Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

כאשר מצויין שם הספר בלבד, הכוונה היא לספר המסודר לפי סדר הלכות הרמב"ם.
בראש כל פרק מופיעה רשימת מקורות עם הסימון "רה"פ" (רוב הפרק). אלו הם מקורות העוסקים ברוב ההלכות שבאותו פרק (או בכולן).
כשיש למעיין קושי למצוא את הספר המצויין, או את מראה המקום באותו ספר, יפנה ל"רשימת הספרים".

למידע נוסף על המפתח, לחץ כאן.

ממרים

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה
פרק ו
פרק זא/968 הלכות ממרים פרק א *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


א/רה"פ אמרי חן (לוונברג)
א/רה"פ הרמב"ם המדויק
א/רה"פ יד מלך (מן)
א/רה"פ יד פשוטה
א/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
א/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
א/רה"פ ערוך השלחן העתיד לקוטים סי' סד
א/רה"פ פי' ר"י קאפח
א/רה"פ קרית מלך
א/רה"פ רמב"ם לעם
א/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
א/א אגרא לישרים סי' כז
א/א אגרות הגרי"ד עמ' ס, פב, פו
א/א אדרת אליהו (ראם) עמ' רצג
א/א אוצר א"י ח"ה עמ' 230
א/א אוצר התולדות עמ' רסו
א/א אור הנר (ליברמן) עמ' שב
א/א אור חדש (מהר"ל) פ"ט הע' 466, 587
א/א אורח משפט עמ' כד ע"א
א/א אורים גדולים (תשסג) עמ' רס
א/א אישים ושיטות עמ' 243
א/א אלומות יוסף (תשלז) פ' ויחי עמ' טז {סנהדרין מלמדים תורה לישראל}
א/א אלומות יוסף (תשנ) עמ' נא, קצז, רכ
א/א אם למסורת (ביא') עמ' 47, 94
א/א אמונת עתיך גל' 109 עמ' 148 {הבטיחה תורה}
א/א אמונת עתיך גל' 118 עמ' 124
א/א אנצי"ת ע' בית דין הגדול הע' 188, 189
א/א אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 62, 275 {הם תורה שבע"פ - דעת המיעוט בטלה}
א/א ארץ הצבי (שכטר) עמ' רלד
א/א באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תקצג, דברים עמ' תסג
א/א באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' לז {לשד השמן}
א/א בארות נתן עמ' קלא, קלד
א/א בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' ג
א/א בדבר מלך חט"ו עמ' רפט {זקן ממרא שהתיר שעה ששית חייב מיתה}
א/א בדבר מלך חי"ב עמ' שצט
א/א בדי הארון (הכהן) עמ' 343
א/א ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' סג
א/א ביצחק יקרא (תשע) סי' קיב ד"ה כתב הרמב"ם
א/א בית ישי - דרשות עמ' תטו
א/א במאבק על ערכה של תורה עמ' 33, 40, 182
א/א ברכת יצחק (פאלער) עמ' שלח
א/א ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' קע
א/א ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' קע
א/א ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' עט
א/א ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' ל עמ' עד
א/א גבורת יצחק ימים נוראים עמ' ריז
א/א גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' ז, קמז
א/א גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' קסו-קסח
א/א גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שיג
א/א גבורת יצחק ר"ה עמ' קעו-קעז
א/א גור אריה דברים פ' יז הע' 47
א/א דברות משה שבת ח"א סי' כב ענף ז
א/א דברי הרב עמ' רי
א/א דברי חנינא - ת"ת עמ' שכג
א/א דברים אחדים (קלצקין) עמ' יב
א/א דיני ישראל א עמ' 20
א/א דעת אמונה ח"ב עמ' תט
א/א דעת הרמב"ם עמ' 65, 77, 92, 93
א/א דעת כהן עמ' שעט
א/א דעת שרגא (גרוסברד) פ' משפטים עמ' קמג
א/א דרכה של תורה (רבינוביץ) עמ' 209
א/א דרכי הים דף קמה {כ"מ}
א/א הדר איתמר עמ' ה {עיקר תורה שבע"פ}
א/א הדרת אפרים ח"א עמ' יד
א/א הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קיד
א/א הלכות מדינה ח"א עמ' עה
א/א המאור הגדול (גר"א) עמ' תשנה
א/א המעמד האישי בישראל עמ' 174
א/א המעשה והמדרש עמ' קז
א/א המשפט העברי עמ' 220, 398-396
א/א הרמב"ם כמחנך עמ' 8
א/א התורה והמדינה ח"ד עמ' נה, קכא, קובץ ה עמ' קפח, קובץ ז עמ' קפד
א/א התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' צו
א/א ואשיבה שופטיך עמ' עג-עד, קיא
א/א ויטע אשל תמורה ח"ב עמ' מז
א/א חזו"א סנהדרין סי' כג ס"ק ג
א/א חי' בן אריה ח"ב סי' ד ס"ק ח, סי' ח ס"ק ו
א/א חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' רכג
א/א חכמת גרשון עמ' שמח
א/א חקרי זמנים ח"ד עמ' תפז
א/א חקרי יהדות (פדרבוש) עמ' 52
א/א חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' רסט
א/א טהרת הבית ח"א עמ' כח
א/א טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' לא, מד, סא, פה {ק"ס}, קלה, קצא
א/א יבול היובלות עמ' 359 {אור שמח}
א/א יד לגילת עמ' 183
א/א יחל ישראל (תשסג) ח"א עמ' סג
א/א יין מלכות (שניאורסון) עמ' 558-559 {איסור דברי סופרים}
א/א ישועות עוזו עמ' 334
א/א כבוד חכמים - עטרת פז עמ' רכד, תקג
א/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' סה, פב, קג, שסז, תנב
א/א כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' ז
א/א כפתור ופרח (תשו) דף קע ע"א
א/א לב הארי על חובות הלבבות - שער יחוד המעשה עמ' קנב
א/א לחם חקי עמ' קח
א/א לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 97
א/א לקוטי שיחות חל"ט עמ' 397
א/א לקוטי שיחות שופטים תשדם ס"ג
א/א מבוא למשנה תורה עמ' 179
א/א מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' שלו
א/א מועדי ה' (נתנזון) סוכות עמ' שכז
א/א מוריה גל' קיג עמ' לז, לט {מנין המצוות - בן סו"מ}, גל' ריט עמ' נט
א/א מורשה - שיחות למועדים עמ' קעג
א/א מזכרת למשה עמ' קטו
א/א מחזה עליון עמ' יח
א/א מחשבות על דמוקרטיה יהודית עמ' 299, 495
א/א מיטב הארץ עמ' 569
א/א מלאכת מחשבת עמ' רכב
א/א מלואי שלמה עמ' קד, קז
א/א מלך שלם דף קמא ע"א
א/א מלכות יהודה וישראל עמ' 88
א/א מלכי בקדש (הירשנזון) ח"ג עמ' 78
א/א מנחה לאיש עמ' 353 {או"ש}
א/א מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' ה, כג
א/א מנחת חינוך ח"ג עמ' רסו
א/א מנפת צוף עמ' 425-426
א/א מסורה ח"י עמ' מז, חי"א עמ' ז
א/א מפניני הרב עמ' קנא
א/א משא יד ח"א עמ' שיב {מנין המצוות אות ט}
א/א משנת חיים דברים עמ' שסז
א/א משנת חיים ויקרא עמ' תפח
א/א משנת חיים יומא עמ' תלא
א/א משנת חיים ערכין עמ' תרכ
א/א משנת חיים שמות עמ' רפ
א/א משפט הצבא בישראל עמ' קב
א/א משפטי ארץ ח"א עמ' 326
א/א נזר הקדש (קפלן)
א/א נתן פריו ב"מ עמ' תמא
א/א ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' יט-כ, כז
א/א ס' המצפה הל' ממרים עמ' ט-טז, כג-כח
א/א ס' הפרדס לרש"י עמ' שעא
א/א סדר הדין (שוחטמן) עמ' 444
א/א סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' עט
א/א סוכת דוד (מן) סוכה סי' לב ס"ק ט
א/א סיני ק עמ' תכ
א/א סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 13-33, 20, 41, 43, 46, 51, 54, 60, 86, 94, 146, 154, 207, 231, 239, 250, 256, 283
א/א ספרי הפרדס ח"ב עמ' קנה, קס
א/א עבודת משא (מאיר) ח"א עמ' רכד, שיב, שסה {תקנות בענייני ממון}
א/א עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ג עמ' קצו
א/א עיונים (פאור) עמ' 15-14, 21, 44-43
א/א עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' נו
א/א ענפי ארז (זי') דף עד ע"ג
א/א עץ הדר השלם עמ' נו, קצ
א/א עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 32, 36, 53, 103, 246
א/א עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 36, 40, 58, 267
א/א עשות משפט עמ' רפב
א/א פאר המלך עמ' יב
א/א פני אברהם (שפירא) עמ' רסב
א/א פנינים על התורה ומועדים עמ' ריט
א/א צבא המלך עמ' לא, לד
א/א צמיחת גאולתנו עמ' מט, קצד
א/א צפיחית בדבש דף צב ע"ג
א/א קובץ חי' תורה (סול') עמ' נב-נט
א/א קול צופיך עמ' קד, קיב
א/א קונטרסי שעורים כתובות קונ' ג אות ד עמ' 168, קונ' ח אות י עמ' קנד
א/א קונטרסי שעורים קדושין שעור כד אות א
א/א קרן פני משה ח"א עמ' רב
א/א ראשית בכורים דף מז ע"ב {לח"מ}
א/א רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' טו, שפג, חמש מגילות עמ' קיח
א/א רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' רמה
א/א רנת יצחק תענית עמ' קיד
א/א רנת יצחק תפלה לשבת עמ' קס
א/א רפואה והלכה (שילת) עמ' 17
א/א רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' עה
א/א רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' סה, קלה, קלח-קלט
א/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' ד, כ, לו
א/א שבעים שנה לרבנות הראשית עמ' 68, 139, 145
א/א שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' א
א/א שיח ערב סנהדרין עמ' נא, קכב {מנין המצוות מצוה א}, קעא, קפז {מנין המצוות מצוה א}
א/א שיחות ר' צבי יהודה דברים עמ' 293-294
א/א שיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 26 {עיקר תורה שבעל פה}, 170 {על גזירות ומנהגים של חז"ל אין להרהר}
א/א שם דרך דברים עמ' קה {מנין המצוות מצוה ט}
א/א שם טוב - השלמה
א/א שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' שצד
א/א שמש מרפא עמ' סו {הגהמ"י}
א/א שנה בשנה תשמז עמ' 382 {סדר תושבע"פ}
א/א שנתון המשפט העברי ח"כ עמ' 40
א/א שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' כב, רפז
א/א שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"ב עמ' ב {מניין המצוות מצוה ב}
א/א שעורי יומא דף יב ע"ב ד"ה אמנם צ"ע
א/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תצט {מנין המצות אות ג}, תק {מנין המצוות אות ד}
א/א שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' נא, ח"ב עמ' קצט
א/א שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' סה
א/א שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' רטו
א/א שער המלך (שושן) עמ' קנג
א/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 96
א/א שערי שמואל עמ' קיא, קיג
א/א שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' נ {לח"מ}
א/א שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' שמח {לח"מ}
א/א שרידים גל' י עמ' י {ב"ד הגדול הם תושבע"פ}
א/א תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' אלף רלט
א/א תורת המדינה עמ' 45, 47, 50 {על פי התורה אשר יורוך}, 59 {עמודי ההוראה}
א/א תורת המועדים (תשכד) עמ' 515, 517, 537
א/א תורת המועדים (תשנו) עמ' 555, 578
א/א תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' קלא
א/א תורת חז"ל תורה מן השמים עמ' 63
א/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' רכח-רכט {דברי סופרים}
א/א תורת מנחם ח"ל עמ' 173 {פסק ב"ד הוא דבר ה'}
א/א תורת מנחם חנ"ח עמ' 370, ח"ס עמ' 165, 392
א/א תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' מא
א/א תחומין חי"א עמ' 12, 24, חט"ו עמ' 143, 151, חי"ז עמ' 111, חי"ח עמ' 448, חי"ט עמ' 30
א/א תחית ישראל עמ' קנד
א/א תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' רכח, תכה
א/א תיבת גומא (תשסז) עמ' ש {לא תסור}
א/א תפארת למשה עמ' קמה
א/א תרומת הגורן ח"ב עמ' 83, 85
א/ב אבן מלוכה (רביע) עמ' כא
א/ב אבן פינה (פורת) עמ' צט {מנהג}
א/ב אבני ציון ח"א סי' ט אות א
א/ב אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' רעט
א/ב אגרא דכלה המבואר ח"ג עמ' נב
א/ב אגרות הגרי"ד עמ' פו, רסא
א/ב אגרות ר' יצחק אלחנן עמ' רלח {תקנות גזירות ומנהגות}
א/ב אהל משה (וינברג) דף סח ע"ג {לא תסור}
א/ב אהל שרה לאה עמ' פג {מנהג}, צא {תקנה}, קנג-קנה {תקנות ומנהגים}
א/ב אהלי תם עמ' שעו
א/ב אומר לציון סי' שג (דף קד ע"ב)
א/ב אוצרות הרמב"ם
א/ב אוצרות ראיה עמ' 868
א/ב אור הישר
א/ב אור הנר (ליברמן) עמ' שב
א/ב אור זרוע לצדיק עמ' 71, 87-84
א/ב אור חדש (בלומ') דף קיח ע"ב
א/ב אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 62
א/ב אור יעקב יבמות דף עא ע"ד
א/ב אור ליהודה קדושין עמ' כא
א/ב אור עולם (בלומנפלד) דף כב ע"ג {לא תסור}
א/ב אור שמח
א/ב אורה ושמחה הל' שופר פ"א ס"ק יח
א/ב אורח ישראל סי' כ הערה יא, סי' ח אות ב
א/ב אורח משפט עמ' כד ע"א, מח ע"ב
א/ב אורי חיים ח"א עמ' לז
א/ב אלומות יוסף (תשנ) עמ' קצז, רכ
א/ב אם המלך עמ' נה
א/ב אמונת עתיך גל' 118 עמ' 124
א/ב אמרי אש אהע"ז סי' ס (מב ע"א)
א/ב אמרי בינה, יו"ד, שו"ת סי' יב, אות יז
א/ב אמרי זאב דף כג ע"ד {לח"מ}
א/ב אמרי חן (לוונברג) ח"ה עמ' י
א/ב אמרי כהן (הולנדר) עמ' כו
א/ב אמת ליעקב נשים עמ' צד
א/ב אנצי"ת ע' אין ב"ד הע' 2, ע' בית דין הגדול הע' 197, 201, 203, ע' גזרה הע' 37
א/ב אנצי"ת ע' דבר שבמנין צריך מנין אחר הע' 35
א/ב אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' מג
א/ב ארץ חמדה (ישראלי) עמ' יט
א/ב ארצות החיים סי' ט ארץ יהודה אות א עמ' קפו
א/ב ארשת צבי עמ' נ-נא
א/ב אשל אברהם (שפירא) עמ' קעב
א/ב אשר חנן עמ' רכ-רכא
א/ב באר מים חיים (נוסינזון) תענית דף יב {"לא תסור" על מנהג}
א/ב באר ראי עמ' שסו
א/ב בארות נתן עמ' קלד
א/ב בדבר מלך חט"ז עמ' שפא
א/ב בדבר מלך חי"ח עמ' סו {כל מי שאינו עושה כהוראתן עובר בל"ת וכו' ואחד דברים שעשאום סייג לתורה ולפי מה שהשעה צריכה והגן הגזרות והתקנות והמנהגות}
א/ב בדי הארון (הכהן) עמ' 343
א/ב בדרך המלך הל' ק"פ עמ' קעו-קעז {תקנות גזירות ומנהגות - ההבדל ביניהם לענין מכת מרדות}
א/ב בדרך המלך עמ' לג, קעו
א/ב ביאורים מר"ד מצגר (סוף תוס' רא"ש על קידושין) סי' ז עמ' נו
א/ב ביצחק יקרא (תשע) סי' קה ד"ה ואפ'
א/ב בית אבא (גוטווירטה) דף לד ע"ב {לח"מ}
א/ב בית אבי ח"ב סי' פד עמ' קכג-קכד {לאו על דרבנן}
א/ב בית אהרן וישראל גל' כח עמ' מז-מח {איסורי דרבנן - לא תסור}, גל' נה עמ' צח-קא, גל' סד עמ' סח, גל' ע עמ' קג
א/ב בית המדרש
א/ב בית יצחק תשט"ז עמ' 44 {לא תסור בדרבנן}
א/ב בית ישראל (הורוביץ) או"ח סי' נב, נז, אהע"ז סי' כח
א/ב בית נפתלי (תרנט) סי' כב
א/ב בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' לד
א/ב בית שערים יו"ד סי' תל
א/ב בכורי אברהם דף לג ע"א, לז ע"ב
א/ב במאבק על ערכה של תורה עמ' 33
א/ב במסילה העולה (שילת) מכות עמ' ג, ז
א/ב בן אשר סי' כד אות כה, כז
א/ב בני בנים ח"א עמ' קלא
א/ב בני יששכר (תשמג) ח"א דף נט ע"ב {לח"מ - חכמים התנו}, ח"ב דף טז ע"א {לח"מ}
א/ב בני יששכר (תשסח) ח"א עמ' רטו, ח"ב עמ' רנ
א/ב בני יששכר (תשעז) ח"א עמ' קמ {לח"מ }
א/ב בנין דוד (מייזלש) בראשית פ' בראשית אות מח {עובר בלאו ועשה}
א/ב בנין הלכה עמ' לו
א/ב בנין ציון (עטלינגר) ח"ג סי' קלח {לח"מ}
א/ב בציר אליעזר ח"א דף יד ע"א-ע"ד, יט ע"ב
א/ב ברור הלכה פסחים, ברורי הראי"ה ז ע"א ציון א, מכות יג ע"ב ציון ב
א/ב ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' קיח, קנ
א/ב ברקאי ח"ה עמ' 64
א/ב בשבילי הפורים סי' ו אות ד {בדרבנן עובר בעשה}
א/ב בשלם סוכו סי' נט
א/ב בתי כנסיות קו"א סי' קכד ס"א
א/ב גבורת יצחק ביכורים עמ' עב
א/ב גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' קצב, רכז, רלב-רלג
א/ב גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' קמב, קמט-קנ
א/ב גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' שי {מנהגים}
א/ב גבורת יצחק ימים נוראים עמ' ריז
א/ב גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' קסז, רטז
א/ב גבורת יצחק ר"ה עמ' רעו
א/ב גבורת יצחק שבועות עמ' שנז
א/ב גבורת יצחק שקלים עמ' ט
א/ב גליונות אבני נזר
א/ב גן דוד דף ט ע"א, נ ע"א-ע"ב
א/ב גן שושנים ח"ב עמ' קו
א/ב גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' לט, קג, קח, קיא
א/ב גשר יהושע עמ' 23
א/ב דבר יהושע (שו"ת) ח"ד סי' יח ס"ק ב
א/ב דבר צבי - קדושת השבת - בנין דוד אות כט
א/ב דברות משה זרעים עמ' תשנג {כל מי שאינו עושה כהוראתן עובר בלא תעשה שנאמר לא תסור מכל הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל}
א/ב דברי אהרן עמ' פו {זקן ממרא שחולק על דין דרבנן}
א/ב דברי אמת (תרכא) דף פא ע"א
א/ב דברי אמת (תשעט) עמ' רמב {לא תסור הו"ל לאו שניתן לאזהרת מיתת בי"ד}, רנב {כל מי שאינו עושה כהוראתן עובר בלא תעשה שנאמר לא תסור}
א/ב דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' ק
א/ב דברי יואל - שו"ת עמ' צד
א/ב דברי יואל דברים עמ' ק
א/ב דברי יצחק (מורסיא) - תולדות יצחק עמ' עא-עב
א/ב דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' רצב
א/ב דברי שאול ויקרא עמ' קנט
א/ב דעת הרמב"ם עמ' 69, 99, 103
א/ב דעת כהן עמ' קפט
א/ב דרכי משה ח"א שמעתתא א פ' ח
א/ב דרשות הר"ן (מישור) עמ' קמז
א/ב דרשות הר"ן (תשסג) עמ' רסא, תקיט {עובר בלאו}
א/ב דרשות מהרי"ץ חנוכה ח"א דרוש ה עמ' טו
א/ב דרשות מהרי"ץ חנוכה ח"ב - מעט צרי סי' ג
א/ב הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קפד, קפו {מנהג}
א/ב הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קיד
א/ב הכתב והקבלה דברים פי"ז פס' יב
א/ב הלכה רבה ח"ב עמ' ט, 69
א/ב הלכות יום העצמאות עמ' צח, קיב
א/ב הלכות מדינה ח"א עמ' עה, ח"ג עמ' קעח-קעט
א/ב המעמד האישי בישראל עמ' 174
א/ב המעשה והמדרש עמ' קג, קו-קז
א/ב המשפט העברי עמ' 191, 220, 221, 242, 246, 398-396, 403, 404, 714
א/ב העמק דבר ויקרא פי"ח פסוק ה, דברים פי"ז פסוק יא
א/ב הרמב"ם כמחנך עמ' 8
א/ב השבת לקדשו דף כה ע"ד, כו ע"ב-ע"ג
א/ב השליחות וההרשאה במשה"ע עמ' 227
א/ב התורה והמדינה ח"א עמ' מח, נג-נד, קובץ ב עמ' קיח, קובץ ה עמ' קעח, רמח, קובץ יא עמ' רצח, שנ
א/ב התעוררות תשובה
א/ב התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' טז, צ
א/ב התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קכה, קכז, קכט
א/ב ואשיבה שופטיך עמ' עג
א/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרי
א/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקצט
א/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' תרמא
א/ב ויטע אשל תמורה ח"ב עמ' מו
א/ב ויעמידה ליעקב לחק מהדו"ב עמ' 97 {יד המלך}
א/ב זאת ליעקב שמות עמ' שד-שה
א/ב זבחי צדק (דיסקין) סוכה עמ' רצט {מנהג}
א/ב זבחי צדק (דיסקין) עמ' שכו
א/ב זה השער שער ג סי' ד
א/ב זוהר הרקיע (תשסד) עמ' 9 {מי שאינו עושה כהוראתם}
א/ב זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר ג עמ' שסא {לח"מ - העובר על דברי חכמים}
א/ב זכר ליעקב עמ' נד
א/ב זכרון יהודה (לאש) דף לג ע"ד
א/ב זכרון יהודה (מונק) דף טו ע"א-ע"ב {מנהג}
א/ב זכרון יהונתן דף סח
א/ב זכרון יהושע (הלוי) ח"א עמ' טז
א/ב זכרון יהושע (הלוי) ח"ב עמ' 18
א/ב זכרון יהושע (הלוי) ח"ג עמ' יב
א/ב זכרון יהושע (הלוי) ח"ז עמ' 46-47
א/ב זכרון יהושע (ויסברוד) ח"א עמ' רמד
א/ב זכרון יהושע ולקט מנחם עמ' 62
א/ב זכרון יעקב (מרל) ח"א סי' ב ענף א ס"ק ו
א/ב זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 76, 87-86
א/ב חדושים ובאורים (פינס)
א/ב חוות יאיר סי' ט (תשנז עמ' לז)
א/ב חי' בן אריה ח"ב סי' ד ס"ק ח, סי' ח ס"ק ו
א/ב חי' הגאון אדר"ת עמ' ו {לאו לא תסור}
א/ב חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' יג
א/ב חי' הגרי"ז דף ה ע"א
א/ב חי' חתם סופר
א/ב חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' קכב, ב"מ עמ' קצא {לח"מ}, סנהדרין עמ' מח, קפד, שבועות עמ' עט
א/ב חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף יב
א/ב חידוש הסנהדרין לפי הרמב"ם עמ' לח
א/ב חיי נפש ח"ג עמ' קנב, קנג
א/ב חיים ומלך
א/ב חכמת גרשון עמ' שמח, שנה, שסט
א/ב חמדת ישראל ח"א דף קכה ע"ב
א/ב חק המלך יבמות עמ' נד
א/ב חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 405, 408
א/ב חקרי הלכה (ויין) עמ' 72
א/ב חקרי זמנים ח"א עמ' קיב, ח"ג עמ' ט
א/ב חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' רסט
א/ב חתן סופר חנוכה-פורים עמ' עא, ק, קג
א/ב טהרת הבית ח"ב עמ' יח
א/ב טהרת יו"ט ח"י עמ' נה, פג
א/ב טל חיים (טל) ח"ג עמ' קלג
א/ב טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' סא, עא, פו, קלה
א/ב טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' פו {מ"ע ול"ת}, קח {לא תסור}
א/ב יביע אומר (גרוברט) עמ' 211
א/ב יד אליהו (בוקובזה) סי' ח אות ב
א/ב יד המלך (לנדא)
א/ב יד פנחס (גרבר) דף פט ע"ד, צ ע"א
א/ב יד פשוטה מדע עמ' שסט, אהבה עמ' תתרטז
א/ב יהדות בין דת למוסר עמ' 100, 345-347
א/ב יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' כא
א/ב יחוה דעת ח"ה עמ' צה
א/ב יחל ישראל (תשנב) עמ' קיב
א/ב יחל ישראל (תשסג) ח"א עמ' סח
א/ב יחל ישראל (תשסג) ח"א עמ' סח {ק"ס}
א/ב ייטב פנים ח"א דף מט
א/ב ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' רד
א/ב ילקוט שעורים (אלתר) ב"ק עמ' פג
א/ב ימין משה
א/ב יסודי הצדקה עמ' 418
א/ב יסודי ישורון ח"ב עמ' קפז
א/ב ישועות עוזו עמ' 58
א/ב כבודה של תורה ח"ג עמ' מד
א/ב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קע, שסז, תרנג, תרצח, תשסד, תתקפח
א/ב כלילת יופי דף יב
א/ב כפי אהרן (זס') קמא עמ' לא, תליתאה עמ' קמט
א/ב כרם אברהם עמ' קלה {סייג}
א/ב כרם היה לידידי עמ' 34
א/ב כתבי מהר"ם איררה עמ' צג {לח"מ}
א/ב כתר אפרים עמ' קנ
א/ב לב חיים (פלג'י) ח"ב דף ד ע"ב, לז ע"ד
א/ב לבושי מרדכי או"ח עמ' קסד, יו"ד עמ' רפב, אהע"ז עמ' צט, לקו"ת עמ' קלא
א/ב להורות נתן - שו"ת ח"ח עמ' נג
א/ב לחם חקי עמ' קח
א/ב לחם יהודה
א/ב לקוטי שיחות חי"ט עמ' 178 הערה 14
א/ב לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 105, 109
א/ב לקוטי שיחות חל"ט עמ' 397
א/ב לקח טוב (תשפא) כלל יג אות לה-לו {כל איסורים דרבנן דבר תורה הם מלא תסור - עשה מעשה שעל ידי זה יהיה איסור דרבנן מלקיים עשה מן התורה חשיב למבטל}
א/ב מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 386, 388
א/ב מאורי המועדים עמ' קנג {דברים שלמדו מפי השמועה}
א/ב מאורי שערים עמ' תלד
א/ב מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף פו ע"ג
א/ב מגילת ספר לאוין דף קמד ע"ד
א/ב מדה טובה ח"א עמ' 20
א/ב מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' שלז
א/ב מועדי ה' (נתנזון) יו"ט עמ' קפט, יו"כ עמ' נא, קו, סוכות עמ' שיט
א/ב מועדי ישראל (גורן) עמ' 258
א/ב מועדים וזמנים ח"א סי' לב, ח"ז סי' קכ
א/ב מוריה גל' קפט עמ' סט {לח"מ - ספק}, גל' רה עמ' עד {תקנות}, גל' ריז עמ' לח-לט {העושה שלא כהוראתם}, גל' רמג עמ' לז
א/ב מזכרת למשה עמ' קטז
א/ב מזכרת עמ' 554
א/ב מחקרים בספרות התשובות (כהנא) עמ' 108 {מנהג}
א/ב מחשבות על דמוקרטיה יהודית עמ' 495
א/ב מחשבת חיים או"ח עמ' קצ
א/ב מי באר (פסח) דף עב ע"ד
א/ב מיטב הארץ עמ' 59
א/ב מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' שעא
א/ב מלואי שלמה עמ' קד, קז
א/ב מלך שלם דף קמא ע"ב, קעא ע"א
א/ב מלכי בקדש (הירשנזון) ח"ג עמ' 78
א/ב מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"ב עמ' 144, 194, 235
א/ב מנהגי ישראל ח"ב עמ' ג, יז, כ, שה {מנהגות}
א/ב מנחת חינוך ח"ג עמ' רא, רסו
א/ב מנחת חינוך מצוה תצו (דף סח ע"א)
א/ב מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' שנז, ח"ג עמ' תג
א/ב מעין החכמה עמ' רפד
א/ב מעיני המים
א/ב מענה אליהו עמ' קכט, קסג
א/ב מעשה אברהם דף קנד ע"א
א/ב מעשה נסים (הכהן)
א/ב מפי ספרים וסופרים (תשסח) ח"ג עמ' סג
א/ב מקוה המים עמ' ד, כג, סח {לא תסור}
א/ב מריש בבירה ח"א עמ' קצ
א/ב מרפא לנפש חי' סוגיות סי' א אות י {לח"מ - כך תיקנו}, סי' מא אות א {לח"מ - ספק דרבנן}, סי' מח אות ג {לח"מ - לא תסור מדאורייתא}, סי' נח אות יט {לח"מ}
א/ב משא חיים דף א ע"א, כב ע"ד
א/ב משאת המלך ח"ד סי' תקנח {איך כבוד הבריות דוחה לא תסור}
א/ב משאת מרדכי מגילה עמ' נח
א/ב משה ידבר (תשעו) עמ' קעח, קפד
א/ב משיב צדק פ' לה עמ' 21, פ' לו עמ' 21, פ' לא עמ' 24
א/ב משמרת חיים ח"ב עמ' קסח
א/ב משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' שכו
א/ב משנה שלמה עמ' שמד-שמה
א/ב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' קצד
א/ב משנת המדינה עמ' 173
א/ב משנת חיים דברים עמ' שסז
א/ב משנת יעקב מדע עמ' קכב
א/ב משנת משה סנהדרין עמ' רג
א/ב משנת ראשונים (הירשפלד) עמ' ו
א/ב משפטי ארץ ח"א עמ' 28, 511
א/ב משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' שכג, שכז, שלז {תיקון העולם}
א/ב נבכי נהרות סי' ג ס"ק ג
א/ב נועם ח"י עמ' מה, חי"ב עמ' שמט, חי"ט עמ' נה, חכ"ד עמ' רח
א/ב נחלה לישראל (תשעא) עמ' קיט
א/ב נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 130
א/ב נחלת צבי (כהנא) עמ' רעד, שא
א/ב נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א סי' ה אות א
א/ב נטע שורק דף סג ע"ב, קנד ע"ד {תקנה משום סייג}, קעט ע"ב
א/ב נטעי נתן (פריד) סי' נא
א/ב נטריקן (תשעד) עמ' קפ
א/ב נצר מטעי (פרידמן) סי' לו סעיף ד {מי"ג מדות}
א/ב נר למאור (רבינוביץ) דף מד ע"ג
א/ב נר לעזרא ח"ג עמ' עד {מנהג}
א/ב נר מצוה (ואלק) שרשים דף ו ע"ג {לח"מ}, מצוות דף נב ע"ג, עו ע"א {לאו שניתן לאזהרת מיתת ב"ד}
א/ב נתן פריו ב"מ עמ' תמא
א/ב ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' כ, כז
א/ב ס' המאמרים (רמ"מ) ח"ו עמ' קיח {הגזירות והתקנות והמנהגות}
א/ב ס' המצפה הל' ממרים עמ' יז-כח
א/ב ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' רעב {סייג}
א/ב ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' קעח
א/ב ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' רעו {ג' סוגי תקנה}
א/ב סדר הקבלה (מאירי) עמ' 46
א/ב סוכת דוד (מן) סוכה סי' לז ס"ק ד
א/ב סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 16, 27, 28, 34-46, 49, 110, 113, 116, 135, 150, 154, 217, 235, 239, 249, 250, 252, 256, 260
א/ב ספרי הפרדס ח"ב עמ' קנה
א/ב סתירת זקנים - הלכה עמ' קנט {יד המלך}, קעג
א/ב סתרי ומגיני (תשכג) עמ' קיד
א/ב עטרת חן ח"ב עמ' צג
א/ב עטרת מרדכי (מילר) עמ' רכג
א/ב עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ג עמ' קצו
א/ב עיונים (פאור) עמ' 15-14, 20-19
א/ב עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' ק
א/ב עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' צו
א/ב עין יהודה עמ' קכד, קכו-קכז {מצוות דרבנן - מ"לא תסור"}
א/ב עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' רכג {סייג}
א/ב עמק הלכה (אורנשטין) סי' כה עמ' מב {מ"ע לשמוע}
א/ב ענייני אבן עזרא עמ' 314 {אין לחלוק על ב"ד הגדול}
א/ב ענפי ארז (זי') דף עד ע"ג
א/ב עץ הדר השלם עמ' נו, קצ, קצב
א/ב עץ השדה סי' יג הערה יג {לח"מ]
א/ב עקדת משה ח"א עמ' קלז
א/ב עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 99-98, 104
א/ב עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 106, 107, 112
א/ב עשות משפט עמ' רפב-רפג
א/ב פד"ר חי"ב עמ' 144-143
א/ב פרפרת אליעזר אחרי מות פרק יח פסוק כה, נשא פרק ז פסוק נד
א/ב פרפרת משה ח"ב עמ' שפד, שפח
א/ב פתחי נדה (פוטאש) עמ' כ {מנהג}
א/ב פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 111, 157, 189, 362, 391
א/ב צבא המלך עמ' לא
א/ב צבי תפארת סי' עב
א/ב צהר גל' יב עמ' 11 {לדרוש בי"ג מידות}
א/ב צמח צבי אגרת לט
א/ב צפיחית בדבש דף צב ע"ג
א/ב צרור החיים (יעקב)
א/ב קהל ותקנות קהל בתורתם של גאונים עמ' 5
א/ב קהלת שלמה דף נט ע"ד, ס ע"א
א/ב קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' תכז
א/ב קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' תשעא, ח"ד עמ' נט
א/ב קובץ הערות (תשסג) סי' סט אות יב
א/ב קובץ חי' תורה (במגל"ט) ג עמ' 73
א/ב קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' צט, קה
א/ב קול הנבואה עמ' ו {מפי השמועה}
א/ב קול הנבואה עמ' ו {מפי השמועה}
א/ב קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קמח
א/ב קול צופיך עמ' תקיז
א/ב קונטרסי שעורים כתובות קונ' ח אות י עמ' קנד
א/ב קונטרסי שעורים קדושין שעור כד אות א, יד, יז
א/ב קרן הצבי מצוה סא אות ו
א/ב קרן פני משה ח"א עמ' רב, ח"ב כאן [דברי אמת בענין לאוין ד"ה אך הרב (פא ע"א)]
א/ב ראשון לציון על נ"ך (תשסח) עמ' קב
א/ב ראשון לציון על נ"ך (תשעח) עמ' קסא {אין לוקין}
א/ב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' רמג
א/ב רווחא שמעתתא ח"א עמ' יא
א/ב רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' טו {מנהגות}
א/ב רנת יצחק חמש מגילות עמ' רצו
א/ב רפואה והלכה (שילת) עמ' 12, 85
א/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' קפב, קפג, רסג, רסד, תקנו
א/ב רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' רנד
א/ב רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רל
א/ב שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' קלו
א/ב שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' קצט
א/ב שארית יהודה (ינוביץ) יו"ד סי' יג
א/ב שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' סט עמ' קנז
א/ב שארית נתן בנימין עמ' קלט, רג
א/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קפה, ח"ח סי' קע
א/ב שבט סופר (תשמו) עמ' סד
א/ב שו"ת הריב"ש עמ' קסג
א/ב שו"ת מהרלב"ח קונ' הסמיכה סי' ה
א/ב שו"ת מהרש"ם ח"ח סי' צב, קל
א/ב שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' נז
א/ב שושנת העמקים (תאומים) עמ' פב, קב
א/ב שי כהן עמ' יג {מנהג}, נד-נו, סא-סב {מנהג}
א/ב שיחות ר' צבי יהודה דברים עמ' 277
א/ב שירת הים סי' טז אות ג
א/ב שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' שפ
א/ב שם דרך פסחים עמ' רלז
א/ב שם ישראל עה"ת עמ' צד
א/ב שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' שצד
א/ב שמחת החג דף לז ע"א
א/ב שמן ראש ח"א-ח"ח דברים עמ' קלו {לא תעשה}
א/ב שנתון המשפט העברי ח"כ עמ' 128
א/ב שעורי ר' שלמה עמ' צא
א/ב שעורי ר' שמואל מכות (תשמד) סי' צח
א/ב שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' רכד, רלב
א/ב שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' רמה, רנד
א/ב שעלי דעת גל' ז עמ' 50 {מנהג}
א/ב שערי דעה (ליטוין, תשעב) עמ' רכה
א/ב שערי זבולון או"ח ח"ג סי' ג ס"ק ב
א/ב שערי טהר ח"ו סי' ד אות א דף יב ע"א {דרבנן - לא תסור}
א/ב שערי טהר ח"ח סי' קיח אות ד
א/ב שערי שמואל עמ' קיא
א/ב שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' רח, רכב, רנז, כרך ב עמ' רנה, רפה
א/ב שערי תורה (לעוו) ח"ג דף לב ע"א, עו ע"ב
א/ב שערי תורה (לעוו) עדות ח"ב עמ' קנז
א/ב שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך ב עמ' מז, רו
א/ב שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' ו, נ
א/ב שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' מז, ריט, סוגיות ודרושים עמ' קמג
א/ב שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' ב, עט
א/ב שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 2 (בספרות רומיות)
א/ב שפת אמת ליקוטים (מהד' אור עציון) ח"א עמ' 94 {לח"מ}
א/ב תבואת יקב (פרידמן) עמ' קע
א/ב תהלה לדוד (מן) או"ח סי' לה
א/ב תורת האוהל (תשנג) עמ' שג {לא תסור}
א/ב תורת המדינה עמ' 86 {סמכות ב"ד לתקן תקנות}
א/ב תורת המועדים (תשכד) עמ' 516
א/ב תורת המועדים (תשנו) עמ' 554, 556
א/ב תורת המלך (צדוק) סי' ה ס"ק יד
א/ב תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' קלא
א/ב תורת חז"ל תורה מן השמים עמ' 61
א/ב תורת ירוחם ח"א דף טו ע"ב
א/ב תורת מנחם חט"ז עמ' 198, חי"ז עמ' 17, חי"ח עמ' 54 {גדרים וסייגים מדרבנן - בכלל לא תסור}
א/ב תורת מנחם חל"ה עמ' 179 {מצווה מדרבנן - התוקף של עשה ול"ת}
א/ב תורת מנחם חמ"ג עמ' 55 {תקנות - חיוב דאורייתא}
א/ב תורת מנחם חמ"ו עמ' 419 {תוקף הגזירות והתקנות}
א/ב תורת מנחם חנ"א עמ' 343, 350, חנ"ב עמ' 31, חנ"ג עמ' 254
א/ב תורת מנחם חנ"ד עמ' 59, 198
א/ב תורת מנחם חנ"ח עמ' 183, 371, חנ"ט עמ' 98, ח"ס עמ' 392, חס"א עמ' 179
א/ב תורת מנחם חס"ב עמ' 345, חס"ג עמ' 78, 331, חס"ד עמ' 264 {גזירות ותקנות שפשט הדבר בכל ישראל בכלל מ"ע ומל"ת}
א/ב תורת מנחם חע"ב עמ' 89 {גזרות ותקנות ומנהגות}
א/ב תורת נתן עמ' 23
א/ב תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תמט
א/ב תחומין ח"ב עמ' 279, 507, חי"א עמ' 12, חי"ח עמ' 448-449
א/ב תחית ישראל עמ' קנד
א/ב תיבת גומא (ורשנר) עמ' שעז
א/ב תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רעא, ח"ב עמ' תכה
א/ב תניא רבתי ח"א עמ' 182, 305
א/ב תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' מ (קמד) {מה שציוו חז"ל יש בו חיוב מן התורה}
א/ב תפארת צבי (תשס) ח"ב עמ' קכ
א/ב תרומת הגורן ח"ב עמ' 83, 85
א/ב תשובות יהודה או"ח סי' ח דף יג ע"ב
א/ב תשובות ר"י אלחנן עמ' טז
א/ג אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 370-371 {אין מחלוקת}
א/ג אבן מלוכה (ברון, תשעז)
א/ג אגרות הגרי"ד עמ' רסא
א/ג אוצרות יהושע עמ' רע
א/ג אור הישר
א/ג אור זרוע לצדיק עמ' 73-72
א/ג אור ליהודה (תשנט) עמ' שסח {הבדל בין הל"מ למה שנדרש בי"ג מדות}, שעא-שעב {מחלוקת בהל"מ}
א/ג אור ליהודה יבמות עמ' שג
א/ג אור לישרים (שולמן) עמ' קכט, קלד {אין מחלוקת בהלכה למשה מסיני}
א/ג אורה ושמחה הל' שופר פ"ג ס"ק ו, פ"ד ס"ק א
א/ג אורי חיים ח"א עמ' לג
א/ג אמרי יושר סוכה דף לה ע"א
א/ג באר אליעזר
א/ג באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' קס
א/ג באר שרים (שולמן) עמ' קמא
א/ג בין השורות עמ' רפב
א/ג בכורי אברהם דף צט ע"א {אין מחלוקת בהל"מ}
א/ג במסילה העולה (שילת) מכות עמ' ג-ד {מחלוקת}
א/ג ברכת אהרן מאמר רסו אות ב
א/ג דבר מאיר (ראק) סי' צג
א/ג דברות חיים (תשעה) עמ' עה {מחלוקת - אין מסיני}
א/ג דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' של
א/ג דעת הרמב"ם עמ' 69
א/ג דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 21, 65-64
א/ג הגיוני הלכה עמ' 136
א/ג המלך חדריו עמ' 247
א/ג המשפט העברי עמ' 714
א/ג הרמב"ם המשיח בתימן והשמד עמ' 65
א/ג התורה והמדינה א עמ' נד
א/ג התקופה הגדולה (תשלב) עמ' שנז {אין מחלוקת}
א/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרז
א/ג וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' קלו-קלז {מנהג}
א/ג זאת ליעקב שמות עמ' שג
א/ג זר זהב (מייזליש) שמות סי' קעח {אין מחלוקת בהל"מ}
א/ג חדושים ובאורים (פינס)
א/ג חוות יאיר (תשנז) עמ' תקנה
א/ג חוות יאיר סי' קצב
א/ג חוקת עולם עמ' 487 {צריכים לשאת ולתת בכל דין}
א/ג חי' חתם סופר
א/ג חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף ק
א/ג חידוש הסנהדרין לפי הרמב"ם עמ' לה
א/ג חקרי זמנים ח"ג עמ' ט
א/ג טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' מב
א/ג יד ישראל ח"ב
א/ג ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רעה {אין מחלוקת בהל"מ}
א/ג יסודי ישורון ח"ב עמ' שה
א/ג כבוד חכמים - עטרת פז עמ' קמד
א/ג כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תסט
א/ג כללי המצוות (תאומים) עמ' קכט
א/ג כנה"ג
א/ג כרתי ופלתי סי' צט אות א
א/ג לבושי מרדכי לקו"ת עמ' ס
א/ג להורות נתן - שו"ת ח"ב עמ' מב, חי"א עמ' עג
א/ג לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 61
א/ג מאור עינים (עזריה מן האדומים, שלג) אמרי בינה פרק מ דף קכו ע"א {אין מחלוקת}
א/ג מוריה ד גל' ג (ר"י רצאבי) {מחלוקת בהל"מ}
א/ג מזכרת עמ' 554
א/ג מחקרי משפט ח"ב עמ' 189
א/ג מחשבות על דמוקרטיה יהודית עמ' 430
א/ג מחשבת חיים או"ח עמ' קצ
א/ג מיטב הארץ עמ' 282
א/ג מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף סט ע"ב
א/ג מנחת אשר שבת עמ' רמח
א/ג מצודת בן ציון דף ב ע"ד {אין מחלוקת בהל"מ}
א/ג משוש הארץ עמ' מה-מו
א/ג משמר הלוי עמ' קכב
א/ג משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף לו ע"א, לח {אין מחלוקת בדברי קבלה}
א/ג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קמח {דברי קבלה אין בהם מחלוקת לעולם}
א/ג משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רעח {בהל"מ אין מחלוקת}
א/ג נועם חי"ב עמ' שמט, חכ"ג עמ' קכד
א/ג נועם שיח ח"א עמ' רצג, רצה
א/ג ניר לדוד
א/ג נתן פריו חולין עמ' עג, צב, צז, צט, קט
א/ג נתן פריו מגילה עמ' קפד, קפה, קפז, רפ
א/ג נתן פריו סוכה עמ' ז, רמה
א/ג ס' המצפה הל' ממרים עמ' כג-כח
א/ג ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' קעח
א/ג סוכה של מי עמ' יג
א/ג סופר המלך ח"א עמ' קעב {אין מחלוקת}
א/ג סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 46-56, 60, 64, 67, 68, 75, 80, 111, 116, 129, 149, 251, 252, 256
א/ג עיונים (פאור) עמ' 23
א/ג עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' י
א/ג עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' י, קטו, קכא
א/ג עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' ב {שיניחו העם על מנהג זה}
א/ג עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' ב, קז, קיב
א/ג פד"ר חי"ב עמ' 143
א/ג פניני רבנו הגרי"ז עמ' רסח {אין מחלוקת}
א/ג פרשת השבוע (תשעב) ח"ג עמ' 163
א/ג קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' קלב
א/ג קול גדול ולא יסף עמ' 75
א/ג קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' ז
א/ג קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' ח, ח"ב עמ' קנו
א/ג רנת יצחק חמש מגילות עמ' רצט
א/ג רפואה והלכה (שילת) עמ' 12, 85
א/ג שאילת משה עמ' פז
א/ג שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' קצא
א/ג שו"ת מהרלב"ח קונ' הסמיכה סי' ה
א/ג שולי הגליון עמ' רטז
א/ג שיח ערב קידושין עמ' לז
א/ג שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קסח
א/ג שמחת מלך עמ' 152
א/ג שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' רסה
א/ג שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' רכד, רלב
א/ג שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' רמה, רנד
א/ג שערי המקדש סי' לט אות ח {אין מחלוקת בהל"מ}
א/ג שערי טהר ח"ו סי' מד אות ב
א/ג שערי שמואל עמ' קיא
א/ג שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' שסא
א/ג שערי תורה (לעוו) ח"ג דף סה ע"א
א/ג שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' רפא
א/ג תהלה לדוד (והרמן) פ"סג פסוק יא הערה כד
א/ג תורה לדעת ח"ג עמ' רטו
א/ג תורה שלמה שמות פכ"ג אות לו
א/ג תחומין ח"ב עמ' 507, חט"ז עמ' 252
א/ג תניא רבתי ח"א עמ' 182
א/ג תפארת ישראל סי' תתרעז {אין מחלוקת בהל"מ}
א/ג תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' רסז
א/ג תפארת צבי (תשס) ח"ב עמ' קכ
א/ג תשובה מאהבה ח"ב דף כח ע"ג
א/ג תשובה מיראה (תשסו) עמ' לה
א/ד אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' מג אות ה
א/ד אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' שט
א/ד אוצרות יהושע עמ' רע
א/ד אור ליהודה יבמות עמ' מו
א/ד אנצי"ת ע' בית דין הגדול הע' 206
א/ד אסיפת גאונים החדש (תשע) עמ' שעד
א/ד אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 423
א/ד בית שערים יו"ד סי' ט
א/ד ברור הלכה סנהדרין פו ע"ב ציון כ, פח ע"ב ציון ג
א/ד בשבילי המלך סי' טו אות ב
א/ד גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' כא
א/ד גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שיג
א/ד דברי חן (נתנזון) דף ח ע"ד {לח"מ}
א/ד דברי יואל בראשית ח"א עמ' תרח
א/ד דברי יוסף (קונביץ) עמ' 203
א/ד דעת הרמב"ם עמ' 78
א/ד הגיון א עמ' 122
א/ד הדר איתמר עמ' ד {השואל וב"ד הולכים לירושלים}
א/ד הדרום יד עמ' 50
א/ד ההלכה מקורותיה והתפתחותה עמ' 258
א/ד המשפט העברי עמ' 247
א/ד ויטע אשל תמורה ח"ב עמ' קיח {אחר הרוב}
א/ד זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שיג
א/ד זכור זאת ליעקב עמ' רפ
א/ד זכרון שלמה (ורנר) עמ' לב {ההוראה תלויה במרא דאתרא}
א/ד חד וחלק ח"א דף ז ע"ב
א/ד חדושים ובאורים (פינס)
א/ד חוקת עולם עמ' 488
א/ד חזו"א על הרמב"ם - השמטות
א/ד חזון יחזקאל סנהדרין פ"ז ה"א
א/ד חנוכת הבית עמ' קכד
א/ד חסדי דוד ח"ב עמ' תקפו, ח"ה עמ' תקעה
א/ד חקרי זמנים ח"ג עמ' ט
א/ד חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' תיב-תיג
א/ד חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף קכד ע"ב
א/ד טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' כה, ל, לב, מב-מג, מח, קנב, קצא, רא
א/ד טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' קנג
א/ד יד ישראל ח"א
א/ד יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קיב
א/ד יצחק ירנן
א/ד כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' שסג, שסו
א/ד לבני בנימין דף כט ע"א {מצוה לעמוד למנין ולא להישאר במחלוקת}
א/ד לחם יהודה
א/ד מחשבות על דמוקרטיה יהודית עמ' 343
א/ד מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"ב עמ' 278
א/ד מנפת צוף עמ' 421-422
א/ד מעיני המים
א/ד מרגליות הים סנהדרין ב ע"א אות מ {השמיט ב"ד של השבט}
א/ד משנת משה ר"ה עמ' מז, מגילה עמ' רכב, סנהדרין עמ' רלא
א/ד נועם שיח ח"א עמ' רצא
א/ד נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"ב סי' מז אות ב
א/ד ס' השבי"ט עמ' קד
א/ד סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ג עמ' שסח
א/ד סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 15, 40, 46, 57-65, 67, 75, 232, 233, 243, 271
א/ד ספרי דבי רב ח"ג עמ' שנב-שנג
א/ד עיונים (פאור) עמ' 24, 39, 43
א/ד עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קטו
א/ד עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קז
א/ד עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תשט
א/ד עשות משפט עמ' רפג-רפד
א/ד פני אברהם (שפירא) עמ' רסג
א/ד ציוני מהר"נ
א/ד קול גדול ולא יסף עמ' 75
א/ד קול חיל עמ' יג
א/ד קרן פני משה ח"ב [עי' צ"פ כאן] {לח"מ}
א/ד שאר יוסף ח"ז
א/ד שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' של {משבטל ב"ד הגדול}
א/ד שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' צ
א/ד שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' שעג
א/ד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רכ
א/ד שערי שמואל עמ' קיא
א/ד שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' שסא
א/ד תורה לדעת ח"ג עמ' רטו
א/ד תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' רל
א/ד תחומין ח"ח עמ' 469-467, חי"ח עמ' 449
א/ד תפארת בחורים פאה עמ' קעה {ב"ד עולה לירושלים}
א/ד תשובה שלמה חו"מ סי' ב דף סו ע"ב
א/ד תשובה שלמה יו"ד סי' כו
א/ה אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' מג אות נ
א/ה אגודת אזוב ח"ב דף עג ע"א {כ"מ}
א/ה אהלי תם עמ' רל
א/ה אוצר א"י ח"א עמ' 18
א/ה אור לישרים (תשסג) עמ' עח
א/ה אורח ישראל מילואים ב לסי' כח אות ג {ד"ס - דרבנן}
א/ה אורים גדולים (תקיח), דרושים דף כה ע"ג
א/ה אמרי בינה (אש) דף עב ע"א
א/ה ארעא דרבנן (תשעט) עמ' פד
א/ה אשר למלך כאן, והל' חובל פ"ד ה"ב
א/ה באר הגולה (הרטמן) באר א הערה 316
א/ה באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' מד {לשד השמן}
א/ה בית אהרן וישראל גל' כח עמ' יב {בשל תורה להחמיר}
א/ה בית דוד (תשעט) אהע"ז סי' רסה
א/ה בית מאיר (תשע) שו"ת סי' ו עמ' נ
א/ה בכורי אברהם דף פב ע"ד, פג ע"א-ע"ב
א/ה בנין אריאל יאיר עמ' 281 {לח"מ - אין להרבות במחלוקת}
א/ה בנין שלמה (רבינ') סי' מו
א/ה ברוך אומר חו"מ עמ' קעג*
א/ה ברור הלכה ע"ז ז ע"א לפני ציון ה פסקה ג {הגהמ"י}, וציון ה
א/ה ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' רנח {כ"מ}
א/ה גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שיג
א/ה גופי הלכות כלל שסה
א/ה גט פשוט - כללים (סוה"ס) כלל א
א/ה דברי יוסף (קונביץ) עמ' 203
א/ה דעת תפלה עמ' ריא
א/ה הדר איתמר עמ' ב-ג, ט {השמיט שחכם שאסר אין חברו רשאי להתיר}
א/ה הלכה פסוקה ח"ב סי' כה הערה 124, 127, 130
א/ה המסורת בספרי הרמב"ם עמ' 27
א/ה השגות הרמ"ך
א/ה התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' ש {כ"מ ולח"מ}
א/ה ונתן לכהן עמ' קמז
א/ה זכור זאת ליעקב עמ' רפ
א/ה זכר אליהו עמ' ריג {כ"מ}
א/ה חדושים ובאורים (פינס) {לח"מ - טעמי ת"ק וריב"ק}
א/ה חי' חתם סופר [עי' שו"ת ח"ז סי' כו ד"ה והרמב"ם]
א/ה חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' ד {כ"מ}
א/ה חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' קסא
א/ה חסדי דוד ח"ה עמ' תשנט
א/ה חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' רסז, יו"ד ח"א עמ' תא, תג, תכו, תמד-תמו
א/ה חקרי לב (שאלוניקי) יו"ד ח"א דף קכח ע"ג, קלד ע"א
א/ה טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' לא, מב, נא, רפד, תסח
א/ה כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קט
א/ה לב אריה (בראד, תשסד) עמ' רב
א/ה לשון למודים חו"מ דף ח ע"ג {כ"מ ולח"מ}
א/ה מגדל חננאל {אגמריה סמך}
א/ה מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' שפט {שלא היה ברור להם, בזמן הבית}
א/ה מלאכת שלמה (חכים) כאן ודף צא ע"ד {לח"מ}
א/ה מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"ב עמ' 266, 278
א/ה מנחת חינוך ח"א עמ' שכח
א/ה מעלין בקודש גל' כו עמ' 50
א/ה מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' רסט
א/ה מקדם לביתאל עמ' 65 {בדאורייתא מחמירים}
א/ה משנה הלכות ח"ג סי' קי דף עב ע"ד {הבדל בין דאורייתא לדרבנן}
א/ה משנתו העיונית של הרמ"א עמ' 189
א/ה משפטי עזיאל ח"א עמ' 10
א/ה מתנות באדם עמ' 78 {הגהמ"י - אין קפידא בשואל}
א/ה נודע בשערים (מנד') שער אסור והיתר דף יב ע"ב {הגהמ"י - חכם שאסר}
א/ה נועם שיח ח"א עמ' רצו
א/ה נתן פריו הל' נדה עמ' צט {בדרבנן כמיקל בין קטן בין גדול}
א/ה סדר יעקב ח"א לדף ז ע"א (ד"ה ריב"ק)
א/ה סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 46, 66-76, 85, 238, 242, 269
א/ה עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף ז ע"א
א/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קפז
א/ה עשות משפט עמ' רפד
א/ה פני משה (הררי) עמ' פד
א/ה פני משה (שלז')
א/ה קביעת רגע המוות (תשסח) עמ' 277
א/ה קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' נט
א/ה קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' נט {הגהמ"י}
א/ה קונטרסי שעורים קדושין שעור כד אות א {גדר הקולא בדרבנן}
א/ה שו"ת מהר"ם שיק או"ח סי' קמב {כ"מ}
א/ה שנות חיים (קליין) נתיב ב ח"ה אות טז ס"ק כ {כ"מ}
א/ה שעלי דעת גל' ז עמ' 101 {ספק דאורייתא לחומרא, ודרבנן לקולא}
א/ה שערי שמואל עמ' קיא {כ"מ}, קיג {גדר הקולא בדרבנן}
א/ה שערי תורה (לעוו) ח"ג דף כו ע"ב-ע"ג
א/ה שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' קי
א/ה שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' מז
א/ה שערי תורה (תשעה) סוגיות ודרושים עמ' ג
א/ה תהלה לדוד (והרמן) פ"סג פסוק יא הערה כח
א/ה תורת חסד (פרחיא) דף ג ע"א
א/ה תחומין ח"ב עמ' 132 {כ"מ}, 507
א/ה תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' שעח {הגהמ"י}
א/ה תשובות ראב"י אב"ד סי' עו


ב/969 הלכות ממרים פרק ב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ב/רה"פ אמרי חן (לוונברג)
ב/רה"פ הרמב"ם המדויק
ב/רה"פ חדושים ובאורים (פינס)
ב/רה"פ יד מלך (מן)
ב/רה"פ יד פשוטה
ב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ב/רה"פ ערוך השלחן העתיד לקוטים סי' סה-סו
ב/רה"פ פי' ר"י קאפח
ב/רה"פ רמב"ם לעם
ב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ב/א אבי עזרי ח"ב
ב/א אגרא לישרים סי' כט
ב/א אגרות ראיה ח"ד עמ' קפא
ב/א אהבת אברהם עמ' נג
ב/א אוצרות יהושע עמ' רע
ב/א אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 39 {כ"מ}
ב/א אור ליהודה (תשנט) עמ' רעו, שסח
ב/א אור שמח
ב/א אורים ותומים קיצור תקפו כהן סי' קכג-קכד עמ' ק
ב/א אוריתא טו עמ' כג-כה
ב/א אמונת יהושע עמ' תסח
ב/א אמונת עתיך (נאור) עמ' כו-כז
ב/א אמונת עתיך גל' 114 עמ' 78
ב/א אנצי"ת ע' אין ב"ד הע' 32, ע' אמוראים הע' 8 {כ"מ}
ב/א אסיפת מחקרים תורניים תשלז עמ' קד
ב/א אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 327 {שינוי הלכה שנלמדה מדרשה}
ב/א אשר למלך
ב/א באר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 797 {כ"מ}
ב/א בדי הארון (הכהן) עמ' 332, 339
ב/א בינת דניאל ח"א עמ' רנז {כ"מ}
ב/א בני ציון (שפירא) דף כה ע"ג {כ"מ - חתימת הגמרא}
ב/א בעקבי הצאן עמ' רמג
ב/א ברקאי ח"א עמ' 35
ב/א גדול כבוד הבריות עמ' 54
ב/א גוילין נצולין עמ' ריב
ב/א גינת המלך עמ' ה
ב/א גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ד סי' יד, אהע"ז כלל ב סי' ז
ב/א דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' טז
ב/א דבר שאול סוטה סי' נד אות ד
ב/א דברות משה שבת ח"א סי' י ענף ג, יבמות עמ' רי, תקמט
ב/א דברי אברהם (שדמי) ח"ד עמ' עג
ב/א דברי יואל בראשית ח"א עמ' קכא, ויקרא ח"א עמ' תלא, דברים עמ' קלז
ב/א דולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' קנה {כ"מ - מדוע אמוראים לא חלקו על תנאים}
ב/א דולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות ח"ב עמ' תפט {רק ב"ד שבימיך}, ח"ג עמ' נד {ב"ד יכול לחלוק על חברו בדרכי לימוד}
ב/א דרכי חושן ח"א עמ' סב
ב/א הדר איתמר עמ' רסד
ב/א הדרום חכ"ט עמ' 40
ב/א הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' מד
ב/א הלכה פסוקה ח"ב סי' כה הערה 35, 161 {כ"מ}
ב/א הלכה רבה ח"ג עמ' 19
ב/א הלכות מדינה ח"א עמ' עט-פ
ב/א המלך חדריו עמ' 136, 210, 202, 201
ב/א המשפט העברי עמ' 444, 903
ב/א הר המלך ח"ח עמ' שלג-שמג
ב/א ויעמידה ליעקב לחק מהדו"ב עמ' 45 {יפתח בדורו כשמואל}, 102 {כ"מ}
ב/א זאת ליעקב ויקרא עמ' נח
ב/א זית רענן ח"ב עמ' קעה
ב/א זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר ג עמ' שס {כ"מ}
ב/א זכרון יעקב (מרל) ברכות סי' ה ס"ק ד {כ"מ - איסור לחלוק על התלמוד}
ב/א חד וחלק ח"א דף י ע"א
ב/א חדושים ובאורים (גרי') קדושין סי' יב ס"ק ה
ב/א חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' כא
ב/א חזו"א על הרמב"ם {כ"מ}, והשמטות
ב/א חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' מא עמ' קכח
ב/א חי' הגר"ח החדש עמ' שלא
ב/א חי' יחיאל דף יג ע"ג
ב/א חי' עזיאל
ב/א חיי וחמרא דף ז ע"א (עמ' כו במהד' תשסב)
ב/א חיים ביד דף ו ע"ד, פט ע"ד
ב/א חיים ומלך
ב/א חקרי זמנים ח"ד עמ' רא, רלו, שפו, תמד
ב/א חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' תא, תג, תמו, מהדו"ב ח"א עמ' קעו
ב/א חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף רא, יו"ד ח"א דף קכ-קכא
ב/א טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' תלב
ב/א טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' קפג-קפד, קפח, קצד, רפה, רצג
ב/א יבול היובלות עמ' 358, 355
ב/א יד ימין או"ח סי' ג
ב/א יד לגילת עמ' 195, 200
ב/א יד מרדכי (אלימלך) סוכה עמ' צט {כ"מ}
ב/א יסודי ישורון ח"ב עמ' שה
ב/א ישא מדברותיך מגילה עמ' קיז, קסג
ב/א כבוד מלכים (מרגליות)
ב/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קט, קעה {כ"מ}, שפג-שפד
ב/א כנסת מחקרים - ספרד עמ' 45
ב/א כפי אהרן (זס') קמא עמ' ל
ב/א כפתור ופרח (תשו) דף קע ע"ב, קצד ע"ג
ב/א כתר המלך
ב/א לב הארי על חובות הלבבות - שער יחוד המעשה עמ' שטו
ב/א לבושי מרדכי או"ח עמ' שמ
ב/א לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 187
ב/א מאורות הדף היומי ח"ז עמ' מ {כ"מ}
ב/א מבוא למשנה תורה עמ' 101
ב/א מגנזי הגר"ח עמ' קב
ב/א מוריה גל' קיג עמ' קטו, גל' קפג עמ' ס {דוקא ב"ד הגדול}
ב/א מחשבות על דמוקרטיה יהודית עמ' 160
ב/א מיטב הארץ עמ' 59, 112, 560
ב/א מכלול גל' כג עמ' 73
ב/א מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' שפז
ב/א מכמני עוזיאל עמ' שפז, שפט
ב/א מנהגי ישראל ח"ב עמ' ה {מנהג}
ב/א מנחת חינוך ח"ג עמ' רסח
ב/א מעיני התורה ח"א עמ' רכג
ב/א מעלין בקודש גל' כו עמ' 42 {שבימיך}
ב/א מציאות קטן סי' שפח
ב/א מקראי קדש (תפט) דף קלה ע"ב
ב/א משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' רו
ב/א משכנות יעקב (נעים) דף קצז ע"ב
ב/א משנה הלכות ח"ח סי' קלו
ב/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' ס
ב/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' קצז
ב/א משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קי
ב/א משנת המדינה עמ' 178, 181
ב/א משנת יעקב זמנים ח"א עמ' נא-נב, ח"ב עמ' רלט, קדושה עמ' רצב, זרעים ח"ב עמ' קפט
ב/א משפט כהן עמ' קלז ע"א
ב/א משפטי ארץ ח"א עמ' 29, 511
ב/א משפטי עזיאל ח"א עמ' 10, ח"ב עמ' פד
ב/א משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' קמו
ב/א נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' יח אות ו
ב/א נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"ב הוספות אות ד
ב/א נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א ח"ב פרק לט פסוק ב
ב/א נפש הרב עמ' לו
ב/א נפש הרב עמ' לו {כסף משנה}
ב/א ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' מד {כ"מ}
ב/א ס' המצפה הל' ממרים עמ' כט-לז
ב/א ס' יובל לדוד קוטלר עמ' 239
ב/א סדר יעקב ח"א לדף לו ע"א (ד"ה בשלמא)
ב/א סופר המלך ח"ב עמ' שפה
ב/א סיני ק עמ' רצו
ב/א סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 53, 74, 79-92, 98, 99, 104, 234, 269, 273
ב/א עבד המלך (תשסט) עמ' תקצז
ב/א עבודת משא (מאיר) ח"א עמ' ה {כ"מ - אמוראים לא חולקים על תנאים}
ב/א עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ג עמ' קפט
ב/א עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' קמז
ב/א עיונים (פאור) עמ' 16, 31, 43
ב/א עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' צה, קיד
ב/א עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' צג, קז
ב/א עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' מט
ב/א ענבי פתחיה עמ' 292
ב/א עץ הדר השלם עמ' קצג, רא
ב/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קפח
ב/א עץ חיים (גאגין) עמ' 27, 87
ב/א ערכי משפט ויהדות עמ' 83
ב/א עשות משפט עמ' רפד
ב/א עשרה מאמרות (תשס) עמ' קלז
ב/א פד"ר חי"ב עמ' 143
ב/א פני אברהם (שפירא) עמ' ז
ב/א פני חמה דף טז ע"ב-יז ע"א {כ"מ}
ב/א פסה"ד בענין האח והאחות עמ' 15
ב/א צהר גל' ז עמ' 180, גל' יב עמ' 11 {לדרוש בי"ג מידות}, 32 {הרי זה סותר}
ב/א צמיחת גאולתנו עמ' קצד
ב/א קביעת רגע המוות (תשסח) עמ' 101, 102
ב/א קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' שסג
ב/א קובץ הערות (תשסג) סי' טז אות ה {כ"מ}
ב/א קול דודי (תשף)
ב/א קול דודי סוטה סי' תשכד
ב/א קול יהודה (גרשוני) עמ' תרכג
ב/א קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' רט {כ"מ}
ב/א קול צופיך עמ' קכ
ב/א קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' רלג, תקכא
ב/א קרן פני משה ח"ב
ב/א רווחא שמעתתא ח"ב עמ' יג
ב/א רנת יצחק חמש מגילות עמ' רצט
ב/א רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' כד
ב/א שארית יהודה (ינוביץ) יו"ד סי' יג, לח עמ' רפד
ב/א שביעי קדש עמ' א, ט, יד, כז-כח
ב/א שו"ע הרב שו"ת סי' י בסופו, שער השמועה אות לט
ב/א שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' ריג, ריד
ב/א שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' תסג
ב/א שו"ת רא"מ פינגרהוט עמ' רס {השופט שבימיך}
ב/א שיח דוד (תשסד) עמ' קמט
ב/א שיח דוד (תשסח) עמ' קע
ב/א שנתון המשפט העברי ח"ו עמ' 416, ט עמ' 267
ב/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רכ
ב/א שעורי ר' שמואל סנהדרין ח"א עמ' לב-לג
ב/א שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' רכ, רלז
ב/א שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' רמא, רנט
ב/א שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' שסב
ב/א שערי תורה (לעוו) ח"ג דף כד ע"ב, כט ע"ג, לא ע"ג-ע"ד
ב/א שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' קב, קכג, קכד, קלא, קלג
ב/א שערי תורה (תשעה) סוגיות ודרושים עמ' לו
ב/א שפת הים (מיו) דף קג ע"ד
ב/א שרשי הים
ב/א שרשים במועדות עמ' שכח
ב/א תבואת יקב (פרידמן) עמ' צד {כתר המלך}
ב/א תורת האוהל (תשנג) עמ' תלו
ב/א תורת הפילוסופיה עמ' 61
ב/א תורת חז"ל תורה מן השמים עמ' 124
ב/א תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' מד
ב/א תחומין ח"ח עמ' 481-480, חי"א עמ' 12
ב/א תפארת צבי (רוזנטל) עמ' קל
ב/ב אבן האזל
ב/ב אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' קג {אהא"ז}
ב/ב אבני שהם (שחור, תשנו) ח"ב עמ' עד
ב/ב אגודות אזוב מדברי דף לו ע"ד
ב/ב אדרת אליהו (ראם) עמ' רצג-רצד
ב/ב אהל יצחק גיטין עמ' שיט, תתה
ב/ב אהלים עמ' קכב
ב/ב אור הישר
ב/ב אור המזרח חל"ד עמ' 35 {רדב"ז - ריב"ז לא תיקן}
ב/ב אור זרוע לצדיק עמ' 81-73
ב/ב אור לישרים (שולמן) עמ' עח {כ"מ}
ב/ב אור שמח
ב/ב אוריתא טו עמ' כו
ב/ב איים בים גיטין סי' ו אות א
ב/ב איים בים קידושין פ"ב סי' ג אות ג
ב/ב אישים ושיטות (תשסז) עמ' קג {איך יהיו גדולים במנין}
ב/ב אלה דברי הברית (תקעט) עמ' ח = חתם סופר ח"ו סי' פד
ב/ב אמונת עתיך גל' 123 עמ' 137
ב/ב אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' רפה, תקז, תקעז {אפילו בטל הטעם}
ב/ב אנצי"ת ע' אין ב"ד הע' 4, 7, 11, 14, 18, 22, ע' גזרה הע' 2
ב/ב אנצי"ת ע' דבר שבמנין צריך מנין אחר הע' 19-20, 22 {ראב"ד}, 28 {רדב"ז}, 35
ב/ב אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' לג, לז, תשלז עמ' קד
ב/ב אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' קעה
ב/ב אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 327 {ביטול תקנת חכמים}
ב/ב אפרקסתא דעניא ח"ג סי' קעד עמ' פה {ראב"ד}
ב/ב ארץ חמדה (הורוויץ) עמ' ב
ב/ב ארצות החיים סי' ט המאיר לארץ אות מא עמ' רא-רב {אפילו בטל הטעם}
ב/ב ארשות החיים עמ' שכא, שכז
ב/ב אשר חנן עמ' ריז-ריט
ב/ב באר אליהו עמ' רו
ב/ב באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' סח
ב/ב באר יצחק גיטין לו ע"ב לתוס' ד"ה אא"כ
ב/ב באר מים חיים (נוסינזון) תענית דף יב
ב/ב באר מים חיים (נוסינזון) תענית דף יב
ב/ב באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' קיא, קיט
ב/ב באר משה (שטרן) ח"א סי' כז אות י עמ' ע
ב/ב באר ראי עמ' תסד
ב/ב באר שרים (שולמן) עמ' קכ
ב/ב בדי הארון (הכהן) עמ' 332, 339
ב/ב ביצחק יקרא (תשע) סי' צא ד"ה ומעתה
ב/ב בית המדרש
ב/ב בית יחזקאל (וייס) עמ' קמא
ב/ב בית יצחק (תשי"ג) עמ' 56
ב/ב בית ישראל (הורוביץ) אהע"ז סי' כח
ב/ב בית מועד (גטיניו)
ב/ב בית שערים או"ח סי' קלב
ב/ב בני סמיכי
ב/ב בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' שסב
ב/ב ברור הלכה מגילה, ברורי הראי"ה ב ע"א ציון ד
ב/ב ברור הלכה ע"ז לו ע"א
ב/ב ברור הלכה ר"ה כט ע"ב ציון ו פסקה א {כ"מ}, ביצה ה ע"א ציון ג, גיטין לו ע"א ציון ז {כ"מ}
ב/ב ברית הלוי דף ה ע"ד
ב/ב ברכות חיים ח"ב עמ' שמה-שמו
ב/ב ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קיב
ב/ב ברכת ראש סי' מו עמ' קצג {כ"מ}, סי' פה עמ' שו
ב/ב ברקאי ח"ה עמ' 135, 169, 172
ב/ב גדולי שמואל ביצה דף ה {או"ש}
ב/ב גט פשוט - כללים כלל א {מנין}
ב/ב גליוני ישרון עמ' רטז [תוי"ט מעש"ש פ"ה מ"א]
ב/ב דברות משה ביצה עמ' קו, קיד {בטל הטעם}
ב/ב דברות משה זרעים עמ' תק, תקב {אפילו בטל הטעם שבגללו גזרו הראשונים או התקינו אין האחרונים יכולין לבטל עד שיהו גדולים מהם וראב"ד וכ"מ ולח"מ}
ב/ב דברי יואל - שו"ת עמ' סד
ב/ב דברי יוסף (אירגס) סי' כז דף מט ע"א {אין ב"ד יכול לבטל דברי ב"ד}, סי' לב דף סג ע"ג {בטל הטעם}, סי' לה דף ע ע"ג {ראב"ד - עיטור שוקי ירושלים}
ב/ב דברי רבינו משולם (אשכנזי) עמ' קפה
ב/ב דינא דמלכותא (שור) עמ' תרנב
ב/ב דעת הרמב"ם עמ' 76
ב/ב דעת סופר או"ח סי' א-ב
ב/ב דרכי חושן ח"א עמ' רנה
ב/ב הגות והלכה עמ' 177 {צריך מנין אחר להתירו}
ב/ב הדר איתמר עמ' ז, י, רסד
ב/ב הדרום חכ"ט עמ' 50
ב/ב הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קיג
ב/ב הלכות מדינה ח"ג עמ' קעט
ב/ב המשפט העברי עמ' 445-444, 714
ב/ב הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' רצ
ב/ב הר המלך ח"ז עמ' רעג, ח"ח עמ' פה
ב/ב הר תבור דף לו ע"ב
ב/ב הרמב"ם כמחנך עמ' 161
ב/ב השגות הרמ"ך
ב/ב השוואות בין דיני ישראל עמ' 29
ב/ב התורה והמדינה ח"ד עמ' קכ, קובץ ז עמ' כה, קובץ ט עמ' תמג
ב/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קצ
ב/ב ויקרא אברהם יו"ד סי' ד (יז ע"ג)
ב/ב זבחי ראיה עמ' ל
ב/ב זבחי תרועה סי' לו אות ג, סי' מב אות א, סי' מג אות ד
ב/ב זית רענן ח"ב עמ' קעה, תמב
ב/ב זכות היוצרים עמ' 194, 195, 351, 357
ב/ב זכרון סופרים {כ"מ - וא"ת הא אמרינן בגיטין וכו'} [עיין רש"י שם ד"ה לבטולי, ותבין דלק"מ (כ"ה בתשו' חת"ס יו"ד סימן י"ג)]
ב/ב זרע אברהם (כטורזא)
ב/ב חד וחלק ח"א דף ז ע"ג
ב/ב חוות בנימין ח"ב עמ' תקד, תקו
ב/ב חוקת עולם עמ' 485 {גדול ברוב מנין}
ב/ב חזון לימים ח"א עמ' רעה
ב/ב חזון נחום זרעים ח"ג עמ' מח
ב/ב חי' הרי"ט עמ' קלח
ב/ב חי' חתם סופר
ב/ב חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' קצה, קצז-קצח, שבועות עמ' ריג
ב/ב חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' קמה-קמו, נשים עמ' כד, לג
ב/ב חי' ר"י נחמיה סי' צב אות ב {לח"מ}
ב/ב חי' רעק"א (פרדס) [הגהות אשרי כתובות פ"א ד"ה ומן הסכנה]
ב/ב חיים ומלך
ב/ב חמדת אהרן עמ' קכ-קכב
ב/ב חקרי זמנים ח"ד עמ' רא, תמד
ב/ב חקרי יהדות (פדרבוש) עמ' 69-70
ב/ב חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' רנו-רנז, יו"ד ח"א עמ' תא, תג, תמו, ח"ג עמ' רעה-רעו, אהע"ז עמ' קטז, מהדו"ב ח"א עמ' קעו
ב/ב חשב סופר עמ' קפח
ב/ב טהרת הבית ח"ב עמ' תיז
ב/ב טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' קפב, קצו, רפה
ב/ב יבול היובלות עמ' 355
ב/ב יד בנימין מגילה עמ' ה
ב/ב יד לגילת עמ' 194
ב/ב יד מרדכי (אלימלך) סוכה עמ' סז {כ"מ}
ב/ב יין הטוב עמ' יד, שיג
ב/ב ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שמ {בטל הטעם}, תיז
ב/ב יסודי ישורון ח"ב עמ' קפז
ב/ב ישא איש דף ב ע"ג
ב/ב ישא מדברותיך מגילה עמ' קיז
ב/ב כבוד חכמים - עטרת פז עמ' תקא
ב/ב כבוד מלכים (מרגליות)
ב/ב כבודה של תורה ח"ג עמ' מד
ב/ב כוכבי בוקר עמ' רפח, רצב, רצד
ב/ב כך דרכו של תלמוד עמ' 62
ב/ב כל נדרי פ' עו הע' י
ב/ב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קי, רלב-רלג, תתרכח-תתרל
ב/ב כפי אהרן (זס') קמא עמ' כח, לא
ב/ב כפתור ופרח (תשו) דף קצד ע"ג
ב/ב כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' קפז {כ"מ}
ב/ב כתבי משה זילברג עמ' 62
ב/ב לב חיים (פלג'י) ח"ב דף ד ע"ב, לז ע"ד
ב/ב לבושי מרדכי אהע"ז עמ' קנו
ב/ב להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' קכו
ב/ב לזכרון (זסלנסקי) עמ' כה
ב/ב לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 187
ב/ב לקוטי שיחות חל"ג עמ' 146 {מנהג}
ב/ב לקוטי שיחות חל"ט עמ' 397
ב/ב לקוטים (פיינברג) עמ' מ
ב/ב לשון למודים או"ח דף ב ע"ג
ב/ב מאמר מרדכי - י"ג באלול עמ' רמ
ב/ב מבוא למשנה תורה עמ' 179
ב/ב מגל חי"ג עמ' 225 {רדב"ז}
ב/ב מוריה גל' קצג עמ' קסא, גל' רג עמ' כה [מהריב"ל ח"א סי' מז, שו"ת רא"ם ח"א סי' נז ד"ה א"כ, שו"ת ר"מ אלשיך סי' נט]
ב/ב מזכרת עמ' 318-322, 324-328, 554
ב/ב מזרח שמש דף ז ע"ג
ב/ב מחזה עליון עמ' קיח {כ"מ}
ב/ב מחנה לויה (תשעד) עמ' ט, יב {רמב"ם}, יג {שעה"מ}
ב/ב מיטב הארץ עמ' 560
ב/ב מילי דמרדכי
ב/ב מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' שעו
ב/ב מלחמות ה' (זוטרא) ח"א עמ' 22-24
ב/ב מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"ב עמ' 208 {כ"מ}
ב/ב מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' שפה
ב/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' תקיא
ב/ב מנחת שלמה (לוין) עמ' ר {אי אפשר לבטל גזירה דרבנן}
ב/ב מס' גיטין (ארזי) עמ' 32
ב/ב מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' י
ב/ב מעדני ביאורים עמ' קעז
ב/ב מעיני התורה ח"א עמ' רכה
ב/ב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף ה ע"ג, רנה ע"ד
ב/ב מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' לב, ח"ב עמ' ריט
ב/ב מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תצ (קיז), חתם סופר יו"ד סי' יג]
ב/ב מקוה המים עמ' ב {כ"מ - קושיה מ"אי איישר חילי אבטליניה"}
ב/ב מקור ישראל דף צט ע"ג
ב/ב מקראי קדש (תשנג) עמ' שח
ב/ב מרגליות הים סנהדרין פו ע"ב אות יב
ב/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ב משא חיים דף כב ע"ד
ב/ב משאת המלך ח"ד סי' תקלג {ראב"ד}
ב/ב משך חכמה שמות פי"ב פס' א, דברים פי"ז פס' יא
ב/ב משנה הלכות ח"ח סי' קמו, קמח
ב/ב משנה ישרה עמ' סב
ב/ב משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קד {מנין חכמי הדור}, קיא {מנהג}, ח"ג עמ' פח {אע"פ שבטל הטעם}
ב/ב משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קסה {כ"מ - חכמים אחרונים}
ב/ב משנת המדינה עמ' 179, 181
ב/ב משנת יעקב זמנים ח"א עמ' נא-נב, ח"ב עמ' רלט, קדושה עמ' רצב, זרעים ח"ב עמ' קפט
ב/ב משפט שלום סי' רלא, קונטרס תיקון עולם, אות ח {כ"מ}
ב/ב משפטי ארץ ח"א עמ' 29
ב/ב משפטי עזיאל ח"ד עמ' ערב, ח"ט עמ' קנ
ב/ב נודע ביהודה תנינא אהע"ז סי' קכב
ב/ב נועם ח"ד עמ' רצט, ח"ו עמ' רעד, חט"ז עמ' קז
ב/ב ניר לדוד
ב/ב נר לעזרא ח"ג עמ' עה {מנהג}
ב/ב נתיב מאיר
ב/ב נתיבות מרדכי גיטין עמ' שנה
ב/ב נתן פריו ביצה עמ' יח
ב/ב נתן פריו מגילה עמ' סא
ב/ב ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' מג {ראב"ד}
ב/ב ס' המצפה הל' ממרים עמ' כט-מד
ב/ב ס' השבי"ט עמ' קיא
ב/ב ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' רה
ב/ב ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' רעו
ב/ב סדר יעקב ח"א לדף לו ע"א (ד"ה בשלמא)
ב/ב סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' לג
ב/ב סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' רו
ב/ב סיני ק עמ' תכ, תתלו, תתמ-תתמא
ב/ב סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 69, 79, 90, 92-108, 114, 128, 133, 134, 138, 149, 240
ב/ב עבד המלך (תשסט) עמ' תרא
ב/ב עבודת משא (מאיר) ח"א כאן ועמ' שיב
ב/ב עבודת מתנה עמ' פט
ב/ב עדות ביהוסף (חמודות) עמ' 150
ב/ב עדות ביעקב (ריינס) עמ' קכז-קלא {צריך מנין אחר להתירו}
ב/ב עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' קמו, קמט
ב/ב עיונים (פאור) עמ' 16, 31, 49
ב/ב עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' עא-עג
ב/ב עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' י
ב/ב עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' ב
ב/ב עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' כא
ב/ב עלי עין עמ' קה
ב/ב עמק יהושע אחרון עמ' קי
ב/ב ענבי פתחיה עמ' 109, 113
ב/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קפח
ב/ב עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 104
ב/ב עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 112
ב/ב עשרה מאמרות (תשס) עמ' קלז
ב/ב פאת ים (מאיו) דף ה ע"א {ראב"ד}
ב/ב פד"ר ח"ה עמ' 188
ב/ב פי שנים דף מח ע"ד
ב/ב פני אברהם (שפירא) עמ' יא {כ"מ}, רעט {הוספה על ע"א}
ב/ב פסה"ד בענין האח והאחות עמ' 14-15
ב/ב פרי הארץ (כהנוו) סי' כ
ב/ב פרי מלכה סי' עב
ב/ב פרשת השבוע (תשעב) ח"ה עמ' 122
ב/ב צבי תפארת סי' ה (שם שלמה אות א)
ב/ב צהר גל' יב עמ' 25 {אפשר לשנות תקנות}
ב/ב ציץ אליעזר ח"ב - משנת המעשר פ"ה מ"ב
ב/ב ציץ הקודש ח"א דף עג ע"ב
ב/ב צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קצג, אהע"ז סי' רסב אות יג
ב/ב צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קצה
ב/ב קדושת הר עמ' מח {או"ש}
ב/ב קהל יהודה חי' ביצה דף ה ע"ג, ו ע"א
ב/ב קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון חכמים עמ' מ, נט
ב/ב קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' קנו
ב/ב קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' פה
ב/ב קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' שמא
ב/ב קול צופיך עמ' קח
ב/ב קרן פני משה ח"ב
ב/ב רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' עח
ב/ב שארית יהודה (ינוביץ) יו"ד סי' יב עמ' ריג {כ"מ}
ב/ב שבט סופר [שבט סופר או"ח סי' עא]
ב/ב שבעים שנה לרבנות הראשית עמ' 145, 152
ב/ב שדה שמואל (שביעית) עמ' קכז
ב/ב שו"ע הרב או"ח סי' תסח ס"ב
ב/ב שו"ת אדה"ז סי' י
ב/ב שו"ת ר"י מסלוצק עמ' שלח
ב/ב שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' נז
ב/ב שושן עדות דף י
ב/ב שושנת יעקב (רפפורט) עמ' יד
ב/ב שחר אורך עמ' קסג-קסו
ב/ב שיח ערב סנהדרין עמ' קעא-קעג, קעה-קעח, קפא
ב/ב של"ה ווי העמודים פכ"ג אות לב
ב/ב שמן ראש ח"א-ח"ח ויקרא עמ' תנא
ב/ב שנתון המשפט העברי חי"א עמ' 664
ב/ב שעורי בקיאות גיטין לו ע"א (ד"ה ומה שסיים) וע"ב (ד"ה בא"ד אין, וד"ה ומה דלא) ודף לז ע"א (ד"ה ועי' כס"מ)
ב/ב שעורי חנוכה (עדס) עמ' טז {מדוע ספק דרבנן לקולא}
ב/ב שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' רכ
ב/ב שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' רמא
ב/ב שער המלך כאן, ח"ב עמ' תמט
ב/ב שערי לימוד (לוריא) ח"א סי' כ אות יג ד"ה ונראה לקיים
ב/ב שערי קדוש ה' עמ' רה-רו
ב/ב שערי תורה (לעוו) ח"ג דף כו ע"ג {כ"מ}, כט ע"ג
ב/ב שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' קג, קיא, קכב
ב/ב שערי תורה (תשעה) סוגיות ודרושים עמ' קנט
ב/ב שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 6 (בספרות רומיות), ח"ב מח' א עמ' 100 {כ"מ}, 249, מח' ב עמ' 99
ב/ב שעשוע התלמידים דף פ {כ"מ}
ב/ב שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' שט
ב/ב שפת הים (מיו) דף קג ע"ד
ב/ב שרשים במועדות עמ' שכח
ב/ב תורה מציון שנה ג חוב' ג סי' יב דף יח ע"א {אפילו בטל הטעם}
ב/ב תורה שלמה חי"ח עמ' 200
ב/ב תורת האוהל (תשנג) עמ' לד, סו, קכא
ב/ב תורת המדינה עמ' 46 {איך יהיו גדולים במנין}
ב/ב תורת המועדים (תשכד) עמ' 633, 514
ב/ב תורת המועדים (תשנו) עמ' 556, 678
ב/ב תורת הפילוסופיה עמ' 62, 67
ב/ב תורת הקדש ח"א עמ' שיז {אור שמח}
ב/ב תורת חז"ל תורה מן השמים עמ' 84
ב/ב תורת מנחם חנ"א עמ' 349
ב/ב תורת מנחם חנ"ח עמ' 371 {פשט בכל ישראל}
ב/ב תחומין ח"ב עמ' 279, ח"ו עמ' 255, ח"ז עמ' 423, חי"א עמ' 13, חי"ג עמ' 364, חט"ו עמ' 172
ב/ב תלפיות ו חוב' א עמ' 45
ב/ב תניא רבתי ח"א עמ' 182, 184
ב/ב תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' סז {מנין חכמי הדור}
ב/ב תפארת צבי (רוזנטל) עמ' קל
ב/ב תפארת צבי (שפילמן) ח"א עמ' רסח {ראב"ד}
ב/ב תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' כו {ראב"ד}
ב/ב תשובה שלמה חו"מ סי' ד דף סח ע"ג
ב/ב תשובות יהודה דף נד ע"א {אפילו בטל הטעם}
ב/ג אבן האזל
ב/ג אוצרות הרמב"ם
ב/ג אור שמח
ב/ג אור תורה (בלומ') דף צו ע"ג
ב/ג אוריתא חט"ו עמ' כג
ב/ג אנצי"ת ע' אין ב"ד הע' 13
ב/ג אסיפת מחקרים תורניים תשלז עמ' קד
ב/ג ארץ חמדה (הורוויץ) עמ' ב
ב/ג באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' עב, קיא
ב/ג בדי הארון (הכהן) עמ' 332, 339
ב/ג ביצחק יקרא (תשע) סי' צא ד"ה ומעתה
ב/ג בית יחזקאל (וייס) עמ' קמב
ב/ג ברור הלכה ע"ז לו ע"א
ב/ג גרש ירחים גיטין לו ע"ב ד"ה בגמ' אמר אביי וד"ה מיהו
ב/ג דברי יואל - שו"ת עמ' סד
ב/ג דעת הרמב"ם עמ' 76
ב/ג דעת סופר חו"מ סי' ט
ב/ג הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קיג, קטו
ב/ג זית רענן ח"ב עמ' קעה
ב/ג זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר ג עמ' שסב {אף ב"ד יותר גדול לא יכול לבטל גזירת ב"ד קודם}
ב/ג חי' בן אריה ח"ב סי' ד ס"ק ה
ב/ג חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' קנח
ב/ג חיי וחמרא דף ו ע"ג (עמ' כה במהד' תשסב)
ב/ג חיים ומלך
ב/ג חקרי זמנים ח"ג עמ' 17, ח"ד עמ' תמד
ב/ג חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' רעה-רעו
ב/ג טהרת יו"ט ח"כ עמ' ריז
ב/ג טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' קצו
ב/ג כוכבי בוקר עמ' רפח, רצב
ב/ג לבושי מרדכי יו"ד עמ' תקנ, ח"ד עמ' עא, רלא
ב/ג לשד השמן (ירוש')
ב/ג מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"ב עמ' 241, 246-247
ב/ג מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' שע
ב/ג מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' לה
ב/ג מעדני ביאורים עמ' קעז
ב/ג מעיל שמואל (פלורנטין)
ב/ג מעיני המים
ב/ג מענה רך (קליין, תרו) עמ' 2
ב/ג מפענח צפונות עמ' 55
ב/ג מקדשי השם ח"ב עמ' סח, קפז
ב/ג מקוה המים עמ' ב {לעשות סייג}
ב/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ג משנת יעקב קדושה עמ' רפא
ב/ג משפטי עזיאל ח"א עמ' מ
ב/ג נחמד למראה ח"א דף קיא ע"ד
ב/ג נר מצוה (ואלק) מצוות דף לב ע"ד
ב/ג ס' המצפה הל' ממרים עמ' לח-מד
ב/ג ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' קב
ב/ג סדר יעקב ח"א לדף לו ע"א (ד"ה אין שומעין) {כ"מ}
ב/ג סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 79, 92-108, 114, 116, 141, 161
ב/ג עיונים (פאור) עמ' 16, 20
ב/ג עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' עב
ב/ג עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' סה
ב/ג עין יצחק ח"א עמ' שטו
ב/ג עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 112
ב/ג עשרה מאמרות (תשס) עמ' קלז
ב/ג פאר יעקב ח"ב עמ' תתלח
ב/ג פסקי אליהו ח"א עמ' מח
ב/ג פרי מלכה סי' עב
ב/ג צבי תפארת סי' ה (שם שלמה אות א)
ב/ג קדשי יהושע עמ' תקמט
ב/ג רווחא שמעתתא ח"א עמ' נג
ב/ג שארית יהודה (בלום) דף לד ע"ב {כח ב"ד לעשות גדר}
ב/ג שבעים שנה לרבנות הראשית עמ' 152
ב/ג שו"ת ר' אשטרוק אבן שאנג'י עמ' 46
ב/ג שו"ת ר"י מסלוצק עמ' שלח
ב/ג שו"ת ר"י מפוזנא עמ' קטו
ב/ג שושנת יעקב (רפפורט) עמ' יד
ב/ג שם טוב - השלמה
ב/ג שמש מרפא עמ' נג
ב/ג שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' רכ
ב/ג שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' רמא
ב/ג תהלה לדוד (והרמן) פ"סג פסוק יא הערה כה
ב/ג תורת מנחם חי"ח עמ' 54 {איסור שנתקבל בכלל ישראל אין ב"ד גדול יותר יכול לבטל דברי ב"ד חבירו אא"כ בתור הוראת שעה}
ב/ג תחומין ח"ו עמ' 255, ח"ז עמ' 423, חט"ו עמ' 172
ב/ג תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' רמא
ב/ד אבני נזר יו"ד סי' תסג אות ג
ב/ד אור הישר
ב/ד אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 19
ב/ד איתן האזרחי עמ' קמו
ב/ד אמונת עתיך גל' 118 עמ' 64 {חלל עליו שבת אחת}
ב/ד אנצי"ת ע' אין ב"ד הע' 27
ב/ד אסיפת גאונים החדש (תשע) עמ' פא
ב/ד אסיפת מחקרים תורניים תשלז עמ' קד
ב/ד אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' קעה
ב/ד ארץ חמדה (ישראלי) עמ' יח-יט
ב/ד אשל אברהם (בוטשאטש) סי' ד ס"ק א ברכת אברהם אות ד
ב/ד אשל אברהם (שפירא) עמ' קעא {היתר משום סייג}
ב/ד אשר למלך
ב/ד באר מרים פ"ג ה"י
ב/ד באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' עב
ב/ד בגדי כהונה (שחור) עמ' רפ
ב/ד בדבר מלך ח"ו עמ' רלד
ב/ד בינת דניאל ח"א עמ' רסב {ראב"ד}
ב/ד בית אהרן וישראל גל' סא עמ' כ
ב/ד בית לוי (שפירא) סי' לב (בסופו)
ב/ד בעקבי הצאן עמ' טז, קיב, רט
ב/ד ברור הלכה יבמות עט ע"א ציון ג
ב/ד ברור הלכה ר"ה כט ע"ב ציון ו פסקה א, סנהדרין מו ע"א ציון ג
ב/ד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' כא
ב/ד ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קיב
ב/ד ברכת ראש סי' מד עמ' קפד, סי' פה עמ' שג
ב/ד בשעה שהקדימו עמ' אלף תג
ב/ד גזע ישי דף נז ע"א
ב/ד גשר יהושע עמ' 22
ב/ד דעת הרמב"ם עמ' 100
ב/ד דעת כהן עמ' רסט
ב/ד דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תריד
ב/ד הגיור עמ' 292
ב/ד הדר דוד עמ' ט
ב/ד הלכה פסוקה ח"א סי' ב הערה 9, ברור הלכה עמ' 24
ב/ד המשפט העברי עמ' 412, 422, 423, 425, 437, 446
ב/ד הרמב"ם - שמרנות עמ' 244
ב/ד השבת לקדשו דף כו ע"ב וע"ד, כח ע"א, לב ע"ג-ע"ד
ב/ד התורה והמדינה ח"ג עמ' מה, מז, נ, קובץ ד עמ' נא, נז, קובץ ט עמ' רעט
ב/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תז
ב/ד ויטע אשל תמורה ח"ב עמ' נט, סג
ב/ד וכתורה יעשה ח"א דף ז ע"ב {לעקור בקו"ע להציל רבים ממכשול}
ב/ד חדשים גם ישנים עמ' 141
ב/ד חוות יאיר (תשנז) עמ' לט
ב/ד חוות יאיר סי' ט
ב/ד חי' בן אריה ח"ב סי' ד ס"ק ה
ב/ד חי' הרשב"ץ גיטין לו ע"ב (ד"ה בגמ' נפקא)
ב/ד חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' קצה, קצח
ב/ד חי' מהרי"א צטרון עמ' כט
ב/ד חכמת גרשון עמ' שמט, שנא, שנו
ב/ד חקרי זמנים ח"ד עמ' קסח
ב/ד חקרי יהדות (פדרבוש) עמ' 69 {כדי להחזיר רבים לדת}
ב/ד חקרי יהדות (פדרבוש) עמ' 71, 333
ב/ד חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' רעט
ב/ד טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' י
ב/ד טל חיים (טל) ח"ג עמ' רעו
ב/ד טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' לז, קכח
ב/ד טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' פב
ב/ד יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' פו
ב/ד יחל ישראל (תשנב) עמ' קד, שנב, תד
ב/ד יחל ישראל (תשסג) ח"א עמ' סא, ח"ב עמ' קכא, קעה
ב/ד ישא מדברותיך מגילה עמ' קס
ב/ד כגן עדנים עמ' קנז
ב/ד כהונת רפאל עמ' קסט
ב/ד כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' כד, רעט {חלל עליו שבת אחת}
ב/ד כלילת יופי דף כה
ב/ד כללי קלב"מ (תשסז) עמ' רפב
ב/ד לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 137
ב/ד לקוטי שיחות חל"א עמ' 72 {רדב"ז - אחדות ישראל}
ב/ד מאורות הראי"ה חנוכה ארבע פרשיות ופורים (תשפא) עמ' שכב {רדב"ז - נשמת כל ישראל הוא אחד}
ב/ד מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 267, 291
ב/ד מבוא למשנה תורה עמ' 73, 90, 112, 137, 355
ב/ד מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' תקמה
ב/ד מדרכי הכרם ח"ב עמ' 40 {כדי להחזיר רבים}, 76 {כרופא שחותך}
ב/ד מזכרת עמ' 327
ב/ד מטרה המקדשת את האמצעים עמ' 20, 379, 416
ב/ד מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"ב עמ' 247
ב/ד מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' ב
ב/ד מנפת צוף עמ' 542, 548
ב/ד מסירות נפש עמ' 84, 149, 156, 166
ב/ד משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' רנ, תריח, תרנ, תשיב
ב/ד משנת יהודה ח"א פ"ב ה"ג
ב/ד משנת פקוח נפש סי' יא אות ו
ב/ד משנת ר' אהרן קדושין עמ' לה
ב/ד משפט כהן עמ' שכז ע"ב
ב/ד משפטי ארץ ח"א עמ' 29
ב/ד משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' שכד {רדב"ז - לא תרצח}, שלו {רק לשעה}, שלז
ב/ד משפטים לישראל הקדמה עמ' כג, וגוף הספר עמ' יט, מו, נג, צ, קי, קלג
ב/ד נחלת שמעון (קרסנר) מלכים א ח"ב סי' נ אות א
ב/ד ניר לדוד
ב/ד נפש הרב עמ' קפ
ב/ד נפש הרב עמ' קפ
ב/ד ס' המצפה הל' ממרים עמ' לח-מד
ב/ד ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תרכא
ב/ד ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' קב, קכא
ב/ד סודו של המשפט העברי עמ' 20, 21
ב/ד סיני ק עמ' תכ
ב/ד סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 33, 93, 109-127, 161, 227
ב/ד ספר וסייף עמ' 223 {מובאות ע"י רפורמים}
ב/ד עבודת משא (מאיר) ח"א
ב/ד עיונים (פאור) עמ' 16
ב/ד עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' סה
ב/ד עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 1 הע' 25
ב/ד עמק הלכה (אורנשטין) סי' כה עמ' מב
ב/ד ענבי פתחיה עמ' 77
ב/ד עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 105, 122, 128, 136-135
ב/ד עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 112, 113, 133, 139, 147, 148
ב/ד ערכי משפט ויהדות עמ' 82, 105
ב/ד עשות משפט עמ' קכו
ב/ד פסקי מהרי"ץ - בארות חיים הערה יט
ב/ד פרחי אהרן עמ' 230
ב/ד פרשת השבוע (תשעב) ח"ה עמ' 311
ב/ד קובץ הערות (תשסג) סי' סט אות לו
ב/ד קובץ השמיטה עמ' תקטו
ב/ד קובץ חי' תורה (במגל"ט) ג עמ' 67, 69
ב/ד קרבן פסח עמ' תשסח
ב/ד קרית מלך
ב/ד רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' רצב
ב/ד רפואה והלכה (שילת) עמ' 71
ב/ד שבי בנימין דף מו ע"ג
ב/ד שבעים שנה לרבנות הראשית עמ' 145 {ב"ד שבכל דור}
ב/ד שו"ת הריטב"א סי' קפ
ב/ד שו"ת וחי' ר"ע קורניצר דף לה-לו
ב/ד שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תרסג
ב/ד שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' יא
ב/ד שו"ת ר"ע דאיינה ח"ב עמ' 35, 85-86
ב/ד שושנת יעקב (רפפורט) עמ' יד
ב/ד שיח ערב סנהדרין עמ' קעה, קעח, קפא
ב/ד שיח ערב שבת-חגיגה עמ' רו
ב/ד שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קכז, קעה
ב/ד שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 44, 45, 192, 194, ח"כ עמ' 383
ב/ד שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 4 (בספרות רומיות)
ב/ד שררה שהיא עבדות ח"ב עמ' 150
ב/ד תורה שלמה שמות פכ"ב אות תנד, אסתר עמ' שצ
ב/ד תורת חז"ל תורה מן השמים עמ' 75
ב/ד תורת מנחם חי"ח עמ' 54 {איסור שנתקבל בכלל ישראל אין ב"ד גדול יותר יכול לבטל דברי ב"ד חבירו אא"כ בתור הוראת שעה}
ב/ד תחומין ח"ז עמ' 423, חי"ג עמ' 331, חי"ד עמ' 239, חט"ז עמ' 241, חי"ח עמ' 449
ב/ד תחומין חכ"ב עמ' 102, 401
ב/ד תחוקה לישראל ע"פ התורה ח"א עמ' 170
ב/ד תחית ישראל עמ' קנד
ב/ד תניא רבתי ח"א עמ' 305
ב/ה אגרות הגרי"ד עמ' פג
ב/ה אנצי"ת ע' אין גוזרין הע' 1-2, ע' גזרה הע' 2
ב/ה אסיפת מחקרים תורניים תשלז עמ' קד-קה
ב/ה אשר למלך
ב/ה ברור הלכה ע"ז לו ע"א
ב/ה גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רצח
ב/ה גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' שי
ב/ה דברות משה שבת ח"ב סי' מב ענף ב
ב/ה דברי יוסף (קונביץ) עמ' 204
ב/ה דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' צא
ב/ה דינא דמלכותא (שור) עמ' תרנב
ב/ה הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קיג
ב/ה המשפט העברי עמ' 403, 442, 443
ב/ה התורה והמדינה ח"א עמ' מט, קובץ יא עמ' רפב
ב/ה ויעמידה ליעקב לחק מהדו"ב עמ' 90
ב/ה חי' בן אריה ח"ב סי' ד ס"ק ד
ב/ה חמדת ישראל ח"א דף קלו ע"א, קמ ע"א
ב/ה יכין ובועז ח"א סי' קיח עמ' 261
ב/ה כגן עדנים עמ' קנז
ב/ה כוכבי בוקר עמ' רפח
ב/ה מאורי המועדים עמ' תז {אם רוב הציבור יכולים לעמוד}
ב/ה מגל חי"ג עמ' 215
ב/ה מועדי ישראל (גורן) עמ' 258
ב/ה מטה אהרן ב"ב עמ' קסג
ב/ה מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"ב עמ' 229, 240
ב/ה מקדם לביתאל עמ' 115
ב/ה משך חכמה דברים פי"ז פס' יא
ב/ה משנת משה מגילה עמ' ד, מו"ק עמ' טו
ב/ה משפטי ארץ ח"א עמ' 511-512
ב/ה משפטי עזיאל ח"ג עמ' קעז
ב/ה נועם חכ"ב עמ' ש
ב/ה ס' המצפה הל' ממרים עמ' מב-מט
ב/ה סיני כרך ע עמ' רכ {מתיישבים}
ב/ה סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 93-95, 107, 120, 128-150
ב/ה עמק הלכה (אורנשטין) סי' כה עמ' מב
ב/ה עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 112, 148
ב/ה פני משה (שלז')
ב/ה פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' רע
ב/ה קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' לא
ב/ה קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' נ
ב/ה שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' נז
ב/ה שו"ת ר"מ גאויזון עמ' קסט
ב/ה שנתון המשפט העברי חי"א עמ' 664, חי"ח עמ' 347
ב/ה שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' רכ
ב/ה שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' רמא
ב/ה שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 5-7 (בספרות רומיות)
ב/ה תורת המדינה עמ' 51
ב/ה תורת חז"ל תורה מן השמים עמ' 85
ב/ה תורת יצחק ח"א עמ' ריד
ב/ו אגרות הגרי"ד עמ' צ
ב/ו אהל דוד (קהן) ח"א שמואל ב פכ"א פס' א {כ"מ}
ב/ו אהל יצחק גיטין עמ' שיט
ב/ו איש על העדה (אלאביץ) עמ' 212
ב/ו אמונת עתיך גל' 113 עמ' 73
ב/ו אנצי"ת ע' אין גוזרין הע' 11, 13
ב/ו באר הגולה (הרטמן) באר א הערה 246 {לא פשטה}
ב/ו בדי הארון (הכהן) עמ' 333 {בטלה מעיקרה}
ב/ו ברור הלכה ע"ז לו ע"א
ב/ו ברקאי ח"א עמ' 192
ב/ו גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' רסז
ב/ו גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' קנז
ב/ו גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רמו
ב/ו גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' רכט, רמג, רנח
ב/ו גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' קעא
ב/ו דברות משה שבועות-ע"ז עמ' רעד {בלח"מ בשם הרא"מ}
ב/ו דברות משה שבת ח"ב סי' מב ענף ב {לח"מ}
ב/ו דברי חשב עמ' 14-16 {אין יכולים לעמוד בה - היינו שלא רוצים לקיים גם אם יוכלו לקיים ע"י כפייה}
ב/ו דברי יוסף (קונביץ) עמ' 205
ב/ו הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קיב-קטז
ב/ו השבת לקדשו דף צז ע"ג
ב/ו זית רענן ח"ב עמ' קעו {כ"מ}
ב/ו חי' בן אריה ח"ב סי' ד ס"ק ד
ב/ו חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' קצח
ב/ו חי' עזיאל
ב/ו חמדת ישראל ח"א דף קלו ע"א, קמ ע"א
ב/ו חסדי דוד ח"י עמ' רמב
ב/ו חקרי זמנים ח"א עמ' תכא, ח"ג עמ' 17 {פשטה}
ב/ו טהרת יו"ט חי"ח עמ' לז
ב/ו טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' קעז
ב/ו יד פשוטה אהבה עמ' קכז, רה
ב/ו כגן עדנים עמ' קנז
ב/ו כוכבי בוקר עמ' רפח, רצ
ב/ו מועדי ישראל (גורן) עמ' 258
ב/ו מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"ב עמ' 209, 226, 229, 240-241
ב/ו מנפת צוף עמ' 426
ב/ו משנת המדינה עמ' 172
ב/ו משפטי ארץ ח"א עמ' 511-512
ב/ו משפטי עזיאל ח"ג עמ' קעז
ב/ו נועם חכ"ב עמ' ש
ב/ו נר מצוה (ואלק) מצוות דף לב ע"ג-ע"ד, לג ע"א-ע"ב
ב/ו ס' המצפה הל' ממרים עמ' מב-מט
ב/ו סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 93-95, 107, 128-150
ב/ו עבודת מתנה עמ' פח-פט
ב/ו עזרת כהן עמ' ה
ב/ו עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' קנב
ב/ו עמק הלכה (אורנשטין) סי' כה עמ' מב
ב/ו עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 112, 148
ב/ו פני משה (שלז')
ב/ו פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' רע
ב/ו פרשת השבוע (תשעב) ח"ד עמ' 170
ב/ו קובץ חי' תורה (סול') עמ' סד
ב/ו קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' לא
ב/ו קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' נ
ב/ו קול צופיך עמ' תצ
ב/ו שו"ת מהרש"ם ח"ח סי' רסח
ב/ו שו"ת ר"מ גאויזון עמ' רסב
ב/ו שיח ערב סנהדרין עמ' קעט-קפ
ב/ו שנתון המשפט העברי חי"ח עמ' 347
ב/ו שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' רכ
ב/ו שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' רמא
ב/ו תורת הפילוסופיה עמ' 62
ב/ו תורת מנחם ח"ד עמ' 221 {פקפקו העם בה ולא פשטה ברוב הקהל וכו'}
ב/ו תחומין חי"ח עמ' 449
ב/ו תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' רעג
ב/ו תשורת שי מהדו"ק סי' תקח
ב/ז אגרות הגרי"ד עמ' צ
ב/ז אור הישר
ב/ז אנצי"ת ע' אין ב"ד הע' 24, ע' אין גוזרין הע' 12
ב/ז אסיפת מחקרים תורניים תשלז עמ' קה {כ"מ}
ב/ז ברור הלכה ע"ז לו ע"א
ב/ז גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' רסז-רסח
ב/ז גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רמו
ב/ז גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' רנח
ב/ז דברות משה שבת ח"ב סי' מב ענף ב
ב/ז דברי יוסף (קונביץ) עמ' 205
ב/ז הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קיב-קטז
ב/ז המשפט העברי עמ' 442, 443
ב/ז חדושים ובאורים (פינס) הל' ע"ז פ"ט ה"א {קיבלו רוב ישראל ואח"כ לא יכלו לעמוד בה}
ב/ז חוקת עולם עמ' 22 {כ"מ - התרת השמן}
ב/ז חי' בן אריה ח"ב סי' ד ס"ק ד
ב/ז חי' עזיאל
ב/ז חסדי דוד ח"י עמ' רמב
ב/ז חקרי זמנים ח"א עמ' תכא
ב/ז חקרי יהדות (פדרבוש) עמ' 57 {כ"מ}
ב/ז חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' רעו
ב/ז טהרת יו"ט ח"י עמ' תכט
ב/ז טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' קעז
ב/ז יד פשוטה אהבה עמ' קכז
ב/ז כוכבי בוקר עמ' רפח, רצא
ב/ז כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' רלד {כ"מ}, שפד
ב/ז מאורי המועדים עמ' תז {דימו שפשטה}
ב/ז מחשבות על דמוקרטיה יהודית עמ' 637
ב/ז מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"ב עמ' 186 {כ"מ}, 187, 191 {כ"מ}, 229, 240-241
ב/ז מנחת אהרן (קאפח) עמ' 44
ב/ז מעיני המים
ב/ז משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' קעא {לח"מ}
ב/ז משפטי ארץ ח"א עמ' 511-512
ב/ז משפטי עזיאל ח"ג עמ' קעז
ב/ז נועם חכ"ב עמ' ש
ב/ז נר מצוה (ואלק) מצוות דף לב ע"ג-ע"ד, לג ע"א-ע"ב
ב/ז ס' המצפה הל' ממרים עמ' מב-מט
ב/ז סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 93-95, 106-107, 128-150
ב/ז עבודת מתנה עמ' פח-פט
ב/ז עזרת כהן עמ' ה
ב/ז עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' קנב
ב/ז עיונים (פאור) עמ' 16 {כ"מ}
ב/ז עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' עג
ב/ז עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 112, 148
ב/ז ערכי משפט ויהדות עמ' 48, 82
ב/ז פני משה (שלז')
ב/ז פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' רע
ב/ז פרשת השבוע (תשעב) ח"ד עמ' 170
ב/ז קהל ותקנות קהל בתורתם של גאונים עמ' 32
ב/ז קובץ חי' תורה (סול') עמ' סד
ב/ז קול צופיך עמ' תצ
ב/ז שו"ת השבי"ט ח"א עמ' ח
ב/ז שו"ת מהרש"ם ח"ח סי' רסח
ב/ז שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' נז
ב/ז שיח ערב סנהדרין עמ' קעג, קפ
ב/ז שנתון המשפט העברי חי"ח עמ' 347
ב/ז שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' רכ
ב/ז שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' רמא
ב/ז תורת מנחם חנ"א עמ' 357
ב/ז תחומין ח"ח עמ' 472, חי"ג עמ' 39
ב/ז תשורת שי מהדו"ק סי' תקח
ב/ח אבני שהם (שחור, תשנו) ח"ב עמ' רפ
ב/ח היכלי שן ח"ג סי' טו, כ, כב
ב/ח חקרי יהדות (פדרבוש) עמ' 59 {אל ימהר להתיר דבר שלישי}
ב/ח מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"ב עמ' 238
ב/ח משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' קנו
ב/ח ס' המצפה הל' ממרים עמ' נ-נג
ב/ח סדר יעקב ח"א לדף לז ע"א (ד"ה קרו)
ב/ח סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 79, 151, 152
ב/ח עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 112, 148
ב/ט אב בחכמה דף ח ע"א {בל תוסיף - האיסור על ב"ד}
ב/ט אבי עזרי ח"א
ב/ט אבן האזל
ב/ט אבני השוהם (הורוויץ) דף סב ע"א
ב/ט אבני נזר אהע"ז סי' ח אות ח
ב/ט אבני נזר אהע"ז סי' ח אות ח
ב/ט אבני שהם (שחור, תשנו) ח"ב עמ' עה
ב/ט אבנים יקרות עמ' צא
ב/ט אבקת רוכל (תשסב) עמ' קנ
ב/ט אבקת רוכל (תשעז) עמ' קלה
ב/ט אגרות משה או"ח ח"א סי' יד ענף ב, ח"ב סי' ס, יו"ד ח"ב סי' ז, צ, קלג ענף ג, חו"מ ח"א סי' א ענף ד
ב/ט אדרת אליהו (ראם) עמ' רצג
ב/ט אור הישר
ב/ט אור התורה (צמח צדק) שיר השירים עמ' תסח {אין בל תוסיף במצוות דרבנן כי אינם אומרים שזה מהתורה}
ב/ט אור זרוע לצדיק עמ' 82-81
ב/ט אור יחזקאל (קור') עמ' 44
ב/ט אור לישרים (שולמן) עמ' קכח {ראב"ד}
ב/ט אור עולם (שניאורסון) עמ' 535 {ראב"ד}
ב/ט אור שמח
ב/ט אורה ושמחה הל' סוכה פ"ו ס"ק סט, פ"ז ס"ק כו, לא, מב
ב/ט אורח ישראל סי' כו אות יג הערה מא, סי' כח הערה נג
ב/ט אורח משפט עמ' קפ ע"ב
ב/ט אמרי חן (לוונברג) ח"ה עמ' נח
ב/ט אמרי חן (לוונברג) יבמות-גיטין עמ' קצד
ב/ט אנצי"ת ע' בל תגרע הע' 11, 12, ע' בל תוסיף הע' 108, 110, ע' גזרה הע' 46, 88
ב/ט אסיפת שמועות תשרי עמ' קסט
ב/ט אעירה שחר (זעפרני) עמ' לא
ב/ט ארץ חמדה (ישראלי) עמ' יח-יט
ב/ט ארשת צבי עמ' מח-מט
ב/ט אשל אברהם (בוטשאטש) סי' ד ס"ק א ברכת אברהם אות ג
ב/ט באר הגולה (הרטמן) באר א הערה 11 {להתיר לפי שעה}, 31 {מצוה דרבנן - אינו בבל תוסיף}, 92 {בשר עוף בחלב}
ב/ט באר יוסף ח"ג עמ' קצא
ב/ט באר מים חיים (טשרנוביץ) דברים פרק ד פסוק ב, ד
ב/ט באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"ד עמ' שלג
ב/ט באר מרים פ"ה ה"ב אות ב, פ"ח ה"א אות א
ב/ט באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ג סי' נב אות ב
ב/ט בין השורות עמ' רס-רסא
ב/ט בינת אברהם עמ' לז {אם יורו שבשר עוף דאורייתא}
ב/ט בינת דניאל ח"א עמ' רנז
ב/ט בית אהרן וישראל גל' כח עמ' מה-מו, גל' ל עמ' קל {האומר שבשר עוף בחלב דאו'}, גל' סא עמ' יט, גל' עו עמ' מ
ב/ט בית אהרן וישראל גל' קכו עמ' ז [עי' שו"ת הרדב"ז ב' אלפים קמא] {בשר בהמה וחיה}
ב/ט בית נפתלי (תרנט) סי' טו
ב/ט בית נפתלי (תשסו) עמ' קמז
ב/ט בית פנחס (וולף) עמ' 98
ב/ט בן אריה
ב/ט בני בנים ח"א עמ' קלא
ב/ט בנין שלמה (רבינ') סי' יד
ב/ט בעקבי הצאן עמ' קי
ב/ט בציר אליעזר ח"ב דף כה ע"ג
ב/ט בר ריב"א עמ' כד
ב/ט ברור הלכה חולין קיג ע"א ציון כ פרק ב
ב/ט ברך יצחק (ברכה) פ' בראשית {יש לב"ד לגזור}
ב/ט ברכות חיים ח"ב עמ' מח
ב/ט גבורות אליהו יו"ד סי' סט
ב/ט גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רפא
ב/ט גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' רצג
ב/ט גביע הכסף ח"א עמ' תה {המוסיף משום סייג}
ב/ט גזע ישי דף קמט ע"א
ב/ט גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' קא, קז-קח, קיא
ב/ט דבר סיני על מועדי השנה עמ' לב
ב/ט דברות משה ביצה עמ' קיא
ב/ט דברות משה זרעים עמ' תקד {שלא להוסיף על דברי תורה ולא לגרוע מהן ולקבוע הדבר לעולם בדבר שהוא מן התורה}
ב/ט דברות משה נדה וטהרות עמ' קיח, שנב {ואם יאסור בשר העוף ויאמר שהוא בכלל הגדי}
ב/ט דברות משה סנהדרין עמ' מא, תשיד
ב/ט דברות משה שבת ח"א סי' כ הערה פו, סי' כב ענף ה, כתובות עמ' רמז, גיטין עמ' שצב
ב/ט דברי אברהם (שדמי) ח"ג עמ' סג, ח"ד עמ' עב-עג
ב/ט דברי אליעזר (פרבר) ח"ב עמ' יט
ב/ט דברי חשב עמ' 17 {ראב"ד}
ב/ט דברי יואל - שו"ת עמ' שסח
ב/ט דברי יואל ויקרא ח"ב עמ' קנז
ב/ט דברי יציב או"ח עמ' תקסז-תקסח
ב/ט דברי שאול שמות עמ' קנא, דברים עמ' כג {ראב"ד}
ב/ט דגל יהודה (קמינר) עמ' קצו
ב/ט דעת אמונה ח"ב עמ' תפט
ב/ט דעת הרמב"ם עמ' 65
ב/ט דרך חיים (תשע) פ"א הערה 216
ב/ט דרך ישרה ח"ב עמ' פו-פז
ב/ט דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 25-24, 157-156, 178
ב/ט דרכי שלום (מרגונטו) דף לח ע"ד
ב/ט הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קטו, קיח
ב/ט הכתב והקבלה דברים פ"ד פס' ב
ב/ט הלכות יום העצמאות עמ' נא, עב, עג, קכ
ב/ט המאיר לארץ
ב/ט המדרש והמעשה פ' ואתחנן אות א {אם בא ב"ד לאסור את המותר}
ב/ט המוסר והמשפט בישראל פי"א אות יא
ב/ט המשפט העברי עמ' 410-408, 427, 438-437
ב/ט העמק דבר דברים פי"ג פסוק א
ב/ט הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' נב
ב/ט הרמב"ם - שמרנות עמ' 159
ב/ט הרמב"ם (בנדיקט) עמ' לו-לח
ב/ט הרמב"ם והלכותיו
ב/ט הרמב"ם כמחנך עמ' 16
ב/ט התורה והמדינה ח"ג עמ' מט, קובץ ד עמ' רו
ב/ט התעוררות תשובה (תשנב) ח"א עמ' ה
ב/ט התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' מא, קעט
ב/ט ואם תאמר ח"ג קושיה 516
ב/ט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' תכו, תמב
ב/ט ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ו עמ' טז
ב/ט ויטע אשל תמורה ח"ב עמ' נח {ראב"ד}
ב/ט חדושים ובאורים (גרי') סנהדרין סי' יג ס"ק כד
ב/ט חותמי ברכה תשובה עג, בחידושים
ב/ט חי' בן אריה ח"ב סי' ח ס"ק ז
ב/ט חי' הרשב"ץ גיטין לו ע"ב (ד"ה בגמ' נפקא)
ב/ט חי' חתם סופר
ב/ט חי' יפה לב עמ' שט {להתיר איסור לפי שעה}
ב/ט חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קנט
ב/ט חיי אריה דף כא ע"ג
ב/ט חכמת גרשון עמ' נה, נז, שסו-שסז
ב/ט חלקת יואב מהדו"ק או"ח סי' ב, לג
ב/ט חמדת ישראל ח"א דף כב ע"ב {לח"מ}, קל ע"ג {לח"מ}
ב/ט חקרי זמנים ח"ד עמ' קעא
ב/ט טל חיים (טל) ברכות עמ' קג
ב/ט טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' תצח
ב/ט טל חיים (טל) ח"ג עמ' לו
ב/ט טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' קג, קיח, קכה {ראב"ד}, קכו {רדב"ז}, קכח
ב/ט יביע אומר (גרוברט) עמ' 170-171
ב/ט יד אליהו (בוקובזה) סי' ח
ב/ט יד בנימין ר"ה עמ' רט-רי, תלט
ב/ט יד דוד (קרלין) ח"ב דף י ע"ב
ב/ט יד מרדכי (אלימלך) סוכה עמ' קעא
ב/ט יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' י, מח
ב/ט יחל ישראל (תשנב) עמ' קה
ב/ט יחל ישראל (תשסג) ח"א עמ' סא, סג {ראב"ד וכ"מ}
ב/ט יצחק ירנן
ב/ט יציב פתגם חנוכה עמ' סג-סד
ב/ט ישורון ח"ו עמ' שעז-שעח
ב/ט כבוד מלכים (מרגליות) {ראב"ד}
ב/ט כיצד מזמנין ח"ב סי' קצג אות כא ס"ק ו
ב/ט כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' פו-פז, רע
ב/ט כנסת מחקרים - ספרד עמ' 324, 337
ב/ט כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' קצד
ב/ט להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' סה
ב/ט להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' נא, חי"א עמ' לד
ב/ט להורות נתן אבות עמ' שז
ב/ט להורות נתן דברים עמ' כז
ב/ט להורות נתן מועדים ח"ד עמ' קעו
ב/ט לכתך אחרי במדבר עמ' 226
ב/ט למודי ה' (תקמז) דף צט ע"ב
ב/ט לקוטי סופר ח"ב דף ל ע"ב
ב/ט לקוטי שיחות חט"ו עמ' 138 הערה 8
ב/ט לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 107-108
ב/ט לקוטי שלמה (תרנד)
ב/ט לשון למודים או"ח דף ב ע"ג {כ"מ}, לב ע"ג
ב/ט מאור למלך סוכה עמ' קמח {אבי עזרי}
ב/ט מאיר נתיבים עמ' 592
ב/ט מבוא למשנה תורה עמ' 108, 234, 235
ב/ט מגן גבורים (או"ח) סי' יז ס"ק ד
ב/ט מדה טובה ח"ב עמ' 430
ב/ט מדה טובה ח"ג עמ' 273
ב/ט מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' רעח, רעט, רפא, רפג
ב/ט מועדי ה' (נתנזון) סוכות עמ' שיט
ב/ט מועדים וזמנים ח"ד סי' רצט עמ' עז
ב/ט מחזה עליון עמ' קמד
ב/ט מחנה יוסף (תשעב) סי' כה אות ו, סי' עט אות ב
ב/ט מחנה יוסף ח"ג עמ' לט
ב/ט מחנה יוסף ציצית עמ' כב, שבת עמ' סט, קצג
ב/ט מחקרי ארץ ח"ח או"ח סימן קג
ב/ט מטה אהרן הל' יו"ט עמ' לב
ב/ט מטה אהרן ר"ה עמ' עד, קנא
ב/ט מי יהודה או"ח סי' פג-פד
ב/ט מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"ב עמ' 80, 374, 501
ב/ט מנחת חינוך ח"א עמ' שמו, שנה, ח"ג עמ' ר, רג
ב/ט מנחת חינוך מצוה תנד (דף נא ע"ד)
ב/ט מסורה ח"ה עמ' יב
ב/ט מעדני ביאורים עמ' קעח
ב/ט מעדני מלך (תשמח) עמ' קנג {לא תוסיפו - בגזירות דרבנן}
ב/ט מעין החכמה עמ' רעב {ראב"ד}
ב/ט מעינות האמונה עמ' רמ-רמו
ב/ט מעיני התורה ח"א עמ' צב
ב/ט מענה רך (קליין, תרו) עמ' 5
ב/ט מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף פט ע"א
ב/ט מפענח צפונות עמ' 130
ב/ט מפתח הבאורים [חתם סופר יו"ד סי' עג, שו"ת הרדב"ז סי' אלף שפא (ח)]
ב/ט מצות ראיה עמ' צא
ב/ט מצעדי גבר סוכה סי' יג (ב) אות ח
ב/ט מקור ברוך (הגר) עמ' רנט
ב/ט מקור ישראל דף קיז ע"ד
ב/ט מרגליות הים סנהדרין כט ע"א אות כט
ב/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ט מרפא לנפש חי' סוגיות סי' מט אות ז
ב/ט משא בני קהת
ב/ט משיב צדק פמ"ב עמ' 26
ב/ט משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תקמד, תרמט
ב/ט משנה הלכות ח"ה סי' קד, מהדו"ת יו"ד עמ' שטו
ב/ט משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף צב {בל תוסיף}
ב/ט משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' סח, עא, ק {בל תגרע}
ב/ט משנת חיים חולין סי' עו עמ' רנא
ב/ט משנת משה מגילה עמ' קיד
ב/ט משנת רבנו עמ' רמב
ב/ט משפטי עזיאל ח"ח עמ' כז
ב/ט משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' שכד {לא תגרע}, שכו-שכז {ראב"ד}, שלו {בל תוסיף}, שלז {בל תגרע}, תכא {ראב"ד - משמרת}
ב/ט משפטים לישראל עמ' נא, צ-צב
ב/ט נטריקן (תשעד) עמ' קפ
ב/ט נפש הרב עמ' קעז
ב/ט ס' השבי"ט עמ' סב
ב/ט ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' קמח
ב/ט סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' כג אות ב
ב/ט סוכה וארבעת המינים עמ' 315
ב/ט סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' רע-רעח
ב/ט סיני ק עמ' תקעג {לח"מ}
ב/ט סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 35, 114, 117, 130, 153-167
ב/ט עדות ביעקב (ריינס) עמ' סא-סב {לא תגרע במבטל מ"ע}
ב/ט עולת כהן ח"א סי' כח ס"ק ה {אסור מהתורה}
ב/ט עולת ראיה (וייס) עמ' ב, כב
ב/ט עטרת ישועה (תשלו) עמ' קלד
ב/ט עטרת ישראל עמ' פו
ב/ט עטרת מרדכי (מילר) עמ' קסא
ב/ט עיוני הלכות ח"א עמ' כה
ב/ט עיונים (פאור) עמ' 16
ב/ט עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' צז
ב/ט עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' צד
ב/ט עיונים ומחקרים ח"א עמ' 189
ב/ט עין חנוך עמ' רפב
ב/ט עין יצחק ח"א עמ' שטו
ב/ט עמודי המחשבה הישראלית עמ' 291
ב/ט עמק הלכה (בוימל) עמ' ק
ב/ט ענפי ארז (זי') דף ריא ע"א
ב/ט עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 104, 136
ב/ט עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 112, 148, 267
ב/ט פאר יעקב ח"ד עמ' נב, קלו
ב/ט פותח יד
ב/ט פחד יצחק (הוטנר) אגרות אגרת מד
ב/ט פסקי אליהו ח"א עמ' מז {לח"מ}
ב/ט פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' סז, צו
ב/ט פרחי אהרן עמ' 230
ב/ט פרי השדה (דייטש) ח"א דף עז ע"א
ב/ט פרפרת הפרשה פרשת בראשית פרק ג פסוק יב
ב/ט פרשת השבוע (תשעב) ח"ה עמ' 64
ב/ט פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 113, 338
ב/ט צבא אהרן ירח האיתנים עמ' רב
ב/ט צבי תפארת סי' מה
ב/ט צהר הבית עמ' לח
ב/ט צידה לדרך מאמר ה עמ' רנה
ב/ט צמח מנחם דף יב ע"ב {הגהמ"י}, טו ע"ד
ב/ט צרור המור (רוטלוי) סי' א עמ' א, סי' ב עמ' טז, יז {או"ש}, סי' ג עמ' יח {אהא"ז}, סי' ה עמ' כז, סי' ז עמ' לח, סי' ח עמ' מד {אבי עזרי}, סי' יח עמ' קג, סי' כב עמ' קס, קסד {אבי עזרי}
ב/ט קהלות יעקב ר"ה טז
ב/ט קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' קפו {לח"מ}, קפט
ב/ט קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' קס
ב/ט קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' ה, מב
ב/ט קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' כה, קמג
ב/ט קול אריה (שוורץ, תשעא) או"ח עמ' קב
ב/ט קול גדול ולא יסף עמ' 35, 47
ב/ט קול דודי סוטה סי' תתקמב
ב/ט קול הנבואה עמ' ו {מפי השמועה}
ב/ט קול צופיך עמ' תקיח
ב/ט קרית מלך
ב/ט קרן לדוד דברים עמ' נה {האומר בשר עוף מהתורה - בל תוסיף}
ב/ט קרן פני משה ח"ב
ב/ט קרנות המזבח דף קו ע"ב
ב/ט רלב"ג שמות פכ"ג תועלת ח עמ' שכו, דברים פ"ד פסוק ב עמ' יט
ב/ט רמב"ם המאיר הל' יסוה"ת פ"ט הלכה א
ב/ט רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קמד, שבועות עמ' קפב
ב/ט שארית יהודה (בלום) דף מב ע"א
ב/ט שארית ישראל (מינצברג) או"ח סי' לג
ב/ט שארית מנחם ויקרא-במדבר עמ' ק
ב/ט שארית נתן (פולק) דף סו ע"ד
ב/ט שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' קי
ב/ט שו"ת הרדב"ז ח"ו סי' שני אלפים קמא
ב/ט שו"ת השבי"ט ח"א עמ' ג {ראב"ד}, ח {רדב"ז}
ב/ט שו"ת מהרלב"ח סי' פז
ב/ט שואל ומשיב מהדו"ד ח"א סי' כג (יב ע"א)
ב/ט שחר אורך עמ' קנב-קנה
ב/ט שיח השדה (פרומר) עמ' קסו-קסז
ב/ט שיח ערב שבת-חגיגה עמ' רה
ב/ט שירת דוד (תשסז) עמ' רלו
ב/ט שלמי יוסף ר"ה עמ' קנח-קנט, שלח, שפה-שפו
ב/ט שם דרך בראשית ח"ב עמ' פח
ב/ט שם משמואל פרשת בראשית שנת תרע"ח, ופרשת מקץ - חנוכה - ליל ח {אם יאמר שהוא מן התורה עובר משום בל תוסיף}
ב/ט שמות בארץ (תשנט) עמ' לא
ב/ט שמן ראש ח"א-ח"ח בראשית עמ' תקי
ב/ט שעורי הגרי"ד תפילין עמ' קפח
ב/ט שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תק
ב/ט שערי היכל זבחים עמ' תרפא הערה 12 {לא לקבוע הדבר לעולם - באקראי אין לאו}
ב/ט שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' לד {כ"מ}
ב/ט שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 3 (בספרות רומיות)
ב/ט שררה שהיא עבדות ח"א עמ' 368
ב/ט תאריך ישראל סי' כב הערה מב
ב/ט תהלה לדוד (והרמן) פ"מ פסוק ז הערה ב
ב/ט תורה שלמה בראשית פ"א אות תרפא, פ"ג אות יג, שמות פכ"ג אות רפא
ב/ט תורת המועדים (תשכד) עמ' 572
ב/ט תורת המועדים (תשנו) עמ' 615
ב/ט תורת חז"ל תורה מן השמים עמ' 79
ב/ט תורת יצחק ח"א עמ' רכב
ב/ט תורת ירוחם ח"ג דף יד ע"ב וע"ד
ב/ט תורת מהרי"ם במדבר עמ' נג {סייגים יהיו רק כחומרא}
ב/ט תחומין ח"ב עמ' 279, חי"ט עמ' 382
ב/ט תחית ישראל עמ' קס
ב/ט תיבת גומא (ורשנר) עמ' שלה
ב/ט תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קכח-קכט
ב/ט תיבת גומא (תשסז) עמ' רכ, רמב
ב/ט תפארת חיים (פרנק) עמ' פח
ב/ט תפארת למשה עמ' רס
ב/ט תפארת נתן עמ' קנה-קנו
ב/ט תפארת ציון (ריבקין) סי' ג אות ד עמ' סד {בשר עוף}, אות י


ג/970 הלכות ממרים פרק ג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ג/רה"פ הרמב"ם המדויק
ג/רה"פ חדושים ובאורים (פינס)
ג/רה"פ יד מלך (מן)
ג/רה"פ יד פשוטה
ג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ג/רה"פ ערוך השלחן העתיד לקוטים סי' סז
ג/רה"פ פי' ר"י קאפח
ג/רה"פ רמב"ם לעם
ג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ג/א אור הישר
ג/א אור תורה גל' שכב עמ' קלו {קראי בזימון}
ג/א אלה דברי הברית (תקעט) עמ' ט = חתם סופר ח"ו סי' פד
ג/א אמרי חן (לוונברג)
ג/א אמת ליעקב נשים עמ' רטו-רטז
ג/א אפר קדשים עמ' קנח
ג/א ברור הלכה ע"ז כו ע"ב ציון א
ג/א בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק ג אות א, סי' יג ס"ק י
ג/א ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' ריד
ג/א ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קיג עמ' רצה
ג/א גבורת יצחק ימים נוראים עמ' שכו
ג/א גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ב סי' לא {מגדל עז}
ג/א דעת אמונה ח"ב עמ' שצח
ג/א דעת הרמב"ם עמ' 65, 104
ג/א דרך אמונה בחרתי עמ' ג, שנט
ג/א המעמד האישי של הקראים עמ' 107, 108, 189, 192
ג/א הרמב"ם - שמרנות עמ' 191
ג/א התורה והמדינה ח"ז עמ' רכח, רלב
ג/א חקרי הלכה (ויין) עמ' 62
ג/א טהרת יו"ט ח"י עמ' פו, רד
ג/א יהדות בין דת למוסר עמ' 299
ג/א ימי שלמה
ג/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' נא
ג/א כתר אפרים עמ' רמז, רנא
ג/א להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' צז
ג/א להורות נתן דברים עמ' קמא
ג/א מבוא למשנה תורה עמ' 66, 321, 361
ג/א מוריה גל' רלח עמ' פג
ג/א מלילות ח"א עמ' 37
ג/א מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' יב
ג/א מעינות האמונה עמ' רלח {כופר בתורה - אפיקורוס}
ג/א משאת המלך ח"ד סי' תלא {מוסר נהרג מדין מין}
ג/א משנה הלכות ח"ד סי' קסב
ג/א משנת ישראל סי' א אות ו, ט
ג/א נועם חי"ח עמ' ריח, חי"ט עמ' קל
ג/א ס' המצפה הל' ממרים עמ' נד-ס
ג/א סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 27, 168-184, 189, 191, 200, 204, 251, 279
ג/א ספרי הפרדס ח"ב עמ' קסה
ג/א עיוני תשובה (קדרי) עמ' 115, 171
ג/א עיונים (פאור) עמ' 136
ג/א פרח מטה אהרן (סול') מדע עמ' 13
ג/א צהר גל' ג עמ' 11, 24, גל' ד עמ' 35
ג/א קול גדול ולא יסף עמ' 136 {מיתתם בידי אדם}
ג/א קרבן משה עמ' קפו
ג/א קרית מלך
ג/א רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קנט
ג/א שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' תמא
ג/א שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' נח
ג/א שו"ת רשב"ש עמ' תט
ג/א שמש מרפא עמ' נב
ג/א שעורי הגרי"ד תפילין עמ' פב {תינוק שנשבה}
ג/א שערי טהר ח"ו סי' עו דף רו ע"ד
ג/א שערי טהר ח"ח סי' קיח אות ו, סי' קכ אות א
ג/א שערי תורה (לעוו) ח"ג דף כט ע"ד
ג/א תוספות אהרן עירובין דף פז ע"ג
ג/א תורה תמימה דברים פ' יז אות נה
ג/א תחומין חי"ד עמ' 251
ג/ב אבני נזר יו"ד סי' תסג אות א
ג/ב אגרות משה אהע"ז ח"א סי' פב ענף יא
ג/ב אור הנר (ראטה) עמ' 162-163
ג/ב אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"א ס"ק נג
ג/ב אמונת יהושע עמ' אלף תשכג
ג/ב אמרי חן (לוונברג)
ג/ב אמרי יושר חולין סי' ב ס"ק יא
ג/ב באמונה שלמה עמ' קצו
ג/ב באר דוד ב"ק ח"ג סי' מח אות ו
ג/ב באר מרים פ"י ה"ג אות ב
ג/ב בין השורות עמ' קסד
ג/ב ברור הלכה ע"ז כו ע"ב ציון א
ג/ב ברית הלוי דף כז ע"ג
ג/ב ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קיג עמ' רצה
ג/ב דורש טוב עמ' 146
ג/ב דעת הרמב"ם עמ' 65, 104
ג/ב הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 301
ג/ב המעמד האישי של הקראים עמ' 107, 108, 189, 192
ג/ב הרמב"ם - שמרנות עמ' 191
ג/ב הרמב"ם המשיח בתימן והשמד עמ' 65
ג/ב הרמב"ם כמחנך עמ' 257
ג/ב חזו"א חו"מ לקוטים סי' כב לדף פא, יו"ד סי' ב ס"ק טז-יז
ג/ב חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' קי
ג/ב יד בנימין ר"ה עמ' תלה {האומר על דבר רשות שהוא מצוה}
ג/ב יד פשוטה מדע עמ' תשעז
ג/ב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתריא, תתריג
ג/ב מבוא למשנה תורה עמ' 66
ג/ב מוריה גל' רלח עמ' פג-פד
ג/ב מלילות ח"א עמ' 37
ג/ב מנחת חיים (שוויד) ח"ג עמ' קט
ג/ב מנחת חינוך ח"ג עמ' רג
ג/ב משך חכמה דברים פי"ז פס' ח
ג/ב משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' ז
ג/ב משנת ישראל סי' א אות ו, ט
ג/ב נועם חי"ב עמ' קצא, חי"ח עמ' ריח, חי"ט עמ' קל
ג/ב נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' כה אות טו
ג/ב נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"ב סי' לז אות ט
ג/ב ס' המצפה הל' ממרים עמ' נד-ס
ג/ב סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 27, 168-184, 189, 191, 200, 204, 251, 279
ג/ב ספרי הפרדס ח"ב עמ' קסה, קסח
ג/ב עיונים (פאור) עמ' 136
ג/ב עשות משפט עמ' רפו
ג/ב פאת שדך יו"ד עמ' קלב
ג/ב פחד יצחק (הוטנר) פסח ח"א מאמר סג אות ה {מסור}
ג/ב פי' קדמון לספר הכוזרי עמ' 261
ג/ב פרח מטה אהרן (סול') מדע עמ' 54
ג/ב צהר גל' ב עמ' 14, 18, גל' ג עמ' 11, גל' ד עמ' 35
ג/ב קובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' שלא {כופרים בתושבע"פ}
ג/ב קונטרסי שעורים כתובות קונ' ב אות ה עמ' סב
ג/ב קרבן משה עמ' קפו
ג/ב קרית מלך
ג/ב רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קנט
ג/ב שו"ע הרב יו"ד סי' ב קו"א אות ח, הל' נזקי גו"נ ס' י
ג/ב שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' רנה
ג/ב שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' מז
ג/ב שלשה עשר עלי השושנה עמ' 179
ג/ב שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' סז
ג/ב שערי טהר ח"ו סי' עו דף רז ע"א
ג/ב שערי טהר ח"ח סי' קיח אות ו, סי' קכ אות א
ג/ב תוספות אהרן עירובין דף פז ע"ג
ג/ב תורת המדינה עמ' 218 {מסור}
ג/ב תחומין ח"ח עמ' 502, 510, חי"א עמ' 62, חי"ד עמ' 251, חי"ט עמ' 112
ג/ג אבן שתיה עמ' כא
ג/ג אגרות משה או"ח ח"ד עמ' קעד {בני התועים}, יו"ד ח"ב סי' קכ {כ"מ}, אהע"ז ח"א סי' פב ענף יא
ג/ג אהל שרה לאה עמ' תרפט
ג/ג אוהב מישרים עמ' קעא {לא ימהר להרגם}, תצג-תצו, תצח-תק, תקב {תינוק שנשבה}
ג/ג אוצרות הרמב"ם
ג/ג אור הישר
ג/ג אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 99
ג/ג אם הבנים שמחה פ"א עמ' עג, פ"ב אות ח-ט, יג (עמ' קכז), פ"ג אות כט
ג/ג אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קכח
ג/ג אמרי חן (לוונברג)
ג/ג באהלה של תורה או"ח סי' לח אות ה
ג/ג באמונה שלמה עמ' קצו
ג/ג בית אהרן וישראל גל' עב עמ' עא
ג/ג בית יחזקאל (וייס) עמ' סב-סג, סז
ג/ג בנין הלכה עמ' קכז {כתינוק שנשבה}
ג/ג ברקאי ח"א עמ' 155, ח"ה עמ' 205
ג/ג גבורת יצחק ימים נוראים עמ' שכט
ג/ג גדולת מרדכי (רבינוביץ) דף קלב ע"ג
ג/ג דבר שמואל (אבוהב) סי' מד, קנב
ג/ג דברות משה גיטין עמ' קנט
ג/ג דברות משה מועד ח"א עמ' קפז {הרי הוא כתינוק שנשבה ביניהם}
ג/ג דברי יציב יו"ד עמ' קט, אהע"ז עמ' קעו
ג/ג דובב מישרים (וידנפלד) עמ' ל
ג/ג דורש טוב עמ' 146
ג/ג דעת הרמב"ם עמ' 65, 104
ג/ג דעת תפלה עמ' קצג
ג/ג הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קצז {בני התועים}
ג/ג הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' רו
ג/ג הלכות מדינה ח"ג עמ' ריח
ג/ג המעמד האישי של הקראים עמ' 107, 108, 189, 192
ג/ג הרמב"ם - שמרנות עמ' 193-194, 292
ג/ג הרמב"ם כמחנך עמ' 115
ג/ג התורה והמדינה ח"ה עמ' פג, קובץ ז עמ' רכח, רלב-רלה, רמב
ג/ג התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' פד, קפה
ג/ג התקופה הגדולה עמ' פב
ג/ג ואם תאמר ח"א קושיה 1318
ג/ג ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' סא, סג, תשכד
ג/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' קעה
ג/ג והיה העולם עמ' 36
ג/ג זכר יהוסף אהע"ז עמ' לא
ג/ג חזו"א יו"ד סי' ב ס"ק יח, כח (אהע"ז סי' קיח ס"ק ו)
ג/ג חכמת גרשון עמ' רפח
ג/ג חקרי יהדות (פדרבוש) עמ' 331
ג/ג טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' שסד
ג/ג יד סופר עמ' כד
ג/ג יהדות בין דת למוסר עמ' 299
ג/ג יחל ישראל (תשנב) עמ' ל-לא
ג/ג יחל ישראל (תשסג) ח"א עמ' לז
ג/ג ישא מדברותיך קדושין עמ' תכו
ג/ג כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' רעו, תנב
ג/ג כנה"ג [מבי"ט ח"א סי' לז]
ג/ג כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' עה
ג/ג כתר אפרים עמ' רמז, רנ-רנא, רנט
ג/ג לא תשנא עמ' 97, 208, 258
ג/ג להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' צז {בני התועים}
ג/ג להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' קלט
ג/ג להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' כ, כה, חי"ג עמ' עב
ג/ג מבוא למשנה תורה עמ' 66
ג/ג מגד שמים סי' קנט ס"ג אות ב
ג/ג מוסר דרך - אפיקי חיים עמ' תעב
ג/ג מועדים וזמנים השלם ח"א סי' מו, ח"ח עמ' יד
ג/ג מלילות ח"א עמ' 168, 172
ג/ג מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' קפה
ג/ג מסורה ח"ה עמ' נט
ג/ג מעגלי זהות יהודית עמ' 76, 89, 94, 95, 175, 218
ג/ג מקורות לתולדות החינוך בישראל ח"ו עמ' 22 = שו"ת יד אליהו (לובלין) סי' מח
ג/ג משנה הלכות ח"ו סי' קלז
ג/ג משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' סג
ג/ג משנת ישראל סי' א אות ו-ז, ט, לו-לח, הרחבת המשנה אות מא, מה
ג/ג משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' תסז
ג/ג נועם חי"ח עמ' ריח, חי"ט עמ' קל, קמא, ח"כ עמ' שטז
ג/ג נזר אברהם שבת-ביצה עמ' קעד
ג/ג נשמה של שבת עמ' 281, 403 {בני הקראים - תינוק שנשבה}
ג/ג נשק בר (שידלוף) עמ' יט
ג/ג נתיבות שלום (גלבר) סי' קנט ס' ג אות ב
ג/ג נתן פריו גיטין עמ' לד {תינוקות שנשבו}
ג/ג ס' המצפה הל' ממרים עמ' נד-סח
ג/ג סדר יעקב ע' ברכת המינים (ד"ה ויל"ע)
ג/ג סופר המלך ח"ב עמ' רנא
ג/ג סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 27, 171, 185-203, 209
ג/ג ספר וסייף עמ' 237
ג/ג עיוני תשובה (קדרי) עמ' 115, 171
ג/ג עיונים (פאור) עמ' 136, 229
ג/ג עלי שור ח"א שער ד מאמר ד עמ' רפ
ג/ג עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' צה-צו, קעא
ג/ג עץ חיים (אבלסון) עמ' מא-מב
ג/ג עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 56, 98
ג/ג עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 63, 106
ג/ג עשות משפט עמ' רפו-רפז
ג/ג פאת שדך יו"ד עמ' קמ {אנוסים}
ג/ג פד"ר חי"ג עמ' 9, חי"ד עמ' 66, ח"כ עמ' 169, 171
ג/ג פחד יצחק (הוטנר) פסח ח"א מאמר ג אות א
ג/ג פרח מטה אהרן (סול') מדע עמ' 194
ג/ג פרי האדמה ח"ב
ג/ג פרי הארץ (מזרחי) ח"ב דף מח ע"ב
ג/ג צהר גל' ג עמ' 11, 12, 15, 16, 24, 25, 26, 174-175 {תינוק שנשבה}, גל' ד עמ' 35, 36, 37, 41
ג/ג קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' רצז
ג/ג קובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' רלט, שמד, רמה, רמט, רנב
ג/ג קול בן לוי (תשסג) עמ' רסו
ג/ג קול יהודה (גרשוני) עמ' תפז
ג/ג קול מבשר (ראטה) ח"ב עמ' לא-לב
ג/ג קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' מח-מט
ג/ג קונטרסי שעורים כתובות קונ' ב אות ה עמ' סב
ג/ג קרית מלך
ג/ג קרן הצבי מצוה ז אות ד, מצוה קכד אות ד
ג/ג רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קנט
ג/ג שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' קצח, רנז
ג/ג שדי חמד אסיפת דינים מע' חמץ ומצה סי' ח אות ט ד"ה ע"ד היי"ש
ג/ג שו"ע הרב יו"ד סי' ב קו"א אות ח, הל' רבית ס' עט
ג/ג שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' סה, ח"ג עמ' יח
ג/ג שו"ת הרדב"ז ח"א סי' עג
ג/ג שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' סג, סה, סח, עד, עה, עז, פא
ג/ג שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' קנו
ג/ג שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' רפז
ג/ג שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' נז
ג/ג שו"ת רא"מ פינגרהוט עמ' קסט
ג/ג שו"ת רשב"ש עמ' עב
ג/ג שירת הים סי' כא ענף ב אות ג, ענף ד אות ג, סי' כז אות י
ג/ג שם טוב - השלמה
ג/ג שמש מרפא עמ' נב
ג/ג שנתון המשפט העברי חט"ז עמ' 498
ג/ג שעורי הגרי"ד תפילין עמ' פב {תינוק שנשבה}
ג/ג שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' סח
ג/ג שער החיים (בשארי) הל' רבית עמ' ה
ג/ג שררה שהיא עבדות ח"א עמ' 475
ג/ג תוספות אהרן עירובין דף פז ע"ג
ג/ג תורה לישראל עמ' 35-38
ג/ג תורת לויים דף ד ע"א
ג/ג תחומין ח"א עמ' 317, ח"ב עמ' 270, ח"ג עמ' 27, ח"ה עמ' 371, ח"ח עמ' 510, 505, 502, ח"י עמ' 246, חי"א עמ' 62, חי"ג עמ' 280, חי"ד עמ' 178, 251, 257, חט"ז עמ' 251, חי"ט עמ' 112, חכ"א עמ' 202
ג/ג תניא רבתי ח"א עמ' 362-363
ג/ג תרומת הגורן ח"א עמ' 84, 123, 194
ג/ד אור הישר
ג/ד אמרי חן (לוונברג)
ג/ד אמת ליעקב נשים עמ' ריב {זקן ממרא - הלשון}
ג/ד אנצי"ת ע' בית דין הגדול הע' 121
ג/ד באר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 420 {אין מחילה}
ג/ד באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' עז
ג/ד דעת הרמב"ם עמ' 104
ג/ד המקרא בראי מפרשיו עמ' 311
ג/ד ויטע אשל תמורה ח"ב עמ' קכד
ג/ד חקרי הלכה (ויין) עמ' 62
ג/ד חקרי זמנים ח"ג עמ' ט
ג/ד טהרת יו"ט ח"י עמ' רכד
ג/ד טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' קנב, קנז
ג/ד יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' פד
ג/ד מבוא למשנה תורה עמ' 224
ג/ד מעיני המים
ג/ד מקורות לפסקי הרמב"ם
ג/ד משכן בצלאל ח"א סי' ל
ג/ד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' קצה
ג/ד משפטים לישראל עמ' י
ג/ד נחמד למראה ח"ג דף נט ע"ד
ג/ד ס' המצפה הל' ממרים עמ' נד-ס, סט-פ
ג/ד ס' השבי"ט עמ' קנב
ג/ד ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' קה
ג/ד סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 37, 87, 168, 198, 204-213, 232, 242, 246, 251, 279, 280, 284
ג/ד עיונים (פאור) עמ' 23, 43
ג/ד פרי חיים (קנולר) פרשת שופטים דף מ ע"א
ג/ד פרשיות בספרי הנביאים שמואל א עמ' רמז
ג/ד קול דודי (תשף) (בקיצור)
ג/ד רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קמט, ח"ב עמ' כ
ג/ד שערי טהר ח"ו סי' עו דף רז ע"א
ג/ד תחומין ח"ז עמ' 419, ח"ח עמ' 510
ג/ד תפארת ישראל סי' תתרפב {אינו נמחל כשמת}
ג/ה אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' מד אות ב
ג/ה אגרות משה חו"מ סי' א ענף ג עמ' ו
ג/ה אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' צא
ג/ה אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 234 {סמוך בסנהדרין - די בסנהדרי קטנה}
ג/ה ארץ הצבי (שכטר) עמ' רכו, רלג
ג/ה אשל אברהם (בוטשאטש) סי' ד ס"ק א ברכת אברהם אות ח
ג/ה בין השורות עמ' רסד
ג/ה בית מלך (חב"ד) עמ' 9
ג/ה ברור הלכה סנהדרין פז ע"א ציון ג, כ
ג/ה ברית הלוי דף כה ע"ד, כז ע"א
ג/ה ברית הלוי השלם [ברית הלוי מערכה ב סי' ג]
ג/ה גליונות אבני נזר
ג/ה דברות משה סנהדרין עמ' תרנו
ג/ה דברי אליעזר (פרבר) ח"ב עמ' יא-יב {כרת וחטאת או תפילין}, יד {בלאו ולא בעשה}
ג/ה דברי אמת (תשעט) עמ' תיא {כ"מ}
ג/ה הכתב והקבלה דברים פי"ז פס' יב
ג/ה השגות הרמ"ך
ג/ה זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שיב
ג/ה חזו"א סנהדרין סי' כג ס"ק א
ג/ה חזו"א על הרמב"ם
ג/ה חי' הגר"ח החדש עמ' צד {סמוך בסנהדרין}
ג/ה חקרי הלכה (ויין) עמ' 66, 70
ג/ה חקרי זמנים ח"ד עמ' פז
ג/ה חקרי יהדות (פדרבוש) עמ' 61
ג/ה טהרת יו"ט ח"י עמ' צג
ג/ה טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' קמא, קנד
ג/ה יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' פה-פו
ג/ה יראה ואהבה עמ' נד-נה {כ"מ}
ג/ה ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' קיא {הגהמ"י אות ג}
ג/ה כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' פא, שסח {כרת}
ג/ה מאה שערים (הורוביץ) דף יד ע"א
ג/ה מבוא למשנה תורה עמ' 224
ג/ה מוריה ג גל' י (ר"ד ויין)
ג/ה מזכרת עמ' 575
ג/ה מנחם שלמה - תוספתא כריתות פ"א ה"ה
ג/ה מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' ד
ג/ה מנחת אהרן (בריסק) דף צ ע"ב
ג/ה מנחת איש (וייס) שבת פ"א עמ' ר
ג/ה מענה רך (קליין, תרו) עמ' 6
ג/ה נועם ח"ז עמ' שכח
ג/ה ס' המצפה הל' ממרים עמ' סט-פ
ג/ה סודו של המשפט העברי עמ' 253
ג/ה סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 18, 214-220, 223, 232, 235, 259, 260, 271
ג/ה עיונים (פאור) עמ' 21, 23
ג/ה עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 1 הע' 90
ג/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' מח
ג/ה פאת שדך יו"ד עמ' קכז
ג/ה פני משה (שלז')
ג/ה צמח מנחם דף יא ע"ד {כ"מ}
ג/ה צפנת פענח דברים עמ' קכט
ג/ה קול דודי כריתות סי' קפ
ג/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תק
ג/ה רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' כ, שיא
ג/ה שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תקצא
ג/ה שנות חיים (חזן) דף קפא ע"ג {תלמיד שלא הגיע להוראה}
ג/ה שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות כח
ג/ה שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' ריט
ג/ה שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' רב
ג/ה שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' ריח
ג/ה שערי טהר ח"ו סי' עו דף רו ע"ד, רז ע"ב
ג/ה תורת האוהל (תשנג) עמ' נד {לשכת הגזית, זדונו כרת ושגגתו חטאת}, קכד-קכה, קלו {יורה לאחרים לעשות}
ג/ה תורת המדינה עמ' 443
ג/ה תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' קצד
ג/ה תשובה שלמה חו"מ סי' ב דף סו ע"ב {עד שיורה}
ג/ו אור תורה (ריסקין) דברים עמ' 138
ג/ו ברקאי ח"א עמ' 209
ג/ו טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' קמא
ג/ו מזכרת עמ' 575
ג/ו מנחה לאיש עמ' 110
ג/ו סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 217, 220-223, 244, 247
ג/ו ספרי דבי רב ח"ג עמ' שנז
ג/ו פתח הבית הוריות עמ' ב
ג/ו צמיחת גאולתנו עמ' קעו
ג/ו רלב"ג דברים פי"ז פסוק יב עמ' קמד-קמה
ג/ו שערי טהר ח"ו סי' עו דף רז ע"ד
ג/ו תחומין חי"ג עמ' 246
ג/ז אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' שט
ג/ז אור לישרים (שולמן) עמ' קב-קג
ג/ז אם המלך עמ' פא
ג/ז אשר למלך
ג/ז ברור הלכה סנהדרין פז ע"א ציון ב
ג/ז המלך חדריו עמ' 108
ג/ז התורה והמדינה ח"ט עמ' תקמה
ג/ז חי' מהר"ץ חיות
ג/ז חי' ר' חנוך הענאך עמ' צב
ג/ז חי' רעק"א (פרדס)
ג/ז טהרת יו"ט ח"י עמ' פג
ג/ז טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' לב
ג/ז יד אברהם כלים עמ' כ
ג/ז כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' שסט
ג/ז כפתור ופרח (תשו) דף קע ע"ד
ג/ז מבוא למשנה תורה עמ' 112
ג/ז מוריה גל' קפג עמ' יח
ג/ז מנחת איש (וייס) שבת פ"א עמ' ר
ג/ז מרגליות הים סנהדרין יד ע"ב אות ו {חוץ למקומן}
ג/ז ס' המצפה הל' ממרים עמ' פא-פה
ג/ז ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' קה
ג/ז סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 20, 223-230, 247
ג/ז ספרי דבי רב ח"ג עמ' שנד, שנו
ג/ז עיונים (פאור) עמ' 43
ג/ז עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' ח, יב
ג/ז ציוני מהר"נ
ג/ז קול דודי (תשף)
ג/ז קול דודי סוטה סי' קעא
ג/ז קרית מלך
ג/ז רלב"ג דברים פי"ז פסוק יב עמ' קמד-קמה
ג/ז רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קטז, קלט
ג/ז שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות כח
ג/ז שערי טהר ח"ו סי' עו דף רו ע"ד
ג/ז תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' שצו
ג/ז תחומין חי"א עמ' 13
ג/ח אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' שט
ג/ח אור הישר
ג/ח אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 6 {כ"מ}
ג/ח אם המלך עמ' פא
ג/ח אם למסורת (ביא') עמ' 67
ג/ח אנצי"ת ע' בית דין הגדול הע' 125, ע' בן סורר הע' 142
ג/ח בית אהרן וישראל גל' כב עמ' סב-סג
ג/ח בית זבול ח"ג סי' נא
ג/ח בית מלך (חב"ד) עמ' יח
ג/ח בן שלמה דף סד ע"ד
ג/ח בעקבות מועדי ה' עמ' 15
ג/ח ברור הלכה סנהדרין פו ע"ב ציון כ, פח ע"ב ציון ט
ג/ח ברית עולם (ולר) סי' סח אות ה
ג/ח גבורת יצחק מכות עמ' קכא
ג/ח גור אריה דברים פ' יז הע' 63, פ' יט הע' 85
ג/ח דינא דחיי ח"א דף קצט ע"ג {לח"מ}
ג/ח דליית הכרם עמ' תתתלו {כ"מ} [צ"ל אלו הארבעה שוה]
ג/ח הדר איתמר עמ' ה
ג/ח היכל המלך (חב"ד) עמ' קנח ואילך
ג/ח הלכה פסוקה ח"א - ברור הלכה עמ' מא
ג/ח המאור הגדול (יעבץ) עמ' שמב
ג/ח הר המלך ח"ז עמ' רעד
ג/ח התורה והמדינה ח"ד עמ' מ, ח"ט עמ' תקמח-תקנ
ג/ח חוט המשולש - ברכי יוסף דף מה ע"ב, מו ע"ב, מט ע"א-ע"ב, נ ע"א, נא ע"א-ע"ב, נב ע"א {גומרים את דינו מיד}
ג/ח חוקת עולם עמ' 454
ג/ח חיים ומלך
ג/ח חיים שאל ח"ב סי' מב אות מ
ג/ח חסדי דוד ח"ה עמ' תריג
ג/ח חפץ חיים כלל ב ס"ק כג
ג/ח טהרת יו"ט ח"י עמ' פג
ג/ח טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב עמ' קכז
ג/ח טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' מו, קמא, קנב, קנד-קנה
ג/ח יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' פה, קכג
ג/ח ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' כד
ג/ח כבוד מלכים (מרגליות)
ג/ח כבודה של תורה ח"ג עמ' כד {הכרזה}
ג/ח כנה"ג [עי' תוי"ט]
ג/ח כפתור ופרח (תשו) דף קסט ע"ד
ג/ח כתר המלך
ג/ח לב בנים עמ' תפ-תפה
ג/ח לחם יהודה
ג/ח מגילת ספר לאוין דף קיב ע"א
ג/ח מנחה לאיש עמ' 110
ג/ח מנחם שלמה - תוספתא כריתות פ"א ה"ה
ג/ח מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' שעט
ג/ח מנחת איש (וייס) שבת פ"א עמ' ר
ג/ח מנחת חינוך ח"ג עמ' רט, רע
ג/ח מעיני המים
ג/ח מקראי קדש (תשנג) עמ' יט
ג/ח מרגליות הים סנהדרין פט ע"א אות ד {א"צ התראה}, ה {נידון בב"ד שבעירו}, ח {לח"מ}
ג/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ח משאת המלך ח"ד סי' תקלד {גמר דין בב"ד הגדול}
ג/ח משנת חיים דברים עמ' שע
ג/ח משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' שסה {מקום ההמראה}
ג/ח משק ביתי סי' שסט (קפא ע"ב)
ג/ח נחלת עזרא ח"ב עמ' 170
ג/ח נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א סי' כד אות ב
ג/ח ס' המצפה הל' ממרים עמ' פו-צא
ג/ח סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"א עמ' שסח
ג/ח סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 40, 58, 65, 223, 231-243, 249, 252, 272
ג/ח ספרי דבי רב ח"ג עמ' רלה, שנב
ג/ח עיונים (פאור) עמ' 23, 43
ג/ח עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 1 הע' 97, 99
ג/ח עמודי שלמה ח"ב עמ' רעה
ג/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' מט
ג/ח פני חמה דף לו ע"א [סותר לדבריו בפירוש המשנה] {התראה}, מ ע"ב
ג/ח ציוני מהר"נ
ג/ח צפנת פענח דברים עמ' קכח
ג/ח קובץ מאמרים וענינים שונים (מימון) דף נד ע"ד {לח"מ}
ג/ח קרית מלך (חב"ד) עמ' כו
ג/ח קרן הצבי מצוה יב אות ו
ג/ח קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' צא, צח
ג/ח רלב"ג דברים פי"ז פסוק יג עמ' קמו
ג/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' רסה
ג/ח שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' קצה
ג/ח שערי זיו ח"ב דף קעד ע"ג
ג/ח שערי טהר ח"ו סי' עו דף רז ע"ד
ג/ח שרשי הים
ג/ח תועפת ראם (גטיניו) דף קז ע"א {לח"מ}
ג/ח תורה תמימה דברים פ' יג אות ל
ג/ח תשובה שלמה חו"מ סי' ג דף סח ע"ב {מיתתו בחנק}
ג/ח תשובה שלמה יו"ד סי' כו דף נ ע"ג {צריכים לשאת ולתת}


ד/971 הלכות ממרים פרק ד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ד/רה"פ אור הישר
ד/רה"פ הרמב"ם המדויק
ד/רה"פ התעוררות תשובה
ד/רה"פ יד מלך (מן)
ד/רה"פ יד פשוטה
ד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ד/רה"פ מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
ד/רה"פ ערוך השלחן העתיד לקוטים סי' סח
ד/רה"פ פי' ר"י קאפח
ד/רה"פ קרית מלך
ד/רה"פ רמב"ם לעם
ד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ד/א אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' סו אות ד
ד/א אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' מד אות ד
ד/א אהבת איתן הוריות עמ' קפז
ד/א אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' צא
ד/א אוצרות הרמב"ם
ד/א אור הנר (ליברמן) עמ' שג
ד/א איש על העדה (אלאביץ) עמ' 212
ד/א אמרי חן (לוונברג)
ד/א אמת ליעקב נשים עמ' ריג
ד/א אנצי"ת ע' גזרה הע' 41-43
ד/א באר ראי עמ' תנו
ד/א בית אהרן (צוקרמן) עמ' שכז
ד/א בית זבול ח"ג קונטרס ונצדק קדש סי' לט אות א
ד/א בנין שלמה (מז) דף קח ע"ד
ד/א ברור הלכה סנהדרין פו ע"ב ציון כ, פז ע"א ציון ג
ד/א ברורים ברמב"ם סי' מג
ד/א ברית עולם (ולר) סי' סח אות א-ב, ה
ד/א ברכת יצחק (פאלער) עמ' ר {כ"מ}
ד/א ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' תו
ד/א בתים לבדים עמ' סט-ע
ד/א גבורת יצחק מ"ש עמ' קנו
ד/א גבורת יצחק מכות עמ' ד
ד/א גן שושנים ח"ב עמ' קה-קו {גזירה}
ד/א גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' שכט
ד/א דברי אהרן עמ' פו {זקן ממרא שמחמיר או מקל}
ד/א דברי אמת (תרכא) דף פא ע"א {גזירה מן הגזירות}
ד/א דברי אמת (תשעט) עמ' רנב {וכן אם הזקן ממרא חלק עליהם בגזרה מן הגזרות שגזרו וכו'}
ד/א דברי חיים (שו"ת) ח"א חו"מ סי' ו ענף ד
ד/א דעת הרמב"ם עמ' 69, 104
ד/א הדר יוסף עמ' טז-יז
ד/א הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קיד {דרבנן}
ד/א הון יוסף דף נט
ד/א הלכה פסוקה ח"א - ברור הלכה עמ' כא
ד/א המלך חדריו עמ' 106
ד/א התעוררות תשובה
ד/א התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קכט
ד/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרו
ד/א זיר יצחק דף י ע"א
ד/א זרע יצחק (לומברוזו)
ד/א חוות יאיר (תשנז) עמ' רעד
ד/א חזו"א על הרמב"ם - השמטות
ד/א חי' הגר"ח החדש עמ' תכז
ד/א חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד סנהדרין פז ע"א]
ד/א חי' חתם סופר
ד/א חידוש הסנהדרין לפי הרמב"ם עמ' מ
ד/א חקרי זמנים ח"ד עמ' רכד
ד/א טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' עא, קמא, קס
ד/א יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' פד-פה
ד/א יין מלכות (שניאורסון) עמ' 560-561
ד/א ימין משה
ד/א יראה ואהבה עמ' נה {כ"מ}
ד/א ירושלים דדהבא עמ' יט-כ
ד/א ירחי כלה סוכה ח"א עמ' תנ
ד/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' פא-פב
ד/א כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף ס ע"א, ע"ד
ד/א לחם יהודה
ד/א מאיר נתיבים עמ' 100 {גזירה}
ד/א מועדי ישראל (שוורץ) פסח סי' סג אות ג
ד/א מועדים וזמנים ח"ג סי' ר
ד/א מלואי שלמה עמ' קד-קה
ד/א מנחת איש (וייס) שבת פ"א עמ' ר
ד/א מנחת חינוך ח"ג עמ' רסח-רסט
ד/א מנחת יהודה (אידלמן) עמ' נ
ד/א מנחת מרדכי (קרטמן) ח"ב עמ' סז
ד/א מסורה ח"ה עמ' יב
ד/א מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' יג אות ח-י
ד/א מקראי קדש (תשנג) עמ' שמח
ד/א מרגליות הים סנהדרין פז ע"א אות ב {בדבר דרבנן}
ד/א משאת המלך ח"א סי' קלה
ד/א משאת המלך מועדים עמ' רז
ד/א משכן בצלאל ח"א סי' לא
ד/א משפטי עזיאל ח"ב עמ' יא {לכן אסור להוסיף או לגרוע מהטריפות}
ד/א מתת מלך
ד/א נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' רלו
ד/א נזר המלך
ד/א נר מצוה (ואלק) שרשים דף ה ע"א-ע"ב
ד/א ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' כב
ד/א ס' המצפה הל' ממרים עמ' צב-צז
ד/א סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 37, 40, 87, 208, 234, 235, 244-258, 268, 277, 278
ד/א ספרי הפרדס ח"ב עמ' קנו, קס, קסז, קעח
ד/א עיונים (פאור) עמ' 15, 23, 43
ד/א עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קיא
ד/א עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' מח
ד/א עמק יהושע ח"א דף כא
ד/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' מח
ד/א פנת יקרת (תשעא) עמ' תשצו
ד/א פרפרת הפרשה פרשת מטות פרק לא פסוק כא
ד/א קרן פני משה ח"ב [דברי אמת בענין לאוין ד"ה אך הרב (פא ע"א)]
ד/א רלב"ג דברים פי"ז פסוק יא עמ' קמד
ד/א שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' רפד
ד/א שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תקצא
ד/א שושנת העמקים (תאומים) עמ' פב
ד/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' ריט
ד/א שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' נב
ד/א שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' סו {גזירה}
ד/א שערי זבולון או"ח ח"ג סי' כה ס"ק ג
ד/א שערי טהר ח"ו סי' עו דף רז ע"א-ע"ג, פב
ד/א שערי טהר ח"ז סי' כא אות א (סז ע"ג) {דרבנן}
ד/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 104
ד/א תורה מציון שנה ז חוב' ב סי' יב דף כ ע"ג
ד/א תורת אהל משה (דיסקין) דף ד ע"ג-ע"ד
ד/א תורת האוהל (תשנג) עמ' קיד, קטז-קיח {גזירה}, קיח-קיט {מל"מ}, קכב {גזירה}, קכה-קכו {גזירה}, קלז-קלח {גזירה}
ד/א תורת יצחק ח"א עמ' רד
ד/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' רל {תפילין}
ד/א תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' קח
ד/ב אבן האזל (גם בהשמטות דף פד ע"ב)
ד/ב אבני השוהם (הורוויץ) דף לא ע"ב {אם יש עבירה אחרת מלבד ההמראה - פטור}
ד/ב אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' סב אות ג, סי' סו אות ב, ד
ד/ב אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' מג אות י
ד/ב אברהם יגל
ד/ב אהבת איתן הוריות עמ' קפו-קפז
ד/ב אוהב מישרים עמ' רמו-רמז
ד/ב אוצר הסוטה
ד/ב אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' ע {השקאת סוטה - אסורה ליבמה}
ד/ב ארץ הצבי (שכטר) עמ' קד
ד/ב בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' לח
ד/ב בית יצחק (ברטלר) יבמות סי' ז אות א, ד
ד/ב בית מלך (חב"ד) עמ' 8, 1
ד/ב בית שערים יו"ד סי' רנז
ד/ב בכורי אביב (ביק) דף רצב {בהשקאת סוטה}
ד/ב בכורי אברהם דף לד ע"ב {בהשקאת סוטה}
ד/ב בנין שלמה (מז) דף קט ע"א
ד/ב ברור הלכה סוטה ב ע"א ציון ו פסקה ג
ד/ב ברור הלכה סנהדרין פז ע"א ציון ג
ד/ב ברית עולם (ולר) סי' סח אות א-ב, ה
ד/ב ברכת מרדכי יבמות עמ' קע
ד/ב ברכת מרדכי ענינים עמ' רמ
ד/ב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' תו
ד/ב גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' סו
ד/ב דברי אהרן עמ' פו {דבר שקרבנו עולה ויורד}
ד/ב דברי אמת (תשעט) עמ' רנד {אם חלק עליהן בלאו מאבות הטומאות וכו' הרי זה חייב וכו'}
ד/ב דין אמת (תקטו) דף יד ע"ד
ד/ב דין אמת (תשסז) עמ' שכח
ד/ב דעת הרמב"ם עמ' 104
ד/ב דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תקפד
ד/ב הון יוסף דף נח {לח"מ}
ד/ב הלכה פסוקה ח"א סי' ג הערה 58
ד/ב המאור הגדול (יעבץ) עמ' שמג
ד/ב התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קכט-קל
ד/ב זכר שלמה (זינגרביץ) עמ' סו {סוטה אסורה ליבם}
ד/ב חבש פאר עמ' צח
ד/ב חוקת עולם עמ' 631
ד/ב חזו"א סנהדרין סי' כג ס"ק א-ב
ד/ב חזו"א על הרמב"ם
ד/ב חזון יהושע עמ' לז-לח, מב {נחלקו בהשקאת סוטה}
ד/ב חזון יחזקאל יבמות פ"א ה"א {כ"מ}
ד/ב חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד סנהדרין פז ע"א]
ד/ב חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קפד
ד/ב חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' ס
ד/ב חי' רעק"א (פרדס)
ד/ב חמדת ישראל ח"א דף לח ע"ד
ד/ב חק המלך יבמות עמ' כד
ד/ב חקרי הלכה (ויין) עמ' 63
ד/ב חקרי זמנים ח"ב עמ' 5
ד/ב חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' תסז
ד/ב חקרי לב (שלוניקי) אהע"ז דף קמט ע"ב
ד/ב טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' קמא-קמג
ד/ב יד דוד (קרלין) ח"ב דף כא ע"א
ד/ב ידבר שלום ח"א עמ' קל
ד/ב ימין משה הל' יסוה"ת פ"ט ה"ד
ד/ב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' פג, קב, שסח
ד/ב כנפי נשרים
ד/ב כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף לז ע"ג {לח"מ}, ח"ב דף קמד ע"ד
ד/ב כתב סופר יו"ד סי' קעה ד"ה והנה ראיתי {אפילו נטלו כיס של זהובים שלו}
ד/ב כתר המלך
ד/ב מאור למלך יבמות עמ' קו, קמה, גיטין עמ' קנד
ד/ב מהלכי משפט ח"ד עמ' 344
ד/ב מזבח חדש דף פא ע"ד {השקאת סוטה}, פב ע"ד
ד/ב מזכרת עמ' 11 {אחר מאה דברים}
ד/ב מחנה יוסף (תשעב) סי' טו אות י
ד/ב מחנה לויה (תקעט) דף צה ע"ג
ד/ב מחנה לויה (תשעד) עמ' שצה
ד/ב מי החג עמ' ק
ד/ב מלואי אבן ח"ד עמ' קמד
ד/ב מנחת אהרן (בריסק) דף פח, פט ע"א-ע"ב
ד/ב מנחת חינוך ח"ג עמ' רסח-רסט
ד/ב מעיל שמואל (פלורנטין)
ד/ב מעיני המים
ד/ב מעיני התורה ח"ג עמ' קפא
ד/ב מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' יג אות ט-י
ד/ב מקראי קדש (תפט) דף קלו ע"א
ד/ב מראה החודש דף טז ע"א
ד/ב מראות ישרים יבמות סי' ה עמ' כג
ד/ב משאת המלך ח"ב סי' קפו {אם שותה}, ח"ד סי' תקלד {ציצית}
ד/ב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' רצה {צריכים לבדוק}
ד/ב משפטים לישראל עמ' רסו
ד/ב נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' קפה-קפו, רצ-רצא, רצה
ד/ב נודע ביהודה תנינא אהע"ז סי' סז, קכ
ד/ב נפוצות יהודה עמ' קה {קידש בגזל}
ד/ב נר מצוה (ואלק) שרשים דף ה ע"א-ע"ב
ד/ב נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' יב
ד/ב נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' שלג
ד/ב ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' קה-קו
ד/ב סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 37, 208, 246, 247, 251, 254, 255, 259-264, 278
ד/ב ספיקא דרבנן עמ' 7
ד/ב עולת חודש ח"ג מאמר סט
ד/ב עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' צו
ד/ב עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' צג
ד/ב עמודי אור סי' צז אות ב
ד/ב עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף ב ע"ד
ד/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קפח {כ"מ}
ד/ב פסקי אליהו ח"א עמ' עה
ד/ב צבי תפארת סי' כז, עה
ד/ב צמח מנחם דף יא ע"ד {אחר מאה דברים}, יב ע"א {עיבור שנה}
ד/ב קובץ הערות (תשסג) סי' ג אות ב, סי' טז אות ז
ד/ב קובץ מאמרים וענינים שונים (מימון) דף נד ע"א-נו ע"א
ד/ב קול דודי (תשף)
ד/ב קול דודי כריתות סי' קפ
ד/ב קול דודי סוטה סי' קב, קג
ד/ב קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' קו
ד/ב שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' טז
ד/ב שו"ת מהרלב"ח קונ' הסמיכה סי' ה
ד/ב שולי הגליון עמ' רטז-ריט
ד/ב שיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 117 {וכן אם חלק עליהן באב מאבות הטומאה כגון נגעי בשר או נגעי בתים או נגעי בגדים הרי זה חייב}
ד/ב שירת דוד יבמות-קידושין עמ' ע
ד/ב שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' רמט {מל"מ}
ד/ב שמחת יו"ט (אלגזי) דף קצא ע"ב
ד/ב שמחת יו"ט (אלגזי) סי' נד אות ג
ד/ב שערי זיו ח"ב דף קעד ע"א-ע"ב
ד/ב שערי טהר ח"ו סי' עו דף רז ע"ג
ד/ב שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 104
ד/ב תורה מציון שנה ז חוב' ב סי' יב דף כא ע"א
ד/ב תורת אהל משה (דיסקין) דף ד ע"ד
ד/ב תורת אהל משה דף ד ע"ג
ד/ב תורת האוהל (תשנג) עמ' קיב, קיד-קטו, קיז-קיח {אפילו הוא חולק להחמיר}, קיח {ערלה}, קכ-קכא {להחמיר}, קכב {זבה או שאינה זבה}, קכה {נגע}, קכח {חטאת עולה ויורד}, קלב {זדונו כרת או מביא לידי כרת}
ד/ב תחומין חט"ז עמ' 266
ד/ב תשובות יהודה דף ט ע"ג {לח"מ}
ד/ב תשובת אריה דף ג ע"ב {אחר מאה דברים - גם המפקפק בנטילת ידים}
ד/ג אבן האזל (השמטות, דף עט ע"ג)
ד/ג אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' מד אות ב, ד
ד/ג אבני נזר או"ח סי' ט אות ד {ראב"ד}, סי' תנט אות כ, סי' תסו אות ד {ראב"ד}
ד/ג אבני נזר יו"ד סי' שנו אות ג
ד/ג אברהם יגל
ד/ג אהבת דוד (חיד"א, תשכז) עמ' י
ד/ג אהבת דוד (תקנט) דף ג ע"ד
ד/ג אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' מח
ד/ג אהל שרה לאה עמ' שסט {ראב"ד}, שעב-שעג {ראב"ד}
ד/ג אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 92 {או"ש}
ד/ג אור שמח
ד/ג אמרי חן (לוונברג)
ד/ג אמרי נפתלי ח"ב עמ' רלד
ד/ג אנצי"ת ע' בל תוסיף הע' 67 {ראב"ד}
ד/ג אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 249, 286, 302, 303, 305 {או"ש}
ד/ג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ד/ג באר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 304 {טוטפת חמישית}
ד/ג באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ב סי' כח אות ז
ד/ג בדבר מלך חט"ו עמ' רט {אבל אם נחלקו בשאר מצות כגון שחלק בדבר מדברי לולב או ציצית או שופר זה אומר פסול וזה אומד כשד וכו' הרי"ז פטור מן המיתה}
ד/ג בין השורות עמ' רסג
ד/ג בית אהרן וישראל גל' סג עמ' יט
ד/ג בית אפרים או"ח (תרמד) דף ג ע"א, ד ע"א
ד/ג בית זבול ח"ג ונצדק קדש סי' לט אות א {זה אומר טהור וזה אומר שני לטומאה}
ד/ג בית מלך (חב"ד) עמ' 10
ד/ג בנין שלמה (רבינ') סי' יד
ד/ג ברור הלכה סנהדרין פז ע"א ציון כ
ד/ג ברית הלוי דף ט ע"א, כה ע"ד
ד/ג ברית עולם (ולר) סי' סח אות א-ב, ה
ד/ג ברכי יוסף או"ח סי' יג ס"א
ד/ג ברכת מרדכי ענינים עמ' רמ
ד/ג ברכת ראובן דף לד ע"ד
ד/ג ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' תט
ד/ג גבול יהודה (ציר') דף ו ע"ג
ד/ג גור אריה (צרמון)
ד/ג גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קעח
ד/ג גלגולי מנהג בעולם ההלכה עמ' 143
ד/ג גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' צו, קא
ד/ג דברות אליהו ח"ד עמ' קיט-קכ {או"ש}
ד/ג דברות משה סנהדרין עמ' תקפז
ד/ג דברי אהרן עמ' פו {לולב כשר או פסול - נ"מ אם שו"פ לקדש בו אשה}, פז {טהור או שני לטומאה}
ד/ג דברי אמת (תשעט) עמ' רנד {זה אומר טהור וזה אומר שני לטומאה פטור מן המיתה, וכ"מ}
ד/ג דברי יהודה דף ס ע"ג-ע"ד, סא ע"א, סז ע"ד, סח ע"א-ע"ד, סט ע"ג, ע ע"ב-ע"ג, עא ע"א, עב ע"ד, עד ע"ד, עו ע"ד
ד/ג דברי יהודה סי' כ אות א, סי' כא אות ב, סי' כב אות ב
ד/ג דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' מו
ד/ג דין אמת (תקטו) דף יד ע"ד
ד/ג דין אמת (תשסז) עמ' שכח {מל"מ}
ד/ג הון יוסף דף טו-טז, כג-כד, כו, נט, ס
ד/ג הר המלך ח"ח עמ' שעג
ד/ג הר"מ במז"ל - קובץ עמ' קצב
ד/ג הרמב"ם והלכותיו
ד/ג השגות הרמ"ך
ד/ג התורה והמדינה ח"ט עמ' קעט
ד/ג התעוררות תשובה (תשנב) ח"א עמ' קיג
ד/ג התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קל
ד/ג ואם תאמר ח"א קושיה 710 {שופר}
ד/ג ויקן יוסף דף קה ע"ב
ד/ג זוהר הרקיע (תשסד) עמ' 13 {תפילין}
ד/ג זרע יצחק (לומברוזו)
ד/ג חוות בנימין ח"ב עמ' תמו {או"ש}
ד/ג חוקות החיים דף קכז ע"ד
ד/ג חזו"א סנהדרין סי' כג ס"ק ב
ד/ג חזו"א על הרמב"ם
ד/ג חי' הגר"ח החדש עמ' תעד {טוטפת חמישית}
ד/ג חי' הגר"מ זמבה סי' טו אות יא-יב
ד/ג חי' הריצ"ד
ד/ג חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קס
ד/ג חי' רעק"א (פרדס)
ד/ג חיים ומלך
ד/ג חלקת יואב קבא דקשייתא סי' עח
ד/ג חקרי הלכה (ויין) עמ' 70-71, 64
ד/ג חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' ג עמ' ט, יא-יג {בית חיצון שלא רואה את האויר}
ד/ג חתן סופר או"ח ח"א עמ' קיא
ד/ג יד אברהם טהרות עמ' סג {או"ש}
ד/ג יד דוד (קרלין) ח"א דף קצד
ד/ג ישועות יעקב מועד עמ' יז {ראב"ד}
ד/ג כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' צ {ראב"ד}
ד/ג כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' רנח
ד/ג כרם אפרים דף ג
ד/ג לב שלמה (הלוי) דף קנז ע"ב
ד/ג להורות נתן על התורה ח"א עמ' קא
ד/ג לשון למודים או"ח דף ג ע"ד {ראב"ד}
ד/ג מגילת ספר לאוין דף קיב ע"א
ד/ג מגן גבורים (או"ח) סי' יג ס"ק א
ד/ג מהלכי משפט ח"ד עמ' 324
ד/ג מוריה ג גל' י (ר"ד ויין)
ד/ג מחנה לויה (תשעד) עמ' רסג {ראב"ד}
ד/ג מנחת אהרן (בריסק) דף פח ע"ב
ד/ג מנחת חינוך ח"ג עמ' רסח-רסט
ד/ג מנחת יהודה (בוים) דף צא ע"ג
ד/ג מנחת כהן (כץ) ח"ב דף יג ע"א
ד/ג מעיני המים
ד/ג מרגליות הים סנהדרין פז ע"א אות יא {ציצית}
ד/ג משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' כב
ד/ג משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' קנח {או"ש}
ד/ג משכן בצלאל ח"א סי' ל, לא
ד/ג משכן שילה עמ' קצג {או"ש}
ד/ג משנת יעקב נשים ח"ב עמ' נז
ד/ג משנת ראשונים (הירשפלד) עמ' מ
ד/ג נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' קפה, רצ, רצב
ד/ג נודע ביהודה תנינא אהע"ז סי' סז, קכ
ד/ג נועם חי"ט עמ' יח
ד/ג נר מצוה (ואלק) שרשים דף ה ע"ב
ד/ג נשמת חיים (תשסח) חו"מ ענינים סי' סב עמ' קז
ד/ג נתיבות אדם ח"א עמ' שב {ראב"ד}
ד/ג סוכת דוד (מן) סוכה סי' טז ס"ק ז {ראב"ד}
ד/ג סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 45, 255, 261
ד/ג ספיקא דרבנן עמ' 7
ד/ג ספרי הפרדס ח"ב עמ' קס
ד/ג עוגת אליהו דף ט ע"ב, י ע"א
ד/ג עטרת ישועה (תשלו) עמ' קלב
ד/ג עיונים (פאור) עמ' 15, 23 {כ"מ}, 28
ד/ג עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' צג-צד, צו {או"ש}, רכג {או"ש}, שנב-שנג {ראב"ד}
ד/ג עמודי אור סי' א אות ה
ד/ג עמק שאלה (טברסקי) עמ' טו
ד/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קפח
ד/ג עץ חיים (גאגין) עמ' 92
ד/ג פאר המלך עמ' קעח
ד/ג פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 343
ד/ג צבי תפארת סי' כז, עה
ד/ג צמח מנחם דף יד ע"ב-ע"ג, טו ע"א {לח"מ}, טו ע"ג {ראב"ד}
ד/ג צרור המור (רוטלוי) סי' יג עמ' עב, סי' יד עמ' עה, סי' כא עמ' קכט, קלב
ד/ג קבא דקשייתא (מנדלבוים) עמ' עח
ד/ג קבא דתירוצא עמ' קנג
ד/ג קדושת יו"ט (אלגזי) דף מה ע"ב
ד/ג קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' טו
ד/ג קובץ מאמרים וענינים שונים (מימון) דף נד ע"א-נו ע"א
ד/ג קול דודי (תשף)
ד/ג קול דודי כריתות סי' קפ
ד/ג קול דודי ר"ה סי' תצט
ד/ג קונטרסי שעורים ב"ק שעור טו אות יב
ד/ג קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' כג-כד {לולב כשר או פסול}
ד/ג קרית מלך רב (תשסו) עמ' תתקפו
ד/ג ראש אליהו ח"ב עמ' ל {ראב"ד}
ד/ג רווחא שמעתתא ח"א עמ' לא
ד/ג רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' פב
ד/ג רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קמג, קנו
ד/ג רשמי שאלה סי' נז
ד/ג שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' רעא {או"ש}
ד/ג שארית נתן בנימין עמ' קפו {זקן ממרא כשר בלולב ובציצית}
ד/ג שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קעד
ד/ג שבי בנימין דף ו ע"א
ד/ג שלמי יוסף סוכה עמ' תנא {ראב"ד}
ד/ג שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' כט {ראב"ד}
ד/ג שמלה שניה דף כא ע"ב, כב ע"א {ציצית}
ד/ג שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' רפב
ד/ג שער נפתלי דף כח ע"ב
ד/ג תורה שבעל פה קובץ יב עמ' לה {או"ש}, קובץ כב עמ' נט
ד/ג תורת אהל משה דף ד ע"ג
ד/ג תורת האוהל (תשנג) עמ' סט {לא כתב שארבע טוטפות מד"ס}, קכא, קכז, קל, קלה {כולם - לולב כשר או פסול}, קלז, קמ {זה אומר טהור}, קמח-קמט
ד/ג תורת המדינה עמ' 231-234, 240, 243, 244 {או"ש}
ד/ג תורת יצחק ח"א עמ' רו
ד/ג תורת ירוחם ח"ג דף לט ע"א
ד/ג תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תתכה
ד/ג תפלת חיים (רובינשטיין) עמ' 93
ד/ג תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' צג


ה/972 הלכות ממרים פרק ה *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ה/רה"פ אמרי חן (לוונברג)
ה/רה"פ הרמב"ם המדויק
ה/רה"פ חדושים ובאורים (פינס)
ה/רה"פ יד מלך (מן)
ה/רה"פ יד פשוטה
ה/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ה/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ה/רה"פ פי' ר"י קאפח
ה/רה"פ קרית מלך
ה/רה"פ רמב"ם לעם
ה/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ה/א אור הישר
ה/א אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 7 {כ"מ}
ה/א אורים ותומים - תומים סי' כז ס"ק ג
ה/א אמרי דוד (שליסל) דף ט ע"ד {מל"מ}
ה/א אמרי חן (בן סניור) ויקרא עמ' 158
ה/א אמת ליעקב נשים עמ' רב {גדול}
ה/א אנצי"ת ע' אנדרוגינוס הע' 65, ע' אשה הע' 376, ע' בת (א) הע' 18
ה/א בד קודש (דאנון)
ה/א בחיר חיים
ה/א גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' צט
ה/א גליונות אבני נזר
ה/א דינא דחיי ח"א דף יב ע"ד, יג ע"ב
ה/א דיני חוזים במשה"ע עמ' 248
ה/א הר המור
ה/א הר המלך ח"ח עמ' שעג
ה/א זאת ליעקב שמות עמ' שד
ה/א זהב התרומה ביכורים עמ' רו
ה/א חיים ומלך
ה/א טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' כה
ה/א יד איתן
ה/א כבוד יו"ט
ה/א למודי ה' (תקמז) דף נח ע"א {התראה}
ה/א למודי ה' (תשפא) עמ' שלא
ה/א מאה שערים (קפשאלי) עמ' קפו
ה/א מדה טובה ח"א עמ' 92 {מל"מ}
ה/א מדה טובה ח"ג עמ' 105 {מל"מ}
ה/א מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' רכד
ה/א מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף עד ע"א {מל"מ}
ה/א מנחת חינוך ח"ב עמ' רעו, רעח
ה/א מנחת כהן (יוסף חיים) דף לו ע"ג {לח"מ}
ה/א מעיל שמואל (פלורנטין)
ה/א מקראי קדש (תפט) דף קלו ע"א
ה/א מראה הנוגה
ה/א משאת מרדכי מכות עמ' לא
ה/א נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' ר
ה/א נודע ביהודה תנינא אהע"ז סי' א בהגהה
ה/א ס' המצפה הל' ממרים עמ' קח-קיד
ה/א עמק יהושע ח"א דף כג
ה/א ערך כסף עמ' עט {הר המור}
ה/א פני מבין ח"ב דף רטז ע"ב {כ"מ}
ה/א שלום ירושלים עמ' רז
ה/א שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' לו
ה/א שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' קצה {מל"מ}
ה/א שרשי הים
ה/ב אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' ח
ה/ב אברהם יגל
ה/ב אור הישר
ה/ב אורים ותומים - תומים סי' כז ס"ק ג
ה/ב אשר למלך
ה/ב באר מרים פ"ט ה"ג
ה/ב בינת דניאל ח"א עמ' רלה, רלז
ה/ב בית זבול ח"ב סי' ו אות א, ד, ח
ה/ב בית יחזקאל (וייס) עמ' עד
ה/ב בכור שור עמ' קכז
ה/ב ברור הלכה סנהדרין נה ע"ב ציון ז
ה/ב ברכת ראובן דף נו ע"א
ה/ב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' צו
ה/ב דברי אמת (תשעט) עמ' רלב {דפסק כרבי מנחם ברבי יוסי}
ה/ב דגל יהודה (קמינר) עמ' קטו
ה/ב דגל יהודה (קמינר) פ' משפטים דף לט ע"א
ה/ב הלכה פסוקה ח"ב סי' כז הערה 1
ה/ב הר המלך ח"ח עמ' שעג
ה/ב וזאת ליהודה (זלצר) עמ' פו
ה/ב חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קי-קיא, קמו
ה/ב חי' ר' חנוך הענאך עמ' קמו-קמז
ה/ב חקרי זמנים ח"ג עמ' 17
ה/ב טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' כה
ה/ב יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קלד
ה/ב לקוטי שיחות חל"ו עמ' 56 {שמות מיוחדים}
ה/ב מאה שערים (קפשאלי) עמ' קפג,קפו
ה/ב מגילת ספר לאוין דף ה ע"ב {כ"מ}
ה/ב מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' רכב
ה/ב מחנה יוסף (תשעב) סי' ג אות ד
ה/ב מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קפה ע"ב, קפו ע"ב
ה/ב מנחת אהרן (בריסק) דף סה ע"א
ה/ב מנחת חינוך ח"א עמ' שיג, שטז, ח"ב עמ' רע, רעז
ה/ב מנחת כהן (יוסף חיים) דף לו ע"ג {לח"מ}
ה/ב מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' קצט, רא {רדב"ז}, ח"ג עמ' תקעט {רדב"ז}
ה/ב מעין החכמה עמ' מז
ה/ב מעשה רב (סוף שופטים, מהדורה ב)
ה/ב מקום דוד דף עו ע"א
ה/ב מקראי קדש (תשנג) עמ' שמח
ה/ב מרגליות הים סנהדרין נה ע"ב אות יא {שמות שאינם נמחקים}, נו ע"א אות ו
ה/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/ב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' ר
ה/ב משנת יעקב עבודה עמ' י
ה/ב ס' המצפה הל' ממרים עמ' קי-קיד
ה/ב סגולת ישראל שמות עמ' קסד {מי שהיו אביו ואמו רשעים גמורים וכו'}
ה/ב סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ה עמ' תיא
ה/ב עבד המלך (תשסט) עמ' ס
ה/ב עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' קעד
ה/ב עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף ב ע"ד
ה/ב פרשת הכסף דף ב ע"ג {לח"מ}
ה/ב צדקה לחיים (תקמז)
ה/ב צדקה לחיים (תשסח) עמ' מז
ה/ב רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' קפה
ה/ב שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' סח
ה/ב שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' תעח
ה/ב שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' קעב
ה/ב שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' קפז
ה/ב שערי שמים (ריזיקוב) חו"מ סי' ג
ה/ב תבואת יקב (בלעיש)
ה/ב תורה תמימה ויקרא פ' כד אות מב
ה/ג אברהם יגל
ה/ג אור שמח
ה/ג אמרי מנחם עמ' לג-לד
ה/ג בינה בספרים עמ' רד
ה/ג דברי אברהם (שדמי) ח"ב עמ' צז
ה/ג דינא דחיי ח"א דף קפט ע"ד
ה/ג דרך עץ החיים (אלגזי) דף ק ע"ג {כ"מ}
ה/ג המעשה והמדרש עמ' קיא, קיד-קטו {מקלל אבי אביו}
ה/ג הרי בשמים (בדרשי) דף לו ע"ג {כ"מ}
ה/ג כבוד מלכים (מרגליות)
ה/ג כתר המלך
ה/ג מאה שערים (קפשאלי) עמ' קפו, רצד, תקצב-תקצג
ה/ג מאמר המלך
ה/ג מגן גבורים (או"ח) סי' קלט ס"ק ב
ה/ג מוריה גל' קעה עמ' קמה {משל אב}
ה/ג מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף עב ע"ד
ה/ג מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' תס
ה/ג מעין חיים ח"ד עמ' רה
ה/ג מצווה ועושה ח"ב עמ' קס
ה/ג משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קעד
ה/ג משרת משה (עטייה)
ה/ג ס' המצפה הל' ממרים עמ' קי-קיד
ה/ג ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קנז-קנח
ה/ג עבודת משא (מאיר) ח"א
ה/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קסד
ה/ג ציוני מהר"נ
ה/ג קובץ ביאורים (שפירא) עמ' רפט-רצז
ה/ג רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קלב
ה/ג רץ כצבי (תשסג) ח"ב עמ' יח
ה/ג שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' רכד
ה/ג שו"ת רי"ט וייל יו"ד סי' נט
ה/ג שמן המור ח"ב דף קי ע"ג
ה/ג תורה לשמה (תשעג) עמ' רצג
ה/ג תחומין חי"ד עמ' 266
ה/ג תשובה מאהבה ח"א סי' קעח
ה/ד אבי עזרי ח"ה
ה/ד אור הישר
ה/ד אורים ותומים - תומים סי' כז ס"ק א
ה/ד באר אליהו עמ' רלד
ה/ד באר מרים פ"ט ה"ג
ה/ד בית המלך (בוים) דף מג ע"ד
ה/ד ברכת אברהם (ארלנגר) סנהדרין פד ע"ב עמ' רעג
ה/ד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' רפו
ה/ד דינא דחיי ח"א דף קפח ע"א
ה/ד הלכה פסוקה ח"ב סי' כז הערה 1
ה/ד חזו"א יו"ד סי' קמט ס"ק יג, סנהדרין סי' כ ס"ק ז
ה/ד חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קמו {כ"מ}, קמז {לח"מ}, קפב
ה/ד חי' ר' חנוך הענאך עמ' קמז
ה/ד חיבת הקודש עמ' קמח
ה/ד חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' רמג-רמד, חו"מ ח"א עמ' טו-טז
ה/ד חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף רב ע"ג
ה/ד יתר הבז (תשסח) עמ' קפב
ה/ד כנה"ג (כ"מ)
ה/ד לב מבין
ה/ד לשון ערומים
ה/ד מאה שערים (קפשאלי) עמ' קפו
ה/ד מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' קסו, רכא, רכג, תקמו
ה/ד מחנה יהודה (קצין) ח"ב סי' פג
ה/ד מנחת חינוך ח"א עמ' שיג {לח"מ}, שטז {לח"מ}, ח"ב עמ' רעו-רעז
ה/ד מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' קצג {כ"מ, לח"מ}
ה/ד מעיני המים
ה/ד מקראי קדש (תפט) דף קלו ע"א
ה/ד מקראי קדש (תשנג) עמ' שמט
ה/ד מראה הנוגה
ה/ד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' קצח {אביו בכלל}
ה/ד נר מצוה (ואלק) מערכות דף ט ע"ב {לח"מ}
ה/ד ס' המצפה הל' ממרים עמ' קי-קיד
ה/ד סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ה עמ' רעג {לח"מ}
ה/ד עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף א ע"ג
ה/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קפח {כ"מ}
ה/ד פרשת הכסף דף ג ע"ג-ע"ד {כ"מ}
ה/ד שו"ת רי"ט וייל יו"ד סי' עה
ה/ד שיירי כנה"ג [שו"ת מהר"ם די בוטון סי' סד, דף קכח]
ה/ד תורה שלמה שמות פכ"ב אות תנא {לח"מ}
ה/ד תורה תמימה שמות פ' כב אות ריא
ה/ה אגרות משה חו"מ ח"א סי' א ענף ג
ה/ה אמונת יהושע עמ' אלף תשסא
ה/ה אמרי דוד (שליסל) דף לט ע"ג
ה/ה אמת ליעקב נשים עמ' רב {עדים והתראה, איש ואשה}
ה/ה אנצי"ת ע' אנדרוגינוס הע' 66
ה/ה ברור הלכה סנהדרין פה ע"ב ציון ג
ה/ה דינא דחיי ח"א דף קצב ע"א {אחד האשה}
ה/ה מאה שערים (קפשאלי) עמ' קפו
ה/ה מעיל שמואל (פלורנטין) [רא"ם פ' קדושים, רש"י ס"פ בהר]
ה/ה משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' ר
ה/ה משפטי עזיאל ח"ט עמ' רכד
ה/ה נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' ר
ה/ה ס' המצפה הל' ממרים עמ' קי-קיד
ה/ה עיר מקלט עמ' קיז שער העדה
ה/ה פנת יקרת (תשנד) סי' קסג אות ג
ה/ה פנת יקרת (תשעא) עמ' תשיא
ה/ה שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' מו
ה/ה שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' נב
ה/ה שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' לו
ה/ה שנתון המשפט העברי ח"ה עמ' 236
ה/ו אמרי דוד (שליסל) דף לט ע"ג
ה/ו אשל חיים ח"ב עמ' רצ
ה/ו בריכת ירושלים עמ' לח
ה/ו דעת כהן עמ' שד
ה/ו חלקת יואב מהדו"ק חו"מ סי' טו
ה/ו יד מלך (מן) הל' חובל פ"ב ה"ח
ה/ו פני מבין ח"ב דף לג ע"ב {כ"מ}
ה/ו שבי בנימין דף מא ע"ג
ה/ו שנות חיים (קליין) נתיב א ח"ד אות כא
ה/ו שעורי מבשר טוב שבת עמ' רג
ה/ו תניא רבתי ח"ב עמ' ריב
ה/ז אבן פינה (נשר) עמ' קיז
ה/ז אגרות משה יו"ד ח"ג עמ' רעא {כ"מ}, חו"מ ח"ב עמ' רצא
ה/ז אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' קלז
ה/ז אוצרות הרמב"ם
ה/ז אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סא עמ' 132
ה/ז איים בים כתובות סי' מו אות ב {חובל באביו על ידי רשות}
ה/ז אמרי דוד (שליסל) דף לט ע"ג
ה/ז אשל חיים ח"ב עמ' רצ
ה/ז בית יעקב (טבשונסקי) סי' תכד סעיף א
ה/ז ברור הלכה סנהדרין פד ע"ב ציון י
ה/ז ברכת אברהם (ארלנגר) סנהדרין פד ע"ב עמ' רעב
ה/ז דברות אליהו ח"ה עמ' קסז
ה/ז דברות משה סנהדרין עמ' תקעט {כ"מ}, תקפ
ה/ז דליית הכרם עמ' תתתלו {כ"מ} [שירעאם - צ"ל שירפאם]
ה/ז המשפט העברי עמ' 1069
ה/ז הפרדס שנה ל חוב' ג עמ' 15
ה/ז חמדת ישראל ח"א דף מ ע"ב
ה/ז יד מלך (מן) הל' חובל פ"ד ה"ו
ה/ז יחל ישראל (תשנב) עמ' קלד
ה/ז יחל ישראל (תשסג) ח"ב עמ' לג
ה/ז להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' צט
ה/ז מאה שערים (קפשאלי) עמ' קצו
ה/ז מאורות הדף היומי ח"ז עמ' קז-קח {רופא}
ה/ז מנחת חינוך מצוה מח ח"א עמ' רמב (דף ע ע"ג)
ה/ז מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"א עמ' קח
ה/ז מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' נט
ה/ז מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' שיא
ה/ז מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' רנה
ה/ז מעיל שמואל (פלורנטין)
ה/ז מרגליות הים סנהדרין פה ע"א אות ג
ה/ז משנה הלכות ח"ו סי' קעא {כ"מ}
ה/ז משנה הלכות ח"ז סי' קע {כ"מ}
ה/ז משנה הלכות ח"ח סי' רמו {כ"מ}
ה/ז משנה הלכות ח"ט סי' שצח {כ"מ}
ה/ז משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' ה אות יח
ה/ז משפטים לישראל עמ' רס
ה/ז נועם חי"א עמ' רנו [הפרדס כסלו תשטז], חי"ז עמ' קסב {כ"מ}
ה/ז על גדות ים התלמוד עמ' 158
ה/ז פני משה (שלז')
ה/ז קול צופיך עמ' שלח
ה/ז קרן פני משה ח"ב [ב"ח יו"ד סי' רמא]
ה/ז שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' קב, ח"ה קונטרס המצוות סי' כד, ח"ט סי' קצו, ח"י סי' קנט
ה/ז שבט הלוי חלק ה קונטרס המצוות סימן כד אות ב עמ' רסח {החובל ברשות שלא לצורך רפואה}
ה/ז שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' שיב
ה/ז שמע אברהם דף קסט ע"ד
ה/ז שעורי מבשר טוב שבת עמ' רב
ה/ז שערי זבולון יו"ד סי' מ ס"ק ה {רופא}
ה/ז שרידי אש ח"ב עמ' תצח
ה/ז תחומין ח"א עמ' 531
ה/ז תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' רעג
ה/ח אמרי דוד (שליסל) דף לט ע"ג
ה/ח ברכת אברהם (ארלנגר) סנהדרין פד ע"ב עמ' רעג
ה/ח זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' יב {הרי אביו ואמו בכלל}
ה/ח חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קפב
ה/ח יחל ישראל (תשנב) עמ' קלד
ה/ח מאה שערים (קפשאלי) עמ' קפו
ה/ח מגילת ספר לאוין דף קיב ע"ג
ה/ח מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' קסו
ה/ח מנחת חינוך ח"א עמ' רמב
ה/ח משנת חיים חולין סי' יג עמ' נא
ה/ח נאות אפרים ח"א עמ' רלה
ה/ח סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"א עמ' ז-ח
ה/ח סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' תנד
ה/ח פני חמה דף מד ע"א {אין בו כרת}
ה/ח פרי הארץ (מזרחי) ח"א דף עד ע"א
ה/ט אור שמח
ה/ט אנצי"ת ע' גר הע' 495, 498
ה/ט בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' נא
ה/ט בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' צו, קעג
ה/ט בית אהרן וישראל גל' נ עמ' קלא-קלב
ה/ט ברור הלכה יבמות כב ע"א ציון ל
ה/ט דבר יהושע (שו"ת) ח"ד סי' סא
ה/ט דברי אהרן עמ' סה-סו {השמיט דין הכה את זה וחזר והכה את זה}
ה/ט דינא דחיי ח"א דף קצג ע"ב
ה/ט דעת כהן עמ' רסט
ה/ט הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קנח
ה/ט ויטע אשל עמ' שיט {כ"מ}
ה/ט וכתורה יעשה ח"ב דף יז ע"א-ע"ב, יח ע"א-ע"ב
ה/ט חי' ר' שמואל יבמות עמ' רלו {כ"מ}
ה/ט חנן אלקים עמ' פג
ה/ט יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' סה
ה/ט כתבי ר"י אבוהב עמ' ז
ה/ט כתר המלך
ה/ט לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' סז
ה/ט מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף עג ע"ד, ח"ב דף קטז ע"א
ה/ט מנחת חינוך ח"א עמ' ה, רמב, ח"ב עמ' רעח-רעט
ה/ט מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תקעט, תקפב
ה/ט מרפא לנפש חי' סוגיות סי' נו אות א, ו {כ"מ - בן הבא משפחה}
ה/ט משאת משה (חברוני) פסחים סי' קכח עמ' קצח {מן השפחה}
ה/ט משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' רסט, תקכט
ה/ט משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קעה
ה/ט משנת חיים בכורות עמ' תקו, תקז
ה/ט משנת חיים חולין סי' יג עמ' נ
ה/ט משנת חיים קדושין עמ' תקמ-תקמא
ה/ט משנת רבנו יוסף עמ' 159
ה/ט נגד מלכים (כלפון) סי' כה
ה/ט ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' קעד
ה/ט פרפרת התורה עמ' תקמט
ה/ט פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ב הערה 350
ה/ט ציוני מהר"נ
ה/ט צפנת פענח בראשית עמ' פו, קמב, ויקרא עמ' קצג
ה/ט שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קנז
ה/ט שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' קכח {שעה"מ}
ה/ט תורה לשמה (תשעג) עמ' תקכה
ה/ט תשובה שלמה אהע"ז סי' ה
ה/י אחיעזר ח"ב סי' כט ס"ק ו
ה/י אנצי"ת ע' גר הע' 498
ה/י בית אהרן וישראל גל' נ עמ' קלא
ה/י גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' קסג
ה/י וגר זאב עמ' רמג
ה/י חי' ר' שמואל יבמות עמ' נט
ה/י חנן אלקים עמ' פג
ה/י כבוד מלכים (מרגליות)
ה/י מנחת חינוך מצוה לג ח"א עמ' רמב, רעז (דף נג ע"ג)
ה/י מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תקמא {רמב"ם}, ח"ג עמ' תקעט {כ"מ}
ה/י משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' קצט {גוי פטור}
ה/י פרפרת התורה עמ' תקמט
ה/י פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ב הערה 352
ה/י קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' קצט {כ"מ ורדב"ז}
ה/י שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' קז
ה/יא אגרות משה יו"ד ח"ב סי' קל
ה/יא אור שמח
ה/יא אנצי"ת ע' בן נח הע' 333 {או"ש}, 336, ע' גר הע' 156
ה/יא אשר למלך
ה/יא באר מרים פ"י ה"י
ה/יא באר שרים ח"ד סי' לב אות ג
ה/יא בית האוצר ח"א עמ' 53 {גר}
ה/יא בנין יחזקאל - פתיחה כוללת ח"ב ס"ק לא-לב
ה/יא בנין שאול עמ' קנ
ה/יא גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' כא
ה/יא גליוני הגר"ש עמ' קיח {או"ש}
ה/יא גליוני ישרון עמ' רטז
ה/יא גרות וגרים בהלכה ובהגות עמ' 51
ה/יא גרים וגרות עמ' סט {גר}
ה/יא דברי יציב יו"ד עמ' שח {מקדושה חמורה לקלה}
ה/יא דעת הרמב"ם עמ' 89
ה/יא דעת כהן עמ' רסט
ה/יא דרך ישרה ח"א עמ' רל
ה/יא ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' רצא
ה/יא זאת ליעקב בראשית עמ' קיב {הגר אסור לקלל אביו}
ה/יא זכרון יהודה (מונק) דף סט ע"א {מקצת כבוד}
ה/יא יחוה דעת ח"ו עמ' שד
ה/יא לקוטי שיחות ח"ה עמ' 154 הערה 38
ה/יא מאה שערים (קפשאלי) עמ' קצב-קצג, רעג, תקס, תקסב
ה/יא מאורות הדף היומי ח"ב עמ' רסד
ה/יא מלכות יהודה וישראל עמ' 159, 163
ה/יא מנחת חינוך ח"א עמ' ה, רמב, ח"ב עמ' רנח
ה/יא מנחת יהודה (הירשפלד) עמ' ל
ה/יא מפענח צפונות עמ' 238
ה/יא משאת משה (חברוני) פסחים סי' קכח עמ' קצח {גר}
ה/יא משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' רסט
ה/יא משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף י {גר אסור לקלל אביו}
ה/יא משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רטז
ה/יא נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' יב אות יט
ה/יא נשמת אברהם ח"ב עמ' קנא
ה/יא ס' המצפה הל' ממרים עמ' קטו-קכ
ה/יא סודו של המשפט העברי עמ' 61-62
ה/יא פרפרת התורה עמ' תקמט
ה/יא קובץ ביאורים (שפירא)
ה/יא רלב"ג שמות פכ"א פסוק יז עמ' ריא
ה/יא רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קנב
ה/יא רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' רעד
ה/יא שבט הלוי (ווזנר) ח"ה קונטרס המצוות סי' כד
ה/יא שבט הלוי חלק ה קונטרס המצוות סימן כד אות ג עמ' רסח
ה/יא תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קמח
ה/יא תניא רבתי ח"א עמ' 241
ה/יב אבי עזרי ח"ה
ה/יב אברהם יגל
ה/יב אהבת עולם (דיהרנפורט) דף קה ע"ג
ה/יב אור הישר
ה/יב אורים ותומים - תומים סי' כז ס"ק ד
ה/יב אות ציון עמ' קעז
ה/יב אחיעזר ח"ד סי' מב ס"ק א
ה/יב אמרי שפר (פינטו) עמ' קסג
ה/יב אנצי"ת ע' בושת הע' 108
ה/יב אשר למלך
ה/יב באר בשדה עמ' יז {אביו ואמו רשעים גמורים}
ה/יב בית יעקב (טבשונסקי) סי' תכ סעיף א
ה/יב בית ישחק
ה/יב בן יהודה סי' יא
ה/יב ברור הלכה סנהדרין פה ע"א ציון א, ואחרי ציון א, מכות יב ע"א ציון ל
ה/יב ברכות שמים מכות פ"ב אות שמז {אסור להכותם}
ה/יב ברכי יוסף יו"ד סי' רמא אות ד-ה {עוברי עבירה}
ה/יב ברכת אברהם (ארלנגר) סנהדרין פד ע"ב עמ' רעג
ה/יב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' רצג
ה/יב ברכת מרדכי ב"מ עמ' שיג
ה/יב גבורת יצחק מכות עמ' רסט
ה/יב גביע הכסף ח"ג עמ' קצח {המקלל רשע}
ה/יב דברות משה ב"ק ח"ב סי' נט ענף א
ה/יב דברות משה סנהדרין עמ' תקפא {אם ביישו}
ה/יב דבש לפי מע' א אות לט
ה/יב דעת כהן עמ' רסט
ה/יב דרכי שמחה עמ' לג
ה/יב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תיד
ה/יב חד וחלק ח"א דף יד ע"א
ה/יב חזו"א סנהדרין סי' יט ס"ק ח
ה/יב חזו"א על הרמב"ם
ה/יב חי' הגרי"ז דף סח ע"ד
ה/יב חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קפא
ה/יב חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' כח, ח"ב עמ' שמא
ה/יב חנן אלקים עמ' פב
ה/יב חק לישראל נזיקין עמ' 306
ה/יב יד מלך (מן) הל' חובל פ"ב הי"ב, פ"ג ה"ג, פ"ה ה"א
ה/יב יד פשוטה מדע עמ' שכד
ה/יב ידבר שלום ח"ב עמ' קכד
ה/יב יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' פו
ה/יב יערות דבש ח"ב עמ' רעז
ה/יב יערי עם דבשי ח"ד מדור ב אות עז {חובת כיבוד אב רשע}
ה/יב יראה ואהבה עמ' עח
ה/יב כנפי שחר (רוזנברג) עמ' 103
ה/יב לב בנים עמ' שיד-שיח
ה/יב להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' קנט ע"ב
ה/יב לשון ערומים
ה/יב מאה שערים (קפשאלי) עמ' קצג
ה/יב מאור יעקב דף צ ע"ג
ה/יב מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' קסז, רכו
ה/יב מוריה גל' קעה עמ' קמג, קמו
ה/יב מים חיים הל' ת"ת פ"ו הי"ד
ה/יב מנחת חינוך ח"א עמ' רמב, רמז, רנ, ח"ב עמ' רכה, רעז-רעט, ח"ג עמ' תי
ה/יב מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' סד, עח
ה/יב משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' סד
ה/יב משנת חיים חולין סי' יג עמ' נא
ה/יב משנת שמחה
ה/יב משפטים לישראל עמ' קפא
ה/יב נאות אפרים ח"א עמ' רלד
ה/יב נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' כה אות י
ה/יב ניצוצי אור חגיגה יא ע"א
ה/יב נתן פריו מכות עמ' עט
ה/יב ס' המצפה הל' ממרים עמ' קכא-קכח
ה/יב ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' עג
ה/יב פני מלך במדבר עמ' קמג
ה/יב פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' רז
ה/יב פרי האדמה ח"ב
ה/יב פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ב הערה 352
ה/יב צהר גל' ג עמ' 75, 76
ה/יב קרן הצבי מצוה יט אות ו
ה/יב קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' צט
ה/יב ראש אליהו ח"א עמ' רסד
ה/יב ראשי בשמים (רבין) עמ' שה
ה/יב רוב דגן (הלוי) ח"א דף קסד ע"ג, קסה ע"ג
ה/יב רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קפד
ה/יב שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' תמ
ה/יב שו"ת הרב"ז ח"ג סי' ז אות ז
ה/יב שו"ת ממעמקים ח"ג עמ' סד
ה/יב שירת דוד (תשסג) עמ' שטו
ה/יב שירת דוד ב"מ עמ' שטו
ה/יב שמע אברהם דף מז ע"ד, מט ע"א
ה/יב שנות חיים (חזן) דף כד ע"א
ה/יב שעורי מבשר טוב שבת עמ' קצז
ה/יב שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קא
ה/יב שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' תיא
ה/יב שערי טהר ח"ו סי' מה אות א, ח"ח סי' ד אות ג, סי' קיח אות ו
ה/יב שרידי אש ח"ב עמ' תצח
ה/יב תורה שלמה שמות פכ"ב אות תסז-תסח
ה/יב תורת המועדים (תשכד) עמ' 46
ה/יב תורת המועדים (תשנו) עמ' 50
ה/יב תורת ירוחם ח"ג דף כב ע"ג
ה/יב תורת ראשי הישיבות מכות עמ' שנח, תרצא
ה/יב תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תמט, תריז
ה/יב תחומין ח"ו עמ' 123, ח"ז עמ' 420, חי"א עמ' 341
ה/יב תפארת צבי (שפילמן) ח"ג עמ' קיא-קיב
ה/יב תשובה מיראה (תשסו) עמ' נג
ה/יג אגרות משה יו"ד ח"א סי' קלד
ה/יג אהבת עולם (תשס) עמ' תרעז
ה/יג אנצי"ת ע' גואל הדם הע' 112
ה/יג ברור הלכה סנהדרין פה ע"ב ציון א
ה/יג ברכות שמים מכות פ"ג אות נח
ה/יג ברכי יוסף יו"ד סי' רמא אות ה {לח"מ}, דף יג ע"ב
ה/יג ברכת מרדכי ב"מ עמ' שיג
ה/יג דברות משה סנהדרין עמ' תקפא
ה/יג חזו"א יו"ד סי' קמט ס"ק יג, סנהדרין סי' יט ס"ק ח, סי' כ ס"ק ז
ה/יג חזו"א על הרמב"ם
ה/יג חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קפא {לח"מ}
ה/יג יעיר אזן דף נג ע"ב {עבר אביו}
ה/יג מאה שערים (קפשאלי) עמ' קצה
ה/יג מגן גבורים (או"ח) סי' קלט ס"ק ב
ה/יג מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קיז ע"ג, קיח ע"ג
ה/יג מנחת אהרן (בריסק) דף פה ע"ב, פו ע"ב
ה/יג מנחת חינוך ח"א עמ' רמב-רמג
ה/יג מקום דוד [לשון ערומים דף יט ע"א]
ה/יג מרגליות הים סנהדרין פה ע"א אות ג
ה/יג משנת חיים חולין סי' יג עמ' נא
ה/יג ס' המצפה הל' ממרים עמ' קכא-קכח
ה/יג פד"ר חי"ג עמ' 13-14
ה/יג פרי האדמה ח"ב
ה/יג קרן הצבי מצוה סב אות טז
ה/יג קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' סו
ה/יג רוב דגן (הלוי) ח"א דף קסד ע"ג, קסה ע"ג
ה/יג שמע אברהם דף מז ע"ד, מט ע"א
ה/יג שעורי ר' אלחנן ב"מ עמ' יג-יד
ה/יג שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' תיא
ה/יג שערי טהר ח"ח סי' ד אות ג
ה/יג תחומין ח"ו עמ' 123
ה/יד אור הישר
ה/יד ברור הלכה סנהדרין פה ע"ב ציון ב
ה/יד גן שושנים ח"ב עמ' קנד
ה/יד חזו"א סנהדרין סי' יט ס"ק ה, סי' כא ס"ק א
ה/יד חזו"א על הרמב"ם
ה/יד חזון יחזקאל סנהדרין פ"ז ה"ג
ה/יד כתר המלך
ה/יד לא תשנא עמ' 284 {מסית}
ה/יד מאה שערים (קפשאלי) עמ' קצד-קצה, תקסח
ה/יד מגן גבורים (או"ח) סי' קלט ס"ק ב
ה/יד מלילות ח"א עמ' 89
ה/יד מנחת חינוך ח"א עמ' רמג-רמד, ח"ג עמ' רט
ה/יד מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' ס
ה/יד מרגליות הים סנהדרין לו ע"ב אות ט {מדיח}
ה/יד נר מצוה (ואלק) מצוות דף עט ע"א {מדיח}
ה/יד ס' המצפה הל' ממרים עמ' קכא-קכח
ה/יד עונשים וחטאים מן המקרא לספרות חז"ל עמ' 157
ה/יד פרי האדמה ח"ב
ה/יד קרבן ציון עמ' שסד
ה/יד קרן הצבי מצוה סב אות טז
ה/יד קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' סו
ה/יד שמע אברהם דף מז ע"ד, מט ע"א
ה/יד שני המטות - מטה הלוי עמ' מב
ה/יד שעורי ר' אלחנן ב"מ עמ' יג-יד
ה/טו אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' ריג
ה/טו אהל חייא עמ' תפו
ה/טו בית המדרש
ה/טו בית יעקב (טבשונסקי) סי' רד סעיף א
ה/טו ברכת שלמה חו"מ עמ' עז
ה/טו גן שושנים ח"ב עמ' קנג-קנד
ה/טו גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' פא
ה/טו דבר המלך (קרויזר) ח"א עמ' יח
ה/טו דברי אברהם (שדמי) ח"ב עמ' צג
ה/טו דברי אש (רטקין) שער כיבוד אב ואם סי' יא בעיונים
ה/טו דברי חפץ עמ' קכה-קכו
ה/טו דינא דחיי ח"א דף קצה ע"א
ה/טו דרכה של תורה (רבינוביץ) עמ' 34
ה/טו המוסר והמשפט בישראל פ"ו אות ה
ה/טו הערות ר"י ליינר
ה/טו הרמב"ם כמחנך עמ' 123
ה/טו וזאת התורה עמ' צא
ה/טו ויקח אברהם [חלקם בחיים דף ג ע"א]
ה/טו זה השער שער ג סי' כא
ה/טו חיים ומלך
ה/טו יד שלמה (עזרא) דף פה ע"ד
ה/טו כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תרנ
ה/טו כתב סופר יו"ד סי' קז ד"ה ולפע"ד {ויהיה ראוי לשמוע הדיינים והאיום}, סי' קט {המוסרין והאפיקורוסין והמומרים וכו'}
ה/טו לב אריה (בראד) חולין קי ע"ב
ה/טו לב אריה (בראד, תשסד) עמ' תטז
ה/טו לקוטי שיחות ח"ה עמ' 155 הערה 43
ה/טו מאה שערים (קפשאלי) עמ' קצה, ריט, תקע
ה/טו מבוא למשנה תורה עמ' 89, 95, 116, 321
ה/טו מועדים וזמנים ח"א סי' טו
ה/טו מנחת חינוך מצוה רס (דף סט ע"א)
ה/טו מנחת כהן (יוסף חיים) דף פד ע"א
ה/טו מנחת מחבת עמ' רמד
ה/טו מצווה ועושה ח"ב עמ' קכא
ה/טו משא בני קהת
ה/טו משאת מרדכי מגילה עמ' קכא
ה/טו משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' שלז
ה/טו משפטי דרבנן עמ' יג, סט
ה/טו משפטים לישראל עמ' רו
ה/טו נאות אפרים ח"א עמ' רלו
ה/טו ניר לדוד
ה/טו נשמת כל חי ח"א דף כו ע"ב
ה/טו ס' המצפה הל' ממרים עמ' קכט-קלא
ה/טו סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"א עמ' רכב, רכט
ה/טו סופר המלך
ה/טו סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 227, 229
ה/טו עמק הלכה (בוימל) עמ' קצ
ה/טו פד"ר חי"ג עמ' 13-14
ה/טו פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 284
ה/טו צור יעקב (יעבץ) קדושים {אפילו בדברים הרי הוא ארור מפי הגבורה}
ה/טו קובץ ביאורים (שפירא)
ה/טו קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קמד
ה/טו קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' קצז-קצח
ה/טו רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' קיד
ה/טו שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' סח
ה/טו שו"ת מהר"י וייל סי' מג
ה/טו שו"ת רשב"ש עמ' רלח
ה/טו שושנת העמקים (תאומים) עמ' קד
ה/טו שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' יח
ה/טו שנות חיים (קליין) נתיב א ח"ד אות יז
ה/טו שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' צט, רנד
ה/טו שערי זבולון יו"ד סי' מד ס"ק ד {ארור}
ה/טו תועפת ראם (גטיניו) דף לח ע"א
ה/טו תורה שלמה שמות פכ"ב אות תסח
ה/טו תורת האדם לאדם ח"ד עמ' 145
ה/טו תורת האוהל (תשנג) עמ' שכד {מכין אותו}
ה/טו תורת מנחם חמ"א עמ' 344
ה/טו תחומין ח"ח עמ' 76, חי"ח עמ' 195 {להכות מכת מרדות}


ו/973 הלכות ממרים פרק ו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ו/רה"פ הרמב"ם המדויק
ו/רה"פ חדושים ובאורים (פינס)
ו/רה"פ יד מלך (מן)
ו/רה"פ יד פשוטה
ו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ו/רה"פ פי' ר"י קאפח
ו/רה"פ קרית מלך
ו/רה"פ רמב"ם לעם
ו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ו/א אור הישר
ו/א אמרי דוד (שליסל) דף ל ע"א
ו/א באר לחי ראי
ו/א בתורתו יהגה ח"ב עמ' שלב {כבוד או"א מצות עשה גדולה}
ו/א גליוני הגר"ש עמ' קיז
ו/א דעת הרמב"ם עמ' 83
ו/א הר המלך ח"ח עמ' פז
ו/א הרמב"ם כמחנך עמ' 123
ו/א זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קא
ו/א חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' קמג
ו/א חיים שאל ח"ב סי' מג אות כ
ו/א יד פשוטה אהבה עמ' עד
ו/א ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' שסה {שקל אותן}
ו/א ימין משה
ו/א כה תברכו דף קכה ע"ב
ו/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתרט
ו/א לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' כ
ו/א מאה שערים (קפשאלי) עמ' כא
ו/א מבוא למשנה תורה עמ' 224
ו/א מסורה ח"י עמ' סא
ו/א משא בני קהת
ו/א משנת שמחה
ו/א משפטי עזיאל ח"ב עמ' קמא
ו/א נחלת נפתלי דף כח
ו/א נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א ח"ב פרק מג פסוק ב
ו/א נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' רמט {הגהמ"י אות א}
ו/א ס' המצפה הל' ממרים עמ' קלב-קמ
ו/א עין חיים ח"א עמ' מה-מו {הגהמ"י}
ו/א פרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' צח
ו/א קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קמד
ו/א רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' שעד
ו/א שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' שעב {רשע}
ו/ב אמרי דוד (שליסל) דף ל ע"א
ו/ב אשד הנחלים (נחמולי) דף ט ע"ד, י ע"ד
ו/ב אשדות הפסגה ח"א דף קטו ע"ג {או אמו}
ו/ב דברות אליהו ח"ו עמ' קסה {לא יקרא בשמו - אשה הקוראת לבעלה בשמו}
ו/ב יקב זאב דף צח ע"א
ו/ב לב מבין דף פט ע"א {אביו או אמו - ו' לחלק}
ו/ב מס' גיטין (ארזי) עמ' 79
ו/ב מסורה ח"י עמ' סא
ו/ב משנת חיים קדושין עמ' רסח
ו/ב ס' המצפה הל' ממרים עמ' קלב-קמ
ו/ב סוכת דוד (שירירו) דף קכב ע"ד
ו/ב עטרת שלמה ח"א עמ' שסא
ו/ב ערך כסף עמ' קסא
ו/ב קובץ ביאורים (שפירא)
ו/ב שבות יהודה (שו"ת) עמ' שטז
ו/ב שעלי דעת גל' ז עמ' 137
ו/ב תחומין ח"ב עמ' 289
ו/ג אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' רטו
ו/ג אבן שתיה עמ' סח
ו/ג אבני שוהם (שחור, תשכח) פ' ויחי עמ' פג
ו/ג אדם וביתו (תשסב) עמ' 122
ו/ג אדם וביתו (תשסט) עמ' 149
ו/ג אהל חייא עמ' תצב
ו/ג אהל יצחק גיטין עמ' תשלט
ו/ג אהל שרה לאה, עלון בכות עמ' כה {כעבד}
ו/ג אוצר הברית (וייסברג) ח"א עמ' שמ {לא יקרא לו בשמו - טעם שאין קוראים ע"ש הסבא בחייו}
ו/ג אוצרות הרמב"ם
ו/ג אוצרות יהושע עמ' רכה, רצא
ו/ג אור הישר
ו/ג אור זרוע לצדיק עמ' 82
ו/ג אור ליהודה קדושין עמ' רס
ו/ג אורח מישור (פלם) ח"ג הקדמה ב ס"ק ג
ו/ג איש על העדה (אלאביץ) עמ' 213
ו/ג אמרי דעת יו"ד סי' ה עמ' צב
ו/ג אמרי חן (לוונברג)
ו/ג אמרי נועם מועדים תשובה טו-טז מבן המחבר
ו/ג אמת ליעקב נשים עמ' קיא
ו/ג ארחות חיים ח"ב סי' ה אות א {כפי מה שהוא יכול}
ו/ג אשר למלך
ו/ג באר משה (שטרן) ח"א סי' ס אות ז עמ' קע
ו/ג בים דרך עמ' קכז
ו/ג בית אבא (גוטווירטה) דף מב ע"א {אין לאב ויש לבן}
ו/ג בית פנחס (וולף) עמ' 146
ו/ג בך יברך ישראל (תשסח) עמ' פ
ו/ג במסילה העולה (שילת) מכות עמ' ה
ו/ג ברור הלכה קדושין לא ע"ב ציון ט, לב ע"א ציון א, סנהדרין ק ע"א ציון א
ו/ג ברכת ראובן דף נג ע"א
ו/ג ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' קכב
ו/ג גבורת יצחק שבועות עמ' שעא, שפ, שפב {עומד בפניו כמו בפני רבו}
ו/ג גופי הלכות (תשסו) עמ' תא {עומד בפניו}
ו/ג דברות חיים (תשנ) ח"א עמ' מ
ו/ג דברות משה קדושין סי' נ הערה יח, ב"ק ח"א סי' כו ענף ח, הבבות עמ' קכא
ו/ג דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' סט
ו/ג דברי יצחק (מורסיא) - תולדות יצחק עמ' לז
ו/ג דובר מישרים דף נו ע"ד {כ"מ}
ו/ג דובר מישרים כאן
ו/ג דעת הרמב"ם עמ' 85
ו/ג דרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1076
ו/ג דרך ישרה ח"א עמ' צג
ו/ג הדין האישי בישראל עמ' 301, 336
ו/ג המעמד האישי בישראל עמ' 28
ו/ג המשפט העברי עמ' 156
ו/ג הפרדס שנה טז חוב' ד עמ' 37
ו/ג הרמב"ם כמחנך עמ' 123
ו/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' קה
ו/ג ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' קא
ו/ג וזאת ליהודה (זלצר) עמ' קנ
ו/ג זכר שמואל קדושין סי' לא ס"ק א {כ"מ}
ו/ג חי' הגרי"ז דף א ע"ב
ו/ג חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' קיד
ו/ג חי' רעק"א (פרדס)
ו/ג חיים ביד דף קכו ע"ג
ו/ג חיים ומלך
ו/ג חנן אלקים עמ' פג
ו/ג חקרי זמנים ח"ד עמ' קיט
ו/ג טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' לח
ו/ג יד פשוטה מדע עמ' תל
ו/ג ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' רלח
ו/ג ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' שכז
ו/ג כוכבי בוקר עמ' קפג
ו/ג כללי המצוות (תאומים) עמ' קכא
ו/ג כרם היה לידידי עמ' 264
ו/ג לבני בנימין דף כו ע"ג {כיבוד אב - הכנעה}
ו/ג לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' כ-כא
ו/ג מאה שערים (קפשאלי) עמ' קלא, קסג, רס-רסד, תקסה
ו/ג מוצל מהאש (הלברשטם) עמ' קכב {משנה שמם}
ו/ג מוריה גל' רמג עמ' קיז
ו/ג מזכרת למשה עמ' קכח-קכט {משל אב}
ו/ג מחקרי משפט ח"ב עמ' 223
ו/ג מטה אהרן ר"ה עמ' כא
ו/ג מכשירי מצוה עמ' סט
ו/ג מנחת אלימלך עמ' צד
ו/ג מנחת חיים (שוויד) ריבית עמ' רנא
ו/ג מנחת חינוך ח"א עמ' קפג-קפד
ו/ג מסורה ח"י עמ' סא
ו/ג מעיל שמואל (פלורנטין)
ו/ג מצעדי גבר יבמות סי' כ אות ג-ד
ו/ג מקוה המים עמ' צא {ולא במותו}
ו/ג מקורות לפסקי הרמב"ם
ו/ג מקראי קדש (תשנג) עמ' קמד
ו/ג מראות הים עמ' תו-תי
ו/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/ג משא בני קהת
ו/ג משאת מרדכי ב"ק עמ' פא
ו/ג משיב נבונים סי' מ
ו/ג משיבת נפש עמ' קיא
ו/ג משנה הלכות ח"ו סי' רעד {כופים לזון, כפייה על מצוות עשה}
ו/ג משנה הלכות ח"ט סי' רמט
ו/ג משנת משה קידושין עמ' קמז
ו/ג משפטי עזיאל ח"ב עמ' קמא
ו/ג נחלת דבש (ברייזכר) עמ' רנט
ו/ג נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' ט אות ד
ו/ג נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א סי' לא אות כא, מלכים ב ח"א סי' יג אות ד
ו/ג נקדש בצדקה סי' שכא
ו/ג ס' המצפה הל' ממרים עמ' קמא-קנג
ו/ג עזרת כהן עמ' קיד
ו/ג ענבי פתחיה עמ' 170
ו/ג פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' יט, כא
ו/ג פרי האדמה ח"ב
ו/ג פרפרת משה ח"ב עמ' שח
ו/ג ציוני מהר"נ
ו/ג קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון בני אדם עמ' קלה
ו/ג קובץ ביאורים (שפירא) עמ' שב-שז
ו/ג קול בן לוי (תשסג) עמ' לט
ו/ג רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' שצח
ו/ג רלב"ג ויקרא פי"ט פסוק ג עמ' רצב-רצג
ו/ג רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קטז
ו/ג שארית יהודה (בלום) דף קג ע"ב {לקרוא לאביו ולרבו בשמם}
ו/ג שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קנה-קנו
ו/ג שבילי אשר
ו/ג שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' קלג {לא יקרא לו בשמו}
ו/ג שו"ת הרב הראשי עמ' 368
ו/ג שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תיא
ו/ג שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) סי' נ דף צב
ו/ג שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' קכט
ו/ג שו"ת מהרי"ק סי' קסו
ו/ג שיח ערב קידושין עמ' קנה, קנז
ו/ג שמן המשחה (קושטא) דף ג ע"ד
ו/ג שנות חיים (קליין) נתיב א ח"ד אות ו, יד-טו
ו/ג שני המטות - מטה הלוי עמ' ל {שם פלאי}
ו/ג שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' קב
ו/ג שעורי הרב - אבלות עמ' צו
ו/ג שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' קכה
ו/ג שערי זבולון יו"ד סי' מא ס"ק א
ו/ג שררה שהיא עבדות ח"א עמ' 595 {רדב"ז}
ו/ג תבואת יקב (פרידמן) עמ' פו {משנה את שמם}
ו/ג תורת המלך (צדוק) סי' ג ס"ק כב
ו/ג תורת ירוחם ח"ג דף ז ע"ב-ע"ג
ו/ג תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' תשצא
ו/ג תחומין ח"א עמ' 234, ח"ב עמ' 287
ו/ג תניא רבתי ח"א עמ' 467
ו/ג תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קמח {כיבוד משל אב ולא משל בן}, רז {כיבוד משל אב ולא משל בן, על כן אין לעבור איסור בשביל כיבודם}
ו/ג תפארת צבי (שפילמן) ח"ד עמ' שעה
ו/ג תשובה מיראה (תשסו) עמ' סא
ו/ד אהל חייא עמ' תצב
ו/ד אורח מישור (פלם) ח"ג הקדמה ב ס"ק א, יא
ו/ד אשר למלך
ו/ד בנין שאול עמ' קנג
ו/ד ברור הלכה קדושין לא ע"ב ציון ד, לג ע"ב ציון ב
ו/ד ברכת ראובן דף א ע"ג
ו/ד בשבילי הקדושה סי' ג אות ז
ו/ד גבורת יצחק שבועות עמ' שע {יקום בפני אביו ואמו}
ו/ד דברות משה קדושין סי' נ הערה סג
ו/ד דברי חן (נתנזון) דף ע ע"ד {כ"מ}
ו/ד הגהות ר' נחום טרעביטש
ו/ד הר המלך ח"ז עמ' רעה
ו/ד ויקח אברהם [בגדי יו"ט (קריספין) לא ע"ג]
ו/ד זכר שמואל קדושין סי' לא ס"ק א
ו/ד זכרון יוסף (שטיינהרט) דף צט ע"ג
ו/ד זכרון יוסף (שטיינהרט) חדושים ודרשות סי' ז
ו/ד חי' משנה פסחים עמ' רמז {כ"מ - ספק בבלי וודאי בירושלמי}
ו/ד חי' רעק"א (פרדס)
ו/ד טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' לח
ו/ד יעיר אזן דף יח ע"ד
ו/ד כבוד מלכים (מרגליות)
ו/ד כוכבי בוקר עמ' שפז
ו/ד כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקכו
ו/ד כתנות אור (אייזנשטט) עמ' נג
ו/ד לב מבין
ו/ד לקוטי סופר ח"א דף קיד ע"ד
ו/ד לקוטי שיחות ח"ה עמ' 310 הערה 65
ו/ד לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' כב
ו/ד מאה שערים (קפשאלי) עמ' קסח-קעא
ו/ד מאור למלך קדושין עמ' קנ
ו/ד מוריה גל' קיג עמ' ק {כ"מ}, גל' רמא עמ' יג {ת"ת חייב בכבוד אביו}
ו/ד מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף עד ע"ג
ו/ד מעיני המים
ו/ד מצווה ועושה ח"ב עמ' קכ, קכד
ו/ד מקראי קדש (תשנג) עמ' רעח
ו/ד משברי ים חזקה עמ' שז
ו/ד משברי ים עדל"ת סי' כה ס"ק ה
ו/ד משנה כסף (שירירו)
ו/ד משנת יעקב מדע עמ' נג
ו/ד משפטי עזיאל ח"ב עמ' קלז
ו/ד נחלת יצחק קידושין סי' יט
ו/ד נחמד למראה ח"ב דף ס ע"ג {כ"מ}
ו/ד ס' המצפה הל' ממרים עמ' קנד-קס
ו/ד עולת איש (אלישר) דף ט ע"א {כ"מ - בעיה דלא איפשיטא בתלמודין ופשטוה בירושלמי}
ו/ד עץ הדר השלם עמ' קצא
ו/ד עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"א דף יד ע"ב, ח"ב בלקוטי מהרי"א דף קלט ע"ג
ו/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' נח, כרך ב ח"ב עמ' קסא
ו/ד פנים חדשות [רמ"ע מפאנו עא] {כ"מ}
ו/ד פנינים על התורה ומועדים עמ' יג
ו/ד פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' קלג
ו/ד פרשת השבוע (תשעב) ח"ד עמ' 38
ו/ד צדקת יוסף עמ' קסח {אב לא עומד לפני בנו שהוא רבו}
ו/ד צמיחת גאולתנו עמ' פו {כ"מ}
ו/ד קובץ ביאורים (שפירא) עמ' שז-שי
ו/ד קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' תמח {כ"מ}
ו/ד קרן הצבי מצוה ב אות כא
ו/ד קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' כח
ו/ד שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שעב
ו/ד שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' קסה
ו/ד שו"ת הרמ"ע השלם עמ' קמה
ו/ד שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' צג, קיח
ו/ד שמע יעקב (אלגזי) עמ' רצג (צ ע"ב בדפוס קושטא) {בן עומד}
ו/ד שנות חיים (קליין) נתיב א ח"ד אות טז
ו/ד שני המטות - מטה הלוי עמ' נה
ו/ד שערי המקדש סי' לד אות ב
ו/ד שערי זבולון יו"ד סי' מב ס"ק ו, סי' מד ס"ק ז
ו/ד שערי שמחה (סופר) ח"א עמ' שעב
ו/ד תורת המלך (צדוק) סי' ג ס"ק ח
ו/ד תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף לח ע"ג
ו/ד תורת מנחם חמ"א עמ' 229
ו/ד תפארת ציון (אבא שאול) עמ' מו
ו/ה אור זרוע לצדיק עמ' 84-83
ו/ה אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סא עמ' 133
ו/ה אחר האסף עמ' שמב
ו/ה אמרי דוד (שליסל) דף ל ע"א
ו/ה אמרי שפר (פינטו) עמ' קמד, קמט
ו/ה ברור הלכה קדושין לא ע"ב ציון ה
ו/ה ברכת מרדכי יבמות עמ' קט
ו/ה גביע הכסף ח"ב עמ' קיג, קטו {כ"מ - הרי כפרת משכבו}
ו/ה דבר טוב עמ' שצז {הריני כפרת משכבו}
ו/ה דברות משה גיטין עמ' קנה
ו/ה דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 132
ו/ה זכרון סופרים {אומר זכרונו לחיי העולם הבא} [עיין נמוקי מהרא"י]
ו/ה טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' לח
ו/ה ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' שסג {אחר מותו}
ו/ה כפתור ופרח (תשו) דף קלח ע"ב
ו/ה לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' כ
ו/ה מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תקמא
ו/ה מעין חיים ח"א עמ' ע-עא
ו/ה מקורות לפסקי הרמב"ם
ו/ה משך חכמה ויקרא פ"כ פס' ט
ו/ה משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' 3
ו/ה נועם ח"ד עמ' רא
ו/ה סוכת שלום (גריידץ) עמ' קג
ו/ה עמק הלכה (בוימל) עמ' שלו
ו/ה פרי האדמה ח"ב
ו/ה פרשת השבוע (תשעב) ח"ד עמ' 38
ו/ה קובץ ביאורים (שפירא)
ו/ה רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' כב
ו/ה שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' קנח {כ"מ}
ו/ה שולי הגליון עמ' ריט
ו/ה שנות חיים (קליין) נתיב א ח"ד אות ח
ו/ה תורת ירוחם ח"א דף מז ע"א
ו/ו אהל משה (פרהנד) תורה ומועדים ח"ב עמ' פז
ו/ו אנצי"ת ע' בת (א) הע' 15, 17
ו/ו אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' קכז
ו/ו דברות אליהו ח"ו עמ' קסד {משועבדת לבעלה מדאורייתא}
ו/ו דברות משה קדושין סי' נ הערה כא
ו/ו הדרום מ עמ' 49
ו/ו חיי אברהם (טייב) דף סט ע"ד
ו/ו ימין משה
ו/ו כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' רסז
ו/ו מאה שערים (קפשאלי) עמ' קעו
ו/ו מקור חסד עמ' יד
ו/ו מקורות לפסקי הרמב"ם
ו/ו משא בני קהת
ו/ו משנה הלכות ח"ז סי' קנג
ו/ו משנת חיים קדושין עמ' רעח
ו/ו נר למאור (פרצקי) עמ' קנא
ו/ו נר מצוה (ואלק) שרשים דף ז ע"א, מצוות דף נו ע"ד {אשה חייבת בכבוד ובמורא}
ו/ו ס' המצפה הל' ממרים עמ' קסא-קסו
ו/ו עיני דוד
ו/ו פרי מלכה סי' מז
ו/ו פרשת השבוע (תשעב) ח"ד עמ' 38
ו/ו ציוני מהר"נ
ו/ו קובץ ביאורים (שפירא)
ו/ו קונטרסי שעורים כתובות קונ' א שעור יב אות ד עמ' 84
ו/ו שערי זבולון יו"ד סי' מא ס"ק ז {נתגרשה}
ו/ז אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' ריג
ו/ז אדם וביתו (תשסב) עמ' 136
ו/ז אדם וביתו (תשסט) עמ' 166
ו/ז אהל חייא עמ' תצה
ו/ז אור הישר
ו/ז אחיעזר ח"ד סי' מב ס"ק א
ו/ז אחר האסף עמ' שמב
ו/ז באר משה (שטרן) ח"א סי' ס אות ז עמ' קע
ו/ז בגדי כהונה (פרחיא) דף סג ע"ד, סה ע"ג
ו/ז בית יחזקאל (וייס) עמ' שעו
ו/ז בית פנחס (וולף) עמ' 147
ו/ז בני שמואל
ו/ז ברור הלכה קדושין לב ע"א ציון ה
ו/ז ברכת אריאל ח"ב עמ' כ-כא {כ"מ - משל בנו שלא לצערו}
ו/ז ברכת ראובן דף נו ע"ב-ע"ג {כ"מ}
ו/ז ברכת שלמה חו"מ עמ' עז
ו/ז גופי הלכות (תשסו) עמ' ת
ו/ז דברות משה גיטין עמ' קנה
ו/ז דברי אש (רטקין) שער כיבוד אב ואם סי' יב אות ג, סי' יד אות א
ו/ז דעת הרמב"ם עמ' 82
ו/ז הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' רג
ו/ז הרמב"ם כמחנך עמ' 123
ו/ז זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר א עמ' רצג
ו/ז חי' כתב סופר
ו/ז חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' קיד, ב"מ עמ' קמה
ו/ז ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רמ
ו/ז כוכבי בוקר עמ' קפג
ו/ז כתב סופר יו"ד סי' קז {מי שנתחייב שבועה לבנו כך ראינו}, סי' קח ד"ה ולפי מה
ו/ז לחם רב (בוטון) סי' קעט
ו/ז לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' תקמז
ו/ז מאה שערים (קפשאלי) עמ' רמא, רמג, תקסה {לח"מ}, תקעז
ו/ז מבוא למשנה תורה עמ' 352
ו/ז מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' קיד
ו/ז מוריה גל' קעה עמ' קמב, קמה, גל' קפג עמ' נח {כ"מ}
ו/ז מזכרת למשה עמ' קכז-קכט
ו/ז מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תא
ו/ז מעיל שמואל (פלורנטין)
ו/ז מעמד האשה עמ' 378
ו/ז משא יד ח"א עמ' שיג {או"ש}
ו/ז משאת מרדכי מגילה עמ' קכא
ו/ז משנת אליעזר (רבינ') עמ' לט
ו/ז משנת חיים קדושין עמ' ער
ו/ז משרת משה (עטייה)
ו/ז נזר הקדש (קפלן)
ו/ז נר למאור (פרצקי) עמ' קנד
ו/ז נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' רמט
ו/ז נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' קלב
ו/ז ס' המצפה הל' ממרים עמ' קסז-קעב
ו/ז סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"א עמ' ריח, רכא
ו/ז סהמ"צ לרס"ג ח"א דף קג ע"א
ו/ז עדות ביעקב (ריינס) עמ' תמא
ו/ז עצמות יוסף קידושין דף לא (עמ' קמ)
ו/ז פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' צה
ו/ז פנים חדשות [מהר"ם מלובלין קלו]
ו/ז פרשת השבוע (תשעב) ח"ד עמ' 38
ו/ז קובץ ביאורים (שפירא) עמ' שיג-שיד
ו/ז רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קטז
ו/ז שו"ת מהרי"ק סי' קסו
ו/ז שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' רכד אות יז
ו/ז שו"ת ראנ"ח ח"ב סי' קא
ו/ז שופריה דיעקב (מערך) דף לג
ו/ז שושנת העמקים (תאומים) עמ' קפד
ו/ז שיח ערב קידושין עמ' קנה
ו/ז שמן ראש ח"א-ח"ח ויקרא עמ' שמה {אמו מכלימתו}
ו/ז שנות חיים (קליין) נתיב א ח"ד אות ו {מל"מ}
ו/ז שני המטות - מטה הלוי עמ' לח
ו/ז שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 289
ו/ז שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' קב, קז
ו/ז שער המלך (שושן) עמ' קלט
ו/ז שערי זבולון יו"ד סי' מג ס"ק ג {השליכו}
ו/ז תורת חיים וחסד עמ' תסג
ו/ז תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' תכד
ו/ז תחומין ח"ב עמ' 289, ח"י עמ' 98, חי"ג עמ' 225
ו/ח אמונת החינוך (אבינר) עמ' 270
ו/ח אפוד בד דף נט ע"ד
ו/ח דברי אש (רטקין) שער כיבוד אב ואם סי' ז אות ה
ו/ח דעת הרמב"ם עמ' 84
ו/ח ויאמר שמואל דף כח ע"ב, לד ע"א
ו/ח ידבר שלום ח"א עמ' קסה
ו/ח כתבי מא"ה עמ' סג {אסור לאדם להכביד עולו על בניו וכו' שלא יביאם לידי מכשול}
ו/ח למודי ה' (תקמז) דף קא ע"ד
ו/ח מבוא למשנה תורה עמ' 321
ו/ח מנחת שלמה (לוין) עמ' ריז-ריח {אב שמחל על כבודו}
ו/ח מסילות בלבבם - מסילה כג עמ' קע
ו/ח מעין חיים ח"ג עמ' מא
ו/ח משברי ים עדל"ת סי' ג ס"ק ב, סי' טו ס"ק ז {הגהמ"י}
ו/ח סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 207
ו/ח קובץ ביאורים (שפירא)
ו/ח שבט הלוי (ווזנר) ח"ה קונטרס המצוות סי' כד
ו/ח שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' קה
ו/ח תחומין ח"ב עמ' 289, ח"ז עמ' 259
ו/ט אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 250
ו/ט ברור הלכה מו"ק יז ע"א ציון ג
ו/ט דברי אש (רטקין) שער כיבוד אב ואם סי' ז אות ה
ו/ט הארת ירוחם קדושין ח"ב דף כה ע"א
ו/ט זה השער שער ג סי' פא
ו/ט חקרי זמנים ח"א עמ' עב
ו/ט יד פשוטה מדע עמ' שכג, תפ
ו/ט ידבר שלום ח"א עמ' קסה
ו/ט כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קצה, תריד-תרטו
ו/ט מלילות ח"א עמ' 116
ו/ט מנחת משה (גולדברג) סי' כב ענף ג אות ג
ו/ט משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' שפב
ו/ט נועם חי"ט עמ' יד, חכ"ג עמ' לא
ו/ט עבודת מתנה עמ' לד
ו/ט עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 201
ו/ט פרח מטה אהרן (סול') מדע עמ' 110
ו/ט קנה חכמה פ"ד ה"יד אות ב ס"ק א {מכה בנו גדול}
ו/ט קרן הצבי מצוה סד אות ו
ו/ט שלחן המלך
ו/ט שרשים במועדות עמ' קע
ו/ט תהלה לדוד (מן) או"ח סי' לט
ו/ט תחומין חי"א עמ' 410, חי"ז עמ' 159
ו/י אמרי חן (לוונברג)
ו/י בית אבא (גוטווירטה) דף מב ע"א {נטרפה דעתו}
ו/י ברור הלכה קדושין לא ע"ב אחרי ציון א
ו/י דעת הרמב"ם עמ' 83
ו/י התורה והמדינה חי"א עמ' רנט
ו/י ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רצז
ו/י זכרון יעקב (מרל) ח"א סי' ד ענף ב ס"ק ג
ו/י זכרון סופרים {כ"מ - וכתב הראב"ד וכו'} [עיין הגהות רש"ש קדושין דף ל"א ע"ב]
ו/י חכם צבי (תשעה) ח"ב סי' סד {ראב"ד}
ו/י יקח מצוות עמ' רב
ו/י מאה שערים (קפשאלי) עמ' קמט, רל-רלג, תקעא, תקעו
ו/י מחקרי ארץ ח"ח יו"ד סימן יא
ו/י מנחת חינוך ח"א עמ' קפד, ח"ב עמ' רה
ו/י מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/י משנת שמחה
ו/י משרת משה (עטייה)
ו/י נר דוד ח"ב עמ' קפז {ראב"ד}
ו/י נר למאור (פרצקי) עמ' קמט
ו/י ס' המצפה הל' ממרים עמ' קעג-קעט
ו/י סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"א עמ' ריט
ו/י פאר יעקב ח"א עמ' עח
ו/י קובץ ביאורים (שפירא)
ו/י רלב"ג שמות פ"כ תועלת יב עמ' קפו
ו/י שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' קצז {ראב"ד}
ו/י שמועות דוד עמ' סד
ו/י שני המטות - מטה הלוי עמ' עה-עז
ו/י תחומין חי"ד עמ' 348-350
ו/יא אבן ישראל עה"ת (תשסב) עמ' יג
ו/יא אבן ישראל עה"ת (תשסז) עמ' טו
ו/יא אגרות משה יו"ד ח"א סי' קלד {כ"מ}
ו/יא אדמת יהודה
ו/יא אהבת דוד (חיד"א, תשכז) עמ' לב, קכא, קכג
ו/יא אהבת דוד (תקנט) דף טז ע"א, סו ע"א
ו/יא אוצמפה"ת ב"מ לב ע"א הע' 48, 62, 70 {כיבוד אב באב רשע}
ו/יא אוצמפה"ת ב"מ סב ע"א הע' 57, 63-70
ו/יא אור דוד עמ' לז
ו/יא אור החיים ויקרא פי"ט פסוק ג
ו/יא אור הישר
ו/יא אור שמח
ו/יא אות היא לעולם ח"ב דף קט ע"ד, קי ע"א {כ"מ}, ע"ג {הגהמ"י}
ו/יא אות ציון עמ' לד-לה {כיבוד אב רשע}, קעז {כ"מ}, קפח-קצ
ו/יא אחר האסף עמ' שלח, שמב
ו/יא אמרי חן (לוונברג)
ו/יא אמרי יצחק במדבר-דברים עמ' קמז
ו/יא אמרי שפר (פינטו) עמ' קס
ו/יא אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' מה
ו/יא אפר קדשים עמ' קנז
ו/יא ארזא דבי רב יבמות עמ' מג, פג
ו/יא ארץ הצבי (שכטר) עמ' קצ
ו/יא ארץ צבי (פרומר) ח"ב עמ' שעד
ו/יא באר בשדה עמ' טו {ממזר חייב בכבוד אביו}
ו/יא באר מרים פ"ג ה"ט
ו/יא באר ראי עמ' תק
ו/יא בית אהרן (קריספין) דף מז ע"א
ו/יא בית אהרן וישראל גל' כא עמ' סג
ו/יא בית יצחק (ויינברגר) עמ' רנב {אב רשע}
ו/יא בן הרמה
ו/יא בן יהודה סי' יא
ו/יא בני יששכר (תשעז) ח"א עמ' יב {אפילו אם אביו רשע ובעל עבירות מכבדו ומתיירא ממנו}
ו/יא בציר אליעזר ח"א דף לט ע"א {אב רשע}
ו/יא ברור הלכה קדושין לב ע"א ציון ח, ב"מ סב ע"א ציון א {כ"מ}
ו/יא ברית הלוי השלם
ו/יא ברכי יוסף יו"ד סי' רמ אות יא, שיורי ברכה אות ז {אביו רשע}
ו/יא ברכת אברהם (ארלנגר) סנהדרין פד ע"ב עמ' רעג
ו/יא ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' צא
ו/יא ברכת מרדכי ב"מ עמ' שיא
ו/יא ברכת מרדכי יבמות עמ' קי
ו/יא ברכת ראובן דף נב ע"ג, נג ע"א וע"ד, נה ע"ג-ע"ד, נו ע"ד
ו/יא בשבילי המלך סי' כח אות ב {ממזר}
ו/יא גבורות שלמה דף נ ע"א {כיבוד או"א רשעים}
ו/יא גבורת יצחק מכות עמ' רסט
ו/יא גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' ריב
ו/יא גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' כב
ו/יא גבורת יצחק שבועות עמ' שנט {כתוב בתורה כך}
ו/יא גן שושנים ח"ב עמ' קנד
ו/יא דברי אש (רטקין) שער כיבוד אב ואם סי' ד אות ח, סי' ז אות ב, סי' ט אות א, סי' י אות א, סי' יא אות א
ו/יא דברי חפץ עמ' קכה
ו/יא דברי שלמה (אסרף)
ו/יא דעת הרמב"ם עמ' 90
ו/יא דרכי יושר (שרף) ח"ב עמ' קטו {קושיית הטור}
ו/יא האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קח {היה אביו רשע ובעל עבירות}
ו/יא הגיון יצחק דף סט ע"א
ו/יא הלכות מדינה ח"א עמ' רמא
ו/יא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' רפג
ו/יא ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' קפג
ו/יא וזאת ליהודה (זלצר) עמ' קנ-קנא
ו/יא זאת ליעקב דברים עמ' קלג
ו/יא זבחי שלמה עמ' קט
ו/יא זכר ליעקב עמ' נג-נד
ו/יא חד וחלק ח"א דף יד ע"ב
ו/יא חוט המשולש - ברכי יוסף דף לח ע"א-ע"ב, מב ע"ב
ו/יא חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' עו, רפז, שא
ו/יא חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' כו, קה, קסד, תטו, תלו
ו/יא חי' חתם סופר
ו/יא חי' יחיאל דף יד ע"ב
ו/יא חי' מהר"ם שיק ברכות עמ' כז
ו/יא חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' פח, צ, קפב
ו/יא חיבת הקודש עמ' קמז
ו/יא חיי נפש בראשית ח"א עמ' קס {אביו רשע}
ו/יא חיי נפש ח"ג עמ' רסח
ו/יא חיי נפש ח"ד עמ' כא {כבוד אב רשע}
ו/יא חיים ומלך
ו/יא חמודי צבי ויקרא עמ' קכח
ו/יא חמודי צבי ח"ב עמ' קסח
ו/יא חק המלך יבמות עמ' מג, מו, ע
ו/יא יבין שמועה (לעוו) עמ' שסו
ו/יא יד המלך (לנדא)
ו/יא יד פשוטה מדע עמ' תלח
ו/יא יושר הורי עמ' קסט-קעג
ו/יא יחי המלך פרק יא
ו/יא יראה ואהבה עמ' עג
ו/יא כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' פז
ו/יא כרם יעקב עמ' פד-פה
ו/יא כתב סופר יו"ד סי' קז ד"ה והיה נ"ל {אפילו נטלו כיס של זהובים שלו}, סי' קעו ד"ה וכד {אפילו היה אביו רשע ובעל עבירות}
ו/יא כתר המלך
ו/יא לא תשנא עמ' 239
ו/יא לב בנים עמ' שיד-שיח
ו/יא לב הארי על חובות הלבבות - שער יחוד המעשה עמ' שו
ו/יא לקוטי שיחות ח"ה עמ' 309
ו/יא מאה שערים (קפשאלי) עמ' פ, רמג, רפב-רפד, רפו-רצב, תקפו, תקפח
ו/יא מאור למלך יבמות עמ' סב
ו/יא מגילת ספר לאוין דף קיב ע"ד
ו/יא מגל חי"ג עמ' 236
ו/יא מדבר קדמות (תשסח) עמ' צב
ו/יא מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' קיב, קסה
ו/יא מוריה גל' קעה עמ' קמ-קמב, קמד, קמו, גל' רלח עמ' קכז {אב שאינו עושה מ"ע}, גל' רמא עמ' יג, טו {אביו רשע}, גל' רמג עמ' קטז-קיז
ו/יא מזכרת למשה עמ' קכט {אב רשע}
ו/יא מלכות יהודה וישראל עמ' 160, 162
ו/יא מנחת חיים (שוויד) ריבית עמ' רנא, רנז, רס
ו/יא מנחת חינוך ח"א עמ' קפג, ח"ב עמ' רה
ו/יא מנחת כהן (יוסף חיים) דף פד ע"ד-פה ע"א וע"ג
ו/יא מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תקמ-תקמא, תקמד
ו/יא מנחת עני (תקמז) דף ד ע"א {כ"מ}
ו/יא מעין חיים ח"א עמ' סה, עו, ח"ג עמ' נ
ו/יא מעיני המים
ו/יא מצודת דוד (שפרבר) עמ' קמג
ו/יא מצווה ועושה ח"ב עמ' קיט {אב רשע}
ו/יא מצעדי גבר יבמות סי' כ אות א, ד
ו/יא מקראי קדש (תשנג) עמ' קמד
ו/יא מראה הנוגה
ו/יא מרגליות הים סנהדרין פא ע"א אות ב
ו/יא מרפא לנפש (זילבר) ח"ג מנחם משיב נפש אות כח {כיבוד אב רשע}
ו/יא מרפא לנפש בראשית עמ' עד {כבוד אב רשע}, שעג {כבוד אב רשע}, שפ {כך כתוב בתורה}, תטז {כבוד אב רשע}
ו/יא משא יד ח"א עמ' רי-ריא {אב רשע}
ו/יא משנה הלכות ח"ו סי' רנג {רשע}
ו/יא משנה הלכות ח"ז סי' רסג {אביו רשע - קושיה מב"מ סב}
ו/יא משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף פא ע"ד {כ"מ, הגהמ"י}
ו/יא משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' נב
ו/יא משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' שצז {רדב"ז}
ו/יא נועם חי"ח עמ' שכ [בצל החכמה ח"ג סי' כב] {רדב"ז}, ח"כ עמ' קעט {אחר גמ"ד - גברא קטילא}
ו/יא נזר התורה שנה ד גל' א עמ' קלט {רמב"ם}, רי {אבן ישראל}
ו/יא נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"ב סי' טז אות ד {אב רשע}
ו/יא נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' מה אות ד {רשע}
ו/יא נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' כה אות ד
ו/יא ניצוצי אש עמ' נז
ו/יא נר למאור (פרצקי) עמ' קמט
ו/יא נתיב מאיר
ו/יא נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' רמט {הגהמ"י אות ז}
ו/יא נתיבות שלום (גלבר) סי' קסא ס' ו אות יב
ו/יא ס' המצפה הל' ממרים עמ' קפ-קצב
ו/יא סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' נו אות א-ב
ו/יא סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"א עמ' רכח
ו/יא סופר המלך ח"ב עמ' שפ
ו/יא עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' רצא-רצה
ו/יא עדות ביעקב (ריינס) עמ' שפז {יד המלך}
ו/יא עטרת ישראל עמ' כה
ו/יא עינים למשפט קידושין עמ' קסז
ו/יא עמודי אור סי' קטז אות א
ו/יא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קעה
ו/יא ערך שי חו"מ סי' רסו סעיף א
ו/יא פאר יעקב ח"א עמ' עח {אב רשע}
ו/יא פני מלך (גוטליב) בראשית עמ' רפד {עברת על ד"ת}
ו/יא פנינים על התורה ומועדים עמ' יב {אב רשע}
ו/יא פרדס דבש פרק עח {כיבוד אב ואם ברשעים}
ו/יא פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' שפג, ויקרא עמ' תלא
ו/יא פרי מלכה סי' מג
ו/יא פרי עץ החיים (שטינברג, תשסו) עמ' קלג
ו/יא צהר גל' ג עמ' 67, 69, 70, 74, 75, 76
ו/יא צפנת פענח בראשית עמ' קפה
ו/יא קובץ ביאורים (שפירא) עמ' שיט-שכב
ו/יא קובץ הערות (תשסג) סי' יז אות א
ו/יא קנה חכמה פ"ה ה"ט אות א ס"ק א {לח"מ}
ו/יא קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' קסא {רשע}, קסב, ויקרא עמ' קפג-קפד, קצח {חייב לכבד אב רשע}
ו/יא קרן הצבי מצוה יט אות ד
ו/יא רווחא שמעתתא ח"א עמ' מח
ו/יא רוח חיים (חיד"א) עמ' ע {אביו רשע}
ו/יא רנת יצחק דברי הימים עמ' קפח {אב רשע}
ו/יא רנת יצחק יהושע עמ' רפח {אב רשע}, שמואל עמ' קפו {לא יאמר לו עברת}, מלכים עמ' קלח {אב רשע}
ו/יא רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קמב, קנב
ו/יא רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קלח, קפד, קפח, ח"ב עמ' לג
ו/יא רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' רעו
ו/יא שארית יעקב (אלגזי) עמ' קל (=מג ע"א)
ו/יא שארית יעקב (ביבאס)
ו/יא שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' שצב {רשע}
ו/יא שבי בנימין דף מא ע"ב
ו/יא שבילי אשר
ו/יא שו"ת הרד"ך עמ' קנ
ו/יא שו"ת רי"ט וייל יו"ד סי' עה
ו/יא שם יוסף דף קד ע"ג
ו/יא שם ישראל - שו"ת עמ' קה {הגהמ"י}
ו/יא שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' טו, רמ
ו/יא שמע אברהם דף מח ע"ב, נג ע"ב
ו/יא שנות חיים (אויסאיבל) רבית סי' יח ענף ז {כ"מ}
ו/יא שנות חיים (קליין) נתיב א ח"ד אות יג
ו/יא שני המטות - מטה הלוי עמ' עח-פ
ו/יא שעורי ר' אלחנן ב"מ עמ' יג-יד
ו/יא שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' תיא-תיג
ו/יא שערי יצחק (תשיז) עמ' קצט-רא
ו/יא תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף לח ע"ג
ו/יא תורת חיים (ליבוביץ, תשסט) סי' לג עמ' קסו
ו/יא תורת מנחם חמ"א עמ' 227
ו/יא תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תתח
ו/יא תורת רבית (סיטרוק) פ"ב ה"ה
ו/יא תחומין ח"ו עמ' 124-123
ו/יא תניא רבתי ח"א עמ' 238, 241
ו/יא תפארת צבי (שפילמן) ח"א עמ' רפט
ו/יא תפארת צבי (שפילמן) ח"ג עמ' קיא-קיג
ו/יא תפארת צבי (שפילמן) ח"ד עמ' שנב
ו/יא תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' תרנז
ו/יב אהבת קדומים עמ' שכו {הגהמ"י}
ו/יב אהל חייא עמ' תפז
ו/יב אוצמפה"ת ב"מ לב ע"א הע' 69 {הגהמ"י}, 103 {הגהמ"י}, 151, 152
ו/יב אור ליהודה קדושין עמ' רפה
ו/יב אלומות יוסף (תשנ) עמ' לד, קעז
ו/יב אמרי דוד (שליסל) דף ל ע"א
ו/יב אמרי חן (לוונברג)
ו/יב אפר קדשים עמ' קנח
ו/יב ארזא דבי רב יבמות עמ' פג
ו/יב ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קלט
ו/יב אשר למלך
ו/יב באר מרים פ"ג ה"ט
ו/יב באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קסו {הגהמ"י}
ו/יב באר משה (שטרן) ח"א סי' נט אות א עמ' קסא, אות ב עמ' קסב
ו/יב בארות נתן עמ' קעג
ו/יב בד קודש (דאנון)
ו/יב בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' רצז
ו/יב בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' כב
ו/יב ברור הלכה יבמות ה ע"ב ציון ד
ו/יב ברית עולם (חיד"א, תשסט) עמ' קסב
ו/יב ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' מא
ו/יב ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' טו
ו/יב ברכת מרדכי יבמות עמ' קג
ו/יב ברכת ראובן דף נד ע"ג
ו/יב גדולי אריה עמ' סז {הגהמ"י}
ו/יב גור אריה בראשית פ' כז הע' 19
ו/יב דברי אליהו (חזן) ח"ד עמ' לג
ו/יב דברי יהונתן ויקרא פ"א פסוק יב
ו/יב דרך השער עמ' ז, ט
ו/יב הר המלך ח"ה עמ' שעד-שעה
ו/יב זבח שלמה ח"ב עמ' קג
ו/יב זכרון יעקב (מרל) ח"א סי' ג במבוא (1)
ו/יב חי' רעק"א
ו/יב חנן אלקים עמ' פב
ו/יב חק המלך יבמות עמ' מב
ו/יב חק המלך כאן
ו/יב יד פשוטה מדע עמ' שפט
ו/יב יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קסא
ו/יב יחוה דעת ח"ג עמ' רכ, ח"ה עמ' רנא
ו/יב יחל ישראל (תשנב) עמ' רכח
ו/יב יצחק ירנן
ו/יב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' שפב
ו/יב כלילת יופי דף כ
ו/יב לבושי מרדכי או"ח עמ' רג
ו/יב לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' יט-כ, כב-כג
ו/יב מאה שערים (קפשאלי) עמ' רע, רעה
ו/יב מאור למלך יבמות עמ' נג, נז-נח, סב-סג
ו/יב מאיר עיני חכמים ח"א דף קא ע"ד {הגהמ"י}
ו/יב מוריה גל' ריז עמ' פז {אמר לו לעבור על איסור דרבנן}, גל' רמג עמ' קיז
ו/יב מחנה חיים ח"א סי' פה דף קלט ע"א
ו/יב מחשבות על דמוקרטיה יהודית עמ' 545
ו/יב מלואי שלמה עמ' רמד-רמז
ו/יב מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תג
ו/יב מעשה אברהם דף לח ע"ד, צח ע"ד, קא ע"א, קה ע"ב, קח ע"ב
ו/יב מצווה ועושה ח"ב עמ' קלג
ו/יב מצעדי גבר יבמות סי' יט אות ה, ז
ו/יב מקור חסד עמ' רנה
ו/יב מקראי קדש (תשנג) עמ' קמג
ו/יב משברי ים עדל"ת סי' ח ס"ק א
ו/יב משנת יעקב נזיקין עמ' קפז
ו/יב משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' לח {יציאה לחו"ל לכבד את הוריו}
ו/יב נחלת נפתלי דף טו-יז
ו/יב נתיבות חיים (קארב) ח"ב ליקוטים סי' ה
ו/יב נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' רמח {הגהמ"י אות ח}
ו/יב נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' קמא, קמח, תעה
ו/יב סהמ"צ לרס"ג ח"א דף קנח ע"ג
ו/יב סופר המלך ח"ב עמ' שלב {הגהמ"י}
ו/יב סתרי ומגיני (תשכג) עמ' רנב {הגהמ"י}
ו/יב עטרת ישראל עמ' כה
ו/יב עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' רלג {כ"מ}
ו/יב עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 193
ו/יב עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 208
ו/יב ערך כסף עמ' קכה {הגהמ"י}
ו/יב ערך שי חו"מ סי' רסו סעיף א {הגהמ"י}
ו/יב פאת שדך יו"ד עמ' רמא
ו/יב קרבן אשר עמ' רעד
ו/יב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' שצז-שצח
ו/יב רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קמב
ו/יב רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קיד
ו/יב שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' רסה {עלייה לא"י נגד כבוד אב}
ו/יב שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קנו {כ"מ}
ו/יב שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' שכב
ו/יב שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' קצט
ו/יב שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' שכב
ו/יב שושנת העמקים (תאומים) עמ' צד, קטו
ו/יב שנות חיים (קליין) נתיב א ח"ד אות י
ו/יב שערי זבולון יו"ד סי' מה ס"ק א {כולכם חייבים בכבודי}
ו/יב שערי יצחק (תשיז) עמ' ר
ו/יב תורת המלך (צדוק) סי' ה ס"ק יד
ו/יב תחומין ח"ג עמ' 235
ו/יב תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קמח {אין לעבור איסור בשביל כיבוד אב, דהפסידו קודם לכיבוד אביו}, רז {אין לעבור איסור בשביל כיבודם, דכיבוד משל אב ולא משל בן}
ו/יב תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' קי
ו/יג אהל שרה לאה עמ' תשנא {כ"מ}, תשנה {כ"מ}, תתא {כ"מ}
ו/יג אשר למלך
ו/יג בדבר מלך חי"ז עמ' צז {אמר לו אביו השקני מים ויש בידו לעשות מצוה אם אפשר שתעשה ע"י אחרים תעשה ויתעסק בכבוד אביו שאין מבטלין מצוה מפני מצוה}
ו/יג בים דרך עמ' קכז
ו/יג בן יהודה סי' יא
ו/יג בנין אב (שולמן) סי' ו אות ה
ו/יג בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' רמח, רנא, רנד
ו/יג ברור הלכה קדושין לב ע"א ציון י
ו/יג ברכי יוסף או"ח סי' לח ס"ו
ו/יג ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' מא
ו/יג ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' כו
ו/יג בתורתו יהגה ח"ב עמ' שלז, שמב {אמר לו אביו השקיני מים}
ו/יג גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קכח
ו/יג זבח שלמה ח"ב עמ' קג
ו/יג זכרון ליהודה סי' ד אות ז-ח
ו/יג יד פשוטה מדע עמ' שפט
ו/יג יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' סו
ו/יג כובש הלבבות עמ' 100
ו/יג כי שרית עמ' 57
ו/יג לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' כ, כב-כג
ו/יג מאה שערים (קפשאלי) עמ' קסח-קסט, רע, שנג
ו/יג מאור למלך יבמות עמ' נג
ו/יג מאור למלך קדושין עמ' קנז
ו/יג מחשבות על דמוקרטיה יהודית עמ' 545
ו/יג מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' קכה
ו/יג מצעדי גבר יבמות סי' יט אות ה, ז
ו/יג משאת מרדכי מגילה עמ' יג
ו/יג משנת יעקב נזיקין עמ' קפז
ו/יג נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' עח אות ג, ז {כ"מ}
ו/יג נחלת נפתלי דף א-ג, כח, לא
ו/יג נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' קמא
ו/יג סיני ק עמ' תיב, תיד, תטז-תיז
ו/יג עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' רלז
ו/יג עץ חיים (אבלסון) עמ' שיח
ו/יג עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 193
ו/יג פירות מפוזרין עמ' טז, יח
ו/יג קול בן לוי (תפז) דף ח ע"ג, עח ע"ג
ו/יג קול בן לוי (תשסג) עמ' לג
ו/יג קידש ידיד דף קי ע"ד
ו/יג קרן הצבי מצוה נו אות א
ו/יג רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קיד
ו/יג שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף קלה ע"ב
ו/יג שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' רסח
ו/יג שושנת יעקב (רפפורט) עמ' כב
ו/יג שלמי יוסף סוכה עמ' שסט
ו/יג שני המטות - מטה הלוי עמ' פא
ו/יג שערי זבולון יו"ד סי' מו ס"ק ה
ו/יג תחומין ח"א עמ' 370
ו/יד אמרי דוד (שליסל) דף ל ע"א
ו/יד אמרי יצחק בראשית עמ' קצא
ו/יד אשר לשלמה (אשכנזי)
ו/יד בארות נתן עמ' קעב
ו/יד בכורי חיים ח"ה עמ' קיד
ו/יד ברור הלכה קדושין לא ע"א ציון ד
ו/יד גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קכח
ו/יד דברות אליהו ח"ו עמ' קסד {אשה חייבת בכבוד בעלה}
ו/יד הגהות חבר בן חיים
ו/יד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רכב
ו/יד ויקרא יעבץ עמ' רלח
ו/יד חי' הגרז"ס קדשים עמ' רו
ו/יד חיים ומלך
ו/יד יוסף לקח כרך א ח"א עמ' ק
ו/יד יצחק ירנן
ו/יד לב מבין
ו/יד מאה שערים (קפשאלי) עמ' רנה
ו/יד מאור למלך יבמות עמ' נג
ו/יד מעיל שמואל (פלורנטין) [ב"י סי' רמ]
ו/יד מקור ישראל דף קז ע"א
ו/יד משפטי עזיאל ח"ב עמ' קלד
ו/יד ס' המצפה הל' ממרים עמ' קצג-קצח
ו/יד פרפרת התורה עמ' שפה
ו/יד קרן הצבי מצוה צד אות יב
ו/יד רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קיד
ו/יד שבות יהודה (שו"ת) עמ' שטז
ו/טו אור הישר
ו/טו אחר האסף עמ' שמב
ו/טו אמה של מלכות עמ' 152
ו/טו אמרי דוד (שליסל) דף ל ע"א
ו/טו אמרי חן (לוונברג)
ו/טו אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' רכב
ו/טו אמת ליעקב נשים עמ' קה-קו
ו/טו אנצי"ת ע' אתין הע' 36 {כ"מ}, ע' גדול האחים הע' 9, 12, 13
ו/טו אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' קכו-קכז
ו/טו אתוון דאורייתא כלל ח (דף יט ע"ג)
ו/טו באר שרים (שולמן) עמ' קפח
ו/טו בינה בספרים עמ' קצו
ו/טו בן יהודה סי' ד
ו/טו בעקבי יעקב עמ' לא
ו/טו ברור הלכה כתובות קג ע"א ציון ל
ו/טו גנת אגוז (לוי) סי' עח עמ' 112 {אח גדול}
ו/טו דבר יהושע (שו"ת) ח"א סי' פט
ו/טו דברי יציב יו"ד עמ' שי {בכבוד אביו הגדול}
ו/טו דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 43, 80-79, 115, 160-159
ו/טו הגהות והערות לטור השלם חו"מ סי' רמו אות ה
ו/טו הלכות והליכות עמ' קלט
ו/טו הרמב"ם והזוהר
ו/טו הרמב"ם והלכותיו
ו/טו יד דוד (קרלין) ח"א דף א
ו/טו ידבר שלום ח"ב עמ' קח
ו/טו יחוה דעת ח"ה עמ' רפח
ו/טו ים שמחה עמ' קמז {אשת אביו, אחיו הגדול}
ו/טו ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקפד {כשאביו קיים}
ו/טו ישועת משה עמ' שנג
ו/טו ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קסט
ו/טו לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' כג
ו/טו מאה שערים (קפשאלי) עמ' קסה, רצח, שד
ו/טו מגל חי"ד עמ' 98 {כל זמן שאביו קיים}
ו/טו מחנה יהודה (אשכנזי) דף ד ע"ב
ו/טו מטה אהרן שבועות עמ' קעב-קעג
ו/טו מטר השמים (תשנז) עמ' תצג
ו/טו מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף עא ע"ג, עב ע"ב-ע"ג
ו/טו מנחת חינוך ח"א עמ' קפג
ו/טו מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תקמג {רמב"ם}, תקמד {כ"מ}
ו/טו מעיל שמואל (פלורנטין)
ו/טו מקור חסד עמ' תקלג
ו/טו מראה הנוגה
ו/טו משיב נבונים סי' מ
ו/טו משנת משה כתובות עמ' רנו
ו/טו משפטי עזיאל ח"ב עמ' קלה
ו/טו משפטי עזיאל ח"ב עמ' קלו {אשת אב}
ו/טו נרות זכריה עמ' ריד
ו/טו נתיב התורה (סאלים) דברים עמ' סו {אשת אביו - כי אביו מתכבד בכך}
ו/טו סגולת ישראל שמות עמ' קסג {חיב אדם לכבד את אשת אביו וכו'}
ו/טו עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' רצא-רצה
ו/טו קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' קפה {כ"מ}
ו/טו קובץ ביאורים (שפירא) עמ' שכב-שכז
ו/טו קרן פני משה ח"ב [עץ יוסף על עין יעקב]
ו/טו רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' קלג
ו/טו רלב"ג שמות פ"כ פסוק יב עמ' קסב
ו/טו רץ כצבי (תשסג) ח"ב עמ' כ
ו/טו רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' רפז, תנא
ו/טו רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' כב
ו/טו שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' רא
ו/טו שיח ערב קידושין עמ' קנח
ו/טו שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' לד-לה
ו/טו שפתי שושן עמ' פז {אח גדול}
ו/טו תורה תמימה שמות פ' כ אות פו
ו/טו תורת רפאל או"ח ח"א דף יב ע"ג
ו/טו תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קמג-קמה (תפח) {לכבד אשת אביו שזה בכלל כיבוד אביו, ורדב"ז, על כן פטור לאחר מיתת אביו, אך מנלן טעמא דקרא, ועוד דבגמרא איתא דחייש לזילותא דאלמנתו}


ז/974 הלכות ממרים פרק ז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ז/רה"פ אמרי חן (לוונברג)
ז/רה"פ הרמב"ם המדויק
ז/רה"פ חדושים ובאורים (פינס)
ז/רה"פ יד מלך (מן)
ז/רה"פ יד פשוטה
ז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ז/רה"פ ערוך השלחן העתיד לקוטים סי' סט
ז/רה"פ פי' ר"י קאפח
ז/רה"פ רמב"ם לעם
ז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ז/א אור שמח
ז/א אמונת החינוך (אבינר) עמ' 189
ז/א אנצי"ת ע' אכילה על הדם הע' 18-17, 20, ע' בן סורר הע' 15, 117, 118, 123, 158
ז/א באר לחי ראי
ז/א באר לחי ראי - אהבה עמ' קעח-קעט
ז/א בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' קכט
ז/א בית אהרן (סוויאדישץ) דף טו ע"א {השמיט שאין סריס נעשה בסו"מ}
ז/א בריכת ירושלים עמ' ו
ז/א ברכות שמים מכות פ"ג אות נט, סה {כ"מ}
ז/א גליונות אבני נזר {לח"מ}
ז/א הרמב"ם והלכותיו
ז/א התורה והתלמוד ח"ד עמ' 175
ז/א ואם תאמר ח"ב קושיה 124
ז/א חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קמד
ז/א חי' ר' שמואל ב"ק עמ' רי
ז/א יראה ואהבה עמ' עד {כ"מ}
ז/א לב בנים עמ' א, נ, קכב, שיד
ז/א מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' נט {או"ש}
ז/א מבשר טוב - שולחנו של אדם עמ' טו
ז/א מגדל עז עמ' קה
ז/א מטר השמים (תשנ) ויקרא-במדבר עמ' קפה {קדושת האכילה}
ז/א מצות ראיה עמ' כז
ז/א מצעדי גבר סנהדרין סי' א ענף א אות ג, סי' ד ענף א אות ד, ענף ב אות ב
ז/א מרגליות הים סנהדרין סג ע"א אות יח {או"ש}, סד ע"ב אות ז {כ"מ}, סו ע"א אות יט {כ"מ}, ע ע"א אות י {ברעבתנות}, פה ע"א אות ה {כ"מ}
ז/א משא יד ח"א עמ' שיד {לא תאכל}
ז/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' רב
ז/א משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קעג
ז/א נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף סד ע"ב {מזהירין מן הדין כשהעונש מפורש}
ז/א ניצוצי אש עמ' תמח
ז/א ס' המצפה הל' ממרים עמ' קצט-רו
ז/א עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף קכ
ז/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' עז
ז/א קול דודי כריתות סי' ח
ז/א קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' קיז {השמיט עיר שאין בה זקנים}
ז/א רלב"ג דברים פכ"א פסוק יח עמ' רג
ז/א רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קצא
ז/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קצה
ז/א שיח ערב סנהדרין עמ' קיז, קיט, קפא, קפג
ז/א שם דרך - כתר תורה עמ' קיד
ז/א שם דרך דברים עמ' קה, קט
ז/א שם דרך סנהדרין עמ' קנב
ז/א שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' תעו
ז/א שעשועי תורה (תשנג) עמ' קמא
ז/א תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' ב ס"ק ט, יא
ז/ב אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 8, 187
ז/ב אור המאיר (שפירא) סי' לו אות ח {לח"מ - מע"ש}
ז/ב אור שמח
ז/ב אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש ל עמ' 122
ז/ב אנצי"ת ע' בן סורר הע' 21, 36, 37, 39, 43, 44, 48, 56, 58, 62, 63, 67, 69, 72, 73
ז/ב אפר קדשים עמ' קז {לח"מ}
ז/ב בדבר מלך חט"ו עמ' רפ {אכל אכילה מכוערת עם החבורה הדעה שאוכל מהם בדבר מצוה זו שאכלו מעש"ר בירושלים הר"ז פטור}
ז/ב בינת נבונים דף פב ע"ג
ז/ב בני יהודה דף נב ע"ג
ז/ב ברור הלכה סוכה - ברורי הראי"ה ו ע"א ציון ג, סנהדרין ע ע"א ציון א, עא ע"א ציון ב
ז/ב בריכת ירושלים עמ' ו
ז/ב ברקאי ח"ג עמ' 269 {תנאים מגבילים בבסו"מ}
ז/ב גבורת יצחק מ"ש עמ' א, מ, קמג, קעו, ביכורים עמ' סט
ז/ב גינת ראובן תרומות עמ' תתתקנה
ז/ב גליוני הגר"ש עמ' קיז-קיח
ז/ב גליוני ישרון עמ' רטז
ז/ב דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' נט
ז/ב דברי אמת (תשעט) עמ' רצג {מצות תנחומי אבלים}
ז/ב דברי יחזקאל (מישור) עמ' רכח
ז/ב דברי יחזקאל (תרצה) דף קנ ע"ג
ז/ב דברי יעקב (וישקי) ח"ג עמ' קב
ז/ב דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' לז, ריח
ז/ב דגל ראובן ח"ב סי' יח
ז/ב הגהות חבר בן חיים
ז/ב הגהות רימ"א {לח"מ}
ז/ב הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' רג
ז/ב חזון יחזקאל סנהדרין פי"א ה"ב וה"ג
ז/ב חי' ר' שמואל ב"ק עמ' רי
ז/ב חי' רעק"א (פרדס)
ז/ב חמדת ישראל ח"א דף יג ע"ג
ז/ב יד ישראל ח"ב
ז/ב ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' ריח
ז/ב יראה ואהבה עמ' עו
ז/ב כללי קלב"מ (תשסז) עמ' רמח
ז/ב כרם אברהם עמ' קלד {לח"מ}
ז/ב כתר המלך
ז/ב לב בנים עמ' עב, קכב, קמד, קסג, קסח, רמח, רפב
ז/ב לשד השמן (ירוש')
ז/ב מגדל עז עמ' קה
ז/ב מלך שלם דף קמא ע"א
ז/ב מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רח
ז/ב מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף לד ע"ג
ז/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' רנו, ח"ג עמ' קפד, תמג
ז/ב מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תקלז {לח"מ}
ז/ב מעיני המים
ז/ב מקורות לפסקי הרמב"ם
ז/ב מרגליות הים סנהדרין ע ע"א אות ג {בבת אחת}, ה {השמיט יין איטלקי}, י {בבת אחת}, ע ע"ב אות יח {מעשר שני}
ז/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/ב משא יד ח"א עמ' שיב {שאינו עובר על קולם}, שיד, שטז {שעבר על ד"ת}
ז/ב משנה הלכות ח"ג סי' ריז
ז/ב משנת חיים דברים עמ' שיח
ז/ב משנת חיים מנחות עמ' תקמב
ז/ב משנת חיים פסחים ח"ב עמ' תקסא
ז/ב נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' קפה
ז/ב נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' לה אות א {רדב"ז - השמיט האיטלקי}
ז/ב ניצוצי אש עמ' תמח
ז/ב נר דוד ח"ב עמ' שא
ז/ב עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ג עמ' ריא {לח"מ}
ז/ב עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' לז
ז/ב פרשת השבוע (תשעב) ח"ג עמ' 70
ז/ב ציוני מהר"נ
ז/ב קהלות יעקב ב"ק לג ט
ז/ב קרית מלך
ז/ב קרן הצבי מצוה צז אות ח
ז/ב שיח ערב סנהדרין עמ' קיז, קיט
ז/ב שיחות חכמה ומוסר מאמר סו אות א
ז/ב שלמי שמחה ח"ה עמ' רח
ז/ב שם דרך דברים עמ' קו
ז/ב שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"ב עמ' נה-נו
ז/ב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תנד
ז/ב שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' יד
ז/ב שערי טהר ח"ב שער ד סי' כא אות ב
ז/ב תורה לשמה (תשעג) עמ' תקלא
ז/ב תורת מיכאל עמ' יח {לח"מ}
ז/ב תחומין חי"ג עמ' 223
ז/ב תנובת ציון דף יט ע"א {לח"מ}
ז/ג אנצי"ת ע' בן סורר הע' 25, 30, 32
ז/ג בית אהרן וישראל גל' עב עמ' נז
ז/ג ברור הלכה סנהדרין ע ע"ב ציון ה, ז
ז/ג לב בנים עמ' פד
ז/ג לב שלמה (חלמא) עמ' קח
ז/ג מגדל עז עמ' קו-קז
ז/ג ס' המצפה הל' ממרים עמ' רז-רט
ז/ג פרי משה עמ' קנב {או"ש}
ז/ג פרשת השבוע (תשעב) ח"ג עמ' 70
ז/ד אנצי"ת ע' בן סורר הע' 19, 21, 24, ע' בשר הע' 245
ז/ד ברור הלכה תענית ל ע"א ציון ג, סנהדרין ע ע"א ציון ח
ז/ד בריכת המלך עמ' רסז
ז/ד דובר מישרים - דרשות דף ו ע"א-ע"ד
ז/ד ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' עז
ז/ד חזון יחזקאל מנחות פ"ה ה"א
ז/ד חי' חתם סופר
ז/ד יושב אהלים פ' וירא דף טו ע"ד {אכל בשר חי}
ז/ד כתר המלך
ז/ד כתר המלך הל' תענית פ"ה ה"ז
ז/ד לב בנים עמ' פח, קיב
ז/ד לחם יהודה
ז/ד מבוא לס' הלכות פסוקות עמ' 516
ז/ד מגדל עז עמ' קו-קז
ז/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' רנו
ז/ד מנחת חינוך מצוה רמח (דף סד ע"א)
ז/ד מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תקלז
ז/ד מעיני המים
ז/ד מעשה רקח הל' תענית פ"ה ה"ז
ז/ד מפתח הבאורים [חתם סופר או"ח סי' קנה]
ז/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/ד משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' קיג-קיד
ז/ד סופר המלך ח"א עמ' קטז
ז/ד שהם וישפה ח"ב [ב"ח או"ח תקנב]
ז/ה אורים ותומים - תומים סי' לה ס"ק ב
ז/ה אמת ליעקב נשים עמ' ז {סריס לא יכול להיות בסו"מ}, רב {נהרג ע"ש סופו}
ז/ה אנצי"ת ע' בן סורר הע' 87, 90, 92, 93
ז/ה בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' קמ
ז/ה בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' קיז, קכז
ז/ה בית זבול ח"א סי' ט אות יא
ז/ה ברור הלכה סנהדרין סח ע"ב ציון א
ז/ה בתי כהונה (תשסה) עמ' קנז
ז/ה המשפט העברי עמ' 306
ז/ה הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' רצג
ז/ה לב בנים עמ' כ, תמב-תמג
ז/ה מגדל עז עמ' קו-קז
ז/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' רנז
ז/ה מצעדי גבר סנהדרין סי' א ענף א אות ג, ענף ב אות ה
ז/ה משא יד ח"א עמ' שיא, שיג
ז/ה משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' רה
ז/ה עונג יו"ט סוף סי' קעט {השמיט קטן שהוליד אין בנו נעשה בסו"מ}
ז/ה פנת יקרת (תשנד) סי' קנו אות ב
ז/ה פנת יקרת (תשעא) עמ' תרפו
ז/ה שיח ערב סנהדרין עמ' קיז, קיט, קפב
ז/ה שם דרך דברים עמ' רעט
ז/ה שם דרך סנהדרין עמ' קמט
ז/ה שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' שסה
ז/ה שעשועי תורה (תשנג) עמ' קמו
ז/ה שרידי אש ח"ב עמ' תצו
ז/ה תפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' ריד {בן י"ג}
ז/ה תשובה מיראה (תשסו) עמ' ס
ז/ו אנצי"ת ע' בן סורר הע' 96, ע' גדול הע' 73
ז/ו בני יהודה דף נב ע"ג
ז/ו בני ציון (מיטובסקי, תשסד) עמ' רנד
ז/ו בשמן רענן ח"ב עמ' קמח
ז/ו דברי חיים (אוירבך) יבום סי' א ד"ה ומעתה בנדון
ז/ו המשפט העברי עמ' 306
ז/ו חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד סנהדרין סח ע"ב]
ז/ו יעלת חן עמ' לח
ז/ו לב בנים עמ' כז
ז/ו מגדל עז עמ' קו-קז
ז/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' רנז
ז/ו מצעדי גבר סנהדרין סי' ג אות ז
ז/ו ס' הפרדס לרש"י עמ' שסט
ז/ו ספרי דבי רב ח"ד עמ' כא
ז/ו קרן הצבי מצוה קכג אות ז
ז/ו שארית נתן (פולק) דף ד ע"ד
ז/ו שו"ת הגאונים בתראי (תשע) עמ' קז
ז/ו שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' ע
ז/ו תורת ראשי הישיבות יבמות עמ' שמח
ז/ו תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תנט, תסא
ז/ז אבי עזרי ח"ה
ז/ז אבן האזל
ז/ז אהל שרה לאה עמ' תמז
ז/ז אור הישר
ז/ז אור לי כתובות סי' יב ס"ק ז {או"ש}
ז/ז אור לישרים (שולמן) עמ' קסח {מלקות על הגניבה הראשונה}
ז/ז אור שמח
ז/ז אנצי"ת ע' בן סורר הע' 130, 131, 138, 145, 146, 165, 171
ז/ז אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 102 {כ"מ}, 103 {ר"ח הלוי}
ז/ז ארץ הצבי (שכטר) עמ' רמז
ז/ז אשר למלך
ז/ז באורי סוגיות (הוניגסברג) כתובות מהדו"ת סי' כ ס"ק א {או"ש}
ז/ז באורי סוגיות (הוניגסברג) כתובות סי' נט אות ה {או"ש}
ז/ז באר לחי ראי עמ' קיז-קכח
ז/ז באר מרים פ"י ה"א אות ב
ז/ז באר שרים (שולמן) עמ' קד
ז/ז בגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף לא ע"א
ז/ז בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' קמ-קמא
ז/ז בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' קכו
ז/ז בית אהרן וישראל גל' כב עמ' סב
ז/ז בית דוד (תשעט) יו"ד סי' שסה
ז/ז בית המדרש
ז/ז בית זבול ח"ג סי' נא
ז/ז בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' שעו
ז/ז בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תיח
ז/ז בן אשר סי' מג הערה ב {אבי עזרי}
ז/ז בני ציון (מיטובסקי, תרסח) סי' קפה
ז/ז בנין יחזקאל - פתיחה כוללת ח"א ס"ק יב, יז
ז/ז ברור הלכה סנהדרין סט ע"א ציון ב, מכות י ע"ב ציון ו
ז/ז בריכת ירושלים עמ' ו
ז/ז ברכות שמים מכות פ"ב אות רכד-רכה
ז/ז ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' מג {ר"ח הלוי}
ז/ז בתי כהונה (תצו) בית ועד סי' ח, דף עז ע"א {חזר וגנב}
ז/ז גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' רא
ז/ז גדולי שמואל כתובות דף לא, ב"ק דף פד, ב"מ דף ס {או"ש}
ז/ז גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' טו, יז
ז/ז דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' רכ
ז/ז דינא דחיי ח"א דף קצח ע"ד, ח"ב דף פח ע"ג {ב"ד של שלשה}
ז/ז דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תקעב, תקעד
ז/ז הלכה פסוקה ח"ד עמ' קמא הערה 109
ז/ז המשפט העברי עמ' 306
ז/ז התורה והתלמוד ח"ד עמ' 176-177
ז/ז זאת ליעקב דברים עמ' שפט-שצא
ז/ז חזו"א ב"ק סי' יט ס"ק ח-ט
ז/ז חזו"א על הרמב"ם
ז/ז חזון יחזקאל סנהדרין פי"א ה"ג {ר"ח הלוי}
ז/ז חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 235
ז/ז חי' הגר"ח החדש עמ' תכד
ז/ז חי' ר' חיים הלוי כאן, ודף קיב
ז/ז חי' ר' שמואל ב"ק עמ' ריג
ז/ז חמדת יעקב עמ' 77
ז/ז חנן אלקים עמ' קסו
ז/ז חסדי דוד ח"ה עמ' תריג
ז/ז טל חיים (סגל) עמ' צב {אור שמח}
ז/ז יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קכב
ז/ז יראה ואהבה עמ' עה, עז
ז/ז כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקיא {מלקין}
ז/ז כללי קלב"מ (תשנא) עמ' קכט {או"ש}
ז/ז כתר המלך
ז/ז לב בנים עמ' שעב, תכג-תכד, תלז-תמד, תנ-תנב, תעד-תעה
ז/ז למודי ה' (תקמז) דף כח ע"ג {התראה}
ז/ז למודי ה' (תשפא) עמ' קנה
ז/ז מאור למלך כתובות עמ' רלב, רלט {או"ש}
ז/ז מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' נז {או"ש}, נח {כ"מ}, נט {ר"ח הלוי}, ס {אבי עזרי}, ע {כ"מ}, עב {ר"ח הלוי}
ז/ז מאיר נתיבים עמ' 83
ז/ז מגדל עז עמ' קו-קז
ז/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' רנו-רנח
ז/ז מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תקל
ז/ז מנפת צוף עמ' 625, 626
ז/ז מצעדי גבר סנהדרין סי' ד ענף א אות ד, ו, ענף ב
ז/ז מרגליות הים סנהדרין עא ע"ב אות א {כ"מ}, פט ע"א אות יא {התראה}
ז/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/ז משא יד ח"א עמ' שיא
ז/ז משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תכו
ז/ז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' רב, רד
ז/ז משנת משה סנהדרין עמ' רד
ז/ז נזר הקדש (קפלן)
ז/ז ס' המצפה הל' ממרים עמ' רי-רטז
ז/ז ספרי דבי רב ח"ד עמ' כא, כג
ז/ז עין חנוך עמ' רפב [תוספתא סנהדרין יא' ג']
ז/ז עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 1 הע' 99
ז/ז עמק יהושע ח"א דף צד
ז/ז עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף קכא ע"א
ז/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' עז
ז/ז עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 63
ז/ז פנת יקרת (תשנד) סי' קנח אות א {ר"ח הלוי}
ז/ז פנת יקרת (תשעא) עמ' תרצג {ר"ח הלוי}
ז/ז פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' שכו {מל"מ}
ז/ז פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 32
ז/ז ציוני מהר"נ
ז/ז צפנת פענח ויקרא עמ' קפו
ז/ז קרית מלך
ז/ז רלב"ג דברים פכ"א פסוק כ עמ' רג-רד
ז/ז רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רצא {אביו ואמו}
ז/ז רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' רסב
ז/ז רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קצה
ז/ז שארית יעקב (יוטס) דף מט ע"ג
ז/ז שארית נתן (לוברט)
ז/ז שיבת ציון (לנדא) סי' צח
ז/ז שיח ערב סנהדרין עמ' קכד {ר"ח הלוי}, קפג-קפה
ז/ז שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' מז אות א
ז/ז שם דרך דברים עמ' קח
ז/ז שם דרך סנהדרין עמ' קמט-קנא
ז/ז שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"ב עמ' יא, יח, סג, עא
ז/ז שערי חיים (שמולביץ) גיטין עמ' קכב
ז/ז שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' שסו
ז/ז תורת מיכאל עמ' קמד
ז/ז תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תפה, תפז, תפח
ז/ז תחומין חי"ב עמ' 310
ז/ז תנובת ציון דף יט ע"ב {מל"מ}
ז/ז תנופת זהב עמ' 59
ז/ח אנצי"ת ע' בן סורר הע' 159, 161
ז/ח בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' קמ {מל"מ}
ז/ח בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' קכד
ז/ח בני ציון (מיטובסקי, תשסד) עמ' רג
ז/ח ברור הלכה סוטה כה ע"א ציון ה
ז/ח ברור הלכה סנהדרין עא ע"א ציון ד
ז/ח דברי ברוך ח"ב מאמר לה אות ב
ז/ח דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' רמט
ז/ח הגהות חבר בן חיים
ז/ח הירושה והצוואה במשה"ע עמ' 123 {רדב"ז}
ז/ח התורה והמדינה ח"ג עמ' קסז-קסח
ז/ח זאת ליעקב דברים עמ' שפח {אם מחלו}
ז/ח יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קכב
ז/ח כמו השחר דף יב ע"ב
ז/ח לב בנים עמ' ש, שלא-שלב, שצז, תג, תפ-תפה
ז/ח מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' נח {מל"מ}
ז/ח מגדל עז עמ' קו-קז
ז/ח מחנה יוסף סוטה עמ' צו
ז/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' רנו-רנז
ז/ח מקור ישראל דף קטז ע"ד
ז/ח מרגליות הים סנהדרין פח ע"ב אות ב {מל"מ}
ז/ח משא יד ח"א עמ' שיב-שיג {עד גמר דין}
ז/ח משה מבחוריו דף יא ע"ב {יכולים למחול}
ז/ח משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' רז {מוחלים עד גמר דין}
ז/ח נחמד למראה ח"ג דף נז ע"ג {מל"מ}
ז/ח נר דוד ח"ב עמ' שג {מל"מ}
ז/ח סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 207
ז/ח ספרי דבי רב ח"ד עמ' כב
ז/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' עז
ז/ח קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון חכמים עמ' כו {מל"מ}
ז/ח קול דודי (תשף)
ז/ח קול דודי סוטה סי' תרפ
ז/ח קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' קכה-קכח {מל"מ - מחילה לבן סורר ומורה}
ז/ח קרן הצבי מצוה נה אות א, מצוה צז אות ב, ה, מצוה צח אות ו
ז/ח קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' כח
ז/ח שם דרך סנהדרין עמ' קמט
ז/ח שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' כג
ז/ח שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"ב עמ' סא
ז/ח תורת האוהל (תשנג) עמ' פא
ז/ח תחומין ח"ב עמ' 288, ח"ז עמ' 418
ז/ח תשובה שלמה חו"מ סי' ח {לח"מ}
ז/ט אלומות יוסף (תשנ) עמ' רלא
ז/ט אנצי"ת ע' אשתני הע' 26, ע' בן סורר הע' 149, 154-156, ע' גמר דין הע' 202, 203, 206
ז/ט בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' קיט, קכח
ז/ט בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' שעו
ז/ט המשפט העברי עמ' 306
ז/ט הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' רצג
ז/ט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תיד
ז/ט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקנב
ז/ט חוות בנימין עמ' תקיא {ברח}
ז/ט חי' הגר"ח החדש עמ' תכד {ברח והזקין}
ז/ט חי' הגרי"ז דף סח ע"ג
ז/ט לב בנים עמ' תעד-תעה, תקד
ז/ט מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' עג
ז/ט מגדל עז עמ' קו-קז
ז/ט מוריה גל' קפה עמ' קד
ז/ט מלכות יהודה וישראל עמ' 355
ז/ט מנחת חינוך ח"א עמ' קלב, ח"ב עמ' רנז
ז/ט נזר אברהם מכות ועדות עמ' נט, קכד, קלג, קמב
ז/ט עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 6 הע' 58
ז/ט עמק יהושע ח"א דף צד
ז/ט צפנת פענח במדבר עמ' שיח
ז/ט רנת יצחק פ' חלק עמ' קנג {מי שנגמר דינו}
ז/ט רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' רמג
ז/ט שיח ערב סנהדרין עמ' קפו
ז/ט שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"ב עמ' ע
ז/ט שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קב
ז/ט שערי טהר ח"ו סי' מב אות א דף צא ע"ד, סי' מה אות א, סי' נא אות א דף קכב ע"ב-ע"ג
ז/ט תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תרצ
ז/ט תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תריז, תתז
ז/ט תחומין חי"א עמ' 341
ז/ט תיבת גומא (ורשנר) עמ' קפא {לדון בסו"מ בשבת אם יעברו ג' חדשים אם יחכו עד מחר}
ז/ט תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שעא
ז/ט תיבת גומא (תשסז) עמ' קלג {הזקין}
ז/י אור שמח
ז/י אנצי"ת ע' אלם (ב) הע' 110, ע' בן סורר הע' 106, 107, 111, ע' גדם הע' 72
ז/י אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 76 {או"ש}
ז/י בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' קכד
ז/י בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' מו סעיף ד
ז/י בלכתך בדרך אדר תשנה עמ' 68, 73
ז/י בריכת ירושלים עמ' י
ז/י חוות יאיר (תשנז) עמ' תסט
ז/י לב בנים עמ' שכד, שצד
ז/י לב שלמה (חלמא) עמ' קכז
ז/י מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' ס {או"ש}
ז/י מגדל עז עמ' קו-קז
ז/י מנחת חינוך ח"ב עמ' רנז
ז/י מצודת דוד (שפרבר) עמ' רמ-רמא
ז/י פרי משה עמ' קנב {או"ש}
ז/י רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רצא
ז/י שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 94
ז/י שולי הגליון עמ' ריט
ז/י שיח ערב סנהדרין עמ' קפג {או"ש}, קפו
ז/י שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תמז {רק אם שניהם רוצים}
ז/י שמן ראש ח"א-ח"ח דברים עמ' תיא
ז/י שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"ב עמ' נט, סא
ז/י תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תפה
ז/י תחומין ח"ג עמ' 219
ז/יא אמרי השכל עמ' 110 {בת אין דרכה להימשך באכילה}
ז/יא אנצי"ת ע' אנדרוגינוס הע' 63, ע' אשה הע' 381, 382, 567, ע' בן סורר הע' 78, 80, 81, ע' בת (א) הע' 25
ז/יא ברכת חיים (אמסלם)
ז/יא חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קנג, קנו
ז/יא חי' רעק"א (פרדס) [שער המלך הל' אישות פ"ב ה"ג]
ז/יא יוסף חי
ז/יא כמו השחר דף יב ע"ב
ז/יא לב בנים עמ' לא-לג
ז/יא מגדל עז עמ' קו-קז
ז/יא מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' תקפא
ז/יא מטה אהרן (הלוי) דף מו ע"ב {לח"מ}
ז/יא מנחת חינוך ח"ב עמ' רנח
ז/יא מרגליות הים סנהדרין ע ע"א אות ב
ז/יא ס' המצפה הל' ממרים עמ' ריז-רכב
ז/יא עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף קכ ע"ד
ז/יא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' עז
ז/יא פרי משה עמ' קנב
ז/יא רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' שעב
ז/יא שבילי אשר
ז/יא שו"ת ר"י מילר עמ' צח
ז/יא שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 290
ז/יא שער המלך (שושן) עמ' קלח
ז/יא שעשועי תורה (תשנג) עמ' קמז
ז/יא תורה תמימה דברים פ' כא אות קלו
ז/יא תחומין ח"ג עמ' 382
ז/יב אנצי"ת ע' בן סורר הע' 84, 85
ז/יב באר מרים פ"י ה"א אות ב
ז/יב בריכת ירושלים עמ' ו, י
ז/יב גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' קעב
ז/יב המאור הגדול (יעבץ) עמ' שמג
ז/יב הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' רצג
ז/יב חק המלך
ז/יב יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קכב
ז/יב לב בנים עמ' לד, שלה, שפז-שפח
ז/יב מגדל עז עמ' קו-קז
ז/יב מחנה לויה (תקעט) דף עו ע"ב
ז/יב מחנה לויה (תשעד) עמ' שיב
ז/יב מנחת חינוך ח"ב עמ' רנח
ז/יב עדות ביעקב (ריינס) עמ' תכד, תלט-תמ
ז/יב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' עז
ז/יב שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף סח ע"ב
ז/יב שער המלך כאן, וח"א עמ' שכג
ז/יב שערי חיים (שמולביץ) גיטין עמ' קכג
ז/יב תורת מיכאל עמ' קמה {לח"מ}, קמז
ז/יב תשובה שלמה חו"מ סי' ח
ז/יג אור הישר
ז/יג אנצי"ת ע' בן סורר הע' 167, 168
ז/יג גבורת יצחק מכות עמ' קכא-קכב
ז/יג ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' ריח
ז/יג כבודה של תורה ח"ג עמ' כד
ז/יג לב בנים עמ' תפ-תפח
ז/יג מגדל עז עמ' קו-קז
ז/יג מגילת ספר לאוין דף קיב ע"ב
ז/יג ספרי דבי רב ח"ג עמ' רלה
ז/יג ענפי ארז (זי') דף רכ ע"ב
ז/יג קרית מלך (חב"ד) עמ' כו
ז/יג רלב"ג דברים פכ"א פסוק כא עמ' רד
ז/יד אוצרות הרמב"ם
ז/יד אור שמח
ז/יד אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' לח אות ב
ז/יד בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' קכח
ז/יד דבר יהושע (שו"ת) ח"א סי' ק
ז/יד דבר יהושע על הש"ס עמ' קפא {ירושה ע"י קרוב שרצח}
ז/יד דברות אליהו ח"ו עמ' קפט {רדב"ז - לא תיקנו}
ז/יד דברי אברהם (שדמי) ח"ב עמ' צב
ז/יד הירושה והצוואה במשה"ע עמ' 122-123 {או"ש}
ז/יד לב בנים עמ' תעב-תעג
ז/יד מאורות הדף היומי ח"ז עמ' סב-סג {ירושה ע"י רוצח אביו}
ז/יד מגדל עז עמ' קו-קז
ז/יד משא יד ח"א עמ' שיג
ז/יד משנת רבנו יוסף עמ' 247
ז/יד נחלת שמעון (קרסנר) מלכים א ח"ב סי' נג אות ה
ז/יד נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"ב סי' כח אות יא
ז/יד סוגיות במשפט ובהיסטוריה עמ' 39, 153
ז/יד סודו של המשפט העברי עמ' 724
ז/יד קרית מלך
ז/יד שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"ב עמ' סב

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US