנזי הגר"ח עמ' מח
כא/ה מחנה יוסף סוטה עמ' קמז
כא/ה מנחת חינוך ח"א עמ' קצט, ח"ג עמ' שג
כא/ה מנחת חינוך מצוה לז (דף נז ע"ד), תקכד (דף עו ע"ג)
כא/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
כא/ה משארית יעקב עמ' עג
כא/ה משאת מרדכי ב"ק עמ' קעג
כא/ה משאת מרדכי מכות עמ' י, יד
כא/ה משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תתקכז, ח"ג סי' שצח, תיג
כא/ה משנת יעקב משפטים עמ' קצט
כא/ה משנת ר' אהרן כתובות עמ' שמז
כא/ה נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' רמח, רצ, רחצ
כא/ה נתיבות מרדכי ב"מ פ"א עמ' סו
כא/ה נתיבות מרדכי גיטין עמ' סג, תקט
כא/ה עדות ביוסף (נתנזון)
כא/ה עדות ושטרות עמ' 30, 33
כא/ה עטרת ישראל עמ' קכז
כא/ה עין חנוך עמ' רפב [ירושלמי סוטה פ"א ה"א]
כא/ה ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' עז
כא/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קט
כא/ה פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' קיט
כא/ה פרי שמואל מכות עמ' יז
כא/ה קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' קמה
כא/ה קרית מלך
כא/ה רווחא שמעתתא ח"א עמ' פא
כא/ה שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' קפב
כא/ה שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' רכו
כא/ה שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' ה ס"ק ב-ג
כא/ה שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' עג
כא/ה שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' רכה
כא/ה שעורי הגרד"ש מכות סי' ב ד"ה ובאמת, סי' ג אות א ד"ה ולא, אות ג ד"ה ואפשר, סי' ד אות ב ד"ה והנה
כא/ה שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות סב
כא/ה שעורי ר' שמואל מכות (תשמד) סי' מב, מד-מה
כא/ה שער משפט סי' רצ ס"ק ב (קסג ע"א)
כא/ה תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' שסד
כא/ה תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תרחצ
כא/ה תנופת זהב עמ' 291
כא/ו אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קעה
כא/ו אגודת אזוב השלמות דף טז ע"ג
כא/ו אחיעזר ח"ב סי' כה ס"ק ח
כא/ו אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' לה
כא/ו באר מים חיים (נוסינזון) ב"ק דף עג
כא/ו בכורי חיים ח"ה עמ' צט
כא/ו בני שמואל דף סא ע"ב
כא/ו ברור הלכה ב"ק עב ע"ב ציון א, עג ע"ב ציון ד
כא/ו ברכות חיים ח"א עמ' קכז
כא/ו דברות משה ב"ק ח"א סי' נ ענף א {כ"מ}
כא/ו דליית הכרם עמ' תתתלו {ד' וה'}
כא/ו הר המוריה (אדר"ת) עמ' רכה
כא/ו הר המלך ח"ז עמ' רעג
כא/ו זכרון יהודה (לאש) דף מב ע"א
כא/ו חזו"א ב"ק סי' יט ס"ק ז
כא/ו חזו"א על הרמב"ם
כא/ו חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"ק עג ע"א]
כא/ו חי' חתם סופר
כא/ו מעיני המים
כא/ו נזר אברהם מכות ועדות עמ' פג
כא/ו פתח הבית (טיקטין, תקפ) סי' לא דף עה ע"א-ע"ב
כא/ו צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קלה ע"ד, קלו ע"א
כא/ו קרית מלך
כא/ו שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' קנח
כא/ו שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 332
כא/ו תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תתיח, תתכב
כא/ז אבי עזרי ח"א
כא/ז בית יצחק (תשי"ג) עמ' 124
כא/ז הלכה פסוקה הל' עדות ח"ד עמ' קס
כא/ז הלכה פסוקה ח"ד עמ' קכט הערה 30
כא/ז חוקות הדיינים ח"ב עמ' תכג
כא/ז חזון יחזקאל ב"ב פ"ב ה"ד
כא/ז יגיעת ערב ב"מ עמ' שנב
כא/ז כבוד יו"ט
כא/ז כתר המלך
כא/ז מטה אהרן ב"ב עמ' קפ-קפא
כא/ז מנחת אשר ב"ק עמ' קי
כא/ז משאת מרדכי ב"ק עמ' קז
כא/ז נזר אברהם מכות ועדות עמ' רנב
כא/ז נתיבות שלום (למפרט) עמ' קיד
כא/ז עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' נד
כא/ז פנת יקרת (תשנד) סי' קלג
כא/ז פנת יקרת (תשעא) עמ' תרז
כא/ז פתח הבית (טיקטין, תקפ) סי' לא דף עה ע"א
כא/ז שם טוב - השלמה
כא/ח אבן האזל (השמטות, דף עט ע"ג)
כא/ח אורים ותומים - תומים סי' לח ס"ק א
כא/ח אורים ותומים עם ברכת אריאל אות רכ-רכב, רלה {לח"מ}
כא/ח באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
כא/ח בית מועד (גטיניו) דף טו ע"ב {לח"מ}
כא/ח ברור הלכה ב"ק כג ע"ב ציון ז, כד ע"א ציון ג, ה, סנהדרין פו ע"ב ציון א, ו
כא/ח גבול יהודה (אשכנזי) חי' ב"ק דף יא ע"ג
כא/ח גבורת יצחק מכות עמ' ו, נז
כא/ח דברות משה ב"ק ח"א סי' טו ענף א, ח
כא/ח דברי יחזקאל (מישור) עמ' רנג
כא/ח דברי יחזקאל (תרצה) דף פג ע"ג
כא/ח דברי תורה (תאומים) דף ו ע"ג
כא/ח הלכה פסוקה ח"ד עמ' קלח הערה 80
כא/ח המדות לחקר ההלכה מדה ג אות לג
כא/ח השגות הרמ"ך
כא/ח חזו"א ב"ק סי' יט ס"ק ד
כא/ח חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' נ עמ' קמג
כא/ח חי' הגר"ח החדש עמ' שכז
כא/ח חיי אריה (ליפקין) חו"מ סי' א אות ו
כא/ח חלקת יואב מהדו"ק יו"ד סי' י, אהע"ז סי' ה
כא/ח חסדי דוד ח"ד עמ' יג
כא/ח יגיעת ערב ב"מ עמ' שנב
כא/ח כתר המלך
כא/ח מעיני המים
כא/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
כא/ח משאת מרדכי ב"ק עמ' רו-רז
כא/ח משנת ר' אהרן ב"ק עמ' רלג
כא/ח משפטי אמת עמ' נה
כא/ח נזר אברהם מכות ועדות עמ' רנב
כא/ח נתיבות שלום (למפרט)
כא/ח פנים חדשות [מהר"ם אלשקר נט]
כא/ח שופרא דשטרא שער יז פ"ד
כא/ח שנות חיים (מיל') עמ' ה
כא/ח תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תתט, תתיב
כא/ח תקוני טעויות
כא/ט אבי עזרי ח"א וח"ג
כא/ט אבן האזל
כא/ט אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' צו
כא/ט אבני אש (מילר) עמ' רצג {לח"מ}
כא/ט אגודת אזוב ח"א דף נ ע"ד
כא/ט אור הישר
כא/ט אור שמח
כא/ט אורים ותומים - תומים סי' לח ס"ק א
כא/ט אורים ותומים עם ברכת אריאל אות קכ, קלד-קלו, רלד
כא/ט אושר ירוחם עמ' פד
כא/ט אמת ליעקב נשים עמ' ריג
כא/ט אנצי"ת ע' גונב נפש הע' 114, 117
כא/ט אשר למלך
כא/ט בית זבול ח"ג סי' נא
כא/ט בית יחזקאל (סרנה) גליונות
כא/ט בני ציון (מיטובסקי, תשסד) עמ' רג
כא/ט ברור הלכה סנהדרין פה ע"ב ציון ז, פו ע"ב ציון א, ו
כא/ט דברי חיים (אוירבך) עדות סי' כה ד"ה בסוף, סי' כו ד"ה כתב, סי' כז ד"ה עוד
כא/ט הלכה פסוקה ח"ד עמ' קמ הערה 100, עמ' קמא הערה 110, 119
כא/ט המדות לחקר ההלכה מדה ג אות לב
כא/ט השגות הרמ"ך
כא/ט חדושים ובאורים (גרי') סנהדרין סי' ז ס"ק כד
כא/ט חזו"א ב"ק סי' יט ס"ק ד
כא/ט חזו"א על הרמב"ם
כא/ט חזון יחזקאל ב"ק פ"ח ה"א {או"ש}
כא/ט חזקה רבה חו"מ ח"ד עמ' 126, 121
כא/ט חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' לט עמ' קכד {ר"ח הלוי}, סי' נ עמ' קמג
כא/ט חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' קנא
כא/ט חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד סנהדרין פו ע"ב]
כא/ט חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קנא
כא/ט חי' ר' חיים הלוי
כא/ט חי' ר' חיים הלוי דף קיא
כא/ט יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' תמד-תמה
כא/ט יגיעת ערב ב"מ עמ' שמ {או"ש}, שנב, שנד
כא/ט יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קב
כא/ט יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' צד, צה {לח"מ}, צז
כא/ט ישועות מלכו (הגהות)
כא/ט לב בנים עמ' תכד-תלד
כא/ט לב הארי על חובות הלבבות - שער הבטחון עמ' תלט
כא/ט לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' קכג {לח"מ}
כא/ט מאור למלך ב"ק עמ' ר-רא, רג-רד
כא/ט מגילת ספר לאוין דף צג ע"ג
כא/ט מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' קכו
כא/ט מחנה יהודה (קצין) ח"ב סי' פא
כא/ט מטה אהרן ב"ב עמ' קפ-קפא
כא/ט מנחת אהרן (בריסק) דף פז ע"א
כא/ט מנחת אשר ב"ק עמ' קט
כא/ט משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תצה
כא/ט משנת חיים בראשית עמ' תעב
כא/ט משנת ר' אהרן ב"ק עמ' רלה
כא/ט נזר אברהם מכות ועדות עמ' רנ, רנב
כא/ט נתיבות שלום (למפרט)
כא/ט סדר משנה (תאומים) כאן, ועמ' צא
כא/ט עדות ביעקב (ריינס) עמ' סד-עא {עדי גניבת נפש ועדי מכירה}
כא/ט ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' רפה {לח"מ}
כא/ט פרי משה עמ' פ
כא/ט פתח הבית (טיקטין, תקפ) סי' לא דף עה ע"ד
כא/ט צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קמה אות ג
כא/ט צפנת פענח בראשית עמ' קלח, שמות עמ' כו
כא/ט קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' רטו-רטז
כא/ט קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' רטז-ריז, דברים עמ' קכז {עדים אחרונים של בסו"מ}
כא/ט קרית מלך
כא/ט רמת שמואל (אג'ייני) דף קמז ע"א [חק נתן דף רלא ע"ב]
כא/ט שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' קפה
כא/ט שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' רכו
כא/ט שעורי הגרב"ד ב"ק ח"ב עמ' כג, קה
כא/ט שעורי ר' שלמה עמ' קצ
כא/ט שעורי ר' שמואל מכות (תשמד) סי' סז, עה {או"ש}
כא/ט תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תתט
כא/י אבי עזרי ח"ד
כא/י אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' רי
כא/י אהבת ציון (קליין) כתובות כט ע"א
כא/י אור המאיר (שפירא) סי' מה אות ד
כא/י אורים ותומים - תומים סי' לח ס"ק א
כא/י אורים ותומים עם ברכת אריאל אות רלט, רמה-רמו
כא/י אשר למלך
כא/י באר שרים (ליפשיץ) הל' אישות פי"א עמ' מז
כא/י בני יהודה דף מח ע"א
כא/י ברור הלכה סנהדרין ט ע"ב ציון א
כא/י בריכת ירושלים עמ' יד
כא/י ברית עולם (ולר) סי' עה אות ה
כא/י גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' ח-ט
כא/י דברות משה כתובות עמ' רא
כא/י זכר ישעיהו
כא/י חסד יצחק עמ' קלג
כא/י טל חיים (סגל) עמ' קכט {כ"מ, ממון לזה ונפשות לזה}
כא/י יד המלך (פלומבו)
כא/י לב הארי על חובות הלבבות - שער הבטחון עמ' תלט
כא/י לקוטי שיחות חל"ח עמ' 71 {כ"מ}
כא/י מאור למלך כתובות עמ' רלז, רמג {אבי עזרי}
כא/י מנחת אהרן (בריסק) דף יב ע"ב, סנהדרין דף סה {כ"מ}
כא/י מנחת חינוך ח"א עמ' רמב
כא/י מעיני המים
כא/י מראה אש ח"ב עמ' רמח
כא/י מרגליות הים סנהדרין ט ע"ב אות ג
כא/י מרחשת ח"א קונ' הזמה אות א
כא/י מרכבת המשנה מהדו"ב
כא/י משאת מרדכי ב"ק עמ' צז
כא/י משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' רו
כא/י משפטי ישראל עמ' 82
כא/י עדות ביהוסף (חמודות) עמ' 140
כא/י עדות ביעקב (ריינס) עמ' לב-לג
כא/י פתח הבית (טיקטין, תקפ) סי' לא דף עה ע"ג
כא/י פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 13
כא/י קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' לא
כא/י שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' שצ
כא/י שולי הגליון עמ' רטו
כא/י שם דרך כתובות עמ' קל
כא/י שנתון המשפט העברי ח"ו עמ' 206, 224
כא/י שעורי רבנו אבי עזרי כתובות עמ' שסב
כא/י שערי זיו ח"ב דף י ע"ד {כ"מ}
כא/י תבונה (קרש')


כב/967 הלכות עדות פרק כב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


כב/רה"פ אור הישר
כב/רה"פ הרמב"ם המדויק
כב/רה"פ יד פשוטה
כב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
כב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
כב/רה"פ פי' ר"י קאפח
כב/רה"פ רמב"ם לעם
כב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
כב/א אבי עזרי ח"ב
כב/א אבן מלוכה (ברון, תשעז)
כב/א אגודת אזוב ח"א דף מח ע"ב
כב/א אוצרות הרמב"ם
כב/א אור שמח
כב/א אורים ותומים - תומים סי' לא ס"ק א
כב/א אם הדרך
כב/א באר אלחנן עמ' לז {או"ש}
כב/א בד קודש (פוברסקי) ב"ב עמ' עד
כב/א בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' קעה
כב/א בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' קצה
כב/א בני דוד
כב/א ברור הלכה שבועות מז ע"ב ציון ד
כב/א גדולי שמואל ב"ב דף כג ע"ב, כח ע"א, לא ע"א, ע ע"א {או"ש}
כב/א דברות משה גיטין עמ' קסד
כב/א הלכה פסוקה ח"ד עמ' רד הערה 146
כב/א הר המלך ח"ח עמ' שעג
כב/א זכר טוב עמ' נג {אור שמח}
כב/א חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תכו
כב/א חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 133
כב/א חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' פא עמ' רא {אבי עזרי}
כב/א חיי דוד עמ' צה, צח
כב/א חנן אלקים עמ' פד
כב/א חק המלך יבמות עמ' סז, סט
כב/א יבין שמועה (תשעו) הלכות ריאה פרק א אות ז הערה 66 עמ' 185 {זו באה בפני עצמה}
כב/א יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' רכט, רמו {אבי עזרי}, שצב
כב/א יגיעת ערב ב"מ עמ' פט, קעא, רע
כב/א מחנה יוסף (תשעב) סי' עב אות ג
כב/א מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' תצח {או"ש}
כב/א מקראי קדש (תשנג) עמ' קמה
כב/א מתת מלך
כב/א נתיבות מרדכי ב"מ פ"א עמ' טז, שפד {או"ש}
כב/א נתיבות מרדכי גיטין עמ' רעד, שלב {או"ש}
כב/א עדות ושטרות עמ' 222 {או"ש ד"ה האחרונים}
כב/א פד"ר ח"ט עמ' 371
כב/א קהלות יעקב ב"מ ז
כב/א קול דודי שבועות סי' תתקמד, תתקמז
כב/א קונטרסי שעורים ב"ב דף קב
כב/א קונטרסי שעורים ב"מ שעור ו אות ו
כב/א קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' צב {זו באה בפ"ע ומעידה}, דברים עמ' קיח {כרב הונא}
כב/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תנה
כב/א רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' שסה, שסז
כב/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רמח
כב/א שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קסג
כב/א שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' קעה
כב/א שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' פא
כב/א תורת החוף ימים - שפתי חיים סי' כה אות א, ג
כב/א תורת החוף ימים סי' כה אות א
כב/א תפארת אברהם ב"ק עמ' קעג
כב/ב אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' נא
כב/ב אבן ציון עמ' תסא
כב/ב אגודת אזוב ח"א דף מח ע"ב
כב/ב אגרות הגרי"ד עמ' רנו, רנח
כב/ב אהלה של תורה ח"ב עמ' רג {כ"מ}
כב/ב אהלי שם (פרץ) ב"מ (תשמא) סי' כב
כב/ב אהליך יעקב ב"ק סי' ג ס' יב
כב/ב אוצמפה"ת ב"מ ה ע"א הע' 111 {מרכה"מ}, 115, 116, 121, 125
כב/ב אור לי כתובות סי' ט ס"ק ד
כב/ב אור לישרים (קלרמן) ב"מ עמ' כז-כח
כב/ב אחר האסף עמ' שג {כ"מ}
כב/ב אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' יד
כב/ב אמרי בינה (אוירבך) - טוען ונטען סי' ב ד"ה ועיין {כ"מ}
כב/ב אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 423 [עי' הל' טוען פ"ג הי"ד]
כב/ב אפיתחא דבבא ב"מ עמ' קכט, קלא
כב/ב אשר למלך
כב/ב באר דוד ב"מ פ"א סי' כג אות ג, ה, ח-ט
כב/ב באר לחי ראי
כב/ב בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' קעה
כב/ב בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' לא סעיף ב
כב/ב בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' שס
כב/ב בנין דוד ב"מ עמ' כה
כב/ב ברור הלכה ב"מ ד ע"א ציון ב פסקה ד
כב/ב ברור הלכה שבועות מז ע"ב ציון ה
כב/ב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ב עמ' נה, עז
כב/ב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' קמה
כב/ב ברכת מרדכי ב"מ עמ' נט
כב/ב גדולי שמואל ב"מ דף ג, ד ע"א
כב/ב גוילין נצולין עמ' רכה-רכו
כב/ב דברות אליהו ח"א עמ' צט
כב/ב דברי משפט סי' לא אות ב
כב/ב דורש משפט עמ' תמה
כב/ב דליית הכרם עמ' תתתלו {כ"מ} [צ"ל מודה זה במקצת]
כב/ב דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' רנד
כב/ב דרכי משפט - טוען ונטען סי' כא אות א {ראב"ד}
כב/ב הגהות חבר בן חיים
כב/ב הלכה פסוקה ח"ד עמ' רי הערה 8, עמ' ריא הערה 13
כב/ב השגות הרמ"ך
כב/ב חוקות הדיינים ח"א עמ' קב, ח"ב עמ' צד, צז
כב/ב חזו"א חו"מ לקוטים סי' כ ס"ק ה
כב/ב חזו"א על הרמב"ם
כב/ב חי' הגר"ח ב"מ עמ' סח, ע
כב/ב חי' הגר"ח החדש עמ' שסה
כב/ב חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' יז
כב/ב חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' יז
כב/ב חי' חתם סופר
כב/ב חי' ר' חיים הלוי דף יט
כב/ב חי' ר' שלמה (תשסא) ח"ג עמ' קב
כב/ב חיי אברהם (טייב) ב"מ ד ע"ב
כב/ב חכמת אליהו ח"א סי' פח אות נז
כב/ב חלק יעקב (אלבעלי) דף נו ע"א {כ"מ}
כב/ב טבעת החושן ח"ה עמ' פד
כב/ב יגיעת ערב ב"מ עמ' פט
כב/ב ידיו של משה דף קצז ע"א
כב/ב ימצא חיים עמ' קצה
כב/ב ישועות יעקב (שו"ת, תרסו) דף ס ע"ג
כב/ב ישועות יעקב (שו"ת, תשסח) עמ' רה
כב/ב ישועות יעקב נזיקין עמ' שנט
כב/ב כוכב מיעקב (גרינברג) דף כד ע"א-ע"ג, כה ע"ב
כב/ב לקוטי שעורים (שטיין) ב"מ סי' ד ס"ק ג
כב/ב לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' קסב
כב/ב מאיר נתיבים עמ' 493
כב/ב מנחת יוסף ח"ב עמ' עט, פא
כב/ב מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' תנט
כב/ב מעיני המים
כב/ב מצעדי גבר ב"מ סי' יב ח"ב
כב/ב מראות הים עמ' שצו-תא
כב/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
כב/ב משאת מרדכי מכות עמ' קנב {ראב"ד}, קנד
כב/ב משמרת חיים ח"ב עמ' קמט
כב/ב משנת יעקב הפלאה עמ' עד-עה
כב/ב משנת יעקב משפטים עמ' ריג-ריט, רכג-רכה
כב/ב מתת מלך
כב/ב נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' תקסג
כב/ב נימוקי מלב"ם ב"מ סי' א
כב/ב נתיבות מרדכי ב"מ פ"א עמ' צד, קה, קיב, שלב
כב/ב נתן חכמה ב"מ סי' ח
כב/ב ס' התרומות עמ' תקמג
כב/ב עבד המלך (תשא)
כב/ב עינות מים דף קא ע"ד
כב/ב ערך שי חו"מ סי' פח סעיף יב
כב/ב קובץ חי' תורה (במגל"ט) ג עמ' 27-29
כב/ב קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' קט
כב/ב קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' תלה
כב/ב קול אריה (שוורץ, תשעא) חו"מ עמ' עא
כב/ב קול דודי (תשף) (בקיצור)
כב/ב קונטרסי שעורים ב"מ שעור ו אות ב-ג, ו
כב/ב קרית מלך
כב/ב רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' תסד {כדין מודה במקצת}
כב/ב רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רמח
כב/ב שבט בנימין (טרכטמן) עמ' 45
כב/ב שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' עב
כב/ב שופרא דשטרא שער יד פ"ו
כב/ב שם דרך כתובות עמ' קנט, קסב
כב/ב שם מרדכי עמ' 102-106, 108, 111
כב/ב שעורי עיון התלמוד ב"מ שעור טו
כב/ב שעורי ר' שלמה עמ' רמט, רנא
כב/ב שעורי ר' שמואל ב"מ ח"א עמ' סא-סב
כב/ב שעורי ראשי ישיבות ליטא עמ' רכב
כב/ב שערי אור - שעבודים שער ב פ"ד סעיף ו
כב/ב שערי שמואל עמ' רז, ריב, ריג
כב/ב תורה אור (שנגהי) עמ' טו {הגהמ"י}
כב/ב תורת ראובן עמ' 66, 76
כב/ב תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' קיד, רנא
כב/ב תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' קעו = חי' הגר"ח סטנסיל סי' רסב
כב/ב תרומת הכרי עמ' צה {כ"מ}
כב/ב תשובה מיראה (תשסו) עמ' סא
כב/ג אור ליהודה (תשנט) קונ' שערי עיון עמ' ל-לב
כב/ג אורים ותומים - תומים סי' סג ס"ק ג
כב/ג אשר למלך
כב/ג ברור הלכה שבועות מז ע"ב ציון ה
כב/ג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ב עמ' פ-פא
כב/ג חוקות הדיינים ח"א עמ' קג
כב/ג משנת יעקב משפטים עמ' ריג-ריד
כב/ג קול דודי (תשף)
כב/ג קול דודי שבועות סי' תתקמא
כב/ג רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' תנח, תסד
כב/ג רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רמט
כב/ג תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' שסו
כב/ד באר שרים (ליפשיץ) הל' עדות פ"ו-פ"ח עמ' עא
כב/ד בית אברהם (ישראל, תקמו) דף לב ע"א
כב/ד בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' לא סעיף ב
כב/ד ברור הלכה שבועות מז ע"ב ציון ה
כב/ד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ב עמ' עט
כב/ד הגהות חבר בן חיים
כב/ד חוקות הדיינים ח"א עמ' קא, קה
כב/ד ס' התרומות עמ' תקמה
כב/ד עדות ביהוסף (פודור) עמ' נח
כב/ד רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רנ
כב/ד שער משפט סי' לד ס"ק י {מל"מ}
כב/ה אבני החושן סי' סג סעיף ב {כ"מ}
כב/ה אהל יצחק
כב/ה אם הדרך
כב/ה ארשות החיים עמ' שסח
כב/ה אשר למלך
כב/ה בד קודש (דאנון)
כב/ה בית אברהם (ישראל, תקמו) דף קיט ע"א
כב/ה ברור הלכה כתובות לו ע"ב ציון ג
כב/ה ברור הלכה מכות ה ע"ב ציון א
כב/ה ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ב עמ' פא-פב
כב/ה ברכת מרדכי כתובות עמ' רנא
כב/ה גבורת יצחק מכות עמ' קלא
כב/ה גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תשנא
כב/ה הלכה פסוקה ח"ד עמ' רכד הערה 1, עמ' רכז הערה 8, עמ' רכט הערה 28, עמ' רל הערה 33
כב/ה חוקות הדיינים ח"א עמ' קעג-קעד, שט
כב/ה ימי שלמה
כב/ה מאור למלך כתובות עמ' קפב-קפג
כב/ה מקור ברוך (פייתוס) דף ש ע"ד
כב/ה מקצוע בתורה סי' סג ס' א ס"ק ד-ה
כב/ה מראות הים עמ' תב-תה
כב/ה משאת מרדכי מכות עמ' לד
כב/ה משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תרלט-תרמא
כב/ה נחל יצחק (תשעב) ח"ב עמ' קפח
כב/ה ס' התרומות עמ' שצו
כב/ה עדות ביהוסף (פודור) עמ' נט
כב/ה עדות ביוסף (נתנזון) דף לז ע"ב
כב/ה ערך שי חו"מ סי' סג סעיף א
כב/ה קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' תיג
כב/ה שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' קכג
כב/ה שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' רו
כב/ה שופריה דיעקב (מערך) דף כ
כב/ה שם טוב - השלמה
כב/ה שער יהושע ח"א עמ' נז, נט
כב/ה שער משפט סי' מו ס"ק ה, סי' סג ס"ק א {כ"מ}, ב
כב/ה שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 99
כב/ה תורת אמת (תשסו) עמ' תשט
כב/ה תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' קפג

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US